Похмурський В. І. - Вплив складу шихти порошкових дротів на механічні властивості електродугових покриттів, Студент М. М., Гвоздецький В. М., Ступницький Т. Р., Мажейка O. Й., Маркович С. І. (2012)
Васильків В. В. - Технології виготовлення секційних гвинтових заготовок (2012)
Зиновик М. А. - Условия образования и эволюции вторичной микроструктуры в ферритах системы Мg-Mn-Zn-Ca-Fe-O, Зиновик Е. В. (2012)
Лузан О. Р. - Польові випробовування експериментальної сівалки прямого посіву зернових культур, Сало В. М., Лузан П. Г., Гайденко О. М. (2012)
Лімонт А. С. - Температура повітря і в стрічках льоносоломи при готуванні трести росяним мочінням (2012)
Кулешков Ю. В. - Экспериментальные исследования шестеренного насоса с увеличенным удельным рабочим объемом, Руденко Т. В., Красота М. В., Русских В. В., Кулешкова К. Ю. (2012)
Данченко Н. Н. - Густота стеблестоя как внешний фактор условий функционирования очёсывающего хедера комбайна, Дробашко Л. А. (2012)
Деркач К. М. - Удосконалення технології вилучення жирових речовин з барометричних вод систем дезодорування масложирових виробництв для отримання кормових добавок (2012)
Шмельова Т. Ф. - Інформаційно-аналітичний діагностичний комплекс для дослідження закономірностей діяльності людини-оператора аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Землянський А. В., Астаф’єв С. О. (2012)
Содержание (2014)
Безверха І. С. - Антидепресивна дія ізофлавону 5/09 при тривожній депресії у самців мишей, Пантелеймонова Т. М., Шарабура Л. Б., Фрасинюк М. С., Хиля В. П. (2014)
Шитіков Д. В. - Зміни рівня проліферації Т-лімфоцитів під впливом клітин лімфоїдної ніші (дослідження на моделі гетерохронного парабіозу), Шкумат М. С., Бальва О. В., Янкова Т. М., Пішель І. М. (2014)
Безруков В. В. - Взаимодействие лекарств в гериатрической практике (обзор литературы), Купраш Л. П. (2014)
Скачкова Н. А. - Полушарные особенности влияния комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на церебральную гемодинамику у пациентов пожилого возраста, перенесших инсульт (2014)
Опанасенко М. С. - Етіологічна структура синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії у хворих фтизіопульмонологічного профілю різного віку, Терешкович О. В., Демус Р. С., Калениченко М. І., Кшановський О. Е., Клименко В. І., Загаба Л. М., Конік Б. М., Бичковський В. Б., Леванда Л. І. (2014)
Антонюк-Щеглова І. А. - Вплив факторів епіфіза на добові біологічні ритми серцево-судинної системи, вегетативного тонусу та динаміку фізичної і психомоторної працездатності людей літнього віку (2014)
Наскалова С. С. - Вплив добових ритмів автономної нервової регуляції та синтезу гастрину на добовий ритм кислотопродукції шлунка у здорових людей різного віку (2014)
Резниченко Н. А. - Патогенетическое обоснование использования ресвератрола, витаминов D и Е для коррекции постменопаузальных расстройств (обзор литературы), Майлян Э. А. (2014)
Борисенко A. В. - Комбінований інднкс оцінки гігієни порожнини рота у пацієнтів літнього віку з імплантатами, Столяр В. Г. (2014)
Фойгт Н. А. - Старіння населення в Україні та Європі: конвергенція чи дивергенція?, Канатнікова Ю. О. (2014)
Новые книги (2014)
Содержание (2014)
Неспрядько В. П. - Застосування тимчасових протезів в комплексному лікуванні дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів, Прощенко А. М. (2014)
Борисенко А. В. - Біохімічне обґрунтування комплексного лікування генералізованого пародонтиту науковцями кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (2014)
Дудникова М. О. - Обоснование эффективности средств индивидуальной гигиены полости рта у пациентов с галитозом (2014)
Мєдвєдєва М. Б. - Особливості клінічного перебігу генералізованого пародонтита при протоінвазії, Тівоненко Л. І., Федянович І. М. (2014)
Ішутко І. Ф. - Вплив хімічних елементів на структуру і властивості емалі (огляд літератури) (2014)
Маланчук В. А. - Электронейрография в ранней диагностике острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти, Павловский Л. Л. (2014)
Мельничук Д. В. - Формування радикулярної кісти нижньої щелепи із залученням імплантату, Мельничук І. Д., Настич О. І. (2014)
Клаудіо М. П. - Успіх системи зубних імплантатів Бранемарк та протезів з опорою на імплантати: один рік ретроспективного клінічного та рентгенологічного дослідження 232 імплантатів серед 60 пацієнтів, Амін М. М., Рафаель А. Д., Маріана М. Х., Себастьяно А. Р. (2014)
Брессан Е. - Наноструктуровані поверхні зубних імплантатів, Сбріколі Л., Гвассo Р., Toккo І., Роман М., Віндіні В., Стелліні Е., Гардін Ч., Ферронi Л., Сіволелла С. (2014)
Skrypnyk I. L. - Treatment of sagittal bite anomalies: Effect of different orthodontic devices on the state of temporomandibular joint, Nespriadko T. S. (2014)
Бабич О. - Право лікаря на відмову від лікування пацієнта (2014)
Предборський В. А. - Тінізаційна складова економічної динаміки в Україні (2013)
Коваленко В. В. - Роль комунікаційної політики Національного банку України в реалізації стратегії макропруденційного нагляду та регулювання, Дадашев Б. А. (2013)
Череп А. В. - Перспективи безпеки євроатлантичної інтеграції України, Бобришева К. І. (2013)
Баранник Л. Б. - Соціалізація податків як принцип ефективного податкового регулювання в ринковій економіці (2013)
Кірдан О. П. - Економічна сутність та структура доданої вартості (2013)
Андрєєв П. П. - Шляхи посилення співпраці між органами внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю в Україні, Коваленко К. В. (2013)
Криленко В. І. - Функціональний склад управлінських дій щодо забезпечення економічної безпеки в бюджетній сфері (2013)
Валага Л. Ю. - Методичні підходи до оцінки економічної ефективності стандартизації, Бондаренко С. М. (2013)
Чорнодід І. С. - Місце України в рейтингах соціальної конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Горшкова Н. І. - Основний капітал як важливіший фактор економічного розвитку, Могілат І. М. (2013)
Рожко О. Д. - Вплив міжнародної іпотечної кризи на розвиток національних фінансових систем, Головень О. О. (2013)
Селіверстова Л. С. - Кредитна політика як інструмент ефективного функціонування корпорацій (2013)
Галенко Н. О. - Системність та комплексність у створенні механізму подолання кризових наслідків на фондовому ринку України (2013)
Савич І. В. - Методологічні підходи до кількісного оцінювання обсягів тіньового сектору економіки України (2013)
Фещенко О. П. - Рентабельність суб’єктів господарювання як складова оцінки фінансового стану (2013)
Пахомов С. Ю. - Інституціонально-фінансове стимулювання міжгалузевих, внутрішньогалузевих і міжрегіональних взаємодій (2013)
Білик М. Д. - Податковий механізм стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України, Соколов М. В. (2013)
Іванчук О. В. - Аналіз прийняття інвестиційних рішень за розрахунками ефективності та прибутковості інвестиційних проектів (2013)
Ареф’єва О. В. - Проблеми формування бізнес-моделі авіакомпанії в ринкових умовах, Мягких І. М. (2013)
Островська О. А. - Дифузія парадигм антикризового менеджменту в умовах трансформації теорії корпоративних фінансів (2013)
Єременко А. В. - Роль нематеріальних активів як фактор створення конкурентних переваг (2013)
Ольшанська О. В. - Аграрні відносини та їхня роль у формуванні локальних соціально-економічних систем (2013)
Бурлака В. Г. - Ефективність і шляхи інтеграції нафтопереробної промисловості України (2013)
Щербак О. В. - Інституціоналізація механізму адаптації транснаціональних корпорацій до сучасних умов функціонування вітчизняних підприємств (2013)
Нікітіна Т. А. - Основні підходи до оптимізації форми консолідації капіталу державного авіабудівного концерну "Антонов" (2013)
Сердюк Т. В. - Дозвільні процеси в будівництві як чинник недосконалості інституційного середовища, Лавровська І. В. (2013)
Гончаренко О. Г. - Стратегічні напрями вдосконалення управління ресурсним потенціалом виробничого комплексу ДКВС України (2013)
Литвин Н. А. - Системний підхід до визначення поняття "фінансова безпека підприємства" (2013)
Довгаль О. В. - Кооперація як перспективний напрям розвитку підприємництва на селі (2013)
Крамаренко Р. М. - Брендинг інвестиційної привабливості мегаполісу, Третьякова А. І. (2013)
Кучай О. В. - Туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку Криму (2013)
Круговий В. В. - Формування регіональних кластерів в Україні: напрямки, сфери, основні проблеми (2013)
Потьомкін Л. М. - Сучасні системі мотивації найманого персоналу: ефективна цікавість (2013)
Ковальська Ю. Г. - Актуальні аспекти управління персоналом організації в сучасних умовах (2013)
Гасько А М. - Розробка інтегрованої інноваційної стратегії розвитку підприємств (2013)
Посохов І. М. - Дослідження становлення та наукових розробок вітчизняної школи ризикології (2013)
Кізима Т. О. - Тенденції розвитку фінансів домогосподарств: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2013)
Бодюк А. В. - Обгрунтування фіскального доходу держави від надрокористувачів (2013)
Єрешко Ю. О. - Вибір амортизаційної політики з точки зору управління конкурентоспроможністю інвестиційного проекту (2013)
Title, contents (2012)
Curmi P. - V International Meeting "Early Events in Human Pathologies". Foreword (2012)
Gavrilov A. A. - C-methods to study 3D organization of the eukaryotic genome, Razin S. V., Iarovaia O. V. (2012)
Ulianov S. V. - Insulators in vertebrates: regulatory mechanisms and chromatin structure, Markova E. N., Gavrilov A. A., Razin S. V. (2012)
Koulintchenko M. V. - Mitochondrial genetic transformation via biotechnological approaches or natural competence mechanism: do we have a choice?, Dietrich A., Konstantinov Yu. M. (2012)
Stepanenko A. A. - Evolutionary karyotypic theory of cancer versus conventional cancer gene mutation theory, Kavsan V. M. (2012)
Algret R. - The SEA complex – the beginning, Dokudovskaya S. S. (2012)
Tsfasman T. M. - HIV: implication in Burkitt lymphoma., Klibi M., Pichugin A. M., Lipinski M., Vassetzky Y. S. (2012)
Bilousov O. O. - Miniature as a hypothetical regulatory protein of the Bursicon/Rickets signaling cascade in the wing epithelia of Drosophila melanogaster, Katanaev V. L., Kozeretska I. A. (2012)
Zazhytska M. O. - Influence of chloroquine on kinetics of single-cell gel electrophoresis, Afanasieva K. S., Chopei M. I., Vikhreva M. A., Sivolob A. V. (2012)
Endutkin A. V. - Genotoxicity of a carcinogenic metabolite of Benzo |a| pyrene for cells of neuronal differentiation lineage, Sidorenko V. S., Zharkov D. O. (2012)
Khoruzhenko A. I. - Оптимизация условий культивирования опухолевых клеток в мягком агаре для их дальнейшего иммуногистохимического анализа (2012)
Grin I. R. - Human and bacterial DNA polymerases discriminate against 8-oxo-2'-deoxyadenosine- 5'-triphosphate, Vasilyeva S. V., Dovgerd A. P., Silnikov V. N., Zharkov D. O. (2012)
Klimenko E. S. - Human cultured cells are capable to incorporate isolated plant mitochondria loaded with exogenous DNA, Zaporozhchenko I. A., Mileyko V. A., Morozkin E. S., Koulintchenko M. V., Laktionov P. P., Konstantinov Yu. M. (2012)
Novokhatska O. V. - RTK signaling regulator SPRY2 associates with endocytic adaptor ITSN1 in vivo, Skrypkina I. Ya., Dergai M. V., Tsyba L. O., Rynditch A. V. (2012)
Pestryakov P. E. - Effect of multifunctional protein YB-1 on the AP site cleavage by AP endonuclease 1 and tyrosyl phosphodiesterase 1, Khodyreva S. N., Curmi P. A., Ovchinnikov L. P., Lavrik O. I. (2012)
Sudakov N. P. - The level of blood plasma mitochondrial DNA upon acute myocardium damage in experiment, Popkova T. P., Novikova M. A., Katyshev A. I., Nikiforov S. B., Pushkarev B. G., Goldberg O. A., Klimenkov I. B., Lepekhova S. A., Ezhikeeva S. D. (2012)
Title, contents (2012)
Shahid S. - Stem cells and genetic diseases, Irshad S. (2012)
Orlovsky M. A. - Аллельный полиморфизм рецептора глюкокортикоидных гормонов NR3C1 (GR): от молекулярной биологии к клинике (2012)
Roka-Moya Y. M. - Вплив плазміногену/плазміну на агрегаційну здатність тромбоцитів, Zhernossekov D. D., Grinenko T. V. (2012)
Gubar O. S. - ГТФазо-активуючий білок олігофренін 1 – новий партнер багатофункціонального адапторного білка інтерсектину 1, Houy S., Billuart P., Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Gasman S., Rynditch A. V. (2012)
Tarasenko V. I. - Экспрессия гена gdh2 арабидопсиса зависит от активности альтернативного пути переноса электронов в митохондриях, Garnik E. Yu., Konstantinov Yu. M. (2012)
Sindarovska Y. R. - Influence of exogenous phytohormones, methyl jasmonate and suppressors of jasmonate biosynthesis on Agrobacterium -mediated transient expression in Nicotiana excelsior, Gerasymenko I. M., Kuchuk M. V., Sheludko Y. V. (2012)
Tymoshenko M. O. - Глутатіонтрансферазна активність і вміст відновленого глутатіону в цитозолі клітин слизової оболонки шлунка щурів після впливу канцерогену N-метил-N'-нітро-N-нітрозогуанідину, Kravchenko O. O., Gaida L. M., Lynchak O. V., Ruzhytska N. I., Ostapchenko L. I. (2012)
Shyian M. A. - Особливості експресії генів пухлиноасоційованих антигенів медулярної карциноми молочної залози у різних типах пухлин молочної залози, Kostianets O. I., Tsuvariev O. Yu., Stolyaruk A. V., Antoniuk S. S., Filonenko V. V., Kiyamova R. G. (2012)
Chaban T. I. - Synthesis and evaluation of antitumor activity of some thiazolo |4,5-b| pyridines, Panchuk R. R., Klenina O. V., Skorokhyd N. R., Ogurtsov V. V., Chaban I. G. (2012)
Pydiura N. A. - Flexible 3D structure of Bos taurus tyrosyl-tRNA synthetase suggests the existence of hinge mechanism provided by conservative Gly353 at interdomain linker, Kornelyuk A. I. (2012)
Vislovukh A. A. - PTI-1: novel way to oncogenicity, Shalak V. F., Savytskyi O. V., Kovalenko N. I., Gralievska N. L., Negrutskii B. S., El'skaya A. V. (2012)
Title, contents (2012)
Tykhomyrov A. A. - Взаємодія актину з плазміноген/плазміновою системою: механізми та фізіологічна роль (2012)
Savinska L. O. - Generation of monoclonal antibodies specific to ribosomal protein S6 kinase 1, Klipa O. M., Demchuk N. O., Ovcharenko G. V., Malanchuk O. M., Tykhonkova I. O., Palchevskyy S. S., Filonenko V. V. (2012)
Gubar O. S. - Alternatively spliced short and long isoforms of adaptor protein intersectin 1 form complexes in mammalian cells, Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Gasman S., Rynditch A. V. (2012)
Yaremchuk A. D. - Prolyl-tRNA synthetase from Thermus thermophilus is eukaryotic-like but aminoacylates prokaryotic tRNA Pro, Boyarshin K. S., Tukalo M. A. (2012)
Saiapina O. Y. - Potentiality of application of the conductometric L-arginine biosensors for the real sample analysis, Dzyadevych S. V., Jaffrezic-Renault N. (2012)
Sakhno L. O. - Создание устойчивых к глифосату растений Brassica napus L., экспрессирующих десатуразу DesC цианобактерии Synechococcus vulcanus, Gerasymenko I. M., Komarnitsskii I. K., Sheludko Y. V., Goldenkova-Pavlova I. V. (2012)
Vislovukh A. A. - Транскрипційний і посттранскрипційний контроль експресії eEF1A2 у процесі диференціації міобластів, Groisman I. S., El'skaya A. V., Negrutskii B. S., Polesskaya A. N. (2012)
Vakal S. E. - Expression of Cckbr, Gast, Reg1α, Tgfb1 genes in rat pancreas upon long-term hypoacidity and with administration of multiprobiotic "Symbiter® acidophilic" concentrated, Dvorshchenko K. O., Dranitsina A. S., Borodina T. V., Ostapchenko L. I. (2012)
Andrianov A. M. - Computer-aided design of novel HIV-1 entry inhibitors blocking the virus envelope gp120 V3 loop, Anishchenko I. V., Kisel M. A., Kornoushenko Yu. V., Nikolayevich V. A., Eremin V. F., Kucherov I. I., Tuzikov A. V. (2012)
Palchykovska L. G. - Оцінка протибактерійної та противірусної активності N-ариламідів 9-заміщених феназин-1-карбонових кислот – інгібіторів модельної транскрипції фага Т7, Vasylchenko O. V., Platonov M. O., Kostina V. G., Babkina M. M., Tarasov O. A., Starosyla D. B., Samijlenko S. P., Rybalko S. L., Deriabin O. M. (2012)
Yesylevskyy S. O. - Conformational relaxations of human serum albumin studied by molecular dynamics simulations with pressure jumps, Hushcha T. O. (2012)
Саул Бенціонович Серебряний (до століття від дня народження) (2012)
Содержание (2013)
Гонтаренко А. В. - Интересные находки жуков-стафилинид (Coleoptera: Staphylinidae) из Украины (2013)
Петренко А. А. - О приёмах охоты хищных стафилинид на примере Ontholestes murinus (Linné, 1758) (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) (2013)
Назаренко В. Ю. - Находка редкого жука-долгоносика Strophosoma (Neliocarus) faber Herbst, 1784 (Coleoptera: Curculionidae) в Киеве, Заика М. И. (2013)
Корб С. К. - Новый локальный подвид голубянки рода Polyommatus группы "коричневые Agrodiaetus" (Lepidoptera: Lycaenidae) из Нарынской области Кыргызстана (2013)
Гугля Ю. А. - Ревизия коллекции бабочек семейств медведицы и лжепестрянки (Lepidoptera: Arctiidae, Syntomidae) Музея природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (2013)
Meshkova V. L. - Seasonal development of horse-chestnut leafminer, Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) in the green stands of Kharkov, Mikulina I. M. (2013)
Полчанинова Н. Ю. - К изучению фауны и населения пауков (Arachnida: Aranei) Тростянецких дубрав Сумской области (Украина) (2013)
Дели О. Ф. - Изменчивость Linyphia triangularis (Clerck, 1758) (Aranei, Linyphiidae) в степной зоне крайнего юго-запада Украины (2013)
Омери И. Д. - Современное состояние изученности растениеобитающих хищных клещей-фитосейид (Parasitiformes: Phytoseiidae) (2013)
Вільна В. В. - Динаміка чисельності клопів роду Eurydema (Hemiptera: Pentatomidae) на посівах капустяних культур у ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (2013)
Євтушенко М. Д. - Букарка, Neocoenorrhinus pauxillus (Germar, 1824) (Coleoptera: Rhynchitidae) та її щільність у яблуневих садах Харківського району Харківської області, Забродіна І. В. (2013)
Стрижельчик Н. Г. - Вплив неіонізуючого випромінювання на різні статі у Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) (2013)
Тарасенко О. О. - Опис та виготовлення чотиристоронньої пастки для комах "Компас", Луценко М. В. (2013)
Правила для авторов (2013)
Титул, зміст (2014)
Білоус В. А. - Організація експериментально-технологічного комплексу для серійного виготовлення та тестування виробів і напівфабрикатів із алмазоподібних та металевих шаруватих композитів для провідних галузей машинобудування, Воєводін В. М., Стрельницький В. Є., Діденко С. Ю., Рибка О. В., Мазілов О. В., Васильєв В. В., Лучанінов О. А., Решетняк О. М., Ільченко М. І. (2014)
Черепова Т. С. - Зносостійкий сплав для захисту контактних поверхонь робочих лопаток авіаційних двигунів від окислення при високих температурах, Дмитрієва Г. П., Носенко А. В., Семирга О. М. (2014)
Фаюра Л. Р. - Розробка технології культивування рекомбінінтного штаму-продуцента Escherichia coli з метою отримання аргініндезімінази Mycoplasma hominis, Борецький Ю. Р., Пиняга Ю. В., Мартинюк Н. Б., Скороход В. В., Сибірний А. А. (2014)
Падучак Б. М. - Нові тенденції західного світу у сфері інновацій (2014)
Шатоха В. І. - Формування нової суспільної ролі професорів у Великобританії та підходи до комерціалізації інтелектуальної власності, Величко О. Г., Полушенко В. А. (2014)
Гриньов Б. В. - Механізми впливу стандартизації на інновації, Любинський В. Р., Даниленко Ю. А., Жихарєва О. В. (2014)
Чекман І. С. - Ноотропи у комплексній терапії хронічної ішемії мозку, Бєленічев І. Ф., Демченко А. В., Боброва В. І., Кучеренко Л. І., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В. (2014)
Красовська О. В. - Венчурний капітал в Росії та Україні: поточний стан та шляхи активізації діяльності (2014)
Барабаш О. В. - Модель бази знань інтелектуальної системи управління високошвидкісного рухомого об’єкта на основі її верифікації, Обідін Д. М., Мусієнко А. П. (2014)
Більчук В. М. - Метод визначення чіткої підмножини факторів впливу на змістовність власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Нос І. А. (2014)
Борисенко М. В. - Математична модель експлуатації перспективної пересувної лабораторії вимірювальної техніки (2014)
Гавриш Д. А. - Методы распределенного моделирования дискретно-событийных систем, Саранча С. Н. (2014)
Герасимов С. В. - Розробка оптимальної методики контролю параметрів динамічної системи за критеріями інформативності та чутливості (2014)
Горбачев М. Н. - Трехмерное геометрическое моделирование энергетических негармонических детерминированных процессов в радиотехнических цепях и устройствах с переменными параметрами (2014)
Дергунов О. В. - Методи реєстрації координат в дефектоскопії, Куц Ю. В. (2014)
Еремеев О. И. - Интегрированная метрика визуального качества изображений при наличии эталона (2014)
Зубрецкая Н. А. - Прогнозирование прочности сварных точечных соединений, Федин С. С. (2014)
Иванов С. И. - Представление знаний и данных о воздушных объектах-нарушителях правил использования воздушного пространства, Цюрак Л. Б., Давиденко А. В. (2014)
Иленко Е. Ю. - Влияние аэродинамической компоновки на радиолокационную заметность беспилотных летательных аппаратов (2014)
Коваленко А. И. - Метод формирования последовательностей сфокусированных пространственно-временных импульсов при многоступенчатом V-образном распределении частот по апертуре многопозиционных систем излучателей, Титов С. В. (2014)
Коваленко А. С. - Обоснование требований к структуре экспертной системы технической диагностики интегрированной информационной системы, Смирнов А. А., Смирнов С. А., Коваленко А. В. (2014)
Кузнецов Б. І. - Цифрова двохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигуновим електроприводом папіро-обмотувальної машини з урахуванням виконавчих приводів, Курцева Л. Б., Єрьоміна Н. С., Алферов Ю. О. (2014)
Ліпанов О. В. - Структурна модель системи управління мобільним роботом з використанням системи технічного зору, Фесенко М. В. (2014)
Мирошник М. А. - Калибратор для многозондового микроволнового мультиметра, Цехмистро Р. И., Зайченко О. Б. (2014)
Обод І. І. - Завадозахищеність ідентифікаційних систем ближньої дії, Свид І. В., Штих І. А. (2014)
Ольховіков С. С. - Розробка модулю уведення вимірювальної інформації системи вібродіагностування двигунів літальних апаратів, Раковська Н. Х., Швидков С. М. (2014)
Опанасюк І. І. - Підвищення чутливості приймача станції радіотехнічної розвідки шляхом використання антен із обробкою сигналів, Багінський В. А. (2014)
Павленко М. А. - Метод решения задачи прокладки маршрутов при управлении движением воздушного объекта (2014)
Петрушенко М. М. - Результати теоретичних та експериментальних досліджень флуктуаційної помилки вимірювання кутової координати маловисотної цілі при її локації в межах прямої видимості (2014)
Стрельницький О. О. - Якість інформаційного забезпечення споживачів на основі сумісної обробки інформації систем спостереження повітряного простору, Андрусевич В. А. (2014)
Строкань О. В. - Система автоматизованої підтримки оптимального мікроклімату виробничого приміщення (2014)
Шостко И. С. - Анализ потребляемой мощности и продолжительности работы в автономном режиме элементов беспроводных сенсорных сетей, Соседка Ю. Э. (2014)
Яремчук Н. А. - Способ уменьшения неопределенности установления вербально-числовых шкал, Редёга О. Ю. (2014)
Гусак М. Ю. - Використання методу екологічного проектування інформаційних елементів при формуванні інформаційної моделі, Берднік П. Г., Тимочко О. І., Бодяк О. С. (2014)
Кеберле Н. Г. - Метод визначення граматики проблемно-орієнтованої мови діаграм, Чесановський Д. В. (2014)
Лаврут О. О. - Перспективи розвитку автоматизованих систем управління тактичної ланки управління Сухопутних військ Збройних Сил України, Климович О. К., Лаврут Т. В. (2014)
Шейгас О. К. - Формалізація процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку (2014)
Дубницкий В. Ю. - Исследование свойств функций "финансовых пузырей" и их логопериодической составляющей, Петренко О. Е., Ходырев А. И. (2014)
Клименко А. М. - Методи збирання та аналізу статистики функціонування мережевих корпоративних застосунків, Шуба І. В., Берчіян Д. А. (2014)
Обод І. І. - Оцінка інформаційної ємності мобільних інформаційних мереж, Яценко І .Л., Можаєв О. О. (2014)
Лавровская Т. В. - Анализ методов повышения защищенности в LTЕ – системах (2014)
Высоцкая Е. В. - Разработка стратегии повышения качества поддержки принятия решений врача общей практики (2014)
Поспєлов Л. А. - Функціональний підхід до моделювання складних гомеостатичних систем з локальною інерційністю, Лапта С. С. (2014)
Єрохін А. Л. - Дослідження методів оптимізації веб-сайтів підприємців на локальних ринках, Бєшлєй М. В. (2014)
Москаленко В. В. - Система підтримки прийняття рішень по формуванню інвестиційної політики компанії, Захарова Т. В., Лапко К. А. (2014)
Важинський С. Е. - Система моніторингу техногенної безпеки регіону з використанням геоінформаційних технологій, Попов В. М. (2014)
Микитин Г. В. - До проблеми управління безпекою техногенних і природних об’єктів (2014)
Пашков Д. П. - Можливості створення комплексу екологічного моніторингу і контролю на основі використання космічних систем дистанційного зондування Землі (2014)
Полежаев А. М. - До задач оцінки техногенних небезпек територіального елемента (2014)
Жилін В. А. - Класифікація сучасного програмного забезпечення службового та прикладного рівнів, рекомендованого для організації робочого місця студентів комп’ютерних спеціальностей, Панасенко Д. П. (2014)
Метешкін К. О. - Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням IT-технологій, Поморцева О. Є. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Предборський В. А. - Дисфункційні тінізаційні тренди сучасної елітної структури (2013)
Воронкова О. М. - Управління процесом оподаткування в історії світової фінансової думки (2013)
Проскура К. П. - Оцінка ефективності податкового контролю в Україні (2013)
Білик М. Д. - Досвід і проблеми функціонування підприємств державного сектору в країнах ОЕСР та можливості його використання в Україні, Хлівний В. А. (2013)
Загній О. Г. - Пріоритетні напрями модернізації виробничої інфраструктури (2013)
Онуфрик М. С. - Фінансово-економічні передумови утвердження України як держави добробуту (2013)
Скрипніченко О. П. - Творчість і креативність в економіці, Ковтун А. С. (2013)
Самофалов П. П. - Цінні папери як інструмент державного управління акціонерними товариствами (2013)
Завора О. А. - Фундаментальний аналіз "блакитних фішок" на українському ринку цінних паперів (2013)
Бутко Б. О. - Нормативно-правове регулювання міжнародного економічного співробітництва у сфері високих технологій (2013)
Рабцун Н. В. - Економіко-математичні підходи в оцінці впливу макроекономічних показників на обсяг державних запозичень в Україні (2013)
Богдан І. В. - Роль іноземних інвестицій у розвитку державно-приватного партнерства (2013)
Лейфура М. В. - Тіньова зайнятість у контексті інноваційного розвитку підприємств в Україні (2013)
Геселева Н. В. - Визначення напрямів інвестиційної політики держави шляхом оцінювання інвестиційної привабливості видів економічної діяльності, Редько М. В. (2013)
Вергелюк Ю. Ю. - Вплив глибини диверсифікації кредитних послуг банків корпоративним клієнтам на кредитний ризик (2013)
Череп О. Г. - Концептуальні основи інновацій та інноваційної діяльності підприємств, Торгашов П. В. (2013)
Медяник О. І. - Інноваційні управлінські рішення в забезпеченні конкурентоспроможності будівельного (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Формування інноваційної стратегії машинобудівних підприємств (2013)
Гасько А. М. - Управління структурним підходом до розробки інновацій на підприємстві (2013)
Жидяк О. Р. - Фінансовий інноваційний механізм функціонування аропідприємницьких структур України (2013)
Марченко В. М. - Пріоритетні стратегії на різних стадіях інтеграції корпорацій (2013)
Говорушко Т. А. - Механізм податкового стимулювання фінансового розвитку підприємства, Ситник І. П., Засєдко Х. В. (2013)
Карпов В. М. - Державна політика імпортозаміщення рухомого складу залізничного транспорту, Никифорук О. І. (2013)
Дзьоба О. Г. - Принципи управління технологічними інноваціями в умовах газовидобувного підприємства (2013)
Череп А. В. - Розробка методичних підходів до оцінки ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, Гоменюк О. І. (2013)
Буряк Л. Д. - Удосконалення фінансового механізму формування податку на додану вартість суб’єктів підприємництва, Кремпова Н. Л., Лесько М. В. (2013)
Кукса І. М. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання інноваційної діяльності АПК (2013)
Олефіренко Т. В. - Проблеми та перспективи розвитку організаційно-правових форм господарювання в аграрному виробництві України (2013)
Слободян Н. Г. - Стан та перспективи олійно-жирової промисловості України, Субота М. В. (2013)
Бурлака В. Г. - Нафтопереробна промисловість України в умовах цінової нестабільності на світовому ринку нафти (2013)
Павленко І. Г. - Теоретичні узагальнення сутності комунікацій та комунікаційної політики підприємства (2013)
Михайловська О. В. - Формування стратегічних векторів розвитку сфери охорони здоров’я України (2013)
Гринчук Ю. С. - Проблеми та перспективи впровадження систем екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствах (2013)
Набатова Ю. О. - Класифікація видів ресурсозбереження на підприємствах машинобудування (2013)
Волот О. І. - Методичні аспекти ефективності застосування інформаційно-комунікаційних технологій на промислових підприємствах (2013)
Заворотній Р. І. - Організація системи мотивації і відповідальності в процесі стратегічного фінансового управління вартістю підприємства (2013)
Овчарова Л. П. - Сучасні форми співробітництва та стратегічного партнерства транснаціональних корпорацій, Бодеко В. П. (2013)
Примуш Ю. С. - Підхід до оцінки впливу зовнішніх факторів на життєвий цикл будівельних підприємств (2013)
Михайленко С. В. - Сутність та структура фінансового потенціалу регіону (2013)
Ярошенко Г. В. - Соціальні проблеми домогосподарств, Ярошенко М. І. (2013)
Аліфанова Л. О. - Управління трудовими ресурсами через вдосконалення мотивації праці на підприємстві (2013)
Содержание (2014)
Тяпкин К. Ф. - Новый взгляд на геотектогенез, обусловленный изменением положения тектоносферы Земли относительно оси ее вращения (2014)
Гордиенко В. В. - О PT-условиях в мантийных магматических очагах под Индийским океаном, Гордиенко Л. Я. (2014)
Алиев А. А. - Грязевые вулканы Каспийского моря (2014)
Шнюков Е. Ф. - Акцессорная минерализация сопочной брекчии грязевых вулканов Черного моря, Иванченко В. В., Пермяков В. В. (2014)
Ломтев В. Л. - Газоносность ложа СЗ Пацифики (2014)
Коболев В. П. - Скопления газовых гидратов в палеодельте Днепра как объект сейсмических исследований, Верпаховская А. О. (2014)
Иванов В. Е. - Особенности осадконакопления в устьях рек юго-западного Крыма в позднем плейстоцене и голоцене (2014)
Кононов И. В. - Конец восьмой за истекшие 5000 лет регрессии Аральского моря (2014)
Самчук А. И. - Поглощение тяжелых металлов и селена водорослями Черного моря, Попенко Э. С., Огарь Т. В. (2014)
Владилен Алексеевич Краюшкин (2014)
Содержание (2014)
Герасимов М. Е. - О Черноморской задуговой рифтовой системе, Омельченко В. Я., Башкирцева А. А., Рыбакова Ф. А., Галко Т. Н., Дрягина Т. В., Борисова Л. И., Гончарова О. Н., Власова В. И. (2014)
Ломтев В. Л. - К строению северной части Срединно-Курильского прогиба (по данным НСП), Патрикеев В. Н. (2014)
Иванов В. Е. - Геологическая позиция и тектоника Ломоносовского палеовулканического массива и Форосского выступа, Ломакин И. Э. (2014)
Гордиенко В. В. - О РТ-условиях в мантийных магматических очагах под Арктическим и другими океанами, Гордиенко Л. Я. (2014)
Шнюков Е. Ф. - Глубинное геологическое строение грязевых вулканов Черного моря, Нетребская Е. Я. (2014)
Собисевич А. Л. - О грязевом вулканизме в позднеальпийском складчатом сооружении северо-западного Кавказа (на примере изучения глубинного строения грязевого вулкана Шуго), Собисевич Л. Е., Тверитинова Т. Ю. (2014)
Титова Н. О. - Глинисто-сидеритовые конкреции из твердых выбросов грязевых вулканов Керченского полуострова (2014)
Мамедова А. Н. - Сезонная минерализация на грязевых вулканах Азербайджана, Маслаков Н. А., Рыбак Е. Н., Парышев А. А. (2014)
Лысенко В. И. - Дегазация и "карбонатные постройки" в бухте Ласпи (ЮБК), Шик В. Н. (2014)
Иванченко В. В. - Аутигенные сульфиды в донных осадках рек Украины, Квитка А. Н. (2014)
Предборський В. А. - Нові явища корупційних процесів (2013)
Рудченко О. Ю. - Механізм управління державним корпоративним сектором, Романовська Н. Ю. (2013)
Ходжаян А. О. - Стан та тенденції розвитку економіки України: міжнародні оцінки і національні реалії (2013)
Марченко В. М. - Еволюція світових злиттів та поглинань (2013)
Вітер І. І. - Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС (2013)
Щукін Б. М. - Становлення системи стратегічного планування в Україні: проблеми та напрями вдосконалення, Циганюк А. В. (2013)
Погребняк М. М. - Системні аспекти програмно-цільового управління (2013)
Болгарова Н. К. - Особливості національних моделей корпоративного управління, Паневник Т. М. (2013)
Бохан А. В. - Економічний суверенітет європейських країн на засадах інтеграційного партнерства (2013)
Патюта І. М. - Державне регулювання стратегій партнерства МБРР та МФК з Україною на період 2012–2016 фінансових років та їхній вплив на економіку України (2013)
Бойко О. М. - Світовий досвід надання податкових преференцій суб’єктам господарювання (на прикладі створення та розвитку індустріальних парків) (2013)
Самофалов П. П. - Системне державне управління фінансами акціонерних товариств (2013)
Андрєєв П. П. - Зарубіжний досвід становлення державного внутрішнього фінансового контролю (2013)
Фурсіна О. В. - Еволюційність управління як механізм збереження цілісної національної економіки в кризових умовах (2013)
Сергієнко Л. К. - Шляхи підвищення ефективності бюджетної політики України в умовах інтеграційних процесів (2013)
Тимощук О. В. - Теоретичні аспекти державного регулювання перестрахування в умовах глобалізації (2013)
Бєльська О. І. - Економічний розвиток: визначення та вимірювання (2013)
Підлипна Р. П. - Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку в управлінні інноваційною діяльністю (2013)
Квасова О. П. - Моделі інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів (2013)
Медяник О. І. - Інноваційна модель оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств – від постановки проблеми до програмної реалізації (2013)
Селіверстова Л. С. - Управління фінансовими інвестиціями корпорації (2013)
Іщенко Т. М. - Сучасна парадигма формування стратегії державно-приватного партнерства у форматі конструктивної взаємодії держави та будівельних організацій: механізм управління та діагностика (2013)
Пантелеєв П. О. - Інвестиційний процес утримання житлових будинків (2013)
Шут С. О. - Особливості використання міжнародної технічної допомоги як фінансової складової національних проектів (2013)
Пригунов П. Я. - Сучасні підходи до визначення суб’єктів забезпечення економічної безпеки підприємств (2013)
Антипенко Є. Ю. - Аналіз сучасної практики організації структур управління ланцюгами поставок підприємств у нестаціонарному середовищі (2013)
Олефіренко Т. В. - Особливості економічного механізму регулювання сільськогосподарського виробництва в умовах активного впливу держави на розвиток національної економіки (2013)
Мусіна Л. А. - Важелі та інструменти підвищення ресурсної продуктивності промислового виробництва: рекомендації для України у світлі світового досвіду (2013)
Бакеренко Н. П. - Податкове стимулювання розвитку готельних підприємств (2013)
Геєць І. О. - Характеристика та аналіз діяльності міжнародної авіакомпанії Air China на ринку авіаційних перевезень України (2013)
Єрешко Ю. О. - Факторинг як економічний інструмент оптимізації грошових потоків підприємства (2013)
Карпишин Н. І. - Медичне страхування у контексті модернізації фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні (2013)
Волот О. І. - Оптимізація розміщення інформаційних потоків підприємства методом лінійного програмування (2013)
Михайловська О. В. - Прогнозно-аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємств телекомунікаційної галузі, Ладонько Л. С., Кулевець Р. М. (2013)
Синиця Ю. С. - Застосування дискримінантного аналізу для оцінки ефективності виробництва насіння ріпаку, Концеба С. М. (2013)
Бабій Р. П. - Менеджмент у розвитку вищої освіти і науки (2013)
Новик В. С. - Аналіз взаємозв’язку розвитку авіаційних транспортних перевезень з еволюцією укладання міжнародних економічних угод (2013)
Труш Ю. Л. - Використання комплексного програмно-цільового підходу в системі управління якістю продукції підприємств хлібопекарської галузі (2013)
Мезецька К. Ю. - Теоретичний підхід до ролі брендингу в маркетинговій діяльності підприємств соціокультурної сфери (СКС) (2013)
Хлівний В. К. - Франчайзинг у підприємницький діяльності: теоретичні засади (2013)
Грудицина Ю. В. - Побудова структури системи управління якістю: проблеми та перспективи (2013)
Непочатенко О. О. - Забезпечення фінансової безпеки аграрних формувань (2013)
Череп А. В. - Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури, Веницька Т. А. (2013)
Крамаренко Р. М. - Брендинг міст та регіонів: зарубіжний та вітчизняний досвід (2013)
Кубіцький Ю. С. - Оцінка соціально-економічної ефективності функціонування управлінської сфери сільських територій (2013)
Москаленко В. О. - Актуальні аспекти ефективного кадрового менеджменту в умовах економічної нестабільності (2013)
Вітер В. І. - Зростання ролі домогосподарств з дітьми та трансформація державної сімейної політики (2013)
Копил О. Г. - Фінансові механізми забезпечення громадян житлом і перспективи їх впровадження (2013)
Антонов А. П. - Економічна сутність і концептуальне значення категорії "людський капітал" (2013)
Лепьохіна І. О. - Фундаментальні принципи формування системи мотивації праці персоналу підприємств (2013)
Перехрестенко П. М. - Системний підхід до контролю якості кріоконсервованих клінічних зразків гемопоетичної тканини пуповинної крові, Калиниченко Т. О., Глухенька Г. Т., Павлюк Р. П., Гащук Г. П., Скачкова Н. К., Настенко О. П., Алгазінова М. К., Посисаєв В. О. (2010)
Алексеева Л. А. - Аутодонорство в кардиохирургии, Рагимов А. А., Соловьева И. Н., Байрамалибейли И. Э. (2010)
Малыш П. Н. - Витамины-антиоксиданты: могут ли они продлить срок жизни консервированного эритроцита, Фролова Е. В., Коваленко С. В., Торопцева Е. Л., Джевага Ю. Г., Гусакова В. Я. (2010)
Алешина Р. М. - Аллергические реакции как поствакцинальные осложнения (продолжение), Ребров Б. А., Лейкина В. В. (2010)
Жибурт Е. Б. - Правила назначения компонентов крови, Шестаков Е. А., Клюева Е. А., Коденев А. Т., Губанова М. Н., Караваев А. В. (2010)
Рагимов А. А. - Трансфузиологическая гемокоррекция: понятие, клиническое применение , Соловьева И. Н. (2010)
Бондарь О. Г. - Кровесберегающие технологии в клинической трансфузиологии: острая нормоволемическая гемодилюция с перфтораном, Пушкин С. Ю. (2010)
Коваленко Н. Б. - Качественный подход в получении компонентов крови, Корж Ю. И. (2010)
Черний В. И. - Трансфузиологическая составляющая протоколов лечения геморрагического шока в акушерстве, Кабанько Т. П., Балацко В. С., Агафонов Ю. Н. (2010)
Зайвый Ю. П. - Эффективность выявления изоиммунных антител в разных методах исследования у беременной с подозрением на резус-конфликт, Алексеева Е. П., Серая В. И., Уланова Т. В., Решетникова В. А. (2010)
Гольдинберг Б. М. - Профилактика резус-D аллосенсибилизации женщин: реальность и перспективы, Свирновская Э. Л., Потапнев М. П., Смирнова Л. А., Климович О. В. (2010)
Чайка В. К. - Опыт организации трансфузиологической помощи в родовспомогательном учреждении III уровни аккредитацииаккредитации, Чермных С. В. (2010)
Шано В. П. - К вопросу о трансфузиологических составляющих протоколов восполнения кровопотери, Демчук О. В., Гуменюк И. В., Гладкая С. В., Струкова И. В. (2010)
Дзісь Р. П. - Інфузійна терапія із застосуванням реосорбілакту для корекції водно-електролітного обміну в онкологічних хворих після резекції стравоходу в ранньому післяопераційному періоді (2010)
Чугрієв А. М. - Аудит використання компонентів та препаратів крові в лікувально-профілактичних закладах Житомирської області, Островська А. І., Котюк А. І. (2010)
Кондрацький Б. О. - Вивчення впливу лактопротеїну із сорбітолом на функціональний стан нирок в умовах експерименту, Волос О. П., Нектєгаєв І. О., Новак В. Л. (2010)
Серіков К. В. - Оптимізація інтраопераційної іфузійно-трансфузійної терапії при середньотяжких кровотечах (2010)
Скирда И. И. - Использование препаратов крови в лечении больных нефрологического и трансплантологического профиля в условиях отделения интенсивной терапии областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, Петров В. В., Каланча А. В., Лисненко Л. И. (2010)
Тушницький О. М. - Вплив глюксилу на ферменти та показники пігментного обміну крові онкохворих у післяопераційному періоді, Євстахевич І. Й., Фецич Т. Г., Ярема Р. Р., Кондрацький Б. О. (2010)
Томілін В. В. - Особливості перебігу кровотечі після екстракції зубів у хворих на легкі форми дезагрегаційних тромбоцитопатій (2010)
Малигон О. І. - Заготівля компонентів крові та їх застосування в хірургії, Гриза П. В. (2010)
Корж А. В. - Застосування операції лікувального плазмаферезу на базі Чернігівської обласної станції переливання крові за клінічними показаннями , Зуб І. В., Шуба В. В. (2010)
Лотоцький Р. М. - Вивчення безпечності та переносимості гемоконсерванту адглюфоцит при проведенні лікувального плазмаферезу, Кондрацький Б. О. (2010)
Перехрестенко П. М. - Моніторинг біохімічних показників функціонального стану печінки донорів плазми в процесі проведення автоматичного плазмаферезу, Назарчук Л. В., Аношина М. Ю., Чугрієв А. М., Вербицький П. Т., Заневська Л. Й., Ляшенко Т. І., Самошина Н. Д., Талалай А. В. (2010)
Старіков А. В. - Особливості системи гемостазу при проведенні інфузійно-трансфузійної терапії під час оперативного втручання у хворих з гемостазіопатіями, Баронська Л. В., Гаврилюк О. І. (2010)
Марієвський В. Ф. - Аналіз етіології та антибіотикорезистентності основних збудників нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій в хірургії, Салманов А. Г., Доан С. І., Налапко Ю. І., Ярема Т. П. (2010)
Мартин К. - Выбор норадреналина или допамина для лечения гипердинамического септического шока , Папазиан Л., Перин Ж., Сакс П., Гуин Марсель Ф. (2010)
Мартин К. - Эффект воздействия норадреналина на почки при лечении пациентов с септическим шоком, Еон Б., Сакс П., Акнин Ф., Гуин Ф. (2010)
Згржебловская Л. В. - Стратегия адреномиметической коррекции, показатели кислотно-щелочного равновесия и газообмена при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой (2010)
Овчаренко М. О. - Показники перекисіндукованої хемілюмінесценції сироватки крові у хворих на опіоїдну залежність, сполучену із хронічним гепатитом С (2010)
Гур’єв С. О. - Принципи функціонального лікування постраждалих літнього віку з вертлюговими переломами стегнової кістки. Аналіз ефективності методу, визначення та управління ризиками його застосування, стандартизована протокольна схема лікування, Цвях А. І., Сацик С. П. (2010)
Тарабрін О. О. - Ефективність різних методик преоксигенації, Буднюк О. О. (2010)
Горобец В. А. - Опыт применения диагностических карт для определения групп крови по системе AB0 и системе резус D как экспресс-метод в условиях кардиохирургического стационара, Гончаренко Н. В. (2010)
Сорокіна О. Ю. - Способи корекції гіповолемії у пацієнтів з тяжкою термічною травмою в стадії опікового шоку (2010)
Фесенко У. А. - Когнітивні показники дітей після операцій в умовах місцевої анестезії та під час консервативного лікування (2010)
Хитрий Г. П. - Оцінка ефективності кверцетину в поєднанні із зовнішньою гіпотермією підшлункової залози у хворих на гострий панкреатит, Колесніков Є. Б., Войтенко А. Г. (2010)
Вансович В. Є. - Новий спосіб профілактики тромбоемболічних ускладнень у хворих на гострий калькульозний холецистит, Котік Ю. М. (2010)
Шубладзе Д. К. - Состояние микроциркуляции слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с острым инфарктом миокарда (2010)
Підгірний Я. М. - Вірусна інфекція як етіологічний чинник поліорганної дисфункції (клінічне спостереження), Волощук Р. Р., Біда З. А., Закотянський О. П. (2010)
Рубан Н. К. - Клинический случай массивного переливания иногруппной эритроцитной массы с благополучным исходом у пациента с политравмой, Сердюк А. А., Царев А. В., Петров В. В., Кузьмова Е. А., Рудина Л. Й., Гавура А. Я. (2010)
Качур О. Ю. - Оцінка величини післяпологової крововтрати в сучасних умовах, Могілевкіна І. О., Бабенко О. М. (2010)
Вороняк М. І. - Застосування противовірусної обробки при одержанні препаратів плазми крові (2010)
Мадич С. Є. - Створення технології виділення та очищення фактора VІІ згортання крові (2010)
Марченко В. М. - Направленість розвитку економічної діяльності в Україні, Нечаєв О. Л. (2013)
Пахомов С. Ю. - Інституціональний маневр як передумова переходу до розвитку і якісного зростання (2013)
Авксентьєв М. Ю. - Методологія і принципи планування в економічній теорії (2013)
Самофалов С. П. - Антикризове управління корпоративними правами держави (2013)
Сисоєва Л. Ю. - Особливості прояву системних ризиків банківської діяльності (2013)
Поліщук Є. А. - Проблеми оцінки впливу небанківських фінансових установ на стабільність фінансової системи (2013)
Шилепницький П. І. - Аналіз нормативно-правового забезпечення розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Заборовець Ю. О. - Проблемна заборгованість як складова кредитного портфелю комерційного банку (2013)
Герасименко В. В. - Повноваження і узгодженість дій центральних органів державної влади у сфері валютного контролю: економіко-правовий аспект, Єгоричева С. Б. (2013)
Сілакова Г. В. - Підходи щодо формування кредитної політики комерційного банку, Розіна Я. Е. (2013)
Ковальський М. Р. - Державне управління у сфері охорони та використання земель (2013)
МД. Момінул Хок - Модернізація української економіки на інноваційних засадах – імперативна вимога її виживання та розвитку (2013)
Виклюк М. І. - Концептуальні засади модернізації податкової служби України, Мостіпан Ю. Є. (2013)
Бєльська О. І. - Суть та мета економічного розвитку (2013)
Дворянінов А. В. - Стан та тенденції тінізації економіки України, напрями її подолання (2013)
Москаленко Ю. В. - Теоретичні засади функціонування кредитного ринку України (2013)
Шморгун Л. Г. - Проблемні питання щодо покращення інвестиційної політики в Україні (2013)
Мікаелян С. Г. - Високотехнологічні виробництва – основа розвитку інноваційної системи (2013)
Малиш І. М. - Обґрунтування вибору альтернативного інвестиційного проекту в інновації (2013)
Квасова О. П. - Особливості інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку України (2013)
Бардин О. Я. - Інноваційна діяльність як спосіб збільшення руху грошових потоків (2013)
Петровська І. П. - Оцінювання рівня сформованості державної інноваційної політики в машинобудуванні (2013)
Бужин О. А. - Моніторинг показника собівартості платних робіт і послуг підрозділів цивільного захисту в умовах ринкового ціноутворення (2013)
Непочатенко О. О. - Забезпечення фінансової безпеки аграрних формувань (2013)
Козак Л. В. - Диференціація за якістю як чинник ефективності стратегій позиціонування зернової продукції в Україні (2013)
Бойко О. М. - Індустріальні парки як нова організаційна форма неоіндустріальної трансформації промислового потенціалу країни (2013)
Гунько Л. А. - Формування типів сільськогосподарських землекористувань в умовах нових земельних відносин (2013)
Кошель А. О. - Шляхи удосконалення нормативної грошової оцінки земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення за допомогою механізму страхування (2013)
Спірідонова К. О. - Формування методичних рекомендацій щодо вибору аутсорсера (2013)
Кальний С. В. - Головні загрози у забезпеченні економічної безпеки сільського господарства в Україні (2013)
Запухляк І. Б. - Управління гомеостазом підприємства як новітня парадигма забезпечення його розвитку (2013)
Климаш Н. І. - Економічна природа позикового капіталу та ефективність його використання на вітчизняних підприємствах (2013)
Нестеренко С. С. - Достовірний облік первинних документів сьогодні – запорука успіху завтра (2013)
Нетесаний Ю. В. - Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку кредитних спілок в Україні (2013)
Ольвінська Ю. О. - Основні напрями підвищення ефективності функціонування суб’єктів підприємницької діяльності (2013)
Юр’єва П. Б. - Територіальна організація роздрібної торгівлі України (2013)
Бодюк А. В. - Економіко-ресурсний аспект досліджень корисних копалин (2013)
Магута О. В. - Економічна сутність цільового капіталу як сучасного механізму додаткового фінансування освіти та науки в Україні (2013)
Шевчун М. Б. - Якість логістичних процесів – фактор успішного розвитку торговельного підприємства (2013)
Бєлокоз О. І. - Визнання та оцінка клієнтського капіталу торговельних підприємств (2013)
Перунов М. М. - Прогнозування індексів промислової продукції за видами діяльності переробної та легкої промисловості (2013)
Орчелота О. І. - Особливості впровадження та організації управлінського обліку на підприємстві авіаційної промисловості (2013)
Драган О. О. - Проблеми і перспективи участі вітчизняних домогосподарств в операціях організованого фінансового ринку (2013)
Прошкуратов О. М. - Стратегічне управління державно-приватним партнерством у будівництві об’єктів соціальної сфери (2013)
Береснєв С. М. - Ризики підприємства та управління ризиком неплатежу (2013)
Марюхніч А. О. - Дослідження інноваційної конкурентоспроможності техніки на прикладі ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" (2014)
Карвицкая Г. В. - Межкультурные маркетинговые коммуникации предприятий в условиях макроэкономической интеграции, Назаренко Е. В., Егорова О. Ю. (2014)
Хорошилова І. О. - Напрями забезпечення економічної безпеки транспортної системи (2014)
Дуднєва Ю. Е. - Стратегічні підходи до формування сучасного мотиваційного впливу в умовах дефіциту ресурсів, Кір’ян І. С. (2014)
Матросов А. Д. - Технология принятия коллективных решений и создания творческой атмосферы, Доуртмес Ф. А. (2014)
Рябова Т. В. - О некоторых формах проявления асимметричности информации в экономике Украины, Пустовит Д. А. (2014)
Яковлєв А. І. - Засоби визначення найбільш ефективних сфер вкладення інновацій, Юрченко Ю. С. (2014)
Романчик Т. В. - Конкурентоспроможність проектів у контексті теорії конкуренції (2014)
Стригуль Л. С. - Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві, Тімонова А. С. (2014)
Безугла Д. В. - Удосконалена модель гнучкого розвитку та інноваційної спроможності підприємства (2014)
Піскун Н. В. - Підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, Літвіненко М. В. (2014)
Косенко О. П. - Визначення інтегрального рівня якості (споживчих характеристик) інтелектуальних технологій (2014)
Железняк А. О. - Методи виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства, Ларка М. І. (2014)
Товажнянський В. Л. - Аналіз методів визначення рівня нестабільного розвитку підприємств (2014)
Погорєлова Т. О. - Як досягти точки беззбитковості, Бурлака А. І. (2014)
Слатіна К. Ю. - Сутність фінансового стану та методики його аналізу, Сударкіна С. П. (2014)
Майстро Р. Г. - Науково-теоретичні основи ефективності, Щербак Ю. С. (2014)
Масленников Д. И. - Стоимость минуты размышлений в процессе принятия хозяйственных решений при антикризисном управлении, Ларка Л. С. (2014)
Побережна Н. М. - Спільне та відмінне в обліку основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7, Яценко А. В. (2014)
Бріль М. С. - Соціально-економічні умови формування людського капіталу в Україні, Пивавар І. В. (2014)
Линник О. І. - Труднощі та переваги застосування МСФЗ в Україні, Бондаренко О. М. (2014)
Федій А. О. - Особливості бренда як основи стратегічного розвитку товару (2014)
Борзенко В. І. - Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні, Мірошниченко О. Р. (2014)
Гриценко Н. В. - Бюджетный процесс в развитии железнодорожного транспорта (2014)
Яковенко В. Г. - Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи підприємства, Куделя В. І. (2014)
Тихонова А. В. - Дослідження впливу торгової марки на споживчий попит і результати ринкової діяльності фірми (2014)
Борзенко В. І. - Підвищення ресурсних можливостей газопостачального підприємства на прикладі СУЕГГ ВАТ "Кіровоградгаз", Кричевська В. Ю. (2014)
Глухова С. В. - Оцінка кадрового потенціалу ДП "Електроважмаш", Ткаченко К. Е. (2014)
Фальченко О. О. - Моніторинг управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Мардус Н. Ю. - Теоретичні і методичні аспекти питань обліку праці і заробітної плати (2014)
Мехович С. А. - Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу, Пахомова І. В. (2014)
Васильцова С. О. - Проблеми формування портфелів інноваційно-інвестиційних проектів на переробних підприємствах (2014)
Широкова О. М. - Оптимізація мотивації праці на основі її індивідуалізації (2014)
Мірошник М. В. - Розробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства, Кобєлєв В. М. (2014)
Косенко О. П. - Виставка як ефективний засіб маркетингової діяльності підприємства, Балишева В. Д. (2014)
Чобіток В. І. - Ефективне управління основними фондами на підприємстві, Пасько Н. О. (2014)
Кір'ян О. І. - Загальна характеристика вітчизняного конкурентного ринку транспортних послуг (2014)
Шабуріна Ю. Ю. - Нікуди діватися, потрібно створювати бренд (2014)
Брік С. В. - Про зміну призначення рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" (2014)
Линник О. І. - Особливості обліку та оцінки витрат відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Кадук О. В. (2014)
Побережна Н. М. - Сучасні питання визначення та обліку трудових ресурсів, Карнаух Д. В. (2014)
Кобєлєв В. М. - Особливості просування бренду на ринку харчової промисловості, Тихонова А. В. (2014)
Фільчакова М. В. - Дослідження ефективності діяльності промислового підприємства, Літвиненко М. В. (2014)
Борзенко В. І. - Оптимізація управління промисловою власністю підприємства, Шляхова К. С. (2014)
Валдайцев О. В. - Особливості оцінювання ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах (2014)
Ус Ю. В. - Структурні перетворення машинобудівних підприємств як ефективне поєднання реорганізації, реструктуризації та організаційних змін, Обидєннова Т. С. (2014)
Росохата А. С. - Трендвотчінг як напрямок прогнозування інноваційного розвитку промислового підприємства з виробництва машин та устаткування (2014)
Косенко О. П. - Кон’юнктура технологічного ринку: оцінка ризиків комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, Кобєлєва Т. О., Перерва П. Г. (2014)
Андрєєва Є. Л. - Проблеми формування організаційно-управлінського потенціалу конкурентостійкості на підприємствах машинобудування (2014)
Кобєлєв В. М. - Методичні підходи щодо визначення і оцінки ефективності господарської діяльності підприємства, Слатін Д. Ю., Соколов К. Ю. (2014)
Скворчевський О. Є. - Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційного проекту на машинобудівному підприємстві, Віленська Х. М. (2014)
Кобець С. П. - Етапи формування механізму управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств (2014)
Прохорова В. В. - Теоретичне підґрунтя управління фінансово-економічною діяльністю підприємства на основі адаптивно-реноваційного підходу, Лях І. О. (2014)
Бондаренко Н. В. - Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством, Пантелєєв М. С., Джапаров Е. (2014)
Гусаров О. О. - Зв’язок задач мінімізації витрат на регулювання виробничої діяльності та формування планових завдань в ієрархічних системах управління машинобудівним підприємством, Антипцева О. Ю. (2014)
Проценко В. М. - Конкурентна стратегія машинобудівних підприємств: підходи до формування та реалізації (2014)
Майстро Р. Г. - Ефективність використання основних фондів на підприємстві, Рожнова А. Д. (2014)
Кучинський В. А. - Визначення напрямків розвитку кадрового потенціалу підприємства, Мазенков О. В., Локтіонова І. С. (2014)
Писаревская А. И. - Определение эффективности системы управления персоналом на предприятии (2014)
Мушников О. О. - Концепція управління стійкістю інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств машинобудування (2014)
Погорелов С. Н. - Основная трудность изучения системы "человек и машина" (2014)
Сударкіна С. П. - Мінімізація ризиків купонного маркетингу, Плотніков Ф. М., Грабовенко Є. В. (2014)
Мірошник М. В. - Стратегічне планування: генезис, сучасність, перспективи, Кітченко О. М., Олійник І. С. (2014)
Погорелов С. Н. - Экономико-математическая модель оценки уровня ремонтного производства, Погорелов Н. И. (2014)
Ткачева Н. П. - Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий украины на основе интеллектуальных активов (2014)
Артеменко Н. В. - Сучасна концепція реформування місцевих бюджетів: проблеми та перспективи (2014)
Прохорова Т. П. - Маркетингове обгрунтування бізнес-плану підприємства, Притиченко Т. І. (2014)
Майстро Р. Г. - Прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві, Данько Н. О. (2014)
Попадинець О. В. - До питання про можливості бухгалтерського обліку трансакційних витрат підприємства (2014)
Линник Е. И. - Учёт собственного капитала в товариществах зарубежных стран, Бондаренко А. Н. (2014)
Синіговець О. М. - Інноваційна активність підприємств та її формування (2014)
Аннаев А. А. - Критический анализ комплекса марктетинга, Мазенков О. В. (2014)
Мушникова С. А. - Фінансова безпека банківської установи та методи зниження портфельних кредитних ризиків, Лисичкіна К. В. (2014)
Проскурня О. М. - Підвищення ефективності роботи енергозбутового підприємства, Крив’якіна Ю. А. (2014)
Олійник Ю. А. - Національна інноваційна система як необхідна умова та база для розвитку інновацій та інвестицій (2014)
Черепанова В. О. - Контролінг в системі планування діяльності обленерго, Солодовнікова Т. В., Вертій Н. А. (2014)
Яковлєв А. І. - Методи визначення ефективності підвищення якості і конкурентоздатності засобів праці і напрями їх удосконалення (2014)
Погорелов И. Н. - Исследование процесса совершенствования технического обслуживания и ремонта оборудования на основе анкетных опросов и экспертных оценок (2014)
Панкратова О. М. - Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні, Музалевський О. С. (2014)
Долінська Р. Г. - Оцінка ефективності управління взаємовідносинами промислового підприємства з економічними контрагентами (2014)
Абрамов Ф. В. - Эффективность двухуровневой системы высшего образования в условиях побочного спроса на высшее образование (2014)
Косенко О. П. - Особливості використання цифрового маркетингу в сучасних умовах, Грабовенко Є. В., Плотніков Ф. М. (2014)
Майстро Р. Г. - Формування політики розподілу на підприємстві, Кучіна С. Е. (2014)
Кобєлєв В. М. - Сувенірна продукція як один із важливіших засобів реклами для компанії, Дятлова Д. С. (2014)
Гармаш С. В. - Необхідність зміни економічної моделі в Україні - передумова виживання не тільки економіки країни, а й суспільства в цілому (2014)
Побережна Н. М. - Актуальність визначення критеріїв оцінки рівня економічної безпеки підприємства, Шовкопляс Т. С., Токар Н. Б. (2014)
Чуприна Л. В. - Управлінський облік у сучасному менеджменті підприємства (2014)
Погорєлова Т. О. - Як досягти точки беззбитковості, Бурлака А. І. (2014)
Самборський В. О. - Оцінка енергетичної безпеки підприємства як складова його стратегії енергетичної безпеки (2014)
Зубенко Т. М. - Ефективне використання банківських продуктів - шлях до зниження дебіторської заборгованості та ризику неплатежів (2014)
Глухова С. В. - Ієрархічна модель споживчого вибору інноваційної продукції будівельної галузі, Кильницька Є. В. (2014)
Кучинський В. А. - Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства та Визначення шляхів її підвищення, Носик І. І. (2014)
Чмельова О. С. - Дослідження проблем формування та реалізації концепції електронного урядування в україні та стратегічні напрями їх вирішення, Золотар Н. Ю. (2014)
Сычева О. В. - Социально-ответственное поведение экономических субъэктов как условие эффективного развития экономики, Решетняк Н. Б., Попадинец Е. В. (2014)
Мостенець О. В. - Теоретичні основи формування конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіону, Черчик Л. М. (2014)
Дубницкий В. Ю. - Решение прямой и обратной задачи для системы линейных алгебраических уравнений с интервально заданными характеристиками, Кобылин А. М. (2014)
Бондарєв Д. І. - Ефективність групових польотів безпілотних літальних апаратів, Джафарзаде Р. Т., Козуб А. М. (2014)
Бурдейна В. М. - Точність координованих розмірів при обробці отворів з направленням ріжучого інструменту (2014)
Васько С. М. - Символьні перетворення на межі людино-машинного інтерфейсу систем навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів (2014)
Волосюк В. К. - Радиометрический метод рельефометрии пространственно-протяженного объекта, Павликов В. В., Ву Та Кыонг, Одокиенко А. В. (2014)
Воробйов О. В. - Аналіз космічних апаратів дистанційного зондування Землі спеціального та подвійного призначення (2014)
Герасимов С. В. - Методи обробки вихідних сигналів динамічних систем при визначенні їх технічного стану, Тимочко О. І. (2014)
Клімович С. О. - Математична модель спотворення широкосмугових сигналів в умовах навмисних завад (2014)
Кононов Б. Т. - Захист частотно-регульованого електроприводу на базі асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, Нечаус А. О., Рябуха Н. М. (2014)
Косенко В. В. - Переналаживаемая технологическая оснастка изготовления деталей спецтехники на многооперационных станках и гибких производственных системах, Кобзев А. С. (2014)
Кучеренко Є. І. - Геоінформаційні технології та фаззі-моделі в управлінні складними об’єктами, Глушенкова І. С., Глушенков С. О. (2014)
Ленков С. В. - Имитационная статистическая модель процесса технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники, Боряк К. Ф., Пашков С. А., Банзак О. В. (2014)
Макаров С. А. - Складовий фазовий детектор з динамічно регульованим параметром елементу зворотного зв’язку з фазовим регулятором за нелінійним законом системи фазового автопідстроювання частоти, Чекунова О. М., Юхновський С. А., Нікітин О. В. (2014)
Науменко М. В. - Вдосконалений методичний підхід до формування технічного обрису зразків авіаційного ракетного озброєння (2014)
Охріменко П. Г. - Системи інтелектуального управління опаленням об’єктів з обробкою даних від мобільних датчиків реєстрації температури, Заєць Н. А., Шворов С. А., Штепа В. М. (2014)
Павленко М. А. - Прокладка маршрута движения воздушного объекта в разнородных зонах воздушного пространства (2014)
Пашков Д. П. - Аналіз смугових властивостей турбулентного тропосферного радіоканалу передачі інформації (2014)
Пащенко Р. Э. - Распознавание типов почв с помощью фрактальных методов обработки космических изображений, Яцевич С. Е., Яцевич Е. И., Егорова Л. А. (2014)
Плешкунов С. А. - Методологія проектування несучих елементів силових систем наземної авіаційної техніки, Джус Р. М. (2014)
Стаховський О. В. - Експериментальне дослідження температурного стану зовнішніх вузлів танку Т-64Б (2014)
Таршин В. А. - Принципы формирования сложных эталонных изображений для высокоточных корреляционно-экстремальных систем навигации, Сотников А. М., Сидоренко Р. Г. (2014)
Ткаченко В. Н. - Анализ точности определения координат источников радиоизлучения при совместной работе системы пассивной радиолокации и активной радиолокационной станции, Коротков В. В., Пантеев Р. Л. (2014)
Агафонов Ю. М. - Автоматизація процесу обробки розвідувальних відомостей, Звиглянич С. М., Ізюмський М. П. (2014)
Царьов Ю. О. - Оцінка ефективності системи обробки інформації при організації контролю обстановки на державному кордоні України, Винярський Я. Я., Лєнков С. В. (2014)
Шейгас А. К. - Модель процесса выполнения боевой задачи бригадой тактической авиации с использованием средств радионавигационного обеспечения боевых действий (2014)
Шуба И. В. - Использование методов Data Mining при анализе социальных явлений (2014)
Потий А. В. - Модель институционального управления деятельностью по обеспечению безопасности информации, Пилипенко Д. Ю., Кепко Д. В. (2014)
Рудницький В. М. - Узагальнений метод синтезу обернених нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення, Бабенко В. Г., Стабецька Т. А. (2014)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз сучасних систем виявлення вторгнень, Хрєнов А. Г. (2014)
Уфимцева В. Б. - Анализ показателей перемешивания в сетях Фейстеля, Карпенко Н. Ю. (2014)
Дяченко А. Ю. - Розпаралелювання процесу синтезу моделей в системах багаторівневого перетворення інформації (2014)
Єльчанінов Д. Б. - Технології автоматизації проектування програмних систем, Косіло М. С., Бєлова Н. В. (2014)
Кошевая Н. А. - Подход к повышению надежности идентификации пользователей компьютерных систем по динамике написания паролей, Мазниченко Н. И. (2014)
Можаєв О. О. - Метод розширення структури віртуальних з’єднань ділянки мультисервісної мережі, Раковська Н. Х., Загайнов С. О., Савченко О. С. (2014)
Осколков А. П. - Сети Петри – инструмент для описания и исследования динамических систем (2014)
Яма Г. С. - Візуальний редактор діаграм для декларативно визначених проблемно-орієнтованих мов діаграм, Кеберле Н. Г. (2014)
Александрович Д. В. - Исследование моделей и методов биометрического контроля посещаемости, Ерохин А. Л. (2014)
Песоцкая Л. А. - Анализ работы оздоровительного комплекса "Playstick", Лаптев А. В., Кучук Н. Г. (2014)
Чернышев А. А. - Алгоритм управления многофункциональным протезом руки, Мустецов Н. П. (2014)
Антоненко Н. С. - Применение метода имитационного моделирования с использованием стохастических сетей Петри для оценки качества планов технологических циклов производства (2014)
Дубровін В. І. - Система автоматизованого планування рекламної кампанії для підприємств малого та середнього бізнесу, Фандєєва К. О. (2014)
Леонов В. В. - Достовірність фінансово-економічних прогнозів у воєнному будівництві, Бойко Р. В., Вавілова Н. В., Таврин В. А., Пташник В. М. (2014)
Толкунова Ю. Н. - Оценка риска проекта создания сложной технической системы (2014)
Черепнев И. А. - Влияние социально-экономических факторов на рост числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, Дьяконов В. И., Ляшенко Г. А., Полянова Н. В., Джигит Т. В. (2014)
Хроніка та інформація (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Войтов В. А. - Экспериментальные исследования параметров помола биомассы в дезинтеграторе, Дригуля С. В., Бунецкий В. А. (2013)
Зубков В. Е. - Об эффективности применения пневмомеханического сепаратора корнеклубнеплодов (2013)
Лімонт А. С. - Тривалість збирання льонотрести та її агротехнологічне прогнозування (2013)
Войтов В. А. - Исследования противопиттинговых свойств моторных масел на растительной основе, Сысенко И. И. (2013)
Харак Р. М. - Дослідження кінематики універсального регулятора швидкості колісного трактора, Сакало В. М., Лихвенко С. П. (2013)
Аулін В. В. - Зміна стану зон тертя деталей машин та динамічне трибоматеріалознавство їх поверхневих шарів, Кузик О. В. (2013)
Войтов В. А. - Критерии моделирования силы трения на переходных режимах, Козырь А. Г. (2013)
Павленко І. І. - Аналіз робочого простору верстата з паралельною кінематикою при обробці деталей під кутом, Вахніченко Д. В. (2013)
Пукалов В. П. - Определение прогиба образующей цилиндрической поверхности и нейтральной оси при деформации осесимметричных тел, Пукалов В. В., Златопольский Ф. И., Петренко Н. Н. (2013)
Черновол М. І. - Пристрої для фрикційно-механічного нанесення покриттів, Шепеленко І. В. (2013)
Kyrychenko A. - Open source CNC control for parallel kinematic machine tool (2013)
Павленко І. І. - Загальна методика розрахунку та проектування конструкцій захватних пристроїв промислових роботів, Годунко М. О., Кіріченко І. Д. (2013)
Бевз О. В. - Оцінка дії автотранспортних потоків на акустичне середовище міської території (на прикладі міста Кіровограда), Магопець С. О. (2013)
Валявський І. А. - Кінематичний аналіз верстата з паралельною кінематикою типу "Дельта", Шапошник В. Ю. (2013)
Василенко І. Ф. - Аналіз структури кераміко-металевих композиційних покриттів, нанесених контактним наварюванням порошкових дротів (2013)
Горин В. В. - Влияние неизотермичности теплообменной поверхности на эффективность оребрения при конденсации пара (2013)
Кришкін Б. Б. - Оптимізація технології холодного об’ємного штампування накидних гайок рукавів високого тиску (2013)
Немировский Я. Б. - Особенности расчета геометрических, кинематических параметров очага деформации при деформирующем протягивании (2013)
Бевз О. В. - Дослідження надійності роботи переднього гальмівного механізму автомобіля Renault, Магопець С. О., Якимаха Д. А. (2013)
Підгаєцький М. М. - Аналіз впливу попередньої макронерівності в процесі хонінгування прецензійних отворів, Щербина К. К. (2013)
Пукалов В. П. - Определение соотношения между прогибом нейтральной оси и образующей при деформации осесимметричных тел, Пукалов В. В., Петренко Н. Н., Златопольский Ф. И. (2013)
Скібінський О. І. - Визначення периметрів і площ перерізів робочих профілів коліс епіциклоїдальних передач внутрішнього зачеплення, Гуцул В. І., Гнатюк А. А. (2013)
Немировский Я. Б. - Особенности деформирующего протягивания разнотолщинных заготовок (2013)
Чемерис Е. Н. - Механизм безопасности клепального пресса (2013)
Власенко Л. О. - Автоматизоване керування технологічним комплексом виробництва пива на основі сценарно-цільового підходу, Місюра М. Д., Ладанюк А. П., Кишенько В. Д. (2013)
Лукашенко В. М. - Многокритериальная качественная оценка фирм изготовителей микроконтроллеров, Чичужко М. В., Лукашенко В. А. (2013)
Мацуй А. М. - Дослідження нелінійної системи автоматичного управління подачею води у кульовий млин, що подрібнює піски класифікатора, Кондратець В. О. (2013)
Мельніченко М. М. - Методика врахування динаміки приводу при складанні моделі механізму з паралельною кінематикою, Мірошніченко М. С., Бєляєв Ю. Б. (2013)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження розрідження пісків односпірального класифікатора джерелом з незмінною витратою води, Сербул О. М. (2013)
Кришкін Б. Б. - Вібромоніторинг холодновисаджувальних автоматів, Теплюк М. П. (2013)
Osadchy S. I. - Multidimensional structural identification at regular signals, Zozulya V. A., Timoshenko A. S. (2013)
Пархоменко Ю. М. - Обґрунтування вибору параметра регулювання норми висіву системою автоматичного керування зерновими сівалками, Кондратець В. О., Пархоменко М. Д. (2013)
Сидоренко В. В. - Аналіз методів підвищення продуктивності стрічкової ковшової зернової норії, Минайленко Р. М. (2013)
Стенин А. А. - Информационно-логическая модель процесса управления инновационным развитием социотехнических систем, Мелкумян Е. Ю., Курбанов В. В., Шемсединов Т. Г. (2013)
Ямпольський Л. С. - Нечітка ітераційна метаідентифікація штучних нейросіток в мультиагентному середовищі (2013)
Голик О. П. - Підхід до розв’язання задачі автоматизації процесу керування електропостачанням автономних споживачів в умовах невизначеності, Жесан Р. В., Березюк І. А. (2013)
Калинчик В. П. - Оценка рисков генерации энергии из возобновляемых источников, Кокорина М. Т. (2013)
Боков В. М. - Використання осіннього листя для виготовлення альтернативних видів палива, Попова М. І., Лисенко Р. С. (2013)
Козлов О. В. - Автоматизація процесів керування технологічним комплексом екопірогенезісу (2013)
Лобок О. П. - Синтез оптимального мінімаксного керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови неточного і неповного їх вимірювання, Гончаренко Б. М., Віхрова Л. Г. (2013)
Овчаров С. В. - Дослідження динаміки руху приводного обладнання вітроенергетичної установки вітрильного типу, Телюта Р. В., Буряк А. В. (2013)
Плєшков П. Г. - Аналіз енергоресурсної бази Кіровоградської області, перспективи використання власних паливно-енергетичних ресурсів та відновлюваних джерел енергії для енергозабезпечення області, Стець П. Г. (2013)
Лобок О. П. - Мінімаксне управління лінійними багатовимірними об’єктами зі стаціонарними зовнішніми збуреннями, Гончаренко Б. М., Савіцька Н. М. (2013)
Смирнова Н. В. - Обнаружение изменения параметров объекта управления с использованием массива прецедентов, Смирнов В. В. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Автоматичне керування положенням шпинделя на гідростатичних підшипниках (2013)
Єрмолаєв Ю. О. - Синтез регуляторів позиційного електропривода подачі електрода-інструмента на верстатах РОД з використанням стандартних налаштувань, Савеленко Г. В. (2013)
Бісюк В. А. - Програмне забезпечення АСК процесу індукційного нагрівання і наплавлення композиційних покриттів (2013)
Руденко Т. Г. - Модель систем електроприводів деревообробного верстата (2013)
Собінов O. Г. - Побудова спрощеної математичної моделі для автоматизованої системи управління баштовою сушаркою (2013)
Ткаченко К. С. - Проекционный алгоритм стохастической аппроксимации с использованием соседних вариантов для оптимизации управления выбором управляющих воздействий (2013)
Пашинський В. А. - Регіональне нормування температури повітря для проектування виробничих будівель підприємств сільськогосподарського машинобудування на території Кіровоградської області, Плотніков О. А., Карюк А. М. (2013)
Черкун В. В. - Оценка периода приработки шестеренных гидронасосов типа НШ при обработке ФАБВО (2013)
Педаченко Є. Г. - Хірургічне лікування дискогенних мієлорадикулярних синдромів: точка зору нейрохірурга, Кущаєв С. В., Хижняк М. В., Яворська С. О. (2005)
Лінський І. В. - Основні проблеми, пов’язані з поширенням алкогольної залежності та наркоманії в Україні, та шляхи їх розв’язання, Мінко О. І. (2005)
Богуславский Д. Д. - Методика количественной оценки реабилитационного потенциала у инвалидов вследствие мозгового инсульта (2005)
Глєбова О. С. - Особливості перебігу невротичних та соціально-дезадаптивних розладів у віддаленому періоді закритої черепно-мозкової травми при застосуванні в комплексному лікуванні ГАМК-ергічних препаратів, Ткаченко О. В. (2005)
Закрутько Л. І. - Лікування симптоматичної епілепсії у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, Меркулова О. Ю., Меркулова В. В. (2005)
Корсунская Л. Л. - Анализ эффективности комплексного профилактического воздействия ницерголина (сермиона) на функциональные показатели деятельности головного мозга у лиц пожилого возраста (2005)
Мар’єнко Л. Б. - Коморбідність при епілепсії (2005)
Московко С. П. - Прогресуючий супрануклеарний параліч (синдром steele-richardson-olszewski): описання популяційної когорти хворих (2005)
Налча И. И. - Изменения реактивности к гипероксии во время гипербарической оксигенации при различной выраженности клинико-функциональных характеристик вибрационной болезни (2005)
Негреба Т. В. - Клиническая эффективность иммуноглобулина при разных типах течения рассеянного склероза (2005)
Русина А. В. - Медико-социальные особенности больных трудоспособного возраста, перенесших мозговой инсульт (2005)
Флорикян В. А. - Ультразвуковая допплерография при венозной патологии в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы (2005)
Цьоха І. О. - Особливості застосування нейромідину в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, Ткаченко О. В. (2005)
Бачериков А. Н . - Некоторые характеристики психически больных, совершивших суицид, Бровина Н. Н., Матузок Э. Г., Снурников М. Я., Харина Е. В., Кузьминов В. Н., Химчан А. И., Гуржий Т. Ф., Петрюк П. Т., Суслов М. Л. (2005)
Бондарчук А. Г. - Клініко-психопатологічна характеристика хворих на параноїдну шизофренію, які скоїли аутоагресивні дії несуїци дального характеру, та шляхи попередження само ушкодженьї (2005)
Дорошенко Н. М. - Судово-психіатричний аналіз ґенезу агресивної поведінки амбулаторних хворих із складним походженням органічного ураження головного мозку (2005)
Куприянова И. Е. - Скрининговые исследования психического здоровья у женщин с гинекологическими проблемами, Агаркова Л. А., Дикке Г. Б. (2005)
Первый B. C. - Ритуальные формы поведения больных невротическими фобиями (2005)
Самохвалов А. В. - Структура вегетативных нарушений у больных с соматоформной вегетативной дисфункцией (F45.3) (2005)
Сойко В. В. - Этнокультуральные факторы патоморфоза психических расстройств при эпилепсии (2005)
Бахтеева Т. Д. - Личностные особенности у больных невротическими расстройствами женщин (2005)
Россихин В. В. - Способ профилактики субоперационной травмы бедренного нерва при реконструктивных вмешательствах на мочеточнике и мочевом пузыре, Мысько С. Я., Чепенко А. В. (2005)
Проект рішення науково-практичної конференції ортопедів-травматологів, нейрохірургів і неврологів "Актуальні проблеми діагностики і лікування дискогенних і спондилогенних нейрокомпресійних синдромів" (Харків,травень,2004 рік) (2005)
Петрюк П. Т. - Европейский конгресс "интеграция людей с ограниченными возможностями в Европе. Пути к работе и занятости" (Германия, Гремсдорф, октябрь 2004) (2005)
Марута Н. А. - Пароксизмальные состояния при невротических расстройствах (клинико-психопатологическая структура и принципы терапии), Колядко С. П. (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с болезнью Вильсона — Коновалова (2013)
Гриб В. А. - Якість життя хворих на цукровий діабет 2 типу, ускладнений поліневропатією (2013)
Дубенко О. Е. - Уровень ангиотензина ii и полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента при остром инсульте, Костюковский С. Л., Красюк Д. А. (2013)
Литвин Л. Б. - Применение эпилептала в лечении дебютов демиелинизирующих заболеваний у детей (2013)
Литовченко Т. А. - Комплексное лечение пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта с применением препарата нейромидин, Завальная Е. П., Тондий О. Л., Лебединец В. В. (2013)
Щеглов В. І. - Ендоваскулярне лікування аневризм великих та гігантських розмірів внутрішньої сонної артерії. Досвід 1976—2013 років, Щеглов Д. В., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Гнелиця О. П. (2013)
Абдряхімова Ц. Б. - Якість життя осіб з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу (2013)
Абрамов В. А. - Качественная оценка адаптивных ресурсов личности больных шизофренией, Ряполова Т. Л., Кокотов Е. А., Бойченко А. А. (2013)
Габрель Р. Т. - Особливості життєдіяльності партнерської пари, в якій один з осіб є ВІЛ-інфікованим (2013)
Гегешко В. В. - Характерні особливості первинного алкогольного делірію (2013)
Зінченко О. М. - Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у жителів сільської місцевості (2013)
Маркова М. В. - Сексуальна аддикція: аналіз феномена (2013)
Михайлов Б. В. - Анализ социально-психологических факторов, влияющих на формирование и развитие депрессивных реакций аффективного и невротического регистров у студентов ВУЗов, Вашките И. Д. (2013)
Піонтковська О. В. - Особливості дитячо-батьківських відносин у родині з онкологічно хворою дитиною (2013)
Пономарёв В. И. - Исследование буллинга в контингенте подростков регионального социального заведения для несовершеннолетних (2013)
Сорока Е. Г. - Психокоррекция органических непсихотических психических расстройств на стационарном этапе реабилитационно-восстановительного лечения шахтеров, перенесших техногенные аварии (2013)
Сосін І. К. - Нові підходи до інтегрованого прогнозування рецидивів при алкогольній залежності, Сквіра І. М. (2013)
Спіріна І. Д. - Рівень алекситимії та індивідуальний профіль особистості у хворих на коксартроз з пограничними психічними розладами (2013)
Чистікова О. І. - Особливості психоемоційного стану працівників пожежної охорони в залежності від стажу роботи в умовах підвищеної небезпеки (2013)
Чугай С. Д. - Динаміка виразності алкогольної залежності у обстежених осіб протягом лікування антиконвульсантами (за результатами використання методики ADS) (2013)
Шаповалов В. В. (мол. ) - Організаційно-правові аспекти застосування нанотехнологій при обігу психоактивних лікарських засобів (2013)
Дубенко Е. Г. - Трансформации эпилептических припадков и шкала "качество жизни при эпилепсии" (QOLIE-31), Дубенко А. Е., Коваленко Д. П., Васильева О. А. (2013)
Костик М. М. - Досвід використання левіцитаму в лікуванні тикозних розладів у дітей, Сковронська А. О., Бугель Л. В., Сковронська О. Н., Гомза О. С. (2013)
Мар’єнко Л. Б. - Особливості патоморфозу епілепсії з початком захворювання в дитячому і підлітковому віці (2013)
Мостовая О. П. - Применение глубинной психотерапии (аналитической) в комбинированном с АЭП лечении некоторых видов эпилепсий (2013)
Носов С. Г. - Синдром Ландау — Клеффнера: диагностика и лечение (Обзор литературы), Чудакова Л. Б. (2013)
Сухоносова О. Ю. - Особливості показників та форм епілепсії у дітей різих вікових груп (2013)
Дубенко А. Е. - Ятрогенные причины неэффективности лечения эпилепсии (2013)
Евтушенко С. К. - Клиническая эффективность и влияние леветирацетама (кеппры) на когнитивные функции у детей школьного возраста с идиопатической генерализованной эпилепсией, Морозова Т. М., Омельяненко А. А. , Морозова А. В., Шестова Е. П., Прохорова Л. М., Голубева И. Н. (2013)
Евтушенко С. К. - Прогрессирующие формы эпилептических энцефалопатий у младенцев и детей (трудности диагностики и терапии), Омельяненко А. А., Шестова Е. П., Морозова Т. М. (2013)
Завалко Ю. Н. - Дислексия и дисграфия у детей с эпилепсией, Задорожный В. З., Чудакова Л. Б., Хижняк А. А. (2013)
Завязкіна Н. В. - Особливості когнітивної сфери у дітей з дитячим церебральним паралічем, хворих на епілепсію, Устінова М. В. (2013)
Лукьянцева О. Ю. - Изменения электрической активности головного мозга у детей с энурезом (2013)
Михайлов Б. В. - Психотерапевтичний супровід сім’ї із дитиною раннього віку, хворою на епілепсію, Міхановська Н. Г. (2013)
Мруг О. Ф. - Роль медико-психологічної реабілітації в лікуванні шизофренії (2013)
Надоненко О. М. - ЕЕГ-відеомоніторинг: іктальна ЕЕГ в діагностиці епілепсії, Мартинюк В. Ю., Ярмолюк Т. П., Майструк О. А. (2013)
Нечай А. Ф. - Роль ЕКГ при обстеженні дітей раннього віку з епілепсією та неепілептичними нападами (2013)
Омельяненко А. А. - Изменения зрительных вызванных потенциалов, связанных с событием, на образно-семантические стимулы у детей с идиопатическими фокальными эпилепсиями в отсутствие антиконвульсантной терапии, Евтушенко С. К., Морозова Т. М., Шестова Е. П., Морозова А. В. (2013)
Померанцева Т. И. - Клинико-инструментальные характеристики ночных фокалных эпилепсий, Скоробогатова О. В. (2013)
Статинова Е. А. - Аномалии интрацеребральных артерий как причина развития тяжелого церебрального ишемического инсульта, Коценко Ю. И. (2013)
Терещенко Л. П. - Терапевтические подходы в терапии эпилепсии (2013)
Чуприков А. П. - Нейропсихиатрические проблемы детской эпилепсии, Чуприкова Е. Г. (2013)
Шестова Е. П. - Особенности течения и терапевтической "откликаемости" эпилептического синдрома у детей с генерализованными мальформациями головного мозга, Евтушенко С. К., Морозова Т. М., Омельяненко А. А., Прохорова Л. М., Голубева Ю. М., Перепечаенко Ю. М., Зима И. Е. (2013)
Зильберблат Г. М. - "Зелдокс — антипсихотик для ума и тела" — миф или реальность? (Опыт применения в ОПНМО), Ершова Е. А., Тимен М. Е. (2013)
Коростий В. И. - Опыт применения небензодазепиновых анксиолитиков в комплексном лечении тревожных расстройств при психосоматических заболеваниях (2013)
Горанський Ю. І. - Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при епілепсії: діагностика та лікування епілепсії у дорослих (Проект), Дубенко А. Є., Коростій В. І., Літовченко Т. А., Марута Н. О., Мар’єнко Л. Б., Міщенко Т. С., Чабан О. С. (2013)
Короткий виклад змін у DSM-5 порівняно з DSM-IV-TR (2013)
Алфимов П. В. - Дофаминергический дисбаланс, дизрегуляция салиенса и система вознаграждения при шизофрении. Обзор материалов XXI конгресса Европейской психиатрической ассоциации (6—9 апреля 2013 года, Ницца, Франция) (2013)
Павличенко А. В. - Проблемы классификации в материалах ХХ1 европейского конгресса по психиатрии, Денисенко М. М., Читлова В. В. (2013)
Харченко А. В. - Информация об XI Всероссийской школе молодых психиатров (2013)
Ежова В. А. - Развитие идей проф. А. Е. Щербака в реабилитации больных с заболеваниями нервной системы, Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Словеснов С. В. (2013)
Дублінська декларація (2013)
Агманова А. - Проблемы изучения русского языка и межкультурной коммуникации репатриантов-казахов в Казахстане (2014)
Горохова Т. - Навчальний текст як засіб формування граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей (2014)
Захарчук-Дуке О. - Методичні аспекти моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з культури усного і писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей (2014)
Іванишин Г. - Лінгводидактична модель навчання професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів медичних ВНЗ (2014)
Кардаш Л. - Проблеми формування культури мовлення майбутніх педагогів (2014)
Ковальчук Н. - Структура і зміст пунктуаційної компетентності (2014)
Кулик О. - Мовна й мовленнєва особистість: проблема дефініцій, Рубан І. (2014)
Марченко Н. - Особливості відбору текстів для аудіювання в процесі формування граматичної компетенції німецької мови як другої іноземної (2014)
Нищета В. - Усвідомлення й організація освітньої діяльності як риторичної у процесі навчання української мови (2014)
Овсієнко Л. - Текст як об’єкт вивчення лінгвістики й лінгводидактики (2014)
Пахомова О. - Концепт компетентність у сучасному англійському освітньому дискурсі (2014)
Рябовол Н. - Сучасні підходи до оптимізації змісту мовної освіти майбутніх учителів української мови і літератури (2014)
Сімоненко Л. - Контроль сформованості методичної компетентності як наукове поняття (2014)
Тільняк Н. - Урахування специфіки фахової термінології у проектуванні науково-методичної системи формування професійного мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей (2014)
Федорич Х. - Роль мотивації у формуванні правописної компетентності студентів (2014)
Чебан О. - Модернізація магістерської підготовки вітчизняних учителів-філологів на основі американського досвіду (2014)
Черниш Н. - Методична модель навчання виразного читання поезії (2014)
Юрійчук Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів-філологів у контексті компетентнісного підходу (2014)
Антіпов О. - Феномен патріотизму як один зі складників національно-мовної картини світу (2014)
Бокшань Г. - Міфологічний та культурно-історичний інтертексти у повісті Галини Пагутяк "Гірчичне зерно" (2014)
Бродюк Ю. - Художня антропологія трилогії "Жменяки" М. Томчанія (2014)
Довбня Л. - Науковий доробок О. Потебні у процесі становлення і розвитку східнослов’янського мовознавства, Товкайло Т. (2014)
Дробот Н. - Культура спілкування та значення етикету в англійській мові (2014)
Журавльова Є. - Тенденции развития русского языка как полинационального (2014)
Заболотна Т. - Словотвірний потенціал термінів екологічної тематики (2014)
Каплюк К. - Міфологічна складова тексту роману "Нікуб. Кров кажана" В. Шкляра (2014)
Козубенко Л. - Філософське та психоаналітичне підґрунтя світової літературної критики ХХ століття (2014)
Кувшинова Н. - Синонимические отношения немецких заимствований в лексической системе русского языка (2014)
Левченко Т. - Тематика жаргонної лексики в мові періодичної преси (2014)
Мазоха Г. - Особливості поетики епістолярію В. Близнеця 70-х рр. ХХ ст (2014)
Пангелова М. - Явище інтертекстуальності у приватних кореспонденціях Уласа Самчука (2014)
Панова Н. - Деструктивні тенденції в українській літературі на межі XIX–XX ст (2014)
Пилипюк Л. - Побутовий рівень моделі світу у творчості Оноре Бальзака (2014)
Прушковська І. - Питання національної ідентичності турків крізь призму драматургії (2014)
Роїк О. - Функціональна природа семантично знівельованих зіставно-протиставних сполучників у структурі складносурядних речень (2014)
Свириденко О. - Хозарський міф та його осмислення у прозі Олекси Стороженка (2014)
Скляренко О. - Дискурсивні особливості оповідань Інгеборг Бахманн (на матеріалі збірок "Das dreiЯigste Jahr" та "Simultan") (2014)
Ткачук Т. - Вплив урбаністичного соціуму на вибір мови респондентом у білінгвальних умовах (2014)
Фєтісова О. - Традиційне й авторське в міфотворчості Галини Пагутяк (на матеріалі роману "Королівство") (2014)
Христич Н. - Зоолексика як компонент анімалістичної метафори (2014)
Швець Н. - Лексичні засоби змалювання природи в романі Д. Дефо "Robinson Crusoé", Швець О. (2014)
Шумейко З. - Педагогічний потенціал загадок зі збірки Матвія Номиса "Українські приказки, прислів’я і таке інше" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Гладкий С. О. - Правосвідомість як предметне поле та інструмент правового самопізнання (2013)
Кіндюк Б. В. - Принципи радянського лісового права (2013)
Тєлькінєна Т. Е. - Політичні права і свободи стану дворян в Російській імперії як предмет лобіювання під час попереднього обговорення проекту Загального положення про селян, що вийшли із кріпосної залежності (серпень 1859 - квітень 1860 рр.) (2013)
Черних Є. М. - Категорія правове життя" в основних конструктивних моментах (2013)
Журавлева А. С. - Гендерная политика в Украине (2013)
Заброда Д. Г. - Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт реалізації державної антикорупційної політики, Кашкаров О. О. (2013)
Квач С. С. - Конституційне забезпечення національного інституту локальної демократії в Україні (2013)
Костюк І. В. - Критерії класифікації конституційно-правових принципів організації та діяльності судів загальної юрисдикції (2013)
Курило В. І. - Правове регулювання експертної діяльності в Україні: проблеми та шляхи розвитку, Самохін А. В. (2013)
Курило В. І. - До питання ефективності інституту дисциплінарної відповідальності за порушення екологічного законодавства, Собовий О. М. (2013)
Миронюк Р. В. - Особливості судового перегляду справ про адміністративне правопорушення в порядку адміністративного судочинства (2013)
Myskiv L. I. - Reorganization of the central bodies of executive power on the formulation and implementation of the state policy in the field of education in Ukraine (2013)
Олійник І. Л. - Зарубіжний досвід кадрової політики в системі державної служби: щодо питання формування вищого корпусу (2013)
Овчарук C. C. - Правовое регулирование института административных процедур во Франции (2013)
Пацурківський Ю.П. - Теоретичні проблеми розуміння сутності категорії правовий режим (2013)
Петрицький А. Л. - Актуальні проблеми правового забезпечення захисту персональних даних в Україні (2013)
Прилуцький С. В. - Конституціоналізація безпосередньої участі народу України при здійсненні правосуддя (2013)
Пустовіт Ж. М. - Політико-правові фактори, що впливають на співвідношення функцій Верховної Ради України з функціями інших вищих органів державної влади (2013)
Свірський Б. М. - Визначення принципу поваги до людської гідності у кримінально-процесуальних нормах (2013)
Турченко О. Г. - Відповідальність держави за свою безпеку (2013)
Хоббі Ю. С. - Удосконалення регламентації прав людини як необхідний елемент конституційної реформи (2013)
Галіахметов І. А. - Парадигма муніципального права України (2013)
Циклаурі О. Б. - Правова легалізація компетенції органів місцевого самоврядування України у сфері транскордонного співробітництва (2013)
Кірін Р. С. - Проблеми кодифікації інституту об'єктів гірничих відносин (2013)
Лаврик Г. В. - Законодавче і нормативно-правове забезпечення сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи): міжнародний та національний рівень (2013)
Проскуров М. В. - Класичне право власності в традиційному ісламському законодавстві та розвиток традиційної системи регулювання інституту власності у сучасному суспільстві на прикладі цивільного права Єгипту (2013)
Львова Є. О. - Інтернаціоналізація конституційного права держав-членів міжнародного співтовариства: до питання про сутність та визначення (2013)
Рудой К. Н. - Органы внутренних дел Украины в системе обеспечения международной безопасности: концептуальные аспекты (2013)
Позюбанов Р. П. - Правове забезпечення оперативно-розшукової діяльності: досвід країн Європейського Союзу (2013)
Савочкін Д. С. - Систематизація принципів проведення спеціальних операцій силами охорони правопорядку, Петричеко В. Г. (2013)
Абдалказим М. А. - Співвідношення національного конституційного і міжнародного права: до розуміння доктринально-теоретичних підходів (2013)
Ахмедова Е. Р. - Туреччина як потенційний суб’єкт майбутньої міграції в Європейський Союз чи притулок для мігрантів (2013)
Марцеляк С. М. - Засада рівного виборчого права при виборах народних депутатів України (2013)
Патлачук О. В. - Історіографія дослідження інституту злочину у праві Великого князівства Литовського (2013)
Попова Г. О. - Основні напрями та форми функціонування органів юстиції Донбасу періоду 1925-1930-го років (2013)
Чобіток Б. П. - Воєнна безпека держави у доктрині забезпечення національної безпеки (2013)
Шупик Д. С. - Роль європейських стандартів у процесах конституціоналізації муниципального правопорядку (2013)
Калініна О. М. - Перспективи транскордонного переміщення компаній в Європейському Союзі з урахуванням останніх правових змін (2013)
Ольшанецкая О. Б. - Нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом по законодательству Украины и России (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2013)
Степанов Ю. М. - Провідні фактори впливу на якість медичної допомоги пацієнтам із біліарною патологією на вторинному рівні, Скирда І. Ю. (2014)
Осьодло Г. В. - Роль вегетативної дисфункції та її корекції при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, Радушинська М. В. (2014)
Степанов Ю. М. - Ендоскопія з високою роздільною здатністю та NBI в діагностиці уражень слизової оболонки верхніх відділів травного тракту, Крилова О. О. (2014)
Степанов Ю. М. - Содержание сывороточного гастрина у пациентов с рефлюкс-гастритом, Мосийчук Л. Н., Коваленко А. Н. (2014)
Диденко В. И. - Морфологическая и биохимическая оценка прогрессирования хронического гепатита, ассоциированного с вирусом C, Ошмянская Н. Ю., Кленина И. А. (2014)
Драгомирецкая Н. В. - Новые возможности немедикаментозного лечения больных с неалкогольной жировой болезнью печени, Заболотная И. Б., Ижа А. Н. (2014)
Пасієшвілі Л. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки та артеріальна гіпертензія: патогенетичні чинники формування та прогресування, Железнякова Н. М., Пасієшвілі Т. М. (2014)
Бойко Т. Й. - Лікування анемії у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника, Сорочан О. В., Стойкевич М. В., Мосалова Н. М., Толстикова Т. М. (2014)
Sirchak Ye. S. - Methods of correcting intestine dysbiosis and their influence on the dynamics of clinical manifestations of hepatic encephalopathy among patients with liver cirrhosis (2014)
Бабий А. М. - Опыт применения отечественной высокочастотной электросваривающей технологии в хирургическом лечении больных с абдоминальной патологией, Шевченко Б. Ф., Ратчик В. М., Кункин Д. Д. (2014)
Бурневич Э. З. - Хронический гепатит C и синдром перегрузки железом, Северов М. В., Северова М. М. (2014)
Звягинцева Т. Д. - Механизмы развития и подходы к лечению дисфункции сфинктера Одди после холецистэктомии, Гриднева С. В. (2014)
Ткач С. М. - Cовременные возможности повышения эффективности лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2014)
Степанов Ю. М. - У травні 2014 року кафедра гастроентерології та терапії ФПО ДЗ "ДМА МОЗ України" відзначає своє 35-річчя, Шендрик Л. М. (2014)
Шипулін В. П. - Академік Ф. Г. Яновський: грані особистості, Назаренко Д. (2014)
Воєводін О. П. - Етична культура (2012)
Попович О. В. - Холономна парадигма ґендерності в самопізнанні сучасної людини в опрацюванні дихотомії "образ святого - архетип юродивий" (2012)
Батичко Г. І. - Соціальні мережі як чинник формування позитивного іміджу та простір позиціонування університету на ринку освітянських послуг, Велієва О. Р. (2012)
Братерська-Дронь М. - Тема апокаліпсису в кіномистецтві (2012)
Виткалов В. Г. - Інформаційний простір сучасної Рівненщини, Виткалов С. В. (2012)
Головко О. В. - Візантійський компонент у культурі населення Погориння ХІ-ХІІІ століть за матеріалами літописних міст Дорогобужа і Пересопниці, Нікольченко Ю. М. (2012)
Демиденко Я. - Футуризм Михайла Семенка: сучасний погляд (2012)
Жукова Н. А. - Позитивні та негативні зрізи мистецтва зразка "Матриця": культурологічний аналіз (2012)
Кодьєва О. П. - Види мистецтва як естетико-культурологічна проблема (2012)
Кудлай В. О. - Культура аналітико-прогностичної діяльності у політиці (2012)
Матвійчук Б. - Реклама в контексті персоніфікованого підходу (2012)
Онищенко И. Г. - Особенности деловых межкультурных коммуникаций (2012)
Орехова С. Е. - Музей как средство формирования корпоративной культуры и реализации коммуникативной политики предприятия (на примере Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта") (2012)
Петрова І. О. - Організація роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування: перспективи розвитку (2012)
Сабадаш Ю. С. - Гуманістична педагогіка: витоки та історія становлення (2012)
Фёдоров Ю. В. - Современные социокультурные аспекты феномена вырождения (дегенерации) (2012)
Бондаренко І. С. - Місце масової культури в детермінанті споживання (2012)
Ручка А. - Культурний капітал та його реалізація в сучасному українському соціумі, Скокова Л. (2012)
Слющинський Б. В. - Етнокультура спільноти Приазов’я: культурна інтеграція чи мультикультуралізм? (2012)
Туленков М. В. - Принципові засади організаційної взаємодії в соціальному управлінні (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Книжкова полиця (2012)
Левчук Л. Т. - Художня творчість як міжнаукова проблема: досвід поняттєво-категоріального забезпечення (2012)
Оніщенко І. Г. - Гендерна політика Європейського Союзу: порядок денний для України (2012)
Батичко Г. І. - Ідеологічні "баталії" на шпальтах мистецької періодики к. ХІХ - поч. ХХ ст. в контексті інституалізації культурного простору (2012)
Виткалов С. В. - Постаті регіонального театру в сучасній культурній практиці України, Крет З. М. (2012)
Воєводіна Л. П. - Музична свідомість особистості у вимірах інформаційної культури (2012)
Головко О. В. - Дошкільні заклади у системі соціального виховання в УСРР (1919-1933) (2012)
Давва В. В. - Ідеологічні чинники розбудови української національної культури у 20-тих рр. ХХ ст. (2012)
Кодьєва О. П. - Види мистецтва у контексті світосприйняття українського народу (2012)
Кудлай В. О. - Редакційно-видавнича діяльність автора, референта та редактора як складова книжкової культури (2012)
НікольченкоТ. М. - Джерелознавчий аспект дослідження літопису Самійла Величка, Нікольченко Ю. М. (2012)
Орехова С. Е. - Почтовый конверт – инструмент Direct Marketing-проекта (2012)
Рябуха Ю. В. - Сеппуку: спонукальні мотиви і історія традиції (2012)
Сабадаш Ю. С. - Библиотека как ризоморфный лабиринт человеческого познания и догадки (на примере романа У. Эко "Имя розы"), Барма О. А. (2012)
Солоділова О. В. - Герменевтичний горизонт естетичної оцінки в контексті культурологічного знання (2012)
Устименко Л. М. - Культурно-освітній потенціал етнографічного туризму (2012)
Холодинська С. М. - Кінематограф і телебачення - "поліфонічні" види мистецтва (естетико-художні особливості) (2012)
Хом’якова О. В. - Парадигмальний аспект реалізації культурної місії мовно-педагогічного спілкування у вищих навчальних технічних закладах України (2012)
Танчер В. В. - Дилеми та орієнтири розвитку соціологічної дисципліни (2012)
Терпан В. В. - Студентство як соціокультурна спільнота (2012)
Черепанова Т. В. - Виртуальные социальные сети как феномен современной культуры (2012)
Відомості про авторів 129-130 (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Книжкова полиця (2012)
Ватковська М. Г. - Освіта як фактор становлення "суспільства знання" (2014)
Корх О. М. - Хронотопні механізми управління процесами розвитку суспільства, Решетніченко А. В. (2014)
Галяс И. А. - Интеллектуально - нравственный потенциал лидера-созидателя современного украинского общества (2014)
Кулик А. В. - Идеи философов Просвещения о хаосе (2014)
Молодцов Б. И. - Диалектика актуальной и безусловной бесконечности бытия как основание онтологической состоятельности сознания (2014)
Ходус Е. В. - Современный город как бриколаж: публично-приватная (ре)террито­ризация (2014)
Лобода Ю. О. - Philosophia ad bellum (2014)
Горбенко Н. В. - Корпоративна культура сучасного університету: підходи до визначення сутності (2014)
Рахмайлов Є. В. - Метафізика антропотеїзму в генеалогії фашистської міфології надлюдини (на матеріалах гайдегерівського аналізу ніцшеанської етики) (2014)
Андрієвська Ю. Д. - Поняття кордонів феномена приватності (2014)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Соціально-історична пам’ять про радянське минуле: емпіричне дослідження (2014)
Лінцова Н. Ю. - Форми трудової поведінки селян: результати соціологічного дослідження сільського способу життя (2014)
Шевчук М. О. - Репрезентації національної ідентичності в просторі міста крізь призму туристичного погляду (2014)
Городецька С. Л. - Громадянська солідарність як поведінкова стратегія громадянського діалогу (2014)
Рахмайлов В. В. - Іберійські моделі сепаратизму: соціологічний аспект (2014)
Уджмаджурідзе Г. Г. - Політична участь як складова частина самоідентифікації індивідів (2014)
Бавикіна В. М. - Репрезентація соціальних трансформацій в українському медіа-мистецтві (2014)
Кльов М. В. - Особливості виникнення та розвитку "підприємницького університету" в структурі вищої освіти (2014)
Алркаби А. Н. - Разделение властей в условиях современного политического процесса (2014)
Морарь М. В. - Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства (2014)
Тиркус Ю. С. - Внутрішньополітична консолідація як умова інтеграції України до ЄС (2014)
Цурканова И. А. - Политический механизм демократизации в современной Украине (2014)
Грушецкий Б. П. - Доктринальное оформление основных направлений внешней политики Болгарии (1998-2013 гг.) (2014)
Лимар М. Ю. - Європейський вектор зовнішньої політики адміністрації Б. Обами (2014)
Свєтлакова М. А. - Вплив світової фінансової кризи на соціально-політичне становище Італійської Республіки (2014)
Тирон А. М. - Діяльність християнсько-демократичного союзу Німеччини в опозиції: 1969-1982 рр. (2014)
Берест Р. Я. - Спільне та відмінне у розвитку профспілок Галичини першої чверті ХХ століття та сучасної України: компаративний аналіз, Берест І. Р. (2014)
Ступак Ф. Я. С. - Щоголєв: лікар і цензор (2014)
Виздрик В. С. - Встановлення польської адміністрації в Галичині на початку 20-х років ХХ століття (2014)
Якуба А. О. - Фармацевтична освіта ХІХ – поч. ХХ ст. на Харківщині: історичний аналіз (2014)
Ватутин Н. Т. - Нейтрофилёз: что скрывается под маской, Шевелек А. Н., Дегтярева А. Э., Перуева И. А. (2014)
Гриценко П. И. - Клеточный состав и ультраструктура периапикальной грануляционной ткани при первичном и вторичном хроническом периодонтите, Петрук Н. С., Самойленко А. В., Твердохлеб И. В. (2014)
Деримедвідь Л. В. - Дослідження впливу нової ранозагоювальної мазі на морфогенез повношарових вирізаних ран шкіри у фізіологічно здорових щурів та на тлі діабетогенного стану, Цулун О. В. (2014)
Дмитрієва Е. О. - Ефективність остеотропних матеріалів в експерименті та за даними оцінки якості життя у хворих на генералізований пародонтит III ступеня (2014)
Молчанов Р. Н. - Влияние инфекции мочевых путей на инфильтрацию опухоли мочевого пузыря иммунными клетками, Шпонька И. С. (2014)
Саєнко А. В. - Вплив натрієвої солі 3-(2-оксо-3-феніл-2h-, Стратійчук А. С., Степанюк Г. І., Коваленко С. І. (2014)
Свінціцький А. С. - Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка при різних варіантах функціональної диспепсії, Корендович І. В., Курик О. Г., Соловйова Г. А. (2014)
Сирцов В. К. - Особливості розподілу глікопротеїнів в клітинах великих слинних залоз щурів в ранньому постнатальному періоді після антенатальної антигенної дії, Маслова І. М. (2014)
Твердохліб І .В. - Динаміка морфологічних змін гранул тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з високим кардіоваскулярним ризиком при застосуванні лозартану калію, Перцева Н. О., Турлюн Т. С. (2014)
Ткаченко Р. П. - Патоморфологічні зміни у прищитоподібних залозах при вторинному і третинному гіперпаратиреозі, Курик О. Г., Губар О. С., Белемець Н. І. (2014)
Ульянова Н. А. - Морфологические изменения склеры при моделировании миопии, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2014)
Шатов Д. В. - Влияние ксеногенной цереброспинальной жидкости на паренхиму лёгких крыс после одноразового тотального облучения, Пикалюк В. С., Шаланин В. В., Шимкус Т. С. (2014)
Кузенко Є. В. - Метод: хімічне та морфологічне дослідження парафінових зрізів (2014)
Петріас К.(автор) - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д.(редактор) (2014)
Вісімнадцята міжнародна конференція "SCIENCE ONLINE: електронні інформаційні ресурси для науки та освіти" (2014)
Пам’яті професора Ахтемійчука Юрія Танасовича (1958 – 2014) (2014)
Бокотей А. - Наші здобутки проблеми й завдання (2013)
Литвинюк Л. - До питання становлення та розвитку фірмового стилю (2013)
Каблова Т. - Золотий перетин як композиційний принцип художньої форми (2013)
Крилатова О. - Вектори розвитку етностилю в сучасному дизайні громадських інтер’єрів України (2013)
Костельна М. - Діяльність українських будинків моделей одягу в 60-80-х рр. ХХ ст.: концепції розвитку модних тенденцій (2013)
Луць С. - Взаємодія художньо-образної та технологічно-технічної складових у формуванні фірмової стилістики класичного ювелірного дому "Лобортас" (2013)
Бокотей М. - 9 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові: результати та перспективи (2013)
Єфімова А. - Традиційні художні практики в урбаністичних середовищах 1990-2000-х років: досвід Львова (2013)
Смоляр О. - Принципи сучасного стилю Ар-Деко у створенні яскравих дизайнерських проектів інтер’єрів (2013)
Деленкевич П. - Раціональний аспект структури іконостаса церкви Святого Юра в Дрогобичі (2013)
Слободян О. - Роль Косівської мистецької школи у розвитку декоративно-прикладного мистецтва на Гуцульщині другої половини ХХ ст. (2013)
Киянка В. - Ресурси мережі інтернет як складова дистанційного навчання, Шаповал Т. (2013)
Тканко З. - Нова реальність української моди 1990-х рр. (2013)
Кротова Т. - Історичні передумови зародження англійського національного стилю в костюмі на межі XVIII – XIX ст. (2013)
Шумська Я. - Сучасне мистецтво молодих митців України та Польщі (2013)
Приймич М. - Живопис церкви св. Миколая Чудотворця с. Добробратове Йосипа Бокшая (2013)
Пісклова І. - Стан та дослідження танцювального фольклору Слобожанщини (2013)
Боднарчук В. - Керамічні вироби Львівської експерементальної фабрики 1970-х – 1980-х років (2013)
Боярко-Долженко В. - Символічна перспектива та проблеми однорідності художнього простору (на матеріалі українського живопису ХІІІ – ХV ст.) (2013)
Сопко О. - Оздоби королівського Євангелія 1401 року (2013)
Попенюк Ю. - Іконографія сюжету Різдва Христового з поклонінням пастухів в українському живописі другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. (2013)
Москалюк М. - Морський пейзаж у творчості Романа Сельського (2013)
Янковська Д. - Східні впливи в сучасній моді (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Левкович Н. - Художні особливості меморіальної пластики єврейських кладовищ Східної Галичини XVIII – ХІХ ст. (2013)
Студницький І. - Ретроспективізм у архітектурі вокзалів України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: стилістичні особливості та принципи художньої взаємодії (2013)
Якубяк М. - Жорж Санд як мистецтвознавець і її стаття "Джоконда Леонардо Да Вінчі" (2013)
Волянюк Н. - Призначення вишивки в оздобленні сорочок Тернопільської області першої половини ХХ ст. (2013)
Яців Р. - Іван Самотос: чинники консолідованого таланту (до 80-річчя з дня народження митця і педагога) (2013)
Шмагало Р. - Ювілей "Львівського Гефеста”: панорама творчості Олега Боньковського (2013)
Кушнір О. - Художні образи анімалістики у творчості Ганни Хром’як (2013)
Ващенко М. - Творчий шлях художника-монументаліста Анатолія Чернова (2013)
Молинь В. - Василь Девдюк в історії народного мистецтва Гуцульщини (2013)
Гринюк М. - Феномен творчості Валентини Джуранюк (2013)
Лупій С. - Мистецький хист лікаря Богдана Білінчука (2013)
Білан І. - Художньо-стилістичні особливості портретного живопису Юрія Магалевського (2013)
Бадяк В. - До питання реєстрації об’єктів художньої спадщини України з позиції фаховості та національної гідності (2013)
Гамалія К. - Синтетичний характер садово-паркового мистецтва (2013)
Цебенко О. - Мистецька спадщина Гербуртів у Галичині ХVІ – початку XVII ст. (2013)
Крайлюк Л. - Спадщина Ніла Хасевича в контексті розвитку українського мистецтва (2013)
Сафонова Т. - Експонування в урбаністичному дизайні фрагментів архітектурних пам’яток (2013)
Литовко Т. - Мистецтво Сходу в етнографічних зібраннях Харкова ХІХ-початку ХХ ст. (2013)
Олінкевич В. - Публічне Versus приватне в контексті філософії Річарда Сеннета (2013)
Андрушко Л. - Значення митної експертизи у збереженні історико-культурних цінностей України, Лильо-Откович З. (2013)
Визнання (2013)
Репрезентації (2013)
Понад час і простір (2013)
Вічная пам’ять (2013)
Янчева Л. М. - Концептуальний підхід до організації та методики проведення внутрішнього аудиту розрахунків за товарними операціямиъ, Акімова Н. С., Бойченко Н. В., Наумова Т. А. (2014)
Бочуля Т. В. - Структуризація системи бухгалтерського обліку на основі адаптивної архітектури, Шталь Т. В. (2014)
Котенко Л. М. - Аналіз проблематики функціонування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні, Фадєєва Г. М. (2014)
Кащена Н. Б. - Методика економічного аналізу: сутність та елементи, Цуканова О. В., Гаркуша Н. М. (2014)
Гаркуша Н. М. - Концептуальні основи процесу управління витратами підприємства (2014)
Янчев А. В. - Теоретичні основи організації обліку на підприємствах індустрії гостинності: міжнародний аспект, Кирильєва Л. О., Топоркова О. В., Кирильєва Д. Д. (2014)
Акімова Н. С. - Організаційно-методичні аспекти обліку послуг виїзного кейтерингу на підприємствах ресторанного господарства, Наумова Т. А., Бойченко Н. В., Горбатюк Н. М. (2014)
Чорна М. В. - Принципи оцінки інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі, Жувагіна І. О., Горіцин Д. О. (2014)
Краснокутська Н. С. - Теорія зацікавлених сторін: основні положення та сфери дослідження, Ришкова Я. С. (2014)
Гросул В. А. - Вплив непрямих чинників зовнішнього фінансового середовища на формування фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі, Колєснік Т. С. (2014)
Гросул В. А. - Підходи до структуризації ресурсного потенціалу підприємств, Филипенко О. М., Голованьова С. П. (2014)
Власова Н. О. - Особливості формування оборотних активів у різних форматах підприємств роздрібної торгівлі, Михайлова О. В. (2014)
Смольнякова Н. М. - Систематизація методичних підходів до оцінки реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі, Волосов А. М. (2014)
Зубков С. О. - Показники оцінки ефективності використання елементів ресурсного потенціалу підприємства торгівлі (2014)
Дядюк М. А. - Ризикостійкість підприємств торгівлі як складова інтегрованої системи ризик-менеджменту (2014)
Іванюта О. М. - Теоретичні основи діяльності торговельного підприємства на фінансовому ринку (2014)
Балабан П. Ю. - Ринкові трансформації торгівлі в сільській місцевості, Балабан М. П. (2014)
Єсінова Н. І. - Проблеми працевлаштування молодих спеціалістів, Рарова І. М. (2014)
Кулініч О. А. - Освіта як чинник соціально-економічного розвитку, Зарецька Л. М. (2014)
Печенка О. І. - Пряме іноземне інвестування економіки України, Величко К. Ю., Вівденко М. А. (2014)
Гебер Н. А. - Теоретичний базис системи управління персоналом підприємств торгівлі (2014)
Сардак О. В. - Дослідження концептуальних підходів у сфері стратегічного управління персоналом (2014)
П’ятницька Г. Т. - Конкурентні переваги підприємств: визначення та джерела формування, Предєін А. М., Рябова О. В. (2014)
Артеменко В. С. - Маркетингові канали торговельного підприємства: сутність та особливості формування, Бубенець І. Г. (2014)
Прядко О. М. - Маркетингові дослідження ринку мийних косметико-гігієнічних засобів (2014)
Ольшанський О. В. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів якості в операційну діяльність готелів (2014)
Жегус О. В. - Особливості розвитку роздрібної продовольчої мережі в Україні, Соболев В. Л. (2014)
Шталь Т. В. - Розробка метрики показників діагностики ефективності використання соціального маркетингу в роздрібній торгівлі, Тищенко О. О. (2014)
Борисова А. О. - Теоретичні засади використання іншомовного кейса як ефективного засобу навчання іноземних мов у немовних ВНЗ, Архипова В. О., Колесник А. О. (2014)
Колесник А. О. - Чинник самостійної роботи як один із основних етапів успішного навчання іноземної мови, Мануєнкова О. О. (2014)
Петренко Н. В. - Торгові школи в системі комерційної освіти в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Муравйова О. М. - Функціонування англійських квантитативних слів, Кравцова Т. А., Крупей М. І. (2014)
Саватєєва Л. В. - Поповнення словника сучасної англійської мови, Муравйова О. М. (2014)
Кравцова Т. А. - Навчання реферування наукових статей економічної спрямованості на заняттях із російської мови як іноземної, Муравйова О. М. (2014)
Подворна Л. А. - Використання технологій інтерактивного навчання студентів-економістів термінологічної лексики, Кондратенко М. В. (2014)
Кравцова Т. А. - Аналіз основних адаптаційних моментів та факторів, що мають вплив на навчання іноземних студентів в Україні, Король А. В. (2014)
Кудряшов І. О. - Витривалість як інтегруючий показник здоров’я та працездатності студентів, Артюгін А. В. (2014)
Пляшешник А. М. - Організаційно-педагогічні основи самостійних занять студентів iз фізичного виховання, Левченко М. О., Москальов В. В. (2014)
Литвинчук О. М. - Сутність оздоровчо-спортивного туризму як шлях збереження здоров’я студентської молоді (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, содержание (2012)
Геец В. М. - О единстве и противоречиях в развитии общества, государства и экономики (2012)
Оскольский В. В. - Экономические аспекты управления водными ресурсами и водопользование (2012)
Асаул А. Н. - Основные направления повышения качества и эффективности разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских структурах, Коваль О. С. (2012)
Мазур В. Л. - Нереализованные возможности наполнения бюджета Украины, Тимошенко М. В. (2012)
Бородина Е. Н. - Институциональное развитие сельского хозяйства и села Украины и России и его гармонизация с европейской политической практикой (2012)
Кирилюк Е. Н. - Реализация интересов субъектов аграрного рынка в хозяйственной системе современной Украины (2012)
Ярош О. Б. - Экономические риски в сфере государственной тарифной политики на услуги ЖКХ, Пушкарев А. Б. (2012)
Выдающийся экономист-международник (2012)
Гринберг Р. С. - Чем опасна победа Митта Ромни? (2012)
Варналий З. С. - Конституционная экономика Украины: сущность, проблемы, перспективы, Швабий К. И. (2012)
Базилевич В. Д. - Новый учебник по международной экономике (2012)
VII Пленум Союза экономистов Украины и Всеукраинская научно-практическая конференция (2012)
Лопушинський І. П. - Стан і перспективи навчання українською мовою у вищій школі України (2009)
Єльчанінов Д. Б. - Аналіз неповної та суперечливої інформації в державному управлінні (2009)
Колісніченко Н. М. - Методологічні засади визначення компетентностей cуб’єктів політичної діяльності (2009)
Конотопцев О. С. - Секуляризація уявлень про державу в творах мислителів доби Відродження (2009)
Миколайчук М. М. - Шляхи підвищення дієвості органів державного управлінні (2009)
Пасемко Г. П. - Методологія принципу системності в державному регулюванні аграрних відносин (2009)
Половцев О. В. - Застосування методу дерева рішень для розв’язання завдань у державному управлінні (2009)
Полякова Л. П. - Механізми державного управління вищою освітою на основі використання інформаційного середовища, Криштопа А. О. (2009)
Сичова В. В. - Інституалізація політичної опозиції як чинник оновлення системи державного управління України (2009)
Гудима Н. В. - Проблема статусу центральних органів виконавчої влади у реформуванні системи органів державного управління (2009)
Котуков О. А. - Труднощі демократичного транзиту в Україні (2009)
Бухтатий О. Є. - Політичні та адміністративні аспекти державного управління у сфері масової інформації (2009)
Козич О. М. - Теоретичні аспекти децентралізації в системі державного управління: закордонний досвід (2009)
Нєма О. С. - Системне дослідження власності як категорії державного управління (2009)
Покотило Т. В. - Сутність і складові механізму державного регулювання регіональних інвестиційних процесів (2009)
Сітніченко А. В. - Шляхи вдосконалення взаємовідносин між органами державної влади та органами місцевого самоврядування (2009)
Мучник А. М. - Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи (управлінський аспект механізму впливу громадськості на публічну владу), Ворона П. В. (2009)
Мамонова В. В. - Корпоративний підхід в управлінні комунальними підприємствами, Ольшанский О. В. (2009)
Коротич О. Б. - Формування понятійного апарату державного управління регіональним розвитком країни (2009)
Діуліна В. В. - Освітні аспекти модернізації регіональних органів влади (2009)
Матвіїшин Є. Г. - Підхід до порівняння чинників людського потенціалу в регіонах України (2009)
Балашов А. М. - Технологічний аспект екологізації управління сталим розвитком муніципального утвору (2009)
Берегой Т. А. - Ретроспективний аналіз законодавчої бази становлення агентств регіонального розвитку в Україні (2009)
Вдовенко Ю. С. - Інструментарій приватно-державного партнерства в місцевому соціально-економічному розвитку (2009)
Дегтярьова І. О. - Принципи нової державної регіональної політики України (2009)
Єрошкіна О. О. - Упровадження особливих бюджетних режимів задля вирішення проблем розвитку депресивних та відсталих територій (2009)
Ковальова О. М. - Практичні аспекти управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (2009)
Когут І. Я. - Велике місто як об’єкт управління і публічного врядування (на матеріалах міста Львова) (2009)
Михайленко Г. В. - Розподіл повноважень між суб’єктами і об’єктами державного управління загальною середньою освітою на регіональному рівні (2009)
Васильєв А. О. - Основні моделі місцевого самоврядування: становлення та вдосконалення (2009)
Авраменко Н. В. - Вплив світової економіки на розвиток державної політики України в галузі охорони здоров’я (2009)
Древаль Ю. Д. - Участь комітетів (комісій) у забезпеченні механізму парламентського контролю (2009)
Малиш Н. А. - Економічні засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні (2009)
Міненко В. Л. - Порівняльний аналіз світових моделей державного регулювання економіки та ринку праці (2009)
Статівка Н. В. - Міжнародні порівняння продуктивності сільського господарства як механізм визначення ефективності використання ресурсного потенціалу України (2009)
Степанов В. Ю. - Концептуальні засади становлення та розвитку інформаційного суспільства (2009)
Бражко О. В. - Створення умов для розвитку інфраструктури ринку праці (2009)
Корнієвський О. А. - Релігійні організації у системі забезпечення національної безпеки України (2009)
Кринична І. П. - Соціально-психологічні чинники управління процесами подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2009)
Рожков Г. С. - Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я (2009)
Анікієнко В. М. - Сутність і класифікація механізмів державного регулювання розвитку аграрного ринку (2009)
Кармелюк І. М. - Розвиток інформаційного простору як запорука вдосконалення управління державою власним гуманітарним капіталом (2009)
Кирій С. Л. - Основні напрямки вдосконалення аудиту адміністративної діяльності в Україні (2009)
Козир Т. О. - Практичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій (2009)
Павлюк В. Я. - Малий та середній бізнес у системі державного регулювання економічними процесами (2009)
Процюк С. Л. - Державна політика соціального захисту економічно активного населення в умовах світової фінансово-економічної кризи (2009)
Плоский К. В. - Теоретичні засади дослідження молодіжного громадського руху як чинника державотворення (2009)
Теплова Н. А. - Методологія та принципи державного управління щодо забезпечення належної освіти людей з інвалідністю (2009)
Шуригіна Н. Ю. - Державне регулювання страхового ринку в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2009)
Яковенко Г. Б. - Запобігання корупції в міжнародній комерційній діяльності (2009)
Супіханов Б. М. - Еволюція торговельної політики (2009)
Мацокін А. П. - Роль студентських соціальних служб у процесі державного управління соціалізацією студентської молоді (2009)
Дєгтяр А. О. - Управління якістю підготовки кадрового потенціалу сучасної економіки України (2009)
Савченко Б. Г. - Соціально-психологічні фактори управлінської діяльності (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського