Гнатюк М. С. - Інформаційний аналіз структурної перебудови кардіоміоцитів при легеневому серці, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2012)
Головатюк Л. М. - Особливості локальних імунних реакцій у слизовій оболонці товстої кишки при токсичному гепатиті (2012)
Губар І. В. - Вивчення вазотоксичної дії низьких доз свинцю у віковому аспекті, Поночовна А. С. (2012)
Денефіль О. В. - Статеві особливості адреналінового пошкодження міокарда у тварин, Васильців О. М. (2012)
Єрмола Ю. А. - Порушення стану протеїназ-інгібіторної системи при моделюванні экспериментального перитоніту та можливості його медикаментозної корекції (2012)
Жукова Г. О. - Реакція показників перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантів при розвитку експериментального реперфузійного синдрому, ускладненого крововтратою (2012)
Заяць Л. М. - Роль ендогенної інтоксикації у розвитку гострого легеневого ушкодження, Кліщ І. П. (2012)
Заяць Л. М. - Стан клітинних компонентів сурфактантної системи легень при експериментальному гострому L-аргінін-індукованому панкреатиті, Черкасова В. В. (2012)
Ківежді К. Б. - Взаємозв’язок типу гемодинаміки та функціонального стану автономної системи при виконанні розумових та дозованих фізичних навантажень у студентів молодших курсів, Савка Ю. М., Бернарда В. В., Райко О. Ю. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Результати лікування хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок з використанням лейкаферезу, Венгер І. К., Якимчук О. А. (2012)
Кремінська І. Б. - Вплив експериментальної гіперхолестеринемії та фізичних навантажень на розвиток ендотеліальної дисфункції, Заяць Л. М. (2012)
Кривенко В. І. - Стан вегетативної регуляції серця та толерантність до фізичного навантаження у практично здорових чоловіків молодого віку, Колесник М. Ю., Різник Я. Ю. (2012)
Коноваленко С. О. - Морфометрична оцінка вікових змін кардіоміоцитів частин серця (2012)
Кліщ М. І. - Стан психомоторних функцій школярів молодшого віку з нейросенсорною приглухуватістю (2012)
Кіщук Б. М. - Стан сурфактантної системи легень при експериментальному цукровому діабеті І типу, Заяць Л. М. (2012)
Костенко В. О. - NF-KB-опосередковані ефекти NO-синтаз у патогенезі метаболічних розладів при надлишковому утворенні оксиду азоту, Соловйова Н. В., Діхтенко Т. Г., Левченко О. А., Ляшенко Л. І., Сорокін Б. В., Стасюк О. А., Шаталін Б. О. (2012)
Куцуль Т. В. - Мікроциркуляторні зміни в ґенезі доксорубіцинової кардіоміопатії, Заяць Л. М. (2012)
Левків М. О. - Інтегральна оцінка асиметрії судинного русла (2012)
Литовченко Л. Ю. - Порівняльний аналіз змін проникності біологічних бар’єрів кишки для ендогенних нативних глобулінів за умов порушення симпатичної та парасимпатичної іннервації (2012)
Ломакіна Ю. В. - Шишкоподібна залоза: філогенетичні паралелі у хребетних, Скоропляс С. В., Пішак В. П. (2012)
Матолич У. Д. - Динаміка вмісту IL-1B в слині хворих на ускладнені переломи нижньої щелепи, Лаповець Л. Є. (2012)
Нестерук С. І. - Активність показника пошкодження нейтрофілів в крові на різних етапах формування пневмонії в умовах стресу (2012)
Пацкань Л. О. - Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи за умов гострого отруєння парацетамолом на тлі попереднього уведення субтоксичних доз натрію нітриту (2012)
Погорецька Х. В. - Стан ферментної ланки антиоксидантної системи за умов гострого отруєння парацетамолом у щурів різного віку (2012)
Посохова К. А. - Фармаконагляд як державна система моніторингу безпечності застосування лікарських засобів, Олещук О. М. (2012)
Посохова К. А. - Вплив комбінованого застосування L-аргініну-L-глутамату і аміногуанідину на стан нирок при гострому експериментальному перитоніті, Черняшова В. В. (2012)
Пришляк А. М. - Зміни структурної організації стінки товстої кишки при токсичному ураженні печінки, Гнатюк М. С. (2012)
Регеда М. М. - Особливості змін активності каталази в легенях морських свинок в динаміці розвитку експериментальної пневмонії (2012)
Савчук Р. М. - Стан альвеолярних макрофагів при дії аерополютантів, Заяць Л. М. (2012)
Семененко С. Б. - Структура хроноритмів функцій нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози на фоні блокади синтезу монооксиду нітрогену (2012)
Скрут А. О. - Активність супероксиддисмутази в легенях морських свинок у динаміці розвитку експериментальної пневмонії (2012)
Ткачук О. В. - Проліферативна активність тимоцитів у щурів з експериментальним цукровим діабетом, обтяженим ішемією-реперфузією головного мозку (2012)
Ульяницька Н. Я. - Зміни деяких зорових функцій у дітей старшого шкільного віку з еметропічною рефракцією при роботі за персональним комп’ютером (2012)
Фомочкіна І. І. - Патогенетичний взаємозв’язок синдрому системної запальної реакції та шоку, Кубишкін А. В. (2012)
Хара М. Р. - Статеві відмінності вегетативної регуляції серця та чутливості міокардіальних холінорецепторів при експериментальному гіпертиреозі, Гаврисьо В. А. (2012)
Хара М. Р. - Статеві відмінності автономної регуляції серця гонадектомованих тварин при його адреналіновому пошкодженні на тлі L-аргініну, Кузів О. В., Юріїв К. Є., Пелих В. Є. (2012)
Хара М. Р. - Особливості регуляції та метаболізму серця тварин різної статі в динаміці розвитку гіпотиреозу, Михайлик В. М. (2012)
Хара М. Р. - Вплив замісної терапії на метаболічні процеси в тканинах пародонта гонадектомованих щурів різної статі, Росоловська С. О. (2012)
Хара М. Р. - Зміна вмісту ацетилхоліну в серці щурів різної статі в умовах блокади АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламідом, Усинський Р. С. (2012)
Хижня Я. В. - Інтенсивність перекисного окиснення ліпідів судинної стінки щурів за умов D-вітамінної інтоксикації (2012)
Чака О. Г. - Вплив дозованої нормобаричної гіпероксії на вміст колагену в легенях щурів різного віку, Янко Р. В. (2012)
Шевченко О. М. - Особливості вторинно хронічного запалення на тлі введення натрію нуклеїнату, Коваленко Л. І. (2012)
Шкробот С. І. - Особливості змін електричної активності головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми, Салій З. В. (2012)
Федоровська М. І. - Розробка складу основи крем-маски для профілактики і терапії осіб з андрогенною алопецією (2014)
Литвиненко Т. Н. - Разработка полимерных пленок с гентамицина сульфатом для терапевтической коррекции эрозий (псевдоэрозий) шейки матки (2014)
Кукуруза Л. В. - Про нову субстанцію для виготовлення очних мазей (2014)
Клименко Л. Ю. - Критерии приемлемости линейной зависимости при проведении валидации УФ-спектрофото-метрических методик количественного определения в судебно-токсикологическом анализе, Петюнин Г. П., Трут С. Н., Мороз В. П. (2014)
Загородній С. Л. - Кількісне визначення зопіклону у таблетках "Сонован" методом спектрофотометрії, Васюк С. О. (2014)
Коротков В. А. - Разработка методик качественного и количественного анализа суппозиториев с экстрактом маклюры оранжевой, Кухтенко А. С., Бевз Н. Ю., Грудько В. А., Гладух Е. В. (2014)
Кучеренко Л. І. - Щодо постадійного контролю виробництва таблеток, Хромильова О. В., Моряк З. Б., Ткаченко Г. І., Ващенко О. В. (2014)
Похмелкина С. А. - Изучение окислительно-восстановительной системы Cr3+/Cr2+полярографическим методом, Чернега Г. В. (2014)
Бондарчук О. П. - Синтез нових глікозильованих похідних 1,4-хінону (2014)
Левітін Є. Я. - Синтез наночасток магнетиту з використанням електрохімічного окислення, Рой І. Д., Криськів О. С., Чан Т. М. (2014)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 1,8-дизаміщених теоброміну.ІІІ.8-аміно-1-n-хлоробензилтеоброміни, Романенко М. І., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2014)
Тржецинский С. Д. - Ранозаживляющая активность мази, содержащей эфирное масло травы тысячелистника пойменного, Мозуль В. И., Жернова Г. А., Фурса Н. С. (2014)
Антонюк В. О. - Очистка ергостерину з базидіом грузлика димчатого (Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm.) (2014)
Білай І. М. - Дослідження гепатопротекторної активності при експериментальному гепатиті під впливом похідних 1,2,4-тріазолу, Михайлюк Є. О., Парченко В. В., Каплаушенко А. Г., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Кремзер О. О. - Циркулюючий остеонектин як прогностичний біологічний маркер у пацієнтів з ішемічною серцевою недостатністю (2014)
Бушуєва І. В. - Вивчення впливу морфоліній 2-, Киричко Б. П., Книш Є. Г., Панасенко О. І., Іздепський В. Й. (2014)
Михайловська Н. С. - П’ятирічна виживаність хворих із різними компонентами метаболічного синдрому після перенесеного Q-інфаркту міокарда (2014)
Рибалкін М. В. - Визначення оптимального методу дезінтеграції клітин грибів Candida albicans та Candida tropicalis (2014)
Кочін І. В. - Обґрунтування сучасної моделі інформаційного забезпечення, екологічного захисту та біоетичного розвитку населення територій, що забруднені радіоактивними речовинами, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Василенко В. М., Гайволя О. О., Ільїна В. М., Гут Т. М., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2014)
Баранник Н. Г. - Изучение факторов, влияющих на распространенность острого одонтогенного остеомиелита среди жителей промышленного города Запорожья, Варжапетян С. Д., Куропата И. В., Бердюк И. В., Манухина О. Н. (2014)
Варинський Б. О. - Розвиток ВЕРХ-МС як методу оцінювання чистоти і підтвердження молекулярної маси нових біоактивних речовин (2014)
Панфілова Г. Л. - Фармацевтична допомога як історична, нормативно-правова та соціально-економічна категорія в системі охорони здоров’я і фармацевтичному забезпеченні населення (2014)
Демченко В. О. - Обґрунтування необхідності розробки компетентнісної моделі навчання фахівця фармацевтичної галузі на основі адаптивної інтелектуальної навчальної системи, Рижов О. А., Іванькова Н. А. (2014)
Бурлака Б. С. - Активізація розумової діяльності і пізнавальної самостійності через інформаційно-комунікаційні технології у студентів провізорів-косметологів (2014)
Ткаченко Н. О. - Вивчення інформаційного професійного поля спеціалістів фармації (2014)
Титул, Зміст (2014)
Березка С. М. - Педагогічні методи оцінки фізичної працездатності та функціональної підготовленості футболістів аматорських команд (2014)
Гуреева А. М. - Факторная структура физического состояния студенток высшего учебного заведения, Клопов Р. В. (2014)
Іващенко В. П. - До проблеми поліпшення фізичних можливостей підростаючого покоління, Пустовалов В. О., Безкопильний О. О., Супрунович В. О., Гречуха С. В. (2014)
Костюнин А. В. - Определение показателей психофизиологических качеств у студентов университетов разных курсов, которые занимаются футзалом в процессе внеаудиторной работы (2014)
Потоп В. А. - Узловые элементы спортивной техники двойного сальто назад в группировке и двойного сальто назад согнувшись, выполняемых гимнастками в вольных упражнениях, Град Р., Омельянчик О. А., Бегайло М., Болобан В. Н. (2014)
Фоменко О. В. - Практичні рекомендації щодо впровадження оздоровчих технологій удосконалення фізичної підготовленості студенток у процесі позаудиторних занять нетрадиційними видами гімнастики (2014)
Чопилко Т. Г. - Функциональные возможности футбольных арбитров высокой квалификации (2014)
Prystupa T. - Impact of overheat on disabled swimmers’ skeletal muscle stiffness (2014)
Żukowska H. - Characteristics of body posture in the sagittal planeand fitness of first-form pupils from rural areas, Szark-Eckardt M., Muszkieta R., Iermakova T. (2014)
Андрощук О. С. - Підвищення ефективності пізнавальної діяльності курсантів та слухачів за допомогою комп’ютерних технологій, Кудін А. М., Тягай С. В. (2014)
Березюк В. П. - Результати дослідження ефективності методики організації польової практики з тактики прикордонної служби (2014)
Бунєєв Т. В. - Особливості проведення рольових ігор під час вивчення тактики прикордонної служби (2014)
Видиш М. М. - Педагогічні технології формування політичної культури української студентської молоді (2014)
Гнидюк О. Я. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу кафедри тактики прикордонної служби щодо підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з населенням прикордонних областей (2014)
Голярдик Н. А. - Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студентів у вищих навчальних закладах, Дика Л. Л. (2014)
Манзій А. М. - Просодика як складовий елемент навчання на заняттях з іноземної мови (на прикладі німецької мови), Палагнюк М. Г., Палагнюк І. Д. (2014)
Назаренко Н. С. - Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх прикордонників на заняттях з перекладу, Щеголєва Т. Л. (2014)
Олійник Л. В. - Технологія розвитку військово-спеціальної компетентності магістрів військово-соціального управління (2014)
Павлюк Є. О. - Професійна компетентність як складова професійної діяльності майбутніх тренерів-викладачів (2014)
Півень Н. М. - Забезпечення міжпредметних зв’язків у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у вишах як педагогічна проблема (2014)
Полюк В. С. - Структура процесу формування професійної готовності майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі прикордонного відомства (2014)
Сінкевич С. В. - Застосування евристичного методу навчання – основа випереджального характеру професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Суслов Т. О. - Критеріально-діагностувальний інструментарій та результати формування професійно-екологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до природоохоронної діяльності (2014)
Усачик Н. М. - Опрацювання текстів за фахом з метою засвоєння термінологічної лексики на заняттях з англійської мови (2014)
Цвяк Л. В. - Особливості навчання слухачів-нефілологів аудіювання іншомовних текстів за фахом (2014)
Чудик А. В. - Особливості оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону і підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу (2014)
Шевчук В. М. - Шляхи активізації екологічного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Якубова Л. А. - Організація надання соціально-педагогічних послуг працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (2014)
Волобуєва О. Ф. - Забезпечення усвідомленого ставлення майбутніх фахівців до вивчення іноземної мови як засобу професійного спілкування (2014)
Жиляк Н. В. - Порівнево-структурований підхід до розвитку умінь регуляції психомоторних дій студентів (2014)
Журавльов В. В. - Психологічна компетенція керівника органу охорони державного кордону як важлива складова підготовки до професійно-управлінської діяльності (2014)
Заболотний С. М. - Деякі аспекти психологічного консультування військовослужбовців підрозділів охорони кордону (2014)
Кальчук О. С. - Умови формування готовності майбутніх практичних психологів до професійної діяльності в особливих умовах (2014)
Комар Т. В. - Професійна зрілість особистості у її соціально-психологічному просторі (2014)
Підбуцька Н. В. - Особливості та структура інтелекту майбутніх фахівців технічного і гуманітарного профілю (2014)
Пілішек С. О. - Психокультурні фактори та їх вплив на якість професійного спілкування у полікультурному середовищі (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Содержание (2014)
Сиволап В. Д. - Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу з дисфункцією нирок, Лашкул Д. А. (2014)
Кисельов С. М. - Вплив тромболітичної терапії на стан системи матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів у хворих на Q-інфаркт міокарда (2014)
Перев’язкіна М. В. - Порівняльне оцінювання впливу інгібітора АПФ еналаприлу малеату та блокатора рецепторів ангіотензину ІІ ірбесартану на функцію нирок, ендотелію, внутрішньосерцеву гемодинаміку та артеріальний тиск у хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Клименко В. Н. - Предикторы осложнений и неблагоприятного течения послеоперационного периода после холецистэктомии из минимального лапаротомного и лапароскопического доступов, Сыволап Д. В., Кравченко Б. С., Захарчук А. В., Кравченко С. М., Вакуленко В. В. (2014)
Кресюн Н. В. - Нейродегенеративные изменения сетчатой оболочки глаз крыс со стрептозотоциновым диабетом в различных условиях экспериментального лечения (2014)
Гайдаржи Т. П. - Динамика коэффициента легкости оттока после ангулярно-супрахориоидального дренирования у больных первичной глаукомой (2014)
Цибульська Т. Є. - Вплив зорового навантаження на функціональні, гідродинамічні і біомеханічні показники ока у дітей із різними видами оптичної корекції короткозорості (2014)
Запорожченко А. Г. - Оценка эффективности эндоскопических методов лечения гастродуоденальных кровотечений у детей (2014)
Боярская Л. Н. - Иммунологические и биохимические изменения у детей раннего возраста, инфицированных цитомегаловирусом, с рекуррентным течением респираторных инфекций, Герасимчук Т. С., Котлова Ю. В., Давыдова А. Г. (2014)
Курочкин М. Ю. - Оптимизация интенсивной терапии тяжелых бактериальных инфекций у детей в условиях отделения анестезиологии и интенсивной терапии, Давыдова А. Г., Городкова Ю. В. (2014)
Усачова О. В. - Місце лактазної недостатності в патогенезі ротавірусної інфекції та можливості її корекції, Тарасенко Н. В. (2014)
Вишневский В. А. - Причины, диагностические ошибки при повреждениях периферических нервов конечностей (2014)
Козелкин А. А. - Особенности и динамика когнитивных нарушений у больных первичным и повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом, Кузнецов А. А., Новикова Л. В. (2014)
Клименко В. І. - Чинники ризику виникнення стоматологічних захворювань у населення працездатного віку великого промислового міста, Смірнова І. В. (2014)
Авраменко Н. В. - Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин как ведущий фактор формирования трубно-перитонеального бесплодия (2014)
Никифоров О. А. - Мужское бесплодие: актуальные вопросы физиологии, этиопатогенеза и диагностики нарушений репродуктивной системы у мужчин, Ломейко Е. А., Ломака С. В., Лавыш И. А. (2014)
Чугунов В. В. - Сучасні уявлення про диференційну діагностику шизофреноподібного розладу внаслідок уживання психоактивних речовин, Пірогов І. Ф. (2014)
Щербак М. А. - Исследования по созданию лекарственной формы на основе 3-(4-нитрофенил)-5-(нонилсульфонил)-1,2,4-триазол-4-амина, Каплаушенко А. Г., Малецкий Н. Н., Шарая Е. А. (2014)
Георгиянц В. А. - Обоснование выбора растворителя при промышленном производстве субстанции йодметилата бензиламида изоникотиновой кислоты, Кушнирук В. Н., Гарная Н. В. (2014)
Сыволап В. В. - Случай синдрома Такаясу в клинической практике, Курилец Л. О. (2014)
Савельєв В. Г. - Випадок завезеного шкірного лейшманіозу в Запоріжжі, Фірюліна О. М., Рябоконь О. В., Зарудна О. В., Добряк Т. Ю., Гостіщева О. І., Фурик О. О., Задирака Д. А. (2014)
Косенко С. В. - Використання пектинових речовин у хворих на цукровий діабет 2 типу в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта (повідомлення 2), Балабан І. О., Гайошко О. Б., Ільницька О. М., Яцинович Н. М., Іванов С. О., Музиченко Н. І. (2014)
Шпичак О. С. - Експериментальне дослідження специфічної фармакологічної дії комбінованого гелю "Артпромент®", Тихонов О. І. (2014)
Сертифікація системи управління якістю (2014)
Гриценко В. І. - Інтелектуалізація управління сталим розвитком соціально-економічної системи в умовах глобалізації та процесів, що динамічно відбуваються, Бажан Л. І. (2014)
Пономаренко Л. А. - Оптимізація управління обслуговуванням споживачів у складській системі, Пономаренко Ю. Л. (2014)
Безугла К. О. - Сучасний стан сектору інформаційних технологій в Україні (2014)
Веренич О. В. - Проблеми управління інфраструктурними проектами в умовах трансформаційної економіки, Подчасова Т. П. (2014)
Галушко В. Г. - Вероятностные модели определения положительной разности случайных объемов наличия и отправки грузов из терминала (ІІ часть) (2014)
Глущенко І. А. - Проблеми моделювання процесів розвитку регіональної енергетики (2014)
Духота Є. В. - Інформаційна технологія електронно-процесингової системи миттєвих електронних платежів Easy Pay (2014)
Єршова О. Л. - Стратегічні рекомендації щодо статистичного вимірювання готовності України до електронного урядування (2014)
Кайдан Л. І. - Методичні засади інтелектуалізації імітаційного моделювання функціонування фінансово-кредитних установ за умов ризику та невизначеності (2014)
Кондрашев С. О. - Управління операційною діяльністю підприємства з безперервним характером виробництва в умовах трансформаційної економіки, Подчасова Т. П. (2014)
Кудрицька Н. В. - Прогнозування розвитку транспортно-дорожнього комплексу України за допомогою нейронних мереж (2014)
Кутах О. П. - Логістичні послуги транспортних систем в умовах глобалізації економіки (2014)
Любіч О. О. - Моделювання впливу паніки серед контрагентів на ризик ліквідності банку, Бортніков Г. П., Ткачук В. О. (2014)
Кравець Т. В. - Дослідження ефектів синхронізації динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу, Ляшенко О. І. (2014)
Макарова М. В. - Віртуальні організації як концепція штчного інтелекту, її комунікативний аспект (2014)
Остапенко О. П. - Концептуальний підхід визначення та оцінки ризиків здійснення видатків державного бюджету на потреби Збройних Сил України в умовах нестабільності (2014)
Бажан Л. І. - Алгоритм вибору стратегії сталим розвитком транспортно-логістичної системи, Яблоков І. В. (2014)
Резниченко Л. В. - Моделирование оптимизации налоговой политики предприятия, Тимашов А. А. (2014)
Резниченко Р. В. - Моделирование процессов распределения прибыли машиностроительного альянса с использованием метода Райфа (2014)
Сизов А. І. - Модель раціонального харчування військовослужбовців в умовах проведення часткової мобілізації Збройних Сил України, Жогіна О. В. (2014)
Соболевська Л. І. - Аналіз основних принципів та факторів стійкого розвитку аграрного сектора в регіоні та розробка концептуальних підходів до їх дослідження (2014)
Тимашова Л. А. - Iнформаційно-аналітична технологія для управлінських рішень, Семесенко Т. М., Цуруль В. М. (2014)
Tutova О. - Modeling of gni growth dependency on macroeconomic factors (2014)
Чистик О. М. - Адаптивна модель визначення ефективності прогнозування фінансових ресурсів на розвиток Ззбройних Сил України (2014)
Ясній П. - Вплив дорнування отворів на зародження та поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплаві, Гладьо С. (2014)
Рудяк Ю. - Оптичні методи визначення напружено-деформованого та граничного стану багатошарових структур з концентраторами, Підгурський М. (2014)
Ясній О. - Імовірнісне моделювання втомного руйнування множинним розтріскуванням за термовтоми, Пастернак Я., Сулим Г. (2014)
Штефан Т. - Просторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом, Величко О. (2014)
Габрусєва І. - Контактна задача про стиснення ізотропного шару двома параболоїдальними штампами з урахуванням поля залишкових деформацій, Шелестовський Б. (2014)
Шинкарчук Н. - Мішана контактна задача для пластинки з квадратним отвором і жорсткого диска (2014)
Габрусєв Г. - Задача термопружності для трансверсально ізотропного шару з коловими лініями розділу граничних умов на його поверхні (2014)
Дорофєєв В. - Особливості моделювання МСЕ складного напружено-деформованого стану звичайних, нерозрізних та позацентрово стиснених залізобетонних балок, Карпюк В., Крантовська О., Петров М. (2014)
Полутренко М. - Протикорозійні та бактерицидні властивості похідних діоксодекагідроакридину (2014)
Стухляк П. - Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачів, Митник М., Мороз К., Сартинська Л. (2014)
Акімов О. - Інтенсивність теплопередавання та вплив товщини шару забруднень низькотемпературних поверхонь нагріву при спалюванні водопаливних емульсій у котлах (2014)
Ловейкін В. - Динамічний аналіз переміщення візка вантажо¬підйомного крана зі зміщеним центром мас вантажу відносно захвату, Лимар П. (2014)
Шаблій О. - Режими індукційного наплавлення деталей із урахуванням використання екранування теплових і електромагнітних полів, Пулька Ч., Гаврилюк В., Сенчишин В. (2014)
Гавриш А. - Аналіз параметрів наклепу поверхонь деталей тертя високошвидкісних машин при тонкому кубонітовому шліфуванні, Роїк Т., Киричок П., Віцюк Ю., Олійник В. (2014)
Войтенко П. - Дослідження впливу розміщення твердого сплаву на армованих поверхнях зразків вінцевих зубків шарошкових доліт на характер їх зношування, Семеген О., Одосій З., Онисько О. (2014)
Хазін С. - Розрахунок відстані між пальовими анкерами за умови стійкості трубопроводу на спливання, Хазін В., Винников Ю. (2014)
Попова О. - Моделювання точності процесу механічної обробки черв’ячних коліс передач з угнутим профілем витка черв’яка (2014)
Власов A. - Електрошлаковий переплав виробів на твердому старті з використанням екзотермічних флюсів, Макаренко Н. (2014)
Ліннік А. - Визначення динамічних параметрів жорсткого очисника при взаємодії з коренеплодом (2014)
Скирденко В. - Установка для високочастотного електромагнітного опромінення епоксидних композицій (2014)
Попович П. - Розрахункова модель для визначення залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за дії тривалого статичного навантаження і корозійного середовища, Добровольська Л. (2014)
Андрійчук В. - Мікромагнітний розподіл поверхні плівки на основі комп’ютерної моделі, Бачинський Ю., Наконечний М. (2014)
Лупенко А. - Енергоефективні електротехнічні системи живлення та керування для багатолампових люмінесцентних світильників (2014)
Андрійчук В. - Моделювання світлового приладу з неточковим джерелом світла, Поталіцин С. (2014)
Павелчак-Данилюк О. - Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах (2014)
Кузь М. - Гідравлічний робочий еталон об’єму газу (2014)
Власюк А. - Числове моделювання впливу тепло-масоперенесення на напружено-деформований стан ґрунтового масиву внаслідок утворення депресійної лунки, Федорчук Н. (2014)
Бомба А. - Методи комплексного аналізу й сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двояко-шаруватому нафтогазовому пласті, Гладка О., Кузьменко А. (2014)
Яворський Б. - Достовірність методу визначення розладки ритмокардіосигналу, Лещишин Ю. (2014)
Присяжнюк О. - Сингулярно збурені задачі типу "Фільтрація–конвекція–дифузія–масообмін" із урахуванням терморежиму (2014)
Качурівська Г. - Про резольвенту диференціально-граничного оператора типу Штурма-Ліувілля з багатоточково-інтегральними крайовими умовами (2014)
Коссак О. - Криптування з використанням еліптичної кривої Едвардса, Холявка Я. (2014)
Белінська К. - Комплексне оцінювання молока тварин, Фалендиш Н., Ковбаса В. (2014)
Андреева Н. О. - Значение отдельных компонентов предметной подготовки гимнасток по данным анкетирования тренеров разной квалификации (2014)
Васьков Ю. В. - Концептуальні основи організації занять із учнями спеціальної медичної групи в загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Галимский В. А. - Моделирование физической подготовленности юных каратистов на этапе предварительной базовой подготовки (2014)
Жосан И. А. - Методика развития и комплексный контроль скоростно-силовых качеств гандболисток высокого класса, Стрикаленко Е. А., Шалар О. Г. (2014)
Калмыков С. А. - Анализ эффективности применения средств физической реабилитации у больных хроническим гастритом, Урдина Г. С., Пелих И. В. (2014)
Калмикова Ю. С. - Аналіз ефективності фізичної реабілітації за даними спірографічних показників при негоспітальній пневмонії в періоді реконвалесценції, Юрко Н. В. (2014)
Міхеєнко О. І. - Модель професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій, Котелевський В. І. (2014)
Приймаков А. А. - Сравнительная характеристика структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации легких, средних и тяжелых весовых категорий (2014)
Серорез Т. Б. - Визначення показників фізичного здоров’я студентів за характеристиками фізичної працездатності, аеробної та анаєробної продуктивності їх организму (2014)
Тихонова Н. В. - Значущість дитячо-юнацького та резервного спорту в Україні для виховання підростаючого покоління (2014)
Авраменко A. A. - Влияние повышения внутрибрюшного давления после проведения комплексного эндоскопического обследования желудка на развитие реактивного панкреатита (2013)
Антонюк M. B. - Поліморбідна патологія хворих на артеріальну гіпертензію в сестринській та загально-лікарській практиці, Букач О. П., Сидорчук Л. П., Кушнір О. В., Коровенкова О. М. (2013)
Бажора Ю. І. - Аналіз стану системи гемостазу у хворих на туберкульозну інфекцію, Тарабрин О. О., Амосова А. В., Чеснокова M. M. (2013)
Бандрівський Ю. Л. - Інтегральні біофізичні показники ротової рідини в осіб із стоматологічною захворюваністю на тлі цукрового діабету (2013)
Berbets A. - Changes of Some Indexes of Homeostasis and of Histology of Placentas in Women with the Threat of Miscarriage in Early Terms of Pregnancy, Andriiets O., Nitsovych I. (2013)
Богуцька Н. К. - Клінічно-анамнестична характеристика фенотипу бронхіальної астми раннього початку в дітей шкільного віку, Колюбакіна Л. В., Ортеменка Є. П., Власова О. В. (2013)
Boychuk T. M. - Morphological, Morphometric and Laser Polarimetry Characteristics of Epithelial Tissue of Kidneys that Have Been Structurally Reorganized, Petryshen O. I., Chernikova H. M., Yermolenko S. B. (2013)
Boychuk Т. М. - Polarization Properties of Tissues of Some Endocrine Glands, Khodorovska A. A., Chala К. М., Chernikova G. М., Petryshen О. I., Yermolenko S. В. (2013)
Ванджура Я. Л. - Клініко-патогенетична роль засобів метаболічної терапії в попередженні виникнення ускладнень у відновному періоді хворих після перенесеного інфаркту міокарда на фоні артеріальної гіпертензії (2013)
Vasiuk S. V. - Efficiency of Laminar Clean Air or Ultraviolet Radiation in Orthopedic Operating Rooms, Vasylchyshyn Y. M., Vasyuk V. L. (2013)
Vysochanska T. P. - State of the Morbidity and Differential Approach to the Treatment of Patients with Psoriasis in Different Landscape Regions of Northern Bukovyna (2013)
Войтович О. В. - Мукозальний імунітет слизової оболонки носа в умовах техногенного навантаження, Камишний О. М. (2013)
Герман А. О. - Характеристика ендокринних зсувів у гіпофізарно-тиреоїдній системі та рівень кортизолу у хворих на туберкульоз легень, залежно від варіанту чутливості до хіміопрепаратів (2013)
Гоженко О. А. - Відновлювальне лікування хворих на гіпертонічну хворобу з дисциркуляторною енцефалопатією, Волинська В. С. (2013)
Дмитрів І. В. - Вплив розу вастатину на перебіг атеросклеротичного ураження судин каротидного басейну в пацієнтів групи ризику (2013)
Довгалюк А. І. - Гістологічний стан тимуса мишей з відсутністю гена pttg1 (2013)
Ілащук T. О. - Прояви систолічної дисфункції у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в динаміці 1 року спостереження (2013)
Karateeva S. Yu. - Immune Protection State in Diabetic Patients with Pyoinflammatory Processes in Application of Ozonotherapy (2013)
Колодницька Г. Б. - Застосування інгібітори прозапальних цитокінів лікопіду при пародонтиті на фоні цукрового діабету, Калинський М. І., Корда M. M. (2013)
Кметь T. І. - Особливості динаміки морфофункціонального стану ендотеліоцитів у різних ділянках кори великих півкуль при неповній глобальній ішемії-реперфузії головного мозку (2013)
Koloskova O. K. - The Use of Hypoallergenic Mixtures in Children with Signs of Atopy, Marusyk U. I., Belashova O. V. (2013)
Колотило О. Б. - Вплив окремих факторів ризику на прогноз хворих із синдромом діабетичної стопи (2013)
Костіцька І. О. - Використання ІЗС-октаноєвого дихального тесту у діагностиці діабетичної автономної нейропатії шлунка, Гриб В. А., Шаповал О. Л. (2013)
Крилюк В. О. - Застосування непараметричного методу аналізу виживання у постраждалих із важкою закритою поєднаною травмою живота з пошкожденням товстого кишечнику, Іфтодій А. Г., Гродецький В. К., Новіков Ф. М., Іванов В. І. (2013)
Крилюк В. О. - Шляхи оптимізації хірургічного лікування постраждалих із тяжкою поєднаною травмою органів черевної порожнини при полі травмі, Іфтодій А. Г., Гродецький В. К., Новіков Ф. М., Іванов В. I. (2013)
Кузняк Н. Б. - Розвиток носа в плодів людини (2013)
Курилів Г. M. - Вплив комбінованої фармакотерапії із застосуванням імунофану та метамаксу на гемодинамічні показники у хворих із хронічною серцевою недостатністю (2013)
Левицька С. А. - Нормобіонти носоглотки як етіотропні фактори розвитку гнійного синуїту в дітей (2013)
Лисенко C. A. - Аналіз імунологічних параметрів крові у хворих на рак легені з паранеопластичним ревматологічним синдромом, які не отримали спеціального протипухлинного лікування (2013)
Малишевська І. В. - Клінічна ефективність комбінації лізиноприлу з амлодипіном, у порівнянні з монотерапією у пацієнтів зі стабільною стенокардією та метаболічним синдромом (2013)
Налужна Т. В. - Ендотеліальна та діастолічна дисфункції серця у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні із синдромом пролабування мітрального клапана (2013)
Нечитайло Д. Ю. - Методологічні особливості скринінгового дослідження функціонального стану серцево-судинної системи в школярів, Міхєєва Т. M., Буряк О. Г. (2013)
Павлюкович H. Д. - Особливості клінічного перебігу деяких форм ішемічної хвороби серця залежно від супутньої патології, Шкробанець І. Д., Буряк О. Г., Павлюкович О. В. (2013)
Pashkovska N. V. - Some Peculiarities of the Method Polarization Selection of Laser Images in Diagnostics Polycrystal Structure Bile Layers of Human, Marchuk Yu. F., Ushenko A. G. (2013)
Pishak V. P. - Epidemiology of Urinary System Defects in Children of Northern Bukovyna, Riznichuk M. O. (2013)
Рак Л. M. - Підвищення ефективності комплексного лікування запальних захворювань додатків матки, Юзъко О. М., Боднарюк О. І., Андрієць О. А. (2013)
Rohovy Yu. Ye. - Pathogenesis of Kidney and Liver Lesions Under Conditions of 2,4-dinitrofenol Administration, Beliavsky V. V., Filipova L. O., Doroshko V. A., Zlotar O. V. (2013)
Рудковська О. Д. - Випадки успішного лікування невриту зорового нерва із застосуванням цишоплегіків (2013)
Riaby S. I. - Some Pathogenic Aspects of Intestinal Sutures Insufficiency (2013)
Savka I. H. - Morphological Peculiarities of Certain Femoral Portions (2013)
Semeniak A. V. - Treatment of Trichomoniasis in Women with Chronic Inflammatory Diseases of Female Genital Organs, Andriyets O. A., Nitsovych I. R. (2013)
Slyvka N. О. - Problems of Studying Ukrainian as a Foreign Language, Plesh I. A., Boreiko L. D., Gaidukov V. A., Peryzhniak A. I., Dronyk T. A., Andrushchak L. A., Kashul M. O., Nurdinov Kh. N. (2013)
Степан B. T. - Динаміка зміни рівня адаптаційного напруження організму хворих на гострі гнійно-запальні захворювання нирок та паранефральної клітковини під впливом різних лікувальних підходів (2013)
Sorokman T. V. - Changes of the Nitrogen Monoxide Concentration in Children with Peptic Ulcer Disease, Andriichuk D. R., Sokolnik S. V., Shkrobanets I. D., Khlunovs'ka L. Yu. (2013)
Stupnytska G. Y. - The Activity of Antioxidant Enzymes in Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Combination with Comorbid Obesity, Fediv O. I. (2013)
Тащук B. K. - Реєстр гострого інфаркти міокарда в Північній Буковині - мотивація впливу депресивн их розладів, Поліщук О. Ю., Полянська О. С., Бачинська І. В. (2013)
Tashchuk V. K. - Objectivization of Efficacy of Diagnostics Destabilization of Ischemia under the Conditions of Creating a Register of Small Towns, Shumakov V. О., Turubarova-Leunova N. A., Gingulik O. M. (2013)
Федорук О. С. - Стан перекисного окиснення ліпідів та біохімічних показників крові хворих на сечокам'яну хворобу ускладнену пієлонефритом, Візнюк В. В., Крокош В. М. (2013)
Filipets O. O. - Stroke-Associated Pneumonia and Acute Stroke: Frequency, Prognostic Value and Impact Of Comorbidities, Pashkovskyy V. M. (2013)
Хабрат Б. В. - Оптимізація технології гістеректомії у хворих з надмірною вагою тіла (2013)
Khodorovsky G. I. - The Sex Related Dependence of the Gingival Tissues Responses on Intermittent Hypoxia in Immature Rats, Dmitrenko R. R., Yasinska O. V. (2013)
Khukhlina O. S. - Changes in Cholinergic and Adrenergic Regulations of Bronchial and Biliary Ways Tones in a Combined Course of Bronchial Asthma and Chronic Cholecystitis, Dudka T. V. (2013)
Yuzko O. M. - Condition and Prospects of Use of the Subsidiary Reproductive Technologies in the Treatment of Infertility Ukraine, Yuzko T. A., Rudenko N., Yuzko V. O. (2013)
Todoriko L. D. - The Role ofUp-To-Date Teaching Technologies in Learning Phthisiology Timely Questions under Conditions of Prospective Organization of the Health Care Industry, Boyko A. V., Semianiv I. O., Shapovalov V. P., Abdulfahab Mohamed Ahmed (2013)
Авраменко A. A. - Случай дробления камня в жёлчном пузыре у больной хроническим хеликобактериозом после проведения комплексного эндоскопического обследования желудка (2013)
Бачук-Понич H. B. - Холецисто-коронарний та холецисто-кардіальний синдроми у клінічній практиці: діагностично-лікувальні аспекти (огляд літератури та власні дослідження) (2013)
Деркач М. І. - Алергічний риніт: сучасні погляди на механізми специфічної імунотерапії, Чоп'як B. B., Гаєвський В. Ю. (2013)
Товкач Ю. В. - Методи хірургічного лікування захворювань стравохідно-шлункового переходу: переваги та недоліки (2013)
Анотації статей на англійській мові (2013)
Ювілеї (2013)
Дейнеки С. Є. - Іnternet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина ХХХХІ, Яковець К. І., Біволаріу В. М. (2013)
Єдині вимоги до оформлення статей (2013)
Ananieva O. S. - Verbalizing quantity (2010)
Ананьян Е. Л. - Використання атрибутивного словосполучення в якості складової одиниці англомовної друкованої реклами (2010)
Антонюк С. А. - Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників у творі Лукреція "Про природу речей" (2010)
Байсан Д. В. - Метафорична концептуалізація правосуддя (на матеріалі англ. justice) (2010)
Бехта Н. І. - Стандартна оповідь від першої особи: визначення, характеристики та контекст використання (2010)
Близнюк Л. М. - Вербалізація концепту НЕІМ як елемента німецькомовної картини світу (2010)
Бондар О. О. - Вияв лінгвальної природи синтетизму в сфері присудкових структур (2010)
Божеску М. Г. - Лексичні засоби вираження інгресії у сучасній англійській мові (2010)
Баштан А. В. - Особливості функціонування атрибутивних сполучень у текстах публіцистичного стилю (2010)
Брацкі А. - Національна філологія і славістика – співіснування чи суперництво? (2010)
Булатецька Л. І. - Класифікація метафоризованих лексико-фразеологічних номінацій категорії обману відповідно до компонентів фрейму обману, Лещук Ю. В. (2010)
Бялик В. Д. - Декодування прагматичної інформації неологізму у висловленні (2010)
Вакуленко В. Ф. - Давньогрецькі запозичення як знаки української культури (2010)
Василенко Д. В. - Мовні засоби передачі міфологічного образу війни (2010)
Вовк С. В. - Варіювання номінації персонажів в авторському дискурсі Р. Кіплінга (2010)
Волкова Л. М. - Functional classification of discourse markers (2010)
Галаган В. Я. - Структурні та семантичні властивості іменників-пейоративів та прикметників-пейоративів (2010)
Гандзюк О. - Функціонування адвербіальних синтаксем в українських прислів’ях і приказках (2010)
Гнатковська О. М. - Комунікативні інтенції експресивних "Я-висловлень" у сучасному англомовному дискурсі (2010)
Гогуленко О. П. - Фонові оніми у прозовому дискурсі Панаса Мирного (2010)
Голоюх Л. В. - Епітети з національною конотацією в історичні прозі Р. Іваничука (2010)
Гонгало В. С. - Регулятивний потенціал гендерно маркованих англійських паремійних одиниць понятійного поля "подружжя та подружнє життя" (2010)
Гончарук С. В. - Кількісні характеристики просторових іменників-антонімів (2010)
Гоца Н. М. - Вербальне вираження емотивності у романах Тоні Моррісон (2010)
Грижак Л. М. - Особливості функціонування означених іменних груп у різних типах дискурсу (2010)
Гуз О. П. - Особливості вираження вербальної агресії у масмедійному дискурсі (2010)
Гульчевська М. Б. - Морфологічний та граматичний аналіз слов’янських запозичень в англійській мові (2010)
Гут Н. В. - Способи вираження авторських слів при прямій мові (на матеріалі творів Ш. Бронте) (2010)
Данильченко І. В. - Гендерний аспект номінації у сучасному англомовному журнальному дискурсі (2010)
Derkacz-Padiasek T. I. - Polysemy as a means to enrich the language of newspapers (2010)
Долгополова Л. А. - Інфінітив у функції предиката (2010)
Дочу А. Р. - Місце та роль запозичень у формуванні системи орнітонімів англійської мови у різні історичні періоди (2010)
Дубчук М. Я. - Крилаті вислови як об’єкт дослідження та особливості трактування концепту "щастя" в крилатих одиницях латинської мови (2010)
Дьячок Н. В. - Об особенностях лексикализации вербальних реализаций номинатем типа "словосочетание + эллиптический универб" (2010)
Дягілєва Ж. А. - Актуалізація концепту "дружба" в романі Е. М. Ремарк "Drei Kameraden" (2010)
Єгорова О. І. - Експресивний потенціал єдностей вищого порядку в англомовному дискурсі (2010)
Єрченко О. В. - Компресія як стильова риса композиційної організації анотації (2010)
Замощена-Шеріф Н. О. - Структура і семантика похідних локативних іменників із суфіксом –hane в турецькій мові (2010)
Застровська С. О. - Актуалізація концепту risiko у спортивному дискурсі (2010)
Захарчук І. О. - Дистрибуція оператора not у реченні (2010)
Зимовець Г. В. - Семантичні особливості власних назв (2010)
Зербіно А. Д. - Семантичні особливості синонімічних рядів дієслів зі значенням "згоди/незгоди" у сучасній англійській мові (2010)
Зубач О. А. - Засади концептуалізації у фразеології сучасної німецької мови (2010)
Капак Ю. М. - Універсальне та ідіотичне у вербалізації гендерних стереотипів (на матеріалі німецької та української фразеології) (2010)
Кажарновіч Я. - Liczebnik w cerkiewnisłowianskim Apostole z biblioteki Sląskiej (2010)
Кашуба Н. П. - Варіантне керування дієслів формами знахідного і орудного відмінків у сучасній словацькій мові (2010)
Кінах Л. С. - Функціонально-семантичний аспект субстантивації в сучасній німецькій мові (2010)
Клименко О. С. - Особливості передачі поетичного стилю Е. Дженнінгс при перекладі повторів на різних рівнях актуалізації, Климова Н. І., Безугла М. В. (2010)
Князян М. О. - Компаративний аналіз стилісти стичних засобів відображення краси природи в творах Гі де Мопасана, К. Паустовського й М. Стельмаха (2010)
Ковалюк Ю. В. - Репрезентація образного складника концепту людина (2010)
Коляденко О. О. - Пропозиційно-фреймовий аналіз словотвірної парадигми лексеми-репрезентанта концепту страх (2010)
Копач О. О. - Семантичні та структурно-стилістичні особливості англомовних рекламних слоганів (2010)
Корнєва С. Є. - Концепт mentality / mentation у науковому дискурсі (на матеріалі наукових періодичних видань) (2010)
Косенко А. В. - Ад’єктивні засоби вербалізації концепту beauty в авторському дискурсі (2010)
Кратюк Ю. В. - Uwagi na temat fleksji gwary Grodka Podolskiego (2010)
Крилова Т. В. - Лінгвокультурна специфіка де агентивних структур в англійській мові (2010)
Кудрявцева О. Д. - Функціонування просторових прийменників у художньому та науковому стилях сучасної німецької мови (2010)
Кузьмич О. М. - Головні частини мови як засоби творення комізму (2010)
Кульчицька Н. О. - Класифікація антонімічних пар у англійській мові за ознакою асиметрії (на матеріалі біблійних стилістичних прийомів контрасту) (2010)
Курушкіна Т. М. - Особливості ономасіологічної структури англійських кулінаронімів (2010)
Ларькова Л. Х. - Функція адвербіальних словосполучень у сучасній німецькій мові (2010)
Лепко Г. В. - Непрямі номінації осіб за політичною належністю (2010)
Лех О. С. - Антонімічні відношення у системі параметричних прикметників сучасної німецької мови (2010)
Липка С. І. - Функціонування прикметників фіксованих установок у сучасній німецькій мові (2010)
Лисецька Н. Г. - Типологія та структура експлікації концепту "спонукання до дії" на прикладі прислів’їв та приказок німецької мови, Бондарчук О. Ю. (2010)
Литвин А. А. - Мовна когніція англійських лексичних одиниць екстремальних видів спорту (2010)
Луговий В. С. - Національно-культурні особливості ономастико ну творів П. Загребельного (2010)
Лукава С. М. - Особливості парадигми лексико-семантичної групи "віртуальний казковий, міфологічний простір" (2010)
Лягіна І. А. - Колороніми у структурі англійських фразеологізмів (2010)
Мандрик Н. В. - Сучасний стан та історія української антропоніміки (на матеріалі прізвищ Рівненщини) (2010)
Мартинюк О. М. - Імпліцитне вираження актантності у структурі речення (на матеріалі французької мови) (2010)
Марунько О. А. - Когнітивно-прагматична характеристика речення з усталеною конструкцією у претеритальному кон’юнктиві (2010)
Мацкуляк Ю. Й. - Словотвірні моделі, їх типи та основні характеристики (2010)
Мельник Р. М. - Епідигматичний потенціал прикметника emsig (на матеріалі німецьких публіцистичних текстів) (2010)
Мирошниченко М. І. - До питання словотвору іменників-назв діячів (2010)
Минзак О. В. - Антонімічні пари: огляд метонімічних характеристик в англійській мові (2010)
Мирончук Т. А. - Опозитивні відношення як семантичний грунт превентивних мовленнєвих актів, Одарчук Н. А. (2010)
Михайленко В. В. - Рангова концептуалізація в англійській мові (2010)
Мініч Л. С. - Парадигма флоро лексем у творах Миколи Вінграновського (2010)
Мойсей Л. Т. - Транзитивні родові маркери (2010)
Мудрак Я. - Семантико-синтаксичні моделі речень з фактивними предикатами пам’яті (2010)
Мудрик С. О. - Фразеологічні сполучення як засіб наповнення макроконцепту "політичне життя суспільства" у німецькомовному газетному дискурсі (2010)
Музиченко Г. П. - Структурно-семантичні та прагматичні особливості використання фразеологічної алюзії у публіцистичних заголовках (2010)
Навроцька І. М. - Виділення омонімів в межах полісемантичного слова (на прикладі іменника counter) (2010)
Найдеш О. В. - Консонантная символичность начальних фонестем в современном немецком языке (2010)
Намакштанская И. Е. - Взаимосвязь ментальности и эмоционального состояния человека с его речевой характеристикой, их взаимообусловленность в творчестве В. С. Высоцкого, Романова Е. В. (2010)
Нера Н. Я. - Прономінальність невласне-прямого мовлення (2010)
Несин Ю. М. - Фіксація та переклад новотворів у текстах комп’ютерної та економічної сфери (2010)
Нікіточкіна І. В. - The lexico-semantic field of adjectives of politive emotions in the discourse of ian mcewan (2010)
Новикова Ю. М. - Лексико-семантична специфіка сучасних українських прізвищ Центральної та Східної Донеччини (у порівнянні з прізвищами інших регіонів України), Журавська О. В. (2010)
Титул, зміст (2012)
Базилевич А. Я. - Особливості лікування хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою патологією гепатобіліарного тракту, Курбан М. М., Гойда С. М. (2012)
Беловол А. Н. - Блокаторы ат,-ангиотензиновых рецепторов при хронической сердечной недостаточности, Князькова И. И. (2012)
Мурзина Э. А. - Микозы стоп: диагностика и лечение (2012)
Янишин У. Я. - Cучасні напрями фармакотерапії серцево-судинних захворювань, викликаних хламідійною та віл інфекціями, Сметаніна К. І. (2012)
Беловол А. Н. - Комплексный подход к качественному лечению больных с артериальной гипертонией, Кириченко М.П. (2012)
Коваленко В. Н. - Патогенетические аспекты реализации клинического эффекта при терапии ингибиторами фактора некроза опухоли у больных ранним ревматоидным артритом: в фокусе - оксидативный гомеостаз, Рекалов Д. Г. (2012)
Зозуля І. С. - Аналіз летальності хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу при їх лікуванні в організованому стаціонарі вдома, Латоха І. О. (2012)
Долженко М. М. - Прогноз пацієнтів після операції аортокоронарного шунтування, поєднаного з аневризмектомією, за даними тканинного допплерівського дослідження, Носенко Н. М., Пилипенко А. Ю., Глоба Л. С., Приходько О. О., Руденкo С. А. (2012)
Целуйко В. И. - Влияние приверженности к лечению на прогноз у больных, перенесших инфаркт миокарда, Яковлева Л. Н., Строкова С. А. (2012)
Лисенко Г. І. - Застосування аторвастатину у комплексній патогенетичній терапії ревматоїдного артриту у поєднанні з патологією щитовидної залози, Найштетік І. М. (2012)
Визир В. А. - Показатели симпатической активности при длительном применении амлодипина у больных с артериальной гипертензией высокого кардиоваскулярного риска, Волошина И. Н. (2012)
Беловол А. Н. - Терапевтическая эффективность препарата адвокард® при хронической сердечной недостаточности, Князькова И. И., Ярмыш Н. В., Цыганков А. И., Рожлапа Л. О., Тимченко С. А., Гребенюк О. В., Толкачева И. А., Плиева И. Ю., Козловский В. А. (2012)
Варес Я. Е. - Ультрасонографія як один із провідних методів обстеження пацієнтів з переломами виличної кістки та дуги, Кучер А. Р., Філіпський А. B., Філіпська Т. А. (2012)
Римша О. В. - Чутливість до антисептиків мікрофлори, виділеної у хворих урологічного профілю (2012)
Стаднік С. М. - Особливості центральної та церебральної гемодинамики при різних формах гострої серцево-судинної патології (2012)
Філіпець Н. Д. - Стан гомеостатичної функції нирок після багаторазової активації калієвих каналів флокаліном за умов сольового навантаження, Філіпець О. О. (2012)
Попович В. П. - Інтегрований АВС/РМІЗ/УЕО-аналіз споживання лікарських засобів гепатопротекторної дії, Громовик Б. П. (2012)
Вавілова Л.Л. - Можливості корекції інсулінорезистентності та супутніх метаболічних порушень в умовах експерименту за допомогою агоніста рра-у рецепторів (2012)
Волошин О. І. - Віддалені результати комплексного лікування хворих на цироз печінки невірусного походження із використанням кверцетину та мелатоніну, Ілащук Т. О., Присяжнюк В. П., Окіпняк І. B. (2012)
Скрипник Н.В. - Ефективність імунотропної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу з метаболічним синдромом в умовах йодного дефіциту (2012)
Агаджанова Е. М. - Влияние эмбрионального противоопухолевого модулятора мкртчяна на инсулярный аппарат, а также гистологическую структуру поджелудочной железы крыс при стрептозотоциновом диабете (2012)
Селюк М. М. - Зміни внутрішніх органів експериментальних щурів під впливом електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону, Хайтович М. В., Потаскалова В. С., Морозов Т. А., Гайовий М. І. (2012)
Титул, зміст (2014)
Москаленко О. М. - Випереджаючий економічний розвиток: теоретико-інституціональні засади і проблеми реалізації в Україні (2014)
Серебрянський Д. М. - Вертикальна спеціалізація в зовнішній торгівлі країн, що розвиваються: приклад України, Зубрицький А. І. (2014)
Гавриш О. А. - Особливості інноваційного розвитку космічної галузі України на початку ХХІ ст., Войтко С. В., Бухун Ю. В. (2014)
Фролова Н. Б. - Податкове навантаження на працю, капітал і кінцеве споживання в умовах дії Податкового кодексу України (2014)
Вдовиченко А. М. - Податкове навантаження і темпи економічного зростання в Україні: у пошуках раціонального співвідношення, Орос Г. В. (2014)
Кузняк Б. Я. - Основні напрями підвищення продуктивності та прибутковості сільського господарства України (2014)
Рябчук А. М. - Незадовільні житлові умови як наслідок комерціалізації ринку житла у пострадянській Україні (2014)
Беляк Ю. І. - Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу (2014)
Борисова Ю. Ю. - Комп’ютерні технології як педагогічні інновації у фізичному вихованні школярів, Власюк О. О. (2014)
Воропай С. М. - Вплив занять спеціального акробатичного спрямування на рівень прояву стійкості вестибулярного аналізатора юних бійців-багатоборців 6-8 років, Бур’яноватий О. М. (2014)
Єрмакова Т. С. - Виховання дітей у польській сім’ї у контексті формування культури здоров’я (2014)
Король С. А. - Оцінка стану соматичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів і курсу технічних спеціальностей (2014)
Мартынюк О. В. - Обоснование экспериментальной методики круговой тренировки на занятиях аэробикой с женщинами первого зрелого возраста (2014)
Марченко О. Ю. - Гендерный аспект формирования ценностного потенциала физической культуры школьников (2014)
Пічурін В. В. - Психологічна і психофізична підготовка як складова фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2014)
Радзієвський Р. М. - Тензодинамометричні та просторово – часові характеристики захисної рухової реакції правоохоронця у відповідь на напад озброєного супротивника (2014)
Свистун Ю. Д. - Фізична підготовленість та оцінка функціонального стану юних футболістів у змагальному періоді, Трач В. М., Чорнобай І. М., Шавель Х. Є. (2014)
Ткаченко С. М. - Застосування здоров’язбережувальних технологій на уроках футболу з дівчатами середнього шкільного віку (2014)
Ghazal Mohamadi - Impact of shift in focus of attention on learning table tennisbackhand with self-talk in high school females students, Masoome Shojaee, Afkham Daneshfar, Zahra Nili Ahmadabad (2014)
Lazarieva O. - Physical rehabilitation of low back pain basedon a conceptual system approaches, Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błaże, Muszkieta Radosław, Prusik Krzysztof (2014)
Marya Rehmani Ghobadi - Investigating the effects of physical activity levels, dairy products andcalcium intakes on risk factors of osteoporosis prevention in femalestudents of Islamic Azad University of Damavand, Iran, Rastegar Hoseini (2014)
Завальнюк В. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Правове життя сучасної України" у Національному університеті "Одеська юридична академія", присвячена ювілею академіка С.В. Ківалова (2014)
Кормич Л. І. - Сергій Васильович Ківалов – знаний політик, державний та громадський діяч сучасної України (2014)
Додин Е. В. - Эволюция взглядов академика С.В. Кивалова на место и роль таможенного права в правовой системе (2014)
Біла-Тіунова Л. Р. - Розвиток сучасної доктрини адміністративного права та процесу у працях академіка С.В. Ківалова (2014)
Нікіша Д. О. - За морську могутність України, Левченко С. Г. (2014)
Міщенко І. В. - Морська могутність – запорука розвитку держави (2014)
Кацин М. Ю. - Особливості становлення Німецького митного союзу (1818 – 1834): історико-правовий аспект (2014)
Плукар В. В. - Способи контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2014)
Федотов О. П. - Правові питання сьогоденного функціонування органів Міністерства доходів і зборів при утворенні новітнього державного центрального митного відомства України (2014)
Долгий О. О. - Організаційно-правові підстави уточнення критеріїв оцінки діяльності спеціальних підрозділів органів доходів і зборів України, Долгий О. А. (2014)
Підпала І. В. - Контракт як основне правове підґрунтя проходження служби на морському торговельному флоті (2014)
Ivanova D. A. - The Value of the Historical Material the Harvard Draft Convention (2014)
Крижанівська А. О. - Свобода доступу до інформації в мережі Інтернет як гарантія існування демократичного суспільства (2014)
Актуальні проблеми торговельного мореплавства на обговоренні в Київському університеті права Національної академії наук України (2014)
Кузнецов С. О. - XIII міжнародна виставка-конференція "Інтер-ТРАНСПОРТ", Нікіша Д. О. (2014)
Приглашаем к обсуждению законопроекта (2014)
Міщенко І. В. - Рецензія на навчальний посібник "Митне право України", Прокопенко В. В. (2014)
Рекомендації круглого столу "Зміни до Конституції України: доктринальні підходи та обговорення концепції проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України", запропонованого Українською морською партією" (2014)
Завальнюк В. В. - Правові традиції та антропоцентричне розуміння правової реальності (2014)
Білоглазова Н. О. - Адміністративні права центральних банків країн-учасників Європейського Союзу (2014)
Кіян О. В. - Межі адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Калаянов Д. П. - Ґенеза поняття адміністративної діяльності у сфері державної митної справи (2014)
Прокопенко В. В. - Дисциплінарна відповідальність в митних органах: історія та сучасність (2014)
Федотов О. П. - Концепція реалізації державної митної справи (2014)
Плукар В. В. - Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2014)
Єсімов С. С. - Теоретичні аспекти удосконалення нормативно-правового регулювання поширення інформації у мережах електронної комунікації в Україні (2014)
Зайцев М. М. - Напрямки формування державної політики щодо забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Принстонские принципы – основа современной универсальной юрисдикции государств в отношении преступлений исключительной тяжести (2014)
Аксютин В. В. - Психофізіологічний стан та спеціальна працездатність у боксерів із різними стилями ведення поєдинку, Коробейніков Г. В. (2014)
Бейгул І. О. - Вплив спортивної діяльності на особистість дзюдоїстів (2014)
Бодренкова І. О. - Особливості розвитку координаційних здібностей у спортсменів спортивної аеробіки на етапі початкової підготовки (2014)
Бурла Артём - Физическая подготовка юных биатлонистов на этапе предварительной подготовки, Бурла Антон, Кудренко А. И., Лянной М. О. (2014)
Го Пенчен - Специфические характеристики функционального обеспечения выносливости при работе анаэробного характера гребцов на каноэ, Дьяченко А. Ю. (2014)
Гресь О. В. - Здоров’язберігаюча діяльність керівників загальноосвітніх навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема (2014)
Желєзний О. Д. - Корекція психоемоційного стану спортсменів – ігровиків з наслідками травм нижніх кінцівок, Засік Г. Б., Мухін В. М., Гринчук О. М. (2014)
Козина Ж. Л. - Алгоритм распределения спортсменов по группам для формирования тактических задач в игровых командных видах спорта с помощью методов многомерного анализа (на примере женской сборной команды Украины баскетболисток с нарушениями слуха), Собко И. Н., Коломиец Н. А., Ягело В., Ягело М. (2014)
Макарова Е. В. - Алгоритм фізичної реабілітації на поліклінічному етапі лікування при остеохондрозі хребта у спортсменів, Васильєва І. В. (2014)
Попов А. Н. - Структура физической подготовленности и ее корреляционный анализ у юных футболистов 16-17 лет на этапе специализированной базовой подготовки (2014)
Boraczyńska Sandra - Dynamics of comprehensive physical fitnessin artistic gymnasts aged 7-10 years, Boraczyński TomaszБорачински Томаш, Boraczyński Michał, Michels Anna (2014)
Klimczyk Mariusz - The physical and motor development of 9-year-old childrenattending football classes in "football school for children", Stec Martyna (2014)
Lazarieva Olena - The strategical frameworks of the physical rehabilitationin surgical treatment of the patients with low back pain, Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błażej, Muszkieta Radosław, Prusik Krzysztof (2014)
Аксаментов О. И. - Понятие и виды авиации по законодательству России и Украины (2013)
Зуєва В. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання авіації загального призначення, Череватюк В. Б. (2013)
Калюжний Р. А. - Правові підстави застосування заходів фізичного впливу працівниками Служби авіаційної безпеки при забезпеченні безпеки авіаперевезень, Сачаво І. А. (2013)
Капустинський О. А. - Роль та досягнення міжнародної федерації асоціацій лінійних пілотів (ІФАЛПА) поміж міжнародних урядових та неурядових авіаційних організацій (2013)
Александров О. В. - Погляди О. Кониського на національне питання: правові засади (2013)
Корнієнко А. А. - Деякі аспекти співвідношення інституту звільнення від юридичної відповідальності та принципу невідворотності (2013)
Медвідь Л. П. - Історичний розвиток прав, свобод та обов'язків військовослужбовців (2013)
Омельчук В. В. - Імператорські акти у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії (2013)
Юзікова Н. С. - Формування прийнятного простору для розвитку неповнолітніх крізь призму інституту освіти як фундаментальної основи профілактики злочинності (період окупації Дніпропетровської області 1941-1944 р.р.) (2013)
Концевой Р. С. - Правове регулювання інформаційної діяльності телерадіоорганізацій: проблеми визначення основних понять (2013)
Кузьмич І. І. - Стадії розробки військових нормативних актів органами військового управління (2013)
Пригорницька О. В. - Інформаційна культура в діяльності податківців (2013)
Сопілко І. М. - Механізм захисту персональних даних: проблеми та перспективи (2013)
Токарева К. С. - Порівняльний аналіз правових наслідків закінчення строку накладення адміністративного стягнення в законодавстві України та Росії (2013)
Вишновецька С. В. - Місце інституту гарантійних виплат у системі трудового права, Романчук В. М. (2013)
Владикін О. Н. - Правова природа договору про надання послуг електрозв'язку (2013)
Нижник Н. Р. - Перспективи кодифікації українського законодавства про соціальне забезпечення, Гуменюк І. О. (2013)
Оніщенко О. В. - Медична помилка: правовий аспект, Єрзаулова В. В. (2013)
Троцюк Н. В. - Особливості захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом, Іванюк С. П. (2013)
Філик Н. В. - Роль іпотечного кредитування у становленні ринку житла в Україні: основні проблеми, Чемерисъка О. О. (2013)
Дабіжук В. І. - Об'єкти та суб'єкти адміністративних правовідносин у сфері експортної безпеки підприємств в Україні (2013)
Іщук Ю. В. - Особливості правового становища контрольно-інспекційних органів в сфері використання та охорони земель (на прикладі Російської Федерації) (2013)
Острівна Л. В. - Зарубіжний досвід реалізації механізму запобігання відмиванню коштів в аудиторській діяльності (2013)
Борець М. В. - Організаційно-правові засади протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Валігура Д. М. - Оскарження рішення про закриття кримінального провадження під час досудового розслідування (2013)
Возьний В. І. - Кримінально-правова характеристика об'єктивної сторони самоправства (ст. 356 ККУ) (2013)
Громівчук І. М. - Проблема захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом (на прикладі в'язнів Гуантанамо-Бей) (2013)
Лихова С. Я. - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії (проблеми відмежування від хуліганства та інших злочинів), Островсъкий О. С. (2013)
Мотлях О. І. - Окремі питання методики проведення психофізіологічної експертизи на основі поліграфа та їх особливості, Потилъчак А. О. (2013)
Хорт І. В. - Гарантії забезпечення прав учасників кримінального провадження: сучасний стан і перспективи (2013)
Сопілко І. М. - Тенденції розвитку юридичної освіти у вищому навчальному закладі, Череватюк В. Б. (2013)
Калюжний Р. А. - Юридичні факти в судовому адміністративному процесі, Колпаков В. К. (2013)
Фрицький Ю. О. - Проблеми сутності влади як правової категорії (2014)
Севрюков Д. Г. - Теоретичні образи європейської соціальної держави в глобалізованому світі (2014)
Ситар І. М. - Ідеї синергетики (атрактор та фрактал) в акультураційних процесах (2014)
Соболь Є. Ю. - Реалізація людиноцентристського підходу до захисту прав та свобод інвалідів (2014)
Івченко А. В. - Питання вдосконалення правового регулювання інноваційної діяльності з використанням закордонного досвіду, Баганець О. О. (2014)
Сокур Ю. В. - Державне регулювання соляного промислу в Україні у ХVІІІ-ХІХ століттях, Сокур Є. Р. (2014)
Змерзлый Б. В. - Проблемы введения Правил 1888 г. для Керчь-Еникальских лоцманов и принятие Положения о морских лоцманах 1890 г. (2014)
Ковальчук В. П. - До питання криміногенної особистості (2014)
Прохоренко С. М. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання незаконному обігу наркотиків серед студентської молоді (2014)
Симоненко Н. О. - Кримінологічні риси особистості ґвалтівника (2014)
Йосипів А. О. - Злочинність осіб без постійного місця проживання як об’єкт кримінологічного дослідження (2014)
Міняйло Н. Є. - Аналіз тенденцій розвитку організованої злочинності в Україні 65-71 (2014)
Касараба Ю. Я. - Визначення оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію організованій злочинності: стан, проблеми (2014)
Карпенко Л. К. - Об’єктивна сторона незаконного розголошення лікарської таємниці (2014)
Петренко О. І. - Потерпілий як ознака складу злочину "Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу" (ст. 323 КК України (2014)
Курилюк Ю. Б. - Кримінальне покарання за порушення правил несення прикордонної служби (2014)
Веприцкая В. Н. - Проблемы коррупции в судах на территории украинских губерний в конце XVIII – первой половине XIX столетия (2014)
Щукін О. М. - Контроль у сфері державних закупівель (2014)
Хамходера О. П. - Повноваження державних інспекцій: особливості механізму та проблеми позитивноправового закріплення (2014)
Дрозд О. Ю. - Служба фінансових розслідувань як орган боротьби з адміністративними корупційними правопорушеннями, Тітко А. В. (2014)
Андрєєв Р. Г. - Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання контрольних повноважень органів стягнення (2014)
Стрельченко О. Г. - Особливості попередження адміністративної деліктності неповнолітніх, Намазов Арзу Єтібар огли. (2014)
Урбанський Б. П. - Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, вчинених посадовими особами (2014)
Рямзіна А. Ю. - Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (2014)
Шуба Б. В. - Адміністративне судочинство та адміністративно- деліктне провадження: перешкоди взаємодії двох процесуальних форм (2014)
Романюк І. І. - Деякі рекомендації щодо закріплення фінансової безпеки як інституту фінансового права (2014)
Чубенко А. Г. - Розвиток фінансового законодавства як фактор забезпечення воєнно-економічної безпеки держави (2014)
Онищук Н. Ю. - Щодо правил протидії уникненню оподаткування (2014)
Павленко К. К. - Початок темпоральної дії податково-правових норм (2014)
Чвалюк А. Н. - Неурегулированность мер ответственности за правонарушения, совершаемые во время формирования Государственного бюджета Украины (2014)
Оксінь В. Ю. - Адміністративно-правове регулювання банківської системи: деякі теоретичні аспекти (2014)
Білінський Д. О. - Про місце публічного кредиту у складі фінансової системи: правовий аспект (2014)
Дамірчиєв М. І. - Формування доходів місцевих бюджетів як об’єкту публічної фінансової діяльності (2014)
Щербакова О. Ю. - Щодо предмету доказування на адміністративній (досудовій) стадії вирішення податкового спору (2014)
Тарнавська М. І. - Вибір способу захисту цивільного права та інтересу: практичний аспект (2014)
Копитова О. С. - Поняття та зміст договору контокоренту (2014)
Ланцева К. В. - Спадкові права громадян України в Республіці Куба (2014)
Денисевич А. Ю. - Основні проблеми законодавчого забезпечення права працівника на відпочинок (2014)
Іншин М. І. - Окремі питання регулювання трудових прав працівників,які мають особливий статус у зв’язку з проходженням державної служби у вищих органах державної влади України (2014)
Мартишко А. Ю. - Роль керівника органів внутрішніх справ у забезпеченні охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів (2014)
Цюприк Н. О. - Підстави настання адміністративної відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Фальковський А. О. - Правові засади взаємодії органів прокуратури з недержавними організаціями, Кантока М. Г. (2014)
Скрипнюк А. В. - Шляхи реструктуризації та удосконалення діяльності органів прокуратури України (2014)
Баганець В. О. - Контроль за господарською діяльністю в рамках державної регуляторної політики (2014)
Синєгубов О. В. - Зміст права неповнолітньої особи на освіту в Україні та його елементи (2014)
Мазур В. В. - Європейська інтеграція в контексті господарсько-правового забезпечення розробки та функціонування науково-технічних програм в системі освіти (2014)
Рикова О. М. - Проблеми співвідношення Кодексу торговельного мореплавства України та Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна 1952 р. щодо морських вимог (2014)
Рубежанська О. В. - Класифікація слідів використання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин (2014)
Користін О. Є. - Дисциплінарна відповідальність як феномен адміністративної науки (Рецензія на монографію Середи В. В. "Природа дисциплінарної відповідальності в адміністративних публічно-правових відносинах) (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Борисенко А. В. - Шановні читачі! (2014)
Гутор Н. С. - Застосування хірургічних методів лікування у дітей за ортодонтичними показаннями (2014)
Погранична Х. Р. - Моделювання остеосинтезу перелому суглобового відростка нижньої щелепи різними фіксуючими пристроями (2014)
Воловар О. С. - Лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба препаратами гіалуронової кислоти. Частина ІI. Огляд літератури, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2014)
Нагірний Я. П. - Клінічна ефективність мазі Нітацид®-Дарниця у лікуванні хворих з флегмонами щелепно-лицевої ділянки (2014)
Villa Louisa — клініка з французьким шармом (2014)
VITA Zahnfabrik — інноваційний партнер стоматологічних клінік і зуботехнічних лабораторій вже 90 років (2014)
Пустовойт К. А. - Пігментований зубний наліт чорного кольору, Острянко В. І., Якубова І. І. (2014)
Камінер Р. - Універсальні адгезиви: використовуйте їх по-своєму (2014)
Кузенко Є. В. - Особливості експресії репаративного ензиму О6-метилгуанін-ДНК-метилтрансферази та пошкодження ДНК тканин пародонта при запаленні, Романюк А. М., Політун А. М. (2014)
Климентьєв В. Г. - Використання плазми, збагаченої факторами росту людини, та ербієвого лазера при негайній імплантації зубів (2014)
Олійник А. Г. - Діагностичний моніторинг стану периімплантатних тканин пацієнтів, яким проведено дентальну імплантацію, Вовк В. Ю., Угрин М. М., Куц П. В., Вовк Ю. В. (2014)
Дембовска Е. - Застосування лазерів Cr, ER:YSGG та СО2 для усунення над’ясенників (епулісів), Чуришкєвіч-Цирана Й., Мазурек-Мохоль М., Якубовска-Коцур У., Свістельніцка-Тромбска М., Раславска-Соха Й. (2014)
Кюн М. - Монолітна кераміка на основі діоксиду цирконію як матеріал для незнімного протезування, Карл М. (2014)
Нестор Р. А. - Телескопічні коронки у забезпеченні фіксації комбінованих покривних протезів. Огляд літератури (2014)
Лещук Є. С. - Дослідження механічних властивостей еластичних пластмас ортопедичного призначення (2014)
Пилипів Н. В. - Причинно-наслідковий зв’язок між розмірами зубних рядів щелеп та ретенцією зубів (2014)
Смоляр Н. І. - Визначення основних чинників ризику недостатньої ефективності профілактики карієсу зубів і захворювань пародонта за Європейськими індикаторами стоматологічного здоров’я, Леус П. А., Безвушко Е. В., Лучинський М. А., Чухрай Н. Л. (2014)
Мартовлос А. І. - Фізико-фармакотерапевтична стимуляція остеогенезу як метод стабілізації ортодонтично переміщених зубів у ретенційний період (2014)
Безверхняя Г. В. - Особенности эмпатии студенток педагогических специальностей, Цыбульская В. В. (2014)
Вереньга Ю. В. - Фізичний розвиток, функціональні та адаптаційні можливості працівників мвс україни на етапі професійного становлення (2014)
Галашко А. И. - Анализ психофизиологического состояния студентов с различным уровнем двигательной активности (2014)
Дейнеко А. Х. - Підвищення мотивації до занять фізичною культурою учнів 5–6 класів (2014)
Єфременко А. М. - Стан анаеробного енергозабезпечення кваліфікованих спринтерів з урахуванням впливу комплексу засобів відновлення працездатності (2014)
Месітський В. С. - Визначення оптимальної моделі тактичної підготовки для управління навчально-тренувальним процесом у регбіліг, Мартиросян А. А., Подоляка О. Б. (2014)
Мыльченко Н. И. - Характеристика зрительной реакции у стрелков из лука различной квалификации 14–16 лет (2014)
Перевозник В. И. - Динамика развития скоростных способностей юных футболистов 12, 13, 14 лет (2014)
Сергиенко Л. П. - Актуальные теоретические и практические проблемы современного этапа развития детского и юношеского спорта (2014)
Сутула В.О. - Перспективи спортизації системи фізичного виховання студентської молоді, Шутєєв В.В., Булгаков О.І., Луценко Л.С. (2014)
Чумак Ю. - Стан фізичної підготовленості дзюдоїстів 14–16 років за показниками координаційних здібностей (2014)
Шестерова Л. Е. - Влияние гипоксической тренировки на подготовленность спортсменов, специализирующихся в видах выносливости, ТУ Яньхао, Будкевич Г. Б. (2014)
Іванченко О. М. - Модельні правові акти та процеси імплементації у національному законодавстві (2014)
Лазаренко Л. А. - Правова держава як складова громадянського суспільства в Україні (2014)
Ющенко О. О. - Конституційно-правові гарантії права громадян на участь у законодавчому процесі (2014)
Маркова В.О. - Права дитини як людської істоти в світлі прогресивного розвитку новітніх біотехнологій: актуальне питання філософсько-правових досліджень (2014)
Заєць Ю. Ю. - Еволюція юридичної відповідальності у сфері дозвільної діяльності у радянській Україні (2014)
Едер П. Т. - До питання про передумови створення Вищого крайового суду у Львові в складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 рр.) (2014)
Кочмар Б. М. - Генезис кримінально-правового та оперативно-розшукового визначення поняття щодо протидії організованій групі або організації (2014)
Клюс В. В. - Деякі аспекти організації оперативного (ініціативного) пошуку при протидії злочинності на релігійному грунті (2014)
Симоненко Н. О. - Кримінологічні риси особистості ґвалтівника (2014)
Пряхіна Н. О. - Форми психопрофілактичної роботи з питань насильства в сім’ї (2014)
Стрільців О. М. - Стан поширеності незаконного обігу наркотиків на об’єктах, де запроваджені програми замісної підтримувальної терапії (2014)
Журавльов А. Ю. - Поняття та сутність злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю (2014)
Дуфенюк О. М. - Кримінальне провадження як предмет філософсько-правової рефлексі (2014)
Кісілюк Е. М. - Павловська А. А. Особливості призначення примусових заходів медичного характеру за кримінальним законодавством зарубіжних країн (2014)
Осауленко О. А. - Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Керевич О. В. - Застосування технічних засобів фіксації в ході кримінально-процесуальної діяльності (2014)
Письменний Д. П. - Никоненко М. Я. Зміст та функціональне призначення доказів у кримінальному провадженні (2014)
Коломоєць Т. О. - Гаджиєва Ш. Н. Кодекс як джерело адміністративно-процедурного права України: пріоритети розробки в умовах сучасних правотворчих процесів (2014)
Калініченко А. П. - Питання реалізації державної молодіжної політики в Україні: адміністративно-правовий аспект (2014)
Бодунов Є. Р. - Адміністративно-правовий статус Міністерства освіти і науки України як регулятора вищої освіти (2014)
Стрельченко О. Г. - Піжевська А. Етапи надання адміністративних послуг у сфері освіти та науки (2014)
Богданюк І. В. - Державна фінансова інспекція України як елемент системи контролю (2014)
Матчук С. В. - Сутність державної політики по охороні лісових ресурсів та її елементи (2014)
Лазаренко Д. В. - Принципи адміністративно-правового регулювання використання природних ресурсів (2014)
Лазаренко М. В. - Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за допомогою автоматизованих систем (2014)
Кукшинова О. О. - Особливості адміністративної відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (2014)
Моргунов О. А. - Поняття та види функцій адміністративних судів України (2014)
Максименко О. В. - Основні засади адміністративних правовідносин у вищих навчальних закладах України (2014)
Гаруст Ю. В. - Примусові заходи, не пов’язані з відповідальностю, як спосіб захисту прав громадян у податковій сфері (2014)
Дмитренко Т. Л. - Тиховська Н. М. Формування державної стратегії інноваційного розвитку фінансового ринку (2014)
Васильєва А. Г. - Система обов’язків платника податків (2014)
Нікітенко Р. С. - Процесуальні оосбливості розгляду судом справ про розірванні шлюбу за спільною заявою подружжя, яке має дітей (2014)
Миколаєць В. А. - Суб’єктний склад осіб, які беруть участь в цивільних справах за груповим позовом (2014)
Дрозд О. Ю. - Ознаки колективних форм захисту трудових прав працівників, Белінська Ю. Б. (2014)
Данилова М. В. - Правова природа охоронних відносин у трудовому праві (2014)
Журавель В. І. - Сутність індивідуальних форм захисту трудових прав працівників (2014)
Мартишко А. Ю. - Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами у підтриманні громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів (2014)
Цюприк Н. О. - Принципи та підстави адміністративної відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Єрмоленко І. Я. - Безпосередній об’єкт адміністративного корупційного правопорушення, вчиненого працівником ОВС (2014)
Лазнюк Н. В. - Реалізація права у діяльності органів внутрішніх справ 227-233 (2014)
Шутий М. В. - Проблеми визначення поняття міліція громадської безпеки та напрями змін її складу (2014)
Федоренко В. В. - Проблеми реалізації конституційних засад судочинства у статусі та діяльності судів загальної юрисдикції в Україні та зарубіжних країнах (2014)
Слободяник Н. С. - Актуальні питання формування суддівського корпусу: аналіз досвіду України та США (2014)
Басараб Р. І. - Правовий статус керівника системи прокуратури у країнах Європейського Союзу (2014)
Христинченко Н. П. - Національні особливості механізму організації наукової діяльності (2014)
Бондаренко В. В. - Форми реалізації прав громадян на екологічно безпечне навколішнє середовище (2014)
Охотницька Н. В. - Структура судової системи незалежної України наприкінці ХХ століття (2014)
Юскаєва І. П. - Позитивний досвід ЄС щодо формування та реалізації соціальної політики та шляхи його запозичення в діяльність Міністерства соціальної політики України (2014)
Толстенко В. Л. - Форма держави і система сучасних правових цінностей: проблеми взаємозв’язку (2014)
Яремчук В.Д. - Українська традиція філософсько-правової думки в національній освіті (2014)
Колиба М. М. - Правове закріплення свободи віросповідання в Україні в умовах середньовіччя та нового часу (2014)
Вознюк А. А. - Актуальні питання кримінальної відповідальності за порушення правил охорони або використання надр (2014)
Луцак О. О. - Відмежування складів злочинів, передбачених статтями 307 та 309 КК України, від складів злочинів, передбачених статтями 314, 315 та 317 КК України (2014)
Кулик М. Й. - Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, як процесуальна дія у кримінальному провадженні України (2014)
Моргун Н. С. - Тимчасове вилучення майна як захід забезпечення кримінального провадження, що обмежує право власності (2014)
Ситар І. М. - Ідеї синергетики (атрактор та фрактал) в акультураційних процесах (2014)
Паламарчук І. В. - Адміністративно-правовий статус працівника міліції України у використанні деяких видів публічного майна як інструменту для здійснення своїх повноважень (2014)
Резнік О. І. - Історико-правовий аналіз українського законодавства у період правління Центральної Ради (2014)
Фаринник В. І. - Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження: методологія реалізації в кримінальному судочинстві України (2014)
Загорняк Н. Б. - Фонд фінансування будівництва як об’єкт цивільних прав 352-357 (2014)
Щирба М. Ю. - Напрям дії нормативно-правових актів: деякі теоретико-прикладні аспекти (2014)
Кохановський Д. О. - Історичний досвід використання неізоляційних запобіжних заходів у теорії вітчизняного кримінального процесу (2014)
Шерман О. М. - Роль інституту релігії у формуванні політичного режиму Ісламського Емірату Афганістан (1996-2001) (2014)
Гузенко К. О. - Система принципів реалізації адміністративних процедур щодо застосування заходів адміністративного примусу в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Баранник В. В. - Методология формирования компонентных составляющих динамического полиадического кодирования, Колтун Ю. Н. (2011)
Вороненко Д. И. - Новые технологии в автоматизированном управлении региональными энергосистемами (2011)
Дмитриенко В. Д. - Синтез оптимальных регуляторов для дизель-поезда c системой векторного управления тяговым асинхронным приводом, Заполовский Н. И., Мезенцев Н. В. (2011)
Захаров И. П. - Применение метода перебора для оценивания неопределенности косвенных некоррелированных измерений, Климова Е. А. (2011)
Звиглянич С. Н. - Показатели качества программного обеспечения автоматизированных систем управления войсками, Изюмский Н. П. (2011)
Кадигроб С. В. - Нечеткие полумарковские модели систем, Каткова Т. И. (2011)
Коломійцев О. В. - Адаптована структура приймально-передавальної частки вимірювальних каналів для синтезу лазерної інформаційно-вимірювальної системи з використанням частотно-часового методу (2011)
Косенко В. В. - Локалізація джерел вібрацій при сертифікації обладнання легкої промисловості, Мокшина О. В., Рябчиков М. Л. (2011)
Лагутин Г. И. - Основные методы решения задачи выбора номенклатуры и мощностей электростанций и электроагрегатов, Ручка А. Е. (2011)
Макеєв В. І. - Методика розрахунку характеристик розсіювання некерованих літальних апаратів, Петренко В. М., Житник В. Є., Колобилін С. М. (2011)
Мандрика А. В. - Дослідження швидкості розповсюдження ультразвукових хвиль у нафтоводневій емульсії, Науменко А. М. (2011)
Міронова В. Л. - Засоби адаптивної інтелектуалізації технології підвищення безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів (2011)
Пантелеева И. В. - Исследование математической модели генератора для управления процессами синхронизации с сетью, Частников Д. А. (2011)
Пащенко Р. Э. - Формирование КФМ фрактальных сигналов на основе последовательности Морса-Туэ с использованием множества Кантора, Пащенко Э. И., Канцевич В. А. (2011)
Печенин В. В. - Применение метода весовой коррекции элементов радиолокационного изображения протяженного морского объекта при определении координатной точки привязки, Кравченко А. И., Мсаллам Е. П. (2011)
Сергиенко М. П. - Идентификация динамических характеристик измерительных преобразователей колебательного типа, Мартынова Н. А. (2011)
Сімонова О. Г. - Геометрична модель траєкторій групи космічних об’єктів на перших обертах польоту, Саваневич В. Є., Федченко Г. В. (2011)
Синотин А. М. - Метод расчёта коэффициента формы одноблочных радиоэлектронных аппаратов, Колесникова Т. А. (2011)
Смирнов О. Л. - Оптимальное управление режимом сопровождения многофункциональной РЛС, Ставицкий О. Н., Рябоконь Е. А., Кныш Д. В. (2011)
Сущенок О. А. - Оценка эффективности работы биометрических систем (2011)
Турсунходжаєв Х. А. - Алгоритм та показники якості об'єднання азимутальних і кутомісцевих координат цілей в тріангуляційній системі, Кошка В. О. (2011)
Хавина И. П. - Формирование оптимального расписания производственного технологического процесса, Круговой Н. А., Липчанский М. В., Легуенко А. В. (2011)
Чорнобородова Н. П. - Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малоточкових дискретних перетвореннях Фур’є, Чорнобородов М. П. (2011)
Шевченко В. В. - Економічне порівняння вітроенергетичних установок з різними типами електричних генераторів змінного струму, Книш С. Ю, Занихайло Є. О. (2011)
Шмырев В. Ф. - Современные аспекты защиты бортового оборудования летательных аппаратов от электромагнитных воздействий, Фомичев К. Ф. (2011)
Адаменко А. А. - Лінгвістичний підхід щодо оцінки якісного стану факторів при когнітивному моделюванні військової операції на базі логіки антонімів (2011)
Гордиенко А. С. - Метод построения автоматизированной системы управления лицензиями для настольного программного обеспечения, Ситников Д. Э. (2011)
Дюбко Г. Ф. - Модели семантики простых предложений русского языка и их приложение в синтаксическом анализе, Карлин Е. С. (2011)
Почанский О. М. - Применение структурных характеристик Web-документов при оценивании их привлекательности для конечного пользователя (2011)
Дубницкий В. Ю. - Оценивание параметров распределений Брэдфорда, Барра и Дагума методом максимума правдоподобия, Петренко О. Е. (2011)
Зинченко А. И. - Аналитическое решение задачи об оптимальном однорядном регулярном раскрое листа на треугольники. (2011)
Кораблев Н. М. - Определение вектора приоритетов признаков на основе процедуры неполных парных сравнений (2011)
Кузнецов А. А. - Мягкое декодирование каскадных кодов-произведений с использованием упорядоченных подмножеств проверочных уравнений, Приходько С. И., Гусев С. А., Зубенко В. А. (2011)
Халимов Г. З. - Кривые Ферма с большим числом точек в расширенных конечных полях (2011)
Грабчак В. І. - Схеми захисту інформації Мак-Елліса з алгеброгеометричними кодами на просторових кривих, Пасько І. В. (2011)
Гріненко Т. О. - Дослідження властивостей нерозрізнюваності псевдовипадкових послідовностей, що генеруються на основі багатомодульних перетворень (2011)
Замула А. А. - Технологии управления рисками информационной безопасности, Жуков И. О., Землянко Ю. В. (2011)
Лисицкая И. В. - О новой методике оценки стойкости блочных симметричных шифров к атакам дифференциального и линейного криптоанализа (2011)
Петров А. А. - Оценка эффективности систем активной защиты в сетях общего пользования (2011)
Проценко А. Г. - Исследование быстродействия алгоритмов шифрования данных на базе технологии . NET Framework, Лысенко И. В. (2011)
Горюшкін А. Е. - Особливості побудови та підвищення ефективності передавального тракту цифрових систем передачі (2011)
Єрохін А. Л. - Дослідження методів та засобів моніторингу серверів, Пашкевич Є. А. (2011)
Ивасюк А. О. - Усовершенствованный метод формирования составных CDMA-кодов, построенных по правилу присоединения двух характеристических последовательностей одинаковой длины, Поночовный Ю. Л., Погребняк Л. М. (2011)
Іохов О. Ю. - Визначення шляхів побудови перспективної системи мобільного радіозв’язку внутрішніх військ МВС України (2011)
Павленко М. А. - Аналіз протоколів маршрутизації в телекомунікаційних мережах, Гусак М. Ю., Калиновский Д. (2011)
Пустовойтов П. Е. - Одноканальная компьютерная сеть с неоднородным входным потоком заявок без приоритетов (2011)
Семенов С. Г. - Сравнительный анализ и исследование систем обнаружения атак несанкционированного доступа, Королёв Р. В., Енгалычев С. А. (2011)
Сумцов Д. В. - Узагальнена оцінка продуктивності серверної платформи комп’ютерної мережі, Уваров Д. А. (2011)
Высоцкая Е. В. - Применение мультиагентной математической модели в цитоморфологобиофизической диагностике, Щукин Н. А., Порван А. П., Пушкарь С. Н. (2011)
Гетманенко Н. Ю. - Использование принципа атомно-силовой микроскопии при разработке биосенсоров (2011)
Нестругина Е. С. - К вопросу классификации видов возмущающих воздействий и реакций человека на них, Чичикало Н. И. (2011)
Шамраева Е. О. - Трехмерное краниографическое моделирование, Шамраев А. А. (2011)
Ярута В. О. - Вимірювання електричних параметрів живих тканин з урахуванням резистивно-ємнісного імпедансу, створеного електродами (2011)
Кондращенко В. В. - Технология построения схемы финансирования проекта с привлечением инструментов фондового рынка, Москаленко В. В. (2011)
Криводубский О. А. - Логико-формальные модели планирования финансовой деятельности строительно-монтажной организации, Шевчук О. А. (2011)
Кузьменко С. В. - Модели выбора уровня автоматизации процессов продвижения дискретных материальных потоков, Кузьменко Н. П., Глинский Н. И. (2011)
Москаленко В. В. - Технологія побудови траєкторії розвитку комерційного підприємства на підставі обраних стратегій, Лисанець В. М. (2011)
Носова Н. Ю. - Семантическая модель содержания инновационного технического проекта (2011)
Чалый С. Ф. - Логическая модель мультиагентной системы оценивания затрат на реализацию бизнес-процессов, Макрушан И. А., Доможилкина А. И. (2011)
Кліменко А. М. - Управління установкою для пастеризації молока, Вахновський А. І., Любченко Н. Ю. (2011)
Безкровний Д. В. - Особливості прийняття рішень щодо викриття використання повітряного судна, яке може застосовуватись для здійснення терористичного акту в повітряному просторі України, Ляшенко І. О., Каркіщенко І. М., Козловський А. В. (2011)
Голуб С. В. - Особливості створення інформаційних систем кризового соціоекологічного моніторингу, Колос П. О. (2011)
Савченко В. А. - Модель руху пошукового агента при координації управління (2011)
Тютюник В. В. - Аналіз факторів, які провокують виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру, Калугін В. Д. (2011)
Дорохов О. В. - Проблема комп'ютерної та інтернет-залежності молоді в інформаційному суспільстві, Тарасов О. В., Моісіл І. (2011)
Романенко І. О. - Модель комплексної оцінки ефективності курсу в системі дистанційного навчання військового призначення, Бабенко О. П., Рубан І. В., Калачова В. В. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Педаченко Е. Г. - Нейрохирургическая служба Украины в 2013 году. Оптимизация нейрохирургических ресурсов, Сапон Н. А., Никифорова А. Н., Гук А. П. (2014)
Жукова Т. В. - Клинико-морфологические и патогенетические особенности глиобластом, контаминированных вирусом простого герпеса, Смеянович А. Ф. (2014)
Орлов Ю. О. - Ефективність хірургічного та комбінованого лікування супратенторіальних примітивних нейроектодермальних пухлин у дітей, Шаверський А. В., Зябченко В. І., Малишева Т. А., Черненко О. Г. (2014)
Семенова В. М. - Пролиферативный и дифференцировочный потенциал мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани в условиях культивирования, Лисяный Н. И., Стайно Л. П., Бельская Л. Н., Егорова Д. М. (2014)
Новиков Р. Р. - Оптимізація моделі локального механічного ушкодження півкуль великого мозку (2014)
Тарасенко О. Н. - Анализ показателей инвалидности вследствие позвоночно-спинномозговой травмы в Украине за 2013 год (2014)
Єлейнік М. В. - Хірургічне лікування арезорбтивної гідроцефалії у віддаленому періоді після розриву артеріальної аневризми головного мозку, Литвак С. О. (2014)
Пятикоп В. А. - Особенности миграции меченых мезенхимальных стволовых клеток костного мозга в организме крыс, у которых моделировали паркинсоноподобный синдром, Мсаллам М. А., Щегельская Е. А., Кутовой И. А., Губина-Вакулик Г. И. (2014)
Поліщук М. Є. - Вторинна геморагічна прогресія вогнищ забою головного мозку у пацієнтів при черепно-мозковій травмі, Гончарук О. М., Виваль М. Б., Комарницький С. В., Шкіряк А. А., Лебідь В. О. (2014)
Глоба М. В. - Дослідження цитокінового статусу у хворих у гострому періоді розриву інтракраніальної артеріальної аневризми, Лісяний М. І., Цімейко О. А., Бельська Л. М. (2014)
Зорин Н. А. - Сравнительная оценка эффективности эндоскопической трансфораминальной микродискэктомии и открытой микродискэктомии в лечении грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, Кирпа Ю. И., Зорин Н. Н. (2014)
Земскова О. В. - Сучасні підходи до лікування вестибулярних шваном у хворих при нейрофіброматозі II типу з застосуванням радіохірургії, Чувашова О. Ю. (2014)
Робак К. О. - Метод магніторезонансної трактографії: cучасні можливості візуалізації та використання в нейрохірургічній практиці, Чувашова О. Ю. (2014)
Гайович В. В. - Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на відновлення нерва і м’яза після їх травматичного ушкодження (2014)
Кваша М. С. - Застосування клейової композиції "Сульфакрилат" в хірургії параселярних менінгіом, Кондратюк В. В., Никифорак З. М., Ключка В. М. (2014)
Поліщук М. Є. - Нейрохірургічна служба в Україні та підготовка нейрохірургічних кадрів (2014)
Сирко А. Г. - Стажировка в отделении нейрохирургии Центральной клинической больницы Хельсинского университета (2014)
Положення про стипендію імені академіка О. І. Арутюнова для молодих вчених-нейрохірургів і молодих учених у галузі фундаментальних досліджень у нейрохірургії (2014)
Титул, зміст (2014)
Zernetska O. - The nature of power in the global network society (Notes on the Margins of the Work of Manuel Castells) (2014)
Піпченко Н. О. - Імідж України у блогосфері (2014)
Poiarkova T. - Euromaidan is a phase of crisis syndrome of modernization intensification (2014)
Мацієвський Ю. В. - Сила народу чи сила влади: порівняння кризи 2004-го та 2014 років в Україні (2014)
Сухоруков А. І. - Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави, Остапчук Д. О. (2014)
Кривенко Л. В. - Концептуальні засади розвитку людського капіталу в умовах підвищення конкурентоспроможності країни, Овчаренко С. В. (2014)
Leliuk Iu. - Features of the counter-cyclical policies target orientation defining for the Ukrainian redistributive economy (2014)
Svirko S. - "Economic benefit" category as an estimation of revenues and expenditures, Osadcha O. (2014)
Петрушевська В. В. - Трансформація фінансової політики України в умовах глобалізації та євроінтеграції (2014)
Cibakova V. - Marketing concept opens up possibilities for profit and non-profit sectors partnership, Cihovska V. (2014)
Yaskova N. - Innovative focus of the investment activity within the modernization of the national economy, Matveeva M. (2014)
Vidova Ja. - Investment and growth interrelations transformation (by the example of Slovakia) (2014)
Peshkov V. - Problems of the investment and construction sector development in conditions of the nationaleconomy modernization, Kasyanchik P. (2014)
Иванов Г. Г. - Деловая репутация и эффективность торговли, Майорова Е. А. (2014)
Семак Б. Б. - Проблеми розвитку ринку текстильної сировини в Україні (2014)
Чугунов І. Я. - Непряме оподаткування в системі регулювання економіки, Жукевич О. М. (2014)
Radionova I. - Tax burden and innovation activities: the interrelation problem, Boger O. (2014)
Тимченко О. М. - Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України, Сибірянська Ю. В. (2014)
Нечаев А. С. - Налогообложение в России: анализ и тенденции развития, Антипина О. В. (2014)
Басанцов І. В. - Модернізація системи державного фінансового контролю України (2014)
Savchenko K. - The stabilization policy effectiveness evaluation (2014)
Danylenko O. - Transformation of monetary institutions and policy credibility in Ukraine: retrospective analysis (2014)
Васильєва Т. А. - Оцінювання рівня імплементації концепції корпоративної соціальної відповідальності в банках, Лєонов С. В., Ласукова А. С. (2014)
Балабанова Л. В. - Діагностика конкурентоспроможності бренду підприємства-роботодавця, Сардак О. В. (2014)
Ващенко Н. В. - Адаптація принципів та методів управління персоналом у процесі управління підприємством (2014)
Гусєва О. Ю. - Методика визначення фокусу стратегічних змін в аспекті акселерації розвитку підприємства (2014)
Фадєєва І. Г. - Застосування сучасних моделей у системі стратегічного управління нафтогазовидобувними підприємствами, Гораль Л. Т. (2014)
Velychko O. - Development of infrastructural objects of logistics providing in the system of plant cultivation production storing (2014)
Єременко В. Г. - Дослідження глобальної корпоративної системи Рецензія на колективну монографію "Глобальна корпоративна система” (за наук. ред. акад. НАНУ Білоруса О. Г.) (2014)
Голубовська І. О. - Словникова стаття багатомовного словника лінгвістичних термінів: від теорії до практики, Жалай В. Я., Биховець Н. М., Линник Т. Г., Пархоменко А. Ф., Рахманова І. І., Рубашова Л. М. (2013)
Бабире О. В. - Аргументативний і прагматичний потенціал фотографії в сучасній екологічній дискусії (2013)
Бедрич Я. В. - Категорія інклюзивності у філософському висвітленні (2013)
Белова А. Д. - Эмоциональная составляющая комментариев в YouTube (2013)
Битко Н. С. - Зародження індійської англомовної лексикографії: чинники впливу і методологія (2013)
Бобошко Т. М. - Комунікативні стратегії й тактики та оцінні висловлення (2013)
Гетман В. І. - Лінгводидактичні особливості застосування англомовних новинних текстів корпорацій BBC та CNN у навчальному процесі у ВНЗ (на матеріалі онлайн новин) (2013)
Грекова М. А. - Ідея vs. концепт: до проблеми зіставлення античної та сучасної наукових терміносистем (2013)
Зірка В. В. - Професійна та галузева орієнтація у навчанні усному перекладу, Зінукова Н. В., Світлична О. Р. (2013)
Ilchenko O. M. - "Thanks" But Not "Thanks Anyway": E-politeness in E-mailing (2013)
Каптюрова В. В. - Комунікативні стратегії користувачів соціальних мереж та мікроблогів (2013)
Kaptiurova O. V. - The principle of least effort in television discourse (2013)
Кравченко Н. Г. - Афект у внутрішньому мовленні (2013)
Купчик Л. Є. - Семантичні та етимологічні особливості фразеологічних одиниць у діловій сфері (на матеріалі сучасної німецької мови) (2013)
Маликова О. В. - Семантическое наполнение идентификационного и компаративного фреймов лингвокультурного религиозного концепта CHRISTIAN HOPE в христианском англоязычном теологическом дискурсе (2013)
Малиновська І. В. - Філософський дискурс як діалогічна поліфонія (2013)
Снєгірьова Є. О. - Композиційні і лексичні особливості текстів з економічних питань (2013)
Чайка Л. В. - Методологічні основи лінгвоконфліктології (2013)
Чайковська Є. Ю. - Посилення експресивності заголовків наукових статей за допомогою використання стилістичних прийомів (2013)
Чекулай И. В. - Концептосфера INTEREST и ее семантические и функциональные особенности, Прохорова О. Н. (2013)
Шаля О. І. - Взаємодія терміносистем наукового дискурсу та загальної мови (2013)
Шелковнікова З. Б. - Наративний поворот в лінгвістиці (2013)
Шпенюк І. Є. - Стереотипність науково-академічного дискурсу (2013)
Шурма С. Г. - Концептуальний зсув при перекладі образності в межах культурної моделі ВЕЛИКИЙ ЛАНЦЮГ БУТТЯ (на матеріалі сучасних американських романів) (2013)
Айстраханов Д. - Професійна освіта як складна система (2012)
Дмитрієв В. - Особливості концепції маркетингу освітніх послуг (2012)
Дубініна О. - Психолого педагогічні умови, що сприяють формуванню у майбутніх автослюсарів професійної компетентності (2012)
Єльникова Г. - Теорія та методика оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Зуєва А. - Формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків аграрної галузі за допомогою професійно спрямованих задач (2012)
Калініна Л. - Інформаційна культура як феномен інформаційного суспільства і напрям дослідження, Моцик Б. (2012)
Кільова Г. - Методологічні аспекти проблеми управління професійною адаптацією в загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Корницька Л. - Значення художньо-естетичної культури у підготовці кваліфікованого робітника швейного профілю (2012)
Корольова Т. - Фахова культура медичного працівника як психолого-педагогічний феномен (2012)
Криницька Л. - Педагогічна взаємодія в адаптивному управлінні закладами професійно-технічної освіти (2012)
Коробович Л. - Концепція управління якісттю підготовки фахівців у системі педагогічного менеджменту приватного навчального закладу (2012)
Колосова Л. - Управління процесом безперервного професійного удосконалення педагогічних працівників через систему методичного сервісу (2012)
Кухарчук П. - Управління освітою в країнах Європейського Союзу (2012)
Ланова Л. - Теоретичні засади підвищення кваліфікації робітників автогосподарств в умовах виробництва (2012)
Лукьяненко А. - Развитие структуры государственных стандартов профессионально-технического образования (2012)
Ляхоцька Л. - Електронне навчання лікарів, Ляхоцька М. (2012)
Майборода Л. - Використання комп’ютерних навчальних кросвордів у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників (2012)
Мілохіна М. - Формування професійної компетентності як перспектива ефективної професійної підготовки операторів компютерного набору (2012)
Матросова І. - Педагогічні умови формування технологічноі компетенції майбутніх бакалаврів поліграфічного виробництва (2012)
Островерхова Н. - Принципи реалізації організаційних механізмів упровадження державного стандарту загальної середньої освіти (2012)
Розіна Н. - Формування соціально-правової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у птнз (2012)
Рябова З. - Моделювання та проектування як ефективні засоби забезпечення якості надання освітніх послуг (2012)
Спіцина А. - Управління навчанням майбутніх економістів інтерактивними методами розв’язання професійних завдань (2012)
Запорожанов В. А. - Совершенствование комплексной оценки специальной подготовленности гимнастов детского и юношеского возраста, Коханович К., Коханович А. (2014)
Леоненко А. В. - Методика формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників (2014)
Мазин В. Н. - Отношение родителей к воспитанию детей в ДЮСШ (2014)
Мицкан Б. М. - Обґрунтування ревіталізації організму осіб "третього віку" засобами фізичного виховання, Фединяк Н. В. (2014)
Омельяненко В. И. - О целесообразности использования кругового метода тренировок для лыжников-юниоров с учетом типологических свойств нервной системы (2014)
Омельянчик-Зюркалова О. А. - Влияние хореографической подготовленности гимнасток на окончательную оценку исполнительского мастерства (2014)
Палагин А. А. - Структура физической и технико-тактической подготовленности гандболистов 10–11 лет (2014)
Семанишин Т. М. - Складові професійно-валеологічного портрету інструктора з фізичної культури, Попель С. Л. (2014)
Собко И. Н. - Сравнительная характеристика физической и технической подготовленности женской сборной Украины и сборной Литвы по баскетболу (с нарушениями слуха) до и после подготовки к Дефлимпийским Играм, Козина Ж. Л., Ермаков С. С., Мушкета Р., Прусик К., Цеслицка М., Станкевич Б. (2014)
Тихонова Н. В. - Состояние развития спортивно-технических и прикладных видов спорта в физкультурно-спортивных организациях Украины, Градусов В. А. (2014)
Фурман Ю. М. - Удосконалення загальної фізичної підготовленості юних плавців шляхом застосування у навчально-тренувальному процесі методики ендогенно-гіпоксичного дихання, Грузевич І. В. (2014)
Zahra Nili Ahmadabadi - The relationship between athletic identity and sports performanceamong national rowers during different seasons of competition, Maesoumeh Shojaei, Afkham Daneshfar (2014)
Boguszewski Dariusz - Assessment of effectiveness of sports massage in supporting of warm-up, Kowalska Sylwia, Adamczyk Jakub Grzegorz, Białoszewski Dariusz (2014)
Титул, содержание (2014)
Поздравления (2014)
Дейнека А. А. - Исторический опыт и развитие в АО "ПТМЗ" производства для энергетики, Чередник Т. П. (2014)
Косенко П. В. - Компрессоры концерна "Укрросметалл" для тормозных систем подвижного состава железнодорожного транспорта. История и перспектива (2014)
Базалєєв М. І. - Термографічний контроль структурних неоднорідностей у феромагнетиках при активації електромагнітним полем, Брюховецький В. В., Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Є. М. (2014)
Русанов А. В. - Интерполяционно-аналитическая аппроксимация модифицированного уравнения состояния Бенедикта-Вебба-Рубина для учета реальных свойств рабочих тел в трехмерных расчетах, Лампарт П., Русанов Р. А. (2014)
Макаренко В. Д. - Влияние церия на механические и коррозионные свойства низколегированных трубных сталей, Киндрачук М. В., Бондарев А. А., Муравьев К.А. (2014)
Симоновский В. И. - Расчётные оценки критических частот вращения валопроводов электронасосных агрегатов, Ященко А. С. (2014)
Греков В. Ф. - Об устойчивости оболочек, пластин и стержней, Пьянков А. А., Тодчук В. А. (2014)
Вертепов Ю. М. - Прочностной расчет ротора ротационно-пластинчатой машины (2014)
Дядюра К. О. - Система розробки і постановки продукції на виробництво у відповідності до вимог ЄС (2014)
Нагорный В. М. - Методика оценки степени критичности технического состояния промышленного оборудования, Ежков К. М., Пархоменко Я. В. (2014)
Пирогов А. Д. - Интегрированные технологии и экономия энергорессурсов в атомном насосостроении (2014)
Слово к читателю (2014)
Харічков С. К. - Інноваційне бачення природозберігаючої політики України (2013)
Копитко М. І. - Аналіз ключових понять у сфері гарантування економічної безпеки промислових підприємств (2013)
Остапенко О. М. - Удосконалення вітчизняної системи страхування аграріїв з урахуванням зарубіжного досвіду (2013)
Перетятько А. В. - Аспекти розвитку вітчизняного легкового автомобілебудування (2013)
Редькін Д. О. - Методичні підходи до оцінки масштабів кризи на підприємствах АПВ, Островська І. П. (2013)
Солтик Я. В. - Концептуальні аспекти формування механізму антикризового управління галуззю харчової промисловості АПВ, Негоденко В. С., Хлистун О. А. (2013)
Ченаш В. С. - Економічні основи процесу реструктуризації підприємств (2013)
Захарченко В. І. - Обґрунтування інтегральної оцінки ефективності управління підприємством, Кіртока Р. Г. (2013)
Войнаренко С. М. - Інноваційні маркетингові технології як напрям підвищення ефективності комунікацій (2013)
Касянов Я. А. - Маркетинг інноваційних процесів у фармацевтичному бізнесі (2013)
Prodius О. I. - Improvement of the state control over the quality of goods in the context of raising the country's export potential, Nalyvaiko N. M. (2013)
Мінкович О. В. - Аналіз стану персоналу на енергетичних підприємствах різного типу (2013)
Іванюта О. В. - Механізм розподілу накладни хвитрат: організаційно-методичні аспекти (2013)
Щетиніна Л. В. - Факторний аналіз продуктивності праці, Рудакова С. Г. (2013)
Глущенко Л. Д. - Формування механізму кластерної взаємодії малих підприємств з технологічними інноваціями у промисловості (2013)
Захарченко В. І. - Оптимізація виробничих структур в умовах інвестиційної кризи, Аль-Шаргі Фахд (2013)
Остапенко Т. М. - Класифікація інструментів (методів) контролінгу витрат (2013)
Танасійчук Ю. В. - Трансформація інвестиційних потоків в контексті конкурентоспроможності харчової промисловості України, Голобородько Я. О. (2013)
Аверіхіна Т. В. - Зовнішній борг України: аналіз динаміки і структури, методи управління, Коломієць В. О. (2013)
Vardiashvili A. V. - Impact ofharmonization on the results of transport performance of thedivisions of the marine transport industry of Ukraine, Vardiashvili N. E. (2013)
Zaec N. A. - Modern participatingmodels of Ukrainian enterprises within the crossborder cooperation system, Kravchenko I. V. (2013)
Мельник С. І. - Передумови формування регіональної соціальної політики в Україні (2013)
Сааджан І. А. - Ефективність містобудівельних рішень у форматі "зеленої"економіки (2013)
Чирва О. Г. - Аналіз споживчого попиту населення напродовольчі товари (2013)
Lingur L. N. - The information security software in business, Iesina O. G. (2013)
Малыш В. Н. - Возможности анализа динамики развития предприятия на основе информационного подхода, Кондауров А. С. (2013)
Грузнов И. И. - Механизм как инструмент повышения успеха и снижения неудач (2013)
Войнаренко М. П. - Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування механізму управління амортизаційною політикою підприємства, Овод Л. В. (2013)
Технічна сторінка (2013)
Загороднюк В. П. - Філософія мови: модерн versus постмодерн (2014)
Кравченко П. А. - Аналіз ціннісних орієнтацій Відродження, Просвітництва та початку ХІХ століття (на основі поглядів М. Монтеня, Вольтера, Дж. С. Мілля, Ж. -М. Гюйо) в творчості В. Г. Короленка, Блоха Я. Є. (2014)
Шаповал В. М. - Філософські аспекти творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Головченко О. В. - Основні положення метафізики М. Я. Грота (2014)
Попов В. Ю. - Тринітарна ідентологія трактату Северина Боеція "liber de trinitate" (2014)
Цебрій І. В. - Спадщина християнських діячів раннього середньовіччя в історіографічному огляді філософської літератури (2014)
Андрос Є. І. - Сучасне філософсько-антропологічне знання як основа життєвої стійкості української людини (2014)
Сакун А. В. - Глобалізація у вимірах свободи: раціональний та ірраціональний аспект (2014)
Вакуліна В. М. - Cумнівний статус комунікації: "мовчати не можна говорити", Пономарьов Ю. Ю. (2014)
Мовчан М. М. - Страх грошей в людському середовищі (2014)
Усанова Л. А. - Людина-глядач в умовах культури-видовища, Усанов І. В. (2014)
Титов В. Д. - Логіко-філософські погляди Л. Петражицького (2014)
Штепа О. О. - До питання про сутність правової ментальності (2014)
Ямчук П. М. - Українська християнська аксіологічна система: через історичні випробування до сучасних світоглядних засад духовно-інтелектуального поступу (2014)
Ібрагімов М. М. - Філософія олімпізму: "трансверсальність" ідеалів та їх сучасна світоглядна цінність (2014)
Кравченко П. А. - Кафедра філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія і сучасність, Блоха Я. Є. (2014)
Титул, содержание (2014)
Стефанов В. А. - Влияние концентрации присадки на ресурс гидроагрегатов средств транспорта в условиях электрообработки рабочей жидкости (2014)
Немировский И. А. - Система испарительного охлаждения-путь к энергоэффективности (2014)
Зорин В. В. - Выбор и расчет экономичной системы электроснабжения города многоэтажной застройки, Буйный Р. А., ПерепеченыЙ В. А. (2014)
Сенько В. І. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі напруги в постійну з чотиризонним регулюванням вихідної напруги, Михайленко В.В. (2014)
Внукова Н. М. - Забезпечення спеціального кредитування підприємств шляхом факторингу, Плешивцева Т. О. (2014)
Сидько Д. С. - Управління кредитним ризиком банку (2014)
Иванов А. Н. - Снижение энергоёмкости трубных мельниц путём предизмельчения, Крот А. Ю., Крот О. П. (2014)
Торчук М. В. - Обоснование требований к построению импульсного генератора для корекции иммунного дефицита у новорождённых животных (2014)
Чёрная М. А. - Анализ энергетических характеристик резонаторной системы для измерения хемилюминесценции семян подсолнуха (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-травень 2014 р. (2014)
Abstracts (2014)
К сведению авторов (2014)
Білоіваненко М. В. - Розробка концепції розподілення інформаційної системи, яка побудована на онтологічній базі знань, Воскобойникова Г. А. (2010)
Шамаева Ю. Ю. - Распознавание концептов эмоций в лингвистическом процессоре экспертной системы, Подорожняк А. А., Любченко Н. Ю. (2010)
Васюта К. С. - Динамічний хаос в телекомунікаційних системах, Чечуй О. В., Глущенко М. О. (2010)
Волк М. А. - Архитектура имитационной модели grid-системы, основанная на подключаемых модулях, Горенков А. С., Гридель Р. Н. (2010)
Гребень А. С. - Оценка возможностей измерения координат объектов геоинформационных систем с помощью навигационных космических аппаратов на геостационарной орбите (2010)
Евсеев И. А. - Ошибки формирования радиолокационных изображений в многопозиционных радиолокационных системах с синтезированием апертуры (2010)
Емельянов В. А. - Объектная модель программного обеспечения для процесса металлографического контроля качества металлов (2010)
Закиров З. З. - Методика определения эквивалентной вероятности ошибки, среднего значения и дисперсии времени при передаче кодовой комбинации в системах с обратной связью (2010)
Захаров О. Б. - Задача управління потоками даних в розподіленій системі обробки видових матеріалів аерокосмічної розвідки (2010)
Иванов С. И. - Представление знаний о действиях дежурных средств воздушных сил по предотвращению нарушений воздушного пространства, Недашковский Ю. В., Бесчасный А. Н. (2010)
Карлов В. Д. - Синтез оптимального измерителя разности фаз между обыкновенным и необыкновенным компонентами сигнала, рассеянного на тепловых флуктуациях электронной концентрации ионосферы , Корняков С. А., Карлов Д. В., Коновалов В. М. (2010)
Карлов В. Д. - К вопросу о моделировании характеристик излучения элементов выпуклой антенной решетки , Леонов И. Г., Петрушенко Н. Н., Лукашук Е. В. (2010)
Кебкал К. Г. - Экспериментальная зависимость скорости передачи данных от сложности гидроакустического канала связи большой протяженности, Кебкал А. Г. (2010)
Ковальчук А. А. - Оценка устойчивости сопровождения маневрирующих целей по радиальной скорости многоканальной РЛС (2010)
Колесник К. В. - Методы статического моделирования радиотехнических систем контроля охранных периметров объектов, Мачехин Ю. П., Чурюмов Г. И. (2010)
Коняхин Г. Ф. - Оценка амплитуды упругих колебаний объекта посредством компенсирующих статических нагрузок, Косиков С. А. (2010)
Корочкін О. А. - Комплексний підхід до оцінки бойової живучості літального апарата за умовою аеропружності, Корнієнко А. П., Кремешний О. І. (2010)
Кучеренко Ю. Ф. - Інформаційні системи міжвидового угруповання і його боєздатність (2010)
Лещинская И. А. - О методе построения направленных схем реляционных сетей на примере отношения эквивалентности (2010)
Логвиненко М. Ф. - Методика визначення станів бінарних дискретних каналів електрозв’язку (2010)
Лытюга А. П. - Алгоритм обнаружения оптических сигналов от низкоорбитальных космических объектов в дневное время (2010)
Миронов В. А. - Определение характеристик обнаружения радиолокационных сигналов на фоне пассивных помех в морских условиях (2010)
Місайлов В. Л. - Підвищення точності вимірювання дальності повітряних об’єктів в морському тропосферному хвилеводі (2010)
Мохамед Саид Газал - Метод проектирования беспроводных компьютерных сетей с учетом требований к пропускной способности, Котик В. С., Горбенко А. В., Тарасюк О. М. (2010)
Обод И. И. - Сигнальное обеспечение адресных систем идентификации, Борзенко П. А., Тюрин А. А. (2010)
Олейник Ю. А. - Определение вероятностей состояний подвижной системы военной техники , Балабуха А. С., Кожушко Я. Н. (2010)
Олейников А. Н. - Результаты исследования параметров метеорных отражений сигналов телевизионного вещания разнесенной радиолокационной системой, Лыков Ю. В., Кукуш В. Д., Шкарлет А. И. (2010)
Осієвський С. В. - Застосування засобів об’єктно-орієнтованого проектування для рішення задачі усунення тупикових ситуацій в багатопроцесорних обчислювальних комплексах, Кужель І. Є., Литвин А. П. (2010)
Рвачёва Н. В. - Методика моделирования доступной для трафика данных пропускной способности телекоммуникационной сети (2010)
Сапига Н. Н. - Датчики вибрации ответственных электродвигателей собственных нужд электростанций, Захарова Т. Н., Мерка М. В. (2010)
Серая О. В. - Нечеткая задача кластерного анализа (2010)
Смеляков К. С. - Сравнительный анализ эффективности критериев контрастирования изображений (2010)
Томашевский Б. П. - Анализ моделей атак злоумышленника на подсистему криптографической защиты в компьютерных системах и сетях (2010)
Шийко О. М. - Модель руху артилерійського снаряда, стабілізованого обертанням, Полениця П. В., Коплик І. В., Остапова О. П., Авдєєва О. М. (2010)
Шубін Є. В. - Кодування топології комп’ютерної мережі у генетичному алгоритмі (2010)
Шувалова Л. А. - Структура программного комплекса синтеза и верификации моделей цифровых автоматов, Моамар Д. Н., Уткина Т. Ю. (2010)
Шумейко И. Е. - Влияние фазовых флуктуаций помехи на эффективность работы автокомпенсаторов с различными антенными системами, Флоров А. Д., Лоскутов A. А. (2010)
Ясинський Ю. О. - Аналіз і розрахунки надійності електродвигунів постійного струму, Васюченко П. В., Гришин Д. І. (2010)
Балакирева А. Г. - Сравнение одного класса моделей популяционной динамики с учетом промыслового изъятия, Герасин C. Н., Матийченко Н. А., Пресняков А. И. (2010)
Дубницкий В. Ю. - Оценка состояния сложной открытой системы при двусторонних ограничениях на область изменения её свойств, Чернявский В. Л. (2010)
Романова Т. Е. - Математическая модель и метод решения задачи трансляционного многоугольного включения, Шеховцов С. Б., Камак А. В. (2010)
Рудницький В. М. - Моделювання процесу паралельного додавання п’яти і менше доданків в надлишкових системах числення, Півень О. Б., Федотова-Півень І. М. (2010)
Хращевський Р. В. - Формування завдань координатора системи планування (2010)
Чабаненко П. П. - Математическое моделирование трансформационного обучения оператора человеко-машинной системы на основе структурных моделей обучения, Берлад П. Н. (2010)
Чуб І. А. - Формалізація умов взаємного неперетину об’єктів задачі розміщення багатокутників в анізотропній області в полярній системі координат, Новожилова М. В. (2010)
Поворознюк А. И. - Прогноз развития профессионально обусловленных заболеваний с помощью дискриминантного анализа, Чикина Н. А., Геворкян Ю. Л., Антонова И. В. (2010)
Шамраева Е. О. - Нейрохирургический комплекс для устранения посттравматических дефектов черепа, Шамраев А. А. (2010)
Ярута В. О. - Імітація вимірювання електричних параметрів живих тканин, Ліпанов В. Д., Білова Т. Г. (2010)
Гайдусь А. Ю. - Оптимізація управління запасами ресурсів при змінних умовах їх постачання і споживання за допомогою електронної таблиці Ехсеl, Руденко А. П. (2010)
Дорохов О. В. - Критерії та методи оцінки ефективності інформаційних систем (2010)
Пантелеева И. В. - Анализ путей развития биоэнергетики, Козюпа С. А. (2010)
Федин С. С. - Обеспечение точности нейросетевого прогнозирования качества и конкурентоспособности продукции (2010)
Доля Г. М. - Обґрунтування можливості застосування телевізійного датчика для дистанційного моніторингу турбулентної атмосфери з метою раннього виявлення загорянь, Чудовська О. С., Катунін А. М., Булай А. М. (2010)
Барашев К. С. - Алгоритм интегрированной рейтинговой оценки деятельности студента, Кирвас В. А., Козыренко В. П. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Баула О. В. - Удосконалення моделі інституційного забезпечення ринку цінних паперів України, Никитюк Т. Л. (2014)
Шестак М. Л. - Теоретичний аналіз змісту та особливостей застосування категорії "економічна ефективність (2014)
Кужель В. В. - Іммунізація економіки агропродовольчої сфери в контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнеce (2014)
Латишева О. В. - Інструменти еколого - економічного регулювання авіаційної галузі (2014)
Музиченко А. С. - Стан та тенденції розвитку гірничо-металургійного комплексу України (2014)
Резнік Н. П. - Соціальна відповідальність бізнесу у контексті стратегічного розвитку економіки агропродовольчої сфери (2014)
Герасимчук З. В. - Міжнародний досвід використання транскордонної співпраці для розвитку митної інфраструктури прикордонних регіонів, Смолич О. В. (2014)
Калашник М. В. - Соціально-економічні асиметрії розвитку регіонів України в контексті ЗЕД (2014)
Петкова Л. О. - Специфіка національного економічного розвитку в умовах транснаціоналізації (2014)
Якубчик О. С. - Стратегії кросс-кордонних відмінностей ТНК (2014)
Забедюк М. С. - Оцінка природно-ресурсного потенціалу регіонів України та умови його ефективного використання, Балако О. В. (2014)
Ковальська Л. Л. - Аналіз та оцінка транзитного потенціалу регіонів держави (2014)
Козловський С. В. - Моделювання та прогнозування стійкості розвитку аграрної галузі регіону на основі теорії не чіткої логіки, Бурлака О. М. (2014)
Кулиняк І. Я. - Кластерний підхід до оцінювання потенціалу підприємств легкої промисловості Львівщини, Глянцева О. І. (2014)
Транченко Л. В. - Сільський туризм як перспективний напрям зайнятості на селі (2014)
Черчик Л. М. - Теоретичні основи конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону, Мостенець О. В. (2014)
Карпук А. І. - Види та пріоритетні напрями розвитку інфраструктури у лісоресурсній сфері (2014)
Шубалий О. М. - Перспективи трансформації лісового сектору на засадах сталого розвитку (2014)
Щурик М. В. - Фінансовий потенціал інвестиційного забезпечення процесу відтворення природних ресурсів, Гораль Л. Т. (2014)
Бала В. В. - Теоретичні засади формування системи мотивації персоналу на основі аналізу мотиваційних теорій, Мацак А. Г. (2014)
Балан А. С. - Принятие инвестиционного решения в сферах управленческой деятельности промышленного предприятия, Полякова В. А. (2014)
Барський Ю. М. - Конкурентоспроможність та приріст трудових показників – запорука ефективної діяльності підприємства, Саган М. В. (2014)
Волинчук Ю. В. - Генезис теорій прибутку підприємства, Купира О. І. (2014)
Даниленко М. І. - Розвиток інтернет-маркетингу (2014)
Дзьоба О. Г. - Використання інформаційних технологій в машинобудування як аспект підвищення конкурентоспроможності підприємства, Романко О. П. (2014)
Нечипоренко К. В. - Особливості організації та управління транспортною логістикою аграрних підприємств (2014)
Павелко В. Ю. - Оцінювання ефективності управління аеропортом (2014)
Пиріг С. О. - Інформаційні технології та їх використання на підприємствах України, Нужна О. А. (2014)
Соломянюк Н. М. - Фандрайзинг як технологія реалізації соціального плану маркетингу (2014)
Трач Р. В. - Особливості інноваційної діяльності дорожньо-будівельних підприємства (2014)
Турило А. М. - Основи формування стратегії управління людським капіталом працівника підприємства, Короленко Р. В. (2014)
Шипуліна Ю. С. - Впровадження стратегії імпортозаміщення промислових підприємства, Кисіль Т. В. (2014)
Бас М. А. - Значення медичного страхування у системі задоволення потреб населення України (2014)
Боронос В. Г. - Стійкість фінансової системи в контексті реалізації стабілізаційної фінансової політики в Україні, Савченко К. В. (2014)
Gudź P. V. - Інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку, Гриценко К. О. (2014)
Gudź P. V. - Аналіз капіталізації комерційних банків України та шляхи її нарощення, Фірман Р. В. (2014)
Жердецька Л. В. - Оцінка кількісного впливу кредитного ризику на достатність власного капіталу банку (2014)
Карлін М. І. - Податкове регулювання міжбюджетних відносин в країнах ЄС: досвід для України (2014)
Карпухно И. А. - Особенности фискального регулирования на уровне местных органов власти, Исакиду Э. В. (2014)
Красільник О. В. - Концептуальні підходи до фінансового забезпечення державних вищих навчальних закладів (2014)
Мостовенко Н. А. - Передумови формування фінансової архітектоніки, Забедюк М. С. (2014)
Савчук Н. В. - Аналіз впливу податкової політики держави на поведінку економічних агентів, Свірська Г. Г. (2014)
Щитнік Ю. О. - Сучасні реалії адміністрування податку на нерухомість для фізичних осіб (2014)
Юрій С. М. - Податкова система України: становлення та розвиток (2014)
Лагодієнко Н. В. - Теоретичний та практичний аспекти визначення ліміту залишку готівки в касах підприємств, Очеретна Т. С. (2014)
Снігурська Л. П. - Проблемні питання бухгалтерського обліку визнання доходів за знеціненими кредитами (2014)
Потриваєва Н. В. - Дискусійні аспекти в організації обліку запасів на сільськогосподарських підприємствах, Пелипканич І. В. (2014)
Дерев’янко О. Г. - Управління репутацією організації як основна функція фахівця у галузі зв’язків із громадськістю (2014)
Айстраханов Д. - Економетричне моделювання функціонування професійно-технічної освіти в умовах сучасного ринку праці (2012)
Азаров В. - Розвиток професійної компетентності вчителя фізичної культури в системі методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Андрощук І. - Модель управління розвитком професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період (2012)
Базелюк В. - Особливості управління навчальною діяльністю знз у сучасних умовах (2012)
Войцехівський М. - Теоретичні основи управління впровадженням компетентнісного підходу у підготовку методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти (2012)
Врублевська О. - Проектуємо результати навчання: компетенції проти компетентностей (2012)
Гайдамака І. - Педагогічні умови, як основа психологічного здоров'я сім'ї (2012)
Гладченко М. - Основні складові концепції стратегічного менеджменту вищої освіти країн єс (2012)
Гуменний О. - Повышенне уровня информационной культуры руководителей профессионально-технических учебных заведений как педагогическая проблема (2012)
Драч І. - Феномен управління в умовах трансформації освіти (2012)
Дмитриев В. - Расширение ключевых элементов маркетингового комплекса вуза (2012)
Дубініна O. - Методика вивчення стану сформованості професійної компетентності у майбутніх автослюсарів в центрах професійно - технічної освіти (2012)
Зеликовская Е. - Эволюция функций преподавателя иностранного языка в процессе формирования межкультурной компетенции у студентов, Бреян С. (2012)
Калініна Л. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання (2012)
Kalinina L. - Methodological bases of informative management in field of education at terms of forming of informative society in Ukraine (2012)
Карп С. - Понятійно-термінологічні основи формування готовності ліцеїстів до свідомого вибору майбутньої професії (2012)
Климова О. - Методика використання "business english portfolio"на заняттях з англійської мови (2012)
Климчук І. - Фінансування освіти і науки в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Кільова Г. - Форми і види адаптації педагогічних працівників у загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Лузан Л. - Управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти (2012)
Матросова І. - Шляхи формування технологічної культури у студентів технічних ВНЗ (2012)
Мішеніна Т. - Шляхи гуманізації організаційних основ гуманітарної освіти майбутніх учителів філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого навчання (2012)
Морозова М. - Розвиток професійної компетентності викладача в процесі професійного розвитку (2012)
Мудра С. - Модель управління якістю підготовки майбутніх менеджерів та її практична реалізація у процесі навчання у ВНЗ (2012)
Мусійчук С. - Сучасні підходи до формування самоефективності майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2012)
Новак О. - Особливості використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі сучасних інноваційних шкіл (2012)
Оліфіра Л. - Професійна управлінська компетентність керівників ВНЗ І – ІІ рівня акредитації: фактори впливу (2012)
Онаць О. - Змістова компонента системи навчання шкільних менеджерів (2012)
Островерхова Н. - Теоретичні засади організаційних механізмів управління навчальним процесом (аналітичний аспект) (2012)
Паламар С. - Ціннісні потенції літературного знання в контексті проблем гуманітарної освіти учнів основної школи (2012)
Піддячий В. - Філософське осмислення почуттів прекрасного, піднесеного та комічного (2012)
Піддячий М. - Концептуальні підходи до соціально-професійної орієнтації старшокласників (2012)
Приходько В. - Системний підхід до моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Рябова З. - Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського