Кожуховська Л. - Лінгвокультурознавчий аспект змісту фразеологізмів (2013)
Костенко С. - Відтворення українських модальних часток у перекладах творів О. Кобилянської англійською мовою, Команецька Н. (2013)
Левченко Т. - Метафоризація дієслів у розмовному мовленні (2013)
Лила М. - Роль контексту в семантизації слова й розумінні тексту висловлювання (2013)
Матузкова Е. - Идентичность как коммуникативно-функциональная категория (2013)
Московченко О. - Дополнения к этимологии слов тело, рать, брань, враг, красный, чёрный (2013)
Навальна М. - Семантико-стилістичні вияви наукової лексики в сучасній українській публіцистиці (2013)
Омельченко Л. - Вплив стилістично маркованих одиниць на відтворення образної системи сонету в перекладі (2013)
Павлова Е. - Лингвостилистические особенности образа адресата жанра интернет-объявления о вакансии (2013)
Павлова Т. - К проблеме типологии языковой личности (2013)
Парасін Н. - Сенсорні прототипи в парадигмі сучасної науки (2013)
Пархоменко М. - Характерні особливості інфінітиву та інфінітивних комплексів в англійській мові та їх переклад на українську (на матеріалі творів англомовної художньої літератури), Тараненко Л. (2013)
Попова А. - Синтаксический уровень актуализации женского дискурса (2013)
Потапенко С. - Когнитивная риторика англоязычного медиа-дискурса стратегии структурирования новостных текстов (2013)
Потенко Л. - Контекст як засіб реалізації емотивного значення німецьких фразеологічних деривативів (2013)
Приблуда Л. - До проблеми визначення статусу художнього дискурсу (2013)
Романова Н. - Семантика позитивно-емотивної лексики (на матеріалі німецькомовної балади Фрідріха фон Шиллера) (2013)
Savchyk O. - The peculiarities of sexism free words use in modern publicist discourse, Savchyk V. (2013)
Селиванова Е. - Категории целостности и дискретности / членимости в тексте и дискурсе (2013)
Tanchynets M. - Variation of formant frequencies of monophthongs In business discourse (2013)
Токмань Г. - Діалог про щастя між ліричними текстами Володимира Свідзінського і Григорія Сковороди (2013)
Фадєєва О. - Вербалізація мовної картини світу британської літературної казки в українському перекладі, Столярова О. (2013)
Федаюк П. - Дискурсивное и номинативное пространства "погода" как фрагменты языковой картины мира (2013)
Чрділелі Т. - Особливості функціонування термінів у контексті художнього твору, Мельникова А. (2013)
Швидка Т. - Дієслова зі значенням інформації та суб’єктивні зв’язки їх предикативних форм (2013)
Відомості про авторів (2013)
Юдін О. А. - Термінологічні та метафізичні витоки поняття естетичного завершення в естетиці і теорії автора М. М. Бахтіна (2011)
Кірносова Н. А. - Мова як засіб пізнання в трактатах давньокитайських філософів (2011)
Лозовой А. Ю. - Значение как идеальный предмет в "Логических исследованиях" Э. Гуссерля, Названова И. А. (2011)
Виноградова Е. Ю. - Контрастивный анализ психолингвистических особенностей употребления комплимента в художественном диалоге ХIХ века и в современном диалоге (на материале англоязычного романа) (2011)
Саруханова И. М. - К вопросу о балетной эстетике И. Стравинского и Д. Баланчина (2011)
Козубай Л. І. - Мода та архітектура: спільна мова (2011)
Селеменева О. А. - Структурные схемы простых предложений как средства вербализации концепта "состояние природы" в русском языке (2011)
Ярмак В. І. - Семантико-експресивний потенціал концепту "син” у сербських, російських і українських фразеологізмах та пареміях (2011)
Юсип-Якимович Ю. В. - Художня мова доби модернізму: мовомислення і мовостиль слов’янського модернізму (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Сокол Г. Р. - Студія психології суїциду в новелі Галини Журби "Свято” (2011)
Ігнатьєва С. Є. - Аксіологічні опозиції у щоденниковому дискурсі (2011)
Озерова Е. Г. - Интенциональность в поэтической прозе И. С. Шмелёва (2011)
Заремська І. М. - Інтерпретація лінгвокультурних концептів у художній творчості українських поетів (вербалізація лінгвокультурного концепту ЧАСу творчості Ліни Костенко) (2011)
Гнезділова Я. В. - Агресивний та аксіологічний типи емоційного дискурсу (2011)
Вергеенко С. А. - Структурные компоненты мотива "обращение заговаривающего…" и их роль в заговорном тексте (на материалах белорусских лечебных заговоров) (2011)
Литвиненко Н. П. - Взаємодія національного й інтернаціонального компонентів у процесі розвитку української наукової термінології (2011)
Сірик Л. В. - Інтертекстуальність у структурі поетичних творів як вираз міжкультурної комунікації (на прикладі поезії київських неокласиків) (2011)
Попова Л. І. - Тенденції формування образу країни в сучасному країнознавстві (2011)
Калина Н. В. - Межкультурная коммуникация во временных лингвокультурных сообществах (2011)
Грязнова В. М. - Общие лингвокультурологические характеристики лексики говора казаков-некрасовцев (2011)
Мельник O. B. - Мовна картина світу німецької народної казки (на матеріалі казок братів Грімм та Л. Бехштайна) (2011)
Гурбанова И. М. - Этнолингвистический обзор процесса лабиализации и делабиализации в азербайджанских диалектах (2011)
Солдатова С. М. - Крилаті вислови у фразеологічній системі сучасної німецької мови (2011)
Фёдорова К. В. - К вопросу о коммуникативной природе явления интерференции (на примере славянских языков) (2011)
Романик Л. І. - Конотативність фразеологізмів в англійській літературі (2011)
Присяжнюк І. А. - Антропоніми в лінгвокультурологічному аспекті (2011)
Максим’юк Н. В. - Комунікативна операція заперечення в мовленнєвому акті відмови (2011)
Арделян О. В. - Прецедентні антропоніми у фразеологізмах в різносистемних мовах (2011)
Балалаєва О. Ю. - Етимологія латинських назв рослин (2011)
Милла Л. - Тваринницька лексика українських говорів східної Словаччини в словацькомовному оточенні (2011)
Сатиго І. А. - Білінгвізм ментальності як провідний фактор сучасної поетики у досвіді Леопольда Сенгора (2011)
Файчук Т. Г. - Синтаксичні моделі складних речень у пам’ятках науково-популярного жанру XVIII ст. (2011)
Козубай В. - Семантизація топоніма як культурного компоненту (2011)
Бочкарьова О. Ю. - The global spread of the Еnglish language (2011)
Чолан В. Я. - Антропоцентричний вимір функціональних можливостей синтаксичних одиниць української мови у текстових різновидах (2011)
Химинець М. Д. - Політична лінгвістика як наукова дисципліна (2011)
Стрижак А. Л. - К вопросу об усилении оценочной функции в языке современных сми (2011)
Ткач Х. - Метафоричні процеси у фаховій мові бізнесу (на матеріалі німецьких газетних текстів) (2011)
Семотюк О. Л. - Президентські вибори в україні 2010: комп’ютерний контент-аналіз періодичних видань ФРН (2011)
Роздабара К. Д. - Політична маніпуляція як об’єкт лінгвістичного дослідження (2011)
Шилина А. Г. - Форма проявления речевой агрессии в женских и мужских журналах (2011)
Самигулина Ф. Г. - Манипулятивный характер перцептивной метафоры в рекламном дискурсе (2011)
Булаховська Ю. Л. - М. В. Гоголь і польська література (2011)
Юдин A. А. - Интерпретация текста в свете принципа связи между историческими контекстами автора и интерпретатора (У.С. Моэм "Острие бритвы") (2011)
Гусева Е. А. - Новые "герои своего времени" в очерках 90-х гг. ХХ в. (2011)
Вусик Н. В. - Функціональна своєрідність жіночих образів роману Ш. Гайма "Книга царя Давида" (2011)
Зіневич В. В. - Архаїка оповідання Вільяма Фолкнера "Троянда для Емілі" (2011)
Скоробогатова Е. А. - Принцип композициональности Г. Фреге в стиховом ряду (2011)
Панчехина М. Н. - Магический реализм и проблема визуального в художественном произведении: постановка вопроса (на материале романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита") (2011)
Немцова-Амбарян С. Н. - "Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова и особенности либретто одноименной оперы Е. А. Глебова (2011)
Кротенко И. А. - Акакий Акакиевич в городском тексте и в тексте города (2011)
Сорокина Е. Р. - Роль пассионарности и значение пассионариев в творчестве Н. С. Гумилева (2011)
Фісак І. В. - Жанрово-стильові особливості "Роздумів про божественну літургію" М. Гоголя (2011)
Стернічук В. Б. - "Неконфлікт" поколінь на тлі приватного листування Йонсона–Фріша (2011)
Щербина В. В. - Поэтическое творчество У. Блейка в контексте русской символистской поэзии (2011)
Науменко Н. В. - Письменницькі нотатники – мозаїка душі митця (2011)
Предибайло Є. О. - Мотив жертвоприношення у чарівних казках Китаю та України (2011)
Ачкан Л.С. - Поетика пейзажу в ранній ліриці Наталки Білоцерківець (2011)
Синявина Л. В. - Принцип "мирового древа" как мифопоэтическая основа художественного космоса романа П. И. Мельникова-Печерского "В лесах", Филянина Н. Н. (2011)
Пресіч О. В. - "Карвендель" Марії Адріяни Кейван (любовний роман у повоєнній діаспорній прозі) (2011)
Cквіра Н. М. - Архетип вогню в поетиці пізнього Гоголя (на прикладі другого тому "Мертвих душ") (2011)
Янковски А. - Проблема самоидентификации в повести Марка Гиршина "Дневник простака. Случай в гостинице на 44-й улице" (2011)
Зандер Е. - "Сцена из Фауста" А. С. Пушкина (2011)
Скалевська Г. О. - Інтерсеміотичні особливості перекладу поезій Чарльза Буковські (2011)
Демиденко О. П. - Рекламний текст як проблема перекладу, Соколова В. С. (2011)
Марченко Н. В. - Підбір варіативних відповідників у процесі адекватного перекладу (2011)
Глінка Н. В. - Прагматичні аспекти перекладу англомовних текстів на українську мову, Пилипенко В. С. (2011)
Сереброва Л. М. - Робота перекладача в різноманітних умовах професії, Павловська Л. І. (2011)
Іващенко О. Г. - Особистість перекладача в сучасному суспільстві (2011)
Кинцанс В. (Kincans V.) - Laughter and humour as a communicative strategy of successful educational process (2011)
Сафонова В. В. - Общие и частные принципы дидактически-ориентированного описания электронной иноязычной прессы (2011)
Тарасова А. В. - Проблема відповідності при перекладі англійських компаративних фразеологізмів (2011)
Галишин І. М. - Розвиток навичок перекладу англомовних фразеологічних одиниць на заняттях з іноземної мови, Луцик Н. З., Данилова З. В. (2011)
Носкова А. Є. - Мовна підготовка у технічному вузі, Торшина Л. М. (2011)
Школяр Л. В. - Формування вмінь та навичок організаційної діяльності перекладача (2011)
Єнікєєва С. М. - Синергодериватологія: синергетичний аспект дослідження вербокреативних процесів (2011)
Дергач Д. В. - Лексико-семантичний словотвір у світлі ідей Київської історико-філологічної школи: наукові студії Л. Кудрявцевої (2011)
Приходченко К. І. - Ономастичний простір: теоретичне осмислення взаємовідношення між власними і загальними назвами (2011)
Шеремет Д. В. - Номінація і абревіація: місце абревіатур у процесі номінації (2011)
Романів І. - Взаємодія компонентів у системі SmAgSn при 870 K, Ромака Л., Ромака В. В., Стадник Ю. (2014)
Левицький В. - Уточнення фазових рівноваг у системі Dy–Ni при 800 °С в інтервалі 0–25 ат. % Dy, Бабіжецький В., Котур Б. (2014)
Дзевенко М. - Фазові рівноваги в системі Tb–Ni–In при 870 K, Тиванчук Ю., Демидова Х., Лукачук М., Каличак Я. (2014)
Дмитрів Г. - Система Li–Ag–Ga, Тарасюк І., Павлюк В. (2014)
Шпирка З. - Дослідження перерізу GdGe2–LuGe2 при 870 К, Герман Н., Павлюк В. (2014)
Токайчук Я. - Структурні перетворення в DyGa2-xGex (0 ≤ x ≤ 0, 6), Деленко Т., Гладишевський Р. (2014)
Хархаліс А. - Дослідження взаємодії компонентів у системах RECu2In1-xAlx (RE = Y, La, Gd), Горяча М., Ничипорук Г., Беднарчук О., Заремба В. (2014)
Кравець О. - Дослідження розчинності силіцію в сполуках R2Ge2In (R = La, Ce, Pr, Nd), Ничипорук Г., Шпирка З., Глухий В., Качоровський Д., Заремба В. (2014)
Мельниченко Н. - Дослідження твердого розчину ZrxCo4Sb12, Горинь А., Ромака Л., Стадник Ю. (2014)
Федина Л. - Дослідження системи Sm–Cu–Ge при 870 K, Федина M., Федорчук A. (2014)
Федина В. - Уточнення кристалічної стуктури сполуки ReSi, Гладишевський Р. (2014)
Жак О. - Кристалічна структура нового фосфіду Hf2Ni12P7, Швед О., Бабіжецький В. (2014)
Стецьків А. - Кристалічна структура фази Tb3Cu4-xLixSn4, Павлюк В. (2014)
Ленківська Т. - Синтез та кристалічна структура  комплексу купруму(І) з тетрааліламоній хлоридом складу К3|Cu12Cl16N(C3H5)4|, Павлюк О. (2014)
Сливка Ю. - Темплатний синтез π-комплексу |Cu4( (2014)
Демченко П. - Нові представники похідних структурного типу NaZn13 (2014)
Семусьо Н. - Нові представники структурного типу Y3NiAl3Ge2, Луцишин Ю., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. (2014)
Ромака В. В. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNiSn1-xSbx І. Кристалічна та електронна структури, Стадник Ю., Ромака Л., Корж Р., Крайовський В. (2014)
Ромака В. В. - Моделювання розчинності ітрію у напівпровідниковому твердому розчині Zr1-xYxNiSn (2014)
Ромака В. А. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNiSn1-xSbx. II. Електрокінетичні та енергетичні характеристики, Горинь А., Фрушарт Д., Корж Р., Крайовський В. Я., Лах О. (2014)
Горинь А. - Особливості електрокінетичних та магнітних характеристик твердого розчину Zr1-xTmxNiSn (2014)
Неділько С. - Спектроскопічні дослідження нанокристалічного гаусманіту (Mn3O4), отриманого з використанням індукційного нагрівання, Фесич І., Дзязько О., Голубцов В., Дрозд В. (2014)
Чабан М. - Функціональні матеріали на основі гідратованих діоксидів титану та манґану для вилучення йонів літію, Рождественська Л., Пальчик О., Василюк С., Бєляков В. (2014)
Михалічко Б. - Структурний аспект антипіренової дії сполук купруму на горіння нітрогеновмісних вуглеводнів, Годованець Н., Щербина О., Лавренюк О. (2014)
Рябов О. - Аналіз структур сполук - поглиначів водню на основі магнію, Березовець В., Завалій І. (2014)
Галімова В. - Інверсійно-хронопотенціометричне визначення вмісту манґану та молібдену у водних розчинах на ртутному плівковому електроді (2014)
Чеботарьов О. - Кислотно-основні та кольорометричні характеристики 4-(2-піридилазо)резорцину у водних розчинах, Снігур Д., Бевзюк К. (2014)
Панасюк Н. - Фізико-хімічні дослідження органічних катіонів водорозчинних вітамінів групи В та біотину, Ткач В. (2014)
Зінчук В. - Вплив диметилгліоксиму на хемілюмінесценцію в реакції люмінолу з пероксимоносульфатною кислотою за наявності нікелю (ІІ) (2014)
Бойко М. - Використання еріохром синього se як аналітичного реагента для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів, Врублевська Т., Коркуна О., Тесляр Г. (2014)
Писаревська С. - Характеристика комплексних сполук Ga(III) та In(III) з деякими о, о'-дигідроксизаміщеними азобарвниками, Дубенська Л., Дутка В., Ковальський Я., Плотиця С., Творинська С. (2014)
Пацай І. - Електронний самописець на основі мікросхеми AD7714 для реєстрації хроматограм, Дубович Л. (2014)
Василечко В. - Сорбція Sc (III) на закарпатському клиноптилоліті, Корпало Х., Грищук Г. (2014)
Лозинська Л. О. - Спектрофотометричне дослідження взаємодії 4-іміно-1, 3-тіазолідин-2, 5-діон-5-оксиму з іонами іридію (IV), Тимошук Л. (2014)
Ридчук П. - Вольтамперометричне визначення Pd(II) з використанням 5-(2-хлорфеніл)-фуран-2-карбальдегідоксиму, Кондратєва О., Тимошук О., Семенишин Д. (2014)
Артюх Т. М. - Страхування життя в умовах сучасного страхового ринку України (2011)
Баріда Н. П. - Роль застави в процесі управління кредитним ризиком банку (2011)
Білань Н. С. - Прогнозування впливу процентного ризику на діяльність банку методом симуляційного моделювання (2011)
Буряченко А. Є. - Підвищення ефективності податкового контролю за допомогою активізації непрямих методів визначення податкових зобов’язань, Славкова А. А. (2011)
Вольська С. П. - Якість активів у забезпеченні фінансової стійкості банку (2011)
Гапонюк М. А. - Гарантійна система біржового ринку похідних фінансових інструментів, Парандій О. В. (2011)
Дегтярьова Н. В. - Проблеми розвитку українського строкового ринку (2011)
Івасів І. Б. - Макроекономічне стрес-тестування банків: сутність, підходи та основні етапи, Максимова А. В. (2011)
Іващенко В. І. - Результати відтворення як об’єкт виробництва інноваційної економіки (2011)
Конопатська Л. В. - Роль системи управління процентним ризиком у стабільному функціонуванні банку, Шварц О. В. (2011)
Кошель Д. О. - Сек’юритизація активів як джерело формування банківських ресурсів (2011)
Краснова І. В. - Проблема морального ризику, повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень населення, Шевалдіна В. Г. (2011)
Лернер Ю. І. - Використання інструменту IPO для виходу банку на зовнішні фондові ринки з метою залучення коштів, Самородов Б. В. (2011)
Лібіх К. О. - Пряме відшкодування збитків у страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2011)
Лубковський С. А. - Приватний інтерес крізь призму прибуткового оподаткування: методологічний аспект (2011)
Майорова Т. В. - Роль банків у формуванні інвестиційного капіталу, Урванцева С. В. (2011)
Островська Н. Л. - Інституційні засади організації кредитного моніторингу (2011)
Пислиця А. В. - Вплив нововведень податкового кодексу на фіскальну та економічну ефективність акцизів (2011)
Поліщук Є. А. - Теоретичні аспекти інвестиційного процесу (2011)
Примостка Л. О. - Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки, Чуб О. О. (2011)
Пуховкіна М. Ф. - Незалежність центрального банку (2011)
Ушеренко С. В. - Ефективне управління підприємством: вибір пріоритетів забезпечення конкурентоспроможності (2011)
Хоружий С. Г. - Розвиток саморегулювання у сфері біржового обігу цінних паперів як інструмент оптимізації державного регулювання (2011)
Чепка В. В. - Фінансові ресурси підприємств (2011)
Чуб П. М. - Методи антикризового управління банком (2011)
Куклін О. В. - Напрями оптимізації фінансового механізму вищого навчального закладу (2011)
Бірюк О. Г. - Організаційні форми селянських господарств для організації обліку та оподаткування, Ковач С. І. (2011)
Бурчевський В. З. - Фінансова стійкість як об’єкт стратегічного аналізу страхової організації (2011)
Гапченко А. С. - Методичні аспекти аналізу та аудиту інвестиційної діяльності (2011)
Герасимович А. М. - Форфейтингові операції: сутність, механізм проведення, облік, аналіз, аудит, Герасимович І. А., Морозова-Герасимович Н. А. (2011)
Гнилицька Л. В. - Використання концептуальних основ збалансованої системи економічних показників для оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2011)
Грицай Т. Л. - Інвестиційний проект як економічна категорія (2011)
Єфіменко В. І. - Напрямки гармонізації бухгалтерського обліку та звітності в Україні (2011)
Івченко Л. В. - Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку (2011)
Калабухова С. В. - Аналіз руху грошових коштів на підприємстві, Чалюк Л. В. (2011)
Кірданов М. Г. - Вплив норм податкового кодексу на формування фінансового результату в бухгалтерському обліку (2011)
Кириленко В. Б. - Перспективи впровадження системи ризиків у банках (2011)
Коваленко А. Д. - Особливості інформаційного забезпеченнята обліку лізингових операцій в сучасних умовах господарювання (2011)
Кудрицький Б. В. - Комп’ютерізація аудиторської діяльності в Україні: проблеми та шляхи подолання (2011)
Парасій-Вергуненко І. М. - Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-орієнтованій системі управління (2011)
Поплюйко А. М. - Бухгалтерський аутсорсинг: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні (2011)
Пронь Н. О. - Носії облікової інформації: історичний аспект (2011)
Сарнацька Ю. А. - Імпорт: обчислення мита та ПДВ (2011)
Супрович Г. О. - Новий підхід до класифікації деривативів (2011)
Титенко Л. В. - Економічна сутність виробничих запасів (2011)
Титикало В. С. - Роль бухгалтерського обліку та звітності в управлінні бюджетною установою (2011)
Ткач І. В. - Селянські господарства, їх сутність та характеристика (2011)
Чабанюк О. А. - Організація документообігу як засіб удосконалення обліку наявності та руху виробничих запасів (2011)
Шийка О. - Cинтез тієно|2,3-d||1,3|оксазинів як прекурсорів 3-N-алкіл тієно|2,3-d| піримідинів зі стерично утрудненим атомом Нітрогену, Походило Н., Обушак M. (2014)
Бригас А. - Нові варіанти доміно-реакції між 2-(2-пропінілокси)бензальдегідами та похідними ізороданіну, Матійчук В., Обушак М. (2014)
Мартяк Р. - Арилнафтохінони. 5. Синтез 4-арил-5-гідрокси-7,8-диметилнафто|2,1-d||1,3|оксатіол-2-онів (2014)
Лесюк О. - Дослідження 5-арилфурфуролів у реакції Радзішевського, Литвин Р., Карп’як В. (2014)
Бациц C. - Синтез заміщених 3-амінотіофенів та механізм їхнього утворення, Остап’юк Ю., Данилів Я., Обушак М. (2014)
Мандзюк Л. - Синтез 2,5-діарил-1,10b-дигідробензо|e| піразоло|1,5-c||1,3|оксазинів, Мартяк Р., Остап’юк Ю., Василишин Р., Матійчук В. (2014)
Нещадін А. - Ізодегідрацетова кислота та її естери в реакції Меєрвейна, Піткович Х., Максимович І., Мотовильський О., Ляшецький І., Лень Ю., Ярощук Т., Литвин Р. (2014)
Туриця В. - Синтез та дослідження антибактеріальної і антимікотичної активності 3-заміщених N-арил-3,4-дигідроізохінолонів, Метик О., Бліндер О., Ягодинець П. (2014)
Остап’юк Ю. - Синтез 1-арил-2-бром-2-хлорбутан-3-онів (2014)
Горак Ю. - Арилювання 3-(2-фурил)акролеїну солями арендіазонію, Лесюк О., Литвин Р., Вахула А., Гомза Ю., Лаба Є.-О., Матійчук В. (2014)
Біла Є. - Особливості параметрів спектрів ЯМР 1Н 1,3-дифеніл-3-арилсульфоніл-1-пропанонів, Дзіковська М. (2014)
Пуняк М. - Термодинамічні властивості 5-(2-метокси-4-нітрофеніл)фуран-2-карбальдегіду, Дібрівний В., Собечко І., Маршалек А., Сергеєв В., Горак Ю. (2014)
Собечко І. - Термодинаміка розчинів 5-феніл-2-метил-3-фуранкарбонової кислоти в органічних розчинниках, Прокоп Р., Кочубей В., Мельник Г., Горак Ю. (2014)
Мацюк Н. - Особливості впливу реакційного середовища на процес окиснення аніліну пероксидекановою кислотою, Дутка В. (2014)
Яцишин М. - Структура поліаніліну в електрохімічно сформованих плівках на поверхні алюмінієвмісних електродів (2014)
Опайнич І. - Ленгмюрівські плівки композицій поліаміноаренів та кополімеру стирену з малеїновим ангідридом, Аксіментьєва О., Горбенко Ю., Дутка В., Кіт Л., Рій У. (2014)
Яцишин М. - Оптичні характеристики плівок поліаніліну, хімічно осаджених на поліетилентерефталатні підкладки, Заставська Г., Гніздюх Ю. (2014)
Остапович Б. - Синтез та властивості композиту поліпірол-ТіО2 (2014)
Хованець Г. - Синтез та термомеханічні властивості полімер-кремнеземних композитів, Медведевських Ю., Закордонський В. (2014)
Остапович Б. - Полімерні композити поліпірол–ксерогель оксиду ванадію (V), Шевченко І. (2014)
Решетняк О. - Про використання солей арендіазонію як модифікаторів поверхні срібла ковалентно прищепленим органічним шаром в апротонному середовищ, Перевізник О., Карпа М., Бобровська Ю., Крупак А. (2014)
Переверзєва Т. - Формування олігомерних плівок на поверхні залізних аморфних сплавів за участю змінного магнітного поля, Герцик О., Ковбуз М., Бойчишин Л. (2014)
Закордонський В. - Процеси агрегування та реологія дисперсій аеросилу А-175, модифікованих поліетиленоксидом, Лазарук Б. (2014)
Яремко З. - Формування просторової структури осадів суспензій діоксиду титану в бінарних розчинах поліметакрилової кислоти та поверхнево-активних речовин, Федушинська Л., Бурка О., Петришин Р., Солтис М. (2014)
Герцик О. - Термічна активація АМС-електродів для виділення водню, Ковбуз М., Бойчишин Л., Головей C., Котур Б. (2014)
Дутка В. - Електронні властивості та будова молекул кверцетину, лютеоліну та морину, Ковальський Я., Деркач Ю., Панас О. (2014)
Дутка В. - Квантово-хімічні розрахунки електронних властивостей та будови молекул діацильних дипероксидів, Щодрий В., Ковальський Я. (2014)
Євчук І. - Полімерні та органо-неорганічні мембрани з протонпровідними властивостями на основі акрилових мономерів і алкоксисиланів, Демчина О., Кочубей В., Семенюк Ю., Перевізник О. (2014)
Вільський Г. Б. - Логістика дослідницьких процедур інформаційної безпеки судна (2014)
Кошевий В. М. - Удосконалення системи УКХ радіозв’язку морського судноплавства, Шишкін О. В. (2014)
Боженко А. Л. - Опыт регистрации параметров ветра в цифровой системе измерения параметров внешней среды, Зюляев Д. Д., Козуб С. В., Кубов В. И. (2014)
Григор’єва Л. І. - Інтегрування сертифікованих систем екологічного менеджменту в підприємницьку діяльність як вимога та необхідність сучасних реалій, Томілін Ю. А., Коваль А. В. (2014)
Максимюк М. Р. - Нафтове забруднення поверхневих вод та шляхи подолання його наслідків, Міцкевич Д. І., Міцкевич А. І. (2014)
Огородник А. Н. - Снижение экологического риска методом биопокрытия для техногенных массивов с агрессивными средами, Григорьева Л. И., Томилин Ю. А. (2014)
Радченко А. М. - Зменшення шкідливих викидів котельних на мазуті автоклавного виробництва будівельних матеріалів, Макарова О. В. (2014)
Шаравара В. В. - Екологічна небезпека геохімічної поведінки ракетних палив, Мовчан Я. І. (2014)
Григор’єва Л. І. - Інструмент експрес-оцінки інтегрального дозового ризику при радіоекологічно небезпечній ситуації, Томілін Ю. А., Григор’єв К. В., Огородник А. М., Кльосова А. О., Хомченко І. О. (2014)
Матвеева И. В. - Радиоэкологическая надежность локальной агроэкосистемы (2014)
Глузман Д. Ф. - Іонізуюча радіація і мієлодиспластичні синдроми у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Скляренко Л. М., Коваль С. В., Родіонова Н. К., Завелевич М. П., Іванівська Т. С., Полудненко Л. Ю., Українська Н. І. (2014)
Іванкова В. С. - Особливості топометричної підготовки до променевої терапії онкогінекологічних хворих при використанні лінійного прискорювача (2014)
Іванкова В. С. - Безпосередні та віддалені результати хіміопроменевої терапії хворих на резистентні форми раку шийки матки, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Скоморохова Т. В., Палій М. І. (2014)
Іванкова В. С. - Токсичні ефекти хіміопроменевої терапії місцево поширених форм раку шийки матки та їх профілактика, Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Шевченко Г. М., Гореліна Г. Л., Отрощенко І. П., Столярова О. Ю., Кротевич М. І. (2014)
Руссу І. З. - Зміни функціональної активності кістковомозкових клітин-попередників при внутрішньому опроміненні стронцієм-90, Родіонова Н. К., Білько Н. М. (2014)
Свинаренко А. В. - Современная радиотерапия в комплексном лечении рака тела матки (2014)
Свинаренко А. В. - Обеспечение гарантии качества в лучевой терапии, Васильев Л. Л., Трофимов А. В., Грищенко Т. П., Бєлозеров И. В. (2014)
Хворостенко М. И. - Количественная оценка изменений в легких при развитии в них локального фиброза, Кихтенко И. Н., Хворостенко Ю. М., Кихтенко С. И. (2014)
Клименко Л. П. - Аналіз систем сертифікації "зелених" будівель з точки зору оцінки ними екологічної безпеки, Воскобойнікова Н. О. (2014)
Коваль А. В. - Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку в умовах ринкових відносин, Томлін-Татаренко В. Б. (2014)
Андреева Н. Ю. - Исследование вариаций солнечной радиации для оценки энергетической эффективности солнечных фотоэлектрических батарей, Кубов В. И., Кубова Р. М., Павленко А. А. (2014)
Бєліков О. Є. - Система забезпечення мікроклімату в кювезі, Чимбір О. М., Щесюк О. В. (2014)
Мельничук С. Д. - Захист від впливу неіонізуючих електромагнітних випромінювань, Хижняк С. В., Морозова В. С., Сисолятін С. В., Мідик С. В., Войціцький В. М. (2014)
Наливайко Д. С. - Про драматизацію структури роману ХІХ ст. (1993)
Соколянський М. Г. - Неоромантизм як літературна течія (1993)
Ковальчук О. Г. - Аксіологічний аспект дослідження жанру (1993)
Маевская Т. П. - О поэтике прозы И. С. Шмелева и Н. С. Лескова (К постановке проблемы) (1993)
Альберт И. Д. - Жанровое своеобразие повести И. А. Бунина "Деревня” (1993)
Свенцицкая Э. М. - Поэт и время в "Поэме без героя” А. А. Ахматовой (1993)
Глюзицкая В. А. - Трагическое и героическое в повести В. Быкова "В тумане” (1993)
Огуй О. Д. - Історико-типологічне зіставлення "Слова о полку Ігоревім” та деяких західноєвропейських середньовічних текстів (Спроба лінгвістичної розвідки) (1993)
Накамура Т. - Влияние русской литературы на новую японскую прозу (1993)
Тихомиров В. М. - А. И. Герцен и французские просветители (Вольтер, Руссо), Мантуло Н. Б. (1993)
Соловей Е. С. - Володимир Свідзінський і російська поетична традиція (1993)
Николеску Т. - И. А. Бунин и Ф. М. Достоевский (1993)
Хорольский В. В. - Русская критика рубежа ХІХ-ХХ вв. об О. Уайльде (1993)
Волков А. Р. - Рецепция "Робинзона Крузо” Д. Дефо в русской литературе, Попов Ю. И. (1993)
Титянин К. А. - Характер функционирования и трансформации традиционных образов русской прозе 1900-1930 гг. (1993)
Чуйко Г. В. - "Література грамотних людей” (1993)
Зварич І. М. - Варіативність у фольклорі і літературі (1993)
Хусаинова Г. Р. - Применение сравнительной методики Р. М. Волкова к изучению стиля и сюжетосложения башкирских сказок о мачехе и падчерице (1993)
Волков А. Р. - Традиційні сюжети та образи (деякі питання теорії) (1995)
Рихло П. В. - Німецькі драматичні інтерпретації легенди про Трістана та Ізольду (1995)
Бетко І. П. - Рецепція Біблії в українській поезії: деякі історико- і теоретико-літературні аспекти дослідження (1995)
Клим’юк Ю. І. - Функціональне значення притчі в українській літературі до початку XX століття (1995)
Титянин К. А. - Образ Христа в русской прозе 1900–30 годов и в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" (1995)
Басков А. В. - Функциональность традиционного сюжетно-образного материала в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (1995)
Нямцу А. Е. - Трансформация евангельского мифа в драме А. Володина "Мать Иисуса" (1995)
Каряєва Н. В. - "Єлена в Єґипті" Х.Д.: поліфонія як метакоментар (1995)
Копистянська H. X. - Вічне і тимчасове. Розширення поняття і образу часу в творах XX століття про Жанну д’Арк (1995)
Колесніченко-Братунь H. P. - До питання рецепції образу Мазепи в чеській літературі (драма Й. В.Фріча "Іван Мазепа") (1995)
Иванюк Б. П. - Слово и сюжет в "Дон Кихоте" Сервантеса и "Идиоте" Ф. Достоевского: опыт сравнительного прочтения романов (1995)
Попов Ю. І. - До питання про теоретичний статус робінзонади (1995)
Червинская O. B. - Функциональная специфика творческого восприятия исторической личности (Жанна д’Арк в современной общеевропейской и французской литературной традиции) (1995)
Троицкий С. А. - Скрытое и явное в языке: социальная природа языка (2012)
Воробець П. О. - Концепти смаку і запаху в німецькомовній картині світу: взаємозв’язок та особливості вербалізації (2012)
Шилин А. М. - Управленческий дискурс: технологии коммуникации в отношениях государства и общества, Шилина С. А. (2012)
Галуцьких І. А. - Сенсорика тактильного сприйняття в контексті художньої тілесності (концептуальний аналіз) (2012)
Єфименко В. А. - Казковий наратив у світлі когнітивної наратології (2012)
Горлачева В. В. - Использование мета-программы "Возможности – действия" в современной рекламе мобильных телефонов как прием нейролингвистического программирования (2012)
Білоконенко Л. А. - Позамовні засоби як знак конфліктності особи (на матеріалі текстів художніх творів початку ХХІ століття) (2012)
Кірносова Н. А. - Нейрофізіологічна основа когнітивних процесів обробкикитайського ієрогліфа (2012)
Шкіцька І. Ю. - Значення статусу та віку комунікантів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу (2012)
Чобан М. В. - Концептуальная метафора межличностных отношений (2012)
Юдкін-Ріпун І. М. - Data representation for dramatic and lyrical idioms: the case of W. Shakespeare (2012)
Бардин Н. В. - Атрибутивна сполучуваність зоологічної лексики (на матеріалах поем Гомера "Іліада" та "Одіссея") (2012)
Івашків О. В. - Флоролексеми у мовній структурі буколік Феокріта (2012)
Атаманова Н. В. - Философские предпосылки формирования отвлеченности в языке поэзии Ф.И. Тютчева (2012)
Бабій І. М. - Функціонування прикметникових інновацій в авторському лексиконі М.Стельмаха (на матеріалі романів "Хліб і сіль” та "Дума про тебе”) (2012)
Kарташова А. В. - Еlement metaphors as the means of scientific knowledge representation (2012)
Бувалец Е. В. - Субстантивные биномы с определительными отношениями между элементами (на материале поэзии Николая Клюева) (2012)
Капак Ю. М. - Гендерний аспект семантичної сфери "шлюб" у німецькій ідіоматиці (2012)
Файфер Н. В. - Semantic potential of stylistically neutral words (2012)
Химинець М. Д. - Метафоричне втілення концепту Америка (2012)
Бондарчук Т. О. - Особливості японської комунікативної поведінки: айдзуті та способи їх передачі українською мовою (2012)
Мунтян А. А. - Функционирование лексемы кашель и ее производных в русском языке XVII – XVIII вв. (2012)
Будна М. В. - Морфологічні засоби вираження семантичної категорії завершеності у сучасній англійській мові (2012)
Вільчинська Т. П. - Мовна концептуалізація тваринного світу в українській фразеосистемі (2012)
Глушак Д. - Лексемы и фразеологические обороты со значением ‘умереть’,‘умирать’ в современном русском языке (2012)
Галянт Г. В. - Территориальная вариативность интонации афроамериканского варианта английского языка (2012)
Дерба С. М. - Деривація українських лінгвістичних термінів (2012)
Жизневская О. Н. - Стереотип родительских отношений в пословичной картине мира белорусов (2012)
Верьовкіна О. І. - Тематична група фразеологічних одиниць "розумова діяльність людини” в англійській мові (2012)
Фаріон І. Д. - Освітньо–культурний дискурс руської (української) мови в ХIV–ХVII ст. ст. (2012)
Юзвяк І. П. - Формування та етапи становлення релігійної термінології урумської мови (2012)
Гребинник Л. В. - Принципы квалификации интерморфемы как единицы интерсистемы (2012)
Туришева О. О. - Граматикалізація конструкцій з порушенням рамкового принципу організації речення (на матеріалі текстів художнього, публіцистичного та наукового стилів) (2012)
Солахаў А. В. - Чыстыя спосабы словаўтварэння ў мове сучаснай беларускай мастацкай літаратуры (2012)
Бердичевский Е. Г. - Семиотический подход к разработке графических элементов рекламных коммуникаций (2012)
Землякова Е. А. - Реализация корпоративной коммуникации в сети интернет (2012)
Волкова А. А. - Языковая игра в медиадискурсе в контексте проблемы понимания, Фащанова С. В. (2012)
Гурин И. В. - Способы авторизации персонифицированной информации в русскоязычных печатных СМИ Республики Беларусь (2012)
Заборовская С. В. - Адресатный уровень создания нарративной маски в интернет-коммуникации (2012)
Дымо Е. Е. - Функционирование символов в рекламных текстах (2012)
Шевченко Л. И. - Мотив покаяния и прощения в русской прозе последнего десятилетия (2012)
Трояновска Б. - Символика образа Яна Гуса в русской поэзии на фоне общеевропейской литературной традиции (2012)
Бігун О. А. - "Четьї-Мінеї" у творчості Тараса Шевченка: рецепція та інтерпретація (2012)
Баль В. Ю. - Мотив "живого портрета" в русской литературе 1830-1840-х гг. (на материале повести Н. В. Гоголя "Портрет" и М. Ю.Лермонтова "Штосс") (2012)
Барысенка В. Я. - Паэтычны дыскурс Нiны Мацяш (2012)
Віннікова Н. М. - Функції української літературної пародії та її види (2012)
Бублик Т. Є. - Медитативна притча як видова категорія (2012)
Голикова О. Н. - Номинативные ряды в стихотворениях Даниила Хармса (2012)
Гавриш І. П. - Провідні мотиви творчості М. М. Цуканової (на матеріалі малої прози письменниці) (2012)
Белогорская Л. В. - Модель мира в романе "Бегущая по волнам" Александра Грина (2012)
Горяинова Н. В. - Метафора как способ выражения антропоморфизма в поэзии Ф.И. Тютчева (2012)
Бондар Ю. С. - "нова" література у межах культурно-історичного процесу Японії початку ХХ століття (2012)
Горбунова Г. А. - Cпецифика речи в комедии М.Е. Салтыкова-Щедрина "Смерть Пазухина" (2012)
Гулич Е. А. - Драматургия Л.Андреева в оценке Л.Гуревич (2012)
Кулібаба А. С. - Деякі аспекти комунікативної організації мовленнєвого жанру арабської пісні (на матеріалі пісень Східного Середземномор’я) (2012)
Давыдова А.В. - Решение проблемы национальной идентичности в романе Дженис Кулык Кифер "The green library" (2012)
Прядко Ю. П. - Творчество С. Довлатова и американская литературная традиция (обзор исследований) (2012)
Немцова-Амбарян С. Н. - Преломление образов-символов поэзии Я. Купалы в музыкально-театральном творчестве Е. Глебова (2012)
Касян Л. Г. - Своєрідність організації оповіді у автобіографічно-мемуарній прозі українських шістдесятників (2012)
Хохель Д. Ю. - Колористичний епітет у характеристиці персонажів роману Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книги С. Кларк "Містер Норрелл" (2012)
Приймак А. В. - Типологія онтологічних аспектів у творах Остапа Вишні і Джерома К. Джерома (2012)
Семен Г. Я. - Засоби протиставлення багатства та бідності у романі Д.Брейна "Шлях нагору" (2012)
Трунин С. Е. - Публицистика А. П. Чехова в постмодернистском контексте (роман Д. Галковского "Бесконечный тупик") (2012)
Янковски А. - Коммуналка и ее обитатели в романе Феликса Канделя "Коридор" (2012)
Скоробогатова E. А. - Поэтическая грамматика Михаила Лермонтова и формирование морфологической традиции русской поэзии (числовой отбор) (2012)
Мірошниченко Л. Я. - Іронічний переказ у романі Доріс Лессінґ "Альфред та Емілі" (2012)
Іванович М. - Типові граматичні трансформації при перекладі з української мови на сербську (2012)
Чурута О. М. - Иноязычные вкрапления как переводческая трудность (на материале повести Н. Гоголя "Тарас Бульба" и ее переводов на украинский и польский языки) (2012)
Шапошник О. М. - Проблема збереження текст-типологічних ознак оригіналу у перекладі дитячої літератури (на матеріалі оригіналу та перекладу тексту Йоуна Колфера "Артеміс Фаул") (2012)
Богатырёв А. А. - Регулятивы интракультурного делового общения как компонента формирования интеркультурной коммуникативной компетенции учащихся (на материале русского и немецкого языков), Богатырёва О. П., Тихомирова А. В. (2012)
Глущенко Л. В. - До питання використання інноваціійних методів навчання на заняттях з російської мови як іноземної, Мартіросова Т. В., Юнак В. Г. (2012)
Попко Т. Г. - Особенности понимания аутентичных материалов при изучении иностранных языков (2012)
Яценко М. Т. - Літературне просвітництво в Україні. (До проблеми типології і національної своєрідності) (1996)
Соболь В. О. - Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко (1996)
Шайкевич Б. О. - Духовність художньої культури болгарського національного відродження кінця XVIII – першої половини XIX ст. (1996)
Костенко Н. В. - Традиції українського бароко в творчості Миколи Бажана (1996)
Лесин В. Г. - Павло Тичина – поет і блазень (1996)
Житник В. К. - Зоряний світ Ф. Грубіна. (До питання про традиції К. Г. Махи в новітній чеській поезії) (1996)
Сиваченко Г. М. - Постмодернізм і словацька проза 70–80-х років (1996)
Матвіїшин В. Г. - Творчість О. Кобилянської у контексті українсько-французьких літературних зв’язків (1996)
Волков А. Р. - "Сонячна машина” В. Винниченка та соціально-фантастичні романи 20-х років К. Чапека. (Історико-типологічне зіставлення) (1996)
Бойченко О. В. - Роман Й. та М. Томанів "Сократ” у контексті європейської "Сократіани” XX ст. (1996)
Білько О. Л. - "Блаженний вік” Їржі Марека в контексті світової антиутопії (1996)
Зварич І. М. - Язичницька архаїка та її семантика в похоронному обряді і голосіннях гуцулів (1996)
Зінченко В. Г. - Чеський роман в епоху національного відродження. (Проблеми розвитку жанру) (1996)
Клим’юк Ю. І. - Притчевість як засіб художнього зображення (1996)
Иванюк Б. П. - Стихотворения-аллегории Ф. И. Тютчева: опыт структурно-семантического анализа (1996)
Гайнічеру О. І. - Сучасний поетичний переклад: реалістичні і нереалістичні тенденції (1996)
Лавренов В. А. - Відображення поетики оригіналу в художньому перекладі. (На матеріалі вірша Х. Ботева "Моїй матері”) (1996)
Івасютин Т. Д. - П. Свєнціцький – популяризатор комедій Ж.-Б. Мольєра в Галичині (1996)
Лебедев А. А. - О резервах повышения достоверности методов определения твердости материалов, Музыка Н. Р., Швец В. П. (2011)
Гуляев В. И. - Чувствительность сил сопротивления перемещению бурильной колонны к геометрическим несовершенствам траектории криволинейной скважины, Андрусенко Е. Н. (2011)
Филатов Г. В. - Об одной особенности оптимального проектирования конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой (2011)
Воробьев Е. В. - Нестабильность деформации металлов при криогенных температурах и ее прикладные аспекты, Стрижало В. А. (2011)
Стасюк С. 3. - Исследование влияния водорода высоких параметров на свойства стали 09Г2С, Терентьев В. П. (2011)
Герасимчук О. М. - Вплив мiкроструктури титанових сплавiв на характеристики опору втомi, Налiмов Ю. С., Марковський П. Є., Теруков А. В., Бондарчук В. I. (2011)
Морачковский О. К. - Влияние закрепления края на ресурс повреждающейся вследствие ползучести тонкой сферической крышки вакуумной камеры, Ромашов Ю. В. (2011)
Веер Ф. А. - Конструкционная прочность стекла: скрытое повреждение (на англ.яз.), Родичев Ю. М. (2011)
Вербило Д. Г. - Особенности расчета истинных кривых нагружения при кручении (2011)
Степанов Г. В. - Перераспределение остаточных сварочных напряжений при обработке импульсным электромагнитным полем, Бабуцкий А. И., Мамеев И. А., Пащин Н. А., Савицкий В. В., Ткачук Г. И. (2011)
Гопкало А. П. - Влияние смещения фаз механического нагружения и циклического нагрева на скорость роста усталостных трещин.Сообщение I.Влияние смещения фаз механического нагружения и циклического нагрева на размер пластической зоны в вершине трещины (2011)
Букетов А. В. - Дослiдження повзучостi в агресивних середовищах епоксидних композитiв iз безперервними волокнами i модифiкованим дисперсним наповнювачем, Стухляк П. Д., Левицький В. В., Долгов М. А., Добротвор I. Г. (2011)
Гавриленко Г. Д. - Влияние вмятин и толщины оболочек на критические нагрузки ребристых оболочек, Мацнер В. И., Кутенкова О. А. (2011)
Бабич Д. В. - Влияние геометрии плоских микроповреждений материала на его деформационные свойства (2011)
Фомичев П. А. - Обоснование расчетной кривой усталости элементов конструкций из алюминиевых сплавов (2011)
Герасимчук О. М. - Вплив поверхневих концентраторiв напружень i мiкроструктури на границю витривалостi матерiалу, Кононученко О. В. (2011)
Гопкало А. П. - Влияние смещения фаз механического нагружения и циклического нагрева на скорость роста усталостных трещин.Сообщение 2.Прогнозирование скорости роста усталостных трещин, Новиков А. И. (2011)
Трощенко В. Т. - Циклическая неупругость и многоцикловая усталость металлов с учетом эффекта градиента напряжений (на англ.яз.) (2011)
Богданович А. - Экспериментальные исследования обратного эффекта при трибоусталостных испытаниях стали 45 с использованием силуминовой активной трибосистемы (на англ.яз.), Лис И. (2011)
Хаяши К. - Метод оценки характеристик распределения хлопьевидных включений (на англ.яз.), Хамада С., Мацумото Т., Сакамото М., Ногучи X. (2011)
Трощенко В. Т. - Пределы выносливости сталей и градиент напряжений (на англ.яз.), Хамаза Л. А. (2011)
Бухановський В. В. - Взаємозв'язок мiж складом, структурою i механiчними властивостями конденсованого композицiйного матерiалу системи мiдь-вольфрам, Рудницький М. П., Харченко В. В., Мiнакова Р. В., Гречанюк М. I., Мамузич I. (2011)
Ромащенко В. А. - Численно-аналитический метод исследования трехмерной динамики многослойных спирально ортотропных цилиндров, Бейнер О. С., Бабич Ю. Н. (2011)
Бондарь С. В. - Исследование термоупругопластического контактного деформирования составных конструкций технологической оснастки, Лавинский Д. В. (2011)
Бовсуновский А. П. - Экспериментальное исследование многоцикловой усталости и демпфирующих свойств роторной стали Р2МА при кручении (2011)
Нижник С. Б. - Исследование моделей деформационного упрочнения конструкционных сталей при направленном уменьшении размера их структурных элементов, Дмитриева Е. А. (2011)
Волков И. А. - Численное моделирование упругопластического деформирования и накопления повреждений в металлах при малоцикловой усталости, Коротких Ю. Г., Тарасов И. С., Шишулин Д. Н. (2011)
Васильківський С. П. - Ефект гетерозису та ступінь фенотипового домінування у гібридів F1 ріпаку озимого, Івко Ю. О. (2013)
Глеваський В. І. - Польова схожість та продуктивність фабричних цукрових буряків залежно від передпосівної підготовки насіння, Городецький О. С., Радченко В. П. (2013)
Карпук Л .М. - Фотосинтетична продуктивність цукрових буряків залежно від густоти насадження рослин (2013)
Колесник Т. В. - Вплив різних систем основного обробітку і удобрення на урожайність культур, продуктивність зернопросапної сівозміни, економічну і енергетичну ефективність в Центральному Лісостепу України (2013)
Лозінська Т. П. - Формування елементів продуктивності нових сортів пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу (2013)
Марченко А. Б. - Сіра гниль однорічних квіткових рослин (2013)
Мацкевич В. В. - Особливості регенерації рослин картоплі з живців залежно від субстрату та площі живлення, Філіпова Л. М. (2013)
Мацук М. Б. - Мінливість комбінаційної здатності за урожайністю тетраплоїдних запилювачів цукрових буряків (2013)
Миколаєвський В. П. - Мікрофлора ураженого насіння Сої, Сергієнко В. Г., Марченко А. Б. (2013)
Перцьовий І. В. - Формування дози внутрішнього опромінення сільського населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях лісостепової зони (2013)
Пиж’янова А. А. - Біологічні особливості росту і розвитку маточних рослин сортів голубики високорослої (Vaccinium corymbosum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України, Балабак А. Ф. (2013)
Поліщук В. В. - Ураження хворобами тапошкодження шкідниками селекційних матеріалів цукрових буряків (Beta vulgaris L.) залежно від обробки насіння, Адаменко Д. М. (2013)
Савіна О. І. - Оцінка базової колекції тютюну на стійкість проти хвороб (2013)
Тернавський А. Г. - Врожайність та товарні якості гібридів огірка в Правобережному Лісостепу України, Слободяник Г. Я. (2013)
Хахула В. С. - Формування продуктивності пшениці озимої м’якої залежно від часу відновлення весняної вегетації в умовах центрального Лісостепу України (2013)
Кривенко А. І. - Ефективність обприскування посівів цукрових буряків фунгіцидами проти церкоспорозу в умовах центрального Лісостепу України, Карпук Л. М. (2013)
Палапа Н. В. - Агроекологічний моніторинг стану ґрунтів і якості продукції господарств населення (2013)
Сторожук В. В. - Вплив елементів технології вирощування люпину вузьколистого на його продуктивність в регіоні (2013)
Улич Л. І. - Морфо-агробіологічна та господарська характеристика і особливості сортів чорниці щиткової за її акліматизації в центральному Лісостепу України, Каражбей Г. М., Гринів С. М., Матус В. М., Луцько Г. П., Хахула В. С. (2013)
Хомяк П .В. - Резерви підвищення урожайності зернових культур у Причорноморському регіоні, Залевська М. П. (2013)
Колодій С. М. - Оцінка вихідного матеріалу картоплі за господарсько цінними ознаками та стійкість проти хвороб в умовах гірської підзони Закарпаття (2013)
Балагура О. В. - Реалізація селекційно-генетичного потенціалу цукрових буряків у правобережній частині центрального Лісостепу України (2013)
Бородай В. В. - Вплив мікробіологічних препаратів для захисту рослин та бактеріальних добрив на розвиток хвороб картоплі (Solanum tuberosum L.) при зберіганні в умовах Західного Лісостепу, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2013)
Іваніна В. В. - Біологізація системи удобрення у формуванні калійного режиму чорнозему типового вилугуваного, Шиманська Н. К., Мазур Г. М. (2013)
Поливаний С. В. - Вплив суміші трептолему і хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції маку олійного, Кур’ята В. Г. (2013)
Роговський С. В. - Аналіз стану насаджень та пропозиції щодо реконструкції ділянки кварталу №7 дендропарку "Олександрія" НАН України у зв’язку із влаштуванням атракціону розваг, Масальський В. П., Штольц І. Б. (2013)
Миколайко І. І. - Ризогенетична здатність зелених стеблових живців сортів обліпихи крушиновидної (Hippophae rhamnoides L.) залежно від впливу біологічно активних речовин (2013)
Примак О. І. - Значення хліборобської практики ХVІІІ століття в удосконаленні і зміні систем землеробства (2013)
Шушківська Н. І. - Шкідливість горохового зерноїда та акацієвої вогнівки (2013)
Боровик А. Н. - Результаты селекции яровой твёрдой пшеницы на Кубани, Беспалова Л. А., Бойко А. П. (2013)
Князюк О. В. - Видовий склад рослинності луків басейну річки Південний Буг (2013)
Красноштан Т. В. - Експозиція стерилізації та підбір стерилізатора для введення мікроживців смородини золотистої (Ribes aureum pursh.) in vitro (2013)
Сабадин В. Я. - Насіннєва інфекція зерна ячменю ярого (2013)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Кущистість пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного походження та її зв'язок з елементами продуктивності, Лозінський М. В., Дубова О. А. (2013)
Коваленко О. А. - Планування та озеленення присадибних ділянок з використанням культури ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea), Чернова А. В., Шиян І. С. (2013)
Кубрак С. М. - Підбір колекційних зразків дині методом багатомірної статистики за вирощування в плівкових теплицях на сонячному обігріві (2013)
Варавкін В. О. - Ростова реакція проростків пшениці озимої на дію температурного стресу та їх реагування в розчині триману (2013)
Ященко С. А. - Павуки як індикатори біорізноманітності агроекосистем за високо-та низьковитратного землеробства, Димань Т. М. (2013)
Васильківський С. П. - Комбінаційна здатність, успадкування та трансгресивна мінливість у гібридів ячменю ярого за масою зерна з рослини, Гудзенко В. М. (2013)
Скиба В. В. - Особливості накопичення радіонуклідів 137Cs і 90Sr вищими водними рослинами в умовах радіоактивно забруднених водойм Лісостепу України (2013)
Костюк О. О. - Економічна ефективність вирощування бобу овочевого залежно від інокуляції насіння в умовах правобережного Лісостепу України, Чернецький В. М. (2013)
Покотило І. А. - Зміна виживаності рослин коріандру залежно від сорту ширини міжрядь та норм висіву в умовах Центрального Лісостепу України, Ткачук В. М., Панченко Т. В. (2013)
Бойкачев М. А. - Технологические аспекты использования жидкостей в сельском хозяйстве и схемы их внесения (2013)
Пазич В. М. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування Eichhornia crassipes (Mart.) Solms в природно-кліматичних умовах Полісся України, Василюк Т. П., Васенков Г. І. (2013)
Затонський Д. В. - Кінець ідеологій, або Пора чистилища (1997)
Михед П. В. - Фольклор і проблеми художньої комунікації в мистецтві бароко (1997)
Ярмистый Н. В. - Семантическая трансформация идейно-художественного содержания былин и литературных произведений традиционного происхождения (1997)
Мусий В. Б. - Отображение мифологии украинского и русского народов в произведениях О. М. Сомова (1997)
Лихоманова Н. О. - Міфологічна парадигма постмодерністського роману (до проблеми інтертекстуальності) (1997)
Лімборський І. B. - Становлення художніх принципів сентименталізму в українській літературі XVІІ-XVIII сторіч (1997)
Слюсар А. О. - Епічний герой у повістях М. В. Гоголя і поезії Т. Г. Шевченка (1997)
Денисова Т. Н. - Роман про землю: Вільям Фолкнер і українська література. Експеримент з компаративістики (1997)
Куконіна Н. А. - Кількісний аналіз стилістичних характеристик словників трагедії В. Шекспіра "Гамлет – принц данський" та її перекладів на російську мову М. Лозинського та Б. Пастернака (1997)
Рихло О. П. - Освоєння поеми Едгара Аллана По "The Raven” в українській літературі (1997)
Волкова Л. П. - Еще раз о композиции комедий Н. В. Гоголя (1997)
Иванюк Б. П. - Стихотворения-символы Ф. И. Тютчева: опыт структурно-семантического анализа (1997)
Михайлин І. Л. - Спроба інтерпретації "Патетичної сонати" Миколи Куліша (1997)
Бовсуновский А.П. - Оценка усталостной поврежденности валопровода паровой турбины в результате крутильных колебаний (2011)
Маковей В. А. - Трещиностойкость сталей в микросекундном диапазоне нагружения (2011)
Лебедев А. А. - Кинетика накопления рассеянных повреждений в поликристаллических материалах с разным размером зерна при малых деформациях, Ламашевский В. П., Музыка Н. Р., Швец В. П., Ефименко Е. В. (2011)
Мац А. В. - Дислокационная структура и ударная вязкость корпусной стали 15Х2НМФА после ультразвукового воздействия, Нетесов В. М., Соколенко В. И. (2011)
Бутау А. - Вычислительная методика локализации разрушения ламинатов.Сообщение 1.Разработка критерия локального повреждения для моделирования развития повреждения с учетом эффекта задержки (на англ.яз.), Эльчих М., Абделухаб М., Белайди А. (2011)
Дахмани Л. - Термомеханическое нагружение бетонного резервуара со сжиженным природным газом при криогенных температурах (на англ.яз.) (2011)
Такеда Т. - Закономерности роста трещины в аустенитной нержавеющей стали при циклическом нагружении в вакууме (на англ.яз.), Шиндо Я., Нарита Ф. (2011)
Бинар Т. - Оценка влияния температуры на механизмы разрушения и характеристики ударной вязкости образцов с надрезами из высокопрочных малолегированных сталей (на англ.яз.), Кадлец Я., Рейзек М., Влковски М., Грубы В. (2011)
Когут М. С. - Трщиностiйкiсть термонапруженої арматури i вплив на неї коливань температури, Гуменюк Р. В. (2011)
Астанин В. В. - Пространственная задача о предельном состоянии магистрального трубопровода с коррозионным повреждением, Бородачев Н. М., Кузнецов Н. Ю. (2011)
Леонець В. А. - Збiльшення довговiчностi ребер жорсткостi рам вiзкiв електровозiв ВЛ60, Дмитренко О. М., Чаус Л. М., Леонець О. А., Токарєв О. Д. (2011)
Костандов Ю. А. - Двухуровневый критерий разрушения материалов, Шиповский И. Е. (2011)
Бабич Д. В. - Статистический критерий прочности для хрупких материалов (2011)
Лошак М. Г. - Механические характеристики безвольфрамовых твердых сплавов (обзор), Александрова Л. И. (2011)
Бегей О. І. - Лаврівський Святоонуфріївський монастир у ХХ – на початку ХХІ ст.: історія та духовно-просвітницька діяльність (2014)
Берест Р. - Специфіка буття в релігії в сучасних різноконфесійних сім’ях (2014)
Бойко Р. Ю. - Релігійний чинник в подіях Євромайдану (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) (2014)
Борейко Ю. Г. - Повсякденні практики сучасного українського православ’я: на перехресті церковного і народного дискурсів (2014)
Бублик Т. Т. - Відродження УГКЦ крізь призму "мітингової демократії" (1988-1989 рр.) (2014)
Буравський О. А. - Римо-католицьке духовенства Правобережної України і Білорусії в Січневому повстанні 1863 – 1864 рр. (2014)
Ганзуленко В. П. - Римо-католицька церква на Півдні України за часів державного атеїзму (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Жилюк С. І. - Право церкви як предмет навчальної дисципліни (2014)
Іценко О. Г. - Унійна діяльність Петра Могили у творчій спадщині архієпископа Алексія (О. Я. Громадського) (2014)
Калабський О. Ф. - Євангелізаційно-соціальна робота християн віри євангельської (2014)
Кирийчук А. О. - Ідеї виховання милосердя в творах письменників княжих часів (2014)
Мишков В. Я. - Сутність соціально-етичного ідеалу українського старообрядництва: релігієзнавчий аспект (2014)
Новак Ю. В. - Аналіз опублікованих та неопублікованих джерел з вивчення сектантських громад Волино-Житомирського регіону у 1920 – 1930-х рр. (2014)
Танасійчук А. - Екзарх і екзархів у церковному праві: основні поняття (2014)
Филипчук С. В. - Християнські видавництва в сучасній Україні (2014)
Цюпа Л. С. - Мова символів та її значення у Святому Письмі та літургійних текстах (2014)
Шаправський С. А. - Релігійність сучасної політичної еліти України (2014)
Шепетяк О. М. - Христологія Карла Ранера (2014)
Шеретюк Р. М. - Реалізація етноконфесійної політики російського уряду напередодні "возз’єднання" греко-уніатів Правобережної України з Російською православною церквою 1839 р. (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації) (2014)
Шостак І. В. - Діяльність римо-католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття (2014)
Штука С. - Культурно-просвітницька діяльність Йосифа Сліпого (1922 – 1945 рр.) (2014)
Щербань М. В. - Державна кампанія по вилученню церковних цінностей в Україні в 20 рр. ХХ ст.: суть, принципи, наслідки (2014)
Михалевич В. М. - Моделирование пластического деформирования цилиндрического образца при торцевом сжатии, Лебедев А. А., Добранюк Ю. В. (2011)
Гопкало А. П. - Влияние PVD-покрытий на сопротивление деформации и малоцикловой усталости, нержавеющей стали и титановых сплавов, Музыка Н. Р., Рутковский А. В., Швец В. П. (2011)
Астанин В. В. - Деформирование и разрушение гибридных композиционных материалов при ударе, Щегель А. А. (2011)
Орыняк И. В. - Применение метода начальных параметров к анализу связанных гидромеханических колебаний трубопроводных систем. Сообщение 1.Вибродиагностика трубопроводов при механических колебаниях, Батура А. С., Радченко С. А. (2011)
Степанов Г. В. - Оценка остаточных напряжений в соединении углеродный композит-медь до и после импульсной электромагнитной обработки (на англ.яз.), Бабуцкий А. И., Мамеев И. А., Феррарис М., Касалегно В., Салво М. (2011)
Бутау А. - Вычислительная методика локализации разрушения ламинатов.Сообщение 2.Расчет долговечности композитных конструкций с помощью мезомасштабного моделирования (на англ.яз.), Эльчих М., Абделухаб М., Белайди А. (2011)
Дахмани Л. - Анализ механических напряжений и роста трещины в бетоне с учетом гигротермического эффекта (на англ.яз.) (2011)
Хамизи М. - Конечноэлементный метод оценки деформирования и проскальзывания креплений стальной колонны к основанию (на англ.яз.), Эйт-Эйдер X., Аллиш А. (2011)
Орыняк И. В. - Расчет ссылочных напряжений для поперечных дефектов сложной формы в трубах, Агеев С. М. (2011)
Бялонович А. В. - Исследование накопления усталостных повреждений в сталях с применением Фурье-преобразования изображения структуры, Матохнюк Л. Е. (2011)
Титул, зміст (2013)
Колтачихіна О. Ю. - Історія вчення про всесвіт у дослідженнях В. І. Вернадського (2013)
Щебетюк Н. Б. - Організація сільськогосподарської дослідної справи наприкінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. в Україні: пошук форм і методів (2013)
Богач Є. М. - Професор Сергій Іванович Лебедєв (1902-1989) – ректор Української сільськогосподарської академії, Григорюк І. П. (2013)
Кардобрій Т. А. - Участь академіка Б. Є. Веденєєва у будівництві Дніпровської гідроелектростанції (1927-1932 рр.) (2013)
Кривоконь О. Г. - Проектні розробки Укрдіпромезу в контексті розвитку тракторобудування в Україні (кінець 20-х – початок 30-х років ХХ сторіччя) (2013)
Корольов А. Г. - Історія Лабораторії вивчення лейкозів в Національному науковому центрі "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" (2013)
Ломакін Д. А. - Мусульманські пам'ятки XIII – XV століть у Старому Криму: перспективи дослідження (2013)
Горькова А. О. - Пам’яткоохоронна та археологічна діяльність членів Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії (2013)
Фрадінський О. А. - Митні та логістичні аспекти здійснення ленд-лізу в СРСР (2013)
Радзієвський В. О. - До проблеми розвитку сюркультури багатіїв (2013)
Хмелько В. Є. - Динаміки підтримки населенням суверенітету України у перших десятиліттях її державної незалежності (1991-2014 роки) (2014)
Осипчук А. Д. - До визначення поняття "практика" в сучасній соціологічній теорії (2014)
Maltseva K. - Theoretical assumptions of cultural consonance model (2014)
Грушецький А. М. - Агентне моделювання: основні ідеї і перспективи (2014)
Хутка С. В. - Концептуально-методологічні особливості вимірювання передання цінностей від батьків до батьків, Ковалевська Ю. А. (2014)
Виноградов О. Г. - Вимірювальні характеристики української версії запитальника "Міра осмисленості життя", Попова О. А. (2014)
Симончук О. В. - Класові позиції і класова ідентичність: аналіз взаємозв'язку (2014)
Малиш Л. О. - Чинники престижу заняття українців (2014)
Оксамитна С. М. - Соціальний статус лікарів в українському суспільстві, Степурко Т. Г. (2014)
Костюченко Т. С. - Жінки у політиці в Україні та Грузії: громадська думка і мережева підтримка, Марценюк Т. О., Оксамитна С. М. (2014)
Марценюк Т. О. - Ранні шлюби в Україні: хто і чому одружується в ранньому віці? (2014)
Лиховид Д. О. - Соціальні чинники самоорганізації територіальної громади (2014)
Бастун В. Н. - Эффект Баушингера в трансверсально-изотропных материалах с трансляционным упрочнением (2012)
Орыняк И. В. - Применение метода начальных параметров к анализу связанных гидромеханических колебаний трубопроводных систем. Сообщение 2. Собственные частоты и формы связанных гидромеханических колебаний среды, транспортируемой трубопроводами, Батура А. С., Дубик Я. Р. (2012)
Бобир М. I. - Моделювання кiнетики накопичення розсiяних пошкоджень при складному напруженому станi, Халiмон О. П., Бондарець О. А. (2012)
Степанов Г. В. - Релаксация напряжений в плоских образцах с концентратором при действии импульсного электромагнитного поля, Громов В. Е., Олисов А. И., Федорчук В. А., Бабуцкий А. И. (2012)
Регульский М. Н. - Определение параметров модели предельного состояния конструкционных материалов при асимметричном многоцикловом нагружении, Погребняк А. Д., Пелых В. Н. (2012)
Чернопиский Д. И. - О напряженно-деформированном состоянии толстостенных цилиндрических оболочек, ограниченных гофрированными поверхностями (2012)
Пiскунов В. Г. - Розв'язання задачi коливань балок змiнного перерiзу методом скiнченних рiзниць, Гриневицький Р. В. (2012)
Покровский В. В. - Результаты исследования характеристик трещиностойкости стали 12Cr-2Ni-Mo, Ежов В. И., Сидяченко В. Г., Садовой Ю. С., Кулишов С. Б. (2012)
Балицький О. I. - Механiчнi властивостi мартенситних сталей у газоподiбному воднi, Iваськевич Л. М., Мочульський В. М. (2012)
Кучер Н. К. - Расчет деформирования тканей типа саржи 2/2, Данильчук Е. Л. (2012)
Долгов М. А. - Використання методу математичного планування експерименту для оцiнки адгезiйної мiцностi захисних покриттiв, модифiкованих енергетичними полями, Зубрецька Н. А., Букетов А. В., Стухляк П. Д. (2012)
Шокри М. М. - Новый метод оценки механических свойств стеклоэпоксидных композитов при низких температурах (на англ. яз.), Торабизаде М. А., Ферейдун А. (2012)
Карпiнос Б. С. - Деформування титанового сплаву ВТ1-0 зi субмiкрокристалiчною структурою при статичному навантаженнi, Павленко Д. В., Качан О. Я. (2012)
Стариков М. А. - Оценка остаточного ресурса металлоконструкций грузоподъемных машин, Никифоров Ю. А. (2012)
Білоцерківець В. В. - Нова економіка в контексті ризомного варіанту методу холістичного автопоезісу (2013)
Головачук Т. І. - Наукові підходи до визначення сутності продуктивності праці, Смірнова А. О. (2013)
Далевська Н. М. - Спрямованість соціального контролю на діяльність суб’єктів господарювання в межах світового політико-економічного простору (2013)
Заньковська В. Г. - Особливості дослідження продуктивності праці як складової частини системи макроекономічних показників, Дронь Є. В. (2013)
Корнієнко І. Г. - Трудовий потенціал: економічна сутність та його оцінка (2013)
Сідуняк О. В. - Соціалізація як необхідна умова інноваційного розвитку суспільства у трансформаційний період (2013)
Томнюк Т. Л. - Еволюція наукових поглядів на зміст та значення податкових відносин у державному регулюванні економіки (2013)
Вівчар О. І. - Стратегія забезпечення банківської безпеки: проблеми та перспективи (2013)
Зибарева О. В. - Економічна злочинність як деструктивний фактор розвитку регіональних суспільних систем (2013)
Катана А. В. - Багаторівневий підхід до регулювання продовольчого ринку (2013)
Лошенюк В. Є. - Перетворення зовнішніх запозичень на загрозу економічному розвитку країни, Лошенюк О. В. (2013)
Руснак Л. Р. - Комплексне використання власних ресурсів підприємства в системі економічної безпеки (2013)
Безверха О. С. - Особливості становлення транснаціональних корпорацій країн БРІКС (2013)
Вдовічен А. А. - Причини диспропорційного розвитку світової економіки (2013)
Дронь Є. В. - Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій з придбання товарів та послуг між Україною та Румунією (2013)
Тарнавська Н. П. - Організаційно-економічні механізми формування конкурентних переваг єврорегіонів методами регіональної політики, Пода А. С. (2013)
Кифяк В. Ф. - Транскордонне співробітництво у контексті формування політики регіонального розвитку (2013)
Колосінський Є. Ю. - Територіальна організація торгівлі регіону: зміст поняття та фактори формування (2013)
Микитюк М. В. - Інституційні засади розвитку депресивних регіонів країни (2013)
Самойленко І. О. - Особливості формування національного й регіонального ринку електроенергії (2013)
Водянка Л. Д. - Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності переробних підприємств буковини (2013)
Гутафель В. В. - Інвестиційні потоки на світовому фондовому ринку у сучасних умовах (2013)
Паласевич М. Б. - До питання удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності банків (2013)
Смаглюк А. А. - Інноваційна складова в забезпеченні конкурентоспроможності економіки України (2013)
Соколюк О.В. - Інститути спільного інвестування в системі залучення інвестицій (2013)
Ткач Є. В. - Вдосконалення банківських послуг для інноваційного малого бізнесу, Ткач С. В. (2013)
Фарат О. В. - Інвестиційний потенціал Львівщини: стан та оцінка (2013)
Сидор Г. В. - Кредитні відносини в аграрному секторі економіки України (2013)
Шахраюк-Онофрей С. І. - Стан забезпечення сталого розвитку сільських територій у соціологічній оцінці (на прикладі Чернівецької області) (2013)
Бровко О. Т. - Оцінка стану та динаміки товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Грицюк Е. О. - Дослідження стану формування необоротних активів торговельних підприємств України на сучасному етапі, Гнатишина Н. Д. (2013)
Ляшенко А. Ф. - Оптимізація витрат підприємства на основі системно-орієнтованого управління ними (на прикладі ПрАТ "Імпульс"), Гут Л. В., Осадчук В. В. (2013)
Залунін В. Ф. - Управління розвитком та функціонуванням виробничо-економічної системи будівельних підприємств, Щеглова О. Ю. (2013)
Круглянко А. В. - Стратегічні аспекти розвитку малих підприємств в умовах циклічних коливань економіки України (2013)
Опанасюк Ю. І. - Методичний інструментарій управління конкурентоспроможністю організації (2013)
Рябкова О. В. - Принципи функціонування системи моніторингу показників результативності підприємства (2013)
Устінова О. В. - Методичні підходи щодо корпоративного аналізу авіатранспортних підприємств (2013)
Щербань Р. Є. - Аналіз надання та використання коштів на ведення еколого-економічної діяльності авіатранспортними підприємствами (2013)
Гомба Л. А. - Розробка конкурентної карти ринку послуг за результатами використання конкурентних переваг готелю (2013)
Мачуга Н. З. - Лікарня як елемент формування ринку медичних послуг (2013)
Вардеванян В. А. - Роль товарної політики у формуванні іміджу підприємства (2013)
Жалба І. О. - Нестандартні рекламні технології в системі маркетингових комунікацій (2013)
Нікульча В. А. - Сутність мерчандайзингу як інструменту утримання покупця (2013)
Тягунова Н. М. - Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності маркетингових комунікацій організацій споживчої кооперації (2013)
Чаплінський Ю. Б. - Напрями впровадження маркетингу взаємовідносин у діяльність туристичного підприємства (2013)
Даценко Г. В. - Вдосконалення складових елементів державного фінансового контролю в Україні (2013)
Ковалевич Д. А. - Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави (2013)
Москальов А. А. - Проблеми і перспективи взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами, Ткач К. М. (2013)
Москальов А. А. - Інфляція в Україні: прогноз та шляхи подолання, Кондро П. В., Щавінська А. В. (2013)
Стужук Т. М. - Митні платежі як надійне джерело наповнення бюджету (2013)
Багрій К. Л. - Основні аспекти аналізу формування та використання товарних ресурсів на торгівельних підприємствах (2013)
Волинець О. О. - Пріоритетні напрямки розвитку контролю зобов'язань підприємств ресторанного господарства (2013)
Грінчук М. С. - Склад етапів організації оперативного контролю (2013)
Єфременко О. В. - Формування облікової політики в умовах міжнародної конкуренції (2013)
Машталяр Г. П. - Облікова політика в системі управління підприємством (2013)
Рилєєв С. В. - Аналіз майнового потенціалу підприємств: регіонально-галузевий аспект, Романчук А. Л. (2013)
Романчук А. Л. - Наукові концепції контролю: розвиток та практичне застосування на підприємствах (2013)
Столяр Л. Г. - Управління витратами підприємств лакофарбової промисловості (2013)
Таран А. А. - Залежність фінансових показників від проведення переоцінки основних засобів на підприємстві, Циган Р. М. (2013)
Труфен А. О. - Організація облікового процесу формування видатків на оплату праці ВНЗ (2013)
Труфіна Ж. С. - Внутрішній контроль, як один з механізмів формування управління витратами виробництва (2013)
Чаплінська А. А. - Значення аналізу у системі управління товарами підприємств роздрібної торгівлі, Уграк М. І. (2013)
Верстяк А. В. - Економіко-математичне моделювання процесу поширення фінансових інфекцій в країнах Східної Європи, Николюк В. П. (2013)
Верстяк О. М. - Прогнозування індексів цін в експортно-імпортній діяльності на основі моделі Леонтьєва, Савчук А. В. (2013)
Вершигора В. Г. - Економіко-математична модель ефективної фінансової стратегії стабільності підприємства (2013)
Дзюндзя О. В. - Кондитерські вироби функціонального призначення з використанням порошків хурми, Ярошенко Н. Ю. (2013)
Клевчук О. Г. - Сучасний ринок лакофарбових матеріалів (2013)
Федоров А. О. - Споживча характеристика мікрокомпонентів харчових продуктів, Шкабара Т. Л., Федорова В. О. (2013)
Ткаченко І. В. - Виробничий травматизм – проблема сучасності: актуальні аспекти, причини та шляхи запобігання, Шпарка I. I. (2013)
Адамова І. З. - Проблемна лекція як засіб формування у студентів творчого підходу до навчання, Багрій К. Л. (2013)
Бачинська О. М. - Аналіз кадрового потенціалу вищої школи України (2013)
Калінеску Т. В. - "Життя після життя та без світла в кінці тунелю" (2014)
Байрамзаде Яшар Кярам оглы - Глобальная энергетическая безопасность и основные направления ее обеспечения (2014)
Болдирєв К. О. - Конкурентний стан інвестиційно-інноваційного характеру економіки України (2014)
Ляшенко В. І. - Оцінка процесів модернізації України та її економічних районів, Котов Є. В. (2014)
Мустафаев А. А. - Факторные составляющие углубления взаимосвязей между инновационными и реальными секторами АПК (2014)
Шигун М. М. - Методичний інструментарій стратегічного управління витратами, Ходзицька В. В. (2014)
Ліхоносова Г. С. - Вплив податкового регулювання на відтворення та розвиток населення (2014)
Степчук М. А. - Организация трёхуровневой системы оказания первичной медико-санитарной (2014)
Тридід О. М. - Ідентифікація проблемних ситуацій в банківській діяльності з урахуванням асиметрії даних, Самородов Б. В., Гойхман М. І. (2014)
Березін О. В. - Інноваційні аспекти у формуванні конкурентної стійкості підприємств АПК, Березіна Л. М. (2014)
Калінеску Т. В. - Теоретико-методологічне підгрунтя економіки добробуту, Алєкса О. М. (2014)
Павлов К. В. - Социально-экономические особенности модернизации старопромышленных регионов России (2014)
Попова Л. А. - Оценка эффективности государственных демографических инициатив 2006-2011 годов (2014)
Гаджиев Ю. А. - Зарубежные новые теории регионального экономического роста и развития (2014)
Зеленко О. О. - Особливості формування туристичного продукту Луганської області (2014)
Качала Т. Н. - Важелі організаційно- економічного впливу на прискорення модернізації регіональних господарських комплексів, Яценко В. Н., Шевченко А. Н. (2014)
Павлов К. В. - Ообенности использования инвестиций и инноваций интенсивного типа в условиях Севера (2014)
Селин В. С. - Российская Арктика: современные проблемы и перспективы развития (2014)
Підсумки VI Російсько-українського симпозіуму "Теорія і практика податкових реформ" м. Санкт-Петербург, Росія (2014)
Нові видання економічної літератури (2014)
На монографію "Інвестиційна привабливість підприємств: організація оцінки,напрями підвищення"/ В.М. Гончаров, М.М. Білоусова, В.Ю. Припотень (2014)
Кафедра "Оподаткування" СНУ ім. В. Даля проводить засідання "Круглого столу" з проблем оподаткування "Бюджетно-податкова політика України до і після АТО на Донбасі", в рамках якого відбудеться V Міжнародна науково-практична Internet-конференція (2014)
Відомості про авторів (2014)
Облікові дані (2014)
Щодо змісту та оформлення статей до науково-виробничого журналу "Часопис економічних реформ" (2014)
Марголин Б. 3. - Метод оценки прочности внутрикорпуеных устройств ВВЭР по критерию коррозионного растрескивания облученных аустенитных сталей, Федорова В. А., Филатов В. М. (2012)
Красовский А. Я. - Стресс-коррозионные разрушения магистральных трубопроводов, Лохман И. В., Орыняк И. В. (2012)
Зиньковский А. П. - Влияние нарушений идентичности контактного взаимодействия бандажных полок на характеристики статического и динамического напряженного состояния лопаточных венцов, Круглий Я. Д. (2012)
Астанiн В. В. - Граничний стан цилiндричної оболонки з композицiйного матерiалу за наявностi пошкоджень, Бородачов М. М., Богдан С. Ю. (2012)
Якупов Н. М. - Влияние характера деформирования поверхности элементов конструкции на коррозионный износ, Гиниятуллин Р. Р., Якупов С. Н. (2012)
Бовсуновский А. П. - Крутильные колебания валопровода паровой турбины при нештатных режимах работы турбогенератора (2012)
Ромащенко В. А. - Численное исследование трехмерной динамики и прочности многослойных спирально ортотропных цилиндров, Бейнер О. С. (2012)
Орыняк И. В. - Применение метода начальных параметров к анализу связанных гидромеханических колебаний трубопроводных систем.Сообщение 3.Анализ вынужденных вибраций паропроводов энергоблока ВВЭР-1000, Батура А. С., Радченко С. А., Агеев С. М. (2012)
Ишинабе М. - Алгоритм оценки минимальной прочности тонкостенных конструкций под давлением по критерию упругого схлопывания (на англ. яз.), Хаяши К. (2012)
Долгов М. А. - До питання моделювання адгезiйної мiцностi захисного покритгя залежно вiд складу та режимiв отримання композицiї, Букетова Н. М., Зубрецька Н. А. (2012)
Моваггар А. - Экспериментальное исследование усталостной прочности стекловолоконного композита СТЭФ-1, Львов Г. И. (2012)
Марголин Б. 3. - Особенности расчета С -интеграла при термосиловом нагружении элементов конструкций, Гуленко А. Г., Балакин С. М. (2012)
Кривенюк В. В. - О проблеме подготовки данных по длительной прочности при формировании нормативной документации для металлоемкого энергетического оборудования, Авраменко Д. С., Усков Е. И., Садовский Ю. Ю., Приходько Р. П. (2012)
Смирнов В. И. - О размерах цилиндрических образцов с кольцевой трещиной для оценки трещиностойкости материалов (2012)
Ромащенко В. А. - Оценка прочности композитных и металлокомпозитных цилиндров при импульсном нагружении. Сообщение 1. Правила выбора и сравнительный анализ различных критериев прочности анизотропного материала (2012)
Гигиняк Ф. Ф. - Усовершенствование упруговязкопластической модели деформирования с учетом повреждаемости металла при циклическом нагружении, Булах П. А. (2012)
Матохнюк Л. Е. - Прогнозирование характеристик сопротивления усталости металлов в гигацикловой области по результатам высокочастотных испытаний. Сообщение 1. Экспериментальные результаты, Яковлева Т. Ю., Бялонович А. В. (2012)
Пасичный В. В. - Методика определения термостойкости керамики с использованием лучистого нагрева, Паничкина В. В., Радченко П. Я., Остапенко С. А., Гетьман О. И. (2012)
Марущак П. О. - Циклiчна трiщиностiйкiсть та мiкромеханiзми руйнування сталi 25Х1М1Ф, Баран Д. Я., Сорочак А. П., Бiщак Р. Т., Яснiй В. П. (2012)
Шульженко Н. Г. - Анализ ползучести сварной диафрагмы паровой турбины, Асаенок А. В., Зайцев Б. Ф., Гришин Н. Н., Губский А. Н. (2012)
Степанов Г. В. - Влияние нестационарного нагрева наружной поверхности кольцевого образца с радиальными трещинами на сопротивление хрупкому разрушению, Харченко В. В., Котляренко А. А., Бабуцкий А. И., Жмака В. Н. (2012)
Шарият М. - Теоретическая и экспериментальная оценка рабочих характеристик газового двигателя внутреннего сгорания и параметров усталостной долговечности его поршней с помощью модифицированных усталостных критериев (на англ. яз.), Джазаери С. А., Фатхи_Сола Дж. (2012)
Петушков В. Г. - Поведение металлов при высокоскоростной деформации и волнообразование при сварке взрывом, Нестеренко В. Ф., Степанов Г. В. (2012)
Antoshchenko M. I. - Mathematical modeling of trajectory of the maximum subsidence of points on the earth surface caused by working out of coal layers, Chepurnaya L. A. (2014)
Алексеев М. А. - Автоматизированный контроль степени заполнения барабанных мельниц рудой, Фарис Самир Расми Альхори (2014)
Franchuk V. P. - Deep-sea dredging experimental research in the Black sea, Shepel T.V. (2014)
Федорейко В. С. - Підвищення енергоефективності біотеплогенератора шляхом раціонального дозування компонентів горіння, Луцик І. Б., Іскерський І. С., Загородній Р. І. (2014)
Лозинський А. О. - Дослідження впливу каскадного нечіткого регулятора на характеристики системи автоматичного керування переміщення електрода дугової сталеплавильної печі, Демків Л. І. (2014)
Маляр А. В. - Розрахунок збалансованого режиму роботи електроприводу штангової нафтовидобувної установки малодебітної свердловини, Андреїшин А. С. (2014)
Войтюк Ю. Ю. - Еколого-геохімічна оцінка рівня забруднення ґрунтів у районах функціонування металургійних підприємств, Кураєва І. В., Кроїк Г. А., Павличенко А. В. (2014)
Сироткина Е. И. - Структурно-логическая модель диагностики отказов SCADA системы (2014)
Mykhailenko V. S. - Analysis of methods for adaptation of industrial control systems of thermal processes (2014)
Емельянов В. А. - Интеллектуальная информационная технология обработки визуальной информации для диагностики состояния металлов (2014)
Kucherenko Ye. I. - Models of processes in technologies of industrial systems quality control, Trokhymchuk S.M. (2014)
Федько М. Б. - Экономические аспекты перехода на бестротиловые взрывчатые вещества при подземной добыче руд в Криворожско бассейне, Колосов В. А., Письменный С. В., Калиниченко Е. В. (2014)
TEMPUS ECOMMIS Project (2014)
Sterenharz A. - Main objectives of the TEMPUS joint project curricula development "ECOMMIS" (2014)
Medzhybovska N. S. - Analysis of economic efficiency of the electronic procurement system application at an industrial enterprise (2014)
Kanev V. S. - System risk management methods, models and their implementation in telecommunications (2014)
Davidavičienė V. V. - Social networksin marketing communication - case of Lithuania, Davidavičius S. B. (2014)
Netsvetaiev V. A. - Classification and ranking of corporate websites of industrial enterprises, Sharov O. I., Kochura Ye. V., Maneliuk L. A. (2014)
Urintsov A. I. - Information society as an environment for creating new knowledge, Dik V. V., Kameneva N. A., Makarenkova Ye. V. (2014)
Dik V. V. - Decision support methods in balanced ScoreCard, Urintsov A. I., Odintsov B. Ye., Churikanova O. Yu. (2014)
Churikanova O. Yu. - Improving the accuracy of prediction of foreign exchange rates on the internet market by means of neural networks, Tukhmenova K. Ye., Kharchenko M. О. (2014)
Kanev V. S. - Modeling of operational losses, Shevtsova Yu. V. (2014)
Raudeliūnienė J. - Evaluation of the factors affecting the knowledge appliance process efficiency, Radvilaitė I. (2014)
Dneprovskaya N. V. - Study of social media implementation for transfer of knowledge within educational milieu, Koretskaya I. O., Dik V. V., Tiukhmenova K. Ye. (2014)
Dik V. V. - Prospective of e-learning toolkit enhanced by ict development, Urintsov A. I., Dneprovskaya N. V., Pavlekovskaya I. V. (2014)
Юрасова О. А. - Разработка плана интернет-маркетинга ОАО "Россельхозбанк", Ивашко Л. М. (2014)
Титул, Зміст (2014)
Вороненко Ю. В. - Нормативно-правові засади вдосконалення системи післядипломного навчання персоналу підприємств промислової фармації. Повідомлення І. Проект Положення про сертифікацію, ліцензування та атестацію персоналу підприємств фармацевтичної промисловості, Пономаренко М. С., Соловйов О. С., Черних В. П., Толочко В. М. (2014)
Власенко І. О. - Аналіз препаратів групи D07 "Кортикостероїди для застосування в дерматології" на фармацевтичному ринку України, Арам Дуллах, Давтян Л. Л. (2014)
Ярко Н. Б. - Особливості фармацевтичної опіки у разі відпуску з аптек засобів для самоконтролю рівня глюкози в крові, Громовик Б. П., Петруца В. І., Міненко П.-І. П. (2014)
Коритнюк Р. С. - Вивчення кінетики розкладу іонно-ацетатного інфузійного розчину, Давтян Л. Л., Аль-Шадат Нур Ахмад. (2014)
Гриновець І. С. - Розроблення засобів малої механізації з метою вдосконалення процесу одержання стоматологічних лікарських плівок, виготовлених екстемпорально (2014)
Гочарова А. А. - Розроблення технології крему для застосування за синдрому діабетичної стопи, Баранова І. І. (2014)
Каплаушенко А. Г. - Синтез ряду S-5-R-4-R1-4H-1,2,4-триазол-3-ілсульфонотіоатів та дослідження їх подальшого окиснення (2014)
Антонюк В. О. - Комплексе використання бульб топінамбура (Helianthus tuberosus L.): очищення інуліну, фруктози та манозоспецифічного лектину (2014)
Марчишин С. М. - Компоненти летких сполук стокроток багаторічних (Bellis perennis L.), Дахим І. С., Луканюк М. І. (2014)
Ветютнева Н. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів, Убогов С. Г., Пилипчук Л. Б., Федорова Л. О., Тодорова В. І., Буднікова Т. М., Радченко А. П., Марусенко Н. А. (2014)
Шаповалов В. В. - Медичне та фармацевтичне право: застосування аналгетичних лікарських засобів в рамках формулярної системи України, Рищенко О. О., Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Рогожнікова О. В. (2014)
Портянко В. С. - Доклінічне вивчення специфічної активності гелю для лікування гінгівітів, Коваленко Св. М., Малоштан Л. М. (2014)
Довгань Р. С. - Вплив небівололу на процеси перекисного окиснення ліпідів у плазмі крові та міокарді щурів з артеріальною гіпертензією, Стежка В. А., Чекман І. С. (2014)
Горяча Л. О. - Оцінка відповідності освітньої програми фармацевта вимогам ринку праці, Прокопенко Т. С. (2014)
Мисник О. Ф. - До 50-річчя наукової діяльності видатного вченого Івана Сергійовича Чекмана (2014)
Титул, зміст (2014)
Kucherenko A. - Recurrent pregnancy loss association with allelic variants of IL8 and IL10 genes, Gulkovskyi R., Khazhylenko K., Vorobiova I., Nakvasiuk T., Livshits L. (2014)
Альохіна Т. М. - Еколого-геохімічна характеристика донних осадків Софіївського водосховища (2014)
Голубкова И. Н. - Виды рода Persica Mill в Украине их систематика и характеристика (2014)
Конякин С. Н. - Географические основы формирования и развития экосети Черкасской области, Пащенко В. М. (2014)
Куцька О. М. - Особливості пропагандистської діяльності українських фронтів під час бойових дій червоної армії на території Європи наприкінці Другої Світової Війни (2014)
Герасімчук Т. С. - Проблема відмови від паління жінок-годувальниць та шляхи її вирішення, Котлова Ю. В., Дубініна Я. П. (2014)
Нессонова М. Н. - Информационная технология оценки степени тяжести состояния пациентов (2014)
Сангинова О. В. - Многокритериальная оптимизация в задачах формирования кожевенных и меховых материалов, Данилкович А. Г., Брановицкая С. В. (2014)
Козьмін В. С. - Термодинамічна оцінка ефективності плазмового рафінування міді з вторинної сировини, Червоний І. Ф., Бредихін В. М., Циганкова О. В., Міхайлін В. М. (2014)
Галкин П. В. - Анализ энергопотребления узлов беспроводных сенсорных сетей (2014)
Нефёдов Л. И. - Модель структурно-топологического синтеза системы мониторинга качества добычи газа, Шевченко М. В., Кудырко О. Н. (2014)
Триснюк В. М. - Локальна система космічного моніторингу лімнологічних систем, Триснюк Т. В. (2014)
Касьянов В. А. - Рекурсивные модели психодинамики для прогнозирования поведения активных систем управления с памятью, Гончаренко А. В. (2014)
Прасолов Є. Я. - Вплив параметрів ротаційного органу на якість обробітку ґрунту при вирощуванні картоплі, Лазоренко С. В., Бондаренко О. Ю. (2014)
Зубенко Д. Ю. - Вдосконалення технології випробування гідропідсилювача керма тролейбуса (2014)
Лучанинов А. И. - Хаотические процессы в тонкопроволочных излучателях с нелинейными свойствами поверхностного импеданса, Гавва Д. С., Уайд С. Р. (2014)
Бєловол Ю. Ю. - Обґрунтування параметрів вертикально-фрезерного адаптера для смугового обробітку ґрунту (2014)
Сіра Н. В. - Аналітичні і експериментальні дослідження властивостей азоту як геохімічного індикатору прогнозу обводнення газоконденсатних покладів, Євдощук М. І., Зезекало І. Г. (2014)
Усминская О. В. - Литологический анализ и перспективность волынских слоёв миоцена центра Волыно-Подолья (2014)
Любимова С. А. - Формирование стереотипного образа современной женщины в американском рекламном дискурсе 20-х годов прошлого века (2014)
Власов В. И. - Анализ экономических аспектов периодизации глобальных трансформаций (2014)
Панченко Е. О. - Процеси формування, накопичення та обміну інтелектуальним капіталом транснаціональними корпораціями (2014)
Саченок Л. І. - Удосконалення банківської системи України, Нікітіна А. П. (2014)
Риндзак О. Т. - Чинники еміграції та проблеми інтеграції українських мігрантів за кордоном (2014)
Нікітіна А. П. - Примусове скасування державної реєстрації юридичної особи за поданням органу виконавчої влади як засіб адміністративної відповідальності (2014)
Нікітіна А. П. - Адміністративно – правовий характер повноважень органів виконавчої влади в сфері примусового скасування державної реєстрації юридичних осіб (2014)
Яковець І. С. - Пробація: загальні підходи до визначення поняття та засади впровадження в Україні (2014)
Жужгіна-Аллахвердян Т. М. - Домінанти художньої мови романтичної міфопоетики (2002)
Кеба А. В. - Поэтика странного у Андрея Платонова и Франца Кафки ("Чевенгур” и "Замок”) (2002)
Никифоров Ю. В. - Сравнительный структурный анализ рассказа Л. Андреева "Вор” (2002)
Ващенко Ю. А. - Жанровая специфика романов Г. Шевалье (Трилогия о Клошмерле как мениппея) (2002)
Меньок В. В. - Взаємини інтенцій автора та інтенціональності тексту (до постановки проблеми) (2002)
Рикун І. П. - Підтекст як форма вираження "чужого слова” (2002)
Бунчук Б. І. - Віршування Михайла Старицького 90-х років (2002)
Шерякова О. В. - Віршування Бориса Грінченка 80-х років (строфіка й римування) (2002)
Коваль М. Р. - Особливості постмодерністської інтерпретації історії в романі С. Рушді "Опівнічні діти” (2002)
Сірочук Т. Г. - Ґійом Аполлінер – "свідок свого часу” (1880–1918) (2002)
Басняк Т. А. - До 80-річчя Дмитра Володимировича Затонського (2002)
Белецкий А. И. - Воскресение Христово: Некоторые замечания по поводу атеистической литературы последних лет (2002)
Червінська О. В. - Актуальні аспекти сучасних інтерпретацій зарубіжної літературної спадщини (2002)
Варецька С. О. - Роман Гюнтера Грасса "Бляшаний барабан” як сучасний "крутійський” роман (2002)
Гречуха Л. О. - Творчість Вільяма Берроуза в контексті вітчизняного літературознавства (2002)
Денисова Ю. І. - Концепція героїчного в англійській літературі 60-х років ХХ ст. (2002)
Островська І. Т. - Історичні реалії в романтичній новелістиці Ірвінга Вашингтона (2002)
Тарасюк Я. П. - Інтерпретація творчості Ф. Моріака у французькому літературознавстві (2002)
Ткачук Т. О. - Літературно-естетичні погляди Станіслава Пшибишевського (2002)
Тузков С. А. - Гипербола зла в творчестве Ф. Сологуба (2002)
Горбачевська І. І. - Традиційний сюжет очима письменника-постмодерніста (Д. Бартельм "Король”) (2002)
Логвінов І. І. - Роман Р. Мерля "За склом”: образ молодіжного бунту в горнилі реальної історії (2002)
Матійчак А. А. - Брутальність та реалізм як тематичні феномени-парадигми роману А. Мердок "Море, море” (2002)
Рихло П. В. - "Бездушній дійсності він знову дав прекрасну мову творчої уяви”: Єврейський байкар Елієзер Штейнбарґ (2002)
Семен Г. Я. - Обрамлення в поезії Роберта Бернса (2002)
Сердюк Л. П. - Ревізія літературної історії: Про особливості творчого світогляду та місце Шарля Пегі у французькій літературі (2002)
Теленько Г. М. - Функція діалогу в романі М. Спарк "Теплиця на Іст-Рівер”, Теленько П. В. (2002)
Ангелова А. О. - Мотив відьомства в неоміфологічній драмі-феєрії "Лісова пісня” Лесі Українки (2002)
Григораш Н. Д. - Літературознавство другої половини ХХ століття і проблеми порівняльного дослідження української та болгарської культур (2002)
Киченко А. С. - Мифопоэтическая интерпретация художественного текста: функционально-типологический и методологический аспект (2002)
Скобельская О. И. - Имя литературного героя (2002)
Терещенко Е. Е. - Ранние рассказы М. Булгакова: поэтика портрета (2002)
Титянин К.А. - Библейский мотив в прозе Чехова в границах отношений "повествователь-персонаж” (2002)
Басняк Т. А. - Гельдерлінівський варіант сапфічної строфи в поетичній спадщині Івана Франка (2002)
Зварич І. М. - Структурно-семантична основа Шевченкового міфу (2002)
Клим’юк Ю. І. - Медитація як жанр в лірики Івана Франка (2002)
Лавренов В. А. - Деякі аспекти перекладу поезії Х. Ботева "У корчмі” (2002)
Півторак В. В. - Творчий пошук та епігонство у поетичній спадщині Ю. Федьковича 60-х рр. ХІХ ст. (при розгляді метрики) (2002)
Тимощук Н. П. - Фразеологізми як компонент поетики: Роман Й. Рота "Гробвець капуцинів” (2002)
Шерякова О. В. - Особливості віршової будови перекладів Б. Грінченка з німецьких поетів (2002)
Мантуло Н. Б. - Інтерпретація заголовка новели О. Хакслі "The Gioconda Slime” у світлі сучасних концепцій текстуальності та інтертекстуальності (2002)
Полякова Л. И. - Жизнь писателя как текст (2002)
Чикирис Н. В. - Рецепція творчості Е. Хемінгуея в контексті історично-суспільного розвитку України 30-90-х років (2002)
Ісаєнко С. В. - Своєрідність рецепції міфу в романі К. Рансмайра "Останній світ” (2002)
Король А. В. - Адаптація жанрового універсуму притчі до персонального письменницького досвіду (2002)
Куконіна Н. А. - Розв’язання перекладацької проблеми дистанції часу (на матеріалі перекладу "Гамлета” Л. Гребінкою) (2002)
Михайленко В. В. - Рівні інтерпретації та формалізації перекладу (2002)
Пермінова А. В. - Поезія Сільвії Плат у перекладах Оксани Забужко (2002)
Руснак Н. О. - Когнітивний аспект діалектного тексту, Томусяк Л. М. (2002)
Балабуха Н. В. - Прийоми активізації діяльності учнів під час оглядової лекції "Романтизм у західній літературі” в 9 класі (2002)
Водяна П. М. - Азбука віршування (2002)
Краснящих А. П. - Великая немецкая литература, или Структура школьной программы по зарубежной литературе ХХ века (2002)
Абрамович С. Д. - Сакральні книги людства як об’єкт вузівського та шкільного вивчення (2002)
Бузинська В. О. - До проблеми методики роботи з іншомовним текстом (2002)
Буянова М. Г. - Педагогічний проект "Золоті сторінки російської класики” (2002)
Руснак Д. А. - Дидактичні властивості поетичних текстів при засвоєнні граматичних структур на заняттях з французької мови (2002)
Содержание (2005)
Гасанов А. С. - Алгоритм адаптивного определения математических моделей объектов с помощью гармонического анализа (2005)
Завальнюк И. П. - Исследование критических режимов автоколебательных систем, Бражник А. М. (2005)
Клименко А.К. - О влиянии конструктивных параметров обратной модели на её устойчивость (2005)
Тодорцев Ю. К. Беглов К. В. Максименко И. Н. - Модели элементов установки теплоснабжения как объекта автоматизации (2005)
Хомченко А. Н. - Моделирование трансляционных функций формы на гексагоне, Моисеенко С. В. , Цыбуленко О. В. (2005)
Вайсман В. А. - Математическое моделирование процесса управления кинематической точностью шарико-винтовых передач (2005)
Крылов В. Н. - Частотно-детекторный метод текстурной сегментации изображений, Полякова М. В. (2005)
Руденко О. Г. - Аппаратная реализация нечеткой сети СМАС и ее применение для задач сжатия изображений, Бессонов А. А., Бобух В .А. (2005)
Тодорцев Ю. К. - Система принятия решений при управлении обучением персонала, Бундюк А. Н., Студинский Е. (2005)
Фанина Л. А. - Использование метода компенсации информационных потоков при построении систем управления с речевым интерфейсом, Бражник Д. А. (2005)
Ходаков В. Є. - Математичні аспекти створення автоматизованої системи "Реєстр виборців України”, Шеховцов А. В., Бараненко Р. В. (2005)
Бабенко Н. И. - Автоматизированная информационная система управления учебным заведением, Бабичев С. А. Яблуновская Ю. А. (2005)
Бараненко Р. В. - Аналіз алгоритмів взаємних виключень критичних інтервалів процесів у розподілених системах, Шаганян С. М., Дячук М. В. (2005)
Вайсман В. А. - Формирование структур организационного управления проектами, Гогунский В. Д., Руденко С. В. (2005)
Гожий А. П. - Системные технологии генерации и анализа сценариев, Коваленко И. И. (2005)
Козак Ю. А. Колчин Р. В. - Модель информационного обмена в автоматизированной системе управления запасами материальных ресурсов в двухуровневой логистической системе (2005)
Нагорный Ю. И. - Решение задачи автоматизированного расчета надежности иасуп с использованием модифицированного метода вероятностной логики (2005)
Балтовский А. А. - Синтез оптимального закона управления большой системой на основе композиции локальных оптимальных решений (2005)
Марасанов В. В. - Энтропийные методы оптимизации гравитационных моделей, Забитовская О. И., Щербина Е. В. (2005)
Поливода О. В. - Метод компенсации ошибок идентификации при оптимальном управлении, Бражник А. М. (2005)
Бобриков С. А. - Расчет цифрового управляющего устройства для линейного объекта с запаздыванием, Воевода А. Б., Лебедева Т. А. (2005)
Водічев В. А. - Дослідження системи стабілізації потужності різання металообробного верстата з фази-регулятором, Мухаммед М. А. (2005)
Квасніков В. П. - Проектування координатно–вимірювальної машини на нейронних мережах, Кочеткова О. В. (2005)
Пупена О. М - Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління, Ельперін І. В, Ладанюк А. П. (2005)
Рожков С. А. - Алгоритм обучения системы распознавания автоматической системы разбраковки тканей, Федотова О. Н. (2005)
Тернова Т. І. - Алгоритм оцінювання деформацій рапорту періодичних об'єктів (2005)
Сендерович Г. А. - Использовние мощности симметричных составляющих для определения фактического вклада субъекта в искажение симметрии (2005)
Крючковский Д. А. - Динамическая система торговых отношений в интернете, Полетаева А. Н. (2005)
Рогальська Н. Г. - Моделі оптимізації фінансової діяльності великих економічних систем з використанням кореляційного аналізу (2005)
Рефераты (2005)
Cведения об авторах (2005)
Содержание (2005)
Хомченко А. Н. - Лагранжева модель потенциального поля, Моисеенко С. В. (2005)
Бабичева И. Ф. - Компьютерная модель автоматизированной системы технической диагностики механических характеристик металлов на основе вейвлет-анализа и нейросетевых технологий, Бабичев С. А., Шарко А. В. (2005)
Багашов И. И. - Математическое моделирование работы горнорудного предприятия, функционирующего в различных рыночных условиях (2005)
Баранов Ю. В. - Об одном методе построения нелинейной модели прогнозируемого процесса, Гречухин А. В., Гагарин В. В. (2005)
Болычевцев А. Д. - Оценка качества числового многопараметрического контроля, Болычевцева Л. А., Быстрицкая Л. Б. (2005)
Бразалук Ю. В. - Исследование устойчивости вихревых структур путем численного эксперимента, Евдокимов Д. В., Поляков Н. В. (2005)
Волков Д. А. - Характеристика комплексной специализированной информационной системы управления инженерными сетями на примере СПРВ, Донец Л. Ю., Мирошниченко А. С. (2005)
Гнатушенко В. В. - Моделювання процесу формування цифрових сканерних зображень дистанційного зондування (2005)
Дуравкин Е. В. - Использование аппарата Е-сетей для анализа распределенных программных систем, Амер Таксин Каламех Абу Джаккар (2005)
Корчинский В. М. - Информативность многоспектральных проекционных изображений (2005)
Деревянко А. И. - Определение контуров на скейлинговых растровых изображениях, Михалев А. И., Власова Т. Е. (2005)
Олейник Ю. Т. - Моделирование инновационных рыночных стратегий (2005)
Подмогильный С. Н. - Информационная система территориального управления земельными ресурсами, Бараненко Р. В. (2005)
Песчанский А. И. - Модель последовательно – параллельной технологической системы с учётом частичного календарного технического обслуживания, Приходько Р. А. (2005)
Рымша В. В. - Математическое моделирование индукторных линейных двигателей постоянного тока, Радимов И. Н., Меркулов И. В. (2005)
Рябченко И. Н. - Математическое моделирование физических процессов, протекающих в системах подачи и распределения воды в нештатных ситуациях, Свиридов С. А., Белик Р. А. (2005)
Ахметшин А. М. - Повышение чувствительности ультразвуковой диагностики на основе псевдоэллипсометрических параметров аналитических импульсных характеристик, Степаненко А. А. (2005)
Юхимчук С. В. - Механізм виведення в системах підтримки прийняття рішень керівника ліквідації надзвичайних ситуацій при нечітких вхідних даних, Шаригін О. А. (2005)
Борковська Л. О. - Інформаційно-керуючий програмний комплекс координатно-вимірювальних машин (2005)
Булкин В. И. - О некоторых вопросах идентификации знаний в интеллектуальных системах, Шаронова Н. В. (2005)
Рогальський Ф. Б. - Високочутливий активний LRC-фільтр нижніх частот з малим вхідним опором, Корніловська Н. В., Рогальський О. Ф., Лур'є І. А. (2005)
Шибицька Н. М - Експертне оцінювання знань в системі дистанційного навчання (2005)
Теленик С. Ф. - Моделі первинних перетворювачів рефрактометрів на основі прозорих порожнистих циліндрів, Гришко В. Ф., Долина В. Г. (2005)
Кондратенко Г. В. - Синтез нечетких регуляторов на основе объектно-ориентированных технологий, Кондратенко Ю. П., Мухортова К. В. (2005)
Луцька Н. М. - Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу (2005)
Ковриго Ю. М. - Метод построения самонастраивающихся регуляторов для промышленного применения, Мовчан А. П., Полищук И. А. (2005)
Ладанюк А. П. - Застосування адаптивних систем керування для нестаціонарних об'єктів технологічних комплексів неперервного типу, Заєць Н. А., Луцька Н. М. (2005)
Соколова Н. А. - Организация координации в системах управления объектами хозяйственной деятельности, Ходаков Д. В., Ходаков В. Е. (2005)
Рефераты (2005)
Cведения об авторах (2005)
Tishchenko V. N. - Indirect methods of selection in winter wheat breeding on basis of genetic correlations, Batashova M. E., Shapochka O. M. (2014)
Крамарьов С. М. - Ефективні елементи технології вирощування сої в умовах північного Степу, Артеменко С. Ф., Писаренко П. В. (2014)
Конопля Н. И. - Влияние обработки почвы на водно-физические показатели ее плодородия и урожайность пищевых подвидов кукурузы, Маслиёв С. В. (2014)
Бойко П. І. - Ефективні різноротаційні сівозміни у сучасному землеробстві, Коваленко Н. П., Опара М. М. (2014)
Писаренко П. В. - Одночасність (синхронність) зміни динаміки шкідників буряків цукрових у центральному Лісостепу України, Диченко О. Ю. (2014)
Рідей Н. М. - Структурно-функціональна характеристика складових агросфери, Кучеренко Ю. А. (2014)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства на динаміку показників родючості ґрунту агрофітоценозу буряків цукрових, Сальніков С. М. (2014)
Кулик М. І. - Формування врожайності проса лозоподібного третього року веґетації (2014)
Курцев В. О. - Агрометеорологічне обґрунтування строків сівби ріпаку озимогоу степовій зоні України (2014)
Ситар О. В. - Вміст біологічно активних речовин фенольної природи у насінні сої (Glycine max (L.) Merr.) за дії неіонних колоїдних розчинів наночасток металів, Новицька Н. В. (2014)
Поліщук А. А. - Ріпак: за і проти, Булавкіна Т. П. (2014)
Мироненко О. І. - Окремі складові хімусу та їх обмін в організмі поросят (2014)
Яремич Н. В. - Реалізація відтворювальної здатності самок норок скандинавського типу селекції в залежності від рівня вгодованості (2014)
Якубчак О. М. - Аналіз епізоотичної ситуації інфекційних хвороб свиней в Україні, Обштат С. В., Муковоз В. М., Карпуленко М. С., Гавриленко О. С. (2014)
Пономар С. І. - Попереджений збиток від змішаної інвазії корів, викликаної фасціолами, парамфістомами й дикроцеліями, Кручиненко О. В. (2014)
Yevstafieva V. O. - Efficiency of the flotation coproovoscopical intravital diagnostic methods of protozooses and nematodoses of pіgs (2014)
Цвіліховський М. І. - Лімітні фактори і патологія тварин антенатального та постнатального розвитку, Береза В. І., Немова Т. В., Якимчук О. М. (2014)
Цвіліховський М. І. - Корекція вмісту загального білка та сечовини в сироватці крові новонароджених телят у період формування колострального імунітету, Голопура С. І. (2014)
Локес П. І. - Стан обміну білірубіну у свійських собак і котів за гепатиту, Кравченко С. О., Локес-Крупка Т. П. (2014)
Цвіліховський М. І. - Активність ферментів сироватки крові за гепатоліпідозу свійських котів у процесі лікування, Локес-Крупка Т. П. (2014)
Михайлютенко С. М. - Посмертна діагностика амідостомозу гусей (2014)
Лозинська Т. М. - Підвищення конкурентної стійкості сільськогосподарських підприємств шляхом їх диверсифікації, Чаговець О. В. (2014)
Писаренко В. П. - Запровадження електронного урядування в Україні (2014)
Тюхтій М. В. - Загальновиробничі витрати: концептуальні аспекти вітчизняного та зарубіжного досвіду облікового відображення, Пономаренко О. Г. (2014)
Плаксієнко В. Я. - Науково-організаційні аспекти формування витрат на проведення Державного сортовипробування сортів пшениці озимої, Гладіліна Т. В. (2014)
Дорогань-Писаренко Л. О. - Оплата праці державних службовців: організаційно-обліковий аспект (2014)
Литвин О. Ю. - Економічні ідеї давньоєгипетського твору "Повчання Ахтоя, сина Дуауфа, своєму синові Піопі", Панченко О. П. (2014)
Мац Т. П. - Організація аудиту в середовищі управлінських інформаційних систем, Левченко З. М. (2014)
Карпенко Н. Г. - Застосування ігрових форм у процесі вивчення дисципліни "Контроль і ревізія у бюджетних та фінансових установах" (2014)
Чіп Л. О. - Особливості інвестиційного клімату в Україні (2014)
Самойлік М. С. - Управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні (2014)
Чайка Т. О. - Причини та механізми економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів (2014)
Нездойминога О. Є. - Порядок формування та використання резервів під кредитні ризики в банках України (2014)
Михайлин В. І. - Ефективність внесення добрив у технології вирощування капусти червоноголової (2014)
Горик О. В. - Аналітично-експериментальне встановлення ресурсу несучої здатності елементів каркасу стадіону "Ворскла" ім. Олексія Бутовського (м. Полтава). Повідомлення 2. Натурні випробовування, Ковальчук С. Б., Яхін С. В. (2014)
Дудніков А. А. - Підвищення надійності робочих органів ґрунтообробних машин, Біловод О. І., Пасюта А. Г. (2014)
Ляшенко С. В. - Удосконалення графіка проведення та розширення переліку необхідних до виконання операцій технічних обслуговувань засобів малої механізації за результатами їх випробувань на присадибних ділянках (2014)
Ходурський В. Є. - Розробка способу нанесення емітера на електроди газорозрядних ламп шляхом вакуумування, Ківа О. В., Китаєв Є. В. (2014)
Bondarenko T. I. - Role des bacteries symbiotiques dans le succes invasif et la dangerosite agronomique de leurs hotes: cas de l’aleurode bemisia tabaci (2014)
Філіпов Є. Г. - Вплив агротехніки вирощування сафлору красильного на водоспоживання і його продуктивність в умовах півдня України (2014)
Кулібаба М. Ю. - Розвиток бульбочкового апарату рослин сої залежно від строків сівби та використання "Ризогуміну" (2014)
Серветник Н. Р. - Вплив іонів свинцю на імунобіологічні показники у курей-несучок (2014)
Мірзаєва М. С. - Ефективність локального застосування колоїду нанокластерів аквахелатів металів (Ag, Cu, Zn, Mg) за лікування пародонтопатій у собак (2014)
Санжаревська О. І. - Аналіз впливу газоконденсатних забруднень на стан ґрунтів Полтавщини (2014)
Романович І. С. - Дослідження специфіки впливу нафтового забруднення на зміну фізико-хімічних показників ґрунту (2014)
Аранчій В. І. - Життя в ім’я науки (професору Анатолію Андрійовичу Дуднікову – 75), Писаренко П. В. (2014)
Опара М. М. - Петру Івановичу Бойку – 80 (2014)
Аннотации (2014)
Аnnotations (2014)
Юшков А. С. - Конкретизация параметров режима геологоразведочного бурения скважин при учебном проектировании (2005)
Пилипец В. И. - Автоматизация расчетов паспорта буровзрывных работ, Беседин Н. Н. (2005)
Гавриш А. К. - Снижение влияния формы поперечного сечения горных выработок на устойчивость основных несущих элементов камерных систем разработки за счет применения компенсационных полостей, Борщевский С. В., Формос В. Ф. (2005)
Левит В. В. - Основные тенденции развития технологии сооружения вертикальных стволов шахт Донбасса, Борщевский С. В., Каменец В. И. (2005)
Могильный С. Г. - Подсистема маркшейдерского обеспечения буровзрывных работ на открытых разработках, Шоломицкий А. А. (2005)
Андреев М. М. - Эффективность дегазации — основной критерий допустимой скорости подвигания очистного забоя, Камышан В. В., Ярембаш М. И. (2005)
Усаченко Б. М. - Методика комплексирования геофизических методов экспресс-контроля и диагностики породных массивов и системы "крепь-массив", Яланский А. А., Паламарчук Т. А., Сергиенко В. Н. (2005)
Рязанцев А. П. - Влияние коэффициента разрыхления на параметры способа борьбы с пучением пород почвы (2005)
Артеменко Т. К. - Обоснование прочности горных пород и глинистых грунтов через их разрушение, Бычков С. А., Мартыненко С. В. (2005)
Калякин С. А. - О спонтанном переходе ингибитора реакции окисления метана в составе предохранительного ВВ в инертное состояние, Шевцов Н. Р. (2005)
Лебедева Е. А. - Перспективы использования экологически безопасных взрывчатых веществ, Галиакберова Ф. Н., Праздникова Т. Н., Деньга В. В. (2005)
Щербак Я. Я. - Энергетический спектр неоднородных изовалентных полупроводниковых растворов (2005)
Щербак Я. Я. - Структура края валентной зоны в изовалентных твердых растворах (2005)
Полозов Ю. А. - Ликвидация притоков воды при проходке наклонного флангового ствола шахты "Иловайская" ГП "Октябрьуголь", Лазебник А. Ю. (2005)
Улитин Г. М. - Оценка метода усреднения в задачах устойчивости бурильных колонн (2005)
Каракозов А. А. - Экспериментальные исследования гидроударников, входящих в состав буровых снарядов для проходки геологоразведочных скважин на морском шельфе (2005)
Богданов Р. К. - Пути повышения эффективности использования синтетических алмазов в буровом инструменте, Исонкин А. М., Закора А. П. (2005)
Мещеряков Л. И. - Экспериментальные исследования гидроударников, входящих в состав операторной формы цепных дробей, Дудля Н. А. (2005)
Пилюгин В. И. - Графическое воссоздание структуры техногенной нарушенности породного массива очистными работами (2005)
Улитин Г. М. - Колебания бурильной колонны как гидроупругой системы (2005)
Титул (2014)
Горжеєв В. М. - Проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва (2014)
Яблонський В. А. - Апоптоз та його значення в регуляції імунного гомеостазу організму тварин (огляд літератури та власних досліджень), Желавський М. М. (2014)
Маршалкіна Т. В. - Методи молекулярної біотехнології специфічної профілактики та діагностики еймеріозу у птахівництві (2014)
Слівінська Л. Г. - Особливості захворювань серцево-судинної системи у коней, Максимович І. А. (2014)
Алехин Ю. Н. - Влияние нарушений кормления коров на внутриутробное развитие плода, Пригородова О. В. (2014)
Baban’ A. - Different treatment methods efficiency of cows with ovary hypoplasia, Ordin Y., Velbivez N., Plahotnyuk I., Yerosnenco A. (2014)
Базака Г. Я. - Гостра токсичність тіаметоксаму у формі препарату актара для білих мишей, Духницький В. Б., Іщенко В. Д. (2014)
Бевз О. С. - Інтраорганна мієлоархітектоніка капсули колінного суглоба (2014)
Безух В. М. - Стан здоров’я та показники неспецифічної резистентності у новонароджених телят, Даценко Д. В., Білоченко О. В. (2014)
Березовський А. В. - Сучасні детоксиканти мікотоксинів: аналіз вітчизняного ринку, Фотіна Т. І., Дворська Ю. Є., Розпутня О. А. (2014)
Білан А. В. - Випадок аспергільозу та аспергілотоксикозу у телят різних вікових груп (2014)
Білий Д. Д. - Механізми згортання крові у післяопераційний період за пухлин молочної залози в собак, Рубленко М. В. (2014)
Богач М. В. - Ефективність застосування сучасних антгельмінтних препаратів за спонтанних аноплоцефалятозів овець, Півень О. Т. (2014)
Боднар О. О. - Лікувальна ефективність та імуномодулювальний вплив енрофлоксацину на організм корів за ендометриту у разі різних методів його введення, Керничний С. П., Захарова Т. В., Білецький В. С. (2014)
Бойко Ю. В. - Захисна дія ентеросорбентів за сумісного впливу охратоксину а та дезоксиніваленолу на організм курчат-бройлерів, Лаптєв Ю. О., Бойко Г. В., Духницький В. Б. (2014)
Velbovets N. - Dissemination, etiology, pathogenesis and treatment of cows puerperal metritis, Ordin Y., Plahotnuk I., Baban A. (2014)
Власенко С. А. - Окремі показники тироїдного гомеостазу у високопродуктивних корів на різних етапах репродуктивного циклу та за акушерської й ортопедичної патології (2014)
Вовкотруб Н. В. - Порівняльна інформативність сучасних методологічних підходів до визначення показників вуглеводно-ліпідного обміну у вівцематок (2014)
Волков С. С. - ПЛР-діагностика Blad великої рогатої худоби та особливості подвійного носійства спадкових хвороб, Лотоцький В. В. (2014)
Гласкович А. А. - Эффективность применения антибактериального препарата эверодокс-la на цыплятах-бройлерах, Красочко П. А., Аль-Акаби Аамер Рассам Али, Эд-Дивания Г., Гласкович М. А. (2014)
Гудима Т. М. - Жовчоутворювальна та жовчовидільна функції печінки у собак службових порід (2014)
Гунчак В. М. - Показники клітинного та гуморального імунітету курчат, уражених еймеріозо-аскаридіозною інвазією, Криштальська М. О. (2014)
Ємельяненко О. В. - Порівняльна оцінка різних методів скушування зубів у новонароджених поросят, Чорнозуб М. П., Черняк С. В. (2014)
Жорник Д. В. - Стан ендогенної інтоксикації та антиоксидантної системи клінічно здорових свиней за імплантації алопластичного матеріалу політетрафторетилену, Ільніцький М. Г. (2014)
Землянський А. О. - Вплив інсулінотерапії на метаболічні показники сироватки крові собак за цукрового діабету (2014)
Івахів М. А. - Патоморфологічні зміни у передміхуровій залозі за гіперплазії у псів, Стефаник В. Ю., Nizanski W. (2014)
Ільніцький М. Г. - Катетеризація периневрального простору як метод усунення больового синдрому після оперативних втручань на грудній кінцівці собак, Слюсаренко Д. В. (2014)
Ільніцький М. Г. - Сучасний метод корекції антиоксидантного стану в собак із гнійними ранами, Підборська Р. В. (2014)
Калашнікова Ю. В. - Видовий склад та стійкість до антибіотиків мікрофлори шкіри здорових і хворих на піодермію собак, Сухонос В. П. (2014)
Калиновський Г. М. - Маткові труби за різного функціонального фізіологічного і патологічного станів організму корів, Шнайдер В. Л., Омеляненко М. М. (2014)
Кіщук О. В. - Функціональний стан щитоподібної залози у собак службових порід, Слівінська Л. Г. (2014)
Коваленко В. Л. - Доклінічні випробування імуномодулювального препарату арселан на лабораторних мишах, Ямцун Т. С., Розумнюк А. В., Гнатенко А. В., Чехун А. І. (2014)
Козій В. І. - Поширення та структура грижоносійства у свиней в умовах сучасного свинарського комплексу, Чорнозуб М. П., Полтавець А. В. (2014)
Коцюмбас І. Я. - Стан антибіотикорезистентності мікроорганізмів – збудників бактеріальних захворювань молодняку великої рогатої худоби і свиней, Музика В. П., Стецько Т. І. (2014)
Куцан О. Т. - Інтенсивність окиснювання ліпідів і білків та його регуляція у щурів за тривалого перорального надходження нанокомпозиту металів (Аg, Cu, Fe, двоокис Mn), Романько М. Є., Оробченко О. Л. (2014)
Кучинский М. П. - Изучение дезинтоксикационных свойств экспериментального образца ветеринарного препарата Поливисол на модели токсического гепатита у крыс, Калюта Л. Л. (2014)
Кучинский М. П. - Аспекты безопасности применения экспериментального образца ветеринарного препарата на основе наномикроэлементов, Николаенко С. А., Борисовец Д. C., Федотов Д. Н. (2014)
Левченко В. І. - Метаболізм окремих компонентів прооксидантно-антиоксидантного балансу за різного функціонального стану печінки, Харченко А. В. (2014)
Локес-Крупка Т. П. - Застосування ультрасонографії в діагностиці гепатоліпідозу у свійських котів (2014)
Масліков С. М. - Динаміка деяких показників гуморального імунітету у котів за гнійного кератокон’юнктивіту, Іздепський В. Й. (2014)
Меженський А. О. - Біохімічні зміни крові у коней за різного перебігу увеїту (2014)
Мельник А. Ю. - Корекція метаболічного профілю курей-несучок за розкльову (2014)
Надточій В. П. - Неспецифічна резистентність, гемопоез та білок-синтезувальна функція печінки у бугаїв-плідників симентальської породи (2014)
Насєдкіна Н. В. - Активність та ізоформи ацетилхолінестерази за інкубування сперми бугаїв (2014)
Нежданов А. Г. - Этологическая активность молочных коров как индикатор их репродуктивного здоровья, Смирнова Е. В. (2014)
Ніщеменко М. П. - Вміст загального білка і його фракцій у сироватці крові молодняку перепелів за інкубаційної обробки яєць розчином аквахелату селену, Каплуненко В. Г., Ємельяненко О. В., Ємельяненко А. А. (2014)
Ніщеменко М. П. - Залежність перетравності поживних речовин від активності травних ферментів за згодовування комплексу незамінних амінокислот, Порошинська О. А., Саморай М. М., Стовбецька Л. С. (2014)
Ніщеменко М. П. - Зміна фонду вільних амінокислот крові перепілок за за згодовування комплексу незамінних амінокислот з вітаміном Е, Стовбецька Л. С. (2014)
Ordin Y. - Blood biochemical profile of healty cows and those with obstetric pathology, Plahotnuk I., Velbovets N., Baban A. (2014)
Павлов М. Є. - Застосування констеляційного методу діагностики стану здоров’я корів, Митрофанов О. В., Могільовський В. М., Пасічник В. А., Щепетільніков Ю. О., Маценко О. В., Митрофанов О. О. (2014)
Паращенко І. В. - Уміст інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-4 у крові корів за різних стадій статевого циклу та стану статевої функції (2014)
Piddubniak О. - Erythropoiesis indicators of russian trotter horses breed, Golovakha V., Lumianyk S., Lobodenko О. (2014)
Пономар С. І. - Ефективність комплексного підходу за постановки діагнозу на стронгілоїдоз, Гончаренко В. П., Кручиненко О. В., Шендрик Х. М. (2014)
Рубленко М. В. - Комплексний метод лікування некробактеріозних уражень кінцівок у великої рогатої худоби, Андрієць В. Г., Березовський А. В. (2014)
Рубленко М. В. - Фармакологічна корекція репаративного остеогенезу в собак, Власенко В. М., Єрошенко О. В. (2014)
Рубленко М. В. - Реакція гострої фази за лікування некробактеріозних уражень копитець цефтіокліном та авестимом у великої рогатої худоби, Власенко В. М., Яремчук А. В., Андрієць В. Г., Березовський А. В. (2014)
Рубленко М. В. - Роль судинно-тромбоцитарного гемостазу за некробактеріозних уражень кінцівок та різних методів їх лікування у великої рогатої худоби, Шаганенко В. С., Власенко С. А., Березовський А. В. (2014)
Рубленко С. В. - Комплекс заходів, направлених на запобігання токсичної дії місцевих анестетиків за регіонарного знеболювання у собак, Мельніков А. В. (2014)
Руденко А. А. - Ефективність монотерапії еналаприлом собак, хворих на початкову стадію дилатаційної кардіоміопатії (2014)
Семеняк С. А. - Структура переломів кісток у собак в умовах мегаполісу, Рубленко С. В., Данилейко Ю. М. (2014)
Синяговська К. А. - Порівняльна оцінка застосування імуностимулювальної терапії за остеосаркоми у собак, Сарбаш Д. В., Заїка П. О. (2014)
Ситюк М. П. - Розробка та випробування прижиттєвого способу відбору слини від диких кабанів з метою можливості проведення моніторингових досліджень за африканської чуми свиней (2014)
Сімонов М. Р. - Вплив препарату ремівітал на функціональний стан печінки у корів, хворих на кетоз, Петрух І. М., Влізло В. В. (2014)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка джерел водопостачання для напування тварин у господарствах україни (2014)
Степаненко Г. О. - Роль метаболічних остеопатій у виникненні патологічних переломів у рептилій (2014)
Стоцький О. Г. - Вміст сумарної фракції фосфоліпідів та фосфорилхоліну у плазмі крові коней за гнійних ран, Лазоренко Л. М., Стоцький А. О. (2014)
Стравський Я. С. - Уміст Na, K, Ca, Mg у сироватці крові і лохіях корів за різного перебігу післяродового періоду (2014)
Суслова Н. І. - Динаміка вмісту фосфоліпідів крові у худоби сірої української породи на різних етапах постнатального онтогенезу за різних систем утримання, Спіцина Т. Л. (2014)
Телятніков А. В. - Лікування відкритих переломів трубчастих кісток у собак за допомогою наночасток металів (2014)
Тимошенко О. П. - Показники обміну ліпідів та ліпопротеїнів у сироватці крові самиць свійських котів за злоякісних пухлин молочної залози, Кузьміна Ю. В. (2014)
Харенко М. І. - Акушерська патологія свиноматок за сучасних технологій ведення галузі свинарства, Черненко А. А., Афанасьєва Н. О., Костюченко О. А. (2014)
Цвіліховський М. І. - Фармакотерапія собак і котів за церебральних пароксизмів, Якимчук О. М., Іванченко Н. Ю. (2014)
Чекан О. М. - Динаміка показників і причин патологічних родів у свиноматок за порами року з урахуванням їх віку, Мусієнко Ю. В., Тодерюк І. В. (2014)
Шарандак П. В. - Зниження негативного впливу сполук кадмію та плюмбуму на функціональний стан печінки овець у Луганській області, Левченко В. І. (2014)
Шкромада О. І. - Вплив дезінфектанту бі-дез тм на клініко-біохімічний статус свиней (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2011)
Звонкова Г. Л. - Наука України як продуктивна сила: історичний нарис (2011)
Соколюк Ю. О. - Розгортання мережі сільсько-господарських дослідних установ в кінці 20-х років ХХ ст. (2011)
Метка Л. О. - Дослідження в Слобідській Україні використання глиняних виробів у народній медицині українців (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Кисільова Т. О. - Формування матеріальної бази Української рентгенологічної академії у 1920-ті роки (на прикладі спорудження нової будівлі) (2011)
Сухацький Р. П. - Становлення Київського заводу"Радіоприлад" та його внесок у розвиток радіоелектронної апаратури військового призначення (1950–1980-ті рр.) (2011)
Фирсов А. В. Б. - Луцкий на Всемирной выставке 1900 года в Париже (2011)
Боротканич Н. П. - Етапи становлення і розвитку Музею космонавтики ім. С.П. Корольова (2011)
Сорочинська О. Л. - Становлення і розвиток системи державного соціального страхування в Україні (2011)
Шиманська О. Т. - Київська наукова школа фазових перетворень та критичних явищ (2011)
Ромадин С. В. - Бронепоездная техника: некоторые вопросы атрибуции и аннотирования (2011)
Вишневецька І. - Деякі особливості транслювання історичного досвіду у музеї технічного профілю (на прикладі Музею космонавтики ім. С.П. Корольова) (2011)
Титул, зміст (2011)
Литвинко А. С. - Застосування методів статистичної фізики у проблемах фізики металів і сплавів в наукових установах України у 50–60-ті рр. ХХ ст. (2011)
Бойко М. І. - До питання еволюції зернозбиральних машин і механізмів (2011)
Корольов А. Г. - Становлення і розвиток ветеринарної освіти в Росії (2011)
Татарчук Л. М. - Наукова діяльність Полтавської дослідної станції як приклад становлення і розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні у галузі тваринництва (2011)
Каушлиев Г. С. - Отечественные путешественники в изучении историко-культурного ландшафта Крыма на рубеже XVIII– ХІХ ст. (2011)
Колтачихіна О. Ю. - Історико-науковий аналіз моделей походження всесвіту в давньо-грецькій натурфілософії (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського