Черкасова А. О. - Концептуальні засади управління капіталом акціонерного товариства (2011)
Ковальчук С. Я. - Регіональні особливості попередження впливу дії кризових явищ на розвиток аграрних відносин (2011)
Сітнікова Н. П. - Стратегічне планування на регіональному рівні (2011)
Петренко К. В. - Депресивні території: особливості трактування, формування та класифікація (2011)
Величко О. В. - Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств регіону: використання та відтворення (2011)
Паппу Т. Б. - Формування концепції екологічного аудиту території (2011)
Гордей О. Д. - Значення диференціації доходів громадян у системі фінансового забезпечення рівня життя населення (2011)
Ушенко Н. В. - Теоретичні концепції категорії "людський капітал" (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Янчева Л. М. - Шляхи вдосконалення облікової політики на готельних підприємствах, Герасимова Н. С., Нестеренко О. О. (2013)
Гаркуша Н. М. - Дослідження еволюції економічних знань про прибуток, Сідорова Т. О., Цуканова О. В. (2013)
Гаркуша Н. М. - Аналіз фінансової стійкості підприємства як засіб попередження його банкрутства, Сідорова Т. О., Руденко І. В. (2013)
Сідорова Т. О. - Удосконалення методики аналізу товарних запасів підприємства, Кащена Н. Б., Лисак Г. Г. (2013)
Нестеренко О. О. - Документування товарних операцій у системі електронного документообігу "Спрут", Коробкіна І. С. (2013)
Наумова Т. А. - Методичні аспекти внутрішнього контролю дебіторської заборгованості торговельних підприємств, Бойченко Н. В., Нестеренко І. В. (2013)
Наумова Т. А. - Облікове забезпечення фінансового лізингу сучасних підприємств, Бойченко Н. В., Нестеренко І. В. (2013)
Чернікова І. Б. - Про інформаційне забезпечення складання балансу: вітчизняні реалії та міжнародний досвід, Гладій І. О., Ляшенко С. І. (2013)
Кирильєва Л. О. - Про деякі управлінські аспекти організації обліку на підприємствах кейтерінгу, Кирильєва Д. Д. (2013)
Янчева І. В. - Досвід розвитку професійних аудиторських знань для підвищення якості послуг, Янчев В. В. (2013)
Ляшенко С. І. - Забезпечення бухгалтерського обліку прибутку та витрат в умовах застосування МСФЗ на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, Ільченко М. О. (2013)
Трапаідзе Р. - Зміст обліково-аналітичного забезпечення системи управління акціонерного товариства (2013)
Бочуля Т. В. - Концептуальні підходи до методології інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту (2013)
Чорна М. В. - Методичний підхід до оцінки інвестиційного розвитку підприємств торгівлі, Жувагіна І. О. (2013)
Краснокутська Н. С. - Теоретичні аспекти управління розвитком малих підприємств, Бубенець А. Г. (2013)
Гросул В. А. - Методичний підхід до оцінки фінансової безпеки підприємства торгівлі на основі дослідження його грошового потоку, Антонова О. В. (2013)
Дядюк М. А. - Типи політики управління оборотними активами підприємств торгівлі, Михайлова О. В. (2013)
Мілаш І. В. - Аналіз концепцій стратегічного управління витратами торговельних підприємств, Красноусов А. В. (2013)
Лачкова Л. І. - Сутність та механізм розгортання кризи на підприємствах роздрібної торгівлі, Іщенко А. В. (2013)
Лачкова Л. І. - Антикризове управління комерційним банком: сутність та критерії ефективності, Лалабєкян В. А. (2013)
Шинкар С. М. - Дослідження ефективності використання основних елементів оборотних активів на підприємствах роздрібної торгівлі, Мілаш І. В., Михайлова О. В. (2013)
Близнюк О. П. - Сучасні тенденції розвитку акціонерних товариств в Україні, Сідорова Т. О., Зубов В. А. (2013)
Близнюк О. П. - Теоретичні підходи до формування структури капіталу підприємства, Конончук С. С. (2013)
Мелушова І. Ю. - Динаміка та склад оборотних активів на підприємствах роздрібної торгівлі, Тімченко О. Д., Михайлова О. В. (2013)
Стрижеус Л. В. - Застосування партисипативного стилю управління підприємством (2013)
Кропівцова Н. І. - Оцінка інвестиційних стратегій підприємства, Волкова А. В., Головіна О. В. (2013)
Колєснік Т. С. - Технологія розробки фінансової стратегії підприємства (2013)
Кулініч О. А. - Особливості формування послуги як продукту інтернет-мережі, Андросов В. Ю. (2013)
Зарецька Л. М. - Теорії постіндустріального економічного розвитку, Помінова І. І. (2013)
Кропівцова Н. І. - Механізм стимулювання соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Шевчук І. Л. - Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах (2013)
Іванюта О. М. - Фінансові інструменти фондового ринку: класифікація та механізм функціонування, Кафарова К. Р. (2013)
Маркарова С. А. - Формування інформаційного забезпечення сфери туристичної діяльності, Владова В. О. (2013)
Сахаров П. О. - Роль електронних платіжних інструментів у розвитку економіки, Кононихіна Х. С. (2013)
Чернов Г. Е. - Методологические подходы к управлению системой питания населения в рыночных условиях, Яцун Л. Н. (2013)
Яцун Л. М. - Сфера харчування населення: структура, функції та показники розвитку (2013)
Борисова О. В. - Удосконалення операційної діяльності в туризмі та готельному господарстві за сучасних умов господарювання (2013)
Селютін В. М. - Аналіз індексу конкурентоспроможності туристичної сфери України, Токарчук Г. В. (2013)
Жегус О. В. - Особливості розвитку роздрібної торговельної мережі в Харківській області, Маляров М. А. (2013)
Ольшанський О. В. - Заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичного профілю (2013)
Логвінова О. П. - Сутність аутсорсингу оцінки якості сервісу на основі методики Mystery Shopping та перспективи його розвитку в Україні (2013)
Буданова О. С. - Міжнародний туризм як засіб формування іміджу України (2013)
Єсінова Н. І. - Формування лідерських якостей студентів за допомогою участі в діяльності органів самоврядування, Клеймьонова В. В. (2013)
Шудрик І. О. - Перші кроки в науку майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Сміта Кузнеця (2013)
Льовшина Л. Д. - Вплив культурно-просвітницької діяльності наукової бібліотеки харківського державного університету харчування та торгівлі на формування моральних якостей високорозвиненої особистості, Бакуменко Л. Г. (2013)
Муравйова О. М. - Навчання студентів економічних спеціальностей у рамках англомовного спецкурсу "практика комерційних переговорів", Кравцова Т. А., Обозна О. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Баранова А. О. - Методика аудиту експортно-імпортних операцій, Макеєва З. О. (2013)
Литвиненко О. Д. - Методологічна сутність та роль фінансової системи в державній фінансовій політиці, Литвиненко А. О. (2013)
Безверхий К. В. - Організація та методика електронного документообігу на підприємстві: стан та перспективи розвитку (2013)
Ілляшенко О. В. - Передумови формування сучасної системи внутрішнього контролю на основі моделі ризик-орієнтованого контролю coso (2013)
Ілляшенко О. В. - Системний контроль господарських операцій із використанням інформаційних технологій (2013)
Логвінова О. П. - Фінансовий аутсорсинг: сутність, тенденції та перспективи розвитку в Україні (2013)
Логвінова О. П. - Оцінювання економічного ризику на основі критерію ризикостійкості економічного потенціалу підприємства (2013)
Зарецька Л. М. - Організація комерційної роботи з продажу продукції в торгово-виробничій фірмі (2013)
Іванова В. В. - Облік нематеріальних активів згідно з національним та міжнародним стандартами бухгалтерського обліку (2013)
Чорна М. В. - Підбір персоналу на підприємстві:системний та процесний підходи, Білоножко М. М. (2013)
Іванілов О. С. - Методичний підхід щодо комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства, Сиром`ятникова А. Г. (2013)
Іванілов О. С. - Моделювання стратегічного набору під час оцінці конкурентоспроможності будівельних підприємств, Сидоренко О. І. (2013)
Віннікова В. В. - Ефективність реалізації дивідендної політики торговельних підприємств (2013)
Чатченко О. Є. - Процесний підхід до оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства (2013)
Афанасьєва М. В. - Класифікація торговельних мереж (2013)
Кушнір Т. Б. - Сучасні особливості розвитку українського споживчого ринку (2013)
Шталь Т. В. - Теоретичні основи реалізації інвестиційних стратегій транснаціональних корпорацій в умовах динамізму світової економіки (2013)
Зарецька Л. М. - Сфера послуг у контексті теорії технологічних укладів, Помінова І. І. (2013)
Артеменко В. С. - Особливості маркетингової діяльності торговельних мереж України, Бубенець І. Г., Чатченко О. Є. (2013)
Парцирна Т. М. - Удосконалення маркетингової діяльності промислового підприємства, Красноусов А. В. (2013)
Жегус О. В. - Ціновий моніторинг як інструмент інформаційного забезпечення прийняття цінових рішень на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Забродська Л. Д. - Практичні аспекти оцінки економічної ефективності транспортування хлібопродуктів до споживачів, Забродська Г. І., Швед С. А. (2013)
Петренко Н. В. - Сучасні тенденції розвитку процесів глобалізації та регіоналізації (2013)
Варипаєв О. М. - Дослідження орієнтацій та принципів задоволення потреб споживачівна прикладі національного ресторану, Варипаєва Л. М. (2013)
Кривошеєва Н. М. - Інформаційне забезпечення потреб сучасного підприємства (2013)
Віннікова В. А. - Мотиваційні механізми управління персоналомпідприємств сфери торгівлі (2013)
Левітан І. А. - Процес стратегічного контролю маркетингу торговельного підприємства (2013)
Безродна С. М. - Розробка інтегрального показника для удосконалення управління якістю продукції підприємств ресторанного господарства (2013)
Янчева Л. М. - Методичні аспекти застосування навчального інтерактивного електронного посібника "le français" у процесі викладання іноземних мов, Борисова А. О., Удовенко І. В., Вялкіна С. П. (2013)
Петрова Л. І - Загальна фізична витривалість як один із чинників впливу на адаптаційні можливості студентів до навчання у ВНЗ, Русанов М. В., Черних М. М. (2013)
Варипаєв О. М - Постнекласичний підхід до сучасної філософії освіти, Запаренко Г. В. (2013)
Колесник А. О. - Становлення, розвиток та використання комунікативного методу під час навчання іноземних мов, Мануєнкова О. О. (2013)
Пляшешник А. М. - Пошук шляхів мотивації студентів у процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Левченко М. О., Артюгін А. В. (2013)
Кравцова Т. А. - Профессиональная направленностьв обучении иностранных студентов экономической терминологии на занятиях русского язика, Муравьёва Е. Н. (2013)
Кудряшов І. О. - Моніторинг як ключовий фактор оптимізації навчального процесу фізичного виховання в ХДУХТ, Артюгін А. В. (2013)
Кравцова Т. А. - Навчання діалогічного мовлення з використанням рольової гри під час вивчення російської мови як іноземної у ВНЗ, Муравйова О. М., Володіна І. О. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Дроздовська О. С. - Податкові пільги: надбання чи бюджетні втрати?, Озерчук О. В. (2011)
Гусак О. Ю. - Перспективи впровадження нових інструментів оподаткування фінансового сектору в Європі (2011)
Кухоль І. М. - Нетиповий експорт – одна зі схем ухилення від сплати податків (2011)
Радзієвська С. О. - Моделювання взаємодії інтеграційних процесів і конкурентоспроможності національної економіки (2011)
Гвоздь В. С. - Методичні підходи щодо дослідження економічної кон’юнктури (2011)
Шевчук Н. В. - Методи оцінки показників багатофакторної продуктивності (2011)
Добровенко О. А. - Еволюція поняття стратегічного планування (2011)
Буянова Н. А. - Інституційний механізм забезпечення державного захисту економічної конкуренції в Україні (2011)
Ходан І. В. - Державна підтримка підприємництва: світовий досвід загального та особливого (2011)
Чмир О. С. - Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості галузей (видів економічної діяльності) та їх апробація в Україні (2011)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Формування національних інноваційних кластерооб’єднаних підприємств як елементів інституціонального забезпечення сталого розвитку (2011)
Чернявська Ю. Б. - Інноваційне підприємництво – пріоритетний напрям розвитку вітчизняного ринку праці (2011)
Попрозман О. І. - Загальні аспекти оптимізації залучення інвестицій в економіку України (2011)
Манцуров І. Г. - Синергічні ефекти при створенні об’єднань підприємств, Нусінова О. В. (2011)
Білик М. Д. - Особливості визначення ставки капіталізації при оцінюванні комерційної нерухомості в Україні, Артеменко Д. М. (2011)
Крайнюченко О. Ф. - Методичні підходи щодо оцінювання параметрів товарної номенклатури та асортименту продукції, Фещенко І. М. (2011)
Кондратюк О. І. - Характеристика експортного потенціалу рослинництва (2011)
Клокар О. О. - Економічна оцінка та підвищення ефективності відтворення грошових і матеріально-технічних ресурсів аграрного сектору економіки (2011)
Дем’яненко В. В. - Моделювання розвитку ціни на енергетичних ринках за допомогою факторних моделей, Бойко А. С. (2011)
Капустіна Т. А. - Впровадження в діяльність туристичного підприємства антикризової стратегії (2011)
Бодюк А. В. - Теоретичні обґрунтування генезису потреб геологічного вивчення надр (2011)
Бегларашвілі О. П. - Деякі аспекти впровадження клієнт-орієнтованої стратегії на підприємстві (2011)
Белякова В. П. - Організація системи ризик-орієнтованого внутрішнього контролю (2011)
Довга Т. М. - Міжнародний досвід рециклінгу твердих побутових відходів та можливість його використання в Україні (2011)
Дьолог Т. І. - Обґрунтування методичного підходу щодо управління економічною ефективністю виробництва сільськогосподарських підприємств (2011)
Хіленко О. О. - Сутність та вихідні положення арбітражного управління підприємством (2011)
Мягкий М. В. - Трансформація середнього циклу кон’юнктури у постіндустріальну добу (2011)
Мостовенко О. О. - Проблемні аспекти приватизації стратегічного об’єкта "Укртелеком" (2011)
Олех Н. Л. - Особливості підходів до управління витратами на промислових підприємствах (2011)
Кухарук А. Д. - Класифікація та аналіз методів оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств (2011)
Прочан А. О. - Потенціал впливу інформаційних технологій при організації надання туристичних послуг (2011)
Шуміло О. Л. - Електроенергетика України: сучасний стан та тенденції розвитку (2011)
Сініцина Т. В. - Аналіз умов проведення страхування врожаю сільськогосподарських культур страховими компаніями України (2011)
Сіташ Т. Д. - Стан та реформування фінансування системи охорони здоров'я в Україні (2011)
Бабак А. В. - Концепція удосконалення інвестиційної та цінової політики у житлово-комунальній сфері (2011)
Степанов В. В. - Оновлення рухомого складу залізничного транспорту як фактор нарощування експорту транспортних послуг (2011)
Абрамова О. В. - Функціонально-вартісний аналіз спецвзуття відповідно до встановлених граничних витрат (2011)
Громоздова Л. В. - Розрахунок стратифікаційних параметрів сталого розвитку, Простотіна С. В. (2011)
Петренко К. В. - Депресивний регіон у контексті державної регіональної політики (2011)
Лігоненко Л. - Науковий аналіз поняття "потенціал регіону" (2011)
Левченко О. М. - Національна система кваліфікації як складова сучасної моделі безперервної професійної підготовки кадрів (2011)
Коваль О. П. - Аналіз світових моделей багаторівневих пенсійних систем (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Янчева Л. М. - Проектування системи внутрішнього аудиту підприємств готельного господарства, Герасимова Н. С., Нестеренко О. О. (2013)
Акімова Н. С. - Організаційно-методичні аспекти надання знижок та проведення розпродажів на підприємствах роздрібної торгівлі, Наумова Т. А., Нестеренко І. В. (2013)
Руденко І. В. - Удосконалення комплексного економічного аналізу фінансового стану підприємства, Гаркуша Нат. М. (2013)
Кирильєва Л. О. - Теоретичні аспекти організації обліку поточних фінансових інвестицій на сучасному етапі, Корнієнко Г. О. (2013)
Горошанська О. О. - Формування системи показників оцінки ділової активності підприємства, Гаркуша Н. М., Сідорова Т. О. (2013)
Бойченко Н. В. - Організаційно-методичні аспекти обліку формування та розподілу доходів, Наумова Т. А., Нестеренко І. В. (2013)
Бочуля Т. В. - Розробка моделі реінжинірингу облікової системи (2013)
Чернікова І. Б. - Про управлінську політику в обліковій стратегії підприємства (2013)
Сідорова Т. О. - Фінансовий аналіз як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень, Лисак Г. Г. (2013)
Чорна М. В. - Метод оцінки інтенсивності попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства, Чатченко О. Є. (2013)
Власова Н. О. - Трудовий потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств торгівлі, Мелушова І. Ю., Андросов В. Ю. (2013)
Мілаш І. В. - Планування як функція управління реалізацією ресурсного потенціалу торговельного підприємства, Мазепа Т. С., Смокова Л. М. (2013)
Смольнякова Н. М. - Цінова політика як засіб забезпечення взаємозв’язку ресурсного потенціалу зі створенням цінності, Волосов А. М. (2013)
Гончаренко М. Л. - Особливості реальних інвестицій на підприємствах торгівлі (2013)
Зарецька Л. М. - Управління збутом роздрібно-торговельного підприємства, Родіна В. О. (2013)
Горпинченко А. П. - Принципи формування фінансових ресурсів підприємства (2013)
Шталь Т. В. - Основні етапи розвитку та особливості інвестиційної діяльності в Україні, Зосимова Ж. С., Дзаламідзе С. Т. (2013)
Єсінова Н. І. - Особливості українського ринку праці, Мельник О. В. (2013)
Єсінова Н. І. - Трудові ресурси як чинник розвитку інноваційних процесів (2013)
Ковальова Я. Г. - Теоретико-методологічні засади формування логістичного менеджменту комерційної діяльності торговельних підприємств (2013)
Пічугіна Т. С. - Інвестиційна діяльність підприємства: сутність та зміст управління, Забродська Л. Д. (2013)
Іванілов О. С. - Сучасні підходи до оцінки інвестиційної привабливості торговельного підприємства, Безгінова Л. І., Шарапова О. М. (2013)
Яцун Л. М. - Механізм структурно-функціонального синтезу управління природовідповідним розвитком сфери харчування населення (2013)
Яцун Л. М. - Диверсифікація потреб харчування домогосподарств (2013)
Ольшанський О. В. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств санаторно-курортного комплексу (2013)
Борисова О. В. - Формування іміджу підприємств готельного господарства, Каліберда А. О. (2013)
Борисова О. В. - Шляхи підвищення ефективності управління підприємствами готельного господарства, Швед С. В. (2013)
Мітяєва Т. Л. - Поняття галузі та передумови її формування (2013)
Жегус О. В. - Ціна як соціальний індикатор розвитку споживчого ринку, Парцирна Т. М. (2013)
Бовш Л. А. - Підсумки "Євро-2012" у процесі глобалізації економіки України (2013)
Стадницький Ю. І. - Особливості формування професійної компетентності управлінського персоналу готельно-ресторанного господарства, Дзяна О. С., Коропецька Т. О. (2013)
Петрова Л. І. - Порівняльна характеристика розвитку витривалості у футболістів за допомогою бігових та ігрових вправ, Москальов В. В., Пляшешник А. М. (2013)
Покровська О. А. - Інноваційні аспекти лекції в педагогічному процесі, Самусєва Л. Ю. (2013)
Муравйова О. М. - Особливості перекладу фінансово-економічних термінів іншомовного походження, Кравцова Т. А., Обозна О. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Чмир О. С. - Комплексне оцінювання структурних зрушень в економіці, Михайленко О. С., Захарін С. В. (2011)
Рудченко О. Ю. - Концептуальні питання реформування моделі управління об’єктами державної власності в Україні, Шкільняк М. М., Романовська Н. Ю., Сінгаєвський І. П. (2011)
Старостіна А. О. - Критерії вибору стратегії просування бренда країни, Антонюк О. В. (2011)
Мельник В. М. - Напрями удосконалення адміністрування податків на споживання в Україні, Мельник М. М., Баличев Є. Ю. (2011)
Гвоздь В. С. - Аналіз розвитку економіки України та її залежності від зовнішніх факторів (2011)
Семенченко Н. В. - Процес глобалізації та його вплив на реструктуризацію підприємств (2011)
Гащицький О. А. - Модернізація митної системи України в контексті євроінтеграції (2011)
Майба А. А. - Фіскальний простір: економічна сутність та структура (2011)
Волошин Ю. М. - Стратегічні напрями розвитку партнерства України з міжнародними фінансовими організаціями (2011)
Топчій Ю. В. - Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України (2011)
Павленко К. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів (Частина ІІ. Практичний аспект), Сущенко О. М. (2011)
Мягких І. М. - Аналіз і оцінка інвестиційної привабливості корпорацій та формування системи управління інвестиційними ресурсами авіаційних підприємств (2011)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Система ефективного управління розвитком інноваційного потенціалу в умовах прогнозованих ризиків (2011)
Гусак О. Ю. - Механізми інноваційного фінансування для посткризової світової економіки (2011)
Шабранська Н. І. - Удосконалення інструментів підтримки МІП (2011)
Мержа Н. В. - Економічна сутність фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємства (2011)
Николаев В. П. - Информационное и нормативно-методическое обеспечение анализа жизненного цикла капитальных инвестиций (2011)
Савкова О. М. - Ринок офісної нерухомості: інвестиційно-фінансові аспекти функціонування (2011)
Хоменко Я. В. - Оцінка інвестиційного клімату України за методом дихотомії максимальної резолюції, Бараненко І. О. (2011)
Породко Ю. М. - Вітчизняні інвестиційні фонди в посткризовому періоді та основні напрями оптимізації їхньої діяльності (2011)
Чукаєва І. К. - Напрями підвищення ефективності функціонування нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості (2011)
Білик М. Д. - Показник середньозваженої вартості капіталу (WACC) як критерій оптимізації структури капіталу промислових підприємств, Манько В. А. (2011)
Сидоренко І. О. - Якість готельних послуг (2011)
Наливайченко К. В. - Планування систем захисту економічної інформації національних компаній (2011)
Бужин О. А. - Управління птахівничими господарствами: формалізація собівартості яєць репродуктивного стада з урахуванням амортизації птиці (2011)
Овчарук В. В. - Економічна оцінка якості продукції деревообробки (2011)
Кавун О. О. - Концептуальні рішення для підприємства роздрібної торгівлі, що вводиться в експлуатацію (2011)
Небога М. М. - Роль основних факторів щодо захисту прав акціонерів (2011)
Зорінець П. І. - Економічна стійкість та фінансова безпека підприємства в умовах нестабільності ринку (2011)
Врубель Н. М. - Виробничий потенціал підприємства та його складові (2011)
Олех Н. Л. - Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах (2011)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку ринку меблів в Україні (2011)
Іванова А. М. - Показники системи захисту прав споживачів як індикатор розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів (2011)
Пащенко Є. Ю. - Важелі організаційно-економічного механізму регулювання видобутку і використання напівдорогоцінного каміння в Україні (2011)
Тельнов А. С. - Кваліметрична оцінка якості праці промислових підприємств (2011)
Волот О. І. - Поняття та значення інформації, знань та інформаційних технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства (2011)
Пузирьова П. В. - Сучасні аспекти та необхідність впровадження контролінгу на промислових підприємствах (2011)
Клементьєва О. Ю. - АВС аналіз в управлінні прибутком підприємств ресторанного бізнесу (2011)
Попрозман О. І. - Вплив рекреаційно-туристичного потенціалу на формування стратегії економічного розвитку регіону (2011)
Петренко К. В. - Проблеми депресивності та глобальності в українському контексті (2011)
Важинський Ф. А. - Вплив економічної кризи на розвиток сільських територій, Колодійчук А. В. (2011)
Рибак Ю. В. - Транскордонні кластери в системі регіонального розвитку країн високого конкурентного статусу (2011)
Ковбан C. П. - Теоретичні засади формування механізму подолання кризових явищ на регіональному рівні (2011)
Жарінова А. Г. - Модель оцінки доцільності аутсорсингу знань у процесі розвитку персоналу (2011)
Кондиріна А. Г. - Гідна заробітна плата – передумова збереження та розвитку людського капіталу України (2011)
Галіцина О. В. - Структурний аналіз тенденцій розвитку економіки, Самченко Н. К. (2011)
Бала Р. Д. - Метод ідентифікування видів коучингу на підприємстві (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, зміст (2012)
Слива Владимир Иванович (2012)
Савченкова Л. В. - Лекарственная коррекция нарушений сна, Рощупкин А. А. (2012)
Егоров О. О. - Гидроксиэтилкрахмалы различных поколений: от химии к клинике, Пейчева Е. И., Ли А. В., Купершмидт В. Р., Налапко Ю. И. (2012)
Гур’єв С. О. - Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної допомоги, Шкатула Ю. В. (2012)
Глазков Е. О. - Особливості психологічної адаптації студентів при навчанні у вищому навчальному закладі (2012)
Курсов С. В. - Связь центрального венозного давления с производительностью сердца и сосудистым тонусом при абдоминальном сепсисе (2012)
Кузнецов Н. С. - Динамика утреннего подъема артериального давления и частоты сердечных сокращений при курсовом (стационарном) лечении больных гипертонической болезнью, Кириленко Е. Н., Сахалтуев А. Д., Смуглов Е. П., Мостовой В. П. (2012)
Гурбанов Я. З. - Особенности суточного профиля артериального давления при сахарном диабете типа 2 в сочетании с метаболическим синдромом, Новрузова М. С. (2012)
Перцов В. И. - Сбалансированная инфузионная терапия в большой абдоминальной хирургии, Клименко В. Н., Воротынцев С. И., Подкорытов А. К., Кононенко С. К., Гончаренко А. С. (2012)
Сибирева О. Ф. - Показатели тромбоцитарного гемостаза и дисфункции эндотелия у пациентов с сахарным диабетом с диабетической нефропатией, Уразова О. И., Калюжин В. В. (2012)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Оценка эффективности "Аминосола НЕО 10%" в комплексной интенсивной терапии после обширных абдоминальных онкологических операций, Петрашенок Е. В., Рябченко Е. В., Василишин А. В., Бородай Л. В., Ильина В. В., Карась Р. К. (2012)
Строгуш О. М. - Антидепресант міртазапін як складова періопераційної мультимодальної аналгезії в травматології, Шлапак І. П. (2012)
Лесной И. И. - Влияние препаратов для аналгезии на качество сна и когнитивную функцию у хирургических больных в отделении интенсивной терапии, Черний В. И. (2012)
Магомедов А. М. - Метаболические нарушения соединительной ткани у больных сахарным диабетом при переломах длинных костей конечностей, Ивченко А. В., Орленко В. Л., Кузуб Т. А. (2012)
Черний Т. В. - Морфогенез и лечебный патоморфоз посттравматической энцефалопатии у крыс с черепно-мозговой травмой, Шлопов В. Г., Волос Л. И. (2012)
Кебкало А. Б. - Використання пуповинної крові та пуповинного канатика в комплексному лікуванні хворих на некротичний панкреатит, Лобинцева Г. С., Семіног В. І., Шаблій В. А. (2012)
Лучишин Т. Р. - Порівняльний аналіз впливу МІГУ-5 та тіотриазоліну на вміст аденілових нуклеотидів за умов ендогенної інтоксикації, Рисухіна Н. В., Лук’янчук В. Д. (2012)
Никонова Е. М. - Случай повторного заболевания генерализованной формой менингококковой инфекции, Гриценко Е. В., Дикая Э. А., Лашина И. М. (2012)
Шальмин А. С. - Синдром легочной диссеминации, Разнатовская Е. Н. (2012)
Ахмедов Э. Т. - Патогенетическое лечение хронического инфекционного артрита височно-нижнечелюстного сустава (2012)
Янчева Л. М. - Методичні аспекти формування внутрішнього стандарту"облік власного капіталу", Акімова Н. С., Говоруха О. О. (2013)
Гринько А. П. - Методологічні особливості обліку основного капіталу в умовах ринкової економіки (2013)
Сідорова Т. О. - Аналіз ділової активності підприємств України на підставі методу експертних оцінок, Польова Т. В. (2013)
Логвінова О. П. - Теоретичні аспекти аутсорсингу управління проектами (2013)
Ілляшенко О. В. - Використання внутрішньогосподарського контролю в системі економічної безпеки підприємства (2013)
Карачарова К. А. - Сутність та складові стратегічного потенціалу підприємства (2013)
Пічугіна Т. С. - Матричний метод оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств торгівлі, Чорна М. В., Проскуріна М. П. (2013)
Чорна М. В. - Сучасні проблеми формування інвестиційної політики торговельного підприємства, Головатюк К. О., Тарасенко В. Ю. (2013)
Краснокутська Н. С. - Методи управління комерційними ризиками підприємств торгівлі, Лачкова В. М. (2013)
Власова Н. О. - Вплив рівня концентрації на ефективність використання ресурсівна підприємствах роздрібної торгівлі, Ковінько О. С. (2013)
Дядюк М. А. - Прикладні аспекти економічної оцінки кризового стану підприємств роздрібної торгівлі, Круглова О. А. (2013)
Зубков С. О. - Система показників оцінки ефективності використання елементів ресурсного потенціалу торговельного підприємства (2013)
Янчев А. В. - Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів, Кропівцова Н. І. (2013)
Мілаш І. В. - Стратегічний аналіз витрат як основа створення конкурентних переваг торговельного підприємства, Красноусов А. В. (2013)
Артеменко В. С. - Процес формування та реалізації стратегій маркетингу в торговельній мережі, Бубенець І. Г. (2013)
Кушнір Т. Б. - Сучасний погляд на торговельну інфраструктуру споживчого ринку (2013)
Шинкар С. М. - Обґрунтування конкурентної стратегії підприємства сільського господарства (2013)
Ілляшенко О. В. - Основні напрями розробки концепції системи економічної безпеки підприємства (2013)
Ілляшенко О. В. - Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств (2013)
Косарєва І. П. - Фінансові кризи: сутність, наслідки, світовий досвід, Асауленко С. І. (2013)
Міценко Н. Г. - Удосконалення управління вексельним оборотом торговельного підприємства в умовах дефіциту оборотного капіталу, Толопка Н. Б. (2013)
Артеменко С. B. - Методика тривимірної оцінки маркетингового потенціалу торговельного підприємства (2013)
Нікітіна О. В. - Маркетингові заходи у формуванні споживчого попиту підприємств торгівлі (2013)
Спащенко Г. М. - Науковий підхід до тлумачення поняття "ринок як суб’єкт господарювання" (2013)
Скоробогатова Т. Н. - Кейтеринг как особая форма логистического управления в ресторанном хозяйстве, Рябинина А. В. (2013)
Ушакова Н. Г. - Сфера послуг у структурі національної економіки, Борзило Ю. М., Рокитянська Г. В. (2013)
Єсінова Н. І. - Ринок праці молоді: проблеми та шляхи їх вирішення, Світлична І. В. (2013)
Єсінова Н. І. - Перспективи розширення зайнятості молоді, Чебанова П. Є. (2013)
Єсінова Н. І. - Людський капітал – один з основних чинників суспільного прогресу, Борзило Ю. М. (2013)
Єсінова Н. І. - Демократизація соціально-трудових відносин, Рокитянська Г. В. (2013)
Сукрушева Г. О. - Теоретичні основи стійкого розвитку регіонів на основі стратегічного підходу (2013)
Федоренко Н. М. - Деталізація сутності послуг та їх класифікація, Марушева О. Г. (2013)
Гринько П. Л. - Інструментарій формування інформаційного забезпечення управління грошовими потоками підприємства (2013)
Сокол Н. А. - Інституційні чинники інвестиційного процесу в Україні, Гебер Н. А. (2013)
Пічугіна Т. С. - Періодизація розвитку теорії стратегічного управління, Краснокутська Н. С., Подколзіна В. М. (2013)
Краснокутська Н. С. - Стан та перспективи розвитку ресторанного господарства України , Ткаченко О. П., Верменик А. С. (2013)
Артеменко В. С. - Проблеми управління якістю послуг на підприємствах сфери обслуговування, Ольшанський О. В. (2013)
Гвазава Н. Г. - Пріоритетні концепції економічного розвитку територіальних громад в Україні (2013)
Ткачова С. С. - Перспективи розвитку ресторанного бізнесу України в сегменті швидкого харчування (2013)
Волошин П. В. - Обоснование и форсайт использования воздушной криотерапии в реабилитационно-курортной сфере и гостиничном хозяйстве, Старченко А. П., Домбровская Ю. А. (2013)
Ситник Н. С. - Формування концептуальної моделі управління інвестиційною базою модернізації сфери товарного обігу (2013)
Колесник А. О. - Система принципів комунікативного методу викладання англійської мови у ВНЗ, Мануєнкова О. О. (2013)
Подворна Л. А. - Usage of a conceptual framework for modeling Self-financing research and education networks, Кондратенко М. В. (2013)
Ков’ях І. І. - Some aspects of time management in online education (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Бутко М. П. - Моделювання інформаційного забезпечення в процесі прийняття управлінського рішення, Волот О. І. (2011)
Бугай Т. В. - Порівняльний аналіз бюджетного процесу в Україні та державах – членах Європейського Союзу (2011)
Швець С. М. - Дослідження факторів економічного зростання України (2011)
Грущинська Н. М. - Інноваційно-інформаційний напрям розвитку нових індустріальних країн Азії: велика стратегія Китаю як досвід для України (2011)
Карачина Н. П. - Організаційно-економічний механізм: проблематика термінології, Вітюк А. В. (2011)
Дідок К. Ю. - Підтримка розвитку альтернативних джерел енергії міжнародними фінансовими організаціями в країнах, що розвиваються як фактор забезпечення енергетичної безпеки (2011)
Козак І. А. - Розробка архітектури онтологічного моделювання інформаційних систем віртуальних організацій (2011)
Кожухова Т. В. - Особливості визнання витрат при операціях з імпорту товарів у податковому обліку (2011)
Кулініч О. М. - Проблематика використання земельних ресурсів в умовах постіндустріальної цивілізації: український напрям (2011)
Параниця Н. В. - Стан фінансового ринку в Україні та його вплив на розвиток економіки (2011)
Погребняк М. М. - Структура методів реалізації принципу планомірності в державному регулюванні ринкової економіки (2011)
Крещенко І. Л. - Аналіз причин, що спричиняють неефективне витрачання бюджетних коштів (2011)
Панасюк О. В. - Проблеми та перспективи застосування спрощеної системи оподаткування в Україні (2011)
Репін І. І. - Варіантна оптимізація балансів паливно-енергетичних ресурсів, Мельник О. В., Молчанова І. В. (2011)
Слізкова Г. В. - Особливості кризових явищ та антикризового управління в Україні (2011)
Сибирка Л. А. - Фінансова криза в контексті структурних перетворень економіки (2011)
Твердомед О. М. - Злиття та поглинання у період фінансово-економічної кризи (2011)
Швабу Ю. І. - Методичні підходи до податкового прогнозування (2011)
Геселева Н. В. - Економетричні підходи до моделювання інноваційних процесів (2011)
Максимович В. І. - Інвестиційний механізм соціальної сфери (2011)
Жарінова А. Г. - Функціонально-структурна модель системи внутрішньофірмового управління інтелектуального капіталу підприємства (2011)
Паламарчук Д. М. - Методологія оцінки показників інноваційного процесу (2011)
Бужин О. А. - Управління птахівничими господарствами: визначення рентабельності продукції птахівництва з урахуванням амортизації птиці в ринкових умовах (2011)
Сімченко Н. О. - Показники оцінювання стану розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2011)
Довбуш В. І. - Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат та їх облік на молокопереробних підприємствах (2011)
Гоголь Т. А. - Особливості обліку, оподаткування і звітності підприємств малого бізнесу в Англії (2011)
Скригун Н. П. - Визначення оптимальної ціни товару з урахуванням найбільш значимих чинників, Семененко К. Ю., Гаврилова Т. В. (2011)
Абрамова О. В. - Облік та нормування витрат підприємства з виробництва засобів індивідуального захисту (2011)
Сидоренко І. О. - Реструктуризація у готельному бізнесі (2011)
Янчук М. Б. - Науково-практичний аспект формування інтегрованих структур в авіапромисловому комплексі України (2011)
Копилюк О. І. - Впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство як один із заходів антикризового управління (2011)
Бичков О. О. - Соціально відповідальна політика підприємства: сутність, зміст та передумови формування (2011)
Геєць І. О. - Реалізація моделі оптимального формування виробничої потужності для підприємств-учасників державного авіабудівного концерну "Антонов" (2011)
Борзенкова О. Д. - Проблематика прибуткового оподаткування юридичних осіб у фінансовій теорії (2011)
Бойко А. С. - Аналіз сезонності як особливості волатильності товарного ринку, Галіцина О. В. (2011)
Пащенко Ю. Є. - Основи державної політики щодо використання ресурсного потенціалу самоцвітного каміння (2011)
Іванова А. М. - Інформаційна складова інфраструктури ринку споживчих товарів в Україні (2011)
Чмир О. С. - Аналіз результатів функціонування вітчизняної системи СЕЗ і ТПР та перспективи її подальшого розвитку, Пила В. І., Хілько В. М. (2011)
Башта О. І. - Інноваційний розвиток рекреаційної системи регіону на засадах стратегії його соціально-економічного розвитку (2011)
Петренко К. В. - Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території (2011)
Карпець С. Л. - Становлення міських поселень: урбаністичний аспект (2011)
Герасименко В. В. - Людський капітал в соціально-економічних процесах та особливості його оцінки, Павліашвілі С. П., Даташвілі В. С. (2011)
Боков О. В. - Міграційні процеси населення України в умовах її інтеграції до світового економічного простору (2011)
Коваль О. П. - Щодо цілей та завдань пенсійної реформи (2011)
Мархонос С. М. - Фактор розвитку туризму у зниженні рівня безробіття в Україні, Турло Н. П. (2011)
Скляров Р. В. - Вплив податків на якість життя населення (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, зміст (2012)
Поздравляем! (2012)
Морозова Н. С. - Современный взгляд на роль антисептиков в профилактике и лечении гнойно-септических осложнений у пациентов хирургического профиля, Налапко Ю. И. (2012)
Єгоров О. О. - Сучасні стратегії глікемічного контролю у пацієнтів, що перебувають у відділеннях інтенсивної терапі, Налапко Ю. І. (2012)
Мазанько Ю. В. - Клінічне харчування хворих на цукровий діабет, Галушко О. А., Смілянська О. М. (2012)
Налапко К. К. - Синдром эндогенной интоксикации и его гепатотропная коррекция в клинической практике, Гетьманенко О. А., Купершмидт В. Р., Ли А. В., Халдер C. (2012)
Суслов В. В. - Особенности анестезии и интенсивной терапии при аллотрансплантации почки, Гриценко С. Н. (2012)
Черний В. И. - Сравнительная оценка эффективности вариантов мультимодальной анестезии при резекциях печени в онкохирургии, Колганова Е. А., Олейников К. Н., Нестеренко А. Н., Бубнов С. А., Шпаков Е. И., Ищенко Р. В., Михаленко А. Г. (2012)
Кулиева Н. Г. - Выживаемость больных раком прямой кишки после комбинированного лечения (2012)
Лесной И. И. - Изменение показателей центральной гемодинамики при проведении эпидуральной аналгезии у больных с аналгоседацией и ИВЛ, Черний В. И. (2012)
Педько В. М. - Залежність ступеня ураження коронарних артерій від факторів ризику у жінок з інфарктом міокарда (2012)
Усатов С. А. - Комбинированная гипотензивная терапия больных c гипертонической болезнью, перенесших геморрагический инсульт, Савченкова Л. В., Горобинская С. Н. (2012)
Павлова Т. В. - Терапия тяжелых гестозов при недоношенной беременности, Петрухин В. А., Семыкин А. Н. (2012)
Тарабрин О. А. - Современные подходы к контролю периоперационной кровопотери у больных с гистерэктомией, Ткаченко Р. А., Туренко А. В., Гуляев А. Е., Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Мазуренко А. И. (2012)
Окладникова С. Л. - Использование лактулозы в комплексном лечении функциональных запоров в период гестации, Белоглазов В. А., Крутиков Е. С., Гордиенк А. И. (2012)
Новиков Н. Ю. - Клинико-морфологические показатели при развитии отека легких (2012)
Магомедов А. М. - Метаболизм острофазных белков у больных ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом при эндопротезировании суставов, Герасименко С. И., Полулях М. В., Герасименко А. С., Черещук И. А., Полулях Д. М., Байчук Б. П. (2012)
Шкатула Ю. В. - Клініко-епідеміологічні та клініко-нозологічні характеристики постраждалих дитячого віку, що загинули внаслідок тяжкої механічної травми, Шашин С. О. (2012)
Бабаева Б. А. - Диагностическое значение короткоцепочечных жирных кислот при острых кишечных инфекциях ротавирусной этиологии у детей первого года жизни (2012)
Фомина К. А. - Экологически неблагоприятное влияние эпихлоргидрина на структурную организацию гипофиза крыс-самцов на разных этапах постнатального онтогенеза (2012)
Коломиец В. И. - Особенности диагностики узелкового полиартериита, Брежнева Е. Б., Некрасова Н. Б. (2012)
Налапко Ю. И. - Проведение неинвазивной вентиляции легких при синдроме острой дыхательной недостаточности у пациентки с острым лимфобластным лейкозом, Котилевская И. Т., Теймуров Т. Ю., Стафиняк И. И., Дрожа И. А., Гришина Л. В. (2012)
Бибик Е. Ю. - Случай возникновения гнойного эндобронхита и хронического абсцесса легкого под действием бензоата натрия в эксперименте, Яровая Э. А., Шмураков Ю. А. (2012)
Лашина И. М. - Случай успешного лечения инфекционно-токсического шока, обусловленного менингококковой инфекцией, Никонова Е. М., Дикая Э. А., Гриценко Е. В. (2012)
Соколов А. С. - Эпидуральная анестезия и аналгезия при проведении кесарева сечения у пациентки с эндокринным ожирением на фоне гипофизарного нанизма, Якунин Д. Е., Кириченко С. В., Пушкарский О. А., Белкин В. Б. (2012)
Сахарук В. Г. - Неврологические осложнения при спинальной анестезии, Сидоренко А. П., Мельник А. Ф., Крутой С. В. (2012)
Ахмедов Э. Т. - Лечение хронического ревматического артрита височно-нижнечелюстного сустава (2012)
Репін І. І. - Організаційно-методичне забезпечення системи моніторингу надання адміністративних послуг, Слівак А. Є., Молчанова І. В. (2011)
Герасименко В. В. - Методологічні аспекти взаємозв’язку ресурсної бази банків і державної грошово-кредитної політики щодо підтримки розвитку реального сектору економіки (2011)
Буркальцева Д. Д. - Проблеми трансплантації суспільних інститутів у ході ринкової трансформації економіки (2011)
Денисенко Л. О. - Стан корпоративного сектору економіки України, Заєць Т. О. (2011)
Кичко І. І. - Методичні аспекти формування особистих потреб за умови сталого економічного розвитку (2011)
Багрій О. О. - Механізм оподаткування нерухомого майна в Україні: недоліки діючого Податкового кодексу та шляхи його удосконалення (2011)
Гордіца К. А. - Формування інституційно-правового середовища ринкових реформ: вітчизняний досвід другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Коблянська О. І. - Облік експортних операцій у світлі інтеграції України до Європейського Союзу, Сафонов Т. І. (2011)
Корень Н. В. - Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2011)
Магомедова А. М. - Франчайзинг в Україні: проблеми теорії та практики (2011)
Махнарилов Ю. В. - Структурні показники довіри вкладників банківської системи (2011)
Головаш Б. Е. - Досвід Європейського Союзу у формуванні інвестиційно-інноваційної політики (2011)
Токар В. В. - Інвестиційні пріоритети України в посткризовий період (2011)
Субочев О. В. - Економічне зростання та іноземні інвестиції: лінійно-регресійна модель (2011)
Поліщук Є. А. - Ризик-менеджмент інвестиційного проекту (2011)
Юркевич О. М. - Сутність та необхідність фундаментального аналізу в процесі портфельного інвестування (2011)
Масина О. П. - Синдиковані кредити як інструмент залучення ресурсів на міжнародних фінансових ринках (2011)
Прудніков А. О. - Особливості формування кредитної політики кредитними спілками України (2011)
Денисюк В. А. - Дослідження наукоємності та структури переробної промисловості України в контексті групування галузей з урахуванням методології ОЕСР, Булкін І. О. (2011)
Андрусів Р. Р. - Вплив акумуляції зовнішніх запозичень на економічне зростання у посттрансформаційних економіках: функціональні зв’язки та емпіричні оцінки (2011)
Шабранська Н. І. - Інституційні шляхи розв’язання проблем ресурсного забезпечення малого інноваційного підприємництва (2011)
Власова І. В. - Інноваційна складова конкурентоспроможності економіки України (2011)
Карабаза І. А. - Макроекономічні причини невизначеності на світовому ринку залізорудної сировини (2011)
Малихіна О. М. - Методологічні аспекти мотивації людського капіталу в умовах інноваційного розвитку економіки (2011)
Хачатурян О. С. - Напрями становлення інноваційних форм зайнятості у малому підприємництві регіонів (2011)
Музиченко А. С. - Державна підтримка аграрного сектору як передумова підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (2011)
Бужин О. А. - Управління птахівничими господарствами: формування собівартості продукції птахівництва урахуванням амортизації птиці в умовах ринку (2011)
Гоголь Т. А. - Становлення та розвиток системи обліку, оподаткування та звітності суб’єктів малого підприємництва Франції (2011)
Голян В. А. - Удосконалення системи фіскального регулювання природокористування: домінанти подолання синдрому "символічності" нормативів плати, Бардась В. М. (2011)
Козак І. А. - Процеси моделювання інформаційних систем віртуальних організацій на основі онтологій (2011)
Куперман В. В. - До проблеми оптимізації виробничої програми підприємства (2011)
Кравчук О. В. - Визначення необхідної кількості оновлювального рухомого складу залізниць на прикладі операторської мультимодальної компанії (2011)
Сидоренко І. О. - Стратегічний потенціал підприємств сфери туризму (2011)
Короткевич О. В. - Амортизація у вимірах податкового обліку та при формуванні фінансових результатів роботи підприємств, Троц Н. М. (2011)
Головко І. В. - Методика коригування показників фінансової звітності підприємства в умовах інфляційної економіки (2011)
Ус Г. О. - Адаптивне управління декларативними знаннями в змішаній інтелектуальній системі підприємства (2011)
Тимощук О. В. - Засади державного регулювання страхової діяльності (2011)
Омельянчик Н. І. - Особливості управління об’єктами державної власності у ряді пострадянських країн, Нецора Т. Г., Рудченко О. Ю., Тютюн М. Ф. (2011)
Григорська О. С. - Світовий досвід формування бюджетної політики (2011)
Сімченко Н. О. - Дослідження впливу корпоративної соціальної відповідальності на ділову репутацію підприємств (2011)
Батажок С. Г. - Шляхи вдосконалення механізму визначення та гарантованого забезпечення мінімальної заробітної плати (2011)
Четверик В. М. - Основні принципи розвитку персоналу (2011)
Козак О. Ю. - Комерційний банк як кібернетична система (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Фільштейн Л. М. - Нагальна потреба значно поліпшити рівень організації праці (2012)
Евдокимов В. В. - Экономические, экологические и социальные составляющие развития стран СНГ в условиях рыночной трансформации, Кузнецова Е. В. (2012)
Комарова О. А. - Пріоритетні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства (2012)
Пальчевич Г. Т. - Інноваційні механізми розвитку людського капіталу (2012)
Липчанський В. О. - Деякі питання боротьби з тіньовою економікою, Фільштейн М. В. (2012)
Мохненко А. С. - Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств (2012)
Магопець О. А. - Особливості підготовки кадрів на підприємствах в умовах формування економіки знань, Левченко А. О. (2012)
Сочинська–Сибірцева І. М. - Розвиток технологій управління персоналом на вітчизняних підприємствах (2012)
Легінькова Н. І. - Професіональний потенціал як чинник розвитку національної економіки, Левченко О. М. (2012)
Глевацька Н. М. - Особливості управління персоналом у кризовий період: рекомендації і модель антикризового управління, Липчанський В. О. (2012)
Сибірцев В. В. - Дистанційний формат навчання персоналу підприємств (2012)
Фрунза С. А. - Проблеми та тенденції розвитку фондового ринку в Україні (2012)
Давидов Г. М. - Моделювання мінімальної заробітної плати в системі економічних показників, Шалімова Н. С. (2012)
Немченко А. Б. - Напрями активізації розвитку ринку сільськогосподарської техніки в Україні, Немченко Т. Б. (2012)
Журавльов В. М. - Процеси світової глобалізації у сільськогосподарському машинобудуванні (2012)
Салашенко Т. І. - Енергоефективність як властивість економічних систем: міжнародний досвід оцінки (2012)
Рибалко-Рак Л. А. - Використання інструментів управління якістю в роздрібному кооперативному торговельному підприємстві, Панченко В. А. (2012)
Жовновач Р. І. - Формування та розвиток виробничих механізмів забезпечення та підтримки конкурентоспроможності підприємства (2012)
Фадеева Ю. В. - Машиностроительный комплекс Украины: проблемы и перспективы развития (2012)
Шелест О. В. - Вдосконалення механізму санації неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах (2012)
Волот О. І. - Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості Чернігівської області (2012)
Немченко Т. А. - Сучасний стан сільськогосподарського машинобудування України (2012)
Слабко Я. Я. - Планування заходів підвищення ефективності управління персоналом на основі сформованої культури організації (2012)
Решитько Т. В. - Зайнятість та інвестиційні процеси в сільській місцевості, Шинкаренко А. В. (2012)
Жиляєва І. Ю. - Визначення місця рекрутингу персоналу у системі управління персоналом підприємства (2012)
Ус М. І. - Форми організації партнерської взаємодії (2012)
Давидов Г. М. - Забезпечення інформаційної прозорості виконання обов’язків підприємств як платників податків в системі фінансової звітності, Кузьменко Г. І. (2012)
Ковальов А. І. - Про міжнародну практику використання методик аналізу фінансового стану підприємства для встановлення загрози та запобіганню його банкрутства, Шелест О. В. (2012)
Кришталь Т. М. - Особливості фінансового забезпечення органів та підрозділів міністерства надзвичайних ситуацій України, Чубань В. С. (2012)
Бондар-Підгурська О. В. - Соціальна стратифікація українського суспільства на шляху до сталого інноваційного розвитку (2012)
Коваль Л. А. - Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України, Романчук С. А., Фабрика І. В. (2012)
Наумік К. Г. - Дослідження особливостей визначення результативності діяльності організації, Струпинська Н. В. (2012)
Сидор І. П. - Бюджетне регулювання економіки: дослідження сутності (2012)
Фільштейн Л. М. - Характеристика банківської та казначейської системи виконання державного бюджету, Грициєнко А. І. (2012)
Цадо Г. В. - Оцінка значимості розвитку інноваційно-інвестиційних процесів для економічного зростання регіону (2012)
Явдак М. Ю. - Оцінка соціально-економічної ефективності підприємства з використанням показника прибутку його діяльності (2012)
Бойченко В. С. - Оцінка інноваційної складової інноваційно-активних підприємств Запорізького регіону (2012)
Шалімова Н. С. - Причини виникнення та фундаментальні принципи аудиту з позицій моделі людини та проблеми конфлікту інтересів (2012)
Лисенко А. М. - Удосконалення організації обліку основних засобів та шляхи підвищення ефективності їх використання, Білоус Н. В. (2012)
Ревчун Б. Г. - Про деякі аспекти застосування концепції "альтернативних витрат" у соціально-економічній компаративістиці (2012)
Ядранський Д. М. - Облік праці на підприємствах різних сфер економічної діяльності (2012)
Тищенко С. В. - Ефективне використання енергоресурсів на промислових підприємствах, Ярош С. В. (2012)
Лисенко Ю. В. - Основні підходи до управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі (2012)
Олініченко І. В. - Економічна безпека регіонів та подолання загроз в сучасних умовах (2012)
Смирнов А. В. - Сравнительный анализ метода выбора альтернатив на основе нечёткого отношения предпочтений с методом анализа иерархий на примере выбора оптимального инвестиционного портфеля (2012)
Андрощук І. І. - Місце завдань з надання іншої впевненості в системі аудиторських послуг та історичний аспект їх становлення (2012)
Зимовець В. В. - Приватизація та націоналізація в контексті сучасної фінансово-економічної кризи, Кошик О. М., Легінькова Н. І., Фабрика І. В. (2012)
Кушнір Л. Л. - Національні проекти України: проблеми їх інституціонального та ресурсного забезпечення (2012)
Мірошник В. В. - Метод документування в процесі організації збереження майна власників (2012)
Невесенко В. Д. - Стан та тенденції рівня забезпеченості продуктами харчування в Україні (2012)
Пронь Н. О. - Проблемні аспекти організації документообігу на підприємствах (2012)
Півнєва О. В. - Зайнятість фахівців з вищою освітою в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Попов В. М. - Напрямки інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України (2012)
Содержание (2013)
Кінаш Н. І. - Реакційна здатність ариловмісних третинних пероксидів, Кочубей В. В., Ковбуз М. О., Гевусь О. І. (2013)
Пироженко В. В. - Z,E-Изомеризация N-|арилсульфонилимино(фенил)метил|-1,4-бензохинонмоноиминов, Роженко А. Б., Коновалова С. А., Авдеенко А. П., Леденева О. П. (2013)
Варваренко С. М. - Вплив структури макромолекул псевдополіамінокислот на їх коефіцієнт розподілу в системі вода–октанол, Фігурка Н. В., Самарик В. Я., Воронов А. С., Дронь І. А., Тарнавчик І. Т., Носова Н. Г., Вострес В. Б., Воронов С. А. (2013)
Лавренюк О. І. - Фізико-механічні властивості наповнених матеріалів на основі модифікованих полівінілпіролідоном епоксиамінних композицій (2013)
М’ягкота О. С. - Колоїдні системи з нестехіометричних комплексів катіонного олігопероксиду з цистеїном та його –SNO похідними, Мітіна Н. Є., Закордонський В. П., Янчук І. Б., Грещук О., Заіченко О. С. (2013)
Свердліковська О. С. - Застосування четвертинних амонієвих солей – іонних рідин нового типу в якості компонент рідких електролітів для сонячних батарей, Бурмістр М. В. (2013)
Соломко Н. Ю. - рН-чутливі самоорганізовані реакційноздатні субмікронні частинки на основі хітозану та олігопероксиду, Жолобко О. Ю., Дончак В. А., Гаргай Х. І., Будішевська О. Г., Воронов С. А. (2013)
Черваков О. В. - Модификация алкидных лакокрасочных материалов метиловыми эфирами жирных кислот.Часть 1.Реологические свойства, Суворова Ю. А., Кузьминский В. Ю., Герасименко К. О., Филинская А. А., Масляк Р. Р. (2013)
Батурин В. В. - Химическая стойкость регенератсодержащих резин на основе фторэластомеров, Ващенко Ю. Н., Семенов Г. Д. (2013)
Баштаник П. І. - Модифікація базальтопластиків бутоксиетерами ортотитанової кислоти, Кузьменко М. Я., Кузьменко С. М., Дацько Я. Ю., Ропай Ю. В., Маласай В. Г. (2013)
Ващенко Ю. М. - Аспекти ресурсозбереження при виробництві та експлуатації еластомерних матеріалів (2013)
Голуб Л. С. - Аналіз застосування модифікаторів на основі фенолоформальдегідних смол для оброблення продуктів переробки відходів органічних полімерних матеріалів, Ващенко Ю. М., Голуб К. С. (2013)
Кочергин Ю. С. - Влияние компонентного состава и режимов отверждения на износостойкость эпоксидных композитов, Золотарева В. В., Григоренко Т. И. (2013)
Кузьменко Н. Я. - Метод расчета усредненной суммарной формулы продуктов гидролитической конденсации алкоксисоединений ортотитановой кислоты, Кузьменко С. Н., Скринник О. В. (2013)
Овчаров В. И. - Эластомерные композиции с наноразмерным оксидом цинка плазмохимической технологии, Соколова Л. А. (2013)
Ситар В. І. - Дослідження взаємозв’язку між структурою фенілону і триботехнічними властивостями при термічній дії, Кузяєв І. М., Лободенко А. В. (2013)
Тищенко Г. П. - К вопросу физического модифицирования лакокрасочных составов и покрытий на их основе, Банник Н. Г. (2013)
Афанасьева Е. В. - Термогравиметрическое исследование нефтяных отложений, Тертышная Е. В., Гуревина Н. Л., Снежко Л. А. (2013)
Бутузова Л. Ф. - Радикалы, образующиеся при формировании пластического слоя, Маковский Р. В., Будинова Т., Стефанова М., Кулакова В. О., Бутузов Г. Н. (2013)
Бутузова Л. Ф. - Оптимізація методів екстракції вугілля з метою збільшення виходу розчинних продуктів, Сафін В. О., Стефанова М., Ошовський В. В., Коренкова І. М., Бутузов Г. М. (2013)
Велігорська Ю. В. - Структура і властивості олеомастил на карбонових і дикарбонових кислотах, Папейкін О. О., Железний Л. В. (2013)
Гончарова Е. А. - Дослідження мікробіологічного ураження реактивного палива, Шевченко М. Є., Кулабухова В. Г., Запорожець А. И., Головенко В. О. (2013)
Гринишин О. Б. - Методи одержання нафтових бітумів на основі залишків перероблення парафінистих нафт, Фридер І. В. (2013)
Зублев Д. Г. - Пути увеличения срока службы коксовых батарей, Барский В. Д., Гуревина Н. Л. (2013)
Коверя А. С. - Способ обработки каменноугольного кокса, позволяющий регулировать его качество (2013)
Козак В. А. - Газохроматографічний метод визначення додатків на основі метилових естерів жирних кислот в бензині, Мисак А. Є., Ноцик Н. М. (2013)
Курбатова М. В. - Напрями покращення трибологічних властивостей бентонітових мастил, Любінін И. А., Кьоніг Н. Б., Куліков Л. М. (2013)
Любинин И. А. - Графит и его модификации – антифрикционный наполнитель пластичных смазок, Мисюра В. В., Короткова Н. П., Кравец Е. А. (2013)
Павлов О. О. - 20 років української нафтопереробки: динаміка показників (2013)
Тамаркина Ю. В. - Получение пористых материалов щелочной активацией ископаемых углей разной степени метаморфизма, Цыба Н. Н., Кучеренко В. А., Шендрик Т. Г. (2013)
Черемисінова А. О. - Високотемпературні технологічні мастила для процесів гарячого оброблення металів тиском, Гура Д. В., Сорока П. Г., Стеба В. К. (2013)
Шевкопляс В. Н. - Со-пиролиз углесодержащих отходов в смеси с бурым углем Днепровского бассейна, Бутузова Л. Ф., Исаева Л. Н. (2013)
Шевченко О. Б. - Вплив біодизельного палива на моторні оливи, Циба О. В., Сергієв І. С. (2013)
Шрубок А. О. - Модификаторы сырья процесса окисления на основе жидких продуктов пиролиза (2013)
Чмиленко Ф. А. - Современные тенденции развития многоэлементного анализа биологических проб, Саевич О. В. (2013)
Капустина Е. В. - Термическая стабильность меркарбида, Снитко М. П., Капустин А. Е. (2013)
Прокопчук Н. М. - Дослідження термічних перетворень твердих гетерокатіонних акваамінодифосфатів кобальту(ІІ)-цинку (2013)
Верещак В. Г. - Одержання малоагрегованих оксидних порошків, Ніколенко М. В., Калашникова А. М. (2013)
Головко Д. А. - Перспективы применения диоксида циркония в технологии получения ферата(VI) натрия, Верещак В. Г., Пивоваров А. А. (2013)
Пивоваров А. А. - Оптимизация условий обработки растворов хлорида натрия тлеющим разрядом: влияние силы тока на состав жидкой фазы, Захаров Р. И., Николенко Н. В. (2013)
Завгородня Н. І. - Утилізація скла телевізійних кінескопів і моніторів комп’ютерів із твердих побутових відходів в неорганічні матеріали, Півоваров О. А. (2013)
Лещинська А. Л. - Використання поверхнево-активних речовин для відновлення відпрацьованих олив, Зеленько Ю. В., Безовська М. С. (2013)
Мельник О. С. - Оптимізація конструктивних та режимних параметрів електрокоагулятора для очищення хромовмісних стічних вод (2013)
Білий Я. І. - Кольорові склокристалічні покриття для будівельної кераміки з використанням промислових відходів, Кольцова Я. І., Оніщенко О. А. (2013)
Білий Я. І. - Вивчення впливу оксидів алюмінію та магнію на властивості фрит і характеристики світлозабарвлених емалевих покриттів, Павлова К. В., Кислична Р. І. (2013)
Гиренко Д. В. - Электролиз низкоконцентрированных растворов хлорида натрия в электролизере с неразделенным электродным пространством.Влияние концентрации NaCl, Пилецкая А. А., Величенко А. Б. (2013)
Чувасова Н. О. - Окисні методи руйнування МТБЕ (2013)
Шмычкова О. Б. - Физико-химические свойства и электрокаталитическая активность модифицированных диоксидосвинцовых анодов, Лукьяненко Т. В., Дмитрикова Л. В., Амаделли Р., Величенко А. Б. (2013)
Ведь В. В. - Структура газорідинного потоку та режими роботи циркуляційного апарата зі струменево-інжекційним газонаповненням (2013)
Осташко І. О. - Кінетика процесу подрібнення твердих залишків піролізу у відцентровому млині та роторному апараті, Виноградо Б. В. (2013)
Сухий М. П. - Енергетичний комплекс поглинання, трансформації та акумулювання сонячного випромінювання, Сухий К. М., Козлов Я. Н., Коломієць О. В., Бєляновська О. А., Аміруллоєв Р. С. (2013)
Ларионов Н. Г. - Анализ факторов, оказывающих влияние на ленту глубокой желобчатости с грузом при ее движении по ставу конвейера (2013)
Юшко В. Л. - До питання про апаратурно-технологічне оформлення перероблення зношених автомобільних шин методом низькотемпературного піролізу, Русалін С. М., Яріз В. О., Карпенко В. А. (2013)
Косолап А. И. - Метод точной квадратичной регуляризации для решения задач наиболее плотной упаковки шаров (2013)
Прялін М. А. - Аналіз процесу та умов впровадження нововведень при створенні конкурентоспроможної продукції, Гуцалова В. І. (2013)
Панасюкова О. Р. - Особливості продукції інтерферону-гамма у хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень, Кадан Л. П., Рекалова О. М., Чернушенко К. Ф., Ясирь С. Г. (2014)
Просвєтов Ю. В. - Стан місцевого імунітету у хворих на вперше діагностований інфільтративний туберкульоз легень, Скороходова Н. О., Гусарова А. Ю., Ахтирський О. І., Басов П. В., Левіч А. В. (2014)
Черенько С. О. - Ефективність ізопаск в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз, Кібізова Н. І., Погребна М. В. (2014)
Черенько С. А. - Частота офлоксацин- та аміноглікозидрезистентних штамів мікобактерій туберкульозу у хворих на мультирезистентний туберкульоз, Гранкіна Н. В., Барбова А. І. (2014)
Кужко М. М. - Порівняння фармакокінетичних характеристик моксифлоксацину та левофлоксацину у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в залежності від способу їх введення, Процик Л. М., Гульчук Н. М., Гуменюк М. І., Аврамчук О. В., Гречаник Л. І. (2014)
Литвиненко Н. А. - Фактори ризику щодо виникнення розширеної та пре- розширеної резистентності мікобактерій туберкульозу серед пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом (2014)
Просвєтов Ю. В. - Розповсюдженість та особливості лікування мультирезистентного туберкульозу в запорізькому регіоні, Скороходова Н. О., Гусарова А. Ю., Кудильчак С. М., Ахтирський О. І., Левіч А. В., Басов П. В. (2014)
Беський В. О. - Показники вільнорадикального окиснення крові та бронхоальвеолярного лаважу при синдромі гострого ушкодження легень, Грищук Л. А., Марущак М. І. (2014)
Цапенко Ю. П. - Аналіз результатів лікування при інфікуванні штамами m. tuberculosis родини beijing серед вперше виявлених хворих туберкульозом полтавської області, Бойко М. Г. (2014)
Скороходова Н. О. - Застосування інструментальних методів для діагностики захворюваннь органів дихання, Євса В. А., Хлистун В. М., Жовниренко М. Г., Левіч А. В. (2014)
Мацегора Н. А. - Диагностическое значение исследований генов ферментов детоксикации и микроальбуминурии у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких, Беседа Я. В. (2014)
Філатова О. В. - Своєчасне визначення резистентності мікобактерій туберкульозу за допомогою молекулярно-генетичного методу, Бойко М. Г. (2014)
Кужко М. М. - Основні принципи лікування та профілактики рецидивів туберкульозу легень, Старкова О. М., Процик Л. М. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Проблема туберкульозу у вагітних – епідеміологічно-клінічний аналіз (2014)
Шальмін О. С. - Роль прозапальних цитокінів та клітин лейкоцитарної формули крові у формуванні імунних реакцій при хіміорезистентному туберкульозі легень, Разнатовська О. М. (2014)
Zhyvytsia D. G. - Predictors of mortality in HIV/TB-infected patients initiating highly active antiretroviral therapy (2014)
Живиця Д. Г. - Вплив імуносупресії на сироватковий рівень гормонів та зміни у гемограмі хворих на ВІЛ-інфекцію, Самойленко О. В. (2014)
Салютін Р. В. - Стан мікроциркуляції у хворих на облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок за умов трансплантації мультипотентних стромальних клітин жирової тканини, Домбровський Д. Б., Панченко Л. А., Буслович О. В., Сірман В. М., Закрутько О. В. (2014)
Fushtey I. M. - Influence of the combined lipid-lowering therapy on immuninflammatory reactions and endothelial function in patients with rheumatoid arthritis and ischemic heart disease, Podsevahina S. L., Palamarchuck A. I., Tkachenko O. V. (2014)
Никоненко А. С. - Диагностика и лечение тромбоэмболии легочной артерии, Никоненко А. А., Осауленко В. В., Наконечный С. Ю., Матерухин А. Н., Матвеев С. А., Рудик Н. В., Пономаренко А. В., Тория Р. Г. (2014)
Рудик Н. В. - Возможности компьютерно-томографической ангиопульмонографии в диагностике тромбоэмболии легочной артерии, Мягков А. П., Мягков C. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2014)
Шаповал С. Д. - Диагностика и коррекция депрессивных расстройств у больных с осложненным синдромом диабетической стопы, Савон И. Л., Левада О. А., Максимова О. О. (2014)
Карнаухова М. М. - Організація та уроки пілотного дослідження з розповсюдження мультирезистентного ТБ в Україні, Дубровіна І. В., Хейло О. Е. (2014)
Лашкул З. В. - Особливості епідеміології артеріальної гіпертензії та її ускладнень на регіональному рівні з 1999 по 2013 роки (2014)
Авраменко Н. В. - Практическая помощь врачу общей практики-семейной медицины в оказании медицинской помощи женщинам, обратившимся на приём с жалобами на тазовые боли (2014)
Тарнавський М. П. - Міграційні процеси в Україні: причини і наслідки (2012)
Пугаченко О. Б. - Економічний зміст поняття "логістика" (2012)
Трифонов И. В. - Методологические подходи по уменьшению неопределенности при интеграции программ развития организаций (2012)
Сторожук О. В. - Cтан забезпечення умов для людського розвитку в Кіровоградській області (2012)
Легінькова Н. І. - Підвищення ефективності державного регулювання якості життя населення в Україні (2012)
Гончар Т. І. - Економічний механізм ефективного розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської області (2012)
Василенко Д. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудування (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Людські активи у системі стратегічного планування діяльності підприємства з орієнтацією на знання (2012)
Костромін Г. Т. - Реструктуризація підприємств як необхідна умова забезпечення їх інвестиційної привабливості, життєдіяльності та конкурентоспроможності (2012)
Писарчук О. В. - Забезпечення конкурентних переваг за рахунок автоматизації бізнес-процесів підприємства, Неминуща І. В. (2012)
Вербіцька Т. В. - Взаємозв'язок соціалізації відносин та розвитку підприємстві (2012)
Савеленко Г. В. - Удосконалення кадрового забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Лунжак В. С. (2012)
Андреєнко Н. В. - Проектний підхід до формування стратегічного альянсу між підприємствами переробної промисловості та виробничими підприємствами споживчої кооперації (2012)
Жураковська А. В. - Методи оцінки обсягів тіньового сектору в економіці регіону (2012)
Кочеткова Н. В. - Совершенствование системы мониторинга социально-экономической дифференциации региона (2012)
Семикіна М. В. - Напруженість соціально-трудових відносин як гальмо економічного зростання регіону (2012)
Насипайко Д. С. - Використання таксономічного методу в якості показника інтенсивності (ефективності) відтворення людського капіталу, Резніченко О. О. (2012)
Михальська В. В. - Економічна ефективність компетенцій керівника фірми, Павлюк Т. А. (2012)
Кропивка Ю. Г. - Еволюційні підходи до формування персоналу в системі споживчої кооперації України (2012)
Красножон Н. С. - Сегментний аналіз ринку праці Кіровоградського регіону (2012)
Немченко Т. А. - Поліпшення використання трудового потенціалу підприємств машинобудування (2012)
Мороз В. Є. - Нормування автоматичних способів зварювання і наплавлення деталей (2012)
Стародубцев В. В. - Аналіз продуктивності праці методами когнітивного моделювання, Невдаха О. Ю. (2012)
Хачатурян О. С. - Особливості зайнятості населення у сфері малого підприємництва Кіровоградського регіону (2012)
Орлова А. А. - Оцінка мотивацій населення до професійного навчання в Україні (2012)
Пустовіт М. В. - Механізм модернізації трудоресурсного забезпечення (зарубіжний досвід) (2012)
Бідак В. Я. - Управління трудоресурсним забезпеченням територіальних міграційних систем (2012)
Горпинченко М. В. - Роль вищої освіти в інформаційному суспільстві (2012)
Жеребченко Т. І. - Стимулювання результативної праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Лаптєва А. В. - Еволюція розвитку системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в Україні протягом ХХ століття (2012)
Малаховський Ю. В. - Управління ефективністю діяльності суб’єктів господарювання регіону за моделлю максимізації його вартості (2012)
Зелінська Г. О. - Аналіз стану правового середовища реалізації освітньої політики в Україні та використання його в умовах розвитку регіону (2012)
Назарова Г. Б. - Основні принципи формування витрат підприємств з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2012)
Черновол О. М. - Особливості побудови фінансової структури підприємства як основи для організації системи бухгалтерського обліку на підприємствах олійножирової промисловості (2012)
Іщенко Н. А. - Фінансовий контролінг в системі управління фінансовою діяльністю підприємства (2012)
Фільштейн Л. М. - Правовий статус і операції Національного банку України, Могилей А. О. (2012)
Філіпова Н. В. - Механізм державного регулювання інноваційної діяльності (2012)
Коцюрба О. Ю. - Особливості тарифної політики у житлово-комунальній сфері (2012)
Сушкова Е. Е. - Оценка фискальной эффективности налогового регулирования экономического развития АР Крым (2012)
Гомонюк М. В. - Податковий контроль сільськогосподарських підприємств під час зміни режиму оподаткування (2012)
Камінська І. Б. - Недержавне пенсійне забезпечення в контексті податкового кодексу (2012)
Смирна О. В. - Особливості формування цілей емісійної стратегії вітчизняних підприємств на міжнародних ринках капіталу (2012)
Гордієнко В. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційної привабливості автотранспортного комплексу України (2012)
Руденко М. І. - Формування власних фінансових ресурсів транспортних підприємств (2012)
Пасєка С. Р. - Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу: аналіз, тенденції, перспективи (2012)
Свідерський Д. - Методологічні основи податкового обліку (2012)
Гаврилова Н. В. - Напрями зниження інвестиційних ризиків підприємства (2012)
Михайленко О. Г. - Контроль якості аудиту: історичний аспект (2012)
Даневич М. В. - Конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці: еволюція наукових уявлень (2012)
Головченко Н. Ю. - Мета та основні завдання реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій, Головченко О. О. (2012)
Чубань В. С. - Вдосконалення механізму управління охороною праці в органах та підрозділах Міністерства надзвичайних ситуацій України, Горбаченко Ю. М., Кришталь Т. М. (2012)
Шелковникова О. В. - Принципи розробки та концептуальна модель управлінської інформаційної системи підприємства (2012)
Головченко Н. Ю. - Передумови реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій, Головченко О. О. (2012)
Дюжев В. Г. - Формирование инновационной системы применения технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики, как типовой методический подход повышения инновационной восприимчивости предприятий (2012)
Пальчевич Г. Т. - Використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в контексті інноваційного розвитку економіки, Козинець Г. О. (2012)
Попов В. М. - Напрямки оптимізації процесу управління структурою капіталу підприємства, Безрученко К. І. (2012)
Макаренко С. С. - Роль мотиваційного фактора в системі управління персоналом на підприємстві, Матвєєва І. І., Фундерат Т. М. (2012)
Бондарчук Ю. П. - Перехід до адміністративно-командних методів управління залізничним транспортом України наприкінці 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст… (2012)
Гринько П. Л. - Дослідження зарубіжного досвіду проведення аналізу і процедур банкрутства унаслідок неплатоспроможності (2012)
Педченко Н. С. - Мотивація як наскрізна детермінанта потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації (2012)
Герасименко В. В. - Норми обов'язкового резервування як інструмент державного регулювання ресурсного забезпечення кредитування банками реального сектору економіки, Шаповалова М. М. (2011)
Дешко А. І. - Інформаційно-методична підтримка моніторингу державних закупівель, Слівак А. Є. (2011)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Інструменти регулювання спільної діяльності інтегрованих бізнес-структур, Скоморохов М. О. (2011)
Предборський В. А. - Інституційні особливості корупційних процесів в Україні (2011)
Сітнікова Н. П. - Розвиток вітчизняної системи стратегічного планування: напрями та принципи реформування (2011)
Кочетков В. М. - Особливості акумуляції грошових коштів кредитними спілками України в період економічної кризи, Прудніков А. О. (2011)
Дідківська Т. В. - Місце інституту довіри у процесі удосконалення сфери державних фінансів (2011)
Воронкова О. М. - Міжнародний досвід організації податкової служби та його значення для України (2011)
Юр’єва П. Б. - Пріоритетні напрями формування сучасної торговельної політики України (2011)
Черкасов С. С. - Теоретико-методологічний аспект дослідження економічної безпеки суспільства (2011)
Токар В. В. - Напрями реформування оподаткування майна в Україні (2011)
Трохимчук В. В. - Формування інституціонального середовища економічної влади: ринкова влада, її природа та форми прояву (2011)
Скиценко В. Д. - Оздоровлення фінансово-кредитної системи в Україні – шлях до стабільного розвитку економіки (2011)
Нусінова О. В. - Методичні підходи до оцінки рівня соціально-економічної безпеки (2011)
Мягких І. М. - Проблеми оптимізації організаційних інтегрованих бізнес – структур (ІБС) (2011)
Коковський Л. О. - Актуальні питання дослідження зовнішньоекономічної безпеки (2011)
Фомін І. С. - Механізми контрзаходів у торговельній політиці України і ЄС (2011)
Шабранська Н. І. - Аналіз факторних зв’язків між бюджетною та грошово-кредитною політикою та ІСЦ (інфляцією) (2011)
Еш С. М. - Роль ринку фінансових послуг у підвищенні конкурентоспроможності фінансового ринку України (2011)
Прокопенко Н. С. - Аспекти управління інноваційною діяльністю підприємства, Попрозман О. І. (2011)
Ус Р. Л. - Нормативно-правове забезпечення аудиту інформаційних технологій (2011)
Іванова І. С. - Економіка знань як передумова формування інтелектуального капіталу України (2011)
Ковбан C. П. - Інструменти та методи стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Китаї (2011)
Умеров Р. Е. - Аналіз зарубіжного досвіду інвестування інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу (2011)
Омельчук В. О. - Динаміка комерційної та соціальної доступності житла в умовах кризи на ринку нерухомості в м. Києві (2011)
Бужин О. А. - Управління продовольчою безпекою: якість продовольчої доступності (2011)
Кулініч О. М. - Сутність природних ресурсів із врахуванням міжнародних аспектів (2011)
Кокодей Т. О. - Методологічний підхід до формування оптимальної багатокомпонентної стратегії підприємства харчової галузі (2011)
Клименко Н. А. - Суть кількісних підходів до менеджменту персоналу підприємства в сучасних умовах (2011)
Карпук А. І. - Економічні інструменти регулювання господарської діяльності у сфері природокористування (2011)
Лавров Р. В. - Змістове наповнення та різновиди інноваційно-фінансових технологій банку (2011)
Лисенко К. М. - Вплив ситуації на ринку м’яса та м’ясопродуктів в Україні на повноту використання маркетингового потенціалу підприємства (2011)
Шірінян Л. В. - Оцінка впливу конкуренції на макроекономічні показники страхової галузі України (2011)
Туніцька Ю. М. - Конкурентні переваги як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства за умов відкритості національного ринку (2011)
Забалдіна Ю. Б. - Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичних дестинацій (2011)
Забуранна Л. В. - Теоретичні підходи до класифікації туризму в сучасних умовах розвитку туристичного ринку (2011)
Петренко К. В. - Соціогуманітарний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій (2011)
Королькова О. А. - Проблеми та перспективи сталого розвитку автотранспортних підприємств Севастопольського регіону, Королькова І. М. (2011)
Карпов В. М. - Економічні та історичні передумови формування транспортної інфраструктури України (2011)
Сімченко Н. О. - Соціально відповідальна діяльність керівника: сутність, принципи та мотиви реалізації (2011)
Шубала І. В. - Методичні аспекти комплексної оцінки рівня ефективної зайнятості населення (2011)
Булах Т. М. - Теоретичні засади соціального розвитку села (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Содержание (2013)
Коновалова С. А. - Синтез N-карбамоил-1,4-бензохинонмоноиминов, Авдеенко А. П., Полищук М. В., Васильева В. М. (2013)
Собечко И. Б. - Термодинамические характеристики растворения 1-метил-2-пирролкарбоновой кислоты в органических растворителях, Прокоп Р. Т., Горак Ю. И., Кочубей В. В., Ван-Чин-Сян Ю. Я., Обушак М. Д. (2013)
Салаева З. Ч. - Катализаторы и процессы превращения алкилароматических углеводородов жидких продуктов пиролиза, Мустафаева Р. М., Исаев Х. Г., Мамедалиев Г. А., Мамедова Э. С. (2013)
Баштаник П. І. - Ацилатоксипохідні ортотитанової кислоти в якості модифікатора композиції на основі полівінілхлориду, Кузьменко С. М., Кузьменко М. Я., Рубан К. С., Євтушенко Я. І. (2013)
Сухий К. М. - Створення сенсорів вологості на основі органо-неорганічних наноструктурованих сорбентів, Сухий М. П., Козлов Я. М., Коломієць О. В., Бєляновська О. А., Томило М. М., Кравець В. І., Лещенко О. В. (2013)
Ситар В. І. - Вплив стану поверхні субстрату на адгезійні властивості фенілонових покриттів, Клименко А. В., Колесник Є. В. (2013)
Али Ибрагим Асаад М. - Обоснование перспективной технологической схемы переработки иракских нефтей, Бойченко С. В., Кочирко Б. Ф. (2013)
Барский В. Д. - Давление пара: новая зависимость давления от температуры, Кравченко А. В., Рудницкий А. Г., Гуревина Н. Л. (2013)
Волнянская Н. В. - Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при механической обработке деталей ракетно-космических изделий, Дедушева О. В., Линник С. А., Лунева В. В. (2013)
Гончарова Е. А. - Дослідження впливу рідини "І-М" на якісні показники мікробіологічноураженого авіаційного палива ТС-1, Шевченко М. Є., Кулабухова В. Г., Запорожець А. Й., Головенко В. О. (2013)
Грушова Е. И. - Термохимическая переработка смесевых композиций на основе горючего сланца и бурого угля Беларуси, Шрубок А. О., Дударчик В. М., Крайко В. М., Асадчий Н. Б. (2013)
Короткова Н. П. - Противоизносные присадки к дизельным топливам. Аналитический обзор литературы, Ярмолюк Я. М., Любинин И. А., Кочирко Б. Ф. (2013)
Красільнікова Н. Л. - Можливості одержання мастильних матеріалів на основі рослинної сировини, Любінін Й. А. (2013)
Матвеєва О. Л. - Хімічні перетворення в турбінній оливі в умовах експлуатації, Маринич Т. О., Євстропов А. А. (2013)
Процишин В. Т. - Дослідження впливу адгезійних характеристик високотемпературних мастил на їх захисні властивості, Картун І. М., Мележик О. А., Велігорська Ю. В., Желєзний Л. В. (2013)
Харченко Н. О. - Стан розроблення національного стандарту на паливо "Автомобільне біоетанольне Е85” та методи його випробування, Будзинська І. А., Козак В. А. (2013)
Черняк Л. М. - Перспективи дослідження впливу оксигенатів на фізичну стабільність бензинів, Бойченко С. В., Радомська М. М., Продченко Н. А. (2013)
Юдіна В. В. - Дослідження нейтралізаційних і детергентних властивостей моторної оливи за результатами її термоокиснюваної стабільності, Лисак Д. В., Мрінська І. В., Ярмолюк Б. М. (2013)
Яковлєва А. В. - Дослідження властивостей олій як сировини для одержання компонентів авіаційного біопалива (2013)
Власян С. В. - Порівняння ефективності конверсії фосфогіпсу карбонатом амонію та карбонатом натрію, Семяник С. В., Волошин М. Д. (2013)
Захаров Р. И. - Применение плазмохимически "активированных" растворов хлорида натрия для беления целлюлозосодержащих материалов, Земцов В. В., Пивоваров А. А., Николенко Н. В. (2013)
Калашников Ю. В. - Термодинамическое равновесие системы Fe(II)–Mo(VI). 1. Реакции окисления-восстановления и осаждения, Костынюк А. О., Калашникова А. Н., Николенко Н. В. (2013)
Комелин И. М. - О реакции силицида магния с кислотами (2013)
Білий Я. І. - Вплив оксиду алюмінію на властивості емалевих стекол і покриттів системи Na2O–CaO–TiO2–SiO2, Павлова К. В., Кислична Р. І., Мінакова Н. О. (2013)
Волошинець В. А. - Поверхнева енергія водно-спиртових та оливно-толуольних фаз, Кобилянський Є. В., Семенюк І. В. (2013)
Колесник К. В. - Рівноважні процеси утворення поліванадатів. 1. Рівновага у системі V2O5–H2O–H2C2O4, Мисов О. П., Калашніков С. Г. (2013)
Байрачний Б. І. - Удосконалення електрохімічного методу одержання водню, Тульська А. Г., Сидоренко Д. С. (2013)
Барсуков В. З. - Литиевые батареи для применения на транспорте: современные проблемы и перспективы, Хоменко В. Г., Сеник И. В., Черныш О. В. (2013)
Бондарь Д. В. - Электропроводность приповерхностного слоя электролита на границе раздела фаз газ–жидкость. Модельные представления, Нефедов В. Г. (2013)
Букет А. И. - Влияние нестационарного массобмена по воде на токообразующую поверхность газодифузионного электрода амперометрического сенсора, Линючева О. В., Блуденко А. В., Нагорный А. В. (2013)
Ведь М. В. - Влияние режимов электролиза на состав и морфологию тернарных сплавов Co–Mo–W(Zr, Ag), Сахненко Н. Д., Глушкова М. А., Гапон Ю. К., Козяр М. А. (2013)
Головко Д. А. - Электролиз концентрированных щелочных растворов. Сообщение 1. Влияние факторов на размеры выделяющихся кислородных пузырей, Нефедов В. Г., Гиренко Д. В., Черенкова О. А. (2013)
Данилов Ф. И. - Электроосаждение толстослойных хром-углеродных покрытий из электролита на основе солей трехвалентного хрома, Проценко В. С. (2013)
Касьян О. И. - Аноды на основе Ebonex®/Pt для электролитов хромирования на основе солей Cr(III), Лукьяненко Т. В., Величенко А. Б. (2013)
Криштоп Ю. Г. - Механизм потенциостатического фазообразования серебра из роданидного раствора на пироуглеродном электроде, Павленко Е. А., Трофименко В. В. (2013)
Майзелис А. А. - Циклическая вольтамперометрия в системе Cu2+–NH4+(NH3)–P2O74–, Байрачный Б. И., Трубникова Л. В. (2013)
Матвеев В. В. - Капсулированный гидроксид никеля. Влияние тока разряда и размеров зерен на электрохимическое поведение, Ларионов С. Г., Кошель Н. Д. (2013)
Образцов В. Б. - Поверхностно-активные и ингибиторные свойства полигексаметиленгуанидина, модифицированного фосфоновыми группами, Рублева Е. Д., Амируллоева Н. В., Жигалова А. А. (2013)
Полищук Ю. В. - Композиционные электролитические покрытия на основе никеля с углеродными наноматериалами, Нефёдов В. Г., Бутова Е. А., Васильева Е. А., Баскевич АС, Захаров В. Д., Ваганов В. Е. (2013)
Полищук Ю. В. - Сепарационные материалы для свинцово-кислотных батарей, Серебритский В. М., Зверева Т. А. (2013)
Сахненко Н. Д. - Электроосаждение покрытий сплавом железо–молибден, Ведь М. В., Каракуркчи А. В. (2013)
Смирнова Е. В. - Активность электродов мембранного элемента Н2–О2 с активными слоями на основе бинарных углеродных смесей, Кошель Н. Д. (2013)
Токарєва І. А. - Електрохімічний синтез поруватого анодного оксидного шару на ніобії, Байрачний Б. І., Ляшок Л. В., Савицький Б. А., Юдіна А. В. (2013)
Ущаповський Д. Ю. - Одержання мідного порошку електролізом розчинів вилуговування природної руди, Донченко М. І., Лінючева О. В. (2013)
Шмычкова О. Б. - Влияние ионов церия на закономерности электроосаждения диоксида свинца, Лукьяненко Т. В., Величенко А. Б. (2013)
Штефан В. В. - О строении церийсодержащих оксидных покрытий на титане, Смирнова А. Ю. (2013)
Кузяев И. М. - Моделирование процессов заполнения капилляров полимерными жидкими средами с разработкой блоков САПР (2013)
Косолап А. И. - Оптимальное размещение сетей датчиков (2013)
Матяш І. Є. - Детектування індукованих тепловим потоком напружень в твердому тілі за допомогою фотопружного мікроскопу, Міняйлова I. A., Miщук О. М., Олійник O. O., Сердега Б. К., Циганок Б. А. (2014)
Діденко Ю. В. - Ефективна провідність діелектричних матеріалів НВЧ, Татарчук Д. Д., Молчанов В. І., Поплавко Ю. М. (2014)
Авксентьєв Ю. А. - Порівняння ефективності рекомбінації нерівноважних носіїв у структурах із квантовими точками й квантовими ямами, вирощених методом мос-гидридной эпітаксії, Ларкін C. Ю., Парфенюк П. В. (2014)
Артеменко М. Ю. - Стратегія управління паралельним активним фільтром чотирипровідної трифазної системи живлення з багатоваріантним пропорційно-векторним формуванням миттєвих струмів джерела, Батрак Л. М. (2014)
Дмитрієва І. Ю. - Математичне моделювання поширення електромагнітних хвиль у неоднорідних лініях (2014)
Аль-Шураіфі Муштак Таліб - Порівняння систем FRAT-OFDM і FFT-OFDM за показником затухання адитивного білого Гаусового шуму в каналах, Рєзніков М., Аль-Анссарі Алі Іхсан (2014)
Петріщев О. М. - Дослідження електромагнітного способу збудження об'ємних ультразвукових хвиль в металевому напівпросторі. Частина 1. Розрахунок магнітного поля і силового поля, яке створюється кільцевим індуктором у намагніченому (анізотропному) струмопровідному феромагнетику, Михеєва А. М. (2014)
Гусак З. Т. - Поле випромінювання кутикової рупорної антени з п’єзокерамічним перетворювачем з радіальною поляризацією, Лейко О. Г. (2014)
Карлаш В. Л. - Втрати енергії в п’єзокерамічних резонаторах і їх вплив на характеристики коливань (2014)
Гладкіх Н. Д. - Експериментальна реалізація цифрового гідроакустичного зв’язку (частина 2) (2014)
Меленко Ю. Я. - Акустичні властивості циліндричного п'єзокерамічного випромінювача розвантаженої конструкції (2014)
Богданова Н. В. - Оцінка загасання, що вноситься п'єзоелектричним перетворюва-чем при вимірюваннях коефіцієнтів поглинання енергії ультразвукових коливань у пружних середовищах, Петріщев О. М. (2014)
Кулаков Ю. О. - Спосіб мінімізації часу обходу скомпрометованих вузлів в мобільних мережах, Коган А. В. (2014)
Информация для авторов (2014)
Діденко Ю. В. - Питома провідність композитів метал-полімер у НВЧ діапазоні, Татарчук Д. Д., Пацьора І. В., Харабет Є. І., Франчук А. С. (2014)
Білоголовський М. А. - Транспортні характеристики контакту феромагнітний метал -ізолятор - надпровідник: визначення спінової поляризації електронів провідності, Бойло І. В., Ларкін С. Ю. (2014)
Кузьмичєв А. І. - Плазмові системи високого тиску з мікроструктурованими електродами. Частина 1. Фізичні основи генерації нетермічної плазми при атмосферному тиску, Чаплинський Р. Ю. (2014)
Заграничний А. В. - Особливості частотних характеристик пристроїв для ядерного магнітного резонансу (2014)
Найда С. А. - Спосіб експрес-контролю норми акустомеханічної системи середнього вуха людини і комп'ютерний вушний ехоскоп для його реалізації, Богданова Н. В., Кирильчик О. Р., Толкач С. І. (2014)
Боровський І. І. - Комплексний метод для виділення лектрокардіосигналів плоду з абдомінальних сигналів матері, Іванушкіна Н. Г., Іванько К. О., Лисенко Е. Р., Панасюк О. В. (2014)
Михеєва А. М. - Дослідження електромагнітного способу збудження об'ємних ультразвукових хвиль в металевому півпросторі. Частина 2. Постановка завдань, визначення кінематичних характеристик не взаємодіючих поздовжніх і поперечних (зсувних) ультразвукових хвиль, які збуджуються електромагнітним способом, Петріщев О. М. (2014)
Лейко О. Г. - Електричні властивості циліндричних п’єзокерамічних випромінювачів силової та компенсованої конструкції з окружною поляризацією, Гладкіх Н. Д., Нижник О. І., Старовойт Я. І. (2014)
Коржик О. В. - Розрахунок частотної характеристики сферичного монолітного п'єзокерамічного гідрофону, Петрiщев О. М. (2014)
Дрозденко О. І. - Метод розрахунку температур розігріву конструкцій циліндричних електроакустичних перетворювачів компенсованого типу, герметизованих метало-полімерними шарами (2014)
Заславський А. В. - Алгоритм синтезу цифрової багатовимірної системи керування з нерегулярними матрицями, Репнікова Н. Б. (2014)
Засядьвовк О. В. - Синтез екстремальних систем керування, Писаренко А. В. (2014)
Ісламов А. В. - Синтез нелінійної системи керування з невідомим вектором станів, Репнікова Н. Б. (2014)
Аль-Шураіфі Муштак Таліб - Корекція хибних бітів, підвищення перепускної здатності та вплив на якість обслуговування і кодову схему модуляції ресурсного блоку для LTE шляхом управління ресурсами, Рєзніков Михайло, Аль-Заяді Хайдер Худхаір (2014)
Лазебний В. С. - Оцінювання процесів у безпроводовій мережі з конкурентним доступом до телекомунікаційного каналу, Кауас Б. Ф. (2014)
Артеменко В. А. - Аналіз та дослідження методів управління трафіком в мережах IPTV, Артеменко К. А. (2014)
Информация для авторов (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (4 червня 2014 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (18 червня 2014 р.) (2014)
Хачапурідзе М. М. - Про сучасні технології створення хімічних джерел струму та їх впровадження у виробництво (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 квітня 2014 р.) (2014)
Воєводін В. М. - Актуальні проблеми науково-технічного супроводу безпечного функціонування та розвитку ядерно-енергетичного комплексу України (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 червня 2014 р.) (2014)
Кара-Васильєва Т. В. - Сучасне українське мистецтвознавство: новий погляд, переосмислення та наукова координація (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 червня 2014 р.) (2014)
Чурюмов К. И. - Космические миссии к ядрам комет – ключ к разгадке происхождения Солнечной системы (2014)
Таньшина А. В. - Первый директор УФТИ (историко-документальный очерк) (2014)
Картель М. Т. - Фундаментальні аспекти мікровагових і термоаналітичних методів у фізико-хімії поверхні наносистем (ХХХIV Міжнародна конференція "Вакуумне мікрозважування та термоаналітичні методи" та Міжнародна конференція "Сучасні проблеми хімії поверхні"), Лагута І. В. (2014)
Грінченко В. С. - Підвищення ефективності екранування техногенного магнітного поля високовольтних кабельних ліній (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 травня 2014 р.) (2014)
Мчедлов-Петросян Н. О. - Этический аспект научных публикаций в условиях информационного взрыва (опыт химика) (2014)
Дмитрієв О. П. - Талант, помножений на натхнення (до 85-річчя від дня народження академіка НАН України Д.М. Гродзинського) (2014)
Максименко В. Б. - Життя, присвячене порятунку сердець (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Г.В. Книшова) (2014)
70-річчя академіка НАН України В.М. Шульги (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А.Ф. Улітка (2014)
Содержание (2013)
Гундрова Т. В. - N-Гетерил-1,4-бензохінонмоноіміни, Єрьоменко К. М., Нічволода В. М. (2013)
Задорожний П. В. - Самопроизвольная циклизация N-изотиоцианатометилбензамида, Токарь А. В., Киселев В. В., Харченко А. В. (2013)
Лебедь О. С. - 3-Аминопирол-2,5-дионы. 11. Реакция переаминирования производных 3-аминопирол-2,5-дионов, Гученко В. Л., Куцик Н. В., Просяник А. В. (2013)
Штамбург В. Г. - Синтез триалкилортоформиатов в гетерофазных системах, Штамбург В. В., Воскобойников В. В., Скобелев О. Л., Клоц Е. А. (2013)
Варениченко С. А. - Синтез новых производных 2-спирохиназолонов, Фарат О. К., Марков В. И. (2013)
Гармаш С. Н. - Анаэробная биоконверсия органических отходов в биогаз (2013)
Сеидов Н. М. - Получение олигомеров пропилена и алкилбензолов на их основе, Мамедалиев Г.А., Салаева З.Ч. (2013)
Бурмістр О. М. - Дослідження реакції утворення полііоненів на основі дигидроксиловмісних третинних диаминів і дигалогенідів (2013)
Бурмістр М. В. - Покращення антифрикційних властивостей полімерних композиційних матеріалів на основі модифікованої фенолоформальдегідної матриці та базальтового волокнистого наповнювача, Бойко В. С., Ліпко О. О., Кобельчук Ю. М., Михайлова О. І., Сула Л. І., Ященко Т. М., Герасименко К. О. (2013)
Зибайло С. М. - Вплив природи кремнієорганічних апретів і способу механічної підготовки поверхні сталі на міцність гумометалевих з’єднань, Ебіч Ю. Р., Плюта К. В., Кузьменко О. М., Кузьменко М. Я. (2013)
Овчаров В. І. - Активація сірчаної вулканізації дієнових каучуків бентонітом, Соколова Л. О., Охтіна О. В., Качкуркіна І. А. (2013)
Полоз А. Ю. - Особенности экзотермической реакции отверждения износостойких эпоксидных композиций полиаминами, Липицкий С. Г., Кущенко С. Н., Эбич Ю. Р., Иванова Е. А. (2013)
Ситар В. І. - Розробка методики електродугового оброблення виробів з фенілону та визначення її впливу на властивості поверхневих шарів, Лободенко А. В., Клименко О. П., Кабат О. С., Дудка А. М. (2013)
Юсібова Ю. М. - Переведення барвника з паперу на субстрат методом сублімації або сухого термодруку, Мороз О. В., Попов Є. В. (2013)
Али Ибрагим Асад М. - Усовершенствование технологической схемы переработки иракских нефтей, Бойченко С. В., Романчук В. В. (2013)
Грушова Е. И. - Регулирование колоидной структуры нефтяного сырья активирующими добавками, Шариф А. С. (2013)
Чеботарев А. Н. - Цветометрическое изучение кислотно-основных свойств алюминона в водных растворах, Снигур Д. В. (2013)
Голиченко А. А. - Антирадикальные свойства цис-тетрахлороди-µ-карбоксилатов дирения(III) с индолил-3-уксусной и феруловой кислотами, Хохотва Е. В., Третяк С. Ю., Штеменко А. В. (2013)
Радио С. В. - Натрий гетерополидекавольфрамодиспрозиат(III) Натрия Na9 |Dy(W5O18)2| 30H2O: синтез, свойства, микроморфология поверхности, Каплюк Т. А., Иванцова Э. С., Розанцев Г. М. (2013)
Роман А. А. - Синтез и свойства комплексного соединения дирения(ІІІ) з гистидином, Голиченко О. А., Штеменко А. В. (2013)
Толчинская Е. В. - Изучение процесов восстановления амоний парамолибдата аммония. 2. Получение нейтрального комплексного соединения трихлор-трипиридинмолибдена(III), Штеменко А. В. (2013)
Сорочкина Е. А. - Кислотно-основные свойства поверхности сферически гранулированных сорбентов на основе гидратированных оксидов циркония и алюминия, Смотраев Р. В., Калашников Ю. В., Груздева Е. В. (2013)
Мороз Н. А. - Гидродинамическая кавитация воды и ее использование в абсорбционных технологиях очистки промышленных газов (2013)
Лобанов О. Ю. - Порова структура газобетону, просоченого кремнієорганічними композиціями, Свідерський В. А. (2013)
Данилов Ф. И. - Електроосаждение композиционных покрытий Fe–ZrO2 (+3% Y2O3), Васильева Е. А., Сменова И. В., Проценко В. С. (2013)
Образцов В. Б. - Коагуляционные и биоцидные свойства модифицированных полигексаметиленгуанидинов, Рублева Е. Д., Жигалова А. А. (2013)
Образцов В. Б. - Мониторинг ингибиторной защиты в системах оборотного водоснабжения, Старов Р. Г., Зайцев А. И. (2013)
Овчаренко В. І. - Морфологія поверхні композиційного покриття кобальт–сталь, електроосадженного з кислого електроліту (2013)
Анісімов В. В. - Кавітаційна технологія синтезу метилових ефірів жирних кислот з жирів рослинного походження, Головенко В. О., Єрмаков П.П. (2013)
Каршаков Н. А. - Современные подходы к решению вопроса трудоустройства молодых специалистов, Чуприна Н. Н. (2013)
Колесніков В. П. - Комунікаційна політика як ефективний інструмент управління підприємством, Півень Я. І. (2013)
Колесніков В. П. - Конкурентоспроможність комерційного банку: роль, сутність, проблеми, Чумаченко Н. Г. (2013)
Богданова І. В. - Вміст амінокислот у плазмі крові хворих на хворобу Паркінсона (2011)
Бурчинский С. Г. - Новые возможности ноотропной и вазотропной фармакотерапии в стратегии лечения цереброваскулярной патологии (2011)
Дзяк Л. А. - Влияние начального уровня внутричерепного давления на ближайший прогноз течения тяжелой черепно-мозговой травмы, Сирко А. Г., Сук В. М., Скрипник А. Ф. (2011)
Коршняк В. О. - Комплексна терапія невропатії лицевого нерва в ранній та пізній відновний періоди (2011)
Лекомцева Е. В. - Состояние церебральной гемодинамики и реологические свойства крови у больных c фармакорезистентной эпилепсией (2011)
Мищенко В. Н. - Клинико-неврологическая характеристика больных с "немыми" инфарктами мозга (2011)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості порушень когнітивних функцій та особистості при хворобі Паркінсона, Кожевнікова В. А. (2011)
Шунина Н. В. - Допплерографические особенности кровотока в сонных артериях у пациентов с нарушениями сна после перенесенной черепно-мозговой травмы, Романенко А. И. (2011)
Беро М. П. - Психодинамические подходы к изучению формирования тревожных расстройств у подростков в современных условиях (Обзорная статья) (2011)
Данилова М. В. - Клинические особенности и закономерности формирования аутоагрессии у больных депрессиями при рассеянном склерозе (2011)
Казаков В. Е. - Психопатологические особенности отдаленного посттравматического периода (2011)
Коростий В. И. - Возможности достижения стойкой ремиссии при лечении тревожно-депрессивных расстройств, коморбидных психосоматическим заболеваниям, Кожина А. М. (2011)
Кужель І. Р. - Система сімейних відносин та психодинаміка родини з інкурабельним онкологічним хворим (2011)
Марута Н. О. - Особливості потребово-емоційної сфери у хворих похилого віку на тривожно-депресивні розлади з суїцидальним ризиком, Явдак І. О., Череднякова О. С. (2011)
Никифорова Е. Г. - Использование современных технических средств для реабилитации шахтеров, с органическими психическими расстройствами, переживших техногенные аварии (2011)
Огоренко В. В. - Компьютерная психометрическая оценка теста "качество жизни" для больных с опухолями головного мозга (2011)
Парамош О. В. - Профілактика небезпечних взаємодій лікарських засобів для лікування хворих з психічними розладами (2011)
Пырков С. Г. - Качество жизни больных с хронической почечной недостаточностью, получающих лечение гемодиализом, основное заболевание которых осложнено хроническим гепатитом, Выговская Е. М. (2011)
Семікіна О. Є. - Особливості підходів до психотерапевтичної корекції хворих на депресивні розлади, Малюта Л. В., Каленська Г. Ю. (2011)
Смашна О. Є. - Вплив супутньої соматичної патології на оцінку якості життя пацієнтами, що страждають на параноїдну форму шизофренії (2011)
Сухоруков В. І. - Особливості емоційних розладів у хворих на енцефалопатії різного ґенезу, Привалова Н. М., Сербіненко І. А. (2011)
Шаповалов В. В. - Гармонізація державної контрольно-дозвільної системи управління обігом лікарських засобів із психоактивними властивостями різних номенклатурно-правових груп за результатами судово-фармацевтичних досліджень, Ніконов М. М., Пересипкін О. В. (2011)
Афанасьева А. В. - Особенности употребления психоактивных веществ больными шизофренией и его влияние на течение шизофренического процесса (Обзор литературы) (2011)
Друзь О. В. - Преморбідні афективні розлади в анамнезі осіб, залежних від опіоїдів (2011)
Минко А. И. - Антикревинговое противорецидивное лечение лиц, зависимых от алкоголя, Линский И. В. (2011)
Слободянюк П. М. - Оцінка ефективності застосування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності (2011)
Шпильовий Я. В. - Нові підходи до фармакотерапії алкогольних психозів із вираженими афективними розладами, Влох І. Й., Кулик Б. В., Цьона А. Р. (2011)
Вишневская Н. Г. - Опыт применения вальпрокома в лечении эпилепсии и эпилептических синдромов у детей и подростков, Бобовникова Е. М., Чепа В. Г., Ашина Н. А., Чепа А. В. (2011)
Дубенко А. Е. - К вопросу взаимоотношений эпилепсии и сосудистой коморбидной патологии, Череватенко Г. Ф., Васильева О. А., Бабкина Ю. А. (2011)
Свистільник В. О. - Оптимізація терапії епілепсій у дітей, Коноплянко Т. В. (2011)
Троценко О. Б. - Особливості змін біохімічних маркерів кісткового метаболізму у хворих на епілепсію жінок, Літовченко Т. А. (2011)
Бурчинский С. Г. - Возможности амантадинов в лечении когнитивного дефицита при экстрапирамидной патологии (2011)
Книш Н. В. - Особистісні властивості жінок у відновному періоді ішемічного інсульту як мішені подальшої медично-психологічної та сімейної реабілітації (2011)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: захист конституційних прав і свобод, життя і здоров’я жінок і дітей, Петренко В. О., Мовсісян А. Г., Шаповалов В. В. (2011)
Давидов Г. М. - Шляхи реформування системи аудиту в України, Петрик О. А. (2012)
Гамалій В. Ф. - Сучасні проблеми збутової політики українських підприємств, Романчук С. А., Фабрика І. В. (2012)
Гамалій В. Ф. - Визначення інвестиційної привабливості регіонів України за допомогою трендових моделей, Сотніков В. С. (2012)
Карась П. М. - Особливості управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівної галузі, Гришина Л. О., Приходько Н. В. (2012)
Крамаренко В. І. - Соціально-трудовий потенціал суспільства: трансформація ціннісних орієнтацій (2012)
Мельничук О. П. - Використання матриці "ринок-продукт-підприємство" у формуванні портфеля інновацій машинобудівного підприємства, Стадник В. В. (2012)
Пантелеймоненко А. О. - Податкова політика уряду Російської імперії щодо кредитно-кооперативних організацій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2012)
Пальчевич Г. Т. - Формування та реалізація бюджетної політики в умовах розвитку інноваційної економіки, Могилей А. О. (2012)
Семенов А. Г. - Удосконалення організації оплати праці в акціонерних товариствах, Закаблук Г. О. (2012)
Шапошников К. С. - Корпоративні права держави: особливості реалізації та управління (2012)
Андрусяк В. М. - Інформаційна система управлінського обліку витрат (2012)
Бондар Н. М. - Правові передумови формування організаційно-економічного механізму партнерських взаємодій держави і приватного сектору в Україні (2012)
Бондар-Підгурська О. В. - Науково-методичні підходи до оцінки енергоефективності як фактора конкурентоспроможності промислової продукції в інноваційній моделі розвитку України (2012)
Горбаченко Ю. М. - Аналіз існуючої організації охорони праці в органах і підрозділах Міністерства надзвичайних ситуацій України, Чубань В. С. (2012)
Гриценко Л. Л. - Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та завдання (2012)
Дронь В. С. - Встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними величинами (2012)
Зюкова М. М. - Питання амортизації основних засобів: бухгалтерський та податковий аспект (2012)
Іванченко В. О. - Агролізинг як специфічний вид інвестування, Крячко В. Г. (2012)
Івата В. В. - Напрями вдосконалення бюджетного процесу на машинобудівному підприємстві, Прокопович Л. Б. (2012)
Кисла Т. М. - Сучасний стан організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки регіону (2012)
Коваль Л. А. - Розвиток наукової думки про інновації - як предмет особливої трудової діяльності, Романчук С. А. (2012)
Кошик О. М. - Нестабільність світових ринків та їх можливий вплив на стійкість державних фінансів України, Легінькова Н. І., Фабрика І. В. (2012)
Лисенко А. М. - Удосконалення методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності малого підприємства, Недовоз Ю. Ю. (2012)
Лоханова Н. О. - Проблеми відображення податкових різниць в обліку і звітності вітчизняних підприємств (2012)
Міокова Г. І. - Вартість підприємства та її оцінка (2012)
Подплєтній В. В. - Капіталізація банківської системи як фактор макроекономічної стабільності (2012)
Попов В. М. - Сучасні особливості фінансового забезпечення сільського господарства (2012)
Пугаченко О. Б. - Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах (2012)
Смірнова І. В. - Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, Смірнова Н. В. (2012)
Федорович І. В. - Дослідження системи управління процесом відтворення лінійної частини магістральних газопроводів (2012)
Фільштейн Л. М. - Фінансово-економічні проблеми тіньової економіки в Україні та шляхи її легалізації (2012)
Фоміна Т. В. - Організаційно-правові аспекти проведення камеральних перевірок платників податків (2012)
Андрєєва А. О. - Теоретичні засади організації облікового процесу (2012)
Башлакова О. С. - Концептуальные основы формирования эффективных национальных инновационных систем (2012)
Глущенко Л. Д. - Передпланові заходи у науково-технологічних проектах (2012)
Загреба М. М. - Методика багатокритеріальної оцінки фінансового стану підприємства (2012)
Заєць Н. М. - Оцінювання учасників тендерних закупівель як елемент механізму економії державних коштів (2012)
Іванков В. М. - Організація бухгалтерського аутсорсингу та її оцінка в аудиті (2012)
Кабурнеева А. П. - Минимизации теневого сектора экономики как фактор стимулирования её инновационного развития (2012)
Кандеєва В. В. - Формування ризикового капіталу в процесі інвестування інновацій (2012)
Кіпіоро І. М. - Формування системи контролінгу на підприємстві (2012)
Кондратьєва В. Ф. - Трудові ресурси промисловості Південного регіону: аналіз, визначення основних проблем та шляхів їх вирішення (2012)
Красніков Д. А. - Еволюція поняття "збитки" та регулювання їх відшкодувань в Україні (2012)
Кузьмін Є. С. - Методи визначення ефективності інвестицій підприємств молочної промисловості (2012)
Лаптева В. В. - Оцінка інвестиційного простору на ринку нерухомості (2012)
Луцик-Дубова Т. О. - Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки України (2012)
Ляшенко Н. В. - Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні (2012)
Мезенцева О. М. - Методологічні аспекти регулювання розвитку підприємств торгівлі (2012)
Москаленко В. М. - Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства (2012)
Невесенко В. Д. - Актуальні питання соціального розвитку сільських територій (2012)
Немченко Т. А. - Деякі пропозиції щодо розвитку трудового потенціалу підприємств сільськогосподарського машинобудування України (2012)
Олексієнко А. О. - Впровадження принципів і методів органічного землеробства як стратегічний напрямок розвитку фермерських господарств Кіровоградської області (2012)
Попова С. П. - Розвиток кооперації фермерських господарств (2012)
Петренко Л. М. - Теоретичні аспекти дослідження інвестиційної діяльності (2012)
Просяник Н. В. - Реалізація програмно-цільового методу бюджетування на місцевому рівні (2012)
Пустовіт М. В. - Трудоресурсне забезпечення регіону: нові підходи до термінологічного аналізу (2012)
Ридзевська О. В. - Поняття гудвілу та характеристика його складових, Сало A. B. (2012)
Руденко М. І. - Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємств автомобільного транспорту (2012)
Савченко О. С. - Податковий аспект формування та застосування облікової політики сільськогосподарськими товаровиробниками (2012)
Сердечна С. М. - Виявлення глибини стану кризи на основі моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств (2012)
Скачко Т. М. - Інформаційне забезпечення управління кредитними ризиками комерційних банків в сучасних умовах (2012)
Смирнов А. В. - Система оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и неполноты информации (2012)
Тимошенко І. О. - Оцінка регуляторно-організаційних підходів державної підтримки інвестиційно-інноваційних проектів на регіональному рівні (2012)
Чібісова І. В. - Методи оцінки і прогнозування банкрутства підприємств (2012)
Харчук Ю. Ю. - Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні (2012)
Яшан Ю. В. - Напрямки підвищення ефективності відтворення і використання основних засобів (2012)
Голікова К. П. - Продовольча безпека держави: сутність, структура та особливості її забезпечення (2012)
Голобородько Т. В. - Теоретичні основи активізації інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки (2012)
Москалюк К. В. - Теоретичні основи інноваційного потенціалу аграрної сфери України (2012)
Самородченко Г. В. - Відтворення людського капіталу в системі аграрних реформ (2012)
Пальчук О. В. - Проблеми формування інформаційного забезпечення управління трансакційними витратами в системі бухгалтерського обліку, Очеретяна О. О. (2012)
Яковенко Р. В. - Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи, Чернега А. М. (2012)
Лахтіонова Л. А. - Модель внутрішнього аналізу фінансової стійкості компанії на основі абсолютних її показників (2012)
Яковенко Р. В. - Якість життя та соціальна політика в концепції людського потенціалу, Шорохова Ю. І. (2012)
Яковлєва А. О. - Пробеми та основні напрямки ефективного виробництва молока в черкаській області (2012)
Германенко О. М. - Рецензія на монографію В. М. Гончарова, П. С. Петренка, А. Є. Пожидаєва, О. В. Орлової-Курілової, О. В. Онікієнко, О. С. Захарової "Механізм державного інноваційно-інвестиційного розвитку регіону: стратегічний аспект" (Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2012. – 186 с.), Прищепа Н. П. (2012)
Богданович В. Ю. - Аналіз можливостей системи забезпечення національної безпеки України щодо всебічної підтримки безпекового супроводу реалізації національних інтересів, Свида І. Ю., Висідалко А. Л. (2013)
Лоза І. В. - Аналіз чинників, які впливають на процес короткострокового оборонного планування (2013)
Ткаченко В. И. - Подход к формированию показателей эффективности систем управления войсками, исходя из основного закона вооруженной борьбы, Смирнов Е. Б., Нерубацкий В. Е. (2013)
Ткачук С. C. - Теоретико-інформаційна модель автоматизованої системи оцінювання бойової виучки органів військового управління Збройних Сил України, Рубан І. В., Калачова В. В. (2013)
Воїнов В. В. - Вдосконалення технічного забезпечення у Повітряних Силах Збройних Сил України за допомогою застосування новітніх інформаційних технологій, Зубрицький Г. М., Бровко М. Б., Запара Д. М. (2013)
Устименко О. В. - Ретроспективний аналіз стану аеродромної мережі Повітряних Сил Збройних Сил України (2013)
Дмитрієв А. Г. - Удосконалений методичний підхід до тактико-техніко-економічного обґрунтування обрису перспективних ударних авіаційних комплексів та тих, що модернізуються (2013)
Греков В. Ф. - Наземное пусковое устройство беспилотного летательного аппарата с пневмоприводом, Куренко А. Б., Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А. (2013)
Єрко В. Б. - Науково-методичний підхід щодо побудови бортових вимірювальних систем для оцінювання технічного стану бортового обладнання літальних апаратів, які експлуатуються за стратегією технічного обслуговування "за станом" (2013)
Ляшенко І. О. - Формалізація структури процесу прийняття рішень щодо ідентифікації повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки, Цвєтков Є. В., Безкровний Д. В. (2013)
Кочмарчик Р. С. - Пространственное сверхразрешение целей в многоспектральных оптико-электронных системах воздушной разведки (2013)
Каленюк И. А. - Адаптация крыла самолета Ан-74 к режиму обтекания (2013)
Кащенко А. А. - Локальный теплообмен на торцевых поверхностях канала профилей соплового аппарата турбины при интенсивных вторичных течениях (2013)
Ткаченко В. А. - Методика розрахунку коефіцієнтів в повздовжньому каналі математичної моделі групового польоту безпілотних літальних апаратів (2013)
Крицкий Д. Н. - Системный подход к проектам создания беспилотной авиационной техники, Дружинин Е. А., Яшина Е. С. (2013)
Жуйков Д. Б. - Напрямки розвитку автоматизованих систем управління радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України (2013)
Седишев Ю. М. - Об’єднання РЛС метрового діапазону хвиль в багатопозиційні радіолокаційні системи, Дудуш А. С. (2013)
Калугін Д. С. - Визначення функції невизначеності пачки надширокосмугових сигналів відеоімпульсного типу наносекундної тривалості (2013)
Козелкова К. С. - Аналіз оптимальної обробки просторово-часових сигналів антени з плоскою апертурою (2013)
Ирха А. В. - Влияние подстилающей поверхности на вероятность деградации радиоэлементов при излучении сверхширокополосных сигналов, Ермаков Г. В., Ченыкаев А. В. (2013)
Белаш М. В. - Определение местоположения воздушных объектов по сигналам системы радиолокационного опознавания, Романенко В. В., Луценко А. С. (2013)
Рыбьяк А. С. - К вопросу обнаружения малоразмерных объектов по спектральным признакам оптико-электронными системами с динамической фильтрацией (2013)
Рысаков Н. Д. - Расширение зоны действия моноимпульсной РЛС автосопровождения посадки самолета с реализацией амплитудной обработки и доплеровской фильтрации отражений, Куценко В. В., Костенко И. Л., Карев В. Г., Кулик А. П. (2013)
Васюта К. С. - Обнаружение радиолокационного хаотического сигнала при флюктуациях его параметров с применением суррогатных сигналов, Зоц Ф. Ф. (2013)
Васюта К. С. - Повышение скрытности хаотического сигнала путем применения MSK-модуляции, Озеров С. В., Королюк А. Н. (2013)
Смеляков К. С. - Построение эталона для оценивания качества фильтрации входного изображения (2013)
Смірнов О. А. - Аналіз процесів стиснення та відновлення зображень на основі цифрових методів, Доренський О. П., Дрєєв О. М. (2013)
Безкровный М. М. - Пиксельный метод оценки местоположения объектов с изображением, смазанным собственным движением, Хламов С. В., Саваневич В. Е., Соковикова Н. С. (2013)
Резніков Ю. В. - Оцінювання точності супутникових навігаційних визначень в режимі кінематики реального часу для вирішення завдань військових споживачів, Поляков А. В., Сметана Є. А. (2013)
Петренко О. С. - Алгоритм адаптивної компенсації іоносферної затримки в одночастотній апаратурі користувача глобальних супутникових радіонавігаційних систем при використанні інформації від мережі контрольно-коректучих станцій (2013)
Васильєв В. М. - Дослідження похибок інерціально-супутникової навігаційної системи, Рогожин В. О., Долінце Б. І. (2013)
Тимочко А. И. - Проектирование информационного обеспечения деятельности оператора в перспективных системах управления (2013)
Александров О. В. - Принципи та концепція методичних основ вдосконалення архітектури системи управління комп’ютерними мережами військового призначення (2013)
Кучук Г. А. - Синтез стратифікованої інформаційної структури інтеграційної компоненти гетерогенної складової Єдиної АСУ Збройними Силами України, Давікоза О. П. (2013)
Осколков А. П. - Обеспечение оперативности передачи информации в АСУ войсками (2013)
Любарський С. В. - Застосування методу експертного оцінювання для обґрунтування вибору переважної моделі криптографічного захисту SOAP-повідомлень в архітектурі Web-сервісів (2013)
Горбенко А. В. - Проблемы и задачи создания гарантоспособных сервис-ориентированных web-систем (2013)
Терещенко А. М. - Основні напрями розробок зброї на нових фізичних принципах, Овчаренко І. В., Яльницький О. Д., Купрій В. М. (2013)
Карлов В. Д. - К вопросу повышения помехозащищенности антенной системы наземного комплекса управления космическими аппаратами, Лукашук Е. В., Петрушенко Н. Н. (2013)
Рибалка Г. В. - Деполяризуючі властивості світлоповертаючих покриттів в складі променевих інфрачервоних систем (2013)
Котляр С. С. - Модель потенціометричного мікропроцесорного вимірювача температури (2013)
Алєксєєв О. M. - Прийняття рішення в умовах ризику, Аргунов Г. Ф., Бабейчук Д. Г., Легерда Д. О. (2013)
Адаменко М. І. - Інформаційно-теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвердження моделі течії рідини в нових установках локалізації хімічних аварій (2013)
Брежнев Е. В. - Подход к многофакторной оценке безопасности критической инфраструктуры с использованием динамических байесовских сетей доверия (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Титул, зміст (2014)
Нефёдов Л. И. - Обобщенная модель синтеза системы мониторинга качества добычи, переработки и транспорта газа, Шевченко М. В., Кудырко О. Н. (2014)
Козій І. С. - Виробництво біогазу з відходів тваринництва як елемент енергоресурсозбереження, Мелейчук С. С., Волохін В. В. (2014)
Крусир Г. В. - Обоснование выбора анаэробного биореактора для очистки сточных вод предприятий первичного виноделия, Соколова И. Ф. (2014)
Нефьодов Л. І. - Розробка методу оцінки небезпеки зсувів на ділянках автомобільних доріг в умовах нечіткої інформації, Філь Н. Ю. (2014)
Фирсов С. Н. - Обеспечение функциональной устойчивостью стабилизации и ориентации космического аппарата (2014)
Шама Є. О. - Порівняння класифікаторів рослинних об’єктів побудованих за допомогою нейронних мереж та дискримінантного метода Фішера (2014)
Чепель Н. В. - Дослідження пектинових речовин як адсорбентів ароматичних речовин ефірних олій, Грек О. В. (2014)
Кнауб Л. В. - Влияние предпламенных реакций на продолжительность индукционного периода сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания (2014)
Зубенко Д. Ю. - Концепція розробки технологічного процесу ремонту гідропідсилювача тролейбуса, Коваленко А. В. (2014)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на вміст інсуліну у крові курчат-бройлерів за умов стресу (2014)
Холопцев А. В. - Изменение климата западного Крыма зимой и летом с 1915 по 2013 гг., Парубец О.В. (2014)
Дерский Л. С. - Бадделеит из ильменитовых россыпей украины и его эпр-характеристики (2014)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Проблема развития личности в рассмотрении отечественных персонологических теорий, принадлежащих к метафизической традиции (2014)
Касьянов В. А. - Кинетическое уравнение социодинамики (2014)
Кобзар І. М. - Метафора як базовий спосіб представлення інформації (2014)
Сафонік Л. М. - Знекоріненість як можливість витворення cенсу життя у сучасному соціальному просторі (2014)
Гринюк Н. А. - Дослідження природи та особливостей власності споживчої кооперації (2014)
Лиска П. О. - Проблематика та прогалини диспозиції та санкції основного складу злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального Кодексу України (2014)
Волошина Н. П. - Гендерные особенности иммунного статуса при прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Левченко И. Л., Негреба Т. В. (2011)
Важова О. О. - Біомікроскопія судин бульбарної кон’юнктиви у хворих з розсіяним склерозом, Коршняк В. О., Негреба Т. В. (2011)
Григоров С. М. - Судинно-рефлекторні реакції та їх морфофізіологічні патерни при ускладненому перебігу пошкоджень лицьового черепа (2011)
Дубенко А. Е. - Варианты трансформации эпилептических приступов, Васильева О. А., Коваленко Д. П. (2011)
Ежова В. А. - Опыт применения информационно-образовательной программы в комплексном лечении больных церебральным атеросклерозом, Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Словеснов С. В., Колесникова Е. Ю., Мирзоян С. А., Желдаков А. М. (2011)
Сирко А. Г. - Клинико-статистическое прогнозирование внутричерепной гипертензии после операции у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (2011)
Танцура Л. М. - Лікувально-профілактичні тактики для дітей з фебрильними судомами (2011)
Терещенко Л. П. - Эффективность препарата Панавир в лечении больных с хроническими нейроинфекциями (2011)
Бахтеева Т. Д. - Депрессивные расстройства при рассеянном склерозе (клиника, диагностика, терапия), Марута Н. А., Данилова М. В. (2011)
Бачериков А. М. - Депресивні матері та їх діти (огляд літератури), Матузок Е. Г., Харіна К. В., Ткаченко Т. В., Лакинський Р. В., Малихіна Н. А. (2011)
Беро М. П. - Особенности формирования тревожно-депрессивных расстройств невротического уровня у беременных женщин с сахарным диабетом, психодинамический подход, Волобуев В. В., Беро С. Я. (2011)
Бойко В. В. - Результаты исследования мотивационных особенностей употребления психоактивных веществ у подростков с социальной фобией (2011)
Брюханов О. В. - Визначення факторів, які предиспонують аутоагресивну поведінку у військовослужбовців, з використанням аналізу копінг-поведінки (2011)
Бурчинский С. Г. - Тразодон и его возможности в лечении депрессивных расстройств (Обзор литературы) (2011)
Вербенко В. А. - Психопатология и лечение лекарственно-индуцированных двигательных расстройств при шизофрении, Плотникова Е. В. (2011)
Влох І. Й. - Фармакологічні основи психосоціальної реабілітації та дестигматизації хворих на шизофренію, Кулик Б. В., Цьона Я. В., Шпильовий А. Р., Кулик С. Б., Влох С. Р., Глушко Т. Р. (2011)
Грищенко Н. Г. - Особенности психонейроиммунологических процессов у женщин при бесплодии, Мерцалова О. В., Лазуренко В. В. (2011)
Даценко И. Б. - Потенцирующая психотерапия и медикаментозная коррекция эмоционально-поведенческих расстройств у подростков с мозговой дисфункцией и нарушением формирования личности, Харченко И. В. (2011)
Завалко Ю. Н. - Диагностика интеллектуально-мнестических расстройств у детей с эпилепсией, Вишневская Н. Г., Чудакова Л. Б., Бобовникова Е. М. (2011)
Кудинова Е. И. - Психотерапевтическая коррекция нарушений психической сферы у больных с ишемической болезнью сердца и соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы (2011)
Марута Н. А. - Эффективность комбинации реамберина и циклоферона в лечении больных параноидной шизофренией с терапевтической резистентностью к нейролептикам, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Высочин Е. В. (2011)
Напрєєнко О. К. - Шизофренія чи епілептичний шизофреноподібний психоз? Опис клінічного випадку, Процик В. О., Двірський О. А., Шкляревська Н. В., Хоменко К. В. (2011)
Огоренко В. В. - Динамика психопатологических расстройств в когнитивной и эмоционально-личностной сферах при опухолях головного мозга (2011)
Сновида Л. Т. - Феноменология суицидальности в структуре депрессии (гендерный аспект проблемы) (2011)
Украинский С. А. - Комплексное лечение пациентов с генерализованным тревожным расстройством в пожилом возрасте (2011)
Федак Б. С. - Эмоционально-личностные расстройства у больных с острой соматической патологией (2011)
Юрьева Л. Н. - Опыт применения тиаприлана при лечении психомоторных нарушений у женщин пожилого возраста, Шевченко Ю. Н., Калюжный А. В. (2011)
Явдак І. О. - Кореляти суїцидального ризику при ендогенних депресіях в похилому віці, Череднякова О. С. (2011)
Бородавко О. О. - Дослідження психометричних характеристик методики діагностики міжособистісних відносин лікаря та пацієнта в процесі лікування (2011)
Шаповалов В. В. - Судова фармація: причини девіації серед підлітків, Ніконов М. М. (2011)
Шаповалова В. О. - Фармацевтичне право: аналіз ліцензійних умов провадження господарської діяльності з обігу лікарських засобів, Шаповалов В. В., Зброжек С. І. (2011)
Щербина И. Н. - Новые подходы к коррекции нейровегетативных и психоэмоциональных расстройств у женщин с постгистерэктомическим синдромом, Скорбач Е. И. (2011)
Світлій пам’яті професора Влох Ірини Йосипівни (2011)
Білоусенко П. - Ономаст Василь Німчук (2014)
Козленко І. - Унісуфікси: морфемний та словотвірний статус (2014)
Костич Л. - Статус словотвірної категорії (2014)
Арібжанова І. - Принципи моделювання простого речення (2014)
Кадочнікова О. - Синтаксичний зв'язок незмінюваних іменників та прикметників (2014)
Бестерс-Дільгер Ю. - Українська, російська та англійська мови у сприйнятті українців: на матеріалі всеукраїнського опитування 2013 р. (2014)
Узунов С. - Мовна ситуація в Україні: білінгвізм чи диглосія? (2014)
Гнатюк Л. - Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура, Дядечко Л. (2014)
Дарчук Н. - Електронний словник мови Тараса Шевченка: методика і технології укладання, Лангенбах М. (2014)
Мойсієнко А. - Матеріали до шахового словника української мови (задачні та етюдні теми українських авторів) (2014)
Гамора В. В. - Обґрунтування вибору показників для оцінювання ефективності комплексного вогневого ураження противника в повітряній операції (2014)
Загорка О. М. - Методичні підходи до структурного синтезу систем військового призначення, Тимошенко Р. І., Коваль В. В., Тюрін В. В., Загорка І. О. (2014)
Камінський В. В. - Боротьба з повітряним тероризмом має починатися з Землі (2014)
Марко Є. І. - Алгоритм воєнно-економічного оцінювання перспективної моделі Збройних Сил України (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Загальні вимоги щодо створення інформаційно-аналітичних систем збройних сил, Носик А. М. (2014)
Дробаха Г. А. - Визначення інформаційної структури системи управління технічним забезпеченням військ, Запара Д. М., Воїнов В. В. (2014)
Пєвцов Г. В. - Основні особливості ознак проведення інформаційно-психологічної операції Російської Федерації в автономній республіці Крим, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І., Феклістов А. О., Антонов А. В. (2014)
Смірнов Є. Б. - Принципи реалізації програмно-цільового метода управління в ході ведення збройної боротьби (2014)
Тіхонов І. М. - Удосконалення інформаційно-аналітичної моделі процесів підготовки і прийняття рішень (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського