Заньковська В. Г. - Особливості дослідження продуктивності праці як складової частини системи макроекономічних показників, Дронь Є. В. (2013)
Корнієнко І. Г. - Трудовий потенціал: економічна сутність та його оцінка (2013)
Сідуняк О. В. - Соціалізація як необхідна умова інноваційного розвитку суспільства у трансформаційний період (2013)
Томнюк Т. Л. - Еволюція наукових поглядів на зміст та значення податкових відносин у державному регулюванні економіки (2013)
Вівчар О. І. - Стратегія забезпечення банківської безпеки: проблеми та перспективи (2013)
Зибарева О. В. - Економічна злочинність як деструктивний фактор розвитку регіональних суспільних систем (2013)
Катана А. В. - Багаторівневий підхід до регулювання продовольчого ринку (2013)
Лошенюк В. Є. - Перетворення зовнішніх запозичень на загрозу економічному розвитку країни, Лошенюк О. В. (2013)
Руснак Л. Р. - Комплексне використання власних ресурсів підприємства в системі економічної безпеки (2013)
Безверха О. С. - Особливості становлення транснаціональних корпорацій країн БРІКС (2013)
Вдовічен А. А. - Причини диспропорційного розвитку світової економіки (2013)
Дронь Є. В. - Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій з придбання товарів та послуг між Україною та Румунією (2013)
Тарнавська Н. П. - Організаційно-економічні механізми формування конкурентних переваг єврорегіонів методами регіональної політики, Пода А. С. (2013)
Кифяк В. Ф. - Транскордонне співробітництво у контексті формування політики регіонального розвитку (2013)
Колосінський Є. Ю. - Територіальна організація торгівлі регіону: зміст поняття та фактори формування (2013)
Микитюк М. В. - Інституційні засади розвитку депресивних регіонів країни (2013)
Самойленко І. О. - Особливості формування національного й регіонального ринку електроенергії (2013)
Водянка Л. Д. - Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності переробних підприємств буковини (2013)
Гутафель В. В. - Інвестиційні потоки на світовому фондовому ринку у сучасних умовах (2013)
Паласевич М. Б. - До питання удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності банків (2013)
Смаглюк А. А. - Інноваційна складова в забезпеченні конкурентоспроможності економіки України (2013)
Соколюк О.В. - Інститути спільного інвестування в системі залучення інвестицій (2013)
Ткач Є. В. - Вдосконалення банківських послуг для інноваційного малого бізнесу, Ткач С. В. (2013)
Фарат О. В. - Інвестиційний потенціал Львівщини: стан та оцінка (2013)
Сидор Г. В. - Кредитні відносини в аграрному секторі економіки України (2013)
Шахраюк-Онофрей С. І. - Стан забезпечення сталого розвитку сільських територій у соціологічній оцінці (на прикладі Чернівецької області) (2013)
Бровко О. Т. - Оцінка стану та динаміки товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Грицюк Е. О. - Дослідження стану формування необоротних активів торговельних підприємств України на сучасному етапі, Гнатишина Н. Д. (2013)
Ляшенко А. Ф. - Оптимізація витрат підприємства на основі системно-орієнтованого управління ними (на прикладі ПрАТ "Імпульс"), Гут Л. В., Осадчук В. В. (2013)
Залунін В. Ф. - Управління розвитком та функціонуванням виробничо-економічної системи будівельних підприємств, Щеглова О. Ю. (2013)
Круглянко А. В. - Стратегічні аспекти розвитку малих підприємств в умовах циклічних коливань економіки України (2013)
Опанасюк Ю. І. - Методичний інструментарій управління конкурентоспроможністю організації (2013)
Рябкова О. В. - Принципи функціонування системи моніторингу показників результативності підприємства (2013)
Устінова О. В. - Методичні підходи щодо корпоративного аналізу авіатранспортних підприємств (2013)
Щербань Р. Є. - Аналіз надання та використання коштів на ведення еколого-економічної діяльності авіатранспортними підприємствами (2013)
Гомба Л. А. - Розробка конкурентної карти ринку послуг за результатами використання конкурентних переваг готелю (2013)
Мачуга Н. З. - Лікарня як елемент формування ринку медичних послуг (2013)
Вардеванян В. А. - Роль товарної політики у формуванні іміджу підприємства (2013)
Жалба І. О. - Нестандартні рекламні технології в системі маркетингових комунікацій (2013)
Нікульча В. А. - Сутність мерчандайзингу як інструменту утримання покупця (2013)
Тягунова Н. М. - Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності маркетингових комунікацій організацій споживчої кооперації (2013)
Чаплінський Ю. Б. - Напрями впровадження маркетингу взаємовідносин у діяльність туристичного підприємства (2013)
Даценко Г. В. - Вдосконалення складових елементів державного фінансового контролю в Україні (2013)
Ковалевич Д. А. - Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави (2013)
Москальов А. А. - Проблеми і перспективи взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами, Ткач К. М. (2013)
Москальов А. А. - Інфляція в Україні: прогноз та шляхи подолання, Кондро П. В., Щавінська А. В. (2013)
Стужук Т. М. - Митні платежі як надійне джерело наповнення бюджету (2013)
Багрій К. Л. - Основні аспекти аналізу формування та використання товарних ресурсів на торгівельних підприємствах (2013)
Волинець О. О. - Пріоритетні напрямки розвитку контролю зобов'язань підприємств ресторанного господарства (2013)
Грінчук М. С. - Склад етапів організації оперативного контролю (2013)
Єфременко О. В. - Формування облікової політики в умовах міжнародної конкуренції (2013)
Машталяр Г. П. - Облікова політика в системі управління підприємством (2013)
Рилєєв С. В. - Аналіз майнового потенціалу підприємств: регіонально-галузевий аспект, Романчук А. Л. (2013)
Романчук А. Л. - Наукові концепції контролю: розвиток та практичне застосування на підприємствах (2013)
Столяр Л. Г. - Управління витратами підприємств лакофарбової промисловості (2013)
Таран А. А. - Залежність фінансових показників від проведення переоцінки основних засобів на підприємстві, Циган Р. М. (2013)
Труфен А. О. - Організація облікового процесу формування видатків на оплату праці ВНЗ (2013)
Труфіна Ж. С. - Внутрішній контроль, як один з механізмів формування управління витратами виробництва (2013)
Чаплінська А. А. - Значення аналізу у системі управління товарами підприємств роздрібної торгівлі, Уграк М. І. (2013)
Верстяк А. В. - Економіко-математичне моделювання процесу поширення фінансових інфекцій в країнах Східної Європи, Николюк В. П. (2013)
Верстяк О. М. - Прогнозування індексів цін в експортно-імпортній діяльності на основі моделі Леонтьєва, Савчук А. В. (2013)
Вершигора В. Г. - Економіко-математична модель ефективної фінансової стратегії стабільності підприємства (2013)
Дзюндзя О. В. - Кондитерські вироби функціонального призначення з використанням порошків хурми, Ярошенко Н. Ю. (2013)
Клевчук О. Г. - Сучасний ринок лакофарбових матеріалів (2013)
Федоров А. О. - Споживча характеристика мікрокомпонентів харчових продуктів, Шкабара Т. Л., Федорова В. О. (2013)
Ткаченко І. В. - Виробничий травматизм – проблема сучасності: актуальні аспекти, причини та шляхи запобігання, Шпарка I. I. (2013)
Адамова І. З. - Проблемна лекція як засіб формування у студентів творчого підходу до навчання, Багрій К. Л. (2013)
Бачинська О. М. - Аналіз кадрового потенціалу вищої школи України (2013)
Калінеску Т. В. - "Життя після життя та без світла в кінці тунелю" (2014)
Байрамзаде Яшар Кярам оглы - Глобальная энергетическая безопасность и основные направления ее обеспечения (2014)
Болдирєв К. О. - Конкурентний стан інвестиційно-інноваційного характеру економіки України (2014)
Ляшенко В. І. - Оцінка процесів модернізації України та її економічних районів, Котов Є. В. (2014)
Мустафаев А. А. - Факторные составляющие углубления взаимосвязей между инновационными и реальными секторами АПК (2014)
Шигун М. М. - Методичний інструментарій стратегічного управління витратами, Ходзицька В. В. (2014)
Ліхоносова Г. С. - Вплив податкового регулювання на відтворення та розвиток населення (2014)
Степчук М. А. - Организация трёхуровневой системы оказания первичной медико-санитарной (2014)
Тридід О. М. - Ідентифікація проблемних ситуацій в банківській діяльності з урахуванням асиметрії даних, Самородов Б. В., Гойхман М. І. (2014)
Березін О. В. - Інноваційні аспекти у формуванні конкурентної стійкості підприємств АПК, Березіна Л. М. (2014)
Калінеску Т. В. - Теоретико-методологічне підгрунтя економіки добробуту, Алєкса О. М. (2014)
Павлов К. В. - Социально-экономические особенности модернизации старопромышленных регионов России (2014)
Попова Л. А. - Оценка эффективности государственных демографических инициатив 2006-2011 годов (2014)
Гаджиев Ю. А. - Зарубежные новые теории регионального экономического роста и развития (2014)
Зеленко О. О. - Особливості формування туристичного продукту Луганської області (2014)
Качала Т. Н. - Важелі організаційно- економічного впливу на прискорення модернізації регіональних господарських комплексів, Яценко В. Н., Шевченко А. Н. (2014)
Павлов К. В. - Ообенности использования инвестиций и инноваций интенсивного типа в условиях Севера (2014)
Селин В. С. - Российская Арктика: современные проблемы и перспективы развития (2014)
Підсумки VI Російсько-українського симпозіуму "Теорія і практика податкових реформ" м. Санкт-Петербург, Росія (2014)
Нові видання економічної літератури (2014)
На монографію "Інвестиційна привабливість підприємств: організація оцінки,напрями підвищення"/ В.М. Гончаров, М.М. Білоусова, В.Ю. Припотень (2014)
Кафедра "Оподаткування" СНУ ім. В. Даля проводить засідання "Круглого столу" з проблем оподаткування "Бюджетно-податкова політика України до і після АТО на Донбасі", в рамках якого відбудеться V Міжнародна науково-практична Internet-конференція (2014)
Відомості про авторів (2014)
Облікові дані (2014)
Щодо змісту та оформлення статей до науково-виробничого журналу "Часопис економічних реформ" (2014)
Марголин Б. 3. - Метод оценки прочности внутрикорпуеных устройств ВВЭР по критерию коррозионного растрескивания облученных аустенитных сталей, Федорова В. А., Филатов В. М. (2012)
Красовский А. Я. - Стресс-коррозионные разрушения магистральных трубопроводов, Лохман И. В., Орыняк И. В. (2012)
Зиньковский А. П. - Влияние нарушений идентичности контактного взаимодействия бандажных полок на характеристики статического и динамического напряженного состояния лопаточных венцов, Круглий Я. Д. (2012)
Астанiн В. В. - Граничний стан цилiндричної оболонки з композицiйного матерiалу за наявностi пошкоджень, Бородачов М. М., Богдан С. Ю. (2012)
Якупов Н. М. - Влияние характера деформирования поверхности элементов конструкции на коррозионный износ, Гиниятуллин Р. Р., Якупов С. Н. (2012)
Бовсуновский А. П. - Крутильные колебания валопровода паровой турбины при нештатных режимах работы турбогенератора (2012)
Ромащенко В. А. - Численное исследование трехмерной динамики и прочности многослойных спирально ортотропных цилиндров, Бейнер О. С. (2012)
Орыняк И. В. - Применение метода начальных параметров к анализу связанных гидромеханических колебаний трубопроводных систем.Сообщение 3.Анализ вынужденных вибраций паропроводов энергоблока ВВЭР-1000, Батура А. С., Радченко С. А., Агеев С. М. (2012)
Ишинабе М. - Алгоритм оценки минимальной прочности тонкостенных конструкций под давлением по критерию упругого схлопывания (на англ. яз.), Хаяши К. (2012)
Долгов М. А. - До питання моделювання адгезiйної мiцностi захисного покритгя залежно вiд складу та режимiв отримання композицiї, Букетова Н. М., Зубрецька Н. А. (2012)
Моваггар А. - Экспериментальное исследование усталостной прочности стекловолоконного композита СТЭФ-1, Львов Г. И. (2012)
Марголин Б. 3. - Особенности расчета С -интеграла при термосиловом нагружении элементов конструкций, Гуленко А. Г., Балакин С. М. (2012)
Кривенюк В. В. - О проблеме подготовки данных по длительной прочности при формировании нормативной документации для металлоемкого энергетического оборудования, Авраменко Д. С., Усков Е. И., Садовский Ю. Ю., Приходько Р. П. (2012)
Смирнов В. И. - О размерах цилиндрических образцов с кольцевой трещиной для оценки трещиностойкости материалов (2012)
Ромащенко В. А. - Оценка прочности композитных и металлокомпозитных цилиндров при импульсном нагружении. Сообщение 1. Правила выбора и сравнительный анализ различных критериев прочности анизотропного материала (2012)
Гигиняк Ф. Ф. - Усовершенствование упруговязкопластической модели деформирования с учетом повреждаемости металла при циклическом нагружении, Булах П. А. (2012)
Матохнюк Л. Е. - Прогнозирование характеристик сопротивления усталости металлов в гигацикловой области по результатам высокочастотных испытаний. Сообщение 1. Экспериментальные результаты, Яковлева Т. Ю., Бялонович А. В. (2012)
Пасичный В. В. - Методика определения термостойкости керамики с использованием лучистого нагрева, Паничкина В. В., Радченко П. Я., Остапенко С. А., Гетьман О. И. (2012)
Марущак П. О. - Циклiчна трiщиностiйкiсть та мiкромеханiзми руйнування сталi 25Х1М1Ф, Баран Д. Я., Сорочак А. П., Бiщак Р. Т., Яснiй В. П. (2012)
Шульженко Н. Г. - Анализ ползучести сварной диафрагмы паровой турбины, Асаенок А. В., Зайцев Б. Ф., Гришин Н. Н., Губский А. Н. (2012)
Степанов Г. В. - Влияние нестационарного нагрева наружной поверхности кольцевого образца с радиальными трещинами на сопротивление хрупкому разрушению, Харченко В. В., Котляренко А. А., Бабуцкий А. И., Жмака В. Н. (2012)
Шарият М. - Теоретическая и экспериментальная оценка рабочих характеристик газового двигателя внутреннего сгорания и параметров усталостной долговечности его поршней с помощью модифицированных усталостных критериев (на англ. яз.), Джазаери С. А., Фатхи_Сола Дж. (2012)
Петушков В. Г. - Поведение металлов при высокоскоростной деформации и волнообразование при сварке взрывом, Нестеренко В. Ф., Степанов Г. В. (2012)
Antoshchenko M. I. - Mathematical modeling of trajectory of the maximum subsidence of points on the earth surface caused by working out of coal layers, Chepurnaya L. A. (2014)
Алексеев М. А. - Автоматизированный контроль степени заполнения барабанных мельниц рудой, Фарис Самир Расми Альхори (2014)
Franchuk V. P. - Deep-sea dredging experimental research in the Black sea, Shepel T.V. (2014)
Федорейко В. С. - Підвищення енергоефективності біотеплогенератора шляхом раціонального дозування компонентів горіння, Луцик І. Б., Іскерський І. С., Загородній Р. І. (2014)
Лозинський А. О. - Дослідження впливу каскадного нечіткого регулятора на характеристики системи автоматичного керування переміщення електрода дугової сталеплавильної печі, Демків Л. І. (2014)
Маляр А. В. - Розрахунок збалансованого режиму роботи електроприводу штангової нафтовидобувної установки малодебітної свердловини, Андреїшин А. С. (2014)
Войтюк Ю. Ю. - Еколого-геохімічна оцінка рівня забруднення ґрунтів у районах функціонування металургійних підприємств, Кураєва І. В., Кроїк Г. А., Павличенко А. В. (2014)
Сироткина Е. И. - Структурно-логическая модель диагностики отказов SCADA системы (2014)
Mykhailenko V. S. - Analysis of methods for adaptation of industrial control systems of thermal processes (2014)
Емельянов В. А. - Интеллектуальная информационная технология обработки визуальной информации для диагностики состояния металлов (2014)
Kucherenko Ye. I. - Models of processes in technologies of industrial systems quality control, Trokhymchuk S.M. (2014)
Федько М. Б. - Экономические аспекты перехода на бестротиловые взрывчатые вещества при подземной добыче руд в Криворожско бассейне, Колосов В. А., Письменный С. В., Калиниченко Е. В. (2014)
TEMPUS ECOMMIS Project (2014)
Sterenharz A. - Main objectives of the TEMPUS joint project curricula development "ECOMMIS" (2014)
Medzhybovska N. S. - Analysis of economic efficiency of the electronic procurement system application at an industrial enterprise (2014)
Kanev V. S. - System risk management methods, models and their implementation in telecommunications (2014)
Davidavičienė V. V. - Social networksin marketing communication - case of Lithuania, Davidavičius S. B. (2014)
Netsvetaiev V. A. - Classification and ranking of corporate websites of industrial enterprises, Sharov O. I., Kochura Ye. V., Maneliuk L. A. (2014)
Urintsov A. I. - Information society as an environment for creating new knowledge, Dik V. V., Kameneva N. A., Makarenkova Ye. V. (2014)
Dik V. V. - Decision support methods in balanced ScoreCard, Urintsov A. I., Odintsov B. Ye., Churikanova O. Yu. (2014)
Churikanova O. Yu. - Improving the accuracy of prediction of foreign exchange rates on the internet market by means of neural networks, Tukhmenova K. Ye., Kharchenko M. О. (2014)
Kanev V. S. - Modeling of operational losses, Shevtsova Yu. V. (2014)
Raudeliūnienė J. - Evaluation of the factors affecting the knowledge appliance process efficiency, Radvilaitė I. (2014)
Dneprovskaya N. V. - Study of social media implementation for transfer of knowledge within educational milieu, Koretskaya I. O., Dik V. V., Tiukhmenova K. Ye. (2014)
Dik V. V. - Prospective of e-learning toolkit enhanced by ict development, Urintsov A. I., Dneprovskaya N. V., Pavlekovskaya I. V. (2014)
Юрасова О. А. - Разработка плана интернет-маркетинга ОАО "Россельхозбанк", Ивашко Л. М. (2014)
Титул, Зміст (2014)
Вороненко Ю. В. - Нормативно-правові засади вдосконалення системи післядипломного навчання персоналу підприємств промислової фармації. Повідомлення І. Проект Положення про сертифікацію, ліцензування та атестацію персоналу підприємств фармацевтичної промисловості, Пономаренко М. С., Соловйов О. С., Черних В. П., Толочко В. М. (2014)
Власенко І. О. - Аналіз препаратів групи D07 "Кортикостероїди для застосування в дерматології" на фармацевтичному ринку України, Арам Дуллах, Давтян Л. Л. (2014)
Ярко Н. Б. - Особливості фармацевтичної опіки у разі відпуску з аптек засобів для самоконтролю рівня глюкози в крові, Громовик Б. П., Петруца В. І., Міненко П.-І. П. (2014)
Коритнюк Р. С. - Вивчення кінетики розкладу іонно-ацетатного інфузійного розчину, Давтян Л. Л., Аль-Шадат Нур Ахмад. (2014)
Гриновець І. С. - Розроблення засобів малої механізації з метою вдосконалення процесу одержання стоматологічних лікарських плівок, виготовлених екстемпорально (2014)
Гочарова А. А. - Розроблення технології крему для застосування за синдрому діабетичної стопи, Баранова І. І. (2014)
Каплаушенко А. Г. - Синтез ряду S-5-R-4-R1-4H-1,2,4-триазол-3-ілсульфонотіоатів та дослідження їх подальшого окиснення (2014)
Антонюк В. О. - Комплексе використання бульб топінамбура (Helianthus tuberosus L.): очищення інуліну, фруктози та манозоспецифічного лектину (2014)
Марчишин С. М. - Компоненти летких сполук стокроток багаторічних (Bellis perennis L.), Дахим І. С., Луканюк М. І. (2014)
Ветютнева Н. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів, Убогов С. Г., Пилипчук Л. Б., Федорова Л. О., Тодорова В. І., Буднікова Т. М., Радченко А. П., Марусенко Н. А. (2014)
Шаповалов В. В. - Медичне та фармацевтичне право: застосування аналгетичних лікарських засобів в рамках формулярної системи України, Рищенко О. О., Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Рогожнікова О. В. (2014)
Портянко В. С. - Доклінічне вивчення специфічної активності гелю для лікування гінгівітів, Коваленко Св. М., Малоштан Л. М. (2014)
Довгань Р. С. - Вплив небівололу на процеси перекисного окиснення ліпідів у плазмі крові та міокарді щурів з артеріальною гіпертензією, Стежка В. А., Чекман І. С. (2014)
Горяча Л. О. - Оцінка відповідності освітньої програми фармацевта вимогам ринку праці, Прокопенко Т. С. (2014)
Мисник О. Ф. - До 50-річчя наукової діяльності видатного вченого Івана Сергійовича Чекмана (2014)
Титул, зміст (2014)
Kucherenko A. - Recurrent pregnancy loss association with allelic variants of IL8 and IL10 genes, Gulkovskyi R., Khazhylenko K., Vorobiova I., Nakvasiuk T., Livshits L. (2014)
Альохіна Т. М. - Еколого-геохімічна характеристика донних осадків Софіївського водосховища (2014)
Голубкова И. Н. - Виды рода Persica Mill в Украине их систематика и характеристика (2014)
Конякин С. Н. - Географические основы формирования и развития экосети Черкасской области, Пащенко В. М. (2014)
Куцька О. М. - Особливості пропагандистської діяльності українських фронтів під час бойових дій червоної армії на території Європи наприкінці Другої Світової Війни (2014)
Герасімчук Т. С. - Проблема відмови від паління жінок-годувальниць та шляхи її вирішення, Котлова Ю. В., Дубініна Я. П. (2014)
Нессонова М. Н. - Информационная технология оценки степени тяжести состояния пациентов (2014)
Сангинова О. В. - Многокритериальная оптимизация в задачах формирования кожевенных и меховых материалов, Данилкович А. Г., Брановицкая С. В. (2014)
Козьмін В. С. - Термодинамічна оцінка ефективності плазмового рафінування міді з вторинної сировини, Червоний І. Ф., Бредихін В. М., Циганкова О. В., Міхайлін В. М. (2014)
Галкин П. В. - Анализ энергопотребления узлов беспроводных сенсорных сетей (2014)
Нефёдов Л. И. - Модель структурно-топологического синтеза системы мониторинга качества добычи газа, Шевченко М. В., Кудырко О. Н. (2014)
Триснюк В. М. - Локальна система космічного моніторингу лімнологічних систем, Триснюк Т. В. (2014)
Касьянов В. А. - Рекурсивные модели психодинамики для прогнозирования поведения активных систем управления с памятью, Гончаренко А. В. (2014)
Прасолов Є. Я. - Вплив параметрів ротаційного органу на якість обробітку ґрунту при вирощуванні картоплі, Лазоренко С. В., Бондаренко О. Ю. (2014)
Зубенко Д. Ю. - Вдосконалення технології випробування гідропідсилювача керма тролейбуса (2014)
Лучанинов А. И. - Хаотические процессы в тонкопроволочных излучателях с нелинейными свойствами поверхностного импеданса, Гавва Д. С., Уайд С. Р. (2014)
Бєловол Ю. Ю. - Обґрунтування параметрів вертикально-фрезерного адаптера для смугового обробітку ґрунту (2014)
Сіра Н. В. - Аналітичні і експериментальні дослідження властивостей азоту як геохімічного індикатору прогнозу обводнення газоконденсатних покладів, Євдощук М. І., Зезекало І. Г. (2014)
Усминская О. В. - Литологический анализ и перспективность волынских слоёв миоцена центра Волыно-Подолья (2014)
Любимова С. А. - Формирование стереотипного образа современной женщины в американском рекламном дискурсе 20-х годов прошлого века (2014)
Власов В. И. - Анализ экономических аспектов периодизации глобальных трансформаций (2014)
Панченко Е. О. - Процеси формування, накопичення та обміну інтелектуальним капіталом транснаціональними корпораціями (2014)
Саченок Л. І. - Удосконалення банківської системи України, Нікітіна А. П. (2014)
Риндзак О. Т. - Чинники еміграції та проблеми інтеграції українських мігрантів за кордоном (2014)
Нікітіна А. П. - Примусове скасування державної реєстрації юридичної особи за поданням органу виконавчої влади як засіб адміністративної відповідальності (2014)
Нікітіна А. П. - Адміністративно – правовий характер повноважень органів виконавчої влади в сфері примусового скасування державної реєстрації юридичних осіб (2014)
Яковець І. С. - Пробація: загальні підходи до визначення поняття та засади впровадження в Україні (2014)
Жужгіна-Аллахвердян Т. М. - Домінанти художньої мови романтичної міфопоетики (2002)
Кеба А. В. - Поэтика странного у Андрея Платонова и Франца Кафки ("Чевенгур” и "Замок”) (2002)
Никифоров Ю. В. - Сравнительный структурный анализ рассказа Л. Андреева "Вор” (2002)
Ващенко Ю. А. - Жанровая специфика романов Г. Шевалье (Трилогия о Клошмерле как мениппея) (2002)
Меньок В. В. - Взаємини інтенцій автора та інтенціональності тексту (до постановки проблеми) (2002)
Рикун І. П. - Підтекст як форма вираження "чужого слова” (2002)
Бунчук Б. І. - Віршування Михайла Старицького 90-х років (2002)
Шерякова О. В. - Віршування Бориса Грінченка 80-х років (строфіка й римування) (2002)
Коваль М. Р. - Особливості постмодерністської інтерпретації історії в романі С. Рушді "Опівнічні діти” (2002)
Сірочук Т. Г. - Ґійом Аполлінер – "свідок свого часу” (1880–1918) (2002)
Басняк Т. А. - До 80-річчя Дмитра Володимировича Затонського (2002)
Белецкий А. И. - Воскресение Христово: Некоторые замечания по поводу атеистической литературы последних лет (2002)
Червінська О. В. - Актуальні аспекти сучасних інтерпретацій зарубіжної літературної спадщини (2002)
Варецька С. О. - Роман Гюнтера Грасса "Бляшаний барабан” як сучасний "крутійський” роман (2002)
Гречуха Л. О. - Творчість Вільяма Берроуза в контексті вітчизняного літературознавства (2002)
Денисова Ю. І. - Концепція героїчного в англійській літературі 60-х років ХХ ст. (2002)
Островська І. Т. - Історичні реалії в романтичній новелістиці Ірвінга Вашингтона (2002)
Тарасюк Я. П. - Інтерпретація творчості Ф. Моріака у французькому літературознавстві (2002)
Ткачук Т. О. - Літературно-естетичні погляди Станіслава Пшибишевського (2002)
Тузков С. А. - Гипербола зла в творчестве Ф. Сологуба (2002)
Горбачевська І. І. - Традиційний сюжет очима письменника-постмодерніста (Д. Бартельм "Король”) (2002)
Логвінов І. І. - Роман Р. Мерля "За склом”: образ молодіжного бунту в горнилі реальної історії (2002)
Матійчак А. А. - Брутальність та реалізм як тематичні феномени-парадигми роману А. Мердок "Море, море” (2002)
Рихло П. В. - "Бездушній дійсності він знову дав прекрасну мову творчої уяви”: Єврейський байкар Елієзер Штейнбарґ (2002)
Семен Г. Я. - Обрамлення в поезії Роберта Бернса (2002)
Сердюк Л. П. - Ревізія літературної історії: Про особливості творчого світогляду та місце Шарля Пегі у французькій літературі (2002)
Теленько Г. М. - Функція діалогу в романі М. Спарк "Теплиця на Іст-Рівер”, Теленько П. В. (2002)
Ангелова А. О. - Мотив відьомства в неоміфологічній драмі-феєрії "Лісова пісня” Лесі Українки (2002)
Григораш Н. Д. - Літературознавство другої половини ХХ століття і проблеми порівняльного дослідження української та болгарської культур (2002)
Киченко А. С. - Мифопоэтическая интерпретация художественного текста: функционально-типологический и методологический аспект (2002)
Скобельская О. И. - Имя литературного героя (2002)
Терещенко Е. Е. - Ранние рассказы М. Булгакова: поэтика портрета (2002)
Титянин К.А. - Библейский мотив в прозе Чехова в границах отношений "повествователь-персонаж” (2002)
Басняк Т. А. - Гельдерлінівський варіант сапфічної строфи в поетичній спадщині Івана Франка (2002)
Зварич І. М. - Структурно-семантична основа Шевченкового міфу (2002)
Клим’юк Ю. І. - Медитація як жанр в лірики Івана Франка (2002)
Лавренов В. А. - Деякі аспекти перекладу поезії Х. Ботева "У корчмі” (2002)
Півторак В. В. - Творчий пошук та епігонство у поетичній спадщині Ю. Федьковича 60-х рр. ХІХ ст. (при розгляді метрики) (2002)
Тимощук Н. П. - Фразеологізми як компонент поетики: Роман Й. Рота "Гробвець капуцинів” (2002)
Шерякова О. В. - Особливості віршової будови перекладів Б. Грінченка з німецьких поетів (2002)
Мантуло Н. Б. - Інтерпретація заголовка новели О. Хакслі "The Gioconda Slime” у світлі сучасних концепцій текстуальності та інтертекстуальності (2002)
Полякова Л. И. - Жизнь писателя как текст (2002)
Чикирис Н. В. - Рецепція творчості Е. Хемінгуея в контексті історично-суспільного розвитку України 30-90-х років (2002)
Ісаєнко С. В. - Своєрідність рецепції міфу в романі К. Рансмайра "Останній світ” (2002)
Король А. В. - Адаптація жанрового універсуму притчі до персонального письменницького досвіду (2002)
Куконіна Н. А. - Розв’язання перекладацької проблеми дистанції часу (на матеріалі перекладу "Гамлета” Л. Гребінкою) (2002)
Михайленко В. В. - Рівні інтерпретації та формалізації перекладу (2002)
Пермінова А. В. - Поезія Сільвії Плат у перекладах Оксани Забужко (2002)
Руснак Н. О. - Когнітивний аспект діалектного тексту, Томусяк Л. М. (2002)
Балабуха Н. В. - Прийоми активізації діяльності учнів під час оглядової лекції "Романтизм у західній літературі” в 9 класі (2002)
Водяна П. М. - Азбука віршування (2002)
Краснящих А. П. - Великая немецкая литература, или Структура школьной программы по зарубежной литературе ХХ века (2002)
Абрамович С. Д. - Сакральні книги людства як об’єкт вузівського та шкільного вивчення (2002)
Бузинська В. О. - До проблеми методики роботи з іншомовним текстом (2002)
Буянова М. Г. - Педагогічний проект "Золоті сторінки російської класики” (2002)
Руснак Д. А. - Дидактичні властивості поетичних текстів при засвоєнні граматичних структур на заняттях з французької мови (2002)
Содержание (2005)
Гасанов А. С. - Алгоритм адаптивного определения математических моделей объектов с помощью гармонического анализа (2005)
Завальнюк И. П. - Исследование критических режимов автоколебательных систем, Бражник А. М. (2005)
Клименко А.К. - О влиянии конструктивных параметров обратной модели на её устойчивость (2005)
Тодорцев Ю. К. Беглов К. В. Максименко И. Н. - Модели элементов установки теплоснабжения как объекта автоматизации (2005)
Хомченко А. Н. - Моделирование трансляционных функций формы на гексагоне, Моисеенко С. В. , Цыбуленко О. В. (2005)
Вайсман В. А. - Математическое моделирование процесса управления кинематической точностью шарико-винтовых передач (2005)
Крылов В. Н. - Частотно-детекторный метод текстурной сегментации изображений, Полякова М. В. (2005)
Руденко О. Г. - Аппаратная реализация нечеткой сети СМАС и ее применение для задач сжатия изображений, Бессонов А. А., Бобух В .А. (2005)
Тодорцев Ю. К. - Система принятия решений при управлении обучением персонала, Бундюк А. Н., Студинский Е. (2005)
Фанина Л. А. - Использование метода компенсации информационных потоков при построении систем управления с речевым интерфейсом, Бражник Д. А. (2005)
Ходаков В. Є. - Математичні аспекти створення автоматизованої системи "Реєстр виборців України”, Шеховцов А. В., Бараненко Р. В. (2005)
Бабенко Н. И. - Автоматизированная информационная система управления учебным заведением, Бабичев С. А. Яблуновская Ю. А. (2005)
Бараненко Р. В. - Аналіз алгоритмів взаємних виключень критичних інтервалів процесів у розподілених системах, Шаганян С. М., Дячук М. В. (2005)
Вайсман В. А. - Формирование структур организационного управления проектами, Гогунский В. Д., Руденко С. В. (2005)
Гожий А. П. - Системные технологии генерации и анализа сценариев, Коваленко И. И. (2005)
Козак Ю. А. Колчин Р. В. - Модель информационного обмена в автоматизированной системе управления запасами материальных ресурсов в двухуровневой логистической системе (2005)
Нагорный Ю. И. - Решение задачи автоматизированного расчета надежности иасуп с использованием модифицированного метода вероятностной логики (2005)
Балтовский А. А. - Синтез оптимального закона управления большой системой на основе композиции локальных оптимальных решений (2005)
Марасанов В. В. - Энтропийные методы оптимизации гравитационных моделей, Забитовская О. И., Щербина Е. В. (2005)
Поливода О. В. - Метод компенсации ошибок идентификации при оптимальном управлении, Бражник А. М. (2005)
Бобриков С. А. - Расчет цифрового управляющего устройства для линейного объекта с запаздыванием, Воевода А. Б., Лебедева Т. А. (2005)
Водічев В. А. - Дослідження системи стабілізації потужності різання металообробного верстата з фази-регулятором, Мухаммед М. А. (2005)
Квасніков В. П. - Проектування координатно–вимірювальної машини на нейронних мережах, Кочеткова О. В. (2005)
Пупена О. М - Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління, Ельперін І. В, Ладанюк А. П. (2005)
Рожков С. А. - Алгоритм обучения системы распознавания автоматической системы разбраковки тканей, Федотова О. Н. (2005)
Тернова Т. І. - Алгоритм оцінювання деформацій рапорту періодичних об'єктів (2005)
Сендерович Г. А. - Использовние мощности симметричных составляющих для определения фактического вклада субъекта в искажение симметрии (2005)
Крючковский Д. А. - Динамическая система торговых отношений в интернете, Полетаева А. Н. (2005)
Рогальська Н. Г. - Моделі оптимізації фінансової діяльності великих економічних систем з використанням кореляційного аналізу (2005)
Рефераты (2005)
Cведения об авторах (2005)
Содержание (2005)
Хомченко А. Н. - Лагранжева модель потенциального поля, Моисеенко С. В. (2005)
Бабичева И. Ф. - Компьютерная модель автоматизированной системы технической диагностики механических характеристик металлов на основе вейвлет-анализа и нейросетевых технологий, Бабичев С. А., Шарко А. В. (2005)
Багашов И. И. - Математическое моделирование работы горнорудного предприятия, функционирующего в различных рыночных условиях (2005)
Баранов Ю. В. - Об одном методе построения нелинейной модели прогнозируемого процесса, Гречухин А. В., Гагарин В. В. (2005)
Болычевцев А. Д. - Оценка качества числового многопараметрического контроля, Болычевцева Л. А., Быстрицкая Л. Б. (2005)
Бразалук Ю. В. - Исследование устойчивости вихревых структур путем численного эксперимента, Евдокимов Д. В., Поляков Н. В. (2005)
Волков Д. А. - Характеристика комплексной специализированной информационной системы управления инженерными сетями на примере СПРВ, Донец Л. Ю., Мирошниченко А. С. (2005)
Гнатушенко В. В. - Моделювання процесу формування цифрових сканерних зображень дистанційного зондування (2005)
Дуравкин Е. В. - Использование аппарата Е-сетей для анализа распределенных программных систем, Амер Таксин Каламех Абу Джаккар (2005)
Корчинский В. М. - Информативность многоспектральных проекционных изображений (2005)
Деревянко А. И. - Определение контуров на скейлинговых растровых изображениях, Михалев А. И., Власова Т. Е. (2005)
Олейник Ю. Т. - Моделирование инновационных рыночных стратегий (2005)
Подмогильный С. Н. - Информационная система территориального управления земельными ресурсами, Бараненко Р. В. (2005)
Песчанский А. И. - Модель последовательно – параллельной технологической системы с учётом частичного календарного технического обслуживания, Приходько Р. А. (2005)
Рымша В. В. - Математическое моделирование индукторных линейных двигателей постоянного тока, Радимов И. Н., Меркулов И. В. (2005)
Рябченко И. Н. - Математическое моделирование физических процессов, протекающих в системах подачи и распределения воды в нештатных ситуациях, Свиридов С. А., Белик Р. А. (2005)
Ахметшин А. М. - Повышение чувствительности ультразвуковой диагностики на основе псевдоэллипсометрических параметров аналитических импульсных характеристик, Степаненко А. А. (2005)
Юхимчук С. В. - Механізм виведення в системах підтримки прийняття рішень керівника ліквідації надзвичайних ситуацій при нечітких вхідних даних, Шаригін О. А. (2005)
Борковська Л. О. - Інформаційно-керуючий програмний комплекс координатно-вимірювальних машин (2005)
Булкин В. И. - О некоторых вопросах идентификации знаний в интеллектуальных системах, Шаронова Н. В. (2005)
Рогальський Ф. Б. - Високочутливий активний LRC-фільтр нижніх частот з малим вхідним опором, Корніловська Н. В., Рогальський О. Ф., Лур'є І. А. (2005)
Шибицька Н. М - Експертне оцінювання знань в системі дистанційного навчання (2005)
Теленик С. Ф. - Моделі первинних перетворювачів рефрактометрів на основі прозорих порожнистих циліндрів, Гришко В. Ф., Долина В. Г. (2005)
Кондратенко Г. В. - Синтез нечетких регуляторов на основе объектно-ориентированных технологий, Кондратенко Ю. П., Мухортова К. В. (2005)
Луцька Н. М. - Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу (2005)
Ковриго Ю. М. - Метод построения самонастраивающихся регуляторов для промышленного применения, Мовчан А. П., Полищук И. А. (2005)
Ладанюк А. П. - Застосування адаптивних систем керування для нестаціонарних об'єктів технологічних комплексів неперервного типу, Заєць Н. А., Луцька Н. М. (2005)
Соколова Н. А. - Организация координации в системах управления объектами хозяйственной деятельности, Ходаков Д. В., Ходаков В. Е. (2005)
Рефераты (2005)
Cведения об авторах (2005)
Tishchenko V. N. - Indirect methods of selection in winter wheat breeding on basis of genetic correlations, Batashova M. E., Shapochka O. M. (2014)
Крамарьов С. М. - Ефективні елементи технології вирощування сої в умовах північного Степу, Артеменко С. Ф., Писаренко П. В. (2014)
Конопля Н. И. - Влияние обработки почвы на водно-физические показатели ее плодородия и урожайность пищевых подвидов кукурузы, Маслиёв С. В. (2014)
Бойко П. І. - Ефективні різноротаційні сівозміни у сучасному землеробстві, Коваленко Н. П., Опара М. М. (2014)
Писаренко П. В. - Одночасність (синхронність) зміни динаміки шкідників буряків цукрових у центральному Лісостепу України, Диченко О. Ю. (2014)
Рідей Н. М. - Структурно-функціональна характеристика складових агросфери, Кучеренко Ю. А. (2014)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства на динаміку показників родючості ґрунту агрофітоценозу буряків цукрових, Сальніков С. М. (2014)
Кулик М. І. - Формування врожайності проса лозоподібного третього року веґетації (2014)
Курцев В. О. - Агрометеорологічне обґрунтування строків сівби ріпаку озимогоу степовій зоні України (2014)
Ситар О. В. - Вміст біологічно активних речовин фенольної природи у насінні сої (Glycine max (L.) Merr.) за дії неіонних колоїдних розчинів наночасток металів, Новицька Н. В. (2014)
Поліщук А. А. - Ріпак: за і проти, Булавкіна Т. П. (2014)
Мироненко О. І. - Окремі складові хімусу та їх обмін в організмі поросят (2014)
Яремич Н. В. - Реалізація відтворювальної здатності самок норок скандинавського типу селекції в залежності від рівня вгодованості (2014)
Якубчак О. М. - Аналіз епізоотичної ситуації інфекційних хвороб свиней в Україні, Обштат С. В., Муковоз В. М., Карпуленко М. С., Гавриленко О. С. (2014)
Пономар С. І. - Попереджений збиток від змішаної інвазії корів, викликаної фасціолами, парамфістомами й дикроцеліями, Кручиненко О. В. (2014)
Yevstafieva V. O. - Efficiency of the flotation coproovoscopical intravital diagnostic methods of protozooses and nematodoses of pіgs (2014)
Цвіліховський М. І. - Лімітні фактори і патологія тварин антенатального та постнатального розвитку, Береза В. І., Немова Т. В., Якимчук О. М. (2014)
Цвіліховський М. І. - Корекція вмісту загального білка та сечовини в сироватці крові новонароджених телят у період формування колострального імунітету, Голопура С. І. (2014)
Локес П. І. - Стан обміну білірубіну у свійських собак і котів за гепатиту, Кравченко С. О., Локес-Крупка Т. П. (2014)
Цвіліховський М. І. - Активність ферментів сироватки крові за гепатоліпідозу свійських котів у процесі лікування, Локес-Крупка Т. П. (2014)
Михайлютенко С. М. - Посмертна діагностика амідостомозу гусей (2014)
Лозинська Т. М. - Підвищення конкурентної стійкості сільськогосподарських підприємств шляхом їх диверсифікації, Чаговець О. В. (2014)
Писаренко В. П. - Запровадження електронного урядування в Україні (2014)
Тюхтій М. В. - Загальновиробничі витрати: концептуальні аспекти вітчизняного та зарубіжного досвіду облікового відображення, Пономаренко О. Г. (2014)
Плаксієнко В. Я. - Науково-організаційні аспекти формування витрат на проведення Державного сортовипробування сортів пшениці озимої, Гладіліна Т. В. (2014)
Дорогань-Писаренко Л. О. - Оплата праці державних службовців: організаційно-обліковий аспект (2014)
Литвин О. Ю. - Економічні ідеї давньоєгипетського твору "Повчання Ахтоя, сина Дуауфа, своєму синові Піопі", Панченко О. П. (2014)
Мац Т. П. - Організація аудиту в середовищі управлінських інформаційних систем, Левченко З. М. (2014)
Карпенко Н. Г. - Застосування ігрових форм у процесі вивчення дисципліни "Контроль і ревізія у бюджетних та фінансових установах" (2014)
Чіп Л. О. - Особливості інвестиційного клімату в Україні (2014)
Самойлік М. С. - Управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні (2014)
Чайка Т. О. - Причини та механізми економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів (2014)
Нездойминога О. Є. - Порядок формування та використання резервів під кредитні ризики в банках України (2014)
Михайлин В. І. - Ефективність внесення добрив у технології вирощування капусти червоноголової (2014)
Горик О. В. - Аналітично-експериментальне встановлення ресурсу несучої здатності елементів каркасу стадіону "Ворскла" ім. Олексія Бутовського (м. Полтава). Повідомлення 2. Натурні випробовування, Ковальчук С. Б., Яхін С. В. (2014)
Дудніков А. А. - Підвищення надійності робочих органів ґрунтообробних машин, Біловод О. І., Пасюта А. Г. (2014)
Ляшенко С. В. - Удосконалення графіка проведення та розширення переліку необхідних до виконання операцій технічних обслуговувань засобів малої механізації за результатами їх випробувань на присадибних ділянках (2014)
Ходурський В. Є. - Розробка способу нанесення емітера на електроди газорозрядних ламп шляхом вакуумування, Ківа О. В., Китаєв Є. В. (2014)
Bondarenko T. I. - Role des bacteries symbiotiques dans le succes invasif et la dangerosite agronomique de leurs hotes: cas de l’aleurode bemisia tabaci (2014)
Філіпов Є. Г. - Вплив агротехніки вирощування сафлору красильного на водоспоживання і його продуктивність в умовах півдня України (2014)
Кулібаба М. Ю. - Розвиток бульбочкового апарату рослин сої залежно від строків сівби та використання "Ризогуміну" (2014)
Серветник Н. Р. - Вплив іонів свинцю на імунобіологічні показники у курей-несучок (2014)
Мірзаєва М. С. - Ефективність локального застосування колоїду нанокластерів аквахелатів металів (Ag, Cu, Zn, Mg) за лікування пародонтопатій у собак (2014)
Санжаревська О. І. - Аналіз впливу газоконденсатних забруднень на стан ґрунтів Полтавщини (2014)
Романович І. С. - Дослідження специфіки впливу нафтового забруднення на зміну фізико-хімічних показників ґрунту (2014)
Аранчій В. І. - Життя в ім’я науки (професору Анатолію Андрійовичу Дуднікову – 75), Писаренко П. В. (2014)
Опара М. М. - Петру Івановичу Бойку – 80 (2014)
Аннотации (2014)
Аnnotations (2014)
Юшков А. С. - Конкретизация параметров режима геологоразведочного бурения скважин при учебном проектировании (2005)
Пилипец В. И. - Автоматизация расчетов паспорта буровзрывных работ, Беседин Н. Н. (2005)
Гавриш А. К. - Снижение влияния формы поперечного сечения горных выработок на устойчивость основных несущих элементов камерных систем разработки за счет применения компенсационных полостей, Борщевский С. В., Формос В. Ф. (2005)
Левит В. В. - Основные тенденции развития технологии сооружения вертикальных стволов шахт Донбасса, Борщевский С. В., Каменец В. И. (2005)
Могильный С. Г. - Подсистема маркшейдерского обеспечения буровзрывных работ на открытых разработках, Шоломицкий А. А. (2005)
Андреев М. М. - Эффективность дегазации — основной критерий допустимой скорости подвигания очистного забоя, Камышан В. В., Ярембаш М. И. (2005)
Усаченко Б. М. - Методика комплексирования геофизических методов экспресс-контроля и диагностики породных массивов и системы "крепь-массив", Яланский А. А., Паламарчук Т. А., Сергиенко В. Н. (2005)
Рязанцев А. П. - Влияние коэффициента разрыхления на параметры способа борьбы с пучением пород почвы (2005)
Артеменко Т. К. - Обоснование прочности горных пород и глинистых грунтов через их разрушение, Бычков С. А., Мартыненко С. В. (2005)
Калякин С. А. - О спонтанном переходе ингибитора реакции окисления метана в составе предохранительного ВВ в инертное состояние, Шевцов Н. Р. (2005)
Лебедева Е. А. - Перспективы использования экологически безопасных взрывчатых веществ, Галиакберова Ф. Н., Праздникова Т. Н., Деньга В. В. (2005)
Щербак Я. Я. - Энергетический спектр неоднородных изовалентных полупроводниковых растворов (2005)
Щербак Я. Я. - Структура края валентной зоны в изовалентных твердых растворах (2005)
Полозов Ю. А. - Ликвидация притоков воды при проходке наклонного флангового ствола шахты "Иловайская" ГП "Октябрьуголь", Лазебник А. Ю. (2005)
Улитин Г. М. - Оценка метода усреднения в задачах устойчивости бурильных колонн (2005)
Каракозов А. А. - Экспериментальные исследования гидроударников, входящих в состав буровых снарядов для проходки геологоразведочных скважин на морском шельфе (2005)
Богданов Р. К. - Пути повышения эффективности использования синтетических алмазов в буровом инструменте, Исонкин А. М., Закора А. П. (2005)
Мещеряков Л. И. - Экспериментальные исследования гидроударников, входящих в состав операторной формы цепных дробей, Дудля Н. А. (2005)
Пилюгин В. И. - Графическое воссоздание структуры техногенной нарушенности породного массива очистными работами (2005)
Улитин Г. М. - Колебания бурильной колонны как гидроупругой системы (2005)
Титул (2014)
Горжеєв В. М. - Проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва (2014)
Яблонський В. А. - Апоптоз та його значення в регуляції імунного гомеостазу організму тварин (огляд літератури та власних досліджень), Желавський М. М. (2014)
Маршалкіна Т. В. - Методи молекулярної біотехнології специфічної профілактики та діагностики еймеріозу у птахівництві (2014)
Слівінська Л. Г. - Особливості захворювань серцево-судинної системи у коней, Максимович І. А. (2014)
Алехин Ю. Н. - Влияние нарушений кормления коров на внутриутробное развитие плода, Пригородова О. В. (2014)
Baban’ A. - Different treatment methods efficiency of cows with ovary hypoplasia, Ordin Y., Velbivez N., Plahotnyuk I., Yerosnenco A. (2014)
Базака Г. Я. - Гостра токсичність тіаметоксаму у формі препарату актара для білих мишей, Духницький В. Б., Іщенко В. Д. (2014)
Бевз О. С. - Інтраорганна мієлоархітектоніка капсули колінного суглоба (2014)
Безух В. М. - Стан здоров’я та показники неспецифічної резистентності у новонароджених телят, Даценко Д. В., Білоченко О. В. (2014)
Березовський А. В. - Сучасні детоксиканти мікотоксинів: аналіз вітчизняного ринку, Фотіна Т. І., Дворська Ю. Є., Розпутня О. А. (2014)
Білан А. В. - Випадок аспергільозу та аспергілотоксикозу у телят різних вікових груп (2014)
Білий Д. Д. - Механізми згортання крові у післяопераційний період за пухлин молочної залози в собак, Рубленко М. В. (2014)
Богач М. В. - Ефективність застосування сучасних антгельмінтних препаратів за спонтанних аноплоцефалятозів овець, Півень О. Т. (2014)
Боднар О. О. - Лікувальна ефективність та імуномодулювальний вплив енрофлоксацину на організм корів за ендометриту у разі різних методів його введення, Керничний С. П., Захарова Т. В., Білецький В. С. (2014)
Бойко Ю. В. - Захисна дія ентеросорбентів за сумісного впливу охратоксину а та дезоксиніваленолу на організм курчат-бройлерів, Лаптєв Ю. О., Бойко Г. В., Духницький В. Б. (2014)
Velbovets N. - Dissemination, etiology, pathogenesis and treatment of cows puerperal metritis, Ordin Y., Plahotnuk I., Baban A. (2014)
Власенко С. А. - Окремі показники тироїдного гомеостазу у високопродуктивних корів на різних етапах репродуктивного циклу та за акушерської й ортопедичної патології (2014)
Вовкотруб Н. В. - Порівняльна інформативність сучасних методологічних підходів до визначення показників вуглеводно-ліпідного обміну у вівцематок (2014)
Волков С. С. - ПЛР-діагностика Blad великої рогатої худоби та особливості подвійного носійства спадкових хвороб, Лотоцький В. В. (2014)
Гласкович А. А. - Эффективность применения антибактериального препарата эверодокс-la на цыплятах-бройлерах, Красочко П. А., Аль-Акаби Аамер Рассам Али, Эд-Дивания Г., Гласкович М. А. (2014)
Гудима Т. М. - Жовчоутворювальна та жовчовидільна функції печінки у собак службових порід (2014)
Гунчак В. М. - Показники клітинного та гуморального імунітету курчат, уражених еймеріозо-аскаридіозною інвазією, Криштальська М. О. (2014)
Ємельяненко О. В. - Порівняльна оцінка різних методів скушування зубів у новонароджених поросят, Чорнозуб М. П., Черняк С. В. (2014)
Жорник Д. В. - Стан ендогенної інтоксикації та антиоксидантної системи клінічно здорових свиней за імплантації алопластичного матеріалу політетрафторетилену, Ільніцький М. Г. (2014)
Землянський А. О. - Вплив інсулінотерапії на метаболічні показники сироватки крові собак за цукрового діабету (2014)
Івахів М. А. - Патоморфологічні зміни у передміхуровій залозі за гіперплазії у псів, Стефаник В. Ю., Nizanski W. (2014)
Ільніцький М. Г. - Катетеризація периневрального простору як метод усунення больового синдрому після оперативних втручань на грудній кінцівці собак, Слюсаренко Д. В. (2014)
Ільніцький М. Г. - Сучасний метод корекції антиоксидантного стану в собак із гнійними ранами, Підборська Р. В. (2014)
Калашнікова Ю. В. - Видовий склад та стійкість до антибіотиків мікрофлори шкіри здорових і хворих на піодермію собак, Сухонос В. П. (2014)
Калиновський Г. М. - Маткові труби за різного функціонального фізіологічного і патологічного станів організму корів, Шнайдер В. Л., Омеляненко М. М. (2014)
Кіщук О. В. - Функціональний стан щитоподібної залози у собак службових порід, Слівінська Л. Г. (2014)
Коваленко В. Л. - Доклінічні випробування імуномодулювального препарату арселан на лабораторних мишах, Ямцун Т. С., Розумнюк А. В., Гнатенко А. В., Чехун А. І. (2014)
Козій В. І. - Поширення та структура грижоносійства у свиней в умовах сучасного свинарського комплексу, Чорнозуб М. П., Полтавець А. В. (2014)
Коцюмбас І. Я. - Стан антибіотикорезистентності мікроорганізмів – збудників бактеріальних захворювань молодняку великої рогатої худоби і свиней, Музика В. П., Стецько Т. І. (2014)
Куцан О. Т. - Інтенсивність окиснювання ліпідів і білків та його регуляція у щурів за тривалого перорального надходження нанокомпозиту металів (Аg, Cu, Fe, двоокис Mn), Романько М. Є., Оробченко О. Л. (2014)
Кучинский М. П. - Изучение дезинтоксикационных свойств экспериментального образца ветеринарного препарата Поливисол на модели токсического гепатита у крыс, Калюта Л. Л. (2014)
Кучинский М. П. - Аспекты безопасности применения экспериментального образца ветеринарного препарата на основе наномикроэлементов, Николаенко С. А., Борисовец Д. C., Федотов Д. Н. (2014)
Левченко В. І. - Метаболізм окремих компонентів прооксидантно-антиоксидантного балансу за різного функціонального стану печінки, Харченко А. В. (2014)
Локес-Крупка Т. П. - Застосування ультрасонографії в діагностиці гепатоліпідозу у свійських котів (2014)
Масліков С. М. - Динаміка деяких показників гуморального імунітету у котів за гнійного кератокон’юнктивіту, Іздепський В. Й. (2014)
Меженський А. О. - Біохімічні зміни крові у коней за різного перебігу увеїту (2014)
Мельник А. Ю. - Корекція метаболічного профілю курей-несучок за розкльову (2014)
Надточій В. П. - Неспецифічна резистентність, гемопоез та білок-синтезувальна функція печінки у бугаїв-плідників симентальської породи (2014)
Насєдкіна Н. В. - Активність та ізоформи ацетилхолінестерази за інкубування сперми бугаїв (2014)
Нежданов А. Г. - Этологическая активность молочных коров как индикатор их репродуктивного здоровья, Смирнова Е. В. (2014)
Ніщеменко М. П. - Вміст загального білка і його фракцій у сироватці крові молодняку перепелів за інкубаційної обробки яєць розчином аквахелату селену, Каплуненко В. Г., Ємельяненко О. В., Ємельяненко А. А. (2014)
Ніщеменко М. П. - Залежність перетравності поживних речовин від активності травних ферментів за згодовування комплексу незамінних амінокислот, Порошинська О. А., Саморай М. М., Стовбецька Л. С. (2014)
Ніщеменко М. П. - Зміна фонду вільних амінокислот крові перепілок за за згодовування комплексу незамінних амінокислот з вітаміном Е, Стовбецька Л. С. (2014)
Ordin Y. - Blood biochemical profile of healty cows and those with obstetric pathology, Plahotnuk I., Velbovets N., Baban A. (2014)
Павлов М. Є. - Застосування констеляційного методу діагностики стану здоров’я корів, Митрофанов О. В., Могільовський В. М., Пасічник В. А., Щепетільніков Ю. О., Маценко О. В., Митрофанов О. О. (2014)
Паращенко І. В. - Уміст інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 у крові корів за різних стадій статевого циклу та стану статевої функції (2014)
Piddubniak О. - Erythropoiesis indicators of russian trotter horses breed, Golovakha V., Lumianyk S., Lobodenko О. (2014)
Пономар С. І. - Ефективність комплексного підходу за постановки діагнозу на стронгілоїдоз, Гончаренко В. П., Кручиненко О. В., Шендрик Х. М. (2014)
Рубленко М. В. - Комплексний метод лікування некробактеріозних уражень кінцівок у великої рогатої худоби, Андрієць В. Г., Березовський А. В. (2014)
Рубленко М. В. - Фармакологічна корекція репаративного остеогенезу в собак, Власенко В. М., Єрошенко О. В. (2014)
Рубленко М. В. - Реакція гострої фази за лікування некробактеріозних уражень копитець цефтіокліном та авестимом у великої рогатої худоби, Власенко В. М., Яремчук А. В., Андрієць В. Г., Березовський А. В. (2014)
Рубленко М. В. - Роль судинно-тромбоцитарного гемостазу за некробактеріозних уражень кінцівок та різних методів їх лікування у великої рогатої худоби, Шаганенко В. С., Власенко С. А., Березовський А. В. (2014)
Рубленко С. В. - Комплекс заходів, направлених на запобігання токсичної дії місцевих анестетиків за регіонарного знеболювання у собак, Мельніков А. В. (2014)
Руденко А. А. - Ефективність монотерапії еналаприлом собак, хворих на початкову стадію дилатаційної кардіоміопатії (2014)
Семеняк С. А. - Структура переломів кісток у собак в умовах мегаполісу, Рубленко С. В., Данилейко Ю. М. (2014)
Синяговська К. А. - Порівняльна оцінка застосування імуностимулювальної терапії за остеосаркоми у собак, Сарбаш Д. В., Заїка П. О. (2014)
Ситюк М. П. - Розробка та випробування прижиттєвого способу відбору слини від диких кабанів з метою можливості проведення моніторингових досліджень за африканської чуми свиней (2014)
Сімонов М. Р. - Вплив препарату ремівітал на функціональний стан печінки у корів, хворих на кетоз, Петрух І. М., Влізло В. В. (2014)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка джерел водопостачання для напування тварин у господарствах україни (2014)
Степаненко Г. О. - Роль метаболічних остеопатій у виникненні патологічних переломів у рептилій (2014)
Стоцький О. Г. - Вміст сумарної фракції фосфоліпідів та фосфорилхоліну у плазмі крові коней за гнійних ран, Лазоренко Л. М., Стоцький А. О. (2014)
Стравський Я. С. - Уміст Na, K, Ca, Mg у сироватці крові і лохіях корів за різного перебігу післяродового періоду (2014)
Суслова Н. І. - Динаміка вмісту фосфоліпідів крові у худоби сірої української породи на різних етапах постнатального онтогенезу за різних систем утримання, Спіцина Т. Л. (2014)
Телятніков А. В. - Лікування відкритих переломів трубчастих кісток у собак за допомогою наночасток металів (2014)
Тимошенко О. П. - Показники обміну ліпідів та ліпопротеїнів у сироватці крові самиць свійських котів за злоякісних пухлин молочної залози, Кузьміна Ю. В. (2014)
Харенко М. І. - Акушерська патологія свиноматок за сучасних технологій ведення галузі свинарства, Черненко А. А., Афанасьєва Н. О., Костюченко О. А. (2014)
Цвіліховський М. І. - Фармакотерапія собак і котів за церебральних пароксизмів, Якимчук О. М., Іванченко Н. Ю. (2014)
Чекан О. М. - Динаміка показників і причин патологічних родів у свиноматок за порами року з урахуванням їх віку, Мусієнко Ю. В., Тодерюк І. В. (2014)
Шарандак П. В. - Зниження негативного впливу сполук кадмію та плюмбуму на функціональний стан печінки овець у Луганській області, Левченко В. І. (2014)
Шкромада О. І. - Вплив дезінфектанту бі-дез тм на клініко-біохімічний статус свиней (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2011)
Звонкова Г. Л. - Наука України як продуктивна сила: історичний нарис (2011)
Соколюк Ю. О. - Розгортання мережі сільсько-господарських дослідних установ в кінці 20-х років ХХ ст. (2011)
Метка Л. О. - Дослідження в Слобідській Україні використання глиняних виробів у народній медицині українців (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Кисільова Т. О. - Формування матеріальної бази Української рентгенологічної академії у 1920-ті роки (на прикладі спорудження нової будівлі) (2011)
Сухацький Р. П. - Становлення Київського заводу"Радіоприлад" та його внесок у розвиток радіоелектронної апаратури військового призначення (1950–1980-ті рр.) (2011)
Фирсов А. В. Б. - Луцкий на Всемирной выставке 1900 года в Париже (2011)
Боротканич Н. П. - Етапи становлення і розвитку Музею космонавтики ім. С.П. Корольова (2011)
Сорочинська О. Л. - Становлення і розвиток системи державного соціального страхування в Україні (2011)
Шиманська О. Т. - Київська наукова школа фазових перетворень та критичних явищ (2011)
Ромадин С. В. - Бронепоездная техника: некоторые вопросы атрибуции и аннотирования (2011)
Вишневецька І. - Деякі особливості транслювання історичного досвіду у музеї технічного профілю (на прикладі Музею космонавтики ім. С.П. Корольова) (2011)
Титул, зміст (2011)
Литвинко А. С. - Застосування методів статистичної фізики у проблемах фізики металів і сплавів в наукових установах України у 50–60-ті рр. ХХ ст. (2011)
Бойко М. І. - До питання еволюції зернозбиральних машин і механізмів (2011)
Корольов А. Г. - Становлення і розвиток ветеринарної освіти в Росії (2011)
Татарчук Л. М. - Наукова діяльність Полтавської дослідної станції як приклад становлення і розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні у галузі тваринництва (2011)
Каушлиев Г. С. - Отечественные путешественники в изучении историко-культурного ландшафта Крыма на рубеже XVIII– ХІХ ст. (2011)
Колтачихіна О. Ю. - Історико-науковий аналіз моделей походження всесвіту в давньо-грецькій натурфілософії (2011)
Мельник Т. В. - З історії розвитку основної хімічної технології: виробництво соди (2011)
Тверитникова О. Є. - До історії створення науково-виробничого об’єднання "Хартрон", Белоус О. В. (2011)
Харитонова М. О. - Брати Боголюбови, Євдокименко І.Д. (2011)
Корнієнко О. М. - Сікорський М.І.: він пам’ятник собі спорудив із тридцяти музеїв (2011)
Машталір В. В. - Нове життя старовинного "Арсеналу" (2011)
Христенко В. І. - Мовний аспект румуно-молдовських відносин на Одещині (2011)
Червінська О. В. - Віртуальна парадигма історичного буття (2003)
Кіндзерська Ю. Ю. - Образ героя як елемент ідеологічної пропаганди у ХХ столітті (2003)
Зварич І. М. - Міфопоетичний контекст імагінації образу Плюшкіна у "Мертвих душах” М. В. Гоголя (2003)
Бойченко О. В. - "Московіада” Юрія Андруховича як мономіфологічна меніппея (2003)
Рихло П. В. - Німецькомовна література Буковини та її сучасна українська рецепція (2003)
Матійчак А. А. - А. Мердок та її читач у ракурсі рецептивної теорії (2003)
Шуришин О. В. - Отець Федір у романі І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців” як рецептивна композиційна парадигма (2003)
Бубняк Р. А. - Рецепція роману Е. Золя "Жерміналь” у Франції 1884–1885 рр. (2003)
Бунчук Б. І. - Віршування Михайла Старицького (синхронічний огляд) (2003)
Клим’юк Ю. І. - Жанрова специфіка стансів Івана Франка (2003)
Шерякова О. В. - Віршові форми Якова Щоголева (на матеріалі поетичних творів 80-х років) (2003)
Мальцев В. С. - Про віршову структуру поетичних творів Якова Головацького (2003)
Ісаєнко С. В. - Структурно-семантичні елементи обряду ініціації в постмодерністському романі (2003)
Лавренов В. А. - Антифашистська поема Ґео Мілева "Вересень” (2003)
Теленько Г. М. - Війна як парадигма людської долі в романі М. Спарк "Теплиця на Іст-Рівер” (2003)
Івасюк О. М. - Влада і українські письменники Чехословаччини міжвоєнного періоду (2003)
Пермінова А. В. - Поезія Емілі Дікінсон у контексті українських перекладів (2003)
Кушнір І. Б. - Роман К. Лемоньє "Закоханий”: трактування мотиву землі (2003)
Рагузіна Л. Ю. - Новаторський характер художніх пошуків поетів-бітників 70-80-х років ХХ ст. (2003)
Логвінов І. І. - Духовність на теренах маргінальності: з досвіду Лейли Себбар (2003)
Горман И. А. - Актуальные проблемы изучения особенностей русского литературного развития конца ХVIII – начала ХІХ века (2003)
Ромащенко Л. І. - Історична проза: деміфологізація чи творення нових міфів? (2003)
Глотов А. Л. - Государственное управление литературой советского периода (2003)
Бескоровайная О. Л. - "Политическая ошибка” В. В. Вересаева (к историинаписания и публикации романа "Сестры”) (2003)
Броварська О. А. - Література у формуванні моральних цінностей суспільства (2003)
Кіндзерська Ю. Ю. - Експлуатація образу героя тоталітарними ідеологіями ХХ століття (2003)
Кушнір І. Б. - Проблема влади землі у французькій літературі (О. де Бальзак "Селяни” та Е. Золя "Земля”) (2003)
Лесовая Т. В. - Власть как воплощение абсурдности социальной жизни в пьесах Л. Андреева (2003)
Островська І. Т. - У лабіринті історії: з досвіду Вашингтона Ірвінга (2003)
Папушина В. А. - Проблема митця і влади у творчості українських символістів (2003)
Руденко С. М. - Біблія як соціокультурний феномен та її вплив на культурний розвиток людства (2003)
Спивачук В. А. - Освещение социальных феноменов в рассказах Пантелеймона Романова (2003)
Горбачевська І. І. - Проблема влади в артуріані (2003)
Горман И. А. - Политический лидер в ипостаси создателя (2003)
Зушман М. Б. - Богдан Лепкий в духовній історії України як літературознавець та популяризатор українського письменства (2003)
Мельник Г. Г. - Гомер як свідок історії (2003)
Сердюк Л. П. - Шарль Пеґі (Внесок "Cahiers de la Quinzaine” у формування суспільної свідомості кінця ХIХ століття) (2003)
Березенко В. В. - Использование литературных образов в современной отечественной рекламе (2003)
Гранкіна Н. В. - Літературні проблеми через призму якісних видань (2003)
Ежелая З. В. - "Русский архив” – первый в России литературно-исторический журнал (2003)
Покровська О. А. - Ритмічно організовані рекламні тексти на українському телебаченні (2003)
Савченко Л. В. - Література й електронні мас-медіа: напрями розвитку та взаємодії (2003)
Король А. В. - Реципієнт як "жертва” рекламної експансії (2003)
Волковинский А. С. - Символизация социально-исторической темы в стихотворении А. Блока "– Все ли спокойно в народе?.." (2003)
Загайська Г. М. - Поет і влада: на прикладі стосунків Горація й Мецената (2003)
Кужільна Л. В. - Національна модель світу в ліриці літературного шістдесятництва (2003)
Тарасюк Я. П. - Фр. Моріак "Місця за рангом”: комунікація самостей (2003)
Титаренко І. Л. - Художній образ світу як сукупність комунікативно-когнітивних репрезентацій (2003)
Цибенко Р. О. - Оративність як усна форма викладу сучасних літературних творів (2003)
Клічук О. Д. - Внесок Р. Дала в історію про хитрого лиса: ономастичний аналіз (2003)
Шерякова О. В. - Народно-пісенна силабіка в поезії Якова Щоголева (2003)
Шуришин О. В. - Досвід рецептивного аналізу опозиції "старе-нове” в романі І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців” (2003)
Поліщук С. В. - Вплив агротехнічних заходів на ураженість сої бактеріозами (2013)
Яковлєв Р. В. - Особливості біології хрестоцвітих блішок у посівах гірчиці (2013)
Ткаленко Г. М. - Павутинні кліщі та біопрепарати для регулювання їх чисельності на овочевих культурах закритого грунту (2013)
Скрипник Н. В. - Пошук джерел стійкості томатів проти збудника фітофторозу (2013)
Пилипенко Л. А. - Оцінка нематодостійкості диких видів картоплі (2013)
Козаренко Д. О. - Застосування гуматів — перспективний метод зменшення хімічного навантаження на агроценози (2013)
Борисенко В. І. - Бур'яни на виведених із обробітку землях (2013)
Челомбітко А. Ф. - Моделювання розвитку бурої гнилі картоплі в Україні, Демчинський О. В., Демчинська М. І. (2013)
Господаренко Г. М. - Вплив азотних добрив на поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай нуту, Прокопчук С. В. (2014)
Господаренко Г. М. - Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Прокопчук І. В. (2014)
Недвига М. В. - Щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого залежно від систем удобрення сільськогосподарських культур у польовій сівозміні, Галасун Ю. П., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю. (2014)
Копитко П. Г. - Поживний режим ґрунту та врожайність молодих дерев груші за оптимізації мінерального живлення, Петришина І. П. (2014)
Господаренко Г. М. - Динаміка вмісту азоту в рослинах жита озимого та коефіцієнт його використання з добрив, Пташник М. М. (2014)
Єщенко В. О. - Напруження екологічної рівноваги за мінімалізації зяблевого обробітку ґрунту, Калієвський М. В. (2014)
Карнаух О. Б. - Забур’яненість посівів і врожайність культур п’ятипільної сівозміни залежно від заходів мінімалізації механічного обробітку грунту (2014)
Шемякин М. В. - Вплив мульчування пристовбурних смуг в інтенсивних яблуневих садах на врожайність та ефективність використання поливної води (2014)
Заболотний О. І. - Рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90, Заболотна А. В. (2014)
Полторецький С. П. - The influence of harvesting peculiarities on formation of qualitative indices of millet seeds (2014)
Кравченко В. С. - Попередник і строк сівби, як фактор сортової технології вирощування пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу (2014)
Грицаєнко З. М. - Забур’яненість та врожайність посівів соняшнику за різних способів застосування гербіцидів Дуал Голд 960, Фюзилад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим, Підан Л. Ф. (2014)
Карпенко В. П. - Фізіологічні зміни в рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин, Притуляк Р. М. (2014)
Грицаєнко З. М. - Анатомічна структура епідермісу листкового апарату гречки за дії біологічних препаратів, Даценко А. А. (2014)
Волошина Л. Г. - Чисельність еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери пшениці озимої на фоні різних попередників і біологічно активних препаратів (2014)
Парій Ф. М. - Оцінка низькостеблових форм чотиривидових тритикале за основними господарсько–цінними ознаками, Діордієва І.П. (2014)
Осокіна Н. М. - Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна ярих пшениці, тритикале та ячменю, Костецька К. В. (2014)
Дмитрук Є. А. - Вплив зволожування зерна тритикале та тривалості відволожування на вихід ядра, Новіков В. В., Полянецька І. О., Любич В. В. (2014)
Бредіхіна Ю. Л. - Еколого-флористичні особливості формування спонтанної рослинності паркової зони м. Мелітополя, Соломаха Т. Д. (2014)
Варлащенко Л. Г. - Впровадження інтродукованих видів родини Caprifoliaceae Juss. в озеленення населених місць (2014)
Парубок М. І. - Інтродукція рідкісних та зникаючих деревних і чагарникових рослин у ботанічному розсаднику Уманського національного університету садівництва та перспективи використання їх в озелененні, Мамчур Т. В., Свистун О. В. (2014)
Величко Ю. А. - Результати інтродукції Cyclamen Coum Mill. у Правобережний Лісостеп України, Пушка І. М., Поліщук В. В. (2014)
Ибрагимов К. Х. - Проблемы развития садоводства России в условиях меняющегося климата (2014)
Красноштан Т. В. - Стратифікація та схожість насіння сортів смородини золотистої (Ribes Aureum Pursh.), Балабак А.Ф. (2014)
Осокіна Н. М. - Content and composition of organic acids in strawberries (Fragaria Ananassa Duch.) Of various varieties, grown in the right-bank forest- steppe zone of Ukraine, Заморська І. Л. (2014)
Осіпов М. Ю. - Особливості росту і розвитку надземної частини глоду одноматочкового в лісових насадженнях Правобережного Лісостепу України (2014)
Титул, зміст (2012)
Колтачихіна Ол. Ю. - Становлення поняття "інформація" в кібернетиці та теорії інформації(середина ХХ ст.) (2012)
Гамалія К. М. - Зародження наукових знань у Давньому Єгипті (2012)
Фирсов А. В - Термодинамический цикл Б.Г. Луцкого (2012)
Харук А. І. - Авіаційна промисловість України в 1918-1919 рр. (2012)
Коцюбанська О. О. - Мануфактурна та фабрично-мануфактурна стадії розвитку кондитерської промисловості Харкова (2012)
Левчук К. Г. - Штаєрман Ілля Якович (до120-ліття від дня народження), Степаненко С. Г. (2012)
Соколов А. А. - Охорона пам’яток історії та культури Криму наприкінці 50-х – у першій половині 60-х рр. XX ст. (2012)
Принь М. О. - Луганський культурний музей в радянській музейній мережі початку 1920-х років (2012)
Лук’яненко Л. О. - Лісогосподарська техніка в Музеї історії лісового господарства (2012)
Москалець А. І. - Основні напрямки фондової діяльності Державного політехнічного музею (2012)
Баталкина В. И. - Археология и космос (2012)
Часопис "Питання історії науки і техніки" ? від першого до двадцятого випуску (2012)
Титул, зміст (2012)
Левицька Н. М. - Розвиток науки у вищих спеціальних навчальних закладах України (ІІ-а половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Кушлакова Н. М. - Соціально-економічні засади виникнення та законодавчі основи діяльності Південно-Російського товариства Технологів (2012)
Грицюта О. О. - Наукова діяльність Механіко-будівного відділу Київського відділення Російського технічного товариства в галузі залізничного транспорту (2012)
Безлуцька О. П. - Природоохоронна діяльність Й. К. Пачоського (2012)
Кривоконь О. Г. - Дослідження В.М. Болтинського в контексті розвитку вітчизняного тракторобудування (2012)
Лещенко А. М. - Значення діяльності герцога Рішельє для розвитку Північного Причорномор’я (2012)
Коваленко С. Д. - Проблеми посухи в діяльності Сільськогосподарського наукового комітету України (2012)
Виздрик В. С. - Використання машин та удосконалених знарядь праці в західно-українському селі у 20-30-х роках ХХ ст. (2012)
Сорочинська О. Л. - Розвиток охорони праці в Україні (2012)
Пістоленко І. О. - Розвиток мережі авіаційних музейних експозицій у Полтаві (2012)
Восколуп В. П. - Академік Ю. К. Делімарський – видатний український учений-хімік (2012)
Новікова В. В. - Прогнозування внутрішнього валового продукту на основі апарату штучних нейронних мереж (2014)
Бутрим О. В. - Напрями оптимізації землекористування в аграрному секторі Київської області (2014)
Задорожна Р. П. - Дослідження формування вільних фінансових ресурсів в рамках циклу суспільного відтворення на засадах методологічного стандарту системи національних рахунків (2014)
Рудич О. О. - Іпотечне кредитування як метод залучення інвестицій в сільське господарство (2014)
Артімонова І. В. - Особливості формування товароруху продукції на агропродовольчому ринку (2014)
Бочко О. Ю. - Використання елементів стратегії кайдзен в маркетингових комунікаціях (2014)
Паска І. М. - Удосконалення організаційно-економічних відносин за збуту сільськогосподарської продукції (2014)
Добровольська О. В. - Фактори формування стратегії сільськогосподарських підприємств та їх спрямованість (2014)
Ткаченко К. В. - Характеристика складових потенціалу зерновиробництва сільськогосподарських підприємств (2014)
Єфіменко Н. А. - Методика формування раціональної структури управління якістю на підприємствах із виготовлення комбікормів, Ткаченко Т. І. (2014)
Мовчанюк А. В. - Концентрація молочного скотарства як чинник підвищення його ефективності (2014)
Лавров Р. В. - Банківське лізингове кредитування суб’єктів аграрної сфери (2014)
Непочатенко А. В. - Аналіз кількісно-якісного стану машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств Володарського району Київської області, Непочатенко В. А. (2014)
Даниленко А. С. - Проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, Карпенко А. М. (2014)
Іщенко А. В. - Організаційно-економічні засади розвитку сільськогосподарської кооперації, Cвиноус І. В. (2014)
Бабенкова Т. Ю. - Теоретичні засади формування збутової політики сільськогосподарських підприємств (2014)
Карман О. В. - Організаційно-економічні засади виробництва та збуту овочів в Україні (2014)
Демчак І. М. - Соціально-економічна сутність категорії "особисте селянське господарство" (2014)
Радько В. І. - Проблеми формування інфраструктури ринку м’ясного скотарства в Україні, Гура А. М. (2014)
Заболотний В. С. - Сучасні тенденції виробництва яєць в Україні, Гаврик О. Ю. (2014)
Герасименко І. О. - Інформаційне забезпечення системи управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств (2014)
Матвійчук О. Є. - Прибутковість як інструмент забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2014)
Вернюк Н. О. - Організаційно-економічні засади управління ефективністю виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Припута Н. В. - Антимонопольна та конкурентна політика в економіці: значення, еволюція становлення та напрями здійснення (2014)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади формування сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки в Україні (2014)
Чумак Р. М. - Проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні, Іббатулін М. І. (2014)
Сокольська Т. В. - Фінансове забезпечення сільськогосподарського виробництва (2014)
Стариченко М. А. - Фактори забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Varchenko О. М. - Рrioritywaysfor te development of the state regulation system of the Ukrainian food market, Stepura L. О. (2014)
Gubenko V. - Trends of progress of world economic connections Ukrainian AIC with the economic groupments countries of the world (2014)
Вихідні дані (2014)
Губерський Л. - Вступне слово (2013)
Брижицька С. - Поняття "батьківщина" як формовияв національної ідентичності у писемній спадщині Тараса Шевченка (2013)
Воропаєва Т. - Поетична спадщина Т. Шевченка як ідентифікаційний ресурс українства (за результатами теоретико-емпіричних досліджень 1991–2012 рр.) (2013)
Гайович Г. - Естетична інтерпретація концепту "рідний край" у творах Шевченка (2013)
Грабовська І. - Шевченкіана Дмитра Донцова – вагомий внесок в теорію українського націєтворення (2013)
Двуличанська О. - Рецепція образу Тараса Шевченка в художньо-біографічній романістиці В. Яворівського (2013)
Ємець Т. - Тарас Шевченко як визначальна постать національного відродження (2013)
Коротя-Ковальська В. - Тарас Шевченко – взірець пісенно-духовної творчості українців (2013)
Обушний М. - Політичні ідеї у поетичній спадщині Тараса Шевченка (2013)
Юрченко Е. - Тарас Шевченко: між стихійним традиціоналізмом та теоретичним модернізмом (2013)
Білокінь О. - Аксіологічні характеристики виявів національної ідентичності у книгах вражень відвідувачів Тарасової гори (2013)
Головай І. - "Ми мусимо навчитися чути себе українцями…": проблеми національної ідентичності у творчості Т. Шевченка та І. Франка (2013)
Ільків А. - Проблема української ідентичності в ранньому епістолярію Тараса Шевченка (2013)
Косьмій О. - Структура та перспективи міфу Тараса Шевченка, Усачова К. (2013)
Литвин Я. - Український міф Т. Шевченка у формуванні національної ідентичності українців (2013)
Литвиненко О. - Тарас Шевченко як згуртувальний чинник творення українського інформаційного простору (2013)
Петруньок Б. - Тарас Шевченко в конструюванні української національної ідентичності (2013)
Талько Т. - Містична харизма любові – визначальна складова національної ідентичності українського жіноцтва у творчості Т. Шевченка (2013)
Авер’янова Н. - Образотворчість Тараса Шевченка як вияв національного відродження українців (2013)
Дахно С. - Маловідома сторінка малярської спадщини Тараса Шевченка (на прикладі малюнку "Стінка") (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Образ "непроминального минулого" України у творах Тараса Шевченка (історіографічні рефлексії) (2013)
Сорочук Л. - Художнє відтворення волинсько-подільської подорожі в літературному доробку Тараса Шевченка (2013)
Чебанюк О. - Концепт "поле" та його фольклорні джерела у творчості Тараса Шевченка (2013)
Червінський А. - Проблеми і тенденції розвитку скульптурної шевченкіани Прикарпаття на межі ХХ–XXI cт. (2013)
Щербакова О. - "Нев’януча квітка" українського балету "Лілея": Шевченкові смисли образів і сценічна доля вистав (2013)
Янковська Ж. - Відображення архетипів національного буття у поемі Т. Шевченка "Катерина" (2013)
Єржиківська Н. - Рецепція Тараса Шевченка в російській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Коруняк Ю. - Англомовна поетична Шевченкіана у рецепції Михайлини Коцюбинської (2013)
Пилипишин С. - Предметність критичних оцінок українського письменства в російській науковій думці кінця ХІХ століття: від Тараса Шевченка до Пантелеймона Куліша, Роман Б. (2013)
Чабанов В. - Тарас Шевченко про збереження етнокультурної самобутності українців в контексті євроінтеграційних процесів (2013)
Шептицька Т. - Зарубіжне українство в утвердженні образу Тараса Шевченка як "конструктора української нації" (2013)
Александрова Г. - Шевченкознавчі студії Івана Стешенка: національна форма і всесвітнє значення (2013)
Антонюк Т. - Ювілей Т. Г. Шевченка як фактор активізації міжнародних зв’язків українських ВНЗ (2013)
Даниленко І. - Пророцтво Осії у поетичній рецепції Т. Г. Шевченка (2013)
Краснощок В. - Концепти "геніальність" та "месіанство" в шевченкіані Є. Маланюка (2013)
Мазурак А. - Синтетизм художнього мислення Тараса Шевченка як чинника його "кіномови" (2013)
Назарець В. - Адресована лірика Тараса Шевченка (2013)
Усатенко Г. - Мистецтвознавча лектура у творчості Тараса Шевченка (2013)
Школа В. - Міфологізація образу Шевченка у п’єсах українських драматургів (2013)
Школа Г. - Тарас Шевченко в рецепції Трохима Зіньківського (2013)
Юрченко І. - Націєтворчі заповіді Т. Г. Шевченка в інтерпретації поетів Канівської літературної студії "Зорянка" (2013)
Яблонська О. - Український світ першого видання "Кобзаря" Тараса Шевченка (2013)
Коломієць В. - Післямова (2013)
Мaslak О. - Тhe estimation of innovative potential of Ukraine, Kozhushko D. (2014)
Черницька Т. В. - Науково-технологічний компонент економічної безпеки держави (2014)
Уманців Ю. М. - Конкурентна політика у системі чинників активізації економічного розвитку, Дуцька А. С. (2014)
Dusek J. - Тhe cooperation coefficient as an effective way to measure inter-municipal cooperation (2014)
Гришко Н. Є. - Управління економічною безпекою підприємства на засадах превентивного регулювання (2014)
Залунина О. М. - Структурирование ключевых экономических показателей информационного поля строительного сектора Украины (2014)
Pana L. - Historical and present environmental sustainable development in V4 countries, Riha R. (2014)
Коваль Д. В. - Развитие и модернизация экономики Удмуртской республики как старопромышленного региона, Павлов К. В. (2014)
Збиранник О. М. - Конкурентоспроможність як ключова економічна категорія ринкової системи (2014)
Бондар-Підгурська О. В. - Управління процесом гармонізації національних інтересів в контексті інноваційного соціально-орієнтованого розвитку України (2014)
Безручко О. О. - Особливості управління економічним потенціалом підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища (2014)
Пожуєва Т. О. - Інноваційний процес розвитку економічної захищеності суб’єкта господарювання (2014)
Почтовюк А. Б. - Інструментарій раціоналізації діяльності індивідуума щодо реалізації місії вищої освіти (2014)
Хоменко М. М. - Ієрархічна процедура управління партнерськими відносинами машинобудівних підприємств (2014)
Дружиніна В. В. - Прогнозування зайнятості населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку міста (2014)
Дорожкіна Г. М. - Цінова стратегія туристичного підприємства (2014)
Сніщенко Р. Г. - Фінансова безпека домогосподарств у період нестабільності економіки (2014)
Гноєва І. М. - Особливості обліку модернізації та реконструкції основних засобів, Винник С. М. (2014)
Хоменко Л. М. - Використання оборотних засобів із застосуванням динамічної моделі управління запасами (2014)
Ярошенко С. В. - Роль торгового фінансування на ринку банківських послуг України (2014)
Khovrak I. - Industrial parks: international experience and national practices (2014)
Авер’янова Н. - Концепція українськості Дмитра Донцова у культурологічному контексті ХХ ст. (2013)
Асрян Л. - Духовно-ціннісний потенціал хорового піснеспіву як чинник формування національної музичної культури (2013)
Балановський Я. - Ціннісні орієнтації етномаргінальної субкультури (2013)
Волков О. - Топологія дискурсу протестного політичного суб’єкта (2013)
Воропаєва Т. - Цивілізаційний вимір творчої спадщини Дмитра Донцова (2013)
Грабовська І. - Смислове наповнення образу "жінки-лицаря" в творчому доробку Дмитра Донцова (2013)
Гудзь В. - Співвідношення етнополітичних і соціально-економічних чинників голоду 1932-1933 років в Україні: історіографічний дискурс (2013)
Гудзь В. - Етнорегіональні клівіджі у сучасній Україні: причини появи і шляхи подолання (2013)
Загребельний І. - До питання критики греко-католицьким духовенством окремих моментів націоналістичного дискурсу у 20-30 роки минулого століття (2013)
Замуруйцев О. - Система початкової освіти у німецьких поселеннях Таврійської губернії в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Ільницький В. - До питання функціонування референтури пропаганди Карпатського крайового проводу ОУН (1945-1952) (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Філософсько-історичне бачення Дмитром Донцовим минувщини України (2013)
Мартинюк А. - Світоглядні засади служби Божої у творчості українських композиторів (2013)
Мартинюк Т. - Національний ідеал в літургіях українських композиторів ХХ століття (2013)
Маслак О. - Політична філософія Юрія Русова (2013)
Михайлов В. - Роль неформальних об’єднань Південної України у державотворчих процесах др. пол. 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Окса М. - Значення народної педагогіки та мистецтва у духовному відродженні національної свідомості та гідності, Сажнєва А., Кучина К. (2013)
Пасько І. - Нація: архетипи, культура, цивілізація (2013)
Попенко Я. - Особливості реформ в Україні за часів уряду гетьмана П. Скоропадського (2013)
Ситник О. - Проблеми українського державотворення періоду 1917-1921 років: причини поразки національно-визвольних змагань крізь призму очевидців та сучасних дослідників (2013)
Таравська Я. - Ідея національного державотворення А. І. Жука на шпальтах кооперативного часопису "Економіст" (2013)
Томулец В. - Некоторые проблемы касающиеся внедрения русского языкасреди населения Бессарабии в ХІХ веке (на примере секретного рапорта бессарабского губернатора Александра Константиновича от 17 декабря 1886 г.), Кикарош Т. (2013)
Шептицька Т. - Цивілізаційне самовизначення України: підхід Дмитра Донцова (2013)
Шкода Н. - Роль культурно-просвітницьких організацій Наддніпрянської України у поширенні самодіяльного театрального руху в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. (2013)
Юрченко Е. - Націонал-традиціоналізм Дмитра Донцова як оригінальна українська форма традиціоналізму (2013)
Юрченко Т. - Теорія О. О. Потебні про логіко-семантичні та національні форми мислення, Мітяй З. (2013)
Яблонський В. - Тоталітаризм чи демократія: боротьба ідей в українському еміграційному середовищі (20-30 рр. ХХ ст.) (2013)
Содержание (2014)
Карпов Я. С. - Общая методика определения напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений в линейной одномерной постановке, Гагауз П. М., Гагауз Ф. М. (2014)
Санин А. Ф. - Преднапряженность, термонеравновесность и формостабильность обшивок панелей из углерод-углеродного композита сложной структуры при термонагружении, Гайдачук В. Е., Кондратьев А. В., Харченко М. Е. (2014)
Бетин А. В. - Теоретические основы оценки достоверности проектных значений осевых моментов инерции летательных аппаратов, Бетин Д. А., Дунаев А. А. (2014)
Ветлугин А. А. - Напряженно-деформированное состояние двухстороннего адгезионного соединения деталей постоянной жесткости, Гагауз П. М., Карпов Я. С. (2014)
Куреннов С. С. - Упрощенная двумерная модель клеевого соединения. Учет неравномерного приложения нагрузки (2014)
Заруцкий А. В. - Экспериментальное исследование долговечности образцов с упрочненными отверстиями. Сообщение 2. Программное нагружение (2014)
Карпов Я. С. - Феноменологическая модель явления нагрева композиционных материалов при повторно-статическом нагружении, Шевцова М. А., Тараненко И. М. (2014)
Сикульский В. Т. - Оценка экономической эффективности конструктивно-технологических решений при проектировании частей самолета, Корнилов Л. Н., Воронько И. А. (2014)
Лебедь В. Г. - Метод оперативного расчета аэродинамических характеристик крыла при углах атаки от 0о до 360о, Калкаманов С. А., Володин Ф. В. (2014)
Николаев А. Г. - Напряжения в упругом материале со сферическими порами под действием внешней нагрузки, Танчик Е. А. (2014)
Чигрин Р. Н. - Методика постановки условия Кутта – Жуковского на крыльях с конечной толщиной задней кромки (2014)
Гайдуков В. Ф. - Анализ технологических характеристик при электроимпульсной утилизации отходов, Кручина В. В. (2014)
Ковтуненко О. П. - Методичні основи урахування впливу умов експлуатації складних систем озброєння та військової техніки на їх надійність, Коростельов О. П., Зубарев О. В. (2011)
Адаменко А. А. - Моделювання імпульсних процесів в когнітивних моделях військових операцій на базі логіки антонімів (2011)
Городнов В. П. - Підходи до визначення спроможності частин і підрозділів спеціального призначення військових формувань держави до виконання завдань за призначенням, Кириленко В. А., Репило Ю. Є. (2011)
Кучеренко Ю. Ф. - Визначення загальних заходів з виконання стадій формування вимог до автоматизованої системи військового призначення та розробки концепції її створення, Коберський О. В. (2011)
Поляков C. Ю. - До питання удосконалення бойового порядку механізованого взводу (відділення), Лєнкін В. М., Зміївський Г. А. (2011)
Сутюшев Т. А. - Результати аналізу особливостей системи управління розвідувально-пошуковими та пошуково-ударними діями внутрішніх військ з застосуванням авіації, Шайтанов В. А., Хань С. П. (2011)
Агафонов Ю. Н. - Оценка возможностей компенсации навигационных ошибок движения летательных аппаратов, оснащенных оптическими системами самонаведения, Осипов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2011)
Васильев Б. Г. - Повышение маневренности и мобильности модульных машин аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, Баистов Ю. В., Бодько С. А., Кириченко В. В. (2011)
Гуленко В. Д. - Изменение качества контроля безопасности при процессной концепции производства полетов, Ударцева Т. Е., Пономарева А. Ю., Тимошенко Т. М. (2011)
Каленюк И. А. - Численное моделирование обтекания сверхкритического профиля с модифицированной верхней (нижней) поверхностью (2011)
Неділько С. М. - Дослідження математичної формалізації функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом (2011)
Стадниченко В. Н. - Классификация видов наноизноса по значению коэффициента диссипации подводимой внешней энергии к трибосистеме, Трошин О. Н., Стадниченко Н. Г., Приймак А. В., Просяник И. И. (2011)
Арасланов М. Р. - Динамічна імітаційна модель радіолокаційних відбиттів від місцевих предметів (2011)
Глєбов Ю. В. - Оцінка часових параметрів складових програми взяття на супроводження постановника активних завад методом триангуляції, Світлик Р. В. (2011)
Гризо А. А. - Селекція імпульсних завад на підставі модифікованого алгоритму векторної медіанної фільтрації, Невмержицький І. М., Обозовський О. Б. (2011)
Карлов В. Д. - К вопросу об оценке количества целей в составе групповой при локации в декаметровом диапазоне радиоволн, Сирык Ю. А., Тугай А. В. (2011)
Климченко В. Й. - Обґрунтування вимог до оптико-електронних пристроїв візуального виявлення і супроводження повітряних цілей в інтересах радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Камалтинов Г. Г., Місайлов В. Л., Свистунов Д. Ю. (2011)
Коломійцев О. В. - Другий рід помилок стрільби ракетами по нетиповим цілям ЗРК малої дальності, Кудряшов В. Е., Васильєв Д. Г., Загоруйко І. Я., Ворошилов С. С. (2011)
Лисицына О. С. - Оценка различимости векторного сигнала на фоне помех (2011)
Рысаков Н. Д. - Комбинированный метод измерения угла места цели в обзорной РЛС с ФАР, Титов И. В., Карев В. Г., Дорощук В. А. (2011)
Синотин А. М. - Исследование зависимости эффективной теплопроводности нагретых зон радиоэлектронных аппаратов от его конструктивных параметров, Колесникова Т. А. (2011)
Соболенко С. О. - Алгоритм просторової обробки сигналів для покращення перешкодозахищеності РЛС кругового огляду, Носова Г. Д., Болобан С. І. (2011)
Таршин В. А. - Аналіз можливостей ДЧМ сигналів щодо підвищення функціональності радіолокаційних систем, Очкуренко О. В., Кузнєцов О. Л. (2011)
Федотов Б. Н. - Факторы, определяющие расширение диаграммы направленности радиолокатора с синтезируемой апертурой, и оценка их совместного влияния на разрешающую способность, Слюсарчук А. А. (2011)
Челпанов А. В. - Супроводження складних балістичних цілей, Хмелевська О. О., Хмелевський С. І., Рибалка Г. В. (2011)
Ясечко М. Н. - Излучение последовательностей многочастотных пространственно-временных сигналов цилиндрическими фазированными антенными решетками с заданными характеристиками, Ермаков Г. В. (2011)
Бєсєдіна С. В. - Формування віртуального простору робочої зони утилітарним роботом, Небилиця Ю. М. (2011)
Голуб С. В. - Експлуатаційні характеристики елементів структури автоматизованих систем багаторівневого перетворення інформації, Дяченко А. Ю. (2011)
Гороховатский А. В. - Применение робастных методов анализа данных при обработке структурных описаний, Гороховатский В. А. (2011)
Гріненко Т. О. - Властивості детермінованих випадкових послідовностей, що генеруються на основі багатомодульних перетворень в полях Галуа, Горбенко Ю. І. (2011)
Кухарський І. А. - Застосування зміщеної Т-схеми на основі ступеневих функцій до розв’язку балістичних задач (2011)
Кучеренко Е. И. - Информационная технология оценивания состояния сложных пространственно распределенных объектов, Глушенкова И. С. (2011)
Оксіюк О. Г. - Метод послідовного зменшення норми матриці складності неоднорідної семантичної мережі, Кравченко І. Ю. (2011)
Приходько С. И. - Вычислительная сложность методов кодирования и декодирования алгебраических каскадных сверточных кодов во временной и частотной области, Волков А. С. (2011)
Соловьева О. И. - Исследование погрешности схемы численного решения дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом, Лапта С. И., Лапта С. С., Бутенко Н. С. (2011)
Стадник Е. О. - Системно-динамическая модель цепочек поставок (2011)
Усик В. В. - Применение геометрической теории для построения профиля звукоотражающей поверхности, Мягкий И. Г. (2011)
Ярош С. П. - Обґрунтування показників для оцінки важливості елементів структури системи управління (2011)
Босько В. В. - Розробка і дослідження концептуальної моделі джерел помилок в сегменті мобільної мережі зв'язку, Березюк І. А., Семенов С. Г. (2011)
Кобзев І. В. - Internet технології ведення електронного документообігу в органах внутрішніх справ, Петров К. Е. (2011)
Колісник Т. П. - Підтримка цілісності у базах даних з неоднорідною структурою (2011)
Пучков О. О. - Розрахунок імовірності передачі кадру мережею АТМ при використанні методу ковзного вікна, Колачов С. П., Ромащенко Р. А. (2011)
Северинов А. В. - Политика безопасности при разворачивании беспроводной сети, Жуков И. О. (2011)
Апьонкін Ю. В. - Необхідність удосконалення розрахунків ланцюгових передач на основі досвіду експлуатації сільськогосподарської техніки, Рябчиков М. Л. (2011)
Беляков В. И. - Некоторые вопросы формообразования деталей методом пластического изгиба, Резниченко Н. К., Мовшович А. Я., Косенко В. В. (2011)
Лагутин Г. И. - Типы автономных источников электрической энергии в системах электроснабжения военных объектов, Ручка А. Е. (2011)
Пантелеева И. В. - Исследование математической модели генератора для управления процессами синхронизации с сетью, Частников Д. А. (2011)
Пащенко Э. А. - Оптимизация показателей качества координированных размеров отверстий при механической обработке, Трищ Г. М. (2011)
Трофименко П. Є. - Визначення відхилення початкової швидкості з урахуванням початкових умов вильоту снаряду (міни) із каналу ствола, Макеєв В. І. (2011)
Фурсенко А. К. - О некоторых вычислительных особенностях математических моделей динамических процессов в объемных гидромашинах, Кайдаш М. В. (2011)
Юрченко О. О. - Розрахунок гармонічних коливань лінійних систем методом Лагранжа другого роду (2011)
Водотыка С. В. - Использование искусственных нейронных сетей с интервальной арифметикой при построении калибровочной зависимости средства измерения (2011)
Микийчук М. М. - Підвищення метрологічної автономності локальних систем вимірювань, Столярчук П. Г. (2011)
Безкровний Д. В. - Аналіз підходів до ідентифікації повітряних суден-загроз застосування терористичних атак в провідних країнах світу, Ляшенко І. О., Каркищенко І. М., Козловський А. В. (2011)
Гордієнко Ю. О. - Оцінка часу отримання вимірювальних даних від мережі сейсмічних спостережень ГЦСК, Солонець О. І., Петров С. В. (2011)
Коврегін В. В. - Формування методологічних підходів до визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки за критерієм "вплив суб'єкта", Тарадуда Д. В., Шевченко Р. І. (2011)
Савченко В. А. - Модель пошукового агента системи підтримки прийняття рішень пошуково-рятувальних служб (2011)
Собина В. О. - Моделювання раціонального покриття об’єктів залізниці районами виїзду пожежно-рятувальних підрозділів (2011)
Толкунов І. О. - Вплив природних джерел аероіонізації на процеси формування полів концентрації аероіонів у повітряному середовищі приміщень, Попов І. І. (2011)
Топчій Р. І. - Шляхи удосконалення діючої системи оцінювання умов експлуатації транспорту сил охорони правопорядку (2011)
Романченко І. С. - Застосування метода LARES для кластеризації компонентів вектора глобальних пріоритетів, отриманого за методом аналізу ієрархій, Артюх В. М., Потьомкін М. М. (2011)
Генералова Н. М. - Факторная экспертиза взаимосвязи успеваемости и личностных способностей курсантов радиотехнического профиля подготовки, Марченко О. Г., Генералова М. С. (2011)
Зинченко В. П. - Применение современных компьютерных обучающих систем для обучения и повышения уровня профессиональной подготовки летных экипажей вертолетов Ми-8МТВ, Фоменко О. Н. (2011)
Іванов В. Г. - Інформатика в системі юридичної освіти, Любарський М. Г., Кошева Н. А., Гвозденко М. В., Мазниченко Н. І. (2011)
Клері Л. Р. - Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки, Гребенюк М. В., Пошедін О. В., Феклістов А. О. (2011)
Рябцев В. В. - Визначення системи показників для вибору комплексу авторських засобів розроблення курсів дистанційного навчання, Тищенко М. Г. (2011)
Корольов С. С. - Досвід створення норм соціальних гарантій військовослужбовців Червоної армії в 20-40 роки минулого століття (2011)
Хроніка та інформація (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Абрашин В. О. - Порядок проведення заходів короткострокового оборонного планування у Командуванні виду Збройних Сил України, Гурін О. М., Дробот О. А. (2010)
Головко Б. Б. - Врахування варіантів закладки патронної стрічки при визначенні імовірності ураження цілі літаком-бомбардувальником (2010)
Жуков В. І. - Визначення шляхів протидії диверсіям формувань сил спеціальних операцій, Коцюба В. П., Тітов О. С. (2010)
Піскунов С. М. - Модель оцінки втрат підрозділів та частин ППО Сухопутних військ при нейтралізації збройного конфлікту, Тіхонов І. М., Рощенко М. С. (2010)
Скорик А. Б. - Анализ общей методологии формирования требований к военно-техническим системам и вооружению ЗРВ. Часть II. Оперативно-тактические исследования, Демидов Б. А., Бортновский С. А., Ольховиков С. В. (2010)
Харитонов О. Л. - О принципах ведення протиповітряного бою та удосконаленні тактики бойового застосування з’єднань, частин і підрозділів ППО, на озброєнні яких знаходяться багатоканальні ЗРК середньої дальності, Харитонов А. О. (2010)
Чепков І. Б. - Воєнно-технічні аспекти, що впливають на рівень воєнної безпеки й характер воєнних загроз (2010)
Ткачов А. М. - Аналіз технологій боротьби у інформаційному просторі (2010)
Ярош С. П. - Визначення показників для оцінювання ступеня впливу інформаційних мереж на організацію управління військами в єдиному інформаційному просторі (2010)
Стадніченко В. Н. - Прогнозирование ресурса трибосистем, работающих в режиме наноизнашивания, методом акустической эмиссии, Трошин О. Н., Приймак А. В., Кисель Е. А., Веретельников Р. С., Гуржий К. А. (2010)
Трофименко П. Е. - Влияние поля тяготения Земли на движение летательных аппаратов, Макеев В. И. (2010)
Черкашин А. Д. - Особенности эксплуатации вертолетных двигателей, обусловленные спецификой работы авиации во внутренних войсках МВД Украины (2010)
Шулежко В. В. - Основні напрямки розвитку та застосування безпілотних літальних апаратів, Доска О. М., Рогуля О. В. (2010)
Авчінніков Є. О. - Експериментальні дослідження щодо функціонального подавлення елементів безпроводового засобу відеоспостереження (2010)
Братченко Г. Д. - Классификация дестабилизирующих воздействий в процессе радиолокационного распознавания, Скачков В. В. (2010)
Грачев В. М. - Метод совместного обнаружения-сопровождения-распознавания воздушных объектов по излучению их бортовых радиоэлектронных средств, Довбня А. В., Корнеев В. А. (2010)
Капура И. А. - Разработка метода защиты радиоэлектронной аппаратуры от воздействия мощных ЭМИ на основе высокотемпературных сверхпроводников, Коняхин Г. Ф., Сотников А. М. (2010)
Корнієнко Л. Г. - Поляризаційна компенсація завад при неідентичних частотних характеристиках трактів, Мохаммад Р. Б. (2010)
Куценко В. В. - Оценивание точности определения местоположения радиоизлучающих целей триангуляционным методом в подвижной системе пассивной радиолокации зенитных комплексов ближнего действия, Ермаков Г. В., Телюков С. Н., Дементиюк Г. М. (2010)
Обод І. І. - Оптимізація імовірності передачі польотної інформації по каналам запитувальних систем спостереження повітряного простору, Свид І. В., Черних О. П. (2010)
Рисаков М. Д. - Принципи і умови вимірювання кута місця цілі в РЛС з ФАР за співвідношенням амплітуд сигналів сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості, Тітов І. В., Макаров С. А. (2010)
Андрощук О. С. - Застосування штучних нейро-нечітких мереж для прогнозування у діяльності державної прикордонної служби (2010)
Більчук В. М. - Метод визначення рівнів впливу чинників соціальної та суб’єктивної природи на управління функціонуванням складної системи, Генералова Н. М., Марченко О. Г. (2010)
Бондаренко О. Г. - Методика та алгоритм синтезу організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням оперативно-тактичного об’єднання внутрішніх військ МВС України при виконанні службово-бойових завдань, Павлов С. П., Каплун О. С., Дундуков В. Г. (2010)
Воскобойник О. Н. - Математическая модель функционирования хемостата с учетом управляющих воздействий, Герасин С. Н., Матийченко Н. А. (2010)
Герасименко В. В. - Удосконалена математична модель повітряної дуелі з урахуванням фактичного рівня підготовки льотного складу, Горбенко В. М., Компанієць О. М. (2010)
Долішня Н. Б. - Застосування параметричних підходів для перевірки закону розподілу статистичних даних в умовах обмеженого об’єму вибірок, Піндус Н. М., Чеховський С. А. (2010)
Козелкова Е. С. - Синтез алгоритмов и структур устройств формирования линейно-частотномодулированных диаграмм направленности (2010)
Лапта С. И. - Эффективный подход к имитационному моделированию гомеостатических систем, Соловьева О. И., Лапта С. С. (2010)
Лубенець С. В. - Імітаційне агентне моделювання в міжнародних відносинах, Харченко І. М. (2010)
Мелешко Е. В. - Математическая модель подсистемы управления и обслуживания в многопротокольном узле связи (2010)
Пашков Д. П. - Методика повышения качества радиолокационного изображения в космических системах дистанционного зондирования Земли, Домнин С. В. (2010)
Романюк В. В. - Моделювання пошуків об’єкта в умовах часткової невизначеності щодо імовірностей його позиціювання у трьох зонах пошукових смуг (2010)
Роца Б. - Обзор информационных средств для моделирования систем массового обслуживания в розничной торговле, Дорохов А. В. (2010)
Тупкало С. В. - Бизнес-модель и базовые правила синтеза системы процессного управления предприятием, Тупкало В. Н. (2010)
Хращевський Р. В. - Організація системи планування повітряного простору України (2010)
Єгоров О. Б. - До питання розрахунку динамічних режимів електричної системи (2010)
Костюк Г. И. - Применение покрытий и упрочненных слоев для повышения работоспособности деталей авиадвигателей, Павленко В. Н., Суккариех М. Э. (2010)
Кравченко Г. В. - Общие требования к системам электроснабжения комплексов вооружения и военной техники, Лагутин Г. И. (2010)
Пасічник С. М. - Позиціювання режимів вихрового енергорозділювача (2010)
Соколовский С. А. - Эффективность использования механической системы с прощелкиванием для защиты от вибраций при эксплуатации транспортных средств, Гринченко Е. Н., Калиновский А. Я., Яковлев А. М. (2010)
Шевченко В. В. - Разработка предложений по использованию генераторов ФС c постоянными магнитами в энергетических установках, Пидкивка С. В. (2010)
Ясинський Ю. О. - Аналіз надійності низьковольтних електромеханічних комутаційних апаратів схем керування, Баженін В. В., Гончаров Д. М. (2010)
Ратнакар Ю. В. - Аналіз методів вимірювання тиску з використанням кварцової мембрани (2010)
Сидоренко Г. С. - Исследование возможности повышения точности системы передачи эталонных сигналов времени и частоты в Украине (2010)
Троцько М. Л. - Вдосконалення математичної моделі контуру управління системи передачі еталонних сигналів часу по каналах цифрового телебачення (2010)
Безкровний Д. В. - Проблема ідентифікації повітряних суден-загроз застосування терористичних атак, Ляшенко І. О., Пермяков О. Ю. (2010)
Городнов В. П. - Методика прогнозу результатів виконання військово-службовцями підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ бойових завдань по знешкодженню озброєних злочинців, Овчаренко В. В. (2010)
Иванов В. Г. - Методика количественной оценки безопасности, Лис Ю. С., Иванов С. В. (2010)
Серпухов О. В. - Математичне моделювання розмінування об’ємним вибухом (2010)
Ильина И. В. - Синтез информационно-справочной системы факультета, Пантелеев А. А. (2010)
Мацегора Я. В. - Особливості мотивації курсантів академії внутрішніх військ МВС України з різним рівнем успішності професійного навчання, Воробйова І. В. (2010)
Нікітюк О. Б. - Креативність як невід’ємний компонент інтелектуального розвитку творчої особистості в процесі навчання у вищих навчальних закладах, Євсюков О. Ф. (2010)
Полікашин В. С. - Методика планування особистої роботи командира для підвищення ефективності управління часом, Поляков С. Ю., Полікашин О. В. (2010)
Сідаш В. В. - Модель перепускної спроможності інструкторського складу і парку учбово-бойових літаків під час планування льотної підготовки в авіаційній частині, Никифоров О. В. (2010)
Сіненко Д. В. - Методики оцінки навичок пілотування курсантів-льотчиків: структура, цілі, завдання, Онипченко П. М., Бусигін Ю. Г. (2010)
Александров В. М. - Порядок зарахування та термін перебування громадян України на військовій службі (2010)
Корольов С. С. - Нормативно-правове забезпечення державних гарантій соціального захисту військовослужбовців в період реформування Збройних Сил України: історичний аспект (2010)
Поляков С. Ю. - Деякі аспекти визначення категорії "військове управління” та його складових частин (2010)
Марусенко Р. І. - Проблеми змісту земельно-кадастрової інформації як основи державного земельного кадастру (2010)
Бєсєдіна С. В. - Автоматизація проектування документообігу бібліотеки (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Ткаченко В. И. - Анализ функциональной структуры системы военного управления для совершенствования модели принятия решений, Корняков А. С., Смирнов Е. Б. (2011)
Адаменко А. А. - Метод квантифікації цілей воєнного конфлікту (2011)
Єрмошин М. О. - Основні напрямки та тенденції розвитку воєнного мистецтва, Воронін В. В., Романюк М. М. (2011)
Макаров А. Ф. - Моделювання бойових дій змішаних угруповань ЗРВ і військ ППО СВ у геоінформаційній системі "Аргумент-2011”, Савельєв А. М., Ярош С. П. (2011)
Бойко Р. В. - Воєнно-економічні аспекти забезпечення національної безпеки України, Кремешний О. І., Семененко О. М., Чекед І. В. (2011)
Єфімов Г. В. - Тенденції розвитку організаційно-штатних структур, форм і способів підготовки органів управління оперативно-стратегічної ланки провідних країн світу та НАТО: досвід для України (2011)
Коваль В. В. - До питання застосування методів науково-технічного прогнозу розвитку озброєння і військової техніки на основі аналізу патентної та науково-технічної інформації, Коршець О. А., Котляр С. О., Кузнєцова О. В. (2011)
Кривошеєв А. М. - Обґрунтування необхідності відродження підрозділів військової артилерійської розвідки (2011)
Кропивченко С. І. - Професіоналізація Збройних Сил України., Ващенко Є. М., Литвиненко М. І., Петрова Л. О. (2011)
Сальник Ю. П. - Сучасний стан оснащення Збройних Сил України безпілотними авіаційними комплексами, Матала І. В., Онищенко В. А. (2011)
Добриденко О. М. - Визначення причин розвитку корозійних уражень стикових накладок кілів літаків типу МиГ-29, Качмар Р. В., Кремешний О. І. (2011)
Лемко О. Л. - Экспериментальное исследование аэродинамических характеристик перспективного самолета вертикального взлета и посадки, Иленко Е. Ю., Силка Н. В. (2011)
Шмельова Т. Ф. - Аналіз розвитку польотних ситуацій в авіаційній соціотехнічній системі, Сікірда Ю. В. (2011)
Ермаков Г. В. - Анализ точности установки фаз и несущих частот по апертуре цилиндрической ФАР при функциональном поражении бортовых РЭС с использованием пространственно-временных сигналов, Ясечко М. Н., Ирха А. В. (2011)
Карлов В. Д. - Особенности диагностики параметров ионосферы при использовании парных радиоимпульсов, Журавский М. Н., Карлов Д. В., Бесова О. В. (2011)
Кучер Д. Б. - Экспериментальное исследование деградации элементов приемного тракта под воздействием мощных радиочастотных излучений, Харланов А. И., Зонтова Т. В, Макогон В. П. (2011)
Рудницкий В. Н. - Особенности использования современных квантовых технологий для обеспечения конфиденциальной связи, Корченко А. Г., Гнатюк С. А. (2011)
Синотин А. М. - Исследование влияния плоских теплостоков на температуру в центральной точке нагретой зоны РЭА, Колесникова Т. А. (2011)
Авраменко В. П. - Формування репрезентативних вибірок для статистичних досліджень, Ткаченко В. П., Попов О. В. (2011)
Горностаев А. С. - Исследование методов отбора данных с использованием нечетких запросов на примере интернет-магазина, Чалый С. Ф. (2011)
Городнов В. П. - Вимоги до показників штабної методики оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту в лінійних частинах та підрозділах внутрішніх військ МВС України, Радіонов Г. О. (2011)
Клімов С. Б. - Метод формування бази знань щодо оцінки дій повітряного противника (2011)
Неділько С. М. - Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника для організації направленого перебору в задачах дискретної оптимізації (2011)
Нікітіна Т. С. - Наближений метод розв'язування задачі розподілу ресурсів на основі рішення задачі про найменше покриття в системах паралельної обробки даних (2011)
Плиско Д. А. - Прогнозирование нестационарных временных рядов на основе модифицированного адаптивного нео-фаззи-предиктора, Волкова В. В., Бодянский Е. В. (2011)
Сєркова Л. Е. - Проектування систем підтримки прийняття рішень з використанням адаптивного аналізу, Гамоцька С. Л. (2011)
Тимочко А. И. - Математическая модель рефлексивного программирования при управлении динамическими объектами (2011)
Дема К. В. - Анализ архитектур и характеристик современных планировщиков заданий в GRID-системах, Волк М. А., Филимончук М. А. (2011)
Колісник М. О. - Вибір надійної структури пристрою управління цифрових телекомунікаційних систем на основі пріоритетних рядів з урахуванням багатоверсійності програмного забезпечення, Піскачова І. В. (2011)
Лосев Ю. И. - Сравнительная оценка эффективности одномаршрутного и мультимаршрутного методов передачи сообщений, Шматков С. И., Руккас К. М., Щебенюк В. С. (2011)
Рудницкий В. Н. - Исследование возможности использования персональных компьютеров в качестве управляющей ЭВМ устройств ЧПУ, Деткин В. Г., Хрулёв Н. В. (2011)
Смелякова А. С. - Автоматизация поиска и анализ его применения в информационных системах и веб-сервисах, Галас Д. П., Ткачёва Т. С. (2011)
Тимофеева О. Ю. - Разработка метода расчета социальной дистанции в Web 2. 0 (2011)
Буданов П. Ф. - Анализ и пути усовершенствования методики подготовки оперативного персонала для обеспечения безопасности электростанций, Мезенцев Р. Н., Панин А. В., Рыхлин А. Н. (2011)
Єгорова О. Ю. - Дослідження ефективності застосування в розподільчих мережах багатогранних металевих опор, Гусєв Д. О. (2011)
Єфименко М. Г. - Дощечкіна І. В. (2011)
Кононов В. Б. - Шляхи удосконалення системи метрологічного забезпечення Збройних Сил України (2011)
Крюков О. М. - Дослідження температурної похибки тензорезисторного датчика імпульсного тиску, Александров О. А., Афанасьєв В. В., Забула О. Є. (2011)
Боровик О. В. - Використання інформаційного аналізу при розв’язанні системної задачі визначення допустимого періоду часу на формування та реалізацію рішень, які запобігають виникненню критичних, надзвичайних або катастрофічних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон, Дмитренко О. М. (2011)
Гордієнко Ю. О. - Виявлення сейсмічного сигналу від землетрусу в районі Вранча за поляризаційною ознакою (2011)
Григор’єв О. М. - Визначення напрямку на точкове джерело фотонного випромінювання в площині, Сакун О. В., Білик З. В. (2011)
Кустов М. В. - Использование водосодержащих образований в атмосфере для тушения крупных пожаров на открытой местности, Калугин В. Д. (2011)
Литвинов В. В. - Методи оцінки ступеня небезпеки поведінки натовпу при проведенні видовищних заходів, Слюсар А. А. (2011)
Стрелец В. М. - Анализ закономерностей работы спасателей в процессе ликвидации аварий с выбросом опасных химических веществ, Васильев М. В. (2011)
Дорохов О. В. - Вибір місця відпочинку за економічними та екологічними показниками з використанням інформаційних технологій, Лакічевіч М., Погосов І. Ю. (2011)
Кудрявцева Т. О. - Позааудиторна самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх медичних сестер до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності (2011)
Ліпатов І. І. - Підхід щодо побудови математичної моделі інформаційно-психологічного впливу на особовий склад внутрішніх військ під час виконання службово-бойових завдань, Гунбін К. Ю., Башкатов Є. Г., Розанова Л. В. (2011)
Маренич С. Ю. - Особливості теоретичної підготовки курсантів льотних спеціалізацій з бортового обладнання конкретного типу літального апарата, Петренко М. М. (2011)
Романенко І. О. - Моделювання пізнавальної діяльності об’єктів навчання в системі дистанційного навчання військового призначення, Бабенко О. П., Рубан І. В., Калачова В. В. (2011)
Усик В. В. - Розробка електронного підручника як один із засобів підвищення ефективності навчання у вищих учбових закладах, Астапов О. М. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Алібекова Ю. Т. - Формування системи екологоорієнтованого управління на базовому рівні адміністративного району та області (2014)
Бондар Т. В. - Принципи коеволюційного розвитку території, Кислий В. М. (2014)
Грущинська Н. М. - Розвиток сучаснoго світового господарства у процесах формування нового світового економічного порядку (2014)
Щербаков В. Н. - Теоретические принципы и механизмы регулирования социально-экономических систем, Лукьянихина Е. А., Лукьянихин В. А., Ли Мин (2014)
Faschuk Y. V. - Economic Assessment of Diversification as a Strategic Development Alternative, Smolennikov D.O. (2014)
Сус Л. В. - Інструментарій державного регулювання галузі тваринництва в Україні (2014)
Федоришин О. В. - Інтелектуальна система класифікаційного прогнозування успішності соціальних проектів, Карпуша В. Д., Теліженко О. М. (2014)
Байстрюченко Н. О. - Роль инновационной составляющей в формировании стратегии развития предприятия, Алланазаров Ч. (2014)
Бєлік В. Д. - Автоматизована система обробки інформації як механізм підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу на підприємствах харчової промисловості (2014)
Колосок С. І. - Про циклічні процеси в Україні (2014)
Мельник Ю. М. - Система управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняного підприємства, Опанасюк Ю. А., Тачмурадов Б. Б. (2014)
Сотник І. М. - Бойкот товарів російського виробництва українськими споживачами, Мазін Ю. О., Макаренко Є. В. (2014)
Пашко П. В. - Щодо досягнення окремих ефектів від діяльності податкової та митної служб під керівництвом міністерства фінансів, Пашко Д. В. (2014)
Вакульчик О. М. - Проблеми та особливості впровадження в Україні механізму контролю трансфертного ціноутворення, Рябич О. В. (2014)
Олексієнко Р. Ю. - Сутність і передумови трансформації прав власності суб’єктів у сфері митного регулювання ЗЕД (2014)
Зінов’єв І. Ф. - Місце зовнішньої торгівлі у транскордонному співробітництві України, Петрова Г. Є. (2014)
Ганусик Ю. Б. - Доларизація економіки України та її вплив на інфляційні процеси (2014)
Мещеряков А. А. - Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки, Сопотян С. В. (2014)
Акімова Л. М. - Вплив міжнародної фінансової системи на економічний розвиток України (2014)
Навроцька Н. А. - Пріоритетні напрями інвестиційної стратегії України в умовах впливу глобальних детермінант (2014)
Геращенко С. О. - Прямі іноземні інвестиції як фактор бізнес-середовища в Україні, Петруня В. Ю. (2014)
Борисенко О. П. - Прийняття управлінських рішень у цільовій програмі державного фінансування: методологічний аспект (2014)
Чириченко Ю. В. - Проблеми створення та функціонування індустріальних парків: аналіз та імплементація світового досвіду, Котко О. К. (2014)
Бутенко Н. В. - Реалізація стратегії партнерства між суб’єктами національної економіки (2014)
Рева Т. М. - Налоговые льготы в системе регулирования внешней торговли (2014)
Вакульчик О. М. - Інтегральна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання під час отримання статусу уповноваженого економічного оператора, Книшек О. О., Петросян А. М. (2014)
Осецька Д. В. - Фіскальні інструменти реалізації політики економічного зростання в умовах посилення інтеграційних процесів (2014)
Коляда С. П. - Побудова ефективної системи розвитку персоналу митного органу, Рябой В. І. (2014)
Краснопольський Д. С. - Управління інноваційним розвитком України на основі зарубіжного досвіду (2014)
Ломейко Ю. А. - Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: переваги та недоліки (2014)
Браткова І. М. - Вдосконалення інструментів ринку боргових цінних паперів уряду в контексті глобальних тенденцій (2014)
Кущенко Д. І. - Роль інновацій у діяльності зарубіжних митних адміністрацій (2014)
Халіпова Н. В. - Моделювання та аналіз контейнерних перевезень в Україні, Леснікова І. Ю. (2014)
Архірейська Н. В. - Аналіз ефективності процедур митного контролю (2014)
Агафонов Ю. Н. - Модели поражения бронетанковой техники с использованием специальных боевых элементов, Звиглянич С. Н., Изюмский Н. П. (2012)
Антонець В. В. - Загальні вимоги до озброєння та військової техніки спеціальних частин внутрішніх військ (2012)
Бородавка В. А. - Перспективи розвитку конструкції зразків бойової гладкоствольної зброї, Бзот В. Б., Статінов О. В. (2012)
Галушко Ю. І. - Особливості організації інформаційного забезпечення підрозділів ЗРВ при веденні бойових дій в єдиному інформаційному просторі, Дудуш А. С., Седишев Ю. М., Флоров О. Д. (2012)
Головань А. В. - Можливості пасивного протирадіолокаційного маскування озброєння та військової техніки, Головань В. Г., Дроздов М. О., Фелько М. В. (2012)
Гризо А. А. - Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційними ракетами з урахуванням накопичення втрат засобів захисту, Ковалевський С. М., Невмержицький І. М., Бровченко С. В. (2012)
Дем’янчук Б. О. - Модель для зіставлення експрес-оцінок бойового потенціалу зразків озброєння і військової техніки протиповітряної оборони Сухопутних військ, Душкін Ю. Г., Оленєв В. М. (2012)
Єрмошин М. О. - Методика обґрунтування структури системи зенітного ракетного прикриття воєнних об’єктів при порушенні боєздатності угруповання зенітних ракетних військ, Шулежко В. В. (2012)
Журавльов О. О. - Методика оптимізації маси вражаючих елементів касетної бойової части, Герасимов С. В. (2012)
Калінін О. М. - Стан, проблеми та перспективи розвитку танків у провідних танкобудівних країнах світу, Варванець Ю. В., Русіло П. О. (2012)
Корочкін О. А. - Інформаційна помітність військового літального апарату та її джерела, Корнієнко А. П., Лященко Р. В. (2012)
Лагутін Г. І. - Модель системи автоматичного керування пуском дизель-електричної станції 5И57А, Гвоздинський О. В. (2012)
Леонтьєв О. Б. - Оцінка бойових можливостей і ефективності бойових авіаційних комплексів при рішенні винищувальних задач, Туголуков В. О., Башинський К. В. (2012)
Логинов В. В. - Улучшение летно-технических характеристик учебно-тренировочного самолета на основе выбора и замены двигателя силовой установки, Кравченко И. Ф., Еланский А. В., Смык С. И. (2012)
Мазманишвили А. С. - Построение случайных поверхностей движения объектов бронетанковой техники, Александрова Т. Е. (2012)
Стаховський О. В. - Сучасний засіб маскування військових об’єктів у оптичному, тепловому та радіолокаційному діапазонах, Коритченко К. В., Кістерний Ю. І., Сінько О. Г., Завізіон Д. Ю. (2012)
Чорнобородова Н. П. - Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6, Чорнобородов М. П., Сіренко А. С., Бугрова Т. І. (2012)
Бабенко В. Г. - Синтез функцій перекодування для групи трьохрозрядних криптографічних операцій, Рудницький С. В. (2012)
Борисенко В. С. - Зменшення систематичної похибки вимірювань польотної інформації при вирішенні задач динаміки польотів, Котов О. Б. (2012)
Даниленко Д. О. - Дослідження методів виявлення вторгнень в телекомунікаційні системи та мережі, Смірнов О. А., Мелешко Є. В. (2012)
Демидов Б. А. - Проблемные аспекты развития технологий, ориентированных на создание и применение перспективных средств вооруженной борьбы, Хмелевский С. И., Хмелевская О. А., Кулешова Т. В. (2012)
Демьянчук Б. А. - Критерий для выбора вариантов модернизации вооружения военной техники противовоздушной обороны Сухопутных войск, Ковалишин С. С., Помаз В. П., Антошкин В. П. (2012)
Твердохліб М. М. - Методика формування пропозицій щодо розташування зенітних засобів військ ППО Сухопутних військ при прикритті з повітря важливого державного об’єкту, Мікайлова Н. Ш., Піскунов С. М. (2012)
Кабанячий В. В. - Оптимальне керування пілотажними стендами за осями тангажу і рискання з урахуванням конструктивного ресурсу (2012)
Ключка Ю. П. - Оцінка імовірності руйнування систем зберігання водню в рідкому вигляді (2012)
Коломійцев О. В. - Канал кутового автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком для лазерної інформаційно-вимірювальної системи полігонного випробувального комплексу, Васильєв Д. Г., Воробйов Р. В., Воронов Д. М., Ставицький О. М. (2012)
Мiтiков Ю. О. - Надхолодне польотне наддування бакiв з вуглеводневим пальним ракет-носіїв (2012)
Обідін Д. М. - Ознаки та критерії функціональної стійкості інтелектуалізованої системи автоматичного управління польотом літака, Барабаш О. В. (2012)
Чернявський В. М. - Напрямки удосконалення системи поопераційного контролю виконання робіт на авіаційній техніці, Приймак А. В., Сігайло Г. П., Скляр О. І. (2012)
Шквар Є. О. - Математична модель шару стоку дощових опадів зі злітно-посадкової смуги за наявності бокового вітру, Козлова Т. В. (2012)
Левченко О. В. - Результати випробувань по оцінці сумісності моторних олив матеріалами трибосистем двигунів внутрішнього згоряння, Суханов М. І. (2012)
Сутюшев Т. А. - Результати досліджень прикриття смуги ізоляції району спеціальної операції при загрозі її прориву, Старух О. С., Панченко В. Ю. (2012)
Філістєєв Д. А. - Методологія системного підходу при формуванні перспективного плану наукової та науково-технічної діяльності у сфері військової метрології, Бойко В. М., Гаврилов А. Б., Рондін Ю. П. (2012)
Феклістов А. О. - Метод формалізації ситуації рефлексивного оцінювання конкурентоспроможності продукції в проектах оборонного призначення (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Воропаєва Т. - Роль еліт у цивілізаційному поступі українства (2013)
Косяк Я. - Шляхи формування і трансформації української еліти (2013)
Литвиненко О. - Роль національної еліти в інформаційному суспільстві (2013)
Мостяєв О. - Українська еліта в європейському цивілізаційному поступі (2013)
Обушний М. - Особливості формування політичних еліт у сучасних українських реаліях (2013)
Окара А. - Українська еліта на тлі Майдану гідності (2013)
Петруньок Б. - Роль еліти в процесі етнічної мобілізації (2013)
Розумний М. - Цивілізаційний вибір України в контексті боротьби еліт за панування (2013)
Сабадуха О. - Відповідальність української еліти в процесі національного державотворення (2013)
Сєрова Ю. - Соціальна міфотворчість як атрибут функціонування еліти (2013)
Юрченко Е. - Реставрація української природної еліти (історичний досвід та перспективи) (2013)
Кобченко К. - Українство в інтелектуальній історії Європи за часів Середньовіччя: погляд з цивілізаційної перспективи (2013)
Конча С. - Біля витоків давньоруської еліти: цар Аль-Дір з повідомлення аль-Масуді (2013)
Ластовський В. - Остафій Дашкович у міфотворчості істориків (2013)
Попружна А. - Надгробний портрет як атрибут поховальної культури козацької старшини другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст. (2013)
Бойко С. - Борис Грінченко як представник української національної еліти кінця ХІХ - початку ХХ століття (2013)
Ганусин О. - Українська інтеліґенція ХІХ століття в історіографічних інтерпретаціях (2013)
Грабовська І. - Інтелектуальне шістдесятництво та його рецепція у працях вітчизняних та зарубіжних авторів (2013)
Дарморіз О. - Феномен шістдесятників у контексті проблеми формування культурної еліти в Україні, Мокрик Р. (2013)
Ємець Т. - Особистісний чинник в українському русі ХІХ століття (2013)
Сабадуха В. - Ідеї персоналізму в українському націоналізмі (2013)
Черчович І. - Емансипація жінок в інтерпретаціях національної еліти Галичини другої половини ХІХ - початку ХХ століть (2013)
Чик А. - Внесок Петра Зінченка у розвиток психологічної науки (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського