Шевчук О. - Паліностратиграфія сеноманських відкладів України (2012)
Веклич О. - Мікропалеонтологічна характеристика верхньокампанських відкладів північного Донбасу (за форамініферами) (2012)
Лещух Р. - Нові знахідки наутилідів з сеноману північно-східної частини Волино-Поділля, Мар’яш І., Курепа Я. (2012)
П’яткова Д. - Титонські відклади платформної України (2012)
Данилів А. - Біоценоз силурійських бентосних угруповань та їхній вплив на седиментогенез силурійського басейну Волино-Поділля (2012)
Гриценко В. - Біогерми силуру західного схилу Українського щита: минуле, сьогодення, майбутне, Киселевич А., Махмеді Ю. (2012)
Іваніна А. - Деякі спори роду Gemnispora з живетських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи (2012)
Котляр О. - Productella productoides (Murchison, 1840) та її місце в системі подібних продуктидів девону (2012)
Лещух Р. - Деякі нижньокрейдові амоніти з верхньої частини тешинсько-градиштських верств Сілезької одиниці Західних Карпат, Гоцанюк Г., Федькович І., Хевпа З. (2012)
Северин Х. - До іхтіофауністичної характеристики менілітової світи Українських Карпат, Карапата Т., Салінська Г. (2012)
Матлай Л. - Вапняний нанопланктон з юрських відкладів Присивашшя та Рівнинного Криму (2012)
Узіюк В. - Палеоботанічна класифікація газо-вуглетворної фітомаси гумусового вугілля кам’яновугільних басейнів України (2012)
Звонок Є. - Місцезнаходження еоценових хребетних Ікове (Луганська область, Україна): еколого-тафономічний аналіз, Удовиченко М., Братішко А. (2012)
Гожик Петро Федосійович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Маслун Нінель Володимирівна (до 75-річчя від дня народження) (2012)
П’яткова Діна Маркіянівна (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Михайло Михайлович Іванік (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Узіюк Василь Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Іваніна Антоніна Валентинівна (до 55-річчя від дня народження) (2012)
Пам’яті професора Леоніда Федоровича Романова (2012)
Таблиці (2012)
Титул, зміст (2014)
Ружевичюс Ю. - Исследование глобальных проблем качества (2014)
Присяжнюк А. - Інституційний розвиток економічної системи в контексті кластеризації (2014)
Овсюк Н. - Документальне забезпечення контролю витрат на оплату праці (2014)
Павлюк В. - Ідентифікація суб’єктів превентивного антикризового управління підприємством (2014)
Лукан О. - Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства (2014)
Борисовський М. - Оцінка запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості (2014)
Чугунов І. - Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності (2014)
Анісімова Л. - Інструментарій стрес-тестування кредитного ризику банків (2014)
Свищук А. - Методологічні засади податкового регулювання (2014)
Mróz T. - Securing functions of linked contracts (2014)
Czech M. - Ecological insurance of entrepreneurs in Poland (2014)
Авраменко Н. В. - Эндометриоз: патогенез, классификация, диагностика, современные аспекты терапии (2014)
Grygorieva O. A. - Analysis and selection of experimental models of osteoarthritis, Моніна О. В., Скаковський Е. Р. (2014)
Марковский В. Д. - Патоморфологические особенности строения матки плодов от матерей, беременность у которых осложнена преэклампсией различной степени тяжести, Куприянова Л. С. (2014)
Воронцова Л. Л. - Стан специфічного імунітету у чоловіків із порушеннями фертильності, Партола Н. М., Коваленко В. А. (2014)
Аль касы Мей Гази - Особенности бактериально-микотического дисбиоза у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска, страдающих цервицитом, эрозией и дисплазией шейки матки (2014)
Петрук Н. С. - Вплив хронічної пренатальної гіпоксії на спеціалізований контактний апарат шлуночків серця щурів в онтогенезі (2014)
Самура Б. Б. - Циркулирующий VE-кадгерин у пациентов после регрессии хронической лимфоцитарной лейкемии (2014)
Шпонька І. С. - Визначення маркерів м’язової диференціації SMA та MSA у СD117-позитивних та СD117-негативних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним злоякісним потенціалом, Яковенко В. Р. (2014)
Анчева І. А. - Імуногістохімічні особливості експресії ендотеліальної нітроксидсинтази у плаценті при її дисфункції у жінок на тлі залізодефіцитної анемії, Задорожна Т. Д. (2014)
Колесник М. Ю. - Предиктори порушень ритму серця, що індуковані на ранніх етапах тредміл-тесту, у чоловіків з артеріальною гіпертензією, Соколова М. В. (2014)
Чукаева И. И. - Ассоциация полиморфизма генов фолатного цикла и сывороточного содержания интерлейкина-33 у пациентов с высоким суммарным сердечно-сосудистым риском на комбинированной терапии артериальной гипертензии, Хачирова А. И., Ганковская Л. В., Хорева М. В., Костомарова И. В. (2014)
Михайловська Н. С. - Клінічний перебіг, нейрогуморальні та гемодинамічні зміни у хворих на стабільну стенокардію напруження на тлі негоспітальної пневмонії, Кулинич Т. О., Грицай Г. В. (2014)
Кремзер А. А. - Взаимосвязь концентрации галектина-3 и содержания циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза (2014)
Gavrilyuk O. M. - Interrelation between fi brosis, angiogenesis and ductular reaction in progression of chronic steatohepatitis (alcoholic and non-alcoholic) and hepatitis C virus infection (2014)
Туманский В. А. - Патоморфологическая характеристика процессов пролиферации и апоптоза в панкреатической интраэпителиальной неоплазии при протоковой аденокарциноме поджелудочной железы и хроническом панкреатите, Евсеев А. В., Коваленко И. С. (2014)
Григоровський В. В. - Якісні та кількісні морфологічні показники ураження та репарації при ідіопатичному асептичному остеонекрозі головок стегнових кісток у дорослих, Ніршберг О. Є. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Ранние и отдаленные результаты хирургической активации естественного увеосклерального оттока с имплантацией коллагенового дренажа в лечении далеко зашедшей и терминальной стадий первичной глаукомы, Гайдаржи Т. П. (2014)
Носонова Г. В. - Особливості імунного статусу у хворих на інфекційні ураження великих шкірних складок (2014)
Перцов І. В. - Типи поєднаних пошкоджень судинно-нервових структур кінцівок (2014)
Єлейнік М. В. - Клінічне спостереження хірургічного лікування артеріальної аневризми передньої сполучної артерії головного мозку, що ускладнена внутрішньошлуночковим крововиливом та оклюзійною гідроцефалією (2014)
Кузик Ю. І. - Патологічні звивистості внутрішньої сонної артерії: морфологічна характеристика (2014)
З ювілеєм! (2014)
Поповский В. В. - Математическое моделирование надёжности инфокоммуникационных сетей, Волотка В. С. (2014)
Семенко А. И. - Создание модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда для телекоммуникационных систем с кодовым разделением каналов, Бокла Н. И. (2014)
Копійка О. В. - Проектування служб архівування та відновлення (2014)
Ільїн О. Ю. - Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів, Борисенко І. І, Нікіфоров С. В. (2014)
Шевченко В. Л. - Якісна схожість згорток в математичних моделях процесів розвитку складних систем (2014)
Rozorynov G. N. - Probability gain of external signals (2014)
Азаренко Е. В. - Математическая модель описания стационарного поля скорости звука локального района моря, Дивизинюк М. М., Чернявская С. А. (2014)
Залужний О. В. - Аналіз варіантів використання односторонніх радіоліній в сучасних телекомунікаційних системах, Гурський Т. Г., Борисов О. В., Мацаєнко А. М. (2014)
Торошанко Я. І. - Задачі моніторингу та аналізу параметрів телекомунікаційних мереж, Булаковська А. О., Височіненко М. C., Шматко В. С. (2014)
Бондаренко В. Є. - Концепція семантичних структур для моделювання і аналізу живучості комп’ютерних мереж (2014)
Герасименко К. В. - Вдосконалений BFGS-алгоритм придушення завад в сучасних навігаційних супутникових системах (2014)
Лукін В. Є. - Аналіз використання технології штучних нейронних мереж в якості нового підходу до обробки сигналів (2014)
Орлов Є. В. - Високорівневий інтелект мережі та особливості побудови мереж майбутнього (2014)
Долінський Р. О. - Формування вибіркових масивів даних і алгоритми їх ранжування для багатопозиційних сигналів з фазорізницевою модуляцією високої кратності (2014)
Голь І. В. - Бізнес-стійкість підприємства: бізнес-цільовий процесно-орієнтований підхід (2014)
Зенив И. О. - Стабилизированный генератор миллиметрового диапазона с удвоенной выходной мощностью (2014)
Уривський Л. О. - Аналіз продуктивності систем мобільного зв’язку з нано- і пікосотами, Шмігель Б. О. (2014)
Рогоза В. С. - Расширенный анализ фильтрации периодических сигналов с помощью оптимизированного на базе аппроксимации расчета порядка цифрового фильтра, Сергеев-Горчинський А. А. (2014)
Бондаренко В. Є. - Елементи суб’єктивної теорії ймовірностей для оцінки можливості шкідливих впливів і деструктивних дій в комп’ютерних мережах (2014)
Коцюба А. Ю. - Про методику оцінювання похибки генератора псевдовипадкових чисел (2014)
Торошанко Я. І. - Ключові параметри ефективності безпроводових телекомунікаційних мереж та методи їх ідентифікації, Грушевська В. П., Шматко В. С., Височіненко М. C. (2014)
Зінченко А. О. - Модель відгуку багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації на основі багатосегментних конформних антенних решіток (2014)
Урывский Л. А. - Синтез сигнально-кодовых конструкций для OFDM в канале с постоянными параметрами, Осипчук С. А. (2014)
Ткачев В. Н. - Использование метода передачи данных с промежуточным хранением при передаче результатов радиоастрономических наблюдений, Резниченко А. М. (2014)
Пилипёнок О. Н. - Модель процесса принятия решений как основная составляющая интеллектуальной обучающей системы (2014)
Гребинь А. П. - Особенности восстановленния аудиофрагментов носителей механической записи, Левенець Н. Ф., Швайченко В. Б., Шарадга О. (2014)
Лукін В. Є. - Нові технології безпровідного доступу до абонентського обладнання (2014)
Подгурская Т. В. - Коэффициенты связи двухполосного фильтра на прямоугольных диэлектрических резонаторах (2014)
Марченко В. О. - Моделювання впливу зміни частоти дискретизації сигналу лінійних приймачів випромінювання на просторову роздільну здатність оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі (2014)
Орлов Є. В. - Програмно-конфігуровані мережі: архітектура, міжнародна стандартизація (2014)
Маринич И. А. - Реализация распределенной системы автоматического управления дробильно-измельчительным комплексом на базе промышленных контроллеров Schneider Electric, Ефименко Л. И., Тиханский М. П. (2014)
Масуд Махджубиан. - Влияние конструкции тонкопленочной магнитной головки на остаточную намагниченность носителя (2014)
Artyushchyk O. S. - Analytical expressions for operating actions on an output of an indistinct regulator at identical triangular membership functions on universal set |-a, a| (2014)
Веретюк С. М. - Аналіз тенденцій розвитку безпроводових технологій, Пілінський В. В., Кирій О. О. (2014)
Манько О. О. - Щодо форм втрати стійкості оптичного кабелю мереж доступу, Скубак О. М., Шевченко С. М., Манько В. О. (2014)
Титул, зміст (2014)
Belyaev Y. - Informational support of air navigation system human operator, Shmelova T., Sikirda Y. (2014)
Полумбрик М. О. - Проантиоксидантна система організму людини, оксидативний стрес, його наслідки і шляхи подолання. І. Оксидативний стрес, Полумбрик О. М., Бальон Я. Г., Резніков О. Г. (2014)
Чернелевський Л. М. - Особливості і перспективи впровадження міжнародних стандартів якості на підприємствах переробної промисловості, Кудренко Н. В. (2014)
Пирог Т. П. - Біоконверсія відходів виробництва біодизелю у поверхнево-активні речовини Аcinetobactercalcoaceticus IMВ B-7241, Шулякова М. О. (2014)
Кудря Н. В. - Перспективи використання суміші субстратів у біотехнології, Берегова Х. А. (2014)
Твердохліб І. О. - Стимулююча дія електромагнітного поля на біосинтетичну активність мікроміцетів Penicillium funiculosum 18B та Penicillium sclerotiorum 8H (2014)
Панасюк К. В. - Альтернативніантибіотикам антимікробні речовини природного походження, Андрущенко Я. В. (2014)
Старовойтова С. О. - Технологічні аспекти одержання пробіотиків, Скроцька О. І., Пенчук Ю. М., Дорошко Ю. М. (2014)
Нікітіна Т. А. - Особливості організаційно-економічного механізму консолідації капіталу підприємств (2014)
Ткачук С. В. - Сучасні аспекти розуміння специфіки маркетингу сфери послуг та їх практичне значення (2014)
Гавриш В. І. - Еколого-економічна ефективність мобільних енергетичних засобів з електричним приводом, Ніценко В. С. (2014)
Захарченко О. В. - Наукові основи сталого розвитку (2014)
Ільєнко Н. О. - Можливості зайнятості — один із прогресивних напрямів забезпечення гідної праці в Україні (2014)
Маркіна І. А. - Організаційно-економічні передумови формування ефективної системи інформаційного забезпечення підприємства, Дячков Д. В. (2014)
Корж Н. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності капіталу (2014)
Хіврич О. В. - Дослідження методів визначення оптимальної структури сил цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Володченкова Н. В., Коваленко С. Д. (2014)
Малежик І. Ф. - Аналітичний розрахунок процесу ректифікації суміші етанол—вода, Мисюра Т. Г. (2014)
Кулінченко В. Р. - Розподіл температур у межах поверхня теплообміну —киплячий утфель, Каптановський Д. В. (2014)
Погорілий Т. М. - Математичне моделювання процесу теплообміну (2014)
Maзуренко А. Г. - Исследование теплофизических свойств тонких энергоэффективных покрытий теплометрическими методами, Бурова З. А., Воробьев Л. И., Декуша Л. В. (2014)
Керанчук Т. Л. - Проблеми і перспективи розвитку готельного і ресторанного бізнесу в Україні (2014)
Гавриш А. В. - Розвиток сільського зеленого туризму в Україні, Савенко Т. А. (2014)
Верес К. О. - Подієвий туризм як інструмент патріотичного виховання молоді (2014)
Попова Н. В. - Моделювання технологічних процесів стерилізації консервів у скляній тарі в автоклаві періодичної дії, Миронюк С. С. (2014)
Дубініна А. А. - Нова купажована олія з оптимізованим жирнокислотним складом, Ленерт С. О., Хоменко О. О. (2014)
Гусятинська Н. А. - Математичне моделювання процесу розкладання редукувальних речовин при очищенні клеровки тростинного цукру-сирцю, Романченко Н. М. (2014)
Змієвська Т. М. - Зміна характеристик м’ясної сировини з курчат-бройлерів у процесі посолу, Усатенко Н. Ф. (2014)
Дорохович А. М. - Раціональне використання поліолу мальтитолу в суміші з фруктозою при виробництві оздоблювального напівфабрикату пінодраглеподібної структури, Мурзін А. В., Гончарук О. В. (2014)
Богатирчук А. С. - Розширення групової симетрії диференціальних рівнянь гідродинаміки, Юрик І. І. (2014)
До відома авторів (2014)
Волощук В. М. - Ефективність застосування сучасного технологічного обладнання при вирощуванні відлучених поросят, Повод М. Г. (2014)
Мысик А. Т. - Состояние и направления развития свиноводства (2014)
Шейко И. П. - Сегодняшний и завтрашний день белорусского свиноводства (2014)
Іванов В. О. - Характеристика технічних засобів перемішування гнойових стоків і рідкого гною на свинокомплексах, Іванов М. Ю. (2014)
Мазанько М. О. - Смакові та забійні якості свинини отриманої в умовах вільно-вигульного утримання (2014)
Чорний М. В. - Резистентність молодняку свиней при використанні антистресових і стимулюючих препаратів в оптимальних умовах мікроклімату, Митрофанов О. В., Митрофанов О. О., Баско С. О. (2014)
Волощук В. М. - Відгодівельні та мясні якості молодняку свиней різного походження за умови використання традиційної технології утримання, Халак В. І., Замикула В. В. (2014)
Засуха Ю. В. - Відтворювапльні якості свиноматок, вирощених за різних умов утримання, Грищенко С. М. (2014)
Березовский Н. Д. - Влияние материнских форм на уровень продуктивности гибридного поголовья свиней (2014)
Рибалко В. П. - Сучасний стан та перспективи удосконалення і використання свиней червоної білопоясої породи (2014)
Топіха В. С. - Вивчення м’ясних якостей свиней вітчизняного та імпортного генофонду в умовах промислової технології (2014)
Мельник В. О. - Основні показники технології відтворення племінних свиней в господарствах півдня України (2014)
Лобан Н. А. - Система селекционно-генетических методов оценки откормочных и мясных качеств свиней (2014)
Лобан Н. А. - Селекция белорусской крупной белой породы свиней (2014)
Войтенко С. Л. - Моніторинг ліній, як складових порід у свинарстві, Вишневський Л. В. (2014)
Войтенко С. Л. - Відгодівельні ознаки чистопородного і гібридного молодняка свиней у залежності від їх походження, Петренко М. О., Шаферівський Б. С. (2014)
Хохлов А. М. - Оценка половых клеток свиноматок и хряков в зависимости от возрастных и генетических факторов, Васильев В. С. (2014)
Гришина Л. П. - Використання математичного моделювання для прогнозування живої маси молодняку свиней різних генотипів (2014)
Горбатенко І. Ю. - Перспективи використання методів молекулярної біології в селекції свиней в умовах глобального потепління (2014)
Рибалко В. П. - Гістологічна будова м’язів свиней червоної білопоясої породи, Флока Л. В. (2014)
Шульга Ю. І. - Порівняльна характеристика різних методів оцінювання племінної цінності свиней (2014)
Калиниченко Г. І. - Відгодівельні та забійні якості молодняку свиней за різних поєднань, Коваль О. А., Петрова О. І., Кислинська А. І. (2014)
Топіха В. С. - Покращення беконних якостей свиней спеціалізованих м’ясних порід, Лихач В. Я., Лихач А. В. (2014)
Церенюк О. М. - Морфологічний склад туш тварин з різною стресостійкістю (2014)
Гарська Н. О. - Дослідження якості шпику свиней полтавської м’ясної породи в залежності від лінійної структури та розвитку тканинних компонентів оболонок дна шлунку, Перетятько Л. Г., Алєксєєва А. М. (2014)
Рибалко В. П. - Гістоструктурний аналіз м’язової тканини свиней, Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. (2014)
Корниенко А. В. - Повышение реализации генетического потенциала воспроизводительной способности свиноматок при использовании в их рационах новых кремнийсодержащих добавок, Улитько В. Е., Савина Е. А. (2014)
Рудоман Г. С. - Генетична структура свиней великої білої породи української та англійської селекції за генами FUT1 і MUC4 асоційованими з резистентністю тварин до колібактеріозу, Балацький В. М. (2014)
Луговой С. И. - Оценки внутри- и межпородной генетической дифференциации некоторых локальных пород свиней Украины (2014)
Топіха В. С. - Аналіз відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи залежно від їх віку та походження, Домашова Л. О. (2014)
Бальников А. А. - Оценка конкурентоспособности производства свинины в различных вариантах скрещивания, Рябцева С. В. (2014)
Бальников А. А. - Особенности роста молодняка свиней различных генотипов (2014)
Рибалко В. П. - Фізико-хімічні властивості сала свиней червоної білопоясої породи, Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. (2014)
Шостя А. М. - Основні результати та перспективи розвитку фундаментальних досліджень у галузі свинарства в Україні, Усенко С. О. (2014)
Кравченко О. О. - Ефективність використання різних розбавників сперми кнурів-плідників (2014)
Нарижный А. Г. - Влияние качества сред для разбавления спермы хряков на показатели спермы и воспроизводства свиноматок, Анисимов А. Г. (2014)
Нарижный А. Г. - Изучение влияния скармливания фосфолипидов на качественные показатели спермы хряков, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Файнов А. А. (2014)
Соляник В. В. - Компьютерное моделирование изменения морфо-биохимических показателей крови и естественной резистентности организма супоросных и подсосных свиноматок, Соляник С. В. (2014)
Семенов С. О. - Моніторинг наявності генетичних модифікацій та зоотехнічний склад зернової сировини Полтавського регіону, Зінов’єв С. Г., Біндюг О. А., Баньковська І. Б., Корінний С. М. (2014)
Семенов С. О. - Новий вітчизняний біопротектор на основі молочної кислоти для свиноматок і приплоду, Троценко З. Г., Білик Л. Г., Отченашко В. В. (2014)
Зінов’єв С. Г. - Вплив соєвих кормів різних технологій виробництва на товщину шпику у свиней, Вовк В. О., Скареднов Д. Ю. (2014)
Онищенко А. О. - Вивчення впливу дії різної концентрації преміксів на ріст і розвиток молодняку свиней, Бітлян О. К. (2014)
Перевозчиков А. Л. - Интенсификация уровня воспроизводства путем нормированного кормления свиноматок, Батанов С. Д., Лопатина С. А., Мысик А. Т. (2014)
Улитько В. Е. - Мясная продуктивность и экологическая чистота мяса свиней при использовании в их рационе пробиотика и фитобиотика ПЕП, Семенова Ю. В., Пронин К. Н. (2014)
Рощин В. А. - Современные нормы содержания обменной энергии и незаменимых аминокислот в комбикормах для молодняка свиней (2014)
Линкевич С. А. - Эффективность использования органического микроэлементного комплекса "ОМЭК" в качестве компонента премикса в комбикормах для молодняка свиней, Голушко А. В., Ситько А. В., Кравченко А. В. (2014)
Ксьонз І. М. - Стан та перспективи ветеринарного забезпечення галузі свинарства (2014)
Ходосовский Д. Н. - Система мероприятий по снижению выбытия молодняка свиней на длительно действующих комплексах (2014)
Волощук В. М. - Економічна ефективність виробницва продукції свинарства за різного рівня збалансованості раціонів, Підтереба О. І., Смислов С. Ю., Коваль Ю. А., Бейдик Н. М. (2014)
Хохлов A. M. - Повышение эффективности откорма свиней в приусадебном свиноводстве, Пронь E. B., Герасимов В. И., Данилова Т. Н. (2014)
Козирь В. С. - Вплив щільності поголів’я в станку на ефективність відгодівлі свиней (2014)
Сідашова С. О. - Ефективні репродуктивні технології – виробництву, Сагло О. Ф. (2014)
Мокієнко О. І. - Методичні підходи до біоенергетичної оцінки в свинарстві (2014)
Наріжна О. Л. - Забійні якості чистопорідного та помісного молодняку, одержаного при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів (2014)
Рукавиця А. А. - Динаміка відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи у ряді послідовних поколінь (2014)
Фидря М. В. - Порівняльна характеристика різних методів дослідження адаптаційних властивостей свиней (2014)
Канюка О. Ю. - Порівняльна характеристика м’язів свиней різної локалізації за їх білковою складовою (2014)
Грищенко Н. П. - Продуктивність відгодівельного молодняку свиней за різних умов відгодівлі (2014)
Поручник М. М. - Вплив відтворювальних якостей на функціональний стан молочної залози свиноматок (2014)
Герасимов В. И. - К истории проведения международных научно-производственных конференций по свиноводству в странах СНГ, Сагло А. Ф. (2014)
Нагаєвич В. М. - Професор О. П. Бондаренко – організатор зоотехнічної науки і освіти в Україні: історичні аспекти (до 130-річчя від дня народження), Рибалко В. П., Сагло О. Ф. (2014)
Ювілей О. І. Тихонова (2013)
Borschevsky G. I. - Physical and chemical substantiation of the method for obtaining a multicomponent liposomal medicine, Yarnykh T. G. (2013)
Алмакаєва Л. Г. - Удосконалення технології виробництва кальцію хлориду, 10% розчину для ін’єкцій, Науменок Л. Г., Бєгунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаєв М. С. (2013)
Bezpala Yu. O. - Development of the gel technology for treating inflammatory diseases of the oral mucosa, Baranova I. I., Martynuk T. V. (2013)
Rudenko V. V. - Dependence of the antimicrobial activity and structural and mechanical properties of the ointment on the manufacturing technology (2013)
Кран О. С. - Розробка технології гелю для лікування ран у другій фазі ранового процесу, Башура О. Г., Баранова І. І. (2013)
Єзерська О. І. - Вибір допоміжних речовин для виробництва таблеток екстракту цикорію та кукурудзи (2013)
Trokhimchuk V. V. - Pharmaceutical and biomedical aspects of soft medicines in multiple injuries, Shmatenko V. V. (2013)
Баранова І. І. - Визначення термінів придатності та умов зберігання гелів з бодягою (2013)
Алмакаєва Л. Г. - Розробка складу лікарського засобу на основі мелоксикаму, Науменок Л. Г., Бєгунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаєв М. С. (2013)
Spiridonov S. V. - Chromatographic research of granules from the medicinal plant raw materials for treating constipation, Kotov A. G. (2013)
Колісник С. В. - Синтез, властивості та біологічна активність амідованих похідних 2-гідрокси-2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтової кислоти (2013)
Ковальов С. В. - Флавоноїди ожини шорсткої (2013)
Kichimasova Y. S. - Determination of macro- and microscopic diagnostic features of annual sunflower anthodiums, Gontova T. M., Sokolova O. O. (2013)
Попова Н. В. - Елементний склад цмину та фламіну, Бобрицька Л. О., Аракелян М. А. (2013)
Mishchenko V. I. - Development of the regression model for forming and planning the assortment of parapharmaceutical goods (2013)
Kobets M. M. - The study of modern consumers’ attitude to drug advertisement in Ukraine (2013)
Trunova T. V. - Research of the assortment and evaluation of consumer characteristics of combined oral contraceptives at the pharmaceutical market of Ukraine (2013)
Шпичак О. С. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку седативних лікарських засобів рослинного походження для використання у спортивній медицині (2013)
Zhadko S. V. - The peculiarities of consumer behaviour when choosing and using medicines for reducing weight and in the treatment of obesity (2013)
Kobets Yu. M. - The assortment analysis of stomatological medicines (2013)
Тимченко О. В. - Порівняльне експериментальне фармакологічне вивчення налоксону при інтраназальному та ін’єкційному введенні щурам, Чайка Л. О., Ляпунов М. О., Андріанова Т. В. (2013)
Файзуллін О. В. - Вивчення впливу густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорометаном (2013)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації” (2013)
Титул, зміст (2014)
Лобок О. П. - Використання теоретико-ігрового підходу в задачах синтезу оптимальних робастних регулято-рів для об’єктів, що функціонують в умовах невизначеності, Гончаренко Б. М. (2014)
Булій Ю. В. - Керування циклами ректифікації за допомогою механотронних підсистем на основі пневмоелектроавтоматики, Бєляєв Ю. Б., Шиян П. Л., Ельперін І. В., Куц А. М. (2014)
Пупена О. М. - Розробка систем віддаленої диспетчеризації з використанням мережі Іnternet, Сідлецький В. М. (2014)
Бугера А. Ю. - Використання основних принципів системи НАССР як методу аналізу ризиків при проведенні валідації процесу виробництва твердої форми готовоголікарського засобу (2014)
Гусятинська Н. А. - Аналіз ефективності дії дезінфектантів щодо мікроорганізмів – активних збудників кагатної гнилі, Тетеріна С. М. (2014)
Шваб Л. І. - Роль освіти у формуванні і розвитку трудового потенціалу суб'єктів господарювання (2014)
Медведєв М. Г. - Оптимізація контролю якості з використанням інформаційних технологій, Романенко В. М. (2014)
Пєтухова О. М. - Економічна діагностика як засіб удосконалення корпоративних відносин, Чорноштан Г. Г., Волосова В. О. (2014)
Боремський А. С. - Проблемні питання розвитку виноградно-виноробної галузі України і шляхи їх вирішення (2014)
Струніна Л. В. - Структурні особливості розвитку інноваційної активності українських підприємств, Струнін В. В. (2014)
Лепьохіна І. О. - Сучасні методичні підходи до мотивації персоналу на підприємствах машинобудування Запорізького регіону (2014)
Ніценко В. С. - Сировинне забезпечення виробництва олії рослинної в умовах вертикальної інтеграції (2014)
Тоболін О. В. - Використання сучасних інформаційних технологій для підвищення продуктивності виробництва (2014)
Кузьмук А. М. - Стратегічне планування і роль стратегії в діяльності підприємства (2014)
Пономаренко Т. М. - Ефект, ефективність і результативність діяльності підприємства (2014)
Євтушенко О. В. - Аналітичне дослідження виробничого травматизму на м’ясопереробних підприємствах України (2014)
Гапонюк І. І. - Прикладні дослідження уточненої моделі внутрішньокапілярної дифузії вологи (2014)
Jurėnienė V. - Construction of musik festivаls identity under the conditions of globalization, Domarkaitė R. (2014)
Пушанко М. М. - Досвід виконання курсового проектування студентами-спеціалістами напряму навчання 7.05050313 (7.090221) "Обладнання переробних і харчових виробництв", Пономаренко В. В., Люлька Д. М. (2014)
Maзуренко O. O. - Діагностика і управління розвитком теплових дефектів діючого турбогенератора, Самсонов В. В. (2014)
Бандура В. М. - Енергоаудит як засіб енергоощадження в технологіях переробки олієвмісних культур, Бережнюк Д. П. (2014)
Чернелевський Л. М. - Основні напрямки удосконалення і модернізації бухгалтерського обліку в бюджетних установах, Момот Л. В. (2014)
Королюк Т. А. - Інгібування радикального окиснення жирних кислот антиоксидантами, Усатюк С. І., Носенко Т. Т., Гулевата М. А., Задкова О. С. (2014)
Бажай-Жежерун С. А. - Батончик глазурований на основі пророщеного зерна пшениці (2014)
Литвяк В. - Обогащение творожных изделий крахмалосодержащим сырьем, Жакова К., Оспанкулова Г., Поздняков В. (2014)
Сімахіна Г. О. - Дослідження надземної частини буряків як джерела харчового протеїну, Солодко Л. М. (2014)
Рашевська Т. А. - Полікомпотентна масляна паста з комплексом рослинних добавок гепатопротекторного призначення, Ковтун Ю. А. (2014)
Чепель Н. В. - Дослідження впливу ароматичних речовин різних органічних класів на подовження терміну зберігання солодковершкового масла, Костенко Ю. А., Кушнір Т. В. (2014)
Осейко М. І. - Нанотехнології: технологічні аспекти гідрування олієжирової сировини, Голодна О. В. (2014)
До відома авторів (2014)
Нестеренко М. П. - Аналітичне моделювання вібраційної установки з урахуванням впливу бетонної суміші на динаміку віброущільнення, Молчанов П. О. (2011)
Шпилька А. М. - Дослідження впливу ультразвукових коливань на процес шліфування, Шпилька М. М. (2011)
Пыжов И. Н. - Комплексный подход к процессу управления рабочей поверхностью алмазных токопроводящих кругов электрохимическим способом, Жолткевич Н. Д., Коробко Б. О., Васильев А. В. (2011)
Пижов І. М. - Особливості формування різальних кромок полікристалічних надтвердих матеріалів при електроерозійній обробці, Кравченкр С. І., Ясько С. Г., Клименко В. Г. (2011)
Бєлей І. М. - Аналіз впливу стружкоподрібнювальних конструктивних елементів багатогранних непереточуваних пластин на якість подрібнення стружки (2011)
Черевко О. М. - Вібраційна площадка для виготовлення тротуарної плитки, Давиденко Ю. О., Хероїм О. О. (2011)
Давиденко Ю. О. - Дослідження залежності моменту опору перерізу дебалансного вала від глибини канавки під сферичну шпонку в програмі "maple 13", Фролов К. Ю., Фургас А. В., Горюн О. О. (2011)
Зав’ялова Л. І. - Про точні рішення диференціальних рівнянь коливань системи з одним степенем вільності зі змішаним опором, Курдюков О. Є. (2011)
Орисенко О. В. - Дослідження індикаторних та ефективних показників двигуна змз-4026 при роботі на традиційному й альтернативному паливі, Криворот А. І., Шурмін А. Е. (2011)
Костенко О. М. - Методологія оптимального планування експериментів при дослідженні технологічних процесів, пристроїв і систем (2011)
Павліков А. М. - Розв’язання задач міцності позацентрово стиснутих залізобетонних елементів у нормальному перерізі на основі нелінійної діаграми стану бетону, Юрко П. А. (2011)
Павліков А. М. - Залежність кута нахилу нейтральної лінії від кута дії силової площини у косозігнутих елементах прямокутного профілю, Федоров Д. Ф. (2011)
Павліков А. М. - Розрахунок міцності центрально завантажених стовпів із цегляної кладки з урахуванням її нелінійних властивостей, Лаврінець О. Г. (2011)
Митрофанов П. Б. - Експериментальні дослідження міцності стиснутих залізобетонних елементів із високоміцних бетонів (2011)
Довженко О. О. - Совершенствование методик расчета вибропрессов для производства мелкоштучных бетонных изделий, Погрібний В. В., Карабаш Л. В., Музичук М. О. (2011)
Воскобійник О. П. - Експериментальні дослідження залізобетонних балок з дефектами та пошкодженнями, які викликають косий згин, Кітаєв О. О., Макаренко Я. В., Бугаєнко Є. С. (2011)
Воскобійник О. П. - Особливості роботи трубобетонних стійок із корозійними пошкодженнями сталевої оболонки, Пархоменко І. О., Томілін Я. О. (2011)
Фенко Г. О. - Вплив тривалого розтягу на залежність "січний модуль деформацій – напруження" при розтязі бетону, Фенко О. Г., Гергель А. В., Винников П. Ю., Семко П. О., Раздуй Р. В. (2011)
Безушко Д. И. - Использование криволинейного изопараметрического слоистого объемного конечного элемента в расчетах железобетонных плит, Мироненко И. Н. (2011)
Степова О. В. - Оцінка залишкового ресурсу балкових залізобетонних конструкцій за умов корозії багатоелементної арматури в нормальній тріщині (2011)
Пічугін С. Ф. - Особливості капітального ремонту магістральних нафтопроводів із заміною труб, Семко О. В., Зима О. Є., Бескровна Ж. Ю. (2011)
Пічугін С. Ф. - Експериментальне дослідження просторової роботи сталевого каркаса, Патенко Ю. Е., Петров І. О., Шматко С. С. (2011)
Пічугін С. Ф. - Вплив допусків при будівництві на надійність магістральних трубопроводів, Зима О. Є., Нездойминога Т. М., Хохлов О. Г. (2011)
Пічугін С. Ф. - Експериментальне дослідження елементів із фібергласу, Бойко Є. М., Терегеря М. В., Горова Т. С. (2011)
Пічугін С. Ф. - Статистичне дослідження ефекту ін’єктування при виготовленні буроін’єкційних паль системи солетанж, Левченко В. П. (2011)
Махінько А. В. - Аналітична оцінка надійності конструкцій (2011)
Карюк А. М. - Порівняльний аналіз розрахункових значень температури повітря (2011)
Попович Н. М. - Статистичний аналіз змін снігового навантаження на поверхню ґрунту (2011)
Семко О. В. - Вузол з’єднання монолітного залізобетонного перекриття зі сталезалізобетонною колоною з використанням фасонок, Дмитренко А. О., Дмитренко Т. А. (2011)
Семко О. В. - Про результати натурних випробувань сталезалізобетонних ригелів, Бібік Д. В. (2011)
Бібік В. М. - Пошук оптимальної форми наскрізного прогону покриття, Бібік М. В., Мовчан О. Ю. (2011)
Бібік В. М. - Із зарубіжного досвіду проектування легких решітчастих прогонів та ферм покриття, Бібік М. В., Дяченко К. С. (2011)
Пенц В. Ф. - Несуча здатність та деформації згинних наскрізних конструкцій із квадратних сталевих профілів, заповнених бетоном, Богоста В. І. (2011)
Філоненко О. І. - Геометричні параметри зовнішньої теплоізоляції фундаментної зони для кліматичних умов ііі температурної зони (2011)
Чернявський В. В. - Аналіз конструктивних розмірів вентильованого повітряного прошарку у фасадних системах "марморок", Юрін О. І., Скиба О. В. (2011)
Чернявський В. В. - Вплив перфорації легких сталевих тонкостінних профілів на теплофізичні характеристики огороджувальних конструкцій, Семко В. О., Юрін О. І., Прохоренко Д. А. (2011)
Зоценко М. Л. - Практика визначення показників міцності зв’язних ґрунтів пенетраційними методами, Винников Ю. Л., Яковлєв А. В., Повзик Р. О., Суходуб О. В. (2011)
Киричек Ю. А. - Расчет фундаментов мелкого заложения с использованием нелинейного метода, базирующегося на результатах статистического анализа, Трегуб А. В. (2011)
Шаповал А. В. - К определению упругих и реологических характеристик глинистых водонасыщенных оснований, Крысан В. В., Шаповал В. Г. (2011)
Хазін В. Й. - Особливості конструктивних рішень підлог для малооб’ємних кооперованих тваринницьких будівель, Нестеренко С. В. (2011)
Богдан І. Ю. - Геодезична зйомка підкранових колій мостових кранів, Корба П. С. (2011)
Клименко В. В. - Експериментальне дослідження взаємодії гетерогенних систем, які містять газогідрати, з конструкційними та ущільнювальними матеріалами, Бандуріна О. В., Корнієнко В. М. (2011)
Орловський В. М. - Блок контролю процесу цементування свердловин (2011)
Федяй Б. М. - Підвищення ефективності використання палива в термічних печах за рахунок застосування вентильованих повітряних прошарків (2011)
Стоянов Ф. А. - Исследование совместной работы централизованного источника теплоснабжения и автономных квартирных электрокотлов в условиях транспортного запаздывания теплоносителя, Яременко М. А. (2011)
Алёшин С. П. - Оценка надежности нейросетевой классификации теплопотерь по критерию взвешенного голосования (2011)
Ільченко В. В. - Пошук ефективних способів відновлення шорсткості дорожнього покриття, Шарпило А. В. (2011)
Прасолов Є. Я. - Оптимізація сумішей мастил для змащення опалубки залізобетонних елементів, Школяр Ф. С. (2011)
Редкін О. В. - Організаційні інновації в будівництві як один із сучасних механізмів реформування та розвитку україни, Толкачов Д. М., Акіменко І. В. (2011)
Копистянська Н. Х. - Правдивість слова О. В. Чичеріна (2011)
Козлик І. В. - Аналіз художнього стилю в евристичній системі О. В. Чичеріна (методологічні аспекти) (2011)
Познякова Н. І. - Ф. М. Достоевский в жизни и творчестве А. В. Чичерина (2011)
Гаврилів Т. М. - Пенталогія Томаса Бернгарда – автобіографія чи автобіографічний роман? (2011)
Набитович І. Й. - Фрактали та фрактальні структури у художньому тексті (на прикладі прози Л. Керрола, К. С. Льюїса та Х. Л. Борхеса) (2011)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наратив як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору (2011)
Соловей Е. І. - Осип Мандельштам і київські неокласики (2011)
Ostasz M. - Textological aspect of chapter titles in Winnie-The-Pooh and the House at Pooh Corner A. A. Milne (2011)
Pluta-Wojciechowska D. - Poems for children with disorders in language development (2011)
Бігун О. А. - Алюзивний код поезій у прозі Шарля Бодлера (2011)
Варецька С. О. - Проблеми пам’яті й автобіографічне письмо (Ґ. Ґрас "за чищенням цибулі”) (2011)
Григоренко О. В. - "Я сама зроблю з себе кімнатку”: проблематика просторової організації любовних стосунків у романі Е. Єлінек "Жадоба” (2011)
Дзик Р. А. - Ф. М. Достоєвський у романі Ф. Бегбеде "Простіть і відпустіть”: інтертекстуальний аспект (2011)
Драненко Г. Ф. - Інтертекстуальність п’єси Б. -М. Кольтеса "Роберто Зукко”: театр як міфологічний палімпсест (2011)
Канчура Є. В. - Мотив єднання з землею у постмодерній фентезі (на матеріалі романів Т. Претчетта) (2011)
Кіт О. І. - Художні особливості літературної біографії: Іван Кошелівець "Жанна Д’арк” (2011)
Кобзар О. І. - Міфологічна парадигма трагедії Фрідріха Геббеля "Гіг і його обручка” (2011)
Когут Т. Б. - Роман "Володар мух” В. Голдінга. Трансдиференційний принцип зображення, Гнідець У. С. (2011)
Криворучко С. К. - Екзистенціалістська система художніх принципів Сімони де Бовуар (роман "Чарівні картинки”) (2011)
Лозинський В. І. - Франц Кафка та французький постструктуралізм (2011)
Лось О. В. - Романтичні координати картини світу С’юзен Ворнер (2011)
Луцак С. М. - Мавка і Лукаш Лесі Українки у сучасному рецептивно-малярському вимірі: аналіз із погляду "золотого перетину” (2011)
Любарець Н. О. - Музика хвиль: імплікації музичного в романах Вірджинії Вулф (2011)
Маєвська О. Т. - Жіночі образи та моделювання чоловічої психології в романі Міґеля де Унамуно "Туман” (2011)
Мочернюк Н. Д. - Романтизм як проекційний простір у творчості Крісти Вольф (2011)
Мармазова Л. Л. - Своєрідність ремарки в постмодерністській інтелектуальній драмі Т. Стоппарда (2011)
Монолатій Т. П. - Паноптикум як символ світу: іронічне зображення дійсності в романі Й. Рота "Історія 1002-ї ночі” (2011)
Пастушук Г. О. - Символіка середньовічного блазня в семіотично-релігійному контексті "Бестіарію” (2011)
Петрусь О. В. - Художнє втілення ідей Хорхе Луїса Борхеса в творчості Пітера Акройда (2011)
Попова Г. В. - Два погляди на дитинство: "Замогильні нотатки” Ф. -Р. Де Шатобріана й "Історія мого життя” Жорж Санд (2011)
Пушак Ю. В. - Особливості компетентного читання творів Достоєвського в сучасній Україні (1991–2008) (2011)
Рязанцева Т. М. - Творчість Джерарда Менлі Хопкінса у парадигмі метафізичної поезії (2011)
Сенчук І. А. - Особливості функціонування міфу в творчості В. Б. Єйтса: драма "Воскресіння” (2011)
Стирнік Н. С. - Творчість Д. Г. Лоуренса в оцінках радянського та пострадянського літературознавства (та перспективи дослідницького пошуку) (2011)
Stulov Y. - Playing intertextuality games: transformation of classical characters in the plays by Carlos Morton (2011)
Тарасюк Я. П. - Феномен нульового твору (на прикладі раннього роману Франсуа Моріака) (2011)
Чепелик О. А. - Символ лебедя в поезії Олександра Олеся та французьких і російських символістів (2011)
Чирва Ю. О. - Особливості художнього часопростору в романі Трумена Капоте "З холодним серцем” (2011)
Щербина М. О. - Ренесансна модель західноєвропейської пасторалі у світлі наукових досліджень: історичний ракурс проблеми (2011)
Юрова І. Ю. - Літературні джерела образів пекла та пекельних мешканців. У ліричній поемі Ю. Клена "Попіл імперії” (2011)
Яремчук В. В. - Трансформація жанру видіння: від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса (2011)
Мельник Д. М. - Рецепція естетики раннього романтизму у романі Інґеборґ Бахман "Маліна” (2011)
Кушнір І. Б. - "Втрачені ілюзії” Еміля Маньна та Емми Боварі (за романами "Обставини життя” Ш. -Ф. Рамюза та "Пані Боварі” Г. Флобера) (2011)
Стороха Б. Я. - Конструювання матеріальності: письмо та об’єкт у практиці конкретної поезії (2011)
Тацій В. Я. - Слово головного редактора (2014)
Рум’янцев В. О. - Деякі питання підготовки судової реформи 1864 року (2014)
Авраменко Л. В. - Значення категорій "сутність", "зміст" та "форма" при формулюванні поняття права (2014)
Гетьман І. В. - Трансформації у правовій доктрині: плюралізм методологій, концепція правового спілкування, правова герменевтика (2014)
Безрук Т. В. - Дванадцять пунктів бригадира С. Вельямінова – проект реформування податкової системи та управлінського апарату Гетьманщини у 1722-1727 роках (2014)
Гоцуляк С. Л. - Санітарно-епідеміологічне законодавство в українських губерніях на початку ХХ ст. (2014)
Казак Р. А. - Регламентація функціонування заповідників на основі Закону про охорону природи Української РСР (1960 – 1970 роки) (2014)
Скрипнюк О. В. - Права і свободи людини та громадянина: міжнародні стандарти, національна практика та проблеми їх конституційної модернізації в Україні (2014)
Погребняк Н. С. - Інформаційно-функціональна складова системи функцій апарату Верховної Ради України як основного показника його конституційно-правового статусу (2014)
Новак О. М. - Муніципальна влада у контексті реалізації виборчих прав громадян (2014)
Глинянська О. В. - Економічна свобода: сутність та стан в Україні (2014)
Смоляр О. А. - Громадський контроль у сфері місцевого самоврядування: теорія і практика (2014)
Надьон В. В. - Елементи правосуб’єктності в цивільному праві (2014)
Ляшевська Л. І. - Загальні умови застосування і підстави звільнення від відповідальності за шкоду, завдану при здійсненні самозахисту (2014)
Гетьман А. П. - Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища (2014)
Соколова А. К. - Законодавчі передумови формування правової основи охорони об’єктів рослинного світу (2014)
Зуєв В. А. - Організаційно-правові проблеми забезпечення реалізації громадської та виробничої екологічної політики у сфері поводження з відходами (2014)
Барбашова Н. В. - Проблема банкрутства екологічно небезпечних підприємств у контексті сталого розвитку регіону (2014)
Дмитрик О. О. - Співвідношення закону і підзаконних нормативно-правових актів при регулюванні фінансових відносин (2014)
Борбунюк О. О. - Щодо визначення нормативно-правового акта в адміністративному праві (2014)
Дуженко С. А. - Стадії провадження у справах про порушення митних правил (2014)
Козаченко Ю. А. - Питання систематизації прав пацієнта (2014)
Штефан В. С. - Досвід зарубіжних країн – членів Європейського Союзу в реформуванні адміністративно-територіального устрою (2014)
Гальцова В. В. - До проблеми об’єкта і системи злочинів проти сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх (2014)
Крайник Г. С. - Поняття та ознаки амністії в Україні (2014)
Бартман Ю. Д. - Предмет злочину, передбаченого ст. 203-1 КК України, та його ознаки (2014)
Гальцова О. В. - Зміст принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні й відбуванні покарань (2014)
Чабаненко Т. В. - Документи, що посвідчують особу, та їх значення для контролю за особою, звільненою від відбування покарання з випробуванням (2014)
Човган В. О. - Специфічні права засуджених та їх обов’язки як форми право обмежень (2014)
Красносельський М. В. - Шляхи модернізації дистанційної променевої терапії в Україні, Старенький В. П., Сухіна О. М., Свинаренко А. В., Карвасарська В. В., Авер’янова Л. О., Аврунін О. Г. (2014)
Вороньжев І. О. - Рентгенограметрична характеристика тяжкості перебігу пневмотораксу у дітей з екстремально малою масою тіла при використанні штучної вентиляції легень, Крамний І. О., Сорочан О. П., Коломійченко Ю. А. (2014)
Гайсенюк Л. О. - Кардіальні ризики у хворих на рак легень у динаміці проведення променевого лікування на лінійному прискорювачі, Кулініч Г. В., Савченко А. С. (2014)
Щепотін І. Б. - Комбіноване лікування хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки ІІ-ІІІ стадій із застосуванням неоад’ювантної дрібнофракційної променевої терапії, Колеснік О. О., Іванкова В. С., Столярова О. Ю., Безносенко А. П., Махмудов Д. Е., Висоцький О. В., Карач І. П., Пішак Д. М., Єрко І. П. (2014)
Сисун Л. А. - Можливості транскраніальної допплерографії для оцінки цереброваскулярного резерву судин головного мозку (огляд літератури та власні дані) (2014)
Кулініч Г. В. - Серцево-судинні ускладнення при опромінюванні середостіння з приводу лімфопроліферативного захворювання: клінічний випадок, Старенький В. П., Артюх С. В., Аміразян С. А., Федуленкова Ю. Я. (2014)
Абдуллаев Р. Я. - Вопросы преподавания специальности "Ультразвуковая диагностика" для врачей, Сысун Л. А., Пономаренко С. А., Калашников В. И. (2014)
Артамонова Н. О. - Наукометричний аналіз засобів наукової комунікації з проблем медичних наслідків Чорнобильської аварії, Горбань А. Є., Кулініч Г. В., Павліченко Ю. В., Закрутько Л. І., Новгородська Л. М., Білан Л. Г. (2014)
Луховицька Н. І. - Радіонуклідна діагностика рецидивів та/або метастазів диференційованого тироїдного раку з використанням 99mТс-(V)DMSA, Ткаченко Г. І., Ткаченко Ю. Г., Грушка Г. В., Астап’єва О. М., Паскевич О. І. (2014)
Ашихмін А. В. - Застосування ПЕТ/КТ для стадіювання, контролю ефективності лікування, діагностики рецидивів у хворих на колоректальний рак, Кметюк Я. В., Москалець О. І., Щербіна О. В. (2014)
Гарматина О. Ю. - Лучевая диагностика гемангиомы позвонка (2014)
Зелінська Г. В. - Особливості цитоморфологічного та імуноцитохімічного профілю радіойодорезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози, Кулініченко Г. М., Устименко Г. Я. (2014)
Джужа Д. О. - Oсобливості кінетики 99mТс--(V)DМCА у метастазах медулярного раку щитоподібної залози: можливі шляхи оптимізації сцинтиграфії при післяопераційному моніторингу (2014)
Кметюк Я. В. - Опис та шляхи оптимізації процесу ПЕТ/КТ-обстеження у Всеукраїнському центрі радіохірургії Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами (2014)
Копилова О. В. - Визначення патогенетичного зв’язку між порушеннями жирового і вуглеводного обмінів та незлоякісною патологією щитоподібної залози у дітей, народжених від батьків, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС, Степаненко О. А., Белінгіо Т. О. (2014)
Король П. О. - Діагностичне значення остеосцинтиграфії при ендопротезуванні колінних суглобів, Косяков О. М., Пономаренко Н. М., Левінський Д. В. (2014)
Кундін В. Ю. - Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціонального стану нирок при гіпоплазії нирок у дітей (2014)
Кундін В. Ю. - Сцинтиграфічна оцінка кількості функціонуючої паренхіми при пухлинних ураженнях нирок, Новерко І. В. (2014)
Макеєв С. С. - Можливості та переваги застосування генераторів 68GE/68GA як альтернативи ізотопам циклотронного виробництва, Коваль С. С. (2014)
Мечев Д. С. - Радіофосфорна діагностика поверхнево розташованих пухлин, Щербіна О. В., Чуріков Д. В., Чурікова Н. Я., Горбова О. Г. (2014)
Ніколов М. О. - Комп’ютерний аналіз кількості функціонуючої паренхіми нирок за даними нефросцинтиграфії з 99тТс-ДМСО, Супрунюк Д. О., Камінська А. Л., Чижевський В. Б., Макаренко А. В. (2014)
Романенко Г. О. - Застосування динамічної реносцинтиграфії для діагностики функціонального стану нирок у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом після оперативного лікування (2014)
Сатир М. В. - Диференціальні сцинтиграфічні ознаки літичних та еластичних метастатичних осередків у хворих на рак грудної та передміхурової залоз за даними 3-фазової остеосцинтиграфії, Солодянникова О. І., Кундін В. Ю., Ярошенко О. Ю., Ніколов М. О. (2014)
Солодянникова О. И. - Самарий-153 оксабифор в комплексной терапии метастатического поражения костей, Даниленко В. В., Сукач Г. Г., Саган Д. Л., Трацевский В. В. (2014)
Ткаченко М. М. - Функціональний стан гепатобіліарної системи у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит, Макаренко А. В., Романенко Г. О., Камінська А. Л. (2014)
Церковняк В. І. - Можливості сцинтиграфії у діагностиці пухлинної патології паращитоподібних залоз. результати власних досліджень, Макеєв С. С., Коваленко А. Є., Болгов М. Ю. (2014)
Пушкарьов В. В. - Протекторний ефект паклітакселу щодо гамма-випромінювання в клітинах анапластичної карциноми щитоподібної залози, Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2014)
Про науково-практичну конференцію Українського товариства радіаційних онкологів за участю міжнародних фахівців "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (Харків, 30 червня - 1 липня 2014 р.) (2014)
Титул, зміст (2014)
Пирог Т. П. - Роль поверхнево-активних речовин acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у деструкції комплексних з важкими металами нафтових забруднень, Конон А. Д., Парфенюк С. А. (2014)
Олефіренко Ю. Ю. - Регуляція синтезу і реологічних властивостей мікробного екзополісахариду етаполану (2014)
Рубель М. О. - Використання пробіотичних мікроорганізмів у косметичних лікарських засобах, Волошина І. М. (2014)
Корзун В. Н. - Заходи щодо профілактики йоддефіцитних станів у населення, Антонюк І. Ю. (2014)
Semenova O. - Improved flow sheet of dairies wastewater treatment, Bublienko N., Smirnova J., Dyka O. (2014)
Василенко Т. П. - Підвищення енергетичної, екологічної і економічної ефективності цукрового виробництва: найкращі доступні технології, Василенко С. М., Сіднєва Ж. К., Шутюк В. В. (2014)
Кутас О. О. - Особливості формування ринку яловичини і продуктів її переробки (2014)
Мостенська Т. Л. - Проблеми ефективності виробництва хліба і хлібобулочних виробів, Сичевський М. П., Мостенська Т. Г. (2014)
Драган А. Д. - Перспективи виробництва м’ясопродуктів в Україні (2014)
Лисенко О. А. - Оцінка сучасного стану забезпеченості продовольчими товарами на внутрішньому ринку України (2014)
Березянко Т. В. - Принципи соціальної і суспільної відповідальності бізнесу (2014)
Чигринець О. А. - Шляхи підвищення продовольчої безпеки України в умовах глобалізації АПК (2014)
Балюта С. М. - Переваги системи регулювання реактивної потужності на харчових виробництвах, Ізволенський І. Є., Шестеренко В. Є. (2014)
Марценюк О. С. - Оновлення поверхні контакту фаз — важливий фактор інтенсифікації масообміну (2014)
Зав’ялов В. Л. - Закономірності впливу низько- і високочастотних механічних коливань на зовнішній масообмін приперіодичному віброекстрагуванні, Деканський В. Є. (2014)
Осипенко О. П. - Оцінка контактних пристроїв для перегонки бражки, Доломакін Ю. Ю., Баранов В. І. (2014)
Погорілий Т. М. - Математичне моделювання процесу теплообміну між комірками сахарози на основі аналітичного розв’язку нестаціонарної задачі теплопровідності з неоднорідними граничними умовами другого роду і неоднорідною початковою умовою (2014)
Карпюк О. А. - Проблеми оцінки якості освітніх послуг у системі освітнього менеджменту (2014)
Jurėnienė V. - Music festivals as a vehicle for formation of cultural identity, Domarkaitė R. (2014)
Бржезицький В. О. - Визначення захисних відстаней від обмежувачів перенапруг до електроустаткування підстанцій 110-750 кв, Маслюченко І. М., Крисенко Д. С. (2014)
Літвинчук С. І. - Визначення вологості в соняшниковому шроті методом БІЧ-спектроскопії, Гуцало І. В., Носенко В. Є., Носенко Т. Т. (2014)
Ємельянова Н. О. - Зміни амінокислотного складу білків ярої пшениці при її солодорощенні, Оболкіна В. І., Скрипко А. П., Юла В. М. (2014)
Гонта І. А. - Перспективи вирощування і переробки спаржі, Гіджеліцький В. М., Піддубний В. А. (2014)
Попова Н. В. - Оцінка процесу обжарювання баклажанів, Мисюра Т. Г., Миронюк С. С. (2014)
Снєжкін Ю. Ф. - Виробництво нових форм сушених продуктів у вигляді чипсів, Шапар Р. О. (2014)
Дорохович А. М. - Цукрозамінник нового покоління еритрітол і його вплив на сорбційно-десорбційні властивості маршмелоу, Бадрук В. В. (2014)
Роман Т. О. - Дослідження випаровування води з тканини гриба печериця звичайна в процесі сушіння, Мазуренко О. Г., Дмитренко Н. В., Декуша Л. В. (2014)
Задорожня О. С. - Удосконалення технології пісочного печива, збагаченого каротиновмісною сировиною, Гавриш А. В., Доценко В. Ф., Корецька І. Л. (2014)
Рибак О. М. - Вплив технологічних режимів оброблення сумішей на формування структури морозива молочно-вівсяного, Поліщук Г. Є. (2014)
Рашевська Т. О. - Наноструктура і властивості вершкового масла з інуліном, Іванов С. В. (2014)
Сильчук Т. А. - Хліб із житнього борошна за прискореною технологією хліб, Арпуль О. В., Цирульнікова В. В. Кулініч В. І. (2014)
До відома авторів (2014)
Надобко В. Б. - Піввіковий ювілей кафедри (2012)
Коробко Б. О. - Академік О. Г. Онищенко як організатор вищої освіти і науки, Кочерга Н. К. (2012)
Онищенко О. Г. - Аналітичні дослідження впливу поздовжніх стінок форми на ущільнення бетонної суміші при горизонтально направлених коливаннях віброплощадки, Нестеренко М. П. (2012)
Ємельянова І. А. - Визначення основних показників роботи технологічного комплекту обладнання, що складається з бетонозмішувача гравітаційно-примусового дії та стрічково-скребкового живильника, Аніщенко А. І. (2012)
Ловейкін В. С. - Багатомасова модель динаміки руху скребкового конвеєра з урахуванням дисипативних сил, Костина О. Ю. (2012)
Ловейкін В. С. - Дослідження динаміки руху гвинтового конвеєра із врахуванням коефіцієнта дисипації, Яворська А. В. (2012)
Настоящий В. А. - Світовий досвід впровадження сталезалізобетонних конструкцій в будівництво, Дарієнко В. В., Скриннік І. О., Яцун В. В. (2012)
Кралин А. К. - Исследования качества резьбовой поверхности, Рыбалко Р. И. (2012)
Стрижак В. В. - Особливості виникнення і усунення перекосів мостових кранів з роздільним частотно-регульованим приводом механізму пересування (2012)
Ловейкін В. С. - Синтез оптимального керування рухом динамічних систем за інтегрально-термінальним критерієм, Ромасевич Ю. О. (2012)
Емельянова И. А. - Общая классификация бетононасосов с гидравлическим приводом, Задорожный А. А., Непорожнев А. С., Меленцов Н. А. (2012)
Коробко Б. О. - Лабораторний навантажувальний стенд для випробування роботи розчинонасосів, Васильєв Є. А. (2012)
Краснокутський В. М. - Вивчення впливу навантажень, що виникають у процесі черпання матеріалу, на втомну довговічність стріли фронтального навантажувача, Оболенський О. С. (2012)
Коробко Б. О. - Дослідження впливу властивостей матеріалу та конструктивних параметрів насосної частини розчинонасоса на зношування в абразивному середовищі, Васильєв О. С. (2012)
Ващенко К. М. - Дослідження впливу геометричних характеристик робочих органів на ефективність роботи роторного змішувача, Пархітько Г. С. (2012)
Коробко Б. О. - Теоретичні дослідження енергоємності робочих процесів змішувача гідропривідного штукатурного агрегату АШГ-4, Матвієнко А. М., Вірченко В. В. (2012)
Кузьмінець М. П. - Визначення впливу робочих органів землерийних машин на магістральний трубопровід через оцінку напружено-деформованого стану середовища (2012)
Мусійко В. Д. - Вибір оптимальних конструктивних параметрів лоткового розвантажувального вузла безковшового ротора траншейного екскаватора, Клименко Ю. М. (2012)
Мусійко В. Д. - Визначення параметрів силового навантаження робочого обладнання універсальної землерийної машини, Коваль А. Б. (2012)
Назаренко І. І. - Дослідження та створення вібраційних машин із комбінаційними резонансними режимами, Ручинський М. М., Свідерський А. Т., Баранов Ю. О. Ю. О., Дєдов О. П., Корнійчук Б. В., Кобижський М. Г. (2012)
Павлов И. Д. - Экономическая оценка выбора комплектов кранов при монтаже высотных зданий в различных граничных условиях действующего производства, д. т. н., Курта С. Ф. (2012)
Савченко О. Г. - Визначення закономірностей руху суміші в тарілчасто-валковому активаторі, Федоров Г. Д., Крот О. Ю., Буцький В. О., Супряга А. В. (2012)
Нестеренко М. П. - Дослідження робочого режиму віброплощадкиз вимушеними крутильними коливаннями при формуванні ребристих плит покриттів і плит перекриттів (2012)
Хмара Л. А. - Сопровождение организации и аналитического моделирования использования строительных машин на примере экскаватора с учетом gps мониторинга, д. т. н., Кононов С. И. (2012)
Хмара Л. А. - Полевые испытания бульдозера с аккумулятором энергии, Холодов П. А. (2012)
Тисленко О. Б. - Метод аналізу просторово-часової еволюції хвилеутворень у нестаціонарних середовищах (2012)
Пенчук В. О. - Сучасні гвинтові палі – ефективні грунтові опори (2012)
Жигилій С. М. - Динаміка дебалансного вала керованого віброзбуджувача УВВ-02, Дяченко К. С. (2012)
Шаповал М. В. - Визначення показника інтенсивності видалення повітря з компенсатора пульсації тиску (ковпака) однопоршневого розчинонасоса з урахуванням результатів досліджень інтенсивності видалення стисненого повітря із повітряного ковпака (2012)
Надобко В. Б. - Лабораторний практикум у студентів заочної форми навчання: проблеми, методика, техніка (2012)
Зав’ялова Л. І. - Аналіз впливу кількості керованих колісних осей на стійкість прямолінійного руху багатовісного автомобіля, Криворот А. І. (2012)
Гнітько С. М. - Врахування закономірностей взаємного впливу основних параметрів руху технологічних систем прецизійної обробки (2012)
Надобко В. Б. - Дослідження режимів роботи гальмівних пневматичних приводів автотранспортних засобів, Малий В. В. (2012)
Нестеренко М. П. - Розроблення та впровадження ефективної вібраційної установки з круговими коливаннями робочого органа для формування малогабаритних залізобетонних виробів, Скляренко Т. О. (2012)
Молчанов П. О. - Аналіз поперечних коливань активного робочого органу касетної установки, Нестеренко М. П., Чередніков В. М. (2012)
Нестеренко М. П. - Експериментальні дослідження робочого режиму віброформи, Педь Д. С. (2012)
Нестеренко Т. М. - Розроблення навісного глибинного вібратора для ущільнення грунтоцементних паль (2012)
Микитенко С. М. - Оптимізаційний розрахунок міцності залізобетонних елементів при складному напруженому стані (2012)
Нестеренко М. П. - Аналіз конструктивних особливостей вібраційних машин, як передумови створення керованої вібраційної установки для поверхневого ущільнення бетонних сумішей, Чеботарьов П. М. (2012)
Болотских Н. Н. - Ленточные инфракрасные газовые нагреватели для отопления помещений больших объемов (2012)
Шульгін В. В. - Дослідження в кліматичній камері теплотехнічних властивостей одиночних керамічних виробів та фрагмента цегляної кладки, Кугаєвська Т. С. (2012)
Шульгін В. В. - Опрацьовування методу досліджень теплотехнічних властивостей вологих матеріалів у кліматичній камері на прикладі пінобетону, Кугаєвська Т. С., Смілянець М. В., Гур’янов В. С. (2012)
Коробко Б. О. - Побудова та аналіз рухомих затискних механізмів, спираючись на кінематичну схему, в САПР "КОМПАС-3D", Васильєв А. В., Головко С. В. (2012)
Приходько Я. С. - Взаємоузгодженість роботи механізмів при ролико-екструзійному формуванні багатопустотних виробів, Гарнець В. М. (2012)
Алексеев Н. А. - Комплексная методика развития общей и специальной выносливости курсантов занимающихся борьбой, Кутергин Н. Б., Кулиничев А. Н., Горбатенко А. В. (2014)
Бобровник В. И. - Совершенствование силовых способностей бегунов на средние дистанции как основной фактор достижения высоких спортивных результатов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей, Тихоненко Я. П. (2014)
Гогинава С. Е. - Об оздоровительном эффекте сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров на физкультурных занятиях в вузе, Румба О. Г. (2014)
Козина Ж. Л. - Методика технико–тактической подготовки баскетболисток с нарушениями слуха с использованием инновационных технологий, Собко И. Н., Прокопенко А. И., Губа А. В., Ермаков С. С., Прусик К., Цеслицка М. (2014)
Максимук О. В. - Изучение мотивации студентов к занятиям китайской оздоровительной гимнастикой ушу, Врублевский Е. П., Lin Wang. (2014)
Омельяненко В. И. - Экспресс-метод психологической подготовки спортсменов (2014)
Пасько В. В. - Совершенствование учебно-тренировочного процесса на основе учета параметров специальной физической подготовки регбистов (2014)
Синица С. В. - Оценка коммуникативных способностей студенток педагогических вузов по результатам проведения первичного инструктажа по оздоровительной аэробике, Шестерова Л. Е., Синица Т. А. (2014)
Фатемех Елоон Кашкули - Роль факторов рекламы в развитии индустрии спорта и туризма провинции Фарс , Мехрдад Мохаррамзадех, Сохраб Гхалехгир. (2014)
Инструкция для авторов (2014)
Филипчук М. А. - Структура Пліснеського археологічного комплексу в слов’янський та давньоруський час (2009)
Довгань П. М. - Особливості північно-східної площадки городища літописного Бужська (2009)
Дзендзелюк Л. С. - Розкриття берестяних сувоїв Х і ХІІ ст., знайдених на Львівщині, Льода Л. М. (2009)
Рудий В. А. - У пошуках поховання гетьмана України Івана Виговського (2009)
Франко О. О. - Аналіз документів та матеріалів особистого наукового архіву Данила Щербаківського (2009)
Конопля В. М. - Матеріали з нижніх культурно-хронологічних горизонтів північно-східної частини городища літописного Бужська, Стеблій Н. Я. (2009)
Завітій Б. І. - Дослідження Лошнівського городища ранньозалізного віку та його околиць у 2008 р. (2009)
Филипчук М. А. - Дослідження Пліснеського археологічного комплексу у 2007 р. (2009)
До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко (2009)
Филипчук М. А. - ІІ Міжнародний симпозіум "Народження слов’янських держав: стан та перспективи дослідження” (2009)
Седнев В. В. - Факты и фактические данные в судебной экспертизе (2014)
Орлов Ю. Ю. - Вплив комп’ютерних ігор, що містять сцени насильства та жорстокості, на психіку дитини, Ірхін Ю. Б. (2014)
Бичкова С. С. - Участь нотаріуса у цивільному процесі України (2014)
Чорноус Ю. М. - Криміналістичне забезпечення кримінального провадження (2014)
Чурпіта Г. В. - Правове регулювання інституту доказів і доказування у цивілістичних судочинствах: компаративістичний аспект (2014)
Сокиран Ф. М. - Характеристика тактичних прийомів психологічного впливу у криміналістичній діяльності слідчого, Сокиран М. Ф. (2014)
Смерницький Д. В. - Інститут інтелектуальної власності: теоретико-правова характеристика (2014)
Космина Н. М. - Экспертная деятельность в профилактике преступлений (2014)
Полонська Ю. В. - Теоретико-правові аспекти вдосконалення дактилоскопічної реєстрації (2014)
Буряк Л. С. - Правова природа висновку експерта як засобу доказування в цивільному процесі (2014)
Лозова С. М. - Особливості розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з незаконним зайняттям гральним бізнесом, Пчеліна О. В. (2014)
Матюшкова Т. П. - Психічне насильство при вчиненні статевих злочинів: психологічні та криміналістичні аспекти встановлення факту його застосування, Тимошенко А. І. (2014)
Серов В. В. - Потреба у використанні нетрадиційних методів під час дослідження малооб’ємних почеркових об’єктів, виконаних незвичною до письма (лівою) рукою (2014)
Жирко В. В. - Тактика проведення впізнання особи за матеріалами відеозапису (2014)
Завдов’єва І. Г. - Про практику проведення судових експертиз, пов’язаних з визначенням фінансової можливості підприємств погашати заборгованість з виплати заробітної плати (2014)
Ємець Н. А. - Тактичні прийоми отримання експериментальних зразків для порівняльного дослідження. Участь спеціаліста у цій слідчій дії (2014)
Грига М. А. - Дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів, у системі завдань судової експертизи (2014)
Шушко О. О. - Особливості проведення економічної експертизи при документальному підтвердженні нарахування та сплати податку на додану вартість (2014)
Манько Є. С. - Ідентифікація осіб, зовнішність яких було змінено в результаті пластичних операцій (2014)
Сакаль А. П. - Міжнародне співробітництво при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчинені транснаціональними організованими злочинними угрупованнями (2014)
Пілюков Ю. О. - Визначення швидкості транспортного засобу за допомогою комплексної комп’ютерно-технічної та автотехнічної експертизи, Бодоряк Ю. Д., Поліщук В. А. (2014)
Соколова А. Д. - Вплив сапрофітної мікрофлори на перебіг і результати судово-біологічного дослідження об`єктів, що містять кров, Соколова І. Є. (2014)
Костюк В. Л. - Особливі чинники формування та охорони громадського порядку в місті Києві (2014)
Синяков Ф. В. - Особенности исследования следов выстрелов с гладкоствольных двуствольных охотничьих ружей, произведенных одновременно (дуплетом), Задерий И. А. (2014)
Гаркуша А. М. - Питання визначення часових міток файлів у файлових системах "FAT" і "NTFS" (2014)
Матвієнко С. А. - Особливості криміналістичного ідентифікаційного дослідження окремих моделей нарізної зброї виробництва фірми "Чеська збройовка" (Ceska zbrojovka) (2014)
Кожакарь І. Ю. - Класифікація деформацій дактилоскопічних ознак та їх прояв у дактилоскопічних дослідженнях (2014)
Мельник Р. В. - Певні особливості криміналістичного дослідження саморобної та переробленої вогнепальної зброї (2014)
Терешкевич А. І. - Можливості використання сферичної відеозйомки в діяльності Експертної служби МВС України (2014)
Пелюшок В. Г. - Можливості встановлення дописки в документі шляхом дослідження штрихів, що перетинаються (2014)
Заикин О. В. - Особенности дактилоскопирования трупов с признаками гнилостных изменений (2014)
Чисников В. Н. - А. А. Левенстим — первый пропагандист трудов Ганса Гросса и науки криминалистики в Российской империи (2014)
Адашевский В. М. - Биомеханическое обоснование техники движений спортсмена в барьерном беге (на примере фазы полета), Ермаков С. С., Корж Н. В., Мушкета Радослав, Прусик Кристоф, Цеслицка Мирослава. (2014)
Бойко В. Ф. - Соревновательная деятельность высококвалифицированных борцов вольного стиля на современном этапе, Малинский И. И., Андрейцев В. А., Яременко В. В. (2014)
Данильченко В. А. - Типичные ошибки, которые допускают курсанты высших учебных заведений МВД Украины при освоении болевых приемов, Хабинец Т. А. (2014)
Киприч С. В. - Совершенствование системы контроля квалифицированных боксеров на основании оценки изменений реакции кардиореспираторной системы в период непосредственной подготовки к соревнованию (2014)
Петренко Н. В. - Модель оздоровительно-тренировочных занятий на основе использования средств аквафитнеса в профессионально-прикладной подготовке студентов экономических специальностей, Лоза Т. А. (2014)
Совенко С. П. - Характеристики техники квалифицированных спортсменок, специализирующихся в спортивной ходьбе на 10 км, Будкевич Г. Б., Литвинчук Т. В. (2014)
Топорков А. Н. - Подготовка туристов к лыжным спортивным походам в условиях ограниченного времени с целью профилактики травматизма и несчастных случаев (2014)
Мехран Азарян - Порядок в условиях хаоса в спортивных организациях, Робаб Ядоллахзадех, Мехрдад Хефзоллесан, Мехрдад Мохаррамзадех, Сохраб Гхалехгир. (2014)
Подставки Роберт - Школьная и внешкольная физическая активность детей в сельских районах, Омелан Анета, Заперт Моника, Зурек Петр. (2014)
Инструкция для авторов (2014)
Завітій б. і. - Городища ранньозалізного віку у Верхньому і Середньому Подністер’ї (2011)
Филипчук А. М. - "Прикарпатська” прабатьківщина слов’ян перед їхнім розселенням у V–VII ст. (у світлі нових досліджень) (2011)
Филипчук М. А. - До питання про ритуальні інгумаційні поховання жертовного поясу святилища Пліснеського городища (за матеріалами досліджень 2009 р.), Соловій Г. В. (2011)
Кульчицька С. С. - До питання про місцезнаходження скарбів Волині ХІ – першої половини ХІІІ ст. (2011)
Франко А. Д. - Аналіз документів і матеріалів особистого наукового архіву Федора Кіндратовича Вовка, Франко О. О. (2011)
Завітій Б. І. - Зооморфна пластика з городища ранньозалізного віку Лисичники (з досліджень 2009 р.) (2011)
Стеблій Н. Я. - Пам’ятки черняхівської культури з околиць с. Андріївка Буського р-ну Львівської обл. (2011)
Филипчук М. А. - Попередні результати дослідження лінії захисту східної частини ур. Оленин Парк на території Пліснеського археологічного комплексу, Филипчук А. М. (2011)
Сілаєв О. М. - Нові пам’ятки археології на Правобережному Побужжі, Конопля В. М., Плєханов Ю. В. (2011)
Довгань П. М. - Дослідження центральної площадки Буського городища в 2009 р. (2011)
Челноков М. В. - Основні проблеми дослідження пам’яток почепського типу (2012)
Гусак С. А. - Барельєф із зображенням першої проповіді Будди (ІІ–ІІІ ст. н.е.) (2012)
Филипчук А. М. - Деякі аспекти хронології празьких старожитностей Південно-Західної Волині та Українського Прикарпаття (2012)
Зюбровський А. В. - До питання встановлення моменту появи вчиненого (заквашеного) хліба у слов’ян на території України (2012)
Франко А. Д. - Аналіз документів та матеріалів особистого наукового архіву Вадима Щербаківського, Франко О. О. (2012)
Франко О. О. - Наукова діяльність Віктора Петрова (40-ві рр. ХХ ст.), Хомин Н. А. (2012)
Завітій Б. І. - Дослідження городища Лисичники та його околиць у 2009 р. (2012)
Филипчук М. А. - Результати суцільних розвідкових робіт Пліснеської археологічної експедиції на території Золочівського району у 2011 р., Филипчук А. М., Завітій Б. І. (2012)
Филипчук М. А. - Попередні результати дослідження п’ятої лінії захисту (вал №4) Пліснеського археологічного комплексу, Филипчук А. М. (2012)
Довгань П. М. - Давньоруські поселення Добротвора та його округи, Конопля В. М. (2012)
Мельничук О. М. - Результати досліджень Крилоського монастиря XVI–XVII ст. у 2011 р. (2012)
Филипчук М. А. - Короткі підсумки робіт Пліснеської археологічної експедиції у 2012 р., Филипчук А. М., Соловій Г. В., Завітій Б. І. (2012)
Довгань П. М. - Дослідження Буської археологічної експедиції у 2012 р., Стеблій Н. Я. (2012)
Титул, зміст (2014)
Ельперін І. В. - Інтелектуальні системи управління складними технологічними процесами, Швед С. М. (2014)
Пирог Т. П. - Синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на суміші меляси з етанолом i гліцерином, Кудря Н. В., Берегова Х. А. (2014)
Стабніков В. П. - Виділення і характеритика українського штаму уреаза-продукуючих бактерій для біотехнологічного виробництва біозакріплювача ґрунту (2014)
Сапура О. В. - Пробіотичні бактерії в очищенні питної води від нітратів, Гвоздяк П. І. (2014)
Semenova O. - Process parameters inv estigation of biochemical oxidation of wastewater oil processing products unit, Bublienko N., Smirnova J., Shylofost T. (2014)
Котинський А. В. - Особливості впливу гліцину на ріст мікроводорості Spirulina platensis (gom.) geitl, Салюк А. І., Батіщева Г. С. (2014)
Василенко Т. П. - Енергоекономічний аналіз — методологічна основа підвищення енергоефективності цукрового виробництва, Сіднєва Ж. К., Василенко С. М., Шутюк В. В. (2014)
Бойко І. А. - Використання методу таксономії для визначення рівня фінансового розвитку підприємства (2014)
Драган О. І. - Соціальний паспорт як соціальна інновація підприємства (2014)
Кутас О. О. - Стан і проблеми виробництва яловичини в Україні (2014)
Лепьохіна І. О. - Методичні підходи до використання інструментів управління мотивацією персоналу працівників підприємств машинобудування Запорізького регіону (2014)
Череп О. Г. - Необхідність оптимізації інвестиційних грошових потоків підприємствжитлово-комунального господарства (2014)
Лисенко Ж. П. - Підвищення ефективності управління запасами при використанні бюджетування з урахуванням ризиків, Юрій Е. К. (2014)
Побережна М. П. - Аналіз ринку хліба і хлібобулочних виробів України та надання пропозицій щодо покращення конкурентної позиції ПАТ " Київхліб" на досліджуваному ринку (2014)
Красноруцький О. О. - Конкурентні аспекти формування комунікаційних стратегій у структурі комплексу маркетингу підприємств-виробників агропродовольчої продукції (2014)
Березянко Т. В. - Розвиток корпоративного сектору харчової промисловості (2014)
Arych M. - Revenue management: the nature and characteristics, Cherednichenko G. (2014)
Зав’ялов В. Л. - Енергетичні показники процесу безперервного віброекстрагування, Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В., Костюк В. С. (2014)
Шевченко О. Ю. - Інтенсифікація масообміну в процесах аерації оброблюваних середовищ, Блаженко С. І., Романюк А. М., Сова М. С. (2014)
Сухенко В. Ю. - Математичне моделювання процесу транспортування і протискування м’яса в шнекових подрібнювачах (2014)
Павелко В. І. - Модернізація системи теплопостачання житлового мікрорайону міста шляхом встановлення теплонасосних систем для опалення і гарячого водопостачання, Голуб Ю. І. (2014)
Криворотько В. М. - Динаміка і рекуперація вторинних енергетичних ресурсів у механічних системах, Соколенко А. І., Бут С. А., Васильківський К. В. (2014)
Роздобудько Б. В. - Технологічні і технічні аспекти утворення диметилсульфіду в пиві, Хіврич Б. І. (2014)
Осейко М. І. - Мінеральні макро- і мікроелементи фосфоліпідних продуктів, Шеманська Є. І., Шевчик В. І. (2014)
Оболкіна В. І. - Вивчення умов драглеутворення бінарних композицій "желатин — гуміарабік" для отримання агрегативно-стійких структур збивнихцукеркових мас, Каліновська Т. В. (2014)
Нікіпелова О. М. - Наукове обґрунтування можливості застосування технології стабілізації мінеральних вуглекислих вод аскорбіновою кислотою при їх фасуванні, Кисилевська А. Ю., Солодова Л. Б., Зайцева Л. С. (2014)
Мартич В. В. - Дослідження процесу фризерування сумішей морозива із зародками пшениці, Поліщук Г. Є. (2014)
Корнієнко В. В. - Постадійне зневоднення водно-спиртових розчинів морденітом, Мельник Л. М., Таран В. М. (2014)
Іванов С. В. - Вплив біополімеру пектин на наноструктуру вершкового масла, Рашевська Т. О. (2014)
Рубанка К. В. - Дослідження процесу екстракції макроелементів при виробництві продуктів на основі чаю зеленого, Терлецька В. А., Зінченко І. М., Біла Г. М. (2014)
Солодко Л. М. - Проектування протеїново-вітамінних композитів високої біологічної активності на основі принципів харчової комбінаторики, Сімахіна Г. О. (2014)
Гойко І. Ю. - Використання рослинної сировини як збагачувача кисломолочних напоїв з антиоксидантними властивостями (2014)
До відома авторів (2014)
Кравченко С. І. - Дослідження стійкості та інтенсивності зношування термопластичних свердел (2009)
Павліков А. М. - Конструювання та розрахунок плит збірно – монолітних конструктивних систем житлових будівель, Жарий С. С. (2009)
Павліков А. М. - Методика визначення межі армування розтягнутої зони бетонних перерізів, Федоров Д. Ф. (2009)
Павліков А. М. - Вплив пластичних властивостей бетону на повноту епюри напружень у стиснутій зоні нормального перерізу балок, Вовк С. О., Гончаренко В. В., Коваль О. А. (2009)
Довженко О. О. - Теоретичні дослідження роботи бетону стиснутої зони над небезпечною похилою тріщиною, Качан Т. Ю. (2009)
Дяченко Є. В. - Порівняння обчисленого кута нахилу нейтральної лінії в косозігнутих залізобетонних елементах з експериментальними даними (2009)
Фенко Г. О. - Вплив тридцятип’ятирічного розтягу на міцність бетону, Гергель А. В., Фенко О. Г., Пашинський В. В., Повзик Р. О. (2009)
Шкурупій О. А. - Розрахунок міцності стиснутих залізобетонних елементів із високоміцних бетонів на основі деформаційної моделі, Митрофанов П. Б. (2009)
Чайковский Р. Э. - Собственные колебания железобетонных балок с трещинами (2009)
Бондар Л. В. - Параметричний метод оцінювання залишкового ресурсу балкових залізобетонних конструкцій, що експлуатуються із тріщинами, за умов попадання на них агресивних розчинів, Степова О. В. (2009)
Пічугін С. Ф. - Випробування вузлів балок із профільованою стінкою, Чичуліна К. В. (2009)
Пічугін С. Ф. - Оцінка лінеаризації функції надійності сталевого магістрального трубопроводу, Зима О. Є. (2009)
Махінько А. В. - Співвідношення статистичних критеріїв узгодженості та імітаційної процедури Монте – Карло в задачах надійності конструкцій (2009)
Молька І. В. - Особливості формування та фізичні характеристики снігового покриву (2009)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження балок двотаврового перерізу з верхніми сталезалізобетонними полицями, Лапенко О. І., Горб О. Г. (2009)
Стороженко Л. І. - Залізобетонні конструкції з винесеною робочою арматурою, Муравльов В. В. (2009)
Стовба Л. М. - Експериментальні дослідження несучої здатності згинальних трубобетонних елементів квадратного перерізу (2009)
Семко О. В. - Оцінювання напружено – деформованого стану вузлів з’єднання сталебетонних колон із монолітним безкапітельним перекриттям із використанням прикладного програмного забезпечення, Дмитренко Т. А. (2009)
Шульгін В. В. - Методика визначення геометричних характеристик поперечних перерізів полівінілхлоридних профілів, Пашинський В. В. (2009)
Дмитренко А. О. - Негативні фактори, що впливають на технічний стан дахів із холодним горищем (2009)
Винников Ю. Л. - Сучасна практика визначення показників міцності глинистих грунтів пенетраційними методами, Яковлєв А. В., Чернявський В. В., Яковлєв В. С. (2009)
Петраш Р. В. - Підсилення існуючих фундаментів за допомогою бурозмішувальної технології, Петраш О. В. (2009)
Бекбасаров И. И. - Определение энергии удара дизель – молота по свае с учетом расхода топлива (2009)
Бекбасаров И. И. - Методы определения напряжений в сваях при забивке (2009)
Підлуцький В. Л. - Взаємодія конструкцій будинків із грунтовою основою з урахуванням центрів ваги надземних конструкцій і фундаментів (2009)
Носенко В. С. - Моделювання взаємодії сусідніх паль (2009)
Павлов И. Д. - Технологичности проектных решений строительных конструкций бионического типа, Каплуновская М. А. (2009)
Строй А. Ф. - Расчет вентиляции чердака при действии гравитационного давления, Пиотровски Е. З. (2009)
Строй А. Ф. - Регулювання систем паропостачання середнього тиску, Дубина О. С. (2009)
Гирман Л. В. - Алгоритм розрахунку опору теплопередачі замкнутих повітряних прошарків в огороджувальних конструкціях (2009)
Кутний Б. А. - Нестаціонарний тепловий режим щілястих матеріалів з урахуванням повітропроникнення (2009)
Кугаєвська Т. С. - Методика оцінювання теплонадходжень від стічних вод на каналізаційній насосній станції, Зубричева Л. Л., Зубричев Л. С. (2009)
Злобін І. О. - Переваги нових залізовмісних коагулянтів, Зубричев Л. С. (2009)
Срібнюк С. М. - Гідростатичний водопідіймач нового типу, Міщенко А. І. (2009)
Новохатній В. Г. - Порівняння методик гідравлічного розрахунку розгалужених водопровідних мереж, Матяш О. В. (2009)
Редкін О. В. - Сучасна модель і стандарти інноваційно – інвестиційного розвитку та оновлення промислових підприємств, інших унікальних інженерних систем і об’єктів будівництва, Толкачов Д. М. (2009)
Ільченко В. В. - Перспективи використання холодних сумішей на основі асфальтового дрібняку для будівництва доріг у сільській місцевості, Нестеренко О. В., Горобій С. С. (2009)
Семко О. В. - Ретроспективний аналіз зміни рівня шуму на одній із центральних вулиць міста Полтави, Семко В. О. (2009)
Горовий В. - Особливості продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві (2014)
Гранчак Т. - Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики (2014)
Удовик В. - Інформаційна діяльність президентської бібліотеки Азербайджанської Республіки (2014)
Горова С. - Удосконалення національної безпеки в контексті розвитку електронних інформаційних технологій (2014)
Половинчак Ю. - Бібліотечні об'єднання як чинник формування єдиного бібліотечного простору (2014)
Іванова Н. - Правові аспекти інформатизації в соціокультурній сфері (2014)
Хилько М. - Масово- та соціально-комунікаційні технології в реалізації цілей зовнішньої політики Російської Федерації у ХХІ ст. (2014)
Ворошилов О. - Інформаційний ресурс у соціокультурній трансформації Української держави (2014)
Кулицький С. - Методичні аспекти аналітичної діяльності наукової бібліотеки в інформаційному просторі української економіки (2014)
Пальчук В. - Шляхи активізації участі сучасних бібліотек в інформаційному супроводі реалізації концепції електронного урядування в Україні (2014)
Присяжна Л. - Наукові бібліотеки як центри інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління (на прикладі НБУВ) (2014)
Натаров О. - Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні розвитку правової культури (2014)
Пестрецова О. - Роль бібліотек у процесі організації доступу до правової інформації (на прикладі діяльності Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Юридичної бібліотеки Бібліотеки Конгресу США (2014)
Соколова І. - Забезпечення бібліотеками доступу до інформації регіональної періодики в контексті специфіки розвитку регіонального сегмента ЗМІ (2014)
Польовик С. - Сучасні інформаційні послуги як основа реалізації інформаційної функції бібліотеки (2014)
Макарова О. - Роль інформаційно-аналітичних центрів у підтримці органів державного управління (за досвідом Чилі) (2014)
Тарасенко Н. - Розкриття бібліотечних фондів засобами соціальних мереж як фактор наповнення інформаційного простору (2014)
Струнгар В. - Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі (2014)
Желай О. - Організація бібліотечного моніторингу негативних інформаційних впливів на інформаційний простір України (2014)
Беззуб І. - Електронні навчальні видання як засіб активізації самостійної роботи студентів (2014)
Булахова Г. - Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) (2014)
Зуб В. - Соціальний захист бібліотечних працівників в умовах комп'ютеризації бібліотечних установ, Дем'яненко М., Семенченко С. (2014)
Шлапак Ю. - Електронний навчальний посібник як інноваційний вид програмно-педагогічних засобів (2014)
Галаган Л. - Формування оптимальних моделей е-урядування та їх реалізація на основі методик бенчмаркінгу (2014)
Пригорницька О. - Бібліотечний блог як засіб комунікації бібліотеки та користувача (2014)
Чуприна Л. - Специфіка використання оперативної інтернет-інформації в аналітичній діяльності бібліотек (2014)
Бусол О. - Перспективи використання інформаційно-аналітичних систем у діяльності наукових підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Вітушко Н. - Перевірка інформації на достовірність у процесі підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах інформаційного протистояння (2014)
Дубас Т. - Видавнича діяльність наукових бібліотек у сучасному інформаційному середовищі: тенденції розвитку (2014)
Бондаренко В. - Бібліотечне дистантне обслуговування: розвиток термінологічно-поняттєвого апарату в умовах поширення інтернет-технологій (2014)
Рудь І. - Оптимізація діяльності інформаційно-аналітичних відділів бібліотек (2014)
Потіха А. - Аналітичні продукти бібліотек як засіб консолідованого представлення інформаційного сегмента партійних засобів масової комунікації (2014)
Аксьонова Н. - Методика відбору інтернет-інформації: вплив сучасних інтернет-технологій (2014)
Чернявська Л. - Консолідований інформаційний сегмент із гендерних питань: специфіка створення (2014)
Струнгар А. - Пертинентність і релевантність інформаційних ресурсів при пошуку інформації в електронних бібліотеках (2014)
Кушерський А. - Мережеві освітньо-інформаційні ресурси Президентської бібліотеки-музею Франкліна Делано Рузвельта (2014)
Берегельський А. - Візуальне представлення інформації та роль сучасних бібліотек у створенні та зберіганні інфографічних продуктів (2014)
Покровська Г. - Регіональні інтернет-ресурси як складова інформаційної бази бібліотечного аналітичного дослідження (2014)
Терещенко І. - Впровадження інноваційних технологій у бібліотечний сервіс (2014)
Полтавець С. - Ретроспективні документи з історії українського козацтва у формуванні національного інформаційного простору (2014)
Захарова Н. - Виставкова діяльність бібліотек як елемент інформаційного обслуговування (2014)
Постельжук О. - Виставкова робота в діяльності обласних універсальних наукових бібліотек україни (2014)
Вихідні дані (2014)
Желєзко Р. - Ніжинський козацький полк і Чорна Рада 1633 року (2013)
Кедун І. - До питання про першопочатки давньоруського Ніжина (2013)
Крапивний Р. - Ремесла Ніжинського полку в контексті економічного розвитку Лівобережної України (середина XVII – кінець XVIII ст.) (2013)
Степенькін С. - Поселення жителів Правобережжя на території Ніжинського полку в добу Руїни (2013)
Галь Б. - Ніжинські поліцейські службовці кінця ХVIII – першої половини ХIХ ст. (2013)
Діденко Т. - Будинок працелюбства в Ніжині (2013)
Єсюнін С. - До історії 44-ї артилерійської бригади (1897-1914) (2013)
Кулик Л. - З історії функціонування поліції Ніжина в ХІХ ст. (2013)
Гончарова К. - Реставрація архітектурних пам’яток Ніжина в контексті формування реставраційної методики в Україні у другій половині ХХ ст. (2013)
Дмитренко Н. - Історія формування нумізматичної колекції Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського (2013)
Морозов О. - До питання про масове вилучення книжкових пам’яток із бібліотечної колекції Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя в 1934–1936 роках (2013)
Моціяка П. - Кімната-музей Миколи Гоголя й інші колекції Історико-філологічного інституту в Ніжині (2013)
Самойленко О. - Корпус античних монет у нумізматичній колекції Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині на початку ХХ ст. (2013)
Сидорович О. - Ніжинський агротехнічний інститут: етапи становлення в експозиції музею історії навчального закладу (2013)
Ситий І. - Адміністративні, судові та урядові печатки з Ніжинщини кінця XVII – середини XIX ст. (2013)
Дедович Д. - Шкільництво на Ніжинщині у другій половині 20-х років ХХ ст. (2013)
Демуз І. - Історико-філологічне товариство при інституті князя Безбородька у Ніжині: історіографічний дискурс (2013)
Кулик В. - Громадські культурно-освітні заходи в Ніжині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
П. В. Клименко (1887–1955) Від редакційної колегії (2013)
Шаповал А. - Документальна спадщина історика Пилипа Васильовича Клименка (2013)
Кондрашов В. - Архівні матеріали про ніжинський період життя А. Г. Єршова (2013)
Рахно О. - Земська діяльність П. А. Буштедта (2013)
Дудченко Г. - Крутівські події 1918 р. крізь призму історичної пам’яті (2013)
Зозуля С. - Кілька документів з історії Ніжинського (Магерського) скарбу 1852 р. (2013)
Зозуля С. - Із любов’ю до своєї родини та свого краю (2013)
Блануца А. - Козацька Україна очима французів (2013)
Жукова О. - Методологічні проблеми створення ансамблевих музеїв як одного з напрямів музеєфікації історико-культурних пам’яток в Україні (2013)
Ромадин С. - Проблемы музеефикации использованных в кинематографе образцов и полномасштабных макетов памятников науки и техники (на примере железнодорожной техники боевого назначения) (2013)
Бачинська О. - Архітектура караїмської кенаса у м. Києві (2013)
Бондаренко Г. - "А знайшовся вільний час – читай!": коло читання парафіяльних священників (за матеріалами церковної православної періодики Харківської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) (2013)
Рига Д. - До питання про вилучення церковних дзвонів у Чернігові станом на 1929–1930 р. (2013)
Горох М. - Грошові знаки Торгсину та їх обіг (на прикладі Чернігівської обласної контори) (2013)
Дробязко Н. - Маєтки родини Кочубеїв поблизу м. Батурина (2013)
Жукова С. - Благодійна діяльність родини Терещенків у Глухові (2013)
Коваленко О. - До питання про передісторію створення Чернігівської губернської вченої архівної комісії, Острянко А. (2013)
Кравченко О. - Опіка над дітьми на Чернігівщині у ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Кравченко Р. - Тюремні церкви Харкова (2013)
Крапивний Я. - Особливості професійної підготовки вчителів у жіночих єпархіальних училищах Чернігівщини (1872–1891 роки) (2013)
Шиян Л. - Раїна Могилянка княгиня Вишневецька та її фундації задніпровським монастирям (2013)
Яковенко Г. - Діяльність Харківського товариства взаємодопомоги учительок і виховательок (1895–1913) (2013)
Брязкало Т. - Документи з історії археологічних розкопок стоянки у с. Мізин в особовому фонді академіка Івана Григоровича Підоплічка (2013)
Коба О. - Холодна зброя на території Північно-Дніпровського Лівобережжя наприкінці XV – в першій половині XVII ст. (2013)
Коваленко О. - Історико-генеалогічні студії Г. О. Милорадовича (2013)
Луняк Є. - Лівобережний похід Яна ІІ Казимира 1663–1664 рр. у висвітленні французького історика Мішеля Руссо де ла Валетта (2013)
Ситий Ю. - Особливості християнського поховального обряду давньоруського Чернігова (2013)
Чернышов С. - Нумизматические коллекции Средневековых монет в фондах Трубчевского муниципального музея-планетария (оценка состояния) (2013)
Литвин К. - Постать єпископа Антонія (Соколова) та розбудова Чернігівського єпархіального давньосховища (1880–1910-ті роки) (2013)
Мацелюх К. - Освітньо-культурна діяльність П. Н. Абрамовича (1904–1943) (2013)
Пашун Л. - Внесок Ю. С. Асєєва у вивчення пам’яток Київської Русі Північно-Дніпровського Лівобережжя, Константинов В. (2013)
Старовойт С. - Представники Чернігівщини в українській науці (2013)
Луняк Є. - Видатний костомаровознавець Юрій Анатолійович Пінчук (1937–2012) (2013)
Кедун І. - До питання про топографію давньоруських пам’яток на території міста Ніжин (2014)
Желєзко Р. - Місто Ніжин у системі оборони Гетьманщини (1648–1783 роки) (2014)
Токарєв С. - Вихідці з польської шляхти у складі козацької старшини Ніжинського полку (друга половина XVII–XVIII ст.) (2014)
Дмитренко Н. - До історії розвитку органів місцевого самоврядування у Ніжинському повіті: співпраця міської управи з церковнослужителями (ІІ половина ХІХ ст.) (2014)
Нагорна Н. - Система медичного страхування населення зони військового управління в умовах німецького "нового порядку" (за матеріалами Ніжинської міської управи), Лихута О. (2014)
Самойленко О. - Колекція монет, бон, жетонів і медалей закладів Ніжинської вищої школи середини ХІХ – першої третини ХХ ст.: від камерального мінцкабінету до систематизованого нумізматичного зібрання, Зозуля С. (2014)
Медовкіна Л. - К. В. Харлампович та його публікації: бібліографічна замітка з приводу однієї помилки (2014)
Кривобок О. - Документи про синодальний рух на Ніжинщині у 1920-х роках (2014)
Мицик Ю. - Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О. М. Лазаревського, Тарасенко І. (2014)
Потапенко М. - Корпус документів до історії воєнно-польової кінної залізниці в Ніжині (1915–1918 роки) (2014)
Ластовський В. - Французька історіографія козацької України (Рец. на: Луняк Є. Козацька Україна ХVI–ХVIII ст. у французьких історичних дослідженнях. – К. ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 808 с.) (2014)
Луняк Є. - Нові студії з історичної та національної пам’яті (Рец. на: Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А.М. Киридон. – К. : ДП НВЦ "Пріоритети", 2013. – 436 с.) (2014)
Титул, зміст (2013)
Ладанюк А. П. - Підведення підсумків проведення Конференції "Автоматика—2012" Автоматизація—основа виробництва майбутнього (2013)
Богушевський В. С. - Система керування машинами лиття під тиском, Антоневич Я. К. (2013)
Гніденко В. В. - Вимірювально-обчислювальна система на базі авіаційного гіперспектрометру, Яценко В. О., Наливайчук М. В. (2013)
Голінко І. М. - Синтез оптимальної системи керування із частковою компенсацією збурення (2013)
Ковриго Ю. М. - Модернізація АСР теплового навантаження з використання мметоду динамічної корекції, Бунке О. С. (2013)
Лобок О. П. - Аналітичне моделювання динаміки температурного режиму камери хлібопекарської печі як багатовимірного об'єкта керування, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2013)
Наливайчук М. В. - Нейромережеве оцінювання слабких впливів на кероване левітуюче пробне тіло, Яценко В. О., Гніденко В. В. (2013)
Пастушенко В. Й. - Використання NEO-FUZZY мережі для керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур, Стеценко А. М. (2013)
Поливода О. В. - Використання методу експоненціального згладжування для адаптивного управління іригаційною системою, Рудакова Г. В., Сарафаннікова Н. В. (2013)
Степанець О. В. - Автокорекція параметрів системи керування на базі каскада регуляторів з внутрішньою моделлю об'єкта (2013)
Чаплінський Ю. П. - Онтологічні складові підтримки прийняття управлінських рішень (2013)
Білець І. В. - Вплив молярного співвідношення концентрацій моносубстратів у суміші на синтез поверхнево-активнихречовин Acinetobacter calcoaceticus К-4, Конон А. Д., Пирог Т. П. (2013)
Покора Х. А. - Антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин Nocardia vacciniiК-8 (2013)
Олефіренко Ю. Ю. - Особливості біосинтезу мікробного екзополісахариду етаполану за умов росту Acinetobacter sp.ІМ ВВ-7005 на соняшниковій олії (2013)
Деркач В. Ю. - Властивості та перспективи одержання і використання декстраназ, Красінько В. О. (2013)
Стабніков В. П. - Предобробка клітин уреаза-продукуючих бактерій катіонами кальцію для інтенсифікації біоцементації піску (2013)
Ємцев В. І. - Шляхи відродження та розвитку конкурентоспроможності підприємств м'ясопродуктового підкомлексу АПК України в умовах конкурентного середовища (2013)
Захарченко О. В. - Наукове забезпечення розвитку біоресурсів та природокористування (2013)
Молодницька О. М. - Удосконалення очищення густихна півпродуктів цукрового виробництва з застосуванням вітчизняної целюлози, Клименко Л. С., Штангеєва Н. І. (2013)
Карпович І. В. - Дослідження процесу зцукрювання у виробництві харчового сиропу, Крапивницька І. О., Брик О. І. (2013)
Кишенько І. І. - Дослідження термогравіметричних властивостей цільном'язових м'ясопродуктів, Іванов С. В., Донець О. П. (2013)
Пешук Л. В. - Вивчення активності ферментних систем фаршу з прісноводної риби (2013)
Попова А. В. - Дослідження реологічних властивостей кефіру, Подобій О. В., Мірошников О. М., Стеценко Н. О. (2013)
Роїк М. В. - Виробництво горілки особливої на основі стевії, Захаревич В. Б., Кузнецова І. В., Бондар М. В. (2013)
Simakhina H. - Low temperatures in food technologies, Stetsenko N., Naumenko N. (2013)
Михайленко О. В. - Еволюція поглядів щодо економічної сутності потенціалу (2013)
Мокіна С. М. - Вплив бренду роботодавця на зниження соціальних ризиків під час реструктуризації (2013)
Матвійчук В. В. - Роль Житомирської області в економіці України (2013)
Шматкова Г. К. - Формування собівартості продукції спиртового виробництва в умовах інноваційного розвитку, Губенко Н. Ю. (2013)
Березянко Т. В. - Проблеми регуляторної політики в секторі виробництва харчової продукції (2013)
Нікітіна Т. А. - Концентрація та централізація капіталу як фактор економічного зростання (2013)
Мостенська Т. Л. - Перспективи розвитку ринку органічної продукції України, Ралко О. С. (2013)
Данілова Е. І. - Оцінка ефективності та конкурентоспроможності авіакомпаній в результаті впливу корпоративних конфліктів (2013)
Передерій В. В. - Дослідження стратегічних пріоритетів розвитку українських авіаційних компаній та шляхи підвищення їх конкурентоспроможності (2013)
Теплінський Г. В. - Теоретичні підходи до формування системи управління корпораціями в Україні (2013)
Сакс Е. - Стан зайнятості та безробіття в Україні (2013)
Рубан В. - Обгрунтування вибору антикризової стратегії, Аллахвердієва Д. (2013)
Бойко I. A. - Сутність та види фінансової реструктуризації підприємств (2013)
Гейвич I. B. - Роль облікової політики в системі управління підприємством (2013)
Штокало М. И. - Анатолій Кирилович Бабко — гордість вітчизняної науки, видатний український хімік-аналітик (2013)
70-річчя професора М. А. Мартиненко (2013)
75-річчя професора В. В. Манка (2013)
До відома авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Гончаренко Б. М. - Аналітичне подання збурень при розв’язуванні задачі оптимізації керування багатовимірним об’єктом, Ползик А. М. (2013)
Іванчук В. В. - Автоматизована система управління брагоректифікаційною установкою непрямої дії, Кутя В. М. (2013)
Омельчук А. А. - Проблеми узгодженого керування складною електромеханічною системою, Лебеденко Ю. О., Рудакова Г. В. (2013)
Біотехнологи на міжнародній арені (2013)
Гриценко Н. А. - Технологія і практичне використання поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Пирог Т. П. (2013)
Кирпушко О. В. - Ферментативна активність окремих представникі в родів Coprinellus та Coprinopsis, Ломберг М. Л. (2013)
Кудря Н. В. - Синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Nocardia vacciniiК-8 на змішаних субстратах (2013)
Попова А. В. - Дослідження деяких метаболічних порушень у морських свинок з експериментальним алергічним енцефаломієлітом, Кучмеровська Т. М. (2013)
Даниленко С. Г. - Дослідження якісного та кількісного складу мікрофлори розсолів, Коваленко Л. М., Панасюк І. В., Недорізанюк Л. П. (2013)
Разгородін М. І. - Целюлозолітична активність аеробних спороутворюючих бактерій (2013)
Рушай О. С. - Дослідження показників мікробіологічної безпеки заквасок хліба функціонального призначення, Грегірчак Н. М. (2013)
Скроцкая О. И. - Выделение продуцентов ацетона из разных природных источников, Зинченко А. А. (2013)
Чеботарьова К. В. - Антиадгезивні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 різного ступеня очищення (2013)
Гунько Н. О. - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості України (2013)
Котинський А. В. - Вплив гліцину на фотосинтетичну активність мікроводорості Spirulina platensis (gom.) geitl, Салюк А. І., Яковенко А. А. (2013)
Якимчук Т. В. - Міжнародна співпраця України з природоохоронних питань (2013)
Semenova O. - Method of mathematical planning of experiment for optimal flowsheet selection of biochemical oil wastewater treatment, Smirnova J., Bublienko N., Shylofost T. (2013)
Балюта С. М. - Ідентифікація параметрів моделі електромеханічної системи на основі генетичних алгoритмів (І частина), Копилова Л. О., Клименко Ю. О. (2013)
Бржезицький В. О. - Трансформування вищих гармонічних складових напруги електромагнітними трансформаторами, Гаран Я. О., Маслюченко І. М. (2013)
Бондарєва В. Й. - Розробка i дослiдження складу лікувально-профiлактичного крему "Юнiор-1" для лiкування акне, Макаренко О. Г., Гоцуляк Я. Н. (2013)
Бугера А. Ю. - Впровадження системи НАССР у фармацевтичне виробництво, Грегірчак Н. М. (2013)
Кишенько І. І. - Нова якість сировинної бази України, Іванов С. В. (2013)
Шутюк В. В. - Математичне моделювання сушіння харчових продуктів перегрітою парою, Василенко С. М., Бессараб О. С. (2013)
Ємцев В. І. - Розвиток конкурентоспроможності підгалузі птахівництва в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи (2013)
Калініченко О. О. - Соціальна сфера та її гуманітарна складова (2013)
Кундєєва Г. О. - Продовольча безпека: диференціація рівнів продовольчого забезпечення країни (2013)
Матвійчук В. В. - Подолання наслідків аварії Чорнобильської АЕС — головна проблема економіки природокористування Житомирської області (2013)
Мосійчук І. В. - Кадровий потенціал соціальної сфери: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Пойта І. О. - Перспективи розвитку ринку послуг в сучасних умовах розвитку економіки (2013)
Ruban V. - Transformation of the notion of crisis management for concerning economic security of organization, Allahverdieva D. (2013)
Березянко Т. В. - Шляхи підвищення ефективності національної моделі корпоративного управління (2013)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура як складова загальної системи управління підприємством (2013)
Макарченко М. А. - Роль и место кадрового потенциала в структуре инновационного потенциала организации и методы его оценки, Лопатин Д. А. (2013)
Мокіна С. М. - Підтримка привабливості компанії як роботодавця в аспекті соціальної реструктуризації (2013)
Нікітіна Т. А. - Застосування консолідації капіталу в корпоративній стратегії зростання підприємств (2013)
Пенчук Г. С. - Баланс виробництва та споживання молока і молочних продуктів в Україні (2013)
Репіч Т. А. - Грандіозні логістичні операції радянського союзу (2013)
Теплінський Г. В. - Світовий досвід управління корпораціями (2013)
Хринюк О. С. - Проблеми ефективного управління витратами на підприємствах України, Вернигора Н. С. (2013)
Яровий Л. В. - Шляхи визначення оптимальної стратегії використання інформацих ресурсів підприємства (2013)
Небильцова В. М. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку аудиту, Сухініна А. С. (2013)
Федишин М. П. - Взаємозв’язок неефективного планування з проблемами формування грошових потоків на підприємствах в сучасних умовах (2013)
Чернелевський Л. М. - Кафедра обліку і аудиту: історія становлення та розвитку (2013)
Грабовська О. В. - На шляху до наукової досконалості, Пушанко Н. М. (2013)
До відома авторів (2013)
Лавриненко C. І. - Україна в системі сучасних геополітичних координат: огляд вітчизняних концепцій (2014)
Кравченко П. А. - Вітчизняний культурно-історичний досвід як основа інтеграції України в європейський простір, Мельник А. І. (2014)
Радько П. Г. - Національно-політичні погляди Тараса Шевченка в контексті його історіософської мудрості (2014)
Білоусько О. А. - До участі полтавців у визволенні Шевченка Т. з кріпацтва (2014)
Мужикова І. М. - Шляхи художньої долі Тараса Шевченка, Чернощоков А. (2014)
Марочко В. І. - Голодомор-геноцид 1932-1933 років в Україні: політичний дискурс (2014)
Єрмак О. П. - Дослідження історії Голодомору-33 на Полтавщині (1988-2008 роки) (2014)
Блоха Я. Є. - Голодомор 1932-1933 років у Решетилівському районі (2014)
Аванесян Г. М. - Історичні традиції судочинства княжої доби (2014)
Михайлуца М. І. - Відбудова православних храмів в Одесі в роки румунської окупації (1941-1944 роки) (2014)
Киридон П. В. - Система пільг і привілеїв як органічна складова характеристики партійно-державної номенклатури Української РСР 1945-1964 років (2014)
Стрілець В. В. - Київський осередок українських соціалістів-федералістів за денікінської та радянської влади (1919-1920 роки) (2014)
Безотосний М. Т. - Вплив української національної ідеї на соборність України (2014)
Литвин Т. С. - Голодомор 1932-1933 років на Глобинщині (за матеріалами статистики і спогадів) (2014)
Ігнатуша О. М. - Чинники зміни єпархіальної мережі Української синодальної церкви (20-30-ті роки ХХ століття) (2014)
Сітарчук Р. А. - Протестантські організації України в розрізі репресивних заходів більшовиків (2014)
Год Б. В. - Релігійний чинник протестних рухів у Європі ХVІ-ХVІІ століть, Год Н. В. (2014)
Бесєдіна Н. В. - Японське просвітництво – важлива передумова реформ Мейдзі (2014)
Вільховий Ю. В. - Ідеологічна боротьба в США у роки війни за незалежність (2014)
Булава Л. М. - Булдовський О. Т. і Ніколаєв В. Ф. – голови науково-навчальної ради Полтавського педінституту як колективного органу управління в 1920-1921 роках (2014)
Шевчук В. В. - Ректори Полтавського інституту народної освіти (1921-1930) та директори Полтавського інституту соціального виховання (1930-1933), Шевчук С. М. (2014)
Деримарко Є. І. - Оперна студія при Полтавському державному педагогічному інституті імені Короленка В. Г. , Снігуренко В. М. (2014)
Гура О. А. - Всеукраїнська наукова конференція "Другі Череванівські читання" (2014)
Шаповал Л. І. - Відкриття музею історії історичного факультету ПНПУ імені Короленка В. Г. (2014)
Вільховий Ю. В. - Велет історичного краєзнавства, Демиденко Т. П. (2014)
Дудяк І. В. - "Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии за 1802-1907 годы" / Ред. Шумков А. А. Упоряд. : Коротенко В. В. , Рикліс І. Г., Чиркова М. Ю., Якименко О. І. – М. : Старая Басманная, 2013. – 668 с. (2014)
Якименко М. А. - Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ-початку ХХ століть. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 458 с. , Приймак О. М. (2014)
Кравченко П. А. - Юрій М. Ф. Україна XIX – початку XXІ ст. : цивілізаційний контекст пізнання / Юрій М. Ф., Алексієвець Л. М., Калакура Я. С., Удод О. А. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. ІІ. – 696 с. , Радько П. Г. (2014)
Довідка про авторів (2014)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2014)
Титул, зміст (2013)
Покора Х. А. - Синтез поверхнево-активних речовин за умов вирощування Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 і Acinetobacter calcoa ceticusІМВ В-7241 на відходах виробництва (2013)
Омельчук Є. О. - Використання целюлолітичних ферментних препаратів для отримання яблучного пектину, Красінько В. О., Крапивницька І. О., Сирчин С. О. (2013)
Бугера А. - Фактори росту та їх вплив на перебіг загоєння ран при цукровому діабеті, Грегірчак Н. М. (2013)
Савіцька О. Ю. - Інноваційні технології в будівництві скляних фасадних систем готелів, Гавриш А. В. (2013)
Мазур-Вержбицька О. - Еволюція правових основ екологічної політики Європейського Союзу, Олійниченко О. М. (2013)
Архіпова Г. І. - Оцінка токсичності миючих засобів побутового призначення методом біотестування, Маноха Л. Ю., Кваша О. Ю. (2013)
Євтушенко О. В. - Прогнозування ризиків виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості (2013)
Володченкова Н. В. - Вибухобезпека виробничих об’єктів харчової промисловості до впливу повітряної вибухової хвилі, Хіврич О. В., Левченко О. Г. (2013)
Зав’ялов В. Л. - Математичний опис зовнішнього масообміну при екстрагуванні із рослинної сировини в умовах нестаціонарного масоперенесення (2013)
Пахомова К. Ю. - Розрахунок пастеризаторів-гомогенізаторів періодичної дії типу ТЕК-СМ, Осіпенко С. Б. (2013)
Чагайда А. О. - Інтенсифікація зброджування цукровмісних середовищ, Піддубний В. А., Максименко І. Ф., Бойко О. О. (2013)
Балюта С. М. - Оптимальний режим роботи джерел реактивної потужності підприємства, Ізволенський І. Є., Шестеренко В. Є. (2013)
Атарод С. - Характеристики високовольтних подільників напруги, призначених для вимірювання показників якості електроенергії, Бржезицький В. О., Гаран Я. О., Маслюченко І. М., Анохін Ю. Л. (2013)
Криворотько В. М. - Фізико-хімічні взаємодії в харчових середовищах (2013)
Пастух Г. С. - Оптимізація технологічних параметрів вилучення пектину з картоплі, Грабовська О. В., Мірошник В. О. (2013)
Доценко В. Ф. - Інноваційні методи кулінарного обробляння продукції ресторанного господарства (Частина І), Арпуль О. В., Усатюк О. М. (2013)
Буковинська М. П. - Креативність персоналу як необхідна якість формування соціального капіталу, Нечаєв О. Л. (2013)
Ратинський В. - Оптимізація цінової політики на ринку світлих нафтопродуктів (2013)
Шпиг Ю. - Актуальні питання споживання м’яса населенням України (2013)
Скригун Н. П. - Планування персональних продаж в системі комунікаційного міксу підприємства, Чорноус Л. В., Коннова Л. О. (2013)
Гуртовий Г. А. - Розміщення продуктивних сил як основа розвитку зовнішньо-економічної діяльності країни (2013)
Басюк Т. П. - Методичні підходи до оптимізації обсягу оборотних активів підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2013)
Литвинець Л. Ф. - Логістичне управління підприємством в туристичному бізнесі (2013)
Романова Л. В. - Вплив державного регулювання на підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2013)
Мостенська Т. Л. - Формалізація процесу розвитку інтеграційної взаємодії, Скопенко Н. С. (2013)
Мазник Л. В. - Значення PR-технологій для розвитку іміджу сучасних конкурентних пропозицій, Коннова Л. О. (2013)
Тур О. В. - Кратегорії криза і криза підприємств та фактори їх виникнення (2013)
Рудніцька Р. - Вибір оптимальної форми розрахунків в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств харчової промисловості, Тюха І. (2013)
Угрімова І. В. - Оцінка ефективності реструктуризації м’ясопереробних підприємств, Маркіна І. А. (2013)
Ємцева Г. Ф. - Вплив цінової політики на стан та розвиток конкурентоспроможності аграрних підприємств, Ємцев В. І. (2013)
Хімік за фахом, управлінець — за покликанням (2013)
До відома авторів (2013)
Бессонова В. П. - Аналіз видового складу та стану деревної рослинності парку ім. Богдана Хмельницького у м. Дніпропетровську, Іванченко О. Є. (2013)
Бошинська А. - Рослинність як інтегральна складова ігрових майданчиків (2013)
Бреус Н. Ю. - Ретроспективний аналіз розвитку паркобудівництва у м. Києві та проблеми міських парків на сучасному етапі їх розвитку (2013)
Бровко О. Ф. - Композиційні принципи використання ялівця козацького в озелененні прибудинкових територій (2013)
Гатальська Н. В. - Особливості формування та методи оцінки колориту території навчальних закладів (на прикладі ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж”), Мавко М. С. (2013)
Геник Я. В. - Систематична структура дендрофлори та санітарний стан паркових насаджень міст Карпатського регіону України, Дудин Р. Б. (2013)
Герко О. - Сучасні форми облаштування малих міських просторів на прикладі Відня (2013)
Дзиба А. А. - Сучасний стан живоплотів у парках м. Біла Церква, Собченко О. А. (2013)
Жидецький В. С. - Перспективи використання ліан в озелененні Києва та особливості їх розмноження, Маурер В. М., Пінчук А. П. (2013)
Зібцева О. В. - Деревні насадження парку ім. Генерала Потапова у м. Києві, Пришляк В. І. (2013)
Зібцева О. В. - Оцінка стану території парку ім. Генерала Потапова у м. Києві та пропозиції щодо її реконструкції, Пришляк В. І. (2013)
Коркуленко О. М. - Водний режим листків інтродукованих видів і культиварів роду Hydrangea L. (2013)
Костенко С. М. - Представники роду Рhilаdеlрhus L. в осередках культурної дендрофлори міста Києва (2013)
Ляска А. - Особливості влаштування паркових територій на землях кладовищ на прикладі міського парку в м. Стржеліні (2013)
Мазуренко Н. А. - Поширення представників роду Salix l. в Україні та перспективи їх використання в озелененні, Маурер В. М. (2013)
Олексійченко Н. О. - Особливості тематичного навантаження меморіальних парків м. Києва, Гатальська Н. В., Гричук М. О. (2013)
Олексійченко Н. О. - Регенераційна здатність мікропагонів Tilia cordata Mill. в умовах in vitro, Клюваденко А. А., Чорнобров О. Ю. , Совакова М. О. (2013)
Олексійченко Н. О. - Особливості функціонального зонування території загальноосвітніх шкіл в Україні, Патрікеєва Н. І. (2013)
Піхало О. В. - Комплексна оцінка декоративних якостей вуличних рядових насаджень (2013)
Редько К. О. - Особливості влаштування водних устроїв на різних типах садово-паркових об'єктів, Кушнір А. І. (2013)
Роговський C. В. - Досвід створення і утримання зелених насаджень у містах Європи та його використання в Україні (2013)
Середюк О. О. - Стан рослин Рicea abies (L.) Karsten в колекційних насадженнях ботанічного саду НУБіП України (2013)
Собченко В. Ф. - Інвентаризаційний аналіз колекційного фонду декоративних рослин Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2013)
Юхновська В. П. - Імпорт декоративного садивного матеріалу: сучасний стан та динаміка (2013)
Денисова Г. В. - Просторова організація та стан насаджень Роздільського палацово-паркового комплексу на Львівщині (2013)
Дойко Н. М. - Особливості відновлення історичних ділянок у дендрологічному парку "Олександрія", Мордатенко І. Л. (2013)
Драган Н. В. - Антропогенна диференціація вікової діброви дендропарку "Олександрія" НАН України (2013)
Марков Ф. Ф. - Сучасний стан насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Турчинівський" (2013)
Марков Ф. Ф. - Сучасна структура насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Вільхівський", Астаф’єва В. Є. (2013)
Вебер-Сівірська М. - Захист дерев законом в Польщі на прикладі міста Вроцлав (2013)
Бала О. П. - Моделювання динаміки росту модальних деревостанів бука лісового Карпатського регіону за основними таксаційними показниками, Терентьєв А. Ю., Василишин Р. Д. (2013)
Матушевич Л. М. - Структура видового складу лісів Східного Полісся України (2013)
Миронюк В. В. - Сучасні методи оцінки таксаційних показників лісових насаджень на основі дешифрування космічних знімків (2013)
Свинчук В. А. - Особливості таксаційної будови штучних соснових деревостанів зони відчуження Чорнобильської АЕС, Зібцев С. В., Борсук О. А. (2013)
Содолінський Р. В. - Оптимізація розміру використання деревних ресурсів лісу від рубок головного користування у державних підприємствах Київського ОУЛіМГ, Гірс О. А. (2013)
Бондар А. О. - Наближене до природи лісівництво: історія виникнення та розвиток у європейських країнах, Кременецька Є. О., Чорнобров О. Ю. (2013)
Бровко Д. Ф. - Зміна водних властивостей і родючості піщаних літоземів під впливом внесеного прошарку лесовидного суглинка, Бровко Ф. М., Бровко О. Ф. (2013)
Євтушевський М. Н. - Особливості функціонування бобрових колоній в умовах гідрорежиму верхів’я Кременчуцького водосховища (2013)
Карпенко В. І. - Лісівничі властивості супутніх порід у дубових лісостанах Лісостепу України (2013)
Криницький Г. Т. - Динамічні тенденції клімату Західного Лісостепу України та їх вплив на санітарний стан лісостанів, Мазепа В. Г., Новак А. А., Данькевич С. М. (2013)
Левченко В. В. - Природне зрідження у соснових молодняках природного походження Київського Полісся (2013)
Максимчук Н. В. - Біологічні особливості поширення збудників стовбурових гнилей в дубових насадженнях (на прикладі ДП "Березнівське ЛГ") (2013)
Мельник О. М. - Аналіз сучасного стану лісів Національного природного парку "Прип’ять-Стохід", Лакида П. І. (2013)
Михайличенко О. А. - Морфологічні особливості та твердість ґрунтів у соснових насадженнях, уражених кореневою губкою, Усцький І. М., Болтенков Ю. О., Стовбуненко Д. В. (2013)
Остапчук О. С. - Живий надгрунтовий покрив на зрубах в умовах свіжої грабової діброви Південного Лісостепу України, Маурер В. М., Соваков О. В. (2013)
Решетник Л. Л. - Поширеність та шкодочинність кореневої губки в ДП "Семенівське лісове господарство" та заходи боротьби з хворобою, Степанець О. І. (2013)
Рижов О. М. - Вплив антропогенного ущільнення дерново-шаруватих грунтів на їх біологічну активність (2013)
Токарева О. В. - Теоретико-методичні засади класифікації та відбору дерев у ландшафтну рубку, Ященко Я. Ю. (2013)
Черневий Ю. І. - Структурні особливості старовікових ялицево-букових деревостанів у низькогір’ї басейну р. Дністер (2013)
Бондар О. В. - Асортимент декоративних деревних рослин у постійних розсадниках державних підприємств Західного Полісся України: проблеми формування та перспективи розширення, Тишковець І. М., Федорук О. А. (2013)
Кичилюк О. В. - Формування підліску у штучних лісонасадженнях Волинського Полісся, Кайдик О. Ю. (2013)
Ковалевський С. Б. - Використання фунгіцидів при вирощуванні садивного матеріалу сосни звичайної у відкритому грунті, Тараненко Ю. М. (2013)
Маурер В. М. - Стан та якість робіт з відтворення лісів в Україні та шляхи їх покращення, Пінчук А. П. (2013)
Поліщук І. А. - Особливості створення лісових культур лісогосподарськими підприємствами Волинської області (на прикладі ДП "Колківське ЛГ" та "Ківерцівське ЛГ"), Пушкар Г. Р. (2013)
Попович В. В. - Вплив техноедафотопів сміттєзвалищ на природні фітомеліоративні процеси (2013)
Сбитна М. В. - Особливості росту 32-річних еколого-географічних культур сосни звичайної у південній частині Київського Полісся, Фучило Я. Д., Кайдик В. Ю. (2013)
Алексіюк І. Л. - Особливості зміни таксаційних показників соснових деревостанів природного походження Полісся України залежно від їхнього складу, Лакида П. І., Терентьєв А. Ю. (2013)
Василюк О. В. - Проблеми узгодження природоохоронного законодавства із нормативно-правовими актами про консервацію земель та агролісомеліорацію, Мовчан Я. І., Бурковський О. П. (2013)
Жежкун І. М. - Методичні підходи до нормування параметрів регіонального розвитку лісогосподарських підприємств (2013)
Ковалевич А. И. - Оценка и перспективы использования лесных древесных ресурсов в биоэнергетике Республики Беларусь, Усеня В. В. (2013)
Андрущенко Р. О. - Особливості динаміки осередків масового розмноження комах-листогризів у лісах Центрального Полісся, Болюх О. Г. (2013)
Жежкун А. М. - Дубові деревостани Східного Полісся: формування, стан, продуктивність (2013)
Ковалевський С. С. - Якісні показники дерев дуба та граба у деревостанах навколо м. Біла Церква (2013)
Кубраков С. В. - Особливості переформування запідсочених сосняків у стійкі природні лісостани (2013)
Левандовська С. М. - Санітарний стан дубових насаджень зеленої зони м. Біла Церква (2013)
Левченко В. В. - Адаптація і виживання сходів у свіжих дібровах Правобережного Лісостепу (2013)
Осадчук Л. С. - Біосинтез пластидних пігментів у хвої дерев сосни звичайної різних категорій смолопродуктивності, Кондратюк Л. М. (2013)
Рошнівський Б. В. - Природне поновлення бука лісового на зрубах вологих бучин Прикарпаття, Бондар А. О., Левченко В. В. (2013)
Сагайдак А. В. - Оцінка просторово-типологічного розподілу бобра європейського (Castor fiber L.) у НПП "Деснянсько-Старогутський", Тищенко В. М., Кузьменко Ю. В. (2013)
Стороженко В. І. - Вільхові ліси Придонецького Степу, Яроцький В. Ю., Яроцька М. О. (2013)
Гладун Г. Б. - Оптимізація насаджень лісомеліоративного комплексу на адаптивно-ландшафтній основі, Гладун Ю. Г., Юхновський В. Ю. (2013)
Грибачова О. В. - Історія полезахисного лісорозведення на Луганщині, Юхновський В. Ю. (2013)
Крилов Я. І. - Меліоративні властивості протиерозійних насаджень Жашківщини (2013)
Лобченко Г. О. - Порівняльна характеристика едафічних умов полезахисних лісових смуг і агрофонів (2013)
Рябченко М. М. - Протиерозійні насадження робінії псевдоакації в умовах Канівських дислокацій (2013)
Хрик В. М. - Морфологічні та фізико-хімічні властивості грунтів штучних лісових насаджень на еродованих землях Правобережного Придніпров’я (2013)
Бровко О. Ф. - Мікрофлора ризосфери ялівцю козацького, що зростає у моноценозах Києва (2013)
Зібцева О. В. - Характеристика системи озеленення м. Вишневого, Півнюк О. С. (2013)
Іванюк І. В. - Вплив стимуляторів росту на схожість насіння та укорінення живців гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba L.), Завадська М. О. (2013)
Крачковська М. В. - Особливості організації та благоустрою територій вищих навчальних закладів у місті Києві (2013)
Мельник А. В. - Ідентифікація сортів й гібридів соняшнику декоративного та можливість їх використання в садово-парковому господарстві, Мельник Т. І. (2013)
Сперанская Е. В. - Реконструкция старого сада Хортицкого национального учебно-реабилитационного многопрофильного центра на о. Хортица (2013)
Суханова О. А. - Особливості організації планувальної структури територій етнографічних парків України та Європи, Мазуренко Т. С. (2013)
Буйських Н. В. - Визначення товщини та глибини проникнення опоряджувального матеріалу в деревну підкладку, Алименко А. І. (2013)
Кульман С. М. - Визначення величини передекспоненціального множника у феноменологічній моделі руйнування композиційних матеріалів на основі деревини, Бойко Л. М. (2013)
Луканін О. С. - Перспективи відродження бондарного виробництва на Волині, Зражва С. Г., Панахов Т. М. (2013)
Марченко Н. В. - Дослідження впливу зміни конструкції інструменту на якість поверхні деревини, Білецький М. О. (2013)
Пінчевська О. О. - Визначення всихання деревини дуба (2013)
Сірко З. С. - Взаємозв’язок кроку зубів та площини западин з подачею на зуб рамної пилки при пилянні деревини твердих листяних порід (2013)
До 100-річчя від дня народження професора Дмитра Даниловича Лавриненка (2013)
Маурер В. М. - Так, були люди…, класики-лісівники, пам'ять про них світла – житиме у віках! (2013)
Гатальська Н. В. - Морозостійкість інтродуцентів парків-пам’яток садово-паркового мистецтва в умовах Центральнопридніпровської височинної області, Горохольський В. В. (2013)
Демченко О. О. - Вегетативне розмноження видів роду Viburnum L. стебловими живцями, Демченко С. К. (2013)
Дзиба А. А. - Особливості планувально-функціональної організації території ботанічного саду НУБіП України, Погребна Н. В. (2013)
Ковалишин І. Б. - Ломиноси у зелених насадженнях Києва, Пінчук А. П., Маурер В. М., Вахновська Н. Г. (2013)
Кушнір А. І. - Декоративні рослини розсадника ПП "Лірис" та особливості їх використання на експозиційній ділянці, Вольська М. С. (2013)
Левандовська С. М. - Особливості вирощування Callistephus chinensis (L.) Nees. в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Мельник Т. І. - Видовий склад і кількісна участь деревних порід у вуличних насадженнях міста Суми, Мельник А. В. (2013)
Могиляк М. Г. - Збагачення асортименту декоративних гвоздик видами природної флори (2013)
Плугатар Ю. В. - Проблеми і перспективи розвитку декоративного садівництва в Криму, Коба В. П., Ковальов М. С. (2013)
Сидоренко І. О. - Біоморфологічна структура надземної сфери східно-азійських видів роду Rhododendron L. в умовах м. Києва (2013)
Соловей Д. С. - Сади "нової хвилі" як нова течія в благоустрої та озелененні (2013)
Тищенко Н. М. - Особливості використання красивоквітучих представників родини Rosaceae Juss. в озелененні Голосіївського району м. Києва, Кухарська М. О. (2013)
Федоровська Я. А. - Особливості вегетативного розмноження деяких гібридів та культиварів Tulipa L. (2013)
Дзиба А. А. - Порівняльний аналіз складу заповідних вікових дерев Pinus sylvestris L. Лісостепу і Степу України, Попович С. Ю. (2013)
Кузнецов С. І. - Таксономічний склад та систематика хвойних дендрофлори України на основі сучасних тенденцій, Курдюк О. М., Маєвський К. В. (2013)
Піхало О. В. - Вплив засоленості ґрунту на стан та життєвість вуличних деревних рослин м. Києва (2013)
Севаст’янов В. Є. - Визначні вікові дерева платана в Криму (2013)
Гілітуха Д. В. - Картування надземної фітомаси соснових деревостанів за даними супутникових мультиспектральних знімків SPOT-5, Лакида П. І. (2013)
Домашовець Г. С. - Ринок лісопродукції в контексті маркетингового менеджменту, Лащенко А. Г., Кравець П. В. (2013)
Кравець П. В. - Застосування маркетингових комунікацій на лісогосподарських підприємствах, Домашовець Г. С., Лащенко А. Г. (2013)
Кравець П. В. - Екологізація лісового господарства в Україні під впливом лісової сертифікації, Павліщук О. П., Розвод С. В. (2013)
Лакида П. І. - Моделювання продукції гілок крони дерев вільхи клейкої Полісся України, Блищик В. І. (2013)
Лакида П. І. - Моделювання нормативно-інформаційного забезпечення оцінки компонентів надземної фітомаси деревостанів сосни кримської та депонованого в них вуглецю, Домашовець Г. С., Швець Ю. П. (2013)
Матейко І. М. - Нормативи оцінки компонентів фітомаси крони дерев ясена звичайного в умовах Правобережного Лісостепу України, Оборська А. Е. (2013)
Миронюк В. В. - Особливості впливу умов урбанізованого середовища на біометричні параметри дерев міських зелених насаджень (2013)
Борсук О. А. - Комплексна оцінка пожежної небезпеки лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС (2013)
Ведмідь М. М. - Лісорослинний потенціал дерново-підзолистих ґрунтів у зоні Східного та Центрального Полісся, Распопіна С. П., Зборовська О. В. (2013)
Лавренюк Б. В. - Вплив мінеральних добрив та піскування на ріст журавлини великоплідної на вироблених торфовищах (2013)
Рижов О. М. - Щодо формування мікробоценозів у ризосфері антропогенно-ущільнених дерново-шаруватих ґрунтів, Бровко Ф. М., Бровко О. Ф. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського