Зотова Є. В. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств (2012)
Ісмаїлова Л. Л. - Система критеріїв оцінки економічної безпеки підприємств (2012)
Бондар Т. І. - Командний настрій Всеукраїнського теоретично-практичного семінару з питань розвитку інновацій студентського самоврядування в Україні (2012)
Степанюк О. М. - Міжнародний студентський форум "Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді у єдиний науково-культурний простір" у Волинському інституті економіки та менеджменту (2012)
Астахова К. В. - "Наука у сучасному суспільстві: інноваційні підходи та рішення" — науково-теоретична конференція молодих вчених (2012)
Сидорчук Ю. М. - Юридична освіта в Україні: проблеми теорії та практики (2012)
Наші автори (2012)
Кальниш Ю. Г. - Системні фактори впливу на формування та реалізацію державної євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації, Ребкало В. А., Калина М. С. (2012)
Багмет М. О. - Використання європейських підходів і стандартів у підготовці кадрів нової генерації в Україні (2012)
Палагнюк Ю. В. - Політика ЄС щодо України на етапі реалізації Україною євроінтеграційної стратегії (2012)
Сорока С. В. - Сутність та моделі взаємодії уряду і парламенту в процесі реалізації законодавчої функції державного управління (2012)
Коваль Г. В. - Міжнародна практика формування та реалізації державної молодіжної політики (2012)
Сиченко О. О. - Соціальна безпека в системі національної безпеки держави (2012)
Громадська Н. А. - Аналіз політики в діяльності державного службовця (2012)
Гуцов В. І. - Удосконалення дослідження механізмів взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства (2012)
Бадалова О. С. - Історико-правова природа становлення діяльності державної виконавчої служби України (2012)
Якименко О. О. - Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять у контексті трансформації вищої освіти в Україні (2012)
Палагнюк О. В. - Основні засади державної політики України у сфері протидії злочину "торгівля людьми" (2012)
Картузов К. М. - Державне управління бібліотечною справою в Україні в 1917-1939 роках (2012)
Мазепа К. М. - Теоретичні та організаційно-правові засади формування самодостатніх місцевих (територіальних) громад у контексті адміністративно-територіальної реформи (2012)
Матійко С. А. - Формування та впровадження елементів державного регулювання розвитку промислових підприємств (2012)
Рибачук В. Л. - Основні напрями вдосконалення системи державної підтримки розвитку й реформування житлово-комунального господарства (2012)
Івашов М. Ф. - Виклики і загрози епохи глобалізації (2012)
Івашова Л. М. - Роль митної служби України в забезпеченні економічної безпеки країни в умовах глобалізації (2012)
Сорока М. П. - Заходи державної селективної підтримки окремих регіонів України (2012)
Шкуратова І. І. - Методичні підходи до проведення фінансового контролю на засадах митного постаудиту (2012)
Беглиця В. П. - Оцінка механізмів підтримки технологічного розвитку світового суднобудування в умовах глобальної конкуренції (2012)
Грабельніков В. А. - Інформаційне забезпечення регулювання автотранспортної діяльності при ухвалені управлінських рішень (2012)
Поворозник Р. В. - Комплексна оцінка стану екологічної безпеки в державі (2012)
Шапоренко Д. Е. - Управління динамічним процесом ринку праці (2012)
Скрипник В. В. - Ідея кооперації в теоретичній думці першої чверті ХХ століття (2012)
Туболець К. Г. - Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств (2012)
Шкуропат О. В. - Суперечності земельних відносин у контексті державного управління (2012)
Кондрашихін А. Б. - Особливості підготовки кадрів державної служби під час модернізації економіки (2012)
Швиданенко Г. О. - Удосконалення механізму державного регулювання процесів екологізації гірничо-збагачувальних підприємств, Матукова Д. Г. (2012)
Скиба Т. Ю. - Правові механізми державного управління розвитком системи вищої освіти (2012)
Маматова Т. В. - Здобутки та перспективи Е-платформи "Спільнота практиків: інновації у місцевому самоврядуванні, Маліков С. В., Тертишна О. А., Катерняк І. Б. (2012)
Вишиванюк М. В. - Обґрунтування пріоритетності соціальної спрямованості розвитку регіону як основи сталого розвитку (2012)
Лопушинський І. П. - Державна мовна політика в Україні: сучасні реалії та перспективи (2012)
Клюцевський В. І. - Механізми здійснення електронного документообігу в організації діяльності місцевих органів виконавчої влади (2012)
Болюбаш Н. М. - Формування професійної компетентності державних службовців у вищих навчальних закладах (2012)
Парамонов Є. Ю. - Актуальні питання захисту прав дитини в Україні (2012)
Нестеров Д. Ю. - Особливості реалізації регуляторної політики держави в пенсійному страхуванні (2012)
Биркович Т. І. - Особливості формування сучасної зовнішньої енергетичної політики країн ЄС та України (2012)
Борецька Н. О. - Форми та методи державного регулювання сфери вищої освіти (2012)
Ніколаєв О. Д. - Роль держави у розвитку фізичної культури і спорту (2012)
Євтушенко О. Н. - Соціальна стратифікація в умовах глобалізації сучасного світу, Громадська Н. А. (2012)
Сиченко О. О. - Проблеми формування державної концепції соціально відповідального бізнесу (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Стратегії інноваційного розвитку підприємства на основі збалансованої системи показників (2012)
Борисенко О. П. - Інформаційне забезпечення спеціальних механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Герасименко І. С. - Організаційно-правове забезпечення державної політики зростання інвестиційного потенціалу регіонів України (2012)
Величко Л. А. - Формування соціальної структури суспільства у країнах із розвинутою ринковою економікою та в Україні (2012)
Холоднюк З. В. - Методологічні підходи до формування соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном (2012)
Двигун С. М. - Уніфікація механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності з вимогами СОТ (2012)
Литвин Ю. О. - Національна агропродовольча система як об’єкт регулювання (2012)
Добрунов С. С. - Підвищення конкурентоспроможності як напрямок національної інноваційно-промислової політики (2012)
Зубрицька Н. Б. - Організаційні механізми регулювання банківської системи України (2012)
Клименко А. В. - Створення системи інститутів та інструментів розв’язання житлової проблеми на ринкових засадах (2012)
Грабельников В. А. - Система міського пасажирського транспорту як об’єкт управління (2012)
Сірий Ю. М. - Регулювання державою здійснення корпоративних послуг (2012)
Волчецький Р. В. - Роль туристичних інформаційних центрів у сучасній індустрії туризму (2012)
Новорічне привітання голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректора Європейського університету (2012)
Климко С. Г. - Порівняльний аналіз розвитку людського капіталу у глобальному вимірі: досвід США як провідної держави (2012)
Пригода В. М. - Розбудова системи інформаційної безпеки України: стан та перспективи (2012)
Рогач О. І. - Європа: сучасна боргова криза (2012)
Дрозд В. Д. - Модели экономического роста в свете институциональной теории, Быконя С. Ф. (2012)
Лотош О. М. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічне зростання: сучасні дослідження (2012)
Островецький В. І - Окремі аспекти стимулювання розвитку освітньої діяльності в Україні (2012)
Левківський В. М. - Вплив іноземних інвестицій ТНК в Україну на конкурентоспроможність національної економіки (2012)
Козловський І. В. - Підходи до оцінки технологічної конкурентоспроможності країн в умовах швидкого розвитку високих технологій (2012)
Нерода-Березка К. І. - Експансія ТНК у країни різного рівня розвитку в умовах глобалізації (2012)
Шарко В. В. - Шляхи, основні напрямки та інструменти механізму інтенсифікації виробництва промислового підприємства (2012)
Сєрік Ю. В. - Управління кредитним портфелем банку (2012)
Сімонова В. С. - Нормативно-методичне забезпечення управління якістю торговельного обслуговування на підприємствах системи споживчої кооперації (2012)
Велещук С. С. - Адміністративний менеджмент у контексті концепції сталого розвитку організації (2012)
Скалецька О. В. - Теоретико-методологічне обґрунтування механізму кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками (2012)
Красикова С. І. - Складники комплексу маркетингу туристичного підприємства (2012)
Дяченко Л. А. - Фактори впливу на управління та розвиток підприємств туристичної сфери: загальне та особливе щодо Львівської області (2012)
Підлісна О. В. - Організаційно-економічний механізм проведення рекламних кампаній туристичних підприємств (2012)
Васюткіна Н. В. - Корпорація як система з відкритими зв’язками (2012)
Драбаніч А. В. - Процес оптимізації витрат швейного виробництва на забезпечення планового рівня споживчої якості (2012)
Бедратенко О. Г. - Роль залучення боргового капіталу у фінансуванні зростання підприємств (2012)
Топузов М. О. - Віртуальні засоби навчання у змісті організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти (2012)
Пашкова О. Б. - Традиційна науково-практична конференція "Україна XXІ століття: тенденції та перспективи розвитку" (2012)
Наші автори (2012)
Wallas M. - Komunikacja międzykulturowa. Wymiar edukacyjny (2012)
Пшибыльска-Машнер Б. - Кризис руководства во внешней политике и политике безопасности Европейского Союза после Лиссабонского договора (2012)
Донай Л. - Проблемы прогнозирования общественных явлений – теория детерминистического хаоса. Размышления на примере так называемой Оранжевой Революции (2012)
Musiał-Karg M. - The Election Silence in Poland. Controversies over the Legitimacy of Election Silence in the Internet Age (selected issues) (2012)
Lukaszewski M. - The problem of ensuring continuity of authority in the exercise of the head of state in the event of a vacancy in this office on the example of the political systems of the Balkan Republics (2012)
Сидун С. - Региональное сотрудничество Украины и стран Вышеградской группы после их вступления в ЕС (2012)
Стельмах А. - Легитимность власти в Польше (2012)
Nowiak W. - Polish "welfare state" after transformation. Conclusions and recommendations for Ukraine (2012)
Lizakowski P. - Główne zadania audytu wewnętrznego (2012)
Червякова О. В. - Виявлення тенденцій дисертаційних розвідок у галузі науки "Державне управління" за основними напрямами зовнішнього вектора суспільних змін (2012)
Баскакова Ю. В. - Фракційна стабільність парламенту України: інноваційно-інформаційний акспект (2012)
Антонова О. Р. - Вплив неурядових організацій на проведення парламентських виборів: форми участі та концептуальні засади (2012)
Грищенко І. М. - Характеристика принципів діяльності органів місцевого самоврядування України (2012)
Гавінська О. І. - Нормативно-правове забезпечення взаємодії органів публічної влади та засобів масової інформації (2012)
Фролова Х. Р. - Механізми взаємодії наднаціональних інституцій Європейського Союзу (2012)
Андріяш В. І. - Соціальна стратифікація сучасного суспільства: етнічний аспект, Громадська Н. А. (2012)
Дерега В. В. - Основні поняття та категорії дослідження державної сімейної політики (2012)
Болюбаш Н. М. - Упровадження дистанційних технологій у професійну підготовку державних службовців, Ємельянов В. М. (2012)
Коваль Г. В. - "Молоді спеціалісти" на ринку праці (2012)
Кузьменко С. Г. - Розвиток системи відновлення трудового потенціалу людей із особливими потребами (2012)
Нікітенко С. В. - Ключові проблеми в організації державного управління розвитком фізичної культури та спорту в Україні на сучасному етапі (2012)
Плоский К. В. - Технічна допомога у системі міжнародного сприяння розвитку: сутність, сучасний дискурс, проблеми імплементації в Україні (2012)
Лазарєва О. В. - Регіональна політика: стан, проблеми розвитку на стратегічних засадах (2012)
Поліщук В. В. - Основні проблеми бюджетної політики на тлі проведення бюджетної реформи на регіоналньому рівні (2012)
Бобровська О. Ю. - Методичні засади кількісного виміру економічних параметрів і характеристик збалансованості розвитку соціальної сфери міст і регіонів, Шумік І. В. (2012)
Борисенко О. П. - Удосконалення державних механізмів управління митними ризиками при реалізації зовнішньоекономічної політики (2012)
Казюк Я. М. - До проблеми зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів в Україні (2012)
Онищенко О. Р. - Інструментарій активізації ресурсно-інноваційної діяльності держави (2012)
Шайдоров О. І. - Державні механізми боротьби з економічною злочинністю (2012)
Ковальська Н. М. - Сутність та перспективи сфери послуг у реалізації державної стратегії розвитку економіки України (2012)
Скиба Т. Ю. - Інституційні механізми державного управління розвитком системи вищої освіти (2012)
Білобровець В. - Біографія та наукові здобутки Є. М. Кудрицького (2002)
Єршов В. - Patriae patres. Михайло Петрович Кудрицький (2002)
Костриця М. - "Евгений... Будь мудрым, как царь Соломон... " (2002)
Кондратюк Р. - Матеріали до генеалогії священицького роду Кудрицьких (2002)
Пультер С. - Любив людей творчої праці (мої зустрічі з Є. М. Кудрицьким (2002)
Бондарчук Л. - Уроки Є. М. Кудрицького (2002)
Титаренко Н. - Під чистим небом (2002)
Лєцкін М. - Житомирська перекладацька школа (2002)
Місяць Н. - Ярослава Павлюк - поет і перекладач (2002)
Слободянюк Т. - Ассоциативно-образные системы оригинала и перевода (2002)
Павлюк Я. - З практики художнього перекладу (2002)
Федоровська І. - Проблемы перевода текстов на страницах русскоязычной прессы Америки, Місяць Н. (2002)
Карпенко У. - Устойчивые выражения, называющие пространство и время в русском и итальянском языках (2002)
Прищепа В. - Автентичні художні тексти - невичерпне джерело соціокультурної інформації (2002)
Гречина Л. - Проблеми перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької, української, латинської, російської мов (2002)
Білоус В. - Медичні терміни в науковому тексті (2002)
Слухай Н. - Разрушение архетипа как фактор формирования патогенного текста (2002)
Прищепа В. - Компресія в системі німецьких компаративних тропів (2002)
Місяць Н. - Гіпертекст - новий крок у розвитку тексту (2002)
Сингаївська А. - Функціонально-семантичні особливості іменників-предикатів пропозиційного відношення з проспективними темпоральними семами (2002)
Корольова О. - Метонимия в сленге и арго (2002)
Котнюк Л. - Егоцентричні параметри наукового тексту (2002)
Мойсієнко В. - До проблеми визначення рідної говірки автора "Граматики словенської" Івана Ужевича (2002)
Григораш А. - Використання крилатих висловів у сучасній публіцистиці (на матеріалі сучасної преси України (2002)
Конторчук Г. - Етно-культурологічні аспекти українських фразем із компонентом "кіт" (2002)
Приймак А. - Мовні сигнали зв’язності щоденникового тексту (на матеріалі щоденників Л. М. Толстого) (2002)
Доброльожа Г. - Світ української родини у прислів’ях та приказках з порівняльним компонентом (2002)
Власенко В. - Емоційно-експресивні засоби та їх стилістичні функції у поетичній мові Ліни Костенко, Яцик С. (2002)
Кардащук О. - Вплив контексту на актуалізацію семного складу прикметників-предикатів, Кульбабська О. (2002)
Гримашевич Г. - Роль тексту в діалектологічних дослідженнях (на прикладі зразків поліського живого мовлення) (2002)
Врублевська Г. - Суржик як мовна характеристика персонажа в сучасній українській мові (2002)
Титаренко В. - Запозичена лексика привілеїв Київському магістрату ХVІ - ХVІІ ст. (2002)
Литвинчук Л. - Найменування жінки в пам’ятках Житомирщини ХVІ - ХVІІ ст. (2002)
Папіна А. - Слуховая (звуковая) сенсорная оценка в поэтической речи А. С. Пушкина (2002)
Іванова Л. - Синтаксические средства импрессионистического описания в художественном тексте (2002)
Астрахан Н. - Художній текст і аналітичне моделювання (2002)
Кузнєцова І. - Особливості гендерної характеризації персонажів та гендерні характеристики автора (2002)
Чайковська В. - Сон і сновидіння як художні прийоми психологічного розкриття персонажів в українській літературі (2002)
Дем’янюк М. - Внутрішній монолог як засіб вираження екзистенції суб’єкта в оповіданні І. Буніна "Захар Воробйов" (2002)
Дяченко В. - Особливості мови та стилю романів А. Бєлого "Петербург" і "Москва" (2002)
Назарець В. - Особливості графічної організації вірша (2002)
Васильєв Є. - Жанр містерії-буф у драматургії ХХ століття (2002)
Хмелінська Р. - Аналіз вірша в прозі І. С. Тургенєва "Два четверостишия" (2002)
Масловська М. - Казковий світ Василя Сухомлинського (2002)
Лісовський А. - Цілісність художнього твору і його сприйняття (2002)
Вишневська Г. - Гоголевские традиции в творчестве М. Булгакова (2002)
Калініна Л. - Засоби мотивації молодших школярів при роботі з текстом, Білоус А. (2002)
Самойлюкевич І. - Навчання читання на старшому етапі загальноосвітньої школи з урахуванням елементів індивідуалізації, Козачок О. (2002)
Янчук Н. - Роль тексту в реалізації функціонально-комунікативного підходу до вивчення лексики студентами філологічного факультету (2002)
Березенська Л. - Використання пісні в якості автентичного іншомовного тексту для розвитку аудитивної компетенції старшокласників, Паєнтко Н. (2002)
Памірська Л. - Лінгвістичні особливості дидактичних текстів науково-популярного стилю, Памірський М. (2002)
Зимовець О. - Навчання вивчаючого читання (на прикладі фізико-математичного факультету педагогічного університету), Темченко Л. (2002)
Сіваєва Н. - Формування мовленнєвої монологічної компетенції студентів філологічного факультету на основі текстів до спеціальності, Кухарьонок С. (2002)
Кравець О. - Використання автентичних друкованих текстів як засіб формування лексичної компетенції на початковому етапі навчання іноземної мови у студентів мовних вузів (2002)
Добржанська В. - Врахування особливостей текстів науково-популярного та наукового характеру при організації роботи студентів неспеціальних факультетів по їх перекладу (2002)
Усатий В. - Культура мови і мовлення вчителя початкових класів (2002)
Алексєєва Т. - Аналіз художнього тексту (2002)
Усатий А. - Діалог з текстом як засіб розвитку уміння сприймати і осмислювати художній твір (2002)
Меркадо А. - Діяльність Міжнародного інституту мов і культур (2002)
Троттер Е. - Семінар з перекладу у Флоридському університеті (2002)
Місяць Н. - Міжнародна конференція "Проблеми аналізу тексту", присвячена Євгенові Кудрицькому (2002)
Титул, содержание (2014)
Ущаповський К. В. - Надійність прогнозів електроспоживання як чинник підвищення ефективності функціонування ДП "НЕК "Укренерго" (2014)
Васюченко П. В. - Управление потерями в электрических сетях с помощью регулируемых устройств продольной компенсации (2014)
Сетюков В. Б. - Аккумулирование энергии в домах с нулевым энергопотреблением (2014)
Андреев С. Ю. - Увеличение эффективности отпущенного тепла при оптимальном выборе количества жилых домов и полной реконструкции системы централизованного горячего водоснабжения квартала, Федоров А. П., Бондаренко А. И. (2014)
Деревянко О. В. - Новые аппараты подпитки тепломассообменного оборудования в системе управления энергоблоком, Королев А. В., Погосов А. Ю. (2014)
Миллер Роман-Франк - Способ повышения эффективности работы ветродвигателя (2014)
Мехович С. А. - Экономико – математическая модель зонирования промышленных предприятий, Ахиезер А. Б., Дунаевская О. И. (2014)
Кондратенко Д. В. - Проблеми та перспективи страхування у паливно-енергетичному комплексі України (2014)
Эпштейн И. И. - Расчет параметров асинхронного двигателя (2014)
Черенков А. Д. - Применение низкоэнергетических ЭМП для управляющего воздействия на биофизические процессы в биологических объектах, Аврунин О. Г. (2014)
Думанский А. В. - Аналитический анализ гофрированного конического рупора для лечения эндометрита животных (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-червень 2014 року (2014)
Abstracts (2014)
К сведению авторов (2014)
Вступне слово (2014)
15 років Асоціації неонатологів України (2014)
Шунько Є. Є - Стратегічні напрямки медичної допомоги новонародженим в Україні (2014)
Сенаторова Г. С. - Стратегія реформування організації педіатричної допомоги населенню на сучасному етапі, Чайченко Т. В., Шипко А. Ф. (2014)
Слабкий Г. О. - Можливості клінічних інформацій та моніторингових систем у запровадженні інцидент-звітності в перинатальних центрах України, Ковальова О. М., Кузенков Р. В. (2014)
Клименко Т. М. - Совершенствование модели "Специалист" для перинатальних центров на кафедре неонатологии Харьковской медицинской академии, Сердцева Е. А., Сандуляк Т. В. (2014)
Аряєв М. Л. - Как нам эмилинировать ВИЧ-инфекцию новорожденных Украины, Котова Н. В. (2014)
Мавропуло Т. К. - "Цільова церебральна допплерсонографія" – практичне обгрунтування в неонатальній інтенсивній терапії, Капшученко Н. С. (2014)
Сенаторова Г. С. - Серцево-судинні порушення перинатального періода: механізми розвитку та напрямки терапії, Гончарь М. О., Бойченко А. Д., Ріга О. О., Кондратова І. Ю. (2014)
Яблонь О. С. - Сучасні проблеми неонатальної нефрології, Саврун Т. І., Берцун К. Т., Сергета Д. П., Шовкопляс Н. А. (2014)
Павлишин Г. А. - Неонатальне транспортування - важливий компонент реорганалізації перинатальної допомоги у Тернопільському регіоні, Корицький Г. І., Пасяка Н. В. (2014)
Ріг О. О. - Передумови для створенняисистеми катамнестичного спостереження (FOLLOW UP) за новонародженими групи ризику (2014)
Кочерга З. Р. - Алельний поліморфізм генів GSTS у новонароджених Івано-Франківської області, Подольська С. В., Горовенко Н. Г. (2014)
Ліхачова А. С. - Нові підходи до діагностики та лікування внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених вірусних інфекцій у новонароджених, Редько І. І., Зосимов А. М. (2014)
Похилько В. І. - Збільшення шансів розвитку бронхолегеневої дисплазії у передчасно народжених дітей після трансфузіїдонорської еритроцитарної маси, Гончарова Ю. О., Траверсе Г. М., Цвіренко С. М., Коробка О. В. (2014)
Бензар І. М. - Оцінка клінічної активності та ефективності лікування інфальтивних гемангіном з допомогою ультразвукового сканування, Полулях О. К. (2014)
Конопліцький В. С. - Випадок подвійного симетричного кістозного подвоєння голодної кишки, Калінчук О. О., Дмитрієв Д. В. (2014)
Бабінцева А. Г. - Гостре пошкодження нирок у новонароджених: невирішені питання діагностики та стратифікації ступеня тяжкості патології, Годованець Ю. Д., Нікорич С. І. (2014)
Знаменська Т. К. - Грибкові інфекції у неонатології – сучасний погляд на проблему, Куріліна Т. В. (2014)
Костюк О. О. - Ранній неонатальний сепсис. Основні напрямки діагностики та лікування, Шунько Є. Є., Краснова Ю. Ю. (2014)
Мавропуло Т. К. - Некротичний ентероколіт новонароджених (із засад доказової медицини), Македонський І. О. (2014)
Пішак В. П. - Становлення біологічних ритмів у пренатальному онтогенезі людини (2014)
Индрио Ф. - Применение пробиотика, содержащего L. REUTERI с целью профилактики приступов кишечной колики, регургитации и функционального запора проспективное многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированое клиническое исследование, Ди Мауро А., Риетццо Дж., Чиварди Э., Интини К., Корвалья Л., Баллардини Э., Бишелья М., Чинкуетти М., Браззодуро Э. (2014)
Hope W. W. - Данные ESCMID (2012) по диагностике и лечению заболеваний, вызванных грибами рода CANDIDA: профилактика и лечение инвазивных инфекций у новорожденных и детей, вызванных CANDIDA SPP, Castagnola E., Groll A. H., Roilides E., Akova M., Arendrup M. C., Arikan-Akdagli S., Bassetti M., Bille J., Cornely O. A. (2014)
Раманаттан Р. - Смертность среди недоношенных новорожденных с респираторным дистресс-синдромом при использовании Порактана Альфа, кальфактанта или берактанта: ретроспективное исследование, Бхатия Дж. Дж., Секар К3., Эрнст ФР (2014)
Хоменко О. Ю. - Використання глюкокортикоїдів у вагітних з тяжким перебігом ГРВІ та грипу, Ткаченко Р. О., Пилипенко М. М. (2014)
Знаменська Т. К. - Сучасний погляд на проблему профілактики анемії у недоношених новонароджених від матерів з бактеріально-вірусною МІКСТ-інфекцією, Лошак О. О., Новик І. І., Петрицюк Т. В. (2014)
Мизгіна Т. І. - Використання вітчизняного рекомбінантного еритропоетину епобіокрин з метою оптимізації лікування та профілактики анемії передчасно народжених дітей, Щербань О. А., Горячевська Т. М. (2014)
Котова Н. В. - Алгоритм формування груп ризику з народження дітей з природженими дефектами нервової трубки серед жінок репродуктивного віку та диференційований підхід до профілактики спінальних дизрафій, Майчук В. О. (2014)
Киреев С. С. - Психология и профессиональная мотивация врача-неонатолога (2014)
Вимоги для оформлення статей в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2014)
Білоус П. - "Любов і творчість, туга і порив, відвага і вогонь самопосвяти!" (До 100-річчя О. Ольжича (2008)
Пультер С. - Романтик з подвійною душею (Міхал Чайковський: нащадок українського гетьманського роду - наш земляк) (2008)
Єршов В. - Особливості мемуаризації простору Правобережної України у творчості Міхала Чайковського (2008)
Солецький О. - "Пам’ять жанру": барокові форми в художніх структурах Валерія Шевчука (2008)
Хомчак Л. - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики (2008)
Хібеба Н. - Весільні агентиви в бойківських та поліських говірках: етнолінгвістичний аспект (2008)
Зінчук Р. - Словозміна іменника в західнополіській говірці села Смідин. ІІ (2008)
Мойсієнко В. - Привілей Жиґимонта-Августа 1560 р. на володіння Виговом з погляду лінгвістичного (2008)
Тріль О. - Назви нічного світила в пам’ятках української мови (2008)
Багнюк Н. - Прислівники в тексті середньошрифтового Четвероєвангелія (2008)
Осташ Н. - Господарювання українців у ХVІ - ХVІІІ ст. крізь призму слова (2008)
Макарова О. - Актові книги Овруцького гродського уряду др пол. ХVІІ ст. - важливе джерело для вивчення українсько-польських мовних контактів (2008)
Юсип-Якимович Ю. - Словотвірні ономатопоетичні моделі народної мови як джерело для передачі звукових вражень в українській імпресіоністській поетиці (2008)
Чернюк С. - "Лі-лю... " Бориса Тена, Сушкевич Т. (2008)
Студінський В. - Древляни: місце і роль в давньоруській історії (2008)
Несен І. - Терміни осіннього сезону в народних уявленнях Житомирського Полісся (середина ХІХ - ХХ ст. ) (2008)
Шинкарук В. - Зірка і смерть Леоніда Венгерова (2008)
Шинкарук В. - Ніна Матвієнко. Голосом цієї жінки співає й плаче Україна (2008)
Білоус П. - Прозаїки житомирського кола (2008)
Лісовський А. - Енциклопедія духовної історії Волині (2008)
Гримашевич Г. - Минуле й сучасне Бориспільщини крізь призму текстів (2008)
Лазарев Ю. Ф. - Физический маятник на вибрирующем основании, Мураховский С. А. (2013)
Зазимко А. В. - Двухканальная схема динамически настраиваемого гироскопа, Мелешко В. В. (2013)
Мураховский С. А. - Визначення похибки гіротеодоліту при дії випадкової вібрації (2013)
Костенко Н. С. - Влияние конусности основания резонатора кориолисового вибрационного гироскопа на жесткость конструкции, Бондарь П. М., Янкелевич Г. Е. (2013)
Колобродов В. Г. - Можливість використання дифракційних лінз в когерентних спектроаналізаторах, Тимчик Г. С., Нгуєн К. А. (2013)
Артюхина Н. К. - Принципы построения многозеркальных схем из децентрированных компонентов (2013)
Колобродов В. Г. - Стабилизация энергии генерации систем лазерного зондирования, Мурга Е. В. (2013)
Кузьменко Б. М. - Вплив нестаціонарного температурного поля на параксіальні характеристики обтікача головки самонаведення, Ткаченко О. А., Чиж І. Г. (2013)
Тымчик Г. С. - Формирование импульсов специальной формы для электромагнитных акустических преобразователей, Подолян А. А. (2013)
Куц Ю. В. - Імпульсний вихрострумовий контроль об’єктів циліндричної форми, Лисенко Ю. Ю. (2013)
Куценко В. П. - Оцінка похибок перетворення низько-інтенсивних шумових сигналів при періодичному порівнянні в НВЧ-колах радіометричних приладів контролю, Яненко О. П. (2013)
Сердега Б. К. - Поляризаційно-модуляційна методика визначення абсолютних значень механічних напружень у сапфірових оптичних вікнах, Матяш І. Є., Маслов В. П., Качур Н. В. (2013)
Коробко І. В. - Оцінка асиметрії потоку рідини при вимірюванні її витрати та кількості, Волинська Я. В. (2013)
Воронов С. А. - Повышение точности измерений влажности и поверхностной плотности бумажного полотна при их связанном технологическом контроле, Паламарчук Д. В., Панкратов В. Й., Родионов В. Н. (2013)
Бурау Н. І. - Вимоги до розробки інформаційно-діагностичного комплексу моніторингу резервуарів з пальним в умовах Антарктики, Жуковський Ю. Г., Кузько О. В., Цибульник С. О., Шевчук Д. В. (2013)
Голуб К. Ю. - Забезпечення інваріантності діелькометричних вологомірів до зміни сорту матеріалу із використанням поліномів Лагранжа, Заболотний О. В., Кошовий М. Д. (2013)
Канашевич Г. В. - Термоелектричний вплив низькоенергетичного електронного потоку на дефектний шар оптичного скла (2013)
Бабченко О. В. - Акустично-механічний метод контролю якості виробів порошкової металургії та пружних елементів, Румбешта В. О., Мишук Н. М. (2013)
Скицюк В. І. - Аналітичне дослідження реалізації уявних функцій для координатних систем руху верстатного обладнання, Вайнтрауб М. А. (2013)
Лукашенко В.М. - Знаковая модель качественной оценки современных компонентов маршрутизаторов, Рудаков К.С., Лукашенко А.Г., Миценко С.А. (2013)
Павловський О. М. - Використання пакету LabVIEW для моделювання та аналізу ефективності системи обробки вібраційних сигналів авіаційного двигуна (2013)
Роговой А. Н. - Система автоматизированной обработки технологической информации, Выслоух С. П., Волошко О. В. (2013)
Куцяк О. А. - Інформаційна технологія прямого моніторингу самостійного дихання, Коваленко М. М. (2013)
Терещенко М. Ф. - Контроль дози лазерного опромінення біологічних тканин температурним методом, Максимчук І. В., Мамедова Л. А., Якубовський С. П. (2013)
Францевич К. А. - Соноеластографія як методика в алгоритмі діагностики патологічних утворень грудної залози (2013)
Холін В. В. - Методи контролю динаміки вмісту фотосенсибілізатора в пухлинній тканині за допомогою спектрометричної техніки, Чепурна О. М., Єрмак П. В., Завадська Т. С., Войцехович В. С. (2013)
Скицюк В. І. - Особливості характеристик абстрактних сутностей у процесі їх взаємодії (Частина 1), Клочко Т. Р. (2013)
Веселовська Г. - Театрально-балетні візії Тараса Шевченка як художня модель його поетичної творчості (2014)
Пилипчук Р. - Драма "Назар Стодоля": від створення, першого сценічного втілення (1844 р.) та першодруку (1862 р.) до регулярних вистав в Руському (Українському) народному театрі товариства "Руська (Українська) бесіда" (1864–1900 рр.) в Галичині (2014)
Кравчук П. - Шевченківські образи у сценічній творчості Марка Кропивницького, Овчієва Л. (2014)
Гуменюк В. - Шевченківське відлуння в драматургії Володимира Винниченка (на прикладі п’єси "Memento") (2014)
Захаревич М. - Франківська шевченкіана (постановки за творами поета і образ Т. Шевченка у виставах) (2014)
Козак Б. - "Гайдамаки" Тараса Шевченка на сцені Львівського національного академічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької (1922–1988 рр.) (2014)
Андрійцьо В. - Театральна шевченкіана Закарпаття (2014)
Партола Я. - Інтерпретації "Назара Стодолі" Т. Шевченка на сцені Харківського театру ім. Т. Г. Шевченка (2014)
Полякова Ю. - Шевченкіана Харківського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка: вектори творчого пошуку (2014)
Лаврентій Р. - П’єса "Тарас Шевченко" Зенона Тарнавського на сцені Українського молодого театру "Заграва" (1937, реж. В. Блавацький) (2014)
Гайдабура В. - Твори Тараса Шевченка на драматичній сцені періоду німецько-нацистської окупації України (1941–1944 рр.) (2014)
Коваленко Є. - Інтерпретаційний потенціал хореографічної шевченкіани (2014)
Тримбач С. - Комплекс Месії: Олександр Довженко / Тарас Шевченко (2014)
Дорошенко А. - Між міфом і правдою: інтерпретація образу Т. Г. Шевченка в українській докуметалістиці радянського періоду (1918–1991 рр.) (2014)
Шульгіна А. - Шевченківська тематика у творчості перших українських операторів О. Калюжного та М. Топчія у 1920–1930-х рр. (2014)
Волошенюк О. - Кінобіографія Т. Шевченка: реконструкція домислу (2014)
Чхатарашвілі-Петраш І. - Кіношевченкіана Василя Кричевського (2014)
Дмитрик О. - Доторкнутися до Шевченка: гаптична естетика кінофільмів "Лілея" та "Наймичка" (2014)
Черков Г. - Образ історичної постаті як феномен національної екранної культури (2014)
Новікова Л. - Зміна парадигми кінематографічної шевченкіани (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів (2014)
Fabianjwski A. - Kraszewski i judaizm (2009)
Cetera А. - Żytomierski Otello: o tłumaczeniu szekspira przez Ks. Ignacego hołowińskiego w latach trzydziestych XIX wieku (2009)
Єршов В. - Типологія художнього факту в польській мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму (2009)
Петриченко Н. - Волинь і Житомирщина - друга батьківщина Ю. І. Крашевського (2009)
Сухомлинов О. - Турецькі інспірації польського романтика з Житомирщини: життя і творчість Міхала Чайковського (2009)
Яковенко С. - Польська Україна на порозі модерності: Джозеф Конрад і Ярослав Івашкевич (2009)
Руденко І. - Політичні погляди та слов’янофільські ідеї Міхала Грабовського (2009)
Чорноус С. - Еволюція жанру подорожі у польській літературі (2009)
Лєцкін М. - Талант, заповіданий духом Тараса й Лесі (2009)
Пультер С. - Недоспівана пісня (пам’яті поета-педагога Валерія Лісовського (2009)
Білоус О. - Чудо на Волині (2009)
Бабич І. - Стихія гумору в творчості Володимира Даниленка (2009)
Косарєва Г. - Інтерпретація міфологем у романі Валерія Шевчука "Три листки за вікном" (2009)
Білоус П. - Борис Тен у колі неокласиків (2009)
Осташ Р. - Українські особові імена середини ХVІІ ст. як об’єкт лексикографії (2009)
Радомська С. - "Лекарство на оспалый оумыслъ человчїй" - пам’ятка української мови та мистецтва перекладу (2009)
Коткова Л. - Концепти "добро" і "зло" в ідіолекті Володимира Винниченка (2009)
Помінчук Т. - Бешкетування молоді під час різдвяного комплексу свят та їх номінація в середньополіських говірках (2009)
Данилюк Н. - Народнопоетичне слово у складі типових синтаксичних конструкцій (2009)
Довгополова Л. - Фальшиве дворянство (2009)
Музика О. - Психобіографічні студії з Володимиром Шинкаруком (2009)
Єршов В. - Біобібліографічна довідка професора ЖДУ ім. І. Франка Володимира Шинкарука (2009)
Корпанюк М. - Діалог української, польської та російської літератур початку ХІХ століття (2009)
Титул, зміст (2012)
Наум Зуселевич Шор (2012)
Сергиенко И. В. - О трех научных идеях Н. З. Шора, Стецюк П. И. (2012)
Глазунов Н. М. - Арифметическое моделирование случайных процессов и r-алгоритмы (2012)
Березовский О. А. - О точности двойственных оценок для квадратичных экстремальных задач (2012)
Ясинский В. К. - Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями, Довгунь А. Я., Ясинский Е. В. (2012)
Фомин-Шаташвили А. А. - Об эквивалентности вероятностных мер, порожденных решениями нелинейных эволюционных дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве, возмущенных гауссовскими процессами. II, Фомина Т. А., Шаташвили А. Д. (2012)
Зак Ю. А. - Построение допустимых и оптимальных расписаний выполнения работ на одной машине (2012)
Кирик Е. Е. - Методы нахождения динамических потоков в сетях с обобщeнным законом Кирхгофа, Клименко В. М., Остапенко В. В. (2012)
Михайлюк В. А. - Реоптимизация обобщенных проблем о выполнимости с аппроксимационно-устойчивыми предикатами, Сергиенко И. В. (2012)
Коваленко Н. С. - Асинхронные распределенные вычисления при ограниченном числе копий структурированного программного ресурса, Павлов П. А., Овсеец М. И. (2012)
Маслянко П. П. - Система сущностей бизнес-моделей организационных систем, Майстренко А. С. (2012)
Грубий А. М. - Автоматные реализации процесса порождения последовательности Коллатца (2012)
Алиев Р. Т. - O скорости сходимости в асимптотическом разложении для эргодического распределения полумарковской модели управления типа, Ханиев Т. А. (2012)
Адуцкевич Е. В. - К распараллеливанию последовательных программ: распределение массивов между процессорами и структуризация коммуникаций, Лиходед Н. А., Сикорский А. О. (2012)
Никоненко А. А. - Порождающие паттерны проектирования в компьютерной лингвистике: Factory Method, Prototype, Singleton (2012)
Рачковский Д. А. - Рандомизированные проекционные методы формирования бинарных разреженных векторных представлений, Мисуно И. С., Слипченко С. В. (2012)
Рецензии на новые книги (2012)
Анасевич Я М. - Вплив нестачі та надлишку мелатоніну на морфологічний стан тканин тонкої кишки щурів (2014)
Даниленко В. Л. - Еколого-біоценотична зональність Тилігульського лиману за градієнтом солоності вод, Наконечний І. В. (2014)
Зюзін В. О. - Зміни морфофункціонального стану шлунку та дванадцятипалої кишки під впливом озонотерапії, Яблонська Т. М., Маргорян А. А., Зюзін Д. В. (2014)
Качирко І. Ю. - Внутрішньопазушні утворення верхньої стрілової пазухи твердої оболони головного мозку людини, Черно В. С. (2014)
Комісар О.С. - Бріофлора парку "Ліски" (м. Миколаїв, Україна), Акшаєва О.Г., Кишкарьова В. В. (2014)
Корольова О. В. - Оцінка успішності інтродукції деревних листяних рослин парків та скверів м. Миколаєва, Погасій А. Ю. (2014)
Корольова О. В. - Екологічні особливості дендрофлори відділу Pinophyta Миколаївської області, Стародубець О. С. (2014)
Ларичева О.М. - Вплив мелатоніну та цілодобового освітлення на прооксидантно-антиоксидантний баланс у щурів, Семенчук С. В., Цвях О. О., Чеботар Л. Д., Цебржинский О. І. (2014)
Пономаренко Т. І. - Сучасний стан іхтіофауни Софіївського водосховища (2014)
Пшиченко В. В. - Гістофізіологічний стан паренхіми шишкоподібної залози щурів в умовах гострого стресу та цілодобового освітлення, Лабенко В. В. (2014)
Семенчук С. В. - Стан крові в умовах гіпомелатонінемії (2014)
Смирнова С. М. - Оцінка можливості використання підземних джерел води в якості питної води на прикладі мікрорайону Терновка міста Миколаєва, Смирнов В. М., Багатюк Д. В. (2014)
Смирнова С. М. - Забруднення атмосферного повітря транспортними засобами м. Миколаєва, Смирнов В. М., Шаповалов О. О. (2014)
Стратулан І. В. - Вікові показники білого листка крові у дітей та підлітків Миколаївської області (на прикладі гранулоцитів) (2014)
Філонова Н. В. - Екологічна роль та значення лісонасаджень в складі сучасної території Новоодеського району, Наконечний І. В. (2014)
Цвях О. О. - Вплив іммобілізаційного стресу на стан прооксидантно-антиоксидантної системи шлунку щурів на тлі короткотривалої та довготривалої гіпомелатонінемії (2014)
Цебржинський О. І. - Вплив катіону ітрію на прооксидантно-антиоксидантну систему в експерименті, Велика І. О., Гаврик А. С., Жовнір К. В., Мойсієнко А. С., Павленко К. В., Шрамко А. Ю. (2014)
Чеботар Л. Д. - Процеси вільнорадикального пероксидного окиснення в серці щурів на тлі гіпофункції епіфізу, Гаркович О. Л. (2014)
Черно В. С. - Просторова організація дорсальної стрілової пазухи твердої оболони головного мозку криси, Зеленчук Т. О. (2014)
Ющишина Г. М. - Електророзрядна делігніфікація лляного волокна з одночасним використанням хімічних реагентів, Малюшевська А. П., Малюшевський П. П., Зубенко О. О. (2014)
Яблонська А. О. - Просторова організація кам’янисто-основної пазухи твердої оболони головного мозку основи черепа собаки (canidae), Черно В. С. (2014)
Яким К. М. - Структурна організація печеристої пазухи твердої оболони головного мозку основи черепа собаки, Черно В. С. (2014)
Авраменко А. А. - Частота виявления активних форм хеликобактерной інфекциї на слизистій різних зон шлунка у хворих хронічним хеликобактериозом при їх плановому тестуванні(результати 697-ми досліджень), Латій А. Г., Головльова О. В., Калантай Ю. А., Азенко Г. К., Коренчук Д. И. (2014)
Вичалковська Н. В. - Полиморфизм в строении полового аппарата наземного моллюска Brephulopsis cylindrical (2014)
Дымо В. Н. - Характер патогистологических изменений в очагах поражения красным плоским лишаем, осложнённых грибковой инфекцией (2014)
Титул, зміст (2012)
Сергиенко И. В. - О развитии научных идей Б. Н. Пшеничного в области оптимизации и математической теории управления, Чикрий А. А. (2012)
Норкин В. И. - Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности, Бойко С. В. (2012)
Герасин С. Н. - Качественный анализ одного класса популяционных моделей с комменсальным взаимодействием, Яковлев С. В., Яловега И. Г. (2012)
Марценюк В. П. - Построение оценок решений в модели противоопухолевого иммунитета с импульсными возмущениями, Андрущак И. Е., Гвоздецкая И. С. (2012)
Дунаев Б. Б. - Монетарное регулирование равновесия экономики (2012)
Михалевич В. М. - О двух критериях при многократном выборе решений (2012)
Воронин А. Н. - Экспертные модели векторной оптимизации (2012)
Донской В. И. - Сложность семейств алгоритмов обучения и оценивание неслучайности извлечения эмпирических закономерностей (2012)
Михайлюк В. А. - Реоптимизация задачи о максимальном k-покрытии: порог отношения аппроксимации (2012)
Скобелев В. В. - О двух последовательностях множеств отображений абстрактных множеств в дедекиндово кольцо (2012)
Олейник Ан. А. - Агентные технологии для отбора информативных признаков, Олейник Ал. А., Субботин С. А. (2012)
Львов М. С. - Нелинейные инварианты линейных циклов и собственные полиномы линейных операторов, Крекнин В. А. (2012)
Бабенко Л. П. - Как понять программу. Характеристический анализ современных подходов к спецификации программ (2012)
Акуловский В. Г. - Алгебра алгоритмов, базирующаяся на данных (2012)
Левин В. И. - Синтез логических многополюсников с заданной динамикой выходных процессов (2012)
Баркалов А. А. - Структурная декомпозиция как средство оптимизации схемы автомата Мили на ПЛИС, Титаренко Л. А., Баркалов А. А. (2012)
Корженко В. В. - Методологічні та евристичні інтенції сучасної концепції Governance, Нікітін В. В. (2007)
Козаков В. М. - Соціальний зміст і ціннісні засади державного управління (2007)
Радиш Я. Ф. - Теоретико-методологічні засади дослідження державного регулювання медичної діяльності в Україні (категорійно-понятійний апарат медичного права) (2007)
Павлов О. І. - Сільські території як об’єкт наукового дослідження (2007)
Плотницька І. М. - Теоретико-методологічні засади аналізу мовної політики в державному управлінні (2007)
Прокопенко Л. Л. - Процеси державотворення і освіта (2007)
Михайлець Л. М. - Мова і суспільство (філософський аспект) (2007)
Хачатурян Х. В. - Реформування державного управління в контексті концептуальних управлінських інновацій (2007)
Мордвінов О. Г. - Трансформація системи пенсійного забезпечення в Україні, Рилякова Л. М. (2007)
Карамишев Д. В. - Державна політика фінансування галузі охорони здоров’я в Україні, Вашєв О. Є., Немченко А. С., Волос Б. О. (2007)
Бірюкова М. В. - Переваги застосування регіональної соціальної політики в Україні (2007)
Бобровська О. Ю. - Шляхи вдосконалення організаційних структур муніципального менеджменту (2007)
Корецький А. В. - Удосконалення реєстру земель як функції державного управління земельними ресурсами, Костюков Г. В. (2007)
Латинін М. А. - Удосконалення механізму державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України (2007)
Лозинська Т. М. - Методи державного регулювання продовольчого ринку України (2007)
Мельниченко О. А. - Методи та засоби державного регулювання рівня та якості життя населення (2007)
Бедратий В. М. - Шляхи розвитку інтелектуального потенціалу в контексті міжнародної економічної інтеграції України (2007)
Дубовик К. Є. - Вплив факторів сімейного неблагополуччя на формування девіантної поведінки у неповнолітньої особистості (2007)
Мартиненко В. О. - Стан навколишнього природного середовища в Сумському регіоні та шляхи його оздоровлення (2007)
Метьолкіна Н. Б. - Шляхи підвищення ефективності державної молодіжної політики в Україні (2007)
Мушніков В. М. - Механізми реалізації державної науково-технологічної політики (2007)
Набока Л. В. - Структурне оформлення реалізації державно-управлінських відносин на регіональному рівні (2007)
Пономарьова Л. С. - Бізнес-асоціації в Україні як суб’єкти регуляторної політики та самоорганізація підприємництва (2007)
Степаненко С. В. - Шляхи вдосконалення роз’яснювальної політики щодо проєвропейського шляху розвитку України (2007)
Казюк Я. М. - Бюджетний процес і шляхи врегулювання міжбюджетних відносин в Україні (2007)
Росенко М. І. - Муніципально-територіальний процес і трансформація територіальних громад (2007)
Тешнер М. Я. - Організаційно-правові засади державного управління у сфері технічного регулювання (2007)
Колісніченко Н. М. - Управління людськими ресурсами як глобальна перспектива (2007)
Приходченко Л. Л. - Аудит адміністративної діяльності: форма чи метод контролю (2007)
Савченко Б. Г. - Використання анкетування як методу соціологічного дослідження для аналізу потреб з підвищення кваліфікації управлінських кадрів, Даниленко А. В. (2007)
Черепанов В. О. - Складові професійного зростання державних службовців у контексті модернізації державної служби (2007)
Дімова О. В. - Особливості кадрового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування (2007)
Парфенюк О. С. - Кодекс етики депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування як шлях становлення інституту публічної служби територіальних громад (2007)
Селютіна Н. Ф. - Суб’єктний потенціал політико-адміністративної еліти (2007)
Борисенко Т. І. - Концепція та основні принципи створення корпоративної системи дистанційного навчання, Скляров С. О., Чмельов Ю. М., Дергунова Ю. В. (2007)
Брус Т. М. - Роль оцінювання в політиці регіональних органів влади (2007)
Сичова В. В. - Легітимація політичної опозиції як умова підвищення ефективності діяльності органів влади щодо соціально-економічного розвитку регіону (2007)
Пономаренко О. В. - Механізм реалізації державних проектів (2007)
Ворона П. В. - Місцеве самоврядування у програмних документах центристських партій парламенту (2007)
Бодров А. В. - Неурядові організації як індикатор розвитку громадянського суспільства (2007)
Решота В. В. - Адміністративна юстиція як захист від свавілля органів державної та муніципальної служби (досвід США) (2007)
Сергєєва О. Ю. - Конституційно-правові засади регулювання мовних відносин в Україні (1991-2006 рр.) (2007)
Бабаєв В. М. - Сучасні політичні практики країн Європи: досвід для формування регіональної політики в Україні (2007)
Пешко А. В. - Міжнародний інвестиційний ринок: теоретичні та практичні аспекти його функціонування, Назаренко А. В. (2007)
Чаплигін О. К. - Можливості використання закордонного досвіду здійснення адміністративно-територіальних реформ в Україні (2007)
Коротич О. Б. - Розвиток України в напрямку досягнення європейських стандартів життя (2007)
Майстро С. В. - Досвід державного регулювання агропродовольчих ринків у зарубіжних країнах (2007)
Соболь Р. Г. - Роль національних парламентів у європейських процесах, Гнидюк Н. А. (2007)
Сторожук Р. П. - Зарубіжний досвід реалізації молодіжної політики (2007)
Contents (2014)
Вовк Ю. М. - Ультраструктурна характеристика стінок пазух твердої оболони головного мозку людини, Черно В. С. (2014)
Вичалковська Н.В. - Деякі особливості мінливості черепашки Helix albescens rossmssler, 1839 в популяціях Миколаївської області (2014)
Гільмутдінова М. Ш. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс скелетних м’язів в умовах адаптації до іммобілізаційного стресу (2014)
Даниленко В .Л - Сукцесійні явища та темпи адаптаційних перетворень лиманних екосистем у динамічно змінних геолого-кліматичних умовах Північно-західного Причорноморя, Мазур І. О. (2014)
Кісельов А. Ф. - Зміни в стані здоров'я дітей контингентів, що прибули в Миколаївську область внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, в динаміці за 27 років (1986-2013 рр.), Черно В. С., Зюзін В. О., Руденко А. О. (2014)
Кісельов А. Ф. - Екологічні наслідки чорнобильської катастрофи та їх подолання, Черно В.С., Наконечний І. В., Руденко А. О. (2014)
Козлов С. В. - Ембріологічні передумови вроджених аномалій судин серця, Яковець О. О. (2014)
Комісар О.С. - Матеріали до бріофлори регіонально ландшафтного парку "Приінгульський" (2014)
Космачова А. М. - Очищення атмосферного повітря від важких металів рослинами-індикаторами, Цикало А. Л. (2014)
Корольова О.В. - Рід Sporormiella Ellis & Everh. в Україні (2014)
Кошарний В. В. - Співставлення етапів розвитку серця та ранньої плаценти людини, Абдул–огли Л. В., Козловська Г. О., Великородний В. І., Алексюк Л. О., Міщук Е. Б. (2014)
Кущ О. Г. - Морфологічне дослідження впливу антигенів різного генезу на проліферативну активність клітин медіастенального лімфатичного вузла у щурів на ранніх етапах післянатального розвитку, Васильчук Н. Г., Павленко І. В. (2014)
Кущ О.Г. - Експериментальна модель для вивчення плаценти людини (2014)
Ларичева О. М. - Зміни показників прооксидантно-антиоксидантної системи легень у щурів в умовах різної активності епіфізу, Цебржинський О. І. (2014)
Мельничук С. С. - Адвентивна фракція флори національного природного парку "Білобережжя Святослава", Трохименко Г. Г. (2014)
Омельковець Я. А. - Особливості будови ядер мозочка деяких птахів із різними локомоторними потенціями, Березюк М. В. (2014)
Проніна О. М. - Каріометричні дослідження епітеліальних клітин слизової оболонки клиноподібної пазухи людини, Совгиря С. М., Данильченко С. І., Довбня Ю. М., Винник Н. І. (2014)
Пшиченко В. В. - Вплив хронічного стресу на гістофізіологічний стан шишкоподібної залози щурів, Лабенко В. В. (2014)
Семенчук С. В. - Стан крові в умовах гіпермелатонінемії (2014)
Слободян О. М. - Морфогенез яєчників у 4-7-місячних плодів, Проняєв Д.В., Колесникова О. В. (2014)
Смирнов В. М. - Просторова інтерполяція забруднення донних відкладень Бузького лиману важкими металами, Cмирнова С. М. (2014)
Степанюк Я. В. - Морфогенез сенсорного епітелію ящірки прудкої, Lacerta agilis (Reptilia, Squamata), Яригін О. М., Титюк О. В. (2014)
Топка Е. Г. - Зміни в мікроциркуляторному руслі сім’яників щурів після опромінення електромагнiтним полем, Шарапова О. М. (2014)
Цвях О. О. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи шлунку білих щурів при моделюванні пептичної виразки на тлі короткотривалої гіпомелатонінемії (2014)
Чеботар Л. Д. - Гістологічна структура міокарду в умовах довготривалого впливу мелатоніну, Гаркович О. Л., Лабенко В. В. (2014)
Черно В. С. - Структурна організація міжпечеристих пазух твердої оболони головного мозку основи черепа собаки, Яким К. М. (2014)
Ющишана Г. М. - Знезараження питної води із застосуванням електророзрядного алюміній гідроксиду, Григоренко Е. В. (2014)
Авраменко А. А. - Частота выявления активных форм хеликобактерной инфекции на слизистой разных зон желудка у больных хроническим хеликобактериозом при дуоденогастральном рефлюксе, Азенко Г. К., Калантай Ю. А., Латий А. Г., Головлева О. В., Коренчук Д. И. (2014)
Дымо В. Н. - Гистоиммунология псориатической болезни (2014)
Кошарный В. В. - Особенности формообразования стенки сердца и его пространственной ориентации на этапах пренатального онтогенеза, Демьяненко И. А., Абдул-оглы Л. В., Выхристенко К. Н., Павлов А. И., Дубовик К. И. (2014)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксидов на структурно-метаболическое состояние мембран в условиях длительного субтоксического воздействия, Николаева О. В., Щербань Н. Г., Резуненко Ю. К. (2014)
Морозова Е. Н. - Микроскопическое строение пейеровых бляшек тонкой кишки неполовозрелых крыс после введения имунофана, Морозов В.Н. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, содержание (2012)
Некос А. Н. - Разработка базы данных ИС определения влияния природных и антропогенных факторов нарастительные продукты питания, Высоцкая Е. В., Панферова И. Ю., Порван А. П., Петухова А.Л. (2012)
Малай А. М. - Функционально-поведенческие особенности информационной технологии формирования товарной политики предприятия, В.Л. Лисицкий В. Л. (2012)
Тютчева Л. Д. - Исследование художественных особенностей шрифта, Малород Е. Н., Хабриев Р. Б., Бизюк Е. А. (2012)
Тютчева Л. Д. - Методика развития креативного мышления у студентов, изучающих основы графическогодизайна, Малород Е. Н., Хабриев Р. Б., Бизюк Е. А. (2012)
Безрук В. М. - Выбор оптимальных речевых кодеков методами экспертного оценивания, Скорик Ю. В. (2012)
Мастепан М. А. - Аналіз залежності рівня попиту послуг автосервісу від платоспроможності споживачів, Мінаков Д. М., Волобуєва Т. В., Каверін О. С. (2012)
Макиенко К. А. - Методы нечеткой логики в тестировании web-приложений, Cинельникова О.И. (2012)
Витько А. В. - Методология внедрения семантики в web-сайт, Стрелец Л. Р. (2012)
Вовк А. В. - Кросс-маркетинговые технологии в цифровой печати, Шевченко Ю. А. (2012)
Малиновський О. Б. - Інтерактивні засоби мультимедійних видань (2012)
Погодина А. С. - Разработка алгоритма цветовой коррекции на основе идентификации моделей по тестовым фрагментам изображения (2012)
Новикова Ю. С. - Рассмотрения цифрового способа печати (2012)
Нагорный Е. В. - Совершенствование технологии перевозок ТНП в городах с использованием логистических принципов, Черепаха А. С., Музылев Д. А. (2012)
Фалий В. В. - Повышение резкости за счет замены яркостной интенсивности тени изображения (2012)
Жук Е. Ю. - Разработка электронного издания для детей "Азбука для малышей" (2012)
Шестакевич Т. В. - Застосування породжувальних граматик для генерування речень українською мовою, Висоцька В. А. (2012)
Чмиль Е. В. - Исследование методов и технологий разработки АСУ. Определение эффективности по АСУ (2012)
Заднепрянская А. В. - Разработка алгоритма формирования цифрового изображения высококонтрастного объекта (2012)
Федько Ю. И. - Разработка интерактивного путеводителя по г. Краков (2012)
Голян Н. В. - Предикатные модели представления непрямых связей между процедурами в бизнес процессах, Голян В. В., Пелешенко С. С. (2012)
Комарова Д. В. - Проектирование модульной сетки и графического дизайна мультимедийного издания "Домашние питомцы", Бизюк А. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Островська О. - Інновації економіко-правового забезпечення відновлення платоспроможності вітчизняних підприємств (2012)
Пастернак А. - Аналіз банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування (2012)
Стрижак А. - Світовий досвід державної підтримки банківського сектору (2012)
Шморгун Ю. - Особливості здійснення проектного фінансування банківським сектором України (2012)
Слободян О. - Cтановлення правового регулювання маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні (2012)
Міняйло В. - Організаційна система аналізу державних закупівель (2012)
Федоренко А. - Проблемні питання визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента (2012)
Данилюк Є. - Визначення ефективності банківської діяльності (2012)
Толстошеєва А. - Методи управління кредитним ризиком банку в Україні (2012)
Петренко Л. - Моделювання впливу оподаткування на функціонування підприємства в тіні, Бєгун А., Третяк С. (2012)
Сивченко Г. - Методичні підходи щодо централізації системи депозитарної діяльності в Україні (2012)
Попова І. - Фінансовий контроль страхових компаній в сучасних умовах (2012)
Пасічник Ю. - "Бюджетна система" – довгоочікуваний підручник (2012)
Титул, зміст (2012)
Муршудли Ф. - Ведущие банки мира в глобальном финансовом пространстве (2012)
Висоцький І. - Зарубіжний досвід державного фінансового контролю: необхідність адаптації до українських реалій (2012)
Нагорний Є. - Діалектика змісту та функцій фінансового контролінгу на сучасному етапі (2012)
Гаманков Д. - Принципи державного регулювання банківської та страхової діяльності: уроки фінансової кризи (2012)
Гуменюк В. - Інвестиційне проектування розвитку курортної справи (2012)
Бадида М. - Бюджетна компонентамісцевої влади, Гризоглазов Д. (2012)
Хлівний В. - Вітчизняні підприємства на глобальному ринку акцій: діалектика внутрішньокорпоративних процесів, Стеценко Б. (2012)
Руденко В. - Стан та перспективи фінансового інвестування в Україні (2012)
Паскалова А. - Зміст контролінгу витрат та його роль у прийнятті фінансових рішень (2012)
Васильчук І. - Вартісно-орієнтована звітність як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства (2012)
Панченко Є. - Стратегії глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків, Фурсова О., Коваль В. (2012)
Диба О. - Досвід оцінювання ризиків інвестування у цінні папери (2012)
Мурашко О. - Особливості функціонування страхової компанії в Росії як суб’єкта ринку інвестицій, Чернова Г. (2012)
Селютіна А. - Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні (2012)
Волошина І. - Дискусійний характер моделей ціноутворення на фінансові інструменти (2012)
Титул, зміст (2014)
Голуб К. Ю. - Оцінка точнісних характеристик методики визначення вологовмісту пилу під час випробувань апаратури системи управління різного призначення на стійкість до впливу пилу, Заболотний О. В., Чумаченко О. В. (2014)
Pastukh O. A. - Mathematical models and information technology of information transformation in radio-engineering and radio-computer systems (2014)
Левчунець Д. О. - Порівняння методів спектральної фільтрації з різними базисами, Іскрук В. В., Іванов А. В. (2014)
Liubchyk V. R. - Study of accuracy of measurement range of multifrequency phase method, Yanovyckiy O. K., Kylymnyk O. M., Phascevich O. I. (2014)
Мясіщев О. А. - Застосування спеціальних тестових сигналів в задачах вимірювання передавальних характеристик радіоелектронних кіл, Чесановський І. І., Довгун О. В. (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание третьей подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. сообщение 7.4.1, Кондратов Ю. Т. (2014)
Богданов Є. Г. - Узагальнення методів цифрового синтезу апертури антени та інтерферометричний підхід їх реалізації, Чесановський І. І., Рудницький В. Б. (2014)
Дрючин О. О. - Кодозалежний джитер в транспортних мережах, Коваленко А. В. (2014)
Заїка В. М. - Покращення акустичних характеристик п’єзоелектричного перетворювача для ультразвукових вимірювальних систем (2014)
Любчик В. Р. - Формирование сигналов с прямоугольным спектром и минимальным пик-фактором, Боровик О. В., Баула А. В., Карпова Л. В. (2014)
Плахотний М. В. - Особливості побудови портативних мікроконтролерних пристроїв на базі інтегрованих плат, Козьяков В. С., Наливайчук М. В., Огородницький А. Д. (2014)
Плахотний М. В. - Апаратно програмні засоби системи контролю знань з використанням мультисенсорної панелі, Наливайчук М. В., Микитенко В. В. (2014)
Плахотний М. В. - Деякі аспекти захисту даних комерційного обліку електроенергії в енергоринку україни, Коцар О. В., Коцар І. О. (2014)
Пятін І. С. - Захист інформації в комп’ютерних мережах, Макаришкін Д. А., Карпова Л. В. (2014)
Горященко К. Л. - Огляд сучасних моделей провідникових ліній, Климчук В. С. (2014)
Стрельбицкий В. В. - Некоторые вопросы надежности слаботочных реле (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание третьей подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. сообщение 7.4.2 (2014)
Полікаровських О. І. - Вибір опорних генераторів для систем синтезу частот і сигналів (2014)
Иванов Д. Е. - Аналитическая оценка масштабируемости параллельных методов моделирования цифровых устройств с неисправностями (2014)
Рубаненко О. Є. - Статистичні дослідження закономірностей зміни опору ізоляції мереж оперативного постійного струму гідроелектростанцій, Жук І. А., Рубаненко О. О. (2014)
Сулема Є. С. - Метод захисту зображень на основі шифрування палітри, Широчин С. С. (2014)
Петров О. В. - Аналіз сил, діючих на золотник переливного клапана мультирежимного гідророзподільника, Козлов Л. Г., Луцик В. Л., Мартинів Є. І. (2014)
Dobrzański L. A. - Structure and properties of almg5si2mn after laser feeding, Tański T., Labisz K., Pakieła W. (2014)
Семеген М. М. - Моделювання оцінки показників надійності системи технічного обслуговування промислового обладнання (2014)
Підгаєцький М. М. - Динамічний аналіз традиційних схем систем регулювання радіального розміру в процесі хонінгування отворів, Щербина К. К. (2014)
Дворжак В. М. - Визначення осьових моментів інерції рухомих ланок з похилими головками механізмів технологічних машин, Орловський Б. В., Шелков О. Є. (2014)
Ковтун В. В. - Вибір класу механічних моделей для описання деформування дискретного середовища, Дорофєєв О. А. (2014)
Пастух І. М. - Аналіз структури поверхневого шару, азотованого в тліючому розряді, Соколова Г. М., Здибель О. С. (2014)
Горошко А. В. - Обернена задача динаміки турбонасосного агрегату (2014)
Горященко С. Л. - Моделювання процесу розпилення рідини у обладнанні для модифікації поверхонь складної форми, Карван С. А. (2014)
Мельничук П. П. - Теоретико-технологічне обґрунтування можливостей обробки плоских поверхонь деталей торцевим лезовим інструментом, оснащеним надтвердими матеріалами, замість шліфування, Лоєв В. Ю. (2014)
Сидоренко І. І. - Синтез конструкцій пружних муфт з розширеними функціональними можливостями за допомогою модифікованих кінематичних графів, Курган В. О., Мосієнко К. Г. (2014)
Зенкін А. С. - Використання енергетичного методу контролю для оцінювання напружено-деформованого стану деталей при виготовленні, експлуатації та ремонті складних виробів, Циганок А. П. (2014)
Рязанова Г. Н. - Описание и модельный подход в технологии возведения самонесущих ограждающих конструкций из крупнопористого керамзитобетона в несъёмной опалубке из цементно-стружечных плит, Камбург В. Г. (2014)
Кувшинова О. А. - Математическое моделирование кинетических процессов твердения для решения задач управления качеством в строительной системе, Стецурина Е. С. (2014)
Lenik K. - Possibility to use cad in the studies of new solutions of wastewater discharge in environmental engineering, Duda A., Korga S. (2014)
Мандзюк І. А. - Перспективи використання тваринних жирів як "альтернативної сировини” при розробці змащувальних матеріалів. повідомлення 1, Присяжна К. О. (2014)
Головня О. В. - Класифікація трикотажу кулірних пресових переплетень: основні поняття та визначення (повідомлення ііі), Параска Г. Б. (2014)
Чабан В. В. - Експериментальні дослідження натягу круглов`язального полотна при накатуванні в рулон, Піпа Б. Ф. (2014)
Чабан В. В. - Особливості розрахунку високочастотного стабілізатора динамічного натягу ниток основи, Піпа Б. Ф., Лазарева Д. В. (2014)
Пруднікова Н. Д. - Оцінка відповідності профілактично-лікувальних виробів показникам ергономічності, Первая Н. В. (2014)
Манойленко О. П. - Дослідження комплексного впливу значень параметрів напрямного механізму голки на його технологічність, Горобець В. А. (2014)
Залкінд В. В. - Отримання проекційних розмірних ознак фігури людини засобами сапр одягу (2014)
Амирханов Д. Р. - Исследование и разработка методики контроля тепловых параметров исполнительных органов машин легкой промышленности, Корнеенко Д. В., Тарасов Д. Л. (2014)
Пушкар Г. О. - Інтер’єрний текстиль з бамбука, Семак Б. Д. (2014)
Пахомська О. В. - Мінеральний склад хлібобулочних виробів на хмельовій заквасці з пророслим зерном пшениці (2014)
Бохонько О. П. - Розробка синтезованої модульної методики побудови конструкції жіночої сукні, Кухтікова А. Л. (2014)
Олійник Г. С. - Якість як основа конкурентоздатності нетканих текстильних матеріалів для меблевої промисловості (2014)
Смачило О. В. - Розробка складів зворотної емульсії для знежирення та знежирення-вибілювання хутра, Касьян Е. Є. (2014)
Ілінська Д. О. - Проектні розробки одягу для урологічних хворих, Захарова Е. А., Рой Є. В. (2014)
Пелик Л. В. - Сучасні тенденції отримання технічних геосинтетичних матеріалів, Кириченко О. В. (2014)
Ващенко Ю. О. - Капілярне змочування гідрофобних волокнистих матеріалів, Гараніна О. О., Романкевич О. В. (2014)
Грот Д. В. - Расчёт подвижной лапки полуавтомата многоцветной вышивки на изделиях из кожи, Сункуев Б. С., Радкевич А. В. (2014)
Помаранська О. В. - Визначення автентичних ознак української свити для проектування жіночого демісезонного пальта , Славінська А. Л. (2014)
Титул, содержание (2014)
Дорошенко О. І. - Про моделювання електроенергетичних систем (2014)
Ивицкий И. И. - Моделирование пристенного скольжения полимера (2014)
Погорелова О. С. - Применение продолжения по параметру для анализа динамики виброударных систем с двумя степенями свободы, Постникова Т. Г., Отрашевская В. В. (2014)
Артемьев С. Р. - Исследование механических свойств нитевидных кристаллов. Ползучесть и внутреннее трение (2014)
Сергеева О. В. - Получение микро- и наноразмерных соединений меди путем плазмохимической обработки растворов (2014)
Громнюк С. І. - Розширення технологічних можливостей універсальних зубофрезерних верстатів введенням керованого приводу головного руху (2014)
Коваль О. С. - Исследование параметров микроструктуры синтетического чугуна с целью повышения его качества (2014)
Чайковська Є. Є. - Розробка методу підтримки співвідношення виробництва та споживання енергії (2014)
Прохорова И. А. - Экспертные аспекты информационных технологий оценки спектральных характеристик текстильных материалов (2014)
Златкін А. А. - Аналіз причин деградації матеріалів дискретних пристроїв комп’ютерних систем, Кравченко О. В., Вовчановський О. С. (2014)
Борисова Н. В. - Вирішення задачі автоматизованого створення термінологічного словника предметної області, Каніщева О. В., Кочуєва З. А. (2014)
Івіцька Д. К. - Розробка електростатичного методу неруйнівного контролю з підвищеною завадостійкістю (2014)
Дискіна А. А. - Розробка основних підходів підвищення інвестиційного забезпечення промислового підприємства (2014)
Гнатченко Д. Д. - Особливості функціонування моделей корпоративного контролю (2014)
Маслик Р. О. - Фінансовий стан соціальних програм як інструментів здійснення соціального захисту населення України (2014)
Маліновська О. Я. - Перспективи розвитку кредитних спілок як необхідного інструменту надання фінансових послуг (2014)
Івашук Ю. П. - Вплив масштабу корупційних практик на політико-інституційні показники розвитку сучасних господарських систем (2014)
Патраманська Л. Ю. - Дослідження сучасних тенденцій розвитку світового ринку електронної комерції (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2012)
Шахбазян К. В. - Асинхронные автоматы, сравнивающие треки, Шукурян Ю. Г. (2012)
Стоян Ю. Г. - Математическое моделирование ограничений на допустимые расстояния между геометрическими объектами, Панкратов А. В., Романова Т. Е. (2012)
Михайлюк В. А. - О пороге отношения аппроксимации для реоптимизации задачи о максимальном количестве выполненных уравнений в линейных системах над конечным полем (2012)
Курганский А. Н. - О мере изменения состояния коллектива взаимодействующих элементарных автоматов в дискретной среде (2012)
Непомнящая А. Ш. - Ассоциативная версия алгоритма Рамалингама для динамической обработки подграфа кратчайших путей после добавления к графу новой дуги (2012)
Сергиенко И. В. - Распознавание фрагментов генов в ДНК с применением моделей Маркова со скрытыми переменными, Гупал А. М., Островский А. В. (2012)
Емеличев В. А. - О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа, Коротков В. В. (2012)
Коба Е. В. - Системы обслуживания типа Лакатоша, их обобщение и применение, Пустовая С. В. (2012)
Айда-заде К. Р. - Оптимальное управление сосредоточенной системой на классе кусочно-постоянных функций при неточно заданной информации о параметрах и начальных условиях, Рагимов А. Б. (2012)
Гороховский С. С. - К формализации агентно-ориентированных систем, Глибовец А. Н., Попов О. А. (2012)
Задоянчук Н. В. - Динамика решений класса автономных эволюционных включений второго порядка, Касьянов П. О. (2012)
Ясинский В. К. - Устойчивость в среднем квадратичном решений автономных диффузионных динамических систем с конечным последействием с учетом случайных факторов, Бодрик Н. П. (2012)
Ибрагимов Н. С. - Необходимое условие типа принципа максимума Понтрягина в задаче идентификации для нестационарного уравнения квазиоптики (2012)
Кулага А. А. - Построение билинейных цифровых подписей с открытым ключом на основе личностных данных пользователя (2012)
Опанасенко В. Н. - Разделение полного множества значений булевых функций на основе заданного порога и порогового отношения, Крывый С. Л. (2012)
Панченко Б. Е. - Каркасное проектирование доменно-ключевой схемы реляционной базы данных (2012)
Васецкий Ю. М. - Асимптотический метод расчета импульсного электромагнитного поля с учетом индуцированных токов в электропроводном теле, Мазуренко И. Л., Дзюба К. К. (2014)
Бондина Н. Н. - Преобразование краевой задачи проникновения импульсного магнитного поля в движущуюся проводящую оболочку, Коновалов О. Я., Михайлов В. М. (2014)
Розов В. Ю. - Метод расчета магнитного поля трехфазных линий электропередачи, Реуцкий С. Ю., Пилюгина О. Ю. (2014)
Пелевин Д. Е. - Методы снижения магнитного поля воздушных линий электропередачи за пределами охранных зон (2014)
Бовдуй И. В. - Экспериментальные исследования эффективности системы активного экранирования магнитного поля вблизи генераторных токопроводов электростанций, Волошко А. В., Виниченко Е. В., Котляров Д. А. (2014)
Кузнецов Б. И. - Синтез систем активного экранирования внешнего техногенного магнитного поля промышленной частоты внутри заданной области пространства, Никитина Т. Б., Волошко А. В. (2014)
Щерба А. А. - Моделирование нелинейного сопротивления электроискровой нагрузки с учетом его изменения при протекании и отсутствии разрядного тока в нагрузке, Супруновская Н. И., Иващенко Д. С. (2014)
Бржезицький В. О. - Вплив електричних параметрів схеми під'єднання осцилографа на характеристики системи вимірювання імпульсів високої напруги, Козюра В. В. (2014)
Стахів П. Г. - Підвищення ефективності алгоритмів побудови макромоделей об'єктів електроенергетичних систем, Козак Ю. Я., Гоголюк О. П. (2014)
Кулик М. М. - Детерміновано-стохастичне моделювання виробництва електроенергії в об'єднаних енергосистемах на довгострокову перспективу, Сас Д. П. (2014)
Черненко П. О. - Врахування споживання електроенергії енергоємними підприємствами при короткостроковому прогнозуванні електричного навантаження енергосистеми, Мартинюк О. В., Мірошник В. О. (2014)
Жуйков В. Я. - Метод принятия решений по управлению сетью с полупроводниковыми преобразователями электроэнергии, Киселев Г. Д., Киселева А. Г. (2014)
Butkevych O. F. - Power System Stability and Robustness of Synchronous Machine’s Excitation Control with Magnitude-Phase Voltage Regulator, Agamalov O. M. (2014)
Захаров А. М. - Зменшення відхилень напруги в місцях приєднання потужних сонячних електростанцій до електричних мереж (2014)
Дремин И. В. - Исследование процессов автоматического регулирования частоты и мощности в объединенной энергосистеме с ветровыми электростанциями (2014)
Труніна Г. О. - Зони ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням у розподільній електричній мережі (2014)
Сінчук О. М. - Нейронні мережі і керування процесом управління електропостачанням об'єктів від комбінованих електричних мереж, Бойко С. М. (2014)
Блінов І. В. - Спосіб реалізації аукціону пропускної спроможності міждержавних перетинів між ринками електричної енергії, Парус Є. В. (2014)
Костюк В. О. - Техніко-економічні оцінки виробництва електроенергії фотоелектричними станціями і проблема валоризації відновлюваних джерел енергії в Україні, Шульженко С. В., Охріменко І. А. (2014)
Тугай Ю. І. - Моделювання ферорезонансу в трансформаторах напруги з урахуванням ефекту старіння сталі, Бесараб О. Б. (2014)
Polyakov M. A. - Prediction of Wearing out of Power Transformer Winding Insulation, Vasilevskij V. V. (2014)
Танкевич С. Є. - Формування вимог до інтерфейсу електронних високовольтних вимірювальних перетворювачів струму та напруги (2014)
Варський Г. М. - Корекція похибок вимірювальних каналів струму в засобах моніторингу нормального режиму енергосистеми, Сопель М. Ф., Танкевич Є. М., Яковлєва І. В. (2014)
Яндульський О. С. - Дослідження властивостей низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів, Марченко А. А., Мацейко В. В. (2014)
Мисак Т. В. - Усунення паразитних циклів комутації при векторному керуванні вхідним струмом матричного перетворювача в реальному ковзному режимі, Михальський В. М. (2014)
Рогаль В. В. - Дослідження спектру вхідного струму високочастотних коректорів коефіцієнта потужності, Демченко Ю. С. (2014)
Артеменко М. Ю. - Система багатоваріантного пропорційно-векторного управління паралельним активним фільтром чотирипровідної трифазної системи живлення, Батрак Л. М. (2014)
Саратовский Р. Н. - Моделирование режимов работы резонансного инвертора комбинированной структуры с контуром стабилизации напряжения, Афанасьев А. М., Ушаков В. И. (2014)
Сафронов П. С. - Поліпшення електромагнітної сумісності джерел живлення для систем контактного зварювання, Бондаренко Ю. В., Бондаренко О. Ф., Сидорець В. М., Кучеренко Д. В. (2014)
Бойко Н. И. - Мощные высоковольтные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами (2014)
Волков И. В. - Концепция построения емкостных зарядных узлов магнитно-полупроводниковых генераторов, Зозулев В. И., Шолох Д. А., Христо А. И. (2014)
Юрченко О. Н. - Устройства гарантированного питания с полупроводниковыми преобразователями, Гречко А. Э. (2014)
Липківський К. О. - Єдність та відмінності різновидів неспотворюючого процесу цілеспрямованої зміни величини напруги електричного струму, Можаровський А. Г. (2014)
Терещенко Т. А. - Способы определения автокорреляционной функции с помощью преобразования Уолша, Лайкова Л. Г., Пархоменко А. С. (2014)
Петухов И. С. - Потери от вихревых токов в элементах конструкции трехстепенной электрической машины (2014)
Пічкальов Є. С. - Компенсація пульсацій моменту на валу синхронного генератора систем гарантованого електроживлення (2014)
Попович О. М. - Уточнений аналіз режимів роботи асинхронних двигунів у складі електромеханічних систем еквівалентуванням їхніх польових моделей коловими, Головань І. В. (2014)
Шуруб Ю. В. - Статистична оптимізація регульованих за напругою асинхронних електроприводів (2014)
Воронко А. Б. - Алгоритм формирования заданного потокосцепления в системах векторного управления асинхронными двигателями в режиме ослабления поля для транспортных применений (2014)
Печеник Н. В. - Энергоэффективные режимы работы электромеханических систем ленточных конвейеров, Бурьян С. А. (2014)
Гижко Ю. І. - Особливості моделювання вібраційних процесів рухомих вузлів електроенергетичного обладнання з метою їхнього застосування у системах технічного вібродіагностування, Мислович М. В., Остапчук Л. Б., Сисак Р. М. (2014)
Коренькова Т. В. - Показатели процессов энергопреобразования в электрогидравлическом комплексе (2014)
Клепиков В. Б. - Волновые процессы в электромеханогидравлической системе при пуске электропривода насосного агрегата, Коротаев П. А. (2014)
Жуков С. Ф. - Алгоритм управления комплексом весового дозирования с компенсацией транспортного запаздывания, Важинский А. И. (2014)
Жемеров Г. Г. - Уменьшение потерь энергии в системах электроснабжения подвижного состава метрополитена при использовании энергоемких накопителей электроэнергии, Ильина Н. А., Тугай Д. В. (2014)
Заграничний А. В. - Застосування інверторів у пристроях ядерного магнітного резонансу, Рогаль В. В. (2014)
Байсков М. Ф. - Максимізація запасу енергії у об’єктах космічної техніки, Будьонний О. В., Дзюба Є. Д., Коваленко Є. Ю., Прокопець М. А. (2014)
Титул, содержание (2012)
Чеботарев А. Н. - Проектирование реактивных алгоритмов путем решения уравнений над автоматами (2012)
Бияшев Р. Г. - Алгоритм формирования электронной цифровой подписи с возможностью обнаружения и исправления ошибки, Нысанбаева С. Е. (2012)
Зайцев Д. А. - Универсальная сеть Петри (2012)
Чикрий А. А. - Метод разрешающих функций в теории конфликтно-управляемых процессов, Раппопорт И. С. (2012)
Белецкий Б. А. - Моделирование внутриклеточных процессов с помощью активных заряженных частиц, Гупал А. М. (2012)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование в геоинформационной задаче о динамике процесса геомиграции в условиях пространственно-временной нелокальности, Кривонос Ю. Г. (2012)
Емец О. А. - Решение линейной задачи евклидовой комбинаторной оптимизации на размещениях с условием постоянства суммы элементов размещения, Емец А. О. (2012)
Кочубинский А. И. - Алгоритмы вычисления слепой цифровой подписи на основе национального стандарта Украины цифровой подписи ДСТУ 4145-2002 и российского стандарта цифровой подписи ГОСТ Р 34. 10-2001, Фаль А. М. (2012)
Шило В. П. - Метод глобального равновесного поиска решения задачи о максимальном взвешенном разрезе графа, Шило О. В., Рощин В. А. (2012)
Пермяков А. Ю. - Формирование требуемой топологии структуры группы автономных агентов на основе локальной самоорганизации, Савченко В. А., Варламов И. Д. (2012)
Белозеров В. Е. - Хаотическая динамика в квадратичных системах с сингулярной линейной частью, Волкова С. А. (2012)
Марценюк В. П. - О существовании и устойчивости периодического решения при отсутствии иммунитета в импульсной модели на основе динамики Гомперца, Гвоздецкая И. С. (2012)
Русын Б. П. - Оценки надежности работы классификаторов на основании функции неподобия, Таянов В. А., Луцык А. А. (2012)
Дышлюк О. Н. - Определение стационарных вероятностей вложенной цепи маркова в системе обслуживания с повторением и потоком разнотипных заявок, Коба Е. В. (2012)
Богаенко В. А. - Об особенностях организации вычислений на основе метода базисных матриц, Кудин В. И., Скопецкий В. В. (2012)
Максименко-Шейко К. В. - Математическое моделирование геометрических фракталов с помощью R-функций, Шейко Т. И. (2012)
Рачковский Д. А. - Рандомизированный метод решения дискретных некорректных задач, Ревунова Е. Г. (2012)
Вовк Л. Б. - Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей, Касицкая Е. И., Самосёнок А. С. (2012)
Титул, содержание (2012)
Сотсков Ю. Н. - Мера неопределенности задачи Беллмана–Джонсона с интервальными длительностями, Матвейчук Н. М. (2012)
Подловченко Р. И. - К вопросу о полиномиальной сложности проблемы эквивалентности в алгебраических моделях программ (2012)
Долгополов И. Н. - Моделирование многофакторного лечебного воздействия на биосистему (2012)
Плотников А. Д. - Эвристический алгоритм для поиска наибольшего независимого множества (2012)
Сергиенко И. В. - Численное решение некоторых обратных задач нестационарной теплопроводности с использованием псевдообратных матриц, Дейнека В. С. (2012)
Ковальчук Л. В. - Построение верхних оценок средних вероятностей целочисленных дифференциалов раундовых функций блочных шифров определенной структуры, Кучинская Н. В. (2012)
Панкратова Н. Д. - Формализация согласования экспертных оценок при реализации метода Делфи, Малафеева Л. Ю. (2012)
Акименко В. В. - Модель оптимального управления фондами и конкурентоспособностью информационно- коммуникационного предприятия, Ефименко А. А. (2012)
Бондарев Б. В. - О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке, Рагулина Е. Ю. (2012)
Чирков А. Ю. - Некоторые приложения смешанного метода конечных элементов к решению задач механики деформируемого твердого тела (2012)
Марченко О. А. - Исследование приближенного решения квазилинейной параболо-гиперболической задачи, Самойленко Т. А. (2012)
Мамадалиев Н. - Об игровых задачах управления пучками траекторий при наличии запаздывания (2012)
Стеценко И. В. - Уравнения состояний стохастических временных сетей Петри с информационными связями (2012)
Ашрафова Е. Р. - Оптимальное управление сосредоточенными источниками в системах с распределенными параметрами на классах импульсных и хевисайдовских функций (2012)
Водолажський М. Л. - Сучасні тенденції оцінки результативності дослідницьких розробок і перспективи її вирішення (2014)
Іванова Н. С. - Використання методик тайм-менеджменту в педагогічній діяльності молодих викладачів медичних вузів (2014)
Вишневский В. А. - Современные подходы к деонтологии и воспитательной работе со студентами медицинских вузов (2014)
Сенаторова А. С. - Проблемы педиатрического образования в условиях реформирования здравоохранения в Украине, Вьюн В. В., Тельнова Л. Г., Шипко А. Ф. (2014)
Чернега Н. Ф. - Шляхи підвищення ефективності терапії запальних захворювань печінки в дітей раннього віку (2014)
Сердюк А. И. - Динамика состояния здоровья жителей Харьковской области, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Зиновьев Э. В., Андреева Л. В., Алёхина Т. Н. (2014)
Авраменко І. Ю. - Аналіз поєднання вроджених вад серця з вродженими аномаліями інших органів і систем (2014)
Малый В. П. - Клинико-эпидемиологическая характеристика и исходы ботулизма в Харьковском регионе, Лядова Т. И., Волобуева О. В., Нартов П. В. (2014)
Калмиков С. А. - Аналіз динаміки спірографічних показників у хворих на вогнищевий туберкульоз легенів у процесі відновного лікування, Калмикова І. М., Урдина Г. С. (2014)
Зайцева Л. В. - Роль соответствия ориентаций и ценностных установок супругов в рамках развития супружеской дезадаптации при депрессивных расстройствах различного генеза у женщин (2014)
Михайлов Б. В. - Порушення психічної сфери у хворих на ішемічну хворобу серця і соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи, Федак Б. С., Кудінова О. І. (2014)
Савенков В. І. - Підходи до вибору хірургічної тактики хворих на гідронефроз ІІ–ІІІ стадій із різними чинниками обструкції мисково-сечовідного сегменту (2014)
Любченко А. В. - Опыт лечения костно-деструктивной патологии височно-нижнечелюстного сустава путем применения отечественных эндопротезов (2014)
Пулатов М. М. - Особенности хирургической тактики и выбора объема операции у лиц пожилого и старческого возраста с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки при сочетании с желчнокаменной болезнью, осложненной механической желтухой и холангитом, Магзумов М. И. Х. (2014)
Бойко В. В. - Прогнозирование развития воспалительных осложнений после сфинктеросохраняющих операций по поводу рака прямой кишки по данным иммунологических исследований, Мороз С. В., Лыхман В. Н. (2014)
Карташов С. М. - Частота и локализация рецидивов рака эндометрия у больных разных возрастных групп, Олешкo Е. М., Мусаев Р. И., Пирогова И. В. (2014)
Хвисюк М. А. - Новые маркеры воспаления у больных с ишемической болезнью сердца, патогенетическое и клиническое значение, Бильченко А. В., Бильченко А. А. (2014)
Крамний І. О. - Анатомо-морфологічна і клініко-променева діагностика хламідійних змін легень у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Лімарєв С. В., Вороньжев І. О., Сорочан О. П. (2014)
Кальниш В. В. - Шляхи вдосконалення методу вестибулометрії для експрес-оцінки функціонального стану, Компанієць О. А., Горолюк Д. О. (2014)
Малый В. П. - Результаты стационарного лечения больных с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, Танчук Ю. В., Маслова В. С. (2014)
Стадникова А. В. - Туберкулезный плеврит (о трудностях дифференциальной диагностики для практического врача), Лебедь Л. В. (2014)
Профессор Григорий Иванович Гарюк (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Титул, содержание (2012)
Михайлюк В. А. - Подход к оценке сложности вероятностных процедур постоптимального анализа дискретных задач оптимизации (2012)
Остапенко В. В. - Математические модели борьбы партий за электорат или компаний за рынки сбыта, Остапенко О. С., Беляева Е. Н., Ступницкая Ю. В. (2012)
Лукьянова Е. А. - Исследование однотипных структурных элементов CN-сети в процессе компонентного моделирования и анализа сложной системы с параллелизмом, Дереза А. В. (2012)
Сергиенко И. В. - Решение условной задачи оптимизации дробно-линейной целевой функции на множестве размещений методом ветвей и границ, Емец О. А., Черненко О. А. (2012)
Стоян Ю. Г. - Математическое моделирование взаимодействия неориентированных выпуклых многогранников, Чугай А. М. (2012)
Ясинский В. К. - О непрерывности по параметру решений стохастических дифференциально-функциональных уравнений с пуассоновскими возмущениями, Малык И. В. (2012)
Булавацкий В. М. - Численное моделирование динамики одного локально-неравновесного во времени конвективно-диффузионного процесса (2012)
Левитская А. А. - Одна комбинаторная задача в классе двоичных векторов заданного веса (2012)
Дериева Е. Н. - О задаче управления решением стохастического дифференциального уравнения на плоскости с аддитивным дробным броуновским полем, Герасименко С. О. (2012)
Михалевич В. М. - Задачи принятия решений с денежными доходами (потерями) при сочетании принципов гарантированного и наилучшего результатов (2012)
Гребенник И. В. - Генерация комбинаторных множеств с заданными свойствами, Литвиненко А. С. (2012)
Ливинская А. В. - Предельная теорема для перегруженных многоканальных сетей, Лебедев Е. А. (2012)
Гирлин С. К. - Аналитическое решение задачи оптимального распределения внешних ресурсов между подсистемами двухпродуктовой развивающейся системы, Билюнас А. В. (2012)
Котляр В. Ю. - Рынок ставок: анализ арбитражных ситуаций, Смирнова О. В. (2012)
Шолохов А. В. - О получении экстремального эллипсоида, содержащегося в сумме двух эллипсоидов (2012)
Сахнюк И. А. - Прогнозно-базированный подход к определению метрологической надежности средств измерений (2012)
Львов М. С. - Метод трапецоидов решения систем линейных неравенств и его реализация инсерционным моделированием, Песчаненко В. С. (2012)
Панченко Б. Е. - Исследования доменно-ключевой схемы реляционной базы данных (2012)
Била Г. Д. - Об асимптотических свойствах оценок неизвестных параметров почти периодической функции при наличии гауссовского шума (2012)
Гогунский В. Д. - Наукометрические данные научного издания "управление развитием сложных систем", Коляда А. С., Яковенко В. А. (2014)
Бойко Е. Г. - Создание корпоративной системы управления проектами для проектно-ориентированного предприятия на базе ценностного подхода (2014)
Бушуєв С. Д. - Впровадження трансформаційних бізнес-змін в управління проектами розвитку змісту освіти за методологією MSP, Криворучко О. В., Цюцюра М. І., Цюцюра Г. О. (2014)
Данченко О. Б. - Сучасні підходи до управління відхиленнями у проектах (2014)
Єгорченков О. В. - Вплив інструментів візуалізації інформації на хід реалізації проектів, Єгорченкова Н. Ю., Чорна Н. О. (2014)
Кадыкова И. Н. - Управление ожиданиями заинтересованных сторон для обеспечения жизнеспособности продукта проекта информатизации, Чумаченко И. В. (2014)
Коваленко И. И. - Некоторые принципы построения системы поддержки принятия решений в проектах реконструкции муниципальных систем водоснабжения, Кошкин В. К. (2014)
Науменко Т. А. - Организация жизненного цикла интеграционного инновационного процесса обеспечения развития наукоемкого производства в Украине (2014)
Оберемок И. И. - Гомеостатический подход в проектном управлении (2014)
Осауленко І. А. - Моделі та механізми управління змінами розподілених проектних команд (2014)
Полотай О. І. - Організація захисту продукту проекту оцінювання підсумків роботи науково-педагогічного персоналу вищого навчального закладу (2014)
Придатко О. В. - Управління ресурсами для підвищення якості підготовки сучасних рятувальників в освітніх проектах (2014)
Рыбак А. И. - Методологические основы управления программами развития регионов Украины, Панафидин Г. С. (2014)
Рыжков С. С. - Создание механизмов реализации плана развития информационной системы управления на наукоемком предприятии, Чернова Л. С. (2014)
Саінчук А. О. - Аутсорсинг як інструмент мінімізації витрат у проектах (2014)
Тесля Ю. М. - Концепція побудови та функції системи протиризикового управління проектами у програмах інформатизації, Кубявка Л. Б. (2014)
Тесля Ю. М. - Модель динамічних показників для оцінки доцільності та успішності проектів, Рич М. І. (2014)
Гайна Г. А. - Використання нечітких моделей для опису об’єктів житлового середовища, Тістол Н. В. (2014)
Кудінов Д. Ю. - Параметри порівняння моделей розподілення обчислювальних навантажень (2014)
Білощицький А. О. - Оптимізація системи пошуку збігів за допомогою використання алгоритмів локально-чутливого хешування наборів текстових даних, Діхтяренко О. В. (2014)
Цюцюра С. В. - Модифікація класичної нейронної мережі ймовірнісного типу для розпізнавання "ідеального співрозмовника" серед користувачів соціальних мереж, Терейковський І. А., Палій С. В. (2014)
Концевич В. В. - Научно-методологический базис управления качеством проекта посредством воздействия на трудовые ресурсы (2014)
Минаев Ю. Н. - Интеллектуальный анализ временных рядов (ВР). Прогнозирование гранулированного временного ряда и решение на основе гранулярного компьютинга прикладных задач, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И., Филимонов Г. А. (2014)
Титул, зміст (2012)
Пухирж Б. - Узагальнений порівняльний аналіз стандартів фінансової звітності, Солоділова Л. В. (2014)
Панченко Є. - Моделі фінансування інновацій, Жеваго А., Кір’якова М. (2012)
Айлікова Г. В. - Планувальні аспекти управління розвитком регіонів (2014)
Черпак А. - Відповідальність посадових осіб органів управління акціонерних товариств (2012)
Дичко А. О. - Організація моніторингу довкілля з використанням методів теорії фракталів, Єремєєв І. С. (2014)
Бірюк О. - Особливості діяльності експортних компаній на сучасному етапі розвитку світової економіки (2012)
Иносов С. В. - Алгоритм автонастройки пропорционально-интегрального регулятора с использованием бигармонического пробного возмущения, Корниенко В. М., Гречуха В. В. (2014)
Хлівний В. - Фіскальна децентралізація на місцевому рівні, Гризоглазов Д. (2012)
Осипов О. Ф. - Дослідження технологічних процесів укрупнення і піднімання великорозмірних покриттів із застосуванням вантажопідйомних крокуючих модулів, Черненко К. В. (2014)
Левицька В. - Моделі грошово-кредитного регулювання інвестиційних процесів зарубіжжя (2012)
Черненко В. К. - Технологічні процеси під час реставрації аркових конструкцій і склепінь пам’яток архітектури, Осипов С. О. (2014)
Потій В. - Кредитна політика підприємств як інструмент управління дебіторською заборгованістю, Куліш Г. (2012)
Вихідні дані (2014)
Стеценко Б. - "Залишковий" принцип в дивідендній політиці в контексті стратегічного управління фінансами корпорацій (2012)
Павловський С. - Інтегрування системи раннього попередження та реагування на фінансову кризу в концепцію збалансованих показників (2012)
Павлюк М. - Методичні підходи до оцінки результативності програм у сфері корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних підприємств (2012)
Рязанова Н. - Інформаційна підсистема корпоративних фінансів (2012)
Бабіченко В. - Держава та корпорації: діалектична концепція відносин та можливості уніфікації інтересів (2012)
Остапчук Я. - Криза на ринку МБК другої половини 1990-х років: причини та наслідки (2012)
Поліщук Є. - Теоретичні засади діяльності фінансово-промислових груп (2012)
Гаманков Д. - Реформування державного нагляду на страхових ринках: сучасні світові тенденції (2012)
Ткачук В. - Макроекономічне середовище діяльності фінансових посередників: сучасні тенденції (2012)
Шкварчук Л. - Cтан та тенденції розвитку pинку корпоративних облігацій в Україні (2012)
Діброва О. - Глобальний проектний менеджмент: концептуальні засади та модель функціонування (2012)
Малий І. - Корпоративні структури в умовах глобалізаційних трансформацій (2012)
Тарельник В. Б. - Повышение качества шеек валов роторов методом электроэрозионного легирования с последующим поверхностным пластическим деформированием, Антошевский Б. (2013)
Тарельник В. Б. - Исследование технологии защиты поверхностей деталей прессовых посадок от фреттинг-коррозии, Братущак М. П., Никоноров С. Г. (2013)
Павлов О. Г. - Аналіз технологій компенсації зношеного шару металевих поверхонь, Мірошніченко К. А. (2013)
Марцинковский В. С. - Применение подшипников скольжения Триз® в насосных агрегатах, Овсейко И. В., Вовнобой М. В., Юрко В. И. (2013)
Сорокін С. П. - Забезпечення працездатності форсунок тракторних дизелів в експлуатації, Шкрегаль О. М., Рильський Д. О., Лимаренко В. О. (2013)
Руденко В. П. - Технічне регулювання якості послуг з ремонту сільскогосподарської техніки (2013)
Марцинковский В. С. - Влияние изменения динамических характеристик концевых плавающих уплотнений на вибрационное состояние центробежного компресора, Юрко В. И. (2013)
Прокопов Е. Е. - Амортизатор прерывистого действия: конструкции и принцип работы (2013)
Барабаш Г. І. - Математичне моделювання технологічних процесів збирання гречки, Барабаш О. Г. (2013)
Барабаш О. Г. - Аналіз хронометричних спостережень за роботою машин по забезпеченню сівби гречки (2013)
Блезнюк О. В. - Підвищення експлуатаційної надійності гичкозбиральних машин, Блезнюк В. М., Білаш В. О., Карпенко С. С. (2013)
Жабко А. І. - Втрати насіння ріпаку при збиранні (2013)
Жабко А. І. - Активний подільник жатки для збирання насіння ріпаку зернозбиральними комбайнами з мінімальними втратами, Сіренко В. Ф. (2013)
Зубко В. М. - Прогнозування зниження врожаю озимої пшениці на різних стадіях розвитку (2013)
Головченко Г. С. - Вплив показника кінематичного режиму на роботу мотовила жатки, Калнагуз О. М. (2013)
Козаченко О. В. - До методики визначення ефективності ґрунтообробних робочих органів, Блезнюк О. В., Шкрегаль О. М., Каденко В. С. (2013)
Лобов В. Й. - Новітній спосіб сівби просапних культур із внесенням добрив, Дубовик І. І. (2013)
Саєнко А. В. - Зменшення буксування рушіїв трактора встановленням баласту, Руденко В. А. (2013)
Таценко О.В. - Дослідження енергетичних витрат для обробітку грунту під цукрові буряки в Лівобережному Лісостепі (2013)
Козаченко О. В. - Експлуатаційні випробування культиваторного агрегату з удосконаленими робочими органами, Шкрегаль О. М., Сівірін О. М. (2013)
Ярошенко П. М. - Визначення величини відхилень комбінованого машинного агрегату від прямолінійної траєкторії (2013)
Комков В. М. - Вибір обладнання для доїння корів і обробки молока в умовах кооперативів індивідуальних господарств, Ніконоров С. Г. (2013)
Гербер Ю. Б. - Определение критерия пастеризации для пластинчатой установки с использованием комплексного энергозамещающего устройства (КЭУ) (2013)
Плавинський В. І. - Залежність продуктивності дозаторапри дозуванні важкосипких матеріалів від його конструктивних параметрів, Саєнко А. В. (2013)
Сердюк В. В. - Дослідження процесу подрібнення зерна ударно-сепараційним подрібнювачем, Руденко В. А. (2013)
Artukhova N. A. - Rational Energy Use Under the Process of Granulated Phosphate Fertilizer Cooling (2013)
Соколік С. П. - Дослідження конструкцій та робочих органів засобів для ущільнення рослинних матеріалів (2013)
Кліценко Г. Г. - Методологія оцінення ризиків на робочих місцях сільськогосподарського виробництва (2013)
Довжик М. Я. - Проблеми охорони праці та життєдіяльності в місцевостях постраждалих у наслідку аварії на Чорнобильській АЕС, пов’язані з поступовим заселенням та впровадження виробництва на раніше небезпечних територіях, Василенко О. О., Верещака І. В. (2013)
Семірненко Ю. І. - Оцінка енергетичного потенціалу солом’яної біомаси, Семірненко С. Л. (2013)
Шандиба О. Б. - Ефективність тонкошарового секціонування горизонтальних відстійників, Рубан М. М., Семерня О. В. (2013)
Фурманець О. А. - Підвищення небезпеки несприятливих метеорологічних явищ на території Рівненської області як наслідок глобальних кліматичних змін, Переваруха С. В. (2013)
Шандиба О. Б. - Роль водоохоронних зон в захисті відкритих водойм, Шпетний Д. М., Верещака І. В. (2013)
Захаров М. М. - Підвищення ефективності складання при реінжиніринзі агрегатованих технологічних систем багатопозиційної обробки (2013)
Коноплянченко Е. В. - Особенности применения сохранной разборки в ресурсосберегающих технологиях ремонта средств транспорта специального назначения, Колодненко В. Н. (2013)
Довжик М. Я. - Лінії Чернова-Людерса в ґрунті від стрічкового навантаження, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2013)
Горовий С. О. - Гідравлічний розрахунок суміщених опорно-ущільнювальних вузлів відцентрового насосу (2013)
Чепіжний А. В. - Тригранник Френе (2013)
Власенко В. Ф. - Узагальнення матриць Сільвермана-Сасса, Розуменко А. М. (2013)
Шелудченко В. В. - Вплив зміни навантажувально-зчіпних умов на автоматичне регулювання робочих процесів антиблокувальних систем (2013)
Павлюченко А. М. - Термодинамически эффективная энергосберегающая технология сушки и грануляции минерального удобрения с дополнительной выработкой электроэнергии и холода на основе принциповкогенерации и тригенерации (2013)
Марцинковский В. А. - Гидростатические характеристики рабочего колеса безвального центробежного насоса (2013)
Кузема О. С. - Дослідження магнітного призмового мас-аналізатора із додатковою системою фокусування іонного пучка, Кузема П. О. (2013)
Пугач В. І. - Щодо застосування методу найменших квадратів в осередненні параметрів потоку при переході від рівнянь Нав’є-Стокса до рівнянь Рейнольдса, Борозенець Н. С. (2013)
Бондарев С. Г. - Повнопривідні трансмісії транспортних засобів (2013)
Летов С. С. - Интенсификация графитообразования в диффузионных слоях кремнистых сталей при цементации, Летова О. В., Медведев Э. Ю., Пивовар Н. А. (2013)
Агеева Е. В. - Исследования распределения по размерам микрочастиц порошка, полученного электроэрозионным диспергированием отходов быстрорежущей стали в среде керосина, Агеев Е. В., Воробьев Е. А., Воскобойников Д. В. (2013)
Агеева Е. В. - Фазовый состав медного порошка, полученного электроэрозинным диспергированием отходов, Хорьякова Н. М., Агеев Е. В. (2013)
Агеева Е. В. - Рентгеноспектральный микроанализ порошка, полученного из отходов быстрорежущих сталей электроэрозионным диспергированием в водной бреде, Агеев Е. В., Карпенко В. Ю., Осьминина А. С. (2013)
Бондарєв С. Г. - Параметрична надійність шпиндельних вузлів прицизійних верстатів, Рясна О. В., Ребрій А. М., Рибенко І. О. (2013)
Титул, зміст (2012)
Антошевский Б. - Электроэрозионное легирование и лазерноетекстурирование поверхностей скольжения механических уплотнений, Тарельник В. Б. (2012)
Бохан А. Н. - Влияние электромагнитного состояния турбоагрегата на работоспособность его узлов, диагностика, демагнитезация, Марцинковский В. С., Боряк А. С. (2012)
Братущак М. П. - Стенд для дослідження фретингового зношування шпонкових з’єднань (2012)
Лукьянов И. М. - Контроль натяжения ленты для высокопроизводительных норий большой высоты (2012)
Martsynkovskyi V. S. - Parametrical Optimization Of Bronze Sliding Bearings Tribosurfaces Formation Process, Tarelnik V. B., Konoplianchenko I. V. (2012)
Тарельник В. Б. - Технологічні методи забезпечення якості комбінованих електроерозійних покриттів, Марцинковський В. С., Коноплянченко Є. В., Яременко В. П. (2012)
Агеева Е. В. - Исследование технологических свойств твердо-сплавных электроэрозионных порошков, Агеев Е. В. (2012)
Агеева Е. В. - Производство твердых сплавов с применением порошков, полученных методом электроэрозионного диспергирования, Агеев Е. В. (2012)
Серебровский В. В. - Применение электролитических сплавов на основе железа для упрочнения и восстановления деталей машин, Афанасьев Е. А., Реутов Д. С., Степашов Р. В. (2012)
Летова О. В. - Особенности насыщения стали азотом и углеродом при химико-термической обработке, Летов С. С., Пивовар Н. А. (2012)
Колмыков Д. В - Комбинированные методы упрочнения, Гончаров А. Н. (2012)
Шаповалова Ю. Д. - Влияние режимов нитроцементации на циклическую трещиностойкость хромистых сталей, Романова Т. И. (2012)
Летова О. В. - Повышение прочностных характеристик деталей машин с помощью термообработки, Медведев Э. Ю., Ярыгина И. В. (2012)
Серебровский В. И. - Упрочнение цианированием двух-компонентных электролитических покрытий на основе железа, Серебровский В. В., Сафронов Р. И., Гнездилова Ю. П., Молодкин А. Ю. (2012)
Разумов М. С. - Экспериментальные исследования технологических параметров обработки гранных поверхностей на станках токарной группы с использованием планетарного механизма, Гречухин А. Н., Гладышкин А. О. (2012)
Гуреев И. И. - Оптимизация рабочей скорости полевых опрыскивателей, Климов Н. С. (2012)
Сивак Е. Е. - Проблемы механизации при внедрении нетрадиционной культуры колумбовой травы в сево-оборот, Волкова С. Н., Коробов Д. С., Марков С. Ю. (2012)
Казаров К. Р. - Уточнение допуска на глубину заделки семян пропашных культур, Черников В. А., Лукина И. К., Трубников В. Н. (2012)
Shandyba A. B. - Agroecological Assessment Of Mineral-Organic Fertilizers, Golovtchenko G. S., Semerna E. V., Borozenec N. S., Vakal S. V. (2012)
Артюхова Н. О. - Визначення аеродинамічних характеристик гравітаційної поличної сушарки, Юхименко М. П. (2012)
Лінник М. К. - Шляхи зниження втрат насіння ріпаку при збиранні зернозбиральними комбайнами, Сіренко В. Ф., Жабко А. І. (2012)
Мельник І. І. - Обґрунтування критерію оптимізації машинно-тракторного парку, Зубко В. М. (2012)
Барабаш Г. І. - Показники ефективності використання комбайнів при збиранні гречки, Строколіс О. Г. (2012)
Таценко О. В. - Дослідження показників властивостей грунту в різних видах обробітку під цукрові буряки (2012)
Комкор В. М. - Проблеми первинної обробки молока в умовах кооперативу індивідуальних господарств (2012)
Шандиба О. Б. - Аналіз ефективності тонкошарового секціонування внутрішнього простору горизонтальних відстійників, Рубан М. М. (2012)
Захаров М. Н. - Реинжиниринг многопозиционного металлорежущего оборудования, Тимофеев Ю. В. (2012)
Іванов О. М. - Вплив забірного об’єму датчика тиску на достовірність результатів досліджень гідродинамічного процесу паливоподачі дизеля, Зубко В. М. (2012)
Кузема А. С. - Магнитные масс-анализаторы с большой неодно-родностью поля, Кузема П. А. (2012)
Куценко Ю. Н. - Воздействие стационарных электрических полей на семена и корневую систему сельскохозяйственных растений, Яковлев В. Ф., Степанчук Г. В., Ключка Е. Л. (2012)
Назаренко І. П. - Моделювання електричного поля багатоелектродних систем пристроїв електричної очистки та сепарації діелектричних суспензій, Яковлев В. Ф., Лобода О. І., Петриченко С. В. (2012)
Крупчатников Р. А. - Автоматизированная система оценки степени утомления и психоэмоционального напряжения у работников агропромышленного комплекса, Климов Н. С. (2012)
Быков В. С. - Метод синхронного детектирования в задаче оптимизации работы молотильно-сепарирующего устройства, Климов Н. С., Семыкин В. А. (2012)
Агапов А. М. - Обоснование параметров механизма контроля уровня зерна в бункерах активного вентилирования (2012)
Радчук О. В. - Аналіз можливостей використання альтернативних джерел енергії на переробних підприємствах, Рожкова Л. Г. (2012)
Таран А. А. - Анализ направлений совершенствования солнечных электростанций, Воронин С. М. (2012)
Топчій І. С. - Сучасні методи покращення паливної економічністі бензинових двигунів внутрішнього згоряння (2012)
Вечеря О. М. - Отриманання та використання дизельного біопалива виготовленого на основі рослинної олії різних культур, Чуба В. В., Зубко В. М. (2012)
Юндин М. А. - Анализ дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии от протекания токов высших гармоник в элементах сети 0,38 кВ, Ханин Ю. И. (2012)
Семірненко Ю. І. - Дослідження використання солом’яної біомаси з метою зменшення техногенного навантаження, Семірненко С. Л. (2012)
Крупчатников Р. А. - Нечеткая диагностика вибрационной болезни сельскохозяйственных рабочих, Ковалев С. В. (2012)
Красников В. Я. - Совершенствование процесса сушки сельскохозяйственной продукции (2012)
Бондарев С. Г. - Інтегровані повнопривідні трансмісії транспортних засобів, Плавинська О. В. (2012)
Думанчук М. Ю. - Деякі аспекти теорії проектування технологічних процесів на основі модульної тенології (2012)
Павлюченко А. М. - Энергосберегающий эффект снижения сопротивления трения и увеличения производительности магистральных нефтепроводов и нефте-продуктопроводов в натурных испытаниях при введении в турбулентный поток полимерных присадок (2012)
Шиленков Е. А. - Методика построения инфокоммуникационного обеспечения аграрной техники (2012)
Сариго Н. В. - Методы преподавания метрологии, стандартизации и сертификации в современных условиях высшего инженерного образования (2012)
Морозова В. В. - Формирование творческих способностей у будущих инженеров (2012)
Марцинковский В. А. - Вычисление критических частот вращения ротора центробежного насоса, Левченко Е. В. (2012)
Корчак А. - Динамика системы осевого уравновешивания ротора турбокомпрессора, Марцинковский В. (2012)
Власенко В. Ф. - Розривні функції однієї дійсної змінної, Розуменко А. М. (2012)
Зубков В. Е. - Моделирование аэродинамических параметров блокированного псевдоожиженного слоя как сепарирующей среды (2012)
Колонка головного редактора (2014)
Аббасов А. К. - Клинико-гемодинамический эффект фруктозо-1,6-дифосфата и фосфокреатина у больных с острым коронарным синдромом, Аляви Б. А., Сабиржанова З. Т., Азимов А. У., Каюмов Н. У., Арипходжаева Ф. З., Салихов Б. Р., Азизов Ш. И. (2014)
Анчева І. А. - Патогенетичне обґрунтування корекції дисфункції плаценти, асоційованої із залізодефіцитною анемією (2014)
Базарова С. А. - Изменения состояния эндотелиальной системы у больных бронхиальной астмой при включении в комплексную терапию препарата L-аргинин (2014)
Безсмертна Г. В. - Поширеність гіпергомоцистеїнемії, дисліпідемії та субклінічного загального синдрому у хворих з повторними ішемічними атаками та інсультами (2014)
Бойко Я. Є. - Дослідження титрів антитиреоїдних антитіл та захворюваності на целіакію серед хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Грицюк І. І. (2014)
Вервега Б. М. - Процеси фагоцитозу при антигенному навантаженні та їх корекція (2014)
Владиченко К. А. - Результати спермограм Медичного центру лікування безпліддя (2014)
Возняк А. В. - Характеристика режиму дня у школярів із головним болем перенапруження (2014)
Волошина Н. О. - Оцінка якості життя у хворих на вульгарні вугри (акне) (2014)
Герман Л. В. - Особливості становлення матково-плацентарного кровоточу у вагітних при звичній втраті вагітності (2014)
Гордієнко В. В. - Функціональні зміни в діяльності нирок щурів за кадмієвої інтоксикації у системі "мати-плід" (2014)
Горошко О. М. - Порівняння впливу ліпіну як основи ліпосомальної форми ліпофлавону на функціональний стан нирок у щурів за умов модельної патології (2014)
Григоренко А. П. - Гормональні зміни у жінок пізнього репродуктивного віку, перименопаузи та постменопаузи на тлі урогенітальних порушень, Горбатюк-Шиманська О. Г., Кучерук В. М., Польовий О. А. (2014)
Громнацька Н. М. - Моніторинг частоти метаболічного синдрому та основних його критеріїв у дітей (2014)
Давидова Н. В. - Вплив мелатоніну на стан глутатіонової системи печінки щурів за умов підгострої алкогольної інтоксикації (2014)
Доголіч О. І. - Особливості порушень цитокінової регуляції у хворих на подагру залежно від стадії, рівня коморбідності та лікування, Волошин О. І. (2014)
Dyomin Y. A. - Cord blood derived nuclear cells usage in animal model of neovascular retinopathy, Biletska P. V. (2014)
Жмурик Д. В. - Влияние тридцатисуточной тампонады перфторорганических соединений на ультраструктуру сетчатки глаз кроликов, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Милиенко М. В. (2014)
Іфтодій А. Г. - Вплив мікрофлори кишечнику на патогенез перебігу хронічних ускладнених анальних тріщин, Козловська І. М., Оленович О. А., Білик О. В., Бродовський С. П. (2014)
Кобець В. М. - Особливості карнітинової недостатності при позалікарняній пневмонії у дітей перших років життя (2014)
Коновчук В. М. - Вплив реосорбілакту на механізми регуляції балансу іонів натрію у хворих на тяжкий сепсис, Андрущак А. В., Акентьєв С. О. (2014)
Костюк І. Р. - Активність печінкових ферментів у сироватці крові дітей за гранулюючого періодонтиту постійних зубів хронічного та загостреного перебігу (2014)
Коханюк Ю. В. - Фармакологічна корекція морфологічних змін слизової оболонки стравоходу та маркерів апоптозу у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2, Федів О. І., Давиденко І. С. (2014)
Левицька С. А. - Спадковий компонент у розвитку імунних порушень при хронічних синуїтах у дітей (2014)
Лук’янчук О. В. - Мультимодальне лікування хворих із прогресуючим раком шийки матки, Лисенко В. В., Лисенко М. А. (2014)
Михалойко І. Я. - Фактори прогресування медіакальцинозу артерій при синдромі діабетичної стопи (2014)
Палій Г. К. - Вивчення протимікробних властивостей антимікробного засобу Палісепт плюс, Назарчук О. А., Палій В. Г., Кулаков О. І., Палій Д. В., Назарчук Г. Г., Береза Б. М., Зарицький О. М., Буркот В. М., Кравчук П. О. (2014)
Побігун Н. Г. - Дослідження змін показників кальцієвого метаболізму в щурів зі зниженою функцією щитоподібної залози під впливом фізичного навантаження (2014)
Прокопів О. В. - Клінічна та локальна імуномоделююча ефективність кремнійорганічних ентеросорбентів при гострих кишкових інфекціях клебсієльозної етіології у дітей раннього віку, Мостюк А. І., Кармазіна Г. М. (2014)
Романишин С. С. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу генералізованого пародонтиту під впливом Зинаксину, Герелюк В. І., Кобрин О. П., Кукурудз Н. І., Курбатова Л. І., Павелко Н. М., Кропельницька Г. С. (2014)
Ротар Д. В. - Динаміка гематогенного поширення мікрофлори кишечнику при експериментальному гострому деструктивному панкреатиті (2014)
Семеняк А. В. - Особливості лікування трихомоніазу у післяпологовому періоді (2014)
Сохор Н. Р. - Активність катепсину-Д у гострому періоді ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Кулак О. В., Ясній О. Р. (2014)
Ступницька Г. Я. - Стан системи гемостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням (2014)
Тащук В. К. - Ефективність лікування субклінічного атеросклерозу за даними ультразвукового сканування серця і судин та стрес-тестів, Гінгуляк О. М., Іванчук П. Р. (2014)
Todoriko L. D. - Malabsorption syndrome as a manifestation of systemic effects in advanced forms of pulmonary tuberculosis, Yeremenchuk I. V., Shapovalov V. P., Ilchyshyn T. I. (2014)
Федорук О. С. - Стан перекисного окиснення білків за оперативного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Зайцев В. І., Владиченко К. А., Ілюк І. І., Візнюк В. В., Степанченко М. С. (2014)
Федорук О. С. - Морфологічні зміни ураженої та контрлатеральної нирок у динаміці моделі однобічного пієлонефриту у щурів, Тюлєнєва О. А., Степанченко М. С. (2014)
Федорчук С. М. - Значення соматотипу в ототожненні фенотипічних ознак людини, Федорчук-Незнакомцева Є. П. (2014)
Цинтар Т. П. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації білків при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Бойчук Т. М. - Концепція створення університетської лікарні (клініки), Юзько О. М. (2014)
Білоокий В. В. - Аналіз оперативних втручань при патології щитоподібної залози в Чернівецькій області, Ткачук Н. П., Шеремет М. І., Гирла Я. В. (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз модифікації 6-річної виживаності інвалідів внаслідок гострого інфаркту міокарда та інсульту клінічними факторами на основі моделі пропорційного ризику Кокса, Очередько О. М. (2014)
Крекотень О. М. - Аналіз виробничого травматизму за територіальною диференціацією у динаміці за 2008-2012 роки (2014)
Волошин М. М. - Перспективи впровадження міжнародної класифікації хронічних захворювань вен нижніх кінцівок (CEAP) (огляд літератури) (2014)
Диб’як Ю. М. - Актуальні питання реконструктивної хірургії гомілкових артерій (oгляд літератури) (2014)
Диб’як Ю. М. - Порівняння можливостей дуплексного сканування і контрастної ангіографії в діагностиці морфофункціональних особливостей ураження артеріального русла (огляд літератури) (2014)
Костюк І. Р. - Вплив патології періодонта на загальний стан організму. Сучасні методи медикаментозного лікування періодонтиту постійних зубів: переваги та недоліки (огляд літератури) (2014)
Мокрик О. Я. - Сучасні методи функціональної діагностики хірургічного стресу (огляд літератури та власні дані), Горицький В. М. (2014)
Сенютович Р. В. - Інтраперитонеальна хіміотерапія раку шлунка (інформаційні матеріали), Іващук О. І., Баранніков К. В., Пилипів В. М., Сенютович М. А., Бодяка В. Ю., Чорний О. В. (2014)
Воронов В. Т. - Детермінація травматичного процесу при переломі діафіза довгої трубчастої кістки (системно-причинний аналіз), Джурабаєв В. С., Древицький О. І., Сумленний О. В. (2014)
Мостовой Ю. М. - Проблема коморбідних станів у Національній угоді з діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень із позиції власного досвіду. Обговорення Наказу №555, Распутіна Л. В., Довгань А. О., Овчарук М. В. (2014)
Федорчук-Незнакомцева Є. П. - Сучасні аспекти дослідження довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині, Голубович Л. Л., Герасименко О. І. (2014)
Галюк В. М. - Сучасні інноваційні технології як шляхи поліпшення навчального процесу зі спеціальності "Хірургія" (2014)
Коновалов С. В. - Здобутки і проблеми викладання фізіології за кредитно-модульною системою студентам-іноземцям, Богомаз О. В. (2014)
Попович Я. О. - Сучасні інноваційні технології навчання на циклі "Хірургія" лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина" (2014)
Колоскова О. К. - Історія педіатричної науки на теренах Буковини, Безруков Л. О., Білоус Т. М. (2014)
Сидорчук Л. П. - Молекулярно-генетичні аспекти патології – сучасний науковий напрямок Буковинського державного медичного університету: формування нової дослідницької школи, Левицька С. А., Кушнір О. В., Габорець І. Ю., Соколенко А. А., Урсуляк Ю. В., Іфтода О. М., Іващук С. І., Мельничук Л. В., Яринич Ю. М. (2014)
Федів О. І. - Кафедра внутрішньої медицини: досягнення та перспективи розвитку (1945-2014 рр. ), Кушнір Л. Д. (2014)
Шаплавський М. В. - Історія становлення і розвитку кафедри біологічної фізики та медичної інформатики, Боєчко В. Ф., Микитюк О. Ю., Федів В. І., Олар О. І., Махрова Є. Г., Савіч В. О. (2014)
Яковець К. І. - Медичні internet-вісті. Частина IIІ, Дейнеки. С. Є. (2014)
Професор Юзько Олександр Михайлович (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Професор Федів Олександр Іванович (до 50-річчя з дня народження) (2014)
Титул, зміст (2012)
Звонова Е. - Роль национальных систем страхования депозитов в сохранении финансовой стабильности (2012)
Осадчий Є. - Іноземний капітал у банківській системі: оцінка ефективності, Суторміна К. (2012)
Дмитренко Т. - Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму (2012)
Кулішова В. - Торгівельна політика України в контексті трансформації світового аграрного ринку (2012)
Корнацька Р. - Удосконалення результативних показників виконання бюджетних програм (на прикладі наукових установ Національної академії медичних наук України) (2012)
Мовчанюк Т. - Державне регулювання діяльності з торгівлі цінними паперами: вітчизняний та міжнародний досвід (2012)
Завистовська Г. - Теоретичні засади урядового фінансового контролю (2012)
Красножон С. - Нормативно - правове забезпечення ровитку індивідуального інвестування на фінансовому ринку (2012)
Шинкарюк О. - Фінансовий моніторинг діяльності спеціальних територій в контексті оцінки регіонального людського розвитку, Столярова В. (2012)
Стеценко Б. - Дивідендна політика в контексті корпоративної соціальної відповідальності: полемічні аспекти, Бобров Є. (2012)
Бабіченко В. - Парадигма вартісно орієнтованого підходу в сучасному корпоративному менеджменті (2012)
Алекперова Ф. - Банковская система Азербайджана: тренды глобализации (2012)
Москвін С. - Пруденційні нормативи достатності капіталу торговців цінними паперами (2012)
Шірінян Л. - Статутний капітал мікрострахових компаній: нові ідеї та перспективи (2012)
Тищенко Д. - Необхідність вдосконалення системи державного регулювання страхування в Україні (2012)
Алексеєнко М. - Ощадні (депозитні) сертифікати та векселі як інструменти формування ресурсної бази банків, Ярова А. (2012)
Рудая М. - Особливості оподаткування кредитних спілок в Україні (2012)
Бєгун А. - Безпека web-сайтів економічних об'єктів (2012)
Нам 10 років (2014)
Петрова Л. Г. - Процесно-орієнтований підхід до підготовки документознавців як чинник реалізації якісних параметрів навчання у ВНЗ (2014)
Личук М. І. - Інформативні параметри міжнародних наукометричних баз даних, Парубчак Н. А. (2014)
Дроздова О. В. - Особливості функціонування документних комунікацій комерційних підприємств (на прикладі первинних документів господарських операцій) (2014)
Карпов В. В. - Історіографія проблеми української військової символіки (2014)
Горбачова Г. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження питання доступу до архівних документів (2014)
Зоряна А. М. - Переклад як об’єкт документознавчих досліджень: історіографічний огляд (2014)
Литвинська С. В. - І ще раз про документологію (2014)
Спрінсян В. Г. - Управління документообігом як складовою документаційного менеджменту (2014)
Вінічук І. М. - Соціально-комунікаційний аспект створення єдиної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій (2014)
Моісєєва Н. І. - Цільова компонента соціально-комунікаційної діяльності (2014)
Тимошенко І. С. - Сучасні інноваційні засоби інтернету в документаційному забезпеченні медичних закладів (2014)
Чорна І. В. - Дигіталізація як одна з тенденцій розвитку медіагалузі (2014)
Удовик В. М. - Матеріали аналітичних організацій у інформаційному супроводі функціонування інституту президентства в країнах світу (2014)
Добровольська В. В. - Комунікаційний підхід до вдосконалення системи керування документацією (2014)
Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Перші наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора О. І. Путра". Київ, 19-20 березня 2014 р. (2014)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Документ, мова, соціум: теорія та практика". Київ, 10-11 квітня 2014 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статтей (2014)
Титул, зміст (2014)
Иванов Д. Е. - Синтез эволюционных методов диагностирования СБИС (2014)
Лукашенко В. М. - Информационно-аналитическая модель развития беспроводных маршрутизаторов, Рудаков К. С., Нечипоренко О. В. (2014)
Пастух О. А. - Математичне забезпечення інформаційної технології перетворення нечіткої інформації у радіотехнічних та радіо-комп’ютерних системах (2014)
Бойко Ю. М. - Аналіз схемотехнічних рішень в пристроях фазової синхронізації приймачів захищених телекомунікаційних систем передачі інформації, Єрьоменко О. І. (2014)
Лукашенко А. Г. - Математична модель узагальненого показника якості компонентів лазерного технологічного обладнання (2014)
Осадчук О. В. - Особливості моделювання ємнісних частотних перетворювачів товщини у середовищі maple, Криночкін Р. В., Звягін О. С. (2014)
Вовкодав О. В. - Математична модель динаміки пульсу та тиску при оцінці толерантності серцево-судинної системи до фізичного навантаження (2014)
Макаришкін Д. А. - Математична модель генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів із покращеними характеристиками, Сорокатий Р. В., Любенчук К. І. (2014)
Kashtalian A. S. - Investigation of low power schottky diode i-v characteristics (2014)
Пятін І. С. - Визначення спектральної густини потужності випадкового процесу, Катеринчук І. С., Вержбицький О. В. (2014)
Осадчук О. В. - Прилад для вимірювання вологості повітря чистих кімнат, Савицький А. Ю., Жагловська О. М. (2014)
Кисельов В. Б. - Дослідження проходження ультразвукових хвиль крізь текстильний матеріал при контролі його маси (2014)
Кондратов В. Т. - Меганаука метрология (2014)
Кондратов В. Т. - Классификация интерфейсов измерительных систем и приборов, Кондратов Ю. Т. (2014)
Горященко К. Л. - Класичні моделі провідникових ліній передач (2014)
Сверстюк А. C. - Нейромережеві експертні системи для діагностики та прогнозування стану серцево-судинної системи, Горкуненко А.Б. (2014)
Щерба А. А. - Еволюція розвідувально-вогневої технології на основі мережецентричних принципів управління (2014)
Резнік К. Ю. - Метод локалізації вушної раковини на зображенні людини у профіль, Сулема Є. С. (2014)
Гула І. В. - Застосування операційних систем реального часу в задачах вимірювання та обробки вимірювальної інформації, Байдич Л. Є., Клепіковський А. В., Махрова Є. Г. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського