Стадниченко В. Н. - Исследование влияния изменения эксплуатационных нагрузок на свойства металлокерамических слоёв полученных с использованием трибовосстанавливающих составов (2007)
Хобин В. А. - Системы экстремального управления молотковыми дробилками с функцией гарантированного соблюдения тепловых режимов их электродвигателей, Бабиков А. Ю. (2007)
Тодорцев Ю. К. - Реінжиніринг бізнес-процесів та ефективність бізнесу, Бундюк А. М., Іщенко К. А. (2007)
Власенко Н. А. - Ринок соків в Україні та одна з альтернатив підвищення конкурентоспроможності продукції (2007)
Соколова Н. А. - Необходимые условия развития объектов хозяйственной деятельности, Петров К. Э., Ходаков В. Е. (2007)
Шеховцов А. В. - Когнитивный анализ социально-экономических показателей, Славич В. П., Крючковский В. В. (2007)
Рефераты (2007)
Сведения об авторах (2007)
Генцарь П. О. - ІЧ-спектроскопія високоомних монокристалів CdTe (111), Власенко О. І., Бойко М. І., Заяць М. С., Стрільчук О. М., Насєка Ю. М. (2012)
Чирадзе Г. Д. - Влияние нейтронного облучения на фотомеханический эффект в кристаллах GaAs, Герасимов А. Б. (2012)
Онанко А. П. - Вплив механічної обробки, зміни дефектної наноструктури на внутрішнє тертя в Si + SiO2, Ляшенко О. В., Продайвода Г. Т., Вижва С. А., Онанко Ю. А. (2012)
Марончук И. Е. - Взаимодействие частиц вещества в дискретной среде (2012)
Левінзон Д. І. - Апаратурно-технологічні принципи створення високоякісних кремнієвих приладових структур, Ніконов А. Ю., Зубко Є. І., Небеснюк О. Ю., Ніконова А. О. (2012)
Подолян А. О. - Стимульований ультразвуком відпал точкових радіаційних дефектів в Cz-Si при кімнатних температурах (2012)
Архипов С. А. - Сравнительный анализ параметров и характеристик солнечных элементов (2012)
Вернидуб О. С. - Аналітичне дослідження (2,2)-значної замкнутої відповідності на подвійному плоскому полі (2012)
Шувар Р. Я. - Використання даних ДЗЗ високої роздільної здатності в геоінформаційних системах, Сулимко Р. Т. (2012)
Адєєва Т. О. - Підвищення конкурентоспроможності роздрібної торгової точки за допомогою музичного оформлення торгового залу, Лебедєва Ю. І. (2012)
Редчиц В. В. - Центр относительного поворота трехосного автомобиля, Головина Е. В., Кальченко Б. И. (2012)
Большаков Ю. Л. - Современные подходы к производству углеродных контактных вставок электроподвижного состава, Сыченко В. Г. (2012)
Задеев Е. П. - Разработка математической модели равновесия машины-амфибии (реализация принципа инвариантности) (2012)
Єлістратов В. О. - Оцінка стабільності тиску впорскування палива паливною системою дизеля (2012)
Головань М. О. - Реалізація ресурсу і безпеки транспортних засобів на стадіях виготовлення, експлуатації та після ремонту (2012)
Полтавец А. А. - Использование рифленых теплообменников в машинах с замкнутым регенеративным циклом (2012)
Дяченко Н. М. - Економічна оцінка заходів з удосконалення умов праці, Лебедєв В. О. (2012)
Мєняйлова Г. Є. - Напрями підвищення конкурентоздатності аграраних підприємств України, Клімович Т. А. (2012)
Устименко В. А. - Дослідження ринку поштових послуг та впливу маркетингових заходів на поведінку споживачів, Адєєва Т. О. (2012)
Базилевич Н. В. - Дискурсивна специфіка творів історико-мемуарного жанру У. Черчiлля (комунікативно-прагматичний аспект) (2013)
Бехта М. П. - Алгоритм функцій наратора в сучасному художньому тексті (2013)
Білих О. П. - Відмінкові форми неособових неродових займенників у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. (2013)
Голоцукова Ю. О. - Словотвірний рівень як репрезентант функційно-семантичного поля результативності (2013)
Гончаренко Л. О. - Іронія як проблема художнього перекладу (2013)
Гузенко С. В. - Структура рекламного тексту в прагмалінгвістичному аспекті (2013)
Жмаєва Н. С. - Акустичні характеристики алофонів англійських дифтонгів англо-американських запозичень у сфері інформаційних технологій у німецькому мовленні (2013)
Зинякова А. А. - Cтановлення та виформування числівника один в українській мові (2013)
Іваницька М. Л. - Лінгвістика тексту і "додана вартість" художнього перекладу (2013)
Корнієнко І. А. - Граматична структура ойконімів Миколаївської області (2013)
Косович О. В. - Динаміка лексики у просторі франкомовної віртуальної комунікації (2013)
Лесінська О. М. - Методичні засади дослідження іменникового словосполучення (2013)
Лєпухова Н. І. - До проблеми дослідження німецького казкового дискурсу (2013)
Махоніна Н. Г. - Відображення психологічних показників протікання емоцій у фразеологічних одиницях (на матеріалі німецької мови) (2013)
Мимченко Н. О. - Категорії "фемінність" і "маскулінність": здобутки та перспективи (2013)
Мясоєдова С. В. - Роль суб`єктивно-модальних компонентів у формуванні окремих різновидів спонукального значення (на прикладі спонукальних конструкцій із значенням "настійна вимога") (2013)
Негрич Н. Д. - Поняття "ідіома" і "фразеологічна одиниця" – спільне та відмінне у лінгвістичному розумінні (2013)
Нузбан О. В. - Когнітивна інтерпретація семантичного простору перцептивних прикметників hard та soft (на основі лексикографічних джерел) (2013)
Остапенко С. А. - Особливості застосування граматичних трансформацій у процесі перекладу дієприкметника (на матеріалі перекладу роману В. Скотта "Айвенго") (2013)
Паров’як І. І. - Статус конструкції експресивного синтаксису в системі синтаксичних одиниць (2013)
Пильщик С. В. - Прийоми та мовні засоби реалізації стратегії "nudge" (спонукання) в сучасному англомовному інституційному дискурсі (2013)
Рижа У. В. - Основні рівні лінгвістичної реалізації точки зору (2013)
Ріба-Гринишин О. М. - Типологія лексичних одиниць німецькомовного науково-технічного тексту з нафтової промисловості (2013)
Скороходова А. Г. - Види і функції графонів у англомовному тексті (2013)
Спанатій Л. С. - Діалектизми та їх місце в мовному і метамовному дискурсі (на матеріалі роману "Століття Якова" В. Лиса) (2013)
Українець Л. Ф. - Конотація приголосного (в) в українському поетичному дискурсі середини ХХ ст. (2013)
Кравчук О. В. - Фунціональний струменевий друк в електроніці: технологія та матеріали (огляд), Лесюк Р. І., Бобицький Я. В., Котлярчук Б. К. (2013)
Марончук І. Є. - Модель Вселенной, основанной на дискретной первоматерии (2013)
Хмеленко О. В. - Зміна зарядового стану іонів Мn2+ під впливом пластичної деформації в кристалах ZnSe (2013)
Самчук Л. М. - Розрахунок теплового балансу для СВС-реактора (2013)
Ляшков О. Ю. - Моделирование чувствительности электропроводности керамических систем на основе оксида цинка к парам этилового спирта (2013)
Скуратовський І. А. - Електричні властивості оксидної варисторної кераміки на основі діоксиду олова з добавкою B2O3 (2013)
Дмитрієв В. С. - Технологічні особливості виготовлення омічного контакту до GаAs, Швець Є. Я., Дмитрієва Л. Б. (2013)
Левикін В. М. - Модель архитектурного фреймворка ускоренной разработки информационной системы, Євланов М. В. (2013)
Колєчкіна Л. М. - Розробка методу і алгоритму перевірки тексту на унікальність, Пухтєєва О. П. (2013)
Колєчкіна Л. М. - Впровадження електронного документообігу на підприємствах, Головащенко Р. А. (2013)
Кашуба С. В. - Розробка моделі та алгоритму створення розкладу занять, Куліш В. О., Глушков Є. О. (2013)
Вернидуб О. С. - Графоаналітичне формоутворення обрисів деяких форм живої природи (2013)
Костенко О. П. - Розробка методу захисту інформації у веб-базованих додатках, Маркевич С. М., Величай Ю. О. (2013)
Кашуба С. В. - Розробка методу та алгоритму визначення рейтингу кафедри на базі методу експертних оцінок, Крамаренко Є. І. (2013)
Костенко О. П. - Розробка нечіткої моделі виводу на ринок нового товару, Дробаха М. О. (2013)
Маркевич С. М. - Розробка методу та алгоритму вибору майбутньої професії на базі нечітких когнітивних карт, Драпогуз Є. М. (2013)
Кашуба С. В. - Математична модель вирішення задачі визначення непродуктивного часу в різних виробничих ситуаціях, Маренич Р. В. (2013)
Маркевич С. М. - Система інтелектуального аналізу тестових завдань, Чередничок І. І. (2013)
Білий П. М. - Тепловий розрахунок закритих високомоментних магнітоелектричних двигунів для транспортних систем (2013)
Зюман Б. В. - Результати дослідження екологічної ситуації на каскаді водосховищ річки Дніпро, Плакущий В. О., Дігтяр С. В. (2013)
Котій К. В. - Якість питної води з різних джерел водопостачання, Зюман Б. В. (2013)
Зюман Б. В. - Оцінка токсикомутагенного фону території у зоні впливу діяльності заводу залізобетонних виробів з використанням тесту "стерильність пилку рослин”, Уткіна О. В., Дігтяр С. В. (2013)
Мазницька О. В. - Дослідження можливості рекультивації техногенного ландшафту з використанням шламу хімводоочищення КремТЕЦ на прикладі ПАТ "ПГЗК”, Труш В. Є., Новохатько О. В., Лєбєдєва А. Г. (2013)
Дяченко Н. М. - Методичні аспекти оцінки соціально-економічної ефективності заходів щодо охорони праці, Лебедєв В. О. (2013)
Мазницька О. В. - Біотестування гірничої маси з відвалів Малокохнівського гранітного кар'єру, Труш В. Є., Новохатько О. В., Красковська М. А. (2013)
Сидоренко С. І. - Cтворенення зміцнених покриттів на низьковуглецевій сталі методом електроіскрового легування у середовищах змінного складу, Іващенко Є. В., Лобачова Г. Г., Гаврилюк Ю. М. (2013)
Марончук І. Є. - Применение фазового перехода металл-полупроводник в технологии наногетероэпитаксиальных структур, Кулюткіна Т. Ф. (2013)
Кравчук О. В. - Фунціональний струменевий друк в електроніці: технологія та матеріали (огляд), Лесюк Р. І., Бобицький Я. В., Котлярчук Б. К. (2013)
Міхальчук В. І. - Автоматизированный контроль технологических параметров выращивания слитков монокристалов кремния, Вашерук О. В., Міхальчук О. П. (2013)
Іванченко А. В. - Моделирование кинетики термодесорбционной деградации металлоксидных варисторных структур (2013)
Хмеленко О. В. - Аномальное изменение проводимости кристалов ZnS:Mn,Al при пластической деформации (2013)
Тонкошкур Ю. А. - Кинетика изотермических деполяризационных токов композитов полиэтилен-углерод в слабых электрических полях, Гомилко І. В., Ляшков А. Ю. (2013)
Хасанов А. Т. - Материаловедческие проблемы кабельной индустрии, Галата Ю. Ю. (2013)
Гнатушенко В. В. - Розпізнавання будівель на цифрових мультиспектральних фотограмметричних зображеннях високого просторового розрізнення, Касьяненко Т. В., Соколова Н. О. (2013)
Осадчук О. В. - Теоретичні основи деформаційного ефекту в МДН-транзисторних структурах, Осадчук Я. О. (2013)
Бойко І.Ф. - Синтез подібних імпульсних характеристик цифрових фільтрів шляхом зміни в них відстані між відліками, Кутін А. І. (2013)
Кузнєцов Д. І. - Розробка структури експертної системи у складі інформаційної технології для групової спектр-струмової діагностики асинхронних електродвигунів, Купін А. І. (2013)
Кухаренко Д. В. - Медико-технічні вимоги та практичне застосування комп'ютерної системи в офтальмології, Аврунін О. Г., Мунтян Т. В. (2013)
Литвин В. М. - Модель розподілу ресурсів для прогнозування результатів виборів в Україні, Шмиговська О. Л., Подладчіков В. М. (2013)
Волковський О. С. - Розподілена сателітна система пошуку інформації (2013)
Гнатушенко В. В. - Оцінка ефективності протоколів маршрутизації при доставці потокових даних у бездротових мережах, що самоорганізуються (2013)
Котова О. В. - Геометрія s-адичного зображення дійсних чисел з фіксованими частотами їх символів (2013)
Вернидуб О. С. - Графоаналітична побудова конік за фокусом і хордою (2013)
Вдовиченко І. Н. - Лингвистическая информационная система для обучения китайскому языку, Мяч Е. А. (2013)
Солонар Д. П. - Краткий анализ некоторых физических констант, Олада Т. В. (2013)
Ткач В. О. - Методы геометрического моделирования в задаче построения изображений (2013)
Редчиць В. В. - Взаимосвязь трех теорий качения пневматической шины, Головіна О. В. (2013)
Новохатько О. В. - Улучшение качества всесезонных моторных масел, Мазницька О. В. (2013)
Хасанов А. Т. - Какая вода сохраняет здоровье? (2013)
Дяченко Н. М. - Системно-структурний підхід до основ безпеки життєдіяльності, Лебедєв В. О. (2013)
Власова А. В. - Організація виробництва у часі як складова бережливого виробництва, Тимошенко А. О. (2013)
Бачишина О. Б. - Семантика часу і простору: особливості, стан та проблеми дослідження в українському мовознавстві (2014)
Бялик В. Д. - Дериваційний механізм утворення англійських інновацій (2014)
Глущенко В. А. - Методологія досліджень О. О. Потебні в інтерпретації М. М. Соколова (2014)
Дейна Л. В. - Огляд тенденцій дослідження лінгвістичної категорії оцінки (2014)
Євтушенко Н. І. - Контрастивний та зіставний аспекти досліджень у сучасній лінгвістичній науці (2014)
Жангазінова Р. Т. - Літературознавча термінологія початку ХХ століття: лексико-семантичний аспект (2014)
Желязкова В. В. - Особливості акцентування іменних частин мови у поетичній творчості письменників кінця XVIII-XIX століть, Зинякова А. А. (2014)
Заполовський М. В. - Семантика параболізмів у сучасній німецькій мові (2014)
Коцюба Н. Й. - Лексико-граматичні засоби вираження категорії модальності в офіційно-діловому тексті (2014)
Кравцова Ю. В. - Метафорическая мотивация и ее основные типы (на материале русской художественной метафорики) (2014)
Крутоголова О. В. - Структурна модель лексико-семантичного поля "підліток" у тетралогії Марини Павленко "Русалонька із 7-в" як репрезентант ідеї лексичної неперервності, Гладченко К. Ю. (2014)
Матвєєва Н. П. - Становление "концептографии"/"глоссографии" в зарубежном древнем мире и в cредневековье (2014)
Павліщева Я. О. - Фразеология как источник гендерных стереотипов (на материале английского языка) (2014)
Підкуймуха Л. М. - Школярський жаргон у мовленні міжвоєнного Львова (2014)
Понкратова В. М. - Граматична категорія роду іменника в українському мовознавстві XX століття (2014)
Пономаренко С. С. - Акцентуація інфінітивних, аористних та імперфектних форм: акцентні відмінності у староукраїнській і староросійській мовах (на матеріалі Апостолів 1574 і 1564 рр.) (2014)
Семак Л. А. - Семіотичний підхід до вивчення лексичної синоніміки в сучасній жіночій прозі (2014)
Сіняговська І. Ю. - Визначення та класифікація перекладацьких трансформацій у процесі художнього перекладу тексту (2014)
Сливка Н. П. - Позитивно-емотивний дискурс як комунікативне середовище функціонування позитивного експресиву (2014)
Стасюк Т. В. - Методика змістового структурування концепту (2014)
Удовіченко Г. М. - Місце когнітивної лінгвістики в сучасному мовознавстві (2014)
Українець Л. Ф. - Конотаційно-стильова парадигма голосного (и) в українському поетичному дискурсі (2014)
Шевченко М. Ю. - Лексико-граматичні засоби вираження мовленнєвого акту менасива в англійській мові (2014)
Шестопал О. С. - Акцентуація займенникових іменників у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2014)
Скрипнюк О. В. - Державний суверенітет: ґенеза доктрини та визначення поняття (частина 3) (2014)
Совгиря О. В. - Новий Закон України "Про Кабінет Міністрів України": перспективи вдосконалення змісту (2014)
Баклан О. В. - Застосування адміністративного примусу у сфері підприємництва: окремі теоретико-прикладні питання (2014)
Чернобай А. М. - Новації Закону України "Про вибори президента України" та адміністративна відповідальність за порушення законодавства про вибори (2014)
Багрій Т. О. - Адміністративне право сучасної країни: необхідність утвердження гуманістичного виміру (2014)
Щавінський В. Р. - До проблеми завдань адміністративного судочинства України крізь призму захисту інтересів держави (2014)
Шевчук Н. В. - Фінансування медицини як складова механізму адміністративно-правового регулювання охорони здоров’я на регіональному рівні (2014)
Савіщенко В. М. - Функції адміністративно-правового управління національною системою наукових установ та їх характеристика (2014)
Лихова С. Я. - Забезпечення прав, свобод і законних інтересів засуджених в Україні та РФ, Мазур І. М. (2014)
Чеботарьова Ю. А. - Деякі проблемні питання правового статусу окремих категорій осіб, позбавлених волі (2014)
Маньковський Л. К. - Особа винного як складова підстави призначення неповнолітнім покарання, нижче від найнижчої межі, або переходу до іншого, більш м'якого виду покарання (2014)
Мироненко О. В. - Вплив спеціальних умов застосування запобіжних заходів та обставин, які при цьому враховуються, на обрання конкретного виду запобіжного заходу (2014)
Чус О. В. - Суб’єктивна сторона незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково у неї опинилося (2014)
Комарницький М. В. - Незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене загальнонебезпечним способом (2014)
Коваленко С. О. - Види і форми міжнародно-правової відповідальності міжнародних організацій (2014)
Громівчук І. М. - Міжнародна кримінологія тероризму: стан і перспективи захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом (2014)
Шевченко А. Є. - Протидія контрабанді засобами спеціальної техніки, Хараберюш О. І. (2014)
Прасов О. О. - Окремі теоретичні та практичні питання дотримання особистих немайнових прав засуджених до позбавлення волі під час етапування (2014)
Басараб Р. І. - Історично-правовий аналіз виникнення діяльності Генерального прокурора України (2014)
Криволапчук В. О. - Адміністративно-правове забезпечення професійної надійності працівників кримінальної міліції (2014)
Мота А. Ф. - Дотримання прав людини в оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України (2014)
Тимошенко А. В. - Забезпечення системи економічної безпеки України в процесі реалізації державних програм розвитку митної справи (2014)
Іншин М. І. - Необхідність забезпечення права на державну службу як передумова формування кадрів в системі інноваційного розвитку (2014)
Молоток І. Ф. - Види гарантій спеціального пенсійного забезпечення (2014)
Боднарук М. І. - Види правовідносин у сфері соціального страхування (2014)
Кацуба А. В. - Види функцій системи трудового законодавства (2014)
Любчик О. А. - Сутність джерел трудового права (2014)
Тихонович Ю. С. - Загальна характеристика звільнення працівників (2014)
Братасюк М. Г. - Формула Радбруха в контексті сучасного українського правового розвитку (2014)
Козловська Л. В. - Публічна достовірність спадкових прав (2014)
Гаєвський І. М. - Юридичні та практичні інструментарії встановлення бенефіціарної власності (2014)
Кононенко В. П. - Правотворчість судової практики (2014)
Єрьоменко Г. В. - Сутність інтересу у цивільно-правовому контексті (2014)
Бакал В. П. - Адміністративно-правове регулювання забезпечення форменим одягом працівників органів внутрішніх справ (2014)
Гусь А. В. - Правове положення державного вищого навчального закладу (2014)
Павлійчук В. А. - Захист трудових прав неповнолітніх як важливий напрям діяльності прокурора (2014)
Кабаченко М. О. - Тимчасова непрацездатність: деякі актуальні питання (2014)
Небоженко К. В. - Поняття та сутність охорони праці (2014)
Підкопай Д. С. - Система принципів правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку (2014)
Барський А. С. - Підвищення кваліфікації державних службовців (2014)
Геня Б. О. - Особливості наукового осмислення правових форм закріплення моральних норм в незалежній Україні (2014)
Рудень О. В. - Ґенеза формування та розвитку екологічних договірних відносин в праві та законодавстві (2014)
Гвоздецький А. М. - Краудсорсинг в громадянському суспільстві: сучасні механізми прямої демократії (2014)
Скрипнюк О. В. - Слово про учня, колегу і талановитого вченого (2014)
Байрачний В. Б. - Розробка конструкції апарату для одержання центрованих розчинів активного хлору, Ткаченко А. Г., Тульський Г. Г., Диаб Х. М. (2014)
Білоус О. В. - Дослідження ефективності антиоксиданту з листя горіху волоського при окисненні соняшникової олії, Демидов І. М. (2014)
Быканова В. В. - Синтез и фотокаталитические свойства покрытий Ti/TinOm – ZrO2, Сахненко Н. Д., Ведь М. В. (2014)
Дейнека К. Ю. - Визначення інерційних параметрів завантаження барабанного млина (2014)
Дубовец А. Н. - Модернизация устройств для распределения жидких сред по измерительным системам и малообъемным технологическим объектам, Литвиненко И. И., Подустов М. А., Литвиненко Е. И., Аршиников С. В. (2014)
Ивашура М. Н. - Оценка температур службы композиционных материалов с кобальтовой или никелевой матрицей и корундовым волокном (2014)
Литвиненко Е. И. - Технология получения сахарного сиропа при производстве Кваса 40-45, Быканов С. Н., Литвиненко А. А., Данильчук Б. Д. (2014)
Науменко Ю. В. - Моделювання трифазного режиму руху внутрішньокамерного завантаження барабанного млина (2014)
Овчаренко О. А. - Физико-механическе свойства электролитических фольг, армированных нанорозмерным оксидом, Сахненко Н. Д., Ведь М. В. (2014)
Пилипенко О. І. - Вплив іонів SeO32− на зарядно-розрядні характеристики та електричну ємність оксидно-нікелевої активної маси, Байрачний Б. І., Лагдан І. В. (2014)
Проценко О. Л. - Впровадження технічних та природоохоронних рішень зі зниження викидів оксидів вуглецю та пилу в атмосферне повітря на свд тов фірма "Екіна”, Жуковський Т. Ф., Борисенко С. Л. (2014)
Прядко Н. С. - Принципы акустической оптимизации тонкого измельчения, Горобец Л. Ж., Левченко К. А., ВЕРХОРОБИНА И. В. (2014)
Рябовол Е. Н. - Исследование процесса теплопередачи в роторно-пленочном аппарате при концентрировании томатного сока, Юдина А. А., Зинченко М. Г., Анохин Г. А. (2014)
Суворин А. В. - Экологическая и экономическая эффективность совмещенных процессов в технологии катализаторов (2014)
Байрачный Б. И. - Выбор материала анода при электролизе растворов сульфатов с деполяризацией SO2, Тульская А. Г., Сенкевич И. В., Желавский С. Г. (2014)
Хитрова И. В. - Исследование процесса очистки жирсодержащих сточных вод молокозаводов с применением пенополиуретановых фильтров, Гунбина Ю. В. (2014)
Шапорев В. П. - Технологические закономерности процессов, которые лежат в основе массового производства вискеров неорганических тугоплавких соединений. 1. синтез нитевидных кристаллов при проведении твердофазных реакций., Себко В. В., Шестопалов А. В. (2014)
Щукина Л. П. - Структура и свойства теплоизоляционной керамики, получаемой методом введения удаляемых и газообразующих добавок, Галушка Я. О., Михеенко Л. А., Цовма В. В. (2014)
Осипов А. Д. - О зависимостях энтальпий образования у некоторых материалов, содержащих элементы IV группы, и других характеристик (2014)
Стрельнікова О. О. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу сутності доброчинної діяльності (2013)
Ганжа О. В. - Концептуалізація поняття "соціальна зрілість" у рамках соціологічного дискурсу (2013)
Рожанська Н. В. - Соціальні ідеї Олександра Потебні в контексті сучасної етносоціології і глобалістики (2013)
Локтіонова Д. А. - Фотографія як джерело соціальної інформації (2013)
Матяж С. В. - Класифікація цінностей та ціннісних орієнтацій особистості, Березянська А. О. (2013)
Бондарець Б. Б. - Молодь як об’єкт і суб’єкт соціокультурних процесів у сучасному українському суспільстві: аксіологічний аспект (2013)
Буга Є. В. - Соціальні доктрини протестантизму в контексті соціокультурних перетворень українського суспільства (2013)
Калагін Ю. А. - Актуальні проблеми реформування Збройних Сил України (гендерний аспект) (2013)
Мейжис І. А. - Альтернативи соціально-економічного розвитку Миколаєва початку ХХІ століття, Салтан А. А. (2013)
Довгаль І. В. - Споживач і виробник: соціальні та регіональні протиріччя інтересів у рамках українських реалій соціального діалогу (2013)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні особливості футбольних дербі США та Канади (2013)
Лозко Г. С. - Етнорелігійні архетипи у звичаєвому праві Давньої Русі (2013)
Фесенко А. М. - Соціологічний вимір Інтернет-аудиторії м. Миколаїв, Бацуровська Ю. О. (2013)
Локтіонова Д. А. - Соціальні ЗМІ як інструмент впливу на протестну поведінку громадян, Радзіцька М. С. (2013)
Мейжис І. А. - Важливість упровадження соціальних інновацій в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, Козачук М. Б. (2013)
Ляпіна Л. А. - До проблеми сексуальної соціалізації підлітків, Драган Н. О. (2013)
Мейжис І. А. - Соціальні страхи українців у сучасних умовах розвитку суспільства, Мельничук В. М. (2013)
Чорна В. О. - Соціальні наслідки трудової міграції молоді: гендерний аспект (2013)
Волощук О. Ю. - Молоді вчені України: стан, проблеми, перспективи (2013)
Кучеренко О. В. - Студентське самоврядування в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили: соціологічний аналіз (2013)
Шпіц-Чечота І. А. - Процес інтеграції освітньої системи в сучасних умовах розвитку суспільства (на прикладі м. Чернігів) (2013)
Каневський В. І. - Сексуальное насилие и парасуицидальное поведение (2013)
Астремська І. В. - Теоретичні аспекти проблеми дослідження агресивної поведінки особистості, Жайворонок Ю. Г. (2013)
Попова Т. С. - Емпатія та її роль у взаємодії соціального працівника з клієнтом, Горват-Янушевська І. І. (2013)
Руминський Й. К. - Поведение человека (2013)
Алтухова О. В. - Принципы формирования топологий схем тока сред в пластинчатых теплообменных аппаратах химических и других производств (2014)
Апостолова Р. Д. - Анализ температурной зависимости электрохимической активности композиций шпинели LiMn2O4 с углеродными нанотрубками в модельном литиевом аккумуляторе, Песков Р. П., Шембель Е. М. (2014)
Бекназарян Д. В. - Компьютерная диагностика температурного состояния и прогнозирование ресурса огнеупорной кладки варочной зоны стекловаренной печи с воздушным охлаждением, Кошельник В. М., Ларин A. А. (2014)
Бутенко А. М. - Вплив тривалості обробки малополярних рідин на ступень їх зневоднення, Лобойко В. О., Блінков М. А., Сінческул О. Л. (2014)
Єрмоленко І. Ю. - Кінетика електрохімічного розчинення сплаву ВК8 у лужному дифосфатному електроліті (2014)
Кисельова С. O. - Дослідження механізму гідратації вапна під впливом розчинів електролітів (2014)
Королюк Т. А. - Стійкість горіхової олії при різних режимах окиснення, Радзієвська І. Г., Усатюк С. І., Заєць Є. Р. (2014)
Королянчук Д. Г. - Электролитическое получение оксибутилалкоголята титана, Нефедов В. Г., Середюк О. Г., Кузьменко Н. Я., Бугрым В. В. (2014)
Кричковська Л. В. - Дослідження протиопікової дії емульсійного косметичного засобу, Марченко В. С., Бєлінська А. П., Анан’єва В. В. (2014)
Лисачук Г. В. - Перспективные радиопрозрачные керамические материалы для ракетной и космической техники, Кривобок Р. В., Захаров А. В., Федоренко Е. Ю., Трусова Ю. Д. (2014)
Любимова Н. А. - Активный контроль технологических нарушений при биохимической водоочистке коксохимзавода (2014)
Мороз М. О. - Удосконалення абсорбційних процесів в технології нітратної кислоти за рахунок ефекту кавітації та перерозподілу газорідинних потоків (2014)
Кричковская Л. В. - Поиски сорбентов для утилизации загрязнений воды нефтепродуктами, Мусана Алалии (2014)
Осипов А. Д. - О зависимостях характеристик распределения примесей в некоторых системах, содержащих элементы IV – VI групп (2014)
Петік П. Ф. - Розділення фаз при лужній нейтралізації жирів в системі полярних розчинників, Петік І. П. (2014)
Рыжова О. П. - Исследование процессов, происходящих при обжиге эмалевых покрытий с селенокадмиевым красным пигментом, Носенко А. В., Хохлов М. А. (2014)
Саенко С. Ю. - Получение фторапатита осаждением из водных растворов, Шкуропатенко В. А. , Тарасов Р. В. , Савина С. А. , Улыбкина Е. А. , Белкин Ф. В. , Колесников Д. А. , Ковалева М. Г. (2014)
Санин Э. В. - Производные 2-(3-кумароил)бензопирилия как перспективные флуоресцентные зонды для детектирования протеинов в водных растворах, Новиков А. И., Рошаль А. Д. (2014)
Смирнова О. Л. - Электродные процессы на медном электроде в кислых тиокарбамидно-цитратных растворах, Кутенко Ю. Л., Ковальчук А. С., Матрунчик О. Л. (2014)
Токарева И. А. - Электродные равновесия в системе ниобий – оксид – электролит, Байрачный Б. И., Ляшок Л. В. (2014)
Уберман В. И. - Показатели арбитражного эффекта экологического контроля, Васьковец Л. А. (2014)
Федоренко А. О. - Ніобієвий катод для електрохімічного синтезу титану(ІІІ) сульфату в технології титану (ІV) оксиду, Кублановський В. С., Першина Е. Д., Федоренко О. М. (2014)
Сидоренко Д. С. - Коррозионно-электрохимическое растворение в водно-неводных растворах сплавов алюминия в гидродинамическом режиме, Тульский Г. Г., Опалева Н. С., Калугин В. Д. (2014)
Misjac N. - O niektórych fonetyczno-fonologicznych cechach języka polskiego (2013)
Слоньовська О. - Способи утворення епонімів у процесі міжкультурної комунікації (2013)
Bargiel E. - Pojęcie tańca w ujęciu historycznym (na podstawie danych leksykograficznych), Kresa M. (2013)
Panasko M. - Tytuły polskich seriali telewizyjnych: analiza strukturalno-semantyczna, Decyk-Zięba W. (2013)
Garczyńska J. - Zastosowanie metod akustycznych w badaniu odmian terytorialnych języka polskiego, Krzemińska-Albrycht I., Piotrowska W. (2013)
Decyk-Zięba W. - Imiona i nazwiska mieszkańców parafii Podwyższenia św. Krzyża w Wyszkowie w latach 1918-1930 (na podstawie ksiąg metrykalnych), Wielądek M. (2013)
Титаренко В. - Запозичені назви на позначення негативних дій людини в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст. (2013)
Сухомлинов О. - "Червоні щити" Ярослава Івашкевича: між сходом і заходом (2013)
Руденко І. - Жанрові трансформації епістолярної спадщини польського критика М. Грабовського (2013)
Білявська В. - Образ авторки-емансипантки в "Статуті жіночого товариства" та "Мемуарах із життя" Єви Фелінської (2013)
Козловець М. - Євроінтеграція як чинник цивілізаційної самоідентифікації українців, Федоренко В. (2013)
Кордон М. - Громадська думка: "За" і "Проти" євроінтеграційних прагнень України (2013)
Perszko І. - Dom Polski im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zytomierzu: historia i współczesność (2013)
Ковтун Н. - Воля як основа соціальної активності в інтерпретації Г. Гегеля (2013)
Сейко Н. - Польськомовні джерела ХІХ – ХХ століть у вітчизняних історично-педагогічних дослідженнях (2013)
Дубасенюк О. - Роль книги, самоосвіти у професійному становленні майбутнього вчителя (2013)
Якса Н. - Аналіз деяких важливих аспектів професійної підготовки та діяльності соціального педагога в Україні й Польщі (2013)
Вознюк О. - Головні аспекти розвитку особистості педагога: польський та український напрями дослідження (2013)
Шанскова Т. - Сучасні тенденції підготовки та перепідготовки фахівців гуманітарного профілю у Польщі та країнах Європейського Союзу (2013)
Коновальчук І. - Головні завдання та можливості праксеології у розробці технологій реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Калитюк Л. - Релігія як провідний чинник виховного процесу для дітей у польських родинах Волині (ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Синиця М. - Впровадження мультимедіа та медіаосвіти в Польщі та Україні (2013)
Костюшко Ю. - Педагогічна інтеграція та її розвиток Б. Суходольським (2013)
Можарівська І. - Роль жінок у становленні позашкільної освіти на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.), Конопацька О. (2013)
Єршова Л. - Трансформація виховних ідеалів українсько-польського пограниччя (2013)
Ромащенко Л. - Польська проза ХІХ століття крізь призму міфу, історії, цінностей: погранична перспектива (2013)
Титул, зміст (2012)
Аннєнков І. О. - Електромашинобудування в Україні в контексті індустріалізаційних процесів як предмет історичних досліджень (2012)
Гелеш А. В. - Діяльність професора А.С. Курилла та його учнів в галузі дослідження і проектування залізобетонних конструкцій (60-80 роки ХХ століття) (2012)
Звонкова Г. Л. - Північно-Східний науковий центр Академії наук України: короткий історичний нарис (2012)
Нікітіна І. В. - До історії будівництва балаклавського трамваю (2012)
Вергунов В. А. - Науково-освітня діяльність В.С. Костенка на Полтавщині у 1952–1958 рр. (2012)
Фирсов А. В. - Российский инженер Борис Луцкий – один из создателей автомобилей "Даймлер" и "Мерседес" (2012)
Кушлакова В. В. - Науково-технічні товариства в Україні у 1920-1930-ті роки: технічна секція Харківського наукового товариства (2012)
Ларін А. О. - Співпраця Харківського політехнічного інституту з Турбоатомом у галузі динаміки і міцності машин, Меньшиков С. О. (2012)
Пістоленко І. О. - Гоголівський музейний меморіальний комплекс на Полтавщині (2012)
Жам О. М. - Пожежі на борошномельних млинах Правобережної України у ХІХ ст.: причини та наслідки (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 21: Искусственный интеллект и робототехника (2014)
Милых В. И. - Численно-полевая оценка эффективности укорочения обмотки статора турбогенератора, Полякова Н. В. (2014)
Власенко Р. В. - Алгоритм прогнозуючого управління трифазного силового активного фільтру, Бялобржеський О. В. (2014)
Иванов В. Г. - Анализ взаимной емкости и индуктивности печатного монтажа (2014)
Баранов М. И. - Квантово-волновая природа электрического тока в металлическом проводнике и ее некоторые электрофизические макропроявления (2014)
Кутковецький В. Я. - Закон електромагнітної індукції (2014)
Байда Е. И. - Расчет электромагнитных сил, действующих на тонкую ферромагнитную пластину в процессе магнитно-импульсной обработки (2014)
Бойко Н. И. - Электротехнология получения синтез-газа с использованием объёмных высоковольтных импульсных разрядов: коронного и барьерного, Евдошенко Л. С., Иванов В. М., Коняга С. Ф. (2014)
Бондаренко А. Ю. - Экспериментальная апробация электродинамической системы с прямым пропусканием тока для внешней рихтовки автомобильных кузовов, Финкельштейн В. Б., Степанов А. А. (2014)
Гунько В. И. - Создание высоковольтных импульсных конденсаторов на основе комбинированного пленочного диэлектрика, Дмитришин А. Я., Онищенко Л. И., Перекупка И. А., Топоров С. О. (2014)
Чаплыгин Е. А. - Экспериментальная апробация систем для измерения магнитных проницаемостей листовых металлов, Барбашова М. В., Сабокарь О. С. (2014)
Бедерак Я. С. - Применение метода экспоненциального сглаживания для восстановления утерянных данных технического учета электроэнергии на промышленных предприятиях (2014)
Колиушко Г. М. - К вопросу повышения точности расчета нормируемых параметров заземляющих устройств действующих электроустановок, Колиушко Д. Г., Руденко С. С. (2014)
Нижевский И. В. - Исследование выравнивания электрических потенциалов по поверхности земли на занятой заземлителем территории, Нижевский В. И., Шишигин С. Л. (2014)
Мейжис І. А. - Соціокультурний і цивілізаційний розвиток України (2014)
Лазаревич А. А. - Инновационное развитие и проблемы легитимизации науки (2014)
Бєлікова Ю. В. - Дослідження емоційної температури суспільства з використанням соціальної мережі Twitter (2014)
Букрєєва І. В. - Громадянсько-політична ідентичність як основа формування політичної нації в Україні (2014)
Пелін О. В. - Побутові гетеростереотипи закарпатців щодо поляків за діагностичним коефіцієнтом Макколі-Стітта (2014)
Ворніков В. І. - Конвенциональность ноосферного человека (2014)
Ляпіна Л. А. - Ідеї мультикультуралізму в концепції соціальної справедливості Джона Роулза (2014)
Мейжис І. А. - Вивчення соціальних страхів у сучасній українській соціології, Мельничук В. М. (2014)
Орлов А. В. - Практики культурного мапування як шлях гармонізації міського середовища в соціологічному вимірі (2014)
Локтіонова Д. А. - Основні підходи до визначення поняття "культурний капітал" у сучасному науковому дискурсі, Радзіцька М. С. (2014)
Бондарець Б. Б. - Еволюційний розвиток реклами: соціально-історичний аспект (2014)
Онищенко А. С. - Покоління як соціологічна категорія (2014)
Щудло С. А. - Масовизація вищої освіти: інституційна пастка чи суспільне благо? (2014)
Афанасьєва Л. В. - Роль соціокультурного середовища в модернізації сучасного українського міста (2014)
Шелестун К. Ю. - Умови розвитку й реалізації наукового потенціалу (2014)
Рожанська Н. В. - Уявлення про ідеального викладача студентів Чорноморського державного університету імені Петра Могили (2014)
Мейжис І. А. - Історичний аспект впровадження соціальних інновацій та іх роль в урбанізаційних процесах, Козачук М. Б. (2014)
Борщ К. К. - Девіантні процеси серед закарпатських сімей (2014)
Гордієнко Н. М. - Соціальна практика як механізм засвоєння соціальних норм молоддю з інвалідністю (2014)
Локтіонова Д. А. - Місто як об’єкт соціологічного аналізу (2014)
Каневський В. І. - О некоторых психологических особенностях парасуицидальной личности (2014)
Чорна В. О. - Трудова міграція молоді як фактор руйнування трудового потенціалу України (2014)
Волощук О. Ю. - Молоді вчені в Україні та за кордоном: спільне і відмінне (2014)
Кучеренко О. В. - Студентське самоврядування в миколаївських вищих навчальних закладах: порівняльний аналіз (2014)
Озимко М. В. - Моделі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів у західній соціології (2014)
Новосад К. Я. - Соціологічна концептуалізація ризику в контексті соціокультурних підходів (2014)
Сальніков С. З. - Громадянська активність студентства як основа сучасного демократичного суспільства (2014)
Титул, зміст (2013)
Королёв А. Г. - Из истории создания и развития Харьковского ветеринарного института (2013)
Рогожа М. М. - Цілісність розвитку української зоогеографії: орнітологічний аспект (2013)
Шульга І. М. - Історіографічний аспект дослідження історії становлення та розвитку хімії як науки у Харківському технологічному (хіміко-технологічному) інституті (2013)
Бєсов Л. М. - Танкобудування України: короткий історичний нарис (2013)
Сорочинська О. Л. - Основні етапи розвитку пожежної охорони в Україні (2013)
Циганенко Л. Ф. - Внесок інтелектуалів Бессарабії у розвиток природничих наук (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2013)
Кемалова А. Р. - До історії музеєфікації археологічних пам’яток Криму (2013)
Пістоленко І. О. - Становлення та діяльність Полтавського художнього музею на тлі розвитку образотворчого мистецтва Полтавщини 17–20 ст. (2013)
Новичкова Н. Ю. - Ручной пожарный насос как основное техническое средство пожаротушения в России во второй половине ХIХ века (2013)
Бобох Н. М. - Оподаткування операцій з нерухомим майном в Україні (2011)
Валігура В. А. - Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації, Михальчук Н. М. (2011)
Дем’янишин В. Г. - Проблеми та перспективи розвитку державного нормування у системі стратегічних і тактичних методів бюджетного механізму (2011)
Деркач М. І. - Децентралізація фіскальних функцій держави у країнах з транзитивними економіками (2011)
Івашко О. А. - Проблеми на напрями вдосконалення податкової політики України (2011)
Карапетян О. М. - Проблеми врегулювання державних боргових зобов’язань України в контексті досвіду європейських країн (2011)
Кізима А. Я. - Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія і практика, Крисоватий І. А. (2011)
Ковалевич Д. А. - Місцеві бюджети як засіб макроекономічної стабілізації та економічного зростання (2011)
Кошик Ю. В. - Щодо проблем взаємодії системи бухгалтерського і податкового обліку (2011)
Левицька С. О. - Податковий менеджмент на макрорівні: вітчизняна та міжнародна практики впровадження, Цимбалюк А. Ф. (2011)
Степанюк Н. А. - Трансформаційні процеси у податковій системі України (2011)
Хмарук Ю. В. - Оцінка факторів впливу на доходи Державного бюджету України (2011)
Цимбалюк І. О. - Податкові надходження місцевих бюджетів, Вишневська Н. В. (2011)
Алькема В. Г. - Аналіз системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2011)
Безпала-Павлова Т. В. - Система фінансового планування будівельних підприємств (2011)
Брух О. О. - Оптимізація збутової діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Викиданець І. В. - Діагностика типів фінансової стратегії формування власного капіталу торговельних підприємств (2011)
Волощук К. Б. - Фінансове забезпечення стратегічних напрямків регіонального розвитку підприємств АПК, Волощук Ю. О., Колісніченко І. О., Чернієнко О. О., Волощук В. Р. (2011)
Іонін Є. Є. - Фінансове планування в умовах антикризового менеджменту, Беспалова А. Г. (2011)
Карпенко О. В. - Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності, Любимов М. О. (2011)
Касич А. О. - Розвиток малого бізнесу в Україні як: оподаткування, облік та аналіз діяльності, Черевик Н. В., Клочко К. С. (2011)
Козак Л. В. - Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання (2011)
Кулик Р. Р. - Оцінювання фінансового стану суб’єктів господарювання: доцільність залучення аудиторських фірм (2011)
Лазарева Л. І. - Злиття та поглинання як альтернативи конкурентної стратегії металургійних підприємств України (2011)
Левицька О. О. - Фінансово-управлінський аналіз діяльності центрів відповідальності "Витрати" (2011)
Марущак Л. І. - Оренда не витребуваних земельних часток (паїв) як додаткове джерело фінансування місцевих бюджетів, Марущак П. О. (2011)
Мащенко К. С. - Фінанси приватних дошкільних навчальних закладів: особливості і проблеми (2011)
Проскуріна Н. М. - Теоретико-практичні аспекти діяльності служби внутрішнього аудиту на підприємстві, Гороховець Ю. А. (2011)
Рендович П. М. - Моніторинг структури капіталу підприємств санаторно-курортного комплексу (2011)
Титаренко І. В. - Організація управління фінансовою системою підприємства (2011)
Ткаченко С. А. - Щодо оцінки системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК (2011)
Щурик М. В. - Органічне землеробство як напрям розвитку аграрного сектора Карпатського макрорегіону (2011)
Яременко О. Ф. - Класифікація чинників фінансової безпеки промислових підприємств (2011)
Баранник Л. Б. - "Соціальне благо" як ключова категорія соціального захисту населення: теорія і реальність (2011)
Галашко С. І. - Аспекти соціального захисту: вітчизняна проблематика та шляхи її вирішення (2011)
Гуцалова Ю. Є. - Проблеми пенсійної системи України (2011)
Дем’янчук О. І. - Формування властивостей соціального капіталу підприємства (2011)
Заяць Т. А. - Модернізація соціально-трудових відносин в цілях нарощування соціального капіталу (2011)
Карлін М. І. - Впровадження єдиного соціального внеску: досвід зарубіжних країн та його застосування в Україні, Гриценюк А. В. (2011)
Лучик С. Д. - Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрних підприємств як чинник збереження трудового потенціалу села (2011)
Рудик В. К. - Роль фінансово-економічних чинників у запровадженні обов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні (2011)
Харчук Ю. Ю. - Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку (2011)
Веселий І. О. - Розподіл банків України за групами: конкурентний аспект (2011)
Довгань Ж. М. - Проблеми фінансової стійкості банківської системи України в сучасних умовах (2011)
Денисюк Г. Л. - Форми і методи залучення та використання інвестицій для забезпечення інноваційного розвитку регіону (2011)
Заяць В. С. - Фінансово-кредитні відносини та формування інвестиційного капіталу: проблеми взаємодії (2011)
Іващук І. О. - Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країни (2011)
Кобринь С. С. - Управління фінансовою стійкістю комерційного банку в умовах фінансової кризи (2011)
Колісник О. Я. - Економічна природа бюджетної безпеки держави (2011)
Кравченко О. В. - Методологічні засади внутрішнього контролю в банках (2011)
Кузьмак О. М. - Принципи банківського ризик-менеджменту (2011)
Павелко О. В. - Вплив принципу нарахування та відповідності доходів і витрат на методику обліку кредитних операцій банків (2011)
Приказюк Н. В. - Теоретичні засади та роль інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів (2011)
Сегеда Л. М. - Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування (2011)
Слободяник Ю. Б. - Державний аудит місцевих бюджетів (2011)
Соковець Т. В. - Фінансово-кредитний механізм забезпечення населення доступним житлом (2011)
Шимко О. В. - Ринок логістичних послуг: проблеми становлення та розвитку (2011)
Анісімова О. М. - Аналіз світового ринку металопродукції (2011)
Бричко А. М. - Стимулювання розвитку механізму активації кластерної адаптивності підприємств АПК (2011)
Крум Э. В. - Общие тенденции развития морового рынка образовательных услуг (2011)
Топішко І. І. - Еволюція економічних систем сучасних розвинутих країн і українська модель соціально-економічного розвитку, Шустерук З. С. (2011)
Черняга Л. П. - Особливості економічного розвитку країн Південно-Східної Азії (2011)
Безгубенко Л. М. - Концептуалізація фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, Рожок І. А. (2011)
Галецька Т. І. - Особливості використання економічних важелів державного регулювання лізингового ринку в Україні, Мартин О. М. (2011)
Кнейслер О. В. - Правова природа перестрахувальних відносин: специфічні ознаки та критерії ідентифікації (2011)
Коровій В. В. - Україна в умовах загострення світової продовольчої кризи (2011)
Мамонтова Н. А. - Основні тенденції розвитку нафтогазового комплексу України в умовах сталого розвитку (2011)
Орищин Т. М. - Домінанти національної економіки в посткризовий період (2011)
Проскуріна М. О. - Трансформація середньострокового економічного циклу та сучасна фінансова криза (2011)
Роменська А. С. - Структура ефективного управління страховою компанією (2011)
Сидорович О. Ю. - Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки (2011)
Спасів Н. Я. - Асиметрія інвестиційної діяльності в світлі кумулятивного ефекту фінансової кризи, Дідик В. А., Спасів О. Я. (2011)
Тарасова О. В. - Грошова політика України і країн СНД (2011)
Тлуста Г. Ю. - Титульне страхування в Україні: механізм функціонування та перспективи розвитку (2011)
Шкварець Г. В. - Дискусійні питання визначення сутності страхування (2011)
Гончаренко В. А. - Прогнозування дохідності цінних паперів на підґрунті застосування інструментарію нейронних мереж (2011)
Григорків М. В. - Двохсекторна модель еколого-економічної динаміки в умовах економічної кластеризації суспільства (2011)
Григорків В. С. - Динамічна модель економіки з урахуванням ринку землі, Буяк Л. М., Іщенко С. В. (2011)
Новоселецький О. М. - Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства, Кмитюк Т. Л. (2011)
Левицька С. О. - Автоматизація господарського обліку як чинник прискорення процесу діяльності підприємств, Андрєєва А. О. (2011)
Ліхновський П. М. - Портфель цінних паперів на основі в-коефіцієнта з моделі У. Шарпа: вибір активів та оцінка ефективності (2011)
Ковальчук В. М. - Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу, Мороз О. С. (2011)
Гайдай О. М. - Парафіївський маєток П. Харитоненка в історії повсякденності (2014)
Шешунова І. М. - Політична радикалізація вчителів в умовах революції 1905-1907 рр., Горбань О. В. (2014)
Шабельников В. І. - Етнічні мережі та зовнішні кордони України в умовах адміністративно-територіальних реформ 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Погромський В. О. - Діяльність "Джойнта" і "Агро-Джойнта" на Півдні України та у Криму у міжвоєнний період (2014)
Полякова М. Є. - Республіка Казахстан у зовнішній політиці України (2014)
Шеїн С. С. - Ольвія та Херсонес: до проблеми міжполісних відносин понтійського періоду (2014)
Сосюкіна О. О. - Відносини Китаю і Радянського Союзу в культурно-мистецькій сфері періоду антияпонської війни (перша половина ХХ ст.) (2014)
Хмель А. О. - Збереження ідентичності іспанців (на прикладі діяльності дитячих будинків та шкіл СРСР після 1939 року) (2014)
Стрільчук Л. В. - Інституційне забезпечення сучасних українсько-польських двосторонніх відносин (2014)
Кульчицька О. В. - Позиція Української РСР щодо проблеми роззброєння на сесіях Генеральної Асамблеї ООН (2014)
Туряниця І. А. - Балтійський фактор зовнішньої політики України (на прикладі Литовської Республіки) (2014)
Щербатюк Д. В. - Вопрос расширения ШОС и перспективы вступления государств-претендентов (2004-2012 гг.) (2014)
Тригуб П. М. - Ялтинська європейська стратегія: форум перед Вільнюським самітом (2014)
Ласінська М. Ю. - Міжнародні та міжконтинентальні міграції євреїв у ХІХ – на початку ХХ ст. за працями В. В. Оболенського (Осинського) (2014)
Романцова Н. І. - Емігрантський період наукових досліджень М. Грушевського (1919-1924 рр.): історіографічний огляд проблеми (2014)
Грибеник М. В. - Музична культура Півдня України на сторінках регіональної преси (1950-1960 рр.) (2014)
Ширяєв М. В. - Г. Л. Бондаревський про розвиток американсько-азербайджанських відносин у нафтовій галузі (перша половина 90-х рр. ХХ ст.), Якименко Л. М. (2014)
Шевченко Н. В. - Український науковий інститут Гарвардського університету в інтеграційних процесах вітчизняної історіографії до світової історичної науки (2014)
Котляр Ю. В. - Роль сакральной географии в изучении истории Николаева (2014)
Татарченко О. Б. - Особливості радянської політики щодо православних культових споруд на Херсонщині в 1943-1965 рр. (2014)
Погорєлов А. А. - Прийом переселенців до Херсонщини у 1949 р. (2014)
Левченко Л. Л. - "Типово американські" архівні установи "Промислового поясу" США (північно-східні центральні штати: Огайо, Іллінойс, Індіана, Вісконсин, Мічиган) (2014)
Погромский В. О. - Політико-економічна ситуація в радянській Україні на початку 20-х рр. ХХ ст. та її вплив на соціально-гуманітарне становище країни, Яремчак С. (2014)
Бернацький С. В. - Проблема островів Сенкаку (Дяоюйдао) та експансіоністські прояви у зовнішній політиці Китаю (2014)
Вишневецька К. В. - Енергетична стратегія Китаю в Африці (2014)
Титул, зміст (2013)
Салата С. А. - До історії розробки теоретичних питань в пам’яткоохоронній діяльності: термінологія та класифікація (2013)
Радзієвський В. О. - Про історію вивчення субкультур у незалежній Україні (2013)
Подгаєцький О. О. - Обчислювальна техніка у США у 1942–1964 рр (2013)
Сопко Р. О. - Історичні передумови виникнення науково-технічної періодики Харківського політехнічного інституту (2013)
Вдовиченко Є. В. - Будівництво пароплавів Чорноморського воєнно-морського флоту (20-50 рр. ХІХ ст.) (2013)
Ушенко П. А. - Становлення та розвиток кондиціонеробудування в Україні в другій половині ХХ століття (2013)
Сандурська О. В. - Становлення та розвиток річкового транспорту України в ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Коломієць Н. Д. - Внесок професора В. І. Дейча у розвиток меліоративної справи XIX століття (2013)
Асанова У. К. - К истории Государственного Херсонесского историко-археологического музея (середина 20-х гг. ХХ в.) (2013)
Шкіра М. В. - До питання вивчення та побутування чумацького промислу на Україні, Шкіра Л. М. (2013)
Маньковська Р. В. - Новітні технології у формуванні сучасного музейного простору (2013)
Титул, зміст (2013)
Гріффен Л. О. - До питання про визначення техніки (2013)
Бєсов Л. М. - Гуманітарна складова підготовки кадрів у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" (2013)
Кожушко Б. В. - Фізика в найстарішому технічному навчальному закладі України (1844- 1920) (2013)
Фирсов А. В. - Немецкий конструктор Готтлиб Даймлер: к вопросу о его приоритете в создании бензинового двигателя внутреннего сгорания и автомобиля (2013)
Соколівська З. - Позиції Бочковського О.-І. щодо державницьких концепцій науковців ХІХ-ХХ століття, Шендеровський В. (2013)
Харитонова М. О. - Фізичні та математичні передумови становлення математичної теорії дифракції, Євдокименко І. Д. (2013)
Піпан Х. М. - Історія заснування та діяльність Наукового інституту селекції (1922–1930) (2013)
Тютюнник Ю. Г. - Цукрові заводи – архітектурні, містобудівні та ландшафтні пам’ятки України (2013)
Ищенко Э. С. - К истории православных культовых сооружений Симферополя при благотворительных учреждениях (2013)
Баталкіна В. І. - Музей з особливим статусом (2013)
Вдовиченко Є. В. - Історія Херсонського адміралтейства в експозиції Обласного краєзнавчого музею (2013)
Про журнал (2013)
Вимоги журналу (2013)
Попович А. І. - Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на адаптаційний потенціал і фізичну працездатність урологічних пацієнтів, Пецюх С. В., Кузишин С. Я., Флюнт І. С., Філь В. М., Зав’ялова В. О., Ходак О. Л., Федяєва С. І., Івасівка А. С., Угрин М. Р. (2013)
Стародуб А. Г. - Вплив бальнеочинників курорту Трускавець на рівень гормонів щитовидної залози і кори наднирників у крові дітей, Пономаренко Р. Б., Попович А. І., Драновський А. Л., Кузишин С. Я., Пікуш В. В., Пікуш В. М., Зав’ялова В. О., Фучко О. Л. (2013)
Козявкіна Н. В. - Поліваріантність термінових тиротропних ефектів біоактивної води Нафтуся, їх нейроендокринно-імунний супровід та можливість прогнозування, Гоженко А. І., Бариляк Л. Г., Королишин Т. А., Попович І. Л. (2013)
Гайдук Р.В. - Морфометрична характеристика репаративної регенерації експериментальних дірчастих кісткових дефектів у порівняльному аспекті, Огоновський Р. З., Горицька К. В., Горицький В. М., Федько В. В. (2013)
Матолич У. Д. - Зміни мікробіоценозу ротової порожнини у хворих на абсцеси та флегмони щелепно-лицевої ділянки (2013)
Гайдук Р. В. - Кореляційні взаємозв’язки клінічних показників після хірургічного лікування ретенції та дистопії фронтальних зубів верхньої щелепи при застосуванні остеопластичного матеріалу (2013)
Кіт З. М. - Особливості розвитку ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі ожиріння (2013)
Гуща С. Г. - Вплив умов зберігання пелоїдів Куяльницького лиману на їх біологічну активність (2013)
Алипова О. Є. - Динаміка параметрів нейрогуморального профілю при курсовому відновлювальному лікуванні хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії (2013)
Горицький В. М. - Антиоксидантна активність "Глутатіону” при запаленні в слизовій оболонці порожнини рота у сенсибілізованому організмі щурів і терапії постійним магнітним полем (2013)
Бульба А. Я. - Природна класифікація тироїдного статусу жінок з гіперплазією щитовидної залози, котрі прибувають на курорт Трускавець, Федун Т. В., Філь В. М., Янчій О. Р., Романський Р. Ю., Зав’ялова О. Р. (2013)
Іваницька О. М. - Нейро-гуморальна регуляція панкреатичної секреції, Попович І. Л., Бариляк Л. Г. (2013)
Іван Семенович Сміян (до 85-річчя з дня народження) (2013)
Тамара Іванівна Свистун, НЕКРОЛОГ (світлої пам’яті) (2013)
Цвіліховський М. І. - Зміна методологічних орієнтирів ветеринарної освіти, Береза В. І., Немова Т. В. (2013)
Риженко В. П. - Імуномодулюючі тканинні препарати як коректори природної резистентності у тварин, Тютюн С. М. (2013)
Антіпов А. А. - Ефективність верміку 1 %-ного ін’єкційного розчину за кишкових нематодозів свиней, Гончаренко В. П., Джуринський О. М. (2013)
Барабаш А. Ф. - Микромицеты кормов растительного происхождения и навоза животных в хозяйствах Симферопольского района АР Крым и их токсичность, Полищук С. В., Гуренко И. А. (2013)
Білий Д. Д. - Гемостазологічний статус у собак за різних розмірів пухлин молочної залози, Рубленко М. В., Шаганенко В. С. (2013)
Боровков С. Б. - Функціональний стан серцево-судинної системи коней української верхової породи залежно від віку, Коренев М. І., Боровкова В. М. (2013)
Букалова Н. В. - Санітарно-гігієнічний та бактеріологічний контроль виробництва незбираного коров’ячого молока на фермі (2013)
Великанов В. В. - Профилактика фузариотоксикоза у поросят с применением энтеросорбента Экофильтрум на основе изучения некоторых сторон патогенеза, Андрийчук А. В. (2013)
Власенко В. М. - Проблеми евтаназії тварин, Рубленко С. В., Яремчук А. В. (2013)
Власенко С. А. - Висока продуктивність корів як сприяючий фактор для зниження відтворної здатності та розвитку післяродових акушерських хвороб і гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців (2013)
Волков С. С. - Розробка способу корекції статевої функції бугаїв-плідників підсиленням ерекції (2013)
Воложанинова Н. В. - Эпизоотическая ситуация по аскарозу свиней в ЧАО "Птицефабрика Южная" Симферопольского района АР Крым, Ипатова Е. Г. (2013)
Головаха В. І. - Клініко-гематологічний статус свиней за білом’язової хвороби, Піддубняк О. В., Шуляк В. В., Паценко Д. А. (2013)
Дахно Ю. І. - Ураженість собак дирофіляріями залежно від породи та господарського призначення (2013)
Джміль В. І. - Епізоотичний стан ПрАТ ‘‘Білоцерківсільрибгосп’’ щодо ураження коропових риб збудниками інвазійних хвороб (2013)
Ємельяненко О. В. - Технологічні прийоми та операції за профілактики травматизму поросят, Чорнозуб М. П. (2013)
Єрошенко О. В. - Гематологічні показники у собак за кістково-суглобової патології (2013)
Жовнір О. М. - Визначення біотипів музейних культур і польових ізолятів F. necrophorum та підбір штамів для виготовлення вакцини проти некробактеріозe (2013)
Калюжний А. В. - Вивчення етіологічної структури лептоспірозу сільськогосподарських тварин в Харківcькій області, Асланова А. І., Ушкалов В. О. (2013)
Козій В. І. - Залежність захворюваності корів у ділянці пальців від молочної продуктивності, Осмола В. В. (2013)
Корзуненко В. Д. - Новий препарат для профілактики мікотоксикозів птиці та його поглинальні властивості, Білан А. В. (2013)
Кравчук О. В. - Активність α-амілази за порушення функціонального стану печінки у коней (2013)
Кудрявченко О. П. - Епізоотична ситуація з токсоплазмозу свійських тварин у м. Києві (2013)
Куевда Н. Н. - Клинико-гематологический статус коз при анемии, Куевда Е. Н. (2013)
Куцан О. Т. - Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у курей-несучок за хронічного впливу плюмбуму ацетату, Лаптєва К. А., Мельник А. Ю. (2013)
Лотоцький В. В. - Ефективність методу визначення стадії збудження статевого циклу корів за індексами активності руху (2013)
Лукьянова Г. А. - Влияние акарицидных препаратов на клеточный состав гемолимфы пчёл (2013)
Мазигула Т. М. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування одночасної вакцинопрофілактики перфрінгіозів та ешерихіозів тварин (2013)
Мацинович А. А. - Токсикологическая характеристика комплексонатов микроэлементов в опытах на овцах (2013)
Надточій В. П. - Показники А-вітамінного обміну,лужної фосфатази та мікроелементів у бугаїв-плідників червоно- і чорно-рябої голштинської порід за андрологічної диспансеризації, Надточій В. М., Бойко О. В. (2013)
Нехайчук Е. В. - Морфология соединительно-тканных компонентов в почках у ягнят, Лемещенко В. В. (2013)
Ніщеменко М. П. - Зміни кількісного та якісного складу мікрофлори рубця у телят за впливу сірковмісних амінокислот, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Рябчук А. І. (2013)
Пивненко Т. В. - Эхокардиография собак с дилатационной кардиомиопатией (2013)
Присяжнюк Н. М. - Будова печінки окремих видів прісноводних риб, Клименко О. М., Куновський Ю. В., Михальський О. Р., Гейко Л. М. (2013)
Рустемова А. Э. - Сравнительная характеристика лечебно-профилактических мероприятий при мастите коров в Германии и Украине, Шахов П. А. (2013)
Семененко О. О. - Принципи вакцинопрофілактики та контролю імуногенності вакцин проти цирковірусної інфекції, Головко В. О., Северин Р. В., Смолянінов В. К. (2013)
Ситюк М. П. - Імунний статус популяції диких свиней на території України щодо хвороби Тешена за рівнем специфічних віруснейтралізуючих антитіл (2013)
Соколюк В. М. - Показники якості води для напування тварин у південній біогеохімічній зоні України (2013)
Тарасенко Л. О. - Уміст важких металів у воді різних регіонів та зон півдня України (2013)
Телятніков А. В. - Поширення переломів кісток у собак (2013)
Тирсін Р. В. - Консалтинг у свинарстві, Царенко Т. М., Ярчук Б. М., Тирсіна Ю. М., Довгаль О. В. (2013)
Федорченко А. М. - Вплив вітаміну С на показники імунореактивності та антиоксидантної системи телят, вакцинованих проти сальмонельозу (2013)
Шарандак П. В. - Білковий обмін у вівцематок за різного фізіологічного стану (2013)
Щербатий А. Р. - Стан пероксидного окиснення ліпідів у кобил за гіпокобальтозу і гіпокупрозу, Слівінська Л. Г. (2013)
Яценко І. В. - Порівняння різних моделей росту курчат-бройлерів у процесі їх відгодівлі у разі застосування наноаквахелату срібла, Гетманець О. М., Сененко Є. О. (2013)
Музика Д. В. - Антигенна активність експериментальних серій інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці з різним рівнем гемаглютинінів (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2010)
Мищак І. М. - Історіографія економічних і соціальних перетворень на західноукраїнських землях у повоєнний період (2010)
Гріффен О. Л. - Розвиток методів неруйнівного контролю (2010)
Сандул І. А. - Розвиток сигналізаційних систем на Південно-Західних залізницях (2010)
Корнієнко О. П. - Історія виготовлення зварних конструкцій атомних електростанцій, Літвінов О. П. (2010)
Горбенко Е. В. - Разработка теории колебаний в научно-технической школе профессора ДНУ И. К. Косько (2010)
Руденко О. П. - Боголюбов М. М. та поступ фізико-математичної думки ХХ ст. , Хорольський О. В. (2010)
Білик А. Ю. - Професор О. В. Ліверовський (1867–1951): формування світогляду (2010)
Трачук О. М. - Джерела сировини для виробництва міді та бронзи на території України (2010)
Гармаш Т. П. - Історія становлення та розвитку природоохоронної справи на Півдні України та в Криму (ХІХ – початок ХХ ст. ) (2010)
Кепин Д. В. - Необходима азбука музееведения (2010)
Білецький В. І. - Унікальне видання з історії гірництва (2010)
Черних Г. Г. - Суднобудування як складова соціально-економічного та технічного прогресу (2010)
Шевченко П. М. - Реставрация памятников военной техники, Башкирцева О. С. (2010)
Різун В. В. - До питання про соціальнокомунікаційні наукові проблеми і про наукові проблеми взагалі (2013)
Іванов В. Ф. - Історія використання контент-аналізу в різних науках у ХХ ст. (2013)
Горевалов С. І. - Військові ЗМК України на зламі століть: проблеми й завдання (євроінтеграційний процес), Зикун Н. І. (2013)
Городенко Л. М. - Рекламні технології у мережевій комунікації (2013)
Грицюта Н. М. - Систематика етики реклами: естимаційна модель (2013)
Різун В. В. - Методи соціальнокомунікаційних досліджень, Скотникова Т. В. (2013)
Серажим К. С. - Від культури тексту до культури видання (2013)
Хоменко І. А. - Від драматичних мініатюр до аудіобуктрейлерів з елементами тизерної соціальної реклами: інноваційні концепти кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики, Фоменко В. І. (2013)
Вернигора Н. М. - Проблеми термінології в книговиданні для дітей (2013)
Женченко М. І. - Поняття "мультимедіа", "крос-медіа", "трансмедіа" у науковому дискурсі цифрової доби (2013)
Крайнікова Т. С. - Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів (2013)
Кулініч О. О. - Міфи і PR-технології в сучасному суспільстві: специфіка співіснування (2013)
Нагорняк М. В. - Патогенність у змістовому компоненті інформаційних повідомлень на радіо (2013)
Носова Б. М. - Міжнародна комунікація: між протоколом і реальністю (2013)
Рябічев В. Л. - Мультиплатформна концепція в сучасній журналістиці (2013)
Сербін С. М. - Взаємозв'язок між радіожурналістикою і національними цінностями (2013)
Стародуб С. А. - Глобалізація як простір для формування нового суспільства (2013)
Хилько М. М. - Сучасний стан вітчизняних досліджень у галузі соціальних комунікацій (2013)
Цимбаленко Є. С. - Трансформація видів журналістики: онлайнова журналістика (2013)
Черемних І. В. - Сугестивні технології рекламного впливу (2013)
Шевченко В. Е. - Наукові принципи застосування візуального контенту в друкованих медіа (2013)
Шендеровський К. С. - Соціально значущі комунікації у сфері вирішення соціальних проблем (2013)
Чекалюк В. В. - Медіаінструменти створення державного іміджу для українців і світової спільноти (2013)
Щербина Ю. В. - Історія виникнення та становлення шоу-програм на Британському телебаченні (2013)
Задорожна О. С. - Українські матеріали на сторінках журналу "National Geographic Україна" (2013)
Холод О. М. - Ефект відтяжки, ігнорування та рекурсивність у системі трансформації свідомості (2013)
Зикун Н. І. - Типологічні особливості гумористично-сатиричних видань Наддніпрянщини початку ХХ ст. (2013)
Досенко А. К. - Соціальна реклама України: перспективи розвитку (2013)
Ковальчук В. М. - Тенденції розвитку української політичної колумністики (за матеріалами журналу "Український тиждень" (2013)
Демченко В. Д. - Дніпропетровська школа журналістикознавства та комунікативістики в контексті підготовки фахівців з масової комунікації (концептуальні та методологічні засади) (2013)
Галацька В. Л. - Публіцистична інтерпретація театрального буття в спеціалізованих друкованих виданнях незалежної України (2013)
Федорова О. Л. - До питання про медіакомпонент соціальної мережі: персоналізація інформації та соціально-медійна орієнтація (2013)
Лобойко Т. В. - Роль соціальної реклами у формуванні ціннісних орієнтирів сучасної української молоді (2013)
Галич В. М. - Концепт "небо" в мемуаристиці Олеся Гончара: соціально-комунікативна рецепція (2013)
Антонова О. В. - Оригінальні жанрові форми інтерв'ю в письменницькій публіцистиці (2013)
Дроздова А. В. - Авторське редагування: етика відповідальності та феномен універсальної прагматики (2013)
Корчагіна О. В. - Інформаційний простір Ворошиловградщини 1938-1941 рр.: конвергенція пропаганди та реклами (2013)
Косинська Ю. В. - Переклад як об'єкт авторського й професійного редагування (2013)
Соломін Є. О. - Місце новин у телевізійному регіональному контенті (2013)
Бідзіля Ю. М. - Угорськомовна преса на Закарпатті (2013)
Шаповалова Г. В. - Специфіка реалізації просвітницької функції в сучасних українських друкованих ЗМІ (2013)
Шаркань В. В. - Журнал "Основа" в контексті формування наукового стилю сучасної української мови (2013)
Шебештян Я. М. - Діалектика об'єктивного і суб'єктивного в ономастиці друкованого медіамовлення (2013)
Шумицька Г. В. - Медіацентр вищого навчального закладу як інструмент реалізації інформаційного потенціалу вишу, Путрашик В. І. (2013)
Бондаренко І. С. - Проблема журналістської етики в контексті освітніх та соціально-професійних трансформацій (2013)
Семенець О. О. - Системний аналіз дискурсивних практик у професійній підготовці фахівців із соціальних комунікацій (2013)
Чабаненко М. В. - Місце та роль інтернет-подій у новинах інтернет-видань (2013)
Мірошниченко П. В. - Звуковий образ радіомовлення як медіаефект (2013)
Голік О. В. - Школа українського рекламознавства кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ: історія, здобутки, перспективи розвитку (2013)
Вернигора С. М. - До проблеми ефективності соціальної реклами в Україні (2013)
Гвоздєв В. М. - Соціальні ролі медіааудиторії в контексті масовокомунікаційних стратегій (2013)
Лизанчук В. В. - Засади функціонування національного інформаційного простору в Україні (2013)
Бурдіна Е. О. - Інформаційно-публіцистичні проекти українського телебачення: стильові тенденції (2013)
Сазонова Ю. О. - Київська спортивна преса 1920-1930-х рр. в історії української журналістики (2013)
Блажеєвська Ю. М. - Національний характер, ментальність, менталітет: проблеми дослідження (журналістикознавчий аспект) (2013)
Попович Ю. О. - Журналістсько-публіцистична діяльність Дениса Квітковського в контексті розвитку українського національного руху на Буковині в 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Василик Л. Є. - Крос-медіа як тренд сучасної журналістики (2013)
Шутяк Л. М. - Авторська колонка як зразок "нового журналізму" (на прикладі Gazeta.ua і Погляди-ТСН.ua (2013)
Повний текст випуску (2013)
Корабльова Н. С. - Законність і справедливість у державному управлінні: читаючи Платона, Лебець В. С. (2010)
Коротич О. Б. - Застосування методу оцінювальної матриці для прийняття раціонального рішення (2010)
Смалькис В. - Новый публичный менеджмент и модернизация управления, Бубнис Г. (2010)
Степанов В. Ю. - Концептуальні аспекти управління в сучасному інформаційному просторі (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічний підхід до функціонального моделювання в державному управлінні (2010)
Романенко К. М. - Державний маркетинг та територіальний маркетинг (2010)
Гурковський В. І. - Проблеми реалізації державної наукової політики в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні (2010)
Цибуліна І. В. - Гендерна освіта - невід'ємний елемент підготовки майбутнього управлінця (2010)
Медведєв І. А. - Ідея університету в Україні: напрями державноуправлінських впливів (2010)
Чуприна Ю. Ю. - Механізми реформування судової влади в Україні (2010)
Левченко Н. В. - Складові української національної ідеї та її вплив на процес державотворення в сучасній Україні (2010)
Івашина О. Ю. - Розвиток теорії та практики державного регулювання оплати праці в Україні (2010)
Бортейчук Р. Ю. - Управлінські соціальні трансформації в контексті сучасних стратегій розвитку (2010)
Щербакова Н. Ф. - Підхід до концепції механізму надання послуг бізнесу владними структурами (2010)
Серняк О. І. - Роль цінностей у формуванні адміністративного капіталу (2010)
Солових В. П. - Типи та моделі політико-адміністративних відносин у системі державного управління (2010)
Чаплигін О. К. - До питання про пошук оптимального співвідношення між персоніфікованим та інституційним іміджем органу місцевого самоврядування, Солових Є. М. (2010)
Мамонова В. В. - Щодо механізму фінансування державної молодіжної політики, Васильєв А. О. (2010)
Ульянченко Ю. О. - Проблеми інвестиційної привабливості регіонів України, Винокурова О. І. (2010)
Шамраєва В. М. - Міста-побратими як інструмент активізації регіонального співробітництва між Україною та США (2010)
Кучабський О. Г. - Система сільського розселення та малі міста у формуванні нової моделі адміністративно-територіального устрою України (2010)
Савоста О. П. - Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку курортів України (2010)
Збукар В. П. - Стандартизація алгоритму стратегічного планування (2010)
Лисенко Л. В. - Місцеве самоврядування в контексті демографічної ситуації в селах Харківської області (2010)
Слобожан О. В. - Історія становлення юридичної служби в органах місцевого самоврядування України (2010)
Будник М. А. - Основні напрями вдосконалення адміністративно-державного управління на регіональному рівні (2010)
Підкуйко О. О. - Потенціал самоврядування сучасної територіальної громади: теоретико-методологічний підхід (2010)
Ковальова О. М. - Концепція розвитку комунальної власності в Україні (2010)
Амосов О. Ю. - "Послуга" при розгляді звернень громадян: економічна та правова категорія, Кіщак Ю. І. (2010)
Майстро С. В. - Теоретичні концепції та етапи формування системи соціального захисту економічно активного населення, Процюк С. Л. (2010)
Ворона П. В. - Державна підтримка малого і середнього бізнесу як елемент сприяння регіональному розвитку (зарубіжний досвід), Мучник А. М. (2010)
Чечель О. М. - Стан і перспективи розвитку земельних ресурсів в Україні (2010)
Статівка Н. В. - Удосконалення системи державного регулювання земельних відносин (2010)
Савченко І. Г. - Торговельне співробітництво України й Угорщини: перспективи розвитку (2010)
Міненко В. Л. - Формування концепції зайнятості населення в умовах глобалізації економіки (2010)
Клімова С. М. - Функції фінансів: сучасний стан та перспективи розвитку (2010)
Клімушин П. С. - Визначення механізмів реалізації електронної демократії та надання електронних державних послуг (2010)
Горячук В. Ф. - Системний аналіз процесу капіталізації економіки країни та визначення його як системи (2010)
Левченко Н. М. - Коеволюційний процес інтеграції підприємств агропромислового комплексу (2010)
Молодченко Т. Г. - Формування кадастру нерухомості в Україні: передумови та перспективи, Ткаченко А. Ю. (2010)
Чала Н. Д. - Методологічні підходи до оцінки державної політики економічного розвитку (2010)
Жадан О. В. - Соціально-трудові відносини як елемент соціально орієнтованої економіки (2010)
Ковальова Т. В. - Мовні конфлікти як об'єкт державного регулювання (2010)
Ясюкевич О. А. - Концептуальні підходи до побудови системи інтелектуальної власності в Україні (2010)
Гнип Н. О. - Система планування і нейтралізації ризиків у механізмі управління фінансовим потенціалом підприємства (2010)
Ткачов Д. С. - Теоретичні засади формування соціально відповідального бізнесу (2010)
Шуригіна Н. Ю. - Страховий ринок України в умовах світової фінансової кризи (2010)
Криштоф Н. С. - Державна політика України щодо розвитку малого та середнього підприємництва (2010)
Копилова Н. А. - Основні стратегії соціального розвитку (2010)
Косенко А. В. - Динаміка інвестицій в інноваційні сфери економіки (2010)
Світлична Ю. О. - Удосконалення інституційного забезпечення державного регулювання зовнішньої торгівлі (2010)
Клепікова-Чижова Ю. В. - Напрямки вдосконалення державного контролю ухилення від оподаткування (2010)
ОМашкаров Ю. Г. - Еволюція публічного адміністрування в умовах впровадження механізмів електронного уряду, Мордвинцев М. В., Карташов С. М. (2010)
Савченко Б. Г. - Резерв керівних кадрів в державному управлінні (2010)
Лахижа М. І. - Теоретичні аспекти модернізації цивільної служби в посткомуністичних країнах (2010)
Панченко Г. О. - Формування та реалізація принципу толерантності в державній мовній політиці (2010)
Гайдученко С. О. - Фактори розвитку технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби (2010)
Чорна К. О. - Соціальна політика держави щодо забезпечення населення України житлом (2010)
Будко О. О. - Консультування як метод удосконалення управлінської практики (2010)
Труш О. О. - Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн - членів Європейського Союзу Південної Європи (2010)
Козубенко О. А. - Організаційно-правове забезпечення міждержавного співробітництва України у сфері цивільного захисту (2010)
Шкільова Н. В. - Організаційно-правові засади здійснення ріелторської діяльності в США (2010)
Корженко В. В. - Особливості управлінської діяльності, Мельтюхова Н. М. (2010)
Карамишев Д. В. - Державне управління курортною справою в Україні (2010)
Орлов О. В. - Системний підхід до визначення понятійного апарату галузі науки "державне управління" (2010)
Степанов В. Ю. - Вплив інформаційного простору на сучасне суспільство (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічні основи антикризового державного управління (2010)
Анциферова Н. Г. - Формирование позитивной национальной самоиндентификации как задача государственного управления (2010)
Падафет Ю. Г. - Соціально-психологічні чинники ухвалення управлінських рішень (2010)
Медведєв І. А. - Витоки ідеї університету в Україні та її вплив на національний менталітет (2010)
Горячук В. Ф. - Нагромадження основного капіталу України та державне регулювання цим процесом (2010)
Кузнякова Т. В. - Інформаційне суспільство як один з чинників політичної модернізації України (2010)
Бортейчук Р. Ю. - Сутність, місце та роль корпоративних стратегій у системі стратегічного управління діяльністю органів державної влади (2010)
Проців О. Р. - Державне регулювання відповідальності за браконьєрство в Царстві Польському середини XIX – XX ст. (2010)
Холодок В. Д. - Фактори актуалізації державного управління розвитком палацово-паркових комплексів (2010)
Бережний В. О. - Реформування державного управління у Великобританії (2010)
Хаіт Л. Б. - Дослідження проблем запровадження системи управління якістю надання медичних послуг: сучасні теоретичні підходи (2010)
Сапа Н. В. - Синегретична методологія антикризового державного управління (2010)
Євсєєва Г. П. - Державна мовна політика в соціокультурному контексті України (2010)
Євдоченко Л. О. - Інформаційна безпека держави: еволюція підходів (2010)
Дрешпак В. М. - Соціокультурне середовище семіотичної підсистеми державного управління (2010)
Сергієнко М. Г. - Організаційний механізм управління обласним (регіональним) страховим фондом документації України (2010)
Козлов К. І. - Взаємодія органів влади і громадськості як чинник політичної модернізації регіональних органів влади (2010)
Міненко В. Л. - Види та форми зайнятості населенні на регіональному ринку праці (2010)
Котуков О. А. - Особливості регіональної політики в умовах модернізації України (2010)
Пухкал О. Г. - Поєднання державних і громадських засад у місцевому самоврядуванні (2010)
Ворона П. В. - Механізми впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток регіону (на досвіді Полтавської області) (2010)
Гуляк О. О. - Проблеми та перспективи обліку майна комунальної власності в Україні (2010)
Немчінов О. М. - Актуальні проблеми управління районами в містах України (на прикладі м. Львова) (2010)
Вєлков В. М. - Взаємодія влади та бізнесу на регіональному рівні: стан і шляхи вдосконалення (2010)
Яцук Н. В. - Теорії соціального простору у становленні регулювання рекреаційної сфери (2010)
Таран В. В. - Діяльність виконавчих органів місцевих рад у системі державного управління (2010)
Амосов О. Ю. - Розвиток транспортної інфраструктури як вагомий чинник підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності країни, Світлична Ю. О. (2010)
Пасемко Г. П. - Вплив членства в СОТ на зміст і форми державного регулювання аграрних відносин в Україні (2010)
Лєсная О. С. - Інституціональний підхід до дослідження проблем корупції в Україні (2010)
Статівка Н. В. - Суперечності державного регулювання розвитку аграрної сфери в Україні (2010)
Толуб'як В. С. - Заробітна плата та її вплив на формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення (2010)
Філіпенко Т. В. - Організаційно-правові засади управління валютним ринком України (2010)
Соболь Р. Г. - Методологія управління фінансовою стійкістю страховика (2010)
Чала Н. Д. - Система державного управління економічним розвитком в Україні (2010)
Савостенко Т. О. - Система фінансового забезпечення місцевого самоврядування Франції в умовах децентралізації управління: досвід для України, Матвеєва О. Ю. (2010)
Кіктенко О. В. - Регулювання фондового ринку в сучасних умовах (2010)
Ульянченко Ю. О. - Стратегія розвитку державної інноваційної діяльності в Україні, Винокурова О. І. (2010)
Левченко Н. М. - Сутність державної політики інноваційного розвитку АПК та її основні напрямки (2010)
Кудіна В. О. - Соціальні фактори регіонального розвитку: проблеми теорії (2010)
Покотило Т. В. - Удосконалення оцінки ефективності механізму державного регулювання регіональних інвестиційних процесів (2010)
Кириченко К. Я. - Структурні зрушення в економіці України за сучасних умов (2010)
Мерзляк Д. С. - Правовий механізм державного регулювання ЗЕД України (2010)
Польовий І. В. - Роль держави у вирішенні проблем суб'єктів малого підприємництва (2010)
Гайдабрус А. О. - Принципи інтелектуалізації держави як інноваційного суб'єкта постіндустріального розвитку суспільства (2010)
Анікеєнко В. М. - Інституційні засади державного регулювання аграрного ринку на регіональному рівні (2010)
Чернятін А. С. - Удосконалення механізмів державного регулювання умов інвестиційної привабливості АПК (2010)
Процюк С. Л. - Стратегічні напрямки вдосконалення державної політики соціального захисту економічно активного населення (2010)
Мельникова М. О. - Аналіз пристосовності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні (2010)
Корженко В. В. - Конгруентність понять людського капіталу та суб'єктивного фактора, Коробко І. В. (2010)
Бабенко А. Г. - Аналіз матеріального стимулювання та нематеріальних мотивів праці державних службовців, Бабенко С. М. (2010)
Матвіїшин Є. Г. - Людський капітал як базова категорія в концепції людського розвитку в регіональному вимірі (2010)
Соломатина Т. В. - Кадровые технологии в государственной службе (2010)
Карпенко В. В. - Урахування гендерного аспекту в процесі комплексного розвитку сільських територіальних громад (2010)
Харченко Л. В. - Ідеалізація поняття політичної еліти в українському науковому дискурсі першої половини ХХ ст. (2010)
Колісніченко Н. М. - Основні тенденції виховання майбутніх суб'єктів політичної діяльності в закладах елітної освіти (2010)
Федько О. А. - Питання дослідження сучасної соціоекологічної ситуації в Україні (2010)
Чорнобиль І. Є. - Діяльність Кабінету Міністрів щодо нормативно-правового забезпечення механізму професійної адаптації в системі державного управління України (2010)
Дрозд Р. О. - Розмежування політичних і адміністративних посад на державній службі як дієвий спосіб запобігання корупції в Україні (2010)
Фурсін О. О. - Нові парадигмальні основи соціально орієнтованого управління (2010)
Шенкаренко О. В. - Вплив типу особистості на професійну орієнтацію та формування кар'єри у сфері управлінської діяльності (2010)
Труш О. О. - Досвід побудови та діяльності системи цивільного захисту країн – членів ЄС центральної Європи (2010)
Стрельцов В. Ю. - Інституційні вимоги переговорного процесу з Європейським Союзом (2010)
Клімушин П. С. - Інтеграція інформаційного простору України у світову інформаційну спільноту (2010)
Єделєв Р. С. - Принципи ефективного врядування в ЄС (2010)
Титул, зміст (2010)
Патон Б. Е. - Танковые армады со сварным швом (2010)
Бобрякова И. Л. - Основные направления развития моделирования системы дыхания человека (2010)
Слободян Л. Р. - До розвитку електротехніки та електроенергетики в Україні (1861–1913 рр.). Електротехнічні з’їзди, Трофимова Н. В. (2010)
Каліновський В. В. - Церковне історико-археологічне товариство таврійської єпархії (2010)
Батов І. В. - Зародження та початок наукової діяльності Новоросійського товариства природодослідників (2010)
Кушлакова Н. М. - Музей Харківського відділення Імператорського російського технічного товариства: створення, діяльність, колекції (2010)
Язвінська О. М. - Історія автомобіля в Україні (2010)
Панина Е. А. - "Аскания-Нова” в системе эвакуационных и реэвакуационных мероприятий (2010)
Коцюбанська О. О. - Розвиток обладнання кондитерської галузі України (до індустріалізації 30–х рр. ХХ ст.) (2010)
Руденко О. П. - Олександр Дмитрович Засядько – видатний конструктор бойових ракет (2010)
Зозуля С. Ю. - Найбільш суперечливий український історик ХХ століття (2010)
Шевченко Я. Д. - Сторінки історії Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету, Шевченко В. Г. (2010)
Шпильовий К. Л. - Український нефелін, Шпильовий Л. В., Назарова Т. С. (2010)
Приходченко Л. Л. - Сутність механізму забезпечення ефективного державного управління (2010)
Степанов В. Ю. - Інформаційна політика: концептуальні засади формування та розвитку (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Державне будівництво: системологічний підхід (2010)
Мокрецов С. Є. - Вплив демографічної політики держави на репродуктивний стан здоров'я населення країни (2010)
Гасюк І. Л. - Інформаційно-ресурсне забезпечення галузі "фізична культура і спорт": сучасний стан і тенденції розвитку (2010)
Гурковський В. І. - Методологічні питання державного управління національною інформаційною безпекою в умовах глобального інформаційного суспільства (2010)
Кузнецов А. О. - Державна влада як суспільно-політичний феномен, Владимиров М. В. (2010)
Кузнякова Т. В. - Видавнича діяльність як складова інформаційного суспільства в умовах модернізації України (2010)
Савков А. П. - Проблеми забезпечення демократизації виборчого процесу в Україні під впливом засобів масової інформації (2010)
Баранова А. В. - Виховання молоді: державно-управлінські аспекти (2010)
Кравченко Ж. Д. - Порівняльний аналіз структурно-функціонального забезпечення національних систем охорони здоров'я (2010)
Кульчій І. О. - Еволюція реформ системи органів виконавчої влади України: особливості та перспективи (2010)
Мартинюк М. С. - Реалізація організаційних стратегій в органах влади (2010)
Сухорукова А. Л. - Обласні державні адміністрації: становлення та тенденції розвитку (2010)
Фікс І. Є. - Трансформація мовної політики в Автономній Республіці Крим: особливості та перспективи (2010)
Глоба Г. О. - Освіта як об'єкт державного управління, Приживара С. В. (2010)
Матвіїшин Є. Г. - Конкурентноспроможність як мета стратегічного управління розвитком регіону (2010)
Козлов К. І. - Закордонний досвід політичної модернізації регіональних органів влади (2010)
Артеменко А. Г. - Принципи системності у взаєминах територіальної громади малого міста України із законодавчою та виконавчою гілками влади (2010)
Боршош І. С. - Шляхи вдосконалення системи територіального управління економікою України (2010)
Коновалова І. В. - Класифікаційні ознаки регіональних програм соціального та економічного розвитку (2010)
Півцаєва В. О. - Закріплення впливу громадян на прийняття рішень органами місцевого самоврядування в чинному законодавстві (2010)
Попович Ю. Д. - Реалізація екологічної політики на державному та місцевому рівнях у контексті запровадження концепції сталого розвитку (2010)
Харук Ю. М. - Вплив моральних чинників на злочинність неповнолітніх та організація профілактики правопорушень місцевими органами виконавчої влади (2010)
Амосов О. Ю. - Управління якістю продукції як основа її конкурентноспроможності (2010)
Бабенко А. Г. - Аналіз стану та шляхи підвищення ефективності виробництва в аграрному секторі України (макроекономічний аспект), Бабенко С. М. (2010)
Пруненко Д. О. - Засади державного регулювання екологічно безпечної діяльності гірничодобувного і будівельного комплексів, Сергієнко В. І. (2010)
Карамишев Д. В. - Класифікація факторів при прийнятті рішень під час управління підприємствами автотранспортної галузі, Кононов І. О., Кононов О. І., Бриксін С. О. (2010)
Бульба В. Г. - Наукові підходи до розуміння функцій держави у світовій політико-філософській спадщині ХVІІІ – ХХ ст. (2010)
Кравченко М. В. - Шляхи подолання бідності в контексті сучасного стану соціального захисту населення України (2010)
Соболь Р. Г. - Управління ризиками та оцінка фінансового стану страховика (2010)
Домбровська С. М. - Деякі аспекти державного регулювання якісного розвитку системи освіти України (2010)
Осадчук С. В. - Аналіз механізму надання субвенцій з державного місцевим бюджетам (2010)
Малиш Н. А. - Механізм реалізації ефективної геоекономічної стратегії екологічної політики (2010)
Молодченко Т. Г. - Організаційні аспекти оподаткування нерухомості в Україні (2010)
Семенко С. В. - Організаційно-правові аспекти ціноутворення на послуги державного пробірного контролю в Україні (2010)
Дарієнко А. О. - Вплив світової фінансово-економічної кризи на систему пенсійного забезпечення України (2010)
Калюга О. О. - Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку як основна ланка в системі регулювання українського ринку цінних паперів (2010)
Кармінська-Белоброва М. В. - Напрями реформування механізму адміністрування податків (2010)
Левченко Н. М. - Світова практика державного регулювання іпотеки земель сільськогосподарського призначення (2010)
Линдюк О. А. - Сучасний стан і перспективи державного регулювання фінансового забезпечення пенсійної системи України (2010)
Пасемко Г. П. - Удосконалення системи державного регулювання аграрних відносин (2010)
Поплевічева Н. Г. - Роль держави в запровадженні фінансової амністії: світовий досвід і реалії України (2010)
Протасенко К. О. - Міжнародний досвід підтримання суспільної злагоди (2010)
Стефанова О. А. - Реалізація державної соціальної політики підтримки осіб похилого віку серед ветеранів і дітей війни (2010)
Шевченко В. І. - Легалізація тіньового ринку медичної послуги як механізм державного регулювання фінансових ресурсів системи охорони здоров'я (2010)
Шимановська Р. М. - Державні механізми реформування системи оплати праці (2010)
Пантелейчук І. В. - Державний іміджмейкінг в умовах кризи глобального капіталізму (2010)
Рідей Н. М. - Підготовка магістрів зі стандартизації, сертифікації та якості за програмою "Екологічна стандартизація і сертифікація" для кадрового забезпечення органів державної стандартизації і сертифікації (2010)
П'ятіна О. С. - Корпоративний імідж органів державної влади як управлінський ресурс (2010)
Ковальова Д. В. - Вплив факторів стресу на результативність діяльності державних службовців (2010)
Михайлець Л. М. - Граматичні помилки в усному діловому мовленні державних службовців (2010)
Гнидюк Н. А. - Модернізація координаційної взаємодії органів державної влади при розробці та реалізації політики європейської інтеграції України (2010)
Стрельцов В. Ю. - Реформа державного управління та інституційне середовище інструменту Twinning в Україні (2010)
Приходченко Д. В. - Характеристика складу та якості вугілля Північної Самойлівської площі Західного Донбасу (2012)
Остафійчук Н. М. - Особливості пошуків родовищ алмазів шліхо-мінералогічними методами в геологічних умовах території України, Підвисоцький В. Т., Чашка О. І., Ковалевич Л. А. (2012)
Сахно И. Г. - Особенности конвергенции пород и пространственного перемещения рам крепи в условиях шахты "Щегловская-Глубокая", Касьян Н. Н. (2012)
Филимоненко Н. Т. - Классификация типов подач насосов с механическим и пневматическим вытеснителем (2012)
Пилипец В. И. - Разработка одноколонного эрлифтного насоса для бурения в условиях поглощения промывочной жидкости, Радченко В. В., Зинченко С. А., Халимендиков Е. Н. (2012)
Мирный В. В. - Автоматизация определения типа разрывного нарушения пласта средствами векторной алгебры на графике изолонг , Корниенко А. Н. (2012)
Пилипец В. И. - Совершенствование технических средств для откачки жидкости из скважин, Украинцев А. А. (2012)
Калякин С. А. - Обоснование безопасности применения предохранительных ВВ при взрывных работах в угольных шахтах (2012)
Ильина Е. А. - Исследование зависимости критического диаметра детонации от содержания сенсибилизатора в эмульсионных взрывчатых веществах, Манжос Ю. В. (2012)
Праздникова Т. Н. - Усовершенствование состава и технологии изготовления граммонита 79/21, Рогатко М. И. (2012)
Каряченко А. А. - Влияние содержания эмульгатора на средний размер частиц эмульсии и время эмульгирования, Манжос Ю. В., Галиакберова Ф. Н. (2012)
Седова Е. В. - Акцессорные минералы редкометального каменномогильского комплекса Приазовья как показатели его рудоносности (2012)
Донченко Э. В. - Экологические аспекты отработки месторождений глин в Донецком бассейне (на примере Новорайского месторождения огнеупорных глин) (2012)
Грищенков А. Н. - Оценка влияния грубых ошибок на положение наиболее удаленного пункта сети (2012)
Игнатов А. В. - Сравнительный анализ энергозатрат при осушении емкостей одноступенчатой и многоступенчатой эрлифтными установками, Стегниенко А. П., Варавкина Т. Ю., Атрощенко Д. А. (2012)
Катушков В. О. - Ректифікація неметричних, наземних, растрових знімків до фототріангуляції, Луньов А. О. (2012)
Кузнецова Д. С. - Практические аспекты оценки недвижимости с учетом влияния подземных горных работ, Гавриленко Д. Ю. (2012)
Юшков И. А.; Петраков А. Е. - Разработка бурового снаряда для бурения дегазационных направленных скважин (2012)
Юшков І. О. - Розробка бурового пристрою зі з’ємним керноприймачем для буріння інженерно-геологічних свердловин, Глущенко Є. С. (2012)
Кауфман Л. Л. - Опыт США добычи сланцевого газа, Лысиков Б. А. (2012)
Николин В. И. - Изменения проявлений выбросоопасности в шахтах Донбасса на глубинах более 1000 м, Худолей О. Г., Рыбалко А. С. (2012)
Вапничная В. В. - Визначальні параметри при вивченні механічного ефекту вибуху (2012)
Дреус А. Ю. - Розрахунок параметрів розтеплення криогенно-гравійного елемента фільтру бурових свердловин, Лисенко К. Є., Судаков А. К. (2012)
Парфенюк С. Н. - Результаты испытаний гидроударника для интенсификации шарошечного бурения скважин на воду самоходными роторными установками типа 1БА-15В, Каракозов А. А., Калиниченко О. И., Глоба В. А., Савенко А. С. (2012)
Алёхин В. И. - Особенности деформаций горных пород в районе меднорудного проявления "Пилипчатое" Бахмутской котловины Донбасса (2012)
Кочкодан Я. М. - Обґрунтування необхідної величини розширення тампонажного каменю (2012)
Каракозов А. А. - Об использовании забивных пробоотборников с гидравлическим приводом при реализации технологии поинтервального бурения геотехнических скважин с буровых судов и самоподъёмных буровых установок (2012)
Игнатов А. А. - Аналитические исследования скорости движения керна в вязкой жидкости (2012)
Давиденко А. Н. - Некоторые вопросы организации очистки скважин, Игнатов А. А., Камышацкий А. Ф. (2012)
Игнатов А. А. - Материалы к определению характеристик процесса взаимодействия продуктов разрушения с очистным агентом (2012)
Игнатов А. А. - Забойные процессы при работе снаряда с эффектом механического разрушения (2012)
Давиденко А. Н. - Комплексная оценка свойств активированных промывочных жидкостей, Игнатов А. А., Полищук П. П. (2012)
Блохин В. С. - Интенсификация строительства глубоких нефтегазовых скважин, Политучий А. И., Пащенко А. А. (2012)
Шевелев В.Л. - Скоростное бурения дегазационных скважин в условиях Донбасса, Пилипец В. И., Зинченко С. А., Халимендиков Е. Н., Юшков Е. О. (2012)
Титул, Зміст (2014)
Баталія Л. - Становлення та розвиток освітніх альтернатив у країнах західнослов’янського світу (Польща, Чехія, Словаччина) (2014)
Віднічук М. - Науково-методичний супровід фахового зростання педагога на засадах компетентнісного підходу (2014)
Мельник Н. - Модернізація системи управління професійним розвитком методистів науково-методичних установ у регіональній неперервній педагогічній освіті (2014)
Бирка М. - Якісний стан організації професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін на рівні регіону (2014)
Білик Н. - Розвиток мережевої взаємодії регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників (2014)
Бухальська С. - Компетентнісно зорієнтований розвиток студента в системі навчально-виховної та методичної роботи медичного коледжу як умова модернізації вищої медичної освіти, Мельничук О. (2014)
Демченко В. - Андрагогічні домінанти в роботі викладача системи післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кравченко Г. - Адаптивне управління розвитком кафедральної системи інституту післядипломної педагогічної освіти на основі факторно-критеріального моделювання (2014)
Лук’янчук Г. - Розвиток управлінської компетентності керівників ЗНЗ в умовах інноваційної освітньої діяльності (2014)
Любченко Н. - Окремі аспекти створення індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи в умовах утвердження компетентнісного підходу в освіті (2014)
Носенко Є. - Системний підхід в освіті, Коротков В., Матюшкін М. (2014)
Оліфіра Л. - Професійна управлінська компетентність керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації як педагогічна категорія (2014)
Лютко О. - "Філософія для дітей" (П4с): програма розвитку інноваційного мислення (2014)
Павлова Н. - Олімпіада з інформаційних технологій як форма організації навчання з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Тулашвілі Ю. - Застосування методів тестового контролю як засобу збору інформації для педагогічного моніторингу (2014)
Зобенько Н. - Гуманістично-громадянська спрямованість освітньо-виховного процесу в змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів у системі університетської освіти (2014)
Іванюк І. - Застосування ефективних засобів педагогічного впливу щодо попередження підліткової злочинності у системі цілісного педагогічного простору (2014)
Козяр М. - Система роботи з обдарованими старшокласниками в рамках співпраці з ВНЗ (2014)
Овадюк О. - Розвиток латерального мислення в дітей молодшого шкільного віку (2014)
Шевчук Ю. - Молодіжна субкультура як складова формування особистості підлітків: позитивні та негативні аспекти (2014)
Павлович Ю. - Рання іншомовна освіта в системі безперервної іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки (2014)
Саприкіна О. - Сучасна літературна герменевтика як мистецтво розуміння й інтерпретації художнього тексту (2014)
Тусик Н. - Особливості прояву явища міжмовної інтерференції в процесі вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Трифонова О. - Методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2014)
Пишко О. - Особливості навчання правознавства учнів 9-х класів (2014)
Бабкова О. - Критеріальне оцінювання навчальних досягнень учнів із предметів природничого циклу (2014)
Белешко Д. - Загальні питання теорії математичних задач. Поняття задачі, класифікація задач, вправи, запитання (2014)
Бордюк М. - Формування знань про макромолекулярні системи у студентів та вчителів фізики у процесі їх неперервної освіти, Шевчук Т. (2014)
Галатюк Ю. - Діяльнісний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів фізики (2014)
Крівцов В. - Про доцільність застосування способу косокутного проекціювання та декількох варіантів розв’язку однієї задачі при вивченні нарисної геометрії, Франчук С. (2014)
Олексюк О. - Стан готовності вчителя математики до моніторингу навчальних досягнень учнів (2014)
Сорока В. - Дослідження мотивації навчальної діяльності студентів за напрямом підготовки "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", Кисіль Ю. (2014)
Шофолов Д. - Збалансоване природокористування: ефективність структурно-функціональної організації підготовки майбутніх екологів (2014)
Загородня А. - Актуальність патріотичного виховання молоді, Шевчук Д. (2014)
Страшний В. - Інтерактивні методи формування здорового способу життя молоді в системі вищої освіти (2014)
Яківчук Г. - Актуалізація полікультурного виховання школярів засобами українських традицій та фольклору (2014)
Ганжа М. - Основні орієнтири в організації роботи з естетичного виховання молодших школярів засобами дизайну (2014)
Іваник Н. - Специфіка виконання духовних піснеспівів у контексті музичної літургіки (2014)
Комаровська О. - Художньо-естетичне виховання школярів: технології і реалії (2014)
Сіончук О. - Деякі психологічні особливості роботи диригента з аматорським духовим оркестром (2014)
Перенчук Т. - Підходи до формування вокальних навичок у юних вокалістів (2014)
Столярчук Б. - Відродження традиційної української інструментальної музики (2014)
Внукова Н. - Моніторинг розвитку та впровадження в системі освіти підсистеми екологічної освіти, Слищенко В. (2014)
Герлянд Т. - Організація інноваційної загальноосвітньої діяльності у ПТНЗ аграрного профілю (2014)
Голуб Т. - Оцінювання якості освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів у Європі та в Україні 176-178 (2014)
Горбатюк Р. - Тестування як метод педагогічного контролю якості знань майбутніх фахівців із вищою освітою, Сіткар Т. (2014)
Грубінко В. - Моніторинг якості вищої освіти як засіб корекції природничо-наукової підготовки майбутніх учителів, Степанюк А. (2014)
Кондрашихін А. - Технологія моніторингу вступної кампанії: досвід вишів Києва (2014)
Лісова Н. - Вимірювання якості в системі загальної середньої освіти (2014)
Ростока М. - Моніторинг та прогнозування професійної підготовки майбутніх обліковців із реєстрації бухгалтерських даних (2014)
Флярковська О. - Самореалізація у підлітковому віці (2014)
Бочко Олена - Оптимізація формування ринкової ціни земельної ділянки в сучасних умовах, Бочко Олександр, Рій І. (2014)
Вашеняк І. - Інтеріоризація сучасної екологічної парадигми як головна умова забезпечення сталого розвитку суспільства (2014)
Грицанюк В. - Особливості екологічної освіти у вищій школі (2014)
Гусаковська Т. - Дидактична система навчально-дослідницьких завдань як засіб формування інтегрованих знань для реалізації завдань екологічної парадигми освіти (2014)
Крутенко О. - Проблема формування ціннісного ставлення до природи у педагогічній спадщині Олександра Захаренка (2014)
Матвійчук А. - Криза еколого-етичних концепцій: перспективи вирішення (2014)
Меркулова С. - Структура та зміст управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням ІКТ (2014)
Степанюк Н. - Особливості формування екологічної культури особистості (2014)
Сяська І. - Розвиток професійної компетентності та готовності майбутнього педагога до формування екологічної свідомості школярів (2014)
Трохимчук І. - Методика формування екологічної вихованості учнів у процесі дослідницької діяльності з екології (2014)
Цимбалюк І. - Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізаціїнової моделі школи екологічної культури у світлі нової парадигми освіти (2014)
Цимбалюк О. - Професійна комунікативна діяльність учителя загальноосвітньої школи як фактор розвитку духовно-моральних цінностей учня в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури (2014)
Хоменко О. - Українознавча природа універсалізму Шевченкового "Букваря" (2014)
Отрошко Л. - Природні та історичні пам’ятки у творчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Смольницька О. - Компаративний аналіз маріології у поемі Т. Шевченка "Марія" і релігійній ліриці М. Кузміна (2014)
Салата О. - Ретроспекція постаті Тараса Шевченка в окупаційній пресі 1941 — 1944 рр. (2014)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (червень — жовтень 1996 р.), Томенчук Б. (2014)
Толочко Д. - Самовизначення етнічних спільнот у сучасній Україні (2014)
Фігурний Ю. - Українські націєтворчі процеси у другій половині XVIII століття (2014)
Ємець Т. - Внесок В. Вернадського у становлення українознавства (2014)
Кухар В. - Національні та етнічні особливості українських неформальних субкультур (2014)
Вoрожбит І. - Темпоральність як механізм організації соціального часу професурою Університету Св. Володимира: О. Ф. Кістяківський (2014)
Краснодемська І. - Застосування принципу системності в українознавчих дослідженнях (2014)
Ворончук І. - Інститут опіки: правові норми та повсякденні практики на Волині ранньомодерної доби (2014)
Гула В. - Радянська історіографія 1960-х років: початок наукового вивчення радянського суспільства 1941 — 1942 рр. (2014)
Гула О. - Проблема взаємовідносин бійців Червоної Армії та населення етнічних німецьких територій у 1944 — 1945 роках (2014)
Крисаченко В. - Балкани та Швеція в геополітичних пріоритетах України доби Богдана Хмельницького (2014)
Саган Г. - Відродження громадських і культурних інституцій українців у 50—70-ті роки ХХ століття в Боснії і Герцеговині (2014)
Чирков О. - Поширення знань про місце України на світовій історичній осі ХV—ХІХ століть засобами веб-енциклопедії "Вікіпедія" (2014)
Данилюк-Кульчицька О. - Українські літературознавці Східної Словаччини та їхні наукові інтереси (після 1945 р.) (2014)
Крисаченко В. - Політичне русинство, Дякова О. (2014)
Калакура Я. - Цивілізаційний вибір України: теоретико-методологічний, історичний та освітянський аспекти (2014)
Мостяєв О. - Геополітичні складові цивілізаційного образу України (2014)
Воропаєва Т. - Ноосферна парадигма цивілізаційного розвитку: ноетичний вимір (2014)
Фігурний Ю. - Актуальне дослідження української візантиністики (2014)
Володченко О. М. - Мова як комунікаційна технологія у спілкуванні з цільовими аудиторіями у туристичних виданнях (2013)
Козир Ю. А. - Концепт "Україна-Росія" в мас-медійному дискурсі як теоретична проблема (2013)
Мірошниченко П. В. - Комунікативна ефективність звукового образу радіопрограм (фокус-групове дослідження) (2013)
Нетреба М. М. - Лексико-граматичні засоби вираження кваліфікативних модусних категорій (2013)
Перес В. В. - "Іліада" Гомера як історіографічний дискурс про Троянську війну: питання референційності (2013)
Сербін С. М. - Елементи рефлекторності картини єдиного світу в радіомовленні (2013)
Шутяк Л. М. - Гендерний аспект сучасної української літературної журналістики: жіночий вимір (2013)
Юферева О. В. - Наративні тенденції сучасної української тревел-журналістики в соціокультурній перспективі (на матеріалі журналу "Мандри") (2013)
Яцимірська М. Г. - Неологізація сучасного медіатексту: бар'єри та активізатори перцептивності, Гурч Л. А. (2013)
Варич М. В. - Розвиток жанру звіту на сторінках української періодики: сучасний етап та нові підходи у подачі матеріалів (2013)
Доценко К. О. - Специфіка жанрової палітри реклами брендів у пресі (на прикладі журналу "Корреспондент"), Мельник М. В. (2013)
Іващук А. А. - Традиції й новаторство в репортажному жанрі, зміни функціональних характеристик у межах групи (2013)
Клименко Н. О. - Вербальна репрезентація образу батька на сторінках журналу "Хорошие родители" (2013)
Ломоносова К. С. - Тексти малої форми як репрезентант медіаінтересів аудиторії (2013)
Монич Л. М. - Рецензія як специфічний жанр на сторінках літературно-художніх журналів (2013)
Смусь А. Г. - Жанрова специфіка програмного наповнення православних телеканалів (2013)
Чорнодон М. І. - Метафоричність образу чоловіка у сучасних глянцевих виданнях (2013)
Вялкова І. О. - Аудиторія періодичних друкованих видань Донецької області: аналіз читацьких вподобань (2013)
Євтушенко О. М. - "Маленькі герої" медіадискурсу як утілення сучасної Ukrainian dream (2013)
Кіндра С. О. - Специфіка ефірної промоції радіостанцій Ретро FM та KISS FM (2013)
Косюк О. М. - Моделювання процесів масової комунікації за хронологічним критерієм (2013)
Сімашова А. І. - Інформаційно-розважальні програми італійського телебачення в аспекті глобальної тенденції інфотейнменту (2013)
Федоришин Є. П. - Американська інтерпретаційна журналістика як сучасне тлумачення концепції об'єктивності (2013)
Фісенко Т. В. - Комунікаційний вимір механізмів ретаргетингу (2013)
Черемних І. В. - Медіапланування та мерчандайзинг телеефіру (2013)
Якименко Л. М. - Релігійний комунікативний дискурс у сучасному американському кіно (2013)
Яненко Я. В. - Феномен "контрманіпуляції" у сучасному інформаційному суспільстві (2013)
Битюк І. В. - "Кінець світу" в медіаконтенті як феномен "моральної паніки" (на прикладі телеканалу "1+1") (2013)
Бондаренко І. С. - До проблеми духовно-морального статусу сучасної української журналістики (2013)
Гвоздєв В. М. - Роль аудиторії та журналістів у функціонуванні громадянської журналістики (2013)
Гіленко О. І. - Образ України у нарисах на сторінках журналу "Вітчизна" (2013)
Жембровська К. О. - Застосування "брудних" технологій на парламентських виборах 2012 р. (2013)
Каракуць Т. Є. - Використання ЗМК як засобу маніпуляції в політиці та впливу на особистість (2013)
Манич Н. Є. - Трендвочингові прогнози кінця 2012 - початку 2013 рр. (2013)
Полєшко А. В. - Ціннісні орієнтації сучасної гендерно маркованої періодики (2013)
Садівничий В. О. - Дбаючи про збереження і передачу інформації (періодичні та продовжувані видання Харківського медичного товариства ХІХ - початку ХХ ст.) (2013)
Сащук Т. І. - Умови та критерії кваліфікації актуальних проблем соціальної практики в медіа (2013)
Фурманкевич Н. М. - Політичний портрет як один із способів формування громадської думки (2013)
Яценко Г. В. - Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини галицького суспільства кінця ХІХ - початку ХХ ст., Яценко А. М. (2013)
Ковальова Т. В. - "Оновлена" людина в подорожньому нарисі ІІ половини 1920-х - початку 1930-х рр. (на прикладі журналів "Всесвіт" і "Червоний шлях") (2013)
Кравченко О. Л. - Формування редакторських підходів до довідкових видань у 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалі рецензій "Вісника ІУНМ" (2013)
Лазарчук О. С. - Пошук нової організаційної моделі діловими виданнями на початку ХХІ ст. (на прикладі газети "The Financial Times") (2013)
Мельник Ю. І. - Публіцистика Амадео Бордіги 1920-х рр.: ідейний комунізм і протистояння диктату більшовицької Москви (2013)
Неврузова Г. М. - Газета "Ворошиловградська правда" 1953 р.: особливості тематичних змін як передчуття перших паростків демократизації суспільного життя (2013)
Попіль Д. Ю. - Медіакартина розвитку українського постмодернізму в пресі кінця 90-х - початку 2000-х рр. (2013)
Сипченко І. В. - Окружна газета на Сумщині (1923-1929): тематичне наповнення, редакційна політика (2013)
Ситник О. В. - Вплив українізаційних процесів у 20-30-х рр. ХХ ст. на творення навчальних видань в Україні (2013)
Владимиров В. М. - Принципи журналістики в світлі теорії розуміння (2013)
Дмитрів Л. Й. - Видавнича комунікація у соціальній мережі Facebook (2013)
Плеханова Т. М. - Новинна спортивна онлайн-журналістика: історія, сьогодення, тенденції розвитку, Деркач С. В. (2013)
Савончак В. Я. - Блогосфера інтернет-порталу risy.org.ua (2013)
Салига П. Г. - Специфіка роботи редактора над мережевими електронними журналами (2013)
Самуляк О. В. - Саморегулювання як визначальний чинник діяльності віртуальних медіа в Україні (2013)
Семенюк Г. С. - Поняття медіавірусу: виникнення й утвердження терміна (2013)
Сорока Л. П. - Особливості створення заголовків у процесі підготовки PR-текстів для інтернет-видань (2013)
Тонкіх І. Ю. - Завдання та функції читацьких блогів на сайтах інтернет-видань "Українська правда" та "Корреспондент.net" (2013)
Ворона А. Г. - Основні засади забезпечення ефективного сприйняття графічної інформації на журнальній сторінці (2013)
Волинець Г. М. - Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі (2013)
Масімова Л. Г. - Візуальна репрезентація журнального контенту (2013)
Мітчук О. А. - Еволюція фотографії в контексті української фотожурналістики (2013)
Циховська Е. Д. - Попередники реаліті-ТБ: від мондо- до снафф-фільмів (2013)
Шевченко В. Е. - Функціональність візуального контенту в міжкультурній комунікації (2013)
Бузулук О. С. - Законодавче регулювання інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Гаврилюк І. Л. - Шкільна газета як форма організації медіаосвітнього процесу, Садовнікова О. П. (2013)
Грицюта Н. М. - Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації (2013)
Носова Б. М. - Актуальність медійного дискурсу українсько-польських відносин: сучасність та історична ретроспектива (2013)
Подліняєва І. В. - Піар-діяльність як наукова проблема (2013)
Потієнко М. О. - Сутність проблеми креативності викладача вищої школи у сфері медіаосвіти (2013)
Сафроньєва Г. М. - Журналістська етика в Україні: оцінно-модальний аспект (2013)
Сивоконь З. М. - Технології та методи промоції мистецьких проектів (на прикладі рекламної кампанії І Міжнародного конкурсу виконавців на дерев'яних духових інструментах ім. В. С. Антонова (2013)
Смишляєва О. О. - Соціальна відповідальність бізнесу як тренд репутаційного менеджменту (2013)
Стащук І. П. - Чемпіонат Євро-2012 і комерційні бренди: способи кодифікації споживацьких цінностей у телевізійній рекламі (2013)
Сулім А. А. - Особливості формування критичного мислення як результату медіакритики та медіаосвіти (2013)
Сушкова О. М. - Закон України "Про засади державної мовної політики" на сторінках місцевої газети "Ваш шанс", Коваль Ю. С. (2013)
Тишкевич К. І. - Бібліографічна продукція бібліотек України для юнацтва: розробка та промоція (2013)
Ткаченко О. Г. - Державна мовна політика на сторінках тижневика "Українське слово" (2013)
Хотєєва К. В. - PR як підсистема стратегічного менеджменту в організації роботи українських компаній (2013)
Дженжебір О. М. - Підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища (2013)
Валькова К. Г. - Картина світу в подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноэтажная Америка" (2013)
Повний текст випуску (2013)
Ряба О. І. - Теорія про трудове селянське господарство і кооперацію у контексті еволюції систем землеробства (до 75-річчя з дня трагічної смерті О. В. Чаянова) (2012)
Кліпакова Ю. О. - Фізіолого-біохімічні реакції в насінні та проростках озимої пшениці за дії регулятора росту АКМі протруйника, Капінос М. В. (2012)
Таргоня В. С. - До питання використання біотехнологічних альтернатив для біологічного агровиробництва, Коломієць Ю. В., Оверченко В. В. (2012)
Колесніков М. О. - Адаптивні реакції пшениці на дію сольового стресу в гетеротрофний період Онтогенезу (2012)
Герасько Т. В. - Елементи продуктивності та якість плодів персика сорту Редхейвен за органічної технології вирощування (2012)
Тернавський А. Г. - Врожайність гібридів огірка залежно від впливу біологічних препаратів за вирощування рослинна вертикальній шпалері в умовах Правобережного Лісостепу України (2012)
Глеваський В. І. - Вплив різних умов вирощування на вихід і якість насіння цукрових буряків, Радченко В. П. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського