Аніщенко Ю. В. - Формування апріорної просторової моделі Оболонської площі на основі сейсмогравітаційного моделювання, Ганженко Н. С., Федченко Т. О., Кропивницький Я. М. (2012)
Фтемов Я. М. - Особливості будови структури порового простору карбонатних колекторів на Лопушнянському нафтовому родовищі (2012)
Федоришин Д. Д. - Розпізнавання образів фізичних полів літолого-стратиграфічних комплексів за результатами геофізичних досліджень та методів математичної статистики, Пятковська І. О., Федоришин С. Д., Саварин М. В. (2012)
Виноградова О. П. - Особливості механізму руйнування гірської породи функціональними елементами з композиційних алмазовмісних матеріалів (2012)
Чудик І. І. - Експериментальні дослідження на моделях компоновок низу бурильної колони, Різничук А. І., Мілостян М. О., Шутка П. М. (2012)
Савула Р. С. - Дослідження фізико-механічних властивостейпластично деформованої трубної сталі 17Г1С після тривалої експлуатації (2012)
Сичов Ю. С. - Методика визначення тангенціальних залишкових напружень в сталевих бурильних трубах (2012)
Чернов Б. О. - Гідродинамічний симулятор для проектування розробки родовищ вуглеводнів, Коваль В. І. (2012)
Савик В. М. - Дослідження процесу піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу, Лях М. М., Вакалюк В. М., Федоляк Н. В. (2012)
Кондрат Р. М. - Лабораторні дослідження процесу руху газорідинних сумішей у рельєфному трубопроводі, Угриновський А. В. (2012)
Даляк Т. М. - Вплив композиційного покриття на напружений стан трубопроводу з дефектом, Шацький І. П., Венгринюк Т. П. (2012)
Василик А. В. - Особливості зварювальних робітна діючих газопроводах, Шлапак Л. С., Степ'юк М. Д., Пеньківський В. Ю., Рудюк О. А. (2012)
Грудз Я. В. - Прогнозування технічного стану газоперекачувальних агрегатів (2012)
Онищук О. М. - Апріорна просторова геолого-геофізична модель північно-західної частини Карпатської НГП — перший крок до розуміння глибинної будови, Федченко Т. О., Петровський О. П. (2012)
Кондрат О. Р. - Підвищення ефективності експлуатації свердловин та роботи системи збору і підготовки свердловинної продукції зі значним вмістом рідини, Гедзик Н. М. (2012)
Калугин А. Ю. - Увеличение конденсатоизвлечения из газоконденсатных месторождений путем оптимального распределения отборов газа (2012)
Полутренко М. С. - Мікробіологічна корозія підземних металоконструкцій та способи їх захисту (2012)
Тараєвський О. С. - Аспекти моніторингу працездатності кільцевих зварних з’єднань труб із корозійними дефектами (2012)
Григорський С. Я. - Визначення положення та ступеня заповнення самопливних ділянок магістральних трубопроводів, Середюк М. Д. (2012)
Іванов О. В. - Дослідження ефективності методів ремонту блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів (2012)
Гара А. А. - Влияние многофракционного каркаса на механические свойства модифицированных эпоксидных композиций, работающих в контакте с адсорбционно-активными средами (2013)
Шишкин А. А. - Особенности использование отходов горно-обогатительных комбинатов в производстве строительных материалов, Шишкіна О. О., Щерба В. В. (2013)
Дерев'янко В. Н. - Физико-механические свойства магнезиального камня, Полтавцев А. П., Максименко А. А., Кондратьєва Н. В. (2013)
Александров В. Д. - Этапы развития кластерно-коагуляционной теории кристаллизации переохлажденных жидкостей, Александрова О. В., Грицук І. В., Костанда Ю. В., Нагорна Н. П., Постников В. А., Соболь О. В., Фролова С. О., Щебетовська Н. В., Покинтелиця О. А., Мозгунова Т. В. (2013)
Татаренко Н. Н. - Использование пен, минерализованных железистыми комплексами, для производства пенобетона (2013)
Бачурін О. М. - Технология производства еврорубероида с использованием местного сырья и отходов, Нефедов В. В. (2013)
Сохіна С. І. - Декоративные и защитные свойства покрытий, содержащих структурноокрашенные полимеры, Шевченко О. М. (2013)
Астахова Н. В. - Исследование наполнителя из активированных отходов гок, железосиликатного щелочного коллоидного раствора, а также их влияния на гидратацию портландцемента (2013)
Свинарьов М. О. - ВВлияние технологии модификации нефтеполимерной смолы термоэластопластом типа сбс на свойства жидких вяжущих (2013)
Онищенко А. М. - Заходи з підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття автомобільних доріг з інтенсивним рухом великовантажних транспортний засобів, Невінгловський В. Ф., Гаркуша М. В., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю., Білан О. О. (2013)
Єрмолюк Р. С. - Аналіз стану і перспектив розвитку нормативної документації, яка регламентує якість і безпеку фарб в Україні, у контексті загальноєвропейських норм (2013)
Пиріг Я. І. - Определение когезии битумных вяжущих на когезиометре КХД-1, Галкін А. В., Золотарьов В. О. (2013)
Доля А. Г. - Холодні асфальтобетони на основі розріджуваних бітумів, Гуляк Д. В., Коновалов В. В., Губар А. В. (2013)
Ромасюк Є. О. - Оценка влияния активированных минеральных порошков и полимерных модификаторов на температуру хрупкости асфальтовяжущего вещества, Братчун В. І., Гончаренко В. В., Ахмед Таліб Мутташар Мутташар (2013)
Братчун В. І. - Особенности реологического поведения состаренных битумов, Пактер М. К., Стукалов А. А., Беспалов В. Л., Нарижна О. М. (2013)
Ляшенко Т. В. - Реологические критерии при оптимизации фиброполимерцементных композиций для наливных покрытий полов, Крюковська С. А. (2013)
Золотарьова В. В. - Влияние мелкодисперсных наполнителей на износ эпоксидных и эпоксидно-каучуковых полимеров, Григоренко Т. І., Кочергін Ю. С., Самойлова О. Е. (2013)
Al-Shamsi Khaled Ali Said - Compressive strength and deformations of modified sand concrete (2013)
Коваль С. В. - Влияние добавок на однородность прочности бетона в строительном элементе, Савченко С. В. (2013)
Єфремов О. М. - Оценка возможности замены кварцевого песка в бетонах гранитным отсевом (2013)
Кіценко Т. П. - Термомеханические свойства алюмосиликатных огнеупорных бетонов на основе жидкого стекла (2013)
Зайченко М. М. - Бетоны с высоким содержанием золы для массивных железобетонных конструкций, Сердюк О. І. (2013)
Саліх Ф. - Повышение сохранности бетонной смеси при поэтапном введении добавок, Коваль С. В. (2013)
Єгорова О. В. - Влияние модификаторов на физико-механические свойства цементных бетонов, Петрик І. Ю., Губар В. М. (2013)
Завялов В. М. - Ползучесть бетона при постоянных напряжениях сжатия и растяжения, Невгень М. О. (2013)
Єфремов О. М. - Закономерности минералообразования огнеупорных шлакощелочных вяжущих системы Na2O-САО-SiO2 при нагреве (2013)
Тодирика В. В. - Автодорожные мосты Украины – угроза безопасности движения транспорта и пешеходов, Давиденко О. О., Доля А. Г., Бородай Д. І. (2013)
Пилипенко В. М. - Релаксационные процессы, происходящие в бетонной смеси при видро-ударноимпульсной деформации (2013)
Гузій С. Г. - Математическое моделирование формирования пористой структуры вспучивающихся щелочных гидроалюмосиликатов (2013)
Радioнов Т. В. - Комплексные процедуры методики реконструкции типовой жилой застройки (2013)
Свєтлічна О. С. - Современное понимание термина ревалоризация в теории реставрации памятников архитектуры и его трактовка (2013)
Матейко Г. Б. - Роль парвовірусів у патології людини: вивчені та невивчені аспекти, Горбаль Н. Б. (2013)
Боброва І. А. - Антитіла до інтерферону при лікуванні гепатиту С залежно від стану щитоподібної залози (2013)
Козько В. М. - Клініко-лабораторні показники у хворих на інфекційний мононуклеоз різної етіології, Могиленець О. І., Меркулова Н. Ф., Соломенник Г. О., Бондаренко А. В., Юрко К. В., Єкімова Н. О., Нікітіна В. В. (2013)
Бобровицька А. І. - Особливості диференційної діагностики інфекційного мононуклеозу та оптимізація терапії, Яценко І. В., Швецова Н. В., Орленко В. В. (2013)
Москалюк В. Д. - Кількісна і видова характеристика мікрофлори товстої кишки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, Баланюк І. В. (2013)
Меленко С. Р. - Вплив антиретровірусної терапії на стан імунної системи та показники гемограми хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (2013)
Герасименко Т. В. - Динаміка показників смертності та відносний ризик смерті від хвороби, зумовленої ВІЛ, залежно від геостатусу в Одеській області (2005-2010 рр.) (2013)
Бессараб М. Ю. - Концентрація інтерферону-альфа, імуноглобулінів основних класів і кількість імунокомпетентних клітин периферичної крові хворих на парагрип (2013)
Дикий Б. М. - Лікування та профілактика кору із використанням препарату нуклекс, Кондрин О. Є., Ткачук З. Ю., Процик А. Л., Мазурок У. Я. (2013)
Одинець Т. М. - Особливості антиендотоксинового імунітету і ендогенної метаболічної інтоксикації при ГКІ ротавірусної та ротавірусно-бактерійної етіології, Карімов І. З., Шмойлов Д. К., Лось-Яценко Н. Г., Одинець О. А. (2013)
Ткаченко С. О. - Алгоритм діагностики гелікобактерного інфікування дітей, хворих на ешерихіоз, Зіміна М. С. (2013)
Полов’ян К. С. - Мікробіотичні та фармакоекономічні аспекти раціонального лікування гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно-патогенними мікроорганізмами, Чемич М. Д. (2013)
Васильєва Н. А. - Правець: проблема стара, але не вирішена, Івахів О. Л., Іщук І. С., Дивоняк О. М. (2013)
Ліпковська І. В. - Патоморфологічна діагностика токсоплазмозу (2013)
Кучма І. Ю. - Гетерогенність за критеріями біологічних властивостей та чутливості до протимікробних засобів бактерій роду Streptococcus, вегетуючих у дихальній системі хворих на пневмонію дітей (2013)
Бакуменко А. В. - Склад мікрофлори, вилученої у хворих з гнійно-деструктивними ускладненнями пневмонії, Бірюкова С. В., Давиденко М.Б. (2013)
Славіна Н. Г. - Детермінанти поведінкової моделі хворих на коінфекцію ВІЛ/туберкульоз, Постнов О. В., Нікітіна О. В., Авербух Л. Г., Поздняков С. В. (2013)
Копча В. С. - Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати, Завіднюк Н. Г., Ничик Н. А., Легеза К. М., Іщук І. С., Борак В. П. (2013)
Бондаренко А. М. - Антивірусна активність циклоферону в етіотропній терапії гепатиту С (2013)
Yungareva I. Ch. - Necrotizing Fasciitis – Case Report and Review of the Literature, Nikolov V. V., Marina S. S. (2013)
Зінчук О. М. - До 125-річчя від дня народження професора Вітольда Ліпінського, Яворський І. Г., Бідюк Ю. Б. (2013)
Андрейчин М. А. - Вирусные гепатиты в схемах, таблицах и рисунках. Руководство про проблеме вирусных гепатитов для врачей-интернов и слушателей ФПДО /Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицко, А.Б. Герасун, Е.Ю. Малинникова, М.И. Михайлов. – Львов : Кварт, 2012. – 122 с. (2013)
Маркін Л. Б. - Терапія бактеріального вагінозу з використанням протимікробних та антисептичних засобів , Медведєва О. С. (2012)
Балацька Н. І. - Корекція дефіциту вітаміну D у жінок із постменопаузальним остеопорозом (2012)
Соломенчук Т. М. - Прогностичне значення раціональної статинотерапії пацієнтів зі стабільним перебігом ішемічної хвороби серця, Скибчик В. А., Семеген-Бодак Х. В., Мисишин М. Б. (2012)
Коваль А. Я. - Оцінка задоволеності населення якістю надання стаціонарної медичної допомоги на момент виписки із стаціонару (2012)
Вежновець Т. А. - Особливості ухвалення управлінських рішень керівниками закладів охорони здоров’я з різним стажем роботи (2012)
Дуб Л. Р. - Критерії вибору аптечного закладу відвідувачами як підгрунтя оцінки якості фармацевтичних послуг (2012)
Федущак А. Л. - Проблеми та перспективи впровадження локальних клінічних протоколів у закладах охорони здоров’я України, Чайківський Р. А. (2012)
Городнича О. Ю. - Дослідження бази спонтанних повідомлень про побічні реакції лікарських засобів як важливого інформаційного ресурсу для вивчення лікових взаємодій, Зіменковський А. Б., Матвєєва О. В. (2012)
Заяць М. М. - Програма фармацевтичної опіки хворих метаболічним синдромом у аптечному закладі України, Зіменковський А. Б. (2012)
Левицька О. Р. - Фармакоепідеміологічні аспекти гострої церебральної судинної патологї , Громовик Б. П. (2012)
Галькевич І. Й. - Оптимізація умов ізолювання та визначення кветіапіну в біологічних пробах , Ігліцька С. І. (2012)
Пшик-Тітко І. О. - Особливості прозапальних реакцій за умов моделювання активності ентеросаліваторної рециркуляції нітритів (2012)
Анотації наукових робіт (2012)
Вимоги до журналу (2012)
Бойко О. Д. - Чутка як інструмент формування та корегування колективної пам’яті (2013)
Вашкевич В. М. - Пріоритети сприйняття історії сучасною молоддю (2013)
Вишняк О. І. - Історичні події в оцінках масової свідомості громадян України (соціологічний аналіз) (2013)
Волянюк О. Я. - Конфлікти пам’ятей у політичному просторі: теоретичні аспекти (2013)
Ганжуров Ю. С. - Законотворення як проекція майбутніх фреймів національної пам’яті (2013)
Карліна О. М. - Репресії щодо василіан на Волині після Листопадового повстання 1830 року та "стирання пам’яті" про них (2013)
Киридон А. М. - Ландшафт пам’яті: концептуалізація поняття (2013)
Короленко Б. А. - Крим як місце пам’яті (2013)
Кривошея В. В. - Сегмент родової пам’яті в монастирських і церковних синодиках (2013)
Любовець О. М. - Національна пам’ять в Україні: регіональний аспект (2013)
Маклюк О. М. - Стереотипи доби "холодної війни" у пам’яті населення України як чинник формування сучасного ставлення до НАТО (2013)
Мисан В. О. - Організація шкільної освіти в роки нацистської окупації (на прикладі функціонування школи № 2 міста Рівного) (2013)
Огієнко В. І. - Історична травма Голодомору: проблема, гіпотеза та методологія дослідження (2013)
Омельченко О. В. - Відновлення національної пам’яті про ЗУНР опозиційними силами в УРСР наприкінці 80-х рр. ХХ ст., Муравський О. І. (2013)
Отземко О. В. - Сучасники про лютневі події 1917 р. в Україні, Грідіна А. Б. (2013)
Склокіна І. Є. - Перетворення матеріального простору як чинник політики пам’яті про нацистську окупацію Харківщини (1943–1953 рр.) (2013)
Троян В. С. - Конструювання образу об’єднаної Європи представниками пан’європейського руху (2013)
Badyna P. - Obraz Ukrainy w Remigiusza Ładowskiego Historii naturalnej Królestwa Polskiego z 1782 roku (2013)
Вєдєнєєв Д. В. - Наукове забезпечення формування політики національної памяті в Україні: до питання про визначення принципів, змісту і механізмів реалізації (2013)
Пилявець Р. І. - Корюківська трагедія 1943 року: національно-наднаціональний вимір (2013)
Троян C. С. - Компаративний аналіз сучасних політик пам’яті в Україні та Республіці Польща (2013)
Левдер А. І. - І. П. Крип’якевич – організатор української освіти в роки Першої світової війни (2013)
Бутко С. В. - Національний символ скорботи знищених населених пунктів України нацистськими карателями в бібліографії (до 70-х роковин корюківської трагедії), Каганова І. Я., Сіренко Т. В., Студьонова Л. В. (2013)
Казіміров Д. В. - Історія Чернігово-Сіверщини на межі XVII–XVIII ст.: нові публікації джерел (2013)
Матяш І. Б. - Питання колективної пам’яті в роботі Міжнародної вищої архівної конференції в Парижі, Левченко Л. Л. (2013)
Пилявець Р. І. - Міжнародна конференція вшанувала пам’яті безневинних жертв нацистського терору (2013)
Панькив В. И. - Тиреостатические препараты в терапии диффузного токсического зоба (2013)
Манищенкова Ю. А. - Оксидантный стресс у больных с сахарным диабетом 2-­го типа, сочетанным с обострением хронического пиелонефрита, Шкала Л. В., Дудич Т. И., Литвинова М. И., Иванова М. А. (2013)
Паньків В. І. - Безпечність та клінічна ефективність застосування комбінованого препарату метформіну пролонгованої дії та глімепіриду (2013)
Лавріненко О. Е. - Низькочастотна ультразвукова терапія в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2-­го типу (2013)
Хуторська Л. А. - Динаміка поширеності та ризик розвитку діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет (2013)
Маньковский Б. Н. - Инсулинотерапия. Что нового?, Жердева Н. Н. (2013)
Паньків В. І. - Управління діабетичною нейропатією: орієнтація на пацієнта (2013)
Паньків В. І. - Продукти функціонального призначення в комплексному лікуванні пацієнтів із метаболічним синдромом, Юрчак С. М. (2013)
Халимова З. Ю. - Современные направления в патогенезе, диагностике и прогнозировании неактивных аденом гипофиза, Урманова Ю. М., Файзуллаев Р. Б., Алиева Д. А., Холова Д. Ш., Алимухамедова Г. А., Сафарова Ш. М., Каримова М. М. (2013)
Полторак В. В. - Око як провісник кардіоваскулярної патології у хворих на цукровий діабет (Патогенетичний аспект та клінічна реалізація) (2013)
Паньків І. В. - Можливості нейрометаболічної терапії в лікуванні неврологічних ускладнень цукрового діабету (2013)
Бобирьова Л. Є. - Ендокринологія: сучасні погляди на діагностику та лікування (за матеріалами обласної науково­практичної конференції, м. Полтава) (2013)
Паньків І. В. - Ендокринологія: огляд медичної періодики України та Російської Федерації (2013)
Нікберг І. І. - Міжнародна діабетична федерація сьогодні (2013)
Панькив В. И. - Симпозиум "Первичная недостаточность коры надпочечников" (2013)
Нікберг І. І. - До питання про гіпоглікемічну дію парацетамолу (2013)
Сахно В. П. - Порівняльна оцінка маневреності триланкових автомобільних поїздів різних компонувальних схем, Поляков В. М., Файчук М. І., Кузнєцов Р. М., Глінчук В. М. (2013)
Землянський В. М. - Формування схем когерентно-оптичних датчиків продуктів згоряння палива, Єгоров С. Г., Терещенко В. П., Чудесов О. П. (2013)
Качмар Р. Я. - Оцінювання екологічних та економічних втрат від шуму транспортних потоків міста Львова (2013)
Грубель М. Г. - Оптимізація швидкісних режимів руху повноприводних вантажних автомобілів різними типами доріг з умов паливної ощадливості, Терещенко А.М. (2013)
Осташевський С. А. - Надійність водія та основні фактори, що її визначають (2013)
Наглюк М. І. - Прилад для вивчення, вимірювання, контролю та реєстрації електропровідності рідин, що застосовуються в автомобілі, Федченко В. В. (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Новий підхід у спробі зниження тиску автомобілізації на довкілля (2013)
Золотарьов В. А. - Оцінка тривалості життя асфальтобетону під дією статичного навантаження (друк. рос. мовою) (2013)
Терещенко Т. А. - Можливості застосування гудрону для часткового заміщення бітуму при модифікації в’яжучого стирол-бутадієновим сополімером і вторинним поліетиленом (2013)
Славінська О. С. - Метод розрахунку розмивів на заплавних ділянках в зоні впливів мостових переходів, Савченко В. Я. (2013)
Литвиненко А. С. - Про необхідність відмови від визначення розрахункових показників міцності і деформативності зв’язності ґрунтів відповідно до їх вологості на границі текучості (в порядку обговорення) (2013)
Столяров А. Л. - Діяльність EURONCAP: новітні технології, сучасний підхід (2012)
Пономарьова Ю. О. - Актуальні питання транспортного законодавства Європейського Союзу: "Пакет придатності до експлуатування на дорогах” (2012)
Сахно В. П. - Визначення та описання деформації кузова автомобіля, що потрапив до дорожньо-транспортної пригоди, Костенко А. В., Фалалеєв А. П. (2012)
Жук М. М. - Визначення безпечної швидкості руху автомобіля у складних умовах з урахуванням функціонального стану водія, Ковалишин В. В. (2012)
Мироненко В. К. - Моделювання транзитних транспортних потоків, Мацюк В. І., Висоцька Г. С., Алексійчук Н. М. (2012)
Жданюк В. К. - Властивості щебенево-мастикових асфальтобетонів на модифікованих бітумах, Костін Д. Ю., Арінушкіна О. О. (2012)
Стьожка В.В. - Дослідження впливу вібрації на фільтраційну здатність піску (2012)
Мягкохліб А. І. - Досвід та перспективи покращення стану мостів на прикладі Полтавської області, Слінчук П. Б., Фаль А. Є., Котенко В. Т., Нечипоренко І. В. (2012)
Коротченко М. В. - Дослідження ефективності акустичних екранів на автомобільних дорогах України, Шевченко Ю. С. (2012)
Литвиненко А. С. - Щодо питання відмови від влаштування "дренуючих” піщаних шарів в основі дорожніх одягів автомобільних доріг (2012)
Шейко В. М. - Синергетичні аспекти динаміки мистецько-літературних об’єднань України першої чверті ХХ ст. (2013)
Хмель О. С. - Маніпулятивна природа політичного знаку (2013)
Блажеєвська Ю. М. - Репрезентація національного характеру в публіцистиці Ю. Липи (за працями "Призначення України" та "Українська раса") (2013)
Голозубов О. В. - Пародійні інтерпретації германо-скандинавського епосу в сучасній культурі (2013)
Синєокий О. В. - Феномен диско-комунікації: Donna Summer, Gilla, Dee D. Jackson, Boney M., La Bionda, Supercharge, Chilly. (2013)
Шемаєв О. О. - Наукова спадщина професора М. В. Рязанцева (1856-1930) (2013)
Шейко В. М. - Підготовка фахівців музейної справи в ХДАК (1989-1998 рр.), Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2013)
Давидова І. О. - Інтегровані маркетингові комунікації як фактор розвитку документно-інформаційної установи (2013)
Філіпова Л. Я. - Інформаційна парадигма соціальної комунікації (огляд наукових підходів і концепцій) (2013)
Бондаренко Т. О. - Роль соціальної комунікації у формуванні екологічної свідомості (2013)
Коржик Н. А. - Безпаперові інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках (2013)
Апшай М. В. - Бібліотечна діяльність у структурі регіональних бібліотекознавчих досліджень (2013)
Стоянов В. А. - Інформаційні технології як інструментальна основа підготовки вчителів фізичної культури в умовах інформатизації суспільства (2013)
Швецова-Водка Г. М. - Персональна та біобібліографія: термінологічні замітки (2013)
Грабар Н. Г. - Філософія людського спілкування: теоретично-практичні засади (2013)
Шатрова М. Б. - Дослідження з питань книжкового мистецтва на сторінках журналу "Бібліологічні вісті" (1923—1930) (2013)
Булах Т. Д. - Роль корпоративного іміджу в підвищенні збуту книжкової продукції (2013)
Тітов С. В. - Web-сайти органів місцевого самоврядування як складова впровадження е-урядування в Україні, Тітова О. В. (2013)
Коваленко І. П. - Формування правової культури як складова професійної підготовки тележурналістів (2013)
Бурдіна Е. О. - Візуалізація мовностилістичних фігур у сучасній телепубліцистиці (2013)
Жукова В. П. - Олександрійська бібліотека в соціальному часі та просторі (2013)
Шкуркіна В. М. - Історія дорунічних знаків: вузликова комунікація (2013)
Бакуменко Л. Г. - Модель регіонального корпоративного об’єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України (2013)
Бобришева О. В. - Структурно-функціональна модель системи інформаційної безпеки бібліотеки (2013)
Виходець О. М. - Зовнішня та внутрішня культура персоналу засобів масової інформації (2013)
Дмитренко Т. О. - Основи сучасної педагогіки: соціально-комунікаційний аспект дослідження, Яресько К. В. (2013)
Караман О. Л. - Соціально-педагогічний портрет особистості неповнолітнього засудженого (2013)
Шелестова А. М. - Характеристика сучасного інтегрованого інформаційно-комунікаційного простору вищого навчального закладу (2013)
Гусак Л. Є. - Мнемічна діяльність молодших школярів у процесі їх асоціативного навчання іноземної мови (2013)
Мухамед’яров Н. Н. - Формування здорового способу життя: теоретичний аспект (2013)
Мартем’янова Н. С. - Музейна педагогіка в організації культурно-освітньої діяльності музею (2013)
Бессараб А. О. - Зміст і структура вступу та передмови до навчального видання для вищої школи (2013)
Абрамов О. М. - Про архітектуру сучасної системи електронного навчання (e-Learning) та можливості її застосування у вищих навчальних закладах (2013)
Тодорова Є. М. - 125-річний шлях бібліотеки національного рівня: бібліографічне відображення (2013)
Зустрічайте ювілейне число журналу! № 50 (2013)
Паньків В. І. - Ефективний і безпечний контроль глікемії у хворих на цукровий діабет 2­го типу при застосуванні фіксованої комбінації пероральних цукрознижувальних препаратів (2013)
Полозова Л. Г. - Терапия сахарного диабета 2-­го типа: эффективность, доказанная временем (2013)
Рахимджанова М. Т. - Изучение особенностей течения беременности у женщин с дебютом сахарного диабета 1-­го типа в препубертатный период, Исмаилов С. И., Ташманова А. Б., Халитова З. И. (2013)
Халимова З. Ю. - Особенности клинического течения и диагностика больных с семейным анамнезом неактивных аденом гипофиза, Холова Д. Ш., Хамедова Ф. С., Урманова Ю. М., Сафарова Ш. М., Алиева Д. А. (2013)
Мавлонов У. Х. - Особенности нарушений пубертата и роста у детей и подростков (мальчиков) с различными нейроэндокринными заболеваниями, Урманова Ю. М. (2013)
Большова О. В. - Психологічні аспекти в системі навчання самоконтролю дітей, хворих на цукровий діабет (Огляд літератури та власні дані), Антропова О. В., Лукашук І. В., Музь В. А., Музь Н. Н. (2013)
Концепція розвитку медичної науки і основнінапрями наукових досліджень в наукових установах НАМН на 2013–2015 роки (проект) (2013)
Исмаилов С. И. - Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Хорезмской области Республики Узбекистан, Нугманова Л. Б., Рашитов М. М., Атаджанова М. М., Юлдашева Ф. З. (2013)
Паньків В. І. - Цукровий діабет 2-­го типу: як уникнути помилок і підвищити ефективність лікування (2013)
Панькив В. - Стратегии лечения ожирения (2013)
Панькив И. В. - Обзор научной медицинской периодики Российской Федерации (2013)
Панькив В. И. - Симпозиум "Множественная эндокринная неоплазия" (2013)
Ґрещук В. - Гуцульський діалект у мові сучасної української літератури (2012-2013)
Кононенко В. - Переспіви псалмів: українські поети в пошуках сповідальних інтонацій. (2012-2013)
Барчук В. - Методологічні аспекти дослідження категорійної системи дієслова. (2012-2013)
Івасенко А. - Лексико-семантична характеристика та класифікація прізвищевих назв українців Галичини XVI ст. (на матеріалі опису Королівщин Руської землі) (2012-2013)
Гериш Н. - Текстотвірний потенціал анафоричних відношень (2012-2013)
Березовська Г. - Лексикографія назв одягу і взуття у східноподільських говірках (2012-2013)
Барчук М. - Роль Перемишля у формуванні нової української літературної мови Галичини середини ХІХ століття (2012-2013)
Гавадзин О. - Назви головних уборів у говірках Покуття (2012-2013)
Новіцька О. - Структурування побутової лексики Підгаєччини (2012-2013)
Гринишин У. - Синтаксичний повтор як домінанта експресивного маркування постмодерністського тексту. (2012-2013)
Піхманець Р. - Таємниці мистецької галереї Леся Мартовича: Погляд крізь призму оповідання "Стрибожий дарунок" (2012-2013)
Луцак С. - Закономірності структурування художньо-естетичної цілісності в проекції двосторонніх взаємин "автор – читач" (на матеріалі української літератури межі ХІХ-ХХ століть (2012-2013)
Васильчук М. - Художня візія Гуцульщини у малій прозі Івана Синюка (2012-2013)
Гуга М. - Реальне підґрунтя художньої думки Івана Франка (на матеріалі повісті "Великий шум” (2012-2013)
Бекеш С. - Проблемно-тематичний спектр збірки новел Олеся Бабія "Шукаю людини" (2012-2013)
Комар В. - Військово-політична співпраця Польщі і УНР у 1919-1920 роках (2012-2013)
Адамович С. - Антисемітизм у діяльності російської окупаційної влади в Східній Галичині (1914-1917 рр.) (2012-2013)
Яремко Я. - Концепт держава в українському політичному дискурсі (2012-2013)
Геник М. - Історіографія польсько-українських відносин періоду незалежності (2012-2013)
Стасюк О. - Проблема "Острозької ординації" в контексті російсько-мальтійських відносин другої половини XVІІІ – початку ХІХ ст. (2012-2013)
Рега А. - Історія як внутрішній досвід екзистенції у прозі Ольги Мак (на матеріалі повісті "Куди йшла стежка") (2012-2013)
Пиип’юк О. - Ментальність поета: індійські ріші та Шевченків Перебендя (типологічний аспект) (2012-2013)
Парпан В. - Лісові екосистеми національних природних парків Карпатського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку., Шпарик Ю., Парпан Т., Миленька М., Лосюк В. (2012-2013)
Стасюк Г. - Система та структура здібностей роду Драгоманових-Косачів (2012-2013)
Залевська О. - Художнє втілення національної ідеї у творчості Ростислава Єндика (2012-2013)
Богдан Г. - Логіко-лінгвальна категоризація дійсності та знань про неї. (2012-2013)
Гоменюк Ю. - Дитяча пареміографія як один із фольклорних засобів формування моральних якостей у дітей дошкільного віку (2012-2013)
Лукань В. - Василь Стефаник в образотворчому мистецтві (2012-2013)
Данищук І. - Перегородчасті емалі Галицько-Волинської Русі., Коваль І. (2012-2013)
Мочернюк Н. - "І подібний я до райдуги...": поетична палітра художника Василя Хмелюка. (2012-2013)
Береговська Х. - Михайло Бойчук і Святослав Гординський: до проблеми мистецького впливу. (2012-2013)
"До зір через терня": Іванові Климишину – 80! (2012-2013)
Ґрещук В. - Структура граматичної темпоральності у її системних та функційних виявах (Барчук В. Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис: Монографія. – Івано-Франківськ: Сімик, 2011. – 416 с.) (2012-2013)
Тишківська Н. - Давно очікувана книжка (Лілія Невідомська. Імпліцитність: мовносистемний аспект. – Харків: Ранок-НТ, 2012. – 416 с.) (2012-2013)
Згуров А. С. - Современное состояние лечения позвоночно-спинномозговой травмы, Хрущ А. В., Сон А. С. (2013)
Евтушенко И. С. - Ноотропы и нейропротекторы в современной клинической нейрофармакологии (2013)
Труфанов Е. А. - Дифференциальная диагностика болезни Паркинсона и мультисистемной атрофии (2013)
Никонов В. В. - Нейроксон в терапии острой церебральной недостаточности ишемического генеза, Савицкая И. Б. (2013)
Статинова Е. А. - Нейропсихологическая характеристика пациентов с ишемическим инсультом, обусловленным аномалиями церебральных артерий, Коценко Ю. И. (2013)
Кистень О. В. - Нейрометаболические эффекты ритмической транскраниальной магнитной стимуляцииу пациентов с эпилепсией по данным протонной магнитно-резонансной спектроскопии, Евстигнеев В. В. (2013)
Личко В. С. - Лікворний тиск і внутрішньочерепний гомеостаз. Сучасні уявлення та власні дослідження, Малахов В. О., Монастирський В. О. (2013)
Хорошун А. П. - Физиотерапевтические методы в восстановительном лечении больных с глиальными опухолями головного мозга (2013)
Кардаш А. М. - Случай из практики: болезнь Гиппеля — Линдау. На стыке специальностей нейрохирургиии офтальмологии, Черный О. А., Черновская Г. З. (2013)
Коваленко О. Є. - Застосування цитиколіну у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз, Литвин О. В. (2013)
Мищенко Т. С. - Эффективность Лайф 900 у больных дисциркуляторной энцефалопатией II степени гипертонического и атеросклеротического генеза с депрессивными расстройствамилегкой и средней степени тяжести, Балковая Н. Б. (2013)
IV Международный медицинский форум "Инновации в медицине — здоровье нации" (2013)
Актуальные вопросы клинической (2013)
Сила духа и нейрореабилитация. Шарм Бельмондо (к восьмидесятилетию со дня рождения великого актера) (2013)
Лайф 900 (Laif® 900) Hypericum Perforatum* N06A X20** (2013)
Інструкція для медичного застосування препарату Мелоксикам-ратіофарм® (Meloxicam-ratiopharm®) (2013)
Инструкция по медицинскому применению препарата Нейрорубин™-Форте Лактаб (Neurorubine™ -Forte Lactab) (2013)
Завальнюк В. В. - Формування юридичної антропології як науки: еволюція поглядів та ідей (2013)
Якубовська Н. О. - Міжнародне торговельне право: потенційний вплив на економічний розвиток держав (2013)
Рогозін С. М. - Попередження економічної злочинності (2013)
Юрченко О. М. - Сучасні економічні детермінанти організованої злочинності (2013)
Чигирин І. В. - Взаємодія правоохоронних органів з виявлення, запобігання та розслідування економічних злочинів (2013)
Додін Є. В. - Місце відповідальності за порушення митних правил у структурі юридичної відповідальності (2013)
Омельченко А. В. - Правовий механізм іноземного інвестування в Україні (2013)
Прокопенко В. В. - Митні платежі в україні: зміст, особливості, Козлова Д.В. (2013)
Хараберюш О. І. - Основні напрямки протидії контрабанді в сучасних умовах (2013)
Федотов О. П. - Телекомунікаційний мережний ресурс профілактики службової дисципліни та попередження корупції в митницях міндоходів України: організаційно-правова характеристика (2013)
Карпенко Г. Л. - Місце і роль спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень в системі органів міністерства доходів і зборів України (2013)
Сергійчик В. О. - Інформатизація митних органів україни: до питання щодо правового регулювання порядку електронного декларування (2013)
Коваль Н. О. - Загальні принципи переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України (2013)
Герман О. О. - Складська інфраструктура зі спеціальним митним статусом: правове поняття та організаційне призначення (2013)
Бабін Б. В. - Залучення профспілок моряків у правові механізми протидії морському піратству (2013)
Хачатуров Е. Б. - Роль і місце суднобудування в системі соціально-економічного розвитку України, Нікіша Д.О. (2013)
Азиз Канатбек. - Особенности конституционной модернизации 2006 года и роль главы кыргызского государства (2013)
Рысмендеев Б. Дж. - Правовое регулирование формирования муниципальной собственности в Кыргызской Республике (2013)
Туляков В. - Міжнародна діяльність національного університету "Одеська Юридична Академія" У 2012/2013 навчальному році (2013)
Учасникам і організаторам Міжнародного симпозіуму з питань культурно-мистецької освіти (2013)
До читачів (2013)
К читателям (2013)
To the reader (2013)
Сляднева Н. А. - Информационное общество и кадровый потенциал сферы культуры (2013)
Столяров Ю. Н. - Библиогуманизм и технократизм: сближение позиций (к полемике о стратегии библиотечного образования) (2013)
Соляник А. А. - Культуроцентрическая модель модернизации высшего библиотечно-информационного образования (2013)
Шемаєва Г. В. - Інноваційна модель бібліотечної освіти: перспектива реалізації (2013)
Лопатина Н. В. - Кадровое обеспечение информатизации культуры (2013)
Давидова І. О. - Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві (2013)
Швецова-Водка Г. М. - Бібліографічна підготовка фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" (2013)
Кушнаренко Н. М. - Сучасна навчальна книга культурно-мистецького профілю в Україні: кількісні та якісні виміри (2013)
Філіпова Л. Я. - Концептуальні засади дистанційного навчання в зарубіжному університетському освітньому просторі: комунікаційний аспект, Олійник О. О. (2013)
Байба С. - Розробка віртуального навчального середовища для курсів інформаційного менеджменту на рівні бакалавра: на прикладі Латвійського університету, Байба Х., Ліґа Х. (2013)
Ханс Е. - Викладання курсу підприємництва в рамках модернізації вищої бібліотечної освіти в Данії, Рагнхільд Р., Агнете Р. (2013)
Мар’їна О. Ю. - Cоціокомунікаційні технології в європейській бібліотечній освіті (2013)
Шатрова М. Б. - Книгознавчий напрям підготовки фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" (2013)
Кунанець Н. Е. - Проблемно-орієнтовані бібліотекарі: досвід минулого та вимоги сучасності, Веретеннікова Н. (2013)
Воєводін О. П. - Проблеми підготовки фахівців-документознавців у контексті європейських вимог (досвід роботи у міжнародному проекті Темпус ІV), Сілютіна І. М. (2013)
Туранина Н. А. - Формирование языкового паспорта современного библиотечного специалиста (2013)
Трачук Л. Ф. - Застосування інновацій та інтеграція знань під час викладання дисципліни "Інноваційні процеси в бібліотечно-бібліографічній сфері" (2013)
Тодорова Є. М. - Бібліографічна евристика як наукова та навчальна дисципліна в системі спеціальної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери (2013)
Рижанова А. О. - Формування соціально-педагогічної культури студентів мистецьких спеціальностей (2013)
Максимовська Н. О. - Анімаційна стратегія вдосконалення соціально-виховного середовища закладу вищої освіти культурно-мистецького профілю в контексті Болонської системи (2013)
Тортіка А. А. - Подготовка специалистов в области музейного дела на факультете культурологии ХГАК 1989–2013 гг. (2013)
Кислий О. Є. - Артефакти музеєзнавства та сучасність (2013)
Білик О. М. - Культурно-мистецька підготовка іноземних громадян у Харківській державній академії культури: сучасний стан та перспективи (2013)
Кухаренко О. О. - Регіональне телебачення в контексті підготовки творчих працівників (2013)
Цимбалюк В. І. - Причини повторних оперативних втручань при травмі нервів верхніх та нижніх кінцівок, Лузан Б. М., Татарчук М. М. (2013)
Медведкова С. А. - Динамика показателей качества жизни больных в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта (2013)
Аленикова О. А. - Параметры мигательного рефлекса в периодах моторных флюктуаций при болезни Паркинсона, Лихачев С. А. (2013)
Бачинська Н. Ю. - Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність препарату Проноран® у хворих похилого віку з синдромом помірних когнітивних порушень, Рожелюк І. Ф., Холін В. О. (2013)
Маркова М. В. - Функціональність сімейної системи як фактор предикції/превенції розвитку порушень психічного здоров’я в батьків дітей, хворих на онкологічну патологію, Піонтковська О. В. (2013)
Корсунская Л. Л. - Эпидемиологические и клинико-неврологические аспекты мигрени у женщин с вестибулярной дисфункцией в перименопаузальном периоде, Мещерякова А. В. (2013)
Евтушенко С. К. - Лечение и профилактика когнитивных нарушений у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения, Дюба Д. Ш. (2013)
Кардаш А. М. - Локальный фибринолиз в лечении нетравматических вентрикулярных кровоизлияний, Черный О. А., Грантковский А. С. (2013)
Савустьяненко А. В. - Клиническая эффективность нейротрофической терапии при инсультах и травмах головного мозга (2013)
Сулік Р. В. - Невропатичний біль: діагностика і лікування (2013)
Куновский В. В. - Соматическое заболевание и стационарное лечение — стрессовые факторы, определяющие формирование состояния ситуативной тревожности. Пути медикаментозной коррекции (2013)
Стаднік С. М. - Субарахноїдальний крововилив у неврологічній практиці, Куценко В. В., Породко Б. С. (2013)
Сайко О. В. - Психологічний та соматичний захист інсультних хворих — дві складові однієї проблеми (2013)
Игорь Алексеевич Завалишин (2013)
Пономарев В. В. - Об интерактивном улучшении качества последипломного образования врачей-неврологов (2013)
Абдула А. Б. - Дослідження антропометричних та функціональних показників арбітрів різної кваліфікації у футболі (2013)
Белых С. И. - Состояние здоровья, физического воспитания и физического развития студентов в исторической ретроспективе и в личностно развивающей парадигме (2013)
Василюк В. М. - Педагогічні і соціальні пріоритети вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді (2013)
Вереньга Ю. В. - Фізичний стан вперше прийнятих на службу працівників органів внутрішніх справ України, Пронтенко К. В., Бондаренко В. В., Безпалий С. М., Хуторянський О. В. (2013)
Желєзний О. Д. - Використання засобів механотерапії у відновленні спортсменів - баскетболістів після травм нижніх кінцівок, Засік Г. Б., Мухін В. М. (2013)
Колумбет О. М. - Особливості організації та змісту фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Конова Л. А. - Фізичне вдосконалення і його вплив на здоров'я студентів (2013)
Лукавенко А. В. - Ефективність експериментальної програми диференційованої корекції психофізичного стану студентів у процесі фізичного виховання (2013)
Малыгина В. И. - Аэробная тренировка в реабилитации женщин второго зрелого возраста с сахарным диабетом 2-го типа на поликлиническом этапе восстановительного лечения (2013)
Погребняк І. М. - Вплив занять оздоровчою аеробікою на рівень розвитку гнучкості студенток, Куделко В. Е., Наговіціна О. П. (2013)
Салатенко І. О. - Порівняний аналіз рівня соматичного здоров'я студенток економічних спеціальностей (2013)
Самуйленко В. Е. - Моделирование прохождения соревновательных дистанций квалифицированными гребцами на байдарках и каноэ (на примере мужской гребли на байдарках) (2013)
Сидорова Т. В. - Особливості побудови тренувального процесу лижників-гонщиків 17-18 років до змагань різними стилями пересування на лижах, Сак А. Є., Котляр С. М. (2013)
Сластіна О. О. - Спортивно-педагогічне вдосконалення в системі підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Томенко О. А. - Уявлення та асоціації майбутніх вчителів стосовно основних понять сфери фізичної культури і спорту, Чередніченко С. В. (2013)
Чорнобай І. М. - Виконання передач м'яча в один і два дотики збірною командою України із футболу у товариських матчах 2011 року і матчах чемпіонату Європи 2012 року, Матвіїв В. І. (2013)
Баліцька Є. П. - Мотивація студентів до занять фітнесом в технічному вищому навчальному закладі (2013)
Батеева Н. П. - Анализ соревновательной программы "Акробатика" квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле (2013)
Белых С. И. - Экспертиза разработанных концепции и программ осуществления личностно ориентированного физического воспитания студентов (2013)
Блавт О. З. - Метрологічне забезпечення системи тестового контролю у спеціальних медичних групах вищих навчальних закладів (2013)
Глазирін І. Д. - Зв'язок психофізіологічних та нейродинамічних функцій з техніко-тактичною підготовленістю волейболістів, Артеменко Б. О. (2013)
Мазін В. М. - Характеристика наукових підходів до виховання дітей та підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах (2013)
Приймаков А. А. - Модельные характеристики структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации (2013)
Сторожик А. И. - Характеристика вертикальной устойчивости тела слабослышащих младших школьников в процессе физического воспитания (2013)
Таран І. В. - Зміна показників оцінки основних рухових функцій у дітей з церебральним паралічем спастичної форми методом гідрокінезотерапії (2013)
Філенко Л. В. - Дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану учнів 10-11 років під впливом занять регбі-5, Філенко І. Ю., Мартиросян А. А. (2013)
Чопик Т. В. - Класифікація теоретико-методичних основ фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів (2013)
Пайям М.-П. - Воздействие двух различных дозировок добавок BCAA на сывороточные индексы повреждения мышц и болезненность у футболистов, Соран А., Навид Л., Хаидан Х. (2013)
Подставки Р. - Могут ли польские студентки университета плавать?, Борачинска С., Скибниевска К., Коланковска Э. (2013)
Романовска-Толлочко А. - Психосоматические последствия профессионального стресса учителя (2013)
Семчук Ю. І. - Функціональнаскладова діяльності прокуратури в євроінтеграційній парадигмі (2013)
Рачинський Р. Ю. - Міжнародна регламентація збройних конфліктів (2013)
Мартовицька О. В. - Проблемні питання національного законодавства та міжнародних правових актів щодо права на юридичну допомогу (2013)
Яремчук С. В. - До проблеми співвідношення права і закону (2013)
Красюк І. А. - Забезпечення принципу верховенства закону в судовій практиці (2013)
Желік М. Б. - Правова активність людини у сучасних соціальних реаліях (2013)
Маркова В. О. - Дослідження тенденцій негативного впливу маргіналізації населення на права дітей як проблема соціально-правового виміру (2013)
Забарський В. В. - Деякі питання обмеження політичних прав військовослужбовців (2013)
Кривов’яз О. В. - Забезпечення правопорядку в країнах англо-американської та романо-німецької правових сімей (2013)
Горяга О. В. - Виникнення та природа козацтва: історико-термінологічний аналіз (2013)
Остапенко Т. О. - Основні напрямки історіографічного дослідження правової системи україни-гетьманщини у другій половині XVII – 80-рр. XVIII ст.ст. (2013)
Завадська С. О. - Правові акти генеральної військової старшини як джерела права лівобережної україни першої половини XVIIІ ст. (2013)
Кобилецький М. М. - Магдебурзьке право у Чехії (2013)
Вовчук М. В. - Правові засади протидії злочинності в Українській Народній Республіці часів Центральної ради (2013)
Довбня В. А. - Правові основи встановлення додаткового преміювання працівників міліції та карного розшуку УРСР (1922–1925 рр.) (2013)
Павловська І. В. - Проведення чисток міліції в 20-ті роки ХХ ст. і їх роль у зміцненні кадрового потенціалу та забезпеченні законності в діяльності міліції УРСР (2013)
Глущенко М. І. - Розвиток організаційно-правових засад, спрямованих на удосконалення взаємодії ОВС УРСР з добровільними народними дружинами (середина 70-х – 80-і рр. ХХ ст.) (2013)
Чернєй В. В. - Історико-правові засади становлення та розвитку інституту небанківських фінансових установ в Україні (2013)
Матвієнко К. О. - Дослідження історії органів внутрішніх справ україни у наукових працях професора П.П. Михайленка (2013)
Брисковська О. М. - Особливості криміналістичної характеристики незаконного заволодіння автотранспортом (2013)
Дрозд В. Г. - Особа злочинця при криміналістичній характеристиці злочину щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (2013)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Дослідження особи злочинця у структурі криміналістичної характеристики насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи (2013)
Борисенко Р. В. - Використання можливостей засобів масової інформації з метою протидії злочинам, пов’язаних з торгівлею людьми (2013)
Костенко В. В. - Сучасний стан та тенденції протидії незаконному обігу підакцизних товарів на загальносоціальному рівні (2013)
Муринець Н. Я. - Детермінанти злочинної поведінки серед неповнолітніх: девіантологічний вимір (2013)
Катеринчук К. В. - Кримінально-правова охорона здоров’я як конституційна гарантія забезпечення прав і свобод людини (2013)
Грищенко О. В. - До змісту понять "удар", "побої" та "інші насильницькі дії" у складі злочину, передбаченого ст. 126 КК України (2013)
Смирнова А. В. - Критерії кваліфікації співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (2013)
Соловйов Е. П. - Напрями удосконалення законодавчого закріплення заохочувальних кримінально-правових норм, що стосуються відшкодування шкоди, завданої державі (2013)
Сердюк В. П. - Технічні засоби в кримінальному провадженні України (2013)
Лоскутов Т. А. - Режим правового регулирования в уголовном процессе 176-181 (2013)
Татаров О. Ю. - Застосування деяких положень нового КПК України потребує унормування (2013)
Гаврилюк Л. В. - Питання застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за новим КПК України, Чурікова І. В. (2013)
Тарасенко К. В. - Компетенція Ради національної безпеки і оборони України: поняття та шляхи вдосконалення (2013)
Леонідова О. О. - Адміністративна юстиція: новий підхід до визначення та ознак (2013)
Даценко В. М. - Правова природа адміністративної юстиції (2013)
Самагальська Ю. Я. - Ініціювання інспекційного провадження як перша стадія адміністративної процедури реалізації інспекційних повноважень (2013)
Дитюк В. З. - Окремі аспекти удосконалення нормативно-правового регулювання забезпечення громадської безпеки (2013)
Орловська І. Г. - Легалізація адвокатів (2013)
Юрко С. С. - Стан та перспективи розвитку недержавної правоохоронної діяльності в Україні (2013)
Бутенко Л. А. - Правове регулювання діяльності державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (2013)
Шевчук О. М. - Сутність та особливості парламентського контролю у сфері обігу наркотичних засобів (2013)
Єщук О. М. - Законодавче регулювання адміністративно-правової охорони (2013)
Шиленко М. В. - Поняття адміністративно-правової охорони природних ресурсів (2013)
Шиленко М. В. - Суб’єкти малого підприємництва як об’єкти адміністративно-правової охорони (2013)
Іванищук А. А. - Філософсько-правовий аналіз адміністративно-правового регулювання судової гілки влади (2013)
Олійник О. О. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання судово-експертної діяльності (2013)
Малина І. В. - Відповідальність за порушення інформаційного законодавства (2013)
Галунько В. В. - Оптимальне оподаткування малих підприємств як чинник забезпечення благополуччя громадян та процвітання держави (2013)
Андрущенко Л. В. - Стан та перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні, Драган О. В. (2013)
Махінчук В. - Державно-приватне партнерство як форма співучасті у реалізації державних інтересів (2013)
Дрозд О. Ю. - Гарантування вкладів членів кредитної спілки: пропозиції до законодавства, Шепетько С.А. (2013)
Фещук В. В. - Міжнародні стандарти організації систем накопичувального пенсійного страхування (2013)
Кушніренко Ю. М. - Усиновлення як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Кайтанський О. С. - Працевлаштування молоді за законом України "Про зайнятість населення" (2013)
Шишлюк М. О. - Соціальний захист членів сімей військовослужбовців: окремі питання (2013)
Лазарчук К. Р. - Митне оформлення переміщення через митний кордон України рибної продукції (2013)
Расчотнов Є. В. - Історичні аспекти становлення та розвитку інституту зупинення досудового розслідування (2013)
Чернетченко О. М. - Гарантії здійснення адміністративної діяльності органів контролю за дотриманням податкового законодавства на основі принципу законності (2013)
Кобилянський М. Г. - До питання про правовий статус сторін компетенційного спору (2013)
Іщенко А. В. - Рецензія на монографію Кудерміної О.І. "Психологія суб’єкта правоохоронної діяльності" (2013)
Івченко Т. В. - Підготовка інженерно-педагогічних кадрів для ремісничих училищ України в 40-50-ті рр. ХХ століття (2013)
Кахіані Ю. В. - Історичні факти виникнення закладів інтернатного типу в Україні (2013)
Клішевич Н. А. - Досвід соціально-педагогічної роботи спеціальних установ для неповнолітніх з делінквентною поведінкою у другій половині ХХ ст. (2013)
Павлюк О. М. - Педагогічний досвід учителів-новаторів як чинник розвитку шкільної освіти в Україні (друга половина ХХ століття) (2013)
Пономарьова Г. М. - Історіографічний огляд розвитку профорієнтаційної роботи в Україні в 60-80-х роках ХХ ст. (2013)
Слозанська Г. І. - Становлення і розвиток соціальної роботи в Австралії (2013)
Тітаренко І. С. - Розвиток ідеї альтернативної освіти в історії американської педагогічної думки (2013)
Чертова К. М. - Суспільно-корисна праця як чинник соціального виховання учнівської молоді (50-90-ті ХХ ст.) (2013)
Юніна О. Є. - Особливості навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах США та України (2013)
Акіншева І. П. - Характеристика політичної соціалізації учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Дєдов Є. Г. - Поняття, цілі та основні завдання соціальної політики держави (2013)
Ігнатенко К. В. - Особливості роботи Педагогічної студії для прийомних батьків (2013)
Калюжна В. Ю. - Про проблему академічної нечесності: спроба короткого порівняльного аналізу стану у вишах США і України (2013)
Лях Т. Л. - Професійна ідентичність соціальних працівників (2013)
Рень Л. В. - Причини дитячої бездоглядності та безпритульності: спроба комплексного аналізу (2013)
Снітко М. А. - Особливості формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі у міжнародному та вітчизняному досвіді (2013)
Тимошенко Н. Є. - Технологія професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах (2013)
Шеїна Л. О. - Потенціал студентської громади щодо здійснення соціального супроводу: досвід та сучасний стан (2013)
Гаміна Т. С. - Соціальне консультування як вид практичної діяльності працівника соціальної сфери (2013)
Ємцева Е. Г. - Організація соціально-виховної роботи в умовах трудового загону старшокласників (2013)
Жевакіна Н. В. - Особливості ресоціалізації засуджених жінок (2013)
Журавель Т. В. - Етапи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях (2013)
Кириченко В. В. - Ідеографічне дослідження кризи професійної адаптації у ситуації зміни професії (2013)
Лютий В. П. - Нехімічні адикції як предмет соціальної роботи (2013)
Островська Н. О. - Змістовна характеристика соціально-педагогічної технології формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади (2013)
Песоцька О. П. - Корекційна робота з сім’єю наркозалежної людини (2013)
Пігіда В. М. - Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми трудових мігрантів (2013)
Пєша І. В. - Соціальний супровід як форма комплексної соціальної допомоги (2013)
Сергеєва К. В. - Сутність програми профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації (2013)
Соляник М. Г. - Аналіз досвіду роботи недержавних організацій з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах (2013)
Степаненко В. І. - Сутність та зміст дезадаптації підлітків, обумовленої асоціальним впливом релігійних культів (2013)
Байдюк Н. В. - Інтеграція ґендерних знань як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів до гармонізації ґендерних взаємовідносин у молодіжному середовищі (2013)
Горішна Н. М. - Ґендерні аспекти підготовки соціальних працівників: аналіз зарубіжного досвіду (2013)
Маркова Н. В. - Ґендерні особливості соціальної роботи з літніми жінками (2013)
Сорочинська В. Є. - Теоретичні основи дослідження ґендерної соціалізації студенства (2013)
Бєлоус А. Ю. - Про культурні особливості чинників допрофесійної підготовки іноземних студентів в Україні (на прикладі медичної освіти) (2013)
Веретенко В. Г. - Проблема здоров’язберігання у вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх соціальних педагогів / працівників, Шеремета М. М. (2013)
Неїжпапа Л. С. - Деякі аспекти забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів у системі навчально-виховної роботи університету (2013)
Спіріна Т. П. - Професійна підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти (2013)
Ткаченко Н. В. - Самоосвіта як обов’язкова складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2013)
Шовкопляс О. І. - Побудова програми з іноземної мови для студентів немовних спеціальностей як методична проблема (організаційні аспекти в контексті євроінтеграційних процесів) (2013)
Бірюков О. В. - Дослідження інноваційної діяльності: термінологічні аспекти (2013)
Бурименко Ю. И. - Финансовый профиль инвестиционной программы развития предприятия при неопределенности денежных потоков, Вороная Н. Ю., Копытина М. В. (2013)
Бушуєв С. Д. - Геном методологий управления проектами как универсальная модель знаний, Неизвесный С. И. (2013)
Бушуев С. Д. - Векторная модель развития компетентности организаций в управлении проектами, Харитонов Д. А., Рогозина В. Б. (2013)
Кошкін К. В. - Математичні основи проектів створення ефективних віртуальних верфей, Дрозд О. В., Антикова І. В., Мандра А. В. (2013)
Кошкіна Г. Л. - Трансверсальна програма лінгвістичної підтримки наукових та освітніх проектів (2013)
Крап Н. П. - Нейронні мережі як засіб управління конфігураціями проектів туристичних потоків, Юзевич В. М. (2013)
Маргасов Д. В. - Стратегія розвитку і сучасні аспекти інвестиційних енергоощадних проектів (2013)
Масленнікова К. С. - Складники поведінкової компетенції учасника команди проекту на засадах компетентнісного підходу, Колеснікова К. В. (2013)
Молоканова В. М. - Ітераційна модель життєвого циклу портфеля проектів розвитку організації (2013)
Назимко В. В. - Питання побудови системи автоматизованого управління проектом (2013)
Олексієнко М. М. - Проактивний підхід до управління екологічними проектами (2013)
Пилипенко І. О. - Підвищення ефективності реалізації проектів в умовах високого рівня невизначеності на прикладі проекту будівництва житлового будинку (2013)
Пурський О. І. - Організаційний проект "міжнародна торговельна виставка-ярмарок", Харченко О. А., Бродська А. О. (2013)
Сидорчук О. В. - Системно-ціннісний аналіз інтегрованих програм молочарства, Тригуба А. М. (2013)
Цюцюра С. В. - Визначення місії, бачення і стратегії проектів при впровадженні ключових показників ефективності, Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2013)
Ярошенко Н. П. - Механізм формування підприємницької енергії проектів організаційного розвитку (2013)
Ярошенко Т. О. - Антикризове моделювання в проектах розвитку фінансових установ (2013)
Горда О. В. - Визначення ресурсу адаптації виконання етапу будівельного проекту, Бондарчук К. С. (2013)
Задоров В. Б. - Математичні моделі об'єктів і процесів будівництва в середовищі мови імітаційного моделювання "AIMO", Васильєв О. О. (2013)
Сахно Є. Ю. - Формування узагальненої моделі інтеграції інформаційних систем підприємства та проекту, Скітер І. С., Двоєглазова М. В. (2013)
Білобородов О. О. - Методика оцінки старіння інформації про стан динамічних систем, Даник Ю. Г. (2013)
Горда О. В. - Застосування процедури бінаризації для визначення образу дефекту типу "тріщина" на цифровому зображенні, Пузько О. О., Коломієць С. П. (2013)
Зайцев В. Г. - Алгоритм дослідження характеристик багатопріоритетних моделей програм, Плахотний М. В., Цибаєв Є. І. (2013)
Катаєва Є. Ю. - Модельно-орієнтований підхід до розробки програмного забезпечення, Заспа Г. О., Форостянов Р. В. (2013)
Білощицький А. О. - Ефективність методів пошуку збігів у текстах, Діхтяренко О. В. (2013)
Білощицький А. О. - Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ, Лізунов П. П., Лященко Т. О. (2013)
Палій С. В. - Метод пошуку "ідеального співрозмовника" для користувачів інформаційно-організаційного середовища підготовки іноземців (2013)
Караєва Н. В. - Діагностика стану регіональних систем за рівнем сталого розвитку в умовах невизначеності, Левченко Л. О., Панасюк А. С., Дерипаско Т. О. (2013)
Левченко Л. О. - Огляд методів прогнозування фінансового стану підприємства на основі економетричних моделей, Бєлова Д. С. (2013)
Мінаєва Ю. І. - Використання неархімедової метрики для розв'язання задач в умовах невизначеності (2013)
Дітюк П. П. - Понятійне поле ситуацій проблемності (2013)
Смульсон М. Л. - Категорія розвитку в сучасній психології (2013)
Чепєлева Н. В. - Методи аналізу оповідального тексту, Яковенко Л. П. (2013)
Смульсон М. Л. - Мудрість як психологічний феномен, Назар М. М. , Мехтіханова Н. М. (2013)
Зарецька О. О. - Життєві контексти особистісного зростання: аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників (2013)
Лотоцька Ю. М. - Психологічні перешкоді для здійснення змін (2013)
Степура І. В. - Радіоаматорство як система навчання в СРСР, громадський рух та засіб пропагування радіомовлення (2013)
Чумак В. В. - Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у віртуальному освітньому просторі (2013)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Індивідуалізована дистанційна освіта як засіб запобігання інволютивних процесів інтелектуального розвитку у старості (2013)
Кондратенко Л. О. - Вплив інформаційно-комп'ютерних технологій на когнітивний розвиток дітей (між двома реальностями) (2013)
Зінченко В. П. - Слово та особистіше буття (2013)
Данилюк І. В. - Маргарет мід як фундатор наукового напряму "Культура і особистість" (2013)
Москаленко В. В. - Теоретико-методологічні підходи у дослідженні соціально-психологічних особливостей економічної культури особистості (2013)
Жорнова О.І. - Подолання бідності і самовизначення у сфері освіти: до обговорення можливостей особистості (2013)
Тітов І. Г. - Психологічний аналіз літературної творчості Е.М. Ремарка (на прикладі роману "Три товариші"), Передера О. А. (2013)
Штриголь Д. В. - Узгодженість сімейних настанов у парах на ранніх етапах становлення сім’ї, Кібенко K. С. (2013)
Дьяконов Г. В. - Процесуальність діалогічної психотерапії (2013)
Бех І. Д. - Особистість: два наукових погляди на виховання та розвиток (2013)
Хоменко Є. Г. - Психологічний аналіз взаємодії вчителів і учнів підліткового віку в педагогічному процесі (2013)
Карапузова Н. Д. - До проблеми соціально-психологічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу (2013)
Полтавщина як акмеологічна вершина педагогіки добра академіка Івана Зязюна (2013)
Помиткін Едуард Олександрович (2013)
Рибалка В. В. - 125 рoкiв iз дня виxoду книги П. П. Вікторова "Вчeння про ocoбиcтість та настрої" (2013)
Болтівець С. І. - Самосвідомість особистості у саморусі людства (2013)
Бypлaчyк Л. Ф. - Корисний пociбник для cтудeнтів-пcиxoлoгiв (2013)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2013)
Безродний М. К. - Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту , Притула Н. О. (2012)
Гальченко В. В. - Порівняльний аналіз підготовки малогрупових констант з розподілом температури теплоносія по радіусу касети та з використанням її осередненого значення, Ковальчук В. С. (2012)
Дешко В. І. - Особливості процесів тепломасообміну рекуператора "повітря–повітря” з паропроникною стінкою в опалювальний період, Суходуб І. О. (2012)
Курило І. А. - Порівняльний аналіз варіантів схеми системи регулювання випрямленої напруги з вольтододатковими трансформаторами, Грудська В. П. (2012)
Пуховий І. І. - Коефіцієнти орієнтації сонячних колекторів відносно південного напрямку залежно від їх кутів нахилу й азимуту для умов України, Новаківський Є. В. (2012)
Бідюк П. І. - Аналіз даних з використанням байєсівських моделей, Демківський Є. О., Бідюк О. П. (2012)
Iвченко В. А. - Оцінювання сценаріїв розвитку агропромислового сектору АР Крим з застосуванням методології передбачення (2012)
Капустян О. А. - Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу, Ясінський В. В. (2012)
Касіцький О. В. - Метод покоординатного спуску з евристикою середньозваженого напрямку (2012)
Молодецька К. В. - Моделювання теплового поля стрижня на основі алгебричних властивостей диференціальних спектрів (2012)
Сокуренко В. М. - Числове дослідження стохастичних методів безперервної глобальної оптимізації, Неділюк В. С. (2012)
Бобіна М. М. - Азотування цирконію в закритому реакційному просторі, Соловар О. М., Хижняк В. Г., Заболотний І. В. (2012)
Бякова О. В. - Вплив пластичної деформації на структуру порошкового квазікристалічного сплаву системи Al–Fe–Cr, Юркова О. І., Гриценко М. Г. (2012)
Гавриленко О. Г. - Вплив обробки в магнітному полі на характеристики міцності детонаційних покриттів систем WC–Co і Fe–Al , Полярус О. М., Жидельова О. В., Мініцький А. В. (2012)
Кузнєцов Ю. М. - Реалізація концепції каркасних компоновок верстатів з механізмами паралельної структури, Дмитрієв Д. О., Фіранський В. Б., Степаненко О. О. (2012)
Степанчук А. М. - Компактування порошкових матеріалів конструкційного призначення на основі заліза за участю самофлюсівних сплавів, Демиденко О. А., Демиденко А. В., Шаповал К. О. (2012)
Ахмед М. Л. - Узгодження роздільної здатності об’єктива і матричного приймача випромінювання медичного тепловізора, Балінський Є. Г., Колобродов Є. Г. (2012)
Бантиш Г. К. - Моделювання дискретних бездифракційних пучків, Остроух О. П., Іванова В. В., Тараненко В. Б. (2012)
Ткаченко О. А. - Термодефокусування зображень в оптичних системах, Чиж І. Г. (2012)
Барбаш В. А. - Обґрунтування методики визначення вмісту холоцелюлози в недеревній рослинній сировині, Трембус І. В. (2012)
Коваль І. З. - Інтенсифікуюча дія барботованих газів у процесах ультразвукового знезараження води, Старчевський В. Л. (2012)
Кушмирук А. І. - Електрохімічний газовий сенсор для визначення вмісту сірководню в повітрі й технологічних середовищах, Косогін О. В., Лінючева О. В., Мірошниченко Ю. С. (2012)
Турелик М. П. - Біофункціоналізація нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого мезо-2,3-димеркаптосукциновою кислотою, Горобець С. В., Македонська А. О., Горбик П. П. (2012)
Феденко Ю. М. - Турбідиметричний метод оцінки розмірів наночастинок у "білих золях” ZrO2, Донцова Т. А., Астрелін І. М. (2012)
В'ячеслав Романовський (2012)
Олександр Пушко (2012)
Тетяна Бондар (2012)
Степовичка Л. - Комсомолка Альона Уривок із повісті (2012)
Колінько С. - Той що чекає... Останній автобус. Людина без надії. Будинок на узліссі. Людина? (2012)
Таран-Пономаренко Л. - За мотивами Інни Снарської (2012)
Василенко В. - Вірші (2012)
Білик О. - На березі ріки життя. Оповідання (2012)
Шкурка М. - Поетичні акварелі Лебединщини (2012)
Лебідь Н. - Народнопісенна основа українськомовних поезій Євгена Гребінки (2012)
Селецький М. - "... У вічнім протистоянні... минало життя" Олеся Гончара (2012)
Шупта Д. - Герб Куріньки і печатка Курінської сотні (2012)
Дичко І. - Антропний принцип у Всесвіті (2012)
Луньова Т. - Усередені й назовні, або Таємниці Єйфелевої вежі. Есей (2012)
Гоян Я. - "В титинстві снились чудо-солов'ї" Слово про академіка Петра Кононенка (2012)
Баландіна Н. - М.А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси (2012)
Беценко Т. - Мова українських народних дум у часовому вимірі (2012)
Ігнатьєва С. - Інтертекстуальне поле українського щоденникового дискурсу (2012)
Омеляненко В. - Типи категоричного волевиявлення та їх експліцитні перформативні індикатори (2012)
Жовнір М. - Емотиви як лексичні індикатори емоцій у жанрі світської бесіди (2012)
Павлова І. - Метафоричне значення та метафоричне вживання слів у текстах українських православних проповідей (2012)
Лущій С. - Образ міста в образі Валер'яна Підмогильного (2012)
Соловей О. - Невідомий Леонід Лиман (2012)
Петренко Т. - Сергій Домазар - українскьий письменник в Австралії (2012)
Білик Г. - "Кобзар" як реперезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови (2012)
Борисенко Н. - Роман "Три листки за вікном" Валерія Шевчука як об'єкт літературознавчого осмислення (2012)
Наєнко М. - Теорії і літ-творчість: кафедральні ретро- і перспективи (2012)
Орехова В. - Духовний інтенсивізм Григорія Вовка (2012)
Титаренко В. - Музей народних промислів (2012)
Деко О. - Де стоїть гора високая? (2012)
Когут Г. - Мої зустрічі з О. С. Оголевцем. Переклад з російської, упорядкування та вступне слово Анни Оголевець (2012)
Саєнко В. - "Ярешківський одесит, або Мамай без коня”: творчість Бориса Нечерди (критико-літературознавчий дискурс) (2012)
Шебеліст С. - Братство полтавських волинян (2012)
Ревегук В. - Трагедія полтавських кобзарів (2012)
Степаненко Н. - Невтомний "робітник на українськім полі” Борис Грінченко (2012)
Вертій О. - Лист Івана Рудченка до Олександра Пипіна (2012)
Канцедал Л. - Михайло Драгоманов-гімназист у родинних зв’язках. На матеріалі листів до батьків часу навчання в Полтавській гімназії (1853—1859) (2012)
Третяченко Т. - Михайло Петрович Драгоманов у листах до Олени Пчілки (2012)
Степаненко М. - Листи Василя Бережного до Олеся Гончара (1946-1986) (2012)
Кириченко І. - На Тарасовій горі, у серцях і в добрій пам’яті. Кобзар Євген Адамцевич у відгуках, листах, документах та світлинах (2012)
Гаєр Н. - Родина Лівицьких і Канівщина: документальні свідчення (2012)
Козюра І. - Письменник-краянин Юрій Будяк, Козюра В. (2012)
Подрига В. - Образ Оржицького краю в збірці поезій Таїсії Шаповаленко "Здрастуй, ластівко!”. До 60-річчя від дня народження поетеси (2012)
Бикова Т. - Ще один вдалий крок у вивченні національної художньої класики. Рецензія на підручникІсторія української' літератури ХІХ століття (40—60, 70—90 роки): Підручник для студентів ВНЗ/За редакцією проф. В. Ф. Погребенника/ Автори: Л. Дем’янівська, М. Конончук, В. Погребенник, А. Погрібний, П. Хропко. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. — 469 с. (2012)
Кобзар О. - Романне мислення перехідної доби. Рецензія на монографію: Кушнірова Т. В. Романніобрії російської літератури першої третини ХХ століття. — Полтава, 2012. — 390 с. (2012)
Степаненко М. - Наталія Баклай — "еталон українського характеру і українського таланту" (2012)
Білик Г. - Слово мовлене — животворить. Рецензія на книгу: Пішов у дорогу — за ластівками:Спогади про Володимира Підпалого / упоряд.: Ніла Підпала, Олег Рарицький; передм. Олега Рарицького; прим. Ніли Підпалої. — Кам’янець-Подільський: ПП "Медобори-2006”, 2011. — 496 с. (2012)
Bunina L. N. - Artistic-linguistic specifics of the description of the image of Scarlett O’Hara as a strong woman in the novel ,,Gone with the wind” by Margaret Mitchell, Timoshenko E. S. (2013)
Васік Ю. А. - Ритмічний спектр політичної промови (2013)
Vitrenko I. P. - Lexical Inconsistency Errors in Foreign Language Studies, Novikova O. M. (2013)
Дудік А. О. - Особливості розвитку писемності уйгурів, що проживають у Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китайської Народної Республіки (2013)
Клименко О. С. - Семантична диференціація/недиференційованість як альтернативний лінгвокультурний аксіологічний критерій (2013)
Коробка Г. А. - Взаимосвязь языкового сознания и смеховой коммуникации в лингвофилософской концепции языка смеха (2013)
Kudriavtseva A. V. - Approaches, Definitions and Functions of English Intonation (2013)
Litvinov A. I. - English Rock songs Translation Peculiarities and Techniques, Tkachenko M. V. (2013)
Літвінова М. М. - Відтворення лінгвокультурних особливостей німецьких народних казок у російському перекладі, Тофтул А. С. (2013)
Martysheva Y. M. - The Origin of English Slang: Historical Background (2013)
Масальська Н. В. - Актуальні питання детермінації афоризмів у сучасній російській лінгвістичній парадигмі (2013)
Мирошниченко О. В. - Емоційна вмотивованість вигуків у сучасній англійській мові (2013)
Polkovnichenko Y. G. - Neologisms in Modern English (2013)
Пономарьова І. М. - Розвиток тюркології на території сучасної України (2013)
Рыжкина А. А. - Концепт ,,мама” как один из родственных составляющих концепта ,,семья” в украинском, английском и китайском языках (2013)
Савельєва Н. О. - Предикати волевиявлення як засоби вираження деонтичної модальності у ранньоновоанглійській мові (2013)
Савельєва Н. О. - Засоби реалізації епістемічної модальності у сучасному англомовному науковому дискурсі, Сідорова С. А. (2013)
Форостюк І. В. - До питання формування міжкультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей (2013)
Батальщикова Е. Ю. - Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови (2013)
Бреславец Н. А. - Изучение иностранного языка студентами вуза в аспекте формирования компетентности жизненного проектирования (2013)
Вербицька М. М. - Форми організації самостійної роботи учнів на уроках англійської мови (2013)
Воронцова Т. Ю. - Формування інформаційної культури у студентів гуманітарного факультету при вивченні англійської мови на основі використання нових інформаційних технологій (2013)
Гринчук В. О. - Организация проектной методики в изучении английского язика (2013)
Кокнова В. А. - Види навчально-ігрової діяльності, які орієнтовані на зростання самостійності під час вирішення професійних задач (на прикладі підготовки майбутніх перекладачів) (2013)
Kotlyarova O. O. - Modern Tendencies in Teaching Writing to ESL Students (2013)
Лутова Д. Д. - Можливості мережі Інтернет у навчанні англійської мови учнів початкової школи (2013)
Мацько Д. С. - Навчання майбутніх учителів початкової школи побудови непрямої мови в процесі вивчення граматики англійської мови (2013)
Мельник Ю. Ю. - Интерактивные технологии в обучении английскому языку (2013)
Мілова О. Є. - Формування критичного та творчого мислення у процесі навчання англійської мови: досвід США (2013)
Nekrutenko E. B. - The Role of Tests in English Language Learning (2013)
Резнік Н. В. - Проблемне навчання на уроках англійської мови, Ткачова О. О. (2013)
Харчук А. В. - Методика використання римованих текстів у навчанні молодших школярів лексики англійської мови (2013)
Шалдаісова Г. В. - Когнiтивна природа жарту в англійській мові (2013)
Fedicheva N. V. - Incorporating World Problems into English Language Teaching (2013)
Заховайко О. П. - Дослідження конструкційної міцності та роботоспроможності опори кулькової вільного переміщення за статичного і динамічного навантаження, Костюченко В. В., Манзик Н. В. (2012)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. повідомлення 2. температурні деформації, Яковлєв А. І. (2012)
Moisejenko M.S. - Application of wear-resistant coatings for increasing efficiency of elements of hydrocutting devices, Salenko O.F., Kumurgy O.U., Ljashenko B.A. (2012)
Яворовский В. Н - Теоретический анализ вырубки прямоугольной пластины из тонколистовой стали, Рощина И. А., Корнийченко П. А. (2012)
Солодкий В. И. - Профилирование шлифовальных кругов для фасонных фрез с наклонным зубом (2012)
Кучер Н. К. - О поверхностях нагружения материалов с различной реакцией при растяжении и сжатии, Кучер В. Н. (2012)
Лакша А. М. - Метод створення реалістичних скінченно-елементних моделей довгих кісток (2012)
Ковалев В. А. - Силовые воздействия внутренних стабилизирующих устройств на инерционные течения вязкой жидкости в ограниченных объемах (2012)
Дядюра К. О. - Підвищення ефективності експлуата-ції енергетичного обладнання на основі самоорганізації процесів направленого формування властивостей поверхневого шару деталей, Юнак А. С. (2012)
Севостьянов І. В. - Реологічні моделі та рівняння вологих дисперсних матеріалів під час їх віброударного інерційного навантаження, Іванчук Я. В. (2012)
Жмерёв В. С. - Об одном подходе к оцениванию показателей надёжности оборудования, Генсицкая Е. Ф. (2012)
Хоменко И. М. - Методика определения оптимальной конфигурации и режима работы гелиоприемных панелей, вращающихся относительно одной координатной оси, Хоменко А. М. (2012)
Вакуленко С. В. - Методика теоретичного визначення приведених пружних параметрів інструментального оснащення з орієнтованим центром жорсткості (2012)
Коробко І. В. - Моделювання ультразвукових вимірювальних перетворювачів витрати (2012)
Шукаєв С. М. - Вплив концентрації напружень на втомну міцність сталі 20, Гладский М. М., Шубін С. М. (2012)
Кабанник С. М. - Нелінійні вимушені коливання віброопор верстатів, Боронко О. О. (2012)
Леоненко П. В. - Скінчено-елементний аналіз імітаційної трьохвимірної моделі біомеханічної системи "кісткова тканина - дентальний імплантат - супраконструкція", Єщенко В. О. (2012)
Лищенко Н. В. - Оптимизация геометрических параметров прерывистых шлифовальных кругов, Ларшин В. П. (2012)
Крищук М. Г. - Обґрунтування методик розрахунку j-інтегралу для труби з наскрізною поперечною тріщиною при комбінованому навантаженні силою, моментом і тиском. частина:ii, Ориняк А. І. (2012)
Левченко О. В. - Підвищення ефективності роботи систем гідроприводів циклічної дії (2012)
Сидоренко Ю. М. - Про вплив картонного корпусу заряду вибухової речовини на ступінь деформування контейнера для знешкодження саморобних вибухових пристроїв, Мариненко Я. О. (2012)
Корендій В. М. - Принципи побудови комбінованих вітро-вібраційних установок, Ланець О. В. (2012)
Виноградов А. Г. - Поглощение лучистого теплового потока в распыленной водяной струе (2012)
Котляренко А. А. - Вплив нестаціонарного нагріву зовнішньої поверхні кільцевого зразка з радіальними тріщинами на опір крихкому руйнуванню (2012)
Малафеев Ю. М. - Формирование эксплуатационных характеристик и параметров качества деталей из пермаллоя 50н при точении (2012)
Бабенко А. Є. - Вплив гіроскопічних ефектів на коливання валу центрифуги, Лавренко Я.І., Куренков М. М. (2012)
Батлук В. А. - Побудова моделіі факторів ефективності роботи пиловловлювача нової конструкції, Параняк Н.М., Мельников О. В. (2012)
Цисар М. О. - Формування рельєфу поверхні ультра-тонкої плівки міді (2012)
Марунич В. А. - Новая технология обработки полимерных материалов резанием, Яриз А. Ю. (2012)
Гусак О. Г. - Вибір геометричних параметрів лопатевої гратки як визначальний фактор економічності осьового робочого колеса, Каплун І. П., Матвієнко О. А. (2012)
Гуляєв К. Д. - Принципи організації адаптивної взаємодії відкритих систем, Каптур В. А., Тіхонов В. І. (2012)
Аскарова А. С. - Дослідження конвективного тепломасопереносу в турбулентних течіях за наявності горіння, Болегенова С. А., Максимов В. Ю., Бекмухамет А. (2012)
Безродний М. К. - Оптимальні характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання, Притула Н. О. (2012)
Гальченко В. В. - Аналіз впливу допусків і посадок при виготовленні ТВЗА ВВЕР-1000 на характеристики активної зони в стаціонарних і перехідних режимах роботи реакторної установки, Мішин А. А., Рабченюк Н. М. (2012)
Єрошенко В. А. - Синтез рідин з великим значенням температурного коефіцієнта поверхневого натягу – перспективний шлях енерго- та матеріалозбереження, Ярош Т. Л. (2012)
Голінко І. М. - Оптимізація цифрових систем керування із ПІ-Д- та І-ПД-регуляторами (2012)
Кондратенко Н. Р. - Iнтервальна нечітка кластеризація на основі альтернативних критеріїв якості, Снігур О. О. (2012)
Копець М. М. - Задача оптимального керування сингулярною лінійною системою із зосередженими параметрами (2012)
Новікова П. А. - Модель мотивації навчання особистості, Новіков Ю. Л., Томашевський В. М. (2012)
Терентьєв О. М. - Аналіз інвестиційних і соціально-економічних процесів методами моделювання обмежених множин багатовимірних даних, Бідюк П. І., Коршевнюк Л. О., Просянкіна-Жарова Т. І. (2012)
Скуратовський Р. В. - Метод швидкого таймерного кодування (2012)
Хоменко В. А. - Метод оцінювання повторно використовуваних компонентів програмного забезпечення (2012)
Богушевський В. С. - Прогнозування температурного режиму ванни плавильної печі, Антоневич Я. К. (2012)
Гондлях О. В. - Уточнений скінченний елемент користувача для моделювання в ABAQUS процесів розшарування багатошарових конструкцій (2012)
Макогон Ю. М. - Феромагнітний резонанс у нанорозмірних плівках Fe-Pt, Павлова О. П., Вербицька Т. І., Винар С. А. (2012)
Пірумов А. Є. - Математична модель дугового зварювання з короткими замиканнями для побудови системи моніторингу якості, Чвертко Є. П., Шевченко М. В. (2012)
Роїк Т. А. - Вибір режимів експлуатації зносостійких деталей поліграфічних машин на основі аналізу плівок тертя, Дорфман І. Є. (2012)
Донченко М. І. - Ступеневий гальваностатичний режим електроекстракції міді із сульфатних розчинів вилу-говування природної руди, Бик М. В., Лінючева О. В., Ущаповсь-кий Д. Ю. (2012)
Колосов О. Є. - Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 1. Фізична модель процесу низькочастотної ультразвукової кавітації, Сівецький В. І., Сахаров О. С., Сідоров Д. Е. (2012)
Нагірняк С. В. - Синтез і характеристика нанодисперсних порошків оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ), Донцова Т. А., Астрелін І. М., Алексе-єв О. Ф., Романенко Ю. М. (2012)
Титул (укр.) (2013)
Титул (англ.) (2013)
Максименко С. Д. - Психология жизненной силы (нужды) личности (2013)
Александровская В. Н. - Психическое отражение и идеальный образ: синергетические взаимосвязи (2013)
Вільдгрубе С. О. - Гендерні відмінності маніпулятивної поведінки студентів , Рогозіна М. Ю. (2013)
Власенко І. А. - Проблема внутрішньоособистісного конфлікту в контексті психологічних досліджень особистості (2013)
Гаваші С. Й. - Креативність як умова самореалізації фахівця , Лалакулич М. ‎М. (2013)
Гордєєва А. В. - Особливості сенсу життя та особистісного потенціалу підлітків, позбавлених батьківського піклування , Єфименко А. П. (2013)
Гребінь Н. В. - Зміст маніпуляції як різновиду прихованого психологічного впливу (2013)
Гріньова О. М. - Проблема смисложиттєвих орієнтацій в українській та зарубіжній психології (2013)
Джабраілова Г. В. - Психічний стан бездітних чоловіків, які перебувають у ситуації розлучення (2013)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості феномена креативності у старшокласників (2013)
Жизномірська О. Я. - Проблеми підростаючої особистості: психологічний вимір самоствердження (2013)
Жиляк Н. В. - Методологічні засади дослідження смислових завдань моторних дій у структурі рівнів психологічного відображення (2013)
Іванцова Н. Б. - Методологія дослідження професійної спрямованості студентів-психологів (2013)
Ірхін Ю. Б. - Теоретико-психологічний аналіз довірливості в оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Йолич С. М. - Дослідження конституційної репрезентації як детермінанти формування копінг-стратегій особистості, Корнієнко І. О. (2013)
Калініна Т. С. - Теоретичні аспекти особливостей розвитку особистості та поведінки молодших підлітків із затримкою психічного розвитку (2013)
Кандиба М. О. - Соціально-психологічний аналіз сутності поняття "міжособистісна толерантність", як професійно важливої якості психолога (2013)
Кікінежді О. М. - Психологічні детермінанти гендерної соціалізації підлітків (2013)
Климентович О. Б. - Гендерна диференціація індивідуальних цінностей сучасної молоді (2013)
Кліманська М. Б. - Психологічні особливості використання гумору медичними працівниками (2013)
Клочек Л. В. - Атрибуція справедливих і несправедливих вчинків у педагогічній взаємодії викладачів і студентів (2013)
Коваленко О. Г. - Вплив професійної зайнятості у похилому віці на психологічні особливості особистості (2013)
Коваль І. А. - Вплив психоедукації на адаптацію соматичних хворих з коморбідними психічними розладами (2013)
Кострікін О. В. - Формування та розвиток професійних якостей особистості майбутніх керівників засобами тренінгу в навчально-виховному процесі ВНЗ (2013)
Кузьо О. Б. - Особливості розуміння суїциду з позиції психології та християнського віровчення , Кузьо Ю. З. (2013)
Курбанова А. Т. - Особенности коммуникативных качеств личности подростков, принадлежащих различным гендерным типам (2013)
Лазоренко О. В. - Психологічний аналіз екстремальних умов несення прикордонної служби (2013)
Левус Н. І. - Особливості локусу контролю у старшокласників з різним рівнем навчальної успішності , Терендій О. В. (2013)
Лендел М. І. - Деякі аспекти вивчення проблеми толерантності, етнічної толерантності у психології , Щербан Т. Д. (2013)
Лозова О. М. - Структура самоставлення майбутніх психологів як основа конструювання образу світу професії (2013)
Маєр Ю. В. - Психологічні особливості розвитку емпатії у підлітків – вихованців навчальних закладів закритого типу (2013)
Макарова Л. Л. - Теоретичне та емпіричне вивчення особливостей "я-концепції" в структурі самосвідомості (2013)
Максименко К. С. - Реконструктивная психотерапия в клинической психологии (2013)
Максименко О. Г. - Фіктивна ідентичність як форма самодепривації психіки суб’єкта (2013)
Малильо О. П. - Опанувальна поведінка особистості в процесі розвитку сімейних відносин , Корнієнко І. О. (2013)
Медвідь Н. П. - Діагностичний компонент технології соціально-психологічної атестації керівника у сфері державного управління (2013)
Михайленко О. Ю. - Рольовий підхід до вивчення особистості (2013)
Михальчук Н. О. - Проведення рефлексивно-поетичного тренінгу з використанням англійських приказок та прислів’їв з компонентом "діяльність людини” (2013)
Мірошник З. М. - Вивчення семантичного простору рольових позицій учителя початкових класів (2013)
Мойсеєва О. Є. - Мотиваційні детермінанти агресивної поведінки (2013)
Нигматуллина И. А. - Инновационные направления повышения профессиональной мобильности студентов – будущих учителей-логопедов в структуре Казанского (Приволжского) федерального университета (2013)
Новицька І. В. - Психологічні аспекти дослідження успішності розпізнавання прихованих мисленнєвих образів (стан вивчення проблеми) (2013)
Onufriyeva L. A. - To the issue of future socionomic specialists’ professional personality formation (2013)
Орішко Н. К. - Специфіка самовдосконалення особистості на різних етапах її онтогенезу (2013)
Осика К. С. - Динаміка структури мотивації спортивної діяльності юнаків-каратистів (2013)
Осика О. В. - Логотерапія В.Франкла в психокорекційній роботі зі школярами (2013)
Панчук Н. П. - Ціннісні орієнтації як системоутворюючий фактор соціально активної позиції майбутнього фахівця (2013)
Партико Т. Б. - Особистісні чинники вікових змін життєвих цінностей у дорослому віці (2013)
Пахомова О. Л. - Внутрішньомовленнєва діяльність як основа розвитку діалогічного мислення у майбутніх психологів (2013)
Подкопаєв Є. С. - Психологічний аналіз основних вимог до особистості керівника органу внутрішніх справ (2013)
Поцулко О. А. - Роль комунікацій у формуванні особистості у період ранньої зрілості (22–30 років) (2013)
Прокоф’єва О. О. - Активне соціально-психологічне навчання як метод вивчення і корекції впливу психотравмуючих переживань на емоційний стан юнаків , Работа Т. О. (2013)
Рубежанська І. А. - Особливості самоставлення в осіб з межовими психічними розладами , Галецька І. І. (2013)
Руда Н. Л. - Соціальний інтелект у структурі інтелекту (2013)
Савенкова І. І. - Хронопсихологічне прогнозування перебігу нефроурологічних захворювань (2013)
Савицька О. В. - Статеві та вікові особливості мотивів вибору професії та мотивів навчання студентської молоді (2013)
Самотаєва Е. О. - Особливості взаємин батьків з підлітками у сучасних сім’ях (2013)
Сирова Г. В. - До проблеми самореалізації педагога , Щербан Т. Д. (2013)
Скиба М. М. - Психологічний супровід розвитку творчих здібностей молодших школярів , Щербан Т. Д. (2013)
Тарасенко Н. В. - Проблеми профілактики віктимної поведінки студентів (2013)
Теплюк А. А. - Сім’я як первинне джерело психічного здоров’я дитини дошкільного віку (2013)
Труляєв Р. О. - Вплив позитивних цінностей педагога на формування позитивних цінностей та "сильних" рис характеру учнів (2013)
Фаринич О. Ю. - Психологічні особливості студентських сімей , Щербан Т. Д. (2013)
Федорко М. І. - Формування професійної самоідентичності майбутніх психологів , Корнієнко І. О. (2013)
Шайда О. Г. - Експериментальне дослідження психологічних особливостей становлення професійного мислення майбутніх учителів гуманітарного профілю (2013)
Шанта С. П. - Деякі психологічні особливості стилю керівництва організацією , Щербан Т. Д. (2013)
Шебанова В. І. - Функціональне значення метафоричності внутрішньої тілесності (2013)
Широка А. О. - Спроба інтеграції концепції сепарації- індивідуації у вітчизняну психологію (2013)
Штепа О. С. - Особливості зв’язку психологічної та персональної ресурсності особистості (2013)
Яковлева С. Д. - Вплив корекційно-розвивального навчання на динаміку нейропсихологічних процесів у дітей з вадами інтелекту (2013)
Яновська С. Г. - Соціально-економічні та психологічні ознаки підприємництва (2013)
Яновський М. І. - Проблема психологічного впливу мистецтва на особистість (2013)
Відомості про авторів українською (2013)
Відомості про авторів англійською (2013)
Зміст (укр.) (2013)
Зміст (англ.) (2013)
Про збірник (2013)
Шкурупій О. В. - Багаторівнева модель ефективності створення та використання людського капіталу, Франко Л. С. (2013)
Щурик М. В. - Суперечності власності у вітчизняному секторі аграрної економіки (2013)
Мілашовська О. І. - Проблеми та перспективи становлення брендингу малих міст України, Ільтьо Т. І. (2013)
Удовиченко С. М. - Аграрна наука у системі державного господарського комплексу (2013)
Забаштанський М. М. - Соціальна відповідальність концесійної діяльності в Україні (2013)
Родіонова Л. А. - Від індустріалізму до інформаціоналізму: теорії трансформації (2013)
Кірнос І. О. - Форсайт як інструмент державного стратегічного планування (2013)
Міщук О. В. - Державно-приватне партнерство як інститут фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України (2013)
Войтенко О. М. - Світовий ринок фінансових послуг: особливості структури та функціонування (2013)
Біль М. М. - Методичні підходи дослідження формування й розвитку територіальних міграційних систем (2013)
Урусова З. П. - Роль держави у фінансуванні освіти в Україні (2013)
Келару І. О. - Теоретичні підходи до процесу транснаціоналізації у світовій економіці (2013)
Стасюк В. В. - Становлення державно-приватного партнерства у сфері комунального водопостачання: основні форми співпраці (2013)
Чан-хі О. С. - Матриця політичного аналізу – як інструмент оцінки ефективності державного регулювання аграрного ринку (2013)
Габор С. С. - Підприємство як основна ланка ринкової економіки, Габор В. С. (2013)
Будник Л. А. - Оцінка системи внутрішнього контролю при дослідженні стратегічних ініціатив підприємства, Голяш І. Д. (2013)
Мушеник І. М. - Оптимізація виробничої стуктури високотоварних сільськогосподарських підприємств (2013)
Міхєєнко К. С. - Управління бізнес-процесами підприємства на основі збалансованої системи показників (2013)
Бєляєва С. В. - Методика визначення конкурентоспроможності підприємства (теоретичний аспект), Зубко Т. Л. (2013)
Ільєнко Ю. І. - Інноваційно-інформаційні аспекти розвитку підприємств туристичної галузі, Шершньова Г. В. (2013)
Славіна Н. А. - Антикризове управління сільськогосподарськими підприємствами (2013)
Білан О. С. - Принципи концептуального підходу до формування системи інвестиційного планування на підприємстві (2013)
Коткова Н. С. - Формування системи управління інноваційною активностю підприємств з позиції їх життєвого циклу (2013)
Колос І. В. - Сутнісна характеристика основних критеріїв ефективності функціонування роздрібних торговельних підприємств України (2013)
Піняга Н. О. - Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств у контексті сталого їх розвитку (2013)
Давидюк І. В. - Стратегічне планування діяльності туристичних підприємств на засадах кластерного підходу (2013)
Доманчук Д. П. - Оцінка фінансового стану акціонерних товариств Хмельницької області, Чикуркова А. Д., Прокопчук Л. М. (2013)
Данкевич В. Є. - Стан та ефективність використання земельних ресурсів Житомирської області (2013)
Тимоць М. В. - Проблеми фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі Карпатського макрорегіону (2013)
Сімків Л. Є. - Проблеми диспропорційного розвитку регіонів України та шляхи їх подолання (2013)
Бавровська Н. М. - До питання встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень в Україні, Будьонна Г. Ю. (2013)
Баценко Л. М. - Особливості економіки АПК Сумської області (2013)
Гераймович В. Л. - Інвестиційна привабливість пріоритетних галузей агропромислового виробництва у регіоні (2013)
Новіцька Л. Е. - Проблеми людського капіталу в сільських регіонах (2013)
Неміш П. Д. - Потенціал біомаси як фактор зниження енергетичної залежності регіону (2013)
Гуцаленко Л. В. - Аналіз стану та перспектив розвитку ринку біоетанолу у США, Пришляк Н. В. (2013)
Сивак Є. М. - Еколого-економічні аспекти виробництва продукції тваринництва в реформованих агропідприємствах, Вільховий О. В. (2013)
Томашевська О. А. - Органічне виробництво в світі: реалії та перспективи (2013)
Шарий Г. І. - Закордонний досвід управління та реформування земельних відносин (2013)
Кустовська О. В. - Елементи екологічного обгрунтування організації території сільськогосподарського землекористування, Полібін С. Ю. (2013)
Пісний Б. М. - Удосконалення інституціонального забезпечення захисту споживчих інтересів шляхом формування механізму ринкового нагляду (2013)
Юрик Я. І. - Аналіз основних тенденцій розвитку ринку праці України, Жук І. Л. (2013)
Пушкар М. Г. - Правові аспекти зайнятості населення сільських територій (2013)
Стець І. І. - Відтворення інтелектуальної складової трудового потенціалу підприємства (2013)
Шахно А. Ю. - Система грейдування як сучасна форма оплати праці на підприємстві (2013)
Гугул О. Я. - Теоретичні засади управління розвитком персоналу (2013)
Данкевич Є. М. - Розвиток зайнятості в умовах міжгалузевої інтеграції у сільському господарстві (2013)
Ткачова А. В. - Оптимізація закупівельної складової логістичної діяльності металургійного підприємства із використанням засобів системної динаміки (2013)
Мірзоєва Т. В. - Особливості вітчизняного ринку лікарських рослин в умовах сьогодення (2013)
Нянько В. М. - Особливості розвитку інноваційного маркетингу на підприємстві, Паляниця В. А. (2013)
Питуляк Н. С. - Логістична система – основа підвищення ефективності функціонування підприємств сфери послуг (2013)
Задорожнюк Н. А. - Механизм функционирования благотворительного маркетинга (2013)
Круп’як І. Й. - Аналітична оцінка джерел фінансових ресурсів на подолання депресивності територій в умовах ринкової економіки (2013)
Ратинський В. В. - Особливості маркетингових досліджень на ринку товарів промислового призначення (2013)
Бєлова О. І. - Детермінанти мотиваційного механізму стратегічного управління в торговельних мережах: класифікація та особливості (2013)
Плакида С. І. - Сутність поняття "послуга": теоретичні аспекти (2013)
Крупа О. В. - Підходи до оцінювання ефективності аутсорсингу (2013)
Гайдабрус Н. В. - Оцінка якості рівня логістичного сервісу (2013)
Безродна С. М. - Оцінка якості продукції та послуг на підприємствах ресторанного господарства (2013)
Зінченко О. А. - Теоретичні аспекти фінансового управління пасивами банку, Морозенко А. А. (2013)
Скоцик В. Є. - Лізинг як джерело оновлення парку техніки сільськогосподарських підприємств (2013)
Рудь Л. П. - Особливості банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Маринчак Л. Р. - Удосконалення якості депозитних продуктів та послуг як вагомий аспект модернізації депозитної діяльності українських банків (2013)
Дробніцька О. Р. - Проблемні кредити банків: сучасний стан та можливості управління ними через процес сек’юритизації активів (2013)
Євенко Т. І. - Банкрутство комерційних банків: причини виникнення та шляхи запобігання (2013)
Васільєва Л. М. - Виникнення і розвиток подвійної бухгалтерії (2013)
Левченко В. П. - Експрес-оцінка діяльності страхової компанії (2013)
Скрипник Н. В. - Управлінський аналіз як функція обліково-аналітичної системи, Рилєєв С. В. (2013)
Прокопчук О. А. - Забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Здреник В. С. - Особливості організації внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями на підприємстві (2013)
Матвійчук М. З. - Теоретичні аспекти функціонування управлінського обліку на підприємстві (2013)
Черниш С. С. - Організаційно-методичні аспекти аналізу рентабельності (2013)
Хомка В. М. - Особливості організації бухгалтерського обліку землі (2013)
Мельник Н. Г. - Власний капітал бюджетних установ: особливості облікового відображення, Сисюк С. В. (2013)
Рябенко Г. М. - Щодо економічної сутності витрат та їх класифікації, Резніченко Ю. С. (2013)
Кірсанова В. В. - Вплив облікової політики підприємства на формування його фінансових результатів, Пеліпадченко Д. О. (2013)
Пирець Н. М. - Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку основних засобів, Псюк Ю. А. (2013)
Ващенко Н. В. - Чинники формування та ефективності використання потенціалу оборотних активів підприємства, Максимович Ю. І. (2013)
Сак Т. В. - Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції (2013)
Журавель М. Ю. - Проблеми визначення сутності економічної безпеки підприємства, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2013)
Шовкова О. А. - Організація процесів просування продовольства засобами інтернет-технологій (2013)
Анотації (2013)
Малаксиано Н. А. - Использование многокритериальных оценок для уменьшения рисков при планировании ремонтов и замен сложного портового оборудования, функционирующего в условиях неполностью определенного грузопотока (2013)
Михайлова Ю. В. - Влияние морской туристической ренты на формирование доходов круїзного оператора (2013)
Самойловская В. П. - Об оценке влияния контролирующих процедур в сфере государственного регулирования внешней торговли, Питерская В. М. (2013)
Онищенко С. П. - Оптимизация транспортного обеспечения систем распределения экспортной продукции, Сираев А. Р. (2013)
Фрасинюк Т. И. - Система безопасности мореплаванияв стратегии борьбы с современным пиратством (2013)
Сударев В. А. - Маркетингові та виробничі чинники ефективної діяльності морського порту (2013)
Акимова О. В. - Метод оценки влияния факторов на эффективность работы трампового тоннажа в различных формах эксплуатации (2013)
Акимова О. В. - Концептуальный анализ понятий "Морской круиз" и "Морская перевозка", Стеба А. А. (2013)
Макушев П. А. - Тренажер для составления планов обработки судов в порту (2013)
Мошнянский А. А. - Информационные технологии на водном транспорте, Мошнянский А. Ф., Чумак О. А. (2013)
Мурадьян А. О. - Анализ емкости склада перевалочного комплекса (2013)
Сильванская Г. Н. - Кластерный подход к позиционированию в туризме, Попович А. В. (2013)
Тихонин В. И. - Об особенности использования площади складов при хранении навалочных грузов (2013)
Філіппова О. В. - Аналіз основних положень стратегії розвитку морської портової інфраструктури Росії, Решетков Д. М. (2013)
Чирко Н. Р. - Управление качеством на морском транспорте (2013)
Яременко В. А. - Визначення технологічних параметрів причального фронту контейнерного комплексу в сучасних умовах (2013)
Автори збірника (2013)
Тарасевич В. М. - Про орієнтири і напрями виходу з кризи (2013)
Катаєв О. О. - Досвід і перспективи енергозбереження ресурсомістких підприємств гірничо-металургійного комплексу України (2013)
Кудряшов В. П. - Фіскальна консолідація та її впливи (2013)
Шовкун І. А. - Високотехнологічні послуги у зовнішній торгівлі: світовий досвід та українські реалії (2013)
Звягільський Ю. Л. - Рівень заробітної плати – індикатор ефективності програми економічних реформ (2013)
Король С. Я. - Нормативні документи із соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Галкін О. Ю. - Розроблення удосконаленої методики отримання Fc-фрагментів IgM людини (2012)
Голуб Н. Б. - Вплив іонів лужних металів на приріст біомаси та накопичення ліпідів (метаболізм) у Chlorella vulgaris, Бунча В. Ю. (2012)
Горобець С. В. - Генетична регуляція та фенотиповий прояв властивостей біогенних магнітних наночастинок у магнітотаксисних бактерій і людини, Горобець О. Ю., Сівенок Д. В., Чиж Ю. М. (2012)
Дехтяренко Н. В. - Розроблення поживних середовищ на основі гідролізатів соєвого борошна для культивування представників роду Lactobacillus, Дуган О. М. (2012)
Іванова Т. С. - Особливості глибинного культивування Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. на хлібній крихті, Бісько Н. А., Круподьорова Т. А., Барштейн В. Ю. (2012)
Калініченко К. В. - Ремедіація забруднених важкими металами біоколоїдних осадів муніципальних стічних вод, Ніковська Г. М., Ульберг З. Р. (2012)
Клечак І. Р. - Біотехнології на основі вищих базидіальних грибів роду Coriolus Quel, Антоненко Л. О. (2012)
Корчуганова О. М. - Дослідження впливу рН на кінетику гідролізу карбаміду, Абузарова К. Р., Зарайська О. С., Курса Н. Є. (2012)
Маніло М. В. - Експериментальне визначення оптимальних технологічних параметрів конструювання біонанокомпозитів на основі взаємодії аліфатичних амінокислот із вуглецевими нанотрубками, Ар’єв І. А., Литвинов Г. С. (2012)
Рихлюк О. М. - Вплив концентрації глюкози у поживному середовищі на біосинтез рекомбінантного аналога білка gp 120 ВІЛ-1, Горлов А. Ю. (2012)
Самаруха І. А. - Способи формування біоплівки мікроорганізмів з екзоелектрогенною активністю, Білім Ю. С., Михайленко О. А. (2012)
Тодосійчук Т. С. - Альтернативні компоненти поживних середовищ для актиноміцетів – продуцентів біологічно активних речовин, Гордєєв Д. А., Іздебська Т. І., Яремчук С. М. (2012)
Типлинська К. В. - Визначення впливу пробіотиків на стероїдний профіль жінок у період менопаузи, Орябінська Л. Б., Горчаков В. Ю. (2012)
Щурська К. О. - Дослідження впливу умов культивування екзоелектрогенів на біоелектрохімічний процес виділення водню, Зубченко Л. С., Кузьмінський Є. В. (2012)
Барбаш В. А. - Сольволізна делігніфікація стебел кенафу і сорго цукрового, Трембус І. В., Оксентюк Н. М. (2012)
Векшин В. О. - Визначення стабільності нанесеного платинового каталізатора селективного відновлення оксидів нітрогену, Родін Л. М., Лобойко В. О., Доценко А. Д. (2012)
Колбасова І. Г. - Електрохімічний сенсор кисню для біологічних рідин на основі нанодисперсного оксиду Zn, Лінючева О. В., Воробець В. С. (2012)
Колосов О. Є. - Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 2. Фізична модель процесу різночастотної ультразвукової дії, Сівецький В. І., Сахаров О. С., Сідоров Д. Е. (2012)
Півоваров О. А. - Кінетика розчинення дорогоцінних металів у плазмохімічно активованих розчинах, Воробйова М. І. (2012)
Потаскалов В. А. - Триядерні комплекси Co (III) з триетаноламіном, Потаскалова Н. І., Зульфігаров А. О., Андрійко О. О. (2012)
Спасьонова Л. М. - Структуроутворення в керамічних матрицях для іммобілізації цезію, Павленко В. М., Корнілович Б. Ю., Рудий А. І. (2012)
Феденко Ю. М. - Структура і морфологія порошків оксиду цирконію (IV), одержаних термічним методом із різних прекурсорів, Донцова Т. А., Астрелін І. М. (2012)
Чигиринець О. Е. - Протикорозійні властивості шишок хмелю, Гальченко Г. Ю., В. І. Воробйова, Пилипенко Т. М., Ліпатов С. Ю. (2012)
Євтухова Т. А. - Формування особистості дитини у сучасному медіа просторі: соціально-філологічний аспект (2013)
Жаровцева Т. Г. - Формування медіа-культури батьків як складова сучасного інформаційно-виховного простору (2013)
Кужільна Л. В. - Вплив сучасного медіа простору на інформаційний метаболізм суспільства й особистості (на матеріалі творчості поетів-шістдесятників), Кужільна М. О. (2013)
Линдіна Є. Ю. - Феноменологія мовленнєвої діяльності в працях Є. Ф. Соботович (2013)
Сітцева М. В. - Моральний розвиток дитини засобами мультиплікації в умовах агресивного медіа-простору (2013)
Хилько Н. Ф. - Роль языковой культуры и образования в сохранении этнокультурного наследия сибирских украинцев в условиях билингвизма (2013)
Хомич О. О. - Особливості становлення медіаосвіти в Україні (2013)
Аль-Хамадані Н. Д. - Вплив медіа-засобів на становлення особистості дитини дошкільного віку (2013)
Барна Х. В. - Діагностика ціннісного ставлення до книги у старших дошкільників (2013)
Брежнєва О. Г. - Використання електоронних презентацій у процесі навчання старших дошкільників розв’язанню арифметичних задач: теоретико-методичний аспект (2013)
Гензур Г. М. - Вплив мультфільмів на формування моральних якостей старших дошкільників (2013)
Георгян Н. М. - Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку у процесі засвоєння рухів, Садова Т. А. (2013)
Дронова О. О. - Проблема художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку у сучасному медіа-просторі (2013)
Дяченко-Богун М. М. - Використання інтернет-технологій в природоохоронному вихованні старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Єпіхіна М. А. - Образ жінки-матері у вітчизняних та закордонних мультфільмах (2013)
Іншаков А. Є. - Двомовність у дошкільних навчальних закладах, Іншакова І. Є. (2013)
Кондратенко Р. В. - Виховання креативності в старших дошкільників у процесі медіаосвіти (2013)
Олійник О. М. - Використання медіатехнологій в процесі театрально-ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку (2013)
Просенюк А. І. - Використання інформаційних засобів у вихованні інтересу до літератури в сім’ї (2013)
Рего Г. І. - Розвиток мовної особистості дитини дошкільного віку в полікультурному просторі Закарпаття (2013)
Роман С. В. - Контекстне формування медіаосвітніх умінь і еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Рыжкина А. А. - Значимость концепта "семья” в преподавании китайского и английского языков детям дошкольного возраста (2013)
Соцька О. П. - Передумови реалізації медіа-простору сучасного дошкілля (2013)
Вєнєвцева Є. В. - Обґрунтування актуальності дослідження проблеми формування білінгвальності майбутніх викладачів в умовах кросс-культурних комунікацій (2013)
Зданевич Л. В. - Особистісно зорієнтовані технології у підготовці майбутніх вихователів у ступеневому ВНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми (2013)
Коркішко О. Г. - Дидактичний потенціал електронного підручника в системі підготовки майбутнього педагога, Саяпіна С. А. (2013)
Косогова Л. М. - Проектування інформаційного мовного простору в підготовці майбутніх судноводіїв (2013)
Лапшина І. М. - Формування мовленнєвої компетенції майбутніх вихователів дошкільних закладів з урахуванням умов полімовного середовища (2013)
Ліннік О. О. - Герменевтичний підхід в організації інформаційно-комунікативного середовища ВНЗ (2013)
Нікуліна О. Д. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання школярів (2013)
Соннова М. В. - Вплив сучасного медіа простору на формування громадянської культури майбутнього педагога (2013)
Андрєєва О. М. - Формування професійного іміджу педагога в процесі підготовки студентів педколеджу (2013)
Вострякова Н. В. - Використання коміксу у навчально-виховному процесі (2013)
Пісоцька Л. С. - Використання комп’ютерних технологій у контексті удосконалення професіоналізму керівника дошкільного навчального закладу (2013)
Челомбитько Т. Л. - Медиаобразование – педагогам, Рыбина Ю. А. (2013)
Шматченко Г. О. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення компетентності вихователів щодо логіко-математичного розвитку старших дошкільників (2013)
Курінна С. М. - Особливості системи соціально-педагогічної підтримки дитинства і подолання соціального сирітства в Україні (2013)
Рібцун Ю. В. - Передумови створення комплексної спеціальної програми для роботи з дітьми, що мають обмежені можливості здоров’я (2013)
Тарасун В. В. - Модель формування мовної особистості дитини з особливостями в розвитку (2013)
Малькова М. О. - Педагогічна парадигма французького філософа К. А. Гельвеція про виховання людини (2013)
Ярославцева Л. А. - Ідеї дитиноцентризму в теорії і практиці вітчизняної педагогіки на рубежі ХІХ – ХХ ст. (2013)
Гойчук А. Ф. - До питання про тлумачення термінів "патоген", "паразит", "збудник хвороби", Розенфельд В. В. (2012)
Олексійченко Н. О. - Прогнозування ефекту гетерозису у гібридів шовковиці (2012)
Фучило Я. Д. - Особливості росту хвойних інтродуцентів в умовах українських карпат, Сбитна М. В. (2012)
Бровко Ф. М. - Сучасні проблеми та здобутки лісової рекультивації відвальних ландшафтів в Україні (2012)
Зібцев С. В. - Охорона лісів від пожеж у світі та в україні – виклики ХХІ сторіччя та перспективи розвитку, Борсук О. А. (2012)
Каганяк Ю. Й. - Продуктивність різновікових букових деревостанів північно-східного мегасхилу Карпат (2012)
Лакида П. І. - Динаміка біопродуктивності лісів Шацького національного природного парку, Сахарук Г. А. (2012)
Малюга В. М. - Принципи формування екологічної мережі України, Юхновський В. Ю. (2012)
Головач В. М. - Вплив технологічних факторів на інтенсивність нагріву пиломатеріалів у конвективних сушарках (2012)
Коваль В. С. - Торцеве розтріскування пиломатеріалів та його попередження (2012)
Коваль Я. В. - Комплексна економічна оцінка лісових ресурсів: критерії, механізми формування і використання (2012)
Пінчевська О. О. - Прогнозування якості сушіння пиломатеріалів з вільхи (2012)
Сірко З. С. - Вплив переднього кута різця на процес різання (2012)
Афонин А. А. - Динамика нарастания лидерных побегов сеянцев ивы шерстистопобеговой (salix dasyclados Wimm.) (2012)
Білоус С. Ю. - Біотехнологічні аспекти розмноження великовікового дерева дуба Максима Залізняка в умовах in vitro (2012)
Гвоздяк Р. І. - Аутомікрофлора насіння сосни звичайної та її системна взаємодія: теоретико-прикладний аспект, Гойчук А. Ф., Розенфельд В. В. (2012)
Гнатів П. С. - Евтрофікація трасформованих екотопів за показниками азотного й фосфорного живлення деревних рослин (2012)
Бровко Ф. М. - Маслинка вузьколиста у культурфітоценозах відвальних ландшафтів України (2012)
Дебринюк Ю. М. - Штучні насадження larix decidua Mill. як прототип плантаційних лісових культур у західному регіоні України (2012)
Лакида П. І. - Роль лісів у екологічній стабілізації довкілля в регіоні м. Біла Церква, Ковалевський С. С. (2012)
Мєшкова В. Л. - Наукові й виробничі проблеми захисту лісу (2012)
Олексійченко Н. О. - Критерії комплексної оцінки сучасного стану та збереженості історичних парків на території Центральнопридніпровської височинної області, Гатальська Н. В. (2012)
Зражва С. Г. - Особливості розташування і можливості використання сировинних ресурсів деревини дуба АР Крим у технологічних процесах виноробства (2012)
Коваль В. С. - Закономірності процесу сушіння в торцевій зоні пиломатеріалів, Коваль Т. В. (2012)
Малахова О. С. - Тенденції розвитку виробництва гнутоклеєних елементів зі шпону, Панчук В. В. (2012)
Сірко З. С. - Енергія диспергування лакової плівки та деревини (2012)
Пішов із життя (2012)
Гаман П. І. - Східноєвропейський університет економіки і менеджменту: 20 років діяльності на кордоні тисячоліть, Савченко С. О., Мітла А. І. (2012)
Білик С. О. - Східноєвропейський університет економіки і менеджменту – 20 років разом (2012)
Задорожний І. С. - Уроки реформ 19-го і 20-го століть в аграрному секторі господарювання, Задорожний С. В., Козловська С. Г. (2012)
Присяжнюк Ю. П. - Економіко-політичні погляди П. Столипіна та їхнє відображення у сучасній науковій думці, Шевченко Н. В. (2012)
Дашевська О. В. - Нефтяные кризисы в мировой экономике, Бабалов Т. Р. (2012)
Дмитрук Б. П. - Проблеми та напрямки удосконалення управління газотранспортною системою України, Гирник Л. В. (2012)
Десятніков І. В. - Стан та перспективи розвитку туризму в Україні, Десятніков О. В. (2012)
Щоголєва І. В. - Управління якістю дестинації як фактор забезпечення сталого розвитку туризму в Україні (2012)
Алєксєєва Н. І. - Класифікація базових стратегій зростання підприємства (2012)
Сушко Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку консалтингу в готельно-ресторанному бізнесі (2012)
Єфимчук В. М. - Напрямки та тенденції нарощування обсягів виробництва і споживання молока, Непомняща Т. С. (2012)
Гордуз М. О. - Реалії та захист персональної інформації в Україні, Прокопенко В. В. (2012)
Шульга В. І. - Проблеми та перспективи пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Макарчук О. Г. - Теоретичні та практичні аспекти застосування методу системи збалансованих показників (2012)
Валінкевич Н. В. - Визначальні характеристики організаційної модернізації функціонування та розвитку підприємств харчової промисловості (2012)
Левченко В. П. - Математична формалізація оптимальної стратегічної поведінки страховика з точки зору державного нагляду (на основі аналізу Карно) (2012)
Тарасенко С. І. - Дивідендна політика та вартість компанії (2012)
Казарінов Д. В. - Міжнародний досвід регіональної валютної інтеграції (2012)
Коробка Р. В. - Критерії та умови оптимальності розвитку інфраструктури фондового ринку України (2012)
Summary (2012)
Наші ювіляри (2012)
Запрошуємо авторів до співпраці (2012)
Бочнярц А. - Кібермоббінг – виклик для сучасної освіти, Грабовіч А. (2013)
Samuylo M. A. - Use of Modern Information Technologies in Education, Samuylo B. A., Buchak A. (2013)
Кубанов Р. А. - Якість освіти: суть поняття та особливості оцінювання (2013)
Мардахаев Л. В. - Информационные технологии и их влияние на образовательный процесс (2013)
Buchak A. - Cartoon Heroes as Health Behaviour Models, Samuylo M. A., Samuylo B. A. (2013)
Gvodzik B. - Media in Perception of Children with Sensory Integration (2013)
Kowaluk-Romanek M. - The Child in the World of Electronic Media – Opportunities and Threats, that are Two Sides of the Coin, Bieganowska A. (2013)
Tomme-Jukevitsa I. - Problems of the Research on the Bilingual Preschoolers’ Language (2013)
Tushyn’ska-Bogutska W. - Using the Internet Versus Enhancing the Signs of Personality Disorganisation in the Artwork of Early-school Children, Bogutski J. (2013)
Алєко О. А. - Проблема формування соціального досвіду дошкільників під впливом медіапростору (2013)
Гавриш Н. В. - Про результати підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи за темою "Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому освітньому просторі дошкільного навчального закладу”, Велика О. В., Кіндрат І. Р., Лащонова І. А. (2013)
Гавриш Н. В. - Вплив мультфільмів на формування моральної свідомості дітей, Клокова Г. А. (2013)
Колеснік Є. І. - Формування особистісних якостей громадянина-патріота та основні його принципи (2013)
Комарова И. А. - Теоретико-методические подходы к разработке модели поликультурного воспитания дошкольников (2013)
Крюкова О. І. - Психолого-педагогічні характеристики художнього сприймання дітьми музики в умовах сучасного медіопростору (2013)
Кузьо О. Г. - Вплив інформаційного простору на розвиток дитини дошкільного віку: погляд батьків (2013)
Лопатіна Г. О. - Вивчення особливостей діалогічного мовлення молодших дошкільників у білінгвальному середовищі (2013)
Михеева Е. И. - Игра как средство гармонизации отношения ребенка-дошкольника к себе и к миру (2013)
Порядченко Л. І. - Особливості навчання дітей 5 – 6-річного віку опису (2013)
Резнік Н. В. - Мас-медіа технології у вивченні іноземної мови, Ткачова О. О. (2013)
Федічева Н. В. - Негативний вплив мультфільмів на свідомість дітей, Щаблева А. М. (2013)
Чепіга І. В. - Шкільні об’єднання за інтересами як соціально-педагогічне середовище громадянської соціалізації старших підлітків (2013)
Ярита І. І. - Використання здоров’язберігаючих технологій в умовах ДНЗ (2013)
Бєлих О. С. - Ціннісно-потребнісна сфера як фактор духовного формування студентської молоді (2013)
Гринько В. О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів на основі використання методу проектів (2013)
Кокнова Т. А. - Сучасний досвід формування професійних якостей в майбутніх перекладачів (2013)
Рашидов С. Ф. - Ціннісна свідомість сучасного студентства та проблеми її виховання (2013)
Бондаренко Т. М. - Веб-квест технологія як засіб активізації самостійної діяльності майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Желанова В. В. - Використання відеозасобів у технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Карпинская Н. В. - Аксиологическая основа формирования ноосферного компонента личности будущего учителя начальной школы (2013)
Луценко І. В. - Формування дослідницької культури майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема (2013)
Мазурік О. О. - Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів іноземної мови до взаємодії з учнями початкових класів (2013)
Марініч Н. В. - Вивчення основ соціальної педагогіки як модель формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього педагога, Козирєва О. А., Шварцкопф Е. Ю., Платоненко А. І. (2013)
Фуклєва Г. О. - Вирішення внутрішніх протиріч як передумова до подальшого професійного та особистісного розвитку вчителів іноземної мови у закладах післядипломної освіти, Мільченко О. С. (2013)
Чепіга В. Т. - Українська духовна музика як історико-культурний та виховний феномен, Чугай С. М. (2013)
Ясько О. М. - Застосування ресурсу Інтернет для розвитку комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Андрєєв Ю. М. - Моделювання руху вільного твердого тіла в невагомості, Андрєєва Т. А., Василюк В. І. (2013)
Воробйов Ю. С - Задачі забезпечення динамічної міцності відповідальних елементів сучасних конструкцій, Чернобривко М. В., Романенко В. Н., Овчарова Н. Ю. (2013)
Чернобривко М. В. - Власні коливання обтічників ракет-носіїв, Аврамов К. В., Романенко В. М., Тонконоженко А. М., Батутіна Т. Я. (2013)
Сметанкіна Н. В. - Дослідження акустичних полів гідродинамічних випромінювачів у замкнених областях, Сметанкін В. О. (2013)
Стадник О. М. - Застосування відносних декартових координат для складного руху сферичного маятника, Періг О. В., Дериглазов О. І. (2013)
Хромов Є. В. - Аналіз коливань системи з рухливим фрикційним зв'язком і постійним коефіцієнтом тертя, Хромов В. Г. (2013)
Бохонський О. І. - Функціонал оптимального переміщення об'єкта, Круговой О. М. (2013)
Литвинов О.І. - Моделювання пружних коливань приводу складних машин, Василюк В.І. (2013)
Ярошевич Т. С. - Динаміка розбігу вібраційних машин з двома дебалансними збудниками, що самосинхронізуються, Силивонюк А. В., Ярошевич М. П. (2013)
Рахманов С. Р. - Математична модель динаміки привода автоматичного стану з урахуванням взаємодії робочих валків з гільзою, що деформується, Вишинський В. Т. (2013)
Непомнящий О. В. - Метод жорсткостей в розрахунках каротажних кабелів, Чаюн І. М. (2013)
Бохонський О. I. - Вiдновленi функціонали як критерії оптимальності управлінь переносним рухом деформiвних об’єктів, Вармiнська Н. I. (2013)
Самідов Х. С. - Експериментальна установка й методи експериментального дослідження динаміки машин, Мустафаев Х. Д. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського