Юшков А. С. - О форме и содержании геолого-технических проектов на бурение геологоразведочных скважин, Юшков И. А. (2005)
Юшков И. А. - Об условиях выноса шлама при бурении подводных скважин (2005)
Волкова Т. П. - Эколого-геологическая характеристика особенностей накопления химических элементов в почвах Приазовья, Попова Ю. С., Омельченко А. А. (2005)
Дудник В. А. - Выделение геодинамических зон по данным тектонофизических исследований, Корчемагин В. А., Воевода Б. И. (2005)
Алехин В. И. - Структурно-тектонические и тектонофизические особенности рудных объектов Сорокинской тектонической зоны (на примере месторождений "Сурожское" и "Крутая балка") (2005)
Емец В. С. - Геологическая структура и механизмы образования Бобриковского месторождения (Нагольный кряж), Уколов В. Д. (2005)
Никитенко А. В. - Ртуть и мышьяк в углях Донецко-Макеевского района (2005)
Костенко Д. Т. - Эпигенез и магнитная восприимчивость угленосных отложений Донбасса, Воевода Б. И., Иванов Л. А. (2005)
Панов Ю. Б. - Типоморфные особенности хромпиропов из кимберлитовых тел восточно-приазовского блока украинского щита, Проскурня Ю. А. (2005)
Тарасова В. А. - Геохимические особенности палеозойских вулканических пород восточного Приазовья (2005)
Павлов И. О. - О генезисе поперечных разрывов главных синклиналей Донбасса, Бурлуцкий Н. С. (2005)
Коренев В. В. - Новые данные о Новоселовском проявлении молибдена восточного Приазовья, Стрекозов С. Н., Козар Н. А. (2005)
Привалов В. А. - Параметризация органического вещества газоматеринских толщ Донецкого бассейна, Анциферов В. А., Панова Е. А., Изар А., Саксенхофер Р. Ф. (2005)
Дьяченко Н. А. - Тектоника как фактор активизации современных деформационных процессов (на примере участка Горловского сдвиго-надвига) (2005)
Пілюгин В. І. - Удосконалення системи введення геолого-маркшейдерської графічної інформації при розробці електронних планів гірничих виробок (2005)
Каракозов А. А. - Оценка влияния конструктивных особенностей буровых снарядов на процесс их погружения в донные отложения при бурении разведочных скважин на шельфе (2005)
Вовканич С. Й. - Соціогуманістичні засади модернізації економіки в системі реалізації української національної ідеї (2012)
Асаул А. Н. - Формирование инфраструктуры инновационного образования (2012)
Радіонов Ю. Д. - Стан розвитку та деякі напрямки модернізації регіонів України (2012)
Кухарська Н. О. - Обґрунтування розвитку імпортозамінюючих виробництв у регіоні (на прикладі сільського господарства та харчової промисловості Одеської області), Ворожейкін О. О. (2012)
Скиба Т. В. - Детермінанти розвитку сільського підприємництва (2012)
Качинський А. Б. - Оцінка економічного ризику надзвичайних ситуацій в областях Західного регіону України, Іванюта С. П. (2012)
Гилка М. Д. - Проблеми забезпеченості та ефективності використання земельних ресурсів в сільському господарстві Чернівецької області (2012)
Нездоймінов С. Г. - Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні, Андрєєва Н. М. (2012)
Кузьмін О. Є. - Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності, Фещур Р. В., Горбань В. Б. (2012)
Алєксєєв І. В. - Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення, Паранчук С. В., Червінська О. С. (2012)
Вознюк М. А. - Фінансування енергозберігаючих технологій компанії НЕФКО, регіональний досвід та завдання, П'ятак В. А. (2012)
Янченко З. Б. - Соціальні аспекти інноваційної діяльності аграрних підприємств Житомирської області (2012)
Ковтун М. В. - Оренда житла з правом викупу як альтернативний фінансовий механізм інвестування ринку житла (2012)
Дурицька Г. В. - Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів (2012)
Кулай А. В. - Транскордонне співробітництво регіону та його вплив на регіональний фінансовий ресурс територіальних громад Волині (2012)
Бобиль В. В. - Банківський нагляд на підставі оцінки ризиків (2012)
Галиця І. О. - Нові аспекти управління в туристичній індустрії, Мельник І. Л. (2012)
Бігус М. М. - Науковий дискурс дефініції конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні (2012)
Стадницький Ю. І. - Класифікація економічних благ за чинниками місця виробництва, Стадницька Ю. Ю. (2012)
Холонюк О. Л. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної диференціації цін та її основні чинники (2012)
Колосінська М. І. - Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України (2012)
Ярема І. І. - Напрямки стимулювання сталого використання лісоресурсного потенціалу гірських територій державними лісогосподарськими підприємствами (2012)
Єлейко В. І. - Вагомий внесок у дослідження економічних систем (2012)
Ярема В. І. - Електроенергетичний комплекс Карпатського регіону: фінансово-економічний аспект (2012)
Автори номера (2012)
Содержание (2006)
Китаев А. В. - Приложение положений теории дросселя и трансформатора к расчету и анализу электромагнитом переменного тока (2006)
Попруга А. Г. - Теоретические и экспериментальные исследования электрических нагревателей по критерию экономии энергии (2006)
Тернова Т. І. - Урахування морфогенетичного рівняння в математичній моделі тканини (2006)
Тулученко Г. Я. - Інформаційний модуль експрес-пошуку точок еквівалентності процесу нейтралізації (2006)
Шпильовий Л. В. - Математична модель та алгоритм екстремального управління процесом осадження дисперсної фази суспензії (2006)
Казак В. М. - Аналіз можливості застосування імовірнісних методів розпізнавання для виявлення пошкоджень зовнішнього обводу літака, Гальченко С. М., Завгородній С. О. (2006)
Квасников В. П. - Анализ влияния дестабилизирующих факторов на работу биканальной координатно-измерительной машины, Баранов А. Г. (2006)
Крылов В. Н. - Контурная сегментация в пространстве гиперболического вейвлет-преобразования с использованием математической морфологии, Полякова М. В., Волкова Н. П. (2006)
Мороз В. В. - R-D проблема и эффективность систем сжатия изображений (2006)
Кирюшатова Т. Г. - Влияние направленности отдельных операторов и направленности всей группы на конечный результат выполнения поставленной задачи, Григорова А. А. (2006)
Коршевнюк Л. О. - Застосування комітетами експертів системи нечіткого логічного виводу із зваженою істинністю (2006)
Пономаренко Л. А. - Анализ системы обслуживания с различными уровнями пространственных и временных приоритетов, Меликов А. З., Нагиев Ф. Н. (2006)
Сідлецький В. М. - Розробка алгоритмів підсистеми підтримки прийняття рішень для контролю якості роботи дифузійного відділення, Ельперін І. В., Ладанюк А. П. (2006)
Ускач А. Ф. - Модели задачи распределения в теории расписания, Гогунский В. Д., Яковенко А. Е. (2006)
Песчанский А. И. - Оптимальное техническое обслуживание двухкомпонентной параллельной системы с учетом наработки каждого элемента (2006)
Рябкин Ю. В. - Квазиоптимальная обработка коротких радиоимпульсов в акустооптическом спектроанализаторе, Карнаух В. В. (2006)
Смітюх Я. В. - Оптимізація управління процесами брагоректифікації, Кишенько В. Д. (2006)
Клименко А. К. - Об оптимизации коэффициента усиления в адаптивной системе с обратной моделью (2006)
Кучеров Д. П. - Синтез адаптивной квазиоптимальной по быстродействию системы управления при входном воздействии вида квадратичной функции и наличии ограниченных помех (2006)
Іволгіна Т. О. - Енергетичний підхід до аналізу стійкості руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини (2006)
Левченко А. А. - Эквивалентный макромодуль процесса технического обслуживания радиотехнических средств, Кравчук О. И. (2006)
Пономарьов Я. Ю. - Досвід використання нечітких регуляторів в системі атоматизації випарної установки, Ладанюк А. П., Іващук В. В. (2006)
Федоровский К. Ю. - Интенсификация теплоотвода замкнутых систем охлаждения энергоустановок морских технических средств, Владецкий Д. О. (2006)
Боярчук В. П. - Динамическая модель распределения нагрузки в энергосистеме Херсонской области, Головащенко Н. В., Рудакова А. В. (2006)
Сирота О. П. - Використання обмежувально-продукційного метода подання знань для аналізу несуперечності нормативних актів на прикладі фрагментів Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (2006)
Пляшкевич Е. Н. - Принятие управленческих решений на основе дробно-линейного программирования (2006)
Рефераты (2006)
Сведения об авторах (2006)
Содержание (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-метил(трифторметил, арил)сульфонил-1,4-бензохинонмоноиминов с арил(алкил, ароил)гидразинами , Коновалова С. А., Михайличенко О. Н. (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-метил(трифторметил, арил)сульфонил-1,4-бензохинонмоноиминов с енаминами , Коновалова С. А., Михайличенко О. Н., Шеляженко С. В. (2012)
Штамбург В. Г. - Строение и свойства N-хлор-N-метокси-N’-4-нитрофенилмочевины , Цыганков А. В., Шишкин О. В., Зубатюк Р. И., Мазепа А. В.,  Герасименко М. В., Кравченко С. В. (2012)
Зубарева И. М. - Изучение липазной активности Blakeslea trispora продуцента бета-каротина , Митина Н. Б., Кириченко Е. С. (2012)
Мамедов Э. С. - Физико-химические и каталитические свойства боросодержащих ультрасилов в реакции этилирования толуола , Гахраманов Т. О., Ахмедов Э. И. (2012)
Півоваров О. А. - Дослідження процесу розщеплення вуглеводів в зерні при пророщуванні з використанням водних розчинів, оброблених контактною нерівноважною плазмою , Ковальова О. С. (2012)
Грекова А. В. - Влияние N,N-диэтилдитиокарбаматов 3d-металлов на инициирование полимеризации виниловых мономеров третичными гидропероксидами , Иванченко П. А., Сейфуллина И. Й. (2012)
Козак Н. В. - Фізико-механічні властивості сітчастих і лінійних поліуретанів, модифікованих координаційними сполуками металів , Лобко Є. В., Клепко В. В. (2012)
Кондратов С. А. - Oб особенностях уравнений закона действующих масс для равновесной поликонденсации , Олейник В. В. (2012)
Мамедалиев Г. А. - Синтез полимеризацион-носпособных олигомеров катионной олигомеризацией эпихлоргидринаохинондииминов , Мамедова Э. С., Джафаров В. Д., Салаева З. Ч. (2012)
Никозять Ю. Б. - Выбор оптимального времени активации ?-дикетонатов переходных металлов – инициаторов полимеризации винилового олигомера , Миронович Л. М., Павленко А. А. (2012)
Мамедова Э. С. - Теплофизические свойства сополимеров стирола с полимеризационноспособными олгомерами пропиленоксида и эпихлоргидрина , Мамедалиев Г. А., Джафаров В. Д., Салаева З. Ч. (2012)
Мішуров Д. О. - Дослідження біодеградації полімерних композиційних матеріалів на основі поліетилену низької густини та термопластичного крохмалю, Авраменко В. Л., Попова Г. О., Прудникова Т. І., Неділько О. П. (2012)
Овчаров В. І. - Розроблення системи активаторів сірчаної вулканізації гумових сумішей з використанням полімерних четвертинних амонієвих солей , Соколова Л. О., Суха І. В., Матя О. В. (2012)
Полоз О. Ю. - Газоабразивне зношування епоксидних композитів , Липицький С. Г., Кущенко С. М., Семенець О. А., Ебіч Ю. Р. (2012)
Швед Е. Н. - Исследование ангидридного отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 комп-лексом бензиламина с трифторидом бора с помощью кинетических и расчетных методов , Синельникова М. А., Беспалько Ю. Н., Олейник Н. М., Агапий К. В.,  Колодина Л. А. (2012)
Кащеев А. С. - Исследование активности Si/Zr катализатора в процессе крекинга вакуумного газойля аэрозольным нанокатализом , Гликина И. М., Кудрявцев С. А., Мамедов Б. Б. (2012)
Опарин С. А. - Расчет энергоемкости процесса пароплазменной газификации углеродсодержащих сред , Давыдов С. Л., Холявченко Л. Т. (2012)
Тертышная Е. В. - Синтез и применение присадки комплексного действия для дизельных топлив , Симонов Ю. Ю., Снежко Л. А. (2012)
Добрянська О. П. - Застосування о,о’-дигідроксозаміщених азобарвників у присутності деяких поверхнево-активних речовин для визначення Os(IV) в платиновмісних рудах , Врублевська Т. Я. (2012)
Пашинова О. В. - Пряме потенціометричне визначення синтетичного підсолоджувача аспартам (харчова добавка Е-954) в безалкогольних напоях , Ткач В. І. (2012)
Руженко-Мізовцова Н. О. - Електрохімічне визначення цетилпіридиній хлориду в косметично-гігієнічній продукції , Ткач В. І. (2012)
Харчук Р. В. - Вольтамперометричне визначення Ir(IV) за допомогою хромазуролу S , Тимошук О. С. (2012)
Чеботарёв А. Н. - Влияние макросостава природных и сточных вод на извлечение хрома(VI) в виде его комплексов с редокс-реагентами в динамическом режиме , Гузенко Е. М. (2012)
Чмиленко Ф. О. - Особливості якісного та кількісного визначення транс-ізомерів жирних кислот в харчових продуктах , Мінаєва Н. П., Сидорова Л. П. (2012)
Брем В. В. - Аналіз рівноваг фторидно-оксидних розплавів з парою води , Кожухар В. Я., Дмитренко І. В., Буга С. П. (2012)
Гумерова Н. И. - Гетерополигексавольфрамоникелат(II) гадолиния: синтез, свойства и морфология поверхности , Розанцев Г. М., Радио С. В. (2012)
Хома Р. Е. - Спектральные характеристики продуктов взаимодействия оксида серы(IV) с водными растворами этаноламинов , Гельмбольдт В. О., Короева Л. В., Эннан А. А., Мазепа А. В.,  Брусиловский Ю. Э. (2012)
Чичирова Е. В. - Изучение процессов восстановления парамолибдата аммония. 1. Синтез комплексных соединений молибдена(ІІІ) , Штеменко А. В. (2012)
Громико А. В. - Використання електро-каталізу в технології очищення відхідних газів виробництв пігментного оксиду титану, Столяренко Г. С., Бараков Р. Ю., Шмиголь С. О. (2012)
Ерайзер Л. М. - Фізико-хімічний аналіз процесів рудопідготовки в галургії , Іванченко Л. В. (2012)
Безовська М. С. - Новітні еколого-хіммотологічні моделі поводження з відпрацьованими оливами залізниць , Зеленько Ю. В. (2012)
Корнієнко І. М. - Дослідження перспективи застосування сучасних біотехнологічних підходів в області біохімічного очищення міських стічних вод іммобілізованим біоценозом  (2012)
Мельник О. С. - Макрокінетичні особливості механізму реакції електрокоагуляції  (2012)
Білий Я. І. - Безфтористі склоемалеві покриття білого кольору , Кислична Р. І., Мінакова Н. О., Нагорна Т. І., Науменко С. Ю. (2012)
Шалыгина О. В. - Влияние дисперсности стеклоэмалевых порошков при электостатическом нанесении на качество покрытий , Брагина Л. Л., Миронова Г. И., Анненков В. З., Куприяненко К. И. (2012)
Апостолова Р. Д. - Вплив перемішування електроліту при синтезі електролітичних сульфідних сполук нікелю на їх електрохімічні характеристики в макетному літієвому акумуляторі , Коломоєць О. В., Шембель О. М. (2012)
Ведь М. В. - Закономерности осаждения сплава серебро-кобальт из пирофосфатного электролита , Глушкова М. А., Сахненко Н. Д. (2012)
Касьян О. И. - Анодное поведение различных электродных материалов в электролитах на основе солей Сr(III) , Лукьяненко Т. В., Величенко А. Б. (2012)
Королянчук Д. Г. - Влияние температуры на электропроводность в тонких слоях электролита на границе с воздухом , Нефедов В. Г. (2012)
Попов В. Ю. - Применение микроволнового излучения для получения абсолютированного спирта в вакууме , Волошко А. Ю., Замятин Е. В. (2012)
Кузяєв І. М. - Розрахунок температурних полів при охолодженні трубних елементів у робочих об’ємах хімічного й теплоенергетичного обладнання , Казиміров І. П., Беліменко С. С. (2012)
Куманев С. А. - Экспериментальное исследование эффекта ионизации при сжигании природного газа , Булычев В. В., Василенко И. А. (2012)
Насонова С. С. - К вопросу оценки технического состояния нефтяных резервуаров, находящихся в эксплуатации , Алексеев Р. В. (2012)
Гусєв Д. В. - Метод для вибору якісних промислових приладів і засобів автоматизації , Онищенко О. В., Каюн І. Г. (2012)
Каніщенко О. Л. - Динаміка життєвого циклу інвестиційних ресурсів підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості , Чуприна Н. М. (2012)
Паршина О. А. - Система управління підприємством хімічної промисловості , Братута О. Г. (2012)
Гаврилюк О. В. - Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій (2012)
Тищенко О. П. - Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу (2012)
Борщевський В. В. - Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України, Притула Х. М., Крупін В. Є. (2012)
Третяк В. В. - Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки регіону, Гордієнко Т. М. (2012)
Кудла Н. Є. - Формування туристичної політики на регіональному та місцевому рівнях (2012)
Мартусенко І. В. - Медико-географічне районування території Вінницької області (2012)
Іщук С. О. - Напрямки оптимізації структури економіки Західного регіону України за критеріями ефективності інвестицій, Кулініч Т. В. (2012)
Бутко М. П. - Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону, Попело О. В. (2012)
Жук П. В. - Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України (2012)
Ткач С. М. - Оцінка рівня ефективності інвестиційної діяльності у містах та районах Львівської області (2012)
Сторонянська І. З. - Муніципальний банк в системі управління фінансовими потоками великого міста, Карпінець В. Й. (2012)
Безштанько Д. В. - Капітал на покриття операційного ризику комерційних банків України за методикою базового індикатора (2012)
Другова В. Т. - Формування і розвиток ринку лізингу в Україні (2012)
Огерчук М. О. - Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні (2012)
Серветник І. В. - Надійність роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за умови отримання повноважень виведення банків з ринку (2012)
Слобода Л. Я. - Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період (2012)
Садова У. Я. - Соціально-демографічний потенціал розвитку Українських Карпат (2012)
Куліш І. М. - Соціальна інфраструктура сільських територій Карпатського регіону, Максименко А. О., Чемерис В. А. (2012)
Рунців-Королюк О. І. - Показник індексу очікуваного довголіття як складова діагностики соціального розвитку регіону (на матеріалах областей Поділля) (2012)
Василюк Д. Я. - Сучасні підходи до виокремлення середнього класу (на прикладі Карпатського економічного району) (2012)
Апопій В. В. - Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні, Шалева О. І., Креденець О. В. (2012)
Корсак В. І. - Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж (2012)
Звіргзде Д. І. - Інтелектуальний капітал регіону: активи знань (2012)
Яворський М. С. - Практика створення інноваційної інфраструктури у Західному регіоні України (2012)
Садова У. Я. - Соціальні ініціативи як інструмент подолання міграційних ризиків в Україні, Біль М. М. (2012)
Кравців В. С. - Вагомий внесок в дослідження "зеленого" зростання економіки регіону (2012)
Академіку НАН України О. I. Амоші - 75 років (2012)
Автори номера (2012)
Кренида Ю. Ф. - Автоматизация оценки застроенных территорий при подработке, Зубова Е. В. (2006)
Пырин С. Н. - Расчет параметров ярусной системы разработки в условиях артемовского месторождения каменной соли, Ярембаш И. Ф. (2006)
Касьян Н. Н. - Установление характера перераспределения вертикального давления в боках выработки в пределах зоны разрушенных пород, Негрей С. Г., Сахно И. Г. (2006)
Ещенко С. А. - Результаты промышленных испытаний эффективности работы подземной вентиляторной установки (2006)
Кренида Ю. Ф. - Автоматизация назначения комплекса инженерно-геодезического обеспечения при ведении хозяйственных работ, Дмитренко Е. В. (2006)
Лунев А. А. - Выбор оптимальных параметров калибровки цифровой камеры (2006)
Щербак Я. Я. - Расщепление валентной зоны в твердых растворах полупроводников изоэлектронного замещения (2006)
Бабиюк Г. В. - Влияние слоистости пород на их прочностные свойства, Курман С. А. (2006)
Соловьев Г. И. - О механизме упорно-жесткого усиления арочной крепи подготовительных выработок, Толкачев А. Ф., Формос В. Ф, Нефедов В. Е., Панфилов Ю. Н. (2006)
Паслен В. В. - Совместная обработка данных траекторных измерений наземных и воздушных измерительных средств, Щербов И. Л., Мотылев К. И., Михайлов М. В. (2006)
Филимоненко Н. Т. - Экспериментальная проверка основных результатов развития теории внутрискважинной пульсирующей промывки и перемещения шлама в вертикальном пульсирующем потоке (2006)
Юшков І. О. - Про визначення розмірів водоприймальної вирви безфільтрової гідрогеологічної свердловини, Яненко Н. О. (2006)
Царенко С. Н. - Оценка приближенных методов расчета обсадных колонн на основе метода конечных элементов (2006)
Калякин С. А. - Исследование измерения уровня предохранительных свойств вв от его давления детонации (2006)
Пашко А. Н. - К проблеме устойчивости подземных выработок, пройденных в породном массиве с вертикальными трещинами (2006)
Масюк Л. Н. - Управление качеством угольной продукции, Лаппо И. Н. (2006)
Кухарь В. Ю. - Обоснование факторов, определяющих рациональный режим добычи несвязного полезного ископаемого из поддонного забоя с покрывающими породами (2006)
Игнатов А. В. - Применение эрлифтов для осушения шахтных стволов, проводимых бурением (2006)
Шевченко Ф. Л. - Собственные продольные колебания стержня ступенчато-переменного сечения как системы с распределенными параметрами (2006)
Богданов Р. К. - В Поликристалический материал АКТМ в виде цилиндров в буровом импрегнированном инструменте, Шульженко А. А., Закора А. П., Исонкин А. М., Гаргин В. Г., Панов А. (2006)
Сирик В. Ф. - Скважинный амортизатор, Луцик А. С., Ярош Д. И., Бессонов И. Ю. (2006)
Каракозов А. А. - Сравнительная теоретическая оценка влияния применения утяжелителей и колонковых наборов с подвижными трубами на эффективность процесса бурения донных отложений гидроударными буровыми снарядами (2006)
Дьяченко Н. А. - Особенности выявления зон деформационных аномалий земной поверхности и расшифровки их геологической природы в условиях подработки массива горных пород, Панова Е. А, Привалов В. А., Киселев Н. Н. (2006)
Волкова Т. П. - Экологические проблемы Донецкой области в правовом поле законодательства Украины, Волкова К. В. (2006)
Буряк Г. О. - Проблеми генезису та якості глин Часів-Ярського родовища вогнетривких глин, Отришко О. В., Волкова Т. П. (2006)
Алехин В. И. - Поля суммарных деформаций и напряжений в разновозрастных породных комплексах приазовского блока УЩ (2006)
Волкова Т. П. - Критерии оценки экологической безопасности полигонов бытовых отходов, Спица Е. А., Карнаух О. С. (2006)
Купенко В. И. - Физико-химические параметры формирования ртутного и золото-полиметаллического оруденения Донбасса, Купенко И. В. (2006)
Купенко В. И. - Разрывная тектоника перспективного на золотое оруденение участка "Грабовский" по данным структурно-геодинамического картирования, Панов Ю. Б., Купенко И. В. (2006)
Дубін О. В. - Генетична структура стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби СТОВ "Агросвіт" за поліморфізмом QTL-генів, Димань Т. М. (2013)
Облап Р. В. - Ідентифікація генетично модифікованої кукурудзи лінії MON 810 у продовольчій сировині та харчових продуктах методом ПЛР-РЧ, Новак Н. Б., Димань Т. М. (2013)
Онищенко О. В. - Інтенсивність росту ремонтних свинок та отриманих від них поросят за різних джерел селену в раціоні, Дяченко Л. С. (2013)
Цехмістренко О. С. - Вплив Сел-плексу та кадмієвого навантаження на ліпопероксидацію в організмі птиці, Цехмістренко С. І., Девеча І. О., Пономаренко Н. В., Поліщук В. М., Яремчук Т. С. (2013)
Цехмістренко С. І. - Взаємозв’язок вільнорадикальних процесів і морфофункціональних характеристик сперміїв кнурів-плідників за дії комплексного препарату "Мультибактерін", Поліщук С. А., Девеча І. О., Поліщук В. М., Пономаренко Н. В., Цехмістренко О. С. (2013)
Костенко С. О. - Особливості поліморфізму генів ESR, NCOA1, PRLR, FSHR у свиней різних порід, Драгулян М. В., Сидоренко О. В. (2013)
Судика В. В. - Ефективність добору матерів і батьків бугаїв, Старостенко І. С., Буштрук М. В., Титаренко І. В., Ткач Є. Ф. (2013)
Ставецька Р. В. - Ефективність проведення відбору молодняку української чорно-рябої молочної породи за ростом і розвитком (2013)
Пентилюк С. І. - Продуктивність свиней за комбінованого застосування в їх раціонах різних препаратів, Свістула М. М., Деменська Н. М. (2013)
Кучерявий В. П. - Перетравність поживних речовин корму та баланс азоту за дії пробіотика у молодняку свиней на вирощуванні, Трачук Є. Г. (2013)
Сировнєв Г. І. - Поліморфізм гена муцин 4 (MUC4) у закритій популяції свиней та вплив його алельних форм на господарсько корисні ознаки, Сметанін В. Т. (2013)
Кучерявий В. П. - Вплив пробіотичного препарату на забійні показники молодняку свиней, Бойчук В. М., Кошельник К. М. (2013)
Сичов М. Ю. - Жирнокислотний склад м’язів та печінки перепелів м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів жиру в комбікормах (2013)
Гуньчак О. В. - Продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо, за використання у комбікормах добавок германію, Каплуненко В. Г. (2013)
Грибанова А. А. - Вплив добавок літію в комбікорми на продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо, Каплуненко В. Г. (2013)
Кравченко І. В. - Показники мінерального обміну та перекисного окиснення ліпідів у крові каченят-бройлерів за різних доз та форм селену у раціоні (2013)
Василенко Т. О. - Ефективність підвищення рівня кобальту в раціонах кітних вівцематок (2013)
Даниленко В. П. - Обмін азоту у високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації при згодовуванні змішанолігандного комплексу Цинку, Бомко В. С. (2013)
Мерзлов С. В. - Продуктивність і біохімічні процеси в організмі курчат-бройлерів за дії алюмосилікатйодної добавки (2013)
Ковальова С. П. - Особливості накопичення 137Cs у продуктах забою качок (2013)
Хоменко А. Д. - Хімічний склад сироватки молока – компонента поживного середовища для Spirulina platensis, Мерзлов С. В. (2013)
Перцьовий І. В. - Участь організму великої рогатої худоби в міграції 137Cs та 90Sr на радіоактивно забруднених агроландшафтах лісостепової зони (2013)
Вихідні дані (2013)
Цехмістренко С. І. - Вплив умісту малонового діальдегіду та рівня активності ферментів антиоксидантного захисту в еякулятах бугаїв на якість сперми, Коберська В. А. (2013)
Машкін Ю. О. - Вплив пробіотичної кормової добавки на забійні якості курчат-бройлерів, вирощених на глибокій підстилці (2013)
Кучерявий В. П. - Відгодівельні та забійні показники свиней за згодовування пребіолакту, Бойчук В. М. (2013)
Ломова Н. М. - Збільшення строку придатності до споживання стерилізованого вершкового масла, Наріжний С. А. (2013)
Гордієнко В. М. - Вплив Марганцю, Цинку та Селену у комбікормах на продуктивні та відтворні якості індичок (2013)
Данченко О. О. - Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу, Здоровцева Л. М., Пащенко Ю. П., Рубан Г. В. (2013)
Дубін О. В. - Поліморфізм гена BоLа-DRB3 в української чорно-рябої молочної худоби (2013)
Гуньчак О. В. - Вплив добавок германію в комбікорми на м’ясну продуктивність гусенят, Соболєв О. І. (2013)
Долід С. В. - Забійні показники і хімічний склад м’яса за згодовування змішанолігандного комплексу Купруму молодняку свиней, Бомко В. С. (2013)
Грибанова А. А. - М’ясна продуктивність гусенят за використання у комбікормах добавок літію, Соболєв О. І. (2013)
Іщенко А. М. - Ефективність використання пробіотика в раціонах молодняку свиней (2013)
Грунтковський М. С. - Відтворювальна здатність корів за використання біологічно активного препарату Стимулін-Вет, Шеремета В. І., Чернега М. А. (2013)
Клименко О. М. - Динаміка змін фізичних параметрів кровотворних органів коропа впродовж вегетаційного періоду, Куновський Ю. В., Присяжнюк Н. М., Михальський О. Р., Гейко Л. М. (2013)
Kosyanenko O. - Influence of various selenium sources on productive performance of young rabbits (2013)
Ташлицька Г. В. - Хімічний склад м’яса та печінки курчат-бройлерів за використання ферменту Проторизин (2013)
Маляр Д. Д. - Вивчення ефективності застосування пробіотиків та пребіотиків на імунологічні та мікробіологічні показники перепелів, Мельниченко Ю. О., Соломонюк Я. В., Бітюцький В. С. (2013)
Чернявський О. О. - Ефективність використання протекто-активу і мацерази у годівлі молодняку свиней, Бабенко С. П., Сломчинський М. М. (2013)
Облап Р. В. - Визначення представників Salmonella spp. методом ПЛР у реальному часі (2013)
Харчишин В. М. - Інновації у вирішенні проблем утилізації органічних відходів методом вермікультивування, Мельниченко О. М., Веред П. І., Злочевський М. В. (2013)
Merzlova G. - Accumulation of biomass Spirulina platensis, enriched with Cobalt, under different technological parameters (2013)
Калинина Е. Д. - Динамика состава углеводов и кислотности гидролизованного молока при различной степени гидролиза лактозы (2013)
Мерзлов С. В. - Підбір оптимальної закваски за біотехнології нового кисломолочного напою – йогурту, Сніжко О. О. (2013)
Недашківський В. М. - Вплив протеази на збереженість сили бджолиних сімей та накопичення в організмі бджіл неперетравних решток корму протягом зимового періоду (2013)
Вовкогон А. Г. - Збереження Йоду адсорбованого на різних носіях впродовж місячного терміну зберігання, Мерзлов С. В. (2013)
Разанов С. Ф. - Розподіл радіонуклідів у вертикальному ґрунтовому профілі медоносних угідь (2013)
Гуцол Г. В. - Вплив органічно-мінеральних добрив на питому активність цезію-137 та стронцію-90 у квітковому пилку (2013)
Разанова О. П. - Амінокислотний склад білого м’яса перепелів за використання в годівлі біологічно активних речовин Апімору (2013)
Швець В. В. - Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку (2013)
Здоровцева Л. М. - Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії (2013)
Куриленко Ю. Ф. - Оцінка міжпородної диференціації коней за використання ISSR-маркерів, Супрун І. О. (2013)
Вихідні дані (2013)
Бабиюк Г. В. - Моделирование зоны разрушения пород вокруг выработки в неоднородном массиве, Курман С. В. (2007)
Бегичев С. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния породного массива в окрестности протяженной выработки, расположенной в краевой части пласта, Гапеев С. Н. (2007)
Беседа А. П. - Особенности палеотектонических полей напряжений в выбросоопасных зонах Донецко-Макеевского и центрального районов Донбасса, Дудник В. А., Корчемагин В. А., Павлов И. О. (2007)
Борщевский С. В - К вопросу о критериях выбора технологии сооружения вертикальных стволов шахт, Формос В. Ф., Галечко С. Ю. (2007)
Гавриленко Ю. Н. - Скашивание и скручивание земной поверхности при отработке пологих угольных пластов лавами неправильной формы и при подработке разрывов, Петрушин А. Г., Маланчук Е. О. (2007)
Игнатов А. В. - Транспортирование тиксотропной жидкости эрлифтом (2007)
Калякин С. А. - Критические условия инициирования взрыва метановоздушной смеси открытым зарядом взрывчатого вещества (2007)
Каракозов А. А. - Результаты опытной эксплуатации установки УМБ-130М при проведении геологосъёмочных работ в Чукотском море, Калиниченко О. И., Зыбинский П. В., Хохуля А. В., Комарь П. Л., Гусев Е. А., Егоров Ю. П. (2007)
Квашук О. Ю. - Исследование региональных особенностей гидродинамической обстановки при затоплении угольных шахт Торезско-Снежнянского района Донбасса (2007)
Кривобоков М. Г. - Формальное определение центров коммерческого обслуживания с применением ГИС-модели (2007)
Гавриленко Ю. Н. - Оценка физического износа подрабатываемых зданий по величинам деформаций земной поверхности, Кузнецова Д. С. (2007)
Левит В. В. - Модель буровзрывной технологии проходки вертикальных шахтных стволов, Рублева О. И. (2007)
Минеев С. П. - Кинетика неравновесных сорбционных процессов и энергия активации диффузии метана в угольном пласте, Прусова А. А., Корнилов М. Г. (2007)
Могильный С. Г. - О точности измерений сканированных аэрофотоснимков карьеров, Ахонина Л. И., Кругликов Ю. Ф., Лесюк Т. Н. (2007)
Пилипец В. И. - Совершенствование технологии устранения дефектов обсадных колонн, Король В. И. (2007)
Рязанов А. Н. - Определение рациональной величины рейсовой углубки при отборе грунтового монолита устройством ударного типа, Переходченко С. А. (2007)
Тершак Б. А. - Стан та перспективи підвищення ефективності повторної ізоляції кріплення свердловин нафтогазових родовищ ДДЗ, Наритник І. І. (2007)
Улитин Г. М. - Влияние днища на конструктивные особенности обсадной колонны, Царенко С. Н. (2007)
Филатова И. В. - Применение метода тренд-анализа для построения границ марочного состава углей, Нестеренко Б. И. (2007)
Филимоненко Н. Т. - Движение шлама в пульсирующем взвесенесущем потоке, циркулирирующем в призабойной зоне скважины, Каракозов А. А. (2007)
Худек М. - О влиянии скорости подвигания очистных работ на оседания дневной поверхности, Стшалковски П., Соловьев Д. Г. (2007)
Шелухина И. Ю. - исследование зависимости взрывчатых характеристик скального аммонала №1у от влажности и компонентного состава, Галиакберова Ф. Н., Ошовский В. В., Праздникова Т. Н. (2007)
Щербак Я. Я. - Особенности проводимости изовалентных твердых растворов полупроводников (2007)
Шоломицкий А. А. - Применение современных технологий при создании съемочного обоснования карьеров, Лунев А. А., Ковалев К. В. (2007)
Алехин В. И. - Зоны геолого-экологического риска тектонической природы и безопасность жизнедеятельности, Санина О. Н., Сахарова Н. А., Ковалева О. А. (2007)
Власов П. А. - Геохимические особенности распределения редких элементов в отходах углеобогащения ОФ "Трудовская" (2007)
Волкова Т. П. - Экологические аспекты отработки редкометальных месторождений (на примере Мазуровского месторождения), Дёмина Е. Ю. (2007)
Выборов С. Г. - Гидрогеохимическая проявленность ореолов техногенного замещения подземных вод в связи с Ларинским полигоном ТБО г. Донецка, Лаврушко А. С., Рудченко Е. А., Миняйло Е. Э (2007)
Іванченко В. В - Структурні взаємовідношення мінералів заліза як фактор збагачення сталеплавильних шлаків, Тиришкіна С. М. (2007)
Корчемагин В. А. - Экологические аспекты загрязнения почв вокруг полукупола "Новый", Гунченко В. В. (2007)
Панов Ю. Б. - Влияние объектов загрязнителей территории Славянской ТЭС на почво-грунты, Фенюшина И. Н. (2007)
Дьяченко Н. А. - Сдвиговая тектоника и вращение блоков в пределах межреченского месторождения Львовско-Волынского каменноугольного бассейна, Привалов В. А., Панова Е. А. (2007)
Проскурня Ю. А. - Химический состав шахтных вод Донецко-Макеевского района Донбасса и новые методы его прогнозирования, Тарасова Е. А. (2007)
Седова Е. В. - Особенности вещественного состава Каменномогильских гранитоидов в связи с метасоматическими преобразованиями (2007)
Таранец Р. М. - Об одном из аспектов нелинейной геодинамики: влияние массовых сил на тектоническое поведение земной поверхности на примере Донецкого бассейна, Привалов В. А., Приходько С. Ю. (2007)
Димань Т. М. - Молекулярна діагностика поліморфізму QTL-генів в української чорно-рябої молочної худоби, Дубін О. В., Плівачук О. П. (2014)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу Купруму на перетравність поживних речовин у поросят, Долід С. В. (2014)
Хоменко А. Д. - Використання кисломолочної сироватки під час культивування Spirulina platensis, Мерзлов С. В. (2014)
Ставецька Р. В. - Ефективність відбору корів української чорно-рябої молочної породи за власними показниками (2014)
Харчишин В. М. - Регламентація використання цеоліту Сокирницького родовища за вирощування перепелів, Мельниченко О. М., Веред П. І., Злочевський М. В. (2014)
Бомко Л. Г. - Вплив ферменту целюлази на хімічний склад та біологічну цінність м’язів курчат-бройлерів (2014)
Надточій В. М. - Якісні показники йогурту залежно від тривалості зберігання (2014)
Соболєв О. І. - Перетравність поживних речовин курчатами-бройлерами за використання селену в складі комбікормів (2014)
Грибанова А. А. - Вплив добавок літію в комбікорми на якість м’яса гусенят (2014)
Гуньчак О. В. - Вплив добавок германію в комбікорми для гусенят на якість їхнього м’яса (2014)
Ткаченко М. В. - Удосконалення генеалогічної структури племінних стад української чорно-рябої молочної худоби шляхом виявлення і використання бугаїв-лідерів, Ткаченко С. В. (2014)
Чернюк С. В. - Ефективність застосування мікробних препаратів під час консервування кукурудзяного силосу, Загородній А. П. (2014)
Батенко Н. В. - Вплив препарату "Екосорб" на якість м'яса качок-бройлерів (2014)
Гузеев Ю. В. - Секреторная функция и емкостная система вымени буйволиц (2014)
Старостенко І. С. - Оцінка і добір бугаїв-плідників різних порід за власними показниками, Буштрук М. В., Титаренко І. В., Даниленко В. П. (2014)
Болоховський В. В. - Оптимізація поживних середовищ для культивування штаму Bacillus macerans як продуцента пектолітичної кормової добавки, Мельниченко О. М. (2014)
Олешко В. П. - Зв'язок цитогенетичної мінливості з продуктивністю української чорно-рябої молочної худоби, Бабенко О. І. (2014)
Лесь С. А. - Адаптаційна здатність високопродуктивних корів голштинської породи зарубіжної і вітчизняної селекції до умов доїння за безприв’язно-боксового утримання в зоні Лісостепу України (2014)
Tsekhmistrenko О. - Lipid peroxidation in poultry organism (2014)
Pirova L. - Influence of different levels and sources of selenium in piglet mixed fodder on productivity and heavy metals content in the slaughter products (2014)
Шеремета В. І. - Відтворювальна здатність свиноматок за використання після відлучення поросят біологічно активного препарату, Менчинська О. С. (2014)
Безверха Л. М. - Обмінні процеси в організмі свиноматок за використання препарату нейротропної метаболічної дії, Шеремета В. І. (2014)
Вихідні дані (2014)
Дорошенко Д. П. - Систематизація фінансового законодавства України як засіб упорядкування фінансових норм (2013)
Криницький І. Є. - Податково-правові пільги: сучасні проблеми класифікації (2013)
Огороднікова I. I. - Особливості відповідальності за порушення порядку визначення об’єкта податку на прибуток підприємств (2013)
Рибачок Н. П. - Сучасні теоретичні та законодавчі основи екологічного оподаткування в Україні (2013)
Рябуш Л. А. - Правові принципи оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та рухомого майна (2013)
Ханова Р. Ф. - До проблеми розстрочення та відстрочення податкового боргу (2013)
Дейнека В. Ф. - Механізм зарахування та обліку доходів ю.джету органами Державної казначейської служби України: правовий аспект, Шавло І. А. (2013)
Солдатенко О. В. - Правовий механізм регулювання суспільних відносин у сфері бюджетного фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні, Трубіна М. В. (2013)
Шевчук С. В. - Правові засади функціонування єдиного казначейського рахунку у розрізі обліку доходів бюджетів (2013)
Волосович С. В. - Правові засади захисту депозитів в Україні, Семененко І. О. (2013)
Євсєєва І. О. - Формування правових принципів діяльності Міністерства доходів і зборів України (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вінцова. Д. С. - Принцип рівності як невід’ємна складова принципів податкового регулювання (2014)
Трубін. I. O. - Підписання угоди про асоціацію як передумова вдосконалення правового регулювання електронної комерції в Україні (2014)
Хохуляк.В. В. - Еволюція вітчизняної фінансово-правової думки у працях державних діячів першої половини XIX (2014)
Головашевич. О. О. - Тенденції розвитку правового регулювання процедур визначення окремих елементів податку (2014)
Жернаков. М. В. - Податковий конфлікт і якість законодавства (2014)
Омельчук. В. В. - Харістікія і парикія у системі податкових привілеїв візантійських монастирів (2014)
Путренко. А. М. - До деяких питань удосконалення фінансово-правових механізмів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в Україні (2014)
Стародуб. Д. М. - Щодо визначення поняття "податкове декларування (2014)
Трубіна. М. В. - Інвентаризація земель як основний компонент плати за землю: український та зарубіжний досвід (2014)
Шевчик. О. С. - Про деякі аспекти застосування окремих видів юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства (2014)
Березовська. С. В. - Сутність та законодавче регулювання діяльності органів місцевого самоврядування у сфері місцевих запозичень (2014)
Музика-Стефанчук. О. А. - Бюджетне право та бюджетний закон: проблеми перекладу зарубіжного законодавства (2014)
Криницький. І. Є. - 20 років як визначальний етап розвитку податкового права України (2014)
Кучерявенко. М. П. - Колізійні проблеми Податкового кодексу України (2014)
Білінський. Д. О. - Правове регулювання податкових надходжень як складової публічної фінансової системи (2014)
Головашевич. О. О. - Звичайні ціни або трансфертне ціноутворення: порівняльний податково-правовий аспект (2014)
Дамірчиєв. М. І. - Місцеві фінанси як об’єкт фінансової діяльності (2014)
Кобильнік. Д. А. - Деякі напрями реалізації регулятивної функції податкового права в умовах сьогодення (2014)
Котенко. А. М. - До питання про принципи у податково-правовому регулюванні (2014)
Онищук. Н. Ю. - Правове регулювання протидії уникненню оподаткування: порівняльно-правовий аспект (2014)
Вдовиченко А. М. - Законодавчі засади прогнозування доходів бюджету в Україні, Орос.Г. В. (2014)
Єфіменко. Л. Л. - Зміст, завдання та функції здійснення бюджетного обліку в державі (2014)
Поповичук. О. М. - Засади нормативно-правового регулювання податків у політико-правовій моделі Австрії (2014)
Рябуш. Л. А. - Майно як предмет податку (на прикладі оподаткування операцій з відчуження об’єктів нерухомого та рухомого майна) (2014)
Трубін I. O. - Застосування податкового компромісу та податкової амністії:теоретичний аспект, Кармаліта М. В. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Шевцов Н. Р. - Влияние буровзрывного способа проведения горных выработок на физико-механическое состояние законтурного массива, Гречихин Л. И. (2008)
Дренда Я. - Снижение средней температуры теплового излучения окружающей среды как эффективный способ улучшения климатических условий в подготовительных выработках угольных шахт, Слота К., Слота З. (2008)
Прокопов А. Ю. - Про причини виникнення підвищених навантажень на армування і напрямках його вдосконалення, Прокопова М. В., Мірошниченко М. А. (2008)
Соловьев Г. И. - Определение параметров металлической призабойной крепи на концевых участках лав, Толкачев А. Ф., Паниотов Ю. Н., Формос В. Ф. (2008)
Андоленко С. С. - Про права на землі прибудинкових теріторій , Сігітова Н. В. (2008)
Калякин С. А. - Исследование влияния способа инициирования шпурового заряда на антигризутность ВВ (2008)
Страданченко С. Г. - Об использовании тампонажного фиброраствора на основе полимера, Шубин А. А. (2008)
Шубин А. А. - Исследования параметров влияния гидроактивизации породных массивов (2008)
Калякин С. А. - Энергетический подход к определению параметров взрывных работ (2008)
Давиденко А. Н. - Технология бурения летки доменной печи ударно-вращательным способом, Змиевский А. С. (2008)
Андреев Б. Н. - Перспективы эксплуатации шахты "Первомайская"в геотехнологической системе "карьер-шахта", Письменный С. В., Бровко Д. В., Андреев Н. Б., Письменный И. А., Литвяк Б. И. (2008)
Шоломицкий А. А. - Оценка точности цифровых маркшейдерских ортофотопланов открытых разработок, Чебан Н. В., Лунев А. А. (2008)
Колярчик М. - Определение эквивалентных характеристик окружающих подсеть выемочных участков в шахтной вентиляционной сети методом компьютерного моделирования, Олексы М., Пах Г. (2008)
Богданов Р. К. - Эффективность разрушения твердых горных пород буровыми коронками с матрицей, оснащенной моно- и поликристаллическими алмазами, Шульженко А. А., Закора А. П., Исонкин А. М., Гаргин В. Г. (2008)
Минеев С. П. - К вопросу о методологии дегазирования углепородного массива при вскрытии выбросоопасных угольных пластов стволами, Борщевский С. В., Формос В. Ф., Бурушин А. А. (2008)
Тютькін О. Л. - Математичне моделювання впливу рухомого складу на конструкцію пілонної станції метрополітену (2008)
Рязанов А. Н. - Разработка забивного пробоотборника с увеличенной энергией удара для бурения морских инженерно-геологических скважин, Попова М. С. (2008)
Блинникова Е. В. - Совершенствование метода прогноза технического состояния зданий на подрабатываемых территориях (2008)
Улитин Г. М - Крутильный удар бурильной колонны при заклинивании режущего инструмента, Петтик Ю. В. (2008)
Малеев В. Б. - Работа эрлифта при постоянном расходе сжатого воздуха, Игнатов А. В. (2008)
Блинникова Е. В. - Влияние кривизны земной поверхности на подрабатываемые здания (2008)
Алейников Е. А. - Экспериментальное исследование тампонирования потайных обсадных колонн с применением синтетических герметиков, Юшков А. С., Юшков И. А. (2008)
Филимоненко Н. Т. - Переходная зона в потоке шлама, движущегося в призабойной зоне скважины, при пульсирующей промывке (2008)
Каракозов А. А. - Оценка влияния компоновки низа бурильной колонны на механическую скорость бурения скважин гидроударными снарядами при отборе проб донных отложений (2008)
Парфенюк С. Н - Анализ рабочего цикла гидроударника для бурения дегазационных скважин, Каракозов А. А. (2008)
Сєдова О. В. - Салтичанський комплекс ортитоносних гранітів Приазов'я та їх металогенічна спеціалізація (2008)
Кривдик С. Г. - Тавловское (Анадольское) редкоземельное рудопроявление восточного Приазовья, Седова Е. В. (2008)
Привалов В. А. - Особенности геодинамики и гидрогеологического режима Солотвинского месторождения каменной соли (Закарпатский внутренний прогиб), Панова Е. А. (2008)
Павлов И. О. - Структурно-тектонофизические особенности формирования разрывной тектоники Южного Донбасса, Хрищанович О. С. (2008)
Privalov V. A. - Coalbed methane in the Donets Basin, Sachsenhofer R. F., Izart A., Panova E. A. (2008)
Шамаев В. В. - Компьютерная реконструкция тектонофизических параметров в системе принятия решений по развитию региона (2008)
От редакции - Воевода Борис Иванович. 70 лет со дня рождения (2008)
Коцюба В. П. - Оцінка ефективності системи забезпечення управління Повітряних Сил Збройних Сил України, Башкиров О. М., Сорока М. В. (2010)
Кучинський А. В. - Шляхи визначення оперативно-тактичних вимог для розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ (2010)
Наливайко Ю. В. - Методика вибору рівня централізації управління угрупованням зенітних ракетних військ повітряного командування (2010)
Нізієнко Б. І. - Напрямки розвитку автоматизованих систем управління, що залучаються до виконання завдань протиповітряної оборони Збройних Сил України, Камінський В. В., Сісков О. В., Александров О. В. (2010)
Пєвцов Г. В. - Оцінювання ефективності перспективної автоматичної системи контролю безпеки стрільб зенітними ракетними системами (комплексами) на полігоні обмежених розмірів, Яцуценко А. Я., Нос І. А., Резніченко А. І. (2010)
Петрушенко М. М. - Моделювання процесу визначення напрямків повітряного удару засобів повітряного нападу, Литвиненко М. І. (2010)
Борисенко М. В. - Экспериментальное определение характеристик рассеяния модели самолета АН-72, Украинец Е. А., Черных Ю. А. (2010)
Соловйов О. В. - Експериментальні дослідження рівня шуму БпЛА "Стрепет-М" (2010)
Потелещенко П. В. - Влияние ширины спектра частот зондирующего сигнала на точность угловых измерений в бортовых РЛС, Орленко В. М., Лещенко С. П., Сачук И. И., Залевский Г. С., Ширман Я. Д. (2010)
Белова Н. В. - О схемотехническом синтезе специализированного процессора, Лобода В. Г., Умяров Р. Я. (2010)
Гребенник И. В. - Математическое моделирование и решение некоторых многокритериальных задач размещения параллелепипедов, Баранов А. В. (2010)
Доренський О. П. - Вдосконалення метода визначення показника стійкості до загроз системи забезпечення безпеки інформації, Помазан Л. В., Мелешко Є. В. (2010)
Дугин М. В. - Метод контроля и коррекции ошибок криптографической информации на основе использования класса вычетов, Краснобаев В. А. (2010)
Залкин С. В. - Методика сегментации информационно-психологического пространства (2010)
Кузнецов О. О. - Формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду із використанням модулярних перетворень, Ковтун В. Ю., Рябуха Ю. М. (2010)
Ланецкий Б. Н. - Надежность сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. Основные понятия и положения, Лукьянчук В. В. (2010)
Малафеев Е. Е. - Структурно-функциональный метод преобразования алгоритмических структур, Малафеев Е. Е., Павлик А. В. (2010)
Межуев В. И. - Использование векторной алгебры для построения инструментов предметно-ориентированного моделирования (2010)
Потій О. В. - Дослідження методів оцінки ризиків безпеці інформації та розробка пропозицій з їх вдосконалення на основі системного підходу, Лєншин А. В. (2010)
Смеляков К. С. - Методы сегментации изображений объектов нерегулярного вида, особенности их применения и перспективы развития, Романенко И. А., Рубан И. В., Кириллова Н. И., Шитова О. В. (2010)
Высочина О. С. - Оценка эффективности методов классификации состояний телекоммуникационной сети, Шматков С. И., Салман А. М. (2010)
Лосев Ю. И. - Разработка модели процесса обмена данными в системах с обратной связью и адресным обнаружением ошибок, Закиров З. З. (2010)
Ляшенко І. О. - Розрахунок функціональної надійності баз даних як складової інформаційно-аналітичних систем інтромереж Збройних Сил України (2010)
Третьяк В. Ф. - Использование технологии репликации в системе управления распределенными базами данных, Кужель И. Е., Приходько В. М. (2010)
Шувалова Л. А. - Гіперпотокова обробка команд (2010)
Кононов Б. Т. - Выбор параметров генераторов импульсных напряжений, Нечаус А. А. (2010)
Ахиезер Е. Б. - Математические модели взаимодействия низкоэнергетических электромагнитных полей с некоторыми биологическими структурами, Пиротти А. Е., Пиротти Е. Л. (2010)
Сердюк Т. Н. - Измерение электромагнитных помех в станционных рельсовых цепях (2010)
Черепнев И. А. - Транспорт в клеточных мембранах под воздействием электромагнитных полей, Новиков В. Е. (2010)
Штык С. В. - Концепция метода диагностики моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта (2010)
Западня К. О. - Исследование множества альтернативных вариантов в логистике производственного процесса для обеспечения качества выпускаемой продукции, Лещенко Ю. А., Шуфани С. Т. (2010)
Кавун С. В. - Определение рациональных маршрутов движения грузовых автомобилей, Степанова А. С., Зима А. Г. (2010)
Нємашкало А. О. - Моделювання прийняття рішення про розміщення лікарняного закладу у районі аеропорту за допомогою ГІС-технологій, Зима О. Г. (2010)
Бутенко О. С. - Метод формирования возможных откликов при определении тенденции развития аномалий техногенного происхождения, Жилин В. А. (2010)
Лиходід Р. В. - Модель системи оповіщення та керування евакуацією людей під час пожежі в будинку, Рудницький В. М. (2010)
Пащенко Р. Е. - Аналіз сигналів сейсмічних датчиків з використанням фрактальних розмірностей, Карлов Д. В., Медведський С. В., Журавський М. М. (2010)
Сідаш В. В. - Чинники професійної надійності військовослужбовців, від яких залежить рівень бойової підготовки та способи її діагностики (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Галушко Ю. І. - Методика перекомплектації зенітно-ракетного комплексу для оперативного відновлення системи вогню маневром підрозділами та елементами озброєння всіх рівнів ієрархії, Флоров О. Д., Штефан А. М., Доска О. М. (2010)
Трегубенко С. С. - Воєнно-економічне обґрунтування раціонального порядку ешелонування запасів матеріально-технічних засобів у операції армійського корпусу (2010)
Жарик О. М. - До питання застосування авіації в сучасних операціях (2010)
Клименко В. М. - Ймовірнісні моделі для оцінки ефективності та ризику бойової протидії засобів ППО СВ і ЗПН, Оленєв В. М., Дем'янчук Б. О. (2010)
Новіченко С. В. - Урахування геометрії межі об’єкту та рубежу виконання завдань засобами повітряного нападу противника при визначенні кількості стрільб зенітної ракетної бригади (полку) (2010)
Сотников А. М. - Показатель оценки эффективности применения артиллерийских, реактивных снарядов и ракет, которые оснащены боевыми частями электромагнитного действия, Лупандин В. А., Кожушко Я. Н., Сидоренко Р. Г. (2010)
Кінь О. В. - Аналіз підходів щодо організації оцінювання кадрової політики в арміях провідних країн світу, Захаров О. Б. (2010)
Борисенко В. С. - Використання критерію безпеки польотів для обґрунтування граничної точності оцінки злітної маси транспортного літака, Приймак А. В. (2010)
Котов О. Б. - Захід на посадку з використанням прицільно-навігаційного комплексу літака, Масалітін П. М., Петренко Н. В., Петров В. М. (2010)
Мішуков О. М. - Синтез оптимального вимірювача системи управління літальними об'єктами, Чумак Б. О. (2010)
Батурин О. В. - Особенности подсвета пространства при сверхбыстром сканировании в осесимметричных антеннах, Рябоконь Е. А., Олифиров А. А. (2010)
Белкин Е. В. - Применение математических моделей процессов развития модуляционной неустойчивости волн большой амплитуды в технических системах (2010)
Власик С. Н. - Пространственные характеристики облучателя сверхширокополосной зеркальной антенны с круговой поляризацией, Лоскутов А. А. (2010)
Ковальчук А. А. - Повышение устойчивости сопровождения маневрирующих целей по радиальной скорости с помощью адаптивного алгоритма параллельной фильтрации (2010)
Коняхин Г. Ф. - Некоторые результаты анализа влияния локальных изменений плотности газовой среды на коэффициент преломления оптического излучения, Косиков С. А. (2010)
Місайлов В. Л. - Показники якості виявлення повітряних об’єктів у морському тропосферному хвилеводі (2010)
Стрелков А. И. - Энергетическое обнаружение оптических сигналов в телевизионных системах, Лытюга А. П., Стрелкова Т. А. (2010)
Шумейко И. Е. - Анализ характеристик направленности антенной решетки при наличии флуктуаций фронта волны помехи, Флоров А. Д., Яловега М. А. (2010)
Васюта К. С. - Оценка границ применимости R/S-статистики для фрактального анализа хаотических процессов, искаженных аддитивным белым гауссовским шумом (2010)
Дружинин С. В. - Математическая модель эксплуатации типовых элементов телекоммуникационных комплексов, Смоляр В. Г., Тышко С. А., Бедухин Ю. А. (2010)
Лемешко А. В. - Двухуровневый метод маршрутизации с поддержкой качества обслуживания в многооператорских сетях NGN, Евсеева О. Ю., Агеев Д. В. (2010)
Адаменко А. А. - Динамічні нечіткі множини (2010)
Васильєв Д. Г. - Метод визначення сумарного середньоквадратичного розміру радіолокаційної цілі по взаємній кореляційній функції інтенсивностей відбитих багаточастотних сигналів ортогональних поляризацій (2010)
Віткін Л. М. - Методичні підходи до побудови комп’ютерної інформаційної системи технічного регулювання України, як складової системи "Електронний уряд”, Лемешко Т. А., Хімічева Г. І., Зенкін А. С. (2010)
Волк М. А. - Журнализация состояний программных распределенных имитационных моделей и ее использование в оптимистических алгоритмах синхронизации (2010)
Галій В. А. - Про методологію вибору оптимального варіанту експлуатації систем ракетного озброєння при функціонально-структурному підході (2010)
Герасимов С. В. - Техніко-економічне обґрунтування розробки (модернізації, закупівлі) складних технічних комплексів, Клименко А. М., Пінчук Т. А. (2010)
Демидов Б. А. - Системная методология формирования концептуальных проектных моделей перспективных сложных образцов вооружения и военной техники, Науменко М. В. (2010)
Клімов С. Б. - Метод сумісного об’єднання різнорідної координатної та ознакової інформації (2010)
Кучеренко Е. И. - Прикладные аспекты моделирования нечетких процессов в сложных системах, Творошенко И. С. (2010)
Львов М. С. - Тригонометричні обчислення в математичних системах навчального призначення (2010)
Бачинський В. В. - Оцінка системи рухомості тренажерів бойових машин, Ярмолюк В. М. (2010)
Венцель Е. С. - Определение минимально необходимой концентрации присадки Infineum C9425 в масле И-Г-А-32 для гидроприводов строительных и дорожных машин, Щукин А. В., Краснокутский М. В. (2010)
Гусак Ю. А. - Рівняння руху снаряда в безконтактному електродинамічному прискорювачі при різних режимах прискорення, Гусак М. Ю. (2010)
Лагутін Г. І. - Конструкція заземлення в місцях з високим питомим опором розтікання струму в ґрунті, Коновалов О. В. (2010)
Ольховиков С. В. - Исследование нестабильности характеристик средств контроля систем электроснабжения военных объектов (2010)
Пантелеева И. В. - К вопросу о возможности применения дистанционной защиты высоковольтных линий электропередачи, Головинова Е. А. (2010)
Рогозін І. В. - Дослідження впливу запобіжного пристрою пневматичного приводу робочої гальмівної системи на процес гальмування засобу рухомості наземного забезпечення дій авіації (2010)
Шевченко В. В. - Анализ особенностей работы материалов при криогенных температурах и выбор материалов для сверхпроводниковых турбогенераторов, Пидкивка С. В., Шевченко С. Е. (2010)
Шквар Є. О. - Математичне моделювання турбулентних пристінних течій, модифікованих пристроями руйнування великих вихорів (2010)
Юрченко О. О. - Дослідження вимушених коливань дискретних систем з нелінійними характеристиками (2010)
Дорохов О. В. - Аналіз і вибір інструментів комп'ютерного моделювання для визначення постачальників лікарських засобів, Калашникова К. В. (2010)
Бондаренко О. Г. - Проблеми організації продовольчого забезпечення за умови спільного залучення частин (підрозділів) внутрішніх військ МВС України та інших силових відомств до проведення спеціальної операції, Павлов С. П., Касім О. Г. (2010)
Воробйова І. В. - Основні напрямки формування іміджу сил охорони правопорядку (на основі субєктивних уявлень цивільного населення) (2010)
Лавніченко О. В. - Поняття і види оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку та обставини, що обумовлюють її ускладнення, Єманов В. В. (2010)
Стрілець В. М. - Аналіз захисних властивостей засобів індивідуального захисту, які призначені для роботи в умовах викиду небезпечних хімічних речовин, Васильєв М. В. (2010)
Шевцова О. А. - Методы индикации фосфорорганических отравляющих веществ и пестицидов (2010)
Кропивченко С. І. - Методологічні аспекти професіоналізації сержантського та старшинського складу у процесі розвитку Збройних Сил України (2010)
Кудринський В. З. - Болонський процес і актуальні проблеми кафедр вищого навчального закладу, Бердочник В. А. (2010)
Скорик А. Б. - Влияние тенденций развития средств воздушного нападения и тактики их применения на процесс подготовки специалистов, Воронин В. В., Квиткин В. П. (2010)
Хроніка та інформація (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Кучинський А. В. - Формування науково-теоретичного підґрунтя підтримання технічного стану й боєздатності зразків озброєння та військової техніки сухопутних військ (2010)
Мішуков О. М. - Вибір критерію оцінки ефективності функціонування полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, Чумак Б. О. (2010)
Скорик А. Б. - Актуальные вопросы оценки эффективности противовоздушного боя, Воронин В. В., Зверев А. А., Галицкий О. Ф. (2010)
Євсєєв І. А. - Перспективний комплекс повітряної радіолокаційної розвідки на основі міні БПЛА (2010)
Запорожець В. В. - Прискорена методика визначення зносостійкості нанопокриттів в трібосистемах з використанням інформативних параметрів акустичної емісії, Стадніченко В. М., Трошін О. М., Варваров В. В., Стадніченко М. Г. (2010)
Зинченко Д. Н. - Аэродинамическое проектирование специализированного сельскохозяйственного самолета, Салими Хаджимахмуд Фарид, Ярыгин В. М. (2010)
Пащенко С. В. - Методика забезпечення адекватності відтворення на тренажері реальних динамічних характеристик вертольота, Харченко В. О., Черних Ю. О. (2010)
Сорокін Д. М. - Обґрунтування вимог щодо швидкодії перспективної кореляційно-екстремальної навігаційної системи безпілотного літального апарату, Шатров О. А. (2010)
Украинец Е. А. - Аэродинамическая компоновка воздушного винта с арочно-кольцевым крылом (2010)
Юхачов В. В. - Актуальні аспекти науково-технічного супроводження експлуатації авіаційної техніки військового призначення (2010)
Андрєєв С. М. - Сучасні комп'ютерні технології цифрового моделювання елементів ландшафту за даними дистанційного зондування Землі, Бутенко О. С., Романенко І. О. (2010)
Дорощук В. А. - Кутомірна радіонавігаційна система "ПАР-АРК” на основі використання широкосмугових сигналів, Кулик О. П., Нікітін О. В., Тітов І. В. (2010)
Карлов В. Д. - Влияние среды распространения радиоволн на приморском направлении при измерении угловых координат радиолокационных целей, Петрушенко Н. Н., Челпанов В. В., Квиткин К. П. (2010)
Карлов В. Д. - К вопросу об измерении скорости перемещения ионосферных возмущений методом некогерентного рассеяния радиоволн с применением корреляционного способа, Журавский М. Н., Карлов Д. В., Ефимова О. В. (2010)
Кебкал К. Г. - Погрешность определения фазы гидроакустического сигнала с непрерывной разверткой несущей в условиях доплеровских искажений, Кулагин В. В. (2010)
Козелкова Е. С. - Аналитический обзор традиционных методов исследования нелинейных процессов в радиотехническом комплексе наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами (2010)
Кондратов О. М. - Основні критерії оцінки космічних систем видового спостереження (2010)
Коржик А. В. - Применение метода "сквозной задачи” к определению особенностей формирования электрических сигналов на нагрузках электродов электроупругих цилиндрических преобразователей (2010)
Пащенко Р. Э. - Формирование кодофазоманипулируемых фрактальных сигналов на основе последовательности Морса-Туэ, Пащенко Э. И. (2010)
Тіхонов Г. М. - Науково-методичні основи обґрунтування способів бойового комплексного застосування сил та засобів радіоелектронного та інформаційного подавлення у сучасних операціях, Тіхонов І. М. (2010)
Бодянский Е. В. - Нечеткая кластеризация данных в порядковой шкале на основе совместного использования функций принадлежности и правдоподобия, Самитова В. А. (2010)
Бондаренко М. А. - Тестування класів і приклад їх використання у компіляторній підсистемі синтаксичного аналізу арифметичних виразів, Жилін В. А., Панасенко Д. П. (2010)
Гороховатский А. В. - Автоматический анализ и оценка параметров объектов микроскопических изображений, Передрий Е. О. (2010)
Демьянчук Б. А. - Стохастические оценки достоверности распознавания разделяющихся объектов при пересекающихся гипотезах, Бурцев В. В., Клименков С. В. (2010)
Костенко П. Ю. - Новый подход к непараметрическому обнаружению хаотических сигналов на фоне белого шума с использованием "нелинейной динамической статистики", Васюта К. С., Барсуков А. Н., Симоненко С. Н. (2010)
Малафеев Е. Е. - Программно-аппаратные средства анализа алгоритмических структур, Малафеев Е. Е. (2010)
Яськов Г. Н. - Метод решения задачи упаковки разных кругов с выбором перспективных начальных точек (2010)
Алексеев С. В. - Математическая модель процесса передачи данных через промежуточные центры коммутации сообщений для случая применения помехоустойчивого кода в режиме обнаружения ошибок с проверкой пакетов получателем (2010)
Босько В. В. - Разработка метода прогнозирования поведения информационного потока в телекоммуникационной сети (2010)
Головянко М. В. - Построение распределенной системы онтологий на базе технологии Peer-To-Peer (P2P), Плиско Д. А. (2010)
Дидык А. К. - Разработка способа оптимизации длины информационного пакета по критерию минимума времени доставки, Сербул А. Н. (2010)
Лисечко В. П. - Дослідження методів аналізу спектру в когнітивних радіомережах, Сопронюк І. І., Степаненко Ю. О., Брюзгіна Н. О. (2010)
Мусиенко М. П. - Семантическая модель представления материала электронного учебника, распространяемого сервисами GSM-сети, Чорномаз И. К. (2010)
Агафонов Ю. Н. - Возможности маневрирования боевых частей на конечном участке траектории полёта, Осипов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2010)
Єгорова О. Ю. - Перспективи використання світлодіодних джерел світла, Аблєцов О. О. (2010)
Кононова Е. А. - Выбор обобщенного диагностического параметра для оценки технического состояния дизель-генератора, Нечаус А. А., Серпутько А. П. (2010)
Макеєв В. І. - Вплив поправок на нелінійність та взаємовплив основних збурюючих чинників на траєкторію польоту снаряда (міни), Петренко В. М., Житник В. Є. (2010)
Чинков В. М. - Метод вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції за "вибірковими" миттєвими значеннями, Шумігіна Ю. М. (2010)
Дорохов О. В. - Інформаційні технології імітаційного моделювання систем масового обслуговування клієнтів на транспортному ринку, Драшкович М., Кіріллова Н. І., Огурцов В. В. (2010)
Михнов Д. К. - Обобщенный критерий эффективности беспроводного сегмента информационной системы предприятия, Михнова А. В., Мохаммед К. Мохаммед (2010)
Антонець В. В. - Модель ешелону ізоляції району проведення аварійно-рятувальних робіт при реагуванні на надзвичайну ситуацію техногенного характеру (2010)
Болотських М. В. - Постановка задачі раціонального розміщення елементів системи пошарового моніторингу полігонів і сховищ промислових та побутових відходів в техногенноперевантажених регіонах України на прикладі Харківської області, Климчук Ю. В., Пономарьов П. Ю. (2010)
Лаврут Т. В. - Радіогеографічний моніторинг сільськогосподарських насаджень як система контролю екологічної безпеки (2010)
Чуб И. А. - Формализация системы ограничений задачи размещения пожароопасных объектов с учетом рельефа местности (2010)
Євсюков О. Ф. - Тренінговий метод формування управлінської компетентності у курсантів ВВНЗ, Нікітюк О. Б. (2010)
Кашаєв І. О. - Проблеми створення системи підготовки військових фахівців з навігаційного забезпечення, Пугачов Р. В., Смик С. І. (2010)
Козлов В. Є. - Метод оцінювання інтелектуальних якостей особистості, Оленченко В. Т., Юзьков І. О. (2010)
Лебідь В. Г. - Шляхи вдосконалення навчального процесу на кафедрі аеродинаміки і динаміки польоту на основі впровадження нових форм і методів проведення занять, Ковтонюк І. Б., Мокрий Ю. В. (2010)
Малишкіна К. С. - Модель процесу навчання дисципліні, Єгоров А. Б., Лохмачьов Р. В. (2010)
Савінов О. М. - Методика дослідження нелінійних моделей процесу навчання (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Литвинский Г. Г. - Перспективные научные направления развития горной техники и технологии (2009)
Аксенов В. В. - Геовинчестерная технология, Ефременков А. Б. (2009)
Литвинский Г. Г. - Фундаментальные закономерности и новая классификация проявлений горного давления (2009)
Калякін С. О. - Сучасні проблеми руйнування гірських порід вибухом, Лабінський К. М. (2009)
Хохлов Б. В. - Критические деформации массива горных пород при подработке технических скважин (2009)
Кожушок О. Д. - К оценке геологических нарушений угольных пластов по характеристикам электромагнитного излучения массива, Сергиенко В. Н. (2009)
Паламарчук Т. А. - Теория и практика применения метода виброакустического контроля расслоения массива горних пород при камерно-столбовой отработке гипсовых месторождений, Усаченко В. Б., Амелин В. А. (2009)
Гапеев С. М. - Тепло недр земли как альтернативный возобновляемый источник энергии, Логунов Д. М. (2009)
Калякин С. А. - Разработка экологически безопасных предохранительных ВВ для угольных шахт, Терентьева Е. В. (2009)
Шкуматов О. М. - Комбінована технологія розробки прохідницького вибою криволінійно-уступної форми, Галоян В. А. (2009)
Купенко И. В. - Исследования влияния параметров инертных промежутков в заряде ВВ на величину радиального импульса взрыва, Шнырев Р. П., Красников И. Н., Черняк А. А. (2009)
Хоменчук О. В. - Качественные параметры взрывного способа возведения торкретбетонной крепи взрывным способом, Чухлебов С. В. (2009)
Пшеничный В. А. - Проектирование строительства и эксплуатации подземных сооружений с использованием композиционных материалов (2009)
Прокопов А. Ю. - К вопросу о методике расчета жестких армировок вертикальных стволов, оборудованных высокопроизводительным скиповым подъемом, Борщевский С. В., Формос В. Ф., Суржко И. А. (2009)
Петренко В. Д. - Оптимізація геометричних параметрів тунельної конструкції колонної станції метрополітену, Тютькін О. Л., Петренко В. І. (2009)
Коваленко В. В. - Дослідження працездатності на вигин торкретбетону зі сталевою і синтетичною фібрами, Борщевський С. В., Торубалко С. (2009)
Касьян Н. Н. - О перспективах применения анкерной крепи на угольных шахтах Донбасса, Петренко Ю. А., Новиков А. О. (2009)
Пшеничный Ю. А. - Усиление крепи и упрочнение породного массива по технологии компании "MINOVA" (Германия) при ремонте восточного воздухоподающего ствола № 2 АП "Шахта им. А. Ф. Засядько", Никитин А. В. (2009)
Бєлкин І. Д. - Наслідки дії інтенсивних технологічних впливів на комплекс очисних виробок при видобуванні залізняка системами камер із твердіючою закладкою (2009)
Андреев Б. Н. - Особенности освоения месторождений урановых руд с использованием горно-химической технологии, Куча П. М. (2009)
Минеев С. П. - Основные закономерности проявления мощных газодинамических явлений в угольных шахтах, Рубинский А. А. (2009)
Лысиков Б. А. - Динамические явления при сооружении туннелей в масштабах мировой практики, Кауфман Л. Л. (2009)
Бурков П. В. - Совершенствование способа подачи рабочей жидкости к механизированному комплексу, Сапожкова А. В. (2009)
Іванов О. С. - Аналіз факторів впливу на крок обвалення порід покрівлі лави в умовах високого ступеню метаморфізму порід (2009)
Филимоненко Н. Т. - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов, Жикаляк Н. В. (2009)
Юшков А. С. - Проверочные расчеты затрат мощности на бурение и прочности бурильных колонн для восстающих скважин, Рязанов А. Н., Каракозов А. А. (2009)
Каракозов А. А. - О выборе критерия оптимизации гидроударных буровых снарядов для проходки геологоразведочных скважин на шельфе (2009)
Парфенюк С. Н. - Определение расхода жидкости между камерами гидроударника на отдельных фазах его рабочего цикла (2009)
Шевцов Н. Р. - К 80-летию кафедры строительства шахт и подземных сооружений Донецкого национального технического университета (2009)
Содержание (2014)
Андреєв П. Ю. - Реакція тіонафтену та дибензотіофену з озоном в розчині оцтової кислоти (2014)
Дуденков А. А. - Синтез потенциальных ингибиторов PARP-1, Фарат О. К., Зализная Е. В., Варениченко С. А., Марков В. И. (2014)
Куцик-Савченко Н. В. - NН- и N-алкилформальдимины: электронное строение и барьеры инверсии атома азота, Лебедь О. С., Просяник А. В. (2014)
Ракша О. В. - МР2 та DFT дослідження внутрішньомолекулярної динаміки 2-піридин-2-іл-1Н-бензімідазолу, Берестнєва Ю. В., Рульова К. В., Михальчук В. М. (2014)
Shreiber K. A. - Reactions of 1-(4-hydroxyphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-ethyl-1,2,4-triazole with electrophilic agents, Murashevich B. V., Burmistrov K. S., Toropin N. V. (2014)
Плаван В. П. - Одержання колагенових гідролізатів із безхромових дублених відходів шкіряного виробництва, Ковтуненко О. В., Коляда М. К. (2014)
Сеидов Н. М. - Получение высших ?-олефинов олигомеризацией пропилена, Мамедалиев Г. А., Мамедова Э. С (2014)
Букетов А. В. - Вплив дрібнодисперсних мінеральних добавок на властивості полімерних композитів, Браїло М. В. (2014)
Бурмістр М. В. - Сучасний стан полімерних четвертинних амонієвих солей серед поліелектролітів (огляд), Свердліковська О. С., Феденко О. О. (2014)
Кузьменко Н. Я. - Синтез и свойства, Кузьменко С. Н., Скринник О. В. (2014)
Баштаник П. І. - Композиційні матеріали на основі поліпропілену, армованого апретованим базальтовим волокном, Кузьменко М. Я., Кузьменко С. М., Ігоніна Г. М., Євтушенко Я. І., Шпатакова Г. В. (2014)
Овчаров В. І. - Властивості еластомерних композицій за наявності кремній-вуглецевого наповнювача з біосировини, Соколова Л. О., Гура Д. В., Сорока П. Г. (2014)
Тищенко Г. П. - Исследование, разработка, производство и применение маркировочных составов для металлопроката.Часть 1.Оптимизация рецептур МС на основе органических пленкообразующих, Банник Н. Г., Редька Р. А. (2014)
Тищенко Г. П. - Термическое модифицирование базальточешуйчатого наполнителя, Онищенко А. В., Банник Н. Г., Маковейчук В. И. (2014)
Оробчук О. М. - Вплив природи дисперсійного середовища на процес суспензійної коолігомеризації фракції С9, Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2014)
Зубко О. М. - Фізико-хімічне дослідження реакції взаємодії органічного катіона тіаміну з 12-молібденфосфатною гетерополікислотою та розробка іон селективного електрода оборотного до катіона тіаміну, Ткач В. І. (2014)
Лозинська Л. В. - 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он – новий реагент для спектрофотометричного визначення іонів родію(III), Тимошук О. С. (2014)
Чмиленко Т. С. - Аналитическая система для определения Мо(VI) в шахтных и сточных водах, Иваница Л. А., Чмиленко Ф. А. (2014)
Чмиленко Т. С. - Состояние трифенилметановых красителей в водно-полиэлектролитных растворах полиэтиленимина и его определение, Чёрный А. Н., Чмиленко Ф. А. (2014)
Вецнер Ю. І. - Термодинамічне оцінювання процесу взаємодії карбаміду з продуктами азотнокислотного розкладання низькоякісного фосфориту в технології NP-добрив, Савенков А. С., Білогур І. С. (2014)
Гомеля М. Д. - Нанофільтраційне опріснення слабкомінералізованих вод, Трус І. М., Грабітченко В. М. (2014)
Клочков В. К. - Агрегация метиленового голубого и нильского голубого в присутствии наночастиц ReEuVO4 (Re=Gd, Y, La) с различным форм-фактором, Григорова А. В., Седых О. О., Ефимова С. Л. (2014)
Николенко Н. В. - Операционная и технологическая модели производства оксидного катализатора конверсии метанола в формальдегид, Костынюк А. О., Калашников Ю. В. (2014)
Хмарская Л. А. - Повышение качества очистки поверхностных вод с целью достижения норм СанПиН 2. 2. 4-171-10, Свинаренко Т. Е., Ваданов В. А. (2014)
Цветкова И. В. - Локальный энерготехнологический комплекс на основе термохимической переработки углеродсодержащих отходов, Лихоманенко В. А., Юшко В. Л., Ситдиков О. М., Русалин С. М. (2014)
Саввова О. В. - Біоактивні композиційні склокристалічні матеріали одержані на основі стекол системи Na2О–CаO–R2O3–RO2–P2O5–SiO2 та полісахаридів (2014)
Ракитская Т. Л. - Адсорбция паров воды природными и модифицированными хлоридами марганца(ІІ) и кобальта(ІІ) сорбентами, Труба А. С., Эннан А. А., Длубовский Р. М. (2014)
Сергеєв В. В. - Рівновага рідина–пара в системі ізо-бутилметакрилат–гексан за атмосферного тиску, Чан Ван Тхань, Ван-Чин-Сян Ю. Я. (2014)
Гиренко Д. В. - Влияние условий получения на образование гипохлорита и хлората при электролизе низкоконцентрированных растворов хлорида натрия, Пилецкая А. А., Величенко А. Б. (2014)
Данилов Ф. И. - Кинетические закономерности осаждения композиционных гальванопокрытий Fe–ZrO2 (+3% Y2O3), Проценко В. С., Васильева Е. А., Сменова И. В. (2014)
Песков Р. П. - Термодинамические и кинетические характеристики тонкослойных композиций шпинели LiMn2O4 с углеродными нанотрубками в макетном литиевом аккумуляторе, Апостолова Р. Д., Шембель Е. М. (2014)
Snizhko L. A. - Anodic deposion of extrinsic compounds, Gurevina N. L., Kalinichenko O. A., Chernyshov A. A. (2014)
Галич Р. В. - Влияние раскручивающих устройств на гидродинамику и энергоэффективность центробежных пылеуловителей, Якуба А. Р., Склабинский В. И., Стороженко В. Я. (2014)
Кисельов В. В. - Реакція 2-хлор-N-(тозилметил)ацетаміду з роданідом натрію, Задорожній П. В., Охтіна О. В. (2014)
Игнатов А. В. - Определение предельной глубины осушения выработки эрлифтом (2010)
Бондаренко Н. А. - Экспериментальное исследование и анализ эксплуатационных характеристик алмазно-твердосплавных пластин, Коростышевский Д. Л., Осипов А. С., Мечник В. А. (2010)
Рожко М. Д. - Расчет оседаний земной поверхности с использованием точек максимальных наклонов (2010)
Масленников Е. В. - Численные эксперименты по определению места установки датчика при акустическом зондировании угольного пласта сложного строения, Гапеев С. Н., Янко В. В., Кондратюк И. В. (2010)
Кобзарь Ю. И. - Перспективные направления обеспечения устойчивости обводненных подготовительных выработок глубоких шахт, Громов В. В. (2010)
Богатырева Г. П. - Повышение эффективности работы алмазного бурового инструмента, Богданов Р. К., Исонкин А. М., Ильницкая Г. Д., Закора А. П., Ткач В. Н., Зайцева И. Н. (2010)
Глухов Н. Д. - Обоснование целесообразности строительства подземного транспортного перехода под керченским проливом, Шашенко Д. А. (2010)
Рєзніченко Д. О. - Дослідження дії домішок, що впливають на водостійкість водомістких вибухових речовин найпростішого складу, Манжос Ю. В., Праздникова Т. М. (2010)
Борщевский С. В. - К вопросу об исследовании напряженно-деформированного состояния твердеющей монолитной бетонной крепи в призабойной зоне ствола, Формос В. Ф., Конько С. В., Плешко М. С. (2010)
Калиниченко О. И. - Опыт разработки и применения гидроударных буровых снарядов и установок при бурении инженерно-геологических скважин на шельфе, Хохуля А. В., Зыбинский П. В., Каракозов А. А., Комарь П. Л., Парфенюк С. Н. (2010)
Бондаренко М. О. - Вплив концентрації алмазів на кінетику усадки системи Fe – Cu – Ni – Sn – CrB2 при гарячому пресуванні, Мечник В. А., Супрун М. В., Панов О. В. (2010)
Рязанов А. Н. - Теоретические исследования рабочего цикла гидравлического устройства ударного типа для ликвидации прихватов бурового снаряда в разведочных скважинах, Колесникова Е. В. (2010)
Юшков И. А. - Промывка при бурении восстающих скважин, Юшков А. С., Серомаха П. Г. (2010)
Могильный С. Г. - Комбинированный метод съемок архитектурных объектов, Шоломицкий А. А., Лунев А. А. (2010)
Логачев Е. И. - Снижение потерь и засорения обрушенной руды при отработке крутопадающих рудных залежей, Письменный С. В. (2010)
Соловьев Г. И. - Лабораторные исследования особенностей механизма проявления горного давления на контуре выемочных выработок глубоких шахт, Борщевский С. В., Дегтярев В. С., Купенко И. В., Формос В. Ф., Касьяненко А. Л., Васенин В. В, Шуляк Я. О. (2010)
Пасиченко К. Ю. - Анализ технологических схем углубки стволов, Борщевский С. В., Формос В. Ф. (2010)
Тютькін О. Л. - Дослідження впливу рухомого навантаження на конструкцію колонної станції мілкого закладення (2010)
Сидоренко В. Д. - Інформаційно-аналітичний центр – оперативне вирішення екологічних, економічних і соціальних проблем гірничодобувних регіонів, Паранько І. С., Куліковська О. Є. (2010)
Волкова Т. П. - Закономерности распределения качества углей центрального угленосного района (на примере пласта m3), Гулуева Э. Г. (2010)
Василенко Є. С. - Статистичний розподіл вмістів заліза на відпрацьованих родовищах (на прикладі багатих руд Саксаганського родовища) (2010)
Нестеренко Т. П. - Елементи-домішки у шламах Криворізького металургійного комбінату (2010)
Кучерина Е. В. - Влияние деятельности шахты "Южно-донбасская" № 3 на загрязнение почвогрунтов шахтного поля, Алехин В. И. (2010)
Миняйло Е. Э. - К оценке влияние полигонов твердых бытовых отходов на подземные воды, Выборов С. Г. (2010)
Выборов С. Г. - Экологические последствия структурно-вещественных преобразований отвальных пород терриконов, Проскурня Ю. А., Силин А. А. (2010)
Панов Ю. Б. - Возраст и состав литосферной мантии Карпатского региона (верховья р. Днестр) и перспективы его алмазоносности, Проскурня Ю. А., Гриффин В. Л. (2010)
Шевченко Ф. Л. - Ударные процессы при спуске и посадке на забой агрегата РТБ, Петтик Ю. В. (2010)
Кузнецова Д. С. - Анализ подходов к определению рыночной стоимости земли с учетом влияния подземных горных работ на недвижимость (2010)
Кожевников А. А. - Использование инфракрасных технологий при исследовании теплофизических задач разработки и эксплуатации скважин, Судаков А. К., Дреус А. Ю. (2010)
Филатова И. В. - Подготовка исходной информации для определения марочного состава углей Донбасса (2010)
Грищенков Н. Н. - Геометрия построения мульды сдвижения над очистной выработкой прямоугольной формы, Шнеер В. Р., Блинникова Е. В. (2010)
Филатова И. В. - Оконтуривание фигур подсчета запасов (2010)
Ильяшов М. А. - Исследование изменчивости темпов проходки под влиянием стохастических факторов, Чумаченко И. И., Яйцов А. А., Варвашенко В. П., Захарова Л. Н. (2010)
Каракозов А. А. - Развитие теории работы и уточнение метода расчёта параметров гидроударников двойного действия с дифференциальным поршнем, Парфенюк С. Н. (2010)
Apostolova R. D. - Diffusion of Li+ in Thin Film Vanadium Oxides for Lithium Batteries, Tysyachny V. P., Markevich A. S., Ksenzhek O. S., Shembel E. M., Markovsky B., Aurbach D. (2014)
Danilov F. I. - Determination of the activation parameters of electrode processes on the basis of temperature dependences in linear voltammetry, Protsenko V. S., Kityk A. A. (2014)
Брускова Д. -М. Я. - Корозійна стійкість нанопорошків карбідів і боридів тугоплавких металів в електролітах нікелювання (2014)
Груздєва О. В. - Одержання стимуляторів росту рослин у вигляді хелатів купруму та цинку, Матросов О. С. (2014)
Задерко О. М. - Функціоналізація поверхневого шару активованого вугілля Br-, N- та S-вмісними функціональними групами, Гріщенко Л. М., Безугла Т. М., Місчанчук О. В., Діюк В. Є. (2014)
Кузьменко М. Я. - Синтез і властивості, Кузьменко С. М., Скриннік О. В. (2014)
Лукьяненко Т. В. - Электрохимическая конверсия салициловой кислоты и ее производных на модифицированных ионами Ві3+ и Се3+ диоксидносвинцовых анодах, Кныш В. А., Шмычкова О. Б., Дмитрикова Л. В., Калинина К. Ю., Величенко А. Б. (2014)
Чергинец В. Л. - Растворимость оксидов марганца(II) и никеля(II) в расплаве эквимолярной смеси KBr–NaBr при 973 К, Науменко В. А., Реброва Т. П. (2014)
Чмиленко Ф. О. - Екстракційно-хроматографічне визначення вмісту синтетичних барвників у харчових продуктах, Мінаєва Ю. А., Сидорова Л. П., Шкуровська К. В. (2014)
Шабанова Г. Н. - Теоретические и экспериментальные исследования возможности существования тройного соединения ВаАlFе11О19 в системе ВаО–Аl2О3–Fе2О3, Иващенко М. Ю., Ворожбиян М. И., Костыркин О. В., Цапко Н. С. (2014)
Baturin V. V. - The resistance of rubbers which contain shoddy and are based on fluorine-elastomers in organochlorine liquids, Vashchenko Yu. N., Semenov G. D. (2014)
Брагина Л. Л. - Стеклопокрытия со специальными свойствами для защиты духовых шкафов, Курякин Н. А., Соболь Ю. О., Капинос М. Н., Редина А. А. (2014)
Погибко В. М. - Математическая модель синтеза нанодисперсных пьезоматериалов из оксалатных прекурсоров, Сидак И. Л. (2014)
Савин С. Н. - Применение алкилоксиранов в качестве активных разбавителей эпоксидных смол, Ложичевская Т. В., Ракипов И. М. (2014)
Хром’як У. В. - Технологічні властивості емульсій на основі прищепленого кополімеру полівінілпіролідону з вінілацетатом як клейового матеріалу для палітурного паперу (2014)
Белогуб А. Л. - Христианская символика в тополексике христианских стран (2012)
Резник О. В. - Философско-эстетические основы анализа автобиографической прозы периода эмиграции (2012)
Космацька Н. B. - Мова сучасного коміксу як явища масової культури (2012)
Браїлко Ю. І. - Реалізація символічного потенціалу лексеми Голгофа в українській поезії ІІ половини ХХ століття (2012)
Дзядок М. М. - Тапанімічныя адзінкі, іх спецыфіка ў творах беларускіх пісьменнікаў для дзяцей (2012)
Оляндер Л. К. - Художньо-філософський світ у ліриці Я. Твардовського: поетика земного і духовного (2012)
Казанкова Е. А. - Авторитет автора в несобственно-прямой речи традиционного нарратива (на материале современного немецкого романа) (2012)
Орленко О. В. - Метафоричне переосмислення локативного прийменника в (2012)
Курпіль О. С. - Дейксис дієслівних лексем у словах автора, Надич Ю. М. (2012)
Ничипорчик Е. В. - Ценностные ориентации в провербиальном пространстве (на материале русских и итальянских паремий о грехе и наказании) (2012)
Остапович О. Я. - Кластерна організація німецького ідіоматичного тезаурусу поза межами ФРН (2012)
Ковалевич И. О. - Особенности образования окказиональных глаголов, мотивированных именами существительными (на материале детской речи и произведений русских поэтов, писателей и публицистов) (2012)
Шарко А. В. - Концептуализация опасности в русском языке (на материале публицистических и документных текстов) (2012)
Кисель Е. В. - Функциональная метафорическая семантизация/характеризация личных местоимений в текстах русских и белорусских поэтов XX века (2012)
Репринцева М. А. - Речевые ошибки как средство исследования внутреннего метаязыка человека (2012)
Пойнар Л. М. - Репрезентація концепту "Синівська шанобливість" у фразеологізмах китайської мови чен’юй (2012)
Никончук О. М. - Белорусско-литовские межъязыковые контакты (на материале северо-западных говоров Беларуси) (2012)
Асанова З. А. - Адъективное словообразование крымскотатарского языка в лингвистических трудах XX – XXI вв. (2012)
Ковтун І. І. - Іншомовна судова термінологія як об’єкт мовознавчих досліджень (2012)
Гурмак Ю. М. - Соціально-культурологічні передумови формування французької мови періоду преціозності (XVII ст.) (2012)
Кобець Л. К. - Лексико-семантична група як складник лексико-семантичної системи (2012)
Юсікова О. В. - Континуанти *ę і *’а у гуцульській говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської області (2012)
Остафійчук О. Д. - Соматизм hand у фразеологічних одиницях англійської мови (2012)
Плоткіна М. Г. - Реалізація складного речення як безпосереднього релевантного ситуативного контексту (2012)
Галема О. Р. - Сталі словосполучення з дієслівним компонентом у німецькій мові економіки (2012)
Пантелеєнко О. А. - Лексично-граматичні особливості ремарок режисерського сценарію (на матеріалі французької мови) (2012)
Коломієць Н. В. - Асоціативні відношення в культурно маркованій лексиці (на матеріалі китайського ‘тофу’) (2012)
Пініч І. П. - Конвенційні норми та основні стратегії емоційних інтеракцій у сучасному англомовному дискурсі (2012)
Нестерова Н. Г. - Радиоведущий как субъект профессиональной массовой коммуникации (2012)
Трач А. С. - Лингвистические особенности статуса в сети интернет, Названова И. А. (2012)
Ковбасюк Л. А. - Фразеологічні одиниці в сучасній німецькомовній смс-комунікації (2012)
Тихомирова Е. А. - Как журналисты делают истину удобной: на материале новостных сообщений о событиях в Таиланде журналистами "Российской газеты" и "New York Times. International Herald Tribune", Бородич В. С. (2012)
Назаренко О. М. - Інтертекстуальне явище "текст у тексті" в газетному дискурсі (2012)
Бажан О. М. - Проза Марка Вовчка та Ганни Барвінок в українському та європейському літературному контексті (2012)
Афанасьева С. И. - Крымский контекст концепта "дом" в доэмиграционном творчестве М. Цветаевой (2012)
Зубенко С. А. - Авторская позиция в поэме П. Антокольского "Сын" (2012)
Буркова Е. С. - Оппозиция "рациональное-иррациональное" в литературной критике Л. Шестова (2012)
Жила Н. В. - Специфіка ейдологічної системи трилогії "Крамниця" Ервіна Штріттматтера (2012)
Гилязова О. С. - Проблема истинности художественной литературы: попытка осмысления (2012)
Дубенко О. Ю. - Алегорична персоніфікація крізь призму поетики природних стихій (2012)
Надута Т. В. - Культурна амбівалентність як художній прояв транскультурного мислення у романах Емі Тан (2012)
Ковальчук Ю. А. - Ґенеза корейських образів у художній прозі Дж. Лондона (2012)
Гайдученко Л. В. - Світоглядні орієнтири малоросів Буковини в міфологічних та християнських легендах у записах Л. А. Штауфе-Симигиновича (2012)
Ковтуненко Е. Н. - Иерархия ценностей в романе А. Байетт "Обладать" (2012)
Полєщук Г. Я. - Психологізм повістей А. Дімарова "Квартира”, "Банани” (2012)
Подгурская И. А. - Женские образы в повести Бориса Пильняка "Красное дерево" (2012)
Нестер Л. М. - Травестія і театральність як присмак кемпу у романі Томаса Майнеке "Томбой" (2012)
Полехина М. М. - Онтология жизни и смерти в произведениях М. Цветаевой начала 1920-х годов о судьбе поэта (2012)
Колосова Н. А. - О полифонизме О. Э. Мандельштама и его истоках (2012)
Князєва В. О. - Проекція архетипу Axis Mundi ("Вісь Світу") на образ гори як центру міфо- та мікросвіту прозової спадщини І. Чендея (2012)
Поддубко Ю. В. - Экфрасис в поэтическом творчестве Александра Кушнера (2012)
Останіна Г. Г. - Lux ex Oriente: романтичні течії українського письменства (2012)
Колбенева Ю. С. - Исторические пьесы Екатерины (2012)
Остапчук В. В. - Військовий пейзаж у творах Ф. Стендаля "Пармський монастир", Л. Толстого "Война и мир", С. Жеромського "Popioły" (2012)
Пермінова А. В. - Особливості входження американської поезії в українську літературну полісистему (2012)
Кость І. Я. - Вербалізація емоційного стану людини в українському прозовому тексті (на матеріалі творів Ірини Вільде (2012)
Прушковська І. В. - Османська культура в контексті сучасної турецької драми (2012)
Гурина А. Б. - Сценическая история пьесы М. А. Булгакова "Кабала святош" и ее оценка литературно-театральной критикой 1930-х годов (2012)
Дробязко Ю. І. - Лексико-граматичні трансформації при перекладі англійської термінології у сфері ядерної енергетики, Лєбєдєва М. О. (2012)
Южакова О. І. - Особливості вживання термінних варіантів та проблеми їх перекладу (на матеріалі термінології холодильної техніки) (2012)
Бонацька І. В. - Напівпредикативні одиниці в поетичній мові Луіса де Гонгори та їх еквіваленти в перекладі українською (2012)
Коннова М. Н. - Образ времени в стихотворении Б. Л. Пастернака "Воробьевы горы" и его английском переводе (2012)
Юрова І. Ю. - Загальні зауваження щодо перекладу як об’єкта навчальної діяльності (2012)
Kincans V. - Сategory of experience and pedagogical activity (2012)
Зeлeницка Е. - Диалог культур в условиях университетского обучения в Словакии (2012)
Нікіфорова Л. І. - Комунікативна компетентність: особливості та проблеми при навчанні іноземної мови (2012)
Бардіна Л. М. - Підвищення мовної компетенції студентів-іноземців за допомогою нетрадиційних підходів до використання письмових видів робіт, Хоружева Л. Є., Шепелюк В. Л. (2012)
Головина Л. И. - Усвоение слов и выражений библейского происхождения на занятиях по родному языку в начальных классах (2012)
Шишковская Ю. В. - Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов посредством использования технологий интернет 2.0 на занятиях по английскому языку (2012)
Нестерук-Володимирець О. В. - Вплив особистісних чинників на ефективність використання художніх літературних текстів як засобу розвитку комунікативної культури в старшому шкільному віці (2012)
До 95-річчя з дня народження Максима Андрійовича Дудченка вітання ювіляру (2014)
З нагоди 70-річчя видатного вченого, талановитого лікаря-кардіолога, професора Кравчуна Павла Григоровича вітання ювіляру (2014)
Коваленко Е. Ю. - Особенности гепатотоксичности лекарственных средств – важный вопрос рациональной фарма­котерапии (2014)
Макаренко О. М. - Можливість застосування клітинних ліній астроцитів та мікроглії при дослідженні препаратів для терапії патологій головного мозку, Довгий Р. С. (2014)
Нефьодов О. О. - Роль імунотерапії у хворих на розсіяний склероз в практиці сімейного лікаря, Мамчур В. Й., Корсунська О. І., Кальбус О. І. (2014)
Завалий М. А. - Возможности врача общей практики в лечении острого риносинусита (2014)
Мельник Н. С. - Досвід використання кейс-методу навчання на кафедрі терапевтичної стоматології іфнму при вивченні розділу "захворювання тканин пародонта" (2014)
Попадинець О. Г. - Розвиток навчально-наукового пізнання у студентів під час вивчення анатомії людини (2014)
Шкурупій Д. А. - Мультимедійні технології в навчальному процесі медичного вишу: можливості і проблеми використання (2014)
Гавриляк В. В. - Електропровідність кератинових волокон за дії тіогліколевої кислоти, Яремкевич О. С. (2014)
Гарбузова В. Ю. - Зв’язок SER 37ala поліморфізму гена кісткового морфогенетичного протеїну-2 з гострим коронарним синдромом в осіб різної статі (2014)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на вміст білкових фракцій, кортизолу та глутатіону в крові курчат-бройлерів за умов стресу, Грабовська О. С. (2014)
Костюк С. С. - Вплив гама-опромінення на лейкограму крові кролів (2014)
Попова Л. Д. - Співвідношення тестостерону та 17β-естрадіолу у самців щурів з домінантним та субмісивним типами поведінки, Васильєва І. М., Богданова Т. В. (2014)
Рудь Ю. П. - Експериментальне інфікування довгопалого річкового рака (pontastacus leptodactylus) вірусом інфекційного панкреатичного некрозу, Майстренко М. І., Безусий О. Л, Бучацький Л. П. (2014)
Абсеттарова А. И. - Изменения морфологической картины крови крыс при экспери­ментальном лучевом поражении и его коррекции ксеногенной цереброспинальной жидкостью (2014)
Гоженко А. І. - Місце альдостерону та передсердного натрійуретичного пептиду в патогенезі системних проявів хронічного обструктивного захворювання легень, Ковалевська Л. А., Горбенко Т. М. (2014)
Гриценко Є. М. - Релапаротомії у дітей (2014)
Гуранич Т. В. - Вплив комбінованого дефіциту йоду та міді на структурно-функціональні особливості гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи, Багрій М. М., Воронич-Семченко Н. М. (2014)
Довгань Р. С. - Вплив ніфедипіну при сумісному застосуванні з кверцетином на жирнокислотний спектр ліпідів кардіоміоцитів у щурів з артеріальною гіпертензією (2014)
Животовська Л. В. - Динаміка клініко-біохімічних порушень у пацієнтів з алкогольною залежністю в процесі терапії (2014)
Завгородня Н. І. - Підходи до корекції розладів адаптації у жінок, що народили недоношену дитину (2014)
Загуровский В. М. - Факторы консолидации структуры стратегии поведения личности в качестве психосоматической патологи (2014)
Запорожан В. М. - Генна мережа адаптивної відповіді на хронічну гіпоксію при залізодефіцитній анемії вагітних, Анчева І. А. (2014)
Зограб’ян Р. О. - Застосування ліпіну та корвітину для лікування хронічної дисфункції ниркового алотрансплантата (2014)
Зубченко С. О. - Виявлення донозологічних порушень на підставі змін інтегральних гематологічних індексів у пацієнтів з латентною стадією хронічної епштейна-барр вірусної інфекції, Акімова В. М., Лаповець Л. Є. (2014)
Карлова О. О. - Прогностичний потенціал маркерів перекисного окиснення ліпідів та оксиду азоту при експозиції свинцем (2014)
Книшов Г. В. - Місце сцинтиграфії в діагностиці пору­шень перфузії міокарда, обумовлених звивистістю коронарних артерій, Лебедєва Є. О., Кундін В. Ю., Плиска О. І. (2014)
Кочина М. Л. - Результаты использования поляризованного света для исследования глаза, Каплин И. В., Ковтун Н. М. (2014)
Кравчун П. Г. - Оптимізація діагностики розвитку ускладнень стабільних форм ішемічної хвороби серця у хворих з супутнім ожирінням, Габісонія Т. Н., Калініченко А. О., Боровик К. М. (2014)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксидов на состояние иммунобиологической реактивности организма при длительном воздействии субтоксических доз, Резуненко Ю. К. (2014)
Мазур Л. П. - Стан Системи α-фактора некрозу пухлин при цукровому діабеті 1 та 2 типів (2014)
Мішина М. М. - Особливості імуноморфологічного стану при гнійно-септичному процесі, спричиненому s. aureus та під впливом комплексної терапії (експериментальне дослідження) (2014)
Мялюк О. П. - Жовчоутворювальна функція печінки за умови експериментального аліментарного ожиріння, Кліщ І. М., Марущак М. І. (2014)
Панченко М. С. - Реакції психічної дезадаптації в контексті обгрунтування диференційованого медико-психологічного супроводу пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком (2014)
Перцева Т. О. - Мікробіологічна характеристика пневмоній хворих з порушеннями іммунітету на фоні онкогематологічних захворювань, Борисова І. С. (2014)
Пікас О. Б. - Особливості спектра жирних кислот ліпідів у плазмі крові у хворих на казеозну пневмонію (2014)
Романюк Т. І. - Клініко-біохімічні зміни у крові та внутрішньоочній рідині у кролів з опіком рогівки та при корекції ентеросорбентом "полісорб", Кліщ І. М., Герасимюк І. Є. (2014)
Себов Д. М. - Аналіз розповсюдженості синдрому вираженої звитості коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця та коронарний синдром Х, Пєніна О. О. (2014)
Станіславчук Л. М. - Стенозуючий ларинготрахеїт і рецидивуючий стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: зв’язок з метеорологічними факторами, їх добовими та міждобовими коливаннями (2014)
Ступницький М. А. - Прогностичне значення молекул середньої маси у пацієнтів з важкою поєднаною торакальною травмою (2014)
Татарко С. В. - Сравнительная характеристика фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови при различных по течению и этиологии видах воспаления (2014)
Трембовецкая Е. М. - Изучение особенностей продольного смещения стенок левого желудочка у больных с гипертрофической кардиомиопатией с помощью вектор-эхокардиографии (2014)
Федота А. М. - Подходы к формированию генетического прогноза развития мультифакториальных заболеваний (2014)
Фролова Г. А. - Сравнительная характеристика модификаций тревожного поведения, вызванных блокиро­ванием рецепторов половых гормонов у самок и самцов белых крыс (2014)
Шейко В. І. - Набута короткозорість слабого ступеня та системний імунітет, Пантелеєв П. Г., Казімірко Н. К., Дичко В. В. (2014)
Шкарупа В. М. - Алельний поліморфізм гена репарації ДНК XPD у хворих на рак щитоподібної залози без впливу іонізуючого випромінювання в анамнезі, Геник-Березовська С. О., Неумержицька Л. В., Клименко С. В. (2014)
Богатиренко М. В. - Вивчення клініко-економічної ефективності удосконаленої методики безпосереднього протезування, Лазуткін В. П., Костіна Т. Л. (2014)
Гонтарь Ю. В. - Анализ эффективности сочетания стандартного цитогенетического анализа и флуоресцентной in situ гибридизации (fish) в пренатальной диагностике, Ильин И. Е., Федота А. М., Пидченко Т. Ю. (2014)
Кресюн Н. В. - Динаміка числа мікроаневрізм у хворих на діабетичну ретинопатію як показник ризику виникнення макулярного набряку (2014)
Макаренко А. Н. - Экспериментальное моделирование аневризм артериальных сосудов у лабораторных животных, Гура В. А., Чёрная С. И., Сон А. С. (2014)
Литвиненко О. А. - Спектр мікрофлори верхніх дихальних шляхів у осіб з надмірною вагою, Осолодченко Т. П., Кучма І. Ю. (2014)
Маланчук С. Г. - Визначення добової динаміки продукції факторів патогенності S. Aureus (2014)
Бернік Н. В. - Мінливість форми великих під’язикових проток людини у передплодів та плодів, Олійник І. Ю. (2014)
Данилевич Ю. О. - Оцінка коронарного кровопостачання серця при внутрішньоутробному інфікуванні та пневмопатіях (2014)
Корнієнко В. В. - Особливості морфогенезу опікової рани при застосуванні хітозанових плівок у тварин старечого віку, Олешко О. М. (2014)
Наконечна О. А. - Вплив простого поліефіру на ультра­структурну організацію печінки щурів (2014)
Рихлік С. В. Морфологічні особливості вентролатеральної групи ядер таламуса проміжного мозку людини - Morphological characteristics of the ventrolateral thalamic nuclear group of the human diencephalon (2014)
Собко О. В. - Стокс поляриметричне картографування орієнтаційної побудови гістологічних зрізів окорухових м’язів плодів людини, Олійник І. Ю., Ушенко О. Г. (2014)
Табачнюк Н. В. - Зміна морфологічних та антропометричних характеристик піднижньо­щелепних слинних залоз плодів людини, Олійник І. Ю. (2014)
Шарапова О. М. - Віддалені результати електронно-мікроскопічного дослідження сім’яників щурів після опромінення електромагнітним полем та вживання ехінацеї пурпурової (2014)
Шевченко Б. Ф. - Морфофункциональное состояние поджелудочной железы на этапах ее фиброзной трансформации при хроническом панкреатите, Бабий А. М., Макарчук В. А., Ошмянская Н. Ю., Петишко О. П. (2014)
Шкляр А. С. - Порівняльний аналіз компонентного складу маси тіла людини на етапах постнатального онтогенезу: віко-статеві закономірності (2014)
Романюк А. М. - Морфологічні та біохімічні особливості раку молочної залози в умовах забруднення довкілля солями важких металів, Линдін М. С., Москаленко Р. А., Кузенко Є. В. (2014)
Шерстюк С. А. - Влияние ВИЧ-инфекции матери на формирование тимуса ребенка, Проценко Е. С., Ремнева Н. А. (2014)
Клименюк В. П. - Ефективність впровадження елемен­тів моделі медичного обслуговування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в процесі медичної реформи у Вінницькій області, Очередько О. М. (2014)
Мизгіна Т. І. - Нові пріоритети роботи відділення пато­логії новонароджених дитячої міської клінічної лікарні м. полтави в умовах реформування галузі охорони здоров’я, Зюзіна Л. С., Савченко Л. П., Щербань О. А., Горячевська Т. М. (2014)
Саргош О. Д. - Оцінка організації харчування учнів шкіл-інтернатів (2014)
Коробейнікова Л. Г. - Дослідження когнітивних стратегій сприйняття та переробки інформації у елітних спортсменів (2014)
Григорова А. О. - Стан тканин пародонту на етапах лікування та реабілітації пацієнтів з запальними захворюваннями щелепно-лицевoї ділянки (2014)
Демкович А. Є. - Вплив тіотриазоліну на активність цитокіногенезу у крові в процесі розвитку експериментального постекстракційного альвеолі ту (2014)
Клітинська О. В. - Оцінка зовнішнього вигляду обличчя та будови зубо-щелепного апарату у дітей закарпаття (2014)
Курицын А. В. - Планирование дентальной имплантации при вертикальном дефиците костной ткани с помощью конусно-лучевой компьютерной томографи, Куцевляк В. И., Любченко А. В. (2014)
Любарець С. Ф. - Диспансеризація дітей з молярно-різцевою гіпомінералізацією емалі (2014)
Матолич У. Д. - Імунофенотип лімфоцитів периферичної крові у хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки, Лаповець Л. Є., Горгота А. І. (2014)
Неспрядько В. П. - Особливості клінічної діагностики стану гігієни ротової порожнини пацієнтів, що користуються незнімними зубними протезами, Михайлов А. А., Костюк Т. М., Шевчук В. О. (2014)
Михайленко Т. М. - Експериментальне дослідження антагоністичної активності деяких пробіотичних препаратів, відносно представників мікрофлори ротової порожнини осіб із знімними конструкціями зубних протезів, Куцик Р. В., Рожко М. М., Дмитрук І. В. (2014)
Смаглюк Л. В. - Визначення ступеня важкості деформацій зубних рядів у пацієнтів із початковою формою флюорозу, Шундрик Л. С. (2014)
Соколова І. І. - Стоматологічний статус та стан окиснювального гомеостазу у пацієнтів, які мають виробничий контакт з вібрацією: вміст глутатіону відновленого у ротовій рідині, Кашаба М. А. (2014)
Удод О. А. - Крайове прилягання реставраційних матеріалів при відновленні зубів у експерименті, Гаджиева І. М. (2014)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка якості незнімних конструкцій зубних протезів на етапах їх клінічної експлуатації (2014)
Корінчак Л. М. - Розвиток антропометричних і кардіо­респіраторних характеристик організму хлопчиків 8-12 років у різні пори року (2014)
Некролог Пам’яті професора Ковальова Євгена Вікторовича (1938 – 2014) (2014)
Protsenko V. S. - Application of dimensional analysis and similarity theory in electrochemistry: a review (2014)
Roman A. A. - Complex compound of dirhenium(III) with methionine, Zinchenko E. V., Golichenko A. A., Shtemenko A. V. (2014)
Vorobyova М. І. - Dissolution kinetics of gold in cyanide solutions on the basis of plasma-chemically "activated" water, Pivovarov O. A. (2014)
Бешенцева О. А. - Дослідження кінетики процесів хімічного відновлення срібла з водних розчинів на діелектриках (2014)
Бурмистров К. С. - Эмиссия активного хлора из иммобилизованных N-хлорсульфонамидов, Торопин В. Н., Рябенко В. В., Кременчуцкий Г. Н., Балалаев А. К. (2014)
Варениченко С. А. - Реакции 4-(2-цианоэтил)-1,2,3,4,5,6,7,8-октагидроакридин-4-карбонитрила, Фарат О. К., Чертихина Ю. А., Маркова И. В., Марков В. И. (2014)
Козлов В. М. - Влияние адсорбции чужеродных частиц на поликристаллическую структуру электроосажденных металлов, Хлынцев В. П., Тимошенко В. Н. (2014)
Кошель Н. Д. - Динамика установления стационарного состояния поверхности свинца в серной кислоте, Герасика Н. С., Костыря М. В. (2014)
Кравченко C. В. - Строение N-гидроксиимида бицикло (2014)
Ломинога Е. А. - Синтез и свойства продукта ацилирования синтанола АЛМ-10 фталевым ангидридом, Бурмистров К. С., Гевод В. С. (2014)
Ракитская Т. Л. - Влияние содержания воды на активность нанесенного на природный трепел палладий-медного кализатора окисления монооксида углерода кислородом, Киосе Т. А., Олексенко Л. П. (2014)
Сергеєв В. В. - Термодинамічні властивості бінарної системи ацетонітрил–метилметакрилат (2014)
Баштаник П. І. - Модифікація базальтопластиків, Кузьменко М. Я., Кузьменко С. М., Ігоніна Г. М., Євтушенко Я. І., Головань А. Г. (2014)
Ващенко Ю. М. - Аналіз можливості застосування фосфатидного концентрату у складі еластомерних матеріалів, Голуб Л. С., Ковтунік І. В. (2014)
Гиренко Д. В. - Синтез низкоконцентрированных растворов гипохлорита натрия в электрохимических ячейках проточного типа, Демянчук Е. А. (2014)
Евдокименко Н. М. - Регулирование морфологии блоксополимеров – однокомпонентных эластомеров, Анисимов В. Н., Удовенко Ю. Э., Каряка М. Ю. (2014)
Кукурузенко К. I. - Вилучення ванадію з відпрацьованих каталізаторів синтезу сірчаної кислоти, Нікіфорова А. Н., Пасенко О. О., Кожура О. В. (2014)
Пивоваров А. А. - Получение окислителей способом плазменной обработки водных растворов хлорида натрия, Захаров Р. И., Калашникова А. Н., Николенко Н. В. (2014)
Самчилеев И. С. - Сернокислотный передел отработанного железо-молибденового катализатора. Термодинамический и кинетический анализ процесса выщелачивания, Кирпикина А. Е., Николенко Н. В., Костынюк А. О. (2014)
Шаповалов Д. О. - Епоксидування натурального каучуку в середовищі вода–ксилол, Ведь В. В., Зибайло С. М., Юшко В. Л. (2014)
Біленко О. І. - Розробка тактико-технічних вимог до кінетичної зброї несмертельної дії, Пащенко В. В. (2012)
Городнов В. П. - Розробка моделі оцінки припустимої тривалості використання інформації для прийняття рішень на охорону державного кордону із урахуванням її старіння й зниження вірогідності, Кириленко В. А., Курашкевич А. П. (2012)
Петров В. М. - Методика вибору раціонального наряду різнорідних ударних сил угрупування тактичної авіації при виконанні бойових завдань за визначеними ситуаціями (2012)
Поляков С. Ю. - Анализ и обобщение опыта информационно-психологической операции стран НАТО против Ливии, Змиевской Г. А., Куртов А. И., Потехенский А. И. (2012)
Скоренький П. О. - Рекомендації щодо підвищення ефективності використання угруповання авіації Повітряних Сил (2012)
Ярош С. П. - Способи асиметричної протидії збройним силам, побудованим для ведення мережецентричної війни (2012)
Романченко І. С. - Рекомендації щодо інтеграції зусиль суб’єктів системи забезпечення національної безпеки для нейтралізації виявлених загроз без застосування силових методів, Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Висідалко А. Л. (2012)
Бойко Р. В. - Щодо основних перспективних напрямків розвитку воєнно-економічної аналітичної діяльності та її місця в системі воєнного управління, Семененко О. М., Чекед І. В, Кремешний О. І., Бердочник А. Д. (2012)
Котов О. Б. - Погляди щодо удосконалення матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, Гурін О. М., Новічонок С. М. (2012)
Романенко І. О. - Оцінка ефективності розподілу ресурсів підготовки військ (сил) ЗС України при впровадженні автоматизованої системи управління, Алексєєв С. В., Колмиков М. М., Калачова В. В., Трублін О. А., Бабенко О. П. (2012)
Школяренко В. В. - Удосконалення системи підготовки фахівців цивільно-військового співробітництва у Збройних Силах України, Призиглей Ю. Я., Яковенко А. В., Кремешний О. І. (2012)
Корнієнко А. П. - Вдосконалення процесу контролю стану герметичності кабін легких військово-транспортних літаків, Корочкін О. А., Кудрявцев А. Ф., Новиков А. О. (2012)
Сидоренко Р. Г. - Оцінка ступеню впливу перешкоди на приймач бортових радіотехнічних систем розвідки і наведення сучасних літальних апаратів (2012)
Волошко С. В. - Исследование возможностей существующей системы связи Вооруженных Сил Украины относительно скорости передачи сообщений (2012)
Жуйков Д. Б. - Оценка коэффициента подавления помехи при обнаружении объектов на оптико-электронных изображениях в условиях воздействия маскирующих помех (2012)
Климченко В. Й. - Аналіз можливостей трикоординатних РЛС РТВ щодо використання їх для наведення винищувачів на повітряні цілі, Смик С. І., Камак Д. О. (2012)
Кучер Д. Б. - Особенности размещения антенной системы для излучения мощных электромагнитных помех в конструкциях ограниченного объема, Голубцов Д. Л. (2012)
Фоменко Д. В. - Основные научно-методические положения методики оценки потенциальных возможностей полного поляризационного зондирования пространства на двух частотах (2012)
Адаменко А. А. - Метод формалізації строгих диз`юнктивних зв’язків в нечітких когнітивних моделях операцій (2012)
Барсов В. И. - Концепция создания системы быстройи достоверной обработки криптографической информации на основе использования информационной технологии распределённых вычислений, Краснобаев В. А, Фещенко А. С. (2012)
Берковский В. В. - Нейротехнологии как метод решения задачи распознавания образов, Свиридов А. А. (2012)
Волк М. А. - Анализ распределенных имитационных моделей с консервативными алгоритмами синхронизации, Филимончук М. А., Аль Шиблак М., Гридель Р. Н. (2012)
Krasilenko V. G. - The optoelectronic complementary dual neural elements for the implementation of normalized vector "equivalence - nonequivalence” operations, Nikolskyy A. I. (2012)
Новожилова М. В. - Моделирование представления знаний в электронных терминологических системах, Михеев И. А., Ямницкий С. А. (2012)
Смірнов О. А. - Стеганографічний захист інформації із використанням прямого розширення спектру (2012)
Есин В. И. - Схема базы данных с универсальной моделью данных (2012)
Лазарева Е. С. - Анализ современных Web-технологий создания анимации в презентационных сайтах, Ильина И. В. (2012)
Лосев Ю. И. - Математические модели и методы межмаршрутной синхронизации в системах с обратной связью, Шматков С. И., Руккас К. М., Щебенюк В. С. (2012)
Мазулевський О. Є. - Результати моделювання комплексної методики адаптивного контролю захищеності комп'ютерної мережі, Криховецький Г. Я., Колотило О. А. (2012)
Феклістов А. О. - Сучасні погляди на правила безпеки під час використання військовослужбовцями телекомунікаційних соціальних мереж (2012)
Буданов П. Ф. - Определение формы объёмного тела электролита в грунте при работе переносных электролитических заземлителей, Нечуйвитер О. П., Мезеря А. Ю., ЧернюкА. М., Пархоменко Ю. А. (2012)
Герасимов С. В. - Модель технічного обслуговування та ремонту засобів контролю автономних джерел електропостачання, Ольховіков С. В. (2012)
Єгорова О. Ю. - Дослідження впливу відхилень напруги на роботу світлодіодних джерел світла, Довбня К. В. (2012)
Кононов Б. Т. - Феррорезонанс в электрических сетях с поперечной и продольной компенсацией потерь напряжения, Кононова Е. А., Мушаров А. А. (2012)
Коняхін Г. Ф. - Система для визначення параметрів джерела енерговиділення, Макаров Л. Б., Савченко В. М., Федюшин О. І. (2012)
Лагутін Г. І. - Вдосконалення моделі системи діагностування технічного стану дизельного двигуна пересувної електростанції 5И57А, Васильєв А. С. (2012)
Соколовский С. А. - Транспортирование опасных объектов до места ликвидации автомобилями высокой проходимости с прицепами, Коханенко В. Б., Яковлев А. М. (2012)
Федотов Д. А. - Система преобразования электрических сигналов, Федотов П. Д., Крук О. Я. (2012)
Хуторненко С. В. - Моделювання п’єзорезонансного пристрою з управлінням частоти лінійним індукційно-динамічним модулятором, Семенець Д. А. (2012)
Юрченко О. О. - Розрахунок лінійних коливань механічних систем методом динамічних жорсткостей (2012)
Заярна О. В. - Вимірювання температури в каналі автоматизованої системи управління, Науменко А. М. (2012)
Козел В. В. - Особливості алгоритму дій начальника служби метрології та стандартизації військової частини при проведені операції, Савченко М. П. (2012)
Чинков В. Н. - Частные математические модели электроизмерительных приборов переменного тока для входных сигналов специальной формы, Мошаренков В. В. (2012)
Тютюник В. В. - Дослідження механізму цепного розвитку процесу розповсюдження нестабільності у сейсмічно небезпечних регіонах Землі, Калугін В. Д. (2012)
Чуб И. А. - Количественная оценка масштабов аварийных разливов нефти при авариях на нефтепроводе, Неронов А. А., Попов В. М. (2012)
Бакулина А. Н. - Определение и анализ показателей качества индивидуально-воспитательной работы с военнослужащими, Котеленец В. Г., Кравцова С. Е., Терещенко И. А. (2012)
Поликашин В. С. - Обоснование необходимости изучения военного менеджмента, Поляков С. Ю., Поликашин О. В. (2012)
Семенюк В. І. - Розробка програмного забезпечення для навчання вибору точки прицілювання та розрахунку зон ураження цілі, Лавров О. Ю., Руденко М. М. (2012)
Товма Л. Ф. - Інтерактивні дошки як сучасний метод навчання у вищих військових навчальних закладах, Мартем’янов В. О. (2012)
Власенко І. В. - Групові тактичні рефлекси особового складу підрозділів малої чисельності, Борозений І. О., Лікаренко О. О. (2012)
Городнов В. П. - Модели и показатели оценки и прогноза возможностей соединений, частей и подразделений внутренних войск по выполнению задач по предназначению в условиях мирного времени, Полторак С. Т., Цыс А. И. (2012)
Шабалін О. Ю. - Спосіб оцінювання впливу змісту бойової підготовки на рівень професійного становлення командирів підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних на стадії самостійної професійної діяльності (2012)
Городнов В. П. - Порядок визначення зміни штатної чисельності офіцерських посад, Радіонов Г. О., Овчаренко В. В. (2012)
Полторак С. Т. - Удосконалення науково-методичного апарату відбору кадрів для внутрішніх військ МВС України, Оленченко В. Т., Козлов В. Є. (2012)
Черепнев И. А. - Применение оружия несмертельного действия в военных и полицейских операциях с точки зрения международного гуманитарного права, Ляшенко Г. А., Полянова Н. В. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Писаренко С. М. - Інноваційна складова структурної трансформації національної економіки (2012)
Максимчук М. В. - Регіональний інституціоналізм: пошуки концептуальних засад (2012)
Кифяк В. Ф. - Регіональні детермінанти становлення туристичної галузі в контексті розвитку "зеленої економіки", Кифяк О. В. (2012)
Василенко Д. В. - Деякі прийоми діагностики функціонування регіональної економічної системи (2012)
Мартьянов М. П. - Структурні деформації як фактор стримування економічного розвитку Вінницького регіону (2012)
Семів С. Р. - Пріоритети розвитку зовнішньоторговельної діяльності споживчої кооперації України на регіональному рівні (2012)
Олексюк Г. В. - Сучасний стан розвитку районів Львівщини з точки зору інвестування, Химич О. В. (2012)
Ісаян А. М. - Тенденції розвитку кредитування підприємств АПК банками України (2012)
Палига Є. М. - Удосконалення методичних підходів до обґрунтування угод щодо злиттів і поглинань компаній на основі оцінки ефекту синергії (2012)
Бистряков І. К. - Фінансовий простір держави: відтворення територіальних економічних систем, Пилипів В. В. (2012)
Жебчук Р. Л. - Програмно-цільовий метод бюджетного планування як інструмент реформування місцевих бюджетів в Україні (2012)
Дейнеко В. В. - Сланцевий газ: екологічні аспекти видобутку (світовий досвід для України, аналітичні оцінки) (2012)
Римар М. В. - Екологічна безпека видобування сланцевого газу в Україні, Краєвська А. С., Дулин І. С. (2012)
Петрушенко М. М. - Оцінка еколого-економічних конфліктів із урахуванням чинника безпеки (2012)
Гулич О. І. - Стратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону (2012)
Бачинська М. В. - Аналіз та прогноз чисельності осіб похилого віку в контексті розвитку геріатричної допомоги населенню регіону (2012)
Мульска О. П. - Формування інтегрального індексу добробуту дитини в Україні (2012)
Иващук Н. Л. - Организация и функционирование рынка природного газа в Польше, Иващук А. В. (2012)
Когут О. І. - Злиття великих нафтових компаній та його вплив на українську нафтову промисловість (2012)
Бутко М. П. - Теоретичні засади становлення ринків флористичної продукції, Соломаха І. В. (2012)
Домбровський О. Г. - Економічні виміри віртуального хронотопу: міжнародний та регіональний контексти (2012)
Асаул А. Н. - Интерактивное тестирование и оценка знаний студентов – составная часть компетентностного подхода при подготовке бакалавров (2012)
Дмитрів А. Я. - Інструменти оцінки престижності вищого навчального закладу (на прикладі дослідження ВНЗ Львівського регіону), Корягіна С. В. (2012)
Лифар В. В. - Взаємодія учасників ринку транспортно-логістичних послуг, Возіянов В. В. (2012)
Горін Н. В. - Формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва (на прикладі Центральноєвропейського регіону (CENTROPE)) (2012)
Іщук С. О. - Проблеми активізації інвестиційної діяльності в регіоні (2012)
Жук П. В. - Проблеми розвитку гірського Карпатського регіону у фокусі уваги науковців і практиків (2012)
Яремко І. Й. - Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства (2012)
Ювілей академіка НАН України Б. В. Буркинського (2012)
Ювілей академіка НААН України О. І. Фурдичка (2012)
Пам'яті професора С. І. Юрія (2012)
Автори номера (2012)
Зміст за 2012 рік (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 20: Изобретение компьютера и информационной сети Интернет (2014)
Байда Е. И. - Нестационарный нагрев движущихся объектов (2014)
Васильев Л. А. - Универсальный вентильный реактивный двигатель с последовательным коммутационным буфером, Мнускин Ю. В., Лужнев А. И. (2014)
Загирняк М. В. - Функциональная взаимосвязь параметров и критерии рационального выбора электрических аппаратов, Прус В. В., Невзлин Б. И. (2014)
Кулинченко Г. В. - Управление приводом системы дозирования полимерной композиции для отлива пленок, Багута В. А. (2014)
Петренко А. Н. - Методика расчета параметров обмотки якоря автотракторного генератора комбинированного возбуждения (2014)
Поляков М. А. - Оценка остаточного ресурса изоляции на основе учета индивидуальных особенностей жизненного цикла силового трансформатора, Василевский В. В. (2014)
Иванов В. Г. - Оптимизационный подход к канальной трассировке с учетом помехоустойчивости (2014)
Баранов М. И. - Теоретические и экспериментальные результаты исследований по обоснованию существования в микроструктуре металлического проводника с током электронных дебройлевских полуволн (2014)
Добродеев П. Н. - Исследование методов размагничивания торцов труб при ремонтах магистральных трубопроводов (2014)
Кутковецький В. Я. - Закон електромагнітної сили (2014)
Дубовенко К. В. - Численное моделирование характеристик искрового разряда в жидком азоте (2014)
Черкашина В. В. - Фактор времени в стратегии усовершенствования электрических сетей (2014)
Гурин А. Г. К (75-летию со дня рождения) (2014)
Примак А. В. - Лабораторний стенд для дослідження характеристик вибухових приладів, Манжос Ю. В., Галіакберова Ф. Н. (2011)
Грищенков А. М. - Проект реконструкції підземної маркшейдерської опорної мережі шахти "Прогресс" ДП "Торезантрацит", Березюк А. О. (2011)
Мирний В. В. - Відносно коректності в питаннях компарування металевих рулеток, Матлаєва І. В. (2011)
Рогаченко А. М. - Исследование качества известняков с целью оптимизации отработки Родниковского месторождения, Волкова Т. П. (2011)
Пилипец В. И. - Совершенствование технических средств для откачки жидкости из скважин, Брегида Л. Б. (2011)
Корчемагин В. А. - Структурно-тектонофизическая позиция скоплений метана в угленосных отложениях Донецко-Макеевского района, Павлов И. О., Никитенко А. В. (2011)
Купенко В. И. - Сопоставление Комсомольского рудопроявления с промышленным аналогом стратиформного типа, Черныш О. Г. (2011)
Кожевников А. А. - Влияние физических полей на свойства ледовых композитов, Судаков А. К, Пащенко А. А., Камышацкий А. Ф., Лексиков А. А., Колесников М. А. (2011)
Олексюк М. П. - Прогнозування аномально високих пластових тисків(АВПТ) у процесі буріння методом d експоненти в реальному часі буріння свердловин з використанням ЕОМ, Юрич А. Р., Різничук А. І. (2011)
Шевцов Н. Р. - Взрывные работы в очистных забоях, Калякин С. А., Купенко И. В. (2011)
Шевцов Н. Р. - Методика определения параметров взрывного набрызгбетонирования горных выработок, Хоменчук О. В., Рублева О. И. (2011)
Судаков А. К. - Снаряд термомеханического бурения, Сирик В. Ф., Крюков М. П. (2011)
Бугаёва Н. А. - Научные основы стохастического прогноза деформаций земной поверхности при её подработке (2011)
Черниш О. Г. - Роль кисню і вуглецю в мінералоутворенні карбонатів Донбасу та зони зчленування Донбасу з Приазовським кристалічним масивом (2011)
Волкова Т. П. - Экологические проблемы коксохимиии, Зуева Ю. С. (2011)
Выборов С. Г. - Опыт определения и разграничения зон влияния источников антропогенного замещения геологической среды (2011)
Черняева В. В. - Поля деформаций, как фактор прогноза подтоплений на территории горных отводов ликвидированных шахт г. Донецка (2011)
Алехин В. И. - Грорудиты участка с. Васильевки зоны сочленения Донбасса с Приазовьем, их вещественный состав, условия залегания и деформации (2011)
Шамаев В. В. - О формировании тектонических и деформационных структур, определяющих характер деформирования массива горных пород (2011)
Седова Е. В. - Закономерности распределения Y, РЗЭ, редких металлов и фтора в гранитах Каменномогильского комплекса (Восточное Приазовье) (2011)
Филимоненко Н. Т. - К вопросу классификации погружных пневматических насосов, Кожевников А. А. (2011)
Шульженко А. А. - Исследование работоспособности нового гибридного алмазного композиционного поликристаллического материала при разрушении крепких горных пород, Богданов Р. К., Закора А. П., Ашкинази Е. Е., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Ральченко В. Г., Конов В. И., Ильницкая Г. Д., Супрун М. В. (2011)
Муровская А. В. - Структурно-кинематические парагенезисы и деформационные режимы Гераклейского блока юго-западного Крыма, Щербаков Р. Н. (2011)
Шкуматов О. М. - Використання статично-динамічного навантаження масиву при будівництві спряжень гірничих виробок (2011)
Николин В. И. - Изменение потенциальной выбросоопасности угольных пластов при увеличении глубины разработки, Худолей О. Г., Капустин А. А. (2011)
Заборин М. С. - Геофизическая идентификация водопроницаемости геодинамических зон угленосной толщи в связи с ликвидацией шахт, Иванов Л. А., Савченко А. В., Хромов А. Н. (2011)
Куринной В. П. - Исследование влияния воздействия взрыва на начальную стадию трещинообразования в горных породах (2011)
Харин С. А. - Схемы вскрытия глубоких горизонтов шахт Кривбасса, Борщевский С. В., Формос В. Ф. (2011)
Шевченко Ф. Л. - Расчет устойчивости бурильных колонн при ликвидации аварий с буровыми установками, Петтик Ю. В. (2011)
Тютькин А. Л. - Численный анализ конструкции колонной станции на нагрузки от наземного транспорта, Борщевский С. В. (2011)
Чебенко В. Н. - Влияние горнотехнических и гидрогеологических особенностей горных пород на эффективностьих разрушения в условиях открытой добычи на карьерах, Козловская Т. Ф. (2011)
Тиришкіна С. М. - Деякі особливості силікатів кальцію у складі сталеплавильних шлаків металургійного комбінату "Арселорміттал Кривий Ріг", Іванченко В. В. (2011)
Рузина М. В. - Минералого-петрографические особенности алмазоносных кимберлитов трубки Лорелей (Ангола), Вунда Т. М. (2011)
Каракозов А. А. - О совершенствовании методики гидравлического расчёта геологоразведочных скважин, Попова М. С., Парфенюк С. Н., Копытков-Баскаков Д. В. (2011)
Каракозов А. А. - Моделирование течения жидкости в гидроударном буровом снаряде установок серии УМБ-130 при бескерновом бурении скважин, Парфенюк С. Н. (2011)
Івасів І. Б. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в банках України (2014)
Кузнєцова А. Я. - Сучасний стан та перспективи консолідації банків в Україні в післякризовий період (2014)
Циганюк Д. Л. - Проблеми та перспективи реалізації кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи України (2014)
Діденко О. М. - Корпоративна соціальна відповідальність як невід’ємна складова функціонування сучасного банку (2014)
Кузніченко Я. М. - Використання індикативного показника з метою вибору способу розрахунку вимог до капіталу банку для покриття операційного ризику (2014)
Лазня А. В. - Світовий досвід проведення діагностики фінансової стабільності банківської системи (2014)
Ласукова А. С. - Саморегулювання банківської діяльності у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства (2014)
Лєонов С. В. - Аналіз проблем, перспектив і тенденцій діяльності кредитних спілок України, Олещук М. Г. (2014)
Рекуненко І. І. - Характеристика елементів інфраструктури фінансового ринку (2014)
Серпенінова Ю. С. - Особливості реалізації фондом гарантування вкладів фізичних осіб законодавчо визначених функцій (2014)
Макаренко І. О. - Забезпечення прозорості і розкриття інформації у фінансовій звітності про похідні фінансові інструменти (2014)
Олійник В. М. - Математична формалізація оцінки рівня взаємозв'язку страхової та перестрахової діяльності: досвід України та Німеччини, Боженко А. С. (2014)
Пластун О. Л. - Науково-методичний підхід до прогнозування цін на фінансових ринках на основі оцінки взаємного впливу фінансових активів (2014)
Ісаєва О. В. - Фактори ефективності державно-приватного партнерства як однієї з провідних форм участі держави на фінансовому ринку в ролі кредитора (2014)
Діденко І. В. - Науково-методичний підхід до визначення депозитного ринку, його ролі та місця у структурі фінансового ринку (2014)
Гриценко Л. Л. - Типізація моделей реaлізaції інвестиційної політики в контексті взaємодії держaви тa бізнесу (2014)
Васильєва Т. А. - Фінансовий контролінг як інструмент управління економічними процесами на підприємстві, Рябенков О. В. (2014)
Петрушенко Ю. М. - Новітні підходи до фінансування розвитку місцевих громад: від реконізму до P2P-кредитування (2014)
Прийменко С. А. - Впровадження концепції екологічно чистої енергетики в паливно-енергетичному комплексі України (2014)
Шпіцглуз С. О. - Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів ризику на ефективність використання Сумського обласного бюджету (2014)
Кондратюк О. В. - Державно-правовий статус українців у Російській імперії (XVIII–XIX ст. ст. ) (2014)
Ливак М. М. - Становлення інституту спадкування за заповітом у феодальному українському суспільстві (2014)
Сливка С. С. - Правовий механізм реалізації земельної реформи у Західноукраїнській Народній Республіці (2014)
Турчак О. В. - Історико-правові засади діяльності польських урядів щодо українського питання у Польщі (1919–1926 рр. ) (2014)
Шевчик Ю. В. - О. Ейхельман про правові аспекти територіальної організації Української держави (2014)
Онишко О. Б. - Позовна давність в окремих країнах континентальної Європи та в Україні (2014)
Сорока Н. Є. - Діяльність Європейської комісії у сфері захисту авторського права та суміжних прав у Європейському Союзі (2014)
Бондаренко Л. О. - До питання створення окремого державного органу з розслідування злочинів економічної спрямованості в умовах реформування правоохоронних органів України (2014)
Гнатюк С. С. - Відстрочка виконання постанови у справі про адміністративний проступок: перспективи удосконалення (2014)
Гурковська К. А. - Особливості здійснення спеціальних заходів із попередження насильства у сім’ї (2014)
Зачек О. І. - Криптографічний захист інформації у діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Ілюшик О. М. - Класифікація адміністративних договорів, що використовуються у діяльності правоохоронних органів (2014)
Коровяк О. Я. - Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення (2014)
Назар Ю. С. - Повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання: процесуальні особливості (2014)
Онишко О. В. - Структуризація процесу управління взаємодією у сфері протидії податковим правопорушенням як фактор підвищення її ефективності (2014)
Павлович-Сенета Я. П. - Правове регулювання засад територіального устрою як передумова для здійснення територіальної реформи (2014)
Середа В. В. - Адміністративна відповідальність за адміністративні правопорушення спеціальних суб’єктів, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну (2014)
Скорик В. О. - Взаємодія органів внутрішніх справ із громадськими формуваннями в охороні громадського порядку (2014)
Шишко В. Й. - Сутність адміністративно-правових заходів захисту службової інформації у діяльності органів державної влади (2014)
Бердиченко І. О. - Контрольна марка як предмет незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок (2014)
Вакула І. Ю. - Види стадій вчинення злочину за кримінальним правом України та Республіки Польща (2014)
Захарова О. В. - До питання організації взаємодії під час розслідування дорожньо-транспортних пригод (2014)
Козак О. В. - Про деякі питання встановлення кримінальної відповідальності за заподіяння майнової шкоди (2014)
Поїзд В. П. - Вплив розвитку високих інформаційних технологій на криміналізацію окремих форм протиправної діяльності у сфері господарювання (2014)
Строгий В. І. - Контроль за діяльністю державної системи боротьби з тероризмом як елемент політики національної безпеки, Рижов І. М. (2014)
Тихонова О. В. - Об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину: співвідношення понять (2014)
Шаблистий В. В. - Кримінально-правове забезпечення духовних (ідеальних) потреб людини (2014)
Башта І. І. - Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у розслідуванні злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів (2014)
Гнідець Т. Я. - Біометрія: сильні та слабкі сторони (2014)
Гула Н. Л. - Правопорушення, які вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2014)
Дуфенюк О. М. - Топографічні додатки до протоколів слідчих (розшукових) дій: поняття, структура, значення, Ковальська М. Ю. (2014)
Козенко О. О. - Організаційно-правові засади спеціально-технічного забезпечення управління оперативно-службовою діяльністю в Україні (2014)
Кунтій А. І. - Тактика проведення освідування підозрюваного у кримінальному провадженні про умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (2014)
Малишенко Є. Л. - Протидія оперативно-розшуковій діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю організованими злочинними угрупованнями (2014)
Некрасов В. А. - Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності на основі стратегії забезпечення економічної безпеки країни (2014)
Остапчук М. С. - Організація та планування провадження досудового розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми (2014)
Рибалко В. О. - Оцінне поняття "суспільний інтерес" як підстава для відмови у затвердженні угод про примирення і визнання винуватості (2014)
Ряшко О. В. - Значення та використання обвинувальних і виправдувальних доказів у кримінальному процесі (2014)
Ряшко О. В. - Значення, класифікація та правила використання непрямих доказів у кримінальному процесі, Коміссарчук Ю. А. (2014)
Сорока C. О. - Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: дискусійні питання, Римарчук Р. М. (2014)
Балинська О. М. - Семіотико-правовий аналіз знаків Євромайдану (2014)
Дунас О. І. - Роль і місце феномена свободи у процесі розвитку індивіда (2014)
Колич О. І. - Філософсько-правова концепція у працях полемістів львівських братств (2014)
Кость С. П. - Функціонування правового дискурсу з ознаками девіантності у газетній практиці (2014)
Мельник Н. В. - Особливості дослідження теорії самоорганізації: синергетичний підхід (2014)
Олексюк М. М. - Юридичний конфлікт: суть і місце у сучасній конфліктології, Орлов С. Ф. (2014)
Панкевич О. З. - Лібералізм як основа європейської політико-правової філософії сучасності (до постановки питання) (2014)
Сукмановська Л. М. - Щодо причин виникнення та поширення тероризму (2014)
Цмоць У. О. - Онтологія юридичної практики (2014)
Kuć M. - Penitentiary measures in Polish Executive Penal Law (2014)
Kuzmenko O. - Principles of disciplinary action, Sereda V. (2014)
Гранат Д. C. - Синтез конденсованих похідних піримідину з використанням NCNCC+C підходу, Бійцева А. В., Григоренко О. О., Рябухін С. В. (2014)
Kalchenko O. I. - Investigation of sorption of calix(4)arene and calix(4)resorcinarene tetraalkyl derivatives with the LiChrosorb RP 18 surface by RP HPLC and molecular modelling methods, Cherenok S. O., Savonik L. I., Solovyov A. V., Gorbachuk V. V., Kalchenko V. I. (2014)
Украинец И. В. - Улучшенный синтез, спектральные характеристики и пространственное строение этилового эфира 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пиридо(1,2-а)пиримидин-3-карбоновой кислоты, Березнякова Н. Л., Таран Е. А., Давиденко А. А. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського