Яблонська О. - Інтелігент із "смутного часу": повість О. Кониського "Юрій Горовенко" (2013)
Янковська Ж. - Пантелеймон Куліш як представник та ідеолог національно-інтелектуальної еліти середини ХІХ ст. (2013)
Абизова Л. - Українська інтелігенція та парадигма національної ідеї у сучасному інтелектуальному контексті (2013)
Дроботенко М. - Проблема зміни еліт, або чи працюють "соціальні ліфти" для молоді? (2013)
Дунець В. - Проблема державної підтримки обдарованих дітей України (2013)
Миколаєнко І. - Європейська інтеграція і українська еліта в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Рудакевич О. - Політична культура української еліти: проблема ефективності (2013)
Стемковська О. - Регіональна еліта як фактор ефективного розвитку місцевого самоврядування (2013)
Фесенко Г. - Формування ґендерної компетентності української еліти (2013)
Авер’янова Н. - Василь Кричевський як представник української мистецької еліти (2013)
Антонюк Т. - Університетська еліта у забезпеченні міжнародної інтеграції національної системи вищої освіти України (2013)
Даниліна О. - Оксана Забужко і Юрій Шевельов: діалог інтелектуалів різних поколінь (2013)
Сорочук Л. - Інтелектуально-мистецькі здобутки родини Косачів у становленні української еліти (2013)
Цівун Н. - Максим Рильський як поборник української мови та культури (2013)
Чужа Т. - Українська література як предмет наукових досліджень Юзефа Третяка (2013)
Швець О. - Творчі еліти про українську радянську культуру в українській пресі націоналістичного спрямування Другої Речі Посполитої (2013)
Вєжбєнєц В. - Значення церковної еліти для українців в Польщі після Другої світової війни на прикладі о. Василя Гриника, Потачек Й. Е. (2013)
Довбищенко М. - Роль українського духовенства у поширенні мистецької традиції українського бароко в церковній архітектурі Сибіру XVIII ст. (2013)
Кагамлик С. - Українська церковна еліта ранньомодерного часу: нові аспекти дослідження (2013)
Ластовська О. - Еліта українського православного чернецтва в сучасній українській історіографії (2013)
Подобєд П. - Державно-церковні відносини України за президентства Леоніда Кравчука (2013)
Співак В. - Антоній Радивиловський як представник "нового духівництва" XVII ст. (2013)
Трегубенко Т. - Роль української церковної еліти у розвитку музичного мистецтва XVII–XVIII ст. (2013)
Фощан Я. - Українські архієреї Могильовської єпархії: сутність і перспективи дослідження (2013)
Виноградова О. - Особливості формування науково-технічної еліти у Харківському технологічному інституті на початку ХХ століття (2013)
Гелеш А. - Професор Т.П. Губенко - видатний учений у галузі теорії електричних машин (2013)
Голова В. - Внесок професора О.П. Лідова у підготовку кадрів хімічної науки у Харківському технологічному інституті (2013)
Гутник М. - Місце української технічної еліти у поступі світової науки (на прикладі наукового доробку В. Рвачова) (2013)
Кривоконь О. - Представники вітчизняного тракторобудування: повернення із забуття (2013)
Куделко С. - Василь Каразін біля витоків формування української науково-технічної інтелігенції, Вовк О. (2013)
Кузьменко Н. - Представники харківської школи радіофізики другої половини ХХ ст. (2013)
Овчаренко Ю. - Роль Б. Є. Вєркіна та його учнів у розвитку фізики низьких температур (2013)
Радогуз С. - Роль В. Л. Кірпічова у формуванні інженерної еліти України (2013)
Тверитникова О. - Інженерно-технічна еліта Харківського політехнічного інституту у становленні електротехнічної галузі України (1950-1970 рр.) (2013)
Ушенко П. - Українська технічна еліта у розвитку галузі кондиціонеробудування у другій половині 60-х рр. - на початку 90-х рр. (2013)
Шульга І. - Проблеми формування технічної інтелігенції в Україні у 30-х роках XX ст. (на матеріалах Харківського хіміко-технологічного інституту) (2013)
Білан С. - Партійні кадри України в процесі соціалістичних перетворень сільського господарства у 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Валюшко І. - Політична еліта і розвиток громадянського суспільства в контексті протидії корупції (2013)
Василик І. - Адвокатська еліта Східної Галичини у становленні української державності (2013)
Гордієнко М. - "Маргінальний синдром" політичної еліти як атрибут перехідного суспільства (2013)
Жадько П. - Політична комунікація в процесах становлення української політичної еліти (2013)
Кушинська Л. - Політико-правові погляди Богдана Кістяківського у контексті сучасних українських реалій (2013)
Lewandowska-Malec I. - Udzial lwowskich prawnikow w dorobku polskiej Komisji Kodyfikacyjnej (1919-1939) (2013)
Moklak J. - Ukrainska elita polityczna Galicji i kwestia szkolnictwa narodowego na poczatku XX wieku (2013)
Шелеп Ю. - Партійний працівник у радянській Україні 1970-1980-х років: між офіційним і приватним простором (2013)
Балера О. - Діяльність провідних українських громадських організацій Російської Федерації у 1991-2013 рр. (2013)
Бойко Т. - Психологічний напрямок націології у працях представників української еміграції (2013)
Денисюк С. - Ю. Шевельов про роль духовного проводу в процесах національно-культурного відродження України (2013)
Зуляк М. - Антін Крушельницький в діяльності педагогічної місії Міністерства освіти УНР у Відні (2013)
Конопка Н. - До витоків українських геополітичних студій на еміграції: Тиміш Олесіюк та його праця "Північні межі Української Матірної Держави" (2013)
Лисенко Н. - Громадська діяльність О. Олеся на еміграції (2013)
Пархоменко Н. - Проблема міграції інтелектуальної еліти України (2013)
Тимошик М. - Книжкові видання Українського католицького університету в Римі як чинник формування української еліти в діаспорі (2013)
Цимбал Т. - "Ті ж самі ми: нам цілий світ чужина": українська еліта в еміграції (2013)
Шахно Ю. - Міграційний потенціал української інтелектуальної еліти (2013)
Шептицька Т. - Українські інтелектуали за кордоном: способи самореалізації українства у світовому культурному просторі (2013)
Агапова О. Л. - Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі, Пересадько В. А. (2014)
Арсалан Омер Абдулкадир - Разработка экологического атласа провинции Киркук (2014)
Бубир Н. О. - Географічна складова проведення нормативної оцінки земель населених пунктів України як об’єкт науково-дослідної роботи студентів, Ярошенко Я. О. (2014)
Бурла О. Н. - Интеллектуальный конкурс "Ступени мастерства" как элемент внеучебной деятельности в университетском географическом образовании, Фоменко В. Г. (2014)
Васильев Т. А. - Возможности сакральной географии в духовном воспитании студентов, Тимашова В. И. (2014)
Галай Е. И. - Пространственное распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Брестской области (2014)
Гордеев А. Ю. - Статистический метод для идентификации анонимных карт (2014)
Гудзевич А. В. - Частина світу: проблема означення та використання (2014)
Даценко Л. М. - Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі", Підлісецька І. О. (2014)
Денисик Г. І. - Картографування антропогенних ландшафтів, Война І. М. (2014)
Дук Н. М. - Теоретичні засади та досвід ГІС-моделювання митно-логістичної інфраструктури (2014)
Жемеров О. О. - Удосконалення системи ландшафтознавчих понять і методики їх формування, Дмитриков О. О. (2014)
Зеленская Л. И. - Историко–географический "след" в урботопонимическом "поле" города Днепропетровска (2014)
Клименко В. Г. - Оцінка якості води річки Уда у межах Харківської області (2014)
Коваленко Л. М. - Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами у межах населених пунктів (2014)
Копилець Є. В. - Навчальна програма гуртка "Географічне краєзнавство" нового покоління: досягнення і невирішені проблеми (2014)
Корнус А. О. - Картографування трансформації структури валової доданої вартості регіональних соціогеосистем України (2014)
Корнус О. Г. - Поширення хвороб серед населення Сумської області та особливості їх картографування, Шищук В. Д. (2014)
Курач Т. М. - Оцінка ступеня вираження динамічності/статичності на геозображеннях (2014)
Малышев В. Б. - Разработка и создание базы данных спектральных и предметно-специфических характеристик объектов земной поверхности, Жемерова И. К. (2014)
Машкіна В. В. - Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста (2014)
Миргородська О. Л. - Формування картографічних дослідницьких умінь майбутніх учителів географії, Колотуха О. В. (2014)
Назарук М. М. - Світоглядні питання оптимізації соціоприродної взаємодії в умовах міста (2014)
Остроух В. І. - Специфіка роботи редактора при створенні навчальних електронних картографічних посібників (2014)
Писарев Д. Н. - Изучение стратиграфии градижской террасы Среднего Днепра геоморфологами XIX — первой половины XX века (2014)
Поклонський О. О. - Дистанційне навчання як елемент безперервної географічної освіти (2014)
Поліщук Л. Б. - Географічний компонент природознавчої галузі базової і повної загальної середньої освіти, Попов В. С. (2014)
Решетченко С. І. - Особливості радіаційного режиму міста Полтава, Кітченко В. А. (2014)
Салімон В. М. - Використання художнього слова як засобу кращого запам’ятовування інформації на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання (2014)
Свір Н.В. - Державна підсумкова атестація з географії як підготовка абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання (2014)
Сегіда К. Ю. - Теоретико-методологічні основи викладання курсу "Екскурсознавство" для студентів географічних спеціальностей, Мельничук А. А. (2014)
Суматохіна І. М. - Використання матеріалів космічної зйомки у сфері екологічного страхування (2014)
Тишковець В.В. - Використання світового досвіду підготовки картографів-геодезистів для сталого розвитку вищої географічної освіти в Україні, Опара В. М. (2014)
Чернявський О. І. - Створення власного електронного продукту – сучасний напрям у викладанні шкільної географії, Жемеров О. О. (2014)
Шакура З. В. - Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении географии, Воронина М. А. (2014)
Шарухо И. Н. - Диверсификация промышленности Беларуси за четверть века суверенитета, Шадраков А. В., Хомяков В. Г., Погоцкий М. A. (2014)
Шуліка Б. О. - Аналіз повторюваності грозової діяльності у селищі Високий Харківської області (2014)
Gryshchenko N. - Environmental management education: international traditions and Ukrainian experience (2014)
Peresadko V. - Trans-border territories mapping: realities and perspectives, Popovich N. (2014)
Shpurik K. - Natural, historical and cultural heritage as a mapping object (2014)
Титул, зміст (2014)
Аннєнков І. О. - Електромашинобудування на українських теренах Росії напередодні революційних потрясінь громадянської війни (1917 р.) (2014)
Апостол М. В. - Андрій Опанасович Сапєгін – фундатор основ наукової селекції на півдні України (2014)
Богач. Є. М. - Вплив професора В.І. Сазанова на формування наукового світогляду та становлення С.І. Лебедєва як вченого (2014)
Вергунов В. А. - Професор Б.К. Єнкен (1873–1943) - учений, педагог, організатор вітчизняної селекційної дослідної справи (2014)
Власов В. І. - Глобальні форми економічного розвитку (2014)
Волощук В. М. - Напрями наукової діяльності протягом ХХ ст. з вивчення питань травлення у кишечнику свиней, Юдіна К. Є. (2014)
Горбань Т. Ю. - Формування підрозділу прикладного природознавства в структурі УАН в період її організаційного становлення (2014)
Давиденко М. М. - Науковий доробок академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (1926–1988) в галузі хімічної взаємодії рослин (алелопатії) (2014)
Євтушик Р. В. - Історичний аналіз етапу становлення наукових досліджень однонасінних цукрових буряків (початок 30-х − кінець 50-х рр. ХХ ст.) (2014)
Ковпак Л. В. - Екологічні проблеми Закарпаття за документами державних архівів області (кінець 1960-х – 2001 рр.) (2014)
Никитюк О. А. - Чинники упорядкування ветеринарно-санітарного контролю за експортом сирої продукції тваринництва (1912 р.) (2014)
Пекарчук В. М. - Просторові (регіональні) координати етнокультурної політики та їх культурно-мистецькі репрезентації у 1990–2000-х рр. (2014)
Поєдинок М. С. - Роль чернігівського типу земської статистики кінця ХІХ ст. у розвитку аграрних досліджень (2014)
Чередник К. П. - Життєва канва Миколи Ничипоровича Шевченка (1909−1995 рр.) – корифея у галузі меліоративного землеробства та культури боліт на українських теренах (2014)
Шелкунова Н. Л. - Створення професором Г.Я. Анрдєєвим провідного напрямку дослідженнь в Українському заочному політехнічному інституті (2014)
Августюк М. - Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу процесу навчання: основні аспекти та змістові характеристики (2014)
Архіпов В. В. - Саногенне мислення в структурі художньої творчості, Гільман А. Ю. (2014)
Бабак К. В. - Структурно-інтегративний підхід до професійного розвитку особистості на етапі первинної професіоналізації (2014)
Білюк С. П. - Заняття тенісом як спосіб спрямування дитячої агресії в позитивну форму вираження (2014)
Вербець В. В. - Ескалація соціально-психологічного дискомфорту особистості (2014)
Волошина В. О. - Феномен інтерференції у процесах пам’яті: її види та причини виникнення (2014)
Гаврилюк Н. М. - Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам-агробіологам (2014)
Галичанська А. В. - Міжпоколінний конфлікт, як спосіб взаємодії представників різних поколінь у сім’ї (2014)
Герасимова І. Г. - До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі (2014)
Гриджук О. Є. - Лінгвістичне підґрунтя навчання студентами фахової термінології (на матеріалі термінів-словосполучень лісівництва та деревообробки) (2014)
Гушук І. В. - Вплив екологічних факторів на психічне здоров’я особистості, Нижник А. Є., Шугай М. А. (2014)
Довгалюк Т. А. - До проблем ефективності метапам’яті (2014)
Івашкевич Е. З. - Структура соціального інтелекту особистості та характеристика його базових складових (2014)
Єлагіна Н. І. - Рольова гра як аспект мотивації у викладанні іноземних мов студентам-медикам (2014)
Жигайло Н. І. - Проблема феномену та структури "Я-концепції" особистості в контексті поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників, Шибрук О. В. (2014)
Кирийчук А. О. - Педагогічні умови виховання милосердя учнів середнього шкільного віку загальноосвітньої школи Украйни (2014)
Кулаков Р. С. - Самооцінка та рівень домагань як особистісні конструкти та детермінанти професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці (2014)
Моісеєва О. С. - Психологічні чинники професійного становлення майбутнього вчителя іноземної мови як ключове питання сучасної освіти (2014)
Моран І. В. - Поняття толерантності та основні підходи до її визначення (2014)
Набочук О. Ю. - Теоретичний дискурс у проблему структури екологічної свідомості осогбистості (2014)
Німченко Н. М. - Категорія соціально-психологічного впливу в лікувальному процесі як система засобів медичної деонтології (2014)
Пасічник Я. А. - Позааудиторна робота як одна з форм підвищення математичного рівня знань майбутніх вчителів початкової школи (2014)
Полюхович (Горбачевська) Л. Д. - "Плекання читача", або висвітлення проблеми формування літературних компетентностей школярів у методичній спадщині Бориса Степанишина (2014)
Романова Ю. В. - Структурні особливості професійного мислення майбутніх психологів (2014)
Сіліванова І. М. - Забезпечення міжнародної академічної мобільності іноземних студентів у Франції (на прикладі університету Ренн ІІ Верхньої Британії) (2014)
Тарасюк Л. М. - Стилі батьківського виховання як чинник формування міжособистісної взаємодії дітей в дошкільному віці (2014)
Тур О. М. - Підвищення якості фахової підготовки молоді як важлива проблема сучасної вищої освіти (2014)
Федчишин Н. О. - Використання дидактичної гри при вивченні німецької мови в умовах університету (2014)
Цип’ящук М. Б. - Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності (2014)
Шарата Н. Г. - Загальні засади управління вищою освітою в радянський період (2014)
Шнайдер О. В. - Психологічні особливості емоційного вигорання працівників сфери інформаційних технологій (2014)
Шулдик А. В. - Психологічні умови розвитку професіоналізму керівників вищих навчальних закладів (2014)
Gejdoš M. - Martin Heidegger a jeho pedagogicko-filozoficke reflexie "Existencie” (2014)
Lubina E. - Kształcenie przez całe źycie jako szansa na redukcję problemow społecznych (2014)
Мільчев В. І. - Декан навіки: ad memoriam В. Г. Ткаченка (2014)
Турчина Л. В. - Світла пам'ять Вчителю (2014)
Руднік Д. Г. - Князівська влада й боярство Південно-Західної Русі (2014)
Білущак Т. М. - Аналіз архівних документів гродських та земських судів, сеймиків з питань обороноздатності міста Львова XVI-XVIII ст., Шеломенцев-Терський С. В. (2014)
Авсенёва С. М. - Записки путешественников первой половины XIX века о Крыме: Керчь и ее окрестности в описании Роберта Лайэлла (2014)
Баковецька О. О. - Римо-католицька церква Східної України в ХІХ столітті (2014)
Бойков О. Ю. - Роль російської православної церкви у житті буржуазії та селянства південної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., Додонова Г. В. (2014)
Діанова Н. М. - Діяльність православних братств на Півдні України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Фицик І. Д. - Французька візія етносоціальної історії Правобережної України ХІХ століття (Даніель Бовуа в історичному інтелектуальному просторі Центрально-Східної Європи) (2014)
Горохов С. В. - Польсько-російське протистояння в освітній сфері на прикладі Київської губернії на поч. XIX століття (2014)
Кравченко О. В. - Доброчинність та опіка над дітьми на Катеринославщині у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Яшин В. О. - Реміснича та підприємницько-виробнича діяльність південноукраїнського єврейства (ІІ пол. ХІХ ст.) (2014)
Замуруйцев О. В. - Приватні аграрні господарства німецьких колоністів на території таврійської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Яковенко Г. Г. - Домашні учительки м. Олександрівська (2014)
Кліш А. Б. - Програмні засади та політична діяльність польської християнсько-соціальної партії в Галичині (2014)
Турченко Г. Ф. - Імперський проект "Новоросія": спроба реалізації царською владою та Тимчасовим урядом (2014)
Пилипишин О. І. - Юліан Романчук як співзасновник і член українських політичних партій (1899-1923 рр.) (2014)
Доценко В. О. - Єврейський погромний рух в Україні в 1917-1920 рр. (2014)
Дітковська С. О. - Розвиток політико-правових основ діяльності радянських громадських організацій (2014)
Панасюк О. П. - Спроби створення білоруської національної армії у 1917-1918 рр. (2014)
Вінцковський Т. С. - Катеринославська українська губернська рада в роботі губернського земства під час революції 1917 року (2014)
Матвієнко Т. О. - Результати виборів до волосних земств в Україні 1917 р. (2014)
Ігнатуша О. М. - Православна церква і російська агресія в Україні (1919–1920 рр.): Ч. 1. Ідейні орієнтири та характер діяльності (2014)
Жолоб М. П. - Взаємини радянської влади з національними меншинами України в релігійній сфері (20-і роки ХХ ст.) (2014)
Ямполець П. В. - Концептуальні підходи до вивчення рівня життя міського населення України доби непу (2014)
Тарасенко Л. Б. - Оренда землі в селах Донбасу в роки нової економічної політики (2014)
Барабаш Ю. В. - Місце клубних установ у повсякденному житті Донбасу (1920-ті рр.) (2014)
Гвоздик В. С. - Дискусія архітекторів щодо майбутнього соцміста Південно-Східної України у 1920–1930-ті рр., Бондаренко Т. М. (2014)
Мазипчук М. Д. - Постать Юрія Коцюбинського у контексті радянської репресивної політики в 30-х роках XX століття (2014)
Вороніна М. С. - П. Ангеліна, М. Демченко та ін.: українська еліта 1930-х чи ні? (2014)
Савчук Т. Г. - Стратегії виживання православних священиків у 1930-х рр. (2014)
Дєдков М. В. - Стан та динаміка соціальної сфери на території Запорізької області у 1943-1945 рр., Спудка І. М. (2014)
Попов О. М. - Серпень 1941 року. Запорізька група військ (2014)
Орлянський В. С. - Новомиколаївське державне господарство у період окупації (1941-1943 рр.) (2014)
Зек Б. М. - Луцьк у перші дні німецько-радянської війни (22–25 червня 1941 р.) (2014)
Іванов С. С. - Регламентація життя населення Волині в роки німецької окупації (2014)
Стельникович С. В. - Мовне становище на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 – початок 1944 рр.) (2014)
Радзієвський В. О. - Православна субкультура в Україні у 1941-1945 рр. (2014)
Бондаренко В. Г. - "Третя хвиля” української еміграції і вільнокозацький рух у 1945-1952 рр. (2014)
Попп Р. П. - Депортаційно-переселенські процеси в Дрогобицькій області (1944–1953 рр.) (2014)
Дідух Т. Г. - Становище Римо-католицької церкви на території Дрогобицької області у 1953–1958 рр. (2014)
Каганов Ю. О. - Радянська преса і конструювання масової суспільної свідомості в Україні (1950–1985 рр.) (2014)
Кожанов А. В. - Становище національно-демократичних друкованих видань напередодні проголошення незалежності України (2014)
Штейнле О. Ф. - Вихідці з Харкова у вищій ланці радянської номенклатури (1950-1970-ті роки) (2014)
Гіцевич В. С. - "Мода" у повсякденному житті населення Донбасу в 1953-1985 рр. (2014)
Карачевська В. І. - Забезпеченість аптечною мережею і лікарськими засобами населення українського Донбасу в середині 1960-х – кінці 1980-х років (2014)
Савицька І. С. - Добробут українських громадян у 1964–1985 рр. (2014)
Рошко І. М. - Формування сучасного складу населення міст Запорізької області (1959–2001 рр.) (2014)
Рощина Л. О. - Стан українського православ'я в перше десятиріччя незалежності України, Тюльченко І. К. (2014)
Мороко В. В. - "Наша Україна": становлення та опозиційна діяльність (2001–2004 рр.) (2014)
Ширай В. В. - Розвиток кримськотатарського національного руху в Україні наприкінці XX ст. (2014)
Сайко М. М. - Кредитні документи імператорського благодійного фонду в Давньому Римі ("Tabula Baebianorum") (2014)
Ціватий В. Г. - Європейські та українські інституції і дипломатична практика доби раннього нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.) (2014)
Іщенко Ж. М. - Дунайські князівства – об’єкт геополітичного протистояння Росії та Франції (кін. XVIII – початок ХІХ ст.) (2014)
Дорофеев Д. В. - Ратификация Конституции 1787 г. США в Коннектикуте: внешнеполитическая проблематика (2014)
Гончаренко Л. Л. - Отто фон Бісмарк та перехід Німеччини до політики колоніальних захоплень, 1882–1884 рр. (2014)
Давлєтов О. Р. - Німеччина на шляху до Другої світової війни: від Веймарської Республіки до Третього Рейху (1928-1935 рр.) (2014)
Корочанська А. О. - Пан’європейський проект Р. Куденхове-Калергі у 1920–1930-ті рр.: аналіз основних положень (2014)
Куценко О. О. - Об’єднання частини СДПН і КПН у Радянській зоні окупації Німеччини (жовтень 1945 – квітень 1946 рр.) (2014)
Філіпчук І. В. - Питання опозиції: дискусія в чехословацькій пресі періоду "Празької весни" (2014)
Лєбєдєва Ю. О. - Самодостатність української історичної науки у ХІХ ст. (2014)
Телегуз І. О. - Дослідження проблем формування української нації у науковій спадщині Микити Шаповала (2014)
Волкова О. Ю. - Історія таємних організацій у першій чверті XIX століття у Росії в науковій спадщині Михайла Драгоманова (2014)
Івлєва Я. А. - Архівні джерела щодо віровчення православних сект Таврійської губернії у першій половині ХІХ ст. (2014)
Радіонова Ю. А. - Громадська діяльність М. М. Аркаса в історіографічному контексті (2014)
Священко З. В. - Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії у 1901–1906 рр. в оцінці дослідників початку ХХ ст. (2014)
Гандрабура Н. Я. - Україномовна окупаційна преса як джерело з історії нацистської експлуатації населення України (1941–1944 рр.) (2014)
Козакова О. В. - Доля українських циган у часи Другої світової війни в сучасній українській історіографії (2014)
Близнюк Р. О. - Радянська історіографія дослідження розвитку вищої сільськогосподарської освіти України в роки хрущовської "відлиги" (2014)
Агапов В. Л. - Перші шахтарські страйки часів горбачовської "перебудови" в УРСР (1988 – перше півріччя 1989 рр.): історіографія питання, сучасний погляд (2014)
Демченко Т. П. - Петро Стебницький: "лицар нездоланний" в історіографічних рефлексіях сьогодення. (Рец.): Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; Миронець Надія, Піскун Валентина, Старовойтенко Інна та ін. – К., 2013. – 249 с., Іваницька С. Г., Єрмашов Т. В. (2014)
Коріненко П. С. - (Рец.): Перехрест О. Г. Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та соціальне становище / НАН України. Інститут історії України. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 668 с. (2014)
Грушева Т. В. - (Рец.): Моргун В. А. МАР. "Поема вольного народа": Вступ до сакральної історії України / Василь Андрійович Моргун. – Київ–Донецьк: Промінь, 2013. – 168 с. (2014)
До 60-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Миколи Андрійовича Якимчука (2014)
Якимчук М. А. - Електричне поле і його роль у житті Землі (2014)
Левашов С. П. - Новые результаты рекогносцировочных исследований в Барецевом море с целью поисков скоплений углеводородов методом частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2014)
Михальченко И. И. - Положение урановорудных натриевых метасоматитов Новоконстантиновского рудного поля относительно зон с нарушенной корреляцией плотности и магнитной восприимчивости пород поверхности кристаллического фундамента, Украинский щит (2014)
Поляченко Е. Б. - Балтика в системе среднепалеозойских палеотектонических реконструкций, Бахмутов В. Г. (2014)
Вижва З. О. - Дослідження густини крейдяної товщі методом Монте-Карло на проммайданчику Рівненської АЕС із застосуванням 3D моделей, Демидов В. К., Вижва А. С. (2014)
Лубков М. В. - Процес великомасштабного складкоутворення в осадовому шарі земної кори (2014)
Еремеев В. Н. - Структура поля приземного ветра над Мировым океаном, Букатов А. Е., Бабий М. В., Букатов А. А. (2014)
Козловський Е. М. - Нейронно-мережеве моделювання для задач уточнення часу вступу прямої Р-хвилі і розрахунку глибини розміщення джерела землетрусу, Малицький Д. В., Павлова А. Ю. (2014)
Божежа Д. Н. - Украинское местное сообщество членов EAGE вновь признано лучшим (2014)
Булатова О. В. - Iнноваційна складова північно-американської моделі регіональної інтеграції як умова забезпечення міжнародної конкурентоспроможностi (2014)
Дугинец А. В. - Становление и развитие глобального рынка консалтинговых услуг (2014)
Карабаза І. А. - Оцінка рівня інноваційного потенціалу економіки скандинавських країн, Кожухова Т. В., Кірсич Д. В. (2014)
Босовська М. В. - Методологічні напрями дослідження інтеграційних процесів (2014)
Бурлуцький С. В. - Система наукових принципів дослідження домогосподарства (2014)
Карачина Н. П. - Вплив іміджу держави на інвестиційну привабливість підприємства, Сорока Л. Ю. (2014)
Настюк С. С. - Форми, методи й інструменти державного регулювання соціально-економічних процесів в Україні (2014)
Овчарук В. В. - Конкурентоспроможність регіону в умовах кластеризації національної економіки сутність та перспективи розвитку, Маслак О. О., Дорошкевич К. О. (2014)
Петрушевська В. В. - Фінансова політика держави та її вплив на економічну активність суб’єктів господарювання (2014)
Сеник Г. П. - Методичний підхід до оцінки рівня доходності вантажних залізничних перевезень на основі таксономічних процедур (2014)
Уфімцева О. Ю. - Розробка методики оцінки ефективності залучення інформаційних ресурсів, Дрожак С. В., Штепа Т. Є. (2014)
Дубинецька П. П. - Оцінювання результативності реформування податкової системи України (2014)
Дуднік І. М. - Неоінституціональний підхід до аналізу фінансової системи (2014)
Підсосонна Я. Г. - Проблемні аспекти визначення сутності та структури кредитного механізму (2014)
Разумова Г. В. - Організаційні та фінансові аспекти державного регулювання регіонального житлового будівництва (2014)
Гук О. В. - Інноваційні технології в системі управління, Вітовтова М. С. (2014)
Іваній К. О. - Передумови формування та розвитку принципів корпоративного управління у міжнародній та національній практиці (2014)
Сабецька Т. І. - Теоретичні аспекти визначення виробничо-маркетингового потенціалу підприємства (2014)
Сметанюк О. А. - Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки підприємства, Кругляк С. О. (2014)
Хома І. Б. - Прийняття рішень щодо нейтралізації бізнес-конфліктів у підприємницькій діяльності (2014)
Данканіч О. М. - Регіоналізація процесів фінансового забезпечення розвитку галузі вищої освіти в Україні (2014)
Терованесов М. Р. - Дослідження часових параметрів інерційності розвитку системи вищої освіти (2014)
Сотник І. М. - Регіональне ресурсозбереження як чинник інноваційного економічного зростання України, Кулик Л. А. (2014)
Маценко О. М. - Економічні засади організації менеджменту з енергозбереження підприємств машинобудування, Овчаренко Д. М. (2014)
Гриб Д. А.. Ткаченко В. І.. Смірнов Є. Б. - Проблема вибору критерійної оцінки якості побудови протиповітряної оборони об‘єктів (2011)
Коваль В. В.. Горбатюк А. О. - Можливий підхід до оцінювання ефективності спеціальної обробки озброєння і військової техніки (2011)
Куянов А. Ю. - Регрессионная модель динамики точности десантирования парашютных грузовых систем западных стран (2011)
Леонтьєв О. Б.. Рамшов Д. В. - Визначення вагових внесків основних груп властивостей в узагальнений показник якості зенітного ракетного комплексу (2011)
Лещенко С. П.. Бурковський С. І.. Жарік О. М.. Бобикіна О. І. - Оцінка імовірнісних показників можливостей по прикриттю визначених об’єктів винищувальною авіацією в програмному комплексі моделювання бойових дій "Віраж-РД" (2011)
Сидоренко Р. Г. - Обґрунтування можливих шляхів підвищення точності та ймовірності ураження цілей (2011)
Шулежко В. В. - Математична модель визначення області варіантів структури системи зенітного ракетного прикриття (2011)
Ярош С. П. - Використання методу експертного оцінювання для аналізу внеску засобів розвідки, зв’язку, автоматизації управління та навігації в ефективність бойового застосування озброєння родів військ, задіяних для ППО України (2011)
Кропивченко С. І.. Ващенко Є. М.. Литвиненко М. І.. Петрова Л. О. - Професіоналізація Збройних Сил України. (2011)
Бєляєв М. І.. Варава В. В. - Аналіз досвіду проведення реформування збройних сил в провідних у військовому відношенні та сусідніх з Україною країнах (2011)
Бойко Р. В.. Семененко О. М.. Чекед І. В. - Проблемні питання інтегрування оборонного та бюджетного планування в єдину систему (2011)
Каленюк И. А. - Исследование влияния отклонения задней кромки крылового профиля на его аэродинамические характеристики (2011)
Котов О. Б. - Удосконалена методика оцінювання узагальнених показників якості перспективних ударних авіаційних комплексів та тих, що модернізуються, Леонтьєв О. Б., Компанієць О. М., Дмитрієв А. Г. (2011)
Щербонос О. Г. - Визначення нестаціонарних аеродинамічних похідних за даними динамічного експерименту (2011)
Корнієнко Л. Г. - Поляризаційні характеристики антенних решіток ортогональних випромінювачів з випадковими фазовими помилками (2011)
Рысаков Н. Д.. Куценко В. В.. Титов И. В.. Добрышкин Ю. Н. - Алгоритм работы измерителя угловых координат повышенной точности в составе радиолокационного посадочного комплекса (2011)
Турсунходжаєв Х. А.. Лавров О. Ю. - Алгоритми супроводження постановників активних завад та їх аналіз (2011)
Адаменко А. А. - Підвищення адекватності нечітких когнітивних моделей (2011)
Баранник В. В.. Кальченко Д. С. - Модель оценки информативности двухосновного позиционного представления с фиксированным приращением (2011)
Баранник В. В.. Школьник А. Ю.. Королева Н. А. - Информационная модель построчно-масштабирующих составляющих фрагмента изображения (2011)
Барсов В. І.. Сотник Є. О.. Жадан В. О.. Краснобаєв В. А. - Підвищення ефективності функціонування системи обробки інформації та управління безпілотних літальних апаратів на основі застосування модулярної системи числення (2011)
Болгаров А. Д.. Бабак И. Н.. Погудина О. К.. Коба С. А. - Метод формирования интегрального показателя эффективности проектов информатизации (2011)
Голян В. В.. Голян Н. В.. Пелешенко С. С.. Смиян С. С. - Эффективные методы в современных бизнес процессах (2011)
Замирец О. Н.. Артюх Р. В.. Белоцкий А. А. - Модель оценки вариантов стратегии развития (2011)
Замула О. А.. Черниш В. І.. Іванов К. І.. Аніщенко О. І. - Необхідність моделі структурування при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки (2011)
Клюшников І. М.. Шалигін А. А.. Джус Р. М. - Визначення вимог до побудови систем підтримки прийняття рішень (2011)
Ланецкий Б. Н.. Лукьянчук В. В. - Надежность сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. (2011)
Romanuke V. V. - A liable case optimal strategy in projecting the four-mount construction under range uncertainties with incorrect pre-evaluations of two left and one right endpoints (2011)
Сизова Н. Д.. Долгова Н. Г. - Экономико-математические модели управления на прединвестиционной стадии девелоперского проекта (2011)
Засуха С. А. - Исследование влияния временных параметров обновления программных средств на готовность двухканальной информационно-управляющей системы космического аппарата (2011)
Кобзев І. В.. Петров К. Е. - Принципи побудови розподілених web-систем (2011)
Кучук Г. А.. Мохаммад А. С.. Коваленко А. А. - Метод перераспределения пропускной способности для уменьшения времени передачи данных в беспроводной сети (2011)
Рудницький В. М.. Миронець І. В.. Бабенко В. Г. - Технологія побудови пристрою реалізації методу підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів (2011)
Царенко Д. В.. Усачов О. М.. Дробот О. А. - Обґрунтування вимог до системи підтримки прийняття рішень для управління телекомунікаційною мережею (2011)
Шубін Є. В.. Носик Ан. М.. Ткачов А. М. - Формування множини початкових рішень в еволюційних алгоритмах синтезу топологічної структури телекомунікаційної мережі (2011)
Беденко Д. A. - Снижение уровня помех различных типов при тепловой дефектоскопии сотовых конструкций (2011)
Буданов П. Ф.. Сытин А. А.. Ясинский Ю. А. - Выбор и расчёт параметров профилактических испытаний междувитковой изоляции силовых трансформаторов (2011)
Гребенюк С. Н.. Мелащенко О. П. - Определение прочности тканевого композита (2011)
Грязнова C. А. - Построение оптимизационных программ движения подвижного состава метрополитена с учетом неоднородностей воздушной среды (2011)
Кононов Б. Т.. Деркач К. С. - Показатель эффективности релейной защиты системы электроснабжения объекта (2011)
Кононов Б. Т.. Едаменко М. Ю. - Обеспечение быстродействия при дальнем резервировании токовых защит систем электроснабжения (2011)
Кононов Б. Т.. Пекалев А. Н. - Автоматизация учета потребления электрической энергии (2011)
Крутий Л. М.. Хворост Н. В.. Зубенко Д. Ю. - Пневматический штангоуловитель (2011)
Мушаров А. О. - Аналіз засобів функціонального ураження електротехнічних засобів комплексів озброєння та військової техніки (2011)
Рикун В. Г.. Савостьянов О. С. - Діагностичні параметри двигунів внутрішнього згорання (2011)
Ручка А. Е.. Селиверстов С. С. - Обеспечение качественных показателей электрической энергии при пусковых режимах в системах электроснабжения (2011)
Хомяков Є. Г. - Складання рівнянь динаміки довільного руху твердого тіла за допомогою формули Ейлера (2011)
Шевченко В. О.. Краснокутський М. В. - Підбір двигунів внутрішнього згорання для будівельних і дорожніх машин з урахуванням впливу неусталених режимів навантаження (2011)
Бородавка В. А. - Призначення вимірювань параметрів технічних засобів озброєння та військової техніки військ (сил) (2011)
Войтенко С. С. - Математическая модель функциональной готовности системы метрологического обслуживания средств измерительной техники (2011)
Дараган Н. С.. Мощенко О. І. - Диференціальне перетворення сигналів у волоконно-оптичних перетворювачах тиску відбивного типу (2011)
Журавель К. О.. Хутренко О. М. - Дослідження замкнутих універсальних систем автоматичного дозування (2011)
Tzvetkov P. - Modeling and simulation of analog amplitude and pulse-amplitude modulation and demodulation measurement transducers (2011)
Черняєва С. С.. Науменко А. М. - Методи оцінки точності моделей для завдань дослідження, оцінки і контролю надійності датчиків (2011)
Чинков В. Н.. Мошаренков В. В. - Обобщенная математическая модель электроизмерительных приборов при входных периодических сигналах сложной формы (2011)
Чоломбитько Р. В. - Аналіз діагностування технічного стану транспортних засобів (2011)
Єфімов Г. В.. Яковлев М. Ю. - Особливості дій складових воєнної організації держави в умовах надзвичайних обставин (2011)
Миргород О. В. - Розрахунок виробничих можливостей лабораторій вимірювальної техніки при надзвичайних ситуаціях (2011)
Заборовський В. В. - Підготовка льотних кадрів напередодні й у ході Першої світової війни (1910 – 1917 р. ) (2011)
Барашев К. С.. Кирвас В. А.. Козыренко В. П. - Информационные технологии в управлении учебным процессом факультета (2011)
Брижатий Є. І. - Критерії оцінки рівня сформованості до майбутньої професійної діяльностіофіцерів інженерних військ на різних рівнях підготовки (2011)
Власенко І. В.. Чміль М. О.. Ярещенко О. А. - Способи підвищення професійної готовності працівників міліції (2011)
Гапоненко Г. М. - Аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних фахівців на підготовку водолазів-підривників на сучасному етапі (2011)
Мацегора Я. В. - Оцінювання ефективності навчальної діяльності курсантів ВВНЗ МВС України (2011)
Мацегора Я. В.. Воробйова І. В.. Приходько І. І.. Горєлишев С. А.. Побережний А. А. - Психологічні критерії успішності навчання в академії внутрішніх військ МВС України (2011)
Морозова О. И. - Анализ современных методов оценивания качества обучения (2011)
Чухрай А. Г.. Педан С. И. - Многоуровневая система подсказок в интеллектуальных компьютерных обучающих программах (2011)
Корольов С. С. - Практичні аспекти створення, утвердження та нормативно-правового забезпечення гарантій соціального захисту військовослужбовців країн-членів НАТО (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Буздуган Я. М. - Теоретико-правові засади благодійних надходжень (2012)
Хохуляк В. В. - Предмет науки фінансового права у розумінні вчених кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Алимбекова А. С. - Нововведения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в порядке проведения проверок взаимозависимых лиц (2012)
Дмитренко Е. С. - Проблеми правового регулювання повноважень органів Державної податкової служби України у сфері забезпечення фінансової безпеки держави (2012)
Криницький І. Є. - Податкова пільга як елемент правового механізму податкового платежу (2012)
Шкільова Н. В. - Особливості визначення податкового зобов’язання фізичних осіб на межі приватного та публічного регулювання (2012)
Касьяненко А. М. - Порушення норм бюджетного законодавства як застосування фінансової відповідальності (2012)
Разгильдиева М. Б. - Проблемы института бюджетно-правовой ответственности в бюджетном праве России (2012)
Добрянська Н. В. - Актуальні питання законодавчого регулювання адміністративної відповідальності та її систематизації (2012)
Кальян О. С. - Адміністративні та фінансово-правові засади діяльності європейського кагалу на українських землях у ХІХ столітті (2012)
Печуляк В. П. - Лісовий фонд чи лісові землі: проблемні питання понятійного апарату у сфері державного регулювання лісогосподарських відносин (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Содержание (2006)
Астионенко И. А. - Моделирование физических полей с распределенными параметрами в многоугольных областях, Гучек П. И., Литвиненко Е. И., Хомченко А. Н. (2006)
Марасанов В. В. - Применение законов Кирхгофа для расчета тепломассообменных процессов в электрических машинах, Корень Е. В. (2006)
Становский А. Л. - Оценка адекватности аналитической модели управления запасами материальных ресурсов в многоуровневой логистической системе, Кухаренко С. В., Колчин Р. В. (2006)
Завальнюк И. П. - Моделирование динамики выхода технологического аппарата из критического режима эксплуатации, Бражник А. М., Завальнюк О. П. (2006)
Русанов С - Математичне моделювання процесу віброкипіння сипких середовищ, Луняка К., Карманов В. (2006)
Бражник Д. А. - Использование проективного преобразования для автоматизации обнаружения объектов (2006)
Рожков С. О. - Алгоритм розпізнавання дефектів тканин для автоматичної системи контролю якості, Федотова О. М. (2006)
Полякова М. В. - Мультифрактальный метод автоматизированного распознавания помех на изображении, Крылов В. Н. (2006)
Тверезовский В. С. - Модель измерителя емкости с линейной шкалой измерений, Бараненко Р. В. (2006)
Корниенко-Мифтахова И. К. - Информационно-измерительная система для анализа характеристик динамического поведения конструкций, Филоненко С. Ф. (2006)
Тищенко И. А. - Управление коммутационными процессами в интегрированных сетях связи, Лубяный В. З. (2006)
Сидорук М. В. - Информационные системы управления корпорацией в решении задач разработки бюджета, Сидорук В. В. (2006)
Ходаков В. Е. - Стукрура и принципы функционирования системы поддержки принятия решений при ликвидации лесных пожаров на базе новых геоинформационных технологий, Граб М. В., Ляшенко Е. Н. (2006)
Петрушенко А. М. - Про підключення до мови САА/Д деяких засобів паралельного програмування пакету МРІСН, Хохлов В. А., Петрушенко Ы. А. (2006)
Водічев В. А. - Порівняльний аналіз швидкодії алгоритмів керування у системі оптимізації технологічного процесу металообробки (2006)
Кириллов О. Л. - Оптимальное управление технологическим процессом заполнения слабопроводящими заряжающимися жидкостями (СПЗЖ) замкнутых объемов, Якимчук Г. С. (2006)
Исаев Е. А. - К вопросу принятия решений при оптимизации гранулирования рыбной муки в барабане, Чернецкая И. Е., Завальнюк О. П. (2006)
Лебеденко Ю. А. - Исследование непосредственного преобразователя частоты с оптимальным управлением (2006)
Бобриков С. А. - Коррекция нелинейной характеристики типа "реле с зоной нечувствительности", Пичугин Е. Д. (2006)
Ситников В. С. - Анализ коэффициентов перестраиваемого цифрового фильтра нижних частот второго порядка, Брус А. А. (2006)
Ладанюк А. П. - Системна задача управління біотехнологічними процесами, Кишенько В. Д., Ладанюк О. А. (2006)
Ковальов В. М. - Облік енергії з урахуванням вищих гармонік, Білоха Д. О. (2006)
Головащенко Н. В. - Енергосистема як об'єкт управління з фрактальною структурою, Рудакова Г. В., Саратовцева І. В. (2006)
Купцова Е. Е. - Научно-технический прогресс и возобновляемые источники энергии, Деменский А. Н., Быря А. П. (2006)
Лошак Т. В. - Ефективність реінжинірингу бізнес-процесів фарчових виробництв, Ладанюк А. П. (2006)
Рефераты (2006)
Сведения об авторах (2006)
Журналу "Фінансове право” – 5 років (2012)
Кармаліта М. В. - Теоретико-правове дослідження тенденцій фінансової політики держави (2012)
Литвинова Ю. М. - К вопросу о принципах финансового контроля в области таможенного дела (2012)
Сітовська Л. В. - Правова природа іпотеки та її генезис (2012)
Трофимова Л. В. - Финансовая политика как категория финансового права (2012)
Хохуляк В. В. - Російсько-німецька школа фінансів та її вплив на становлення вітчизняної науки фінансового права (2012)
Білецька Г. М. - Плата за землю в Україні: історичні та правові аспекти розвитку (2012)
Бойко-Слобожан О. О. - Актуальні питання правового забезпечення витрат та інших структурних елементів місцевих бюджетів (2012)
Гайка О. Р. - Предмет правового регулювання рішення про місцевий бюджет (2012)
Ільницький О. В. - Часові детермінації бюджетного планування та виконання бюджету в Україні (2012)
Пустовіт Ю. Ю. - Система принципів бюджетного права України (2012)
Рекомендації науково-практичного круглого столу "Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду” (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Панов Б. С. - Техногенные месторождения Донбасса и Украины (2004)
Зборщик М. П. - Вещества новообразования в углях и углистоглинистых породах, предопределяющие опасные и вредные проявления в них, Осокин В. В. (2004)
Комов И. Л. - Техногенные месторождения минерального сырья (2004)
Зарицкий П. В. - Изучение и освоение техногенных месторождений — объект новой специализации в университетах (2004)
Шендрик Т. Г. - Минеральный состав углеродсодержащих отходов Донбасса по данным рентгенофазового анализа, Пащенко Л. В., Кудряшов А. Н., Пащенко А. В. (2004)
Евтехов В. Д. - Минералогия техногенных железорудных отложений Криворожского бассейна, Федорова И. А. (2004)
Мельников В. С. - Минералогенезис в горящих угольных отвалах: фундаментальные и прикладные аспекты неоминералогии, Греченовская Е. Е. (2004)
Шехунова С. Б. - Карбонатні новоутворення дренажних штольневих систем парку вічної Слави в м. Києві, Селівачова У. М. (2004)
Панов Б. С. - Экологическая минералогия как новое направление минералогических исследований в Донбассе, Проскурня Ю. А. (2004)
Бройде З. С. - Выявление, учет, классификация и паспортизация в сфере управления обращением с отходами от их генезиса до сертификации техногенных месторождений, Макаров Е. А., Бройде Г. З. (2004)
Шамаев В. В. - Экономическая оценка техногенных ресурсов при освоении угольных месторождений, Кулиш Е. В. (2004)
Выборов С. Г. - Эпигенетические изменения водовмещающих пород под действием техногенных факторов, Павелко А. И., Щукин В. Н. (2004)
Панов Б. С. - Эколого-экономические аспекты внедрения новых технологий обогащения углей, Янковская Э. В., Лаптиенко А. Я., Басанцева М. Е. (2004)
Шабалин Б. Г. - Техногенные месторождения минерального сырья при захоронении радиоактивных отходов (2004)
Губанова Е. Р. - Оценка инвестиционной привлекательности освоения техногенних месторождений (2004)
Масленко Ю. В. - Германий, как попутное сырье при добыче угля, Мальченко А. К. (2004)
Волкова Т. П. - Вопросы радиационной безопасности техногенных месторождений (на примере Мазуровского месторождения), Омельченко А. А., Попов Р. В. (2004)
Дудник В. А. - Мезозойские поля напряжений в пределах Ольховатско-Волынцевской антиклинали Донбасса, Корчемагин В. А. (2004)
Алехин В. И. - Поля деформаций и напряжений в докембрийских породных комплексах и щелочных метасоматитах участка Красновка — Знаменовка (2004)
Никитенко А. В. - Рассеянные элементы в углях пластов h8 и h10 шахты "Кировская" Донецко-Макеевского горнопромышленного района, Мальченко А. К. (2004)
Доброгорский Н. А. - Оценка золошлаковых отходов в тепловых электростанциях как сырья для производства строительных материалов, Сафонов И. Л., Михалоченок Д. Я., Толубец Д. В. (2004)
Панов Б. С. - Современное состояние и некоторые перспективы развития минерально-сырьевого комплекса Донецкой области на период до 2020 г., Панов Ю. Б. (2004)
Галецкий Л. С. - Техногенні відходи — потенційні джерела для утворення техногенних родовищ, Польской Ф. Р, Петрова Л. О., Пилипчук А. Д. (2004)
Петрова Л. О. - Умови формування техногенних родовищ (2004)
Сапунов В. А. - Термоинициированная десорбция метана углями, Панов Б. С., Стариков Г. П., Купенко В. И. (2004)
Привалов В. А. - Напряженное состояние разломно-блоковых структур как регулятор локальных палеогеографических обстановок в среднем карбоне Донбасса (2004)
Гутянський Р. А. - Ефективність гербіцидів на основі імазетапіру й імазамоксу в посівах сої, Зуза В. С. (2013)
Романченко В. О. - Західний квітковий трипс, Башинська О. В., Стефківський В. М., Ткаченко В. С., Логунова С. В. (2013)
Романченко В. О. - Небезпечні регульовані шкідливі комахи лісу, Башинська О. В., Коваленко В. В., Андросова О. В. (2013)
Зеля А. Г. - Золотиста картопляна цистоутворююча нематода у Чернівецькій області, Сухарєва Р. Д., Гунчак В. М., Фіалковський Л. Г. (2013)
Харченко О. О. - Фенетичний моніторинг популяцій колорадського жука з територій радіоактивного забруднення Чернігівської області (2013)
Борисенко В. І. - Агроекологічний стан земель Полісся Житомирщини, виведених з сільськогосподарського користування (2013)
Петрик О. І. - Екологія яблуневої плодожерки в умовах змін клімату, Чайка В. М., Неверовська Т. М. (2013)
Скрипник Н. В. - Одержання вільного від вірусів підщепного і прищепного матеріалу груші, Бондаренко П. Є., Чернега Н. П. (2013)
Черній А. М. - Міжнародна конференція СПРС МОББ (2013)
Піковський М. Й. - Візуальна діагностика сірої гнилі на рослинах троянд, Кирик М. М., Крезуб В. М. (2013)
Білецька Г. М. - Окремі аспекти застосування судових доктрин при розкритті податкових злочинів: світові та історичні тенденції (2013)
Гетманцев Д. О. - До питання про строк звернення платника податків до суду за захистом прав (2013)
Лекарь С. І. - Діяльність Державної податкової служби України – запоруканаціональної безпеки держави в економічній сфері (2013)
Михайлов В. В. - Про загальні засади класифікації податкових платежів (2013)
Онуфрик М. С. - Пільгове оподаткування фізичних осіб в Україні: нормативно-правовий контекст (2013)
Романенко В. В. - Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз (2013)
Самсін І. Л. - Податкові правовідносини як різновид фінансово-правових (2013)
Трубін І. О. - Сучасні наукові підходи до формулювання критеріїв класифікації податкових пільг (2013)
Трубіна М. В. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення управління відходами в Україні (2013)
Ханова Р. Ф. - Щодо погашення податкового боргу в разі ліквідації платника податків (2013)
Никитченко Н.В. - Забезпечення законності у сфері здійснення фінансового контролю (2013)
Євсєєва І. О. - До питання концептуального забезпечення розвитку Міністерства доходів і зборів України (2013)
Кривенко Д. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства: досвід Італії (2013)
Омельчук В. В. - Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Кравців В. С. - Інститут регіональних досліджень НАН України за 2006-2010 рр.: здобутки, проблеми, перспективи (2012)
Марцин В. С. - Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні (2012)
Другов О. О. - Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України (2012)
Чужиков В. І. - Еволюція методології лідерства міст, Орловська В. С. (2012)
Кузьмин В. М. - Засади і принципи інтеграційного управління територіальною громадою (теоретичний аспект) (2012)
Крупін В. Є. - Економічний розвиток сільських територій Карпатського регіону України: стан, тенденції, перспективи (2012)
Пашкевич М. С. - Комплексний розвиток вугледобувних регіонів України в умовах реформування вугільної галузі (2012)
Прядко В. В. - Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі, Євдокименко В. К., Юрій Е. О., Карвацький М. В. (2012)
Кузьмін О. Є. - Інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами, Адамів М. Є. (2012)
Маслак О. І. - Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства, Квятковська Л. А. (2012)
Козоріз М. А. - Механізм управління кредитним потенціалом регіону, Музика І. С. (2012)
Возняк Г. В. - Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання (2012)
Слобода Л. Я. - Обґрунтування методів управління власним капіталом банків, Юрків Н. Я. (2012)
Карасьова Н. А. - Вдосконалення методики нарахувань лізингових платежів (2012)
Домбровська Л. В. - Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні (2012)
Гірна О. Й. - Показники та класифікації банківської концентрації на регіональному рівні (2012)
Безштанько Д. В. - Внутрішні системні передумови фінансової кризи (2012)
Гнатишак О. В. - Вплив фінансових факторів на зростання вартості комерційного банку (2012)
Огородник В. В. - Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї (2012)
Слав'юк Н. Р. - Особливості дефолтів за суверенними зобов'язаннями країн світу (2012)
Цапок С. О. - Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем, Бідак В. Я. (2012)
Гальків Л. І. - Інтегральні оцінки втрат людського капіталу регіонів України (2012)
Гончаренко І. В. - Проблеми збереження соціально-демографічного потенціалу сільських поселень (на прикладі Миколаївської області) (2012)
Соляр В. В. - Обґрунтування перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіону (2012)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі (2012)
Марков А. В. - Эндогенные факторы белорусского финансово-экономического кризиса (2012)
Filip S. - Risk Management at Regional Level in the Slovak Republic (2012)
Лифар В. В. - Технологія створення транзитної послуги на основі процесного підходу (2012)
Бондаренко В. М. - Емпірична оцінка зовнішніх та внутрішніх ризиків бізнесу у Закарпатській області (2012)
Ярембаш А. И. - Методика прогнозирования технико-экономических показателей проведения подготовительных выработок на основе вероятностно-статистической модели (2005)
Борщевский С. В. - Разработка оборудования для исследования быстропротекающих процессов при взаимодействии продуктов детонации с донной забойкой, Лабинский К. Н., Лабинский Н. Н. (2005)
Назимко Е. В. - Динамические проявления сдвижений над длинными очистными забоями при больших темпах их подвигания (2005)
Ещенко С. А. - Обоснование геометрических параметров подземных вентиляторных установок главного проветривания с использованием теории струйных аппаратов для условий соляных рудников (2005)
Калякин С. А. - О влиянии энергии, передаваемой при взрыве вв в ударную волну на его предохранительность (2005)
Манжос Ю. В. - О воздействии электромагнитных излучений на промышленные электродетонаторы в упаковке, Терентьева Л. Н., Бунин А. Б., Галиакберова Ф. Н., Горшков С. C. (2005)
Борщевский С. В. - К вопросу о методологических подходах и Критериях оценки интенсивных технологий строительства стволов шахт, Формос В. Ф., Лабинский К. Н., Дрюк А. А., Сирачев А. Ж. (2005)
Борщевский С. В. - Многофакторные корреляционные модели продолжительности сооружения вертикальных стволов (2005)
Гречихин Л. И. - Динамика разлета частиц разных веществ при проведении взрывных строительных работ, Шевцов Н. Р., Хоменчук О. В. (2005)
Лисничук Н. В. - Сооружение ливневого коллектора в неустойчивых грунтах на комбинате "Криворожсталь", Лебедева А. С., Гнездилов В. Г. (2005)
Гамаюнов В. В. - Неорганические составы для закрепления анкеров, Лебедева А. С. (2005)
Мартовицкий А. В. - Компьютерная проверка способа предупреждения пучения пород почвы протяженной выработки, Шашенко А. Н., Гапеев С. Н. (2005)
Богданов Р. К. - Алмазный инструмент для бурения в породах средней твердости, Закора А. П., Исонкин А. М. (2005)
Исонкин А. М. - Некоторые особенности механизма износа синтетических алмазов в импрегнированных буровых коронах, Богданов Р. К. (2005)
Юшков А. С. - О форме и содержании геолого-технических проектов на бурение геологоразведочных скважин, Юшков И. А. (2005)
Юшков И. А. - Об условиях выноса шлама при бурении подводных скважин (2005)
Волкова Т. П. - Эколого-геологическая характеристика особенностей накопления химических элементов в почвах Приазовья, Попова Ю. С., Омельченко А. А. (2005)
Дудник В. А. - Выделение геодинамических зон по данным тектонофизических исследований, Корчемагин В. А., Воевода Б. И. (2005)
Алехин В. И. - Структурно-тектонические и тектонофизические особенности рудных объектов Сорокинской тектонической зоны (на примере месторождений "Сурожское" и "Крутая балка") (2005)
Емец В. С. - Геологическая структура и механизмы образования Бобриковского месторождения (Нагольный кряж), Уколов В. Д. (2005)
Никитенко А. В. - Ртуть и мышьяк в углях Донецко-Макеевского района (2005)
Костенко Д. Т. - Эпигенез и магнитная восприимчивость угленосных отложений Донбасса, Воевода Б. И., Иванов Л. А. (2005)
Панов Ю. Б. - Типоморфные особенности хромпиропов из кимберлитовых тел восточно-приазовского блока украинского щита, Проскурня Ю. А. (2005)
Тарасова В. А. - Геохимические особенности палеозойских вулканических пород восточного Приазовья (2005)
Павлов И. О. - О генезисе поперечных разрывов главных синклиналей Донбасса, Бурлуцкий Н. С. (2005)
Коренев В. В. - Новые данные о Новоселовском проявлении молибдена восточного Приазовья, Стрекозов С. Н., Козар Н. А. (2005)
Привалов В. А. - Параметризация органического вещества газоматеринских толщ Донецкого бассейна, Анциферов В. А., Панова Е. А., Изар А., Саксенхофер Р. Ф. (2005)
Дьяченко Н. А. - Тектоника как фактор активизации современных деформационных процессов (на примере участка Горловского сдвиго-надвига) (2005)
Пілюгин В. І. - Удосконалення системи введення геолого-маркшейдерської графічної інформації при розробці електронних планів гірничих виробок (2005)
Каракозов А. А. - Оценка влияния конструктивных особенностей буровых снарядов на процесс их погружения в донные отложения при бурении разведочных скважин на шельфе (2005)
Вовканич С. Й. - Соціогуманістичні засади модернізації економіки в системі реалізації української національної ідеї (2012)
Асаул А. Н. - Формирование инфраструктуры инновационного образования (2012)
Радіонов Ю. Д. - Стан розвитку та деякі напрямки модернізації регіонів України (2012)
Кухарська Н. О. - Обґрунтування розвитку імпортозамінюючих виробництв у регіоні (на прикладі сільського господарства та харчової промисловості Одеської області), Ворожейкін О. О. (2012)
Скиба Т. В. - Детермінанти розвитку сільського підприємництва (2012)
Качинський А. Б. - Оцінка економічного ризику надзвичайних ситуацій в областях Західного регіону України, Іванюта С. П. (2012)
Гилка М. Д. - Проблеми забезпеченості та ефективності використання земельних ресурсів в сільському господарстві Чернівецької області (2012)
Нездоймінов С. Г. - Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні, Андрєєва Н. М. (2012)
Кузьмін О. Є. - Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності, Фещур Р. В., Горбань В. Б. (2012)
Алєксєєв І. В. - Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення, Паранчук С. В., Червінська О. С. (2012)
Вознюк М. А. - Фінансування енергозберігаючих технологій компанії НЕФКО, регіональний досвід та завдання, П'ятак В. А. (2012)
Янченко З. Б. - Соціальні аспекти інноваційної діяльності аграрних підприємств Житомирської області (2012)
Ковтун М. В. - Оренда житла з правом викупу як альтернативний фінансовий механізм інвестування ринку житла (2012)
Дурицька Г. В. - Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів (2012)
Кулай А. В. - Транскордонне співробітництво регіону та його вплив на регіональний фінансовий ресурс територіальних громад Волині (2012)
Бобиль В. В. - Банківський нагляд на підставі оцінки ризиків (2012)
Галиця І. О. - Нові аспекти управління в туристичній індустрії, Мельник І. Л. (2012)
Бігус М. М. - Науковий дискурс дефініції конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні (2012)
Стадницький Ю. І. - Класифікація економічних благ за чинниками місця виробництва, Стадницька Ю. Ю. (2012)
Холонюк О. Л. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної диференціації цін та її основні чинники (2012)
Колосінська М. І. - Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України (2012)
Ярема І. І. - Напрямки стимулювання сталого використання лісоресурсного потенціалу гірських територій державними лісогосподарськими підприємствами (2012)
Єлейко В. І. - Вагомий внесок у дослідження економічних систем (2012)
Ярема В. І. - Електроенергетичний комплекс Карпатського регіону: фінансово-економічний аспект (2012)
Автори номера (2012)
Содержание (2006)
Китаев А. В. - Приложение положений теории дросселя и трансформатора к расчету и анализу электромагнитом переменного тока (2006)
Попруга А. Г. - Теоретические и экспериментальные исследования электрических нагревателей по критерию экономии энергии (2006)
Тернова Т. І. - Урахування морфогенетичного рівняння в математичній моделі тканини (2006)
Тулученко Г. Я. - Інформаційний модуль експрес-пошуку точок еквівалентності процесу нейтралізації (2006)
Шпильовий Л. В. - Математична модель та алгоритм екстремального управління процесом осадження дисперсної фази суспензії (2006)
Казак В. М. - Аналіз можливості застосування імовірнісних методів розпізнавання для виявлення пошкоджень зовнішнього обводу літака, Гальченко С. М., Завгородній С. О. (2006)
Квасников В. П. - Анализ влияния дестабилизирующих факторов на работу биканальной координатно-измерительной машины, Баранов А. Г. (2006)
Крылов В. Н. - Контурная сегментация в пространстве гиперболического вейвлет-преобразования с использованием математической морфологии, Полякова М. В., Волкова Н. П. (2006)
Мороз В. В. - R-D проблема и эффективность систем сжатия изображений (2006)
Кирюшатова Т. Г. - Влияние направленности отдельных операторов и направленности всей группы на конечный результат выполнения поставленной задачи, Григорова А. А. (2006)
Коршевнюк Л. О. - Застосування комітетами експертів системи нечіткого логічного виводу із зваженою істинністю (2006)
Пономаренко Л. А. - Анализ системы обслуживания с различными уровнями пространственных и временных приоритетов, Меликов А. З., Нагиев Ф. Н. (2006)
Сідлецький В. М. - Розробка алгоритмів підсистеми підтримки прийняття рішень для контролю якості роботи дифузійного відділення, Ельперін І. В., Ладанюк А. П. (2006)
Ускач А. Ф. - Модели задачи распределения в теории расписания, Гогунский В. Д., Яковенко А. Е. (2006)
Песчанский А. И. - Оптимальное техническое обслуживание двухкомпонентной параллельной системы с учетом наработки каждого элемента (2006)
Рябкин Ю. В. - Квазиоптимальная обработка коротких радиоимпульсов в акустооптическом спектроанализаторе, Карнаух В. В. (2006)
Смітюх Я. В. - Оптимізація управління процесами брагоректифікації, Кишенько В. Д. (2006)
Клименко А. К. - Об оптимизации коэффициента усиления в адаптивной системе с обратной моделью (2006)
Кучеров Д. П. - Синтез адаптивной квазиоптимальной по быстродействию системы управления при входном воздействии вида квадратичной функции и наличии ограниченных помех (2006)
Іволгіна Т. О. - Енергетичний підхід до аналізу стійкості руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини (2006)
Левченко А. А. - Эквивалентный макромодуль процесса технического обслуживания радиотехнических средств, Кравчук О. И. (2006)
Пономарьов Я. Ю. - Досвід використання нечітких регуляторів в системі атоматизації випарної установки, Ладанюк А. П., Іващук В. В. (2006)
Федоровский К. Ю. - Интенсификация теплоотвода замкнутых систем охлаждения энергоустановок морских технических средств, Владецкий Д. О. (2006)
Боярчук В. П. - Динамическая модель распределения нагрузки в энергосистеме Херсонской области, Головащенко Н. В., Рудакова А. В. (2006)
Сирота О. П. - Використання обмежувально-продукційного метода подання знань для аналізу несуперечності нормативних актів на прикладі фрагментів Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (2006)
Пляшкевич Е. Н. - Принятие управленческих решений на основе дробно-линейного программирования (2006)
Рефераты (2006)
Сведения об авторах (2006)
Содержание (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-метил(трифторметил, арил)сульфонил-1,4-бензохинонмоноиминов с арил(алкил, ароил)гидразинами , Коновалова С. А., Михайличенко О. Н. (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-метил(трифторметил, арил)сульфонил-1,4-бензохинонмоноиминов с енаминами , Коновалова С. А., Михайличенко О. Н., Шеляженко С. В. (2012)
Штамбург В. Г. - Строение и свойства N-хлор-N-метокси-N’-4-нитрофенилмочевины , Цыганков А. В., Шишкин О. В., Зубатюк Р. И., Мазепа А. В.,  Герасименко М. В., Кравченко С. В. (2012)
Зубарева И. М. - Изучение липазной активности Blakeslea trispora продуцента бета-каротина , Митина Н. Б., Кириченко Е. С. (2012)
Мамедов Э. С. - Физико-химические и каталитические свойства боросодержащих ультрасилов в реакции этилирования толуола , Гахраманов Т. О., Ахмедов Э. И. (2012)
Півоваров О. А. - Дослідження процесу розщеплення вуглеводів в зерні при пророщуванні з використанням водних розчинів, оброблених контактною нерівноважною плазмою , Ковальова О. С. (2012)
Грекова А. В. - Влияние N,N-диэтилдитиокарбаматов 3d-металлов на инициирование полимеризации виниловых мономеров третичными гидропероксидами , Иванченко П. А., Сейфуллина И. Й. (2012)
Козак Н. В. - Фізико-механічні властивості сітчастих і лінійних поліуретанів, модифікованих координаційними сполуками металів , Лобко Є. В., Клепко В. В. (2012)
Кондратов С. А. - Oб особенностях уравнений закона действующих масс для равновесной поликонденсации , Олейник В. В. (2012)
Мамедалиев Г. А. - Синтез полимеризацион-носпособных олигомеров катионной олигомеризацией эпихлоргидринаохинондииминов , Мамедова Э. С., Джафаров В. Д., Салаева З. Ч. (2012)
Никозять Ю. Б. - Выбор оптимального времени активации ?-дикетонатов переходных металлов – инициаторов полимеризации винилового олигомера , Миронович Л. М., Павленко А. А. (2012)
Мамедова Э. С. - Теплофизические свойства сополимеров стирола с полимеризационноспособными олгомерами пропиленоксида и эпихлоргидрина , Мамедалиев Г. А., Джафаров В. Д., Салаева З. Ч. (2012)
Мішуров Д. О. - Дослідження біодеградації полімерних композиційних матеріалів на основі поліетилену низької густини та термопластичного крохмалю, Авраменко В. Л., Попова Г. О., Прудникова Т. І., Неділько О. П. (2012)
Овчаров В. І. - Розроблення системи активаторів сірчаної вулканізації гумових сумішей з використанням полімерних четвертинних амонієвих солей , Соколова Л. О., Суха І. В., Матя О. В. (2012)
Полоз О. Ю. - Газоабразивне зношування епоксидних композитів , Липицький С. Г., Кущенко С. М., Семенець О. А., Ебіч Ю. Р. (2012)
Швед Е. Н. - Исследование ангидридного отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 комп-лексом бензиламина с трифторидом бора с помощью кинетических и расчетных методов , Синельникова М. А., Беспалько Ю. Н., Олейник Н. М., Агапий К. В.,  Колодина Л. А. (2012)
Кащеев А. С. - Исследование активности Si/Zr катализатора в процессе крекинга вакуумного газойля аэрозольным нанокатализом , Гликина И. М., Кудрявцев С. А., Мамедов Б. Б. (2012)
Опарин С. А. - Расчет энергоемкости процесса пароплазменной газификации углеродсодержащих сред , Давыдов С. Л., Холявченко Л. Т. (2012)
Тертышная Е. В. - Синтез и применение присадки комплексного действия для дизельных топлив , Симонов Ю. Ю., Снежко Л. А. (2012)
Добрянська О. П. - Застосування о,о’-дигідроксозаміщених азобарвників у присутності деяких поверхнево-активних речовин для визначення Os(IV) в платиновмісних рудах , Врублевська Т. Я. (2012)
Пашинова О. В. - Пряме потенціометричне визначення синтетичного підсолоджувача аспартам (харчова добавка Е-954) в безалкогольних напоях , Ткач В. І. (2012)
Руженко-Мізовцова Н. О. - Електрохімічне визначення цетилпіридиній хлориду в косметично-гігієнічній продукції , Ткач В. І. (2012)
Харчук Р. В. - Вольтамперометричне визначення Ir(IV) за допомогою хромазуролу S , Тимошук О. С. (2012)
Чеботарёв А. Н. - Влияние макросостава природных и сточных вод на извлечение хрома(VI) в виде его комплексов с редокс-реагентами в динамическом режиме , Гузенко Е. М. (2012)
Чмиленко Ф. О. - Особливості якісного та кількісного визначення транс-ізомерів жирних кислот в харчових продуктах , Мінаєва Н. П., Сидорова Л. П. (2012)
Брем В. В. - Аналіз рівноваг фторидно-оксидних розплавів з парою води , Кожухар В. Я., Дмитренко І. В., Буга С. П. (2012)
Гумерова Н. И. - Гетерополигексавольфрамоникелат(II) гадолиния: синтез, свойства и морфология поверхности , Розанцев Г. М., Радио С. В. (2012)
Хома Р. Е. - Спектральные характеристики продуктов взаимодействия оксида серы(IV) с водными растворами этаноламинов , Гельмбольдт В. О., Короева Л. В., Эннан А. А., Мазепа А. В.,  Брусиловский Ю. Э. (2012)
Чичирова Е. В. - Изучение процессов восстановления парамолибдата аммония. 1. Синтез комплексных соединений молибдена(ІІІ) , Штеменко А. В. (2012)
Громико А. В. - Використання електро-каталізу в технології очищення відхідних газів виробництв пігментного оксиду титану, Столяренко Г. С., Бараков Р. Ю., Шмиголь С. О. (2012)
Ерайзер Л. М. - Фізико-хімічний аналіз процесів рудопідготовки в галургії , Іванченко Л. В. (2012)
Безовська М. С. - Новітні еколого-хіммотологічні моделі поводження з відпрацьованими оливами залізниць , Зеленько Ю. В. (2012)
Корнієнко І. М. - Дослідження перспективи застосування сучасних біотехнологічних підходів в області біохімічного очищення міських стічних вод іммобілізованим біоценозом  (2012)
Мельник О. С. - Макрокінетичні особливості механізму реакції електрокоагуляції  (2012)
Білий Я. І. - Безфтористі склоемалеві покриття білого кольору , Кислична Р. І., Мінакова Н. О., Нагорна Т. І., Науменко С. Ю. (2012)
Шалыгина О. В. - Влияние дисперсности стеклоэмалевых порошков при электостатическом нанесении на качество покрытий , Брагина Л. Л., Миронова Г. И., Анненков В. З., Куприяненко К. И. (2012)
Апостолова Р. Д. - Вплив перемішування електроліту при синтезі електролітичних сульфідних сполук нікелю на їх електрохімічні характеристики в макетному літієвому акумуляторі , Коломоєць О. В., Шембель О. М. (2012)
Ведь М. В. - Закономерности осаждения сплава серебро-кобальт из пирофосфатного электролита , Глушкова М. А., Сахненко Н. Д. (2012)
Касьян О. И. - Анодное поведение различных электродных материалов в электролитах на основе солей Сr(III) , Лукьяненко Т. В., Величенко А. Б. (2012)
Королянчук Д. Г. - Влияние температуры на электропроводность в тонких слоях электролита на границе с воздухом , Нефедов В. Г. (2012)
Попов В. Ю. - Применение микроволнового излучения для получения абсолютированного спирта в вакууме , Волошко А. Ю., Замятин Е. В. (2012)
Кузяєв І. М. - Розрахунок температурних полів при охолодженні трубних елементів у робочих об’ємах хімічного й теплоенергетичного обладнання , Казиміров І. П., Беліменко С. С. (2012)
Куманев С. А. - Экспериментальное исследование эффекта ионизации при сжигании природного газа , Булычев В. В., Василенко И. А. (2012)
Насонова С. С. - К вопросу оценки технического состояния нефтяных резервуаров, находящихся в эксплуатации , Алексеев Р. В. (2012)
Гусєв Д. В. - Метод для вибору якісних промислових приладів і засобів автоматизації , Онищенко О. В., Каюн І. Г. (2012)
Каніщенко О. Л. - Динаміка життєвого циклу інвестиційних ресурсів підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості , Чуприна Н. М. (2012)
Паршина О. А. - Система управління підприємством хімічної промисловості , Братута О. Г. (2012)
Гаврилюк О. В. - Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій (2012)
Тищенко О. П. - Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу (2012)
Борщевський В. В. - Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України, Притула Х. М., Крупін В. Є. (2012)
Третяк В. В. - Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки регіону, Гордієнко Т. М. (2012)
Кудла Н. Є. - Формування туристичної політики на регіональному та місцевому рівнях (2012)
Мартусенко І. В. - Медико-географічне районування території Вінницької області (2012)
Іщук С. О. - Напрямки оптимізації структури економіки Західного регіону України за критеріями ефективності інвестицій, Кулініч Т. В. (2012)
Бутко М. П. - Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону, Попело О. В. (2012)
Жук П. В. - Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України (2012)
Ткач С. М. - Оцінка рівня ефективності інвестиційної діяльності у містах та районах Львівської області (2012)
Сторонянська І. З. - Муніципальний банк в системі управління фінансовими потоками великого міста, Карпінець В. Й. (2012)
Безштанько Д. В. - Капітал на покриття операційного ризику комерційних банків України за методикою базового індикатора (2012)
Другова В. Т. - Формування і розвиток ринку лізингу в Україні (2012)
Огерчук М. О. - Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні (2012)
Серветник І. В. - Надійність роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за умови отримання повноважень виведення банків з ринку (2012)
Слобода Л. Я. - Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період (2012)
Садова У. Я. - Соціально-демографічний потенціал розвитку Українських Карпат (2012)
Куліш І. М. - Соціальна інфраструктура сільських територій Карпатського регіону, Максименко А. О., Чемерис В. А. (2012)
Рунців-Королюк О. І. - Показник індексу очікуваного довголіття як складова діагностики соціального розвитку регіону (на матеріалах областей Поділля) (2012)
Василюк Д. Я. - Сучасні підходи до виокремлення середнього класу (на прикладі Карпатського економічного району) (2012)
Апопій В. В. - Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні, Шалева О. І., Креденець О. В. (2012)
Корсак В. І. - Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж (2012)
Звіргзде Д. І. - Інтелектуальний капітал регіону: активи знань (2012)
Яворський М. С. - Практика створення інноваційної інфраструктури у Західному регіоні України (2012)
Садова У. Я. - Соціальні ініціативи як інструмент подолання міграційних ризиків в Україні, Біль М. М. (2012)
Кравців В. С. - Вагомий внесок в дослідження "зеленого" зростання економіки регіону (2012)
Академіку НАН України О. I. Амоші - 75 років (2012)
Автори номера (2012)
Кренида Ю. Ф. - Автоматизация оценки застроенных территорий при подработке, Зубова Е. В. (2006)
Пырин С. Н. - Расчет параметров ярусной системы разработки в условиях артемовского месторождения каменной соли, Ярембаш И. Ф. (2006)
Касьян Н. Н. - Установление характера перераспределения вертикального давления в боках выработки в пределах зоны разрушенных пород, Негрей С. Г., Сахно И. Г. (2006)
Ещенко С. А. - Результаты промышленных испытаний эффективности работы подземной вентиляторной установки (2006)
Кренида Ю. Ф. - Автоматизация назначения комплекса инженерно-геодезического обеспечения при ведении хозяйственных работ, Дмитренко Е. В. (2006)
Лунев А. А. - Выбор оптимальных параметров калибровки цифровой камеры (2006)
Щербак Я. Я. - Расщепление валентной зоны в твердых растворах полупроводников изоэлектронного замещения (2006)
Бабиюк Г. В. - Влияние слоистости пород на их прочностные свойства, Курман С. А. (2006)
Соловьев Г. И. - О механизме упорно-жесткого усиления арочной крепи подготовительных выработок, Толкачев А. Ф., Формос В. Ф, Нефедов В. Е., Панфилов Ю. Н. (2006)
Паслен В. В. - Совместная обработка данных траекторных измерений наземных и воздушных измерительных средств, Щербов И. Л., Мотылев К. И., Михайлов М. В. (2006)
Филимоненко Н. Т. - Экспериментальная проверка основных результатов развития теории внутрискважинной пульсирующей промывки и перемещения шлама в вертикальном пульсирующем потоке (2006)
Юшков І. О. - Про визначення розмірів водоприймальної вирви безфільтрової гідрогеологічної свердловини, Яненко Н. О. (2006)
Царенко С. Н. - Оценка приближенных методов расчета обсадных колонн на основе метода конечных элементов (2006)
Калякин С. А. - Исследование измерения уровня предохранительных свойств вв от его давления детонации (2006)
Пашко А. Н. - К проблеме устойчивости подземных выработок, пройденных в породном массиве с вертикальными трещинами (2006)
Масюк Л. Н. - Управление качеством угольной продукции, Лаппо И. Н. (2006)
Кухарь В. Ю. - Обоснование факторов, определяющих рациональный режим добычи несвязного полезного ископаемого из поддонного забоя с покрывающими породами (2006)
Игнатов А. В. - Применение эрлифтов для осушения шахтных стволов, проводимых бурением (2006)
Шевченко Ф. Л. - Собственные продольные колебания стержня ступенчато-переменного сечения как системы с распределенными параметрами (2006)
Богданов Р. К. - В Поликристалический материал АКТМ в виде цилиндров в буровом импрегнированном инструменте, Шульженко А. А., Закора А. П., Исонкин А. М., Гаргин В. Г., Панов А. (2006)
Сирик В. Ф. - Скважинный амортизатор, Луцик А. С., Ярош Д. И., Бессонов И. Ю. (2006)
Каракозов А. А. - Сравнительная теоретическая оценка влияния применения утяжелителей и колонковых наборов с подвижными трубами на эффективность процесса бурения донных отложений гидроударными буровыми снарядами (2006)
Дьяченко Н. А. - Особенности выявления зон деформационных аномалий земной поверхности и расшифровки их геологической природы в условиях подработки массива горных пород, Панова Е. А, Привалов В. А., Киселев Н. Н. (2006)
Волкова Т. П. - Экологические проблемы Донецкой области в правовом поле законодательства Украины, Волкова К. В. (2006)
Буряк Г. О. - Проблеми генезису та якості глин Часів-Ярського родовища вогнетривких глин, Отришко О. В., Волкова Т. П. (2006)
Алехин В. И. - Поля суммарных деформаций и напряжений в разновозрастных породных комплексах приазовского блока УЩ (2006)
Волкова Т. П. - Критерии оценки экологической безопасности полигонов бытовых отходов, Спица Е. А., Карнаух О. С. (2006)
Купенко В. И. - Физико-химические параметры формирования ртутного и золото-полиметаллического оруденения Донбасса, Купенко И. В. (2006)
Купенко В. И. - Разрывная тектоника перспективного на золотое оруденение участка "Грабовский" по данным структурно-геодинамического картирования, Панов Ю. Б., Купенко И. В. (2006)
Дубін О. В. - Генетична структура стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби СТОВ "Агросвіт" за поліморфізмом QTL-генів, Димань Т. М. (2013)
Облап Р. В. - Ідентифікація генетично модифікованої кукурудзи лінії MON 810 у продовольчій сировині та харчових продуктах методом ПЛР-РЧ, Новак Н. Б., Димань Т. М. (2013)
Онищенко О. В. - Інтенсивність росту ремонтних свинок та отриманих від них поросят за різних джерел селену в раціоні, Дяченко Л. С. (2013)
Цехмістренко О. С. - Вплив Сел-плексу та кадмієвого навантаження на ліпопероксидацію в організмі птиці, Цехмістренко С. І., Девеча І. О., Пономаренко Н. В., Поліщук В. М., Яремчук Т. С. (2013)
Цехмістренко С. І. - Взаємозв’язок вільнорадикальних процесів і морфофункціональних характеристик сперміїв кнурів-плідників за дії комплексного препарату "Мультибактерін", Поліщук С. А., Девеча І. О., Поліщук В. М., Пономаренко Н. В., Цехмістренко О. С. (2013)
Костенко С. О. - Особливості поліморфізму генів ESR, NCOA1, PRLR, FSHR у свиней різних порід, Драгулян М. В., Сидоренко О. В. (2013)
Судика В. В. - Ефективність добору матерів і батьків бугаїв, Старостенко І. С., Буштрук М. В., Титаренко І. В., Ткач Є. Ф. (2013)
Ставецька Р. В. - Ефективність проведення відбору молодняку української чорно-рябої молочної породи за ростом і розвитком (2013)
Пентилюк С. І. - Продуктивність свиней за комбінованого застосування в їх раціонах різних препаратів, Свістула М. М., Деменська Н. М. (2013)
Кучерявий В. П. - Перетравність поживних речовин корму та баланс азоту за дії пробіотика у молодняку свиней на вирощуванні, Трачук Є. Г. (2013)
Сировнєв Г. І. - Поліморфізм гена муцин 4 (MUC4) у закритій популяції свиней та вплив його алельних форм на господарсько корисні ознаки, Сметанін В. Т. (2013)
Кучерявий В. П. - Вплив пробіотичного препарату на забійні показники молодняку свиней, Бойчук В. М., Кошельник К. М. (2013)
Сичов М. Ю. - Жирнокислотний склад м’язів та печінки перепелів м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів жиру в комбікормах (2013)
Гуньчак О. В. - Продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо, за використання у комбікормах добавок германію, Каплуненко В. Г. (2013)
Грибанова А. А. - Вплив добавок літію в комбікорми на продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо, Каплуненко В. Г. (2013)
Кравченко І. В. - Показники мінерального обміну та перекисного окиснення ліпідів у крові каченят-бройлерів за різних доз та форм селену у раціоні (2013)
Василенко Т. О. - Ефективність підвищення рівня кобальту в раціонах кітних вівцематок (2013)
Даниленко В. П. - Обмін азоту у високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації при згодовуванні змішанолігандного комплексу Цинку, Бомко В. С. (2013)
Мерзлов С. В. - Продуктивність і біохімічні процеси в організмі курчат-бройлерів за дії алюмосилікатйодної добавки (2013)
Ковальова С. П. - Особливості накопичення 137Cs у продуктах забою качок (2013)
Хоменко А. Д. - Хімічний склад сироватки молока – компонента поживного середовища для Spirulina platensis, Мерзлов С. В. (2013)
Перцьовий І. В. - Участь організму великої рогатої худоби в міграції 137Cs та 90Sr на радіоактивно забруднених агроландшафтах лісостепової зони (2013)
Вихідні дані (2013)
Цехмістренко С. І. - Вплив умісту малонового діальдегіду та рівня активності ферментів антиоксидантного захисту в еякулятах бугаїв на якість сперми, Коберська В. А. (2013)
Машкін Ю. О. - Вплив пробіотичної кормової добавки на забійні якості курчат-бройлерів, вирощених на глибокій підстилці (2013)
Кучерявий В. П. - Відгодівельні та забійні показники свиней за згодовування пребіолакту, Бойчук В. М. (2013)
Ломова Н. М. - Збільшення строку придатності до споживання стерилізованого вершкового масла, Наріжний С. А. (2013)
Гордієнко В. М. - Вплив Марганцю, Цинку та Селену у комбікормах на продуктивні та відтворні якості індичок (2013)
Данченко О. О. - Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу, Здоровцева Л. М., Пащенко Ю. П., Рубан Г. В. (2013)
Дубін О. В. - Поліморфізм гена BоLа-DRB3 в української чорно-рябої молочної худоби (2013)
Гуньчак О. В. - Вплив добавок германію в комбікорми на м’ясну продуктивність гусенят, Соболєв О. І. (2013)
Долід С. В. - Забійні показники і хімічний склад м’яса за згодовування змішанолігандного комплексу Купруму молодняку свиней, Бомко В. С. (2013)
Грибанова А. А. - М’ясна продуктивність гусенят за використання у комбікормах добавок літію, Соболєв О. І. (2013)
Іщенко А. М. - Ефективність використання пробіотика в раціонах молодняку свиней (2013)
Грунтковський М. С. - Відтворювальна здатність корів за використання біологічно активного препарату Стимулін-Вет, Шеремета В. І., Чернега М. А. (2013)
Клименко О. М. - Динаміка змін фізичних параметрів кровотворних органів коропа впродовж вегетаційного періоду, Куновський Ю. В., Присяжнюк Н. М., Михальський О. Р., Гейко Л. М. (2013)
Kosyanenko O. - Influence of various selenium sources on productive performance of young rabbits (2013)
Ташлицька Г. В. - Хімічний склад м’яса та печінки курчат-бройлерів за використання ферменту Проторизин (2013)
Маляр Д. Д. - Вивчення ефективності застосування пробіотиків та пребіотиків на імунологічні та мікробіологічні показники перепелів, Мельниченко Ю. О., Соломонюк Я. В., Бітюцький В. С. (2013)
Чернявський О. О. - Ефективність використання протекто-активу і мацерази у годівлі молодняку свиней, Бабенко С. П., Сломчинський М. М. (2013)
Облап Р. В. - Визначення представників Salmonella spp. методом ПЛР у реальному часі (2013)
Харчишин В. М. - Інновації у вирішенні проблем утилізації органічних відходів методом вермікультивування, Мельниченко О. М., Веред П. І., Злочевський М. В. (2013)
Merzlova G. - Accumulation of biomass Spirulina platensis, enriched with Cobalt, under different technological parameters (2013)
Калинина Е. Д. - Динамика состава углеводов и кислотности гидролизованного молока при различной степени гидролиза лактозы (2013)
Мерзлов С. В. - Підбір оптимальної закваски за біотехнології нового кисломолочного напою – йогурту, Сніжко О. О. (2013)
Недашківський В. М. - Вплив протеази на збереженість сили бджолиних сімей та накопичення в організмі бджіл неперетравних решток корму протягом зимового періоду (2013)
Вовкогон А. Г. - Збереження Йоду адсорбованого на різних носіях впродовж місячного терміну зберігання, Мерзлов С. В. (2013)
Разанов С. Ф. - Розподіл радіонуклідів у вертикальному ґрунтовому профілі медоносних угідь (2013)
Гуцол Г. В. - Вплив органічно-мінеральних добрив на питому активність цезію-137 та стронцію-90 у квітковому пилку (2013)
Разанова О. П. - Амінокислотний склад білого м’яса перепелів за використання в годівлі біологічно активних речовин Апімору (2013)
Швець В. В. - Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку (2013)
Здоровцева Л. М. - Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії (2013)
Куриленко Ю. Ф. - Оцінка міжпородної диференціації коней за використання ISSR-маркерів, Супрун І. О. (2013)
Вихідні дані (2013)
Бабиюк Г. В. - Моделирование зоны разрушения пород вокруг выработки в неоднородном массиве, Курман С. В. (2007)
Бегичев С. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния породного массива в окрестности протяженной выработки, расположенной в краевой части пласта, Гапеев С. Н. (2007)
Беседа А. П. - Особенности палеотектонических полей напряжений в выбросоопасных зонах Донецко-Макеевского и центрального районов Донбасса, Дудник В. А., Корчемагин В. А., Павлов И. О. (2007)
Борщевский С. В. - К вопросу о критериях выбора технологии сооружения вертикальных стволов шахт, Формос В. Ф., Галечко С. Ю. (2007)
Гавриленко Ю. Н. - Скашивание и скручивание земной поверхности при отработке пологих угольных пластов лавами неправильной формы и при подработке разрывов, Петрушин А. Г., Маланчук Е. О. (2007)
Игнатов А. В. - Транспортирование тиксотропной жидкости эрлифтом (2007)
Калякин С. А. - Критические условия инициирования взрыва метановоздушной смеси открытым зарядом взрывчатого вещества (2007)
Каракозов А. А. - Результаты опытной эксплуатации установки УМБ-130М при проведении геологосъёмочных работ в Чукотском море, Калиниченко О. И., Зыбинский П. В., Хохуля А. В., Комарь П. Л., Гусев Е. А., Егоров Ю. П. (2007)
Квашук О. Ю. - Исследование региональных особенностей гидродинамической обстановки при затоплении угольных шахт Торезско-Снежнянского района Донбасса (2007)
Кривобоков М. Г. - Формальное определение центров коммерческого обслуживания с применением ГИС-модели (2007)
Гавриленко Ю. Н. - Оценка физического износа подрабатываемых зданий по величинам деформаций земной поверхности, Кузнецова Д. С. (2007)
Левит В. В. - Модель буровзрывной технологии проходки вертикальных шахтных стволов, Рублева О. И. (2007)
Минеев С. П. - Кинетика неравновесных сорбционных процессов и энергия активации диффузии метана в угольном пласте, Прусова А. А., Корнилов М. Г. (2007)
Могильный С. Г. - О точности измерений сканированных аэрофотоснимков карьеров, Ахонина Л. И., Кругликов Ю. Ф., Лесюк Т. Н. (2007)
Пилипец В. И. - Совершенствование технологии устранения дефектов обсадных колонн, Король В. И. (2007)
Рязанов А. Н. - Определение рациональной величины рейсовой углубки при отборе грунтового монолита устройством ударного типа, Переходченко С. А. (2007)
Тершак Б. А. - Стан та перспективи підвищення ефективності повторної ізоляції кріплення свердловин нафтогазових родовищ ДДЗ, Наритник І. І. (2007)
Улитин Г. М. - Влияние днища на конструктивные особенности обсадной колонны, Царенко С. Н. (2007)
Филатова И. В. - Применение метода тренд-анализа для построения границ марочного состава углей, Нестеренко Б. И. (2007)
Филимоненко Н. Т. - Движение шлама в пульсирующем взвесенесущем потоке, циркулирирующем в призабойной зоне скважины, Каракозов А. А. (2007)
Худек М. - О влиянии скорости подвигания очистных работ на оседания дневной поверхности, Стшалковски П., Соловьев Д. Г. (2007)
Шелухина И. Ю. - исследование зависимости взрывчатых характеристик скального аммонала №1у от влажности и компонентного состава, Галиакберова Ф. Н., Ошовский В. В., Праздникова Т. Н. (2007)
Щербак Я. Я. - Особенности проводимости изовалентных твердых растворов полупроводников (2007)
Шоломицкий А. А. - Применение современных технологий при создании съемочного обоснования карьеров, Лунев А. А., Ковалев К. В. (2007)
Алехин В. И. - Зоны геолого-экологического риска тектонической природы и безопасность жизнедеятельности, Санина О. Н., Сахарова Н. А., Ковалева О. А. (2007)
Власов П. А. - Геохимические особенности распределения редких элементов в отходах углеобогащения ОФ "Трудовская" (2007)
Волкова Т. П. - Экологические аспекты отработки редкометальных месторождений (на примере Мазуровского месторождения), Дёмина Е. Ю. (2007)
Выборов С. Г. - Гидрогеохимическая проявленность ореолов техногенного замещения подземных вод в связи с Ларинским полигоном ТБО г. Донецка, Лаврушко А. С., Рудченко Е. А., Миняйло Е. Э. (2007)
Іванченко В. В. - Структурні взаємовідношення мінералів заліза як фактор збагачення сталеплавильних шлаків, Тиришкіна С. М. (2007)
Корчемагин В. А. - Экологические аспекты загрязнения почв вокруг полукупола "Новый", Гунченко В. В. (2007)
Панов Ю. Б. - Влияние объектов загрязнителей территории Славянской ТЭС на почво-грунты, Фенюшина И. Н. (2007)
Дьяченко Н. А. - Сдвиговая тектоника и вращение блоков в пределах межреченского месторождения Львовско-Волынского каменноугольного бассейна, Привалов В. А., Панова Е. А. (2007)
Проскурня Ю. А. - Химический состав шахтных вод Донецко-Макеевского района Донбасса и новые методы его прогнозирования, Тарасова Е. А. (2007)
Седова Е. В. - Особенности вещественного состава Каменномогильских гранитоидов в связи с метасоматическими преобразованиями (2007)
Таранец Р. М. - Об одном из аспектов нелинейной геодинамики: влияние массовых сил на тектоническое поведение земной поверхности на примере Донецкого бассейна, Привалов В. А., Приходько С. Ю. (2007)
Димань Т. М. - Молекулярна діагностика поліморфізму QTL-генів в української чорно-рябої молочної худоби, Дубін О. В., Плівачук О. П. (2014)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу Купруму на перетравність поживних речовин у поросят, Долід С. В. (2014)
Хоменко А. Д. - Використання кисломолочної сироватки під час культивування Spirulina platensis, Мерзлов С. В. (2014)
Ставецька Р. В. - Ефективність відбору корів української чорно-рябої молочної породи за власними показниками (2014)
Харчишин В. М. - Регламентація використання цеоліту Сокирницького родовища за вирощування перепелів, Мельниченко О. М., Веред П. І., Злочевський М. В. (2014)
Бомко Л. Г. - Вплив ферменту целюлази на хімічний склад та біологічну цінність м’язів курчат-бройлерів (2014)
Надточій В. М. - Якісні показники йогурту залежно від тривалості зберігання (2014)
Соболєв О. І. - Перетравність поживних речовин курчатами-бройлерами за використання селену в складі комбікормів (2014)
Грибанова А. А. - Вплив добавок літію в комбікорми на якість м’яса гусенят (2014)
Гуньчак О. В. - Вплив добавок германію в комбікорми для гусенят на якість їхнього м’яса (2014)
Ткаченко М. В. - Удосконалення генеалогічної структури племінних стад української чорно-рябої молочної худоби шляхом виявлення і використання бугаїв-лідерів, Ткаченко С. В. (2014)
Чернюк С. В. - Ефективність застосування мікробних препаратів під час консервування кукурудзяного силосу, Загородній А. П. (2014)
Батенко Н. В. - Вплив препарату "Екосорб" на якість м'яса качок-бройлерів (2014)
Гузеев Ю. В. - Секреторная функция и емкостная система вымени буйволиц (2014)
Старостенко І. С. - Оцінка і добір бугаїв-плідників різних порід за власними показниками, Буштрук М. В., Титаренко І. В., Даниленко В. П. (2014)
Болоховський В. В. - Оптимізація поживних середовищ для культивування штаму Bacillus macerans як продуцента пектолітичної кормової добавки, Мельниченко О. М. (2014)
Олешко В. П. - Зв'язок цитогенетичної мінливості з продуктивністю української чорно-рябої молочної худоби, Бабенко О. І. (2014)
Лесь С. А. - Адаптаційна здатність високопродуктивних корів голштинської породи зарубіжної і вітчизняної селекції до умов доїння за безприв’язно-боксового утримання в зоні Лісостепу України (2014)
Tsekhmistrenko О. - Lipid peroxidation in poultry organism (2014)
Pirova L. - Influence of different levels and sources of selenium in piglet mixed fodder on productivity and heavy metals content in the slaughter products (2014)
Шеремета В. І. - Відтворювальна здатність свиноматок за використання після відлучення поросят біологічно активного препарату, Менчинська О. С. (2014)
Безверха Л. М. - Обмінні процеси в організмі свиноматок за використання препарату нейротропної метаболічної дії, Шеремета В. І. (2014)
Вихідні дані (2014)
Дорошенко Д. П. - Систематизація фінансового законодавства України як засіб упорядкування фінансових норм (2013)
Криницький І. Є. - Податково-правові пільги: сучасні проблеми класифікації (2013)
Огороднікова I. I. - Особливості відповідальності за порушення порядку визначення об’єкта податку на прибуток підприємств (2013)
Рибачок Н. П. - Сучасні теоретичні та законодавчі основи екологічного оподаткування в Україні (2013)
Рябуш Л. А. - Правові принципи оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та рухомого майна (2013)
Ханова Р. Ф. - До проблеми розстрочення та відстрочення податкового боргу (2013)
Дейнека В. Ф. - Механізм зарахування та обліку доходів ю.джету органами Державної казначейської служби України: правовий аспект, Шавло І. А. (2013)
Солдатенко О. В. - Правовий механізм регулювання суспільних відносин у сфері бюджетного фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні, Трубіна М. В. (2013)
Шевчук С. В. - Правові засади функціонування єдиного казначейського рахунку у розрізі обліку доходів бюджетів (2013)
Волосович С. В. - Правові засади захисту депозитів в Україні, Семененко І. О. (2013)
Євсєєва І. О. - Формування правових принципів діяльності Міністерства доходів і зборів України (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вінцова. Д. С. - Принцип рівності як невід’ємна складова принципів податкового регулювання (2014)
Трубін. I. O. - Підписання угоди про асоціацію як передумова вдосконалення правового регулювання електронної комерції в Україні (2014)
Хохуляк.В. В. - Еволюція вітчизняної фінансово-правової думки у працях державних діячів першої половини XIX (2014)
Головашевич. О. О. - Тенденції розвитку правового регулювання процедур визначення окремих елементів податку (2014)
Жернаков. М. В. - Податковий конфлікт і якість законодавства (2014)
Омельчук. В. В. - Харістікія і парикія у системі податкових привілеїв візантійських монастирів (2014)
Путренко. А. М. - До деяких питань удосконалення фінансово-правових механізмів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в Україні (2014)
Стародуб. Д. М. - Щодо визначення поняття "податкове декларування (2014)
Трубіна. М. В. - Інвентаризація земель як основний компонент плати за землю: український та зарубіжний досвід (2014)
Шевчик. О. С. - Про деякі аспекти застосування окремих видів юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства (2014)
Березовська. С. В. - Сутність та законодавче регулювання діяльності органів місцевого самоврядування у сфері місцевих запозичень (2014)
Музика-Стефанчук. О. А. - Бюджетне право та бюджетний закон: проблеми перекладу зарубіжного законодавства (2014)
Криницький. І. Є. - 20 років як визначальний етап розвитку податкового права України (2014)
Кучерявенко. М. П. - Колізійні проблеми Податкового кодексу України (2014)
Білінський. Д. О. - Правове регулювання податкових надходжень як складової публічної фінансової системи (2014)
Головашевич. О. О. - Звичайні ціни або трансфертне ціноутворення: порівняльний податково-правовий аспект (2014)
Дамірчиєв. М. І. - Місцеві фінанси як об’єкт фінансової діяльності (2014)
Кобильнік. Д. А. - Деякі напрями реалізації регулятивної функції податкового права в умовах сьогодення (2014)
Котенко. А. М. - До питання про принципи у податково-правовому регулюванні (2014)
Онищук. Н. Ю. - Правове регулювання протидії уникненню оподаткування: порівняльно-правовий аспект (2014)
Вдовиченко А. М. - Законодавчі засади прогнозування доходів бюджету в Україні, Орос.Г. В. (2014)
Єфіменко. Л. Л. - Зміст, завдання та функції здійснення бюджетного обліку в державі (2014)
Поповичук. О. М. - Засади нормативно-правового регулювання податків у політико-правовій моделі Австрії (2014)
Рябуш. Л. А. - Майно як предмет податку (на прикладі оподаткування операцій з відчуження об’єктів нерухомого та рухомого майна) (2014)
Трубін I. O. - Застосування податкового компромісу та податкової амністії:теоретичний аспект, Кармаліта М. В. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Шевцов Н. Р. - Влияние буровзрывного способа проведения горных выработок на физико-механическое состояние законтурного массива, Гречихин Л. И. (2008)
Дренда Я. - Снижение средней температуры теплового излучения окружающей среды как эффективный способ улучшения климатических условий в подготовительных выработках угольных шахт, Слота К., Слота З. (2008)
Прокопов А. Ю. - Про причини виникнення підвищених навантажень на армування і напрямках його вдосконалення, Прокопова М. В., Мірошниченко М. А. (2008)
Соловьев Г. И. - Определение параметров металлической призабойной крепи на концевых участках лав, Толкачев А. Ф., Паниотов Ю. Н., Формос В. Ф. (2008)
Андоленко С. С. - Про права на землі прибудинкових теріторій , Сігітова Н. В. (2008)
Калякин С. А. - Исследование влияния способа инициирования шпурового заряда на антигризутность ВВ (2008)
Страданченко С. Г. - Об использовании тампонажного фиброраствора на основе полимера, Шубин А. А. (2008)
Шубин А. А. - Исследования параметров влияния гидроактивизации породных массивов (2008)
Калякин С. А. - Энергетический подход к определению параметров взрывных работ (2008)
Давиденко А. Н. - Технология бурения летки доменной печи ударно-вращательным способом, Змиевский А. С. (2008)
Андреев Б. Н. - Перспективы эксплуатации шахты "Первомайская"в геотехнологической системе "карьер-шахта", Письменный С. В., Бровко Д. В., Андреев Н. Б., Письменный И. А., Литвяк Б. И. (2008)
Шоломицкий А. А. - Оценка точности цифровых маркшейдерских ортофотопланов открытых разработок, Чебан Н. В., Лунев А. А. (2008)
Колярчик М. - Определение эквивалентных характеристик окружающих подсеть выемочных участков в шахтной вентиляционной сети методом компьютерного моделирования, Олексы М., Пах Г. (2008)
Богданов Р. К. - Эффективность разрушения твердых горных пород буровыми коронками с матрицей, оснащенной моно- и поликристаллическими алмазами, Шульженко А. А., Закора А. П., Исонкин А. М., Гаргин В. Г. (2008)
Минеев С. П. - К вопросу о методологии дегазирования углепородного массива при вскрытии выбросоопасных угольных пластов стволами, Борщевский С. В., Формос В. Ф., Бурушин А. А. (2008)
Тютькін О. Л. - Математичне моделювання впливу рухомого складу на конструкцію пілонної станції метрополітену (2008)
Рязанов А. Н. - Разработка забивного пробоотборника с увеличенной энергией удара для бурения морских инженерно-геологических скважин, Попова М. С. (2008)
Блинникова Е. В. - Совершенствование метода прогноза технического состояния зданий на подрабатываемых территориях (2008)
Улитин Г. М - Крутильный удар бурильной колонны при заклинивании режущего инструмента, Петтик Ю. В. (2008)
Малеев В. Б. - Работа эрлифта при постоянном расходе сжатого воздуха, Игнатов А. В. (2008)
Блинникова Е. В. - Влияние кривизны земной поверхности на подрабатываемые здания (2008)
Алейников Е. А. - Экспериментальное исследование тампонирования потайных обсадных колонн с применением синтетических герметиков, Юшков А. С., Юшков И. А. (2008)
Филимоненко Н. Т. - Переходная зона в потоке шлама, движущегося в призабойной зоне скважины, при пульсирующей промывке (2008)
Каракозов А. А. - Оценка влияния компоновки низа бурильной колонны на механическую скорость бурения скважин гидроударными снарядами при отборе проб донных отложений (2008)
Парфенюк С. Н - Анализ рабочего цикла гидроударника для бурения дегазационных скважин, Каракозов А. А. (2008)
Сєдова О. В. - Салтичанський комплекс ортитоносних гранітів Приазов'я та їх металогенічна спеціалізація (2008)
Кривдик С. Г. - Тавловское (Анадольское) редкоземельное рудопроявление восточного Приазовья, Седова Е. В. (2008)
Привалов В. А. - Особенности геодинамики и гидрогеологического режима Солотвинского месторождения каменной соли (Закарпатский внутренний прогиб), Панова Е. А. (2008)
Павлов И. О. - Структурно-тектонофизические особенности формирования разрывной тектоники Южного Донбасса, Хрищанович О. С. (2008)
Privalov V. A. - Coalbed methane in the Donets Basin, Sachsenhofer R. F., Izart A., Panova E. A. (2008)
Шамаев В. В. - Компьютерная реконструкция тектонофизических параметров в системе принятия решений по развитию региона (2008)
От редакции - Воевода Борис Иванович. 70 лет со дня рождения (2008)
Коцюба В. П. - Оцінка ефективності системи забезпечення управління Повітряних Сил Збройних Сил України, Башкиров О. М., Сорока М. В. (2010)
Кучинський А. В. - Шляхи визначення оперативно-тактичних вимог для розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ (2010)
Наливайко Ю. В. - Методика вибору рівня централізації управління угрупованням зенітних ракетних військ повітряного командування (2010)
Нізієнко Б. І. - Напрямки розвитку автоматизованих систем управління, що залучаються до виконання завдань протиповітряної оборони Збройних Сил України, Камінський В. В., Сісков О. В., Александров О. В. (2010)
Пєвцов Г. В. - Оцінювання ефективності перспективної автоматичної системи контролю безпеки стрільб зенітними ракетними системами (комплексами) на полігоні обмежених розмірів, Яцуценко А. Я., Нос І. А., Резніченко А. І. (2010)
Петрушенко М. М. - Моделювання процесу визначення напрямків повітряного удару засобів повітряного нападу, Литвиненко М. І. (2010)
Борисенко М. В. - Экспериментальное определение характеристик рассеяния модели самолета АН-72, Украинец Е. А., Черных Ю. А. (2010)
Соловйов О. В. - Експериментальні дослідження рівня шуму БпЛА "Стрепет-М" (2010)
Потелещенко П. В. - Влияние ширины спектра частот зондирующего сигнала на точность угловых измерений в бортовых РЛС, Орленко В. М., Лещенко С. П., Сачук И. И., Залевский Г. С., Ширман Я. Д. (2010)
Белова Н. В. - О схемотехническом синтезе специализированного процессора, Лобода В. Г., Умяров Р. Я. (2010)
Гребенник И. В. - Математическое моделирование и решение некоторых многокритериальных задач размещения параллелепипедов, Баранов А. В. (2010)
Доренський О. П. - Вдосконалення метода визначення показника стійкості до загроз системи забезпечення безпеки інформації, Помазан Л. В., Мелешко Є. В. (2010)
Дугин М. В. - Метод контроля и коррекции ошибок криптографической информации на основе использования класса вычетов, Краснобаев В. А. (2010)
Залкин С. В. - Методика сегментации информационно-психологического пространства (2010)
Кузнецов О. О. - Формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду із використанням модулярних перетворень, Ковтун В. Ю., Рябуха Ю. М. (2010)
Ланецкий Б. Н. - Надежность сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. Основные понятия и положения, Лукьянчук В. В. (2010)
Малафеев Е. Е. - Структурно-функциональный метод преобразования алгоритмических структур, Малафеев Е. Е., Павлик А. В. (2010)
Межуев В. И. - Использование векторной алгебры для построения инструментов предметно-ориентированного моделирования (2010)
Потій О. В. - Дослідження методів оцінки ризиків безпеці інформації та розробка пропозицій з їх вдосконалення на основі системного підходу, Лєншин А. В. (2010)
Смеляков К. С. - Методы сегментации изображений объектов нерегулярного вида, особенности их применения и перспективы развития, Романенко И. А., Рубан И. В., Кириллова Н. И., Шитова О. В. (2010)
Высочина О. С. - Оценка эффективности методов классификации состояний телекоммуникационной сети, Шматков С. И., Салман А. М. (2010)
Лосев Ю. И. - Разработка модели процесса обмена данными в системах с обратной связью и адресным обнаружением ошибок, Закиров З. З. (2010)
Ляшенко І. О. - Розрахунок функціональної надійності баз даних як складової інформаційно-аналітичних систем інтромереж Збройних Сил України (2010)
Третьяк В. Ф. - Использование технологии репликации в системе управления распределенными базами данных, Кужель И. Е., Приходько В. М. (2010)
Шувалова Л. А. - Гіперпотокова обробка команд (2010)
Кононов Б. Т. - Выбор параметров генераторов импульсных напряжений, Нечаус А. А. (2010)
Ахиезер Е. Б. - Математические модели взаимодействия низкоэнергетических электромагнитных полей с некоторыми биологическими структурами, Пиротти А. Е., Пиротти Е. Л. (2010)
Сердюк Т. Н. - Измерение электромагнитных помех в станционных рельсовых цепях (2010)
Черепнев И. А. - Транспорт в клеточных мембранах под воздействием электромагнитных полей, Новиков В. Е. (2010)
Штык С. В. - Концепция метода диагностики моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта (2010)
Западня К. О. - Исследование множества альтернативных вариантов в логистике производственного процесса для обеспечения качества выпускаемой продукции, Лещенко Ю. А., Шуфани С. Т. (2010)
Кавун С. В. - Определение рациональных маршрутов движения грузовых автомобилей, Степанова А. С., Зима А. Г. (2010)
Нємашкало А. О. - Моделювання прийняття рішення про розміщення лікарняного закладу у районі аеропорту за допомогою ГІС-технологій, Зима О. Г. (2010)
Бутенко О. С. - Метод формирования возможных откликов при определении тенденции развития аномалий техногенного происхождения, Жилин В. А. (2010)
Лиходід Р. В. - Модель системи оповіщення та керування евакуацією людей під час пожежі в будинку, Рудницький В. М. (2010)
Пащенко Р. Е. - Аналіз сигналів сейсмічних датчиків з використанням фрактальних розмірностей, Карлов Д. В., Медведський С. В., Журавський М. М. (2010)
Сідаш В. В. - Чинники професійної надійності військовослужбовців, від яких залежить рівень бойової підготовки та способи її діагностики (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Галушко Ю. І. - Методика перекомплектації зенітно-ракетного комплексу для оперативного відновлення системи вогню маневром підрозділами та елементами озброєння всіх рівнів ієрархії, Флоров О. Д., Штефан А. М., Доска О. М. (2010)
Трегубенко С. С. - Воєнно-економічне обґрунтування раціонального порядку ешелонування запасів матеріально-технічних засобів у операції армійського корпусу (2010)
Жарик О. М. - До питання застосування авіації в сучасних операціях (2010)
Клименко В. М. - Ймовірнісні моделі для оцінки ефективності та ризику бойової протидії засобів ППО СВ і ЗПН, Оленєв В. М., Дем'янчук Б. О. (2010)
Новіченко С. В. - Урахування геометрії межі об’єкту та рубежу виконання завдань засобами повітряного нападу противника при визначенні кількості стрільб зенітної ракетної бригади (полку) (2010)
Сотников А. М. - Показатель оценки эффективности применения артиллерийских, реактивных снарядов и ракет, которые оснащены боевыми частями электромагнитного действия, Лупандин В. А., Кожушко Я. Н., Сидоренко Р. Г. (2010)
Кінь О. В. - Аналіз підходів щодо організації оцінювання кадрової політики в арміях провідних країн світу, Захаров О. Б. (2010)
Борисенко В. С. - Використання критерію безпеки польотів для обґрунтування граничної точності оцінки злітної маси транспортного літака, Приймак А. В. (2010)
Котов О. Б. - Захід на посадку з використанням прицільно-навігаційного комплексу літака, Масалітін П. М., Петренко Н. В., Петров В. М. (2010)
Мішуков О. М. - Синтез оптимального вимірювача системи управління літальними об'єктами, Чумак Б. О. (2010)
Батурин О. В. - Особенности подсвета пространства при сверхбыстром сканировании в осесимметричных антеннах, Рябоконь Е. А., Олифиров А. А. (2010)
Белкин Е. В. - Применение математических моделей процессов развития модуляционной неустойчивости волн большой амплитуды в технических системах (2010)
Власик С. Н. - Пространственные характеристики облучателя сверхширокополосной зеркальной антенны с круговой поляризацией, Лоскутов А. А. (2010)
Ковальчук А. А. - Повышение устойчивости сопровождения маневрирующих целей по радиальной скорости с помощью адаптивного алгоритма параллельной фильтрации (2010)
Коняхин Г. Ф. - Некоторые результаты анализа влияния локальных изменений плотности газовой среды на коэффициент преломления оптического излучения, Косиков С. А. (2010)
Місайлов В. Л. - Показники якості виявлення повітряних об’єктів у морському тропосферному хвилеводі (2010)
Стрелков А. И. - Энергетическое обнаружение оптических сигналов в телевизионных системах, Лытюга А. П., Стрелкова Т. А. (2010)
Шумейко И. Е. - Анализ характеристик направленности антенной решетки при наличии флуктуаций фронта волны помехи, Флоров А. Д., Яловега М. А. (2010)
Васюта К. С. - Оценка границ применимости R/S-статистики для фрактального анализа хаотических процессов, искаженных аддитивным белым гауссовским шумом (2010)
Дружинин С. В. - Математическая модель эксплуатации типовых элементов телекоммуникационных комплексов, Смоляр В. Г., Тышко С. А., Бедухин Ю. А. (2010)
Лемешко А. В. - Двухуровневый метод маршрутизации с поддержкой качества обслуживания в многооператорских сетях NGN, Евсеева О. Ю., Агеев Д. В. (2010)
Адаменко А. А. - Динамічні нечіткі множини (2010)
Васильєв Д. Г. - Метод визначення сумарного середньоквадратичного розміру радіолокаційної цілі по взаємній кореляційній функції інтенсивностей відбитих багаточастотних сигналів ортогональних поляризацій (2010)
Віткін Л. М. - Методичні підходи до побудови комп’ютерної інформаційної системи технічного регулювання України, як складової системи "Електронний уряд”, Лемешко Т. А., Хімічева Г. І., Зенкін А. С. (2010)
Волк М. А. - Журнализация состояний программных распределенных имитационных моделей и ее использование в оптимистических алгоритмах синхронизации (2010)
Галій В. А. - Про методологію вибору оптимального варіанту експлуатації систем ракетного озброєння при функціонально-структурному підході (2010)
Герасимов С. В. - Техніко-економічне обґрунтування розробки (модернізації, закупівлі) складних технічних комплексів, Клименко А. М., Пінчук Т. А. (2010)
Демидов Б. А. - Системная методология формирования концептуальных проектных моделей перспективных сложных образцов вооружения и военной техники, Науменко М. В. (2010)
Клімов С. Б. - Метод сумісного об’єднання різнорідної координатної та ознакової інформації (2010)
Кучеренко Е. И. - Прикладные аспекты моделирования нечетких процессов в сложных системах, Творошенко И. С. (2010)
Львов М. С. - Тригонометричні обчислення в математичних системах навчального призначення (2010)
Бачинський В. В. - Оцінка системи рухомості тренажерів бойових машин, Ярмолюк В. М. (2010)
Венцель Е. С. - Определение минимально необходимой концентрации присадки Infineum C9425 в масле И-Г-А-32 для гидроприводов строительных и дорожных машин, Щукин А. В., Краснокутский М. В. (2010)
Гусак Ю. А. - Рівняння руху снаряда в безконтактному електродинамічному прискорювачі при різних режимах прискорення, Гусак М. Ю. (2010)
Лагутін Г. І. - Конструкція заземлення в місцях з високим питомим опором розтікання струму в ґрунті, Коновалов О. В. (2010)
Ольховиков С. В. - Исследование нестабильности характеристик средств контроля систем электроснабжения военных объектов (2010)
Пантелеева И. В. - К вопросу о возможности применения дистанционной защиты высоковольтных линий электропередачи, Головинова Е. А. (2010)
Рогозін І. В. - Дослідження впливу запобіжного пристрою пневматичного приводу робочої гальмівної системи на процес гальмування засобу рухомості наземного забезпечення дій авіації (2010)
Шевченко В. В. - Анализ особенностей работы материалов при криогенных температурах и выбор материалов для сверхпроводниковых турбогенераторов, Пидкивка С. В., Шевченко С. Е. (2010)
Шквар Є. О. - Математичне моделювання турбулентних пристінних течій, модифікованих пристроями руйнування великих вихорів (2010)
Юрченко О. О. - Дослідження вимушених коливань дискретних систем з нелінійними характеристиками (2010)
Дорохов О. В. - Аналіз і вибір інструментів комп'ютерного моделювання для визначення постачальників лікарських засобів, Калашникова К. В. (2010)
Бондаренко О. Г. - Проблеми організації продовольчого забезпечення за умови спільного залучення частин (підрозділів) внутрішніх військ МВС України та інших силових відомств до проведення спеціальної операції, Павлов С. П., Касім О. Г. (2010)
Воробйова І. В. - Основні напрямки формування іміджу сил охорони правопорядку (на основі субєктивних уявлень цивільного населення) (2010)
Лавніченко О. В. - Поняття і види оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку та обставини, що обумовлюють її ускладнення, Єманов В. В. (2010)
Стрілець В. М. - Аналіз захисних властивостей засобів індивідуального захисту, які призначені для роботи в умовах викиду небезпечних хімічних речовин, Васильєв М. В. (2010)
Шевцова О. А. - Методы индикации фосфорорганических отравляющих веществ и пестицидов (2010)
Кропивченко С. І. - Методологічні аспекти професіоналізації сержантського та старшинського складу у процесі розвитку Збройних Сил України (2010)
Кудринський В. З. - Болонський процес і актуальні проблеми кафедр вищого навчального закладу, Бердочник В. А. (2010)
Скорик А. Б. - Влияние тенденций развития средств воздушного нападения и тактики их применения на процесс подготовки специалистов, Воронин В. В., Квиткин В. П. (2010)
Хроніка та інформація (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Кучинський А. В. - Формування науково-теоретичного підґрунтя підтримання технічного стану й боєздатності зразків озброєння та військової техніки сухопутних військ (2010)
Мішуков О. М. - Вибір критерію оцінки ефективності функціонування полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, Чумак Б. О. (2010)
Скорик А. Б. - Актуальные вопросы оценки эффективности противовоздушного боя, Воронин В. В., Зверев А. А., Галицкий О. Ф. (2010)
Євсєєв І. А. - Перспективний комплекс повітряної радіолокаційної розвідки на основі міні БПЛА (2010)
Запорожець В. В. - Прискорена методика визначення зносостійкості нанопокриттів в трібосистемах з використанням інформативних параметрів акустичної емісії, Стадніченко В. М., Трошін О. М., Варваров В. В., Стадніченко М. Г. (2010)
Зинченко Д. Н. - Аэродинамическое проектирование специализированного сельскохозяйственного самолета, Салими Хаджимахмуд Фарид, Ярыгин В. М. (2010)
Пащенко С. В. - Методика забезпечення адекватності відтворення на тренажері реальних динамічних характеристик вертольота, Харченко В. О., Черних Ю. О. (2010)
Сорокін Д. М. - Обґрунтування вимог щодо швидкодії перспективної кореляційно-екстремальної навігаційної системи безпілотного літального апарату, Шатров О. А. (2010)
Украинец Е. А. - Аэродинамическая компоновка воздушного винта с арочно-кольцевым крылом (2010)
Юхачов В. В. - Актуальні аспекти науково-технічного супроводження експлуатації авіаційної техніки військового призначення (2010)
Андрєєв С. М. - Сучасні комп'ютерні технології цифрового моделювання елементів ландшафту за даними дистанційного зондування Землі, Бутенко О. С., Романенко І. О. (2010)
Дорощук В. А. - Кутомірна радіонавігаційна система "ПАР-АРК” на основі використання широкосмугових сигналів, Кулик О. П., Нікітін О. В., Тітов І. В. (2010)
Карлов В. Д. - Влияние среды распространения радиоволн на приморском направлении при измерении угловых координат радиолокационных целей, Петрушенко Н. Н., Челпанов В. В., Квиткин К. П. (2010)
Карлов В. Д. - К вопросу об измерении скорости перемещения ионосферных возмущений методом некогерентного рассеяния радиоволн с применением корреляционного способа, Журавский М. Н., Карлов Д. В., Ефимова О. В. (2010)
Кебкал К. Г. - Погрешность определения фазы гидроакустического сигнала с непрерывной разверткой несущей в условиях доплеровских искажений, Кулагин В. В. (2010)
Козелкова Е. С. - Аналитический обзор традиционных методов исследования нелинейных процессов в радиотехническом комплексе наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами (2010)
Кондратов О. М. - Основні критерії оцінки космічних систем видового спостереження (2010)
Коржик А. В. - Применение метода "сквозной задачи” к определению особенностей формирования электрических сигналов на нагрузках электродов электроупругих цилиндрических преобразователей (2010)
Пащенко Р. Э. - Формирование кодофазоманипулируемых фрактальных сигналов на основе последовательности Морса-Туэ, Пащенко Э. И. (2010)
Тіхонов Г. М. - Науково-методичні основи обґрунтування способів бойового комплексного застосування сил та засобів радіоелектронного та інформаційного подавлення у сучасних операціях, Тіхонов І. М. (2010)
Бодянский Е. В. - Нечеткая кластеризация данных в порядковой шкале на основе совместного использования функций принадлежности и правдоподобия, Самитова В. А. (2010)
Бондаренко М. А. - Тестування класів і приклад їх використання у компіляторній підсистемі синтаксичного аналізу арифметичних виразів, Жилін В. А., Панасенко Д. П. (2010)
Гороховатский А. В. - Автоматический анализ и оценка параметров объектов микроскопических изображений, Передрий Е. О. (2010)
Демьянчук Б. А. - Стохастические оценки достоверности распознавания разделяющихся объектов при пересекающихся гипотезах, Бурцев В. В., Клименков С. В. (2010)
Костенко П. Ю. - Новый подход к непараметрическому обнаружению хаотических сигналов на фоне белого шума с использованием "нелинейной динамической статистики", Васюта К. С., Барсуков А. Н., Симоненко С. Н. (2010)
Малафеев Е. Е. - Программно-аппаратные средства анализа алгоритмических структур, Малафеев Е. Е. (2010)
Яськов Г. Н. - Метод решения задачи упаковки разных кругов с выбором перспективных начальных точек (2010)
Алексеев С. В. - Математическая модель процесса передачи данных через промежуточные центры коммутации сообщений для случая применения помехоустойчивого кода в режиме обнаружения ошибок с проверкой пакетов получателем (2010)
Босько В. В. - Разработка метода прогнозирования поведения информационного потока в телекоммуникационной сети (2010)
Головянко М. В. - Построение распределенной системы онтологий на базе технологии Peer-To-Peer (P2P), Плиско Д. А. (2010)
Дидык А. К. - Разработка способа оптимизации длины информационного пакета по критерию минимума времени доставки, Сербул А. Н. (2010)
Лисечко В. П. - Дослідження методів аналізу спектру в когнітивних радіомережах, Сопронюк І. І., Степаненко Ю. О., Брюзгіна Н. О. (2010)
Мусиенко М. П. - Семантическая модель представления материала электронного учебника, распространяемого сервисами GSM-сети, Чорномаз И. К. (2010)
Агафонов Ю. Н. - Возможности маневрирования боевых частей на конечном участке траектории полёта, Осипов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2010)
Єгорова О. Ю. - Перспективи використання світлодіодних джерел світла, Аблєцов О. О. (2010)
Кононова Е. А. - Выбор обобщенного диагностического параметра для оценки технического состояния дизель-генератора, Нечаус А. А., Серпутько А. П. (2010)
Макеєв В. І. - Вплив поправок на нелінійність та взаємовплив основних збурюючих чинників на траєкторію польоту снаряда (міни), Петренко В. М., Житник В. Є. (2010)
Чинков В. М. - Метод вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції за "вибірковими" миттєвими значеннями, Шумігіна Ю. М. (2010)
Дорохов О. В. - Інформаційні технології імітаційного моделювання систем масового обслуговування клієнтів на транспортному ринку, Драшкович М., Кіріллова Н. І., Огурцов В. В. (2010)
Михнов Д. К. - Обобщенный критерий эффективности беспроводного сегмента информационной системы предприятия, Михнова А. В., Мохаммед К. Мохаммед (2010)
Антонець В. В. - Модель ешелону ізоляції району проведення аварійно-рятувальних робіт при реагуванні на надзвичайну ситуацію техногенного характеру (2010)
Болотських М. В. - Постановка задачі раціонального розміщення елементів системи пошарового моніторингу полігонів і сховищ промислових та побутових відходів в техногенноперевантажених регіонах України на прикладі Харківської області, Климчук Ю. В., Пономарьов П. Ю. (2010)
Лаврут Т. В. - Радіогеографічний моніторинг сільськогосподарських насаджень як система контролю екологічної безпеки (2010)
Чуб И. А. - Формализация системы ограничений задачи размещения пожароопасных объектов с учетом рельефа местности (2010)
Євсюков О. Ф. - Тренінговий метод формування управлінської компетентності у курсантів ВВНЗ, Нікітюк О. Б. (2010)
Кашаєв І. О. - Проблеми створення системи підготовки військових фахівців з навігаційного забезпечення, Пугачов Р. В., Смик С. І. (2010)
Козлов В. Є. - Метод оцінювання інтелектуальних якостей особистості, Оленченко В. Т., Юзьков І. О. (2010)
Лебідь В. Г. - Шляхи вдосконалення навчального процесу на кафедрі аеродинаміки і динаміки польоту на основі впровадження нових форм і методів проведення занять, Ковтонюк І. Б., Мокрий Ю. В. (2010)
Малишкіна К. С. - Модель процесу навчання дисципліні, Єгоров А. Б., Лохмачьов Р. В. (2010)
Савінов О. М. - Методика дослідження нелінійних моделей процесу навчання (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Литвинский Г. Г. - Перспективные научные направления развития горной техники и технологии (2009)
Аксенов В. В. - Геовинчестерная технология, Ефременков А. Б. (2009)
Литвинский Г. Г. - Фундаментальные закономерности и новая классификация проявлений горного давления (2009)
Калякін С. О. - Сучасні проблеми руйнування гірських порід вибухом, Лабінський К. М. (2009)
Хохлов Б. В. - Критические деформации массива горных пород при подработке технических скважин (2009)
Кожушок О. Д. - К оценке геологических нарушений угольных пластов по характеристикам электромагнитного излучения массива, Сергиенко В. Н. (2009)
Паламарчук Т. А. - Теория и практика применения метода виброакустического контроля расслоения массива горних пород при камерно-столбовой отработке гипсовых месторождений, Усаченко В. Б., Амелин В. А. (2009)
Гапеев С. М. - Тепло недр земли как альтернативный возобновляемый источник энергии, Логунов Д. М. (2009)
Калякин С. А. - Разработка экологически безопасных предохранительных ВВ для угольных шахт, Терентьева Е. В. (2009)
Шкуматов О. М. - Комбінована технологія розробки прохідницького вибою криволінійно-уступної форми, Галоян В. А. (2009)
Купенко И. В. - Исследования влияния параметров инертных промежутков в заряде ВВ на величину радиального импульса взрыва, Шнырев Р. П., Красников И. Н., Черняк А. А. (2009)
Хоменчук О. В. - Качественные параметры взрывного способа возведения торкретбетонной крепи взрывным способом, Чухлебов С. В. (2009)
Пшеничный В. А. - Проектирование строительства и эксплуатации подземных сооружений с использованием композиционных материалов (2009)
Прокопов А. Ю. - К вопросу о методике расчета жестких армировок вертикальных стволов, оборудованных высокопроизводительным скиповым подъемом, Борщевский С. В., Формос В. Ф., Суржко И. А. (2009)
Петренко В. Д. - Оптимізація геометричних параметрів тунельної конструкції колонної станції метрополітену, Тютькін О. Л., Петренко В. І. (2009)
Коваленко В. В. - Дослідження працездатності на вигин торкретбетону зі сталевою і синтетичною фібрами, Борщевський С. В., Торубалко С. (2009)
Касьян Н. Н. - О перспективах применения анкерной крепи на угольных шахтах Донбасса, Петренко Ю. А., Новиков А. О. (2009)
Пшеничный Ю. А. - Усиление крепи и упрочнение породного массива по технологии компании "MINOVA" (Германия) при ремонте восточного воздухоподающего ствола № 2 АП "Шахта им. А. Ф. Засядько", Никитин А. В. (2009)
Бєлкин І. Д. - Наслідки дії інтенсивних технологічних впливів на комплекс очисних виробок при видобуванні залізняка системами камер із твердіючою закладкою (2009)
Андреев Б. Н. - Особенности освоения месторождений урановых руд с использованием горно-химической технологии, Куча П. М. (2009)
Минеев С. П. - Основные закономерности проявления мощных газодинамических явлений в угольных шахтах, Рубинский А. А. (2009)
Лысиков Б. А. - Динамические явления при сооружении туннелей в масштабах мировой практики, Кауфман Л. Л. (2009)
Бурков П. В. - Совершенствование способа подачи рабочей жидкости к механизированному комплексу, Сапожкова А. В. (2009)
Іванов О. С. - Аналіз факторів впливу на крок обвалення порід покрівлі лави в умовах високого ступеню метаморфізму порід (2009)
Филимоненко Н. Т. - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов, Жикаляк Н. В. (2009)
Юшков А. С. - Проверочные расчеты затрат мощности на бурение и прочности бурильных колонн для восстающих скважин, Рязанов А. Н., Каракозов А. А. (2009)
Каракозов А. А. - О выборе критерия оптимизации гидроударных буровых снарядов для проходки геологоразведочных скважин на шельфе (2009)
Парфенюк С. Н. - Определение расхода жидкости между камерами гидроударника на отдельных фазах его рабочего цикла (2009)
Шевцов Н. Р. - К 80-летию кафедры строительства шахт и подземных сооружений Донецкого национального технического университета (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського