Ярош С. П. - Термінологічно-лінгвістичний аналіз терміна "розвідувально-управляюча інформаційна система” (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Ганіч Л. В. - Формування сучасної системи управління трудовим потенціалом в Україні (2014)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Аналіз розвитку мережевих структур на основі теоретико-ігрового підходу (2014)
Збрицька Т. П. - Кар’єрне планування як інструмент управління трудовою мотивацією молодих фахівців, Гержик В. А. (2014)
Кір’ян Т. М. - Гідна заробітна плата у становленні соціальної держави, Куліков Ю. М., Сафонов В. В. (2014)
Ковальчук О. А. - Мотиваційний процес персоналу, Ситнік О. Д. (2014)
Маркова С. В. - Інноваційні моделі комерційної діяльності в забезпеченні ефективної зайнятості населення на підприємствах малого та середнього бізнесу, Олійник О. М., Головань О. О. (2014)
Носова Т. І. - Формування системи показників оцінки інтелектуального потенціалу торговельного підприємства (2014)
Петенко А. В. - Промислово-екологічна концепція управління процесами соціального розвитку екологосладних вуглепромислових регіонів Донбасу (2014)
Свердан М. М. - Податок на багатство: досвід і практика використання в європейських країнах (2014)
Середюк В. Б. - Застосування економіко-математичних методів для розв’язання економічних задач (2014)
Стаматін О. В. - Дослідження стану якості трудового життя працівників промисловості Харківського регіону (2014)
Сухотеріна М. І. - Кодекс корпоративного управління в системі управління машинобудівного підприємства (2014)
Татомир І. Л. - Популяризація процесів інтернаціоналізації як виклик системі вищої освіти держави (2014)
Акінфієва Л. П. - Факторний аналіз динаміки та структури валового внутрішнього продукту України, Бєлозорова Л. С. (2014)
Лесь А. В. - Реалізація екологічних програм в Україні (2014)
Луцків О. М. - Розподіл повноважень між центром і регіонами в контексті реалізації структурної політики на регіональному рівні (2014)
Малярець Л. М. - Розроблення узагальнюючого показника конкуренто-спроможності банків на підґрунті нечітких множин, Койбічук В. В. (2014)
Наливайченко К. В. - Геоекономічні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні (2014)
Ніколаєв Ю. О. - Перетворення ресурсно-орієнтованих регіональних промислових кластерів в інноваційні кластери (2014)
Огінок С. В. - Особливості входження польських франчайзингових мереж на ринок України (2014)
Повод Т. М. - Фінансові аспекти інноваційного розвитку України в контексті євроінтеграції: проблеми та перспективи, Остапенко А. С. (2014)
Портна О. В. - Функції сукупного фінансового потенціалу країни (2014)
Савчук Н. В. - Методологія моделювання бюджетної системи країни (2014)
Сирчин О. Л. - Регулювання банківської діяльності в контексті управління банком (2014)
Смолич Д. В. - Перспективні інструменти нарощення конкурентоспроможності прикордонних регіонів в умовах транскордонного співробітництва (2014)
Циганюк Н. Є. - Фінансове забезпечення розвитку логістичної рекреаційної системи регіонів України, Сидорук С. В. (2014)
Алєксєєв С. Б. - Механізм аналізу зовнішнього стартегічного потенціалу торговельного підприємства (2014)
Іванечко П. М. - Аудит в бюджетних установах в хронології розвитку нормативно-правового забезпечення (2014)
Івченко І. Ю. - Оптимізація інноваційно-інвестиційної програми підприємства (2014)
Ігнатенко Т. В. - Рейтингова оцінка як засіб визначення ефективності результатів фінансово-господарської діяльності сегментів (2014)
Карпенко Л. М. - Методи оптимізації та моделі управління грошовими потоками на підприємстві (2014)
Кондратенко Т. В. - Управління виробництвом машинобудівної продукції (2014)
Кузнецова І. О. - Інжиніринг в процесі управління діяльністю підприємства (2014)
Куклінова Т. В. - Формування організаційно-економічного механізму добудови незавершених об’єктів житлового будівництва (2014)
Литвинов О. І. - Формування системи управління ризиками в процесі стратегічного розвитку торговельного підприємства (2014)
Михальчишин Н. Л. - Сутність прояву конкуренції на ринку юридичних послуг, Сенів Л. А. (2014)
Нагайчук В. В. - Управління грошовими потоками підприємства (2014)
Орлик О. В. - Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання (2014)
Парсяк В. Н. - Система управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств, Кириченко О. П. (2014)
Прудникова І. М. - Ідентифікація аспектів оцінки і параметрів якості організаційної структури управління підприємством в контексті системно-синергетичного підходу (2014)
Сербінова К. Х. - Використання коригуючих коефіцієнтів при визначенні тарифів окремих підприємств міського господарства (2014)
Тищенко В. Ф. - Формування базової системи показників для оцінки потенціалу публічно-приватного партнерства (2014)
Хомутенко В. П. - Ідентифікація cуб’єктів господарювання як платників податків, Хомутенко А. В. (2014)
Яркіна Н. М. - Принципи формування комплексного механізму управління підприємством (2014)
Власова Т. Р. - Виявлення соціально-економічних загроз для економічної безпеки України, Гордуни О. Ю. (2013)
Власова Т. Р. - Особливості технологічного розвитку України, Шарова Т. В. (2013)
Далевська Н. М. - Визначення ціннісних критеріїв еволюції капіталізму як системи накопичення багатства у світовому масштабі (2013)
Крушніцька Г. Б. - Концептуальні засади інформаційного суспільства (2013)
Родіонов П. Ю. - Еволюція та значення інформації у контексті розвитку світової економічної системи (2013)
Рудніченко Є. М. - Застосування основних положень агентської теорії у контексті взаємодії суб’єктів економічної безпеки підприємств (2013)
Васильченко Г. В. - Глобалізація світової економіки та локалізація економічного розвитку, Васильченко С. М. (2013)
Вдовічен А. А. - Диспропорційні зміни в фінансовому та реальному секторах світової економіки (2013)
Голота А. С. - Особливості конкурентних відносин України в умовах глобалізації (2013)
Остапа О. М. - Трудова міграція – найвагоміша складова міграційного руху населення України (2013)
Сиваненко Г. П. - Імпортноорієнтована економіка: перспективи для бізнесу, Торопков В. М. (2013)
Стасюк В. В. - Досвід державно-приватного партнерства у секторі водопостачання країн, що розвиваються: адаптування в Україні (2013)
Черкас Н. І. - Післякризові пріоритети експортного сектора економіки України (2013)
Васильєв О. В. - Оцінка цілісності функціонування ринкової інфраструктури в регіоні (2013)
Мітеллаєва К. О. - Регіональний транспортний стандарт як спосіб реалізації нормативно-цільового підходу до управління регіональною транспортною системою (2013)
Москальов М. А. - Основні пріоритети та напрями розвитку м. Чернівців як міжрегіонального центру торгівлі, Долга Г. В. (2013)
Пироженко О. Ю. - Оценка уровня обеспеченности АР Крым транспортными коммуникациями как важного условия урбанизации территории (2013)
Дерій І. В. - Вплив обсягу землекористування на рівень ефективності аграрних підприємств (2013)
Тимоць М. В. - Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрному секторі карпатського макрорегіону (2013)
Фоменко Л. Г. - Сучасний стан ринку сільськогосподарського виробництва та формування ефективної збутової діяльності малих сільськогосподарських підприємств України (2013)
Клевчук О. Г. - Доцільність виробництва мастики на водній основі (2013)
Коноваленко Ю. В. - Комплементарність технологічних рішень при моніторингу безпеки контейнерних перевезень (2013)
Хотинь Л. В. - Впровадження систем безпечності та управління якістю на підприємствах олійно-жирової галузі (2013)
Білоус Л. І. - Видова структура виробництва та реалізації продукції підприємствами харчової промисловості (2013)
Гут Л. В. - Окремі аспекти формування конкурентоспроможності промислового підприємства, Ляшенко А. Ф., Цепенюк М. Д. (2013)
Довгань Д. А. - Антикризове управління як спосіб запобігання та упередження неплатоспроможності корпорації (2013)
Круглянко А. В. - Запровадження окремих програмних продуктів у практику стратегічного аналізу малих підприємств (2013)
Снігур Х. А. - Розробка алгоритму управління інвестиційно-інноваційним проектом підприємств харчової промисловості (2013)
Сорока С. В. - Розробка цінової політики медичного закладу з врахуванням собівартості медичної послуги (2013)
Данільєва Ю. Г. - Проблеми державного регулювання розвитку анімаційної діяльності в Україні, Ласточкина Д. Ю. (2013)
Кифяк В. Ф. - Базові принципи та методологічні підходи до формування і розвитку територіальних рекреаційних систем (2013)
Ларіна Р. Р. - Оцінка потреби населення України у санаторно-курортних послуга, Бочкова О. Б., Ланковська О. К. (2013)
Ларіна Р. Р. - Логістична стратегія розвитку рекреаційного туризму як чинник підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств в умовах транзитивної економіки України, Лук’янова О. Ю. (2013)
Машкова О. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку ринку готельних послуг м. Херсона, Носова І. О. (2013)
Микитюк М. В. - Інвестиційна привабливість туристичної галузі регіону (2013)
Чаплінський Ю. Б. - Використання crm-систем у діяльності підприємств туристичної індустрії, Рурак І. І. (2013)
Жалба І. О. - Теоретичні підходи до визначення поняття "маркетингові комунікації" (2013)
Кравчук Н. В. - Стратегічно-маркетинговий план як ключовий фактор успішної діяльності підприємства туристичної сфери України (2013)
Лошенюк І. Р. - Сутнiснi характеристики товарної політики торговельних підприємств, Грейцар Т. В. (2013)
Марценовський В. О. - Порівняльний аналіз результатів маркетингових досліджень з використанням сучасних засобів збору даних, Рудченко С. М. (2013)
Хоша М. О. - Результативність витрат на утримання персоналу та продуктивність його праці у розкритті ефективності фінансового стимулювання трудового потенціалу банку (2013)
Брязкало А. Є. - Теоретичні аспекти сутності місцевих бюджетів в Україні (2013)
Жебчук Л. Л. - Прожитковий мінімум як складова механізму державного регулювання доходів населення (2013)
Кучерівська С. С. - Становлення та розвиток основоположних правових засад соціального захисту населення в Україні, Гладчук О. М., Койцан О. І. (2013)
Малецька О. О. - Особливості забезпечення фінансової стійкості пенсійних фондів (2013)
Манжос С. Б. - Особливості формування ефективної антикризової стратегії банку (2013)
Пукач О. О. - Визначення видаткових потреб місцевих бюджетів у системах фінансового вирівнювання країн СНД (2013)
Семенюк З. І. - Підходи до стратегічного планування доходної частини бюджету (2013)
Тарасюк М. В. - Основні види та принципи державного податкового менеджменту (2013)
Тонкопрядов Є. О. - Теоретико-методологічні засади формування видаткової частини бюджету пенсійного фонду України (2013)
Харіна Н. В. - Методичні питання оцінки результативності державного регулювання житлового іпотечного кредитування (2013)
Черевко О. І. - Аналіз механізмів управління ризиками в сфері оподаткування (2013)
Грінчук М. С. - Ефективність управління фактором нормування витрат на основі прогнозування (2013)
Машталяр Г. П. - Організація аудиту розрахунків з податку на додану вартість, Кучерява Д. В. (2013)
Труфен А. О. - Організація контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів (2013)
Труфіна Ж. С. - Особливості обліку оплати праці в системі управління стимулюванням оплати праці, Уграк М. І. (2013)
Ховрак І. В. - Економічна політика України та розвинених країн при впровадженні міжнародних стандартів фінансової звітності, Яковенко Я. Ю. (2013)
Цюцяк А. Л. - Вплив системи оподаткування на порядок ведення обліку і складання звітності підприємствами ресторанного господарства (2013)
Чернецька С. А. - Аналіз активів підприємства (2013)
Багрій К. Л. - Проблемні лекції як спосіб формування у студентів творчого підходу до навчання (2013)
Пудичева Г. О. - Обґрунтування ефективності застосування відновлювальних джерел енергії в загальноосвітніх школах України (2013)
Ступак М. Г. - Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей (2013)
Чуновкина А. Г. - О характеристиках качества измерений и результатов измерений, Бурмистрова Н. А. (2012)
Шайняк И. Р. - Учет неопределенности измерения при проверке соответствия установленным требованиям (2012)
Водотыка С. В. - Модельный подход к оцениванию неопределенности измерений: случаи, не рассмотренные в GUM, Захаров И. П., Климова Е. А., Шевченко Н. С. (2012)
Рабинович С. Г. - Стандартное отклонение или доверительный интервал? (2012)
Редьога О. Ю. - Обчислення невизначеності при експертному оцінюванні вагових коефіцієнтів з використанням медіани Уолша, Яремчук Н. А. (2012)
Грюнвальд Н. В. - Калібрування ваговимірювального обладнання в хіміко-аналітичних лабораторіях, Єременко В. С., Мокійчук В. М., Самойліченко О. В. (2012)
Дойников А. С. - Использование неопределенности измерений при поверке средств измерений, Юров Л. В. (2012)
Коваль Ю. А. - Оценивание неопределенности измерений при сличениях эталонов времени и частоты радиотехническими методами, Костыря А. А., Приймак В. Ю., Ал-Твежри Б. А. (2012)
Лалев В. Л. - Автоматизированное рабочее место для метрологической поверки информационной управляющей системы АЗТП-06Р, Банев К. И., Борисов Б. И. (2012)
Неежмаков П. И. - Неопределенность калибровки разности шкал времени при обеспечении прослеживаемости к всемирному координированному времени, Романько В. Н. (2012)
Трищ Р. М. - Методики калибровки: разработка и проблемы, Москаленко М. В., Малецкая О. Е. (2012)
Безимянна К. Ю. - Оцінювання невизначеності результатів вимірювання модуля пружності композиційних матеріалів акустичним імпульсним методом, Єременко В. С. (2012)
Борзенкова А. В. - Оценка неопределенности измерения положения центра тяжести летательных аппаратов, Черепащук Г. А. (2012)
Warsza Z. L. - Unconventional Double Output Bridge for Simultaneous Measurement of Two Parameters, Idzkowski A. (2012)
Дербаба В. А. - Статистическое моделирование точности зубообработки и измерений толщины зуба с учетом интервальной меры неопределенности измерительного средства, Корсун В. И., Пацера С. Т. (2012)
Жарко Ю. Г. - Оценивание неопределенности измерений тормозного пути при испытаниях автотранспортных средств, Захаров И. П., Сакало С. Н. (2012)
Мокійчук В. М. - Оцінювання невизначеності вимірювання товщини луноімпульсним методом, Монченко О. В. (2012)
Булыгина Е. В. - Анализ источников неопределенности результатов аппаратурного исследования биоритмов коры головного мозга, Володарский Е. Т. (2012)
Буриченко М. Ю. - Влияние неопределенности результатов медицинских исследований на оценивание профессиональной пригодности операторов, Дворник М. В., Оникиенко Ю. Ю. (2012)
Буриченко М. Ю. - Шляхи зменшення невизначеності прогнозу стану організму людини при нейромережовому моделюванні, Іванець О. Б. (2012)
Володарский Е. Т. - Подходы к оцениванию неопределенности результатов биологических испытаний, Кошевая Л. А., Рамазанова-Стёпкина Е. А. (2012)
Pandelova A. L. - Study of repeatability of results in the linear region in the measurement of pectin with a hybrid biosensor (2012)
Абдукаюмов А. А. - Неопределенность методики измерения теплопроводности влажных трикотажных полотен, Джаббаров Р. Р., Хакимов О. Ш. (2012)
Бойматов Н. Т. - Определение скорости продольной ультразвуковой волны при поверке контрольных образцов ультразвуковых методов неразрушающего контроля., Джаббаров Р. Р., Хакимов О. Ш. (2012)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений при определении выхода летучих веществ из твердого минерального топлива, Шевченко Е. Н. (2012)
Ильницкая Т. М. - Применение метода Монте-Карло для оценивания неопределенности ультразвукового эталона, Чалый В. П., Костеров А. А. (2012)
Осипова Л. В. - Оценка качества измерений в лабораториях с аттестацией стандартного образца состава золотосеребряной руды, Семенова О. В., Нежиховская С. Г., Осипов Е. В. (2012)
Ткаченко И. Ю. - Оценивание неопределённости измерений массовой концентрации ингибиторов коррозии в пробах пластовой воды, Нежиховский Г. Р. (2012)
Васілевський О. М. - Метрологічне забезпечення засобу вимірювання параметрів якості електроенергії загального призначення, Кучерук В. Ю. (2012)
Волков О. О. - Оценивание неопределенности измерений при поверке (калибровке) однозначных мер электрического сопротивления с помощью компаратора, Захаров И. П. (2012)
Князев В. В. - Практика применения оценки неопределенности при проведении испытаний невосприимчивости технических средств к действию электростатического разряда, Сафнюк Г. Ю. (2012)
Шевкун С. М. - Визначення похибок та оцінка невизначеності для Державного первинного еталона України одиниці кута зсуву фаз між двома напругами, Величко О. М., Карпенко С. Р., Добролюбова М. В. (2012)
Бойматов Н. Т. - Программное обеспечение оценки неопределенности измерений при поверке аналоговых электроизмерительных приборов прямого действия, Джаббаров Р. Р., Хакимов О. Ш. (2012)
Galabov K. S. - Application of the NI LabVIEW in the verification of analog measuring instruments (2012)
Зайцева-Великодна С. С. - Проблеми атестації обчислювальної компоненти програмних комплексів автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії, Великодний С. С. (2012)
Новіков В. В. - Оцінювання невизначеності методом Монте-Карло: стан, проблеми, перспективи (2012)
Кондрашов С. И. - Оценка неопределенности измерений в системах тестового контроля, Чунихина Т. В. (2012)
Левин С. Ф. - Измерительная задача статистической идентификации шкалы космологических расстояний (2012)
Мачехин Ю. П. - Модель измерения параметров нелинейных динамических систем, Курской Ю. С. (2012)
Sakalo Е. S. - Distance learning of students studying estimation of measurement uncertainty in the framewok of international cooperation between universities (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Титул, зміст (2014)
Москаленко О. Н. - Опережающее развитие и концептуальные основы экономической политики современного государства (2014)
Онищенко С. В. - Аналіз загроз економічній безпеці України в умовах інноваційного розвитку економіки, Матковський А. В., Пугач О. А. (2014)
Рекова Н. Ю. - Інструменти регулювання інвестиційної діяльності в рамках податкової політики, Талан Г. О. (2014)
Куценко В. І. - Модернізація політики кадрового забезпечення галузей соціогуманітарної сфери України, Заяць Г. С. (2014)
Сисоєва Л. Ю. - Передумови розвитку наглядових підходів до регулювання системних ризиків у фінансовій сфері, Буряк А. В. (2014)
Орлова В. О. - Спеціальний банківський податок: проблеми, перспективи, світовий досвід, Козак Г. О. (2014)
Маліновська О. Я. - Організаційно-правове регламентування фінансового забезпечення соціального захисту населення України, Рудзінська Р. О. (2014)
Телятников В. М. - Перспективи створення інститутів фінансування місцевих органів влади в Україні (2014)
Шевчук Н. В. - Шляхи вдосконалення системи пенсійного забезпечення як фактору соціальної безпеки держави (2014)
Сіменко І. В. - Концептуальні засади контролю прийняття управлінських рішень на підприємстві, Кондрашов О. А. (2014)
Длігач А. О. - Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління промисловим підприємством (2014)
Юринець О. В. - Формування складових багаторівневої маркетингової стратегії автомобілебудівних підприємств, Том’юк О. Я. (2014)
Краус К. М. - Венчурне фінансування маркетингової політики малого торговельного бізнесу в Україні (2014)
Комарова О. А. - Актуальні проблеми використання освітнього потенціалу населення (2014)
Подолянчук О. А. - Процедури одержання аудиторських доказів (2014)
Маначинська Ю. А. - Генезис обліку результативності готельного бізнесу з урахуванням змін на загальнодержавному рівні управління (2014)
Kafka S. - The classification of non-current assets for accounting purposes (2014)
Про новий науковий і навчальний проект "Українській молоді – якісну європейську освіту (2014)
Кравченко Г. В. - История развития средств войсковой энергетики, Лагутин Г. И. (2010)
Бараннік В. В. - Захист бортової апаратури РСБН-5С літаків Л-39 від радіоелектронних засобів технології CDMA 800 стандарту IS-95 на військових аеродромах України, Красноруцький А. О., Вареник А. І., Педько А. В. (2010)
Борисенко В. С. - Обґрунтування підходу щодо розрахунку обмежень гранично-допустимої експлуатаційної зміни тягових та аеродинамічних характеристик транспортного літака, Приймак А. В. (2010)
Вакуленко В. В. - Основные пути создания высокоэффективных систем очистки воздуха для военных гусеничных машин (2010)
Гриб Д. А. - Експлуатація та ремонт за технічним станом озброєння і військової техніки зенітних ракетних військ: проблемні питання та шляхи їх вирішення, Ланецький Б. М., Лук'янчук В. В., Михиденко В. П. (2010)
Гудков М. В. - Методика прогнозування надійності радіоелектронного обладнання при експлуатації авіаційної техніки за станом з контролем параметрів (2010)
Гуляєв А. В. - Вибір критерію оцінки технологічної ефективності способів відновлення бронетанкового озброєння та техніки (2010)
Жевтюк А. А. - Экспериментальное определение характеристик рассеяния военно-транспортного самолета Ан-26, Новиков А. А., Украинец Е. А., Бречка М. М., Спиркин Е. В. (2010)
Загорка О. М. - Основні положення методики оцінюванняuотовності до застосування засобів маскування від технічних засобів повітряної розвідки противника, Коваль В. В., Каблуков О. А. (2010)
Зайцев О. В. - Вимоги до системи розвідки повітряного противника в сучасних умовах, Ковкін В. В. (2010)
Іленко Є. Ю. - Вплив тривалості зберігання об’єктів озброєння та військової техніки на проведення капітальних ремонтів (2010)
Коростельов О. П. - Формування достатніх за обсягом вибірок вихідних даних для розрахунку показників надійності озброєння та військової техніки (2010)
Ковтун А. В. - Обґрунтування можливості безпарашутного скидання вантажів при забезпеченні спеціальних операцій, Табуненко В. О. (2010)
Коршець О. А. - До питання перспективної структури сучасної радіоелектронної системи управління групою літаків в багатопозиційній системі самонаведення (2010)
Крюков О. М. - Математична модель датчика для вимірювання миттєвих значень тиску в каналах стволів стрілецької зброї, Александров О. А. (2010)
Трофименко П. Є. - Розробка методів нормалізації виміряної швидкості снаряда на різних віддаленнях від дульного зрізу ствола, Макеєв В. І. (2010)
Чеченков М. М. - Особенности обеспечения процедур обработки и обмена информацией в интегрированной системе автоматизированного управления и связи ракетных комплексов сухопутных войск, Малахов С. В., Снисаренко А. Г., Шлокин В. Н., Гостев А. Л. (2010)
Афанасьевская В. Е. - Методология интеллектуальной диагностики сложных технических систем, Угрюмова Е. М., Шматков С. И. (2010)
Бакуменко В. М. - Визначення релаксаційних параметрів субміліметрових лазерів з оптичним накачуванням, Петров С. В., Шпак П. С., Солонець О. І. (2010)
Білько П. А. - Постановка завдання щодо формування зон вільного польоту в чотирьохвимірному повітряному просторі (2010)
Богдановський О. М. - Результати експерименту адаптивного методу наведення антенних пристроїв наземних радіотехнічних систем управління космічними апаратами, Рачинський О. П., Павловський О. Л. (2010)
Бороздін М. К. - Аналіз вимог, що пред'являються до параметрів антен з незалежними діаграмами спрямованості (2010)
Гурін А. Г. - Вибір параметрів двошарових випромінюючих елементів індукційно-динамічних електророзрядних систем, Кононов Б. Т., Щека В. М. (2010)
Кириченко А. М. - Аналіз впливу похибок азимутального виставлення інерціальних навігаційних систем на точність визначення навігаційних параметрів, Зарубін А. М. (2010)
Кузнецов Б. І. - Синтез і дослідження системи наведення і стабілізації озброєння легкоброньованих машин з нейрорегулятором на основі моделі авторегресії з ковзаючим середнім, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2010)
Кухарський І. А. - Алгоритм розрахунку параметрів просторово-часових змін об’єктів розвідки (2010)
Лещенко С. П. - Напрямки створення системи імітаційного моделювання бойового застосування радіотехнічних частин і підрозділів, Колеснік О. М., Бурковський С. І., Бейліс Л. В. (2010)
Махонін Є. І. - Порівняльний аналіз результатів ідентифікації наземною радіотехнічною системою реальних космічних апаратів (2010)
Мегельбей В. В. - Метод керування розподілом енергетичних (часових) ресурсів багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу при суміщенні режимів її роботи, Кадубенко С. В., Мегельбей Г. В. (2010)
Мокроцький М. Ю. - Розподіл боєприпасів з використанням методу послідовних прирощень, Раскошний А. Ф. (2010)
Невмержицький І. М. - Візуально-імітаційне моделювання цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі, Гризо А. А., Калініченко І. І., Клименко Р. Ю. (2010)
Пашков Д. П. - Використання адаптивного компенсатора перешкод в радіолокаційних станціях бічного огляду з синтезуванням апертури антени, Домнін С. В. (2010)
Півнєв Д. А. - Математична модель повірки (калібрування) і ремонту засобів вимірювальної техніки в місцях дислокації військових підрозділів, Герасимов С. В., Подорожняк А. О. (2010)
Саковський Г. А. - Вибір показників та критеріїв оцінки достатності ресурсів окремої механізованої бригади ОСШР, Піскунов С. М. ., Просов А. В., Гудима О. П. (2010)
Смірнов Є. Б. - Метод автоматизованого нечіткого визначення корисної інформації для прийняття раціонального рішення (2010)
Тесленко О. В. - Стабілізація рівня хибних тривог за рахунок зміни параметрів зондувального сигналу РЛС, Ковальчук В. А., Бровченко С. В., Мовчан А. І. (2010)
Тимочко О. І. - Удосконалення методу обробки знань для управління літаком з урахуванням вибраного режиму польоту, Лошаков Є. С., Бровко М. Б. (2010)
Турута А. П. - Разработка метода управления приоритетами обслуживания на основе оценки полезности обслуживания запроса (2010)
Хращевський Р. В. - Основні тенденції розвитку планування повітряного простору за стандартами ICAO (2010)
Худов Г. В. - Методика оцінки ефективності сумісного пошуку і виявлення об’єктів в космічних системах спостереження (2010)
Черниш В. І. - Аналіз ефективності системи акустичного маскування, Жуков І. О. (2010)
Шевченко О. В. - Обґрунтування підходу до опису процесу оброблення оцифрованої інформації в акустооптичному процесорі (2010)
Андрощук О. С. - Модель побудови тезауруса предметної сфери управління підрозділами в особливих ситуаціях (2010)
Єманов В. В. - Аналіз масових безладів на території країн Європи, СНД і України та роль внутрішніх військ під час їх ліквідації, Башкатов Є. Г. (2010)
Чигрин В. В. - Математичне моделювання коливань вантажу з урахуванням дії підвіски пожежного автомобіля, Кривошей Б. І., Коханенко В. Б. (2010)
Шостак Р. М. - Прогнозування залишкового ресурсу залізничних цистерн з експлуатаційними пошкодженнями типу "вм’ятина", Ущапівський І. Л., Ларін О. О., Гузенко В. А. (2010)
Бойко В. О. - Обґрунтування шляхів оцінювання ефективності способів бойового застосування військ (сил) в оборонній операціі (2010)
Войтович А. І. - Планування служби зміни прикордонних нарядів у відділі прикордонної служби Державної прикордонної служби України, Фаріон О. Б. (2010)
Єрмошин М. О. - Варіанти структури системи зенітного ракетного прикриття та можливі шляхи їх вдосконалення, Ярош С. П., Шулежко В. В., Романюк М. М. (2010)
Зинченко В. П. - Дидактические требования к специализированным тренажерам функциональных систем вертолета Ми-8МТВ (2010)
Коберський О. В. - До питання подальшого розвитку системи управління Повітряних Сил (2010)
Пашков Д. П. - Методика планування роботи бортового спеціального комплексу космічних апаратів оптико-електронного спостереження (2010)
Скорик А. Б. - О методологии оценки влияния сложности структуры военно-технических систем на боевой потенциал воинских формирований, Кириллов И. Г., Турсунходжаев Х. А. (2010)
Федорович О. Е. - Мультиагентное моделирование коммуникационных взаимодействий в командно-штабных учениях, Назаренко Т. Н., Кайдалов А. К. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Алейнікова О. В. - Міжнародна економічна інтеграція як процес наднаціонального регулювання сфери економічних відносин (2014)
Андрійчук Ю. А. - Загальні аспекти вибору показників оцінювання ефективності інноваційної активності підприємств харчової промисловості (2014)
Анохіна К. О. - Сучасні світові тенденції щодо залучення нематеріальних активів (2014)
Арутюнян Р. Р. - Нові імперативи розвитку національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації, Арутюнян С. С., Ітигіна О. В. (2014)
Білега О. В. - Механізми державного управління розвитком малого бізнесу на основі підприємницьких мережевих структур (2014)
Гончаренко О. М. - Фінансовий моніторинг як складова системи управління інвестиційною діяльністю компанії, Світлична О. С. (2014)
Горобець І. Ю. - Оцінка ефективності впровадження та виконання бюджетних програм як напрям удосконалення реалізації бюджетної політики та стимулювання економічного розвитку (2014)
Дойсан-Коровьонкова Н. В. - Сталий розвиток підприємства як процес та економічне явище: теоретичні аспекти (2014)
Дроздова О. Г. - Комісійна торгівля – специфічна форма торговельної діяльності (2014)
Ілюхіна Н. П. - Шляхи вдосконалення обліку доходів та витрат на торговельних підприємствах (2014)
Кальченко М. М. - Формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2014)
Карпов В. А. - Нове бачення правила позитивного значення чистого дисконтованого доходу для ефективних проектів, Батанова Т. В. (2014)
Корицька О. І. - Формалізована схема оцінювання ефективності промислового виробництва України (2014)
Костецький В. В. - Перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку житлово-комунального господарства України (2014)
Кравчук Н. В. - Трактування сутності поняття "відтворення засобів праці" для цілей бухгалтерського обліку (2014)
Міхель Р. В. - Євроінтеграційний вектор трансформації Польщі: приклад для України (2014)
Молодченко Т. Г. - Формування об’єднаннями співвласників багато-квартирних будинків коштів ремонтного фонду, Мущинська Н. Ю. (2014)
Носирєв О. О. - Глобальна конкурентоспроможність України: тенденції та перспективи (2014)
Плисюк Т. Г. - Обгрунтування підходів до диверсифікації ризиків підприємств, Князевич А. О. (2014)
Потьомкін Л. М. - Підвищення ефективності виробництва: сучасні мотиваційні системи (2014)
Пудичева Г. О. - Основні проблеми підприємств України як споживачів енергії (2014)
Радулов Д. Д. - Оцінка впливу зовнішніх факторів на рівень конкурентоспроможномті підприємств з виробництва готових металевих виробів (2014)
Рибак О. В. - Впровадження механізму контролінгу в систему управління машинобудівним підприємством (2014)
Собченко А. М. - Методологічні аспекти обліку формування пайового капіталу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2014)
Супрун О. О. - Розвиток інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Чуркіна І. Є. - Еволюція наукових концепцій щодо проблематики бюджетної системи (2014)
Янковий О. Г. - Формування вибірки в маркетингових дослідженнях машинобудівних підприємств (2014)
Баранова В. Г. - Менеджмент фінансових потоків в казначейській системі, Курганська Е. І. (2014)
Затєйщикова О. О. - Аналіз підходів до оцінки соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Кривцова М. С. - Функціональний розподіл доходів населення: міжнародні тенденції та фактори впливу (2014)
Милашко О. Г. - Колективні засоби розміщування як об’єкт статистичного вивчення (2014)
Нестеренко О. С. - Стан впровадження інновацій в Україні (2014)
Никифоренко В. Г. - Нелегальна міграція в Україні: проблеми та шляхи скорочення, Бережна О. Ю. (2014)
Никифоренко В. Г. - Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи удосконалення, Табанова А. І. (2014)
Осійчук О. А. - Проблеми інтегральної оцінки людського капіталу (2014)
Петриченко П. А. - Управління емоціями та враженнями клієнтів (2014)
Пилипенко К. А. - Продовольча безпека країни – її соціально-економічні напрямки (2014)
Письменна Т. В. - Теоретичні основи функціонування механізму державного фінансового контролю (2014)
Погорєлова Т. В. - Аналіз інвестиційної привабливості регіонів України за допомогою статистичних методів, Микитишина Г. Ю. (2014)
Русак О. П. - Діагностика цін в умовах формування ринку продукції тваринництва (2014)
Скрипник С. В. - Удосконалення методичного забезпечення облікового процесу фермерських господарств (2014)
Слепцов В. А. - Ефективність та результати державної підтримки вітчизняних аграрних товаровиробників (2014)
Чайка І. В. - Аналіз зайнятості і безробіття на аграрних територіях вінницької області (2014)
Шепель І. В. - Розвиток ринку праці та зайнятості населення України (2014)
Шрамко О. О. - Проблеми фінансування освіти на сучасному етапі, Бахчеван Е. В. (2014)
Павлов О. І. - Оптимізація демодулятора QAM сигналів, Захарченко О. С. (2014)
Сушко І. О. - Модифікація ітераційного алгоритму обчислення прирощень поверхневих провідностей при розв’язанні зворотної задачі електроімпедансної томографії (2014)
Piltyay S. I. - Enhanced C-band Coaxial Orthomode Transducer (2014)
Постульга А. С. - Влияние параметров направленных ответвителей на характеристики матрицы Батлера с размерностью 4х4, Мартынюк С. Е. (2014)
Ковальчук Д. А. - Широкополосная антенна с частотным сканированием, Щекатурин А. А. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Багатофазний високочастотний пристрій для дезінсекції і сушіння зерна, Сидорук Ю. К., Туровський А. О. (2014)
Воропаєва В. Я. - Оцінка впливу ретранслятора на показники роботи LTE стільника, Юшкевич Ю. О. (2014)
Абрамович А. О. - Радіолокаційно-вихрострумовий георадар (2014)
Куценко В. П. - Оцінка впливу параметрів перемикача в комутаційно-модуляційних перетворювачах, Яненко О. П., Шевченко К. Л. (2014)
Нікітчук А. В. - Визначення показників надійності радіоелектронних апаратів, що обумовлюються тепловими режимами, Уваров Б. М. (2014)
Підченко С. К. - Віброкомпенсація нестабільності частоти кварцових генераторів в режимі багаточастотного збудження п’єзорезонатора, Таранчук А. А., Стецюк В. І., Хоптинський Р. П. (2014)
Водолазька М. В. - Резонансна фільтрація двофазними резонаторами, Толстенкова А. П., Нелін Є. А. (2014)
Кичак В. М. - Генератори допоміжних сигналів на базі переходів Джозефсона, Гузь М. Д., Кичак В. В., Вергелюк А. В. (2014)
Прогонов Д. О. - Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень, Кущ С. М. (2014)
Мосийчук В. С. - Широкополосный измеритель биоимпеданса с адаптивным выбором сетки частот, Тимошенко Г. В., Шарпан О. Б. (2014)
Добровольський А. Б. - Метод визначення дальності до об’єкта сигналізаційним засобом охорони на основі вимірювання електричної ємності чутливого елементу (2014)
Інформація для авторів (2014)
Онищенко С. І. - Прогнозування співвідношення сил і засобів протидіючих сторін у ході повітряної операції, Загорка О. М., Коваль В. В., Тюрін В. В. (2011)
Бурковський С. І. - Досяжний рівень модернізації літаків МиГ-21, Смик С. І., Півнєв Д. А. (2011)
Вершинін В. В. - Вплив змінного профілю та режиму польоту літального апарату на визначення навігаційних елементів, Суханов О. Ю., Ященок В. Ж. (2011)
Жилін Є. І. - Військові безпілотні авіаційні комплекси класу "mini" в збройних силах іноземних держав, Колодій О. П., Риб’як А. С., Луковський О. Я., Леках А. А. (2011)
Климченко В. Й. - Аналіз потенційних можливостей оглядових РЛС сантиметрового діапазону хвиль щодо забезпечення дій авіації Повітряних Сил Збройних Сил України метеорологічною інформацією, Камалтинов Г. Г., Місайлов В. Л. (2011)
Коршець О. А. - Обґрунтування вибору раціонального методу наведення винищувачів для перспективної радіотехнічної системи самонаведення (2011)
Лещенко С. П. - Апаратно-програмний комплекс для проведення тренувань офіцерів бойового управління командно-диспетчерських пунктів, оснащених виносними індикаторами системи посадки, Арасланов М. Р., Свистунов Д. Ю., Чернов В. Г. (2011)
Малишев О. А. - Дослідження впливу нестабільностей параметрів частотного дискримінатора на розстроєних контурах на показники якості роботи системи АПЧ оглядових РЛС за допомогою Simulink-моделі, Сосунов О. О., Яхніс С. В. (2011)
Маренич С. Ю. - Обґрунтування другого режиму роботи протиобліднювальної системи вертольоту Ми-8МТ, Абрикосов О. О. (2011)
Момот М. М. - Аналіз показників тривалості та вартості типових життєвих циклів бойових вертольотів (2011)
Пасько І. В. - Методика дослідження інформаційних процесів в системі управління ракетних військ і артилерії (2011)
Петров В. М. - Характеристики вогневих впливів для визначення потрібних нарядів тактичної авіації по об’єктах ударів (2011)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование бортового вычислителя ЗУР. Анализ задачи моделирования управления ЗУР с вертикальным стартом на этапе склонения, Гаврентюк О. В., Скорик А. А., Дранник П. А. (2011)
Трофименко П. Є. - Шляхи підвищення точності вимірювання температури зарядів у наземній артилерії, Макеєв В. І., Раскошний А. Ф. (2011)
Феденько В. М. - Аналіз та напрямки удосконалення методик визначення льотно-технічних характеристик літаків з ТРД, Тимошенко А. В. (2011)
Ярош С. П. - Обґрунтування вибору показника для врахування впливу єдиного інформаційного простору на бойові можливості з’єднань, частин і підрозділів ППО, Галушко Ю. І., Новиченко С. В. (2011)
Бабич О. О. - Визначення безконтактних методів вимірювання температури нагрітих тіл, Александрова Н. М. (2011)
Бойченко О. С. - Ймовірнісна модель оцінки втрат пакетів у вузлі багатоканальної мережі з неоднорідним вхідним потоком, Воротніков В. В., Канкін І. О. (2011)
Буданов П. Ф. - Модель інформаційного забезпечення завдань обліку електроенергії, Бейбутова З. З., Королюк Б. О., Шурда Т. В., Шалигін Д. М. (2011)
Герасимов С. В. - Обґрунтування пропозицій щодо створення військового еталону одиниці магнітної індукції змінного магнітного поля, Зубрицький Г. М., Тимочко О. І. (2011)
Горбенко И. Д. - Формулировка требований к качеству восстановления изображений в системах оптического мониторинга Земли, Косенко В. В. (2011)
Ємельянов В. О. - Адаптація методу прецедентів для підтримки процесу визначення марки металу, Фоменко О. М. (2011)
Єрохін А. Л. - Дослідження і розробка програмних засобів супроводу експлуатації і ремонту автотранспорту, Лисенко О. О. (2011)
Клименко М. М. - Аналіз ефективності використання існуючих засобів підвищення пропускної здатності ліній електропередач, Єгорова О. Ю. (2011)
Козелкова К. С. - Формування дискретно-кодованих складних діаграм направленості шляхом сканування амплітудної характеристики діаграми направленості (2011)
Козлова О. В. - Переваги експертних систем над традиційними системами штучного інтелекту (2011)
Макарчук Р. Ю. - Дослідження властивостей висхідного каналу в технології широкосмугового радіодоступу на основі технології LTE, Лисечко В. П., Яценко Є. П. (2011)
Маляренко О. С. - Покращення якості впізнавання цілей наземними запитувачами системи радіолокаційного впізнавання на основі зміни принципів міжперіодної обробки сигналів відповіді, Кукобко С. В. (2011)
Мороз С. А. - Исследование путей повышения эффективности использования информационно-телекомуникационных систем на основе применения непозиционных кодовых структур класса вычетов, Краснобаев В. А. (2011)
Неділько С. М. - Математична формалізація функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом (2011)
Ожинский В. В. - Автоматичний аналіз стану та оцінка обстановки космічними апаратами спостереження при координатно-часовому способі керування (2011)
Оксіюк О. Г. - Підхід щодо оцінки структурної складності семантичної мережі, Волосюк Ю. В. (2011)
Пащенко С. В. - Інформаційне забезпечення технічного обслуговування за станом силових газотурбінних установок, Бєльська О. А., Юхачов В. В. (2011)
Петрук О. Г. - Аналіз впливу факторів довготривалої експлуатації на стан та характеристики статичних перетворювачів, Зєнович О. Є., Маренич С. Ю. (2011)
Романюк В. В. - Моделювання пошуків об’єкта в умовах часткової невизначеності з використанням загальної моделі усунення часткових невизначеностей імовірнісного типу як мінімізації максимального дисбалансу (2011)
Семенов С. Г. - Розробка загальної структури ідентифікаційних вимірів з використанням окремих імовірнісно-часових характеристик сигналів, Петров О. В., Єнгаличев С. О. (2011)
Сидченко С. А. - Обоснование единственности системы оснований дешифрируемо-стойкого представления изображений (2011)
Соколов С. О. - Оцінка якості передачі мови в мережі ІР, Осієвський С. В., Нечипоренко М. В. (2011)
Тітов І. В. - Принципи адаптивного настроювання параметрів зондуючого сигналу посадкового радіолокатору для когерентного накопичувача (2011)
Турсунходжаєв Х. А. - Принципи супроводження постановників активних завад на основі даних тріангуляційної системи локації, Лавров О. Ю. (2011)
Чегодаєва Ю. С. - Принципи функціонування солітонових мереж зв’язку (2011)
Чинков В. М. - Метод вимірювання потужності на основі цифрової обробки сигналів, Асєєва К. О. (2011)
Чинков В. М. - Оцінка похибки виміру електричної потужності з модуляційним перемножуванням напруги і струму типу ШІМ-ЧІМ, Бєлікова Ю. О. (2011)
Якуніна І. Л. - Експертний метод визначення часових характеристик при виникненні особливого випадку в польоті, Шмельова Т. Ф., Бондар О. П. (2011)
Полєжаев А. М. - Щодо визначення критичної величини показника загрози виникнення надзвичайної ситуації в умовах випадковості інформації, Ковжога С. О., Малько О. Д., Писарєв А. В. (2011)
Худов Г. В. - Використання супутникових даних в інтересах ведення контртерористичних операцій на прикладі операції "Geronimo" по знищенню "терориста № 1" (2011)
Адаменко А. А. - Зміст методики когнітивного моделювання в задачах управління ситуаціями в воєнних конфліктах (2011)
Брижатий Є. І. - Система поетапної військово-професійної підготовки офіцерських кадрів інженерних військ в США (2011)
Гапоненко Г. М. - Аналіз розвитку водолазної справи і проблеми підготовки водолазів-підривників на сучасному етапі (2011)
Грачов Р. С. - Автоматизований облік результатів виконання нормативів бойової підготовки у військових підрозділах, Дуденко С. В. (2011)
Калачова В. В. - Аналіз основних тенденцій та напрямків розвитку тренажерної бази в контексті підвищення якості підготовки особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України, Дуденко С. В., Бойко В. В., Бабенко О. П. (2011)
Кузнецов А. А. - Метод детектирования вирусных атак на основе анализа сетевого трафика, Северинов А. В., Симоненко С. Н., Качур О. И. (2011)
Піскунов С. М. - Вимоги до системи підтримки прийняття рішення командира частини (підрозділу) військ протиповітряної оборони Сухопутних військ, Тристан А. В., Тіхонов І. М. (2011)
Шулежко В. В. - Особливість понять зенітного ракетного призначення й умовних позначень, Романюк М. М., Ряполов Є. І., Пожидаєв А. О. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Титул, зміст (2014)
Нашому журналу — 10 років (2014)
Привітання із днем землевпорядника (2014)
Канаш О. П. - Важливий аспект екології землекористування (про еколого-технологічне групування земель) (2014)
Ісаченко О. П. - Провідна роль державного землеустрою в організації раціонального природокористування, Сьомочкін В. М. (2014)
Палеха Ю. М. - Генеральна схема планування території України і структурні зміни у використанні земель (за даними щорічного моніторингу Генеральної схеми), Олещенко А. В. (2014)
Євсюков Т. О. - Наукові підходи до класифікації особливо цінних земель (2014)
Мартин А. Г - Науково-методичні засади організації територій оздоровчого призначення (2014)
Беспалько Р. І. - Збалансований розвиток гірського регіону як інтегрований показник імплементації Карпатської конвенції, Казімір І. І. (2014)
Теремець Л. А. - Стан земель Чернігівської області у постреформений період (2014)
Буша Д. В. - Історія та перспективи розвитку земельного кадастру в ринковій економіці (2014)
До уваги передплатників! (2014)
Андрієвська Є. В. - Впровадження інтеграційного підходу до реструктуризації машинобудівних підприємств Одеської області (2013)
Бабій О. М. - Економічне обґрунтування розміру прибутку в тарифах на пасажирські автотранспортні перевезення, Сербінова К. Х. (2013)
Жарська І. О. - Концепція створення відділу маркетингу навчально-тренінгової фірми (2013)
Карпенко Л. М. - Методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства (2013)
Кичко І. І. - Перспективи формування та задоволення соціально-економічних потреб особистості (2013)
Кіхая Ю. В. - Інституційні засади формування ефективного конкурентного середовища підприємств хлібопекарської галузі (2013)
Кунділовська Т. А. - Оцінювання якості надання побутових послуг з метою поліпшення діяльності підприємства, Траченко Л. А. (2013)
Момот В. Е. - Інструментарій оптимального стратегічного вибору підприємства харчової промисловості, Кокодей Т. А. (2013)
Озарко К. С. - Дослідження особливостей особистісних характеристик інструментальними засобами, Опотяк Ю. В., Опарін А. В., Ємельяненко О. М. (2013)
Покариніна А. С. - Концептуальні підходи до управління якістю продукції на вітчизняних підприємствах (2013)
Потьомкін Л. М. - Ефективність сучасних форм мотивації персоналу промислового виробництва (2013)
Пудичева Г. О. - Контролінг в системі управління енергетичним господарством підприємства (2013)
Степанюк Н. А. - Ефективність застосування принципів фінансового менеджменту в управлінні підприємством (2013)
Феєр О. В. - Економічний розвиток Закарпатської області: реалії та перспективи (2013)
Шерер І. Л. - Цільовий підхід до організації управління допоміжними виробництвами промислового підприємства (2013)
Голобродська Н. П. - Економіко-статистична оцінка інвестиційних потоків в Україну: перспективи розвитку (2013)
Горбаченко С. А. - Оптимізація тарифів як чинник підвищення конкуренто-здатності морегосподарського комплексу України (2013)
Гринів Л. С. - Наукові проблеми формування стратегії збалансованого розвитку національної економіки в Україні (2013)
Деркач Ю. Б. - Особливості валютного регулювання в сучасних умовах розвитку економіки (2013)
Джалілов О. О. - Економічна конвергенція як показник інтегрованості країн (2013)
Коваленко С. І. - Транскордонний кластер як форма просторового розвитку Єврорегіонів (2013)
Ковальчук І. Є. - Перспективи кластерної моделі розвитку туризму в Карпатському регіоні (на прикладі Закарпатської області) (2013)
Кубліков В. К. - Інвестиційний потенціал населення України – складова розвитку корпоративного сектора, Іоргачова М. І. (2013)
Кузнецова І. О. - Моніторинг як складова інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (2013)
Мельник Л. Г. - Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу України та передумови формування "зеленої" економіки, Кубатко О. В. (2013)
Новосільська Т. В. - Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт (2013)
Радулов Д. Д. - Місцеві органи державної влади як зовнішній фактор конкурентоспроможності підприємств (2013)
Рубіш М. А. - Проекти транскордонного співробітництва та їх роль в економіці закарпатської області (2013)
Сирчин О. Л. - Оцінка кредитного ризику української банківської системи (2013)
Сташевська О. В. - Інституційні засади професійного навчання на виробництві (2013)
Сташкевич Н. М. - Перспективи введення обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні (2013)
Сташкевич О. С. - Недержавні пенсійні фонди: світовий досвід та українські реалії (2013)
Чукурна О. П. - Особливості державного регулювання політики ціноутворення в Україні (2013)
Содержание (2008)
Андреев А. И. - Анализ точности принципов курсового управления движением судна, Львов В. Е. (2008)
Будашко В. В. - Оптимизация управления энергетической установкой типа CRP AZIPOD® (2008)
Вагущенко А. Л. - Отображение информации для выбора срочного маневра расхождения (2008)
Горб С. И. - Анализ системы ДАУ "KaMeWa" судов типа "SOCOL" (2008)
Горб С. И. - Упрощённая информационная система технического менеджмента судов, Каменева А. В. (2008)
Горб С. И. - Экспертная система использования топлива на водном транспорте, Никольский В. В. (2008)
Дранкова А. О. - Методы трендового анализа в задачах диагностики дизель-генераторов, Глазева О. В., Муха Н. И., Миська А. Р. (2008)
Ерыганов А. В. - Оценка факторов, влияющих на надежность пуска главного двигателя (2008)
Михайленко В. С. - Экспертная система диагностики судового оборудования, Оженко Е. М. (2008)
Ротштейн А. П. - Нечеткий многокритериальный выбор поставщиков оборудования и запасных частей: метод наихудшего случая, Козачко А. Н. (2008)
Сандлер А. К. - Повышение помехозащищенности судовых информационно-измерительных систем (2008)
Суворов П. С. - Ходкость судов "река-море" на морском сегменте большого европейского кольца, Тарасенко Т. В., Домбровский В. А. (2008)
Урбанский И. А. - Обеспечение безопасного выхода судов на программные траектории движения, Цымбал Н. Н. (2008)
Шишкин А. В. - Автоматическая идентификация радиотелефонных передач в УКВ диапазоне морской подвижной службы, Кошевой В. М. (2008)
Рефераты (2008)
Бахчиванжи Л. А. - Cучасний стан і перспективи виробництва соняшника в Україні, Дяченко Л. Е., Почколіна С. В. (2013)
Безнощенко Н. О. - Підвищення якості продукції як чинник зростання конкурентоспроможності машинобудівного підприємства (2013)
Бельтюков Є. А. - Ефективне енерговикористання – стратегія розвитку підприємства, Швагірева В. С. (2013)
Бойчук В. А. - Оптимізація фінансово-господарської діяльності підприємства (2013)
Боярська М. О. - Впровадження інноваційних процесів в машинобудівній галузі України (2013)
Волоснікова Н. М. - Організаційно-економічні фактори формування трансакційних витрат інтегрованої логістизації процесів на підприємствах (2013)
Гамма Т. М. - Проблеми та перспективи розвитку вертикально інтегрованих молокопереробних підприємств в Україні (2013)
Грицуленко С. І. - Методика оцінки інноваційної активності кадрового потенціалу міжнародної телекомунікаційної компанії (2013)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Аналіз розвитку мережевих структур на основі теоретико-ігрового підходу (2013)
Єрмоленко Є. О. - Структурно-логічна модель первинного аналізу рівня привабливості ринків ракетно-космічної техніки (2013)
Кунділовська Т. А. - Оцінка конкурентоспроможності смакових товарів, Брусенська Г. І. (2013)
Літвінова В. О. - Порівняльний аналіз розрахункових методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції (2013)
Літинська В. А. - Управління професійним розвитком персоналу підприємства (2013)
Мараховська К. А. - Особливості використання зарубіжного досвіду стратегічного планування на українських підприємствах, Мараховська Т. О. (2013)
Міщук І. П. - Формування системи логістики як умова підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі (2013)
Назарова Г. В. - Концептуальна модель мотивованого навчання персоналу, Мартиненко І. О. (2013)
Нестеренко О. С. - Класифікація видів інновацій та ефектів від їх впровадження (2013)
Оснач О. Ф. - Визначення впливу основних факторів на прибуток підприємства (2013)
Повстенюк Н. Г. - Передумови та особливості виникнення економічних криз на підприємствах в умовах економічної нестабільності (2013)
Руденко В. В. - Венчурне інвестування як фактор активізації інноваційної діяльності (2013)
Слепухіна І. Д. - Управління персоналом машинобудівного підприємства в сучасних умовах (2013)
Сукач О. О. - Теоретичні аспекти класифікації витрат на оплату праці (2013)
Сюрко Л. Є. - Аналіз конкурентоспроможності виставкових послуг та мінімізація ризиків (2013)
Татаревська М. С. - Проблеми та перспективи управління талантами в сучасних організаціях, Сорока О. В. (2013)
Траченко Л. А. - Проблеми впровадження систем менеджменту якості у сфері послуг (2013)
Цвігун Т. В. - Кадрове забезпечення – основний елемент механізму управління ризиками (2013)
Черкашина Т. В. - Особливості обліку та нарахування зносу на необоротні активи в бюджетних установах (2013)
Яцковий Д. В. - Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства (2013)
Апопій В. В. - Сучасна візія інтегрованих економічних систем в споживчій кооперації України, Міценко Н. Г. (2013)
Балджи М. Д. - Удосконалення процесу управління економічними ризиками при прийнятті народногосподарських рішень (2013)
Близнюк А. О. - Оцінювання ефективності заходів з управління економічною безпекою підприємства (2013)
Горова К. О. - Переваги та недоліки залучення аутсорсингу (2013)
Грінченко Р. В. - Сучасні тенденції структурних зрушень в економіці України (2013)
Гуменюк В. Я. - Оптимізація набору продуктового кошика в контексті регулювання реальних доходів найманих працівників, Самолюк Н. М. (2013)
Діденко О. М. - Особливості узгодження інтересів держави та спеціалізованих банків (2013)
Діоба А. В. - Ймовірнісно-статистична кластеризація регіонів України за станом забезпечення продуктивної зайнятості (2013)
Жарська І. О. - Оцінка ефективності маркетингової діяльності в сфері залізничних вантажних перевезень (2013)
Кокорєва О. В. - Маркетингове дослідження діяльності туристичного підприємства (2013)
Кривцова М. С. - Шляхи підвищення державних соціальних стандартів у політиці доходів населення (2013)
Крупін В. Є. - Соціальні аспекти розвитку сільських територій латиноамериканського регіону: досвід для України, Куліш І. М., Максименко А. О. (2013)
Маленька І. М. - Методи визначення рівня та ефективності державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2013)
Мартякова О. В. - Сучасні моделі гармонізації ринків освітніх послуг та праці, Мудра О. В. (2013)
Матвєєнко В. К. - Економічна глобалізація та регіональна інтеграція – дві форми інтернаціоналізації світового господарства (2013)
Мельниченко О. В. - Роль рефінансування в емісійній діяльності національного банку України (2013)
Милашко О. Г. - Місце та роль нефінансових корпорацій у відтворювальних процесах (2013)
Москаленко О. М. - Інституціональна структура моделі випереджаючого економічного розвитку (2013)
Олексів І. Б. - Сутність та класифікація інститутів спільного інвестування, Шпакович І. Р. (2013)
Осадчук Ю. М. - Вплив фінансових інструментів на ефективність діяльності підприємств (2013)
Петраков Я. В. - Основні підходи до попередження шахрайства крізь призму девальвації етичних стандартів у бізнесі, Бутенко Т. А., Шелудько С. М. (2013)
Політова І. В. - Складові впливу зовнішнього середовища на діяльність телекомунікаційних операторів (2013)
Почтовюк А. Б. - Раціональність діяльності вищої школи (2013)
Радзієвська С. О. - Україна в Євразійській континентальній інтеграції: інноваційно-інвестиційний розвиток та цивілізаційна ідентичність (2013)
Сігуа В. Т. - Механізм фінансування інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві (на прикладі промислових міст) (2013)
Тарасевич Н. В. - Види та значення комплексної оцінки фінансового стану банку (2013)
Толмачова О. В. - Інноваційний розвиток: довгострокова перспектива (2013)
Шевченко О. В. - Організація віртуального офісу проекту як самостійної інфраструктури (2013)
Щербак О. В. - Діяльність ТНК в Україні та їх вплив на економічний розвиток країни (2013)
Яцунська О. С. - Сутність оцінки як елемента метода бухгалтерського обліку: сучасні підходи до тлумачення (2013)
Ісаєва О. І. - Дослідження наукової спадщини А.с. Бориневича (2013)
Онищенко С. І. - Прогнозування втрат військ і об’єктів від авіаційних ударів противника, Загорка О. М., Коваль В. В., Тюрін В. В. (2011)
Артеменко А. М. - Удосконалення принципів запиту та обробки сигналів відповіді у запитувачах НРЗ-П для підвищення якості впізнавання, Камалтинов Г. Г., Маляренко О. С. (2011)
Бархударян М. В. - Перспективний метод обробки вимірювальної інформації при полігонних випробуваннях, Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2011)
Белевщук Я. О. - Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі багатоцільового вертольоту Ми-8МТ, Бречка М. М., Василець В. О., Сухаревський О. І. (2011)
Васьківський М. І. - Передумови створення перспективного роботизованого озброєння та військової техніки (2011)
Герасимов С. В. - Удосконалення методики розрахунку зон небезпеки під час пусків ракет Сухопутних військ, стрільби артилерії великого калібру на полігоні ДНВЦ, Клевець С. І., Макаренко В. Г., Подорожняк А. О. (2011)
Голуб В. А. - Класифікування бойових колісних машин методами кластерного аналізу (2011)
Дегтярев А. В. - Оценка энергетических характеристик ракет-носителей при однократном и двухкратном включении двигателя дополнительной ступени, Шеховцов В. С. (2011)
Житник В. Є. - Урахування умов вильоту снаряда із каналу ствола за допомогою балістичної станції, Петренко В. М., Трофименко П. Є., Грідін В. І. (2011)
Залевський Г. С. - Технічні вимоги до системи виявлення і ідентифікації вибухонебезпечних об’єктів у ґрунті та поблизу його поверхні (2011)
Кононов В. Б. - Система метрологічного забезпечення в Збройних Силах України (2011)
Кузьменко Р. В. - Моделювання траєкторії польоту артилерійської міни за її образом, який отримано відеофіксацією (2011)
Кучер Д. Б. - Особенности применения спиральных взрывомагнитных систем в конструкциях ограниченного объема, Голубцов Д. Л., Мардерос В. Н., Зонтова Т. В. (2011)
Лагутін Г. І. - Особливості визначення розрахункового навантаження військових аеродромів з використанням стохастичної моделі, Лисенко В. М. (2011)
Ланецький Б. Н. - Імовірнісна модель накопичення пошкоджень в елементах ракетного двигуна твердого палива зенітної керованої ракети, Флоров А. Д., Борисенко К. В. (2011)
Лещенко С. П. - Моделирующий комплекс ведения боевых действий Воздушными Силами, Бурковский С. И., Батуринский М. П. (2011)
Макаров Л. Б. - Концептуальні напрями вдосконалення існуючих і побудова перспективних систем управління і зв'язку КХ, ДХ-СХ, НДХ радіодіапазонів в умовах радіоелектронної протидії, Хуторненко С. В., Федюшин О. І., Семенець Д. А. (2011)
Оліярник Б. О. - Апаратурна реалізація інтегрованої цифрової інформаційно-керуючої системи для бронетехніки (2011)
Пугачов Р. В. - Оцінка впливу якості навігаційної інформації на ефективність застосування мобільних зенітних ракетних комплексів, Кашаєв І. О. (2011)
Снисаренко А. Г. - Оценка возможностей по обеспечению обмена информацией в интегрированных системах автоматизированного управления ракетных комплексов сухопутных войск на основе учета особенностей распространения радиоволн КВ и УКВ диапазонов, Малахов С. В., Литвинов Ю. С., Линник Н. Ф. (2011)
Ткаченко В. А. - Один зі способів оцінки системи відновлення запасів озброєння та військової техніки в умовах ведення бойових дій, Кремешний О. І. (2011)
Тристан А. В. - Методика розпізнавання замислу дій повітряного противника командиром частини (підрозділу) ППО СВ із застосуванням системи підтримки прийняття рішення, Тіхонов І. М. (2011)
Барабаш О. В. - Оптимізація розподілу потоку запитів між серверами при централізованій обробці даних, Науменко М. І., Стасєв Ю. В. (2011)
Бобрицкий С. М. - Обнаружения интервалов группировки потерь речевых пакетов по пакетным сетям с использованием кодеков с подавлением пауз речи и компенсацией потерь, Колтыков А. В., Ткачёв В. Н. (2011)
Борисенко М. В. - Визначення оптимального переліку засобів вимірювальної техніки в складі контрольно-перевірочної апаратури зенітного ракетного озброєння, Волобуєв А. П., Рощупкін Є. С. (2011)
Доска О. М. - Структурно-функціональне описання ЗРС з використанням математичного апарату поліхроматичних множин, Скорик А. Б. (2011)
Дружинін Є. А. - Аналіз моделей та методів рішення задачі структурно-параметричного синтезу складної технічної системи, Толкунова Ю. М. (2011)
Есин В. И. - Метод моделирования предметной области с помощью универсальной модели данных (2011)
Зінченко В. П. - Про застосування імітаторів акселераційних ефектів в авіаційних тренажерах (2011)
Карлов В. Д. - Характеристики эхо-сигналов декаметрового диапазона радиоволн при их многолучевом распространении, Сирык Ю. А., Тугай А. В. (2011)
Климченко В. Й. - Про доцільність видачі споживачам радіолокаційної відеоінформації в перспективних РЛС, Камалтинов Г. Г. (2011)
Козелкова К. С. - Розробка алгоритмів формування дискретно-кодованих складних зондувальних просторово-часових сигналів (2011)
Крюков М. А. - Установление количества и распределения контролируемых отметок при метрологическом обеспечении измерительных систем с цифровой обработкой сигналов, Дегтярёв А. В. (2011)
Ланецкий Б. Н. - Адаптивное управление техническим состоянием и надежностью сложных технических систем в условиях ресурсных ограничений, Лукьянчук В. В. (2011)
Матвеева Е. Л. - Микробиологическое поражение авиационных топлив, Васильченко О. А., Демянко Д. А. (2011)
Неділько С. М. - Методика оцінки структури автоматизованої системи управління повітряним рухом України за показником функціональної стійкості, Машков О. А. (2011)
Павленко М. А. - Використання лазерних технологій при розгортанні локальних обчислювальних мереж, Стоянова А. О., Руденко В. М., Сафарова Г. М. (2011)
Ратніков І. М. - Математичний опис динаміки зміни затримки сигналу при зміні положення в просторі літального апарату, Федоровський О. В. (2011)
Саваневич В. Е. - Метод предварительного обнаружения сигналов от небесных объектов на цифровом изображении, Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б. (2011)
Тапол М. В. - Аналіз конструктивних прийомів зменшення вторинних втрат в осьовому компресорі, Дорошенко Ю. А., Карпенко Г. М. (2011)
Чорнобородова Н. П. - Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6, Чорнобородов М. П., Сіренко А. С. (2011)
Ярош С. П. - Обґрунтування понятійного апарату, формулювання гіпотез і проблем дослідження модульних розподілених пунктів управління силами та засобами збройної боротьби (2011)
Кувшинов О. В. - Алгоритми контролю стану каналу зв’язку в умовах складної радіоелектронної обстановки (2011)
Безкровний Д. В. - Щодо оцінки ефективності прийняття рішення по ідентифікації повітряних суден – загроз терористичного акту (2011)
Власенко І . В. - Дослідження організаційних способів зниження травматизмув органах внутрішніх справ, Лещишин М. В. (2011)
Жарик А. М. - Выбор единых показателей и критериев эффективности функционирования систем ПВО важных государственных объектов (2011)
Ляшенко І. О. - Прийняття рішення щодо ідентифікації повітряних суден, які можуть бути використані для терористичних атак (2011)
Федюк І. Б. - Результати випробування дослідного зразка установки для гасіння пожеж складів боєприпасів (2011)
Яковлев М. Ю. - Підвищення екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів шляхом визначення та контролю метрологічної надійності систем спостереження і сповіщення, Некрасов І. Б. (2011)
Адаменко А. А. - Методика побудови ієрархічної системи когнітивних моделей в задачах управління ситуаціями у воєнних конфліктах (2011)
Бєляєв М. І. - Один з підходів до обґрунтування чисельного складу органів управління, Варава В. В. (2011)
Дружинин Е. А. - Формирование основных положений программ повышения IT готовности предприятия на основании анализа обобщенного сценария проектирования портфеля проектов создания сложной техники, Гайдабрус Б. В. (2011)
Клішин В. М. - Порівняльний аналіз завдань силових структур колишнього СРСР, Російської Федерації та України при забезпеченні правового режиму надзвичайного стану, Єманов В. В., Башкатов Є. Г., Блощіцин С. А. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Даниленко А. С. - Споживання продуктів харчування, як індикатор продовольчої безпеки країни (2013)
Варченко О. М. - Методологічні підходи до дослідження кон’юнктури ринку сільськогосподарської продукції та продовольства (2013)
Куць О. І. - Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості України, Куць Т. В. (2013)
Губенко В. І. - Міжнародна інтеграція та Україна: минуле і майбутнє (2013)
Шуст О. А. - Сучасний стан та проблеми розвитку ринку продукції м’ясного скотарства (2013)
Загурський О. М. - Стан та перпективи розвитку національного продовольчого ринку (2013)
Захарченко О. В. - Стан та перспективи розвитку ринку зерна в Україні (2013)
Земський Ю. С. - Проблеми організації системи збуту продукції в період становлення зернового ринку України наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст., Свиноус І. В., Карпенко А. М. (2013)
Паска І. М. - Організаційно-економічні засади збутової діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Жарун О. В. - Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності в АПК, Ткачук С. П. (2013)
Скоцик В. Є. - Технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників: сучасний стан та проблеми вирішення (2013)
Пархоменко Л. А. - Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту на прикладі СТОВ "Деметра” Уманського району Черкаської області (2013)
Бабенкова Т. Ю. - Принципи формування логістичних систем розподілу сільськогосподарської продукції (2013)
Ціхановська В. М. - Теоретико-методичні засади дослідження кон’юнктури агропродовольчого ринку (2013)
Мазур С. А. - Покомпонентна структура та зміст механізмів реструктуризації економіки регіону (2013)
Радько В. І. - Заготівля молочної сировини в сучасних умовах розвитку АПК (2013)
Карпенко А. М. - Сучасний стан та проблеми використання сільськогосподарських угідь в Україні (2013)
Кудельський В. Е. - Закупівельна ціна на молоко як індикатор відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками і переробними підприємствами (2013)
Дмитрик О. В. - Науково-організаційні засади розвитку сільських територій (2013)
Сидорук Б. О. - Основні аспекти вдосконалення системи управління водокористуванням на регіональному рівні (2013)
Вдовенко Н. М. - Методологічне забезпечення державного регулювання аграрного сектору (2013)
Тернавська І. Б. - Продовольча безпека України: стан та перспективи, Уманська В.Г. (2013)
Музичук М. М. - Понятійний зміст та сутність реструктуризації як економічної категорії та процесу економічного відтворення в аграрному виробництві (2013)
Сатир Л. М. - Пріоритетні напрями удосконалення кредитної політики сільськогосподарських підприємств (2013)
Буряк Р. І. - Еволюція концепцій управління якістю (2013)
Крушкін Є. Д. - Основні напрями та механізм реалізації розвитку сільських територій, Ніценко В.С. (2013)
Волков С. С. - Стале землекористування в контексті сільськогосподарського розвитку України (2013)
Зубченко В. В. - Фактори інтенсифікації молочного скотарства (2013)
Криворук Б. М. - Світовий досвід державного регулювання АПК: уроки для України (2013)
Доронін А. В. - Ефективність виробництва біоетанолу з продукції переробки цукрових буряків в Україні (2013)
Рогоза Н. А. - Інформація у системі ресурсного забезпечення управління агропромисловим комплексом (2013)
Коровецька Л. А. - Сутність та зміст механізму господарювання в системі АПК (2013)
Діденко C. В. - Розвиток логістично-збутових ланцюгів реалізації продукції яєчного птахівництва (2013)
Зленко О. В. - Теоретичні засади управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств (2013)
Сокольська Т. В. - Формування системи еколого-безпечного землекористування (2013)
Гонтарук Я. В. - Структурний аналіз обсягів реалізації продукції харчової промисловості Вінницької області на глобалізованих агропродовольчих ринках (2013)
Стариченко М. А. - Інвестиційна привабливість як економічна категорія (2013)
Ткаченко К. В. - Організаційно-економічні засади формування відносин між контрагентами за реалізації зерна (2013)
Хоменко О. М. - Формування споживчого попиту на освітні послуги вищих навчальних закладів аграрної освіти (2013)
Карман О. М. - Організаційно-економічні засади функціонування ринку овочів в Україні (2013)
Розумей С. Б. - Оцінювання та вибір торговельних посередників (2013)
Ширма В. В. - Організація інноваційного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств (2013)
Вихідні дані (2013)
Грабчак В. І. - Джерела помилок та їх вплив на точність повної підготовки стрільби артилерії, Бударецький Ю. І., Прокопенко В. В. (2011)
Шалыгин А. А. - Аналіз світових тенденцій розвитку легких військово-транспортних літаків (2011)
Шолохов С. М. - Порядок оцінки ефективності порушення інформаційного обміну в системі управління військово-морськими силами противника під час оборони держави з морського напрямку, Сторожук О. В. (2011)
Адаменко А. А. - Показники впливів в недетермінованих нечітких когнітивних моделях, що побудовані на базі логіки антонімів (2011)
Барсов В. И. - Концепция создания GRID технологии на основе использования принципов обработки информации в модулярной системе счисления, Сотник Е. А. (2011)
Бородавка В. А. - Визначення точності вимірювання малих значень струму, напруги та потужності (2011)
Джорджевич З. - Моделирование интеллектуальной радарной системы морского наблюдения, Гачеша Н., Дорохов А. В. (2011)
Дуравкин Е. В. - Мониторинг и прогнозирование состояния мультисервисной сети на базе нейронной сети (2011)
Жуйков Д. Б. - Метод определения локальной фрактальной размерности изображения в условиях воздействия маскирующих помех, Маковейчук А. Н., Худов Г. В. (2011)
Козуб А. М. - Аналіз засобів збору інформації для географічних інформаційних систем, Суворова Н. О., Чернявський В. М. (2011)
Олизаренко С. А. - Метод формализации задачи определения направлений ударов средств воздушного нападения противника на основе автоматической нечеткой классификации, Перепелица А. В., Капранов В. А. (2011)
Пантелєєва І. В. - Деякі аспекти оцінювання параметрів сигналів в електроенергетиці (2011)
Perepelytsya I. D. - On some class of mathematical models for static analysis of critical-mission asynchronous systems, Zholtkevych G. M. (2011)
Семенов С. Г. - Математическая модель мультисервисного канала связи на основе экспоненциальной GERT-сети, Мелешко Е. В., Илюшко Я. В. (2011)
Сидченко С. А. - Способ представления изображений стойких к дешифрированию на основе плавающей схемы кодирования (2011)
Стрелков А. И. - Анализ временных ограничений по непрерывному накоплению оптических сигналов в телевизионных оптико-электронных системах, Стрелкова Т. А., Жилин Е. И., Бутрым Т. В. (2011)
Хуторненко С. В. - Метод аналітичного розрахунку розміру зони підвищеного ризику з метою забезпечення необхідної вірогідності контролю якості виробів радіоелектроніки, Федюшин О. І., Семенець Д. А. (2011)
Власенко І. В. - Дослідження організаційних способів зниження травматизму в органах внутрішніх справ, Лещишин М. В. (2011)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо визначення області варіантів участі військової частини внутрішніх військ у припиненні масових заворушень, Шулежко В. В., Купін С. П., Романюк М. М. (2011)
Неткачёва Е. И. - Доказательство и обеспечение безопасности с использованием формальных нотаций, Харченко В. С. (2011)
Бойко Р. В. - Формування порядку воєнно-економічного оцінювання результатів виконання заходів та програм розвитку Збройних Сил України, Семененко О. М., Кремешний О. І., Чернишова І. М. (2011)
Кириченко І. О. - Визначення поняття "інформаційно-бойовий простір”, змісту та ролі його складових елементів для досягнення перемоги у воєнних конфліктах XXI століття, Ярош С. П. (2011)
Кучеренко Ю. Ф. - Погляди на ведення інформаційної боротьби в сучасних війнах, Гордиенко В. М., Гузько О. М. (2011)
Данник О. І. - Структура нечіткого регулятора системи керування траєкторією руху дорожньої розмічувальної машини, Нелюба Д. М. (2011)
Євсєєв І. А. - Дослідження системи моніторингу фізіологічного стану у бойовій екіпіровці військовослужбовця, Євсєєва І. О. (2011)
Новіков В. І. - Аналіз використання комп’ютерних навчальних систем, Споришев К. О. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Volkov A. R. - 5S rDNA of Dactylus glomerata (Poaceae): molecular organization and taxonomic application, Panchuk I. I. (2014)
Буздуга І. М. - Роль ізоформи каталази САТ2 у ранній відповіді Arabidopsis thaliana на тепловий стрес, Волков Р. А., Панчук І. І. (2014)
Дёмина Э. А. - Модификация радиационно-индуцированных цитогенетических эффектов в культуре лимфоцитов человека под влиянием аскорбиновой кислоты, Пилипчук Е. П. (2014)
Кононенко М. И. - Оценка результатов преимплантационного скрининга в программах ЭКО с ICSI у супружеских пар старше 35 лет, Денисенко С. В., Горовенко Н. Г. (2014)
Ламари Н. П. - Оценка гетерозиса и типа наследования длины замыкающих клеток устьиц гибридов F1 Triticum aestivum L. в полевых условиях, Файт В. И. (2014)
Левкович Н. Н. - Вклад генов системы детоксикации ксенобиотиков в риск развития аффективных расстройств, Горовенко Н. Г. (2014)
Novak N. B. - Studies of food production and raw materials’ content relatively to genetically modified ingredients, Oblap R. V. (2014)
Подоба Б. Є. - Біологічне різноманіття сільськогосподарських тварин як об’єкт і предмет збереження генетичних ресурсів тваринництва України, Джус П. П., Сидоренко О. В., Вишневський Л. В., Гузєв І. В., Кузебна Н. М. (2014)
Рахметов Д. Б. - Фізіологічні та морфометричні характеристики нових форм та сортів ярого рижію (Camelina sativa), Рахметова С. О, Бойчук Ю. М., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2014)
Степаненко А. І. - Детекція пшенично-житніх транслокацій за допомогою ДНК-маркерів та електрофорезу білків, Благодарова О. М., Моргун Б. В., Чугункова Т. В., Рибалка О. І. (2014)
Федота А. М. - Структура населения Харьковской области по полиморфным вариантам ApaI и TaqI гена VDR3, Снурникова А. А. (2014)
Shamilov E. N. - Intraspecific spontaneous chromosomal mutations in some rodents distributed in Azerbaijan, their induction by ionizing radiation and correction, Abdullayev A. S., Quliyev G. N., Memmedrzayeva E. T., Shamilli V. E., Azizov I. V. (2014)
Щербина О. З. - Наявність генетичного зв’язку між довжиною суцвіття та іншими ознаками у сої, Михайлов В. Г. (2014)
Дёмина Э. А. - Генетические и эпигенетические детерминанты радиационного канцерогенеза (2014)
Кириченко В. В. - Результаты теоретических исследований и их применение в селекции подсолнечника, Сивенко В. И., Макляк Е. Н., Сивенко А. А., Сатаров А. З., Лебеденко Е. А., Харитоненко Н. С., Брагин А. Н., Шишман Т. В. (2014)
Волкова Н. Е. - Кері Малліс – винахідник ПЛР (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Федір Іванович Товкач (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Михайло Васильович Зубець (7.04.1938 – 7.01.2014) (2014)
IX Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист (2014)
IV Міжнародна конференція "Дрозофіла в експерементальній генетиці та біології" (2014)
Звіт за 2013 рік про роботу первинної організації УТГіС Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України (2014)
Від редколегії (2014)
Правила для авторів (2014)
Мовний порадник (2014)
Даниленко А. С. - Організаційно-економічні засади реалізації експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Varchenko O. - The impact of the external economic policy of the countries which are world leaders in agricultural production on the Ukrainian agro-food market (2013)
Губенко В. І. - Методологія досягнення синхронізації у процесах відкриття ринків країн ЄС та України (2013)
Шуст О. А. - Організаційно-економічні засади формування системи збуту тваринницької продукції сільськогосподарськими підприємствами України (2013)
Свиноус І. В. - Економічні аспекти виробництва тваринницької продукції в Україні, Гура А. М., Микитюк Д. М. (2013)
Арбузова Т. В. - Сучасні тенденції корпоративної інтеграції в аграрному бізнесі (2013)
Воскобійник Ю. П. - Аграрна політика США у період постіндустріальної трансформації (2013)
Ткачук В. А. - Фінансове забезпечення розвитку сільських територій (2013)
Литвиненко В. С. - Облік праці та розрахунків із працівниками в сучасних умовах, Солодка М. В. (2013)
Уланчук В. С. - Управлінський облік у практиці підприємств аграрного сектору: стан та проблеми його впровадження, Аніщенко Г. Ю. (2013)
Хомовий С. М. - Проблеми виникнення дебіторської заборгованості та напрями їх розв?язання, Земляр Д. О. (2013)
Коваленко Н. О. - Бухгалтерський та податковий облік витрат на ремонт основних засобів (2013)
Томілова Н. О. - Формування інформаційної бази для забезпечення ефективної системи управління витратами підприємства, Ремінна С. П. (2013)
Заболотний В. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції птахівництва в умовах глобалізації (2013)
Назаркевич М. Р. - Витрати сільських домогосподарств на харчування (2013)
Смушак М. В. - Напрями удосконалення методики формування і відображення інформації про операції з давальницькою сировиною на рахунках бухгалтерського обліку (2013)
Неміш Ю. В. - Систематизація комплексу показників для оцінки стану основних засобів на м’ясопереробних підприємствах (2013)
Власюк С. В. - Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на сільськогосподарських підприємствах України (2013)
Вдовика К. І. - Квазіфіскальні операції центральних банків (2013)
Веселовська О. Є. - Тенденції розвитку інтегрованих структур в аграрному секторі (2013)
Бойко І. А. - Сучасні тенденції еколого-економічного управління водними ресурсами (2013)
Трофимчук М. І. - Розвиток сегмента мобільної комерції на глобальному електронному ринку (2013)
Савчук О. В. - Електронна комерція як форма мережевої організації взаємодії суб’єктів насінництва овочевих культур (2013)
Уланчук В. С. - Оптимізаційна модель інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, Ніколаєвська В. В. (2013)
Бондар О. С. - Оптимізація бізнес-процесів в управлінні організацією (2013)
Добровольська О. В. - Вплив концепції сталого розвитку на стратегічний вибір сільськогосподарських підприємств (2013)
Гільперт Н. М. - Аналіз та оцінка використання інвестиційного потенціалу Центрального Полісся за реалізації механізму Кіотського протоколу (2013)
Загурський О. М. - Перспективи інституціонального розвитку господарств населення (2013)
Данилюк О. О. - Актуальні питання вибору стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Кузько С. О. - Механізм управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2013)
Непочатенко А. В. - Економіко-математичне моделювання величини витрат під час збору врожаю залежно від потужності двигуна зернозбирального комбайну, Непочатенко В. А. (2013)
Максимова С. В. - Проблеми та потенціал вищих аграрних навчальних закладів у формуванні ринку інформаційно-консультаційних послуг (2013)
Сумець О. М. - Систематизація чинників розвитку агрологістики в Україні (2013)
Стариченко М. М. - Перспективи розвитку іпотечного кредитування сільського господарства в Україні (2013)
Крива Ю. Р. - Теоретико-методологічні аспекти територіального розвитку тваринництва України (2013)
Іванова Л. С. - Організаційно-економічні засади виробництва молока в Україні (2013)
Басараб В. Я. - Методологічні засади формування фінансових результатів м’ясопереробних підприємств (2013)
Шеленко Д. І. - Сільськогосподарські підприємства на пореформеному етапі розвитку, Гловацька В. В., Баланюк С. І. (2013)
Ковбас І. М. - Методологічні засади маркетингового забезпечення діяльності підприємств із переробки сільськогосподарської продукції, Баланюк І. Ф. (2013)
Демчак І. М. - Роль і місце доходів від ведення особистого сільського господарства у формуванні сімейного бюджету сільського домогосподарства (2013)
Карпенко А. М. - Організаційно-економічні засади розвитку кооперативного руху в Україні (2013)
Левандівський О. Т. - Теоретичні засади розвитку економічних відносин у сільському господарстві (2013)
Satyr L. - Modelling of investment and innovative processes in agriculture development (2013)
Трусова Н. В. - Економічна сутність фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств, Шустерук З. С. (2013)
Вихідні дані (2013)
Кендюхов О. В. - Система державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (2013)
Макара О. В. - Механізм грошово-кредитного регулювання економіки (2013)
Єгоричева С. Б. - Еволюційний розвиток теоретичних уявлень про сутність банківського маркетингу, Кучерова М. В. (2013)
Захарова О. В. - Глобалізаційні тренди розвитку сучасного світового господарства (2013)
Пігуль Н. Г. - Cутність і значення соціальної інфраструктури (2013)
Алхасов С. Я. оглу. - Про сутність терміна "кооперативний сектор економіки" та особливості його функціонування в Україні та Азербайджані (2013)
Євтушенко Г. В. - Класифікація маркетингових інтелектуальних активів національного господарства, Лазаренко В. Є. (2013)
Ковтун Н. В. - Особливості аналізу безробіття за результатами вибіркових обстежень, Марченко І. С. (2013)
Пінчук І. О. - Вплив трудової еміграції на економічний потенціал України, Юренко О. О. (2013)
Ігнатенко В. Ю. - Застосування таксономічного аналізу для оцінки обсягу бюджетного потенціалу регіону (2013)
Суханова Н. В. - Морфологический анализ термина "диагностика" в современной экономической науке (2013)
Медведкіна Є. О. - Валютні дисбаланси та монетарні процеси в Україні в контексті забезпечення фінансової безпеки, Золотько В. А. (2013)
Путятін Е. І. - Регіоналізація та регіоналізм:сутність і теоретико-методологічні засади розвитку (2013)
Брижань І. А. - Дослідження проблем розвитку промислового виробництва україни в умовах кризи (2013)
Таран-Лала О. М. - Фундаментальні характеристики системи (2013)
Чентуков І. Ю. - Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної інтеграції (2013)
Артеменко А. В. - Теоретичне обґрунтування ринкових і планових засад господарювання у постсоціалістичних економіках (2013)
Кравцова А. В. - Ключові фактори забезпечення стійкого розвитку туризму в Україні (2013)
Скляр Г. П. - Сталий розвиток сфери туризму на засадах партнерства, Карпенко Н. М. (2013)
Шушпанов Д. Г. - Гендерна складова соціально-економічних детермінантів здоров’я населення (2013)
Крючко О. С. - Прогнозні моделі складових кадрової політики у торгівлі в контексті економічного розвитку регіону (2013)
Тєлєтов О. С. - Підходи до адаптивного управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Череп О. Г. - Обґрунтування доцільності та необхідності інвестування в підприємства житлово-комунального господарства (2013)
Педченко Н. С. - Ідентифікація ефективності стану формування та використання фінансового потенціалу підприємств (2013)
Артюх-Пасюта О. В. - Діагностика системи управління персоналом підприємства (2013)
Беззубченко О. А. - Систематизація теоретичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства (2013)
Бондар О. В. - Проблеми розвитку та перспективи вітчизняного консалтингового бізнесу в період кризи (2013)
Гладкова Е. В. - Современные подходы к пониманию социальных условий как факторов мотивации трудовой деятельности (2013)
Гомонко Э. А. - Методические основы функционирования механизма снижения издержек обращения торговой организации, Торопов В. В. (2013)
Лепьохіна І. О. - Мотивуючі фактори діяльності підлеглих і керівників на підприємстві (2013)
Ситник Н. С. - Реалізація державної політики модернізації трудового потенціалу сфери товарного обігу (2013)
Набатова Ю. О. - Розробка методичних підходів до формування стратегії ресурсозбереження підприємств машинобудування (2013)
Корінний С. О. - Напрями конкуренції на ринку промислової продукції залізничного машинобудування країн СНД (2013)
Батракова Т. І. - Особливості управління прибутковістю машинобудівних підприємств на сучасному етапі (2013)
Фадєєва Ю. В. - Методичний підхід до оцінки можливості виникнення конфліктів корпоративних інтересів при прийнятті стратегічних рішень (2013)
Ніколенко Т. І. - Вплив інноваційної складової на соціально-економічний розвиток України (2013)
Яковенко С. В. - Формування компетенцій інноваційного працівника (2013)
Рогоза С. М. - Теоретико-методичні підходи обґрунтування і побудови інноваційних інструментів управління програмами розвитку підприємств (2013)
Криворучко О. С. - Диверсифікація стратегічних господарських підрозділів у контексті формування конкурентних маркетингових стратегій підприємств (2013)
Максименко І. Я. - Необхідність і доцільність формування коопераційних зв’язків підприємства машинобудування Запорізької області (2013)
Кушнір С. О. - Розробка методичних підходів до визначення ризиків від інвестування в інноваційний розвиток підприємств машинобудування (2013)
Шпак Н. А. - Виробництво сільгосппродукції в Полтавському регіоні (2013)
Попович А. В. - Підхід до виявлення потреби підприємства в економічному виді реструктуризації (2013)
Павлик І. Л. - Підходи до формування системи управліня якістю продажу підприємств торгівлі (2013)
Щербань А. А. - Роль інновацій у створенні ділових стратегій в управлінні нафтосервісними підприємствами (2013)
Максюта В. В. - Прогнозування продуктивності праці в роздрібній торгівлі споживчої кооперації (2013)
Пекшин С. В. - Ресурсозбереження на підприємствах машинобудування на засадах логістики (2013)
Балабан П. Ю. - Торгівля споживчої кооперації: тенденції розвитку та шляхи адаптації до умов конкурентної економіки, Балабан М. П. (2013)
Рекова Н. Ю. - Модель адаптивного управління оборотними коштами енергопостачальних підприємств, Петченко М. В. (2013)
Гончаренко В. В. - Неприбуткова економічна природа кредитних спілок і кооперативних банків (2013)
Стойка В. С. - Особливості розробки та реалізації програми розвитку регіональної банківської системи (на прикладі закарпатської області) (2013)
Скибенко С. Т. - Роль туристичного збору у фінансуванні регіонів, Розвадовська О. О. (2013)
Савчук Н. В. - Дослідження бюджету в контексті загальних законів розвитку бюджетної системи (2013)
Коритько Т. Ю. - Управління оборотними коштами промислового підприємства (2013)
Кравцова О. М. - Ефективність інституту банкрутства в Україні (2013)
Фисун І. В. - Адаптація програм страхування життя до сучасних умов функціонування ринку освітніх послуг в Україні, Сорокова А. В. (2013)
Момот О. М. - Шляхи оптимізації рівня ліквідності банку на сучасному етапі (2013)
Верига Ю. А. - Організація бухгалтерського обліку власного капіталу банку, Шульга Н. В. (2013)
Карпенко Д. В. - Методичний інструментарій управлінського обліку доходів підприємств ресторанного господарства (2013)
Перебийніс В. І. - Маркетингові дослідження попиту на освітні послуги за допомогою методу АВС, Малиш М. Н., Гавриш В. І., Перебийніс Ю. В. (2013)
Евич Ю. Ю. - Иностранные ВУЗы на образовательном рынке МВА Украины (2013)
Семенюк В. І. - "МИХТИМ” або невідомий Калашников, Лавров О. Ю., Сюлєв К. В. (2011)
Васьківський М. І. - Деякі аспекти методологічного підходу до оцінювання інтегрованої системи управління бронетанкового озброєння, заснованої на інформаційно-управляючих системах, Чепков І. Б. (2011)
Воробйов О. М. - Окремі теоретичні засади вирішення протиріч існуючого захисту озброєння і військової техніки від дії електромагнітного імпульсу, Власов І. О., Селезньов С. В. (2011)
Журавльов О. О. - Метод обґрунтування допустимої похибки прицілювання комплексу командних приладів аеробалістичних апаратів, Романенко В. В. (2011)
Севостьянов Ю. В. - Пропозиції щодо розробки бортового імпульсно-доплерівського радіолокаційного комплексу з системою фазованих антенних решіток для військових літальних апаратів, Каратєєв С. М. (2011)
Тішков Ю. М. - Особливості модернізації вертольота Ми-24 для Збройних Сил України, Шалигін А. А. (2011)
Бородавка В. А. - Застосування вагових цифрових приладів вимірювань у пересувних лабораторіях вимірювальної техніки (2011)
Бровко М. Б. - Вибір фіксованих параметрів алгоритмів радіотехнічних слідкуючих систем при супроводженні маневруючих цілей, Зубрицький Г. М., Ковальчук А. О., Рожков М. І. (2011)
Гриб Д. А. - Розрахунок результуючої точності вимірювання координат цілі при об'єднанні радіолокаційної інформації від декількох джерел з урахуванням вторинного випромінювання цілі, Залевский Г. С. (2011)
Дружинин Е. А. - Использование методов аэродинамического проектирования в процессе реализации жизненного цикла разработки перспективного образца авиационной техники, Чмовж В. В., Корнев А. В. (2011)
Дуравкин Е. В. - Метод повышения надежности сетевых услуг при использовании SOA (2011)
Жуйков Д. Б. - Оценка коэффициента подпомеховой видимости при обнаружении объектов на оптико-электронных изображениях в условиях воздействия маскирующих помех, Маковейчук А. Н., Худов Г. В. (2011)
Ильин О. Ю. - Алгоритм обнаружения сигнала, инвариантного к распределению нестационарных помех, Васюхно С. И. (2011)
Кривцов В. С. - Изучение влияния технологической наследственности на характеристики циклической трещиностойкости титанового сплава, Павленко В. Н., Волков И. В., Раковский Х. В. (2011)
Ланецкий Б. Н. - Комплексная модель контроля технического состояния и восстановления работоспособности сложной технической системы с многоуровневой структурой, Лукьянчук В. В., Теребуха И. Н. (2011)
Олейник Ю. А. - Схемы эффективного достижения вектора цели (2011)
Полішко С. В. - Порівняльна оцінка параметра еквівалентної флуктуаційної характеристики кутового дискримінатора двома методами, Садовий К. В., Сосунов О. О. (2011)
Пустоваров В. В. - Шляхи удосконалення системи навігації літальних апаратів (2011)
Рубан І. В. - Аналіз імовірних шляхів витоку інформації при використанні зовнішнього незахищеного середовища передачі даних, Сумцов Д. В., Прибильнов Д. В., Новіков В. І. (2011)
Сотников О. М. - Обобщенная математическая модель решающей функции радиометрической системы навигации с подсветкой объекта привязки, Барсов В. И., Самсонов Ю. В. (2011)
Тимочко О. І. - Градієнтний метод виділення контуру об’єкта розпізнавання на аерофотознімку, Маменко О. М. (2011)
Тітов І. В. - Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу за рахунок застосування цифрових антенних решіток, Макаров С. А. (2011)
Українець Є. О. - Аеродинамічна труба малих дозвукових швидкостей ТН-1 зі змінним кутом нахилу робочої частини, Жилін Є. І., Шабрат І. І., Сидоров В. В., Спіркін Е. В., Луценко А. С. (2011)
Фоменко Д. В. - Основні науково-методичні положення методики вибору оптимального рознесення несучих частот сигналів при повному поляризаційному зондуванні простору на двох частотах (2011)
Чернявський В. М. - Результати застосування методу акустичної емісії для діагностування стану зразків ОВТ в експлуатації, Джус Р. М., Степанов С. В. (2011)
Шабатура М. Ю. - Методологія вибору та застосування аудіовізуальних потоків в комп’ютеризованій системі впливу на стан користувача з інтелектуальним зворотним зв’язком, Мельник А. О. (2011)
Нємченко К. Е. - Прогнозування обсягів екологічного забруднення військової техніки при викиді радіаційного пилу, Адаменко М. І., Віхтинська Т. Г. (2011)
Олізаренко С. А. - Розробка пропозицій щодо формалізації процесу прийняття рішень з класифікації повітряних суден – загроз здійснення терористичних актів в умовах невизначеності, Кузнєцова М. Ю., Девяткін В. І. (2011)
Приходько В. М. - Інформаційна підтримка прийняття рішень під час ліквідації надзвичайних ситуацій (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Бурко О. - Педагогічна технологія навчання барокової і романтичної поезії на уроках української літератури в основній школі (2013)
Гойдош Н. - Особливості інноваційної навчально-творчої діяльності майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Дига Н. - Підготовка студентів-філологів до проведення інтегрованого уроку (2013)
Дуброва С. - Роль комунікативної компетенції у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Кулик О. - Розвиток психофізіологічних механізмів аудіювання учнів основної школи (у процесі засвоєння словотвірної системи української мови) (2013)
Левченко Т. - Система роботи над збагаченням мовлення учнів 5–7 класів лексикою з національно-культурним компонентом (2013)
Овсієнко Л. - Комунікативна компетентність як основа компетентнісного підходу до засвоєння студентами-філологами лінгвістичних дисциплін (2013)
Онищенко Н. - Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів в умовах реформування вищої освіти (2013)
Опанасенко Н. - Виховний ідеал у творах українських діячів "Просвіт" кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Перхайло Н. - Текстотворча компетентність як складова цільової домінанти профільного навчання української мови (2013)
Підборський Ю. - Формування культури побуту молодших школярів засобами естетичного виховання (2013)
Рудницька Л. - Вивчення рис індивідуальної поетики митця (на прикладі творів Володимира Самійленка) (2013)
Сембрат А. - Університетські регіональні комплекси – перспективна модель побудови сучасного освітнього закладу, Сергійчук О. (2013)
Усманова С. - Педагогічна та літературна спадщина Б. Чобан-заде в дослідженнях ХХ – ХХІ століть (2013)
Юрійчук Н. - До проблеми забезпечення ефективності тестових технологій як засобу контролю професійно-педагогічної підготовки студентів (2013)
Александрович Т. - Антропологічні концепції в прозі Касіяна Саковича, Кирила Транквіліона-Ставровецького, Григорія Сковороди (2013)
Бродюк Ю. - Творчість М. Томчанія в контексті доби: еволюція художнього мислення (2013)
Довбня Л. - Семантична трансформація праслов’янських лексем на позначення назв рослин і їх частин в українській та російській мовах, Товкайло Т. (2013)
Каплюк К. - Роман "Биті є. Макар" Люко Дашвар у контексті сучасної масової літератури (2013)
Козубенко Л. - Розвиток західноєвропейської позитивістської та імпресіоністської літературної критики в другій половині ХІХ століття (2013)
Мазоха Г. - Поліфонізм як визначальна риса в жанровій структурі епістолярію П.-Б. Шеллі та В. Стуса (компаративний аспект) (2013)
Нечаєва Н. - Теоретичні засади китайської поетики у передмові Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-сю" (2013)
Пангелова М. - Проблема героя у романі Е. Хемінгуея "Райський сад" та книзі мемуарів "Свято, яке завжди з тобою" (2013)
Потапенко Г. - Літературна Тетіївщина (2013)
Потапенко О. - Концепт "Х-фактор" через призму лінгвокультурологічного аналізу (2013)
Приліпко І. - Церковно-релігійні протиріччя та діяльність духовенства у контексті запровадження унії (кінець XVI – початок XVII ст.): особливості зображення у творі Романа Іваничука "Манускрипт з вулиці Руської" (2013)
Свириденко О. - Світове дерево як міфоідеологема у літературі українського романтизму (2013)
Сердюк Н. - Модальність як лінгвістична категорія та лексичні засоби її вираження, Шемуда М. (2013)
Скляренко О. - Особливості трактування поняття "оповідання" у лінгвостилістичному дослідженні жанрово-стилістичної домінанти оповідань Інгеборг Бахманн (2013)
Смірнова Н. - Генологічні та художні особливості "Бай-казки" О. Лятуринської (2013)
Спис О. - Особливості використання дієслів-неологізмів у текстах публіцистичного стилю української мови (2013)
Тараненко Л. - Особливості перекладу дієприкметникових комплексів українською мовою (на матеріалі текстів англомовної художньої літератури), Пархоменко М. (2013)
Хомишин О. - Хронотоп у жанрово-композиційній системі повістевого циклу Ф. Дудка "В заграві" (2013)
Чубань Т. - Видова структура вербальних дієслів (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бертолази Э. - Язык и этническая идентичность (2012)
Голованевский А. Л. - Об оппозициях русского политического дискурса и средствах их выражения (к постановке проблемы) (2012)
Огуй О. Д. - Світло- та кольоробачення: парадигма поглядів від античності до середньовіччя (2012)
Скиперских А. В. - Формы уличного протеста в современной российской провинции (2012)
Когут Л. Ф. - Мовно-культурна тріада на шляху до порозуміння (2012)
Якiмова А. М. - Вплив М. П. Драгоманова на формування фольклорно-етнографічних поглядів І. Д. Шишманова (2012)
Хватаева Н. П. - Аксиологическая проблематика философии языка (2012)
Рязанцева Д. В. - Граматикалізація категорії оцінки як наслідок взаємодії філософських категорій: проекція – категорія ступенів порівняння (2012)
Богданова І. В. - Філософія бога і людини Поля Клоделя в контексті неотомізму (2012)
Козубай Л. І. - Мода крізь призму мистецтва (2012)
Коваленко Є. І. - Хореографічна лексика як засіб танцювальної інтерпретації літературного твору у спектаклі Національної опери "Весілля Фігаро" (2012)
Козубай В.І. - Погляд на фразеологізми крізь призму лінгвокультурології (на прикладі англійської мови) (2012)
Пименова М. В. - Концептуальные метафоры как зеркало ментальности народа (2012)
Синица И. А. - Интерпретация концепта "слово" в статье И. И. Житецкого "Гумбольдт в истории философского языкознания" (2012)
Файфер Н. В. - Stylistically neutral words in different types of context (2012)
Улановська О. В. - Композиція тексту постмодерністської англомовної драми з точки зору лінгвокогнітивістики (2012)
Тихоновська Г. С. - Основні відмінності невербального спілкування чоловіків та жінок (на матеріалі художніх творів) (2012)
Суїма І. П. - Структура сложных прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности в современном русском языке (2012)
Сіранчук Н. М. - Різноаспектне обгрунтування сутності образного мовлення (2012)
Савченко А. В. - Непреднамеренное нарушение языковой нормы (на материале русскоязычных текстов улицы) (2012)
Осадча О. С. - Мова як виразник авторської свідомості (на прикладі жанру фантастики) (2012)
Мішкур В. Г. - Фреймові моделі представлення знань (на матеріалі іспанських паремій з анімалістичним компонентом (2012)
Іvanova О. Y. - Вilingualism and language policy: a comparative analysis of language levelling in Ukraine and Spain (2012)
Шеремет В. В. - Категория падежа в разнородных языках (на материале русского, украинского, турецкого и арабского языков) (2012)
Цымбалюк Е. В. - Модель "предлог-приставка" в свете теории межуровневой омонимии (2012)
Сошко О. Г. - Метафоричні моделі фразеологізмів на позначення вольових характеристик (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2012)
Пойнар Л. М. - Репрезентація концепту "синівська шанобливість" у фразеологізмах китайської мови чен’юй (2012)
Повторуха Н. В. - Фразеологізми з метрологічним компонентом у німецькій і українській мовах (2012)
Кохан Я. О. - Виражальні можливості формальних мов (частина І) (2012)
Колесников А. О. - Із спостережень над граматикою говірки с. Ройлянка Саратського р-ну Одеської області (2012)
Дьячук С. В. - Засоби евфонії в сучасній українській мові (2012)
Дрянгина Е. А. - Характерные особенности лингво-когнитивного уровня языковой личности М. В. Ломоносова как автора "Российской грамматики" (2012)
Венцель І. В. - Переключання фреймів під час інтерпретації конвертованої лексики (2012)
Солахаў А. В. - Актыўныя працэсы пры ўтварэнні складаных назоўнікаў у сучаснай беларускай публіцыстыцы (2012)
Черненко Г. А. - Динаміка дискурсивної об’єктивації соціальних питань в журналі "Жінка” (1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.) (2012)
Романюха М. В. - Метафорична модель economy is fauna в структурі образної репрезентації економіки в медіадискурсі (2012)
Марковська А. В. - Фразеологізми німецької мови у засобах масової інформації та їх вплив на читача у сучасній німецькомовній пресі (2012)
Брона О. А. - Нова форма комунікативної технології – інтернет-комунікація (2012)
Булаховская Ю. Л. - Фольклоризм Марии Конопницкой и его философско-социальное осмысление (2012)
Костенко Н. В. - 3-іктовий дольник Володимира Свідзинського (2012)
Кравченко Э. А. - Поэтика "говорящих имен” в "Трагедии господина Морна" В. Набокова: опыт комментария поэтонимов (2012)
Рева Л. В. - Контрасти буття у повісті "На той бік" В. Винниченка (2012)
Свенцицкая Э. М. - Теория литературного произведения М. М. Гиршмана: литературоведческие и философские контексты (2012)
Юдін О. А. - Дискурс авторських намірів у "Новому житті" Данте (2012)
Сичинава О. М. - Реализация метапоэтики театра в художественном тексте М. А. Булгакова (на примере романа "Театральный роман") (2012)
Сасина В. В. - Взаимосвязь культурного и географического пространств в языке драматургических текстов Н. С. Гумилева (2012)
Приліпко І. Л. - Священики та вихідці з їхніх родин у контексті встановлення більшовицької влади в Україні: психологізм зображення у прозі Бориса Антоненка-Давидовича (2012)
Подгурская И. А. - Женские образы в повести Бориса Пильняка "Красное дерево" (2012)
Плющ Б. О. - Особливості відтворення авторської метафорики роману Івана Багряного "Тигролови” в англомовному перекладі (2012)
Меншій А. М. - Екзистенціал самотності у новелістиці М. Коцюбинського та Г. Косинки (2012)
Мальцева О. А. - Образ Пушкина в поэтической концепции Б. Пастернака (на материале цикла "Тема с вариациями") (2012)
Єрмоленко І. І. - Лінгвістична інтерпретація феномену смерті у "Чорному детективі" Даніеля Пеннака (2012)
Гриценко М. В. - Українська класика як кросовер-література в ХХІ ст. (на матеріалі видань роману Ірини Вільде "Повнолітні діти”) (2012)
Бойніцька О. С. - Концепт архіву в англійському історіографічному романі (2012)
Афанасьев И. Н. - Притяжение бездны (2012)
Турчанська О. С. - Образ жінки-аристократки у творчості Елізабет Гаскелл та Ольги Кобилянської: гендерний аспект (2012)
Дзивиш М. - Названия волшебных предметов в мире Гарри Поттера на материале переводов повестей Джоан Роулинг на польский и русский языки (2012)
Дубенко О. Ю. - До проблеми відтворення поетики граматичного роду в перекладі (2012)
Шевцова О. В. - Функціонально-ієрархічна теорія еквівалентності в перекладі англомовних та франкомовних текстів конвенцій українською мовою (2012)
Сердюк Н. Ю. - Порівняльно-зіставний аналіз вираження заперечень (на матеріалі оригіналу сучасного англійського художнього твору та його українського перекладу) (2012)
Пермінова А. В. - Цензура як регламентатор творчої свободи перекладача (2012)
Кобзева Н. А. - Межкультурный подход к обучению иностранному языку в техническом вузе, Карбышева К. С. (2012)
Федорова О. А. - Развитие саморегуляции учебной деятельности младших школьников в процессе изучения русского языка, Гребнева В. В. (2012)
Садовая А. Ю. - Игровые формы проверки знаний по русскому языку в школе и вузе (2012)
Ковалевич Е. П. - Преподавание английского языка студентам вуза на основе регионально-национального компонента, Паперная Н. В. (2012)
Бицко Н. - Лінгвометодичні аспекти дослідження термінів-епонімів у медичних текстах (2013)
Дига Н. - Спостереження за мовою художньо- історичних текстів як важлива ланка вивчення їх у школі (2013)
Ельбрехт О. - Взаємодія учасників навчального процесу як об’єкт управління (2013)
Костик Є. - Лінгвокультурологічний підхід до вивчення текстів країнознавчого характеру студентами немовних факультетів (2013)
Кулик О. - Пріоритетність текстоцентричного підходу до навчання української мови в загальноосвітній школі (2013)
Марченко Н. - Аналіз підходів до навчання рецептивної граматики німецької мови на базі англійської (2013)
Овсієнко Л. - Текст як об’єкт вивчення психолінгвістики (2013)
Швець Т. - Домашнє читання як форма організації роботи над текстом, Швець Н. (2013)
Акимова Е. - Русскость Александра Проханова: репрезентация концепта средствами фразеологии (2013)
Альошина М. - Теоретичні основи аналізу відтворення стилістики в перекладі (2013)
Волошина О. - Пареміологічне поле концепту правда/ істина в українській, англійській та новогрецькій/мовах (2013)
Гайдученко Л. - Фольклорні концепти час і простір в піснях німців України початку ХХ століття (2013)
Гузій Т. - Вербалізація лінгвокультурного концепту Бoг / божество в англійській мові (2013)
Данилюк І. - Мовні засоби вираження сміху в реалізації комунікативних стратегій і тактик у художній прозі початку XXI століття (2013)
Дель Ґ. С. - Стан в італійській та українській мовах: контрастивні аспекти (2013)
Дерік І. - До питання про лінгвістичний аналіз дискурсу інформаційних інтернет-повідомлень ділової тематики (на матеріалі англійської та української мови) (2013)
Довбня Л. - Лінгвістична організація "Руської правди" – давньої юридичної пам’ятки українського письма, Товкайло Т. (2013)
Еременко А. - Домен "экономика" в современном американском президентском политическом дискурсе (2013)
Іваницька М. - Художній переклад і креативність як атрибут перекладацької діяльності (2013)
Кагановська О. - Текстові концепти французької художньої прози середини XX сторіччя: когнітивно- наратологічний погляд (2013)
Козачук А. - Українсько-англійський переклад емоційної лексики на сучасному етапі (на матеріалі текстів малої прози) (2013)
Козубенко Л. - Соціальна парадигма жорстокості й зла у романі В. Голдінга "Володар мух" (2013)
Колесник О. - Теорія міфологічно орієнтованого семіозису: термінологічний етюд (2013)
Коломієць О. - Репортаж та нарис як характерні жанри українського еміграційного письменства ІІ пол. ХХ ст. (2013)
Коростенски Й. - Когнитивные аспекты адъективной сочетаемости (чешко-русское сопоставление) (2013)
Крайняк О. - Диференціація полісемії й омонімії та еліптичні іменники (2013)
Красненко О. - Засоби персуазивності та типи текстів з міжнародних відносин (2013)
Летючая Л. - К вопросу концептуального анализа: синергетический подход (2013)
Литвин І. - Лексичні трансформації в російському перекладі роману Олеся Гончара "Берег любові" (2013)
Медвідь Н. - Типологія української ділової писемності гетьманської доби (2013)
Михалюк О. - Семантика та прагматика ключової лексики текстів дипломатичного протоколу (2013)
Олейникова Г. - Пространство как фрагмент языковой картины мира и его отражение в научно-фантастическом тексте (2013)
Пангелова М. - Тема гастрономії як інтертекст у структурі художнього твору (на матеріалах романів "Сага про Форсайтів" Д. Голсуорсі та "Старосвітські поміщики" М. Гоголя) (2013)
Приліпко І. - Духовенство та церква в контексті Коліївщини (на матеріалі роману Михайла Старицького "Останні орли") (2013)
Свириденко О. - Категорія імені та її міфологічне значення в художніх текстах Е. Т. А. Гофмана й О. Стороженка (2013)
Сердюк Н. - Проблематика енантіосемії як непродуктивного різновиду антонімії сучасної англійської мови, Шемуда М. (2013)
Сєрова Н. - Психологічний портрет ліричного героя у поезіях Джона Кітса (2013)
Скляренко О. - До питання трактування поняття "стиль" під час дослідження авторського ідіостилю (2013)
Смірнова Н. - Художній дискурс казок Д. Гуменної (2013)
Ткаченко Т. - Пташина символіка у малій прозі початку XX ст (2013)
Фрумкина А. - Особенности бифонемных сочетаний гласных в теледискурсе Германии (2013)
Христич Н. - Мовне вираження концепту "дитинство" засобами лексико-стилістичної комбінації (на матеріалі твору Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра") (2013)
Чубань Т. - Видотворення у системі дієслів лексико-семантичної групи зі значенням звукового вияву (2013)
Відомості про авторів (2013)
Алексеєнко М. Д. - Електронні гроші: сутність і види, Ярова А. В. (2012)
Баріда Н. П. - Економічний зміст і функції застави в системі банківського кредитування (2012)
Гапонюк М. А. - Власний капітал акціонерного товариства: полемічні питання теорії, Стеценко Б. С. (2012)
Гойванюк М. П. - Досвід регулювання банківської діяльності в країнах ЄС (2012)
Гладченко Л. П. - Критичний погляд на фіскальні правила діяльності уряду в українському бюджетному законодавстві (2012)
Дегтярьова Н. В. - Інноваційні інструменти світового ринку боргових цінних паперів, Афоніна Є. В. (2012)
Дзюблюк О. В. - Перспективи оптимізації трансмісійних механізмів грошово-кредитної політики в період кризових явищ на фінансових ринках (2012)
Залєтов О. М. - Асистанс на страховому ринку: поняття та роль (2012)
Запаранюк Т. В. - Проблеми вибору альтернативних режимів таргетування у процесі реалізації грошово-кредитної політики в період фінансової кризи (2012)
Зубок М. І. - Глобалізаційні виклики фінансовій безпеці (2012)
Кот О. В. - Особливості зовнішнього аудиту діяльності кредитних спілок (2012)
Кривошлик Т. Д. - Сучасний стан страхування майна громадян в Україні (2012)
Ляхова О. О. - Вартість лізингової послуги та її складові (2012)
Нікітін А. В. - Перспективи використання інструментів фінансового інжинірингу на банківському ринку України (2012)
Онікієнко С. В. - Особливості формування інвестиційного портфелю банку у процесі розміщення капіталу (2012)
Осадчий Є. С. - Світовий досвід роботи з проблемними банками, Клокун Ю. А. (2012)
Охрименко І. Б. - Необхідність та напрямки якісної трансформації банківського обслуговування клієнтів (2012)
Пуш Л. А. - Організація системи управління валютними ризиками в банківських установах (2012)
Савлук С. М. - Стимулятивний механізм капіталізації банку (2012)
Самородов Б. В. - Результати визначення рейтингів банків з використанням модифікованого таксонометричного методу (2012)
Смірнова О. О. - Фінансові інститути та їх роль в інвестиційному процесі (2012)
Сокіл Л. М. - Про необхідність уточнення поняття споживач страхових послуг (2012)
Степаненко А. І. - Розвиток банківської системи регіону за умов економічних реформ, Чамара І. М. (2012)
Сущенко О. М. - Фінансові та адміністративні інструменти протидії змінам клімату, Хлівний В. К. (2012)
Фещенко О. П. - Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств (2012)
Чуб О. О. - Концептуальні засади трансформації банківської діяльності у глобальному середовищі (2012)
Шевалдіна В. Г. - Нефінансові корпорації як об’єкт банківського кредитування (2012)
Бабіч В. В. - Основні передумови та чинники, що впливають на облікову політику підприємства (2012)
Безверхий К. В. - Порядок створення і функціонування суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб-підприємців в Україні (2012)
Гнилицька Л. В. - Облікові технології управління ризиками при забезпеченні економічної безпеки підприємства (2012)
Дідик В. Л. - Форми бухгалтерського обліку бюджетних установ на зламі тисячоліть (2012)
Дунаєва М. В. - Особливості оцінювання виробничих запасів (2012)
Івченко Л. В. - Шляхи залучення додаткових капітальних інвестицій (2012)
Калабухова С. В. - Об’єкти аналітичного забезпечення управління підприємством (2012)
Корнієнко І. Г. - Організація аналізу матеріальних ресурсів в сучасних системах управління (2012)
Кудрицький Б. В. - Кількісна оцінка ризику невиявлення як складова контролю надійності результатів аудиту фінансової звітності (2012)
Кукоба О. В. - Новітні підходи аудиту витрат на реорганізацію підприємства (2012)
Ларікова Т. В. - Управлінська інформація та її користувачі як важливі компоненти структуризації банківської діяльності (2012)
Ларіонова А. С. - Виплата дивідендів засновникам-резидентам, Циплюк Д. Ю. (2012)
Лондаренко О. О. - Теоретичні питання управлінського обліку у науково-дослідних установах України (2012)
Ніколенко Л. А. - Напрями удосконалення інформаційного забезпечення облікового процесу (2012)
Озеран А. В. - Суттєвість індексу інфляції в умовах коригування показників фінансової звітності, Літвинчук А. С. (2012)
Самборський О. В. - Принципи формування інформації в обліку про фонди цільового фінансування, Кіт Г. М. (2012)
Свірко С. В. - Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації (2012)
Старченко Н. М. - Виплати працівникам в бюджетних установах: теоретичні основи (2012)
Ходзицька В. В. - Методичні аспекти обліку забезпечень, непередбачених активів і зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів (2012)
Шевелюхіна А. М. - Можливості бухгалтерського обліку у протидії фінансовому шахрайству (2012)
Ануріна І. - Лінгвокультурологічний аспект перекладу англійських і німецьких усталених порівнянь українською мовою, Мізін К. (2013)
Артюх В. - Семантичні особливості американського військового сленгу 1990-2010-х років у тексті англомовної публіцистики (2013)
Бережанська Ю. - Проза Густава Майрінка в контексті стилістичних експериментів експресіонізму (2013)
Беценко Т. - Концептуальне слово як складник текстово-образної універсалії (на прикладі думового дискурсу) (2013)
Бигунова Н. - Содержательная и структурная дифференциация речевых актов похвалы и комплимента (на материале современного английского языка) (2013)
Borysenko N. - Introduction to Proxemics Cultures, Borysenko P. (2013)
Бронських С. - Критерії класифікації та оцінювання частиномовного статусу класу прислівників сучасної французької мови (2013)
Бучіна К. - Засоби вираження образності в текстах німецькомовних фольклорних бувальщин (2013)
Гомон Н. - Синкретична семантика іспанських речень із персоніфікацією та її відтворення в перекладі (2013)
Гринько О. - Лексико-графический аспект исследования концептов-архетипов water и fire (2013)
Декало О. - Комунікативно-прагматичний підхід до дослідження сучасного німецькомовного ділового дискурсу (2013)
Заболотна Т. - Трансформовані словосполуки у мові реклами (на матеріалі англомовних текстів) (2013)
Іваницька Н. - Синтагматичні виміри української та англійської дієслівних систем: корелятивний синтетизм (2013)
Изотов В. - Ретроскрипция и синергетика (2013)
Кайгородова И. - Комизм образного представления в художественном тексте и разговорной речи (2013)
Кивенко И. - Функционально-семантические особенности речевого акта благодарности (на материале англоязычного художественного дискурса) (2013)
Коваль В. - О лексических особенностях женской речи (к вопросу о лингвогендерном измерении текста) (2013)
Кожуховська Л. - Лінгвокультурознавчий аспект змісту фразеологізмів (2013)
Костенко С. - Відтворення українських модальних часток у перекладах творів О. Кобилянської англійською мовою, Команецька Н. (2013)
Левченко Т. - Метафоризація дієслів у розмовному мовленні (2013)
Лила М. - Роль контексту в семантизації слова й розумінні тексту висловлювання (2013)
Матузкова Е. - Идентичность как коммуникативно-функциональная категория (2013)
Московченко О. - Дополнения к этимологии слов тело, рать, брань, враг, красный, чёрный (2013)
Навальна М. - Семантико-стилістичні вияви наукової лексики в сучасній українській публіцистиці (2013)
Омельченко Л. - Вплив стилістично маркованих одиниць на відтворення образної системи сонету в перекладі (2013)
Павлова Е. - Лингвостилистические особенности образа адресата жанра интернет-объявления о вакансии (2013)
Павлова Т. - К проблеме типологии языковой личности (2013)
Парасін Н. - Сенсорні прототипи в парадигмі сучасної науки (2013)
Пархоменко М. - Характерні особливості інфінітиву та інфінітивних комплексів в англійській мові та їх переклад на українську (на матеріалі творів англомовної художньої літератури), Тараненко Л. (2013)
Попова А. - Синтаксический уровень актуализации женского дискурса (2013)
Потапенко С. - Когнитивная риторика англоязычного медиа-дискурса стратегии структурирования новостных текстов (2013)
Потенко Л. - Контекст як засіб реалізації емотивного значення німецьких фразеологічних деривативів (2013)
Приблуда Л. - До проблеми визначення статусу художнього дискурсу (2013)
Романова Н. - Семантика позитивно-емотивної лексики (на матеріалі німецькомовної балади Фрідріха фон Шиллера) (2013)
Savchyk O. - The peculiarities of sexism free words use in modern publicist discourse, Savchyk V. (2013)
Селиванова Е. - Категории целостности и дискретности / членимости в тексте и дискурсе (2013)
Tanchynets M. - Variation of formant frequencies of monophthongs In business discourse (2013)
Токмань Г. - Діалог про щастя між ліричними текстами Володимира Свідзінського і Григорія Сковороди (2013)
Фадєєва О. - Вербалізація мовної картини світу британської літературної казки в українському перекладі, Столярова О. (2013)
Федаюк П. - Дискурсивное и номинативное пространства "погода" как фрагменты языковой картины мира (2013)
Чрділелі Т. - Особливості функціонування термінів у контексті художнього твору, Мельникова А. (2013)
Швидка Т. - Дієслова зі значенням інформації та суб’єктивні зв’язки їх предикативних форм (2013)
Відомості про авторів (2013)
Юдін О. А. - Термінологічні та метафізичні витоки поняття естетичного завершення в естетиці і теорії автора М. М. Бахтіна (2011)
Кірносова Н. А. - Мова як засіб пізнання в трактатах давньокитайських філософів (2011)
Лозовой А. Ю. - Значение как идеальный предмет в "Логических исследованиях" Э. Гуссерля, Названова И. А. (2011)
Виноградова Е. Ю. - Контрастивный анализ психолингвистических особенностей употребления комплимента в художественном диалоге ХIХ века и в современном диалоге (на материале англоязычного романа) (2011)
Саруханова И. М. - К вопросу о балетной эстетике И. Стравинского и Д. Баланчина (2011)
Козубай Л. І. - Мода та архітектура: спільна мова (2011)
Селеменева О. А. - Структурные схемы простых предложений как средства вербализации концепта "состояние природы" в русском языке (2011)
Ярмак В. І. - Семантико-експресивний потенціал концепту "син” у сербських, російських і українських фразеологізмах та пареміях (2011)
Юсип-Якимович Ю. В. - Художня мова доби модернізму: мовомислення і мовостиль слов’янського модернізму (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Сокол Г. Р. - Студія психології суїциду в новелі Галини Журби "Свято” (2011)
Ігнатьєва С. Є. - Аксіологічні опозиції у щоденниковому дискурсі (2011)
Озерова Е. Г. - Интенциональность в поэтической прозе И. С. Шмелёва (2011)
Заремська І. М. - Інтерпретація лінгвокультурних концептів у художній творчості українських поетів (вербалізація лінгвокультурного концепту ЧАСу творчості Ліни Костенко) (2011)
Гнезділова Я. В. - Агресивний та аксіологічний типи емоційного дискурсу (2011)
Вергеенко С. А. - Структурные компоненты мотива "обращение заговаривающего…" и их роль в заговорном тексте (на материалах белорусских лечебных заговоров) (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського