Гоцуляк Ю. В. - Обґрунтування необхідності нормативно-правового забезпечення підтримки та розвитку обдарованих дітей в Україні (2014)
Шевенко А. М. - Як рибка у воді (2014)
Фомін О. М. - Використання мережевих ресурсів для розвитку обдарованих дітей, Рубанова Т. І. (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на серпень 2014 року (2014)
Бєглий О. В. - Національні правові інструменти вирішення проблеми космічного сміття, Дабіжа М. Ю. (2010)
Корнеєєв Ю. В. - Принципи державного регулювання транспортної системи (2010)
Корнєєв Ю. В. - Європейсько-правовий механізм регулювання екологічних проблем транспорту, Яцишин Р. В. (2010)
Корнєєва К. Ю. - Поняття лісу як предмету лісового права (2010)
Печуляк В. П. - Перспективи розвитку державного управління у сфері лісового господарства 28-30 (2010)
Александрова О. В. - Погляди О.Кониського на судову систему Російської Імперії: актуальні аспекти (2010)
Биков О. М. - Методологічні підходи досліджень релігійних відносин (2010)
Діхтієвський П. В. - Забезпечення принципу верховенства права у державному управлінні та його особливості у сфері управління податковими відносинами, Лісовська В. С. (2010)
Мацелик М. О. - Проблемні питання проекту Податкового кодексу у частині впливу його недоліків на урегулювання адміністративно-податкових спорів, Пригоцький В. А. (2010)
Мацелик Т. О. - Адміністративно-правовий спір як категорія юридичного спору, Параниця С. П. (2010)
Осипенко Н. А. - Роль органів прокуратури у механізмі забезпечення особистої безпеки людини (2010)
Сопілко І. М. - Нормативно-правове закріплення визначення інформації:організаційно-правові питання теорії та практики (2010)
Устинова І. П. - Теоретичні питання співвідношення фінансово-правової та адміністративної відповідальності (2010)
Баланюк Л. Л. - Реформування процедури лістингу в фінансових операціях як комплексний захід протидії вчинення порушень, які виникають через купівлю неліквідних чи незабезпечених цінних паперів (2010)
Вавженчук С. Я. - Договір купівлі-продажу: класична доктрина та проблеми українського цивільного права (2010)
Федорченко Н. В. - Правова природа цивільних зобов’язань за договором про взаємоз’єднання (2010)
Касьяненко Л. М. Процесуальні особливості правозастосування у фінансовому праві 83-88 - (2010)
Козирєва В. П. - Підстави порушення справи про банкрутство, Гаврилішин А. П. (2010)
Корчак Н. М. - Цільове спрямування державної підтримки та захисту у сфері конкуренції (2010)
Німко О.Б. Проблемні питання законодавства - , що регулює встановлення внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними-особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування 97-101 (2010)
Грабовський Л. А. - Окремі аспекти забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі України, Завидняк В. І. (2010)
Ларченко М. О. - Кримінологічний аналіз особистості жертви статевого злочину та її поведінки (2010)
Назаров В. В. - Актуальні проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2010)
Рудник Т. В. - Удосконалення правових основ гуманізації виконання покарання у виді позбавлення волі (2010)
Семчук Н. О. - Характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: порівняльно-правове дослідження (2010)
Пильгун Н. В. - Методика підготовки студентів молодших курсів юридичного спрямування до науково-дослідної роботи (2010)
Головко С. Г. - Особливості розроблення та використання засобів комп’ютерної підтримки у підготовці майбутніх правників (2010)
Титул, зміст (2010)
Сердечно-сосудистый риск при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов у пациентов после госпитализации по поводу тяжелой ишемической болезни сердца (2010)
Ліснича В. М. - Iшемічна хвороба серця у жінок: доказові позиції щодо особливостей клінічної картини (2010)
Хаустова О. О. - Психокорекція та психотерапія на етапі реабілітації пацієнтів з хворобами системи кровообігу (2010)
Гребеник М. В. - Стабільна стенокардія і метаболічний синдром: клініко-функціональні паралелі, Микуляк В. Р., Базилевич А. Я. (2010)
Салманов А. Г. - Руки медичного персоналу – фактор передачі резистентних збудників нозокоміальних інфекцій (2010)
Журавльова Л. В. - Роль порушень біоенергетичного метаболізму у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Боброннікова Л. Р., Летік І. В. (2010)
Александрук Н. В. - Функція слухового аналізатора у хворих із нефрогенним гіперпаратиреозом (2010)
Нечай А. Ф. - Застосування електроенцефалографії при обстеженні дітей раннього віку з виниклими вперше в житті пароксизмами минущої втрати свідомості (2010)
Барнетт О. Ю. - РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДА ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЙОГО КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, Заремба Є. Х., Кияк Ю. Г., Кобзаренко О. А. (2010)
Хара М. Р. - Динаміка вмісту та ферментативного гідролізу ацетилхоліну в серці щурів після видалення гонад на тлі зміненої активності системи оксиду азоту, Дорохіна А. М. (2010)
Курило Т. М. - Вчинення нотаріальних дій у лікарській практиці (2010)
Содержание (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-метил-(трифторметил, арил)сульфонил-1,4-бензохинонмоноиминов с меркаптанами, Коновалова С. А., Михайличенко О. Н. (2012)
Просяник А. В. - Термическая Z,E-изомеризация иминов VII. N-арилсульфенилимины ацетона, мезоксалевого эфира и тетраметилмочевины, Куцик Н. В., Кольцов Н. Ю., Юхно А. Г., Коновалова С. А., Авдеенко А. П. (2012)
Федевич М. Д. - Про механізм взаємодії α-ненасичених альдегідів з пероцтовою кислотою (2012)
Зубарева И. М. - Изучение внеклеточных ферментов липаз гриба Blakeslea trispora, Митина Н. Б. (2012)
Карпенко О. В. - Коллоидно-химические характеристики продуктов биосинтеза штамма Pseudomonas sp. PS-17, Волошинец В. А., Семенюк И. В., Карпенко А. Я. (2012)
Карпенко О. В. - Застосування вихрового ферментера для одержання продуктів мікробного синтезу, Єрохін В. А., Пристай М. В., Шульга О. М. (2012)
Целищев А. Б. - Анализ способов активации метана в "мягких" условиях, Захаров И. И., Лория М. Г., Иджагбуджи А. А. (2012)
Джакипбекова Н. О. - Электрохимический синтез лекарственных препаратов на основе растительного сырья, Туребекова Г. З., Шортанбекова М. К. (2012)
Кузьменко Н. Я. - Синтез и свойства модельных уретанов на основе карбофункциональных борсодержащих олиго- и олигоэфироспиртов, Бугрим М. В. (2012)
Лобко Є. В. - Вплив мультипротонних карбонових кислот на термостійкість епоксидних композицій, Козак Н. В., Нестеренко Г. М., Клепко В. В. (2012)
Манк В. В. - Температурна поведінка водних розчинів полісахаридів, Мельник О. П. (2012)
Попадюк А. І. - Ковалентно-зшиті колоїдосоми на основі пероксидованих Пікерінг-емульсій, Соломко Н. Ю., Воронов А. С., Будішевська О. Г., Варваренко С. М., Вострес В. Б., Воронов С. А. (2012)
Буря О. І. - Дослідження термостійкості композитів на основі фенілону та фулереновмісних наповнювачів, Кузнецова О. Ю., Пеліна Т. О. (2012)
Зибайло С. М. - Оцінювання впливу будови нітроген-, фосфор-, галогеновмісних олігоестеракрилатів в анаеробних композиціях на міцність склеювання сталевих зразків, Ебіч Ю. Р., Ємельянов Ю. В., Дєлова І. О. (2012)
Кузяев И. М. - Исследование физико-механических свойств полимерных композиционных материалов на основе полиуретанов, Анисимов В. Н. (2012)
Кузяев И. М. - Оптимизация механических и трибологических свойств композитных материалов на основе полиамидов, Сытар В. И. (2012)
Науменко М. О. - Вплив рельєфу поверхні інертного волокнистого наповнювача на конструкційні властивості при стисненні термопластичних полімерних композитів за умов навантаження шинних виробів (2012)
Овчаров В. И. - Использование модифицированных оксиэтилированных спиртов и алкилфенолов в эластомерных композициях, Ломинога Е. А., Бурмистров К. С., Ковзолович А. П. (2012)
Рымар Т. Э. - Исследование ИК-спектров оксониевых и аммониевых каталитических систем при получении карбамидоформальдегидных пенопластов (2012)
Бойко М. Я. - Спектрофотометрическое определение сульфаниламида и его производных с использованием 4-(2-пиридилазо) резорцина, Врублевськая Т. Я., Коркуна О. Я., Коцюмбас И. Я., Тесляр Г. Ю. (2012)
Волнянська О. В. - Іонометрія меламіну та продуктів його деструкції в харчових продуктах, Лабяк О. В., Ткач В. І. (2012)
Лосев С. С. - Количественное определение Cu2+ c использованием модифицированного основанием Шиффа диатомита (2012)
Панченко В. В. - Амперометричне визначення фамотидину з 12-молібдофосфатною гетерополікислотою, Ткач В. І. (2012)
Смик Н. І. - Визначення рухливих форм цинку в грунтах, Сопільняк І. Ю., Запорожець О. А. (2012)
Чмиленко Ф. А. - Сонолюминесцентная спектроскопия в автоматизированной системе безопасной работы вакуум-выпарных аппаратов, Бакланов А. Н., Терещенко О. В., Бакланова Л. В. (2012)
Брем В. В. - Склад газової фази над оксидно-фторидними розплавами, Кожухар В. Я., Дмитренко І. В., Буга С. П. (2012)
Литвиненко Т. М. - Вплив оброблення сірковмісного газу стримерним розрядом на окиснення діоксиду сірки, Манідіна Є. А., Смотраєв Р. В., Будагова А. А. (2012)
Пивоваров А. А. - Влияние степени разбавления питьевой воды дистиллятом на рН плазмохимически обработанных водных растворов, Тищенко А. П., Трещук С. В. (2012)
Пивоваров А. А. - Влияние плазмохимически активированных водных растворов на доизмельчение золотосодержащего рудного концентрата мокрым способом, Воробьева М. И. (2012)
Білий Я. І. - Одержання пористих склокристалічних матеріалів з використанням бою скла та доменного шлаку, Кольцова Я. І., Нікітін С. В. (2012)
Деревянко В. Н. - Применение бетона, содержащего базальтовые волокна для производства плит, используемых при устройстве дорожных покрытий, Саламаха Л. В., Кулачко Е. А., Гопайца В. А. (2012)
Саввова О. В. - Дослідження особливостей взаємодії склокристалічних кальцієсилікофосфатних матеріалів з альбуміном, Брагіна Л. Л., Бабіч О. В. (2012)
Синюшкин А. Н. - Утилизация гальванических шламов, Супрунчук В. И., Иванюк Е. В., Костоглод О. Б. (2012)
Щукіна Л. П. - Особливості використання органо-мінеральної сировини Донецької області в технології фасадної кераміки, Цовма В. В., Лісачук Г. В., Пітак О. Я., Філатов Д. А. (2012)
Сергеєв В. В. - Ентальпії змішування ізобутилметакрилату з деякими органічними розчинниками (2012)
Апостолова Р. Д. - Сравнительная оценка эффективности электрохимического преобразования электролитических сульфидов Fe, Co, Ni в литиевом макетном аккумуляторе в зависимости от природы жидкофазного электролита, Задерей Н. Д., Коломоец О. В., Шембель Е. М. (2012)
Козлов В. М. - Образование структурных дефектов при электрокристаллизации металлов, Хлынцев В. П., Тимошенко В. Н. (2012)
Нефедов В. Г. - Исследование свойств композиционного электролитического покрытия никеля c углеродным наноматериалом, Королянчук Д. Г., Захаров В. Д., Ваганов В. Е., Абрамов Д. В. (2012)
Сахненко М. Д. - Електрофоретичне осадження сегнетокераміки на металеву підкладку з феритовим покриттям, Ведь М. В., Проскурін М. М., Баніна М. В., Богоявленська Е. В. (2012)
Нагурський О. А. - Експериментальні дослідження кінетики дифузійного вивільнення компонентів капсульованих мінеральних добрив, Гумницький Я. М. (2012)
Куманев С. А. - Разработка метода контроля качества сжигания природного газа с учетом эффекта ионизации (2012)
Огурцов М. И. - Определение коэффициента воccтановления гранита (2012)
Семенець О. А. - Моделювання та проектування обладнання хімічної промисловості за допомогою сучасних пакетів САПР, Кузяєв І. М. (2012)
Юшко В. Л. - Розвиток конструкцій тарілок з двома зонами контакту фаз та перспективи їх застосування. Повідомлення 1, Ведь В. В., Карпенко В. А. (2012)
Насонова С. С. - Синтез показателей надежности строительных конструкций на основе модели "слабейшего звена” (2012)
Городнича Н. М. - Забезпечення конкурентоспроможності продукції в умовах зношення основних фондів підприємств, Гуцалова В. І., Прялін М. А., Сиротенко О. О. (2012)
Погребеник В. Ф. - Фольклоризм поезії Сильвестра Яричевського в контексті розвою української літератури від романтичного традиціоналізму до сецесіонізму (2014)
Радишевський Р. П. - Павло Зайцев – шевченкознавець (2014)
Бондарева О. Є. - Образ Тараса Шевченка в авторському міфотворенні біографічного сюжету (2014)
Новик О. П. - Трансформація мотиву Memento mori у творах романтиків (2014)
Регуш Ю. С. - Фольклорні мотиви та образи в поетичній спадщині Якова Щоголева (2014)
Богданова М. М. - Специфіка інтерпретації доби Руїни в історичній повісті Богдана Лепкого "Крутіж” (2014)
Школа В. М. - Функціонування календарних обрядів у художніх текстах українських драматургів 20–30-х років ХХ ст. (2014)
Мельнікова Ю. О. - Інтерпретація історії в романі Н. Королеви "Quid est veritas?” ("Що є істина?”) (2014)
Анісімова Н. П. - Пізній поетичний модернізм як естетичний феномен (2014)
Лущій С. І. - Образ моря в поезії Нью-Йоркської групи (2014)
Казарин В. П. - Стихотворение О. Э. Мандельштама "Золотистого меда струя из бутылки текла…” (опыты реального комментария), Новикова М. А., Криштоф Е. Г. (2014)
Колінько О. П. - Модерністська новела (до проблеми типології) (2014)
Школа І. В. - Часопросторовий вимір роману "Повернення Дон Кіхота” Г.-К. Честертона (2014)
Дуброва В. О. - Поетичний доробок Волта Вітмена крізь призму гендерної інтерпретації (2014)
Єременко О. В. - Комунікація "автор / читач” у змістоформальній структурі тексту (параметри літератури другої половини ХІХ ст.) (2014)
Варикаша М. М. - Секс і кохання у літературі нон-фікшн (гендерний аспект) (2014)
Філоненко С. О. - Література плюс кулінарія: формування нового жанру масового письменства (2014)
Астаф’єв О. Г. - "Слово о полку Ігоревім” у перекладі Ципріяна Годебського (2014)
Журавльова С. С. - Вплив "Zywot s. Alexego…” о. Петра Скарги на агіографічний вірш "Житіє Алексія челов?ка божія” свт. Іоана Максимовича (2014)
Чик Д. Ч. - Ex providentia majorum: жанровий різновид сімейного роману-хроніки в англійській та українській літературі І половини ХІХ ст. (2014)
Чик О. І. - Анатомія імперій: історичний дискурс українського та німецькомовного роману виховання ІІ половини ХІХ ст. (2014)
Александрова Г. А. - Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца (2014)
Харлан О. Д. - Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти (2014)
Просалова В. А. - Картина А. Бекліна "Острів мертвих” очима поетів (2014)
Христіанінова Р. О. - Внутрішній синкретизм складнопідрядних речень (2014)
Харіна О. І. - Повноголосо звучати в школі полум’яному слову А. С. Малишка (2014)
Загороднова В. Ф. - Емоційно-оцінна й образно-експресивна концептуалізація дійсності як лінгвістична база крос-культурного навчання української мови учнів-білінгвів (2014)
Сердюк А. М. - Концепти rosa–rose–троянда: зіставний аспект (2014)
Сеничева О. А. - Односоставные инфинитивные предложения как способ представления концептуального пространства художественного текста (2014)
Греб М. М. - Особливості лексико-семантичної організації предикативних частин складносурядного речення зі сполучником а як засіб вираження власне-зіставлення (2014)
Громнацька Н. М. - Гендерні особливості метаболічного синдрому та основних його критеріїв у дітей (2014)
Копчак А. В. - Порівняльна оцінка способів остеосинтезу виросткового відростку нижньої щелепи при його травматичних переломах (2014)
Світлик Г. В. - Ризик виникнення госпітальних ускладнень у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (2014)
Бичков М. А. - Математичне моделювання індивідуального проґнозування ефективності лікування раку грудної залози, Мриглоцький М. М., Бичков Ю. А. (2014)
Анікіна І. І. - Рівень якості життя та самооцінка тривоги у жінок, які перенесли мастектомію з приводу раку грудної залози (2014)
Коржинський Ю. С. - Епідеміолоґія народження дітей з великою масою тіла, Камуть Н. В., Шевчук О. В., Євтушок Л. С. (2014)
Мбаркі М. - Ефективність додавання ребаміпіду до стандартної терапії з омепразолом в лікуванні НПЗП - ґастропатій, Скляров Є. Я., Тумак І. М., Склярова О. Є. (2014)
Білобривка Р. І. - Рецидивні форми баланопоститів: сучасні аспекти проблеми, Попов І. В., Калітчук О. П. (2014)
Томашевська Н. Я. - Хвороба Ґоше - клініка, діаґностика, лікування (2014)
Сороківський І. С. - Профілактика післяекстракційної атрофії альвеолярних відростків щелеп. Сучасні методи та їх результати, Готь І. М. (2014)
Ярема Р. Р. - Рак шлунка з високим ризиком інтраперитонеального метастазування: особливості перебігу та сучасні методи лікування (2014)
Козопас В. С. - Способи та методи лікування переломів кісток таза на госпітальному етапі (2014)
Животовська Л. В. - Теоретичні та прикладні аспекти психотерапії осіб, які зазнали сексуального насильства (2014)
Ганіткевич Я. В. - Професори-лікарі Львівського медичного факультету університету/Медичного інституту - місцеві українці (2014)
До відома наших авторів (2014)
Зарва В. А. - Становлення, еволюція й особливості роману виховання (2014)
Погребная В. Л. - Элементы автобиографии в структуре женского романа 60–80-х гг. ХІХ века (2014)
Філоненко С. О. - 100 відтінків чорного. Нуар як жанр і стиль сучасної масової літератури (2014)
Костромицкий Р. И. - Постмодернистская природа героя в романе В. Пелевина "Священная книга оборотня” (2014)
Колінько О. П. - Теоретично-дискурсивні аспекти системного аналізу міжлітературних взаємин (2014)
Табакова Г. І. - Концепт "природа” в структурі художнього світу ліричної прози (2014)
Дуброва О. В. - Двовір’я як філософсько-світоглядна домінанта в поетичному дискурсі Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича (2014)
Патырбаева К. В. - Потребление как язык симулякров общества постмодерна в философской конструкции Ж. Бодрийяра (2014)
Новик О. П. - Елементи барокової риторики в українській романтичній прозі та драматургії ХІХ ст. (2014)
Трюхан О. І. - Мотив гріха і покари як провідний у творчості Данила Братковського (2014)
Коркішко В. О. - Межовий простір в літературній спадщині М. Гоголя (2014)
Регуш Ю. С. - Історичні мотиви та образи у творчій спадщині Якова Щоголева (2014)
Бєлаш Г. О. - Особливості художнього простору в історичній прозі В. Будзиновського (2014)
Школа В. М. - Епічний характер п’єс Юрія Яновського (2014)
Нехайчук Ю. А. - Художнє осмислення історичної постаті в пенталогії "Мазепа” Богдана Лепкого (2014)
Співак І. Е. - Психологія зради в повісті Б. Харчука "Панкрац і Юдка” (2014)
Bohdan V. V. - The equivalence of units at different syntactic levels: formal aspect of adjoining constructions and composite sentences in modern ukrainian (2014)
Джуманова Д. Р. - Концептуальная значимость сцепления, Ювашева Ш. М. (2014)
Филатова Е. В. - Синтагма в сложном предложении (2014)
Глазова С. М. - Закономірності функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій директивного типу у мовленні (2014)
Греб М. М. - Семантична організація складнопідрядних конструкцій із зіставною семантикою (2014)
Губанов С. А. - Концептосфера Марины Цветаевой: лингвистический аспект (2014)
Скалкина Я. Ю. - Тенденции интернацио-нализации и национализации в компьютерной лексике болгарского и польского языков (2014)
Ходикіна І. І. - Ономастичний простір творів Григорія Лютого (2014)
Сомкин А. А. - Социопсихолингвистические и культуроцентристские тенденции в системно-целостном изучении социума: pro et contra современной гуманитарной интегративной парадигмы (2014)
Божинова К. Г. - Съчинение по аналогия – създаване на приказки в пети клас (2014)
Анісімова Н. П. - Нове прочитання творчості Платона Воронька. Рецензія на монографію Реви Л. "Платон Воронько” (Київ : Альтерпрес, 2014. – 204 с.) (2014)
Атрошенко А. А. - Изгиб полосы с учетом больших перемещений и влияния продольных усилий (2014)
Бондаренко М. О. - Дослідження напружено-деформованого стану каркасу кузова автобуса в умовах моделювання його тестового випробування на пасивну безпечність (2014)
Бородачев Н. М. - Контактное взаимодействие рельса и колеса, Тариков Г. П., Комраков В. В., Акулова Е. М. (2014)
Веретельник О. В. - Математическое и численное исследование различных конструкций ортезов при спондилодезе шейного отдела позвоночника, Ткачук Н. А., Тимченко И. Б., Дынник А. А., Погорелая А. В. (2014)
Господинов Д. Д. - Новые возможности при зaкалке зубчатых колес в вакууме, Ставрев Д. С. (2014)
Грабовский А. В. - Исследование связанной задачи аэроупругости с применением современных методов расчета (2014)
Диордийчук В. В. - Опыт конструирования и промышленное внедрение чугунных паллет в составе автоматизированных формовочных линий, Ткачук Н. А., Шкода В. А., Барчан Е. Н. (2014)
Зинченко Е. И. - Применение игрового проектирования в учебном процессе, Гречка И. П., Кротенко Г. А. (2014)
Калінін О. М. - Ситуаційні моделі застосування броньованих ремонтно-евакуаційних машин, Русіло П. О., Варванець Ю. В., Костюк В. В. (2014)
Кириченко С. Г. - Изготовление гиперболоидных зубчатых колес и фрез на однополостных гиперболоидах (2014)
Литвиненко А. В. - Общий подход к проектно-технологическому обеспечению тактико-технических характеристик военных колесных и гусеничных машин путем обоснования параметров бронекорпусов по критериям прочности и защищенности (2014)
Маргулис М. В. - Определение допускаемых контактных напряжений при работе волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2014)
Мартыненко А. В. - Компьютерное моделирование динамики и напряженно-деформированного состояния элементов объектов бронетанковой техники, подвергающихся воздействию гидрогазодинамических нагрузок, Танченко А. Ю., Бруль С. Т., Васильев А. Ю., Веретельник О. В. (2014)
Матусевич В. А. - Выбор оптимального распределения числа сателлитов по ступеням планетарного механизма типа 3xAI по критерию минимума массы, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2014)
Назаренко С. А. - Основные результаты профессора Я. В. Столярова, Ткачук Н. А., Хавин В. Л. (2014)
Ольшанский В. П. - Переход через резонанс в осцилляторе линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2014)
Плясуля Н. В. - Коэффициент полезного действия глобоидно-цилиндрической зубчатой передачи Новикова (2014)
Попов А. П. - Изгибная прочность зубчатых передач с точечным зацеплением зубьев, Медведовский А. М., Попова Л. А., Савенков О. И. (2014)
Пороховський Ю. В. - Розподіл залишкових технологічних напружень у зоні кільцевих зварних з’єднань кусково-однорідних оболонкових машинобудівних конструкцій, Кіндрацький Б. І. (2014)
Русіло П. О. - Обґрунтування тактико-технічних характеристик для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних танків, Будяну Р. Г., Калінін О. М., Костюк В. В., Варванець Ю. В. (2014)
Ткач П. М. - Функція передатного відношення циліндричної прямозубої передачі (2014)
Ткач П. М. - Геометрія циліндричних передач змішаного зачеплення з круговими арковими зубцями, Чала О. Ю. (2014)
Ткачук Н. Н. - Модели и разрешающие соотношения для анализа контактного взаимодействия гладких и шероховатых тел методом граничных элементов, Скрипченко Н. Б., Ткачук А. В., Головченко В. И. (2014)
Чурбанов П. В. - Влияние варьируемой толщины на статическое и динамическое напряженно-деформированное со-стояние тонкостенных конструкций, Литвиненко А. В., Ткачук А. В., Барчан Е. Н., Кохановская О. В. (2014)
Шимон М. А. - Моделювання оперативного лікування остеопорозу у людей старшого віку після первинного ендо-протезування кульшового суглоба, Литвак В. В., Шерегій А. А., Веретельник О. В., Ткачук М. А. (2014)
Zolochevsky A. - Damage accumulation in multilayer thin films on gamma titanium aluminides, Parkhomenko L., Gnitko V., Kühhorn A., Kober M. (2014)
Содержание (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-ацетил- и N-|арилсульфонилимино-(метил)метил|-1,4-бензохинонмоноиминов с роданидом калия, Коновалова С. А., Леденева О. П., Юсина А. Л. (2012)
Грекова А. В. - N,N-диэтилдитиокарбаматы 3d-металлов – катализаторы разложения третичных гидропероксидов , Иванченко П. А., Сейфуллина И. И. (2012)
Діденко Н. О. - Хімія тіоамідів. Повідомлення ХIII. Прямий синтез трис|2-(N,N-диметилтіокарбамоїл)бензімідазолято-1|-кобальту(III) , Ранський А. П., Штеменко О. В., Соколова Л. О. (2012)
Дутка В. С. - Каталітичний розклад пероксидеканової кислоти за наявності солей мангану та нікелю , Колобова В. В., Дутка Ю. В. (2012)
Марков В. И. - Синтез и химические свойства галогенпроизводных 5,6,7,8-тетрагидроспиро|циклогексан-1,2/ (1/Н)-хиназолин|-4/(3/Н)-она , Строев Ю. П. (2012)
Токарь А. В. - Квантово-химическое исследование механизма активации нуклеофильного реагента в условиях реакции N-глицидилирования каркасных сульфонамидов , Ренге В. П., Оковитый С. И., Касьян Л. И. (2012)
Зубарева И. М. - Изучение иононов как стимуляторов развития Blakeslea trispora, Митина Н. Б., Бабич Я. В. (2012)
Гриднева Т. В. - Исследование влияния способов подготовки рисовой шелухи на химический состав сырьевого материала при получении диоксида кремния , Сорока П. И., Смирнова Е. С., Белая А. А., Рябик П. В. (2012)
Алексєєва Т. Т. - Спектральні дослідження формування взаємопроникних полімерних сіток на основі сітчастого поліуретану та органо-неорганічного кополімеру , Менжерес Г. Я., Мартинюк І. С., Остапюк С. М. (2012)
Крупка О. М. - Нелінійно оптичні властивості азополімерів (2012)
Поп Г. С. - Особливості теплового молекулярного руху аміноамідів кислот ріпакової олії , Рациборська А. А., Біленька В. І., Бодачівська Л. Ю., Алєксєєв О. М., Лазаренко М. М. (2012)
Свердліковська О. С. - Перспективні іонні рідини на основі похідних морфоліну з аніоном йоду, Бурмістр М. В. (2012)
Бурмістр М. В. - Розробка термореактивних зв’язуючих на основі фенолоформальдегідних смол, модифікованих поліамідом, для полімерних композиційних матеріалів , Бойко В. С., Ліпко О. О., Михайлова О. І., Кобельчук Ю. М., Герасименко К. О., Сула Л. І. (2012)
Кузьменко Н. Я. - Термоокислительная деструкция модельных борсодержащих уретанов , Ласковенко Н. Н., Бугрим М. В. (2012)
Овчаров В. І. - Дослідження впливу добавки з відходів нафтохімії на властивості еластомерних композицій шинного типу , Качкуркіна І. А., Левченко Е. Д. (2012)
Симонова Т. Н. - Снижение опасности экстрагента при экстракционном концентрировании и определении германия с фенилфлуороном , Федотов А. Н., Каплун А. Ю. (2012)
Циганок Л. П. - Консервування фосфатів при їх визначенні у вигляді гетерополікомплексів, Старова Т. В., Вишнікін А. Б., Столяренко В. Г. (2012)
Чмиленко Ф. А. - Дифференциальное спектрофотометрическое титрование бинарных смесей благородных металлов , Худякова С. Н., Левчакова Ю. В. (2012)
Величко Е. В. - Синтез комплексного соединения дирения(III) с 1,3-адамантандикарбоновой кислотой цис-конфигурации , Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2012)
Пономаренко А. В. - Каталитические свойства оксидов 3d-переходных элементов на корунде , Ведь В. Е. (2012)
Черненко І. М. - Фотокристалічні структури: матеріали, синтез , Каюн І. Г., Калашніков С. Г., Мисов О. П. (2012)
Бежин Н. А. - Физико-химические особенности сорбции стронция новым сорбентом на основе эндорецептора дибензо-18-краун-6 , Довгий И. И., Кожура О. В. (2012)
Кожура О. В. - Оптимизация расхода углеаммонийных солей в процессе реэкстракции урана , Пасенко А. А., Письменный Б. В., Чуйко Т. В. (2012)
Пивоваров А. А. - Стабилизация пероксида водорода в плазмохимически активированных растворах при выщелачивании благородных металлов из рудных концентратов , Воробьева М. И. (2012)
Пивоваров А. А. - Термодинамический анализ химических превращений в "активированных" плазмой водных растворах хлорида натрия , Николенко Н. В., Захаров Р. И., Тищенко А. П., Кравченко А. В. (2012)
Зайчук А. В. - Изучение взаимосвязи между оптико-цветовыми характеристиками хромсодержащих композиций системы CaO–MgO–SiO2, их химическим составом и температурой синтеза , Шовкопляс Е. В. (2012)
Саввова О. В. - Биоцидные стеклокомпозиционные покрытия для защиты стальных панелей специального назначения , Брагіна Л. Л., Бабич Е. В. (2012)
Тищенко Г. П. - Исследование свойств фасадных составов на силикатной основе , Банник Н. Г. (2012)
Апостолова Р. Д. - Дослідження електродів на основі електролітичних сульфідів FeCoSх, FeSx та їх композитів із графітом в реакції з літієм за методом спектроскопії електрохімічного імпедансу, Коломоєць О. В., Шембель О. М. (2012)
Ведь М. В. - Селективне розчинення псевдосплавів вольфраму в імпульсному режимі , Сахненко М. Д., Єрмоленко І. Ю. (2012)
Костыря М. В. - Исследование коррозионной стойкости решеток свинцово-кислотного аккумулятора с композиционным покрытием (2012)
Сахненко М. Д. - Електрофоретичне осадження сегнетокераміки на металеву підкладку з феритовим покриттям , Ведь М. В., Проскурін М. М., Баніна М. В., Богоявленська Е. В. (2012)
Шмычкова О. Б. - Электрохимическое окисление п-нитроанилина на диоксидносвинцовых анодах, микромодифицированных ионами Ni2+ , Лукьяненко Т. В., Дмитрикова Л. В., Величенко А. Б. (2012)
Гевод В. С. - Исследование процессов беспенного фракционирования разбавленных растворов ПАВ , Решетняк И. Л. (2012)
Начовний І. І. - Аналіз залежностей для визначення витоку рідини крізь ущільнення для поєднань зворотно-поступального руху (2012)
Огурцов М. И. - Определение коэффициента воccтановления фторопласта (2012)
Гусєв Д. В. - Електронна таблиця MS Excel при оцінюванні рівня якості промислових приладів і засобів автоматизації , Онищенко О. В., Довгополий Я. О. (2012)
Довгополий Я. О. - Аналіз корисних структурних схем ПІД-регуляторів з додатковою керуючою дією , Лещенко О. В., Блонський С. Д. (2012)
Курач В. П. - Інвестування хімічного комплексу України: проблеми та перспективи , Аксьонова Л. О. (2012)
Прялін М. А. - Визначення математичних моделей для прогнозу фінансової стійкості підприємств з виготовлення металевих труб, Гуцалова В. І., Філімонова А. В., Підпала В. С. (2012)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Merezhko O. - Natural Private Law (2014)
Gaidei K. - The Presence of an Alleged Offender in a Forum State: a Prerequisite for the Exercise of UniversalJurisdiction (2014)
Гречаный Д. - История формирования института временного ввоза в международном праве (2014)
Громовенко К. - Международно-правовой статус персонала частных военных и охранных предприятий в период вооруженных конфликтах международного характера (2014)
Соколова О. - Социально-экономическая реструктуризация в Европе в контексте "вызовов" новых демографических тенденций (2014)
Соколов А. - Мультикультурализм и мультикультурная политика в контексте теорий политического порядка (2014)
Шевченко С. - Клерикализм в системе современных национально-государственнических отношений (2014)
Доброва М. - Факторы формирования политической идентичности в условиях переходного периода в Украине (2014)
Садыкова Е. - Публичное противостояние в Украине как кризис легитивности власти (2014)
Mordovetc M. - State Policy on the Prevention of Extremism Escalation as a Form of Deviant Socio-Political Activity (2014)
Bilousov O. - Establishment of the Ukrainian State Policy on Promotion of the Civil Society Development in the Context of European Governance Concept (2014)
Билецкая Ю. - Основные этапы и направления научных исследований политических конфликтов (2014)
Темербекова А. - Историко-пропедевтические основы информационной компетентности личности обучаемого, Тишков А. (2014)
Крутій К. - Особливості підготовки магістрів до розвитку почуття мови у дітей дошкільного віку засобами штучних текстів (2014)
Андросович К. - Проектна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі (2014)
Прилука В. - Бинарность как аспект трансдисциплинарности (2014)
Мацько Н. - Державна мова як засіб підвищення рівня природничо-математичної освіти та оцінювання знань, Ситник Д. (2014)
Нікітчина С. - Обдаровані діти Індиго – діти нового покоління (2014)
Мельник М. - Мотиваційний компонент у структурі готовності обдарованих старшокласників до професійного самовизначення (2014)
Хован И. - Научно-исследовательская деятельность при изучении физики как средство развития личности учащегося (2014)
Грицишина Т. - Проектування розвитку обдарованості дошкільників в умовах педагогічної взаємодії (2014)
Аніщенко Н. - Вплив музично-театральної діяльності на розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку, Саприкіна В. (2014)
Сокуренко О. - Формування світорозуміння дитини дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2014)
Білоусько Л. - Технологія використання матеріалізованих засобів наочності в роботі з обдарованими дітьми дошкільного віку (2014)
Крижанівський А. - Формування інноваційного освітнього середовища гімназії у контексті проектування особистісного розвитку учнів: управлінський аспект (2014)
Зінченко С. - Неформальна освіта дорослих: психологічний контекст (2014)
Баніт О. - Корпоративне навчання як інноваційна технологія у системі внутрішньо-фірмової підготовки персоналу (2014)
Чирчик С. - Позиціонування дипломного кваліфікаційного проекту у системі фахової підготовки за напрямом "Дизайн" (2014)
Стрєлкова Ю. - Віра як філософсько-релігієзнавча проблема (2014)
Шморгун О. - Всесвітньо-історична еволюція суспільної думки: синтез особливого та універсального (сенс буття як основа творчої креативності) (2014)
Шатохина Н. - Многолинейность развития: свобода личностного выбора (2014)
Торшилова Е. - Концепция и диагностика эстетического развития ребенка (2014)
Ткаченко Л. - Креативність і творчість: сучасний контент (2014)
Шморгун О. - Педагогічний потенціал філософії атеїстичного екзистенціалізму та екзистенційного (гуманістичного) психоаналізу (2014)
Мілютіна К. - Подолання криз професійного становлення засобами спілкування в інтернет-середовищі (2014)
Кабиш-Рибалка А. - Ціннісні орієнтації як особистісний чинник становлення життєвої стратегії інтелектуально обдарованої студентської молоді (2014)
Чудакова В. - Психологічна готовність до інноваційної діяльності як чинник формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища (2014)
Наші автори (2014)
Кордюм В. А. - Преобразующий потенциал мезенхимальных стволовых клеток, Гулько Т. П., Дерябина Е. Г., Драгулян М. В., Иродов Д. М., Ковальчук М. В., Лихачева Л. И., Окунев О. В., Похоленко Я. А., Рубан Т. А. (2014)
Сукманський О. І. - Газотрансмітери — новий вид біорегуляторів (огляд літератури), Сукманський І. О. (2014)
Мохорт М. А. - Прекондиціювання міокарда (огляд літератури), Кутовий Ю. М. (2014)
Узленкова Н. Є. - Системний характер порушень у сполучній тканині органів щурів при дії іонізуючого випромінювання (2014)
Демиденко Г. В. - Вазоактивний адипокін апелін як медіатор кардіоваскулярного контінуума (огляд літератури та власних досліджень), Ковальова О. М. (2014)
Антипкін Ю. Г. - Сучасні організаційно-методичні підходи до перинатальної діагностики та хірургічного лікування природжених вітальних вад розвитку у новонароджених дітей в умовах перинатального центру, Слєпов О. К., Весельський В. Л., Гордієнко І. Ю., Грасюкова Н. І., Авраменко Т. В., Сорока В. П., Слєпова Л. Ф., Пономаренко О. П. (2014)
Опанасенко М. С. - Катетерізація центральних вен у фтизіохірургічних пацієнтів, Леванда Л. І., Обремська О. К., Климець Є. В., Кшановський О. Е., Клименко В. І., Терешкович О. В., Каленіченко М. І., Конік Б. М., Демус Р. С. (2014)
Колесник М. О. - HLA-фенотип у хворих на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Багдасарова І. В., Петрина О. П., Величко М. Б., Фоміна С. П. (2014)
Яворовський О. П. - Професійні захворювання: порівняльні аспекти Української та Шведської систем діагностики, профілактики та компенсації непацездатності, Парпалєй І. О., Сова С. Г. (2014)
Нагорна А. М. - Економічні та медико-соціальні втрати від професійної захворюваності в Україні: методологія та розрахунки, Колодяжна О. І. (2014)
Тимченко А. С. - Вплив аутотрансфузій та плазмаферезу на показники гемостазу у хворих на гемофілію, Старіков А. В. (2014)
Гринь В. К. - Анализ морфологии и упруго-прочностных показателей экстрацеллюлярного матрикса сосудисто-клапанных биопротезов, Петрова М. В., Попандопуло А. Г., Мокрик И. Ю., Юдицкий Д. Л. (2014)
Зельоний І. І. - Вплив препарату нуклекс на цитокіновий профіль хворих цукровим діабетом 2 типу з нейропатичною формою синдрому діабетичної стопи, Ткачук З. Ю., Афонін Д. М., Тютюнник О. А. (2014)
Малярчук И. В. - Роль межгенных взаимодействий генов, кодирующих ферменты биотрансформации непрямых антикоагулянтов и генов системы гемостаза, в подборе дозы варфарина, Горовенко Н. Г. (2014)
Левчук Н. І. - Cтатеві відмінності впливу метанандаміду in vitro на інтенсивність міжнуклеосомної фрагментації ДНК в позапухлинній тканині кори надниркових залоз від хворих з гормонально неактивними пухлинами, Ковзун О. І., Тронько М. Д. (2014)
Бойко Ю. А. - Фармакотерапевтическая активность геля на основе экстрактивных веществ Capsicum anuum L. при экспериментальном воспалении, Кравченко И. А., Аят М. (2014)
ХІІІ з’їзд Товариства офтальмологів України (Одеса, 21-23 травня 2014 р.) (2014)
Конгрес Асоціації ангіологів та судинних хірургів України (Київ, 21-22 травня 2014 р.) (2014)
Дільний В. - Деякі властивості дзета-функції Рімана і циклічність у вагових просторах Гарді (2014)
Gregor T. - Lexicographical ordering and field operations in the complex plane, Haluska J. (2014)
Bondarenko I. V. - Tilings of limit spaces of self-similar groups (2014)
Gorbatkov A. B. - Interassociates of a free semigroup with two generators (2014)
Ільків В. С. - Міра множини рівня розв'язків звичайних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами (2014)
Sheremeta M. M. - Properties of the solutions of the Gauss equation, Trukhan Yu. S. (2014)
Banerjee A. - Uniqueness of meromorphic functions sharing two sets having deficient values, Mallick S. (2014)
Malyutin K. G. - On subharmonic functions in the half-plane of infinite order with radially distributed measure, Malyutina T. I., Kozlova I. I. (2014)
Кусик Л. И. - Условия существования и асимптотика некоторого класса решений дифференциальных уравнений второго порядка (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Нова інтегральна ознака збіжності рядів (2014)
Чернецька Л. О. - Узагальнені моментні зображення та апроксиманти паде аналітичних функцій від двох змінних (2014)
Gumenchuk A. V. - Extensions of orthogonally additive operators, Pliev M. A., Popov M. M. (2014)
Крутоголова А. В. - Индуцированные отображения Римановых пространств воторого приближения, Покась С. М., Цехмейструк Л. Г. (2014)
Петровський П. М. - Державно-управлінський науковий дискурс як чинник модернізації (2014)
Ліпенцев А. В. - Розвиток лідерства в органах публічної влади у контексті завдань надання якісних адміністративних послуг: теоретичні та методологічні аспекти (2014)
Скуратівський В. А. - Політичні чинники соціального залучення, Попова Т. Л. (2014)
Хаварівський У. Б. - Польська модель набуття статусу юридичних осіб церквами та віросповідними об’єднаннями (2014)
Гайдученко С. О. - Тезаурусний підхід до формування та розвитку організаційної культури в публічному управлінні (2014)
Райхенбах Т. М. - Еволюція ідеї громадянського суспільства (2014)
Решетніков Ю. Є. - Питання класифікації світових моделей державно-конфесійних відносин (2014)
Попович Н. Г. - Парадигмальні засади оптимізації комунікативної взаємодії політичної та адміністративної сфери (2014)
Роман В. Ф. - Особливості децентралізації та деконцентрації влади: теоретичний аспект (2014)
Штогрин О. П. - Нерівність у галузі репродуктивного здоров’я як проблема державного управління (2014)
Степанко О. В. - Концептуальні засади та пріоритетні напрями розвитку гуманітарної сфери України: державно-управлінський аспект (2014)
Гонтар З. Г. - Роль і значення понятійно-категоріального апарату в дослідженні питань державного управління діяльністю пожежної охорони (2014)
Добрянський А. Я. - Законодавче забезпечення підтримки багатодітних сімей у період незалежності України (1991 – 2013 рр.) (2014)
Радченко О. О. - Програма легітимності державної влади в поглядах зарубіжних науковців (2014)
Малик Я. Й. - Участь Йосипа Застирця у державотворчих процесах у Галичині на початку ХХ ст. (2014)
Шеремета О. М. - Етапи формування виборчої системи в Австро-Угорській державі та україно-польське протистояння у питаннях її реформування у 1873 – 1914 рр. , Шумлянський В. О. (2014)
Загорський В. С. - Стратегічні пріоритети планування розвитку освіти регіону відповідно до вимог ринку праці, Бурик З. М. (2014)
Попок А. А. - Механізм актуалізації та розвитку психологічного ресурсу місцевих органів державної влади та громадськості, Ничта Н. Л. (2014)
Криштанович М. Ф. - Основні засади антикорупційної діяльності ОВС України в контексті національної безпеки (2014)
Долот В. Д. - Система охорони здоров’я в Україні: шляхи виходу з кризи (2014)
Голубятніков В. Т. - Формування інструментів державного регулювання рекламної діяльності у сфері індустрії розваг, Захарчук В. В. (2014)
Ромін А. В. - Державні механізми удосконалення освіти у вищих навчальних закладах ДСНС України (2014)
Буник М. З. - Удосконалення методик аналізу державної політики на основі теорій критичної та обмеженої раціональності, спонтанного устрою, полів і капіталів (2014)
Акімов О. О. - Аналіз проблем психологічної готовності особистості до професійної діяльності на державній службі в умовах європейської інтеграції (2014)
Ткачова О. К. - Застосування системного аналізу в задачах державного управління (2014)
Скиба М. В. - Основні напрями державного регулювання освіти в Україні (2014)
Сухінін Д. В. - Громадський контроль у системі надання послуг населенню: основні напрями, складові та завдання (2014)
Меляков А. В. - Механізми легітимації проекту концепції гуманітарного розвитку України до 2020 р. (2014)
Мороз В. М. - Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників як складова механізму державного управління розвитком трудового потенціалу вищого навчального закладу (2014)
Якимчук А. Ю. - Інноваційні інструменти збереження біорізноманіття: аспекти управління та економіки (2014)
Шушкова Ю. В. - Напрями удосконалення державної політики забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні (2014)
Ковальська Н. М. - Аналіз сучасного стану щодо державного замовлення на підготовку фахівців сфери соціально-побутових послуг (2014)
Пермінова С. О. - Оптимізація державного управління вищою освітою в період соціально-економічних реформ (2014)
Садковий В. П. - Державні механізми системи якості вищої освіти в підготовці майбутніх офіцерських кадрів (2014)
Ворона М. І. - Стан кадрового забезпечення у галузі морського транспорту: світові тенденції (2014)
Медвідь В. Б. - Питання оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної підтримки (2014)
Ганущак Ю. І. - Моделювання адміністративно-територіальних одиниць як етап підготовки реформи адміністративно-територіального устрою (2014)
Горецький А. І. - Складові механізми державного управління розвитком рекреаційної сфери на прикладі Карпатського регіону (2014)
Хомич Л. В. - Шляхи реформування місцевих органів державної виконавчої влади в Україні (2014)
Сегеда Т. М. - Формування інституційних механізмів публічної політики в Україні у контексті комунікативного діалогу між владою та суспільством (2014)
Никитюк Г. Л. - Функції держави як соціального інституту в сфері гуманітарного розвитку (2014)
Колєнов О. М. - Теоретичні засади механізму формування та реалізації державної екологічної політики в Україні (2014)
Дмитерко Ю. Ю. - Відображення дійсності у ЗМІ: державно-правовий аспект журналістики (2014)
Денис А. І. - Особливості правового регулювання оренди державного та комунального майна (2014)
Діденко О. Г. - Реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді на регіональному рівні (2014)
Полтавець В. Д. - Кадрові проблеми впровадження механізмів міжмуніципального співробітництва в Україні (2014)
Щесюк С. В. - Наукові підходи до вирішення проблем розвитку туристичної індустрії на місцевому рівні (2014)
Морозова Н. Г. - Науково-теоретичні положення змісту соціально-орієнтованого ринку праці у сфері державної служби (2014)
Кусмінська Т. А. - Діяльність кадрових служб органів виконавчої влади та їх модернізація до стандартів якості (2014)
Розпутенко І. В. - Бюджетне фінансування соціально-гуманітарної сфери України: проблеми та шляхи їх вирішення, Москаленко С. О. (2014)
Жидяк О. Р. - Економічний потенціал підприємств аграрної справи: особливості його структуризації, Петриняк У. Я. (2014)
Пендель А. - Важливість людського капіталу при економічній діяльності підприємств, Мазій Н. Г. (2014)
Акімова Л. М. - Роль кредитних спілок у соціально-економічному розвитку України (2014)
Ситник Н. С. - Дослідження процесу модернізації організаційної системи управління розвитком сфери товарного обігу (2014)
Слюсарчук О. П. - Функціональне зонування рекреаційних територій: управлінський аспект (на прикладі Закарпатської області) (2014)
Августин Р. Р. - Моделювання процесів тінізації економічних відносин у теорії економічного зростання (2014)
Пасічник С. М. - Становлення державно-територіального устрою Гетьманщини (2014)
Манзюк О. О. - Роль офшорних зон у соціально-економічному розвитку країни (2014)
Сіра Е. О. - Проблеми відтворення та використання основного капіталу аграрних підприємств (2014)
Герега Г. Ф. - Концептуальні засади ефективності функціонування сучасних економічних систем (2014)
Ясько Р. О. - Державна політика щодо розвитку кадрового потенціалу в гуманітарній сфері: комунікативний аспект (2014)
Кривохатько Н. Д. - Теоретико-методичне обґрунтування місця та ролі діяльності управлінського персоналу у забезпеченні розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Добуш З. О. - Орлик І. О. Стратегічні пріоритети розвитку роздрібної торгівлі (2014)
Ливдар М. В. - Аналітична оцінка місцевих бюджетів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2011)
Гойда Н. Г. - Актуальні завдання у сфері охорони здоров’я (2011)
Барна О. М. - Превентивна кардіологія в Україні: місце громадських організацій, Бакуменко М. А., Цихоня В. С., Сакалош В. Ю. (2011)
Зербино Д. Д. - Глобальный химический экологический прессинг и проблемы превентивной медицины: новая системная теория – от воздействия ксенобиотиков до развития болезни (2011)
Вайда В. М. - Гендерні особливості впливу алендронової кислоти на мінеральну щільність кісткової тканини у пацієнтів з системним остеопорозом, Поворознюк В. В., Орлик Т. В. (2011)
Зербіно Д. Д. - Міжнародні стандарти системи управління: базис первинної профілактики в системі превентивної медицини, Гущук І. В. (2011)
Алмакаева Л. Г. - Новый парентеральный препарат на основе солей аминокислот для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, Бегунова Н. В., Доля В. Г. (2011)
Алмакаева Л. Г. - Разработка состава антидиабетического парентерального препарата на основе тиоктовой кислоты, Науменок Л. Г., Бегунова Н. В. (2011)
Апанасенко Г. Л. - Аэробная способность как критерий жизнеспособности нации (2011)
Базилевич А. Я. - Профілактика серцево-судинних захворювань – основа забезпечення суспільного здоров’я, Гдиря О. В. (2011)
Баранова І. В. - Багаторівневий підхід у реабілітаційному лікуванні працівників залізниці з артеріальною гіпертензією, Солєйко О. В., Довгань В. В. (2011)
Безугла О. Р. - Фахові фактори ризику артеріальної гіпертензії у працівників залізничного транспорту, Cолєйко О. В., Коцулевська Т. І., Дерезюк Т. В. (2011)
Бердник О. В. - Особливості формування хронічної патології у дітей, Добрянська О. В., Скочко Т. П., Юрчук О. М. (2011)
Березовский В. А. - Биологически активные вещества способны увеличивать скорость пролиферации фибробластов в культуре, Богомолец О. В., Весельский С. П., Деркач Н. Н., Литовка И. Г., Лукаш Л. Л., Рубан Т. А., Янко Р. В. (2011)
Билко Т. Н. - Особенности диетологической коррекции хеликобактер-ассоциированных заболеваний желудочно-кишечного тракта (2011)
Боднар П. М. - Оцінка ефективності лікування неалкогольного стеатогепатозу, Динник О. Б., Михальчишин Г. П., Кобиляк Н. М. (2011)
Борщ С. К. - Комбінована терапія мікробіоценозів для профілактики та лікування синдромів і захворювань кишечника (2011)
Борщ С. К. - Досягнення мікробної біотехнології для профілактики та лікування метаболічного синдрому, ожиріння і цукрового діабету (2011)
Височанська Т. П. - Профілактика змін елементного гомеостазу у хворих на псоріаз із різних фізико-географічних районів північної буковини, Денисенко О. І. (2011)
Волков В. И. - Повреждение миокарда у женщин в период перименопаузы и ранней постменопаузы, Исаева А. С., Вовченко М. Н., Бондарь Т. Н. (2011)
Гріненко Т. Ю. - Стан якості життя хворих на хронічну серцеву недостатність, Жулінська С. В., Пахомова С. П., Федорова О. П., Непрядкіна І. В. (2011)
Гулей Л. О. - Застосування нової генерації макролідів у комплексному лікуванні піодермії, Денисенко О. І. (2011)
Денисенко О. І. - Комплексне лікування інфільтративно-гнійничкових форм грибкової інфекції шкіри із застосуванням поліензимного засобу, Гаєвська М. Ю., Набережна М. І., Костюкевич О. К., Дергач Л. О., Савка О. М., Скиданов П. О., Романюк Р. П. (2011)
Завгородній І. В. - Стан здоров’я робітників виробництва натуральної шкіри – гендерні та вікові особливості, Завгородня Н. І. (2011)
Зозуля І. С. - Причини та фактори ризику смерті у осіб молодого віку з ішемічним та геморагічним інсультом, Мардзвік В. М., Зозуля А. І. (2011)
Ілляш М. Г. - Комбіноване лікування артеріальної гіпертензії, Базика О. Є., Тхор Н. В., Старшова О. С., Зелененька Л. І., Довганич Н. В. (2011)
Ілляш М. Г. - Показники добового моніторування артеріального тиску у хворих з гіпертонічною хворобою, Зелененька Л. І., Базика О. Є., Довганич Н. В. (2011)
Карпенко К. І. - Тілесність та зміни жіночої самоідентифікації протягом життя (2011)
Катеренчук І. П. - Ефективність клімадінону в терапії та покращенні якості життя хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з артеріальною гіпертензією у клімактеричний період, Мохначов В. Я., Тесленко Ю. В., Катеренчук О. І. (2011)
Лисенко Г. І. - Біліарна дисфункція та кардіоваскулярний ризик у профілактичній діяльності сімейного лікаря, Кіча Н. В., Данилюк С. В. (2011)
Колоденко Е. В. - Возможности реабилитации женщин с сахарным диабетом в пре- и постменопаузе, Беспоясная В. В., Ермоленко Т. А. (2011)
Кравчун Н. О. - Дослідження показників клітинної ланки імунної системи та рівнів інтерлейкіну-6 і лептину у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2-го типу у поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом, Чернявська І. В. (2011)
Купраш Л. П. - Раціональна медикаментозна терапія хворих похилого та старечого віку, Зозуля В. В., Купраш О. В. (2011)
Круцяк О. В. - Оптимізація лікування хворих на стрептодермію та стафілодермію із застосуванням топічного антисептика, Денисенко О. І., Перепічка М. П. (2011)
Кулемзіна Т. В. - Методи нетрадиційної медицини в системі антиейджингу, Шиньова В. (2011)
Лотоцька Л. Б. - Освітні оздоровчі програми як фактор покращення якості та тривалості життя, Блавацька О. Б. (2011)
Малиновська О. В. - Аполіпопротеїни та лептин – маркери прогресування діабетичної нефропатії, Таран О. І. (2011)
Михайлова Е. А. - Биопсихосоциальная модель профилактики суицидального поведения у детей и подростков с невротическими расстройствами, Проскурина Т. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н. (2011)
Михайлова Е. А. - Психообразовательные программы в системе реабилитации детей младшего школьного возраста с депрессивными расстройствами, Проскурина Т. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н. (2011)
Онуцька О. Д. - Профілактика ускладнень алергічних дерматозів бактеріально-грибковою інфекцією шляхом застосування комбінованого топічного засобу, Денисенко О. І., Денисенко О. В., Карвацька Ю. П., Молдован В. П. (2011)
Осипенко І. П. - Комплексний підхід до прогнозування ризику розвитку ускладнень у пацієнтів з ідіопатичним пролабуванням мітрального клапана, Солєйко Л. П., Данильчук А. Є., Крижанівська Л. О. (2011)
Пахомова С. П. - Узловой зоб – один из факторов окружения первичного остеоартроза и метаболического синдрома, Федорова Е. П., Непрядкина И. В., Гриненко Т. Ю., Жулинская С. В. (2011)
Пиріг Л. А. - Особливості способу життя у профілактиці патології нирок (2011)
Прохач Н. Е. - Використання імунокоригуючої терапії для лікування психосоматичних ефектів у онкологічних хворих, Сорочан П. П., Громакова І. А., Никифорова Н. А. (2011)
Руснак І. Т. - Вікові аспекти та особливості електрокардіографічних та ехокардіографічних проявів гіпертрофії лівого шлуночка, Тащук В. К., Абдуль Рахман Кутайні (2011)
Сачук Н. Л. - Общая криотерапия в лечении целлюлита и избыточной массы тела, Макарчук И. Н., Ерохина М. В. (2011)
Сметаніна К. І. - Можливості удосконалення навчального процесу провізорів-інтернів при вивченні основ геріатричної фармації (2011)
Солєйко О. В. - Місце фенотипових маркерів дисплазії сполучної тканини у прогнозуванні ускладнень гострого інфаркту міокарда, Солєйко Л. П., Черних М. О., Гарматюк Л. Г. (2011)
Соловьян А. Н. - Структурное и электрофизиологическое ремоделирование предсердий: частота и длительность пароксизмов. Фибрилляции предсердий (2011)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику цукрового діабету та їх корекція у практиці сімейного лікаря (2011)
Удовіка Н. О. - Медична реабілітація жінок із постгістеректомічним синдромом (2011)
Усенко В. Ф. - Місце кверцетину в антиейджинговій профілактиці захворювань кістково-м'язової системи (2011)
Чумак С. О. - Терапевтичне навчання та самоконтроль – основа лікування цукрового діабету 1-го типу, Будрейко О. А. (2011)
Чекман І. С. - Профілактика серцево-судинних захворювань: погляд на проблему, Горчакова Н. О., Свінціцький А. С., Загородний М. І. (2011)
Шакир Иссам Бен Абдельфаттах - Влияние антигипертензивной терапии на уровни микроальбуминурии и структурные параметры левого желудочка сердца у больных с эссенциальной артериальной гипертензией, Здиховская И. И. (2011)
Домбровський Д. Б. - Формування артеріовенозних шунтів у хворих на хронічну ниркову недостатність (2014)
Скрипко В. Д. - Патогенетичне значення порушення метал-металобілкового гомеостазу в наростанні бактеріальної агресії та інтенсифікації ендотоксикозу в організмі при гострій тонкокишковій непрохідності, Клименко А. О., Гончар М. Г., Клименко Ю. А., Шевяк П. І. (2014)
Дікал М. В. - Особливості морфологічних змін при хронічному гломерулонефриті мазугі, як передумова розвитку хронічної ниркової хвороби (2014)
Гамидов А. Н. - Профилактика спайкообразования у больных с распространенным перитонитом (2014)
Роговий Ю. Є. - Гістологічні особливості кіркової речовини нирок у динаміці розвитку гарячки, Копчук Т. Г., Дікал М. В. (2014)
Переяслов А. А. - Перфоративні виразки гастродуоденальної ділянки в дітей (ретроспективне аналіз дослідження), Дідух І. М., Сокольник С. О., Білокопитий В. С. (2014)
Данилевич Ю. О. - Гістостереометрична характеристика серцевого м’яза при перикардиті (2014)
Русин В. І. - Вплив способу реконструкції після гастректомії на частоту розвитку постгастректомічних синдромів, Румянцев К. Є., Русин А. В., Ігнат В. І., Філіп С. С. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Діагностика ендотеліальної дисфункції в умовах синдромів ентеральної та печінково-клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом, Беденюк А. Д., Бурак А. Є., Романюк Т. В. (2014)
Русин В. І. - Компенсаторні можливості підколінного венозного колектору при тромбозах глибоких вен гомілково-підколінного сегмента, Попович Я. М., Корсак В. В., Болдіжар П. О. (2014)
Русин В. І. - Венозний рефлюкс при гострому варикотромбофлебіті малої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Лопіт В. М., Сірчак С. С., Краснопольська О. С. (2014)
Русин В. І. - Резекційні способи лікування при хронічному панкреатиті, Філіп С. С., Болдіжар О. О., Румянцев К. Є. (2014)
Мандрик О. Є. - Морфологічі особливості стану печінки у хворих неалкогольною хворобою печінки на тлі ожиріння та гіпертонічної хворби іі стадії, Дрозд В. Ю., Шумко Г. І., Воєвідка О. С. (2014)
Преутесей В. В. - Комплексна рання діагностика післяопераційних запально-деструктивних ускладнень в абдомінальній хірургії, Іванчук М. А., Гринчук Ф. В., Гринчук А. Ф. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Cиндром поліорганної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт, Мігенько Б. О., Поляцко К. Г. (2014)
Боднар Б. М. - Застосування озонованого фізіологічного розчину в комплексному лікуванні перитонітів у дітей, Унгурян А. М., Боднар О. Б., Ватаманеску Л. І. (2014)
Боднар О. Б. - Диференційні підходи до дренування черевної порожнини при перитонітах апендикулярного генезу у дітей (2014)
Русин В. І. - Ендоваскулярні втручання при критичній ішемії нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В. (2014)
Ковальчук О. І. - Механізми структурної трансформації гістогематичних бар’єрів органів нейроімуноендокринної системи за умов інфузійної терапії опікової хвороби, Дзевульська І. В., Черкасов Е. В., Гунас І. В. (2014)
Голубовський І. А. - Морфологічні особливості будови маткових труб у здорових жінок (2014)
Кавун М. П. - Формування трубчастих структур печінки у новонароджених людини (2014)
Шкробанець А. А. - Розвиток стінок очної ямки у плодовому періоді онтогенезу людини, Лойтра А. О. (2014)
Пенішкевич Я. І. - Інтенсивність лізису низькомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при проникному пораненні рогівки і райдужки в експерименті: вплив простагландинів та інгібіторів синтезу ейкозаноїдів (2014)
Гнатюк М. С. - Особливості структурної перебудови артерій серцевого м’яза з різними типами кровопостачання під впливом хімічного фактора, Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В. (2014)
Банул Б. Ю. - Функціональні та структурні зміни в органах дихальної системи під впливом різних чинників, Макар Б. Г. (2014)
Якобчук С. О. - Сучасні питання використання антибіотиків при інфекції шкіри та м’яких тканин у хірургії (2014)
Полянський І. Ю. - Михайло Булгаков – хірург чернівецького військового шпиталю, Войтів Я. Ю. (2014)
Давиденко І. С. - Удосконалення класифікації хоріальних ворсинок плаценти, її обґрунтування методами інформаційного аналізу та практичне застосування, як досягнення науковців кафедри патоморфології Буковинського державного медичного університету, Тюлєнєва О. А. (2014)
Васюк В. Л. - Історія становлення та наукові здобутки кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, Зінченко А. Т., Ковальчук П. Є. (2014)
Кузняк Н. Б. - Перші кроки на шляху відновлення профілактичної стоматології в Україні, Годованець О. І. (2014)
Пам'яті професора Юрія Танасовича Ахтемійчука (1958 – 2014) (2014)
Пам’яті професора Ігоря Дионізовича Герича (1952 – 2014) (2014)
Титул, зміст (2011)
Трахтенберг І. М. - Майбутнє належить медицині запобіжній? (2011)
В Києві пройшов Медичний Конгрес, присвячений темі Антистаріння (2011)
Руководство по профилактике сердечно-сосудистой патологии у женщин (обновленные рекомендации Американской Ассоциации Сердца 2011 г.) (2011)
Барна О. М. - Гіпертригліцеридемія у стратифікації серцево-судинного ризику (2011)
Діти понад усе: як програма профілактики серцево-судинних захворювань, що проходила у бразильській школі, знизила ризик розвитку цих захворювань серед батьків на 91% (2011)
Зниження рівня смертності від серцевого нападу під час спортивних змагань (2011)
Огляд новин європейського товариства кардіологів (2011)
Рух дарує життя (2011)
Рекомендации по лечению острого коронарного синдрома у пациентов без стойкой элевации сегмента ST (2011)
Воронков Л. Г. - Клініко-фармакодинамічні ефекти аліскірену у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка на фоні гіпертензивного серця, Наземець Т. В., Гавриленко Т. І., Ляшенко А. В. (2011)
Беловол А. Н. - Локомоторные механизмы контроля центральной и периферической гемодинамики у больных с гипертонической болезнью, Кириченко М. П. (2011)
Целуйко В. И. - Эффективность алискирена у больных с фибрилляцией предсердий, Вашакидзе З. С., Мотылевская Т. В., Киношенко К.Ю. (2011)
Марухно Ю. І. - Роль однофотонної емісійної комп’ютерної томографії в діагностиці гіпертензивної енцефалопатії, Яворський В. В., Мурашко Н. К. (2011)
Матяш M. M. - Когнітивні розлади у хворих у віддалений період закритої черепно-мозкової травми, що зазнали впливу чинників радіоекологічної катастрофи (2011)
Долженко М. М. - Особливості стану коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Руденко А. В., Базилевич А. Я., Шараєвський О. А., Руденко С. А. (2011)
Жабенко Н. Ю. - Суицидальное поведение и вич-инфекция (2011)
Галникіна C. О. - Клінічна ефективність комплексної терапії інволюційно-дистрофічних змін шкіри у жінок з постоваріоектомічним синдромом, Мазорчук Н. Б. (2011)
Яворський А. В. - Досвід пластики передньомедіального пучка передньої схрещеної зв'язки у людей молодого віку в гострий післятравматичний період, Марченкова Н. О., Тугаров Ю. Р., Цибік О. Т., Серафин Ю. Я., Ломніцький О. Я. (2011)
Барнетт О. Ю. - Вплив фактору некрозу пухлин альфа на ремоделювання міокарда та розвиток серцевої недостатності (2011)
Садовой В. И. - Характер атеросклеротического поражения коронарных артерий и уровни трансформирующего фактора роста β и фактора роста гепатоцитов у больных с различными формами ишемической болезни сердца (2011)
Зубков В. И. - Адекватное мультимодальное обезболивание как фактор предотвращения кардиологических осложнений при хирургическом лечении колоректального рака у больных с гипертонической и ишемической болезнью, Тхоревский А. В., Говенко А. В. (2011)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жінок в постменопаузальному періоді, які проживають у Закарпатській області, Вайда В. М., Дзерович Н. І. (2011)
Ніколаєнко А. М. - Комплексне використання апітерапії в реабілітації хворих, які перенесли ішемічний інсульт (2011)
Сучасні стратегії лікування пацієнтів з фібриляцією передсердь (2011)
Содержание (2012)
Авдеенко А. П. - Галогенирование 2,6(3,5)-диалкил-N-|арилсульфонилимино(фенил)метил|-1,4-бензохинонмоноиминов и их восстановленных форм, Коновалова С. А., Леденева О. П., Санталова А. А. (2012)
Просяник А. В. - Электронное строение и основность метиламинов , Лебедь О. С., Куцик Н. В., Афанасьев Д. Ю. (2012)
Мітіна Н. Б. - Дослідження та підбір поживних середовищ, штамів продуцентів для одержання біогазу з подальшим процесом вермікультивування, Зубарєва І. М. (2012)
Митина Н. Б. - Моделирование процесса влияния мальтозы на развитие и каротинообразования у Blakeslea trispora, Зубарева И. М., Бойко С. Р., Булейко А. А. (2012)
Овсиенко О. Л. - Методика определения активности бифункционального катализатора синтеза диметилового эфира, Шмелев А. С. (2012)
Кольцова Е. Г. - Изучение условий экстракции биологически активных компонентов Hypericum Perforatum, Годлевская А. И. (2012)
Варлан К. Е. - Взаимодействие некоторых аминопиридинов с эпоксидированным олигоэпихлоргидрином, Нестерова Е. Ю., Сердюк Д. В., Саламаха И. В., Пугачова А. С. (2012)
Хоменко О. І. - Амфіфільні поверхнево-активні речовини на основі піромелітового діангідриду як емульгатори емульсійної полімеризації , Будішевська О. Г., Варваренко С. М., Воронов А. С., Кудіна О. О., Воронов С. А. (2012)
Батурин В. В. - Особенности термо-, механо-, химической модификации регенератных композиций, получаемых из отходов резин на основе фторэластомеров, Семенов Г. Д., Ващенко Ю. Н. (2012)
Ващенко О. Г. - Применение ПАВ на основе растительного сырья для обработки поверхности измельченного вулканизата, Бурмистр М. В. (2012)
Кузьменко С. Н. - Исследование свойств полиуретановых покрытий на основе крестообразных карбофункциональных титансодержащих олигоспиртов, Бурмистр М. В., Кузьменко Н. Я. (2012)
Рыбалко А. Ю. - Влияние модификации низкомолекулярных каучуков на их реологические свойства, Нестерова Е. Ю., Спорягин Э. А. (2012)
Солодовнік Т. В. - Плівки на основі хітозану: одержання, властивості, модифікація та використання , Куриленко Ю. М. (2012)
Стовпник А. В. - Влияние природы тиоамидного модификатора состава |Cu(HL)2X2|2 на трение и износ антифрикционных покрытий на основе фенилона , Сытар В. И. (2012)
Фурса О. А. - Эффективность применения обработанного растворами азотсодержащих соединений измельченного вулканизата в композициях для резиновой обуви , Ващенко Т. В., Ващенко Ю. Н. (2012)
Шанталій Т. А. - Діелектричні та термічні властивості полііміду, наповненого карбонанотрубками , Фоменко А. О., Гомза Ю. П., Драган К. С., Клепко В. В. (2012)
Симонова В. В. - Химическая модификация смесей угля и нефтеотхода как подход к повышению выхода летучих продуктов, Кучеренко В. А., Шендрик Т. Г. (2012)
Тамко В. А. - Влияние кислотной модификации бурого угля на его совместный термолиз с жидкими углеродсодержащими отходами , Шендрик Т. Г., Швец И. И. (2012)
Пашинова О. В. - Дослідження взаємодії синтетичних нітрогеновмісних підсолоджувачів і продуктів їх деструкції з гетерополіаніоном РМо12О403– методом ІЧ-спектроскопії , Ткач В. І. (2012)
Голиченко А. А. - Синтез, строение и свойства цис-тетрахлороди-м-карбоксилата дирения(III) с феруловой кислотой , Роман А. А., Штеменко А. В. (2012)
Іванишин С. І. - Формування комплексів купрум(ІІ) тіосульфату та їх кристалізація , Кисленко В. М., Олійник Л. П. (2012)
Пилецкая К. А. - Получение трикарбонильного комплекса рения(I) с L-цистеином, Бобухов Д. В., Штеменко А. В. (2012)
Томашик З. Ф. - Формирование полированных поверхностей монокристаллов PbTe и Pb1–xSnxTe бромвыделяющими травителями H2O–HBr-этиленгликоль , Маланич Г. П., Томашик В. Н., Стратийчук И. Б., Пащенко Г. А., Кравцова А. С. (2012)
Василенко І. А. - Дослідження умов одержання жовтого залізоокисного пігменту, модифікованого меламіноформальдегідними полімерами, Якимчук Є. О. (2012)
Николенко Н. В. - Технология оксидного железо-молибденового катализатора конверсии метанола: Оптимизация технологических параметров стадии осаждения, Костынюк А. О., Верещак В. Г., Суворин А. В., Самчилеев И. С. (2012)
Півоваров О. А. - Кінетика розчинення золота та міді в плазмохімічно активованих розчинах у присутності домішок аміаку , Воробйова М. І. (2012)
Цапко А. А. - Самораспространяющееся взаимодействие в системе CoSO4–NaO2 , Шаповалов В. В. (2012)
Гевод В. С. - Исследование процесса беспенного фракционирования растворов ПАВ с помощью пузырьково-пленочного экстрактора , Решетняк И. Л. (2012)
Очеретнюк О. Р. - Кінетичні закономірності зневоднення диспергованого активного мулу , Волошин М. Д., Іванченко А. В. (2012)
Зайчук А. В. - Исследование взаимосвязи между оптико-цветовыми характеристиками композиций системы CaO–MgO–SiO2, их химическим составом и температурой синтеза при введении оксида кобальта , Шовкопляс Е. В. (2012)
Проскурня О. М. - Тетраедрація системи CaО–BaО–Al2O3–SiО2 при температурі понад 1773 К (2012)
Кочубей В. В. - Дослідження кінетики термічної дегідратації природного глауконіту , Полюжин І. П., Ягольник С. Г. (2012)
Ведь М. В. - Фактори впливу на склад і морфологію покриттів сплавом Ag–Co, Глушкова М. О., Сахненко М. Д., Фоміна Л. П., Корній С. А. (2012)
Коломоєць О. В. - Оцінювання постадійних енерговитрат перенесення зарядів через розподіл електролітичний Fe,Ni-сульфід/електроліт в редокс-реакції з літієм у макетному акумулятoрі, Апостолова Р. Д., Шембель О. М. (2012)
Кошель Н. Д. - Закономерности протонного переноса в кристаллической решетке NiOOH в условиях нелинейной диффузии. 2. Анализ решений математической модели, Костыря М. В. (2012)
Проценко В. С. - Кинетические закономерности электроосаждения хрома на вращающемся дисковом электроде (2012)
Анісімов В. В. - Cучасні уявлення про кавітацію як явище та інтенсифікуючий фактор в хімічній технології , Єрмаков П. П. (2012)
Аксьонова Л. О. - Формування комплексного підходу до розвитку інвестиційної діяльності в промисловому комплексі України , Курач В. П. (2012)
Дараганова Н. В. - Поняття охорони праці: адміністративний аспект (2014)
Лісовенко В. І. - Правове регулювання строків трудового договору (2014)
Азаров Ю. І. - Формування внутрішнього переконання слідчого удді під час розгляду клопотань слідчого, прокурора (2014)
Моргун Н. С. - Обмеження права власності при реалізації засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні (2014)
Сервецький І. В. - Кримінально-процесуальні засоби вирішення заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення (2014)
Архіпова К. С. - Важливість попередження негативних наслідків різноманітних видів інформаційно-психологічного впливу на суспільство (2014)
Нікітін Ю. В. - Кримінологічний аналіз впливу зовнішніх факторів на злочинність і безпеку України – основа побудови кримінологічної концепції протидії злочинності (2014)
Сказко Ю. А. - Протидія злочинності у сфері нападів на банківські установи та інкасаторів: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні (2014)
Дорохіна Ю. А. - Щодо визначення підстав криміналізації і декриміналізації злочинів проти власності (2014)
Мельниченко В. Л. - Об’єктивна сторона злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (2014)
Прохоренко М. М. - Відповідальність за корупційні правопорушення (теоретико-правовий аспект) (2014)
Решнюк А. В. - Потерпілий, як структурна частина (елемент) об’єкта злочину, передбаченого ст. 400 КК України (2014)
Салій П. І. - Питання конструкції ст. 162 Кримінального кодексу України "Порушення недоторканності житла" (2014)
Гайдулін О. О. - Досвід доктринальної інтерпретації легальних понять: методологічний потенціал правової концепції традицій щодо аналізу відносин у військовій сфері (2014)
Заіка Ю. О. - Зобов’язання, які виникають при створенні загрози життю, здоров’ю або майну, в системі недоговірних зобов’язань (2014)
Щукін О. М. - Контроль у сфері державних закупівель (2014)
Дорохіна Ю. А. - Юридичний аналіз злочинів проти власності (2014)
Мороз А. О. - Суб’єкт злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи (2014)
Мороз В. Г. - Теоретичні та прикладні проблеми кваліфікації діянь за ознакою місця вчинення злочину (2014)
Орлов Ю. В. - Витоки, генеза кримінальної відповідальності за незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2014)
Решнюк А. В. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 400 КК України (2014)
Александренко О. В. - Проблемні питання початку досудового розслідування, Терещенко Ю. В., Моргун Н. С. (2014)
Никоненко М. Я. - Значення у процесі доказування заходів забезпечення кримінального провадження (2014)
Сервецький І. В. - Законодавче та нормативне регулювання початку досудового розслідування (2014)
Радзівілл О. А. - Права людини як основа публічного порядку в діяльності європейських регіональних установ (2014)
Содержание (2014)
Аксютин В. В. - Исследование специальной работоспособности у боксеров с различными стилями ведения поединка, Коробейников Г. В. (2014)
Беляк Ю. И. - Способ дозирования физической нагрузки в занятиях аэробикой для студенток, Зинченко Н. Н. (2014)
Ермакова Т. С. - Формирование культуры здоровья будущего учителя в польских учебных заведениях (2014)
Коваленко С. А. - Применение биологической обратной связи для оценки анаэробной работоспособности в прыжковом тесте, Нечипоренко Д. Л. (2014)
Лутовинов Ю. А. - Показатели физического развития, уровня физической и технической подготовленности 14 – 15 летних юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий, Мартын В. Д., Олешко В. Г., Лысенко В. Н., Ткаченко К. В. (2014)
Собко И. Н. - Программа подготовки к главным соревнованиям года сборной команды по баскетболисток с нарушениями слуха с применением инновационных технологий (2014)
Тихонова Н. В. - Реализация досуговой деятельности детей и молодежи во внешкольных учебных заведениях физкультурно-спортивного направления (2014)
Хрипунова Л. Д. - К вопросу о формировании личностных качеств будущих врачей средствами спортивных единоборств (2014)
Цыбульская В. В. - Адекватность самооценки физических способностей студенток педагогических специальностей, занимающихся на разных формах обучения (2014)
Хамид Мохебби - Влияние упражнений на растяжение на гемодинамический статус и профилактику гипотонии у студентов девушек, имеющих нормальное артериальное давление, Абдулбасет Мароофи, Наханин Анасри, Абоозар Джорбониан. (2014)
Jagiello M. - Final preparations to the girls’ tennis Europe Junior Masters , Jagiello W. (2014)
Kazem Sotoodeh - The comparison of three type of exercise sequence on maximum strength in untrained young men, Aliakbar Alizadeh, Bahman Mirzaei (2014)
Romanowska-Tołłoczko A. - Emotional competencies of the forthcoming physiotherapists and physical education teachers (2014)
Shahram Gholamrezai - Effect of 8 weeks of aerobic on body composition and blood pressure in postmenopausal women , Mina Zali, Ramin Shabani, Rastegar Hoseini (2014)
Instructions for authors (2014)
Титул, зміст (2011)
Морозова О. Г. - Mетаболические аспекты патогенетической терапии церебральных осложнений сахарного диабета (2011)
Ковалева О. Н. - Механизмы развития и нейрофармакологическая коррекция вегето-сосудистых нарушений у больных артериальной гипертензией с метаболическим синдромом (2011)
Ярема Н. І. - Сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією: жінки в період перименопаузи, Барна О. М., П’ятківська М. П., Була Л. С., Буратинська О. Я. (2011)
Самарин Д. В. - Гемолітико-уремічний синдром у дітей (2011)
Кусткова Г. С. - Стан перфузії головного мозку при розвитку гіпертонічного кризу у хворих на гіпертензивну енцефалопатію, Макєєв С. С., Мурашко Н. К., Терентьєва Н. В. (2011)
Кияк Ю. Г. - Ремоделювання, гібернація і апоптоз кардіоміоцитів при артеріальній гіпертензії та інфаркті як предиктор серцевої недостатності, Барнетт О. Ю. (2011)
Долженко М. М. - Проспективне спостереження клінічного стану хворих на ішемічну хворобу серця після операції аорто-коронарного шунтування з аневризмектомією протягом року, Носенко Н. М., Поташев С. В. (2011)
Ліснича В. М. - Гендерні особливості захворювань серцево-судинної системи загальна захворюваність на серцево-судинні захворювання вибраної когорти населення (2011)
Вайда В. М. - Епідеміологія переломів стегнової кістки у населення Закарпатської області (2011)
Базилевич А. Я. - Клінічне спостереження за перебігом неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ішемічну хворобу серця (2011)
Іванов В. П. - Антигіпертензивна ефективність раміприлу і лозартану у чоловіків із гіпертонічною хворобою іі стадії (результати 6-місячної терапії), Бухтіярова І. О. (2011)
Гайдулін О. О. - Досвід доктринальної інтерпретації легальних понять: правова терміносистема військових традицій (2014)
Пішко Роберт. - Роль звичаїв та принципів в тлумаченні законів (2014)
Матвійчук А. О. - Аналітично-прикладне дослідження фахової громадської думки щодо правового регулювання особистих немайнових прав у сфері охорони навколишнього природного середовища (2014)
Тімуш І. С. - Вина як умова відповідальності за шкоду, завдану особами з вадами віку, Коваленко І. А. (2014)
Дараганова Н. В. - Класифікація повноважень Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (2014)
Вітко О. Ю. - Відносно дискусійних питань предмета злочину, передбаченого ст. 232-1 Кримінального кодексу України (2014)
Дорохіна Ю. - Розуміння об’єкта злочинів проти умов власності ринкових відносин (2014)
Звоненко О. О. - Нові підходи щодо розуміння родового та безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 288 КК України (2014)
Мороз А. О. - Родовий об’єкт злочину, передбаченого ст. 397 КК України (2014)
Мороз В. Г. - Функція такої ознаки об’єктивної сторони злочину, як місце злочину (2014)
Харь І. О. - Посадова особа: теоретичні та прикладні проблеми (2014)
Кузьмічова Є. В. - Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (2014)
Притула А. М. - Змагальність у кримінальному процесі як передумова справедливого суду (2014)
Григор’єва О. В. - Кримінальна агресія: агресія та агресивність (2014)
Галущенко Г. В. - Підстави відмови в застосуванні іноземного права (2014)
Інга Кавка. - Непрямі методи інтеграції в правову систему держав-членів Європейського Союзу (2014)
Присухін С. І. - Правові засади в організації наукового дослідження (2014)
Губский С. А. - Контроль напряженного состояния сталей по коэрцитивной силе, Сухомлин В. И., Волох В. И. (2014)
Изюмская Л. Ф. - Определение степени подвижности и маневренности манипуляционной системы, Подоляк О. С. (2014)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання роботи механізму підйому вантажу мостового крана, Ромасевич Ю. О. (2014)
Ломакин А. А. - Изменение напряжений в витках каната при навивке на барабан (2014)
Нестеренко В. В. - Методика розрахунку максимальних напружень та прогинів в стінці канатного барабана, підкріпленого кільцем жорсткості в середньому перерізі (2014)
Фідровська Н. М. - Уточнена методика розрахунків канатних барабанів (2014)
Фідровська Н. М. - Контактні напруження в зоні тиску колеса і рейки, Краснокутська Т. Б. (2014)
Чернишенко О. В. - К вопросу о диагностике низкооборотных подшипников качения в буксах механизма передвижения мостового крана (2014)
Зеленська Т. С. - Дослідження напружено-деформівного стану підйомних канатів в динаміці крутильно-поздовжніх переміщень, Даниліна Г. В. (2014)
Оболенская Т. А. - Применение кривошипно-ползунного механизма для малогабаритных машин, Клочко А. С. (2014)
Оболенская Т. А. - Напряжения, возникающие при компенсации тепловых удлинений в трубопроводах, Писарцов А. С. (2014)
Осипова Т. Н. - К вопросу о динамике и оптимизации шахтных подъемников, Нестеров А. П. (2014)
Святуха А. А. - Определение прочностных характеристик промежуточного слоя неподвижных соеднений, собранных тепловым методом, Плахотникова И. Б. (2014)
Маршуба В. П. - Особливості визначення значень граничних критеріїв при виборі значень швидкості різання в процесі глибокого свердлення отворів, Чернякова О. В. (2014)
Мелконов Л. Д. - Стойкость инструментов с круговой режущей кромкою, Мелконов Г. Л. (2014)
Прилипко А. Л. - Физические особенности разрушения композитов при резании (2014)
Самчук В. В. - Підвищення ефективності механічної обробки виробів із полімерних композитних матеріалів (ПКМ) (2014)
Бурдейна В. М. - Оптимізація елементів наладки при обробці координованих отворів малого діаметру (2014)
Горбенко Н. А. - Оцінювання якості процесів систем управління якістю (СУЯ) підприємств згідно вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000, Тріщ Г. М., Катрич О. О. (2014)
Гордеев А. С. - Устройство для упаковки цилиндрических изделий, Святуха А. А. (2014)
Денисенко М. В. - Дослідження статистичних показників якості засобів індивідуального захисту працівників (ЗІЗ), Діденко Н. В. (2014)
Коваленко І. В. - Застосування пристроїв індукційного нагріву у виробничих умовах (2014)
Кравцов М. К. - Применение тепловых методов сборки для повышения технологичности нефтедобывающего оборудования, Бондарь Д. И. (2014)
Лазаренко В. И. - Граничные условия при тепловом расчете трубопроводной арматуры, Альбовский Д. Н. (2014)
Малицкий И. Ф. - Влияние шереховатости и способов обработки на прочность сопряжения с натягом, Чернятина Е. В. (2014)
Смирнитська М. Б. - Оцінка виробничих ризиків у машинобудуванні на прикладі робочого місця верстатника (2014)
Собчак А. П. - Разработка метода построения интеллектуальной системы с применением поведенческого анализатора, Алёшина Е. С. (2014)
Хорошилов О. Н. - Аналогизация математического описания технологического процесса лиття при кристаллизации и адсорбции, Оболенская Т. А., Лазаренко В. И. (2014)
Яценко Л. О. - Комплексний підхід до оцінки і формуванню друкарських властивостей паперу (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів (2014)
Гончарук Т. Г. - Знайомий Т. Г. Шевченка публіцист С. С. Громека в громадському житті Одеси 1859–1860 рр. (2014)
Гороб’євська Т. І. - Підвищення ефективності роботи викладача-філолога в іноземній аудиторії (на матеріалі драматичних творів Т. Г. Шевченка і М. Л. Кропивницького) (2014)
Мисечко А. І. - Увічнення та вшанування пам’яті про Т. Г. Шевченка одеситами в ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Реєнт О. П. - Сім шевченкових ювілеїв (2014)
Савченко В. А. - Цвілюк С. А. Шевченко і Гоголь: Геніальні виразники української історії і культури в епоху відродження нації: Історичний аспект. — О.: Астропринт, 2013. — 528 с.: іл. (2014)
Цвілюк С. А. - Феномен історизму поезії геніального Кобзаря (2014)
Верховцева І. Г. - "Краще суд панський, ніж селянський": волосний суд в Росії в умовах модернізації села пореформеної доби (2014)
Гербеєва І. М. - Релігійна складова духовного життя єврейських громад Херсонської губернії у другій половині ХІХ ст. (2014)
Мельник О. В. - Основні тенденції розвитку вищої жіночої освіти в другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст. (2014)
Моісеєва Т. М. - Сфери охорони здоров’я та освіти в діяльності Одеської міської управи (кінець ХІХ ст.) (2014)
Савченко В. А. - Анархістська організаційна структура і анархістські комунікації в епоху революції 1905–1907 рр. (2014)
Шабашов А. В. - Дослідження М. С. Державіним системи спорідненості та сім’ї у болгар України (2014)
Іваніченко Л. М. - Дослідження новобудівних експедицій відділу археології Північно-Західного Причорномор’я ІА АН УРСР (1976–1990) (2014)
Ільницький В. І. - Протистояння національного визвольного руху та радянської влади у Карпатському краї ОУН (1945–1954): мінування як засіб боротьби (2014)
Кіндрачук Н. М. - Нонконформізм як соціокультурне явище в Україні: 60–70-ті рр. ХХ ст. (2014)
Кожанов А. В. - Преса національно-демократичних сил України впродовж 1991–1996 рр. (2014)
Коханова О. О. - Питання суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в 20–30-х рр. ХХ ст. в радянській історіографії (1918–1991 рр.) (2014)
Лейберов О. О. - "Нещасні фантасти!" — дискусія у подільській пресі про місце російської інтелігенції у революційних подіях 1917–1919 років (2014)
Любчик І. Д. - Етнографічна група лемків в умовах суспільно-політичних трансформацій ХХ ст. (2014)
Мартинюк Я. М. - Законодавче становлення міського самоврядування на Волині у міжвоєнний період (2014)
Покалюк В. В. - Одеський сільськогосподарський інститут на початку 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Попп Р. П. - Інтелігенція Львова в 1944–1953 роках: статусна та професійна характеристика (2014)
Рожков М. В. - Діяльність Червоного Хреста УРСР як об’єкт радянської історіографії (1920–1930-ті рр.) (2014)
Руденко М. О. - Органи ДПУ в Одеській губернії 1922 року: керівний склад та головні напрями діяльності (2014)
Татарова В. О. - 60-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні на сторінках одеської преси 1990-х рр. (2014)
Федорова А. І. - "Липоване: история и культура русских старообрядцев": основні напрямки роботи (2004–2013) (2014)
Гончарук Г. І. - Про науковий збірник "Інтелігенція і влада" (2014)
Авраменко О. І. - Миколаївський слід академіка М. Є. Слабченка (2014)
Діанова Н. М. - Ректор Одеської духовної семінарії Мартирій Федорович Чемена (2014)
Кривдіна І. Б. - Ідеологічна спрямованість дипломатичної діяльності Левка Лук’яненка (1992–1993 рр.) (2014)
Оборський Г. О. - У витоків: Іван Юрійович Тимченко (1919–1920). Другий ректор Одеського національного політехнічного університету (2014)
Романів Т. Б. - Джерела про життєвий шлях, громадську та наукову діяльність Остапа Терлецького (2014)
Шановська О. А. - Василь Симоненко й Алла Горська: життя як виклик поліцейській державі (2014)
Титул, Зміст (2014)
Адашевский В. М. - Индивидуальные биомеханические особенности взаимодействия спортсменок с предметами в художественной гимнастике, Ермаков С. С., Логвиненко Е. И., Цеслицка М., Станкевич Б., Пилевска В. (2014)
Дубревський Ю. М. - Якісний та структурний аналіз управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту (2014)
Єрмакова Т. С. - Особливості формування культури здоров’я школярів в Польщі: історичний аспект (2014)
Курмаєва О. В. - Особливості методик навчання тенісу дітей 5-6 років на початковому етапі (2014)
Лю Юн Цянь - Взаимовлияние психомоторики и пространственно-временных параметров на эффективность двигательных действий занимающихся восточными видами оздоровительной физической культуры (2014)
Маракушин А. І. - Раціональна організація занять груп фізичної реабілітації на початковому етапі навчання у ВНЗ, Піддубний О. Г., Цимбалюк Ж. О. (2014)
Омельяненко В. И. - Экспресс-метод психологической подготовки спортсменов (2014)
Пелешенко І. М. - Навчально-тестовий модуль у системі педагогічного контролю фізичної підготовленості учнів молодших класів (2014)
Почерніна А. Г. - Особливості розвитку витривалості у студентів - першокурсників, Почерніна М. Г., Селіванов Є. В. (2014)
Руденко В. П. - Основні сучасні проблеми допингу у спорті (2014)
Серорез Т. Б. - Аеробна і анаеробна продуктивність організму, як фактори, що визначають рівень фізичного здоров’я, Навка П. І. (2014)
Сиваш І. С. - Формування спеціалізації юних спортсменок на прикладі групових вправ художньої гімнастики (2014)
Турчик І. Х. - Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій учня засобами шкільного спорту за кордоном (2014)
Чижик В. В. - Вплив факультативних занять з фізичної культури на рухову підготовленість підлітків, які проживають в сільській місцевості, Гордійчук В. І. (2014)
Lazarieva E. - The construction of physical rehabilitation programs in thepreoperative period for patients that will remove of intervertebraldisc’ prolapse in the lumbar spine, Kormiltsev V., Prusik K., Cieślicka M. (2014)
Podstawski R. - Lifestyle and physical fitness in early school-age children, Zwolińska D., Borowska K., Boraczyński M., Omelan A. (2014)
Разгильдиева М. Б. - Основание финансово-правового принуждения: проблемы теории (2012)
Чуприна Л. М. - Правові проблеми визначення ознак бюджетної установи у фінансовому праві (2012)
Ващенко Ю. В. - Правове регулювання збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за Податковим кодексом України (2012)
Головашевич О. О. - Трансформація правового регулювання обліку фізичних осіб-платників податків (2012)
Криницький І. Є. - Актуальні питання протидії реєстрації фіктивних суб’єктів господарювання (2012)
Онишко О. В. - Місце оперативно-розшукової діяльності у податковому розслідуванні (2012)
Онищук Н. Ю. - Відповідальність за порушення податкового законодавства (2012)
Самань В. В. - Роль податку у здійсненні фіскальної функції держави (2012)
Покачалова Е. В. - Содержание и принципы государственно-правового регулирования организации рынка ценных бумаг как сегмента российского финансового рынка (2012)
Крохина Ю. А. - Международные акты и зарубежная практика как факторы оптимизации государственного финансового контроля России (2012)
Ковальчук В. М. - Удосконалення організації та проведення аварійно-рятувальних робіт при реагуванні на дорожньо-транспортні пригоди, Лоїк В. Б., Лозинський Ю. Р. (2014)
Рашкевич Ю. М. - Виділення квазістаціонарних ділянок мовного сигналу на основі псевдообертання матриці відносних несиметричних мір конвергенції, Пелешко Д. Д., Пелех Ю. М., Пелешко М. З. (2014)
Смотр О. О. - Оптимізація витрат при організації процесу ліквідації лісової пожежі пожежно-рятувальними підрозділами (2014)
Ткаченко Р. О. - Самоорганізація поліноміальних моделей регресії в нейроподібних структурах геометричних перетворень, Дем’янчук С. М. (2014)
Щербина О. А. - Проектування структури сайту moodle для вищого навчального закладу та організація робіт з його створення, Васильєва К. С. (2014)
Гащук П. М. - Способи створення уніфікованих автобусів різного призначення, Войтків С. В. (2014)
Гащук П. М. - Досконалість автомобільної трансмісії в системі оцінок проектного менеджменту, Пельо Р. А. (2014)
Данченко О. Б. - Класифікація відхилень в проектах: ризики, проблеми, зміни (2014)
Дорош М. С. - Оперативне управління взаємодією учасників проекту, Двоєглазова М. В., Ітченко Д. М. (2014)
Зачко О. Б. - Удосконалення компетентності в системі цивільного захисту засобами освітніх проектів, Кохан В. К., Хмель П., Баришева Ю. В. (2014)
Матвієнко Р. М. - Концептуальні основи розроблення проекту підвищення якості професійної підготовки змінних інженерів компресорних станцій (2014)
Мовчан І. О. - Управління ризиками в проектах та програмах системи ліквідації пожеж, Васильєв М. І. (2014)
Сидорчук О. В. - Формування територіальних зон дії пожежно-рятувальних частин адміністративної області, Ратушний Р. Т., Бондаренко В. В., Ратушний А. Р., Тригуба А. М. (2014)
Стародуб Ю. П. - Управління проектами моделей пружно-динамічних ефектів земної кори під атомними електростанціями, Купльовський Б. Є., Гончар Т. М., Будчик П. А. (2014)
Хмель П. - Моделювання процесів проектно-орієнтованого управління пожежно-рятувальними підрозділами транскордонних територій, Мартин Є. В. (2014)
Данило О. Я. - Моделювання емісії парникових газів у житловому секторі Західної України з використанням геоінформаційних технологій, Ксіангянг Ксу, Бунь Р. А., Лесів М. Ю. (2014)
Іщенко В. А. - Дорожня карта впровадження оптимального сценарію поводження з твердими побутовими відходами у малих містах України (2014)
Ковалишин В. В. - Визначення коефіцієнта безпечної роботи для різного типу захисного одягу пожежників, Кузик А. Д., Ковалишин В. В. (2014)
Мацьків О. О. - Технічні системи безпеки готельно-ресторанних комплексів, Шах А. Є. (2014)
Ольховий І. М. - Температурні напруження в циліндрі при нерівномірному нагріванні вздовж осі, Дзюба Л. Ф., Ліщинська Х. І. (2014)
Попович В. В. - Деструкція відходів деревини під впливом міцелію Pleurotus ostreatus, Лесь М. М. (2014)
Стокалюк О. В. - Очищення виробничих стічних вод, забруднених гексаном, в апаратах з мішалками із застосуванням палигорськіту, Регуш А. Я. (2014)
Тарнавський А. Б. - Оцінка уражаючих факторів при вибуху кисневого балона (2014)
Bedzay A. A. - Chromatographic analysis of chlorinated pesticides in food raw material, Shcherbina O. N., Mykhalitchko B. M., Shcherbina I. O. (2014)
Башинський О. І. - Несуча здатність та вогнестійкість дерев’яних балок армованих зовнішньою стрічковою арматурою, Боднарчук Т.Б., Пелешко М.З. (2014)
Вовк Н. П. - Профессиональная рефлексия в подготовке будущих специалистов государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (2014)
Ковальчук А. М. - Аналіз напрямів діяльності науково-педагогічних працівників кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання, Петренко А. М., Баран Ю. С. (2014)
Купчак М. Я. - Вплив педагогічних умов на формування правової компетентності фахівців служби цивільного захисту, Повстин О. В., Саміло А. В. (2014)
Лабач М. М. - Рецепція творчості Тараса Шевченка в сучасному молодіжному середовищі (2014)
Товканець Г. В. - Академічні програми і проекти у вищій школі економічного профілю в Словаччині наприкінці ХХ століття (2014)
Шелюх О. М. - Педагогічні погляди Василя Сімовича в його теоретико-літературознавчій концепції (2014)
Bazyliak N. - The technology of forming the communicative competence of future teacher of english language (2014)
Андріїшин О. П. - Морфофункціональний стан слинних залоз на тлі опікової хвороби, Бойцанюк С. І. (2012)
Боднар Р. Я. - Гіпокоагулятивний ефект комбінованої терапії з кандесартаном і вобензимом при інфаркті міокарда, асоційованому з гіперурикемією, Боднар Л. П., Сиваківський М. А. (2012)
Боднар Я. Я. - Модуляція системи оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки, Олещук О. М., Дацко Т. В., Шевчук О. О., Орел Ю. М., Миколенко А. З. (2012)
Ваврух П. О. - Гістостереометрична характеристика міокардіопатії, індукованої цитостатичними препаратами, Боднар Я. Я. (2012)
Волкова Н. М. - Ефективність автономної регуляції кровообігу у метеочутливих осіб (2012)
Волотовська Н. В. - Особливості реакції пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, ендогенної інтоксикації та цитолізу під впливом травми різного ступеня тяжкості, Гудима А. А. (2012)
Габор Г. Г. - Морфометричні показники ураження печінки при респіраторному дистрес-синдромі новонароджених, Орел Ю. М. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Аналіз асоціації G-7A поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском, Атаман Ю. О., Дубовик Є. І., Бороденко А. О., Атаман О. В. (2012)
Герасимчук П. О. - Порівняльна оцінка особливостей мікроциркуляції кінцівок методом лазерної доплерівської флоурометрії, Чорномидз А. В., Кісіль П. В. (2012)
Гладишев В. В. - Обгрунтування оптимальної концентрації полігексаметиленгуанідину фосфату у інстиляційних фармакотерапевтичних засобах для терапії гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, В. А. Курінний, Скаковська О. І., Количева Н. Л. (2012)
Гнатюк М. С. - ультраструктура кутикули та підлеглих до неї емалевих призм коронки зуба, Гасюк П. А. (2012)
Демкович А. Є. - Активні форми кисню в механізмах розвитку і перебігу запальних процесів одонтогенного походження (2012)
Дудар І. О. - Рівні прозапальних цитокінів у гемодіалізних пацієнтів з синдромом неспокійних ніг, Дріянська В. Є., Буштинська О. В. (2012)
Іскра Р. Я. - Активність ензимів вуглеводного обміну та глутатіонової системи в крові вагітних самок щурів за дії цитрату нанохрому (2012)
Ковальчук Л. Я. - Ремоделювання артерій нижніх кінцівок при хронічній критичній ішемії, Боднар П. Я. (2012)
Ковальчук М. Т. - Особливості клінічних проявів і перебігу розацеа у пацієнтів із супутніми лямбліозом та демодекозом (2012)
Козак Д. В. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації в умовах політравми (2012)
Криницька І. Я. - Роль активних форм кисню у розвитку гепатопульмонального синдрому в експерименті (2012)
Креховська-Лепявко О. М. - Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про- та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту, Гудима А. А. (2012)
Кіцак Я. М. - Динаміка морфометричних змін тонко-товстокишкового переходу при експериментальній механічній жовтяниці (2012)
Лотоцька О. В. - Мінеральний обмін в організмі піддослідних тварин при вживанні питної води з різними концентраціями фосфору (2012)
Марущак М. І. - Гістологічні зміни легеневої тканини при експериментальному гострому ураженні легень у динаміці (2012)
Маслій С. М. - Динаміка клініко-лабораторних і морфофункціональних показників серця у хворих на різні форми фібриляції передсердь в динаміці спостереження при рутинному застосуванні стандартних клінічних протоколів лікування (2012)
Мерецький В. М. - Особливості вільнорадикального окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у тканинах нирки та печінки за умов експериментального цукрового діабету (2012)
Миколенко А. З. - Структурні особливості слизової оболонки шлунка у дітей при hp-асоційованому хронічному гастродуоденіті, Бутницький Ю. І., Орел Ю. М. (2012)
Мисула Ю. І. - Особливості когнітивних порушень у хворих на шизофренію (2012)
Монайкіна Ю. В. - Застосування УФ-спектрофотометрії для встановлення вмісту амлодипіну у м’яких лікарських формах, Тарханова О. О., Васюк С. О., Фаді Ал Зедан (2012)
Орлова В. Д. - Вплив тривалого стажу тютюнопаління на LPS-індукований синтез прозапальних цитокінів TNF-A і IL-1B мононуклеарними лейкоцитами у хворих із хронічною легеневою і хронічною серцевою недостатністю, Хренов О. А. (2012)
Полясний В. О. - Вплив поєднаного застосування діазепаму та кетогенної дієти на прояви фармакологічно резистентного судомного синдрому (2012)
Попадинець О. Г. - Морфофункціональні зміни у стінці сечового міхура щурів різного віку у відповідь на гостру повну затримку відтоку сечі (2012)
Рогачов І. О. - Вивчення впливу концентрації поверхнево-активних речовин на вивільнення німодипіну з ректальних супозиторіїв, Гладишев В. В., Лисянська Г. П., Кечін І. Л. (2012)
Рудник А. М. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження ефірної олії бруньок тополі лавролистої та тополі берлінської, Бородіна Н. В., Ковальов В. М., Мазурець С. І. (2012)
Сатурська Г. С. - Сучасні патофізіологічні аспекти моделювання дифузного кардіосклерозу у щурів (2012)
Хара М. Р. - Особливості структурних змін в слизовій оболонці пародонта гонадектомованих самиць щурів за застосування замісної терапії, Росоловська С. О., Андріїшин О. П. (2012)
Хара М. Р. - Вплив модуляторів синтезу NO на активність ПОЛ та АОС в серці щурів різної статі при дії токсичної дози адреналіну, Юріїв К. Є. (2012)
Черній В. І. - Адаптаційні особливості функціональних систем організму вагітних з прееклампсією різного ступеня тяжкості, Сидоренко А. В., Назаренко К. В., Костенко В. С., Сверстюк А. С. (2012)
Шкробот С. І. - Параноїдна шизофренія з кардіологічною коморбідністю: аспекти синдромопластики, динаміки та терапії, Венгер О. П., Смашна О. Є., Мисула Ю. І., Несторович Я. М. (2012)
Шкробот С. І. - Особливості параметрів імунного статусу у хворих, які перенесли ішемічний півкульний інсульт, Мисула М. С. (2012)
Бегош Н. Б. - Зміни біоелектричної активності головного мозку у осіб молодого віку під впливом зорових навантажень за комп’ютером (2012)
Творко В. М. - До питання вторинного остеопорозу при виразковій хворобі (2012)
Григоренко А. М. - Клініко-діагностиче значення показників експресії рецепторів до естрадіолу та прогестерону при варикозному розширенні вен малого таза у жінок (2012)
Пилипко І. В. - Стан судинного русла та паренхіми статевих залоз при моделюванні портальної гіпертензії у щурів (2012)
Голяченко А. О. - Відновне лікування хворих з патологією серцево-судинної системи (2012)
Акімова В. М. - Особливості цитокіновго статусу при гострому апендициті, Лаповець Л. Є., Лаповець Н. Є., Залецький М. П. (2012)
Алієв Л. Л. - Вплив корвітину на систему антиоксидантного захисту при моделюванні реперфузійного синдрому, обтяженого радіаційним ураженням, Харченко В. З., Кубишкін А. В. (2012)
Антоненко Л. І. - Зміни біоелектричної активності міокарда у щурів в динаміці відтворення електросудомного шоку (ЕСШ), Аршиннікова Л. Л. (2012)
Аршиннікова Л. Л. - Механізми розвитку патології серця щурів за судомного синдрому, Антоненко Л. І. (2012)
Атаман О. В. - Вивчення частоти алельних варіантів промотору гена матриксного Gla-протеїну (MGP) у хворих з гострим коронарним синдромом (ГКС) в українській популяції, Гарбузова В. Ю., Дубовик Є. І. (2012)
Апихтіна О. Л. - Оксидативний стрес у патогенезі дії свинцю, Коцюруба А. В., Коркач Ю. П., Сокуренко Л. М., Скибінська Т. Р. (2012)
Байда М. Л. - Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у бронхах морських свинок за умов розвитку алергічного альвеоліту (2012)
Вадзюк С. Н. - Регуляторні і гемодинамічні особливості у молодих осіб з підвищеним артеріальним тиском в умовах погоди різного типу, Каграманян А. Л., Папінко І. Я., Паньків І. Б. (2012)
Вадзюк С. Н. - Взаємозв’язок між психофізіологічними особливостями та станом пародонта у школярів, Паласюк Б. О., Паласюк О. І. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Дослідженння Thr83→Ala поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну (MGP) у хворих з гострим коронарним синдромом в українській популяції, Обухова О. А., Матлай О. І. (2012)
Гаргула Т. І. - Особливості структурних змін дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі та дії на організм солей кадмію, Гнатюк М. С. (2012)
Гнатюк М. С. - Інформаційний аналіз структурної перебудови кардіоміоцитів при легеневому серці, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2012)
Головатюк Л. М. - Особливості локальних імунних реакцій у слизовій оболонці товстої кишки при токсичному гепатиті (2012)
Губар І. В. - Вивчення вазотоксичної дії низьких доз свинцю у віковому аспекті, Поночовна А. С. (2012)
Денефіль О. В. - Статеві особливості адреналінового пошкодження міокарда у тварин, Васильців О. М. (2012)
Єрмола Ю. А. - Порушення стану протеїназ-інгібіторної системи при моделюванні экспериментального перитоніту та можливості його медикаментозної корекції (2012)
Жукова Г. О. - Реакція показників перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантів при розвитку експериментального реперфузійного синдрому, ускладненого крововтратою (2012)
Заяць Л. М. - Роль ендогенної інтоксикації у розвитку гострого легеневого ушкодження, Кліщ І. П. (2012)
Заяць Л. М. - Стан клітинних компонентів сурфактантної системи легень при експериментальному гострому L-аргінін-індукованому панкреатиті, Черкасова В. В. (2012)
Ківежді К. Б. - Взаємозв’язок типу гемодинаміки та функціонального стану автономної системи при виконанні розумових та дозованих фізичних навантажень у студентів молодших курсів, Савка Ю. М., Бернарда В. В., Райко О. Ю. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Результати лікування хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок з використанням лейкаферезу, Венгер І. К., Якимчук О. А. (2012)
Кремінська І. Б. - Вплив експериментальної гіперхолестеринемії та фізичних навантажень на розвиток ендотеліальної дисфункції, Заяць Л. М. (2012)
Кривенко В. І. - Стан вегетативної регуляції серця та толерантність до фізичного навантаження у практично здорових чоловіків молодого віку, Колесник М. Ю., Різник Я. Ю. (2012)
Коноваленко С. О. - Морфометрична оцінка вікових змін кардіоміоцитів частин серця (2012)
Кліщ М. І. - Стан психомоторних функцій школярів молодшого віку з нейросенсорною приглухуватістю (2012)
Кіщук Б. М. - Стан сурфактантної системи легень при експериментальному цукровому діабеті І типу, Заяць Л. М. (2012)
Костенко В. О. - NF-KB-опосередковані ефекти NO-синтаз у патогенезі метаболічних розладів при надлишковому утворенні оксиду азоту, Соловйова Н. В., Діхтенко Т. Г., Левченко О. А., Ляшенко Л. І., Сорокін Б. В., Стасюк О. А., Шаталін Б. О. (2012)
Куцуль Т. В. - Мікроциркуляторні зміни в ґенезі доксорубіцинової кардіоміопатії, Заяць Л. М. (2012)
Левків М. О. - Інтегральна оцінка асиметрії судинного русла (2012)
Литовченко Л. Ю. - Порівняльний аналіз змін проникності біологічних бар’єрів кишки для ендогенних нативних глобулінів за умов порушення симпатичної та парасимпатичної іннервації (2012)
Ломакіна Ю. В. - Шишкоподібна залоза: філогенетичні паралелі у хребетних, Скоропляс С. В., Пішак В. П. (2012)
Матолич У. Д. - Динаміка вмісту IL-1B в слині хворих на ускладнені переломи нижньої щелепи, Лаповець Л. Є. (2012)
Нестерук С. І. - Активність показника пошкодження нейтрофілів в крові на різних етапах формування пневмонії в умовах стресу (2012)
Пацкань Л. О. - Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи за умов гострого отруєння парацетамолом на тлі попереднього уведення субтоксичних доз натрію нітриту (2012)
Погорецька Х. В. - Стан ферментної ланки антиоксидантної системи за умов гострого отруєння парацетамолом у щурів різного віку (2012)
Посохова К. А. - Фармаконагляд як державна система моніторингу безпечності застосування лікарських засобів, Олещук О. М. (2012)
Посохова К. А. - Вплив комбінованого застосування L-аргініну-L-глутамату і аміногуанідину на стан нирок при гострому експериментальному перитоніті, Черняшова В. В. (2012)
Пришляк А. М. - Зміни структурної організації стінки товстої кишки при токсичному ураженні печінки, Гнатюк М. С. (2012)
Регеда М. М. - Особливості змін активності каталази в легенях морських свинок в динаміці розвитку експериментальної пневмонії (2012)
Савчук Р. М. - Стан альвеолярних макрофагів при дії аерополютантів, Заяць Л. М. (2012)
Семененко С. Б. - Структура хроноритмів функцій нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози на фоні блокади синтезу монооксиду нітрогену (2012)
Скрут А. О. - Активність супероксиддисмутази в легенях морських свинок у динаміці розвитку експериментальної пневмонії (2012)
Ткачук О. В. - Проліферативна активність тимоцитів у щурів з експериментальним цукровим діабетом, обтяженим ішемією-реперфузією головного мозку (2012)
Ульяницька Н. Я. - Зміни деяких зорових функцій у дітей старшого шкільного віку з еметропічною рефракцією при роботі за персональним комп’ютером (2012)
Фомочкіна І. І. - Патогенетичний взаємозв’язок синдрому системної запальної реакції та шоку, Кубишкін А. В. (2012)
Хара М. Р. - Статеві відмінності вегетативної регуляції серця та чутливості міокардіальних холінорецепторів при експериментальному гіпертиреозі, Гаврисьо В. А. (2012)
Хара М. Р. - Статеві відмінності автономної регуляції серця гонадектомованих тварин при його адреналіновому пошкодженні на тлі L-аргініну, Кузів О. В., Юріїв К. Є., Пелих В. Є. (2012)
Хара М. Р. - Особливості регуляції та метаболізму серця тварин різної статі в динаміці розвитку гіпотиреозу, Михайлик В. М. (2012)
Хара М. Р. - Вплив замісної терапії на метаболічні процеси в тканинах пародонта гонадектомованих щурів різної статі, Росоловська С. О. (2012)
Хара М. Р. - Зміна вмісту ацетилхоліну в серці щурів різної статі в умовах блокади АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламідом, Усинський Р. С. (2012)
Хижня Я. В. - Інтенсивність перекисного окиснення ліпідів судинної стінки щурів за умов D-вітамінної інтоксикації (2012)
Чака О. Г. - Вплив дозованої нормобаричної гіпероксії на вміст колагену в легенях щурів різного віку, Янко Р. В. (2012)
Шевченко О. М. - Особливості вторинно хронічного запалення на тлі введення натрію нуклеїнату, Коваленко Л. І. (2012)
Шкробот С. І. - Особливості змін електричної активності головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми, Салій З. В. (2012)
Федоровська М. І. - Розробка складу основи крем-маски для профілактики і терапії осіб з андрогенною алопецією (2014)
Литвиненко Т. Н. - Разработка полимерных пленок с гентамицина сульфатом для терапевтической коррекции эрозий (псевдоэрозий) шейки матки (2014)
Кукуруза Л. В. - Про нову субстанцію для виготовлення очних мазей (2014)
Клименко Л. Ю. - Критерии приемлемости линейной зависимости при проведении валидации УФ-спектрофото-метрических методик количественного определения в судебно-токсикологическом анализе, Петюнин Г. П., Трут С. Н., Мороз В. П. (2014)
Загородній С. Л. - Кількісне визначення зопіклону у таблетках "Сонован" методом спектрофотометрії, Васюк С. О. (2014)
Коротков В. А. - Разработка методик качественного и количественного анализа суппозиториев с экстрактом маклюры оранжевой, Кухтенко А. С., Бевз Н. Ю., Грудько В. А., Гладух Е. В. (2014)
Кучеренко Л. І. - Щодо постадійного контролю виробництва таблеток, Хромильова О. В., Моряк З. Б., Ткаченко Г. І., Ващенко О. В. (2014)
Похмелкина С. А. - Изучение окислительно-восстановительной системы Cr3+/Cr2+полярографическим методом, Чернега Г. В. (2014)
Бондарчук О. П. - Синтез нових глікозильованих похідних 1,4-хінону (2014)
Левітін Є. Я. - Синтез наночасток магнетиту з використанням електрохімічного окислення, Рой І. Д., Криськів О. С., Чан Т. М. (2014)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 1,8-дизаміщених теоброміну.ІІІ.8-аміно-1-n-хлоробензилтеоброміни, Романенко М. І., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2014)
Тржецинский С. Д. - Ранозаживляющая активность мази, содержащей эфирное масло травы тысячелистника пойменного, Мозуль В. И., Жернова Г. А., Фурса Н. С. (2014)
Антонюк В. О. - Очистка ергостерину з базидіом грузлика димчатого (Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm.) (2014)
Білай І. М. - Дослідження гепатопротекторної активності при експериментальному гепатиті під впливом похідних 1,2,4-тріазолу, Михайлюк Є. О., Парченко В. В., Каплаушенко А. Г., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Кремзер О. О. - Циркулюючий остеонектин як прогностичний біологічний маркер у пацієнтів з ішемічною серцевою недостатністю (2014)
Бушуєва І. В. - Вивчення впливу морфоліній 2-, Киричко Б. П., Книш Є. Г., Панасенко О. І., Іздепський В. Й. (2014)
Михайловська Н. С. - П’ятирічна виживаність хворих із різними компонентами метаболічного синдрому після перенесеного Q-інфаркту міокарда (2014)
Рибалкін М. В. - Визначення оптимального методу дезінтеграції клітин грибів Candida albicans та Candida tropicalis (2014)
Кочін І. В. - Обґрунтування сучасної моделі інформаційного забезпечення, екологічного захисту та біоетичного розвитку населення територій, що забруднені радіоактивними речовинами, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Василенко В. М., Гайволя О. О., Ільїна В. М., Гут Т. М., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2014)
Баранник Н. Г. - Изучение факторов, влияющих на распространенность острого одонтогенного остеомиелита среди жителей промышленного города Запорожья, Варжапетян С. Д., Куропата И. В., Бердюк И. В., Манухина О. Н. (2014)
Варинський Б. О. - Розвиток ВЕРХ-МС як методу оцінювання чистоти і підтвердження молекулярної маси нових біоактивних речовин (2014)
Панфілова Г. Л. - Фармацевтична допомога як історична, нормативно-правова та соціально-економічна категорія в системі охорони здоров’я і фармацевтичному забезпеченні населення (2014)
Демченко В. О. - Обґрунтування необхідності розробки компетентнісної моделі навчання фахівця фармацевтичної галузі на основі адаптивної інтелектуальної навчальної системи, Рижов О. А., Іванькова Н. А. (2014)
Бурлака Б. С. - Активізація розумової діяльності і пізнавальної самостійності через інформаційно-комунікаційні технології у студентів провізорів-косметологів (2014)
Ткаченко Н. О. - Вивчення інформаційного професійного поля спеціалістів фармації (2014)
Титул, Зміст (2014)
Березка С. М. - Педагогічні методи оцінки фізичної працездатності та функціональної підготовленості футболістів аматорських команд (2014)
Гуреева А. М. - Факторная структура физического состояния студенток высшего учебного заведения, Клопов Р. В. (2014)
Іващенко В. П. - До проблеми поліпшення фізичних можливостей підростаючого покоління, Пустовалов В. О., Безкопильний О. О., Супрунович В. О., Гречуха С. В. (2014)
Костюнин А. В. - Определение показателей психофизиологических качеств у студентов университетов разных курсов, которые занимаются футзалом в процессе внеаудиторной работы (2014)
Потоп В. А. - Узловые элементы спортивной техники двойного сальто назад в группировке и двойного сальто назад согнувшись, выполняемых гимнастками в вольных упражнениях, Град Р., Омельянчик О. А., Бегайло М., Болобан В. Н. (2014)
Фоменко О. В. - Практичні рекомендації щодо впровадження оздоровчих технологій удосконалення фізичної підготовленості студенток у процесі позаудиторних занять нетрадиційними видами гімнастики (2014)
Чопилко Т. Г. - Функциональные возможности футбольных арбитров высокой квалификации (2014)
Prystupa T. - Impact of overheat on disabled swimmers’ skeletal muscle stiffness (2014)
Żukowska H. - Characteristics of body posture in the sagittal planeand fitness of first-form pupils from rural areas, Szark-Eckardt M., Muszkieta R., Iermakova T. (2014)
Андрощук О. С. - Підвищення ефективності пізнавальної діяльності курсантів та слухачів за допомогою комп’ютерних технологій, Кудін А. М., Тягай С. В. (2014)
Березюк В. П. - Результати дослідження ефективності методики організації польової практики з тактики прикордонної служби (2014)
Бунєєв Т. В. - Особливості проведення рольових ігор під час вивчення тактики прикордонної служби (2014)
Видиш М. М. - Педагогічні технології формування політичної культури української студентської молоді (2014)
Гнидюк О. Я. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу кафедри тактики прикордонної служби щодо підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з населенням прикордонних областей (2014)
Голярдик Н. А. - Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студентів у вищих навчальних закладах, Дика Л. Л. (2014)
Манзій А. М. - Просодика як складовий елемент навчання на заняттях з іноземної мови (на прикладі німецької мови), Палагнюк М. Г., Палагнюк І. Д. (2014)
Назаренко Н. С. - Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх прикордонників на заняттях з перекладу, Щеголєва Т. Л. (2014)
Олійник Л. В. - Технологія розвитку військово-спеціальної компетентності магістрів військово-соціального управління (2014)
Павлюк Є. О. - Професійна компетентність як складова професійної діяльності майбутніх тренерів-викладачів (2014)
Півень Н. М. - Забезпечення міжпредметних зв’язків у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у вишах як педагогічна проблема (2014)
Полюк В. С. - Структура процесу формування професійної готовності майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі прикордонного відомства (2014)
Сінкевич С. В. - Застосування евристичного методу навчання – основа випереджального характеру професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Суслов Т. О. - Критеріально-діагностувальний інструментарій та результати формування професійно-екологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до природоохоронної діяльності (2014)
Усачик Н. М. - Опрацювання текстів за фахом з метою засвоєння термінологічної лексики на заняттях з англійської мови (2014)
Цвяк Л. В. - Особливості навчання слухачів-нефілологів аудіювання іншомовних текстів за фахом (2014)
Чудик А. В. - Особливості оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону і підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу (2014)
Шевчук В. М. - Шляхи активізації екологічного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Якубова Л. А. - Організація надання соціально-педагогічних послуг працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (2014)
Волобуєва О. Ф. - Забезпечення усвідомленого ставлення майбутніх фахівців до вивчення іноземної мови як засобу професійного спілкування (2014)
Жиляк Н. В. - Порівнево-структурований підхід до розвитку умінь регуляції психомоторних дій студентів (2014)
Журавльов В. В. - Психологічна компетенція керівника органу охорони державного кордону як важлива складова підготовки до професійно-управлінської діяльності (2014)
Заболотний С. М. - Деякі аспекти психологічного консультування військовослужбовців підрозділів охорони кордону (2014)
Кальчук О. С. - Умови формування готовності майбутніх практичних психологів до професійної діяльності в особливих умовах (2014)
Комар Т. В. - Професійна зрілість особистості у її соціально-психологічному просторі (2014)
Підбуцька Н. В. - Особливості та структура інтелекту майбутніх фахівців технічного і гуманітарного профілю (2014)
Пілішек С. О. - Психокультурні фактори та їх вплив на якість професійного спілкування у полікультурному середовищі (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Содержание (2014)
Сиволап В. Д. - Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу з дисфункцією нирок, Лашкул Д. А. (2014)
Кисельов С. М. - Вплив тромболітичної терапії на стан системи матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів у хворих на Q-інфаркт міокарда (2014)
Перев’язкіна М. В. - Порівняльне оцінювання впливу інгібітора АПФ еналаприлу малеату та блокатора рецепторів ангіотензину ІІ ірбесартану на функцію нирок, ендотелію, внутрішньосерцеву гемодинаміку та артеріальний тиск у хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Клименко В. Н. - Предикторы осложнений и неблагоприятного течения послеоперационного периода после холецистэктомии из минимального лапаротомного и лапароскопического доступов, Сыволап Д. В., Кравченко Б. С., Захарчук А. В., Кравченко С. М., Вакуленко В. В. (2014)
Кресюн Н. В. - Нейродегенеративные изменения сетчатой оболочки глаз крыс со стрептозотоциновым диабетом в различных условиях экспериментального лечения (2014)
Гайдаржи Т. П. - Динамика коэффициента легкости оттока после ангулярно-супрахориоидального дренирования у больных первичной глаукомой (2014)
Цибульська Т. Є. - Вплив зорового навантаження на функціональні, гідродинамічні і біомеханічні показники ока у дітей із різними видами оптичної корекції короткозорості (2014)
Запорожченко А. Г. - Оценка эффективности эндоскопических методов лечения гастродуоденальных кровотечений у детей (2014)
Боярская Л. Н. - Иммунологические и биохимические изменения у детей раннего возраста, инфицированных цитомегаловирусом, с рекуррентным течением респираторных инфекций, Герасимчук Т. С., Котлова Ю. В., Давыдова А. Г. (2014)
Курочкин М. Ю. - Оптимизация интенсивной терапии тяжелых бактериальных инфекций у детей в условиях отделения анестезиологии и интенсивной терапии, Давыдова А. Г., Городкова Ю. В. (2014)
Усачова О. В. - Місце лактазної недостатності в патогенезі ротавірусної інфекції та можливості її корекції, Тарасенко Н. В. (2014)
Вишневский В. А. - Причины, диагностические ошибки при повреждениях периферических нервов конечностей (2014)
Козелкин А. А. - Особенности и динамика когнитивных нарушений у больных первичным и повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом, Кузнецов А. А., Новикова Л. В. (2014)
Клименко В. І. - Чинники ризику виникнення стоматологічних захворювань у населення працездатного віку великого промислового міста, Смірнова І. В. (2014)
Авраменко Н. В. - Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин как ведущий фактор формирования трубно-перитонеального бесплодия (2014)
Никифоров О. А. - Мужское бесплодие: актуальные вопросы физиологии, этиопатогенеза и диагностики нарушений репродуктивной системы у мужчин, Ломейко Е. А., Ломака С. В., Лавыш И. А. (2014)
Чугунов В. В. - Сучасні уявлення про диференційну діагностику шизофреноподібного розладу внаслідок уживання психоактивних речовин, Пірогов І. Ф. (2014)
Щербак М. А. - Исследования по созданию лекарственной формы на основе 3-(4-нитрофенил)-5-(нонилсульфонил)-1,2,4-триазол-4-амина, Каплаушенко А. Г., Малецкий Н. Н., Шарая Е. А. (2014)
Георгиянц В. А. - Обоснование выбора растворителя при промышленном производстве субстанции йодметилата бензиламида изоникотиновой кислоты, Кушнирук В. Н., Гарная Н. В. (2014)
Сыволап В. В. - Случай синдрома Такаясу в клинической практике, Курилец Л. О. (2014)
Савельєв В. Г. - Випадок завезеного шкірного лейшманіозу в Запоріжжі, Фірюліна О. М., Рябоконь О. В., Зарудна О. В., Добряк Т. Ю., Гостіщева О. І., Фурик О. О., Задирака Д. А. (2014)
Косенко С. В. - Використання пектинових речовин у хворих на цукровий діабет 2 типу в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта (повідомлення 2), Балабан І. О., Гайошко О. Б., Ільницька О. М., Яцинович Н. М., Іванов С. О., Музиченко Н. І. (2014)
Шпичак О. С. - Експериментальне дослідження специфічної фармакологічної дії комбінованого гелю "Артпромент®", Тихонов О. І. (2014)
Сертифікація системи управління якістю (2014)
Гриценко В. І. - Інтелектуалізація управління сталим розвитком соціально-економічної системи в умовах глобалізації та процесів, що динамічно відбуваються, Бажан Л. І. (2014)
Пономаренко Л. А. - Оптимізація управління обслуговуванням споживачів у складській системі, Пономаренко Ю. Л. (2014)
Безугла К. О. - Сучасний стан сектору інформаційних технологій в Україні (2014)
Веренич О. В. - Проблеми управління інфраструктурними проектами в умовах трансформаційної економіки, Подчасова Т. П. (2014)
Галушко В. Г. - Вероятностные модели определения положительной разности случайных объемов наличия и отправки грузов из терминала (ІІ часть) (2014)
Глущенко І. А. - Проблеми моделювання процесів розвитку регіональної енергетики (2014)
Духота Є. В. - Інформаційна технологія електронно-процесингової системи миттєвих електронних платежів Easy Pay (2014)
Єршова О. Л. - Стратегічні рекомендації щодо статистичного вимірювання готовності України до електронного урядування (2014)
Кайдан Л. І. - Методичні засади інтелектуалізації імітаційного моделювання функціонування фінансово-кредитних установ за умов ризику та невизначеності (2014)
Кондрашев С. О. - Управління операційною діяльністю підприємства з безперервним характером виробництва в умовах трансформаційної економіки, Подчасова Т. П. (2014)
Кудрицька Н. В. - Прогнозування розвитку транспортно-дорожнього комплексу України за допомогою нейронних мереж (2014)
Кутах О. П. - Логістичні послуги транспортних систем в умовах глобалізації економіки (2014)
Любіч О. О. - Моделювання впливу паніки серед контрагентів на ризик ліквідності банку, Бортніков Г. П., Ткачук В. О. (2014)
Кравець Т. В. - Дослідження ефектів синхронізації динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу, Ляшенко О. І. (2014)
Макарова М. В. - Віртуальні організації як концепція штчного інтелекту, її комунікативний аспект (2014)
Остапенко О. П. - Концептуальний підхід визначення та оцінки ризиків здійснення видатків державного бюджету на потреби Збройних Сил України в умовах нестабільності (2014)
Бажан Л. І. - Алгоритм вибору стратегії сталим розвитком транспортно-логістичної системи, Яблоков І. В. (2014)
Резниченко Л. В. - Моделирование оптимизации налоговой политики предприятия, Тимашов А. А. (2014)
Резниченко Р. В. - Моделирование процессов распределения прибыли машиностроительного альянса с использованием метода Райфа (2014)
Сизов А. І. - Модель раціонального харчування військовослужбовців в умовах проведення часткової мобілізації Збройних Сил України, Жогіна О. В. (2014)
Соболевська Л. І. - Аналіз основних принципів та факторів стійкого розвитку аграрного сектора в регіоні та розробка концептуальних підходів до їх дослідження (2014)
Тимашова Л. А. - Iнформаційно-аналітична технологія для управлінських рішень, Семесенко Т. М., Цуруль В. М. (2014)
Tutova О. - Modeling of gni growth dependency on macroeconomic factors (2014)
Чистик О. М. - Адаптивна модель визначення ефективності прогнозування фінансових ресурсів на розвиток Ззбройних Сил України (2014)
Ясній П. - Вплив дорнування отворів на зародження та поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплаві, Гладьо С. (2014)
Рудяк Ю. - Оптичні методи визначення напружено-деформованого та граничного стану багатошарових структур з концентраторами, Підгурський М. (2014)
Ясній О. - Імовірнісне моделювання втомного руйнування множинним розтріскуванням за термовтоми, Пастернак Я., Сулим Г. (2014)
Штефан Т. - Просторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом, Величко О. (2014)
Габрусєва І. - Контактна задача про стиснення ізотропного шару двома параболоїдальними штампами з урахуванням поля залишкових деформацій, Шелестовський Б. (2014)
Шинкарчук Н. - Мішана контактна задача для пластинки з квадратним отвором і жорсткого диска (2014)
Габрусєв Г. - Задача термопружності для трансверсально ізотропного шару з коловими лініями розділу граничних умов на його поверхні (2014)
Дорофєєв В. - Особливості моделювання МСЕ складного напружено-деформованого стану звичайних, нерозрізних та позацентрово стиснених залізобетонних балок, Карпюк В., Крантовська О., Петров М. (2014)
Полутренко М. - Протикорозійні та бактерицидні властивості похідних діоксодекагідроакридину (2014)
Стухляк П. - Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачів, Митник М., Мороз К., Сартинська Л. (2014)
Акімов О. - Інтенсивність теплопередавання та вплив товщини шару забруднень низькотемпературних поверхонь нагріву при спалюванні водопаливних емульсій у котлах (2014)
Ловейкін В. - Динамічний аналіз переміщення візка вантажо¬підйомного крана зі зміщеним центром мас вантажу відносно захвату, Лимар П. (2014)
Шаблій О. - Режими індукційного наплавлення деталей із урахуванням використання екранування теплових і електромагнітних полів, Пулька Ч., Гаврилюк В., Сенчишин В. (2014)
Гавриш А. - Аналіз параметрів наклепу поверхонь деталей тертя високошвидкісних машин при тонкому кубонітовому шліфуванні, Роїк Т., Киричок П., Віцюк Ю., Олійник В. (2014)
Войтенко П. - Дослідження впливу розміщення твердого сплаву на армованих поверхнях зразків вінцевих зубків шарошкових доліт на характер їх зношування, Семеген О., Одосій З., Онисько О. (2014)
Хазін С. - Розрахунок відстані між пальовими анкерами за умови стійкості трубопроводу на спливання, Хазін В., Винников Ю. (2014)
Попова О. - Моделювання точності процесу механічної обробки черв’ячних коліс передач з угнутим профілем витка черв’яка (2014)
Власов A. - Електрошлаковий переплав виробів на твердому старті з використанням екзотермічних флюсів, Макаренко Н. (2014)
Ліннік А. - Визначення динамічних параметрів жорсткого очисника при взаємодії з коренеплодом (2014)
Скирденко В. - Установка для високочастотного електромагнітного опромінення епоксидних композицій (2014)
Попович П. - Розрахункова модель для визначення залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за дії тривалого статичного навантаження і корозійного середовища, Добровольська Л. (2014)
Андрійчук В. - Мікромагнітний розподіл поверхні плівки на основі комп’ютерної моделі, Бачинський Ю., Наконечний М. (2014)
Лупенко А. - Енергоефективні електротехнічні системи живлення та керування для багатолампових люмінесцентних світильників (2014)
Андрійчук В. - Моделювання світлового приладу з неточковим джерелом світла, Поталіцин С. (2014)
Павелчак-Данилюк О. - Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах (2014)
Кузь М. - Гідравлічний робочий еталон об’єму газу (2014)
Власюк А. - Числове моделювання впливу тепло-масоперенесення на напружено-деформований стан ґрунтового масиву внаслідок утворення депресійної лунки, Федорчук Н. (2014)
Бомба А. - Методи комплексного аналізу й сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двояко-шаруватому нафтогазовому пласті, Гладка О., Кузьменко А. (2014)
Яворський Б. - Достовірність методу визначення розладки ритмокардіосигналу, Лещишин Ю. (2014)
Присяжнюк О. - Сингулярно збурені задачі типу "Фільтрація–конвекція–дифузія–масообмін" із урахуванням терморежиму (2014)
Качурівська Г. - Про резольвенту диференціально-граничного оператора типу Штурма-Ліувілля з багатоточково-інтегральними крайовими умовами (2014)
Коссак О. - Криптування з використанням еліптичної кривої Едвардса, Холявка Я. (2014)
Белінська К. - Комплексне оцінювання молока тварин, Фалендиш Н., Ковбаса В. (2014)
Андреева Н. О. - Значение отдельных компонентов предметной подготовки гимнасток по данным анкетирования тренеров разной квалификации (2014)
Васьков Ю. В. - Концептуальні основи організації занять із учнями спеціальної медичної групи в загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Галимский В. А. - Моделирование физической подготовленности юных каратистов на этапе предварительной базовой подготовки (2014)
Жосан И. А. - Методика развития и комплексный контроль скоростно-силовых качеств гандболисток высокого класса, Стрикаленко Е. А., Шалар О. Г. (2014)
Калмыков С. А. - Анализ эффективности применения средств физической реабилитации у больных хроническим гастритом, Урдина Г. С., Пелих И. В. (2014)
Калмикова Ю. С. - Аналіз ефективності фізичної реабілітації за даними спірографічних показників при негоспітальній пневмонії в періоді реконвалесценції, Юрко Н. В. (2014)
Міхеєнко О. І. - Модель професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій, Котелевський В. І. (2014)
Приймаков А. А. - Сравнительная характеристика структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации легких, средних и тяжелых весовых категорий (2014)
Серорез Т. Б. - Визначення показників фізичного здоров’я студентів за характеристиками фізичної працездатності, аеробної та анаєробної продуктивності їх организму (2014)
Тихонова Н. В. - Значущість дитячо-юнацького та резервного спорту в Україні для виховання підростаючого покоління (2014)
Авраменко A. A. - Влияние повышения внутрибрюшного давления после проведения комплексного эндоскопического обследования желудка на развитие реактивного панкреатита (2013)
Антонюк M. B. - Поліморбідна патологія хворих на артеріальну гіпертензію в сестринській та загально-лікарській практиці, Букач О. П., Сидорчук Л. П., Кушнір О. В., Коровенкова О. М. (2013)
Бажора Ю. І. - Аналіз стану системи гемостазу у хворих на туберкульозну інфекцію, Тарабрин О. О., Амосова А. В., Чеснокова M. M. (2013)
Бандрівський Ю. Л. - Інтегральні біофізичні показники ротової рідини в осіб із стоматологічною захворюваністю на тлі цукрового діабету (2013)
Berbets A. - Changes of Some Indexes of Homeostasis and of Histology of Placentas in Women with the Threat of Miscarriage in Early Terms of Pregnancy, Andriiets O., Nitsovych I. (2013)
Богуцька Н. К. - Клінічно-анамнестична характеристика фенотипу бронхіальної астми раннього початку в дітей шкільного віку, Колюбакіна Л. В., Ортеменка Є. П., Власова О. В. (2013)
Boychuk T. M. - Morphological, Morphometric and Laser Polarimetry Characteristics of Epithelial Tissue of Kidneys that Have Been Structurally Reorganized, Petryshen O. I., Chernikova H. M., Yermolenko S. B. (2013)
Boychuk Т. М. - Polarization Properties of Tissues of Some Endocrine Glands, Khodorovska A. A., Chala К. М., Chernikova G. М., Petryshen О. I., Yermolenko S. В. (2013)
Ванджура Я. Л. - Клініко-патогенетична роль засобів метаболічної терапії в попередженні виникнення ускладнень у відновному періоді хворих після перенесеного інфаркту міокарда на фоні артеріальної гіпертензії (2013)
Vasiuk S. V. - Efficiency of Laminar Clean Air or Ultraviolet Radiation in Orthopedic Operating Rooms, Vasylchyshyn Y. M., Vasyuk V. L. (2013)
Vysochanska T. P. - State of the Morbidity and Differential Approach to the Treatment of Patients with Psoriasis in Different Landscape Regions of Northern Bukovyna (2013)
Войтович О. В. - Мукозальний імунітет слизової оболонки носа в умовах техногенного навантаження, Камишний О. М. (2013)
Герман А. О. - Характеристика ендокринних зсувів у гіпофізарно-тиреоїдній системі та рівень кортизолу у хворих на туберкульоз легень, залежно від варіанту чутливості до хіміопрепаратів (2013)
Гоженко О. А. - Відновлювальне лікування хворих на гіпертонічну хворобу з дисциркуляторною енцефалопатією, Волинська В. С. (2013)
Дмитрів І. В. - Вплив розу вастатину на перебіг атеросклеротичного ураження судин каротидного басейну в пацієнтів групи ризику (2013)
Довгалюк А. І. - Гістологічний стан тимуса мишей з відсутністю гена pttg1 (2013)
Ілащук T. О. - Прояви систолічної дисфункції у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в динаміці 1 року спостереження (2013)
Karateeva S. Yu. - Immune Protection State in Diabetic Patients with Pyoinflammatory Processes in Application of Ozonotherapy (2013)
Колодницька Г. Б. - Застосування інгібітори прозапальних цитокінів лікопіду при пародонтиті на фоні цукрового діабету, Калинський М. І., Корда M. M. (2013)
Кметь T. І. - Особливості динаміки морфофункціонального стану ендотеліоцитів у різних ділянках кори великих півкуль при неповній глобальній ішемії-реперфузії головного мозку (2013)
Koloskova O. K. - The Use of Hypoallergenic Mixtures in Children with Signs of Atopy, Marusyk U. I., Belashova O. V. (2013)
Колотило О. Б. - Вплив окремих факторів ризику на прогноз хворих із синдромом діабетичної стопи (2013)
Костіцька І. О. - Використання ІЗС-октаноєвого дихального тесту у діагностиці діабетичної автономної нейропатії шлунка, Гриб В. А., Шаповал О. Л. (2013)
Крилюк В. О. - Застосування непараметричного методу аналізу виживання у постраждалих із важкою закритою поєднаною травмою живота з пошкожденням товстого кишечнику, Іфтодій А. Г., Гродецький В. К., Новіков Ф. М., Іванов В. І. (2013)
Крилюк В. О. - Шляхи оптимізації хірургічного лікування постраждалих із тяжкою поєднаною травмою органів черевної порожнини при полі травмі, Іфтодій А. Г., Гродецький В. К., Новіков Ф. М., Іванов В. I. (2013)
Кузняк Н. Б. - Розвиток носа в плодів людини (2013)
Курилів Г. M. - Вплив комбінованої фармакотерапії із застосуванням імунофану та метамаксу на гемодинамічні показники у хворих із хронічною серцевою недостатністю (2013)
Левицька С. А. - Нормобіонти носоглотки як етіотропні фактори розвитку гнійного синуїту в дітей (2013)
Лисенко C. A. - Аналіз імунологічних параметрів крові у хворих на рак легені з паранеопластичним ревматологічним синдромом, які не отримали спеціального протипухлинного лікування (2013)
Малишевська І. В. - Клінічна ефективність комбінації лізиноприлу з амлодипіном, у порівнянні з монотерапією у пацієнтів зі стабільною стенокардією та метаболічним синдромом (2013)
Налужна Т. В. - Ендотеліальна та діастолічна дисфункції серця у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні із синдромом пролабування мітрального клапана (2013)
Нечитайло Д. Ю. - Методологічні особливості скринінгового дослідження функціонального стану серцево-судинної системи в школярів, Міхєєва Т. M., Буряк О. Г. (2013)
Павлюкович H. Д. - Особливості клінічного перебігу деяких форм ішемічної хвороби серця залежно від супутньої патології, Шкробанець І. Д., Буряк О. Г., Павлюкович О. В. (2013)
Pashkovska N. V. - Some Peculiarities of the Method Polarization Selection of Laser Images in Diagnostics Polycrystal Structure Bile Layers of Human, Marchuk Yu. F., Ushenko A. G. (2013)
Pishak V. P. - Epidemiology of Urinary System Defects in Children of Northern Bukovyna, Riznichuk M. O. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського