Василенко О. М. - Особливості формування громадянських якостей у підлітків в умовах притулку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Маслієва К. С. - Тематичний контроль рівня сформованості мовної компетентності молодших школярів з іноземної мови (2013)
Черепанова С. О. - Гуманітарно-педагогічний потенціал родознавства (2013)
Богинская Ю. В. - Компоненты социально-педагогической поддержки и виды сопровождения студентов с ограниченными возможностями в вузе (2013)
Рокотянская Л. О. - Психолого-педагогический аспект процесса социализации студентов с особыми образовательными потребностями (2013)
Моторная С. Е. - Исследование уровня тревожности старшеклассников как субъективного признака суицидального поведения и его коррекция в процессе образовательной деятельности, Москалец Е. О. (2013)
Емельянов К. Ю. - Социально-психологическая адаптация студентов высшей школы и факторы её коррекции (2013)
Чех Н. В. - Использование разножанровой молодёжной музыки в обучении иностранному языку студентов-первокурсников технических вузов, Нечипорук Т. В. (2013)
Моторная С. Е. - Проектирование содержания раздела "Деловые переговоры" дисциплины "Педагогика и психология высшей школы" для магистров технических специальностей, Тян Н. О. (2013)
Топоркова Ю. А. - Формы и методы гражданского воспитания студенческой молодежи в университетах США (2013)
Culea M. - Education, elitism and the importance of leadership for postcolonial politics in Chinua Achebe's (2013)
Шкарлат Л. П. - Духовно-нравственное воспитание в Симферопольском духовном мужском училище в 1878/1879 учебном году (2013)
Смирнова Т. В. - Опыт Севастопольского национального технического университета по реализации Концепции национального воспитания студенческой молодёжи (2013)
Кувакін С. В. - Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил за новим митним законодавством України (2012)
Ліпинський В. В. - Новації Митного кодексу України в частині притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил (2012)
Лялька А. Б. - Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень: аналіз підходів (2012)
Мазур А. В. - Державна політика у сфері державної митної справи: засоби реалізації за кодифікованим актом (2012)
Оніщик Ю. В. - Фінансово-правові аспекти діяльності митних органів України (2012)
Єрмоленко Д. О. - До питання про форми правового виховання молоді (2012)
Мінченко А. О. - Проблемні аспекти відповідальності залізничного перевізника за прострочення виконання зобов’язання з перевезення пасажирів (2012)
Гмирко В. П. - Засада належної процедури головного доказового провадження як елемент способу діяльності доказування у кримінальному процесі (2012)
Давлатов Ш. Б. - Позбавлення права обіймати певні посади або провадити певну діяльність як додатковий вид покарання (2012)
Карнаухов О. В. - Криміналістична характеристика контрабанди, її місце в криміналістичному забезпеченні розслідування кримінальних правопорушень (2012)
Коросташова І. М. - Боротьба проти контрафакції лікарських засобів в Україні (питання нормативно-правового забезпечення: кримінальне законодавство та законодавство з питань інтелектуальної власності) (2012)
Кунєв Ю. Д. - Правоохоронна діяльність митної служби: теоретичні аспекти, Кунєва З. Ю. (2012)
Мороз Д. О. - Характеристика правоохоронного органу як спеціального суб’єкта інформаційних правовідносин (на прикладі підрозділів податкової міліції) (2012)
Обшалов С. В. - Правова регламентація оперативно-розшукового забезпечення кримінального судочинства (2012)
Чаплинська Ю. А. - Підготовка до допиту як необхідна умова якісного проведення слідчої дії (2012)
Головійчук Л. Т. - Зв’язок митних злочинів з відмиванням "брудних” грошей та іншими економічними злочинами (2012)
Іщенко Д. А. - Тенденції розвитку наукових колективів та наукових шкіл (2012)
Коваленко О. А. - Боротьба з корупцією в митних органах (2012)
Корольов В. О. - Шляхи вдосконалення запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон України (2012)
Корольов Ю. О. - Провадження у справах про адміністративні правопорушення як різновид адміністративного процесу (2012)
Кривонос М. В. - Криміналістична класифікація злочинів як наукова основа застосування спеціальних знань у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2012)
Кулик І. Я. - Криміналістична характеристика транснаціональних злочинних угруповань (2012)
Риб’янець С. А. - Особливості проведення слідчого огляду за фактом передачі неповнолітнім свідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (2012)
Савенко С. А. - Оперативно-розшукове забезпечення судового розгляду: організаційно-тактичний аспект (2012)
Халковський О. М. - Чинники виникнення та поширення корупції (2012)
Хоменко Н. А. - Контрабанда зброї, бойових припасів та вибухових речовин як фактор загрози національній безпеці України у сфері її економічних інтересів (2012)
Титул, содержание (2014)
Фесенко Т. Г. - Клієнтоцентризм в управлінні комунікаціями проектів (на прикладі житлового будівництва), Мінаєв Д. М. (2014)
Турпак С. М. - Розробка мікрологістичної системи доставки готової продукції металургійних підприємств залізничним транспортом, Грицай С. В., Острогляд О. О. (2014)
Кочергина C. С. - Метод решения задачи автоматизированного формирования оптимального варианта состава изделия, Шевченко И. В. (2014)
Грицай С. В. - Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах, Трушевський В. Е., Никифоровський Д. А. (2014)
Ковцур К. Г. - Резервування провізних можливостей парку автомобілів за рахунок кількісного збільшення (2014)
Данилкович А. Г. - Вибір номенклатури показників якості гідрофобізованого хутряного велюру експертним методом, Хлєбнікова Н. Б., Омельченко Н. В. (2014)
Чернега Ю. С. - Разработка модели деятельности инженера по охране труда с использованием цепей Маркова, Гогунский В. Д. (2014)
Соколова Н. А. - Исследование свойств информационной модели управления экономическим развитием региона на основе программно-целевого метода, Райко Г. А., Данилец Е. В. (2014)
Зубачик Р. М. - Дослідження ефективності критеріїв впровадження спеціальних смуг для автобусів з використанням VISUM (2014)
Аль-Рефаи В. А. - Разработка математической модели конкурентных процессов, Наумейко И. В. (2014)
Слесаренко А. П. - Разработка аналитических моделей оптимизации запасов информационной системы логистики предприятия, Несторенко А. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Лозинська Т. М. - До проблеми вживання термінів "інститут" і "інституція" в контексті інституціонального аналізу (2014)
Синюченко М. І. - Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання (2014)
Івашина О. Ф. - Інституціональне середовище економічної модернізації (2014)
Пайманова В. А. - Інституційний дизайн ринку капіталів як економічна категорія (2014)
Джалілов О. О. - Основні проблеми інтеграції економічної системи України у світовий економічний простір (2014)
Бусарєв Д. В. - Відновлювальна енергетика – важливий напрям структурної диверсифікації світового енергоринку (2014)
Макарова В. В. - Іноземна допомога США: зміна пріоритетів і сучасний стан (2014)
Марченко І. С. - Чинники трансформації моделей зовнішньоекономічної діяльності країн в умовах глобалізації (2014)
Кот О. В. - ТПП у формуванні конкурентоспроможності підприємств в умовах інтеграції міжнародного бізнес-середовища, Кравченко К. Є. (2014)
Высочин И. В. - Развитие внутреннего рынка как основа восстановления устойчивости экономики Украины, Богославец Г. Н., Трубей О. Н. (2014)
Копосов Г. А. - Организационно-экономический механизм повышения эффективности использования восполняемых источников энергии, Михайлик С. В. (2014)
Брановицький В. В. - Корпоративний конфлікт як невід’ємна складова ринкових взаємовідносин (2014)
Благун І. С. - Моделювання зв’язків сектора МСП та іноземних інвестицій із працевлаштуванням та економічним зростанням у регіонах, Квасній З. В. (2014)
Корогодова О. О. - Напрями інвестиційної активності транснаціональних компаній, Балаба Я. О., Сорокін І. І. (2014)
Кубарева І. В. - Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства: сутність, особливості формування та засади функціонування (2014)
Одінцова Т. М. - Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів української економіки (2014)
Маслак О. О. - Безпека інноваційного розвитку промисловості як складова національної безпеки країни (2014)
Конащук В. Л. - Временной фактор в системе управления результативностью инновационной стратегии функционирования предприятия, Кромская Л. А. (2014)
Амєт-Устаєва Д. М. - Управління інноваційним розвитком підприємств туристичного бізнесу (2014)
Ткаченко С. А. - Аподиктичне цілеспрямоване уявлення функціонування підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації з точки зору інваріанта поведінки, що відображає ціль підсистеми управління (2014)
Одінцов О. М. - Управління диверсифікацією аграрного виробництва на основі економіко-математичного моделювання (2014)
Хан Т. Ф. - Управління енергозбереженням на машинобудівних підприємствах в умовах їх недостатнього фінансування (2014)
Голіков І. В. - Теоретичні засади економічної безпеки транспортної галузі (2014)
Krylenko V. I. - The Assessment of Risks and Threats Faced by the Agricultural Component of Agrarian Sector of Ukrainian Economy (2014)
Попова М. М. - Сучасний стан виноградарства і виноробства України та роль її окремих регіонів у розвитку галузі (2014)
Борисовський Д. В. - Організаційно-економічний механізм активізації сільськогосподарського підприємництва (2014)
Мартинчик О. А. - Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2014)
Жупаненко А. В. - Економічна сутність рекреаційного споживання ресурсів природно-заповідного фонду (2014)
Виноходова С. Г. - Сучасні інструменти пенсійного забезпечення: компаративний аналіз споживчого сприйняття, Долгова О. О. (2014)
Іщенко Т. М. - Удосконалення методичного інструментарію альтернативних механізмів реалізації житлових програм: теоретичні та прикладні аспекти державно-приватного партнерства (2014)
Ткач О. А. - Заробітна плата як основний елемент системи мотивації: сучасний стан і тенденції в Україні (2014)
Кісь О. П. - Інституціональний розвиток сфери публічного адміністрування галузі туризму в Харкові (2014)
Шиманська В. В. - Демаркація алгоритму формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України замкненого типу (2014)
Алєксєєв І. В. - Соціально-економічні передумови та наслідки туристичної діяльності, Трусова Т. С. (2014)
Стойка В. О. - Роль туристичної галузі в забезпеченні розширеного економічного відтворення економіки України (2014)
Яхина Т. Р. - Стресс-тестирование как метод прогнозирования и оценки финансовых рисков торгового предприятия, Фощан В. В. (2014)
Захаркін О. О. - Фактори формування вартості в контексті вартісно-орієнтованого підходу управління підприємством (2014)
Кондрич В. І. - Класифікація витрат у виноробстві: проблеми й перспективи розвитку (2014)
Бруханський Р. Ф. - Система стратегічного фінансового обліку: аналіз сучасного стану і перспективи розвитку (2014)
Рожелюк В. М. - Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визначальний чинник його організації (2014)
Максімова В. Ф. - Перспективи вдосконалення облікової системи в бюджетних установах (2014)
Лукин В. А. - Системный подход к исследованию учетных проблем, Москаленко Е. В. (2014)
Папаіка О. О. - Капітал банків у контексті вимог міжнародних стандартів Базель-III: перспективи для України, Косова Е. В. (2014)
Барилюк І. В. - Еволюція системи монетарного регулювання у країнах ЄС, Пайтра Н. Г. (2014)
Коляда Т. А. - Ґенеза методологічних засад бюджетного прогнозування (2014)
Легкоступ І. І. - Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку, Кацуба К. В. (2014)
Кононенко О. Т. - Варіант методики розрахунку WACC для банківських установ України (2014)
Орлова В. О. - Методика оптимізації податкового навантаження в системі управління банком, Козак Г. О. (2014)
Сибірянська Ю. В. - Нова модель податкової системи України: перерозподіл податкового навантаження, Кондратенко М. Б. (2014)
Сомова В. В. - Аналіз рівномірності розподілу податкового навантаження на фізичних осіб (2014)
Солодовнік О. О. - Удосконалення механізму фінансування інфраструктурних проектів шляхом випуску інфраструктурних облігацій, Докуніна К. І. (2014)
Мусій Я. М. - Умови регулювання процесів злиття і поглинання в контексті забезпечення конкурентоспроможності банківського сектора України (2014)
Набока Т. С. - Проблематика оцінювання виконання бюджетних програм в Україні (2014)
Белікова Т. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні, Лубянникова В. В., Хіжняк О. С. (2014)
Скіцько В. І. - Електронна логістика як складова сучасного бізнесу (2014)
Козик В. В. - Виявлення ризиків і загроз машинобудівного підприємства, що перебуває у стані кризи, Масюк В. М. (2014)
Король С. Я. - Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування (2014)
Бойко Т. Л. - Ризики в управлінні інтелектуальним потенціалом (2014)
Лобазов С. М. - Аналіз стану кадрової безпеки промислових підприємств (2014)
Погребняк А. Ю. - Порівняльний аналіз методик оцінки ймовірності банкрутства в системі антикризового управління на підприємстві (2014)
Польова В. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок оптимізації кадрового складу (2014)
Олексів І. Б. - Формування методу оцінювання ефективності впровадження організаційних змін у систему управління підприємством, Лісович Т. Ю. (2014)
Шиманська Л. М. - Побудова системи механізмів реалізації завдань стратегічного розвитку підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Збаржевецька Л. Д. - Моделювання мотиваційної поведінки суб’єктів регламентованої і творчої праці (2014)
Бойко М. М. - Система ціннісних орієнтирів, норм і правил соціально-трудових відносин як основа соціального капіталу сфери послуг (2014)
Варцаба В. І. - Футуристичний маркетинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності банку, Огородник В. О., Дюлай Є. В. (2014)
Яковенко Т. І. - Система маркетингової інформації як умова забезпечення ефективної маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі, Педченко Н. С. (2014)
Мокіна С. М. - Моделі формування бренда роботодавця (2014)
Карпов В. В. - Українські комбатанські видання у дослідженні проблем військової символіки України (2014)
Пристай Г. І. - Формування культурно-мистецького середовища в бібліотеці (на матеріалі Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка) (2014)
Гордієнко Г. В. - Іконічний імператив документування управлінської інформації: творення через подібність знакових дій (2014)
Дроздова О. В. - Термінологічні проблеми торговельної документації (2014)
Зоряна А. М. - Функції перекладу як об’єкта документознавчих досліджень (2014)
Климчук Л. В. - Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз (2014)
Литвин С. Х. - Міжнародна правова база захисту культурної спадщини України в умовах військового конфлікту (2014)
Литвинська С. В. - Підготовка фахівців із керування документаційними процесами в органах виконавчої влади України (2014)
Свердлик З. М. - Порядок проведення засідань органів міського самоврядування наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Київської міської думи) (2014)
Спринсян В. Г. - Передумови підготовки фахівців з документаційного менеджменту у вищих навчальних закладах України (2014)
Тур О. М. - Суфіксальний спосіб творення термінів документознавства (2014)
Добровольська В. В. - Теоретико-методологічний аналіз системи управління документацією (2014)
Юрченко В. О. - Історія функціонування й організація діловодства ґродських установ Галичини у ХV – ХVІІІ століттях (2014)
Григор’єв В. І. - Деякі аспекти інформаційного забезпечення державного управління в сучасних умовах (2014)
Збанацька А. О. - Переклад як вид документної інформації та засіб комунікації (2014)
Красоткін О. В. - Організація електронного документообігу на прикладі операційз депозитними та поточними рахунками фізичних осіб АТ "ОТП Банк" в автоматизованій системі "RETAIL" (2014)
Федотова О. О. - Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) (2014)
Шкарлат І. В. - Веб-сайт вищого навчального закладу як джерело інформації, Заєць Н. М., Йовенко С. М. (2014)
Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Маслов В. А. - Методологические особенности магнетизирующей обработки дисперсных железографитовых отходов, Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2012)
Харлашин П. С. - Кинетические особенности растворения твёрдых тел в жидком расплаве, Бакст В. Я., Бендич А. В. (2012)
Харлашин П. С. - Разработка новых составов шлакообразующих смесей для защиты металла во время непрерывной разливки стали, Левицкая Т. А. (2012)
Русских В. П. - Анализ влияния восстановимости железорудной шихты на показатели доменной плавки, Семаков В. В. (2012)
Русских В. П. - Исследования влияния степени восстановления агломерата на его температурный интервал размягчения, Липунов С. А. (2012)
Плотніков В. В. - Інтенсифікація агломераційного процесу за рахунок вдосконалення технології комбінованого огрудкування і завантаження шихти, Саітгареєв Л. Н. (2012)
Новохатский А. М. - Потеря полезного объема горна доменной печи, Диментьев А. О., Карпов А. В., Михайлюк Г. Д. (2012)
Скребцов А. М. - Содержание оксидных неметаллических включений в стали в зависимости от агрегата её выплавки, Кузьмин Ю. Д., Терзи В. В., Качиков А. С., Секачёв А. О. (2012)
Бондарь В. И. - Исследование окисленности расплава в кислородных конвертерах с целью контроля его состава и момента окончания продувки, Костыря И. Н., Малов М. М. (2012)
Бондарь В. И. - Исследование влияния мышьяка на коррозионную стойкость сплавов на основе железа в морской воде, Харлашин П. С. (2012)
Сущенко А. В. - Организация охлаждения засопловых зон наконечников кислородных фурм верхнего дутья, Чернятевич А. Г., Гриценко А. С. (2012)
Анищенко А. С. - Новые металлургические технологии ГВУЗ "ПГТУ" и УкрГосНИИКМ "Прометей" (2012)
Бурко В. А. - Особенности проектирования и реализации ресурсосберегающих технологий штамповки поковок прямоугольных и круглых в плане (2012)
Чейлях А. П. - Влияние закалки на структуру, состав метастабильного остаточного аустенита и абразивную износостойкость цементованных конструкционных сталей, Рябикина М. А., Караваева Н. Е. (2012)
Вакуленко І. О. - Оцінка ступеня зниження твердості холодно деформованої вуглецевої сталі після електричної імпульсної обробки, Пройдак С. В., Надеждін Ю. Л. (2012)
Троцан А. И. - Исследование причин образования поверхностных дефектов рельсов, Каверинский В. В., Носоченко А. О., Кошулэ И. М. (2012)
Иващенко В. Ю. - Влияние ТЦО на стойкость против термической усталости стали 50ХН (2012)
Иващенко В. Ю. - Влияние ТЦО на удаление водорода из поверхностных слоев стальных изделий (2012)
Серенко А. Н. - Разработка кинематической схемы и исследование процесса управляемого механического переноса при наплавке ленточным электродом, Лаврова Е. В., Иванов В. П., Серенко В. А. (2012)
Размышляев А. Д. - О строении поперечного магнитного поля, генерируемого устройствами ввода применительно к дуговой сварке и наплавке, Миронова М. В., Ярмонов С. В. (2012)
Чигарев В. В. - Выбор флюсов для наплавки хромомарганцевых сталей, Малинов В. Л., Зусин А. М. (2012)
Миронова М. В. - Влияние индукции продольного магнитного поля на проплавление основного металла при дуговой наплавке (2012)
Малинов В. Л. - Износостойкость наплавленного металла с метастабильным аустенитом при абразивном и ударно-абразивном воздействии (2012)
Ковалевский А. И. - Разработка математической модели преобразователя электрических колебаний в механические с целью оптимизации геометрических параметров механического контура, Носовский Б. И. (2012)
Туник А. Ю. - Структурные особенности антифрикционных покрытий с добавками твердых смазок, полученных различными методами напыления (2012)
Григоренко С. Г. - Структурные особенности сварных соединений контактной стыковой сварки оплавлением стали 10Г2ФБ, полученных в различных термодеформационных условиях (2012)
Андилахай А. А. - Теоретические и экспериментальные исследования производительности абразивной обработки деталей затопленными струями (2012)
Иванов И. Е. - Теоретическое и экспериментальное определение технологических возможностей процессов шлифования и точения (2012)
Рассохин Д. А. - Об экономической эффективности локального легирования отливок, Чигарев В. В., Лоза А. В., Шишкин В. В. (2012)
Лоза О. А. - Вимушені коливання ротора на пружних опорах, Карпенко Т. М., Тиненік О. Р. (2012)
Сагиров Ю. Г. - Уточненный метод анализа напряженно-деформированного состояния башенной цилиндрической колонны портального крана (2012)
Лоза Е. А. - Оценка напряженного состояния дисков пил горячей резки проката (2012)
Гаврилов Ф. А. - Некоторые аспекты замены системы главного привода генератор - двигатель на тиристорный преобразователь двигатель или преобразователь частоты – асинхронный двигатель на стане холодного проката, Коляда Л. И., Цыбуля В. В. (2012)
Зайцев В. С. - К выбору способа определения места несанкционированного отбора электроэнергии, Черевко Е. А., Добровольская Л. А. (2012)
Кобыш Е. И. - Компьютерная модель работы доменного воздухонагревателя, Симкин А. И., Койфман А. А. (2012)
Парунакян В. Э. - Методика оценки и анализа пропускной способности технических устройств грузовой станции металлургического предприятия, Бойко В. А., Аксёнов М. Л. (2012)
Аксёнов М. Л. - Комплексная модель системы транспортного обслуживания металлургического предприятия (2012)
Шавкун В. В. - Уменьшение дренажных стоков с полигона твердых бытовых отходов, Капустин А. Е. (2012)
Шавкун В. В. - Методы исследования полигона твердых бытовых отходов, Капустин А. Е. (2012)
До уваги авторів (2012)
Степанов Ю. М. - Болезни поджелудочной железы как одна из ведущих проблем гастроэнтерологии и абдоминальной хирургии (современная эпидемиология), Гравировская Н. Г., Скирда И. Ю., Петишко О. П. (2014)
Міщук В. Г. - Стан моторно-евакуаторної функції шлунка за даними 13С-октаноєвого дихального тесту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Бойчук В. Б., Вишиванюк В. Ю. (2014)
Гавриш І. М. - Нові можливості корекції печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки (2014)
Динник О. Б. - Жорсткість печінки за даними зсувнохвильової еластографії у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від активності процесу НАЖХП, Михальчишин Г. П., Кобиляк Н. М., Боднар П. М. (2014)
Журавлева Л. В. - Роль нарушений биоэлементного обмена при неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диабетом 2-го типа, Лахно О. В., Цивенко О. И., Журавлева А. К., Горюшко Ю. А. (2014)
Івачевська В. В. - Оцінка якості життя пацієнтів із поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та стабільними формами ішемічної хвороби серця, Чопей І. В. (2014)
Свінціцький А. С. - Зміни реологічних властивостей жовчі у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з гіперурикемією, Козак Н. П., Барабанчик О. В. (2014)
Ратчик В. М. - Кисты поджелудочной железы: современные представления о патагенезе, диагностике и лечебно-диагностической тактике, Шевелев В. В., Орловский Д. В. (2014)
Русин В. І. - Діагностичні можливості 13С-змішаного тригліцеридного дихального тесту у хворих після холецистектомії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2014)
Христич Т. М. - Ліпідний спектр крові при хронічному панкреатиті за коморбідності з ішемічною хворобою серця: можливості корекції (2014)
Чубенко С. С. - Болезни органов пищеварения и патология позвоночника, Гайдуков В. О., Чубенко Д. С. (2014)
Antonio Craxí - Реальные итоги терапии у пациентов с хроническим гепатитом С: первичные результаты исследования PROBE, Felice Piccinino, Alessia Ciancio, Claudio Iannacone, Barbara Deodato, Caterina Golotta, Antonio Ascione (2014)
Анохина Г. А. - Инсулинорезистентность, ее роль в развитии неалкогольной жировой болезни печени у больных с метаболическим синдромом, пути коррекции, Харченко В. В., Коруля И. А., Якубовская И. А. (2014)
Решетілов Ю. І. - Особливості лікувального харчування хворих на артеріальну гіпертензію, Богослав Т. В., Кузнєцова Л. П. (2014)
Савустьяненко А. В. - Ферментные препараты поджелудочной железы без кишечнорастворимой оболочки: используются ли они сегодня? (2014)
Степанов Ю. М. - Здорова сучасна людина: сьогодення та майбутнє, Птушкіна Д. О. (2014)
Ткач С. М. - Функциональная диспепсия и хронический гастрит: сходство и различия (2014)
2 научная сессия Института гастроэнтерологии НАМН Украины "Новейшие технологии в клинической и теоретической гастроэнтерологии" (2014)
Гапонов В. В. - Нащадок отамана, Шевцова З. И. (2014)
У 2014 році Інституту гастроентерології НАМН України — 50 років! Відділення захворювань кишечника (2014)
Від редакційної колегії (2013)
Бойко А. - Концептуальні основи особистісно-соціального виховання (2013)
Хоменко А. - Суб'єктивність як провідний принцип виховання особистості (2013)
Погребняк В. - Методолого-теоретичні засади виховання демократичної громадянськості в Канаді (2013)
Цина А. - Сучасний стан нормативно-правової бази з питань охорони праці в галузі освіти, Цина В. (2013)
Кальнік О. - Традиційні та інноваційні методи контролю навчальних досягнень із гуманітарних дисциплін (2013)
Степура Ю. - Психолого-педагогічний потенціал шкільного середовища у соціальному вихованні молодших школярів (2013)
Зубань В. - Гончарне мистецтво як засіб виховання художнього смаку учнів (2013)
Пономаренко Т. - Особливості розвитку управлінської культури керівників дошкільної освіти (2013)
Тарарак Н. - Особливості формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю (2013)
Кравченко І. - Планування та здійснення виховної роботи у вищому навчальному закладі (2013)
Казачінер О. - Підготовка вчителів до здійснення коригувальної діяльності на уроках іноземної мови (2013)
Червінко Є. - Зміст понять "Переклад" та "Усний послідовний переклад" як об'єктів навчання майбутніх перекладачів (2013)
Тищенко Т. - Андрагогічна детермінованість процесу самовдосконалення майбутніх педагогів, Пічка О. (2013)
Тупченко В. - Досвід виховання художнього інтересу студентів на заняттях із іноземної мови (2013)
Дзюба Я. - Недоліки підготовки вчителя освітньої галузі "Технології" до роботи в сільській школі (2013)
Семеновська Л. - Реалізація ідеї політехнізму у вітчизняній шкільній освіті ХХ століття: історіографічний аналіз (2013)
Лутфуллін В. - Боротьба послідовників Штурма Й. і Коменського Я. А. в історії шкільної освіти (2013)
Ільченко О. - Прогностичні тенденції розвитку жіночої благодійності минулого в освіті ХХІ століття (2013)
Голубнича Л. - Особливості розвитку вітчизняної дидактики в другій половині ХХ століття (2013)
Барна Л. - Особливості підготовки вчителів біології в Україні після другої світової війни (1944-45рр. - кінець 50-х років ХХ ст. (2013)
Пусепліна Н. - Становлення і розвиток освітньо-виховної діяльності музеїв навчальних закладів (2013)
Мокляк В. - Основні передумови виникнення студенських самоврядних організацій університетів України (ХІХ - поч. ХХ ст.) (2013)
Фазан Т. - Виховання дітей на основі спадщини великих подвижників православ'я (2013)
Бойко А. - Усеукраїнська науково-практична конференція "Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні" у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка В.Г., Ільченко О. (2013)
Наші автори (2013)
Вихідні дані (2013)
Вороненко Ю. В. - Аналіз роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за 2013 рік (2014)
Вороненко Ю. В. - Кадровий склад академії та завдання щодо покращення кадрової роботи, Зозуля І. С., Бригинець Д. Д., Гош Р. І., Себрюк С. Л., Смаглюк О. Є. (2014)
Бондаренко Ю. І. - Клініко-морфологічна характеристика флебосклерозу при застосуванні пінної склерооблітерації у лікуванні варикозної хвороби, Тітова Ю. П. (2014)
Зозуля А. І. - Сучасні можливості хірургічного лікування судинної патології головного мозку (2014)
Коваленко О. М. - Інфузійна терапія при термоінгаляційному ураженні (2014)
Льовкін О. А. - Алгоритм надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних станах на догоспітальному етапі, Серіков К. В., Голдовський Б. М. (2014)
Паламарчук В. І. - Міні-флебектомія проти операції Нарата, Бондаренко Ю. І., Крестянов М. Ю., Мялковський Д. С., Потявін А. Л. (2014)
Петренко О. М. - Можливості ультра звукової кавітації у місцевому лікуванні гнійно-некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи, Безродний Б. Г., Приступюк М. О. (2014)
Пінчук В. Д. - Аналіз ефективності збільшувальної мамопластики у віддаленому періоді спостереження (2014)
Радзіховський А. П. - Особливості перебігу ранового процесу в керованому абактеріальному середовищі, створюваного УБЛ-001-АМС, Біляєва О. О., Мироненко О. І., Вільгаш А. М., Тернавський О. П. (2014)
Слонецький Б. І. - Особливості профілактики інтраабдомінального первинного злукоутворення, Тутченко М. І., Довженко О. Д., Максименко М. В., Коцюбенко В. О., Вербицький І. В. (2014)
Вітовський Р. М. - Незвичайний випадок рецидивування міксоми серця, Ісаєнко В. В., Білинський Е. О., Захарова В. П., Піщурін О. А., Парацій О. З., Яковенко І. Г. (2014)
Сморжевський В. Й. - Вплив трансплантації стовбурових клітин на прояви серцевої недостатності та внутрішньосерцеву гемодинаміку. Перший досвід, Якушев А. В., Доманський Т. М. (2014)
Якушев А. В. - Аналіз якості життя при лікуванні пацієнтів і зниженою скоротливою здатністю міокарда (2014)
Виваль М. Б. - Вплив вторинної геморагічної прогресії вогнища забою на клінічний перебіг черепно-мозкової травми середнього та важкого ступеню (2014)
Глоба М. В. - Предиктори розвитку симптомного церебрального вазоспазму у хворих з аневризматичним субарахноїдальним крововиливом (2014)
Гончарук О. М. - Клініко-діагностичне значення електроенцефалографії при крововиливах в задню черепну яму (2014)
Грязов А. Б. - Анализ выживаемости и прогностических факторов при радиохирургическом лечении на линаке метастазов в головной мозг меланомы кожи, Земскова О. В. (2014)
Гудим М. С. - Хірургічне лікування пухлин краніоорбітальної локалі ації та очниці, Обливач А. А. (2014)
Железко О. В. - Особливості відновного лікування хворих, що перенесли операцію невротизації лицьового нерва, Жданова В. М. (2014)
Конотопчик С. В. - Эндоваскулярное лечение церебральных мешотчатых аневризм с применением стент-ассистирующей техники (2014)
Лісяний О. М. - Вікові та статеві особливості вмісту стовбурових пухлинних клітин в медуллобластомах (2014)
Муравський А. В. - Клініко-нейровізуалізаційні особливості повторних черепно-мозкових травм у боксерів (2014)
Рибальченко С. В. - Аналіз якості життя хворих гліомами головного мозку супратенторіальної локалізації після хіміо-променевої терапії (2014)
Сичинава В. Г. - Техника выполнения эпидуральной инъекции в шейном отделе позвоночника с использованием флюороскопического контроля (2014)
Тиш І. І. - Сучасні тенденції хірургічного лікування хворих поєднаними оклюзійно-стенотичними ураженнями сонних та коронарних артерії атеросклеротичного генезу, Цімейко О. А. (2014)
Чебанюк С. В. - Можливості ендоваскулярних втручань при хронічному порушенні мозкового кровообігу, Сидоренко О. Ф., Гур’янов Б. М. (2014)
Дронов О. І. - Власний досвід визначення ізольованих пухлинних клітин в перитонеальних змивах хворих на рак підшлункової залози, Земсков С. В., Хоменко Д. І. (2014)
Місяк С. А. - Обґрунтування системи менеджменту спеціалізованого медико-соціального реабілітаційного центру для онкологічних хворих і онкоінвалідів, Царенко А. В. (2014)
Соколовська М. В. - Ефективність хіміопроменевого лікування раку молочної залози ранніх стадій після радикального хірургічного втручання ендопротезуванням, Мясоєдов Д. В., Мясоєдов С. Д., Клюсов О. М., Терсенов Я. О., Асланов Р. Х., Бакієв М. Ф., Синюшкіна Л. М., Вінцевич Л. В. (2014)
Хорошун А. П. - Лазерная терапия в послеоперационном восстановительном лечении больных с глиальными опухолями головного мозга (2014)
Щербіна О. В. - ПЕТ/КТ: стадіювання лімфом та оцінка ефективності лікування, Кметюк Я. В., Москалець О. І., Бондарук О. С., Ашихмін А. В. (2014)
Гавриленко Ю.В. - Захворювання верхніх дихальних шляхів у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу (2014)
Мощич О. П. - Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на хронічний тонзиліт та шляхи їх корекції, Мозгова Ю. А., Сміян О. І. (2014)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування новоутворень високого ступеню васкуляризації носа та носоглотки, Загородній В. М. (2014)
Білоножкін Г. Г. - Порівняльна характеристика клінічних результатів остеосинтезу навколо-внутрішньосуглобових переломів кісток різними видами імплантатів (2014)
Герцен Г. І. - Лікування перипротезних переломів стегнової кістки з функціонуючим ендопротезом кульшового суглобу, Штонда Д. В. (2014)
Дибкалюк С. В. - Вивчення пружно-регуляторних та гідравлічних характеристик компресії хребтової артерії в нижньому шийному відділі хребта методом математичного моделювання, Черняк В. А., Зоргач В. Ю., Удовиченко В. В., Сулик В. В. (2014)
Насібуллін Б. А. - Порівняльна оцінка лікувальної дії глин різного складу на органі м щурів в умовах моделювання дексаметазонового артрозу, Золотарьова Т. А., Олешко А. Я., Бахолдіна О. І., Змієвський А. В., Родомакін М. В. (2014)
Науменко Л. Ю. - Інвалідність і втрата професійної працездатності при виробничих травмах внаслідок ушкоджень кінцівок і хребта, Хом’яков В. М., Тарасенко О. М., Забара О. Ю. (2014)
Побел А. Н. - Инфекционные осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава, Кляцкий Ю. П., Трибушной О. В., Побел Е. А., Труфанов И. И., Гордиенко Ю. А. (2014)
Радомський О. А. - Аналіз ускладнень металоостеосинтезу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки накістковими пластинами, Рябоконь П. В. (2014)
Юрик О. Є. - Особливості когнітивних порушень у пацієнтів дебютом коксартрозу вертеброгенного генезу, Холопов О. В. (2014)
Акіменко О. В. - Клінічні результати застосування методу фіксації капсульного мішка у дітей, Якимов А. К. (2014)
Єгорова К. С. - Нейроофтальмологічні аспекти доброякісної внутрішньочерепної гіпертензії, Задояний Л. В., Дядечко А. О., Братусь Н. М., Васюта В. А., Жданова В. М., Склярова А. І. (2014)
Жданова В. М. - Застосування методики визначення якості життя хворих окоруховими порушеннями (2014)
Лаврик Н. С. - Досвід використання цитостатичної терапії при деструктивних ураженнях передньої поверхні ока, Шулєжко І. А., Корнілов Л. В., Комарова Т. А. (2014)
Галушко О. А. - Сучасні можливості проведення інфузійної терапії та корекції електролітних порушень при невідкладних станах (2014)
Рудь О. А. - Післяопераційне знеболення хворих після транскутанних ендоскопічних операціях на нирках (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Отличительные особенности зубных щеток и показания к их применению в зависимости от диагноза, Ашаренкова О. В., Солнцева Т. А., Копчак О. В. (2014)
Дорошенко О. М. - Клінічна оцінка ефективності заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями на імплантатах і використанням індивідуальних абатментів, Сіренко О. Ф., Дорошенко М. В. (2014)
Павленко Э. М. - Особенности окислительно-восстановительных и метаболических свойств ротовой жидкости при заболеваниях тканей пародонта у лиц пожилого и старческого возраста (2014)
Павленко О. В. - Особливості кальцій-фосфорного обміну у пацієнтів підліткового віку з дисплазією сполучної тканини та патологією зубо-щелепного апарату, Мельничук В. В. (2014)
Савичук Н. О. - Комплексний підхід до стоматологічної реабілітації дітей з вродженими вадами розвитку щелепно-лицевої ділянки, Парпалей К. А., Гладуш Ю. І., Бондаренко Л. В., Тимохіна В. О., Трубка І. О., Корнієнко Л. В., Єрмакова Л. Г., Тетруєва Н. А., Тімохіна Т. О. (2014)
Варивончик Д. В. - Професійна захворюваність у марганцеворудній промисловості України, Харківська С. В. (2014)
Горачук В. В. - Досвід проектування та реалізації процесів управління в системі якості медичної допомоги, Карета О. П. (2014)
Гур’єв С. О. - Підходи до визначення зв’язку медичних наслідків проходження служби особовим складом аварійно-рятувальних формувань та визначенням професійної придатності, Стрюк М. І. (2014)
Денисюк Л. І. - Особливості умов праці, як фактор ризику професійної захворюваності лікарів-офтальмологів, Варивончик Д. В. (2014)
Зозуля А. І. - Найголовніші соціальні фактори ризику виникнення цереброваскулярних захворювань, Зозуля І. С. (2014)
Зозуля А. І. - Проблема цереброваскулярних захворювань в Україні та світі і її перспективи, Зозуля І. С. (2014)
Кальченко А. М. - Удосконалення системи профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці в галузі охорони здоров’я, Варивончик Д. В. (2014)
Косарчук В. В. - Вивчення стану здоров’я та фізичного розвитку військово-службовців рядового складу мобілізаційного резерву Збройних сил України на етапах вступу та проходження строкової служби, Хижняк М. І. (2014)
Кочін І. В. - Охорона праці та захист медичних працівників державної служби медицини катастроф під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Трошин Д. О., Гайволя О. О., Акулова О. М., Шило І. Ф. (2014)
Крекотень О. М. - Аналіз показників професійних захворювань у просторовому та часовому вимірах за 2008-2012 роки (2014)
Матюха Л. - Аналіз результатів соціологічного дослідження оцінки доступності і повноти первинної медичної допомоги, що надається лікарями первинної ланки, Хіміон Л., Бурма В., Маяцька О., Король Н. (2014)
Орлова Н. М. - Загальні тенденції та регіональні особливості забезпеченості населення України стаціонарною медичною допомогою, Бугро В. І. (2014)
Печиборщ В. П. - Організація заходів медико-біологічного захисту при загрозі та під час акту ядерного тероризму, Гуценко І. В., Січінава Р. М., Коваль С. Б. (2014)
Рідковець С. Г. - Інформативність самооцінки здоров’я у здорових дівчат 19-20 років (2014)
Савчук О. В. - Концептуально-методичні основи вдосконалення стоматологічної допомоги населенню у нових соціально-економічних умовах (2014)
Шевченко В. І. - Ідентифікація канцерогенної небезпеки в галу і охорони здоров’я, Варивончик Д. В. (2014)
Абди М. Ш. - Стандартизация как инструмент создания гарантии качества лабораторных исследований, Лунева А. Г. (2014)
Ветютнева Н. О. - Дослідження етичних аспектів діяльності провізорів – уповноважених осіб аптечних закладів, Убогов С. Г., Загорій Г. В. (2014)
Соловйов О. С. - Стратегія і тактика перманентної модернізації фармацевтичного права (2014)
Башкірова Л. М. - Аналіз та характеристики показників підготовки до майбутньої професійної діяльності лікарів-інтернів і спеціальності "Неврологія" (2014)
Бекетова Г. В. - Пневмония у детей: классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение (2014)
Бекетова Г. В. - Впровадження нового методу інтерактивного навчання лікарів-слухачів циклів підвищення кваліфікації на кафедрі дитячих і підліткових захворювань, Алексеєнко Н. В., Горячева І. П., Солдатова О. В., Нехаєнко М. І. (2014)
Богослав Т. В. - Проблеми та перспективи дистанційного навчання в системі післядипломної освіти в Україні, Кравченко О. О., Кузнецова Л. Ф., Клименко А. В., Медведєв В. В. (2014)
Головченко Ю. І. - Пухлини головного мозку, Асауленко О. І., Колосова Т. В. (2014)
Головченко Ю. І. - Психологічно-педагогічні особливості формування стосунків в колективі слухачів циклів "інтернатура неврології" та "спеціалізація Неврології", Клименко О. В., Тріщинська М. А., Копил О. Л., Бельська І. В. (2014)
Гурбич Е. А. - Воздушная криотерапия: механизмы лечебного действия, перспективы использования в клинической практике, показания и противопоказания (лекція) (2014)
Коваленко О. Є. - Актуальні питання діяльності лікаря та викладача щодо оптимізації медичної допомоги хворим з неврологічною патологією на первинній ланці, Матюха Л. Ф. (2014)
Козярін І. П. - Навчально-методичні аспекти підготовки лікарів гігієни дітей та підлітків на сучасному етапі післядипломної освіти, Івахно О. П., Нємцева Ю. В. (2014)
Коломієць І. В. - Форми та методи оцінки навчальних досягнень студентів за умов компетентнісного навчання, Прокопенко Т. С. (2014)
Липкан Г. Н. - Методические подходы в преподавании классификаций острых лейкемий по учебным программам циклов специализации по клинической лабораторной диагностике, Лунева А. Г., Олейник Е. А. (2014)
Луньова Г. Г. - Можливості покращення підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Лабораторна діагностика", Федорова Т. Т., Погоріла Л. І., Завадецька О. П., Олійник О. А. (2014)
Свистільник В. О. - Порушення сну у дітей (лекція) (2014)
Стеценко Т. И. - Острый рассеянный энцефаломиелит у детей. Этиопатогенез. Клиника. Современные принципы терапии (лекция) (2014)
Швець Н. І. - Шляхи покращення післядипломної освіти лікарів-інтернів за спеціальністю "внутрішні хвороби" на базах стажування, Бенца Т. М., Пастухова О. А. (2014)
Шекера О. Г. - Роль симуляційних методів навчання на післядипломному етапі медичної освіти лікарів загальної практики – сімейних лікарів, Матюха Л. Ф., Малютіна Н. В., Клименко Л. В., Туліка Т. І. (2014)
Башинський І. А. - Податкова культура: генезис та сталі погляди на зміст поняття (2014)
Ботвінцева О. П. - Зв’язки з громадськістю як інструмент зміцнення державної влади в Україні (2014)
Критенко О. О. - Теоретичні підходи до визначення поняття "державні закупівлі” (2014)
Борисенко О. П. - Особливості моделювання управлінських процесів у державному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Клиновий Д. В. - Кластерно-корпоративний механізм державного управління розвитком природно-ресурсних територіально-господарських комплексів України, Петровська І. О., Мороз В. В. (2014)
Павленко Є. Б. - Правові механізми державного регулювання переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України за Конвенцією МДП 1975 р. (2014)
Петруня Ю. Є. - Формування конкурентного середовища й особливості антимонопольного регулювання у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами (2014)
Разумей М. М. - Механізми розвитку державної митної справи в контексті електронного управління (2014)
Сиченко В. В. - Державна соціальна політика країн Європейського Союзу в умовах глобалізованого світу, Сиченко О. О. (2014)
Стоян О. Ю. - Законодавче підґрунтя державного регулювання відновлювальної енергетики України (2014)
Яценко А. А. - Життєвий цикл кластера на прикладі транспортно-туристичного кластера "Південні ворота України” (2014)
Ільяшенко В. А. - Морські перевезення в Україні: організаційно-економічні механізми, Машненков К. А. (2014)
Павленко О. О. - Професійна взаємодія органів державного управління та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Письменна І. І. - Формування інституту державних секретарів як базова умова дотримання принципу наступності (2014)
Попова Л. О. - Роль керівника у процесі прийняття управлінських рішень на державній службі (2014)
Шпекторенко І. В. - Особистісний аспект професіоналізації державного службовця (2014)
Акімов О. О. - Шляхи реалізації державного управління економічними процесами: регіональні аспекти (2014)
Виноградова Н. Л. - Вітчизняний та закордонний досвід використання муніципального маркетингу в управлінні розвитком муніципального утворення, Лащенко О. В. (2014)
Корнієвський С. В. - Реалізація інноваційного проекту як цілеспрямована зміна складових елементів регіонального системного утворення (2014)
Тухтарова Т. К. - Особливості державного регулювання системи освіти на регіональному рівні (2014)
Федяєва М. С. - Реформи місцевого самоврядування в Польщі кінця ХХ ст.як основа децентралізації управління в країні (2014)
Міщенко Д. А. - Напрями вдосконалення державного управління системою забезпечення продовольчої безпеки України (2014)
Тоцька Т. С. - Недоліки в системі державного контролю митної вартості в Україні, Аршиннікова А. В. (2014)
Гладкий М. А. - Функції держави в забезпеченні позабюджетного фінансування вищих навчальних закладів (2014)
Ільченко В. О. - Сучасні інструменти державного регулювання діяльності митних органів (2014)
Харлашина О. А. - Определение диффузии мышьяка в расплаве железа, Бендич А. В. (2013)
Русских В. П. - Исследование влияния степени размягчения агломерата и содержания в нем FeO на кинетику восстановления, Липунов С. А. (2013)
Семакова В. Б. - Анализ влияния интенсивности доменной плавки на показатели восстановительных процессов, Гаврилоглу Д. И., Антоненко М. И. (2013)
Макуров С. Л. - Исследование теплофизических свойств ферросплавов, используемых для раскисления и легирования сталей в агрегате ковш-печь, Будовская Я. В. (2013)
Федосов А. В. - Влияние расположения форсунок ЗВО МНЛЗ на условия неравномерного охлаждения непрерывнолитых слябов (2013)
Макуров С. Л. - Исследование влияния низкочастотного гидроимпульсного воздействия в процессе затвердевания стали на макроструктуру и неоднородность крупного стального слитка, Силкин Д. В. (2013)
Сущенко А. В. - Совершенствование методики и разработка прикладной программы для расчета баланса кислорода конвертерной плавки, Попов Е. С., Сидорчук Р. С., Орличенко М. П., Гриценко А. С. (2013)
Тарасюк Л. И. - Способ введения проволоки, ленты в железоуглеродистый расплав, Морнева В. В., Казачков Е. А. (2013)
Cheiliakh Ya. - Surface modifications for wear resistant steels by methods of induced metastable austenite structures, Cheiliakh O., Chigarev V., Shimizu K., Noguchi T., Odenay A., Kabellu A. (2013)
Глотка О. А. - Вплив легування вторинним матеріалом на карбідну фазу сталі 3Х2В8Ф (2013)
Солідор Н. А. - Вплив кількості та ступеня стабільності залишкового аустеніту на зносостійкість і механічні властивості сталей з 18% Сr (2013)
Нарівський О. Е. - Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині (2013)
Нетребко В. В. - Особенности межфазного распределния марганца в высокохромистых чугунках (2013)
Малинов Л. С. - Влияние закалки из межкритического интервала температур (МКИТ) и последующего высокого отпуска на структуру и свойства сталей 40ХН и 40ХН2МА, Бурова Д. В. (2013)
Ефременко В. Г. - Обезуглероживание высокохромистого чугуна при нагреве под закалку, Чабак Ю. Г., Гаврилова В. Г., Ефременко Б. В. (2013)
К 80-летнему юбилею Малинова Леонида Соломоновича (2013)
Скребцов А. М. - Влияние температуры ликвидус выплавляемых сталей и перегрева над ним на механические свойства металла, Кузьмин Ю. Д, Секачев А. О., Качиков А. С., Терзи В. В. (2013)
Троцан А. И. - Модифицирование алюминиевого сплава дисперсным порошком Al2O3, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Воронич В. А. (2013)
Хаджинов Е. А. - Экспериментальное исследование кинетики сгорания одиночных угольных частиц, Бондаренко Б. И. (2013)
Шаганов А. Ю. - Оптимизация материалозатрат на воздуховоды вентиляционных систем методом динамического программирования в системе электронных таблиц (2013)
Чигарев В. В. - Оценка влияния величины остаточных напряжений в сварных соединениях двухслойных сталей, Коваленко И. В. (2013)
Матвиенко В. Н. - Формообразование сварочной ванны при широкослойной наплавке под флюсом составным ленточным электродом, Лещинский Л. К., Мазур В. А. (2013)
Иванов В. П. - Повышение эффективности процесса электродуговой наплавки управлением гидродинамикой сварочной ванны (2013)
Маргулис М. В. - Разработка новых волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2013)
Самотугин С. С. - Принципы усовершенствования конструкции плазмотрона для поверхностной упрочняющей обработки направляющих станков, Гагарин В. А. (2013)
Новиков Ф. В. - Определение параметров силовой напряженности процессов механической обработки деталей из цветных металлов, Андилахай А. А., Кленов О. С. (2013)
Кухарь В. В. - Моделирование напряжённо-деформированного состояния при осадке цилиндрической заготовки коническими плитами, Суглобов Р. В., Каргин Б. С., Николенко Р. С., Мкртчян Е. А. (2013)
Иванов И. Е. - Определение технологических возможностей повышения эффективности процесса шлифования, Новиков Ф. В. (2013)
Сагиров Ю. Г. - Прочностной анализ металлоконструкции грузоподъемных кранов с использованием Solid Works (2013)
Саенко Ю. Л. - Методы компенсации реактивной мощности в сетях с нелинейными нагрузками, Бараненко Т. К., Бараненко Е. В. (2013)
Бурлака В. В. - Трехфазные сварочные источники прямого преобразования с активной коррекцией коэффициента мощности (2013)
Кузнецов В. Г. - Прогнозирования месячных расходов электроэнергии электрифицированных участков на основе метода выделения главных компонент ряда (2013)
Воротникова З. Е. - Система операционного контроля качества чугуна в процессе плавки, Новосельцев М. А. (2013)
Нагорный Е. В. - Совершенствование современных программных пакетов планирования работы маршрутного пассажирского транспорта городов, Горбачов П. Ф., Киркин А. П. (2013)
Волошин В. С. - Технологічна безпека та забезпечення якості протикорозійного захисту промислових об'єктів: регіональні аспекти, Корольов В. П., Філатов Ю. В. (2013)
Тарасюк Л. И. - Оценка вероятности термической диссоциации хлоридов металлов при обработке металлургических расплавов, Морнева В. В. (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, содержание (2014)
Подлесная В. Г. - Цикличность в развертывании и преодолении экономических кризисов (2014)
Ковтун О. И. - О методологии формирования стратегии предприятия (2014)
Радионов Ю. Д. - Бюджетные средства как инвестиционный ресурс Украины (2014)
Стрилец Е. М. - Организационно-функциональная структура финансового кластера в страховой сфере (2014)
Козловский С. В. - Устойчивость развития аграрной отрасли региона как фактор экономического роста Украины, Козловский В. А., Бурлака О. М. (2014)
Чехова И. В. - Совершенствование системы кредитования предприятий аграрного сектора экономики (2014)
Чучка И. М. - Опыт зарубежных стран в контексте формирования государственной политики развития туризма, Братюк В. П. (2014)
Памяти профессора И. И. Пилипенко (1937–2014) (2014)
Вітання ректора ТНЕУ професора Крисоватого А.І. з нагоди Дня знань (2013)
Болтівець C. - Людське самоздійснення у психології вчинку Володимара Роменця (2013)
М’ясоїд П. Творчість В.А. - Роменця і російська психологічна думка (2013)
Сухарєв О. - Розвиток ментальності вищих прошарків руського суспільства від кінця Х до ХVII століття (2013)
Шевченко Н. - Руйнівні психологічні процеси у постімперському суспільстві, Нестеров Д. (2013)
Білик С. - Міф, міфологія, містерії – ключ до розуміння Античності (2013)
Фурман А. - Парадигма як предмет методологічної рефлексії (2013)
Пірен М. - "Українська хартія вільної людини” – стратегія оновлення державного управління (2013)
Рудакевич О. - Національна політична культура: випробування державністю (2013)
Балл Г. - Персоналізм як українська державна ідеологія: коментар до статті Володимира Сабадухи (2013)
Вірна Ж. - Особистісна вимогливість як чинник ефективної професійної реалізації державного службовця, Мудрик А. (2013)
Ігумнова О. - Ґенеза негативних психічних станів студентів (2013)
Москаль Ю. - Економіко-психологічні аспекти формування позитивного іміджу економічного університету в регіоні (2013)
Шаюк О. - Особливості формування емоційно-вольового компонента толерантності у майбутніх економістів (2013)
Шмерко О. - Сутнісне емпіричне вивчення професійної компетентності студентів колледжу (2013)
Панок В. - Професійне становлення практичних психологів: досвід і перспективи (2013)
Наші автори (2013)
Луців Є. - Бойове мистецтво гуцулів (2014)
Лаас Н. - Ларі Вулф: "Якщо зануритися в дослідження з перспективи України, Польщі та інших східноєвропейських країн, то на русистику розвивається щось на кшталт алергії (2014)
Сіреджук П. - Люстрація Тлумацького староства 1772 р. (2014)
Шеретюк Р. - Обставини та практика динамізації православного храмобудівництва Правобережної України у другій половині ХІХ ст (2014)
Троханяк О. - Важке становище західних українців під польською окупацією у другій половині 1919–1920 рр. (на прикладі Бережанщини) (2014)
Стародубець Г. - Український самостійницький рух на теренах Південного Полісся в 1943–1946 рр. (2014)
Поліковська Ю. - Україна на шпальтах паризької "Культури” в 1950-х роках (2014)
Кичак О. - Трудове виховання та праця дітей у сім’ях трудових міґрантів Закарпаття на початку ХХІ століття (вплив міґрації дорослих на економічну активність дитини та роботу вдома по господарству) (2014)
Соколовська Ю. - Пейзаж як засіб увиразнення філософсько-психологічної проблематики у прозі Ірен Роздобудько (2014)
Шавелашвілі Є. - Категорійна семантика прикметника сучасної турецької мови (2014)
Фецко І. - Синонімія в сучасній українській музейній терміносистемі (2014)
Оніщук І. - До питання про дефініцію і морфеміку інноваційно-технічного глосарія (2014)
Довгань А. - Про кризу ідентичності інтерпретацій філософії Освальда Шпенґлера (2014)
Яроцька О. - Аджорнаменто – секулярна парадигма буття Католицької церкви після ІІ Ватиканського Собору (2014)
Грабовський С. - Тарас Шевченко як герой космогонічного міфу (2014)
Андрущенко М. - Циганок Ольга. Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII–XVIII cт.: теорія та взірці. - Вінниця : ПП "ТП "Едельвейс і К"", 2014. - 362 с. (2014)
Стасюк Б. - Міжнародна науково-практична конференція "Мови і Світ: дослідження та викладання”.- Кіровоград, 2014 (2014)
Киричок О. - Презентація наукового видання "Софія Київська: Візантія. Русь. Україна” (2014)
Про авторів (2014)
Дорогой Е. В. - К методике измерения прочности гранул окомкованной агломерационной шихты (2013)
Скребцов А. М. - Новый взгляд на градиенты концентраций элементов в сталеплавильной ванне металла, Кузьмин Ю. Д., Терзи В. В., Секачев А. О., Качиков А. С. (2013)
Сущенко А. В. - Сравнительный анализ методик расчета материального и теплового балансов кислородно-конвертерной плавки, Фейерэйзен И. А. (2013)
Сущенко А. В. - Модернизация соплового блока кислородной фурмы и совершенствование дутьевого режима плавки при изменении шихтовых и производственных условий в ККЦ ПАО "МК "Азовсталь", Попов Е. С., Сидорчук Р. С., Лигус Н. Н., Орличенко М. П. (2013)
Сущенко А. В. - Влияние технологических факторов на окисленность конвертерного шлака, Попов Е. С., Сидорчук Р. С., Гриценко А. С. (2013)
Каргин Б. С. - Сравнение производительности при протяжке пустотелых поковок на оправке комбинированными и вырезными бойками, Котова Е. С. (2013)
Каргин Б. С. - Исследование температурных полей в заготовке для детали "днище" при ее переносе от печи к прессу, Липчанский А. А. (2013)
Анищенко А. С. - Исследование горячей деформации стальных и титановых заготовок с применением теплоизолирующих прокладок (2013)
Каргин С. Б. - Исследование заковки осевых дефектов в слитке при ковке валов (2013)
Leporskaya N. V. - Coefficient of friction in thin – sheet rolling with regard to strip’s tention and inertial forces in deformation centre (2013)
Малинов Л. С. - Нетиповая термообработка сталей 09Г2С и ЕН36, в том числе с выдержкой в межкритическом интервале температур (МКИТ), Бурова Д. В. (2013)
Чейлях Я. А. - Моделирование влияния легирующих элементов на т. Мн и фазовый состав наплавленных Fe-Cr-Mn метастабильных сталей, Чейлях А. П., Кривенко О. В., Шейченко Г. В. (2013)
Малинов В. Л. - Управление фазовым составом при дуговой наплавке под флюсом дополнительной присадкой проволоки, Мак-Мак А. С. (2013)
Cheiliakh Ya. - Application of thermochemical treatment for creation of metastable modifications realizing the effect of self-strengthening at steel wear, Cheiliakh O., Shimizu K., Noguchi T. (2013)
Дан Л. А. - Свойства защитных покрытий на основе отходов пенополистирола, Олейник И. М., Трофимова Л. А., Дан Е. Л. (2013)
Ткаченко К. И. - Особенности межатомной связи и формирования кристаллической структуры в двойных Fe–C сплавах, Рябикина М. А., Ткаченко Ф.К. (2013)
Ткаченко І. Ф. - Вплив попередньої термічної обробки на властивості при статичному навантаженні нормалізованого прокату низьколегованих сталей, Уніят М. А. (2013)
Ленцов И. А. - Анализ практического использования шахтного охладителя извести конструкции ООО СНПП "Известа" в условиях комбината "АЗОВСТАЛЬ", Ленцов Д. И. (2013)
Чигарев В. В. - Исследование зависимости удельного электрического сопротивления от дефектов сварного шва меди со сталью при усталостных испытаниях, Гавриш П. А., Пикуз В. С. (2013)
Размышляев А. Д. - Строение поперечного магнитного поля, генерируемого устройствами ввода для процесса дуговой сварки, Миронова М. В., Ярмонов С. В., Выдмыш П. А. (2013)
Носовский Б. И. - Исследование распределения линий тока на физической модели при двухдуговой сварке, Чудинов В. Н. (2013)
Маргулис М. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния основных звеньев волновых прецессионных передач с телами качения в процессе передачи рабочих нагрузок, Гордиенко Я. О. (2013)
Бурлаков В. И. - Моделирование формы рабочего контейнера с целью оптимизации режимов обработки (2013)
Маргулис М. В. - Разработка новой конструкции силовой волновой прецессионной передачи с промежуточными телами качения, Прокопчук А. А. (2013)
Андилахай А. А. - Исследование закономерностей образования микросрезов при абразивной обработке затопленными струями (2013)
Рассохин Д. А. - Исследование напряжений в стенке чаши шлаковоза, Чигарев В. В., Лоза А. В., Шишкин В. В. (2013)
Водзянский В. В. - Исследование возможности ремонта деталей крупногабаритной запорной арматуры, Барсуков В. А., Водзянский С. В. (2013)
Карпенко Т. М. - Дослідження стійкості руху телескопуємого вантажопідйомника, Нефьодов І. О., Пороховник Д. К. (2013)
Лоза О. А. - До питання про методику проектування приводу машин з врахуванням пружних властивостей опор, Карпенко Т. М., Тиненік Р. О. (2013)
Воротникова З. Е. - Моделирование временных рядов технологических параметров (2013)
Нефёдова Я. И. - Моделирование процессов управления в производственно-транспортной системе, Булгакова Ю. В. (2013)
Маринцева К. В. - Технологии обслуживания пассажиров в аэропортах Вьетнама (2013)
Бурлакова Г. Ю. - К решению проблемы обработки мелких деталей автомобилей (2013)
Губенко В. К. - Имплементация ситилогистических решений в транспортной системе на рынке сельхозпродукции, Майорова И. Н., Помазков М. В., Лямзин А. А. (2013)
Волошин В. С. - Аналитический обзор различных способов добычи газовых источников энергии в Украине, Мнацаканян В. Г., Рязанцев Г. Б. (2013)
До уваги авторів (2013)
Hlinenko L. K. - Modelling of the evolutional methods to satisfy the consumer’s needs in new product development (2014)
Дюжев В. Г. - Підвищення інноваційної сприйнятливості до енергозбережних технологій в олійно-жировій галузі на основі удосконалення нормативно-організаційної бази, Попов М. О. (2014)
Тєлєтов О. С. - Особливості реклами на місці продажу в сфері роздрібної торгівлі, Гайтина Н. М., Кириченко Т. В. (2014)
Sowier-Kasprzyk I. - Application of the relationship marketing model in tourist firms (2014)
Melnyk Yu. M. - Future development of focus group method in marketing system, Fomenko D. V. (2014)
Іваннікова М. М. - Маркетингове управління лояльністю споживачів (2014)
Tymokhina Ya. O. - Mechanism of the industrial enterprises marketing communication synthesized effect formation (2014)
Яковлєв А. І. - Засоби забезпечення раціонального асортименту продукції, Ларка Л. С. (2014)
Захаркін О. О. - Роль інновацій у нарощенні вартості українських підприємств (2014)
Лабунская С. В. - Комплексная оценка и анализ инновационного потенциала промышленных предприятий (2014)
Shevliuga O. G. - Practical aspects of the technical-technological development level determining of the machine-building enterprise (2014)
Illiashenko S. M. - Web-culture as a factor of company’s competitiveness enhancement (2014)
Лифар В. В. - Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону (2014)
Райко Д. В. - Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи маркетингу на підприємстві, Лебедєва Л. Е. (2014)
Корнух О. В. - Економіко-інноваційний розвиток корпорації (2014)
Таранюк Л. М. - Стратегічна оцінка діяльності промислових підприємств при реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві (2014)
Zharova L. V. - Implementation of the Rio conventions in framework of national sustainable development policy in Ukraine, Khlobystov Ie. V., Eremeeva N. V. (2014)
Мельник Л. Г. - Роль системного управління інноваціями в кластерних формуваннях на основі екоорієнтованого підходу, Шкарупа О. В. (2014)
Prokopenko O. V. - Economic and organizational institutional grounds of the environmental management, Shkola V. Yu. (2014)
Bublyk M. I. - Theoretical basis for building of an expert system for forecasting and economic impact assessment of anthropogenic pollution on the level of population disease (2014)
Кропивко Д. С. - Особливості формування економічної ефективності діяльності вітчизняних підприємств-виробників органічної продукції (2014)
Про журнал (2013)
Лакатош І. - Дослідницькі програми Поппера і Куна у фокусі фальсифікаціонізму (2013)
Фурман А. - Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива (2013)
Морщакова О. - Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності (2013)
Цвіркун В. - Філософсько-антропологічний статус підлітковості (2013)
Фурман А. - Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України, Гірняк А., Шандрук С. (2013)
Мельник Я. - Імітування як компонент соціально-політичного дискурсу (2013)
Позняк С. - Соціальні норми, довіра і громадянська взаємодія (2013)
Рибалка В. - Формули особистості і персонологічне мислення (2013)
Мусатов С. - Варіативність концептуального визначення особистості у психології (2013)
Шестопалова К. - Психологічні механізми взаємозв’язку антиципування та життєвої компетентності особистості (2013)
Мойсеєнко Н. - Сутність процесу розуміння – складова професійного мислення працівників медичної сфери, Кишакевич І., Пяста Г. (2013)
Заїка Є. - Емпірична характеристика креативності у шкільному віці, Зуєв І., Зімовіна Т., Саврасов М. (2013)
Шаюк О. - Особливості формування поведінкового компонента толерантності у майбутніх економістів (2013)
Бублик П. - Соціально-психологічні засновки сучасної психотерапії (2013)
Із редакційної пошти (2013)
Покажчик статей, надрукованих у журналі за 2013 рік (2013)
Наші автори (2013)
Вороненко Ю. В. - Розвиток медичної науки в академії за 2013 рік, Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Харченко Н. В., Гош Р. І., Смаглюк О. Є. (2014)
Слонецький Б. І. - Гострий розлитий перитоніт – вікові особливості негативного перерозподілу контамінаційних процесів, Тутченко М. І., Максименко М. В., Ахмед Батавіл М. О., Довженко О. Д., Вербицький І. В. (2014)
Штонда Д. В. - Варіанти класифікації перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглобу (2014)
Земскова О. В. - Особливості застосування МРТ при радіохірургічному лікуванні вестибулярних шваном, Чувашова О. Ю. (2014)
Щеглов В. И. - Использование метода внутриартериального введения химиопрепаратов в составе комплексного лечения пациентов с глиомами головного мозга супратенториальной локализации, частота возникновения ослонений, Рыбальченко С. В., Олейник Г. М. (2014)
Ігрунова К. М. - Вивчення змін клітинної загибелі мононуклеарів обумовленої стресом різного ґенезу, Зозуля І. С., Ватліцов Д. В., Русецька Н. В., Андріяш В. В. (2014)
Березницький Я. С. - Результати лікування пацієнтів з гострим панкреатитом в умовах багатопрофільного хірургічного стаціонару, Дука Р. В., Маліновський С. Л., Гриб Е. В., Гринюк С. В., Матещук Н. В., Левченко Т. В. (2014)
Бичков М. А. - НПЗП-езофагопатії: патогенетичні механізми розвитку (2014)
Горячева І. П. - Органопротективне лікування експериментальних деструктивних пошкоджень верхніх відділів травного шляху (2014)
Демидова А. Л. - Пробіотики у лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки (2014)
Джанелидзе Д. Т. - Оптимизация диагностики и лечения больных с неэрозивной рефлюксной болезнью, сочетанной с функциональной диспепсией (2014)
Драгомирецкая Н. В. - Эффективность различных методик бишофитотерапии в немедикаментозном лечении больных неалкогольной жировой болезнью печени, Заболотная И. Б., Ижа А. Н. (2014)
Кіча Н. В. - Виявлення факторів серцево-судинного ризику у хворих на хронічний некалькульозний холецистит в роботі сімейного лікаря, Данилюк С. В. (2014)
Литвиненко К. О. - Сучасні підходи до корекції дисбіотичних порушень кишечника у хворих цукровим діабетом 2 типу та неалкогольною жировою хворобою печінки (2014)
Луньова Г. Г. - Цистатин С, як ранній маркер ушкодження ниркової тканини, Кривенко Є. О., В'юницька Л. В. (2014)
Пішак В. П. - Зміна циркадіанної організації функцій нирок під впливом пропранололу: участь шишкоподібної залози, Кривчанська М. І. (2014)
Ткаченко В. І. - Оцінка результатів впровадження уніфікованого клінічного протоколу з ведення хворих на цукровий діабет 2 типу на етапі первинної медичної допомоги (2014)
Хіміон Л. В. - Вплив артеріальної гіпертензії на вираженість атеросклеротичних змін сонних артерій у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Рибицька М. О. (2014)
Яременко О. Б. - Переносимість основних небіологічних базисних препаратів залежно від тривалості та інших клінічних характеристик ревматоїдного артриту, Микитенко Г. М. (2014)
Бучакчийська Н. М. - Вплив церебролізину на моторні та немоторні вияви хвороби Паркінсона, Клименко А. В., Бахарева Л. В., Кравченко О. О. (2014)
Головченко Ю. І. - Боковий аміотрофічний склероз: особливості клініки та можливості фармакотерапії, Асауленко О. І., Колосова Т. В. (2014)
Гринюк С. В. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій в післяконтактному періоді, Матвійчук Т. Д., Базовкін П. С. (2014)
Довбонос Т. А. - Оцінка спектру побічної дії інтерферонів-β у лікуванні ремітуючого перебігу розсіяного склерозу (2014)
Загуровский В. М. - Патогенетическая модель развития психосоматических нарушений (2014)
Кобись Т. О. - Перебіг розсіяного склерозу: фактори ризику клінічної активності та довгостроковий прогноз (2014)
Колотуша В. Г. - Особливості больового синдрому в нижній ділянці спини у хворих молодого віку з аномаліями розвитку поперекового відділу хребта (2014)
Корженевський Л. В. - Клініко-діагностичне значення синдрому Горнера-Клода Бернара у практичній діяльності неврологів, сімейних лікарів та інших клініцистів, Корженевський Ю. Л. (2014)
Корженевський Ю. Л. - Деякі аспекти вегетативних порушень при полінейропатії у пацієнтів з хронічними гепатитами та цирозом печінки, Ткаченко О. В. (2014)
Корсак А. В. - Ультраструктура аферентного сегментарного центру травмованого периферійного нерва за умов впливу високочастотної електрозварювальної технології, Чайковський Ю. Б., Чухрай С. М., Ритікова Н. В., Маринський Г. С., Чернець О. В., Лопаткіна К. Г., Васильченко В. А., Сидоренко Д. Ф., Буряк Ю. З. (2014)
Кравец О. В. - Структура догоспитального и раннего госпитального оказания медицинской помощи при острых сосудистых событиях (2014)
Маркулан О. Л. - Порівняльна характеристика первинного та повторного ішемічного інсульту кардіоемболічного патогенетичного підтипу, Головченко Ю. І., Черенько Т. М. (2014)
Муравський А. В. - Показники когнітивних викликаних потенціалів (р 300) у боксерів з повторними легкими черепно-мозковими травмами, Чеботарьова Л. Л., Солонович О. С. (2014)
Мяловицкая Е. А. - Анализ клинико-неврологических и магнитно-резонансно-томографических показателей у больных с клинически изолированным синдромом и определение риска его трансформации в рассеянный склероз (2014)
Найдьонова Ю. Л. - Нейропсихологічні характеристики тривожності і депресії у пацієнтів з ревматоїдним артритом (2014)
Оржешковський В. В. - Порівняльна клініко-нейрофізіологічна характеристика перебігу гострих та хронічних імуноопосередкованих запальних полінейропатій (2014)
Пантелеєнко Л. В. - Якість життя хворих з ішемічним інсультом за наявності фібриляції передсердь, Соколова Л. І. (2014)
Серіков К. В. - Удосконалення динамічного моніторингу ефективності інтенсивної терапії у хворих з первинним ішемічним інсультом, Голдовський Б. М., Поталов С. О., Льовкін О. А., Сідь Є. В. (2014)
Соколова Л. И. - Сравнительный анализ эффективности дифференцированного лечения рассеянного склероза у пациентов разного возраста, Сепиханова М. М. (2014)
Ткаченко О. В. - Вегетативні порушення при попереково-крижових радикулярних синдромах у хворих на цукровий діабет, Кононець О. М. (2014)
Ткаченко О. В. - Окремі клініко-нейропсихологічні характеристики тривожності і депресії в гострому періоді закритої черепно-мозкової травми у пацієнтів з переломами кісток щелепно-лицевої ділянки, Мартинюк У. М. (2014)
Чеботарьова Л. Л. - Інформативність нейрофізіологічних методів діагностики у хворих з вертеброгенною шийною мієлопатією, Третьякова А. І. (2014)
Юрик О. Є. - Структура нейросоматичної та ортопедичної патології у дітей Києва, народжених в рік аварії на Чорнобильській АЕС (2014)
Долженко М. М. - Вплив гіпертензивного ремоделювання лівого шлуночка на міокардіальну функцію у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією та артеріальною гіпертензією в констеляції з неалкогольною жировою хворобою печінки, Конопляник Л. І., Поташев С. В., Лимар Ю. І., Базилевич А. Я., Чорна І. В. (2014)
Капустинська О. С. - Особливості ліпідного профілю у хворих на стабільну стенокардію з різною тривалістю цукрового діабету 2-го типу (2014)
Кисельов С. М. - Плейотропні ефекти статинів при лікуванні хворих на гострий Q-інфаркт міокарда після тромболітичної терапії (2014)
Кошля В. І. - Показники L-селектину та розчинної молекули адгезії судинних клітин-1 у хворих на ІХС у поєднанні з пухлинними захворюваннями товстого кишківника, Кузмічов А. О., Кульбачук О. С., Івахненко Н. Т., Кліцунова Ю. О., Мироненко І. І. (2014)
Кувікова І. П. - Рівень розчинного тромбомодуліну у хворих на антифосфоліпідний синдром: зв’язок з перебігом захворювання, дисфункцією ендотелію та атеросклерозом, Шевчук С. В. (2014)
Лисунець О. М. - Діагностика функціонального стану правого шлуночка у дорослих з корегованими вродженими вадами серця в практиці медико-соціальної експертизи, Зубко І. М. (2014)
Негода Т. С. - Вплив різних факторів на вартість гіпотензивної терапії (2014)
Соболь В. О. - Особливості клініко-гемодинамічних та нейрогуморальних показників у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням (2014)
Хомич А. В. - Оцінка показників сегментарної систолічної функції лівого шлуночку при гемодинамічно значущому атеросклеротичному ураженні коронарних артерій (2014)
Бондаренко А. В. - Проблема прихильності до лікування при первинних імунодефіцитах (2014)
Василевская С. В. - Влияние препарата "Иммодин" на иммунный статус больных поллинозом, протекающего на фоне кишечного микробиоценоза в динамике лечения (2014)
Красівська В. В. - Властивості патологічних інгібіторів зсідання крові з антифосфоліпідною активністю у хворих на імунну тромбоцитопенічну пурпуру, Євстахевич І. Й., Стасишин О. В., Логінський В. Є. (2014)
Круцко А. С. - Изменение показателей клеточного иммунитета и количества циркулирующих иммунных комплексов у больных хроническим простатитом (2014)
Немировская Н. В. - Эозинофильный катионный белок – показатель иммунного ответа у больных поллинозом, который протекает на фоне холестероза желчного пузиря (2014)
Руденко В. А. - Вплив ксеногенної трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин та il-10 на показники клітинного імунітету у щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом, Гнєдкова І. О., Пічкур Л. Д., Вербовська С. А., Похоленко Я. О. (2014)
Шарікадзе О. В. - Сучасні можливості алергодіагностики у дітей віком 3-5 років (2014)
Яременко О. Б. - Діагностична цінність маркерів ураження стінки судин та запалення у хворих на системні некротизуючі васкуліти, Петелицька Л. Б., Яременко К. М., Федьков Д. Л. (2014)
Маньковський Б. М. - Вплив L - аргініна на показники мозкового кровотока у хворих на цукровий діабет 2 типу, Бульчак В. М., Лихошапко О. А. (2014)
Мурзіна Е. О. - Хвороби шкіри, специфічні для вагітності (2014)
Нечипоренко Н. М. - Розробка диференційованих показань до проведення профілактичного лікування дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, хворих на сифіліс (2014)
Резнікова А. О. - Клінічна характеристика дітей та дорослих у Ige - залежного та Ige – незалежного атопічного дерматиту (2014)
Хобзей К. М. - Вітиліго: загальна характеристика хворих, аналіз етіологічних чинників та коморбідних станів (2014)
Бебешко В. Г. - Медіана виживаності дітей з гострими лімфобластними лейкеміями залежно від щільності кісткових структур, Бруслова К. М., Цвєткова Н. М., Володіна Т. Т., Кузнєцова О. Є., Гончар Л. О., Пушкарьова Т. І., Трихліб І. В., Маковей О. І., Романенко Н. Т. (2014)
Білоус Н. І. - Вплив поліморфізма RS1042522 гена р53 на ризик розвитку прогностично несприятливих мутацій гена р53 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію, Абраменко І. В., Чумак А. А., Дягіль І. С., Мартіна З. В. (2014)
Горяінова Н. В. - Роль білка -KІТ (CD 117) у розвитку гострої мієлоїдної лейкемії та сучасні підходи до його інгібування, Гордієнко А. І., Третяк Н. М., Кубарова В. О. (2014)
Калиниченко Т. О. - Еритроцити пуповинної крові як об’єкт довгострокового зберігання при наднизькій температурі, Аношина М. Ю., Глухенька Г. Т., Алгазінова М. К. (2014)
Мироненко Г. А. - Імуногематологічна діагностика хвороби холодових аглютинінів (2014)
Николаенко-Камышова Т. П. - Структурно- функциональные особенности фибронектина при хронических миелопролиферативных неоплазіях (2014)
Перехрестенко Т. П. - Оцінка відповіді на терапію іматинібом у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію в залежності від перерви у лікуванні та середньої добової дози препарату (2014)
Тимченко А. С. - Значення термінології процедур забору крові та отримання її компонентів, Любчак В. В. (2014)
Благодатний В. М. - Таксономічні різновиди мікроорганізмів роду Salmonella (2014)
Кирик Д. Л. - Вивчення ролі молока як фактору передачі кампілобактеріозної інфекції (2014)
Козак Н. Д. - Удосконалення заходів профілактики та аналізу спалахової захворюваності на гострі кишкові інфекції серед військово-службовців Збройних сил України (2014)
Кушнір З. Г. - Виявлення рикетсій групи кліщових плямистих гарячок в різних регіонах України, Зарічна О. З., Семенишин О. Б., Логінов Ю. О., Шульган А. М. (2014)
Чуйков М. Л. - Клініко-епідеміологічна і лабораторна характеристика перебігу ХГС у медичних працівників, Малий В. П., Нартов П. В. (2014)
Дуллах А. - Технология нового лекарственного средства для местного лечения грибкового поражения кожи, Власенко И. О., Давтян Л. Л., Загорий Г. В. (2014)
Соловйов О. С. - Науково-практичні обгрунтування законотворчої нормативно-правової діяльності регуляторної політики фармсектору охорони здоров'я України, гармонізованої до стандартів ЄС (2014)
Васюта В. А. - Аналіз помилок у діагностиці та веденні хворих з атрофіями зорових нервів, Задояний Л. В., Братусь Н. М., Єгорова К. С., Жданова В. М. (2014)
Галушко О. А. - Гіпофосфатемія у пацієнтів відділень інтенсивної терапії: огляд літератури і власний досвід (2014)
Сіренко О. Ф. - Математичне та експериментальне обґрунтування можливості застосування удосконаленої методики виготовлення індивідуального абатмента при протезуванні з опорою на внутрішньо-кісткові дентальні імплантати (2014)
Поночевна О. В. - Фактори прогнозу ювенільного ідіопатичного артриту у дітей (2014)
Милиця М. М. - Хірургічні аспекти лікування неспецифічного виразкового коліту, Постоленко М. Д., Милиця К. М., Ангеловський І. М., Солдусова В. В. (2014)
Гринзовский А. М. - Медицинская полиция как междисциплинарная комплексная государственная доктрина сохранения общественного здоровья в xviii - начале ХХ века (2014)
Гриценко Є. М. - Проблема крайньої плоті у дітей (2014)
Дудченко І. О. - Генетична детермінованість ризику розвитку ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію (2014)
Косарчук В. В. - Вивчення стану придатності до військової служби військовослужбовців рядового складу за контрактом мобілізаційного резерву збройних сил україни на етапі звільнення, Гуценко І. В., Чорна Л. М. , Огороднійчук І. В. (2014)
Кудря І. П. - Оцінка перебігу та якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця після стентування коронарних артерій, Шевченко Т. І. (2014)
Люлька О. М. - Сучасна симптоматика гострої спайкової непрохідності кишечника (2014)
Попова І. Б. - Особливості перебігу, загальної та місцевої терапії алергодерматозів у дітей препубертантного та пубертантного періоду (2014)
Настрога Т. В. - Оптимізація лікування хворих на хронічну ішемічну хворобу серця із супутнім ХОЗЛ (2014)
Пилипенко О. А. - Аналіз предикторів розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей та підлітків з ожирінням (2014)
Пономаренко Н. П. - Оцінка якості господарсько-питного водопостачання районів Чернігівської області, Коршун М.М. (2014)
Похилько В. І. - Стан здоров’я дітей раннього віку в залежності від тривалості грудного вигодовування, Козакевич О. Б. (2014)
Пурденко Т. Й. - Стан вегетативного та психоемоційного статусу ВІЛ-інфікованих осіб, Іленко Н. В., Островська Л. Й., Силенко Г. Я., Гладка В. М. (2014)
Руденко Л. А. - Гігієнічна оцінка характеру праці провідників пасажирського сполучення залізничного транспорту "Укрзалізниці" (2014)
Скрипніков А. М. - Вплив акцентуацій характеру на рішення про косметичну ринопластику, Боднар Л. А. (2014)
Талаш В. В. - Особливості мікробіоценозу генітального тракту у жінок з хірургічною менопаузою (2014)
Таряник К. А. - Оцінка показників електронейроміографічного дослідження у хворих із хворобою Паркінсона (2014)
Хайменова Г. С. - Оптимізація терапії інфекційного загострення ХОЗЛ у осіб похилого та старечого віку, Савченко Л. В. (2014)
Чернюк Н. В. - Генетична детермінованість морфофункціональної єдності органів бронхо-легеневої системи у здорових людей за результатами компонентного і факторного аналізу (2014)
Шаєнко З. О. - Динаміка глікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу та ішемічну хворобу серця при комбінованому лікуванні метформіном та піоглітазоном (2014)
Шипко А. Ф. - Современные аспекты сурдологической помощи детям Харьковского региона, Муратов Г. Р., Сенаторова А. С. (2014)
Шкурупій Д. А. - Аналіз факторів формування синдрому поліорганної недостатності у новонароджених (2014)
Мунтян С. О. - Динаміка показників CD8-лімфоцитів при пролoнгованому інтраабдомінальному сорбційно-трансмембранному діалізі у хворих з розповсюдженим перитонітом, Кришень В. П., Баранник С. І., Лященко П. В., Ліхолетов Є. О. (2014)
Русин В. І. - Ендоскопічне дослідження при хворобі крона, Чобей С. М., Шкріба І. І., Сочка А. В. (2014)
Русин В. І. - Роль венозного рефлюкса у розвитку та прогнозуванні гострого варикотромбофлебіту, Болдіжар П. О., Краснопольська О. С., Лопіт В. М., Сірчак. С. С. (2014)
Петрушанко Т. О. - Порівняльна оцінка ефективності використання паст на основі гідроксиду кальцію на етапі лікування деструктивних форм хронічних верхівкових періодонтитів, Попович І. Ю, Семененко І. П. (2014)
Писаренко О. А. - Вплив характеристик гідрофільності відбиткового матеріалу на якість реставрації, виконаної за терапевтичними шаблонами, Шиленко Д. Р. (2014)
Поліщук Т. В. - Мікробіологічна ефективність комплексу пре- та пробіотику у лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей (2014)
Семененко Ю. І. - Електроміографічна характеристика жувального апарату в осіб чоловічої статі зрілого та похилого віку з інтактними зубними рядами, Дворник В. М., Рябушко Н. О. (2014)
Соколов В. Н. - Артеризирование трансплантатов предплечья на микрососудистых анастомозах при пластике дефектов головы, Берлым О. А., Соколов Р. Н., Новиковская Л. В. (2014)
Череда В. В. - Гендерні індивідуально-психологічні характеристики осіб молодого віку залежно від стоматологічного статусу (2014)
Шульженко О. Ю. - Клініко-функціональна оцінка стану тканин протезного ложа в різні терміни користування частковими знімними протезами, Силенко Ю. І., Ткаченко І. М. (2014)
Дубінін С. І. - Будова стінки жовчного міхура риб зі змішаним типом харчування, Рябушко О. Б., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О. (2014)
Байбаков В. М. - Кореляційний аналіз патогенезу чоловічого безпліддя (2014)
Гордієнко Л. П. - Зміни адипоцитокінів у щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння, Фалалєєва Т. М. (2014)
Дев’яткіна Н. М. - Оцінка репаративної активності гелю "РОТРИН-ДЕНТА" на моделі лінійної різаної рани (2014)
Козовий Р. В. - Оцінка значущості впливу чинників різного ґенезу на тривалість життя і довголіття, Ковальчук Л. Є. (2014)
Ляшенко Л. І. - NF-ΚB-опосередкований вплив NO-синтаз на вільнорадикальні процеси у тканинах пародонта за умов експериментального метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2014)
Матвієнко Т. М. - Стан вільнорадикального окислення та антиоксидантного захисту в тканинах печінки експериментальних тварин за умов впливу рухомих фторидів, Саргош О. Д. (2014)
Микитенко А. О. - Патогенетичне лікування хронічного генералізованого пародонтиту з використанням мультипробіотика в денто-альвеолярних капах (2014)
Сухомлин А. А. - Експериментальна корекція меланіном протеїназно-інгібіторного дисбалансу слинних залоз в умовах гіпергастринемії (2014)
Сухомлин Т. А. - Експериментальна корекція змін NO-ергічної системи в легенях щурів при опіковій хворобі (2014)
Пишак В. П. - Участие некоторых адреноблокаторов в нарушении биоритмов функции почек, Кривчанская М. И., Пишак О. В. (2014)
Френкель Ю. Д. - Роль NO-синтаз у механізмах порушень біоенергетичних процесів у тканині головного мозку за умов хронічної експериментальної гіпомелатонінемії (2014)
Харченко А. В. - Комплексная иммуногистохимическая и молекулярно-биологическая диагностика предопухолевых процессов слизистой оболочки желудка (2014)
Макаренко О. В. - Раціональне поєднання групової форми навчання з проблемним у процесі вивчення біофізики (2014)
Мішук К. О. - Технології диференціації навчання іноземної мови в немовних вишах, Протовень О. П., Стриж А. А., Ніколаєва Н. М. (2014)
Кузь В. С. - Характеристика сучасних базисних стоматологічних матеріалів та їх вплив на тканини порожнини рота, Дворник В. М., Кузь Г. М. (2014)
Писаренко Е. А. - Этническая одонтология. Обзор литературы, Шиленко Д. Р. (2014)
Похилько В. І. - Роль про- та пребіотиків у первинній профілактиці алергії у дітей на основі доказової медицини, Траверсе Г. М., Цвіренко С. М., Артьомова Н. С. (2014)
Траверсе Г. М. - Внутрішньошлуночкові кровиливи у новонароджених: сучасний погляд на діагностику, лікування, профілактику, Артьомова Н. С., Цвіренко С. М. (2014)
Цуканов Д. В. - Структурне забезпечення слиноутворення в нормі (2014)
Brugnoli Maria Paola - Neurophysiologic and Neuropsychological Mechanisms of Hypnosis and Meditation for the Rehabilitation of Consciousness and Awareness, Ivnyev Borys, Polati Enrico, Recchia Luca (2014)
Матвиенко А. Г. - Роль энтропийного фактора в реакциях пероксирадикалов с органическими субстратами (2014)
Бортникова А. К. - Суточный мониторинг содержания кетоновых тел у алкогользависимых крыс, Панова Т. И. (2014)
Айзятулова Э. М. - Динамика изменений в эндометрии и миометрии маток мышей при экспериментальном моделировании синдрома гиперстимуляции яичников и влияние на них терлипрессина, Носенко Е. Н., Волина В. В., Смолянинова Е. И., Айзятулова Д. Р., Овсяник М. А. (2014)
Савчин В. С. - Особливості репаративних процесів у хворих з глибокими опіками голови та шиї (2014)
Березин А. Е. - Соотношение количества циркулирующих эндотелиальных апоптических микрочастиц и прогениторных проангиогенных мононуклеаров у пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от величины индекса массы тела, Кремзер А. А. (2014)
Нальотова О. М. - Гіпертонічна хвороба, асоційована з інсулінорезистентністю, підходи до медикаментозної терапії (2014)
Нальотова О. С. - Ефективність і безпека різних варіантів фармакотерапії аліскіреном і небівололом у хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Чернышева О. Е. - Особенности течения бронхиальной астмы у детей на фоне персистирующих внутриклеточных инфекций (2014)
Воробьёва О. В. - Диагностическая значимость про- и противовоспалительных иммуноцитокинов у новорождённых с некротизирующим энтероколитом (2014)
Налётов А. В. - Оценка показателей качества жизни у детей с хронической гастродуоденальной патологией (2014)
Романенко К. В. - Порівняльний аналіз клінічних особливостей і імунного статусу хворих на обмежену та системну склеродермію (2014)
Жданова И. О. - Уровни экспрессии Кi-67 как показателя пролиферативной активности кожи у больных псориазом до и после узкополосной фототерапии (2014)
Осокина О. И. - Клиническая и социально-демогра-фическая характеристика пациентов, перенесших первый эпизод психоза (2014)
Воронина А. О. - Распространённость интраорального галитоза среди пациентов с несъёмными зубными протезами (2014)
Баринов Э. Ф. - Механизмы тромбоцитарно-лейкоцитарных взаимодействий в норме и при патологии. Обзор, Прилуцкая И. А., Сулаева О. Н., Кит А. М., Рябчук Ю. И., Мамедалиева С. А. (2014)
Ватутин Н. Т. - Контраст-индуцированная нефропатия. Обзор, Зинкович М. И., Столика О. И. (2014)
Пірогов І. Ф. - Сучасні уявлення про залежність від психоактивних речовин у структурі коморбідної психічної патології (2014)
Ватутин Н. Т. - Хроническое обструктивное заболевание легких: рекомендации Global Initiative For Chronic Obstructive Lung Disease 2013 г., Смирнова А. С. (2014)
Суржанский К. С. - Описание имплантата с Т-образной резьбой (2014)
Казаков В. Н. - Сравнительная характеристика учебных программ по физиологии для медицинских вузов Украины и Болгарии, Бояджиев Н., Панова Т. И., Гайдарова Е. В., Бортникова А. К. (2014)
Прохоров Є. В. - Впровадження інтерактивних методів навчання при кредитно-модульній організації навчального процесу на кафедрах педіатричного профілю Донецького національного медичного університету, Челпан Л. Л., Островський І. М., Воробйова О. В. (2014)
Правила для авторів (2014)
Зязюн І. - Флагман вітчизняної педагогічної освіти і освіти дорослих, Ничкало Н., Отич О. (2013)
Зязюн І. - Аксіологічні критерії вікової психології (2013)
Онищенко В. - Виховний ідеал у контексті педагогічної аксіології: традиція і новаторство (2013)
Рибалка В. - Любов як почуттєва основа духовного потенціалу психолога і педагога в роботі з учнями: визначення, типологія, роль у становленні особистості (2013)
Отич Д. - Результати психологічного дослідження змісту емоційного компонента Я-концепції майбутніх психологів (2013)
Лавріненко О. - Музичне мистецтво в розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів: історична ретроспектива (2013)
Семеног О. - Педагогічна майстерність академіка Любові Мацько (2013)
Дашиковська Я. - Значення вільного часу для людини в роздумах і педагогічній діяльності Іоанна Павла II (2013)
Цебрій І. - Уніфікація освіти та музична реформа в педагогічній діяльності папи Григорія І Великого (2013)
Лимаренко Л. - Тренінгова технологія постановки професійного дихання майбутнього педагога (2013)
Гордійчук О. - Курс "Основи сценічного та екранного мистецтв" у змісті професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Стрітьєвич T. - Етапи та критерії розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2013)
Бех І. - Інноваційна виховна технологія: сутнісні положення та шляхи реалізації (2013)
Кузьмінський А. - Студентське самоврядування у вищій школі (рецепція вітчизняного і європейського досвіду) 165 (2013)
Растригіна A. - Інноваційний ресурс мистецького освітнього простору ВНЗ (2013)
Отич О. - Творчий розвиток ідей педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна в сучасній педагогіці. (Рецензія на збірник наукових праць "Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр. / (2013)
Мальований Ю. - Філософія розвитку національної освіти. (Рецензія на збірник наукових праць Г. Філіпчука "Національна освіта: особистість і суспільство". -Чернівці : Зелена Буковина, 2013. - 844 с. ) (2013)
Сорокіна Г. - Сходинками пам’яті про Василя Олександровича Сухомлинського. (Всеукраїнський науково-практичний семінар "Педагогічна майстерність: навчально-методичне забезпечення теорії і технології професійного розвитку вчителя", присвячений 95-річчю від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського; Полтава, 26 вересня 2013 року) (2013)
Саенко Т. - Мистецтво в реаліях сучасної освіти (І Всеукраїнський науково-практичний семінар, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,18 - 19 квітня 2013 р. ), Бабенко В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Каганець І. - Арійський стандарт: технологія переходу в Простір волі (2014)
Сколуб М. - Виникнення козацько-молдавських взаємин в XVI ст. (2014)
Барабаш Т. - Постготичні особливості письма міських канцелярій Руського воєводства XVI–XVII ст.: типологія та хронологія (на матеріалах ЦДІА України у Львові) (2014)
Гнідик І. - Перша українська греко-католицька парафія у Сполучених Штатах Америки (2014)
Скакальська І. - Освітянська інтеліґенція Західної Волині та її роль у формуванні державницької еліти українського народу у міжвоєнний період ХХ ст., Швалюк І. (2014)
Шалак О. - Український фольклор Поділля у вивченні Антонія Новосельського: методика комплексного дослідження (2014)
Щегельський В. - Обрядово-ритуальне відлуння у подільських дитячих іграх (2014)
Кемінь Г. - Перша світова війна у контексті літературної спадщини Германа Блюменталя: за мотивами збірки "Галичина. Вал на сході” (2014)
Глодя К. - Шевченко і ми (Кобзар в інтерпретації Сергія Кушніренка) (2014)
Костін Я. - Особливості науково-технічногго тексту та труднощі його перекладу (2014)
Куранова С. - Семантико-рольові особливості публічних виступів в українській, англійській та російській мовах (2014)
Книшенко Н. - Багатокомпонентні терміни української дорожньо-будівельної терміносистеми (2014)
Загородня Л. - Відтворення англійських іменників на позначення "випадкового” персонажа в українському та російському перекладах (2014)
Шкрібляк М. - Формування ренесансного світогляду українців в умовах бездержавності та піднесення ідей "польського сарматизму” (2014)
Грабовський С. - "Трагічний стоїцизм” Василя Стуса у контексті його доби (2014)
Стародубець Г. - Куницький М. П. Соціально-правовий статус місцевого населення Рейхскомісаріту "Україна” (1941–1944 рр.) (2014)
Сидорчук Т. - III Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом”. Київ, 2014 (2014)
Киричок О. - VІІ давньоруські історико-філософські читання.- Житомир, 2014 (2014)
Про авторів (2014)
Лисий І. - Українська філософія: феномен чи фантом? (2014)
Вишневський С. - Релігійна політика німецької влади до православних та мусульман м. Євпаторія за матеріалами газети "Євпаторійські відомості” ("Визволення”) 1941–1944 рр. (2014)
Шостак А. - Розвиток Одеської єпархії Української православної церкви у 1990-х роках (2014)
Ковальчук Є. - Колекції сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї: джерельна база дослідження (2014)
Новікова П. - Інклюзії народної української пісенності у творчості Олеся Гончара (2014)
Чик О. - Романи виховання "Люборацькі” Анатолія Свидницького, "Хмари” Івана Нечуя-Левицького, "Літопис Пташиної Слободи” Вільгельма Раабе, "Еффі Бріст” Теодора Фонтане як сімейні хроніки (2014)
Кир’янчук І. - Проблема творення тексту як причина появи нової гілки буття у збірці Михайла Ореста "Душа і доля” (2014)
Логвиненко Ю. - Спогади Миколи Руденка "Найбільше диво – життя” у дискурсі української мемуаристики ХХ століття (2014)
Вардеванян С. - Бінарна опозиція Каїн–Авель як невротичний пошук гармонійного світу у Володимира Сосюри (2014)
Ясинецька О. - Два англомовні переклади кіноповісті Олександра Довженка "Зачарована Десна” (2014)
Циганок О. - "Liber artis poetikae” (Книга про поетичне мистецтво) (1637): матеріали для опису та перипетії дослідження (2014)
Боднар О. - Композиційні прийоми організації художнього тексту (2014)
Лапиніна О. - Роль гастрономічного компонента у формуванні цілісного значення фразеологічних одиниць німецької мови (2014)
Рочняк О. - Реклама як спосіб конструювання міфологізованої реальності (2014)
Щепанський В. - Рецепція середньовічної антропології у "Треносі” Мелетія Смотрицького (2014)
Ющенко Л. - Кожному відведено своє місце в історії… (До 90-річчя від дня народження Віталія Михайловича Кулаковського) (2014)
Мороз В. - Міжнародна наукова конференція "Identity and Globalization: Ethical Implictions”/ Литва, 2014 (2014)
Про авторів (2014)
Зборщик А. М. - Пути повышения эффективности использования магния для внедоменной десульфурации чугуна, Харлашин П. С., Косолап Н. В. (2014)
Белов Б. Ф. - О механизме десульфурации чугуна в доменной печи плавильными шлаками, Троцан А. И., Алексеева В. А., Карликова Я. П. (2014)
Волошин В. С. - Влияние различных физических воздействий на газодисперсное течение в топливной форсунке доменной печи, Зинченко Ю. А., Косолап Н. В., Куземко Р. Д. (2014)
Кривенко С. В. - Структура агломератов различной основности, Божков Г. Г. (2014)
Липунов С. А. - Экспериментальное исследование газопроницаемости зоны когезии (2014)
Макуров С. Л. - Новый комплексный метод исследования процесса затвердевания стального слитка, Силкин Д. В. (2014)
Харлашин П. С. - Моделирование тепловой работы футеровки 160 т кислородного конвертера c учетом гарнисажа, Ассиил Мохаммед Кадхим (2014)
Харлашин П. С. - Разработка высокоэффективных дезарсенирующих присадок для рафинирования железоуглеродистых расплавов, Герасин С. А. (2014)
Харлашин П. С. - Влияние серы на поверхностные свойства железо-сернистых расплавов, Коломийцева Ю. С., Виноградова А. А. (2014)
Бурлаков В. И. - К вопросу о десульфурации на АКП низкокремнистой конвертерной стали, раскисленной алюминием (2014)
Снитко С. А. - Теоретические основы автоматизированного проектирования сборочных чертежей валков колесопрокатных станов вертикального типа, Яковченко А. В., Ивлева Н. И. (2014)
Вакуленко І. О. - Вплив накатування на твердість вуглецевої сталі після гартування, Пройдак С. В., Болотова Д. М., Єфременко В. Г. (2014)
Ефременко В. Г. - Межфазное распределение химических элементов в комплексно-легированном белом чугуне, Чейлях А. П., Козаревская Т. В., Шимидзу К., Чабак Ю. Г., Ефременко А. В. (2014)
Сапрыкин Г. С. - Эффективность газотурбинных ТЭЦ в энергосистемах, Житаренко В. М. (2014)
Ткаченко К. І. - До питання моделювання роботи двигунів Стирлінга (2014)
Цыганов В. И. - Режимы работы комбинированных систем теплоснабжения, Житаренко В. М. (2014)
Житаренко В. М. - Диаграммы оптимального распределения нагрузок между котлами ТЭЦ (2014)
Лещинский Л. К. - Влияние состава на физические свойства флюсов для наплавки ленточным электродом, Матвиенко В. Н. (2014)
Матвиенко В. Н. - Особенности получения слоистых композиций наплавкой составным ленточным электродом (2014)
Размышляев А. Д. - Методика расчета индукции поперечного магнитного поля, генерируемого устройствами ввода для процесса дуговой сварки, Агеева М. В., Ярмонов С. В., Выдмыш П. А. (2014)
Размышляев А. Д. - Влияние частоты поперечного магнитного поля на производительность расплавления электродной проволоки при дуговой наплавке под флюсом, Ярмонов С. В., Выдмыш П. А. (2014)
Новиков Ф. В. - Аналитическое определение условий уменьшения шероховатости поверхности при абразивном полировании, Шкурупий В. Г., Андилахай В. А. (2014)
Самотугин С. С. - Исследование микрорельефа поверхности деталей с поверхностным упрочненным слоем после абразивного изнашивания, Гагарин В. А. (2014)
Андилахай А. А. - Определение энергоемкости при внедрении свободного абразивного зерна под острым углом к обрабатываемой поверхности (2014)
Бурлаков В. И. - Моделирование движения рабочего контейнера при вибрационной обработке (2014)
Брижан Т. М. - Математическая модель определения закономерностей формирования погрешностей механической обработки отверстий (2014)
Зайцев В. С. - Система диагностики ошибок в ИАСУ ТЛС посредством нейронной сети, Добровольская Л. А., Черевко Е. А. (2014)
Черевко Е. А. - Управление электроприводом роликов рольгангов ТЛС с использованием фаззи-логики (2014)
Бурлакова Г. Ю. - Динамические уравнения движения и кинематические характеристики практической модели контейнера для обработки мелких деталей автомобилей (2014)
Александров Ю. А. - Исследование уровня электромагнитных излучений от некоторых технических устройств, Остапенко А. А., Гентош А. В. (2014)
К 70-Летнему юбилею Харлашина Петра Степановича (2014)
До уваги авторів (2014)
Середницький Я. - Генерал Павло Шандрук і антигітлерівська військова опозиція (2014)
Романовський В. - Західноєвропейські мандрівники Нового часу про культурну спадщину України (2014)
Дацків І. - Утворення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки (2014)
Куницький М. - Дисциплінарні та кримінальні покарання як засоби юридичного впливу на правомірну поведінку місцевого населення райхскомісаріату "Україна” (1941–1944 рр.) (2014)
Стельникович С. - "Війна пам’ятників” на території Житомирсько-Вінницького реґіону в період німецької окупації (2014)
Кожанов А. - Становлення і розвиток преси українських національно-демократичних сил (1989–1991 рр.) (2014)
Назарець В. - Еволюція жанрових форм адресованої лірики в українській поезії ХІХ–ХХ століть (2014)
Венгринюк Х. - Проблема адаптації до середовища як модель творчої реалізації: варіант Наталени Королевої (2014)
Місінькевич О. - Концепт культури як одиниця ментальної інформації у мовній картині світу (2014)
Томіленко Л. - Екстралінґвальні чинники як наслідок виникнення нової суспільно-політичної лексики (2014)
Янковський С. - Соціально-культурні світи за доби ґлобалізації: українська візія світотворення (2014)
Мороз В. - Українська греко-католицька церква про просвітницьку роль духівництва: суспільно-політичний аспект (2014)
Існюк І. - Естетика нуару в сучасному художньому просторі України: ціннісні засади,теоретичні пошуки і мистецька практика (2014)
Лисий І. - Сабадуха В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття. - Івано-Франківськ, 2011 (2014)
Воропаєва Т. - Рева І. По той бік себе. Культурні та психологічні наслідки Голодомору та сталінських репресій. - Дніпропетровськ, 2013 (2014)
Астаф’єв О. - Кизилова В. Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття. - Луганськ, 2013 (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Методологічні засади і наступність релігієзнавчих досліджень в Україні”. - Тернопіль, 2014 (2014)
Про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Ісаєнко В. - Професію обрали не з найлегших (2014)
Ісаєнко В. - Офіційна хроніка. Проти сказу (2014)
Ісаєнко В. - Допоможемо всім миром (2014)
Головко А. М. - Система прогнозування біоризиків – запорука біологічної безпеки, Клестова З. С. (2014)
Ткаченко О. А. - Біологічний цикл розвитку Mycobacterium Bovis (2014)
Прискока В. А. - Діагностика інфекційних захворювань: відбір проб для лабораторних досліджень, Загребельний В. О., Неволько О. М., Каганець О. О. (2014)
Богач М. В. - Методи діагностики криптоспоридіозу птиці, Куклін О. Є., Коваленко Г. А. (2014)
Slivinska L. H. - Diagnostical informationality of a certain blood indicators in cows with osteodystrophy, Levchenko V. I., Fedorovych V. L., Maksymovych I. A. (2014)
Коломієць І. А. - Симбіотик "Праймікс Біонорм К" для інтеграційного розвитку галузі свинарства (2014)
Рудик С. К. - Піонери практичної ветеринарії, Стегней М. М., Глухий О. Б. (2014)
Чикалюк О. Ю. - Стимуляція і синхронізація охоти в корів: Позитивні й негативні сторони (2014)
Титул, зміст (2014)
Івашина О. Ф. - Соціалізація економіки в контексті постіндустріальних тенденцій, Івашина С. Ю. (2014)
Яковенко О. П. - Визначення базових категорій соціальної відповідальності (2014)
Коломієць Г. М. - Інституційно-господарська платформа формування та розвитку інтелектуального капіталу, Помінова І. І. (2014)
Коломиец А. Н. - Компаративный анализ международных поставщиков как фактор развития конкурентных преимуществ национальной организации по предоставлению инжиниринговых услуг, Дидорчук И. Л., Михайленко Е. М., Порохняк Н. В. (2014)
Тимошенко О. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки держави (2014)
Солодовнік О. О. - Інтереси та переваги сторін державно-приватного партнерства (2014)
Попова Н. В. - Особливості проектного підходу до організації транспортно-торговельно-логістичного кластера (2014)
Петренко К. В. - Соціальна відповідальність у соціогуманітарній сфері в умовах депресивності території (2014)
Полякова О. Ю. - Підходи до експрес- і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів, Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. (2014)
Звєряков М. І. - Розбудова в Україні мережі агенцій регіонального розвитку: вітчизняний досвід і керівництво до дій, Сментина Н. В. (2014)
Лучик С. Д. - Соціальні передумови формування і розвитку інтелектуального капіталу сільських територій регіону, Чаплінський В. Р. (2014)
Добрянська М. В. - Методи оцінювання інвестиційних потреб та інвестиційного забезпечення підприємства (2014)
Яресько Р. С. - Ризикологічні аспекти інвестиційного проекту у сфері атомної енергетики (2014)
Ткаченко М. О. - Підходи до класифікації інноваційних процесів промислового підприємства (2014)
Бондар-Підгурська О. В. - Механізми гармонізації національних інтересів у контексті інноваційного соціально орієнтованого розвитку промисловості України (2014)
Чухраєва Н. М. - Інноваційний розвиток підприємства та забезпечення його ефективності та стійкості (2014)
Ревенко Д. С. - Параметричне регулювання сталості соціально-економічних систем, Либа В. О., Темнікова А. В. (2014)
Pidkhomnyi O. M. - Modeling the Impact of Corruption on the Dynamics of Economic Indicators (2014)
Сєріков А. В. - Дослідження умов забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання, Лахно І. Г. (2014)
Полуэктова Н. Р. - Риски проектов внедрения ERP-систем: проблемы и решения (2014)
Литвинов О. І. - Методологія моделювання рівня стратегічного розвитку торговельного підприємства (2014)
Воронин А. В. - Динамика рыночной конъюнктуры с непрерывными запаздываниями в системе "спрос – предложение", Гунько О. В. (2014)
Чміль Г. Л. - Факторний аналіз оборотності капіталу підприємства, Горошанська О. О. (2014)
Сендзюк М. А. - Методи вибору ключових показників оцінки ефективної діяльності підприємств, Науменко І. В. (2014)
Крамарев Г. В. - Сталий розвиток нафтогазового комплексу та фінансово-організаційні механізми його забезпечення, Лапко О. О. (2014)
Штонденко К. В. - Роль накопичувальних механізмів при фінансуванні об’єктів житлового будівництва (2014)
Мазнєв Г. Є. - Перспективи застосування проектного фінансування для інноваційних агротехнологій (2014)
Вяткіна Т. Г. - Сценарний підхід до визначення ефективності стратегічного управління матеріальними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2014)
Луньова В. А. - Особливості та проблеми інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств України, Онегіна В. М. (2014)
Шкарлет С. М. - Підвищення ефективності виробництва на лісогосподарських підприємствах в умовах сталого розвитку, Пиріг К. М. (2014)
Самойлік М. С. - Оцінка ризиків і загроз ресурсно-екологічній безпеці регіону (2014)
Понікаров В. Д. - Удосконалення системи інтегрованого моніторингу природного середовища регіонів України, Єрмоленко О. О. (2014)
Дацкевич Н. О. - Соціальна відповідальність підприємництва як інструмент боротьби з економічними та екологічними кризами (2014)
Журавка Ф. О. - Оцінка ефективності реалізації державних цільових програм у соціальній сфері, Овчарова Н. В. (2014)
Романюк Д. М. - Соціально-економічна структура населення України: оцінка з позицій забезпечення людського розвитку (2014)
Сотнікова Ю. В. - Поняття еластичності в контексті проблем вивільнення найманих працівників (2014)
Оліховський В. Я. - Шляхи оптимізації податкового навантаження на оплату праці (2014)
Мельник О. Г. - Концептуальні засади здійснення етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств, Нагірна М. Я. (2014)
Кочубей Д. В. - Оцінка ефекту від впровадження логістичних інформаційних систем (2014)
Гречина І. В. - Науково-методичний підхід до експрес-аналізу потенціалу підприємства (2014)
Михеенко Е. С. - Управление нематериальными активами как компонент стратегии повышения капитализации предприятия (2014)
Зеленський М. В. - Дослідження сутності аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства (2014)
Ключнікова М. В. - Лізинг як форма зовнішнього інвестування для оновлення основних засобів підприємств комунальної теплоенергетики (2014)
Матушевская Е. А. - Оценка экономической устойчивости судоремонтных предприятий Севастополя в современных условиях хозяйствования (2014)
Пічка А. М. - Аналіз бюджету прямих витрат проекту на основі методу освоєного обсягу (2014)
Бідюк П. І. - Інтегральне оцінювання підприємств машинобудування при їх реструктуризації, Омельченко О. С., Любар В. Ю. (2014)
Рачковский Э. А. - Задача выбора целевых сегментов рынка новой продукции в системе планирования реструктуризации предприятий, Шпак С. А. (2014)
Ткаченко С. А. - Енігматична концепція побудови функціональної структури підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями (2014)
Ковач С. І. - Концепція суттєвості в обліку і звітності (2014)
Рядська В. В. - Теоретичні аспекти професійної відповідальності в аудиті (2014)
Кондусова Л. Ф. - Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій, Кіпа М. О. (2014)
Мужилівський В. В. - Державно-приватне партнерство в галузі страхування (2014)
Хохлов В. Ю. - Глобальна диверсифікація портфеля цінних паперів з використанням біржових фондів (2014)
Лактіонова О. А. - Гнучкість фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки (2014)
Бабич Ю. А. - Формування оптимального кредитного портфеля комерційного банку з урахуванням частки кредитів для підприємств аграрної сфери (2014)
Рудевська В. І. - Вплив концентрації та централізації капіталу на розвиток процесів консолідації в банківському бізнесі (2014)
Суторміна К. М. - Оцінка індикаторів концентрації ринкової структури банківської системи України (2014)
Бондаренко О. С. - Передумови впровадження ціннісно орієнтованого управління фінансовими потоками в логістичних системах (2014)
Карчева І. Я. - Теоретичні та практичні аспекти забезпечення ефективності інноваційної діяльності банків (2014)
Горпинченко А. П. - Вплив структури джерел фінансових ресурсів на фінансову стійкість підприємств торгівлі в Україні (2014)
Письмак В. О. - Вплив інформаційної складової на формування ефективного співробітництва з постачальниками в процесі закупівельної діяльності промислового підприємства (2014)
Устенко А. О. - Цільова підсистема системи управління (2014)
Тригуб О. В. - Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг (2014)
Кузьмін О. Є. - Установлення структури інжинірингових платежів під час реалізації інжинірингових проектів, Жежуха В. Й., Городиська Н. А. (2014)
Глущенко А. Н. - Концепция управления изменениями на металлургическом предприятии (2014)
Корчагина Г. А. - Выбор показателей для оценки профессиональной культуры управленческого персонала предприятия (2014)
Степанова Е. Р. - Стимулювання персоналу підприємства в умовах економічної та політичної кризи (2014)
Сомов Д. А. - Стратегическое управление предприятием: западноевропейский и украинский подходы (2014)
Орлов П. А. - Некоторые аспекты развития маркетинга и проблемы его социальной ответственности (2014)
Жарська І. О. - Особливості дослідження поведінки споживачів освітніх послуг в Інтернет-середовищі, Зіньковська Д. В. (2014)
Царьова Т. О. - Оцінювання конкурентоспроможності технології: п’ятирівнева модель технології як товару (2014)
Титова Е. В. - Проблематика совершенствования стратегического управления товарным портфелем на предприятиях рынка замороженных полуфабрикатов Украины (2014)
Титул, зміст (2011)
Губський Ю. І. - Лікарські засоби в паліативній та хоспісній медицині: проблеми застосування наркотичних (опіоїдних) анальгетиків, Хобзей М. К., Царенко А. В., Бабійчук О. М., Шевчик А. Л. (2011)
Загорій Г. В. - Загальні положення типових кваліфікаційних характеристик у галузі охорони здоров’я, промислової та практичної фармації. Повідомлення І (2011)
Косяченко К. Л. - Науково-методичні підходи допроведення моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповують за державними цільовими програмами, Немченко А. С., Коваленко О. В., Кубарєва І. В. (2011)
Гадяк І. В. - Моніторинг ринку антибактеріальних лікарських препаратів групи макролідів, Гром О. Л., Комар А. В. (2011)
Шаповалов В. В. (мол. ). - Нераціональне вживання психоактивних речовин та судово-фармацевтичний моніторинг наркопацієнтів із розладами психіки та поведінки (2011)
Здрайковська М. В. - Вплив температури стерилізаціїі натрію метабісульфіту на процеси деструкції в інфузійному розчині з глюкозою і сорбітолом "Сорбіцин", Торхова Т. В. (2011)
Дроздова А. О. - Несумісні та нераціональні сполучення лікарських засобів для парентерального застосування. Повідомлення ІІ , Давтян Л. Л., Коритнюк Р. С., Шматенко О. П., Гудзь Н. І., Коритнюк О. Я., Власенко І. О., Борисенко Т. А. (2011)
Сирова Г. О. - Дослідження квантово-фармакологічних властивостей молекули 2, 4-дихлорбензойної кислоти, Небесна Т. Ю., Звягінцева Т. В., Чекман І. С. (2011)
Кучер М. М. - Пам’яті вчителя (до 95-ліття від дня народження професора Василя Пилиповича Крамаренка) (2011)
Сафонов А. А. - Синтез, фізико-хімічнівластивості S-похідних 5-гетерил-4-(4-хлорбензиламіно)-1, 2, 4-тріазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2011)
Кленіна О. В. - Вивчення залежності діуретичної, гемостатичної, депримуючої, анальгетичної та протизапальної активності похідних ε-карбоксипентиламідів R-бензолсульфонілоксамінових кислот, а також їх токсичності від квантово-хімічних параметрів будови їх молекул, Цепелевські Г. О., Банний І. П., Ісаєв С. Г. (2011)
Шкляєв С. А. - Валідація ВЕРХ-методики визначення азитроміцину в лікарських формах та її порівняння із СФ-методикою за реакцією з 2-нітробензальдегідом, Цуркан О. О., Колядич О. П., Кулікова О. О. (2011)
Суховєєв В. В. - Пошук нових біологічно-активних речовин серед похідних 1-феніл-2, 3-диметил-4-арилсульфоніламіно-піразолону-5, Руденчик Т. В., Приплавко С. О., Демченко А. М. (2011)
Пругло Е. С. - Вивчення гіпоглікемічної активності похідних 1, 2, 4-тріазолу при експериментальній гіперліпідемії, Білай І. М., Щербина Р. О., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В. (2011)
Гудзенко А. В. - Розробка підходів до якісного та кількісного визначення компонентів трави деревію звичайного (Achillea millefolium L. ) у багатокомпонентних рослинних сумішах (2011)
Семенів Д. В. - Дослідження протизапальних властивостей мазі з олією аронії чорноплідної, Дроговоз С. М., Бєлік Г. В., Бутко Я. О. (2011)
Бурда Н. Є. - Виділення та встановлення структури 4'-глікозидів кверцетину з трави гадючника в’язолистого (Filipendula ulmaria (L. ) maxim. ), Журавель І. О., Кисличенко В. С., Дємьохін В. Б. (2011)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічне дослідження листків та плодів любистку лікарського (Levisticum offi cinale koch. ), Сіра Л. М., Челін Н. В. (2011)
Напраснікова Г. С. - Дослідження елементного складу деяких видів лікарських рослин, що застосовуються при гострих респіраторно-вірусних захворюваннях, Владимирова І. М. (2011)
Пам’яті вченого. Вікторов Олексій Павлович (2011)
Уточнення (2011)
Дєгтяр А. О. - Правове забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, Крюков О. І. (2011)
Дробот І. О. - Якість адміністративних послуг як ресурс гарантування місцевого самоврядування в Україні: понятійно-термінологічний аспект, Петровський П. М. (2011)
Солових В. П. - Оптимальні політико-адміністративні відносини як чинник розбудови публічного урядування в Україні (2011)
Писаренко В. П. - Електронний документообіг в органах влади (2011)
Глубоченко К. О. - Функціонування механізмів взаємодії органів державної влади з громадськістю у системі державного управління (2011)
Матвієнко А. М. - Особливості комунікації органів державного управління за допомогою Інтернет (2011)
Михайленко Г. В. - Сучасний зміст поняття "суб'єктно-об'єктні відносини" у системі державного управління (2011)
Фадєйкін В. В. - Державна стратегія формування інформаційного суспільства (2011)
Шульгінова Л. А. - Науково-теоретичні аспекти регулювання оплати праці (2011)
Древаль Ю. Д. - Парламентські комунікації (2011)
Ільченко Н. М. - Вплив інституціональних факторів на формування та розвиток системи публічного врядування в суспільстві (2011)
Корженко В. В. - Комплексний підхід до розвитку системи державного управління, Мельтюхова Н. М. (2011)
Мельников О. Ф. - Класифікація задач прийняття рішень у системах управління (2011)
Коротич О. Б. - Врегулювання діяльності державних інституцій з одержання, використання, поширення та зберігання інформації (2011)
Мельников О. С. - Використання економіко-математичних методів при оцінці пропозицій учасників конкурсних торгів в сфері державних закупівель (2011)
Дивенков А. В. - Сценарное моделирование поведенческой стратегии предприятий черной металлургии Украины (2011)
Коваленко М. М. - Банківське регулювання: сутність і характеристика (2011)
Непомнящій О. М. - Сучасні моделі державної житлової політики (2011)
Коваленко О. М. - Сучасні умови формування відносин держави та бізнесу в контексті сталого розвитку (2011)
Пасемко Г. П. - Феноменологічний підхід до проблем державного регулювання аграрних відносин (2011)
Пожидаев А. Е. - Исследование потенциала агропродовольственного сектора Украины как отрасли национальной экономики (2011)
Яблунівський С. В. - Театральна діяльність як об'єкт державного регулювання (2011)
Прасол В. П. - Напрями розбудови інституту підготовки менеджерів сфери охорони суспільного здоров'я в Україні (2011)
Луговенко Н. В. - Політика держави відносно збереження страхових заощаджень у накопичувальній системі України (2011)
Круглов В. В. - Теоретичні основи механізмів управління державним майном (2011)
Волик С. В. - Забезпечення сталого розвитку регіонів засобами державного управління (2011)
Боковикова Ю. В. - Морально-психологічний клімат у колективах органів влади, Грабовський В. А. (2011)
Калашник Н. С. - Місце самоосвіти державних службовців в системі державно-управлінських відносин (2011)
Могильний С. А. - Антикризова технологія реінжинірингу діяльності органів влади (2011)
Щегорцова В. М. - Управління персоналом в органах державної влади: психологічний аспект (2011)
Война Ю. В. - Поняття та види керівників органів виконавчої влади (2011)
Гнидюк Н. А. - Вища державна служба: поняття та правовий статус (2011)
Астапова Т. О. - Організаційно-правові засади забезпечення участі громадян у місцевому самоврядуванні в Україні (2011)
Ворона П. В. - Особливості розвитку місцевого самоврядування в період світової глобалізації (2011)
Куц Ю. О. - Якість надання управлінських послуг як чинник ефективності місцевого управління (2011)
Гвазава. Н. Г. - Роль держави у формуванні місцевих бюджетів (2011)
Лиска О. Г. - Вплив територіальних громад на процеси управління комунальною власністю: закордонний досвід (2011)
Наконечний В. В. - Теоретичні засади системи організації влади міста (2011)
Собченко В. В. - Основні моделі соціальної політики в країнах Центральної та Східної Європи (2011)
Бережний В. О. - Основні світові моделі державного управління (2011)
Білозерова М. В. - Стан і проблеми системи вищої освіти в умовах формування європейського освітнього простору (2011)
Грибко О. В. - Світовий досвід публічного урядування (2011)
Суховіліна А. О. - Актуальні питання поновлення прав і свобод незаконно засудженої особи (2011)
Міненко В. Л. - Вплив Світової організації торгівлі на розвиток національного ринку праці (2011)
Жадан О. В. - Структурно-функціональний підхід до формування механізму державного регулювання соціально-трудових відносин (2011)
Меляков А. В. - Шляхи удосконалення інформаційного супроводу державного контролю та нагляду у сфері праці, Біла Г. М. (2011)
Рогова О. Г. - Державне управління у сфері правового забезпечення статусу пацієнта (2011)
Горобець І. В. - Профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності як напрям діяльності органів державної влади (2011)
Михайлов Г. М. - Державний контроль у соціальній державі (2011)
Горшкова А. С. - Деятельностно-компетентностный подход к обучению в рамках системы открытого образования, Поважный А. С. (2011)
Овчаренко В. А. - Анализ аутопойезиса украинского общества как социальной системы (2011)
Бажинова О. А. - Взаємодія органів публічної влади з громадскістю як чинник демократизації державного управління (2011)
Степанко О. В. - Нормативно-правове забезпечення функціонування та розвитку гуманітарної сфери України (2011)
Єлагін В. П. - Моделювання процесів синергитичної взаємодії головних інститутів соціальної держави в контексті національної ідеї державотворення (2011)
Береза І. Ю. - Перегук дзвонів і словес (2009)
Березіна Д. Ю. - Феномен fanfiction: правила гри без правил (2009)
Бондаренко О. Ю. - Кітч, маскульт та "коливання влади" в романах Т. Пінчона "В." та "Вигукується лот 49" (2009)
Волошина Н. В. - Символічна інтерпретація снів у творах давніх та сучасних поетів (2009)
Гаврилюк Н. І. - Рецепція бароко в новітній українській поезії (2009)
Горелова О. В. - Одинокий Ковбой, Тонто і Димові Сигнали: боротьба зі стереотипами в літературі та кіно американських індіанців (2009)
Гунько Т. В. - Концепція бароко Еужені Д’Орса та естетика формалізму (2009)
Коваль М. Р. - Філософія музики в романі Р. Паверса "Час нашого співу" (The Time of Our Singing) (2009)
Коляса О. В. - Гіпертекстуальні риси постмодерністського художнього твору (2009)
Косарєва Г. С. - Коментарі Валерія Шевчука до Літопису Самійла Величка як позатекстова інтерпретація (2009)
Крамар В. Б. - Тема першовитоку і окремі формальні засоби її втілення. Досвід каталанської прози (2009)
Кудлей Е. П. - Переоценка сущности эстетизма с позиций христианства в исповеди Оскара Уайльда "De Profundis" (2009)
Левицька О. С. - Текст/кінотекст: особливості адаптації творів Джона Фаулза до ігрового кіно (2009)
Маценка С. П. - Художній текст як фонографія: музикальні образи у німецькій літературі (2009)
Недвига О. М. - Вплив рейєсівського інтертексту на поетику простору і місця у романах Р. Боланьо "Амулет" та "Дикі детективи" (2009)
Павлюк Х. Б. - "Сто годин щастя" Вероніки Тушнової: поезія серця чи музика душі? (2009)
Пронкевич О. В. - Культурний туризм і "винайдення" Іспанії (2009)
Руссова В. М. - Середньовічна культура як образ роману "Тисячолітній Миколай" Павла Загребельного (2009)
Філіп Ю. Л. - Сторінками чернівецького журналу для дітей "Українська ластівка" (1933-1940 рр.) (2009)
Філоненко С. О. - Літературне ремесло для "чайників" та "ідіотів" (2009)
Чишинська О. М. - Бібліотека як метафора: рефлексія розвитку медійних засобів (2009)
Шавокшина Н. В. - Типологія сміхових персонажів в українському, чеському та російському постмодернізмах (блазень – пабітель – юродивий) (2009)
Кайку М. - Фізика майбутнього. Як наука вплине на долю людства і змінить наше повсякденне життя у XXI сторіччі (2013)
Сіреджук П. - Тернопільська волость 1697 р. (2013)
Клапчук В. - Ліси Галичини XIX–XX ст.: історіографія проблеми (2013)
Сова А. - Розвиток української національної кооперації Наддніпрянщини у 1919 році (на прикладі "Дніпросоюзу”) (2013)
Ніколаєв І. - Організаційно-правова політика радянської влади у сфері діяльності громадсько-політичних організацій УСРР в 1920-х роках (2013)
Куницький М. - Адміністративні покарання населення райхскомісаріату "Україна” (1941–1944 рр.): цілі, види, реґіональні особливості (2013)
Третяченко А. - Жанрово-стильова своєрідність поезії Володимира Підпалого (2013)
Циганок О. - Про лундські листи Пилипа Орлика у світлі теорії листування XVIII ст. (2013)
Гоца Н. - Вивчення мови крізь призму ґендерних теорій (2013)
Бородін К. - Рекламно-інформативні стінописи, або Чим торгували у довоєнному Львові (2013)
Пасічник Н. - Позиційна сполучуваність термінів, що позначають суб’єкти навчального процесу та місце навчання у дидактичному тексті (2013)
Ревенко В. - Лексичні засоби вираження ввічливості в питальному мовленнєвому акті (на прикладі художніх текстів англійських та американських письменників) (2013)
Шилінська І. - Засоби і способи номінації термінів галузі комп’ютерних інформаційних технологій (2013)
Малюга А. - Національна специфіка найменувань явищ природи (2013)
Горобець І. - Види співвідношень конотативного і денотативного макрокомпонентів у структурі іменників, прикметників і дієслів (2013)
Лисейко Л. - Поняття функціонального стилю та рівні його описування (2013)
Лещишина Я. - Мовне вираження інтелектуалізму преси у виданнях бібліотеки редакції газети "День” "Екстракт 150” та "Екстракт +200” (2013)
Стародубець Г. - Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921–1939 рр.: монографія. - Тернопіль: Астон, 2013 (2013)
Дроздовський Д. - ХХ конгрес Міжнародної асоціації літературознавчої компаративістики (ICLA) (2013)
Про авторів (2013)
Антонович М. - Голодомор 1932–1933 років в Україні як геноцид української нації: суб’єктивна сторона злочину (2013)
Василенко В. - Кваліфікація Голодомору 1932–1933 рр. в Україні як злочину геноциду і постанова Апеляційного суду м. Київ від 13 січня 2013 р. (2013)
Рева І. - Ідентифікація з агресором частини українського селянства як психологічний наслідок Голодомору 1932–1933 років (2013)
Кабачій Р. - Наталка Бабіна: "Берестейщина є кавалком українського материка” (2013)
Бежук О. - Жіночі історії родини Степана Федака (2013)
Ніколаєнко О. - Правовий статус польських жінок у Наддніпрянщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Труба Р. - Омелян Терлецький у культурно-освітньому просторі Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2013)
Потіха О. - Культурно-просвітня діяльність Українського національно-демократичного об’єднання у першій половині 1930-х рр. (2013)
Куницький М. - Судові засоби захисту прав та інтересів місцевого населення райхскомісаріату "Україна” (1941–1944 рр.) (2013)
Туряниця І. - Українсько-литовське міждержавне співробітництво у політичній сфері (1991–2004  рр.) (2013)
Бестюк І. - "Кущ” Вінсента ван Ґоґа: функції екфразису в романі "Майстер корабля” Юрія Яновського (2013)
Воїнська К. - Художня репрезентація феномену ацедії в малій прозі Валерія Шевчука (2013)
Конкульовський В. - До проблеми відтворення ключових концептів у кінотекстах комедійних піджанрів (2013)
Зернецький П. - Аксіологічна основа арґументації у британському політичному мовленні (на матеріалі дебатів у Палаті громад британського парламенту), Рябоконь Г. (2013)
Щепанський В. - Рецепція середньовічної філософії про походження людської душі у "Треносі” Мелетія Смотрицького (2013)
Качараба В. - Чура В. Руйнація компартійної влади на західноукраїнських землях наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття. - Львів : Ліга Прес, 2013 (2013)
Фенюк К. - Презентаційний тур 2013 року українського перекладу книги Райнгарда Юнкера і Зиґфріда Шерера "Еволюція: критичний підручник” (2013)
Гусак П. - Науковий статус теорії макроеволюції та її альтернатива (2013)
"Мандрівець” 2013: увесь рік (2013)
Про авторів (2013)
Бондаренко А. І. - Логоепістема в моделюванні художньо-історичної картини світу поезії ХХ століття (2010)
Бондаренко Ю. І. - Філософсько-історичні та художньо-історичні засади навчання української літератури (2010)
Gorelova O. V. - Historical Memory or Longing for It: Reflection of History in Native American Literature (2010)
Демська-Будзуляк Л. М. - Принцип історизму та пам’ять у літературних історіографіях (2010)
Єжижанська Т. С. - Категорія часу як складова комунікативного простору художнього твору (на прикладі творчості А. П. Чехова) (2010)
Заїковська О. М. - Історичний фактор формування національної ідентичності у романі Д. Копленда "Поки подруга у комі" (2010)
Іванова Н. В. - Інтерпретація історії у романі М. Ондаатже "Англійський пацієнт" (2010)
Козлов Р. А. - Історична художня література: проблема ідентифікації (2010)
Корицька Г. Р. - А. Кащенко: до проблеми жанрової специфіки творів (2010)
Косюк О. М. - Вивчення релаксаційної комунікації як синергетичної системи (історичний аспект) (2010)
Кремінь Т. Д. - Жанрово-стильові ознаки історичного роману у віршах в українській літературі першої третини ХХ століття: до проблеми сприйняття (2010)
Лавринович Л. Б. - Координати пам’яті у художньому просторі постмодерної літератури (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського