Кулинченко Г. В. - Управление приводом системы дозирования полимерной композиции для отлива пленок, Багута В. А. (2014)
Петренко А. Н. - Методика расчета параметров обмотки якоря автотракторного генератора комбинированного возбуждения (2014)
Поляков М. А. - Оценка остаточного ресурса изоляции на основе учета индивидуальных особенностей жизненного цикла силового трансформатора, Василевский В. В. (2014)
Иванов В. Г. - Оптимизационный подход к канальной трассировке с учетом помехоустойчивости (2014)
Баранов М. И. - Теоретические и экспериментальные результаты исследований по обоснованию существования в микроструктуре металлического проводника с током электронных дебройлевских полуволн (2014)
Добродеев П. Н. - Исследование методов размагничивания торцов труб при ремонтах магистральных трубопроводов (2014)
Кутковецький В. Я. - Закон електромагнітної сили (2014)
Дубовенко К. В. - Численное моделирование характеристик искрового разряда в жидком азоте (2014)
Черкашина В. В. - Фактор времени в стратегии усовершенствования электрических сетей (2014)
Гурин А. Г. К (75-летию со дня рождения) (2014)
Івасів І. Б. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в банках України (2014)
Кузнєцова А. Я. - Сучасний стан та перспективи консолідації банків в Україні в післякризовий період (2014)
Циганюк Д. Л. - Проблеми та перспективи реалізації кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи України (2014)
Діденко О. М. - Корпоративна соціальна відповідальність як невід’ємна складова функціонування сучасного банку (2014)
Кузніченко Я. М. - Використання індикативного показника з метою вибору способу розрахунку вимог до капіталу банку для покриття операційного ризику (2014)
Лазня А. В. - Світовий досвід проведення діагностики фінансової стабільності банківської системи (2014)
Ласукова А. С. - Саморегулювання банківської діяльності у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства (2014)
Лєонов С. В. - Аналіз проблем, перспектив і тенденцій діяльності кредитних спілок України, Олещук М. Г. (2014)
Рекуненко І. І. - Характеристика елементів інфраструктури фінансового ринку (2014)
Серпенінова Ю. С. - Особливості реалізації фондом гарантування вкладів фізичних осіб законодавчо визначених функцій (2014)
Макаренко І. О. - Забезпечення прозорості і розкриття інформації у фінансовій звітності про похідні фінансові інструменти (2014)
Олійник В. М. - Математична формалізація оцінки рівня взаємозв'язку страхової та перестрахової діяльності: досвід України та Німеччини, Боженко А. С. (2014)
Пластун О. Л. - Науково-методичний підхід до прогнозування цін на фінансових ринках на основі оцінки взаємного впливу фінансових активів (2014)
Ісаєва О. В. - Фактори ефективності державно-приватного партнерства як однієї з провідних форм участі держави на фінансовому ринку в ролі кредитора (2014)
Діденко І. В. - Науково-методичний підхід до визначення депозитного ринку, його ролі та місця у структурі фінансового ринку (2014)
Гриценко Л. Л. - Типізація моделей реaлізaції інвестиційної політики в контексті взaємодії держaви тa бізнесу (2014)
Васильєва Т. А. - Фінансовий контролінг як інструмент управління економічними процесами на підприємстві, Рябенков О. В. (2014)
Петрушенко Ю. М. - Новітні підходи до фінансування розвитку місцевих громад: від реконізму до P2P-кредитування (2014)
Прийменко С. А. - Впровадження концепції екологічно чистої енергетики в паливно-енергетичному комплексі України (2014)
Шпіцглуз С. О. - Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів ризику на ефективність використання Сумського обласного бюджету (2014)
Кондратюк О. В. - Державно-правовий статус українців у Російській імперії (XVIII–XIX ст. ст. ) (2014)
Ливак М. М. - Становлення інституту спадкування за заповітом у феодальному українському суспільстві (2014)
Сливка С. С. - Правовий механізм реалізації земельної реформи у Західноукраїнській Народній Республіці (2014)
Турчак О. В. - Історико-правові засади діяльності польських урядів щодо українського питання у Польщі (1919–1926 рр. ) (2014)
Шевчик Ю. В. - О. Ейхельман про правові аспекти територіальної організації Української держави (2014)
Онишко О. Б. - Позовна давність в окремих країнах континентальної Європи та в Україні (2014)
Сорока Н. Є. - Діяльність Європейської комісії у сфері захисту авторського права та суміжних прав у Європейському Союзі (2014)
Бондаренко Л. О. - До питання створення окремого державного органу з розслідування злочинів економічної спрямованості в умовах реформування правоохоронних органів України (2014)
Гнатюк С. С. - Відстрочка виконання постанови у справі про адміністративний проступок: перспективи удосконалення (2014)
Гурковська К. А. - Особливості здійснення спеціальних заходів із попередження насильства у сім’ї (2014)
Зачек О. І. - Криптографічний захист інформації у діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Ілюшик О. М. - Класифікація адміністративних договорів, що використовуються у діяльності правоохоронних органів (2014)
Коровяк О. Я. - Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення (2014)
Назар Ю. С. - Повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання: процесуальні особливості (2014)
Онишко О. В. - Структуризація процесу управління взаємодією у сфері протидії податковим правопорушенням як фактор підвищення її ефективності (2014)
Павлович-Сенета Я. П. - Правове регулювання засад територіального устрою як передумова для здійснення територіальної реформи (2014)
Середа В. В. - Адміністративна відповідальність за адміністративні правопорушення спеціальних суб’єктів, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну (2014)
Скорик В. О. - Взаємодія органів внутрішніх справ із громадськими формуваннями в охороні громадського порядку (2014)
Шишко В. Й. - Сутність адміністративно-правових заходів захисту службової інформації у діяльності органів державної влади (2014)
Бердиченко І. О. - Контрольна марка як предмет незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок (2014)
Вакула І. Ю. - Види стадій вчинення злочину за кримінальним правом України та Республіки Польща (2014)
Захарова О. В. - До питання організації взаємодії під час розслідування дорожньо-транспортних пригод (2014)
Козак О. В. - Про деякі питання встановлення кримінальної відповідальності за заподіяння майнової шкоди (2014)
Поїзд В. П. - Вплив розвитку високих інформаційних технологій на криміналізацію окремих форм протиправної діяльності у сфері господарювання (2014)
Строгий В. І. - Контроль за діяльністю державної системи боротьби з тероризмом як елемент політики національної безпеки, Рижов І. М. (2014)
Тихонова О. В. - Об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину: співвідношення понять (2014)
Шаблистий В. В. - Кримінально-правове забезпечення духовних (ідеальних) потреб людини (2014)
Башта І. І. - Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у розслідуванні злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів (2014)
Гнідець Т. Я. - Біометрія: сильні та слабкі сторони (2014)
Гула Н. Л. - Правопорушення, які вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2014)
Дуфенюк О. М. - Топографічні додатки до протоколів слідчих (розшукових) дій: поняття, структура, значення, Ковальська М. Ю. (2014)
Козенко О. О. - Організаційно-правові засади спеціально-технічного забезпечення управління оперативно-службовою діяльністю в Україні (2014)
Кунтій А. І. - Тактика проведення освідування підозрюваного у кримінальному провадженні про умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (2014)
Малишенко Є. Л. - Протидія оперативно-розшуковій діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю організованими злочинними угрупованнями (2014)
Некрасов В. А. - Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності на основі стратегії забезпечення економічної безпеки країни (2014)
Остапчук М. С. - Організація та планування провадження досудового розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми (2014)
Рибалко В. О. - Оцінне поняття "суспільний інтерес" як підстава для відмови у затвердженні угод про примирення і визнання винуватості (2014)
Ряшко О. В. - Значення та використання обвинувальних і виправдувальних доказів у кримінальному процесі (2014)
Ряшко О. В. - Значення, класифікація та правила використання непрямих доказів у кримінальному процесі, Коміссарчук Ю. А. (2014)
Сорока C. О. - Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: дискусійні питання, Римарчук Р. М. (2014)
Балинська О. М. - Семіотико-правовий аналіз знаків Євромайдану (2014)
Дунас О. І. - Роль і місце феномена свободи у процесі розвитку індивіда (2014)
Колич О. І. - Філософсько-правова концепція у працях полемістів львівських братств (2014)
Кость С. П. - Функціонування правового дискурсу з ознаками девіантності у газетній практиці (2014)
Мельник Н. В. - Особливості дослідження теорії самоорганізації: синергетичний підхід (2014)
Олексюк М. М. - Юридичний конфлікт: суть і місце у сучасній конфліктології, Орлов С. Ф. (2014)
Панкевич О. З. - Лібералізм як основа європейської політико-правової філософії сучасності (до постановки питання) (2014)
Сукмановська Л. М. - Щодо причин виникнення та поширення тероризму (2014)
Цмоць У. О. - Онтологія юридичної практики (2014)
Kuć M. - Penitentiary measures in Polish Executive Penal Law (2014)
Kuzmenko O. - Principles of disciplinary action, Sereda V. (2014)
Гранат Д. C. - Синтез конденсованих похідних піримідину з використанням NCNCC+C підходу, Бійцева А. В., Григоренко О. О., Рябухін С. В. (2014)
Kalchenko O. I. - Investigation of sorption of calix(4)arene and calix(4)resorcinarene tetraalkyl derivatives with the LiChrosorb RP 18 surface by RP HPLC and molecular modelling methods, Cherenok S. O., Savonik L. I., Solovyov A. V., Gorbachuk V. V., Kalchenko V. I. (2014)
Украинец И. В. - Улучшенный синтез, спектральные характеристики и пространственное строение этилового эфира 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пиридо(1,2-а)пиримидин-3-карбоновой кислоты, Березнякова Н. Л., Таран Е. А., Давиденко А. А. (2014)
Чорноус В. О. - Синтез та антимікробна активність 4-хлоро-5-(2-нітровініл)-1Н-імідазолів і продуктів їх взаємодії з 3-метил-2-піразолін-5-оном, Мельник О. Я., Грозав А. М., Яковичук Н. Д., Вовк М. В. (2014)
Головатюк В. М. - Синтез нових 4,4-спіроциклоалкенільних похідних 1,2-дифенілпіразолідин-3,5-діонів реакціями метатезису із закриттям циклу, Безуглий Ю. В., Кашковський В. І. (2014)
Заноза С. О. - Синтез і цитотоксичність аміноетоксидифенілів, Мальцев Г. В., Ляхов С. А., Андронаті С. А., Зубрицький М. Ю., Богорад-Кобелська О. С., Плотка О. В., Жолобак Н. М., Співак М. Я. (2014)
Єленіч І. П. - Синтез, антиоксидантна та антибактеріальна активність флуороалкілзаміщених тіазолідинонів та тіазинанонів, що містять амінофосфонатний або амінокарбоксилатний фрагмент, Рассукана Ю. В., Хомутник Я. Я., Корнет М. М., Бражко О. А., Синиця А. Д., Онисько П. П. (2014)
Ісаєв С. Г. - Методи синтезу, будова та біологічна активність 5-нітро-9-N-ариламіноакридинів, Єрьоміна Г. О., Костіна Т. А., Шевельова Н. Ю. (2014)
Цизорик Н. М. - Селективне відновлення та окиснення 1-арил-5-арилсульфаніл-6-фенілпіперидин-2-онів, Васькевич А. І., Вовк М. В. (2014)
Зборовський Ю. Л. - Комплексоутворення 4-амінобензгідроксамової кислоти з іонами Ru(III), Rh(III) та Pd(II), Бабічук І. В., Орисик В. В., Орисик С. І., Пехньо В. І., Вовк М. В. (2014)
Данильченко С. Ю. - Синтез заміщених 2-гідразинохіназолін-4-онів як інтермедіатів для синтезу гетероциклічних сполук, Друшляк О. Г., Коваленко С. М. (2014)
Світлична Н. В. - Хімічні властивості 3-(5-аміно-1Н-1,2,4-триазол-1-іл)- та 3-(2-аміно-1Н-бензо, Шишкіна О. О., Бородіна В. В., Яременко Ф. Г., Ліпсон В. В., Мусатов В. І., Бондаренко В. М. (2014)
Условные сокращения названий журналов и справочников (2014)
Господаренко Г. М. - Вміст білка та крохмалю в зерні жита озимого залежно від видів, норм і строків внесення добрив, Пташник М. М. (2013)
Сухомуд О. Г. - Стійкість пшениці озимої до ураження септоріозом залежно від сорту (2013)
Бігуляк С. П. - Формування посівів ярого ячменю за параметрами кількості рослин залежно від впливу технологічних факторів (2013)
Дорошенко О. Л. - Формування біометричних показників продуктивності рослин гречки в умовах південної частини Лісостепу Західного (2013)
Климишена Р. І. - Параметри посівів озимого ячменю за кількістю рослин залежно від впливу факторів технології (2013)
Третьякова С. О. - Ріст і розвиток різних сортів пшениці озимої при вирощуванні їх після сидерального пару в південній частині правобережного Лісостепу, Третьяков А. С. (2013)
Хоміна В. Я. - Обґрунтування елементів технології вирощування сафлору красильного в умовах Лісостепу західного (2013)
Любич В. В. - Фізичні показники якості зерна пшениці озимої залежно від сорту (2013)
Подпрятов Г. І. - Придатність зерна пшениці спельти озимої для хлібопекарських та кормових цілей, Ящук Н. О. (2013)
Корнєєва М. О. - Розширена площа живлення як модифікуючий фактор фенотипового прояву цукристості ЧС ліній і закріплювіачів стерильності цукрових буряків, Ненька М. М., Андрєєва Л. С., Кротюк Л. А. (2013)
Чемерис Л. М. - Оцінка стійкості до листових хвороб гібридів і селекційних номерів цукрових буряків, Мацук М. Б., Корнєєва М. О. (2013)
Воробйова Н. В. - Роль і значення сорту у формуванні урожаю картоплі ранньостиглої в Правобережному Лісостепу України (2013)
Keckalo V. - Productivity head lettuce in spring green houses (2013)
Філонова О. М. - Порівняльна оцінка сортів коріандру посівного в умовах Лісостепу України (2013)
Анонс V міжнародної виставки технологій фармацевтичної промисловості PHARMPROM (2014)
Shpychak О. S. - Development of the formulation of "Artproment®” combined gel for application in sports medicine, Tikhonov O. I. (2014)
Proskochilo А. V. - The parameters optimization of liquefied gas extraction of the yellow bedstraw overground part by the response surface methodology, Demianenko V. G., Demianenko D. V. (2014)
Sokolov Yu. V. - Nanoemulsion formation by low-energy methods: a review (2014)
Dobrovolnyi O. O. - The study of dependence of the prenyl flavonoids content in the hop dry extract on temperature parameters of its obtaining (2014)
Begunova N. V. - The choice of the optimal pH range for a parenteral drug based on salts of aldonic and polycarboxylic acids (2014)
Kudrik B. Т. - Development of the composition of the drug with the immunomodulatory action in the form of granules based on bee bread, Tikhonov O. I. (2014)
Materiienko A. S. - Determination of the food azo dye carmoisine VS chlorpheniramine maleate ion associate structure, Grudko V. O., Khanin V. A., Georgiyants V. A. (2014)
Blazheyevskiy M. Ye. - Development of the kinetic-spectrophotometric method for quantitative determination of zopiclone in tablets by the perhydrolysis reaction, Kryskiw L. S. (2014)
Gelmboldt V. O. - Hexafluorosilicates with antibacterial active guanidine containing cations, Anisimov V. Yu., Prodan O. V. (2014)
Grytsenko V. I. - Development of the method for quantitive determination of an active substance in "Tamsuloprost” suppositories, Ruban O. A., Gubar S. M., Gusarov V. I. (2014)
Fedchenkova Yu. A. - The research of organic acids in black alder (Alnus glutinosa (L.) gaertn.) buds and leaves, Khvorost O. P. (2014)
Tereshchenko L. V. - Scientific substantiation of the basic trends of prescription and non-prescription medicines sales in Ukraine, Nemchenko A. S. (2014)
Соломенний А. М. - Обґрунтування норми медикаментозного забезпечення постраждалих військовослужбовців із торакоабдомінальною травмою (2014)
Bondareva I. V. - Analysis of the influence of external microenvironmental factors on the activity of manufacturing pharmaceutical enterprises (2014)
Datsiuk N. O. - Peculiarities of prescribing and use of opioids in palliative care mobile teams, Volokh D. S., Sholoyko N. V. (2014)
Rybalkin M. V. - Comparison of the action of associated antigens and associated inactivated cells of C. albicans and C. tropicalis fungi, Filimonova N. I., Strelnikov L. S. (2014)
Kalapko O. M. - Investigation of the role of I1- and I2-imidazoline receptors in the mechanіsm of the hypoglycemic action of N,N’-(ethane-1,2-dyyil)bis(quinoline-2-carboxamide), Shtrygol’ S. Yu., Paponov B. V., L’vov S. V. (2014)
Germanyuk T. A. - SF-36 Questionnaire as the instrument of the life quality assessment in patients with diabetes mellitus type 2, Ivko T. I. (2014)
Савінов В. Ю. - Оптимальне енергоспоживання розподілених комп’ютерних систем з енергообмеженими вимірювальними модулями при вирішенні випадкових задач (2013)
Кавун С. В. - Аналіз кіберзлочинності у сфері економічної безпеки, Голубєв В. О. (2013)
Кравчук В. В. - Використання Boolean Logic Driven Markov Processes для побудови моделей атак на інформаційні системи (2013)
Лапішко М. Л. - Використання інформаційного забезпечення під час формування фахових компетенцій банківських працівників у ВНЗ (2013)
Нємкова О. А. - Шляхи підвищення безпеки інтернет-банкінгу (2013)
Проценко Я. А. - Адаптивна нечітка модель ідентифікації шахрайських ситуацій у транзакційних системах, Ломонос Я. Г., Білоусов В. В. (2013)
Струбицький П. Р. - Аналіз загроз хмарковим сховищам даних та методів їх захисту, Струбицький Р. П., Шаховська Н. Б. (2013)
Яковлєв А. А. - Спеціальні технічні засоби негласного збору інформації, Лис О. О. (2013)
Кириченко О. С. - Аналіз систем частотного керування електроприводів для електротехнологій (2013)
Коваленко И. И. - Информационная технология поддержки принятия решений с использованием методов вероятностного вывода, Швед А. В., Мельник А. В. (2013)
Мусієнко М. П. - Розподіл функцій між керуючими пристроями навігаційно-комунікаційних гетерогенних мультипроцесорних систем високопотокової передачі даних, Крайник Я. М. (2013)
Марценюк В. П. - Задача оптимальної вакцинації в моделі співіснування двох штамів вірусу, Кучвара О. М. (2013)
Огнєва О. Є. - Моделювання системи підтримки прийняття рішень при визначенні характеристик готових виробів на основі мереж Байєса (2013)
Панкратова Н. Д. - Исследование модели равновесия экономической макросистемы, Шелест А. В. (2013)
Пелешко Д. Д. - Розробка програмної системи аналізу кількості й оцінки режиму руху автотранспортних засобів на контрольно-перепускних пунктах, Іванов Ю. С. (2013)
Хомченко А. Н. - "М’яке" моделювання на елементах серендипової сім’ї, Барбазюк К. А. (2013)
Висоцька В. А. - Уніфікований метод формування інформаційного продукту в системах електронної контент-комерції, Чирун Л. Б. (2013)
Шупик И. Е. - Математическая модель динамики системы коррекции физического состояния учащихся как поведения организационной системы (2013)
Бомба А. Я. - Математичне моделювання процесу руху солітона в анізотропному пружному тілі змінної густини, Турбал Ю. В. (2013)
Верлань А. А. - Об организации структуры источников электропитания с защитой и автоматизированной системой контроля (2013)
Верлань Д. А. - Оцінка похибок розв’язання інтегральних рівнянь Вольтерри ІІ роду засобами інтегральних нерівностей, Чевська К. С. (2013)
Власюк А. П. - Математичне моделювання зміни напружено-деформованого стану ґрунтового масиву при нагнітанні в нього в’яжучого розчину в одновимірній постановці, Дроздовський Т. А. (2013)
Громик А. П. - Моделювання коливних процесів у напівобмеженому кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі, Конет І. М. (2013)
Diachuk O. A. - The method and algorithms for identification of dynamic objects on basis of integral equations, Kostyan N. L., Sytnik A. A., Halmuhametova F. A. (2013)
Каримов М. М. - Использование модели учащегося в системах обучения на основе тестов, Фуртат Ю. О., Сагатова С. М. (2013)
Марценюк В. П. - Побудова оптимального керування біфуркацією в моделі Ходжкіна-Хакслі на основі принципу максимуму, Майхрук З. В. (2013)
Петрик М. Р. - Математичне моделювання дифузії в багатошарових оксидних нанопокриттях, Василюк П. М., Бабій Н. В., Петрик О. Ю. (2013)
Polozhaenko S. A. - The qualitative analysis of mathematical models of processes and devices of the crude hydrocarbons preprocessing on the basis of the models general concept (2013)
Fedorchuk V. A. - Creating a computer model for the diagnostic system of diesel generator, Mahovych O. I. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Kremzer O. O. - The effect of angiotensin II receptor blocker valsartan on The level of circulating endothelial progenitor cells in diabetic patients with chronic heart failure (2014)
Нальотова О. С. - Переносимість різних варіантів фармакотерапії аліскіреном і небівололом у хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Antonenko P. B. - Outcomes of tuberculosis treatment depending on CYP2C19 genotype, Kresyun V. I. (2014)
Федоров С. В. - Вплив івабрадину на показники лейкограми та лейкоцитарних індексів у хворих із серцевою недостатністю: результати дворічного спостереження (2014)
Макаренко О. В. - Порівняння курсових доз протиглаукомних препаратів у DDD /на рік/ на 1 хворого та їх вартості для вибору ефективного та економічно доступного лікування, Кривов’яз О. В., Кривов’яз С. О. (2014)
Zakrutnyi R. D. - The effect of diacamph hydrochloride on the cortisol content in the blood of rats with diabetes mellitus modelled against the immobilization stress background, Shtrygol’ S. Yu., Merzlikin S. I. (2014)
Бєленічев І. Ф. - Пошук речовин із кардіопротективною активністю в ряду похідних галогенідів 1-алкіл- та карбоксіалкіл-4-іліденаміно-1,2,4-триазолію, Кучеренко Л. І., Волчик Ю. А., Нагорна О. О., Мазур І. А., Парнюк Н. В., Авраменко М. О., Портна О. О. (2014)
Колісник О. А. - Вивчення противиразкової активності фітокомпозиції Біофітон® "Здоровий шлунок" на моделі гострої спирто-преднізолонової виразки шлунка у щурів, Чистяков О. Г., Дроговоз С. М., Позднякова А. Ю. (2014)
Гриценко В. І. - Методологія створення ректальних лікарських засобів для лікування захворювань передміхурової залози (2014)
Шаповал О. М. - Вивчення впливу препарату Простекс®, супозиторії ректальні виробництва ПрАТ "Біофарма", на перебіг скипидарного простатиту у щурів, Штриголь С. Ю., Карбовський В. Л., Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2014)
Iurchenkо N. S. - Research of the hepatoprotective activity of sweet woodruff dry extract, Ilyinа Т. V., Коvаlyоvа А. М., Кlymenko A. O., Ivanochko V. M. (2014)
Piminov O. F. - Current approaches to the multi-vector search of perspective plant objects for new medicines, Shulga L. I., Beztsenna T. S. (2014)
Абрамчук В. С. - Комбінований метод розв’язування еліптичних рівнянь, Абрамчук І. В. (2014)
Бак С. М. - Існування дозвукових періодичних біжучих хвиль в системі нелінійно зв’язаних нелінійних осциляторів на двовимірній ґратці (2014)
Бомба А. Я. - Числові методи комплексного аналізу при розв’язанні одного класу нелінійних еліптичних задач за умов ідентифікації параметрів, Крока Л. Л. (2014)
Венгерський П. С. - Чисельне дослідження математичної моделі сумісного стоку поверхневих і грунтових вод з території водозбору (2014)
Верлань А. А. - Аппроксимационные модели нестационарных тепловых процессов в неограниченной пластине с несимметричными граничными условиями, Махович А. И. (2014)
Гнатюк В. О. - Метод січної площини розв’язування задачі найкращої у розумінні сім’ї опуклих ліпшіцевих функцій рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором, Гудима У. В. (2014)
Горун П. П. - Асимптотична поведінка стрибкової процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації (2014)
Дорош А. Б. - Застосування сплайн-функцій для апроксимації розв’язків лінійних крайових задач із запізненням, Черевко І. М. (2014)
Заболотько Т. О. - Повне аналітичне описання фундаментального розв'язку одного параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами, Івасишен С. Д. (2014)
Конет І. М. - Гіперболічна крайова задача математичної фізики в кусково-однорідному циліндричному шарі (2014)
Кукурба В. Р. - Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напівмарковськими переключеннями, Чабанюк Я. М. (2014)
Лісовська В. П. - Дослідження експоненціальної стійкості розв'язків рівняння Маккі-Гласса з імпульсною дією, Неня О. І. (2014)
Літовченко В. А. - Фундаментальний розв'язок задачі Коші для одного класу параболічних рівнянь із коефіцієнтами обмеженої гладкості, Унгурян Г. М. (2014)
Мусурівський В. І. - Про проблему стійкості стохастичних дифереціально-функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями та скінченним запізненням (2014)
Нікітін А. В. - Оптимізація множин початкових значень в інтегральній моментній стійкості для лінійних стохастичних рівнянь у гільбертових просторах (2014)
Pylypiuk T. M. - One problem of torsion of piecewise homogeneous elastic bodies (2014)
Топчий Д. О. - The theory of plafales: новий підхід до конструювання базисних функцій на трикутнику першого порядку (2014)
Федорчук В. А. - Оценка работоспособности автоматических систем на основе анализа устойчивости, Митько Л. А., Тихоход В. А. (2014)
Щирба О. В. - Функціональні залежності для методів оптимального управління (2014)
Ясинський В. К. - Про стійкість розв’язку лінійного автономного стохастичного рівняння з частинними похідними із зовнішними випадковими збуреннями, Ясинський Є. В., Юрченко І. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Скрипнюк О. В. - Хрещення Руси: цивілізаційна трансформація держави і суспільства. До 1025-річчя хрещення Руси-України (частина 2) (2014)
Берназюк Я. О. - Повноваження Президента України в бюджетному процесі (2014)
Лаврик Г. В. - Адміністративно-правова природа діяльності держави в галузі внутрішньої торгівлі (2014)
Тацій Л. В. - Категорія "розумний строк" в адміністративному судочинстві: поняття та правова природа (2014)
Гетьман Є. А. - Порядок реалізації Кабінетом Міністрів України нормотворчої діяльності (2014)
Федотова І. О. - Актуальні питання правового забезпечення публічно-сервісної діяльності Міністерства доходів і зборів України у галузі митної справи (2014)
Касьяненко Л. М. - Юридичний процес і правова процедура у фінансовому праві (2014)
Чернадчук В. Д. - Проблеми визначення поняття та класифікації юридичних складів у бюджетному праві (2014)
Якимчук Н. Я. - Фіскальні неподаткові платежі до бюджетів: проблеми правового змісту та правового регулювання (2014)
Гетманцев Д. О. - Щодо підсудності судам адміністративної юрисдикції справ за позовами про визнання незаконними актів перевірки, дій по внесенню відповідних висновків до таких актів, або дій з коригування податкових зобов'язань платників податків в електронних податкових базах (2014)
Музика-Стефанчук О. А. - Публічний фінансовий контроль: проблеми вітчизняної, зарубіжної та міжнародної термінології (2014)
Копотун І. М. - Кримінально-правова характеристика злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань (ст. 391 КК України) (2014)
Яра О. С. - Інтелектуальне піратство як один із різновидів кримінально-карного діяння у сфері порушення авторського права і суміжних прав (2014)
Ларченко М. О. - Вплив психічних аномалій на злочинну поведінку (2014)
Остафійчук Г. В. - Процесуальні функції судді у кримінальному проваджені (2014)
Камінська Н. В. - Суб’єкти місцевого і регіонального самоврядування: національний і міжнародний виміри (2014)
Медведєв Ю. Л. - Імплементація норм міжнародного права в право України: зміст та способи реалізації (2014)
Шутий М. В. - Актуальні проблеми діяльності пенітенціарної системи в Україні: сучасний стан та шляхи реформування (2014)
Поїзд В. П. - Окремі складники інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинам у сфері господарської діяльності вчинених з використанням високих інформаційних технологій (2014)
Костюк В. Л. - Конституційні принципи трудової правосуб’єктності: науково-правовий аспект (2014)
Кочанова П. В. - Удосконалення законодавства в сфері регулювання змісту трудових правовідносин при банкрутстві та ліквідації підприємства (2014)
Щербюк Н. Ю. - Колізійні принципи і норми трудового права: погляд на проблему (2014)
Рум’янцев В. О. - Розвиток ідеї національно-державного відродження України в кінці ХVIII – на початку XX ст. (2014)
Токарчик Р. - Окреслення предмета біоюриспруденції (частина третя) (англійською мовою) (2014)
Світличний О. П. - Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності та міжгалузевий інститут в системі права та законодавства України (2014)
Вовк В. М. - Публічність як принцип римо-античного правового життя (2014)
Селіванова І. А. - Державно-приватне партнерство та інші способи укладання договорів щодо використання державного майна (2014)
Беспалий В. В. - Поняття місцевого самоврядування – історико порівняльний аспект (2014)
Гальцова О. В. Гальцова О. В. - До питання про принципи кримінально-виконавчого права України (2014)
Мацюк А. А. - Конституція – правова основа суспільного ладу, формування, організації та здійснення влади народу (2014)
Русенко І. Я. - Філософсько - правове розуміння принципів права в правовій системі Європейського Союзу (2014)
Стеценко С. Г. - Новий підхід до розуміння суті суверенітету (Рецензія на монографію І. А. Куян "Суверенітет: проблеми теорії і практики (конституційно-правовий аспект)") (2014)
Шевченко А. Є. - Політико-правові пріоритети вітчизняної правової науки (Рецензія на монографі М. П. Недюхи "Правова ідеологія українського суспільства") (2014)
Супрун М. О. - Внесок Г. О. Радова у розбудову вітчизняної пенітенціарної теорії та практики, Пуйко В. М. (2014)
Козюбра М. І. - Юридичне тлумачення: проблеми методології (2014)
Савенко М. Д. - Класифікація принципів тлумачення норм права (2014)
Цельєв О. В. - Способи впливу права на державу (2014)
Матвєєва Ю. І. - Тлумачення поняття "закон" як вимога принципу правової визначеності (2014)
Кістяник В. І. - Порівняльна характеристика судової аргументації в різних правових системах (2014)
Petrov R. - Approximation of laws in the EU-Ukraine association agreement (2014)
Журбелюк Г. В. - Розвиток ідей правозахисту життя і гідності людини в українському суспільстві кінця XVII - початку XVIII ст. (2014)
Нагінчук О. І. - Обмеження реалізації права на свободу вираження поглядів та умови їх застосування відповідно до ч. 2 ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (2014)
Федорова А. Л. - Право на свободу мирних зібрань у констексті практики Європейського суду з прав людини (2014)
Брич Я. О. - Право на трансплантацію людських органів: порівняльно-правовий аспект (2014)
Святун О. В. - Європейська громадянська ініціатива (2014)
Медведєва М. О. - Реалізація міжнародних стандартів із забезпечення процесуальних екологічних прав людини в Україні (2014)
Майданик Р. А. - Методика вирішення юридичного казусу в приватному праві Німеччини та України (2014)
Непийвода В. П. - Економічні засади міжнародного довкільного права (2014)
Марутяк Ю. І. - Нормативний зміст права людини на питну воду (2014)
Пухтецька А. А. - Актуальні проблеми оновлення системи принципів адміністративного права України (2014)
Kyselova T. - Mechanisms of contract enforcement and dispute resolution (2014)
Михайлюк Г. О. - Правова природа реалізації права на комерційні позначення у світлі забезпечення захисту їх правовласників (2014)
Кравченко Н. Г. - Окремі аспекти фінансового контролю у сфері функціонування банківських резервів (2014)
Лобач О. М. - Категорії "проблемний банк", "неплатоспроможний банк" у законодавстві України (2014)
Захарко М. В. - Право платників податків на захист та його реалізація: постановка проблемних питан (2014)
Яцкевич І. І. - Класифікація юридичних гарантій реалізації особою права на працю (2014)
Азаров Д. С. - Один вирок суду - кілька проблем диференціації кримінальної відповідальності (2014)
Горох О. П. - Виправлення засудженого як підстава умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2014)
Мокрицька І. Я. - Проблеми реалізації права на захист у кримінальному провадженні в умовах принципу змагальності сторін (2014)
Галаган І. І. - Забезпечення засади невтручання у приватне життя при проведенні обшуку житла чи іншого володінна особи, Удовенко Ж. В. (2014)
Содержание (2007)
Передерій В. І - Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі, Касап А. М. (2007)
Китаев А. В. - Расчет погрешностей измерительных трансформаторов, Сушич Е. Ф. (2007)
Клименко А. К. - Об упрощенном численном конструировании обратной модели динамического объекта (2007)
Козуб Н. А. - Температурный тест для модифицированных базисов бикубической интерполяции, Манойленко Е. С., Хомченко А. Н. (2007)
Николаенко Ю. И. - Моделирование гармонического полиномиального базиса гексагона, Моисеенко С. В. (2007)
Тищенко И. А. - Математическое моделирование вокодера для определения оптимальной формы импульса сигнала возбуждения, Лубяный В. З. (2007)
Бабак В. П. - Локализация места положения сквозных дефектов по сигналам акустической эмиссии, Пономаренко А. В. (2007)
Бражник Д. А. - Управление совмещением изображения объекта в сцене и эталонного изображения (2007)
Литвиненко В. И. - Синтез радиально-базисных сетей для решения задачи дистанционного определения концентрации хлорофилла (2007)
Полторак В. П. - Система распознавания образов на базе нечеткого нейронного классификатора, Дорогой Я. Ю. (2007)
Полякова М. В. - Обобщённые масштабные функции с компактным носителем в задаче сегментации изображений упорядоченных текстур, Крылов В. Н. (2007)
Ходаков В. Е. - Методы и алгоритмы визуализации пространственных данных на примере моделирования распространения лесных пожаров, Жарикова М. В., Ляшенко Е. Н. (2007)
Мазурок Т. Л. - Актуальные направления интеллектуализации системы управления процессом обучения, Тодорцев Ю. К. (2007)
Ускач А. Ф. - Разработка модели автоматизированной системы управления учебным процессом, Становский А. Л., Носов П. С. (2007)
Рожков С. О. - Інформаційна база як основа для створення асортименту лляних виробів, Кузьміна Т. О., Валько П. М. (2007)
Батурінець Є. В. - Управління матеріальними запасами з обмеженнями на складські приміщення, Пасенченко Ю. А. (2007)
Ладієва Л. Р. - Оптимізація установки контактної мембранної дистиляції, Жулинський О. А (2007)
Стопакевич А. А. - Новые соотношения для синтеза цифровых оптимальных одномерных систем управления для объектов с запаздыванием (2007)
Тарасюк В. П. - Основні положення методики побудови оптимального розкладу управління обладнанням паралельних технологічних процесів на основі експертних оцінок, Алдохіна А. С. (2007)
Крючковский В. В. - Оптимизация нестационарных задач комбинаторного типа с помощью генетических алгоритмов, Шеховцов А. В., Мельник А. Н., Цивильский Ф. Н. (2007)
Лебеденко Ю. О. - Оптимальне управління безпосереднім перетворювачем частоти за критерієм мінімізації негативного впливу на живильну мережу (2007)
Ковриго Ю. М. - Адаптивна система регулювання витрати палива, Фоменко Б. В., Поліщук І. А. (2007)
Носов П. С. - Принятие адаптивной стратегии при формировании траектории обучения в пространстве (2007)
Федоровский К. Ю. - Теплоотдача погружного пластинчатого теплообменника системы охлаждения энергоустановок морских технических средств, Лунев А. А. (2007)
Ісаєв Є. О. - До вибору факторів, що характеризують окомкування тонкоподрібнених залізорудних матеріалів, Наговський Д. А., Чернецька І. Є. (2007)
Стадниченко В. Н. - Исследование влияния изменения эксплуатационных нагрузок на свойства металлокерамических слоёв полученных с использованием трибовосстанавливающих составов (2007)
Хобин В. А. - Системы экстремального управления молотковыми дробилками с функцией гарантированного соблюдения тепловых режимов их электродвигателей, Бабиков А. Ю. (2007)
Тодорцев Ю. К. - Реінжиніринг бізнес-процесів та ефективність бізнесу, Бундюк А. М., Іщенко К. А. (2007)
Власенко Н. А. - Ринок соків в Україні та одна з альтернатив підвищення конкурентоспроможності продукції (2007)
Соколова Н. А. - Необходимые условия развития объектов хозяйственной деятельности, Петров К. Э., Ходаков В. Е. (2007)
Шеховцов А. В. - Когнитивный анализ социально-экономических показателей, Славич В. П., Крючковский В. В. (2007)
Рефераты (2007)
Сведения об авторах (2007)
Генцарь П. О. - ІЧ-спектроскопія високоомних монокристалів CdTe (111), Власенко О. І., Бойко М. І., Заяць М. С., Стрільчук О. М., Насєка Ю. М. (2012)
Чирадзе Г. Д. - Влияние нейтронного облучения на фотомеханический эффект в кристаллах GaAs, Герасимов А. Б. (2012)
Онанко А. П. - Вплив механічної обробки, зміни дефектної наноструктури на внутрішнє тертя в Si + SiO2, Ляшенко О. В., Продайвода Г. Т., Вижва С. А., Онанко Ю. А. (2012)
Марончук И. Е. - Взаимодействие частиц вещества в дискретной среде (2012)
Левінзон Д. І. - Апаратурно-технологічні принципи створення високоякісних кремнієвих приладових структур, Ніконов А. Ю., Зубко Є. І., Небеснюк О. Ю., Ніконова А. О. (2012)
Подолян А. О. - Стимульований ультразвуком відпал точкових радіаційних дефектів в Cz-Si при кімнатних температурах (2012)
Архипов С. А. - Сравнительный анализ параметров и характеристик солнечных элементов (2012)
Вернидуб О. С. - Аналітичне дослідження (2,2)-значної замкнутої відповідності на подвійному плоскому полі (2012)
Шувар Р. Я. - Використання даних ДЗЗ високої роздільної здатності в геоінформаційних системах, Сулимко Р. Т. (2012)
Адєєва Т. О. - Підвищення конкурентоспроможності роздрібної торгової точки за допомогою музичного оформлення торгового залу, Лебедєва Ю. І. (2012)
Редчиц В. В. - Центр относительного поворота трехосного автомобиля, Головина Е. В., Кальченко Б. И. (2012)
Большаков Ю. Л. - Современные подходы к производству углеродных контактных вставок электроподвижного состава, Сыченко В. Г. (2012)
Задеев Е. П. - Разработка математической модели равновесия машины-амфибии (реализация принципа инвариантности) (2012)
Єлістратов В. О. - Оцінка стабільності тиску впорскування палива паливною системою дизеля (2012)
Головань М. О. - Реалізація ресурсу і безпеки транспортних засобів на стадіях виготовлення, експлуатації та після ремонту (2012)
Полтавец А. А. - Использование рифленых теплообменников в машинах с замкнутым регенеративным циклом (2012)
Дяченко Н. М. - Економічна оцінка заходів з удосконалення умов праці, Лебедєв В. О. (2012)
Мєняйлова Г. Є. - Напрями підвищення конкурентоздатності аграраних підприємств України, Клімович Т. А. (2012)
Устименко В. А. - Дослідження ринку поштових послуг та впливу маркетингових заходів на поведінку споживачів, Адєєва Т. О. (2012)
Базилевич Н. В. - Дискурсивна специфіка творів історико-мемуарного жанру У. Черчiлля (комунікативно-прагматичний аспект) (2013)
Бехта М. П. - Алгоритм функцій наратора в сучасному художньому тексті (2013)
Білих О. П. - Відмінкові форми неособових неродових займенників у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. (2013)
Голоцукова Ю. О. - Словотвірний рівень як репрезентант функційно-семантичного поля результативності (2013)
Гончаренко Л. О. - Іронія як проблема художнього перекладу (2013)
Гузенко С. В. - Структура рекламного тексту в прагмалінгвістичному аспекті (2013)
Жмаєва Н. С. - Акустичні характеристики алофонів англійських дифтонгів англо-американських запозичень у сфері інформаційних технологій у німецькому мовленні (2013)
Зинякова А. А. - Cтановлення та виформування числівника один в українській мові (2013)
Іваницька М. Л. - Лінгвістика тексту і "додана вартість" художнього перекладу (2013)
Корнієнко І. А. - Граматична структура ойконімів Миколаївської області (2013)
Косович О. В. - Динаміка лексики у просторі франкомовної віртуальної комунікації (2013)
Лесінська О. М. - Методичні засади дослідження іменникового словосполучення (2013)
Лєпухова Н. І. - До проблеми дослідження німецького казкового дискурсу (2013)
Махоніна Н. Г. - Відображення психологічних показників протікання емоцій у фразеологічних одиницях (на матеріалі німецької мови) (2013)
Мимченко Н. О. - Категорії "фемінність" і "маскулінність": здобутки та перспективи (2013)
Мясоєдова С. В. - Роль суб`єктивно-модальних компонентів у формуванні окремих різновидів спонукального значення (на прикладі спонукальних конструкцій із значенням "настійна вимога") (2013)
Негрич Н. Д. - Поняття "ідіома" і "фразеологічна одиниця" – спільне та відмінне у лінгвістичному розумінні (2013)
Нузбан О. В. - Когнітивна інтерпретація семантичного простору перцептивних прикметників hard та soft (на основі лексикографічних джерел) (2013)
Остапенко С. А. - Особливості застосування граматичних трансформацій у процесі перекладу дієприкметника (на матеріалі перекладу роману В. Скотта "Айвенго") (2013)
Паров’як І. І. - Статус конструкції експресивного синтаксису в системі синтаксичних одиниць (2013)
Пильщик С. В. - Прийоми та мовні засоби реалізації стратегії "nudge" (спонукання) в сучасному англомовному інституційному дискурсі (2013)
Рижа У. В. - Основні рівні лінгвістичної реалізації точки зору (2013)
Ріба-Гринишин О. М. - Типологія лексичних одиниць німецькомовного науково-технічного тексту з нафтової промисловості (2013)
Скороходова А. Г. - Види і функції графонів у англомовному тексті (2013)
Спанатій Л. С. - Діалектизми та їх місце в мовному і метамовному дискурсі (на матеріалі роману "Століття Якова" В. Лиса) (2013)
Українець Л. Ф. - Конотація приголосного (в) в українському поетичному дискурсі середини ХХ ст. (2013)
Кравчук О. В. - Фунціональний струменевий друк в електроніці: технологія та матеріали (огляд), Лесюк Р. І., Бобицький Я. В., Котлярчук Б. К. (2013)
Марончук І. Є. - Модель Вселенной, основанной на дискретной первоматерии (2013)
Хмеленко О. В. - Зміна зарядового стану іонів Мn2+ під впливом пластичної деформації в кристалах ZnSe (2013)
Самчук Л. М. - Розрахунок теплового балансу для СВС-реактора (2013)
Ляшков О. Ю. - Моделирование чувствительности электропроводности керамических систем на основе оксида цинка к парам этилового спирта (2013)
Скуратовський І. А. - Електричні властивості оксидної варисторної кераміки на основі діоксиду олова з добавкою B2O3 (2013)
Дмитрієв В. С. - Технологічні особливості виготовлення омічного контакту до GаAs, Швець Є. Я., Дмитрієва Л. Б. (2013)
Левикін В. М. - Модель архитектурного фреймворка ускоренной разработки информационной системы, Євланов М. В. (2013)
Колєчкіна Л. М. - Розробка методу і алгоритму перевірки тексту на унікальність, Пухтєєва О. П. (2013)
Колєчкіна Л. М. - Впровадження електронного документообігу на підприємствах, Головащенко Р. А. (2013)
Кашуба С. В. - Розробка моделі та алгоритму створення розкладу занять, Куліш В. О., Глушков Є. О. (2013)
Вернидуб О. С. - Графоаналітичне формоутворення обрисів деяких форм живої природи (2013)
Костенко О. П. - Розробка методу захисту інформації у веб-базованих додатках, Маркевич С. М., Величай Ю. О. (2013)
Кашуба С. В. - Розробка методу та алгоритму визначення рейтингу кафедри на базі методу експертних оцінок, Крамаренко Є. І. (2013)
Костенко О. П. - Розробка нечіткої моделі виводу на ринок нового товару, Дробаха М. О. (2013)
Маркевич С. М. - Розробка методу та алгоритму вибору майбутньої професії на базі нечітких когнітивних карт, Драпогуз Є. М. (2013)
Кашуба С. В. - Математична модель вирішення задачі визначення непродуктивного часу в різних виробничих ситуаціях, Маренич Р. В. (2013)
Маркевич С. М. - Система інтелектуального аналізу тестових завдань, Чередничок І. І. (2013)
Білий П. М. - Тепловий розрахунок закритих високомоментних магнітоелектричних двигунів для транспортних систем (2013)
Зюман Б. В. - Результати дослідження екологічної ситуації на каскаді водосховищ річки Дніпро, Плакущий В. О., Дігтяр С. В. (2013)
Котій К. В. - Якість питної води з різних джерел водопостачання, Зюман Б. В. (2013)
Зюман Б. В. - Оцінка токсикомутагенного фону території у зоні впливу діяльності заводу залізобетонних виробів з використанням тесту "стерильність пилку рослин”, Уткіна О. В., Дігтяр С. В. (2013)
Мазницька О. В. - Дослідження можливості рекультивації техногенного ландшафту з використанням шламу хімводоочищення КремТЕЦ на прикладі ПАТ "ПГЗК”, Труш В. Є., Новохатько О. В., Лєбєдєва А. Г. (2013)
Дяченко Н. М. - Методичні аспекти оцінки соціально-економічної ефективності заходів щодо охорони праці, Лебедєв В. О. (2013)
Мазницька О. В. - Біотестування гірничої маси з відвалів Малокохнівського гранітного кар'єру, Труш В. Є., Новохатько О. В., Красковська М. А. (2013)
Сидоренко С. І. - Cтворенення зміцнених покриттів на низьковуглецевій сталі методом електроіскрового легування у середовищах змінного складу, Іващенко Є. В., Лобачова Г. Г., Гаврилюк Ю. М. (2013)
Марончук І. Є. - Применение фазового перехода металл-полупроводник в технологии наногетероэпитаксиальных структур, Кулюткіна Т. Ф. (2013)
Кравчук О. В. - Фунціональний струменевий друк в електроніці: технологія та матеріали (огляд), Лесюк Р. І., Бобицький Я. В., Котлярчук Б. К. (2013)
Міхальчук В. І. - Автоматизированный контроль технологических параметров выращивания слитков монокристалов кремния, Вашерук О. В., Міхальчук О. П. (2013)
Іванченко А. В. - Моделирование кинетики термодесорбционной деградации металлоксидных варисторных структур (2013)
Хмеленко О. В. - Аномальное изменение проводимости кристалов ZnS:Mn,Al при пластической деформации (2013)
Тонкошкур Ю. А. - Кинетика изотермических деполяризационных токов композитов полиэтилен-углерод в слабых электрических полях, Гомилко І. В., Ляшков А. Ю. (2013)
Хасанов А. Т. - Материаловедческие проблемы кабельной индустрии, Галата Ю. Ю. (2013)
Гнатушенко В. В. - Розпізнавання будівель на цифрових мультиспектральних фотограмметричних зображеннях високого просторового розрізнення, Касьяненко Т. В., Соколова Н. О. (2013)
Осадчук О. В. - Теоретичні основи деформаційного ефекту в МДН-транзисторних структурах, Осадчук Я. О. (2013)
Бойко І.Ф. - Синтез подібних імпульсних характеристик цифрових фільтрів шляхом зміни в них відстані між відліками, Кутін А. І. (2013)
Кузнєцов Д. І. - Розробка структури експертної системи у складі інформаційної технології для групової спектр-струмової діагностики асинхронних електродвигунів, Купін А. І. (2013)
Кухаренко Д. В. - Медико-технічні вимоги та практичне застосування комп'ютерної системи в офтальмології, Аврунін О. Г., Мунтян Т. В. (2013)
Литвин В. М. - Модель розподілу ресурсів для прогнозування результатів виборів в Україні, Шмиговська О. Л., Подладчіков В. М. (2013)
Волковський О. С. - Розподілена сателітна система пошуку інформації (2013)
Гнатушенко В. В. - Оцінка ефективності протоколів маршрутизації при доставці потокових даних у бездротових мережах, що самоорганізуються (2013)
Котова О. В. - Геометрія s-адичного зображення дійсних чисел з фіксованими частотами їх символів (2013)
Вернидуб О. С. - Графоаналітична побудова конік за фокусом і хордою (2013)
Вдовиченко І. Н. - Лингвистическая информационная система для обучения китайскому языку, Мяч Е. А. (2013)
Солонар Д. П. - Краткий анализ некоторых физических констант, Олада Т. В. (2013)
Ткач В. О. - Методы геометрического моделирования в задаче построения изображений (2013)
Редчиць В. В. - Взаимосвязь трех теорий качения пневматической шины, Головіна О. В. (2013)
Новохатько О. В. - Улучшение качества всесезонных моторных масел, Мазницька О. В. (2013)
Хасанов А. Т. - Какая вода сохраняет здоровье? (2013)
Дяченко Н. М. - Системно-структурний підхід до основ безпеки життєдіяльності, Лебедєв В. О. (2013)
Власова А. В. - Організація виробництва у часі як складова бережливого виробництва, Тимошенко А. О. (2013)
Бачишина О. Б. - Семантика часу і простору: особливості, стан та проблеми дослідження в українському мовознавстві (2014)
Бялик В. Д. - Дериваційний механізм утворення англійських інновацій (2014)
Глущенко В. А. - Методологія досліджень О. О. Потебні в інтерпретації М. М. Соколова (2014)
Дейна Л. В. - Огляд тенденцій дослідження лінгвістичної категорії оцінки (2014)
Євтушенко Н. І. - Контрастивний та зіставний аспекти досліджень у сучасній лінгвістичній науці (2014)
Жангазінова Р. Т. - Літературознавча термінологія початку ХХ століття: лексико-семантичний аспект (2014)
Желязкова В. В. - Особливості акцентування іменних частин мови у поетичній творчості письменників кінця XVIII-XIX століть, Зинякова А. А. (2014)
Заполовський М. В. - Семантика параболізмів у сучасній німецькій мові (2014)
Коцюба Н. Й. - Лексико-граматичні засоби вираження категорії модальності в офіційно-діловому тексті (2014)
Кравцова Ю. В. - Метафорическая мотивация и ее основные типы (на материале русской художественной метафорики) (2014)
Крутоголова О. В. - Структурна модель лексико-семантичного поля "підліток" у тетралогії Марини Павленко "Русалонька із 7-в" як репрезентант ідеї лексичної неперервності, Гладченко К. Ю. (2014)
Матвєєва Н. П. - Становление "концептографии"/"глоссографии" в зарубежном древнем мире и в cредневековье (2014)
Павліщева Я. О. - Фразеология как источник гендерных стереотипов (на материале английского языка) (2014)
Підкуймуха Л. М. - Школярський жаргон у мовленні міжвоєнного Львова (2014)
Понкратова В. М. - Граматична категорія роду іменника в українському мовознавстві XX століття (2014)
Пономаренко С. С. - Акцентуація інфінітивних, аористних та імперфектних форм: акцентні відмінності у староукраїнській і староросійській мовах (на матеріалі Апостолів 1574 і 1564 рр.) (2014)
Семак Л. А. - Семіотичний підхід до вивчення лексичної синоніміки в сучасній жіночій прозі (2014)
Сіняговська І. Ю. - Визначення та класифікація перекладацьких трансформацій у процесі художнього перекладу тексту (2014)
Сливка Н. П. - Позитивно-емотивний дискурс як комунікативне середовище функціонування позитивного експресиву (2014)
Стасюк Т. В. - Методика змістового структурування концепту (2014)
Удовіченко Г. М. - Місце когнітивної лінгвістики в сучасному мовознавстві (2014)
Українець Л. Ф. - Конотаційно-стильова парадигма голосного (и) в українському поетичному дискурсі (2014)
Шевченко М. Ю. - Лексико-граматичні засоби вираження мовленнєвого акту менасива в англійській мові (2014)
Шестопал О. С. - Акцентуація займенникових іменників у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2014)
Скрипнюк О. В. - Державний суверенітет: ґенеза доктрини та визначення поняття (частина 3) (2014)
Совгиря О. В. - Новий Закон України "Про Кабінет Міністрів України": перспективи вдосконалення змісту (2014)
Баклан О. В. - Застосування адміністративного примусу у сфері підприємництва: окремі теоретико-прикладні питання (2014)
Чернобай А. М. - Новації Закону України "Про вибори президента України" та адміністративна відповідальність за порушення законодавства про вибори (2014)
Багрій Т. О. - Адміністративне право сучасної країни: необхідність утвердження гуманістичного виміру (2014)
Щавінський В. Р. - До проблеми завдань адміністративного судочинства України крізь призму захисту інтересів держави (2014)
Шевчук Н. В. - Фінансування медицини як складова механізму адміністративно-правового регулювання охорони здоров’я на регіональному рівні (2014)
Савіщенко В. М. - Функції адміністративно-правового управління національною системою наукових установ та їх характеристика (2014)
Лихова С. Я. - Забезпечення прав, свобод і законних інтересів засуджених в Україні та РФ, Мазур І. М. (2014)
Чеботарьова Ю. А. - Деякі проблемні питання правового статусу окремих категорій осіб, позбавлених волі (2014)
Маньковський Л. К. - Особа винного як складова підстави призначення неповнолітнім покарання, нижче від найнижчої межі, або переходу до іншого, більш м'якого виду покарання (2014)
Мироненко О. В. - Вплив спеціальних умов застосування запобіжних заходів та обставин, які при цьому враховуються, на обрання конкретного виду запобіжного заходу (2014)
Чус О. В. - Суб’єктивна сторона незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково у неї опинилося (2014)
Комарницький М. В. - Незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене загальнонебезпечним способом (2014)
Коваленко С. О. - Види і форми міжнародно-правової відповідальності міжнародних організацій (2014)
Громівчук І. М. - Міжнародна кримінологія тероризму: стан і перспективи захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом (2014)
Шевченко А. Є. - Протидія контрабанді засобами спеціальної техніки, Хараберюш О. І. (2014)
Прасов О. О. - Окремі теоретичні та практичні питання дотримання особистих немайнових прав засуджених до позбавлення волі під час етапування (2014)
Басараб Р. І. - Історично-правовий аналіз виникнення діяльності Генерального прокурора України (2014)
Криволапчук В. О. - Адміністративно-правове забезпечення професійної надійності працівників кримінальної міліції (2014)
Мота А. Ф. - Дотримання прав людини в оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України (2014)
Тимошенко А. В. - Забезпечення системи економічної безпеки України в процесі реалізації державних програм розвитку митної справи (2014)
Іншин М. І. - Необхідність забезпечення права на державну службу як передумова формування кадрів в системі інноваційного розвитку (2014)
Молоток І. Ф. - Види гарантій спеціального пенсійного забезпечення (2014)
Боднарук М. І. - Види правовідносин у сфері соціального страхування (2014)
Кацуба А. В. - Види функцій системи трудового законодавства (2014)
Любчик О. А. - Сутність джерел трудового права (2014)
Тихонович Ю. С. - Загальна характеристика звільнення працівників (2014)
Братасюк М. Г. - Формула Радбруха в контексті сучасного українського правового розвитку (2014)
Козловська Л. В. - Публічна достовірність спадкових прав (2014)
Гаєвський І. М. - Юридичні та практичні інструментарії встановлення бенефіціарної власності (2014)
Кононенко В. П. - Правотворчість судової практики (2014)
Єрьоменко Г. В. - Сутність інтересу у цивільно-правовому контексті (2014)
Бакал В. П. - Адміністративно-правове регулювання забезпечення форменим одягом працівників органів внутрішніх справ (2014)
Гусь А. В. - Правове положення державного вищого навчального закладу (2014)
Павлійчук В. А. - Захист трудових прав неповнолітніх як важливий напрям діяльності прокурора (2014)
Кабаченко М. О. - Тимчасова непрацездатність: деякі актуальні питання (2014)
Небоженко К. В. - Поняття та сутність охорони праці (2014)
Підкопай Д. С. - Система принципів правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку (2014)
Барський А. С. - Підвищення кваліфікації державних службовців (2014)
Геня Б. О. - Особливості наукового осмислення правових форм закріплення моральних норм в незалежній Україні (2014)
Рудень О. В. - Ґенеза формування та розвитку екологічних договірних відносин в праві та законодавстві (2014)
Гвоздецький А. М. - Краудсорсинг в громадянському суспільстві: сучасні механізми прямої демократії (2014)
Скрипнюк О. В. - Слово про учня, колегу і талановитого вченого (2014)
Стрельнікова О. О. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу сутності доброчинної діяльності (2013)
Ганжа О. В. - Концептуалізація поняття "соціальна зрілість" у рамках соціологічного дискурсу (2013)
Рожанська Н. В. - Соціальні ідеї Олександра Потебні в контексті сучасної етносоціології і глобалістики (2013)
Локтіонова Д. А. - Фотографія як джерело соціальної інформації (2013)
Матяж С. В. - Класифікація цінностей та ціннісних орієнтацій особистості, Березянська А. О. (2013)
Бондарець Б. Б. - Молодь як об’єкт і суб’єкт соціокультурних процесів у сучасному українському суспільстві: аксіологічний аспект (2013)
Буга Є. В. - Соціальні доктрини протестантизму в контексті соціокультурних перетворень українського суспільства (2013)
Калагін Ю. А. - Актуальні проблеми реформування Збройних Сил України (гендерний аспект) (2013)
Мейжис І. А. - Альтернативи соціально-економічного розвитку Миколаєва початку ХХІ століття, Салтан А. А. (2013)
Довгаль І. В. - Споживач і виробник: соціальні та регіональні протиріччя інтересів у рамках українських реалій соціального діалогу (2013)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні особливості футбольних дербі США та Канади (2013)
Лозко Г. С. - Етнорелігійні архетипи у звичаєвому праві Давньої Русі (2013)
Фесенко А. М. - Соціологічний вимір Інтернет-аудиторії м. Миколаїв, Бацуровська Ю. О. (2013)
Локтіонова Д. А. - Соціальні ЗМІ як інструмент впливу на протестну поведінку громадян, Радзіцька М. С. (2013)
Мейжис І. А. - Важливість упровадження соціальних інновацій в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, Козачук М. Б. (2013)
Ляпіна Л. А. - До проблеми сексуальної соціалізації підлітків, Драган Н. О. (2013)
Мейжис І. А. - Соціальні страхи українців у сучасних умовах розвитку суспільства, Мельничук В. М. (2013)
Чорна В. О. - Соціальні наслідки трудової міграції молоді: гендерний аспект (2013)
Волощук О. Ю. - Молоді вчені України: стан, проблеми, перспективи (2013)
Кучеренко О. В. - Студентське самоврядування в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили: соціологічний аналіз (2013)
Шпіц-Чечота І. А. - Процес інтеграції освітньої системи в сучасних умовах розвитку суспільства (на прикладі м. Чернігів) (2013)
Каневський В. І. - Сексуальное насилие и парасуицидальное поведение (2013)
Астремська І. В. - Теоретичні аспекти проблеми дослідження агресивної поведінки особистості, Жайворонок Ю. Г. (2013)
Попова Т. С. - Емпатія та її роль у взаємодії соціального працівника з клієнтом, Горват-Янушевська І. І. (2013)
Руминський Й. К. - Поведение человека (2013)
Misjac N. - O niektórych fonetyczno-fonologicznych cechach języka polskiego (2013)
Слоньовська О. - Способи утворення епонімів у процесі міжкультурної комунікації (2013)
Bargiel E. - Pojęcie tańca w ujęciu historycznym (na podstawie danych leksykograficznych), Kresa M. (2013)
Panasko M. - Tytuły polskich seriali telewizyjnych: analiza strukturalno-semantyczna, Decyk-Zięba W. (2013)
Garczyńska J. - Zastosowanie metod akustycznych w badaniu odmian terytorialnych języka polskiego, Krzemińska-Albrycht I., Piotrowska W. (2013)
Decyk-Zięba W. - Imiona i nazwiska mieszkańców parafii Podwyższenia św. Krzyża w Wyszkowie w latach 1918-1930 (na podstawie ksiąg metrykalnych), Wielądek M. (2013)
Титаренко В. - Запозичені назви на позначення негативних дій людини в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст. (2013)
Сухомлинов О. - "Червоні щити" Ярослава Івашкевича: між сходом і заходом (2013)
Руденко І. - Жанрові трансформації епістолярної спадщини польського критика М. Грабовського (2013)
Білявська В. - Образ авторки-емансипантки в "Статуті жіночого товариства" та "Мемуарах із життя" Єви Фелінської (2013)
Козловець М. - Євроінтеграція як чинник цивілізаційної самоідентифікації українців, Федоренко В. (2013)
Кордон М. - Громадська думка: "За" і "Проти" євроінтеграційних прагнень України (2013)
Perszko І. - Dom Polski im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zytomierzu: historia i współczesność (2013)
Ковтун Н. - Воля як основа соціальної активності в інтерпретації Г. Гегеля (2013)
Сейко Н. - Польськомовні джерела ХІХ – ХХ століть у вітчизняних історично-педагогічних дослідженнях (2013)
Дубасенюк О. - Роль книги, самоосвіти у професійному становленні майбутнього вчителя (2013)
Якса Н. - Аналіз деяких важливих аспектів професійної підготовки та діяльності соціального педагога в Україні й Польщі (2013)
Вознюк О. - Головні аспекти розвитку особистості педагога: польський та український напрями дослідження (2013)
Шанскова Т. - Сучасні тенденції підготовки та перепідготовки фахівців гуманітарного профілю у Польщі та країнах Європейського Союзу (2013)
Коновальчук І. - Головні завдання та можливості праксеології у розробці технологій реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Калитюк Л. - Релігія як провідний чинник виховного процесу для дітей у польських родинах Волині (ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Синиця М. - Впровадження мультимедіа та медіаосвіти в Польщі та Україні (2013)
Костюшко Ю. - Педагогічна інтеграція та її розвиток Б. Суходольським (2013)
Можарівська І. - Роль жінок у становленні позашкільної освіти на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.), Конопацька О. (2013)
Єршова Л. - Трансформація виховних ідеалів українсько-польського пограниччя (2013)
Ромащенко Л. - Польська проза ХІХ століття крізь призму міфу, історії, цінностей: погранична перспектива (2013)
Титул, зміст (2012)
Аннєнков І. О. - Електромашинобудування в Україні в контексті індустріалізаційних процесів як предмет історичних досліджень (2012)
Гелеш А. В. - Діяльність професора А.С. Курилла та його учнів в галузі дослідження і проектування залізобетонних конструкцій (60-80 роки ХХ століття) (2012)
Звонкова Г. Л. - Північно-Східний науковий центр Академії наук України: короткий історичний нарис (2012)
Нікітіна І. В. - До історії будівництва балаклавського трамваю (2012)
Вергунов В. А. - Науково-освітня діяльність В.С. Костенка на Полтавщині у 1952–1958 рр. (2012)
Фирсов А. В. - Российский инженер Борис Луцкий – один из создателей автомобилей "Даймлер" и "Мерседес" (2012)
Кушлакова В. В. - Науково-технічні товариства в Україні у 1920-1930-ті роки: технічна секція Харківського наукового товариства (2012)
Ларін А. О. - Співпраця Харківського політехнічного інституту з Турбоатомом у галузі динаміки і міцності машин, Меньшиков С. О. (2012)
Пістоленко І. О. - Гоголівський музейний меморіальний комплекс на Полтавщині (2012)
Жам О. М. - Пожежі на борошномельних млинах Правобережної України у ХІХ ст.: причини та наслідки (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 21: Искусственный интеллект и робототехника (2014)
Милых В. И. - Численно-полевая оценка эффективности укорочения обмотки статора турбогенератора, Полякова Н. В. (2014)
Власенко Р. В. - Алгоритм прогнозуючого управління трифазного силового активного фільтру, Бялобржеський О. В. (2014)
Иванов В. Г. - Анализ взаимной емкости и индуктивности печатного монтажа (2014)
Баранов М. И. - Квантово-волновая природа электрического тока в металлическом проводнике и ее некоторые электрофизические макропроявления (2014)
Кутковецький В. Я. - Закон електромагнітної індукції (2014)
Байда Е. И. - Расчет электромагнитных сил, действующих на тонкую ферромагнитную пластину в процессе магнитно-импульсной обработки (2014)
Бойко Н. И. - Электротехнология получения синтез-газа с использованием объёмных высоковольтных импульсных разрядов: коронного и барьерного, Евдошенко Л. С., Иванов В. М., Коняга С. Ф. (2014)
Бондаренко А. Ю. - Экспериментальная апробация электродинамической системы с прямым пропусканием тока для внешней рихтовки автомобильных кузовов, Финкельштейн В. Б., Степанов А. А. (2014)
Гунько В. И. - Создание высоковольтных импульсных конденсаторов на основе комбинированного пленочного диэлектрика, Дмитришин А. Я., Онищенко Л. И., Перекупка И. А., Топоров С. О. (2014)
Чаплыгин Е. А. - Экспериментальная апробация систем для измерения магнитных проницаемостей листовых металлов, Барбашова М. В., Сабокарь О. С. (2014)
Бедерак Я. С. - Применение метода экспоненциального сглаживания для восстановления утерянных данных технического учета электроэнергии на промышленных предприятиях (2014)
Колиушко Г. М. - К вопросу повышения точности расчета нормируемых параметров заземляющих устройств действующих электроустановок, Колиушко Д. Г., Руденко С. С. (2014)
Нижевский И. В. - Исследование выравнивания электрических потенциалов по поверхности земли на занятой заземлителем территории, Нижевский В. И., Шишигин С. Л. (2014)
Мейжис І. А. - Соціокультурний і цивілізаційний розвиток України (2014)
Лазаревич А. А. - Инновационное развитие и проблемы легитимизации науки (2014)
Бєлікова Ю. В. - Дослідження емоційної температури суспільства з використанням соціальної мережі Twitter (2014)
Букрєєва І. В. - Громадянсько-політична ідентичність як основа формування політичної нації в Україні (2014)
Пелін О. В. - Побутові гетеростереотипи закарпатців щодо поляків за діагностичним коефіцієнтом Макколі-Стітта (2014)
Ворніков В. І. - Конвенциональность ноосферного человека (2014)
Ляпіна Л. А. - Ідеї мультикультуралізму в концепції соціальної справедливості Джона Роулза (2014)
Мейжис І. А. - Вивчення соціальних страхів у сучасній українській соціології, Мельничук В. М. (2014)
Орлов А. В. - Практики культурного мапування як шлях гармонізації міського середовища в соціологічному вимірі (2014)
Локтіонова Д. А. - Основні підходи до визначення поняття "культурний капітал" у сучасному науковому дискурсі, Радзіцька М. С. (2014)
Бондарець Б. Б. - Еволюційний розвиток реклами: соціально-історичний аспект (2014)
Онищенко А. С. - Покоління як соціологічна категорія (2014)
Щудло С. А. - Масовизація вищої освіти: інституційна пастка чи суспільне благо? (2014)
Афанасьєва Л. В. - Роль соціокультурного середовища в модернізації сучасного українського міста (2014)
Шелестун К. Ю. - Умови розвитку й реалізації наукового потенціалу (2014)
Рожанська Н. В. - Уявлення про ідеального викладача студентів Чорноморського державного університету імені Петра Могили (2014)
Мейжис І. А. - Історичний аспект впровадження соціальних інновацій та іх роль в урбанізаційних процесах, Козачук М. Б. (2014)
Борщ К. К. - Девіантні процеси серед закарпатських сімей (2014)
Гордієнко Н. М. - Соціальна практика як механізм засвоєння соціальних норм молоддю з інвалідністю (2014)
Локтіонова Д. А. - Місто як об’єкт соціологічного аналізу (2014)
Каневський В. І. - О некоторых психологических особенностях парасуицидальной личности (2014)
Чорна В. О. - Трудова міграція молоді як фактор руйнування трудового потенціалу України (2014)
Волощук О. Ю. - Молоді вчені в Україні та за кордоном: спільне і відмінне (2014)
Кучеренко О. В. - Студентське самоврядування в миколаївських вищих навчальних закладах: порівняльний аналіз (2014)
Озимко М. В. - Моделі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів у західній соціології (2014)
Новосад К. Я. - Соціологічна концептуалізація ризику в контексті соціокультурних підходів (2014)
Сальніков С. З. - Громадянська активність студентства як основа сучасного демократичного суспільства (2014)
Титул, зміст (2013)
Королёв А. Г. - Из истории создания и развития Харьковского ветеринарного института (2013)
Рогожа М. М. - Цілісність розвитку української зоогеографії: орнітологічний аспект (2013)
Шульга І. М. - Історіографічний аспект дослідження історії становлення та розвитку хімії як науки у Харківському технологічному (хіміко-технологічному) інституті (2013)
Бєсов Л. М. - Танкобудування України: короткий історичний нарис (2013)
Сорочинська О. Л. - Основні етапи розвитку пожежної охорони в Україні (2013)
Циганенко Л. Ф. - Внесок інтелектуалів Бессарабії у розвиток природничих наук (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2013)
Кемалова А. Р. - До історії музеєфікації археологічних пам’яток Криму (2013)
Пістоленко І. О. - Становлення та діяльність Полтавського художнього музею на тлі розвитку образотворчого мистецтва Полтавщини 17–20 ст. (2013)
Новичкова Н. Ю. - Ручной пожарный насос как основное техническое средство пожаротушения в России во второй половине ХIХ века (2013)
Бобох Н. М. - Оподаткування операцій з нерухомим майном в Україні (2011)
Валігура В. А. - Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації, Михальчук Н. М. (2011)
Дем’янишин В. Г. - Проблеми та перспективи розвитку державного нормування у системі стратегічних і тактичних методів бюджетного механізму (2011)
Деркач М. І. - Децентралізація фіскальних функцій держави у країнах з транзитивними економіками (2011)
Івашко О. А. - Проблеми на напрями вдосконалення податкової політики України (2011)
Карапетян О. М. - Проблеми врегулювання державних боргових зобов’язань України в контексті досвіду європейських країн (2011)
Кізима А. Я. - Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія і практика, Крисоватий І. А. (2011)
Ковалевич Д. А. - Місцеві бюджети як засіб макроекономічної стабілізації та економічного зростання (2011)
Кошик Ю. В. - Щодо проблем взаємодії системи бухгалтерського і податкового обліку (2011)
Левицька С. О. - Податковий менеджмент на макрорівні: вітчизняна та міжнародна практики впровадження, Цимбалюк А. Ф. (2011)
Степанюк Н. А. - Трансформаційні процеси у податковій системі України (2011)
Хмарук Ю. В. - Оцінка факторів впливу на доходи Державного бюджету України (2011)
Цимбалюк І. О. - Податкові надходження місцевих бюджетів, Вишневська Н. В. (2011)
Алькема В. Г. - Аналіз системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2011)
Безпала-Павлова Т. В. - Система фінансового планування будівельних підприємств (2011)
Брух О. О. - Оптимізація збутової діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Викиданець І. В. - Діагностика типів фінансової стратегії формування власного капіталу торговельних підприємств (2011)
Волощук К. Б. - Фінансове забезпечення стратегічних напрямків регіонального розвитку підприємств АПК, Волощук Ю. О., Колісніченко І. О., Чернієнко О. О., Волощук В. Р. (2011)
Іонін Є. Є. - Фінансове планування в умовах антикризового менеджменту, Беспалова А. Г. (2011)
Карпенко О. В. - Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності, Любимов М. О. (2011)
Касич А. О. - Розвиток малого бізнесу в Україні як: оподаткування, облік та аналіз діяльності, Черевик Н. В., Клочко К. С. (2011)
Козак Л. В. - Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання (2011)
Кулик Р. Р. - Оцінювання фінансового стану суб’єктів господарювання: доцільність залучення аудиторських фірм (2011)
Лазарева Л. І. - Злиття та поглинання як альтернативи конкурентної стратегії металургійних підприємств України (2011)
Левицька О. О. - Фінансово-управлінський аналіз діяльності центрів відповідальності "Витрати" (2011)
Марущак Л. І. - Оренда не витребуваних земельних часток (паїв) як додаткове джерело фінансування місцевих бюджетів, Марущак П. О. (2011)
Мащенко К. С. - Фінанси приватних дошкільних навчальних закладів: особливості і проблеми (2011)
Проскуріна Н. М. - Теоретико-практичні аспекти діяльності служби внутрішнього аудиту на підприємстві, Гороховець Ю. А. (2011)
Рендович П. М. - Моніторинг структури капіталу підприємств санаторно-курортного комплексу (2011)
Титаренко І. В. - Організація управління фінансовою системою підприємства (2011)
Ткаченко С. А. - Щодо оцінки системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК (2011)
Щурик М. В. - Органічне землеробство як напрям розвитку аграрного сектора Карпатського макрорегіону (2011)
Яременко О. Ф. - Класифікація чинників фінансової безпеки промислових підприємств (2011)
Баранник Л. Б. - "Соціальне благо" як ключова категорія соціального захисту населення: теорія і реальність (2011)
Галашко С. І. - Аспекти соціального захисту: вітчизняна проблематика та шляхи її вирішення (2011)
Гуцалова Ю. Є. - Проблеми пенсійної системи України (2011)
Дем’янчук О. І. - Формування властивостей соціального капіталу підприємства (2011)
Заяць Т. А. - Модернізація соціально-трудових відносин в цілях нарощування соціального капіталу (2011)
Карлін М. І. - Впровадження єдиного соціального внеску: досвід зарубіжних країн та його застосування в Україні, Гриценюк А. В. (2011)
Лучик С. Д. - Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрних підприємств як чинник збереження трудового потенціалу села (2011)
Рудик В. К. - Роль фінансово-економічних чинників у запровадженні обов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні (2011)
Харчук Ю. Ю. - Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку (2011)
Веселий І. О. - Розподіл банків України за групами: конкурентний аспект (2011)
Довгань Ж. М. - Проблеми фінансової стійкості банківської системи України в сучасних умовах (2011)
Денисюк Г. Л. - Форми і методи залучення та використання інвестицій для забезпечення інноваційного розвитку регіону (2011)
Заяць В. С. - Фінансово-кредитні відносини та формування інвестиційного капіталу: проблеми взаємодії (2011)
Іващук І. О. - Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країни (2011)
Кобринь С. С. - Управління фінансовою стійкістю комерційного банку в умовах фінансової кризи (2011)
Колісник О. Я. - Економічна природа бюджетної безпеки держави (2011)
Кравченко О. В. - Методологічні засади внутрішнього контролю в банках (2011)
Кузьмак О. М. - Принципи банківського ризик-менеджменту (2011)
Павелко О. В. - Вплив принципу нарахування та відповідності доходів і витрат на методику обліку кредитних операцій банків (2011)
Приказюк Н. В. - Теоретичні засади та роль інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів (2011)
Сегеда Л. М. - Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування (2011)
Слободяник Ю. Б. - Державний аудит місцевих бюджетів (2011)
Соковець Т. В. - Фінансово-кредитний механізм забезпечення населення доступним житлом (2011)
Шимко О. В. - Ринок логістичних послуг: проблеми становлення та розвитку (2011)
Анісімова О. М. - Аналіз світового ринку металопродукції (2011)
Бричко А. М. - Стимулювання розвитку механізму активації кластерної адаптивності підприємств АПК (2011)
Крум Э. В. - Общие тенденции развития морового рынка образовательных услуг (2011)
Топішко І. І. - Еволюція економічних систем сучасних розвинутих країн і українська модель соціально-економічного розвитку, Шустерук З. С. (2011)
Черняга Л. П. - Особливості економічного розвитку країн Південно-Східної Азії (2011)
Безгубенко Л. М. - Концептуалізація фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, Рожок І. А. (2011)
Галецька Т. І. - Особливості використання економічних важелів державного регулювання лізингового ринку в Україні, Мартин О. М. (2011)
Кнейслер О. В. - Правова природа перестрахувальних відносин: специфічні ознаки та критерії ідентифікації (2011)
Коровій В. В. - Україна в умовах загострення світової продовольчої кризи (2011)
Мамонтова Н. А. - Основні тенденції розвитку нафтогазового комплексу України в умовах сталого розвитку (2011)
Орищин Т. М. - Домінанти національної економіки в посткризовий період (2011)
Проскуріна М. О. - Трансформація середньострокового економічного циклу та сучасна фінансова криза (2011)
Роменська А. С. - Структура ефективного управління страховою компанією (2011)
Сидорович О. Ю. - Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки (2011)
Спасів Н. Я. - Асиметрія інвестиційної діяльності в світлі кумулятивного ефекту фінансової кризи, Дідик В. А., Спасів О. Я. (2011)
Тарасова О. В. - Грошова політика України і країн СНД (2011)
Тлуста Г. Ю. - Титульне страхування в Україні: механізм функціонування та перспективи розвитку (2011)
Шкварець Г. В. - Дискусійні питання визначення сутності страхування (2011)
Гончаренко В. А. - Прогнозування дохідності цінних паперів на підґрунті застосування інструментарію нейронних мереж (2011)
Григорків М. В. - Двохсекторна модель еколого-економічної динаміки в умовах економічної кластеризації суспільства (2011)
Григорків В. С. - Динамічна модель економіки з урахуванням ринку землі, Буяк Л. М., Іщенко С. В. (2011)
Новоселецький О. М. - Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства, Кмитюк Т. Л. (2011)
Левицька С. О. - Автоматизація господарського обліку як чинник прискорення процесу діяльності підприємств, Андрєєва А. О. (2011)
Ліхновський П. М. - Портфель цінних паперів на основі в-коефіцієнта з моделі У. Шарпа: вибір активів та оцінка ефективності (2011)
Ковальчук В. М. - Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу, Мороз О. С. (2011)
Гайдай О. М. - Парафіївський маєток П. Харитоненка в історії повсякденності (2014)
Шешунова І. М. - Політична радикалізація вчителів в умовах революції 1905-1907 рр., Горбань О. В. (2014)
Шабельников В. І. - Етнічні мережі та зовнішні кордони України в умовах адміністративно-територіальних реформ 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Погромський В. О. - Діяльність "Джойнта" і "Агро-Джойнта" на Півдні України та у Криму у міжвоєнний період (2014)
Полякова М. Є. - Республіка Казахстан у зовнішній політиці України (2014)
Шеїн С. С. - Ольвія та Херсонес: до проблеми міжполісних відносин понтійського періоду (2014)
Сосюкіна О. О. - Відносини Китаю і Радянського Союзу в культурно-мистецькій сфері періоду антияпонської війни (перша половина ХХ ст.) (2014)
Хмель А. О. - Збереження ідентичності іспанців (на прикладі діяльності дитячих будинків та шкіл СРСР після 1939 року) (2014)
Стрільчук Л. В. - Інституційне забезпечення сучасних українсько-польських двосторонніх відносин (2014)
Кульчицька О. В. - Позиція Української РСР щодо проблеми роззброєння на сесіях Генеральної Асамблеї ООН (2014)
Туряниця І. А. - Балтійський фактор зовнішньої політики України (на прикладі Литовської Республіки) (2014)
Щербатюк Д. В. - Вопрос расширения ШОС и перспективы вступления государств-претендентов (2004-2012 гг.) (2014)
Тригуб П. М. - Ялтинська європейська стратегія: форум перед Вільнюським самітом (2014)
Ласінська М. Ю. - Міжнародні та міжконтинентальні міграції євреїв у ХІХ – на початку ХХ ст. за працями В. В. Оболенського (Осинського) (2014)
Романцова Н. І. - Емігрантський період наукових досліджень М. Грушевського (1919-1924 рр.): історіографічний огляд проблеми (2014)
Грибеник М. В. - Музична культура Півдня України на сторінках регіональної преси (1950-1960 рр.) (2014)
Ширяєв М. В. - Г. Л. Бондаревський про розвиток американсько-азербайджанських відносин у нафтовій галузі (перша половина 90-х рр. ХХ ст.), Якименко Л. М. (2014)
Шевченко Н. В. - Український науковий інститут Гарвардського університету в інтеграційних процесах вітчизняної історіографії до світової історичної науки (2014)
Котляр Ю. В. - Роль сакральной географии в изучении истории Николаева (2014)
Татарченко О. Б. - Особливості радянської політики щодо православних культових споруд на Херсонщині в 1943-1965 рр. (2014)
Погорєлов А. А. - Прийом переселенців до Херсонщини у 1949 р. (2014)
Левченко Л. Л. - "Типово американські" архівні установи "Промислового поясу" США (північно-східні центральні штати: Огайо, Іллінойс, Індіана, Вісконсин, Мічиган) (2014)
Погромский В. О. - Політико-економічна ситуація в радянській Україні на початку 20-х рр. ХХ ст. та її вплив на соціально-гуманітарне становище країни, Яремчак С. (2014)
Бернацький С. В. - Проблема островів Сенкаку (Дяоюйдао) та експансіоністські прояви у зовнішній політиці Китаю (2014)
Вишневецька К. В. - Енергетична стратегія Китаю в Африці (2014)
Титул, зміст (2013)
Салата С. А. - До історії розробки теоретичних питань в пам’яткоохоронній діяльності: термінологія та класифікація (2013)
Радзієвський В. О. - Про історію вивчення субкультур у незалежній Україні (2013)
Подгаєцький О. О. - Обчислювальна техніка у США у 1942–1964 рр (2013)
Сопко Р. О. - Історичні передумови виникнення науково-технічної періодики Харківського політехнічного інституту (2013)
Вдовиченко Є. В. - Будівництво пароплавів Чорноморського воєнно-морського флоту (20-50 рр. ХІХ ст.) (2013)
Ушенко П. А. - Становлення та розвиток кондиціонеробудування в Україні в другій половині ХХ століття (2013)
Сандурська О. В. - Становлення та розвиток річкового транспорту України в ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Коломієць Н. Д. - Внесок професора В. І. Дейча у розвиток меліоративної справи XIX століття (2013)
Асанова У. К. - К истории Государственного Херсонесского историко-археологического музея (середина 20-х гг. ХХ в.) (2013)
Шкіра М. В. - До питання вивчення та побутування чумацького промислу на Україні, Шкіра Л. М. (2013)
Маньковська Р. В. - Новітні технології у формуванні сучасного музейного простору (2013)
Титул, зміст (2013)
Гріффен Л. О. - До питання про визначення техніки (2013)
Бєсов Л. М. - Гуманітарна складова підготовки кадрів у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" (2013)
Кожушко Б. В. - Фізика в найстарішому технічному навчальному закладі України (1844- 1920) (2013)
Фирсов А. В. - Немецкий конструктор Готтлиб Даймлер: к вопросу о его приоритете в создании бензинового двигателя внутреннего сгорания и автомобиля (2013)
Соколівська З. - Позиції Бочковського О.-І. щодо державницьких концепцій науковців ХІХ-ХХ століття, Шендеровський В. (2013)
Харитонова М. О. - Фізичні та математичні передумови становлення математичної теорії дифракції, Євдокименко І. Д. (2013)
Піпан Х. М. - Історія заснування та діяльність Наукового інституту селекції (1922–1930) (2013)
Тютюнник Ю. Г. - Цукрові заводи – архітектурні, містобудівні та ландшафтні пам’ятки України (2013)
Ищенко Э. С. - К истории православных культовых сооружений Симферополя при благотворительных учреждениях (2013)
Баталкіна В. І. - Музей з особливим статусом (2013)
Вдовиченко Є. В. - Історія Херсонського адміралтейства в експозиції Обласного краєзнавчого музею (2013)
Про журнал (2013)
Вимоги журналу (2013)
Попович А. І. - Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на адаптаційний потенціал і фізичну працездатність урологічних пацієнтів, Пецюх С. В., Кузишин С. Я., Флюнт І. С., Філь В. М., Зав’ялова В. О., Ходак О. Л., Федяєва С. І., Івасівка А. С., Угрин М. Р. (2013)
Стародуб А. Г. - Вплив бальнеочинників курорту Трускавець на рівень гормонів щитовидної залози і кори наднирників у крові дітей, Пономаренко Р. Б., Попович А. І., Драновський А. Л., Кузишин С. Я., Пікуш В. В., Пікуш В. М., Зав’ялова В. О., Фучко О. Л. (2013)
Козявкіна Н. В. - Поліваріантність термінових тиротропних ефектів біоактивної води Нафтуся, їх нейроендокринно-імунний супровід та можливість прогнозування, Гоженко А. І., Бариляк Л. Г., Королишин Т. А., Попович І. Л. (2013)
Гайдук Р. В. - Морфометрична характеристика репаративної регенерації експериментальних дірчастих кісткових дефектів у порівняльному аспекті, Огоновський Р. З., Горицька К. В., Горицький В. М., Федько В. В. (2013)
Матолич У. Д. - Зміни мікробіоценозу ротової порожнини у хворих на абсцеси та флегмони щелепно-лицевої ділянки (2013)
Гайдук Р. В. - Кореляційні взаємозв’язки клінічних показників після хірургічного лікування ретенції та дистопії фронтальних зубів верхньої щелепи при застосуванні остеопластичного матеріалу (2013)
Кіт З. М. - Особливості розвитку ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі ожиріння (2013)
Гуща С. Г. - Вплив умов зберігання пелоїдів Куяльницького лиману на їх біологічну активність (2013)
Алипова О. Є. - Динаміка параметрів нейрогуморального профілю при курсовому відновлювальному лікуванні хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії (2013)
Горицький В. М. - Антиоксидантна активність "Глутатіону” при запаленні в слизовій оболонці порожнини рота у сенсибілізованому організмі щурів і терапії постійним магнітним полем (2013)
Бульба А. Я. - Природна класифікація тироїдного статусу жінок з гіперплазією щитовидної залози, котрі прибувають на курорт Трускавець, Федун Т. В., Філь В. М., Янчій О. Р., Романський Р. Ю., Зав’ялова О. Р. (2013)
Іваницька О. М. - Нейро-гуморальна регуляція панкреатичної секреції, Попович І. Л., Бариляк Л. Г. (2013)
Іван Семенович Сміян (до 85-річчя з дня народження) (2013)
Тамара Іванівна Свистун, НЕКРОЛОГ (світлої пам’яті) (2013)
Цвіліховський М. І. - Зміна методологічних орієнтирів ветеринарної освіти, Береза В. І., Немова Т. В. (2013)
Риженко В. П. - Імуномодулюючі тканинні препарати як коректори природної резистентності у тварин, Тютюн С. М. (2013)
Антіпов А. А. - Ефективність верміку 1 %-ного ін’єкційного розчину за кишкових нематодозів свиней, Гончаренко В. П., Джуринський О. М. (2013)
Барабаш А. Ф. - Микромицеты кормов растительного происхождения и навоза животных в хозяйствах Симферопольского района АР Крым и их токсичность, Полищук С. В., Гуренко И. А. (2013)
Білий Д. Д. - Гемостазологічний статус у собак за різних розмірів пухлин молочної залози, Рубленко М. В., Шаганенко В. С. (2013)
Боровков С. Б. - Функціональний стан серцево-судинної системи коней української верхової породи залежно від віку, Коренев М. І., Боровкова В. М. (2013)
Букалова Н. В. - Санітарно-гігієнічний та бактеріологічний контроль виробництва незбираного коров’ячого молока на фермі (2013)
Великанов В. В. - Профилактика фузариотоксикоза у поросят с применением энтеросорбента Экофильтрум на основе изучения некоторых сторон патогенеза, Андрийчук А. В. (2013)
Власенко В. М. - Проблеми евтаназії тварин, Рубленко С. В., Яремчук А. В. (2013)
Власенко С. А. - Висока продуктивність корів як сприяючий фактор для зниження відтворної здатності та розвитку післяродових акушерських хвороб і гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців (2013)
Волков С. С. - Розробка способу корекції статевої функції бугаїв-плідників підсиленням ерекції (2013)
Воложанинова Н. В. - Эпизоотическая ситуация по аскарозу свиней в ЧАО "Птицефабрика Южная" Симферопольского района АР Крым, Ипатова Е. Г. (2013)
Головаха В. І. - Клініко-гематологічний статус свиней за білом’язової хвороби, Піддубняк О. В., Шуляк В. В., Паценко Д. А. (2013)
Дахно Ю. І. - Ураженість собак дирофіляріями залежно від породи та господарського призначення (2013)
Джміль В. І. - Епізоотичний стан ПрАТ ‘‘Білоцерківсільрибгосп’’ щодо ураження коропових риб збудниками інвазійних хвороб (2013)
Ємельяненко О. В. - Технологічні прийоми та операції за профілактики травматизму поросят, Чорнозуб М. П. (2013)
Єрошенко О. В. - Гематологічні показники у собак за кістково-суглобової патології (2013)
Жовнір О. М. - Визначення біотипів музейних культур і польових ізолятів F. necrophorum та підбір штамів для виготовлення вакцини проти некробактеріозe (2013)
Калюжний А. В. - Вивчення етіологічної структури лептоспірозу сільськогосподарських тварин в Харківcькій області, Асланова А. І., Ушкалов В. О. (2013)
Козій В. І. - Залежність захворюваності корів у ділянці пальців від молочної продуктивності, Осмола В. В. (2013)
Корзуненко В. Д. - Новий препарат для профілактики мікотоксикозів птиці та його поглинальні властивості, Білан А. В. (2013)
Кравчук О. В. - Активність α-амілази за порушення функціонального стану печінки у коней (2013)
Кудрявченко О. П. - Епізоотична ситуація з токсоплазмозу свійських тварин у м. Києві (2013)
Куевда Н. Н. - Клинико-гематологический статус коз при анемии, Куевда Е. Н. (2013)
Куцан О. Т. - Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у курей-несучок за хронічного впливу плюмбуму ацетату, Лаптєва К. А., Мельник А. Ю. (2013)
Лотоцький В. В. - Ефективність методу визначення стадії збудження статевого циклу корів за індексами активності руху (2013)
Лукьянова Г. А. - Влияние акарицидных препаратов на клеточный состав гемолимфы пчёл (2013)
Мазигула Т. М. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування одночасної вакцинопрофілактики перфрінгіозів та ешерихіозів тварин (2013)
Мацинович А. А. - Токсикологическая характеристика комплексонатов микроэлементов в опытах на овцах (2013)
Надточій В. П. - Показники А-вітамінного обміну,лужної фосфатази та мікроелементів у бугаїв-плідників червоно- і чорно-рябої голштинської порід за андрологічної диспансеризації, Надточій В. М., Бойко О. В. (2013)
Нехайчук Е. В. - Морфология соединительно-тканных компонентов в почках у ягнят, Лемещенко В. В. (2013)
Ніщеменко М. П. - Зміни кількісного та якісного складу мікрофлори рубця у телят за впливу сірковмісних амінокислот, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Рябчук А. І. (2013)
Пивненко Т. В. - Эхокардиография собак с дилатационной кардиомиопатией (2013)
Присяжнюк Н. М. - Будова печінки окремих видів прісноводних риб, Клименко О. М., Куновський Ю. В., Михальський О. Р., Гейко Л. М. (2013)
Рустемова А. Э. - Сравнительная характеристика лечебно-профилактических мероприятий при мастите коров в Германии и Украине, Шахов П. А. (2013)
Семененко О. О. - Принципи вакцинопрофілактики та контролю імуногенності вакцин проти цирковірусної інфекції, Головко В. О., Северин Р. В., Смолянінов В. К. (2013)
Ситюк М. П. - Імунний статус популяції диких свиней на території України щодо хвороби Тешена за рівнем специфічних віруснейтралізуючих антитіл (2013)
Соколюк В. М. - Показники якості води для напування тварин у південній біогеохімічній зоні України (2013)
Тарасенко Л. О. - Уміст важких металів у воді різних регіонів та зон півдня України (2013)
Телятніков А. В. - Поширення переломів кісток у собак (2013)
Тирсін Р. В. - Консалтинг у свинарстві, Царенко Т. М., Ярчук Б. М., Тирсіна Ю. М., Довгаль О. В. (2013)
Федорченко А. М. - Вплив вітаміну С на показники імунореактивності та антиоксидантної системи телят, вакцинованих проти сальмонельозу (2013)
Шарандак П. В. - Білковий обмін у вівцематок за різного фізіологічного стану (2013)
Щербатий А. Р. - Стан пероксидного окиснення ліпідів у кобил за гіпокобальтозу і гіпокупрозу, Слівінська Л. Г. (2013)
Яценко І. В. - Порівняння різних моделей росту курчат-бройлерів у процесі їх відгодівлі у разі застосування наноаквахелату срібла, Гетманець О. М., Сененко Є. О. (2013)
Музика Д. В. - Антигенна активність експериментальних серій інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці з різним рівнем гемаглютинінів (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2010)
Мищак І. М. - Історіографія економічних і соціальних перетворень на західноукраїнських землях у повоєнний період (2010)
Гріффен О. Л. - Розвиток методів неруйнівного контролю (2010)
Сандул І. А. - Розвиток сигналізаційних систем на Південно-Західних залізницях (2010)
Корнієнко О. П. - Історія виготовлення зварних конструкцій атомних електростанцій, Літвінов О. П. (2010)
Горбенко Е. В. - Разработка теории колебаний в научно-технической школе профессора ДНУ И. К. Косько (2010)
Руденко О. П. - Боголюбов М. М. та поступ фізико-математичної думки ХХ ст. , Хорольський О. В. (2010)
Білик А. Ю. - Професор О. В. Ліверовський (1867–1951): формування світогляду (2010)
Трачук О. М. - Джерела сировини для виробництва міді та бронзи на території України (2010)
Гармаш Т. П. - Історія становлення та розвитку природоохоронної справи на Півдні України та в Криму (ХІХ – початок ХХ ст. ) (2010)
Кепин Д. В. - Необходима азбука музееведения (2010)
Білецький В. І. - Унікальне видання з історії гірництва (2010)
Черних Г. Г. - Суднобудування як складова соціально-економічного та технічного прогресу (2010)
Шевченко П. М. - Реставрация памятников военной техники, Башкирцева О. С. (2010)
Різун В. В. - До питання про соціальнокомунікаційні наукові проблеми і про наукові проблеми взагалі (2013)
Іванов В. Ф. - Історія використання контент-аналізу в різних науках у ХХ ст. (2013)
Горевалов С. І. - Військові ЗМК України на зламі століть: проблеми й завдання (євроінтеграційний процес), Зикун Н. І. (2013)
Городенко Л. М. - Рекламні технології у мережевій комунікації (2013)
Грицюта Н. М. - Систематика етики реклами: естимаційна модель (2013)
Різун В. В. - Методи соціальнокомунікаційних досліджень, Скотникова Т. В. (2013)
Серажим К. С. - Від культури тексту до культури видання (2013)
Хоменко І. А. - Від драматичних мініатюр до аудіобуктрейлерів з елементами тизерної соціальної реклами: інноваційні концепти кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики, Фоменко В. І. (2013)
Вернигора Н. М. - Проблеми термінології в книговиданні для дітей (2013)
Женченко М. І. - Поняття "мультимедіа", "крос-медіа", "трансмедіа" у науковому дискурсі цифрової доби (2013)
Крайнікова Т. С. - Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів (2013)
Кулініч О. О. - Міфи і PR-технології в сучасному суспільстві: специфіка співіснування (2013)
Нагорняк М. В. - Патогенність у змістовому компоненті інформаційних повідомлень на радіо (2013)
Носова Б. М. - Міжнародна комунікація: між протоколом і реальністю (2013)
Рябічев В. Л. - Мультиплатформна концепція в сучасній журналістиці (2013)
Сербін С. М. - Взаємозв'язок між радіожурналістикою і національними цінностями (2013)
Стародуб С. А. - Глобалізація як простір для формування нового суспільства (2013)
Хилько М. М. - Сучасний стан вітчизняних досліджень у галузі соціальних комунікацій (2013)
Цимбаленко Є. С. - Трансформація видів журналістики: онлайнова журналістика (2013)
Черемних І. В. - Сугестивні технології рекламного впливу (2013)
Шевченко В. Е. - Наукові принципи застосування візуального контенту в друкованих медіа (2013)
Шендеровський К. С. - Соціально значущі комунікації у сфері вирішення соціальних проблем (2013)
Чекалюк В. В. - Медіаінструменти створення державного іміджу для українців і світової спільноти (2013)
Щербина Ю. В. - Історія виникнення та становлення шоу-програм на Британському телебаченні (2013)
Задорожна О. С. - Українські матеріали на сторінках журналу "National Geographic Україна" (2013)
Холод О. М. - Ефект відтяжки, ігнорування та рекурсивність у системі трансформації свідомості (2013)
Зикун Н. І. - Типологічні особливості гумористично-сатиричних видань Наддніпрянщини початку ХХ ст. (2013)
Досенко А. К. - Соціальна реклама України: перспективи розвитку (2013)
Ковальчук В. М. - Тенденції розвитку української політичної колумністики (за матеріалами журналу "Український тиждень" (2013)
Демченко В. Д. - Дніпропетровська школа журналістикознавства та комунікативістики в контексті підготовки фахівців з масової комунікації (концептуальні та методологічні засади) (2013)
Галацька В. Л. - Публіцистична інтерпретація театрального буття в спеціалізованих друкованих виданнях незалежної України (2013)
Федорова О. Л. - До питання про медіакомпонент соціальної мережі: персоналізація інформації та соціально-медійна орієнтація (2013)
Лобойко Т. В. - Роль соціальної реклами у формуванні ціннісних орієнтирів сучасної української молоді (2013)
Галич В. М. - Концепт "небо" в мемуаристиці Олеся Гончара: соціально-комунікативна рецепція (2013)
Антонова О. В. - Оригінальні жанрові форми інтерв'ю в письменницькій публіцистиці (2013)
Дроздова А. В. - Авторське редагування: етика відповідальності та феномен універсальної прагматики (2013)
Корчагіна О. В. - Інформаційний простір Ворошиловградщини 1938-1941 рр.: конвергенція пропаганди та реклами (2013)
Косинська Ю. В. - Переклад як об'єкт авторського й професійного редагування (2013)
Соломін Є. О. - Місце новин у телевізійному регіональному контенті (2013)
Бідзіля Ю. М. - Угорськомовна преса на Закарпатті (2013)
Шаповалова Г. В. - Специфіка реалізації просвітницької функції в сучасних українських друкованих ЗМІ (2013)
Шаркань В. В. - Журнал "Основа" в контексті формування наукового стилю сучасної української мови (2013)
Шебештян Я. М. - Діалектика об'єктивного і суб'єктивного в ономастиці друкованого медіамовлення (2013)
Шумицька Г. В. - Медіацентр вищого навчального закладу як інструмент реалізації інформаційного потенціалу вишу, Путрашик В. І. (2013)
Бондаренко І. С. - Проблема журналістської етики в контексті освітніх та соціально-професійних трансформацій (2013)
Семенець О. О. - Системний аналіз дискурсивних практик у професійній підготовці фахівців із соціальних комунікацій (2013)
Чабаненко М. В. - Місце та роль інтернет-подій у новинах інтернет-видань (2013)
Мірошниченко П. В. - Звуковий образ радіомовлення як медіаефект (2013)
Голік О. В. - Школа українського рекламознавства кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ: історія, здобутки, перспективи розвитку (2013)
Вернигора С. М. - До проблеми ефективності соціальної реклами в Україні (2013)
Гвоздєв В. М. - Соціальні ролі медіааудиторії в контексті масовокомунікаційних стратегій (2013)
Лизанчук В. В. - Засади функціонування національного інформаційного простору в Україні (2013)
Бурдіна Е. О. - Інформаційно-публіцистичні проекти українського телебачення: стильові тенденції (2013)
Сазонова Ю. О. - Київська спортивна преса 1920-1930-х рр. в історії української журналістики (2013)
Блажеєвська Ю. М. - Національний характер, ментальність, менталітет: проблеми дослідження (журналістикознавчий аспект) (2013)
Попович Ю. О. - Журналістсько-публіцистична діяльність Дениса Квітковського в контексті розвитку українського національного руху на Буковині в 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Василик Л. Є. - Крос-медіа як тренд сучасної журналістики (2013)
Шутяк Л. М. - Авторська колонка як зразок "нового журналізму" (на прикладі Gazeta.ua і Погляди-ТСН.ua (2013)
Повний текст випуску (2013)
Корабльова Н. С. - Законність і справедливість у державному управлінні: читаючи Платона, Лебець В. С. (2010)
Коротич О. Б. - Застосування методу оцінювальної матриці для прийняття раціонального рішення (2010)
Смалькис В. - Новый публичный менеджмент и модернизация управления, Бубнис Г. (2010)
Степанов В. Ю. - Концептуальні аспекти управління в сучасному інформаційному просторі (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічний підхід до функціонального моделювання в державному управлінні (2010)
Романенко К. М. - Державний маркетинг та територіальний маркетинг (2010)
Гурковський В. І. - Проблеми реалізації державної наукової політики в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні (2010)
Цибуліна І. В. - Гендерна освіта - невід'ємний елемент підготовки майбутнього управлінця (2010)
Медведєв І. А. - Ідея університету в Україні: напрями державноуправлінських впливів (2010)
Чуприна Ю. Ю. - Механізми реформування судової влади в Україні (2010)
Левченко Н. В. - Складові української національної ідеї та її вплив на процес державотворення в сучасній Україні (2010)
Івашина О. Ю. - Розвиток теорії та практики державного регулювання оплати праці в Україні (2010)
Бортейчук Р. Ю. - Управлінські соціальні трансформації в контексті сучасних стратегій розвитку (2010)
Щербакова Н. Ф. - Підхід до концепції механізму надання послуг бізнесу владними структурами (2010)
Серняк О. І. - Роль цінностей у формуванні адміністративного капіталу (2010)
Солових В. П. - Типи та моделі політико-адміністративних відносин у системі державного управління (2010)
Чаплигін О. К. - До питання про пошук оптимального співвідношення між персоніфікованим та інституційним іміджем органу місцевого самоврядування, Солових Є. М. (2010)
Мамонова В. В. - Щодо механізму фінансування державної молодіжної політики, Васильєв А. О. (2010)
Ульянченко Ю. О. - Проблеми інвестиційної привабливості регіонів України, Винокурова О. І. (2010)
Шамраєва В. М. - Міста-побратими як інструмент активізації регіонального співробітництва між Україною та США (2010)
Кучабський О. Г. - Система сільського розселення та малі міста у формуванні нової моделі адміністративно-територіального устрою України (2010)
Савоста О. П. - Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку курортів України (2010)
Збукар В. П. - Стандартизація алгоритму стратегічного планування (2010)
Лисенко Л. В. - Місцеве самоврядування в контексті демографічної ситуації в селах Харківської області (2010)
Слобожан О. В. - Історія становлення юридичної служби в органах місцевого самоврядування України (2010)
Будник М. А. - Основні напрями вдосконалення адміністративно-державного управління на регіональному рівні (2010)
Підкуйко О. О. - Потенціал самоврядування сучасної територіальної громади: теоретико-методологічний підхід (2010)
Ковальова О. М. - Концепція розвитку комунальної власності в Україні (2010)
Амосов О. Ю. - "Послуга" при розгляді звернень громадян: економічна та правова категорія, Кіщак Ю. І. (2010)
Майстро С. В. - Теоретичні концепції та етапи формування системи соціального захисту економічно активного населення, Процюк С. Л. (2010)
Ворона П. В. - Державна підтримка малого і середнього бізнесу як елемент сприяння регіональному розвитку (зарубіжний досвід), Мучник А. М. (2010)
Чечель О. М. - Стан і перспективи розвитку земельних ресурсів в Україні (2010)
Статівка Н. В. - Удосконалення системи державного регулювання земельних відносин (2010)
Савченко І. Г. - Торговельне співробітництво України й Угорщини: перспективи розвитку (2010)
Міненко В. Л. - Формування концепції зайнятості населення в умовах глобалізації економіки (2010)
Клімова С. М. - Функції фінансів: сучасний стан та перспективи розвитку (2010)
Клімушин П. С. - Визначення механізмів реалізації електронної демократії та надання електронних державних послуг (2010)
Горячук В. Ф. - Системний аналіз процесу капіталізації економіки країни та визначення його як системи (2010)
Левченко Н. М. - Коеволюційний процес інтеграції підприємств агропромислового комплексу (2010)
Молодченко Т. Г. - Формування кадастру нерухомості в Україні: передумови та перспективи, Ткаченко А. Ю. (2010)
Чала Н. Д. - Методологічні підходи до оцінки державної політики економічного розвитку (2010)
Жадан О. В. - Соціально-трудові відносини як елемент соціально орієнтованої економіки (2010)
Ковальова Т. В. - Мовні конфлікти як об'єкт державного регулювання (2010)
Ясюкевич О. А. - Концептуальні підходи до побудови системи інтелектуальної власності в Україні (2010)
Гнип Н. О. - Система планування і нейтралізації ризиків у механізмі управління фінансовим потенціалом підприємства (2010)
Ткачов Д. С. - Теоретичні засади формування соціально відповідального бізнесу (2010)
Шуригіна Н. Ю. - Страховий ринок України в умовах світової фінансової кризи (2010)
Криштоф Н. С. - Державна політика України щодо розвитку малого та середнього підприємництва (2010)
Копилова Н. А. - Основні стратегії соціального розвитку (2010)
Косенко А. В. - Динаміка інвестицій в інноваційні сфери економіки (2010)
Світлична Ю. О. - Удосконалення інституційного забезпечення державного регулювання зовнішньої торгівлі (2010)
Клепікова-Чижова Ю. В. - Напрямки вдосконалення державного контролю ухилення від оподаткування (2010)
ОМашкаров Ю. Г. - Еволюція публічного адміністрування в умовах впровадження механізмів електронного уряду, Мордвинцев М. В., Карташов С. М. (2010)
Савченко Б. Г. - Резерв керівних кадрів в державному управлінні (2010)
Лахижа М. І. - Теоретичні аспекти модернізації цивільної служби в посткомуністичних країнах (2010)
Панченко Г. О. - Формування та реалізація принципу толерантності в державній мовній політиці (2010)
Гайдученко С. О. - Фактори розвитку технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби (2010)
Чорна К. О. - Соціальна політика держави щодо забезпечення населення України житлом (2010)
Будко О. О. - Консультування як метод удосконалення управлінської практики (2010)
Труш О. О. - Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн - членів Європейського Союзу Південної Європи (2010)
Козубенко О. А. - Організаційно-правове забезпечення міждержавного співробітництва України у сфері цивільного захисту (2010)
Шкільова Н. В. - Організаційно-правові засади здійснення ріелторської діяльності в США (2010)
Корженко В. В. - Особливості управлінської діяльності, Мельтюхова Н. М. (2010)
Карамишев Д. В. - Державне управління курортною справою в Україні (2010)
Орлов О. В. - Системний підхід до визначення понятійного апарату галузі науки "державне управління" (2010)
Степанов В. Ю. - Вплив інформаційного простору на сучасне суспільство (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічні основи антикризового державного управління (2010)
Анциферова Н. Г. - Формирование позитивной национальной самоиндентификации как задача государственного управления (2010)
Падафет Ю. Г. - Соціально-психологічні чинники ухвалення управлінських рішень (2010)
Медведєв І. А. - Витоки ідеї університету в Україні та її вплив на національний менталітет (2010)
Горячук В. Ф. - Нагромадження основного капіталу України та державне регулювання цим процесом (2010)
Кузнякова Т. В. - Інформаційне суспільство як один з чинників політичної модернізації України (2010)
Бортейчук Р. Ю. - Сутність, місце та роль корпоративних стратегій у системі стратегічного управління діяльністю органів державної влади (2010)
Проців О. Р. - Державне регулювання відповідальності за браконьєрство в Царстві Польському середини XIX – XX ст. (2010)
Холодок В. Д. - Фактори актуалізації державного управління розвитком палацово-паркових комплексів (2010)
Бережний В. О. - Реформування державного управління у Великобританії (2010)
Хаіт Л. Б. - Дослідження проблем запровадження системи управління якістю надання медичних послуг: сучасні теоретичні підходи (2010)
Сапа Н. В. - Синегретична методологія антикризового державного управління (2010)
Євсєєва Г. П. - Державна мовна політика в соціокультурному контексті України (2010)
Євдоченко Л. О. - Інформаційна безпека держави: еволюція підходів (2010)
Дрешпак В. М. - Соціокультурне середовище семіотичної підсистеми державного управління (2010)
Сергієнко М. Г. - Організаційний механізм управління обласним (регіональним) страховим фондом документації України (2010)
Козлов К. І. - Взаємодія органів влади і громадськості як чинник політичної модернізації регіональних органів влади (2010)
Міненко В. Л. - Види та форми зайнятості населенні на регіональному ринку праці (2010)
Котуков О. А. - Особливості регіональної політики в умовах модернізації України (2010)
Пухкал О. Г. - Поєднання державних і громадських засад у місцевому самоврядуванні (2010)
Ворона П. В. - Механізми впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток регіону (на досвіді Полтавської області) (2010)
Гуляк О. О. - Проблеми та перспективи обліку майна комунальної власності в Україні (2010)
Немчінов О. М. - Актуальні проблеми управління районами в містах України (на прикладі м. Львова) (2010)
Вєлков В. М. - Взаємодія влади та бізнесу на регіональному рівні: стан і шляхи вдосконалення (2010)
Яцук Н. В. - Теорії соціального простору у становленні регулювання рекреаційної сфери (2010)
Таран В. В. - Діяльність виконавчих органів місцевих рад у системі державного управління (2010)
Амосов О. Ю. - Розвиток транспортної інфраструктури як вагомий чинник підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності країни, Світлична Ю. О. (2010)
Пасемко Г. П. - Вплив членства в СОТ на зміст і форми державного регулювання аграрних відносин в Україні (2010)
Лєсная О. С. - Інституціональний підхід до дослідження проблем корупції в Україні (2010)
Статівка Н. В. - Суперечності державного регулювання розвитку аграрної сфери в Україні (2010)
Толуб'як В. С. - Заробітна плата та її вплив на формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення (2010)
Філіпенко Т. В. - Організаційно-правові засади управління валютним ринком України (2010)
Соболь Р. Г. - Методологія управління фінансовою стійкістю страховика (2010)
Чала Н. Д. - Система державного управління економічним розвитком в Україні (2010)
Савостенко Т. О. - Система фінансового забезпечення місцевого самоврядування Франції в умовах децентралізації управління: досвід для України, Матвеєва О. Ю. (2010)
Кіктенко О. В. - Регулювання фондового ринку в сучасних умовах (2010)
Ульянченко Ю. О. - Стратегія розвитку державної інноваційної діяльності в Україні, Винокурова О. І. (2010)
Левченко Н. М. - Сутність державної політики інноваційного розвитку АПК та її основні напрямки (2010)
Кудіна В. О. - Соціальні фактори регіонального розвитку: проблеми теорії (2010)
Покотило Т. В. - Удосконалення оцінки ефективності механізму державного регулювання регіональних інвестиційних процесів (2010)
Кириченко К. Я. - Структурні зрушення в економіці України за сучасних умов (2010)
Мерзляк Д. С. - Правовий механізм державного регулювання ЗЕД України (2010)
Польовий І. В. - Роль держави у вирішенні проблем суб'єктів малого підприємництва (2010)
Гайдабрус А. О. - Принципи інтелектуалізації держави як інноваційного суб'єкта постіндустріального розвитку суспільства (2010)
Анікеєнко В. М. - Інституційні засади державного регулювання аграрного ринку на регіональному рівні (2010)
Чернятін А. С. - Удосконалення механізмів державного регулювання умов інвестиційної привабливості АПК (2010)
Процюк С. Л. - Стратегічні напрямки вдосконалення державної політики соціального захисту економічно активного населення (2010)
Мельникова М. О. - Аналіз пристосовності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні (2010)
Корженко В. В. - Конгруентність понять людського капіталу та суб'єктивного фактора, Коробко І. В. (2010)
Бабенко А. Г. - Аналіз матеріального стимулювання та нематеріальних мотивів праці державних службовців, Бабенко С. М. (2010)
Матвіїшин Є. Г. - Людський капітал як базова категорія в концепції людського розвитку в регіональному вимірі (2010)
Соломатина Т. В. - Кадровые технологии в государственной службе (2010)
Карпенко В. В. - Урахування гендерного аспекту в процесі комплексного розвитку сільських територіальних громад (2010)
Харченко Л. В. - Ідеалізація поняття політичної еліти в українському науковому дискурсі першої половини ХХ ст. (2010)
Колісніченко Н. М. - Основні тенденції виховання майбутніх суб'єктів політичної діяльності в закладах елітної освіти (2010)
Федько О. А. - Питання дослідження сучасної соціоекологічної ситуації в Україні (2010)
Чорнобиль І. Є. - Діяльність Кабінету Міністрів щодо нормативно-правового забезпечення механізму професійної адаптації в системі державного управління України (2010)
Дрозд Р. О. - Розмежування політичних і адміністративних посад на державній службі як дієвий спосіб запобігання корупції в Україні (2010)
Фурсін О. О. - Нові парадигмальні основи соціально орієнтованого управління (2010)
Шенкаренко О. В. - Вплив типу особистості на професійну орієнтацію та формування кар'єри у сфері управлінської діяльності (2010)
Труш О. О. - Досвід побудови та діяльності системи цивільного захисту країн – членів ЄС центральної Європи (2010)
Стрельцов В. Ю. - Інституційні вимоги переговорного процесу з Європейським Союзом (2010)
Клімушин П. С. - Інтеграція інформаційного простору України у світову інформаційну спільноту (2010)
Єделєв Р. С. - Принципи ефективного врядування в ЄС (2010)
Титул, зміст (2010)
Патон Б. Е. - Танковые армады со сварным швом (2010)
Бобрякова И. Л. - Основные направления развития моделирования системы дыхания человека (2010)
Слободян Л. Р. - До розвитку електротехніки та електроенергетики в Україні (1861–1913 рр.). Електротехнічні з’їзди, Трофимова Н. В. (2010)
Каліновський В. В. - Церковне історико-археологічне товариство таврійської єпархії (2010)
Батов І. В. - Зародження та початок наукової діяльності Новоросійського товариства природодослідників (2010)
Кушлакова Н. М. - Музей Харківського відділення Імператорського російського технічного товариства: створення, діяльність, колекції (2010)
Язвінська О. М. - Історія автомобіля в Україні (2010)
Панина Е. А. - "Аскания-Нова” в системе эвакуационных и реэвакуационных мероприятий (2010)
Коцюбанська О. О. - Розвиток обладнання кондитерської галузі України (до індустріалізації 30–х рр. ХХ ст.) (2010)
Руденко О. П. - Олександр Дмитрович Засядько – видатний конструктор бойових ракет (2010)
Зозуля С. Ю. - Найбільш суперечливий український історик ХХ століття (2010)
Шевченко Я. Д. - Сторінки історії Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету, Шевченко В. Г. (2010)
Шпильовий К. Л. - Український нефелін, Шпильовий Л. В., Назарова Т. С. (2010)
Приходченко Л. Л. - Сутність механізму забезпечення ефективного державного управління (2010)
Степанов В. Ю. - Інформаційна політика: концептуальні засади формування та розвитку (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Державне будівництво: системологічний підхід (2010)
Мокрецов С. Є. - Вплив демографічної політики держави на репродуктивний стан здоров'я населення країни (2010)
Гасюк І. Л. - Інформаційно-ресурсне забезпечення галузі "фізична культура і спорт": сучасний стан і тенденції розвитку (2010)
Гурковський В. І. - Методологічні питання державного управління національною інформаційною безпекою в умовах глобального інформаційного суспільства (2010)
Кузнецов А. О. - Державна влада як суспільно-політичний феномен, Владимиров М. В. (2010)
Кузнякова Т. В. - Видавнича діяльність як складова інформаційного суспільства в умовах модернізації України (2010)
Савков А. П. - Проблеми забезпечення демократизації виборчого процесу в Україні під впливом засобів масової інформації (2010)
Баранова А. В. - Виховання молоді: державно-управлінські аспекти (2010)
Кравченко Ж. Д. - Порівняльний аналіз структурно-функціонального забезпечення національних систем охорони здоров'я (2010)
Кульчій І. О. - Еволюція реформ системи органів виконавчої влади України: особливості та перспективи (2010)
Мартинюк М. С. - Реалізація організаційних стратегій в органах влади (2010)
Сухорукова А. Л. - Обласні державні адміністрації: становлення та тенденції розвитку (2010)
Фікс І. Є. - Трансформація мовної політики в Автономній Республіці Крим: особливості та перспективи (2010)
Глоба Г. О. - Освіта як об'єкт державного управління, Приживара С. В. (2010)
Матвіїшин Є. Г. - Конкурентноспроможність як мета стратегічного управління розвитком регіону (2010)
Козлов К. І. - Закордонний досвід політичної модернізації регіональних органів влади (2010)
Артеменко А. Г. - Принципи системності у взаєминах територіальної громади малого міста України із законодавчою та виконавчою гілками влади (2010)
Боршош І. С. - Шляхи вдосконалення системи територіального управління економікою України (2010)
Коновалова І. В. - Класифікаційні ознаки регіональних програм соціального та економічного розвитку (2010)
Півцаєва В. О. - Закріплення впливу громадян на прийняття рішень органами місцевого самоврядування в чинному законодавстві (2010)
Попович Ю. Д. - Реалізація екологічної політики на державному та місцевому рівнях у контексті запровадження концепції сталого розвитку (2010)
Харук Ю. М. - Вплив моральних чинників на злочинність неповнолітніх та організація профілактики правопорушень місцевими органами виконавчої влади (2010)
Амосов О. Ю. - Управління якістю продукції як основа її конкурентноспроможності (2010)
Бабенко А. Г. - Аналіз стану та шляхи підвищення ефективності виробництва в аграрному секторі України (макроекономічний аспект), Бабенко С. М. (2010)
Пруненко Д. О. - Засади державного регулювання екологічно безпечної діяльності гірничодобувного і будівельного комплексів, Сергієнко В. І. (2010)
Карамишев Д. В. - Класифікація факторів при прийнятті рішень під час управління підприємствами автотранспортної галузі, Кононов І. О., Кононов О. І., Бриксін С. О. (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського