Соловйов В. І. - Контроль рівня надійності елементів складних технічних систем при нестабільних умовах спостережень, Павленко А. Г., Момот Р. А., Барбашин В. В. (2012)
Сотников А. М. - Теоретическая и экспериментальная оценка отношения сигнал-шум в радиометрических каналах приема с подсветкой, Барсов В. И., Самсонов Ю. В. (2012)
Степаненко Ю. Г. - Метод перестановки часових інтервалів шляхом поетапного перебору, Жученко С. С., Чигрин Д. С. (2012)
Сутюшев Т. А. - Приоритетні завдання, проблемні питання застосування авіації у внутрішньому збройному конфлікті (2012)
Філіпський О. О. - Аварійні режими роботи дизель-інерційних установок гарантованого живлення, Уваров В. М. (2012)
Щека В. М. - Виявлення асинхронного режиму в системах електропостачання , Ніколайчук І. О. (2012)
Бойко Р. В. - Щодо воєнно-економічного обґрунтування перспективної чисельності Збройних Сил України, Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Слюсаренко М. О., Кремешний О. І. (2012)
Максимов Є. - Розповідь про країни слов’ян та русів за відомостями анонімної перської географії Х століття, Максімов С. (2013)
Потапенко Я. - Людська тілесність як фундаментальна категорія культурно-антропологічних студій (2013)
Молоткіна В. - Особливості організаційного становлення та функціонування партійних видавництв в УСРР в 1920-ті роки (2013)
Шабашов А. - Гагаузька система термінів спорідненості (2013)
Конта Р. - Реформування Наукового товариства ім. Шевченка та розвиток української етнології в 1892 – 1898 роках (на матеріалах "Записок НТШ") (2013)
Рожнова В. - Проблеми та перспективи розвитку етнотуризму: зарубіжний та український досвід, Терес Н. (2013)
Аксьонова Н. - "Українська" та "російська" Слобожанщина: політичні кордони історико-етнографічного регіону (2013)
Кузіна Н. - "Лібералізація" духовного життя подільського селянства (50-ті - початок 60-х років ХХ століття), Никитюк Ю. (2013)
Міняйло Н. - Основні цінності populus Romanus республіканського періоду за поемою Вергілія "Енеїда" (2013)
Козаченко Т. - Історія дослідження народної медицини українців Полтавщини в ХІХ столітті (2013)
Кириченко Ю. - Етнологічні та фольклористичні погляди М.С.Грушевського (на матеріалах "Історії української літератури") (2013)
Акинджи Е. - Олександр Шульгин: щаблі діяльності на науково-педагогічній ниві (2013)
Гончар Г. - "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії": історія створення (2013)
Семенова О. - Культура повсякдення кустарів-шкірняків Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ століття (2013)
Ніколаєва А. - Система символічного захисту від уроків у повсякденному житті українців (2013)
Горб Є. - Особливості функціонування політичних партій німецької меншини Другої Речі Посполитої (2013)
Папенко Є. - Українські січові стрільці: присяга на вірність Австро-Угорщини чи боротьба за українські державні інтереси (2013)
Едигарова Г. - Конституционные демократы и попытки разработки политической стратегии П.Н.Врангеля (2013)
Овчаренко В. - Етнополітика в сучасній Україні: проблеми формування законодавчої бази (2013)
Ебель А. - Побут та дозвілля студентів Київського університету у 1960-х - середині 1970-х років, Панчук О. (2013)
Герасим П. - Культ Аполлона Лікаря в Північному Причорномор’ї й проблема походження монет-стрілок: історіографія питання (2013)
Савченко Г. - Перебудова системи фізичної культури в УСРР наприкінці 1920-х - на початку 1930-х років, Хоменко Є. (2013)
Цебро О. - Господарювання мешканців київських комунальних квартир (1943 - 1945 рр.) (2013)
Матвієнко Н. - Освітня політика українських урядів в революційні часи (1917 - 1920 рр. ): новітня історіографія (2013)
Кошовий С. - До питання послідовників Шан Яна (2013)
Петренко І. - Подія в історико-етнографічних дослідженнях України - перше видання про жіночу фізіологію, жіноче тіло та пов’язані з ним народні вірування. Рецензія на книгу Ігнатенко Ірини "Жіноче тіло у традиційній культурі українців". - К., Дуліби, 2013. - 228 с. (2013)
До 70-річчя професора Антоніни Федорівни Колодій (2012)
Кучабський О. Г. - Особливості соціального конфлікту як актуального чинника державного регулювання суспільних відносин, Парубчак О. І. (2012)
Малик Я. Й. - Забезпечення інформаційної безпеки України у контексті світового досвіду, Береза О. І. (2012)
Попок А. А. - Проблематика формування державно-конфесійних відносин у щорічних посланнях Президентів України (1998 – 2012 рр.): порівняльний аналіз, Решетніков Ю. Є. (2012)
Каляєв А. О. - Захист прав військовослужбовців у контексті демократизації українського суспільства: державно-управлінський аспект (2012)
Киричук О. С. - Особливості багаторівневого (мережевого) управління ЄС: роль міжурядових агентств (2012)
Криштанович М. Ф. - Зарубіжний досвід державного управління діяльністю поліції і можливості його використання в Україні (2012)
Лопушняк Г. С. - Розвиток наукових досліджень у сфері соціальної політики (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Історична обумовленість та потенціал концепції прав людини як теоретичної основи державного управління (2012)
Орлов М. М. - Метод поетапного параметричного синтезу системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (2012)
Пасічник В. М. - Цивілізаційний аспект української національної ідеї (2012)
Романенко Є. О. - Теоретико-методологічна ідентифікація поняття комунікації у контексті сучасних дослідницьких підходів (2012)
Сельський А. А. - Особливості стратегічного управління на місцевому рівні (2012)
Жулінська О. С. - Проблеми дотримання принципів державної регуляторної політики (2012)
Корнат Л. Я. - Концепція колективних прав в управлінні етнічною різноманітністю і мультикультуралізм В. Кимлічки (2012)
Моторний В. О. - Теоретичні засади формування цивільно-військових відносин у демократичних країнах у контексті забезпечення колективної безпеки (2012)
Олійник А. Р. - Суд як суб’єкт забезпечення європейських стандартів права на судовий захист (2012)
Пахомова О. М. - Нормативно-правова база формування соціальності неповнолітніх (2012)
Процак Н. Я. - Еволюція форм та методів податкового регулювання на регіональному рівні (2012)
Рижко А. М. - Основні принципи соціальної відповідальності в муніципальному управлінні (2012)
Попов С. А. - Прийняття програмно-цільового рішення щодо впровадження державно-управлінських нововведень: методологічний аспект (2012)
Гонтар З. Г. - Державне управління пожежною охороною на західноукраїнських землях у міжвоєнний період (2012)
Бурик З. М. - Перспективи реформування пенсійної системи України (2012)
Гоголь Т. В. - Соціальна політика розвитку сільських територій (2012)
Грицко Р. Ю. - Механізми державного регулювання медсестринства в контексті розвитку родинної медицини (2012)
Карпенко О. В. - Розбудова системи порталів послуг органів виконавчої влади України у рамках реалізації ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд” (2012)
Пирожак Є. К. - Алгоритм державного управління та удосконалення інтеграційних процесів виробників молока та молокопереробних підприємств, Петриняк У. Я. (2012)
Федорів Я.-Р. М. - Історія розвитку політичного механізму державного управління сімейною медициною в Україні (2012)
Федорчак О. В. - Критерії вибору оптимального державно-управлінського рішення в умовах невизначеності (2012)
Чорнобиль І. Є. - Розвиток кадрового потенціалу в системі регіональної кадрової політики: міжнародний досвід (2012)
Базарко І. М. - Сучасний стан розвитку та державного регулювання земельних відносин (2012)
Васильєв А. О. - Державна молодіжна політика в оцінках молоді (2012)
Гемерлінг І. І. - Державна політика у сфері захисту житлових прав дітей в Україні на регіональному рівні (2012)
Гладун Ю. Я. - Побудова автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "безпечне місто” (2012)
Євтушок С. М. - Сучасний досвід стандартизації регіональної благодійності (на прикладі США) (2012)
Карнаух Т. І. - Ефективність реалізації системної модернізації в Україні: переваги, недоліки та перспективи (2012)
Мельник М. О. - Механізми державного управління в сфері забезпечення молоді житлом (2012)
Олещенко В. М. - Механізми рекрутування політичних еліт та їх вплив на державну політику (2012)
Савчук Н. І. - Особливості реалізації економічної політики на регіональному рівні (2012)
Сердюкова О. Є. - Державно-приватне партнерство як інструмент інноваційного розвитку територіальних громад (2012)
Юрченко Є. О. - Удосконалення системи державного контролю в будівництві (2012)
Ясниська Н. І. - Стан та проблеми розвитку науки в системі вищої освіти (2012)
Горецька Т. О. - Використання інструментів міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу як передумова ефективної модернізації державного управління в Україні (2012)
Клюй О. О. - Інституціоналізація місцевого самоврядування в Україні: теоретико-методологічний аналіз (2012)
Савенкова С. В. - Європейський досвід використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Бачинська І. С. - Детермінанти корупції в Україні, або чому державні службовці залучені до корупційного процесу (2012)
Плецан Х. В. - Чинники реалізації успішності професійної діяльності державного службовця (2012)
Акімов О. О. - Психолого-педагогічні умови розвитку психологічних структур особистості державного службовця в контексті вимог європеїзації державного управління (2012)
Міненко В. Л. - Державне регулювання формування конкурентоздатної робочої сили в умовах поглиблення міжнародного поділу праці (2012)
Гетманська А. С. - Процеси злиття та поглинань компаній: теоретичні та прикладні аспекти, Ліпенцев А. В. (2012)
Каховська О. В. - Соціальність і її місце в соціалізації економіки (2012)
Мироненко М. Ю. - Необхідність державного регулювання економічного розвитку у сучасних умовах (2012)
Петрушевська В. В. - Економічна безпека держави: зміст і класифікація загроз (2012)
Саврас І. З. - Оцінювання та визначення прогнозної спроможності регресійних моделей для прогнозування соціально-економічного розвитку територій Львівської області (на прикладі групи економічних показників) (2012)
Серант А. Й. - Особливості і принципи формування системи державного управління природно-техногенною безпекою, Соха Ю. І. (2012)
Ситюк А. А. - Формування правового механізму залучення інвестицій у житлово-комунальне господарство (2012)
Капітан В. О. - Трудова міграція як аспект проблеми зайнятості в Україні (2012)
Кореновський О. В. - Концептуальні підходи до формування механізмів управління сталим розвитком соціально-економічної системи (2012)
Мусаєва І. А. - Міжнародний досвід формування системи регіональних фінансів (2012)
Приказка С. І. - Роль фінансового механізму в системі мікроекономічного регулювання (2012)
Чорнобиль О. В. - Місце і роль процесу адаптації персоналу в системі управління персоналом підприємств (2012)
Біловол А. М. - Сучасні методи оцінювання якості життя пацієнтів в медичній косметології, Ткаченко С. Г., Берегова А. А., Колганова Н. Л., Коляда Є. В. (2012)
Болотна Л. А. - Можливості такролімісу в лікуванні хронічних запальних дерматозів (2012)
Запольський М. Е. - Вплив герпетичної інфекції на розвиток соматичної патології. Герпес-індуковані захворювання (2012)
Калюжна Л. Д. - Порівняльна характеристика показників інтерферонового статусу у хворих на атопічний дерматит та герпетичну екзему, Боровиков В. М., Рибалко С. Л. (2012)
Мавров Г. І. - Стан глікокаліксу мембран лімфоцитів хворих на хламідіоз, Кондакова Г. К., Іващенко Л. В. (2012)
Олійник І. О. - Імуногістохімічні особливості різних гістотопографічних типів росту базально-клітинного раку шкіри, Куценко І. В., Сафанков В. І., Шатохіна Т. В. (2012)
Прохоров Д. В. - Характеристика протеїназ-інгібіторної системи у хворих меланомою шкіри (2012)
Мавров Г. І. - Фактори ризику серцево-судинних захворювань у хворих на звичайний псоріаз, Саріан О. І. (2012)
Смолієнко В. М. - Гемостазіологічна характеристика мікробної екземи при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок (2012)
Дасюк Т. Є. - Ефективність лікування сечостатевого хламідіозу азалідом та імуномодулятором рослинного походження (2012)
Кутасевич Я. Ф. - До питання про стан сполучнотканинного обміну при тривалій цитостатичній терапії у хворих на тяжкі хронічні дерматози, Олійник І. О., Кондакова Г. К. (2012)
Солошенко Е. М. - Сучасні підходи до терапії хворих на розповсюджений псоріаз з урахуванням індикаторних показників метаболічних процесів, Жукова Н. В., Стулій О. М. (2012)
Чемерис М. М. - Застосування препаратів зовнішньої дії, що містять іони срібла, при лікуванні гнійничкових захворювань шкіри (2012)
Бойко В. С. - Экономическое обоснование реализации энергосберегающего проекта на насосной станции водооборотного цикла химического комбината, Сотник Н. И., Сотник И. Н. (2011)
Олієвська Н. Г. - Оптимізація процесів легалізації соціально-трудових відносин в Україні (2011)
Тєлєтов О. С. - Cистеми мотивації працівників промислових підприємств різних класифікаційних категорій, Олефіренко Ю. О. (2011)
Прокопенко О. В. - Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством, Криворучко Л. Б. (2011)
Басанцов І. В. - Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України, Галайко О. М. (2011)
Кірсанова Т. О. - Адміністрування податку на прибуток підприємств, Чумак М. С. (2011)
Кірсанова Т. О. - Проблеми та перспективи фінансового планування на підприємстві, Дьяченко Н. А. (2011)
Ковалишин О. Ф. - Нові підходи до функціонування реєстраційної системи в Україні, Малахова С. О. (2011)
Коропецька Т. О. - Використання ендогенних змінних у відкритих економіко-математичних моделях, Коропій Н. А. (2011)
Левицький В. В. - Вплив інвестиційного процесу на соціально-економічну стійкість підприємства (2011)
Мезенцева О. О. - Міжнародна інвестиційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств (2011)
Павлов Р. А. - Удосконалення механізму ранньої діагностики та прогнозування фінансових криз в парабанківській системі (2011)
Рубанов П. М. - Еволюція теоретичних поглядів на сутність фінансового посередництва (2011)
Андрушків Б. М. - Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства (2011)
Теліженко О. М. - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства, Байстрюченко Н. О. (2011)
Д'яконова І. І. - Адаптивність банківської системи та її прояв у динаміці економічного розвитку України, Мордань Є. Ю. (2011)
Бойченко В. С. - Сутність регіонального інноваційного розвитку (2011)
Гонтарева І. В. - Оцінка потенціалу техніко-технологічної бази промислового підприємства (2011)
Зайцева Н. О. - Оцінка інтенсивності конкуренції у виноробній промисловості України (2011)
Небога Т. В. - Роль телекомунікаційної сфери у процесі становлення інформаційного суспільства та оцінка стану ринку послуг зв'язку України (2011)
Ходыревская А.В. - Разработка модели оценки эффективности IT-проектов на основе реинжиниринга бизнес-процессов (2011)
Сокиринська І. Г. - Аспекти стратегічного розвитку підприємства, Хохлова О. В. (2011)
Юхновський І. В. - Сутність, структура та проблеми формування національної інноваційної системи України (2011)
Крайніков І. М. - Соціально-економічні наслідки проведення чемпіонату Европи з футболу 2012 року в Україні (2011)
Біловол А. М. - Етіопатогенетичні фактори розвитку псоріазу (2012)
Болотна Л. А. - Лікування андрогенетичної алопеції з позицій доказової медицини (2012)
Мавров Г. I. - Інфекції, що передаються статевим шляхом, в установах пенітенціарної системи, Осінська Т. В. (2012)
Сафанков В. І. - Методи неінвазивної діагностики базально-клітинного раку шкіри (2012)
Джораєва С. К. - Мікробіологічний моніторинг складу та антибіотикорезистентності збудників опортуністичних інфекцій сечостатевого тракту, Іванцова О. К., Кочетова Н. В., Васильєва О. С., Щоголєва О. В., Ковалик А. І. (2012)
Калюжна Л. Д. - Сучасна комплексна діагностика злоякісних лімфом шкіри, Мацідонська І. В., Шармазан С. І., Костюкевич О. М. (2012)
Мавров Г. І. - Ультраструктурні зміни сперматозоонів при інфекції, спричиненої Herpes simplex, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Нагорний О. Є. (2012)
Павлюченко А. К. - Псоріатичний артрит та офтальмопатії, Лукашенко Л. В., Синяченко О. В. (2012)
Шухтін В. В. - Особливості структури шкіри та її придатків у хворих ВІЛ/СНІД (2012)
Запольский М. Е. - Особливості терапії герпес-асоційованої многоморфної ексудативної ерітеми (2012)
Кутасевич Я. Ф. - Досвід лікування оперізуючого лишаю, Маштакова І. О. (2012)
Мавров Г. І. - Оптимізація лікування хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз, Іващенко Л. В. (2012)
Міхньова Є. М. - Лікування розацеа (2012)
Біловол А. М. - Раціональне використання лампи Вуда в дерматологічній та дерматокосметичній практиці, Ткаченко С. Г. (2013)
Мавров Г. І. - Соціальні аспекти проституції, Пиньковська Л. Й. (2013)
Джораєва С. К. - Вивчення факторів патогенності стафілококової мікрофлори шкіри у хворих на поширені дерматози, Кутасевич Я. Ф., Олійник І. О., Гончаренко В. В., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Васильєва О. С. (2013)
Запольський М. Е. - Маркери вірусів простого герпесу при везикуло-бульозних ураженнях шкіри (2013)
Куц Л. В. - Роль метасимпатичного відділу вегетативної нервової системи при псоріатичній хворобі (2013)
Паппа І. В. - Особливості вмісту Ig E, експресії CD-22 та алергізації організму у хворих на атопічний дерматит з урахуванням сімейної схильності, Губко Л. М. (2013)
Бабанін В. А. - Стратегія лікування хворих бляшкового псоріазу при використанні вузькосмугових ультрафіолет В (NB-UVB, 311 нм) терапії, Притуло О. О. (2013)
Кутасевич Я. Ф. - Оцінка якості життя пацієнтів з тяжкими дерматозами з глюкокортикостероїд-індукованим остеопорозом, як ускладненням тривалої терапії системними глюкокортикостероїдними гормонами, Олійник І. О., Левченко О. О. (2013)
Проценко Т. В. - Ефективність аерокріотерапії у комплексному лікуванні хворих із ранніми, пізніми та рожевими акне, Андрійчук В. Б. (2013)
Проценко Т. В. - Особливості клініки та перебігу різних форм акне у хворих на тлі супутнього хелікобактерасоційованого гастриту та лямбліозу, Гур’янов В. Г., Андрійчук В. Б. (2013)
Святенко Т. В. - Еритроплазія Кейра: дані клінічних спостережень, Франкенберг А. А., Музика Л. В., Дудник О. С., Прохач А. В. (2013)
Повханич-Грицяк Т. М. - Особливості клінічного перебігу псоріазу з врахуванням деяких етіопатогенетичних аспектів та сімейного анамнезу (2013)
Мавров Г. І. - Спинна сухотка, ускладнена артропатією, Бондаренко Г. М., Дунаєва Г. О., Гаврилюк О. А. (2013)
Шухтін В. В. - Саркома Капоши – як дерматологічний прояв термінальної стадії ВІЛ-інфекції, Гойдик В. С., Толстоног С. В., Оренчак Н. Г. (2013)
Быргеу М. М. - Криминологическая характеристика причин и условий, способствующих совершению преступлений (2003)
Білоконь М. В. - Особливості стану злочинності в найбільш розвинених країнах світу (2003)
Фролова О. Г. - Сучасні закономірності розвитку злочинності (2003)
Бучко М. Б. - Деякі аспекти попередження транснаціональної злочинності (2003)
Чернець М. Г. - Криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ (2003)
Саінчин О. С. - Криміналістична характеристика вбивств,скоєних із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухових пристроїв (2003)
Лисенко В. В. - Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції на етапі реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та порушення кримінальної справи (2003)
Бульба В. В. - Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні (2003)
Пономаренко Ю. Г. - Особистість злочинця у сфері незаконного наркообігу (2003)
Яременко В. В. - Організаційні основи реалізації оперативно-розшукової інформації (2003)
Степанов П. Л. - Проблеми процесуального регулювання закриття кримінальної справи у зв’язку з дійовим каяттям (2003)
Стратонов В. М. - Слідчі огляди у злочинах, скоєних з використанням комп’ютерної техніки, Захарченко С. О. (2003)
Корж А. С. - Криміналістична тактика: морально-етичний аспект (2003)
Власенко І. В. - Шляхи забезпечення особистої безпеки працівника ОВС, Чміль М. О. (2003)
Янчук О. Ю. - Адміністративна реформа в Україні: вектор зміни структурних зв’язків (2003)
Шильник В. Ю. - Щодо вичленення окремих видів юрисдикційних проваджень адміністративного процесу (2003)
Кундеус В. Г. - Поняття викрадення людини (2003)
Берідзе М. Н. - Особливості провадження за зверненнями громадян (2003)
Назаров І. В. - Конституційне регулювання правового статусу Вищої ради юстиції (2003)
Мазан В. Б. - Дотримання органами дізнання прав і законних інтересів особи в стадії порушення кримінальної справи (2003)
Сімов’ян С. В. - Аналіз національного законодавства, що забезпечує боротьбу з відмиванням грошей в Україні (2003)
Грохольський В. Л. - Нормативно-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю (2003)
Теличкін О. О. - Правові засади діяльності Цивільної поліції міжнародних організацій (2003)
Кравченко Ю. Ф. - Проблема деліберативної демократії (2003)
Назаров В. В. - Правова сутність кримінально-процесуального конфлікту (2003)
Клюєв О. М. - Інститут участі громадян у правоохоронній діяльності України (2003)
Перунова О. М. - Вимоги, які висуваються до судового рішення (2003)
Мураховська Т. Є. - Теоретичні проблеми формування системи права України (2003)
Хміль М. М. - Принцип неприпустимості зловживання правом (2003)
Саксонов В. Б. - Організаційно-правове забезпечення фіскальної політики Російської імперії на українських землях: до питання про історіографію проблеми (2003)
Мороз О. В. - Соціально-економічні та політико-правові умови формування та розвитку ринку цінних паперів у Російській імперії у другій половині ХІХ ст. (2003)
Коломієць Ю. М. - Програмні засади російського та українського конституціоналізму на початку ХХ століття (2003)
Неділько О. О. - Конституційно-правові форми і методи взаємовідносин органів представницької та виконавчої влади в Автономній Республіці Крим (2003)
Малиновська О. А. - Деякі питання правового статусу іммігрантів в Україні (за матеріалами соціологічного дослідження) (2003)
Саппа М. М. - Боротьба за дипломатичне визнання УСРР Німеччиною: обставини укладання Рапалльського договору (2003)
Цибуленко Л. О. - Муніципальна власність як економічна основа міського самоврядування Одеси, Миколаєва та Херсона (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2003)
Коломієць Т. В. - Природно–правові погляди та життєвий шлях філософа І. Є. Шада в працях історика Д. І. Багалія (до проблеми "Вчений і влада") (2003)
Сліпченко С. О. - Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав (2003)
Кравцова Т. М. - Правові гарантії законності державного регулювання підприємницької діяльності (2003)
Сахарук Д. В. - Методологія дослідження проблем цивільно-правового регулювання правочинів, що вчиняються в електронній формі (2003)
Полтавський О. В. - Правове становище сторін у договорі морського агентування (2003)
Будько З. М. - Місце пені у системі заходів державного примусу сфери оподаткування (2003)
Бутенко Д. В. - Поняття та сутність державних позабюджетних соціальних фондів (2003)
Ямковий В. І. - Казна як суб’єкт цивільних правовідносин з приводу майна в натурі (2003)
Іншин М. І. - Структура службово-трудових правовідносин (2003)
Яремчук О. В. - Деякі аспекти соціального партнерства як соціально-правового явища (2003)
Івчук Ю. Ю. - Інтегративність системи трудового права (2003)
Коротка О. М. - Порядок визначення розміру шкоди (2003)
Яценко Т. П. - Підстави для припинення службово-трудових відносин за контрактом в органах внутрішніх справ (2003)
Погрібний Д. І. - Удосконалення управління державними корпоративними правами (2003)
Московець В. І. - Сучасний стан системи соціального захисту в ОВС України: соціологічний вимір думки працівників (2003)
Легенький М. І. - Стан, проблеми та шляхи подальшого вдосконалення організаційно-правового забезпечення роботи з персоналом системи МВС України (2003)
Лапшина В. Л. - Сучасні проблеми організації професійно-діагностичної та професійно-консультативної діяльності в ОВС України (2003)
Негодченко О. В. - Анкетування як засіб моніторингу громадської думки про діяльність міліції щодо забезпечення прав громадян (2003)
Болотова В. О. - Налагодження зв’язків ОВС України з громадськістю: соціологічний аналіз (2003)
Мальцев В. В. - Проблема визначення суб’єктів громадської думки щодо органів внутрішніх справ (2003)
Гузьман О. А. - Про результати дослідження стану соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ (2003)
Синявська О. Ю. - Щодо питання ефективності діяльності органів внутрішніх справ як соціальної системи (2003)
Баштанник В. В. - Концептуальні засади наукового аналізу модернізації державного управління в Україні як складової утвердження соціальної, правової держави (2012)
Бялоблоцький З. - Формування та відставки урядових кабінетів у контексті фаз парламентаризму в Молдові (2001 – 2012 рр.) (2012)
Каляєв А. О. - Теоретичні засади військового співробітництва України в контексті геополітичних змін: державно-управлінський аспект (2012)
Киричук О. С. - Наднаціональний рівень європейського управління: загальноєвропейська домінанта чи міждержавний і міжурядовий підхід (2012)
Кохалик Х. М. - "Добре врядування”: принципи та ознаки (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Розвиток методології державного управління у новітніх концепціях соціо-політичного управління: європейський контекст (2012)
Пасічник В. М. - Розвиток громадянського суспільства як чинник забезпечення національної безпеки України (2012)
Романенко Є. О. - Історичні засади становлення комунікативного підходу до формування державної політики (2012)
Суший О. В. - Природа, чинники та механізми суспільного розвитку: феномен "гібридних режимів” (2012)
Денисенко Т. М. - Становлення та розвиток системи соціального захисту населення в Україні (2012)
Жовтяк-Тараскіна Д. С. - Громадянське суспільство і проблеми державної мови (2012)
Савенко І. М. - Сучасні підходи до поняття державного кордону та його охоронна функція: теоретичні аспекти (2012)
Гонтар З. Г. - Державне управління пожежною охороною в західних областях України в умовах становлення радянського режиму (2012)
Проців О. Р. - Державне регулювання торгівлі продукцією мисливства у Галичині середини ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі міста Львова) (2012)
Пермінова С. О. - Перспективи державного управління в напрямі інтеграції вищої школи, науки і виробництва (2012)
Ковальська Н. М. - Особливості кадрової політики у сфері послуг (2012)
Федорчак О. В. - Інноваційний механізм державного управління: підходи до формування (2012)
Васейчук Л. А. - Громадська участь у стратегічному плануванні розвитку території (2012)
Воєдило А. А. - Мотиваційний механізм розвитку людського капіталу в системі Державної прикордонної служби України, Мошора В. В. (2012)
Жураковський де Сас Т. Б. - До питання про оцінку соціальної ефективності механізмів державного управління в Україні (2012)
Карнаух Т. І. - Система управління бюджетним процесом у Європейському Союзі: досвід для України (2012)
Козирєв П. Г. - Концептуальні засади створення міської інформаційно-комунікаційної системи управління та надання послуг "електронне місто” (на прикладі міста Українка) (2012)
Мельник М. О. - Інституційне та нормативно-правове забезпечення державної молодіжної житлової політики в Україні (2012)
Мельник Я. В. - Шляхи удосконалення системи фінансування закладів освіти: регіональний аспект (2012)
Шарий В. І. - Сутність муніципальної політики як системи стратегічного управління самоврядною діяльністю (2012)
Андріянова Ю. В. - Особливості служби в органах місцевого самоврядування: конфліктологічний аспект (2012)
Янишевський М. М. - Система органів влади громади у федеральній землі Бранденбург: досвід для України (2012)
Ландсман В. А. - Удосконалення та уніфікації ергономічних умов навчання, підвищення кваліфікації та професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Харківської області (2012)
Башнянин Г. І. - Основні метрологічні типи лібералізаційної ефективності господарських систем, Сельський А. А., Турянський Ю. І., Кундицький О. О. (2012)
Борщук Є. М. - До проблеми формування економічних механізмів управління сталим розвитком економіки, Кореновський О. В. (2012)
Васильців Т. Г. - Стратегічні засади політики забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні, Поповіченко Ю. А. (2012)
Лопушняк Г. С. - Вибір пріоритетів та оцінка ефективності державної соціальної політики (2012)
Августин Р. Р. - Економічний персоналізм як економічна підвалина формування національного середнього класу у Західній Україні міжвоєнного часу (2012)
Бліщук К. М. - Проблеми реалізації економічних реформ в Україні, Третяк Г. С. (2012)
Галанець В. В. - Реформування управління аграрним виробництвом шляхом кластеризації (2012)
Матвіїшин Є. Г. - Застосування моделі демографічного прогнозування для регулювання ринку праці у регіоні (2012)
Мироненко М. Ю. - Проблеми та напрями реалізації бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку (2012)
Мороз В. М. - Система конкурентоспроможності держави як об’єкт державного впливу на систему її трудового потенціалу (2012)
Гулай І. О. - Нормативне забезпечення організації системи внутрішнього фінансового контролю на підприємстві (2012)
Добуш З. О. - Чинники розвитку та реалізації ресурсного потенціалу роздрібної торгівлі України (2012)
Миклушка С. І. - Інноваційні процеси у сфері книговидання (2012)
Cітка М. Р. - Обґрунтування механізму соціально-трудових відносин на торговельних підприємствах в умовах соціалізації торгівлі (2012)
Топільницька Я. О. - Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал: взаємообумовленість та розмежування категорій (2012)
Пінчук А. П. - Сучасний світовий досвід діяльності мегарегуляторів ринків фінансових послуг та можливість його застосування в Україні (2012)
Васянович Г. - Самобутня українська мова – духовна основа буття нації (2013)
Безрученков Ю. - Формування професійної культури майбутніх фахівців ресторанного господарства як науково-педагогічна проблема (2013)
Стечкевич Л. - Концептуальні засади професійної підготовки безробітних у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Козловська І. - Особливості інтегративного підходу до загальноосвітньої та загальнотехнічної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю у ПТНЗ, Білик О. (2013)
Петренко Л. - Емпіричне дослідження розвитку інформаційно-аналітичноїкомпетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Алімасова Д. - Обґрунтування моделі реалізації системи формування інформатичної компетентності студентів-менеджерів (2013)
Грищенко О. - Взаємозв’язок інновацій і педагогічної майстерності викладача у навчальному процесі професійної школи (2013)
Красовська О. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи у галузі мистецької освіти, Міськова Н. (2013)
Пайкуш М. - Особливості організації самостійної роботи студентів медичних університетів у процесі вивчення теоретичних дисциплін (2013)
Цюприк А. - Особливості технологій групової самостійної роботи студентів (2013)
Сліпчишин Л. - Підготовка учнів професійної школи до майбутньої творчої професійної діяльності: результати дослідження (2013)
Синявська А. - Використання Інтернет-ресурсу – блоґів – при навчанні письма англійською мовою (2013)
Довгодько Т. - Адаптація іноземних студентів до освітнього середовища України (2013)
Приймас Н. - Розвиток і формування особистості засобами літературного виховання (2013)
Кривопишина О. - Психофрактальна модель розвитку творчої особистості (2013)
Ковальчук З. - Структурно-функціональна семантика категорії "взаємодія” в педагогічній психології (2013)
Матійків І. - Емоційна компетентність як психологічний об’єкт виховання особистості майбутнього фахівця професій типу "людина – людина” (2013)
Миколайчук М. - Дослідження аспектів психологічної готовності осіб монашої спільноти до прийняття стратегічних життєвих рішень (2013)
Кузьо О. - Психокорекція я-образу в особистості юнацького віку з високим рівнем невротичності (2013)
Микитюк О. - Формування соціально-психологічної адаптації у школярів в умовах шкіл-інтернатів санаторного типу, Зачепа А. (2013)
Бородій Д. - Психолого-педагогічні аспекти формування ефективного стилю спілкування майбутнього вчителя зі школярами (2013)
Антонюк Г. - Освітня практика Києво-Могилянської академії в контексті західноєвропейського схоластичного дискурсу (2013)
Гіптерс З. - Реалізація педагогічних ідей С. Смаль-Стоцького у становленні національної та економічної освіти дітей і дорослих (2013)
Філіпчук Н. - Гуманістичні цінності й етико-естетичні ідеї у педагогічній спадщині А. Макаренка: сучасний погляд (2013)
Бенера В. - Розвиток теорії і практики самостійної роботи студентів у Львівському університеті (1905–1917 рр.) (2013)
Закаулова Ю. - Неперервне навчання як інструмент розвитку професійної компетентності сучасного фахівця в Бельгії (2013)
Бідюк Н. - Ретроспективний огляд розвитку освітнього напряму "міжнародні відносини” як складової гуманітарної освіти у США, Тарасова О. (2013)
Жижко О. - Формальна професійно-андрагогічна освіта в країнах Латинської Америки (2013)
Стадник В. - Досвід армій провідних країн світу щодо патріотичного виховання особового складу (2013)
Вдович С. - Теоретичні та методичні аспекти дослідження проблем підготовки робітничих кадрів із професій, що користуються сталим попитом на ринку праці (Інформація про Звітну науково-практичну конференцію Львівського уково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України). Рекомендації звітної науково-практичної конференції "Теоретичні та методичні аспекти дослідження проблем підготовки робітничих кадрів із професій, що користуються сталим попитом на ринку праці” (2013)
Камінецький Я. - Пам’яті видатного вченого-педагога (2013)
Пам'ятка авторові (2013)
Біловол А. М. - Практичне значення аквапоринового механізму гідратації шкіри в дерматокосметології, Ткаченко С. Г. (2013)
Баркалова Е. Л. - Визначення нейроспецифічних антигенів у хворих із маніфестними формами нейросифілісу (2013)
Бекірова Е. Ю. - Патогенетичне обгрунтування D-дефіцит-опосередкованого механізму прогресування псоріазу в осінньо-зимовий період (2013)
Кауд Д. - Рівень активності ендотеліна-1 в плазмі крові у хворих псоріазом на тлі метаболічного синдрому (2013)
Прохоров Д. В. - Аналіз фібринолітичного та антикоагуляційного потенціалу крові у пацієнтів з меланоцитарними новоутвореннями шкіри (2013)
Солошенко Е. М. - Стан гуморального імунітету у хворих на алергодерматози в залежності від тяжкості перебігу, Савенкова В. В., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2013)
Аль К. А. - Вплив системної терапії ожиріння на синтез ФНП-α кератиноцитами у хворих на псоріаз (2013)
Бабанін В. А. - Якість життя хворих на бляшковий псоріаз при використанні вузькосмугової ультрафіолет B (NB-UVB, 311 нм) терапії, Притуло О. О. (2013)
Петрух Л. І. - Лікарські форми флуренізиду в лікуванні хвороб шкіри, Шелепетень Л. С. (2013)
Матеріали науково-практичної конференції "Наукові та практичні аспекти надання дерматовенерологічної допомоги населенню України в сучасних умовах", Харків, 11-12 квітня 2013 р. (2013)
Крижановський В. - Пародонтологічний прийом — невід’ємна частина високоестетичної стоматологічної реабілітації (2012)
Дегасюк Л. В. - Застосування вільних ясенних трансплантатів для збільшення ділянки прикріплених кератинізованих ясен навколо дентальних імплантатів (2012)
Віцетум Ф. - АФТ у лікуванні періімплантиту (2012)
Сідельнікова Л. Ф. - Обґрунтування використання нестероїдних протизапальних препаратів на етапах лікування хворих із захворюваннями пародонта, Коленко Ю. Г. (2012)
Пупін Т. І. - Бактерицидна властивість моршинської мінеральної води на мікрофлору пародонтальних кишень при лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на залізодефіцитну анемію, Марков А. В., Гнідь Р. М., Січкоріз Х. А. (2012)
Базілє М. - Блискучий результат. Концепція виготовлення мінімально інвазійних і естетичних відновлень , Темперані М. (2012)
Світло та колір у стоматологічній практиці (2012)
Центр дитячої стоматології "Клініка Заблоцького" — нова взірцева клініка та революційний погляд на здоров’я зубів у дітей (2012)
Чухрай Н. Л. - Оцінка гігієнічних навичок догляду за порожниною рота як результату санітарно-просвітницької роботи серед дітей шкільного віку (2012)
Якубова І. І. - Впровадження схеми диспансеризації вагітних жінок у стоматолога — перший крок до збереження стоматологічного здоров’я матері і формування його у дитини (2012)
Маланчук В. О. - Динаміка морфологічних змін у ділянці дірчастого дефекту нижньої щелепи при імплантації поліуретанових та титанових шурупів в експерименті, Астапенко О. О., Григоровський В. В. (2012)
Чуйко А. М. - Особливості біомеханіки суглобового відростка нижньої щелепи в нормі, Погранична Х. Р., Огоновський Р. З. (2012)
Кузенко Є. В. - Дослідження впливу комбінації солей важких металів на клітини стовбурової зони амелогенезу щурів in vitro (2012)
Симоненко Р. В. - Трансмісійний електронно-мікроскопічний аналіз мікромеханічної ретенції самопротравлювального адгезиву Futurabond М (2012)
Макєєв В. Ф. - Порівняльна оцінка поверхневої шорсткості та мікроструктури різних мікрогібридних фотополімерних композитних матеріалів залежно від способу їх полімеризації, Готра З. Ю., Микиєвич Н. І., Чучмай І. Г. (2012)
Кордіяк А. Ю. - Біомеханічне обґрунтування вибору балкової системи фіксації зубних протезів та клінічна оцінка результатів лікування, Ключковська Н. Р., Ключковський О. П. (2012)
Фюргут В. - Повний протез без зубного ведення і балансу (2012)
Ілик Р. Р. - Профілактика атрофії кісткової тканини альвеолярного відростка після видалення зуба, Сирко О. М. (2012)
Дегасюк В. В. - Використання модифікованої методики розщеплення гребеня альвеолярного відростка в комбінації з трансплантацією вільних клаптів (2012)
Трудовий шлях та науковий доробок професора Івана Мирославовича Готя (2012)
Загорський В. С. - Демографічні тенденції та їх вплив на соціально-економічний розвиток України, Лопушняк Г. С. (2013)
Попок А. А. - Місце держави в патріотичній діяльності як системі суб’єкт-об’єктних відносин, Діденко О. Г. (2013)
Дзяна С. Р. - Теоретичні засади управління змінами в сучасних умовах, Дзяний Р. Б. (2013)
Мороз О. Ю. - Публічне управління в Україні: проблеми становлення та ефективності (2013)
Мепарішвілі Х. Н. - Організаційно-правові засади державної підтримки розвитку національно-культурних громадських об’єднань в Україні, Фурса М. В. (2013)
Новак-Каляєва Л. М. - Нейтральний статус та політичний контекст у діяльності правозахисних організацій (на прикладі міжнародної амністії) (2013)
Пасічник В. М. - Українська національна ідея як концептуальна основа боротьби з корупцією та проведення інституційних реформ в Україні (2013)
Решетніков Ю. Є. - Повернення колишнього церковного майна: український і зарубіжний досвід (2013)
Хаварівська Г. С. - Новий Закон України "Про зайнятість населення”: основні новели та передумови прийняття (2013)
Шевчук П. І. - Проблеми визначення рівня демократичного врядування в Україні (2013)
Андріяш В. І. - Потреби етнічних меншин як основний етап інституціоналізації етнічних процесів (2013)
Макота Г. З. - Правові засади регулювання державного управління у сфері міжнародної технічної допомоги в Україні (2013)
Олефіренко С. В. - Становлення органів юстиції в контексті українського державотворення (2013)
Пашковська М. В. - Поняття транспарентності в сучасній науці "Державне управління” (2013)
Халавка Т. Б. - Вплив концепцій етнічностей на моделі акультурації в етноконтактних регіонах (2013)
Пилипів І. В. - Правовий статус Греко-католицької церкви в Другої Речі Посполитій (1925 – 1939 рр.) (2013)
Давидова Ю. В. - Досвід Європейського Союзу у сфері підвищення енергоефективності, Струк В. О. (2013)
Половцев О. В. - Контроль у державному управлінні: підхід до побудови системи показників якості реалізації рішень (2013)
Дубич К. В. - Європейський досвід впровадження механізму соціального контрактування соціальних послуг (2013)
Кіянка І. Б. - Удосконалення програмних завдань правлячих політичних партій України 2006 – 2012 рр. у контексті державного управління, Холевчук О. І. (2013)
Лещенко В. В. - Наукове забезпечення державного управління охороною здоров’я в Україні (на прикладі науково-дослідних робіт НАДУ) (2013)
Лунячек В. Е. - Оцінювання сформованості професійних компетенцій випускників магістратури (2013)
Рудніцька Р. М. - Особливості розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2013)
Чорнобиль І. Є. - Сучасний стан впровадження наставництва в органах виконавчої влади України, Чорнобиль О. В. (2013)
Голубятнікова Н. В. - Організація експертно-консультаційних послуг у системі державного регулювання фондового ринку (2013)
Даниленко С. А. - Організаційний механізм взаємодії органів публічної влади і засобів масової інформації (2013)
Добрєва Н. Ф. - Основні напрями розвитку транскордонних кластерів в Україні (2013)
Дяченко Н. П. - Вплив прогнозної інформації на підготовку та прийняття рішень в управлінні (2013)
Клименко Н. О. - Окремі аспекти впливу бюджетної системи на міжбюджетні відносини (2013)
Криштанович С. В. - Державне управління процесом забезпечення екологічної безпеки гірських територій Західного регіону України (2013)
Олійник Д. В. - Сучасні методи оцінки ефективності діяльності органів державного управління (2013)
Циганенко С. С. - Аналіз процесів та перебудова надання адміністративних послуг центральним органом виконавчої влади на основі теорії ощадливого менеджменту (2013)
Война Ю. В. - Діяльність керівників територіальних органів виконавчої влади в механізмі "подвійного” підпорядкування (2013)
Башнянин Г. І. - Освітній комплекс суспільства: поняття та соціальна необхідність, Свінцов О. М., Жовтанецький В. І. (2013)
Августин Р. Р. - Геоекономічне та політичне тло відродження українського підприємництва у міжвоєнній Польщі (2013)
Буряк О. П. - Світова фінансова криза та її вплив на банківську систему України (2013)
Гуменна К. Р. - Еволюція теоретичних підходів до тлумачення поняття "інвестиції” (2013)
Лазур С. П. - Реформування податкової системи в парадигмі сталого розвитку (2013)
Мандрик О. Я. - Реалізація інтелектуального капіталу в системі конкурентоспроможності торговельного підприємства (2013)
Шевченко С. Г. - Економічна активність населення Львівської області (2013)
Іващенко В. І. - Інвестиції як рушійна сила інноваційного процесу (2013)
Толкованов В. В. - Програми підготовки магістрів у галузі державного управління як дієвий інструмент розвитку людських ресурсів на публічній службі (2013)
Шановні читачі! (2012)
Дегасюк Л. В. - Хірургічне усунення пародонтальних кишень в естетично важливій зоні, збереження та відновлення ясенних сосочків (2012)
Скрипнікова Т. П. - Прояви нейростоматологічних захворювань у щелепно-лицевій ділянці, труднощі діагностики, лікування, Богашова Л. Я., Панькевич А. І. (2012)
Нагірний Я. П. - Динаміка показників місцевого імунітету порожнини рота у хворих після операції атипового видалення нижніх третіх молярів, Ощипко Р. В. (2012)
Громов О. В. - Післяопераційні вторинна кісткова продукція підборідкової ділянки нижньої щелепи як наслідок комплексного стоматологічного лікування і реабілітації. Клінічний випадок, Комок А. А., Чередник А.В. (2012)
Клініка Аполлонія – нова зірка у стоматологічній спільноті Донецька (2012)
Лобовкіна Л. А. - Практичні поради щодо використання адгезивних систем різних поколінь , Романов А. М. (2012)
Штьокль Г. - Концепція успіху ендодонтії (2012)
Гаджула Н. Г. - Експериментальне обґрунтування вибору пломбувального матеріалу для обтурації системи кореневих каналів (2012)
Лещук Л. С. - Вивчення ділянок стирання апроксимальних контактних пунктів на поверхнях молярів (2012)
Угляр І. М. - Результати експериментального дослідження впливу вертикального циклічного навантаження на стан цементованих металокерамічних коронок та абатментів дентальних імплантатів, Вовк Ю. В. (2012)
Шварц Дж. С. - Естетичний результат з високоміцними матеріалами (2012)
Бальтцер А. - Точний вибір кольору за допомогою VITA Linearguide 3D-Master (2012)
Семінар Доменіко Массіроні у Львові (2012)
Чуйко А. М. - Аналіз анатомо-топографічних умов для імплантації з використанням комплексу mimics-solidworks, Левандовський Р. А., Бєліков О. Б., Угрин М. М. (2012)
Коєк Р. - Досвід роботи з матеріалом Mucopren® Soft (2012)
Політун А. М. - Нова версія системи Vector ("Durr Dental", Німеччина), Вороніна Т. Є. (2012)
Тивоненко Л. І. - Ефективність застосування композиції Амізон-Метронідазол методом аерозольних інгаляцій у комплекснійтерапії генералізованого пародонтиту, Федянович І. М., Значкова О. А. (2012)
Чуйко А. М. - Значення скінченно-елементного аналізу при побудові 3D-моделі суглобового відростка нижньої щелепи, Погранична Х. Р. (2012)
Харьков Л. В. - Хірургічне лікування вторинного деформівного остеоартрозу скронево-нижньощелепного суглобу у дітей, Коротченко Г. М., Чехова І. Л. (2012)
Сарап Л. Р. - Oцінка клінічної ефективності комплексу профілактичних заходів карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку, Мансімов А. В., Сарап Є. В., Фісенко О. Ю. (2012)
Солонько Г. М. - Стан молочних зубів у дітей, яким проводили санацію порожнини рота під загальним знеболюванням (2012)
Безвушко Е. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини у дітей з карієсом зубів, які проживають у різних екологічних умовах (2012)
Світлої пам'яті Завербної Любові Володимирівни (2012)
Малик Я. Й. - Нормативно-правове забезпечення транскордонного співробітництва України, Береза О. І. (2013)
Дутчак Г. О. - Питання державотворення України на Паризькій Мировій конференції 1919 р. (2013)
Марутян Р. Р. - Інтелектуальні ресурси системи державного управління національної безпеки України: ретроспектива формування та сучасний розвиток (2013)
Мороз В. М. - Система трудового потенціалу в контексті актуальних питань публічного управління (2013)
Сельський А. А. - Принципи і основа вибору методики застосування стратегічного управління (2013)
Сиченко О. О. - Комунітарна парадигма в соціальній політиці (2013)
Філіппова В. Д. - Компаративний аналіз державної політики в галузі освіти європейських держав (2013)
Алмашій В. В. - Українсько-словацьке міждержавне співробітництво (2013)
Андріуца М. В. - Аналітичне забезпечення Апаратом Верховної Ради України законодавчого процесу: організаційно-правовий аспект (2013)
Кизима О. З. - Японська система державного устрою: політичний та адміністративний аспекти (2013)
Шпак О. А. - Державне управління в умовах модернізації: аналіз сучасних дослідницьких підходів (2013)
Куйбіда В. С. - Нові смисли Києва (візії України в євразійському геополітичному та геоекономічному просторі) (2013)
Попок А. А. - Світовий досвід соціального захисту населення, Лаврухін В. В. (2013)
Лопушняк Г. С. - Теоретико-методологічні аспекти державної соціальної політики (2013)
Андрієнко М. В. - Першочергові заходи щодо інформатизації центральних органів виконавчої влади, Литвиновська І. А. (2013)
Дуб Н. Є. - Новітні концепції реформування державного управління медсестринством (2013)
Ковальська Н. М. - Ефективність державної політики зайнятості населення: працевлаштування молоді (2013)
Ковальчук В. Г. - Системне моделювання соціально-економічного розвитку регіонів (2013)
Кіт В. В. - Імітаційне моделювання управління системою контролю у Збройних силах України: системний підхід та методи побудови, Голубятніков В. Т. (2013)
Лемішко Б. Б. - Інноваційні методи та інструменти управління розвитком сімейної медицини, Грицко Р. Ю. (2013)
Шикеринець В. В. - Регіональні аспекти розвитку лижного туризму: сучасний стан та перспективи (2013)
Антонова О. Р. - Соціальний діалог як модель взаємодії законодавчого органу з неурядовими організаціями (2013)
Бордіян Я. І. - Державна політика у сфері захисту прав дітей та сімей в Україні (2013)
Гузар Л. Я. - Мотиваційні чинники підвищення ефективності діяльності публічних службовців в Україні (2013)
Куцин І. М. - Державне управління та регулювання розвитку медичної галузі на етапі стратегічного планування (2013)
Мельник М. О. - Процес соціального становлення та розвитку молоді як об’єкт державної політики (2013)
Николаїшин Б. Н. - Публічні консультації в Україні: практика застосування та шляхи підвищення ефективності (2013)
Гуськова І. Б. - Система управління комунальною власністю (2013)
Сисоєва В. Г. - Сценарії взаємодії місцевого самоврядування та органів державної влади (2013)
Смолова Л. М. - Інститут відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування (2013)
Чорнобиль І. Є. - Організація праці державних службовців на сучасному етапі (2013)
Столяр Л. С. - Стратегія підготовки державних службовців за моделлю формування компетенцій (2013)
Башнянин Г. І. - Структура та особливості освітніх систем розвинутих країн, Свінцов О. М., Панчишин Т. В. (2013)
Августин Р. Р. - Інституціональний дискурс дослідження проблеми формування західноукраїнських господарських асоціацій (1848 – 1939 рр.) (2013)
Буряк О. П. - Антикризові заходи регуляторів окремих країн та перспективи для України (2013)
Ульянченко Ю. О. - Інструменти державного стимулювання розвитку конкурентного середовища в аграрному секторі (2013)
Вітренко-Хрустальова Т. М. - Результативність державного регулювання інноваційного розвитку економіки України (2013)
Гетманська А. С. - Альтернативні інструменти залучення неборгового фінансування для українських компаній (2013)
Лазур С. П. - Перспективні напрями модернізації податкового адміністрування (2013)
Сало Т. В. - Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні (2013)
Хірамагомедов М. Г. - Особливості та напрямки державного регулювання ринку зерна в різних країнах (2013)
Цап І. М. - Проблеми та перспективи фіскальної політики в Україні (2013)
Бархударян М. В. - Основні вимоги та завдання полігонного випробувального комплексу, Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2013)
Башинський В. Г. - Пропозиції по зниженню інфрачервоної помітності вертольоту (2013)
Борисенко М. В. - Пропозиції з удосконалення системи метрологічного забезпечення військових підрозділів в умовах реформування, Герасимов С. В. (2013)
Власік С. М. - Обґрунтування шляхів розширення застосування коаксіальних кабелів в зразках озброєння та військової техніки (2013)
Войтенко В. В. - Шляхи оцінки життєвого циклу двигуна силової установки в системі літального апарату військового призначення, Логінов В. В. (2013)
Журавльов О. О. - Математична модель обертально-поступального руху некерованих осколково-фугасних бойових елементів після розкриття касетної бойової частини, Іванець М. Г. (2013)
Клюшников І. М. - Обґрунтування шляху озброєння авіації ПС ЗС України безпілотними авіаційними комплексами, Єрилкін А. Г., Джус Р. М., Крук Б. М. (2013)
Ляшенко І. О. - Ідентифікація повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки, Цвєтков Є. В., Безкровний Д. В. (2013)
Макеєв В. І. - Визначення установок для стрільби на основі рішення системи диференційних рівнянь руху літальних апаратів, Петренко В. М., Житник В. Є., Грідін В. І. (2013)
Тішков C. Ю. - Математична модель руху безпілотних літальних апаратів двохвертолітної комбінації з V-образною та роликовою підвісками, Васильєв Д. Г., Федоряка С. В. (2013)
Чабаненко П. П. - Распознавание морских целей на основе секторно-кругового кодирования контуров их видеоизображений, Назаркин А. А. (2013)
Аксёнов Е. А. - Анализ когерентных изображений и их статистических характеристик в зоне Фраунгофера, Шматко А. А., Зворский В. И. (2013)
Анипко О.Б. - База данных для этапа концептуального проектирования объектов авиационной техники, Приймак А.В. (2013)
Баранов Г. Л. - Інтелектуалізація поліергатичних систем навігації та управління рухом морськими танкерами газовозами, Тихонов І. В., Джиджула Г. О., Міронова В. Л. (2013)
Васильєв Д. В. - Математична модель керованого руху літака для дослідження процесів аеронавігаційного обслуговування польотів (2013)
Волосюк В. К. - Статистический синтез и анализ алгоритмов построения радиометрических изображений в сканирующих радиометрах с нулевым приемом, Павликов В. В., Жила С. С. (2013)
Демидов Б. А. - Системно-концептуальные основы построения единой автоматизированной системы управления вооруженными силами государства, Кучеренко Ю. Ф., Науменко М. В. (2013)
Дмитрієв В. А. - Обґрунтування показників безпеки приземлення особового складу при парашутному десантуванні (2013)
Жарик О. М. - Аналіз підходів щодо вибору показників та критеріїв оцінки якості прикриття важливих державних об’єктів (2013)
Карлов В. Д. - К вопросу об оптимизации измерения угла Фарадеевского вращения плоскости поляризации, Чёрный А. Н., Карлов Д. В., Бесова О. В. (2013)
Кащенко А. А. - Гидродинамика на торцевых поверхностях решетки профилей соплового аппарата турбины при интенсивных вторичных течениях (2013)
Кобрин В. Н. - Анализ процесса формирования вихревых следов за летательными аппаратами, Соловьев О. В., Чмовж В. В. (2013)
Коваленко О. В. - Оцінка якості стиснення зображень на основі дискретного перетворення Хартлі, Доренський О. П., Дрєєв О. М. (2013)
Кононов Б. Т. - Підвищення точності при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання вала дизеля, Бачу Р. І., Українець О. А. (2013)
Кривенко Н. В. - Разработка метода адаптивного оптимального управления в системах с распределенными параметрами, Кучерук С. М. (2013)
Кухарський І.А. - Створення бази геопросторових даних об’єктів розвідки з використанням даних дистанційного зондування Землі та геоінформаційних систем, Подліпаєв В.О., Атрасевич О.В., Шумейко В.О. (2013)
Кучук Г. А. - Метод синтезу структури зв’язного фрагменту інформаційно-телекомунікаційної мережі Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України (2013)
Лагутін Г. І. - Методи оцінки технічного стану дизельного двигуна пересувної електростанції 5И57А, Толстунов М. Ю., Лисенко В. М. (2013)
Леонов С.Ю. - Анализ работы цифровых устройств с помощью пространственно-временных K-значных моделей (2013)
Молодецька К. В. - Модель підсистеми підтримки прийняття рішень з управління рухом транспорту на регульованих перехрестях на базі апарату нечіткої логіки, Сугоняк І. І., Шевчук М. М. (2013)
Одарченко Р. С. - Використання моделі Хата для оцінки швидкості передавання даних по каналах антенних систем МІМО всередині приміщень (2013)
Пашков Д. П. - Методика учета взаимодействия сигнала и помехи в приемных устройствах наземных радиосистем (2013)
Прокопович-Ткаченко Д. І. - Удосконалення методу авторизації та автентифікації безпроводового доступу для підвищення безпеки телекомунікаційних систем та мереж (2013)
Терещенко Д. І. - Аналіз функцій спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання характеристик антен, Буйновський С. А. (2013)
Уманець Я. Л. - Протоколи та методи маршрутизації потоків даних в перспективних мобільних радіомережах з динамічною топологією (2013)
Хмелевская О. А. - Методический подход к исследованию альтернативных вариантов технических обликов перспективных образцов вооружения и военной техники (2013)
Водчиць О. Г. - Підхід щодо оцінювання стану бойового потенціалу збройних сил на основі оцінок рівнів фінансування його складових, Бойко Р. В., Гусак Ю.А., Семененко О. М., Чернишова І. М. (2013)
Одноралов І. В. - Методи формування фінансового фонду ризику при підготовці державних програм розвитку озброєння та військової техніки та державного оборонного замовлення, Демченко Є. Я., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2013)
Ман Е. - За і проти: нова посмішка без препарування, Брош Ф. (2013)
Гарон Г. М. - Успішні тимчасові реставрації в естетичній стоматології, Бюргер Р. (2013)
Мілнер Ф. Дж. - Досягнення природної естетики при замініреставрацій класу IV з використанням лише двох відтінків композитів (2013)
Мікроскоп Leica M320. Інвестиція в професіоналізм (2013)
Остерманн Д. - High-tech матеріал для клінічного CAD/CAM застосування: VITA ENAMIC (2013)
Левандовський Р. А. - Конструкція резекційної апаратури з піднебінним шарнірним кріпленням (2013)
Макєєв В. Ф. - Відновлення міжзубного контактного пункту у бічних зубах при реставрації, Лещук Л. С., Щерба П. В. (2013)
Центіло В. Г. - Рідкісний випадок солітарноїміофіброми з остеолізисом нижньої щелепи та інфільтрацією навколишніх тканин, Василенко І. В. (2013)
Гутор Н. С. - Характеристика змін біохімічних показників ротової рідини у хворих на альвеоліт (2013)
Дрогомирецька М. С. - Дистракційний остеогенез у щелепно-лицевій ділянці: біологічні аспекти та суть методу, Білоус М. К., Варес Я. Е. (2013)
Фліс П. С. - Використання ортодонтичного апарату Фліса-Філоненка для лікування відкритого прикусу, Філоненко В. В. (2013)
Скрипник Ю. В. - Вивчення стоматологічного статусу дітей із важкими вадами мовлення (2013)
Безвушко Е. В. - Порівняльна оцінка стоматологічного здоров’я дітей шкільного віку за Європейськими індикаторами здоров’я порожнини рота, Жугіна Л. Ф., Нарикова А. А., Чухрай Н. Л. (2013)
Мельничук Г. М. - Медикаментозне лікування хвороб пародонта. Групи препаратів, механізм їх дії, показання та протипоказання до використання. Частина ІІІ. Синтетичні антисептики. Огляд літератури, Завербна Л. В., Мельничук А. С., Кашівська Р. С. (2013)
Олійник А. Г. - Лікування періімплантиту з використанням диспергованого розчину в дистильованій озонованій воді діоксиду титану субмікронного розміру, Вовк Ю. В. (2013)
Сідельніков П. В. - Електронно-мікроскопічне обґрунтування вибору зубних паст на етапах протезування при захворюваннях пародонта, Скібіцький В. С., Сідельнікова Л. Ф. (2013)
Онисько Р. М. - Мікроструктурна організація тканин язика на 28 добу після відміни опіоїда, Онисько І. О. (2013)
Солонько М. - Невідомий Китай: філософія добра та історія успіху однієї клініки (2013)
Подорож у Ліхтенштейн — якісне навчання та багато вражень для українських лікарів-стоматологів (2013)
Solodky V. D. - Forming the ecological network for Ukrainian Carpathians on principles of Carpathians convention strategy, Bespalko R. I., Kazimir I. I.
Боднар О. В. - Особливості ціноутворення на продукцію рослинництва в Україні (2013)
Воскобійник Ю. П. - Ємність ринку органічної продукції в Україні, Гаваза Є. В. (2013)
Швиденко О. М. - Особливості застосування Інтернет-маркетингу в сільському господарстві США (2013)
Завалевська В. О. - Виробництво сільськогосподарської продукції та зайнятість населення (2013)
Дідковська Л. І. - Державна підтримка зрошувальної меліорації (2013)
Стельмащук І. З. - Розвиток органічного агровиробництва в Україні (2013)
Філаткін С. М. - Орендні земельні відносини до та після скасування мораторію (2013)
Коваленко О. В. - Біоіндустрія як інноваційний напрям оновлення АПВ: теоретичні аспекти і тенденції розвитку в Україні (2013)
Янченко З. Б. - Інноваційні процеси в діяльності малих аграрних підприємств (2013)
Дадашев Б. А. - Інвестиційний розвиток сільського господарства України (2013)
Проскура К. П. - Результативність роз’яснювальної роботи податкових органів (2013)
Рощина Ю. В. - Аграрне природокористування як об’єкт бухгалтерського обліку (2013)
Скакун Л. А. - Біологічні активи у бухгалтерському обліку як ресурс для капітальних інвестицій (2013)
Гуторов О. І. - Теоретико-методичні аспекти економічно та екологічно ефективного використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах, Степаненко Т. О. (2013)
Гнатенко О. А. - Конкурентоспроможність страхової послуги та формування управлінського рішення щодо її підвищення (2013)
Петриненко О. А. - Економічні реформи, реструктуризації, трансформацій: інституціональна компліментарність (2013)
Россоха В. В. - Інновації й технології: системні ознаки сутності й взаємозв’язку, Соколов Д. О. (2013)
Паламарчук М. М. - Категорія конкуренції: аналітичний огляд еволюції розвитку наукової думки (2013)
Фендик В. М. - Контроль забезпечення зобов’язань як економічна та облікова категорія (2013)
Зленко В. А. - Новий твір з глобалістики (2013)
"Родова садиба" — один із напрямів сталого розвитку сільських територій (2013)
Володимиру Петровичу Славову — 75 років (2013)
Аннотации/Resume (2013)
Поліщук І. О. - Концептуалізація медіатехнологій: політологічний контекст (2012)
Калиновський Ю. Ю. - Комунікативно-дискурсивна парадигма у сучасних політичних дослідженнях (2012)
Краснокутська Ю. С. - Засоби масової комунікації у конструюванні політичного поля: символічний та інституціональний виміри (2012)
Куц Г. М. - Медіативність української політичної культури: між Сходом та Заходом (2012)
Калюжна Ю. І. - Пошук нових теоретико-методологічних ключів до концепту "легітимність влади" (2012)
Безрук О. О. - Особливості функціонування політичних партій як каналу політичної мобільності (2012)
Ревенко Н. Г. - Громадські організації як агент політичної соціалізації (2012)
Бабухіна С. А. - Парламентські вибори як складова паритетної демократії крізь призму "гендерного питання" (2012)
Магда Г. В. - Норма виборчого законодавства України "не підтримую жодного", як одна із форм політичної протестної поведінки (2012)
Денисенко І. Д. - Трансформаційні процеси & сучасне суспільство: проблеми концептуального осмислення (2012)
Пасісниченко В. Л. - Сучасний дискурс публічної соціології М. Буравого, Пасісниченко І. М. (2012)
Панфілов О. Ю. - Війна та суспільство (2012)
Голозубов О. В. - Соціологія гумору: комунікативні та поведінкові аспекти (2012)
Позднякова-Кирбят`єва Е. Г. - Мистецтво пам'яті: від виникнення до історизму Джамбатіста Віко. Соціологічна інтерпретація (2012)
Шепеленко І. П. - Сучасний мегаполіс як об’єкт соціологічного аналізу (2012)
Білоцерківська Н. Г. - Освітньо-професійні ресурси індивідів як фактор соціальної диференціації суспільства (2012)
Калагін Ю. А. - Роль професорсько-викладацького складу ВВНЗ у формуванні соціально-професіонального потенціалу військовослужбовця (2012)
Марченко І. І. - Випускник 2012 року: соціологічний портрет, Пелішенко І.І., Булай Н.Г. (2012)
Денисенко Ю. А. - Стан здоров’я населення сучасної України: соціологічний вимір (2012)
Гордєєва Н. О. - Сім'я епохи постмодерну (2012)
Кузь О.М. - Постсучасна теоретизація соціальності: надлишковість дисциплінарних кордонів (2012)
Радіонова І. О. - Культура у суспільстві конс’юмерів (2012)
Данько Ю. А. - Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і мінуси (2012)
Савельєва Т. П. - Медіатизація в мережевому суспільстві: зміст та тенденції (2012)
Роговський О. М. - Культурно-естетична концепція російського формалізму: між минулим і майбутнім (2012)
Шелковая Н. В. - Творчість і духовність (2012)
Завгородько Л. В. - Географія освіти у площині філософського аналізу (2012)
Бірюков М. Ю. - Техніки графічного мистецтва та їх особливості (2009)
Божинський Н. І. - Умови збережин предметно-просторового середовища народнього житла Східньої Вкраїни (2009)
Веркалець-Штундер І. М. - Принципи, методи та механізми естетизації рекреаційного середовища Карпатського регіону (2009)
Ганоцька О. В. - Редизайн упаковки (2009)
Гудак В. А. - Основи площинних графічно-живописних композицій як визначальна дисципліна в процесі становлення митця (2009)
Гурдіна В. В. - Сучасні методи проектування в дизайні одягу та їх особливості (2009)
Дробот А. О. - Взаємозв'язки творчих принципів народних майстринь Ганни Собачко та Марії Приймаченко і Григорія Синиці у процесі творення національного мистецтва ХХ століття (2009)
Кісельова А. В. - Особливості архітектурно-планувальної організації внутрішнього простору офісних будівель, Новосельчук Н. Є. (2009)
Кузнецова І. О. - Класифікація оп-арту, Арбузова К. М. (2009)
Мироненко В. П. - Архитектура современных железнодорожных вокзальных комплексов. Модернизация вокзалов и тенденции развития ЖВК, Борзов О. М. (2009)
Моргун Е. Л. - Этапы становления и развития архитектуры историзма в Одессе (2009)
Осиченко Г. О. - Прийоми інтеграції природного і штучного середовища в органічній архітектурі ХХ століття, Павленко О. А. (2009)
Половна-Васильєва О. А. - Мистецтвознавчі паралелі орнаментів вишивок і писанок Катеринославщини кінця XVIII - XIX століття (2009)
Рибін С. В. - Незнайомий знайомий (до 120-річчя від дня народження П. І. Котова) (2009)
Сысоева Е. В. - Мебель Ар Деко в контексте течений и направлений в дизайне и изобразительном искусстве первых десятилетий ХХ века в Европе (2009)
Суворова Т. А. - Дизайн элементов интерьера пассажирского железнодорожного транспорта. Эволюция взглядов и проблемы поиска, Мироненко В. П. (2009)
Тен Жи - Китайская монументальная пластика: традиции и новации (2009)
Ткаченко Н. В. - Особливості формування архітектурного середовища для молодіжного туризму в історичних населених пунктах (2009)
Удріс І. М. - Вироби з металу в Україні в добу бароко як предмет вивчення у вітчизняному мистецтвознавстві початку ХХ століття (2009)
Черкесова І. Г. - Формування світоглядних засад та проблеми рисунку у аспекті адекватності на спеціальності "дизайн" (2009)
Шевченко Л. С. - Класицистичні мотиви в формоутворенні палаців садибно-паркових комплексів Полтавщини кінця XVIII - середини XIX ст. (2009)
Шемеліна Т. А. - Художній образ у плакаті (2009)
Яровой В. А. - Влияние архитектуры городской среды на психологию поведения человека (2009)
Співак В. - Глобалізація і міжнародне співробітництво (2010)
Василькевич Ярослав. - Організаційно-правовий аспект державного забезпечення діяльності прокуратури України, Долгий Олександр. (2010)
Гулак Олена. - Основні засади підвищення ефективності державного управління у сфері діяльності кримінально-виконавчої служби (2010)
Пефтієв Олег. - Нормативно-правові засади функціонування автомобільного транспорту в Україні: питання вдосконалення (2010)
Беззубов Дмитро. - До поняття ризику в діяльності органів виконавчої влади України (правоохоронний аспект) (2010)
Культенко Олександр. - Вплив глобалізації на формування інституційної системи Інтерполу (2010)
Ільницький М. - Історико-правовий аналіз фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання органів внутрішніх справ (2010)
Курко М. - Проблеми ефективності вищої освіти в Україні (2010)
Мукшименко Алла. - Запровадження нових підходів у роботі із засудженими жінками та матерями з дітьми в місцях позбавлення волі та після їхнього звільнення в межах реалізації українсько-швейцарського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні" (2010)
Максименко Олена. - Основні напрями реалізації положень Європейської конвенції захисту прав людини в сучасних умовах, Возгречко Сергій. (2010)
Підюков Петро. - Відомчий контроль за доказуванням на досудовому провадженні кримінального судочинства України, Конюшенко Яна. (2010)
Корчовий Микола. - Огляд місця події вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням, Давидюк Петро. (2010)
Мовчан Анатолій. - Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Ольшевський Костянтин. - Проблемні питання розкриття злочинів проти життя та здоров’я особи, Ємець Олег. (2010)
Чайковський Сергій. - Організаційно-правові й тактичні засади функціонування суб’єктів оперативно-розшукової діяльності в період становлення та зміцнення радянської влади (1917–1922 рр.) (2010)
Безпалько Аліна. - Міліція в боротьбі зі злочинністю після звільнення України від німецько-фашистських загарбників: історично-правовий аспект (2010)
Барко Вадим. - Психологія лідерства в органах внутрішніх справ: сучасні підходи (2010)
Малхазов Олександр. - Нові підходи в психологічному забезпеченні службової діяльності працівників ОВС України (2010)
Сафін Олександр. - Концептуальні підходи до вивчення феномену брехні в професійній діяльності правоохоронця (2010)
Мороз Людмила. - Психотехнічна вправа як одиниця аналізу тренінгового процесу (2010)
Бабенко Вадим. - Вогнева та фізична підготовка в ОВС: історія становлення та розвитку, Крадожон Дмитро. (2010)
Шнягін Олександр. - Поняття і гарантії забезпечення реалізації функції захисту в кримінальному процесі України (2010)
Дульський Олександр. - Інституційне забезпечення боротьби з корупцією (2010)
Заросило Володимир. - Форми та методи діяльності Державної автомобільної інспекції: напрями вдосконалення в сучасних умовах, Берест Олег. (2010)
Демченко Сергій. - Складники ефективності господарського судочинства (2010)
Золотарьова Наталія. - Навколишнє природне середовище як об’єкт правоохоронного впливу (2010)
Собакарь Андрій. - Правові та організаційні проблеми забезпечення безпечного стану дорожніх умов в Україні (2010)
Курко М. - Методологічні засади вдосконалення адміністративно- правового забезпечення державного управління (на прикладі сфери інноваційного розвитку), Хохленко Ольга. (2010)
Ткач Тетяна. - Адміністративні причини лідерства у вченні Роберта Міхельса (2010)
Гаврилюк Тетяна. - Довіра до міліції як передумова та результат її ефективної діяльності (2010)
Юрченко Олександр. - Розвиток засад поліцейського права у працях і діяльності Миколи Бунге, Соломаха Артем. (2010)
Капля Олександр. - Юридична природа зобов’язань із надання інтернет-послуг (2010)
Кондратюк Сергій. - Місцеве самоврядування на західноукраїнських землях як джерело українського парламентаризму: історико-правовий аспект (2010)
Плугатар Тетяна. - Деякі аспекти адміністративно-правового статусу прав і свобод громадян (2010)
Підюков Петро. - Захист доказів і доказового провадження в кримінальному процесі України, Конюшенко Яна. (2010)
Предборський Валентин. - Протиріччя трансформації як причина розвитку сучасних тіньових ринків торгівлі людьми (2010)
Бірюков Георгій. - Оперативно-тактичне прогнозування як елемент оперативно-розшукової тактики (2010)
Цвігун Дмитро. - Організаційно-правові засоби протидії посадовим злочинам, які вчиняються працівниками митних органів і прикордонної служби (2010)
Пелипенко Наталія. - Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства: сутність і поняття (2010)
Мороз Людмила. - Відновне правосуддя (медіація) як новий інститут із відшкодування шкоди (психологічний аспект), Суровцов Андрій. (2010)
Шаповалов Борис. - Психолого-педагогічні методи роботи зі спортивно обдарованою молоддю в ОВС (2010)
Рудницький В’ячеслав. - Українські реалії та перспективи Болонського процесу, Шевчук Роман. (2010)
Озерський Ігор. - Діагностика психологічної готовності прокурорського працівника до управлінської діяльності (2010)
Головіна Ірина. - Удосконалення професійно-психологічного відбору як складника профорієнтаційної роботи в органах внутрішніх справ України (2010)
Можайкіна Олена. - Теоретичні засади психологічної корекції протиправної поведінки неповнолітніх (2010)
Гвоздецький В. Д. - Вагома праця науково-педагогічного персоналу Академії управління МВС - навчальний посібник із нової міждисциплінарної галузі знань "Правнича лінгвістика" (рецензія), Серажим К. С. (2010)
Ароян А. С. - Еволюція атріумних просторів на прикладі країн Близького Сходу та Середземномор'я (ІІ тис. до н. е. - V ст. н. е.), Шевченко Л. С. (2009)
Бокарєва Ю. С. - Соціальна тема на поштових марках України (2009)
Борисов Ю. Б. - Структура підручника з рисунку для студентів кафедри дизайну (2009)
Вергунов С. В. - Новые понятия в дизайне. Часть 1. Информационный дизайн (2009)
Вязло М. В. - Художні особливості тканих спідниць Волинського Полісся (2009)
Галишич Р. Я. - Матеріальна культура: синтез візуальної ідентифікації та предметного середовища (2009)
Гладун О. - До проблеми візуальної мови графічного дизайну України (2009)
Дмитриев А. О. - Пленэрная живопись и её роль в формировании современного дизайна (2009)
Дробот А. О. - Від натуралізму до новітньої інтерпретації прадавніх образів (Іван-Валентин Задорожний) (2009)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Формотворчі традиції у гуцульських крісах та пістолях XVIII - XIX ст. (2009)
Єременко І. І. - Особливості формування художнього образу в сучасному дизайні костюма (2009)
Жубр В. А. - Реализация принципов природы - путь повышения функциональных качеств упаковки (2009)
Калашник М. П. - Основные принципы построения музыкального тезауруса (2009)
Качинська І. О. - Художній текстиль як засіб формування просторово-предметного середовища інтер'єру ресторану, Чернявський В. Г. (2009)
Кісіль М. В. - Формоутворення в дизайні одягу: історіографічний аспект (2009)
Корнєв А. Ю. - Смерть героїв: фольклор та історія (доба Богдана Хмельницького) (2009)
Косенко О. І. - Визначення поняття "колекція одягу" у вітчизняній літературі з дизайну костюма (2009)
Мала Т. В. - Основні проблеми підготовки компетентних фахівців з книжкового дизайнуу вищих навчальних закладах (2009)
Мироненко В. П. - Напрямки біонічного формоутворення дизайну костюма, Коршун Ю. І. (2009)
Мироненко В. П. - Еволюція українського народного костюма в соціокультурному контексті авангарду, Синицька А. С. (2009)
Немцова В. С. - Проблема становления стиля в живописи Натальи Вергун (2009)
Новосельчук Н. Є. - Стіна як головна архітектурно-композиційна площина формування інтер'єру громадських будівель кінця ХІХ - початку ХХ століть (2009)
Обуховська Е. В. - Поєднання естетичного та психологічного аспектів при формуванні дизайну інтер'єрів гімназії з урахуванням вимог навчально-виховного процесу (2009)
Олійник О. П. - Мистецтво поп-арту як інструмент дизайну інтер'єру крізь призму художнього методу, Пилєва В. А. (2009)
Подлевских М. Б. - Роль декоративных элементов при формировании африканской стилистики в решении пространств современного интерьера предприятий общественного питания (2009)
Хоменко М. О. - Модульна сітка як чинник культури подання візуальної інформації в дизайні (2009)
Черкес Б. С. - Інтенсифікація розвитку регіону засобами графічного, предметно-просторового та еко-дизайнів, Ремешило-Рибчинська О. І., Галишич Р. Я. (2009)
Шулика В. В. - Иконографическая программа росписей Спасо-Преображенского храма в Натальевке (2009)
Буллах І. О. - Аналіз дефектів типу відшарувань при свердлінні конструкцій з композиційних матеріалів, Глоба О. В. (2013)
Рудяк Ю. А. - Визначення величин коефіцієнтів інтенсивності моментів за даними диффузного поверхневого розсіювання (2013)
Степчин Я. А. - Математична модель поперечних коливань торцевої фрези при чистовому Фрезеруванні (2013)
Беспалко І. А. - Врахування можливостей космічних орбітальних засобів видового спостереження при інформаційному забезпеченні вирішення прикладних завдань, Пекарєв Д. В., Савчук А. В. (2013)
Бушма С. В. - Сучасний стан електромагнітної сумісності електрообладнання в низьковольтних мережах з нелінійними споживачами (2013)
Грабар О. І. - Особливості створення програмного забезпечення для web-додатків для мобільних телефонів в Україні (2013)
Гребенюк О. П. - Методика позиціонування антенної системи комплексу радіомоніторингу супутникових систем зв’язку (2013)
Даник Ю. Г. - Вимоги до оптичної системи та процесу обробки цифрових фотозображень апаратурою безпілотного літального апарата, Проценко М. М. (2013)
Каращук Н. М. - Дослідження можливостей усунення неоднозначності визначення кутових координат цілі супутниковою РЛС БО за допомогою застосування синтезованих нееквідистантних решіток (2013)
Ковбасюк С. В. - Вибір оптимальних параметрів системи фазового автоматичного підстроювання частоти з управлінням на основі оцінювання, Павлюк В. В., Романов О. М. (2013)
Круковський І. А. - Ієрархічно-синергетичне об’єднання Social Media Analytics/Social CRM з Business Intelligence і з географічною інформаційною системою, Хомів Б. А., Гаврилюк В. Л. (2013)
Омельчук В. В. - Оцінка частоти радіосигналу за відгуками трьох суміжних фільтрів, Фомін М. П. (2013)
Перегуда О. М. - Метод урахування статистичних даних для підвищення ефективності застосування інформаційної системи визначення режимів роботи багатофункціональної радіостанції в умовах невизначеності, Коріненко В. І., Бовсуновський В. Ю. (2013)
Рихальський О. Р. - Методика оцінки впливу параметрів модуляції сигналу мобільної системи стандарту GSM на показники якості зв’язку (2013)
Соколовський О. Ф. - Електромеханічна система автоматизації насосної установки при змішаному з’єднанні агрегатів в умовах енергозберігаючого керування (2013)
Фриз П. В. - Методика оцінювання освітленості контрольованих районів Землі в задачах космічних спостережень (2013)
Фриз С. П. - Систематизований математичний апарат для розрахунків розмірів контрольованих ділянок земної поверхні в задачах космічних спостережень конічною зоною огляду при її відворотах від надира по крену (2013)
Шуренок В. А. - Забезпечення функціональної стійкості ієрархічного інформаційного процесу на етапі класифікації об’єктів радіомоніторингу (2013)
Крижанівський В. Б. - Еволюційний підхід до розв’язання задачі упаковки тривимірних геометричних об’єктів, Шавурська Г. П. (2013)
Михнюк Т. О. - Модель системи підтримки прийняття рішень діагностування інфаркту міокарда, Молодецька К. В., Сугоняк І. І. (2013)
Коробійчук В. В. - Дослідження впливу висоти та ширини моноліту, що перекидається, на його руйнування (2013)
Зуевська Н. В. Кравець В. Г. - Поширення фронту змочування просадних масивів в основах споруд в результаті аварійних витоків води підвищеної температури (2013)
Хлевнюк Т. В. - Сейсмобезпека будівель і споруд при виконанні вибухових робіт на кар’єрах (2013)
Анотації до статей (2013)
Корсак К. В. - Ноотехнологіїі нооекологія – засоби перетворення мрії про сталий розвиток у реалії ноосуспільства (2013)
Маца К. А. - Территория как экологический и производственный ресурс (о сущности хорологической концепции в географии) (2013)
Соловьев В. О. - Катастрофизм и эволюция (2013)
Дєдов О. В. - Шляхи екологізації землекористування у Східному Поділлі (2013)
Тітенко Г. В. - Еволюція ґрунтового профілю як фактор і наслідок біологічної еволюції, Лисовенко Д. О. (2013)
Максименко Н. В. - Методичні підходи до оцінки ландшафтної мозаїчності території (2013)
Конякін С. М. - Ландшафтно-фітоценочна репрезентативність регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я, Чемерис І. А. (2013)
Мартинюк В. О. - Ландшафтно-лімнологічна характеристика ключової ділянки "озеро Тухове" (Волинське Полісся) (2013)
Блакберн А. А. - Структура районных схем экологической сети северной части Донецкой области (2013)
Зеркаль М. В. - Конструктивно-географічні принципи територіальної організації берегових зон у населених пунктах (2013)
Холопцев А. В. - Особенности статистической связи изменений поверхностных температур Карибского моря и солнечной активности, Никифорова М. П. (2013)
Крайнюков О. М. - Регресійний аналіз взаємозв’язку результатів біотестування і вимірювання фізики-хімічного складу води (2013)
Холопцев A. В. - Прогноз изменения уровня Черного моря как следствие воздействия солнечной активности в г. Евпатория, Жукова Т. А. (2013)
Мірошніченко О. П. - Географічні особливості формування донних відкладів у басейні р. Сіверський Донець (2013)
Буц Ю. В. - Просторово-часова мінливість стану природно-територіальних комплексів як фактор виникнення пожеж (2013)
Соловьев В. О. - Экологические проблемы освоения нетрадиционных углеводородов, Фык И. М., Варавина Е. П. (2013)
Чугай А.В. - Оцінка впливу промислових підприємств міста Одеса на стан повітряного басейну, Котельнікова Ю. О. (2013)
Решетченко С. І. - Екологічний стан водних ресурсів Луганської області, Рохманов М. Я. (2013)
Комісова Т. Є. - Використання альгофлори донних відкладень у якості індикаторів радіаційного забруднення річок м. Луганська, Лесняк Л. І. , Губська О. П. (2013)
Рего М. З. - Вплив природних та антропогенних факторів на формування паводків у долині Дністра (на прикладі протипаводкового модельного полігону в Іівано-Франківській області), Некос А. Н. (2013)
Алєксєєва Т. М. - Дослідження техногенного впливу на рослинний покрив міста Кременчука (2013)
Torma S. - Ecological agriculture and its influence on agrochemical soil properties on agricultural farm "Liptovska Teplicka", Fazekasova D., Lisnyak A. (2013)
Загоруйко Н. В. - Використання даних медико-екологічного моніторингу для оцінки техногенного навантаження (2013)
Торонченко О. М. - Опісторхоз як медико-екологічна проблема Полтавської області (2013)
Шевченко О. Г. - Особливості термічного режиму граничного шару атмосфери над Києвом, Самчук Є. В., Сніжко С. І. (2012)
Ачасов А. Б. - Картографічне забезпечення процесу математичного моделювання водної єрозії, Куришко Р. В. (2012)
Буц Ю. В. - Про математичне моделювання пожеж в природних екосистемах (2012)
Соловйов В. О. - Екологічна геологія: її структура й задачі, Варавіна О. П. (2012)
Некос А. Н. - Государственная экополитика поддержки и развития малых городов Харьковской области, Кравченко А. К. (2012)
Холопцев А. В. - Изменения распределения среднегодовых температур поверхности Атлантического океана при современном потеплении климата, Никифорова М. П. (2012)
Мірошніченко О. П. - Просторовий розподіл важких металів по абіотичним компонентам водної екосистеми р. Сіверський Донець (2012)
Кравчук Г. О. - Еколого-геохімічні аспекти сучасного осадконакопичення на шельфі Чорного моря (2012)
Гоголь О. М. - Місце гідрохімічного стану Печенізького водосховища у загальному балансі екосистеми (2012)
Некос А. Н. - Оцінка вітрового режиму території Харківської області для цілей вітроенергетики, Молодан Я. Є. (2012)
Максименко Н. В. - Принципи ландшафтно-екологічного планування в організації екологічної мережі Харківської області, Квартенко Р. О. (2012)
Конякін С. М. - Сучасний стан і перспективи збереження ландшафтів у Черкаській області (2012)
Минкина Т. М. - Природный и антропогенный фон микроэлементов в черноземах обыкновенных Приазовья и Нижнего Дона, Мирошниченко Н. Н., Фатеев А. И., Мотузова Г. В., Кривицкая И. А. (2012)
Гололобова О. О. - Агроекологічна та еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення фермерського господарства, Кравченко Н. Б., Давидова Е. Д. (2012)
Hronec O. - Environmental aspects of phragmites australis use at fertilization of contaminated soils, Vilček J., Torma S., Lisnyak A. (2012)
Ричак Н. Л. - Тенденції формування рівня забруднення атмосферного повітря урбанізованого середовища, Табачна І. М. (2012)
Торонченко О. М. - Вплив забруднення атмосфери на розвиток хвороб органів дихання в Полтавській області, Сараненко І. І., Рома В. В. (2012)
Крайнюков О. М. - Ландшафтно-екологічний принцип встановлення нормативів антропогенного навантаження на поверхневі води (2012)
Кочанов Е. О. - Оптимізація території військових об’єктів з метою їх використання громадою (на прикладі Чугуївького району Харківської області), Товстий Ю. М. (2012)
Рябічев В. Л. - Сучасний стан розвитку мережевих ЗМІ: європейський досвід та українська практика, Нестеряк Ю. М., Іллюк Н. О. (2013)
Горецька С. Д. - Мовностилістичні засоби вираження авторської позиції у журналістських матеріалах із проблем наркоманії (2013)
Ятчук О. М. - Перспективні напрями інтерактивної взаємодії з глядачем місцевих телеканалів (враховуючи досвід ТОВ ТРО "Маріупольське телебачення") (2013)
Баран Е. О. - Лексичні особливості текстів спортивної тематики в інтернет-виданнях (2013)
Іванов В. Ф. - Правила роботи з інформацією про злочини та нещасні випадки (2013)
Грицюта Н. М. - Етичні парадигми рекламних комунікацій Японії у контексті саморегулювання галузі (2013)
Березенко В. В. - Проблеми вдосконалення професійної підготовки за фахом "зв’язки з громадськістю" в Україні (2013)
Кулініч О. О. - Архетипи в іміджі сучасних українських політиків (на прикладі Президента України) (2013)
Курбан О. В. - Класифікація соціальних мережевих технологій як PR-інструментів (2013)
Щегельська Ю. П. - Контент рекламної та PR-активності Харкова як міста-господаря Євро-2012 (2013)
Чекалюк В. В. - Ефективне продюсування: вивчення теорії та її застосування на практиці як запорука успішності проекту в медіа-середовищі (2013)
Цуканова Г. О. - Репрезентативний фотопортрет політика як елемент формування та підтримки його іміджу (2013)
Шафаренко Ю. М. - Дослідження у паблік рилейшнз: основні підходи (2013)
Шапоренко В. В. - Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект (2013)
Лещук О. О. - Методи дослідження слоганів (2013)
Кошкалда О. - Гендерні стереотипи в рекламі: теоретичні засади функціонування (2013)
Жмуцький О. Ю. - PR як інструмент інтеграції компанії у суспільство (2013)
Почепцова Н. Т. - Інформаційні механізми цивілізаційних змін (2013)
Цимбаленко Є. С. - Трансформація журналістських жанрів (на прикладі інтернет-медіа), Соколова К. (2013)
Паримський І. С. - Національні ідеали в інформаційному суспільстві: концептуальні засади (2013)
Сорока В. М. - Європейські стандарти тележурналістики: огляд наукових та практичних надбань (2013)
Шевага В. - Результати впровадження в практику сучасних методів лікування судинних аномалій головного мозку у Львові та Львівській області і перспективи їх розвитку, Паєнок А., Нетлюх А., Сало В., Токарський А., Грищук О., Кобилецький О., Дяків В. (2013)
Щеглов Д. - Деконструктивні операції, випадіння та міграція спіралей: наслідки та ангіографічні данні у віддалених періодах спостереження, Гнелиця О. (2013)
Бурик В. - Радіохірургічне лікування артеріовенозних мальформацій головного мозку, Чеботарьова Т., Гончарук О. (2013)
Чебанюк С. - Патологія серця при судинних захворюваннях головного мозку (2013)
Щеглов В. - Досвід стентування брахіоцефальних артерій, Щеглов Д., Конотопчик С., Свиридюк О. (2013)
Щеглов Д. - Зорові порушення у хворих з мішкоподібними аневризмами головного мозку, Склярова А. (2013)
Щеглов Д. - Ендоваскулярне лікування каротидно-кавернозних сполучень (власний досвід), Загородній В. (2013)
Щеглов Д. - Повідомлення про проведення ендоваскулярної реконструкції в гострий період ішемічного інсульту, Свиридюк О., Конотопчик С., Найда А., Пастушин О. (2013)
Щеглов Д. - Ендоваскулярне лікування аневризм великих та гіганських розмірів внутрішньої сонної артерії за допомогою потік-скеровуючих стентів , Свиридюк О., Конотопчик С., Найда А., Пастушин О. (2013)
Привітання (2013)
Доповідь Президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація на загальних зборах Академії,що відбулися 5 березня 2013 р. (2013)
Медведчук В. - Двопалатний парламент: правова ретроспекція формування класичної доктрини і моделі (2013)
Гультай М. - Повна чи нормативна конституційна скарга: пошук національної моделі (2013)
Рум’янцев В. - Павло Скоропадський в українському державотворенні (до 140-річчя з дня народження) (2013)
Погребняк С. - Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання (2013)
Гончаренко В. - Статус Української СРР за першою Конституцією Союзу РСР (2013)
Єрмолаєв В. - Богдан Хмельницький про проблеми і перспективи українського державотворення (до 365-річчя Національної революції 1648 р.) (2013)
Зінченко О. - Успадкування за звичаєвим правом африканських держав (на прикладі Кенії, Свазіленду й Танзанії) (2013)
Козаченко А. - Проблема земської реформи у період буржуазно-демократичної революції в Росії (1905–1907 рр.) (2013)
Буроменський М. - До питання про методологію дослідження проблем конституційного розвитку постсоціалістичних країн Східної Європи (на прикладі пострадянської доктрини), Закоморна К. (2013)
Греков Є. - Правове регулювання патентування способів лікування в Україні та світі: сучасний стан і перспективи розвитку (2013)
Ходико Ю. - Принципи "єдиного об’єкта" та "єдиної юридичної долі" у відносинах іпотеки земельних ділянок (2013)
Ярошенко О. - Щодо окремих проблемних питань централізованого правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку (2013)
Москаленко О. - Функції загальнообов’язкового державного соціального страхування (2013)
Зуй В. - Оскарження нормативно-правових актів: історичний аспект (2013)
Лученко Д. - Окремі проблеми законодавчого регулювання процедури судового оскарження в адміністративно-деліктній сфері (2013)
Муза О. - Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів, не наділених владними повноваженнями (2013)
Ткач Г. - Принципи службової діяльності у новому Законі України "Про державну службу" (2013)
Даниленко Б. - Створення екологічних коридорів в Україні: земельно-правовий аспект (2013)
Татьков В. - Конституційне та законодавче підґрунтя для застосування принципу спеціалізації як критерію у розмежуванні судових юрисдикцій (2013)
Овчаренко О. - Проблеми запобігання незаконному втручанню в діяльність судових органів України (2013)
Колос М. - Старозавітні передумови формування кримінального права християнської цивілізації (2013)
Шевчук В. - Принципи формування тактичних операцій: теорія та методологія дослідження (2013)
Мошак Г. - Системи юстиції і міліції України під впливом Євро-2012 (2013)
Коваль О. - Звернення стягнення на житло на підставі виконавчого напису нотаріуса: прогалини законодавства та шляхи їх виправлення (2013)
Прокоп’єв Р. - Підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки: проблеми правового регулювання (2013)
Соляр С. - Громадянське суспільство: загальнотеоретичні підходи до визначення (2013)
Філатова Н. - Поняття та ознаки саморегулівних організацій (2013)
Вільям Еліот Батлер — іноземний член Національної академії правових наук України (2013)
Актуальне дослідження кооперативного законодавства Росіїй держав ЄС (А. Статівка, В. Уркевич) (2013)
Звіт Національної академії правових наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2012 рік (2013)
Мамутов В. К. (2013)
Борисов В. І. (2013)
Дрьомін В. М. (2013)
Нагребельний В. П. (2013)
Прилипко С. М (2013)
Балджи М. Д. - Інноваційні підходи до формування стратегій розвитку соціо-еколого-економічних систем (2013)
Бойко О. С. - Концептуальні аспекти модернізації промислових підприємств (2013)
Даниліна С. О. - Концентрація виробництва та капіталу в Україні (2013)
Данько Т. В. - Концептуальна модель управління маркетингом на високо-технологічному підприємстві (2013)
Долина І. В. - Аналіз впровадження технологічних інновацій в сучасних умовах інноваційного розвитку економіки України (2013)
Доценко С. І. - Архітектоніка функціональної системи як елемент організації діяльності в загальній теорії підприємства (2013)
Дунська А. Р. - Індикатори оцінки інноваційного потенціалу розвитку промислового підприємства в умовах світового ринку (2013)
Філіппова Л. Л. - Електронна комерція: за і проти (2013)
Григорская Н. М. - Механизмы и инструменты управления экономической устойчивостью предприятий машиностроения (2013)
Колосок В. М. - Функціонування фінансово–економічних механізмів вітчизняних підприємств в умовах інтеграційних процесів, Ходова Я. О. (2013)
Копішинська К. О. - Структура та контурність функціонування інноваційної системи підприємства (2013)
Козлова А. І. - Рівні інтернаціоналізації інноваційного розвитку в системі інтенсифікації міжнародної діяльності (2013)
Линник О. І. - Вплив зовнішніх та внутрішніх загроз на формування системи економічної безпеки підприємсва, Артеменко Н. В. (2013)
Михальченко Г. Г. - Теоретичні аспекти системи соціального захисту як складової розвитку населення України, Грищенко Ю. О. (2013)
Момот В. Е. - Роль интеллектуальной собственности в обеспечении конкурентных преимуществ создаваемой уникальной новой техники, Воротников В. А. (2013)
Олешко А. А. - Шляхи активізації інноваційного чинника циклічного економічного розвитку (2013)
Погорецький П. П. - Проблеми комерціалізації наукових розробок та інноваційної діяльності в Україні, Нищик Р. А., Фесенко О. М. (2013)
Шостак Л. Б. - Государственная инновационно-инвестиционная политика в условиях ограниченных финансов (2013)
Шульгина Т. С. - Необходимость учета влияние составляющих профессиональной нагрузки управленческого персонала взависимости от уровня управления (2013)
Шипуліна Ю. С. - Підходи до оптимізації структури інструментів і методів формування та розвитку інноваційної культури підприємства (2013)
Скворчевський О. Є. - Множинна регресія обсягів науково-технічних розробок від фінансування з державного бюджету та власних коштів підприємств (2013)
Акулинин А. А. - Методология анализа и разработка инструментов оценки контрагентов предприятия, Блохин С. Н., Плескач Б. В., Косенко А. В. (2013)
Седнев В. В. - Научные и судебно-экспертные исследования (2013)
Вознюк А. А. - Озброєність банди: кримінально-правові та криміналістичні проблеми, Арешонков В. В. (2013)
Косміна Н. М. - Спеціальні знання обізнаних осіб під час розслідування незаконного обігу наркотиків та їх структура (2013)
Панькевич В. М. - Кримінально-правові та криміналістичні аспекти спонукання неповнолітніх до застосування допінгу, Біліченко Н. С. (2013)
Борідько О. А - Злочинна діяльність у криміналістичній науці: визначення та колізії, Оржинська Е. І. (2013)
Чаплинська Ю. А. - Слідчий експеримент (організаційний аспект) (2013)
Сокиран М. Ф. - Слідчий-криміналіст як учасник досудового розслідування (2013)
Смерницький Д. В. - Адміністративно-правове регулювання проведення наукової і науково-технічної експертизи в системі МВС України (2013)
Дроздов А. В. - Развитие правовых взглядов на понятие и содержание криминалистического обеспечения расследования преступлений (2013)
Іванюк Р. В. - Сучасна класифікація висновків експерта: криміналістичний і кримінально-процесуальний аспект, Юрчишин В. Д. (2013)
Брисковська О. М. - Тактика проведення слідчого огляду під час розслідування злочинів, пов’язаних зі знищенням, підробкою або заміною номерів, вузлів та агрегатів транспортного засобу, Осауленко О. А. (2013)
Баулін О. В. - Використання науково-технічних засобів під час досудового розслідування, Ляш А. О. (2013)
Калюга К. В. - Татуювання як криміналістична ознака особи злочинця (2013)
Лускатов О. В. - Використання окремих нетрадиційних засобів для отримання криміналістично значущої інформації 101-107, Лускатова Т. О. (2013)
Форотинський С. Л. - Перспективи використання та можливості впровадження в Україні додаткового маркування транспортних засобів методом "ДатаДот" з метою протидії незаконному заволодінню транспортними засобами (2013)
Михайленко В. С. - Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок, Єфімов М. М. (2013)
Кринична Е. В. - Особливості огляду місця події за фактами розкрадання вантажів на залізничному транспорті (2013)
Тимошенко А. И. - Проблемные вопросы исследования подростковой преступности (2013)
Пиняга Р. О. - Призначення судових експертиз під час розслідування злочинів, пов’язаних із заняттям гральним бізнесом (2013)
Федосєєв М. А. - Проведення комплексного дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують, під час розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним переміщенням автотранспорту через митний кордон України (2013)
Скрипко Г. О. - Ідентифікація поліефірних волокон за ознаками, встановленими методом ІЧ-спектроскопії, Приступа В. В. (2013)
Кахановский Ф. Н. - Гамма-оксимасляная кислота и ее прекурсоры: обнаружение и количественное определение физико-химическими методами, Москаленко В. С., Посильский О. А., Шалыга Н. В. (2013)
Пащенко В. И. - О возможности использования кинематических параметров осколочного поля ручной гранаты Ф-1 для проведения судебной взрывотехнической экспертизы, Сидоренко Ю. М. (2013)
Біленчук П. Д. - Деякі методи дослідження підроблених електронних фотозображень, Терешкевич А. І., Джей С. М. (2013)
Шпирин Е. Л. - Признаки, характеризующие большие переходные сопротивления контактных узлов электрических сетей после пожара (2013)
Гайдук А. Г. - Використання револьверів, призначених для відстрілу патронів Флобера (2013)
Перченко А. И. - Некоторые вопросы проведения экономических экспертиз и исследований, связанных с деятельностью садово-огороднических товариществ, Григорусь Л. Н., Чернов П. Л. (2013)
Бивалін С. Г. - Параметри гальмівної динаміки сучасних транспортних засобів в експертній практиці, Поляков М. І. (2013)
Буцкий К. Н. - Возможность качественной идентификации ароматических альдегидов методом тонкослойной хроматографии (2013)
Синькевич И. А. - Использование люминесцентной микроскопии в экспертном исследовании текстильных волокон, Ивашкевич А. А., Малинников А. З., Ахрамович И. П. (2013)
Бахин В. П. - "Р. С. Белкин был просто обыкновенным, нормальным гением" (О. Я. Баев) (2013)
Чисніков В. М. - Альфонс Бертільйон — основоположник "наукової поліції" (до 160-річчя з дня народження) (2013)
Клименко Н. І. - Корисні наукові видання з криміналістичної методики, Цимбал П. В. (2013)
Будзієвський М. Ю. - Історичний аналіз виникнення криміналістичного документознавства (2013)
Тальянчук Л. С. - Закордонний паспорт у системі документів, що посвідчують особу під час перетину державного кордону України (2013)
Березянко Т. В. - Проблеми кадрового менджменту національного корпоративного сектору (2013)
Бояринова К. О. - Інноваційність функціонування підприємства в теоріях організації (2013)
Гераськова О. О. - Роль університетів в інноваційному розвитку та трансфері технологій, Войтко С. В. (2013)
Горбачук В. М. - Галузеве програмування з ендогенними цінами (2013)
Дячек В. В. - Науково-теоретична актуальність індикативного державного управління сучасною економікою (2013)
Джеджула В. В. - Особливості впровадження та реалізації організаційно-економічного механізму підвищення енергоефективності промислових підприємств (2013)
Євтушенко Г. В. - Модель державного управління марочним капіталом (2013)
Ільїна М. В. - Управління та соціальне партнерство у сфері туристично-рекреаційної діяльності (2013)
Ілюченко І. І. - Напрямки впровадження в Україні зарубіжного досвіду неперервної освіти (2013)
Карлова О. А. - Системне управління та пропорційний розвиток інфраструктури міст України (2013)
Кулінічев П. К. - Оцінка факторів впливу на конкурентну позицію підприємства (2013)
Македон В. В. - Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: теорія та методологія, Рубець Д. С. (2013)
Мамаєва Г. С. - Методичний інструментарій обґрунтування базової стратегії управління стійким розвитком торговельного підприємства (2013)
Охріменко О. О. - Організація виробничо-інноваційної діяльності: західна ідеологія та українські реалії (2013)
Селезньова К. В. - Обгрунтування факторів впливу на розвиток експортного потенціалу машинобудівного підприємства (2013)
Шаповаленко К. С. - Методика комунікаційної підтримки бренду, Агаєв В. (2013)
Шаша И. К. - Разработка модели управления себестоимостью транспортной продукции, Шаша Л. И. (2013)
Шевченко Т. П. - Суб’єкти, об’єкти та особливості корпоративної соціальної відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності (2013)
Склярук Н. І. - Державне регулювання соціально-економічного розвитку малих міст України (2013)
Сментина Н. В. - Складові процесу стратегічного планування на мезорівні (на прикладі м. Одеса) (2013)
Столярук Х. С. - Модель формування конкурентоспроможності фахівця (2013)
Савченко О. И. - Развитие механизмов трансфера знаний в инновационной экономике, Нестеренко Р. А. , Остапчук В. В. (2013)
Крючкова І. В. - Деструктивні зміни в розподілі валового наявного доходу та напрями державної політики щодо їхнього подолання (2013)
Башко В. Й. - Ефективність справляння рентних платежів в Україні (2013)
Шпенюк О. Є. - Управління державним боргом в умовах посилення зовнішніх ризиків (2013)
Федоренко А. В. - Оподаткування операцій із цінними паперами та деривативами, що мають ознаки фіктивності: проблеми і шляхи розв’язання (2013)
Запатріна І. В. - Економіко-правові аспекти механізму розпорядження об’єктами централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення (2013)
Венгер В. В. - Конкуренція та конкуренти на регіональних ринках чорних металів, Точилін В. О. (2013)
Шлапак О. В. - Розвиток і можливості захисту вітчизняного м’ясного скотарства в умовах СОТ (2013)
Корнівська В. О. - Інверсійний характер єдності європейського монетарного простору (2013)
Модернізаційні процеси та трансформація цінностей (матеріали засідання круглого столу "Ціннісні аспекти модернізаційних процесів сучасного соціуму") (2013)
Пам’яті Владислава Велфе (2013)
Покришка Д. С. - Методологія оцінки технологічного потенціалу структурної трансформації національної економіки, Тищук Т. А. (2013)
Шумська С. С. - Реальний ефективний курс гривні: оцінка конкурентних переваг українських товарів і прогноз на 2013–2014 рр., Білоцерківець О. Г. (2013)
Бублик Є. О. - Обмеження готівкових розрахунків в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Богдан І. В. - Переваги та ризики участі іноземних інвесторів у проектах публічно-приватного партнерства (2013)
Вдовиченко А. М. - Циклічність фіскальної та монетарної політики в Україні (2013)
Федулова Л. І. - Знаннєвий ресурс та якість життя регіонів України (2013)
Крисанов Д. Ф. - Інноваційний потенціал переробно-харчових підприємств: оцінювання та реалізація, Водянка Л. Д. (2013)
Попова О. Л. - Комплексне житлове будівництво у селі як складова сільського розвитку (2013)
Дячук О. А. - Прогнозування та оцінка викидів парникових газів прямої дії з використанням моделі "Times-Україна" (2013)
Черкас Н. І. - Вплив обмінного курсу та імпорту на динаміку структури експорту України (2013)
Гук Л. П. - ІТ-зайнятість як інноваційний сегмент ринку праці (2013)
Лагутін В. Д. - Вплив інтеграційних процесів на розвиток ринків реального сектора України (рецензія на монографію "Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ") (2013)
Зубкова А. Б. - Використання феномену Euro 2012 для просування брендів в українському медіапросторі (2013)
Пархоменко Н. М. - Формування та оцінка конкурентоспроможності регіонів України (2013)
Косенко А. В. - Методичні положення по встановленню ціни на ОІВ з використанням модифікованого середньо-вагового методу, Косенко О. П., Зайцев Ю. І. (2013)
Колосок В. М. - Розвиток механізму стратегічного управління промислових підприємств у складі інтегрованих холдингів, Дроботіна К. М. (2013)
Химинець В. В. - Роль Карпатського Єврорегіону в реалізації сталого розвитку Європи (2013)
Євтушенко В. А. - Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники (2013)
Жданова Л. Л. - Технічний прогрес у теорії відтворення суспільного капіталу (2013)
Тарасенко О. Ю. - Формування та використання інноваційного потенціалу в сучасних економічних умовах, Тарасенко Д. Л. (2013)
Савченко О. І. - Необхідність визначення та оцінки клієнтського капіталу як складової інтелектуального капітала (2013)
Нестеренко Р. О. - Дослідження розвитку інноваційної культури, Ющенко С. О. (2013)
Гриньов А. В. - Стратегічне управління в системі маркетинг менеджменту підприємств машинобудівного комплексу (2013)
Федорченко Б. С. - Стан та перспективи розвитку біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств України (2013)
Савченко Е. В. - Особенности формирования мотивационно - компетентностной модели предприятий (2013)
Сотник І. М. - Методичні підходи до оцінки інтегрального ресурсо-соціо-екосистемного ефекту від використання екосистемних послуг, Горобченко Т. В. (2012)
Жулавський А. Ю. - Системний підхід щодо формування екологоорієнтованого управління адміністративною територією, Павленко О. О., Алібекова Ю. Т. (2012)
Петрушенко М. М. - Взаємозв’язок соціального і природного капіталу в контексті дослідження еколого-економічних конфліктів (2012)
Чечель А. О. - Концептуальні основи екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій (2012)
Шевченко Г. М. - Екосистемні послуги озер як об’єкт рекреаційного менеджменту (2012)
Ли Ж. - Анализ подходов экономического стимулирования природоохранной деятельности Китая, Кубатко А. В. (2012)
Мин Ли - Діагностика соціально-економічного розвитку регіону як елемент механізму державного управління (2012)
Мельник Л. Г. - Удосконалення методів мотивації працівників на підприємствах України з урахуванням міжнародного досвіду, Волк О. М., Гайтина Н. М., Рибалка М. В. (2012)
Зайцев О. В. - Факторна характеристика формування податків, Шовкопляс О. А., Галахова О. В. (2012)
Глівенко С. В. - Підходи до аналізу факторів розвитку кар’єри представників топ-менеджменту України, Вишницька О. І., Груша С. М. (2012)
Рябич О. Н. - Формирование механизма ценообразования углеродных кредитов на примере проектов в угольной отрасли (2012)
Костіна О. М. - Методи та моделі діагностики кризового стану підприємства, Майборода О. Є. (2012)
Гончарук К. В. - Місце фонду гарантування вкладів фізичних осіб у системі державного регулювання ринку депозитних послуг (2012)
Кошевець В. В. - Формування понятійно-категоріального апарату системи управління гудвілом підприємства (2012)
Вовк І. П. - Особливості впровадження заходів ресурсозбереження та методика визначення їх ефективності на машинобудівних підприємствах в контексті ресурсономіки (2012)
Байстрюченко Н. О. - Розроблення стратегії розвитку ПАТ "ВНДІАЕН", Гудкова О. В. (2012)
Васильєва Т. А. - Трансакційні витрати як фактор формування ринкової інфраструктури, Боярко І. М. (2012)
Гусєва О. Ю. - Дослідження парадигмальних підходів до управління стратегічними змінами на підприємствах (2012)
Коюда О. П. - Інституційний підхід до формування інноваційних систем на регіональному рівні (2012)
Косцик Р. С. - Етапи процесу комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств (2012)
Стеців С. Р. - Формування елементів системи управління змінами на підприємстві (2012)
Старовойт О. В. - Особливості впровадження франчайзингової системи в Україні (2012)
Слово до читача (2006)
Різун В. В. - Київська школа журналістики: її витоки та вплив на формування української школи журналістики (2006)
Ушеніна М. Ю. - Телеміф і телеправда на матеріалах сучасного телебачення Росії (2006)
Мотора А. В. - Правові основи функціонування громадського мовлення в Україні (2006)
Сугак С. Г. - Розгортання політичного дискурсу в друкованих мас-медіа опозиційного спрямування: мовні маркери маніпулювання громадською думкою (на прикладі видань "Товариш", "Комуніст", "Вечерние вести", "Без цензури" за 2000-2004 рр.) (2006)
Холод О. М. - Специфіка соціокультурних маркерів політичного дискурсу в мас-медіа (на прикладі аналізу публікацій польського журналу "Polityka" та українського журналу "Кореспондент") (2006)
Белецька А. В. - Роль мовної особистості у політичному дискурсі (за підручником Б. Ковача та Т. Розенстайля "Елементи журналістики") (2006)
Іващук А. А. - Вплив ЗМІ на політичну свідомість суспільства (2006)
Кащевцева Ю. В. - Вплив телебачення на формування громадської думки (2006)
Разуваєва О. О. - Громадські ЗМІ як спосіб подолання політичної ангажованості медіа (2006)
Хронюк І. Ю. - Глобалізаційні впливи: роль і місце знання в сучасному інформаційному просторі (2006)
Завгородня Л. В. - Типологія читача як комунікативно-теоретична проблема (2006)
Малінін В. С. - Особливості функціонування вітчизняних медіакорпорацій (2006)
Піскун О. М. - Інформаційний простір Миколаєва (2006)
Капустин В. В. - Моделирование параметров рабочего процесса судового дизеля, Очеретяный В. А. (2012)
Олейников А. М. - Импульсное регулирование скорости асинхронного двигателя в судовом электроприводе, Пронина А. К., Агафонов В. В. (2012)
Агафонцева О. И. - Способ повышения безопасности мореплавания, Канаки Н. Г., Канаки С. Н., Брацюн В. А. (2012)
Бойко П. А. - Особенности технической эксплуатации судов, перевозящих сжиженные природные газы (2012)
Афонін І. Л. - Практичні рекомендації по підготовці морських радіофахівців в питаннях вивчення стандартів системи "Іnmarsat", Агафонцева О. І., Бугайов П. О. (2012)
Радченко О. П. - Перспективы реологического исследования топлива для повышения эффективности процессов топливоиспользования, Борисенко В. Л. (2012)
Владецкий Д. О. - Повышение теплоотдачи забортной воде в погружном теплообменном аппарате замкнутой системы охлаждения СЭУ, Владецкий О. В. (2012)
Головин В. И. - Автоматизация процесса создания программы механической обработки инструмента для извлечения обломанных крепежных элементов из несущих и декоративных конструкций судов (2012)
Родичев Ю. М. - Конструкционная прочность поверхностно дефектных хрупких материалов с учетом технологического и эксплуатационного контактного повреждения, Эскин Э. А., Сорока Е. Б., Евплов Ю. Н., Горалик Е. Т., Веер Ф. А. (2012)
Жиртуева Н. С. - Этико-религиозная толерантность как условие безопасности жизнедеятельности судна (2012)
Афонин И. Л. - Повышение технологичности погрузочно-разгрузочных работ на морском транспорте, Жмур А. А., Лопайко Е. А. (2012)
Берлад Н. В. - Повышение качества электроэнергии в судовых электрических сетях, Крастелёв О. М., Татаренко С. А. (2012)
Кирюхин А. Л. - Виброустойчивость судовых роторных систем, Ажимов В. В. (2012)
Конева С. А. - Построение математической модели процесса управления теплообменом в обмотке электрической машины (2012)
Кузнецов М. С. - Экологическая безопасность на судне – основа жизни моряка, Малышев И. С., Афонин И. Л. (2012)
Кузнецов В. В. - Критерии эффективности компьютерных тренажеров энергетических объектов, Польский Е. В. (2012)
Быковский Ю. М. - Разработка метода оценки параметров распределенного магнитного поля с помощью датчика Холла, Левченко В. В. (2012)
Олейников А. М. - Опыт конструирования автономной вертикально-осевой ветроэлектрической установки малой мощности, Матвеев Ю. В., Солодкий А. В. (2012)
Дегтерев А. Х. - Имитационное моделирование переноса распресненных вод вблизи берега моря, Мордашев В. И. (2012)
Мацкевич А. Р. - Влияние ультразвуковий обработки на некоторые свойства моторного топлива, Радченко О. П. (2012)
Cапига В. В. - Эволюция структур обводненного смазочного материала в клиновидном зазоре радиального подшипника скольжения с индивидуальной системой смазки (2012)
Соломахин П. А. - Оценка надёжности работы подшипников скольжения по критериям износа, Сердобольская В. П. (2012)
Стогний Г. В. - Защита корпусов скоростных судов, экранопланов от электромагнитных излучений (2012)
Стоянов Н. М. - Технико-экономическое обоснование эффективности магнитной обработки котельной воды, Чубун А. Н. (2012)
Баранов Г. Л. - Технологія маршрутизації в зоні відповідальності систем навігації і управління рухом високошвидкісних транспортних засобів, Міронова В. Л., Тарасюк В. І. (2012)
Тихонов И. В. - Развитие системы комплексной электронной навигации "e-Navigation” на мировом флоте в целях обеспечения безопасности судоходства (2012)
Осовский Д. И. - Моделирование струйно-механизированной винтовой насадки по вихревой теории, Шаратов А. С. (2012)
Ярошенко А. А. - Влияние синоптических аномалий профиля скорости звука на распространнение звука в мелком море (2012)
Тупкало С. В. - Методичний підхід до формування системи збалансованих показників оцінки ефективності управління підприємством (2012)
Неменко А. В. - Применение асимптотических методов к задаче прогнозирования усталостной повреждаемости деталей судовых машин, Никитин М. М. (2012)
Ясній В. - Методика і деякі результати дослідження сповільненого деформування і руйнування теплостійкої сталі, Бревус В., Марущак П. (2013)
Силованюк В. - Концентрації напружень y пружному тілі з тонким в’язкопружним включенням, Ревенко А. (2013)
Сяський А. - Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу, Музичук К., Кот В. (2013)
Шопа Т. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною включень довільної конфігурації з пружними прошарками (2013)
Габрусєв Г. - Взаємодія кільцевого штампа із попередньо напруженим ізотропним шаром, що зчіплений із жорсткою основою (2013)
Ожигов Л. - Експлуатаційне зношування трубопроводів другого контуру енергоблоків ВВЕР-1000, Митрофанов А., Крайнюк Є., Бажуков А., Мельник П. (2013)
Валяшек В. - Зсувне пружно-пластичне деформування тіла з прямокутним включенням за умов неповного контакту із середовищем (2013)
Шопа Т. - Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною включень довільної конфігурації з пружними прошарками (2013)
Побережний Л. - Вплив навантажень у процесі укладання на ресурс роботи морських нафтогазопроводів, Пиріг Т., Станецький А., Мойсюк Ю. (2013)
Мельничук М. - Вплив термоциклування на електрофізичні властивості термоелектродних матеріалів залізо-константан і стабільність термопари З-Кн (2013)
Мариненко С. - Дослідження впливу хімічного складу і температури спікання на механічні властивості інструментальних сплавів на основі легованого карбіду титану (2013)
Рудяк Ю. - Фізичне обґрунтування методу дифузного поверхневого розсіювання (2013)
Рогатинський Р. - Оптимізація параметрів гвинтових транспортно-технологічних систем, Гевко І., Рогатинська Л. (2013)
Гавриш А. - Дослідження температур при тонкому абразивному шліфуванні деталей з композитів на основі відходів інструментальних сталей, Киричок П., Роїк Т., Віцюк Ю. (2013)
Гевко І. - Структурний синтез гвинтових сепараторів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням, Дячун А., Рогатинська Л., Клендій В., Лотоцький Р. (2013)
Петрієнко О. - До розрахунку довжини вильоту електрода при механізованому зварюванні сталей у захисних газах (2013)
Диня В. - Особливості розрахунку шліцьових з’єднань механізмів машин односторонньої дії (2013)
Дубчак Н. - Результуюча швидкість процесу контактної взаємодії коренеплодів (2013)
Батигін Ю. - Вимірювання електропровідності в системі з "прозорими" циліндричними джерелами поля, Гнатов А., Барбашова М., Чаплигін Є., Сабокар О. (2013)
Яремчук Ю. - Особливості розроблення програмних засобів реалізації протоколів асиметричного шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей (2013)
Овсяк В. - Загальна модель редактора графічних унітермів, Козелко М. (2013)
Семенюта М. - Циклічні пентагональні розклади графа Кn (2013)
Триснюк В. - Моделювання природно-технічної системи гідроресурсів (2013)
Недашковський М. - Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв’язання систем лінійних алгебричних рівнянь з λ-матрицями, Семчишин Л., Поселюжна В. (2013)
Гембара Н. - Моделювання теплопровідності оболонок з двостороннім багатошаровим покриттям (2013)
Петрик М. - Математичне моделювання концентраційних розподілів багатошарових наноплівок оксидної структури, Василюк М., Бабій Н. (2013)
Шахно С. - Збіжність комбінованого методу Ньютона-Хорд і єдиність розв’язку нелінійних рівнянь (2013)
Окрепкий Б. - Визначення температурного поля в cистемі тіл циліндр – півпростір при неідеальному тепловому контакті через проміжковий шар, Шелестовська М. (2013)
Миськів Я. - Факультет львівської національної академії мистецтв у м. Севастополі: організація та діяльність (2012)
Левицька В. - Художньо-естетичне виховання молоді засобами мистецтва (2012)
Онищенко С. - Симетрія як засіб структурування форми костюму (2012)
Тканко З. - Концептуалізм у сучасній моді: теорія і практика проектування (2012)
Купчик Р. - Засоби використання властивостей води в інтер’єрі, Бондурівська К. (2012)
Будяк В. - Кітч і кемп: спільне й відмінне проявів у моді (2012)
Макарова О. - Макетування як провідний засіб пізнання форм світу та створення їхніх моделей (2012)
Федорук В. - Категорії часу і простору в мистецтві живопису(деякі теоретичні аспекти питання) (2012)
Гудак В. - Композиція як провідна й визначальна дисципліна в процесі формування митця (2012)
Шумська Я. - Зв’язок минулого і сьогодення у мистецтві перформансу (2012)
Бакович О. - Бічні пристінні вівтарі як складові пластичного оформлення інтер’єрів храмів бережанського району (друга пол. XVIII ст.) (2012)
Студницький р. - художній синтез у композиції горного місця церков східної галичини кін. ХІХ – першої третини ХХ ст. (2012)
Одрехівський Р. - Орнаментально-композиційні системи традиційного народного мистецтва у декоративному різьбленні по дереву в інтер’єрах церков у галичині поч. ХХ ст. (2012)
Кравченко О. - Поліптих "чудеса св. Яна з дуклі” у церкві св. Андрія у Львові: проблема атрибутування (2012)
Якимова О. - Образи діячів історії та культури україни в храмовихстінописах східної галичини першої третини хх ст.:мистецькі інтерпретації (2012)
Дещук А. - Яворівська дерев’яна іграшка кін. ХІХ – ХХ ст.:конструктивні особливості та орнаментальні мотиви (2012)
Котляр Є. - Америка vs Європа: еволюція мотивугеральдичного орла в єврейській мистецькій традиції (2012)
Дмитренкo А. - Костюм у контексті українського театру:історико-культурний аспект (2012)
Дядюх-богатько Н. - Традиції етнодизайну в гуцульському зброярстві (2012)
Лупій С. - Українська професійна кераміка першої половини хх ст. (2012)
Титаренко Н. - Харківське обличчя українського аванґарду (2012)
Єфімова А. - Трансформації художніх практик в урбаністичних просторах кін. ХХ – поч. ХХІ ст.:від традиційних форм до актуальних моделей (2012)
Молинь В. - Визначний майстер Марко Мегединюк (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського