Дербаба В. А. - Влияние расширенной неопределенности на риски изготовителя и заказчика при измерении толщины зуба, Корсун В. И., Пацера С. Т. (2011)
Радев Х. К. - Неопределенность оценок отклонений формы геометрических элементов, Богев В. Й., Василев В. А. (2011)
Ляшенко В. П. - Оценивание неопределенности измерений температурных полей, Григорова Т. А. (2011)
Нечепуренко О. И. - Использование неопределенности измерений для разработки метода расчета температурных показателей, Григорова Т. А. (2011)
Володарский Е. Т. - Уменьшение неопределенности процедуры разведения растворов при аналитических исследованиях, Кошевая Л. А., Мороженко М. В. (2011)
Джаббаров Р. Р. - Неопределенности определения меди, свинца, кадмия и цинка в пищевых продуктах и сырье полярографированием, Хакимов О. Ш. (2011)
Доброва В. Є. - Методика статистичної оцінки переносимості лікарських засобів з урахуванням невизначеності вимірювань, Зупанець І. А. (2011)
Єременко В. С. - Достовірність оцінювання складових невизначеності стандартних зразків, обумовлених неоднорідністю та нестабільністю, Мокійчук В. М., Самойліченко О. В. (2011)
Жданов В. В. - Обробка результатів та оцінка невизначеності вимірювань при здійсненні внутрішнього контролю якості результатів лабораторних досліджень в лабораторії санітарно-гігієнічного відділу, Давидюк Л. І., Трокай А. М. (2011)
Заболотный А. В. - Экспериментальное исследование суммарной погрешности измерения влажности сыпучих материалов, Кошевой Н. Д., Костенко Е. М., Саттаров А. Н. (2011)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений при определении зольности в твердом минеральном топливе, Шевченко Е. Н. (2011)
Нежиховский Г. Р. - Оценивание неопределенности построения линейных градуировочных характеристик в аналитических лабораториях, Звягин Н. Д., Чуновкина А. Г. (2011)
Опарин А. Л. - О построении некоторых показателей вариабельности колебательных процессов путем анализа восходящей и нисходящей фаз сигнала процесса, Рудык Ю. С., Овчаренко И. Е. (2011)
Скрипко Г. А. - Оценка границ неопределенности при установлении массовой доли шерстяных волокон, входящих в состав текстильного материала, методом поляризационной микроскопии, Ваколюк С. Н. (2011)
Zebian M. - Uncertainty study on the characterisation of ear canal probes, Galovska M., Hensel J., Fedtke T. (2011)
Чеховський С. А. - Дослідження метрологічних характеристик витратовимірювального комплексу для виявлення витоків природного газу в газорозподільних мережах, Прудніков Б. І., Середюк О. Є., Піндус Н. М., Долішня Н. Б., Сенів Г. О., Ярошенко І. О. (2011)
Анохин Ю. Л. - Оценивание неопределенности измерений при калибровке измерителей высокого напряжения постоянного тока, Вендичанский В. В., Копшин В. В. (2011)
Величко О. Н. - Оценка неопределенности результатов калибровки рабочих эталонов индуктивности на Государственном первичном эталоне единиц индуктивности и тангенса угла потерь, Сурду М. Н., Шевкун С. Н. (2011)
Волков О. О. - Оценивание неопределенности измерений при поверке мер электрического сопротивления многозначных, применяемых в цепях постоянного тока, Захаров И. П., Лапченко А. Н. (2011)
Князев В. В. - Оценка неопределенности результатов подтверждения соответствия технических средств требованиям технического регламента Украины по электромагнитной совместимости (2011)
Туз Ю. М. - Методики визначення короткочасової нестабільності вихідного сигналу прецизійних джерел напруги, Добролюбова М. В. (2011)
Туз Ю. М. - Дослідження параметрів характеристик термоперетворювачів, Кривченкова О. М., Струініна Ю. О. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Ясній О. - Моделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементів, Пиндус Ю., Ясній В. (2014)
Ясній П. - Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінченних елементів, Підгурський І. (2014)
Ревенко В. - Визначення тривимірного напруженого стану багатошарового циліндра (2014)
Попович В. - Дослідження термопружного стану контактуючих термочутливих півпросторів з тепловиділеннями на межі дотику, Вовк О. (2014)
Полутренко М. - Вплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій, Крижанівський Є., Побережний Л., Марущак П., Бусько Б., Данилюк І. (2014)
Ясній П. - Моделювання росту втомної тріщини в сплаві д16т методом скінченних елементів, Пиндус Ю., Галущак О. (2014)
Окрепкий Б. - Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту, Шелестовська М. (2014)
Ковальчук Я. - Деформування зварної будівельної ферми при статичних навантаженнях, Шингера Н., Рибачок О. (2014)
Конончук О. - Врахування малоциклових навантажень при розрахунку підсилених згинальних залізобетонних елементів (2014)
Букетов А. - Оптимізація вмісту і природи інґредієнтів епоксидної матриці за її властивостями, Браїло М. (2014)
Архипов О. - Деградація металу труб під час тривалого транспортування аміаку (2014)
Барановський В. - Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин, Підгурський М., Паньків М. (2014)
Луців І. - Характеристики подач і зусиль при тонкому точінні багаторізцевими головками, Шарик В. (2014)
Гевко Ів. - Вплив динамічного процесу на напружений стан шнека (2014)
Волков Д. - Дослідження ступеня пластичного деформування присаджувального матеріалу при електроконтактному наплавленні порошковим дротом (2014)
Гевко Ів. - Обґрунтування економічної ефективності використання конвеєрів при транспортуванні насіннєвого матеріалу по криволінійних траєкторіях, Ляшук О., Тарасюк Ю. (2014)
Шанайда В. - Аналіз геометричної моделі процесу фрезерування внутрішніх замкових різей, Скляров Р., Редько О. (2014)
Клец Д. - Застосування методу парціальних прискорень для оцінювання керованості автомобілів (2014)
Тарасенко М. - Навколокатодні процеси в люмінесцентних лампах, Коваль В. (2014)
Грицик В. - Порівняльне оцінювання розроблених інформаційних технологій для сучасних систем комп’ютерного зору, Грицик В., Пастух О. (2014)
Боровік Б. - Мікроконтролерна система діагностики для оцінювання двигуна Стірлінга, Карпінська О. (2014)
Микитин Г. - Засади стратегічної безпеки системи "об’єкт – інформаційна технологія” (2014)
Петрик М. - Моделювання процесів дифузійного перенесення хрому в багатокомпозитиних оксидних наноплівках , Михалик Д., Петрик О., Бабій Н. (2014)
Власюк А. - Математичне моделювання процесу солепереносу при фільтрації та вологопереносі в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві за наявності рухомої вільної поверхні, Цвєткова Т. (2014)
Бомба А. - Модельні сингулярно збурені задачі процесів відбору ґрунтового тепла, Сидорчук Б., Присяжнюк О. (2014)
Гладка О. - Задачі ідентифікації характеристик середовища і параметрів квазіідеального процесу за умов їх взаємовпливу (2014)
Єрьоменко В. - Метод умовних найменших квадратів дослідження поліноміальних регресійних моделей без вільного члена, Кочан О. (2014)
Хома-Могильська С. - Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку (2014)
Редакційні сторінки (2014)
Титул, зміст (2011)
Гур’єв C. О. - Особливостi медичного захисту дiтей за умов надзвичайних ситуацiй, Терент’єва А. В., Iскра Н. I. (2011)
Алиева К. А. - Значение проточной цитометрии в диагностике злокачественной фиброзной гистиоцитомы (2011)
Клименко I. В. - Системнi помилки в практицi гiгiєни рук: виявлення, наслiдки та шляхи усунення (2011)
Сагайдак-Нiкiтюк Р. В. - Пiдходи до оцiнки ефективностi логiстичної дiяльностi в умовах фармацевтичної галузi (2011)
Шмирьова Ю. В. - Удосконалення дистриб’юторської дiяльностi оптових компанiй на фармацевтичному ринку України, Колосар В. Ю., Безрукавий Є. А. (2011)
Левицька О. Р. - Систематизацiя обмежень застосування лiкарських засобiв герiатричними хворими на основi аналiзу державного формуляра лiкарських засобiв, Попович В. П., Левицька О. Є., Громовик Б. П. (2011)
Челiн Н. В. - Жирнокислотний склад любистку лiкарського (Levisticum officinale Koch. ), Марчишин С. М. (2011)
Тернинко I. I. - Актуальнiсть фармакогностичного вивчення мальви лiсової як перспективного джерела нових лiкарських засобiв, Онищенко У. Є. (2011)
Позднякова А. Ю. - Фармакологiчна ефективнiсть полiфенольного комплексу iз суцвiть липи серцелистої та сиропу "Липофен" при диклофенаковiй гастропатiї, Куценко Т. О. (2011)
Дем’яненко Д. В. - Перспективнiсть використання сумiшей зрiджених газiв для екстракцiї бiологiчно активних речовин суцвiть липи, Дем’яненко В. Г., Бреусова С. В. (2011)
Марчишин С. М. - Макро- та мiкроскопiчний аналiзи листкiв липи широколистої, Луканюк М. I. (2011)
Стасiв Т. Г. - Котяча м’ята справжня та перспективи її використання, Грицик А. Р. (2011)
Galkin O. Yu. - Study of biologically active substances content in herbal preparation for the treatment and prevention of alopecia, Kotov A. G. (2011)
Дерпак Ю. Ю. - Вивчення показникiв механiчної, теплової та кислотної резистентностi еритроцитiв у регулярних донорiв кровi (2011)
Кебкало А. Б. - Стовбуровi клiтини кордової кровi та їх вплив на систему гемостаза у хворих iз панкреонекрозом, Мамчич В. I., Лобинцева Г. С., Шаблiй В. А. (2011)
Немятих О. Д. - Визначення маскуючого потенцiалу ряду коригуючих композицiй у дитячому желе з ехiнацеєю пурпуровою, Кулдиркаєва К. В., Кащишина В. I. (2011)
Горяча О. В. - Дослiдження впливу лiпофiльних фракцiй трави пiдмаренника справжнього на адгезивнi властивостi мiкроорганiзмiв, Кашпур Н. В., Волянський А. Ю., Iльїна Т. В., Ковальова А. М., Осолодченко Т. П. (2011)
Гарна С. В. - Валiдацiя методики кiлькiсного визначення флавоноїдiв у комплексному фiтопрепаратi седативної дiї, Бочкарьова А. Ю., Георгiянц В. А. (2011)
Маслiй Ю. С. - Новi можливостi мiсцевої антибактерiальної терапiї запальних захворювань пародонту, Рубан О. А. (2011)
Ковальская Е. В. - Выбор оптимальных условий анализа доксазозина методом хромато-масс-спектрометрии, Мамина Е. А., Лачин С. В. (2011)
Оксимец В. М. - Роль мезенхимальных стромальных клеток в остеоиммунных процессах (2011)
Криклива I. О. - Вивчення структурно-механiчних властивостей мазi для лiкування дерматитiв, ускладнених грибковою мiкрофлорою, Рубан О. А. (2011)
Керимов Е. А. - Исследование взаимосвязи количественной высеваемости Candida spp. с факторами патогенности гриба у больных кандидозом желудочно-кишечного тракта (2011)
Рибалкiн М. В. - Розробка складу розчину алергену на основi гриба Candida albicans для виявлення кандидозної iнфекцiї, Фiлiмонова Н. I., Спиридонов Д. А., Дубiнiна Н. В. (2011)
Колесник С. В. - Синтез и свойства n-|(1z)-2-(алкиламино)- 2-оксо-1-(2-оксо-1,2-дигидро-3Н-индол- 3-лиден)этил|бензамидов, Болотов В. В., Алтухов А. А., Шишкина С. В. (2011)
Казакова А. А. - Участь глутаматергiчної системи в механiзмi ноотропної дiї нових похiдних цис-3-арилiден(гетералiден)-1,2-дигiдро-1, 4-бенздiазепiн-2-онiв (2011)
Ханiн В. А. - Розробка методики кiлькiсного визначення нiмесулiду, бензалконiю хлориду та лiдокаїну гiдрохлориду в мазi "Iнфларакс", Кисличенко В. С. (2011)
Антипова С. В. - Сравнительный анализ результатов методов лечения по показателям пятилетней выживаемости больных раком гортани III стадии, Надирашвили М. А., Пищиков А. К., Котилевская В. И. (2011)
Антипова С. В. - Сравнительный анализ частоты развития лимфоцитопении при рентгенотерапии и гамма-терапии, Высочина И. Ф., Надирашвили М. А., Стрюков Д. А., Нестеренко Е. А. (2011)
Вельчинська О. В. - Новi похiднi урацилу та їх протипухлинна активнiсть на моделях експериментального пухлинного зросту, Нiженковська I. В., Шарикiна Н. I., Вiльчинська В. В. (2011)
Жук С. В. - Профiлактичне застосування антиоксидантiв i адаптогенiв при захворюваннях бронхолегеневої системи у дiтей, якi народилися в сiм’ях лiквiдаторiв аварiї на Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї в умовах метеоролого-синоптичних впливiв у регiонi Луганської областi, Сiчанова О. В., Вiтрiщак С. В., Санiна О. В. (2011)
Михайленко С. М. - Визначення вмiсту серотонiну в плазмi кровi донорiв плазми, Видиборець С. В. (2011)
Сергиенко А. В. - Изменение метаболизма глюкозы в эритроцитах больных железодефицитной анемией пожилого и старческого возраста (2011)
Лесной И. И. - Сравнение аналгетического эффекта парекоксиба и омнопона у хирургических больных в отделении интенсивной терапии. Двойное слепое рандомизированное исследование (2011)
Сацута С. В. - Мiсцева респiраторна терапiя при синдромi гострого пошкодження легенiв у постраждалих з торакоабдомiнальною травмою (2011)
Лук’янчук В. Д. - Порiвняльна оцiнка ефективностi ацетилцистеїну з ноотропiлом при черепно-мозковiй травмi, Федорова В. С., Кравець Д. С., Висоцька Л. В. (2011)
Усатов С. А. - Анализ электрокардиограмм при поражениях центральной нервной системы, Горобинская С. Н., Шопин В. Н. (2011)
Журавльова Ю. П. - Бiомеханiчнi властивостi конвекситальної та базальної частин твердої оболони головного мозку людини в осiб зрiлого та похилого вiку (2011)
Швец А. И. - Стабилизация переломов грудопоясничного и поясничного отделов позвоночника транспедикулярными фиксаторами, Ивченко В. К., Самойленко А. А. (2011)
Салманов А. Г. - Контамiнацiя мультирезистентними бактерiями об’єктiв лiкарняного середовища, Марiєвський В. Ф. (2011)
Вiтрiщак С. В. - Аналiз епiдемситуацiї та особливостi профiлактичних заходiв проти грипу та iнших гострих респiраторних вiрусних iнфекцiй у Луганську та областi, Вiтрiщак В. Я., Сiчанова О. В., Гаврик С. Ю., Санiна О. В. (2011)
Разнатовська О. М. - Оцiнка бiохiмiчних показникiв та активностi запального процесу у хворих на хiмiорезистентний туберкульоз легень (2011)
Швец А. И. - Болезненное плечо как проявление хронического рецидивирующего нейродистрофического синдрома (2011)
Комарова Е. Б. - Современные возможности лабораторной диагностики системных заболеваний соединительной ткани, Белкина Г. А. (2011)
Боброннiкова Л. Р. - Iндикатори структурного-функцiонального стану жовчного мiхура у хворих на хронiчний холецистит у поєднаннi з гiпертонiчною хворобою, Журавльова Л. В. (2011)
Овчаренко М. О. - Результати дисперсiйного, дискримiнантного та кластерного аналiзу в оцiнцi впливу активностi коморбiдного хронiчного гепатиту С на бiохiмiчнi показники сироватки кровi у хворих на опiоїдну залежнiсть (2011)
Григор’єва А. С. - Вивчення впливу есмiну на метаболiзм лiпiдiв в умовах голодування, Канахович Н. Ф., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Цюпко В. В., Узленкова Н. Є. (2011)
Олещук О. М. - Застосування модуляторiв синтезу оксиду азоту при токсичному та холестатичному ураженнях печiнки (2011)
Журавльова Л. В. - Комплексна терапiя пацiєнтiв з неалкогольною жировою хворобою печiнки та цукровим дiабетом 2-го типу, Бабичева О. О. (2011)
Лантухова Н. Д. - Влияние состояния компенсации углеводного обмена на динамику гликемии у хирургических больных с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа в периоперационном периоде (2011)
Воронцова Л. Л. - Влияние эндотоксина грамотрицательных бактерий на состояние иммунологической реактивности у больных с ишемической болезнью сердца в ранние сроки после аортокоронарного шунтирования, Смолина A. M. (2011)
Супрун Э. В. - Влияние рецепторного антагониста интерлейкина-1 на свободнорадикальное повреждение в условиях билатеральной окклюзии общих сонных артерий у крыс, Беленичев И. Ф., Ищенко А. М. (2011)
Bobyr M. - Phenomenological damage models of anisotropic structural materials, Khalimon O., Bondarets O. (2013)
Karpuschewski B. - Deepchilledwet-ice blasting- thepowerof water-ice particles, Petzel M. (2013)
Novak M. - Problems of surface quality of ground hardened steels during dynamic load (2013)
Střihavková E. - The new type of Al-Si-Mg Ca alloys with different Ca and their identification using of the color metallography (2013)
Weiss V. - Evaluation of homogenizing annealing of AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 alloy, Střihavková E. (2013)
Weiss V. - Assessment of the effect of temperature and annealing time homogenization AlCu4MgMn alloys in terms of microstructure image analysis methods and edx, Kvapilova I. (2013)
Michna Š. - Processing of aluminum waste from the food packaging, Majrich P. (2013)
Náprstková N. - Tool wear after inoculating AlSi7Mg0,3 alloy (2013)
Kryshchuk M. - Computer modelling of patellar instability in association with trochlear dysplasia, Buryanov А., Lykhodii V., Ieshchenko V. (2013)
Shevchenko O. - Effect of orientation of principal axises of stiffness of an elastic-system of the toolholder on a stability of turning process, Zharov A. A. (2013)
Petrakov Y. - The CAD/САМ system module for design of NC data for 3D surfaces machining of human knee-joint prosthetis, Pisarenko V. (2013)
Muraschenko A. - Effectiveness of the multimode hydrodrive, Yakhno O., Solonin R. (2013)
Gladskyi M. - Notch effect on cyclic deformation of structural steel under axial and torsional loading, Tymoshenko O., Koval V. (2013)
Levchenko O. - Resource improving of equipment using automatic centralized lubrication systems (2013)
Strutins’ky S. - Assessing the impact of transverse vibrations of pneumatic buildings on the parameters of the spatial vibration field of the drive system, Gurzhiy A. (2013)
Lugovskoy A. - Physical analogue of the process of ultrasonic liquid nebulization in a thin layer, Lyashok А. (2013)
Gubarev A. - Thermal hydraulic actuator, Ganpantsurova O., Belikov K. (2013)
Barilyuk E. - Generalized method for selecting the parameters of pipeline valves with sealing type "metal-to-metal", Zajonchkovskij G. (2013)
Яхно Б. О. - Напряжено-деформированное состояние цилиндрических толстостенных перфорированных оболочек, Трубачев С. И. (2013)
Finkelstein Z. - Hydrodynamic calculation of the power circuit of the complex for electrochemical processing, Yamkova M. (2013)
Lishchenko N. - Nonstationary and discontinuous grinding temperature determination, Larshin V. (2013)
Гожий С. П. - Предпосылки создания и освоения серийного оборудования для штамповки с обкатыванием, Клиско А. В. (2013)
Lotous V. - New explosive welding techniques, Dragobetskii V. (2013)
Hamuyela J. A. Guerra - Creation of new clamping mechanisms using genetic-morphological method, Kuznetsov Y. N., Ibrahim Al-Refo Farhan (2013)
Карускевич М. В. - Экспресс-метод оценки влияния поверхностно-активных антикоррозионных составов на усталость алюминиевых сплавов (2013)
Радченко А. К. - Роль трения при несимметричной прокатке, Гогаев К. А. (2013)
Salenko O. - About some results of processing SiC-microarrays by hydroabrasive precision jet, Gabuzyan G., Myronov Y., Nikitin V. (2013)
Homberg W. - Investigation of a pneumo-mechanical high speed forming process with respect to the forming of complex sheet and tube components, Djakow E., Akst O. (2013)
Долматов А. И. - Теоретическое исследование деформированного состояния материала детали при алмазном выглаживании, Кабатов А. А., Курин М. А. (2013)
Алюшин Ю. А. - Осесимметричная деформация в переменных лагранжа (2013)
Рудаков К. Н. - Моделирование болтовых соединений из пкм в программном комплексе FEMAP/NX NASTRAN, Шукаев С. Н. (2013)
Герлига В. А. - Анализ причин возмущающих сил, вызывающих повышенную вибрацию трубопроводов рециркуляции спринклерной системы энергоблока АЭС, Мирошниченко С. Т., Коваль В. А., Емец О. З., Мирошниченко А. С., Чупрынин С. А. (2013)
Титов В. А. - Особенности течения металла в цилиндрическом канале матрицы при прессовании с перемешиванием, Шмелёва Л. В. (2013)
Вітання (2013)
Абдулаев М. Г. - Гематурия крупного рогатого скота (2013)
Айшпур О. Є. - Порівняльне вивчення результатів застосування вакцин проти респіраторних хвороб свиней (2013)
Бабкіна М. М. - Дослідження антибактеріальної дії похідних триазину, феназину та триазинобензотіазинув проти мікроорганизму Erysipelothrix rhusiopathiae, Васильченко О. В., Головко А. М. (2013)
Березовський А. В. - Вивчення впливу препарату "Євітсел" нарепродуктивністьсвиноматокта якість отриманих від них поросят, Ображей А. Ф., Недзельський Б. В. (2013)
Березовський А. В. - Обоснование способа дегельминтизации овец и коз в условиях отгонно-пастбищного животноводства, Джураев С. Д. (2013)
Березовська А. І. - Гармонізація закондавства України щодо виробництва ветеринарних препаратів з правом Євросоюзу: стан та ерспективи (2013)
Бойко Т. В. - Продуктивні показники бджолиних сімей під впливом імуностимулятору "Авесстим" (2013)
Васянович О. М. - Вивчення адсорбційної ефективності сорбентів та кормових добавок призначених для попередження мікотоксикозів у тварин, Руда М. Є., Ображей А. Ф., Розпутня О. А. (2013)
Волколупова В. А. - Ектопаразитози коней та ефективність боротьби з ними в умовах гірського Криму, Тимошенко Н. В. (2013)
Галат В. Ф. - Токсоплазмоз собак: особливості епізоотології та лікування хворих тварин, Галат М. В., Суботенко Т. О. (2013)
Галка І. В. - Визначення специфічності та чутливості імуноферментної тест-систем для діагностики фузобактеріозу "ІФА-фузобактеріоз, Ничик С. А. (2013)
Гаркавенко Т. О. - Вплив кормів рослинного та тваринного походження на забруднення сальмонелами продуктів харчування тваринного походження, Кравцова О. Л., Марчук О. О., Семенчукова І. В., Мех Н. Я., Яненко У. М. (2013)
Гнатенко А. В. - Гістологічні дослідження впливу бактерицидного препарату "Аргіцид" на організм лабораторних тварин (2013)
Головко А. М. - Сучасна епізоотична ситуація щодо пташиного грипу на території України, Постоєнко В. О., Сапачова М. А. (2013)
Головко В. О. - Сучасні підходи регулювання епізоотичної ситуації емерджентних репродуктивно-неонатальних інфекцій свиней, Северин Р. В., Смолянінов В. К., Зіміна К. С. (2013)
Гончаренко-Прокоф'єва В. В. - Визначення критеріїв оцінки (Сut off) компонентів набору для виявлення антитіл до Brucella ovis непрямим методом імуноферментного аналізу (2013)
Горчин С. В. - Якість сперми кнурів за інкубації in vitro при використанні комбінацій антибактеріальних препаратів у складі розріджувача, Шаран М. М., Корнят С. Б. (2013)
Грицик О. Б. - Вплив антигельмінтного препарату "Трематозол" нагематологічні та імунологічні показники великої рогатої худоби (2013)
Гриневич О. Й. - Нанобактерії: проблеми та перспективи, Яворська К. В., Поліщук І. В. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив хлориду кадмію у токсичних дозах на глутатіонову систему антиоксидантного захисту організму бичків (2013)
Данчук В. В. - Динаміка холестеролу ліпопротеїдів у крові поросят-сисунів при введенні препаратів Fe, Приступа Т. І., Поліщук О. І. (2013)
Дахно І. С. - Експериментальне визначення дезінвазійних властивостей препаратів ДЗПТ – 1 та ДЗПТ – 2, Негреба Ю. В., Дахно Г. П. (2013)
Дворська Ю. Є. - Чутливість Listeria monogytogenes до Цефтіоклину (2013)
Демиденко І. Ф. - Клонування ентеровірусів свиней і порівняльне вивчення генетичних властивостей одержаних клонів (2013)
Долбаносова Р. В. - Удосконалення методів профілактики та боротьби з ектопаразитами у страусівничих господарствах, Нагорна Л. В. (2013)
Долецький С. П. - Вплив кормової добавки Панкорм на білковий та мінеральний обміни у лактуючих корів за сучасних екологічних умов (2013)
Жемердей О. В. - Ураження коропів нематодою Нepaticola рetruschewskii у водоймах закритого типу, Сорока Н. М. (2013)
Завгородній А. І. - Поживне середовище для культурального дослідження паратуберкульоз, Помозгова С. А., Гірка О. М. (2013)
Завірюха Г. А. - Особливості токсигенних властивостей вакцинних штамів збудника сибірки Вacillus anthracis К-79z та Вacillus anthracis СБ, Яворська К. В., Слупська В. В., Давиденко Т. І. (2013)
Засекін Д. А. - Вивчення впливу геомагнітного поля та намагніченої води на технологічні показники курчат бройлерів, Орлюк Т. М., Орлюк М. І. (2013)
Захарченко М. О. - Обмін речовин у тканинах свиноматок за дії β–каротину біотехнологічного синтезу, Шевченко Л. В., Поляковський В. М., Михальська В. М., Малюга М. В. (2013)
Касяненко О. І. - Експериментальне та практичне обгрунтування ефективності застосувння препарату "Бі-септим" в системі профілактичних заходів кампілобактеріозної інфекції птиці, Собина М. М. (2013)
Кацев А. М. - Оценка применимости биолюминесцентного анализа при определении активности лекарственных препаратов, Сафронюк С. Л., Цокало И. Е., Шереметьева А. В., Стародуб Н. Ф. (2013)
Клестова З. С. - Дослідження впливу ДМСО на культури клітин тварин, Вороніна А. К., Ташута В. С. (2013)
Клестова З. С. - Підготування чутливих моделей для виділення збудників вірусних захворювань сільськогосподарських і холоднокровних тварин – один із шляхів якісних досліджень, Білоконь В. І., Савінова І. В., Мельниченко О. М., Ташута В. С., Дремух Ю. Ю. (2013)
Коваленко В. Л. - Визначення бактерицидності універсального бактерицидного препарату "Геоцид", Гнатенко А. В., Шаргало М. С., Балацький Ю. О., Лясота В. П., Савченко Л. Г. (2013)
Коваленко В. Л. - Профілактична дія Аргіциду за хронічного отруєння поросят аміаком, Ничик С. А., Розумнюк А. В., Гнатенко О. В., Гарькавий В. О., Москаленко В. П. (2013)
Ковальчук І. І. - Вміст Cd, Pb і Ni в організмі медоносних бджіл за згодовування цитрату хрому та селену (2013)
Ковтун В. А. - Конструювання захисного середовища для ліофілізації бактерій роду Listeria, Ушкалов В. О., Виговська Л. М., Мачуський О. В. (2013)
Козій В. І. - Фармакотерапевтичне обгрунтування використання йоддицерину у ветеринарній медицині, Авраменко Н. В., Козій Н. В., Підборська Р. В. (2013)
Козятинський Є. В. - Паразитологічна ситуація в рибогосподарських водоймах Хмельницької області (2013)
Корбецька О. О. - Вплив діаметру соломинок та режиму розморожування на показники якості деконсервованої сперми кнурів (2013)
Кос'янчук Н. І. - Перспективи розвитку виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції, Тютюн А. І. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Вплив ПЕО-400 на чутливісь мікроорганізмів до різних груп антибіотиків, Кушнір І. М., Семен І. С., Колодій Г. В. (2013)
Кравцова О. Л. - Ефективність застосування вакцини "Актиносан" для специфічної профілактики та лікування актинобацильозу великої рогатої худоби (2013)
Краєвський А. Й. - Побічні ефекти нестероїдних протизапальних препаратів за маститу у корів (2013)
Краснобаєв Є. О. - Виділення та ідентифікація польових ізолятів вірусу інфекційного бронхіту курей QX-подібного типу. Вивчення їх патогенності для курчат, Дерябін О. М., Попова Г. А., Куьаєв А. П., Собко І. О., Килименко В. В., Лук'янець В. П. (2013)
Кривошия П. Ю. - Порівняльний аналіз способів усунення специфічних гемаглютинінів сироватки крові коней (2013)
Кривохижа Є. М. - Розрахунок вартості санітарної обробки доїльного устаткування при використанні мийно-дезінфікуючого засобу "Сандез" (2013)
Кухтин М. Д. - Формування мікробних біоплівок на поверхнях різних матеріалів мікроорганізмами, які виділені з технологічного устаткування, Перкій Ю. Б., Крушельницька Н. В. (2013)
Куцан О. Т. - Клінічні та органічні зміни у щурів після внутрішньошлункового введення нанокомпозиту металів (Аg, Сu, Fe, двоокис Mn) за умов гострого токсикологічного експерименту, Оробченко О. Л., Романько М. С. (2013)
Кушнір І. М. - Вплив мікроскопічних грибів на фармакологічні властивості допоміжних речовин, Коцюмбас І. Я., Кушнір Г. В., Чайковська О. І. (2013)
Левицька В. А. - Етіологія, перебіг та діагностика енцефалозоонозу кролів, Березовський А. В. (2013)
Лесик Я. В. - Репродуктивна здатність та показники антиоксидантного стану організму кролематок за згодовування хлориду хрому, Федорук Р. С. (2013)
Лисиця А. В. - Комплексна дія полімерних похідних гуанідіну на клітинні культури, Кривошия П. Ю., Мандигра М. С., Степаняк І. В., Кот Л. Б., Жигалюк С. В., Андрущук І. Л., Дмитрієв І. М. (2013)
Лобойко Ю. В. - З’ясування ефективністікомплексного застосування "Бровермектин–гранулятутм” та муномодулятора "Авесстимтм” за лернеозної інвазії коропа та їх впливун а організм риб, Березовський А. В., Стибель В. В., Парченко В. В. (2013)
Махмудов С. М. - Терапевтическая эффективность нового препарата "Тейлерсан" при тейлериозе крупного рогатого скота, Муминов А. М., Березовський А. В. (2013)
Мироненко В. М. - Влияние мониезий на макрофлору кишечника коров в составе ассоциативных инвазий, Кирищенко В. Г., Алешкевич В. Н. (2013)
Мироненко В. Г. - Разработка искусственного интеллекта для диагностики паразитозов на основе нейронной сети Хэмминга, Корчевская Е. А., Маевская С. С. (2013)
Митрофанов С. В. - Патоморфологічні зміни в сичузі кіз за стронгілятозної інвазії, Сердюков Я. К. (2013)
Муминов А. М. - Основы технологии изготовлеения вакцины против эхинококкоза животных (2013)
Нагорна Л. В. - Визначенння параметрів гострої токсичності експериментального препарату "Літарзин", Михайлова Є. М. (2013)
Неволько О. М. - Діагногстика африканської чуми свиней (2013)
Нестеренкова В. В. - Порівняльне вивчення комплексного застосування бактерицидних та імуномодулюючих препаратів (2013)
Нікітова А. П. - Морфологічні показники крові морських свинок за антирабічної вакцинації в умовах стресу, Недосеков В. В., Ничик С. А., Полупан І. М., Іванов М. Ю. (2013)
Ображей А. Ф. - Терапевтична ефективність препарату цефтіоклин при лікуванні корів, хворих на метрит, Жук Ю. В., Ситнік В. А. (2013)
Овчарук Н. П. - Ефективність антигельмінтиків НВФ "Броварфарма" за шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби, Сорока Н. М. (2013)
Огородник Н. З. - Вплив вітамінів А, D3, Е, L-аргініну і цинку у формі ліпосомальної емульсії на показники неспецифічної резистентності поросят при відлученні (2013)
Пархоменко Н. А. - Антибактеріальна ефективність сріблоутримуючого засобу Аргодерм в композиції з волокнистими матеріалами спанбонд та АУВМ "Днепр"-МН", Сахно Л. О., Рябушко В. І., Осипенко Н. І., Захарова С. Л. (2013)
Пашкевич і. Ю. - Експериментальне зараження суценят клітинную суспензію трансмісивної венеричної саркоми, Сорока Н. М. (2013)
Підборська Р. В. - Лікування отодектозу котів, Авраменко Н. В., Козій Н. В. (2013)
Понкало Л. І. - Гематологічний профіль крові корів та їх телят за дії імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії, Віщур О. І. (2013)
Попик І. М. - Інтенсивність процесів ПОЛ в організмі коропа залежно від рівня вітаміну А у раціоні, Віщур О. І., Олексюк Н. П. (2013)
Прус М. П. - Морфо-імунологічні показники крові великої рогатої худоби, хворої на гельмінтози, за впливу рефектину, комбітрему та рафензолу, Кручиненко О. В., Шабалін О. М. (2013)
Пустовіт Н. А. - Вивчення біологічних властивостей культур Pseudomonas aerogenosa та Serratia marsencens, що спричинюють бактеріальні пороки молока (2013)
Ржевська В. С. - Антагоністична активність препарату "Емпробіо" по відношенню до умовно-патогенної мікрофлори, Омельченко С. О., Кудрявченко О. П. (2013)
Риженко В. П. - Етіопатогенетичні особливості формування мікробіоценозів за некробактеріозу, ускладненого асоціативною мікрофлорою, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Терешко Б. М., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Теплюк Н. А., Мілько Л. С., Каменчук П. П. (2013)
Риженко В. П. - Результати вивчення антибіотикочутливості мікроорганізмів, виділених від великої рогатої худоби, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Мілько Л. С., Мазигула Т. М., Галка І. В., Рудой О. В., Тютюн С. М., Жовнір О. В. (2013)
Риженко В. П. - Обгрунтування створення та ефективність вакцини асоційованої інактивованої для одночасної профілактики фузобактеріозу і актинобацильозу тварин – "Фузоактиносан", Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Рудой О. В., Мілько Л. С., Кравцова О. Л. (2013)
Риженко Г. Ф. - Спирометроз (спарганумоз) – опасная эмерджентная инвазия животных и человека (2013)
Рубленко М. В. - Застосування ацелізину для корекції перебігу післяопераційного запально-регенеративного gроцесу в собак, Андрієць В. Г., Власенко В. М. (2013)
Рубленко М. В. - Застосування транексамової кислоти і ацелізину за остеосинтезу переломів трубчастих кісток у собак, Єрошенко О. В., Власенко В. М. (2013)
Рубленко С. В. - Застосування місцевих анестетиків у комплексному знеболюванні за абдомінальних оперативних втручань у собак, Мельніков А. В., Березовський А. В. (2013)
Руденко Є. В. - Організація ветеринарно-санітарних заходів щодо інфекційних хвороб бджіл (2013)
Руденко П. А. - Технологічний процес виробництва rомплексних пробіотично-сорбційних препаратів "Ділаксил" і "Сорбелакт" (2013)
Салимов Б. С. - Распространение цестод, принадлежащих к роду Moniezia blanchard, 1891 в Узбекистане, Тайлоков Т. И., Худоярова С. Н. (2013)
Салимов Б. С. - Расширение ареала некоторых опасных трематодозов домашних жвачных в условиях Узбекистана, Отабоев Х. Э., Хощимов Б. (2013)
Сапон Н. В. - Роль біологічних досліджень при діагностиці проліферативної ентеропатії свиней (2013)
Синицин В. А. - Лабораторна діагностика хвороб тварин методом імуноферментного аналізу (2013)
Синицин В. А. - Африканська чума коней, Ничик С. А., Пекний М. В., Євтушенко В. А., Капралюк Р. О. (2013)
Синицин В. А. - Лабораторна дыагностика хвороб коней, Пекний М. В., Євтушенко В. А., Капралюк Р. О., Синицина І. В. (2013)
Ситюк М. П. - Визначення специфічних гуморальних антитіл проти вірусу хвороби ауєскі в сироватках крові диких свиней методом імуноферментного аналізу та в реакції нейтралізації, Осмловська Л. В., Неволько О. М., Дрожже Ж. М. (2013)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна характеристика води для напування тварин у центральній біогеохімічній зоні України, Засекін Д. А. (2013)
Cтародуб М. Ф. - Деякі аспекти специфічного та високочутливого визначення активності хімази в плані оцінки ефективності фармакотерапії, Самохіна Л. М. (2013)
Cтравський Я. С. - Використання герматранолу в ліпосомальній емульсії у профілактиці післяотельної патології корів, Стравська С. М. (2013)
Сузанский А. А. - Патоморфологический мониторинг поражения мочевой системы при колибактериозе поросят (2013)
Тарасов О. А. - Визначення антимікробної дії рослинних ефірних олій на тестові мікроорганізми та патогенні ізоляти, Сапейко В. П., Сидоренко Т. В., Зоценко І. А., Фрідріх А. В. (2013)
Тішин О. Л. - Вплив протипаразитарного препарату клозаверм-А на показники неспецифічної резистентності овець (2013)
Тютюн А. І. - Законодавчий базис щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні, Кос'янчук Н. І., Міськевич З. С. (2013)
Улько Л. Г. - Ефективність препарату оксіпролтм при асоційованих бактеріозах кінцівок у корів, Фотіна Т. І., Березовський А. В. (2013)
Уховський В. В. - Серологічний моніторинг лептоспірозу cеред популяції диких кабанів, Ситюк М. П., Кучерявенко О. О., Куликова В. В., Піотрович М. М. (2013)
Ушкалов А. В. - Вивчення антигенних властивостей бактерій роду Yersinia з колекції нцшм ДНКІБШМ (2013)
Фотіна Г. А. - Чутливість мікрофлори що ізольована в інкубаторіях до дезінфектантів, Коваленко І. В. (2013)
Фотіна Г. А. - Визначення антибактеріальної активності препарату "Цефтиоклин" щодо збудників бактеріальних інфекцій, Левченко А. Г. (2013)
Фотін О. В. - Запліднювальна здатність кріоконсервованої сперми бугаїв-плідників під вплив препарату "Термосредсан" (2013)
Хаірова А. Н. - Морфологічні та біохімічні показники крові дрібної рогатої худоби за дикроцеліозної інвазії (2013)
Харів І. І. - Вплив бровітакокциду та плодів розторопші плямистої на активацію клітинного, гуморального та неспецифічного ланок імунної системи інтактних індиків (2013)
Хижня Л. Ю. - Видовий склад збудників малофагозівкурей а територіїгосподарств Полтавської області (2013)
Цибульський Д. В. - З’ясування параметрів безпечності молока корів після лікування їх препаратом "Цефтіоклин", Розпутній М. В., Левченко А. Г. (2013)
Чалий В. Г. - Мікробіологічні характеристики кормової добавки "Соя повножирова екструдована", Богатиренко Я. П., Денисенко В. П., Ничик С. А., Коваленко В. Л., Чехун А. І. (2013)
Чехун А. І. - Дослідження впливу дезінфікуючого препарату "Гуанцид" на аеробну спороутворюючу мікрофлору, Коваленко В. Л., Розумнюк В. А., Яненко В. М., Гарькавий В. О., Пономарьова С. А. (2013)
Шевченко А. М. - Вплив бовікольозної інвазії на продуктивність лактуючих корів (2013)
Юрко П. С. - Застосування дуплексної ПЛР при виробництві інактивованої вакцини проти вірусного ентериту гусей (хвороби держі), Білецька Г. В., Кулібаба Р. О. (2013)
Ямцун Т. С. - Застосування імуномоделюючого препарату "Арселан" для лікування та профілактики інфекційних хвороб тварин (2013)
Ярошенко М. О. - Бактерицидна дія дезінфектанту "Фаг" щодо плісеневих грибів роду Аspergillus, Завгородній А. І., Палій А. П. (2013)
Iнститут ветеринарної медицини НААН пропонує (2013)
Правила оформлення статтей (2013)
Смеляков С. В. - Алгебраическая модель спектра нейронных осцилляций (2011)
Гороховатский В. А. - Критерии и модели структурной классификации с применением принципа голосования, Полякова Т. В. (2011)
Дубницкий В. Ю. - Оценивание параметров двупараметрического распределения Коши методом максимума правдоподобия для негруппированных и группированных наблюдений, Ходырев А. И. (2011)
Есин В. И. - Универсальная модель данных и ее математические основы (2011)
Колесник Т. П. - Об одном методе минимизации результатов операции соединения (2011)
Кораблёв Н. М. - Анализ сходимости иммунных алгоритмов, Макогон А. Э., Фомичев А. А. (2011)
Лещинская И. А. - Лингвистическая алгебра как аппарат формализации смысла предложений естественного языка, Лещинский В. А., Петрова Л. Г., Шабанов-Кушнаренко С. Ю. (2011)
Олизаренко С. А. - Интервальные нечеткие множества типа 2., Капранов А. В., Перепелица А. В. (2011)
Подоляка А. Н. - Поиск сбалансированных решений задачи о назначениях, Никонов О. Я., Тимонин В. А. (2011)
Ситников Д. Э. - Метод решения логических уравнений с конечными бинарными отношениями в информационной системе, Ситникова П. Э., Коваленко А. И. (2011)
Замула О. А. - Аналіз міжнародних стандартів в галузі оцінювання ризиків інформаційної безпеки, Черниш В. І. (2011)
Пєвцов Г. В. - Концептуальні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки у воєнній сфері, Залкин С. В., Феклістов А. О. (2011)
Багдасарян С. Т. - Точность совместного оценивания времени запаздывания, частоты и параметра ионосферы при приеме широкополосных сигналов, Хачатуров В. Р., Васильев В. А. (2011)
Білько П. А. - Оцінка ефективності повітряної навігації в умовах використання режиму вільного польоту (2011)
Воронін А. В. - Методика визначення кількості вимірюваних параметрів радіоелектронної апаратури при експлуатації авіаційної техніки за станом, Гудков М. В. (2011)
Герасимов С. В. - Застосування методу багатоканальних вимірювань частотних імпульсних сигналів для побудови систем централізованого контролю автомобільної техніки, Подорожняк А. О., Петрукович Д. Є. (2011)
Гріненко Т. О. - Властивості та перспективи застосування генераторів псевдовипадкових послідовностей на еліптичних кривих, Горбенко Ю. І., Мордвінов Р. І. (2011)
Казаков Е. Л. - Компенсация влияния ионосферы на элементы поляризационной матрицы рассеяния космических объектов при распространении радиолокационного сигнала, Васильев Д. Г. (2011)
Коняхин Г. Ф. - Повышение эффективности неразрушающего контроля методом параметрического зондирования, Косиков С. А. (2011)
Корнеев В. А. - Метод синтеза алгоритмов пространственно-временного объединения координатной и признаковой информации в информационной системе разнотипных источников (2011)
Косенко В. В. - Комбінаторний метод моделювання випадкових процесів, Шевченко О. В. (2011)
Кучеренко Е. И. - Модели процессов оценивания состояния сложных пространственно распределенных объектов, Глушенкова И. С. (2011)
Лагутин Г. И. - Формализация задачи определения номенклатуры и мощностей электростанций и электроагрегатов, Ручка А. Е. (2011)
Микийчук М. М. - Критерії оцінювання ефективності метрологічного забезпечення, Столярчук П. Г. (2011)
Олейник Ю. А. - Виды воздействий при управлении техническими и социальными системами, Кожушко Я. Н., Балабуха А. С. (2011)
Павленко М. А. - Методика розробки інформаційних елементів при формуванні інформаційної моделі, Самокіш А. В., Берднік П. Г., Сімонов С. І. (2011)
Попов А. Н. - Моделирование формирования рабочей поверхности шлифовального круга при вибрационной правке (2011)
Приходько С. И. - Разработка каскадных кодовых конструкций с улучшенными свойствами, Гусев С. А., Зубенко В. А. (2011)
Romanuke V. V. - Digression on the right off-bound projector optimal strategy in four props construction being pressed uncertainly (2011)
Рысаков Н. Д. - Требования к точности измерения координат посадочным радиолокатором для обеспечения посадки самолетов в условиях плохой видимости взлетно-посадочной полосы, Титов И. В., Кулик А. П. (2011)
Саваневич В. Е. - Метод обнаружения астероидов, основанный на накоплении сигналов вдоль траекторий с неизвестными параметрами, Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Диков Е. Н. (2011)
Семенов С. Г. - Структурно-функциональный анализ современных информационных систем с разработкой комплексного показателя эффективности их функционирования (2011)
Синотин А. М. - Исследование влияния характера размещения источников тепла на температурное поле РЭА, Колесникова Т. А. (2011)
Тоцкий А. В. - Классификация подвижных радиолокационных объектов по информативным признакам, содержащимся в частотно-временном распределении сигналов обратного рассеяния (2011)
Трофименко П. Є. - Структура вогневого ураження противника засобами артилерії в обороні (2011)
Туголуков В. О. - До питання оцінки ефективності багатоцільового винищувача при відбитті нальоту засобів повітряного нападу, Башинський К. В. (2011)
Турсунходжаєв Х. А. - Алгоритм і показники якості ототожнення пеленгів при тріангуляційному методі пасивної радіолокації, Кузнєцов О. Л., Кошка В. О., Іванченко О. С. (2011)
Ульянов Ю. Н. - Горизонтальное радиоакустическое зондирование для измерения скорости ветра для ветроэнергетических установок, Мисайлов В. Л., Мартыненко Г. Ю. (2011)
Флоров О. Д. - Удосконалення системи відновлення пошкоджень за допомогою інформаційних технологій, Доска О. М., Галушко Ю. І. (2011)
Черних О. П. - Розподілена обробка інформації у сполучених мережах систем спостереження повітряного простору, Обод І. І., Охрименко М. Ю. (2011)
Коршець О. А. - Алгоритми ідентифікації цілей за даними вимірів бортових радіолокаційних станцій (2011)
Горелишев С. А. - Теоретико-множинний метод професійного відбору, Іохов О. Ю., Новикова О. О. (2011)
Губин В. А. - Классификация текстовых фрагментов слабоструктурированных текстовых документов как атрибут данных или как значение атрибута данных, Шевякова Ю. Ю. (2011)
Дорохов О. В. - Інформаційні технології та глобалізація, Тарасов О. В., Драшкович М. (2011)
Клеутін Д. В. - Теоретико-методологічні основи організації мережевого інформаційно-навчального комплексу при дистанційному навчанні, Ільїна І. В. (2011)
Толок И. В. - Построение расписания функционирования системы поддержки принятия решения для активных средств, Коваль А. В. (2011)
Федорович О. Е. - Алгебраическое моделирование коммуникационных процессов в организационных системах управления, Назаренко Т. Н. (2011)
Хращевський Р. В. - Оцінка механізму координації системи планування (2011)
Чередниченко О. Ю. - Модель квалиметрической оценки качества ресурсов в высшем учебном заведении, Тимченко М. А., Лютенко И. В. (2011)
Шубкина О. В. - Модели семантического аннотирования текстовых документов с использованием искусственных нейронных сетей специального вида (2011)
Щербаков А. В. - Интеллектуальная обработка информации в среде Web 2. 0 на примере решения задачи выработки рекомендаций, Нарышкин В. С. (2011)
Ясенова І. С. - Метод визначення величини змістовно-логічної взаємозалежності модулів дисциплін в структурно-логічних схемах підготовки (2011)
Высоцкая Е. В. - Использование дискриминантного анализа для диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей, Щукин Н. А., Порван А. П., Пушкарь С. Н. (2011)
Готра З. Ю. - Альтернативні підходи до вдосконалення ультрафіолетових актюаторів фотоферезу, Івах М. С., Кожухар О. Т., Войціховська К. В. (2011)
Мельник К. В. - Проблемы и основные подходы к решению задачи медицинской диагностики, Ершова С. И. (2011)
Ярута В. О. - Статистичне оцінювання методу двокритерійної апроксимації експериментальних даних при застосуванні його для вимірювання електричних параметрів живих тканин ємнісними електродами, Ліпанов В. Д., Брусенцев В. О. (2011)
Бондар І. О. - Моделювання вибору варіанта лізингових взаємовідносин поліграфічним підприємством (2011)
Гринченко М. А. - Реализация информационной технологии прогнозирования процессов развития макроэкономической системы. (2011)
Довгаль Е. А. - Методика разработки системы управления конкурентоспособностью предприятия, Лещенко Е. В. (2011)
Иваниченко В. В. - Методика разработки антикризисной стратегии предприятия, Кудлай А. В. (2011)
Цибинога М. О. - Організаційний механізм процедури комерціалізації інновацій, Старкова О. В., Гнучих Л. А. (2011)
Брежнев Е. В. - Анализ подходов к оценке безопасности критических инфраструктур в условиях неопределенности (2011)
Говаленков С. В. - Математическое моделирование параметров взрыва объемно-шлангового заряда в пологе леса, Дубинин Д. П., Корниенко Р. В., Корытченко К. В. (2011)
Киселева Я. Г - Методы и алгоритмы организации взаимодействия компонент в составе интеллектуальной системы прогноза и поддержки принятия решений при борьбе с чрезвычайными ситуациями, Шабанов-Кушнаренко С. Ю. (2011)
Чуб І. А. - Математична модель та розв’язок оптимізаційної задачі розподілу ресурсів проекту, Новожилова М. В., Беленченко І. В. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Титул, зміст (2011)
Дмитрiєвська I. Д. - Доцiльнiсть створення та розробка технологiї нової лiкарської форми рослинних препаратiв — суха настойка, Данилов С. А., Дмитрiєвський Д. I., Штриголь С. Ю., Комiсаренко А. М., Гудзенко О. П. (2011)
Клименко I. В. - Системнi помилки в практицi гiгiєни рук: виявлення, наслiдки та шляхи усунення. Повiдомлення 2: технiчнi помилки при обробцi рук (2011)
Яковлева Л. В. - L-карнитин: свойства, препараты, медицинское применение, Безчаснюк Е. М., Улесов А. В., Шаповал О. Н., Хомякова Л. Г., Зборовская Т. В. (2011)
Рощупкин А. О. - Временные особенности фармакотерапии (2011)
Згржебловская Л. В. - Модифицированная инфузионная терапия,адреномиметическая коррекция и частота развития инфекционных осложнений у пострадавших с тяжелой политравмой (2011)
Матолiнець Н. В. - Динамiка прозапального iнтерлейкiну-2 при множиннiй скелетнiй травмi, Лаповець Л. Є. (2011)
Щокiна К. Г. - Кардiопротекторний ефект рекомбiнантногоантагонiста рецепторiв iнтерлейкiну-1 на моделi iнфаркту мiокарда, Штриголь С. Ю., Дроговоз С. М., Ходакiвський О. А. (2011)
Гамишаев Д. - Связь между NT-pro BNP и показателями тканевого допплеровского исследования c распространенностью коронарной болезни сердца у больных с нестабильной стенокардией (2011)
Боброннiкова Л. Р. - Роль порушень бiоенергетичного метаболiзму у хворих з поєднаним перебiгом хронiчного холециститу та гiпертонiчної хвороби, Журавльова Л. В. (2011)
Сергiєнко С. М. - Змiни лiпiдного й вуглеводного обмiнiв та гемокоагуляцiї у вагiтних з метаболiчним синдромом, Терехова Н. В., Безрутченко Г. П., Андреєва Г. М. (2011)
Антiпова С. В. - Аналiз вираженостi лiмфоцитопенiї залежно вiд тривалостi променевої терапiї та стадiї поширеностi злоякiсного процесу, Надiрашвiлi М. А., Височiна I. Ф., Котiлевська В. I., Серьогiна Н. М. (2011)
Безрук В. А. - Состояние эндотоксинсвязывающей системы у больных с доброкачественными и злокачественными опухолями гортаноглотки, Воронцова Л. Л. (2011)
Шальмiн О. С. - Особливостi цитокiнового профiлю у хворих на хiмiорезистентний туберкульоз легень, Разнатовська О. М., Абрамов А. В., Жернова Г. О. (2011)
Валиева С. Т. - Уровень экспрессии CD95-рецепторов апоптоза лимфоцитов как критерий ранней диагностики бронхиальной астмы у детей, Гасанов А. И., Киреев И. В., Маликова А. А. (2011)
Аскерова Дж. М. - Применение мексидола у новорожденных детейс синдромом задержки внутриутробного развития при коррекции гипоксически-ишемических поражений центральной нервной системы (2011)
Любченко А. В. - Нутритивный статус у детей с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава (2011)
Корниенко В. И. - Влияние аммониевых солей n-(3-метил-7-ацетилметилксантинил-8-)пиперазиния на течение флогогенной воспалительной реакции, Самура Б. А., Романенко Н. И., Мартынюк О. А. (2011)
Вiтохiна Н. В. - Cтан аденiлнуклеотидної системи при застосуваннi потенцiйного антигiпоксанта МIГУ-2 на моделi шахтної травми, Сейфуллiна I. Й., Ткаченко В. М., Мiщенко К. М. (2011)
Фомина К. А. - Состояние нейроэндокринной системы и ее функциональных резервов при хроническом воздействии на организм толуола в различные возрастные периоды (2011)
Власенко I. О. - Результат лiкування захворювань пародонту у хворих на цукровий дiабет iз застосуванням лiкарських плiвок "Метронiм-плiвка", Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Єрошенко С. С. (2011)
Власова Г. И. - Современные аспекты профессионального подхода к индивидуальной диагностике скрытого кариеса, Василенко Д. А. (2011)
Дмитрiєвський Д. I. - Розробка оптимального складу та технологiї таблеток аронiї методом прямого пресування, Немятих О. Д. (2011)
Гербiна Н. А. - Розробка методики iдентифiкацiї та кiлькiсного визначення дiакамфу в ректальних супозиторiях, Грудько В. О., Дмитрiєвський Д. I., Котенко О. М. (2011)
Галкiн О. Ю. - Розробка методiв контролю якостi та дослiдження галенового препарату для лiкування та профiлактики алопецiї, Котов А. Г. (2011)
Толочко В. М. - Основнi проблеми органiзацiйно-управлiнської дiяльностi персоналу аптечних закладiв, Кайдалова А. В., Артюх Т. О. (2011)
Стрилец О. П. - Маркетинговые исследования комбинированных антигипертензивных препаратов на фармацевтическом рынке Украины, Стрельникова Ю. Л. (2011)
Водославський В. М. - Амiнокислотний склад трави зiрочника середнього, Опрошанська Т. В., Хворост О. П. (2011)
Кривов’яз О. В. - Розробка рацiональної технологiї настою з плодiв шипшини травневої, Голод А. С., Нурметова I. К., Семененко С. I. (2011)
Савченкова Л. В. - Вплив аронiї чорноплiдної на стан енергетичного гомеостазу щурiв з тетрахлорметановим гепатитом, Рокотянська В. В. (2011)
Кравченко С. А. - Фиксирующие растворы в электронно-микроскопическом исследовании тканей легких (2011)
Передмова (2014)
Васьківська Г. О. - Людиноцентризм як домінанта формування у старшокласників системи знань про людину (2014)
Кондрашова Л. В. - Здоров'язберігаючий аспект навчання як актуальна проблема сучасної дидактики (2014)
Тадеєв П. О. - Вітчизняні та зарубіжні концепції обдарованості: порівняльний аналіз, Борисюк Л. Р. (2014)
Петрук Л. П. - Становлення і розвиток проблемного навчання у педагогіці (2014)
Галатюк Ю. М. - Творча та інформаційна функції навчання у контексті сучасної освітньої парадигми (2014)
Байкачова К. В. - Моральне виховання як психолого-педагогічна проблема: історичний аспект (2014)
Ваколюк А. М. - Теоретико-прикладні засади розвитку фізичної культури (2014)
Васьківський М. В. - Професійне самовизначення старшокласників: ціннісно-орієнтований підхід (2014)
Вербець В. В. - Ризики ескалації соціально-психологічного дискомфорту особистості (2014)
Глінчук Ю. О. - Аспекти охорони праці при використанні інформаційних технологій у освітньому середовищі (2014)
Грицюта О. Ф. - Важливість закладів відпочинку християнської орієнтації для розвитку особистості підлітка (2014)
Дем'янчук В. А. - Культура безпеки людини - безпека суспільства в ХХІ столітті, Риженко І. М., Чабан В. Й. (2014)
Коваль В. В. - Вікові особливості фізичного виховання учнів у закладах професійно-технічної освіти України (2014)
Косарєва О. І. - Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю: причини виникнення та шляхи корекції (2014)
Левчук (Тимочко) І. Б. - Теоретичний аналіз проблеми просвітницько-громадської діяльності православних братств Волині (2 пол. XIX - початку XX ст.) (2014)
Листопад О. А. - Проблема діагностування творчого потенціалу у дітей у Західній Європі і США (2014)
Мишкарьова С. В. - Організаційні засади діяльності Братства православних Богословів у Польщі (1934-1938 рр.) (2014)
Нечипорук Л. І. - Випереджуюча освіта як основа гармонійного соціоприродного розвитку суспільства XXI століття (2014)
Оксенюк О. В. - Особливості формування громадянської компетентності в учнів (досвід Рівненської української гімназії) (2014)
Павлюк Г. С. - Інтерактивні форми та методи виховання гуманності в дітей молодшого шкільного віку у контексті розвитку культури спілкування, Безкоровайна О. В. (2014)
Пелех Л. Р. - Особливості взаємовідносин суб’єктів ціннісно-зорієнтованого підходу в навчально-виховному процесі (Україно-Польський досвід) (2014)
Світельська-Дірко С. В. - Виховання відповідальності учнів молодших класів засобами казки в творчості В. О. Сухомлинського (2014)
Стельмашук Ж. Г. - Дисциплінованість особистості школяра: до проблеми термінології (2014)
Стихун Л. П. - Використання елементів театрального мистецтва у сучасній педагогічній практиці загальноосвітніх шкіл, Стихун Н. В. (2014)
Суботюк В. І. - Науково-методичні засади екологічного виховання молодших школярів у світлі вимог інформаційного суспільства (2014)
Трохимчук І. М. - Система екологічного виховання учнів основної школи в сучасних умовах (2014)
Ціпан Т. С. - Формування ціннісного ставлення підлітків до держави в умовах дитячо-юнацьких об’єднань (2014)
Чорноус В. П. - Творчість особистості у дискурсі практичної психології (2014)
Янцур М. С. - Профорієнтаційна компетентність учнів основної школи, яка формується в процесі трудового навчання (2014)
Біляковська О. О. - Модифікація оцінювання у новітньому форматі уроку (2014)
Волкова В. В. - Компетентнісний підхід у навчанні міжкультурної комунікації іноземною мовою (2014)
Галатюк М. Ю. - Навчально-пізнавальна компетентність старшокласників крізь призму системного і діяльнісного підходів до процесу дедукції (2014)
Гнедко Н. М. - Дидактичні основи використання засобів віртуальної наочності на уроках української мови та літератури (2014)
Гринькова Н. М. - Дидактичний аспект організаційних форм і методів театральної педагогіки (2014)
Дереза І. С. - Взаємозв’язок навчання і самоосвітньої діяльності в професійному саморозвитку студентів (2014)
Дмитришина Н. М. - Генетична площина актуальних проблем дидактики у світлі чернечого виховання на теренах Західної України (30-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Жулаєва В. О. - Забезпечення валідності й надійності тестів протягом життєвого циклу (2014)
Косянчук С. В. - Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників в умовах особистісно-орієнтованого навчання (2014)
Лопатинська І. С. - Емоційно сприятливе середовище як умова результативності вивчення іноземної мови учнями (2014)
Мандрик Н. В. - До проблеми сучасного уроку української мови (2014)
Просенюк А. І. - Взаємодія дошкільних навчальних закладів та сім’ї в процесі впровадження особистісно розвивального вектору навчання (2014)
Рябовол Л. Т. - Правові предметні компетенції як показники профільної правової предметної компетентності (критерії визначення рівнів сформованості) (2014)
Шутяк В. Г. - Про політехнічну освіту молодших школярів (2014)
Рибачук І. Г. - Дидактичні ідеї в педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2014)
Тимощук О. С. - Зміст підготовки майбутніх вчителів технологій у галузі охорони праці (2014)
Войтович О. П. - Створення та використання навчальних ВІКІ-ресурсів з природничих дисциплін, Сергієнко В. П., Войтович І. С. (2014)
Совгар О. М. - Постать Ю. Романчука в історико-педагогічних працях (2014)
Приймак О. П. - Формування загальнонавчальних умінь та навичок у першокласників на уроках математики (2014)
Маланюк М. М. - Модель розвитку творчих математичних здібностей учнів ліцею засобами інформаційних технологій (2014)
Шевчук О. А. - Мотивація ведення безпечного, тверезого, здорового способів життя в процесі вивчення дисципліни "БЖД" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Бекирова Л. Р. - Улучшение характеристик подспутниковых систем ИК диапазона, Гасанов Т. А. (2011)
Бісікало О. В. - Концептуальні алгоритми виокремлення морфем для реалізації інформаційної технології обробки природномовних текстів, Кравчук І. А. (2011)
Бохан К. А. - Информационная бизнес система в Cloud-среде, Гринев Д. В. (2011)
Брагина Т. И. - Нечеткий анализ проектного риска, Табунщик Г. В. (2011)
Бурлаков М. В. - О новой наукоемкой информационной технологии автоматизации управления дискретными процессами (2011)
Гардашева Л. А. - Нечеткая многокритериальная оптимизация на основе FMOLP (2011)
Jabiyeva А. J. - Universal technique for error correction in measurement systems (2011)
Знахур С. В. - Анализ программных продуктов моделирования бизнес процессов для SOA, Чуркин А. П. (2011)
Золотарьова І. А. - Модуль підтримки для проведення конференцій, Химій М. С. (2011)
Калюжный А. Д. - Средства передачи информации в терминальных системах, Табунщик Г. В., Онищенко В. Ф. (2011)
Кондратенко Н. Р. - Інтервальні нечіткі моделі типу-2 в задачах ідентифікації об'єктів з багатьма входами та виходами, Чеборака О. В., Ткачук О. А. (2011)
Кучук Г. А. - Моделювання розподіленого вузла концентратора послуг NGN-мережі, Куфлієвський О. А. (2011)
Мельник А. М. - Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю, Пасічник Р. М., Шевчук Р. П. (2011)
Минухин С. В. - Моделирование планирования ресурсов GRID средствами пакета GridSim, Коровин А. В. (2011)
Парфьонов Ю. Е. - Вибір математичного апарату при розробленні імітаційних моделей інформаційних систем (2011)
Проскурин Н. П. - Моделирование оптоэлектронного инвертора на модели микромощной оптопары УВЧ диапазона для оптических интерфейсов цифровых автоматов, Грушко С. С. (2011)
Тарасов О. В. - Програмно-апаратна реалізація бази даних у системі контролю та управління віддаленими технологічними об'єктами (2011)
Шаховська Н. Б. - Проблеми якості консолідованих даних у просторах даних, Пшеничний О. Ю., Чорней І. М. (2011)
Шило С. Г. - Аналитическая модель формирования компетенций в системе дистанционного обучения (2011)
Щербаков О. В. - Оцінка ефективності тестування програмного забезпечення на основі аналізу кількості та критичності знайдених дефектів, Луценко Є. С. (2011)
Щербаков О. В. - Система підтримки прийняття рішень як невід’ємна частина сучасного інформаційного забезпечення для управління бізнесом, Наришкін В. С. (2011)
Щербаков А. В. - Многоуровневый подход к построению гибридной интеллектуальной системы, Федорова Г. С. (2011)
Конюшенко І. Г. - Використання теорії масового обслуговування для моделювання і оцінки якості функціонування інформаційних систем (2011)
Бевз О. М. - Визначення показників ефективності шифрування підстановочно-перестановочних мереж з блоками підстановки розміром 16х16 біт в комп`ютерних системах, Папінов В. М. (2011)
Белецкий А. Я. - Оценка дисперсии гармоник спектра односвязного марковского гауссовского процесса в дискретных базисах Виленкина-Крестенсона функций, Демьяник Д. С. (2011)
Дудикевич В. Б. - Дослідження побічного електромагнітного випромінення від флеш носіїв, Собчук І. С., Ракобовчук Л. М., Зачепило В. С. (2011)
Кузнецов А. А. - Модель формирования кодов аутентификации сообщений с использованием универсальных хеширующих функций, Король О. Г., Босько В. В. (2011)
Лєншина Ю. М. - Реалізація послуги приватності у схемі інтернет-аукціону з використанням хамелеон-підпису, Беляк Д. С. (2011)
Лужецький В. А. - Апаратні засоби для реалізації багатоканального керованого хешування, Баришев Ю. В. (2011)
Одияненко Е. В. - Оценка эффективности тестовой диагностики в защищенных сетях связи, Пискун И. В., Хорошко В. А. (2011)
Приходько C. И. - Метод получения нелинейных функций для алгоритмов поточного шифрования данных, Цымбал Г. С. (2011)
Федько В. В. - Построение системы информационной безопасности в программах складского учета, Боднар А. И. (2011)
Федько В. В. - Защита прав сотрудников на предприятии от разглашения личной (конфиденциальной) информации в процессе аттестации, Ряснянская И. А. (2011)
Чекурін В. Ф. - Модель системи електронного навчання для аналізу загроз її інформаційній безпеці, Будік О. О. (2011)
Чупров С. В. - Интеллектуализация компьютерной технологии мониторинга устойчивости производственных систем (2011)
Шматко А. В. - Компьютерное моделирование внешних импульсных воздействий на основе вероятностно-детерминистического подхода, Малежик А. В. (2011)
Шматко О. В. - Багатокритеріальний вибір систем захисту інформації за допомогою нечітких парних порівнянь альтернатив, Сичев Є. В. (2011)
Варламов Є. М. - Аналіз формування та використання еколого-економічних показників та індикаторів для оцінки сталого розвитку регіону, Толстих Я. О. (2011)
Вовкодав О. В. - Модель впливу фізичних навантажень в інформаційних технологіях моніторингу реабілітації після інфаркту міокарда, Пасічник Р. М. (2011)
Гаврилова А. А. - Использование прикладного пакета Statistica для выявления однозначных групп в государственном корпоративном секторе экономики Украины (2011)
Гаркин В. В. - Проблемы и перспективы тестирования программных приложений информационных систем, Дорохов О. В., Симиан Д. (2011)
Гаркин В. В. - Разработка и исследование методики нагрузочной и функциональной оценки качества информационных систем, Чен Р. Н. (2011)
Дубовой В. М. - Використання об’єктного підходу при проектуванні бази даних ІТ захисту рослин, Сольський О. С. (2011)
Злепко С. М. - Огляд медичних інформаційних систем, Овчарук Т. І., Овчарук А. А. (2011)
Коломиец Д. В. - Многомерная модель продаж гипермаркета (2011)
Коц Г. П. - Інформація як ключовий елемент моніторингу (2011)
Лосєв М. Ю. - Оцінка якості поверхневих вод басейну річки Салгир, Мілька І. В. (2011)
Назарова О. П. - Метод сведения равенств к тождествам для однородных систем экономики (2011)
Нестругина Е. С. - Исследование влияния внешних возмущающих факторов на индивидуум, Чичикало Н. И. (2011)
Павленко Л. А. - Концепція інтеграції OLAP і ГІС-технологій в моделях систем підтримки прийняття рішень (2011)
Павленко Л. А. - Моделі оперативного аналізу стану атмосферного повітря у місті Харкові, Афоніна С. І. (2011)
Павленко Л. А. - Моделювання динаміки стану поверхневих вод басейну річки Сіверський Донець у межах Харківської області на базі OLAP та ГІС-технологій, Лелюк С. В. (2011)
Павленко Л. А. - Розробка модуля автоматизації оцінки впливу крапкових джерел забруднення на якість вод Азовського моря, Проценко М. О., Брук В. В. (2011)
Пасічник Н. Р. - Інформаційна технологія формування аналітичних ресурсів сайту (2011)
Пурський О. І. - Інтелектуальні програмні комплекси в медицині і мінімізація області прийняття рішень (2011)
Рамазанов К. Ш. - Дистанционный экологический мониторинг на потенциально-опасных для окружающей среды объектах (2011)
Самаруха В. И. - Использование информационных технологий для учета компетенций студентов в вузах (на примере Байкальского государственного университета экономики и права), Гуляева Л. В. (2011)
Ушакова І. О. - Моделювання впливу антропогенних факторів на стан забруднення водних об’єктів, Грищенко А. М. (2011)
Чен Р. Н. - Тенденции развития систем электронных денег в послекризисный период, Кудрин Д. Н. (2011)
Хроніка та інформація (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Титул, зміст (2011)
Клименко I. В. - Системнi помилки в практицi гiгiєни рук: виявлення,наслiдки та шляхи усунення. Повiдомлення 3. Навчання персоналу належнiй гiгiєнi рук. Тренiнги з технiки втирання спиртовмiсних антисептикiв для рук. Контроль й самоконтроль (2011)
Храброва Е. П. - Особенности клинического течения синдрома раздраженной кишки у населения Донбасса, Иоффе И. В. (2011)
Султанова С. Г. - Анальная инконтиненция при послеродовых разрывах промежности: постановка задачи, Алиев Э. А. (2011)
Щербаков С. С. - Состояние системы гемостаза у больных острым деструктивным панкреатитом (2011)
Луб’яна С. С. - Медична реабiлiтацiя жiнок на етапi прегравiдарної пiдготовки, якi тривало використовували гормональну контрацепцiю, Удовiка Н. О., Кремiнський Я. М., Колєко Н. О. (2011)
Комарова О. Б. - Фактор росту фiбробластiв у хворих на ревматоїдний артрит (2011)
Вайда В. М. - Структурно-функцiональний стан кiсткової тканини у жителiв Закарпаття старше 50 рокiв (2011)
Гусейнова С. А. - Зависимость между степенью тяжести перинатальных гипоксических повреждений ЦНС и ответной реакции фетоплацентарной системы на воспаление, Велиева В. А., Мухтарова С. Н., Кулиев М. Р., Алескерова С. М. (2011)
Гужевский И. В. - Некоторые вопросы диагностики и лечения остеоартроза при спондилоэпифизарной дисплазии (2011)
Iванцик Л. Б. - Порiвняння протизапальної активностi комбiнованих мазей вiтчизняного виробництва для лiкування гнiйних ран на рiзних моделях гострого запалення, Бутко Я. О., Булига Л. O. (2011)
Герасименко С. I. - Наш досвiд ультрасонографiчного вимiрювання торелi стегнової кiстки у хворих на дисплазiю i деформуючий артроз кульшового суглоба, Майко В. М., Герасименко А. С., Луцишин В. Г. (2011)
Фiсталь Е. Я. - Прогнозування тяжкостi опiкової хвороби та її ускладнень у шахтарiв, Лях Ю. Є., Солошенко В. В., Гур’янов В. Г. (2011)
Любченко А. В. - Применение отечественного двухполюсного полного эндопротеза височно-нижнечелюстного сустава при лечении двухстороннего костного анкилоза (2011)
Дикая Э. А. - Малоинвазивные технологии в лечении больных с хроническим обструктивным заболеванием легких, Никонова Е. М. (2011)
Байрамова Э. В. - Диагностическая значимость цервикальной слизи при хронических воспалительных процессахорганов репродуктивной системы и бесплодии, Алиева Э. М. (2011)
Искендеров Н. А. - Преимущества усовершенствованной компрессионной геморроидэктомии (2011)
Третьякевич З. М. - Особливостi окисного гомеостазу у дiтей, хворихна рецидивуючий бронхiт i супутню патологiю гепатобiлiарної системи, Бабiнова О. В. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Показатели лейкоцитарной формулы крови белыхкрыс в норме и при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости (2011)
Щокiна К. Г. - Фрiгопротекторнi властивостi та вплив рекомбiнантного рецепторного антагонiста на рiвень iнтерлейкiну-1 при гострому загальному охолодженнi, Штриголь С. Ю., Дроговоз С. М., Горбач Т. В. (2011)
Мнушко З. М. - Маркетинговi дослiдження антианемiчних препаратiв, представлених на ринку України, Кобець Ю. М., Вальдовський А. О. (2011)
Слободянюк М. М. - Оцiнка конкурентного потенцiалу сегментiв противиразкових лiкарських препаратiв, Iвченко А. В. (2011)
Вельчинська О. В. - Пошук бiологiчно активних речовин як потенцiйних складових нових лiкарських засобiв, Шарикiна Н. I., Чумак Н. Є., Вiльчинська В. В. (2011)
Тернинко I. I. - Дослiдження лiпофiльних екстрактiв кори та листя верби бiлої, Кисличенко В. С. (2011)
Тартинська Г. С. - Визначення якiсного складу та кiлькiсного вмiсту цукрiв та органiчних кислот в травi талабану польового, Журавель I. О., Кисличенко В. С. (2011)
Кошовий О. М. - Перспективи отримання густих модифiкованихетилацетатних екстрактiв з листя шавлiї лiкарської, Передерiй Є. О., Кащенко I. С., Гудзенко О. П., Ковальова А. М., Комiсаренко А. М., Тихоненко Н. I. (2011)
Колiсник Ю. С. - Дослiдження флавоноїдiв трави грицикiв звичайних, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2011)
Сущук Н. А. - Вивчення полiфенольних сполук листя та вичавок плодiв смородини чорної, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю., Дьяконова Я. В. (2011)
Савченкова Л. В. - Вплив аронiї чорноплiдної на стан окисного гомеостазу щурiв при гiпокiнетичному стресi, Акiмова М. С. (2011)
Лебедин А. М. - Використання ВЕРх-методу для iдентифiкацiї та кiлькiсного визначення хлоропiрамiну, Мамiна О. О., Бевз Н. Ю. (2011)
Бутко Я. О. - Перспективнiсть створення вiтчизняних топiчних препаратiв для лiкуванння атопiчного дерматиту, Дроговоз С. М., Булига Л. О. (2011)
Колiсник С. В. - Протимiкробна активнiсть N-|2-ариламiно-2-oксо-1-(2-оксо-1,2-дигiдро-3Н-iндол-3-iлiден)етил|бензамiдiв та її зв’зок з молекулярною структурою, Свєчнiкова О. М., Алтухов О. О., Криськiв О. С. (2011)
Кашпур Н. В. - Дослiдження формування резистентностi патогенних мiкроорганiзмiв та грибiв роду Candida до лiпофiльних фракцiй Artemisia vulgaris L. та Artemisia austriaca Jacq, Iльїна Т. В., Волянський А. Ю., Ковальова А. М., Очкур О. В., Казмiрчук В. В. (2011)
Стрилец О. П. - Разработка методики количественного анализамногокомпонентного антигипертензивного препарата, Трутаев И. В., Стрельников Л. С. (2011)
Кiреєв I. В. - Дослiдження дiуретичної активностi похiдних 3-метил-7-алкiл-8-морфолiноксантинiв, Самура Б. А., Литвинова О. М., Волковой В. А. (2011)
Перехода Л. О. - Експериментальне визначення кореляцiї "структура — протисудомна активнiсть" в ряду похiдних 1-бензил-1,2,3-триазол(1н)- 4,5-дикарбонової кислоти, Георгiянц В. А. (2011)
Лебединець О. В. - Розробка складу та технологiї стоматологiчного гелю комплексної дiї "Аромадент плюс", Баранова I. I. (2011)
Мамедова С. О. - Вивчення складу фенольних сполук суницi лiсової, Павлiй О. I. (2011)
Кустова С. П. - Обґрунтування складу мазi для лiкування уражень шкiри при цукровому дiабетi, Бойко М. О. (2011)
Ярко Н. Б. - Дослiдження в галузi фармацевтичної дiагностики при визначеннi рiвня глюкози в кровi у хворих на цукровий дiабет, Громовик Б. П., Бойко А. I., Петруца В. I., Гунчак О. Р. (2011)
Галкiн О. Ю. - Розробка iмуноферментного набору для кiлькiсного визначення загального IgM людини, Дуган О. М. (2011)
Веснiна Л. Е. - Дослiдження фiзiологiчного впливупептидного комплексу нирок на функцiональний стан печiнки щурiв, Гординська I. Л., Куценко Л. О., Гейко О. О., Кайдашев I. П. (2011)
Кривчанська М. I. - Добова характеристика показникiв деяких ниркових функцiй за умов рiзної довжини фотоперiоду, Пiшак В. П., Грицюк М. I., Черновська Н. В., Висоцька В. Г. (2011)
Бурлака Є. А. - Сигнальнi механiзми захисту нирок оуабаiном за умов гемолiтико-уремiчного синдрому (2011)
Шевченко В. О. - Прогнозування стабiльностi парентеральних лiкарських засобiв у контейнерах з полiетилену, Бондар В. С., Лукiєнко О. В. (2011)
Джаббарлы Ю. С. - Пути совершенствования организации дерматовенерологической помощи в Азербайджане (2011)
Титул, зміст (2011)
Мнушко З. М. - Соцiально-психологiчнi особливостi споживання антитромботичних лiкарських засобiв, Люханова Е. А., Тiманюк I. В., Пестун I. В. (2011)
Горяча Л. О. - Аналiз сучасних тенденцiй пiдготовки фармацевтичних кадрiв у країнах свiту, Прокопенко Т. С., Котвiцька А. А. (2011)
Ковалев Г. А. - Моделирование отравления этанолом в эксперименте (2011)
Дубров С. О. - Критерiї "готовностi" для початку вiдлученнявiд респiратора пiсля проведення тривалої штучної вентиляцiї легень (2011)
Бабкiна О. П. - Застосування методу iнфрачервоної термометрiїдля визначення давностi виникнення ушкоджень нирок при механiчнiй травмi (2011)
Iвченко А. В. - хiмiчний склад регенерату кiсткової тканини,що формується в мiсцi дефектуна тлi стрептозотоцинового дiабету у щурiв перiоду старечих змiн (2011)
Поворознюк В. В. - Изучение витамин D-статуса, структурно-функционального состояния костной ткани у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, Нишкумай О. И., Строило В. А., Строило Н. Г. (2011)
Пiшак В. П. - Змiна показникiв перекисного окислення лiпiдiв i бiлкiв нирок щурiв за умов водного та сольового навантаження, Велика А. Я., Мацьопа I. В. (2011)
Компанiєць К. М. - Вплив застосування еспа-лiпону на систему фагоцитуючих макрофагiв у хворих на хронiчний некалькульозний холецистит на фонi хелiкобактерiозу у сполученнi з iшемiчною хворобою серця (2011)
Юлдашева Г. Р. - характер изменений реактивных белков и ингибиторов протеиназ в сыворотке крови у больных с хроническим панкреатитом, Хамрабаева Ф. И., Хаджиметов А. А. (2011)
Трофимов Н. В. - Динамика уровня стабильных метаболитов оксида азота сыворотки крови у больных с кровоточащей язвой желудка и двенадцатиперстной кишки (2011)
Храброва Е. П. - Распространенность синдрома раздраженногокишечника у трудоспособного населения Луганской области, Иоффе И. В. (2011)
Арбузова О. I. - Ефективнiсть застосування анксiолiтикiв для корекцiї вегетативної дисфункцiї у хворих iз синдромом подразненого кишечника у сполученнi з хронiчним обструктивним захворюванням легень, Iванова Л. М. (2011)
Налапко К. К. - Ефективнiсть впливу цитраргiнiну на клiнiко- сонографiчнi показники у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученнi з хронiчним бронхiтом на фонi ожирiння (2011)
Луб’яна С. С. - Медична реабiлiтацiя жiнок на етапi прегравiдарної пiдготовки, якi тривало використовували гормональну контрацепцiю, Удовiка Н. О., Кремiнський Я. М., Колєко Н. О. (2011)
Окладникова С. Л. - Влияние функциональных запоров у беременных на состояние антиэндотоксинового иммунитета (2011)
Гейдарова Н. Ф. - Отягощающее влияние энтеровирусной инфекции на течение и исход беременности (2011)
Керимова С. Н. - Особенности фолликулогенеза при стимуляции суперовуляции в программе экстракорпорального оплодотворения у больных с бесплодием различного генеза, Алиева Э. М., Туран Э. А. (2011)
Байрамова Т. Э. - Сравнительный анализ нейроэндокринной и воспалительной реакций организма на проведение операций абдоминальной и лапароскопической гистерэктомии, Багирова Х. Ф. (2011)
Коваленко Т. С. - Сироваткова лактатдегiдрогеназа як бiохiмiчний маркер стану мiокарда у дiтей, хворих на гострийобструктивний бронхiт (2011)
Эюбова А. А. - Влияние ронколейкина на цитокиновый статус детей c атопической бронхиальной астмой, Алибекова Н. Д., Султанова Н. Г. (2011)
Чайченко Т. В. - Лiпiдний статус пiдлiткiв з рiзним ступенем надлишку маси (2011)
Нестеренко З. В. - Соматическая патология у детей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАэС, и их сиблингов, Иванина Е. Ю. (2011)
Малиновська В. Г. - Обґрунтування методики лабораторногодослiдження сечi у дiтей, Фабрi З. Й. (2011)
Федорчук О. Г. - Змiни функцiонального стану перитонеальних макрофагiв у мишей в кiнетицi росту високоангiогенного варiанта карциноми легенi Льюїс (2011)
Пясковська О. М. - Вплив дефiциту поживних субстратiв на виживанiсть пухлинних клiтин з рiзною чутливiстю до протипухлинної антиангiогенної терапiї (2011)
Соляник Г. I. - Експериментальнi дослiдження протипухлинної та антиметастатичної дiї аконiтинвмiсних агентiв, Дасюкевич О. Й. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Структурная и функциональная асимметрия нейроэндокринных органов при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2011)
Стрилец О. П. - Маркетинговые исследованиякомбинированных антигипертензивных препаратов на фармацевтическом рынке Украины, Стрельникова Ю. Л. (2011)
Маслiй Ю. С. - Теоретичнi аспекти створення шипучих таблеток для застосування у стоматологiчнiй практицi, Рубан О. А., Котенко О. М. (2011)
Запорожська С. М. - Визначення вмiсту жиророзчинних вiтамiнiв у вiтамiнному пероральному гелi для дiтей "Живiталь", Баранова I. I., Пуляєв Д. С., Ткач Т. О., Шейхалi А. (2011)
Боровська I. М. - Кiнетико-спектрофотометричне визначення домiшок купруму в субстанцiї аскорбiнової кислоти, Блажеєвський М. Є. (2011)
Бевз Н. Ю. - Розробка методик кiлькiсного визначення дiючих iнгредiєнтiв таблеток "Мiгрепiн", Звягiнцева Т. В., Сирова Г. О., Киричок Л. Т., Трутаєв I. В., Миронченко С. I. (2011)
Кустова С. П. - Вивчення фiзико-хiмiчних властивостеймазi фенсукциналу, Бойко М. О. (2011)
Половко Н. П. - Бiофармацевтичнi дослiдження гелю бiфоназолу, Гусаров В. I., Губарь С. М., Коваленко С. М., Струс О. Є. (2011)
Авидзба Ю. Н. - Исследование гипотензивного действия комбинированного низкодозового препарата Фитокардин, Залюбовская О. И., Сидора Н. В., Комиссаренко А. Н. (2011)
Рибачук В. Д. - Вивчення пластичної мiцностi порошку цеолiту природного (2011)
Гузьо Н. М. - Дослiдження гепатопротекторної дiї екстрактiв трави парила звичайного при гострому ураженнi тетрахлорметаном, Грицик А. Р., Угрин О. М. (2011)
Гевоян С. Р. - Оцiнка загальнотоксичної дiї i мiсцевої переносимостi ректальних супозиторiїв з лiпофiльним екстрактом пилка квiткового, Зайченко Г. В., Файзуллiн О. В., Кудiна О. В. (2011)
Целюба Ю. С. - Вивчення мiнерального складу бодяги, Кисличенко В. С., Баранова I. I. (2011)
Тернинко I. I. - Вивчення амiнокислотного складу трави Calendula officinalis (L. ) та Chamomilla recutita (L. ), Кисличенко В. С. (2011)
Крючкова Т. М. - Морфолого-анатомiчне дослiдження коренiв щавлю кучерявого (Rumex crispus L. ), Руденко В. П. (2011)
Дем’яненко Д. В. - Вивчення хiмiчного складу екстракту суцвiть липи, отриманого надкритичним дiоксидом вуглецю, Комiсаренко А. М., Кошовий О. М. (2011)
Прокопенко Ю. С. - Екстракцiйно-фотометричний аналiз вмiсту тропанових алкалоїдiв у лiкарськiй рослиннiй сировинi родини Solanaceae, Мiщенко В. А., Бевз Н. Ю. (2011)
Кошовий О. М. - Перспективи отримання густих модифiкованих спиртових екстрактiв з листя шавлiї лiкарської, Передерiй Є. О., Кащенко I. С., Гудзенко О. П., Ковальова А. М., Комiсаренко А. М. (2011)
Зотiкова О. А. - Визначення жирнокислотного складу листя петрушки кучерявої, кореневої та листкової, Кисличенко В. С., Вельма В. В. (2011)
Кашпур Н. В. - Дослiдження токсичностi та алергiзуючої дiї лiпофiльних фракцiй представникiв роду пiдмаренник, Горяча О. В., Iльїна Т. В., Ковальова А. М., Волянський А. Ю. (2011)
Содержание (2014)
Баранник Є. О. - Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку, Дикан І. М., Лінська Г. В., Литвиненко С. В., Марусенко А. І., Орел В. Е., Пупченко В. І., Романов А. В., Шевченко А. Д., Щепотін І. Б. (2014)
Гайко Г. В. - Рентгендіагностика прогресування остеоартрозу кульшового суглоба, Калашніков О. В., Шараєвська Ю. Д., Боєр В. А. (2014)
Щепотин И. Б. - Результаты применения неоадъювантной лучевой терапии для лечения больных с I стадией рака молочной железы, Зотов А. С., Любота Р. В., Аникусько Н. Ф., Любота И. И., Нейман А. М. (2014)
Дыкан И. Н. - Стереотаксическая радиохирургия при лечении метастазов рака молочной железы в головной мозг, Грязов А. Б. (2014)
Поліщук О. В. - Комплексна променева діагностика хронічних дифузних захворювань печінки у дітей та підлітків (2014)
Мошківський Г. Ю. - Ультразвукова діагностика абсцесів печінки, Костилєв М. В., Мухомор О. І., Бужава И. И. (2014)
Чувашова О. Ю. - Изменения проводящих трактов головного мозга при злокачественных опухолях головного мозг, Робак К. О. (2014)
Лук'янова І. С. - Стан центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки у плода при наявності плацентарної дисфункцїї у вагітних, Дзюба О. М. (2014)
Терновой М. К. - Ендопротезування та кістково-замісна хірургія при доброякісних та злоякісних пухлинах нижніх кінцівок: використання мебіфрону, Колотілов Н. Н., Вовк В. В., Туз Є. В. (2014)
Дыкан И. Н. - Современный взгляд на проблему лучевой диагностики фиброза печени, Новиков Н. Е., Тарасюк Б. А. (2014)
Глазовская И. И. - Гомоцистеин как маркер риска развития сосудистой патологии (2014)
Kolotilov N. N. - Radiological pharmacology medicines. Message 2 (2014)
Kolotilov N. N. - Radiological pharmacology medicines. Message 3 (2014)
100-летие Николая Михайловича Амосова (2014)
Авдос’єва І. К. - Етіологія та лабораторна діагностика асоційованих респіраторно-кишкових інфекцій поросят, Калініна О. С., Регенчук В. В., Юркевич М. В. (2011)
Айшпур О. Є. - До прояви бактеріального респіраторного симптомокомплексу в свинарських господарствах України (2011)
Антоненко П. П. - Ефективність лікування та профілактика гастроентериту у собак фітопрепаратами, Постоєнко О. М., Чумаченко В. В., Чорний М. В. (2011)
Бугай А. О. - Функціонально активні ліпіди базолатеральних мембран абсорбційних ентероцитів порожньої кишки курчат-бройлерів за дії лікопену (2011)
Дибкова С. М. - Особливості застосування тесту Ейсма для оцінки мутагенних властивостей наночастинок металів, Пінчук Т. Г., Грузіна Т. Г., Резніченко Л. С., Ульберг З. Р., Ушкалов В. О., Головко А. М. (2011)
Іванов М. Ю. - Ізоляція вуличного вірусу сказу з патологічного матеріалу (2011)
Іванова О. В. - Вміст та особливості накопичення ветеринарних препаратів у продукції тваринництва та харчових продуктах, Новожицька Ю. М. (2011)
Калашніков В. О. - Мікробіологічні аспекти кріоконсервування сперми жеребців (2011)
Клестова З. С. - Актуальність дослідження противірусних властивостей похідних індолу, Ташута В.С. (2011)
Коваленко В. Л. - Токсичний вплив наноматеріалів на мікро- та макроорганізми (2011)
Коваленко В. Л. - Рідинно-хроматографічне визначення дельтаметрину у складі дезінфікуючого засобу діамант, Ткаченко В. І. (2011)
Кос’янчук Н. І. - Нормативно-правові акти щодо якості та безпечності харчової продукції (2011)
Кос’янчук Н. І. - Належна сільськогосподарська практика у тваринництві, Тютюн А. І. (2011)
Кривохижа Є. М. - Технологічні режими санітарної обробки доїльного устаткування при застосуванні засобу "Сандез", Кухтин М. Д., Крижанівський Я. Й., Перкій Ю. Б., Лисенко С. Є. (2011)
Кулясов П. А. - Роль гнилостных микроорганизмов в жизни живых существ (2011)
Мазигула Т. М. - Експериментальне обґрунтування вакцинопрофілактики перфрінгіозів і ешерихіозів свиней (2011)
Музикіна Л. М. - Одержання специфічних сироваток кролів на референтні штами ентеровірусів свиней, Божок В. І., Пущик Ю. І., Романенко В. П. (2011)
Палій А. П. - Порівняльне вивчення туберкулоцидних властивостей альдегідних дезінфектантів (2011)
Переста А. М. - Антимікробні та імуностимулюючі властивості біологічно активних сполук з продуктів бджільництва (2011)
Полупан І. М. - Оцінка різних методів зберігання вакцинних штамів вірусу сказу (2011)
Постоєнко В. О. - Технологія виготовлення модельних зразків вакцин з різним вмістом формальдегіду та тіомерсалу, Войта О. С. (2011)
Риженко В. П. - Вплив стимулюючого тканинного препарату "СТП" на імунобіологічну реактивність організму поросят за щеплення проти гемофільозу, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Терешко Б. М., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Галка І. В., Теплюк Н. А., Каменчук П. П. (2011)
Риженко В. П. - Специфічна профілактика маститів, ендометритів та інфекційної патологій відтворення, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Тютюн С. М., Мілько Л. С., Мазигула Т. М., Тютюн В. А. (2011)
Романенко В. П. - Розповсюдження ентеровірусів свиней у господарствах України, Пущик Ю. І., Божок В. І., Музикіна Л. М., Демиденко І. Ф., Романяк О. В. (2011)
Руденко А. А. - Розробка системи прекардіальних електрокардіографічних відведень для діагностики серцево-судинних хвороб у собак, Цвіліховський М. І. (2011)
Синицин В. А. - Удосконалена діагностика вірусногоартеріїту коней, Куликова В. В., Пекний М. В. (2011)
Ситюк М. П. - Серологічний моніторинг хвороби ауєскі в популяції дикого кабана території центральних областей України (2011)
Стравський Я. С. - Показники лохій корів при субінволюції матки (2011)
Тарасов О. А. - Роль збудника стрептококозів в інфекційних захворюваннях свиней бактеріальної етіології, Сапейко В. П., Сапейко С. В., Зоценко І. А. (2011)
Уховський В .В. - Визначення сорбційних властивостей хітозану по відношенню до лептоспір, Голуб Ю .С., Абдулов О. І. (2011)
Уховський В. В. - Вивчення антибактеріальних властивостей антибіотика "Сефлорсол 10" до патогенних штамів мікроорганізмів, Рудой О. В., Казан Валід, Щур О. М. (2011)
Чехун А. І. - Вплив дезінфікуючих засобів на поглинання кисню клітинами бактерій Е. coli та St. aureus (2011)
Чорнецька І. В. - Моніторинг залишків заборонених ветеринарних препаратів та антибактеріальних субстанцій у тваринництві та в продукції тваринного походження країн Європейського Союзу, Якубчак О. М. (2011)
Шевченко А. М. - Моніторинг стабільності Ектосанутм з використанням фізико-хімічних методів, Лисиця А. В. (2011)
Якубчак О. М. - Ефективність аерозольної дезінфекції при застосуванні дезінфікуючого препарату "біолонг", Тютюн А. І., Кос’янчук Н. І. (2011)
Вітання ювіляра (2011)
Інститут ветеринарної медицини пропонує (2011)
Прайс-лист з діагностики ПЛР (2011)
Правила оформлення і подання рукописів до Бюлетня "Ветеринарна біотехнологія" (2011)
Содержание (2013)
Канорский С. Г. - Конгресс Европейского общества кардиологов: новые Рекомендации и важнейшие клинические исследования (Амстердам, 2013) (2013)
Целуйко В. Й. - Клинико-инструментальные и генетические факторы, влияющие на отдаленный прогноз у больных ишемической болезнью сердца, перенесших стентирование коронарных артерий, Крейндель К. Л. (2013)
Амбросова Т. Н. - Эндотелиальная дисфункция при гипертонической болезни (2013)
Лукьянов И. Э. - Динамика показателей врожденного иммунитета у больных смешанной урогенитальной протозойно-вирусной инфекцией при включении в лечение методов озонотерапии, Козин Ю. И., Беловол А. Н. (2013)
Лупояд В. С. - Опасен ли для беременности вирус простого герпеса?, Щедров А. А. (2013)
Синявина Л. В. - Основные аспекты патогенеза фиброзно-кистозной мастопатии (2013)
Макаренко М. В. - Клинико-диагностическое значение антифосфолипидных антител в прогнозировании синдрома задержки роста плода (2013)
Сотников А. В. - Анаэробные неклостридиальные флегмоны таза: современный взгляд на проблемы хирургического лечения (2013)
Лазирский В. А. - Хирургическая тактика у больных с осложнениями местнораспространенного рака желудка (2013)
Думанский Ю. В. - Паранеопластический синдром при гепатоцелюллярном раке, Башеев В. Х., Ищенко Р. В., Ласачко П. С. (2013)
Бондарь Г. В. - Варианты хирургического лечения рака пищевода и рака желудка с переходом на пищевод, Думанский Ю. В., Сидюк А. В., Попович А. Ю., Попович Ю. А., Сидюк Е. Е., Троян П. П., Заика А. Н. (2013)
Болотная Л. А. - Контактные дерматиты в клинической практике (2013)
Сариан Е. И. - Сосудистый эндотелиальный фактор роста при псориазе: патогенетические и терапевтические аспекты (2013)
Козько В. Н. - Клинико-эпидемиологические особенности хронического гепатита С на современном этапе, Анцыферова Н. В., Соломенник А. О. (2013)
Боброва О. В. - Сопоставление клинического эффекта различных видов комплексной терапии больных хроническим приобретенным токсоплазмозом в стадии обострения (2013)
Лавриненко М. В. - Адаптационно-компенсаторные возможности организма человека при демодекозе, Ревенко Ж. А. (2013)
Сафонова И. Н. - Антенатальные эхографические особенности и перинатальные исходы различных вариантов нарушений сердечного ритма плода (2013)
Абдуллаев Р. Я. - Ультразвуковые особенности циклических изменений в молочных железах в зависимости от гормональных показателей у женщин с диффузными мастопатиями, Гульченко Д. Ю., Доленко О. В., Сибиханкулов А. Х. (2013)
Хвисюк А. Н. - Девять десятилетий государственного последипломного медицинского образования в Харькове, Марченко В. Г., Бильченко А. В., Кривобок В. И., Карпенко В. Г., Рогожин Б. А. (2013)
Артеменко А. М. - Автоматизовані процедури підтримки прийняття рішень щодо ідентифікації повітряних об’єктів на командних пунктах Повітряних Сил, Камалтинов Г. Г., Маляренко О. С., Кукобко С. В. (2011)
Барсов В. И. - Математическая модель и методика синтеза отказоустойчивой и производительной системы обработки информации и управления функционирующей в полиномиальной модулярной системе счисления, Сотник Е. А. (2011)
Васьківський М. І. - Деякі аспекти використання радіолокаційних засобів для формування даних про цільову обстановку інформаційно-управляючим системам бронетанкового озброєння (2011)
Володарский Е. Т. - Особенности оценивания стабильности результатов лабораторных испытаний, Кошевая Л. А. (2011)
Горбенко Р. А. - Дослідження процесів аналого-цифрового перетворення за допомогою комп’ютерного моделювання, Корж Ю. М., Сомов C. В., Бендес Ю. П. (2011)
Гриб Д. А. - Сопоставление теоретических оценок и экспериментальных данных эффективности ослабления внешних помех корреляционными автокомпенсаторами, Минервин Н. Н., Карлов Д. В., Остапова А. Н. (2011)
Гусев А. Ю. - Информационная технология оценки и прогноза тепловых процессов металлургических агрегатов, Рыбальченко Ю. П. (2011)
Ермаков Г. В. - Метод определения вероятности деградации полупроводниковых элементов приемных устройств при использовании последовательностей многочастотных пространственно-временных сигналов, Ясечко М. Н., Безверхий А. В., Ирха А. В. (2011)
Єгорова О. Ю. - Комплексна оцінка якості електроенергії з урахуванням надійності електропостачання в сільських електромережах, Михалко М. В. (2011)
Кононов В. Б. - Види та методи оцінювання результатів вимірювання засобами вимірювальної техніки (2011)
Кузнецов А. А. - Формирование дискретных сигналов с многоуровневой функцией корреляции, Смирнов А. А., Сай В. Н. (2011)
Лагутін Г. І. - Математична модель задачі визначення оптимальної кількості джерел електричної енергії для споживачів військових аеродромів, Лисенко В. М. (2011)
Лемко О. Л. - Оптимизация режимов горизонтального полета беспилотного летательного аппарата при заданных характеристиках дальности и продолжительности, Миронович В. М., Шалыгин А. А. (2011)
Леховицкий Д. И. - Параметрические методы оценивания спектров отражений от метеообразований, Рачков Д. С., Семеняка А. В., Атаманский Д. В. (2011)
Ловягин В. С. - Программный комплекс для исследования чувствительности непараметрических критериев, Маловик К. Н., Скатков А. В. (2011)
Неділько С. М. - Показники та критерії оптимізації функціонально стійкої автоматизованої системи управління повітряним рухом (2011)
Печенин В. В. - Следящий доплеровский фильтр с радиоимпульсным преобразованием входной смеси гармонического сигнала и шума и принудительной перестройкой синхронизированного генератора, Войтенко О. В. (2011)
Рассомахин С. Г. - Линейное целочисленное декодирование псевдослучайных кодов на основе метода отсечений Гомори (2011)
Слюсар В. И. - Помехозащищенная демодуляция сигналов N-OFDM в приемном сегменте цифровой антенной решетки, Волошко С. В. (2011)
Смирнов Е. Б. - Критериальные оценки выбора рациональных маршрутов ведения воздушной разведки для обнаружения подвижных объектов в горно-лесистой местности, Тристан А. В., Чернавина О. Е. (2011)
Сопронюк И. И. - Метод мониторинга спектра в когнитивных радиосетях на основе использования информационного критерия Акайке, Лысечко В. П., Ухова Е. А. (2011)
Статкус А. В. - Кодирование изображений с преобразованием на основе моментов Рака? (2011)
Ткаченко А. А. - Особенности применения радионавигационных систем локального позиционирования на основе псевдоспутников, Кочура В. А., Дейнеко В. Н., Резников Ю. В. (2011)
Чухрай А. Г. - Метод автоматического сравнения математических моделей физического объекта в компьютерной обучающей программе, Педан С. И. (2011)
Бондаренко М. А. - Розробка прикладного додатку для тестування класів в підсистемі обліку продажу торгівельного підприємства, Жилін В. А., Панасенко Д. П., Трохимчук С. М. (2011)
Гордиенко А. С. - Анализ методов противодействия нарушению лицензионной защиты настольного программного обеспечения, Ситников Д. Э. (2011)
Косило Н. С. - Консолидация вербальной информации, Ельчанинов Д. Б. (2011)
Никитюк О. Б. - Оценка объектов интеллектуальной собственности сравнительным (рыночным) методом, Куртов А. И., Потихенский А. И., Поляков С. Ю., Змиевской Г. А. (2011)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - О построении базовой алгебро-логической модели образования наречий русского языка, Поляков Д. А., Петрова Л. Г. (2011)
Дубницкий В. Ю. - Управление функцией распределения случайной величины, Ходырев А. И. (2011)
Замула О. А. - Застосування теорії нечітких множин та лінгвістичної невизначеності при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки, Черниш В. І., Аніщенко О. І. (2011)
Олизаренко С. А. - Нечеткие логические системы интервального типа 2. Архитектура и механизм вывода, Перепелица А. В., Капранов В. А. (2011)
Погребняк К. А. - Геш-хамелеон в групі точок еліптичної кривої, Лєншина Ю. М. (2011)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование бортового вычислителя ЗУР. Часть 2. Анализ задачи моделирования наведения ЗУР на этапе инерциального управления, Гаврентюк О. В., Скорик А. А., Доска А. М. (2011)
Балан Н. М. - Гибридная система аналого-цифрового звукового вещания в диапазоне ОВЧ, Стрелковская И. В., Искендерзаде Ш. Г. (2011)
Барабаш О. В. - Метод оптимального управління смугою пропускання магістрального каналу мультисервісної мережі, Науменко М. І., Стасєв Ю. В. (2011)
Волк М. А. - Использование скриптов для повышения гибкости имитационной модели GRID-системы, Горенков А. С., Тучин О. В. (2011)
Евланов М. В. - Компромиссная модель данных в сервис-ориентированной информационной системе, Никитюк В. А. (2011)
Есин В. И. - Язык для универсальной модели данных, Есина М. В. (2011)
Zhytaruk A. G. - About language for data structures modeling, Zholtkevych G. N. (2011)
Липанов А. В. - Метод построения обобщенной оценки качества исходного кода программного обеспечения (2011)
Можаев А. А. - Оценка параметров нелинейной динамической модели гетерогенной сети, Кузьменко В. Е., Можаев М. А., Порошин С. М. (2011)
Мохаммад А. С. - Метод перераспределения нагрузки базовой станции в технологии WIMAX, Завизиступ Ю. Ю., Коваленко А. А. (2011)
Радченко В. А. - Синтез логической схемы реляционной базы данных на основе выявленного множества функциональных зависимостей, Мальков Ю. А., Балюк С. А., Горпиненко Ю. С. (2011)
Смелякова А. С. - Исследование методов и технологий представления потокового видео в информационных системах, Ткачёва Т. С., Корост М. В., Мельник А. А. (2011)
Удовенко С. Г. - Модифицированный метод предиктивного кодирования для сжатия графической информации, Шамраев А. А., Шамраева Е. О., Лукьяненко С. Д. (2011)
Шубин Е. В. - Определение вероятности применения оператора мутации в генетическом алгоритме синтеза топологической структуры телекоммуникационной сети (2011)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных информационной системы диагностики глаукомы, Панферова И. Ю., Страшненко А. Н., Синенко С. А., Демин Ю. А. (2011)
Ницын Д. А. - Приложение правила Байеса к классификации медицинских изображений (2011)
Пономаренко Є. В. - Методична підтримка процесів захисту етикеточної продукції (2011)
Толкунова Ю. Н. - Моделирование жизненного цикла мультипроекта разработки сложной технической системы (2011)
Чалый С. Ф. - Исследование сервис-ориентированных моделей бизнес-процессов, Волошин Д. А., Курочка Е. П. (2011)
Безкровний Д. В. - Підхід до формалізації процесу прийняття рішення щодо ідентифікації повітряних суден, які можуть бути використані для терористичних атак (2011)
Брежнев Е. В. - Риск-анализ множественных отказов в инфраструктурах (2011)
Голуб С. В. - Інформаційне моделювання як метод прогнозування аварійного стану електромережі, Мельник О. Г., Мельник Р. П. (2011)
Литвинова Е. С. - Компьютерная модель лазерного пожарного извещателя на основе анализа угловых флуктуаций локальных максимумов (2011)
Ляшенко І. О. - Оцінка ефективності прийняття рішення щодо ідентифікації повітряних суден – загроз терористичного акту (2011)
Яковлев М. Ю. - Підвищення екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів на основі оцінювання метрологічної надійності систем спостереження і сповіщення, Некрасов І. Б. (2011)
Ільїна І. В. - Інформаційні технології в процесі підготовки фахівців Повітряних Сил Збройних Сил України (2011)
Кірвас В. А. - Формирование современной персональной информационно-образовательной среды преподавателя (2011)
Козлов В. Є. - Програмний тренажер для набуття навичок швидкісного читання, Козлов Ю. В. (2011)
Кучер О. В. - Інформаційна технологія підтримки курсового проектування у галузі комп'ютерної інженерії, Крутих О. В., Сокол В. В., Лєсна Н. С. (2011)
Усик В. В. - Создание электронной библиотеки в рамках дистанционного обучения студентов по направлению подготовки 6.050803 "Акустотехника", Астапов А. Н. (2011)
Федорук П. І. - Побудова модуля верифікації експертних правил для автоматизованої обробки навчальної інформації, Пікуляк М. В. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Алексієвець Л. - "По мові – передмова...” (2014)
Алексієвець Л. - Тарас Шевченко – всесвіт… (2014)
Калакура Я. - Українська та зарубіжна історіографії в рецепціях Тараса Шевченка (2014)
Свідерський Ю. - Шевченко – історик, Романишин Н. (2014)
Киридон А. - Образ Тараса Шевченка як духовна домінанта українства (2014)
Пріцак О. - Шевченко-пророк (2014)
Федорів І. - Творча спадщина Тараса Шевченка у контексті славістичних рефлексій (2014)
Кравець В. - Гендерна та шлюбно-сімейна тематика У творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Секо Я. - Постать Тараса Шевченка і шістдесятники (у контексті святкування 150-річчя від дня народження поета) (2014)
Макар Ю. - Трагічне семидесятиліття (2014)
Віднянський С. - Закарпаття: від "землі без імені” до власної державності – Карпатської України (2014)
Ткаченко В. - Украина: испытание Майданом (2014)
Дацків І. - Еволюція українсько-французьких відносин в умовах Української революції (1917–1921 рр.) (2014)
Юрчак М. - Потенціал впливу Балканських держав на формування політики ЄС щодо України (2014)
Лахманюк Т. - Співробітництво між Україною та Японією в науково-технічному вимірі (1991–2011 рр.) (2014)
Мартинов А. - Вибори німецького бундестагу 2013 року у контексті сучасної політичної історії Федеративної Республіки Німеччини (2014)
Клименюк А. - Методологические возможности моделирования саморазвивающихся исторических процессов и явлений (2014)
Удод О. - Теорія відчуження Карла Маркса і класова боротьба на сучасному етапі, Юрій М. (2014)
Горенко О. - Постмодерна делегітимація історичного знання і проблема довіри (2014)
Чорна Н. - Теоретико-методологічні основи дослідження сучасних українсько-польських відносин (2014)
Калакура Я. - Цивілізаційні засади української історіографії, Алексієвець Л. (2014)
Стопчак М. - Аграрна політика Директорії УНР: інтерпретації радянської історіографії (2014)
Валіон О. - Історіографічний дискурс соціально-економічного розвитку Білорусі на сучасному етапі (кін. 80 х рр. XX – поч. XXI ст.) (2014)
Алексієвець Л. - Цивілізаційна сутність науки і освіти України, Юрій М. (2014)
Горішна Н. - Особливості культурно-мистецького життя в Україні (1920–1930 рр.) (2014)
Гусак Р. - Церковно-громадський рух в Західній Україні у міжвоєнний період (2014)
Костюк Л. - Різдвяна обрядовість Східної Галичини другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Ніколаєць Ю. - Роль мас-медіа Донбасу у формуванні історичної пам’яті населення реґіону наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Ігнатенко Н. - Система підвищення кваліфікації вчителів у Східній Галичині в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) (2014)
Мазурок О. - Роль студентського суду у діяльності професійної організації українського студентства "Профорус” на західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр. (2014)
Греченюк Н. - Виборча система Підкарпатської Русі у міжвоєнний період (2014)
Ільчук І. - Історичні та геостратегічні передумови становлення українсько-польських взаємин у новому геополітичному просторі (кінець 1980 х – початок 1990 х рр.) (2014)
Алексієвець Л. - Білорусь: соціально-економічні аспекти розвитку, Алексієвець М. (2014)
Федорів І. - Купчинський О. Вибрані статті та матеріали. – Т. 3: Відомі та маловідомі постаті національної науки й культури / Ред. кол.: О. Винниченко, Л. Войтович, І. Гирич, М. Крикун, Л. Рудницький, Л. Тимошенко, Я. Федорук, С. Хороб. Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2011. – 665 с. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ. – Число 31) (2014)
Із книги Юрія Макара, Михайла Горного, Віталія Макара. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи. У трьох томах. Том 2. – Чернівці: Букрек, 2014. – 900 с.: іл. (2014)
Із книги Віктора Даниленка. Володимир Вернадський: віхи життя і творчості. – Київ–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 298 с.; 20 іл. (2014)
Москалюк М. - До 65-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Реєнта (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів! (2014)
Титул, зміст (2012)
Табачнiков С. I. - Клiнiчнi особливостi та провiднi чинники вживання психоактивних речовин у дiтей та пiдлiткiв у свiтлi розробки комплексної багаторiвневої системи його медико-соцiальної корекцiї та профiлактики, Вiєвський А. М., Жданова М. П. (2012)
Табачнiков С. I. - Судова фармацiя: до проблеми наркоманiї i полiнаркоманiї у свiтi i в Українi, Вiєвський А. М., Жданова М. П. (2012)
Хоружая Р. Е. - О возможности использования мультимедийных презентаций на практических занятиях в клинической стоматологии, Калиновский Д. К., Шаповалов А. С. (2012)
Громовик Б. П. - Дослiдження асортименту опiоїдних аналгетикiв на фармацевтичному ринку України, Прокiп С. Є. (2012)
Євтiфєєва О. А. - Розробка та валiдацiя методик якiсного аналiзу компонентiв в екстемпоральнiй лiкарськiй формi, Проскурiна К. I., Хмельова М. О., Вепрецька Л. В. (2012)
Романьков И. А. - Морфологические взаимоотношения верхнечелюстной пазухи с корнями зубов верхней челюсти (2012)
Шаповалов (мол. ) В. В. - Доказова фармацiя: особливостi фармакокорекцiї синдрому вiдмiни опiоїдiв у наркопацiєнтiв з рiзним рiвнем прогредiєнтностi опiоїдної залежностi, Лiнський I. В. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Визначення домiшок купруму в субстанцiї N-ацетилцистеїну кiнетико-спектрофотометричним методом, Боровська I. М. (2012)
Довжук В. В. - Математичне моделювання постановки експерименту з розробки складу, технологiї приготування мазi з нiмесулiдом (2012)
Хоружая Р. Е. - Освоение приемов безошибочного диагностирования в высшей медицинской школе, Мудрая В. Н., Калиновский Д. К., Татаренко Л. Л., Шаповалов А. С. (2012)
Гейдерiх А. С. - Дослiдження фенольних сполук спиртового екстракту з трави лаванди вузьколистої, Упир Т. В., Комiсаренко А. М., Кошовий О. М. (2012)
Башура А. О. - Обґрунтування складу гелю з настойкою листя гiркокаштана, Башура О. Г., Половко Н. П. (2012)
Савченко Л. П. - Аналiз прокаїну гiдрохлориду та бензокаїну в розчинi аптечного виготовлення, Євтiфєєва О. А., Георгiянц В. А., Здорик О. А., Бисага Є. I. (2012)
Дрель В. Ф. - Влияние физической нагрузки на активность аминотрансфераз и гаммаглутамилтрансферазы, Виноградов А. А. (2012)
Запорожська С. М. - Вивчення коригуючого потенцiалу сахарози в пероральному гелi для дiтей, Баранова I. I., Пуляєв Д. С., Ткач Т. О., Шейхалi А. (2012)
Кустова С. П. - Вивчення фiзико-хiмiчних i технологiчних властивостей катiазину, Бойко М. О. (2012)
Прокопенко Ю. С. - Хромато-мас-спектрометричне дослiдження вмiсту лiпофiльних речовин у розробленому оригiнальному фiтотерапевтичному засобi для лiкування псорiазу, Георгiянц В. А., Ковальова А. М. (2012)
Кошовий О. М. - Вибiр оптимального екстрагенту для створення нового лiкарського засобу з листя шавлiї лiкарської, Передерiй Є. О., Кащенко I. С., Гудзенко О. П., Ковальова А. М., Комiсаренко А. М. (2012)
Мнушко З. М. - Розробка та опрацювання механiзмiв адаптацiї виробничих фармацевтичних пiдприємств до змiн зовнiшнього середовища, Пестун I. В., Бондарєва I. В. (2012)
Пестун I. В. - Маркетинговi дослiдження хондропротекторних лiкарських засобiв, представлених на ринку України, Кобець М. М., Iванченко Ю. В. (2012)
Бензель I. Л. - Вплив лiофiлiзату водного екстракту Bergenia crassifolia на печiнку щурiв на фонi її хронiчного пошкодження тетрахлорметаном, Гаврилюк I. М., Бензель О. Л., Гаврилюк О. М., Нектєгаєв I. О. (2012)
Гаврилов I. I. - Динамiка бiоенергетичних процесiв у тварин при синдромi тривалого розчавлення та фармакокорекцiї корвiтином (2012)
Магомедов А. М. - Метаболические нарушения соединительной ткани экспериментальных животных с моделью сахарного диабета в сочетании с травмой длинных костей, Ивченко А. В., Орленко В. Л., Кузуб Т. А. (2012)
Цубанова Н. А. - Гiстологiчнi дослiдження впливу спiроциклiчного похiдного оксiндолу на перебiг гострої ниркової недостатностi у щурiв (2012)
Дасюкевич О. И. - Повреждающее действие аконитинсодержащего агента на сосудистую систему паренхиматозных органов мышей и крыс, Юрченко О. В., Соляник Г. И. (2012)
Вишневська А. Г. - Лiпiдний та жирнокислотний склад клiтин пiдшлункової залози за умов експериментального ульцерогенезу, Ковальова В. А., Руденко Я. О., Степанов Ю. В. (2012)
Мироненко Т. В. - Клинико-морфологический анализ поверхностных и глубоких аневризм сосудов головного мозга человека, Аронов Е. Г., Рощупкин А. А. (2012)
Лук’янчук В. Д. - Вплив ацетилцистеїну на бiоенергетичний профiль на фонi закритої черепно-мозкової травми, Федорова В. С. (2012)
Малиновська В. Г. - Обґрунтування методики лабораторногодослiдження сечi у дiтей, Фабрi З. Й. (2012)
Вiтрiщак С. В. - Оцiнка фiзичного розвитку дiтей iз захворюваннями бронхолегеневої системи, батьки яких були лiквiдаторами аварiї на Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї, Сiчанова О. В., Санiна О. В., Клименко К. В. (2012)
Нестеренко З. В. - Особлiвости структури захворювань шлунково-кишкового тракту у дiтей iз сiмей радiацiйного ризику, Iванiна О. Ю., Доброхотова Г. В., Зайцева С. Є., Пiлiпенко I. А. (2012)
Чайченко Т. В. - Регуляцiя лiпiдно-вуглеводного метаболiзму у пiдлiткiв з надлишковою вагою та ожирiнням (2012)
Магалов Ш. И. - Нейроэндокринные расстройства при эпилепсии у женщин, Гулу-заде Н. А., Кулиев М. Р., Мехтиева Ш. Н. (2012)
Алиев Д. А. - Возрастно-половые аспекты рака молочной железы в Азербайджане, Ватанха С. С. (2012)
Косенко Ю. А. - Вплив ультрафiолетового опромiнення кровi на транспорт кисню та кислотно-лужний баланс при абсцесi печiнки, що ускладнений абдомiнальним сепсисом (2012)
Кебкало А. Б. - Змiни в системi гемостазу у хворих на некротичний панкреатит при введеннi кордової кровi, Лобинцева Г. С., Яцишин М. В., Рейтi А. О. (2012)
Аллахвердиева Н. А. - Cерологическая диагностика Helicobacter pylori-ассоциированного атрофического гастрита, Алиханова И. Ч., Гидаятова Л. А., Мурадов Г. К. (2012)
Марданлы Ф. А. - Эпидемиологические аспекты злокачественных новообразований пищевода у городского и сельского населения Азербайджанской Республики, Абдуррагимов А. Р. (2012)
Лебедь Л. В. - Применение индексов интоксикации для оценки тяжести течения эндогенной интоксикации у больных с деструктивным туберкулезом легких, Киреев И. В., Потейко П. И., Ляшенко А. А. (2012)
Ясiнський Р. М. - Стан перекисного окислення бiлкiв при хiмiорезистентному туберкульозi та СНIД-асоцiйованому туберкульозi, Разнатовська О. М., Растворов О. А. (2012)
Вiтрiщак С. В. - Вплив виробничих чинникiв вугiльних шахт на стан професiйного здоров’я гiрникiв, Савiна О. Л., Клименко К. В., Гайдаш I. А., Курчанова В. С. (2012)
Исаев И. Г. - Рак носоглотки — эффективность химиолучевоголечения в зависимости от основных прогностических факторов, Казиева Р. Р. (2012)
Сусла О. Б. - Кальцифiкацiя клапанiв серця у хворих на додiалiзному етапi хронiчної хвороби нирок (2012)
Нишкумай О. И. - Изменение структурно-функционального состояния костной ткани у женщин в постменопаузе с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, Строило В. А., Строило Н. Г. (2012)
Малащенко В. О. - Узагальнення наукових здобутків львівського відділення підйомно-транспортної академії наук України, Сороківський О. І. (2014)
Ловейкін В. С. - Континуальна модель динаміки руху стрічкового конвеєра, Човнюк Ю. В., Сачик А. П. (2014)
Гальченко Л. В. - Влияние коррозионного износа на динамические характеристики главных крановых балок, Мартовицький Л. М., Шаніна З. М. (2014)
Крупко І. В. - Обгрунтування параметрів чотирьохопорного крокуючого механізму на основі експериментальних досліджень (2014)
Семенюк В. Ф. - Методика синтеза диаграмм движения подъемных механизмов пассажирских лифтов с учетом влияния упругих связей, Бойко А. А., Акчебаш Н. В. (2014)
Проць В. В. - Розробка та дослідження засобів комплексного моделювання навантажень на механічні системи землерийних машин, Крупко В. Г., Койнаш В. О. (2014)
Бережная Е. В. - Восстановление деталей кранового оборудования электроконтактной наплавкой (2014)
Букетов А. В. - Модифікація високочастотним електромагнітним імпульсним полем інгредієнтів захисних епоксидних покриттів з поліпшеними когезійними властивостями для підйомно-транспортних машин, Скирденко В. О. (2014)
Sima E. - "Green driver” – a solution for implementing the principles of sustainable development, Bălan G., Dragolea L. (2014)
Михайлов Е. П. - Позиционное управление манипуляторами мобильных роботов, Вудвуд А. Н., Кнюх А. Б., Онуфриенко В. С. (2014)
Бойко А. А. - Особенности расчета загрузки пассажирских лифтов (2014)
Малащенко В. О. - Розширення функціональних можливостей пружно-кулькових муфт траспортних засобів, Коруняк П. С., Ніщенко І. О., Федик В. В. (2014)
Ловейкін В. С. - Програмне та апаратне забезпечення експериментальних досліджень динаміки вантажопідйомних машин, Ромасевич Ю. О. (2014)
Мартовицький Л. М. - Фактична завантаженість металоконструкцій мостових перевантажувачів, Глушко В. І., Шаніна З. М., Клименко Г. В., Єщенко А. О. (2014)
Бойко А. А. - Ограничение неустойчивых режимов работы лифтовых подъемных механизмов с электроприводом ТПН-АД (2014)
Опенько C. Ю. - Обгрунтування раціональних параметрів ланок гусеничних рушіїв екскаваторів, Крупко В. Г. (2014)
Малащенко В. О. - Навантаження нарізі під час затягування гайки, Матвіїв Б. Т., Федик В. В. (2014)
Швачунов А. С. - Исследование состояния полиспастной системы при подъеме груза во время обрыва каната, Дорохов Н. Ю., Периг А. В., Стадник А. Н. (2014)
Шевченко С. В. - Модифицированное червячное зацепление, Мазнев Е. А., Муховатый А. А., Панкратов Д. А. (2014)
Громнюк С. І. - Дослідження мікронерівностей зубчастих поверхонь в радіально-коловому способі зубонарізання (2014)
Семенюк В. Ф. - Методика анализа энергетических показателей лебедок пассажирских лифтов различных типов и производителей, Бойко А. А. (2014)
Затинайко О. І. - Політика безпеки та воєнно-політичні відносини Румунії, Павленко В. І., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. (2014)
Шишолін П. А. - Про застосування окремих методів державного управління у сфері інтегрованого управління кордонами, Кукін І. В. (2014)
Левченко О. В. - Уточнення понятійного апарату з питань оцінювання рівня воєнної загрози національній безпеці України, Троцько В. В., Василенко І. C. (2014)
Телелим В. М. - Модульний принцип створення міжвидових угруповань військ: проблеми запровадження та шляхи їх розв’язання, Музиченко Д. П., Пунда Ю. В. (2014)
Савицький В. Л. - Система медичного забезпечення військ (сил) – складова загальнодержавної політики охорони здоров’я громадян України, Власенко О. М., Стриженко В. І., Булах О. Ю. (2014)
Руснак І. С. - Безпілотна авіація у сфері цивільного захисту України. Стан і перспективи розробки та застосування, Хижняк В. В., Ємець В. І. (2014)
Пащенко С. В. - Система управління ризиками програм оновлення авіаційної техніки авіації Збройних Сил України, Мавренков О. Є. (2014)
Пєвцов Г. В - Теоретичні основи новітніх технологій побудови радіолокаційних систем, Яцуценко А. Я., Пічугін М. Ф, Карлов Д. В., Трофименко Ю. В. (2014)
Резюме (2014)
Орлов М. М. - Напрями вдосконалювання служби штабів внутрішніх військ у сучасних умовах, Надточий О. С. (2014)
Коваль А. А. - Модель оцінювання ефективності засобів вогневої підтримки спеціальних військових дій батальйону внутрішніх військ (2014)
Ярещенко О. А. - Динаміка зміни спеціальної фізичної підготовленості курсантів вищих навчальних закладів МВС України під впливом підвищення вестибулярної стійкості (2014)
Сутюшев Т. А. - Про необхідність створення концепції вдосконалювання підготовки внутрішніх військ МВС України (2014)
Ткаченко С. П. - Постачання продовольства у внутрішніх військах з урахуванням воєнно-економічних та ринкових чинників, Бондаренко О. Г., Василенко В. П. (2014)
Ролін І. Ф. - Методичний підхід до розроблення імітаційної моделі системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ (2014)
Адамчук М. М. - Методика визначення раціонального складу угруповання військ (сил) для виконання завдань у сфері безпеки, Бaбков А. Ю., Башкатов Є. Г. (2014)
Семенов С. С. - Громадянські свободи військовослужбовця: посилена необхідність та компенсація обмежень, Громико О. В., Фалько С. А. (2014)
Єфремова М. О. - Теоретико-правові засади адміністративного затримання громадян України: строки, порядок обчислення строків, підстави для затримання (2014)
Анотації (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Тробюк В. І. - Роль силових структур у системі політичної влади, Ткаченко М. Д. (2014)
Устименко О. В. - Пропозиції щодо уніфікації нормативно-правових документів сектора безпеки і оборони щодо взаємодії Збройних Сил України та Національної гвардії України – правонаступниці внутрішніх військ МВС України, Хлонь С. Є. (2014)
Бєлай С. В. - Підхід до моніторингу показників рівня життя населення для попередження виникнення кризових ситуацій соціально-економічного походження, Лісіцин В. Е., Мацюк В. В. (2014)
Орлов М. М. - Способи дій внутрішніх військ під час припинення масових протистоянь громадян у разі виникнення міжетнічного конфлікту, Халеп В. В., Шаповалов О. І. (2014)
Ролін І. Ф. - Обґрунтування основних структурно-функціональних характеристик системи тилового забезпечення угруповання Національної гвардії України (2014)
Пеньков В. І. - Дослідження навантаження особового складу під час подолання смуги перешкод, Сутюшев Т. А., Шкорбатов Ю. Г. (2014)
Медвідь М. М. - Обґрунтування необхідності навчання фахівців за напрямом підготовки (спеціальністю) "Управління персоналом та економіка праці” в Академії Національної гвардії України (2014)
Моргунов О. А. - Удосконалення фізичної підготовки правоохоронців МВС України на початковому етапі навчання (2014)
Дробаха Г. А. - Моделювання службово-бойової діяльності угруповання сил охорони правопорядку за допомогою математичного апарату стохастичних мереж відкритого типу, Обрядін В. В., Мірошниченко Г. М., Пістряк П. В., Гончар Р. О., Розанова Л. В. (2014)
Колесніченко О. С. - Комплексний підхід до оцінювання психологічної готовності військовослужбовців внутрішніх військ МВС України до діяльності в екстремальних умовах, Горєлишев С. А., Каз’яніна Н. А. (2014)
Желаго А. М. - Обгрунтування cпособу здійснення психологічного моніторингу успішності професійного становлення командира підрозділу внутрішніх військ, Пасічник В. І. (2014)
Загорка О. М. - Рецензія на монографію "Механізм регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення” (автор – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник М. М. Медвідь) (2014)
Анотації (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Айлікова Г. - Проблеми виконання генеральних планів населених пунктів Донецького регіону (на прикладі Єнакіївської групи поселень) (2013)
Бенаи Х. - Реконструкция объектов типовой и исторической застройки городов Донбасса в условиях техногенных катастроф, Радионов Т., Светличная О. (2013)
Ковальський Л. - Сучасні тенденції комплексного формування закладів обслуговування в містах Донбасу (2013)
Ковальська Г. - Нові підходи та містобудівні особливості формування мережі навчальних закладів на Донеччині (2013)
Ксеневич М. - Методика багаторівневого і поетапно-циклічного формування і розвитку архітектурно-містобудівних утворень України (2013)
Куцевич В. - Особливості формування масового житла на Донеччині у складних інженерно-геологічних умовах, Ануфрієнко А. (2013)
Кушниренко М. - Значение социологических обследований в градостроительном проектировании на уровне городской и региональной планировки (2013)
Меженна Н. - Функціональний та емоційний аспекти світлової архітектури (2013)
Палеха Ю. - Формирование систем расселения в схемах планировки территорий Донецкой и Луганской областей (2013)
Панченко Т. - Перспективи використання рекреаційних ресурсів прибережної смуги Азовського моря в межах Донецької області (2013)
Пестрикова А. - К вопросу о реконструкции памятников архитектуры конца 50-х годов ХХ в. (на примере Дворца культуры в г. Северодонецк), Малейчик С. (2013)
Підгрушний Г. - Територіальна організація господарства Луганської області: етапи формування, проблеми розвитку та напрямки вдосконалення (2013)
Плешкановська А. - Основні напрямки економіко-містобудівного розвитку Донецької області (проблеми та концептуальні пропозиції), Бірюк С., Тополянська І. (2013)
Рейцен Е. - Агломерация как объект транспортно-градостроительного проектирования, Толок А. (2013)
Тімохін В. - Міста і суцільна урбанізація Донбасу (2013)
Третяк Ю. - Напрями розвитку середовища пенітенціарних закладів у складі функціонально-планувальної організації території Донбасу (2013)
Шебек Н. - Проблеми і перспективи розвитку архітектурного середовища урбанізованих територій Донбасу (2013)
Щербаков Є. - Застосування інформаційної системи містобудівного кадастру для моніторингу та попередження надзвичайних ситуацій на техногенно небезпечних територіях Донецької області (2013)
Анотації (2013)
Титул, зміст (2012)
Журавель I. О. - Iмбир лiкарський як перспективна рослинадля застосування в медицинi (2012)
Мельник Г. I. - Порiвняльне морфолого-анатомiчнедослiдження рослин родiв Allium та Veratrum (2012)
Бурлака I. С. - Пiгменти трави щучника дернистого i трави куничника звичайного, Кисличенко В. С. (2012)
Тартинська Г. С. - Аналiз суми летких сполук трави талабану польового (Thlaspi arvense L., Журавель I. О., Кисличенко В. С. (2012)
Юрченко Н. С. - Дослiдження летких сполук етилацетатно-спиртової фракцiї трави маренки запашної, Iльїна Т. В., Ковальова А. М. (2012)
Комiсаренко М. А. - Дослiдження фенольних сполук спиртового екстракту з листя брусницi звичайної, Гейдерих А. С., Ковальова А. М., Кошовий О. М. (2012)
Куценко С. А. - Дослiдження елементного складу лiкарської рослинної сировини, що входить до складу збор ангiопротекторної дiї (2012)
Бурда Н. Є. - Визначення якiсного складу та кiлькiсного вмiст цукрiв та органiчних кислот у травi та кореневищах з коренями гадючника в’язолистого (2012)
Караковська Н. Є. - Експериментальне вивчення простатопротекторно дiї екстрактiв кореня та листя лопуха великого, Щокiна К. Г., Дроговоз С. М. (2012)
Савченкова Л. В. - Вплив крiоактивованого порошку аронiї чорноплiдної на стан енергетичного обмiну щурiв з гiпокiнетичним стресом, Акiмова М. С. (2012)
Давидчук Г. Н. - Влияние липополисахаридов и пептидогликанов на секреторную активность нейтрофилов и моноцитов здоровых детей 5-15 лет in vitro (2012)
Iвахненко О. Л. - Обґрунтування вибору антимiкробних консервантi при розробцi складу та технологiї м’якої лiкарсько форми для корекцiї порушень репродуктивно системи чоловiкiв, Стрiлець О. П., Стрельников Л. С., Кустова С. П. (2012)
Коваленко Св. М. - Обґрунтування вибору консерванта при розробц гелю для лiкування дiабетичних виразок, Осолодченко Т. П. (2012)
Гуреєва С. М. - Розробка оптимального складу та бiофармацевтичні дослiдження твердої лiкарської форми — таблеток "Торсид" (2012)
Мiщенко О. Я. - Клiнiко-економiчна оцiнка фармакотерапiї хворих на дисциркуляторну енцефалопатiю в лiкувально-профiлактичних закладах, Адонкiна В. Ю. (2012)
Мнушко З. М. - Напрями пiдвищення ефективностi вирiшення маркетингових функцiй аптечних мережевих структур, Пестун I. В., Бабiчева Г. С. (2012)
Петренко В. О. - Судово-фармацевтичне вивчення розвиток психiчних i поведiнкових розладiв у жiнок внаслiдок зловживання психоактивними речовинами, Шаповалова В. О., Лiнський I. В., Шаповалов В. В. (2012)
Шаповалов (мол. ) В. В. - Судово-фармацевтична практика: дослiдження причинних зв’язкiв девiантної поведiнкиу наркопацiєнтiв, Негрецький С. М. (2012)
Пинькас В. Г. - Методы системного анализа в задачах управления лечебным процессом, Топоркова О. А., Кувичка И. Н., Скориков О. А., Пожидаев И. В., Топорков Д. В. (2012)
Витрищак С. В. - Особенности хронотипа студента медицинского ВУЗа, Сичанова Е. В., Санина Е. В., Клименко А. К. (2012)
Бабич Є. М. - Вивчення безпечностi очищених антигенних фракцiй збудника дифтерiї, отриманих за допомогою фiзичних чинникiв, Єлисеєва I. В., Ждамарова Л. А., Бiлозерський В. I., Бобирєва I. В. (2012)
Жиленко В. В. - Дослiдження впливу екстракту фенугрека на рiст карциноми молочної залози Са755 у мишей, Залєток С. П. (2012)
Дрель В. Ф. - Активность аминотрансферази гамма-глутамилтрансферазы на фоне токсического гепатита (2012)
Iванова Л. М. - Вплив цитраргiнiну на активнiсть ферментiв системи антиоксидантного захисту у пацiєнтiв на неалкогольний стеатогепатит у сполученнi з хронiчним бронхiтом на фонi ожирiння, Налапко К. К. (2012)
Косенко Ю. А. - Влияние экстракорпорального ультрафиолетового облучения крови на кислородный баланс у больных с бактериальным абсцессом печени (2012)
Сокольнiкова Н. В. - Взаємозв’язок рiвнiв вуглеводiв, лiпiдiв, адипокiнiв i показникiв дiастолiчної функцiї у хворих на цукровий дiабет типу 2 (2012)
Магомедов А. М. - Особенности биохимических изменений суставног хряща в зависимости от формы прогрессировани идиопатического коксартроза, Гайко Г. В., Калашников Ал. В., Полищук Л. В., Кузуб Т. А. (2012)
Велика А. Я. - Вплив водного навантаження на фонi сулемової нефропатiї на змiни активностi каталази та глутатiонпероксидази у кровi щурiв, Пiшак В. П., Мацьопа I. В. (2012)
Князєва А. К. - Особливостi iмуноферментних показникiв ендотелiальної дисфункцiї у хворих на субклiнiчний гiпотиреоз з ревматоїдним артритом, Комарова О. Б. (2012)
Риндiна Н. Г. - Розчинний рецептор трансферину як маркер активностi еритропоезу у хворих на хронiчну серцеву недостатнiсть та хронiчну хворобу нирок з анемiєю рiзного ступеня тяжкостi (2012)
Чеканiна Л. I. - Заходи прегравiдарної пiдготовкита антенатального догляду у жiнок, якi мешкають у сiльськiй мiсцевостi (2012)
Бунят-заде С. З. - Факторы, способствующие развитию врожденных пороков в Гянджинском регионе (2012)
Польова С. П. - Дiагностика туберкульозу у жiнок репродуктивного вiку (2012)
Мурадова З. С. - Особенности течения беременности, исход родов для плода и новорожденного при угрозе преждевременных родов в 22-28 недель, Алиева Э. М. (2012)
Фомина К. А. - Анатомо-морфофункциональная характеристика головного мозга крыс различного возраста послеингаляционного воздействия эпихлоргидрина (2012)
Скiвка Л. М. - Ад’ювантнi та iмуномодуляторнi властивост екстракту цитоплазматичних мембран S. aureus у моно- та комбiнованiй терапiї солiдної i асцитно форм карциноми Ерлiха, Федорчук О. Г., Мазiй О. В., Храновська Н. М. (2012)
Топоркова О. А. - Cпортивный массаж биологически активных точек пальцев рук для снятия психоэмоционального напряжения и утомления (2012)
Крюков О. М. - Формування вимог до точності експериментального визначення миттєвих значень швидкості руху метального елемента, Біленко О. І., Мудрик В. Г. (2014)
Ченыкаев А. В. - Метод расчета направленных характеристик сферической антенной решетки, Ермаков Г. В., Майборода И. Н. (2014)
Соколовський С. А. - Автоматизований розрахунок характеристик підвіски автомобіля у середовищі моделювання SIMULINK (2014)
Прокопенко Є. В. - Розроблення удосконалених алгоритмів оптимального виявлення в оптико-електронних системах спостереження охорони кордону (2014)
Морозов О. О. - Структурно-топологічний синтез систем постачання матеріально-технічних засобів військових формувань Національної гвардії України, Морозова Л. В. (2014)
Мазанов В. Г. - Використання технологій доповненої реальності у навчанні і для діагностування автомобільної техніки, Романюк В. А., Тишкевич Ю. Ю. (2014)
Ермаков Г. В. - Розподіл поля в околі тонкого металевого циліндра при його опроміненні електромагнітними хвилями, Майборода І. М., Бабенко В. П. (2014)
Колачов С. П. - Стан та перспективи розвитку телекомунікаційних мереж спеціального призначення, Люлін Д. О., Мазниченко Ю. А., Подольський О. Ю., Іохов О. Ю. (2014)
Белокурський Ю. П. - Організація захисту каналів радіозв’язку підрозділів охорони правопорядку України, Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Щербина О. О. (2014)
Полянский А. С. - Метод определения мощности двигателя и КПД трансмиссии автомобиля при измерении угловой скорости на любом валу трансмиссии, Подригало Н. М., Топчий Р. И. (2014)
Глущенко В. В. - Експериментальне дослідження параметрів стійкості та динамічності автомобільних цистерн у дорожніх умовах, Подригало М. А., Клец Д. М., Дубінін Є. О., Абрамов Д. В., Сергієнко О. Ю. (2014)
Ковтун А. В. - Обгрунтування залежності для визначення комплексного показника боєготовності військової техніки, Іванченко А. О., Табуненко В. О. (2014)
Муленко О. О. - Живучість автоматичної стрілецької зброї в умовах використання боєприпасів післягарантійних термінів експлуатації, Баулін Д. С. (2014)
Грек А. М - Призначення та завдання біологічної розвідки підрозділів військ РХБ захисту при біологічному зараженні в сучасних умовах, Чернявський О. Ю., Галак О. В., Каракуркчі Г. В., Матикін О. В. (2014)
Чернявський І. Ю. - Оцінювання можливої загрози ураження особового складу під час інгаляційного потрапляння радіоактивних аерозолів, Чернявський О. Ю., Писарєв С. А. (2014)
Соколовский С. А. - Приближенные решения линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами применительно к задачам строительной механики, Кириченко А. Н., Ракивненко В. П., Гребеник Л. А. (2014)
Маргуліс М. В. - Урівноважування гнучкого зубчастого колеса в силовій однохвильовій зубчастій передачі, Приймаков О. Г., Градиський Ю. О., Янчик О. Г. (2014)
Анотації (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Каиров А. С. - Система расчета характеристик гидродинамической опоры с задаваемым профилем втулки на основе пакета Mathcad, Ивахненко Н. Н., Шевченко И. Д., Рукавишников Д. В. (2013)
Ковалев В. А. - Силовые влияния инерционных течений вязкой несжимаемой жидкости на стенки тороидального сосуда (2013)
Джемелінський В. В. - Визначення оптимальних параметрів лазерно-ультразвукового зміцнення та оздоблювання поверхонь виробів, Лесик Д. А. (2013)
Стась С. В. - Реологічні особливості поверхнево-активних добавок, що використовуються для піноутворення (2013)
Ляшук О. Л. - Структурний синтез гвинтових робочих органів механізмів машин, Любачівський Р. О., Кучвара І. М. (2013)
Бондаренко Д. О. - Оцінка втомної міцності в зоні стику петель кріплення заднього багажного люка пасажирського літака, Рудаков К. М. (2013)
Майборода В. С. - Аналіз умов магнітно-абразивного оброблення кінцевих фрез із твердого сплаву при їх довільному розташуванні в робочих зонах установки типу кільцева ванна, Карпушевський Б., Климов О. М. (2013)
Петраков Ю. В. - Состояние и перспективы развития САМ-систем в машиностроении (2013)
Федориненко Д. Ю. - Вплив температурних деформацій гідростатичних опор на вихідні показники точності шпиндельного вузла, Сапон С. П., Бойко С. В. (2013)
Голуб В. П. - Модели предельного состояния при комбинированном нагружении циклическим растяжением-сжатием и циклическим кручением (2013)
Романов А. В. - К оценке характера длительного разрушения при сложном напряженном состоянии (2013)
Плащинская А. В. - Усталостное разрушение тонких пластин с концентраторами напряжений при одноосном асимметричном нагружении (2013)
Єщенко В. О. - Імітаційне моделювання напружено-деформованого стану біомеханічних систем для кісток кінцівок та щелепи людини з пошкодженнями (2013)
Гожій С. П. - Механізм обкочування з підвищеними показниками ефективності для орбітального штампування, Кліско А. В., Ландар Р. М., Халик О. П. (2013)
Мачуга О. С. - Інтегроване використання енергії гідро- та біоресурсів у лісозаготівлі (2013)
Виноградов А. Г. - Расчет коэффициентов пропускания сферических капель воды для типовых спектров теплового излучения при пожаре (2013)
Лимарь А. А. - Влияние износостойких покрытий на стойкостные характеристики режущего инструмента при обработке труднообрабатываемых коррозионностойких материалов (2013)
Шевченко В. П. - Экспериментальное исследование собственных колебаний конструктивно неоднородных цилиндрических оболочек, Власов О. И., Каиров В. А. (2013)
Каиров А. С. - Вынужденные колебания венцов рабочих лопаток турбомашин с замкнутыми на круг связями, Моргун С. А. (2013)
Петраков Ю. В. - Повышение точности токарной обработки на станках с ЧПУ, Ковальчук Д. П. (2013)
Струтинський С. В. - Математичне моделювання динамічних сферичних рухів у просторових системах приводів із шланговими пневмодвигунами (2013)
Титов В. В. - Реализация силомоментного управления для двухстепенного манипулятора, Шардыко И. В., Даляев И. Ю. (2013)
Голубев М. В. - Совершенствование системы фильтрации угодящих газов на судовых дизельных установках (2013)
Исаенко С. В. - Анализ воздействия вибрационных нагрузок на манипуляционную систему космического назначения при выведении на ракете-носителе (2013)
Коробко І. В. - Оптимізація просторової форми тіл обтікання чутливих елементів гідродинамічних вимірювачів витрати рідини (2013)
Чемерис О. М. - Коливання круглих пластин з проміжним шарніром (2013)
Бабенко А. Е. - Дослідження руху лабораторної центрифуги як багатомасової системи, Лавренко Я. І., Штракельян Й. (2013)
Лопота А. В. - Проблемы применения в космосе антропоморфных роботов, Кондратьев А. С., Тимофеев А. Н., Шардыко И. В. (2013)
Новік М. А. - Аналіз статичних характеристик цифрових приводів поворотно-поступального руху, Дідовець В. Є. (2013)
Гнатів Р. М. - Визначення підвищення тиску при неусталеному русі рідини в трубах, Орел В. І., Піцишин Б. С. (2013)
Титул, зміст (2012)
Стецюк Р. А. - Передумови формування мотиваційної вiдповiдальностi щодо якостi викладання в пiслядипломнiй освiтi за спецiальнiстю"Неврологiя" (2012)
Гуреєва С. М. - Мiсце та роль бiофармацевтичної класифiкацiйної системи та використання її як iнструменту при створеннi бiоеквiвалентних твердих лiкарських форм (2012)
Рижкова Т. А. - Проблема антибiотикорезистентностi грамнегативних бактерiй (2012)
Топоркова О. А. - Радиационные методы очистки сточных вод, Пинькас В. Г., Кувичка И. Н., Заливная А. А. (2012)
Захарчук О. I. - Iсторичний розвиток антропологiї в медицинi, Хоменко В. Г., Кривчанська М. I. (2012)
Кебкало А. Б. - Мiнi-iнвазивнi та клiтиннi технологiї в лiкуваннi хворих iз некротичним панкреатитом (2012)
Захарчук О. I. - Гепатобiлiарний синдром у дiтей як наслiдок iнвазiї Toxocara canis (2012)
Олещук О. М. - Амiногуанiдин при внутрiшньопечiнковому холестазi (2012)
Ахмедов Э. Т. - Лечение хронических артритов височно-нижнечелюстного сустава (2012)
Дубров С. О. - Застосування синхронiзованої перемiжної вентиляцiї з метою вiдлучення вiд респiратора пiсля тривалої штучної вентиляцiї легень через трахеостомiчну та оротрахеальну трубку у пацiєнтiв з тяжкою травмою (2012)
Северина-Смирнова А. С. - Особенности химического состава нижней челюсти белых крыс при пероральном применении препаратов кальция и имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита (2012)
Орловський О. А. - Залежнiсть росту та метастазування перщеплюваної карциноми легенi Lewis вiд статi мишей-реципiєнтiв, Мосiєнко В. С., Шляховенко В. О., Жиленко В. В., Карнаушенко О. В., Вербиненко А. В. (2012)
Мусоев С. М. - Судебная фармация: аналитико-дескриптивный анализ наркотизации населения Таджикистана психоактивными веществами, Шаповалова В. А., Шаповалов В. В. (2012)
Компаниец К. Н. - Клинико-патогенетические аспекты хронического некалькулезного холецистита на фоне хеликобактериоза в сочетании с ишемической болезнью сердца (2012)
Давидчук Г. Н. - Повышение эффективности лечения детей, больных внебольничной пневмонией,инфицированных Mycobacterium tuberculosis (2012)
Лесной И. И. - Сравнение эффективности двух подходов к аналгезии у хирургических больных в отделении интенсивной терапии (2012)
Вовк О. Ю. - Индивидуальная анатомическая изменчивость мозгового отдела головы и черепа взрослого человека (2012)
Садиева Н. А. - Частота встречаемости врожденных пороков развития у детей, родившихся путем вспомогательных репродуктивных технологий в Азербайджане (2012)
Гюльмамедов П. Ф. - Использование препарата транексам у больных в ходе операций на желчных путях (2012)
Эюбова А. А. - Иммунологические механизмы действия ронколейкина при бронхиальной астме, Султанова Н. Г., Сафаралиева Э. С., Эфендиева Н. Э., Исмайлов Т. А. (2012)
Кадимова Ш. Г. - Современные подходы к ведению беременных с почечной патологией (2012)
Чернова Н. В. - Особенности этиопатогенеза острого гнойного лактационного мастита на современном этапе (2012)
Багирова Х. Ф. - Предгравидарная подготовка женщин с привычным невынашиванием на ранних сроках беременности, Гасымова Г. Х., Тагиева И. А., Алиева С. А. (2012)
Зубков В. I. - Стан серцево-судинної системи та зменшення ризику виникнення ускладнень при хiрургiчному лiкуваннi колоректального раку у хворих з гiпертонiчною та iшемiчною хворобою, Тхоревський О. В. (2012)
Лахман С. М. - Спектрофотометриче визначення сукцинiльованого -iнтерферону та дослiдження його iмунотропних властивостей, Романова О. А., Iгумнова Н. I., Сидоренко Т. А., Мартинов А. В. (2012)
Риндiна Н. Г. - Роль гепсидину та iнтерлейкiну-6 у формуваннi анемiї рiзного ступеня тяжкостi у пацiєнтiв iз хронiчною серцевою недостатнiстю та хронiчною хворобою нирок (2012)
Гур’єв С. О. - Субпопуляцiйний склад лiмфоцитiв у хворих на контрактуру дюпюiтрена з хронiчним гепатитом та фiброзом печiнки, Iскра Н. I., Плескач О. Я. (2012)
Ахадова Ф. Ф. - Уровни гомоцистеина у практически здоровых людей в азербайджанской популяции, Гурбанов Я. З., Мирза-заде В. А. (2012)
Кочубей А. А. - Гистологическое строение резца нижней челюсти белых крыс различного возраста в условиях применения тимогена и тимэктомии (2012)
Левченко Н. В. - Гистологическое строение мыщелковых хрящей нижней челюсти крыс разного возраста после применения циклофосфана и циклоферона (2012)
Гаркавцева О. А. - Сучасний стан фармакотерапiї вторинних iнфекцiйних уражень шкiри на фонi цукрового дiабету (2012)
Мусаева Т. М. - Урикемия у больных с сахарным диабетом типа 2 с метаболическим синдромом, Курбанов Я. З., Мирзазаде В. А. (2012)
Витрищак С. В. - Эколого-гигиеническая оценка состояния водных ресурсов Луганской области, Санина Е. В., Сичанова Е. В., Гаврик В. В., Акберов А. Э. (2012)
Ткачова О. В. - Дослiдження протизапальної дiї фiтогелю "Живiтан®", призначеного для мiсцевого лiкування трофiчних виразок, Яковлєва Л. В. (2012)
Георгiєвський Г. В. - Розробка методики кiлькiсного потенцiометричного визначення субстанцiї 1-(в-фенiлетил)- 4-амiно-1,2,4-триазолiю бромiду (2012)
Запорожська С. М. - Дослiдження вивiльнення активної речовини iз лiкарської форми в залежностi вiд часу методом in vitro, Ковтун Ю. В., Пуляєв Д. С., Ткач Т. О., Шейхалi А. (2012)
Колiсник С. В. - Синтез та бiологiчна активнiсть похiдних 2-гiдрокси-2-(2-оксоiндолiн-3-iлiден)оцтової кислоти, Болотов В. В., Леонова С. Г., Колiсник О. В. (2012)
Тернинко I. I. - Динамiка накопичення фенольних сполук у сировинi мальви лiсової в залежностi вiд онтогенетичних та фiтоценотичних факторiв, Онищенко У. Є., Лiтвiнова К. Т. (2012)
Грицик А. Р. - Рослини роду Воловик — перспективне джерело бiологiчно активних речовин, Свiрська С. П. (2012)
Упир Д. В. - Леткi сполуки лiпофiльної фракцiї Viscum album, Кисличенко B. C., Мартинов A. B. (2012)
Упир Т. В. - Дослiдження фенольних сполук спиртового екстракту з пагонiв Ledum palustre, Комiсаренко М. А., Ковальова А. М., Кошовий О. М. (2012)
Шаповалов(мол. ) В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення супутнiх розладiв здоров’я у злочинцiв, хворих на наркоманiю, Лiнський I. В. (2012)
Адонкiна В. Ю. - Фармакоекономiчна оцiнка схем нейропротекторної терапiї хворих з гострим iшемiчним iнсультом, Мiщенко О. Я. (2012)
Мiщенко О. Я. - Фармакоекономiчнe обґрунтування терапiї позалiкарняних iнфекцiй нижнiх дихальних шляхiв моксифлоксацином у порiвняннi з кларитромiцином (2012)
Зубкова О. В. - Особливостi змiн ультраструктури в синаптичному апаратi нейронiв неокортексу та середнього мозку кролiв з експериментальною легкою черепно-мозковою травмою (2012)
Ель Аараж Ахмад - Дослiдження впливу комбiнацiї кверцетину з похiдними глюкозамiну на бiохiмiчнi показники тварин за умов нейрогенного ушкодження мiокарда, Зупанець I. А., Тарасенко О. О. (2012)
Огнєва О. В. - Кореляцiйнi зв’язки резистину та iнсулiноподiбного фактора росту-1 i їх вплив на функцiю печiнки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печiнки в поєднаннi iз цукровим дiабетом II типу (2012)
Дикая Э. А. - Оценка эффективности лечения обострения хронического обструктивного бронхита путем биохимического исследования бронхоальвеолярной лаважной жидкости (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського