Проданчук М. А. - Вплив глобалізації економіки на формування методології бухгалтерського обліку в умовах управління бізнесом (2014)
Михалків А. А. - Класифікація тари та її вплив на організацію та методику бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю операцій з тарою (2014)
Ткаченко А. М. - Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства, Гончарук П. А. (2014)
Фатенок-Ткачук А. О. - Деякі питання щодо переоцінки основних засобів, Тверда І. В. (2014)
Чернявська М. К. - Аналіз основних джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств (2014)
Щербатюк В. В. - Национальные особенности и проблемы законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учёта (2014)
Горбач Л. М. - Проблеми та перспективи розвитку фінансово-економічного механізму регулювання природокористування (2014)
Бабірад-Лазунін В. О. - Методологічні засади та механізм формування сукупності товарів-представників для оцінювання умов зовнішньої торгівлі товарами України (2014)
Дронь В. С. - Випадкова величина відносно соціально-економічної події (2014)
Скицько А. І. - Моделювання динаміки розвитку страхових компаній (2014)
Яцько О. М. - Вплив хмарних технологій на розвиток малого та середнього бізнесу в України, Літвінчук Ю. А. (2014)
Підгірна В. Н. - Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України, Ватаман А. В. (2014)
Корбутяк А. Г. - Критерії вибору джерела інвестування інноваційного розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання (2014)
Євдокименко В. К. - Супровідний лист до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених фактами господарського життя з невизначеними наслідками, Маценко Л. Ф., Кузь В. І. (2014)
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених фактами господарського життя з невизначеними наслідками (проект) (2014)
Сватко Ю. І. - Конфлікт як предмет знання (2013)
Власюк О. Я. - Завдання та принципи формування готовності до екологічної самоосвіти у майбутніх фахівців природничих спеціальностей (2013)
Ярошенко Т. О. - Використання електронних ресурсів Наукової бібліотеки НаУКМА студентами факультету гуманітарних наук за період 2008-2012 рр., Чуканова С. О. (2013)
Копець Л. В. - Комунікативний світ особистості та його характеристики, Гордієнко В. І. (2013)
Гірник А. М. - Світоглядні та етико-правові засади медіації в Китаї, Резаненко В. Ф. (2013)
Святненко С. В. - Ціннісні орієнтації української молоді: порівняльний аналіз, Виноградов О. Г. (2013)
Боднар А. Я. - Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб’єкта та суб’єктності в процесі становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя, Журат Ю. В. (2013)
Гордієнко В. І. - Сприйняття іншої людини як рішення комунікативної задачі, Копець Л. В. (2013)
Боднар А. Я. - Психологічні особливості стресостійкості представників стресогенних професій (на прикладі працівників приватних охоронних структур), Макаренко Н. Г. (2013)
Семигіна Т. В. - Глобальні пріоритети соціального розвитку: імперативи для політики і практики (2013)
Кабаченко Н. В. - Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах: міжнародний досвід. (2013)
Савчук О. М. - Організація практики студентів на бакалаврських програмах з соціальної роботи: закордонний досвід, Кондратова Л. Д. (2013)
Красівський О. Я. - Соціальна складова стратегії розвитку регіону з урахуванням досвіду ЄС, Войтик О. Є. (2014)
Малик Я. Й. - Принцип територіальної цілісності у державній політиці (2014)
Кохалик Х. М. - Процес здійснення територіальних реформ у землях Німеччини: досвід для України (2014)
Матвіїшин Є. Г. - Результати аналізу змін у структурі населення Буковини та прогнозування окремих надходжень і видатків зведеного бюджету Чернівецької області, Мусаєва І. А. (2014)
Лавренюк Ю. Ф. - Досвід запобігання та протидії корупції у країнах азіатсько-тихоокеанського регіону (2014)
Возний С. О. - Історична генеза теоретичних уявлень про місцеве самоврядування (2014)
Макота Г. З. - Міжнародна технічна допомога як основна категорія в теорії та практиці міжнародного технічного співробітництва (2014)
Цап І. М. - Міжнародний досвід державного реформування податкових систем та можливості його застосування в Україні (2014)
Стукалін А. Т. - Особливості державного управління воєнною організацією Київської Русі (2014)
Пістракевич О. В. - Особливості законотворчого процесу в Європейському Союзі (2014)
Толкованов В. В. - Функціональне обстеження як дієвий інструмент модернізації діяльності органів публічної влади (2014)
Борщук Є. М. - Проблеми формування системи управління природно-техногенною безпекою, Серант А. Й., Соха Ю. І. (2014)
Олійченко І. М. - Шляхи модернізації виборчого процесу та референдумів на регіональному рівні, Дітковська М. Ю. (2014)
Кравченко М. В. - Напрями та механізми соціального захисту економічно активного населення України (2014)
Домбровська С. М. - Сучасна виховна концепція як механізм впливу на формування державної молодіжної політики, Россохатський П. М. (2014)
Ліпенцев А. В. - Розвиток клієнтоорієнтованої організаційної культури в органах публічної влади (2014)
Колосовська І. І. - Особливості функціонування національних систем соціального захисту: європейська практика (2014)
Криштанович М. Ф. - Система матеріального забезпечення персоналу ОВС як важливий фактор вирішення завдань національної безпеки України (2014)
Карпенко О. В. - Класифікація нормативно-правового забезпечення сервісної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Гурієвська В. М. - Соціально-психологічні технології управління конфліктами в державно-управлінській діяльності (2014)
Мазій Н. Г. - Стимулювання розвитку та функціонування регіональної інфраструктури малого підприємництва (2014)
Ногінова Н. М. - Податкова реформа в Україні: досягнення і прорахунки (2014)
Матвейчук Л. О. - Теоретичні аспекти електронного оподаткування в контексті підвищення ефективності державного управління в Україні (2014)
Вировий С. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування (2014)
Ромін А. В. - Державна стратегія удосконалення управління вищими навчальними закладами державної служби надзвичайних ситуацій України (2014)
Садковий В. П. - Механізми управління розвитком системи підготовки офіцерських кадрів державної служби надзвичайних ситуацій України (2014)
Андреєв С. О. - Основні недоліки організаційних засад функціонування єдиної державної системи цивільного захисту на сучасному етапі її розвитку (2014)
Миронов Ю. Б. - Державне регулювання процесу валідації методологій складання банківських рейтенгів (2014)
Алмашій В. В. - Національно-культурні товариства Закарпаття: аналіз співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування у налагодженні прикордонного співробітництва краю (2014)
Шульга В. М. - До питання вдосконалення функціонування системи органів державної влади України в сфері трансплантації (2014)
Горецький А. І. - Основні напрямки державного управління рекреаційної сфери (2014)
Штогрин О. П. - Сучасні підходи до завдань державного управління у сфері репродуктивного здоров’я населення (2014)
Ковальчук В. М. - Міжнародна інтеграція діяльності пожежно-рятувальних служб країн ЄС (2014)
Слєпак С. В. - Механізми державної підтримки національного кіно в Україні (2014)
Лутчак В. Ф. - Інституційне та ресурсне забезпечення політики транскордонного співробітництва України та країн Європейського Союзу (2014)
Белец Ж. А. - Державне регулювання застосування програмно-цілового методу бюджетування в практиці розвинених країн світу (2014)
Дяченко Н. П. - Публічне урядування: стан та тенденції становлення в Україні (2014)
Мельник Я. В. - Нормативно-правове забезпечення державного управління галуззю освіти України (2014)
Шапочка Ю. В. - Порівняльний аналіз характеристик внутрішнього та зовнішнього оцінювання державної політики та програм (2014)
Пашковська М. В. - Комплексний механізм забезпечення транспарентності органів місцевої влади: теоретичний аспект (2014)
Шандрик В. І. - Бюджетна підтримка проектів публічно-приватного партнерства: проблематика та її вирішення (2014)
Ундір В. О. - Співпраця місцевих органів виконавчої влади і громадських об’єднань Рівненщини у формуванні та здійсненні державної політики (2014)
Сисоєва С. І. - Механізми реалізації державної політики в галузі туризму у зарубіжних країнах (2014)
Дзяна Г. О. - Роль місцевого самоврядування у забезпеченні сталого розвитку України та її регіонів, Дзяний Р. Б. (2014)
Николаїшин Б. Н. - Правове регулювання відносин між органами публічної влади і територіальними громадами в Україні (2014)
Костіна Н. А. - Особливості підтримки проектної діяльності студентської молоді органами місцевого самоврядування Полтавщини за період 2007 – 2013 рр. (2014)
Чорнобиль І. Б. - Стан та проблеми професійного саморозвитку державних службовців на сучасному етапі, Чорнобиль О. В. (2014)
Гусак І. В. - Кадрова робота у контексті набуття чинності оновленого законодавства про державну службу (2014)
Дубицький В. В. - Модернізаційна функція державної служби – виклик сьогодення (2014)
Крайник О. П. - Особливості сучасних підходів до управління регіональним економічним розвитком (2014)
Трещов М. М. - Фонди регіонального розвитку: європейський досвід та необхідність його впровадження в Україні (2014)
Саврас І. З. - Інформаційно-аналітична підтримка вирішення основних проблем розвитку ринку страхових послуг в Україні, Селіверстов Р. Г. (2014)
Бурик З. М. - Аналіз переваг та недоліків розвитку території в умовах забезпечення ефективного стратегічного планування (2014)
Куценко М. А. - Економічна оцінка держзамовлення фахівців із вищою освітою для служби цивільного захисту України (2014)
Мазуренко А. В. - Інвестування в золото, золотовалютні резерви (2014)
Рябушка Л. Б. - Науково-методичний підхід до оцінки рівня тінізації доходів населення, Бондаркова Д. В. (2014)
Турянський Ю. І. - Соціально-економічна суть та функції податків (2014)
Войт Д. С. - Стан сучасної інноваційної моделі в Україні (2014)
Денищук П. М. - Структура доходів та основні статті видатків державних ВНЗ III – IV рівнів акредитації (2014)
Денис А. І. - Організаційно-правові аспекти оренди комунальнального майна (на прикладі Львівської обласної ради) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Задорожний П. В. - Препаративный подход к синтезу новых производных бензимидазола, бензоксазола и |1,2,4|триазоло|3,4-b||1,3,4|тиадиазола, Киселев В. В., Харченко А. В., Охтина О. В. (2013)
Штамбург В. Г. - Строение N-метоксимочевины и аномерный эффект в N-Х-N-алкоксимочевинах, Цыганков А. В., Шишкин О. В., Зубатюк Р. И., Штамбург В. В., Анищенко А. А., Успенский Б. В., Костяновский Р. Г. (2013)
Гармаш С. Н. - Биотрансформация целлюлозосодержащих отходов с целью получения этанола (2013)
Мацьків О. О. - Ізобутиловий спирт – сировина для одержання метакрилатів , Жизневський В. М., Івасів В. В. (2013)
Варваренко С. М. - Нові амфіфільні амінофункційні поліестери та дисперсні системи на їх основі, Носова Н. Г., Дронь І. А., Воронов А. С., Фігурка Н. В., Тарнавчик І. Т., Тарас Р. С., Вострес В. Б., Самарик В. Я., Воронов С. А. (2013)
Манченко О. В. - Хімічна пластифікація жорстколанцюгового полярного полімеру з бічними групами в макромолекулах , Нижник В. В. (2013)
Мышак В. Д. - Функционализация сополимеров этилена с винилацетатом методом алкоголиза и их свойства, Грищенко В. К., Семиног В. В., Бойко В. П., Лебедев Е. В. (2013)
Сухий К. М. - Технологія модифікації монтморилоніту полііоненами (2013)
Тюрина Т. Г. - Взаимодействие некоторых виниловых мономеров и малеинового ангидрида с хлороформом (2013)
Баштаник П. І. - Етоксіамінопохідні конденсованого бутилового етеру ортотитанової кислоти в якості апретів базальтового волокна для базальтопластиків, Кузьменко М. Я., Кузьменко С. М., Ропай Ю. В., Дацько Я. Ю., Тимощук М. М. (2013)
Гаголкіна З. О. - Вплив часу формування сітчастих поліуретанів з введеним in situ ацетилацетонатом кобальту (3+) на термічні та механічні властивості, Лобко Є. В., Козак Н. В., Нестеренко Г. М., Клепко В. В. (2013)
Євчук І. Ю. - Полімерні та органо-неорганічні матеріали з протонпровідними властивостями, Демчина О. І., Гірник І. С., Васьків А. П., Семенюк І. В. (2013)
Охтіна О. В. - S-амідоалкільовані тіоли в якості прискорювачів сірчаної вулканізації дієнових каучуків, Овчаров В. І., Кисельов В. В., Задорожній П. В. (2013)
Полоз А. Ю. - Вязкоупругие свойства износостойких эпоксидных композитов, Эбич Ю. Р., Долинская Р. М., Мозгалев В. В. (2013)
Семенюк Н. Б. - Закономірності одержання та властивості срібловмісних пористих композитів на основі полівінілпіролідону, Костів У. В., Дудок Г. Д., Суберляк О. В., Скорохода В. Й. (2013)
Сухий К. М. - Технологія одержання нанокомпозитів на основі поліаміду-6 і органомодифікаваного монтморилоніту (2013)
Сытар В. И. - Исследование триботехнических характеристик полимерного покрытия на основе фенилона, модифицированного комплексными соединениями меди состава |Cu(HL)2X|2, Евдокименко Н. М., Стовпник А. В., Ранский А. П. (2013)
Терещук М. Н. - Оптимизация процесса серной вулканизации в присутствии полимерного аминосодержащего стабилизатора Сообщение 1. Модельные резины на основе натурального каучука, Игнатенко А. С., Леванюк А. К., Ващенко Ю. Н. (2013)
Черваков О. В. - Модификация алкидных лакокрасочных материалов метиловыми эфирами жирных кислот. Часть 2. Физико-механические и декоративные свойства, Суворова Ю. А., Кузьминский В. Ю., Герасименко К. О., Филинская А. А., Масляк Р. Р. (2013)
Шевцова К. В. - Нанокомпозиции на основе каучуков общего назначения с техническим алмазосодержащим углеродом, Игнатенко А. С., Терещук М. Н. (2013)
Рипка А. М. - Модифікація нафтобітумних мастикових покриттів нафтополімерними смолами, Середницький Я. А., Никулишин І. Є., Піх З. Г., Ворончак Т. О. (2013)
Тамко В. А. - Изучение газов со-термолиза исходного и модифицированного бурого угля с жидкими углеродсодержащими отходами, Шендрик Т. Г. (2013)
Мироняк М. О. - Амперометричне визначення гліцирризинової кислоти та її похідних в корінні солодки голої, Луценко Н. В., Ткач В. І. (2013)
Цыганок Л. П. - Химико-аналитические свойства 15-молибдо-3-вольфрамодифосфата структуры Доусона, Вишникин А. Б., Денисенко Т. А. (2013)
Чмиленко Ф. О. - Ідентифікація рослинних олій, Мінаєва Н. П., Сидорова Л. П. (2013)
Пойманова Е. Ю. - Состояние изополивольфрамат-анионов в водно-диметилсульфоксидной среде, Розанцев Г. М., Божий А. С. (2013)
Товажнянський Л. Л. - Модифіковані срібні каталізатори окисної конверсії метанолу у формальдегід, Бутенко А. М., Лобойко О. Я., Русінов О. І., Гринь Г. І. (2013)
Пасенко А. А. - Влияние примесей на эффективность экстракционной очистки урановых концентратов, Кожура О. В., Чуйко Т. В., Письменный Б. В. (2013)
Самчилеев И. С. - Извлечение молибдена из отработанного железо-молибденового катализатора способом "мокрого" выщелачивания, Скнар И. В., Абрамова А. Н., Николенко Н. В. (2013)
Радбиль А. Б. - Сульфатный скипидар как возобновляемое сырье для получения новых материалов, Ильичев И. С., Шалашова А. А., Семенычева Л. Л. (2013)
Білий Я. І. - Безборні грунтові емалеві покриття, Кислична Р. І., Нагорна Т. І., Науменко С. Ю., Павлова К. В. (2013)
Голеус В. І. - Водостійкість промислових емалей, Рубанова О. М., Козирєва Т. І., Нагорна Т. І., Рижова О. П. (2013)
Рижова О. П. - Дослідження впливу хімічного складу склофрит на оптичні характеристики емалевих покриттів, які забарвлені сульфоселенідом кадмію, Хохлов М. А., Голеус В. І. (2013)
Саввова О. В. - Особливості структуроутворення кальцієсилікофосфатних склокристалічних матеріалів для захисту сплавів титану, Шадріна Г. М., Пантус Д. Є. (2013)
Калашников Ю. В. - Термодинамическое равновесие системы Fe(II)–Mo(VI). 2. Реакции комплексообразования, Николенко Н. В., Калашникова А. Н., Костынюк А. О. (2013)
Колесник К. В. - Рівноважні процеси утворення поліванадатів. 2. Рівновага у системі V2O5–H2O–H2C2O4–NH4OH, Мисов О. П., Калашніков С. Г. (2013)
Брускова Д.-М. Я. - Електрохімічна поведінка галогенідних димерних комплексів вольфраму у розплаві KCl–NaCl–K3W2Cl9 (2013)
Каюн І. Г. - Моделювання седиментації частинок при формуванні наносистем, Мисов О. П., Калашніков С. Г. (2013)
Швачка А. И. - Развитие информационных технологий в задаче экономико-математического моделирования методами векторной оптимизации, Лещенко Е. В., Олейник О. Ю. (2013)
Резников А. Г. - Экспериментальное изучение отдаленных последствий перинатального применения лекарственных средств для здоровья потомков, Носенко И. Д. (2013)
Абрамов А. В. - Показники експресії мет-енкефаліну в аркуатних ядрах гіпоталамуса в динаміці розвитку стрептозотоцин-індукованого діабету в щурів, Карнаух M. M., Василенко Г. В., Мельникова О. В. (2013)
Акімова B. M. - Функціональний стан регуляторих субпопуляцій т-хелперів у хворих на гострий мезентеріальний лімфаденіт, Лаповець Л. Є., Белявська Б. М., Лаповець Н. Є. (2013)
Анисимова Л. В. - Изменения в протеиназ-ингибиторном балансе бронхо-альвеолярного смыва как маркер повреждения легких при формировании синдрома полиорганной недостаточности (2013)
Achtemiichuk Yu. T. - Spatio-temporal characteristic of the sphincters of the extrahepatic bile ducts during prenatal period of human ontogenesis, Tsyhykalo O. V., Oliinyk I. Yu., Nahirniak V. M. (2013)
Бесединська О. В. - Гістохімічні властивості білків ендотеліоцитів судин мікроциркуляторного русла периферійних нервів при цукровому діабеті, Давиденко І. С., Бесединський В. І. (2013)
Боднар О. Б. - Функціональний стан ободової кишки при експериментальному моделюванні доліхосигми (2013)
Бойчук T. M. - Лазерна поляриметрична оцінка структури мережі колагенових фібрил дерми шкіри, Ушенко О. Г., Новаковська О. Ю., Григоришин П. М. (2013)
Бурлака Є. А. - Порушення в системі контролю апоптозу при хронічному гломерулонефриті в дітей (2013)
Залявська О. В. - Діагностична цінність дослідження вмісту ІЛ-1, ІЛ-4, ІЛ-6, ІФ-γ, ФНП-α та ІЛ-1ra у сироватці крові у хворих на реактивний артрит різної етіології (2013)
Zamorskii I. I. - Effect of melatonin on the activity of marker enzymes in the neuronal plasmatic membranes under conditions of acute hypoxia and varying photoperiodic duration (2013)
Karatieieva S. Yu. - Ozone application in complex treatment of pyoinflammatory complications in patients with diabetes mellitus (2013)
Карвацька Ю. П. - Стан мікробіоценозу вмісту порожнини товстої кишки у хворих на вугри звичайні - мешканців Чернівецької області (йододефіцитного регіону) (2013)
Кондратюк В. А. - Вплив наночастинок свинцю на показники периферичної крові піддослідних тварин на фоні вживання питної води з вмістом стеаратів натрію і калію, Федорів О. Є., Лотоцька О. В. (2013)
Лаповець Л. Є. - Цитокінопосередковані механізми розвитку запалення при гострому холециститі, Акімова В. А., Луців Н. З., Бойків Н. Д. (2013)
Лаповець Л. Є. - Стан натрієвого гомеостазу при тяжкій черепно-мозковій травмі в умовах інфузії осмотичних діуретинів, Павленко І. А. (2013)
Левицька С. А. - Типологія домінант мікрофлори носової порожнини при синуїтаху дітей (2013)
Лозинська M. P. - Спектр аномалій і природжених вад розвитку в пацієнтів із множинним аденоматозним поліпозом та колоректальним раком, не пов'язаним із поліпозом, Маркевич H. В., Лозинська Л. Ю., Монько О. О. (2013)
Мартьянова O. I. - Особливості неспецифічної ланки імунної відповіді у хворих на алкогольну кардіоміопатію, Лаповець Л. Є., Лесик М. О. (2013)
Мислицький В. Ф. - Окремі імунологічні аспекти патогенезу гемолітичної хвороби новонароджених, Чернюх О. Г. (2013)
Мухамедова M. Г. - Влияние диуретической терапии на активность оксида азота у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза (2013)
Нечитайло Д. Ю. - Щодо методологічних принципів скринінгу школярів на артеріальну гіпертензію, Міхєєва Т. M. (2013)
Остапчук B. Г. - Інфікування Н. Pylori та функціональний стан шлунка в дітей, Сорокман Т. В., Сокольник C. В., Сокольник С. О. (2013)
Панько O. M. - Рівень фактору некрозу пухлин-а в крові хворих діабетичною ретинопатією в результаті лікування з використанням окювайт лютеїну (2013)
Польова С. П. - Структура матково-плацентарної ділянки при передчасних пологах у вагітних, хворих на туберкульоз легень, Гарбузюк В. В. (2013)
Распутіна Л. В. - Безпечність застосування антигіпертензивних препаратів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та супутню артеріальну гіпертензію (2013)
Sydorchuk L. I. - Experimental study of colon preepithelial mucous layer microflora in albino rats with induced diabetes mellitus, Sydorchuk A. S. (2013)
Скибчик В. А. - Зміни гіпофізарно-надниркової системи у хворих із гострим коронарним синдромом, поєднаним із цукровим діабетом 2-го типу, Булак О. В. (2013)
Сорокман Т. В. - Оцінка ефективності різних схем терапії виразкової хвороби в дітей, Хлуновська Л. Ю., Сокольник С. В., Сокольник С. О. (2013)
Хара M. P. - Особливості реакції холінорецепторів серця на розвиток гіпертиреозу в щурів залежно від гормонопродукуючої активності гонад, Гаврисьо В. А. (2013)
Хара М. Р. - Статеві аспекти участі мелатоніну в регуляції ритму серця при пошкодженні адреналіном, Шкумбатюк О. В., Кучирка Л. I., Головецька 3. С. (2013)
Цимбала О. П. - Зміни деяких біохімічних показників сироватки крові хворих на ускладнений гострий калькульозний холецистит, Акімова В. М., Лаповець Л. Є., Кадикало О. М. (2013)
Безрук В. В. - Нефрологічні аспекти артеріальної гіпертензії в дітей та підлітків (2013)
Комшук Т. С. - Морфологічні передумови виникнення уроджених вад розвитку головного мозку (2013)
Сморжевський В. Й. - Специфічні імунологічні ускладнення, при трансплантації стовбурових клітин, Якушев А. В., Салютін P. В., Габриєлян А. В., Шаблій В. М., Доманський Т. М., Оніщенко В. Ф., Кудла І. В. (2013)
Шкварковський I. В. - Патогенез впливу пахвинної герніопластики на репродуктивну функцію чоловіків, Москалюк О. П., Іфтодій А. Г., Бриндак І. А. (2013)
Havryliak V. V. - Assessment of human hair damage after oxidative stress (2013)
Шкробанець I. Д. - Вивчення громадської думки пацієнтів щодо доступності, задоволеності надання медичних послуг та реформування охорони здоров'я, Бідучак А. С., Кардаш E. В. (2013)
Пішак В. П. - Феромони: від морфологічної презентації до молекулярної ідентифікації (2013)
Резюме статей (2013)
Дейнека С. Є. - Іnternet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина ХХХХІІ, Яковець К. І. (2013)
Єдині вимоги до оформлення статей (2013)
Cherednichenko G - Retrospective analysis of educational technologies of forming students' creative abilities, Kunitsa L, Shapran L. (2013)
Chernyshova E. - The realization of idea of the triumph of ersonality in the educational sphere (2013)
Drach І. - Organization and methods of experimental testing the model of management of forming a professional competence of the masters of pedagogic of high school (2013)
Chernyshova M. - The theoretical principles and its approaches on forming readiness of future managers to research (2013)
Gomenyuk D. - Educational experiment on training qualified workers for car service (2013)
Kalinina L. - Curriculum for the course "using google services in teachers’ work" for full-time and distance learning, Noskova M. (2013)
Klymova O. - Methodology of using video for teaching english, Cherednichenko G. (2013)
Kharkivska A. - Management goals of innovative development for institutes of higher pedagogical education (2013)
Kiyko T. - Experimental study of the implementation historiosophical component of development of health protection in teacher education in the system on professional preparation of future teachers (2013)
Kramarenko A. - Formation of ecological values of future primary school teachers in the conditions of ecologically grounded development of society (2013)
Maslov V. - Educational system modelling: content and techniques (2013)
Ostroverhova N. - Empirical and analytical researches of training subjects implementation of national standards of secondary education (2013)
Petrenko O. - Gender mainstreaming in education and upbringing: the problem of term formation (2013)
Strazhnikova I. - Ways of upgrading multimedia education system in modern comprehensive educational institutions of Ukraine (2013)
Tsybaniuk O. - Comprehensive training of young generation as a leading stream of activity of Ukrainian students’ societies’ abroad (the first half of the xx century) (2013)
Voskoboynikova G. - Health protection in the system of higher pedagogical education as a priority of development in xxi century (2013)
Zabrodska L. - Formation of educational content in post-graduate educational institutions by means of informational technologies (2013)
Zavgorodnia T. - Development of the creative potential of future specialists for the organization of educational work (2013)
Бакум О. - Розвиток корпоративних систем управління ресурсом організації як умова підвищення професіоналізму працівників організації (2013)
Безрученков Ю. - Реалізація педагогічних умов формування професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства у навчальному процесі вищого навчального закладу (2013)
Бєлікова І. - Мультимедійні засоби навчання - запорука підвищення якості вивчення іноземних мов у внз (2013)
Забродська Л. - Результативність професійної діяльності науково-педагогічних працівників як умова розвитку імідж-фактору (2013)
Ісаєнко О. - Ззахист результатів інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників: правовий аспект (2013)
Лісковацька Х. - Компаративістський аспект вивчення російської та української мов у науковій спадщині л. а. булахівського (2013)
Лукашенко Т. - Особливості формування екологічної компетентності студентів з обмеженими фізичними можливостями (2013)
Мурована Н. - Стан сформованості інноваційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Петриченко Л. - Аналіз етапів формувального експерименту задля ефективності управління якістю освіти (2013)
Сіданіч І. - Педагогічні аспекти духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі хх століття (2013)
Чернишова Є. - Стратегічний менеджмент в контексті розвитку кадрового потенціалу вищих навчальних закладів через реалізацію ідей філософії людиноцентризму (2013)
Чернишова М. - Оптимізація формування готовності майбутніх менеджерів організації до дослідницької діяльності: рекомендації (2013)
Кулєшов О. В. - Проблеми збалансування структури бойових статутів військ Протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, Батурін О. В., Рябоконь Є. О., Оліфіров О. О. (2013)
Куприненко А. Н. - Влияние изменений характера ведения вооруженной борьбы на классификацию боевых бронированных машин, Ларин А. Ю., Мищенко Я. С. (2013)
Пугач В. В. - Підходи до оцінки бойових можливостей частин армійської авіації Сухопутних військ в ході підготовки та ведення противником інформаційно-психологічної боротьби, Таран І. А., Коцюба В. П. (2013)
Горбенко С. В. - Адаптація військовослужбовців до цивільного життя – один з основних напрямів розвитку кадрової політики у Збройних Силах України, Хома В. В., Шпанчук Г. В., Смірнов І. І. (2013)
Одноралов І. В. - Інфляційний ризик та його взаємозв’язок із повнотою та якістю використання бюджетних коштів, отриманих на розвиток озброєння та військової техніки, Демченко Є. Я., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2013)
Середенко М. М. - Аналіз втрат мобілізаційних ресурсів, напрямки та перспективи розвитку системи комплектування Збройних Сил України військовозобов’язаними та резервістами, Єфімов Г. В., Фуртес О. О. (2013)
Яцино О. В. - Система роботи з кадрами державної служби в Збройних Силах Франції (2013)
Сухаревський О. І. - Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі стратегічного бомбардувальника B52, Василець В. О., Колчигін М. М., Белевщук Я. О., Поляков А. В. (2013)
Шмельова Т. Ф. - Базові моделі людини-оператора аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Григорецький В. О. (2013)
Бодяк О. С. - Метод многопоточной реализации мультирадарной траекторной обработки в системах сбора и обработки радиолокационной информации (2013)
Кандырин Н. П. - Исследование вопросов применения цифровых синтезаторов для формирования сложных сигналов в метеорадиолокации (2013)
Ковтунов А. Л. - Возможности сокращения работного времени ЗРК за счет применения РЛС целеуказания с широкополосными сигналами, Лещенко С. П. (2013)
Кушнир А. И. - Анализ возможности применения мультипликативного конгруэнтного метода Лемера для стеганографической передачи данных в системе военной радиосвязи, Васюта К. С., Сухаревский О. И., Озеров С. В., Королюк А. Н. (2013)
Носовський А. М. - Інваріантні функції опису навігаційних станів просторового руху судна (2013)
Павлий В. А. - Функция размытия точки оптико-электронных изображений при смазе и дефокусировке, обусловленных неоднородностью атмосферы, Маковейчук А. Н., Худов Г. В. (2013)
Абдул-хади Алаа Мохаммед - Метод выбора вариантов проведения обслуживания и обновления программных средств веб-систем с учетом уязвимостей и проектных дефектов (2013)
Баранов Г. Л. - Формалізація засобів технічної діагностики та контролю процесів забезпечення функціональної стійкості систем навігації та управління рухом об’єктів транспорту, Тихонов І. В., Соболевський Г. Г. (2013)
Гиль Н. И. - Задача упаковки неориентированных эллипсов, Панкратов А. В., Романова Т. Е., Суббота И. А. (2013)
Громыко И. А. - Защита информации и задача Коши (2013)
Данюк Ю. В. - Сегментація мовних сигналів з використанням дискретного вейвлет-перетворення (2013)
Демьянчук Б. А. - Метод подготовки решений и прогнозирования последствий, Дяченко В. И. (2013)
Дуденко С. В. - Метод призначення групи перевірки (оцінювання) військових організаційних структур, Ткачук С. C., Калачова В. В., Колмиков М. М. (2013)
Дужий В. И. - Информационная технология поддержки оценивания многоверсионных систем (2013)
Егоров С. В. - Информационная технология семантического сжатия текста (2013)
Леонов В. В. - Алгоритм прийняття рішень на стратегічному рівні управління при створенні та розвитку складних організаційно-технічних систем, Бойко Р. В., Сівоха І. М., Корочкін О. А. (2013)
Лук’яненко Т. В. - Дослідження поведінки ссоціально-економічної системи на основі математичної моделі динаміки розвитку (2013)
Мелешко Е. В. - Метод встраивания двухуровневых цифровых водяных знаков в медиафайлы для защиты авторских прав (2013)
Мінов Є. В. - Програмне забезпечення для визначення розміру наночастинок шляхом аналізу траєкторій їх руху, Остапов С. Е., Халавка Ю. Б., Окрепка Г. М., Фочук П. М. (2013)
Файзулаева О. Н. - Технология ввода и выделения голосового сигнала пользователя системах аутентификации (2013)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Разработка предикатных моделей логических связей понятий, Кудхаир Абед Тамер, Лещинская И. А. (2013)
Бугаев С. В. - Применение гидродинамического крыла для увеличения скорости движения по воде легкобронированной плавающей машины (2013)
Косенко В. В. - Исследование возможности очистки стали 40Х от поверхностных пленок при пайке в соляных ваннах, Кобзев А. С. (2013)
Разживін В. П. - Розрахунок оптимального розподілу електроенергії, Кочоєв Ю. М. (2013)
Ручка О. О. - Векторне управління частотно-регульованого асинхронного електроприводу, Ніколаєв О. О. (2013)
Щека В. М. - Розрахунок параметрів обмоток силових трансформаторів, регулюємих під навантаженням, Антонов А. В. (2013)
Кучерявенко О. Ю. - Показники теплової інерції термоперетворювачів, Науменко А. М. (2013)
Доля В. К. - Управління проектами з безпеки дорожнього руху, Енглезі І. П. (2013)
Єфіменко Н. А. - Особливості застосування автоматизованих систем управління технологічним процесом якості продукції машинобудівного підприємства за умов динамічного впливу зовнішнього середовища (2013)
Морозова Л. В. - Принципи просторового розвитку соціально-економічної системи України (2013)
Старостина А. Ю. - Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий (2013)
Альбощій О. В. - Рекомендації щодо планування професійної підготовки оперативно-рятувальних підрозділів, Максимов М. М. (2013)
Землянский О. Н. - Структуризация процессов принятия решений при минимизации последствий химических аварий (2013)
Калугін В. Д. - Оцінка сумарного впливу складових техногенного навантаження на загальний рівень небезпеки життєдіяльності території України, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Рогозін А. С. - Математична модель реагування сил та засобів цивільного захисту на території адміністративних одиниць (2013)
Роянов О. М. - Удосконалення автоматизації технологічного процесу у системі забезпечення пожежної безпеки теплоелектроцентралі, що працює на газоподібному паливі, Кулаков О. В. (2013)
Стародубцев С. О. - Визначення особливостей організації протипожежного нагляду на життєво важливих елементах об’єкта з метою протидії диверсії, яка здійснюється без проникнення на його територію (2013)
Андрощук О. С. - Аналіз ділянки державного кордону щодо протиправної діяльності із застосуванням нечіткого логічного виводу, Михайленко О. В. (2013)
Гунбін К. Ю. - Питання тактики дій формувань внутрішніх військ мвс України з використанням мобільної високоточної зброї, Башкатов Є. Г., Радченко І. О., Ковтуненко А. В. (2013)
Луцький О. Л. - Модель прогнозу інтенсивності потоку типових правопорушень на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону поза пунктами пропуску (2013)
Поляков С. Ю. - Аналіз і узагальнення досвіду боротьби із засідками противника підрозділами військових формувань в ході збройного конфлікту та виконання миротворчих завдань в умовах гірської, гірсько-лісистої та сильнопересіченої місцевості, Ленкін В. М., Зміївський Г. А. (2013)
Товма Л. Ф. - Вдосконалення продовольчого забезпечення військових частин та підрозділів внутрішніх військ в умовах комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом, Єгоров Д. В. (2013)
Барашев К. С. - Информационная система "факультет". Организация ввода данных, Кирвас В. А. (2013)
Романенко І. О. - Формування переліку критеріїв якості складання розкладу навчальних занять в Харківському університеті Повітряних Сил, Смоляков Д. О., Калачова В. В., Алексєєв С. В. (2013)
Гризо А. А. - Сучасний стан розробки та тенденції розвитку американських та європейських протирадіолокаційних ракет, Ковалевський С. М., Невмержицький І. М., Шевченко О. О. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Малихіна Я. - Управління взаємодією вищого навчально закладу із зовнішнім середовищем (2013)
Ульянова В. - Контроль якості освіти за умов євроінтеграції (2013)
Камишин В. - Проактивна модель розпізнання старшокласниками рівнів академічної обдарованості на континумі 200-бальної шкали (2013)
Курнишев Ю. - Обґрунтування педагогічних умов професійного саморозвитку особистості студентів факультетів фізичної культури (2013)
Махотин Д. - Организация мониторинга эффективности деятельности образовательных учреждений города москвы (2013)
Осадець М. - Організація виховної роботи: аспекти розвитку творчого потенціалу майбутніх спеціалістів (2013)
Певцова Е. - Совершенствование образовательного законодательства как важное условие эффективности образования в россии (2013)
Піддячий М. - Підвищення соціально-професійного рівня керівника загальноосвітньоо навчального закладу (2013)
Рогоза В. - Методичні засади професійного самовизначення старшокласників в процесі навчання технологій (2013)
Харківська А. - Управління інноваційним розвитком внз в умовах формування загальноєвропейського простору вищої освіти (2013)
Стражнікова І. - Використання засобів інформаційно-комунікативних технологій у системі освіти дорослих україни (історіографічний аспект) (2013)
Шевченко Н. - Педагогические факторы социализации выпускника российской школы (2013)
Андрусейко О. Б. - Склади зберігання пиломатеріалів: особливості запобігання виникненню пожежі, Грицюк Ю. І. (2013)
Баланюк В. М. - Визначення вогнегасної ефективності деяких аерозольутворюювальних сполук, Гарасимюк О. І., Пастухов П. В. (2013)
Балицький О. І. - Зміна міцнісних властивостей водневих балонів на енергоблоках електростанцій за тривалої експлуатації, Семерак М. М., Балицька В. О., Субота А. В., Еліаш Я., Вус О. Б. (2013)
Башинський О. І. - Вплив високих температур на процеси структуроутворення цементного каменю, Пелешко М. З., Бережанський Т. Г. (2013)
Веселівський Р. Б. - Експериментальне дослідження вогнестійкості огороджувальних конструкцій з фібролітовими плитами, Половко А. П., Василенко О. О. (2013)
Wroblewski D. - Koncepcja realizacji projektu "zintegrowany system budowy planow zarzadzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, Kedzierska M., Polec B. (2013)
Гащук П. М. - Загальний опис динаміки колеса пожежної машини у феноменологічних термінах (2013)
Гудим В. І. - Аналіз систем та агрегатів автотранспортних засобів за рівнем пожежної небезпеки, Гаврилюк А. Ф. (2013)
Гуліда Е. М. - Зменшення тривалості вільного розвитку пожежі на основі оптимізації шляху слідування пожежників до місця її виникнення (2013)
Гуцуляк Ю. В. - Вогнезахисні речовини на основі наповнених поліалюмосилоксанів для будівельних конструкцій, Артеменко В. В., Вовк С. Я. (2013)
Домінік А. М. - Вогнестійкість циліндричної колони в умовах пожежі, Байтала В. М., Семерак М. М., Чернецький В. В. (2013)
Ковалишин В. В. - Моделювання інертизації об'єкта великої протяжності з метою гасіння пожежі, Ковальчик В. М. , Бойко Т. В. (2013)
Кузик А. Д. - Оцінювання часу слідування пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі, Ємельяненко С. О. (2013)
Кустов М. В. - Влияние межчастичных взаимодействий на процесс осадкообразования в искусственно ионизированной области атмосферы, Калугин В. Д. (2013)
Кушнір А. П. - Дослідження алгоритмів реалізації блока нечіткої корекції для димово-теплового пожежного сповіщувача, Копчак Б. Л., Кравець І. П. (2013)
Лущ В. І. - Аналіз підготовки газодимозахисників ДСНС України в теплодимокамері та димокамерах, Лазаренко О. В., Наливайко М. А., Сукач Р. Ю. (2013)
Михалічко О. Б. - Квантово-хімічне моделювання кількісних параметрів пожежовибухо-небезпеки аніліну у зв’язаному з купрум(іі) хлоридом стані, Щербина О. М. , Михалічко Б. М. , Лавренюк О. І. (2013)
Міллер О. В. - Нормативно-правова невідповідність пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей, Харчук А. І., Шелюх Ю. Є. (2013)
Пашечко М. І. - Покращення механічних характеристик пожежного інструменту покриттями на основі евтектичних композиційних матеріалів, Бережанський Т. Г. , Кузиляк В. Й. (2013)
Ренкас А. А. - Врахування реального розподілу температури при пожежі та його вплив на залишкову міцність залізобетонних плит перекриття, Гуліда Е. М. (2013)
Ренкас А. Г. - Розроблення засобів гасіння пожежі в підкапотному просторі автомобіля, Ренкас А. А. , Волинський Волинський, І. В. (2013)
Римар О. М. - Концентрація напружень в лінійному контакті деталей підшипників з перекосом твірних (2013)
Стародуб Ю. П. - Локалізація пожежонебезпеч-них ділянок з використанням супутникових даних для сейсмоактивних зон України, Купльовський Б. Є., Шелюх Ю. Є., Гаврись А. П. (2013)
Ущапівський І. Л. - Експериментальні дослідження вібрацій відцентрового пожежного насоса зі зношеними підшипниками, Кирилів Я. Б. , Водка О. О., Ларін О. О. (2013)
Ференц Н. О. - Пожежна безпека електролізних установок, Кучерява М. М. (2013)
Яковчук Р. С. - Розкриття особливостей інтумесцентної технології атмосферо-вогнезахисних покриттів для будівельних виробів на основі бетону, Пархоменко Р. В., Гивлюд М. М., Брайченко С. П. (2013)
Васильєва Н. С. - Особливості справляння екологічного податку податковим агентом (2014)
Хом’яченко С. І. - Особливості механізму адміністративно-правового регулювання цивільної авіації, Єряшов Є. К. (2014)
Шапенко Л. О. - Щодо співвідношення категорій "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" працівників цивільної авіації (2014)
Бондаренко О. С. - Історичний аспект формування поняття "неправомірна вигода" (2014)
Волкова О. М. - Громадянське суспільство: український контекст (2014)
Забарський В. В. - Принцип поділу влади в українському державотворенні (2014)
Череватюк В. Б. - Громадянське суспільство як модель взаємовідносин людини та держави: від історії до сучасності , Олексієнко Ю. Є. (2014)
Бородін І. Л. - Адміністративно-юрисдикційні провадження (2014)
Лисак Я. А. - Міжнародно-правові основи застосування підрозділів Збройних Сил України за кордоном та проблеми їх реалізації на прикладі миротворчих операцій в Югославії та Іраку (2014)
Новицький А. М. - Міжнародний досвід правового регулювання Інтернет (2014)
Олійник О. В. - Стан забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2014)
Тютьков І. В. - Щодо проблем взаємодії керівництва воєнною організацією держави в особливий період у системі адміністративно-правових відносин (2014)
Юринець Ю. Л. - Правозабезпечувальна та правозахисна функції адміністративного права: антропологічний вимір (2014)
Білоусов В. М. - Правова охорона торгівельних марок в Україні та Білорусі: порівняльний аспект, Халмурадова А. Б. (2014)
Гуйван П. Д. - Часові характеристики відносин, пов’язаних із користуванням чужим майном (2014)
Гуль В. В. - Продукти харчування як об’єкти приватних прав (2014)
Паскевич Ю. В. - Розірвання договору найму (оренди): окремі правові аспекти (2014)
Слома В. М. - Право на страйк та його реалізація в Україні (2014)
Melnichenko O. V. - Legal regime of matrimonial assets (2014)
Волкова А. В. - Відповідальність сторін за порушення їх зобов’язань за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом (2014)
Голенко І. П. - Договір перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2014)
Малишко В. М. - Поняття господарського договору: доктринальний аспект, Бородін Є. В. (2014)
Чуднов В. В. - Предмет договору на туристичне обслуговування (2014)
Дудко Є. В. - Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин (2014)
Лук’янчиков Є. Д. - Освідування – засіб інформаційного забезпечення розслідування, Лук’янчиков Б. Є. (2014)
Минязева Т. Ф. - Реализация норм международного права при исполнении лишения свободы в Российской Федерации (2014)
Мозгова В. А. - Поняття та особливості злочинності неповнолітніх (2014)
Ярмиш О. Н. - "Творці" методик розслідування злочинів: професіонали чи переписувачі?, Іщенко А. В., Давиденко В. С. (2014)
Сопілко І. М. - Тенденції розвитку юридичної науки в ХХІ столітті, Череватюк В. Б. (2014)
Калюжний Р. А. - Держава. Політика. Інформація (2014)
Калюжний Р. А. - Трансформації правової системи України в контексті глобалізації: теоретичне дослідження (2014)
Взірець добра і справедливості. До ювілею Ростислава Андрійовича Калюжного (2014)
Бабкін Володимир Дмитрович: до 90-річчя від дня народження і 65-ліття науково-педагогічної діяльності (2014)
Відомості про авторів (2014)
Гончарук С. Т. - Посилення адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів, Гончаренко А. П. (2013)
Горбатюк Я. В. - Нормативно-правове регулювання інформаційно-аналітичної діяльності Державної авіаційної служби України (2013)
Довженко Є. В. - Закон - основний регулятор правовідносин у транспортній сфері (2013)
Єряшов Є. К. - Вплив європейських інтеграційних процесів на формування нормативно-правового регулювання цивільної авіації України (2013)
Козачок І. Я. - Правові засади відповідальності перевізника за національним та міжнародним законодавством (2013)
Кузьмич І. І. - Військові нормативні акти в нормотворчому процесі органів військового управління (2013)
Омельчук В. В. - Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права Візантії: судові та правозахисні функції (2013)
Сосніна О. В. - Історичні витоки охорони честі, гідності та недоторканності приватного життя людини (2013)
Юринець Ю. Л. - Ґенеза створення Афінської держави як обґрунтування договірної теорії походження держави, Бєлкін Л. М. (2013)
Бородін І. Л. - Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення (2013)
Борцевич П. С. - Відповідальність службовця як чинник зміцнення управління державною владою, Блінов Д. О. (2013)
Колпаков В. К. - Поняття контрольного провадження у сфері нотаріату, Довженко І. В. (2013)
Мустафаева А. И. - Формирование национального законодательства Азербайджанской Республики о биоэтике и международная конвенционная практика (2013)
Спілко І. М. - Сучасний стан правового регулювання свободи віросповідання в Україні та перспективи його вдосконалення, Возняк І. Д. (2013)
Чуприна О. В. - Попередження адміністративних порушень права на інформацію (2013)
Бєлуга Ю. М. - Актуальні проблеми визначення системи приватного права, Жилкова А. А. (2013)
Корнієнко А. А. - Звільнення від позитивної юридичної відповідальності та принцип невідворотності: аспекти співвідношення (2013)
Любашенко А. О. - Особливості колізійного регулювання трудових правовідносин в міжнародному приватному праві (на прикладі Чеської Республіки) (2013)
Міщук М. О. - Вдосконалення правового регулювання дисципліни праці в умовах кодифікації трудового законодавства України (2013)
Пількевич В. Л. - Напрямки діяльності Кабінету Міністрів України в ході реалізації новел законодавства України щодо регулювання орендних відносин (2013)
Сопілко І. М. - Особливості охорони об'єктів авторського права за законодавством України, Пономаренко О. В. (2013)
Євсікова О. В. - Проблеми розгляду судових справ за участю органів державної податкової служби в контексті оновленого законодавства про банкрутство (2013)
Козирєва В. П. - Проблеми правового регулювання транскордонної неспроможності, Гаврилішин А. П. (2013)
Омельченко Г. В. - Особливості правового регулювання об'єктів незавершеного будівництва, Філатьєва Н. В. (2013)
Хом'яченко С. І. - Аналіз чинного законодавства щодо примусового відчуження земельних ділянок (2013)
Антипенко А. В. - Антитерористична складова права збройних конфліктів (2013)
Замула А. Ю. - Практика Європейського Суду у сфері захисту прав людини щодо злочинів катування (2013)
Лихова С. Я. - Кримінальна відповідальність за здійснення професійної діяльності членом екіпажу повітряного транспорту в стані сп'яніння, Кочнєва А. О. (2013)
Юзікова Н. С. - Забезпечення розвитку особистості дитини та запобігання злочинній активності частини неповнолітніх у контексті міжнародних правил, принципів і рекомендацій (2013)
Ященко О. Г. - Сучасний цивілізаційний підхід до розуміння сутності тероризму (2013)
Сопілко І. М. - Міжнародне співробітництво - перспектива для нових наукових досліджень у праві, Череватюк В. Б. (2013)
Цимбалюк М. М. - Проблеми конфліктів у сфері професійної діяльності юристів (2013)
Брюм В. З. - Влияние термического расширения газов на скорость развития пожара в угольных шахтах (2014)
Веселівський Р. Б. - Теоретичне обгрунтування вогнестійкості огороджувальної конструкції з фібролітовими плитами, Семерак М. М., Яковчук Р. С. (2014)
Гащук Л. П. - Екстремальна динаміка розгону й гальмування пожежного автомобіля, Гащук П. М. (2014)
Гивлюд М. М. - Формування складу високотемпературних та вогнезахисних покриттів будівельних конструкційних матеріалів, Демидчук Л. Б., Смоляк Д. В. (2014)
Гуцуляк Ю. В. - Визначення межі вогнестійкості монолітних залізобетонних ригелів розрахунковим методом, Артеменко В. В., Вовк С. Я. (2014)
Гуцуляк Ю. В. - Визначення групи вогнезахисної ефективності покриттів дерев’яних будівельних конструкцій, Лоїк В. Б., Вовк С. Я. (2014)
Дмитриченко А. С. - Определение расчетного времени эвакуации и алгоритма оповещения о пожаре в высотных зданиях, оборудованных системой оповещения со-5, Рафальский В. Н., Иванов Ю. С., Деменчук А. К., Красовский С. Г. , Макаров Е. К. (2014)
Ковалишин В. В. - Моделювання розвитку та гасіння пожежі в каналах інертними газами з наступною їх рециркуляцією, Ковальчик В. М., Юзьків Т. Б. (2014)
Ковалишин В. В. - Персональний сигналізатор небезпечного рівня густини теплового потоку для захисного одягу пожежників, Семерак М. М., Ковалишин В. В. (2014)
Кузик А. Д. - Про пожежну небезпеку молодих соснових насаджень, Товарянський В. І. (2014)
Кузик А. Д. - Оцінювання значення ризику загибелі від пожеж, Трусевич О. М., Карабин О. О. (2014)
Козяр Н. М. - Механізм дії та методологія розроблення рецептур порошкових вогнегасних засобів для гасіння пожеж класу А (2014)
Куценко М. А. - Імітаційне моделювання діяльності підрозділів дснс україни, Алєксєєв А. Г., Алексєєва О. С., Наконечний В. В. (2014)
Лин А. С. - Аналіз методів і устаткування для дослідження термозахисних властивостей захисного одягу рятувальників (2014)
Лущ В. І. - Проект смуги вогневої психологічної підготовки пожежників-газодимозахисників, Наливайко М. А. (2014)
Марущак Я. Ю. - Вентильний електропривод механізму повороту платформи пожежного автопідйомника, Кушнір А. П., Оксентюк В. М. (2014)
Mykhalitchko О. B. - Preproduction testing of extinguishing efficiency of a novel water-based fire-extinguishing agent on basis of k2 (CuCl4) compound, Godovanets N. M. , Shcherbina О. N. , Mykhalitchko B. M. (2014)
Пашечко М. І. - Покращення механічних характеристик евтектичних покриттів системи fе-mn-c-b-sі легованих cr для підвищення зносостійкості пожежної техніки та обладнання, Башинський О. І., Бережанський Т. Г. (2014)
Субота А. В. - Визначення та дослідження температурного поля в елементах металевих конструкцій за умов температурного режиму горіння водню, Семерак М. М., Стокалюк О. В. (2014)
Баланюк В. М. - Полуменевогасні добавки до аерозольутворювальних сумішей для придушення полум’я, Мельник К. В., Копистинський Ю. О. Гарасим’юк О. І. (2014)
Гуліда Е. М. - Вплив різних видів пожежного навантаження на димовиділення та на пониження концентрації кисню при пожежі в закритому приміщенні (2014)
Федоренко В. П. - Бальна оцінка ступеня тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, за модифікованою системою APACHE II, Загородній О. В., Мота Ю. С. (2014)
Шевчук І. М. - Безпосередні та перші віддалені результати хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту з протоковою гіпертензією, Пилипчук В. І., Гедзик С. М. (2014)
Білоруський Р. О. - Аналіз функції нирок у хворих на уретеролітіаз, яких лікували за допомогою ендоскопічних методів, залежно від термінів перебування конкрементів у сечоводі, Борис Ю. Б., Дмитрієнко В. В. (2014)
Герасимюк І. Є. - Морфометрична характеристика змін у нирках та їх кровоносних руслах при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті, Гданський С. М., Герасимюк Л. О. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Метаболічні зміни у печінці при комбінованій травмі, Підручна С. Р., Куліцька М. І. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Моделювання цирозу печінки з синдромом портальної гіпертензії. Критерії ефективності, Гнатюк М. С., Романюк Т. В. (2014)
Гойдало Т. Р. - Порівняльна характеристика ремоделювання судин і тканини легенів щурів при реперфузії тонкої кишки після її попередньої непрохідності та при застосуванні нового методу корекції реперфузійних змін (2014)
Заєць Т. А. - Стан жовчовидільної функції печінки в умовах краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, Гудима А. А. (2014)
Сніжко С. С. - Помилки у діагностиці гнійного медіастиніту на етапах надання медичної допомоги хворим, Шевчук І. М., Шевчук М. Г. (2014)
Лозинський Ю. С. - Періанальний абсцес у пацієнтів із хворобою Крона, Прокопович М. Б. (2014)
Стець М. М. - Можливості малоінвазивних технологій в діагностиці гострої хірургічної патології органів черевної порожнини у пацієнтів старечого віку з коморбідними станами (2014)
Новицький О. В. - Місцеве лікування післяопераційних ран у хворих з гострим парапроктитом (2014)
Пінчук В. Д. - Результати вивчення оптимального положення та форми брів українських жінок різних вікових групп, Ткач О. С. (2014)
Коломійцев В. І. - Пошкодження жовчних проток під час лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів з ускладненим гострим калькульозним холециститом: фактори ризику і профілактика, Сироїд О. М. (2014)
Федорків М. Б. - Аналіз смертності у хворих із гострим панкреатитом (2014)
Максимлюк В. І. - Корекція проявів печінкової недостатності в ранньому післяопераційному періоді у хворих на механічну жовтяницю (2014)
Горобейко М. Б. - Антикоагулянтна терапія беміпарином у комплексному лікуванні хворих на діабетичну периферичну невропатію з прихованою ішемією тканин нижніх кінцівок (2014)
Кузик Ю. І. - Ультразвукові та патоморфологічні критерії діагностики атеросклеротичних бляшок внутрішньої сонної артерії (2014)
Поліщук В. Т. - Досвід хірургічного лікування хронічного панкреатиту, Невмержицький І. М., Кудін І. П. (2014)
Дутка Я. Р. - Сучасні методи хірургічної корекції механічної жовтяниці у хворих на холедохолітіаз, Чуклін С. М. (2014)
Шкварковський І. В. - Сучасні способи пахвинної герніопластики, Москалюк О. П., Більцан О. В. (2014)
Хоменко І. П. - Застосування тактики "damage control” у тяжких поранених і постраждалих в умовах бойових дій і мирного часу, Майданюк В. П. (2014)
Кріцак М. Ю. - Клітинно-тканинні технології в комплексному лікуванні ранових дефектів у хворих із синдромом стопи діабетика (2014)
Волошин М. М. - Тромболітична терапія при гострому тромбозі глибоких вен нижніх кінцівок (2014)
Судус А. В. - Хірургічне лікування аневризми висхідного відділу аорти, Гудзенко Т. Б., Шевчук І. М. (2014)
Бартош А. М. - Випадок успішного лікування перфорації виразки Камерона в невправимій грижі стравохідного отвору діафрагми, Арсенюк В. В., Гринів О. В. (2014)
Рибальченко І. Г. - Синдром набряклої калитки у новонароджених дітей (2014)
Доманський О. Б. - Травма селезінки у дітей (2014)
Шуст Н. Б. - Європейський тиждень місцевої демократії (2010)
Атоян О. М. - Селянське самоврядування в українській історико-правовій реальності кінця ХІХ- початку ХХ ст. (2010)
Бородін І. Л. - Генеза прав та свобод людини та громадянина (2010)
Боярська З. І. - Європейська Хартія місцевого самоврядування – основа ефективності прийняття управлінських рішень в органах місцевого управління і самоврядування (2010)
Братасюк М. Г. - Місцеве самоврядування і бюджетна політика сучасної України, Росоляк О. Б. (2010)
Бучинська А. Й. - Законодавчі підстави функціонування місцевого самоврядування в Польщі та Україні: порівняльний аналіз (2010)
Гончарук С. Т. - Професійна служба в органах місцевого самоуправління (порівняльний аспект) (2010)
Доляновська І. М. - Забезпечення права дітей на захист у контексті впровадження положень Європейської соціальної Хартії у законодавстві України (2010)
Єрєгян А. Р. - Звичаєве право в умовах самоуправління Київської Русі (2010)
Корчак Н. М. - Шляхи інтеграції норм та принципів права Європейського Співтовариства в конкурентне законодавство країни, Тимкович І. І. (2010)
Кузніченко С. О. - Державне управління в надзвичайних ситуаціях: проблеми правового забезпечення (2010)
Макаренко О. В. - Магдебурзьке право як основа самоврядування міст Гетьманщини (2010)
Малишко В. М. - Правові засади територіальної громади як основи місцевого самоврядування в Україні (2010)
Назаров В. В. - Застосування примусу у кримінальному провадженні в умовах демократичного суспільства (2010)
Наулік Н. С. - Місцеве самоврядування і управління у зарубіжних країнах (2010)
Печуляк В. П. - Економіко-правові аспекти державного регулювання відносин у сфері лісового господарства України (2010)
Розум І. О. - Спектральний аналіз поняття адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації суб’єктивного виборчого права суб’єкта виборчого процесу щодо місцевих виборів (2010)
Русанова С. Ю. - Становлення та розвиток наукових знань про місцеве самоврядування: теоретико-правовий аспект (2010)
Самсонов В. М. - Проблеми залучення членів територіальних громад до участі у місцевому самоврядуванні (2010)
Сопілко І. М. - Органи місцевого самоврядування в системі забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2010)
Теремцова Н. В. - Актуальні проблеми Європейського Союзу. Розширення Європейського Союзу (2010)
Ткаченко О. О. - Роль Земської реформи 1864 року в формуванні селянського самоврядування на Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Хорт І. В. - Теоретико-правові аспекти концепції місцевого самоврядування в Конституції України (2010)
Широкова-Мурараш О. Г. - Досвід Європейського Союзу у реалізації захисту прав та інтересів молоді, Новосад Я. А. (2010)
Островерхова Н. М. - Організаційна субсистема уроку та технологія аналізу її ефективності (2014)
Шкіренко О. В. - Обґрунтування психолого-педагогічного інструментарію діагностики сформованості духовних цінностей і потенціалу інтелектуально обдарованих майбутніх правознавців (2014)
Житнік Т. С. - Альтернативній підхід діагностування художньо-творчої активності дітей старшого дошкільного віку (2014)
Темербекова А. А. - Методологические подходы к понятию "самообразовательная компетентность" в педагогической теории, Алькова Л. А. (2014)
Чумак М. О. - Професійні цінності майбутнього вчителя початкової школи як чинник його особистісного становлення (2014)
Твердовська О. В. - Праксеологія творчості у процесі становлення особистості (2014)
Николин М. М. - Неформальні та інформальні ознаки альтернативної олімпіади у контексті нової освітньої парадигми в Україні (2014)
Оверченко Н. М. - Проектна діяльність в системі навчально-виховної роботи комсомольської гімназії імені В. О. Нижниченка (2014)
Андросович К. А. - Аналіз труднощів соціальної адаптації першокурсників професійного ліцею (2014)
Чудакова В. П. - Діагностично-інтерпретаційній і прогностичний компоненти дослідження "суб’єктивного локусу контролю" – показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (2014)
Ускучакова С. І. - Твій успіх – життєвий вибір (2014)
Шумакова И. В. - Методичний кейс авторських розвивальних уроків "творча майстерня" (2014)
Григоращенко В. Ю. - Розвиток ключових компетентностей на уроках історії з використанням ІКТ (2014)
Гогерчак Г. І. - По обидва боки учнівської олімпіади (2014)
Неділько В. П. - Динаміка психофізичного розвитку дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, Руденко С. А. (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
Двуліт П. Д. - Аналіз методів розрахунку частоти розташування гравіметричних пунктів уздовж ліній високоточного нівелювання, Смелянець О. В. (2014)
Cосса Р. І. - Обґрунтування вибору рівнопроміжної конічної проекції для середньо- і дрібномасштабного картографування України, Король П. П., Волошин В. У. (2014)
Федунків О. М. - Докдо – архіпелаг спотикання, Руденко І. С. (2014)
Дрогушевська І. Л. - Ідеологія і практика русифікації історичної топонімії Кримського півострова (2014)
Гордєєв А. Ю. - Карти-портолани: питання перспектив досліджень (2014)
Постельняк А. А. - Дослідження геометричної точності стереопари космічних знімків із супутника WorldView-2 (2014)
Семко І. Д. - Порівняльний аналіз методів автоматизованого виділення окремих дерев у лісовому масиві за даними лідарного знімання (2014)
Підлісецька І. О. - Розроблення 3-D моделі генуезької фортеці "Чембало" (2014)
Бревус С. М. - Використання ГІС як освітнього інструменту в Київській Малій академії наук, Паламарчук Л. Б. (2014)
Дрбал А. - До 100-річчя з дня народження А. В. Буткевича (1914-1983), Тревого І. С. (2014)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2014)
Вардовська М. С. - Форум "Новітні технології ГІС та ДЗЗ в Україні" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Островерхова Н. М. - Дидактична субсистема уроку та технологія аналізу її ефективності (2014)
Твердовська О. В. - Критичне мислення як чинник розвитку обдарованості людини в сучасних соціокультурних трансформаціях (2014)
Темербекова А. А. - Профессиональная направленность будущего учителя математики (2014)
Козлова О. О. - Здоров’язберігаючі технології розвитку особистості у навчально-виховному процесі (2014)
Дардан Т. С. - Розвиток креативності та обдарувань учнів молодших класів (2014)
Сеньків В. М. - Роль соціальних мереж у формуванні комунікативної компетентності обдарованих учнів (2014)
Чудакова В. П. - Дослідження "рівня суб’єктивного локусу контролю", інтегральної характеристики "самоусвідомлення себе як професіонала" – критерію сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (продовження) (2014)
Ускучакова С. І. - Твій успіх – життєвий вибір (продовження) (2014)
Шумакова И. В. - Учитель, перед именем твоим (творческая мастерская речетворчества, русский язык 8-й класс) (2014)
Гоцуляк Ю. В. - Обґрунтування необхідності нормативно-правового забезпечення підтримки та розвитку обдарованих дітей в Україні (2014)
Шевенко А. М. - Як рибка у воді (2014)
Фомін О. М. - Використання мережевих ресурсів для розвитку обдарованих дітей, Рубанова Т. І. (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на серпень 2014 року (2014)
Бєглий О. В. - Національні правові інструменти вирішення проблеми космічного сміття, Дабіжа М. Ю. (2010)
Корнеєєв Ю. В. - Принципи державного регулювання транспортної системи (2010)
Корнєєв Ю. В. - Європейсько-правовий механізм регулювання екологічних проблем транспорту, Яцишин Р. В. (2010)
Корнєєва К. Ю. - Поняття лісу як предмету лісового права (2010)
Печуляк В. П. - Перспективи розвитку державного управління у сфері лісового господарства 28-30 (2010)
Александрова О. В. - Погляди О.Кониського на судову систему Російської Імперії: актуальні аспекти (2010)
Биков О. М. - Методологічні підходи досліджень релігійних відносин (2010)
Діхтієвський П. В. - Забезпечення принципу верховенства права у державному управлінні та його особливості у сфері управління податковими відносинами, Лісовська В. С. (2010)
Мацелик М. О. - Проблемні питання проекту Податкового кодексу у частині впливу його недоліків на урегулювання адміністративно-податкових спорів, Пригоцький В. А. (2010)
Мацелик Т. О. - Адміністративно-правовий спір як категорія юридичного спору, Параниця С. П. (2010)
Осипенко Н. А. - Роль органів прокуратури у механізмі забезпечення особистої безпеки людини (2010)
Сопілко І. М. - Нормативно-правове закріплення визначення інформації:організаційно-правові питання теорії та практики (2010)
Устинова І. П. - Теоретичні питання співвідношення фінансово-правової та адміністративної відповідальності (2010)
Баланюк Л. Л. - Реформування процедури лістингу в фінансових операціях як комплексний захід протидії вчинення порушень, які виникають через купівлю неліквідних чи незабезпечених цінних паперів (2010)
Вавженчук С. Я. - Договір купівлі-продажу: класична доктрина та проблеми українського цивільного права (2010)
Федорченко Н. В. - Правова природа цивільних зобов’язань за договором про взаємоз’єднання (2010)
Касьяненко Л. М. Процесуальні особливості правозастосування у фінансовому праві 83-88 - (2010)
Козирєва В. П. - Підстави порушення справи про банкрутство, Гаврилішин А. П. (2010)
Корчак Н. М. - Цільове спрямування державної підтримки та захисту у сфері конкуренції (2010)
Німко О.Б. Проблемні питання законодавства - , що регулює встановлення внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними-особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування 97-101 (2010)
Грабовський Л. А. - Окремі аспекти забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі України, Завидняк В. І. (2010)
Ларченко М. О. - Кримінологічний аналіз особистості жертви статевого злочину та її поведінки (2010)
Назаров В. В. - Актуальні проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2010)
Рудник Т. В. - Удосконалення правових основ гуманізації виконання покарання у виді позбавлення волі (2010)
Семчук Н. О. - Характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: порівняльно-правове дослідження (2010)
Пильгун Н. В. - Методика підготовки студентів молодших курсів юридичного спрямування до науково-дослідної роботи (2010)
Головко С. Г. - Особливості розроблення та використання засобів комп’ютерної підтримки у підготовці майбутніх правників (2010)
Титул, зміст (2010)
Сердечно-сосудистый риск при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов у пациентов после госпитализации по поводу тяжелой ишемической болезни сердца (2010)
Ліснича В. М. - Iшемічна хвороба серця у жінок: доказові позиції щодо особливостей клінічної картини (2010)
Хаустова О. О. - Психокорекція та психотерапія на етапі реабілітації пацієнтів з хворобами системи кровообігу (2010)
Гребеник М. В. - Стабільна стенокардія і метаболічний синдром: клініко-функціональні паралелі, Микуляк В. Р., Базилевич А. Я. (2010)
Салманов А. Г. - Руки медичного персоналу – фактор передачі резистентних збудників нозокоміальних інфекцій (2010)
Журавльова Л. В. - Роль порушень біоенергетичного метаболізму у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Боброннікова Л. Р., Летік І. В. (2010)
Александрук Н. В. - Функція слухового аналізатора у хворих із нефрогенним гіперпаратиреозом (2010)
Нечай А. Ф. - Застосування електроенцефалографії при обстеженні дітей раннього віку з виниклими вперше в житті пароксизмами минущої втрати свідомості (2010)
Барнетт О. Ю. - РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДА ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЙОГО КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, Заремба Є. Х., Кияк Ю. Г., Кобзаренко О. А. (2010)
Хара М. Р. - Динаміка вмісту та ферментативного гідролізу ацетилхоліну в серці щурів після видалення гонад на тлі зміненої активності системи оксиду азоту, Дорохіна А. М. (2010)
Курило Т. М. - Вчинення нотаріальних дій у лікарській практиці (2010)
Содержание (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-метил-(трифторметил, арил)сульфонил-1,4-бензохинонмоноиминов с меркаптанами, Коновалова С. А., Михайличенко О. Н. (2012)
Просяник А. В. - Термическая Z,E-изомеризация иминов VII. N-арилсульфенилимины ацетона, мезоксалевого эфира и тетраметилмочевины, Куцик Н. В., Кольцов Н. Ю., Юхно А. Г., Коновалова С. А., Авдеенко А. П. (2012)
Федевич М. Д. - Про механізм взаємодії α-ненасичених альдегідів з пероцтовою кислотою (2012)
Зубарева И. М. - Изучение внеклеточных ферментов липаз гриба Blakeslea trispora, Митина Н. Б. (2012)
Карпенко О. В. - Коллоидно-химические характеристики продуктов биосинтеза штамма Pseudomonas sp. PS-17, Волошинец В. А., Семенюк И. В., Карпенко А. Я. (2012)
Карпенко О. В. - Застосування вихрового ферментера для одержання продуктів мікробного синтезу, Єрохін В. А., Пристай М. В., Шульга О. М. (2012)
Целищев А. Б. - Анализ способов активации метана в "мягких" условиях, Захаров И. И., Лория М. Г., Иджагбуджи А. А. (2012)
Джакипбекова Н. О. - Электрохимический синтез лекарственных препаратов на основе растительного сырья, Туребекова Г. З., Шортанбекова М. К. (2012)
Кузьменко Н. Я. - Синтез и свойства модельных уретанов на основе карбофункциональных борсодержащих олиго- и олигоэфироспиртов, Бугрим М. В. (2012)
Лобко Є. В. - Вплив мультипротонних карбонових кислот на термостійкість епоксидних композицій, Козак Н. В., Нестеренко Г. М., Клепко В. В. (2012)
Манк В. В. - Температурна поведінка водних розчинів полісахаридів, Мельник О. П. (2012)
Попадюк А. І. - Ковалентно-зшиті колоїдосоми на основі пероксидованих Пікерінг-емульсій, Соломко Н. Ю., Воронов А. С., Будішевська О. Г., Варваренко С. М., Вострес В. Б., Воронов С. А. (2012)
Буря О. І. - Дослідження термостійкості композитів на основі фенілону та фулереновмісних наповнювачів, Кузнецова О. Ю., Пеліна Т. О. (2012)
Зибайло С. М. - Оцінювання впливу будови нітроген-, фосфор-, галогеновмісних олігоестеракрилатів в анаеробних композиціях на міцність склеювання сталевих зразків, Ебіч Ю. Р., Ємельянов Ю. В., Дєлова І. О. (2012)
Кузяев И. М. - Исследование физико-механических свойств полимерных композиционных материалов на основе полиуретанов, Анисимов В. Н. (2012)
Кузяев И. М. - Оптимизация механических и трибологических свойств композитных материалов на основе полиамидов, Сытар В. И. (2012)
Науменко М. О. - Вплив рельєфу поверхні інертного волокнистого наповнювача на конструкційні властивості при стисненні термопластичних полімерних композитів за умов навантаження шинних виробів (2012)
Овчаров В. И. - Использование модифицированных оксиэтилированных спиртов и алкилфенолов в эластомерных композициях, Ломинога Е. А., Бурмистров К. С., Ковзолович А. П. (2012)
Рымар Т. Э. - Исследование ИК-спектров оксониевых и аммониевых каталитических систем при получении карбамидоформальдегидных пенопластов (2012)
Бойко М. Я. - Спектрофотометрическое определение сульфаниламида и его производных с использованием 4-(2-пиридилазо) резорцина, Врублевськая Т. Я., Коркуна О. Я., Коцюмбас И. Я., Тесляр Г. Ю. (2012)
Волнянська О. В. - Іонометрія меламіну та продуктів його деструкції в харчових продуктах, Лабяк О. В., Ткач В. І. (2012)
Лосев С. С. - Количественное определение Cu2+ c использованием модифицированного основанием Шиффа диатомита (2012)
Панченко В. В. - Амперометричне визначення фамотидину з 12-молібдофосфатною гетерополікислотою, Ткач В. І. (2012)
Смик Н. І. - Визначення рухливих форм цинку в грунтах, Сопільняк І. Ю., Запорожець О. А. (2012)
Чмиленко Ф. А. - Сонолюминесцентная спектроскопия в автоматизированной системе безопасной работы вакуум-выпарных аппаратов, Бакланов А. Н., Терещенко О. В., Бакланова Л. В. (2012)
Брем В. В. - Склад газової фази над оксидно-фторидними розплавами, Кожухар В. Я., Дмитренко І. В., Буга С. П. (2012)
Литвиненко Т. М. - Вплив оброблення сірковмісного газу стримерним розрядом на окиснення діоксиду сірки, Манідіна Є. А., Смотраєв Р. В., Будагова А. А. (2012)
Пивоваров А. А. - Влияние степени разбавления питьевой воды дистиллятом на рН плазмохимически обработанных водных растворов, Тищенко А. П., Трещук С. В. (2012)
Пивоваров А. А. - Влияние плазмохимически активированных водных растворов на доизмельчение золотосодержащего рудного концентрата мокрым способом, Воробьева М. И. (2012)
Білий Я. І. - Одержання пористих склокристалічних матеріалів з використанням бою скла та доменного шлаку, Кольцова Я. І., Нікітін С. В. (2012)
Деревянко В. Н. - Применение бетона, содержащего базальтовые волокна для производства плит, используемых при устройстве дорожных покрытий, Саламаха Л. В., Кулачко Е. А., Гопайца В. А. (2012)
Саввова О. В. - Дослідження особливостей взаємодії склокристалічних кальцієсилікофосфатних матеріалів з альбуміном, Брагіна Л. Л., Бабіч О. В. (2012)
Синюшкин А. Н. - Утилизация гальванических шламов, Супрунчук В. И., Иванюк Е. В., Костоглод О. Б. (2012)
Щукіна Л. П. - Особливості використання органо-мінеральної сировини Донецької області в технології фасадної кераміки, Цовма В. В., Лісачук Г. В., Пітак О. Я., Філатов Д. А. (2012)
Сергеєв В. В. - Ентальпії змішування ізобутилметакрилату з деякими органічними розчинниками (2012)
Апостолова Р. Д. - Сравнительная оценка эффективности электрохимического преобразования электролитических сульфидов Fe, Co, Ni в литиевом макетном аккумуляторе в зависимости от природы жидкофазного электролита, Задерей Н. Д., Коломоец О. В., Шембель Е. М. (2012)
Козлов В. М. - Образование структурных дефектов при электрокристаллизации металлов, Хлынцев В. П., Тимошенко В. Н. (2012)
Нефедов В. Г. - Исследование свойств композиционного электролитического покрытия никеля c углеродным наноматериалом, Королянчук Д. Г., Захаров В. Д., Ваганов В. Е., Абрамов Д. В. (2012)
Сахненко М. Д. - Електрофоретичне осадження сегнетокераміки на металеву підкладку з феритовим покриттям, Ведь М. В., Проскурін М. М., Баніна М. В., Богоявленська Е. В. (2012)
Нагурський О. А. - Експериментальні дослідження кінетики дифузійного вивільнення компонентів капсульованих мінеральних добрив, Гумницький Я. М. (2012)
Куманев С. А. - Разработка метода контроля качества сжигания природного газа с учетом эффекта ионизации (2012)
Огурцов М. И. - Определение коэффициента воccтановления гранита (2012)
Семенець О. А. - Моделювання та проектування обладнання хімічної промисловості за допомогою сучасних пакетів САПР, Кузяєв І. М. (2012)
Юшко В. Л. - Розвиток конструкцій тарілок з двома зонами контакту фаз та перспективи їх застосування. Повідомлення 1, Ведь В. В., Карпенко В. А. (2012)
Насонова С. С. - Синтез показателей надежности строительных конструкций на основе модели "слабейшего звена” (2012)
Городнича Н. М. - Забезпечення конкурентоспроможності продукції в умовах зношення основних фондів підприємств, Гуцалова В. І., Прялін М. А., Сиротенко О. О. (2012)
Погребеник В. Ф. - Фольклоризм поезії Сильвестра Яричевського в контексті розвою української літератури від романтичного традиціоналізму до сецесіонізму (2014)
Радишевський Р. П. - Павло Зайцев – шевченкознавець (2014)
Бондарева О. Є. - Образ Тараса Шевченка в авторському міфотворенні біографічного сюжету (2014)
Новик О. П. - Трансформація мотиву Memento mori у творах романтиків (2014)
Регуш Ю. С. - Фольклорні мотиви та образи в поетичній спадщині Якова Щоголева (2014)
Богданова М. М. - Специфіка інтерпретації доби Руїни в історичній повісті Богдана Лепкого "Крутіж” (2014)
Школа В. М. - Функціонування календарних обрядів у художніх текстах українських драматургів 20–30-х років ХХ ст. (2014)
Мельнікова Ю. О. - Інтерпретація історії в романі Н. Королеви "Quid est veritas?” ("Що є істина?”) (2014)
Анісімова Н. П. - Пізній поетичний модернізм як естетичний феномен (2014)
Лущій С. І. - Образ моря в поезії Нью-Йоркської групи (2014)
Казарин В. П. - Стихотворение О. Э. Мандельштама "Золотистого меда струя из бутылки текла…” (опыты реального комментария), Новикова М. А., Криштоф Е. Г. (2014)
Колінько О. П. - Модерністська новела (до проблеми типології) (2014)
Школа І. В. - Часопросторовий вимір роману "Повернення Дон Кіхота” Г.-К. Честертона (2014)
Дуброва В. О. - Поетичний доробок Волта Вітмена крізь призму гендерної інтерпретації (2014)
Єременко О. В. - Комунікація "автор / читач” у змістоформальній структурі тексту (параметри літератури другої половини ХІХ ст.) (2014)
Варикаша М. М. - Секс і кохання у літературі нон-фікшн (гендерний аспект) (2014)
Філоненко С. О. - Література плюс кулінарія: формування нового жанру масового письменства (2014)
Астаф’єв О. Г. - "Слово о полку Ігоревім” у перекладі Ципріяна Годебського (2014)
Журавльова С. С. - Вплив "Zywot s. Alexego…” о. Петра Скарги на агіографічний вірш "Житіє Алексія челов?ка божія” свт. Іоана Максимовича (2014)
Чик Д. Ч. - Ex providentia majorum: жанровий різновид сімейного роману-хроніки в англійській та українській літературі І половини ХІХ ст. (2014)
Чик О. І. - Анатомія імперій: історичний дискурс українського та німецькомовного роману виховання ІІ половини ХІХ ст. (2014)
Александрова Г. А. - Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца (2014)
Харлан О. Д. - Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти (2014)
Просалова В. А. - Картина А. Бекліна "Острів мертвих” очима поетів (2014)
Христіанінова Р. О. - Внутрішній синкретизм складнопідрядних речень (2014)
Харіна О. І. - Повноголосо звучати в школі полум’яному слову А. С. Малишка (2014)
Загороднова В. Ф. - Емоційно-оцінна й образно-експресивна концептуалізація дійсності як лінгвістична база крос-культурного навчання української мови учнів-білінгвів (2014)
Сердюк А. М. - Концепти rosa–rose–троянда: зіставний аспект (2014)
Сеничева О. А. - Односоставные инфинитивные предложения как способ представления концептуального пространства художественного текста (2014)
Греб М. М. - Особливості лексико-семантичної організації предикативних частин складносурядного речення зі сполучником а як засіб вираження власне-зіставлення (2014)
Громнацька Н. М. - Гендерні особливості метаболічного синдрому та основних його критеріїв у дітей (2014)
Копчак А. В. - Порівняльна оцінка способів остеосинтезу виросткового відростку нижньої щелепи при його травматичних переломах (2014)
Світлик Г. В. - Ризик виникнення госпітальних ускладнень у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (2014)
Бичков М. А. - Математичне моделювання індивідуального проґнозування ефективності лікування раку грудної залози, Мриглоцький М. М., Бичков Ю. А. (2014)
Анікіна І. І. - Рівень якості життя та самооцінка тривоги у жінок, які перенесли мастектомію з приводу раку грудної залози (2014)
Коржинський Ю. С. - Епідеміолоґія народження дітей з великою масою тіла, Камуть Н. В., Шевчук О. В., Євтушок Л. С. (2014)
Мбаркі М. - Ефективність додавання ребаміпіду до стандартної терапії з омепразолом в лікуванні НПЗП - ґастропатій, Скляров Є. Я., Тумак І. М., Склярова О. Є. (2014)
Білобривка Р. І. - Рецидивні форми баланопоститів: сучасні аспекти проблеми, Попов І. В., Калітчук О. П. (2014)
Томашевська Н. Я. - Хвороба Ґоше - клініка, діаґностика, лікування (2014)
Сороківський І. С. - Профілактика післяекстракційної атрофії альвеолярних відростків щелеп. Сучасні методи та їх результати, Готь І. М. (2014)
Ярема Р. Р. - Рак шлунка з високим ризиком інтраперитонеального метастазування: особливості перебігу та сучасні методи лікування (2014)
Козопас В. С. - Способи та методи лікування переломів кісток таза на госпітальному етапі (2014)
Животовська Л. В. - Теоретичні та прикладні аспекти психотерапії осіб, які зазнали сексуального насильства (2014)
Ганіткевич Я. В. - Професори-лікарі Львівського медичного факультету університету/Медичного інституту - місцеві українці (2014)
До відома наших авторів (2014)
Зарва В. А. - Становлення, еволюція й особливості роману виховання (2014)
Погребная В. Л. - Элементы автобиографии в структуре женского романа 60–80-х гг. ХІХ века (2014)
Філоненко С. О. - 100 відтінків чорного. Нуар як жанр і стиль сучасної масової літератури (2014)
Костромицкий Р. И. - Постмодернистская природа героя в романе В. Пелевина "Священная книга оборотня” (2014)
Колінько О. П. - Теоретично-дискурсивні аспекти системного аналізу міжлітературних взаємин (2014)
Табакова Г. І. - Концепт "природа” в структурі художнього світу ліричної прози (2014)
Дуброва О. В. - Двовір’я як філософсько-світоглядна домінанта в поетичному дискурсі Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича (2014)
Патырбаева К. В. - Потребление как язык симулякров общества постмодерна в философской конструкции Ж. Бодрийяра (2014)
Новик О. П. - Елементи барокової риторики в українській романтичній прозі та драматургії ХІХ ст. (2014)
Трюхан О. І. - Мотив гріха і покари як провідний у творчості Данила Братковського (2014)
Коркішко В. О. - Межовий простір в літературній спадщині М. Гоголя (2014)
Регуш Ю. С. - Історичні мотиви та образи у творчій спадщині Якова Щоголева (2014)
Бєлаш Г. О. - Особливості художнього простору в історичній прозі В. Будзиновського (2014)
Школа В. М. - Епічний характер п’єс Юрія Яновського (2014)
Нехайчук Ю. А. - Художнє осмислення історичної постаті в пенталогії "Мазепа” Богдана Лепкого (2014)
Співак І. Е. - Психологія зради в повісті Б. Харчука "Панкрац і Юдка” (2014)
Bohdan V. V. - The equivalence of units at different syntactic levels: formal aspect of adjoining constructions and composite sentences in modern ukrainian (2014)
Джуманова Д. Р. - Концептуальная значимость сцепления, Ювашева Ш. М. (2014)
Филатова Е. В. - Синтагма в сложном предложении (2014)
Глазова С. М. - Закономірності функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій директивного типу у мовленні (2014)
Греб М. М. - Семантична організація складнопідрядних конструкцій із зіставною семантикою (2014)
Губанов С. А. - Концептосфера Марины Цветаевой: лингвистический аспект (2014)
Скалкина Я. Ю. - Тенденции интернацио-нализации и национализации в компьютерной лексике болгарского и польского языков (2014)
Ходикіна І. І. - Ономастичний простір творів Григорія Лютого (2014)
Сомкин А. А. - Социопсихолингвистические и культуроцентристские тенденции в системно-целостном изучении социума: pro et contra современной гуманитарной интегративной парадигмы (2014)
Божинова К. Г. - Съчинение по аналогия – създаване на приказки в пети клас (2014)
Анісімова Н. П. - Нове прочитання творчості Платона Воронька. Рецензія на монографію Реви Л. "Платон Воронько” (Київ : Альтерпрес, 2014. – 204 с.) (2014)
Атрошенко А. А. - Изгиб полосы с учетом больших перемещений и влияния продольных усилий (2014)
Бондаренко М. О. - Дослідження напружено-деформованого стану каркасу кузова автобуса в умовах моделювання його тестового випробування на пасивну безпечність (2014)
Бородачев Н. М. - Контактное взаимодействие рельса и колеса, Тариков Г. П., Комраков В. В., Акулова Е. М. (2014)
Веретельник О. В. - Математическое и численное исследование различных конструкций ортезов при спондилодезе шейного отдела позвоночника, Ткачук Н. А., Тимченко И. Б., Дынник А. А., Погорелая А. В. (2014)
Господинов Д. Д. - Новые возможности при зaкалке зубчатых колес в вакууме, Ставрев Д. С. (2014)
Грабовский А. В. - Исследование связанной задачи аэроупругости с применением современных методов расчета (2014)
Диордийчук В. В. - Опыт конструирования и промышленное внедрение чугунных паллет в составе автоматизированных формовочных линий, Ткачук Н. А., Шкода В. А., Барчан Е. Н. (2014)
Зинченко Е. И. - Применение игрового проектирования в учебном процессе, Гречка И. П., Кротенко Г. А. (2014)
Калінін О. М. - Ситуаційні моделі застосування броньованих ремонтно-евакуаційних машин, Русіло П. О., Варванець Ю. В., Костюк В. В. (2014)
Кириченко С. Г. - Изготовление гиперболоидных зубчатых колес и фрез на однополостных гиперболоидах (2014)
Литвиненко А. В. - Общий подход к проектно-технологическому обеспечению тактико-технических характеристик военных колесных и гусеничных машин путем обоснования параметров бронекорпусов по критериям прочности и защищенности (2014)
Маргулис М. В. - Определение допускаемых контактных напряжений при работе волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2014)
Мартыненко А. В. - Компьютерное моделирование динамики и напряженно-деформированного состояния элементов объектов бронетанковой техники, подвергающихся воздействию гидрогазодинамических нагрузок, Танченко А. Ю., Бруль С. Т., Васильев А. Ю., Веретельник О. В. (2014)
Матусевич В. А. - Выбор оптимального распределения числа сателлитов по ступеням планетарного механизма типа 3xAI по критерию минимума массы, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2014)
Назаренко С. А. - Основные результаты профессора Я. В. Столярова, Ткачук Н. А., Хавин В. Л. (2014)
Ольшанский В. П. - Переход через резонанс в осцилляторе линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2014)
Плясуля Н. В. - Коэффициент полезного действия глобоидно-цилиндрической зубчатой передачи Новикова (2014)
Попов А. П. - Изгибная прочность зубчатых передач с точечным зацеплением зубьев, Медведовский А. М., Попова Л. А., Савенков О. И. (2014)
Пороховський Ю. В. - Розподіл залишкових технологічних напружень у зоні кільцевих зварних з’єднань кусково-однорідних оболонкових машинобудівних конструкцій, Кіндрацький Б. І. (2014)
Русіло П. О. - Обґрунтування тактико-технічних характеристик для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних танків, Будяну Р. Г., Калінін О. М., Костюк В. В., Варванець Ю. В. (2014)
Ткач П. М. - Функція передатного відношення циліндричної прямозубої передачі (2014)
Ткач П. М. - Геометрія циліндричних передач змішаного зачеплення з круговими арковими зубцями, Чала О. Ю. (2014)
Ткачук Н. Н. - Модели и разрешающие соотношения для анализа контактного взаимодействия гладких и шероховатых тел методом граничных элементов, Скрипченко Н. Б., Ткачук А. В., Головченко В. И. (2014)
Чурбанов П. В. - Влияние варьируемой толщины на статическое и динамическое напряженно-деформированное со-стояние тонкостенных конструкций, Литвиненко А. В., Ткачук А. В., Барчан Е. Н., Кохановская О. В. (2014)
Шимон М. А. - Моделювання оперативного лікування остеопорозу у людей старшого віку після первинного ендо-протезування кульшового суглоба, Литвак В. В., Шерегій А. А., Веретельник О. В., Ткачук М. А. (2014)
Zolochevsky A. - Damage accumulation in multilayer thin films on gamma titanium aluminides, Parkhomenko L., Gnitko V., Kühhorn A., Kober M. (2014)
Содержание (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-ацетил- и N-|арилсульфонилимино-(метил)метил|-1,4-бензохинонмоноиминов с роданидом калия, Коновалова С. А., Леденева О. П., Юсина А. Л. (2012)
Грекова А. В. - N,N-диэтилдитиокарбаматы 3d-металлов – катализаторы разложения третичных гидропероксидов , Иванченко П. А., Сейфуллина И. И. (2012)
Діденко Н. О. - Хімія тіоамідів. Повідомлення ХIII. Прямий синтез трис|2-(N,N-диметилтіокарбамоїл)бензімідазолято-1|-кобальту(III) , Ранський А. П., Штеменко О. В., Соколова Л. О. (2012)
Дутка В. С. - Каталітичний розклад пероксидеканової кислоти за наявності солей мангану та нікелю , Колобова В. В., Дутка Ю. В. (2012)
Марков В. И. - Синтез и химические свойства галогенпроизводных 5,6,7,8-тетрагидроспиро|циклогексан-1,2/ (1/Н)-хиназолин|-4/(3/Н)-она , Строев Ю. П. (2012)
Токарь А. В. - Квантово-химическое исследование механизма активации нуклеофильного реагента в условиях реакции N-глицидилирования каркасных сульфонамидов , Ренге В. П., Оковитый С. И., Касьян Л. И. (2012)
Зубарева И. М. - Изучение иононов как стимуляторов развития Blakeslea trispora, Митина Н. Б., Бабич Я. В. (2012)
Гриднева Т. В. - Исследование влияния способов подготовки рисовой шелухи на химический состав сырьевого материала при получении диоксида кремния , Сорока П. И., Смирнова Е. С., Белая А. А., Рябик П. В. (2012)
Алексєєва Т. Т. - Спектральні дослідження формування взаємопроникних полімерних сіток на основі сітчастого поліуретану та органо-неорганічного кополімеру , Менжерес Г. Я., Мартинюк І. С., Остапюк С. М. (2012)
Крупка О. М. - Нелінійно оптичні властивості азополімерів (2012)
Поп Г. С. - Особливості теплового молекулярного руху аміноамідів кислот ріпакової олії , Рациборська А. А., Біленька В. І., Бодачівська Л. Ю., Алєксєєв О. М., Лазаренко М. М. (2012)
Свердліковська О. С. - Перспективні іонні рідини на основі похідних морфоліну з аніоном йоду, Бурмістр М. В. (2012)
Бурмістр М. В. - Розробка термореактивних зв’язуючих на основі фенолоформальдегідних смол, модифікованих поліамідом, для полімерних композиційних матеріалів , Бойко В. С., Ліпко О. О., Михайлова О. І., Кобельчук Ю. М., Герасименко К. О., Сула Л. І. (2012)
Кузьменко Н. Я. - Термоокислительная деструкция модельных борсодержащих уретанов , Ласковенко Н. Н., Бугрим М. В. (2012)
Овчаров В. І. - Дослідження впливу добавки з відходів нафтохімії на властивості еластомерних композицій шинного типу , Качкуркіна І. А., Левченко Е. Д. (2012)
Симонова Т. Н. - Снижение опасности экстрагента при экстракционном концентрировании и определении германия с фенилфлуороном , Федотов А. Н., Каплун А. Ю. (2012)
Циганок Л. П. - Консервування фосфатів при їх визначенні у вигляді гетерополікомплексів, Старова Т. В., Вишнікін А. Б., Столяренко В. Г. (2012)
Чмиленко Ф. А. - Дифференциальное спектрофотометрическое титрование бинарных смесей благородных металлов , Худякова С. Н., Левчакова Ю. В. (2012)
Величко Е. В. - Синтез комплексного соединения дирения(III) с 1,3-адамантандикарбоновой кислотой цис-конфигурации , Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2012)
Пономаренко А. В. - Каталитические свойства оксидов 3d-переходных элементов на корунде , Ведь В. Е. (2012)
Черненко І. М. - Фотокристалічні структури: матеріали, синтез , Каюн І. Г., Калашніков С. Г., Мисов О. П. (2012)
Бежин Н. А. - Физико-химические особенности сорбции стронция новым сорбентом на основе эндорецептора дибензо-18-краун-6 , Довгий И. И., Кожура О. В. (2012)
Кожура О. В. - Оптимизация расхода углеаммонийных солей в процессе реэкстракции урана , Пасенко А. А., Письменный Б. В., Чуйко Т. В. (2012)
Пивоваров А. А. - Стабилизация пероксида водорода в плазмохимически активированных растворах при выщелачивании благородных металлов из рудных концентратов , Воробьева М. И. (2012)
Пивоваров А. А. - Термодинамический анализ химических превращений в "активированных" плазмой водных растворах хлорида натрия , Николенко Н. В., Захаров Р. И., Тищенко А. П., Кравченко А. В. (2012)
Зайчук А. В. - Изучение взаимосвязи между оптико-цветовыми характеристиками хромсодержащих композиций системы CaO–MgO–SiO2, их химическим составом и температурой синтеза , Шовкопляс Е. В. (2012)
Саввова О. В. - Биоцидные стеклокомпозиционные покрытия для защиты стальных панелей специального назначения , Брагіна Л. Л., Бабич Е. В. (2012)
Тищенко Г. П. - Исследование свойств фасадных составов на силикатной основе , Банник Н. Г. (2012)
Апостолова Р. Д. - Дослідження електродів на основі електролітичних сульфідів FeCoSх, FeSx та їх композитів із графітом в реакції з літієм за методом спектроскопії електрохімічного імпедансу, Коломоєць О. В., Шембель О. М. (2012)
Ведь М. В. - Селективне розчинення псевдосплавів вольфраму в імпульсному режимі , Сахненко М. Д., Єрмоленко І. Ю. (2012)
Костыря М. В. - Исследование коррозионной стойкости решеток свинцово-кислотного аккумулятора с композиционным покрытием (2012)
Сахненко М. Д. - Електрофоретичне осадження сегнетокераміки на металеву підкладку з феритовим покриттям , Ведь М. В., Проскурін М. М., Баніна М. В., Богоявленська Е. В. (2012)
Шмычкова О. Б. - Электрохимическое окисление п-нитроанилина на диоксидносвинцовых анодах, микромодифицированных ионами Ni2+ , Лукьяненко Т. В., Дмитрикова Л. В., Величенко А. Б. (2012)
Гевод В. С. - Исследование процессов беспенного фракционирования разбавленных растворов ПАВ , Решетняк И. Л. (2012)
Начовний І. І. - Аналіз залежностей для визначення витоку рідини крізь ущільнення для поєднань зворотно-поступального руху (2012)
Огурцов М. И. - Определение коэффициента воccтановления фторопласта (2012)
Гусєв Д. В. - Електронна таблиця MS Excel при оцінюванні рівня якості промислових приладів і засобів автоматизації , Онищенко О. В., Довгополий Я. О. (2012)
Довгополий Я. О. - Аналіз корисних структурних схем ПІД-регуляторів з додатковою керуючою дією , Лещенко О. В., Блонський С. Д. (2012)
Курач В. П. - Інвестування хімічного комплексу України: проблеми та перспективи , Аксьонова Л. О. (2012)
Прялін М. А. - Визначення математичних моделей для прогнозу фінансової стійкості підприємств з виготовлення металевих труб, Гуцалова В. І., Філімонова А. В., Підпала В. С. (2012)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Merezhko O. - Natural Private Law (2014)
Gaidei K. - The Presence of an Alleged Offender in a Forum State: a Prerequisite for the Exercise of UniversalJurisdiction (2014)
Гречаный Д. - История формирования института временного ввоза в международном праве (2014)
Громовенко К. - Международно-правовой статус персонала частных военных и охранных предприятий в период вооруженных конфликтах международного характера (2014)
Соколова О. - Социально-экономическая реструктуризация в Европе в контексте "вызовов" новых демографических тенденций (2014)
Соколов А. - Мультикультурализм и мультикультурная политика в контексте теорий политического порядка (2014)
Шевченко С. - Клерикализм в системе современных национально-государственнических отношений (2014)
Доброва М. - Факторы формирования политической идентичности в условиях переходного периода в Украине (2014)
Садыкова Е. - Публичное противостояние в Украине как кризис легитивности власти (2014)
Mordovetc M. - State Policy on the Prevention of Extremism Escalation as a Form of Deviant Socio-Political Activity (2014)
Bilousov O. - Establishment of the Ukrainian State Policy on Promotion of the Civil Society Development in the Context of European Governance Concept (2014)
Билецкая Ю. - Основные этапы и направления научных исследований политических конфликтов (2014)
Темербекова А. - Историко-пропедевтические основы информационной компетентности личности обучаемого, Тишков А. (2014)
Крутій К. - Особливості підготовки магістрів до розвитку почуття мови у дітей дошкільного віку засобами штучних текстів (2014)
Андросович К. - Проектна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі (2014)
Прилука В. - Бинарность как аспект трансдисциплинарности (2014)
Мацько Н. - Державна мова як засіб підвищення рівня природничо-математичної освіти та оцінювання знань, Ситник Д. (2014)
Нікітчина С. - Обдаровані діти Індиго – діти нового покоління (2014)
Мельник М. - Мотиваційний компонент у структурі готовності обдарованих старшокласників до професійного самовизначення (2014)
Хован И. - Научно-исследовательская деятельность при изучении физики как средство развития личности учащегося (2014)
Грицишина Т. - Проектування розвитку обдарованості дошкільників в умовах педагогічної взаємодії (2014)
Аніщенко Н. - Вплив музично-театральної діяльності на розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку, Саприкіна В. (2014)
Сокуренко О. - Формування світорозуміння дитини дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2014)
Білоусько Л. - Технологія використання матеріалізованих засобів наочності в роботі з обдарованими дітьми дошкільного віку (2014)
Крижанівський А. - Формування інноваційного освітнього середовища гімназії у контексті проектування особистісного розвитку учнів: управлінський аспект (2014)
Зінченко С. - Неформальна освіта дорослих: психологічний контекст (2014)
Баніт О. - Корпоративне навчання як інноваційна технологія у системі внутрішньо-фірмової підготовки персоналу (2014)
Чирчик С. - Позиціонування дипломного кваліфікаційного проекту у системі фахової підготовки за напрямом "Дизайн" (2014)
Стрєлкова Ю. - Віра як філософсько-релігієзнавча проблема (2014)
Шморгун О. - Всесвітньо-історична еволюція суспільної думки: синтез особливого та універсального (сенс буття як основа творчої креативності) (2014)
Шатохина Н. - Многолинейность развития: свобода личностного выбора (2014)
Торшилова Е. - Концепция и диагностика эстетического развития ребенка (2014)
Ткаченко Л. - Креативність і творчість: сучасний контент (2014)
Шморгун О. - Педагогічний потенціал філософії атеїстичного екзистенціалізму та екзистенційного (гуманістичного) психоаналізу (2014)
Мілютіна К. - Подолання криз професійного становлення засобами спілкування в інтернет-середовищі (2014)
Кабиш-Рибалка А. - Ціннісні орієнтації як особистісний чинник становлення життєвої стратегії інтелектуально обдарованої студентської молоді (2014)
Чудакова В. - Психологічна готовність до інноваційної діяльності як чинник формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища (2014)
Наші автори (2014)
Кордюм В. А. - Преобразующий потенциал мезенхимальных стволовых клеток, Гулько Т. П., Дерябина Е. Г., Драгулян М. В., Иродов Д. М., Ковальчук М. В., Лихачева Л. И., Окунев О. В., Похоленко Я. А., Рубан Т. А. (2014)
Сукманський О. І. - Газотрансмітери — новий вид біорегуляторів (огляд літератури), Сукманський І. О. (2014)
Мохорт М. А. - Прекондиціювання міокарда (огляд літератури), Кутовий Ю. М. (2014)
Узленкова Н. Є. - Системний характер порушень у сполучній тканині органів щурів при дії іонізуючого випромінювання (2014)
Демиденко Г. В. - Вазоактивний адипокін апелін як медіатор кардіоваскулярного контінуума (огляд літератури та власних досліджень), Ковальова О. М. (2014)
Антипкін Ю. Г. - Сучасні організаційно-методичні підходи до перинатальної діагностики та хірургічного лікування природжених вітальних вад розвитку у новонароджених дітей в умовах перинатального центру, Слєпов О. К., Весельський В. Л., Гордієнко І. Ю., Грасюкова Н. І., Авраменко Т. В., Сорока В. П., Слєпова Л. Ф., Пономаренко О. П. (2014)
Опанасенко М. С. - Катетерізація центральних вен у фтизіохірургічних пацієнтів, Леванда Л. І., Обремська О. К., Климець Є. В., Кшановський О. Е., Клименко В. І., Терешкович О. В., Каленіченко М. І., Конік Б. М., Демус Р. С. (2014)
Колесник М. О. - HLA-фенотип у хворих на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Багдасарова І. В., Петрина О. П., Величко М. Б., Фоміна С. П. (2014)
Яворовський О. П. - Професійні захворювання: порівняльні аспекти Української та Шведської систем діагностики, профілактики та компенсації непацездатності, Парпалєй І. О., Сова С. Г. (2014)
Нагорна А. М. - Економічні та медико-соціальні втрати від професійної захворюваності в Україні: методологія та розрахунки, Колодяжна О. І. (2014)
Тимченко А. С. - Вплив аутотрансфузій та плазмаферезу на показники гемостазу у хворих на гемофілію, Старіков А. В. (2014)
Гринь В. К. - Анализ морфологии и упруго-прочностных показателей экстрацеллюлярного матрикса сосудисто-клапанных биопротезов, Петрова М. В., Попандопуло А. Г., Мокрик И. Ю., Юдицкий Д. Л. (2014)
Зельоний І. І. - Вплив препарату нуклекс на цитокіновий профіль хворих цукровим діабетом 2 типу з нейропатичною формою синдрому діабетичної стопи, Ткачук З. Ю., Афонін Д. М., Тютюнник О. А. (2014)
Малярчук И. В. - Роль межгенных взаимодействий генов, кодирующих ферменты биотрансформации непрямых антикоагулянтов и генов системы гемостаза, в подборе дозы варфарина, Горовенко Н. Г. (2014)
Левчук Н. І. - Cтатеві відмінності впливу метанандаміду in vitro на інтенсивність міжнуклеосомної фрагментації ДНК в позапухлинній тканині кори надниркових залоз від хворих з гормонально неактивними пухлинами, Ковзун О. І., Тронько М. Д. (2014)
Бойко Ю. А. - Фармакотерапевтическая активность геля на основе экстрактивных веществ Capsicum anuum L. при экспериментальном воспалении, Кравченко И. А., Аят М. (2014)
ХІІІ з’їзд Товариства офтальмологів України (Одеса, 21-23 травня 2014 р.) (2014)
Конгрес Асоціації ангіологів та судинних хірургів України (Київ, 21-22 травня 2014 р.) (2014)
Дільний В. - Деякі властивості дзета-функції Рімана і циклічність у вагових просторах Гарді (2014)
Gregor T. - Lexicographical ordering and field operations in the complex plane, Haluska J. (2014)
Bondarenko I. V. - Tilings of limit spaces of self-similar groups (2014)
Gorbatkov A. B. - Interassociates of a free semigroup with two generators (2014)
Ільків В. С. - Міра множини рівня розв'язків звичайних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами (2014)
Sheremeta M. M. - Properties of the solutions of the Gauss equation, Trukhan Yu. S. (2014)
Banerjee A. - Uniqueness of meromorphic functions sharing two sets having deficient values, Mallick S. (2014)
Malyutin K. G. - On subharmonic functions in the half-plane of infinite order with radially distributed measure, Malyutina T. I., Kozlova I. I. (2014)
Кусик Л. И. - Условия существования и асимптотика некоторого класса решений дифференциальных уравнений второго порядка (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Нова інтегральна ознака збіжності рядів (2014)
Чернецька Л. О. - Узагальнені моментні зображення та апроксиманти паде аналітичних функцій від двох змінних (2014)
Gumenchuk A. V. - Extensions of orthogonally additive operators, Pliev M. A., Popov M. M. (2014)
Крутоголова А. В. - Индуцированные отображения Римановых пространств воторого приближения, Покась С. М., Цехмейструк Л. Г. (2014)
Петровський П. М. - Державно-управлінський науковий дискурс як чинник модернізації (2014)
Ліпенцев А. В. - Розвиток лідерства в органах публічної влади у контексті завдань надання якісних адміністративних послуг: теоретичні та методологічні аспекти (2014)
Скуратівський В. А. - Політичні чинники соціального залучення, Попова Т. Л. (2014)
Хаварівський У. Б. - Польська модель набуття статусу юридичних осіб церквами та віросповідними об’єднаннями (2014)
Гайдученко С. О. - Тезаурусний підхід до формування та розвитку організаційної культури в публічному управлінні (2014)
Райхенбах Т. М. - Еволюція ідеї громадянського суспільства (2014)
Решетніков Ю. Є. - Питання класифікації світових моделей державно-конфесійних відносин (2014)
Попович Н. Г. - Парадигмальні засади оптимізації комунікативної взаємодії політичної та адміністративної сфери (2014)
Роман В. Ф. - Особливості децентралізації та деконцентрації влади: теоретичний аспект (2014)
Штогрин О. П. - Нерівність у галузі репродуктивного здоров’я як проблема державного управління (2014)
Степанко О. В. - Концептуальні засади та пріоритетні напрями розвитку гуманітарної сфери України: державно-управлінський аспект (2014)
Гонтар З. Г. - Роль і значення понятійно-категоріального апарату в дослідженні питань державного управління діяльністю пожежної охорони (2014)
Добрянський А. Я. - Законодавче забезпечення підтримки багатодітних сімей у період незалежності України (1991 – 2013 рр.) (2014)
Радченко О. О. - Програма легітимності державної влади в поглядах зарубіжних науковців (2014)
Малик Я. Й. - Участь Йосипа Застирця у державотворчих процесах у Галичині на початку ХХ ст. (2014)
Шеремета О. М. - Етапи формування виборчої системи в Австро-Угорській державі та україно-польське протистояння у питаннях її реформування у 1873 – 1914 рр. , Шумлянський В. О. (2014)
Загорський В. С. - Стратегічні пріоритети планування розвитку освіти регіону відповідно до вимог ринку праці, Бурик З. М. (2014)
Попок А. А. - Механізм актуалізації та розвитку психологічного ресурсу місцевих органів державної влади та громадськості, Ничта Н. Л. (2014)
Криштанович М. Ф. - Основні засади антикорупційної діяльності ОВС України в контексті національної безпеки (2014)
Долот В. Д. - Система охорони здоров’я в Україні: шляхи виходу з кризи (2014)
Голубятніков В. Т. - Формування інструментів державного регулювання рекламної діяльності у сфері індустрії розваг, Захарчук В. В. (2014)
Ромін А. В. - Державні механізми удосконалення освіти у вищих навчальних закладах ДСНС України (2014)
Буник М. З. - Удосконалення методик аналізу державної політики на основі теорій критичної та обмеженої раціональності, спонтанного устрою, полів і капіталів (2014)
Акімов О. О. - Аналіз проблем психологічної готовності особистості до професійної діяльності на державній службі в умовах європейської інтеграції (2014)
Ткачова О. К. - Застосування системного аналізу в задачах державного управління (2014)
Скиба М. В. - Основні напрями державного регулювання освіти в Україні (2014)
Сухінін Д. В. - Громадський контроль у системі надання послуг населенню: основні напрями, складові та завдання (2014)
Меляков А. В. - Механізми легітимації проекту концепції гуманітарного розвитку України до 2020 р. (2014)
Мороз В. М. - Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників як складова механізму державного управління розвитком трудового потенціалу вищого навчального закладу (2014)
Якимчук А. Ю. - Інноваційні інструменти збереження біорізноманіття: аспекти управління та економіки (2014)
Шушкова Ю. В. - Напрями удосконалення державної політики забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні (2014)
Ковальська Н. М. - Аналіз сучасного стану щодо державного замовлення на підготовку фахівців сфери соціально-побутових послуг (2014)
Пермінова С. О. - Оптимізація державного управління вищою освітою в період соціально-економічних реформ (2014)
Садковий В. П. - Державні механізми системи якості вищої освіти в підготовці майбутніх офіцерських кадрів (2014)
Ворона М. І. - Стан кадрового забезпечення у галузі морського транспорту: світові тенденції (2014)
Медвідь В. Б. - Питання оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної підтримки (2014)
Ганущак Ю. І. - Моделювання адміністративно-територіальних одиниць як етап підготовки реформи адміністративно-територіального устрою (2014)
Горецький А. І. - Складові механізми державного управління розвитком рекреаційної сфери на прикладі Карпатського регіону (2014)
Хомич Л. В. - Шляхи реформування місцевих органів державної виконавчої влади в Україні (2014)
Сегеда Т. М. - Формування інституційних механізмів публічної політики в Україні у контексті комунікативного діалогу між владою та суспільством (2014)
Никитюк Г. Л. - Функції держави як соціального інституту в сфері гуманітарного розвитку (2014)
Колєнов О. М. - Теоретичні засади механізму формування та реалізації державної екологічної політики в Україні (2014)
Дмитерко Ю. Ю. - Відображення дійсності у ЗМІ: державно-правовий аспект журналістики (2014)
Денис А. І. - Особливості правового регулювання оренди державного та комунального майна (2014)
Діденко О. Г. - Реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді на регіональному рівні (2014)
Полтавець В. Д. - Кадрові проблеми впровадження механізмів міжмуніципального співробітництва в Україні (2014)
Щесюк С. В. - Наукові підходи до вирішення проблем розвитку туристичної індустрії на місцевому рівні (2014)
Морозова Н. Г. - Науково-теоретичні положення змісту соціально-орієнтованого ринку праці у сфері державної служби (2014)
Кусмінська Т. А. - Діяльність кадрових служб органів виконавчої влади та їх модернізація до стандартів якості (2014)
Розпутенко І. В. - Бюджетне фінансування соціально-гуманітарної сфери України: проблеми та шляхи їх вирішення, Москаленко С. О. (2014)
Жидяк О. Р. - Економічний потенціал підприємств аграрної справи: особливості його структуризації, Петриняк У. Я. (2014)
Пендель А. - Важливість людського капіталу при економічній діяльності підприємств, Мазій Н. Г. (2014)
Акімова Л. М. - Роль кредитних спілок у соціально-економічному розвитку України (2014)
Ситник Н. С. - Дослідження процесу модернізації організаційної системи управління розвитком сфери товарного обігу (2014)
Слюсарчук О. П. - Функціональне зонування рекреаційних територій: управлінський аспект (на прикладі Закарпатської області) (2014)
Августин Р. Р. - Моделювання процесів тінізації економічних відносин у теорії економічного зростання (2014)
Пасічник С. М. - Становлення державно-територіального устрою Гетьманщини (2014)
Манзюк О. О. - Роль офшорних зон у соціально-економічному розвитку країни (2014)
Сіра Е. О. - Проблеми відтворення та використання основного капіталу аграрних підприємств (2014)
Герега Г. Ф. - Концептуальні засади ефективності функціонування сучасних економічних систем (2014)
Ясько Р. О. - Державна політика щодо розвитку кадрового потенціалу в гуманітарній сфері: комунікативний аспект (2014)
Кривохатько Н. Д. - Теоретико-методичне обґрунтування місця та ролі діяльності управлінського персоналу у забезпеченні розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Добуш З. О. - Орлик І. О. Стратегічні пріоритети розвитку роздрібної торгівлі (2014)
Ливдар М. В. - Аналітична оцінка місцевих бюджетів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2011)
Гойда Н. Г. - Актуальні завдання у сфері охорони здоров’я (2011)
Барна О. М. - Превентивна кардіологія в Україні: місце громадських організацій, Бакуменко М. А., Цихоня В. С., Сакалош В. Ю. (2011)
Зербино Д. Д. - Глобальный химический экологический прессинг и проблемы превентивной медицины: новая системная теория – от воздействия ксенобиотиков до развития болезни (2011)
Вайда В. М. - Гендерні особливості впливу алендронової кислоти на мінеральну щільність кісткової тканини у пацієнтів з системним остеопорозом, Поворознюк В. В., Орлик Т. В. (2011)
Зербіно Д. Д. - Міжнародні стандарти системи управління: базис первинної профілактики в системі превентивної медицини, Гущук І. В. (2011)
Алмакаева Л. Г. - Новый парентеральный препарат на основе солей аминокислот для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, Бегунова Н. В., Доля В. Г. (2011)
Алмакаева Л. Г. - Разработка состава антидиабетического парентерального препарата на основе тиоктовой кислоты, Науменок Л. Г., Бегунова Н. В. (2011)
Апанасенко Г. Л. - Аэробная способность как критерий жизнеспособности нации (2011)
Базилевич А. Я. - Профілактика серцево-судинних захворювань – основа забезпечення суспільного здоров’я, Гдиря О. В. (2011)
Баранова І. В. - Багаторівневий підхід у реабілітаційному лікуванні працівників залізниці з артеріальною гіпертензією, Солєйко О. В., Довгань В. В. (2011)
Безугла О. Р. - Фахові фактори ризику артеріальної гіпертензії у працівників залізничного транспорту, Cолєйко О. В., Коцулевська Т. І., Дерезюк Т. В. (2011)
Бердник О. В. - Особливості формування хронічної патології у дітей, Добрянська О. В., Скочко Т. П., Юрчук О. М. (2011)
Березовский В. А. - Биологически активные вещества способны увеличивать скорость пролиферации фибробластов в культуре, Богомолец О. В., Весельский С. П., Деркач Н. Н., Литовка И. Г., Лукаш Л. Л., Рубан Т. А., Янко Р. В. (2011)
Билко Т. Н. - Особенности диетологической коррекции хеликобактер-ассоциированных заболеваний желудочно-кишечного тракта (2011)
Боднар П. М. - Оцінка ефективності лікування неалкогольного стеатогепатозу, Динник О. Б., Михальчишин Г. П., Кобиляк Н. М. (2011)
Борщ С. К. - Комбінована терапія мікробіоценозів для профілактики та лікування синдромів і захворювань кишечника (2011)
Борщ С. К. - Досягнення мікробної біотехнології для профілактики та лікування метаболічного синдрому, ожиріння і цукрового діабету (2011)
Височанська Т. П. - Профілактика змін елементного гомеостазу у хворих на псоріаз із різних фізико-географічних районів північної буковини, Денисенко О. І. (2011)
Волков В. И. - Повреждение миокарда у женщин в период перименопаузы и ранней постменопаузы, Исаева А. С., Вовченко М. Н., Бондарь Т. Н. (2011)
Гріненко Т. Ю. - Стан якості життя хворих на хронічну серцеву недостатність, Жулінська С. В., Пахомова С. П., Федорова О. П., Непрядкіна І. В. (2011)
Гулей Л. О. - Застосування нової генерації макролідів у комплексному лікуванні піодермії, Денисенко О. І. (2011)
Денисенко О. І. - Комплексне лікування інфільтративно-гнійничкових форм грибкової інфекції шкіри із застосуванням поліензимного засобу, Гаєвська М. Ю., Набережна М. І., Костюкевич О. К., Дергач Л. О., Савка О. М., Скиданов П. О., Романюк Р. П. (2011)
Завгородній І. В. - Стан здоров’я робітників виробництва натуральної шкіри – гендерні та вікові особливості, Завгородня Н. І. (2011)
Зозуля І. С. - Причини та фактори ризику смерті у осіб молодого віку з ішемічним та геморагічним інсультом, Мардзвік В. М., Зозуля А. І. (2011)
Ілляш М. Г. - Комбіноване лікування артеріальної гіпертензії, Базика О. Є., Тхор Н. В., Старшова О. С., Зелененька Л. І., Довганич Н. В. (2011)
Ілляш М. Г. - Показники добового моніторування артеріального тиску у хворих з гіпертонічною хворобою, Зелененька Л. І., Базика О. Є., Довганич Н. В. (2011)
Карпенко К. І. - Тілесність та зміни жіночої самоідентифікації протягом життя (2011)
Катеренчук І. П. - Ефективність клімадінону в терапії та покращенні якості життя хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з артеріальною гіпертензією у клімактеричний період, Мохначов В. Я., Тесленко Ю. В., Катеренчук О. І. (2011)
Лисенко Г. І. - Біліарна дисфункція та кардіоваскулярний ризик у профілактичній діяльності сімейного лікаря, Кіча Н. В., Данилюк С. В. (2011)
Колоденко Е. В. - Возможности реабилитации женщин с сахарным диабетом в пре- и постменопаузе, Беспоясная В. В., Ермоленко Т. А. (2011)
Кравчун Н. О. - Дослідження показників клітинної ланки імунної системи та рівнів інтерлейкіну-6 і лептину у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2-го типу у поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом, Чернявська І. В. (2011)
Купраш Л. П. - Раціональна медикаментозна терапія хворих похилого та старечого віку, Зозуля В. В., Купраш О. В. (2011)
Круцяк О. В. - Оптимізація лікування хворих на стрептодермію та стафілодермію із застосуванням топічного антисептика, Денисенко О. І., Перепічка М. П. (2011)
Кулемзіна Т. В. - Методи нетрадиційної медицини в системі антиейджингу, Шиньова В. (2011)
Лотоцька Л. Б. - Освітні оздоровчі програми як фактор покращення якості та тривалості життя, Блавацька О. Б. (2011)
Малиновська О. В. - Аполіпопротеїни та лептин – маркери прогресування діабетичної нефропатії, Таран О. І. (2011)
Михайлова Е. А. - Биопсихосоциальная модель профилактики суицидального поведения у детей и подростков с невротическими расстройствами, Проскурина Т. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н. (2011)
Михайлова Е. А. - Психообразовательные программы в системе реабилитации детей младшего школьного возраста с депрессивными расстройствами, Проскурина Т. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н. (2011)
Онуцька О. Д. - Профілактика ускладнень алергічних дерматозів бактеріально-грибковою інфекцією шляхом застосування комбінованого топічного засобу, Денисенко О. І., Денисенко О. В., Карвацька Ю. П., Молдован В. П. (2011)
Осипенко І. П. - Комплексний підхід до прогнозування ризику розвитку ускладнень у пацієнтів з ідіопатичним пролабуванням мітрального клапана, Солєйко Л. П., Данильчук А. Є., Крижанівська Л. О. (2011)
Пахомова С. П. - Узловой зоб – один из факторов окружения первичного остеоартроза и метаболического синдрома, Федорова Е. П., Непрядкина И. В., Гриненко Т. Ю., Жулинская С. В. (2011)
Пиріг Л. А. - Особливості способу життя у профілактиці патології нирок (2011)
Прохач Н. Е. - Використання імунокоригуючої терапії для лікування психосоматичних ефектів у онкологічних хворих, Сорочан П. П., Громакова І. А., Никифорова Н. А. (2011)
Руснак І. Т. - Вікові аспекти та особливості електрокардіографічних та ехокардіографічних проявів гіпертрофії лівого шлуночка, Тащук В. К., Абдуль Рахман Кутайні (2011)
Сачук Н. Л. - Общая криотерапия в лечении целлюлита и избыточной массы тела, Макарчук И. Н., Ерохина М. В. (2011)
Сметаніна К. І. - Можливості удосконалення навчального процесу провізорів-інтернів при вивченні основ геріатричної фармації (2011)
Солєйко О. В. - Місце фенотипових маркерів дисплазії сполучної тканини у прогнозуванні ускладнень гострого інфаркту міокарда, Солєйко Л. П., Черних М. О., Гарматюк Л. Г. (2011)
Соловьян А. Н. - Структурное и электрофизиологическое ремоделирование предсердий: частота и длительность пароксизмов. Фибрилляции предсердий (2011)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику цукрового діабету та їх корекція у практиці сімейного лікаря (2011)
Удовіка Н. О. - Медична реабілітація жінок із постгістеректомічним синдромом (2011)
Усенко В. Ф. - Місце кверцетину в антиейджинговій профілактиці захворювань кістково-м'язової системи (2011)
Чумак С. О. - Терапевтичне навчання та самоконтроль – основа лікування цукрового діабету 1-го типу, Будрейко О. А. (2011)
Чекман І. С. - Профілактика серцево-судинних захворювань: погляд на проблему, Горчакова Н. О., Свінціцький А. С., Загородний М. І. (2011)
Шакир Иссам Бен Абдельфаттах - Влияние антигипертензивной терапии на уровни микроальбуминурии и структурные параметры левого желудочка сердца у больных с эссенциальной артериальной гипертензией, Здиховская И. И. (2011)
Домбровський Д. Б. - Формування артеріовенозних шунтів у хворих на хронічну ниркову недостатність (2014)
Скрипко В. Д. - Патогенетичне значення порушення метал-металобілкового гомеостазу в наростанні бактеріальної агресії та інтенсифікації ендотоксикозу в організмі при гострій тонкокишковій непрохідності, Клименко А. О., Гончар М. Г., Клименко Ю. А., Шевяк П. І. (2014)
Дікал М. В. - Особливості морфологічних змін при хронічному гломерулонефриті мазугі, як передумова розвитку хронічної ниркової хвороби (2014)
Гамидов А. Н. - Профилактика спайкообразования у больных с распространенным перитонитом (2014)
Роговий Ю. Є. - Гістологічні особливості кіркової речовини нирок у динаміці розвитку гарячки, Копчук Т. Г., Дікал М. В. (2014)
Переяслов А. А. - Перфоративні виразки гастродуоденальної ділянки в дітей (ретроспективне аналіз дослідження), Дідух І. М., Сокольник С. О., Білокопитий В. С. (2014)
Данилевич Ю. О. - Гістостереометрична характеристика серцевого м’яза при перикардиті (2014)
Русин В. І. - Вплив способу реконструкції після гастректомії на частоту розвитку постгастректомічних синдромів, Румянцев К. Є., Русин А. В., Ігнат В. І., Філіп С. С. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Діагностика ендотеліальної дисфункції в умовах синдромів ентеральної та печінково-клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом, Беденюк А. Д., Бурак А. Є., Романюк Т. В. (2014)
Русин В. І. - Компенсаторні можливості підколінного венозного колектору при тромбозах глибоких вен гомілково-підколінного сегмента, Попович Я. М., Корсак В. В., Болдіжар П. О. (2014)
Русин В. І. - Венозний рефлюкс при гострому варикотромбофлебіті малої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Лопіт В. М., Сірчак С. С., Краснопольська О. С. (2014)
Русин В. І. - Резекційні способи лікування при хронічному панкреатиті, Філіп С. С., Болдіжар О. О., Румянцев К. Є. (2014)
Мандрик О. Є. - Морфологічі особливості стану печінки у хворих неалкогольною хворобою печінки на тлі ожиріння та гіпертонічної хворби іі стадії, Дрозд В. Ю., Шумко Г. І., Воєвідка О. С. (2014)
Преутесей В. В. - Комплексна рання діагностика післяопераційних запально-деструктивних ускладнень в абдомінальній хірургії, Іванчук М. А., Гринчук Ф. В., Гринчук А. Ф. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Cиндром поліорганної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт, Мігенько Б. О., Поляцко К. Г. (2014)
Боднар Б. М. - Застосування озонованого фізіологічного розчину в комплексному лікуванні перитонітів у дітей, Унгурян А. М., Боднар О. Б., Ватаманеску Л. І. (2014)
Боднар О. Б. - Диференційні підходи до дренування черевної порожнини при перитонітах апендикулярного генезу у дітей (2014)
Русин В. І. - Ендоваскулярні втручання при критичній ішемії нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В. (2014)
Ковальчук О. І. - Механізми структурної трансформації гістогематичних бар’єрів органів нейроімуноендокринної системи за умов інфузійної терапії опікової хвороби, Дзевульська І. В., Черкасов Е. В., Гунас І. В. (2014)
Голубовський І. А. - Морфологічні особливості будови маткових труб у здорових жінок (2014)
Кавун М. П. - Формування трубчастих структур печінки у новонароджених людини (2014)
Шкробанець А. А. - Розвиток стінок очної ямки у плодовому періоді онтогенезу людини, Лойтра А. О. (2014)
Пенішкевич Я. І. - Інтенсивність лізису низькомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при проникному пораненні рогівки і райдужки в експерименті: вплив простагландинів та інгібіторів синтезу ейкозаноїдів (2014)
Гнатюк М. С. - Особливості структурної перебудови артерій серцевого м’яза з різними типами кровопостачання під впливом хімічного фактора, Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В. (2014)
Банул Б. Ю. - Функціональні та структурні зміни в органах дихальної системи під впливом різних чинників, Макар Б. Г. (2014)
Якобчук С. О. - Сучасні питання використання антибіотиків при інфекції шкіри та м’яких тканин у хірургії (2014)
Полянський І. Ю. - Михайло Булгаков – хірург чернівецького військового шпиталю, Войтів Я. Ю. (2014)
Давиденко І. С. - Удосконалення класифікації хоріальних ворсинок плаценти, її обґрунтування методами інформаційного аналізу та практичне застосування, як досягнення науковців кафедри патоморфології Буковинського державного медичного університету, Тюлєнєва О. А. (2014)
Васюк В. Л. - Історія становлення та наукові здобутки кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, Зінченко А. Т., Ковальчук П. Є. (2014)
Кузняк Н. Б. - Перші кроки на шляху відновлення профілактичної стоматології в Україні, Годованець О. І. (2014)
Пам'яті професора Юрія Танасовича Ахтемійчука (1958 – 2014) (2014)
Пам’яті професора Ігоря Дионізовича Герича (1952 – 2014) (2014)
Титул, зміст (2011)
Трахтенберг І. М. - Майбутнє належить медицині запобіжній? (2011)
В Києві пройшов Медичний Конгрес, присвячений темі Антистаріння (2011)
Руководство по профилактике сердечно-сосудистой патологии у женщин (обновленные рекомендации Американской Ассоциации Сердца 2011 г.) (2011)
Барна О. М. - Гіпертригліцеридемія у стратифікації серцево-судинного ризику (2011)
Діти понад усе: як програма профілактики серцево-судинних захворювань, що проходила у бразильській школі, знизила ризик розвитку цих захворювань серед батьків на 91% (2011)
Зниження рівня смертності від серцевого нападу під час спортивних змагань (2011)
Огляд новин європейського товариства кардіологів (2011)
Рух дарує життя (2011)
Рекомендации по лечению острого коронарного синдрома у пациентов без стойкой элевации сегмента ST (2011)
Воронков Л. Г. - Клініко-фармакодинамічні ефекти аліскірену у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка на фоні гіпертензивного серця, Наземець Т. В., Гавриленко Т. І., Ляшенко А. В. (2011)
Беловол А. Н. - Локомоторные механизмы контроля центральной и периферической гемодинамики у больных с гипертонической болезнью, Кириченко М. П. (2011)
Целуйко В. И. - Эффективность алискирена у больных с фибрилляцией предсердий, Вашакидзе З. С., Мотылевская Т. В., Киношенко К.Ю. (2011)
Марухно Ю. І. - Роль однофотонної емісійної комп’ютерної томографії в діагностиці гіпертензивної енцефалопатії, Яворський В. В., Мурашко Н. К. (2011)
Матяш M. M. - Когнітивні розлади у хворих у віддалений період закритої черепно-мозкової травми, що зазнали впливу чинників радіоекологічної катастрофи (2011)
Долженко М. М. - Особливості стану коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Руденко А. В., Базилевич А. Я., Шараєвський О. А., Руденко С. А. (2011)
Жабенко Н. Ю. - Суицидальное поведение и вич-инфекция (2011)
Галникіна C. О. - Клінічна ефективність комплексної терапії інволюційно-дистрофічних змін шкіри у жінок з постоваріоектомічним синдромом, Мазорчук Н. Б. (2011)
Яворський А. В. - Досвід пластики передньомедіального пучка передньої схрещеної зв'язки у людей молодого віку в гострий післятравматичний період, Марченкова Н. О., Тугаров Ю. Р., Цибік О. Т., Серафин Ю. Я., Ломніцький О. Я. (2011)
Барнетт О. Ю. - Вплив фактору некрозу пухлин альфа на ремоделювання міокарда та розвиток серцевої недостатності (2011)
Садовой В. И. - Характер атеросклеротического поражения коронарных артерий и уровни трансформирующего фактора роста β и фактора роста гепатоцитов у больных с различными формами ишемической болезни сердца (2011)
Зубков В. И. - Адекватное мультимодальное обезболивание как фактор предотвращения кардиологических осложнений при хирургическом лечении колоректального рака у больных с гипертонической и ишемической болезнью, Тхоревский А. В., Говенко А. В. (2011)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жінок в постменопаузальному періоді, які проживають у Закарпатській області, Вайда В. М., Дзерович Н. І. (2011)
Ніколаєнко А. М. - Комплексне використання апітерапії в реабілітації хворих, які перенесли ішемічний інсульт (2011)
Сучасні стратегії лікування пацієнтів з фібриляцією передсердь (2011)
Содержание (2012)
Авдеенко А. П. - Галогенирование 2,6(3,5)-диалкил-N-|арилсульфонилимино(фенил)метил|-1,4-бензохинонмоноиминов и их восстановленных форм, Коновалова С. А., Леденева О. П., Санталова А. А. (2012)
Просяник А. В. - Электронное строение и основность метиламинов , Лебедь О. С., Куцик Н. В., Афанасьев Д. Ю. (2012)
Мітіна Н. Б. - Дослідження та підбір поживних середовищ, штамів продуцентів для одержання біогазу з подальшим процесом вермікультивування, Зубарєва І. М. (2012)
Митина Н. Б. - Моделирование процесса влияния мальтозы на развитие и каротинообразования у Blakeslea trispora, Зубарева И. М., Бойко С. Р., Булейко А. А. (2012)
Овсиенко О. Л. - Методика определения активности бифункционального катализатора синтеза диметилового эфира, Шмелев А. С. (2012)
Кольцова Е. Г. - Изучение условий экстракции биологически активных компонентов Hypericum Perforatum, Годлевская А. И. (2012)
Варлан К. Е. - Взаимодействие некоторых аминопиридинов с эпоксидированным олигоэпихлоргидрином, Нестерова Е. Ю., Сердюк Д. В., Саламаха И. В., Пугачова А. С. (2012)
Хоменко О. І. - Амфіфільні поверхнево-активні речовини на основі піромелітового діангідриду як емульгатори емульсійної полімеризації , Будішевська О. Г., Варваренко С. М., Воронов А. С., Кудіна О. О., Воронов С. А. (2012)
Батурин В. В. - Особенности термо-, механо-, химической модификации регенератных композиций, получаемых из отходов резин на основе фторэластомеров, Семенов Г. Д., Ващенко Ю. Н. (2012)
Ващенко О. Г. - Применение ПАВ на основе растительного сырья для обработки поверхности измельченного вулканизата, Бурмистр М. В. (2012)
Кузьменко С. Н. - Исследование свойств полиуретановых покрытий на основе крестообразных карбофункциональных титансодержащих олигоспиртов, Бурмистр М. В., Кузьменко Н. Я. (2012)
Рыбалко А. Ю. - Влияние модификации низкомолекулярных каучуков на их реологические свойства, Нестерова Е. Ю., Спорягин Э. А. (2012)
Солодовнік Т. В. - Плівки на основі хітозану: одержання, властивості, модифікація та використання , Куриленко Ю. М. (2012)
Стовпник А. В. - Влияние природы тиоамидного модификатора состава |Cu(HL)2X2|2 на трение и износ антифрикционных покрытий на основе фенилона , Сытар В. И. (2012)
Фурса О. А. - Эффективность применения обработанного растворами азотсодержащих соединений измельченного вулканизата в композициях для резиновой обуви , Ващенко Т. В., Ващенко Ю. Н. (2012)
Шанталій Т. А. - Діелектричні та термічні властивості полііміду, наповненого карбонанотрубками , Фоменко А. О., Гомза Ю. П., Драган К. С., Клепко В. В. (2012)
Симонова В. В. - Химическая модификация смесей угля и нефтеотхода как подход к повышению выхода летучих продуктов, Кучеренко В. А., Шендрик Т. Г. (2012)
Тамко В. А. - Влияние кислотной модификации бурого угля на его совместный термолиз с жидкими углеродсодержащими отходами , Шендрик Т. Г., Швец И. И. (2012)
Пашинова О. В. - Дослідження взаємодії синтетичних нітрогеновмісних підсолоджувачів і продуктів їх деструкції з гетерополіаніоном РМо12О403– методом ІЧ-спектроскопії , Ткач В. І. (2012)
Голиченко А. А. - Синтез, строение и свойства цис-тетрахлороди-м-карбоксилата дирения(III) с феруловой кислотой , Роман А. А., Штеменко А. В. (2012)
Іванишин С. І. - Формування комплексів купрум(ІІ) тіосульфату та їх кристалізація , Кисленко В. М., Олійник Л. П. (2012)
Пилецкая К. А. - Получение трикарбонильного комплекса рения(I) с L-цистеином, Бобухов Д. В., Штеменко А. В. (2012)
Томашик З. Ф. - Формирование полированных поверхностей монокристаллов PbTe и Pb1–xSnxTe бромвыделяющими травителями H2O–HBr-этиленгликоль , Маланич Г. П., Томашик В. Н., Стратийчук И. Б., Пащенко Г. А., Кравцова А. С. (2012)
Василенко І. А. - Дослідження умов одержання жовтого залізоокисного пігменту, модифікованого меламіноформальдегідними полімерами, Якимчук Є. О. (2012)
Николенко Н. В. - Технология оксидного железо-молибденового катализатора конверсии метанола: Оптимизация технологических параметров стадии осаждения, Костынюк А. О., Верещак В. Г., Суворин А. В., Самчилеев И. С. (2012)
Півоваров О. А. - Кінетика розчинення золота та міді в плазмохімічно активованих розчинах у присутності домішок аміаку , Воробйова М. І. (2012)
Цапко А. А. - Самораспространяющееся взаимодействие в системе CoSO4–NaO2 , Шаповалов В. В. (2012)
Гевод В. С. - Исследование процесса беспенного фракционирования растворов ПАВ с помощью пузырьково-пленочного экстрактора , Решетняк И. Л. (2012)
Очеретнюк О. Р. - Кінетичні закономірності зневоднення диспергованого активного мулу , Волошин М. Д., Іванченко А. В. (2012)
Зайчук А. В. - Исследование взаимосвязи между оптико-цветовыми характеристиками композиций системы CaO–MgO–SiO2, их химическим составом и температурой синтеза при введении оксида кобальта , Шовкопляс Е. В. (2012)
Проскурня О. М. - Тетраедрація системи CaО–BaО–Al2O3–SiО2 при температурі понад 1773 К (2012)
Кочубей В. В. - Дослідження кінетики термічної дегідратації природного глауконіту , Полюжин І. П., Ягольник С. Г. (2012)
Ведь М. В. - Фактори впливу на склад і морфологію покриттів сплавом Ag–Co, Глушкова М. О., Сахненко М. Д., Фоміна Л. П., Корній С. А. (2012)
Коломоєць О. В. - Оцінювання постадійних енерговитрат перенесення зарядів через розподіл електролітичний Fe,Ni-сульфід/електроліт в редокс-реакції з літієм у макетному акумулятoрі, Апостолова Р. Д., Шембель О. М. (2012)
Кошель Н. Д. - Закономерности протонного переноса в кристаллической решетке NiOOH в условиях нелинейной диффузии. 2. Анализ решений математической модели, Костыря М. В. (2012)
Проценко В. С. - Кинетические закономерности электроосаждения хрома на вращающемся дисковом электроде (2012)
Анісімов В. В. - Cучасні уявлення про кавітацію як явище та інтенсифікуючий фактор в хімічній технології , Єрмаков П. П. (2012)
Аксьонова Л. О. - Формування комплексного підходу до розвитку інвестиційної діяльності в промисловому комплексі України , Курач В. П. (2012)
Дараганова Н. В. - Поняття охорони праці: адміністративний аспект (2014)
Лісовенко В. І. - Правове регулювання строків трудового договору (2014)
Азаров Ю. І. - Формування внутрішнього переконання слідчого удді під час розгляду клопотань слідчого, прокурора (2014)
Моргун Н. С. - Обмеження права власності при реалізації засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні (2014)
Сервецький І. В. - Кримінально-процесуальні засоби вирішення заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення (2014)
Архіпова К. С. - Важливість попередження негативних наслідків різноманітних видів інформаційно-психологічного впливу на суспільство (2014)
Нікітін Ю. В. - Кримінологічний аналіз впливу зовнішніх факторів на злочинність і безпеку України – основа побудови кримінологічної концепції протидії злочинності (2014)
Сказко Ю. А. - Протидія злочинності у сфері нападів на банківські установи та інкасаторів: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні (2014)
Дорохіна Ю. А. - Щодо визначення підстав криміналізації і декриміналізації злочинів проти власності (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського