Бобир В. О. - Класифікація суднових ергатичних систем (2014)
Ивановская А. В. - Постановка задачи исследований по формированию микроклимата перевозки грузов в судовых трюмах, Богатырева Е. В. (2014)
Воробей В. И. - Алгоритм самообучения классификации радиолокационных сигналов (2014)
Габрук Р. А. - Повышение безопасности и эффективности эксплутации подвижных объектов водного транспорта (2014)
Кучерук С. М. - Синтез оптимальной адаптивной эргатической системы эксплуатации грузового судна (2014)
Ивановский Н. В. - Постановка задачи обеспечения безопасности мореплавания в условиях совместного промысла при траловом лове рыбы, Козаченко Л. Н. (2014)
Масленников А. А. - Явление заверта трала и методы борьбы с ним (2014)
Носовський А. М. - Інваріантні функції опису навігаційних станів просторового руху судна (2014)
Сапига В. В. - Совершенствование методов анализа динамики судовых валопроводов, Кирюхин А. Л., Черпита П. В. (2014)
Топчій С. І. - Сучасні механізми газорозподілу та їх вплив на паливну економічність ДВЗ (2014)
Давыдов В. С. - Пути повышения эффективности обеспечения безопасности плавания крупнотоннажных судов в сложных навигационных условиях, Богомья В. И., Кожухаренко Р. В., Демичев В. В. (2014)
Баранов Г. Л. - Структурний аналіз складних динамічних систем траєкторного управління та безпеки руху об’єктів водного транспорту, Тихонов І. В., Соболевський Г. Г. (2014)
Аверічев І. М. - Заходи із забезпечення рівня економічної безпеки на підприємствах водного транспорту України (2014)
Бабина О. Є. - Формування інструментарію антикризового управління підприємств суднобудівної галузі, Павлова Н. М. (2014)
Байрактар Ю. П. - Поняття соціальної відповідальності підприємств та його еволюція (2014)
Боняр С. М. - Основні причини втрати попиту на портові послуги в Україні, Корнійко Я. Р. (2014)
Вовк О. М. - Теоретичні основи забезпечення ефективності управління інвестиційними ресурсами (2014)
Войченко Т. О. - Фактори та умови підвищення продуктивності підприємства (2014)
Тимощук О. М. - Аналіз внутрішнього водного транспорту України як частки транспортної системи, Горошко К. О. (2014)
Євтушевська О. А. - Проблеми та шляхи вдосконалення існуючих систем організації контролю на підприємствах (2014)
Згурська О. М. - Сутність та значення конкурентоспроможності в системі стратегічного управління агропромисловим підприємством (2014)
Карпенко О. О. - Управління інтелектуальним капіталом підприємства як запорука ефективності його функціонування у учасних умовах, Лизогуб М. С. (2014)
Клюєва В.І. - Інтелектуальний капітал підприємств водного транспорту (2014)
Ковбатюк М. В. - Історія, сучасний стан і перспективи розвитку кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу, Олту І. В. (2014)
Козаков В. Г. - Стратегії промислового маркетингу на ринку дитячих товарів (2014)
Логунова Н .А. - Роль морских портов Украины в развитии отечественного круизного бизнеса (2014)
Мельник Н. О. - Стан та проблеми сучасного суднобудування (2014)
Новикова І. В. - Механізм державної підтримки конкурентоспроможності підприємств телекомунікацій в сучасних умовах (2014)
Петренко О. І. - Теоретичні аспекти обґрунтування вибору та реалізації конкурентних стратегій судноплавних компаній, Горбенко О. І. (2014)
Семенчук Т. Б. - Сучасний інструментарій оцінки ефективності стратегії транспортної компанії (2014)
Ткаченко В. С. - Соціальна відповідальність бізнесу як наслідок державного регулювання економіки (2014)
Карпенко Д. - Складові міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття (2014)
Єфімова З. Є. - Початковий етап навчання вимові при оволодінні іноземною мовою, Коротка Н. В. (2014)
Мясоутов Ш. К. - Развитие творческого мышления у студентов на занятиях по истории (2014)
Колмакова С. І. - Впровадження засад полікультурності в українській освіті (2014)
Давидов В. С. - Пути повышения безопасности эксплуатации портов и судов путем внедрения кодекса ОСПС в мировом торговом флоте, Дереш А. І. (2014)
Жиленков А. А. - Интеллектуальная поддержка принятия решений при оптимальном управлений фильтро-компенсирующими устройствами (2014)
Маригодов В. К. - Экспертная оценка знаний студентов на основе энтропийного критерия, Мозолевская Т. В., Исаева Т. А. (2014)
Сущенко О. А. - Робастная оптимизация систем стабилизации информационно-измерительных устройств морских подвижных объектов (2014)
Гладка І. В. - Планування бюджетів менеджментських груп судноплавних компаній України (2014)
Автори випуску (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Думанский Ю. В. - Ультразвуковой алгоритм исследования органов малого таза у женщин с подозрением на злокачественный процесс яичников, Шкарбун К. Д., Шкарбун Л. И. (2014)
Berezin A. E. - The relationship between serum uric acid level and concentration of proangiogenic mononuclear cells in chronic heart failure patients, Kremzer A. A. (2014)
Хурані І. Ф. - Біохімічні зміни в сироватці крові хворих на доброякісні пухлини грудної залози в залежності від методу оперативного втручання (2014)
Наврузов С. Н. - Экспериментальное обоснование нейтрон-захватной терапии на горизонтальном канале исследовательского атомного реактора ВВР-СМ Института ядерной физики Республики Узбекистан, Каххоров Ж. Н., Ходжаева Н. Х. (2014)
Єщенко Є. В. - Вплив навчання хворих самоконтролю та самодопомозі на прихильність до лікування при хронічній серцевій недостатності (2014)
Ватутин Н. Т. - Эффективность и безопасность буспирона гидрохлорида у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами и хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, Христиченко М. А., Кетинг Е. В. (2014)
Перцева Т. О. - Роль "проблемних" мікроорганізмів інфекцій нижніх дихальних шляхів, Кіреєва Т. В., Штепа О. О. (2014)
Челпан Л. Л. - Возможности и преимущества различных вариантов антибактериальной терапии микробно-воспалительных заболеваний ротоглотки у детей (2014)
Федорчено Р. А. - Зависимость нарушений дыхания от пола, возраста, срока проживания в крупном индустриальном центре с загрязнённым воздухом, Панова Т. И., Бортникова А. К. (2014)
Борисова Т. П. - Хронический гломерулонефрит (гематурическая форма) и сопутствующая хроническая Эпштейн-Барр вирусная инфекция у детей: особенности течения и терапии, Толченникова Е. Н. (2014)
Гладчук В. Є. - Каскадність реакції цитокінових механізмів захисту організму при мікотичних ушкодженнях шкіри (2014)
Романенко К. В. - Патоморфоз шкіри хворих на morphea після вузькосмугової фототерапії (2014)
Осокина О. И. - Динамика клинических характеристик течения шизофрении на ранних стадиях, как показатель эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий (2014)
Бабюк И. А. - Коррекция пароксизмальной тревоги и инсомний у больных паническим расстройством, Арнольдова Т. В., Ивнев Б. Б., Шульц О. Е., Титиевский С. В., Рымарь И. Б. (2014)
Панова Т. И. - Влияние дофаминовой коррекции на влечение к алкоголю и на способность мозга алкоголизированных крыс утилизировать глюкозу, Бортникова А. К. (2014)
Казаков В. Н. - Новая концепция регуляции осмотического гомеостаза (некоторые итоги двадцатилетнего опыта изучения водно-солевого баланса организма), Кузнецов И. Э., Натрус Л. В., Гайдарова Е. В., Вислый А. А., Гончаренко О. Н., Филюшина Е. В. (2014)
Журило И. П. - Роль инфекций TORCH-комплекса в возникновении врожденных пороков желудочно-кишечного тракта. Обзор, Климанский Р. П., Носова И. Н. (2014)
Дубинина В. Г. - Персонализированный подход в выборе таргетной терапии метастатического колоректального рака, Марцинковская Н. В., Кузнецова О. В. (2014)
Шульц О. Е. - Практическое применение сократовского диалога в процессе дианалитического консультирования (2014)
Думанский Ю. В. - Опыт организации обучения студентов практическим врачебным навыкам в центре практической подготовки, Ивнев Б. Б., Первак М. Б., Бутева Л. В., Вакуленко С. И., Дечева Ю. Н., Жадинский А. Н., Журавлева Ю. И., Кузьменко А. Е., Тарасова В. И. (2014)
Казаков В. Н. - Экзамен для стоматологов – аргументы "за", Ивнев Б. Б., Панова Т. И., Андреева В. Ф., Коноплянко В. А., Бортникова А. К. (2014)
Прохоров Є. В. - Роль алгоритмічного підходу в навчанні клінічному мисленні студентів на кафедрі педіатрії в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу, Челпан Л. Л., Островський І. М, Воробйова О. В. (2014)
Лобас В. М. - К вопросу об оптимизации офтальмологической помощи взрослому населению Украины, Слабкий Г. А., Збитнева С. В. (2014)
Мухин В. Н. - Елизавета Евстафьевна Федосова: к 90-летию со дня рождения (2014)
Титул, зміст (2014)
Петрушенко В. В. - Місце термінової ендоскопічної папілосфінктеротомії у комплексному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень, Пашинський Я. М., Собко В. С., Ходаківський С. В. (2014)
Дробков О. Л. - Прогностичне значення циклічних нуклеотидів в оцінці функціонального стану печінки хворих на гострий холецистит, Давидов Д. М., Кадочников В.С., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2014)
Паньків К. М. - Інтервенційна ендоскопія в лікуванні постхолецистектомічного синдрому, Пашинський Я. М. (2014)
Борота А. В. - Критерии эффективности электрической сварки мягких тканей в гемостазе при лапароскопических операциях, Гринцов А. Г., Совпель О. В., Шаповалова Ю. А. (2014)
Герич І. Д. - Анатомо-топографічні обставини, як чинник ризику інтраопераційних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії, Огурцов О. В., Федоров В. Ю., Семань Т. Е. (2014)
Гур'єв С. О. - Віл-позитивні постраждалі з політравмою: діагностика інфекційних ускладнень, Соловйов О. С., Танасієнко П. В. (2014)
Тамм Т. И. - Пути профилактики гнойных осложнений у больных раком ободочной кишки, Захарчук А. П., Непомнящий В. В., Крамаренко К. А., Дворник И. А. (2014)
Шевченко В. Г. - Эффективность эндолапароскопического лечения псевдокист поджелудочной железы по результатам отдаленного периода, Запорожченко Б. С., Горбунов А. А., Муравьев П. Т., Зубков О. Б. (2014)
Годлевський А. І. - Сучасні аспекти післяопераційного знеболення хворих з обтураційною жовтяницею непухлинної етіології, Саволюк С. І. (2014)
Годлевський А. І. - Оптимізація лікувально-діагностичних та тактичних принципів курації гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих з цукровим діабетом, Саволюк С. І., Томашевський Я. В. (2014)
Петрушенко В. В. - Аргоноплазмова коагуляція у лікуванні кіст печінки, Стойка В. І. (2014)
Андрющенко В. П. - Кредитно-модульний принцип викладання дисципліни "загальна хірургія": шляхи оптимізації в світлі досвіду роботи кафедри, Куновський В. В. (2014)
Борота А. В. - Студенческий научный кружок: проблемы организации и перспективы развития в условиях кредитно-модульной системы, Кухто А. П., Герасименко Е. А., Базиян-Кухто Н. К., Мендзяк Р. М., Кондратенко А. П. (2014)
Булат Л. М. - Інтерактивні технології навчання та формування клінічного мислення у студентів молодших курсів медичного вишу, Лисунець О. В., Дідик Н. В., Шінкарук-Диковицька М. М. (2014)
Задорожний В. В. - Сучасні аспекти викладання дисципліни "Загальна хірургія" за кредитно-модульною системою, Мунтян С. О., Баранник С. І., Лященко П. В. (2014)
Каніковський О. Е. - Методика використання тестових завдань у навчальному процесі, Сандер С. В., Бабійчук Ю. В., Павлик І. В., Жупанов О. А. (2014)
Кришень В. П. - Особливості викладання курсу "перша долікарська допомога" на кафедрі загальної хірургії іноземним студентам, що навчаються за фахом "фармація", Гузенко Б. В., Нор Н. М. (2014)
Кулигіна В. М. - Застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання на заняттях терапевтичної стоматології у студентів медичного вузу, Гаджула Н. Г. (2014)
Лупальцов В. І. - Рефлексивний підхід при модульному навчанні хірургії студентів медичних вузів, Ворощук Р. С., Ягнюк А. І., Дехтярук І. А. (2014)
Петренко Д. Г. - Интегральная оценка ультразвукового исследования в диагностике и хирургическом лечении вентральных грыж, Сипливый В. А., Петренко Г. Д., Гузь А. Г., Петюнин А. Г., Менкус Б. В. (2014)
Сандер С. В. - Оцінка перспективи збереження стопи при передгангренозному стані і гангрені пальців (2014)
Філіп С. С. - Case-study метод при викладанні загальної хірургії, Скрипинець Ю. П., Шимон В. М., Сливка Р. М. (2014)
Борота А. В. - Особенности преподавания общей хирургии на английском языке студентам международного факультета, Герасименко Е. А., Борота А. А. (2014)
Форманчук Т. В. - Створення та використання лапароскопічного тренажера для покращення практичних навиків з хірургії (2014)
Герич І. Д. - Модифікація проби Мінора як тесту оцінки спроможності локальної антиінфекційної резистентності шкіри, Фусс Ю. О. (2014)
Бондарев Р. В. - Особенности лапароскопического адгезиолизиса в нижнем этаже брюшной полости, Орехов А. А. (2014)
Василюк С. М. - Особливості технічного виконання лапароскопічної апендектомії, Гудивок В. І., Біцька І. В., Осадець В. С., Лаб'як І. Р., Дмитрук О. М., Іванина В. В., Павлюк Н. М. (2014)
Дробков О. Л. - Підвищення ефективності навчання на кафедрі загальної хірургії в умовах кредитно-модульної системи, Давидов Д. М., Кадочников В. С., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2014)
Петрушенко В. В. - Оптимізація ендоскопічних втручань у разі "проблемної" локалізації об'єкту маніпуляції, Гребенюк Д. І. (2014)
Лупальцов В. И. - Выбор метода хирургической коррекции механической желтухи, осложненной холангитом, Котовщиков М. С. (2014)
Запорожченко Б. С. - Новая лифтинговая система в лапароскопической хирургии острого холецистита у лиц с высоким индексом полиморбидности, Колодий В. В., Бородаев И. Е., Муравьев П. Т., Зубков О. Б. (2014)
Дробков О. Л. - Викладання загальної хірургії у англомовних студентів в умовах кредитно-модульної системи, Давидов Д. М., Кадочніков В. С., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2014)
Годлевський А. І. - Ефективність закритих та відкритих методів повторних санацій черевної порожнини у хворих з загальним гнійним перитонітом, Саволюк С. І., Вовчук І. М, Гудзь М. А. (2014)
Форманчук А. М. - Дослідження антимікробних властивостей шовних матеріалів, оброблених розчинами декаметоксину та димексиду, Ковальчук В. П., Жученко О. П., Форманчук Т. В. (2014)
Гуцол Л. П. - Оцінка ефективності класичної гомеопатії за результатами ретроспективного аналізу амбулаторних карт пацієнтів гомеопатичного центру імені Дем'яна Попова (м. Київ), Попов Д. В., Гуцол К. М. (2014)
Кравченко Н. В. - Атестація тренерів і фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації для інвалідів: правові принципи, Яремчук П. В., Довбиш В. А. (2014)
Петрушенко В. В. - Аналіз роботи ендоскопічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова за 2011-2013 роки, Коваль В. М., Дорожинський Ю. А., Радьога Я. В. (2014)
Афанасюк О. І. - Патогенетичні особливості розвитку серцевої недостатності при стабільній стенокардії з коморбідним цукровим діабетом типу 2 (2014)
Богомаз О. В. - Сучасні уявлення про нейрофізіологічні механізми організації локомоції (2014)
Дзісь Н. П. - Роль центральної та вегетативної нервової системи в забезпеченні репродуктивної функції жінки (2014)
Йолтухівський М. М. - Шляхи попередження нефротоксичності цисплатину (2014)
Маєвський О. Є. - Запальні захворювання органів малого таза (ззомт). Етіологічні чинники, критерії діагностики, методи лікування та профілактики (2014)
Трофімов М. В. - Використання метиленового синього в лікуванні гастродуоденальних кровотеч виразкового генезу, Кришень В. П. (2014)
Яремчук Л. В. - Істміко-цервікальна недостатність шийки макти, як причина невиношування: сучасний погляд на етіологію, діагностику та лікування (огляд літератури) (2014)
Кланца О. П. - Микола Іванович Пирогов і формування вітчизняної системи вищої медичної освіти в першій половині xix століття. Повідомлення 2. Від другого університетського статуту (1835 р.) до середини 40-х рр. XІХ ст. (2014)
Іван Ілліч Міщук (До 90-річчя від дня народження) (2014)
Саволюк С. І. - Обличчя кафедри факультетської хірургії. Історичний нарис до 80-річчя створення кафедри.Частина 1: керівники факультетської хірургічної клініки (2014)
Саволюк С. І. - Обличчя кафедри факультетської хірургії. Історичний нарис до 80-річчя створення кафедри.Частина 2: ректори ВНМУ та ВНМЗ, завучі кафедри факультетської хірургії (2014)
Bryzhan I. A. - Attaining sustainability of industrial production based on environment focused innovations, Lepa R. M. (2014)
Копилюк О. І. - Фінансово-економічна криза та її вплив на формування регіональної політики розвитку банківської системи України (2014)
Мадих А. А. - Моделювання перспективного планування бюджету промислового міста (на прикладі м. Донецька), Мазур Ю. О., Охтень О. О. (2014)
Ткаченко А. М. - Стратегія екологічно спрямованого інноваційного розвитку хімічної галузі, Вакуліч А. М. (2014)
Глущенко А. Н. - Особенности развития металлургии в Украине и странах – ведущих мировых производителях стали: сравнительный анализ (2014)
Болотская Д. В. - Опыт формирования систем пенсионного обеспечения в развивающихся странах мира (2014)
Вишневский А. С. - Социальная ориентация производства: роль в процессе социализации экономики Украины и направления её структурных изменений (2014)
Вступительное слово научных редакторов к материалам ежегодного аналитического доклада "Промышленность и промышленная политика Украины 2013: актуальные тренды, вызовы, возможности" (2014)
Промышленность и промышленная политика Украины 2013: актуальные тренды, вызовы, возможности: научно-аналитический доклад НАН Украины. Часть 1 (2014)
Аннотації (2014)
Аннотации (2014)
Abstracts (2014)
References (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сведения об авторах (2014)
Authors information (2014)
Колісніченко Н. - Формування та розвиток людських ресурсів: висвітлення проблематики у зарубіжній літературі (2014)
Романенко Є. - Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності державного управління та їх комунікативні функції (2014)
Червякова О. - Формування нормативно-правового поля трансформації державного управління в умовах суспільних змін в Україні (2014)
Карпенко О. - Роль анкетування в процесі оцінки порталів державно-управлінських послуг (2014)
Козуліна С. - Сучасні проблеми та основні шляхи вдосконалення правового статусу органів міністерства юстиції України (2014)
Котуков О. - Інституціоналізація діяльності політичних коаліцій на регіональному рівні (2014)
Кривогуз Г. - Пропозиції щодо змісту роботи заступника командира механізованого (танкового) батальйону з матеріально-технічного забезпечення під час підготовки і в ході бойових та інших дій (2014)
Літвак А. - Розвиток підприємництва в охороні здоров’я (2014)
Никитюк Г. - Протидія інформаційній агресії як умова формування національної ідентичності в сучасній Україні (2014)
Ростіянов Б. - Державне управління освітою для дорослих: вітчизняний досвід новітньої історії (2014)
Сивак Т. - Консолідація дійових осіб публічної політики в процесі реалізації соціального проекту (2014)
Стадник М. - Громадянське суспільство як суб’єкт публічної політики (2014)
Юрченко О. - Правовий механізм регулювання цін у системі державного управління (2014)
Толкованов В. - Реалізація реформ місцевого самоврядування в європейських країнах: досвід для України (2014)
Пашкова М. - Адміністративна етика в органах виконавчої влади: результати експертного опитування державних службовців (2014)
Титул, зміст (2008)
Дутчак М. - Створення умов для розвитку плавання – пріоритетне завдання реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту (2008)
Соколова Н. - Профилактика соматических заболеваний у спортсменов, занимающихся плаванием, Криволап Н., Подплетняя А., Луковская О. (2008)
Фетісова В. - Методичні особливості фізичної реабілітації висококваліфікованих плавців після гострих респіраторних захворювань, Клапчук В. (2008)
Шульга Л. - Побудова мікроциклів у тренуванні кваліфікованих спортсменок-плавців (2008)
Чаплінський М. - Ефективність використання підтримуючих засобів при початковому навчанні плаванню дітей шкільного віку, Сидорко О., Островський М., Лисих О. (2008)
Дукач Л. - Особенности заболеваемости спортсменов водных видов спорта, Пасичная Е., Сидоренко Е., Кузенко О. (2008)
Луковська О. - Функціональний стан системи кровообігу інвалідів-плавців з патологією нервової системи (2008)
Микитчик О. - Особистісна тривожність стрибунів у воду 5-6 років (2008)
Курко Я. - Вплив погоди на рівень фізичного стану плавців, Федчишин О. (2008)
Колісник В. - Динаміка показників функціонального резерву серця та фізичної роботоспроможності у юних плавців 7-9 років з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату (2008)
Курко Я. - Психологічні показники плавців за різних погодних умов (2008)
Політько О. - Шляхи вдосконалення змагальної діяльності в сучасному спортивному плаванні, Пилипко О. (2008)
Лашко В. - Кафедра плавання – учора, сьогодні, завтра, Астахов В., Ковров Я. (2008)
Підсумки міжнародної науково-практичної конференції "Україна – плавання 2020" (2008)
Возняк О. Т. - Повітророзподільник із взаємодією зустрічних неспіввісних плоских струмин в приміщеннях ювелірного заводу, Миронюк Х. В., Сухолова І. Є. (2008)
Довгалюк В. Б. - Розрахункова модель неізотермічної струмини, що настилається на опуклу циліндричну поверхню, Мілейковський В. О. (2008)
Лабай В.Й. - Вплив різниць температур перегрівання у випарнику і переохолодження у конденсаторі на ексергетичний ККД split-кондиціонерів (2008)
Малкін Е. С. - Установки для обробки води в електричних і магнітних полях. Методи розрахунку, Фурат І. Е., Приймак О. В., Твердохліб О. С. (2008)
Малкін Е. С. - Експериментальні дослідження теплообміну горизонтального циліндричного нагрівача в опалювальному конвекторі з термогравітаційною конвекцією, Вишегородська О. О., Скляренко О. М., Вишегородська Я. В. (2008)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплообмінних процесів в біогазових установках, Анохіна К. В. (2008)
Мамедов Н. Я. - Математическая модель стохастического прогнозирования расхода тепловой энергии для зданий (2008)
Мороз П. М. - Дослідження режимів експлуатації енергоефективної системи теплопостачання будинку, Степанов М. В. (2008)
Росковшенко Ю. К. - Вимірювання та автоматичне регулювання теплового потоку в системах водяного опалення приміщень, Степанов М. В., Дудніков А. П., Штиленко В. П. (2008)
Редько А. А. - Методика розрахунку характеристик геотермальних теплонасосних установок, Харлампіді Д. Х. (2008)
Пісарєв В. Є. - Схема сумісної роботи холодильноабсорбційної машини з когенераційною установкою, Степанов М. В. (2008)
Возняк О. Т. - Ефективність роботи цілорічних геліосистем при дискретній орієнтації сонячних колекторів, Дацько О. С., Шаповал С. П. (2008)
Константинівський Б. Я. - Трубофільтри на основі нових вяжучих речовин і гравійно-пісчаних сумішей, Гузій С. Г. (2008)
Бондарчук О. В. - Оптимізація конфігурації проектів розвитку проектно-орієнтованих організацій, Тесля Н. Ю. (2008)
Видатні вчені, педагоги (2008)
Анотації (2008)
Вихідні дані (2008)
Титул, зміст (2014)
Вельчинская Е. В. - Новые преформированные пиримидины: их синтез и биологическая активность (2014)
Федюк Р. С. - Наружные железобетонные стены с несъемной опалубкой в условиях юга Дальнего Востока России, Тимохин А. М., Муталибов З. А. (2014)
Георгієва М. Д. - Розвиток аграрної науки болгарії у 1959-1969 рр. (2014)
Белецкая Е. А. - Брендирование объектов селького туризма в прохоровском районе (на примере Белгородской области), Мешков В. А., Товолжанская Н. В. (2014)
Крисак А. І. - Проблеми нормативного забезпечення регулювання земельних відносин (2014)
Левченко Е. А. - Нужен ли России налог на роскошь, Саркисян А. Г., Синицына В. А. (2014)
Логвінова О. П. - Особливості застосування статистичних методів при обґрунтуванні господарських рішень (2014)
Любенкова Е. П. - Государственное регулирование рынка труда и занятости населения в ставропольском крае, Любенкова А. С. (2014)
Прокудина О. А. - Исследование понятийно-терминологического аппарата дифиниций "продвижение" и "коммуникации", Малахова Н. Л. (2014)
Смирнов А. Л. - Как оценивать инновационные и венчурные проекты? (2014)
Шипицын А. В. - Оценка и повышение кредитоспособности предприятия в соответствии с методикой readyratios (2014)
Акулова Н. Ю. - Художній психологізм і засоби характеротворення в малій прозі в. Підмогильного, Дацева А. В. (2014)
Василишина Н. Д. - Ідейно-естетична концепція пригодницьких романів г.Р. Хаггарда (2014)
Випасняк Г. О. - Амбівалентність святості у романі М. де Унамуно "Тітка Тула" та повісті "Святий Мануель Добрий, мученик" (2014)
Сазанович Л. В. - Американские народные традиции в контексте мирового фольклора (2014)
Борисова А. М. - Напрямки та перспективи вдосконалення інформаційних банківських правовідносин (2014)
Коптелов А. О. - Политическая полиция российской империи 1825-1880-х гг. в немецкой историографии xix-хх вв. (2014)
Нечаева О. П. - Компетенция субъектов российской федерации по предоставлению жилья детям сиротам по договору найма специализированного жилого помещения, Кукина Т. Е. (2014)
Гончарова О. А. - Структура інноваційної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови (2014)
Некрут Т. В. - Психодинамический подход к проблеме психокоррекции лиц с ограниченными возможностями здоровья (2014)
Ніжегородцев В. О. - Аналіз ефективності формування методичних компетентностей майбутніх учителів фізики (2014)
Павлюк Р. О. - Інформаційні засоби комунікації у віртуально-навчальному педагогічному середовищі (2014)
Перевознюк Т. О. - Концептуальний аналіз проблеми корекції агресивної поведінки (2014)
Повалій Л. В. - Співпраця школи і сім‘ї з проблеми формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2014)
Прокофьева М. Ю. - Проектирование системы самостоятельной работы студентов в процессе профессиональной подготовки к обучению младших школьников на принципах дифференцированного подхода (2014)
Прохоренко Л. І. - Психологічні особливості прояву самооцінки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2014)
Сердюк М. В. - Методичні позиції навчання орфографії у процесі роботи над зв’язними висловлюваннями учнів молодшого шкільного віку (2014)
Цибуляк Н. Ю. - Особливості психодіагностичного дослідження спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2014)
Чернуха Н. М. - Основні тенденції розвитку полікультурного виховання в сучасному світі, Бахов І. С. (2014)
Аденинская Е. Е. - Медико-социальная эффективность модели медицинского наблюдения за работниками, занятыми в условиях шума, Горблянский Ю. Ю. (2014)
Бакун О. В. - Зміни імунологічних показників у жінок з безпліддям трубного походження під впливом плазмаферезу (2014)
Братішко Ю. С. - Дослідження сутності та рівнів соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу (2014)
Василевский В. П. - Хирургическое лечение мультифокального атеро-склероза с использованием гибридных технологий, Жук А. В., Бублевич Н. В., Смольский А. В. (2014)
Заболотная И. И. - Микротвердость твердых тканей зубов с клиновидным дефектом в зависимости от глубины микротрещин эмали (2014)
Любезнова О. Н. - Проблема хронического лайм-боррелиоза в эндемичном регионе россии (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Механізми та роль апоптозу при опіках (огляд літератури), Іщейкіна Л. К., Басараб Я. О. (2014)
Петрушанко Т. А. - Динамика бактериальной обсеменности десневой борозды при лечении катарального гингивита у лиц молодого возраста, Череда В. В., Лобань Г. А. (2014)
Півнєва Т. І. - Динаміка вивчення вітамінної забезпеченості організму, Півнєв Б. А. (2014)
Рещиков В. А. - Особенности вегетативной регуляции детей дошкольного возраста, как показателя готовности ребенка к школьному обучению, Осычнюк Л. М. (2014)
Семеняк А. В. - Вплив мікоплазм hominis та уреаплазм urealyticum на стан загальної імунної системи, Пушкашу А. В., Симовонюк М. В. (2014)
Тарнавська С. І. - Особливості перебігу атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей залежно від типу ацетилювання (2014)
Тіманюк І. В. - Сучасні вимоги до професіоналу в сфері інтелектуальної власності, Тіманюк В. М. (2014)
Юрценюк О. С. - Особливості лікування психотичних психічних розладів у жінок – трудових мігрантів (2014)
Архипова Е. А. - Использование техник и методик управления временем в работе рекрутера, Суховий Е. С. (2014)
Кушнір Ю. В. - Соціологічний підхід у питаннях міжетнічного сприйняття (2014)
Дубняк М. О. - Політико-соціальні обставини практичної реалізації концепції відповідального корпоративного громадянства (2014)
Передмова (2013)
Залізняк Л. Л. - Дослідження стоянки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році, Хоптинець І. М., Вєтров Д. О. (2013)
Кухарчук Ю. В. - До питання про критерії класифікації зубчастих і виїмчастих знарядь (2013)
Нездолій О. І. - Історія вивчення аналогів стоянки Коробчине-Курган півдня Східної Європи (2013)
Отрощенко В. В. - Герой чи заробітчанин? (2013)
Гордієнко Р. О. - Нові пам’ятки середньодніпровської культури у межиріччі Сейму та Псла (2013)
Білинський О. О. - Нові матеріали з Басівського городища на Посуллі (2013)
Сай Т. М. - Хто був власником дерев’яних чаш? (2013)
Шелехань О. В. - Підстава для типології скіфської клинкової зброї: культ чи морфологія? (2013)
Шейко І. М. - Історія вивчення світильників Ольвії VI–I ст. до н. е. (2013)
Капустін К. М. - Керамічні вироби Городська другої половини ХІІІ–ХІV ст. (2013)
Тарнавський М. С. - Внесок видатного археолога В. В. Ауліха у дослідження Княжого Галича (2013)
Мироненко Л. В. - Батуринські кахлі кінця ХVІІ — початку ХVIII ст. із зображеннями піших воїнів та вершників як додаткове джерело до вивчення вбрання та озброєння гетьманського війська (2013)
Залізняк Л. Л. - Козацька Україна — прямий нащадок Княжого Києва (2013)
Кублій М. В. - Морфологічна мінливість собаки свійського (2013)
Відомомсті про авторів (2013)
Стасєв Ю. В. - Метод формалізації процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку, Клімов С. Б., Павленко М. А. (2007)
Шемаєв В. М. - Моделювання сценаріїв управління ситуаціями у сфері забезпечення воєнної безпеки держави (2007)
Афанасьев В. В. - Перспективные системы посадки летательных аппаратов, Кашаев И. А., Ситков А. М. (2007)
Литвяк А. Н. - Анализ и задачи вибродиагностики авиационных силовых установок, Логинов В. В. (2007)
Чернятьєв А. В. - Показники оцінки впливу точності польоту літаків по маршруту на результати виявлення екіпажами об’єктів у районі виконання завдання, Бабенко О. І., Костенко І. Л. (2007)
Дорощук В. А. - Параметричні методи порівняння отриманих радіолокаційних дальнісних портретів повітряних цілей з еталонами, Ященок В. Ж., Побережний А. А., Булаєнко М. В. (2007)
Зміївський Г. А. - Аналіз моделей і методів розрахунку зон радіопокриття систем мобільного зв'язку при їх використанні для забезпечення управління повсякденною діяльністю військ (сил), Краснокутський В. М., Колодєєв М. М. (2007)
Кандырин Н. П. - Использование радиолокационных методов измерения дальности в технологических процессах, Костянец А. В., Лошаков В. А. (2007)
Кучер Д. Б. - Экспериментальная оценка влияния внешнего подмагничивания тонкой высокотемпературной сверхпроводящей пленки на характеристики активных датчиков-ограничителей, Харланов А. И., Степанова М. В. (2007)
Марыкивский О. Е. - Расчет эквивалентного коэффициента теплопроводности конструктивного элемента микропроволочного приемника проходящего излучения - двухслойного цилиндра (2007)
Стрелков А. И. - Оценка эффективности метода накопления серии короткоэкспозиционных слабоконтрастных телевизионных кадров, Барсов В. И., Стрелкова Т. А., Кац Е. Н. (2007)
Тимочко О. І. - Локалізація об’єкта пошуку на поточному зображенні навігаційної системи з радіометричними датчиками, Подорожняк А. О., Васильєв Ю. Б. (2007)
Ткаченко В. І. - Завадостійкість систем радіолокаційного опiзнавання з адресною відповіддю, Бакуменко Б. В. (2007)
Бохан К. А. - Протокол обмена структурированными данными в телемедицинских системах, Гуржий С. В. (2007)
Завизиступ Ю. Ю. - Метод компенсации потерь производительности протокола ТСР при переходе мобильного узла в соседнюю зону обслуживания в беспроводных сетях, Коваленко А. А., Мохаммад А. С. (2007)
Коваленко Н. С. - Анализ нижних звеньев интегрированных систем объектовой безопасности (2007)
Кузнецов А. А. - Метод построения криптографически стойких булевых функций на основе градиентного спуска, Избенко Ю. А., Московченко И. В. (2007)
Лемешко О. В. - Результати порівняльного аналізу потокових моделей маршрутизації в телекомунікаційних мережах, Дробот О. А., Симоненко Д. В. (2007)
Лысенко И. В. - Модели обнаружения модификаций сообщений с использованием симметричной криптографии на основе принципа диверсности, Исиченко Т. А. (2007)
Можаев А. А. - Концепция обеспечения качества предоставления услуг в цифровых телекоммуникационных сетях (2007)
Рубан И. В. - Сегментация границ в условиях низкой контрастности изображений, Смеляков К. С., Шитова О. В. (2007)
Спорышев К. А. - Внутрисистемные помехи в сотовой связи, Ткачев А. М. (2007)
Харченко В. С. - Информационная технология поддержки определения компонентных функциональных структур живучих бортовых информационно-управляющих систем, Бородавка Н. П. (2007)
Егоров А. Б. - Анализ способов создания энергоэффективных осветительных установок, Кондратюк О. Ю. (2007)
Леоненко А. Н. - Исследование параметра пластичности поверхностного слоя деталей из специального легированного чугуна, Савченков Б. В. (2007)
Мезеря А. Ю. - Вопросы использования асинхронных генераторов на мини ГЭС, Ириков Д. В. (2007)
Шевченко В. В. - Предложения по использованию сверхпроводников в электротехнических устройствах, Шевченко С. Е., Шуджан Р. Я. (2007)
Раковская Н. Х. - Технологические ходовые устройства на основе системы "колесо-рельс" (2007)
Аллеров Ю. В. - Методичні підходи щодо визначення можливостей підрозділів спеціального призначення під час проведення пошуку диверсійно-розвідувальних груп, Бурков В. В., Обрядін В. В., Овчаренко В. В. (2007)
Бакулін І. Є. - Тенденції розвитку системи метрологічного забезпечення Збройних Сил Польщі, Герасимов С. В. (2007)
Захаров И. П. - Достоверность измерений и характеристик их точности (2007)
Дергачева Н. А. - Поиск знаний в базах данных для оценки финансовых рисков (2007)
Малый В. В. - Моделирование проектов развития предприятия с использованием математического аппарата гибридных автоматов, Климова Т. А., Яшина Е. С. (2007)
Ситников Д. Э. - Сравнительный анализ осцилляторов, как одной из разновидностей технических индикаторов. Сообщение 1., Ситникова П. Э., Усань А. А. (2007)
Чубукин В. В. - Виртуальные частные сети: выбор решений, Юров С. Н. (2007)
Воеводина М. Ю. - Об одном из аспектов применения Э-метрик в дистанционном образовании (2007)
Тимошенко О. В. - Удосконалення первинної льотної підготовки в ХУ ПС, Шмаков В. В., Іванюк В. О., Єрилкін А. Г. (2007)
Хроніка та інформація (2007)
Реферати (abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Гром'як Р. - Мовний шар (рівень) структури літературно-художнього твору з рецептивно-комунікативного погляду (2009)
Нямцу А. - Трансформационная полифония "точек зрения" в современных обработках традиционных сюжетов, образов и мотивов (2009)
Волковинський О. - Поетика епітета: прологомени до теми (2009)
Корниенко О. - Игровой модус литературы (2009)
Драненко Г. - Символ та міф у теоретичній думці Ж. Дюрана (2009)
Черноиваненко Е. - Литературоведение в ситуации fin de siècle (2009)
Грицик Л. - "Література між двома світами": східний світ, літературознавчий аспект (2009)
Поліщук Я. - Слово усне і писемне: діахронія взаємин (2009)
Ткаченко А. - Художність і "шухляди ізмів" (2009)
Мегела І. - Трансляція міфу про Адоніса (змістово-формальні аспекти) (2009)
Лановик З. - Архетипні образи Духа Божого у Святому Письмі (2009)
Силантьева В. - Логика хаоса и порядка: опыт пришлого и современность (2009)
Бунчук Б. - Новаторство віршованої форми І. Франка як ознака модерністського характеру його поезії (2009)
Денисова Т. - Перечитуючи модернізм: американська версія (2009)
Висоцька Н. - Шоста книга Мойсеєва (афро-американська версія біблійної оповіді у романі З. Н. Герстон "Мойсей, людина гори") (2009)
Гон О. - Вавілонська вежа поезії: композиційна специфіка "Кантос" Паунда (2009)
Оляндэр Л. - Поэтика и художественно-философское содержание повести Я. Ивашкевича "Matka Ioanna od Aniołów" (2009)
Потницева Т. - "Современный Словарь" Г.Филдинга: "комический эпос" в лексикографии (2009)
Татаренко А. - Циклізація як складова наративної стратегії Данила Кіша-Оповідача (2009)
Михед Т. - Провіденційний дискурс у творчості Едгара По (2009)
Астаф’єв О. - Європейський вимір української повоєнної еміграційної літератури (2009)
Кирилюк С. - Жінка з чорним знаком в українській прозі fin de siecle (на матеріалі прози Ольги Кобилянської) (2009)
Скупейко Л. - "Суверенна особистість" як парадигма неоромантизму (в рецепції Лесі Українки) (2009)
Турган О. - "Життя й вогонь дав людям Прометей і знав, що муки ждуть його за теє..." (2009)
Шалагинов Б. - Поэтический цикл Марины Цветаевой "Хвала Афродите" (опыт структурального анализа) (2009)
Шевченко Л. - Теоцентрическая модель мира в русской прозе 70-90-х годов ХХ века ("Псалом. Роман-размышление о четырех казнях Господних" Ф. Горенштейна и "Пирамида" Л. Леонова) (2009)
Кеба А. - "Точка зрения" в контексте повествовательных стратегий А. Платонова (2009)
Левицкий В. - Понятия "резать" и "волшебство" в индоевропейском праязыке (2009)
Дащенко О. - Существительные с размерным и оценочным значениями (2009)
Тарангул И. - Своеобразие переосмысления мифа об Антигоне в литературном контексте ХХ века (2009)
Фоміна Г. - Трансформаційна міфологічна аура в драматургії Хайнера Мюллера (2009)
Антофійчук В. - У світлі біблійної герменевтики (2009)
Акуленко Н. - Благочестивое сухое миндальное дерево у дороги в Эдесс (2009)
Наші автори (2009)
Титул, зміст (2014)
Feschenko Y. I. - Features of cardio-vascular system functional state in patients with bronchial asthma at the background of long-term pathogenic organisms persistence in the upper respiratory tract, Parkhomenko N. V., Prymushko N. A., Rolik L. V., Kuryk L. M., Turchyna I. P., YasyrS. G., Myronchenko S. V. (2014)
Костроміна В. П. - Адаптаційно-резервні можливості організму дітей, хворих на бронхіальну астму, Речкіна О. О., Ярощук Л. Б., Стриж В. О., Дорошенкова А. С. (2014)
Дзюблик Я. О. - Етіологічна діагностика інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень: досвід комбінованого використання бактеріологічних та вірусологічних методів дослідження (2014)
Клименко В. А. - Якість життя дітей з алергічними захворюваннями, Карпушенко Ю. В. (2014)
Турчина І. П. - Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у хворих з колонізацією верхніх дихальних шляхів умовно-патогенною мікрофлорою (2014)
Дудка П. Ф. - Сучасні принципи відновлення прохідності дихальних шляхів та проведення штучної вентиляції легень, Добрянський Д. В., Бодарецька О. І., Тарченко І. П., Петелицька Л. Б. (2014)
Юдина Л. В. - Устранение обострений бронхиальной астмы – просто и доступно (2014)
Гришило А. П. - Проблема кашля в общетерапевтической практике (2014)
Малахов А. Б. - Эффективность небулайзерной терапии обострений бронхиальной астмы у детей на догоспитальном этапе, Желудова В. П., Макарова С. А., Рыжова Е. Г. (2014)
Ткачишин В. С. - Професійні ураження шкіри алергічної та неалергічної етіології (2014)
Нікітюк О. Б. - Розробка механізму підготовки та накопичення резерву особового складу мобілізаційних ресурсів для Повітряних Сил Збройних Сил України (2007)
Поляков С. Ю. - Проблеми впливу реформування Збройних Сил України на стан національної безпеки України (організаційно-правові питання) (2007)
Полякова О. С. - Деякі проблеми удосконалення Військових Статутів – як правових засад функціонування та реформування Збройних Сил України (2007)
Кириченко І. О. - Комплексний підхід до моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони, Серватюк В. М. (2007)
Талавиря В. О. - Вимоги та фактори, які впливають на ефективність системи управління протиповітряної оборони під час вирішення завдань управління, Лезік О. В., Стадніченко В. Г. (2007)
Деденок В. П. - Точность оценивания координат летательных аппаратов при совместном использовании информации глобальных спутниковых радионавигационных систем и наземных измерительных средств, Бондаренко А. Л. (2007)
Денисюк В. Н. - Результаты проведения межведомственных наземных (стендовых) испытаний двигателя АИ-25ТЛШ разработки ГП "Ивченко-Прогресс", Чикалин А. И. (2007)
Дихановський В. М. - Застосування розрізних лопаток для системи регулювання компресорів авіаційних двигунів, Шаповалов О. Л. (2007)
Зінченко Д. М. - Вплив форми профілю на аеродинамічні характеристики модифікованого крила у присутності гвинта, Гоцак. В. В., Компанієць О. М. (2007)
Котельніков Г. Н. - Основні шляхи підтримання безпеки польотів модернізованого літального апарата, Кравченко Ю. В., Вовк О. В. (2007)
Моцарь П. І. - Моделювання критичних режимів польоту на вертолітному тренажері, Миргород Ю. І. (2007)
Моцарь А. І. - Авіаційні тренажери та деякі методологічні аспекти їх створення, Приймак А. В. (2007)
Расстрыгин А. А. - Методика расчета гидродинамических характеристик в задаче оценки мореходности самолета-амфибии при продольном движении по водной поверхности (2007)
Братченко Г. Д. - Математичне моделювання розпізнавання повітряних цілей по радіолокаційних портретах на бічних ракурсах, Бондаренко О. О. (2007)
Голота В. И. - Исследования разряда в системе электродов игла – плоскость при повышенных давлениях воздуха (катодонаправленный стример), Кадолин Б. Б., Болотов О. В., Остроушко В. Н., Маньковский С. Н. (2007)
Дубик А. Н. - Роль и место средств связи в обеспечении боевых действий будущего (2007)
Зинченко А. А. - Анализ ограничений на уровень неучтенного кросс-поляризационного излучения при демодуляции N-Ofdm сигналов (2007)
Зюкин В. Ф. - Повышение качества селекции в обзорных РЛС трасс целей за счет использования сигнальной информации, Гриб Д. А., Грызо А. А. (2007)
Линник Н. Ф. - Спектральные характеристики параллельного фазово-частотно-модулированного сигнала (2007)
Пащенко Р. Е. - Швидкодіючий метод визначення фрактальної розмірності аерокосмічних зображень, Новіков В. І., Карпенко О. В., Шаповалов О. В. (2007)
Спорышев К. А. - Анализ подходов к оценке прогнозируемых зон обслуживания базовыми станциями в системах подвижной радиосвязи, Ткачев А. М., Постольный А. С. (2007)
Смеляков К. С. - Пространственные фильтры резкости (2007)
Тітов І. В. - Дослідження ефективності методів корекції характеристик каналів цифрових антенних решіток інтегрованої інформаційної системи (2007)
Трошін О. М. - Про вплив електромагнітної обробки олив на їх службові характеристики, Джус Р. М. (2007)
Барабаш О. В. - Спосіб збирання діагностичної інформації при виконанні самодіагностування в розподілених інформаційних системах, Чмут О. В. (2007)
Ермолаев И. Р. - Эталонные изображения фигур пилотажа на основе данных средств объективного контроля, Кулешин В. В. (2007)
Збрицький Р. О. - Використання цифрових засобів відео реєстрації при випробуваннях парашутних систем технологічна лінія обробки відеоінформації (2007)
Кузнецов А. А. - Исследование протоколов и механизмов защиты информации в компьютерных системах и сетях, Евсеев С. П., Томашевский Б. П., Жмурко Ю. И. (2007)
Никитин Н. М. - Сравнение характеристик алгоритма определения числа одновременно действующих сигналов, отличающихся только направлением прихода (2007)
Паржин Ю. В. - Технология построения операционной семантики стратифицированной семантической сети для поддержки принятия управленческих решений, Любченко Н. Ю. (2007)
Романенко І. О. - Розробка тестів з використанням засобів обчислювальної техніки, Столбов В. Ф., Рубан І. В., Третяк В. Ф. (2007)
Рысованый А. Н. - Выбор полиномов c deg P(X) = 5 для сигнатурных анализаторов в поле Галуа GF(3) по критерию формирования последовательности максимальной длины, Гоготов В. В. (2007)
Савченко С. В. - Синтез структуры цифровых сетей интегрированного обслуживания с учетом существующих фрагментов сети (2007)
Серая О. В. - Адаптивное прогнозирование безотказности объектов эксплуатации, Амер Шади (2007)
Бусяк Ю. М. - Выбор совокупности тактико-технических характеристик образцов бронетанковой техники, определяющих их боевую эффективность, Макогон Е. А., Кобыжской Д. А. (2007)
Тищенко О. А. - Оценка перевода тягового электропривода на асинхронную тягу, Шевченко С. Е. (2007)
Захаров И. П. - Идентификация переходных характеристик средств измерительной техники методом наименьших квадратов Прони, Сергиенко М. П. (2007)
Крихтін Ю. О. - Критерії синтезу та класифікація вимірювальних сигналів з нормованим спектром (2007)
Чинков В. М. - Цифровий комбінований вимірювач модуляції з рівномірним кроком сканування АМ сигналу, Бронських В. О. (2007)
Білєтов В. І. - Актуальні питання побудови високоекономічних систем озброєння протиповітряної оборони на основі їх уніфікації на високих рівнях (рівні видів Збройних Сил, родів військ) (2007)
Величко Ю. О. - Оценка устойчивости результатов кластерного анализа финансового состояния банков, Дубницкий В. Ю., Сидоренко О. Н. (2007)
Ерохин А. Л. - Алгебрологические средства идентификации нештатных ситуаций (2007)
Барашев К. С. - Информационная система оценки и учета академических успехов студентов факультета при модульно-рейтинговой системе обучения, Кирвас В. А. (2007)
Кремешний О. І. - Використання тренажерів для удосконалення навчального процесу в системах підготовки авіаційних фахівців, Ковтонюк І. Б. (2007)
Єгоров О. М. - Специфіка взаємодії імпульсного надширокосмугового (НШС) електромагнітного випромінювання з елементами радіоелектронної апаратури (РЕА), Гавриленко Б. М., Грушенко М. В., Жук В. В., Карась В. І., Лонін Ю. Ф., Чумаков В. І. (2007)
Коломійцев О. В. - Система автоматичного супроводження літального апарату за напрямком з вузькосмуговою фільтрацією, Коваленко С. П., Кітов В. С., Кудряшов В. В., Хударковський К. І., Жермельова Р. Ю. (2007)
Реферати (abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Суходуб Л. Б. - Хітозан: протимікробна активність та перспективи біомедичного використання (2014)
Волянський А. Ю. - Порівняння імуногенності і білкового складу експериментальної та офіцінальної віросомальних протигрипозних вакцин, Погоріла М. С., Романова О. А., Давидова Т. В., Мартинов А. В., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Юхименко В. І., Перемот С. Д., Смілянська М. В. (2014)
Рибалкін М. В. - Біофармацевтичне обгрунтування розчинника у складі розчину імунобіологічного препарату для попередження та лікування кандидамікозів, Стрілець О. П., Стрельников Л. С., Калюжна О. С. (2014)
Ханін В. А. - Верифікація ВЕРХ методики кількісного визначення амлодипіну в таблетках, Комарицький І. Л., Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2014)
Барсук Д. О. - Антимікробна активність стереоізомерів похідних холанової кислоти в порівнянні з холевою кислотою, Савченко Д. С., Криськів О. С., Коваленко С. М. (2014)
Suprun E. V. - Effect of cytokine cerebroproteciton on the state of antioxidant thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes mellitus, Belenichev I. F., But N. A., Suprun A. S. (2014)
Похил С. І. - Особливості впливу бабезійної інфекції на будову шлунка нелінійних мишей (експериментально-морфологічне дослідження), Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Болецька Т. А. (2014)
Коляда Т. І. - Характеристика системного та місцевого імунітету хворих на хронічний тонзиліт, Вдовіченко Н. І., Тупотілов О. В., Коляда О. М. (2014)
Кучма И. Ю. - Особенности иммунологических показателей при хроническом тонзиллите, ассоциированном с вирусом Эпштейна-Барр у взрослых, Овчаренко С. В., Коляда О. Н., Почуева Т. В., Ямпольская Е. Е. (2014)
Волянский А. Ю. - Распространенность инфицирования герпетическими вирусами среди часто болеющих детей, Конорева Е. С. (2014)
Кучма І. Ю. - Алергія і протитуберкульозний імунітет в працях М. М. Цехновіцера, Моісеєнко Т. М. (2014)
Бабець І. Г. - Концептуальні засади стратегії економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва України з країнами ЄС (2013)
Висоцька І. Б. - Поняття та сутність категорії "соціально-економічна стійкість національної економіки" (2013)
Вінічук М. В. - Регулювання зайнятості населення як механізм забезпечення соціальної безпеки держави (2013)
Волошин О. Р. - Гармонізація взаємовідносин суспільства і природи як складова екологічної безпеки (2013)
Жабинець О. Й. - Вплив інституту страхування на соціально-економічний розвиток та безпеку держави (2013)
Залізко В. Д. - Економічна безпека сільських територій: сутність поняття, структура, функції (2013)
Зотова М. Є. - Соціальна нерівність як загроза економічній безпеці держави (2013)
Кишакевич Л. Ю. - Кооперативний рух на західноукраїнських землях в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Кордюк Н. І. - Посилення енергетичної безпеки України (2013)
Наконечна Н. В. - Протидія фінансовим злочинам як передумова формування ефективної системи фінансової безпеки, Щурко У. В. (2013)
Остапчук Д. О. - Формування синергетичної концепції економічної безпеки держави (2013)
Піцур Я. С. - Соціально-економічне прогнозування як превентивний інструмент зміцнення економічної безпеки, Сенишин О. С. (2013)
Потернак Ю. П. - Податковий контроль у системі забезпечення економічної безпеки держави (2013)
Пушак Я. Я. - Оцінка тіньової складової в економіці України: методичний аспект, Лиса О. І. (2013)
Ратушняк С. М. - Системний підхід до вивчення проблем економічної безпеки (2013)
Семів Л. К. - Аспекти взаємозв’язку національної інноваційної системи та ринку знань у контексті економічної безпеки, Вйонцек О. С. (2013)
Скрипник А. В. - Ризики соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів, Букін Е. К. (2013)
Сокол Р. В. - Соціальна сутність корупції в Україні (2013)
Сорока Р. С. - Специфіка та тенденції внутрішнього фінансового моніторингу в Україні, Сорока М. П. (2013)
Томаневич Л. М. - Бідність як соціально-економічна загроза національній безпеці держави (2013)
Хомин О. Й. - Соціально-економічні та моральні стимули в системі забезпечення демографічної безпеки (2013)
Босненко В. Б. - Економічні загрози, що виникають у разі непродуктивного відпливу капіталу (2013)
Ганич І. М. - Інформація як сутність комерційної таємниці суб’єктів підприємництва (2013)
Гапій І. Б. - Регіональні аспекти розвитку неорганізованого сектора торгівлі та його значення у забезпеченні економічної безпеки регіону (2013)
Гнилицька Л. В. - Методичне забезпечення оцінювання надійності бізнес-відносин між вітчизняними підприємствами в системі їх економічної безпеки, Франчук В. І., Пригунов П. Я. (2013)
Горбан І. М. - Дослідження впливу фактора еластичності пропозиції та попиту на рівень економічної безпеки великоформатного торговельного підприємства, Мельник С. І. (2013)
Грициняк О. І. - Ретроспективний аналіз видатків на відтворення робочої сили в командно-адміністративній системі (2013)
Живко З. Б. - Системний підхід до управлінського процесу підприємства: інформаційні технології та взаємодія підсистем безпеки (2013)
Качура К. М. - Сегментація ринку нерухомості (2013)
Кіржецький Ю. І. - Проблема тінізації економіки та її вплив на розвиток регіону (2013)
Лепський С. І. - Фінансова інформація про злочинну діяльність як предмет фінансових розслідувань (2013)
Марушко Н. С. - Соціальний аудит як комплексна інноваційна технологія економічної безпеки підприємства, Воляник Г. М. (2013)
Михаліцька Н. Я. - Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства (2013)
Мних О. Б. - Формування фінансово-економічної безпеки підприємств корпоративного сектора (2013)
Мойсеєнко І. П. - Системний механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства (2013)
Палига Є. М. - Методичні засади розробки та реалізації стратегії забезпечення кадрової безпеки підприємства, Бурда І. Я. (2013)
Прокопенко В. Ю. - Практика застосування муніципальних запозичень на ринках нерухомості: зарубіжний досвід (2013)
Рібун М. В. - Безпека підприємств готельного бізнесу як об’єкт теоретичного дослідження (2013)
Скрипко Т. О. - Підприємництво в системі економічної безпеки держави, Сватюк О. Р. (2013)
Папакін Г. В. - До проблеми змістовного наповнення навчальної підготовки документознавців у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (2013)
Добровольська В. В. - Моделювання системи керування документацією (2013)
Боряк Т. Г. - Формування сучасного напрямку розвитку архівної україніки: спроби унормування та надання інтелектуального доступу до ресурсів (перша половина 2000-х років) (2013)
Горбачова Г. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження питання доступу до архівних документів (2013)
Сергєєва І. А. - Документальна спадщина Семена Акимовича Ан-ського в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Стоян П. Ф. - Архівна система Канади і її електронні ресурси: науково-методичне забезпечення, інтеграція та удоступнення інформації (2013)
Тихенко В. О. - Особливості організації прийому документів зарубіжної україніки на державне зберігання (з досвіду роботи Центрального державного архіву зарубіжної україніки), Горбунова Г. А. (2013)
Кунанець Н. Е. - Методологічні засади використання методів інформатики при дослідженні бібліотек (2013)
Лобузіна К. В. - Системно-інтегрована технологія побудови сховища знань бібліотеки (2013)
Несін В. П. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення професійної діяльності користувачів сільської бібліотеки (2013)
Ляхоцький В. П. - Інформатизація суспільства: науковий сегмент – проблеми та перспективи (2013)
Вінічук І. М. - Термінологічне забезпечення нормативної документації у галузі інформаційних технологій (2013)
Моісєєва Н. І. - Проблеми вивчення комунікаційної діяльності у структурі соціально-комунікаційного знання (2013)
Саприкін О. А. - Преса республіки Індія: типологія та вектори розвитку (2013)
Дубровіна Л. - Слово про історика (Рецензія на книгу "Ярослав Степанович Калакура. До 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності: біобібліографічний довідник") (2013)
VІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Колоскова О. К. - Характеристика місцевого запалення за еозинофільного фенотипу бронхіальної астми у дітей шкільного віку, Микалюк Л. В., Білоус Т. М. (2013)
Ортеменка Є. П. - Клініко-анамнестичні особливості еозинофільного фенотипу бронхіальної астми у дітей шкільного віку (2013)
Теличко Л. В. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із багатоплідною вагітністю залежно від типу зиготності (2013)
Яцула М. С. - Проблеми діагностики та корекції шкільної дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Горленко О. М. - Ботулінотерапія в комплексному лікуванні дітей із церебральним паралічем, Щербак М. Л., Томей А. І., Радь О. М., Кізляк-Бубряк М. Е., Сверлович С. В. (2013)
Фединчук Г. В. - Перебіг раннього неонатального періоду в дітей, народжених від матерів із прееклампсією різного ступеня важкості, Маляр В. А. (2013)
Галамба А. А. - Вплив спелеотерапії на якість життя та функцію зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму при ожирінні (2013)
Маляр В. В. - Перинатальні аспекти вагітності у разі ідіопатичного багатоводдя (2013)
Горленко О. М. - Корекція лікування у хворих на корову інфекцію в асоціації з глистною інвазією та оцінка патогенетичної ефективності, Поляк-Товт В. М., Поляк М. А. (2013)
Горленко О. М. - Клініко-параклінічна характеристика кишкових кольок у дітей, Дубініна У. Г. (2013)
Горленко О. М. - Основні морфофункціональні параметри обстеження дитячого контингенту з діагнозом первинна артеріальна гіпертензія, асоційована з дисфункцією ендотелію, Сочка Н. В., Горленко Ф. В., Кенідра А. Ю. (2013)
Клітинська О. В. - Медичні правові передумови вдосконалення методик місцевого знеболення в дитячій стоматологічній практиці, Мочалов Ю. О., Кудрявцев А. А. (2013)
Богадєльніков І. В. - Померти від інфекцій - фантазія чи реальна небезпека? (2013)
Лялько В. і. - Від головного редактора (2014)
Лялько В. І. - Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту гелогічних наук Національної академії наук України”: до дня Центру, Попов М. О., Федоровський О. Д., Левчик О. І., Седлерова О. В. (2014)
Rogab Ch. - Engeomap — a Geological Mapping Tool Applied to the Enmap Mission, Segl K., Mielke Ch., Fuchs Y., Kaufmann H. (2014)
Popov M. O. - Spectral Response In-flight Estimation of Sich-2 Multispectral Satellite System, Stankevich S. A., Zelyk Ya. I., Sklyar S. V., Semeniv O. V. (2014)
Лялько В. І. - Використання даних наземного та космічного моніторингу для аналізу сучасних змін клімату в Україні, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2014)
Лялько В. І. - Аерокосмічні та гідрогеологічні методи вирішення задач екологічної безпеки при видобутку сланцевого газу в Україні, Азімов О. Т., Яковлєв Є. О. (2014)
Лялько В. І. - Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного хлорофільного індексу та позиції червоного краю за даними відеоспектрометра MERIS, Шпортюк З. М., Сахацький О. І., Сибірцева О. М. (2014)
Даргейко Л. Ф. - Оптимизация данных глобального спутникового геомониторинга методом пространственной интерполяции Колмогорова на примере измерений атмосферных концентраций СО2, Лялько В. И., Федоровский А. Д., Костюченко Ю. В., Артеменко И. Г. (2014)
Сахацький О. І. - Космічна Україна допомагає ядерній Фукусімі, Станкевич С. А. (2014)
14-та українська конференція з космічних досліджень (2014)
Правила та рекомендації для авторів (2014)
Варіводін Д. П. - Методика поділу простору в моделях бойових дій (2007)
Єрмошин М. О. - Структура системи протиповітряної оборони (2007)
Новоселов В. В. - Методика оценки эффективности функционирования зенитной ракетной батареи с учетом систем управления средствами в эшелонированной системе ПВО (2007)
Березанський В. Г. - Оптимізація багатоканальної структури протитанкового ракетного комплексу за умовним критерієм "ефективність-вартість”, Березанський О. Г., Кравченко С. А. (2007)
Олійник Ю. А. - Імовірнісні характеристики параметрів пульсацій швидкості вітру та поривів вітру, Бородавка В. А., Бутівченко Р. В. (2007)
Барышев В. И. - Статистический анализ бесконтурного фазового частотного дискриминатора (2007)
Белевщук Я. О. - Математическое моделирование диаграммы направленности зеркальной антенной системы с учетом подстилающей поверхности, Кукобко С. В., Нечитайло С. В., Сухаревский О. И. (2007)
Гордієнко Ю. О. - Автоматична ідентифікація об’ємних хвиль за результатами аналізу кутових характеристик сейсмічного сигналу від джерел в ближній зоні, Солонець О. І., Андрущенко Ю. А. (2007)
Довбня А. В. - Метод выявления распределенных объектов и оценивания их пространственных параметровпо данным обзорной РЛС на этапе траекторной обработки информации (2007)
Климченко В. И. - Эффективность систем селекции движущихся целей при коррекции спектра пассивных помех в когерентно-ипульсных РЛС с низкостабильными передатчиками, Очкуренко А. В., Бовкун А. Н., Коваленко П. А., Куприй В. Н. (2007)
Костенко П. Ю. - Восстановление бинарного сообщения, маскируемого хаотическим процессом Маккея-Гласса, методом регуляризации, Барсуков А. Н., Сиващенко С. И., Васюта К. С. (2007)
Купченко Л. Ф. - Метод спектральной фильтрации изображения объекта при наличии сигнала атмосферной помехи, Рыбяк А. С., Пашков Д. П. (2007)
Семенец В. В. - Aлгоритм размещения компонентов печатных плат, Ганжа С. Н., Хиль М. И., Иванов В. Г. (2007)
Стрелков А. И. - Анализ возможности увеличения обнаружительной способности оптико-электронных систем, Стрелкова Т. А., Лисовенко С. А. (2007)
Черепнев И. А. - Концепция воздействия импульсного электромагнитного поля на биологические объекты (2007)
Гарбузов О. А. - Застосування геоінформаційних і космічних навігаційних систем з метою підвищення ефективності дій у спеціальних операціях, Крамаренко О. Б., Черновол С. В. (2007)
Гуменюк В. О. - Метод підвищення точності навігаційних визначень при застосуванні цифрових антенних решіток з врахуванням геометричного фактору та складної електромагнітної обстановки (2007)
Козелкова К. С. - Аналіз тематичних задач та їх інформативних ознак для реєстрування засобами дистанційного зондування Землі (2007)
Мироненко В. В. - Методика підвищення якості та оперативності спостереження комплексом "космічний апарат – супутник ретранслятор – пункт управління" (2007)
Присяжний В. І. - Вирішення питання автономної навігації космічних апаратів оптико-електронного спостереження на основі використання цільової інформації (2007)
Скидан А. А. - Перспективы развития технической диагностики современных средств связи в Вооруженных Силах Украины, Лаврут А. А., Лаврут Т. В. (2007)
Яцевич С. Е. - Влияние сезонной динамики пропашных культур на отражательные характеристики в СВЧ диапазоне радиоволн (2007)
Бабешко Е. В. - Анализ безопасности и уязвимости компонентов современных SCADA-систем, Эльяси Комари И. (2007)
Баранник В. В. - Розробка способу відновлення масивів колірних координат, Гуржій П. М., Коломійцев О. В. (2007)
Грабчак В. І. - Аналіз стану та основні принципи побудови АСУ РВіА, Латін С. П., Мелешко О. М., Овчінніков В. О. (2007)
Карпенко C. В. - Создание подхода для исключения трехмерной избыточности изображений (2007)
Кириченко Л. О. - Алгоритм предупреждения перегрузки компьютерной сети путем прогнозирования средней длины очереди, Радивилова Т. А., Стороженко А. В. (2007)
Красноруцкий А. А. - Метод восстановления изображений с заданной потерей качества, Яценко С. Я. (2007)
Луцаевский А. С. - Параметрическая идентификация правила Инагаки с помощью генетических алгоритмов, Чайникова Т. С. (2007)
Рубан И. В. - Сравнительная оценка эффективности сжатия и восстановления статических изображений на основе дискретного преобразования Хартли, Колмыков М. Н., Дуденко С. В. (2007)
Cаенко В. И. - Метод оценивания состояния сервиса в компьютерной сети для систем непрерывного мониторинга, Голубев А. С. (2007)
Серая О. В. - Оценка эффективности сложных систем с использованием модифицируемого метода попарных сравнений, Макогон Е. А. (2007)
Ситников Д. Э. - Обобщённый логико-алгебраический метод нахождения аппроксимаций приближенных множеств и генерации на их основе логических правил, Романенко О. А., Титов С. В., Титова Е. В. (2007)
Стасев Ю. В. - Математична модель процесу заповнення буферів фільтрації комунікаційного обладнання мультисервісних мереж, Медведєв В. К., Кучук Г. А. (2007)
Левыкин В. М. - Модели требований к устройствам автоматического управления и защиты трансформаторного оборудования, Кудрявцева М. С. (2007)
Малыш А. Н. - Управление дизель-генератором в процессе синхронизации, Кушнерук Ю. Й. (2007)
Санин А. Ф. - Модель шарнирно опертой цилиндрической оболочки с учетом дискретно расположенных продольных усиливающих элементов от действия произвольной статической нагрузки (2007)
Щека В. М. - Снижение потерь при работе частотно-управляемого электропривода (2007)
Яковлев М. Ю. - Забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі експлуатації (2007)
Федоров Е. Г. - Обеспечение заданной эффективности прогнозирования валютного риска в дилинговых информационных системах (2007)
Шамша Б. В. - Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах, Шатовская Т. Б., Христоева Л. А. (2007)
Сидоренко В. Л. - Оцінка збитків у військових частинах при аварії на складі боєприпасів, Азаров С. І. (2007)
Федюк І. Б. - Економічні аспекти впровадження нової системи пожежогасіння складів вибухових речовин та арсеналів у практику, Неклонський І. М. (2007)
Воротникова Т. С. - Информационные технологии в современном образовании, Кривчач С. Ф. (2007)
Кононов В. Б. - Кількісні та якісні показники в оцінці підготовки курсантів ВВНЗ, Краснокутський В. М. (2007)
Поморцева Е. Е. - Становление корпоративного обучения как часть культуры проектной деятельности (2007)
Реферати (abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Титул, зміст (2014)
Пробні копки цукрових буряків обіцяють рекордний урожай, але він може опинитися під загрозою (прогноз виробництва цукрових буряків у 2014 році) (2014)
Ковальчук В. П. - Продуктивність і технологічні якості вітчизняних гібридів цукрових буряків - на рівні світових зразків, Бойко І. І., Кононюк Н. О., Фуніна І. Р. (2014)
Роїк М. В. - Генетично-модифіковані рослини: міфи та реальність, Гізбуллін Н. Г. (2014)
Сінченко В. М. - Агротехнічні способи захисту цукрових буряків від бур‘янів при біоадаптивній технології, Пиркін В. І., Макух Я. П., Широкоступ О. В., Москаленко В. П., Гізбулліна Л. Н., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2014)
Макух Я. П. - Способи контролювання золотушника канадського (Sоlidago canadensis L.), Ременюк С. О., Токарчук М. М. (2014)
Ганженко О. М. - Вплив способів отримання соку зі стебел цукрового сорго на його вихід та якість, Зиков П. Ю. (2014)
Зміни в земельному законодавстві (2014)
Титул, зміст (2008)
Кирилюк Є. М. - Проблемні аспекти функціонування інфраструктури аграрного ринку (2008)
Калетник Г. М. - Розвиток ринку енергетичних культур для виробництва біоеталону (2008)
Іщенко О. В. - Кластерізація як фактор формування сучасного ринку картоплі в Україні (2008)
Сало І. А. - Кон’юнктура ринку плодів і ягід в Україні (2008)
Амбросов В. Я. - Власність та доходність виробництва (2008)
Дієсперов В. С. - Український тип сільськогосподарського підприємства (2008)
Коваленко Ю. С. - Підвищення прибутковості рослинництва аграрних підприємств на основі гармонізації механізмів підприємницької та трудової мотивації, Охріменко І. В., Демченко О. В., Грищенко О. Ю., Малік Л. М. (2008)
Підлісецький Г. М. - Матеріально-технічна база аграрного виробництва: стан та проблеми відтворення, Товстопят В. Л., Бурилко А. В. (2008)
Вергун М. Г. - Управління перевезеннями вантажів у сільському господарстві (2008)
Литвинчук І. Л. - Використання світового досвіду корпоративного управління в аграрному секторі економіки України (2008)
Брусенко М. А. - Розвиток аграрного сектору економіки України на етапі адаптації до сучасних вимог екологізаціїй енергозбереження (2008)
Бузовський Є. А. - Інновації енергетики: нетрадиційні й поновлювальні джерела енергії, Витвицька О. Д., Скрипниченко В. А. (2008)
Свиноус І. В. - Методологічні аспекти трактування поняття "особисте селянське господарство" (2008)
Збарський В. К. - Тенденції розвитку особистих селянських господарств, Канінський П. К. (2008)
Мартинюк М. А. - Роль господарств населення у виробництві продукції тваринництва в Житомирській області, Ратошнюк Т. М. (2008)
Карпенко Г. В. - Етапи та особливості процесу утворення кластерів підприємств (2008)
Судомир С. М. - Стратегічний потенціал соціально-економічного розвитку підприємств: методологічні підходи до формування (2008)
Власенко О. П. - Емпірична оцінка трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств: мікроекономічний аспект (2008)
Лімонт А. С. - Ефективність функціонування підприємств залежно від кількісного складу менеджерів з використання машинно-тракторного парку, Лімонт О. А., Устимович Л. Д., Лімонт Н. А. (2008)
Герун М. І. - Оцінка продуктивної і робочої худоби, Толкач М. І. (2008)
Николюк О. М. - Класифікація підприємницьких ризиків виробників хмелю (2008)
Стецюк П. А. - Сучасна парадигма управління фінансовими ресурсами підприємства (2008)
Дорошенко Є. В. - Проблеми оподаткування доходів страхових компаній (2008)
Тіней А. В. - Особливості оцінки сільськогосподарських угідь при іпотечному кредитуванні (2008)
Моссаковський В. Б. - Шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів, Кононенко Т. В. (2008)
Костенко О. М. - Облік і аналіз як основні функції обліково-аналітичної системи управління (2008)
Погосова А. В. - Формування внутрішньої управлінської звітності (2008)
Топіха І. Н. - Проблеми паливно-енергетичних ресурсів та напрями підвищення ефективності їх використання у сільському господарстві (2008)
Алєксєєнко Т. Ф. - Осмислення доброчинності як соціального феномену і її виховного потенціалу (2014)
Ананко Т. В. - Профорієнтація та її складові (2014)
Ангелова С. О. - Материнство як сфера самореалізації жінки (2014)
Андрійчук С. В. - Забезпечення наступності у профілактиці соціальної дезадаптації дітей старшого дошкільного – молодшого шкільного віку (2014)
Архипова С. П. - Акмеологические технологии в профессиональной подготовке будущих специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Майборода А. А. (2014)
Бондаренко З. П. - Гувернерство у контексті професійної підготовки фахівців корекційної освіти (2014)
Безпалько О. В. - Нормативне забезпечення права на освіту дітей з обмеженими функціональними можливостями у Великій Британії, Комар І. М. (2014)
Борисюк С. О. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи на молодіжній лінії телефону довіри (2014)
Булавенко С. Д. - Шляхи формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості в загальноосвітній школі (2014)
Буланов О. М. - Професійна-прикладна фізична підготовка у процесі навчання як педагогічна та соціально-економічна проблема (2014)
Виселко А. Д. - Про впровадження попереднього підготовчого занурення у курсі ділової англійської мови (2014)
Волківська Д. А. - Сучасні підходи до визначення лідерства (2014)
Волковницька Т. М. - Робота куратора академічної групи вищого навчального закладу як педагогічна умова професійного становлення майбутніх фахівців (2014)
Гаркуша С. В. - Соціально-педагогічні та нормативно-правові підходи до формування здорового способу життя учнів та студентів в Україні (2014)
Гончаренко О. В. - Дослідження проблеми виховання хлопчиків і дівчаток у контексті аналізу гендерної політики (на прикладі радянської гендерної політики 1917 – 1955-х рр.) (2014)
Грицик Н. В. - Моделювання процесу формування культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2014)
Денисова С. П. - Компоненти формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах педагогічного коледжу (2014)
Дзюбенко Н. М. - Формування економічної культури старшокласників як гарант економічної стабільності українського суспільства (2014)
Докторович М. О. - Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив (2014)
Доропій Н. М. - Сім'я як первинний інститут статевого виховання (2014)
Завацька Л. М. - Новаторські ідеї К. Д. Ушинського у теорії розумового виховання, Жук О. Ю. (2014)
Завацька Л. М. - Проблемне поле соціально-педагогічного патронажу в умовах виховного простору загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Зайченко Н. І. - Соціально-педагогічна підтримка дітей у Мексиці: умови, складові (2014)
Іваненко Л. І. - Милосердя як складова цивілізаційного архетипу сучасного школяра (2014)
Калініна О. В. - Формування справедливого ставлення до працівників у майбутніх менеджерів-управлінців (2014)
Кирилюк В. М. - Умови формування дитячого хореографічного колективу (2014)
Кобилянська Л. І. - Соціальний гувернер: теоретико-практичне обґрунтування актуальності професійної спеціалізації соціальних педагогів (2014)
Козерук Ю. В. - Ціннісні орієнтації школярів на шляху будівництва власного здоров’я, Козерук Д. В. (2014)
Козерук Ю. В - Шляхи здійснення особистого вкладу в соціальні проекти недержавних установ, Кузьміна Т. В. (2014)
Козубцов И. Н. - Модель диагностирования творческой составляющей методологической компетентности ученого (2014)
Конончук А. І. - Професійне самовизначення старшокласників як мета профорієнтаційної роботи соціального педагога ЗНЗ (2014)
Красницька О. В. - Показники сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю (2014)
Коваль В. О. - Еколого-валеологічна підготовка майбутніх вихователів ДНЗ (2014)
Красюкова О. С. - Заклади опіки як фактор соціального виховання дітей в Криму в середині XIX – початку XX століття (2014)
Макарова Г. Г. - Експериментальне дослідження професійного розвитку майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки педагогічного ВНЗ (2014)
Мартинюк Т. А. - Соціально-педагогічні умови ефективного здійснення профілактики вживання психоактивних речовин підлітками, Чернета С. Ю. (2014)
Марчук М. В. - Формування системи суспільної опіки дітей та молоді на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть) (2014)
Махоткіна Л. Б. - Діяльність неурядових організацій щодо покращення якості життя дітей-сиріт в Україні (2014)
Микаілов Руслан Паша огли - Проблеми соціального виховання в Азербайджанській сім’ї (2014)
Миронюк Є. В. - Розвиток соціального інтелекту як складова професійної компетенції соціальних працівників, Симонок Д. С. (2014)
Михайленко О. В. - Особливості обдарованих дітей як категорії "групи ризику" (2014)
Могильний Ф. В. - Діагностика компонентів здорового способу життя учнів основної школи (2014)
Нестеренко А. А. - Обґрунтування та експериментальна перевірка моделі психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки до профілактичної діяльності (2014)
Новгородський Р. Г. - Форум-театр як інтерактивна форма профілактики соціальних проблем (2014)
Носко М. О. - Динаміка показників психофізичного стану студентів з вадами зору на заняттях фізичного виховання, Адирхаєв С. Г. (2014)
Носко М. О. - Інформування як основа запобігання торгівлі людьми в Україні та світі, Грищенко С. В. (2014)
Носко М.О. - Удосконалення діагностичного компоненту в процесі реалізації проекту "Школа сприяння здоров’ю", Шелупець Л. Г., Багінська О. В., Самоненко С. Б. (2014)
Острянко Т. С. - Аналіз результатів дослідження ефективності організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Пасічник Н. О. - Динаміка розвитку образного і понятійного мислення у їх взаємозв’язках у учнів молодшого шкільного віку (2014)
Пеньковець О. М. - Розвиток філософії освіти в Україні (2014)
Платонова О. Г. - Професійне становлення майбутнього працівника соціальної сфери (2014)
Пустовойт Н. М. - Формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземної мови як проблема педагогічної теорії та практики (2014)
Раскалінос В. М. - Використання рефлексивних задач у формуванні рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2014)
Рень Л. В. - Медіаосвіта як засіб формування медіакультури учнів (2014)
Скорик Т. В. - Освітньо-виховний потенціал дозвілля: від народних традицій до сучасності (2014)
Снітко М. А. - Формування безпечної поведінки підлітків в інтернет-мережі як соціально-педагогічна проблема (2014)
Суховєєва Н. М. - Реалізація компетентнісного підходу при підготовці майбутніх соціальних педагогів у вищій школі (2014)
Тевкун В. В. - Здоров’язбережувальні компетенції – основа професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2014)
Тимошко Г. М. - Структурно-змістова специфіка складових організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Трофименко М. Ю. - Обґрунтування моделі стимулювання майбутнього вчителя іноземних мов до впровадження методик анімаційних технологій на заняттях з учнями основної школи (2014)
Федорець М. А. - Метод проектів як ефективний засіб особистісного та суспільного розвитку студентів у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу (2014)
Фірсова І. М. - Рекламно-інформаційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього соціального педагога (2014)
Чалая Р. Г. - Влияние физических нагрузок на функциональное состояние зрительного анализатора, Возиян С. В., Коваль В. А., Чалый А. С. (2014)
Чернякова А. В. - Стратегії формування соціально безпечного освітнього середовища в контексті реформування загальноосвітньої школи: досвід США (2014)
Чубук Р. В. - Проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі (2014)
Чуносов М. О. - Аналіз дослідженості проблеми соціально-педагогічной профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх (2014)
Шевцова Ю. А. - Представление о гендерных ролях в юношеском возрасте (2014)
Шевчук О. О. - Становлення системи педагогічної освіти в Україні та Англії (2014)
Шендерук О. Б. - Міждисциплінарне визначення поняття "Педагогічна майстерність" (2014)
Юрченко Ю. Д. - Державне регулювання у сфері пенсійного страхування в Україні (2014)
Юрченко З. В. - Науковий потенціал особистості: психологічні чинники актуалізації (2014)
Янченко Т. В. - Проблема реформування школи у педології кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Ткаченко В. І. - Нечіткі множини у процесах прийняття рішення, Смірнов Є. Б., Тристан А. В. (2008)
Наливайко Ю. В. - Про доцільність створення системи самоприкриття та наземної оборони підрозділів зенітних ракетних військ, Власов А. Ю., Карпенко Д. В. (2008)
Анипко О. Б. - Анализ характеристик крыла, обдуваемого струей от винта двигателя, Логинов В. В. (2008)
Кашаев И. А. - Уязвимость систем аэронавигационного обеспечения, Смык С. И., Шейгас А. К. (2008)
Белевщук Я. О. - Метод расчета вторичного излучения антенны РЛС П, Василец В. О., Нечитайло С. В. (2008)
Бильчук В. М. - Селекция объектов дистанционного зондирования земли при нечетком описании их характеристик рассеяния, Пащенко Р. Э., Вовк А. И. (2008)
Голян Н. В. - Моделирование характеристик газоразрядного контура газового лазера, Голян В. В. (2008)
Слюсар В. И. - Технология мульти-MIMO в гарантоспособных беспроводных системах связи, Масесов Н. А. (2008)
Печенин В. В. - Цифровая модель радиолокационных отражений от дождевых осадков, Нечипорук П. А., Фиров С. А. (2008)
Науменко М. І. - Антенная решетка рупорных излучателей, Порошин С. М., Бахвалов В. Б. (2008)
Рассомахин С. Г. - Нелинейная фильтрация квазигауссовых сигналов, Сорока Л. С. (2008)
Ткаченко А. А. - Применение многоэтапного метода первоначального определения параметров орбиты космического объекта в системе траекторных измерений, Шевчук В. Ф. (2008)
Ямницкий В. А. - Использование сплайн аппроксимации для программного ведения приводов космических радиолокаторов и радиотелескопов, Кулаков П. А. (2008)
Яцевич С. Е. - Статистические характеристики почвенного покрова и их влияние на отраженный сигнал при радиолокационном зондировании Земли, Егорова Л. А., Яцевич Е. И. (2008)
Дуденко С. В. - Двумерное смещенное дискретное преобразование Хартли, Колмиков М. М., Вельчев К. А. (2008)
Кошевой Н. Д. - Классификация планов многофакторного эксперимента, Павлик А. В., Сироклын В. П. (2008)
Кузнецов А. А. - Аспекты реализации криптоалгоритма ADE, Ковтун В. Ю., Сергиенко Р. В. (2008)
Кучеренко Е. И. - Методы анализа процессов принятия решений в нечетком пространстве состояний объектов на основе иерархии сетевых моделей, Краснокутский Д. Е. (2008)
Левыкин В. М. - Детализация определения ценности информации, сохраняемой в динамической информационной системе, Евланов М. В. (2008)
Ляшенко С. А. - Построение модели Гаммерштейна с помощью радиально-базисной сети, Сакало Т. С. (2008)
Манжос Ю. С. - Дескрипторный контроль программного обеспечения критического применения в реальном времени, Петрик В. Л. (2008)
Романенко О. А. - Метод оценки значимости признаков объектов в базах данных с использованием теории приближенных множеств, Титова Е. В., Усань А. А. (2008)
Романенко И. А. - Восстановление изображений на основе декодирования частотно-спектрального мультиадического представления, Баранник В. В., Сидченко С. А. (2008)
Шипулин А. И. - Приближенный метод выбора структуры систем с функциональным резервированием,  Павлик А. В., Дидык Н. А. (2008)
Егоров А. Б. - Формирование и анализ системы электроснабжения предприятий с помощью программы "ELSNA", Ириков Д. В., Цурак С. М. (2008)
Кононов Б. Т. - Повышение точности отработки постоянного времени опережения в импульсных синхронизаторах 107-112, Малыш А. Н., Кравченко М. C. (2008)
Пантелеева И. В. - Включение синхронных генераторов на параллельную работу, Рыкова И. А. (2008)
Сапига Н. Н. - Схема устройства контроля изоляции в сети 0,4 кв с глухозаземлённой нейтралью, Захарова Т. Н. (2008)
Хрупенко А. М. - Балістичний ефект активного способу старту балістичної ракети (2008)
Юрченко О. О. - Згинальні коливання лінійних дискретних систем з великою кількістю ступенів вільності (2008)
Божко Д. В. - Метод планирования проектной мощности создания продукта (2008)
Буданов Н. П. - Перспективы развития методов и средств контроля радиационной обстановки территории АЭС, Буданов П. Ф., Демидов Б. А. (2008)
Сидоренко В. Л. - Оцінка ризику ураження військовослужбовців фрагментами боєприпасів при вибуху на артскладі, Азаров С. І. (2008)
Пашкевич І. Д. - Питання підготовки фахівців тактичного рівня за галуззю знань "Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно – вимірювальні технології", Кононов В. Б., Прібилєв Ю. Б. (2008)
Полищук Л. И. - Элементы информационных технологий обучения программистов (2008)
Четверта наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 143 -150 (2008)
Перша науково-технічна конференція "МНС України: сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії" (2008)
Відомості про авторів (2008)
Наші автори (2008)
Годованюк С. П. - Исследования структурных свойств морской поисково-спасательной системы в зоне ответственности Украины, Селиванов С. Е. (2014)
Евдокимова В. А. - Гигиеническая оценка электромагнитного излучения при работе на тренажерном симуляторе, Короленко А. В., Товстокорый О. Н., Борисенко Е. И. (2014)
Koshevoy V. M. - Novel function of ecdis for smart VHF communication, Shishkin A. V. (2014)
Парменова Д. Г. - Cистематизация факторов опасности для построения профиля риска судовых работ (2014)
Приходько Е. А. - Область применения оценки риска в производственной и экологической безопасности (2014)
Рябенький В. М. - Формальное описание элементов автоматизированного рабочего места оператора электроэнергетической системы, Ушкаренко А. О. (2014)
Спешилов В. М. - Методика определения вероятности возникновения усиленной и резонансной бортовой качки судна на трансокеанском участке маршрута перехода, Степкова В. В. (2014)
Товстокорый О. Н. - Экспериментальное определение положения полюса поворота по тангенциальным скоростям носа и кормы (2014)
Хомяков В. Ю. - Загрузка судна типа "коастер" навалочным грузом с использованием метода "естественной" сепарации, Савчук В. Д. (2014)
Чернова Л. С. - Проектно-ориентированные подходы повышения конкурентоспособности на примере наукоемкого промышленного предприятия (2014)
Безлуцька О. П. - "Менеджмент морських ресурсів" як складова професійної підготовки майбутніх морських офіцерів, Лещенко А. М. (2014)
Дорогань О. И. - Cредства поэтапной подготовки специалистов по эксплуатации судового оборудования, Рябенький В. М., Ушкаренко А. О. (2014)
Зайцева Т. Г. - Щодо проблеми з удосконалення професійної психологічної підготовки сучасного моряка (2014)
Соколова Н. А. - Построение предметной модели обучаемого на основе учебного текста методом островной кластеризации, Щеголькова В. А. (2014)
Тищенко А. Ю. - Новый метод организации лабораторного практикума по микропроцессорным судовым системам (2014)
Котило О. В. - Зменшення гідроабразивного зносу напірних сталевих пульпопроводів за рахунок магнітно-імпульсної обробки, Малигін Б. В., Шкільнюк А. О. (2014)
Селиванов С. Е. - Cамовоспламенение, горение и самопроизвольное погасание пористой сажистой частицы при поглощении теплового излучения, Тригуб С. Н., Калинчак В. В., Черненко А. С., Кузьмин А. А. (2014)
Аппазов Е. С. - Моделювання гідродинамічних та теплових процесів при передпусковій підготовці автомобільних двигунів, Клюєв О. І., Русанов С. А. (2014)
Богдан Ю. А. - Разработка методики расчета тепловой и электрической мощности когенерационной установки на базе судового двигателя внутреннего сгорания (2014)
Браїло М. В. - Дослідження ударної в’язкості епоксикомпозитних матеріалів (2014)
Букетов А. В. - Оптимізація часу обробки феромагнітних наповнювачів та епоксидних композицій у високочастотному магнітному полі з урахуванням явища магнітної в’язкості, Скирденко В. О. (2014)
Вороненко С. В. - Система утилізації тепла вихлопних газів суднових дизелів з асинхронним турбогенератором, Даник В. В. (2014)
Гулієва Н. М. - Технологія виготовлення пористих фільтрувальних матеріалів для очищення питних вод (2014)
Исаев Е. А. - Динамика уплотнения элементарного объема сыпучего материала (2014)
Іщенко І. М. - Аналіз режимів роботи та розрахунок основних характеристик диференціального привід-генераторного агрегату, Черненко В. В., Клементьєва О. Ю. (2014)
Казак В. А. - Модель телевізійної системи самонаведення кулі, Казак В. М., Лазарчук П. Г. (2014)
Коробко В. В. - Интенсивность теплообмена как фактор, определяющий характеристики термоакустических тепловых машин, Московко А. А. (2014)
Мисковець С. В. - Зносостійкість бронзових деталей паливної апаратури в середовищі дизельних палив, Савчук П. П. (2014)
Настасенко В. А. - Новые основы для строгого определения волновых параметров гравитационного поля и объединения гравитационного и электромагнитного полей (2014)
Пелевін Л. Є. - Аналіз конструктивних схем існуючих траншеєкопачів та перспективи їх розвитку, Горбатюк Є. В., Тетерятник О. А. (2014)
Просянок В. В. - Влияние температурных показателей на работоспособность дейдвудных капролоновых подшипников (2014)
Сапронов О. О. - Оптимізація складу захисних покриттів для елементів СЕУ методом математичного планування експерименту (2014)
Селиверстов И. А. - Исследования структуры и свойств плазменных покрытий на основе Fе-Al, Троцан Г. Н., Смирнов И. В., Селиверстова С. Р. (2014)
Худяков И. В. - Возможность применения различных видов датчиков давления для управления рабочим процессом в двигателях внутреннего сгорания (2014)
Бень А. П. - Усовершенствование методов контроля подъемного угла (Hoisting Angle) во время проведения грузовых операций с тяжелыми и негабаритными грузами на специализированных судах, Соловей А. С. (2014)
Zaporozhets O. I. - GIS-monitoring of the environment in airport vicinity (2014)
Караюз І. В. - Прогнозування об’ємів імпорту природного газу в Україну з використанням фільтра Калмана, Бідюк П. І. (2014)
Мухтаров П. Ш. - Людський чинник в аеронавігації: рівні домагань авіадиспетчерів при оцінці бажаності відстані між повітряними судами (2014)
Нефедов Л. И. - Структурная модель информационной технологии автоматизированного синтеза системы управления качеством добычи, переработки и транспорта газа, Шевченко М. В., Кудырко О. Н. (2014)
Сафонов М. С. - Об’єктно-орієнтований метод управління потоками інформації в базах даних, Яковенко О. Є. (2014)
Сафонова Г. Ф. - Формалізація процесу перетворення геометричних образів САПР одягу (2014)
Соколова О. В. - Условие инвариантности системы распознавания к нестационарным возмущениям (2014)
Тимофеев В. А. - Мониторинг качества автоматизированного управления технологическими линиями проката листовой стали, Лага Cамер (2014)
Байрачна Х. В. - Удосконалення обслуговування пасажирів на основі раціоналізації схем формування пасажирських поїздів, Малахова О. А. (2014)
Обухова А. Л. - Аналіз та пропозиції щодо удосконалення технології роботи прикордонних передавальних станцій, Бакун В. О. (2014)
Запара Я. В. - Аналіз вантажної та комерційної роботи технічної станції в умовах реформування галузі, Безуглий І. С. (2014)
Кулешов В. В. - Удосконалення технології роботи сортувальної станції Ясинувата в умовах розвитку інформатизації, Сварник Р. С. (2014)
Федорюк Д. П. - Аналіз можливих шляхів зменшення простою місцевого вагона на станції Рутченкове (2014)
Костєнніков О. М. - Дослідження питання раціональної організації вагонопотоків у групові поїзди , Бауліна Г. С., Мазепа В. В., Куришко І. М. (2014)
Лаврухін О. В. - Удосконалення автоматизованої технології оперативного планування роботи залізничної станції, Митрофанова О. В. (2014)
Долгополов П.В. - Шляхи підвищення безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом, Козодой Д. С. (2014)
Альошинський Є. С. - Дослідження можливих варіантів доставки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях у межах транспортної системи України, Світлична С.О., Багно А. М. (2014)
Козодой Н. В. - Методи оцінки професійного ризику з урахуванням комплексної дії шкідливих факторів (2014)
Губанов К. І. - Діагностування технічного стану ходових частин рухомого складу залізничного транспорту (2014)
Косилов К. В. - Дослідження процесу автоматичного вимірювання параметрів тональних рейкових кіл, Удовiков О. О. (2014)
Нечаєв А. М. - Дослідження ефективності контролю стану колійних ділянок на станції з використанням методу рахунку осей (2014)
Ордін П. О. - Дослідження рейкових кіл тональної частоти як точкових датчиків для систем переїзної сигналізації, Удовiков О. О. (2014)
Бойнік А. Б. - Аналіз методів синтезу тональних рейкових кіл системи АБТЦ, Чуднецов В. В. (2014)
Лисечко В. П. - Аналіз бітових помилок у каналах мережі широкосму-гового адіо доступу на основі технології LTE, Вінник О. І. (2014)
Геніатуліна О. П. - Дослідження трафіка в мережах NGN, Приходько С. І. (2014)
Воронін С. В. - Дослідження електричних властивостей олив та робочих рідин будівельних машин, Онопрейчук Д. В., Кебко О. В., Ляшенко І. В. (2014)
Даренский А. Н. - Сопротивление промежуточных скреплений КБ и КПП-5 перемещениям рельсов в продольной плоскости, Дудник Р. А. (2014)
Даренський О. М. - Просторова жорсткість проміжного скріплення типу КПП-5, Вітольберг В. Г., Копилов І. Л. (2014)
Ватуля Г. Л. - Определение огнестойкости сталебетонных балок с подбором эффективной огнезащиты, Орел Е. Ф., Игнатенко А. В. (2014)
Харлан В. І. - Коефіцієнти постілі дерев’яних шпал для умов під’їзних колій будівельного підприємства (2014)
Асмаковський П. М. - Модернізація систем управління електровоза ВЛ-11М (2014)
Харламов П. О. - Оцінка ефективності заміни допоміжних машин електровоза ЧС7 на асинхронні машини, Даценко Є. М. (2014)
Смоляк М. І. - Розроблення заходів з підвищення ефективності роботи депо за рахунок раціонального використання енергоресурсів, Фалендиш А. П., Зіньківський А. М. (2014)
Українська державна академія залізничного транспорту (2014)
Вихідні дані (2014)
Вікович І. А. - Поперечно-кутові коливання бітумо-щебеневого агрегату для ямкового ремонту доріг, Дубневич О. М., Глобчак М. В., Яворський Я. П., Панкевич Б. В. (2014)
Вільковський Є. К. - Дослідження ефективності використання програмного комплексу "TachoScholar" при підготовці водіїв комерційних транспортних засобів, Поляник Р. Р. (2014)
Горбай О. З. - Cтатичні випробування пасажирських сидінь великогабаритних транспортних засобів, Когут В. М., Керницький І. С. (2014)
Гудз Г. С. - Комплексний вплив вагомих чинників на температурний режим автомобільних дискових гальм при циклічних гальмуваннях, Захара І. Я. (2014)
Дем'янюк В. А. - Ідентифікація параметрів алгоритму блоку керування антиблокувальної системи автобкса (2014)
Дівеєв Б. М. - Визначення значення механічних характеристик матеріалу вібропоглинаючого покриття, Керницький І. С., Когут І. С., Сава Р. В., Когут В. М. (2014)
Дівеєв Б. М. - Визначення параметрів розрахункової моделі штанги з динамічними гасниками коливань та оптимізація, Мартин В. Є. (2014)
Дубянський О. В. - Особливості розрахунку основних параметрів консольного крану та параметрів його гідросистеми (2014)
Жук М. М. - Аналіз функціонального стану водія під час його роботи у темний період доби, Бойків М. В. (2014)
Жук М. М. - Зміна психофізіологічного стану водія у різних за складом транспортних потоках, Постранський Т. М., Афонін М. О. (2014)
Кайгародова В. П. - Транспортні перевезення як складова туристичних послуг, Донарська Т. П. (2014)
Кельман І. І. - Удосконалення методів державного регулювання міжнародних перевезень в Україні відповідно до міжнародних норм та практики, Козак В. Р. (2014)
Michalski J. - Badania przyczyn zatarcia silnika Diesla (2014)
Попович В. В. - Деякі дорожні дослідження стійкості та керованості автобуса А074 з різними видами кермового приводу (2014)
Jaremcio M. - Badania porównawcze wybranych parametrów samochodów osobowych na hamowni podwoziowej, Lejda K., Siedlecka S. (2014)
Юрків Н. Я. - Аналіз проблем і пріоритетів державної політики за етапами розвитку базових видів економічної діяльності в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Пшик Б. І. - Інфраструктура грошового ринку: теоретичні засади дослідження, Неклюдова Т. М. (2014)
Шевчук О. О. - Економічний еквівалент вартості життя як стимул розвитку страхового ринку та модернізації економіки України (2014)
Тищенко А. С. - Сутність інструментів антициклічного регулювання фінансового сектору (2014)
Бардин І. І. - Вплив підвищення ефективності фондового ринку України на вартість кредитних ресурсів (2014)
Цікановська Н. А. - Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Ващенко В. В. - Гарантійно-компенсаційні механізми у фінансовому секторі (2014)
Кравченко О. В. - Проблемні аспекти оцінки ефективності управління бюджетними витратами (2014)
Рипкович М. П. - Фінансове забезпечення розвитку туристичної галузі (2014)
Топій І. І. - Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України, Білейчук М. І. (2014)
Фігун Н. В. - Маркетинг: теорія і сучасні реалії, Чорний О. І. (2014)
Михайлишин Б. І. - Оцінка втрат ВВП України від трудової міграції населення (2014)
Лернер Ю. І. - Протиріччя між навчанням економічних дисциплін і реальною економічною діяльністю підприємств (2014)
Артеменко А. В. - Постсоціалістичне господарювання: загальне та особливе у приватизації власності у пострадянських країнах (2014)
Гладунський В. Н. - Людський фактор як складова людського капіталу і проблеми його формування, Коблик М. Ю., Строгуш Х. І. (2014)
Климова Н. І. - Актуальні питання підвищення ефективності управління корпоративними фінансами (2014)
Маслюк О. В. - Використання стрес-тестування для оцінки вразливості економічної стійкості машинобудівного підприємства (2014)
Кудря Я. В. - Нюанси менеджменту матеріальних активів корпорацій (2014)
Глущенко М. М. - Оцінювання факторів, які впливають на ефективність застосування механізмів фінансової підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Князь С. В. - Метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій, Георгіаді Н. Г., Федорчак О. Є. (2014)
Вознюк М. А. - Концепція, сучасний стан і тенденції розвитку інвестиційного потенціалу енергозбереження, Дурицька Г. В. (2014)
Тяжкороб І. В. - Інвестиційні важелі забезпечення економічного розвитку регіону (2014)
Шевчук О. В. - Інноваційна діяльність на внутрішньому ринку України в контексті забезпечення конкурентних переваг національної економіки (2014)
Мусієнко О. М. - Актуальні аспекти управління інвестиційною діяльністю банків на ринку цінних паперів, Маслова А. Ю. (2014)
Шабанова О. В. - Інвестиційний клімат функціонування недержавних пенсійних фондів (2014)
Тридід О. М. - Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи, Погореленко Н. П., Гойхман М. І. (2014)
Любіч О. О. - Забезпечення стабільності банківської системи як стратегічна складова фінансової політики держави в умовах глобалізації, Домрачев В. М. (2014)
Семеген І. Б. - Передумови інтеграції вітчизняної банківської системи в європейську банківську систему, Левко А. А. (2014)
Кравченко І. С. - Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні, Дрозд І. В. (2014)
Пшик Б. І. - Актуальні проблеми рейтингового оцінювання діяльності банків в Україні (2014)
Самородов Б. В. - Рейтингове оцінювання в аналізі фінансового стану банків, Саєнко І. І., Єндовцева Н. І. (2014)
Рисін М. В. - Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану (2014)
Харченко А. М. - Щодо питання скорингу при наданні роздрібних банківських кредитів у сучасних економічних умовах України (2014)
Бондаренко Л. А. - Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи, Стародубцева Т. В. (2014)
Коць О. О. - Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні, Скробач І. І. (2014)
Карпінець В. Й. - Муніципальний банк як механізм підвищення фінансової спроможності територіальної громади в умовах бюджетної децентралізації (2014)
Чеховський Д. Б. - Функціональне призначення і принципи функціонування механізму гарантування банківських вкладів (2014)
Коцовська Р. Р. - Основні напрями реформування української системи кредитної кооперації (2014)
Юнко О. М. - Проблеми і перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в Україні (2014)
Нагайчук Н. Г. - Інструментарій управління фінансовою безпекою страховиків (2014)
Любенко А. М. - Розвиток системи державного фінансового контролю на засадах стандартизації (2014)
Шевчук О. А. - Вплив міжнародних інтеграційних процесів на розвиток системи державного фінансового контролю в Україні (2014)
Коблянська Г. Ю. - Основні напрями здійснення аудиту імпортних операцій (2014)
Коблянська О. І. - Актуальні аспекти обліку екологічних зобов’язань (2014)
Дземішкевич І. О. - Інтегрована звітність як еволюція поняття "звітність" (2014)
Коваленко С. В. - Вплив зміни форм фінансової звітності суб’єктів малого i мікропідприємництва на оцінку їхньої кредитоспроможності (2014)
Тувакова Н. В. - Емпіричні оцінки взаємного впливу українських закордонних приватних трансфертів i ВВП (2014)
Хом’як В. Р. - Прогнозування кризи платіжного балансу за допомогою сигнального і модельного підходів (2014)
Янішевський В. С. - Ціноутворення опцiонiв. Модель Мертона – Гармана, Фещур Р. В., Яцишин В. П. (2014)
Лучаківський А. О. - Оптимізація фінансової стійкості банку з допомогою методу послідовних поступок (2014)
Циганчук Р. О. - Моделювання економічних процесів, дискретних у часі, різницевими рівняннями, розв’язаними відносно вузлових функцій (2014)
Голуб Р. Р. - Сильні і слабкі сторони концепції паритету купівельної спроможності при визначенні рівноважного валютного курсу національної грошової одиниці (2014)
Титул, зміст (2014)
Подолян В. М. - Порівняльна характеристика спадкової обтяженості віл-інфікованих ін'єкційних споживачів наркотиків і їхніх подружніх пар (2014)
Гончарук О. С. - Чутливість до антисептиків мікрофлори, виділеної з ротової порожнини та горла у дітей (2014)
Кириченко Ю. В. - Показники електричної активності серця у юнаків і дівчат спортсменів і неспортсменів з різними типами будови тіла (2014)
Йолтухівський М. В. - Кореляції між показниками кардіоінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами у здорових чоловіків Поділля першого зрілого віку різних соматотипів, Іщенко Г. О. (2014)
Козак Д. В. - Антиоксидантно-прооксидантний баланс тканини серця, легень і печінки в динаміці політравми (2014)
Дорошкевич І. О. - Фармакоепідеміологія інгібіторів фосфодиестерази 5 (2014)
Іваниця А. О. - Особливості зв'язків похідних показників реовазограми гомілки з показниками будови й розмірів тіла здорових юнаків і дівчат поділля (2014)
Школьніков В. С. - Структура причин пізніх абортів і мертвонароджених у вінницькій області за 2013 рік, Гумінський Ю. Й., Тихолаз В. О., Холод Л. П., Стельмащук П. О. (2014)
Костюк Г. Я. - Наслідки підвищеного тиску у протоці підшлункової залози, Костюк О. Г., Голубовський І. А., Бурков М. В., Коростій Т. О. (2014)
Четверіков С. Г. - Порівняльна характеристика застосування двокомпонентних композитних алотрансплантатів окремо та в комплексі зі збагаченою тромбоцитами плазмою в експерименті, Михайлов О. С., Сажієнко В. В. (2014)
Польовий В. П. - Динаміка змін мікробіоти біоплівки ран, протеолітичної та фібринолітичної активності крові у щурів із змодельованим цукровим діабетом під впливом композиції "сорбент-антибіотик", Павлович К. В., Сидорчук Р. І., Паляниця А. С., Волянюк П. М., Карлійчук О. О. (2014)
Палій Г. К. - Мікробіологічне дослідження властивостей порошкової композиції асперсепт плюс, Назарчук О. А., Палій Д. В., Береза Б. М., Буркот В. М., Кравчук П. О., Назарчук Г. Г. (2014)
Шевчук Ю. Г. - Кореляції кт параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку з показниками будови та розмірів тіла дівчат-доліхоцефалів (2014)
Саволюк С. І. - Імунологічні критерії оцінки важкості та результатів хірургічної корекції непухлинної обтураційної жовтяниці, що ускладнена печінковою недостатністю (2014)
Барило О. С. - Динаміка больового синдрому в пацієнтів з переломами нижньої щелепи при використанні препарату нуклео цмф форте, Фурман Р. Л., Благун О. Д. (2014)
Лурін І. А. - Досвід використання пункційно-дренажних технологій в лікуванні порожнинних утворень органів черевної порожнини, заочеревинного простору та пілонідального абсцесу крижово-куприкової ділянки, Гладишенко О. І., Цема Є. В., Макаров Г. Г. (2014)
Міщук І. І. - Аналіз летальності при правці важкого ступеня та вплив інфузійної терапії на результати лікування хворих, Шлапак І. П., Бевз Г. В., Титаренко Н. В. (2014)
Навроцький В. А. - Хірургічне лікування дітей з ускладненнями бцж-імфаденіту (2014)
Ющенко Л. О. - Функціональна диспепсія у дітей: частота, структура, особливості клінічних проявів та факторів ризику (2014)
Ісакова Н. М. - Ефективністьзастосування гелю та ополіскувача з протизапальним ефектом у хворих на генералізований пародонтит, Філімонов Ю. В., Ісаков П. А., Киніна О. С., Романяк І. В., Даних В. М. (2014)
Кацал В. А. - Програма комплексного періопераційного лікування хворих на розповсюджений гнійнийперитоніт (2014)
Тарасюк С. А. - Ведення вагітності при неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (2014)
Пролигіна І. В. (мол.) - Особистісні особливості жінок із загрозою переривання вагітності, Булавенко О. В., Пролигіна І. В., Балабуєва С. В. (2014)
Бабійчук Ю. В. - Малоінвазивні ендоскопічні транспапілярні втручання при механічній жовтяниці у хворих похилого та старечого віку (2014)
Міщенко В. В. - Торако-абдомінальна травма в практиці ургентного хірурга-оптимізація алгоритму надання допомоги, Грубник В. В., Горячий В. В. (2014)
Бабій І. В. - Якість життя у хворих після хірургічного лікування пахвинної грижі (2014)
Бойко В. В. - Підходи до виконання езофагопластики при стенозуючих захворюваннях стравоходу, Шапринський В. О., Кривецький В. Ф., Шапринський Є. В. (2014)
Калиновський С. В. - Якість життя у хворих після хірургічного лікування пупкової грижі (2014)
Шимон В. М. - Досвід використання високоінтенсивного лазарного випромінювання для санації остеомієлітичної рани на фоні хронічного йододефіциту, Сливка Р. М., Ковач В. В., Філіп С. С., Шерегій А. А., Скрипинець Ю. П. (2014)
Иващенко В. В. - К вопросу о рациональной хирургической тактике у больных с острым холециститом на фоне гипербилирубинемии в свете 20-летнего опыта лапароскопической хирургии, Иващенко А. В., Скворцов К. К., Скворцов К. К.(мл.) (2014)
Міщенко В. В. - Підходи до лікування гострого деструктивного інфікованого панкреатиту, Грубник В. В., Вододюк Р. Ю. (2014)
Нагайчук В. І. - Мікроаутодермопластика у відновній хірургії при глибоких поширених опіках (2014)
Даценко Б. М. - Профилактика гнойно-септических осложнений при низкой резекции прямой кишки с формированием первичного анастомоза, Або Гали М. С., Даценко А. Б., Хмызов Р. А, Седак В. В. (2014)
Жупанов О. А. - До питання лікування псевдокіст підшлункової залози, Покидько М. І., Желіба М. Д., Богачук М. Г. (2014)
Пентюк Н. О. - Мікронутрієнтні та метаболічні детермінанти гіпергомоцистеїнемії у хворих на хронічні захворювання печінки (2014)
Лисюк Ю. С. - Обґрунтування емпіричної антибіотикотерапії запально-гнійних захворювань м'яких тканин на підставі даних мікробіологічного паспорта відділення, Мотиль М. С., Пилипович О. І. (2014)
Жученко О. П. - Профілактика інфільтративно-запальних ускладнень післяопераційних ран у хворих на неускладнені форми гриж передньої черевної стінки, Жученко А. О. (2014)
Сипливий В. О. - Хірургічне лікування гострого некротичного панкреатиту: критерії, що визначають результат лікування, Робак В. І., Євтушенко Д. В., Бизов Д. В., Грінченко С. В. (2014)
Чурпій І. К. - Зміни показників роботи серцево-судинної системи у хворих з перитонітом в залежності від його розповсюдженості при госпіталізації, Чурпій К. Л., Чурпій В. К. (2014)
Полунин Г. Е. - Оценка эффективности внутриартериальной терапии культи прямой кишки у пациентов с тяжелой формой язвенного колита, Косарь Н. В. Танасов И. А. (2014)
Лисюк Ю. С. - Діагностичні проблеми в лікуванні некротизуючих інфекцій м'яких тканин, Савчак Я. О., Романчак Д. Л. (2014)
Шаповал С. Д. - Антибактеріальна терапія хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, Савон І. Л., Мартинюк В. Б., Василевська Л. А., Якунич А. М., Максимова О. О., Смирнова Д. О., Софілканич М. М., Бєлінська В. О. (2014)
Пиптюк О. В. - Обґрунтування доцільності регіонарного введення антикоагулянтів при гнійно-некротичній формі діабетичної стопи, Телемуха С. Б., Пиптюк В. О. (2014)
Чернуха С. М. - Цитопротекторний вплив колоїдного вісмуту при антихелікобактерній терапії у пацієнтів з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (2014)
Герич І. Д. - Комплексна консервативна корекція хронічної венозної хвороби: веносмін і ліогель як складові компоненти терапії, Ващук В. В. (2014)
Бондарев Р. В. - Особенности профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений при лапароскопических вмешательствах в неотложной хирургии, Чибисов А. Л., Селиванов С. С., Ерицян А. А. (2014)
Василюк С. М. - Значення магнітно-резонансної томографії для етапного лікування хворих з гнійними виразками при синдромі діабетичної стопи, Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Кримець С. А., Галюк В. М., Ткачук О. С., Белегай А. З., Маліборська С. В. (2014)
Желіба М. Д. - Клініко-імунологічні критерії ефективності місцевого застосування комбінації препаратів ліастен та левомеколь при експериментальній гнійній рані, Бурковський М. І., Чорнопищук Р. М. (2014)
Петрушенко В. В. - Роль дивертикулів дванадцятипалої кишки у розвитку ускладнень ендоскопічних оперативних втручань, Пашинський Я. М., Собко В. С., Цмок С. В. (2014)
Від редакційної колегії (2014)
Копиця М. Д. - Діяльність Рейнгольда Глієра в Києві: джерелознавчий погляд (2014)
Шамаєва К. І. - З історії одного документа (2014)
Гусарчук Т. В. - Фортепіанна творчість Володимира Пухальського як втілення традицій європейського музичного мистецтва ХІХ століття, Хмара Г. М. (2014)
Пясковський І. Б. - Музично-теоретичні ідеї Михайла Вериківського (2014)
Давидова О. М. - Михайло Вериківський: пошук шляху (2014)
Таранченко О. Г. - Музика у творчості життя. Анатолій Буцькой – неординарна особистість, митець, вчений (2014)
Антропова Т. А. - Київські учні Болеслава Яворського: специфіка становлення композиторських індивідуальностей Пилипа Козицького та Михайла Вериківського (на прикладі аналізу камерних творів 10–20-х років ХХ ст.). (2014)
Путятицька О. В. - Григорій Любомирський і формування педагогічних засад Київської консерваторії перших десятиліть ХХ ст. (2014)
Волосатих О. Ю. - Григорій Верьовка. Роки становлення (2014)
Безбородько О. А. - Всесвітньо невідомий композитор (2014)
Єськова М. А. - Володимир Дукельський. Невідомі романси київського період (2014)
Відомості про авторів (2014)
Каптур В. - Сучасний стан та перспективи розвитку методів фільтрації контенту в телекомунікаційних мережах (2014)
Rajba S. - Generalized models, construction methodology and the application of secure wireless sensor networks with random network parameters, Karpinski M., Korchenko O. (2014)
Бурячок В. - Рекомендації щодо розробки та запровадження профілю навчання "Кібернетична безпека" в Україні, Богуш В. (2014)
Максименко Е. - Государственная и кадровая политика Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в области кибербезопасности, Жилин А. (2014)
Бабенко В. - Синтез нелінійних операцій криптографічного перетворення, Мельник О., Стабецька Т. (2014)
Васіліу Є. - Атака розділення числа фотонів на квантовий протокол розподілення ключів із шістьома станами (2014)
Фауре Э. - Закон распределения дискретной случайной величины на выходе комбинационного генератора (2014)
Лужецький В. - Шифр заміни на основі псевдонедетермінованого генератора гами, Горбенко І. (2014)
Туйчиев Г. - О сетях PES32–8, PES32–4, PES32–2 и PES32–1, созданных на основе сети PES32–16 (2014)
Кухарська Н. - Загрози безпеці дітей у соціальних мережах, Кухарський В. (2014)
Дрейс Ю. - Функціонування системи охорони державної таємниці в україні: організаційно-правова структура, принципи та завдання (2014)
Швец В. - Необходимость защиты информации глобальных навигационных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО (2014)
Кінзерявий В. - Базові показники ефективності роботи команд реагування на кіберінциденти, Гнатюк В. (2014)
Корченко О. - Розширена класифікація методів соціального інжинірингу, Горніцька Д., Гололобов А. (2014)
Белявцева О. А. - Вивчення тривалого культивування клітин на селенітних cередовищах, Войналович С. А. (2012)
Гончаренко І. В. - Удосконалена технологія кріоконсервації сперми жеребців, Платонова Н. П. (2012)
Олешко В. П. - Залежність молочної продуктивності корів від інтенсивності їх вирощування, Даниленко В. П., Старостенко І. С., Буштрук М. В., Ткаченко С. В. (2012)
Бабенко О. І. - Ефективність селекції в популяціях молочної худоби (2012)
Бомко Л. Г. - Результати забою птиці за згодовування целюлази, одержаної за удосконаленої біотехнології (2012)
Шевчук К. В. - Динаміка росту теличок спеціалізованих м’ясних порід, Донченко Т. А. (2012)
Закусілов М. П. - Вплив препарату "Кафі" на вовнову та овчинну продуктивність молодняку овець, Пацеля О. А., Фесенко В. Ф., Акетін В. С. (2012)
Титаренко І. В. - Взаємозв’язок між показниками молочної продуктивності та відтворної здатності корів, Судика В. В., Ткаченко М. В. (2012)
Клопенко Н. І. - Проблема маститу в стадах молочної худоби (2012)
Кобилінська А. М. - Накопичення радіонуклідів у м’ясі бугайців поліської м’ясної породи в радіаційній зоні Полісся (2012)
Ставецька Р. В. - Вплив генотипових факторів на відтворні показники корів, Рудик І. А. (2012)
Славкова Л. Г. - Технологія збагачення комбікормів жиророзчинними вітамінами та пристрій для її реалізації, Науменко О. А., Бойко І. Г. (2012)
Чернюк С. В. - Ефективність застосування консервованого методом заморожування молозива при вирощуванні телят, Чернявський О. О. (2012)
Чернявський О. О. - Продуктивність та якість м’яса свиней за згодовування пробіотику і ферментного препарату, Бабенко С. П., Чернюк С. В. (2012)
Яремчук Т. С. - Вплив селену на обмін енергії в організмі перепелів за дії солей кадмію, Цехмістренко С. І., Цехмістренко О. С., Пономаренко Н. В. (2012)
Нанка О. В. - Шляхи зниження енергоємності подрібнення зернових кормів та підвищення якості подрібнення, Бойко І. Г. (2012)
Іванов І. А. - Залежність зв’язків між продуктивними ознаками корів української чорно-рябої молочної породи від технологічних умов утримання (2012)
Гребельник О. П. - Розробка технології збитих сметанних десертів оздоровчого характеру (2012)
Медведєв А. Ю. - Ефективність різних типів раціонів при відгодівлі бугайців за альтернативною технологією (2012)
Підпала Т. В. - Етологічна оцінка придатності молочної худоби до інтенсивної технології, Ясевін С. Є. (2012)
Дубін О. В. - ПЛР-ПДРФ-аналіз гена цитохрому б як метод видової ідентифікації осетрових видів риб, Шостак Л. В., Димань Т. М. (2012)
Облап Р. В. - Розроблення діагностичної тест-системи для якісного визначення ГМО у продовольчій сировині і харчових продуктах, Новак Н. Б., Семенович В. К., Димань Т. М. (2012)
Ященко С. А. - Бджоли як індикатори біорізноманітності агроекосистем, Димань Т. М. (2012)
Машкін Ю. О. - Вплив пробіотика на хімічний склад та відносну біологічну цінність м’язів курчат-бройлерів, Каркач П. М., Кузьменко П. І., Гордієнко В. М. (2012)
Каркач П. М. - Вплив джерел світла на динаміку живої маси та внутрішніх органів індиченят і дорослих індичок (2012)
Бомко В. С. - Вплив різних рівнів сирого протеїну і критичних амінокислот на економічну ефективність виробництва молока (2012)
Пелехатий М. С. - Племінний підбір у відкритій популяції молочної худоби, Піддубна Л. М., Кучер Д. М. (2012)
Власенко В. В. - Використання пробіотичних продуктів, Новгородська Н. В., Соломон А. М. (2012)
Колесник Д. М. - Особливості впливу кропиви дводомної на перебіг процесів ліпопероксидації та оксидативний розпад жирних кислот у курячому фарші, Данченко О. О. (2012)
Косіор Л. Т. - Молочна продуктивність та показники молоковиведення корів різного віку української чорно-рябої молочної та голштинської порід, Борщ О. В., Пірова Л. В. (2012)
Пірова Л. В. - Баланс міді, цинку і марганцю у організмі свиней за різних доз та сполук селену у раціоні, Косіор Л. Т., Король А. П. (2012)
Розпутній О. І. - Екологічна оцінка виробництва молока та яловичини на радіоактивно забруднених територіях лісостепової зони південної частини Київської області, Перцьовий І. В., Куркіна С. В. (2012)
Соболєв О. І. - Вплив добавок селену в комбікорми на перетравність поживних речовин каченятами, що вирощуються на м’ясо (2012)
Куркіна С. В. - Вміст важких металів у відходах птахокомбінату та екологічні особливості їх утилізації, Розпутній О. І. (2012)
Романчук Л. Д. - Еквівалентні дози опромінення щитоподібної залози 131І через вміст 129І в грунтах українського Полісся (2012)
Кравченко І. В. - Продуктивні і м’ясні якості каченят-бройлерів за різних рівнів і джерел селену в раціоні, Дяченко Л. С. (2012)
Скиба В. В. - Формування еквівалентної дози внутрішнього опромінення населення при споживанні рибопродукції, вирощеної в умовах радіоактивного забруднення водойм (2012)
Надточій В. М. - Фізико-хімічні показники молока корів, хворих на субклінічну форму маститу, Надточій В. П., Осіпенко О. П. (2012)
Бесулін В. І. - Резистентність та енергія росту перепелів за дії пробіотику в умовах напівінтенсивної технології, Гордієнко В. М., Кузьменко П. І., Фоменко С. Г., Меркулова І. В., Івашенко М. Р., Калюжний В. К., Олейник М. О., Садівська В. С., Усата Н. О. (2012)
Отченашко В. В. - Використання поживних речовин у молодняку перепелів за згодовування комбікормів із різними рівнями обмінної енергії (2012)
Рубан Г. В. - Специфічність перебігу процесів ліпопероксидації і змін вмісту жиророзчинних вітамінів у м’ясі гусей під час його низькотемпературного зберігання, Данченко О. О. (2012)
Леньков Л. Г. - Вплив рівня сирого жиру в раціоні на використання енергії поживних речовин кормів молодняком симентальської м’ясної породи (2012)
Харчишин В. М. - Вплив цеоліту Сокирницького родовища на продуктивність перепелів породи "Фараон" (2012)
Галстян А. С. - Розвиток ринку продукції скотарства в сучасних умовах (2012)
Островерхова Н. М. - Психологічна субсистема уроку та технологія оцінювання її ефективності (2014)
Андреева И. А. - Конструктивная деятельность как средство развития детей дошкольного возраста, Темербекова А. А. (2014)
Твердовська О. В. - Синергетичні засади формування творчого мислення особистості (2014)
Мельник М. Ю. - Особливості взаємодії навчального закладу та сім’ї при формуванні готовності до професійного самовизначення обдарованих старшокласників (2014)
Бузовська Т. В. - Розвиток педагогічної креативності як особливості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Кобзей Н. В. - Особливості навчання учнівської та студентської молоді з ознаками обдарованості (2014)
Федорова Н. Ф. - Удосконалення змісту навчального-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 90-х роках ХХ століття, Піонтковський-Вихватень Б. О. (2014)
Лопацька В. В. - Особливості комунікативної компетентності обдарованих старшокласників (2014)
Чудакова В. П. - Діагностично-інтерпретаційний компонент дослідження "рівня суб’єктивного локусу контролю" параметра сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2014)
Сидоренко Л. О. - Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і сполучень слів за значенням (2014)
Шумакова И. В. - Соль – добрая вещь (Евангелие от Луки 9.50). Интегрированная творческая мастерская (7 класс) (2014)
Фурдецька Т. В. - Обдарованість: виявлення і розвиток, Молчанова І. Г.. (2014)
Меркулова С. І. - Зростає особистість кредо якої – життя в стилі "puro аrt" (2014)
Тименко В. П. - Обдарованість дошкільників за теорією Говарда Гарднера (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на вересень 2014 року (2014)
Буряк С. Ю. - Исследование диагностических признаков стрелочных электроприводов переменного тока, Гаврилюк В. И., Гололобова О. А., Безнарытный А. М. (2014)
Беляев Н. Н. - Моделирование локальной защиты зданий (shelter in-place) с учетом сорбции опасного вещества на поверхностях внутри помещений, Росточило Н. В., Недопёкин Ф. В. (2014)
Зелікман В. Д. - Напрями удосконалення обліку та внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості підприємств, Соніна Ю. А. (2014)
Марценюк Л. В. - Механізм створення проекту з відкриття ферми в контексті розвитку сільського туризму, Проскурня Ю. М., Тесленко Т. В. (2014)
Харченко О. И. - Исследование подходов к повышению эффективности функционирования подразделений железнодорожного транспорта с позиции устойчивого развития (2014)
Kapitsa M. I. - Rational recovery model of depot processing equipment at the industrial enterprise, Hryshechkina T. S. (2014)
Афанасов А. М. - Определение рациональных режимов взаимного нагружения тяговых двигателей электроподвижного состава магистрального и промышленного транспорта (2014)
Матусевич О. О. - Сучасні підходи з технічного обслуговування та ремонту обладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць на основі Smart-технологій (2014)
Вакуленко І. О. - Вплив хімічних сполук на формування електродугового розряду, Плітченко С. О., Макаревич Д. М. (2014)
Савченко В. О. - Термостійкість графітизованої сталі (2014)
Okorokov А. М. - Strategic management of transport cargo complex (2014)
Габринец В. А. - Концепция оптимального по энергозатратам пассажирского вагона с использованием нетрадиционных источников энергии, Титаренко И. В. (2014)
Крашенінін О. С. - Напрямки удосконалення системи утримання моторвагонного рухомого складу, Гогаєв В. А. (2014)
Petrenko V. D. - Analysis of deformed state structures of the Kyiv metro running tunnels on a transition zone from spondylov’s clay to buchatskiy sands, Huzchenko V. T., Tiutkіn O. L., Tiutkіn D. V. (2014)
Radkevych A. V. - Application prospects of threaded joint of armature, Netesa А. N. (2014)
Пічурін В. В. - Рівень розвитку психологічної і психофізичної підготовленості студентів до професійної праці на залізниці (2014)
Більчук В. М. - Оцінка ефективності прийняття рішень щодо оперативного управління в умовах нестохастичної невизначеності інформаційного забезпечення, Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. (2008)
Деденок В. П. - Метод визначення збитку неоднорідним груповим об’єктам з використанням нечітких продукційних моделей при плануванні та оцінці ефективності вогневого ураження противника, Брежнєв Є. В., Олізаренко С. А., Сафронов Р. В. (2008)
Курдюк В. Ф. - Перспективи розвитку форм та способів застосування Повітряних Сил ЗС України в інтересах національної безпеки та оборони (2008)
Талавиря В. О. - До питання оцінки ефективності системи управління протиповітряною обороною окремої механізованої бригади під час планування та прийняття рішення в збройному конфлікту, Абрашин В. О., Ясечко М. М. (2008)
Азаров С. І. - Визначення наслідків авіаційних катастроф, пов'язаних з повітряними судами військового призначення, Сорокін Г. А. (2008)
Буданов П. Ф. - Лідари. Основні властивості і перспективи застосування в зразках озброєння і військовій техніці, Буданов М. П., Демидов Б. О. (2008)
Васильєв В. А. - Поліпшення характеристик пеленгації багатоканальної радіосистеми при частотно-багатопроменевому зондуванні простору (2008)
Войтенко С. С. - Особливості метрологічного забезпечення повітряних сил у локальних війнах останніх десятиріч, Герасимов С. В. (2008)
Єрилкін А. Г. - Підвищення ефективності бойового застосування та підготовки авіаційних частин і підрозділів шляхом впровадження геоінформаційних систем, Гудима О. П., Годунов Р. М. (2008)
Латін С. П. - Аналіз стану розробки та умов бойового застосування артилерійських високоточних боєприпасів, Грабчак В. І., Пилипенко О. М. (2008)
Медведєв В. К. - Сучасна інформаційна війна та її обрис, Кучеренко Ю. Ф., Гузько Р. М. (2008)
Орлов М. М. - Принципи побудови регіональної системи управління сил охорони правопорядку (2008)
Павленко М. А. - Метод формалізації процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку, Корнєєв В. О., Герасимов В. Є. (2008)
Сидоренко В. Л. - Розрахунок наслідків дії вибухової ударної хвилі на людину при вибуху на складі боєприпасів, Азаров С. І. (2008)
Сутюшев Т. А. - Результати польових досліджень щодо ефективності використання приймачів супутникової навігаційної системи при вирішенні підрозділами спеціального призначення пошукових завдань, Афанасьев В. В., Павлов Д. В. (2008)
Фердман Г. П. - Про попередження та запобігання хімічного тероризму у сфері забезпечення національної безпеки України (2008)
Баранник В. В. - Частотно-спектральне мультіадичне представлення відеоданих зі зниженим динамічним діапазоном, Сідченко С. О., Поляков В. П. (2008)
Баришев В. І. - Цифровий алгоритм вимірювання допплерівської частоти гармонічного сигналу, Печенін В. В., Коршець О. А. (2008)
Дода В. І. - Імітаційна модель оцінки надійності проектуємого обчислювального комплексу літального апарата, Богатов О. І., Кулявець Ю. В. (2008)
Закіров С. В. - Метод розрахунку дальності взаємного впливу радіоелектронних засобів з урахуванням умов розповсюдження радіохвиль (2008)
Карлов В. Д. - Метод математичного моделювання характеристик спрямованості вісесиметричних активних антенних решіток (на прикладі кругової циліндричної антенної решітки великих електричних розмірів), Леонов І. Г., Лукашук О. В., Шевченко А. Ф. (2008)
Колісник М. О. - Методика вибору типових програм для технічного діагностування пристроїв управління цифрових систем комутації (2008)
Коломійцев О. В. - Багатоканальний селектор подовжніх мод (2008)
Кононов Б. Т. - Зонні синхронізатори, Малыш А. Н., Щека В. Н. (2008)
Кравчук О. І. - Функціонування інформаційно-довідкової системи визначення стану радіоелектронних засобів під час багаторежимного утримання (2008)
Кузнєцов Б. І. - Система наведення і стабілізації озброєння легкоброньованих машин з нейромережевим регулятором, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2008)
Кушнір О. І. - Спосіб побудови кодів великої довжини, Сєвєрінов О. В., Жученко О. С. (2008)
Науменко М. І. - Моделювання інтегрального трафіка мультисервісної мережі з використанням апарата вейвлет-перетворень, Кучук Г. А., Стасєва Я. Ю. (2008)
Скорик А. Б. - Аналіз задачі реалізації режиму передачі керування ЗКР між взаємодіючими самохідними вогневими установками ЗРК СД, Ольховіков С. В., Галицький О. Ф. (2008)
Харченко Є. В. - Просторові коливання агрегатів з жорсткими роторами, Палюх В. М., Червоний Б. І. (2008)
Шовкошитний І. І. - Методика обґрунтування вихідних даних для оцінювання бойових можливостей частин радіоелектронної боротьби (2008)
Куртов А. І. - Проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України і шляхи їх подолання, Потрогош Ю. О. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Кравець В. Г. - Кафедра геобудівництва і гірничих технологій (нарис діяльності 1948-59рр., 1993-2013рр.), Ган А. Л. (2014)
Крючков А. И. - Принцип наименьшего действия и метод N – характеристик в динамике трещин (2014)
Самедов А. М. - Реологічні параметри перезволожених глинистих грунтів за теорією старіння, Ткач Д. В. (2014)
Буллер М. Ф. - О стабильности эмульсионных взрывчатых составов, Вовк Т. Н., Лозовик Н. В. (2014)
Гайко Г. І. - Проблеми системного планування підземного простору великих міст (2014)
Дыняк С. В. - Совершенствование технологи производства щебня, Ткачук К. К. (2014)
Сергієнко М. І. - Використання відходів гірничого виробництва для виготовлення будівельної продукції (2014)
Сердюк О. С. - Порівняльна оцінка механізмів функціонування вертикально та горизонтально інтегрованих вугільних компаній України (2014)
Халимендик Ю. М. - Выбор крепи при перекреплении горных выработок в слоистых и слабых породах (2014)
Фролов О. О. - Встановлення раціональних відстаней між свердловинними зарядами на основі оптимізації об’ємів руйнування скельних порід, Лучко І. А., Краморенко Л. В. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського