Есназарова У. А. - Картография и школьная география, Жунусбаева М. Т., Жакупов А. А. (2010)
Жемеров О. О. - Завдання з топографії та картографії на учнівських географічних олімпіадах (2010)
Замураева М. Е. - Использование моделей геообработки для исследования антропогенных модификаций ландшафтов, Нарожняя А. Г., Мозговая О. М. (2010)
Имангулова Т. В. - Значение картографических исследований при изучении родного края (2010)
Капіруліна С. Л. - Міжпредметні зв’язки як складова шкільної географічної освіти, Кобзар М. О. (2010)
Клименко В. Г. - Визначення середнього багаторічного стоку та його картографування в курсі "Гідрологія України", Кійко С. О. (2010)
Кобченко Ю. Ф. - Вивчення агроклімату у шкільній географії (2010)
Коваленко Л. М. - Удосконалення земельно-орендних відносин з використанням матеріалів земельного кадастру (2010)
Коренець О. В. - Метадані як основа якості інфраструктур просторових даних для використання у геоінформаційному картографуванні (2010)
Корнєєв В. П. - Урок географії у профільній школі (2010)
Круглик Л. І. - Методичні засади становлення географічної освіти у профільній школі України (2010)
Курач Т. М. - Розробка програми курсу "Космічна картографія/3D-аналіз" (2010)
Максименко Н. В. - Мультимедійне супроводження викладання географії у школі, Махота С. П. (2010)
Мальчикова Д. С. - Використання ГІС/ДЗЗ-технологій для вивчення територіальної структури землекористування регіону (2010)
Малютіна Н. О. - Картографічний метод вивчення географії у Мелітопольському училищі культури (2010)
Мацібора О. В. - Геоінформаційне забезпечення порівняльного аналізу природних умов голоцену півдня України (2010)
Недялкова М. И. - Использование географических информационных технологий для моделировния глубины фрагментации рельефа, Райлян В. Я., Млявая Г. В., Кривова О. Н. (2010)
Опара В. М. - Картографічні матеріали для економічного аналізу показників екологічного стану рекреаційних земель населених пунктів, Винограденко С. О. (2010)
Павловский А. А. - Разработка схемы градоэкологических условий территории (на примере Санкт-Петербурга), Петерсон Г. Н., Михайлов К. В. (2010)
Пересадько В. А. - Розробка атласу виборчого процесу в Україні як складова фахової підготовки магістрів географії, Красовська Г. М. (2010)
Підлісецька І. О. - Вивчення культурної спадщини в школі (2010)
Полякова Н. О. - Легенди карт за семіотичними ознаками (2010)
Прасул Ю. І. - Інформаційно-картографічне забезпечення пріоритетних видів туризму в Харківській області (2010)
Роганін Ю. В. - Шляхи удосконалення охорони земель на сучасному етапі земельних відносин, Ремінний В. І. (2010)
Смірнов Ю. Б. - Планування гідрографічних робіт для укладання річкових навігаційних карт (2010)
Столбцов С. В. - Картографічне забезпечення краєзнавчої навчальної практики студентів-географів, Лисичарова Г. О. (2010)
Тимашова В. И. - Творческая работа школьников при составлении экономических карт своей области (2010)
Шилова Л. Г. - Створення карти "Духовні світочі Запорізької області" для туристичного паломництва (2010)
Вступ (2013)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка у творчій спадщині М. П. Драгоманова (2013)
Нікітенко А. І. - Вплив політики російського уряду стосовно громадівської інтелігенції на родинне життя В. Антоновича та П. Чубинського (2013)
Ткаченко-Плахтій О. П. - Ставлення українського та російського суспільства до проявів революційного терору на початку ХХ ст. (2013)
Коломоєць Ю. І. - Роль і місце революційної еміграції у створенні РСДРП (1898 р.) (2013)
Чепурко О. О. - Історія діяльності соціал-демократичних організацій Катеринославської губернії напередодні революції 1905–1907 рр. (2013)
Шляхов О. Б. - Підприємці України та їх партійно-політичні уподобання на початку ХХ ст. (2013)
Берестень Ю. В. - Санітарна служба менонітів-добровольців у період російсько-японської війни 1904–1905 рр. (2013)
Головіна О. В. - Сучасна історіографія монархічних організацій в Україні: особливості і тенденції (2013)
Назарова Є. П. - Діяльність кримськотатарських політичних партій та організацій на початку ХХ ст. (2013)
Лучка Л. М. - Революція 1905–1907 років та розвиток бібліотечної справи на Катеринославщині (2013)
Поляков С. І. - Деякі питання історії Базельського з’їзду закордонних груп сприяння РСДРП 1908 р. (2013)
Сарнацький О. П. - Етнополітичні аспекти в репресивних діях царизму під час першої світової війни щодо діячів і прихильників українських політичних партій та заручників із Галичини (2013)
Мороз В. І. - Діяльність російської робітничої соціал-демократії в міжнародних організаціях Європи (1914–1917 рр.), Левін О. Л. (2013)
Савченко О. І. - Російські емігранти в політичному житті Австралії у роки Першої світової війни (2013)
Кривошеєва Л. М. - Національно-політичне виховання військовополонених у таборах Австро-Угорщини часів Першої світової війни (2013)
Яценко В. Я. - Питання освіти в діяльності гласних-українців Катеринославської міської думи восени 1917 р. (2013)
Митрофаненко Ю. С. - Політична боротьба в УНР у 1918–1919 рр. та поширення отаманщини (2013)
Гула Р. В. - Патріотичне та інтернаціональне виховання бійців Червоної армії у 1918–1922 рр. (на матеріалах України) (2013)
Коломоєць О. Ю. - Внутрішньопартійна дискусія напередодні XV з’їзду ВКП(б) (2013)
Барабаш Ю. В. - Соціально-політична діяльність уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. (2013)
Білан С. О. - Суспільно-політична активність сільської молоді України в 1933–1939 рр. (2013)
Гулай В. В. - Структуризація правого спектра українського етнополітичного руху в Західній Україні в умовах посилення внутрішньої конфронтації (30-ті роки ХХ ст.) (2013)
Панченко Панченко - В. Г. Економічна складова в ідеології ОУН за кордоном ("двійкарів") повоєнної доби (2013)
Кривчик Г. Г. - Організація влади в СРСР за конституцією "розвинутого соціалізму", Кошарна Г. Б. (2013)
Наші автори (2013)
Сухомлинов О. М. - Проблема польсько-українського діалогу в романі В. Одоєвського "Оксана" (2012)
Єршов В. О. - Польськомовна художня література Правобережної України доби романтизму в системі української літературної таксономії (2012)
Білявська В. С. - Предметний світ урбаністичного простору в "Спогадах із подорожі до Сибіру та перебування в Березові й Саратові" Єви Фелінської (2012)
Строцька А. П. - Особливості жанру та проблематика у гальчинських гавендах Міхала Чайковського, Венгровська Л. В., Єршов В. О. (2012)
Козловець М. А. - Національне самовизначення українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії, Федоренко В. О. (2012)
Jacek J. P. - Godność człowieka fundamentem jego wolności (2012)
Герасимчук А. А. - Проблема діалогу православної і католицької церков в сучасному українському суспільстві, Бойко Б. (2012)
Місяць Н. К. - Роль Яна Павла П у налагодженні міжконфесійного діалогу між католиками та юдеями (2012)
Slusar W. - Nowa racjonalność jako atrybut przemocy w dobie globalizacji (2012)
Кузьмін О. С. - Католицький некрополь Житомира (2012)
Truszczyński М. - Stosunki Polski Ludowej oraz Kościoła rzymskokatolickiego od roku 1945 do 1948, na tle nominacji biskupich na ziemiach wschodnich i zachodnich, jak również organizacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce (2012)
Соколовський О. Л. - Трансформація віровчення релігійного об’єднання польських братів у другій половині XVI ст (2012)
Ференець О. П. - Щоденник Станіслава Освенцима (2012)
Бобрицька В. І. - Сприяння здоров’ю дітей та молоді: порівняльний аналіз освітньої політики України і Польщі (2012)
Сейко Н. А. - Католицька громада Правобережжя як суб’єкт доброчинності у сфері освіти (перша половина ХІХ століття) (2012)
Дубасенюк О. А. - Проблема самоосвіти учнівської молоді у працях польських учених (2012)
Parzęcki R. - Szkolny doradca zawodowy, Parzęcka-Denis A. (2012)
Якса Н. В. - Загальноцивілізаційні тенденції розвитку освіти у Польщі (2012)
Вознюк О. В. - Професійний розвиток педагога у Польщі та провідних країнах світу (2012)
Круковська І. М. - Медична освіта на Волині (ХІХ – 30-ті рр.. ХХ ст..): польський аспект (2012)
Мирна І. О. - Важливість розвитку професійних комтепенцій педагогів, класних керівників України та Польщі (2012)
Шелест Ю. - Польська серед інших мов викладання і спілкування в Київському університеті св. Володимира (перша половина ХІХ століття) (2012)
Слоньовська О. Б. - Сутність міжнародної співпраці у забезпеченні полікультурної освіти (2012)
Wiatrowski Z. - ІV forum Polsko-Urkaiński w Czerkasach (2012)
Єршов В. - Універсум Юзефа Ігнація Крашевського, Коржовська О. (2012)
Дубасенюк О. - Співпраця українських і польських учених: проблема становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл, Антонова О. (2012)
Місяць Н. - Життя польської громади Житомирщини (липень 2011р. – жовтень 2012 р.) (2012)
Дєгтяр А. О. - Управління інноваціями в системі вищих навчальних закладів, Календжян Я. В. (2011)
Лозинська Т. М. - Історичний розвиток державного управління дорожнім господарством, Захаров В. М. (2011)
Мельниченко О. А. - Генеза наукових поглядів на роль держави в підвищенні рівня добробуту населення (2011)
Олійченко І. М. - Аналіз інформаційного забезпечення ведення Державного реєстру виборців (2011)
Радченко О. В. - Вплив виборчої культури на формування політичного режиму в Україні, Дуравкіна Н. О. (2011)
Бєлай С. В. - Теоретико-методологічні засади ідентифікації кризових явищ соціального характеру (2011)
Дітковська М. Ю. - Формування сучасного інформаційного середовища в закладах охорони здоров'я (2011)
Древаль Ю. Д. - Менеджмент в органах державної влади: досвід реалізації та перспективи (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічні засади оцінки функціонування органів державного управління (2011)
Котуков О. А. - Основні особливості та аспекти соціального розвитку, Копилова Н. А. (2011)
Лєсная О. С. - Державна політика в галузі житлового будівництва (2011)
Непомнящій О. М. - Соціально орієнтована житлова політика (2011)
Лиска О. Г. - Відповідальність як ознака суб'єкта управління (2011)
Медвідь М. М. - Соціально-економічне підґрунтя вибору способу комплектування військових формувань в Україні, Чернишенко О. Є. (2011)
Орлов О. В. - Системний підхід до визначення ієрархії державноуправлінських функцій (2011)
Самсонов И. Ф. - Профиль личностных качеств гражданского служащего в условиях обновления российского общества (2011)
Сиченко О. О. - Вплив механізмів творчого пристосування й пасивної адаптації на прийняття управлінських рішень (2011)
Соломатина Т. В. - Коррупция как социально патологическое явление в системе государственного управления (2011)
Туркіна І. Є. - Призначення інститутів судової влади в механізмі держави (2011)
Білоконь М. В. - Теоретико-філософський аналіз демократичних трансформацій соціально-політичних систем (2011)
Гребцова І. А. - Українські відповідники технічних термінів у гармонізованих стандартах і нормативних документах (2011)
Діденко О. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент підвищення ефективності взаємодії влади, суспільства і бізнесу (2011)
Коваленко Н. В. - Консолідація суспільства як запорука подолання бідності (2011)
Соболь М. П. - Соціологічне дослідження як інструмент аналізу ризиків у межах механізмів державного управління (2011)
Поклонський Ф. Ю. - Систематизація проблем державного регулювання інноваційної діяльності в науково-технічній сфері, Дунаєва В. В. (2011)
Бабаєв В. Ю. - Управління дебіторською заборгованістю підприємств, Гальченко І. О. (2011)
Громова Т. М. - Приватизація та інституціоналізація системи форм власності у сфері торгівлі (2011)
Качний О. С. - Механізми регулювання ринку праці в Україні, Шапоренко Д. Е. (2011)
Коваленко М. М. - Сутність і складові механізму державного регулювання банківського сектора економіки (2011)
Кривачук Л. Ф. - Теоретичні аспекти дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні (2011)
Мельников О. С. - Проблеми організації державних закупівель в Україні та шляхи їхнього вирішення (2011)
Мироненко М. Ю. - Фінансово-кредитне регулювання реального сектора економіки (2011)
Плішка Т. П. - Механізми державного управління процесами внутрішнього та зовнішнього інвестування (2011)
Самофалова Т. О. - Соціальна відповідальність бізнесу як об'єктивна категорія соціально-економічної системи (2011)
Сафронова О. М. - Розвиток системи державного регулювання підприємницької діяльності у процесі посткризового відновлення економіки України (2011)
Бондаренко А. І. - Принципи здійснення державного фінансового контролю (2011)
Іванова Т. П. - Державне казначейство як гарант економічної безпеки державних коштів при виконанні бюджетів усіх рівнів (2011)
Ревенко Т. В. - Методика оцінювання ефективності соціальної реклами органів влади в Україні (2011)
Хмельков А. В. - Фінансовий механізм державного управління: визначення та вплив на систему державного фінансового контролю (2011)
Левченко Н. М. - Принципи державного регулювання розвитку АПК в умовах євроінтеграції (2011)
Олексин А. Г. - Фінансування розвитку вищих навчальних закладів (2011)
Амосов О. Ю. - Інтелектуальна власність в умовах економіки знань (2011)
Найпак Д. В. - Формування алгоритму управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства на основі процесного підходу (2011)
Лопушняк Г. С. - Соціальний захист населення: теоретична концептуалізація та особливості державного управління (2011)
Гопцій Д. О. - Оцінка сталого розвитку міст, Коваленко М. Й. (2011)
Кучерук Т. Г. - Методологічні принципи дослідження механізму стимулювання інноваційно орієнтованого розвитку регіонів (2011)
Поступна О. В. - Громадська теорія місцевого самоврядування як теоретична конструкція організації політико-правового інституту народовладдя (2011)
Фоміцька Н. В. - Інституційні основи розвитку місцевого самоврядування в Україні (2011)
Будко О. О. - Шляхи покращення соціально-психологічного клімату в органах державної влади та місцевого самоврядування (2011)
Жерліцин Д. К. - Місцеве самоврядування як функціональний механізм надання якісних послуг населенню (2011)
Мінаєва Г. М. - Механізми підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування щодо сталого розвитку громад (2011)
Олефіренко О. В. - Регіональна екологічна політика і проблеми національного розвитку (2011)
Свєшнікова Н. М. - Схема дворівневого фінансування регіональної інноваційної діяльності (на прикладі Донецького регіону) (2011)
Тупіцин В. М. - Конвергенція теорій місцевого самоврядування (2011)
Боковикова Ю. В. - Керівник органу державної виконавчої влади регіонального рівня в сучасній соціально-економічній реальності (2011)
Золотарьов В. Ф. - Сутність управління кадровими процесами у сфері державної служби (2011)
Клімушин П. С. - Кваліфікаційні вимоги до інформаційної компетентності державних службовців (2011)
Побережна В. А. - Проблеми та перспективи модернізації державної кадрової політики (2011)
Дементов В. О. - Демократичні перетворення в державній службі в контексті демократизації державноуправлінських відносин (2011)
Бульба В. Г. - Історико-компаративний аналіз трансформації соціальних функцій держави в Німеччині кінця ХХ ст. (2011)
Жадан О. В. - Світові тенденції розвитку державного регулювання соціально-трудових відносин (2011)
Соболь Р. Г. - Особливості державного регулювання страхової діяльності Великобританії (2011)
Тамм А. Є. - Державна політика України у сфері європейської інтеграції (2011)
Чала Н. Д. - Особливості бюджетного управління на місцевому рівні в нових економічних умовах: аналіз європейського досвіду (2011)
Іванова Н. С. - Концептуальні засади стратегічного управління регіоном у напрямі євроінтеграції (2011)
Побережний В. В. - Місце та значення міжнародних антикорупційних договорів у системі запобігання корупції в органах державної влади (2011)
Сидоренко Н. О. - Іституційно-правові аспекти міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України (2011)
Харченко В. В. - Роль і місце вугледобувної галузі в забезпеченні енергетичної безпеки держави (2011)
Кремень В. Г. - Людина як суб’єкт творчої діяльності: інноваційний аспект (2014)
Островерхова Н. М. - Виховна субсистема уроку та аналіз її ефективності (2014)
Буркова Л. В. - Рефлексия как механизм развития проектной деятельности одаренных учащихся (2014)
Родіна Н. В. - Системні уявлення про копінг у парадигмі марковських моделей (2014)
Ткаченко Л. І. - Креативність і творчість: сучасний контент (2014)
Никитина О. А. - Школьное математическое образование в сша как пример моделирования развивающей среды (2014)
Ярема І. Г. - Розвиток музичної обдарованості дітей молодшого шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах України, Сорока С. В., Ємець В. В. (2014)
Затворнюк О. М. - Формування та розвиток професійного іміджу майбутніх психологів (2014)
Радул С. Г. - Міжособистісна комунікація як детермінанта професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови (2014)
Шелестова Л. В. - Пізнання світу та естетичний розвиток старших дошкільників засобами образотворчого мистецтва (2014)
Стьопул В. І. - Хто має дар?! А дух?! (У пошуках обдарованості) (2014)
Бельская Н. А. - Особенности и характер эмоционально-ценностных ориентаций старшеклассников – членов (2014)
Демченко В. В. - Психолого-педагогічні особливості підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми (2014)
Івахненко С. В. - Формування компетентностей обдарованої особистості на уроках інформатики (2014)
Кульбаба Л. М. - Створення поля креативності обдарованої дитини (2014)
Корінна Л. В. - Психологічний супровід та підтримка розвитку обдарованої особистості, формування у неї успішних життєвих стратегій (2014)
Войтенко О. О. - Прояв обдарованості учнів як результат професійної діяльності творчого вчителя (2014)
Прашко О. В. - Дослідно-експериментальна перевірка розвитку соціальної компетентності підлітків (2014)
Грицишина Т. І. - Формування життєвої компетентності обдарованих дошкільників засобами краєзнавчо-туристичної діяльності в умовах дошкільного навчального закладу (2014)
Чудакова В. П. - "Спрямованість мотивації" показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2014)
Рыбак С. Б. - Научиться быстро читать. тяжело? Легко! (часть 1) (2014)
Шумакова И. В. - Песни трудных шахтерских дорог (2014)
Смуглякова М. К. - Основні принципи та етапи діагностики виключних здібностей особистості у сучасній системі освіти Канадської провінції Онтаріо (2014)
Адаменко В. А. - Любов до професії переливається в уроки творчості, а далі − у серця дітей (2014)
Мандзій О. Л. - Управлінське забезпечення та методичний супровід роботи з розвитку здібностей та обдарувань учнів бережанської гімназії імені Б. Лепкого (2014)
Ткаченко Л. І. - Результати науково-педагогічного супроводу обдарованості: успіхи й перспективи (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на жовтень 2014 року (2014)
Фурдичко О. І. - Еколого-економічні особливості використання природних ресурсів в аграрному виробництві України, Дєм’янюк О. С. (2013)
Дємидов О. А. - Організаційні й агроекологічні основи рекультивації промислово порушених земель (2013)
Моклячук Л. І. - Втрати азоту у сільському господарстві України, Пінчук В. О., Марткоплішвілі М. М. (2013)
Пилипєнко Ю. В. - Радіоекологічна ситуація в екосистемах малих водосховищ різного цільового призначення (2013)
Ізюмова О. Г. - Водно-фізичні властивості ґрунту в умовах техногенезу (2013)
Власов В. В. - Етапи формування бази даних виноградників, Ляшєнко Г. В., Власова О. Ю., Бузовська М. Б., Мєльник Е. Б., Булаєва Ю. Ю., Суздалова В. І., Павленков М. О. (2013)
Канівець В. І. - Чорноземи перехідної смуги північної і центральної частин Лівобережного Лісостепу, Канівець С. В., Кулик Н. А. (2013)
Лопушняк В. І. - Екологічний стан темно-сірого опідзолено- го ґрунту за різних систем удобрення (2013)
Коваленко С. А. - Зміни показників балансу гумусу у ґрунтах сільськогосподарських угідь Чернігівської області, Матухно Ю. Д., Мукосій М. П. (2013)
Проневич В. А. - Трансформація органічної речовини торфового ґрунту за різних польових сівозмін (2013)
Марютін О. Ф. - Наметовий спосіб дезінфекції ґрунту у блокових теплицях як чинник біологічної безпеки, Онищєнко О. І., Шевченко В. Д. (2013)
Барановський О. В. - Агроекологічне обґрунтування доцільності вирощування зернового сорго в посушливих умовах Луганської області, Трофименко М. М., Вечеров В. І., Шумська Г. М., Митрошин А. М. (2013)
Борисюк Б. В. - Вплив регуляторів росту рослин на активність мікрофлори кореневої зони рослин хмелю, Дем’янчук Л. С., Бунас А. А. (2013)
Ткач Є. Д. - Екологічні аспекти інвазії Iva xanthiifolia Nutt. в агрофітоценози, Шерстобоєва О. В. (2013)
Шоляк К. В. - Поширення хромрезистентних мікроорганізмів у стічних водах, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2013)
Яковлева Л. М. - Нові збудники бактеріозів рослин в Україні, Огородник Л. Є., Мороз С. М. (2013)
Мілютєнко Т. Б. - Цикл азоту в ризосферному ґрунті рослин кукурудзи, Шерстобоєва О. В., Волкогон В. В., Бєрдніков О. М. (2013)
Волкогон К. І. - Розвиток мікроорганізмів азотного циклу в ризосфері пшениці озимої під впливом мінеральних добрив та бактеріальних препаратів (2013)
Жукорський О. М. - Галузь свинарства - реальна та прогнозована загроза для довкілля, Никифорук О. В. (2013)
Чабанюк Я. В. - Молекулярні методи вивчення різноманіття ґрунтових мікроорганізмів (2013)
Бойко О. А. - "Нанобактерії": поширення, властивості, гіпотези, Бойко А. А., Грицев О. А. (2013)
Красільнікова Т. М. - Критерії добору сортів пшениці озимої орендними аграрними підприємствами (2013)
Содержание (2014)
Холодов В. Н. - Киммерийская железорудная провинция Причерноморья, условия ее формирования и перспективы развития, Голубовская Е. В., Недумов Р. И. (2014)
Краюшкин В. А. - Нефть и природный газ на восточном склоне Бразильского щита, Гусева Э. Е. (2014)
Бозуков Х. - Опыт применения черноморских сапропелей при выращивании саженцев табака в флоат-системе, Кочев Й. (2014)
Захаров И. Г. - Исследование земной коры вдоль региональных профилей "Dobre" и "Dobre-2" методом спонтанной электромагнитной эмиссии Земли, Кулинич М. С., Лойко Н. П., Федотова И. Н., Черняков А. М. (2014)
Ломакин И. Э. - Тектонические факторы развития новейших геодинамических процессов Юго-Западного Крыма, Иванов В. Е., Кочелаб В. В. (2014)
Плетнев С. П. - Биоиндикация метановых экосистем на основе анализа фораминифер и изотопии их раковин (Охотское море), Ву Ю., Аннин В. К. (2014)
Ломтев В. Л. - К строению ложа СЗ Пацифики на профиле МОГТ31: стратиграфические аспекты (2014)
Осьмачко Л. С. - О многоактности образования породных ассоциаций Березнинской толщи Днестровско-Бугского мегаблока УЩ, Петриченко Е. В., Лесная И. М., Котвицкая И. Н. (2014)
От редакции (2014)
Фурдичко О. І. - Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки України, Дем’янюк О. С. (2014)
Моклячук Л. І. - Забруднення навколишнього природного середовища хімічно активним азотом із сільськогосподарських джерел: проблема та шляхи розв’язання, Лукін С. М., Козлова Н. П., Марткоплішвілі М. М. (2014)
Дацько Л. В. - Напрями раціонального використання осушуваних земель Західного Полісся, Козаченко О. А., Дацько М. О. (2014)
Єгорова Т. М. - Фоновий уміст важких металів як екологічна характеристика ґрунтів Лісостепу (2014)
Кучма Т. Л. - Оцінювання ландшафтного різноманіття за даними дистанційного зондування Землі, Сиротенко О. В. (2014)
Бригас О. П. - Біоіндикація стану атмосферного повітря в зоні діяльності тваринницьких комплексів, Масберг І. В., Кейван М. П., Тертична О. В. (2014)
Лісовий М. М. - Чисельність домінуючих видів ентомофауни герпетобіонтів у агроценозах Лісостепу за різних способів застосування інсектицидів, Сюткіна Н. Г., Вагалюк Л. В., Чайка В. М. (2014)
Яцук І. П. - Особливості деградації сільськогосподарських земель Чернігівського Полісся, Ліщук А. М. (2014)
Канівець С. В. - Карбонатні утворення в процесі реградації лісостепових опідзолених ґрунтів та їх генетичне значення (2014)
Мілютенко Т. Б. - Міграція біогенних елементів з ґрунту за різних систем удобрення, Демидов О. А., Шерстобоєва О. В. (2014)
Ізюмова О. Г. - Обмінні властивості та кислотний режим ґрунту за аеротехногенного забруднення території в умовах цементного виробництва (2014)
Ящук В. У. - Вплив препаратів Біополіцид та Екотон на поширення збудників гнилі цибулі ріпчастої під час зберігання, Чабанюк Я. В., Бунас А. А. (2014)
Зінчук М. І. - Мікробіологічна меліоративна дія препарату Azoteг на осушуваних дерново-підзолистих глеюватих ґрунтах, Бойко Н. В., Гаврилюк В. А., Насєдкін І. Ю. (2014)
Морозов В. В. - Агроекологічна ефективність закритої чекової рисової системи з оборотним циклом водокористування, Грановська Л. М., Морозов О. В., Дудченко К. В., Корнбургер В. Г. (2014)
Ткач Є. Д. - Таксономічно-типологічний аналіз адвентивної фракції флори напівприродних фітоценозів, Довгич К. І., Стародуб В. І. (2014)
Дерев’янко С. В. - Розповсюдження тєшовірусів у свинарських господарствах Чернігівської області, Бова Т. О., Решотько Л. М., Божок Л. В., Сорока В. І. (2014)
Кириченко А. М. - Виявлення та ідентифікація вірусів хост в Україні, Коваленко А. Г. (2014)
Назаровець У. Р. - Різноманіття мікроміцетів ґрунтів девасто- ваних земель, Тарас У. М., Оліферчук В. П. (2014)
Жукорський О. М. - Вплив стану водного середовища на популяції патогенних бактерій, Гулай О. В. (2014)
Кожемякіна Л. М. - Оптимізація методів виділення РНК із трансгенних рослин цукрових буряків (2014)
Клименко А. М. - Посівні якості та мікофлора насіння кукурудзи за впливу препаратів захисної дії (2014)
Швець В. В. - Концентрації Pb і Cd у бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів медоносних угідь (2014)
Фурдичко О. І. - У співпраці з природою (Відгук на книгу В. Черкаса "Автограф на землі") (2014)
Окабе Й. - Політико-економічна ситуація в Японії у контексті кризи українсько-російських відносин та роль Транс-Тихоокеанського партнерства (2014)
Степаненко С. М. - Зміни режиму опадів в Україні, Польовий А. М., Дем’янюк О. С., Дронова О. О. (2014)
Єгорова Т. М. - Еколого-геохімічні процеси міграції молібдену в агроландшафтах України, Моклячук Л. І. (2014)
Собко В. І. - Оцінювання забруднення ксенобіотиками ґрунтів сільгоспугідь Буковини, Старовойтова О. О., Тиндюк Т. М. (2014)
Дутов О. І. - Інноваційні підходи до застосування агротехнічних заходів на забрудненій радіоактивними речовинами території (2014)
Бригас О. П. - Динаміка виробництва продукції і обсяги забруднення у галузі тваринництва АР Крим, Масберг І. В., Кейван М. П., Тертична О. В. (2014)
Бердніков О. М. - Агроекологічна і ресурсозберігаюча роль сівозмін (на основі лізиметричних досліджень), Чміль О. П., Потапенко Л. В., Кризька М. А. (2014)
Яцук І. П. - Агроекологічне оцінювання ґрунтів Волинської області, Драга М. В., Зацарінна Ю. О. (2014)
Єргіна О. І. - Самовідновлення ґрунтів за рекультивації відвалів у АР Крим, Вінник А. Л. (2014)
Проневич В. А. - Зміна фізичних та агрохімічних властивостей торфових ґрунтів у польових сівозмінах (2014)
Канівець С. В. - Вплив елементів ландшафту на запаси продуктивної вологи в Північно-Східному Степу та раціональне використання добрив, Панасенко Є. В., Коростін О. В., Глушко Т. С., Шигимага І. Л. (2014)
Корнута Ю. П. - Реакція рослин льону на застосування біопрепаратів за різних погодних умов року, Гриник І. В. (2014)
Віннічук Т. С. - Найпоширеніші шкідливі організми у короткоротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу, Пармінська Л. М., Гаврилюк Н. М. (2014)
Шумигай І. В. - Вирощування гібридів кукурудзи на Півдні України в умовах зрошення, Дементьєва О. І. (2014)
Жукорський О. М. - Екологічна безпека яловичини бугайців південної м’ясної породи за вмістом сполук важких металів, Вдовиченко Ю. В., Омельченко Л. О. (2014)
Коніщук В. В. - Трансформація рослинного покриву перелогів Лівобережного Степу України, Домбровська С. С. (2014)
Бунас А. А. - Різноманіття бактеріальних ізолятів ризосфери рослин ріпаку, Чабанюк Я. В., Лобова О. В. (2014)
Адамчук-Чала Н. І. - Вплив інокуляції Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6035 на фотосинтетичний апарат трансгенної сої (2014)
Клименко І. І. - Характеристика екотоксикологічного стану агроекотопів за показниками захисних функцій ґрунту (2014)
Болтик Н. П. - Математичне моделювання прогнозування вмісту важких металів у продукції тваринництва (2014)
Білокінь О. А. - Вплив застосування препаратів Віталист, Неофіт та Оазис на накопичення важких металів зеленою масою кукурудзи (2014)
Артюшин Л. М. - Методичний підхід до вирішення завдань відмовостійкого автоматичного керування груповим польотом безпілотних літальних апаратів (2005)
Абдула С. Л. - Оцінка міцності та довговічності несучих систем шарнірно-з?єднаних модульних енергетично-технологічних засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів, Краснокутський В. М., Кухтов В. Г. (2005)
Адаменко М. І. - Розрахунок установки автоматичного пожежогасіння складів боєприпасів у трьох режимах витікання рідини з резервуара під дією газу і сили ваги (2005)
Баришев І. В. - Вплив маскуючої флуктуаційної перешкоди на відповідачі запитальних радіотехнічних систем, Обод І. І., Лікаренко А. І. (2005)
Бовкун А. Н. - Метод моноімпульсної селекції головних променів діаграми спрямованості антени в засобах радіотехнічного контролю з дзеркальними антенами, Добринін І. С., Писаревський В. І., Рафальський Ю. І., Снєгуров А. В., Фінаєв В. П. (2005)
Голкин Д.В. - Перспективы применения космических систем для обеспечения действий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Пастушенко Н.С., Худов Г.В. (2005)
Гончарук С. С. - Шляхи створення системи приховання демаскуючої інформації від технічних засобів розвідки супротивника, Ткаченко М. Д., Варакута В. П. (2005)
Деденок В. П. - Ієрархічний метод виявлення малорозмірного об'єкта, що рухається, Саваневич В. Є. (2005)
Дуденко С. В. - Оптимальне проектування структури і складу обчислювальної мережі корпоративної інформаційної системи, Калачева В. В., Пудов В. А. (2005)
Ермаков Г. В. - Определение функции неопределенности пачки сверхширокополосных сигналов, Норинчак И. В., Калугин Д. С., Литовченко Д. М. (2005)
Кривошеєв О. В. - Особливості застосування технології ревіталізації для стволів стрілецької зброї у Збройних Силах України, Родюков А. О., Фєклістов А. О. (2005)
Крюков О. М. - Проблеми формування системи основних понять військової метрології, Полуляшна Т. М., Привознов Л. К. (2005)
Лазутський А. Ф. - Готовність радіотехнічних систем з випадковим періодом контролю, Челпанов А. В. (2005)
Лысечко В.П. - Метод формирования ансамблей сложных сигналов на основе последовательностей с минимальным энергетическим взаимодействием (2005)
Мінка С.В. - Теоретичні основи екологічного захисту військ в умовах застосування сучасної зброї, Мінка В.А. (2005)
Орлов М. М. - Методичні підходи оцінювання ефективності взаємодії наземного і повітряного компонентів Повітряних Сил в умовах ресурсних обмежень, Олещук М. М. (2005)
Стасєв Ю. В. - Синхронізація сигналів з мінімальним зсувом у космічних системах зв?язку та управління (2005)
Хрупенко А. Н. - Выбор способа утилизации твердых ракетных топлив (2005)
Шевченко С. В. - Покращання паливної ефективності військово-транспортного літака, Пічко І. О. (2005)
Ширман Я. Д. - Пассивная радиолокация скрытных радиоизлучений, Орленко В. М., Селезнев С. В. (2005)
Шостко С. М. - Аналіз загроз радіолокаційним засобам протиповітряної оборони при застосуванні електромагнітної зброї, Шостко І. С. (2005)
Реферати до статей (2005)
Автори журналу (2005)
Алфавітний покажчик авторів (2005)
Обод І. І. - Потенційні можливості модернізованої станції виявлення цілей зенітного гарматно-ракетного комплексу "Тунгуска" з виявлення та вимірювання координат повітряних цілей, Страшний І. Л., Григус О. Й. (2006)
Антюфєєв В. І. - Принципи побудови високоточної системи управління високошвидкісних літальних апаратів, Биков В. М., Гричанюк О. М. (2006)
Єрмаков Г. В. - Оцінювання стійкості антенних систем космічних апаратів до впливу світіння хмари магнітосферного ядерного вибуху, Воробйов Р. В., Коробка О. Г., Кулік О. П. (2006)
Орлов М. М. - Метод контролю та управління рухомими об’єктами (2006)
Демидов Б. А. - Модель и методика управления жизненными циклами образцов вооружения и военной техники при принятии плановых и управленческих решений в условиях неопределенности значений параметров внешней среды, Хмелевская О. А. (2006)
Хомяков Е. Н. - Подвійна диференціальна корекція, Васюта К. С., Наумова О. Є., Медведєв В. Н. (2006)
Голкін Д. В. - Особливості застосування космічних систем спостереження для раннього попередження про повітряний напад, Присяжний В. І., Варакута В. П., Худов Г. В., Бутко І. М., Коновалов В. М. (2006)
Вотяков О. І. - Розпізнавання об'єктів в умовах невизначеності за даними космічного моніторингу, Дремлюга О. В., Писарьонок Г. Г. (2006)
Кузнєцов І. Б. - Контроль напружено-деформованого стану поверхневих шарів навантажених деталей промислового, Кузнєцов Б. Т., Ішутін І. С., Гаврилов А. Б. (2006)
Пащенко Р. Е. - Фільтрація фрактальних радіолокаційних сигналів, Вовк О. І., Окунєв О. О. (2006)
Панченко А. М. - Перехідні процеси в загальмованому асинхронному двигуні (2006)
Кононов О. А. - Методичні аспекти синтезу функціонально стійких ергатичних систем керування перспективними бойовими авіаційними та авіаційно-космічними комплексами, Пастушенко В. П. (2006)
Адаменко М. І. - Обґрунтування впровадження нового технічного рішення щодо пожежогасіння складів вибухових речовин, Полуляшна Т. М. (2006)
Зарубін А. М. - Аналіз сумарних інструментальних похибок інерціальних навігаційних систем, Астанін В. В. (2006)
Краснокутський В. М. - Метод проектування з’єднувально-керуючого вузла засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів, що побудовані за модульним принципом, Гаркуша О. А. (2006)
Добров О. О. - Дослідження впливу початкових значень параметрів на точність ідентифікації методом сканування (2006)
Бакулін І. Є. - Пропозиції щодо удосконалення нормативної бази метрологічного забезпечення військових топогеодезичних приладів, Герасимов С. В., Лоза Р. С. (2006)
Стасєв Ю. В. - Каскадні схеми захисту інформації на алгеброгеометричних кодах, Кузнецов О. О., Грабчак В. І., Євсєєв С. П. (2006)
Волосюк В. К. - Синтез оптимальних алгоритмів оцінки параметрів зображень, Жеребятьєв Д. П., Кравченко О. І., Ксендзук О. В. (2006)
Сісков О. В. - Імовірнісне оцінювання надлишковості процедури бітстаффінгу при передачі даних в перспективних АСУ Повітряних Сил, Шило С. Г., Акулінін Г. В. (2006)
Линнік М. Ф. - Методи кодування двійкових даних сигналами відсічених паралельних фазо-частотних модульованих ансамблів, Рассомахін С. Г., Злидень І. В. (2006)
Кандирін М. П. - Математична модель перетворювача кодів фази в коди амплітуди при цифровому синтезі простих і складних ЧМ сигналів, Дзігора О. М. (2006)
Красношапка І. В. - Дослідження шляхів зменшення нелінійності частотно-настроювальних характеристик керованих генераторів, Коржов А. М., Максюта Д. В. (2006)
Дихановський В. М. - Моментні характеристики профілів у решітці з газо-механічним регулюванням кута атаки (2006)
Приймаков О. Г. - Визначення параметрів зносостійкості стосовно абразивного зношування, Хрістов В. О. (2006)
Чекунова О. М. - Аналіз принципів побудови швидкодіючих синтезаторів частот на основі систем фазової синхронізації, Макаров С. А., Коваленко Р. В. (2006)
Реферати до статей (2006)
Автори журналу (2006)
Алфавітний покажчик авторів (2006)
Титул, зміст (2010)
Щурик М. В. - Приватизація земельних угідь АПК: найважливіші передумови та критерії (2010)
Добрянська Л. О. - Методологічні аспекти дослідження екологізації стратегічного потенціалу просторового розвитку продуктивних сил України, Хлобистов Є. В. (2010)
Туманова О. А. - Особливості державного регулювання страхування сільськогосподарських ризиків в Україні (2010)
Ціхановська В. М. - Перспективи розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму регіонального зернопродуктового комплексу, Ціхановська О. М. (2010)
Василенька Н. І. - Європейські інструменти добросусідства та партнерства у сприянні розвитку сільських регіонів львівщини (2010)
Лисецький А. С. - Цукробуряковий комплекс України: теорія і практика розвитку, Амбросенко О. П. (2010)
Стеценко О. М. - Проблеми розвитку орендних земельних відносин у регіоні (2010)
Несторяк Ю. Ю. - Теоретичні основи економічної оцінки біорізноманіття лісів (2010)
Юрченко Н. І. - Теоретичні засади сутності агропромислової інтеграції (2010)
Бардадим М. В. - Форми концентрації виробництва і реалізації зерна (2010)
Боняр С. М. - Экономико-правоввые основы организации предоставления линейных услуг при перевозках река-море (2010)
Гацан Е. А. - Экономическая эффективность рационального природопользования при глубоководной добыче сероводорода из морской воды (2010)
Оксенюк К. І. - Напрями формування природно-ресурсного потенціалу регіонів держави (2010)
Порошин С. М. - Анализ принципов построения системы национального мониторинга акустической обстановки (2014)
Авдеев А. В. - Звучание оркестровых колоколов, Заец В. П. (2014)
Азаренко Е. В. - Математическая модель съема речевой информации, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М. (2014)
Гончаренко Ю. Ю. - Физическая модель съема речевой информации (2014)
Дрозденко Е. С. - Пространственное распределение внутренней температуры биологического объекта при решении задач акустотермометрии, Дрозденко А. И. (2014)
Козерук С. О. - Ультразвуковий пристрій для переміщення предметів у повітрі, Котвицький І. В. (2014)
Котенко С. Г. - Про акустичний комфорт малих придорожніх готелів (2014)
Луньова С. А. - До питання створення ненаправленого випромінювання звуку плоскими масивами гучномовців, Санжара І. М. (2014)
Найда С. А. - Принципы функционирования динамической системы среднего уха человека (2014)
Новак Д. Д. - Визначення електричної напруги на навантаженні прийомного сферичного електропружного пертворювача, який заповнено акустичним середовищем (постановка і загальний розв`язок), Коржик О. В., Петрищев О. М., Губінець Ю. В. (2014)
Порошин С. М. - Разработка активной системы коррекции местоположения кажущегося источника звука в пространстве, Беликов И. С. (2014)
Продеус А. Н. - Слепое измерение времени реверберации в системах автоматического распознавания речи, Дидковский В. С., Овсяник В. П. (2014)
Андреев Ф. М. - Анализ возможности использования независимых измерений третьей производной дальности для обнаружения небаллистического участка траектории цели, Статкус А. В. (2014)
Карпенко О. В. - Адаптивний компенсатор завад на основі восьмиелементного випромінювача, Онищенко В. В. (2014)
Тимочко А. И. - Изменение электромагнитного поля перспективного корвета с использованием метода интерференции, Чуйков Д. В. (2014)
Казімірова В. В. - Особистості моделювання передачі інформації у комп’ютерній мережі системи автоматичної ідентифікації суден, Можаєв М. О., Кузьменко В. Є. (2014)
Крисилов В. А. - Информационная технология оценки и повышения релевантности результатов запросов к базам данных, Городничая Е. А. (2014)
Кучук Г. А. - Модель процесса эволюции топологической структуры компьютерной сети системы управления объектом критического применения, Коваленко А. А., Янковский А. А. (2014)
Можаєв О. О. - Метод підвищення оперативності інформаційного обміну з "хмарними" антивірусними системами, Раковська Н. Х., Семенов С. Г. (2014)
Саваневич В. Е. - Метод передачи данных с промежуточным хранением, Ткачев В. Н. (2014)
Чемерис А. А. - Влияние программного обеспечения на энергопотребление параллельных вычислительных систем (2014)
Шамраев А. А. - Метод компьютерной обработки цифровых аэрофотоснимков, Шамраева Е. О., Дудинова О. Б. (2014)
Альчаков В. В. - Моделирование управляемого движения профилемера в вертикальной плоскости, Крамарь В. А. (2014)
Бобало Ю. Я. - Дослідження алгоритму криптографічного захисту зображення на основі багатомірного узагальненого перетворення пекаря, Політанський Р. Л., Климаш М. М., Косован Г. В. (2014)
Дмитриева О. А. - Разработка и обоснование параллельных одношаговых блочных методов типа Биккарта (2014)
Емельянов В. А. - Функциональное моделирование процесса создания интеллектуальных информационных технологий для систем технической диагностики (2014)
Козерук С. А. - Метод оценки утечек воды через узлы затворной арматуры трубопровода, Пилипенко К. П. (2014)
Крамарь В. А. - Частотные характеристики и устойчивость контура стабилизации летательного аппарата (2014)
Рыбаков К. А. - Решение робастного уравнения Дункана–Мортенсена–Закаи для систем диффузионно-скачкообразного типа на основе спектрального метода (2014)
Савченко М. Ю. - Аналіз швидкості збіжності асинхронних ітераційних методів рішення систем лінійних рівнянь (2014)
Скатков А. А. - Управление ресурсами при критическом инфраструктурном взаимодействии в условиях неопределенности, Воронин Д. Ю. (2014)
Терещук И. В. - Принятие решений по управлению бюджетированием предприятия при нестационарных портфелях заказов (2014)
Тіхонов Г. М. - Модель оцінки ефективності функціонування структури органів управління системи управління, Малюга В. Г., Чернобривченко О. М. (2014)
Удовенко С. Г. - Метод синтеза цифровых систем управления с заданным расположением полюсов, Самер Лага, Колесник В. Т. (2014)
Шейгас А. К. - Оценка обоснованности принятого решения при назначении воздействий авиацией по объектам противника, Афанасьев В. В. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Александрук І. В. - Запозичення як один із способів творення неологізмів у творах жанру фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) (2012)
Алиєва А. Д. - Структурні типи лексичних одиниць ад’єктивного субфрейму номінативного поля концепту "материнство" в сучасній англійській мові (2012)
Ананьян Е. Л. - Стилістичний потенціал мовного матеріалу у презентації авторської інтенції (на прикладі повісті Джерома К. Джерома "Троє в човні, не рахуючи собаки") (2012)
Анастасьева О. А. - Языково-стилистические средства реализации прагматической установки на уничижение / самоуничиженин в англоязычном афоризме (2012)
Андрейчук Н. І. - Мовний знак через призму філософської категорії відношення (2012)
Бабій І. О. - Дескриптивні номінації у світлі сучасних синтаксичних теорій (2012)
Базан О. М. - Функції риторичних заголовків у публіцистичному тексті (на матеріалі сучасних україномовних ЗМІ) (2012)
Батюк І. - Стилістичне використання діалектизмів у мові творів японських письменників (на матеріалі роману Накаґамі Кенджі "Бальзамін") (2012)
Bekhta N. I. - The ontology of you in the second-person fiction (2012)
Беценко Т. П. - Текстово-образна універсалія як мовноструктурний засіб імпровізаційного творення дум (2012)
Брацкі А. - (Не)перспективність кодифікації мовлення (на прикладі суржику) (2012)
Буць Ж. В. - Специфіка мовленнєвих актів жіночих персонажів французьких соціально-побутових романів ХІХ - ХХ століть (2012)
Вальчук Г. В. - Прагмастилістичні функції субстантивних композит, Кухар Л. А. (2012)
Ваніна Г. В. - Методика порівняльного аналізу концепту PR / ПІАР / ПИАР (2012)
Велішаєва С. Е. - Особливості просодичної реалізації іронії в англійській сценічній мові (на матеріалі п’єси Стюарта Прайса "The youth of old age") (2012)
Войтенко К. І. - Функціональний стиль художнього мовлення (2012)
Габидуллина А. Р. - Сравнение и метафора как средства популяризации научно-популярного текста (2012)
Гарбар І. О. - Метафоричне дзеркало: дослідження спортивної та ігрової метафор у тексті американського юридичного трилеру (2012)
Гармаш О. Л. - Виникнення словотворчих морфем та процеси афіксальної деривації англомовних інновацій (лінгвокогнітивний аспект) (2012)
Голикова А. В. - Результаты интерференции на лексическом и синтаксическом уровнях в условиях англо-японского билингвизма (2012)
Грибонос Т. М. - Функціонування темпоральності на синтаксичному рівні (2012)
Григораш В. С. - Особливості вокалізму та консонантизму західного райдингу йоркширського діалекту (2012)
Гриняк О. О. - Особливості індикаторів імплікатів на морфологічному рівні поетичного тексту (2012)
Derkacz-Padiasek T. I. - Multiple meanings of lexical items in slavic languages (Рolish and Ukrainian) (2012)
Доля І. В. - Інтеграція лексико-тематичних та інтонаційних засобів актуалізації позитивних та негативних оцінних висловлень в контексті англомовних навчальних радіопрограм (2012)
Домброван Т. И. - Сочетаемость языковой единицы как экспликация безмасштабной сетевой структуры языка (2012)
Дочу А. Р. - Екзотичні назви птахів англійської мови (2012)
Дьячок Н. В. - Критерии опредиления понятия "ономасиологическая модель" для номинатем типа "словосочетание + эллиптический универб" (2012)
Ерліхман А. М. - Імпліцитна природа евфемізмів у художньому тексті, Мельник Я. Г. (2012)
Ермоленко Ю. А. - Особенности ономасиологических моделей номинатем типа "словосочетание + аббревиатура" (2012)
Ємець О. В. - Лінгвістичні аспекти функціонування парадокса у гумористичних творах канадських і британських письменників (2012)
Жарикова М. В. - Группы онимной лексики, отражающейся в ойконимии Донетчины (2012)
Захарченко Г. О. - Морфосинтаксичні та семантичні характеристики напівмодальних дієслів німецької мови (2012)
Звягіна Г. О. - Різновиди просторічної лексики у художніх творах Григора Тютюнника (2012)
Зербіно А. Д. - Синтаксичні моделі засобів вираження згоди/незгоди у сучасній англійській мові (2012)
Ищенко Н. Г. - Образность как компотент коннотации (2012)
Калиновська І. М. - Абревіація як прояв мовної економії, Процик М. М. (2012)
Киричук Л. М. - Маніпулятивний потенціал імпліцитної оцінки в рекламі (2012)
Кицак Г. В. - Прецедентні одиниці в текстах академічного жанру (на матеріалах німецької мови) (2012)
Кірковська І. С. - Заперечення як полярна категорія мови (2012)
Клименко О. О. - Прагматичні типи української соціальної реклами (2012)
Ковбанюк М. І. - Український дієприслівник і французький герундій на позначення умовно-наслідкових відношень (2012)
Ковбаско Ю. Г. - Синтаксична структура дієслівного питального конституента розділового запитання (2012)
Копач О. О. - Функції порівнянь у романсі С. Кінга "Туман" (2012)
Костик В. М. - Специфіка синтаксису фахових текстів економіки (2012)
Костусяк Н. М. - Синтаксичне функціонування граматичних категорій (2012)
Крайчинський Е. О. - Англійські та українські ло "музичний фольклор в епоху Середньовіччя". Етнолінгвістичні студії (2012)
Крилова Т. В. - Комунікативна диференціація синтаксичних синонімів (2012)
Кузнєцов М. І. - Характерні особливості мовної стилістики оповідання Ч. Діккенса "Різдвяна пісня" (2012)
Лазебна О. А. - До питання про емоційну оцінність метафоричних слів в сучасній художній прозі (на матеріалі німецької мови та австрійського національного варіанту німецької мови) (2012)
Лимаренко О. А. - Зв’язкові засоби в складному реченні як предикати вищого рівня абстракції (2012)
Лужецька О. Б. - Суфіксальні деривати у мікротопонімії Бережанщини і Підгаєччини у межах простої структури (2012)
Масицька Т. Є. - Семантичні різновиди суб’єктивні систаксеми (2012)
Маслова Т. Б. - Еволюція лінгвістичних досліджень тексту (2012)
Матанцева А. О. - Префікс від – як засіб утворення дієслів доконаного виду (2012)
Матковська О. Й. - Орвелівська ново мова та сучасний дискурс (2012)
Мацкевич А. Р. - Напрямки арабської стилістики у дослідженні публіцистичного стилю (2012)
Медвідь Н. С. - Антропоморфізм флорономенів в українській мовній картині світу (2012)
Межов О. Г. - Специфіка інструментально-суб’єктивної мінімальної синтаксичної одиниці в сучасній українській мові (2012)
Мельник І. А. - Відчислівникова синтаксична вербалізація (2012)
Мельник О. В. - Мовна картина світу казок Е. Т. А. Гофмана як вираження романтичного світобачення (2012)
Миронова Т. Ю. - О случае особого смыслового эффекта неисчисляемых существительных в англоязычном авторском тексте (2012)
Місінькевич О. М. - Концепт "вода" у структурі поетичної картини світу неокласиків (традиційне та індивідуально-авторське) (2012)
Мойсеєнко С. М. - Метафора та метонімія як лексичні засоби творення образності мови в комп’ютерному дискурсі (2012)
Монахова Т. В. - Поняття стратегічного текстотворення (2012)
Морозова И. Б. - Речевое поведение персонажей личности сквозь призму ее социальной принадлежности (на материале современного английского романа) (2012)
Мудринич С. Ю. - Синтаксичні особливості слів із семантикою стану в сучасній українській та англійських мовах (2012)
Муляр С. П. - Переклади колоризмів Лесі Українки російською мовою (2012)
Насталовська І. В. - Деривація як спосіб породження вторинного тексту (2012)
Науменко Л. О. - Герменевтичний підхід до концептуального аналізу художнього тексту на сучасному етапі (2012)
Новикова Ю. М. - Культова лексика в основах сучасних українських прізвищ мешканців Донеччини (2012)
Нуждак Л. В. - Лексико-правописні порушення у сфері українського урбонімікону посттоталітарної України (2012)
Ожоган А. В. - Семантична типологія і валентна характеристика дієслівних предикатів зі значенням "припинення існування" в німецькій та українській мовах (2012)
Онасенко К. В. - Прагматично-комунікативні особливості іменника-квантифікатора unpeu у функції оператора низького ступеню ознаки у французькому публіцистичному дискурсі (2012)
Онищук М. І. - Типологічні особливості гендерних лакун англійської та української мов (2012)
Орендарчук О. Л. - Теоретико-методологічні засади вивчення сполучуваності та валентності в аспекті лексичної та синтаксичної комбінаторики (2012)
Палій В. П. - Утворення таксисних відносин у складнопідрядних реченнях української та французької мов (2012)
Пасекова Н. В. - Лингвистические особенности каламбура в романе В. Набокова "Защита Лужина" (2012)
Піхтовнікова Л. С. - Дискурс притчі у синергетичному аспекті, Яремчук І. М. (2012)
Пожарицкая Е. Я. - Концептуальная интерпретация синтаксических структур персонажной речи (на материале американського вестерна) (2012)
Поліщук В. Л. - Структурно-семантичне моделювання фразео-тематичної групи "стереотипи ритуально-етикетної поведінки" в німецькій, англійській та українській мовах (2012)
Полховська М. В. - Критерії розрізнення медіальних та ергативних конструкцій в англійській мові (2012)
Просяннікова Я. М. - Індексальність як засіб реалізації знаковості художнього порівняння (2012)
Radkina V. - Les emprunts franais le bulgare d'Ukraine (2012)
Рубанець Т. В. - Конверсія як засіб словотвору: її становлення та типізація (2012)
Сабан О. В. - Digit in technology-mediated communication shortenings (2012)
Савчин І. М. - Телескопія як один із словотворчих засобів мовної економії англійської мови (2012)
Семенюк І. - Апозитивні словосполучення в англійській мові, Ящук С. (2012)
Совтис Н. М. - Відображення мовної картини світу у циклі поезій "Piesni wojackie" зі збірки "Pesni od znoju iz boju" Л. Венглійського (2012)
Солтис М. О. - Специфіка номінації скороченим словом (2012)
Сприса О. Б. - Власне ім’я як прецедент в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі) (2012)
Станіслав О. В. - Явище сепаратизації у сучасному синтаксисі французької мови (2012)
Сторожук І. Ю. - Займенниковий прислівник hin у сучасній німецькій мові (2012)
Стрельнікова О. В. - Функціональні види еліпсису в газетному стилі англійської мови (2012)
Строкаль О. М. - Субстантивні новотвори в поетичних текстах Володимира Коломійця та Павла Мовчана (2012)
Тєлєжкіна О. О. - Варваризми як органічний компонент віршового тексту (на прикладі поетичного доробку Д. Павличка) (2012)
Третьякова К. В. - Еліптичні реченнєві структури в латинській мові (2012)
Тхір М. Б. - Комунікативна стратегія дискредитації опонента у створенні іміджу президента та лінгвальні засоби її реалізації в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов президента США Б. Обами) (2012)
Уділова К. П. - Характеристика граматичної структури порівняльних фразеологізмів в іспанській, українській, французькій та російській мовах (2012)
Уманець А. В. - The word-group theories (2012)
Федорів М. І. - Характеристика твірних основ похідних іменників з латинськими суфіксами на позначення осіб у сучасних німецькій та українській мовах (2012)
Фрумкина А. Л. - Вариативность приступов главных в немецком произносительном стандарте (2012)
Цуркан М. В. - Слова-речення як константа експресивності розмовного мовлення (на матеріалі творів Марії Матіос) (2012)
Чеберяк А. М. - Епістолярний текст в аспекті теорії мовленнєвих жанрів (2012)
Чолан В. Я. - Чинники впливу на синтаксичну організацію українських текстових одиниць у комунікативному просторі фахового колективу (2012)
Чудовская Т. С. - Некоторые фонетические функции антропоэтонимов "человеческой комедии" О. Бальзака (2012)
Чумак Н. А. - Фонетична адаптація етнореалій-галліцизмів у сучасній англійській мові (2012)
Шарабуряк А. А. - Rozszerzenie klasy gramatycznej rzeczownikow zywotnych we wspolczesnym jezyku polskim (2012)
Шиляєва Т. В. - Приставки со значением негации в текстах англоязычной проповедии (2012)
Титул, зміст (2011)
Міненко М. А. - Вплив фахових виробничих об'єднань на формування продовольчої безпеки та сталого розвитку агропромислової сфери України (2011)
Солодкий М. О. - Шляхи подолання кризового стану біржового аграрного ринку країни (2011)
Бутко М. П. - Методичні аспекти оцінки рекреаційного потенціалу регіону, Шабардіна Ю. В. (2011)
Абрамович І. А. - Теоретичні аспекти забезпечення економічного розвитку (2011)
Ляшенко О. А. - Обгрунтування шляхів зниження безробіття та підвищення зайнятості населення в особистих селянських господарствах, Дуброва Н. П. (2011)
Сафонов Ю. М. - Механізми державного регулювання та економічна оцінка льонарства в Україні (2011)
Клименко Л. В. - Тенденції розвитку вітчизняного та світового ринку мінеральних добрив (2011)
Сокіл О. Г. - Удосконалення аналітичного обліку витрат сільськогосподарського виробництва (2011)
Нагайчук В. В. - Організація обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом (2011)
Костроміна В. О. - Перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу (2011)
Криворотько Я. С. - Особливості формування маркетингової стратегії в промисловому садівництві (2011)
Сімонова Т. А. - Вплив факторів на ціноутворення сільськогосподарської продукції (2011)
Байназаров А. М. - Проблеми картографування інноваційних процесів в освітньому комплексі України (2011)
Байназарова О. О. - Моніторинг якості географічної освіти з використанням методів математичної статистики, Картун Т. В. (2011)
Баранова Л. Г. - Транспортна інфраструктура та розвиток логістики в Cтоличному регіоні (2011)
Баринова И. И. - Школьная география в стандарте второго поколения: новые подходы и новые проблемы (2011)
Білецький М. І. - Технічні, економічні, виробничі та екологічні аспекти шкільної і вищої географічної освіти, Котик Л. І. (2011)
Бодня О. В. - Проектування національних природних парків за інженерним та географічним алгоритмами (на прикладі НПП "Дворічанський") (2011)
Бубир Н. О. - Місце і роль електронних навчальних картографічних творів з інтерактивними функціями в картографічному забезпеченні географічної освіти (2011)
Бурла М. П. - Организационное и научно-методическое обеспечение преподавания цикла общественно-географических наук в самопровозглашенном регионе (2011)
Горожанкіна Н. А. - Міжнародна освітня еміграція з України як об’єкт картографування (2011)
Даценко Л. М. - Інформаційно-технологічна парадигма навчальної картографії (2011)
Дук Н. М. - Проблеми дослідження прикордонних регіонів в аспекті картографування митної діяльності, Горб К. М. (2011)
Имангулова Т. В. - Использование географических карт при составлении туристских маршрутов (2011)
Капіруліна С. Л. - Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів з географії як чинник підвищення якості географічної освіти, Лямічев В. В. (2011)
Клименко В. Г. - Вивчення водних ресурсів України (2011)
Кобзар М. О. - Реалізація інтегрованого навчання географії та інформатики в системі безперервної географічної освіти (2011)
Коренець О. В. - Аналіз досвіду створення інфраструктур просторових даних на пострадянському просторі (на прикладі Російської Федерації) (2011)
Корнус О. Г. - Картографування регіональної системи медичного обслуговування населення (на прикладі Сумської області), Корнус А. О. (2011)
Кривова О. Н. - Комплексная картографическая инвентаризация стихийных бедствий на территории республики Молдова (2011)
Круглик Л. І. - Розвиток творчої діяльності старшокласників засобами профільних курсів з географії (2011)
Лисичарова Г. О. - Особливості висвітлення шкільної географічної країнознавчої освіти (2011)
Надтока О. Ф. - Якість географічної освіти як одне з джерел оновлення державних стандартів освіти (2011)
Остроух В. І. - Новітні електронні навчальні посібники як продовження процесу передачі систематизованих знань, створення нових методів і технологій навчання, Європіна І. О. (2011)
Пересадько В. А. - Програма регіонального картографування природної та історико-культурної спадщини, Прасул Ю. І., Шпурік К. В., Шпурік О. В. (2011)
Полякова Н. О. - Картосеміотичні дослідження атласів серії "Моя мала Батьківщина" (2011)
Попов В. С. - Анімаційні карти при вивченні шкільної географії, Жемеров О. О. (2011)
Саванчиева А. С. - Роль картографических знаний в непрерывном географическом образовании Казахстана (2011)
Савчук І. Г. - Вивчення у вищій школі мінерально-сировинної бази розвитку експортоорієнтованого виду економічної діяльності України (на прикладі залізорудної промисловості) (2011)
Свір Н. В. - Моніторинг якості географічних знань учнів засобами тестових технологій (2011)
Сегіда К. Ю. - Структура показників для суспільно-географічного дослідження демографічного розвитку, Нємець Л. М. (2011)
Сінна О. І. - Ландшафтно-екологічне картографування регіонального рівня: сутність та сучасні напрями (2011)
Сливка Р. Р. - Картографічне відображення політико-територіальних конфліктів у вибраних чеських і словацьких геоконфліктологічних дослідженнях (2011)
Сухинин С. А. - Инновации тематического картографирования для социально-экономгеографического позиционирования территорий (2011)
Фоменко В. Г. - Приднестровская школьная олимпиада по географии: теория и практика организации и проведения (2011)
Чернов Б. А. - Теоретико-методические проблемы географо-дидактической подготовки будущих учителей географии, Ковальская Е. В. (2011)
Шарухо И. Н. - Вопросы культурной географии в содержании школьной географии (2011)
Шилова Л. Г. - Проблема енергозбереження та безперервна географічна освіта (2011)
Peresadko V. - Ecological nature protection mapping in Asian countries: history and perspectives, Аbdul Kadyr Arsalan Omer (2011)
Титул, зміст (2011)
Охріменко І. В. - Витрати як фактор впливу на фінансові результати аграрних підприємств (2011)
Надвиничний С. А. - Зарубіжний досвід державної підтримки сільського господарства (2011)
Коваль О. М. - Напрями підвищення ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств України (2011)
Прокопенко Н. С. - Фінансова і податкова безпека підприємств агарного сектора, Лемішко О. О. (2011)
Ахромкін Є. М. - Обгрунтування класифікації регіональних ресурсів (2011)
Павленко О. П. - Реальне інвестування в основний капітал аграрного сектора економіки дніпропетровської області (2011)
Усков И. В. - Экономическая природа бюджета, его функции (2011)
Антонова І. В. - Економічні загрози безпеці промислового підприємства (2011)
Данкевич В. Є. - Енергетичний потенціал побічної продукції високотоварних сільськогосподарських підприємств (2011)
Обідіна Я. І. - Оцінка конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств у сучасних умовах (2011)
Дирбавка О. Р. - Демографічно-трудовий потенціал та його використання в сільському господарстві (на прикладі Івано-Франківської області) (2011)
Сафонов Ю. М. - Агротехнологічні і наукові парки у системі забезпечення розвитку сировинних підприємств (2011)
Левицький І. Ю. - Розробка основних положень програми інформаційно-картогрфічного забезпечення модернізації і реформування регіональних ланок освітнього комплексу України, Пересадько В. А., Байназаров А. М., Прасул Ю. І., Пілюгін А. В., Байназаров Д. А. (2010)
Алексеенко Н. А. - Картографическое обеспечение географического образования в России, Сваткова Т. Г. (2010)
Барладін О. В. - Мультимедійні атласи з географії світу і України – нові ресурси для географічної освіти, Бусол І. В., Скляр О. Ю. (2010)
Бережний В. А. - Деякі питання ГІС-забезпечення картографування мереж флювіального рельєфу для цілей географічної освіти (2010)
Бондаренко Е. Л. - Інваріантні складові інфраструктур просторових даних для різних територіальних рівнів геоінформаційного картографування, Коренець О. В. (2010)
Бурла О. Н. - Опыт использования исторических карт регионального атласа в формировании знаний о родном крае (2010)
Галай Е. И. - Стуктура и содержание учебного атласа для начального курса географии (2010)
Горожанкіна Н. А. - Розробка проекту атласу "Освітній потенціал Дніпропетровського регіону" (2010)
Грінченко О. І. - Тести картографічного змісту в підготовці абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії, Свір Н. В. (2010)
Даценко Л. М. - Вивчення основ геоінформаційних систем і технологій у профільних класах, Остроух В. І. (2010)
Дук Н. М. - Картографування митної справи для освіти (2010)
Журавель О. С. - Серія комплексних туристсько-краєзнавчих карт адміністративних районів (2010)
Кобченко Ю. Ф. - Водний потенціал у спецкурсі "Агрокліматологія", Гвоздь М. А., Савінова Л. Д. (2010)
Копилець Є. В. - Геологічна складова змісту географічних атласів для 6 класу (2010)
Корнєєв О. В. - Методи і форми використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії у профільній школі (2010)
Корнус О. Г. - Картографування освітнього обслуговування населення Сумської області та його використання у навчальному процесі, Корнус А. О. (2010)
Кухарук Е. С. - Экологическое картографирование для географического образования, Булимага К. П. (2010)
Лисецкий Ф. Н. - Создание картографических пространственно-временных моделей использования земель и ландшафтов в районах длительного аграрного освоения, Замураева М. Е. (2010)
Ляшенко Д. О. - Карти міжнародних культурних зв’язків для викладання географії (2010)
Машкіна В. В. - Використання географічних карт у дисципліні "Географічне прогнозування" (2010)
Паламарчук Л. Б. - Картознавча компетентність у шкільних курсах географії (2010)
Пересадько В. А. - Застосування картографічного методу в процесі дослідження природної та історико-культурної спадщини в Харківській області, Шпурік К. В. (2010)
Путренко В. В. - Геоінформтика в сучасній концепції географічної науки (2010)
Салімон В. М. - Вивчення карти за допомогою дидактичних ігор як синтезу сугестопедичних підходів у навчанні географії (2010)
Сегіда К. Ю. - Суспільно географічні аспекти дослідження сутності відтворення населення, Нємець Л. М. (2010)
Сінна О. І. - Розробка регіональних ландшафтно-екологічних карт у вищій школі (2010)
Сухинин С. А. - Элементы картографического моделирования и проектирования в школьной географии, Фоменко В. Г. (2010)
Тишковець В. В. - Протиерозійна організація лісоаграрних ландшафтів України та їх картографування, Опара В. М. (2010)
Чорноморець І. М. - Проблеми удосконалення галузевих стандартів вищої педагогічної та географічної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (2010)
Шевченко В. О. - Карти як моделі центричних властивостей територій (2010)
Титул, зміст (2011)
Душин Б. В. - Забезпеченість фермерських господарств дніпропетровщини виробничими ресурсами, Вініченко І. І., Самілик Т. М. (2011)
Коваль О. М. - Організаційно-економічні особливості використання земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах України (2011)
Близнюк С. В. - Проблеми розвитку і теоретичної реконструкції конкурентних відносин в аналізі ринкової економіки (2011)
Мельник І. О. - Проблеми продовольчої безпеки в контексті забезпечення нормативних потреб у молоці населення миколаївської області (2011)
Перебийніс В. І. - Формування стратегії енергетичного менеджменту машинно-тракторного парку, Федiрець О. В. (2011)
Ярема Л. В. - Аналіз беззбитковості зерновиробництва як інструмент прийняття інноваційних рішень, Саранчук Г. М. (2011)
Семак Б. Б. - Перспективи заготівлі і використання рослинних барвників у вітчизняному текстильному виробництві, Семак З. М. (2011)
Тонковид Т. В. - Перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва регіону (2011)
Мязіна Н. Б. - Вплив глобалізації аграрного ринку на вітчизняний ринок (2011)
Олійник Є. О. - Економічна природа формування і використання трудових ресурсів та їх роль в агробізнесі (2011)
Онищук Ю. В. - Цукробуряковий комплекс вінничини: шляхи подолання кризи (2011)
Дробаха Г. А. - Методика визначення бойового порядку зенітних ракетних підрозділів з використанням геоінформаційних і космічних навігаційних систем, Єрмошин М. О., Макаров А. Ф., Торопчин А. Я., Харитонов О. Л. (2006)
Ланецький Б. М. - Проблемні питання експлуатації і ремонту засобів ЗРС та основні напрямки їх вирішення (2006)
Кандирін М. П. - Імітаційно-тренажерний комплекс для операторів РЛС, Лещенко C. П., Арасланов М. Р. (2006)
Кузнецов І. Б. - Комплекс діагностичної апаратури для реалізації методу сенсорної діагностики металевої поверхні, Кузнецов Б. Т., Ярошенко О. В., Гаврилов А. Б. (2006)
Кондратенко О. П. - Оцінка і порівняння полів підсвічування, створюваних різними радіотехнічними системами, Коваленко П. А., Коржов А. М. (2006)
Бакуменко Б. В. - Завадозахищеність запитувальних радіотехнічних систем, Обод І. І. (2006)
Панченко А. М. - Математична модель асинхронного двигуна (2006)
Кульчицький А. Б. - Вибір оптимального ряду потужностей автономних електроагрегатів як задача багатовимірної оптимізації (2006)
Войтович С. А. - Теоретичні основи ідентифікації об?єктів Повітряних Сил для визначення потенційно небезпечних, Адаменко М. І., Полуляшна Т. М. (2006)
Яковлев М. Ю. - Щодо підвищення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі проектування, Семеренко Ю. О., Адаменко С. В. (2006)
Єрмаков Г. В. - Оцінка надійності зенітних керованих ракет при обмеженій інформації про їх експлуатацію, Іванець Г. В., Борисенко К. В., Клівець С. І. (2006)
Заліван О. В. - Раціональний розподіл засобів виявлення та вогневого ураження між об’єктами на полі бою, Заїка В. Ф., Таран І. А. (2006)
Гриб Д. А. - Методика оцінки ефективності пристроїв доплерівської селекції цілі на фоні пасивних завад "ангел-луна", Яровий С. В., Луковський О. Я. (2006)
Приймаков О. Г. - Надійність і ресурс авіаційної наземної техніки, Джус Р. М. (2006)
Ругаль А. І. - Теоретичні основи ремонту авіаційних нікель-кадмієвих батарей (2006)
Рєзников Ю. В. - Метод підвищення точності прив'язки видових космічних знімків без використання наземних контрольних точок (2006)
Хісматулін В. Ш. - Порівняльний аналіз якості функціонування алгоритмів супроводження цілей за радіальною швидкістю, Сосунов О. О., Ковальчук А. О. (2006)
Стасєв Ю. В. - Спеціальне програмне забезпечення аналізу і перетворення текстової інформації, Сідченко С. О., Залкін С. В. (2006)
Герасименко О. Д. - Еволюційно-компонентна модель інформаційно-керуючих систем, Скляр В. В., Харченко В. С. (2006)
Тупкало В. М. - Частотно-часові дослідження трафіка телекомунікаційних мереж систем швидкого реагування, Кучук Г. А. Стасєва Я. Ю. (2006)
Орлов М. М. - Методичні підходи щодо визначення характеристик регіону держави (2006)
Бейлін М. В. - Про необхідність удосконалювання нормативно-правової бази міжнародної миротворчої діяльності України, Нємченко С. В. (2006)
Сотніков О. М. - Оцінка зниження ймовірності правильної локалізації об'єкту кореляційно-екстремальною системою при використанні композитних радіоізотопних покрить (2006)
Реферати до статей (2006)
Автори журналу (2006)
Вимоги до оформлення наукової статті (2006)
Алфавітний покажчик авторів (2006)
Титул, зміст (2011)
Щурик М. В. - Екологічні імперативи регенеративних властивостей водних ресурсів (2011)
Данкевич А. Є. - Ефективність господарських структур в умовах трансформації відносин власності (2011)
Усков И. В. - Экономическая роль, функции и принципы построения местных бюджетов в Украине (2011)
Демчук Н. І. - Напрями розвитку матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України в умовах членства в сот, Дуброва Н. П., Пугач А. М. (2011)
Одінцов М. М. - Важелі стратегічного управління процесом розвитку ринку молока і молочних продуктів (2011)
Осацька Ю. Є. - Актуальні проблеми сегментування ринку та позиціонування товарів, Титова Л. Л. (2011)
Власенко Ю. Г. - Економічна ефективність використання сукупного аграрного ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2011)
Федякина Т. Е. - Факторы формирования урожая сельскохозяйственных культур при космическом зондировании земли (2011)
Бурбела О. В. - До питання дослідження конкурентоспроможності соняшникової олії, Шалагай Ю. О., Мельник Т. О. (2011)
Поліщук М. А. - Інноваційна діяльність у сільському господарстві (2011)
Селевко Є. О. - Економічна суть та характеристика інновацій (2011)
Титул, зміст (2014)
Редакційна сторінка (2014)
Загрева В. Я. - Освітні інновації у сучасній школі (2014)
Олешко П. С. - Створення умов для ефективного забезпечення діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти (2014)
Ткачук Н. М. - Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу з погляду формування соціально активної особистості: теоретичний аспект, Янчук Т. С. (2014)
Філоненко О. С. - Підготовка майбутніх учителів географії до туристсько-краєзнавчої роботи з дітьми у закладах оздоровлення та відпочинку в літній період, Філоненко І. М. (2014)
Свиридюк Т. В. - Телекомунікаційні проекти як засіб міжкультурного спілкування, Ведищева О. В., Іванюк А. І. (2014)
Костюк О. В. - Дослідницько-пошукова діяльність у формуванні пізнавального інтересу дошкільників до природи (2014)
Сокол Н. П. - Форми і методи роботи з обдарованими дітьми (2014)
Кобель Г. П. - Третій етап LI Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2014)
Гешеліна Т. Б. - Особливості виховання і навчання дітей у Німеччині, Бобак В. М., Волинюк О. С. (2014)
Ураєва І. Г. - Формування комунікативної компетентності учнів засобами українознавчих текстів та самостійного інтернет-пошуку (2014)
Береза О. В. - Роль віртуального кабінету в процесі викладання біології, Верба Т. П. (2014)
Гресь Н. К. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках світової літератури, Шкамарда Г. С. (2014)
Бондар В. О. - Правосуддя, судова влада в Україні (2014)
Карпець Г. В. - Шахтарське місто: погляд крізь призму реструктуризації вугільної промисловості України (2014)
Дацюк Н. М. - Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет, Бондя М. М. (2014)
Баран В. М. - Вплив харчових домішок на здоров’я людини (2014)
Приходько М. І. - Музично-етнографічна скарбниця українського народу як джерело самоідентифікації сучасного школяра (2014)
Бондарук В. І. - Розвиток математичних здібностей учнів засобами позакласної роботи (2014)
Романчук Г. Д. - Слухачі курсів про підвищення кваліфікації: результати, проблеми, пропозиції (2014)
Артеменко Е. А. - Коллизионные характеристики универсальных классов хеш-функций (2006)
Багров С. С. - Вирішення задачі розрахунку втрат сторін за різними критеріями розподілу вогневих впливів різнорідних типів озброєння з одного угруповання на обраному типі озброєння з другого угруповання, Волохова І. В., Зварич С. С., Натарова І. Г. (2006)
Бохан К. А. - Концепция сжатия данных, поступающих с прикладного уровня в телекоммуникационных системах, Карпов М. С. (2006)
Воронов Д. Н. - Необходимые условия существования управляющих последовательностей для реализации динамического режима функционирования командно-телеметрических радиолиний управления космическими аппаратами, Литвинов Ю. С., Гостев А. Л., Шлокин В. Н. (2006)
Герасименко К. Е. - Метод обнаружения неисправностей в нелинейных системах c использованием интервальных математических моделей (2006)
Грушенко М. В. - Обработка аэрокосмических изображений с использованием поля фрактальных размерностей, Пащенко Р. Э., Петрушенко Н. Н., Шаповалов А. В. (2006)
Ермаков Г. В. - Оценка мощности непреднамеренных помех для станции обнаружения цели, создаваемых сверхширокополосной ртс, Калугин Д. С., Смирнов О. Л., Литовченко Д. М. (2006)
Жолткевич Г. Н. - О моделировании одного из факторов качества информации в информационных системах, ахмад юсеф ибрахим ибрахим. (2006)
Замятин В. И. - Оценка границы дальней зоны линейной антенной решетки, Шевченко А. Ф. (2006)
Звиглянич С. Н. - Выбор вероятностных показателей качества информации баз данных автоматизированных информационных систем (2006)
Зюкин В. Ф. - Метод расчета информационного расстояния между моделями радиолокационных сигналов, Грызо А. А. (2006)
Іващук Б. М. - Метод визначення коефіцієнта пропускання атмосфери в інфрачервоному діапазоні, Чорний С. В., Жевтюк О. А. (2006)
Кирвас А. В. - Алгоритм обучения нейронной сети для классификации нестационарных данных в режиме реального времени (2006)
Козелкова Е. С. - Выбор модели динамики орбитальной структуры многоспутниковой низкоорбитальной системы, Тарохтей В. П., Тарохтей Ю. В. (2006)
Кузнецов А. А. - Исследование стойкости к взлому противником каскадных теоретико-кодовых схем, Грабчак В. И., Евсеев С. П. (2006)
Кучук Г. А. - Методика оцінки якості функціонування системи передачі і доведення даних до користувачів, Пашнєв А. А. (2006)
Лановой А. Ф. - Некоторые аспекты построения имитационных моделей сложных систем (2006)
Макаренко В. Г. - Бесплатформенная комплексная навигационная система для управления транспортными средствами, Подорожняк А. О., Рудаков С. В., Швец С. В. (2006)
Маркин А. Н. - Оценка способа удержания длинновыдвижной тросовой системы в заданном положении, Фам Зуй Кьен. (2006)
Місюра О. М. - Основні напрямки забезпечення ефективного маскування самохідного зрк в умовах вимушеного раптового розгортання з маршу, Стахєєв М. О., Опалєв Ю. І., Ковальчук В. С. (2006)
Обод И. И. - Оптимизация обнаружения воздушных целей запросной системой вторичной радиолокации, Овсянников П. В., Булай А. Н. (2006)
Павленко М. А. - Метод представлення знань в експертній системі спеціального призначення, Руденко В. М., Берднік Б. П., Загурський І. М., Шило С. Г. (2006)
Польщиков К. О. - Математическая модель предоставления программируемых услуг абонентам телекоммуникационной сети, Лаврут О. О., Струць В. A. (2006)
Рубан И. В. - Исследование подходов к компенсации движения при сжатии динамических изображений, Сумцов Д. В., Тарасов А. Ф. (2006)
Семёнов С. Г. - Оптимизация структуры распределенных вычислительных сетей при ограничениях на показатели своевременности доставки сообщений и живучести сети (2006)
Сидоренко Р. Г. - Анализ помехоустойчивости радиометра при воздействии узкополосной помехи, Красношапка И. В. (2006)
Смоляр В. Г. - Результати дослідження середньоквадратичної помилки визначення амплітуд сигналів N-OFDM при блочному розміщенні піднесучих, Слюсар І. І., Дружинін С. В., Ольховський В. О. (2006)
Федюк І. Б. - Підбір вогнегасячої рідини та розробка методики пожежегасіння складів вибухових речовин за допомогою автоматичної установки пожежегасіння нового типу (2006)
Чинков В. Н. - О применении адаптивной нейронной сети для предсказания расхождения системных шкал времени, Троцко М. Л. (2006)
Щербак С. С. - Розвиток методів автоматичного формування онтологій та їх використання в системах штучного інтелекту, Волкова В. В. (2006)
Али Найф Халил Альхжуж. - Моделирование структуры кластера (2006)
Гнап А. К. - Особенности применения зондовых методик в скрещенных электрическом и магнитном полях, Колесник В. В., Онищенко В. В., Колесник В. В., Гнап Б. А., Коваленко Н. И., Дубровин Ю. В. (2006)
Иванов Н. И. - Детектирование электромагнитного излучения полупроводниковыми детекторами с горячими носителями, Курская Т. Н., Мищенко И. В. (2006)
Масленников Д. И. - Распад мощной неоднородной волны накачки в плазме с ионами двух сортов на ионную циклотронную и ион-ионную гибридную волны (2006)
Пантєлєєва І. В. - Розробка методу стану елемента енергосистеми шляхом контролю його електричних параметрів (2006)
Прилепский Е. Д. - Статистический фазовый синтез антенных решеток (2006)
Сотников А. М. - Экспериментальная оценка электродинамических характеристик неравновесной плазмы, созданной при разряде в сильноточном магнитоплазменном компрессоре, Мещеряков С. Н., Гаврилов А. Б. (2006)
Дуденко С. В. - Методика оцінки трудомісткості процесу створення дистанційних курсів, Калачова В. В., Пудов В. А. (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Войтович С. А. - Метод об’єднання інформації в системах обробки радіолокаційної інформації з врахуванням часу надходження даних від джерел, Клімов С. Б., Шило С. Г. (2006)
Заліван О. В. - Оптимізація структури системи управління розвідкою загальновійськового формування для підвищення ефективності вогневого ураження противника в бою, Таран І. А. (2006)
Урсакій Ю. Ф. - Математичне формулювання показника ефективності взаємодії тактико-вогневих підрозділів зенітного ракетного полку (2006)
Кір’янов Д. В. - Дослідження моделі САУ нестаціонарними об’єктами управління на основі нечіткого регулятора, Дружинін С. В. (2006)
Бородавка Н. П. - Формування функціональних структур живучих бортових інформаційно-керуючих систем (2006)
Васильєв В. А. - Поліпшення завадозахисту РЛС ЗРК з фазованою антенною решіткою, Ковальчук А. О., Таршин В. А. (2006)
Шевцова О. О. - Біохімічно-стійкі покриття для військової техніки, Жадан Т. О. (2006)
Мінєрвін М. М. - Аналіз впливу фазових флуктуацій завади на ефективність роботи автокомпенсаторів активних шумових завад при використанні антен з різними розмірами, Кузнєцов О. Л., Шумейко І. Є. (2006)
Королюк Н. О. - Особливості формалізації лінгвістичних змінних, які використовуються при описі процесу вибору параметрів запланованого перехвату при призначенні впливів винищувачами на повітряні цілі, Тимочко О. І., Коршец О. А. (2006)
Леонов І. Г. - Компенсація активних прицільних завад у разі використання багаточастотного сигналу, Присяжний А. Є. (2006)
Лієпінь У. Р. - Метод і алгоритм діагностики і настройки погоджуючих пристроїв в трактах розподільних систем ФАР, Світенко Н. І. (2006)
Сідченко С. О. - Можлива організаційна структура підрозділу розвідки в кібернетичному просторі, Бєлімов В. В., Хударковський К. І. (2006)
Стасєв Ю. В. - Управління розподілом ресурсів ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування, Медведєв В. К., Кучук Г. А. (2006)
Безкоровайний В. В. - Структурно-параметрична ідентифікація моделей багатофакторного оцінювання, Трофименко І. В. (2006)
Двухглавов Д. Е. - Мінімізація затримки транзакцій при паралельній обробці запитів, Гусак Ю. А., Клівець С. І. (2006)
Деренько М. С. - Постановка та розв'язання задачі оптимального резервування в класі лишків, Краснобаєв В. А. (2006)
Науменко М. І - Оптимальний розподіл таблиць об'єктно-реляційної системи управління базами даних, Стасєва Я. Ю. (2006)
Кузнєцов О. О. - Алгебраїчний метод декодування лінійних блокових кодів на алгебраїчних кривих у Р3, Пасько І. В. (2006)
Черепньов І. А. - Формування закону управління кібернетичною системою (2006)
Ветлугін Є. В. - Байєсівський класифікатор вимірів параметрів руху космічних об'єктів з ієрархічною попередньою селекцією гіпотез (2006)
Онищенко В. В. - Методика верифікації контурних зображень об'єктів (2006)
Юрченко О. О. - Особливості розрахунку лінійних дискретних систем з великою кількістю ступенів свободи (2006)
Дорошенко Т. В. - Оцінка інтермодуляційних перекручувань випадкових сигналів (2006)
Дяченко Д. В. - Метод разнесеного прогнозування для нерезервованих засобів складних технічних систем, Кошель А. В., Поляков А. В. (2006)
Захаров І. П. - Коефіцієнти обхвату для композиції випадкових величин, розподілених за законом арксинуса, Сафарян Г. Г., Сергієнко М. П. (2006)
Воробйов О. В. - Моделювання самоподібного трафіку синтезом ансамблю стохастичних квазіперіодичних джерел та ON/OFF-моделі (2006)
Петунін Ю. Ф. - Шляхи удосконалення та розвитку системи інформаційного забезпечення управління технічним станом військових засобів вимірювальної техніки, Дубовік О. І., Красинський Ю. В. (2006)
Раковская Н. Х. - Рейковий шлях спеціальних агрегатів з жорсткістю підстави, що змінюється (2006)
Адаменко А. А. - Визначення нечіткої множини факторів інформаційного впливу на супротивника в інтересах корегування його стратегічної цілі розвитку озброєння і військової техніки (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Скляр О. Г. - Методи інтенсифікації процесів метанового зброджування, Скляр Р. В. (2014)
Болтянський Б. В. - Впровадження енергозберігаючих технологій при будівництві та реконструкції тваринницьких підприємств в Україні (2014)
Болтянська Н. І. - Забезпечення високоефективного функціонування технологічного процесу приготування і роздавання кормів у тваринництві (2014)
Ліщинський С. П. - Забезпечення високоефективного використання установок для доїння корів, Заболотько О. О., Музиченко Я. М. (2014)
Волошина А. А. - Параметрические исследования вытеснительной и распределительной систем гидравлического вращателя планетарного типа (2014)
Павлюченко І. С. - Умови експлуатації, види і причини відмов робочих органів сівалок прямого посіву (2014)
Бакарджиев Р. О. Комарова І. Б. - Глибока переробка ріпаку на паливо-енергетичні цілі (2014)
Мілько Д. О. - Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми самозавантажувального кормороздавача з розширеними властивостями вивантаження (2014)
Кириченко О. С. - Статичні характеристики гвинтоканавочних вузлів тертя електронасосних агрегатів для електротехнологій (2014)
Болтянський Б. В. - Перспективи та доцільність використання нетрадиційних джерел енергії в тваринництві (2014)
Волошина А. А. - Обоснование начальных условий моделирования работы гидровращателя планетарного типа в составе гидроагрегата (2014)
Скляр О. Г. - Аналіз існуючих багатошарових захисних конструкцій біогазових установок, Скляр Р. В. (2014)
Дереза О. О. - Аналіз методів моделювання процесу змішування кормів, Дереза С. В. (2014)
Дашивець Г. І. - Дослідження факторів, що впливають на якість ремонту двигунів, Паніна В. В. (2014)
Бондар А. М. - Визначення показників керованості колісної машини з адаптивним рульовим керуванням за допомогою комп’ютерного імітатора (2014)
Паніна В. В. - Підвищення зносостійкості гільз циліндрів двигунів, Дашивець Г. І. (2014)
Смєлов А.О. - Конструктивно-технологічне підвищення надійності ходової частини культиватора КПС-4 (2014)
Рогач Ю. П. - Методичні основи пропаганди охорони праці на підприємствах АПК (2014)
Куценко Ю. М. - Обґрунтування параметрів біогазових установок у тваринництві та їх автоматизація (2014)
Цехмістренко С. І. - Вплив багатокомпонентного пробіотику "Мультибактерін" на активність ферментів енергетичного обміну в субклітинних структурах сперміїв кнурів-плідників, Радзівілова Ю. О. (2011)
Бомко В. С. - Перетравність кормів, обмін речовин за різних рівнів енергії, протеїну, лізину і метіоніну в раціонах високопродуктивних корів (2011)
Каркач П. М . - Вирішення проблеми роздільної за статтю годівлі курей та півнів батьківського стада бройлерів (2011)
Осіпенко О. П. - Перетравність корму, баланс азоту та мінеральних елементів в організмі курей-несучок за різних рівнів селену та оптимального рівня сірки в комбікормі, Надточій В. М. (2011)
Надточій В. М. - Зв’язок показників спермопродукції з показниками гуморального фактора неспецифічної резистентності у бугаїв-плідників, Надточій В. П., Осіпенко О. П. (2011)
Цехмістренко О. С. - Показники ліпідного обміну в організмі перепелів (2011)
Єсьман Д. В. - Вплив вмісту вітаміну Е в кормах на білковий обмін в яєчнику перепела (2011)
Цехмістренко С. І. - Особливості ліпідного складу сперми кнурів-плідників великої білої породи та синтетичної лінії SS23, Поліщук С. А., Поліщук В. М. (2011)
Михальська Л. П. - Ефективність використання у годівлі перепелів соняшникової макухи та препарату "Оллзайм ВЕГПРО", Царенко Т. М., Мельник А. Ю., Білан А. В. (2011)
Бомко В. С. - Якість м’яса курчат-бройлерів залежно від рівнів треоніну в комбікормах, Мартинюк Р. В., Недашківський В. М., Костюк М. М., Яценко О. В. (2011)
Ставецька Р. В. - Сучасний стан генофонду української червоно-рябої молочної породи, Рудик І. А. (2011)
Романчук Л. Д. - Формування доз внутрішнього опромінення населення при споживанні продуктів харчування в критичних населених пунктах Народицького району Житомирської області (2011)
Чернявський О. О. - Гематологічні показники у молодняку свиней при згодовуванні протекто-активу та мацерази, Сломчинський М. М. (2011)
Подолян Ю. М. - Перетравність поживних речовин та ретенція мінеральних елементів у курчат-бройлерів при згодовуванні пробіотика (2011)
Бомко Л. Г. - Показники обміну речовин у організмі курчат-бройлерів за умов використання целюлаз, одержаних за удосконаленої біотехнології, Мерзлов С. В. (2011)
Бількевич В. В. - Ефективність згодовування курчатам-бройлерам різних доз препарату НуПРО, Дяченко Л. С. (2011)
Соболєв О. І. - Продуктивні якості курчат-бройлерів за використання у комбікормах добавок селену (2011)
Пінчук В. О. - Вплив паратипових факторів на формування екстер’єрно-конституційних ознак коней, Заблудовський Є. Є., Куновський Ю. В. (2011)
Колесник Д. М. - Особливості впливу кропиви дводомної на перебіг процесу ліпопероксидації та вміст жиророзчинних вітамінів у курячому фарші, Данченко О. О. (2011)
Балух Н. М. - Якість м’яса курчат-бройлерів за згодовування кормової добавки "Проензим" (2011)
Польовий Л. В. - Пристосування корів залежно від підготовки їх до літнього утримання та часу отелення, Поліщук Т. В. (2011)
Пікула О. А. - Підготовка корів української чорно-рябої молочної породи до лактації: способи утримання, відтворні ознаки та продуктивність (2011)
Пентилюк Р. С. - Генотипові відмінності свиней при застосуванні пробіотичного препарату, Пентилюк С. І. (2011)
Разанов С. Ф. - Вплив мінеральних та органічних добрив на рівень концентрації кадмію у квітковому пилку, Дідур І. М., Швець В. В. (2011)
Разанова О. П. - Інтенсивність росту перепелів при частковій заміні в їх раціоні високобілкових кормів Апімором (2011)
Вихідні дані (2011)
Багмет М. О. - Науково-просвітницькі євроінтеграційні доробки Чорноморського державного університету імені Петра Могили (2014)
Бочкарьова Т. Ю. - Скандинавський субрегіон у процесі диференціації Європейського Союзу (2014)
Гуцалова М. В. - Моделі молодіжної політики в країнах Європейського Союзу (2014)
Дерега В. В. - Державна сімейна політика та проблеми її формування в Європейському Союзі (2014)
Матяж С. В. - Європейський досвід розвитку та функціонування інститутів громадянського суспільства (2014)
Міхель Д. О. - Політико-економічні перешкоди у співпраці України з Європейським Союзом (2014)
Палагнюк О. В. - Міграція як соціально-економічний феномен та геополітичний виклик розвитку сучасного суспільства (2014)
Палагнюк Ю. В. - Еволюція процесу розширення та інтеграції у Західній Європі (2014)
Подаєнко Ю. Л. - Європейський досвід реалізації культурної дипломатії: специфіка та перспективи подальшого розвитку (2014)
Сорока С. В. - Історіографія проблеми взаємодії органів державної влади в країнах Європейського Союзу (2014)
Шатун В. Т. - Оборонна і безпекова політика Європейського Союзу: формування та еволюція (2014)
Бархударян М. В. - Можливість застосування зенітної керованої ракети 3М8 у якості ракети-мішені, Кукобко С. В. (2006)
Лісовець О. В. - Задача визначення маневру по виходу в атаку літального апарата на наземну ціль в горизонтальній площині, Бурсала О. Л., Калкаманов С. А., Клюшников І. М. (2006)
Бакуменко Б. В. - Аналіз якості об'єднання інформації первинного радіолокатора та системи радіолокаційного опiзнавання (2006)
Булай А. М. - Методи підвищення завадостійкості систем вторинної радіолокації (2006)
Коломійцев О. В. - Канал кутового автосупроводження об'єктів за напрямком для лазерної інформаційно-вимірювальної системи (2006)
Стрелков О. І. - Підвищення частотної точності акустооптичних засобів спектрального і радіочастотного аналізу (експериментальні дослідження), Барсов В. І., Стрілкова Т. О., Жилін Є. І., Марченко В. В. (2006)
Мартинчук О. О. - Спосіб зниження максимальної похибки вимірювання елементів поляризаційної матриці розсіювання цілі, Ряполов І. Є., Волювач С. А. (2006)
Кірєєв О. О. - Вогнезахисні властивості гелеутворюючих сполук при використанні їх для захисту озброєння та військової техніки від запалювальних речовин, Гишко Г. Б. (2006)
Григор’єв О. М. - Дослідження способів локації джерел проникаючих ядерних випромінювань, Беденко Л. Б., Сакун О. В., Коваленко С. М. (2006)
Орлов М. М. - Методика оцінювання можливостей систем зв’язку різних суб‘єктів безпеки, що діють в районі проведення спеціальної операції (2006)
Талавиря В. О. - Теоретичні основи урахування безперервності управління силами та засобами військ протиповітряної оборони сухопутних військ при визначенні оцінки ефективності системи управління, Книш Д. В., Бутенко А. В., Орехов С. В. (2006)
Черепньов І. А. - Вплив факторів вібрації та шуму на діяльність екіпажу, бойової і спеціальної техніки, Мелентьєва Є. С., Биков І. Ю. (2006)
Моцарь П. І. - Дослідження можливості застосування імітаторів акселераційних ефектів в авіаційних тренажерах, Корчін І. О., Зінченко В. П. (2006)
Заліван О. В. - Математична модель структури системи управління розвідкою механізованої бригади при доведенні розвідувальних даних від засобів розвідки до засобів ураження, Таран І. А., Тіхонов І. М. (2006)
Бабич А. П. - Обґрунтування принципів формування мобілізаційного резерву повітряних сил в умовах комплектування збройних сил військовослужбовцями за контрактом, Краснокутський В. М., Пархоменко Д. О. (2006)
Шемаєв В. М. - Особливості проведення переговорного процесу на ринку озброєння та військової техніки в сучасних умовах (2006)
Худов Г. В. - Доцільність використання нових технічних рішень при створенні перспективної апаратури аерокосмічного моніторінгу надзвичайних ситуацій, Бутко І. М., Кондратов О. М. (2006)
Чабаненко П. П. - Порівняння ефективності систем за критерієм першої серії успіхів (2006)
Кузнецов О. О. - Побудова криптографічних функцій з використанням методу градієнтного спуску, Ізбенко Ю. А., Московченко І. В. (2006)
Можаєв О. О. - Оцінка параметрів негаусових стохастичних процесів, Подорожняк А. О., Стасєв С. Ю. (2006)
Раковський Х. В. - Аналіз систем багатоярусних балансирів важких агрегатів, Раковська Н. Х. (2006)
Козелкова К. С. - Формування структурної схеми багатосупутникової низькоорбітальної екологічної системи дистанційного зондування Землі подвійного призначення, Арабаджи Т. Ш. (2006)
Стасєв Ю. В. - Аналіз існуючих послуг і механізмів захисту інформації, Кузнецов О. О., Корольов Р. В. (2006)
Коваленко А. М. - Формування псевдовипадкових дискретних послідовностей з використанням циклічних кодів (2006)
Кузнецов І. Б. - Перспективи застосування та розвитку енергетичного методу контролю, Кузнецов Б. Т., Гаврилов А. Б. (2006)
Кандирін Н. П. - Цифрові синтезатори сигналів в пристроях управління і зв'язку (2006)
Третяк В. Ф. - Паралельний метод розв’язання задачі цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними (ЦЛП З БЗ), Шимук Д. С., Шимук Ю. Д. (2006)
Рубан І. В. - Одновимірне зміщене дискретне перетворення Хартлі, Дуденко С. В., Колмиков М. М. (2006)
Верещак І. О. - Застосування бази ймовірних квантів знань для вибору оптимального робочого сузір’я навігаційних супутників, Сіроджа І. Б. (2006)
Паржин Ю. В. - Оптимізація управлінських рішень в складних організаційних ієрархічних системах, Васильєв Ю. Б., Любченко Н. Ю. (2006)
Yakymets N. - Diversification Techniques of Fault-Tolerant Systems on FPGAs Using CAD-Based and Genetic Algorithms-Based Designs, Kharchenko V. (2006)
Orlenko V. - Bayesian regularization in the theory of STAP, Shirman Y. (2006)
Більчук В. М. - Прийняття рішень щодо визначення перспективних зразків озброєння при нечіткому опису їх інформаційного ресурсу (2006)
Кучук Г. А. - Розрахунок навантаження мультисервісної мережі, Стасєва Я. В., Болюбаш О. О. (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Титул, зміст (2014)
Доній Н. - Девіталізація як негативна позитивність: критичне осмислення дійсності (2014)
Морозов В. - Дослідницька діяльність педагога: напрями реалізації (2014)
Москалик Г. - Комунікаційна природа освіти (2014)
Отрешко В. - Формування моралі українського суспільства в умовах сучасної глобалізації (2014)
Петінова О. - Глобалізація в історико-філософській ретроспективі (2014)
Свиридов К. - Ефективність державної молодіжної політики: реалізація у співпраці (2014)
Ханжи В. - Детерминанты истории. Аттрактор жизни: криогенное замораживание и нанотехнологии (2014)
Шелюк Л. - Наукоцентризм та інформаційна забезпеченість модернізаційних процесів в освіті (2014)
Абдульманова Л. - Технологии формирования основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста (2014)
Бабій С. - Поняття "модернізації освіти" в контексті сучасного дискурсу про освіту (2014)
Бегунова Е. - Культура слушания как компонент профессиональной компетентности педагога в проекции трансформации дошкольного образования (2014)
Бояринцев О. - Історія та освіта як поле взаємодії школи і громадських організацій у справі патріотичного виховання молоді (2014)
Добрицкая И. - Воспитание языковой личности ребенка в процессе ознакомления с современной поэзией (2014)
Жмієвська Е. - Виклики для початкової педагогіки у багатокультурному суспільстві (2014)
Куликовская И. - Архитектоника мироотношения ребёнка-дошкольника (2014)
Лапот-Джєрва К. - Художня освіта і підтримка розвитку дитини (2014)
Митрош О. - Модель формирования у детей старшего дошкольного возраста интереса к культуре родного края в процессе проектной деятельности, Рейт Е. (2014)
Поляновська О. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи: теоретичний аспект (2014)
Репетій С. - Розвиток духовності дитини засобами мистецтва (2014)
Рибалко О. - Флеш-технології як засіб створення комп’ютерних дидактичних ігор для дітей (2014)
Татаринцева Н. - Проектирование культуросообразной технологии полоролевого воспитания детей дошкольного возраста (2014)
Тукач В. - Традиции и инновации в повышении квалификации педагогов дошкольных учреждений в Республике Беларусь (2014)
Чернишова М. - Історія розвитку сімейних відносин в Україні та США (2014)
Дьоміна Г. - Психологічні особливості розвитку вольових якостей майбутніх фахівців соціальної сфери (2014)
Камінська О. - Результати емпіричного дослідження інтернет-залежності за допомогою авторської проективної методики "Я в Інтернеті" (2014)
Карабаєва І. - Сучасні підходи до понятійно-термінологічного забезпечення процесу створення розвивального освітнього середовища ДНЗ (2014)
Мельник М. - Теоретичні аспекти побудови розвивального освітнього середовища для обдарованих (2014)
Омельченко І. - Структура та психологічні функції просторового компонента хронотопу комунікативної діяльності дошкільника (2014)
Павлик Н. - Психологічні особливості гармонійності характеру майбутнього педагога (2014)
Руденко І. - Вплив стилю сімейного спілкування на розвиток особистості дитини (2014)
Семенова Р. - Теоретико-методологический аспект формирования психологической готовности педагогов к роботе с одаренными детьми и молодежью (2014)
Терещенко М. - Самодопомога у вирішенні сімейних конфліктів (2014)
Ткаченко В. І. - Рекомендації щодо створення формалізованого середовища процесів підготовки й прийняття рішень як основної складової інформаційно-аналітичної системи забезпечення процесів управління угрупованнями Повітряних Сил (2008)
Єрмошин М. О. - Основні показники для аналізу та синтезу структури системи протиповітряної оборони (2008)
Іваницький Р. С. - Організація спільних дій розвідувальних підрозділів спеціального призначення регулярних військ і партизанських формувань на території, що окупована противником (2008)
Лісовенко Д. В. - Тактико-технічний розвиток армійської авіації у війнах ХХ-ХХІ століття (2008)
Печериця С. В. - Організаційні основи взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом у розшуку осіб, які готують чи вчинили терористичний акт (2008)
Авчінніков Є. О. - Науково-технічні проблеми розробки електромагнітної зброї (2008)
Васильєв В. А. - Уточнена модель для обґрунтування вимог до показника якості радіотехнічної слідкуючої системи зенітного ракетного комплексу, Сачук І. І., Сосунов О. О. (2008)
Величко О. Ф. - Методичний підхід до обґрунтування доцільності модернізації зразків озброєння і військової техніки в рамках військово-технічного співробітництва з іноземними державами, Демідов Б. О., Науменко М. В. (2008)
Войтенко С. Д. - Чисельне моделювання напружено-деформованого стану вибухозахисного контейнера, Тищенко О. А. (2008)
Задерієнко С. І. - Світові тенденції використання альтернативного палива в авіації (2008)
Звіглянич С. М. - Постановка задачі визначення комбінації елементів об'єкту, що поражається, Ізюмський М. П., Агафонов Ю. М. (2008)
Коваль В. В. - Визначення потрібної кількості аерозольних засобів для захисту військ і об'єктів від ударів тактичної авіації противника (2008)
Коломійцев О. В. - Пропозиції по розрахунку фокусної відстані оптичної системи інфрачервоної ГСН ракети засобів ППО СВ, Клівець С. І., Коваленко С. П. (2008)
Кукобко С. В. - Структура спеціального математичного забезпечення імітації повітряної обстановки в підсистемі тренажу АСУ спеціального призначення, Павленко М. А., Рощупкін Є. С. (2008)
Ланецький Б. М. - Організаційні аспекти технічної експлуатації за станом зенітного ракетного озброєння, Лук’янчук В. В., Лісовенко В. В. (2008)
Наливайко Ю. В. - , Урсакій Ю. Ф., Генов Б. А Особливості побудови системи зенітного ракетного прикриття важливих державних об’єктів (2008)
Неуров І. В. - Постачання та закупівлі у військовій логістиці (2008)
Ольшанський В. В. - Забезпечення повної і рівномірної виробки ресурсу парка маневрових літаків за фактичною пошкоджуваністю силової конструкції, Ляшенко Р. В. (2008)
Пашкевич І. Д. - Актуальні метрологічні проблеми координатно-часового забезпечення Збройних Сил України та шляхи їх розв’язання, Гаврилов А. Б., Романко В. М. (2008)
Толстой О. В. - Бойові системи майбутнього, їх вплив на боєздатність сухопутних військ (2008)
Бакуменко В. М. - Мікрохвильове гібридне кільце, Петров C. В. (2008)
Бараннік В. В. - Нумерація одновимірних плаваючих структурних чисел в двійковому просторі, Хаханова Г. В. (2008)
Гриб Д. А. - Проблеми використання супутникових даних дистанційного зондування Землі для рішення задач Повітряних Сил Збройних Сил України, Голкін Д. В., Карлов Д. В., Худов Г. В. (2008)
Карлов В. Д. - Алгоритм обробки кутомісцевої інформації в фазовій моноімпульсній РЛС, Челпанов А. В. (2008)
Ковтун А. В. - Математичне моделювання відхилення траєкторії руху елемента ураження під впливом газодинамічного відхиляючого потоку, Топчій Р. І., Табуненко В. О. (2008)
Кривєнко C. І. - Інформаційна модель апертурно-координатного представлення зображення, Сидоренко М. Ф., Остроумов Б. В. (2008)
Олійник Ю. А. - Вплив швидкості вітру на змінення коефіцієнту лобового опору (2008)
Пєвцов Г. В. - Методика розпізнавання груп радіовипромінювань на основі непараметричного підходу до оцінювання усереднених функцій правдоподібності (2008)
Русанов А. В. - Вплив складного навалу лопаток ЦВТ парової турбіни на структуру просторового потоку, Волков Ю. П., Сігайло Г. П. (2008)
Савченко В. М. - Параметри електричної схеми Batterworth-Van Dyke п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням, Хуторненко С. В. (2008)
Семенов С. Г. - Обґрунтування вимог до якості зв'язку при передачі інформації у комп'ютерних мережах систем критичного застосування, Можаєв О. О., Ільїна І. В. (2008)
Стародубцев С. О. - Математичні моделі оптимізації раціонів харчування військовослужбовців, Кушнерук Ю. І., Тробюк В. І. (2008)
Таран І. А. - Імітаційна статистична модель процесу викриття порушника рухомими засобами охорони об’єктів, Пугач В. В., Тіхонов І. М. (2008)
Ударцева Т. Є. - Контроль працездатності людини за допомогою ергографічного методу (2008)
Хижняк В. В. - Оцінка ефективності функціонування інформаційно-вимірювальних систем (2008)
Шишанов М. О. - Обґрунтування технічних вимог до планового ремонту радіоелектронних систем, Парфеня С. Г., Гуляєв А. В. (2008)
Яковенко О. В. - Методологічні основи комплексного представлення зображень з контрольованою погрішністю (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Романчук Л. Д. - Ріст і розвиток сорго багаторічного в умовах Полісся України, Василюк Т. П., Можарівська І. А. (2013)
Бахмат М. І. - Агроекологічне обгрунтування вирощування лікарських олієвмісних культур в умовах південної частини Лісостепу Західного, Хоміна В. Я. (2013)
Гораш О. С. - Вплив позакореневого мінерального підживлення ячменю ярого на ріст і розвиток рослин, Бігуляк С. П. (2013)
Кочерга М. О. - Ентомопатогенний вірусний препарат Вірин КД. Оримання та використання в технологіях захисту ягідних культур (2013)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність буряків цукрових у п’ятипільних сівозмінах поділля (2013)
Храпійчук І. П. - Технологія механізованого збирання насінників конюшини повзучої в умовах Полісся (2013)
Сучек М. М. - Біологічна ефективність використання стимулятора росту та мікродобрива на посівах пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу України, Степанчук Т. В. (2013)
Положенець В. М. - Біологічні особливості збудників фузаріозної гнилі (FUSARIUM EQUISETI) та сіро-зеленого пліснявіння (PENICILIUM EXPANCUM) часнику в умовах Полісся України, Ганько Т. В. (2013)
Шеремет Ю. В. - Особливості елементів сортової технології вирощування льону олійного в Поліссі України (2013)
Білявський Ю. А. - Канцерогенний та неканцерогенний ризик від споживання картоплі та овочів, що складають раціон населення сільських селітебних територій, Мислива Т. М. (2013)
Біденко В. М. - Ефективність використання різних сполук мікроелементів у годівлі молочних корів зони радіоактивного забруднення, Шубенко О. І. (2013)
Надточій П. П. - Інтеграція радіоекологічної складової у регіональній стратегії та плани дій з охорони навколишнього середовища (на прикладі Житомирської області), Мартенюк Г. М., Мартенюк М. В. (2013)
Калиновський Г. М. - Якість сперми бугаїв плідників за введення їм комплексного тканинного препарату, Євтух Л. Г. (2013)
Горальський Л. П. - Імуноморфогінез у курей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту, Гуральська С. В. (2013)
Лігоміна І. П. - Стан природної резинстентності і кровотворення та методи їх корекції у великої рогатої худоби в умовах техногенного навантаження на довкілля, Фасоля В. П., Фурман С. В. (2013)
Громов И. Н. - Морфология паренхиматозных органов птиц при ассоциированной вакцинации против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита, инфекцинной бурсальной болезни и синдрома снижения яйценоскости, Герман С. П. (2013)
Кот Т. Ф. - Морфометричні показники складок слизової оболонки яйцепроводу гусок (2013)
Горальська І. Ю. - Діагностичні критерії гепаторенального синдрому у собак за бабезіозу (2013)
Гарда С. О. - Дослідження мікрофлори м’яса птиці щодо відповідності ветеринарно-санітарних вимог, Даниленко С. Г., Панасюк І. В., Литвинов Г. С. (2013)
Демус Н. В - Морфометрія внутрішніх структур лівого шлуночка серця теличок залежно від типу автономної регуляції (2013)
Демус Н. В. - Аналіз гістоморфічних параметрів судин теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму, Горальський Л. П., Сокульський І. М. (2013)
Довгій Ю. Ю. - До питання якості та безпеки м’яса кролів, вирощених у приватному секторі с. Клочеве Коростенського району Житомирської області, Котелевич В. А., Лігоміна І. П., Невмержицька М. А. (2013)
Довгій Ю. Ю. - Порівняльний аналіз якості та безпеки продуктів забою птиці, яка вирощена у приватному господарстві та на комплексі "Агромарс", Котелевич В. А., Лігоміна І. П., Бурківська Д. А. (2013)
Пелехатий М. С. - Лінійна оцінка екстер’єру корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід та її вплив на їх молочну продуктивність в аналогічних умовах, Кочук-Ященко О. А. (2013)
Польовий Л. В. - Вирощування ремонтних та надремонтних теличок й нетелій за різними технологіями, Поліщук Т. В., Данчевський О. В. (2013)
Борщенко В. В. - Динаміка накопичення 137CS в кормах та організмі козулі європейської в лісових екосистемах Полісся України (2013)
Усатенко Н. Ф. - Кореляція поверхневих та внутрішньом’язових властивостей м’яса курчат-бройлерів у технологічному процесі виробництва формованих продуктів, Змієвська Т. М., Крижська Т. А., Охріменко Ю. І. (2013)
Пікула О. А. - Формування молочної продуктивності залежно від технології підготовки худоби до отелення (2013)
Теслюк В. В. - Математична модель пропускної здатності еліпсного очисника вороху коренеплодів (2013)
Присяжнюк М. П. - Формування продуктивності пшениці озимої залежно від строків сівби і застосування регуляторів росту в умовах Лісостепу Західного (2013)
Чеботарьова Л. В. - Методологічні аспекти виділення та визначення активності лектинів пшениці озимої (TRITICUM AESTIVUM L.) (2013)
Веремчук Я. Ю. - Морфологія спинномозкових вузлів домашньої курки (2013)
Ковальчук І. І. - Морфологія паренхіматозних органів собак за бабезіозу (2013)
Волківський І. А. - Морфометрична характеристика легень кролів при згодовуванні комбікорму з різним вмістом хрому (2013)
Анотації (2013)
Вимоги (2013)
Кислова М. А. - Розвиток мобільного навчального середовища як проблема теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Семеріков С. О., Словак К. І. (2014)
Коневщинська О. Е. - Формування ІКТ-компетентності викладачів-тьюторів ресурсних центрів дистанційної освіти (2014)
Лещенко М. П. - Підходи до стандартизації сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності учнів: польський досвід, Тимчук Л. І. (2014)
Гончаренко І. Ф. - Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності науково-педагогічного працівника у сфері військово-медичної післядипломної освіти (2014)
Мотилькова З. О. - Встановлення рівня ІКТ-компетентності вчителів спеціальних шкіл (для дітей з вадами слуху) (2014)
Рацул О. А. - Інформаційна культура як соціальна якість майбутніх соціальних педагогів (2014)
Тимошенко Є. В. - Формування комунікаційної складової ІКТ-компетентності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Олійник Т. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання рівня навчальних досягнень студентів ВНЗ (2014)
Овсієнко Ю. І. - Навчання студентів-аграріїв математичної статистики засобами MS Excel (2014)
Семеніхіна О. В. - Комп’ютерні інструменти програм динамічної математики і методичні проблеми їх використання, Друшляк М. Г. (2014)
Морзе Н. В. - Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів, Кочарян А. Б., Варченко-Троценко Л. О. (2014)
Гаврілова Л. Г. - Використання освітнього веб-сайту "Мультимедійні технології в музичній освіті" у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музики (2014)
Мацібора Н. Г. - Збереження і використання культурного спадку з фондів освітянських бібліотек України (2014)
Стрюк А. М. - Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ, Рассовицька М. В. (2014)
Шишка О. Ю. - Основні напрями розвитку технології програмно-імітаційних тренажерів у сфері професійної освіти військовослужбовців (2014)
Хоружий К. С. - Компонентна структура і функції інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів (2014)
Середа Х. В. - Теоретичні основи інформатизації менеджменту наукових досліджень у галузі педагогічних наук (2014)
Титул, зміст (2014)
Шибанов В. В. - Фотоініційована полімеризація метакрилатів у матрицях дієн-стирольних термоеластопластів (2014)
Величко О. М. - Технологічні основи стабілізації параметрів контакту, Скиба В. М. (2014)
Морфлюк В. Ф. - Програмно-апаратні засоби моделювання процесів суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах, Карпенко І. С. (2014)
Маїк В. З. - Дослідження впливу процесів нанесення шрифту Брайля На стійкість картонів до продавлювання (2014)
Базилюк В. Б. - Формування моделі оптимізації структури капіталу підприємства (2014)
Гнатюк Я. І. - Інноваційність як основа розвитку конкурентоспроможності (2014)
Мазій Н. Г. - Процедурні механізми заснування та функціонування малого підприємства (2014)
Стеців Л. П. - Теоретико-методичні аспекти управління Фінансовим станом підприємства (2014)
Ковальчук Т. Т. - Потенціал забезпечення економічної безпеки розвитку підприємств видавничо-поліграфічної діяльності: методичні засади формування, Штангрет А. М. (2014)
Кайдрович Х. І. - Концепція формування механізму фінансової рівноваги Підприємства в системі забезпечення його економічної безпеки (2014)
Ривліна В. М. - Роль сучасного мистецтва як особлтвого типу комуніканта (2014)
Струк Н. Р. - Логістичні принципи організації взаємодії книготоргівельних підприємств у системі ланцюга постачань (2014)
Голубник Т. С. - Засади нечіткої логіки при забезпеченні якості формування монтажних спусків, Піх І. В., Сеньківський В. М. (2014)
Репета В.Б. - Прогнозування якості процесу уф-флексографічного друку етикетки на основі нечіткої логіки, Сеньківський В.М., Гургаль Н.С. (2014)
Пілат О. Ю. - Інформаційна технологія оцінювання якості сайтів (2014)
Регей Р. І. - Актуалізація використання технологічно-технічних засобів в інформаційних системах (2014)
Мельников О. В. - Підвищення ефективності природоохоронної діяльності в поліграфії, Котляревський Я. В. (2014)
Колосова М. П. - Особливості діяльності північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) в Україні (2014)
Титул, зміст (2014)
Андрущенко В. - Демократична культура особистості: проблема формування (2014)
Бак М. - Держава й інститути громадянського суспільства як суб’єкти модернізації та інноваційного розвитку (2014)
Зінченко В. - Роль вальдорфської моделі для розвитку інтегративної системи суспільної творчої освіти і гуманістичного виховання (2014)
Отрешко В. - Мовна політика в Україні: витоки, еволюція, сучасний стан (2014)
Петінова О. - Метод моделювання як інструмент дослідження нової економічної людини (2014)
Старовойт О. - Креативна природа інноваційної культури (2014)
Шелюк Л. - Сутність освітньої політики в контексті Болонських декларацій (2014)
Біганська І. - Комунікаційно-мовленнєві аспекти сучасної синонімії (2014)
Дем’яненко С. - Оволодіння психолінгвістичними одиницями як основа метамовної компетенції старших дошкільників (2014)
Ільницька Л. - Педагогічна інноватика: універсальність науково-образотворчого пошуку у втіленні естетичного досвіду заслуженого художника України Леоніда Давиденка (2014)
Козина Е. - Специфика подготовки учителя к работе в условиях предшкольного естественнонаучного и обществоведческого образования (2014)
Короп О. - Аналіз програмної літератури з проблеми розвитку у дітей старшого дошкільного віку навичок і вмінь аудіювання (2014)
Куркіна С. - Аналіз соціокультурних, економічних передумов виникнення кризи традиційної системи навчання масової школи в країнах Західної Європи наприкінці ХІХ століття (2014)
Левченко Л. - Особливості сімейного виховання у формуванні особистісних якостей дошкільників (2014)
Максимова В. - Казка як метод гуманістичного виховання дітей дошкільного віку (2014)
Поніманська Т. - Умови застосування комп’ютера в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів, Павлюк Т. (2014)
Рудківська Н. - Формування у старших дошкільників синтаксичної будови мовлення засобами словосполучень (2014)
Харькова Є. - Дошкільник у сучасному соціальному середовищі та особливості взаємодії (2014)
Чернякова О. - Вплив білінгвізму на розвиток мовлення дитини (2014)
Чорнойван Я. - Специфіка виховної роботи та освіти в підліткових групах віри багаї (2014)
Шендерук О. - До питання про сутність професіоналізму (2014)
Калмиков Г. - Психолого-педагогічні принципи формування у майбутніх психологів комунікативно-мовленнєвої діяльності (2014)
Каніболоцька М. - Емоційна та вольова саморегуляція як передумова психологічного благополуччя молоді (2014)
Кононова М. - Проблема ролі психічної травми у розвитку невротичної форми заїкання: теоретичний аналіз (2014)
Кучеренко Є. - Субособистість як структурно-динамічний компонент несвідомого в практиці психосинтезу (2014)
Прокопенко О. - Психологічні технології формування емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2014)
Сірик І. - Особливості психічного розвитку дитини, яка виховувалась в неповній сім’ї та інтернаті (2014)
Харченко Н. - Проблема розуміння в контексті герменевтичного аналізу (2014)
Якимчук О. - Національний простір освіти як предмет філософського та психолого-педагогічного дискурсу (2014)
Титул, зміст (2014)
Андрущенко В. - Поняття культури: філософський дискурс на рубежі століть (2014)
Бабій С. - Модернізація мовної освіти як соціальне завдання, Малишева А. (2014)
Гриньків А. - Роль культурно-дозвіллєвої діяльності у процесах соціалізації дитини (2014)
Загарницька І. - Соціальне самопочуття суспільства як чинник формування життєвого світу дитини (2014)
Зінченко В. - Соціальна філософія "нового гуманізму" у принципах освіти та менеджменті морально-ціннісного виховання і формуванні інтелектуальної особистості (2014)
Морозов В. - Філософія впровадження інновацій у педагогічний процес (2014)
Савош Г. - Правова культура у контексті виховання в умовах трансформації сучасного українського суспільства (2014)
Старовойт О. - Соціокультурно і духовна сфери реалізації інноваційної культури особистості (2014)
Шелюк Л. - Громадянська освіта: проблеми впровадження (2014)
Бак М. - Особливості функціонування інформації у просторі освіти (2014)
Бойченко Т. - Використання сучасних методів навчання на етапі післядипломної підготовки керівних кадрів освіти (2014)
Гусак Л. - Система підготовки майбутніх учителів до асоціативного навчання іноземних мов молодших школярів (2014)
Дудка Т. - Педагогічний потенціал освітнього туризму (2014)
Кот Н. - Керівництво самостійною роботою студентів при опануванні курсів "Основи природознавства з методикою" та "Технології формування екологічної культури дошкільників" (2014)
Лисакова І. - Музика як чинник формування психокультури дитини дошкільного віку (2014)
Савченко Р. - Спецкурс "Актуальні питання теорії і методики формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів" (2014)
Яременко Л. - Позашкільна освіта: проблема визначення (2014)
Гальченко В. - Чинники розвитку акмеологічного потенціалу майбутніх педагогів дошкільної освіти (2014)
Доценко Л. - Психологічні особливості розвитку евристичного мислення майбутніх психологів у процесі професійної підготовки (2014)
Каряка І. - Психологічні особливості розвитку музично-образного мислення старших дошкільників (2014)
Катюк Я. - Особливості формування професійної самосвідомості майбутніх психологіво засобами особистісно-орієнтованих технологій (2014)
Курдибаха О. - Гендерні особливості становлення підлітків у процесі соціалізації (2014)
Кушель Н. - Теоретичний аналіз рольових моделей особистості (2014)
Репетій С. - Розвиток духовності майбутнього спеціаліста як необхідна умова його професійного зростання (2014)
Циганенко Г. - Стилі батьківського ставлення: що може стати бар’єром у розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку?, Шкуратенюк Г. (2014)
Пересадько В. А. - Картографування інноваційних процесів у вітчизняній освіті, Байназаров А. М., Прасул Ю. І., Пілюгін А. В., Пересадько В. О. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського