Рак Л. M. - Підвищення ефективності комплексного лікування запальних захворювань додатків матки, Юзъко О. М., Боднарюк О. І., Андрієць О. А. (2013)
Rohovy Yu. Ye. - Pathogenesis of Kidney and Liver Lesions Under Conditions of 2,4-dinitrofenol Administration, Beliavsky V. V., Filipova L. O., Doroshko V. A., Zlotar O. V. (2013)
Рудковська О. Д. - Випадки успішного лікування невриту зорового нерва із застосуванням цишоплегіків (2013)
Riaby S. I. - Some Pathogenic Aspects of Intestinal Sutures Insufficiency (2013)
Savka I. H. - Morphological Peculiarities of Certain Femoral Portions (2013)
Semeniak A. V. - Treatment of Trichomoniasis in Women with Chronic Inflammatory Diseases of Female Genital Organs, Andriyets O. A., Nitsovych I. R. (2013)
Slyvka N. О. - Problems of Studying Ukrainian as a Foreign Language, Plesh I. A., Boreiko L. D., Gaidukov V. A., Peryzhniak A. I., Dronyk T. A., Andrushchak L. A., Kashul M. O., Nurdinov Kh. N. (2013)
Степан B. T. - Динаміка зміни рівня адаптаційного напруження організму хворих на гострі гнійно-запальні захворювання нирок та паранефральної клітковини під впливом різних лікувальних підходів (2013)
Sorokman T. V. - Changes of the Nitrogen Monoxide Concentration in Children with Peptic Ulcer Disease, Andriichuk D. R., Sokolnik S. V., Shkrobanets I. D., Khlunovs'ka L. Yu. (2013)
Stupnytska G. Y. - The Activity of Antioxidant Enzymes in Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Combination with Comorbid Obesity, Fediv O. I. (2013)
Тащук B. K. - Реєстр гострого інфаркти міокарда в Північній Буковині - мотивація впливу депресивн их розладів, Поліщук О. Ю., Полянська О. С., Бачинська І. В. (2013)
Tashchuk V. K. - Objectivization of Efficacy of Diagnostics Destabilization of Ischemia under the Conditions of Creating a Register of Small Towns, Shumakov V. О., Turubarova-Leunova N. A., Gingulik O. M. (2013)
Федорук О. С. - Стан перекисного окиснення ліпідів та біохімічних показників крові хворих на сечокам'яну хворобу ускладнену пієлонефритом, Візнюк В. В., Крокош В. М. (2013)
Filipets O. O. - Stroke-Associated Pneumonia and Acute Stroke: Frequency, Prognostic Value and Impact Of Comorbidities, Pashkovskyy V. M. (2013)
Хабрат Б. В. - Оптимізація технології гістеректомії у хворих з надмірною вагою тіла (2013)
Khodorovsky G. I. - The Sex Related Dependence of the Gingival Tissues Responses on Intermittent Hypoxia in Immature Rats, Dmitrenko R. R., Yasinska O. V. (2013)
Khukhlina O. S. - Changes in Cholinergic and Adrenergic Regulations of Bronchial and Biliary Ways Tones in a Combined Course of Bronchial Asthma and Chronic Cholecystitis, Dudka T. V. (2013)
Yuzko O. M. - Condition and Prospects of Use of the Subsidiary Reproductive Technologies in the Treatment of Infertility Ukraine, Yuzko T. A., Rudenko N., Yuzko V. O. (2013)
Todoriko L. D. - The Role ofUp-To-Date Teaching Technologies in Learning Phthisiology Timely Questions under Conditions of Prospective Organization of the Health Care Industry, Boyko A. V., Semianiv I. O., Shapovalov V. P., Abdulfahab Mohamed Ahmed (2013)
Авраменко A. A. - Случай дробления камня в жёлчном пузыре у больной хроническим хеликобактериозом после проведения комплексного эндоскопического обследования желудка (2013)
Бачук-Понич H. B. - Холецисто-коронарний та холецисто-кардіальний синдроми у клінічній практиці: діагностично-лікувальні аспекти (огляд літератури та власні дослідження) (2013)
Деркач М. І. - Алергічний риніт: сучасні погляди на механізми специфічної імунотерапії, Чоп'як B. B., Гаєвський В. Ю. (2013)
Товкач Ю. В. - Методи хірургічного лікування захворювань стравохідно-шлункового переходу: переваги та недоліки (2013)
Анотації статей на англійській мові (2013)
Ювілеї (2013)
Дейнеки С. Є. - Іnternet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина ХХХХІ, Яковець К. І., Біволаріу В. М. (2013)
Єдині вимоги до оформлення статей (2013)
Ananieva O. S. - Verbalizing quantity (2010)
Ананьян Е. Л. - Використання атрибутивного словосполучення в якості складової одиниці англомовної друкованої реклами (2010)
Антонюк С. А. - Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників у творі Лукреція "Про природу речей" (2010)
Байсан Д. В. - Метафорична концептуалізація правосуддя (на матеріалі англ. justice) (2010)
Бехта Н. І. - Стандартна оповідь від першої особи: визначення, характеристики та контекст використання (2010)
Близнюк Л. М. - Вербалізація концепту НЕІМ як елемента німецькомовної картини світу (2010)
Бондар О. О. - Вияв лінгвальної природи синтетизму в сфері присудкових структур (2010)
Божеску М. Г. - Лексичні засоби вираження інгресії у сучасній англійській мові (2010)
Баштан А. В. - Особливості функціонування атрибутивних сполучень у текстах публіцистичного стилю (2010)
Брацкі А. - Національна філологія і славістика – співіснування чи суперництво? (2010)
Булатецька Л. І. - Класифікація метафоризованих лексико-фразеологічних номінацій категорії обману відповідно до компонентів фрейму обману, Лещук Ю. В. (2010)
Бялик В. Д. - Декодування прагматичної інформації неологізму у висловленні (2010)
Вакуленко В. Ф. - Давньогрецькі запозичення як знаки української культури (2010)
Василенко Д. В. - Мовні засоби передачі міфологічного образу війни (2010)
Вовк С. В. - Варіювання номінації персонажів в авторському дискурсі Р. Кіплінга (2010)
Волкова Л. М. - Functional classification of discourse markers (2010)
Галаган В. Я. - Структурні та семантичні властивості іменників-пейоративів та прикметників-пейоративів (2010)
Гандзюк О. - Функціонування адвербіальних синтаксем в українських прислів’ях і приказках (2010)
Гнатковська О. М. - Комунікативні інтенції експресивних "Я-висловлень" у сучасному англомовному дискурсі (2010)
Гогуленко О. П. - Фонові оніми у прозовому дискурсі Панаса Мирного (2010)
Голоюх Л. В. - Епітети з національною конотацією в історичні прозі Р. Іваничука (2010)
Гонгало В. С. - Регулятивний потенціал гендерно маркованих англійських паремійних одиниць понятійного поля "подружжя та подружнє життя" (2010)
Гончарук С. В. - Кількісні характеристики просторових іменників-антонімів (2010)
Гоца Н. М. - Вербальне вираження емотивності у романах Тоні Моррісон (2010)
Грижак Л. М. - Особливості функціонування означених іменних груп у різних типах дискурсу (2010)
Гуз О. П. - Особливості вираження вербальної агресії у масмедійному дискурсі (2010)
Гульчевська М. Б. - Морфологічний та граматичний аналіз слов’янських запозичень в англійській мові (2010)
Гут Н. В. - Способи вираження авторських слів при прямій мові (на матеріалі творів Ш. Бронте) (2010)
Данильченко І. В. - Гендерний аспект номінації у сучасному англомовному журнальному дискурсі (2010)
Derkacz-Padiasek T. I. - Polysemy as a means to enrich the language of newspapers (2010)
Долгополова Л. А. - Інфінітив у функції предиката (2010)
Дочу А. Р. - Місце та роль запозичень у формуванні системи орнітонімів англійської мови у різні історичні періоди (2010)
Дубчук М. Я. - Крилаті вислови як об’єкт дослідження та особливості трактування концепту "щастя" в крилатих одиницях латинської мови (2010)
Дьячок Н. В. - Об особенностях лексикализации вербальних реализаций номинатем типа "словосочетание + эллиптический универб" (2010)
Дягілєва Ж. А. - Актуалізація концепту "дружба" в романі Е. М. Ремарк "Drei Kameraden" (2010)
Єгорова О. І. - Експресивний потенціал єдностей вищого порядку в англомовному дискурсі (2010)
Єрченко О. В. - Компресія як стильова риса композиційної організації анотації (2010)
Замощена-Шеріф Н. О. - Структура і семантика похідних локативних іменників із суфіксом –hane в турецькій мові (2010)
Застровська С. О. - Актуалізація концепту risiko у спортивному дискурсі (2010)
Захарчук І. О. - Дистрибуція оператора not у реченні (2010)
Зимовець Г. В. - Семантичні особливості власних назв (2010)
Зербіно А. Д. - Семантичні особливості синонімічних рядів дієслів зі значенням "згоди/незгоди" у сучасній англійській мові (2010)
Зубач О. А. - Засади концептуалізації у фразеології сучасної німецької мови (2010)
Капак Ю. М. - Універсальне та ідіотичне у вербалізації гендерних стереотипів (на матеріалі німецької та української фразеології) (2010)
Кажарновіч Я. - Liczebnik w cerkiewnisłowianskim Apostole z biblioteki Sląskiej (2010)
Кашуба Н. П. - Варіантне керування дієслів формами знахідного і орудного відмінків у сучасній словацькій мові (2010)
Кінах Л. С. - Функціонально-семантичний аспект субстантивації в сучасній німецькій мові (2010)
Клименко О. С. - Особливості передачі поетичного стилю Е. Дженнінгс при перекладі повторів на різних рівнях актуалізації, Климова Н. І., Безугла М. В. (2010)
Князян М. О. - Компаративний аналіз стилісти стичних засобів відображення краси природи в творах Гі де Мопасана, К. Паустовського й М. Стельмаха (2010)
Ковалюк Ю. В. - Репрезентація образного складника концепту людина (2010)
Коляденко О. О. - Пропозиційно-фреймовий аналіз словотвірної парадигми лексеми-репрезентанта концепту страх (2010)
Копач О. О. - Семантичні та структурно-стилістичні особливості англомовних рекламних слоганів (2010)
Корнєва С. Є. - Концепт mentality / mentation у науковому дискурсі (на матеріалі наукових періодичних видань) (2010)
Косенко А. В. - Ад’єктивні засоби вербалізації концепту beauty в авторському дискурсі (2010)
Кратюк Ю. В. - Uwagi na temat fleksji gwary Grodka Podolskiego (2010)
Крилова Т. В. - Лінгвокультурна специфіка де агентивних структур в англійській мові (2010)
Кудрявцева О. Д. - Функціонування просторових прийменників у художньому та науковому стилях сучасної німецької мови (2010)
Кузьмич О. М. - Головні частини мови як засоби творення комізму (2010)
Кульчицька Н. О. - Класифікація антонімічних пар у англійській мові за ознакою асиметрії (на матеріалі біблійних стилістичних прийомів контрасту) (2010)
Курушкіна Т. М. - Особливості ономасіологічної структури англійських кулінаронімів (2010)
Ларькова Л. Х. - Функція адвербіальних словосполучень у сучасній німецькій мові (2010)
Лепко Г. В. - Непрямі номінації осіб за політичною належністю (2010)
Лех О. С. - Антонімічні відношення у системі параметричних прикметників сучасної німецької мови (2010)
Липка С. І. - Функціонування прикметників фіксованих установок у сучасній німецькій мові (2010)
Лисецька Н. Г. - Типологія та структура експлікації концепту "спонукання до дії" на прикладі прислів’їв та приказок німецької мови, Бондарчук О. Ю. (2010)
Литвин А. А. - Мовна когніція англійських лексичних одиниць екстремальних видів спорту (2010)
Луговий В. С. - Національно-культурні особливості ономастико ну творів П. Загребельного (2010)
Лукава С. М. - Особливості парадигми лексико-семантичної групи "віртуальний казковий, міфологічний простір" (2010)
Лягіна І. А. - Колороніми у структурі англійських фразеологізмів (2010)
Мандрик Н. В. - Сучасний стан та історія української антропоніміки (на матеріалі прізвищ Рівненщини) (2010)
Мартинюк О. М. - Імпліцитне вираження актантності у структурі речення (на матеріалі французької мови) (2010)
Марунько О. А. - Когнітивно-прагматична характеристика речення з усталеною конструкцією у претеритальному кон’юнктиві (2010)
Мацкуляк Ю. Й. - Словотвірні моделі, їх типи та основні характеристики (2010)
Мельник Р. М. - Епідигматичний потенціал прикметника emsig (на матеріалі німецьких публіцистичних текстів) (2010)
Мирошниченко М. І. - До питання словотвору іменників-назв діячів (2010)
Минзак О. В. - Антонімічні пари: огляд метонімічних характеристик в англійській мові (2010)
Мирончук Т. А. - Опозитивні відношення як семантичний грунт превентивних мовленнєвих актів, Одарчук Н. А. (2010)
Михайленко В. В. - Рангова концептуалізація в англійській мові (2010)
Мініч Л. С. - Парадигма флоро лексем у творах Миколи Вінграновського (2010)
Мойсей Л. Т. - Транзитивні родові маркери (2010)
Мудрак Я. - Семантико-синтаксичні моделі речень з фактивними предикатами пам’яті (2010)
Мудрик С. О. - Фразеологічні сполучення як засіб наповнення макроконцепту "політичне життя суспільства" у німецькомовному газетному дискурсі (2010)
Музиченко Г. П. - Структурно-семантичні та прагматичні особливості використання фразеологічної алюзії у публіцистичних заголовках (2010)
Навроцька І. М. - Виділення омонімів в межах полісемантичного слова (на прикладі іменника counter) (2010)
Найдеш О. В. - Консонантная символичность начальних фонестем в современном немецком языке (2010)
Намакштанская И. Е. - Взаимосвязь ментальности и эмоционального состояния человека с его речевой характеристикой, их взаимообусловленность в творчестве В. С. Высоцкого, Романова Е. В. (2010)
Нера Н. Я. - Прономінальність невласне-прямого мовлення (2010)
Несин Ю. М. - Фіксація та переклад новотворів у текстах комп’ютерної та економічної сфери (2010)
Нікіточкіна І. В. - The lexico-semantic field of adjectives of politive emotions in the discourse of ian mcewan (2010)
Новикова Ю. М. - Лексико-семантична специфіка сучасних українських прізвищ Центральної та Східної Донеччини (у порівнянні з прізвищами інших регіонів України), Журавська О. В. (2010)
Титул, зміст (2012)
Базилевич А. Я. - Особливості лікування хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою патологією гепатобіліарного тракту, Курбан М. М., Гойда С. М. (2012)
Беловол А. Н. - Блокаторы ат,-ангиотензиновых рецепторов при хронической сердечной недостаточности, Князькова И. И. (2012)
Мурзина Э. А. - Микозы стоп: диагностика и лечение (2012)
Янишин У. Я. - Cучасні напрями фармакотерапії серцево-судинних захворювань, викликаних хламідійною та віл інфекціями, Сметаніна К. І. (2012)
Беловол А. Н. - Комплексный подход к качественному лечению больных с артериальной гипертонией, Кириченко М.П. (2012)
Коваленко В. Н. - Патогенетические аспекты реализации клинического эффекта при терапии ингибиторами фактора некроза опухоли у больных ранним ревматоидным артритом: в фокусе - оксидативный гомеостаз, Рекалов Д. Г. (2012)
Зозуля І. С. - Аналіз летальності хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу при їх лікуванні в організованому стаціонарі вдома, Латоха І. О. (2012)
Долженко М. М. - Прогноз пацієнтів після операції аортокоронарного шунтування, поєднаного з аневризмектомією, за даними тканинного допплерівського дослідження, Носенко Н. М., Пилипенко А. Ю., Глоба Л. С., Приходько О. О., Руденкo С. А. (2012)
Целуйко В. И. - Влияние приверженности к лечению на прогноз у больных, перенесших инфаркт миокарда, Яковлева Л. Н., Строкова С. А. (2012)
Лисенко Г. І. - Застосування аторвастатину у комплексній патогенетичній терапії ревматоїдного артриту у поєднанні з патологією щитовидної залози, Найштетік І. М. (2012)
Визир В. А. - Показатели симпатической активности при длительном применении амлодипина у больных с артериальной гипертензией высокого кардиоваскулярного риска, Волошина И. Н. (2012)
Беловол А. Н. - Терапевтическая эффективность препарата адвокард® при хронической сердечной недостаточности, Князькова И. И., Ярмыш Н. В., Цыганков А. И., Рожлапа Л. О., Тимченко С. А., Гребенюк О. В., Толкачева И. А., Плиева И. Ю., Козловский В. А. (2012)
Варес Я. Е. - Ультрасонографія як один із провідних методів обстеження пацієнтів з переломами виличної кістки та дуги, Кучер А. Р., Філіпський А. B., Філіпська Т. А. (2012)
Римша О. В. - Чутливість до антисептиків мікрофлори, виділеної у хворих урологічного профілю (2012)
Стаднік С. М. - Особливості центральної та церебральної гемодинамики при різних формах гострої серцево-судинної патології (2012)
Філіпець Н. Д. - Стан гомеостатичної функції нирок після багаторазової активації калієвих каналів флокаліном за умов сольового навантаження, Філіпець О. О. (2012)
Попович В. П. - Інтегрований АВС/РМІЗ/УЕО-аналіз споживання лікарських засобів гепатопротекторної дії, Громовик Б. П. (2012)
Вавілова Л.Л. - Можливості корекції інсулінорезистентності та супутніх метаболічних порушень в умовах експерименту за допомогою агоніста рра-у рецепторів (2012)
Волошин О. І. - Віддалені результати комплексного лікування хворих на цироз печінки невірусного походження із використанням кверцетину та мелатоніну, Ілащук Т. О., Присяжнюк В. П., Окіпняк І. B. (2012)
Скрипник Н.В. - Ефективність імунотропної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу з метаболічним синдромом в умовах йодного дефіциту (2012)
Агаджанова Е. М. - Влияние эмбрионального противоопухолевого модулятора мкртчяна на инсулярный аппарат, а также гистологическую структуру поджелудочной железы крыс при стрептозотоциновом диабете (2012)
Селюк М. М. - Зміни внутрішніх органів експериментальних щурів під впливом електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону, Хайтович М. В., Потаскалова В. С., Морозов Т. А., Гайовий М. І. (2012)
Титул, зміст (2014)
Москаленко О. М. - Випереджаючий економічний розвиток: теоретико-інституціональні засади і проблеми реалізації в Україні (2014)
Серебрянський Д. М. - Вертикальна спеціалізація в зовнішній торгівлі країн, що розвиваються: приклад України, Зубрицький А. І. (2014)
Гавриш О. А. - Особливості інноваційного розвитку космічної галузі України на початку ХХІ ст., Войтко С. В., Бухун Ю. В. (2014)
Фролова Н. Б. - Податкове навантаження на працю, капітал і кінцеве споживання в умовах дії Податкового кодексу України (2014)
Вдовиченко А. М. - Податкове навантаження і темпи економічного зростання в Україні: у пошуках раціонального співвідношення, Орос Г. В. (2014)
Кузняк Б. Я. - Основні напрями підвищення продуктивності та прибутковості сільського господарства України (2014)
Рябчук А. М. - Незадовільні житлові умови як наслідок комерціалізації ринку житла у пострадянській Україні (2014)
Беляк Ю. І. - Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу (2014)
Борисова Ю. Ю. - Комп’ютерні технології як педагогічні інновації у фізичному вихованні школярів, Власюк О. О. (2014)
Воропай С. М. - Вплив занять спеціального акробатичного спрямування на рівень прояву стійкості вестибулярного аналізатора юних бійців-багатоборців 6-8 років, Бур’яноватий О. М. (2014)
Єрмакова Т. С. - Виховання дітей у польській сім’ї у контексті формування культури здоров’я (2014)
Король С. А. - Оцінка стану соматичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів і курсу технічних спеціальностей (2014)
Мартынюк О. В. - Обоснование экспериментальной методики круговой тренировки на занятиях аэробикой с женщинами первого зрелого возраста (2014)
Марченко О. Ю. - Гендерный аспект формирования ценностного потенциала физической культуры школьников (2014)
Пічурін В. В. - Психологічна і психофізична підготовка як складова фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2014)
Радзієвський Р. М. - Тензодинамометричні та просторово – часові характеристики захисної рухової реакції правоохоронця у відповідь на напад озброєного супротивника (2014)
Свистун Ю. Д. - Фізична підготовленість та оцінка функціонального стану юних футболістів у змагальному періоді, Трач В. М., Чорнобай І. М., Шавель Х. Є. (2014)
Ткаченко С. М. - Застосування здоров’язбережувальних технологій на уроках футболу з дівчатами середнього шкільного віку (2014)
Ghazal Mohamadi - Impact of shift in focus of attention on learning table tennisbackhand with self-talk in high school females students, Masoome Shojaee, Afkham Daneshfar, Zahra Nili Ahmadabad (2014)
Lazarieva O. - Physical rehabilitation of low back pain basedon a conceptual system approaches, Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błaże, Muszkieta Radosław, Prusik Krzysztof (2014)
Marya Rehmani Ghobadi - Investigating the effects of physical activity levels, dairy products andcalcium intakes on risk factors of osteoporosis prevention in femalestudents of Islamic Azad University of Damavand, Iran, Rastegar Hoseini (2014)
Завальнюк В. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Правове життя сучасної України" у Національному університеті "Одеська юридична академія", присвячена ювілею академіка С.В. Ківалова (2014)
Кормич Л. І. - Сергій Васильович Ківалов – знаний політик, державний та громадський діяч сучасної України (2014)
Додин Е. В. - Эволюция взглядов академика С.В. Кивалова на место и роль таможенного права в правовой системе (2014)
Біла-Тіунова Л. Р. - Розвиток сучасної доктрини адміністративного права та процесу у працях академіка С.В. Ківалова (2014)
Нікіша Д. О. - За морську могутність України, Левченко С. Г. (2014)
Міщенко І. В. - Морська могутність – запорука розвитку держави (2014)
Кацин М. Ю. - Особливості становлення Німецького митного союзу (1818 – 1834): історико-правовий аспект (2014)
Плукар В. В. - Способи контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2014)
Федотов О. П. - Правові питання сьогоденного функціонування органів Міністерства доходів і зборів при утворенні новітнього державного центрального митного відомства України (2014)
Долгий О. О. - Організаційно-правові підстави уточнення критеріїв оцінки діяльності спеціальних підрозділів органів доходів і зборів України, Долгий О. А. (2014)
Підпала І. В. - Контракт як основне правове підґрунтя проходження служби на морському торговельному флоті (2014)
Ivanova D. A. - The Value of the Historical Material the Harvard Draft Convention (2014)
Крижанівська А. О. - Свобода доступу до інформації в мережі Інтернет як гарантія існування демократичного суспільства (2014)
Актуальні проблеми торговельного мореплавства на обговоренні в Київському університеті права Національної академії наук України (2014)
Кузнецов С. О. - XIII міжнародна виставка-конференція "Інтер-ТРАНСПОРТ", Нікіша Д. О. (2014)
Приглашаем к обсуждению законопроекта (2014)
Міщенко І. В. - Рецензія на навчальний посібник "Митне право України", Прокопенко В. В. (2014)
Рекомендації круглого столу "Зміни до Конституції України: доктринальні підходи та обговорення концепції проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України", запропонованого Українською морською партією" (2014)
Завальнюк В. В. - Правові традиції та антропоцентричне розуміння правової реальності (2014)
Білоглазова Н. О. - Адміністративні права центральних банків країн-учасників Європейського Союзу (2014)
Кіян О. В. - Межі адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Калаянов Д. П. - Ґенеза поняття адміністративної діяльності у сфері державної митної справи (2014)
Прокопенко В. В. - Дисциплінарна відповідальність в митних органах: історія та сучасність (2014)
Федотов О. П. - Концепція реалізації державної митної справи (2014)
Плукар В. В. - Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2014)
Єсімов С. С. - Теоретичні аспекти удосконалення нормативно-правового регулювання поширення інформації у мережах електронної комунікації в Україні (2014)
Зайцев М. М. - Напрямки формування державної політики щодо забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Принстонские принципы – основа современной универсальной юрисдикции государств в отношении преступлений исключительной тяжести (2014)
Аксютин В. В. - Психофізіологічний стан та спеціальна працездатність у боксерів із різними стилями ведення поєдинку, Коробейніков Г. В. (2014)
Бейгул І. О. - Вплив спортивної діяльності на особистість дзюдоїстів (2014)
Бодренкова І. О. - Особливості розвитку координаційних здібностей у спортсменів спортивної аеробіки на етапі початкової підготовки (2014)
Бурла Артём - Физическая подготовка юных биатлонистов на этапе предварительной подготовки, Бурла Антон, Кудренко А. И., Лянной М. О. (2014)
Го Пенчен - Специфические характеристики функционального обеспечения выносливости при работе анаэробного характера гребцов на каноэ, Дьяченко А. Ю. (2014)
Гресь О. В. - Здоров’язберігаюча діяльність керівників загальноосвітніх навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема (2014)
Желєзний О. Д. - Корекція психоемоційного стану спортсменів – ігровиків з наслідками травм нижніх кінцівок, Засік Г. Б., Мухін В. М., Гринчук О. М. (2014)
Козина Ж. Л. - Алгоритм распределения спортсменов по группам для формирования тактических задач в игровых командных видах спорта с помощью методов многомерного анализа (на примере женской сборной команды Украины баскетболисток с нарушениями слуха), Собко И. Н., Коломиец Н. А., Ягело В., Ягело М. (2014)
Макарова Е. В. - Алгоритм фізичної реабілітації на поліклінічному етапі лікування при остеохондрозі хребта у спортсменів, Васильєва І. В. (2014)
Попов А. Н. - Структура физической подготовленности и ее корреляционный анализ у юных футболистов 16-17 лет на этапе специализированной базовой подготовки (2014)
Boraczyńska Sandra - Dynamics of comprehensive physical fitnessin artistic gymnasts aged 7-10 years, Boraczyński TomaszБорачински Томаш, Boraczyński Michał, Michels Anna (2014)
Klimczyk Mariusz - The physical and motor development of 9-year-old childrenattending football classes in "football school for children", Stec Martyna (2014)
Lazarieva Olena - The strategical frameworks of the physical rehabilitationin surgical treatment of the patients with low back pain, Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błażej, Muszkieta Radosław, Prusik Krzysztof (2014)
Аксаментов О. И. - Понятие и виды авиации по законодательству России и Украины (2013)
Зуєва В. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання авіації загального призначення, Череватюк В. Б. (2013)
Калюжний Р. А. - Правові підстави застосування заходів фізичного впливу працівниками Служби авіаційної безпеки при забезпеченні безпеки авіаперевезень, Сачаво І. А. (2013)
Капустинський О. А. - Роль та досягнення міжнародної федерації асоціацій лінійних пілотів (ІФАЛПА) поміж міжнародних урядових та неурядових авіаційних організацій (2013)
Александров О. В. - Погляди О. Кониського на національне питання: правові засади (2013)
Корнієнко А. А. - Деякі аспекти співвідношення інституту звільнення від юридичної відповідальності та принципу невідворотності (2013)
Медвідь Л. П. - Історичний розвиток прав, свобод та обов'язків військовослужбовців (2013)
Омельчук В. В. - Імператорські акти у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії (2013)
Юзікова Н. С. - Формування прийнятного простору для розвитку неповнолітніх крізь призму інституту освіти як фундаментальної основи профілактики злочинності (період окупації Дніпропетровської області 1941-1944 р.р.) (2013)
Концевой Р. С. - Правове регулювання інформаційної діяльності телерадіоорганізацій: проблеми визначення основних понять (2013)
Кузьмич І. І. - Стадії розробки військових нормативних актів органами військового управління (2013)
Пригорницька О. В. - Інформаційна культура в діяльності податківців (2013)
Сопілко І. М. - Механізм захисту персональних даних: проблеми та перспективи (2013)
Токарева К. С. - Порівняльний аналіз правових наслідків закінчення строку накладення адміністративного стягнення в законодавстві України та Росії (2013)
Вишновецька С. В. - Місце інституту гарантійних виплат у системі трудового права, Романчук В. М. (2013)
Владикін О. Н. - Правова природа договору про надання послуг електрозв'язку (2013)
Нижник Н. Р. - Перспективи кодифікації українського законодавства про соціальне забезпечення, Гуменюк І. О. (2013)
Оніщенко О. В. - Медична помилка: правовий аспект, Єрзаулова В. В. (2013)
Троцюк Н. В. - Особливості захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом, Іванюк С. П. (2013)
Філик Н. В. - Роль іпотечного кредитування у становленні ринку житла в Україні: основні проблеми, Чемерисъка О. О. (2013)
Дабіжук В. І. - Об'єкти та суб'єкти адміністративних правовідносин у сфері експортної безпеки підприємств в Україні (2013)
Іщук Ю. В. - Особливості правового становища контрольно-інспекційних органів в сфері використання та охорони земель (на прикладі Російської Федерації) (2013)
Острівна Л. В. - Зарубіжний досвід реалізації механізму запобігання відмиванню коштів в аудиторській діяльності (2013)
Борець М. В. - Організаційно-правові засади протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Валігура Д. М. - Оскарження рішення про закриття кримінального провадження під час досудового розслідування (2013)
Возьний В. І. - Кримінально-правова характеристика об'єктивної сторони самоправства (ст. 356 ККУ) (2013)
Громівчук І. М. - Проблема захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом (на прикладі в'язнів Гуантанамо-Бей) (2013)
Лихова С. Я. - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії (проблеми відмежування від хуліганства та інших злочинів), Островсъкий О. С. (2013)
Мотлях О. І. - Окремі питання методики проведення психофізіологічної експертизи на основі поліграфа та їх особливості, Потилъчак А. О. (2013)
Хорт І. В. - Гарантії забезпечення прав учасників кримінального провадження: сучасний стан і перспективи (2013)
Сопілко І. М. - Тенденції розвитку юридичної освіти у вищому навчальному закладі, Череватюк В. Б. (2013)
Калюжний Р. А. - Юридичні факти в судовому адміністративному процесі, Колпаков В. К. (2013)
Фрицький Ю. О. - Проблеми сутності влади як правової категорії (2014)
Севрюков Д. Г. - Теоретичні образи європейської соціальної держави в глобалізованому світі (2014)
Ситар І. М. - Ідеї синергетики (атрактор та фрактал) в акультураційних процесах (2014)
Соболь Є. Ю. - Реалізація людиноцентристського підходу до захисту прав та свобод інвалідів (2014)
Івченко А. В. - Питання вдосконалення правового регулювання інноваційної діяльності з використанням закордонного досвіду, Баганець О. О. (2014)
Сокур Ю. В. - Державне регулювання соляного промислу в Україні у ХVІІІ-ХІХ століттях, Сокур Є. Р. (2014)
Змерзлый Б. В. - Проблемы введения Правил 1888 г. для Керчь-Еникальских лоцманов и принятие Положения о морских лоцманах 1890 г. (2014)
Ковальчук В. П. - До питання криміногенної особистості (2014)
Прохоренко С. М. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання незаконному обігу наркотиків серед студентської молоді (2014)
Симоненко Н. О. - Кримінологічні риси особистості ґвалтівника (2014)
Йосипів А. О. - Злочинність осіб без постійного місця проживання як об’єкт кримінологічного дослідження (2014)
Міняйло Н. Є. - Аналіз тенденцій розвитку організованої злочинності в Україні 65-71 (2014)
Касараба Ю. Я. - Визначення оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію організованій злочинності: стан, проблеми (2014)
Карпенко Л. К. - Об’єктивна сторона незаконного розголошення лікарської таємниці (2014)
Петренко О. І. - Потерпілий як ознака складу злочину "Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу" (ст. 323 КК України (2014)
Курилюк Ю. Б. - Кримінальне покарання за порушення правил несення прикордонної служби (2014)
Веприцкая В. Н. - Проблемы коррупции в судах на территории украинских губерний в конце XVIII – первой половине XIX столетия (2014)
Щукін О. М. - Контроль у сфері державних закупівель (2014)
Хамходера О. П. - Повноваження державних інспекцій: особливості механізму та проблеми позитивноправового закріплення (2014)
Дрозд О. Ю. - Служба фінансових розслідувань як орган боротьби з адміністративними корупційними правопорушеннями, Тітко А. В. (2014)
Андрєєв Р. Г. - Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання контрольних повноважень органів стягнення (2014)
Стрельченко О. Г. - Особливості попередження адміністративної деліктності неповнолітніх, Намазов Арзу Єтібар огли. (2014)
Урбанський Б. П. - Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, вчинених посадовими особами (2014)
Рямзіна А. Ю. - Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (2014)
Шуба Б. В. - Адміністративне судочинство та адміністративно- деліктне провадження: перешкоди взаємодії двох процесуальних форм (2014)
Романюк І. І. - Деякі рекомендації щодо закріплення фінансової безпеки як інституту фінансового права (2014)
Чубенко А. Г. - Розвиток фінансового законодавства як фактор забезпечення воєнно-економічної безпеки держави (2014)
Онищук Н. Ю. - Щодо правил протидії уникненню оподаткування (2014)
Павленко К. К. - Початок темпоральної дії податково-правових норм (2014)
Чвалюк А. Н. - Неурегулированность мер ответственности за правонарушения, совершаемые во время формирования Государственного бюджета Украины (2014)
Оксінь В. Ю. - Адміністративно-правове регулювання банківської системи: деякі теоретичні аспекти (2014)
Білінський Д. О. - Про місце публічного кредиту у складі фінансової системи: правовий аспект (2014)
Дамірчиєв М. І. - Формування доходів місцевих бюджетів як об’єкту публічної фінансової діяльності (2014)
Щербакова О. Ю. - Щодо предмету доказування на адміністративній (досудовій) стадії вирішення податкового спору (2014)
Тарнавська М. І. - Вибір способу захисту цивільного права та інтересу: практичний аспект (2014)
Копитова О. С. - Поняття та зміст договору контокоренту (2014)
Ланцева К. В. - Спадкові права громадян України в Республіці Куба (2014)
Денисевич А. Ю. - Основні проблеми законодавчого забезпечення права працівника на відпочинок (2014)
Іншин М. І. - Окремі питання регулювання трудових прав працівників,які мають особливий статус у зв’язку з проходженням державної служби у вищих органах державної влади України (2014)
Мартишко А. Ю. - Роль керівника органів внутрішніх справ у забезпеченні охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів (2014)
Цюприк Н. О. - Підстави настання адміністративної відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Фальковський А. О. - Правові засади взаємодії органів прокуратури з недержавними організаціями, Кантока М. Г. (2014)
Скрипнюк А. В. - Шляхи реструктуризації та удосконалення діяльності органів прокуратури України (2014)
Баганець В. О. - Контроль за господарською діяльністю в рамках державної регуляторної політики (2014)
Синєгубов О. В. - Зміст права неповнолітньої особи на освіту в Україні та його елементи (2014)
Мазур В. В. - Європейська інтеграція в контексті господарсько-правового забезпечення розробки та функціонування науково-технічних програм в системі освіти (2014)
Рикова О. М. - Проблеми співвідношення Кодексу торговельного мореплавства України та Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна 1952 р. щодо морських вимог (2014)
Рубежанська О. В. - Класифікація слідів використання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин (2014)
Користін О. Є. - Дисциплінарна відповідальність як феномен адміністративної науки (Рецензія на монографію Середи В. В. "Природа дисциплінарної відповідальності в адміністративних публічно-правових відносинах) (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Борисенко А. В. - Шановні читачі! (2014)
Гутор Н. С. - Застосування хірургічних методів лікування у дітей за ортодонтичними показаннями (2014)
Погранична Х. Р. - Моделювання остеосинтезу перелому суглобового відростка нижньої щелепи різними фіксуючими пристроями (2014)
Воловар О. С. - Лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба препаратами гіалуронової кислоти. Частина ІI. Огляд літератури, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2014)
Нагірний Я. П. - Клінічна ефективність мазі Нітацид®-Дарниця у лікуванні хворих з флегмонами щелепно-лицевої ділянки (2014)
Villa Louisa — клініка з французьким шармом (2014)
VITA Zahnfabrik — інноваційний партнер стоматологічних клінік і зуботехнічних лабораторій вже 90 років (2014)
Пустовойт К. А. - Пігментований зубний наліт чорного кольору, Острянко В. І., Якубова І. І. (2014)
Камінер Р. - Універсальні адгезиви: використовуйте їх по-своєму (2014)
Кузенко Є. В. - Особливості експресії репаративного ензиму О6-метилгуанін-ДНК-метилтрансферази та пошкодження ДНК тканин пародонта при запаленні, Романюк А. М., Політун А. М. (2014)
Климентьєв В. Г. - Використання плазми, збагаченої факторами росту людини, та ербієвого лазера при негайній імплантації зубів (2014)
Олійник А. Г. - Діагностичний моніторинг стану периімплантатних тканин пацієнтів, яким проведено дентальну імплантацію, Вовк В. Ю., Угрин М. М., Куц П. В., Вовк Ю. В. (2014)
Дембовска Е. - Застосування лазерів Cr, ER:YSGG та СО2 для усунення над’ясенників (епулісів), Чуришкєвіч-Цирана Й., Мазурек-Мохоль М., Якубовска-Коцур У., Свістельніцка-Тромбска М., Раславска-Соха Й. (2014)
Кюн М. - Монолітна кераміка на основі діоксиду цирконію як матеріал для незнімного протезування, Карл М. (2014)
Нестор Р. А. - Телескопічні коронки у забезпеченні фіксації комбінованих покривних протезів. Огляд літератури (2014)
Лещук Є. С. - Дослідження механічних властивостей еластичних пластмас ортопедичного призначення (2014)
Пилипів Н. В. - Причинно-наслідковий зв’язок між розмірами зубних рядів щелеп та ретенцією зубів (2014)
Смоляр Н. І. - Визначення основних чинників ризику недостатньої ефективності профілактики карієсу зубів і захворювань пародонта за Європейськими індикаторами стоматологічного здоров’я, Леус П. А., Безвушко Е. В., Лучинський М. А., Чухрай Н. Л. (2014)
Мартовлос А. І. - Фізико-фармакотерапевтична стимуляція остеогенезу як метод стабілізації ортодонтично переміщених зубів у ретенційний період (2014)
Безверхняя Г. В. - Особенности эмпатии студенток педагогических специальностей, Цыбульская В. В. (2014)
Вереньга Ю. В. - Фізичний розвиток, функціональні та адаптаційні можливості працівників мвс україни на етапі професійного становлення (2014)
Галашко А. И. - Анализ психофизиологического состояния студентов с различным уровнем двигательной активности (2014)
Дейнеко А. Х. - Підвищення мотивації до занять фізичною культурою учнів 5–6 класів (2014)
Єфременко А. М. - Стан анаеробного енергозабезпечення кваліфікованих спринтерів з урахуванням впливу комплексу засобів відновлення працездатності (2014)
Месітський В. С. - Визначення оптимальної моделі тактичної підготовки для управління навчально-тренувальним процесом у регбіліг, Мартиросян А. А., Подоляка О. Б. (2014)
Мыльченко Н. И. - Характеристика зрительной реакции у стрелков из лука различной квалификации 14–16 лет (2014)
Перевозник В. И. - Динамика развития скоростных способностей юных футболистов 12, 13, 14 лет (2014)
Сергиенко Л. П. - Актуальные теоретические и практические проблемы современного этапа развития детского и юношеского спорта (2014)
Сутула В.О. - Перспективи спортизації системи фізичного виховання студентської молоді, Шутєєв В.В., Булгаков О.І., Луценко Л.С. (2014)
Чумак Ю. - Стан фізичної підготовленості дзюдоїстів 14–16 років за показниками координаційних здібностей (2014)
Шестерова Л. Е. - Влияние гипоксической тренировки на подготовленность спортсменов, специализирующихся в видах выносливости, ТУ Яньхао, Будкевич Г. Б. (2014)
Іванченко О. М. - Модельні правові акти та процеси імплементації у національному законодавстві (2014)
Лазаренко Л. А. - Правова держава як складова громадянського суспільства в Україні (2014)
Ющенко О. О. - Конституційно-правові гарантії права громадян на участь у законодавчому процесі (2014)
Маркова В.О. - Права дитини як людської істоти в світлі прогресивного розвитку новітніх біотехнологій: актуальне питання філософсько-правових досліджень (2014)
Заєць Ю. Ю. - Еволюція юридичної відповідальності у сфері дозвільної діяльності у радянській Україні (2014)
Едер П. Т. - До питання про передумови створення Вищого крайового суду у Львові в складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 рр.) (2014)
Кочмар Б. М. - Генезис кримінально-правового та оперативно-розшукового визначення поняття щодо протидії організованій групі або організації (2014)
Клюс В. В. - Деякі аспекти організації оперативного (ініціативного) пошуку при протидії злочинності на релігійному грунті (2014)
Симоненко Н. О. - Кримінологічні риси особистості ґвалтівника (2014)
Пряхіна Н. О. - Форми психопрофілактичної роботи з питань насильства в сім’ї (2014)
Стрільців О. М. - Стан поширеності незаконного обігу наркотиків на об’єктах, де запроваджені програми замісної підтримувальної терапії (2014)
Журавльов А. Ю. - Поняття та сутність злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю (2014)
Дуфенюк О. М. - Кримінальне провадження як предмет філософсько-правової рефлексі (2014)
Кісілюк Е. М. - Павловська А. А. Особливості призначення примусових заходів медичного характеру за кримінальним законодавством зарубіжних країн (2014)
Осауленко О. А. - Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Керевич О. В. - Застосування технічних засобів фіксації в ході кримінально-процесуальної діяльності (2014)
Письменний Д. П. - Никоненко М. Я. Зміст та функціональне призначення доказів у кримінальному провадженні (2014)
Коломоєць Т. О. - Гаджиєва Ш. Н. Кодекс як джерело адміністративно-процедурного права України: пріоритети розробки в умовах сучасних правотворчих процесів (2014)
Калініченко А. П. - Питання реалізації державної молодіжної політики в Україні: адміністративно-правовий аспект (2014)
Бодунов Є. Р. - Адміністративно-правовий статус Міністерства освіти і науки України як регулятора вищої освіти (2014)
Стрельченко О. Г. - Піжевська А. Етапи надання адміністративних послуг у сфері освіти та науки (2014)
Богданюк І. В. - Державна фінансова інспекція України як елемент системи контролю (2014)
Матчук С. В. - Сутність державної політики по охороні лісових ресурсів та її елементи (2014)
Лазаренко Д. В. - Принципи адміністративно-правового регулювання використання природних ресурсів (2014)
Лазаренко М. В. - Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за допомогою автоматизованих систем (2014)
Кукшинова О. О. - Особливості адміністративної відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (2014)
Моргунов О. А. - Поняття та види функцій адміністративних судів України (2014)
Максименко О. В. - Основні засади адміністративних правовідносин у вищих навчальних закладах України (2014)
Гаруст Ю. В. - Примусові заходи, не пов’язані з відповідальностю, як спосіб захисту прав громадян у податковій сфері (2014)
Дмитренко Т. Л. - Тиховська Н. М. Формування державної стратегії інноваційного розвитку фінансового ринку (2014)
Васильєва А. Г. - Система обов’язків платника податків (2014)
Нікітенко Р. С. - Процесуальні оосбливості розгляду судом справ про розірванні шлюбу за спільною заявою подружжя, яке має дітей (2014)
Миколаєць В. А. - Суб’єктний склад осіб, які беруть участь в цивільних справах за груповим позовом (2014)
Дрозд О. Ю. - Ознаки колективних форм захисту трудових прав працівників, Белінська Ю. Б. (2014)
Данилова М. В. - Правова природа охоронних відносин у трудовому праві (2014)
Журавель В. І. - Сутність індивідуальних форм захисту трудових прав працівників (2014)
Мартишко А. Ю. - Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами у підтриманні громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів (2014)
Цюприк Н. О. - Принципи та підстави адміністративної відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Єрмоленко І. Я. - Безпосередній об’єкт адміністративного корупційного правопорушення, вчиненого працівником ОВС (2014)
Лазнюк Н. В. - Реалізація права у діяльності органів внутрішніх справ 227-233 (2014)
Шутий М. В. - Проблеми визначення поняття міліція громадської безпеки та напрями змін її складу (2014)
Федоренко В. В. - Проблеми реалізації конституційних засад судочинства у статусі та діяльності судів загальної юрисдикції в Україні та зарубіжних країнах (2014)
Слободяник Н. С. - Актуальні питання формування суддівського корпусу: аналіз досвіду України та США (2014)
Басараб Р. І. - Правовий статус керівника системи прокуратури у країнах Європейського Союзу (2014)
Христинченко Н. П. - Національні особливості механізму організації наукової діяльності (2014)
Бондаренко В. В. - Форми реалізації прав громадян на екологічно безпечне навколішнє середовище (2014)
Охотницька Н. В. - Структура судової системи незалежної України наприкінці ХХ століття (2014)
Юскаєва І. П. - Позитивний досвід ЄС щодо формування та реалізації соціальної політики та шляхи його запозичення в діяльність Міністерства соціальної політики України (2014)
Толстенко В. Л. - Форма держави і система сучасних правових цінностей: проблеми взаємозв’язку (2014)
Яремчук В.Д. - Українська традиція філософсько-правової думки в національній освіті (2014)
Колиба М. М. - Правове закріплення свободи віросповідання в Україні в умовах середньовіччя та нового часу (2014)
Вознюк А. А. - Актуальні питання кримінальної відповідальності за порушення правил охорони або використання надр (2014)
Луцак О. О. - Відмежування складів злочинів, передбачених статтями 307 та 309 КК України, від складів злочинів, передбачених статтями 314, 315 та 317 КК України (2014)
Кулик М. Й. - Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, як процесуальна дія у кримінальному провадженні України (2014)
Моргун Н. С. - Тимчасове вилучення майна як захід забезпечення кримінального провадження, що обмежує право власності (2014)
Ситар І. М. - Ідеї синергетики (атрактор та фрактал) в акультураційних процесах (2014)
Паламарчук І. В. - Адміністративно-правовий статус працівника міліції України у використанні деяких видів публічного майна як інструменту для здійснення своїх повноважень (2014)
Резнік О. І. - Історико-правовий аналіз українського законодавства у період правління Центральної Ради (2014)
Фаринник В. І. - Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження: методологія реалізації в кримінальному судочинстві України (2014)
Загорняк Н. Б. - Фонд фінансування будівництва як об’єкт цивільних прав 352-357 (2014)
Щирба М. Ю. - Напрям дії нормативно-правових актів: деякі теоретико-прикладні аспекти (2014)
Кохановський Д. О. - Історичний досвід використання неізоляційних запобіжних заходів у теорії вітчизняного кримінального процесу (2014)
Шерман О. М. - Роль інституту релігії у формуванні політичного режиму Ісламського Емірату Афганістан (1996-2001) (2014)
Гузенко К. О. - Система принципів реалізації адміністративних процедур щодо застосування заходів адміністративного примусу в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Баранник В. В. - Методология формирования компонентных составляющих динамического полиадического кодирования, Колтун Ю. Н. (2011)
Вороненко Д. И. - Новые технологии в автоматизированном управлении региональными энергосистемами (2011)
Дмитриенко В. Д. - Синтез оптимальных регуляторов для дизель-поезда c системой векторного управления тяговым асинхронным приводом, Заполовский Н. И., Мезенцев Н. В. (2011)
Захаров И. П. - Применение метода перебора для оценивания неопределенности косвенных некоррелированных измерений, Климова Е. А. (2011)
Звиглянич С. Н. - Показатели качества программного обеспечения автоматизированных систем управления войсками, Изюмский Н. П. (2011)
Кадигроб С. В. - Нечеткие полумарковские модели систем, Каткова Т. И. (2011)
Коломійцев О. В. - Адаптована структура приймально-передавальної частки вимірювальних каналів для синтезу лазерної інформаційно-вимірювальної системи з використанням частотно-часового методу (2011)
Косенко В. В. - Локалізація джерел вібрацій при сертифікації обладнання легкої промисловості, Мокшина О. В., Рябчиков М. Л. (2011)
Лагутин Г. И. - Основные методы решения задачи выбора номенклатуры и мощностей электростанций и электроагрегатов, Ручка А. Е. (2011)
Макеєв В. І. - Методика розрахунку характеристик розсіювання некерованих літальних апаратів, Петренко В. М., Житник В. Є., Колобилін С. М. (2011)
Мандрика А. В. - Дослідження швидкості розповсюдження ультразвукових хвиль у нафтоводневій емульсії, Науменко А. М. (2011)
Міронова В. Л. - Засоби адаптивної інтелектуалізації технології підвищення безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів (2011)
Пантелеева И. В. - Исследование математической модели генератора для управления процессами синхронизации с сетью, Частников Д. А. (2011)
Пащенко Р. Э. - Формирование КФМ фрактальных сигналов на основе последовательности Морса-Туэ с использованием множества Кантора, Пащенко Э. И., Канцевич В. А. (2011)
Печенин В. В. - Применение метода весовой коррекции элементов радиолокационного изображения протяженного морского объекта при определении координатной точки привязки, Кравченко А. И., Мсаллам Е. П. (2011)
Сергиенко М. П. - Идентификация динамических характеристик измерительных преобразователей колебательного типа, Мартынова Н. А. (2011)
Сімонова О. Г. - Геометрична модель траєкторій групи космічних об’єктів на перших обертах польоту, Саваневич В. Є., Федченко Г. В. (2011)
Синотин А. М. - Метод расчёта коэффициента формы одноблочных радиоэлектронных аппаратов, Колесникова Т. А. (2011)
Смирнов О. Л. - Оптимальное управление режимом сопровождения многофункциональной РЛС, Ставицкий О. Н., Рябоконь Е. А., Кныш Д. В. (2011)
Сущенок О. А. - Оценка эффективности работы биометрических систем (2011)
Турсунходжаєв Х. А. - Алгоритм та показники якості об'єднання азимутальних і кутомісцевих координат цілей в тріангуляційній системі, Кошка В. О. (2011)
Хавина И. П. - Формирование оптимального расписания производственного технологического процесса, Круговой Н. А., Липчанский М. В., Легуенко А. В. (2011)
Чорнобородова Н. П. - Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малоточкових дискретних перетвореннях Фур’є, Чорнобородов М. П. (2011)
Шевченко В. В. - Економічне порівняння вітроенергетичних установок з різними типами електричних генераторів змінного струму, Книш С. Ю, Занихайло Є. О. (2011)
Шмырев В. Ф. - Современные аспекты защиты бортового оборудования летательных аппаратов от электромагнитных воздействий, Фомичев К. Ф. (2011)
Адаменко А. А. - Лінгвістичний підхід щодо оцінки якісного стану факторів при когнітивному моделюванні військової операції на базі логіки антонімів (2011)
Гордиенко А. С. - Метод построения автоматизированной системы управления лицензиями для настольного программного обеспечения, Ситников Д. Э. (2011)
Дюбко Г. Ф. - Модели семантики простых предложений русского языка и их приложение в синтаксическом анализе, Карлин Е. С. (2011)
Почанский О. М. - Применение структурных характеристик Web-документов при оценивании их привлекательности для конечного пользователя (2011)
Дубницкий В. Ю. - Оценивание параметров распределений Брэдфорда, Барра и Дагума методом максимума правдоподобия, Петренко О. Е. (2011)
Зинченко А. И. - Аналитическое решение задачи об оптимальном однорядном регулярном раскрое листа на треугольники. (2011)
Кораблев Н. М. - Определение вектора приоритетов признаков на основе процедуры неполных парных сравнений (2011)
Кузнецов А. А. - Мягкое декодирование каскадных кодов-произведений с использованием упорядоченных подмножеств проверочных уравнений, Приходько С. И., Гусев С. А., Зубенко В. А. (2011)
Халимов Г. З. - Кривые Ферма с большим числом точек в расширенных конечных полях (2011)
Грабчак В. І. - Схеми захисту інформації Мак-Елліса з алгеброгеометричними кодами на просторових кривих, Пасько І. В. (2011)
Гріненко Т. О. - Дослідження властивостей нерозрізнюваності псевдовипадкових послідовностей, що генеруються на основі багатомодульних перетворень (2011)
Замула А. А. - Технологии управления рисками информационной безопасности, Жуков И. О., Землянко Ю. В. (2011)
Лисицкая И. В. - О новой методике оценки стойкости блочных симметричных шифров к атакам дифференциального и линейного криптоанализа (2011)
Петров А. А. - Оценка эффективности систем активной защиты в сетях общего пользования (2011)
Проценко А. Г. - Исследование быстродействия алгоритмов шифрования данных на базе технологии . NET Framework, Лысенко И. В. (2011)
Горюшкін А. Е. - Особливості побудови та підвищення ефективності передавального тракту цифрових систем передачі (2011)
Єрохін А. Л. - Дослідження методів та засобів моніторингу серверів, Пашкевич Є. А. (2011)
Ивасюк А. О. - Усовершенствованный метод формирования составных CDMA-кодов, построенных по правилу присоединения двух характеристических последовательностей одинаковой длины, Поночовный Ю. Л., Погребняк Л. М. (2011)
Іохов О. Ю. - Визначення шляхів побудови перспективної системи мобільного радіозв’язку внутрішніх військ МВС України (2011)
Павленко М. А. - Аналіз протоколів маршрутизації в телекомунікаційних мережах, Гусак М. Ю., Калиновский Д. (2011)
Пустовойтов П. Е. - Одноканальная компьютерная сеть с неоднородным входным потоком заявок без приоритетов (2011)
Семенов С. Г. - Сравнительный анализ и исследование систем обнаружения атак несанкционированного доступа, Королёв Р. В., Енгалычев С. А. (2011)
Сумцов Д. В. - Узагальнена оцінка продуктивності серверної платформи комп’ютерної мережі, Уваров Д. А. (2011)
Высоцкая Е. В. - Применение мультиагентной математической модели в цитоморфологобиофизической диагностике, Щукин Н. А., Порван А. П., Пушкарь С. Н. (2011)
Гетманенко Н. Ю. - Использование принципа атомно-силовой микроскопии при разработке биосенсоров (2011)
Нестругина Е. С. - К вопросу классификации видов возмущающих воздействий и реакций человека на них, Чичикало Н. И. (2011)
Шамраева Е. О. - Трехмерное краниографическое моделирование, Шамраев А. А. (2011)
Ярута В. О. - Вимірювання електричних параметрів живих тканин з урахуванням резистивно-ємнісного імпедансу, створеного електродами (2011)
Кондращенко В. В. - Технология построения схемы финансирования проекта с привлечением инструментов фондового рынка, Москаленко В. В. (2011)
Криводубский О. А. - Логико-формальные модели планирования финансовой деятельности строительно-монтажной организации, Шевчук О. А. (2011)
Кузьменко С. В. - Модели выбора уровня автоматизации процессов продвижения дискретных материальных потоков, Кузьменко Н. П., Глинский Н. И. (2011)
Москаленко В. В. - Технологія побудови траєкторії розвитку комерційного підприємства на підставі обраних стратегій, Лисанець В. М. (2011)
Носова Н. Ю. - Семантическая модель содержания инновационного технического проекта (2011)
Чалый С. Ф. - Логическая модель мультиагентной системы оценивания затрат на реализацию бизнес-процессов, Макрушан И. А., Доможилкина А. И. (2011)
Кліменко А. М. - Управління установкою для пастеризації молока, Вахновський А. І., Любченко Н. Ю. (2011)
Безкровний Д. В. - Особливості прийняття рішень щодо викриття використання повітряного судна, яке може застосовуватись для здійснення терористичного акту в повітряному просторі України, Ляшенко І. О., Каркіщенко І. М., Козловський А. В. (2011)
Голуб С. В. - Особливості створення інформаційних систем кризового соціоекологічного моніторингу, Колос П. О. (2011)
Савченко В. А. - Модель руху пошукового агента при координації управління (2011)
Тютюник В. В. - Аналіз факторів, які провокують виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру, Калугін В. Д. (2011)
Дорохов О. В. - Проблема комп'ютерної та інтернет-залежності молоді в інформаційному суспільстві, Тарасов О. В., Моісіл І. (2011)
Романенко І. О. - Модель комплексної оцінки ефективності курсу в системі дистанційного навчання військового призначення, Бабенко О. П., Рубан І. В., Калачова В. В. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Педаченко Е. Г. - Нейрохирургическая служба Украины в 2013 году. Оптимизация нейрохирургических ресурсов, Сапон Н. А., Никифорова А. Н., Гук А. П. (2014)
Жукова Т. В. - Клинико-морфологические и патогенетические особенности глиобластом, контаминированных вирусом простого герпеса, Смеянович А. Ф. (2014)
Орлов Ю. О. - Ефективність хірургічного та комбінованого лікування супратенторіальних примітивних нейроектодермальних пухлин у дітей, Шаверський А. В., Зябченко В. І., Малишева Т. А., Черненко О. Г. (2014)
Семенова В. М. - Пролиферативный и дифференцировочный потенциал мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани в условиях культивирования, Лисяный Н. И., Стайно Л. П., Бельская Л. Н., Егорова Д. М. (2014)
Новиков Р. Р. - Оптимізація моделі локального механічного ушкодження півкуль великого мозку (2014)
Тарасенко О. Н. - Анализ показателей инвалидности вследствие позвоночно-спинномозговой травмы в Украине за 2013 год (2014)
Єлейнік М. В. - Хірургічне лікування арезорбтивної гідроцефалії у віддаленому періоді після розриву артеріальної аневризми головного мозку, Литвак С. О. (2014)
Пятикоп В. А. - Особенности миграции меченых мезенхимальных стволовых клеток костного мозга в организме крыс, у которых моделировали паркинсоноподобный синдром, Мсаллам М. А., Щегельская Е. А., Кутовой И. А., Губина-Вакулик Г. И. (2014)
Поліщук М. Є. - Вторинна геморагічна прогресія вогнищ забою головного мозку у пацієнтів при черепно-мозковій травмі, Гончарук О. М., Виваль М. Б., Комарницький С. В., Шкіряк А. А., Лебідь В. О. (2014)
Глоба М. В. - Дослідження цитокінового статусу у хворих у гострому періоді розриву інтракраніальної артеріальної аневризми, Лісяний М. І., Цімейко О. А., Бельська Л. М. (2014)
Зорин Н. А. - Сравнительная оценка эффективности эндоскопической трансфораминальной микродискэктомии и открытой микродискэктомии в лечении грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, Кирпа Ю. И., Зорин Н. Н. (2014)
Земскова О. В. - Сучасні підходи до лікування вестибулярних шваном у хворих при нейрофіброматозі II типу з застосуванням радіохірургії, Чувашова О. Ю. (2014)
Робак К. О. - Метод магніторезонансної трактографії: cучасні можливості візуалізації та використання в нейрохірургічній практиці, Чувашова О. Ю. (2014)
Гайович В. В. - Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на відновлення нерва і м’яза після їх травматичного ушкодження (2014)
Кваша М. С. - Застосування клейової композиції "Сульфакрилат" в хірургії параселярних менінгіом, Кондратюк В. В., Никифорак З. М., Ключка В. М. (2014)
Поліщук М. Є. - Нейрохірургічна служба в Україні та підготовка нейрохірургічних кадрів (2014)
Сирко А. Г. - Стажировка в отделении нейрохирургии Центральной клинической больницы Хельсинского университета (2014)
Положення про стипендію імені академіка О. І. Арутюнова для молодих вчених-нейрохірургів і молодих учених у галузі фундаментальних досліджень у нейрохірургії (2014)
Титул, зміст (2014)
Zernetska O. - The nature of power in the global network society (Notes on the Margins of the Work of Manuel Castells) (2014)
Піпченко Н. О. - Імідж України у блогосфері (2014)
Poiarkova T. - Euromaidan is a phase of crisis syndrome of modernization intensification (2014)
Мацієвський Ю. В. - Сила народу чи сила влади: порівняння кризи 2004-го та 2014 років в Україні (2014)
Сухоруков А. І. - Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави, Остапчук Д. О. (2014)
Кривенко Л. В. - Концептуальні засади розвитку людського капіталу в умовах підвищення конкурентоспроможності країни, Овчаренко С. В. (2014)
Leliuk Iu. - Features of the counter-cyclical policies target orientation defining for the Ukrainian redistributive economy (2014)
Svirko S. - "Economic benefit" category as an estimation of revenues and expenditures, Osadcha O. (2014)
Петрушевська В. В. - Трансформація фінансової політики України в умовах глобалізації та євроінтеграції (2014)
Cibakova V. - Marketing concept opens up possibilities for profit and non-profit sectors partnership, Cihovska V. (2014)
Yaskova N. - Innovative focus of the investment activity within the modernization of the national economy, Matveeva M. (2014)
Vidova Ja. - Investment and growth interrelations transformation (by the example of Slovakia) (2014)
Peshkov V. - Problems of the investment and construction sector development in conditions of the nationaleconomy modernization, Kasyanchik P. (2014)
Иванов Г. Г. - Деловая репутация и эффективность торговли, Майорова Е. А. (2014)
Семак Б. Б. - Проблеми розвитку ринку текстильної сировини в Україні (2014)
Чугунов І. Я. - Непряме оподаткування в системі регулювання економіки, Жукевич О. М. (2014)
Radionova I. - Tax burden and innovation activities: the interrelation problem, Boger O. (2014)
Тимченко О. М. - Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України, Сибірянська Ю. В. (2014)
Нечаев А. С. - Налогообложение в России: анализ и тенденции развития, Антипина О. В. (2014)
Басанцов І. В. - Модернізація системи державного фінансового контролю України (2014)
Savchenko K. - The stabilization policy effectiveness evaluation (2014)
Danylenko O. - Transformation of monetary institutions and policy credibility in Ukraine: retrospective analysis (2014)
Васильєва Т. А. - Оцінювання рівня імплементації концепції корпоративної соціальної відповідальності в банках, Лєонов С. В., Ласукова А. С. (2014)
Балабанова Л. В. - Діагностика конкурентоспроможності бренду підприємства-роботодавця, Сардак О. В. (2014)
Ващенко Н. В. - Адаптація принципів та методів управління персоналом у процесі управління підприємством (2014)
Гусєва О. Ю. - Методика визначення фокусу стратегічних змін в аспекті акселерації розвитку підприємства (2014)
Фадєєва І. Г. - Застосування сучасних моделей у системі стратегічного управління нафтогазовидобувними підприємствами, Гораль Л. Т. (2014)
Velychko O. - Development of infrastructural objects of logistics providing in the system of plant cultivation production storing (2014)
Єременко В. Г. - Дослідження глобальної корпоративної системи Рецензія на колективну монографію "Глобальна корпоративна система” (за наук. ред. акад. НАНУ Білоруса О. Г.) (2014)
Голубовська І. О. - Словникова стаття багатомовного словника лінгвістичних термінів: від теорії до практики, Жалай В. Я., Биховець Н. М., Линник Т. Г., Пархоменко А. Ф., Рахманова І. І., Рубашова Л. М. (2013)
Бабире О. В. - Аргументативний і прагматичний потенціал фотографії в сучасній екологічній дискусії (2013)
Бедрич Я. В. - Категорія інклюзивності у філософському висвітленні (2013)
Белова А. Д. - Эмоциональная составляющая комментариев в YouTube (2013)
Битко Н. С. - Зародження індійської англомовної лексикографії: чинники впливу і методологія (2013)
Бобошко Т. М. - Комунікативні стратегії й тактики та оцінні висловлення (2013)
Гетман В. І. - Лінгводидактичні особливості застосування англомовних новинних текстів корпорацій BBC та CNN у навчальному процесі у ВНЗ (на матеріалі онлайн новин) (2013)
Грекова М. А. - Ідея vs. концепт: до проблеми зіставлення античної та сучасної наукових терміносистем (2013)
Зірка В. В. - Професійна та галузева орієнтація у навчанні усному перекладу, Зінукова Н. В., Світлична О. Р. (2013)
Ilchenko O. M. - "Thanks" But Not "Thanks Anyway": E-politeness in E-mailing (2013)
Каптюрова В. В. - Комунікативні стратегії користувачів соціальних мереж та мікроблогів (2013)
Kaptiurova O. V. - The principle of least effort in television discourse (2013)
Кравченко Н. Г. - Афект у внутрішньому мовленні (2013)
Купчик Л. Є. - Семантичні та етимологічні особливості фразеологічних одиниць у діловій сфері (на матеріалі сучасної німецької мови) (2013)
Маликова О. В. - Семантическое наполнение идентификационного и компаративного фреймов лингвокультурного религиозного концепта CHRISTIAN HOPE в христианском англоязычном теологическом дискурсе (2013)
Малиновська І. В. - Філософський дискурс як діалогічна поліфонія (2013)
Снєгірьова Є. О. - Композиційні і лексичні особливості текстів з економічних питань (2013)
Чайка Л. В. - Методологічні основи лінгвоконфліктології (2013)
Чайковська Є. Ю. - Посилення експресивності заголовків наукових статей за допомогою використання стилістичних прийомів (2013)
Чекулай И. В. - Концептосфера INTEREST и ее семантические и функциональные особенности, Прохорова О. Н. (2013)
Шаля О. І. - Взаємодія терміносистем наукового дискурсу та загальної мови (2013)
Шелковнікова З. Б. - Наративний поворот в лінгвістиці (2013)
Шпенюк І. Є. - Стереотипність науково-академічного дискурсу (2013)
Шурма С. Г. - Концептуальний зсув при перекладі образності в межах культурної моделі ВЕЛИКИЙ ЛАНЦЮГ БУТТЯ (на матеріалі сучасних американських романів) (2013)
Айстраханов Д. - Професійна освіта як складна система (2012)
Дмитрієв В. - Особливості концепції маркетингу освітніх послуг (2012)
Дубініна О. - Психолого педагогічні умови, що сприяють формуванню у майбутніх автослюсарів професійної компетентності (2012)
Єльникова Г. - Теорія та методика оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Зуєва А. - Формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків аграрної галузі за допомогою професійно спрямованих задач (2012)
Калініна Л. - Інформаційна культура як феномен інформаційного суспільства і напрям дослідження, Моцик Б. (2012)
Кільова Г. - Методологічні аспекти проблеми управління професійною адаптацією в загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Корницька Л. - Значення художньо-естетичної культури у підготовці кваліфікованого робітника швейного профілю (2012)
Корольова Т. - Фахова культура медичного працівника як психолого-педагогічний феномен (2012)
Криницька Л. - Педагогічна взаємодія в адаптивному управлінні закладами професійно-технічної освіти (2012)
Коробович Л. - Концепція управління якісттю підготовки фахівців у системі педагогічного менеджменту приватного навчального закладу (2012)
Колосова Л. - Управління процесом безперервного професійного удосконалення педагогічних працівників через систему методичного сервісу (2012)
Кухарчук П. - Управління освітою в країнах Європейського Союзу (2012)
Ланова Л. - Теоретичні засади підвищення кваліфікації робітників автогосподарств в умовах виробництва (2012)
Лукьяненко А. - Развитие структуры государственных стандартов профессионально-технического образования (2012)
Ляхоцька Л. - Електронне навчання лікарів, Ляхоцька М. (2012)
Майборода Л. - Використання комп’ютерних навчальних кросвордів у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників (2012)
Мілохіна М. - Формування професійної компетентності як перспектива ефективної професійної підготовки операторів компютерного набору (2012)
Матросова І. - Педагогічні умови формування технологічноі компетенції майбутніх бакалаврів поліграфічного виробництва (2012)
Островерхова Н. - Принципи реалізації організаційних механізмів упровадження державного стандарту загальної середньої освіти (2012)
Розіна Н. - Формування соціально-правової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у птнз (2012)
Рябова З. - Моделювання та проектування як ефективні засоби забезпечення якості надання освітніх послуг (2012)
Спіцина А. - Управління навчанням майбутніх економістів інтерактивними методами розв’язання професійних завдань (2012)
Запорожанов В. А. - Совершенствование комплексной оценки специальной подготовленности гимнастов детского и юношеского возраста, Коханович К., Коханович А. (2014)
Леоненко А. В. - Методика формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників (2014)
Мазин В. Н. - Отношение родителей к воспитанию детей в ДЮСШ (2014)
Мицкан Б. М. - Обґрунтування ревіталізації організму осіб "третього віку" засобами фізичного виховання, Фединяк Н. В. (2014)
Омельяненко В. И. - О целесообразности использования кругового метода тренировок для лыжников-юниоров с учетом типологических свойств нервной системы (2014)
Омельянчик-Зюркалова О. А. - Влияние хореографической подготовленности гимнасток на окончательную оценку исполнительского мастерства (2014)
Палагин А. А. - Структура физической и технико-тактической подготовленности гандболистов 10–11 лет (2014)
Семанишин Т. М. - Складові професійно-валеологічного портрету інструктора з фізичної культури, Попель С. Л. (2014)
Собко И. Н. - Сравнительная характеристика физической и технической подготовленности женской сборной Украины и сборной Литвы по баскетболу (с нарушениями слуха) до и после подготовки к Дефлимпийским Играм, Козина Ж. Л., Ермаков С. С., Мушкета Р., Прусик К., Цеслицка М., Станкевич Б. (2014)
Тихонова Н. В. - Состояние развития спортивно-технических и прикладных видов спорта в физкультурно-спортивных организациях Украины, Градусов В. А. (2014)
Фурман Ю. М. - Удосконалення загальної фізичної підготовленості юних плавців шляхом застосування у навчально-тренувальному процесі методики ендогенно-гіпоксичного дихання, Грузевич І. В. (2014)
Zahra Nili Ahmadabadi - The relationship between athletic identity and sports performanceamong national rowers during different seasons of competition, Maesoumeh Shojaei, Afkham Daneshfar (2014)
Boguszewski Dariusz - Assessment of effectiveness of sports massage in supporting of warm-up, Kowalska Sylwia, Adamczyk Jakub Grzegorz, Białoszewski Dariusz (2014)
Титул, содержание (2014)
Поздравления (2014)
Дейнека А. А. - Исторический опыт и развитие в АО "ПТМЗ" производства для энергетики, Чередник Т. П. (2014)
Косенко П. В. - Компрессоры концерна "Укрросметалл" для тормозных систем подвижного состава железнодорожного транспорта. История и перспектива (2014)
Базалєєв М. І. - Термографічний контроль структурних неоднорідностей у феромагнетиках при активації електромагнітним полем, Брюховецький В. В., Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Є. М. (2014)
Русанов А. В. - Интерполяционно-аналитическая аппроксимация модифицированного уравнения состояния Бенедикта-Вебба-Рубина для учета реальных свойств рабочих тел в трехмерных расчетах, Лампарт П., Русанов Р. А. (2014)
Макаренко В. Д. - Влияние церия на механические и коррозионные свойства низколегированных трубных сталей, Киндрачук М. В., Бондарев А. А., Муравьев К.А. (2014)
Симоновский В. И. - Расчётные оценки критических частот вращения валопроводов электронасосных агрегатов, Ященко А. С. (2014)
Греков В. Ф. - Об устойчивости оболочек, пластин и стержней, Пьянков А. А., Тодчук В. А. (2014)
Вертепов Ю. М. - Прочностной расчет ротора ротационно-пластинчатой машины (2014)
Дядюра К. О. - Система розробки і постановки продукції на виробництво у відповідності до вимог ЄС (2014)
Нагорный В. М. - Методика оценки степени критичности технического состояния промышленного оборудования, Ежков К. М., Пархоменко Я. В. (2014)
Пирогов А. Д. - Интегрированные технологии и экономия энергорессурсов в атомном насосостроении (2014)
Слово к читателю (2014)
Харічков С. К. - Інноваційне бачення природозберігаючої політики України (2013)
Копитко М. І. - Аналіз ключових понять у сфері гарантування економічної безпеки промислових підприємств (2013)
Остапенко О. М. - Удосконалення вітчизняної системи страхування аграріїв з урахуванням зарубіжного досвіду (2013)
Перетятько А. В. - Аспекти розвитку вітчизняного легкового автомобілебудування (2013)
Редькін Д. О. - Методичні підходи до оцінки масштабів кризи на підприємствах АПВ, Островська І. П. (2013)
Солтик Я. В. - Концептуальні аспекти формування механізму антикризового управління галуззю харчової промисловості АПВ, Негоденко В. С., Хлистун О. А. (2013)
Ченаш В. С. - Економічні основи процесу реструктуризації підприємств (2013)
Захарченко В. І. - Обґрунтування інтегральної оцінки ефективності управління підприємством, Кіртока Р. Г. (2013)
Войнаренко С. М. - Інноваційні маркетингові технології як напрям підвищення ефективності комунікацій (2013)
Касянов Я. А. - Маркетинг інноваційних процесів у фармацевтичному бізнесі (2013)
Prodius О. I. - Improvement of the state control over the quality of goods in the context of raising the country's export potential, Nalyvaiko N. M. (2013)
Мінкович О. В. - Аналіз стану персоналу на енергетичних підприємствах різного типу (2013)
Іванюта О. В. - Механізм розподілу накладни хвитрат: організаційно-методичні аспекти (2013)
Щетиніна Л. В. - Факторний аналіз продуктивності праці, Рудакова С. Г. (2013)
Глущенко Л. Д. - Формування механізму кластерної взаємодії малих підприємств з технологічними інноваціями у промисловості (2013)
Захарченко В. І. - Оптимізація виробничих структур в умовах інвестиційної кризи, Аль-Шаргі Фахд (2013)
Остапенко Т. М. - Класифікація інструментів (методів) контролінгу витрат (2013)
Танасійчук Ю. В. - Трансформація інвестиційних потоків в контексті конкурентоспроможності харчової промисловості України, Голобородько Я. О. (2013)
Аверіхіна Т. В. - Зовнішній борг України: аналіз динаміки і структури, методи управління, Коломієць В. О. (2013)
Vardiashvili A. V. - Impact ofharmonization on the results of transport performance of thedivisions of the marine transport industry of Ukraine, Vardiashvili N. E. (2013)
Zaec N. A. - Modern participatingmodels of Ukrainian enterprises within the crossborder cooperation system, Kravchenko I. V. (2013)
Мельник С. І. - Передумови формування регіональної соціальної політики в Україні (2013)
Сааджан І. А. - Ефективність містобудівельних рішень у форматі "зеленої"економіки (2013)
Чирва О. Г. - Аналіз споживчого попиту населення напродовольчі товари (2013)
Lingur L. N. - The information security software in business, Iesina O. G. (2013)
Малыш В. Н. - Возможности анализа динамики развития предприятия на основе информационного подхода, Кондауров А. С. (2013)
Грузнов И. И. - Механизм как инструмент повышения успеха и снижения неудач (2013)
Войнаренко М. П. - Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування механізму управління амортизаційною політикою підприємства, Овод Л. В. (2013)
Технічна сторінка (2013)
Загороднюк В. П. - Філософія мови: модерн versus постмодерн (2014)
Кравченко П. А. - Аналіз ціннісних орієнтацій Відродження, Просвітництва та початку ХІХ століття (на основі поглядів М. Монтеня, Вольтера, Дж. С. Мілля, Ж. -М. Гюйо) в творчості В. Г. Короленка, Блоха Я. Є. (2014)
Шаповал В. М. - Філософські аспекти творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Головченко О. В. - Основні положення метафізики М. Я. Грота (2014)
Попов В. Ю. - Тринітарна ідентологія трактату Северина Боеція "liber de trinitate" (2014)
Цебрій І. В. - Спадщина християнських діячів раннього середньовіччя в історіографічному огляді філософської літератури (2014)
Андрос Є. І. - Сучасне філософсько-антропологічне знання як основа життєвої стійкості української людини (2014)
Сакун А. В. - Глобалізація у вимірах свободи: раціональний та ірраціональний аспект (2014)
Вакуліна В. М. - Cумнівний статус комунікації: "мовчати не можна говорити", Пономарьов Ю. Ю. (2014)
Мовчан М. М. - Страх грошей в людському середовищі (2014)
Усанова Л. А. - Людина-глядач в умовах культури-видовища, Усанов І. В. (2014)
Титов В. Д. - Логіко-філософські погляди Л. Петражицького (2014)
Штепа О. О. - До питання про сутність правової ментальності (2014)
Ямчук П. М. - Українська християнська аксіологічна система: через історичні випробування до сучасних світоглядних засад духовно-інтелектуального поступу (2014)
Ібрагімов М. М. - Філософія олімпізму: "трансверсальність" ідеалів та їх сучасна світоглядна цінність (2014)
Кравченко П. А. - Кафедра філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія і сучасність, Блоха Я. Є. (2014)
Титул, содержание (2014)
Стефанов В. А. - Влияние концентрации присадки на ресурс гидроагрегатов средств транспорта в условиях электрообработки рабочей жидкости (2014)
Немировский И. А. - Система испарительного охлаждения-путь к энергоэффективности (2014)
Зорин В. В. - Выбор и расчет экономичной системы электроснабжения города многоэтажной застройки, Буйный Р. А., ПерепеченыЙ В. А. (2014)
Сенько В. І. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі напруги в постійну з чотиризонним регулюванням вихідної напруги, Михайленко В.В. (2014)
Внукова Н. М. - Забезпечення спеціального кредитування підприємств шляхом факторингу, Плешивцева Т. О. (2014)
Сидько Д. С. - Управління кредитним ризиком банку (2014)
Иванов А. Н. - Снижение энергоёмкости трубных мельниц путём предизмельчения, Крот А. Ю., Крот О. П. (2014)
Торчук М. В. - Обоснование требований к построению импульсного генератора для корекции иммунного дефицита у новорождённых животных (2014)
Чёрная М. А. - Анализ энергетических характеристик резонаторной системы для измерения хемилюминесценции семян подсолнуха (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-травень 2014 р. (2014)
Abstracts (2014)
К сведению авторов (2014)
Білоіваненко М. В. - Розробка концепції розподілення інформаційної системи, яка побудована на онтологічній базі знань, Воскобойникова Г. А. (2010)
Шамаева Ю. Ю. - Распознавание концептов эмоций в лингвистическом процессоре экспертной системы, Подорожняк А. А., Любченко Н. Ю. (2010)
Васюта К. С. - Динамічний хаос в телекомунікаційних системах, Чечуй О. В., Глущенко М. О. (2010)
Волк М. А. - Архитектура имитационной модели grid-системы, основанная на подключаемых модулях, Горенков А. С., Гридель Р. Н. (2010)
Гребень А. С. - Оценка возможностей измерения координат объектов геоинформационных систем с помощью навигационных космических аппаратов на геостационарной орбите (2010)
Евсеев И. А. - Ошибки формирования радиолокационных изображений в многопозиционных радиолокационных системах с синтезированием апертуры (2010)
Емельянов В. А. - Объектная модель программного обеспечения для процесса металлографического контроля качества металлов (2010)
Закиров З. З. - Методика определения эквивалентной вероятности ошибки, среднего значения и дисперсии времени при передаче кодовой комбинации в системах с обратной связью (2010)
Захаров О. Б. - Задача управління потоками даних в розподіленій системі обробки видових матеріалів аерокосмічної розвідки (2010)
Иванов С. И. - Представление знаний о действиях дежурных средств воздушных сил по предотвращению нарушений воздушного пространства, Недашковский Ю. В., Бесчасный А. Н. (2010)
Карлов В. Д. - Синтез оптимального измерителя разности фаз между обыкновенным и необыкновенным компонентами сигнала, рассеянного на тепловых флуктуациях электронной концентрации ионосферы , Корняков С. А., Карлов Д. В., Коновалов В. М. (2010)
Карлов В. Д. - К вопросу о моделировании характеристик излучения элементов выпуклой антенной решетки , Леонов И. Г., Петрушенко Н. Н., Лукашук Е. В. (2010)
Кебкал К. Г. - Экспериментальная зависимость скорости передачи данных от сложности гидроакустического канала связи большой протяженности, Кебкал А. Г. (2010)
Ковальчук А. А. - Оценка устойчивости сопровождения маневрирующих целей по радиальной скорости многоканальной РЛС (2010)
Колесник К. В. - Методы статического моделирования радиотехнических систем контроля охранных периметров объектов, Мачехин Ю. П., Чурюмов Г. И. (2010)
Коняхин Г. Ф. - Оценка амплитуды упругих колебаний объекта посредством компенсирующих статических нагрузок, Косиков С. А. (2010)
Корочкін О. А. - Комплексний підхід до оцінки бойової живучості літального апарата за умовою аеропружності, Корнієнко А. П., Кремешний О. І. (2010)
Кучеренко Ю. Ф. - Інформаційні системи міжвидового угруповання і його боєздатність (2010)
Лещинская И. А. - О методе построения направленных схем реляционных сетей на примере отношения эквивалентности (2010)
Логвиненко М. Ф. - Методика визначення станів бінарних дискретних каналів електрозв’язку (2010)
Лытюга А. П. - Алгоритм обнаружения оптических сигналов от низкоорбитальных космических объектов в дневное время (2010)
Миронов В. А. - Определение характеристик обнаружения радиолокационных сигналов на фоне пассивных помех в морских условиях (2010)
Місайлов В. Л. - Підвищення точності вимірювання дальності повітряних об’єктів в морському тропосферному хвилеводі (2010)
Мохамед Саид Газал - Метод проектирования беспроводных компьютерных сетей с учетом требований к пропускной способности, Котик В. С., Горбенко А. В., Тарасюк О. М. (2010)
Обод И. И. - Сигнальное обеспечение адресных систем идентификации, Борзенко П. А., Тюрин А. А. (2010)
Олейник Ю. А. - Определение вероятностей состояний подвижной системы военной техники , Балабуха А. С., Кожушко Я. Н. (2010)
Олейников А. Н. - Результаты исследования параметров метеорных отражений сигналов телевизионного вещания разнесенной радиолокационной системой, Лыков Ю. В., Кукуш В. Д., Шкарлет А. И. (2010)
Осієвський С. В. - Застосування засобів об’єктно-орієнтованого проектування для рішення задачі усунення тупикових ситуацій в багатопроцесорних обчислювальних комплексах, Кужель І. Є., Литвин А. П. (2010)
Рвачёва Н. В. - Методика моделирования доступной для трафика данных пропускной способности телекоммуникационной сети (2010)
Сапига Н. Н. - Датчики вибрации ответственных электродвигателей собственных нужд электростанций, Захарова Т. Н., Мерка М. В. (2010)
Серая О. В. - Нечеткая задача кластерного анализа (2010)
Смеляков К. С. - Сравнительный анализ эффективности критериев контрастирования изображений (2010)
Томашевский Б. П. - Анализ моделей атак злоумышленника на подсистему криптографической защиты в компьютерных системах и сетях (2010)
Шийко О. М. - Модель руху артилерійського снаряда, стабілізованого обертанням, Полениця П. В., Коплик І. В., Остапова О. П., Авдєєва О. М. (2010)
Шубін Є. В. - Кодування топології комп’ютерної мережі у генетичному алгоритмі (2010)
Шувалова Л. А. - Структура программного комплекса синтеза и верификации моделей цифровых автоматов, Моамар Д. Н., Уткина Т. Ю. (2010)
Шумейко И. Е. - Влияние фазовых флуктуаций помехи на эффективность работы автокомпенсаторов с различными антенными системами, Флоров А. Д., Лоскутов A. А. (2010)
Ясинський Ю. О. - Аналіз і розрахунки надійності електродвигунів постійного струму, Васюченко П. В., Гришин Д. І. (2010)
Балакирева А. Г. - Сравнение одного класса моделей популяционной динамики с учетом промыслового изъятия, Герасин C. Н., Матийченко Н. А., Пресняков А. И. (2010)
Дубницкий В. Ю. - Оценка состояния сложной открытой системы при двусторонних ограничениях на область изменения её свойств, Чернявский В. Л. (2010)
Романова Т. Е. - Математическая модель и метод решения задачи трансляционного многоугольного включения, Шеховцов С. Б., Камак А. В. (2010)
Рудницький В. М. - Моделювання процесу паралельного додавання п’яти і менше доданків в надлишкових системах числення, Півень О. Б., Федотова-Півень І. М. (2010)
Хращевський Р. В. - Формування завдань координатора системи планування (2010)
Чабаненко П. П. - Математическое моделирование трансформационного обучения оператора человеко-машинной системы на основе структурных моделей обучения, Берлад П. Н. (2010)
Чуб І. А. - Формалізація умов взаємного неперетину об’єктів задачі розміщення багатокутників в анізотропній області в полярній системі координат, Новожилова М. В. (2010)
Поворознюк А. И. - Прогноз развития профессионально обусловленных заболеваний с помощью дискриминантного анализа, Чикина Н. А., Геворкян Ю. Л., Антонова И. В. (2010)
Шамраева Е. О. - Нейрохирургический комплекс для устранения посттравматических дефектов черепа, Шамраев А. А. (2010)
Ярута В. О. - Імітація вимірювання електричних параметрів живих тканин, Ліпанов В. Д., Білова Т. Г. (2010)
Гайдусь А. Ю. - Оптимізація управління запасами ресурсів при змінних умовах їх постачання і споживання за допомогою електронної таблиці Ехсеl, Руденко А. П. (2010)
Дорохов О. В. - Критерії та методи оцінки ефективності інформаційних систем (2010)
Пантелеева И. В. - Анализ путей развития биоэнергетики, Козюпа С. А. (2010)
Федин С. С. - Обеспечение точности нейросетевого прогнозирования качества и конкурентоспособности продукции (2010)
Доля Г. М. - Обґрунтування можливості застосування телевізійного датчика для дистанційного моніторингу турбулентної атмосфери з метою раннього виявлення загорянь, Чудовська О. С., Катунін А. М., Булай А. М. (2010)
Барашев К. С. - Алгоритм интегрированной рейтинговой оценки деятельности студента, Кирвас В. А., Козыренко В. П. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Баула О. В. - Удосконалення моделі інституційного забезпечення ринку цінних паперів України, Никитюк Т. Л. (2014)
Шестак М. Л. - Теоретичний аналіз змісту та особливостей застосування категорії "економічна ефективність (2014)
Кужель В. В. - Іммунізація економіки агропродовольчої сфери в контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнеce (2014)
Латишева О. В. - Інструменти еколого - економічного регулювання авіаційної галузі (2014)
Музиченко А. С. - Стан та тенденції розвитку гірничо-металургійного комплексу України (2014)
Резнік Н. П. - Соціальна відповідальність бізнесу у контексті стратегічного розвитку економіки агропродовольчої сфери (2014)
Герасимчук З. В. - Міжнародний досвід використання транскордонної співпраці для розвитку митної інфраструктури прикордонних регіонів, Смолич О. В. (2014)
Калашник М. В. - Соціально-економічні асиметрії розвитку регіонів України в контексті ЗЕД (2014)
Петкова Л. О. - Специфіка національного економічного розвитку в умовах транснаціоналізації (2014)
Якубчик О. С. - Стратегії кросс-кордонних відмінностей ТНК (2014)
Забедюк М. С. - Оцінка природно-ресурсного потенціалу регіонів України та умови його ефективного використання, Балако О. В. (2014)
Ковальська Л. Л. - Аналіз та оцінка транзитного потенціалу регіонів держави (2014)
Козловський С. В. - Моделювання та прогнозування стійкості розвитку аграрної галузі регіону на основі теорії не чіткої логіки, Бурлака О. М. (2014)
Кулиняк І. Я. - Кластерний підхід до оцінювання потенціалу підприємств легкої промисловості Львівщини, Глянцева О. І. (2014)
Транченко Л. В. - Сільський туризм як перспективний напрям зайнятості на селі (2014)
Черчик Л. М. - Теоретичні основи конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону, Мостенець О. В. (2014)
Карпук А. І. - Види та пріоритетні напрями розвитку інфраструктури у лісоресурсній сфері (2014)
Шубалий О. М. - Перспективи трансформації лісового сектору на засадах сталого розвитку (2014)
Щурик М. В. - Фінансовий потенціал інвестиційного забезпечення процесу відтворення природних ресурсів, Гораль Л. Т. (2014)
Бала В. В. - Теоретичні засади формування системи мотивації персоналу на основі аналізу мотиваційних теорій, Мацак А. Г. (2014)
Балан А. С. - Принятие инвестиционного решения в сферах управленческой деятельности промышленного предприятия, Полякова В. А. (2014)
Барський Ю. М. - Конкурентоспроможність та приріст трудових показників – запорука ефективної діяльності підприємства, Саган М. В. (2014)
Волинчук Ю. В. - Генезис теорій прибутку підприємства, Купира О. І. (2014)
Даниленко М. І. - Розвиток інтернет-маркетингу (2014)
Дзьоба О. Г. - Використання інформаційних технологій в машинобудування як аспект підвищення конкурентоспроможності підприємства, Романко О. П. (2014)
Нечипоренко К. В. - Особливості організації та управління транспортною логістикою аграрних підприємств (2014)
Павелко В. Ю. - Оцінювання ефективності управління аеропортом (2014)
Пиріг С. О. - Інформаційні технології та їх використання на підприємствах України, Нужна О. А. (2014)
Соломянюк Н. М. - Фандрайзинг як технологія реалізації соціального плану маркетингу (2014)
Трач Р. В. - Особливості інноваційної діяльності дорожньо-будівельних підприємства (2014)
Турило А. М. - Основи формування стратегії управління людським капіталом працівника підприємства, Короленко Р. В. (2014)
Шипуліна Ю. С. - Впровадження стратегії імпортозаміщення промислових підприємства, Кисіль Т. В. (2014)
Бас М. А. - Значення медичного страхування у системі задоволення потреб населення України (2014)
Боронос В. Г. - Стійкість фінансової системи в контексті реалізації стабілізаційної фінансової політики в Україні, Савченко К. В. (2014)
Gudź P. V. - Інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку, Гриценко К. О. (2014)
Gudź P. V. - Аналіз капіталізації комерційних банків України та шляхи її нарощення, Фірман Р. В. (2014)
Жердецька Л. В. - Оцінка кількісного впливу кредитного ризику на достатність власного капіталу банку (2014)
Карлін М. І. - Податкове регулювання міжбюджетних відносин в країнах ЄС: досвід для України (2014)
Карпухно И. А. - Особенности фискального регулирования на уровне местных органов власти, Исакиду Э. В. (2014)
Красільник О. В. - Концептуальні підходи до фінансового забезпечення державних вищих навчальних закладів (2014)
Мостовенко Н. А. - Передумови формування фінансової архітектоніки, Забедюк М. С. (2014)
Савчук Н. В. - Аналіз впливу податкової політики держави на поведінку економічних агентів, Свірська Г. Г. (2014)
Щитнік Ю. О. - Сучасні реалії адміністрування податку на нерухомість для фізичних осіб (2014)
Юрій С. М. - Податкова система України: становлення та розвиток (2014)
Лагодієнко Н. В. - Теоретичний та практичний аспекти визначення ліміту залишку готівки в касах підприємств, Очеретна Т. С. (2014)
Снігурська Л. П. - Проблемні питання бухгалтерського обліку визнання доходів за знеціненими кредитами (2014)
Потриваєва Н. В. - Дискусійні аспекти в організації обліку запасів на сільськогосподарських підприємствах, Пелипканич І. В. (2014)
Дерев’янко О. Г. - Управління репутацією організації як основна функція фахівця у галузі зв’язків із громадськістю (2014)
Айстраханов Д. - Економетричне моделювання функціонування професійно-технічної освіти в умовах сучасного ринку праці (2012)
Азаров В. - Розвиток професійної компетентності вчителя фізичної культури в системі методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Андрощук І. - Модель управління розвитком професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період (2012)
Базелюк В. - Особливості управління навчальною діяльністю знз у сучасних умовах (2012)
Войцехівський М. - Теоретичні основи управління впровадженням компетентнісного підходу у підготовку методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти (2012)
Врублевська О. - Проектуємо результати навчання: компетенції проти компетентностей (2012)
Гайдамака І. - Педагогічні умови, як основа психологічного здоров'я сім'ї (2012)
Гладченко М. - Основні складові концепції стратегічного менеджменту вищої освіти країн єс (2012)
Гуменний О. - Повышенне уровня информационной культуры руководителей профессионально-технических учебных заведений как педагогическая проблема (2012)
Драч І. - Феномен управління в умовах трансформації освіти (2012)
Дмитриев В. - Расширение ключевых элементов маркетингового комплекса вуза (2012)
Дубініна O. - Методика вивчення стану сформованості професійної компетентності у майбутніх автослюсарів в центрах професійно - технічної освіти (2012)
Зеликовская Е. - Эволюция функций преподавателя иностранного языка в процессе формирования межкультурной компетенции у студентов, Бреян С. (2012)
Калініна Л. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання (2012)
Kalinina L. - Methodological bases of informative management in field of education at terms of forming of informative society in Ukraine (2012)
Карп С. - Понятійно-термінологічні основи формування готовності ліцеїстів до свідомого вибору майбутньої професії (2012)
Климова О. - Методика використання "business english portfolio"на заняттях з англійської мови (2012)
Климчук І. - Фінансування освіти і науки в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Кільова Г. - Форми і види адаптації педагогічних працівників у загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Лузан Л. - Управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти (2012)
Матросова І. - Шляхи формування технологічної культури у студентів технічних ВНЗ (2012)
Мішеніна Т. - Шляхи гуманізації організаційних основ гуманітарної освіти майбутніх учителів філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого навчання (2012)
Морозова М. - Розвиток професійної компетентності викладача в процесі професійного розвитку (2012)
Мудра С. - Модель управління якістю підготовки майбутніх менеджерів та її практична реалізація у процесі навчання у ВНЗ (2012)
Мусійчук С. - Сучасні підходи до формування самоефективності майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2012)
Новак О. - Особливості використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі сучасних інноваційних шкіл (2012)
Оліфіра Л. - Професійна управлінська компетентність керівників ВНЗ І – ІІ рівня акредитації: фактори впливу (2012)
Онаць О. - Змістова компонента системи навчання шкільних менеджерів (2012)
Островерхова Н. - Теоретичні засади організаційних механізмів управління навчальним процесом (аналітичний аспект) (2012)
Паламар С. - Ціннісні потенції літературного знання в контексті проблем гуманітарної освіти учнів основної школи (2012)
Піддячий В. - Філософське осмислення почуттів прекрасного, піднесеного та комічного (2012)
Піддячий М. - Концептуальні підходи до соціально-професійної орієнтації старшокласників (2012)
Приходько В. - Системний підхід до моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Рябова З. - Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти (2012)
Саюк В. - Організаційно-методичні засади реалізації освітньої програми "Основи психолого-педагогічних досліджень у системі післядипломної педагогічної освіти" (2012)
Сіданіч І. - Сутність духовно-морального виховання дітей у вітчизняній педагогічній думці на початку ХХ століття (2012)
Смолінчук Л. - Проблема метакомпетенцій в сучасних дослідженнях (2012)
Стемковська Я. - Моделювання організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Страшко С. - Про роль вчителя початкових класів в попередженні порушень зору в учнів, Шеремет І. (2012)
Тур О. - Шляхи підвищення ефективності управління з формування здорового способу життя в учнівської молоді (2012)
Фесік Л. - Управління вищим навчальним закладом і рівня акредитації на адаптивних засадах (2012)
Чередніченко Г. - Особливості підготовки студентів економічних спеціальностей, Зеліковська О., Бондаренко Ю. (2012)
Чередніченко Г. - Викладання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах засобами мультимедійних технологій, Шапран Л., Куниця Л. (2012)
Калініна Л. - Соціальна компетентність як об’єкт розвитку в навчальному процесі, Рябуха І. (2012)
Коляструк О. А. - Методологія історії повсякдення (2011)
Зінчук М. Ю. - Еволюція поглядів представників Школи "Анналів" на сутність та особливості дослідження повсякдення (2011)
Ильясова А. В. - Реалии и перспективы истории повседневности в российской историографии (2011)
Пархоменко М. В. - О медицине в византийском Херсонесе–Херсоне (2011)
Прокоп’юк О. Б. - Інститути влади через призму історії повсякдення (на прикладі Київської митрополії XVIII ст.) (2011)
Сердюк І. О. - Дитяча смертність в містечку Яреськи Миргородського полку (за даними метричних книг другої половини ХVІІІ ст.) (2011)
Яременко М. В. - Освіта парафіяльного духовенства Решетилівської протопопії 1770-х рр.: між пасторськими і синодальними настановами та повсякденними практиками (2011)
Іващенко В. Ю. - "Після нас старе слов’янське варварство повернеться": професори-іноземці та проблеми європеїзації побуту в Російській імперії на початку ХІХ ст. (2011)
Шаповалова И. В. - Мелкопоместное дворянство Центрального Черноземья России в структуре бытовых сословных ценностей крупных помещиков в 50-90-е гг. XIX в. (2011)
Жуков С. М. - Санітарно-гігієнічний стан земських шкіл та його вплив на здоров’я учнів та вчителів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Харківської губернії) (2011)
Наумов С. О. - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення (2011)
Чорний Д. М. - Повсякденне життя міст України на початку ХХ ст. (за матеріалами анкет міст Російської імперії 1904–1910 рр.) (2011)
Волосник Ю. П. - Нова буржуазія: риси повсякденного життя та діяльності в період непу (2011)
Камардин И. Н. - Уровень потребления спиртных напитков рабочими Поволжья в период нэпа (2011)
Рожков А. Ю. - Бюджеты времени как индикатор студенческой повседневности в советской России 1920-х годов (2011)
Рябченко О. Л. - Світ повсякденності студентства радянської України в художній літературі і публіцистиці 1920-х – початку 1930-х років (2011)
Тріпутіна Н. П. - Дитяча безпритульність та боротьба з нею у житті українського суспільства 20-х рр. ХХ ст. (2011)
Любавський Р. Г. - Умови праці робітників заводів-гігантів Харкова в роки перших п’ятирічок (2011)
Гоманенко О. А. - Решение кадровой проблемы на предприятиях речного транспорта Нижней Волги в 1944–1945 гг. (2011)
Сизов С. Г. - Повседневная жизнь Омска в годы "послевоенного сталинизма" (1946 – март 1953 гг.): социально-экономические аспекты (2011)
Склокіна І. Є. - Пам’ять про Другу світову війну та нацистську окупацію України в повсякденних практиках радянського суспільства (1953–1985) (2011)
Попов А. Д. - Повседневная история советского общества 1960–1980-х гг. через призму туристских практик (2011)
Єремєєва К. А. - Радянський політичний анекдот як форма повсякденного спротиву, Куліков В. О. (2011)
Волосник Ю. П. - Повоєнна Україна в фокусі соціальної історії (2011)
Домановский А. Н. - Что знаем мы о Византии? "Сорочан С. Б. Византия. Парадигмы быта, сознания, культуры: Учебное пособие". – Харьков: Майдан, 2011. – 952 с. (2011)
Рихардс Трейс - Документы о латышах на Харьковщине "Латыши на Харьковщине: Сб. документов и материалов" / Гос. Архив Харьков. обл., Центр краеведения ХНУ имени В. Н. Каразина, Академическая библиотека Латвийского ун-та. – Х.: ИПП "Контраст", 2011. – 160 с. (2011)
Агеев Д. В. - Решение задачи выбора путей передачи multicast трафика согласно критерию максимума прибыли оператора связи (2010)
Аксак Н. Г. - Модель категоризации интернет-пользователей на основе ДСМ-метода, Коргут С. А. (2010)
Бабенко А. В. - Нейросетевой подход к оценке параметров сигналов в электроэнергетических системах, Плисс И. П., Попов С. В., Гетманенко И. И. (2010)
Бойченко О. С. - Аналіз перешкодостійкості захищених протоколів обміну даними, Воротніков В. В., Умінський В. В. (2010)
Бугрий А. Н. - Ускорение отображения графической информации в системах объективного контроля, Остроушко А. П., Чаговец Я. В. (2010)
Буданов П. Ф. - Концепция использования интегрированной АСУ ТП для обеспечения контроля безопасности АЭС, Буданов Н. П., Самоляк К. А., Самоляк К. Ю. (2010)
Бутенко О. С. - Использование тензорного анализа для определения точек бифуркации в процессе прогнозирования состояния нестабильной системы экологического происхождения, Березина С. И. (2010)
Валенда Н. А. - Анализ способов организации словаря словоформ, Калиниченко О. В., Саламаха А. В., Яворский С. В. (2010)
Васильєв Д. Г. - Метод визначення геометричних характеристик радіолокаційних цілей рознесеними в просторі РЛС (2010)
Васюта К. С. - Оценка уровня шума в его аддитивной смеси с хаотическим сигналом с использованием корреляционной энтропии (2010)
Волк М. А. - Архитектура модулей генерации потоков задач и очереди в распределенной системе имитационного моделирования GRID, Дема К. В., Зозуля В. В. (2010)
Волобуева Л. А. - Автоматизация поддержки принятия решения при идентификации рисков программного проекта, Мандрикова Л. В., Куренко А. Б., Хоменко В. В. (2010)
Гавриленко C. Ю. - Динамическая генерация кода с использованием деревьев трасс , Драч А. Д. (2010)
Гриньов Д. В. - Методи стиснення зображень в системах цифрової обробки даних , Закіров З. З. (2010)
Гусятин В. М. - Метод устранения краевого алиасинга при синтезе изображений обратным трассированием, Чаговец Я. В., Кожушко Д. Г. (2010)
Денисенко В. С. - Модификация алгоритма построения кратчайшего остовного дерева для беспроводной сенсорной сети, Шостак А. В. (2010)
Деревянко А. В. - Концепция хранилищ данных в системе управления нанотехнологическими процессами (2010)
Евсеева О. Ю. - Диакоптическое обобщение тензорной модели телекоммуникационной сети (2010)
Кириллов И. Г. - Минимизация вычислений при решении систем с оценочными корреляционными матрицами неполного эффективного ранга, Бурковский С. И. (2010)
Козелков С. В. - Измерения орбитальных параметров КА наземным РТК, Козелкова Е. С. (2010)
Костыря А. А. - Оценка минимальной погрешности синхронизации эталонов времени и частоты по сигналу местного телецентра (2010)
Котлярова С. Л. - Моделювання електромагнітних витратомірів при складних кінематичних структурах потоку, Романашенко В. В., Саприкіна П. А. (2010)
Лебедєв А. Т. - Динамічна модель грунтообробних машинно-тракторних агрегатів з пасивними робочими органами у складі енергетичного засобу зі здвоєними шинами, Калінін Є. І. (2010)
Лемешко А. В. - Метод оптимизации процесса передачи данных в рамках тср-сеансов, Старкова Е. В. (2010)
Новіченко С. В. - Метод визначення бойового порядку зенітної ракетної бригади (полку) з урахуванням прогнозу дій засобів повітряного нападу противника, Печкін А. М., Савельєв А. М. (2010)
Пономаренко Н. Н. - Корреляционный критерий согласия для оценки гауссовости выборок данных в задачах обработки изображений (2010)
Проценко А. Г. - Тестирование генераторов псевдослучайных чисел систем программирования на основе стандарта FIPS140-1, Лысенко И. В. (2010)
Резникова С. А. - Статистическая модель эффективности выполнения OpenMP программ на многоядерных компьютерах, Смирнов А. Д., Чемерис А. А. (2010)
Рубан І. В. - Дослідження принципів комутації в засобах з повнозв'язною топологією, Романенко І. О., Алексєєв С. В., Долгий Ю. С. (2010)
Рысованый А. Н. - Генератор псевдослучайных последовательностей по модулю три с различной частотой формирования псевдослучайных последовательностей, Гоготов В. В. (2010)
Семенов С. Г. - Аналіз та порівняльне дослідження засобів захисту інформації в телекомунікаційних мережах стандарту GSM, Корольов Р. В., Ставицький І. А. (2010)
Смірнов Є. Б. - Проблеми прийняття рішень в умовах нестохастичної невизначеності інформації з використанням нечіткої міри (2010)
Сопронюк І. І. - Дослідження завадостійкості систем безпроводового доступу , Лисечко В. П., Самад Фарид Абдель. (2010)
Стрелков А. И. - Обнаружение радиосигналов большой амплитуды в акустооптическом анализаторе спектра , Кальной С. Е., Жилин Е. И., Карнаух В. В. (2010)
Тарек Юсеф Бади Биштави - Многокритериальное обучение предиктора в задаче прогнозирования телетрафика, Жолткевич Г. Н., Соляник Ю. В. (2010)
Тышко С. А. - Способ контроля частоты задающих генераторов с использованием несущих колебаний навигационных спутников (2010)
Федорович О. Е. - Выбор информационных каналов связи для организации коммуникационных взаимодействий исполнителей инновационного проекта, Назаренко Т. Н. (2010)
Фирсов С. Н. - Диагностирование функционального состояния электромеханического блока космического аппарата, Таран А. Н. (2010)
Харланов А. В. - Построение адаптивной пространственно-поляризационной системы защиты РЛС от активных шумовых помех с произвольной пространственной структурой (2010)
Шеховцов Б. Г. - Аппаратно-эмуляторный модуль удаленного доступа к виртуальной учебной лаборатории StandPIC18, Саранча С. Н., Дегтярь С. Н. (2010)
Щербаков О. В. - Обґрунтування можливості використання сервіс-орієнтованої архітектури у сучасній інформаційній системі управління дорожнім рухом, Нечипоренко О. В. (2010)
Гороховатская Н. В. - Проблема развозки международной почты, Якименко И. В. (2010)
Дорохов О. В. - Визначення вимог до web-сайтів фармацевтичної спрямованості для забезпечення їх комунікативної функціональності, Моісіл І., Дорохова Л. П. (2010)
Іохов О. Ю. - Мотиваційний аспект проблеми відбору кандидатів для підготовки викладачів, Козлов В. Є., Оленченко В. Т., Юзьков І. О. (2010)
Рековец Н. А. - Возможности использования контрольных карт для определения разладки процесса (2010)
Тупкало С. В. - Методика оптимизации организационной структуры предприятия на основе реструктуризации системы технологических бизнес-процессов, Тупкало В. Н. (2010)
Чинник А. К. - Моделювання бізнес-процесів як спосіб пошуку шляхів вдосконалення бізнес-діяльності (2010)
Шевченко Т. О. - Огляд та аналіз сучасних систем управління наскрізними бізнес-процесами (2010)
Дубницкий В. Ю. - Оценка параметров ранговых распределений: распределение Парето, Ходырев А. И. (2010)
Преснякова Д. В. - Эквивалентность семантических функций (2010)
Величко О. Н. - Анализ данных пульмофонографического исследования, Вьюнник О. В. (2010)
Ерохин А. Л. - Разработка программных средств приема-передачи данных в телемедицинской сети, Литвиненко А. В. (2010)
Кочина М. Л. - Информационная технология оценки временных и частотных показателей организма человека, Фирсов А. Г. (2010)
Творошенко И. С. - Анализ процессов принятия решений в интеллектуальных системах (2010)
Калашников А. А. - Телекоммуникации в процессе оповещения населения, Рогозин А. С. (2010)
Мошковський М. С. - Нормативно-правова база забезпечення та контролю стану техногенної безпеки у Збройних Силах України, Березовський А. І., Єфімов І. Л., Бондарець О. І. (2010)
Кирвас В. А. - Методика рейтинговой оценки внеучебной деятельности студентов, Барашев К. С. (2010)
Олійник Ю. С. - Аналіз існуючих методів контролю та застосування комп’ютерного тестування при вивченні інтегральних дисциплін електроенергетичного профілю (2010)
Буданов П. Ф. - Разработка алгоритма для решения задачи по автоматизации учёта электроэнергии, Гузий Г. В. (2010)
Малухін М. С. - Обґрунтування можливості використання розподіленої архітектури в сучасних системах кооперації та обміну даними для організації віддаленої групової роботи (2010)
Щербаков О. В. - Методи та технології побудови і супроводження корпоративних інформаційних систем, Гаврилов І. Д. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Contents (2014)
Гончаренко І. В. - Підвищення рівня використання трудового потенціалу у містах (2014)
Гуторов О. І. - Керівництво та лідерство в організації: теоретико-методологічний аспект, Гуторова О. О., Шарко І. О. (2014)
Зоріна О. І. - Результати дослідження соціального ефекту техніко-організаційних заходів на залізничному транспорті, Калабухін Ю. Є., Ткаченко В. В. (2014)
Левковська Л. В. - Концептуальні засади економічної оцінки водних ресурсів у системі природного багатства України, Сундук А. М. (2014)
Скляр Г. П. - Партнерство в структурі відносин сталого розвитку сфери туризму (2014)
Соловйов І. О. - Маркетингово-логістичне забезпечення оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції, Шабля О. С. (2014)
Ульянченко О. В. - Стан та перспективи розвитку овочепереробної галузі України, Прозорова Н. В. (2014)
Червен І. І. - Оцінка ефективності використання земель сільськогосподарського призначення: потребує комплексного підходу, Шишпанов Ю. В. (2014)
Kalashnikova T. V. - Business activity of national joint-stock company "Ukragroleasing” in increasing investment ensure of agricultural enterprises, Kalashnikov A. O. (2014)
Баришевська І. В. - Формування собівартості продукції рослинництва та шляхи її зниження на сільськогосподарських підприємствах, Чаюн Т. І. (2014)
Голубков Є. В. - Організаційно-економічний механізм підтримки розвитку виноградарства в Одеській області (2014)
Горкавий В. К. - Удосконалення методології наукових досліджень обліково-аналітичних процесів, Сафронська І. М., Ярова В. В. (2014)
Гронська М. В. - Маркетингова оцінка ринку туристичних послуг літнього відпочинку (2014)
Журавель М. Ю. - Ключові задачі економічної безпеки підприємства, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2014)
Захарченко О. В. - Економічна ефективність господарювання сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах (2014)
Копитко О. В. - Напрями розвитку ринку картоплі в Україні (2014)
Кучер Л. Ю. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Ніценко В. С. - Стратегічні напрями впливу розвитку вертикально-інтегрованих підприємств агропродовольчої сфери на економічний простір (2014)
Олійник І. О. - Теоретико-методологічні засади формування доходності сільськогосподарського підприємства (2014)
Полторак А. С. - Гармонізація державного регулювання щодо управління оборотними активами (2014)
Прохорова О. М. - Теория экстремумов функций многих переменных в учебнике О. Коши по дифференциальному исчислению (2014)
Урусова З. П. - Формування системи органів Держфінінспекції України та результати їх діяльності, Горбань Т. А. (2014)
Шевчук І. Б. - Концептуальні підходи до удосконалення територіальної організації національного та регіональних ринків медичних послуг (2014)
Шибаєва Н. В. - Теорії економічної політики (2014)
Борисовський Д. В. - Теоретичні аспекти сутності підприємництва у сільському господарстві (2014)
Буцик Р. М. - Ефективність вирощування органічної суниці в садівничих підприємствах України, Коваленко О. С. (2014)
Вітковський Ю. П. - Вплив технічного забезпечення на ефективність розвитку сільськогосподарських підприємств Харківської області (2014)
Галицька Л. Б. - Джерела фінансування основних виробничих засобів в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Горох О. В. - Проблеми розвитку банківської системи в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Кулинич Х. В. - Тенденції та проблеми реалізації податкової політики регіону в умовах інтеграційних процесів, Свірська Г. Г. (2014)
Лещенко Л. О. - Перспективи розвитку експорту овочевої продукції в Україні (2014)
Лушнікова О. М. - Сучасний стан, тенденції й економічна ефективність використання мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Матвєєв П. М. - Еколого-економічне формування землеволодінь і землекористувань на базі оптимізаційної моделі (2014)
Паук М. І. - Шляхи підвищення іноземного інвестування в туристично-рекреаційному секторі Закарпатської області (2014)
Петлюченко В. В. - Сировинна база підприємств харчової промисловості регіону: аналіз сучасного стану (2014)
Пришляк Н. В. - Біоетанол з цукрових буряків та ефективність його виробництва в Україні (2014)
Горох О. В. - Вплив соціального страхування на відтворення трудових ресурсів (2014)
Тимошенко Ю. О. - Фінансові ризики та індикатори стану фінансової безпеки України (2014)
Ярмак М. Р. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції в аграрних підприємствах (2014)
Gutorov A. O. - Сonceptual framework of strategies for vertical integration in agrarian sector of the economy (2014)
Іртищева І. О. - Концепція екологоорієнтованого розвитку інфраструктури сталого землекористування, Стройко Т. В. (2014)
Пасемко Г. П. - Еволюція концепцій державного регулювання аграрних відносин в економічній теорії, Бесєдіна Г. Є., Данилів Б. В. (2014)
Малюк С. А. - Реализация инновационной модели развития хлебопекарных предприятий (2014)
Морозова Г. С. - Сутність та методи управління кредитним ризиком банку (2014)
Огійчук М. Ф. - Оцінка оборотних активів за національними та міжнародними стандартами: проблеми та перспективи, Василішин С. І. (2014)
Стегней М. І. - Фінансова санація та комплексна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання, Білак Г. Г., Лінтур І. В. (2014)
Кіфоренко О. В. - Розвиток конкурентоспроможності: регіональний вимір (2014)
Полях В. М. - Розробка маркетингової стратегії для сільськогосподарських підприємств (2014)
Гончаренко І. В. - Сучасний стан та необхідність розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору економіки Миколаївської області, Ушакова І. М. (2014)
Добрянська Н. А. - Формування ефективної системи управління збутом в сільськогосподарських підприємствах, Козяр А. В. (2014)
Євчук Л. А. - Окремі аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи (2014)
Копитко В. І. - Роль транспортно-логістичної концепції у забезпеченні ефективності перевезень в АПК (2014)
Лицур І. М. - Еколого-економічна ефективність сільськогоспо-дарського землекористування (2014)
Мамонов К. А. - Особливості здійснення нормативної грошової оцінки землі на основі просторового аналізу, Ачкасов А. Є., Анопрієнко Т. В. (2014)
Мудрак Р. П. - Фактори еластичності попиту на ринку хлібобулочних виробів (2014)
Олейник А. В. - Оценка системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства, Мирошниченко П. И., Оникиенко Е. В., Себко А. В. (2014)
Пантелеймоненко А. О. - Сільськогосподарські виробничі кооперативи: використання зарубіжного досвіду для удосконалення української моделі (2014)
Пасемко Г. П. - Сучасні теорії інвестування в глобальній економічній системі, Бага Л. Г. (2014)
Сычева И. Н. - Налоговые механизмы перераспределения доходов, Тихомирова Ю. А., Глотко А. В. (2014)
Туниця Т. Ю. - Поглиблення змісту поняття "експортний потенціал лісових підприємств” в контексті вимог сталого розвитку, Юрків Н. М. (2014)
Ушкаренко Ю. В. - Актуальні проблеми наукової класифікації кооперативних підприємств (2014)
Shpylyova U. B. - State regulation of retail trade in Ukraine under the market conditions (2014)
Антощенкова В. В. - Світовий досвід організації економічних відносин виробничих та молокопереробних підприємств (2014)
Бойко Є. О. - Регіональна характеристика іноземного інвестування агропродовольчої сфери (2014)
Захарченко О. В. - Оцінка та проблеми сталого розвитку у світі (2014)
Ляліна Н. С. - Діагностика фінансового стану підприємства, Шелудько Р. М., Шелудько Л. В. (2014)
Малюк С. О. - Оптимізація управління асортиментом продукції (2014)
Ніценко В. С. - Механізми забезпечення сталого розвитку підприємницьких структур агропродовольчої сфери на основі інтеграції (2014)
Полятикіна Л. І. - Теоретико-методологічні засади функціонування підприємств малого бізнесу (2014)
Попова Ю. М. - Світові тенденції венчурного фінансування, Хавер А. К. (2014)
Скриль В. В. - Удосконалення економічного механізму стимулювання енергозбереження на підприємствах теплового господарства, Лапа Є. С. (2014)
Соловйов А. І. - Ефективне управління аровиробництвом на базі технологій точного землеробства (2014)
Стегней М. І. - Інноваційна діяльність, як фактор конкурентоспроможності підприємств та ризики пов’язані з нею, Білак Г. Г., Стець Д. О. (2014)
Сумець О. М. - Змістовий аналіз категорій "ефективність" і "результативність" логістичної діяльності (2014)
Сухомлін Л. В. - Системний підхід до нормативної грошової оцінки земельних ділянок водоресурсних об'єктів, Менвапова Е. В., Петренко А. Ю. (2014)
Урусова З. П. - Основні проблеми та напрями вдосконалення державного фінансового котролю, Дядюн О. О. (2014)
Ломовських Л. О. - Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства на основі стратегічного планування, Яропут С. С. (2014)
Пономарьова М. С. - Організація нормування та оплати праці в сільськогосподарському підприємстві, Кузіна М. Є. (2014)
Горогоцька Н. І. - Класифікація диверсифікаційних процесів діяльності аграрних підприємств (2014)
Гунченко О. В. - Теоретико-методичні аспекти оцінки економічної ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств (2014)
Кондратюк Н. В. - Концентрація як чинник формування ефективності виробництва соняшнику (2014)
Куріпченко О. В. - Маркетингове дослідження діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Паук М. І. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону (2014)
Сирий В. М. - Сучасні інформаційні технології в електронному документообігу (2014)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Концептуальний підхід до визначення організаційно-економічних засад розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів (2014)
Чаговець О. В. - Механізм визначення можливих варіантів диверсифікації сільськогосподарських підприємств (2014)
Черненко Ю. Ю. - Досягнутий рівень інтенсифікації виробництва овочів у Харківській області (2014)
Образцова Е. М. - Семантическая роль подлежащего в номинативном предложении (на материале английского, русского и украинского языков) (2010)
Огієнко І. С. - Функціонально-семантичні особливості дискурсивного слова барабар (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа) (2010)
Огуй О. Д. - Позначення жовтого кольору в середньоверхньонімецькій мові (2010)
Ончуленко М. І. - Функціональна семантика сполучуваності дієслів "Appeal" (2010)
Орел І. І. - Типи трансформації фразеологічних одиниць з фольклорним компонентом у німецькомовних публіцистичних текстах (2010)
Павлишинець О. О. - Ономастичні одиниці у складі архісемантизованих фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (2010)
Палійчук А. Л. - Інтимізація наративу засобами просторово-часової фокалізації (2010)
Панаськов А. В. - Лексико-семантичне поле номінації судочинства в англійській мові (2010)
Пасічник О. В. - Особливості зображення людини у в’язниці (за творами в’язнично-таборової тематики) (2010)
Пасик Л. А. - Актуалізація концепту Partnerwahl у сфері сімейних стосунків (2010)
Пежинська О. М. - Релігійне значення топонім них найменувань у період Середніх Віків (2010)
Пелипенко О. А. - Концепт малої відстані в іспаномовній прозі (2010)
Петриченко І. А. - Часові відносини як засіб класифікації японських рекламних текстів (квалітативно-квантитативний підхід) (2010)
Полежаєва Т. М. - Лінгвопсихологічна складова формування конотонімів в українській мові (2010)
Поліщук О. Л. - Номінації невербального компонента комунікації "проксемні дії" у сучасному англомовному дискурсі (2010)
Попова О. В. - Емотивність як складова конотативної структури слова (2010)
Родомська Л. А. - Трактування іменників-юкстапозитів у слов’янському мовознавстві (2010)
Рахуба В. И. - Особенности деривационных процессов в сфере имени прилагательного английского языка (2010)
Рикалюк-Прийдун В. Р. - Семантика дієслів невизначено спрямованого переміщення (2010)
Родюк Н. Ю. - Семантична структура лексики з етнолінгвокультурним змістом (2010)
Романишин Н. І. - The concept of human fate in Bayron’s poem "Mazeppa” (2010)
Романюк В. Л. - Інтонаційні ознаки англомовного офіційно-ділового стилю спілкування (2010)
Садовник-Чучвага Н. В. - Сегмент королівська влада як складова концептосфери чоловічого роду давньоанглійської героїчної поезії (2010)
Сахнюк О. С. - Моделі переносу значень у дієсловах на позначення больових відчуттів в англійській мові (2010)
Семенюк А. А. - Особливості словотвору та функціонування неологізмів у мережі Інтерет (2010)
Сергієнко В. Л. - Концепт pride/гордість у англійській національній свідомості (за романом Р. Олдінгтона "Смерть героя") (2010)
Середа Н. А. - Словотвірні поняття та категорії похідних іменників у сучасній німецькій мові (2010)
Слащук А. А. - Концептуальний простір вербалізації частин тіла в англійській фразеології (2010)
Совтис Н. М. - Запозичення з української мови в польській дієслівній лексиці (2010)
Сопи люк Н. - Французький займенниковий підмет "on" та способи його відтворення в українському перекладі (на матеріалі творів М. Пруста) (2010)
Стадній А. С. - Механізми виникнення конотативних значень дієслів (2010)
Станіслав О. В. - Стилістична функція артикля у газетному заголовку (на матеріалі французької преси) (2010)
Стрельнікова О. В. - Syntactic compression in the newspaper text (2010)
Сухобрус Л. С. - Параметры определения мотивационной базы для номинатем типа "словосочетание+компрессионный коллокат" (2010)
Тараба І. О. - Соматичний сектор як антропокультурна константа німецької фразеологічної картини світу (2010)
Тихонова О. Ф. - Звукові запозичення в сучасній китайській мові ЗМІ (2010)
Тишко О. В. - Когнітивні структури репрезентації знань (2010)
Тіщенко О. В. - Особливості композиційної структури озвученого тексту англійського спортивного телерепортажу (2010)
Ткачівська М. Р. - Реалізація категорії інтертекстуальності в постмодерному творі та способи її перекладу (на матеріалі німецькомовного перекладу роману Ю. Андруховича "Московіада"), Тихоновська О. В. (2010)
Тупахіна О. В. - Метонімія як когнітивно-семантичний механізм неологізації німецької мови (2010)
Угонь Л. М. - Теорія напівафіксів: історія становлення (2010)
Хант Г. О. - Поняттєва складова концепту порядок/ordnung (2010)
Цапро Г. Ю. - Гендерна детермінованість пейоративного вокабуляру (2010)
Царик Г. В. - Лексико-граматична характеристика фразеологізмів у циклі оповідань "Голос трави" Валеріана Шевчука (2010)
Шегедин Н. М. - Лексико-семантична характеристика прикметників синього кольору в латинській мові (на матеріалі поетичних творів Горація, Овідія та Вергілія) (2010)
Шульжук Н. В. - Семантичний аспект дослідження синтаксису діалогічного мовлення (2010)
Шумська О. - Модальна та емоційно-експресивна лексика в системі оповідних форм (на матеріалі американських оповідань 19 ст.) (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського