Кучеренко Є. - Субособистість як структурно-динамічний компонент несвідомого в практиці психосинтезу (2014)
Прокопенко О. - Психологічні технології формування емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2014)
Сірик І. - Особливості психічного розвитку дитини, яка виховувалась в неповній сім’ї та інтернаті (2014)
Харченко Н. - Проблема розуміння в контексті герменевтичного аналізу (2014)
Якимчук О. - Національний простір освіти як предмет філософського та психолого-педагогічного дискурсу (2014)
Титул, зміст (2014)
Андрущенко В. - Поняття культури: філософський дискурс на рубежі століть (2014)
Бабій С. - Модернізація мовної освіти як соціальне завдання, Малишева А. (2014)
Гриньків А. - Роль культурно-дозвіллєвої діяльності у процесах соціалізації дитини (2014)
Загарницька І. - Соціальне самопочуття суспільства як чинник формування життєвого світу дитини (2014)
Зінченко В. - Соціальна філософія "нового гуманізму" у принципах освіти та менеджменті морально-ціннісного виховання і формуванні інтелектуальної особистості (2014)
Морозов В. - Філософія впровадження інновацій у педагогічний процес (2014)
Савош Г. - Правова культура у контексті виховання в умовах трансформації сучасного українського суспільства (2014)
Старовойт О. - Соціокультурно і духовна сфери реалізації інноваційної культури особистості (2014)
Шелюк Л. - Громадянська освіта: проблеми впровадження (2014)
Бак М. - Особливості функціонування інформації у просторі освіти (2014)
Бойченко Т. - Використання сучасних методів навчання на етапі післядипломної підготовки керівних кадрів освіти (2014)
Гусак Л. - Система підготовки майбутніх учителів до асоціативного навчання іноземних мов молодших школярів (2014)
Дудка Т. - Педагогічний потенціал освітнього туризму (2014)
Кот Н. - Керівництво самостійною роботою студентів при опануванні курсів "Основи природознавства з методикою" та "Технології формування екологічної культури дошкільників" (2014)
Лисакова І. - Музика як чинник формування психокультури дитини дошкільного віку (2014)
Савченко Р. - Спецкурс "Актуальні питання теорії і методики формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів" (2014)
Яременко Л. - Позашкільна освіта: проблема визначення (2014)
Гальченко В. - Чинники розвитку акмеологічного потенціалу майбутніх педагогів дошкільної освіти (2014)
Доценко Л. - Психологічні особливості розвитку евристичного мислення майбутніх психологів у процесі професійної підготовки (2014)
Каряка І. - Психологічні особливості розвитку музично-образного мислення старших дошкільників (2014)
Катюк Я. - Особливості формування професійної самосвідомості майбутніх психологіво засобами особистісно-орієнтованих технологій (2014)
Курдибаха О. - Гендерні особливості становлення підлітків у процесі соціалізації (2014)
Кушель Н. - Теоретичний аналіз рольових моделей особистості (2014)
Репетій С. - Розвиток духовності майбутнього спеціаліста як необхідна умова його професійного зростання (2014)
Циганенко Г. - Стилі батьківського ставлення: що може стати бар’єром у розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку?, Шкуратенюк Г. (2014)
Пересадько В. А. - Картографування інноваційних процесів у вітчизняній освіті, Байназаров А. М., Прасул Ю. І., Пілюгін А. В., Пересадько В. О. (2011)
Алексеенко Н. А. - Инновационные подходы и пути реализации дистанционного географического образования школьников с помощью сетевых ресурсов в Московском университете, Алексеенко В. В. (2011)
Барладін О. В. - Інтерактивні карти з фізичної географії України –новий інструмент картографічного забезпечення навчального процесу, Бусол І. В., Хворостенко С. О., Скляр О. Ю. (2011)
Бойко Н. О. - Використання навчальних презентацій при вивченні соціально-демографічного і трудового потенціалу в курсі регіональної економіки (2011)
Бондаренко Е. Л. - Вирішення проблемно-орієнтованих завдань еколого-географічного картографування на основі ГІС-технологій, Шевченко В. О. (2011)
Бурла О. Н. - Развитие знаний о населении и их отражение в современных образовательных програмных документах ПМР по географии (2011)
Галай Е. И. - Новые образовательные технологии в подготовке геоэкологов (2011)
Грінченко О. І. - Програмно-методичне забезпечення вивчення географічного краєзнавства в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області, Пужайчереда Л. М. (2011)
Гудзевич А. В. - Пізнання природно-антропогенної обумовленості ландшафтно-територіального устрою як складова освітньо-виховного процесу, Любченко В. Є. (2011)
Домбровська О. А. - Формування стійкої ландшафтної структури землеволодінь та землекористувань (в умовах Харківської області) (2011)
Есназарова У. А. - Стимулирование и развитие креативного потенциала учащихся на уроках географи, Орынбек Б. А. (2011)
Жемеров О. О. - Вплив агрометеорологічних умов селища Високий на фази розвитку винограду, Шуліка Б. О. (2011)
Квартенко Р. О. - Фрактальність стратегічних задач сучасного етапу формування національної екологічної мережі в Харківській області, Максименко Н. В. (2011)
Клименко В. Г. - Особливості формування хімічного складу води ріки Сіверський Донець, Бойко Г. Г., Івашина А. О., Федь Н. С. (2011)
Кобченко Ю. Ф. - Теплобалансові дослідження фітопогодного комплексу, Гвоздь М. А. (2011)
Копилець Є. В. - Досвід створення авторської програми гуртка географічного краєзнавства для підлітків (2011)
Кухарук Е. С. - Картографированиe городских почв в исследованиях окружающей среды, Бульмага К. П. (2011)
Ляшенко Д. О. - Картографування зовнішньоторговельної складової продовольчої безпеки України (2011)
Машкіна В. В. - Використання ментальних карт у підготовці фахівців з географії (2011)
Орещенко А. В. - Актуалізація географічної освіти: управляюча інформація (2011)
Остроух В. І. - Навчальний посібник "Основи геоінформаційних систем і технологій" як приклад реалізації сучасних методів навчання в контексті інформатизації освіти, Даценко Л. М. (2011)
Паламарчук Л. Б. - Принципи формування і відбору соціокультурної складової змісту шкільних курсів географії (2011)
Підоріна Л. І. - Значення рівневого навчання географії для професійної орієнтації учнів, Гавриленко Н. І. (2011)
Путренко В. В. - Підходи до класифікації географічних баз даних (2011)
Ремінний В. І. - Новітнє в державному контролі за використанням і охороною земель, Роганін Ю. В. (2011)
Ровенчак І. І. - До питання етногеокультурного картографічного аналізу (2011)
Салімон В. М. - Застосування фреймів при викладанні географії з використанням сугестопедичної технології навчання (2011)
Сєрокурова Н. А. - Вивчення проблеми сталого розвитку на уроках географії (2011)
Сонько С. П. - Проблема вибору масштабу в суспільно-географічному дослідженні, Шиян Д. В. (2011)
Суматохіна І. М. - Міждисциплінарні зв`язки екологічної геоморфології урбосфери (2011)
Тимашова В. И. - Мотивация в творческой деятельности учащихся (2011)
Тімець О. В. - Формування географічної культури майбутнього вчителя географії як основи його фахової компетентності (2011)
Тишковець В. В. - Землеохоронна діяльність в Україні та питання картографування земельних ресурсів, Опара В. М. (2011)
Хлебосолова О. А. - Перспективы школьной географии в России в свете нового Федерального образовательного стандарта, Царева Л. А. (2011)
Щабельська В. Г. - Суспільно-географічні проблеми розвитку системи розселення Житомирської області, Пологовська Ю. Ю., Бикова М. Д. (2011)
Титул, зміст (2014)
Огар Е. І. - Сучасна дитяча книга як національний культурний продукт (2014)
Гірняк Г. З. - Про необхідність впровадження новітніх технологій документування у діяльності міських виконавчих органів (2014)
Грет Г. П. - Товарна політика видавництва "Дух і літера", Гуленко А. В. (2014)
Миколаєнко А. Ю. - Українське видавництво "Смолоскип" у діаспорі: організаційні засади та структура (2014)
Цебенко О. І. - Літературна і видавнича діяльність роду Гербуртів на теренах Галичини (XVI–XVII ст.), Гривняк О. О. (2014)
Косинська Ю. В. - Редагування перекладної літератури: історіографія наукової думки (2014)
Голубник Т. С. - Синтез моделей факторів прогнозування якості формування монтажного спуску книжкових видань, Сеньківський В. М. (2014)
Луцків М. М. - Імітаційна модель дискретного відтворення растрового елемента округлої форми, Логойда М. М. (2014)
Стельмащук С. Г. - Аналіз впливу окремих факторів на ефект зрівноважування надлишкових сил в механізмах неповнозубих коліс (2014)
Морфлюк В. Ф. - Інтегрований метод цифрового визначення параметрів стабілізації суміщення фарб у аркушевих друкарських машинах, Карпенко І. С. (2014)
Маїк В. З. - Дослідження впливу процесів нанесення шрифту Брайля на стійкість картонів до подвійних перегинів (2014)
Швайка Л. А. - Пам’яті Учителя і колеги, Гузела О. І. (2014)
Варцаба В. І. - Гармонізоване управління і менеджмент — актуальний напрям розвитку теорії і практики управління, Петренко В. П. (2014)
Макара О. В. - Перспективи формування ефективної моделі соціального партнерства (2014)
Мних О. Б. - Актуальні проблеми управління ринковою вартістю міжнародних компаній (2014)
Павлик Х. Б. - Управління еклектикою соціальних підприємств (2014)
Свинчук А. А. - Міжнародний досвід розвитку соціальних підприємств: уроки для України (2014)
Соболь С. М. - Малий бізнес України у контексті євроінтеграції (2014)
Федулова І. В. - Дослідження продовольчої безпеки: принципи і підходи щодо оцінки (2014)
Чернихівська А. В. - Переваги застосування проектного менеджменту у сфері регіонального управління (2014)
Ткаленко С. І. - Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України (2014)
Юринець З. В. - Аналіз методик та результатів оцінки конкурентоспроможності національних економік у напрямі впровадження інновацій (2014)
Хапатнюковський М. М. - Зовнішньоторговельний вимір глобальних дисбалансів (2014)
Кісь С. Я. - Особливості процесів управління капіталізацією підприємств нафтогазового комплексу, Кісь Г. Р., Вівчар Г. О. (2014)
Клєцова Н. В. - Причини та наслідки плинності найманих працівників на сільськогосподарських підприємствах України (2014)
Рябенко В. В. - Організаційний механізм управління формуванням стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості (2014)
Ковтун К. С. - Методичні рекомендації щодо елімінування впливу факторів, що стримують впровадження інновацій на підприємствах фармацевтичної галузі (2014)
Никифоренко В. Г. - Активізація інноваційного розвитку — підґрунтя економічної безпеки підприємства, Кравченко В. О. (2014)
Скочиляс С. М. - Організаційні форми взаємодії учасників інвестиційного процесу, Черничинець С. П. (2014)
Носирєв О. О. - Менеджмент регіонального інноваційного розвитку (2014)
Кукурудзяк Л. В. - Формування системи управління нематеріальними активами підприємства (2014)
Соболєва Т. О. - Інноваційна діяльність в Україні: тенденції в контексті реалізації відкритих інновацій (2014)
Поплавська Ж. В. - Вдосконалення стратегічного управління шляхом використання концепції Foresight (2014)
Богатирьов І. І. - Імперативи формування і реалізації фінансової стратегії корпорації (2014)
Кузик О. В. - Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах (2014)
Хлевицька Т. Б. - Методичний підхід до оцінки ефективності корпоративної соціальної діяльності підприємств на інтегративній платформі (2014)
Черпак А. Є. - Методичні підходи до оцінки якості побудови системи корпоративного управління акціонерного товариства (2014)
Верба В. А. - Еволюція управлінських технологій як віддзеркалення проблематики та завдань розвитку підприємств (2014)
Полянська А. С. - Роль менеджменту знань у ситуаційному управлінні на підприємстві (2014)
Скопенко Н. С. - Методичні підходи до визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання (2014)
Борисова Т. М. - Концептуальна схема некомерційного маркетингу (2014)
Багацький В. М. - Удосконалення оцінки конкурентоспроможності продукції, Островський Я. В. (2014)
Володькіна М. В. - Тенденції розвитку форм організації функціональних підсистем сучасних підприємств (2014)
Анотації (2014)
Багров С. С. - Вирішення задачі оптимізації розподілу вогневих впливів сторін між різнорідними групами типів озброєння (кількості 1хm), Власов А. В., Зварич С. С. (2006)
Баранник В. В. - Метод восстановления видеоданных, Гуржий П. Н. (2006)
Баранов А. Н. - Метод расчета трубопроводных систем энергетических установок при высокочасотном нагружении, Полищук С. М., Кипоренко А. С., Манузин А. А. (2006)
Бейлин М. В. - Анализ подходов США и Израиля к разработке и эксплуатации разведывательных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета, Немченко С. В. (2006)
Воронин В. В. - Математическая модель боевого функционирования многоканального зенитного ракетного комплекса с усовершенствованной функциональной структурой, Скорик А. Б. (2006)
Гордиенко Ю. А. - Построение систем акустического группирования для реализации инфразвукового мониторинга, Карягин Е. В., Лящук А. И., Солонец А. И. (2006)
Дяченко Д. В. - Інформатизація як один зі шляхів удосконалення підготовки льотного складу Повітряних Сил Збройних Сил України, Єрилкін А. Г., Кошель А. В. (2006)
Жолткевич Г. Н. - Многопродуктовая транспортная задача континуального линейного программирования, Али Найф Халил Альхжуж. (2006)
Загорулько А. Н. - Анализ системы управления космическими аппаратами в условиях однопунктной технологии (2006)
Казаков Е. Л. - Оценка ошибок определения угловой скорости вращения цели в РЛС с разнесенным приемом, Казаков А. Е., Бзот В. Б. (2006)
Красовская Э. Т. - Применение ограничителей перенапряжения на линиях электропередачи без тросов (2006)
Кучук Г. А. - Структура управляющей подсети сети передачи данных, Болюбаш А. А. (2006)
Ланецький Б. М. - Науково-технічне супроводження експлуатації і ремонту засобів зенітних ракетних систем: основні положення, сучасний стан та пропозиції щодо удосконалення, Бурцев В. В., Карпенко В. І., Лісовенко В. В. (2006)
Ланецкий Б. Н. - Расчетно-экспериментальный метод оценки показателей остаточного срока службы (ресурса) рэс эксплуатируемых зрк по результатам испытаний и эксплуатационных наблюдений, Кобзев В. В., Лукьянчук В. В. (2006)
Макаров С. А. - Аналіз електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів в умовах впровадження в Україні цифрового мовлення, Поздняк В. П., Дукін Г. Ю. (2006)
Мелешенко С. Ю. - Обобщенная модель управления массовым маркетингом в системе обработки информации проекта, Власенко И. В. (2006)
Мохаммед Саламе Ибрахим Арабиат - Анализ модели рекрутизации (2006)
Никифоров А. В. - Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса электрических машин средств аэродромно-технического обеспечения полетов, Бабич А. П. (2006)
Носик А. М. - Аналіз алгоритмів формування нелінійних квазіортогональних систем сигналів із заданими властивостями, Носик О. М., Калачева В. В. (2006)
Ольховиков С. В. - Изменение массы активных веществ в токообразующих процессах химических источников тока (2006)
Паржин Ю. В. - Декомпозиция структур контурных изображений с проективными искажениями, Гринев Д. В., Онищенко В. В. (2006)
Свистунов Д. Ю. - Формализация задачи оптимизации пространственного размещения радиолокационного средства на местности (2006)
Сисков А. В. - Оценка потребной пропускной способности канала связи для передачи сообщений о воздушных объектах в перспективной асу воздушными силами, Шило С. Г., Акулинин Г. В. (2006)
Судаков Б. Н. - Подход к разработке модели внутреннего языка для системы поддержки принятия решений, Першин А. В. (2006)
Чинков В. Н. - Идентификация модели поведения шкалы времени управляемой меры частоты и времени при помощи многослойной нейронной сети прямого распространения, Троцко М. Л. (2006)
Яровой С. В. - Оптимальный алгоритм обнаружения низколетящей надводной цели на фоне "ангел-эхо” за пределами радиогоризонта (2006)
Карась В. І. - Конверсія випромінювання імпульсних тераватних лазерів у релятивістські електронні пучки та рентгенівське випромінювання для дії на об’єкти, Гавриленко Б. М., Заліван О. В. (2006)
Сухоручко О. Н. - Радиофизические методы определения компонентного состава мелкодисперсных смесей. Часть 1, Луценко В. И., Корецкий А. П. (2006)
Евсеева Л. Г. - Интервальная математическая модель комбинаторной оптимизационной задачи размещения интервальных параллелепипедов (2006)
Тимочко А. И. - Использование турбокодов в последовательных каскадных кодовых конструкциях с кодами Рида-Соломона, Северинов А. В., Жученко А. С., Лысечко В. П. (2006)
Юкальчук А. А. - Критерии и показатели эффективности нелинейных преобразований симметричных криптоалгоритмов (2006)
Буданов М. П. - Модель програмного забезпечення підсистеми АСУВ РХБ захисту, Буданов П. Ф. (2006)
Мінка С. В. - Екологічні наслідки локальних військових конфліктів (2006)
Чумаченко С. М. - Порівняльний аналіз методів екологічної оцінки та особливості їх застосування для оцінки впливу військових полігонів на навколишнє природне середовище (2006)
Бобыр Е. И. - Алгоритм организации системы управления для адаптивной компьютерной системы обучения, Лещенко И. Е. (2006)
Приходько В. М. - Пропозиції щодо методики рейтингової оцінки спроможності кафедри з організації викладання навчальних дисциплін, Садовий К. В., Голубничий Д. Ю., Карманний Є. В. (2006)
Стасюк В. В. - Cоціально-психологічні виміри переходу на військову службу за контрактом (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Содержание (2014)
Злобин Г. К. - Приветствие Академии строительства Украины участникам конференции (2014)
Фаренюк Г. Г. - Влияние научно-технической и инновационной деятельности на развитие строительной отрасли (2014)
Куликов П. М. - Вопросы формирования системы подготовки и переподготовки кадров с учетом требований современной нормативной базы в строительстве, Горохов Е. В., Дорофеев В. С. (2014)
Барзилович Д. В. - Законодательство по вопросам технического регулирования. Анализ, перспективы развития, Тарасюк В. Г. (2014)
Немчинов Ю. І. - Сейсмостійке будівництво в Україні: стан експериментально-теоретичних досліджень та розробка нормативної бази, Хавкін О. К., Мар’єнков М. Г., Бабік К. М. (2014)
Непомнящий А. М. - Перспективы строительства доступного жилья в Украине (2014)
Фаренюк Г. Г. - Использование научно-технического сопровождения в обеспечении безопасности и эффективности технических решений в строительстве, Маликов С. В., Галинский А. М., Кривошеев П. И. (2014)
Гараев А. Н. - Анализы и решение проблем, связанных с разработкой нормативных строительных норм и правил в Азербайджане (2014)
Барзилович Д. В. - Особенности формирования нормативной базы строительной отрасли Украины на базе национального и европейского опыта, Тарасюк В. Г., Горохов Е. В., Мущанов В. Ф. (2014)
Зоценко Н. Л. - Научно-технические проблемы строительства в сложных инженерно-геологических условиях, Шокарев В. С., Матвеев И. В., Петраков А. А., Корниенко Н. В. (2014)
Жусупбеков А. Ж. - Геотехнические проблемы строительства мегапроектов в сложных грунтовых условиях Казахстана, Лукпанов Р. Е., Утепов Е. Б., Омаров А. Р. (2014)
Ержанов С. Е. - Основные направления обеспечения надежности зданий и сооружений в условиях перехода на новую нормативную базу строительства в Республике Казахстан, Лапин В. А. (2014)
Гараев А. Н. - Решение проблем проектирования сейсмостойких сооружений в Азербайджане, Юсифов Н. Р., Рзаев Р. А., Амрахов А. Т. (2014)
Лобанов Л. М. - До 60-річчя мосту імені Є. О. Патона (2014)
Габибов Ф. Г. - Оценка риска при проектировании, строительстве и эксплуатации сложных объектов (2014)
Слюсаренко Ю. С. - Опыт обеспечения надежности и безопасности реконструкции и строительства объектов НСК "Олимпийский" к Евро-2012, Шимановский А. В., Галинский А. М. (2014)
Горохов Е. В. - Обеспечение надежности и безаварийной эксплуатации объектов, Мущанов В. Ф. (2014)
Дорофеев В. С. - Актуальность и перспективы использования международных и национальных достижений в развитии науки, практики и образования в строительстве, Кривошеев П. И., Козелецкий П. М., Сенаторов В. Н. (2014)
Адрианов В. П. - Опыт использования научно-технических достижений в практике металлостроительства, Курашев Р. В. (2014)
Галинский А. М. - Современные решения технологии, организации строительного производства и индустриализации строительства (2014)
Савицкий Н. В. - Малоэтажное жилищное "зеленое" строительство - альтернатива жилью ХХ века (2014)
Тимофеев Н. В. - Возможности использования облицовки c отражающей изоляцией в фасадных системах (2014)
Гавриш О. М. - Застосування сучасних будівельних матеріалів для створення енергоефективних будівель (2014)
Буравченко В. С. - Проектирование инсоляционного режима энергоэффективных зданий, Сергейчук О. В. (2014)
Абсиметов В. Э. - Термомодернизация многоэтажных жилых зданий постройки 60-90-х годов, серий 510, 511, 517 (2014)
Трохименко Н. А. - Акустическое благоустройство строительных объектов и территорий (2014)
Саницький М. А. - Енергетичні та економічні показники індивідуальних будинків, Марущак У. Д., Секрет Р., Вуйцікевич М. (2014)
Басок Б. І. - Концептуальні основи створення експериментального будинку пасивного типу (загальною площею 300 кв. м), Фаренюк Г. Г. (2014)
Корсун В. И. - О предупреждении аварийных ситуаций на промышленных дымовых и вентиляционных трубах (2014)
Габибов Ф. Г. - Проектирование, строительство и эксплуатация на опелзнеопасных склонах в Азербайджанской Республике (2014)
Крысан В. И. - О некоторых аспектах использования грунтоцемента, Крысан В. В. (2014)
Шпилевский И. И. - Современная градостроительная политика в формировании территорий населенных пунктов для жилищной застройки (2014)
Шилюк П. С. - Индустриальное домостроение в решении проблем доступного жилья в Украине, Мойсеенко Н. Н., Омельчук В. П. (2014)
Павликов А. Н. - Индустриальные безбалочные каркасные конструктивные системы для жилых зданий, Критов В. А., Петтер Б. Н. (2014)
Габибов Ф. Г. - Разработка новых конструкций в строительной отрасли на основе использования утилизированных отходов, Габибова Л. Ф. (2014)
Ивлева Н. П. - Проблемы коммерциализации научно-технической деятельности в строительстве с учетом её эффективности (2014)
Старчук В. Н. - До питання виробництва стінових панелей та блоків з автоклавного газобетону для індустріального домобудування (2014)
Результаты конференции (2014)
Биков В. О. - Система управління якістю державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у сфері використання ядерної енергії, Валігун Н. П. (2009)
Бончук Ю. В. - Выбросы при нормальной эксплуатации АЭС и облучение населения, Ратиа Г. Г., Кашпаров А. В. (2009)
Павленко Т. А. - Существующие дозы облучения населения Украины, Лось И. П. (2009)
Давыдов В. О. - Оценка качества восстановления распределения выгорания по объему ТВС методами пассивной компьютерной томографии, Маслов О. В., Неделин О. В. (2009)
Навалихин В. М. - Выбор стратегии снятия с эксплуатации энергоблоков Ровенской АЭС, Носовский А. В., Половинкин О. В., Салий Л. М. (2009)
Калванд Али - Проблема охлаждения расплава кориума в контейнменте в пассивных системах защиты от тяжелых аварий. Часть 1, Казачков И. В. (2009)
Кондратьєв С. М. - Достовірність сортування радіаційно забруднених грунтів при виконанні земляних робіт на проммайданчику, Кіліна О. О., Кадкін Є. П., Домніков В. М. (2009)
Арясов П. Б. - Программа мониторинга радиоактивных аэрозолей с применением персональных импакторов при выполнении работ на объекте "Укрытие", Нечаев С. Ю., Дмитриенко А. В., Константиненко С. Н. (2009)
Асламова Л. І. - Вплив умов рентгенологічних досліджень на визначення дози медичного опромінення пацієнтів, Солодовник К. М. (2009)
Носовский А. В. - Развитие атомной энергетики России и Украины как фактор устойчивого межгосударственного сотрудничества (2009)
Summaries (2009)
Лебедєв А. Т. - Тракторна енергетика: проблеми та рішення, Кравчук В. И., Лебедєв С. А. (2014)
Калінін Є. І. - Вплив зміщення центру ваги бульдозерного агрегату при диференті остова трактора на буксування гусеничного рушія (2014)
Шуляк М. Л. - Свободнопоршневые конструкции – одно из перспективных направлений совершенствования силовых установок транспортных средств (2014)
Черниш О. М. - Методика расчета барабанной подъемной установки, Марковський Р. В. (2014)
Гуцол Т. Д. - Сучасний стан виробництва картоплі в Україні, Василюк В. І., Лукач В. С. (2014)
Черепнев И. А. - Обоснование возможности диагностики иммунитета животных с помощью электрофизических показателей биологически активных точек, Ляшенко Г. А., Дьяконов В. И., Артюшенко А. В. (2014)
Мельник В. И. - Перспективный метод решения задач почвообработки, Тищенко Л. Н. (2014)
Тищенко Л. Н. - Использование гидродинамической аналогии с применением уравнений Навье-Стокса для решения задач очистки воздушного потока в пылеосадочных камерах зерноочистительных сепараторов, Харченко С. А., Харченко Ф. М. (2014)
Мельник В. И. - Математическое моделирование напряженного состояния плодов томатов при сдавливании в таре (2014)
Бакум Н. В. - Влияние исходной засоренности на полноту разделения семенных смесей, Винокуров Н. А., Сансай Н. Н., Андреянов В. А. (2014)
Пастухов В.І. - Продуктивність дозуючого пристрою машини для стрічкового внесення добрив, Сівцов Ю. В. (2014)
Ольшанский В. П. - О параметрическом резонансе в осцилляторе линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2014)
Бабка В. М. - Дослідження ударної взаємодії вібраційного копача з коренеплодом, Маліновський А. С. (2014)
Горбовий А. Ю. - Дослідження руху льонозбирального агрегату по поверхні ґрунту, Яременко В. В., Гайдук О. В. (2014)
Пилипака С. Ф. - До теорії складного руху матеріальної частинки по площині, Бабка В. М. (2014)
Дерев’янко Д. А. - Травмування та якість насіння на різних стадіях технологічних процесів (2014)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2014)
Никулина Е. Н. - Многокритериальный синтез систем управления реакторной установки путем минимизации интегральных квадратичных оценок, Северин В. П. (2009)
Максимов М. В. - Влияние неопределенности исходных данных на оценку долговечности оболочки твэла при переменном режиме эксплуатации, Пелых С. Н., Маслов О. В., Баскаков В. Е. (2009)
Шугайло А. П. - К вопросу о переназначении допустимого числа циклов нагружения тепломеханического оборудования, Костенко С. П., Шугайло А. П., Крицкий В. Б., Рыжов Д. И., Хамровская Л. В. (2009)
Азаров С. І. - Розрахунок температурних процесів, що відбуваються в захисній оболонці АЕС при авіакатастрофі, Сорокін Г. А. (2009)
Шевель В. Н. - Обеспечение контроля радиационной безопасности исследовательского реактора ВВР-М, Лобач Ю. Н., Нестерук Ю. Н., Хомич И. В. (2009)
Королев А. В. - Использование инжектора в системе САОЗ для повышения ее функциональной надежности (2009)
Габелков С. В. - Эволюция фазового состава при термической обработке соосажденных гидроксидов циркония, иттрия и европия, Тарасов Р. В., Полтавцев Н. С., Курило Ю. П., Ледовская Е. Г., Белкин Ф. В. (2009)
Богорад В. І. - Загальні підходи до розробки програми радіаційного захисту при перевезенні радіоактивних матеріалів, Литвинська Т. В., Носовський А. В., Трофімова О. Є. (2009)
Калванд А. - Проблема охлаждения расплава кориума в контейнменте в пассивных системах защиты от тяжелых аварий. Часть 2, Казачков И. В. (2009)
Носовский А. В. - Управление ядерными знаниями - необходимое условие реализации энергетической стратегии Украины, Васильченко В. Н., Ключников А. А. (2009)
Summaries (2009)
Сайганов А. С. - Обоснование организационных схем функционирования вторичного рынка сельскохозяйственной техники, Миклуш В. П. (2014)
Войтов В. А. - Трибологические свойства моторных масел для двухтактных двигателей внутреннего сгорания на растительной основе, Сысенко И. И., Кравцов А. Г. (2014)
Герук С. М. - Тенденціі розвитку конструкцій посівних агрегатів, Петриченко Є. А. (2014)
Ужик О. В. - Безвредный доильный аппарат для коров (2014)
Новицький А. В. - Моніторинг забезпечення молочного скотарства машинами та обладнанням, Ружило З. В. (2014)
Карабиньош С.С. - Комп’ютерна голографія - засіб визначення технічного стану сільсько і лісогосподарських машин, Буряк В. О. (2014)
Герук С. М. - Теоретичне обгрунтування енергетичних параметрів фрезерного ро-бочого органу (2014)
Козаченко О. В. - Формування зубчастого леза при зношуванні лап культиватора, Шкрегаль О. М., Блезнюк О. В., Каденко В. С. (2014)
Тришевский О. И. - Деформационное упрочнение гнутых профилей проката (2014)
Скобло Т. С. - Перераспределение углерода в тонкостенном режущем инструменте при эксплуатации, Романюк С. П., Белкин Е. Л. (2014)
Сидашенко А. И. - Анализ причин преждевременного износа и раз-рушения деталей машин сельскохозяйственной техники, Скобло Т. С. (2014)
Грицака О. М. - Молотильно – сепарувальнісистеми – виробників зернозбираль-них комбайнів (2014)
Романюк Н. Н. - К вопросу обоснования некоторых параметров глубокорыхлителя, Нукешев С. О., Тойгамбаев С. К., Теловов Н. К. (2014)
Адамчук В. В. - Удосконалення подрібнювача-розподілювача незернової частини урожаю до зернозбиральних комбайнів, Білоус С. В. (2014)
Яцко С. А. - Методика експерементальних досліджень процесу роботи подрібню-вача сіна (2014)
Романюк Н. Н. - Совершенствование работы дозирующего устройства для консервации и инкрустации кукурузы, Астрахан Б. М., Шмат Т. М. (2014)
Полянский А. С. - Перспективные системы повышения надежности и устойчивости средств транспорта, Дубинин Е. А., Плетнев В. Н., Пастухов В. И. (2014)
Холодова О. О. - Щодо питання удосконалення паркування біля центрів транспортного тяжіння в центральній діловій частині міста, Музильов Д. О. (2014)
Герук С. Н. - Академик Евгений Оскарович Патон, Сукманюк Е. Н. (2014)
Від Редакційної колегії (1996)
Ісаєвич Я. Д. - Біографічний словник – національний пріоритет (1996)
Чишко В. С. - Сучасні проблеми підготовки Українського біографічного словника (1996)
Попик В. І. - Проблеми відображення в Українському біографічному словнику історичних і культурних зв’язків України з народами Європи та персоналій діячів неукраїнського походження (1996)
Брайчевська О. А. - Про традиції та джерелознавчу базу національної біографічної школи (кінець Х – початок ХХ ст.), Ляшко С. М., Чишко В. С. (1996)
Алфавітний словник Українського біографічного словника (1996)
Редакційна інструкція Українського біографічного словника (1996)
Лист-звернення (1996)
Анкета для Українського біографічного словника (1996)
Нахлік Є. К. - Авдикович Орест Львович (1996)
Сидоренко О. О. - Барвінський Володимир Григорович (1996)
Романюк М. М. - Барвінський Олександр Григорович, Баб’як П. Г. (1996)
Сухобоков О. В. - Березовець Дмитро Тарасович (1996)
Попик В. І. - Вітте Сергій Юлійович (1996)
Залозна С. П. - Драй-Хмара Михайло Опанасович (1996)
Спицька О. В. - Іванишев Микола Дмитрович (1996)
Матвєєва Л. В. - Кезма Тауфік Гаврилович (1996)
Яновський О. К. - Кордиш Леон Йосипович (1996)
Ходоровський М. Д. - Курбас Лесь Степанович (1996)
Курас Д. І. - Липинський Вячеслав Казимирович, Ходоровський М. Д. (1996)
Горбик В. О. - Лохвицький Кіндрат Андрійович, Федорова Л. Д. (1996)
Циганкова Е. Г. - Малиновський Оникій Олексійович, Усенко І. Б. (1996)
Ляшко С. М. - Новицький Яків Павлович (1996)
Пилинський Я. М. - Піскун Іван Романович (1996)
Брайчевська О. А. - Самоквасов Дмитро Якович (1996)
Кислов В. В. - Сікорський Ігор Іванович (1996)
Куриленко Т. В. - Слуцький Євген Євгенович (1996)
Даниленко В. М. - Смаль-Стоцький Степан Йосипович (1996)
Бугаєва О. В. - Станкович Євген Федорович (1996)
Ісаєвич Я. Д. - Українознавство: проблеми бібліографії та інформатики (1996)
Шостак В. О. - Деякі питання програмно-комп’ютерного забезпечення Українського біографічного словника, Чишко В. С. (1996)
Брайчевський С. М. - Використання ієрархічних файлових структур для організації баз даних у біографічних дослідженнях (1996)
Кислов В. В. - Нові парадигми інформатики та основи комп’ютерного забезпечення біографістики, Яценко О. М. (1996)
Андрухов П. З. - 600 імен з історії Великої Волині (1996)
Полєк В. Т. - Біографічний словник Прикарпаття (1996)
Ротач П. П. - Доля "Літературної Полтавщини" (1996)
Самойленко Г. В. - Ніжинська філологічна школа (1820-1990) (1996)
Столярчук Б. Й. - Біографічний словник "Контрабасисти України" (1996)
Варварцев М. М. - Українці в біографічних словниках італійця Де Губернатіса (1996)
Держалюк М. С. - З історії розвитку біографічних досліджень в Угорщині (1996)
Романова Н. П. - Польський біографічний словник (Polski Slownik Biograficzny). Принципи побудови. Ucrainica (1996)
Корибут С. (Шашкевич Я.) - Рецензія на Polski Slownik Biograficzny (1996)
Купріянович Г. - Люблінський словник: Ucrainica. Рецензія на І том Біографічного словника міста Люблін (перекл. Романової Н. П.) (1996)
Горбик В. О. Піскова Е. М. - Рецензія на науково-матодичні документи до Українського біографічного словника (1996)
Погребенник Ф. П. - З приводу проекту видання "Українського біографічного словника" (1996)
Степанченко Г. В. - Рецензія на роботу Інституту біографічних досліджень по створенню науково-методичної бази Українського біографічного словника", Немкович О. М. (1996)
Стасєв Ю. В. - Порівняльний аналіз завадостійкості існуючих систем радіолокаційного опізнавання, Карпенко В. І., Обод І. І. (2005)
Демидов Б. О. - Методика обґрунтування і вибору структури автоматизованої інформаційної системи підтримки рішень, що приймаються при управлінні життєвими циклами зразків озброєння і військової техніки, Хмелевська О. О. (2005)
Ковальчук А. О. - Порівняльна оцінка потенційних можливостей підсистем автосупроводження за радіальною швидкістю та кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою, Сосунов О. О., Хісматулін В. Ш. (2005)
Іванов М. І. - Джозефсонівський синхронний детектор на основі високотемпературної надпровідникової кераміки, Курська Т. М., Міщенко І. В. (2005)
Деренько М. С. - Розробка та дослідження математичної моделі надійності системи обробки інформації в класі лишків, Краснобаєв В. А. (2005)
Федоренко К. К. - До питання оцінки якості системи управління армійського корпусу під час прийняття рішення та планування оборонної операції, Гончарук С. С., Бутенко О. А., Щоголєв І. В. (2005)
Пятков Ю. П. - Метод розробки системи інформа-ційного забезпечення процесів оцінювання стану об'єктів керування оператором, Павленко М. А., Бердник П. Г., Руденко В. М., Бодяк О. С. (2005)
Лієпінь У. Р. - Метод оцінювання параметрів діаграм спрямованості фазованих антенних решіток, Порошин С. М., Головін Г. О. (2005)
Черепенников Г. Б. - Обеспечение скрытности подвижной пусковой установки ракетного комплекса в позиционном районе, Пискачева І. В., Балабуха О. С. (2005)
Сотников О. М. - Метод повышения помехоустойчивости радиометра на основе накопления сигнала, Сидоренко Р. Г. (2005)
Пащенко Р. Е. - Підвищення інформаційних можливостей РЛС з використанням фрактальності луна-сигналів, Петрушенко М. М., Вовк О. І. (2005)
Макаров С. А. - Підвищення швидкодії синтезаторів частот засобів радіозв'язку, Чекунова О. М. (2005)
Єрмошин М. О. - Методика синтезу структури системи зенітного ракетного прикриття воєнних об’єктів (2005)
Звиглянич С. Н. - Обоснование модели выбора профиля полета беспилотных летательных аппаратов, Изюмский Н. П., Федченко В. В. (2005)
Панченко А. М. - Математична модель складної системи електропостачання (2005)
Приймаков О. Г. - Оцінка несучої здатності й раціонального технічного обслуговування авіаційної техніки, Градиський Ю. О., Смик С. І. (2005)
Маркін О. М. - , Фам Зуй Кьен Проектно-параметричний аналіз довговисувної тросової системи спеціального призначення (2005)
Биленко А. И. - Оценка эффективности стрелкового оружия, Афанасьев В. В. (2005)
Калачева В. В. - Оценка эффективности процедур устойчивого нелинейного оценивания процесса обработки данных в системах вооружения, Сумцов Д. В., Носик А. М. (2005)
Зенович А. Е. - Методика выбора программных средств оценки технического состояния цифровых систем, Клюшников И. Н., Подгорбунский О. А. (2005)
Морозов О. О. - Автоматизація управління системами метрологічного забезпечення: структура, моделі та алгоритм прийняття рішень, Харченко В. С. (2005)
Дубницький В. Ю. - Економічний аналіз чисельності Військово-Повітряних Сил робітниче-селянської Червоної Армії в 1930 – 1938 рр., Ходирєв О. І. (2005)
Рубан И. В. - Быстрый алгоритм формирования трансформанты дискретного преобразования Хартли, Колмыков М. Н., Дуденко С. В. (2005)
Маковейчук О. М. - Алгоритми реставрації дефокусованих зображень, Подліпаєв В. О. (2005)
Реферати до статей (2005)
Автори журналу (2005)
Алфавітний покажчик авторів (2005)
Вимоги до оформлення наукової статті (2005)
Фрумкин Р. А. - Теоретические основы методологии прогнозирования многопараметрических горных процессов и явлений (2013)
Литвинский Г. Г. - Несущая способность стальной арочной крепи при ее запредельном деформировании, Фесенко Э. В. (2013)
Финкельштейн З. Л. - Высокомоментные планетарные гидромоторы с плавающими сателлитами - путь создания малогабаритного горного оборудования, Палюх А. П. (2013)
Литвинский Г. Г. - Разработка аксиальных гармонических гидромашин нового поколения, Ковалёв Г. П. (2013)
Окалелов В. Н. - Современное состояние угольной промышленности Украины и перспективы развития малых шахт, Величко В. Н. (2013)
Литвинский Г. Г. - Исследование влияния формы образца при испытаниях на раскол, Бикяшева Ю. Н. (2013)
Чепурная Л. А. - О параметрах математического моделирования сдвижения земной поверхности при отработке угольных пластов, Филатьев М.В., Антощенко Н. И. (2013)
Ларченко В. Г. - Анализ допустимой погрешности ориентирования шахт через два вертикальных ствола, Денисенко Е. А. (2013)
Харин Е. Н. - Прогноз динамики газовыделения из подработанных угольных пластов и пород после прекращения очистных работ, Антощенко Н. И., Гасюк Р. Л. (2013)
Петрушов С. Н. - Производительность аглоустановок в зависимости от режима возврата и некоторых других параметров шахты, Русанов И. Ф., Дорогой Е. В. (2013)
Смирнов А. Н. - Метод определения теплофизических свойств шлаков для непрерывной разливки стали, Андрощук Р. С., Епишев М. В., Головчанский А. В. (2013)
Куберский С. В. - Разновидности конструкции блоков для дуговой глубинной обработки расплавов и области их применения (2013)
Мушегян В. О. - Исследование свойств слитков и проката молибденовых сплавов, полученных методом электроннолучевой плавки (2013)
Ухин В. Е. - Исследование особенностей формирования подповерхностных трещин в непрерывнолитой сортовой заготовке (2013)
Диментьев А. О. - Определение местоположения и размеров тотермана в горне доменной печи, Дорофеев В. Н., Новохатский А. М. (2013)
Чебан В. Г. - Анализ существующих ультрафильтрационных методов очистки воды, Тумин А. Н. (2013)
Кравченко В. М. - Влияние глубокого обезуглероживания металла на состав конвертерной ванны и экономику процесса, Романчук А. Н., Романчук Я. А. (2013)
Кучма С. М. - Аналіз впливу холодної деформації на структуру та властивості елінвару 45НХТВЮ, Стародубов С. Ю. (2013)
Боровик П. В. - Теоретическое исследование работы дисковых ножниц при увеличенном диаметре верхнего ножа, Селезнёв М. Е. (2013)
Петрушов С. Н. - Тонкая структура холоднодеформированной малоуглеродистой стали, Ершов В. М, Грицунова К. А, Смельский А. А. (2013)
Рутковский Ю. А. - Повышение производительности обработки зубьев колес, Чекалов А. Н., Мосягин Н. А., Ревякин А. С. (2013)
Блинов А. М. - Совершенствование загрузочного устройства агломерационной машины позволяющее снизить вредные бортовые прососы, Попов Г. Н. (2013)
Дрозд Г. Я. - Методика прогнозирования степеней агрессивности эксплуатационной среды канализационных коллекторов (2013)
Должиков П. Н. - Исследование влияния дисперсности гранулированного доменного шлака на прочность цемента, Семирягин С. В., Фурдей П. Г. (2013)
Дрозд Г. Я. - Оценка надежности канализационных трубопроводов, Хвортова М. Ю. (2013)
Соколенко В. М. - Оцінка енергоощадних заходів за рахунок мешканців міст як фактор еволюції систем теплозабезпечення (2013)
Симонова И. Н. - Проблемы энергоэффективности в коммунальной сфере, Долголаптев В. М., Симонов С. И. (2013)
Бондарчук В. В. - Исследование напряженного состояния бетона на приопорных участках сталежелезобетонных двухпролетных плит с несъемной опалубкой из профилированного настила, ориентированного узкими полками вниз, Пантелеев А. Е. (2013)
Бизирка И. И. - Органо-минеральный порошок как заменитель традиционного минерального порошка для асфальтобетона (2013)
Заблодський М. М. - Визначення складових корисної потужності та коефіцієнта корисної дії заглибного електромеханічного перетворювача, Грицюк В. Ю., Кулдиркаєв І. М., Гринь Г. М. (2013)
Лущик В. Д. - Шестифазні обмотки трифазних асинхронних двигунів, Полезін С. Ю. (2013)
Заблодский Н. Н. - Оценка электромагнитных усилий в рабочей зоне электромеханического дезинтегратора, Грицюк В. Ю., Шека С. В. (2013)
Павленко Т. П. - Псевдорідиннометалеві електричні контакти для низьковольтних автоматичних вимикачів (2013)
Заблодский Н. Н. - Моделирование электромагнитного поля электромеханического дизинтегратора, Филатов М. А., Грицюк В. Ю. (2013)
Корсунов К. А. - Мобильные плазменные установки для утилизации опасных отходов (2013)
Заблодський М. М. - Математична модель силового кола електротехнічного комплексу для розмірної електрохімічної обробки, Ямкова М. А., Шадрін С. В. (2013)
Шавёлкин А. А. - Активный выпрямитель тока для высоковольтных преобразователей частоты c автономным инвертором тока (2013)
Захожай О. И. - Высокоскоростная обработка изображений с применением цифровых фильтров на базе fpga, Солошенко А. Н. (2013)
Кухарев А. Л. - Моделирование фазосдвигающих трансформаторов для высоковольтных преобразователей частоты каскадного типа (2013)
Захожай О. И. - Применение структур цифровых фильтров для высокоскоростной обработки видеоизображений, Дубовик В. С. (2013)
Гречко М. В. - Вплив геометрії на Індуктивні параметри вентильного генератора індукторного типу з суміщеними обмотками (2013)
Мітрахович М. М. - Схема інтеграції методів синтезу систем управління об’єктів озброєння та вІйськової техніки в умовах невизначеності (2008)
Науменко М. І. - Дослідження вірогідності передачі даних при використанні потокових теоретико-кодових схем, Кужель І. Є. (2008)
Сутюшев Т. А. - Проблема атестування незаконних збройних формувань як об’єкту наземної розвідки, Павлов Д. В., Морозов І. Є. (2008)
Тітов І. В. - Мережоцентрична концепція ведення війни ХХІ сторіччя (2008)
Харитонов О. Л. - К питанню про обґрунтування та вдосконалення складу угруповань ППО Сухопутних військ мирного часу з урахуванням основних обмежень, що визначаються економічними можливостями держави, визначення їх раціонального складу в сучасних умовах (2008)
Хращевський Р. В. - Тенденції впливу стану озброєння і військової техніки на розвиток форм і способів застосування Збройних Сил (2008)
Крюков М. П. - Методологічні основи оцінювання ефективності застосування нового виду Збройних Сил – Повітряних Сил та їх об’єднань, Барабаш О. В. (2008)
Курдюк В. Ф. - Напрями воєнно-економічного аналізу Повітряних Сил Збройних Сил України (2008)
Мельничук Ю. І. - Вдосконалення процесу розробки і постановки бойових завдань військам (силам) (2008)
Аніпко О. Б. - Експериментальне дослідження впливу терміну зберігання на експлуатаційні показники багатоцільового легкоброньованого тягуна МТ-ЛБ, Маренко Г. М., Іленко Є. Ю. (2008)
Дзеверін І. Г. - Вирішення задачі оптимального розміщення апаратури радіопротидії на військових літаках (2008)
Довбня В. В. - Удосконалення управління наведення і стабілізації головного озброєння бойових гусеничних машин з використанням синтезу нейромережевої системи, Афанасьєва К. О. (2008)
Коваль В. В. - До питання оцінювання можливостей частин (підрозділів) радіаційного, хімічного та біологічного захисту (2008)
Кривошеєв А. М. - Обґрунтування необхідності прийняття на озброєння інформаційного снаряду з GPS-трекером (2008)
Мегельбей Г. В. - Розподілення енергетичного ресурсу багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу при наведенні зенітних керованих ракет на цілі, Кадубенко С. В., Мегельбей В. В. (2008)
Неклонський І. М. - Використання окремих математичних моделей для оцінки інженерної обстановки при прогнозуванні наслідків вибуху боєприпасів на об'єктах зберігання (2008)
Сальник Ю. П. - Оперативність обробки візуальної інформації на борту комплексів дистанційного спостереження (2008)
Самотьос В. М. - Методика оцінки показників надійності літальних апаратів Повітряних Сил Збройних Сил України (2008)
Федюк І. Б. - Розрахунок геометричних параметрів порохових акумуляторів тиску і твердопаливних акумуляторів тиску для застосування в автоматичних установках пожежегасіння (2008)
Худов Г. В. - Аналіз застосування космічних систем у Російсько-Грузинському конфлікті 2008 року (2008)
Бараннік В. В. - Модель оцінки інфомативності мультиіїзотпоного зв'язного архітектурного представлення в поліадичному просторі, Слободянюк О. В. (2008)
Батуринський М. П. - Оцінювання впливу стану збуреності атмосфери на показники якості виявлення аеродинамічних об’єктів засобами активної радіолокації (2008)
Бойко А. П. - Методика досліджень високонавантаженого вузла кріплення підредукторної рами вертольотів типу МИ-8МТ при вирішенні питань продовження призначених показників (2008)
Воротніков В. В. - Інваріантні алгоритми оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів, Канкін І. О., Умінський В. В. (2008)
Жилін В. А. - Алгоритмічне забезпечення визначення оптимальної структури вимірювачів вищих похідних фізичних величин (2008)
Ігнатків В. У. - Обгрунтування концепції оптимізації метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, оцінки його параметрів і показників функціонування, Віткін Л. М., Литвиненко В. А. (2008)
Іщенко С. А. - Експериментальні дослідження стану примежового шару, збуреного генератором вихорів, Бондар О. В., Аббас Фаділь Махмуд (2008)
Казмірчук Р. В. - Підвищення ефективності системи РХБ захисту в наслідок інтенсифікації її ресурсного потенціалу (2008)
Кирилюк А. С. - Моделі для розрахунку показників залишкового ресурсу функціональних систем радіоелектронних засобів ЗРК за параметром технічного стану при відомій моделі його зміни (2008)
Клівець С. І. - Порівняльна оцінка показника якості підсистеми автосупроводження за дальністю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою двома моделями, Коломійцев О. В., Сосунов О. О. (2008)
Клімченко В. І. - Застосування байесівського методу оцінювання параметрів для підвищення точності виміру висоти повітряних об'єктів в оглядових трьоххкоординатних РЛС, Малишев О. А., Невмержицький І. М. (2008)
Кононов О. А. - Методичний підхід до реалізації синергетичного принципу побудови ергатичних систем управління (2008)
Корольов Р. В. - Дослідження періодичних властивостей генераторів псевдовипадкових чисел, заснованих на використанні надмірних блокових кодів (2008)
Левченко А. О. - Процедура оцінки величини впливу на нормовані параметри складних систем для інформаційних систем керування станом (2008)
Лисий М. І. - Метод компенсації систематичної похибки визначення місцеположення об'єкта локації (2008)
Маковейчук О. М. - Об’єктивна оцінка якості обробки зображень (2008)
Місайлов В. Л. - Вплив точності визначення вертикального градієнта індексу заломлення тропосфери на виявлення тропосферного хвилеводу, Петрушенко М. М., Рябуха Ю. М. (2008)
Можаєв О. О. - Моделювання телекомунікаційного трафіку гетерогенної мережі нелінійними динамічними системами (2008)
Новічонок С. М. - Розробка загальної методики прийняття рішень з розподілу державних ресурсів, призначених для виконання завдань наземного забезпечення дій авіації на базі об’єктно-діяльнісного підходу, Дробот О. А., Усачов О. М. (2008)
Пащенко С. В. - Методика вибору засобів неруйнівного контролю за множиною показників (2008)
Поляков П. Ф. - Стиснення двійкових структур на основі каскадного кодування у телекомунікаційних системах, Бараннік В. В., Хаханова Г. В. (2008)
Потелещенко П. В. - Оцінка ефективності розширення бази сигналу РЛС наведення ЗКР для різних потенційно реалізуємих промахів (2008)
Рябоконь Є. О. - Способи виготовлення носових діелектричних обтічників, що мають малі помилки пеленгу цілі (2008)
Смеляков К. С. - Адаптивна просторова фільтрація зображень, Рубан І. В. (2008)
Супрун Т. П. - Визначення показників надійності системи електропостачання за експериментальними даними при раптових відмовах (2008)
Толок І. В. - Інформаційна підготовка проведення ремонту автомобільної техніки (2008)
Третяк В. Ф. - Автоматизована підсистема для АІС "Аналіз та документування надзвичайних ситуацій", Дуденко С. В., Місюра О. М. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Артюх С. Ф. - Аналіз надійності електроустаткування енергоблоків атомних електричних станцій, Заниборщ П. В., Іріков Д. В. (2006)
Бакуменко Б. В. - Синтез та аналіз оптимальних виявлювачів сигналів запиту у літакових відповідачах систем радіолокаційного опiзнавання, Булай А. М., Обод І. І. (2006)
Варнаков О. І. - Оцінка ефективності функціонування телекомунікаційних мереж критичного застосування, Галушка С. Г. (2006)
Воронин В. В. - Оценка эффективности боевого использования многоканального зенитного ракетного комплекса с усовершенствованной функциональной структурой, Скорик А. Б. (2006)
Гнатов А. В. - Загальна характеристика основних математичних моделей контролю і діагностування на основі електромагнітної обстановки, Старостенко М. Б., Храмов О. В. (2006)
Дремлюга О. В. - Аналіз впливу якості оцінок параметрів руху на оцінки прогнозу вектору стану космічного апарату, Лисаченко І. Г., Роянов О. М., Чумак Б. О., Попов В. М. (2006)
Дяченко Д. В. - Критерий классификации искусственных спутников Земли по данным оптико-электронных измерений (2006)
Ермаков Г. В. - Вероятностная оценка уровня бокового излучения сверхширокополосных зеркальных антенн, Акулинин Г. В., Ставицкий О. Н., Иванец М. Г. (2006)
Замятін В. І. - Статистичні характеристики основних параметрів діаграми спрямованості циліндричної антенної решітки при малих значеннях фазових помилок, Чепіга В. М., Лєвагін Г. А., Шевченко А. Ф. (2006)
Карлов В. Д. - Организация управления режимами обнаружения и сопровождения целей в РЛС с ФАР, Квиткин К. П., Гаврилкин В. В., Челпанов В. В. (2006)
Кондратенко А. П. - Принципы и варианты построения радиолокационной системы с использованием излучения мобильной связи, Коваленко П. А., Добрынин И. С. (2006)
Кондратюк О. Ю. - Анализ аварийных режимов работы асинхронных двигателей к вопросу выбора их эффективной защиты, Егоров А. Б. (2006)
Корниенко А. П. - Оценка влияния относительного положения воздушного винта на аэродинамические характеристики комбинации "арочное крыло – воздушный винт", Леонтьев А. Б., Украинец Е. А. (2006)
Косухін В. Ю. - Створення розвідувально-ударної вогневої системи на основі перспективного ракетного комплексу, Мартиненко С. А. (2006)
Кульчицкий А. Б. - Особенности выбора оптимального ряда мощностей автономных электроагрегатов (2006)
Ланецкий Б. Н. - Обоснование требований к точности оценок показателей безотказности РЭС эксплуатируемых зрк для решения задач продления назначенных сроков службы (ресурсов), Кобзев В. В. (2006)
Леонов И. Г. - Автокорреляционная обработка когерентных многочастотных сигналов, Присяжный А. Е., Волошин С. В. (2006)
Лошаков В. A. - Анализ возможностей цифровых синтезаторов сигналов по формированию сложных сигналов с изменяемыми параметрами, Красношапка И. В., Костянец А. В. (2006)
Мартынчук А. А. - Исследование влияния основных параметров ортогональных многочастотных линейно-частотно-модулированных сигналов на области локализации измеренных поляризационных векторов, Качуровский Г. Н., Зубрицкий Г. Н., Смирнов О. Л. (2006)
Никифоров А. В. - Выбор критериев для оптимизации параметрических рядов технологического оборудования средств аэродромно-технического обеспечения полетов, Гончаренко А. Н. (2006)
Носенко В. И. - Полумарковская модель надежности зенитного ракетного комплекса надводного корабля со встроенной системой контроля технического состояния, Иванченко О. В., Матузаев К. Б., Маврин C. А. (2006)
Опалєв Ю. І. - Основні проблеми побудови єдиної системи інформаційного забезпечення управління військами, Стахєєв М. О., Місюра О. М., Малюга В. Г. (2006)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз методів побудови кодів автентифікації повідомлень, Іохов О. Ю., Жученко О. С., Лисечко В. П. (2006)
Стасєв Ю. В. - Визначення непараметричних статистик фрактального мережного трафіка, Харітонов О. Л., Кучук Г. А. (2006)
Троцко М. Л. - Моделирование нейросетевого выделения эталонных сигналов времени из вейвлет-спектра изображений, транслируемых по каналам цифрового телевидения (2006)
Усин В. А. - Применение линейных фазированных антенных решеток для измерения ближнего поля антенн, Ковальчук В. А. (2006)
Прилепский Е. Д. - Коррекция искажений изображения, обусловленных равномерным сдвигом (2006)
Кузнецов А. А. - Метод построения высоко нелинейных булевых функций, Избенко Ю. А., Юкальчук А. А. (2006)
Смирнов А. А. - Исследование стойкости алгоритмов шифрования при использовании современных ЭВМ, Ковтун В. Ю. (2006)
Шостак А. В. - Использование алгоритма Хаффмана для построения псевдомедианного фильтра, Дорошенко Ю. И. (2006)
Артем'єв С. Р. - Контроль токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів у Збройних Силах України, Петров С. І., Пісня Л. А. (2006)
Гордиенко Ю. А. - Возможности инфразвукового мониторинга для использования в интересах Вооруженных Сил, Лящук А. И., Солонец А. И. (2006)
Чумаченко С. М. - Метод оптимізації розміщення навчальних об’єктів на території військового полігону за еколого-економічним критерієм (2006)
Євстрат Д. І. - Математична модель оптимального розподілу часу підготовки військового фахівця, Кушнерук Ю. І., Баркатов І. В. (2006)
Хроніка та інформація (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Міщенко В. - Сучасна практика споживчого кредитування в Україні, Шаповал О. (2013)
Козьменко О. - Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини, Роєнко В. (2013)
Нескородєва І. - Визначення перспективного сценарію розвитку фондового ринку України (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за вересень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за вересень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у вересні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у вересні 2013 року (2013)
Поповнення готівково-грошового обігу розмінною монетою номіналом 50 копійок із низьковуглецевої сталі (2013)
Приз глядацьких симпатій "Монетного сузір’я-2013” здобув набір українсько-польських пам’ятних монет (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "150 років Національній філармонії України” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Будинок Поета (до 100-річчя Будинку М.Волошина” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Визволення Донбасу від фашистських загарбників” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Прорив радянськими військами німецької лінії оборони "Вотан” та визволення Мелітополя” (2013)
Бодров В. - Нова депозитарна система України, Рудалєва Л. (2013)
Матвійчук Ю. - Глобальна фінансова невизначеність: що попереду? (2013)
Онищенко В. - Регулювання іноземного капіталу в банківській системі: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні, Манжос С. (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у вересні 2013 р. (2013)
Банки, включені до Державного реєстру банків у вересні 2013 р. (2013)
Васильєва Т. - Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи, Лєонов С., Афанасьєва О. (2013)
Пацера М. - "Банкиръ” відзначив кращих (2013)
Мельниченко О. - Аналіз використання альтернативних каналів продажів та новітніх технологій у діяльності банків (2013)
Болгар Т. - Аналіз доцільності застосування зовнішніх механізмів стягнення боргів у банківській системі держави (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 жовтня 2013 року (2013)
Панченко Г. - Окремі питання щодо накладення арешту і примусового списання коштів із поточних рахунків зі спеціальним режимом використання (2013)
Зінькова Т. - Зацікавленим читачам – від найбільшої книгозбірні України (2013)
Університет банківської справи НБУ – лідер у сфері освітянських інновацій (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Вересень 2013 року (2013)
Али Найф Халил АльхЖуж - Моделирование расчетно-клирингового центра кластера (2006)
Баранник В. В. - Обоснование возможности представления массивов длин серий в смешанном пространстве, Гуржий П. Н., Сидченко С. А. (2006)
Грабчак В. И. - Разработка алгоритма формирования кодограмм в каскадных теоретико-кодовых схемах (2006)
Жолткевич Г. Н. - О возможности представления образцов понятий полусхем маркированными деревьями, Ахмад Юсеф Ибрахим Ибрахим. (2006)
Зима И. И. - Применение спутных средних и сверхдлинных волн для определения временных и пространственных характеристик радиоэлектронных средств, Асанов Е. Е., Леушин А. Г. (2006)
Иванов В. К. - Оценка характеристик снежного покрова по радиолокационным изображениям с использованием фракталов, Пащенко Р. Э., Яцевич С. Е., Егорова Л. А., Яцевич Е. И. (2006)
Кандырин Н. П. - Математическая модель цифрового вычислителя кодов фазы простых и сложных ЧМ сигналов, Дзигора А. М. (2006)
Князев В. В. - Комплекс для испытаний бортового оборудования самолетов и вертолетов на электромагнитную совместимость. КИ-БОЛА-ЭМС-В. Испытания внешними помехами, Кравченко В. И., Лесной И. П., Немченко Ю. С., Сомхиев С. Б. (2006)
Коняхин Г. Ф. - Нейтронный генератор, Клевец С. И., Верещагин В. Л. (2006)
Коробкова Е. Н. - К программной реализации алгоритма сжатия области определения логических функций, Шпак А. С. (2006)
Кравець С. Л. - Можливості підвищення швидкодії фазового автопідстроювання частоти генераторів на ЛПД, Кравець А. Л., Моісеєнков А. В. (2006)
Кучук Г. А. - Модель процесу буферізації пакетів в апаратних засобах мультиплексування (2006)
Леонов И. Г. - Неискажающая трансформация спектра многочастотного сигнала с целью устранения неоднозначностей при измерении дальности, Присяжный А. Е., Волошин С. В. (2006)
Лысенко И. В. - Модели обеспечения конфиденциальности сообщений средствами криптографии на основе принципа диверсности, Филиппов Д. А. (2006)
Мазорчук М. С. - Анализ качества функционирования организации с использованием оценочных показателей, Аникин И. А. (2006)
Нежальская К. Н. - Решение задачи комплексирования измерений в системах дистанционного зондирования с учетом корреляционных связей (2006)
Носик Ан. М. - Условия теоретической недешифруемости динамического режима функционирования радиосети управления, Носик Ал. М., Калачева В. В. (2006)
Пантелеева И. В. - Использование метода комбинаторной линеаризации для анализа состояния энергообъектов (2006)
Пасхин С. А. - Модель надежности изделия радиоэлектронной техники на этапе продления назначенных сроков службы (ресурсов), Зверев А. А. (2006)
Пашнєв А. А. - Формування логічної структури розподіленого гомогенного сховища даних, Курко О. В., Мігура О. В. (2006)
Рябцев В. В. - Методика ідентифікації нечіткої ситуації з виробленням рекомендацій інформаційній підсистемі, Голуб А. І., Новиков Ю. О. (2006)
Сидоренко О. В. - Особенности кинетики и представления о механизме процесса электролитического алюминирования в ксилольных растворах, Ларин В. И., Опалева Н. С. (2006)
Спорышев К. А. - Спектральные свойства сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты и непрерывной модуляцией фазы, Ткачев А. М., Осиевский С. В. (2006)
Судаков О. Г. - Оцінка впливу застосування радіолокаційних засобів дистанційного зондування землі на окремі показники якості наземного озброєння та військової техніки, Кулагін К. К. (2006)
Судаков Б. Н. - Модель ограниченного естественного языка для системы поддержки принятия решений в процессе управления, Першин А. В. (2006)
Черепенников Г. Б. - Влияние природно-климатических факторов на тепловую заметность объектов военной техники, Пискачева И. В., Балабуха А. С. (2006)
Шматько Н. М. - Анализ факторов риска невостребованности продукции предприятий (2006)
Юрков В. И. - Методика расчета максимальной величины плотности потока энергии в спецпомещении (2006)
Марыкивский О. Е. - Применение проволочных первичных преобразователей в квазиоптических трактах миллиметрового диапазона волн (2006)
Стрелков А. И. - О работе акустооптического датчика при больших амплитудах звука, Кальной С. Е., Стрелкова Т. А., Карнаух В. В. (2006)
Листровая Е. С. - Метод решения задач определения изоморфизма произвольных графов (2006)
Буданов Н. П. - Организация информационного обеспечения РХБ защиты с учетом метеоданных, Качанов Э. А., Корзанов Г. Б. (2006)
Фесенко Г. В. - Визначення сил і засобів для консервації радіоактивно забруднених ділянок лісу при аварії на атомній електростанції, Барбашин В. В., Ромін А. В., Подорожняк А. О. (2006)
Чумаченко С. М. - Класифікація навчальних об’єктів військових полігонів за факторами воєнно-техногенного навантаження на довкілля (2006)
Куртов А. І. - Науковий підхід до створення моделі курсу у вищих військових навчальних закладах збройних сил україни, Нікітюк О. Б., Полікашин В. С. (2006)
Мінка С. В. - Шляхи вдосконалення вивчення дисципліни "основи екології" у вищих військових навчальних закладах, Мінка В. А. (2006)
Скорик А. Б. - Разработка информационно-обучающих систем для аудиторного и дистанционного обучения по специальности "Комплексы и системы зенитного вооружения", Воронин В. В., Коваль И. В., Скорик А. А. (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Ткаченко В. І. - Підхід щодо визначення адаптивної структури метода прийняття рішення на бойові дії в різних умовах невизначеності обстановки, Корняков О. С., Смірнов Є. Б. (2008)
Черниш О. М. - Основні тенденції створення електромагнітної зброї, Пєвцов Г. В., Лупандін В. А., Авчінніков Є. О. (2008)
Кириченко І. О. - Стохастична сітьова модель оповіщення і збору командного складу при приведенні військової частини у підвищені ступені бойової готовності, Клішин В. М. (2008)
Кривошеєв А. М. - Обґрунтування тактичної необхідності створення перспективної балістичної станції інтегрованої з артилерійським формувачем установок для стрільби (2008)
Стасєв Ю. В. - Метод розпізнавання тактичних груп повітряного противника 29-32, Литвиненко М. І. (2008)
Сутюшев Т. А. - Результати польових досліджень змін можливостей снайперів в ході проведення снайперської засідки, Шайтанов В. А., Шкорбатов Ю. Г. (2008)
Харитонов О. Л. - Методика визначення раціональних співвідношень складових угруповань ППО Сухопутних військ мирного часу за ступенями їх боєготовності в умовах ресурсних обмежень (2008)
Бархударян М. В. - Обґрунтування вимог до обсягу і швидкості передавання інформації в інформаційно-вимірювальних системах, Кулагін К. К., Чумак Б. О. (2008)
Батуринський М. П. - Використання дерев подій для оцінювання ймовірностей зав’язки траєкторії та її супроводження без зривів засобами радіолокації (2008)
Буданов М. П. - Модель обліку впливу турбулентності на оптичні властивості лазерного випромінювання лідарних систем для контролю бойових і сильнодіючих отруйних речовин, Демідов Б. О. (2008)
Войтович С. А. - Метод об’єднання інформації про повітряні об’єкти від сукупності різнотипових джерел, Стасєв С. Ю., Корнєєв В. О. (2008)
Закіров С. В. - Функціональна структура інформаційно-розрахункової системи з радіоелектронної боротьби (2008)
Казмірчук Р. В. - Деякі погляди щодо управління складними системами військового призначення в умовах інформаційного впливу (2008)
Кисельова Я. Г. - Інтелектуальна підтримка прийняття рішень по забезпеченню безпеки об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій (2008)
Кузнєцов О. Л. - Вплив умов поширення активних маскувальних завад на завадозахищеність радіолокаційних станцій радіотехнічних військ, Таршин В. А., Мінєрвін М. М. (2008)
Кукобко С. В. - Розрахунок характеристик розсіяння напівактивних голівок самонаведення зенітних керованих ракет (2008)
Кучеренко Ю. Ф. - Основні шляхи розвитку систем управління військами та зброєю на сучасному етапі, Гузько О. М. (2008)
Леоненко О. М. - Вплив термомеханічного зміцнення гільз циліндрів на ресурс роботи двигуна КамАЗ-740, Савченков Б. В. (2008)
Моцар А. І. - Дослідження якості імітації польоту вертольота Ми-8МТВ на комплексному тренажері, Миргород Ю. І. (2008)
Свистунов Д. Ю. - Параметри радіолокаційних відбиттів від земної поверхні та елементів місцевості в задачах моделювання пасивних завад для роботи оглядових РЛС (2008)
Шабрат І. І. - Експериментальні дослідження впливу розміщення мотогондол двигунів на аеродинамічні характеристики моделі літального апарата (2008)
Шмирьов В. Ф. - Штурманське забезпечення підготовки льотного складу на імітаційно-тренажному комплексі штурмана на основі ПЕОМ (2008)
Віткін Л. М. - Оптимізація параметрів якості технічних пристроїв і систем, Ігнаткін В. У., Литвиненко В. А. (2008)
Воротніков В. В. - Методика підвищення ефективності функціонування інформаційно-вимірювальних систем за інформаційно-статистичним критерієм (2008)
Гриб Д. А. - Формування множини альтернатив доцільного складу структурних елементів угруповань, що залучаються до виконання завдань з використанням інтегрованої концептуальної класифікаційної моделі в системах підтримки управлінських рішень, Дзеверін І. Г., Воробйов О. В. (2008)
Дейкало С. О. - Корекція фазових флуктуацій гармонійного коливання, спотвореного випадково-неоднорідною тропосферою з урахуванням кореляції між флуктуаціями його амплітуди й фази, Женжера С. В. (2008)
Дуденко С. В. - Задача узгодженості даних в розподілених системах, Перепелиця О. В., Еловських Р. О. (2008)
Жилін Є. І. - Застосування методів кореляційного аналізу для вирішення задач виявлення і оцінки параметрів оптичних сигналів в системах технічного зору (2008)
Карлов В. Д. - Аналіз флуктуацій інформативних параметрів радіолокаційних сигналів при їх розповсюдженні над морем, Петрушенко М. М., Челпанов А. В. (2008)
Карлов В. Д. - Метод і алгоритм швидкого розрахунку амплітудно-фазового розподілу активних фар, що формує діаграму спрямованості з широкими провалами в заданих напрямах, Окунєв О. А., Головін Г. А. (2008)
Коваленко А. А. - Огляд моделей трафіка, які використовуються під час аналізу черг (2008)
Козелков С. В. - Перспективи використання космічних систем дистанційного зондування Землі для вирішення завдань військового призначення, Пашков Д. П. (2008)
Кочин А. В. - Про розмір кутових коливань лазерного випромінювання відбитого від світлоповертаючого покриття (2008)
Кузнецов О. О. - Метод швидкого формування послідовностей псевдовипадкових чисел доказової стійкості, Корольов Р. В., Рябуха Ю. М. (2008)
Кухарський І. А. - Оптимізаційна математична модель параметричного аналізу системи архівації даних дистанційного зондування Землі (2008)
Кучук Г. А. - Метод визначення моментів зміни характеристик трафікового процесу (2008)
Поночовний Ю. Л. - Вибір методу комплексування показників надійності компонент інформаційних систем за похибкою, що вноситься (2008)
Чорнобородова Н. П. - Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є, Чорнобородов М. П. (2008)
Крюков М. П. - Методика ресурсно-економічного обґрунтування витрат на утримання типових структурних підрозділів при будівництві та розвитку Повітряних Сил (2008)
Краснобаєв В. А. - Оцінка значущості впливу поєднаних травм на ступінь тяжкості стану пацієнтів із пошкодженнями підшлункової залози, Нессонова М. М. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Bilyavskyj Yu. - Heavy metals in soils of 20-kilometre suburban zone of Zhytomyr, Myslyva T. M. (2014)
Шумигай І. В. - Дефторування питних вод (2014)
Гамаюнова В. В. - Продуктивність та азотфіксуюча здатність сортів сої залежно від факторів вирощування на півдні степу України, Назарчук А. А. (2014)
Дереча О. А. - Поширення хвороб кукурудзи на Житомирщині, Руденко Ю. Ф., Плотницька Н. М. (2014)
Дерев’янський В. П. - Формування продуктивності сортів гірчиці білої залежно від агротехнічних прийомів вирощування, Ліщук О. А., Ковальчук Н. В. (2014)
Дробітько А. В. - Вплив способів сівби та норм висіву на урожайність насіння сої, Дробітько О. М. (2014)
Іваненко О. В. - Вплив органо-мінеральних добрив на накопичення важких металів вегетативними і генеративними органами пшениці ярої, Тогачинська О. В., Ничик О. В. (2014)
Качанова Т. В. - Вплив добрив на урожайність та хімічний склад рослин вівса (2014)
Левченко В. Б. - Фітопатологічна та ентомологічна характеристика насаджень сосни звичайної в лісових масивах Житомирського Полісся (2014)
Мойсієнко В. В. - Насіннєва та кормова продуктивність грястиці збірної залежно від технології вирощування в умовах Полісся, Сладковська Т. А. (2014)
Нікончук Н. В. - Вплив систем удобрення на якість виноматеріалів білих вин в умовах Південного Степу України (2014)
Опришко Н. О. - Ураженість кореневими гнилями та продуктивність огірка при застосуванні препарату Екотон (2014)
Павлюк С. Д. - Екологічний аналіз системи удобрення в плодових насадженнях (2014)
Панфілова А. В. - Продуктивність ячменю ярого залежно від обробки насіння біопрепаратами (2014)
Руденко Ю. Ф. - Захист багаторічних насаджень від американського білого метелика на території Житомирської області, Плотницька Н. М., Ігнатюк А. І. (2014)
Чайка О. В. - Розвиток борошнистої роси та продуктивність ячменю ярого залежно від строків сівби, Тимощук Т. М. (2014)
Гнидюк В. С. - Технологічні аспекти переробки відходів птахофабрик та тваринницьких комплексів (2014)
Бунчак О. М. - Обґрунтування виробництва органічного добрива з відходів шкіряного виробництва та осаду очисних споруд (2014)
Горальський Л. П. - Ферментативна активність сироватки крові поросят першого місяця життя, Панікар І. І. (2014)
Дубовий А. А. - Гістологічна характеристика та морфометричні показники щитоподібної залози собак, вирощених в умовах радіоактивного забруднення (2014)
Кривда М. І. - Проблеми ідентифікації ентеробактерій при дослідженні клінічного матеріалу, Галатюк О. Є., Солодка Л. О. (2014)
Маршалкіна Т. В. - Особливості лікування міксінвазії курей в умовах виробництва (2014)
Ситюк М. П. - Серопревалентність популяції диких кабанів на території України до вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней (2014)
Іванов І. А. - Оцінка фенотипової консолідації показників молочної продуктивності первісток української чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід різних генотипів (2014)
Ковальчук І. І. - Рівень важких металів у продукції карпатських бджіл різних породних типів в умовах Закарпаття, Федорук Р. С., Ковальська Л. М. (2014)
Ковальчук В. І. - Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи різних екстер'єрно-конституційних типів (2014)
Кучерявий В. П. - Кислотність вмістимого кишківника свиней при згодовуванні бактеріальних препаратів (2014)
Яремчук О. С. - Умови формування живої маси у надремонтних бичків української червоно-рябої молочної породи за двофазною технологією (2014)
Білецький В. Р. - Теоретичне обгрунтування стану грунту під колісним рушієм машинно-тракторного агрегату, Шубенко В. О., Томашевський І. С. (2014)
Кухарець С. М. - Механіко-технологічний підхід до конструювання агроекосистем (2014)
Медведський О. В. - Обгрунтування режимних характеристик пластинчасто-роторного вакуумного насоса двосторонньої дії, Бушма С. В., Кухарець С. М., Коновалов О. В. (2014)
Поліщук О. В. - Методика потенціометричного титрування, Козак Н. І., Поліщук В. М., Білецький А. В. (2014)
Муковоз В. М. - Олія рафінована дезодорована бутильована – альтернативний вихід при зберіганні, Обштат С. В., Карпуленко М. С. (2014)
Сяська І. О. - Вплив біоекологічних умов та антропогенного навантаження на розвиток новоутворень репродуктивної системи жінок Сарненщини (2014)
Бойчук В. М. - Вплив пребіотичного препарату на структуру шлунково-кишкового тракту свиней (2014)
Панчишин В. З. - Продуктивність пелюшко-вівсяної сумішки залежно від елементів технології вирощування в умовах Житомирського Полісся (2014)
Ступніцька О. С. - Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння сої, Баранов А. І. (2014)
Юрію Івановичу Савченку – 75 (2014)
Анотації (2014)
Вимоги (2014)
Амосов О. Ю. - Проблема ресурсозбереження в Україні та шляхи її вирішення, Гавкалова Н. Л. (2011)
Майстро С. В. - Державне регулювання національної продовольчої безпеки в умовах глобального підвищення цін на продукти харчування, Олійник В. О. (2011)
Грабельников В. А. - Удосконалення державного регулювання роботи міського пасажирського транспорту (2011)
Дегтярьова І. О. - Правові засади реалізації державної політики у сфері забезпечення конкурентоспроможності регіонів України (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Упровадження системологічних методів у діяльність органів державної влади України (2011)
Золотарьов В. Ф. - Сучасний стан організаційно-нормативного забезпечення процесу надання органами влади державних послуг населенню, Коняєва В. В. (2011)
Клімова С. М. - Участь комітетів Верховної Ради України в процесі управління публічними фінансами (2011)
Клімушин П. С. - Інформаційна культура державних службовців як чинник розвитку інформаційного суспільства, Іванова І. Д. (2011)
Корецький А. В. - Державне регулювання охорони земель у сучасних умовах (2011)
Матвіїшин Є. Г. - Визначення міграційного руху населення регіону за відхиленнями між коефіцієнтами вибуття і смертності за віковими групами (2011)
Орлова Н. С. - Специфіка розвитку української моделі корпоративного управління в інформаційному суспільстві (2011)
Блінов Є. М. - Державна політика у сфері політичних технологій: роль консенсусу (2011)
Бондар В. С. - Стан і перспективи розвитку корпоративних відносин в Україні (2011)
Макєєва Л. М. - Теоретичні аспекти державного регулювання використання та охорони земель (2011)
Намчук В. А. - Моделі соціальної держави: ідеологічне підґрунтя та загальна характеристика (2011)
Ревенко Т. В. - Концепція розвитку соціальної реклами органів влади в Україні (2011)
Савенко С. О. - Просвітницька роль реклами в реформуванні українського суспільства (2011)
Скібчик Г. Є. - Актуальні напрями державної політики в бібліотечній справі (2011)
Тимофеєва О. А. - Державне регулювання будівництва житлової нерухомості в Україні (2011)
Холодок В. Д. - Інституційне забезпечення управління охороною культурної спадщини в Україні (2011)
Чопенко А. В. - Формалізація процесу прийняття управлінського рішення в органі державної влади (2011)
Амосов О. Ю. - Подолання наслідків економічної кризи в Україні шляхом регулювання міграційних процесів, Станков Д. В. (2011)
Дєгтяр А. О. - Економіка знань як теоретична база формування державної економічної політики, Календжян Я. В. (2011)
Родіонов О. В. - Дослідження впливу чинників зовнішнього середовища на конкурентоспроможність і репутацію підприємства (2011)
Артеменко В. О. - Фінансова оцінка конкурентоспроможності підприємства (2011)
Бабаєв В. Ю. - Формування інноваційної інфраструктури в Україні, Поронько А. О. (2011)
Головій В. М. - Еволюція теорій державного регулювання економіки та підвищення якості життя громадян: необхідність узгодження (2011)
Гончаренко М. В. - Теоретико-методологічні основи аудиту ефективності бюджетних коштів (2011)
Домбровська С. М. - Державне управління освітою в умовах економічної та освітньої глобалізації (2011)
Коваленко М. М. - Грошово-кредитна політика національного банку в контексті кредитування реального сектору економіки України (2011)
Кривачук Л. Ф. - Сімейні форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Кузьменко С. Г. - Соціальна допомога в системі державних органів управління (2011)
Лемішко Б. Б. - Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я через організацію консультативних лікувально-діагностичних центрів (на прикладі м. Львова) (2011)
Мироненко М. Ю. - Державне регулювання економіки АПК (2011)
Непомнящій О. М. - Житлова політика як складова соціальної політики держави (2011)
Пасемко Г. П. - Наукові засади дослідження і оцінки ефективності державного регулювання аграрних відносин (2011)
Соболь Р. Г. - Сучасні ознаки страхового ринку України та вплив на нього фінансово-економічної кризи (2011)
Кантур К. С. - Картелі на ринку нафтопродуктів України (2011)
Ліпач О. О. - Бюджети представницьких органів влади в новому бюджетному законодавстві (2011)
Ляшевська О. І. - Валовий регіональний продукт у механізмі економічних індикаторів (2011)
Перебейнос О. М. - Демографічні процеси в Україні як об'єкт державного регулювання (2011)
Перебейнос Ю. В. - Інновації та інноваційна діяльність як об'єкт державного регулювання: теоретичний аспект (2011)
Приходько Р. В. - Організаційно-правовий механізм регулювання сфери захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій (2011)
Ромат Т. Є. - Захист торговельних марок як об'єктів інтелектуальної власності (2011)
Мельникова М. О. - Адаптивна система показників фінансового стану підприємства (2011)
Мамонова В. В. - Управління об'єктами комунальної власності: проблеми та шляхи їх вирішення, Сердюкова О. Є. (2011)
Мельниченко О. А. - Методичні підходи до оцінювання розвитку міст як результат регуляторного впливу держави, Шевченко А. С. (2011)
Могильний С. А. - Етика взаємодії посадових осіб з міською територіальною громадою у стратегічному плануванні (2011)
Нужнова Ю. А. - Шляхи формування і реалізації конкурентної політики АПК на рівні регіону (2011)
Пастушенко М. А. - Нові інноваційні форми регіонального розвитку (2011)
Ріпка Ю. М. - Передумови та етапи формування бренду населеного пункту (2011)
Свірідов І. І. - Правові засади розвитку комунальної власності у структурі економічної основи місцевого самоврядування (2011)
Стрілець Ю. П. - Види і форми контролю в місцевому самоврядуванні (2011)
Тупіцин В. М. - Перспективи реформування системи місцевого самоврядування України (2011)
Щербакова О. Л. - Основи формування сучасної стратегії розвитку монофункціональних міст і механізми її реалізації (2011)
Мінаєва Г. М. - Управління проектною діяльністю органами місцевого самоврядування для зміцнення інфраструктури території (2011)
Карамишев Д. В. - Механізми формування системи професійної підготовки керівних кадрів галузі охорони здоров'я в Україні, Федак Н. М. (2011)
Крутій О. М. - Інноваційні технології підготовки та підвищення кваліфікації службовців публічного управління (2011)
Пашко Л. А. - Суб'єктно-об'єктна взаємодія у процесі щорічного оцінювання (2011)
Родіонова О. Ю. - Формування механізму організаційної культури підприємств АПК (2011)
Савченко Б. Г. - Психологічний портрет сучасного керівника органу державної влади (експертне бачення), Боковикова Ю. В. (2011)
Гнидюк Н. А. - Проходження служби у вищому корпусі державної служби: теорія та практика (2011)
Кирій С. Л. - Підстави припинення публічної служби в контексті оцінювання персоналу (2011)
Кравченко Ж. Д. - Основні напрями вдосконалення структурно-функціонального забезпечення реалізації державноуправлінських відносин на територіальному рівні (2011)
Мельтюхова Н. М. - Світовий досвід управління освітньою галуззю, Михайленко Г. В. (2011)
Бублій М. П. - Міжнародний досвід організації та здійснення державних закупівель (2011)
Жадан О. В. - Взаємодія України з Міжнародною організацією праці у вирішенні глобальних проблем соціально-трудової сфери (2011)
Мельникова К.І. - Досвід роботи керівників органів влади в європейських країнах, Мельников О.С. (2011)
Рогова О.Г. - Захист персональних даних у законодавстві Європейського Союзу та України (2011)
Стрельцов В.Ю. - Соціальна аномія та остракізм як головна перешкода інтеграційних процесів між Україною та ЄС (2011)
Тычинская И.А. - Прогнозы развития России и её регионов (2011)
Ліщук Р.М. - Закордонний досвід державного управління в умовах макро-економічної нестабільності: "Новий курс" Ф. Рузвельта як нагадування (2011)
Лєрмонтова Ю.О. - Організаційно-правове регулювання лікарського забезпечення при виникненні надзвичайних ситуацій (2011)
Барабаш О. В. - Методика оптимізації складу угруповання сил та засобів видової космічної розвідки в операціях за умов деструктивного впливу противника, Зуйко В. В. (2009)
Биченков В. В. - Методика розробки штабних моделей оцінки ефективності планування відбиття повітряного нападу противника, Лиходєєв О. С. (2009)
Бірюков І. Ю. - Про можливу тактику дій підрозділів внутрішніх військ у ході боротьби із незаконними збройними формуваннями, Казіміров О. О. (2009)
Тристан А. В. - Методи представлення даних та знань в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішень (2009)
Харитонов О. Л. - Бойове застосуваннязасобів повітряного нападу в останніх локальних війнах і військових конфліктах, його вплив на склад, стан угруповань ППО ЗС України мирного часу (2009)
Шершнєв М. А. - Тенденції розвитку збройної боротьби в повітрі та їх вплив на формування вимог до перспективних зенітних ракетних систем, Наливайко Ю. В., Воронін В. В. (2009)
Адаменко А. А. - Метод формування переліку об’єктів ураження противника в операції з нечітко визначеною метою при виконанні завдань превентивної оборони (2009)
Василець В. О. - Загальні особливості характеристик розсіяння зразків наземної техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, Белевщук Я. О. (2009)
Довбня В. В. - Використання мереж GSM для виявлення наземних і повітряних об'єктів (2009)
Єрмошин М. О. - Типи цілей для зенітних ракетних підрозділів, Дробаха Г. А., Романюк М. М. (2009)
Кривошеєв А. М. - Напрямки використання балістичної інформації провідними виробниками артилерійських систем (2009)
Момот М. М. - Результати аналізу ретроспективи розвитку вертольотів військового призначення (2009)
Мосов С. П. - Аналіз застосування авіації в післявоєнний період, Хращевський Р. В. (2009)
Пєвцов Г. В. - Теоретичні основи побудови багатопозиційної системи контролю засобів авіаційного радіозв’язку за радіообрієм при використанні метеорного розповсюдження радіохвиль, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Остапова А. М. (2009)
Семенюк В. І. - Розробка програмного модулю для навчання приведенню зброї до нормального бою, Прибильнов Д. В., Гишко Г. Б. (2009)
Бєлай С. В. - Оптимізація розподілу ресурсів за видами забезпечення в умовах обмеженого фінансування частин та підрозділів сил охорони правопорядку (2009)
Бодяк О. С. - Метод управління відображенням інформаційних моделей у системах управління складними динамічними об'єктами, Павленко М. А., Омельченко А. І. (2009)
Деденок В. П. - Розробка методу компенсації випадкової складової іоносферної похибки супутникових навігаційних визначень з використанням двочастотних вимірів контрольно-корегуючих станцій, Флерко С. М., Дейнеко В. М. (2009)
Дзябенко О. М. - Напрямки підвищення якості експлуатаційно-ремонтної практики у системі військово-професійної підготовки метрологів тактичного рівня, Кононов В. Б., Гаврилов А. Б. (2009)
Ільяшов О. А. - Особливості використання методики визначення ефективних оцінок під час вимірювання параметрів радіовипромінювань на фоні бігауссівського білого шуму (2009)
Карлов В. Д. - Модельне представлення тропосферних радіохвилеводів над морем, Петрушенко Н. Н., Луковський О. Я., Лукашук Е. В., Квіткін К. П. (2009)
Ковкін В. В. - Оцінка дії вражаючих факторів протирадіолокаційних ракет на РЛС, Гризо А. А. (2009)
Коломійцев О. В. - Пристрій спряження апаратури передачі даних С23-1 з персональною електронно-обчислювальною машиною через USB – порт, Болюбаш О. О., Толстолузька О. Г. (2009)
Левченко А. О. - Аналіз працездатності процедур інформаційно-довідкової автоматизованої системи визначення стану об’єктів експлуатації та адекватності моделей, що будуються реальним процесам зміни стану РЭЗ, Кравчук О. І. (2009)
Носик А. М. - Захист інформації в мережах АТМ (2009)
Поляков О. Л. - Дослідження напрямків підвищення ефективності алгоритмів обробки сигналів неконтрольованого випромінювання бортової апаратури космічного апарата в умовах заважаючих впливів нелінійної РТС (2009)
Романенко І. О. - Інформаційна модель взаємодії заходів у процесі підготовки військ (сил), Ткачов А. М., Рубан І. В. (2009)
Смеляков К. С. - Побудова моделі спотворень функції яскравості зображення в умовах зашумления в просторовій області (2009)
Стасєв Ю. В. - Інформаційні системи на основі динамічного хаосу, Васюта К. С., Женжера С. В. (2009)
Торба Г. О. - Дослідження емпіричних законів розподілу імовірностей імпульсних сигналів шумових діодів (2009)
Шевченко В. О. - Навантаження, що діють в хребтовій балці автогрейдера, Краснокутський В. М., Рєзніков О. О. (2009)
Якобінчук О. В. - Методика оцінки завадозахищеності системи зв’язку, радіотехнічного забезпечення та автоматизації управління (2009)
Адаменко М. І. - Відновлення спеціалізованих військових та цивільних споруд після надзвичайних ситуацій, пов’язаних із землетрусами (2009)
Фердман Г. П. - Соціально-політичні проблеми національної безпеки України (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Войтер А. П. - Комплексний аналіз ефективної швидкості передачі в адаптивних пакетних радіомережах (2013)
Мазін В. О. - Розрахунок теплофізичних характеристик випускного газу дизельного комбінованого двигуна внутрішнього згоряння (2013)
Дичка І. А. - Апаратна реалізація обчислень у скінченних полях характеристики два, Онай М. В., Бухтіяров Ю. В. (2013)
Іванюк Н. О. - Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара, Рибін О. І. (2013)
Діденко О. О. - Система моніторингу державного бюджету України, Коваль О. В., Сенченко В. Р. (2013)
Коршевнюк Л. О. - Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи, Бідюк П. І. (2013)
Гавриш А. П. - Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Ковальов В. А. - Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородок (2013)
Лобода П. І. - Вплив механічних коливань на формування мікроструктури монокристалів і керамічних композитів під час вирощування з розплаву, Богомол Ю. І., Соловйова Т. О. (2013)
Чернега Д. Ф. - Способи створення пошарової системи із рудно-флюсо-паливних композицій з підвищеним вмістом твердого палива, Нещадим В. М., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2013)
Колобродов В. Г. - Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією, Микитенко В. І., Сірий Є. А. (2013)
Букет О. І. - Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів у амперометричних газових сенсорах, Лінючева О. В., Блуденко А. В., Нагорний О. В., Лінючев О. Г. (2013)
Герасименко Ю. С. - Розвиток електрохімічних методів вимірювання швидкості корозії металів наукової школи професора Л.І. Антропова, Білоусова Н. А., Васильєв Г. С., Васильєва С. М., Клименко А. В., Вишневська Ю. П. (2013)
Донченко М. І. - Отримання компактної міді з карбонатної руди електрохімічним способом, Лінючева О. В., Ущаповський Д. Ю., Редько Р. М., Бик М. В. (2013)
Ігнатович В. М. - Побудова причинно-наслідкової діаграми для герметизованих електрохімічних пристроїв методом сходження від абстрактного до конкретного (2013)
Погребова І. С. - Моделювання процесів адсорбції органічних сполук на металах на основі концепції "жорстких” і "м’яких” кислот та основ (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Биченков В. В. - Планування бойових дій винищувальної авіації при вирішенні задачі прикриття надводних сил від ударів з повітря, Лиходєєв О. С. (2009)
Вакаренко А. В. - Удосконалення зенітних ракетних комплексів тактичної ланки з використанням технології цифрових антенних решіток, Нікітін М. М., Митяй Р. І. (2009)
Казіміров О. О. - Аналіз способів і прийомів застосування тактичної авіації в локальних війнах та збройних конфліктах, Нєвзоров Р. В., Шмаков В. В. (2009)
Коломійцев О. В. - Ефективність управління вогнем та стрільби переносного ЗРК в обумовлених умовах його застосування, Кудряшов В. Є., Шевченко А. Ф. (2009)
Коновалов О. М. - Модель руху снаряду при стрільбі зенітних гарматних комплексів, Піскунов С. М., Оборонов М. І. (2009)
Левченко А. О. - Аналіз складу технічних засобів системи технічного обслуговування комплексів керованої ракетної зброї танків, Хахула В. В. (2009)
Макєєв В. І. - Дослідження можливостей визначення установок для стрільби активно-реактивними снарядами (мінами) за даними вимірів параметрів активної ділянки траєкторії, Петренко В. М., Житник В. Є. (2009)
Наливайко Ю. В. - Застосування зенітного ракетного десанту для вирішення завдань ППО важливих державних об’єктів (2009)
Печкін А. М. - Методичні рекомендації щодо створення ефективної системи зенітного ракетного прикриття об'єктів та військ (2009)
Скрипченко О. П. - Математична модель бою протитанкового артилерійського комплексу, Серпенінов С. А., Варава В. В. (2009)
Харитонов О. Л. - Пропозиції щодо вдосконалення методик розрахунку вогневих можливостей частин і підрозділів ППО Сухопутних військ (2009)
Чинков В. М. - Роль та місце метрологічного забезпечення військової вимірювальної техніки у системі метрологічного забезпечення Збройних Сил України, Спренне В. С. (2009)
Бакуменко В. М. - Симетричне мікрохвильове гібридне кільце, Петров С. В. (2009)
Бархударян М. В. - Розробка і наукове обґрунтування методологічних принципів побудови раціональної системи полігонних випробувань, Кулагін К. К., Нос І. А., Чумак Б. О. (2009)
Герасимов С. В. - Обґрунтування пропозицій щодо створення військового еталону одиниці магнітної індукції постійного магнітного поля, Філістєєв Д. А. (2009)
Гецовіч Є. М. - Математична модель пневматичного приводу робочої гальмівної системи з захисним пристроєм, Рогозін І. В. (2009)
Гриб Д. А. - Системно-концептуальні основи і елементи методології формування оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог, що пред'являються до перспективних зразків озброєння і військової техніки та зразків, що модернізуються, Демідов Б. О., Науменко М. В. (2009)
Грищук Р. В. - Методика оцінювання гарантованого рівня захищеності технічних об’єктів, Хмара О. О. (2009)
Демідов Б. О. - Деякі особливості випробування спеціального програмного забезпечення сучасних програмно-технічних комплексів, Кучеренко Ю. Ф., Гузько О. М. (2009)
Корнієнко Л. Г. - Оцінка впливу конструктивних похибок антен на показники поляризаційного компенсатора завад (2009)
Корольов В. М. - Математична модель оцінки похибок зовнішнього цілевказування при використанні додаткового вимірювання відстані, Руденко К. В., Корольова О. В. (2009)
Котляров В. П. - Аналіз автоколивального руху в нелінійній динамічній системі четвертого порядку (2009)
Кравченко Ю. В. - Концепція синтезу локальної багатопозиційної радіонавігаційної системи, Лаврінчук О. В., Залужний Р. М. (2009)
Мінервин М. М. - Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування, Карлов В. Д., Петрушенко М. М., Луковський О. Я. (2009)
Можаєв О. О. - Аналіз поведінки черг маршрутизаторів у мережах передачі даних в залежності від типів трафіку, Завизіступ Ю. Ю., Коваленко А. А. (2009)
Носик А. М. - Оцінка завадостійкості синтезованих ансамблів складних сигналів (2009)
Ракушев М. Ю. - Прогнозування руху космічного апарата у гринвіцький прямокутній системі координат методом диференціально-тейлорівських перетворень, Завада А. А., Ковбасюк С. В., Болотніков В. Й. (2009)
Романенко І. О. - Часткова модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктом підготовки, Алексєєв С. В., Рубан І. В. (2009)
Стрюк О. Ю. - Підсистема інформаційного обміну мобільних абонентів системи управління тактичної ланки Збройних Сил України на основі обладнання стандарту IEEE 802. 16e-2005, Харибін О. В. (2009)
Толстолузька О. Г. - Спосіб управління енергоспоживанням процесорів з однорідною паралельно-декомпозиційною архітектурою (2009)
Усачов О. М. - Класифікація дефектів, виникаючих в об'єкті Автоматизованої системи управління спеціального призначення, Руденко В. М., Дробот О. А. (2009)
Флерко С. М. - Інверсний DGPS/RTK режим супутникових технологій позиціонування: результати досліджень (2009)
Буданов П. Ф. - Вдосконалення систем контролю безпеки АЕС, Лучков В. С., Шалигін Д. М. (2009)
Егорова О. Ю. - Порівняльний аналіз методів визначення місця пошкодження ПЛЕП, Егоров О. Б., Карова Т. А. (2009)
Захаренко О. В. - Підвищення безпеки життєдіяльності об’єктів хімічної промисловості шляхом моделювання заходів по локалізації надзвичайних ситуацій, Адаменко М. І., Клименко О. А. (2009)
Зінченко Д. М. - Персоналізація пасажирських перевезень в Україні за умов глобалізації та урбанізації, Рудик М. П. (2009)
Серветник Ю. С. - Роль, місце та завдання сил спеціальних операцій Збройних Сил України у загальнодержавній системі боротьби з тероризмом, Бзот В. Б., Дзеверін І. Г. (2009)
Старостенко М. Б. - Розрахунок електростатичного поля, що проникає в ізоляцію кабелів, які перебувають в експлуатації на атомних станціях, Рудаков С. В., Швець C. В. (2009)
Тютюник В. В. - Принцип комплектування технічними засобами складової "інформаційна безпека" інтегральної системи безпеки за критерієм "ефективність – інтегральна ціна", Шевченко Р. І. (2009)
Романченко І. С. - Методика раціонального розподілу осіб офіцерського складу по посадах, Артюх В. М. (2009)
Злотніков А. Л. - Детермінанти станів психічного напруження та їх кореляційний аналіз у військовослужбовців які готуються до виконання миротворчих операцій, Приходько Д. П. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Даник Ю. Г. - Перспективи розвитку комунікаційно-діагностичних технологій моніторингу кібернетично-психологічного стану інформаційного простору визначеного регіону, Труш О. О., Кливець В. В. (2011)
Дєгтяр А. О. - Особливості державного регулювання інноваційної інфраструктури в регіональному вимірі, Крюков О. І. (2011)
Єлагін В. П. - Формування соцієтальної соціальної держави в умовах демократичного транзиту (2011)
Астапова Т. О. - Історичний розвиток форм народовладдя (2011)
Бублій М. П. - Етапи розвитку нормативно-правового забезпечення системи державних закупівель (2011)
Бульба В. Г. - Cоціальне як основи соціальної держави (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Консолідація інформації у процесах державного управління (2011)
Кушнір М. О. - Етапи розвитку українського регіоналізму: інституційно-правові етапи (2011)
Мельников О. С. - Інформаційне забезпечення проведення конкурсних торгів (2011)
Непомнящій О. М. - Глобальні аспекти житлової політики та житлового будівництва (2011)
Орлов М. М. - Порядок формування органів управління силових структур (2011)
Поступна О. В. - Теоретичні основи державного управління системою дошкільної освіти в Україні (2011)
Сергєєва Л. М. - Систематизація повноважень суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, Карпенко О. С. (2011)
Фоміцька Н. В. - Підходи до розкриття змісту поняття "інституціональні засади” (2011)
Козачок С. М. - Громадяни – власники житла та їх об’єднання як суб’єкт діалогу з державою (2011)
Мінаєва І. М. - Упровадження сучасних ІТ-технологій у роботу органів публічної влади (2011)
Михайлов Г. М. - Державний архітектурно-будівельний контроль як управлінська функція (2011)
Молчанова О. П. - Концептуальна модель як інструмент створення стратегії національного розвитку України (2011)
Дементов В. О. - Особливості розвитку державної служби в умовах демократизації державного управління (2011)
Рубанов М. М. - Роль держави в регулюванні інноваційної діяльності на регіональному рівні (2011)
Владимиров М. В. - Громадянська політична культура (2011)
Гавкалова Н. Л. - Процедура оптимізації витрат на персонал, Криворучко А. С. (2011)
Бабаєв В. Ю. - Формування інноваційної інфраструктури в аграрному секторі економіки України (2011)
Боклаг В. А. - Державна політика оптимізації землекористування в умовах ринкових земельних відносин (2011)
Гоголь Т. В. - Формування системи державного регулювання земельних відносин та управління землекористуванням на сільських територіях (2011)
Жадан О. В. - Сутнісна характеристика механізму державного регулювання соціально-трудових відносин (2011)
Коваленко М. М. - Ринкове саморегулювання банківського сектора та першочергові напрямки його розвитку (2011)
Лисенкова Н. В. - Страхування фiнансових ризикiв (2011)
Ревенко О. В. - Дослідження впливу податкової політики на розвиток соціальної інфраструктури в Україні, Ревенко Т. В. (2011)
Соболь Р. Г. - Політика розвитку страхового ринку України в докризовий період (2011)
Собченко В. В. - Історико-національні етапи розвитку соціального захисту населення (2011)
Ульянченко Ю. О. - Формування кластерів як засіб сталого соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Дорош Т. Л. - Особливості управління розвитком музичної освіти на місцевому рівні (2011)
Ковальчук В. Г. - Проблеми державного стимулювання економічного розвитку регіонів (2011)
Куренна Т. О. - Актуальні проблеми внутрішнього фінансового контролю в Міністерстві аграрної політики та продовольства України (2011)
Подобєд Н. В. - Державна політика формування здорового способу життя молоді в Україні: підходи та заходи (2011)
Репетько О. О. - Аналіз ефективності чинної системи державного фінансового контролю в бюджетній сфері України (2011)
Стороженко О. В. - Нормативно-правова основа функціонування сфери культури (2011)
Тимошенко П. Б. - Інституційне забезпечення реалізації державної політики стосовно ВІЛ-позитивних й уразливих до ВІЛ дітей (2011)
Шульгінова Л. А. - Механізми державного регулювання заробітної плати в Україні: сутність і складові (2011)
Яблунівський С. В. - Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного регулювання театральної діяльності в Україні (2011)
Яроцький В. І. - Економіко-статистичне дослідження трудових ресурсів України (2011)
Карамишева Л. Є. - Механізм реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування через запровадження єдиного соціального внеску (2011)
Мельникова М. О. - Теоретичні та методичні аспекти застосування прогностичної регресійної моделі для оцінки рівня фінансового стану підприємства (2011)
Нестругіна І. М. - Організаційно-правовий механізм державного фінансового контролю у сфері державних закупівель (2011)
Ворона П. В. - Особливості становлення та розвитку представницької влади в Україні (на прикладі місцевого самоврядування) (2011)
Дегтярьова І. О. - Інноваційні підходи до залучення і використання потенціалу молоді в управлінні регіональним розвитком, Ляхоцький А. І. (2011)
Кривачук Л. Ф. - Актуальні проблеми реалізації повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері освіти, культурного та духовного розвитку дітей (2011)
Макаренко О. М. - Базові принципи моделі управління розвитком людського потенціалу територіальної громади (2011)
Жерліцин Д. К. - Публічно-приватне партнерство як функціональний механізм удосконалення місцевого самоврядування (2011)
Калашник Н. С. - Самоосвіта державних службовців як фактор формування кадрової політики органів державної влади (2011)
Колісніченко Н. М. - Лідерство і вища державна служба: порівняльні перспективи у контексті розвитку компетентностей (2011)
Падафет Ю. Г. - Етична складова профілю особистості керівника державної служби (2011)
Єдгарова І. В. - Проблеми впровадження моніторингу діяльності державних службовців з надання публічних послуг (2011)
Лахижа М. І. - Фінансове забезпечення органів територіального самоврядування: досвід Республіки Польща (2011)
Смальскис В. - Развитие реформ государственного управления после восстановления независимости Литовской Республики, Образцов В. (2011)
Кіктенко О. В. - Тенденції регулювання біржової діяльності Японії: досвід для України (2011)
Котуков О. А. - Форми державної фінансової підтримки третього сектора у країнах постсоціалістичного табору (2011)
Лунячек В. Е. - Публічне управління освітою в США: проблеми підготовки фахівців (2011)
Меняйло В. І. - Науково-інноваційні та євроінтеграційні вектори державного реформування вищої освіти в Україні (2011)
Медвідь М. М. - Міжнародний досвід державного регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях, Вергун О. Ю. (2011)
Стрельцов В. Ю. - Використання інструментів неоінституціоналізму для аналізу системи багаторівневого врядування ЄС (2011)
Тамм А. Є. - Європейський вибір України та реформування ринкової економіки (2011)
Царьов Ю. О. - Історичні аспекти державного врегулювання процесів договірно-правового оформлення кордону між США та Канадою (2011)
Бородіна О. А. - Особливості формування регіональної політики в країнах ЄС: досвід для України (2011)
Даньшина Ю. В. - Зарубіжний досвід оцінювання якості надання адміністративних послуг (2011)
Криштанович С. В. - Основні напрямки гірської політики країн ЄС: досвід для України (2011)
Ріпка Ю. М. - Зарубіжний досвід публічного врядування управління територією (2011)
Сумська В. В. - Лобіювання як інструмент публічного врядування: зарубіжний досвід (2011)
Акулевич О. В. - Кінетика росту молочнокислих бактерій р. Lactobacillus на живильних середовищах з різноманітними джерелами вуглецевого й азотного живлення, Орябінська Л. Б., Дуган О. М. (2013)
Бухало А. С. - Виділення вищих базидіоміцетів, перспективних продуцентів біологічно активних речовин, у чисту культуру і їх довготривале зберігання, Дзигун Л. П., Ліновицька В. М. (2013)
Галкін О. Ю. - Розробка удосконаленої методики вилучення й очистки IgЕ людини (2013)
Гарда С. О. - Визначення стійкості до антибіотиків пробіотичних штамів бактерій, Даниленко С. Г., Литвинов Г. С. (2013)
Горобець О. Ю. - Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції, Горобець С. В., Горобець Ю. І. (2013)
Горобець С. В. - Феритин і біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у мікроорганізмах, Горобець О. Ю., Дем’яненко І. В. (2013)
Горобець С. В. - Застосування магнітомічених клітин S. cerevisiae як біосорбенту на очисних спорудах, Карпенко Ю. В., Ковальов О. В., Олішевський В. В. (2013)
Дехтяренко Н. В. - Виробництво ферментних препаратів в Україні (2013)
Клечак І. Р. - Вплив цитратів біогенних металів, отриманих методом аквананотехнологій, на ріст і біосинтетичну активність лікарського гриба Trametes versicolor, Бісько Н. А., Митропольська Н. Ю., Антоненко Л. О. (2013)
Кузьменко А. В. - Cтворення трансгенних рослин салату, що містять ген зшитого білка антигенів ESAT6:Ag85b з Mycobacterium tuberculosis, Маринченко Л. В., Щербак Н. Л., Василенко М. Ю., Кучук М. В. (2013)
Мальцев А. Ю. - Математична і програмна моделі співіснування популяцій типу "хижак–жертва” (2013)
Мельник В. М. - Газліфтний барботажний апарат (2013)
Сороченко В. Ф. - Використання видових макромолекулярних особливостей лігніну судинних рослин у сучасних фармацевтичних біотехнологіях, Сороченко О. В., Весельський С. П., Кузьмінський Є. В. (2013)
Ушанов Ю. А. - Гипотеза о применении склероции спорыньи в древнерусской иконописи (2013)
Хрокало Л. А. - Визначення компонентного складу біогазу волюмометричним методом, Обушенко Т. І., Перерва Є. С., Козловець О. А. (2013)
Чугунова К. О. - Антагоністична активність штаму Pseudomonas fluorescens 2303 щодо фітопатогенів (2013)
Барбаш В. А. - Вплив амфотерної полімерної смоли на показники зневоднення волокнистої суспензії і якості паперу, Остапенко А. А. (2013)
Васільєв О. О. - Розрахунок термодинамічних властивостей графіту і графену за їх спектроскопічними та пружно-динамічними характеристиками, Муратов В. Б., Дуда Т. І. (2013)
Донцова Т. А. - Механізм фотокаталізу на поверхні TiO2, Бредихін І. В. (2013)
Дульнева Т. Ю. - Мікрофільтраційне очищення від іонів Fe3+ промивних вод станцій знезалізнення (2013)
Лобанов О. Ю. - Експлуатаційні властивості газобетону з модифікованою поверхнею, Свідерський В. А. (2013)
Макаров А. С. - Вплив складу водно-спиртових дисперсійних середовищ на електрокінетичні і реологічні властивості композиційних водовугільних суспензій, Кліщенко Р. Є., Коновал О. А. (2013)
Медведєв Р. Б. - Водно-хімічний режим і математичне моделювання другого контуру АЕС із реактором типу ВВЕР-1000, Мердух С. Л. (2013)
Пилипенко І. В. - Структуроутворення в дисперсіях монтморилоніту за наявності четвертинних амонієвих солей, Маковецький О. Л., Корнілович Б. Ю. (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Титул, содержание (2014)
Gubarev V. F. - Well-Posed Identification of Nuclear Type Infinite and Multidimentional Systems, Gummel A. V., Melnichuk S. V. (2014)
Бабий Н. А. - Внешние эллипсоидальные аппроксимации множеств достижимости динамических систем, Волосов В. В., Шевченко В. Н. (2014)
Копец М. М. - Оптимальное управление колебаниями прямоугольной мембраны (2014)
Павлова С. В. - Организация эффективного обмена данными в сетевых системах управления динамическими объектами, Богачук Ю. П., Мельников С. В., Господарчук А. Ю. (2014)
Кальниш В. В. - Информационная технология психофизиологического обеспечения высокой надежности операторской деятельности, Швец А. В. (2014)
Grygoryan R. D. - Formal Analysis of Mechanisms Increasing Arterial Pressure (2014)
Кнышов Г. В. - Особенности проектирования медицинской информационной системы поддержки принятия решений, основанной на интеллектуальном анализе данных, Руденко А. В., Настенко Е. А., Яковенко А. В., Сиромаха С. О., Галич С. С. (2014)
Abstracts (2014)
Авторы номера (2014)
Адамович О. О. - Частота зустрічання, особливості перебігу та діагностики вертебрологічної патології серед осіб юнацького віку (2014)
Антипов Н. В. - Экспериментально-морфологическое обоснование механизмов вторичного кровотечения при ранении сосудов ягодичной области, Орлова Ю. А., Зарицкий А. Б., Заплавский А. В., Сироид Д. В. (2014)
Антипов Н. В. - Надфасциальный метод пластики пахового канала с применением сетчатого трансплантата, Фесак И. В., Зарицкий А. Б., Жиляев Р. А. (2014)
Ахтемійчук Ю. Т. - Пренатальний розвиток органів і структур організму, Слободян О. М., Лаврів Л. П. (2014)
Бойко В. В. - Оптимізація формування гастростоми із застосуванням ультразвукового методу дослідження, Савві С. О., Жидецький В. В., Бодрова А. Ю., Новіков Є. А., Грищенко І. Ю. (2014)
Бондаренко А. В. - Патоморфологічні особливості туберкульозного та Епштейна-Барр вірусного ураження ЦНС у ВІЛ-інфікованих (2014)
Вдовиченко В. Ю. - Топографическая классификация почечных пирамид человека, Ворощук Р. С. (2014)
Вовк О. Ю. - Топометрическая характеристика послойного строения чешуи затылочной кости, Шмаргалев А. А., Икрамов В. Б., Богуславский Ю. В., Редякина О. В. (2014)
Гиленко Ж. О. - Патоморфологические и клинико-эхографические особенности пубертатных маточных кровотечений у подростков на фоне железодефицитной анемии (2014)
Горбулич А. В. - Варианты коррекции антирефлюксной функции кардии при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и ахалазии пищевода (2014)
Грінівецька Н. В. - Розподіл глікозаміногліканів у сполучнотканинній стромі підшлункової залози новонароджених щурів в нормі та після внутрішньоутробної дії антигенів (2014)
Губина-Вакулик Г. И. - Особенности развития аорты и сосудов микроциркуляторного русла у новорожденных потомков родителей-"курильщиков", Юнусов В. Ю., Лукьянова Е. М. (2014)
Дісковський І. С. - Особливості мікроструктури шкіри щура за умов впливу опіоїду (2014)
Зенин О. К. - Действие холодной плазмы на живые клетки (научный обзор), Потапов В. В., Ковальчук М. В. (2014)
Костюк О .Г. - Способи попередження дилюції хіміопрепарату в лікуванні поверхневого раку сечового міхура (2014)
Литвиненко Г. Л. - Вплив речовини L486-0021 на морфофункціональний стан легеневої тканини при експериментальному гострому токсичному набряку легенів, Ларьяновська Ю. Б., Власов С. В. (2014)
Логаш М. В. - Зміни біохімічних показників крові щура при інтоксикації опіоїдами в динаміці перебігу експерименту, Покотило П. Б., Федевич Ю. М., Кривко Ю. Я. (2014)
Лукьянцева Г. В. - Прочность плечевой кости у белых крыс с нанесенным дефектом большеберцовой кости после 60-дневного введения тартразина, Лузин В. И. (2014)
Марковський В. Д. - Морфологічні особливості легеневої артерії у плодів і новонароджених від матерів з прееклампсією, Сорокіна І. В., Калужина О. В. (2014)
Марковский В. Д. - Влияние различных вариантов гипоксии на количество крысят в помете и на их соматометрические показатели (экспериментальное исследование), Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Шапкин А. С. (2014)
Масна З. З. - Частота зустрічання різних видів прикусу в поєднанні з аномаліями положення зубів у підлітків м. Львова, Масна-Чала О. З., Павлів Х. І., Ступницький І. Р. (2014)
Міськів В. А. - Структурні особливості гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та його перебудова на 14-ту та 28-му добу перебігу експериментального цукрового діабету (2014)
Михайлусов Р. М. - Фотодинамическая терапия и флуоресцентная диагностика – новый, перспективный метод комплексного планирования оперативных вмешательств, Ромаев С. Н., Свириденко Л. Ю. (2014)
Морозов В. Н. - Влияние введения мексидола на органометрические параметры надпочечных желез белых крыс в период реадаптации после 60-дневного введения бензоата натрия, Лузин В. И. (2014)
Павлів Х. І. - Дослідження структурної перебудови твердих тканин коренів постійних зубів на різних етапах їх формування та розвитку (2014)
Підвальна У. Є. - Морфологічне підґрунтя безпечного застосування налбуфіну на прикладі судинної оболонки очного яблука (2014)
Романюк А. М. - Морфологія біомінералізатів у тканині раку молочної залози та експресія рецепторів остеопонтину, Линдін М. С., Москаленко Р. А., Гортинська О. М. (2014)
Савран В. В. - Еволюція хірургічного лікування раку молочної залози, Кашлюк Н. І., Савpан В. Р. (2014)
Скоробогатов А. Н. - Гистологическое строение диафиза большеберцовой кости после 60-дневного воздействия паров толуола у крыс разного возраста (2014)
Соловьёв И. А. - Клинико-анатомические особенности ложных суставов ладьевидной кости запястья при цифровом рентгено- и томографическом их анализе, Антипов Н. В., Жиляев Р. А. (2014)
Ткачук Ю. Л. - Морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла кіркової речовини наднирників при стрептозотоциновому цукровому діабеті (2014)
Тютюник А. А. - Особенности роста и формообразования нижней челюсти у белых крыс после 60-дневного внутрижелудочного введения тартразина в различных концентрациях, Пастухова В. А. (2014)
Щербина Н. А. - Клинико-морфологические аспекты развития синдрома задержки роста плода, Макаренко М. В. (2014)
Дуденко В. Г. - Методика обработки медицинских изображений для предоперационного моделирования диафрагмы человека, Куринной В. В. (2014)
Лєрмонтов О. О. - Методика виявлення артерій та вен надниркових залоз людини, Іщенко І. Я. (2014)
Арасланов М. Р. - Оцінка і прогнозування стану засобів радіолокації автоматизованої системи спостереження повітряного простору ЗС України, Колеснік О. М. (2009)
Бархударян М. В. - Типові нештатні ситуації та оцінка ризиків їх виникнення при стрільбах ЗРК С-300П, Бурцев В. В., Ведмідь О. І., Кліменков С. В. (2009)
Головко Б. Б. - Методика визначення імовірності ураження наземної одиночної цілі при застосуванні різнотипних авіаційних засобів ураження ударної дії в одній атаці (2009)
Гризо А. А. - Методика розрахунку імовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційною ракетою, Ковкін В. В., Невмержицький І. М. (2009)
Колодій О. П. - Аналіз зразків малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів, які спроможні вирішувати завдання в інтересах оперативних підрозділів Cил спеціальних операцій Збройних Сил України, Луковський О. Я., Леках А. А. (2009)
Коломійцев О. В. - Лазерна інформаційно-вимірювальна система з можливістю пошуку літального апарата (2009)
Корнієнко А. П. - Автоматизація інженерно-штурманських розрахунків (2009)
Скорик А. Б. - Принципи розробки перспективного зенітного ракетного комплексу з використанням NSW-концепції і еволюційно-технологічного підходу, Флоров О. Д., Доска О. М., Коробков Ю. В. (2009)
Старцев В. В. - Пропозиції щодо розвитку системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Бровко М. Б., Зубрицький Г. М., Ковальчук А. О. (2009)
Пісарев В. П. - Особливості проектування легких броньованих колісних машин з горизонтально розташованими неметалевими пружними елементами, Горбунов А. П. (2009)
Шоколовський А. А. - Розробка структури моделі процесу функціонування системи забезпечення зенітними керованими ракетами 9М38М1 (9М38) підрозділів з’єднання (частини) ЗРВ, Коваль І. В., Попов В. П., Шевченко В. І. (2009)
Адаменко М. І. - Основи планування взаємодії підрозділів різного підпорядкування з урахуванням сумарного показника уразливості об’єкта для надзвичайних ситуацій, Довбня В. В. (2009)
Нерубацький В. О. - Оцінка бойових можливостей міжвидових угруповань військ, Малюга В. Г., Власов А. В. (2009)
Батурін О. В. - Методи виміру координат цілі при паралельному підсвіті з "фарбуванням" простору (2009)
Гуль А. Ю. - Метод для рішення задачі розрахунку мінімальної кількості радіолокаційних станцій на основі рангового підходу, Приходько В. М., Огурцов В. В. (2009)
Довжук Д. В. - Обмеження існуючих методів забезпечення стійкості до відмов ергатичних систем управління (2009)
Кебкал К. Г. - Результати випробувань удосконаленої системи цифрового гідроакустичного (бездротового) зв'язку для завдань подвійного призначення (2009)
Кравчук О. І. - Модель системи технічного забезпечення експлуатації для радіоелектронних засобів з послідовною структурною схемою надійності (2009)
Павленко М. А. - Використання середовища Matlab для моделювання діяльності оператора АСУ, Руденко В. М., Сериченко С. В., Сімонов С. І. (2009)
Толстой О. В. - Методологічні аспекти формування оперативно-тактичних вимог до бойових наземних робототехнічних систем (2009)
Чорний М. В. - Пропозиції з удосконалення нормативної бази метрологічного забезпечення топогеодезичних приладів сухопутних військ (2009)
Шершнєв М. А. - Методика оцінки тактичної важливості повітряних цілей при проведенні цілерозподілу в розподіленій системі зенітного ракетного прикриття, Наливайко Ю. В., Воронін В. В. (2009)
Яковлев М. Ю. - Система аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ, як складова системи бойової підготовки, Хлопецький О. О., Ісаков М. А., Крупкін А. Б. (2009)
Каракуркчі Д. А. - Удосконалення технічних засобів протидії розповсюдженню хмари забрудненого повітря, Кошкаров Ю. Ю., Писарєв С. А. (2009)
Прохач Е. Ю. - Екологічне обстеження об'єктів загальновійськового призначення (2009)
Абрашин В. О. - Експертне оцінювання стану матеріально-технічних засобів в умовах недостатнього фінансування, Новічонок С. М., Старостенко М. Б., Куренко О. Б. (2009)
Віткін Л. М. - Мультикритеріальна математична модель доступу української продукції на ринок ЄС, Хімічева Г. І., Лапач С. М. (2009)
Смаль C. М. - Скорочення термінів впровадження у виробництво технологічних процесів виготовлення корпусних деталей керованої ракети, Вітюк В. А., Монін А. П. (2009)
Попович О. І. - Досвід Сполучених Штатів Америки у створенні системи національної протиракетної оборони на початку XXI століття (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Фрумкин Р.А. - Проблемы математического описания многопараметрических горных процессов и явлений (2013)
Литвинский Г.Г. - Экспериментальные исследования потери устойчивости несущих элементов крепи из ко-робчатого профиля, Фесенко Э.В. (2013)
Фрумкин Р.А. - Методика обоснования эффективных технологий очистных работ по геологоразведочным данным, Лемеш И.П. (2013)
Клишин Н.К. - Обоснование структуры модели толщи пород в зоне влияния лавы при компьютерном моделировании, Касьян С.И. (2013)
Окалелов В.Н. - Алгоритм оценки сложности условий залегания угольных пластов (2013)
Должиков П.Н. - Проектирование шлакоглинистых тампонажно-закладочных суспензий для ликвидации подземных пустот, Семирягин С.В., Фурдей П.Г. (2013)
Зубова Л.Г. - Исследование объемной плотности породы и почвогрунта породного отвала, Макаришина Ю.И. (2013)
Чепурная Л.А. - Обобщенная схема сдвижения земной поверхности до и после образования плоского дна мульды, Антощенко Н.И. (2013)
Палейчук Н.Н. - Оценка технико-экономического уровня угольных шахт, Кобзарь Ю.И., Должикова А.П. (2013)
Аверин Г. А. - Влияние прочных породных слоев в кровле вынимаемого пласта на максимальные оседа-ния земной поверхности, Корецкая Е. Г. (2013)
Максимова Э.А. - Типы месторождений газовых гидратов и их учет при подземной разработке (2013)
Кизияров О.Л. - Методика выбора скрепляющего состава для упрочнения неустойчивой кровли в лаве нагнетанием (2013)
Богатова Е.Н. - Повышение надежности горно-шахтного оборудования (2013)
Смирнов А.Н. - Анализ влияния параметров мягкого обжатия на качество непрерывного сляба, Куберский С.В., Левит М.Б., Семирягин С.В. (2013)
Куберский С.В. - Гидравлический расчет промежуточного ковша МНЛЗ, оборудованного электромагнитным перемешивателем (2013)
Диментьев А.О. - Определение объема продуктов плавки в металлоприемнике доменной печи по данным системы контроля состояния горна, Новохатский А.М., Дорофеев В.Н. (2013)
Чебан В.Г. - Теоретическое исследование характера течения разделяемой смеси в ультрафильтрационных модулях с полыми волокнами, Тумин А.Н. (2013)
Кузнецов Д.Ю. - Промышленное опробование новой технологии десиликонизации малокремнистой автолистовой стали в АКП (2013)
Антыкуз О.В. - Усовершенствование несинусоидального режима качания кристаллизатора слябовой МНЛЗ (2013)
Cалмаш И.Н. - Изучение процесса перемешивания расплава при продувке через два отверстия на трехмерных моделях ковшей (2013)
Ухин В.Е. - Современные решения относительно конструкции гильз кристаллизаторов для высокопроизводительной разливки стали на сортовую заготовку (2013)
Карпов А.В. - Аналитическое исследование влияния расхода вдуваемого ПУТ на показатели работы доменной печи (2013)
Дорогой Е.В. - Современное состояние вопроса окомкования агломерационной шихты, содержащей большое количество тонкоизмельченных материалов. Сообщение 1: анализ шихтовых условий агломерационного производства Украины (2013)
Должиков П.Н. - Методика проектирования инъекционной стабилизации оползневых грунтов, Кипко А.Э., Кирияк К.К. (2013)
Дрозд Г.Я. - Механизм преобразования биологически активной среды канализационных коллекторов в агрессивную эксплуатационную среду, Хвортова М.Ю., Пилипенко В.Н. (2013)
Должиков П.Н. - Влияние обводненности и трещиноватости на деформационные свойства оснований фундаментов, Ивлиева Е.О. (2013)
Емец Е.В. - Исследования напряженно-деформированного состояния рам каркасных зданий при воздействии на них перемещений податливого основания (2013)
Медведь И. И. - Построение математической модели процесса исследования малоцикловой усталости, Балашова О.С., Белевцова Н.Л. (2013)
Абед С.Ф. - Исследования осадки обводненной толщи грунтов в зависимости от типа фундамента методом конечных элементов (2013)
Заблодський М.М. - Підвищення точності розмірної електрохімічної обробки введенням корегуючого магнітного поля, Ямкова М.А., Шадрін С.В. (2013)
Заблодский Н.Н. - Моделирование взаимосвязанных электромагнитных и механических процессов в массиве ротора шнекового полифункционального электромеханического преобразователя, Плюгин В.Е., Грицюк В.Ю., Кулдыркаев И.Н. (2013)
Павленко Т.П. - Определение параметров аморфного сплава, предназначенного для электромагнитных систем электрических аппаратов, Токарь М.Н. (2013)
Сергієнко С.М. - Розрахунок плазмотрона для плазмового диспергування тугоплавких порошків та визначення його основних арактеристик, Бірюкова Т.В., Алєксєєва М.Ю. (2013)
Сергієнко С.М. - Дослідження процесу плазмового диспергування тугоплавких порошків, Бірюкова Т.В., Алєксєєва М.Ю. (2013)
Блащак Н. І. - Асимптотичні властивості неперервних розв’язків лінійних функціонально-різницевих рівнянь, Сивак О. А. (2013)
Вірченко Н. О. - Інтегральні рівняння з r-гіпергеометричними функціями, Ізбаш А. М. (2013)
Virchenko N. O. - r-Hypergeometric Function and its Application, Ovcharenko O. V. (2013)
Гречко А. Л. - Монотонні матричні диференціальні рівняння Ляпунова та Рікатті (2013)
Dyriv M. M. - Stochastic Integrals with Respect to a Levy Process and Stochastic Derivatives on Spaces of Regular Test and Generalized Functions, Kachanovsky N. A. (2013)
Денисюк В. П. - Метод покращення збіжності рядів Фур’є та інтерполяційних багаточленів по ортогональних функціях (2013)
Жуковська О. А. - Дослідження закону дистрибутивності в класичній інтервальній арифметиці для загального випадку, Титаренко А. О. (2013)
Жураковський Б. М. - Асимптотичні властивості періодограмних оцінок параметрів модульованого майже періодичного сигналу, Іванов О. В. (2013)
Іванов О. В. - Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом, Приходько В. В. (2013)
Клесов О. І. - PRV-умови необмеженості розв’язку стохастичного диференціального рівняння, Тимошенко О. А. (2013)
Коваленко С. С. - Попередня групова класифікація одного класу узагальнених лінійних рівнянь Колмогорова, Копась І. М., Стогній В. І. (2013)
Козак В. І. - Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних дійсній двовимірній проблемі моментів (2013)
Овчаренко О. В. - Застосування апарату теорії дробового числення до інтегральних операторів із узагальненими гіпергеометричними функціями (2013)
Санжаревський Я. Ю. - Варіаційний підхід до задачі Діріхле з лапласіаном по мірі на гільбертовому просторі (2013)
Сєров М. І. - Групова класифікація нелінійних рівнянь колмогорівського типу, Спічак С. В., Стогній В. І., Рассоха І. В. (2013)
Скуратовський Р. В. - Твірні та співвідношення силовських p-підгруп групи Sn (2013)
Горобець О. Ю. - Рух електроліту при травленні й осадженні металів у неоднорідному постійному магнітному полі, Горобець Ю. І., Роспотнюк В. П. (2013)
Демченко В. Л. - Вплив магнітного поля на структуру і властивості полімерів та їх композитів, Штомпель В. І., Рябов С. В., Унрод В. І. (2013)
Космачов О. О. - Особливості формування нематичної фази в магнетику з S = 2 (2013)
Лук’янов П. В. - Генерація компактного турбулентного вихору: наближена модель для відносно великих моментів часу (2013)
Лук’янов Петро В. - Шум взаємодії вихору і лопаті гелікоптера (2013)
Нелін Є. А. - Квантово-механічні структури з дельта-функціональним потенціалом, Водолазька М. В. (2013)
Ольшанський В. П. - Інверсія розв’язку Дідіона в задачі балістики матеріальної точки, Ольшанський С. В. (2013)
Сидоренко С. І. - "Пряма задача” й "обернена задача” в інженерному конструюванні матеріалів, Замулко С. О. (2013)
Снарский А. А. - Критические явления в графе динамической видимости, Безсуднов И. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського