Матвійчук Б. - Реклама в контексті персоніфікованого підходу (2012)
Онищенко И. Г. - Особенности деловых межкультурных коммуникаций (2012)
Орехова С. Е. - Музей как средство формирования корпоративной культуры и реализации коммуникативной политики предприятия (на примере Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта") (2012)
Петрова І. О. - Організація роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування: перспективи розвитку (2012)
Сабадаш Ю. С. - Гуманістична педагогіка: витоки та історія становлення (2012)
Фёдоров Ю. В. - Современные социокультурные аспекты феномена вырождения (дегенерации) (2012)
Бондаренко І. С. - Місце масової культури в детермінанті споживання (2012)
Ручка А. - Культурний капітал та його реалізація в сучасному українському соціумі, Скокова Л. (2012)
Слющинський Б. В. - Етнокультура спільноти Приазов’я: культурна інтеграція чи мультикультуралізм? (2012)
Туленков М. В. - Принципові засади організаційної взаємодії в соціальному управлінні (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Книжкова полиця (2012)
Левчук Л. Т. - Художня творчість як міжнаукова проблема: досвід поняттєво-категоріального забезпечення (2012)
Оніщенко І. Г. - Гендерна політика Європейського Союзу: порядок денний для України (2012)
Батичко Г. І. - Ідеологічні "баталії" на шпальтах мистецької періодики к. ХІХ - поч. ХХ ст. в контексті інституалізації культурного простору (2012)
Виткалов С. В. - Постаті регіонального театру в сучасній культурній практиці України, Крет З. М. (2012)
Воєводіна Л. П. - Музична свідомість особистості у вимірах інформаційної культури (2012)
Головко О. В. - Дошкільні заклади у системі соціального виховання в УСРР (1919-1933) (2012)
Давва В. В. - Ідеологічні чинники розбудови української національної культури у 20-тих рр. ХХ ст. (2012)
Кодьєва О. П. - Види мистецтва у контексті світосприйняття українського народу (2012)
Кудлай В. О. - Редакційно-видавнича діяльність автора, референта та редактора як складова книжкової культури (2012)
НікольченкоТ. М. - Джерелознавчий аспект дослідження літопису Самійла Величка, Нікольченко Ю. М. (2012)
Орехова С. Е. - Почтовый конверт – инструмент Direct Marketing-проекта (2012)
Рябуха Ю. В. - Сеппуку: спонукальні мотиви і історія традиції (2012)
Сабадаш Ю. С. - Библиотека как ризоморфный лабиринт человеческого познания и догадки (на примере романа У. Эко "Имя розы"), Барма О. А. (2012)
Солоділова О. В. - Герменевтичний горизонт естетичної оцінки в контексті культурологічного знання (2012)
Устименко Л. М. - Культурно-освітній потенціал етнографічного туризму (2012)
Холодинська С. М. - Кінематограф і телебачення - "поліфонічні" види мистецтва (естетико-художні особливості) (2012)
Хом’якова О. В. - Парадигмальний аспект реалізації культурної місії мовно-педагогічного спілкування у вищих навчальних технічних закладах України (2012)
Танчер В. В. - Дилеми та орієнтири розвитку соціологічної дисципліни (2012)
Терпан В. В. - Студентство як соціокультурна спільнота (2012)
Черепанова Т. В. - Виртуальные социальные сети как феномен современной культуры (2012)
Відомості про авторів 129-130 (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Книжкова полиця (2012)
Ватковська М. Г. - Освіта як фактор становлення "суспільства знання" (2014)
Корх О. М. - Хронотопні механізми управління процесами розвитку суспільства, Решетніченко А. В. (2014)
Галяс И. А. - Интеллектуально - нравственный потенциал лидера-созидателя современного украинского общества (2014)
Кулик А. В. - Идеи философов Просвещения о хаосе (2014)
Молодцов Б. И. - Диалектика актуальной и безусловной бесконечности бытия как основание онтологической состоятельности сознания (2014)
Ходус Е. В. - Современный город как бриколаж: публично-приватная (ре)террито­ризация (2014)
Лобода Ю. О. - Philosophia ad bellum (2014)
Горбенко Н. В. - Корпоративна культура сучасного університету: підходи до визначення сутності (2014)
Рахмайлов Є. В. - Метафізика антропотеїзму в генеалогії фашистської міфології надлюдини (на матеріалах гайдегерівського аналізу ніцшеанської етики) (2014)
Андрієвська Ю. Д. - Поняття кордонів феномена приватності (2014)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Соціально-історична пам’ять про радянське минуле: емпіричне дослідження (2014)
Лінцова Н. Ю. - Форми трудової поведінки селян: результати соціологічного дослідження сільського способу життя (2014)
Шевчук М. О. - Репрезентації національної ідентичності в просторі міста крізь призму туристичного погляду (2014)
Городецька С. Л. - Громадянська солідарність як поведінкова стратегія громадянського діалогу (2014)
Рахмайлов В. В. - Іберійські моделі сепаратизму: соціологічний аспект (2014)
Уджмаджурідзе Г. Г. - Політична участь як складова частина самоідентифікації індивідів (2014)
Бавикіна В. М. - Репрезентація соціальних трансформацій в українському медіа-мистецтві (2014)
Кльов М. В. - Особливості виникнення та розвитку "підприємницького університету" в структурі вищої освіти (2014)
Алркаби А. Н. - Разделение властей в условиях современного политического процесса (2014)
Морарь М. В. - Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства (2014)
Тиркус Ю. С. - Внутрішньополітична консолідація як умова інтеграції України до ЄС (2014)
Цурканова И. А. - Политический механизм демократизации в современной Украине (2014)
Грушецкий Б. П. - Доктринальное оформление основных направлений внешней политики Болгарии (1998-2013 гг.) (2014)
Лимар М. Ю. - Європейський вектор зовнішньої політики адміністрації Б. Обами (2014)
Свєтлакова М. А. - Вплив світової фінансової кризи на соціально-політичне становище Італійської Республіки (2014)
Тирон А. М. - Діяльність християнсько-демократичного союзу Німеччини в опозиції: 1969-1982 рр. (2014)
Берест Р. Я. - Спільне та відмінне у розвитку профспілок Галичини першої чверті ХХ століття та сучасної України: компаративний аналіз, Берест І. Р. (2014)
Ступак Ф. Я. С. - Щоголєв: лікар і цензор (2014)
Виздрик В. С. - Встановлення польської адміністрації в Галичині на початку 20-х років ХХ століття (2014)
Якуба А. О. - Фармацевтична освіта ХІХ – поч. ХХ ст. на Харківщині: історичний аналіз (2014)
Ватутин Н. Т. - Нейтрофилёз: что скрывается под маской, Шевелек А. Н., Дегтярева А. Э., Перуева И. А. (2014)
Гриценко П. И. - Клеточный состав и ультраструктура периапикальной грануляционной ткани при первичном и вторичном хроническом периодонтите, Петрук Н. С., Самойленко А. В., Твердохлеб И. В. (2014)
Деримедвідь Л. В. - Дослідження впливу нової ранозагоювальної мазі на морфогенез повношарових вирізаних ран шкіри у фізіологічно здорових щурів та на тлі діабетогенного стану, Цулун О. В. (2014)
Дмитрієва Е. О. - Ефективність остеотропних матеріалів в експерименті та за даними оцінки якості життя у хворих на генералізований пародонтит III ступеня (2014)
Молчанов Р. Н. - Влияние инфекции мочевых путей на инфильтрацию опухоли мочевого пузыря иммунными клетками, Шпонька И. С. (2014)
Саєнко А. В. - Вплив натрієвої солі 3-(2-оксо-3-феніл-2h-, Стратійчук А. С., Степанюк Г. І., Коваленко С. І. (2014)
Свінціцький А. С. - Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка при різних варіантах функціональної диспепсії, Корендович І. В., Курик О. Г., Соловйова Г. А. (2014)
Сирцов В. К. - Особливості розподілу глікопротеїнів в клітинах великих слинних залоз щурів в ранньому постнатальному періоді після антенатальної антигенної дії, Маслова І. М. (2014)
Твердохліб І .В. - Динаміка морфологічних змін гранул тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з високим кардіоваскулярним ризиком при застосуванні лозартану калію, Перцева Н. О., Турлюн Т. С. (2014)
Ткаченко Р. П. - Патоморфологічні зміни у прищитоподібних залозах при вторинному і третинному гіперпаратиреозі, Курик О. Г., Губар О. С., Белемець Н. І. (2014)
Ульянова Н. А. - Морфологические изменения склеры при моделировании миопии, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2014)
Шатов Д. В. - Влияние ксеногенной цереброспинальной жидкости на паренхиму лёгких крыс после одноразового тотального облучения, Пикалюк В. С., Шаланин В. В., Шимкус Т. С. (2014)
Кузенко Є. В. - Метод: хімічне та морфологічне дослідження парафінових зрізів (2014)
Петріас К.(автор) - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д.(редактор) (2014)
Вісімнадцята міжнародна конференція "SCIENCE ONLINE: електронні інформаційні ресурси для науки та освіти" (2014)
Пам’яті професора Ахтемійчука Юрія Танасовича (1958 – 2014) (2014)
Бокотей А. - Наші здобутки проблеми й завдання (2013)
Литвинюк Л. - До питання становлення та розвитку фірмового стилю (2013)
Каблова Т. - Золотий перетин як композиційний принцип художньої форми (2013)
Крилатова О. - Вектори розвитку етностилю в сучасному дизайні громадських інтер’єрів України (2013)
Костельна М. - Діяльність українських будинків моделей одягу в 60-80-х рр. ХХ ст.: концепції розвитку модних тенденцій (2013)
Луць С. - Взаємодія художньо-образної та технологічно-технічної складових у формуванні фірмової стилістики класичного ювелірного дому "Лобортас" (2013)
Бокотей М. - 9 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові: результати та перспективи (2013)
Єфімова А. - Традиційні художні практики в урбаністичних середовищах 1990-2000-х років: досвід Львова (2013)
Смоляр О. - Принципи сучасного стилю Ар-Деко у створенні яскравих дизайнерських проектів інтер’єрів (2013)
Деленкевич П. - Раціональний аспект структури іконостаса церкви Святого Юра в Дрогобичі (2013)
Слободян О. - Роль Косівської мистецької школи у розвитку декоративно-прикладного мистецтва на Гуцульщині другої половини ХХ ст. (2013)
Киянка В. - Ресурси мережі інтернет як складова дистанційного навчання, Шаповал Т. (2013)
Тканко З. - Нова реальність української моди 1990-х рр. (2013)
Кротова Т. - Історичні передумови зародження англійського національного стилю в костюмі на межі XVIII – XIX ст. (2013)
Шумська Я. - Сучасне мистецтво молодих митців України та Польщі (2013)
Приймич М. - Живопис церкви св. Миколая Чудотворця с. Добробратове Йосипа Бокшая (2013)
Пісклова І. - Стан та дослідження танцювального фольклору Слобожанщини (2013)
Боднарчук В. - Керамічні вироби Львівської експерементальної фабрики 1970-х – 1980-х років (2013)
Боярко-Долженко В. - Символічна перспектива та проблеми однорідності художнього простору (на матеріалі українського живопису ХІІІ – ХV ст.) (2013)
Сопко О. - Оздоби королівського Євангелія 1401 року (2013)
Попенюк Ю. - Іконографія сюжету Різдва Христового з поклонінням пастухів в українському живописі другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. (2013)
Москалюк М. - Морський пейзаж у творчості Романа Сельського (2013)
Янковська Д. - Східні впливи в сучасній моді (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Левкович Н. - Художні особливості меморіальної пластики єврейських кладовищ Східної Галичини XVIII – ХІХ ст. (2013)
Студницький І. - Ретроспективізм у архітектурі вокзалів України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: стилістичні особливості та принципи художньої взаємодії (2013)
Якубяк М. - Жорж Санд як мистецтвознавець і її стаття "Джоконда Леонардо Да Вінчі" (2013)
Волянюк Н. - Призначення вишивки в оздобленні сорочок Тернопільської області першої половини ХХ ст. (2013)
Яців Р. - Іван Самотос: чинники консолідованого таланту (до 80-річчя з дня народження митця і педагога) (2013)
Шмагало Р. - Ювілей "Львівського Гефеста”: панорама творчості Олега Боньковського (2013)
Кушнір О. - Художні образи анімалістики у творчості Ганни Хром’як (2013)
Ващенко М. - Творчий шлях художника-монументаліста Анатолія Чернова (2013)
Молинь В. - Василь Девдюк в історії народного мистецтва Гуцульщини (2013)
Гринюк М. - Феномен творчості Валентини Джуранюк (2013)
Лупій С. - Мистецький хист лікаря Богдана Білінчука (2013)
Білан І. - Художньо-стилістичні особливості портретного живопису Юрія Магалевського (2013)
Бадяк В. - До питання реєстрації об’єктів художньої спадщини України з позиції фаховості та національної гідності (2013)
Гамалія К. - Синтетичний характер садово-паркового мистецтва (2013)
Цебенко О. - Мистецька спадщина Гербуртів у Галичині ХVІ – початку XVII ст. (2013)
Крайлюк Л. - Спадщина Ніла Хасевича в контексті розвитку українського мистецтва (2013)
Сафонова Т. - Експонування в урбаністичному дизайні фрагментів архітектурних пам’яток (2013)
Литовко Т. - Мистецтво Сходу в етнографічних зібраннях Харкова ХІХ-початку ХХ ст. (2013)
Олінкевич В. - Публічне Versus приватне в контексті філософії Річарда Сеннета (2013)
Андрушко Л. - Значення митної експертизи у збереженні історико-культурних цінностей України, Лильо-Откович З. (2013)
Визнання (2013)
Репрезентації (2013)
Понад час і простір (2013)
Вічная пам’ять (2013)
Янчева Л. М. - Концептуальний підхід до організації та методики проведення внутрішнього аудиту розрахунків за товарними операціямиъ, Акімова Н. С., Бойченко Н. В., Наумова Т. А. (2014)
Бочуля Т. В. - Структуризація системи бухгалтерського обліку на основі адаптивної архітектури, Шталь Т. В. (2014)
Котенко Л. М. - Аналіз проблематики функціонування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні, Фадєєва Г. М. (2014)
Кащена Н. Б. - Методика економічного аналізу: сутність та елементи, Цуканова О. В., Гаркуша Н. М. (2014)
Гаркуша Н. М. - Концептуальні основи процесу управління витратами підприємства (2014)
Янчев А. В. - Теоретичні основи організації обліку на підприємствах індустрії гостинності: міжнародний аспект, Кирильєва Л. О., Топоркова О. В., Кирильєва Д. Д. (2014)
Акімова Н. С. - Організаційно-методичні аспекти обліку послуг виїзного кейтерингу на підприємствах ресторанного господарства, Наумова Т. А., Бойченко Н. В., Горбатюк Н. М. (2014)
Чорна М. В. - Принципи оцінки інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі, Жувагіна І. О., Горіцин Д. О. (2014)
Краснокутська Н. С. - Теорія зацікавлених сторін: основні положення та сфери дослідження, Ришкова Я. С. (2014)
Гросул В. А. - Вплив непрямих чинників зовнішнього фінансового середовища на формування фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі, Колєснік Т. С. (2014)
Гросул В. А. - Підходи до структуризації ресурсного потенціалу підприємств, Филипенко О. М., Голованьова С. П. (2014)
Власова Н. О. - Особливості формування оборотних активів у різних форматах підприємств роздрібної торгівлі, Михайлова О. В. (2014)
Смольнякова Н. М. - Систематизація методичних підходів до оцінки реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі, Волосов А. М. (2014)
Зубков С. О. - Показники оцінки ефективності використання елементів ресурсного потенціалу підприємства торгівлі (2014)
Дядюк М. А. - Ризикостійкість підприємств торгівлі як складова інтегрованої системи ризик-менеджменту (2014)
Іванюта О. М. - Теоретичні основи діяльності торговельного підприємства на фінансовому ринку (2014)
Балабан П. Ю. - Ринкові трансформації торгівлі в сільській місцевості, Балабан М. П. (2014)
Єсінова Н. І. - Проблеми працевлаштування молодих спеціалістів, Рарова І. М. (2014)
Кулініч О. А. - Освіта як чинник соціально-економічного розвитку, Зарецька Л. М. (2014)
Печенка О. І. - Пряме іноземне інвестування економіки України, Величко К. Ю., Вівденко М. А. (2014)
Гебер Н. А. - Теоретичний базис системи управління персоналом підприємств торгівлі (2014)
Сардак О. В. - Дослідження концептуальних підходів у сфері стратегічного управління персоналом (2014)
П’ятницька Г. Т. - Конкурентні переваги підприємств: визначення та джерела формування, Предєін А. М., Рябова О. В. (2014)
Артеменко В. С. - Маркетингові канали торговельного підприємства: сутність та особливості формування, Бубенець І. Г. (2014)
Прядко О. М. - Маркетингові дослідження ринку мийних косметико-гігієнічних засобів (2014)
Ольшанський О. В. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів якості в операційну діяльність готелів (2014)
Жегус О. В. - Особливості розвитку роздрібної продовольчої мережі в Україні, Соболев В. Л. (2014)
Шталь Т. В. - Розробка метрики показників діагностики ефективності використання соціального маркетингу в роздрібній торгівлі, Тищенко О. О. (2014)
Борисова А. О. - Теоретичні засади використання іншомовного кейса як ефективного засобу навчання іноземних мов у немовних ВНЗ, Архипова В. О., Колесник А. О. (2014)
Колесник А. О. - Чинник самостійної роботи як один із основних етапів успішного навчання іноземної мови, Мануєнкова О. О. (2014)
Петренко Н. В. - Торгові школи в системі комерційної освіти в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Муравйова О. М. - Функціонування англійських квантитативних слів, Кравцова Т. А., Крупей М. І. (2014)
Саватєєва Л. В. - Поповнення словника сучасної англійської мови, Муравйова О. М. (2014)
Кравцова Т. А. - Навчання реферування наукових статей економічної спрямованості на заняттях із російської мови як іноземної, Муравйова О. М. (2014)
Подворна Л. А. - Використання технологій інтерактивного навчання студентів-економістів термінологічної лексики, Кондратенко М. В. (2014)
Кравцова Т. А. - Аналіз основних адаптаційних моментів та факторів, що мають вплив на навчання іноземних студентів в Україні, Король А. В. (2014)
Кудряшов І. О. - Витривалість як інтегруючий показник здоров’я та працездатності студентів, Артюгін А. В. (2014)
Пляшешник А. М. - Організаційно-педагогічні основи самостійних занять студентів iз фізичного виховання, Левченко М. О., Москальов В. В. (2014)
Литвинчук О. М. - Сутність оздоровчо-спортивного туризму як шлях збереження здоров’я студентської молоді (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, содержание (2012)
Геец В. М. - О единстве и противоречиях в развитии общества, государства и экономики (2012)
Оскольский В. В. - Экономические аспекты управления водными ресурсами и водопользование (2012)
Асаул А. Н. - Основные направления повышения качества и эффективности разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских структурах, Коваль О. С. (2012)
Мазур В. Л. - Нереализованные возможности наполнения бюджета Украины, Тимошенко М. В. (2012)
Бородина Е. Н. - Институциональное развитие сельского хозяйства и села Украины и России и его гармонизация с европейской политической практикой (2012)
Кирилюк Е. Н. - Реализация интересов субъектов аграрного рынка в хозяйственной системе современной Украины (2012)
Ярош О. Б. - Экономические риски в сфере государственной тарифной политики на услуги ЖКХ, Пушкарев А. Б. (2012)
Выдающийся экономист-международник (2012)
Гринберг Р. С. - Чем опасна победа Митта Ромни? (2012)
Варналий З. С. - Конституционная экономика Украины: сущность, проблемы, перспективы, Швабий К. И. (2012)
Базилевич В. Д. - Новый учебник по международной экономике (2012)
VII Пленум Союза экономистов Украины и Всеукраинская научно-практическая конференция (2012)
Лопушинський І. П. - Стан і перспективи навчання українською мовою у вищій школі України (2009)
Єльчанінов Д. Б. - Аналіз неповної та суперечливої інформації в державному управлінні (2009)
Колісніченко Н. М. - Методологічні засади визначення компетентностей cуб’єктів політичної діяльності (2009)
Конотопцев О. С. - Секуляризація уявлень про державу в творах мислителів доби Відродження (2009)
Миколайчук М. М. - Шляхи підвищення дієвості органів державного управлінні (2009)
Пасемко Г. П. - Методологія принципу системності в державному регулюванні аграрних відносин (2009)
Половцев О. В. - Застосування методу дерева рішень для розв’язання завдань у державному управлінні (2009)
Полякова Л. П. - Механізми державного управління вищою освітою на основі використання інформаційного середовища, Криштопа А. О. (2009)
Сичова В. В. - Інституалізація політичної опозиції як чинник оновлення системи державного управління України (2009)
Гудима Н. В. - Проблема статусу центральних органів виконавчої влади у реформуванні системи органів державного управління (2009)
Котуков О. А. - Труднощі демократичного транзиту в Україні (2009)
Бухтатий О. Є. - Політичні та адміністративні аспекти державного управління у сфері масової інформації (2009)
Козич О. М. - Теоретичні аспекти децентралізації в системі державного управління: закордонний досвід (2009)
Нєма О. С. - Системне дослідження власності як категорії державного управління (2009)
Покотило Т. В. - Сутність і складові механізму державного регулювання регіональних інвестиційних процесів (2009)
Сітніченко А. В. - Шляхи вдосконалення взаємовідносин між органами державної влади та органами місцевого самоврядування (2009)
Мучник А. М. - Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи (управлінський аспект механізму впливу громадськості на публічну владу), Ворона П. В. (2009)
Мамонова В. В. - Корпоративний підхід в управлінні комунальними підприємствами, Ольшанский О. В. (2009)
Коротич О. Б. - Формування понятійного апарату державного управління регіональним розвитком країни (2009)
Діуліна В. В. - Освітні аспекти модернізації регіональних органів влади (2009)
Матвіїшин Є. Г. - Підхід до порівняння чинників людського потенціалу в регіонах України (2009)
Балашов А. М. - Технологічний аспект екологізації управління сталим розвитком муніципального утвору (2009)
Берегой Т. А. - Ретроспективний аналіз законодавчої бази становлення агентств регіонального розвитку в Україні (2009)
Вдовенко Ю. С. - Інструментарій приватно-державного партнерства в місцевому соціально-економічному розвитку (2009)
Дегтярьова І. О. - Принципи нової державної регіональної політики України (2009)
Єрошкіна О. О. - Упровадження особливих бюджетних режимів задля вирішення проблем розвитку депресивних та відсталих територій (2009)
Ковальова О. М. - Практичні аспекти управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (2009)
Когут І. Я. - Велике місто як об’єкт управління і публічного врядування (на матеріалах міста Львова) (2009)
Михайленко Г. В. - Розподіл повноважень між суб’єктами і об’єктами державного управління загальною середньою освітою на регіональному рівні (2009)
Васильєв А. О. - Основні моделі місцевого самоврядування: становлення та вдосконалення (2009)
Авраменко Н. В. - Вплив світової економіки на розвиток державної політики України в галузі охорони здоров’я (2009)
Древаль Ю. Д. - Участь комітетів (комісій) у забезпеченні механізму парламентського контролю (2009)
Малиш Н. А. - Економічні засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні (2009)
Міненко В. Л. - Порівняльний аналіз світових моделей державного регулювання економіки та ринку праці (2009)
Статівка Н. В. - Міжнародні порівняння продуктивності сільського господарства як механізм визначення ефективності використання ресурсного потенціалу України (2009)
Степанов В. Ю. - Концептуальні засади становлення та розвитку інформаційного суспільства (2009)
Бражко О. В. - Створення умов для розвитку інфраструктури ринку праці (2009)
Корнієвський О. А. - Релігійні організації у системі забезпечення національної безпеки України (2009)
Кринична І. П. - Соціально-психологічні чинники управління процесами подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2009)
Рожков Г. С. - Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я (2009)
Анікієнко В. М. - Сутність і класифікація механізмів державного регулювання розвитку аграрного ринку (2009)
Кармелюк І. М. - Розвиток інформаційного простору як запорука вдосконалення управління державою власним гуманітарним капіталом (2009)
Кирій С. Л. - Основні напрямки вдосконалення аудиту адміністративної діяльності в Україні (2009)
Козир Т. О. - Практичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій (2009)
Павлюк В. Я. - Малий та середній бізнес у системі державного регулювання економічними процесами (2009)
Процюк С. Л. - Державна політика соціального захисту економічно активного населення в умовах світової фінансово-економічної кризи (2009)
Плоский К. В. - Теоретичні засади дослідження молодіжного громадського руху як чинника державотворення (2009)
Теплова Н. А. - Методологія та принципи державного управління щодо забезпечення належної освіти людей з інвалідністю (2009)
Шуригіна Н. Ю. - Державне регулювання страхового ринку в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2009)
Яковенко Г. Б. - Запобігання корупції в міжнародній комерційній діяльності (2009)
Супіханов Б. М. - Еволюція торговельної політики (2009)
Мацокін А. П. - Роль студентських соціальних служб у процесі державного управління соціалізацією студентської молоді (2009)
Дєгтяр А. О. - Управління якістю підготовки кадрового потенціалу сучасної економіки України (2009)
Савченко Б. Г. - Соціально-психологічні фактори управлінської діяльності (2009)
Краснопьорова С. В. - Теоретичні перспективи професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (2009)
Соколовський С. І. - Концептуальні підходи до підвищення професійної працездатності державних службовців через залучення психофізіологічного потенціалу особи і групи (2009)
Кіцак Т. М. - Нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері підготовки державних службовців (2009)
Соколова Т. А. - Управління кар’єрою державних службовців в Україні (2009)
Чайка Л. В. - Компетентнісний підхід у системі професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2009)
Чопенко А. В. - Вплив суб’єктивних чинників на прийняття управлінських рішень (2009)
Шенкаренко О. В. - Державне регулювання професійного навчання безробітних: основні напрями (2009)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Державне регулювання діяльності кредитних спілок в умовах геоекономічних трансформацій (2009)
Герасимова О. А. - Держава та мова в контексті процесів глобалізації (2009)
Труш О. О. - Політика Європейського Союзу у сфері цивільного захисту, Козубенко О. А. (2009)
Титул, содержание (2012)
Киндзерский Ю. В. - Деструктивы промышленной политики в Украине и возможности их преодоления (2012)
Длугопольский А. В. - Институциональное измерение развития социального капитала: теоретико-методические и прикладные аспекты (2012)
Чаленко А. Ю. - Институциональная гипотеза о рынке, трансакционных издержках и посредничестве (2012)
Радионов Ю. Д. - Управленческие решения как фактор неэффективного использования бюджетных средств (2012)
Бабак А. В. - Особенности определения регуляторной базы активов для целей ценообразования в сфере теплоснабжения в Украине (2012)
Назаренко Р. В. - Совершенствование методики формирования страхового запаса на промышленных предприятиях (2012)
Гайдуцкий П. И. - Роль бухгалтерского учета в предупреждении экономических кризисов, Жук В. Н. (2012)
Шлапак А. В. - Продовольственная безопасность и роль животноводства в ее обеспечении (2012)
Содержание журнала "Экономика Украины” за 2012 год (2012)
Титул, содержание (2013)
Кравцив В. С. - Концептуальные принципы разработки и реализации государственной программы устойчивого развития Украинских Карпат, Жук П. В. (2013)
Василенко В. Н. - О некоторых результатах экономической диагностики развития регионов (2013)
Скрипник А. В. - Риски мобилизационного пути развития: от Евро-2012 до зимних Олимпийских игр 2022 г., Букин Э. К. (2013)
Чемодуров А. М. - Проблемы финансирования инновационной деятельности предприятий (2013)
Пасхавер Б. И. - Аграрный сегмент национального богатства (2013)
Папава В. Г. - Проблема эффекта быстрого старта и пространственное сравнение показателей экономического роста (на примере стран Восточного партнерства) (2013)
Буркинский Б. В. - Социальный капитал: сущность, источники и структура, оценка, Горячук В. Ф. (2013)
Архангельский Ю. С. - Необходимость государственного планирования экономики обоснована экономико-математической теорией (2013)
Алымов А. М. - Развитие финансовой системы – перспективное направление модернизации экономики (2013)
Лебедева В. К. - Политическая экономия в эпоху глобальных трансформаций, Тарасевич В. Н. (2013)
Памяти профессора Ивана-Святослава Коропецкого (2013)
Дуркалевич В. В. - Образ матері у дилогії Анджея Хцюка "Атлантида" й "Місяцева земля" (2013)
Євмененко О. В. - Жанрово-стильові особливості "народницького" циклу О. Соколовського (2013)
Кравченко О. А. - Эстетико-религиозные основания возвышенного в трактовке Вячеслава Иванова (2013)
Магас Л. І. - Художньо-стильові закономірності філософських поем Івана Франка (2013)
Мельничук І. В. - Дискурс княжої доби в драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття, Хорошков М. М. (2013)
Ніколова О. О. - Тип псевдодурника (-безумця) у російській та західноєвропейській літературних традиціях: загальні тенденції специфіки функціонування (2013)
Нікольченко Т. М. - Місце перекладу в давньоукраїнській літературі Х–ХVІІІ сторіч, Нікольченко М. В. (2013)
Норец М. В. - Роман Р. Киплинга "Ким" – вектор эволюции жанра шпионского романа 50-55 (2013)
Романенко Л. В. - Постать Івана Сірка в українській літературі (на матеріалі творів М. Морозенко "Іван Сірко, великий характерник", "Іван Сірко, славетний кошовий") (2013)
Сардарян К. Г. - Колективний портрет доби (на матеріалі книги спогадів "Homoferiens" І. В. Жиленко) (2013)
Орєхов В. В. - Актуальне членування неповних складнопідрядних речень прислівного типу (2013)
Охріменко В. І. - Модальне значення єдиної можливості (на матеріалі італійської мови) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2013)
Титул, содержание (2013)
Богдан Т. П. - Долговая политика государства в условиях глобальной нестабильности (2013)
Костырко Р. А. - Интегрированная модель отчетности компаний: предпосылки, принципы, составляющие (2013)
Дыха М. В. - Принципиальные подходы к определению стратегии социально-экономического развития государства (2013)
Шовкун И. А. - Финансовый потенциал технологического воспроизводства в перерабатывающей промышленности в регионах Украины (2013)
Пасхавер Б. И. - Аграрный сегмент национального богатства (2013)
Мамутов В. К. - Совершенствование системы правового обеспечения экономики в Украине (2013)
Сухина Е. Н. - Развитие методологических подходов к экономической оценке минерально-сырьевых ресурсов, Лобасов А. П., Жишко М. И. (2013)
Чужиков В. И. - Кластерная политика Европейского Союза, Лукьяненко О. Д. (2013)
Жизнь ради науки (2013)
Зверяков М. И. - Цивилизационная идентификация как ключ к экономическому успеху в условиях глобализации (2013)
Говоруха В. В. - Вимоги до здійснення та основні принципи інформаційно-психологічної протидії в інтересах національної безпеки, Даник Ю. Г., Кливець В. В. (2009)
Дзюндзюк В. Б. - Суцільно-якісне управління в діяльності органів влади, Заріцька О. О. (2009)
Клімушин П. С. - Правове регулювання електронного документообігу (2009)
Радченко О. В. - Національна ідея України – ціннісний підхід (2009)
Солових В. П. - Правова держава і класична (адміністративна) модель державного управління: формування та взаємовплив (2009)
Росенко М. І. - Основні критерії аналізу політичної системи суспільства (2009)
Будник М. А. - Сучасний стан і перспективи державного управління регіональним розвитком України (2009)
Гончарова О. В. - Теоретичні уявлення щодо поняття "Економіка знань” (2009)
Ісаєв К. А. - Політичні партії: сучасна соціальна роль і функції (2009)
Левченко Н. В. - Національна ідея як чинник державотворення в Україні (2009)
Погорєлий С. С. - Теоретико-методологічний аспект формування довіри до державної влади (2009)
Пшенична Л. В. - Розвиток державного управління вищою освітою в Україні: проблеми адаптації до умов Болонського процесу (2009)
Шепель О. А. - Сучасний етнополітичний конфлікт: прояви та розв’язання в тоталітарних і демократичних системах (2009)
Яблунівський С. В. - Реалізація державної політики розвитку театрального мистецтва за часів Української Центральної Ради (2009)
Конотопцев О. С. - Конкурентні теорії держави в суспільно-політичній думці Середньовіччя (2009)
Кучабський О. Г. - Макрорегіональний рівень у системі територіального управління України (2009)
Мартиненко В. О. - Екологічний менеджмент як нова парадигма муніципального управління, Машкаров Ю. Г. (2009)
Мордвинцев М. В. - Проблеми впровадження інновацій в управління містом, Карташов С. М. (2009)
Боршош І. С. - Шляхи забезпечення фінансово-економічної самодостатності територіальних громад малих міст, Чернецький Ю. О. (2009)
Ковалевіч І. П. - Зарубіжний досвід залучення громадськості до формування та реалізації місцевої політики (2009)
Протас В. М. - Управління стратегічним розвитком міст: іноземний досвід (2009)
Сидоренко Н. О. - Туризм як складова регіонального розвитку (2009)
Степаненко С. В. - Проблема комунікації органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю (2009)
Єлагін В. П. - Суспільно-політичні та правові механізми системи соціального захисту військовослужбовців в Україні, Дацюк І. П. (2009)
Внукова Н. М. - Державна промислова політика інноваційного кластерного управління (2009)
Дєгтяр А. О. - Підвищення ефективності діяльності органів державного управління у сфері зовнішньої торгівлі: європейський досвід, Світлична Ю. О. (2009)
Бесчастний В. М. - Створення нової нормативно-правової бази державного управління вищою освітою (2009)
Авраменко Н. В. - Механізми фінансування системи охорони здоров’я України (2009)
Ажажа М. А. - Інноваційне підприємництво як чинник економічного зростання держави (2009)
Левченко Н. М. - Порівняльний аналіз сфрмованих у світовій практиці моделей державної підтримки розвитку АПК (2009)
Майстро С. В. - Державне регулювання національного аграрного ринку в умовах глобальної фінансово-економічної кризи (2009)
Орлова Н. С. - Механізми державного регулювання корпоративних відносин в Україні, Настюк С. С. (2009)
Пасемко Г. П. - Особливості тоталітарних державних моделей регулювання аграрних відносин (2009)
Соболь Р. Г. - Формування конкурентного середовища на страховому ринку в Україні (2009)
Статівка Н. В. - Удосконалення методики оцінювання продуктивності галузі сільського господарства для аналізу державної політики (2009)
Малюта О. В. - Удосконалення організації управління у сфері надання населенню житлово-комунальних послу, Воробйова Л. О. (2009)
Груба Г. І. - Реалізація стратегії управління інноваційною діяльністю (2009)
Онищенко О. А. - Механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі (2009)
Плакіда В. Т. - Розвиток державного корпоративного сектора як форма реалізації власності (2009)
Соловйова О. В. - Механізми реалізації державної рекреаційної політики (2009)
Анікієнко В. М. - Функціонування організаційно-правового механізму державного регулювання аграрного ринку регіону (2009)
Бережний Я. В. - Оцінювання як компонент стратегічного планування в державному управлінні (2009)
Боков О. В. - Особливості надання послуг на санаторно-курортне лікування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (2009)
Болдін О. С. - Державне регулювання виставково-ярмаркового бізнесу: досвід зарубіжних країн (2009)
Галушка В. О. - Інформаційне супроводження державної політики у сфері оподаткування (2009)
Гребенюк О. О. - Джерела диференціації економічного і соціального розвитку регіонів (2009)
Канавець М. В. - Потреби молоді в умовах соціально-економічних і ринкових трансформацій (2009)
Кондрашова М. В. - Основа формування регіональної інвестиційної політики і оперативного управління інвестиціями (2009)
Криштоф Н. С. - Фінансово-економічні механізми державного управління розвитку малого та середнього підприємництва в умовах економічної кризи (2009)
Левицький Р. Й. - Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій (2009)
Макаренко О. Є. - Правові, економічні та політичні аспекти формування міжбюджетних відносин (2009)
Мартинюк М. С. - Передумови прийняття стратегічних рішень у державному управлінні (2009)
Міненко В. Л. - Науково-теоретичне обґрунтування понятійного апарату ринку праці (2009)
Серенок А. О. - Комплексний індекс показника готовності до електронного уряду (2009)
Сидора В. С. - Нові форми комунікації в політичній сфері. Світовий досвід застосування блогів (2009)
Процюк С. Л. - Соціальний захист економічно активного населення: сутність, принципи, цілі державної політики (2009)
Шестак І. М. - Умови трансформування та розвитку державного управління сферою промислової власності України в умовах її членства в СОТ (2009)
Шкільова Н. В. - Державна політика регулювання ринку житла в Україні в умовах фінансово-економічної кризи (2009)
Стрельцов В. Ю. - Запровадження механізмів інвестиційного державно-приватного партнерства (2009)
Хаджирадєва С. К. - Методологічні засади формування готовності державних службовців до політичного аналізу, Гречко Т. К. (2009)
Діуліна В. В. - Розвиток професійної компетентності державних службовців засобами освіти (2009)
Дробязко Л. В. - Вплив внутрішніх чинників на збереження та розвиток трудового потенціалу підприємства (2009)
Іорданов А. Є. - Розвиток людських ресурсів як об’єкт державного регулювання: теоретичний аспект (2009)
Хохрякова І. В. - Державне управління у сфері зайнятості молоді в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення (2009)
Ченцов В. В. - Особливості державного управління митними органами в Європейському Союзі: структурно-функціональний аналіз (2009)
Конобеев В. Н. - Битва за римленд: геополитический ресурс стран Восточной Европы в геостратегии США в Евразии (2009)
Савченко Б. Г. - Менеджмент людських ресурсів в органах влади як одна з передумов успішного реформування інституту влади в Україні у рамках інтеграції до ЄС, Будко О. О. (2009)
Аведян Л. І. - Необхідність і проблеми адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, Руденко Ю. С. (2009)
Труш О. О. - Державне управління промисловою безпекою України, Швидич О. І. (2009)
Стефанова О. А. - Механізми державного впливу на реформування системи надання соціальних послуг населенню: досвід Литовської Республіки (2009)
Говоруха В. В. - Методика оцінки інформаційно-психологічної обстановки для визначення заходів протидії загрозам національній безпеці України в інформаційній сфері, Даник Ю. Г., Кливець В. В. (2009)
Корженко В. В. - Державне управління як суб’єктивний фактор суспільного розвитку, Коробко І. В. (2009)
Битяк Ю. П. - Проблемні питання вдосконалення процесу державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні (2009)
Мартиненко В. М. - Державне управління: вчора, сьогодні і завтра (2009)
Михненко А. М. - Проблеми взаємодії інститутів влади і громадянського суспільства та суспільнa безпекa, Месюк М. П. (2009)
Лахижа М. І. - Респонсивність як умова модернізації суспільства (2009)
Орлов О. В. - Чи потрібна нова парадигма в системі науки "державне управління” (2009)
Пасемко Г. П. - Земельна рента як ключова складова регулювання аграрних відносин (2009)
Приходченко Л. Л. - Організаційно-правовий механізм забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади (2009)
Радченко О. В. - Генезис розуміння державно-управлінських цінностей у політичній філософії від Нового часу до кінця ХІХ ст. (2009)
Сичова В. В. - Державний механізм ліквідації опозиції (на прикладі голодоморів в Україні першої половини ХХ ст.) (2009)
Бесчастний В. М. - Державне управління структурною перебудовою вищої освіти в Україні (2009)
Петроє О. М. - Інституціалізація представництва груп інтересів у системі державної політики соціального захисту на місцевому рівні (2009)
Дуравкіна Н. О. - Структура виборчої культури як підсистеми демократичного державотворення (2009)
Кравченко С. Г. - Удосконалення механізму утворення вітчизняного містобудівного продукту (2009)
Погорєлий С. С. - Феномен довіри у зарубіжних і вітчизняних дослідженнях: генезис та сучасний стан наукової теорії (2009)
Теплова Н. А. - Методологія та принципи державного управління у сфері адаптації інвалідів у Німеччині (2009)
Штанська О. В. - Удосконалення організаційно-правового механізму державної політики зайнятості молоді (2009)
Яблунівський С. В. - Державне регулювання розвитку театрального мистецтва в Українській державі гетьмана П. Скоропадського (2009)
Новосьолова Г. Г. - Ефективність функціонування органу державного управління (2009)
Безверхнюк Т. М. - Місце та роль ресурсів регіонального управління в балансі сил, інтересів і політичних відносин "центр-регіон” (2009)
Мордвинцев М. В. - Теоретичні засади інноваційної моделі для управління міським господарством, Карташов С. М. (2009)
Астапова Т. О. - Форми надання послуг громадянам органами місцевого самоврядування (2009)
Ашикова Е. І. - Нормативно-правове забезпечення державної регіональної екологічної політики України (2009)
Барановська Т. М. - Правові аспекти розвитку територіальної громади (2009)
Борщевич Л. О. - Місцевий бюджет як основа фінансової самостійності (2009)
Решевець О. В. - Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій як чинник регіонального розвитку (2009)
Дєгтяр А. О. - Відтворення інтелектуального капіталу в контексті інноваційного розвитку економіки (2009)
Карамишев Д. В. - Особливості фінансування системи охорони здоров’я в умовах соціально-економічних трансформацій (2009)
Гаман П. І. - Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування (2009)
Клімова С. М. - Правові способи бюджетного змінювання (2009)
Левченко Н. М. - Оцінка бюджетної підтримки розвитку АПК України (2009)
Лозинська Т. М. - Експертна оцінка наслідків впливу держави на розвиток продовольчого ринку (2009)
Груба Г. І. - Роль інноваційного розвитку держави в забезпеченні підтримки взаємовигідної співпраці науки та бізнесу (2009)
Домбровська С. М. - Нові реалії державного формування освітньої політики України (2009)
Кондрашов О. М. - Державна промислова політика як ефективний інструмент державного впливу на розвиток промисловості (2009)
Корецький А. В. - Державне регулювання орендних відносин при формуванні землекористувань сільськогосподарських підприємств (2009)
Плакіда В. Т. - Удосконалення державного регулювання діяльності корпорацій державної форми власності (2009)
Плеханов Д. О. - Реалізація державних соціальних гарантій задоволення життєвих потреб сільського населення (2009)
Сиченко В. В. - Основні етапи розвитку державного управління системою вищої освіти (2009)
Франчук І. А. - Особливості механізму державного регулювання енергетики як природної монополії (2009)
Шевченко О. О. - Особливості регіональної політики продовольчої безпеки (2009)
Андрєєв О. В. - Перспективи запозичення світової практики застосування протекціонізму для розвитку автомобілебудування (2009)
Баран М. П. - Симбіоз освіти та економіки в Україні через призму державного управління (2009)
Бєліченко А. В. - Наукове обґрунтування механізму державної експертизи та реєстрації оптових цін виробників на основні лікарські засоби в Україні (2009)
Бєлєвцова Я. С. - Якість – першооснова сфери соціальних послуг (2009)
Борисенко М. Б. - Удосконалення організаційно-правових механізмів державного управління інноваційним розвитком регіональних промислових кластерів (2009)
Вороніна Ю. Є. - Удосконалення державного регулювання продовольчої безпеки (2009)
Гіндес О. Г. - Реалізація соціального напряму аграрної політики держави (2009)
Грем’яцька К. А. - Характеристика ризиків системи недержавного пенсійного забезпечення в контексті діяльності недержавних пенсійних фондів (2009)
Кондрашова М. В. - Державне регулювання інвестиційного ринку в Україні (2009)
Кулінська А. В. - Дослідження діяльності органів фінансового контролю у процесі функціонування фінансово-кредитного механізму державного управління суб’єктами невиробничої сфери України (2009)
Левицький Р. Й. - Засади державної політики у сфері іноземного інвестування (2009)
Надточій А. О. - Визначення критеріїв у комплексному механізмі державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення (2009)
Макаренко О. М. - Історичні та соціальні передумови й основні концептуальні підходи до соціального захисту осіб похилого віку (2009)
Гринь Є. Л. - Механізм удосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу (2009)
Караков С. В. - Механізми оцінки кредитних ресурсів для реалізації інновацій (2009)
Коврига О. С. - Інституціалізація регіональної соціальної політики (2009)
Савоста О. П. - Правове регулювання діяльності у сфері курортів (2009)
Сітніченко А. В. - Удосконалення податкового законодавства як один зі способів збільшення власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування (2009)
Єльчанінов Д. Б. - Вербальний аналіз діяльності органів державного управління (2009)
Чорновол-Ткаченко Р. С. - Роль інтертекстуальності в іншомовному спілкуванні фахівців у сфері державного управління (2009)
Витко Т. Ю. - Пріоритети державної кадрової політики (2009)
Приходько В. А. - Місцева влада у світлі сучасної державної кадрової політики (2009)
Ворона П. В. - Особливості партійної системи у Франції в контексті її розвитку в Україні (2009)
Стрельцов В. Ю. - Інституціональний баланс як гарантія демократії в рамках Європейського врядування (2009)
Євсєєва Г. П. - Державна мова – необхідна складова національної ідеї в контексті європейського історичного досвіду (2009)
Монастирний В. М. - Світовий досвід інтеграційних процесів на регіональному рівні (2009)
Надута Г. М. - Участь громадських організацій у перебудові системи охорони здоров’я в аспекті євроінтеграції України (2009)
Хашиєва Л. В. - Технології партисипативної демократії – базовий елемент зв’язків з громадськістю в сучасному суспільстві: практичний досвід міста Лілль (Франція) (2009)
Грігоріу А. А. - Адміністративно-правове регулювання державної служби в Республіці Молдова (2009)
Титул. Зміст (2010)
Донсков С. И. - Обеспечение иммунологической безопасности переливания эритроцитов , Дубинкин И. В., Каландаров Р. С. (2010)
Мазуренко О. В. - Основні етапи та завдання системи охорони здоров’я при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації природного характеру (2010)
Усенко Л. В. - Трансфузионно-ассоциированное повреждение легких у пациентов в критических состояниях. Современные походы к решению проблемы, Царев А. В., Петров В. В., Дубина В. Н., Панченко Г. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2010)
Гайдукова С. М. - Трансфузіологічне забезпечення програмного лікування онкогематологічних захворювань у дітей , Мороз Г. І., Видиборець С. В., Ковалкіна Л. О. (2010)
Ковалкіна Л. О. - Альбумін – препарат поліфункціональної дії, Мороз Г. І. (2010)
Мороз Г. І. - Вроджений дефіцит ХІ фактору згортання кров, Видиборець С. В., Ковалкіна Л. О. (2010)
Жернов О. А. - Клінічна ефективність застосування гепатотропних інфузійних препаратів у хворих із глибокими та поширеними опіками, Осадча О. І., Боярська А. М., Козинець Г. П., Коваленко О. Н. (2010)
Байрамалибейли И. Э. - Особенности применения эритроцитной массы от доноров-носителей наследственного дефицита глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (2010)
Ходаковский А. В. - Наш опыт проведения индивидуальных подборов тромбоконцентрата , Лыспак С. А., Мишина Е. Ю. (2010)
Біловіл О. М. - Практичний досвід збільшення кількості донорів плазми на Миколаївській обласній станції переливання крові (2010)
Беляков А. В. - Активность симпатоадреналовой системы и формирование стресс-реакции миокарда как ответ на хирургическую агрессию (2010)
Линев К. А. - Сравнение клинического течения и результатов лечения абсцессов печени холангиогенной и криптогенной этиологии (2010)
Тимченко А. С. - Фотодинамічний метод знезараження інфікованої гемотрансмісивними вірусами плазми крові донорів , Сергутіна С. Ю. (2010)
Ніконова О. М. - Вибір етіотропної терапії при лікуванні ротавірусних гастроентероколітів у дітей, Гріценко Є. В., Діка Е. А., Лашина І. М., Гвоздікова О. Б. (2010)
Салманов А. Г. - Аналіз етіології і антибіотикорезистентності основних збудників внутрішньолікарняних інфекцій у хірургічних стаціонарах , Марієвський В. Ф., Налапко Ю. І. (2010)
Доманский А. Н. - Восстановительное лечение больных с последствиями тяжелых полиструктурных повреждений кисти, Хомяков В. Н. (2010)
Сорокіна О. Ю. - Визначення динаміки рівню кортизолу у пацієнтів з тяжкими опіками (2010)
Фролова Е. В. - Келл-контроль доноров и больных с использованием гелевых технологий на Луганской областной станции переливання крови, Бажанова Л. Б., Копытько В. Ф. (2010)
Малыш П. Н. - Тромбоциты человека: оценка альтернативных взвешивающих сред для их хранения, Кондрашев С. А., Гусакова В. Я., Щеголева Н. Б. (2010)
Качмарик Д. Л. - Результати токсикологічного вивчення розчину для ресуспендування еритроцитної маси сахарофосфоксилу, Кондрацький Б. О., Волос О. П., Винарчик М. Й., Панас О. М., Деркач Ю. В., Корецька Н. Р., Новак В. Л. (2010)
Дизик . - Визначення антигенної сумісності організму людини за ознакою ізоімунізації антигенами еритроцитів та перспективи застосування гелевої технології, Павлюк Р. П., Мироненко Г. А. (2010)
Дерпак Ю. Ю. - Показник проникливості мембран еритроцитів як один із критеріїв змін еритропоезу у регулярних донорів крові (2010)
Костюкова Н. І. - Морфологічні зміни в трепанобіоптатах при множинній мієломі, Видиборець С. В. (2010)
Сергієнко О. В. - Динаміка вмісту молочної кислоти в еритроцитах активних донорів крові при корекції порушень метаболізму заліза (2010)
Буднюк О. О. - Прогнозування тяжкої вентиляцiї через лицьову маску: порiвняння рiзних факторiв (2010)
Гур’єв С. О. - Пошкодження опорно-рухового апарату у ВIЛ-iнфiкованих постраждалих з полiсистемною травмою. Клiнiко-нозологiчний аспект , Марку О. Д. (2010)
Доморацький О. Е. - Гама-глутамiлтрансфераза як бiохiмiчний маркер пiсляоперацiйного розладу когнiтивних функцiй, Шлапак I. П. (2010)
Iскра Н. I. - Основнi аспекти патологiї шлунково-кишкового тракту у пацiєнтiв полiклiнiки радiацiйного реєстру з контрактурою Дюпюiтрена у вiддаленому перiодi , Кукуруз Я. С., Кузьмiн В. Ю. (2010)
Мосиенко Б. И. - Динамика временных характеристик сократительной способности миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца при операциях на органах брюшной полости (2010)
Науменко Л. Ю. - Восстановительное лечение больных с отдаленными последствиями повреждений сухожилий разгибателей пальцев кистей , Бондарук Д. А., Кириченко В. Ю. (2010)
Науменко Л. Ю. - Функциональные результаты консервативных и хирургических способов лечения переломов дистального метаэпифиза плечевой кости, Носивец Д. С. (2010)
Некраса А. И. - Эффективность тромболитической терапии у больных инфарктом миокарда , Сопова Т. О., Одуд А. М., Баранов И. Г., Сопова Е. М. (2010)
Пылаев А. В. - Влияние заместительной сурфактантной терапии на показатели поверхностной активности и фосфолипидный состав бронхоальвеолярных смывов у больных с термоингаляционным повреждением (2010)
Тарабрин О. А. - Применение волювена в комплексной коррекции гемокоагуляционных расстройств у больных с острым деструктивным панкреатитом и внутрибрюшной гипертензией, Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г. (2010)
Корж Н. А. - Тромбопрофилактика при эндопротезировании крупных суставов и онкологических поражениях костей, Горидова Л. Д., Леонтьева Ф. С., Головина Я. А. (2010)
Винник Ю. А. - Использование бемипарина натрия в профилактике венозных тромбоэмболий при полостных операциях у онкологических больных, Маланов В. А., Лобортас А. Г., Фомина С. А. (2010)
Георгiянц М. А. - Ниркова гемодинамiка та функцiональний нирок при сепсисi, тяжкому сепсисi та септичному шоку у дiтей, Корсунов В. А. (2010)
Лесной И. И. - Продленная эпидуральная аналгезия после оперативных вмешательств в хирургии и травматологии, Кучин Ю. Л., Климчук Л. В. (2010)
Михайлов В. М. - Маркетингові дослідження щодо підвищення ефективності просування на вітчизняний ринок нових функціональних продуктів, Чуйко М. М., Чуйко А. М. (2014)
Нечепуренко К. Б. - Дослідження термостабільних структурованих емульсій у технології м’ясних січених виробів, Листопадна М. В., Пивоваров П. П. (2014)
Любенко Г. Д. - Визначення молекулярної рухливості води в термостійкій молоковмісній начинці , Обозна М. В., Перцевой Ф. В., Дьяков О. Г. (2014)
Обозна М. В. - Актуальність розробки сирного продукту м’якого з рослинними добавками та дослідження вмісту вільної та зв’язаної вологи в продукті, Перцевой Ф. В., Дьяков О. Г. (2014)
Черно Н. К. - Дослідження умов вилучення спирто- та водорозчинних речовин із культивованих грибів, Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2014)
Кравченко М. Ф. - Безпечність нових борошняних виробів на основі пророщеного зерна пшениці, Криворучко М. Ю., Антоненко А. В. (2014)
Юрченко С. Л. - Дослідження властивостей сучасної рибноїсировини та розробка технології фірмових рибних страв (2014)
Цуканова О. С. - Дослідження перетравлюваності вуглеводів безбілкового хліба в умовах іn vitro, Кучерук З. І. (2014)
Набоков Д. О. - Вплив овочевих кріопаст на час спін-спінової релаксації у макаронному тісті, Гревцева Н. В., Дьяков О. Г., Моргун О. В. (2014)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Використання шроту з плодів розторопші в технології масляного бісквіту, Рогова А. Л., Гогулько Н. В. (2014)
Ботштейн Б. Б. - Удосконалення технології використання пряно-ароматичних сумішей у виробництві м'ясних страв, Чорна Н. В. (2014)
Калакура М. М. - Розробка нової технології десертних виробів, збагачених функціональними інгредієнтами, Щирська О. В. (2014)
Кушнір Н. А. - Основи технології отримання колагену з рибної колагеновмісної сировини (2014)
Дейниченко Г. В. - Визначення показників безпеки напівфабрикатів для молочних коктейлів на основі сколотин, Юдіна Т. І., Рудоченко О. В. (2014)
Дейниченко Г. В. - Аналітичний огляд прогресивних процесів сушіння гідробіонтів, Карнаушенко Ю. В., Гузенко В. В., Мар'єнков Ю. І. (2014)
Потапов В. О. - Аналіз енергоефективності процесу сушіння в тепломасообмінному модуліза умови підвищеного тиску, Гриценко О. Ю. (2014)
Савченко-Перерва М. Ю. - Удосконалення апаратів із зустрічними закрученими потоками для харчових виробництв, Якуба О. Р. (2014)
Постнов Г. М. - Інноваційний спосіб отримання майонезу, Червоний В. М., Василенко В. Ю. (2014)
Постнов Г. М. - Електрохімічний метод визначення швидкості перебігу масообмінних процесів під час засолення океанічної риби, Чеканов М. А., Червоний В. М., Яковлєв О. В. (2014)
Маяк В. І. - Нові високоефективні технології виробництва концентрованих продуктів із плодоовочевої сировини, Маяк О. А., Ляшенко Б. В., Сардаров А. М. (2014)
Білецький Е. В. - Визначення гідравлічних опорів під час течії степеневих рідин, Петренко О. В. (2014)
Черевко О. І. - Про створення індивідуальних систем управління харчуванням лікувального призначення, Крутовий Ж. А. (2014)
Головко М. П. - Формування нових поживних властивостей варених ковбас, Колесник Т. Л., Яковлєв І. О. (2014)
Постнова О. М. - Дослідження впливу нетрадиційної сировини з оболонки гречки на властивості бісквіта, Лисюк Г. М., Париш П. С. (2014)
Свідло К. В. - Концепція прогнозування рівня якості кулінарної продукції геродієтичного призначення, Пересічний М. І. (2014)
Прісс О. П. - Скорочення втрат під час зберігання овочів, чутливих до низьких температур, Калитка В. В. (2014)
Самохвалова О. В. - Зміни показників якості маффінів оздоровчого призначення під час зберігання, Касабова К. Р. (2014)
Камсуліна Н. В. - Дослідження впливу технологічних чинників на функціонально-технологічні властивості тваринних білків фірми "Scanflavour", Дроменко О. Б., Городажев Д. А. (2014)
Дюкарева Г. І. - Вплив водного екстракту стевії на кінетику набрякання агару, Соколовська О. О. (2014)
Прісс О. П. - Якісні показники зелені петрушки під час зберігання з використанням гідрогелю та антиоксидантів, Кулик А. С. (2014)
Сердюк М. Є. - Прогнозування якісних технічних показників плодів яблуні залежно від стресових абіотичних факторів, Байбєрова С. С. (2014)
Дьяков О. Г. - Особливості визначення часу спін-спінової релаксації в рідких харчових продуктах, Воронцова Ж. В., Торяник О. І. (2014)
Хомич Г. П. - Використання ферментативного каталізу під час виробництва соку з чорниці (2014)
Малафаєв М. Т. - Обертання молекул води як рух сферичного маятника в неоднорідному полі сил (2014)
Крутовий Ж. А. - Системи харчування лікувально-профілактичної дії та математичний інструментарій для їх створення (2014)
Артамонова М. В. - Оптимальні умови екстракції барвних речовин кріас-порошку з чорноплідної горобини, Пілюгіна І. С. (2014)
Мостова Л. М. - Моделювання впливу технологічних параметрів на час термічної обробки харчових продуктів, Комарова М. О., Мартиненко Л. Г. (2014)
Медведкова І. І. - Аналіз вмісту білків та амінокислот під час зберігання свіжих культивованих грибів Pleurotus ostreatus (2014)
Потапов В. О. - Тривалість заморожування харчової сировини з урахуванням теплофізичних характеристик, Семенюк Д. П. (2014)
Сорокіна С. В. - Проведення екпертизи твердого туалетного мила, Акмен В. О. (2014)
Шайхлісламов З. Р. - Актуальні питання розвитку інформаційних технологій під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, Янушкевич Д. А. (2014)
Гірінова Л. В. - Можливості технологій cloud computing у дистанційному навчанні, Сибірякова І. Г. (2014)
Лебединець І. В. - Застосування комп’ютерного моделювання під час проведення лабораторних робіт, Саєнко С. Ю., Костенко С. М. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Говоруха В. В. - Зовнішня дезінформація органів державного управління в сучасних умовах. Особливості здійснення, Даник Ю. Г., Кливець В. В. (2008)
Гонюкова Л. В. - Політичні партії як суб’єктивні чинники державно-політичної кризи (2008)
Древаль Ю. Д. - Управлінська діяльність і формування парламентських комітетів (досвід зарубіжних країн) (2008)
Ковальова Т. В. - Мовне питання в електоральному просторі України (2008)
Конотопцев О. С. - Зародження уявлень про державу як інституцію в Стародавньому Світі (2008)
Лахижа М. І. - Теоретичні та правові аспекти модернізації цивільної служби в Польщі (2008)
Пасемко Г. П. - Власність на землю як фактор державного регулювання аграрних відносин (2008)
Котуков О. А. - Минуле, сучасне та майбутнє українських "лівих” (2008)
Алексєєв В. М. - Самоорганізаційний потенціал українського суспільства (2008)
Євграфов О. Є. - Теоретичні аспекти державного регулювання земельних ресурсів в Україні (2008)
Марасюк С. С. - Етнокультурна складова розбудови сучасної української державності (2008)
Тимохін М. Г. - Аналіз передвиборчих програм політичних партій та блоків напередодні позачергових виборів 2007 р. (2008)
Кузнецов А. О. - Гіпотеза в галузі науки "Державне управління” (2008)
Конотопцева Ю. В. - Соціальна ідентифікація громадян як спосіб формування позитивного ставлення до державно-управлінської еліти України (2008)
Драгомирецька Н. М. - Комунікативні проекти на регіональному рівні та практика їх реалізації в процесі демократичного врядування (2008)
Чала Н. Д. - Вплив зовнішніх чинників на формування регіональної промислової політики України (2008)
Ворона П. В. - Сприяння місцевому розвитку через активізацію роботи громад (2008)
Клімова С. М. - Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування в бюджетній сфері (2008)
Галкін В. М. - Ефективне управління комунальною власністю як пріоритет діяльності органів місцевого самоврядування (2008)
Дітковська М. Ю. - Моделювання системи інформаційно-аналітичного забезпечення обласної державної адміністрації (2008)
Заяць Д. Д. - Хартії середньовічних міст Західної Європи як історичний попередник статутів територіальних громад (2008)
Івлев Р. Є. - Соціокультурна складова місцевого самоврядування в Україні: ідеологічне підґрунтя та законодавчі підстави (2008)
Кобізська А. В. - Моніторинг правового середовища економічного розвитку регіонів (2008)
Приходько В. А. - Голови державних адміністрацій як суб’єкти діяльності місцевих органів влади (2008)
Шаповалова І. В. - Механізми функціонування, регулювання та управління як засоби державного впливу на соціально-економічний розвиток регіонів (2008)
Єлагін В. П. - Роль соціальної держави в забезпеченні добробуту населення (2008)
Клімушин П. С. - Засоби обміну конфіденційною інформацією в системі електронного уряду, Серенок А. О. (2008)
Майстро С. В. - Удосконалення механізму державного регулювання аграрного ринку в умовах членства України в СОТ (2008)
Мельниченко О. А. - Роль земельних відносин у формуванні бюджетів рад базового рівня, Шевченко А. С. (2008)
Миколайчук М. М. - Реформування структури господарського комплексу як інструмент державного регулювання економіки регіону (2008)
Бражко О. В. - Механізми державного регулювання зайнятості населення (2008)
Груба Г. І. - Основні пріоритети органів державного управління у сфері інноваційної діяльності в України (2008)
Ларионов Д. Г. - Внешнеэкономические связи и обеспечение национальной энергетической безопасности Республики Беларусь (2008)
Плакіда В. Т. - Історичні передумови приватизації державного майна в Україні (2008)
Сиченко В. В. - Державні механізми фінансування освітніх закладів (2008)
Статівка Н. В. - Концепція державного управління продуктивністю аграрного сектора (2008)
Франчук І. А. - Методологічні засади діяльності держави щодо регулювання електроенергетики (2008)
Бєлєвцова Я. С. - Якісні соціальні послуги на трансформаційному етапі становлення українського суспільства (2008)
Дацюк І. П. - Зміна соціально-політичних пріоритетів держави і суспільства в період реформування збройних сил України (2008)
Галушко В. О. - Удосконалення механізмів державного регулювання фінансового лізингу в аграрній сфері АПК України (2008)
Гіндеc О. С. - Формування ефективної системи управління в агропромисловому виробництві (2008)
Дроздова Т. В. - Модель молодіжної політики як умова формування методів залучення молоді до державно-управлінської діяльності (2008)
Жадько К. В. - Об’єктивні організаційні та політико-правові чинники формування законодавства з міжнародного туризму (2008)
Захарова С. Г. - Державне регулювання туристичної галузі в Україні (2008)
Котляревський Ю. О. - Складові забезпечення якості медичних послуг в умовах трансформаційних перетворень у системі охорони здоров’я (2008)
Макаренко О. М. - Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин (2008)
Манзя М. В. - Основні сутнісні та змістовні характеристики механізму соціально-орієнтованого управління (2008)
Мінаєва І. М. - Відкритість і прозорість діяльності органів публічної влади (2008)
Омаров А. Е. - Державне регулювання міжрегіонального розвитку в Україні (2008)
Петров О. Г. - Розвиток інтелектуального капіталу та інтеграція України до світової спільноти (2008)
Шевська О. І. - Удосконалення механізмів державного регулювання житлово-комунального господарства (2008)
Шевцов В. Г. - Роль державного фінансування медичної галузі в умовах реформування (2008)
Шестакова А. В. - Сучасні технології управління туристичною галуззю малого історичного міста (2008)
Говоруха В. В. - Проблеми професійної підготовки державних службовців: системний погляд, Мельников О. Ф. (2008)
Савченко Б. Г. - Фактори підвищення ефективності роботи державних службовців, Боковикова Ю. В. (2008)
Козак І. І. - Ефективний керівник: становлення та перспективи, Веселяк І. Й. (2008)
Грігоріу А. А. - Особливості використання автоматизованої інформаційної системи "Реєстр державних посад і державних службовців” у Республіці Молдова (2008)
Самойлюк О. Г. - Роль і місце апарату Верховної Ради України в системі парламентського контролю (2008)
Камаса М. В. - Міжнародні відносини: проблеми визначення поняття та його взаємозв’язок із державним управлінням (2008)
Коваленко Є. О. - Гуманістичні аспекти діяльності Європейського Союзу (2008)
Козенко Р. В. - Політична модернізація країн Центральної і Східної Європи: порівняльна характеристика (2008)
Стеценко Є. В. - Інститут міжгалузевої координації в процесі державного управління зовнішньоекономічною діяльністю (2008)
Титул, содержание (2013)
Хвесик М. А. - Управление развитием национальной экономики в контексте действия глобальных процессов, Сундук А. Н. (2013)
Быткин С. В. - Ценовые переговоры по импорту огнеупорных материалов с применением расчетно-аналитических методов анализа технико-коммерческих предложений зарубежных поставщиков, Литвин В. М., Редько А. Г. (2013)
Шовкун И. А. - Финансовый потенциал технологического воспроизводства в перерабатывающей промышленности в регионах Украины (2013)
Савлук С. М. - Усиление стабилизационной роли собственного капитала банков (2013)
Попова О. Л. - Оценка общественных убытков и размера возмещения за ухудшение качества сельскохозяйственных земель (2013)
Шлапак А. В. - Стратегические направления развития отрасли мясного скотоводства в Украине (2013)
Запатрина И. В. - Тарифная политика как критический фактор развития жилищно-коммунальной сферы, Лебеда Т. Б. (2013)
Небрат В. В. - Историко-финансовые исследования в украинской экономической мысли ХІХ – начала ХХ в. (2013)
Ефименко Т. И. - Научный портрет выдающегося украинского ученого-финансиста и государственного деятеля Г. А. Пятаченко, Гасанов С. С., Голубка С. М. (2013)
Ли Синь - К вопросу о социальной ответственности транснациональных корпораций в Китае (2013)
Титул, содержание (2013)
Цыганов С. А. - Проблемы устойчивого развития в контексте неолиберальной модели глобализации, Яншина А. Н. (2013)
Федулова Л. И. - Инновационный вектор развития промышленности Украины (2013)
Киндзерский Ю. В. - К основам стратегии и политики развития промышленности (2013)
Ковтун О. И. - Инновационные стратегии предприятий: теоретико-методологические принципы (2013)
Мортиков В. В. - Издержки соблюдения закона в современной экономике (2013)
Городецкий А. Е. - Антикризисное регулирование и модели посткризисного развития России (2013)
Небрат В. В. - Историко-финансовые исследования в украинской экономической мысли ХІХ – начала ХХ в. (2013)
Либанова Э. М. - Новая идеология национального развития (2013)
Сиденко В. Р. - Куда ведут пути глобальной экономики? (К выходу в свет неординарного исследования) (2013)
Пасхавер Б. И. - Исторический и теоретический аспекты глобалистики и ее эволюция в Украине и России (2013)
Титул, содержание (2013)
Даниленко А. И. - Совершенствование модели управления экономикой и финансовые механизмы ее реализации (2013)
Федулова Л. И. - Инновационный вектор развития промышленности Украины (2013)
Киндзерский Ю. В. - К основам стратегии и политики развития промышленности (2013)
Фурдычко О. И. - Вопросы экономики землепользования в процессе ведения лесоводства в законодательстве Украины (2013)
Городецкий А. Е. - Антикризисное регулирование и модели посткризисного развития России (2013)
Сацик В. И. - Ключевые факторы становления конкурентоспособных университетов (2013)
Буркинский Б. В. - Экономическая диагностика развития регионов: от идеи к воплощению (2013)
Тарасевич В. Н. - Современная теория самоорганизации экономических систем (2013)
Титул, содержание (2013)
Геец В. М. - Выход из кризиса (Размышления над актуальным в связи с прочитанным), Гриценко А. А. (2013)
Филюк Г. М. - Административные барьеры входа на рынок в Украине и их влияние на развитие предпринимательства (2013)
Герасименко А. Г. - Микроэкономический анализ дифференциации товаров как источника рыночной власти (2013)
Яценко А. Ю. - Каналы и индикаторы распространения кризисных явлений в экономике Украины (2013)
Козюк В. В. - Фискальный рубикон резервных валют (2013)
Зализко В. Д. - Влияние агрохолдингизации сельскохозяйственных предприятий на социально-экономическое развитие сельских территорий (2013)
Бойченко Э. Б. - Диагностика воспроизводства населения региона (2013)
Липчук В. В. - Социальная кооперация: суть, значение, опыт, Липчук Н. В. (2013)
Титул, содержание (2013)
Геец В. М. - Какое будущее у социального государства? (2013)
Радионов Ю. Д. - Результативность бюджетных программ как основа динамического развития Украины (2013)
Высочин И. В. - Розничный товарооборот предприятий как индикатор социально-экономического развития Украины (2013)
Лагутин В. Д. - Приоритеты ценового (тарифного) регулирования естественных монополий в Украине, Боровик Ю. И. (2013)
Назаренко Р. В. - О практическом применении модели экономического размера заказа (2013)
Соколова З. С. - Успехи и проблемы региональной интеграции зоны франка CFA в Западной и Центральной Африке (2013)
Добряк Д. С. - Эффективность экологобезопасного землепользования в Украине в рыночных условиях, Будзяк В. М., Будзяк О. С. (2013)
Известный ученый-экономист, дипломат высокого уровня (2013)
Титул. Зміст (2010)
Морозова Н. С. - Обеспечение эпидемиологической безопасности пациентов при использовании наркозно-дыхательной аппаратуры, Налапко Ю. И., Клименко И. В., Несвижская И. И., Морозова Е. В. (2010)
Сурков Д. Н. - Виды кардиоваскулярных расстройств у новорожденных детей, Капустина О. Г., Снисарь В. И. (2010)
Новоскольцева И. Г. - Острые желудочно-кишечные кровотечения как осложнение у больных с хронической почечной недостаточностью (2010)
Салманов А. Г. - Передача антибіотикорезистентних патогенів нозокоміальних інфекцій (2010)
Поліщук М. Є. - Гіпонатріємічні синдроми в неврології та нейрохірургії, Обливач А. А., Гончарук О. М. (2010)
Кузьмін В. Ю. - Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення з точки зору медицини катастроф, Гур’єв С. О., Іскра Н. І., Терент’єва А. В. (2010)
Рощін Г. Г. - Мобільні медичні формування служби медицини катастроф, Мазуренко О. В. (2010)
Курсов С. В. - Інфузійна терапія у хворих з абдомінальним сепсисом при високій оцінці тяжкості стану за шкалою APACHE-II (2010)
Георгіянц М. А. - Стан систолічної, діастолічної функції правого шлуночка та легеневої гемодинаміки при септичному шоці і тяжкому сепсисі у дітей, Корсунов В. А. (2010)
Марков Ю. І. - Наступність надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з політравмою на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах (2010)
Згржебловская Л. В. - Стратегия адреномиметической коррекции и маркеры метаболического ответа при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой (2010)
Малиш І. Р. - Застосування препарату Біоцерулін у комплексі інтенсивної терапії у постраждалих з тяжкою політравмою, Згржебловська Л. В., Бешлей І. А., Дворськи П. Д. (2010)
Корж Н. А. - Тромбопрофилактика при эндопротезировании крупных суставов и онкологических поражениях костей, Горидова Л. Д., Леонтьева Ф. С., Головина Я. А. (2010)
Страфун С. С. - Застосування васкуляризованого трансплантату малогомілкової кістки в заміщенні сегментарних дефектів діафіза довгих кісток верхніх кінцівок, Курінний І. М., Страфун О. С. (2010)
Борзых А. В. - Первичное реконструктивно-восстановительное лечение при открытых сочетанных повреждениях кисти, Погориляк А. Й., Труфанов И. М., Варин В. В., Борзых Н. А. (2010)
Головченко В. В. - Опыт лечения закрытых переломовывихов средних фаланг II-V пальцев кисти (2010)
Борзых А. В. - Лечение повреждений сухожилий сгибателей пальцев кисти и нервов в 1-3 зонах, Оприщенко А. А., Кравченко А. В., Ковальчук Д. Ю., Тараненко Е. В. (2010)
Борзых А. В. - Особенности диагностики и лечения стенозирующего лигаментита, Ковальчук Д. Ю., Труфанов И. М., Погориляк А. И., Оприщенко А. А. (2010)
Страфун С. С. - Новий трансоссальний шов сухожилка, Гайович В. В., Безуглий А. А. (2010)
Фисталь Э. Я. - Гистоморфологические изменения, развивающиеся в тканях посттравматической трофической язвы нижних конечностей, Арефьев В. В., Шевченко Т. И., Попандопуло А. Г. (2010)
Филиппенко В. А. - Применение укрепления восстановленных элементов в хирургическом лечении свежих повреждений крестообразных связок коленного сустава у спортсменов, Шишка И. В., Банит О. В., Бабич Ю. А. (2010)
Гребенюк А. М. - Эффективность 5% мази "Хондроксид®" и 5% мази ибупрофена у больных с гонартрозом, Ивашутин Д. А., Белозеров А. А. (2010)
Статинова Е. А. - Применение комплексной нейропротекции в терапии ишемического инсульта, Черний Т. В., Ткачева Е. Л., Куглер С. Е. (2010)
Супрун Э. В. - Влияние ронколейкина на активность системы оксида азота в головном мозге крыс с экспериментальным геморрагическим инсультом (2010)
Іванюшко О. В. - Аналіз деяких показників складу крові у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою в гострому посттравматичному періоді (2010)
Перекрест Ю. А. - Диастолическая и эндотелиальная дисфункция у больных с гипертонической болезнью, Чабанная Е. С. (2010)
Тарабрин О. А. - Сочетание продленной эпидуральной анестезии с бемипарином как вариант омплексной коррекции состояния тромбоопасности у больных с экстирпацией матки, Тютрин И. И., Туренко А. В., Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Кирпичникова Е. П. (2010)
Лубяная С. С. - Опыт применения неинвазивной ИВЛ у беременных с дыхательной недостаточностью, обусловленной вирусной пневмонией, Опренко В. А., Касенкин А. А., Яцкив Ю. В., Школа Л. И. (2010)
Можаєв Є. О. - Виразність синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на гостру деструктивну пневмонію (2010)
Снисарь В. И. - Применение эспумизана как средства улучшения подготовки детей к лапароскопическим вмешательствам, Антонюк А. Н., Галандин С. В. (2010)
Радомская Е. Ю. - Частота и этиопатогенез полипов желудка (2010)
Лисовой Р. В. - Гнойные осложнения после операции Гартмана (2010)
Косенко Ю. А. - Виды и частота возникновения новообразований печени (2010)
Марков Ю. І. - Практика катетеризації стегнової вени (2010)
Тютрин И. И. - Применение нового метода исследования функционального состояния системы гемостаза в клинической практике, Тарабрин О. А., Стеценко А. И., Щербаков С. С., Гариченко Д. Г. (2010)
Бондар М. В. - Перспективи застосування "Інфезолу-40" та "Інфезолу-100" в практиці інтенсивної терапії, Доморацький О. Е. (2010)
Юревич Н. А. - Оценка информативности биоиндикационных методов у больных с круглогодичным аллергическим ринитом (2010)
Соколов А. С. - Случай успешного лечения массивного внутрибрюшного кровотечения, Кириченко С. В., Якунин Д. Е. (2010)
Маляренко В. - Окремі проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні (2008)
Долежан В. - Роздуми над проектом нової редакції Закону України "Про прокуратуру" (2008)
Ніндипова В. - Конституційні засади прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу: проблеми розвитку, співвідношення, перспективи (2008)
Шаповал Т. - Правовий статус фізичної особи: деякі питання теорії (2008)
Тихий В. - Сучасні проблеми застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки (2008)
Бойко А. - Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні (2008)
Куц В. - Об’єкт незаконного використання електричної та теплової енергії, Кириченко Ю. (2008)
Хряпінський П. - Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правових норм (2008)
Невмержицький Є. - Механізми протидії корупції: стан та проблеми вдосконалення (2008)
Чепелюк О. - Соціальне і кримінологічне призначення інститутів амністії та помилування (2008)
Негодченко О. - Адміністративні та інші правовідносини у діяльності право-охоронних органів: проблеми співвідношення (2008)
Кагановська Т. - Система управління якістю кадрового забезпечення державного управління в Україні (2008)
Дьомін Ю. - Захист органами прокуратури економічних інтересів України на митному кордоні (2008)
Софієв С. - Наслідки запровадження нового порядку оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи (2008)
Соколов А. - Cледственный комитет при прокуратуре Российской Федерации – феномен или шаг к дальнейшей реформе предварительного следствия в России (публікується російською мовою) (2008)
Шутак І. - Застереження міжнародних нормативних правових актів (загальнотеоретичні й типологічні аспекти) (закінчення) (2008)
Винокурова І. - Європейські критерії розумного строку розгляду справ та їх застосування адміністративними судами України (2008)
Плисюк Н. - Питання застосування покарання за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2008)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2008)
Хроніка міжнародних зв’язків (2008)
Титул, содержание (2013)
Зверяков М. И. - В поисках выхода из кризиса (2013)
Мазур В. Л. - Анализ правительственных программ поддержки металлургии Украины, Тимошенко М. В. (2013)
Ильяшенко С. Н. - "Зеленый” туризм как одно из направлений устойчивого развития региона, Ильяшенко Н. С., Щербаченко В. А. (2013)
Чаленко А. Ю. - Методика определения экономического потенциала (2013)
Волохова И. С. - Проблемы распределения расходных полномочий между уровнями власти в Украине (2013)
Шубравская Е. В. - Перспективы модернизации аграрного сектора Украины, Прокопенко Е. А. (2013)
Павлюк Т. И. - Проблемы занятости сельского населения в Украине (2013)
Мищенко В. С. - Совершенствование рентного регулирования в недропользовании (2013)
Титул, содержание (2013)
Тарасевич В. Н. - Об ориентирах и направлениях выхода из кризиса (2013)
Катаев А. А. - Опыт и перспективы энергосбережения ресурсоемких предприятий горно-металлургического комплекса Украины (2013)
Кудряшов В. П. - Фискальная консолидация и ее эффекты (2013)
Шовкун И. А. - Высокотехнологичные услуги во внешней торговле: мировой опыт и украинские реалии (2013)
Звягильский Е. Л. - Уровень заработной платы – индикатор эффективности программы экономических реформ (2013)
Король С. Я. - Нормативные документы по социальной ответственности бизнеса (2013)
Кiвалов С. В. - Мiжнародне кримiнальне правосуддя: вiд Нюрнберзького вiйськового трибуналу до мiжнародного кримiнального суду (2009)
Антипенко В. Ф. - Международное антитеррористическое право в условиях глобального кризиса (2009)
Зелинская Н. А. - Международное уголовное право в условиях глобализации преступности (2009)
Гороховская Е. В. - Агрессия как международное преступление: генезис развития понятия (2009)
Nataliya Dryomina-Voloc - A human being – a value, instrument or subject of international policy? (2009)
Богуш Г. И. - "Прокурор против аль-Башира": ордер на арест и иммунитет действующего главы государства (2009)
Пашковський М.I. - Кримiнальне право ЄС: вiд Паризької угоди до Лiсабону (2009)
Гловюк И. В. - Модель расследования в процедуре международного уголовного суда (2009)
Нестеренко С. С. - Механизм защиты прав человека в международном экстрадиционном праве (2009)
Середа Г. Г. - Морське пiратство як глобальна проблема сьогодення (2009)
Короткий Т. Р. - Международно-правовые аспекты борьбы с пиратством в районе сомали, Ладыненко А. П. (2009)
Черкес М. Е. - Использование силы в международных отношениях (2009)
Репецький В. М. - Поняття та ознаки воєнних злочинiв, Лисик В. М. (2009)
Гнатовский Н. Н. - Обычай как источник современного международного гуманитарного права (2009)
Ладыненко А. П. - Виды вооруженных конфликтов и применимое к ним право (2009)
Доди К. В. - Некоторые проблемы правовой квалификации беспорядков внутри страны и ситуаций внутренней напряженности (2009)
Кулик Е. - Запрещенные методы ведения войны и их применение в современных вооруженных конфликтах (2009)
Коннова Е. В. - Применение термина "односторонний акт государства" в международном гуманитарном праве (2009)
Толочко О. Н. - Режим военной оккупации в современном международном гуманитарном праве (2009)
Поєдинок О. Р. - Збереження та вiдновлення сiмейних зв’язкiв бiженцiв у мирний час та пiд час збройних конфлiктiв (2009)
Фесечко Л. И. - Проблемы поиска лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта (2009)
Короткий Т. Р. - К вопросу о правомерности применения термина "незаконный комбатант" (2009)
Процун С. С. - Правовые аспекты деятельности администрации президента США по ликвидации тюрьмы в Гуантанамо Бей (2009)
Титул. Зміст (2011)
Поздравляем! (2011)
Гур’єв С. О. - Досвід розбудови територіальної ланки Державної служби медицини катастроф на прикладі Дніпропетровської області, Шевченко Р. А. (2011)
Колесников А. Н. - Проблемы оказания неотложной помощи пациентам с травматическим шоком и основные направления организации и интенсивной терапии, Серединская А. И., Симаков М. М., Бутко А. С., Стасюк В. Н., Высочин В. Н., Лозовский Р. С., Андреева Т. В., Мендзяк Р. М. (2011)
Філик О. В. - Критерії волемічної ресусцитації у дітей з тяжким сепсисом/септичним шоком (2011)
Згржебловська Л. В. - Вплив модифікованої інфузійної терапії та адреноміметичної корекції на показники транспорту, споживання кисню та периферичного кровообігу при розвитку синдрому поліорганної недостатності у постраждалих з тяжкою політравмою (2011)
Козинець Г. П. - Клінічна ефективність застосування препарату "Аміносол НЕО" у хворих із глибокими та поширеними опіками, Осадча О. І., Боярська Г. М., Циганков В. П., Ісаєнко Н. П., Солодкий Ю. А. (2011)
Иващенко Т. И. - Возможности парентерального питания в комплексном лечении маловесных детей, Иващенко О. В. (2011)
Русин В. І. - Дисфункція ендотелію у хворих на цироз печінки з ознаками печінкової енцефалопатії та шляхи її корекції, Сірчак Є. С., Івачевський М. М., Петричко О. І. (2011)
Коломоєць О. М. - Якісний та кількісний склад мікрофлори клубової кишки залежно від терміну гострої тонкокишкової непрохідності (2011)
Кебкало А. Б. - Клітинна та тканинна терапія в комплексному лікуванні хворих на панкреонекроз, Лобинцева Г. С., Шаблій В. А. (2011)
Бишовець С. М. - Досвід застосування трибудату для профілактики синдрому післяопераційної нудоти та блювання в абдомінальній хірургії (2011)
Комаревцева И. А. - Роль опиоидов в регуляции активности ренин-ангиотензиновой системы, Комаревцева Е. В., Бука Н. А., Филиппова О. И., Заика А. В., Комаревцев В. Н., Хворастяной К. В., Тачко А. В., Мажник А. Е., Рами Мухаммед Салим Юсеф, Соловьева И. В., Бриндак Д. В. (2011)
Салманов А. Г. - Чи представляє собою ризик лікарняне середовище для передачі резистентних бактерій, Марієвський В. Ф. (2011)
Мальцева Л. А. - Эртапенем в комплексе эмпирической антибактериальной химиотерапии тяжелого сепсиса и септического шока, Мосенцев Н. Ф., Черненко В. Г. (2011)
Підгірний Я. М. - Інтенсивна терапія у хворих з гострою дихальною дисфункцією, яка зумовлена "вірусно-бактеріальною" пневмонією: алгоритми та проблеми (2011)
Лесной И. И. - Сравнение аналгетического эффекта декскетопрофена и омнопона у хирургических больных в отделении интенсивной терапии, Черний В. И., Малыш И. Р. (2011)
Погребняк В. В. - Опыт хирургического лечения опухолей сердца, Морозов Н. В., Клянчин А. С., Долгополов В. В., Потий В. В., Перепелица С. В., Кедалашвили Г. Е., Мирошниченко А. А., Остапенко С. Ю., Пачевский В. А. (2011)
Зозуля І. С. - Залізодефіцитна анемія як фактор ризику ішемічного інсульту в молодому віці, Видиборець С. В., Мардзвік В. М., Сергієнко О. В. (2011)
Хитрий Г. П. - Вплив препаратів на основі кверцетину на неспецифічний імунний захист при гострому холодовому стресі (2011)
Учкин И. Г. - Рациональная инфузионная терапия при хронической венозной недостаточности, осложненной трофическими нарушениями, Талов Н. А. (2011)
Компанієць М. Г. - Тотальний мезентеріотромбоз тонкого кишечника. Смертний вирок чи повне одужання, Мороз В. А., Бєлік Ю. І. (2011)
Содержание (2014)
Чумаченко В. И. - Главный конструктор систем управления ракет и космических аппаратов, Кузнецов Ю. А. (2014)
Иванов В. И. - Комбинированный метод прогнозирования параметров движения центра масс космического аппарата (2014)
Чумаченко А. В. - Создание перспективного программно-технического комплекса для испытаний на радиационную стойкость космических аппаратов, Лукьянович А. Е., Корсиченко И. В. (2014)
Юрченко Ю. Б. - Методы обеспечения отказоустойчивости встроенных систем на однокристальных микрокомпьютерах (2014)
Кулик А. С. - Рациональное управление работоспособностью аэрокосмических объектов при дестабилизирующих воздействиях (2014)
Суббота А. М. - Разработка алгоритмов работы блоков диагностирования для современных технических систем управления, Симонов В. Ф., Хливнюк В. А. (2014)
Чухрай А. Г. - Разработка интеллектуальной программы, обучающей умениям строить частотные характеристики непрерывных систем автоматического управления, Шаталова М. О. (2014)
Жежера И. В. - Малогабаритная бесплатформенная инерциальная навигационная система автономного летательного аппарата с коррекцией от спутникового навигационного приемника, Будиба Уисам, Фирсов С. Н. (2014)
Благодарный И. П. - Модели деградации и редеградации матричных спецпроцессоров реального времени (2014)
Черепашук Г. А. - Повышение точности взвешивания и центровки летательных аппаратов, Потыльчак А. П., Борзенкова А. В. (2014)
Макаров А. Л. - Методы математического описания протяженных объектов спутниковой съемки (2014)
Митиков Ю. А. - Совершенствование гелиевой системы наддува путем нагрева баллонов горючим, Петренко Р. М. (2014)
Оранский А. И. - Теоретические аспекты форсированных ресурсных испытаний катодов электроракетных двигателей, Долгов А. С., Оранская Д. А. (2014)
Таран А. А. - Эмиссионные свойства и отравляемость направленно закристаллизованного катодного материала 60 % GdB6 - 40 % VB2 (по массе), Кислицын А. П., Филиппов В. Б., Падерно В. Н., Мартыненко А. Н. (2014)
Кондратьев А. В. - Терморазмеростабильность корпуса сканера высокой разрешающей способности космического аппарата из трехслойных панелей с углесотопластом, Харченко М. Е. (2014)
Планковский С. И. - Моделирование теплообмена при затухании ударных волн в замкнутой камере, Шипуль О. В., Трифонов О. В., Палазюк Е. C., Малашенко В. Л. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Бурчинский С. Г. - Возможность достижения сочетанного когнитивного и анксиолитического эффектов как новое направление фармакотерапии в ангионеврологии (2011)
Волошина Н. П. - Неврологическое обследование больных в вегетативном состоянии, Маньковский Д. С., Курик Е. Г. (2011)
Волох Ф. А. - Коррекция эндотелиальной дисфункции у больных с хроническими церебральными ишемиями и дисциркуляторными энцефалопатиями (2011)
Дубенко О. Е. - Сравнительная эффективность различных подходов в профилактическом лечении мигрени, Сотников Д. Д. (2011)
Литвиненко Н. В. - Вплив препарату "вазонат" на помірні когнітивні розлади при хронічних порушеннях мозкового кровообігу, Дельва І. І., Дельва М. Ю. (2011)
Супрун Э. В. - Коррекция ронколейкином неврологических и когнитивных нарушений в условиях билатеральной окклюзии общих сонных артерий у крыс (2011)
Зільберблат Г. М. - Сучасні форми надання наркологічної та психіатричної допомоги сільському населенню України, Зінченко О. М., Войтюк Г. І., Лісовенко В. Л. (2011)
Марута Н. О. - Організація роботи поліпрофесіональної бригади при наданні психіатричної допомоги в Україні (2011)
Абрамов В. А. - Оптимизация приспособительного поведения больных с впервые диагностированной шизофренией, Ряполова Т. Л. (2011)
Влох І. Й. - Особливості транспорту моновалентних іонів крізь мембрану еритроцитів при параноїдній шизофренії в стадії ремісії із астено-депресивною симптоматикою, Цьона А. Р., Даниленко Ю. М. (2011)
Гончаров В. Е. - Особенности социальной реабилитации болеющих шизофренией (2011)
Данилова М. В. - Клинико-психопатологические закономерности формирования депрессивных расстройств при рассеянном склерозе (2011)
Казакова С. Е. - Клинико-психопатологические особенности сосудистых психозов, Бондарь Р. Б. (2011)
Криворотько Я. В. - Динамика формирования непсихотических психических расстройств у беременных по триместрам беременности (2011)
Кудинова Е. И. - Клиника, диагностика и принципы психотерапевтической коррекции соматоформной дисфункции сердечно-сосудистой системы (2011)
Мажбиц В. Б. - Психосоциальные аспекты проблемы шизофрении (2011)
Марута Н. О. - Клініко-психопатологічні особливості депресій та їх терапія у осіб похилого віку, Панько Т. В. (2011)
Михайлов В. Б. - Непсихотические психические расстройства у лиц, перенесших ишемический мозговой инсульт (2011)
Овчаренко М. О. - Оцінка індексу спроможності до прийняття конструктивних рішень в стресових ситуаціях у осіб молодого віку, Сосін І. К., Вороніна Т. Г., Овчаренко Т. М. (2011)
Огоренко В. В. - Проблемы диагностики новообразований головного мозга с психопатологическим типом клинической манифестации опухолевого процесса (2011)
Панченко М. С. - Електрошкірна чутливість при вегетативних соматоформних розладах: значення для медико-психологічного моніторингу (2011)
Явдак И. А. - Современные подходы к терапии соматизированных депрессивных расстройств (2011)
Андрух П. Г. - Особенности эмоциогенеза и характеристики эмоциональных нарушений у лиц с зависимостью от различных видов психоактивных веществ (2011)
Влох І. Й. - Психотерапевтична та фармакотерапевтична корекція тривожно-депресивних розладів при алкогольному параноїді, Кулик Б. В., Гуль А. Л., Шпильовий Я. В., Кулик С. Б., Влох С. Р. (2011)
Друзь О. В. - Психоневрологічні розлади у батьків і ризик формування залежності від опіоїдів у їхніх дітей (2011)
Животовська Л. В. - Клініко-нейропсихологічна характеристика осіб з дистимічними характерологічними особливостями при алкогольній залежності (2011)
Лінський І. В. - Порівняльна характеристика фоноскопічних особливостей мови, що звучить, у залежних від опіоїдів та практично здорових осіб, Мінко О. О. (2011)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення обігу функціональних харчових продуктів та курильних сумішей, до складу яких входять лікарські рослини, що викликають наркотичну залежність, Малініна Н. Г., Сухая М. Ю. (2011)
Шаповалов В. В. - Судова фармація: юридична опіка спеціалістів фармації і медицини у сфері протидії наркоманії і незаконному обігу психоактивних речовин (2011)
Друзья и коллеги поздравляют Закревского Александра Павловича с юбилеем (2011)
Титул, содержание (2013)
Оскольский В. В. - Экологически чистое производство: экономические и организационные аспекты управления качеством продукции (2013)
Колодко Гжегож В. - Новый Прагматизм, или экономика умеренности (2013)
Киндзерский Ю. В. - Императив использования государственного сектора в модернизации экономики (2013)
Жемойда А. В. - Продовольственные резервы зерна как инструмент регулирования предложения на внутреннем рынке (2013)
Радзиевская С. А. - Вектор интеграции и научно-технологическое развитие Украины (2013)
Тетеринец Т. А. - Структурные изменения основного капитала как фактор комплексной модернизации экономики Беларуси (2013)
Сычевский Н. П. - Комплексное исследование внутреннего рынка в современных условиях развития (2013)
VIII Пленум Союза экономистов Украины и Всеукраинская научно-практическая конференция (2013)
Проект Национальной концепции внедрения и развития экологически чистого производства в Украине (2013)
Памяти Ларисы Павловны Горкиной (2013)
Черкес М. Е. - Новый этап развития международного права (международное право после 11 сентября 2001 г.) (2010)
Мережко А. А. - Кризис современной миросистемы и будущее международного права в XXI веке (2010)
Мицик В. В. - Питання про міжнародну правосуб’єктність фізичної особи (2010)
Буткевич О. В. - Міжнародне право ХХI ст.: утвердження концепції "живого права" (2010)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Рівність та справедливість: природно-правові витоки заборони расової дискримінації як норми jus cogens (2010)
Кулеба Д. - Міжнародна правосуб’єктність: теорія і її перспективи (2010)
Якубовская Н. А. - Негосударственные акторы как участники международного правотворческого процесса (2010)
Чайковский Ю. В. - Эволюция сущности международного права (2010)
Плотников А. В. - Изменение баланса сил на международной арене в XXI веке: последствия для международного права (2010)
Вишняков А. К. - Правовые перспективы асоциированного статуса украины относительно Европейского союза (2010)
Пашковський М. І. - Забезпечення функціонування інтеграційних співтовариств засобами кримінальної юстиції (2010)
Короткий Т. Р. - От "Jus Inter Gentes" к "Jus Inter Civilisatione" (2010)
Гладенко А. Н. - Реализация концепций межгосударственной интеграции на примере государств Европы (2010)
Гороховская Е. В. - Лиссабонский договор государств-членов Европейского союза в свете реформирования системы управления ЕС: общая характеристика (2010)
Антипенко В. Ф. - Міжнародна кримінологія: проблема виокремлення (2010)
Зелинская Н. А. - Концепция преступлений по общему международному праву в контексте проблемы ретроактивного применения норм международного уголовного права, Дрёмина-Волок Н. В. (2010)
Мезяев А. Б. - Размышления о решении международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента Судана (2010)
Репецький В. М. - Становлення та розвиток права зовнішніх зносин (2010)
Кориневич А. А. - Международное энергетическое право в системе современного международного права (2010)
Поєдинок О. Р. - Інститут міжнародно-правового захисту прав біженців: місце у системі міжнародного права, сучасний стан і перспективи розвитку (2010)
Дунас О. I. - Перспективи розвитку міжнародних фінансових організацій (2010)
Лисик В. М. - Становлення та розвиток механізму імплементації норм міжнародного гуманітарного права (2010)
Нестеренко С. С. - Тенденции развития института оказания правовой помощи по уголовным делам в ХХI веке (2010)
Саяпин С. - Развитие определения преступления агрессии в международном и национальном уголовном праве (2010)
Процун С. С. - О возможности повышения эффективности применения норм МГП в вооруженных конфликтах с участием международных террористических организаций (2010)
Igor Karaman - Customary law and the international tribunal for the law of the sea (2010)
Короткий Т. Р. - Понятие информационной войны в международном праве, Коваль Д. А. (2010)
Сажиенко Н. В. - Международное здравоохранительное сотрудничество в эпоху глобализации (2010)
Пашковский Н. И. - Одесская школа международного права на современном этапе, Короткий Т. Р. (2011)
Задорожний А. В. - Кафедра международного права института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко за последнее десятилетие (2002–2012 гг.) (2011)
Буроменский М. В. - Харьковская школа международного права, Сенаторова О. В., Тарасов О. В. (2011)
Лысык В. М. - Развитие науки международного права в Львовском университете, Зееман И. В. (2011)
Антипенко В. Ф. - Международно-криминологическое направление исследования терроризма как ключевая идея и образующая основа формирования научной школы института международных отношений Национального авиационного университета (2011)
Абашидзе А. Х. - Научная школа кафедры международного права Российского университета дружбы народов, Солнцев А. М. (2011)
Тюрина Н. Е. - Казанская школа международного права (2011)
Мережко А. А. - Польская наука международного права: история и современность (2011)
Butler W. E. - William Whewell translator of hugo grotius (2011)
Lauri Malksoo - Vladimir Hrabar: the cosmopolitan international lawyer (2011)
Богуш Г. И. - Антонио Кассезе (1937-2011): ученый, юрист, гуманист (2011)
Задорожний А. В. - Игорь Иванович Лукашук – заведующий кафедрой международного права и иностранного законодательства Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко (2011)
Саяпин С. - Профессор рафаэль лемкин (1900 – 1959 гг.) (2011)
Савчук К. А. - Выдающийся российский и украинский юрист-международник Владимир Эммануилович Грабарь (2011)
Кивалова Т. С. - Марк Ефимович Черкес – страницы биографии и творчества, Короткий Т. Р. (2011)
Савчук К. А. - Вклад Петра Евгеньевича Казанского в развитие мировой и отечественной науки международного права (2011)
Шемякин А. Н. - Демиденко Валентин Викторович (2011)
Богданова И. В. - Роль дофамина в механизмах формирования некоторых расстройств ЦНС и состояний зависимости (Обзор литературы) (2011)
Бурчинский С. Г. - Новые возможности нейропротекции в ангионеврологии (2011)
Волошина Н. П. - Гендерные особенности преморбидного анамнеза и дебютов при прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Негреба Т. В., Терещенко Л. П., Ткачева Т. Н., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (2011)
Гейко В. В. - Половые особенности иммуноэндокринных механизмов течения экспериментального рассеянного склероза (2011)
Насонова Т. И. - Оптимизация направленной нейрометаболической коррекции в неврологии (2011)
Перцев Г. Д. - Особенности течения процессов циркадной адаптации у больных с отдаленными последствиями легкой черепно-мозговой травмы (2011)
Бачериков А. М. - Анамнез життя та хвороби у матерів з рекурентним депресивним розладом, які мають неповнолітніх дітей, Матузок Е. Г., Харіна К. В., Лакинський Р. В., Малихіна Н. А. (2011)
Вербенко В. А. - Сучасні підходи до терапії когнітивних порушень у ВІЛ-позитивних пацієнтів з опіоїдною залежністю, Філіппова Е. В. (2011)
Кожина А. М. - Эффективность препарата Велаксин® в терапии тревожно-депрессивных расстройств (2011)
Маркова М. В. - Афективні порушення в структурі дезадаптації подружжя літнього віку та їх комплексна терапія, Сябренко Г. П. (2011)
Марута Н. А. - Депрессивные реакции у больных рассеянным склерозом (Клинико-психопатологические и патопсихологические особенности и факторы формирования), Данилова М. В. (2011)
Михайлов Б. В. - Биопсихосоциальная модель реабилитации больных шизофренией, Мажбиц В. Б. (2011)
Напреенко А. К. - Организация реабилитационных мероприятий в коммунальном учреждении Киевского областного совета "Областное психиатрически-наркологическое медицинское объединение", Зильберблат Г. М. , Тимен М. Е., Иващенко Н. Е. (2011)
Огоренко В. В. - Социально-психологическая характеристика и особенности ранних психопатологических нарушений у больных злокачественными опухолями головного мозга (2011)
Парамош О. В. - Фармацевтична діагностика фармакофобії, Громовик Б. П. (2011)
Радіонова С. І. - Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрил, Рачкаускас Г. С. (2011)
Смашна О. Є. - Структура афективних порушень у клінічній картині параноїдної шизофренії, коморбідної з соматичною патологією (2011)
Цьона А. Р. - Психопатологічна картина астенічного синдрому та порушення нейрокогнітивного функціонування при параноїдній шизофренії в стадії ремісії, Влох І. Й., Даниленко Ю. М. (2011)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості терапевтичного альянсу у хворих на психічні та неврологічні розлади, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2011)
Шум С. С. - Аналіз обґрунтованості експертних висновків в актах посмертних судово-психіатричних експертиз онкохворих (2011)
Явдак І. О. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні предиктори суїцидального ризику у хворих на тривожно-депресивні розлади похилого віку, Череднякова О. С., Колядко С. П. (2011)
Аймедов К. В. - Комплексний аналіз біологічних, соціальних та психологічних чинників ризику та антиризику формування та вираженості патологічної схильності до азартних ігор (2011)
Слободянюк П. М. - Засади та наукове обґрунтування принципів і підходів щодо формування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності (2011)
Шаповалов В. В. - Судова фармація: режим контролю наркотичних засобів для фармакокорекції наркопацієнтів з девіантною поведінкою (2011)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: способи реабілітації наркопацієнтів, що вживають каннабіноїди, за допомогою апітерапії, Шаповалов В. В., Негрецький С. М. (2011)
Белінський О. В. - Гіпотеза нейролептичного цереброішемічного синдрому (2011)
Бурчинский С. Г. - Препараты Гинкго в современной стратегии нейропротекции: возможности и перспективы (Обзор литературы) (2011)
Кожина А. М. - Современные возможности терапии больных эпилепсией с депрессивными расстройствами, Стрельникова И. Н. (2011)
Супрун Э. В. - Модуляция апоптоза как необходимое звено нейропротекции, Громов Л. А. (2011)
К юбилею проф. Евтушенко Станислава Константиновича (2011)
Петренко В. А. - Доказательная фармация: фармакотерапия болезней зависимости от психоактивных веществ (2011)
Титул. Cодержание (2011)
Кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Дніпропетровської державної медичної академії — 25 років (2011)
Вороненко В. В. - Зарубіжний досвід організації реагування на терористичні акти та інші надзвичайні ситуації, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Лисецкий В. А. - Интенсивная помощь пострадавшим во время Чернобыльской катастрофы: уроки истории, Бондарь Н. М. (2011)
Глуз A. - Нежелательное "бодрствование" во время наркоза, Кошель У., Раппзильбер М., Ланге М. (2011)
Колесников А. Н. - Применение жидкой питательной смеси "Фрезубин" для энтерального питания больных реанимационного отделения, Стасюк В. Н. (2011)
Кучин Ю. Л. - Місцеві анестетики: механізм дії, токсичні реакції та їх профілактика, Пилипенко М. М., Налапко Ю. І., Крегг Р. (2011)
Данчинова А. А. - Применение в практике врача скорой и неотложной помощи метаболических препаратов. Эффективность и безопасность, Наумов А. В., Шамуилова М. М., Ховасова Н. О. (2011)
Швец А. И. - Становление и развитие вертебрологии на Луганщине, Ивченко В. К., Самойленко А. А., Ивченко Д. В. (2011)
Анастасов А. Г. - Хирургический стресс новорожденных с врожденными пороками развития и выбор методов коррекции в периоперационном периоде (2011)
Любченко А. В. - Трудная интубация трахеи при артропластике височно-нижнечелюстного сустава у детей, Фесенко У. А. (2011)
Фисталь Э. Я. - Хирургическое лечение термомеханических повреждений конечностей с идентичной локализацией повреждающих составляющих, Олейник В. В., Арефьев В. В., Оксимец В. М. (2011)
Костюкова Н. І. - Результати дослідження стану печінки у хворих на мієломну хворобу, Видиборець С. В. (2011)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жителів Закарпаття, Вайда В. М., Балацька Н. І., Дзерович Н. І., Деяк М. М. (2011)
Зубкова О. В. - Оцінка ефективності магнітно-лазерного впливу на коркові та мезенцефальні відділи головного мозку кролів за змінами у синаптичному апараті нейронів, Носов А. Т., Семенова В. М., Васлович В. В. (2011)
Строгуш О. М. - Стратегія антигіпералгезії у травматології: варіант системної периоперативної мультимодальної аналгезії. 1. Оцінка ефективності післяопераційного знеболювання, Шлапак І. П., Дроботун О. В. (2011)
Козинець Г. П. - Клінічна ефективність застосування препаратів гідроксиетилкрохмалю у хворих з поширеними опіками при розвитку септичних ускладнень, Циганков В. П., Осадча О. І., Боярська Г. М., Коваленко О. М., Ісаєнко Н. П. (2011)
Лесной И. И. - Коррекция сна у хирургических больных отделений интенсивной терапии (2011)
Малыш П. Н. - Размножаются ли тромбоциты in vitro, Кондрашев С. А. Фролова, Гусакова В. Я., Щеголева Н. Б., Саргсян В. Р., Маснева Л. П. (2011)
Мороз В. В. - Интенсивное лечение эклампсической комы, Подольский Ю. С. (2011)
Жук А. Е. - Оптимизация антикоагулянтной терапии при проведении программного гемодиализа у пациентов с различной массой тела (2011)
Федорова Т. А. - Коррекция гиперкоагуляции у беременных с использованием прерывистого плазмафереза в сочетании с 10% ГЭК, Рогачевский О. В., Очан А. С. (2011)
Новоскольцева И. Г. - Состояние микроциркуляции слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с хронической почечной недостаточностью (2011)
Дударь И. А. - Двенадцатимесячное исследование эффективности бемипарина натрия (Цибора) у пациентов с хронической почечной недостаточностью, которые лечатся программным гемодиализом (проспективное контролируемое параллельное исследование), Гончар Ю. И., Прусский Ф. А., Джоган М. Ю., Красюк Э. К., Алексеева Н. Г., Нечипорук Т. Н., Савчук В. Н., Григорьева Э. М., Абрагамович Х. Я., Буштинская О. В. (2011)
Шейман Б. С. - Эндотоксикоз и адаптационные антитоксические реакции у больных с патологией гепато-панкреато-дуоденальной зоны, Кагличенко В. В., Глумчер Ф. С., Осадчая О. И. (2011)
Овчаренко М. О. - Використання індексу спроможності до прийняття конструктивних рішень в стресових ситуаціях для прогнозування розвитку адиктивної поведінки у підлітків, Сосін І. К., Вороніна Т. Г., Овчаренко Т. М. (2011)
Титул, содержание (2013)
Ещенко П. С. - Экономический рост без развития: причины и пути инновационного преобразования экономики (2013)
Кредисов А. И. - Организационный вектор развития современного бизнеса (2013)
Бережной Я. В. - Политика реализации национальных проектов: перспективы развития в Украине, Жалило Я. А., Покрышка Д. С. (2013)
Лигоненко Л. А. - Научно-методические основы и результаты оценки экономико-технологического потенциала регионов Украины (2013)
Романенко В. А. - Развитие машиностроения в Украине: системный подход (2013)
Бычковский А. Ю. - Методика определения уровня конкурентоспособности судостроительных предприятий (2013)
Ольшанская А. В. - Методологические основы формирования агросоциальных систем (2013)
Бондарук Т. Г. - Методические основы определения состояния экономической безопасности пенсионного обеспечения, Бондарук И. С. (2013)
Баранов М. И. - Трансформация электронных полуволн в электрической цепи с разнородными металлическими проводниками и импульсным током большой плотности (2014)
Богуславский Л. З. - Электрофильтрация разноимпедансных газовых выбросов в комплексной системе пылегазоочистки экологически опасных промышленных объектов, Мирошниченко Л. Н. (2014)
Діордійчук В. В. - Алгоритмічне та апаратно-програмне забезпечення моделювання адаптивних систем керування розрядно-імпульсними технологіями, Козирєв С. С., Овчиннікова Л. Є. (2014)
Жекул В. Г. - Исследования стабильности работы высоковольтных газонаполненных неуправляемых разрядников электроразрядных погружных установок, Мельхер Ю. И., Поклонов С. Г., Смирнов А. П., Швец И. С. (2014)
Золотарев В. М. - Выбор основных требований к электрическим испытаниям отечественных образцов кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, Антонец Ю. А., Золотарев В. В., Белянин Р. В., Науменко А. А. (2014)
Золотарев В. М. - Измерение уровня частичных разрядов новых типов силовых кабелей, Антонец С. Ю., Золотарев В. В., Бузько С. В., Науменко А. А. (2014)
Золотарев В. М. - Отечественные типы пожаробезопасных кабелей разработки ПАО "Завод "Южкабель" и требования, предъявляемые к ним, Антонец Т. Ю., Карпушенко В. П., Науменко А. А. (2014)
Золотарев В. М. - Влияние проводимости экранов на диэлектрические потери в кабелях, Золотарев В. В., Бузько С. В., Антонец Т. Ю., Науменко А. А. (2014)
Иванов В. М. - Трансформатор с индуктивным накоплением энергии (2014)
Касілов О. В. - Система підготовки бібліографічних описів згідно міжнародним стандартам, Суботіна А. В. (2014)
Колиушко Г. М. - Устройство блокировки оперативных переключений (УБОП) комплекса электрооборудования нового поколения, Недзельский О. С., Понуждаева Е. Г., Борисов Р. К., Хренов С. И., Ковалев Д. И. (2014)
Коробко А. И. - Инженерная методика определения импульсных напряжений и токов, наводимых на межэлементных соединениях печатной платы при воздействии импульсного электромагнитного поля, Коробко З. И. (2014)
Кравченко В. И. - Влияние внешних электромагнитных факторов на волноводные характеристики полупроводниковых комплектующих электрорадиоизделий, Коробко А. И., Яковенко И. В. (2014)
Кравченко В. И. - Механизмы отказов полупроводниковых комплектующих электрорадиоизделий при воздействии внешнего электромагнитного излучения, Яковенко И. В. (2014)
Лабзун М. П. - Параметрические отказы конденсаторов СМА -166/ 3-14 в юго-западной электроэнергосистеме Украины, Лежнюк П. Д., Рубаненко А. Е., Рудаков В. В. (2014)
Немченко Ю. С. - Измерение эмиссии токов радиопомех от бортового авиационного оборудования (2014)
Немченко Ю. С. - Генератор для испытаний БАО на восприимчивость к переходным процессам, вызванных молнией ("многократные удары") ИГЛА-МКУ-2, Князев В. В., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2014)
Петков А. А. - Вероятность появления поражающего разряда молнии в районе расположения стержневого объекта (2014)
Постельник И. А. - Измерение S-параметров оптического СВЧ тракта на принципе импульсной рефлектометрии (2014)
Сизоненко О. Н. - Автоматизация процесса измерения температуры, тока и напряжения при искроплазменном спекании дисперсных композиций, Литвинов В. В., Конотоп С. В., Коваленко А. А. (2014)
Щерба А. А. - Стабілізація та регулювання режимних параметрів високовольтної електророзрядної системи для електроімпульсного синтезу нановуглецю, Вінниченко Д. В. (2014)
Ющенко А. Г. - Исследование перцептрона как растущей нейросети для решения задачи распознавания символов, Субботина А. В., Захожаева Т. В. (2014)
Yushchenko A. G. - Evolutionary design of seventier LM-mode filters optimized with original knowledge-based CAD system, Mamedov D. B. (2014)
Павлюк Р. Ю. - Нове в технології отримання заморожених ягід та пюре з рекордними характеристиками, Погарська В. В., Носіченко Г. В., Какадій Ю. П., Соколова Л. М., Лосєва С. М. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Нанотехнології в сироробній промисловості, засновані на процесах заморожування і низькотемпературної механодеструкції, Погарська В. В., Юр’єва О. О., Наконечна Ю. Г., Бондаренко В. А. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Нові білкові наноструктуровані добавки із квасолі, соуси-діпи та закуски з їх використанням, Погарська В. В., Наконечна Ю. Г., Кострова К. В., Лосєва С. М., Бутенко Н. В. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Нанотехнології заморожених пюре із плодів цитрусових з унікальними характеристиками , Погарська В. В., Тимофєєва Н. М., Максимова Н. П., Берестова А. А., Борисенко Т. О. (2013)
Погарська В. В. - Нанотехнології дрібнодисперсних хлорофіловмісних рослинних оздоровчих добавок-барвників, Павлюк Р. Ю., Коробець Н. В., Ткаченко І. В. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Вивчення амінокислотного складу дрібнодисперсних добавок із пряних овочів, отриманих із використанням кріогенних технологій, Наконечна Ю. Г., Погарська В. В., Хоменко А. В., Кострова К. В., Кляп Т. П. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Нове про каротиноїди та окислювальні ферменти каротиноїдних овочів під час кріогенного "шокового" заморожування та подрібнення, Погарська В. В., Маціпура Т. С., Лосєва С. М., Граділь У. І. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційна технологія замороженого дрібнодисперсного пюре із ягід журавлини, Погарська В. В., Стоєв С. С., Лосєва С. М. (2013)
Павлюк Р. Ю. - Технологія кріогенного подрібнення грибів печериці Agaricus bisporus та отримання дрібнодисперсних порошків, Погарська В. В., Наконечна Ю. Г., Леухіна Л. В., Лосєва С. М. (2013)
Погожих М. І. - Кінетика сушіння м’яса яловичини способом змішаного теплопідведення, Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Максименко А. Є. (2013)
Коротаєва Є. О. - Характеристика структурно-механічних властивостей розчинів альгінатів і рослинних сумішей для стабілізації сумісних потоків, Пивоваров П. П., Неклеса О. П. (2013)
Янчева М. О. - Фізико-хімічні та біохімічні основи використання низьких температур у технологіях переробки м'яса, Гринченко О. О. (2013)
Свідло К. В. - Овочеві страви геродієтичного призначення, Пересічний М. І. (2013)
Дубініна А. А. - Хімічний склад малосольних огірків, виготовлених низькотемпературним безрозсільним способом, Селютіна Г. А., Білоус В. І. (2013)
Товма Л. Ф. - Визначення закономірностей формування міжфазних адсорбційних шарів у технології повітряно-горіхового напівфабрикату, Пуніна А. Д., Горальчук А. Б. (2013)
Черевко О. І. - Визначення міцності структури паст із дикорослої плодово-ягідної сировини, Кіптела Л. В., Захаренко В. О., Загорулько О. Є. (2013)
Кіптела Л. В. - Моделювання розповсюдження ІЧ-випромінювання в сушарках із циліндричною формою рефлектора, Саєнко С. Ю., Загорулько А. М., Мольський О. С. (2013)
Михайлов В. М. - Модельний розрахунок параметрів процесу комбінованого жарення кулінарної продукції з електроконтактним нагріванням, Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Лук'янов В. І. (2013)
Дейниченко Г. В. - Аналіз процесів концентрування та очищення пектинових екстрактів, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2013)
Дейниченко Г. В. - Раціональні параметри мембранної обробки білково-вуглеводної молочної сировини, Мазняк З. О., Гафуров О. В., Підкорчевний О. О. (2013)
Потапов В. О. - Дослідження процесу сушіння в масообмінних модулях під дією підвищеного тиску, Гриценко О. Ю., Пономаренко Ю. О. (2013)
Потапов В. О. - Застосування модифікованих антиадгезійних композицій у харчовій промисловості, Петренко О. В., Шевченко С. О., Манжай В. В. (2013)
Терешкін О. Г. - Дослідження параметрів комбінованого процесу очищення цибулі ріпчастої, Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В. (2013)
Постнов Г. М. - Удосконалення процесу виробництва рибних консервів із використанням ультразвукових хвиль, Червоний В. М., Яковлєв О. В., Беспалов Е. В. (2013)
Саєнко С. Ю. - Комп’ютерне моделювання відбивальної системи камери для сушіння (2013)
Афукова Н. О. - Організація та технічне оснащення виробництва бутербродної продукції, Листопадна М. В. (2013)
Михайлова С. В. - Розрахунок тривалості НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння суміші подрібнених коренів пряних овочів (2013)
Храмичка Ю. Д. - Аналіз кінетики впливу гідродинамічного модуля системи "вода–м'ясна сировина" на процес знезараження ультразвуковими хвилями (2013)
Погребняк А. В. - Фізичний механізм гідроструминного розрізання харчових продуктів глибокого замороження та якість розрізу, Перкун І. В. (2013)
Черевко О. І. - Борошняні вироби, збагачені органічним селеном, як елементи систем харчування, Крутовий Ж. А., Михайлов В. М., Запаренко Г. В. (2013)
Дуденко Н. В. - Виявлення фальсифікації та вмісту генетично модифікованих організмів у зразках молочного шоколаду, Янчева М. О., Ольховська В. С. (2013)
Дуденко Н. В. - Дослідження якісного і безпечного споживання харчових рідин у скляній і ПЕТ-тарі, Дубініна А. А., Синицина Г. А., Беляєва І. М. (2013)
Притульська Н. В. - Законодавчо-нормативне забезпечення виробництва та обігу харчових продуктів для хворих, Мотузка Ю. М., Антюшко Д. П. (2013)
Погребняк В. Г. - Очищення яблучного соку від важких металів і мікроорганізмів активованими флокулянтами, Перкун І. В., Погребняк А. В. (2013)
Одарченко А. М. - Проблеми законодавчо-правової системи безпечності та якості товарів в Україні, Горенюк О. І., Слюсарєв В. О. (2013)
Крутовий Ж. А. - Про системний підхід до розробки раціонів харчування, Касілова Л. О., Приказчикова Ю. Ю., Запаренко Г. В., Борисова А. О. (2013)
Дюкарева Г. І. - Вплив еламіну та стевіозиду на якість клейковини борошна, Гасанова А. Е. (2013)
Сподар К. В. - Вплив умов вирощування та заморожування на зміни парціального мольного об’єму води в томатних овочах (2013)
Гасай Є. Л. - Перспективи використання кріоскопічного методу в товарознавчій оцінці замороженої риби та рибної продукції (2013)
Черевко О. І. - Математичні аспекти збалансування складу нутрієнтів у системах харчування, Крутовий Ж. А. (2013)
Крутовий Ж. А. - Про забезпечення збалансованим кальцієм раціонів одноразового споживання без м’яса та риби, Касілова Л. О., Манжос Н. В., Приказчикова Ю. Ю., Запаренко Г. В. (2013)
Крутовий Ж. А. - Математична модель рецептури бісквіта "Буше" із максимальним вмістом вітамінів групи В і збалансованим складом незамінних амінокислот, Запаренко Г. В. (2013)
Перцевой М. Ф. - Вивчення ІЧ-спектрів сухих плівок модельних систем на основі желатину, Гурський П. В., Кузнецова Т. О. (2013)
Мостова Л. М. - Розробка механізму моделювання зміни концентрації вітаміну С у харчовому продукті під час термічної обробки, Мартиненко Л. Г., Комарова М. О., Галясний І. В. (2013)
Сорокіна С. В. - Порівняльне тестування плодоовочевих консервів для дитячого харчування, що реалізуються в торговельній мережі Харкова, Афанасьєва В. А., Скляр Ю. В. (2013)
Сорокіна С. В. - Товарознавчі аспекти дослідження спредів, що реалізуються в торговельній мережі Харкова, Афанасьєва В. А., Ліфанова Д. В. (2013)
Чаговець В. В. - Сучасні технології розробки електронних підручників (2013)
Добровольська О. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності студентів (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Оборотов Ю. - Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні (2008)
Костенко О. - "Натуралістична" юриспруденція і правова реформа в Україні (2008)
Кальман О. - Злочини проти правосуддя як фактор дестабілізації суспільних відносин, Мірошниченко С. (2008)
Назаров В. - Проблеми допустимості обмеження конституційних прав громадян при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2008)
Бойко А. - Про поняття та основні ознаки економічної злочинності (2008)
Орлеан А. - Незаконне заволодіння активами юридичних осіб в Україні (Деякі результати опитування прокурорів) (2008)
Удалова Л. - Деякі проблемні питання застосування гіпнозу при отриманні вербальної інформації (2008)
Стефанчук Р. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку права фізичної особи на особисту безпеку (2008)
Дунас Т. - Шляхи вдосконалення цивільного процесуального законодавства щодо представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді (2008)
Білоус В. - Співвідношення юрисдикційної діяльності органів державного управління та адміністративної юрисдикції, Гусаров С. (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського