Кравчук А. Ф. - Алгоритм ситуационного управления процессом кристаллизации сахара в вакуум-аппарате периодического действия с механическим циркулятором, Ладанюк А. П., Прокопенко Ю. В. (2008)
Кузьменко А. С. - Результати розробки методу еквівалентування функціональних особливостей fuzzy-контролерів, Коломіц Г. В., Сушенцев О. О. (2008)
Потапенко Е. М. - Высокоточное управление упругой электромеханической системой с нелинейным трением, Казурова А. Е. (2008)
Соломаха А. В. - Разработка метода упреждающей компенсации искажений статорного напряжения ад, вносимых выходными силовыми фильтрами (2008)
Гульовата Х. Г. - Архітектура автоматизованої системи моніторингу і дослідження характеристик мінеральних вод, Цмоць І. Г., Пелешко Д. Д. (2008)
Луцька Н. М. - Синтез та порівняння багатовимірних регуляторів для колонної дифузійної установки цукрового заводу, Заєць Н. А., Ладанюк А. П. (2008)
Бакшанська Т. Д. - Мінімізація токсичності продуктів згорання та втрат теплоти у топкових пристроях з рециркуляцією продуктів згорання на основі узагальненого критерію оптимізації, Рижиков Ю. Г., Тодорцев Ю. К. (2008)
Клименко А. К. - Об обеспечении сходимости процесса адаптации посредством воспроизведения измерительной программы в обратном времени (2008)
Малахов В. П. - Адаптивная перестройка цифрового фильтра в системе автоматического управления, Ситников В. С., Яковлева И. Д. (2008)
Кузнєцов Ю. М. - Програмно математичний апарат керування виконавчим органом багатокоординатних верстатів нових компоновок, Дмитрієв Д. О. (2008)
Крючковський В. В. - Прийняття рішень при бюджетному інвестустуванні на основі моделі аналізу вигід і витрат (2008)
Рогальский Ф. Б. - Информационная поддержка принятия решений при управлении социотехническими системами (2008)
Ходаков В. Е. - Формирование экспертных оценок при решении задач размещения производств, Чёрный С. Г., Мартыновец С. Н. (2008)
Рефераты (2008)
Сведения об авторах (2008)
Вєтрова Г. В. - Кочове та осіле населення Південної Бессарабії у ранньому середньовіччі (2014)
Пилипчук Я. В. - Огузько-кипчацькі відносини у XI-XIII ст. (2014)
Чорноіваненко І. В. - Рід Скадовських і Білозерка (2014)
Москалюк М. М. - Становлення і роль підприємців у цукровій промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Петренко І. М. - Роль земств у розвитку церковнопарафіяльної освіти в українських лівобережних губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Рубан В. С. - Участь купецтва Слобожанщині у відкритті університету в Харкові (2014)
Біла О. М. - Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького на сторінках волинської преси ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Кучернюк І. В. - Часопис "Рідний край” у національно-культурному житті Наддніпрянщини: передумови заснування і діяльність (1905-1907 рр.) (2014)
Волос О. В. - Заходи земств Херсонської губернії по боротьбі з ховрахами (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Андріяка Г. О. - Медично-санітарне й матеріально-технічне забезпечення земських установ охорони здоров’я Київщини у 1904-1914 рр. (2014)
Давибіда Л. І. - Діяльність Самаритянської секції українського Горожанського комітету у сфері охорони здоров’я (1918–1923 рр.) (2014)
Вівчарик П. І. - Степан Качала – депутат Галицького крайового сейму (1861-1888) (2014)
Синявська Л. І. - Вплив соціально-політичних відносин у Російській імперії на діяльність промислових підприємств Півдня та Сходу України у 1914–1916 рр. (2014)
Турченко Г. Ф. - Імперський проект "Новоросія”: більшовицький варіант (2014)
Ігнатуша О. М. - Православна церква і російська агресія в Україні (1919–1920 рр.): Ч. 2. Суперечності взаємодії церкви та політичних режимів (2014)
Козир В. В. - Ідеологічний вимір феномену лікнепу в Україні у 20-30-і рр. ХХ ст. (2014)
Мотричук Р. Г. - Діяльність комітетів незаможних селян в середовищі національних меншин України в 1920-30-ті рр. (2014)
Мазурок О. М. - Господарсько-фінансова діяльність професійної організації українського студентства "Профорус" на західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр. (2014)
Петренко І. Є. - Політико-дипломатична діяльність урядів УНР на Балканах на прикладі відносин з Болгарським царством (1918-1920 рр.) (2014)
Магурчак А. М. - Питання УНДО у світлі листування Андрія Жука і Романа Перфецького протягом 1925-1926 рр. (2014)
Власенко В. М. - Формування міжвоєнної української політичної еміграції в Югославії (перша хвиля) (2014)
Давидюк Р. П. - Розселення та становище уенерівської політичної еміграції у Волинському воєводстві на початку 20-х років ХХ ст. (2014)
Стряпко І. О. - Роль української політичної еміграції у розвитку освіти на Закарпатті 1919-1939 рр. (2014)
Бліндер Н. М. - "Нова Зоря" – друкований орган консервативно-клерикального руху інтелігенції східної Галичини міжвоєнного періоду (2014)
Славік Ю. В. - Використання примусової праці в Закарпатті (1939-1944 рр.) (2014)
Самсонюк Т. М. - Діяльність польських підпільних організацій у м. Дубно (1939-1941 рр.) (2014)
Сухих А. Ю. - Боротьба Тернопільського партизанського з'єднання ім. М. С. Хрущова проти військової округи УПА "Заграва" (1943–1944 рр.) (2014)
Марчук І. В. - Розшук радянськими карально-репресивними органами Д. Клячківського - "Клима Савура" (2014)
Василенко Д. П. - Стан повоєнної народної шкільної освіти в Українській РСР на прикладі Полтавської області в 1943-1946 роках (2014)
Краснянська Н. Ю. - Соціальне служіння віруючих протестантських громад Південноукраїнського регіону у 1943–1964 рр. (2014)
Кулик Ж. І. - Олена Теліга: громадсько-культурницька діяльність поетеси в Польщі (1929-1941 рр.) (2014)
Ільницький В. І. - Заходи щодо реалізація програми "Орлик” у Карпатському краї ОУН (1945–1954) (2014)
Гусак Д. І. - Реформування системи управління сільським господарством у Волинській області (1965–1985 рр.) (2014)
Голубовська Л. Р. - Міська молодь України у суспільних змінах 1990-х – 2000-х років (2014)
Полканова А. Ю. - Пословицы и поговорки крымских караимов (караев) – важный источник реконструкции этапов развития этнокультуры (2014)
Умєров Р. В. - Внутрішньополітичні процеси в державі Хорезмшахів напередодні монгольського вторгнення, 1216-1218 років (за арабо-персидськими джерелами) (2014)
Звягіна О. М. - Ягеллони та Габсбурги: боротьба за імператорську корону (1519 р.) (2014)
Рудик О. І. - Зміна підходів до будівництва довготривалої фортифікації наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Казаков Г. І. - Висвітлення лісабонського царевбивства 1908 р. на сторінках періодичних видань Російської імперії (2014)
Скубий И. А. - Юзеф Пилсудский и формирование внешнеполитического курса Польши по отношению к Советской России в ноябре 1918 – январе 1919 годов (военно-политический аспект) (2014)
Роїк С. В. - Перцепція часу польським суспільством в умовах нацистської окупації (2014)
Зелінський М. В. - Проблема визначення східного кордону Польщі в "інкорпораційній" концепції Романа Дмовського (2014)
Підберезних І. Є. - Зовнішньополітичний напрям адміністрації Б. Обами на співробітництво з країнами Південно-Східної Азії (2014)
Кудінов Д. В. - Мемуаристика селянського руху в Україні початку ХХ ст. у світлі історіографічного бачення (2014)
Слесаренко О. О. - Методологічні засади наукових досліджень М. П. Драгоманова (2014)
Островський В. В. - Українська націоналістична проблематика у творчій спадщині Зіновія Красівського (2014)
Стопчак М. В. - Протиборство Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами в українській зарубіжній історіографії (2014)
Маньківська Т. О. - Проблема становища вчителів Слобожанщини у 1917–1921 рр. у сучасній українській історіографії (2014)
Постика І. О. - Україномовна преса республіканського значення про діяльність жіночих рад на Україні (1948–1951 рр.) (2014)
Чорна Н. М. - Співробітництво України та Польщі у рамках єврорегіонів: історіографічні інтерпретації (2014)
Гарбарук А. С. - Національне відродження та самоорганізація польської меншини в незалежній Україні: історіографічний аспект (2014)
Пагіря А. В. - Історіографія проблеми діяльності інтелігенції Української РСР у сфері охорони навколишнього природного середовища у др. пол. 1940-х – середині 1980-х рр. (2014)
Івченко О. О. - Соціальні та економічні зміни в українському селі 1953-1959 рр.: сучасна російська історіографія (2014)
Коваленко Н. П. - Наукові сільськогосподарські товариства та їхня роль у поширенні знань про сівозміни в землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Мерко О. М. - Роль Кримської обласної дослідної станції у розвитку виноградарства степового Криму (2014)
Рогожа М. М. - Соціокультурне середовище та розвиток зоогеографії в Україні (2014)
Левченко І. М. - Становлення та розвиток Харківського медичного товариства у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Козубенко Ю. Л. - Громадська, педагогічна та редакційна діяльність професора М. І. Котова (1896-1978) (2014)
Рудюк М. В. - Внесок М. С. Філоненка в удосконалення системи організації руху поїздів (2014)
Шульга І. М. - Підготовка науково-педагогічних кадрів у Харківському хіміко-технологічному інституті (1930–1949 рр.) (2014)
Кривоконь О. Г. - Особливості виготовлення продукції тракторобудування на Державному Харківському паровозобудівному заводі ім. Комінтерну (1923-1924 рр.) (2014)
Грушицька І. Б. - Школа наукової фотографії Є. А. Кирилова (2014)
Непорожній В. А. - Кадровий потенціал установ НАН соціогуманітарного профілю (1990-2010 рр.) (2014)
Кулініч М. Ю. - Діяльність державної архівної служби України та наукових інституцій у сфері реституції і повернення архівної україніки (2014)
Палієнко О. А. - Становлення геронтології в Україні у ХХ столітті: внесок академіка В. В. Фролькіса (2014)
Гейда О. С. - "Непременно побольше пишите". (Рец.): Листи Михайла та Марії Могилянських до Іллі Шрага (1907–1917 рр.): наукове видання / Упорядкування, передмова, примітки Т. П. Демченко, С. Г. Іваницької. – Чернігів: Просвіта, 2014. – 144 с. (2014)
Винарчук Т. В. - (Рец.): Тетеріна-Блохин Д. Історія української політичної еміграції в славних іменах. – Полтава-Мюнхен: Видавець Шевченко Р. В., 2011. – Т. ІІ. – 414 с. (2014)
Яковенко Н. Л. - (Рец.): Слободян Н. В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській Затоці: союзники – суперники : Монографія / Наталія Володимирівна Слободян. – Київ : "Поліграфія плюс", 2014. – 396 с. (2014)
Ачасов А. Б. - Картографування ґрунтового покриву з використанням цифрових моделей рельєфу (2012)
Банников С. В. - Использование космических технологий на уроках географии в школе (2012)
Бєлова Н. В. - Сучасний стан функціонування агроландшафтів Прибескидського Передкарпаття (2012)
Бодня О. В. - Оптимізація територіальної організації регіональних ландшафтних парків (2012)
Бубир Н. О. - Освітній геоінформаційний портал як середовище для навчальної та науково-дослідницької роботи викладачів і студентів у галузі географії (2012)
Бурла О. Н. - Оценка особенностей и содержания учебника по общественной географии для общеобразовательных учреждений (2012)
Буц Ю. В. - До питання екологічної небезпеки полігонів твердих побутових відходів для компонентів геосистем (на прикладі досліджень щодо концентрацій важких металів у складових геосистем), Некос А. Н. (2012)
Грушина Т. П. - Экологический туризм в содержании школьной географи (2012)
Даценко Л. М. - Навчальна картографія у вищій школі (2012)
Дук Н. М. - Інновації і картографування митної діяльності (2012)
Ивлева Н. В. - Географическое образование в профессиональной подготовке школьников в системе двенадцатилетнего обучения, Тургумбекова Н. М. (2012)
Кадырбекова Д. С. - Инновация как важнейший фактор человеческого развития, Кадырбекова С. С. (2012)
Клименко В. Г. - Екологічна оцінка якості води річки Харків у межах України (2012)
Коренець О. В. - Геоінформаційне картографування взаємозв’язків явищ на основі інфраструктур просторових даних (2012)
Кочуров Б. И. - Концепция эффективного природопользования в аспекте образования, Лобковский В. А., Смирнов А. Я. (2012)
Курач Т. М. - Формування множини географічних карт – вихідних елементів класифікаційної системи (2012)
Кухарук Е. С. - Карта эродированных почв, используемая для ведения мониторинга, Кривова О. Н., Корман Ю. Х., Чорба А. Г. (2012)
Ляшенко Д. О. - Картографування міжнародної діяльності України в галузі попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2012)
Максименко Н. В. - Ландшафтне планування як засіб екологічного впорядкування території (2012)
Мамоев Б. Ш. - Топонимический словарь "Северный Тянь-Шань" (2012)
Машкіна В. В. - Використання ментальних карт як інноваційних засобів викладання географії (2012)
Молодцов Д. В. - Географическое образование в условиях перехода к новым федеральным государственным образовательным стандартам (2012)
Нємець К. А. - Просторовий аналіз особливостей розвитку автомобільного транспорту Харківської області, Отечко С. А. (2012)
Низовцев В. А. - Ландшафтно-историческое картографирование и ГИС-технологии (2012)
Опара В. М. - Особливості застосування геоінформаційних систем в організації раціонального використання та охорони земель населених пунктів, Винограденко С. О. (2012)
Остроух В. І. - Використання новітніх засобів навчання як одне з актуальних питань сучасної методики викладання географічних знань (2012)
Писарєв Д. М. - Професор Яків Самійлович Едельштейн та його внесок у розвиток геоморфології (2012)
Поклонський О. О. - Учнівська неуспішність та засоби її подолання на уроках географії (2012)
Помаз Р. Ю. - Бонітування ґрунтів як складова комплексної оцінки території (2012)
Прасул Ю. І. - Інформаційно-картографічне забезпечення туристсько-краєзнавчої діяльності, Пономаренко О. В. (2012)
Путренко В. В. - Картографування інфраструктурних мереж для цілей управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2012)
Садвакасова А. Т. - Особо охраняемые природные территории Казахстана: современное состояние и перспективы развития (2012)
Сінна О. І. - Розробка алгоритму картографування ландшафтів засобами ГІС: досвід, проблеми, перспективи, Шерстюк О. І. (2012)
Топузов О. М. - Навчально-методичний комплект для вивчення шкільного курсу географії, Сосса Р. І. (2012)
Фоменко В. Г. - Проблемы и перспективы интеграции Приднестровского региона Молдавии в туристско-рекреационное пространство Украины (2012)
Черваньов І. Г. - Геоморфологічна наукова школа Харківського університету: від історії до сучасного стану (2012)
Шарухо И. Н. - Агрогородки и агроэкоусадьбы как объекты краеведческих исследований, Демьянёнок У. С. (2012)
Шилова Л. Г. - Сучасній шкільній освіті – сучасного вчителя (2012)
Солован М. М. - Електричні властивості світловипромінюючої гетероструктури n-TiN/n-GaP, Брус В. В., Мар’янчук П. Д., Майструк Е. В., Орлецький І. Г. (2014)
Литвинов А. Г. - Построение математической модели равномерного распределения светимости фронтальной поверхности светильника переотраженного света, Литовченко С. Н., Фомин А. А. (2014)
Добровольський Ю. - Дослідження параметрів фотодіодів для вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення видимого діапазону спектру, Шабашкевич Б., Кузенко В., Назаренко Л. (2014)
Базар М. С. - Визначення сили струму в індукторі індукційного нагрівального приладу (2014)
Андрійчук В. А. - Енергоощадні джерела світла для світлокультури рослин, Гнатович М. І., Герц А. І. (2014)
Поталіцин С. Ю. - Світлотехнічні системи зовнішнього освітлення та аналіз їх енергетичної ефективності (2014)
Сисоєв А. С. - Дифракція гауссового пучка на тонкій голографічніій гратці (2014)
Любарский Б. Г. - Оптимальные режимы работы тягового привода на основе реактивного индукторного двигателя (2014)
Андрійченко В. П. - Виявлення залежності зміни напруги в еквіпотенційних точках від інтенсивності буксування, Закурдай С. А., Матвійчук Д. А. (2014)
Центр світлотехнічних вимірювань світтлових приладів та джерел світла (2014)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2014)
Титул, зміст (2013)
Грет Г. П. - Організація обслуговування покупців як складова культури роздрібної книжкової торгівлі, Голуб М. Б. (2013)
Левчук О. М. - Становлення Київської школи літературного редагування професора Р. Г. Іванченка (2013)
Синєокий О. В. - Структура та динаміка інформаційно-комунікативного компонента музичного телебачення, радіопередач і відеопрограм в умовах соціалізму (2013)
Дмитрів Л. Й. - Редакторське опрацювання періодичних видань (2013)
Сеньківський В. М. - Метод ранжування факторів впливу на якість технологічних процесів, Піх І. В., Мельников О. В. (2013)
Ратушняк Ю. В. - Функціональна модель процесу проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів (2013)
Сеньківський В. М. - Ранжування факторів впливу на якість формування монтажних спусків, Голубник Т. С. (2013)
Бабинець Є. Д. - Психологічні особливості використання книжки споживачами (2013)
Барановський І. В. - Інтегральні показники якості локального процесу растрування, Філь Л. В. (2013)
Маїк В. З. - Зносостійкість фотополімерних штампів для тиснення, Кулак М. Й., Медяк Д. М., Ярка Н. В. (2013)
Кукура Ю. А. - Якість відбитків при додаванні коректуючих домішок в офсетні друкарські фарби, Кукура В. В., Репета В. Б. (2013)
Хохлова Р. А. - Проектування сучасного гнучкого паковання для цукерок із використання матеріалів, що біорозкладаються, Шулякова Н. О. (2013)
Якубовська М. С. - Формування світогляду студента як основа професійного становлення майбутнього професіонала-фахівця (з досвіду роботи професора О. Я. Красівського) (2013)
Швайка Л. А. - Талант науковця і людини (до 75-річчя з дня народження Є. П. Брикайла) (2013)
Скрипник А. Ю. - Нормативні та джерельні засади дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. (2013)
Каденюк О. С. - Еволюція господарської діяльності в Подільській губернії у другій половині ХІХ ст. (2013)
Малюга В. В. - Становлення і розвиток мережі сільськогосподарських освітніх закладів Чернігівщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Бойчук Я. А. - Діяльність благодійних товариств етноменшин на Правобережжі України (1880 – 1914 рр.) (2013)
Доценко В. О. - Єврейський антипогромний рух в Україні 1917 – 1920-ті рр. (2013)
Палилюлько О. М. - Діяльність громадсько-господарських товариств Галичини в організації сільськогосподарської освіти (1919 – 1939 рр.) (2013)
Костенко С. В. - Теоретичні засади діяльності класових селянських спілок України у 20-ті роки ХХ століття (2013)
Гайдай В. В. - Компаративний аналіз діяльності громадських організацій Польщі та України у 20-ті рр. ХХ ст. (2013)
Котвицький В. С. - Спротив селянства Київщини репресивній політиці більшовицького режиму (І- пол. 20-х рр. ХХ ст.) (2013)
Ямполець П. В. - Матеріальне становище міського населення УСРР в період НЕПу: аналіз архівних джерел (2013)
Яременко В. В. - Функціонування системи паспортно-візового режиму в УСРР 1920-х рр. (2013)
Журба М. А. - Химери інтернаціоналізму. Громадські об'єднання України і зарубіжний світ (20-30 рр. XX ст.) (2013)
Свистович С. М. - Історія громадських організацій підрадянської України 1920 – 1930-х років у працях зарубіжних дослідників (2013)
Падалка С. С. - Експропріація власності по-більшовицьки як одна з основних причин геноциду українського селянства в 1932-1933 рр. (2013)
Кропивко О. М. - Трансформація організаційної структури училищ механізації сільського господарства УРСР в 50-тих роках ХХ ст. (2013)
Марченко С. Д. - Суперечливі процеси розвитку аграрного виробництва та продовольчі труднощі у 1980-ті роки (2013)
Кравченко Н. Б. - Концептуальні підходи щодо реформування сільськогосподарського машинобудування із здобуттям Україною незалежності (2013)
Половинська В. В. - Контакти та взаємовпливи Скандинавії і Східнослов’янського світу ХІ – І-ї пол. ХІІ ст. в сфері матеріальної культури і мистецтва (2013)
Шевченко О. Т. - Підґрунтя розвитку ідей класичних форм анархізму другої половини ХІХ ст. (2013)
Ishchenko Zh. - M. Sokolnicki’s essay in the context of european realities of the late XVIII – early XIX: the possibility of the franco-russian strategic partnership (2013)
Романюк Н. Й. - Благодійництво і меценатство як засіб підвищення соціального статусу підприємців Південно – Західного краю Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Тонких С. В. - Комунальний відділ НКВС – наступник і розпорядник приватної житлової нерухомості в містах УСРР (2013)
Пакліна Є. В. - Роль таборів ГУЛАГу у розвитку економіки СРСР у 1930-х – 1940-х рр. (2013)
Андрєєв А. С. - Ідеологічна та агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації серед "переміщених осіб" української національності, що поверталися з Франції у 1946 р. (2013)
Мелещенко Т. В. - Идеи гражданского общества Вацлава Гавела (2013)
Мальований О. О. - Енергетична складова нового етапу європейського інтеграційного процесу наприкінці ХХ ст. (2013)
Слесаренко О. О. - Наукова та громадська діяльність Михайла Петровича Драгоманова в еміграції (1876 – 1895 рр.) (2013)
Черноколова К. О. - Діяльність сільськогосподарських музеїв України на початку ХХ століття (2013)
Піпан Х. М. - Науково-практичні з’їзди селекціонерів і сорто-насіннєвого управління Цукротресту (2013)
Присяжнюк М. В. - Організація наукового супроводу розвитку сільського господарства УРСР кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст. (2013)
Поливач М. А. - Основні засади науково-організаційної діяльності та вплив П. Д. Пшеничного на становлення Української сільськогосподарської академії (2013)
Lanovyuk L. - NUBiP of Ukraine is leading educational establishment of agrarian profile (to the 115th anniversary of university) (2013)
Хвіст В. О. - НУБіП України: історія та перспективи розвитку (2013)
Коломієць С. С. - Музейна спадщина Національного університету біоресурсів і природокористування України: історія та сучасність (2013)
Відомості про авторів (2013)
Новіков О. Є. - Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі Навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету, Лихач В. Я., Шебанін П. О., Бородаєнко Ф. А. (2014)
Потриваєва Н. В. - Облікові аспекти формування майна та розподілу доходу у сільськогосподарських кооперативах (2014)
Криленко В. І. - Нормативно-правові особливості регулювання економічної безпеки аграрного сектора (2014)
Котикова О. І. - Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського господарства в Україні, Юрченко Ю. І. (2014)
Порудєєва Т. В. - Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області, Іваненко Т. Я. (2014)
Пилипенко Т. В. - Біоенергетичний потенціал аграрного сектора як передумова сталого розвитку України (2014)
Тивончук C. В. - Світовий ринок молока і молочних продуктів: особливості формування та тенденції розвитку, Тивончук Я. О. (2014)
Лазарєва О. В. - Діагностика соціально-економічного стану регіону (2014)
Приймачук Т. Ю. - Співпраця хмелярства та пивоваріння: світовий та вітчизняний ракурс, Ратошнюк Т. М., Сітнікова Т. Ю., Проценко А. В., Штанько Т. А. (2014)
Цуркан Н. В. - Формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав на півдні України (2014)
Павлюк Є. О. - Реформування системи пенсійного забезпечення України: передумови та основні засади (2014)
Шавурська О. В. - Облік витрат на відтворення деревних лісових активів шляхом лісорозведення (2014)
Морозов О. В. - Оцінка сучасного гідрогеолого-меліоративного стану земель Каховського зрошуваного масиву, Біднина І. О., Морозов В. В., Найдьонов В. Г. (2014)
Чабан В. О. - Оцінка забруднення водоймищ морським транспортом та біологічний метод очищення водного середовища за допомогою ейхорнії товстоножкової (2014)
Письменний О. В. - Вивчення впливу препаратів (quicelum, granfol k, triamin radicular) на урожайність та якість продукції капусти білокачанної, Левкова О. С. (2014)
Гасанова І. І. - Ріст та розвиток рослин пшениці озимої протягом весняно-літньої вегетації в Північному степу, Ноздріна Н. Л. (2014)
Трубілов О. В. - Особливості формування врожайності зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від елементів технології (2014)
Поляшенко Н. В. - Морфологічні особливості та загальні фізичні властивості еродованих чорноземних ґрунтів Степу України (2014)
Філіпов Є. Г. - Вплив агротехнічних прийомів на економічну ефективність вирощування сафлору красильного в умовах зрошення півдня України (2014)
Козечко В. І. - Формування надземної маси рослинами сортів пшениці озимої в умовах північного Степу (2014)
Богульська C. В. - Агробактеріальна трансформація ярого ріпаку без етапу регенерації in vitro (2014)
Фотіна Т. І. - Порівняльна характеристика фізико-хімічного складу цистернального та альвеолярного козячого молока за умов видоювання, Шаповалов С. О., Калашніков В. О., Кисельов О. В., Ладика Л. М. (2014)
Іовенко В. М. - Особливості відтворювальної здатності вівцематок асканійської тонкорунної породи, Іванина О. В. (2014)
Лянзберг О.В. - Вплив екологічних умов на результати вирощування цьоголітків коропових риб (2014)
Поручник М. М. - Оцінка відтворювальних якостей свиноматок залежно від генотипу (2014)
Шарейко Д. Ю. - Адаптивний регулятор у структурі сучасного комплектного електроприводу, Шведененко І. О. (2014)
Ліннік А. Ю. - Обґрунтування конструкції апарату для очищення голівок коренеплодів цукрових буряків (2014)
Содержание (2008)
Квасницкий В. В. - Оценка применимости метода компьютерного моделирования к исследованию напряженно-деформиррованного состояния цилиндрических узлов, Ермолаев Г. В., Матвиенко М. В., Бугаенко Б. В., Квасницкий В. Ф. (2008)
Китаев А. В. - Анализ работы трансформатора по данным каталога, Глухова В. И. (2008)
Хомченко А. Н. - Явление "сверхсходимости" в задаче Прандтля для уравнения Пуассона, Колесникова Н. В. (2008)
Михайловская Т. В. - Исследование правил клеточных автоматов для моделирования процессов затвердевания квазиравновесных бинарных сплавов, Михалев А. И., Гуда А. И. (2008)
Передерий В. И. - Математические модели и алгоритмы принятия релевантных решений пользователями автоматизированных систем с учетом личностных и внешних факторов на базе генетических алгоритмов, Еременко А. П. (2008)
Передерій В. І. - Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі, Касап А. М. (2008)
Рудакова А. В. - Проблемы интеграции сложных систем (2008)
Селін Ю. М. - Використовування контекстних марківських моделей для аналізу дії промислових вибухів на будівельні конструкції (2008)
Беляев А. В. - Построение навигации для иерархических структур в WEB-системах и системах управления WEB-сайтом (2008)
Лубяный В. З. - Прямоотсчетные измерители расхождений емкостей, Голощапов С. С. (2008)
Литвиненко В. И. - Компьютерная система для решения задач классификации на основе модифицированных иммунных алгоритмов, Дидык А. А., Захарченко Ю. А. (2008)
Луцкий М. Г. - Обработка сигналов акустической эмиссии при определении положения сквозных дефектов, Пономаренко А. В., Филоненко С. Ф. (2008)
Полякова М. В. - Сегментація зображень стохастичних текстур амплітудно-детекторним методом у просторі вейвлет-перетворення, Волкова Н. П., Іванова О. В. (2008)
Соколов А. Є. - Деякі аспекти систезу комп’ютеризованої адаптивної системи навчання (2008)
Сосюк А. В. - Інтелектуальний автоматизований контроль знань в системах дистанційного навчання (2008)
Тверезовский В. С. - Технические аспекты проектирования устройства для разбраковки варикапов по емкостным параметрaм и добротности, Бараненко Р. В. (2008)
Гончаренко А. В. - Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки (2008)
Мотылев K. И. - Обработка избыточной траекторной информации в измерительно-вычислительных системах, Михайлов M. В., Паслен В. В. (2008)
Биленко М. С. - Многоканальная система контроля качества текстильных материалов, Серов А. В., Рожков С. А., Буглов О. А. (2008)
Фарионова Н. А. - Системный подход построения алгоритмов и моделей систем поддержки принятия решений при возникновении нештатных ситуаций (2008)
Михайленко В. С. - Сравнительный анализ комплексного и нечеткого регуляторов при управлении многомерным объектом, Ложечников В. Ф. (2008)
Балтовский А. А. - Выбор критериев эффективности функционирования адаптивной автоматизированной системы управления, ее подсистем и промышленного производства (2008)
Клименко А. К. - Об устранении колебательности адаптивной системы в промежутках дискретного времени (2008)
Митрахович М. М. - Интеграция методов при синтезе сложных систем в условиях априорной неопределенности (2008)
Шутеев Э. И. - Определение постоянной составляющей сигналов методом адаптации, Белокопытов Д. О. (2008)
Щокін В. П. - Метод оцінки максимального запізнення елементів фільтрованого входу нейроемуляторів з зовнішньою динамікою (2008)
Аппазов Э. С. - Применение твердых растворов InGaN в фотовольтаике (2008)
Евдокимов А. В. - Исследование причин, определяющих вращение рамки с током в магнитном поле после воздействия на нее внешнего импульса, Китаев А. В., Агбомассу В. Л. (2008)
Ковриго Ю. М. - Врахування обмежень для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС, Фоменко Б. В. (2008)
Ладанюк А. П. - Управління автоматизованими технологічними комплексами харчових виробництв на основі сценарного підходу, Українець А. І., Кишенько В. Д. (2008)
Данилец Е. В. - Имитационное моделирование систем управления качеством в экономике (2008)
Прохоренко Д. В. - Определение структуры и свойств организационного механизма управления промышленным производством (2008)
Рефераты (2008)
Сведения об авторах (2008)
Титул, зміст (2008)
Розгон А. В. - Формування та функціонування біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2008)
Пуцентейло П. Р. - Формування і розвиток інфраструктури аграрного ринку (2008)
Ревенко С. О. - Основні положення розвитку маркетингу (2008)
Приліпка О. В. - Організація внутрішньогосподарських економічних відносин на підприємствах закритого ґрунту (2008)
Нестерчук Ю. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку міжгалузевих економічних відносин в АПК (2008)
Климчук С. В. - Трансформація відносин власності в аграрній сфері (2008)
Рибаченко О. М. - Трансформація майнових відносин у бурякоцукровому підкомплексі (2008)
Збарський В. К. - Особисті селянські господарства: місце і роль у продовольчому забезпеченні країни, Канінський М. П. (2008)
Коденська М. Ю. - Оцінка інноваційного продукту аграрної науки, Перепелиця Н. М. (2008)
Мельник П. П. - Оцінка інновацій в захисті рослин (2008)
Гавриш В. І. - Економічні основи формування сільськогосподарських кооперативів паливно-енергетичної спрямованості (2008)
Козаченко О. А. - Організаційно-економічний механізм управління виробничими процесами підприємства та його дія в ринкових умовах (2008)
Дюбо О. М. - Моделювання системи цін на сільськогосподарську продукцію як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства (2008)
Андрющенко В. М. - Інформаційні технології в управлінні, Барило С. І., Мокрієв М. В. (2008)
Лазаревич А. П. - Регіональні особливості ведення тваринництва на інноваційній основі, Радченко В. О. (2008)
Іванюта С. М. - Ефективність біотехнологічних методів виробництва м’ясної сировини, Бейдик Н. М., Смислов С. Ю. (2008)
Олійник Т. І. - Демографічні передумови формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Харківської області (2008)
Кареба М. І. - Сільським територіям – збалансований розвиток (2008)
Вдовенко Л. О. - Кредитне забезпечення підприємств аграрного сектору економіки (2008)
Моссаковський В. Б. - Шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів, Кононенко Т. В. (2008)
Іванюта П. В. - Первинний облік в системі управління якістю продукції (2008)
Черемісіна С. Г. - Проблеми формування і розвитку ринку землі в АР Крим (2008)
Сафонова В. І. - Проблеми грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення напередодні ринку землі в Україні (2008)
Кандиба А. М. - Методологічні засади менеджменту наукового дослідження (2008)
Россоха В. В. - Людський фактор: науковий пошук активізації (2008)
Іванюта В. Ф. - Теоретико-методологічні підходи формування конкурентоспроможності (2008)
Лобас М. Г. - Конкурентоспроможність плодів і ягід (2008)
Миколі Андрійовичу Пєхоті – 65 років (2008)
Титул, зміст (2013)
Грет М. Я. - Блоги як складова наукової комунікації (2013)
Кіца М. О. - Етичні аспекти використання дітей у рекламі (2013)
Проців З. Д. - Інформаційні видання НТШ як центр координації діяльності товариства (2013)
Грет Г. П. - Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу книготорговельних підприємств, Пайкова В. С. (2013)
Мудра І. M. - Маркетингові стратегії регіональних газет як інструментарій завоювання популярності (на прикладі газет "Високий Замок" і "Експрес") (2013)
Сеньківський В. М. - Вагомість функцій належності у забезпеченні якості друкарського процесу, Сеньківська Н. Є., Петрів Ю. І., Калиній І. В. (2013)
Пальчевський Б. О. - Імітаційна модель оптимізації системи захисту паковань алкогольної продукції, Крестьянполь Л. Ю. (2013)
Петрів Ю. І. - Фактори якості фальцювання обкладинок малооб’ємних книжкових видань (2013)
Дурняк Б. В. - Розробка алгоритму проектування образу книги, Бабинець Є. Д. (2013)
Кузін М. О. - Визначення оптимальних параметрів структури поверхневих шарів деталей з урахуванням умов експлуатації (2013)
Гавенко С. Ф. - УФ-спектроскопічні дослідження зміни інтенсивності аромату в процесі експлуатації друкарських відбитків, Котмальова О. Г., Петрик П. Б. (2013)
Маїк В. З. - Проблеми стандартизації шрифту Брайля при виготовленні видань для незрячих, Дурняк Б. В., Голоб Г., Брацко C., Дудок Т. Г. (2013)
Хохлова Р. А. - Аналіз автоматизованих систем управління поліграфічним підприємством, Романенко А. І. (2013)
Якубовська М. С. - Формування культурологічного світогляду студентів як парадигма професійного становлення фахівців нового типу (на прикладі науково-педагогічної діяльності професора Ігоря Васильовича Огірка). (2013)
Гузела О. І. - Невтомний сіяч (до 70-ліття С. С. Крилошанської), Швайка Л. А. (2013)
Титул,зміст (2014)
Орлова Н. С. - Ответственное инвестирование в условиях устойчивого развития глобальной экономики, Харламова А. О. (2014)
Tancosova J. - Investment attractiveness of Slovak Republic and its determinants (2014)
Галлямова Д. Х. - Кластерная политика как инструмент повышения конкурентоспособности экономики регионов (2014)
Grynevych L. - Structural changes in economy and the labor market: European Union and Ukraine, Zirko O. (2014)
Еськов А. Л. - Анализ структуры рынка энергетического угля Украины, Ерфорт И. Ю. (2014)
Котенок Д. М. - Екологічний концепт сталого розвитку муніципальних утворень України (2014)
Мудрак Р. П. - Поведінка споживача як чинник продовольчої безпеки домогосподарства (2014)
Ілляшенко С. М. - Факторний аналіз стану інноваційної культури підприємства, Шипуліна Ю. С. (2014)
Kachanakova A. - Present state of organisational culture in Slovakia, Stachova K. (2014)
Шматко А. Д. - Инновационная деятельность организации: дилеммы и выбор, Растов М. А. (2014)
Kravchenko O. - M&A market operations as a tool of domestic enterprises’ business model transformation (2014)
Князєва О. А. - Модель функціонального зв’язку між фінансовим контролінгом та інвестуванням у системі управління підприємством, Мелих О. В. (2014)
Криворучкіна О. В. - Інструментарій аналізу середовища функціонування в управлінні продуктивністю підприємства (2014)
Kapinus L. - Development of electronic banking technologies in Ukraine, Skrygun N. (2014)
Sneidere R. - Legislative basis for corporate social responsibility reporting, Vigante I. (2014)
Дзьоба О. Г. - Використання рейтингових процедур при формуванні моделі управління вищим навчальним закладом (2014)
Майорова Т. В. - Синергетичний підхід у формуванні сучасної парадигми фінансово-кредитного механізму активізації інвестиційного процесу (2014)
Мискін Ю. І. - Оцінка методів нарахування амортизації в контексті стимулювання інвестиційної активності, Мискіна О. О. (2014)
Pashkevych M. - Regional convergence and innovative management, Papizh Y. (2014)
Голубкова Т. В. - Влияние факторов макросреды на развитие комплекса маркетинга в области культуры Балтийского региона, Ільина А. Б. (2014)
Ковальська Л. Л. - Транзитний потенціал регіону: оцінка та напрями оптимізації, Савош Л. В., Павлюк Л. В. (2014)
Yakubiv V. - Model of region’s balanced agricultural development using the biomass energy potential, Zhuk O., Prodanova I. (2014)
Krasikova T. - Role of universities in the regional innovation system formation, Ognev D., Kirilenko A. (2014)
Ібатуллін Ш. І. - Методичні підходи до масової оцінки земельних ресурсів, Степенко О. В. (2014)
Шурда К. Э. - Экономическая оценка климатических изменений (2014)
Soloshych O. - Transportation service system modeling for people with limited mobility (2014)
Tereshchenko M. - Rehabilitation audit: what coal mines are to be invested during the economic recession? (2014)
Титул, зміст (2013)
Штангрет А. М. - Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування, Мартинюк С. Г., Шанигін А. В. (2013)
Благун І. Г. - Передумови виникнення і тенденції становлення податкового механізму ринкової економіки, Когут М.-Х. І., Склярська Л. А. (2013)
Осипенко М. В. - Перспективи використання механізмів ДПП в охороні здоров’я (2013)
Малярчук І. І. - Основні аспекти формування фінансової звітності промислових підприємств за національними П(С)БО (2013)
Стеців Л. П. - Теоретико-методичні основи побудови ефективної системи фінансового менеджменту підприємства (2013)
Гальчак Х. Р. - Інформаційне забезпечення соціально відповідального управління підприємством, Козак П. З. (2013)
Котляревський Я. В. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в Україні (2013)
Яремик М. І. - Аналіз стану та перспективи застосування управлінських інформаційних систем у поліграфії (2013)
Барзилович О. М. - Теоретичні аспекти соціальної відповідальності у видавничому бізнесі (2013)
Караїм М. М. - Антикризові заходи протидії рейдерській атаці на машинобудівних підприємствах (2013)
Кіпчарська Я. М. - Методичні засади забезпечення інформаційної безпеки поліграфічного підприємства (2013)
Турхан Х. О. - Механізм забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств (2013)
Несхозієвська Т. М. - Зміцнення поверхонь деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин, Киричок П. О., Лотоцька О. І. (2013)
Кузін О. А. - Структура і міжзеренне пошкоджуваність сталей, Кузін М. О. (2013)
Нерода Т. В. - Моделювання структури даних контрольного заходу для комп’ютеризованої навчальної системи (2013)
Сичак С. В. - Точнісні характеристики флексографічних фарбодрукарських систем з паралельною подачею фарби (2013)
Лозинський Т. М. - Аналіз середовищ керування проектами для настільного видавництва (2013)
Барановський І. В. - Побудова й аналіз характеристик растрування, Луцків М. М., Філь Л. В., Чернозубова Г. А. (2013)
Чередник А. В. - Основные проблемы подготовки специалистов издательско-полиграфической отрасли, Чередник Д. В. (2013)
Якубовська М. С. - Формування комунікативної культури як основи професійної компетентності студентів заочної форми навчання внз технічного профілю (з досвіду роботи заочного відділення Української академії друкарства) (2013)
Мережинська А. М. - Класифікація поліграфічної продукції в контексті потенційних бактеріологічних загроз, Киричок Т. Ю. (2013)
Денисова Т. - Нортроп Фрай і дискурс міфокритики (2008)
Лановик М. - Перекодування художнього тексту як семіотична проблема літературознавства (2008)
Лановик З. - Архетип Хліба як Слова Божого у біблійній семіосфері (2008)
Драненко Г. - Міф та сучасне французьке порівняльне літературознавство (2008)
Висоцька Н. - Сонетарій як об’єкт інтерпретативної гри у сучасних англомовних біографіях В. Шекспіра (2008)
Шалагинов Б. - "Веймарский классицизм" или "веймарская классика"? (у истоков модерного мифотворчества) (2008)
Потницева Т. - Итоги одного короткого путешествия Мери Уолстонкрафт (2008)
Нямцу А. - Функциональность приема "очеловечивания” традиционных структур в литературе (2008)
Скупейко Л. - Леся Українка й (анти)християнство (полемічні зауваги) (2008)
Копаниця Л. - Літературний твір як модель комунікації: історична семантика драматичного панегірика Феофана Прокоповича "Володимир" (2008)
Турган О. - "...Славутня Іфігенія, що радо життя своє дівоче положила за славу рідного народу” (2008)
Хороб С. - Українська одноактна драма: виміри структури модерністського тексту (2008)
Филат Т. - Рассказ И. С. Шмелёва "Оборот жизни": концепция и поэтика художественного мира произведения (2008)
Черноиваненко Е. - Реквием на два голоса (2008)
Нямцу А. - Евангельские мотивы в тоталитарном контексте (2008)
Чередниченко О. - Великдень, Пасха, Рâques у фразеології української та французької мов: труднощі перекладу, Забула І. (2008)
Слухай Н. - Лингвистика сферы сакрального: русская культурно-языковая традиция (введение) (2008)
Дащенко О. - Существительные с размерным значением (2008)
Левицкий В. - О происхождении некоторых германских терминов родства (2008)
Томоруг А. - Трансформация архетипа предательства в литературе XIX-XX вв. (2008)
Борисевич И. - Новая версия булгаковского романа (2008)
Тарангул И. - К проблеме рецепции мифа о Кассандре в творчестве Леси Украинки (2008)
Фоміна Г. - Міф про побудову Вавілонської башти в інтерпретації Ф. Дюрренматта (2008)
Антофійчук В. - Нове про літературну критику міжвоєнного періоду (2008)
Наші автори (2008)
Титул, зміст (2013)
Черниш Н. І. - Видавнича діяльність Миколи Бажана в контексті зміцнення україно-грузинських культурних зв’язків (2013)
Якубенко Я. А. - Книга в структурі соціокомунікативної діяльності (2013)
Штангрет А. М. - Трансфертне ціноутворення як один із механізмів функціонування транснаціональних корпорацій, Мартинюк С. Г., Сухомлин Л. Є. (2013)
Шляхетко В. В. - Облік основних засобів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) (2013)
Лозовицький Д. С. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі управління підприємством (2013)
Гецілевич М. Б. - Тенденції та особливості розвитку машинобудування в Україні (2013)
Котляревський Я. В. - Стратегічне управління на засадах інноваційних перетворень в організації поліграфічного виробництва (2013)
Базилюк В. Б. - Формування механізму та організація проведення реінжинірингу бізнес-процесів (на прикладі підприємств видавничо-поліграфічної галузі) (2013)
Андросюк Л. А. - Методи оцінки ефективності управління якістю продукції (2013)
Макарчук О. В. - Стратегія економічної безпеки підприємства: обґрунтування та окремі методичні засади формування (2013)
Жидецька Х. В. - Аналіз чинників впливу на безпеку кадрів підприємства (2013)
Турхан Х. О. - Теоретичні засади гарантування фінансової безпеки підприємства (2013)
Дурняк Б. В. - Метод реалізації моделі процесу проектування образу книги, Бабинець Є. Д. (2013)
Сеньківський В. М. - Модель факторів якості комплектування малооб’ємних книжкових блоків у вкладально-швейно-різальних агрегатах, Петрів Ю. І. (2013)
Олійник Р. В. - Аналіз середовищ керування хмаринними системами для КВС (2013)
Маїк В. З. - Теплофізичні дослідження полімерних штампів лазерного гравіювання для тиснення (2013)
Філь Л. В. - Аналіз впливів підсвітлення на процес растрування (2013)
Гальчак Х. Р. - Формування професійної адаптації персоналу на засадах соціальної відповідальності підприємств, Козак П. З. (2013)
Якубовська М. С. - Аксіологічні засади якості педагогічної освіти (з досвіду роботи української академії друкарства) (2013)
Мережинська А. М. - Класифікація методів підвищення бактеріологічної безпечності банкнот та іншої поліграфічної продукції, Киричок Т. Ю. (2013)
Мельник О. С. - Обгрунтування вибору методу очищення хромовмісних гальваностоків (2013)
Швайка Л. А. - Пам’яті професора Ю.О. Барнича (2013)
Бадюк М. І. - Методологічні підходи і принципи розподілу небойових санітарних втрат військ за лікувально-евакуаційними ознаками, Лур’є К. І. (2009)
Клішевич Б. А. - До історії питання щодо створення Української військово-медичної академії та наслідки започаткованих організаційних недоліків в її подальшому функціонуванні (2009)
Мегедь В. П. - Забезпечення якості медичної та санаторно-курортної допомоги особовому складу Державної прикордонної служби України (2009)
Лихота А. М. - Прогнозування та профілактика ускладнень під час лікування зубо-щелепних аномалій незнімною ортодонтичною апаратурою, Лихота К. М. (2009)
Вишневський В. А. - Шкірна пластика в ургентній і реконструктивній хірургії кисті, Литвин Ю. П., Гулай А. М., Гулай А. А. (2009)
Мороз І. С. - Перший досвід використання вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу для пластики дефектів черепа, Бібіченко С. І., Тарасенко В. І., Бородай О. Л. (2009)
Бородай О. Л. - Використання вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів при патології довгих кісток кінцівок, Тарасенко В. І., Погрібний К. М., Клапчук Ю. В. (2009)
Цвігун Г. В. - Досвід застосування радіонуклидної діагностики у виявленні осифікованих гематом при травматичних пошкодженнях, Чабан В. І., Ярмолюк Ю. А. (2009)
Бенюк В. О. - Сучасна діагностична програма гіперпластичних процесів ендометрію у жінок репродуктивного віку з застосуванням ендоскопічних технологій, Винярський Я. М., Гончаренко В. М., Курочка В. В. (2009)
Ткаленко О. М. - Актуальні питання діагностики та лікування вперше виявленої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців (2009)
Гриценко Л. М. - Генетичний аналіз вірусів есно 6 типу, ізольованих на території України, Широбоков В. П. (2009)
Вікторов О. П. - Клінічне обгрунтування ефективності терапії остеоартрозу комбінацією препаратів - німесулід, глюкозаміну гідрохлорид, хондроітину сульфат, Лисенко І. В., Тер-Вартаньян С. Х., Леонтьєва Ф. С. (2009)
Кондратюк В. В. - Клінічна ефективність застосування дериватів артемізину в комплексному лікуванні середньотяжких форм тропічної малярії, Полукчи О. К. (2009)
Нагорна А. М. - Стан здоров’я та працевтрати льотного складу Збройних Сил України, Компанієць О. А. (2009)
Кальниш В. В. - Оцінка професійно важливих якостей військових лікарів з урахуванням їх акцентуацій характеру, Дорошенко М. М., Горобченко О. А. (2009)
Швець А. В. - Особливості впливу різних психофізіологічних станів на надійність операторської діяльності, Кальниш В. В. (2009)
Бібік Т. А. - Функціональний стан та працездатність військовослужбовців із хворобами системи кровообігу в процесі навчально-бойової діяльності (2009)
Левченко О. Є. - Оцінка впливу рідкого аерозолю з морфолідом пеларгонової кислоти на функцію печінки та стан фізичної витривалості (2009)
Устінова Л. А. - Проблема вірусних гепатитів з парентеральним шляхом передачі в Збройних Силах України (2009)
Кожокару А. А. - Питання імунопрофілактики правця у Збройних Силах комплексними імунопрепаратами (2009)
Серебряков О. М. - Світовий досвід побудови системи якості медичної допомоги та необхідність її впровадження у вітчизняну військову медицину (2009)
Резюме (2009)
До відома авторів (2009)
Волянський О. М. - Аналіз основних статистичних показників стану здоров’я військовослужбовців Київського гарнізону (2009)
Маслова М. Г. - Оцінка демографічної ситуації в україні і проблема комплектування особовим складом Збройних Сил держави, Дебренюк А. П., Володарський В. Л., Тракалюк О. Л., Шекера О. Г., Краснопольський А. Л. (2009)
Спаська Г. О. - Особливості змін трансмітрального кровотоку у хворих з серонегативними спондилоартритами (2009)
Боярська Г. М. - Інформативність іммунологічних показників для оцінки ефективності проведення плазмаферезу у хворих з післяопіковими рубцевими деформаціями (2009)
Власенко С. В. - Особливості застосування препарату "Діспорт" в терапії спастичності у хворих дитячим церебральним паралічем старшого дитячого віку (2009)
Красюк О. А. - Особливості застосування антигіпертензивної терапії у військовослужбовців із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом, Марущенко К. Ю. (2009)
Бичкова С. А. - Актуальні питання лікування хронічного обструктивного захворювання легень у військовослужбовців, Пашковська Т. М. (2009)
Лихота К. М. - Морфологічна та функціональна діагностика аномалій прикусу за даними телерентгенографії (2009)
Третьяков В. В. - Сучасний погляд на деякі особливості клінічного перебігу варіцела-зостерної інфекції у осіб молодого віку (2009)
Швець А. В. - Особливості енергетичного забезпечення інтенсивної переробки інформації у осіб, що знаходяться в різних психофізіологічних станах, Кальниш В. В., Апихтін К. О. (2009)
Левченко О. Є. - Визначення оптимального співвідношення СS та морфоліду пеларгонової кислоти у комбінованій подразнюючій рецептурі (2009)
Кожокару А. А. - Аналіз охоплення адп-м щепленням молодого поповнення Збройних Сил України (2009)
Дубова Н. Ф. - Оцінка відносного ризику смертності у населення, яке мешкає на територіях україни з різними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, Короткова Н. В. (2009)
Нікітюк О. В. - Підготовка санітарних інструкторів для Збройних Сил України (1991-2008 рр.) (2009)
Халік С. В. - Аналіз травматизму серед військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України за період 2001-2008 рр., Ричка О. В., Ладєєва А. О. (2009)
Левченко Ф. М. - Передумови формування військової системи охорони здоров’я в умовах розвитку Збройних Сил України (2009)
Виноградов О. В. - Сучасні проблеми та перший позитивний досвід щодо управління і фінансування сільської медицини України (2009)
Торбін В. Ф. - Деякі проблеми комплектування Збройних Сил України здоровим поповненням, Хобзей В. Ф. (2009)
Бадюк М. І. - Про результати проведення Всеукраїнського міжкафедрального науково-практичного семінару "Організаційні і методичні проблеми медицини надзвичайних ситуацій як навчальної дисципліни", Солярик В. В., Бадюк Л. М. (2009)
Резюме (2009)
До відома авторів (2009)
Титул, Зміст (2014)
Ісаєнко В. - Разом з армією (2014)
Горжеєв В. М. - Дезінфекційні препарати для профілактики та боротьби з туберкульозом тварин (2014)
Ксьонз І. М. - Зміни у класифікації хламідій, Любецький В. Й. (2014)
Козловська Г. В. - Чутливість штамів yersinia enterocolitica, виділених із продуктів забою тварин, до антибіотиків (2014)
Приходько Ю. О. - Стронгілоїдозна інвазія свиней в Україні, Лаптій О. П., Пономар С. І. (2014)
Соколов Ю. В. - Дослідження терапевтичної ефективності розчину фенбендазолу при гельмінтозах свиней, Микитин Ю. В. (2014)
Semenyak S. А. - Prospects of use of biocomposite materials for comminuted fractures of tubular bones in dogs (2014)
Калашнікова Ю. В. - Клінічне дослідження дії мазі наносепт на основі наноаквахелатів Ag, Cu та J при піодермії в собак (2014)
Чорний М. В. - Проблеми зоогігієни завжди актуальні (До 130-річчя кафедри гігієни тварин та ветеринарної санітарії ХДЗВА) (2014)
Скрипник В. Г. - Дещо про контрабанду та контрафакцію ветеринарних препаратів (2014)
Курило В. Г. - Студенти-випускники звітують (науково-практична конференція в Мигійському коледжі), Кузнецова Т. М., Присяжнюк С. М. (2014)
Tolubko V. B. - An effective structure of the dynamic monitoring system of telecommunication network objects using mobile, Komarova L. O., Ilin O. O. (2014)
Кравченко Ю. В. - Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп'ютерних системах, Нікіфоров С. В. (2014)
Копейка О. В. - Проектирование сервисов инфраструктуры приложений в дата-центрах (2014)
Манько О. О. - Моделювання передавальних характеристик пристроїв захисту вхідних кіл приймачів надвисоких частот (2014)
Титенко Е. А. - Структурная схема настраиваемого мультипроцессора, Мирталибов Т. А. (2014)
Семенко А. И. - Оценка пропускной способности телекоммуникационных систем, Хомич С. В. (2014)
Коваленко И. Г. - Методы увеличения продолжительности функционирования беспроводных сенсорных сетей с избыточным количеством узлов (2014)
Зінченко А. О. - Удосконалена модель багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації на основі мулькористувальницького методу МІМО, Слюсар В. І. (2014)
Толюпа С. В. - Ефективність радіолокації при використанні технології штучного зниження ефективної поверхні випромінювання літальних апаратів, Дружинін В. А., Наконечний В. С. (2014)
Федорова Н. В. - Измерение параметров сигналов синхронизации в сетях с коммутацией пакетов (2014)
Браіловський М. М. - Мережі VPN та проблеми їх захисту, Погребна Т. В., Пташок О. В. (2014)
Труш О. В. - Використання технологій IP-телефонії для прихованої передачі інформації (2014)
Ярцев В. П. - Способы формирования квази-двумерной информационной модели светодиодной шкалы (2014)
Лещенко О. О. - Дослідження якості функціонування інфокомунікаційної мережі (2014)
Варфоломеєва О. Г. - Застосування механізмів кореляційного аналізу інформації в системах управління, Колченко Т. В. (2014)
Жебка В. В. - Використання технологій АТМ та Frame Relay у сучасних системах передачі інформації (2014)
Полоневич А. П. - Визначники показників якості системи ФАПЧ з диференційним звязком (2014)
Беркман Л. Н. - Розрахунок часу затримки проходження інформації з врахуванням структури мережі з комутацією пакетів, Жебка В. В. (2014)
Комарова Л. О. - Алгоритми управління потоками даних у телекомунікаційній мережі реального часу (2014)
Кравченко Ю. В. - Аналіз основних способів зниження радіолокаційної помітності та можливості їх застосування до наземних та повітряних об’єктів, Дубас Т. І. (2014)
Rozorynov G. N. - Development of modulation formats in optical fiber communication channel, Aymen Fendri Mohamed, Skryl'ov V. Yu. (2014)
Міщенко А. В. - Ресурсна оптимізація циклічних процесів "сітьового” типу функціонування авіатранспортної інфраструктури, Дробик О. В. (2014)
Браіловський М. М. - Основні вимоги до побудови та безпеки мереж наступного покоління, Пташок О. В., Погребна Т. В. (2014)
Лещенко О. О. - Особливості моделювання системи управління інфокомунікаційної мережі (2014)
Сайко В. Г. - Мобільні радіотехнології в освіті (2014)
Варфоломеєва О. Г. - Аналітичний метод визначення параметрів якості для системи черг у мережному вузлі, Лісковський І. О. (2014)
Олещенко Л. М. - Використання безпроводових автоматизованих технологій передавання даних при побудові ІТ для АТП (2014)
Цвілій О. О. - Безпека інформаційних технологій: сучасний стан стандартів ISO27k системи управління інформаційною безпекою (2014)
Соболевський Г. Г. - Метод нечіткого виведення при забезпеченні принципів інтелектуалізації експлуатації суден в критичних умовах (2014)
Копійка О. В. - Проектування сервісів зберігання даних (2014)
Лукін В. Є. - Проблеми цифрової обробки сигналів в оптичних системах зв’язку, що використовуються всередині будівлі (2014)
Черваньов І. Г. - Андрій Миколайович Краснов у сонмі географів-земляків та в історії вітчизняної географії (до 150-річчя від дня народження) (2012)
Афанасьєв О. Є. - Досвід регіоналізації території України за принципами географічного центризму (2012)
Балинська М. О. - Використання супутникових знімків Landsat і SPOT для розпізнання сільськогосподарських культур (2012)
Барладін О. В. - Використання електронних атласів "Адміністративно-територіальний поділ України" та "Україна туристична" в освітніх цілях, Бусол І. В., Миколенко Л. І. (2012)
Бузіна І. М. - Фіторемедіаційні технології як ефективне рішення проблеми очищення ґрунтів, забруднених важкими металами (2012)
Бурла М. П. - Платежный баланс как инструмент изучения состояния внешнеэкономических связей региона (на примере Приднестровья) (2012)
Воронина М. А. - Традиции и инновации в школьном географическом образовании (из опыта организации курсов повышения квалификации учителей) (2012)
Галай Е. И. - Реализация практической направленности обучения географии на основе выполнения школьных практических работ (2012)
Грінченко О. І. - Питання сталого розвитку у змісті шкільної географії (2012)
Даценко Л. М. - Основи картографічних знань у дошкільній освіті (2012)
Дмитрук Н. Г. - Условия самореализации личности в процессе обучения географии (2012)
Домбровська О. А. - Використання ГІС при грошовій оцінці земель населених пунктів (2012)
Зуева Н. К. - Роль дистанционного обучения в системе повышения квалификации учителей географии (2012)
Имангулова Т. В. - Применение географических названий в топонимике Казахстана (2012)
Іщук А. В. - Особливості зображення території сучасних західноукраїнських земель на польських загальногеографічних картах періоду 1919–1939 років, Бондаренко Е. Л. (2012)
Клименко В. Г. - Вивчення гідрологічного режиму річок України (на прикладі річки Уда), Журавель Г. Г. (2012)
Козаченко Т. І. - Принципи створення баз даних в геоінформаційному картографуванні техногенних загроз від потенційно небезпечних об’єктів (2012)
Копилець Є. В. - Вивчення вулканізму у шкільній географії: від стереотипів до інновацій (2012)
Лур’є А. Й. - Позашкільні навчально-виховні заклади Луганської області: сучасний стан та особливості територіальної організації, Нємець Л. М., Моштакова Н. В. (2012)
Мельник А. В. - Геопросторова інфраструктура в контексті інноваційних процесів у картографії (2012)
Омарова Н. А. - Физико-географические исследования Прикаспийской низменности в XV – начале XX вв., Турсагулов Б. Б. (2012)
Пересадько В. А. - Геоінформаційне забезпечення природоохоонних територій, Сінна О. І., Вяткін К. В., Бодня О. В. (2012)
Полякова Н. О. - Картосеміотичні моделі систематизованих фундаментальних представницьких інформаційно-картографічних творів в інформаційній структурі держави (2012)
Решетченко С. І. - Особливості зміни атмосферних опадів у Харкові на початку XXI століття (2012)
Ровенчак І. І. - Система карт ретроспективного політико-адміністративного положення міста в комплексному атласі Львова (2012)
Саванчиева А. С. - Актуальные вопросы исследования антропогенных ландшафтов (2012)
Салімон В. М. - Уроки географії з використанням музичних творів як форма сугестопедичної технології навчання (2012)
Сєрокурова Н. А. - Туристсько-рекреаційне районування Харківської області (2012)
Тимашова В. И. - Конструктивная идея – источник активизации творческих возможностей школьников (2012)
Тишковець В. В. - Особливості екологічного картографування в Україні, Опара В. М. (2012)
Чукреева О. А. - Географическое распространение этнического туризма в республике Казахстан (2012)
Шевченко Р. Ю. - Картосемантичний комплекс інструментів для візуалізації та передачі геопросторових даних у картографічних легендах (2012)
Шуліка Б. О. - Прогнозування погодних явищ у локальному природному середовищі (на прикладі селища Високий), Жемеров О. О. (2012)
Ачасов А. Б. - Геоінформаційні системи як основа сучасного картографування грунтів, Титенко Г. В., Власов О. В., Курілов В. І. (2014)
Дмитриков В. П. - Біокоректування результатів моніторингу природних середовищ, Никифоров В. В. (2014)
Квартенко Р. О. - Загальні напрямки оптимізації структури екологічної мережі Харківської області (2014)
Кепеняк Н. М. - Лісорекреаційна активність жителів населених пунктів на території НПП "Сколівські Бескиди" (2014)
Клапоущак О. І. - Встановлення тісноти взаємозв’язку між даними метеорологічних станцій та даними рівня води річки Прут (2014)
Максименко Н. В. - Оценка состояния водной экосистемы р. Харьков средствами ландшафтного планирования , Зинковская Л. В. (2014)
Рего М. З. - Еколого-геоморфологічна характеристика долини Дністра в Передкарпатті, Некос А. Н. (2014)
Соловьев В. О. - Природные катастрофы в истории человека (2014)
Феоктістов П. О. - Вплив змін клімату на строки сівби озимої пшениці на півдні України, Блищик Д. В. (2014)
Холопцев А. В. - Тенденции изменений среднемесячных значений поверхностных температур Атлантического океана в начале ХХI века, Больших А. В. (2014)
Шумілова А. В. - Оцінка рекреаційного навантаження на ландшафти НПП "Слобожанський" (2014)
Крайнюков О. М. - Використання конструктивно-географічної методології при встановленні нормативів антропогенного забруднення аквальних ландшафтів (2014)
Алексеева Т. Н. - Исследование экологического состояния почв агроценозов на примере Полтавской области , Солошич И. А. (2014)
Буц Ю. В. - Географическое положение акваторий Тихого океана как фактор значимости влияния изменений их поверхностных температур на состояние озоносферы, Крайнюк О. В. (2014)
Комісова Т. Є. - Напрямок сукцессіонних процесів на територіях відвалів вугільних шахт м. Краснодона Луганської області, Губська О. П., Кучер О. О. (2014)
Кочанов Е. О. - Методика оцінки та рекомендації щодо відновлення земель військово-промислових об’єктів на території Харківської області (на прикладі Чугуївького району), Товстий Ю. М. (2014)
Кравченко Н. Б. - Вирішення проблеми фінансування процесу екологізації швейного виробництва, Мільченко А. А. (2014)
Пономаренко Р. В. - Якісна питна вода запорука екологічної безпеки регіону, Буц Ю. В. (2014)
Третьяков О. В. - Теоретичні основи підвищення рівня екологічної безпеки об’єктів тепло- та електропостачання (2014)
Kharlamova O. V. - Using Sociogen And Technogen Factors In An Ecological Safety At The Regional Level (2014)
Дудченко В. Ю. - Теоретико-методичні основи медико-екологічної оцінки регіональних ландшафтних систем (2014)
Pogribna L. - Environmental Education As A Main Tool Of The Prosses Of Socialisation Of The Schoolchildren (2014)
Димитрова Л. М. - Синергетична модель "нової людини" і світу (2012)
Чабанна М. В. - Можливості застосування неоінституційного підходу до дослідження політичних режимів у перехідних державах (2012)
Зорич О. О. - Епістемологічні межі імплікації математичної теорії ігор для аналізу політики (2012)
Зуйковська А. А. - Дескриптивність і каузальність поняття політичної культури (2012)
Шейко Ю. О. - Критика редукціонізму політичного в німецькій політичній думці (2012)
Амельченко Н. А. - Стратегії легітимації влади в Україні в діяльності "помаранчевого" та "біло-блакитного" урядів (2004–2007) (2012)
Кушніренко В. О. - Проблема суверенітету та громадянства в контексті осучаснення історичної шаріатської політико-правової доктрини (2012)
Семигіна Т. В. - Вплив ендогенних чинників на політику охорони здоров’я сучасної держави (2012)
Яковлєв М. В. - Картина суспільно-політичних перетворень у постсоціалістичних країнах згідно з індексами демократизації, Гуменюк О. Г. (2012)
Карачай В. А. - Електронне врядування як інструмент забезпечення публічних цінностей (2012)
Гаращенко С. В. - Вплив ґендерного підходу на формування типу виборчої системи (2012)
Yakushik V. - Contemporary Ukraine's role in the caucasus (2012)
Гнатюк М. М. - Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Європейської комісії (2012)
Хельберг У. І. - Сек’юритизація як політичний феномен (2012)
Амельченко Н. А. - Рецензія на монографію І. В. Овчар "Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985–1991 рр. )" (2012)
Відомості про авторів (2012)
Сватко Ю. І. - Методологічні засади європейського філософування в аспекті софійного синтезу (2012)
Козловський В. П. - До питання про антропологічні імплікації фізичної географії Іммануїла Канта (2012)
Семеняка О. О. - "Через лінію": дискусія Ернста Юнґера та Мартіна Гайдеґґера про європейський нігілізм (2012)
Дмитренко К. С. - Юрґен Габермас: від рефлексії до комунікації (2012)
Кириленко В. А. - Микола Хвильовий як продовжувач української філософії національної ідеї в УРСР у 1920-х роках (2012)
Юринець Я. І. - Біля джерел "критики сучасної буржуазної філософії" (до історії української філософії радянської доби) (2012)
Кузьміна С. Л. - Проблема тілесності у київській духовно-академічній філософії виховання другої половини ХІХ ст. (2012)
Головащенко С. І. - Викладання бібліологічних дисциплін у Київській духовній академії ХІХ – початку ХХ ст.: структура і зміст (2012)
Ткачук М. Л. - До життєпису Петра Кудрявцева: із матеріалів слідчої справи 1938–1939 років, Пастушенко Л. А. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Затинайко О. І. - Політика безпеки та воєнно-політичні відносини Молдови, Можаровський В. М., Павленко В. І., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. (2014)
Шишолін П. А. - Поняття і сутність прикордонної діяльності, її місце та роль у системі національної безпеки (2014)
Байдак Ю. А. - Організаційне будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: методичні аспекти, Загорка О. М., Гамора В. В., Коваль В. В. (2014)
Андронатій В. Б. - Система медичного забезпечення Збройних Сил України: сучасний стан і напрями розвитку з огляду на тенденції змін у порядку застосування військ, Жаховський В. О., Булах О. Ю., Лівінський В. Г. (2014)
Телелим В. М. - Планування сил для виконання бойових завдань у гібридній війні", Музиченко Д. П., Пунда Ю. В. (2014)
Радковець Ю. І. - Ознаки технологій "гібридної війни" в агресивних діях Росії проти України (2014)
Чепков І. Б. - Проблеми технічного оснащення Збройних Сил України та шляхи їх розв’язання в сучасних умовах, Борохвостов І. В., Борохвостов В. К., Русевич А. О. (2014)
Демідов Б. О. - Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною держави, Величко О. Ф., Кучеренко Ю. Ф. (2014)
Ющенко К. А. - Новітні технології забезпечення боєздатності авіації Збройних Сил, Самулєєв В. В., Матрунчик М. І. (2014)
Резюме (2014)
Коновалова В. В. - Дослідження кінетики вивільнення лікарських препаратів з термочутливих гідрогелів на основі n-ізопропілакриламіду та аліламіну, Самченко Ю. М., Побігай Г. А., Бурбан А. Ф., Ульберг З. Р. (2013)
Горобець А. В. - Одержання композитних флуоровмісних мембран, наповнених солями цирконію, Вакулюк П. В., Ранський А. П., Бурбан А. Ф. (2013)
Гуменюк Л. М. - Кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом як основа композиції для виготовлення фоточутливих мембран, Михальонок Я. С, Момот Л. М., Вретік Л. О., Бурбан А. Ф. (2013)
Колесник І. С. - Порівняння методів мікрокапсулювання α-амілази в альгінатні мікрокапсули, Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2013)
Потворова Н. В. - Іммобілізація йоду на поверхні модифікованих n-вінілпіролідоном поліакрилонітрильних мембран, Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Бурбан А. Ф. (2013)
Петрук В. В. - Порожнистоволоконні мембрани та модулі для мембранно-дистиляційних процесів, Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф. (2013)
Волювач О. В. - Аналіз взаємодії твіну-40 і гексадецилсульфату натрію в об’ємі водних розчинів і на межі з повітрям (2013)
Манченко О. В. - Хімічна пластифікація поліалкілметакрилатів, Нижник В. В., Лінець Л. П. (2013)
Білько Д. І. - Хітозан-колагенові плівки для вирощування нащадків мезенхімальних стовбурових клітин, Загородько О. В., Антонюк Н. Г., Колесник І. С., Борбуляк І.З. (2013)
Третяк М. О. - Сорбційні властивості нових функціональних матеріалів на основі гідратованих діоксидів титану та мангану щодо іонів літію, Рождественська Л. М., Пальчик О. В., Прищепа О. А., Василюк С. В., Бєляков В. М. (2013)
Пірський Ю. К. - Композиційні pd-co, pd-fe електрокаталізатори відновлення кисню: синтез, формування та властивості, Гайдін А. В., Крупеннікова О. С., Гладчук М. М., Матковська Л. К. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Podunay Yu. A. - Mating system and two types of gametogenesis in the fresh water diatom Ulnaria ulna (Bacillariophyta), Davidovich O. I., Davidovich N. A. (2014)
Рябушко В. И. - Функциональная роль фукоксантина и фитогормонов из морских бурых водорослей, Мусатенко Л. И., Нехорошев М. В., Войтенко Л. В., Попова Е. В. (2014)
Гудвилович И. Н. - Продукционные характеристики Porphyridium purpureum (Bory) Ross. в условиях накопительной и квазинепрерывной культуры, Боровков А. Б. (2014)
Неврова Е. Л. - Эколого-таксономическая оценка донных диатомовых в Балаклавской бухте (юго-западный Крым, Черное море, Украина) (2014)
Маманазарова К. С. - Сезонное развитие индикаторно-сапробных водорослей нижнего течения бассейна реки Зeравшан (Респ. Узбекистан) (2014)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос у берегов Осовинской степи (Азовское море – Керченский пролив, Украина) (2014)
Пушкарь В. С. - Зональная диатомовая шкала плиоцена и квартера Северной Пацифики, Черепанова М. В., Лихачева О. Ю. (2014)
Генкал С. И. - XIII Международная научная конференция альгологов (XIII диатомовая школа), 24–29 августа 2013 г., Борок, Ярославская обл., Россия), Куликовский М. С., Кузнецова И. В. (2014)
Содержание (2014)
Куликовский М. С. - Биогеография пресноводных Bacillariophyta. Основные концепции и подходы, Кузнецова И. В. (2014)
Дмитриева А. Г. - Функциональная гетерогенность популяции клеток микроводоросли Desmodesmus communis (E. Hegew.) E. Hegew. (Chlorophyta) в норме и при интоксикации, Филенко О. Ф., Ипатова В. И. (2014)
Горбулин О. С. - Эколого-биологические характеристики Cyanoprokaryota (Cyanophyta) континентальных водоемов Украины (2014)
Шкундина Ф. Б. - Горизонтальные изменения сообществ фитопланктона Павловского водохранилища (Республика Башкортостан, Россия), Полева А. О. (2014)
Генкал С. И. - Bacillariophyta водных экосистем арктических тундр западного Ямала (бассейн р. Харасавэйяха, Россия), Ярушина М. И. (2014)
Баженова О. П. - Cyanoprokaryota в планктоне рек и озер Омского Прииртышья (Россия), Кренц О. О., Коржова Л. В., Барсукова Н. Н., Коновалова О. А. (2014)
Цой И. Б. - Peponia fenneriae sp. nov. (Bacillariophyta) из среднего эоцена (Дальний Восток, Россия), Ольштынская А. П. (2014)
Крахмальный А. Ф. - Новая разновидность Peridinium gatunense Nygaard f. kinnereta Krachmalny (Dinophyta) из озера Киннерет (Израиль), Вассер С. П., Нево Э., Капитанчук Л. М. (2014)
Воронкова В. Г. - "Общество риска" как следствие кризиса современной цивилизации в глобальном измерении (2014)
Bilogur V. E. - Problems of educational policy in sports sphere of modern transformational society (2014)
Ковтун Н. М. - Сутність та структура соціальної активності у контексті соціально-філософської парадигми дослідження (2014)
Рябека О. Г. - Глокалізація планетарного світу як продукт сучасного глобалізаційного процесу (2014)
Шавкун І. Г. - Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту, Дибчинська Я. С. (2014)
Гулевський С. В. - Дискурсивний підхід до формування гендерної ідентичності у просторі телесеріалів (2014)
Сидоренко С. В. - Формування ефективного громадянського суспільства в Україні на засадах діалогу, партнерства і національної консолідації: зарубіжний і вітчизняний досвід (2014)
Нерубасская А. А. - Онтологический анализ экзистенциала "здоровье" (2014)
Максименюк М. Ю. - Теоретико-методологічні засади етнонаціональних утворень та їх відносин в контексті поліетнічного соціуму (2014)
Бондаревич І. М. - Педагогічні технології як умова розкриття потенціалу гуманітарних дисциплін (2014)
Путров С. Ю. - Про закономірності впливу ідеалу здоров’я, закладеного у біосоціальних технологіях, на особистість людини (2014)
Македонська С. І. - Культура вчителя як багатоелементна система (2014)
Мельник В. В. - Становлення і розвиток культурної політики в умовах глобалізації (2014)
Воропаєва В. Г. - Формування парадигми особистості в умовах культурної глобалізації (2014)
Постол О. Є. - Ідеологія прав і свобод людини і громадяна як нова парардигма ХХІ століття (2014)
Богаченко В. В. - Самоидентификация субъекта социального действия, ее сущность и структурная организация в поле социокультурного пространства современности (2014)
Сорокіна О. С. - Відтворення інформаційної системи в сучасних суспільствах у глобальному вимірі (2014)
Корнієнко Т. А. - Соціально-філософський дискурс життя людини в місті за умов впливу на неї дизайнерського середовища (2014)
Горбова І. О. - Поняття "інтелігенція" у предметному полі соціальної філософії (2014)
Бегаль О. М. - Ментально – організаційні виміри соціальної роботи (2014)
Невмержицкая М. В. - Соотношение традиционного и новаторского в формировании конкурентовозможности личности (2014)
Дяченко Р. О. - Аксіологічні засади підприємницької діяльності в умовах постіндустріального суспільства (2014)
Дуднікова І. І. - Становлення і розвиток екологічного менеджменту: теоретико-методологічний контекст (2014)
Krasnokutskyi O. V. - Fundamentals of optimization of development of the ideology of stat building in Ukraine (2014)
Свідчення про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Передмова (2013)
Більченко Є. В. - Трагедія жіночого початку в культурі (на прикладі культурологічного аналізу вірша Марини Цвєтаєвої "Я тебя отвоюю") (2013)
Джулай Ю. В. - Про концептуальні та методологічні виміри культурологічних ініціатив антропології (випадок Л. А. Вайта) (2013)
Кирилова О. О. - Знання, істина, смисл за Жаком Лаканом: освітні виміри (2013)
Нікішенко Ю. І. - Костюм, одяг, річ: до традиції застосування понять (2013)
Сарапіна Є. В. - Пам’ять-слід: місце для бріколажу (2013)
Собуцький М. А. - Чому соцреалізм? Темпоральність і модус фантазування (2013)
Демчук Р. В. - Кримський топос у контексті візантійської/імперської парадигми (2013)
Брюховецька О. В. - "Поетичне кіно": фільм "Тіні забутих предків" у контексті візуальної культури 1960-х років (2013)
Ельфська Т. В. - Поетика мінливості: мистецькі медіа-медитації Олександра Гнилицького та Лесі Заяць (2013)
Личковах В. А. - Етнокультурографія у веселковій імперії Ольги Петрової (до ювілею мисткині — професора НаУКМА) (2013)
Лозова Л. Я. - До питання "метафізичного реалізму" К. Малевича у зв’язку з православною іконою (2013)
Павліченко Н. В. - Арт-ринок Києва кінця ХІХ — початку ХХ століття (2013)
Петрова О. М. - "La Bella pittura” Сергія Животкова (2013)
Погрібна А. І. - Виховання і боротьба: конструювання суб’єкта у радянській кіноказці (2013)
Тищенко І. М. - Історія сталінізації радянської архітектури у сучасних російськомовних дослідженнях: порівняльний аналіз основних концепцій (2013)
Король Д. О. - Прояви уявлень про дві душі в стародавніх суспільствах (2013)
Куцан О. В. - Проблема суфізму в дослідженнях етнічної кримськотатарської культури (2013)
Пустовалов С. Ж. - Теорія етносу Л. М. Гумільова в археології (2013)
Відомомсті про авторів (2013)
Безменникова Л. Н. - Диагностическтий комплекс для оптимизации срока службы энергоустановок, Чёрный С. Г. (2014)
Бобир В. О. - Класифікація суднових ергатичних систем (2014)
Ивановская А. В. - Постановка задачи исследований по формированию микроклимата перевозки грузов в судовых трюмах, Богатырева Е. В. (2014)
Воробей В. И. - Алгоритм самообучения классификации радиолокационных сигналов (2014)
Габрук Р. А. - Повышение безопасности и эффективности эксплутации подвижных объектов водного транспорта (2014)
Кучерук С. М. - Синтез оптимальной адаптивной эргатической системы эксплуатации грузового судна (2014)
Ивановский Н. В. - Постановка задачи обеспечения безопасности мореплавания в условиях совместного промысла при траловом лове рыбы, Козаченко Л. Н. (2014)
Масленников А. А. - Явление заверта трала и методы борьбы с ним (2014)
Носовський А. М. - Інваріантні функції опису навігаційних станів просторового руху судна (2014)
Сапига В. В. - Совершенствование методов анализа динамики судовых валопроводов, Кирюхин А. Л., Черпита П. В. (2014)
Топчій С. І. - Сучасні механізми газорозподілу та їх вплив на паливну економічність ДВЗ (2014)
Давыдов В. С. - Пути повышения эффективности обеспечения безопасности плавания крупнотоннажных судов в сложных навигационных условиях, Богомья В. И., Кожухаренко Р. В., Демичев В. В. (2014)
Баранов Г. Л. - Структурний аналіз складних динамічних систем траєкторного управління та безпеки руху об’єктів водного транспорту, Тихонов І. В., Соболевський Г. Г. (2014)
Аверічев І. М. - Заходи із забезпечення рівня економічної безпеки на підприємствах водного транспорту України (2014)
Бабина О. Є. - Формування інструментарію антикризового управління підприємств суднобудівної галузі, Павлова Н. М. (2014)
Байрактар Ю. П. - Поняття соціальної відповідальності підприємств та його еволюція (2014)
Боняр С. М. - Основні причини втрати попиту на портові послуги в Україні, Корнійко Я. Р. (2014)
Вовк О. М. - Теоретичні основи забезпечення ефективності управління інвестиційними ресурсами (2014)
Войченко Т. О. - Фактори та умови підвищення продуктивності підприємства (2014)
Тимощук О. М. - Аналіз внутрішнього водного транспорту України як частки транспортної системи, Горошко К. О. (2014)
Євтушевська О. А. - Проблеми та шляхи вдосконалення існуючих систем організації контролю на підприємствах (2014)
Згурська О. М. - Сутність та значення конкурентоспроможності в системі стратегічного управління агропромисловим підприємством (2014)
Карпенко О. О. - Управління інтелектуальним капіталом підприємства як запорука ефективності його функціонування у учасних умовах, Лизогуб М. С. (2014)
Клюєва В.І. - Інтелектуальний капітал підприємств водного транспорту (2014)
Ковбатюк М. В. - Історія, сучасний стан і перспективи розвитку кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу, Олту І. В. (2014)
Козаков В. Г. - Стратегії промислового маркетингу на ринку дитячих товарів (2014)
Логунова Н .А. - Роль морских портов Украины в развитии отечественного круизного бизнеса (2014)
Мельник Н. О. - Стан та проблеми сучасного суднобудування (2014)
Новикова І. В. - Механізм державної підтримки конкурентоспроможності підприємств телекомунікацій в сучасних умовах (2014)
Петренко О. І. - Теоретичні аспекти обґрунтування вибору та реалізації конкурентних стратегій судноплавних компаній, Горбенко О. І. (2014)
Семенчук Т. Б. - Сучасний інструментарій оцінки ефективності стратегії транспортної компанії (2014)
Ткаченко В. С. - Соціальна відповідальність бізнесу як наслідок державного регулювання економіки (2014)
Карпенко Д. - Складові міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття (2014)
Єфімова З. Є. - Початковий етап навчання вимові при оволодінні іноземною мовою, Коротка Н. В. (2014)
Мясоутов Ш. К. - Развитие творческого мышления у студентов на занятиях по истории (2014)
Колмакова С. І. - Впровадження засад полікультурності в українській освіті (2014)
Давидов В. С. - Пути повышения безопасности эксплуатации портов и судов путем внедрения кодекса ОСПС в мировом торговом флоте, Дереш А. І. (2014)
Жиленков А. А. - Интеллектуальная поддержка принятия решений при оптимальном управлений фильтро-компенсирующими устройствами (2014)
Маригодов В. К. - Экспертная оценка знаний студентов на основе энтропийного критерия, Мозолевская Т. В., Исаева Т. А. (2014)
Сущенко О. А. - Робастная оптимизация систем стабилизации информационно-измерительных устройств морских подвижных объектов (2014)
Гладка І. В. - Планування бюджетів менеджментських груп судноплавних компаній України (2014)
Автори випуску (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Думанский Ю. В. - Ультразвуковой алгоритм исследования органов малого таза у женщин с подозрением на злокачественный процесс яичников, Шкарбун К. Д., Шкарбун Л. И. (2014)
Berezin A. E. - The relationship between serum uric acid level and concentration of proangiogenic mononuclear cells in chronic heart failure patients, Kremzer A. A. (2014)
Хурані І. Ф. - Біохімічні зміни в сироватці крові хворих на доброякісні пухлини грудної залози в залежності від методу оперативного втручання (2014)
Наврузов С. Н. - Экспериментальное обоснование нейтрон-захватной терапии на горизонтальном канале исследовательского атомного реактора ВВР-СМ Института ядерной физики Республики Узбекистан, Каххоров Ж. Н., Ходжаева Н. Х. (2014)
Єщенко Є. В. - Вплив навчання хворих самоконтролю та самодопомозі на прихильність до лікування при хронічній серцевій недостатності (2014)
Ватутин Н. Т. - Эффективность и безопасность буспирона гидрохлорида у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами и хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, Христиченко М. А., Кетинг Е. В. (2014)
Перцева Т. О. - Роль "проблемних" мікроорганізмів інфекцій нижніх дихальних шляхів, Кіреєва Т. В., Штепа О. О. (2014)
Челпан Л. Л. - Возможности и преимущества различных вариантов антибактериальной терапии микробно-воспалительных заболеваний ротоглотки у детей (2014)
Федорчено Р. А. - Зависимость нарушений дыхания от пола, возраста, срока проживания в крупном индустриальном центре с загрязнённым воздухом, Панова Т. И., Бортникова А. К. (2014)
Борисова Т. П. - Хронический гломерулонефрит (гематурическая форма) и сопутствующая хроническая Эпштейн-Барр вирусная инфекция у детей: особенности течения и терапии, Толченникова Е. Н. (2014)
Гладчук В. Є. - Каскадність реакції цитокінових механізмів захисту організму при мікотичних ушкодженнях шкіри (2014)
Романенко К. В. - Патоморфоз шкіри хворих на morphea після вузькосмугової фототерапії (2014)
Осокина О. И. - Динамика клинических характеристик течения шизофрении на ранних стадиях, как показатель эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий (2014)
Бабюк И. А. - Коррекция пароксизмальной тревоги и инсомний у больных паническим расстройством, Арнольдова Т. В., Ивнев Б. Б., Шульц О. Е., Титиевский С. В., Рымарь И. Б. (2014)
Панова Т. И. - Влияние дофаминовой коррекции на влечение к алкоголю и на способность мозга алкоголизированных крыс утилизировать глюкозу, Бортникова А. К. (2014)
Казаков В. Н. - Новая концепция регуляции осмотического гомеостаза (некоторые итоги двадцатилетнего опыта изучения водно-солевого баланса организма), Кузнецов И. Э., Натрус Л. В., Гайдарова Е. В., Вислый А. А., Гончаренко О. Н., Филюшина Е. В. (2014)
Журило И. П. - Роль инфекций TORCH-комплекса в возникновении врожденных пороков желудочно-кишечного тракта. Обзор, Климанский Р. П., Носова И. Н. (2014)
Дубинина В. Г. - Персонализированный подход в выборе таргетной терапии метастатического колоректального рака, Марцинковская Н. В., Кузнецова О. В. (2014)
Шульц О. Е. - Практическое применение сократовского диалога в процессе дианалитического консультирования (2014)
Думанский Ю. В. - Опыт организации обучения студентов практическим врачебным навыкам в центре практической подготовки, Ивнев Б. Б., Первак М. Б., Бутева Л. В., Вакуленко С. И., Дечева Ю. Н., Жадинский А. Н., Журавлева Ю. И., Кузьменко А. Е., Тарасова В. И. (2014)
Казаков В. Н. - Экзамен для стоматологов – аргументы "за", Ивнев Б. Б., Панова Т. И., Андреева В. Ф., Коноплянко В. А., Бортникова А. К. (2014)
Прохоров Є. В. - Роль алгоритмічного підходу в навчанні клінічному мисленні студентів на кафедрі педіатрії в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу, Челпан Л. Л., Островський І. М, Воробйова О. В. (2014)
Лобас В. М. - К вопросу об оптимизации офтальмологической помощи взрослому населению Украины, Слабкий Г. А., Збитнева С. В. (2014)
Мухин В. Н. - Елизавета Евстафьевна Федосова: к 90-летию со дня рождения (2014)
Титул, зміст (2014)
Петрушенко В. В. - Місце термінової ендоскопічної папілосфінктеротомії у комплексному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень, Пашинський Я. М., Собко В. С., Ходаківський С. В. (2014)
Дробков О. Л. - Прогностичне значення циклічних нуклеотидів в оцінці функціонального стану печінки хворих на гострий холецистит, Давидов Д. М., Кадочников В.С., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2014)
Паньків К. М. - Інтервенційна ендоскопія в лікуванні постхолецистектомічного синдрому, Пашинський Я. М. (2014)
Борота А. В. - Критерии эффективности электрической сварки мягких тканей в гемостазе при лапароскопических операциях, Гринцов А. Г., Совпель О. В., Шаповалова Ю. А. (2014)
Герич І. Д. - Анатомо-топографічні обставини, як чинник ризику інтраопераційних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії, Огурцов О. В., Федоров В. Ю., Семань Т. Е. (2014)
Гур'єв С. О. - Віл-позитивні постраждалі з політравмою: діагностика інфекційних ускладнень, Соловйов О. С., Танасієнко П. В. (2014)
Тамм Т. И. - Пути профилактики гнойных осложнений у больных раком ободочной кишки, Захарчук А. П., Непомнящий В. В., Крамаренко К. А., Дворник И. А. (2014)
Шевченко В. Г. - Эффективность эндолапароскопического лечения псевдокист поджелудочной железы по результатам отдаленного периода, Запорожченко Б. С., Горбунов А. А., Муравьев П. Т., Зубков О. Б. (2014)
Годлевський А. І. - Сучасні аспекти післяопераційного знеболення хворих з обтураційною жовтяницею непухлинної етіології, Саволюк С. І. (2014)
Годлевський А. І. - Оптимізація лікувально-діагностичних та тактичних принципів курації гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих з цукровим діабетом, Саволюк С. І., Томашевський Я. В. (2014)
Петрушенко В. В. - Аргоноплазмова коагуляція у лікуванні кіст печінки, Стойка В. І. (2014)
Андрющенко В. П. - Кредитно-модульний принцип викладання дисципліни "загальна хірургія": шляхи оптимізації в світлі досвіду роботи кафедри, Куновський В. В. (2014)
Борота А. В. - Студенческий научный кружок: проблемы организации и перспективы развития в условиях кредитно-модульной системы, Кухто А. П., Герасименко Е. А., Базиян-Кухто Н. К., Мендзяк Р. М., Кондратенко А. П. (2014)
Булат Л. М. - Інтерактивні технології навчання та формування клінічного мислення у студентів молодших курсів медичного вишу, Лисунець О. В., Дідик Н. В., Шінкарук-Диковицька М. М. (2014)
Задорожний В. В. - Сучасні аспекти викладання дисципліни "Загальна хірургія" за кредитно-модульною системою, Мунтян С. О., Баранник С. І., Лященко П. В. (2014)
Каніковський О. Е. - Методика використання тестових завдань у навчальному процесі, Сандер С. В., Бабійчук Ю. В., Павлик І. В., Жупанов О. А. (2014)
Кришень В. П. - Особливості викладання курсу "перша долікарська допомога" на кафедрі загальної хірургії іноземним студентам, що навчаються за фахом "фармація", Гузенко Б. В., Нор Н. М. (2014)
Кулигіна В. М. - Застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання на заняттях терапевтичної стоматології у студентів медичного вузу, Гаджула Н. Г. (2014)
Лупальцов В. І. - Рефлексивний підхід при модульному навчанні хірургії студентів медичних вузів, Ворощук Р. С., Ягнюк А. І., Дехтярук І. А. (2014)
Петренко Д. Г. - Интегральная оценка ультразвукового исследования в диагностике и хирургическом лечении вентральных грыж, Сипливый В. А., Петренко Г. Д., Гузь А. Г., Петюнин А. Г., Менкус Б. В. (2014)
Сандер С. В. - Оцінка перспективи збереження стопи при передгангренозному стані і гангрені пальців (2014)
Філіп С. С. - Case-study метод при викладанні загальної хірургії, Скрипинець Ю. П., Шимон В. М., Сливка Р. М. (2014)
Борота А. В. - Особенности преподавания общей хирургии на английском языке студентам международного факультета, Герасименко Е. А., Борота А. А. (2014)
Форманчук Т. В. - Створення та використання лапароскопічного тренажера для покращення практичних навиків з хірургії (2014)
Герич І. Д. - Модифікація проби Мінора як тесту оцінки спроможності локальної антиінфекційної резистентності шкіри, Фусс Ю. О. (2014)
Бондарев Р. В. - Особенности лапароскопического адгезиолизиса в нижнем этаже брюшной полости, Орехов А. А. (2014)
Василюк С. М. - Особливості технічного виконання лапароскопічної апендектомії, Гудивок В. І., Біцька І. В., Осадець В. С., Лаб'як І. Р., Дмитрук О. М., Іванина В. В., Павлюк Н. М. (2014)
Дробков О. Л. - Підвищення ефективності навчання на кафедрі загальної хірургії в умовах кредитно-модульної системи, Давидов Д. М., Кадочников В. С., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2014)
Петрушенко В. В. - Оптимізація ендоскопічних втручань у разі "проблемної" локалізації об'єкту маніпуляції, Гребенюк Д. І. (2014)
Лупальцов В. И. - Выбор метода хирургической коррекции механической желтухи, осложненной холангитом, Котовщиков М. С. (2014)
Запорожченко Б. С. - Новая лифтинговая система в лапароскопической хирургии острого холецистита у лиц с высоким индексом полиморбидности, Колодий В. В., Бородаев И. Е., Муравьев П. Т., Зубков О. Б. (2014)
Дробков О. Л. - Викладання загальної хірургії у англомовних студентів в умовах кредитно-модульної системи, Давидов Д. М., Кадочніков В. С., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2014)
Годлевський А. І. - Ефективність закритих та відкритих методів повторних санацій черевної порожнини у хворих з загальним гнійним перитонітом, Саволюк С. І., Вовчук І. М, Гудзь М. А. (2014)
Форманчук А. М. - Дослідження антимікробних властивостей шовних матеріалів, оброблених розчинами декаметоксину та димексиду, Ковальчук В. П., Жученко О. П., Форманчук Т. В. (2014)
Гуцол Л. П. - Оцінка ефективності класичної гомеопатії за результатами ретроспективного аналізу амбулаторних карт пацієнтів гомеопатичного центру імені Дем'яна Попова (м. Київ), Попов Д. В., Гуцол К. М. (2014)
Кравченко Н. В. - Атестація тренерів і фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації для інвалідів: правові принципи, Яремчук П. В., Довбиш В. А. (2014)
Петрушенко В. В. - Аналіз роботи ендоскопічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова за 2011-2013 роки, Коваль В. М., Дорожинський Ю. А., Радьога Я. В. (2014)
Афанасюк О. І. - Патогенетичні особливості розвитку серцевої недостатності при стабільній стенокардії з коморбідним цукровим діабетом типу 2 (2014)
Богомаз О. В. - Сучасні уявлення про нейрофізіологічні механізми організації локомоції (2014)
Дзісь Н. П. - Роль центральної та вегетативної нервової системи в забезпеченні репродуктивної функції жінки (2014)
Йолтухівський М. М. - Шляхи попередження нефротоксичності цисплатину (2014)
Маєвський О. Є. - Запальні захворювання органів малого таза (ззомт). Етіологічні чинники, критерії діагностики, методи лікування та профілактики (2014)
Трофімов М. В. - Використання метиленового синього в лікуванні гастродуоденальних кровотеч виразкового генезу, Кришень В. П. (2014)
Яремчук Л. В. - Істміко-цервікальна недостатність шийки макти, як причина невиношування: сучасний погляд на етіологію, діагностику та лікування (огляд літератури) (2014)
Кланца О. П. - Микола Іванович Пирогов і формування вітчизняної системи вищої медичної освіти в першій половині xix століття. Повідомлення 2. Від другого університетського статуту (1835 р.) до середини 40-х рр. XІХ ст. (2014)
Іван Ілліч Міщук (До 90-річчя від дня народження) (2014)
Саволюк С. І. - Обличчя кафедри факультетської хірургії. Історичний нарис до 80-річчя створення кафедри.Частина 1: керівники факультетської хірургічної клініки (2014)
Саволюк С. І. - Обличчя кафедри факультетської хірургії. Історичний нарис до 80-річчя створення кафедри.Частина 2: ректори ВНМУ та ВНМЗ, завучі кафедри факультетської хірургії (2014)
Bryzhan I. A. - Attaining sustainability of industrial production based on environment focused innovations, Lepa R. M. (2014)
Копилюк О. І. - Фінансово-економічна криза та її вплив на формування регіональної політики розвитку банківської системи України (2014)
Мадих А. А. - Моделювання перспективного планування бюджету промислового міста (на прикладі м. Донецька), Мазур Ю. О., Охтень О. О. (2014)
Ткаченко А. М. - Стратегія екологічно спрямованого інноваційного розвитку хімічної галузі, Вакуліч А. М. (2014)
Глущенко А. Н. - Особенности развития металлургии в Украине и странах – ведущих мировых производителях стали: сравнительный анализ (2014)
Болотская Д. В. - Опыт формирования систем пенсионного обеспечения в развивающихся странах мира (2014)
Вишневский А. С. - Социальная ориентация производства: роль в процессе социализации экономики Украины и направления её структурных изменений (2014)
Вступительное слово научных редакторов к материалам ежегодного аналитического доклада "Промышленность и промышленная политика Украины 2013: актуальные тренды, вызовы, возможности" (2014)
Промышленность и промышленная политика Украины 2013: актуальные тренды, вызовы, возможности: научно-аналитический доклад НАН Украины. Часть 1 (2014)
Аннотації (2014)
Аннотации (2014)
Abstracts (2014)
References (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сведения об авторах (2014)
Authors information (2014)
Колісніченко Н. - Формування та розвиток людських ресурсів: висвітлення проблематики у зарубіжній літературі (2014)
Романенко Є. - Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності державного управління та їх комунікативні функції (2014)
Червякова О. - Формування нормативно-правового поля трансформації державного управління в умовах суспільних змін в Україні (2014)
Карпенко О. - Роль анкетування в процесі оцінки порталів державно-управлінських послуг (2014)
Козуліна С. - Сучасні проблеми та основні шляхи вдосконалення правового статусу органів міністерства юстиції України (2014)
Котуков О. - Інституціоналізація діяльності політичних коаліцій на регіональному рівні (2014)
Кривогуз Г. - Пропозиції щодо змісту роботи заступника командира механізованого (танкового) батальйону з матеріально-технічного забезпечення під час підготовки і в ході бойових та інших дій (2014)
Літвак А. - Розвиток підприємництва в охороні здоров’я (2014)
Никитюк Г. - Протидія інформаційній агресії як умова формування національної ідентичності в сучасній Україні (2014)
Ростіянов Б. - Державне управління освітою для дорослих: вітчизняний досвід новітньої історії (2014)
Сивак Т. - Консолідація дійових осіб публічної політики в процесі реалізації соціального проекту (2014)
Стадник М. - Громадянське суспільство як суб’єкт публічної політики (2014)
Юрченко О. - Правовий механізм регулювання цін у системі державного управління (2014)
Толкованов В. - Реалізація реформ місцевого самоврядування в європейських країнах: досвід для України (2014)
Пашкова М. - Адміністративна етика в органах виконавчої влади: результати експертного опитування державних службовців (2014)
Титул, зміст (2008)
Дутчак М. - Створення умов для розвитку плавання – пріоритетне завдання реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту (2008)
Соколова Н. - Профилактика соматических заболеваний у спортсменов, занимающихся плаванием, Криволап Н., Подплетняя А., Луковская О. (2008)
Фетісова В. - Методичні особливості фізичної реабілітації висококваліфікованих плавців після гострих респіраторних захворювань, Клапчук В. (2008)
Шульга Л. - Побудова мікроциклів у тренуванні кваліфікованих спортсменок-плавців (2008)
Чаплінський М. - Ефективність використання підтримуючих засобів при початковому навчанні плаванню дітей шкільного віку, Сидорко О., Островський М., Лисих О. (2008)
Дукач Л. - Особенности заболеваемости спортсменов водных видов спорта, Пасичная Е., Сидоренко Е., Кузенко О. (2008)
Луковська О. - Функціональний стан системи кровообігу інвалідів-плавців з патологією нервової системи (2008)
Микитчик О. - Особистісна тривожність стрибунів у воду 5-6 років (2008)
Курко Я. - Вплив погоди на рівень фізичного стану плавців, Федчишин О. (2008)
Колісник В. - Динаміка показників функціонального резерву серця та фізичної роботоспроможності у юних плавців 7-9 років з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату (2008)
Курко Я. - Психологічні показники плавців за різних погодних умов (2008)
Політько О. - Шляхи вдосконалення змагальної діяльності в сучасному спортивному плаванні, Пилипко О. (2008)
Лашко В. - Кафедра плавання – учора, сьогодні, завтра, Астахов В., Ковров Я. (2008)
Підсумки міжнародної науково-практичної конференції "Україна – плавання 2020" (2008)
Возняк О. Т. - Повітророзподільник із взаємодією зустрічних неспіввісних плоских струмин в приміщеннях ювелірного заводу, Миронюк Х. В., Сухолова І. Є. (2008)
Довгалюк В. Б. - Розрахункова модель неізотермічної струмини, що настилається на опуклу циліндричну поверхню, Мілейковський В. О. (2008)
Лабай В.Й. - Вплив різниць температур перегрівання у випарнику і переохолодження у конденсаторі на ексергетичний ККД split-кондиціонерів (2008)
Малкін Е. С. - Установки для обробки води в електричних і магнітних полях. Методи розрахунку, Фурат І. Е., Приймак О. В., Твердохліб О. С. (2008)
Малкін Е. С. - Експериментальні дослідження теплообміну горизонтального циліндричного нагрівача в опалювальному конвекторі з термогравітаційною конвекцією, Вишегородська О. О., Скляренко О. М., Вишегородська Я. В. (2008)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплообмінних процесів в біогазових установках, Анохіна К. В. (2008)
Мамедов Н. Я. - Математическая модель стохастического прогнозирования расхода тепловой энергии для зданий (2008)
Мороз П. М. - Дослідження режимів експлуатації енергоефективної системи теплопостачання будинку, Степанов М. В. (2008)
Росковшенко Ю. К. - Вимірювання та автоматичне регулювання теплового потоку в системах водяного опалення приміщень, Степанов М. В., Дудніков А. П., Штиленко В. П. (2008)
Редько А. А. - Методика розрахунку характеристик геотермальних теплонасосних установок, Харлампіді Д. Х. (2008)
Пісарєв В. Є. - Схема сумісної роботи холодильноабсорбційної машини з когенераційною установкою, Степанов М. В. (2008)
Возняк О. Т. - Ефективність роботи цілорічних геліосистем при дискретній орієнтації сонячних колекторів, Дацько О. С., Шаповал С. П. (2008)
Константинівський Б. Я. - Трубофільтри на основі нових вяжучих речовин і гравійно-пісчаних сумішей, Гузій С. Г. (2008)
Бондарчук О. В. - Оптимізація конфігурації проектів розвитку проектно-орієнтованих організацій, Тесля Н. Ю. (2008)
Видатні вчені, педагоги (2008)
Анотації (2008)
Вихідні дані (2008)
Титул, зміст (2014)
Вельчинская Е. В. - Новые преформированные пиримидины: их синтез и биологическая активность (2014)
Федюк Р. С. - Наружные железобетонные стены с несъемной опалубкой в условиях юга Дальнего Востока России, Тимохин А. М., Муталибов З. А. (2014)
Георгієва М. Д. - Розвиток аграрної науки болгарії у 1959-1969 рр. (2014)
Белецкая Е. А. - Брендирование объектов селького туризма в прохоровском районе (на примере Белгородской области), Мешков В. А., Товолжанская Н. В. (2014)
Крисак А. І. - Проблеми нормативного забезпечення регулювання земельних відносин (2014)
Левченко Е. А. - Нужен ли России налог на роскошь, Саркисян А. Г., Синицына В. А. (2014)
Логвінова О. П. - Особливості застосування статистичних методів при обґрунтуванні господарських рішень (2014)
Любенкова Е. П. - Государственное регулирование рынка труда и занятости населения в ставропольском крае, Любенкова А. С. (2014)
Прокудина О. А. - Исследование понятийно-терминологического аппарата дифиниций "продвижение" и "коммуникации", Малахова Н. Л. (2014)
Смирнов А. Л. - Как оценивать инновационные и венчурные проекты? (2014)
Шипицын А. В. - Оценка и повышение кредитоспособности предприятия в соответствии с методикой readyratios (2014)
Акулова Н. Ю. - Художній психологізм і засоби характеротворення в малій прозі в. Підмогильного, Дацева А. В. (2014)
Василишина Н. Д. - Ідейно-естетична концепція пригодницьких романів г.Р. Хаггарда (2014)
Випасняк Г. О. - Амбівалентність святості у романі М. де Унамуно "Тітка Тула" та повісті "Святий Мануель Добрий, мученик" (2014)
Сазанович Л. В. - Американские народные традиции в контексте мирового фольклора (2014)
Борисова А. М. - Напрямки та перспективи вдосконалення інформаційних банківських правовідносин (2014)
Коптелов А. О. - Политическая полиция российской империи 1825-1880-х гг. в немецкой историографии xix-хх вв. (2014)
Нечаева О. П. - Компетенция субъектов российской федерации по предоставлению жилья детям сиротам по договору найма специализированного жилого помещения, Кукина Т. Е. (2014)
Гончарова О. А. - Структура інноваційної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови (2014)
Некрут Т. В. - Психодинамический подход к проблеме психокоррекции лиц с ограниченными возможностями здоровья (2014)
Ніжегородцев В. О. - Аналіз ефективності формування методичних компетентностей майбутніх учителів фізики (2014)
Павлюк Р. О. - Інформаційні засоби комунікації у віртуально-навчальному педагогічному середовищі (2014)
Перевознюк Т. О. - Концептуальний аналіз проблеми корекції агресивної поведінки (2014)
Повалій Л. В. - Співпраця школи і сім‘ї з проблеми формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2014)
Прокофьева М. Ю. - Проектирование системы самостоятельной работы студентов в процессе профессиональной подготовки к обучению младших школьников на принципах дифференцированного подхода (2014)
Прохоренко Л. І. - Психологічні особливості прояву самооцінки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2014)
Сердюк М. В. - Методичні позиції навчання орфографії у процесі роботи над зв’язними висловлюваннями учнів молодшого шкільного віку (2014)
Цибуляк Н. Ю. - Особливості психодіагностичного дослідження спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2014)
Чернуха Н. М. - Основні тенденції розвитку полікультурного виховання в сучасному світі, Бахов І. С. (2014)
Аденинская Е. Е. - Медико-социальная эффективность модели медицинского наблюдения за работниками, занятыми в условиях шума, Горблянский Ю. Ю. (2014)
Бакун О. В. - Зміни імунологічних показників у жінок з безпліддям трубного походження під впливом плазмаферезу (2014)
Братішко Ю. С. - Дослідження сутності та рівнів соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу (2014)
Василевский В. П. - Хирургическое лечение мультифокального атеро-склероза с использованием гибридных технологий, Жук А. В., Бублевич Н. В., Смольский А. В. (2014)
Заболотная И. И. - Микротвердость твердых тканей зубов с клиновидным дефектом в зависимости от глубины микротрещин эмали (2014)
Любезнова О. Н. - Проблема хронического лайм-боррелиоза в эндемичном регионе россии (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Механізми та роль апоптозу при опіках (огляд літератури), Іщейкіна Л. К., Басараб Я. О. (2014)
Петрушанко Т. А. - Динамика бактериальной обсеменности десневой борозды при лечении катарального гингивита у лиц молодого возраста, Череда В. В., Лобань Г. А. (2014)
Півнєва Т. І. - Динаміка вивчення вітамінної забезпеченості організму, Півнєв Б. А. (2014)
Рещиков В. А. - Особенности вегетативной регуляции детей дошкольного возраста, как показателя готовности ребенка к школьному обучению, Осычнюк Л. М. (2014)
Семеняк А. В. - Вплив мікоплазм hominis та уреаплазм urealyticum на стан загальної імунної системи, Пушкашу А. В., Симовонюк М. В. (2014)
Тарнавська С. І. - Особливості перебігу атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей залежно від типу ацетилювання (2014)
Тіманюк І. В. - Сучасні вимоги до професіоналу в сфері інтелектуальної власності, Тіманюк В. М. (2014)
Юрценюк О. С. - Особливості лікування психотичних психічних розладів у жінок – трудових мігрантів (2014)
Архипова Е. А. - Использование техник и методик управления временем в работе рекрутера, Суховий Е. С. (2014)
Кушнір Ю. В. - Соціологічний підхід у питаннях міжетнічного сприйняття (2014)
Дубняк М. О. - Політико-соціальні обставини практичної реалізації концепції відповідального корпоративного громадянства (2014)
Передмова (2013)
Залізняк Л. Л. - Дослідження стоянки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році, Хоптинець І. М., Вєтров Д. О. (2013)
Кухарчук Ю. В. - До питання про критерії класифікації зубчастих і виїмчастих знарядь (2013)
Нездолій О. І. - Історія вивчення аналогів стоянки Коробчине-Курган півдня Східної Європи (2013)
Отрощенко В. В. - Герой чи заробітчанин? (2013)
Гордієнко Р. О. - Нові пам’ятки середньодніпровської культури у межиріччі Сейму та Псла (2013)
Білинський О. О. - Нові матеріали з Басівського городища на Посуллі (2013)
Сай Т. М. - Хто був власником дерев’яних чаш? (2013)
Шелехань О. В. - Підстава для типології скіфської клинкової зброї: культ чи морфологія? (2013)
Шейко І. М. - Історія вивчення світильників Ольвії VI–I ст. до н. е. (2013)
Капустін К. М. - Керамічні вироби Городська другої половини ХІІІ–ХІV ст. (2013)
Тарнавський М. С. - Внесок видатного археолога В. В. Ауліха у дослідження Княжого Галича (2013)
Мироненко Л. В. - Батуринські кахлі кінця ХVІІ — початку ХVIII ст. із зображеннями піших воїнів та вершників як додаткове джерело до вивчення вбрання та озброєння гетьманського війська (2013)
Залізняк Л. Л. - Козацька Україна — прямий нащадок Княжого Києва (2013)
Кублій М. В. - Морфологічна мінливість собаки свійського (2013)
Відомомсті про авторів (2013)
Стасєв Ю. В. - Метод формалізації процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку, Клімов С. Б., Павленко М. А. (2007)
Шемаєв В. М. - Моделювання сценаріїв управління ситуаціями у сфері забезпечення воєнної безпеки держави (2007)
Афанасьев В. В. - Перспективные системы посадки летательных аппаратов, Кашаев И. А., Ситков А. М. (2007)
Литвяк А. Н. - Анализ и задачи вибродиагностики авиационных силовых установок, Логинов В. В. (2007)
Чернятьєв А. В. - Показники оцінки впливу точності польоту літаків по маршруту на результати виявлення екіпажами об’єктів у районі виконання завдання, Бабенко О. І., Костенко І. Л. (2007)
Дорощук В. А. - Параметричні методи порівняння отриманих радіолокаційних дальнісних портретів повітряних цілей з еталонами, Ященок В. Ж., Побережний А. А., Булаєнко М. В. (2007)
Зміївський Г. А. - Аналіз моделей і методів розрахунку зон радіопокриття систем мобільного зв'язку при їх використанні для забезпечення управління повсякденною діяльністю військ (сил), Краснокутський В. М., Колодєєв М. М. (2007)
Кандырин Н. П. - Использование радиолокационных методов измерения дальности в технологических процессах, Костянец А. В., Лошаков В. А. (2007)
Кучер Д. Б. - Экспериментальная оценка влияния внешнего подмагничивания тонкой высокотемпературной сверхпроводящей пленки на характеристики активных датчиков-ограничителей, Харланов А. И., Степанова М. В. (2007)
Марыкивский О. Е. - Расчет эквивалентного коэффициента теплопроводности конструктивного элемента микропроволочного приемника проходящего излучения - двухслойного цилиндра (2007)
Стрелков А. И. - Оценка эффективности метода накопления серии короткоэкспозиционных слабоконтрастных телевизионных кадров, Барсов В. И., Стрелкова Т. А., Кац Е. Н. (2007)
Тимочко О. І. - Локалізація об’єкта пошуку на поточному зображенні навігаційної системи з радіометричними датчиками, Подорожняк А. О., Васильєв Ю. Б. (2007)
Ткаченко В. І. - Завадостійкість систем радіолокаційного опiзнавання з адресною відповіддю, Бакуменко Б. В. (2007)
Бохан К. А. - Протокол обмена структурированными данными в телемедицинских системах, Гуржий С. В. (2007)
Завизиступ Ю. Ю. - Метод компенсации потерь производительности протокола ТСР при переходе мобильного узла в соседнюю зону обслуживания в беспроводных сетях, Коваленко А. А., Мохаммад А. С. (2007)
Коваленко Н. С. - Анализ нижних звеньев интегрированных систем объектовой безопасности (2007)
Кузнецов А. А. - Метод построения криптографически стойких булевых функций на основе градиентного спуска, Избенко Ю. А., Московченко И. В. (2007)
Лемешко О. В. - Результати порівняльного аналізу потокових моделей маршрутизації в телекомунікаційних мережах, Дробот О. А., Симоненко Д. В. (2007)
Лысенко И. В. - Модели обнаружения модификаций сообщений с использованием симметричной криптографии на основе принципа диверсности, Исиченко Т. А. (2007)
Можаев А. А. - Концепция обеспечения качества предоставления услуг в цифровых телекоммуникационных сетях (2007)
Рубан И. В. - Сегментация границ в условиях низкой контрастности изображений, Смеляков К. С., Шитова О. В. (2007)
Спорышев К. А. - Внутрисистемные помехи в сотовой связи, Ткачев А. М. (2007)
Харченко В. С. - Информационная технология поддержки определения компонентных функциональных структур живучих бортовых информационно-управляющих систем, Бородавка Н. П. (2007)
Егоров А. Б. - Анализ способов создания энергоэффективных осветительных установок, Кондратюк О. Ю. (2007)
Леоненко А. Н. - Исследование параметра пластичности поверхностного слоя деталей из специального легированного чугуна, Савченков Б. В. (2007)
Мезеря А. Ю. - Вопросы использования асинхронных генераторов на мини ГЭС, Ириков Д. В. (2007)
Шевченко В. В. - Предложения по использованию сверхпроводников в электротехнических устройствах, Шевченко С. Е., Шуджан Р. Я. (2007)
Раковская Н. Х. - Технологические ходовые устройства на основе системы "колесо-рельс" (2007)
Аллеров Ю. В. - Методичні підходи щодо визначення можливостей підрозділів спеціального призначення під час проведення пошуку диверсійно-розвідувальних груп, Бурков В. В., Обрядін В. В., Овчаренко В. В. (2007)
Бакулін І. Є. - Тенденції розвитку системи метрологічного забезпечення Збройних Сил Польщі, Герасимов С. В. (2007)
Захаров И. П. - Достоверность измерений и характеристик их точности (2007)
Дергачева Н. А. - Поиск знаний в базах данных для оценки финансовых рисков (2007)
Малый В. В. - Моделирование проектов развития предприятия с использованием математического аппарата гибридных автоматов, Климова Т. А., Яшина Е. С. (2007)
Ситников Д. Э. - Сравнительный анализ осцилляторов, как одной из разновидностей технических индикаторов. Сообщение 1., Ситникова П. Э., Усань А. А. (2007)
Чубукин В. В. - Виртуальные частные сети: выбор решений, Юров С. Н. (2007)
Воеводина М. Ю. - Об одном из аспектов применения Э-метрик в дистанционном образовании (2007)
Тимошенко О. В. - Удосконалення первинної льотної підготовки в ХУ ПС, Шмаков В. В., Іванюк В. О., Єрилкін А. Г. (2007)
Хроніка та інформація (2007)
Реферати (abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Гром'як Р. - Мовний шар (рівень) структури літературно-художнього твору з рецептивно-комунікативного погляду (2009)
Нямцу А. - Трансформационная полифония "точек зрения" в современных обработках традиционных сюжетов, образов и мотивов (2009)
Волковинський О. - Поетика епітета: прологомени до теми (2009)
Корниенко О. - Игровой модус литературы (2009)
Драненко Г. - Символ та міф у теоретичній думці Ж. Дюрана (2009)
Черноиваненко Е. - Литературоведение в ситуации fin de siècle (2009)
Грицик Л. - "Література між двома світами": східний світ, літературознавчий аспект (2009)
Поліщук Я. - Слово усне і писемне: діахронія взаємин (2009)
Ткаченко А. - Художність і "шухляди ізмів" (2009)
Мегела І. - Трансляція міфу про Адоніса (змістово-формальні аспекти) (2009)
Лановик З. - Архетипні образи Духа Божого у Святому Письмі (2009)
Силантьева В. - Логика хаоса и порядка: опыт пришлого и современность (2009)
Бунчук Б. - Новаторство віршованої форми І. Франка як ознака модерністського характеру його поезії (2009)
Денисова Т. - Перечитуючи модернізм: американська версія (2009)
Висоцька Н. - Шоста книга Мойсеєва (афро-американська версія біблійної оповіді у романі З. Н. Герстон "Мойсей, людина гори") (2009)
Гон О. - Вавілонська вежа поезії: композиційна специфіка "Кантос" Паунда (2009)
Оляндэр Л. - Поэтика и художественно-философское содержание повести Я. Ивашкевича "Matka Ioanna od Aniołów" (2009)
Потницева Т. - "Современный Словарь" Г.Филдинга: "комический эпос" в лексикографии (2009)
Татаренко А. - Циклізація як складова наративної стратегії Данила Кіша-Оповідача (2009)
Михед Т. - Провіденційний дискурс у творчості Едгара По (2009)
Астаф'єв О. - Європейський вимір української повоєнної еміграційної літератури (2009)
Кирилюк С. - Жінка з чорним знаком в українській прозі fin de siecle (на матеріалі прози Ольги Кобилянської) (2009)
Скупейко Л. - "Суверенна особистість" як парадигма неоромантизму (в рецепції Лесі Українки) (2009)
Турган О. - "Життя й вогонь дав людям Прометей і знав, що муки ждуть його за теє..." (2009)
Шалагинов Б. - Поэтический цикл Марины Цветаевой "Хвала Афродите" (опыт структурального анализа) (2009)
Шевченко Л. - Теоцентрическая модель мира в русской прозе 70-90-х годов ХХ века ("Псалом. Роман-размышление о четырех казнях Господних" Ф. Горенштейна и "Пирамида" Л. Леонова) (2009)
Кеба А. - "Точка зрения" в контексте повествовательных стратегий А. Платонова (2009)
Левицкий В. - Понятия "резать" и "волшебство" в индоевропейском праязыке (2009)
Дащенко О. - Существительные с размерным и оценочным значениями (2009)
Тарангул И. - Своеобразие переосмысления мифа об Антигоне в литературном контексте ХХ века (2009)
Фоміна Г. - Трансформаційна міфологічна аура в драматургії Хайнера Мюллера (2009)
Антофійчук В. - У світлі біблійної герменевтики (2009)
Акуленко Н. - Благочестивое сухое миндальное дерево у дороги в Эдесс (2009)
Наші автори (2009)
Титул, зміст (2014)
Feschenko Y. I. - Features of cardio-vascular system functional state in patients with bronchial asthma at the background of long-term pathogenic organisms persistence in the upper respiratory tract, Parkhomenko N. V., Prymushko N. A., Rolik L. V., Kuryk L. M., Turchyna I. P., YasyrS. G., Myronchenko S. V. (2014)
Костроміна В. П. - Адаптаційно-резервні можливості організму дітей, хворих на бронхіальну астму, Речкіна О. О., Ярощук Л. Б., Стриж В. О., Дорошенкова А. С. (2014)
Дзюблик Я. О. - Етіологічна діагностика інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень: досвід комбінованого використання бактеріологічних та вірусологічних методів дослідження (2014)
Клименко В. А. - Якість життя дітей з алергічними захворюваннями, Карпушенко Ю. В. (2014)
Турчина І. П. - Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у хворих з колонізацією верхніх дихальних шляхів умовно-патогенною мікрофлорою (2014)
Дудка П. Ф. - Сучасні принципи відновлення прохідності дихальних шляхів та проведення штучної вентиляції легень, Добрянський Д. В., Бодарецька О. І., Тарченко І. П., Петелицька Л. Б. (2014)
Юдина Л. В. - Устранение обострений бронхиальной астмы – просто и доступно (2014)
Гришило А. П. - Проблема кашля в общетерапевтической практике (2014)
Малахов А. Б. - Эффективность небулайзерной терапии обострений бронхиальной астмы у детей на догоспитальном этапе, Желудова В. П., Макарова С. А., Рыжова Е. Г. (2014)
Ткачишин В. С. - Професійні ураження шкіри алергічної та неалергічної етіології (2014)
Нікітюк О. Б. - Розробка механізму підготовки та накопичення резерву особового складу мобілізаційних ресурсів для Повітряних Сил Збройних Сил України (2007)
Поляков С. Ю. - Проблеми впливу реформування Збройних Сил України на стан національної безпеки України (організаційно-правові питання) (2007)
Полякова О. С. - Деякі проблеми удосконалення Військових Статутів – як правових засад функціонування та реформування Збройних Сил України (2007)
Кириченко І. О. - Комплексний підхід до моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони, Серватюк В. М. (2007)
Талавиря В. О. - Вимоги та фактори, які впливають на ефективність системи управління протиповітряної оборони під час вирішення завдань управління, Лезік О. В., Стадніченко В. Г. (2007)
Деденок В. П. - Точность оценивания координат летательных аппаратов при совместном использовании информации глобальных спутниковых радионавигационных систем и наземных измерительных средств, Бондаренко А. Л. (2007)
Денисюк В. Н. - Результаты проведения межведомственных наземных (стендовых) испытаний двигателя АИ-25ТЛШ разработки ГП "Ивченко-Прогресс", Чикалин А. И. (2007)
Дихановський В. М. - Застосування розрізних лопаток для системи регулювання компресорів авіаційних двигунів, Шаповалов О. Л. (2007)
Зінченко Д. М. - Вплив форми профілю на аеродинамічні характеристики модифікованого крила у присутності гвинта, Гоцак. В. В., Компанієць О. М. (2007)
Котельніков Г. Н. - Основні шляхи підтримання безпеки польотів модернізованого літального апарата, Кравченко Ю. В., Вовк О. В. (2007)
Моцарь П. І. - Моделювання критичних режимів польоту на вертолітному тренажері, Миргород Ю. І. (2007)
Моцарь А. І. - Авіаційні тренажери та деякі методологічні аспекти їх створення, Приймак А. В. (2007)
Расстрыгин А. А. - Методика расчета гидродинамических характеристик в задаче оценки мореходности самолета-амфибии при продольном движении по водной поверхности (2007)
Братченко Г. Д. - Математичне моделювання розпізнавання повітряних цілей по радіолокаційних портретах на бічних ракурсах, Бондаренко О. О. (2007)
Голота В. И. - Исследования разряда в системе электродов игла – плоскость при повышенных давлениях воздуха (катодонаправленный стример), Кадолин Б. Б., Болотов О. В., Остроушко В. Н., Маньковский С. Н. (2007)
Дубик А. Н. - Роль и место средств связи в обеспечении боевых действий будущего (2007)
Зинченко А. А. - Анализ ограничений на уровень неучтенного кросс-поляризационного излучения при демодуляции N-Ofdm сигналов (2007)
Зюкин В. Ф. - Повышение качества селекции в обзорных РЛС трасс целей за счет использования сигнальной информации, Гриб Д. А., Грызо А. А. (2007)
Линник Н. Ф. - Спектральные характеристики параллельного фазово-частотно-модулированного сигнала (2007)
Пащенко Р. Е. - Швидкодіючий метод визначення фрактальної розмірності аерокосмічних зображень, Новіков В. І., Карпенко О. В., Шаповалов О. В. (2007)
Спорышев К. А. - Анализ подходов к оценке прогнозируемых зон обслуживания базовыми станциями в системах подвижной радиосвязи, Ткачев А. М., Постольный А. С. (2007)
Смеляков К. С. - Пространственные фильтры резкости (2007)
Тітов І. В. - Дослідження ефективності методів корекції характеристик каналів цифрових антенних решіток інтегрованої інформаційної системи (2007)
Трошін О. М. - Про вплив електромагнітної обробки олив на їх службові характеристики, Джус Р. М. (2007)
Барабаш О. В. - Спосіб збирання діагностичної інформації при виконанні самодіагностування в розподілених інформаційних системах, Чмут О. В. (2007)
Ермолаев И. Р. - Эталонные изображения фигур пилотажа на основе данных средств объективного контроля, Кулешин В. В. (2007)
Збрицький Р. О. - Використання цифрових засобів відео реєстрації при випробуваннях парашутних систем технологічна лінія обробки відеоінформації (2007)
Кузнецов А. А. - Исследование протоколов и механизмов защиты информации в компьютерных системах и сетях, Евсеев С. П., Томашевский Б. П., Жмурко Ю. И. (2007)
Никитин Н. М. - Сравнение характеристик алгоритма определения числа одновременно действующих сигналов, отличающихся только направлением прихода (2007)
Паржин Ю. В. - Технология построения операционной семантики стратифицированной семантической сети для поддержки принятия управленческих решений, Любченко Н. Ю. (2007)
Романенко І. О. - Розробка тестів з використанням засобів обчислювальної техніки, Столбов В. Ф., Рубан І. В., Третяк В. Ф. (2007)
Рысованый А. Н. - Выбор полиномов c deg P(X) = 5 для сигнатурных анализаторов в поле Галуа GF(3) по критерию формирования последовательности максимальной длины, Гоготов В. В. (2007)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського