Волошинова М. - Діалектні назви їжі: слобожансько-поліські паралелі (2010)
Глуховцева І. - До питання про частоту вживання стійких сполучень слів в українських східнослобожанських говірках (2010)
Глуховцева К. - Прізвища жителів Луганщини, співвідносні з назвами одягу та взуття (2010)
Гороф’янюк І. - Зі спостережень над подільсько-поліськими паралелями в дендролексиці (2010)
Доброльожа Г. - Поліська компаративна фразеологія анімалістичного спрямування (2010)
Дяченко Н. - Номінація частин руки в говірці села Невгоди Овруцького району Житомирської області (2010)
Зінчук Р. - Словозміна іменників жіночого роду, оформлених за зразком давніх *-і-основ у західнополіських та суміжних говірках (2010)
Іщенко О. - Дифтонги в північноукраїнських діалектах (за даними інтонографування) (2010)
Кобиринка Г. - Північні та південні акцентні типи дієслівних форм 1 особи однини теперішнього часу (2010)
Коваленко Н. - Матеріали до словника народних порівнянь у західноподільських говірках (2010)
Козачук Г. - Лексико-семантична та дериваційна структура відносних прикметників у надбузько-поліських говірках української мови (2010)
Конторчук Г. - Лексико-словотвірні особливості поліських назв бджолиної сім’ї (2010)
Кочіш М. - Українське та білоруське мовознавство в Сегеді (2010)
Краєвська Г. - Полісько-подільські паралелі в лексиці народних ремесел (2010)
Криволапчук В. - Назви мисливської зброї в говірках Овруцького та Лугинського районів Житомирської області (2010)
Кукса Т. - Статичні й динамічні елементи в українських говірках Криму (2010)
Куриленко В. - Дитячі назви, вигуки та звуконаслідувальні слова в поліських говорах (2010)
Лєснова В. - Діалектна оцінна лексика: слобожансько-поліські паралелі (2010)
Литвиненко Я. - Загальнополіський контекст орнітолексики східнополіських говірок (2010)
Мартинова Г. - Статичне й динамічне у фонетичній і фонологічній системах північних середньонаддніпрянських говірок (2010)
Наконечна Л. - Лексико-семантичні паралелі в західнополіських і гуцульських говірках (на матеріалі лісової лексики (2010)
Нестерчук О. - Маловживані суфікси та уніфікси у варіантах жіночих власних імен жителів Західного Полісся (2010)
Панцьо С. - Словотвірні паралелі в поліських та лемківських говірках: іменникові деривати (2010)
Романина І. - Текст як джерело дослідження діалектного мовлення галичан і поліщуків (2010)
Романюк Р. - Дослідження української діалектології в Угорщині, Барань Є. (2010)
Сагаровський А. - Діаспорний острівець лівобережнополіського діалекту на Воронежчині (2010)
Серебряк М. - Семантичні особливості ідеографічної класифікації компаративних фразем Середнього Полісся та суміжних територій (2010)
Сєдих А. - Антропогностична лексика с. Озерець Дубровицького району Рівненської області (2010)
Сімович О. - Архетип вода в поліському мовному просторі (2010)
Тищенко Т. - Східноподільсько-поліські паралелі в лексиці бджільництва (2010)
Ткачук М. - Мікономінація в чорнобильських говірках (питання реконструкції ареалу (2010)
Хобзей Н. - Дієслова з префіксом ви- в говірках північного та південно-західного наріч української мови: до пошуку паралелей (2010)
Царьова І. - Обрядофраземи північноукраїнських і східнослобожанських говірок (2010)
Шелемех В. - Назви хліба та його частин у говірках надсянсько-наддністрянського суміжжя (у контексті південно-західного та північного наріч) (2010)
Щербина Т. - Поліські лексичні елементи в говірках Середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя (2010)
Юсікова О. - Зі спостережень над системою голосних фонем у поліських говірках (2010)
Яценко С. - Назви продуктів харчування, страв і напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області (2010)
Біленька Н. - Хліб: семантика в контексті народного етикету Середнього Полісся (2010)
Денисевич О. - Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження соціального портрету (2010)
Недашківська Т. - Поняття авторитет і повага у мовній картині світу поліщука (2010)
Плечко А. - Місяць у традиційних уявленнях поліщуків та його номінація в середньополіських говірках (2010)
Прус В. - Народне лікування деякими видами грибів (2010)
Хібеба Н. - Весільна лексика в бойківському й середньополіському етнокультурних ареалах ХХІ століття (2010)
Хомчак Л. - Лексика родильної обрядовості в південно-західному та північному наріччях: власне пологовий етап (2010)
Шарапа М. - Назви обрядових предметів як лексико-семантична група номінації традиційних весняно-літніх календарних обрядів Середнього Полісся (2010)
Pesina D. A. - Hydration of human and bovine serum albumin complexes with chlorophyllin investigated by differential EHF dielectrometry, Kashpur V. A., Khorunzhaya O. V., Shestopalova A. V. (2013)
Zhytniakivska O. A. - On the possibility of theoretical prediction of benzanthrone dye lipophilicity, Gorbenko G. P., Kirilova E. M., Kirilov G. K., Kinnunen P. K. J. (2013)
Glibitskiy G. M. - Fractal textures of bovine serum albumin films (2013)
Вус К. О. - Вплив іонів металів на фібрилізацію лізоциму та інсуліну in vitro, Трусова В. М., Горбенко Г. П., Слобожаніна К. І., Лук'яненко Л. М., Сууд Р., Кіннунен П. (2013)
Шаталова Т. А. - Резистентность к кислотному гемолизу эритроцитов кролей при экспериментальном сахарном диабете и применении сахароснижающих средств, Горобченко О. А., Николов О. Т., Гаташ С. В., Овсянникова Т. Н., Гладких А. И. (2013)
Здвіжков Ю. С. - Вплив новосинтезованого поліетиленгліколевмісного носія на зміни активності Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу, Мандзинець С. М., Рябцева О. А., Бура М. В., Заіченко О. С. (2013)
Ващенко О. В. - Влияние нитратов металлов I группы на параметры мультибислойных фосфолипидных мембран (2013)
Книгавко В. Г. - Математическое моделирование образования вторых опухолей, Радзишевская Е. Б., Бондаренко М. А., Чубукин А. С., Кочарова Т. Р. (2013)
Стриха О. А. - Теоретическая модель трансмембранного переноса веществ при замораживании клеточной суспензии, Смольянинова Е. И., Гордиенко Е. А. (2013)
Чубукин А. С. - Получение порошков гидрооксиапатита кальция биомедицинского назначения методом осаждения из жидкой фазы (2013)
Чубукин А. С. - Нанесение гибридных гидроксиапатито - оксидотитановых покрытий золь-гель методом на сплав Ti6Al4V, используемый для медицинских имплантатов (2013)
Волкова Н. О. - Стан деконденсації хроматину в сперміях людини після кріоконсервування та впливу електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону, Павлович О. В., Гапон Г. О., Ніколов О. Т. (2013)
Яремчук М. М. - Зміна ферментативної активності Na+, K+-АТФази зародків в'юна за впливу мікрохвильового випромінювання, Мандзинець С. М., Дика М. В., Бура М. В., Санагурський Д. І. (2013)
Липина О. В. - Диэлектрические свойства сыворотки кордовой крови человека после длительного низкотемпературного хранения, Горобченко О. А., Нардид О. А., Ясунова О. С., Николов О. Т. (2013)
Бучельников А. С. - Применение теории интерцепторно-протекторного действия к данным биологического эксперимента in vitro, Рубакина В. А., Мосунов А. А., Евстигнеев М. П. (2013)
Байас М. М. - Координация решений о распределении ресурсов на основе генетического алгоритма, Дубовой В. М. (2014)
Баришев Ю. В. - Метод автентифікації віддалених користувачів для мережевих сервісів, Каплун В. А. (2014)
Боровская Т. Н. - Оптимальное агрегирование интегрированных систем "производство-развитие", Колесник И. С., Северилов В. А., Шульган И. В. (2014)
Дудатьєв А. В. - Теоретичні аспекти та технології керованого хаосу для реалізації комплексного інформаційного захисту соціотехнічних систем (2014)
Савчук Т. О. - Інформаційна технологія прогнозування стану техногенної ситуації, Козачук А. В. (2014)
Єнікєєв О. Ф. - Комп’ютерна система підвищення ефективності алмазного шліфування в умовах неповної інформації (2014)
Федасюк Д. В. - Метод побудови сценаріїв тестування програмного забезпечення на основі аналізу його змінних, Яковина В. С., Сердюк П. В., Нитребич О. О. (2014)
Дивак М. П. - Особливості комп’ютерної реалізації методу локалізації параметрів інтервальних моделей із виділенням "насиченого блоку", Пукас А. В., Олійник І. С. (2014)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2014)
Заришняк А. С. - Винос елементів живлення цукровими буряками залежно від доз внесення добрив, Іоніцой Ю. С. (2014)
Дегодюк С. Е. - Баланс поживних речовин за тривалого застосування добрив у зернопросапній сівозміні, Літвінова О. А., Кириченко А. В. (2014)
Іващенко О. О. - Вплив індукованих дистресів на біологічну продуктивність лободи білої, Іващенко О. О. (2014)
Гончарук Ю. Д. - Збалансованість фотосинтезу та репродуктивних процесів у різних за походженням імунних до парші сортів яблуні (2014)
Долгая М. М. - Кваліметричний підхід до аналізу якості кормів, Шаповалов С. О., Руденко Є. В. (2014)
Голик Л. М. - Селекційна цінність ліній пшениці озимої, створених методами термічного мутагенезу та гібридизації із залученням термічних мутантів, Стариченко В. М., Заїка Є. В., Тимошенко О. В., Ковальчук С. О., Щербакова Ю. В. (2014)
Кутіщева Н. М. - Оцінка рівня генетичного потенціалу врожайності гібридів соняшнику в степовій зоні, Шудря Л. І., Одинець С. І., Середа В. О. (2014)
Камінський В. Ф. - Концептуальні підходи до вдосконалення системи управління охороною праці та ризиком на підприємствах АПК, Лапін В. М., Гогіташвілі Г. Г., Войналович О. В., Гнатюк О. А. (2014)
Федорук Р. С. - Вміст важких металів в продукції бджільництва і якість меду за умов органічного та традиційного виробництва, Ковальчук І. І., Ковальська Л. М. (2014)
Рудик Р. І. - Виробництво та якість українських гранул хмелю (2014)
Матвієць В. Г. - Використання сорту рослин як нематеріального активу, Тимчук В. М. (2014)
Ібатуллін І. І. - Підготовка журналів для аналітичної бази даних, Шостак А. В. (2014)
Корнута Ю. П. - Ефективність біозасобів при вирощуванні льону-довгунцю за різних погодних умов (2014)
Тарасенко О. В. - Вплив добрив на фотосинтетичну продуктивність посівів кукурудзи за прямої сівби (2014)
П. І. Бойку — 80 (2014)
Пам’яті І. В. Гузєва (2014)
Титул, содержание (2009)
Бучарский В. Л. - Проектирование прибора малошумной стрельбы методами численного моделирования, Добринская К. Ю., Сербин В. В., Сичевой А. В. (2009)
Сенаторов Н. В. - Реперные элементы для выверки соосности каналов прицельных комплексов (2009)
Порев В. А. - Оптимизация параметров преобразования информации в углоизмерительных приборах с дискретными фотопреобразователями, Краснов В. Н. (2009)
Мокроцкий М. Ю. - Некоторые направления развития средств разведки в интересах разведывательно-огневых действий ракетных войск и артиллерии (2009)
Сидоренко Ю. М. - К вопросу о влиянии разрушения корпуса осколочно-фугасного снаряда на процесс формирования осколочного поля (2009)
Калюжный А. В. - Применение метода конечных элементов при расчетах процессов изготовления гильз для артиллерийских и стрелковых боеприпасов (2009)
Бигвава В. А. - Влияние окружающей среды на параметры внутренней баллистики гидропушки, Кочергин А. В., Логунова Г. Л. (2009)
Чемерис В. Т. - Определение эквивалентного сопротивления первичной цепи индукционного ускорителя для метания макротел, Машталир В. В., Маринченко А. Е. (2009)
Доценко Б. И. - Повышение управляемости артиллерийского снаряда с одноканальной системой управления, Шепелев Ю. И. (2009)
По зарубежным журналам (2009)
Мнение читателя (2009)
Информация (2009)
Вторая всеукраинская научно-техническая конференция "Перспективы развития вооружения и военной техники Сухопутных войск" (2009)
Прибєга Л. В. - Основний міжнародний документ про пам’яткоохоронне співробітництво (До 40-річчя Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини) (2012)
Семенчук А. О. - Теорія і практика набуття статусу "пам’ятки" об’єктом культурної спадщини (2012)
Тямін М. Ю. - Наукові засади організації парків-музеїв індустріальної культури (скансенів) (2012)
Бадяк В. П. - Історичний центр Львова у Списку всесвітньої спадщини: здобутки та проблеми (2012)
Абрамова І. В. - Будинок Крістерів на Пріорці: до проблеми охорони об’єктів культурної спадщини (2012)
Громова М. Е. - Історичні міські ландшафти в контексті збереження культурної спадщини (2012)
Супруненко О. Б. - Курганне грабіжництво XVII–XX ст. у Нижньому Припсіллі (2012)
Гнера В. А. - Застосування аерофотограмметричних методів дистанційного зондування земної поверхні в археології (2012)
Кємалова А. Р. - Проблеми збереження археологічних пам’яток Північно-Західного Криму в умовах заповідника (2012)
Овчинников Ю. Е. - Фортифікації Києва ІX – першої половини XIІІ ст. (за матеріалами археологічних досліджень) (2012)
Принь М. О. - Педагогічний музей Луганського інституту народної освіти (1925–1930 роки) (2012)
Анфімова Г. В. - До історії комплектування палеонтологічного зібрання Геологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України (2012)
Нікітіна І. В. - З історії музейної справи Севастополя в 1944–1950 роках: воєнно-польовий музей на Сапун-горі – попередник Діорами "Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 р. " (2012)
Комаренко О. І. - Вплив повітряних потоків на музейні експонати, Лушпієнко І. Г. (2012)
Муравська С. В. - Особливості фінансування музеїв вищих навчальних закладів: історично-компаративний аналіз українського та європейського контексту (2012)
Ярема-Винар О. С. - Гобелен "Зустріч Давида" з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків: стан збереження, консервація та експонування (2012)
Желєзко А. М. - Володимир Щербина – дослідник київської старовини (2012)
Старенький І. О. - Пам’яткоохоронна діяльність П. В. Клименка на Поділлі у 1918–1920 роках (2012)
Зозуля С. Ю. - Невідомі архівні документи з історії пам’яткоохоронної роботи на Чернігівщині на зламі ХІХ–ХХ ст. (2012)
Принь О. В. - Охорона пам’яток культурної спадщини у східних областях Української РСР у 1953–1965 роках (2012)
Яцій В. О. - Про походження ойконіма Белз (2012)
Зяблюк Н. С. - Чумацьке вбрання ХІХ століття (2012)
Титаренко А. О. - Художньо-стилістичний розвиток полоскальниць на етнічних українських територіях у XІХ столітті (2012)
Пістоленко І. О. - Пам’ятки авіаційної техніки в Полтавському музеї дальньої авіації (2012)
Нонік Л. Ю. - Високопічська домна – історична пам’ятка металургії Житомирського полісся, Фоміненко Л. Р. (2012)
Корнієнко В. В. - До історії давньоруського пасхального інструментарію: "рука Іоанна Богослова" в графіті Софії Київської (2012)
Руденко С. Б. - Комплексне монографічне дослідження музейних пам’яток як засіб розпредметнення історичної пам’яті (на прикладі середньовічних шабель з Національного військово-історичного музею України) (2012)
Акуленко В. І. - Про міжнародне право охорони культурних цінностей в суб’єктивній інтерпретації і дещо про "радянську заідеологізованість", Денисов В. Н., Максимов В. В. (2012)
Ластовський В. В. - Історія ніколи не закінчується: пам’ятки кельтської спадщини в історії України (2012)
Севастьянов О. В. - (Рец. на кн. : Акимченков В. В. "Академия в миниатюре": Севастопольский музей краеведения (1923–1939) (2012)
Котович Т. В. - Новый справочник по археологическому музейному делу (2012)
Новиченкова Н. Г. - III Міжнародна науково-практична конференція "Історико-культурна спадщина Причорномор’я: вивчення та використання в освіті та туризмі" (28–30 квітня 2011 р., м. Ялта) (2012)
Персональний ювілей центру пам’яткознавства (2012)
Кузьменко О. М. - Застосування кореляційної матриці до розв’язання задачі аутентифікації особи за динамічно введеним підписом, Ніжебецька Ю. Х., Рибіна І. О. (2009)
Наталенко С. С. - Умовна деконволюція образу в області просторових власних частот, Рибін О. І. (2009)
Шпилька О. О. - Адаптивне оцінювання даних в системі зв'язку з нестаціонарним багатопроменевим каналом, Жук С. Я. (2009)
Мрачковський О. Д. - Функція невизначеності дискретного десятиелментного частотно-маніпульованого сигналу, Добриков А. В. (2009)
Бичковський В. О. - Функціональні можливості модлей заміщення систем, Реутська Ю. Ю. (2009)
Білоконь О. В. - Методи зменшення пік-фактору в каналах з OFDM, Головiн В. А. (2009)
Бичковський В. О. - Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів, Реутська Ю. Ю. (2009)
Кудінов Є. В. - Радіоголографічний детектор руху, Белюженко В. Б. (2009)
Мрачковський О. Д. - Класифікація імпульсних зондуючих локаційних сигналів по виду діграми невизначеності (2009)
Вишневый С. В. - Совместная фильтрация и сегментация неоднородных случайных полей с экспоненциально коррелированными текстурами, Жук С. Я. (2009)
Туровський А. О. - Метод вдосконалення оптичних координаторів з використанням позиційно-чутливих матриць (2009)
Найденко В. І. - Власні електромагнітні хвилі діелектричної періодичної структури (2009)
Адаменко В. О. - Аналіз мікросмужкових фотонних кристалів з урахуванням технологічних похибок, Купріна О. Д. (2009)
Пільтяй С. І. - Випромінювання відкритого кінця тонкостінного круглого хвилеводу на основній та крос-поляризації (2009)
Найденко В. І. - Властивості спареної гребінки з синфазним типом коливань, Шумаков Д. С. (2009)
Юрченко О. Д. - Магніторезистивний хвилевідний фазовий детектор у сильних магнітних полях, Біденко В. А. (2009)
Коцержинський Б. О. - Фазові шуми малошумлячих транзисторних НВЧ генераторів (2009)
Уваров Б. М. - Надійність конструкції чарунок радіоелектронної апаратури за зовнішніх механічних впливів (2009)
Левандовський В. Г. - Метод проектування профілю показника заломлення у хвилеводі круглого поперечного перерізу (2009)
Чубарєв О. А. - Аналітичні розрахунки динаміки волоконно-оптичного акселерометра, Дем'яненко П. О. (2009)
Зінковський Ю. Ф. - Методика побудови та аналізу математичної моделі перетворювача напруги, Смолянінов В. Г., Біденко В. А. (2009)
Витяганець А. І. - Інтерфейс магніторезистивного перетворювача активної потужності (2009)
Дубіковський А. О. - Конструктивна схема трикомпонентного волоконно-оптичного акселерометра. Принцип дії волоконно-оптичного давача, Дем'яненко П. О. (2009)
Руденко Н. М. - Параметри оптично активної області світлодіоду під впливом радіаційного випромінювання, Стужук І. І. (2009)
Зінковський Ю. Ф. - Компетентність випускника - критерій якості технічної освіти, Мірських Г. О. (2009)
Карпов О. В. - Багатоцільовий навчальний лабораторний комплекс, Кузьменко І. О., Мірських Г. О. (2009)
Антипенко Р. В. - Эволюция светодиодов – от "холодного света" Лосева до освещения улиц (Часть II), Руденко Н. М., Силакова Т. Т. (2009)
Мазор Ю. Л. - Радиоконтакт с внеземными цивилизациями (2009)
Андрусенко Є. М. - Монолітний мікрохвильовий диплексер, Мірських Г. О. (2009)
Декан радіотехнічного факультету В. І. Правда (2009)
Відомості про авторів опублікованих статей (2009)
Title (2012)
Contents (2012)
Gladyshevskii R. - V. I. Vernadsky’s contribution to crystal chemistry (2012)
Врублевська Т. Я. - Спектрофотометричне визначення родію в інтерметалідах за допомогою флавоноїдів, Михалина Г. М., Урись М. Б. (2012)
Filep M. J. - Physico-chemical interaction in the Tl2Se–SnSe–PbSe quasiternary system, Sabov M. Yu., Barchiy I. E. (2012)
Фреїк Д. - Термодинамічні параметри та фазові перетворення у кристалах цинк селеніду: квантово-хімічний розрахунок, Паращук Т., Фреїк Н., Гребенюк А. (2012)
Verbovytskyy Yu. - Single crystal investigation of the EuCu8Ga5 and YbCu5Ga7 phases, Gonçalves A. P. (2012)
Vyviurska O. - Use of Na-modified clinoptilolite for the removal of terbium ions from aqueous solutions, Vasylechko V., Gryshchouk G., Kalychak Ya., Zakordonskiy V. (2012)
Verbovytskyy Yu. - Zr6Cu4Al3 – a new ternary disordered derivative with the rhombohedral W6Fe7 structure type (2012)
Stetskiv A. - Crystal and electronic structure of La2LiAlGe2, Tarasiuk I., Pavlyuk V. (2012)
Freik D. - Dominant point defects in germanium telluride crystals, Gorichok I., Yurchyshyn L. (2012)
Fedyna V. - Crystal structure of the ternary compound Dy3Ga2.54Sn2.46, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2012)
Muts N. - Crystal structure of the quaternary phase Pr(Ni,Al,Ge)2-x at the composition Pr(Ni0.23Al0.03Ge0.74)1.85, Shcherban O., Gladyshevskii R. (2012)
Luk’yanov M. - Copper(I) complexes with 3,3′-iminodipropanenitrile and 3-(diallylamino)propanenitrile: synthesis and crystal structure of σ-σ-(Cu3Cl4) and π-,σ-(Cu((C3H5)2NC2H4CN)ClO4) compounds, Goreshnik E., Pavlyuk O., Mys’kiv M. (2012)
Author index. Volume 5, 2012 (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Yanovsky F. J. - Spectral-polarimetric approach to remote sensing of natural objects and phenomena (2014)
Prokopenko I. G. - Fast frequency synchronization systems, Omelchuk I. P., Chyrka Y. D., Prokopenko K. I. (2014)
Sibruk L. V. - Measurement the occupied bandwidth of the emission using SDR platform HackRF One, Basansky A. А. (2014)
Prokopenko K. I. - Аdaptive algorithm of speech signals segmentation (2014)
Sineglazov V. M. - Optimal choice of the technical means of rate, pitch and roll channels subsystems of navigation equipment simulation table, Dolgorukov S. O. (2014)
Brykalov A. V. - Multicriteria optimization in the computer-aided design of unmanned aerial vehicles (2014)
Sushchenko O. A. - Hardware configuration in systems for stabilization of information and measuring devices (2014)
Synehlazov V. M. - Dynamic data integration in the design of complex computer-aided design systems, Godny A. P. (2014)
Sineglazov V. M. - Automated control system of cleanrooms, Fedosenko V. N., Mosheliuk I. L. (2014)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of district heating systems based on heat pump, Heleveria M. O. (2014)
Chumachenko E. I. - Design of hybrid neuron networks (2014)
Rodrigez H. C. M. - The design of 3D-animation in mobile telephone simulators, Khriptulova O. V. (2014)
Khriptulova O. V. - Simulator reference for gadgets, Huan Carlos Martin Rodrigez (2014)
Kulbaka A. V. - Computer-aided design of vertical-axis wind turbines (2014)
Petrenko O. V. - Design analysis and parameters choice of metallic cylindrical resonator sensor for coriolis vibratory gyroscope (2014)
Sineglazov V. M. - Training time optimization in simulator, Shmelev Ju. M. (2014)
Pitertsev A. А. - On the problems of radar detection of zones of possible aircraft icing-in-flight (2014)
Klyuchko О. М. - Computer simulation of biological nano-generator functions, Sheremet D. Yu. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Publisher's imprint (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Kalychak Ya. - Editorial (2013)
Sergeeva A. - X-ray Rietveld structure refinement and bond-valence analysis of chromium(III) orthoborate CrBO3, Sidey V. (2013)
Demchyna M. - Structure of TbAg0.46In1.54 from single crystal data, Belan B., Manyako M., Hlukhyy V., Kalychak Ya. (2013)
Romaka L. - On the formation of ternary phases in the Ti–Fe–Sn ternary system at 773 K, Romaka V. V., Stadnyk Yu., Melnychenko N. (2013)
Verbovytskyy Yu. - Single crystal investigation of the ht-U2Zn17 binary compound, Gonçalves A. P. (2013)
Verbovytskyy Yu. - Single crystal investigation of the EuAgxGa3-x (x = 0.13) and Eu4Ag11+xGa6-x (x = 0.27) phases, Gonçalves A. P. (2013)
Zul’figarov A. O. - Electrochemical synthesis of lithium fullerides, Potaskalov V. A., Pomytkin A. P., Andriiko A. A., Shchur D. V., Kriukova O. A., Khomenko V. G. (2013)
Taydakov I. V. - Preparation, crystal structure and luminescent properties of a Sc(III) complex with a pyrazole substituted β-diketone, Krasnoselskiy S. S. (2013)
Guminilovych R. - Chemical surface deposition of Cd(S,Se) films: influence of the starting cadmium-containing salt on microstructure and optical properties, Shapoval P., Yatchyshyn I., Kusnezh V., Il’chuk H., Sozanskiy M. (2013)
Mozolyuk M. Yu. - The Tl2Se–HgSe–GeSe2 system and the crystal structure of Tl2HgGeSe4, Piskach L. V., Fedorchuk A. O., Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2013)
Pukas S. - The first aluminide with Ho4Ni10Ga21-type structure, Demchenko P., Gladyshevskii R. (2013)
Antraptseva N. M. - Synthesis and catalytic properties of Mg, Co(II), Zn phosphate solid solutions, Solod N. V., Koval L. B. (2013)
Tokaychuk I. - The ternary system Hf–Ga–Sb at 600ºC, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2013)
Содержание (2014)
Кобысь Т. А. - Факторы риска клинической активности и долгосрочный прогноз рецидивирующе-ремиттирующего рассеянного склероза, Соколова Л. И., Мяловицкая Е. А., Домрес Н. В. (2014)
Гриб В. А. - Эссенциальный тремор, Генык С. И., Чудовская Л. Д., Купновицкая-Сабадош М. Ю. (2014)
Статинова Е. А. - Аномалии интрацеребральных и прецеребральных артерий и их роль в развитии ишемического инсульта у пациентов молодого возраста, Коценко Ю. И. (2014)
Литвиненко Н. В. - Клиническая мимикрия острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу, Дельва М. Ю., Чергинец И. А., Пикуль Ю. В., Дельва И. И. (2014)
Товажнянская Е. Л. - Эндотелиальная дисфункция и цереброваскулярная патология у больных сахарным диабетом, Безуглова И. О., Дубинская О. И., Каук О. И., Резниченко Е. К., Коряк В. В. (2014)
Григорова И. А. - Раритетный случай генерализованного мышечно-дистонического и гиперкинетического синдрома в клинике нервных болезней, Тихонова Л. В., Сало В. И., Ескин А. Р., Некрасова Н. А. (2014)
Соколова Л. И. - Особенности клинической картины ишемического инсульта у пациентов с полиморфизмом 5G/4G гена ингибитора активатора плазминогена первого типа, Мельник В. С., Савчук А. Н. (2014)
Корсунская Л. Л. - Клинический паттерн неврологических проявлений микропролактином гипофиза у женщин репродуктивного возраста, Чуприна Л. А. (2014)
Мироненко Т. В. - Средства медикаментозной коррекции уровня гомоцистеина и липидного спектра крови у больных ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде, Яковлева Л. В. (2014)
Таряник Е. А. - Анализ показателей поверхностной и стимуляционной электронейромиографии у пациентов с разными формами болезни Паркинсона (2014)
Корсунская Л. Л. - Характеристика синдрома когнитивной дисфункции у больных с посттравматическими кистозными образованиями головного мозга, Иошина Н. Н. (2014)
Ковтун И. И. - Эффективность комплексного лечения острого болевого синдрома, обусловленного дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией, с использованием методов психотерапии, Литвиненко Н. В. (2014)
Бойко В. В. - Ранняя диагностика послеоперационных гнойных осложнений у больных раком прямой кишки, Мороз С. В., Лыхман В. Н. (2014)
Писецкая М. Э. - Применение методов васкулярной эксклюзии печени при ее резекциях (2014)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение трофических язв при хронической венозной недостаточности: индивидуальный подход, Бабынкина И. Б. (2014)
Попсуйшапка А. К. - Проблемные вопросы теории лечения диафизарных переломов, Литвишко В. А. (2014)
Барыш А. Е. - Оптимизация хирургического лечения посттравматических деформаций шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А. (2014)
Тучкина И. А. - Клинико-гормональная характеристика и терапия девушек с гиперплазией эндометрия на фоне анемии, Гиленко Ж. О., Калашник Н. В., Выговская Л. А. (2014)
Синявина Л. В. - Особенности патогенеза фиброзно-кистозной мастопатии с превалированием кистозного компонента (2014)
Зайцева Л. В. - Гипосексуальность и сексуальная дезадаптация у женщин при депрессивных расстройствах различного генеза (2014)
Чорная Т. С. - Тревожно-фобические расстройства: клиника, диагностика, принципы терапии (2014)
Профессор Павел Григорьевич Кравчун (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Мойсієнко В. - Актова книга Луцького гродського уряду 1561 року (2002)
Литвинчук Л. - Актова книга Крем’янецького земського уряду 1568 року (2002)
Титаренко В. - Привілет Київському магістрату (2002)
Конобродська В. - Семантика нічного пильнування біля померлого у тексті поліського поховального обряду (2002)
Мацієвська Т. - Дієслово відчувати у функціонально-ономасіологічному аспекті (на матеріалі роману В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага") (2002)
Марчук О. - Порівняльні конструкції зі сполучником як у мові Михайла Коцюбинського (2002)
Меламед Ю. - Загадковий абат. Олександр Глазберг (2002)
Шинкарук В. - Спогади Леоніда Карума про Василя Кравченка (2002)
Савицький І. - Останнє серце з роду Лодзя. Євстахій Івановський 1813-1903 (2002)
Бура Л. - Василь Земляк - студент Житомирського сільськогосподарського інституту: невідомі сторінки (2002)
Єршова Л. - Вивчення дисциплін філологічного циклу у середніх жіночих закладах Волині (2002)
Єршов В. - Сергій Трифонович Радчук-Павленко. Людина-легенда (2002)
Яковенко М. - Спогади (2002)
Громик Ю. - Фразеологізми середньополіської говірки села Липно Ківерцівського району Волинської області (2002)
Гримашевич Г. - Прислів’я, приказки, загадки та жартівливі пісні, пов’язані з використанням назв одягу та взуття (2002)
Стельникович С. - Діяльність Т. Бульби-Боровця по організації "Поліської Січі" в світлі історіографічних джерел (2002)
Заштовт Л. - Наталія Сейко: польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ - першій половині ХХ ст. (2002)
Овсяк О. - Інформаційні технології операції паралелення (2011)
Воржева О. В. - Стратегія розвитку інформаційних технологій (2011)
Богорош О. Т. - Вертикальний п'єзовідгук в околиці циліндричного домена та кінетика їх утворення, Бубулис А., Маїк В. З., Шкилев В. (2011)
Ющик О. В. - Розробка методу визначення величини зсуву сторінок складання у зошиті видання при формуванні монтажних спусків сторінок видань на друкарські форми, Голубник Т. С. (2011)
Маїк Л. Я. - Дослідження деформаційних властивостей полімерних шарів форм глибокого друку (2011)
Сеньківська Н. Є. - Синтез моделі факторів прогнозування якості процесу друкування (на прикладі плоского офсетного друку) (2011)
Запоточний В. Й. - Новітні технології в системах захисту цінних паперів (2011)
Слоцька Л. С. - Дослідження характеристик відбитків, отриманих способом офсетного друку, Зацерковна Р. С. (2011)
Гавенко С. - Класифікаційні, технологічні та експлуатаційні ознаки металевої тари, Кулік Л., Проць О. (2011)
Конюхова І. І. - Дослідження якості виготовлення етикеткової продукції офсетним способом друку (2011)
Мотика М. Т. - Технологічні фактори впливу на товщину фарбового шару на відбитках трафаретного друку (2011)
Кохан В. - Фарбові апарати: аналіз конструкцій, способів і пристроїв для їх очистки, Шелудько С. (2011)
Ривак П. М. - Розширення параметрів калібрування і профілювання у друкарських машинах за розробленим способом, Шаблій І. В. (2011)
Попов Д. Д. - Спектральне розділення захисних зображень для голографічного захисту поліграфічної продукції, Самойленко Д. М., Мірошниченко О. В. (2011)
Ярка Н. В. - Дослідження якості відбитків, одержаних тисненням фотополімерними штампами, Маїк В. З. (2011)
Кохан В. Ф. - Ультразвук: властивості та важливість використання в поліграфічній технології, Естріна М. В. (2011)
Бернацек В. В. - Моделювання деформаційних явищ процесу каширування, Піскозуб Й. З. (2011)
Harri L. - Porуwnanie parametrуw technicznych fleksograficznych odbitek prуbnych wydrukowanych przy użyciu form drukowych wykonanych rуżnymi metodami cyfrowymi (2011)
Маїк В. З. - Аналіз навчально-методичних технологій, засобів та пристроїв для інклюзивної освіти, Дудок Т. Г., Опотяк Ю. В., Тимошик М. А. (2011)
Босак І. П. - Загальна оцінка економічного ризику підприємства, Гузела О. І. (2011)
Овсяк О. - Рекурентно-декомпозиційна методологія інформаційних технологій і систем (2011)
Кулик С. - Модель графічної частини інформаційної технології візуального створювання опису обєктів реляційної моделі, Овсяк В. (2011)
Козаков О. М. - Статистичне моделювання оптичних характеристик фарбових шарів, Полянський П. В., Фельде Х. В., Карташева О. О. (2011)
Дыдышко С. И. - Использование методов теории подобия при оценке качества воспроизведения полиграфических изображений, Пицхалаури Т. А. (2011)
Маїк Л. Я. - Дослідження фізико-хімічних властивостей полімерних шарів форм глибокого друку (2011)
Маїк Л. Я. - Дослідження тиражостійкості та друкарсько-технічних властивостей полімерних форм глибокого друку (2011)
Козаков О. М. - Дослідження спектральної залежності альбедо однократного розсіювання білої фарби на основі двоокису титану, Карташева О. О., Полянський П. В., Фельде Х. В. (2011)
Ушенко О. Г. - Мюллер – матричне картографування поліграфічного паперу у діагностиці та класифікації його поляризаційно-оптичних властивостей, Дуболазов О. В., Ушенко Ю. О., Карачевцев А. В., Горський М. П., Мотрич А. В., Сахновський М. Ю., Ушенко В. О. (2011)
Горова А. М. - Сучасні системи автоматизованого контролю та регулювання параметрів зволожувального розчину (2011)
Феш А. - Розподіл фарби у короткій фарбодрукарській системі послідовної структури при нерівномірному заповненні форми друкувальними елементами (2011)
Снігур Н. С. - Оптимізація потужності коронного розряду у флексографічному друці, Лазаренко Е. Т. (2011)
Маїк В. З. - Дослідження процесів зміцнення латунних штампів для тиснення на упаковці, Манько О. В., Іванчишин Г. М. (2011)
Топольницький П. В. - Вдосконалення технології виготовлення брошури в обкладинці з клапанами, Ватуляк Ю. В. (2011)
Кулік Л. Й. - Дослідження якості лакованих відбитків (2011)
Кочубей В. В. - Термогравіметричні дослідження друкарських відбитків з нанесеним ароматичним лаком, Котмальова О. Г., Гавенко С. Ф. (2011)
Логазяк І. Ю. - Аналіз споживчої упаковки на ринку України, Кадиляк М. С., Шира Т. Б. (2011)
Йордан Г. М. - Аналіз сучасного стану книжкового виробництва в Україні (2011)
Воржева О. В. - Техніко-економічний аналіз технологій виготовлення видань для незрячих, Мотика М. Т., Походжай Т. С. (2011)
Маїк В. З. - Економічна ефективність використання фотополімеризаційноздатного адгезиву для холодного тиснення фольгою, Лазановський П. П., Ясінська Л. М. (2011)
Босак І. П. - Визначення ціни з урахуванням якісних характеристик продукції, Гузела О. І. (2011)
Пименова М. В. - Виды и формы древней письменности у славян (на материале народных сказок и сказаний) (2013)
Кохан Я. О. - Виражальні можливості формальних мов (частина II) (2013)
Грицаєнко Л. М. - Культурологічний аспект генезису риторичного слова у Стародавній Греції, Зятковська Л. В. (2013)
Ведерникова Т. В. - Н. Н. Страхов и Н. Я. Данилевский: история содружества (2013)
Голованевский А. Л. - Ключевые слова политического дискурса в структуре современных оппозиционных идеологических построєний (2013)
Красильникова О. - Анімістика : введення в наукову дисципліну (2013)
Усаченко І. В. - До питання вивчення мовної ситуації (2013)
Кузнєцова О. О. - Historic growth of humanistic civilized habits in the United States by the way of developing culture and education (2013)
Дюжев С. А. - Мова речей: онтологічні, теоретико-методологічні та феноменологічні виміри дійсності (гармонія, логіка, граматика ареалів розселення) (2013)
Кононова Д. В. - Вплив мовних особистостей на ситуацію спілкування з огляду на особистісні риси індивідів (2013)
Слєпиніна Н. О. - Асоціації : від теорії до практики (2013)
Кирпонос О. О. - Проблема формування стимульного списку для проведення асоціативного експерименту (на емпіричному матеріалі) (2013)
Олексин О. Ю. - Роль соціальних та індивідуальних аспектів в інтерпретації даних вільного ланцюгового асоціативного експерименту (на базі концептів "час" та "простір") (2013)
Діброва В. А. - Когнітивна природа заперечення як здатність мислення людини виражати ставлення до дійсності (2013)
Станкевич А. А. - Повторная номинация и ее стилистическая функция в свадебных песнях Гомельщины (2013)
Лавриненко С. Т. - Концептуалізація та категоризація культуроправової інформативності українського фольклору (2013)
Юдкін-Ріпун І. М. - Direct speech’s idiomatic resources in Ch. DIckens’ novels (2013)
Семашко Т. Ф. - Засоби вербалізації концепту "білий колір" з позиції словотворчої деривації (2013)
Штангрет Г. З. - Роль концептуальної метафори у репрезентації концепту Man (на основі творів Джона Грея) (2013)
Снітовська О. Й. - Метажанрові особливості інтелектуалізованої літератури (2013)
Гач Н. О. - Концепт американська ідентичність (на матеріалі американських віршованих творів 1 пол. XX ст.) (2013)
Мазур С. М. - Вербальні засоби сугестивного впливу в тексті "Офудесакі" (2013)
Селезінка О. М. - Біблійна алюзія у шекспірознавчому дискурсі (2013)
Муравьёва О. В. - Cопоставительный анализ метафорических картин мира Т.Г. Шевченко и А.С. Пушкина (на материале русскоязычных произведений) (2013)
Собецька Н. В. - Сучасний лінгвогендерологічний простір з погляду комунікативної лінгвістики (2013)
Скриник М. В. - Мілітарна метафора як один із засобів вербалізації концепту україна в російських ЗМІ (2013)
Булкіна А. В. - Мовленнєвий жанр "пропозиція руки та серця” м’якої формалізації (на матеріалі творчості Т.Гарді) (2013)
Левіщенко М. С. - Передумови лінгвокультурного опису пізнього вікторіанського дискурсу (2013)
Хо Сун Чьол - Межкультурная коммуникация в литературе между Кореей и Украиной (2013)
Бечко Я. В. - Особливості внутрішньої форми фразем із ад’єктивами термічної семантики (2013)
Тагільцева Я. М. - Омоніми в економічній терміносистемі сучасної англійської мови (2013)
Житар І. В. - Функціонування вставлених конструкцій як засобів реалізації інтертекстуальності у текстах наукового стилю (2013)
Бондаренко О. В. - Вплив дієслівних, займенникових, числівникових прирощень суб’єктивного характеру на інфраструктуру простого речення (2013)
Ясакова Н. Ю. - Потрактування мовної репрезентації особових протиставлень в українському мовознавстві (2013)
Шапочка К. А. - Поняття "сенсорна лексика" у лінгвістичному аспекті, Москаленко В. (2013)
Тараненко К. В. - Прагмалінгвістичний аналіз антонімів у поезії Cергія Жадана (2013)
Соловій В. З. - Варіантні відносини юридичних термінів у сферах фіксації та функціонування (2013)
Хрупіна Г. В. - Дієслова психічного впливу зі значенням "зміна інтелектуального стану людини" у німецькій мові (2013)
Нечипоренко А. Ф. - Функції прислівника в рекламному тексті (2013)
Тхоровська С. В. - Специфіка використання слів з дифузною семантикою в організації ідеологічного дискурсу редакційної статті (на матеріалі редакційних статей The Daily Telegraph) (2013)
Чорна О. О. - Комунікативний імідж сучасного політичного лідера (порівняльний діахронічний аспект) (2013)
Форнальчик Г. Р. - Аналіз перекладу неологізмів і запозичень (за матеріалами двомовних газет: Kyiv Post і Kyiv Weekly) (2013)
Марченко М. Н. - Демократия как базовый общественно-политический термин современного политического дискурса: его история и современное употребление (2013)
Соловей-Змієвська О. М. - Структурні особливості німецькомовного туристичного рекламного дискурсу (2013)
Саламатіна О. О. - Інтерактивне та когнітивне моделювання інтерв’ю у сучасній німецькомовній публіцистиці (2013)
Романова (Музиченко) Г. П. - Текстотвірні функції трансформованих фразеологічних одиниць у публіцистичних заголовках (на матеріалі англомовних періодичних видань) (2013)
Павлова Е. В. - Лексико-семантические трансформации в текстах объявлений о вакансии (2013)
Абрамович С. Д. - К вопросу о рецепции библии в англоязычной классике ХІХ века (Диккенс, Мелвилл) (2013)
Свенцицкая Э. М. - Почему А. Блоку мешал писать Л. Толстой? (2013)
Савченко А. П. - Мифологические баллады Гомельщины (на примере сюжета "сестра и братья-разбойники") (2013)
Водяна Л. В. - Зародження людської досконалості у творчості І. Франка: Гетевський контекст, Водяна П. М. (2013)
Гулич Е. А. - Взгляды Л.Я. Гуревич на задачи и традиции В. Г. Белинского (2013)
Любецкая В. В. - О символическом смысле иконы в повести "Кроткая" Ф. М. Достоевского (2013)
Вергеенко С. А. - Общее и различное в белорусских и украинских лечебных заговорах с мотивом "Какая мать родила …" (2013)
Сидоренко Л. М. - Образна система як емоційна основа романтизму (2013)
Гільдебрант К. Й. - Типологічна спорідненість ідейно-естетичних позицій та художніх програм англійських письменників "Сердиті молоді люди" (2013)
Сычёва Е. Н. - О фразеологическом мире в языке поэзии Ф. И. Тютчева (2013)
Тарарак А. В. - Восприятие европейского наполеоновского мифа А. И. Герценом (2013)
Кіт О. І. - Особливості художньої реалізації образу Жанни д’Арк у п’єсі Бертольда Брехта "Свята Йоанна зі скотобійні" (2013)
Михайлюк Н. І. - Гетеродієгетичний наратор в романі Джона Ґолсуорсі "Вілла Рубейн” (2013)
Хромова В. С. - Особливості утворення та перекладу термінів у науково-технічній літературі (2013)
Абабілова Н. М. - Переклад –ing вербалій як перекладознавча проблема (2013)
Бараненкова Н. А. - Труднощі перекладу латинських запозичень у науково-технічній літературі (2013)
Бойко Г. А. - Порівняльний аналіз перекладу поетичного тексту (на прикладі перекладу балади Й.-В. Гете "Рибалка" на українську мову Д. Ю. Загулом і М. І. Терещенком) (2013)
Марковська А. В. - Фразеологізми німецької мови з етнокультурним компонентом як перекладознавча проблема (2013)
Волченко О. М. - Особливості перекладу англійських синтаксичних конструкцій вторинної предикації українською мовою, Лощенова І. Ф. (2013)
Петришен О. Г. - Поняття "реалія " як складова частина безеквівалентної лексики (2013)
Ісаєва Г. Т. - Актуалізація культурологічного потенціалу творів художньої літератури на практичних заняттях з іноземних мов, Жовнірук З. Л. (2013)
Романенко О. Н. - Переклад – основа фахової комунікації при вивченні іноземної мови в немовних ВНЗ (2013)
Надольська Ю. А. - Особливості писемного мовлення при вивченні німецької мови як другої іноземної у ВНЗ (2013)
Ніжебецька Ю. Х. - Комплексне дискретне нормальне ортогональне перетворення, Рибіна І. О., Якубенко О. А. (2009)
Наталенко С. С. - Розв’язання задачі деконволюції за умовою оптимізації форми результуючої імпульсної характеристики, Рибін О. І. (2009)
Литвиненко О. О. - Вдосконалення методики ЕКГ – діагностики серцево-судинних захворювань за рахунок використання погодженої нормалізованої фільтрації, Якубенко О. А. (2009)
Рыбин А. И. - Анализ параметрических цепей модифицированным методом припасовывания с использованием дискретного преобразования Фурье, Кумсия М. (2009)
Бичков В. Є. - Застосування широкосмугових систем для побудови радіолокаційних зображень, Правда В. І., Мрачковський О. Д. (2009)
Ханчопуло О. В. - Втрати інформації в каналі радіальної швидкості, Бичковський В. О. (2009)
Кахно А. О. - Збільшення швидкості передавання даних Rake - приймачем, Дяченко С. М. (2009)
Мрачковский О. Д. - О деградации функции неопределенности широкополосного зондирующего сигнала с линейной внутриимпульсной частотной модуляцией, Бычков В. Е., Олийнык А. А. (2009)
Швець О. В. - Алгоритм оцінювання параметрів руху цілі з виявленням маневру, Жук С. Я. (2009)
Приймаченко О. В. - Моделювання тривимірного акустичного поля у режимі реального часу для персональної звуковідтворювальної апаратури, Сєдов С. О. (2009)
Піддубний В. О. - Лінія затримки на поверхневих акустичних хвилях для перетворювачів механічних величин, Лопушенко В. К., Піддубний В. В. (2009)
Дубровка Ф. Ф. - Полосковая антенная решетка с воздушным заполнением, Мартынюк С. Е. (2009)
Мірських Г. О. - Експериментальне дослідження монолітних діелектричних фільтрів з додатним характером зв’язку резонансних елементів, Андрусенко Є. М. (2009)
Яненко А. Ф. - Генератор опорных шумовых сигналов для миллиметровой радиометрии, Перегудов С. Н. (2009)
Вунтесмері Вал. С. - Засоби керування магніторезистивним перетворювачем активної потужності, Смолянінов В. Г., Витяганець А. І. (2009)
Трубин А. А. - Мікрохвильова антена на основі лінійної решітки звязаних діелектричних резонаторів у хвилеводі (2009)
Уваров Б. М. - Оптимізація розміщення тепловиділяючих функціональних вузлів та електрорадіоелементів на друкованій платі (2009)
Косов М. Г. - Врахування статистичних даних для корекції програм пошуку несправностей радіоелектронних засобів, Муратов Р. В., Мірських Г. О. (2009)
Масліков С. А. - Математична модель багатоканальної системи масового обслуговування, Дюжаєв Л. П. (2009)
Руденко Н. М. - Порівняльний аналіз методологій оцінювання результатів вимірювання, Мірських Г. О. (2009)
Зінченко М. В. - Ідентифікація напівпровідників засобами нелінійної локації за двома гармоніками, Зінковський Ю. Ф. (2009)
Зінковський Ю. Ф. - Професійна компетентність – умова плідної професійної діяльності фахівця, Мірських Г. О. (2009)
Антипенко Р. В. - Эволюция светодиодов – от "холодного света" Лосева до освещения улиц (часть 1), Руденко Н. Н., Силакова Т. Т. (2009)
Коцержинський Б. О. - Використання принципу N-push для створення малошумлячих транзисторних НВЧ генераторів (2009)
Дубровка Ф. Ф. - Дво- та багатодіапазонні рупорні опромінювачі дзеркальних антен, Овсяник Ю. А. (2009)
Дем'яненко П. О. - Чи тривимірним є наш світ?, Зінковський Ю. Ф. (2009)
Мазор Ю. Л. - Радиоконтакт с внеземными цивилизациями (2009)
Декан радіотехнічного факультету В. П. Тараненко (2009)
Відомості про авторів опублікованих статей (2009)
Содержание (2014)
Гончаров В. В. - Феномен "людини господарюючої": до методології дослідження (2014)
Свириденко Д. Б. - Метаантропологія як методологія дослідження феномена академічної мобільності (2014)
Стоян С. П. - Поняття "символу" та "символічної форми буття мистецтва" в концепції Г.-В.-Ф. Гегеля (2014)
Петрова І. В. - Дозвілля як універсум культури: теоретичні виміри сучасності (2014)
Колесник О. С. - Культурологічна герменевтика та діалог контекстів (2014)
Копієвська О. Р. - Культурна складова національного інтересу (2014)
Овчарук О. В. - Моделювання як методологічний чинник формування образу людини (2014)
Радзієвський В. О. - Від регіональних субкультур до глобальної культури (2014)
Ратко М. В. - Традиційна музична культура Японії періоду Кодай: естетико-світоглядні, жанрово-стилістичні та інституціональні особливості (2014)
Садовенко С. М. - Самодіяльна художня творчість: культурологічні аспекти концептуалізації (2014)
Скорик А.Я. - Насилля і мас-медійний контент (2014)
Сугробова Ю. Ю. - Актуальність народної творчості у сучасному міжкультурному просторі (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Грецько-українська рукописна спадщина: видатні українці – носії грецької культури у слов’янській практиці (2014)
Тимошенко М. О. - До питання про національно-стильові чинники в культурно-мистецькому просторі (2014)
Індутний В. В. - Прогнозування вартості культурних цінностей у контексті історії математичного прогнозування (2014)
Буценко О. А. - Синхронічність як спосіб творчої комунікації у сучасному образотворчому мистецтві (2014)
Гармель О.В. - "Чужий" текст як ім’я у творчості Онуте Нарбутайте (2014)
Громченко В. В. - Особливості взаємодії композитора та виконавця у жанрі музики для інструмента соло (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2014)
Давидовський К. Ю. - Творча діяльність хорових колективів Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра в культурно-мистецькому середовищі Києва: історико-мистецтвознавчий дискурс (2014)
Кавунник О. А. - Етнорегіональні виміри сучасного українського музикознавства (2014)
Кдирова І. О. - Національно-культурне відродження етнічних спільнот у незалежній Україні (2014)
Кравченко Н. І. - Атрибуція ікони святого Христофора (з приватної колекції, м. Київ) (2014)
Одрехівський Р. В. - Різьблені іконостаси в системі сакральної культури українців Галичини: ХІХ – перша половина ХХ століття (2014)
Павельчук І. А. - Асиміляція постімпресіоністичної парадигми за умов соціально-тематичної фабули соцреалізму (до проблеми творчого становлення Гаврила Глюка) (2014)
Рижова О. О. - Іконопис Києво-Печерської лаври кінця XVII – початку XIX століття: особливості формування та розвитку стилю й іконографії (2014)
Чергєєв А.А. - Професійні композитори Криму як суб’єктне поле регіональної музичної культури (2014)
Чупріна Н. В. - Аналіз багатовекторності дизайнерських брендів в індустрії моди (2014)
Бурміцька Л. Ф. - Особливості вітчизняного наукового інтересу до вокального виконавства (2014)
Вовкун С. В. - Внесок П.О. Куліша у діяльність Кирило-Мефодіївського товариства (2014)
Гончаров В. В. - Основні аспекти дослідження традицій і новацій у межах соціально-філософської концепції В. Плахова (2014)
Добіна Т. Г. - Культурний світ української еліти в творчій спадщині Бориса Лятошинського (2014)
Зараховський О. Є. - Культурна спадщина Черкащини як туристичний ресурс (2014)
Михалюк О. І. - Культура проведення церемоніалів у світському суспільстві Речі Посполитої: середина ХVІ – середина ХVІІ століття (2014)
Москвічова Ю. О. - Фестивально-конкурсний рух на Вінниччині: динаміка розвитку (2014)
Сметана О.П. - Творча самореалізація студентів-вокалістів у форматі джазової імпровізації, Ємельянова О.Ю. (2014)
Стахієва Н. В. - Культуротворча діяльність В. М. Перетца в контексті української національної ідеї: кінець ХІХ – початок ХХ століття (2014)
Цибулько В. О. - Поетичний переклад як прояв діалогу культур (2014)
Титул, содержание (2009)
Сенаторов Н. В. - Векторный метод определения ошибок стрельбы, Гурнович А. В., Сенаторов В. Н. (2009)
Супрун В. Н. - Применение полумарковского процесса к обобщению одной модели боевого функционирования артиллерийского комплекса, Вакал А. А. (2009)
Адаменко В. К. - Контроль температуры реагентов при химической нейтрализации взрывчатых веществ (2009)
Мошковский Н. С. - Оценка состояния живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины, Анпёнов В. В., Березовский А. И., Макар Р. М., Омельченко Ю. А., Бондарец А. И. (2009)
Захарченко В. С. - Использование вейвлет-преобразования для повышения качества изображения в системах обнаружения и прицеливания, Колобродов В. Г. (2009)
Истомин А. Е. - Моделирование погрешностей датчиков инерциального измерительного блока системы наведения и стабилизации вооружения легкобронированной машины, Беляев С. Н. (2009)
Зацерковный В. И. - Анализ возможностей повышения эффективности боевых действий с помощью геоинформационных систем (2009)
Войтенко С. Д. - Влияние геометрических характеристик корпуса контейнера для обезвреживания самодельных взрывных устройств на его напряженно-деформированное состояние, Милокост С. Ю., Сидоренко Ю. М. (2009)
Раскошный А. Ф. - Подход к определению изменения боевого потенциала образца вооружения (2009)
По отечественным и зарубежным журналам (2009)
Информация (2009)
Х международная научно-техническая конференция "Прогресивна техніка та технологія-2009" (2009)
Титул, содержание (2009)
Грабчак В. И. - Обоснование рациональной системы поправок при стрельбе активно-реактивными снарядами (минами), Макеев В. И., Трофименко П. Е., Пушкарёв Ю. И. (2009)
Сенаторов Н. В. - Тушение удаленных очагов пожара с помощью комплексов минометного типа во взаимодействии с авиацией, Сенаторов В. Н., Палехин А. В. (2009)
Зубков А. Н. - Артиллерийская баллистическая станция нового поколения, Кашин С. В., Лещенко С. И., Лоб Я. Д., Мартюгов С. А., Наумец Н. А., Облакевич В. В., Савицкий В. М., Токарчук П. А. (2009)
Денисенко А. М. - Математическая модель обнаружения взрывоопасных предметов индукционным методом, Коцюруба В. И. (2009)
Зацерковный В. И. - Использование геоинформационных технологий и данных дистанционного зондирования Земли для повышения эффективности огневого поражения целей противника (2009)
Бочаров Б. Н. - Направления разработок и совершенствования комплексов оптико-электронного подавления боевых машин, Васьковский М. И., Глебов В. В., Литвиненко А. И., Чепков И. Б. (2009)
Борисюк А. А. - К вопросу усиления борьбы с современным пиратством, Волощук И. В., Новоселов В. В., Сницаренко П. Н. (2009)
Сенаторов Н. В. - Зеркальные менисковые схемы для оптических прицелов, Палехин А. В. (2009)
Вакал А. А. - Проблемы разработки учебно-тренировочных комплексов, основанной на использовании компьютерных технологий (2009)
Комплекс обнаружения лазерного облучения объектов спецтехники "Линкей" АВТ2.007.001 (Феодосийский казенный оптический завод) (2009)
По отечественным и зарубежным журналам (2009)
Информация (2009)
М. Д. Борисюку - 75 (2009)
Л. И. Бондаренко - 70 (2009)
Перечень статей в журнале "Артиллерийское и стрелковое вооружение" за 2009 г. (2009)
Від головного редактора (2013)
Котляков В. М. - Роль Об’єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем МААН в об’єднанні зусиль щодо вирішення актуальних завдань географії, Руденко Л. Г., Салтиковська Л. В., Глезер О. Б. (2013)
Руденко Л. Г. - Унікальний колективний здобуток українських географів, Стеценко Є. І. (2013)
Палієнко В. П. - Геоекологічні проблеми й оптимізація природокористування в Українському та Білоруському Поліссі: результати і перспективи досліджень, Хомич В. С., Сорокіна Л. Ю., Чехній В. М., Струк М. І., Голубцов О. Г., Давидчук В. С., Кравчук Л. А., Петренко О. М., Санець Є. В. (2013)
Палієнко В. П. - Неотектонічна геодинаміка як чинник просторово-часових змін геоморфогенезу, Спиця Р. О. (2013)
Матвіїшина Ж. М. - Природне середовище місць проживання людини в палеоліті на території Центральної України, Дорошкевич С. П. (2013)
Осадчий В. І. - Температура повітря на території України в сучасних умовах клімату, Бабіченко В. М. (2013)
Підгрушний Г. П. - Значення полюсів соціально-економічного розвитку у вдосконаленні територіальної організації суспільства (2013)
Гукалова І. В. - Статус категорії "якість життя населення" в географії і сучасна її динаміка у регіонах України (2013)
Западнюк С. О. - Міжрегіональні міграції населення України: сучасний стан, динаміка (2013)
Бондирєв І. В. - Екологічна сутність палеолітичного мистецтва, Копаліані Д. (2013)
Бочковська А. І. - Атласна система українсько-російського прикордоння – інформаційний ресурс транскордонного співробітництва, Колосов В. О., Підгрушний Г. П., Руденко Л. Г., Тікунов В. С. (2013)
Пам’яті І. Ю. Левицького (2013)
Гольдин Е. Б. - К исследованию альгофлоры Малого Утриша (2014)
Будашкин Ю. И. - Четвертое дополнение по фауне и биологии чешуекрылых (Lepidoptera) Крыма (2014)
Bayraktar V. N. - Biodiversity of yeast cultures isolated from littoral areas of the Regional Landscape Park "Tiligulskiy" (2014)
Градов О. В. - Хромато-ауксанометрія і хромато-мас-ауксанометрія у фенологічному стадійному моніторингу лісових порід на основі флейво- та газохімічних принципів з автоматичною динамічною ідентифікацією патернів (таксономічних, метеоролого-кліматичних і феноспектральних) (2014)
Козир М. С. - Антропогенні зміни рослинності заплави річки Сейм (2014)
Котов С. Ф. - Влияние многолетника Halocnemum strobilaceum на численность, жизненность и ростовые процессы однолетнего галофита Salicornia perennans (2014)
Москалюк Т. А. - Жизненные стратегии и перспективы использования в озеленении Chosenia arbutifolia (Salicaceae) (2014)
Сволынский А. Д. - Особенности антэкологии ятрышника прованского (Orchis provincialis, Orchidaceae) в Крыму: фенология, пространственное распределение, морфометрия цветков и соцветий, Иванов С. П., Фатерыга А. В. (2014)
Ковалева М. А. - Обрастания естественных твердых субстратов (скал) акватории Карадагского природного заповедника, Болтачева Н. А., Макаров М. В., Бондаренко Л. В. (2014)
Афонина Е. Ю. - Водоросли и беспозвоночные галитовых озер Борзинской группы (Забайкальский край) в начальный период наполнения, Ташлыкова Н. А. (2014)
Бирюлева Э. Г. - Эпидермальные структуры и анатомия вегетативных органов Melissa officinalis в связи с эфиромасличностью, Петришина Н. Н. (2014)
Котюк Л. А. - Біохімічні особливості Hyssopus angustifolius за умов інтродукції на Поліссі України (2014)
Іващенко І. В. - Хроматографічний аналіз ефірної олії та фенольних сполук трави Artemisia austriaca за умов інтродукції в Житомирському Поліссі, Рахметов Д. Б., Сластья Є. А., Іващенко О. А. (2014)
Кузнецова Т. М. - Морфолого-биометрические характеристики плодов и семян конского каштана обыкновенного (Aesculus hippocastanum) в Крыму (2014)
Костин С. Ю. - Состояние и территориально-биотопическое распределение орнитофауны заказника "Караньский" (Крым) (2014)
Шупова Т. В. - Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros) в условиях Кривого Рога (2014)
Саварин А. А. - Патоморфологические изменения в верхней челюсти ондатры (Ondatra zibethicus) на юго-востоке Беларуси (2014)
Жаворонкова А. М. - Характеристика аллометрического роста двустворчатого моллюска Анадары (Anadara inaequivalvis) Керченского пролива, Золотницкий А. П. (2014)
Задорожна Г. О. - Модуляція біоелектричної активності гіпокампа щурів під впливом вихрового імпульсного магнітного поля (2014)
Мамчук І. В. - Кластеризація – напрямок розвитку регіональної економіки, Павленко Ю. Є. (2014)
Кравцова А. В. - Особенности накопления микроэлементов макроводорослями рода Cystoseira из прибрежных акваторий Крыма (Черное море), Мильчакова Н. А., Фронтасьева М. В. (2014)
Кунах О. Н. - Экоморфический аспект пространственной организации сообщества мезопедобионтов урботехнозема, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2014)
Флерко Т. Г. - Геоэкологическая оценка последствий трансформации сельского расселения Гомельской области Республики Беларусь (2014)
Гидулянов А. А. - Молекулы средней массы как биомаркеры оценки антропогенного загрязнения окружающей среды (2014)
Гудаков О. О. - Застосування популяційного аналізу для оцінки запасів лікарських рослин у Гетьманському національному природному парку (2014)
Гамкало З. Г. - Лабильное органическое вещество почвы как индикатор ее экологического качества в разных условиях землепользования, Бедерничек Т. Ю. (2014)
Савин И. Ю. - Особенности проявления почвенных и рельефных стресс-факторов для территории Северного Кавказа, Драгавцева И. А., Доможирова В. В., Николенко В. В. (2014)
Бурда Р. И. - Интеграция контроля инвазивных чужеродных видов и системы управления природно-заповедным фондом (2014)
Галкін С. І. - Екологічна стежка державного дендропарку "Олександрія" НАН України як форма соціальної структури на природно-заповідних територіях, Калашнікова Л. В., Дойко Н. М., Рубіс В. Л., Бойко Н. С. (2014)
Потапенко И. Л. - Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения туристическо-оздоровительного комплекса "Судак", Клименко Н. И., Летухова В. Ю. (2014)
Dibrova A. D. - Brazilian experience of financing under future crops., Kolisnyk V . P. (2013)
Shpak А. - Farm-level evaluation of land tenure changes in case of Zhytomyr oblast of Ukraine. (2013)
Андросович Т. Ю. - Механізм державних форвардних закупівель зерна. (2013)
Балайда В. В. - Оцінка впливу окремих макроекономічних показників на розвиток біоекономіки. (2013)
Барилович О. М. - Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. (2013)
Береговий К. В. - Проблеми забезпечення населення україни м’ясом яловичини. (2013)
Березовська Л. О. - Аналіз спеціального режиму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні., Березовська І. В. (2013)
Будзяк В. М. - Уточнення методичних підходів щодо визначення вартості земель несільськогосподарського призначення. (2013)
Будзяк О. С. - Економічний механізм екологобезпечного використання земель України. (2013)
Бузовський Є. А. - Обумовленість аграрних господарських систем до інноваційного розвитку., Коробка В. М. (2013)
Величко О. В. - Основні засоби як складова ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону. (2013)
Витвицька О. Д. - Особливості формування механізму регулювання інвестування інновацій в сучасних умовах. (2013)
Галаєва Л. В. - Про деякі підходи до зменшення ризику аграрного підприємства., Січкар Д. О. (2013)
Данілочкіна О. В. - Сучасні вимоги до менеджменту., Галушко В. П. (2013)
Гарбар В. В. - Сучасні умови розвитку фермерських господарств України. (2013)
Даценко І. М. - Теоретичні аспекти формування ефективності підприємницької діяльності аграрних формувань. (2013)
Дворник І. В. - Теоретико-методологічні засади формування рівня доходів сільського населення. (2013)
Діброва А. Д. - Перспективи поглибленої вільної торгівлі між ЄС та Україною для агропродовольчого ринку., Одосій О. В. (2013)
Діброва Л. В. - Економічний розвиток: понятійно-категоріальний апарат. (2013)
Добрівська М. В. - Біоекономіка як основа сталого розвитку. (2013)
Долженко І. І. - Методичні підходи до формування податкового поля та визначення податкового навантаження підприємств. (2013)
Євтушенко В. Д. - Проблеми та напрями раціонального використання автотранспорту. (2013)
Жуковський М. О. - Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств із виробництва органічної продукції тваринництва. (2013)
Забарна Ю. В. - Понятійно-категорійна сутність глобальної продовольчої безпеки. (2013)
Завадська Ю. С. - Моделювання розміщення ринків органічної агропродовольчої продукції. (2013)
Зелинский Ю. И. - Финансовый анализ и методы совершенствования антикризисного управления предприятиями рыбной отрасли., Климов Е. А. (2013)
Зоргач А. М. - Інноваційний розвиток соціально-економічних систем: управлінський аспект. (2013)
Ільчук М. М. - Тенденції виробництва насіння соняшнику в україні:проблеми та перспективи. (2013)
Ільчук О. М. - Наукові засади державного регулювання аграрної сфери в умовах підвищених ризиків. (2013)
Коновал І. А. - Сучасний стан та економічна ефективність виробництва сої в Україні на перспективу. (2013)
Коновал О. І. - Прогнозування обсягів інвестицій для виробництва цукрових буряків в сільськогосподарських підприємствах України. (2013)
Костюк О. Д. - Управління якістю продукції в агробізнесі. (2013)
Кравченко А. С. - Розвиток довгострокового банківського кредитування аграрних пдприємств. (2013)
Кравчук О. Я. - Науково-обґрунтований аналіз інвестиційних процесів на підприємствах Тернопільської області. (2013)
Ларіна Я. С. - Особливості маркетингу біотехнологічної продукції. (2013)
Македон Г. М. - Споживання та заощадження – основні фактори формування рівня доходів у сільській місцевості. (2013)
Мамчур Р. М. - Основні тенденції розвитку майнового страхування в сільському господарстві. (2013)
Марцишевська Ю. Л. - Становлення і розвиток українського ринку корпоративних інформаційних систем. (2013)
Мацибора В. І. - Конкурентоспроможність продукції сільськогосподарських підприємств. (2013)
Олійник О. О. - Оцінювання потреби аграрного сектору України у фінансуванні. (2013)
Олійник О. О. - Оцінка фінансової системи для сільського господарства в Словенії., Олійник Л. М. (2013)
Пабат В. О. - Інноваційний розвиток виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції харчування в Україні., Бабієнко М. Ф., Кулаєць М. М. (2013)
Паламарчук М. М. - Формування конкурентного середовища виробників пшениці та ячменю в Україні. (2013)
Педорченко А. Л. - Формування витрат у процесі експорту сої залізничним транспортом. (2013)
Рибак Л. Х. - Сільський туризм як можливість розширення сфери прикладання праці на селі., Осокіна О. М. (2013)
Сидоренко С. В. - Корпоративні інформаційні системи та їх роль у маркетингу. (2013)
Скрипниченко В. А. - Деякі аспекти впровадження нетрадиційних відновлюваних і альтернативних видів паливно-енергетичних ресурсів. (2013)
Стасіневич С. А. - Удосконалення законодавчого забезпечення ціноутворення в Україні на сучасному етапі., Волошин С. В. (2013)
Степасюк Л. М. - Економічні основи формування ринку молока., Тітенко З. М. (2013)
Чалий А. А. - Формування ринку сої та продуктів її переробки в Україні. (2013)
Чеботар С. І. - Тенденції розвитку зернового ринку України., Балацька М. О. (2013)
Червінський-Івашура О. Л. - Сталий розвиток аграрного сектору: парадигма для України. (2013)
Четверик О. В. - Особливості маркетингової цінової політики підприємств бурякоцукрового підкоплексу. (2013)
Чорний Г. М. - Структура знань з аграрного менеджменту., Міщенко І. А. (2013)
Чухрай Т. Г. - Теоретичні аспекти ефективного використання вантажного автотранспорту. (2013)
Шаповал О. Ф. - Формування інформаційного потенціалу підприємства. (2013)
Швиденко М. З. - Сучасні інформаційні технології моніторингу і аналізу стану інфраструктури аграрного ринку України. (2013)
Швиденко О. М. - Особливості та механізм впровадження інтернет-маркетингу на аграрних підприємствах. (2013)
Яворська В. О. - Розвиток біржового аграрного ринку., Кикла Ю. А. (2013)
Бейгер Г. - Образ учителя двадцать первого века в восприятии студентов (2013)
Браун В. О. - Концептуальні засади створення автоматизованих систем інтенсивної підготовки військових фахівців, Коваль Ю. В. (2013)
Ващенко І. В. - Інновації моніторингу якості вищої освіти (2013)
Кириченко В. І. - Особливості формування превентивного виховного середовища у загальноосвітньому навчальному закладі, Єжова О. О. (2013)
Кириченко Л. Г. - Теоретико-методологічні підходи до проблеми формування естетичних якостей особистості у майбутніх фахівців соціокультурної сфери (2013)
Мороз Л. М. - Cамоактуалізація в контексті креативності майбутнього педагога (2013)
Потапчук Т. В. - Функції і зміст педагогічно регульованої діяльності студентів в системі формування національно-культурної ідентичності (2013)
Приліпко О. Ф. - Ретроспективний аналіз становлення поняття професійна компетентність (2013)
Самаріна С. І. - До проблеми дисципліни учнів в сучасній школі: пошук шляхів оптимізації виховання школярів (2013)
Сватенков О. В. - Дослідження впливу засобів масової комунікації на формування проміжних форм адиктивної поведінки жіночої студентської молоді (2013)
Cолова В. М. - Педагогіка толерантності вихователя дитячого оздоровчого закладу (2013)
Соломатова В. В. - Оптимізаційна модель оцінки рівня сформованості професійної компетентності дизайнера, Чирчик С. В. (2013)
Таравська Я. В. - Проблеми моніторингу освітнього процесу: історичний аналіз (2013)
Уліч В. Л. - Гуманістичні аспекти військової освіти як основа моделювання процесу підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах (2013)
Плахотнік О. В. - Акмеология как условие повышения качества образования в высшей школе, Ханина Н. Н. (2013)
Якименко Л. Ю. - Теоретичні основи формування в старшому дошкільному віці відповідальності як базової якості особистості (2013)
Білан М. Б. - Деякі аспекти формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів (2013)
Благініна С. В. - Підвищення ефективності підготовки студентів до професійної діяльності засобами позааудиторної роботи (2013)
Бондарчук А. Я. - Педагогічні умови виховання у студентів музично-педагогічних факультетів культури міжособистісних взаємин (2013)
Бутурлим Т. І. - Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури (2013)
Ващило О. В. - Особливості формування комунікативної компетентності в говорінні студентів магістратури технічних спеціальностей (2013)
Грановська Т. - Роль вихователя у формуванні екологічної свідомості дітей дошкільного віку (2013)
Демянюк О. С. - Використання мультимедійного програмного забезпечення для індивідуалізації самостійної роботи студентів військових вузів, Абрамян О. В. (2013)
Долматова М. П. - Виховання студентів-філологів засобами мистецтва слова на заняттях з іноземної мови (2013)
Коваленко В. О. - Шляхи удосконалення викладання країнознавства на факультеті іноземних мов (2013)
Кондратюк А. Л. - Реалізація системи й педагогічних умов формування інтеркультурних комунікативних умінь (2013)
Король В. С. - Психологічні особливості вдосконалення підсумкового та поточного контролю знань студентів (2013)
Кушнір Г. Л. - Роль дидактичних принципів навчання у процесі засвоєння краєзнавчих знань студентами (2013)
Луговська Е. М. - Трансформація й інтеграція фахових знань та вмінь як умова формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва (2013)
Останіна Н. С. - Особливості соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю у сфері дозвілля, Криловець М. Г. (2013)
Пелипенко М. М. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в контексті формування навичок колективної взаємодії фахівців оперативно-рятувальної служби (2013)
Пісоцька Л. М. - Зміст трудового виховання дітей старшого дошкільного віку (2013)
Примачок Л. Л. - Методика формування у студентів медичного коледжу духовної цінності розради (2013)
Тимчик М. В. - Патріотичне виховання старших підлітків у процесі занять хортингом, Єрьоменко Е. А. (2013)
Хаданович А. В. - Особенности проектной деятельности студентов-биологов, Свириденко В. Г., Пырх О. В. (2013)
Якимчук С. Н. - Особливості формування тембрової драматургії хорових творів (2013)
Аніщук А. М. - Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми в умовах інклюзивної освіти (2013)
Філоненко О. С. - Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи з дітьми в закладах оздоровлення та відпочинку в літній період у світлі сучасних законодавчих документів (2013)
Чувакова Т. Г. - Формування іншомовних лексичних навичок дітей дошкільного віку як компонент професійної компетенції вчителя іноземної мови, Абрамович А. М. (2013)
Щербак П. И. - Формирование у студентов потребности в занятиях физическими упражнениями во внеаудиторное время, Благинин В. М. (2013)
Возняк А. Б. - Реалізація ідей розвитку дитини Марії Монтессорі в ДНЗ № 13 "Казка" м. Самбора, Кузьмяк Н. М. (2013)
Дічек Н. П. - Особливості дослідження питань педагогічної психології в перші роки діяльності українського Інституту психології (2013)
Донченко В. М. - Пріоритетні завдання управління міжнародною діяльністю в університетах США в умовах глобалізації (2013)
Мачача Ю. М. - Навчально-методична література з математики для чоловічих і жіночих навчальних закладів в Україні (1850–1917 рр.) (2013)
Пєтухова І. О. - Проблема періодизації тестування в освіті України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2013)
Сутрин В. Д. - Проблемы брачно-семейных отношений и полового воспитания в первые годы советской власти, Доропий Н. М. (2013)
Удовиченко Н. - Роль референдаріату у формуванні практичної готовності майбутніх вчителів до педагогічної діяльності у Німеччині (2013)
Шевченко С. М. - Стан розвитку російських шкіл в УРСР (кінець 30-х – 40-ві рр. ХХ ст.) (2013)
Самойленко О. В. - Особливості розвитку жіночої гімназійної освіти в Ніжині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Наші автори (2013)
Бендера І. М. - Мотивація самостійної роботи студентів вищих навчальних аграрних закладів (2013)
Овчаров В. В. - Мыследеятельностная педагогика высшей школы (2013)
Пастухов В. И. - Современные требования к квалификации инженера сельскохозяйственного производства (2013)
Бабицкий Л. Ф. - Методика преподавания учебного курса "Бионические направления разработки сельскохозяйственных машин", Москалевич В. Ю. (2013)
Дидур В. А. - Моделирование процесса пневмосепарации и обеспыливания семян подсолнечника в воздушном потоке, Ткаченко А. В. (2013)
Червінський Л. С. - Метод багатокритеріальної оптимізації технологічного процесу виробництва продукції тваринництва (2013)
Пастушенко С. И. - Методика оптимизации теплообменных устройств повышенной энергоэффективности, Пастушенко А. С. (2013)
Савченко П. И. - Пути определение количества функций релейной защиты, Гуревич. В. И. (2013)
Загорко Н. П. - Изменение теплофизических показателей перца сладкого при замораживании, Григоренко Е. В., Стручаєв Н. И. (2013)
Бабицкий Л. Ф. - Биосистемный подход к разработке мобильных средств технического обслуживания и ремонта машин, Соболевский И. В. (2013)
Никифорова Л. Е - Диагностический комплекс для регистрации биопотенциалов растений, Кизим И. В. (2013)
Диордиев В. Т. - Исследование и оценка показателей качества функционирования технологического процесса кормоприготовления (2013)
Серый И. С. - Проблемы ресурсосбережения при ремонте сельскохозяйственной техники в Украине (2013)
Караєв О. Г. - Метод контролю якoстi продукції садівництва на стадії виробництва (2013)
Тищенко С. С. - Проблемы проектирования поверхностей почвообрабатывающих рабочих органов, Швайко В. Н., Крамарь Н. А. (2013)
Журавель Д. П. - Моделювання енергетичного балансу трибосистеми мобільної техніки в середовищі змащувальних матеріалів (2013)
Шаповалов В. І. - Дослідження втрат зерна за зернозбиральними комбайнами, Вольвак С. Ф. (2013)
Лукач В. С. Кушніренко А. Г. Катюха А. А. - Імітаційні моделі зв’язків "Електромагнітне поле – біологічний об’єкт” у електротехнології передпосівної стимуляції насіння (2013)
Куценко Ю. Н. - Воздействие магнитного поля на ферромагнитные частицы в гетерогенной почвенной среде (2013)
Бакарджиєв Р. О. - Технічне забезпечення використання соломи на енергетичні цілі, Троїцька О. О. (2013)
Ковальчук Ю. О. - Методика виявлення залишкового ресурсу резервних дизельних електростанцій в агропромислових підприємствах, Невзоров А. В. (2013)
Оришака О. В. - Аналіз продуктивності установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Оришака В. О., Артюхов А. М., Кравцов А. О. (2013)
Назаренко І. П. - Сепарація соняшникової олії в електричному полі (2013)
Ліннік В. C. - Сільське господарство і молочне скотарство України: проблеми і успіхи зростання (2013)
Терещенко Ю. Ф. - Вплив розміщення насіння в посівному ложі на формування високопродуктивних посівів, Дідур В. В., Вихватнюк Р. В. (2013)
Сысоев А. М. - Продовольственная обеспеченность и пути ее решения, Трифонова М. Ф., Вороновская Е. В. (2013)
Полторецький С. П. - Насіннєва продуктивність посівів проса залежно від способу сівби та умов мінерального живлення, Карпенко В. П., Білоножко В. Я. (2013)
Бейдик О. О. - Увіковічнення величі Т. Г. Шевченка в монументальному мистецтві та музейній справі (до 200-річчя від дня народження), Стеценко Є. І. (2014)
Коронкевич М. І. - Водні проблеми початку XXI століття, Барабанова О. О., Долгов С. В., Зайцева І. С. (2014)
Андріанова О. Р. - Зміни рівня Cвітового океану в системі "океаносфера-атмосфера-гідросфера-поверхня суходолу" (2014)
Яценко Б. П. - Економіка знань: сучасний науково-виробничий комплекс Японії (2014)
Клюєв М. М. - Екологічна оцінка сучасних тенденцій природокористування в Росії (2014)
Дідух Я. П. - Cинергетичні підходи до оцінки ландшафтно-екологічної диференціації Карабі-яйли (Гірський Крим) (2014)
Климчук О. Б. - Проблеми охорони джерел питного водопостачання в умовах експонованого карсту, Токарєв С. В. (2014)
Руденко Л. Г. - Оцінювання й картографування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні – європейський контекст, Дронова О. Л. (2014)
Стецюк В. В. - Нове монографічне видання з антропогенної геоморфології, Ковальчук І. П. (2014)
Шищенко П. Г. - Транскордонний регіон як об’єкт комплексного ландшафтознавчого вивчення проблем природокористування (2014)
Матвіїшина Ж. М. - Внесок М. Ф. Веклича в розвиток палеогеографії (до 90-річчя з дня народження) (2014)
До ювілею Г. О. Пархоменко (2014)
Трифонова М. Ф. - Деятельность международной общественной организации "Международная академия аграрного образования" (МААО) (2014)
Караев А. И. - Методология формирования технических систем для технологических комплексов садоводства (2014)
Дидур В. А. - Технология переработки семян клещевины на малотоннажных предприятиях, Ткаченко В. А. (2014)
Ломейко О. П. - Зміна теплогідравлічних характеристик теплообмінного обладнання за допомогою октадециламіну, Кулінченко В. Р. (2014)
Дідур В. А. - Дослідження ефективності детоксикації токсину в насінні рицини інфрачервоним випромінюванням, Троїцька О. О., Ковязина М. Ю. (2014)
Коломоец В. А. - Надежность топливных насосов высокого давления дизелей, работающих на различных видах топлив (2014)
Мілько Д. О. - Теоретичні дослідження продуктив-ності двошнекового ущільнювача з однобічним обертанням шнеків (2014)
Бакарджиєв Р. О. - Ефективність технології брикетування відходів рослинництва при використанні на кормові цілі, Троїцька О. О., Кожемякін Г. Б. (2014)
Бабицький Л. Ф. - Біонічні передумови до створення дискозубових борін для екологічного землеробства, Соболевський І. В. (2014)
Приліпко Т. М. - Оптимізація параметрів процесу стерилізації м'ясних паштетів, Куций В. М. (2014)
Назаренко И. П. - Очистка слабопроводящих суспензий в бегущем электрическом поле (2014)
Павліченко В. М. - Результати техніко-технологічного контролю за якістю обробки компонентів вологих кормових сумішей на роторно-кавітаційному диспергаторі РоКаДи-2, Лиходід В. В., Шапаренко Л. Г., Луц П. М., Забудченко В. М., Ковальов І. І. (2014)
Павленко С. І. - Модель аеробно-анаеробного процесу переробки сільськогосподарських відходів, Ляшенко О. О., Філоненко Ю. А. (2014)
Бойко О. В. - Оценка хранения плодовой продукции по показателям качества и безопасности (2014)
Линник Ю. О. - Експериментальні дослідження режимних пара-метрів ротаційного пластинчатого вакуумного насоса НВ-1200, Павленко С. І., Алієв Е. Б. (2014)
Вольвак С. Ф. - Визначення допустимого часу вимушеного простою сільськогос-подарської техніки в період виконання польових робіт, Невзоров А. В., Дідур В. В. (2014)
Войтюк В. Д. - Обоснование вида закона распределения показателей безотказности сельскохозяйственной техники, Дидур В. В., Невзоров А. В. (2014)
Журавель Д. П. - Особливості використання олив біологічного походження для мобільної техніки (2014)
Chizhykov I. A. - Method for determining linear density of crop plant elements (2014)
Караєв О. Г. - Визначення параметрів і режимів коливань розпушувача плуга для викопування саджанців, Матковський О. І. (2014)
Дидур В. А. - Влияние схемы компоновки фильтростанции на технологическую надежность систем капельного орошения плодовых насаждений, Ильницкий Б. А., Вороновский И. Б., Назарова О. П. (2014)
Бобровный Е. В. - Определение рациональных параметров установки диска дискатора при заделке растительных остатков в почву (2014)
Орел А. Н. - Теоретическая модель электро-магнитных полей СВЧ диапазона в середине повре-жденной конечности сельскохозяйственных животных, Орел И. А. (2014)
Масленников В. В. - Методика оценки эффекивности использования зерноочесывающего модуля МОН-4.0 (2014)
Збаравська Л. Ю. - Підвищення фахових знань студентів за допомогою використання міжпредметних зв’язків та прикладних фізичних завдань, Гуцол Т. Д., Мельник В. А. (2014)
Grygorenko O. V. - Research of physical and chemical indices and rheological properties of apple puree different sorts and processing methods, Vershkov О. О. (2014)
Загорко Н. П. - Зміни фізико-хімічних і теплофізичних показників та мікроструктури зерен цукрової кукурудзи при достиганні та зберіганні, Григоренко О. В., Стручаєв М. І. (2014)
Ткачук А. Е. - Тенденции развития АПК Украины в контексте публичного администрирования в условиях глобализации (2014)
Ткачук А. Е. - Анализ эффективности использования земельных ресурсов в Запорожском регионе, Сезоненко А. А., Хандога М. М. (2014)
Якунічева А. Ю. - Формування системи маркетингу дорадчих послуг в аграрній сфері (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Модульні технології в автомобілебудуванні, Левківський О. П., Шапошніков Б. В., Корпач А. О., Кошелєв В. Г. (2013)
Самородов В. Б. - Гальмівні системи сучасних колісних тракторів, Єпіфанов В. В., Бондаренко А. І. (2013)
Назаров О. І. - Підвищення безпеки руху легкових автомобілів вітчизняного виробництва, що знаходяться в експлуатації, Назаров В. І., Назаров І. О. (2013)
Сахно В. П. - До визначення стійкості автопоїзда з універсальним напівпричепом-контейнеровозом, Босенко В. М., Гуменюк П. О., Марчук Р. М. (2013)
Карпенко Т. В. - Экспериментальная установка для исследования пусковых качеств дизеля при температуре окружающего воздуха минус 40°С (2013)
Гуменюк П. О. - Програмне забезпечення для керування фізичною моделлю багатоланкового транспортного засобу, Лотиш В. В. (2013)
Аулін В. В. - Оцінка впливу розподілу рухомого складу на маршрутах міста на якість транспортного обслуговування населення, Голуб Д. В. (2013)
Сакно О. П. - Ефективне використання ресурсу шин за рахунок узагальненого підходу до системи технічного обслуговування вантажних автомобілів (2013)
Гутаревич Ю. Ф. - Поліпшення показників легкових автомобілів з карбюраторними двигунами в умовах експлуатації, Славін В. В. (2013)
Подригало Н. М. - Выбор коэффициента запаса автотракторной муфты сцепления с учетом неравномерности крутящего момента двигателя (2013)
Григоров А. Б. - Техническое обслуживание транспортных машин и регенирация отработанных масел, Наглюк И. С. (2013)
Сахно В. П. - Уточнена математична модель для визначення показників паливної економічності автомобіля з двигунами різної потужності при виконанні міського їздового циклу, Корпач О. А. (2013)
Мойся Д. Л. - Анализ устойчивости автопоезда с управляемым полуприцепом в круговых стационарных режимах (2013)
Монастирський Ю. А. - Визначення надійності роботи агрегатів гідромеханічних трансмісій кар’єрних самоскидів, Гальченко А. В. (2013)
Гнатов А. В. - Внешняя бесконтактная рихтовка кузовных панелей автомобилей (2013)
Кашканов А. А. - Мінімізація невизначеності експертного аналізу вихідних даних при автотехнічній експертизі дорожньо-транспортних пригод, Грисюк О. Г. (2013)
Ніконов О. Я. - Розроблення та впровадження інтернет-технологій для підвищення ефективності використання транспортних засобів, Алексієв В. О., Улько В. Ю., Середіна Г. І. (2013)
Богомолов В. А. - Пути повышения быстродействия исполнительного механизма электропневматического привода сцепления автомобилей, Клименко В. И., Михалевич Н. Г., Ярита А. А. (2013)
Туренко А. М. - Підхід до проектування систем пасивної безпеки спортивного автомобіля, Ужва А. В., Сергієнко О. В., Шаповаленко В. О. (2013)
Поддубный И. Н. - Культура морально-деловых отношений у будущих менеджеров по продаже автомобилей, Стрельчук Я. В. (2013)
Міщенко М. І. - Деякі результати дослідження відключення циліндрів в автомобільному бензиновому двигуні внутрішнього згоряння, Шляхов В. С., Юрченко Ю. В., Корольова А. С., Заренбін В. Г., Колеснікова Т. М. (2013)
Леонтьев Д. Н. - Моделирование переходных процессов в пневматическом тормозном приводе автомобиля, который оборудован системой автоматического регулирования тормозного усилия (2013)
Пилипенко О. М. - Розробка методики стендового дослідження впливу озонування біопалива на параметри токсичності дизеля, Вірьовка Д. І., Шльончак І. А. (2013)
Вербицкий В. Г. - Характеристики поворачиваемости автомобиля при наличии внешней боковой силы, Кулиев Р. А., Ефименко А. Н., Стрельник Ю. Н., Андрюхина Е. С., Червякова Е. В. (2013)
Кравченко А. П. - Исследования нарушений работоспособности автомобилей-тягачей VOLVO FH 1242 в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации, Верительник Е. А. (2013)
Шраменко Н. Ю. - Методологический подход к синхронизации технологических процессов терминальной системы доставки грузов (2013)
Зенкин Е. Ю. - Методика оценки герметичности электрогидравлической форсунки аккумуляторной системы топливоподачи дизеля, Булгаков Н. П., Баранник И. М., Белогуров Е. А. (2013)
Коноваленко О. Д. - Регламентування дорожнього руху в міських умовах (2013)
Поляков А. П. - Дослідження впливу підігріву палива на його характеристики в’язкості і густини, Галущак О. О., Квасневський С. О. (2013)
Крайник Т. Л. - Дорожні випробування та оцінка відповідності кермового управління малотонажної вантажівки (2013)
Гандзюк М. О. - Організаційно-консультативна та технічна допомога водіям транспортних засобів в дорозі (2013)
Пабат А. І. - Інноваційна система протипожежної безпеки транспортного засобу, Трусєєва Н. О., Дмітрієв В. В. (2013)
Вольченко Д. А. - К вопросу электротермомеханического износа металлополимерных пар трения тормозных устройств, Скрыпник В. С., Клендий М. И. (2013)
Бекиш И. О. - Электропроводность поверхностных и приповерхностных слоев металлополимерных пар трения тормозных устройств, Кашуба Н. В., Гороть Е. В. (2013)
Вольченко Н. А. - Градиент электротепловых полей металлополимерных пар трения тормозных устройств, Криштопа С. И., Возный А. В. (2013)
Бажинов О. В. - Вибір конструкції актуатора для використання у електромагнітній підвісці автомобіля, Рожков С. П., Рожкова С. Е. (2013)
Скалига Н. Н. - Улучшение экономических и экологических показателей транспортных ДВС путем механического наддува, Рудинец Н. В., Воробьев Ю. А., Петренко В. Г. (2013)
Волков В. П. - Мониторинг и диагностирование параметров рабочих процессов и технического состояния энергосиловых агрегатов транспортного средства, Никонов О. Я., Комов Е. А., Грицук И. В. (2013)
Волков В. П. - К вопросу организации виртуальных предприятий инженерно-технической службы автомобильного транспорта, Никонов О. Я., Комов П. Б., Предко А. В. (2013)
Сітовський О. П. - Визначення параметрів руху автомобіля в міських умовах залежно від пори року (2013)
Погорєлов М. Г. - Оцінка конкурентоспроможності технологічного устаткування автосервісних підприємств, Мастепан С. М., Субочев О. І., Субочева В. О. (2013)
Оліскевич М. С. - Обґрунтування періоду формування оптимальних планів перевезення вантажів на заданій транспортній мережі (2013)
Матейчик В. П. - Оцінка викидів забруднюючих речовин в процесі технологічного циклу обслуговування транспортних засобів, Smieszek М., Половко М. В., Коломієць С. В. (2013)
Шарай С. М. - Аналіз можливостей застосування логістичної підтримки процесу виконання міжнародних автомобільних перевезень вантажів, Дехтяренко Д. О. (2013)
Смирнова А. О. - Порівняльний аналіз паливної економічності гібридних автомобілів (2013)
Горожанкин С. А. - Особенности исследования эффективных характеристик автомобильных ДВС на переходных режимах работы, Савенков Н. В., Овчарук Б. В. (2013)
Антонюк О. П. - Аналіз методів визначення номенклатурних груп запасних частин (2013)
Мастепан С. М. - Створення системи техніко-технологічного забезпечення процесів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, Булко О. С. (2013)
Дудукалов Ю. В. - Методы структурно-функционального анализа при автоматизированном проектировании в технологических системах технического обслуживания и ремонта средств транспорта (2013)
Біліченко В. В. - Розробка методики вибору стратегій диверсифікації підприємств автомобільного транспорту, Цимбал С. В. (2013)
Рудзінський В. В. - Дослідження роботи міських маршрутних транспортних засобів, як передумова впровадження технологій інтелектуальних транспортних систем, Шумляківський В. П. (2013)
Фалалеев А. П. - Оценка повреждений кузова автомобиля с использованием систем технического зрения, Зорев С. С., Рябцев М. Ю. (2013)
Новикова А. М. - Организационно-экономические проблемы развития автомобильного транспорта Украины (2013)
Яковенко Е. В. - Повышение точности определения скорости при столкновении двух автомобилей, Бабкин А. В., Ветрогон А. А. (2013)
Соустова Л. И. - Оценка эксплуатационных свойств каркасов безопасности спортивных автомобилей в экстремальных условиях (2013)
Мешков В. В. - Совершенствование информационного и программного обеспечения вибродиагностики кузовных конструкций, Торлин В. Н., Домнина А. С. (2013)
Когут В. М. - Перевірка міцності пасажирських сидінь при офіційному затвердженні великогабаритних пасажирських автобусів, Горбай О. З., Керницький І. С. (2013)
Романюк С. А. - Иерархическая структура работ по проекту централизованного развития производственно-технической базы организаций автомобильного транспорта (2013)
Киричок П. О. - Акредитація в НТУУ "КПІ" підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030301 "Видавнича справа та редагування", Тріщук О. В., Фіголь Н. М. (2014)
Киричок Т. Ю. - Тактильна дискримінація паперових банкнот після лакування вододисперсним лаком, Мережинська А. М., Гуща О. В. (2014)
Зоренко Я. В. - Параметри відеосистеми КВС для процесу калібрування, Сак Д. О. (2014)
Морфлюк В. Ф. - Дослідження моделей процесів стабілізації параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах, Карпенко І. С. (2014)
Несхозієвський А. В. - Управління якістю вибіркового лакування на основі зміни параметрів пластин (2014)
Ратушняк Ю. В. - Структура інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів (2014)
Чуркін В. В. - Цифрове визначення параметрів взаємодії друкарського паперу з фарбами (2014)
Віцюк Ю. Ю. - Аналіз температурного поля при динамічному ударі абразивного зерна в процесі шліфування композитних деталей тертя друкарських машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш А. П. (2014)
Паламар О. О. - Експериментальні дослідження зусиль виготовлення контурів розгорток картонних паковань методом ножичного різання, Слобода Т. В., Кандяк Н. М. (2014)
Хохлова Р. А. - Властивості природних плівкотвірних речовин для виготовлення лаків та фарб, що біорозкладаються, Вальков Є. С. (2014)
Сарапулова О. О. - Вплив параметрів друкарської форми на люмінесцентні характеристики нанофотонних друкованих покриттів (2014)
Киричок Т. Ю. - Вплив фарб металографічного друку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних відбитків, Гуща О. В., Сухіна Є. Г. (2014)
Neskhoziievska T. M. - Mechanical strengthening technology for cylinder shaped details in printing machines, Kyrychok P. O., Neskhoziievskyi A. V. (2014)
Зоренко О. В. - Стабілізація процесу друкування журнальної продукції, Кириченко К. Г., Скиба В. М. (2014)
Ратушняк Ю. В. - Метод розроблення концептуальних прототипів електронних видань для планшетних комп’ютерів (2014)
Цурін О. П. - Інструментальні засоби супроводження конференцій з Web-інтерфейсом (2014)
Віцюк Ю. Ю. - Взаємодія алмазно-абразивного бруска з поверхнею композитного підшипника ковзання поліграфічних машин при формуванні параметрів шорсткості хонінгуванням, Роїк Т. А., Гавриш А. П. (2014)
Іванко А. І. - Кінематичні та динамічні параметри пристрою для обрізування аркушевого матеріалу, Панов С. Л., Маржієвський Р. В. (2014)
Лотоцька О. І. - Узагальнена класифікація пристроїв та інструменту для виконання вібраційного обкатування на деталях поліграфічного обладнання (2014)
Фіголь Н. М. - Класифікація електронних видань (2014)
Осипова Т. Г. - Психофізичні основи створення складних образів в ілюстраціях, Черниш І. С., Бернтал О. П. (2014)
Апаров А. М. - Теоретико-правові проблеми визначення поняття "суб’єкт господарського права”, Малько Ж. С. (2014)
Булавін С. О. - Правовий статус верховної ради України як суб’єкта контрольних правовідносин у сфері банківської діяльності в Україні (2014)
Гриценко В. Г. - Юридична характеристика адміністративних проступків у сфері реєстраційного обліку фізичних осіб (2014)
Демченко Ю. В. - Позитивна відповідальність у публічній службі: адміністративно-правові аспекти (2014)
Жук О. О. - Права та обов’язки страхових компаній як елемент їх адміністративно-правового статусу (2014)
Коваль О. О. - Рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення оподаткування нерухомого майна в Україні (2014)
Когутюк В. Ю. - Тенденції розвитку виборчого процесу в сучасній Україні (2014)
Кондратенко В. М. - Зарубіжний досвід правової регламентації гласності та відкритості в адміністративному судочинстві (2014)
Наголюк О. Є. - Адміністративно-територіальні одиниці в системі суб’єктів бюджетного права (2014)
Рогатюк А. В. - Бюджетна діяльність держави як фінансово-правова категорія (2014)
Смокович М. І. - Підсудність виборчих спорів в Україні: проблеми визначення (2014)
Соболь Є. Ю. - Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів (2014)
Трипольська М. І. - Податкове правопорушення як підстава фінансово-правової відповідальності за порушення податкового законодавства (2014)
Калюга К. В. - Татуювання як криміналістична ознака особи злочинця (2014)
Леоненко Т. Є. - Проблеми визначення поняття особи злочинця, що вчинила злочин на релігійному ґрунті, в кримінології та юридичній психології (2014)
Наумов О. О. - Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, за КК України та зарубіжних країн: порівняльно-правове дослідження (2014)
Нікітін Ю. В. - Визначення внутрішніх факторів впливу на злочинність: ключова парадигма системної протидії злочинності та забезпечення національної безпеки (2014)
Рябчинська О. П. - Правила законодавчої техніки та текстології при структуруванні кримінально-правових норм про види покарань (2014)
Сказко Ю. А. - Соціально-економічні фактори, що впливають на вчинення розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів, і система заходів, що сприятимуть протидії зазначеним злочинам (2014)
Чус О. В. - Суб’єкт незаконного привласнення особою найденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї, та деякі ознаки особистості (2014)
Лисюк Ю. В. - Слідчий суддя як гарант прав людини в досудовому провадженні (2014)
Максимов В. І. - Науково-практичні елементи збирання, оцінювання доказів у кримінальному провадженні (2014)
Саламатова М. В. - Нотаріат України як об’єкт кримінологічного дослідження (2014)
Машненков К. А. - Принцип природовідповідності в державному управлінні розвитком інформаційного суспільства в Україні (2014)
Хачатуров Е. Б. - Митна політика України в суднобудівній промисловості (2014)
Ковальчук А. В. - Організаційно-правові основи взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з політичними партіями (2014)
Кісельов А. М. - Вимоги до продуктивності праці в процесі становлення економіки знань (2014)
Коротушак А. І. - Місце та значення правового механізму в структурі механізму державного управління публічною інформацією з обмеженим доступом у державній прикордонній службі України (2014)
Ларіна Н. Б. - Теорія модернізації як наукова основа перетворень соціальної політики (2014)
Круглий стіл "Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення" (2014)
Науково-практичний круглий стіл "Форс-мажорні обставини та ускладнення при виконанні ЗЕД-контрактів. Практика підтвердження форс-мажору та рекомендації для бізнесу" (2014)
До уваги авторів (2014)
Вступ (2014)
Гіпіч В. В. - Місто-держава чи місто в державі? Міщанський стан у політичній системі Речі Посполитої XVI–XVII ст. (2014)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка у творчій спадщині М. П. Драгоманова (закінчення) (2014)
Нікітенко А. І. - До історії заслання М. В. Ковалевського (2014)
Шляхов О. Б. - Штрихи до політичного портрета Катеринославського губернатора В. К. фон Шліппе (2014)
Коломоєць Ю. І. - Поглиблення конфлікту в середовищі російської соціал-демократичної еміграції після І з’їзду "Союзу російських соціал-демократів" (2014)
Перетокін А. Г. - Протекціоністська політика царського уряду, спрямована на розвиток Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ ст. (2014)
Дриганюк О. В. - Катеринославський губернатор Ф. Е. К еллер та його погляди на вирішення економічних та політичних проблем регіону (2014)
Ковальська-Павелко І. М. - Проблеми державно-політичного устрою у програмах українських політичних партій напередодні і під час революції 1905–1907 рр. (2014)
Головіна О. В. - Діяльність російських націоналістичних організацій початку ХХ ст. в Україні: історіографія проблеми (2014)
Поляков С. І. - Базельський з’їзд груп сприяння 1908 р. про взаємодію РС ДРП та Бунду за кордоном (2014)
Магурчак А. М. - Андрій Жук – конструктор українських політичних проектів напередодні Першої світової війни (від "Вільної України" до Українського Інформаційного Комітету) (2014)
Кривошеєва Л. М. - Січовий рух і створення українських військових частин під час Першої світової війни (2014)
Лучка Л. М. - Бібліотечна справа Катеринославщини під час Першої світової війни (2014)
Савченко О. І. - Благодійна діяльність Австралійського товариства допомоги політичним засланим та каторжникам в Росії у 1912–1917 рр. (2014)
Яценко В. Я. - "Українське питання" в діяльності гласних-кадетів Катеринославської міської думи восени 1917 р. (2014)
Коломоєць О. Ю. - Обговорення національного питання на ХІІ з’їзді РКП (б) (2014)
Савчук В. С. - Петро Семенович Палько – ректор Дніпропетровського університету (з когорти розстріляних) (2014)
Чепурко О. О. - Історія створення Державного українського університету у м. Дніпропетровськ (2014)
Шахрайчук І. А. - Антифашистська боротьба радянського підпілля на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (2014)
Сімонова К. В. - Особливості перебування радянських військовополонених у нацистських таборах в Україні (2014)
Бойко О. В. - Розвиток системи партійно-політичної освіти в УРСР (друга половина 1940-х – перша половина 1960-х рр.), Дубінська К. О. (2014)
Мороз В. І. - Глобальна світова криза і стан вищої професійної освіти в Україні, Гриженко Л. В. (2014)
Summary (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2014)
Antonov A. N. - Structure Properties of Neutron-Rich Exotic Nuclei, Gaidarov M. K., Sarriguren P., Moya de Guerra E. (2014)
Ivko S. V. - Energetic characteristics of the surface electromagnetic wave at plasma-plasma interface in magnetic field, Denysenko I. B., Azarenkov N. A. (2014)
Kirichok A. V. - Comparative kinetics of ions for different modes of parametric Instability of intense langmuir waves in plasma, Kuklin V. M., Pryjmak A. V. (2014)
Kovtun G. P. - Electrotransport as a way of metals deep purification (2014)
Kondrik A. I. - Effect of irradiation on properties of CdTe detectors (2014)
Sarukhanian G. E. - Influence of the relativistic electron beam spectral characteristics on the instability development process at nearlimiting current, Gorban А. М. (2014)
Аксёнов Д.С. - Плазменные фильтры в технике осаждения вакуумно-дуговых композитных покрытий, Аксёнов И. И., Белоус В. А., Беседина Ю., Мельников С. И. (2014)
Друй О. С. - Прохождение сильноточного электронного пучка в диэлектрических каналах, Егоренков В. В., Щагин А. В., Юферов В. Б. (2014)
Кириченко В. Г. - Особенности мультимасштабирования и иерархии структур в сплавах циркония (2014)
Марченко И. Г. - Ускоренная поверхностная диффузия под воздействием внешних периодических полей, Марченко И. И., Кондратюк К. A. (2014)
Оробинский А. Н. - Измерение концентраций изотопа бор-10 и борной кислоты в водном растворе нейтронно-абсорбционным методом (2014)
Мазилов А. В. - Определение роли радиационного фактора риска в индукции злокачественных новообразований среди работников ННЦ ХФТИ: прогноз стохастических эффектов и формирование групп риска, Стадник И. А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Белкин Е. В. - Аномальные волны в модуляционно неустойчивом волновом поле, Киричок А. В., Куклин В. М., Приймак А. В. (2014)
Касаткин Ю. А. - Построение ковариатной амплитуды, удовлетворяющей требованию сохранения ЭМ тока и расщепление ядра 3Не (3Н), Клепиков В. Ф., Кузнецов Ф. Е. (2014)
Загородний А. Г. - Модуляция интегрального поля многомодовых пучковых неустойчивостей в плазме, Киричок А. В., Куклин В. М., Приймак А. В. (2014)
Moskvitina Yu. K. - Pure electron plasma structures formation in an external constant magnetic field, Tkachenko I. V. (2014)
Погорелов С. В. - Измерение энергетических параметров лазерного излучения трехрешеточным тонкопроволочным болометром (2014)
Afanas’eva I. A. - Study of processes during electrolysis of organic dye solution by means of ion-photon spectrometry, Alimov S. S., Bobkov V. V., Gritsyna V. V., Oksenyuk I. I., Ryzhov D. A., Shevchenko D. I. (2014)
Кириченко В. Г. - Формирование мультимасштабных структур при лазерном облучении поверхности сплавов циркония, Старостенко С. В. (2014)
Maslov V. I. - Fields excited and providing a uniform focusing of short relativistic electron bunches in plasma, Onishchenko I. N., Yarovaya I. P. (2014)
Юферов В. Б. - Динамика ионных потоков во вращающейся плазме, Свичкарь А. С., Шарый С. В., Катречко В. В., Ткачева Т. И. (2014)
Білоусов В. М. - Проблеми правового регулювання повітряних перевезень пасажирів та багажу в Україні (2012)
Боярська З. І. - Екологічні аспекти безпеки цивільної авіації в Україні (2012)
Бєглий О. В. - Правове забезпечення діяльності авіакосмічної галузі України: стан і перспективи удосконалення (продовження), Боярська З. І., Єряшов Є. К. (2012)
Лихова С. Я. - Соціально небезпечні наслідки порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту (ст. 276 КК України), Рощина І. О. (2012)
Мамчур Л. В. - Інформаційне забезпечення договору перевезення пасажира повітряним транспортом (2012)
Волошина Ю. В. - Право Української нації на самовизначення (теоретико-правовий аспект) (2012)
Нижник Н. Р. - Право на соціальний захист в контексті соціальної держави, Гуменюк І. О. (2012)
Свиридюк Н. П. - Конфлікт як фактор здійснення юридичної діяльності, Мінченко О. В. (2012)
Старицька О. О. - Поняття та критерії класифікації правового статусу споживача: теоретико-правове дослідження (2012)
Кохановський В. В. - Президент України: розвиток його правового статусу та конституційне закріплення строку повноважень (2012)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Питання забезпечення інформаційної безпеки підприємства (2012)
Сопілко І. М. - Особливості розгляду адміністративних справ щодо податкових правопорушень у судах першої інстанції, Євсікова О. В. (2012)
Белуга Ю. М. - Правова охорона прав на службові винаходи: проблематика нормативно-правового регулювання, Омельченко Г. В. (2012)
Бутрин Н. С. - Виникнення корпоративних спорів з приводу спадкування належної учаснику частки в товаристві (2012)
Великанова М. М. - Договір про поділ майна подружжя, що є об’єктом права спільної сумісної власності, Горбуля Г. А. (2012)
Вишновецька С. В. - Проблеми вибору найдоцільнішої форми кодифікації норм міжнародного приватного права, Ющенко К. В. (2012)
Гаращенко Л. П. - Особливості трудового договору з окремими категоріями працівників (2012)
Саванець Л. М. - Природа прав, посвідчених бездокументарними цінними паперами (2012)
Андрущенко І. Г. - Доктринальні відмінності країн-членів Європейського Союзу у регулюванні концентрації капіталу шляхом злиття і поглинання компаній (2012)
Первушина А. А. - Інститут сторін як основних учасників господарського процесу, Хатнюк Н. С. (2012)
Богатирьова О. І. - Пробація як пріоритетний напрямок розвитку римінально-виконавчої політики України (2012)
Назаров В. В. - Засада невтручання у приватне життя як засіб для захисту особи у кримінальному провадженні (2012)
Неживець О. М. - Основні причини, умови та механізм, що детермінують злочинну поведінку жінок (2012)
Антипенко В. Ф. - Інститут кримінальної відповідальності держави як ефективний міжнародно-правовий механізм боротьби зі злочином агресії, Важна К. А. (2012)
Колос М. І. - Суб’єктивні ознаки кримінально-правових положень Руської Правди (2012)
Пильгун Н. В. - Досудове слідство як основна форма розслідування: питання реформування на сучасному етапі, Бородін Є. В., Присяжнюк І. О. (2012)
Широкова-Мурараш О. Г. - Концепція відгалуження міжнародної кримінології у вітчизняній науці міжнародного права (2012)
Сопілко І. М. - Особливості формування національної свідомості студентів Юридичного інституту Національного авіаційного університету (2012)
Макеєва О. М. - Теоретико-методологічні засади формування правової та професійної культури майбутніх юристів (2012)
Ткачова Н. О. - Професійна правова культура, її зміст та роль у подальшому цивілізованому розвитку України (2012)
Богатирьов І. Г. - Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування (2012)
Калюжний Р. А. - Легітимація політико-правових інститутів: соціодинамічний підхід до правової реальності (2012)
Лисенко В. П. - До питання кадрового забезпечення системи управління сільськими територіальними громадами., Терещенко В. К. (2013)
Dr Łukasz Satoła - Исследование причин и последствий ограничения деятельности фермерских хозяйств в Польше., Dr Mariusz Dacko, Dr Wojciech Sroka. (2013)
Grażyna Karmowska - Sustainable economic development of the polish duo-region pomerania., Miroslawa Marciniak (2013)
Ільчук М. М. - Виробництво соняшнику в Україні та його прогнозування на перспектив. (2013)
Збарський В. К. - Сутність поняття "стратегія розвитку” малого підприємства. (2013)
Авраменко Т. П. - Вплив економічних чинників на конкурентоспроможність підприємства. (2013)
Аврамчук Л. А. - Особливості споживчого кредитування в Україні., Кожухар І. В. (2013)
Балан О. Д. - Теоретико-методологічні питання мотивації та оплати праці в сільськогосподарському виробництві. (2013)
Барилович О. М. - Стан, проблеми та перспективи розвитку молочного скотарства. (2013)
Буряк Р. І. - Методологічні підходи до розробки систем менеджменту аграрних підприємств на основі вимог міжнародних стандартів. (2013)
Величко О. В. - Забезпеченість сільськогосподарських підприємств трудовими ресурсами та проблеми їх ефективного використання. (2013)
Гальчинська Ю. М. - Діагностика кон’юнктури світового ринку цукру. (2013)
Герасимчук Н. А. - Аналіз категорії стійкого розвитку як складової сучасної стратегії аграрного підприємства. (2013)
Голомша Н. Є. - Сучасні тенденції виробництва, переробки та споживання м’яса в Україні., Шелест Н. А. (2013)
Городенко С. В. - Місце і оцінка інноваційних процесів в агропромисловому виробництві. (2013)
Дворник І. В. - Біопаливо та перспективи його розвитку в Україні., Талавиря М. П. (2013)
Ільків Л. А. - Екологічна експертиза як гарантія еколого-економічної безпеки держави., Близнюк А. О. (2013)
Іоніна С. А. - Роль екологічного виховання студентської молоді на шляху до сталого соціально-економічного розвитку країни. (2013)
Колос З. В. - Перспективи розвитку ефективної виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. (2013)
Коваленко Л. В. - Соціально-трудові конфлікти та напрями роботи щодо їх запобігання. (2013)
Коновал І. А. - Прогнозування виробництва сої в Україні. (2013)
Костюк В. А. - Розвиток міжбанківського кредитування в Україні., Павличук Ю. М. (2013)
Кравченко А. С. - Портфельне інвестування на фондовому ринку України. (2013)
Любар Р. П. - Підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств у сучасних умовах. (2013)
Македон Г. М. - Біоекономіка як основа сталого розвитку України., Талавиря М. П. (2013)
Маршалок М. С. - Еколого-економічні аспекти сучасного розвитку сільського господарства. (2013)
Мельникова І. В. - Економіко-математична модель розрахунку ефективного періоду використання курей-несучок. (2013)
Мірзоєва Т. В. - Перспективи розвитку лікарського рослинництва. (2013)
Морозюк Н. В. - Вплив аграрного сектору економіки на сталий розвиток сільських територій. (2013)
Радько В. І. - Економічна ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України. (2013)
Рибак Л. Х. - Сучасний стан розвитку малих форм господарювання в Україні. (2013)
Рогач С. М. - Інституціональні домінанти екологізації аграрного природокористування. (2013)
Самсонова В. В. - Модель функціонування ринку інноваційних знань та інформації., Карпович А. А. (2013)
Скоцик В. Є. - Організаційні засади функціонування ринку сільськогосподарської техніки в Україні. (2013)
Стасіневич С. А. - Біржові інструменти управління ціновими ризиками., Литвин О. С. (2013)
Ткачук В. А. - Соціально-економічні аспекти функціонування агрохолдингів в контексті розвитку сільських територій. (2013)
Томашевська О. А. - Питання функціонування вільних економічних зон в Україні. (2013)
Чередніченко О. О. - Оцінка конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств молочної галузі. (2013)
Ярковий А. О. - Проблеми управління консалтингового діяльності у сфері апк як основи формування єдиної системи життєдіяльності сільських теріторіальних громад. (2013)
Аврамчук Б. О. - Необхідність впровадження консолідації земель в сучасних умовах. (2013)
Байда В. А. - Становлення та розвиток ринку цукру в Україні. (2013)
Бурова О. Б. - Теоретичні основи розвитку сільських територій. (2013)
Вечеря С. В. - Мотивація персоналу як складова механізму антикризового управління підприємством. (2013)
Галунка С. С. - Ринок кукурудзи в Україні: сучасний стан та основні проблеми розвитку. (2013)
Гудзинська Ю. С. - Пріоритети стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств: сутність та місце в системі розвитку аграрного сектору. (2013)
Девко С. Т. - Формування системи мотивації на підвищення зайнятості в сільській місцевості. (2013)
Денисенко Л. С. - Формування кон’юнктури на ринку соняшникової олії в Україні. (2013)
Дзюба Т. А. - Особливості формування продовольчої безпеки регіону. (2013)
Добрівська М. В. - Теоретичні аспекти розвитку біоекономіки. (2013)
Євенко Т. І. - Банкрутство банківських установ. (2013)
Збарська А. В. - Шляхи подальшого розвитку суб’єктів малого підприємництва в регіоні. (2013)
Зоргач А. М. - Теоретико-методологічні аспекти упавління інноваційно-інвестиційною діяльністю аграрних підприємств. (2013)
Коба Т. М. - Ринок хмелю: проблеми та перспективи. (2013)
Коновал О. І. - Узгодженість функціональних стратегій діяльності підприємств у цукробуряковому виробництві України. (2013)
Лайко О. О. - До проблеми конкурентних переваг забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств. (2013)
Лопанчук А. А. - Конкурентоспроможність виробництва продукції скотарства сільськогосподарських підприємствах. (2013)
Молчан Т. М. - РУправління бюджетом доходів як складова процесу фінансового планування на підприємстві. (2013)
Николюк О. Д. - Фінансові аспекти конкурентоспроможності фермерських господарств. (2013)
Перегуда Є. Ф. - Використання трудових ресурсів у процесі диверсифікації виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. (2013)
Пищик Ю. Д. - Основні напрями удосконалення управління сільськими територіями. (2013)
Рубан О. О. - Аналіз відповідності виробничого потенціалу орієнтирам сталого розвитку сільських територій регіону. (2013)
Сичова О. Д. - Сучасні напрями підвищення ефективності землекористування сільськогосподарськими підприємствами в Україні. (2013)
Тужик К. Л. - Індикативне управління сталим розвитком сільськогосподарського підприємства з використанням відтворюювального підходу. (2013)
Ус С. І. - Критерії оптимальності розмірів та виробничої структури аграрних формувань. (2013)
Четверик О. В. - Формування стратегічних напрямків розвитку підприємств бурякоцукрового підкомплексу. (2013)
Яворська М. С. - Розвиток сільськогосподарської кооперації та її вплив на рівень життя сільського населення. (2013)
Ярославська О. П. - Теоретичні аспекти розширеного відтворення аграрних підприємств. (2013)
Вдович В. Г. - Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні., Черкаська І. С. (2013)
Радзівон С. М. - Адміністративно-правове регулювання спеціального догляду повітряних суден цивільної авіації україни (2012)
Череватюк В. Б. - До проблеми конфліктів у сфері авіації (2012)
Юрченко М. В. - Генезис розвитку організаційно-правових форм управління авіаційним транспортом України в радянський та пострадянський час (2012)
Атаманчук І. В. - Поняття та елементарна будова механізму процесуально-правового регулювання (2012)
Корнієнко А. А. - Принцип невідворотності юридичної відповідальності: історичний екскурс (2012)
Пильгун Н. В. - Реалізація принципу верховенства права як необхідна умова побудови правової держави, Рощук М. В. (2012)
Тимченко А. П. - Організаційно-правові основи діяльності працівників міліції України по відновленню законності і правопорядку на звільненій від німецьких загарбників території у 1943–1945 рр. (2012)
Філик Н. В. - Особливості правотворення в діяльності судових органів, Калістратов О. О. (2012)
Галай А. О. - Історія становлення та розвитку громадської доброчинної діяльностІ (2012)
Дутка М. Т. - Функціональний аспект муніципально-правових норм (2012)
Калюжний К. Р. - Сутність інформаційних прав людини в науці інформаційного права (2012)
Новицька Н. Б. - Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері захисту суспільної моралі (2012)
Олійник О. В. - Державна політика інформаційної безпеки України (2012)
Рустамзаде Айхан Х. о. - Конституционный суд азербайджанской республики (2012)
Вишновецький В. М. - Проблеми правореалізації у сфері працевлаштування молоді в Україні, Поліщук Л. І. (2012)
Омельченко Г. В. - Проблематика охорони фотографічних творів нормами авторського права, Вітковська Ю. В. (2012)
Сопілко І. М. - Технічні засоби захисту авторських прав в мережі інтернет: проблематика використання, Пономаренко О. В. (2012)
Старицька О. О. - Проблемні питання правового регулювання діяльності об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, Польська М. О. (2012)
Федорченко Н. В. - Загальна характеристика договору на готельне обслуговування (2012)
Бутрин Н. С. - До питання про корпоративні спори та їх підвідомчість (2012)
Козирєва В. П. - Правове регулювання керуючого іноземною процедурою банкрутства в Україні, Гаврилішин А. П. (2012)
Корчак Н. М - Судова практика як форма забезпечення правопорядку у сфері конкуренції (2012)
Малишева М. Х. - Кодифікація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2012)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Проблеми правового регулювання доступу до конфіденційної інформації на підприємстві (2012)
Боднарчук О. Г. - Адміністративно-правова заборона як засіб протидії корупції в державній кримінально-виконавчій службі України (2012)
Дем’яненко Ю. І. - Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя: аналіз нової редакції ст. 182 кк України (2012)
Доляновська І. М. - Загальносоціальне попередження експлуатації дітей в Україні: основні риси та шляхи подолання проблем (2012)
Шкуратенко О. В. - Сучасні інтерпретації поняття кримінальної субкультури (2012)
Яремко О. М. - Інститут кримінальних проступків у контексті гуманізації кримінальної юстиції сучасної україни, Ониськів І. О. (2012)
Сопілко І. М. - Участь у конференціях,науково-практичних семінарах, круглих столах як дієва форма наукової роботи в університеті, Череватюк В. Б. (2012)
Калюжний Р. А. - Криміналістичне дослідження розслідування злочинів міжнародного характеру (2012)
Кресін О. В. - Науково-практичний семінар "Рада Європи: проблеми реформування" (2012)
Толкованов В. - Інноваційні інструменти та прилади для вдосконалення національної системи підготовки українських державних службовців та місцевих органів самоврядування (2012)
Ємельянов В. М. - Основні аспекти механізму наближення законодавства України з питань оподаткування до стандартів Європейського Союзу, Косенчк С. І. (2012)
Якубовський Я. - Колективні дії користувачів інтернету – нова якість у політичній комунікації? Приклад Польщі та України (2012)
Євтушенко О. Н. - Глобалізація політики та перспективи її розвитку в сучасних умовах, Андріяш В. І. (2012)
Коваль Г. В. - Роль студентського самоврядування в реалізації державної молодіжної політики (2012)
Філіпова В. Д. - Модернізація державної політики в галузі освіти України (2012)
Шкіца І. М. - Стан та перспективи українсько-польського транскордонного співробітництва в контексті візової політики Європейського Союзу (2012)
Іванов Д. В. - Проблеми розвитку єврорегіонів в Україна (2012)
Слабих Д. М. - Особливості процесів європеїзації в Республіці Польща (2012)
Палагнюк О. В. - Необхідність реформування та подальшого вдосконалення державної політики України у сфері протидії злочину "торгівля людьми" (2012)
Картузов К. М. - Державне управління бібліотеками навчальних закладів: проблеми та перспективи (на прикладі м. Миколаїв) (2012)
Ібрагімова А. А. - Взаємодія органів виконавчої влади зі ЗМІ та напрями її дієвого налагодження (2012)
Бадалова О. С. - Реформа державної виконавчої служби України – шлях до створення правової держави (2012)
Плевак С. М. - Трансформація системи державного управління Республіки Польща (2012)
Орцева О. С. - Формування механізмів реалізації державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства в Україні (2012)
Верба С. М. - Державне регулювання діяльності кадрових служб органів виконавчої влади в Україні (2012)
Гавінська О. І. - Легітимаційний потенціал взаємодії органів публічної влади та засобів масової комунікації на місцевому рівні (2012)
Сиченко В. В. - Розробка заходів антикорупційної діяльності для забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Сиченко О. О. - Динамічні процеси та властивості глобального регулювання соціальної політики (2012)
Линник С. О. - Напрями реалізації в Україні європейської стратегії ВООЗ щодо профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями (2012)
Трусов С. І. - Механізми взаємодії органів державної влади з громадськістю в управлінні митною справою (2012)
Кийда Л. І. - Застосування процедури спрощеного митного контролю до підприємств-суб’єктів ЗЕД (2012)
Іванова К. В. - Концептуальні підходи до формування стратегічного управління митною справою (2012)
Критенко О. О. - Розвиток державного регулювання системи закупівель за бюджетні кошти (2012)
Слабінська О. - Інвестиційні ресурси фінансування соціальної інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць (2012)
Титовська Т. В. - Ліцензування медичної практики як форма державного контролю в галузі охорони здоров’я: концептуальні засади і практичні наслідки (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського