Опара В. М. - Географічні аспекти грошової оцінки земель населених пунктів, Д’яченко Д. О., Опара В. В. (2008)
Остроух В. І. - Комп’ютерна картографія як результат експериментально-практичних розробок сучасних картографічних творів (2008)
Паламарчук Л. Б. - Моделювання у процесі набуття учнями соціокультурних знань при вивченні географії (2008)
Пархоменко Г. О. - Моделі нових напрямів розвитку атласного картографування в Україні (2008)
Пересадько В. А. - Еколого-природоохоронне картографування депонуючих елементів оточуючого середовища (2008)
Підоріна Л. І. - Технології інтегрованого навчання географії та проблема ефективного їх використання (2008)
Полякова Н. О. - Використання ГІС-технологій при експлуатації міських комунікацій (2008)
Прасул Ю. І. - Інформаційно-картографічне забезпечення сільського туризму (2008)
Роганін Ю. В. - Моніторинг земель сільськогосподарського призначення у Харківській області, Роганіна В. Є. (2008)
Свір Н. В. - Робочі зошити для тематичної атестації з географії (2008)
Скриль І. А. - Сучасний стан та проблеми розвитку туристсько-рекреаційного потенціалу Харківського регіону (2008)
Соломаха І. В. - Створення містобудівних локальних ГІС на основі ППЗ-знімків (2008)
Суматохіна І. М. - Геоменеджмент як інструмент формування і забезпечення екологічного розвитку регіону (2008)
Сухинин С. А. - Обновление структуры и содержания школьного географического образования в Приднестровье (2008)
Татаринович Б. А. - Мониторинг оперативного картографирования локальных территорий (2008)
Тимашова В. И. - Творческая работа школьников при изучении геологических понятий (2008)
Третьяков О. С. - Комп’ютерне картографування біоенергетичного потенціалу України, Ачкасова О. О., Болтенков А. С. (2008)
Фесенко І. В. - Технологія гри та її застосування на сучасному уроці географії (2008)
Хусаинов З. А. - Современный урок региональной географии (2008)
Черваньов І. Г. - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства, Величко С. А. (2008)
Шевченко В. О. - Комплекс методичних документів при викладанні картографічних дисциплін, Бондаренко Е. Л. (2008)
Шилова Л. Г. - Удосконалення уроку географії – шлях до розвитку особистості учня (2008)
Андрес Г. О. - Охорона нематеріальної культурної спадщини як актуальний напрям культурної політики України (2012)
Тур С. О. - Нормативно-правова база регулювання діяльності заповідників культурної спадщини: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі АР Крим) (2012)
Ломакин Д. А. - К истории становления научного подхода в исследовании комплекса мусульманских памятников ХIII–XV века в Старом Крыму (2012)
Горькова А. О. - Пам’яткоохоронна діяльність студентів першого приватного археологічного інституту в Києві (2012)
Старенький І. О. - Пам’яткоохоронна діяльність Юхима Йосиповича Сіцінського наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Прибєга Л. В. - Дерев’яні церкви Українських Карпат – до світової спадщини (2012)
Осадчий Є. М. - Монастирі Путивля як пам’ятки фортифікації XVII ст. (2012)
Римар А. П. - До питання історії Онуфріївської вежі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Загрива Н. А. (2012)
Ситий Ю. М. - Реконструкція зовнішнього вигляду садиби В. Кочубея на Чорній Річці, Дмітрієнко С. В. (2012)
Мокроусова О. Г. - Академік Володимир Ніколаєв та київські архітектурні конкурси (2012)
Грібкова Г. О. - Типологія пластин-аплікацій з курганів дніпровського лісостепу з колекції Музею історичних коштовностей України (2012)
Тараненко С. П. - Нові дослідження Київського Подолу, Чміль Л. В., Чекановський А. А. (2012)
Охріменко Г. В. - Крем’яні скарби доби енеоліту (2012)
Принь М. О. - Становлення музейної справи та пам’яткоохоронної роботи в Бахмутському повіті, районі, окрузі в 1920-х – на початку 1930-х років (2012)
Титаренко А. О. - Формування музейних колекцій України на тлі нерозробленості державного законодавства щодо збереження і вивезення пам’яток промислового виробництва (2012)
Машталір В. В. - Розвиток музейної справи в системі Міністерства оборони України (2012)
Кепін Д. В. - Внесок Ю. А. Омельченка у розвиток музеології (2012)
Штанденко У. М. - Писемна пам’ятка староукраїнського періоду (2012)
Кармазина Н. В. - Вивчення та охорона пам’яток Півдня України в діяльності Одеського товариства історії та старожитностей (2012)
Корнієнко В. В. - До питання атрибуції княжого знаку з приділа свв. Іоакима та Анни Софії Київської (2012)
Миколайко Т. А. - Іконописні лавки та майстерні у Чернігові наприкінці XIX – на початку XX ст. (2012)
Школьна О. В. - Культура харчування еліти українського суспільства ХVІІ–ХІХ століть: типологія форм фарфоро-фаянсових виробів для напоїв (2012)
Чміль Л. В. - Про заснування міста Іванкова Київської області, Чекановський А. А. (2012)
Жуковський М. П. - Доля могили І.Д. Сірка (2012)
Харлан О. В. - До історії локалізації місцезнаходження дерев’яної церкви Архангела Михаїла в Старому Кодаку (2012)
Даниленко В. М. - Про першоздання Києва (2012)
Сминтина О. В. - Портрет кримського краєзнавства перших радянських десятиріч (2012)
Ковальова І. Ф. - Гідне поповнення авторитетної книжкової серії (2012)
Кепін Д. В. - Розвиток музеології у Республіці Білорусь за роки незалежності (2012)
Шістдесятирічний ювілей С. Я. Ольговського (2012)
Григорьев Геннадий Павлович (2012)
Вітовська О. П. - Патологічні зміни органа зору у пацієнтів з мукополісахаридозом, Пічкур Н. О., Сковпень Т. В., Войтко Л. О. (2014)
Єфіменко О. Ю. - Особливості моторної функції товстої кишки у щурів різного віку, Савченко Ю. О., Кабанов О. В., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2014)
Проценко О. В. - Забруднення агроекосистем та спонтанний мутаційний процес в природних популяціях Drosophila melanogaster, Жук О. В., Шкляр С. Є., Корсун С. Г., Козерецька І. А. (2014)
Шкляр А. С. - Тілобудова та компонентний склад маси тіла людини у онтогенетичному періоді другого дитинства: морфофункціональні взаємозв’язки (2014)
Григоров С. М. - Алгоритм індивідуалізації імунопрофілактики ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа (2014)
Іванова Л. М. - Цитокіновий профіль крові хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом та ожирінням, Сидоренко Ю. В., Налапко К. К. (2014)
Михальчук М. В. - Особливості регуляції біосинтезу IgE та молекулярні механізми IgE-залежних реакцій, Галкін О. Ю., Дуган О. М. (2014)
Блажеєвський М. Є. - Сучасні електрохімічні методи визначення гідроген пероксиду, Мозгова О. О. (2014)
Єрьоменко Р. Ф. - Вплив екстракту з трави люцерни посівної на білковий обмін в умовах гіпопротеїнемії, викликаної гідрокортизоном, Шаталова О. М. (2014)
Іванова Л. М. - Зміни ліпідного обміну як патогенетичні механізми порушень серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця, Сидоренко Ю. В. (2014)
Коваль С. М. - Вплив комбінованої терапії на рівні апеліну крові у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без такого, Юшко К. О., Старченко Т. Г., Милославський Д. К., Рєзнік Л. А. (2014)
Компанієць К. М. - Метаболічні порушення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М., Сидоренко Ю. В. (2014)
Назарян Р. С. - Клініко-патогенетичні аспекти карієсу зубів у дітей з кислотозалежними захворюваннями, Карнаух О. В. (2014)
Старченко Т. Г. - Показники інсулінорезистентності, перекісного окислення ліпідів та мікроальбумінурії у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу в динаміці лікування, Коваль С. М., Милославський Д. К., Юшко К. О., Шкапо В. Л. (2014)
Терёшин В. А. - Эффективность современного энтеросорбента "Белый уголь" в комплексной терапии больных острыми кишечными заболеваниями, Соцкая Я. А., Круглова О. В. (2014)
Вельчинська О. В. - Новий хіміко-біологічний аддукт на основі 1,1-біс-(5-бромопіримідин-2’,4’-діон-1’-іл)-2-бромо-2-хлороетилену та протипухлинного бактерійного лектину Bacillus polymyxa (2014)
Гончарова А. А. - Ідентифікація та кількісне визначення сечовини в кремі для застосування при синдромі діабетичної стопи, Баранова І. І., Блажеєвський М. Є. (2014)
Деркач Н. В. - Экспериментальное исследование противоязвенной активности феносина на модели ацетилсалициловой язвы желудка у мышей, Фаттал Анас, Малоштан Л. Н., Яценко Е. Ю. (2014)
Должикова О. В. - Експериментальне вивчення протизапальних властивостей нових супозиторіїв вагінальних "Меланізол", Малоштан Л. М. (2014)
Заярнюк Н. Л. - Нові терапевтичні можливості ін’єкційних пролонгів дисульфіраму, Собетов Б. Г., Кричковська А. М., Воробій М. В., Федорова О. В., Загорій Г. В., Новіков В. П. (2014)
Сергеева О. Ю. - Общая практика - семейная медицина: приоритеты последипломного образования врачей - интернов по вопросам современной гомеопатии (2014)
Тарасенко О. А. - Оригинальные и генерические препараты в современной системе здравоохранения (2014)
Аль каси Мей Газi - Оцінка ризику дисплазії шийки матки у поєднанні з вірусом папіломи людини та іншими венеричними захворюваннями (2014)
Григорова А. О. - Доопераційна стратифікація ризику патології пародонту серед пацієнтів з одонтогенними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки (2014)
Єлейнік М. В. - Вентрикулярний фібриноліз при аневризматичних внутрішньошлуночкових крововиливах, ускладнених оклюзійною гідроцефалією (2014)
Назарян Р. С. - Особливості методичного підходу при ендодонтичному лікуванні ускладненого карієсу, Василенко О. М. (2014)
Несен А. А. - Качество жизни больных высокого кардиоваскулярного риска с коморбидной патологией, Шкапо В. Л., Грунченко М. Н., Чирва О. В. (2014)
Панченко М. С. - Акцептор-індикатори поведінково – когнітивної корекції кардіоваскулярного ризику у молодому віці (2014)
Сергеєва О. Ю. - Міждисциплінарні аспекти вивчення гомеопатії в структурі освітніх програм на післядипломному етапі (2014)
Тарасенко О. А. - Биоэквивалентность и ее роль в обеспечении качества жизни населения (2014)
Хлынова О. В. - Взгляд клинициста на фрукториантство. Клинический случай, Туев А. В., Василец Л. М. (2014)
Янішен І. В. - Фактори, що визначають якість ортопедичних конструкцій: аналіз взаємозв’язків (2014)
Ярославская Ю. Ю. - Факторы развития синдрома мышечной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава в детском и юношеском возрасте (2014)
Кремень В. Г. - Консолідація України на основі платформи толерантності (2014)
Будак В. Д. - Толерантність - ключ до успішної фахової підготовки вчителів (2014)
Березівська Л. Д. - В. О. Сухомлинський про особливе ставлення до учнів із зниженою здатністю до навчання (2014)
Богуш А. М. - Педагогіка добра у спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
Васьківська Г. О. - Реалізація ідей В. О. Сухомлинського у процесі навчання старшокласників толерантності (2014)
Вашуленко М. С. - У педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського толерантність - багатогранне поняття (2014)
Гладишев В. В. - В. А. Сухомлинський, Л. Толстой и Г. Мюнстерберг о моральных основах деятельности школьного учителя, Абламская А. Е., Тригуб Л. Г., Садовая А. Ю., Гинкевич О. В. (2014)
Гордуз Н. О. - В. О. Сухомлинський про соціалізацію: технологічний аспект (2014)
Деркач В. Ф - Гуманістичні ідеї толерантності В. О. Сухомлинського (2014)
Дічек Н. П. - Розвиток В. О. Сухомлинським індивідуалізованого підходу до важких дітей (етико-педагогічний аспект) (2014)
Завгородня Т. К. - Формування толерантності студентів в контексті концепції добра В. О. Сухомлинського (2014)
Заліток Л. М. - Робота з книжкою в сучасній початковій школі крізь призму творчого розвитку ідей В. Сухомлинського (2014)
Зубко А. М. - Актуальність педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в процесі Формування ключової компетентності вчити вчитися у молодших школярів, Комінарець Т. В. (2014)
Калініченко Н. А. - Школи гуманної педагогіки як засіб соціокультурного розвитку особистості (2014)
Литвиненко С. А. - Виховання толерантності в колективній взаємодії молодших школярів: актуалізація ідей В. О. Сухомлинського (2014)
Марусинець М. М. - Психологічні ідеї в педагогічній практиці Василя Сухомлинського (2014)
Міхно О. П. - Психологічний семінар В. Сухомлинського та його роль у вивченні особистості учня (2014)
Петренко О. Б. - Педагогіка діалогу В. О. Сухомлинського як умова виховання толерантності особистості (2014)
Пєхота О. М. - Впровадження спадщини В. О. Сухомлинського в сучасну педагогічу освіту (2014)
Побірченко Н. С. - Виховання почуття людяності в діяльності вищого навчального закладу крізь призму педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2014)
Поніманська Т. І. - Виховання у світлі педагогіки толерантності Я.-А. Коменський, К Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський (2014)
Савінова Н. В. - Гуманістичні ідеї толерантності в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2014)
Савченко О. Я. - Толерантність як цінність шкільної освіти: методичний аспект (2014)
Сараєва О. В. - Формування толерантного середовища в авторській школі В. Сухомлинського (2014)
Ситченко А. Л. - Толерантність у контексті керованого навчання (2014)
Соколовська О. С. - Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в контексті професійної підготовки майбутніх вихователів в організації толерантного простору дошкільного навчального закладу (2014)
Степанова Т. М. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в компетентнісному підході до розвитку особистості дитини передшкільного віку (2014)
Ткаченко Л. І. - Толерантність як складова саморозвитку особистості (2014)
Трифонова О. С. - "Школа сердечності" у педагогічній концепції В. О. Сухомлинського (2014)
Федяєва В. Л. - Толерантність у казковому світі В. Сухомлинського, Бутрій К. М. (2014)
Хайруддинов М. А. - Проблема толерантности в истории западной и восточной цивилизаций и современной культуре Украины (2014)
Червінська І. Б. - Соціокультурні аспекти Формування толерантності особистості молодшого школяра в контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського (2014)
Ящук І. П. - Основи соціального партнерства в навчально-виховному закладі у творчій спадщині В. Сухомлинського (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні данні (2014)
Овсяк О. В. - Математична модель процесу аналізу xml – формату формул алгоритмів (2010)
Воржева О. В. - Системний підхід до керування інформаційними технологіями (2010)
Хамула О. Г. - Дослідження передових тенденцій в компонуванні електронних видань, Яців М. Р., Хамула О. О. (2010)
Воржева Ю. С. - Психологічні особливості сприймання тексту (2010)
Маїк Л. Я. - Дослідження термічних процесів при лазерному гравіюванні полімерних шарів форм глибокого друку (2010)
Дацків О. Б. - Новий полімер для копіювального шару трафаретних форм, Шаблій І. В. (2010)
Кам’янська Л. І. - Властивості зволожувального шару при напорошенні, Шаблій І. В. (2010)
Мусійовська M. М. - Аналіз точності короткої фарбодрукарської системи послідовної структури залежно від її порядку (2010)
Йордан Г. М. - Вплив технологічних чинників на швидкість висушування книжкових блоків (2010)
Мотика М. Т. - Тактильна книга: аналіз функцій, вимог, технологій виготовлення, Лазаренко Е. Т. (2010)
Бернацек В. В. - Дослідження системи "папір-клей-картон” в процесі каширування (2010)
Йордан Г. М. - Методи та обладнання для визначення вологості, що використовуються в засобах автоматизації процесів висушування (2010)
Самойленко Д. М. - Використання фрактальних зображень для голографічного захисту поліграфічної продукції, Мірошниченко О. В., Попов Д. Д. (2010)
Конюхова І. І. - Дослідження впливу поверхневої обробки підкладок для пластикових карток на їх технологічні та експлуатаційні властивості, Румянцев Ю. М. (2010)
Румянцев Ю. М. - Денситометричні дослідження відбитків на пластиках, Маїк В. З., Маїк Л. Я. (2010)
Логазяк I. Ю. - Аналіз дефектів при шитті книжкових блоків нитками (2010)
Жидецький В. Ц. - Нормативна база з питань охорони праці в поліграфічній галузі україни: стан, проблеми, шляхи вирішення, Жидецький С. В. (2010)
Сеньківська Н. Є. - Моделі системи керування якістю книжкової продукції, Гавенко С. Ф., Кулік Л. Й. (2010)
Рибка Р. В. - Методи оцінювання якості флокованих зображень лазерним зондуванням поверхні, Гавенко С. Ф., Сікора Л. С. (2010)
Кадиляк М. С. - Моделювання процесу оцінювання впливу факторів на довговічність друкованих видань, Сеньківський В. М. (2010)
Мартинюк М. С. - Визначення показників для оцінювання якості тиснення фольгою на етикетках та пакованнях (2010)
Босак І. П. - Забезпечення якості продукції — важлива умова підвищення ефективності функціонування підприємства (2010)
Бех В. П. - Державна освітня політика, регулювання й управління освітянською галуззю як предмет наукового аналізу (2014)
Дротянко Л. Г. - Соціальні трансформації мовленнєвої культури в інформаційну еру (2014)
Конотоп Л. Г. - Релігія і актуалізація духовної сутності людини (2014)
Любивий Я. В. - Проблема віртуалізації інформаційного суспільства (2014)
Мочалов И. И. - Понятия естественного тела и природного явления В. И. Вернадского (2014)
Оноприенко В. И. - Система образования перед требованиями информационных технологий (2014)
Синяков С. В. - Стиль научного мышления в структуре предпосылочного знания, Сластенко Е. Ф. (2014)
Абисова М. А. - Проблема рівності у соціально-філософських вченнях ХVI-XVIII ст. (2014)
Литовченко І. В. - Особливості сучасних засобів масової інформації як соціального інституту інформаційного суспільства Культурно-антропологічні виміри глобалізації (2014)
Ороховська Л. А. - Мас-медіа інформаційної доби та проблема атомізації суспільства (2014)
Сідоркіна О. М. - Сучасний духовний простір: умови розвитку (2014)
Сухова Н. М. - "Перезавантаження" свідомості людини ХХІ століття: виклики глобалізації (2014)
Фоменко А. М. - Гуманізм чи антигуманізм? Дискурс постмодерну (2014)
Харченко Ю. В. - Політичний інформаційний онтос як результат упливу гравітаційних факторів на комунікаційні процеси (2014)
Іщук С. М. - Дискурси особистісної самореалізації в мережі (2014)
Пода Т. А. - Інформаційна війна як стратегія формування політичної свідомості(соціально-філософський аналіз) (2014)
Скиба О. П. - Небезпека "Беконівського" ідеалу науки (2014)
Ченбай Н. А. - Ціннісний вимір високих технологій в добу інформатизації (2014)
Шоріна Т. Г. - Міфологізація масової свідомості: онтологічні та феноменологічні виміри (2014)
Ягодзінський С. М. - Дизруптивність гуманітарних інновацій у просторі глобальних інформаційних мереж (2014)
Загороднюк В. В. - Проблеми тлумачення скептицизму: від Секста Емпірика до Д. Г’юма (2014)
Клешня Г. М. - Поняття ідеалу у класичній філософії (2014)
Сабадуха М. В. - Проблема справедливості у філософії Платона (2014)
Якуша Ю. В. - Речі – символи "укладеного союзу" між буттям та небуттям (2014)
Іщук Н. В. - Етичний аспект соціальної доктрини християнства (2014)
Матюхіна О. А. - Становлення архетипу "Магна Матер" в українській культурі (2014)
Черноног Р. А. - Споживацтво: від етичного до естетичного світосприйняття (2014)
Мельникова Т. С. - Современные тенденции развития электронной демократии в России (2014)
Турчин М. Я. - Сутність моральних почуттів як регулятивних механізмів життєдіяльності людини (2014)
Кадникова Л. В. - Философия живой этики как новая система познания (2014)
Мокляк Л. І. - Меценатство як естетична діяльність (2014)
Лаврик М. В. - Феномен взірцевості в історії людської думки (2014)
Кузнецов А. Ю. - Детермінанти ціннісної парадигми мережевого суспільства М. Кастельса у контексті його багатовимірної архітектоніки, Пустовіт Н. В. (2014)
Черняк Ю. А. - Філософія та практика сміху в античній естетиці (2014)
Середін А. М. - Теоретичні аспекти археологічної науки в контексті пам’яткознавства (2013)
Кот С. І. - Термін "незаконно вивезені культурні цінності" в контексті проблеми повернення та реституції предметів культури (2013)
Горькова А. О. - Законодавча база Української СРР у галузі охорони археологічної спадщини (1919–1925 рр.) (2013)
Соколов А. А. - Пам’ятки культової архітектури Криму між "серпом і молотом" хрущовських релігійних гонінь (кінець 50-х – середина 60-х років XX ст.) (2013)
Бадяк В. П. - Теоретичні й практичні методи обліку об’єктів культурної спадщини (2013)
Силенок Н. М. - Проблеми збереження пам’яток історії та культури України (2013)
Примак А. Ф. - Питання захисту культурних цінностей та роль митних органів України у цій справі (2013)
Хіхлач Б. М. - Архітектура уніатських храмів на Поділлі XVIII ст. за церковними візитами (2013)
Ищенко Э. С. - Православные культовые сооружения Большой Ялты: создание, история, современная судьба (2013)
Шатіло Л. О. - Ранній неоліт Південно-Східної Європи: окреслення меж регіону (2013)
Охріменко Г. В. - Кубки городоцько-здовбицької культури, Скляренко Н. В. (2013)
Казакевич Г. М. - Пам’ятки латенської культури Закарпаття: проблеми хронології та етнічної атрибуції (2013)
Осадчий Є. М. - Пам’ятки селітроварного виробництва на території Путивльського повіту першої половини XVII ст., Коротя О. В. (2013)
Супруненко О. Б. - Нові матеріали золотоординського часу з пониззя Псла (2013)
Принь М. О. - Луганський музей живописної культури 1920–1924 рр. (2013)
Нікітіна І. В. - Інтеграція колекцій громадських музеїв до Державного музейного фонду України (на прикладі Народного музею історії Балаклави) 172-178 (2013)
Муравська С. В. - Промоційні об’єднання музеїв вищих навчальних закладів та особливості їхнього створення (2013)
Миколайко Т. А. - Іконописні лавки та майстерні у Чернігові наприкінці XIX – на початку XX ст. (2013)
Татаринов С. Й. - Дніпрова Чайка у Бахмуті (2013)
Непомнящий А. А. - Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины и древности Херсонеса: новые источники (2013)
Акімченков В. В. - Севастопольське музейне об’єднання (1928–1940): невідомі сторінки діяльності (2013)
Принь О. В. - Наукове товариство на Донеччині: міфи та реалії ХХ століття (2013)
Чумаченко А. В. - До питання зібрання та дозвілля молоді на Півдні Одещини (на основі літературних і польових досліджень автора в Кілійському районі) (2013)
Буйських Ю. С. - Трансформація традиційної культури гуцулів Верховини: дитина першого року життя, Васянович О. О. (2013)
Салата С. А. - До питання історії створення комплексу "Астрономічна обсерваторія Київського університету св. Володимира" (2013)
Збруцький О. М. - До історії охорони архітектурної спадщини м. Ізяслав (Хмельницька область) (2013)
Корнієнко В. В. - Рунічний напис-графіті на "саркофазі Володимира Мономаха" з Софії Київської (2013)
Акуленко В. І. - Терміни як межі міжнародно-правових понять "реституція" і "реституція культурних цінностей" (2013)
Зозуля С. Ю. - Поховання Ігоря Качуровського в Україні: до новітньої історії творення вітчизняних некрополістичних пам’яток (2013)
Видатному французькому дослідникові українського пам’яткознавства Даніелю Бовуа – 75 років (2013)
Слово пам’яті про археолога та людину Валентину Іванівну Нєпріну (2013)
Пам’яті Миколи Олександровича Ричкова (2013)
Акуленко В. І. - Правовий статус евакуйованих з України у східні райони СРСР музейних, бібліотечних і архівних цінностей під час Другої світової війни (2011)
Бітковський В. О. - До питання про значення та соціальні функції пам’яток культурної спадщини (2011)
Бадяк В. П. - Культурна спадщина поляків у Львові в пам’яткоохоронній діяльності радянських органів влади повоєнних років (2011)
Сердюк О. М. - Методичні засади виявлення, дослідження та обліку пам’яток житлової архітектури (2011)
Стриленко Ю. Н. - Технико-технологические исследования составов древних строительных растворов Софии Киевской – один из факторов датировки памятников архитектуры Древнего Киева Х–ХII вв. , Тоцкая И. Ф. (2011)
Збруцький О. M. - Плебанія (будинок ксьондза костьолу Іоанна Хрестителя) в місті Ізяслав Хмельницької області. Повідомлення (2011)
Принь М. О. - Досвід проведення інвентаризації пам’яток археології в Луганській області, Принь О. В. (2011)
Рудика Н. М. - Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони пам’яток археології (2011)
Кепін Д. В. - Створення археолого-палеонтологічних парків в Україні (2011)
Нікітіна І. В. - З історії музейної справи Севастополя в 1944–1950 роках. Питання початку відновлення будівлі Панорами "Оборона Севастополя 1854–1855 рр. " (2011)
Федорова Л. Д. - Діяльність Київського художньо- промислового і наукового музею та Історичної секції ВУАН зі створення Музею Києва (2011)
Ярема-Винар О. С. - Західноєвропейський гобелен: технічні особливості його виконання та принципи музеєфікації (2011)
Непомнящий А. А. - Николай Эрнст и Николай Репников: к истории одного конфликта (2011)
Погорілий В. М. - М. В. Закревський – автор першої енциклопедії пам’яток історії Києва (2011)
Чернікова І. В. - Стефан Андрійович Таранущенко – славетна постать пам’яткоохоронної справи на Слобожанщині (1920-ті – початок 1930-х років) (2011)
Татаринов С. И. - Харламов – руководитель "белоказачества" Дона и В. А. Городцов (2011)
Каушлієв Г. С. - Пам’яткознавчі студії західноєвропейських мандрівників у Криму (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст. ) (2011)
Яцій В. О. - Про назву поселення Прикарпаття Галич (2011)
Молочко Є. В. - Питання охорони історико-культурної спадщини Криму в роботах краєзнавців-популяризаторів (2011)
Русінова Т. В. - Поліська хата в народних обрядах та віруваннях (2011)
Щербань О. В. - Глиняний горщик у культурі харчування українців (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. ) (2011)
Майданець-Баргилевич О. Л. - Монументально-декоративне мистецтво, творене соломою, другої половини ХХ століття (2011)
Тямін М. Ю. - Класифікація історичних об’єктів індустріального ландшафту гірничодобувного району на прикладі Кривого Рогу (2011)
Мельник О. О. - Поховальна обрядовість Києва в писемних джерелах ХVІ–ХVІІІ ст. (2011)
Кравченко О. М. - Владичний хутір Софронівського монастиря (2011)
Каліновський В. В. - Монастир Св. Володимира й археологічне дослідження Херсонесу: нові свідоцтва про охорону християнських старожитностей Криму (друга половина XIX ст. ) (2011)
Гладких М. І. - Музейний аспект вивчення пам’яток первісної археології (Рец. на кн. : Археологічне музейництво. Енциклопедичний довідник (авт. -уклад. Д. В. Кепін) / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К., 2010. – 268 с. ) (2011)
Ластовський В. В. - Пам’яткознавство на Донбасі (Рец. на кн. : Принь О. В. Літопис охорони культурної спадщини в Україні 1945–1991 років (за матеріалами Донецької та Луганської областей). – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 336 с. ) (2011)
Гаврилюк Н. О. - Колективний портрет краєзнавців на тлі суворої епохи (2011)
Пустовалов С. Ж. - Життя – подвиг в ім’я науки, Титова О. М. (2011)
Аврамчук Л. А. - Інноваційні підходи до залучення депозитів банками як основного джерела фінансування, Сьомкіна І. С. (2013)
Андросович Т. Ю. - Напрями удосконалення державного регулювання ринку риби та рибної продукції., Загороднюк О. В. (2013)
Артиш В. І. - Стратегія розширення органічного ринку України. (2013)
Бабієнко М. Ф. - Інноваційне сприяння нарощуванню овочевої продукції – важливої складової продовольчої незалежності України., Скрипниченко В. А. (2013)
Бас О. І. - Особливості самозайнятості сільського населення у сфері туризму. (2013)
Борецька З. П. - Оцінка системи управління якістю як один із етапів забезпечення ефективності функціонування сільськогосподарського підприємства. (2013)
Бритвєнко А. С. - Управління конкурентоспроможністю соняшникової продукції на аграрному ринку. (2013)
Бузовський Є. А. - Організаційні питання післядипломної освіти., Кулаєць М. М. (2013)
Воляк Л. Р. - До облікового відображення екологічних інновацій у природоохоронну діяльність. (2013)
Галаєва Л. В - Тваринництво як об’єкт моделювання., Гречко М. А. (2013)
Галаєва Л. В - Зерновий ринок України та перспективи його розвитку., Криворучко Т. О. (2013)
Галаєва Л. В - Вплив світової економічної кризи на виробництво продукції рослинництва в Україні., Петропавловська О. А. (2013)
Галаєва Л. В - Сільськогосподарські кооперативи та напрями їх розвитку., Шмигановська Н. В. (2013)
Герасимчук Н. А. - Концепція ресурсозбереження в системі біоекономіки. (2013)
Герасимчук Н. А. - Економічна ефективність зерновиробництва та підвищення його конкурентоспроможності на підприємстві з допомогою дорадчих служб., Стефанцова І. В. (2013)
Герасимчук Н. А. - Шляхи підвищення економічної ефективності молочного скотарства з використанням дорадницьких послуг., Таїров В. А. (2013)
Герасимчук Н. А. - Дорадчі послуги у сфері виробництва та реалізації зерна сільськогосподарськими підприємствами., Шевченко Н. М. (2013)
Гогуля О. П. - Інноваційні напрями розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні. (2013)
Гогуля О. П. - Теоретичні аспекти соціальної відповідальності аграрного бізнесу., Кудінова І. П. (2013)
Голубева А. И. - Организационно-экономический механизм функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов (на материалах ярославской области), Дорохова В. И., Дугин А. Н. (2013)
Гуцул Т. А. - Особливості розміщення виробництва продукції молочного скотарства в Україні., Янко Я. В. (2013)
Гуцул Т. А. - Ефективність виробництва та функціонування ринку зерна., Ярошенко Ю. М. (2013)
Демешкант Н. А. - Роль сільськогосподарських дорадчих служб польщі в еколого-просвітницькій діяльності. (2013)
Драгнєва Н. І. - Розвиток системного управління якістю продукції в Україні. (2013)
Жуковський М. О. - Системно-інноваційний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємств галузі птахівництва. (2013)
Ігнатенко М. М. - Трансформація структури доходів та витрат сільського населення. (2013)
Ільків Л. А. - Дорадництво як один із найважливіших чинників підвищення ефективності аграрного виробництва., Дзюба А. О. (2013)
Ісаченко О. П. - Агроконсалтингові аспекти в землеустрої. (2013)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Зв’язки з громадськістю у системі державного управління., Філон Д. В. (2013)
Ковалів О. І. - Роль дорадництва в процесі проведення земельної реформи в Україні. (2013)
Корінець Р. Я. - Література в системі інформаційного забезпечення кооперації на селі. (2013)
Косовець Г. М. - Трансформаційні процеси в діяльності овочепереробних підприємств. (2013)
Костюк О. Д. - Дорадницька діяльність у Франції як механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств., Богданьок М. В. (2013)
Ксьонжик І. В. - Реалізація інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств як основа розвитку сільських територій., Волович Ю. О. (2013)
Кудінова І. П. - Роль дорадництва в соціально-економічному розвитку сільської місцевості. (2013)
Кудінова І. П. - Активні методи навчання в дорадчій діяльності., Козлов І. М. (2013)
Кудінова І. П. - Інформаційно-консультаційне забезпечення виробництва соняшнику в Україні., Муравицька Г. В. (2013)
Кушніренко І. М. - Теоретичні засади маркетингових комунікацій та інновації в їх розвитку. (2013)
Лазарєва М. Г. - Холдинг: його економічна сутність та основи функціонування. (2013)
Локутова О. А. - Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Україні., Васільєв В. П. (2013)
Локутова О. А. - Розвиток сільського зеленого туризму – інноваційний напрям діяльності дорадчої служби Миколаївської області., Семенков А. В. (2013)
Мармуль Л. О. - Організація та ефективність здійснення дорадчої діяльності. (2013)
Мацибора В. І. - Організаційно-економічні передумови ефективного використання трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах., Величко О. В., Юдіна Я. В. (2013)
Мірзоєва Т. В - Інноваційні напрями розвитку виробництва сої., Логвин І. М. (2013)
Молодцов В. О. - Особливості державної підтримки сільського господарства матеріально-технічними засобами., Кальна-Дубінюк Т. П., Романець Г. А. (2013)
Мосіюк С. І. - Теоретичні основи регулювання господарської діяльності в ринкових умовах., Мосіюк І. П. (2013)
Мосіюк С. І. - Інформаційно – консалтингова діяльність та її місце в АПК., Мосіюк І. П., Біда А. І. (2013)
Мосіюк С. І. - Функціонування аграрного технічного сервісу в ринкових умовах., Мосіюк І. П., Жимань Ю. О. (2013)
Наконечна К. В. - Обгрунтування основних напрямів структурних зрушень у сільському господарстві. (2013)
Пугач Н. А. - Особливості кластерного підходу в розвитку сільського туризму в Україні. (2013)
Радько В. І. - Цінова ситуація на ринку молочної сировини в Україні., Андросович І. І. (2013)
Рибак Л. Х. - Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку малих підприємств. (2013)
Рогач С. М. - Роль інформаційно-консультаційного забезпечення у формуванні інституціонального середовища аграрної сфери. (2013)
Рогоза Н. А. - Елементи інноваційної підсистеми у розвитку дорадництва. (2013)
Самсонова В. В. - Особливості кадрової політики консалтингових фірм. (2013)
Сокол Л. М. - Концептуальні основи сталого розвитку сільськогосподарського природокористування. (2013)
Стасіневич С. А. - Україна на світовому ринку цукру: проблеми і перспективи. (2013)
Степасюк Л. М. - Ефективність виробництва та роль дорадчих послуг при виробництві свинини., Горган А. М. (2013)
Томашевська О. А. - Дорадництво у сфері вітчизняного органічного виробництва. (2013)
Цимбал В. О. - Роль дорадчої служби у розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. (2013)
Чередніченко О. О. - Економічна ефективність виробництва та переробки соняшнику та шляхи її підвищення в Арцизькому районі Одеської області., Топалова Т. В. (2013)
Шаповал О. Ф. - Улосконалення управління інформаційними ресурсами підприємтсва., Коннова Л. О. (2013)
Шульга Н. Г. - Аспекти багатокритеріальної оптимізації при плануванні діяльності підприємства., Поратуй А. В. (2013)
Яворська В. О. - Теоретичні аспекти використання фундаментальних чинників у дослідженні біржової кон’юнктури. (2013)
Alena Shpak - Evaluation of the evolution of the process of agricultural land reform in Ukraine., Akimi Fujimoto (2013)
Акуленко В. В. - Ріст рослин квасолі звичайної залежно від технології вирощування в північній частині Лісостепу (2014)
Бєлєніхіна А. В. - Реакція сортів проса на способи основного обробітку ґрунту залежно від попередників в Лісостепу України, Костромітін В. М. (2014)
Буряк Ю. І. - Ефективність застосування регуляторів росту рослин та мікродобрива в насінництві соняшнику, Огурцов Ю. Є., Чернобаб О. В., Клименко І. І. (2014)
Васько Н. І. - Технологія та ефективність вирощування ячменю ярого, придатного для пивоваріння, Козаченко М. Р., Наумов О. Г., Важеніна О. Є., Солонечний П. М., Садовой О. О., Цехмейструк М. Г., Звягінцева Г. М., Бабушкіна Т. В., Зимогляд О. В. (2014)
Гавриш С. Л. - Спосіб покращення посівних якостей насіння еспарцету, Орехівський В. Д., Бондарева О. Б., Оголева Н. В. (2014)
Гутянський Р. А. - Вплив ацетохлору й імазетапіру на бульбочки, забур’яненість і врожайність сої (2014)
Дубовик В. І. - Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості на позакореневе підживлення та норми висіву насіння в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Дубовик О. О. (2014)
Ермантраут Е. Р. - Оцінка сортів пшениці озимої за рівнем їх сприятливості до умов вирощування, Попов С. І. (2014)
Змієвська О. А. - Оцінка пилкоутворюючої та комбінаційної здатностей ліній - відновників фертильності жита озимого, Єгоров Д. К. (2014)
Іващенко О. О. - Реакція рослин щириці звичайної (загнутої)- amaranthus retroflexus l. на термічні та механічні фактори впливу, Іващенко О. О. (2014)
Капустін С. І. - Вплив мінеральних добрив на пошкодженість кукурудзи лускокрилими шкідниками, Кузьминський А. В. (2014)
Китайова С. С. - Селекційно-генетичний аналіз нових інбредних ліній кукурудзи (2014)
Кохан А. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від попередників, обробітку ґрунту та удобрення в умовах Лівобережного Лісостепу України, Самойленко О. А., Лень О. І., Семяшкіна А. О. (2014)
Кузьменко Н. В. - Передпосівна обробка насіння пшениці м’якої озимої (Trіticum aestivum l.) в захисті від кореневих гнилей, Литвинов А. Є. (2014)
Лебеденко Є. О. - Стійкість соняшнику до гербіцидів широкого спектру дії – новий напрям селекції культури, Кириченко В. В. (2014)
Леонов О. Ю. - Показники якості зерна зразків пшениці м’якої озимої залежно від походження (2014)
Мельник А. В. - Визначення оптимальних строків сівби сортів пшениці озимої в умовах Північно-східної частини Лівобережного Лісостепу України, Дубовик О. О. (2014)
Міхєєв В. Г. - Фотосинтетична продуктивність сої залежно від способів сівби в східній частині Лівобережного Лісостепу України (2014)
Москалець В. І. - Характеристика вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої Носівської селекційно-дослідної станції ІСГМіАПВ НААН України, Москалець В. В., Москалець Т. З. (2014)
Оничко Т. О. - Реакція сортів пшениці озимої на зміну строків сівби в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Оничко В. І. (2014)
Оничко В. І. - Результати оцінки гібридів кукурудзи за врожайністю та збиральною вологістю зерна, Штукін М. О., Бердін С. І. (2014)
Панасенко Є. В. - Ефективність корегування мінерального живлення соняшника за результатами функціональної діагностики (2014)
Посилаєва О. О. - Накопичення олії в насінні сучасних сортів сої під впливом дефіциту вологи і підвищених температур, Кириченко В. В., Ільченко Н. К., Чернишенко П. В. (2014)
Роман Б. В. - Динаміка забруднення орних земель та сільськогосподарських рослин радіонуклідами цезію-137 в Харківській області впродовж 2001-2011 років, Десенко В. Г., Жадан Б. І. (2014)
Романенко О. Л. - Що очікує Південний Степ в умовах глобального потепління?, Конова С. Р., Солодушко М. М., Усова Н. М., Бальошенко С. В. (2014)
Рябокінь Т. М. - Продуктивність сортів гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування, Дворецька С. П., Єфіменко Г.М. (2014)
Скидан М. С. - Особливості вирощування гороху в рисових сівозмінах в умовах Південного Степу України (2014)
Солонечний П. М. - Адаптивні особливості сортів ячменю ярого за урожайністю та вмістом білка в зерні, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Дмитренко П. П., Коваленко О. Л. (2014)
Терлецька М. І. - Продуктивність лучних агрофітоценозів залежно від ширини смуг посіву бобових і злакових компонентів (2014)
Ткаліч Ю. І. - Засухостійкість і водоспоживання різних за скоростиглістю гібрідів соняшнику залежно від біологічних препаратів, Ніценко М. П. (2014)
Щипак Г. В. - Оцінка сортозразків тритикале озимого за екологічною пластичністю та стабільністю основних ознак продуктивності, Святченко С. І., Непочатов М. І. (2014)
Щипак Г. В. - Селекция гексаплоидных тритикале на улучшение выполненности зерна, Щипак В. Г., Матвиец В. Г., Плакса В. Н. (2014)
Яровий Г. І. - Ефективність застосування фунгіцидів проти хвороб помідора, Кузьменко В. І. (2014)
Абрамович О. В. - Ефективність застосування органічних ферментованих добрив у ланці сівозміни (2014)
Повх О. В. - Інтегроване застосування органічних добрив та мікробіологічних препаратів в сучасних агротехнологіях (2014)
Фатєєв А. І. - Мікроелементи побічної продукції як складова балансу поживних речовин у сівозміні, Семенов Д. О., Смірнова К. Б., Шемет А. М., Чабан В. І., Подобед О. Ю. (2014)
Маменко О. М. - Інноваційні технології розвитку тваринництва (2014)
Попсуй В. В. - Особливості енергії росту і забійних якостей чистопородного і помісного молодняку нутрій, Боровик В. М., Корж О. В. (2014)
Timchuk V. M. - Methodological approaches to simulating and forming technological innovations in plant production (2014)
Пам’яті Амбросова Володимира Яковича (2014)
Як написати наукову статтю (2014)
До уваги авторів (2014)
Акуленко В. І. - Краса врятує світ, якщо право захистить красу (2014)
Денисенко О. А. - Культурна спадщина про Українську революцію 1917–1921 років у формуванні історичної пам’яті (2014)
Лесик-Бондарук О. І. - Особливості конструктивно-технічних характеристик волинських храмів XVII–XVIII століття (2014)
Гаврилюк С. В. - Свято-Василівський собор Овруча: з історії реставрації початку ХХ ст. (2014)
Непотенко І. В. - Церква святих мучеників Михайла та Федора як архітектурна пам’ятка Чернігова (2014)
Мокроусова О. Г. - Джерельна база з історії київських архітектурних конкурсів ХІХ – початку ХХ століття. Документи Державного архіву м. Києва (2014)
Смоляк В. В. - М. Ю. Білоус ослідження пам’ятки архітектури на Вінничині – садиби Ланге (2014)
Збруцький О. М. - Торгові ряди XVIII ст. в Ізяславі: спроба локалізації (2014)
Харлан О. В. - Відкриття фундаментів дзвіниці початку ХІХ ст. на території Самарського Пустинно-Миколаївського монастиря (2014)
Shatilo L. O. - "Board Games" Assemblages from Early Agricultural Settlements in South-Eastern Europe (2014)
Ковальчук Є. І. - Польський період історії олинського краєзнавчого музею (1929–1939 роки) (2014)
Муравська С. В. - Музеї та колекції вищих навчальних закладів на українських землях (кінець XVII – початок ХХ ст.) (2014)
Принь М. О. - Маріупольський музей краєзнавства в радянській музейній мережі в 1920-х – на початку 1930-х років (2014)
Принь О. В. - Шляхи формування та склад археологічних колекцій окружних музеїв східних округ Української СРР у 20-ті – на початку 30-х років ХХ ст. (2014)
Лампека М. Г. - Владислав Щербина – провідний пластик української порцеляни другої половини ХХ століття (2014)
Непомнящий А. А. - Крымские сюжеты биографии Н.Я. Марра (2014)
Колосок Б. В. - Листування з О. М. Цинкаловським (2014)
Примак А. Ф. - Відображення митної та податкової політики в документальній спадщині за доби гетьмана Богдана Хмельницького (2014)
Тригуб О. О. - Ремонти і перебудови Борисоглібського собору в Чернігові у XIX ст. (за матеріалами Державного архіву Чернігівської області) (2014)
Яшний Д. В. - Класифікація документальних листівок з видами Криму як джерела пам’яткознавчих досліджень (1895–1917) (2014)
Бучаста С. І. - Шляховий палац у Чугуєві – пам’ятка історії Українського військового поселення першої половини XIX сторіччя (2014)
Осадчий Є. М. - Битва під Козацькою Дібровою як фінал протистояння під Конотопом 1659 р. (2014)
Майданець-Баргилевич О. Л. - Трансформація народної культури у творах митців першої третини ХХ століття (2014)
Жовтянський В. А. - Історична Олика та її пам’ятки (2014)
Бондар О. М. - Церковна топографія та некрополі Чернігова у ХVІІ–ХVІІІ ст. (2014)
Попружна А. В. - Портрети в контексті поховальної культури шляхти Речі Посполитої та козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (2014)
Радзієвський В. О. - Окремі проблеми відродження та збереження історичної спадщини України у аспектах культури і субкультури (2014)
Титова О. М. - "Сучасне відбувається на основі історичного минулого" (2014)
Зозуля С. Ю. - Розвиток "Біобібліографії кримознавства" (2014)
Прибєга Л. В. - Віхи міжнародного пам’яткоохоронного руху: 50 років Венеційській хартії, 20 років Українському національному комітету ICOMOS (2014)
Приймаченко Д. В. - Адміністративні послуги, що надають митні органи: стан і перспективи (2010)
Мацюк А. Р. - Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення працівників митної служби, Щербина В. І., Пилипенко А. А. (2010)
Бєлєвцева В. В. - Митні режими та адміністративна відповідальність за порушення у сфері їх дії (2010)
Бурцева В. В. - Обгрунтування поняття прав і свобод громадянина у провадженні у справах про порушення митних правил (2010)
Деркач Л. В. - Особливості митного оформлення при передачі за кордон результатів роботи з НДКР озброєння, Одейчук М. П. (2010)
Ігонін Р. В. - Проблема співвідношення і взаємодії органів примусового виконання судових рішень і судів загальної юрисдикції (структурно-функціональний вимір) (2010)
Кіценко В. С. - Застосування норм податкового законодавства в процесі розв’язання податкових спорів (методологічний аспект) (2010)
Кононець О. М. - Ціна як об’єкт правової охорони (2010)
Кривоніс М. А. - Крок до вдосконалення усталених стандартів взаємодії митних органів держав (2010)
Левенець Ю. О. - Поняття та ознаки адміністративного правопорушення в галузі стандартів якості та безпеки продуктів харчування (2010)
Легеза Є. О. - Порядок надання адміністративних послуг міліцією громадської безпеки у сфері обігу зброї (2010)
Леонова О. В. - Нормативно-правове регулювання відносин надрокористування в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення (2010)
Любива Ю. В. - Деякі питання митно-тарифного регулювання (2010)
Мельник О. В. - Особливості адміністративної відповідальності за посягання на приватну власність (2010)
Перепьолкін С. М. - Щодо полегшення процедур перетину кордонів під час міжнародних автомобільних перевезень (2010)
Тітов М. І. - Співвідношення понять "момент перетину митного кордону україни” і "дата імпорту”: практичні та теоретичні аспекти, Васильєва І. О. (2010)
Циверенко Г. П. - Адміністративно-правове забезпечення здійснення народного волевиявлення (2010)
Бичкова С. С. - Процесуальне правонаступництво: поняття і передумови виникнення (2010)
Заржицький О. С. - Науково-правові засади екологічної безпеки, напрямки реалізації екологічної політики (2010)
Кірін Р. С. - Джерела геологічного права (2010)
Сідор М. І. - Органи державної податкової служби та державної митної служби як учасники бюджетного процесу (2010)
Стрижак І. В. - Проблема визначення поняття "предмет договору” (2010)
Давлатов Ш. Б. - Поняття призначення додаткових покарань (2010)
Звенигородський О. М. - Мета постпенітенціарного контролю за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням (2010)
Клименко О. - Заходи спеціально-кримінологічної профілактики незаконного поводження зі зброєю (2010)
Ларченко М. О. - Аналіз особистості винного в убивстві, яке поєднане зі зґвалтуванням (2010)
Сингаївська І. В. - Профілактичні заходи запобігання фальшивомонетництву (2010)
Сыроед Т. Л. - Правовой статус участников, cодействующих международному уголовному правосудию (2010)
Сокоринський Ю. В. - Тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні: кримінально-виконавча характеристика (2010)
Хоменко Н. А. - Соціально-економічні фактори (чинники) контрабанди товарів (2010)
Гвардзиньска Е. - Таможенные посреднические услуги в таможенных процедурах (на примере таможенных агентств и налоговых консультантов) (2010)
Вимоги (2010)
Зуєв В. А. - Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури та митних органів із представництва інтересів держави (2011)
Дячок О. О. - Становлення регулятивної функції митних органів (2011)
Морозов О. В. - Українське купецтво Російської імперії в торговельно-митних угодах XVIII – початку ХХ ст. (2011)
Словська І. Є. - Правові проблеми взаємодії законодавчої та виконавчої влади (2011)
Алфьоров С. М. - Заходи організаційно-правового характеру в адміністративно-правовому механізмі протидії корупції в ОВС (2011)
Андрущак О. Л. - Застосування заходів адміністративного примусу на ринку цінних паперів України (2011)
Бєлєвцева В. В. - Митні режими та адміністративна відповідальність за порушення у сфері їх дії (2011)
Гальський К. Є. - Уявна реорганізація митної служби та її наслідки (листопад 1996 – серпень 2000 рр.), Павлов А. П. (2011)
Кунєв Ю. Д. - Проблеми дослідження правових аспектів організації діяльності митної служби (2011)
Лисенко О. М. - Інформаційна складова безпосереднього виявлення посадовими особами митних органів порушень митних правил (2011)
Логвиненко Б. О. - Організаційні питання діяльності військово-лікарських комісій в органах внутрішніх справ України (2011)
Мудров А. А. - Реалізація митними органами адміністративних повноважень у сфері запобігання порушенню митних правил (2011)
Перепьолкін С. М. - Національно-правова регламентація взаємної адміністративної допомоги з митних питань, Горбонос В. В. (2011)
Федотова І. О. - Фінансові гаранти як учасники митних відносин (2011)
Чернишова Т. В. - Види інформації з обмеженим доступом за законодавством України: проблемні питання (2011)
Яковенко Є. О. - Судовий розгляд адміністративних справ (2011)
Кірін Р. С. - Джерела геологічного права (2011)
Леонова О. В. - Набуття і припинення права на використання надр: правове регулювання та проблеми практики (2011)
Соцький А. М. - Правове регулювання роботи з кадрами на підприємствах (2011)
Щербина В. І. - Сучасна ідеологія трудового права: постановка окремих проблем (2011)
Гемай С. О. - Ступінь загальності (абстрактності) гіпотези норм кримінально-процесуального права (2011)
Гмирко В. П. - Засадничі аксіоми теорії доказування в кримінальному процесі України (2011)
Мельник П. В. - Удосконалення пріоритетних напрямів щодо усунення ризиків професії (2011)
Липин Е. В. - Актуальные вопросы правового и организационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации в борьбе с контрабандой объектов СИТЕС (2011)
Негодченко Д. О. - Кримінальна відповідальность за торгівлю людьми в Україні та Франції: порівняльно-правовий аналіз (2011)
Чаплинський К. О. - Тактичне забезпечення проведення освідування (2011)
Вимоги (2011)
Мазур А. В. - Податковий кодекс України як джерело митного регулювання (2011)
Федотова І. О. - Учасники митних правовідносин: поняття і класифікація (2011)
Басов А. В. - До питання про визначення поняття "юридична процедура” (2011)
Козенко Ю. О. - Правова поведінка особи як особливий вид людської діяльності у світлі новітніх наукових студій та філософем (2011)
Кравченко С. С. - Правова держава та правовий прагматизм: проблемні питання (2011)
Іванов О. В. - Компетенція Верховної Ради України як суб’єкта адміністративно-правового регулювання митної справи (2011)
Заброда Д. Г. - Окремі питання системи принципів державної антикорупційної політики в Україні (2011)
Калюта А. Б. - Співвідношення і розмежування понять "адміністративна юстиція” та "адміністративна юрисдикція” (2011)
Кононець О. М. - Контрольна діяльність за цінами (2011)
Кунєв Ю. Д. - Методологічні основи діяльності з розвитку митної діяльності та законодавства (2011)
Ліпинський В. В. - Проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених ст. 355 Митного кодексу України (2011)
Мацелик Т. О. - Президент України як суб’єкт адміністративного права (2011)
Мудров А. А. - Повноваження митних органів та їх правове забезпечення (2011)
Приймаченко Д. В. - Сутність прокурорського нагляду в галузі митної справи (2011)
Терещенко С. С. - Правові аспекти зіставлення норм Податкового та Митного кодексів, Хабло Г. О. (2011)
Шевчук О. М. - Особливості митно-тарифного регулювання щодо переміщення лікарських засобів через митний кордон України (2011)
Яковенко Є. О. - Реалізація конституційного права особи на апеляційне оскарження судових рішень у порядку адміністративного судочинства (2011)
Книгін К. Г. - Поняття і місце договору про надання юридичних послуг адвокатом у цивільному праві України (2011)
Маріц Д. О. - Гарантійні строки (терміни) у договорах роздрібної купівлі-продажу: порядок реалізації та проблеми (2011)
Гмирко В. П. - Ретроспективний аналіз уявлень про суть доказування в кримінальному процесі України (2011)
Давлатов Ш. Б. - Принципи призначення покарання (2011)
Макаренко Є. І. - Про розшукову діяльність слідчого у кримінальних справах про контрабанду (2011)
Науменко Ю. О. - Поняття службових та посадових злочинів (2011)
Сыроед Т. Л. - Актуальные вопросы предупреждения насилия в отношении детей в системе отправления правосудия (2011)
Чаплинський К. О. - Слідчий експеримент як об’єкт криміналістичного дослідження (2011)
Юзікова Н. С. - Формування у неповнолітніх мотивації до застосування жорстокості та агресії при вчиненні злочинів (2011)
Бочаров Д. О. - Суд – не на осуд, а на розсуд. Справедливий розсуд... (2011)
Вимоги (2011)
Башманівський В. - Тема неволі у творчій долі Овідія, Т. Шевченка та М. Зерова (2010)
Білоус О. - Конфлікт висловлювань у поемі "Марія" Тараса Шевченка (2010)
Герасимчук С. - Алегорична рефлексія біблійних образів та сюжетів у творчості Т. Г. Шевченка (на матеріалі поем "Неофіти" та "Марія" (2010)
Горбань А. - Художня рецепція творчої постаті Т. Шевченка в українській поезії кінця ХХ століття (2010)
Грибан Г. - Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевченка (2010)
Дмитрук В. - Меланхолійні інтенції у ліриці Т. Шевченка (2010)
Дюжева К. - Постать Тараса Шевченка в рецепції Ліни Костенко (2010)
Карабінська О. - Т. Г. Шевченко в листах Лесі Українки та в спогадах про неї (2010)
Кицак Л. - Елементи кримінального сюжету в повісті Тараса Шевченка "Варнак" (2010)
Клименко Т. - Шевченкові ремінісценсії у романі "Чорна рада" П. Куліша: феномен кобзарства (2010)
Левченко Г. - Концепт божевілля в художній картині світу Тараса Шевченка (2010)
Лотоцька С. - Екзистенційне переживання неволі у творчості Т. Шевченка: витоки філософії протесту (2010)
Мислива В. - Шевченківські алюзії у творчості Оксани Забужко (2010)
Місяць Н. - Початки польської шевченкіани (2010)
Монастирецький Л. - Творчість Т. Г. Шевченка в контексті літературного життя Волині (2010)
Накашидзе І. - Тарас Шевченко у творчості Яра Славутича (2010)
Новик О. - Історична ретроспектива в повісті Тараса Шевченка "Близнецы" (2010)
Павлінчук Т. - Мотив відсутності у творчості Т. Шевченка (2010)
Рева Л. - Тарас Шевченко в критиці: Іван Стешенко проти Сергія Єфремова (2010)
Романова Н. - Поезія Тараса Шевченка як прототекст у віршах Василя Симоненка (2010)
Халін В. - Балади Т. Шевченка на загальному романтичному тлі світової літератури (2010)
Чайківська В. - Поетичне слово Тараса Шевченка в асоціативному живописі Олексія Макаренка, Шевчук А. (2010)
Чернюк С. - Художня інтерпретація політики Російської імперії в поемі "Сон (Комедія)" Тараса Шевченка (2010)
Шевченко З. - Художній світ Т. Шевченка (2010)
Юрчук О. - Інверсивна модель стосунків між колонізованим та імперським у повісті "Художник" Т. Шевченка (2010)
Башманівський О. - Англомовні інтерпретації творів Т. Г. Шевченка (2010)
Біленька Н. - Особливості вербалізації поняття 'народження позашлюбної дитини' у творах Тараса Шевченка (2010)
Весельська Г. - Функціонально-стильові параметри сурядних сполучників у поемі Тараса Шевченка "Катерина" (2010)
Вольська Ю. - Неелементарні прості речення з вокативними синтаксемами, їх реалізація у творах Т. Г. Шевченка (2010)
Гримашевич Г. - Середньонаддніпрянський діалект як основа творчості Тараса Шевченка (2010)
Доброльожа Г. - Мовне сприйняття рослинного світу у творчості Тараса Шевченка та в поліській фразеології: лінгвокультурологічний аспект (2010)
Конторчук Г. - Творчість Тараса Шевченка як об’єкт мовознавчих студій (2010)
Приймак А. - Мовні засоби реалізації експресивності та емоційності у щоденникових текстах на синтаксичному рівні (на матеріалі "Дневника" Т. Г. Шевченка (2010)
Башманівська Л. - Епістолярій Тараса Шевченка як об’єкт пошукового дослідження під час вивчення життєпису (2010)
Білоус Н. - Триптих Т. Г. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава" в шкільному прочитанні (2010)
Герасимов Ю. - Деякі зауваги щодо виразного читання громадянської лірики Т. Г. Шевченка (на прикладі поезії "Сон") (2010)
Голубовська І. - Шевченкове слово на уроках читання в початковій школі (2010)
Костюк П. - Тарас Шевченко і Житомирщина (урок з курсу "Література рідного краю") (2010)
Лісовський А. - Творчість Т. Шевченка і духовний світ учнів (2010)
Маліновська Т. - Поезія Т. Г. Шевченка у дитячому читанні (2010)
Ткачук Л. - "Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття" (позакласний захід з літератури) (2010)
Хімічук Т. - Гендерне виховання на уроках української літератури (на прикладі творчості Т. Шевченка) (2010)
Шевцова Л. - Формування синтаксичних умінь та навичок (на основі творів Т. Г. Шевченка) (2010)
Гримашевич Г. - Лексикографічна репрезентація східноподільського бджільництва (2010)
Багнюк Н. - Поліські живомовні елементи в середньошрифтовому Євангелії (2010)
Барань Є. - Дані до гунгаризмів у староукраїнських пам’ятках ХІV - ХVІІ століття (2010)
Дидик-Меуш Г. - Сполучникова варіативність в українській мові ХVІ - ХVІІ століть (2010)
Жолобов О. - Галицко-волынские и псковско-новгородские диалектизмы в рукописных источниках ХІІІ века (2010)
Заневич О. - Абсолютивне вживання перехідних дієслів (На матеріалі українських пам’яток ХVІ - І пол. ХVІІ ст.) (2010)
Золтан А. - Чому Witebsk, а не *Wiciebsk, або чому називають поляки білоруські міста по-українськи? (2010)
Климов І. - Да пытання пра палескі тып ў супольнай літаратурна-пісьмовай мове беларусаў і ўкраінцаў XIV – XVIII ст. (2010)
Клімчук Ф. - Пра мову "пінскай шляхты (2010)
Ковальчук М. - Складні речення з відносно-репродуктивною семантикою зі співвідносним займенником у староукраїнській мові (2010)
Крижанівська О. - Числівникові форми в "Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року" (2010)
Кулієвич М. - Лінгвогеографічний пошук місця навчання Климентія Зіновієва (2010)
Макарова О. - Про лексику польських текстів Овруцької актової книги 1678 р. (2010)
Мойсієнко В. - Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові (на прикладі текстів північноукраїнського ареалу ХVІ ст.) (2010)
Осінчук Ю. - Північноукраїнські діалектні риси в Крехівському Апостолі (2010)
Примушко Н. - Форми минулого часу в пам’ятках Середньої Наддніпрянщини (2010)
Радомська С. - Особливості рефлексації *ě у творах діячів острозького культурного осередку (А. Римша, В. Суразький, Х. Філалет, Д. Наливайко) (2010)
Скопненко О. - Українська та білоруська літературні мови ХХ ст. крізь призму Полісся (2010)
Слободзяник О. - Географічні загальні назви в діловій писемній мові Брацлавського воєводства другої половини ХVІ - початку ХVІІ ст. (2010)
Титаренко В. - Мовна диференціація суспільства в ХVІ - ХVІІ ст. (На матеріалі північноукраїнських пам’яток) (2010)
Тріль О. - Назви на позначення поняття "група зірок" у писемних пам’ятках з Полісся в контексті староукраїнської мови (2010)
Царалунга І. - Помешкання українців кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. (На матеріалі Житомирських актових книг) (2010)
Ціванова Г. - "Чаго вам хочацца, панове…”, або рэакцыя на кнігу У. Мякішава "Язык Литовского Статута 1588 года” (2010)
Черевко І. - Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови ХVІ - ХVІІ ст. (На матеріалі документів Полісся) (2010)
Вербич С. - Архаїчна гідронімія Чернігівсько-Сумського Полісся (2010)
Гуцул Л. - Акцентна структура ойконімів Полісся (2010)
Іваненко О. - Слов’янські старожитності. Демонологія. ІІІ (блр. Вазила, Кумельган) (2010)
Карпенко О. - Назви поселень Житомирщини (Історичний екскурс) (2010)
Лісняк Н. - Мікротопоніми Західного Поділля, співвідносні з мікротопонімами Чернігівсько-Сумського Полісся (2010)
Лісова Л. - Лексична база прізвищ Горохівщини, мотивованих індивідуальними ознаками першоносіїв (2010)
Осташ Л. - До питання про варіативність онімів (2010)
Осташ Н. - Соціальне в українській ономастиці ХІV - ХVІІІ ст., Осташ Р. (2010)
Поляруш Т. - Ойконім понорниця в місцевому лінґвальному контексті (2010)
Стрилюк О. - Географічні терміни у мікротопонімах Любомльського району Волинської області (2010)
Чирук Л. - Коник польовий (locusta viridissima) у західнополіських говірках: принципи номінації (2010)
Шульгач В. - З ойконімії Західноукраїнського Полісся (2010)
Шульська Н. - Засоби і способи творення жіночих неофіційних іменувань у сімейно-родовій антропонімії Західного Полісся (2010)
Ящук-Литвинчук Л. - Фонетичні особливості антропонімів Житомирщини ХVІ - ХVІІ ст. І. (2010)
Вольська Ю. - Типологія прислівних компонентів з атрибутивним значенням (На матеріалі творів письменників житомирської прозової школи (2010)
Гримашевич Г. - Поліський світ у поетичній творчості Миколи Никончука (2010)
Коваленко Б. - Дослідження мовної манери М. Коцюбинського за рукописною спадщиною (На матеріалі оповідань для дітей) (2010)
Поповський А. - Поліські лінгвальні риси в народних оповіданнях і казках Василя Кравченка (2010)
Халін В. - Полісся та полісизми в поезії М. В. Никончука (2010)
Скопненко О. - Елементи північноукраїнського походження в мові перекладу Миколи Лукаша, Цимбалюк-Скопненко Т. (2010)
Янчук Н. - Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі "Волинь" Уласа Самчука (2010)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 22: Изобретение аккумуляторов электрической энергии (2014)
Болюх В. Ф. - Экспериментальные исследования влияния параметров ферромагнитного сердечника на электромеханические показатели линейного индукционно-динамического преобразователя, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2014)
Бондар Р. П. - Енергетичні характеристики вібратора з приводом від лінійного двигуна з неявнополюсним якорем (2014)
Костюков И. А. - Исследование вносимых индуктивностей и активных сопротивлений при сканировании спиральной ферромагнитной проволоки полем параметрического вихретокового преобразователя (2014)
Лавриненко О. В. - Исследование переходных процессов и выбор оптимальных параметров коммутирующих элементов для устройства управления электромагнитным клапаном отбора проб выпускных газов двигателя внутреннего сгорания (2014)
Петрушин В. С. - Проектные диапазонные критерии при разработке регулируемых асинхронных двигателей, Еноктаев Р. Н. (2014)
Ставинский А. А. - Использование метода относительных коэффициентов показателей технического уровня в решении задач оптимизации асинхронных двигателей, Пальчиков О. О. (2014)
Жемеров Г. Г. - Уменьшение потерь энергии в коммунальных Smart Grid сетях за счет перехода от однофазных к трехфазным системам электроснабжения, Лобач И. О. (2014)
Боев В. М. - Электромагнитное поле кабеля с двухслойным экраном (2014)
Кутковецький В. Я. - Явище миттєвої передачі потенційної енергії між електричними контурами та системами (2014)
Батыгин Ю. В. - Экспериментальные исследования процессов в индукторной системе с притягивающим экраном при введении дополнительного витка, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А. (2014)
Беспрозванных А. В. - Контактная разность потенциалов – как показатель степени старения полимерной изоляции силовых кабелей, Бойко А. Н. (2014)
Беспрозванных А. В. - Вычислительные эксперименты для расчета напряженности осесимметричного электростатического поля в кусочно-однородной изоляции со сферическими включениями, Кессаев А. Г. (2014)
Вимоги щодо оформлення англомовного списку літератури у журналі "Електротехніка і електромеханіка" (2014)
Барабаш М. - Жанрові особливості та образно-стильові домінанти готично-притчевої прози Валерія Шевчука (2010)
Башманівський В. - Образ князя Святослава в романі-есе "Мисленне дерево" В. Шевчука та сонетах М. Зерова (2010)
Белімова Т. - "Стежка в траві. Житомирська сага" Валерія Шевчука та "Сага про Форсайтів" Джона Голсуорсі: спільні та відмінні риси поетики (2010)
Білоус П. - Алегоричний дискурс повісті "Привид мертвого дому" Валерія Шевчука (2010)
Бондаренко А. - Інтерсеміотичні грані дискурсивного простору роману Валерія Шевчука "Срібне молоко" (2010)
Бугайчук К. - Жіночі міфологічні образи у творчості Валерія Шевчука (2010)
Герасимчук С. - Алегорія у творі Валерія Шевчука "На полі смиренному" (2010)
Дмитрук В. - Рефлексія мандрівника біля ока прірви (психоаналітична інтерпретація персонажів роману Валерія Шевчука) (2010)
Дюжева К. - Проблемно-стилістична поліваріантність історичних творів шістдесятників (на прикладі Валерія Шевчука та Ліни Костенко) (2010)
Замбжицька М. - Мандрівка в потойбіччя на основі вибраних творів В. Шевчука (2010)
Захарова Т. - Художній наратив фольклорно-фантастичної повісті Валерія Шевчука "Сповідь" (2010)
Козачук Н. - Валерій Шевчук як герой творів Володимира Даниленка (2010)
Косарєва Г. - Коментарі Валерія Шевчука в Літописі Самійла Величка як позатекстова інтерпретація давньоукраїнської пам’ятки (2010)
Лукьяненко Д. - Валерій Шевчук: художній спосіб освоєння феномену Григорія Сковороди (2010)
Масловська М. - Погляди Валерія Шевчука на історію розвитку української культури (2010)
Маєвський А. - Мотив смерті як атрибутив детективного жанру (на прикладі творів Валерія Шевчука) (2010)
Осіпчук Г. - Міфологеми в ролі кореферентів у творах Валерія Шевчука (2010)
Приліпко І. - Художній синкретизм твору Валерія Шевчука "Тіні зникомі" (2010)
Смольницька О. - Релігійний та міфологічний підтекст оповідання Валерія Шевчука "Свічення" (роман-балада "Дім на горі"): система національних архетипів (2010)
Соболь В. - Автобіографічна епопея Валерія Шевчука в європейському контексті (2010)
Тарнашинська Л. - Феномен повсякдення в структурі буденної свідомості героїв Валерія Шевчука: філософсько-літературознавчий аспект (2010)
Ткачик Н. - Міфопоетичний континуум метаісторії роду: типологічне зіставлення романів Т. Прохаська, В. Шевчука, Г. Маркеса (2010)
Франчук М. - Демонологія в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" як жанротворчий засіб (2010)
Хороб М. - Художній світ Валерія Шевчука: мистецтво творення оповідання (2010)
Чайковська В. - Приятелі із "гніздов’я Бориса Тена" (2010)
Юрчук О. - Житомирська прозова школа: нативізм (В. Шевчук) і контр акультурація (В. Даниленко) (2010)
Весельська Г. - Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в оповіданні Валерія Шевчука "Самсон" (2010)
Гримашевич Г. - Побутова лексика в романі В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" (на матеріалі назв одягу та взуття) (2010)
Дяченко Н. - Лексика на означення соматизмів у романі В. Шевчука "Дім на горі" (2010)
Конторчук Г. - Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій в історичній повісті Валерія Шевчука "Розсічене коло" (2010)
Монахова Т. - Типи семантичних деривацій концептів дім і дорога в ідіолекті Валерія Шевчука (2010)
Переломова О. - Мовний аспект ідіостилю Валерія Шевчука (2010)
Янчук Н. - Функціонування фразеологізмів у творах В. Шевчука (на матеріалі роману "Стежка в траві. Житомирська сага") (2010)
Башманівська Л. - Проектні технології на уроках літератури рідного краю (за оповіданням В. Шевчука "Панна сотниківна") (2010)
Білоус Н. - Валерій Шевчук про вивчення Біблії в школі (2010)
Волошина Н. - Проблеми літературної освіти й поради Валерія Шевчука в програмотворенні (2010)
Герасимов Ю. - Особливості виразного читання умовно-асоціативної прози В. Шевчука в 11 класі (на прикладі виконавського аналізу уривка з новели "Панна сотниківна") (2010)
Грибан Г. - Демонологічна образність роману-балади Валерія Шевчука "Дім на горі" (2010)
Данильченко І. - Організація діалогічної взаємодії на уроках української літератури в старших класах (на прикладі роману В. Шевчука "Дім на горі" (2010)
Колесник К. - Методичні зауваги до вивчення казки В. Шевчука "Панна квітів", Зотько Т. (2010)
Лісовський А. - Твори Валерія Шевчука і літературний розвиток учнів (2010)
Маліновська Т. - Світ дитинства в романі "Стежка в траві" В. Шевчука (2010)
Усатий А. - Твори Валерія Шевчука в позакласному читанні (2010)
Усатий В. - Деякі спостереження над лексико-стилістичними особливостями повісті В. Шевчука "Сповідь" (2010)
Халін В. - Розвиток літературно-художнього сприймання учнівської молоді при вивченні роману-балади Валерія Шевчука "Дім на горі" (2010)
Шевцова Л. - Формування лексичних умінь та навичок (на основі творів Валерія Шевчука) (2010)
Шевченко З. - Тема родини в шкільному вивченні творчості Т. Г. Шевченка (2010)
Яценко Т. - Філософсько-освітній концепт В. Шевчука щодо вивчення в школі "Енеїди" І. Котляревського в системі літератури українського бароко (2010)
Горишная Л. В. - Джордж Байрон и Томас Мур. Литературные и личные отношения (2009)
Кобзарева А. В. - Тема Наполеона в русской литературе XIX века (на основе романа Р. Зотова "Леонид" (2009)
Полоусова Н. В. - Своеобразие общественных позиций Ивана Аксакова (2009)
Кобзар О. І. - Міфологічний архетип подорожі у трагедії Фрідріха Геббеля "Нібелунги" (2009)
Іващук О. А. - Функції дії та ситуації у романах І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" і Е. Золя "Жерміналь" (2009)
Алексеева Н. С. - Антитеза "Христианство-язычество" в литературном контексте XX столетия (2009)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - Пушкиниана русской поэзии начала XX в. как научная проблема (2009)
Янченко Ю. В. - Художньо-естетична своєрідність казок Оскара Уайльда (2009)
Нестеренко А. Ю. - Гоголевские сюжеты и образы в творчестве А. Аверченко (2009)
Клименко Я. С. - Творческие принципі М. А. Булгакова в либретто "Минин и Пожарский" (2009)
Адамович А. Є. - Сюжет і типові обставини у романах М. Шолохова "Тихий Дон" і М. Стельмаха "Кров людська – не водиця" і "Хліб і сіль" (2009)
Бескоровайная О. Л. - Нравственно-идеологический дискурс романа А. В. Вересаева "Сестры" (2009)
Спивачук В. А. - Галерея образов в рассказах П. Романова (2009)
Сунь Цзявень - Лирические тексты А. С. Пушкина в переводческом творчестве китайских филологов (2009)
Киселева Е. А. - "Нет пророка в своем отечестве" (Особенности рецепции творчества С. Д. Довлатова американской литературной критикой 80-х годов) (2009)
Копєйцева Ю. М. - Жінка і жіночість як вияв сучасного колориту українки (2009)
Посохова К. В. - Феномен творчості Орхана Памука в контексті світового літературного процесу (2009)
Клюйко Г. С. - Синтез приемов "высокой" и "низкой" литератур в детективах Б. Акунина (2009)
Бураго Д. С. - Киев как момент духовной биографии Пушкина (2009)
Кір’ян В. М. - Збір зразків генофонду рослин в українському Поліссі, Глущенко Л. А., Бідаш Ю. І., Богуславський Р. Л. (2013)
Орлов С. Д. - Національна колекція буряків: формування вивчення та використання зразків генофонду, Роїк М. В., Кулік О. Г., Бровко С. М. (2013)
Леонов О. Ю. - Групування зразків пшениці м’якої за пластичністю та стабільністю прояву кількісних ознак (2013)
Авраменко М. Н. - Комплексная оценка образцов галеги восточной в конкурсном испытании, Бушуева В. И. (2013)
Васько Н. І. - Оригінальні форми ячменю ярого, створені методами мутагенезу та гібридизації, Козаченко М. Р., Солонечний П. М., Наумов О. Г. (2013)
Сорока А. И. - Характеристика некоторых индуцированных в культуре in vitro мутантов подсолнечника по спектру запасных белков семян (2013)
Харченко Ю. В. - Результати експертного вивчення сортів багаторічних трав, Кочерга В. Я. (2013)
Кобиліна Н. О. - Колекційні зразки стоколосу безостого та грястиці збірної як джерела цінних ознак для селекції на продуктивність та адаптивність (2013)
Zadorozhna O. A. - Seed viability level of maize genepool accessions after long-term storage, Shiyanova T. P., Vakulenko S. M. (2013)
Рябчун В. К. - Парій Ф. М. (до 70-річчя від дня народження), Богуславський Р. Л., Твердохліб O. В. (2013)
Чікіда Н. М. - Видатний тритиколог сучасності (до 70–річного ювілею Е. П. Мігушової) (2013)
Рябчун В. К. - Світлій пам‘яті Віктора Варфоломійовича Скорика, Ярош А. В., Кочуров Я. В. (2013)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2013)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2013)
Наукові конференціЇ (2013)
Правила для авторів (2013)
Пастернак С. - Частоти генотипів і алелів за локусом бета-естерази, які трапляються в лабораторних популяціях окремих видів дрозофіл, Андрієвський А. (2014)
Березовський В. - Експресія кисень-чутливих генів Drosophila melanogaster на різних стадіях онтогенезу в умовах зниженого парціального тиску кисню, Чака О., Янко Р., Левашов М., Літовка І. (2014)
Страшнюк В. - Індукція ранніх екдизонових пуфів у слинних залозах Drosophila melanogaster під впливом синтетичних аналогів екдизону за умов in vitro, Горенська О., Марченко А., Какпаков В. (2014)
Гаврилюк К. - Взаємозв’язок між репродуктивною активністю і тривалістю життя Drosophila melanogaster, Коляда О., Забуга О., Бажинова А., Красненков Д., Кухарський В., Вайсерман О. (2014)
Забуга О. - Відмінності у тривалості життя між реципрокними гібридами Drosophila melanogaster, Гаврилюк К., Коляда О., Красненков Д., Бажинова А., Кухарський В., Вайсерман О. (2014)
Городнянський І. - Неповна редукція гонад при гібридному дисгенезі як показник стабільності генотипу, Воробйова Л. (2014)
Майстренко О. - Ідентифікація рідкісних генотипів Wolbachia у природних популяціях Drosophila melanogaster, Серга С., Козерецька І. (2014)
Юшкова Е. - Ефекти хронічного низькоiнтенсивного опромінення та індукції транспозицій P-елементів у мутантних за репарації особин Drosophila melanogaster, Зайнуллір В. (2014)
Костенко В. - Вплив віку та голодування на яйцепродукцію імаго Drosophila melanogaster і порушення ембріонального етапу онтогенезу, Колот Н., Воробйова Л. (2014)
Міть Н. - Зміна тривалості життя Drosophila melanogaster під впливом речовин-донорів та інгібіторів синтази оксиду азоту, Aміргалієва A., Бегманова M., Toлебаєва A., Джансугурова Л. (2014)
Христофорова І. - Генетична структура природних популяцій Drosophila melanogaster (Meig.) України за локусом Est-6, Кучеров В., Радіонов Д., Козерецька І. (2014)
Марвін А. - Генотоксичний ефект впливу фолієвої кислоти на гібридні й мутантні лінії дрозофіли, Антосюк О., Шихова С. (2014)
Шмігель Г. - Вплив альфа-кетоглутарату на швидкість лялькування, інтенсивність споживання їжі та вміст деяких метаболітів у личинок Drosophila melanogaster, Лилик М., Байляк М. (2014)
Лаврінєнко А. - Темпи спонтанного мутаційного процесу в природній популяції Drosophila melanogaster України, Городецька Є., Крячок Л., Козерецька І. (2014)
Шувалова П. - Надекспресія гена SNCA людини в моторних нейронах Drosophila приводить до морфологічних і функціональних порушень у нейром’язових з’єднаннях личинок, Рябова Е., Голомідов І., Большакова О., Саранцева С. (2014)
Тарасюк О. - Оцінка генетичної активності солей важких металів за зміною рекомбінаційних показників у дрозофіли (2014)
Боднар І. - Дія ароматизаторів кондитерського виробництва на виникнення домінантних летальних мутацій і рекомбінацій у Drosophila melanogaster, Стахів С., Дарчик І., Боднар Л. (2014)
Боруцька В. - Вплив гена кальмодуліну з втраченою функцією на прояв деяких фенотипових ознак і рівень іонів Cа2+ у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster, Дронська Х., Черник Я., Голуб Н. (2014)
Матійців Н. - Інактивація супероксиддисмутази у нейронах не впливає на розвиток нейродегенеративних змін у мозку Drosophila melanogaster, Вітушинська М., Черник Я. (2014)
Труш О. - Модифікуючий вплив Wolbachia на нейродегенеративний фенотип Drosophila melanogaster, Матійців Н., Наконечна Ю., Саранцева С., Черник Я. (2014)
Кунда-Пронь І. - Показники пристосованості й життєздатності представників природних популяцій Drosophila melanogaster України (2014)
Щербакова О. - Характеристика фенотипових змін нейродегенеративного мутанта 4.14.10 за геном SNF4Agamma в умовах оксидативного стресу (2014)
Авраменко О. А. - О влиянии искривления оси на напряженное состояние рансверсально-изотропных тороидальных оболочек переменной толщины, Авраменко Ю. А. (2013)
Адлуцкий В. Я. - Влияние граничных условий на характер нелинейного деформирования цилиндрических оболочек при неоднородном внешнем давлениии, Гавеля Г. М., Громов В. А. (2013)
Aliyev K. A. - Forced vibrations of a circular plate supported at six points along the contour, in physically non-linear statement, Bayramov G. N. (2013)
Но Бахт Бахтияр - Об условиях прочности сжатого стержня составного сечения с начальными несовершенствами (2013)
Белова О. В. - Устойчивость цилиндрических оболочек с круговыми вырезами при поперечном изгибе, Прокопало Є. Ф. (2013)
Волошко О. І. - Аналіз напруженого стану на продовженні тріщини, що розташована в тонкому прошарку ізотропного композиту (2013)
Глухов Ю. П. - Условия существования кратных корней характеристических уравнений для двумерных динамических задач (2013)
Гук Н. А. - Обратная задача определения функции изменения толщины тонкостенной оболочки при заданной форме деформирования (2013)
Дисковский А. А. - Расчет и оптимальное проектирование гофрированных стержней методом осреднения (2013)
Искендеров Р. А. - Нелинейные параметрические колебания ребристой цилиндрической панели, контактирующей со средой, Мамедов Дж. Н., Таран М. М. (2013)
Косолап А. И. - Сопряженные направления в задачах на собственные значения симметричных матриц, Перетятько А. С. (2013)
Латанская Л. А. - Численное Исследование нелинейного деформирования многослойных оболочек при нестационарном нагружении, Каиров В. А. (2013)
Latifov F. S. - Vibrations of laterally strengthened orthotropic cylindrical shells with flowing liquid in the elastic medium, Iskenderov R. A., Mikailov S. B. (2013)
Логвиненко Е. А. - Исследование галопирования резонансного грохота с асимметричными колебаниями, Силич-Балгабаева В. Б. (2013)
Лужецький В. С. - Чисельно-аналітичне оцінювання кінетики росту корозійно-втомних тріщин у стінках трубопроводів, Лепак О. М. (2013)
Мейш В. Ф. - Вынужденные колебания поперечно подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического сечения при нестационарных нагрузках, Кепенач Н. П. (2013)
Мейш В. Ф. - Осесимметричные колебания цилиндрических оболочек переменной толщины при действии нестационарной нагрузки, Шипицына Т. В. (2013)
Мелешко С. В. - Изгиб балки тимошенко на упругом основании сосредоточенной силой (2013)
Николишин М. М. - Знаходження довжини пластичних зон біля вершини наскрізної тріщини на прямолінійній межі поділу матеріалів при розтязі кусково-однорідної ізотропної пластини , Опанасович В. К., Куротчин Л. Р., Слободян М. С. (2013)
Ободан Н. И. - Влияние переменного модуля упругости на нелинейное деформирование цилиндрической оболочки, Гавеля Г. М., Киселев М. Я. (2013)
Оксенчук Н. Д. - Чисельне дослідження мікроструктурних перетворень та напруженого стану півпростору при термомеханічному навантаженні, Доля О. В. (2013)
Сенченков И. К. - Численное моделирование напряженно-деформированного и микроструктурного состояний валка горячей прокатки в процессе многослойной наплавки и эксплуатации, Червинко О. П., Рябцев И. А. (2013)
Толок Е. В. - Осколочное воздействие наа промышленные здания при аварийных взрывах (2013)
Успенский Б. В. - Нелинейные нормальные формы колебаний кусочно-линейных систем с большим числом степеней свободы, Аврамов К. В. (2013)
Червинко О. П. - Усталостное термическое разрушение вязкоупругой слоистой прямоугольной призмы при гармоническом нагружении, Доля Е. В., Якименко Н. С. (2013)
Шевельова А. Є. - Про контактну модель дугової тріщини, Тулін К. О., Лобода В. В. (2013)
Шульга М. О. - Власні частоти і форми пружноелектричних коливань кільцевих п’єзокерамічних пластин, Левченко В. В., Макієвський О. І. (2013)
Ясній О. П. - Вплив форми початкового дефекту на втомну довговічність ролика машин безперервного лиття заготовок (2013)
Вимоги до рукопису, що направляється до збірника наукових праць "Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій" (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2014)
Василенко А. П. - Мінерально-сировинна база України. Стаття 2. Стан мінерально-сировинної бази металічних корисних копалин України та основні напрями геологорозвідувальних робіт (2014)
Гейченко М. В. - До питання вивчення і використання об’єктів геологічної спадщини України, Флоре Н. В. (2014)
Шаталов Н. Н. - Крупная Новоигнатьевская дайка андезитовых порфиритов зоны сочленения Донбасса с Приазовьем и её значение для геодинамических реконструкций и анализа соотношений разноглубинных структур (2014)
Калашник А. А. - Оценка перспектив развития промышленного потенциала минерально-сырьевой базы урана на территории Украинского щита (2014)
Герасимов Е. С. - Углеотходы – резерв расширения минерально-сырьевой базы полезных ископаемых Украины (на примере Луганской области), Всеволодский К. В. (2014)
Думенко С. С. - Перспективи використання міжнародного досвіду видобутку газу метану вугільних пластів (2014)
Дем’яненко І. І. - Особливості критеріїв пошуків і розвідки покладів вуглеводнів та ефективності геологорозвідувальних робіт, Євдощук М. І., Дем’яненко І. І., Кришталь А. М. (2014)
Рецензія на наукове видання Г. І. Рудька, Г. Р. Бали "Основні біострати­графічні етапи історії Землі. Сценарії техногену” (2014)
Рудько Г. І. - Основи біогеології: від архею до техногену (2014)
До 90-річчя Миколи Петровича Щербака (2014)
Пам’яті видатного геолога Анатолія Яковича Радзівілла (до 80-річчя від дня народження) (2014)
Бобровьска Н. В. - Сутність та особливості біоенергетичного потенціалу України. (2013)
Богач Л. В. - До питання обліку оренди земель сільськогосподарського призначення. (2013)
Богданюк О. В. - Значення необоротних активів у системі обігу капіталу сільськогосподарських підприємств., Сумченко С. М. (2013)
Бондаренко Т. Ю. - Аспекти проведення внутрішньо-економічного контролю загальновиробничих витрат. (2013)
Боярова О. А. - Проблемні аспекти формування звіту про рух грошових коштів за н(п)сбо 1. (2013)
Венгерук Н. П. - Аудиторський ризик у комп’ютерному середовищі (2013)
Володін С. А. - Науково-консультаційна діяльність у системі наан, як складова інноваційно-інвестиційного розвитку АПК., Криворучко І. М. (2013)
Воляк Л. Р. - Стратегічний облік в управлінні природно-русурсним потенціалом. (2013)
Вороновська О. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення відтворення біологічного потенціалу України. (2013)
Германчук Г. О. - Особливості формування балансу (звіту про фінансовий стан) до вимог нп(с)бо 1. (2013)
Галушко О. В. - Методичні основи оцінки довгострокових біологічних активів: теорія та практика оцінки. (2013)
Голубева А. И. - Концептуальные основы создания инновационных кластеров в АПК региона., Воронова Л. В., Дорохова В. И., Дугин А. Н. (2013)
Голубкіна Ю. М. - Формування надходжень пенсійного фонду в контексті міжнародної класифікації доходів бюджету. (2013)
Гуренко Т. О. - Сучасний погляд на власний капітал. (2013)
Гуцул І. А. - Сучасний стан та тенденції надходжень митних платежів до бюджету України. (2013)
Данилюк С. І. - Агрострахування в україні: сучасний стан та перспективи розвитку., Кальна-Дубінюк Т. П. (2013)
Дерев'янко С. І. - До питання розмежування функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в банках України. (2013)
Карпенко Н. Г. - Контроль операцій на реєстраційних рахунках бюджетних установ. (2013)
Калюга Є. В. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в державному секторі. (2013)
Колеснікова О. М. - Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інституційних змін. (2013)
Кошелев В. М. - Экономические аспекты перехода от традиционного ведения сельскохозяйственного производства к органическому. (2013)
Кравченко М. В. - Розвиток контролю та аудиторської діяльності в сільськогосподарських підприємствах. (2013)
Кузик Н. П. - Особливості обліку факторингових операцій. (2013)
Куць Т. В. - Теоретико-методичні засади обліку амортизації основних засобів., Маріонда О. Л. (2013)
Кушніренко О. А. - Облік податкових різниць: нормативно-правовий аспект. (2013)
Литвин О. І. - Реформування системи державного фінансового контролю в Україні: проблеми та перспективи. (2013)
Литвиненко В. С. - Трансакційні витрати як інноваційний об’єкт обліку й контролю (2013)
Литвинець Ю. І. - Удосконалення звітності підприємств за використання ними орендованих земель сільськогосподарського призначення. (2013)
Макарчук О. Г. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління сільськогосподарським підприємством. (2013)
Маковецкий В. В. - Информационно-консультационное обеспечение деятельности сельских товаропроиводителей россии. (2013)
Мартинюк Н. Ю. - Аналіз підходів до виділення бізнес-процесів на підприємстві. (2013)
Машкова Т. В. - Бухгалтерський облік якості земель сільськогосподарського призначення. (2013)
Мельниченко І. В. - Документообіг в організації бухгалтерського обліку. (2013)
Мельянкова Л. В. - Особливості контролю оплати праці в умовах її диференціації. (2013)
Мискін Ю. І. - Управління оподаткуванням: характеристика понятійного апарату. (2013)
Музиченко А. О. - Інвестиційне середовище та його інформаційне відображення., Музиченко Т. О. (2013)
Натарова О. В. - Імовірність застосування методу нарахування в державному секторі. (2013)
Обиход К. О. - Теоретико-правові основи обліку трансакції обміну в інформаційному суспільстві. (2013)
Обмок О. Г. - Виплати працівникам: міжнародний та вітчизняний підхід. (2013)
Олійник С. О. - Внутрішній аудит у системі економічної безпеки підприємства. (2013)
Савчук В. К. - Теоретичні засади формування інформаційно-аналітичного сервісу управління. (2013)
Самсонова В. В. - Модель функціонування ринку інноваційних знань та інформації., Карпович А. А. (2013)
Сиводід Є. О. - Облік руху коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. (2013)
Симоненко О. І. - Методологічні засади моделювання виробництва зерна в Україні. (2013)
Слєсар Т. М. - Особливості організації обліку витрат на виробництво продукції льонарства. (2013)
Сук Л. К. - Облік поточних біологічних активів. (2013)
Сук П. Л. - Оцінка та облік кормів., Криворот О. Г. (2013)
Томілова Н. О. - Особливості організації обліку витрат на виробництво продукції кормових культур: аналіз та оцінка. (2013)
Хомовий С. М. - Біологія як першоджерело в обліку сільськогосподарських процесів. (2013)
Чередніченко Н. В. - Єдиний план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та необхідність його застосування. (2013)
Абрамян Ю. - Динаміка рослинницької лексики в східнослобожанських говірках (2010)
Аркушин Г. - Стверджувальні та заперечні західно-поліські слова-речення (2010)
Брус М. - Фемінітиви північного наріччя української мови (2010)
Волошинова М. - Діалектні назви їжі: слобожансько-поліські паралелі (2010)
Глуховцева І. - До питання про частоту вживання стійких сполучень слів в українських східнослобожанських говірках (2010)
Глуховцева К. - Прізвища жителів Луганщини, співвідносні з назвами одягу та взуття (2010)
Гороф’янюк І. - Зі спостережень над подільсько-поліськими паралелями в дендролексиці (2010)
Доброльожа Г. - Поліська компаративна фразеологія анімалістичного спрямування (2010)
Дяченко Н. - Номінація частин руки в говірці села Невгоди Овруцького району Житомирської області (2010)
Зінчук Р. - Словозміна іменників жіночого роду, оформлених за зразком давніх *-і-основ у західнополіських та суміжних говірках (2010)
Іщенко О. - Дифтонги в північноукраїнських діалектах (за даними інтонографування) (2010)
Кобиринка Г. - Північні та південні акцентні типи дієслівних форм 1 особи однини теперішнього часу (2010)
Коваленко Н. - Матеріали до словника народних порівнянь у західноподільських говірках (2010)
Козачук Г. - Лексико-семантична та дериваційна структура відносних прикметників у надбузько-поліських говірках української мови (2010)
Конторчук Г. - Лексико-словотвірні особливості поліських назв бджолиної сім’ї (2010)
Кочіш М. - Українське та білоруське мовознавство в Сегеді (2010)
Краєвська Г. - Полісько-подільські паралелі в лексиці народних ремесел (2010)
Криволапчук В. - Назви мисливської зброї в говірках Овруцького та Лугинського районів Житомирської області (2010)
Кукса Т. - Статичні й динамічні елементи в українських говірках Криму (2010)
Куриленко В. - Дитячі назви, вигуки та звуконаслідувальні слова в поліських говорах (2010)
Лєснова В. - Діалектна оцінна лексика: слобожансько-поліські паралелі (2010)
Литвиненко Я. - Загальнополіський контекст орнітолексики східнополіських говірок (2010)
Мартинова Г. - Статичне й динамічне у фонетичній і фонологічній системах північних середньонаддніпрянських говірок (2010)
Наконечна Л. - Лексико-семантичні паралелі в західнополіських і гуцульських говірках (на матеріалі лісової лексики (2010)
Нестерчук О. - Маловживані суфікси та уніфікси у варіантах жіночих власних імен жителів Західного Полісся (2010)
Панцьо С. - Словотвірні паралелі в поліських та лемківських говірках: іменникові деривати (2010)
Романина І. - Текст як джерело дослідження діалектного мовлення галичан і поліщуків (2010)
Романюк Р. - Дослідження української діалектології в Угорщині, Барань Є. (2010)
Сагаровський А. - Діаспорний острівець лівобережнополіського діалекту на Воронежчині (2010)
Серебряк М. - Семантичні особливості ідеографічної класифікації компаративних фразем Середнього Полісся та суміжних територій (2010)
Сєдих А. - Антропогностична лексика с. Озерець Дубровицького району Рівненської області (2010)
Сімович О. - Архетип вода в поліському мовному просторі (2010)
Тищенко Т. - Східноподільсько-поліські паралелі в лексиці бджільництва (2010)
Ткачук М. - Мікономінація в чорнобильських говірках (питання реконструкції ареалу (2010)
Хобзей Н. - Дієслова з префіксом ви- в говірках північного та південно-західного наріч української мови: до пошуку паралелей (2010)
Царьова І. - Обрядофраземи північноукраїнських і східнослобожанських говірок (2010)
Шелемех В. - Назви хліба та його частин у говірках надсянсько-наддністрянського суміжжя (у контексті південно-західного та північного наріч) (2010)
Щербина Т. - Поліські лексичні елементи в говірках Середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя (2010)
Юсікова О. - Зі спостережень над системою голосних фонем у поліських говірках (2010)
Яценко С. - Назви продуктів харчування, страв і напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області (2010)
Біленька Н. - Хліб: семантика в контексті народного етикету Середнього Полісся (2010)
Денисевич О. - Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження соціального портрету (2010)
Недашківська Т. - Поняття авторитет і повага у мовній картині світу поліщука (2010)
Плечко А. - Місяць у традиційних уявленнях поліщуків та його номінація в середньополіських говірках (2010)
Прус В. - Народне лікування деякими видами грибів (2010)
Хібеба Н. - Весільна лексика в бойківському й середньополіському етнокультурних ареалах ХХІ століття (2010)
Хомчак Л. - Лексика родильної обрядовості в південно-західному та північному наріччях: власне пологовий етап (2010)
Шарапа М. - Назви обрядових предметів як лексико-семантична група номінації традиційних весняно-літніх календарних обрядів Середнього Полісся (2010)
Pesina D. A. - Hydration of human and bovine serum albumin complexes with chlorophyllin investigated by differential EHF dielectrometry, Kashpur V. A., Khorunzhaya O. V., Shestopalova A. V. (2013)
Zhytniakivska O. A. - On the possibility of theoretical prediction of benzanthrone dye lipophilicity, Gorbenko G. P., Kirilova E. M., Kirilov G. K., Kinnunen P. K. J. (2013)
Glibitskiy G. M. - Fractal textures of bovine serum albumin films (2013)
Вус К. О. - Вплив іонів металів на фібрилізацію лізоциму та інсуліну in vitro, Трусова В. М., Горбенко Г. П., Слобожаніна К. І., Лук'яненко Л. М., Сууд Р., Кіннунен П. (2013)
Шаталова Т. А. - Резистентность к кислотному гемолизу эритроцитов кролей при экспериментальном сахарном диабете и применении сахароснижающих средств, Горобченко О. А., Николов О. Т., Гаташ С. В., Овсянникова Т. Н., Гладких А. И. (2013)
Здвіжков Ю. С. - Вплив новосинтезованого поліетиленгліколевмісного носія на зміни активності Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу, Мандзинець С. М., Рябцева О. А., Бура М. В., Заіченко О. С. (2013)
Ващенко О. В. - Влияние нитратов металлов I группы на параметры мультибислойных фосфолипидных мембран (2013)
Книгавко В. Г. - Математическое моделирование образования вторых опухолей, Радзишевская Е. Б., Бондаренко М. А., Чубукин А. С., Кочарова Т. Р. (2013)
Стриха О. А. - Теоретическая модель трансмембранного переноса веществ при замораживании клеточной суспензии, Смольянинова Е. И., Гордиенко Е. А. (2013)
Чубукин А. С. - Получение порошков гидрооксиапатита кальция биомедицинского назначения методом осаждения из жидкой фазы (2013)
Чубукин А. С. - Нанесение гибридных гидроксиапатито - оксидотитановых покрытий золь-гель методом на сплав Ti6Al4V, используемый для медицинских имплантатов (2013)
Волкова Н. О. - Стан деконденсації хроматину в сперміях людини після кріоконсервування та впливу електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону, Павлович О. В., Гапон Г. О., Ніколов О. Т. (2013)
Яремчук М. М. - Зміна ферментативної активності Na+, K+-АТФази зародків в'юна за впливу мікрохвильового випромінювання, Мандзинець С. М., Дика М. В., Бура М. В., Санагурський Д. І. (2013)
Липина О. В. - Диэлектрические свойства сыворотки кордовой крови человека после длительного низкотемпературного хранения, Горобченко О. А., Нардид О. А., Ясунова О. С., Николов О. Т. (2013)
Бучельников А. С. - Применение теории интерцепторно-протекторного действия к данным биологического эксперимента in vitro, Рубакина В. А., Мосунов А. А., Евстигнеев М. П. (2013)
Байас М. М. - Координация решений о распределении ресурсов на основе генетического алгоритма, Дубовой В. М. (2014)
Баришев Ю. В. - Метод автентифікації віддалених користувачів для мережевих сервісів, Каплун В. А. (2014)
Боровская Т. Н. - Оптимальное агрегирование интегрированных систем "производство-развитие", Колесник И. С., Северилов В. А., Шульган И. В. (2014)
Дудатьєв А. В. - Теоретичні аспекти та технології керованого хаосу для реалізації комплексного інформаційного захисту соціотехнічних систем (2014)
Савчук Т. О. - Інформаційна технологія прогнозування стану техногенної ситуації, Козачук А. В. (2014)
Єнікєєв О. Ф. - Комп’ютерна система підвищення ефективності алмазного шліфування в умовах неповної інформації (2014)
Федасюк Д. В. - Метод побудови сценаріїв тестування програмного забезпечення на основі аналізу його змінних, Яковина В. С., Сердюк П. В., Нитребич О. О. (2014)
Дивак М. П. - Особливості комп’ютерної реалізації методу локалізації параметрів інтервальних моделей із виділенням "насиченого блоку", Пукас А. В., Олійник І. С. (2014)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2014)
Заришняк А. С. - Винос елементів живлення цукровими буряками залежно від доз внесення добрив, Іоніцой Ю. С. (2014)
Дегодюк С. Е. - Баланс поживних речовин за тривалого застосування добрив у зернопросапній сівозміні, Літвінова О. А., Кириченко А. В. (2014)
Іващенко О. О. - Вплив індукованих дистресів на біологічну продуктивність лободи білої, Іващенко О. О. (2014)
Гончарук Ю. Д. - Збалансованість фотосинтезу та репродуктивних процесів у різних за походженням імунних до парші сортів яблуні (2014)
Долгая М. М. - Кваліметричний підхід до аналізу якості кормів, Шаповалов С. О., Руденко Є. В. (2014)
Голик Л. М. - Селекційна цінність ліній пшениці озимої, створених методами термічного мутагенезу та гібридизації із залученням термічних мутантів, Стариченко В. М., Заїка Є. В., Тимошенко О. В., Ковальчук С. О., Щербакова Ю. В. (2014)
Кутіщева Н. М. - Оцінка рівня генетичного потенціалу врожайності гібридів соняшнику в степовій зоні, Шудря Л. І., Одинець С. І., Середа В. О. (2014)
Камінський В. Ф. - Концептуальні підходи до вдосконалення системи управління охороною праці та ризиком на підприємствах АПК, Лапін В. М., Гогіташвілі Г. Г., Войналович О. В., Гнатюк О. А. (2014)
Федорук Р. С. - Вміст важких металів в продукції бджільництва і якість меду за умов органічного та традиційного виробництва, Ковальчук І. І., Ковальська Л. М. (2014)
Рудик Р. І. - Виробництво та якість українських гранул хмелю (2014)
Матвієць В. Г. - Використання сорту рослин як нематеріального активу, Тимчук В. М. (2014)
Ібатуллін І. І. - Підготовка журналів для аналітичної бази даних, Шостак А. В. (2014)
Корнута Ю. П. - Ефективність біозасобів при вирощуванні льону-довгунцю за різних погодних умов (2014)
Тарасенко О. В. - Вплив добрив на фотосинтетичну продуктивність посівів кукурудзи за прямої сівби (2014)
П. І. Бойку — 80 (2014)
Пам’яті І. В. Гузєва (2014)
Титул, содержание (2009)
Бучарский В. Л. - Проектирование прибора малошумной стрельбы методами численного моделирования, Добринская К. Ю., Сербин В. В., Сичевой А. В. (2009)
Сенаторов Н. В. - Реперные элементы для выверки соосности каналов прицельных комплексов (2009)
Порев В. А. - Оптимизация параметров преобразования информации в углоизмерительных приборах с дискретными фотопреобразователями, Краснов В. Н. (2009)
Мокроцкий М. Ю. - Некоторые направления развития средств разведки в интересах разведывательно-огневых действий ракетных войск и артиллерии (2009)
Сидоренко Ю. М. - К вопросу о влиянии разрушения корпуса осколочно-фугасного снаряда на процесс формирования осколочного поля (2009)
Калюжный А. В. - Применение метода конечных элементов при расчетах процессов изготовления гильз для артиллерийских и стрелковых боеприпасов (2009)
Бигвава В. А. - Влияние окружающей среды на параметры внутренней баллистики гидропушки, Кочергин А. В., Логунова Г. Л. (2009)
Чемерис В. Т. - Определение эквивалентного сопротивления первичной цепи индукционного ускорителя для метания макротел, Машталир В. В., Маринченко А. Е. (2009)
Доценко Б. И. - Повышение управляемости артиллерийского снаряда с одноканальной системой управления, Шепелев Ю. И. (2009)
По зарубежным журналам (2009)
Мнение читателя (2009)
Информация (2009)
Вторая всеукраинская научно-техническая конференция "Перспективы развития вооружения и военной техники Сухопутных войск" (2009)
Прибєга Л. В. - Основний міжнародний документ про пам’яткоохоронне співробітництво (До 40-річчя Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини) (2012)
Семенчук А. О. - Теорія і практика набуття статусу "пам’ятки" об’єктом культурної спадщини (2012)
Тямін М. Ю. - Наукові засади організації парків-музеїв індустріальної культури (скансенів) (2012)
Бадяк В. П. - Історичний центр Львова у Списку всесвітньої спадщини: здобутки та проблеми (2012)
Абрамова І. В. - Будинок Крістерів на Пріорці: до проблеми охорони об’єктів культурної спадщини (2012)
Громова М. Е. - Історичні міські ландшафти в контексті збереження культурної спадщини (2012)
Супруненко О. Б. - Курганне грабіжництво XVII–XX ст. у Нижньому Припсіллі (2012)
Гнера В. А. - Застосування аерофотограмметричних методів дистанційного зондування земної поверхні в археології (2012)
Кємалова А. Р. - Проблеми збереження археологічних пам’яток Північно-Західного Криму в умовах заповідника (2012)
Овчинников Ю. Е. - Фортифікації Києва ІX – першої половини XIІІ ст. (за матеріалами археологічних досліджень) (2012)
Принь М. О. - Педагогічний музей Луганського інституту народної освіти (1925–1930 роки) (2012)
Анфімова Г. В. - До історії комплектування палеонтологічного зібрання Геологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України (2012)
Нікітіна І. В. - З історії музейної справи Севастополя в 1944–1950 роках: воєнно-польовий музей на Сапун-горі – попередник Діорами "Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 р. " (2012)
Комаренко О. І. - Вплив повітряних потоків на музейні експонати, Лушпієнко І. Г. (2012)
Муравська С. В. - Особливості фінансування музеїв вищих навчальних закладів: історично-компаративний аналіз українського та європейського контексту (2012)
Ярема-Винар О. С. - Гобелен "Зустріч Давида" з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків: стан збереження, консервація та експонування (2012)
Желєзко А. М. - Володимир Щербина – дослідник київської старовини (2012)
Старенький І. О. - Пам’яткоохоронна діяльність П. В. Клименка на Поділлі у 1918–1920 роках (2012)
Зозуля С. Ю. - Невідомі архівні документи з історії пам’яткоохоронної роботи на Чернігівщині на зламі ХІХ–ХХ ст. (2012)
Принь О. В. - Охорона пам’яток культурної спадщини у східних областях Української РСР у 1953–1965 роках (2012)
Яцій В. О. - Про походження ойконіма Белз (2012)
Зяблюк Н. С. - Чумацьке вбрання ХІХ століття (2012)
Титаренко А. О. - Художньо-стилістичний розвиток полоскальниць на етнічних українських територіях у XІХ столітті (2012)
Пістоленко І. О. - Пам’ятки авіаційної техніки в Полтавському музеї дальньої авіації (2012)
Нонік Л. Ю. - Високопічська домна – історична пам’ятка металургії Житомирського полісся, Фоміненко Л. Р. (2012)
Корнієнко В. В. - До історії давньоруського пасхального інструментарію: "рука Іоанна Богослова" в графіті Софії Київської (2012)
Руденко С. Б. - Комплексне монографічне дослідження музейних пам’яток як засіб розпредметнення історичної пам’яті (на прикладі середньовічних шабель з Національного військово-історичного музею України) (2012)
Акуленко В. І. - Про міжнародне право охорони культурних цінностей в суб’єктивній інтерпретації і дещо про "радянську заідеологізованість", Денисов В. Н., Максимов В. В. (2012)
Ластовський В. В. - Історія ніколи не закінчується: пам’ятки кельтської спадщини в історії України (2012)
Севастьянов О. В. - (Рец. на кн. : Акимченков В. В. "Академия в миниатюре": Севастопольский музей краеведения (1923–1939) (2012)
Котович Т. В. - Новый справочник по археологическому музейному делу (2012)
Новиченкова Н. Г. - III Міжнародна науково-практична конференція "Історико-культурна спадщина Причорномор’я: вивчення та використання в освіті та туризмі" (28–30 квітня 2011 р., м. Ялта) (2012)
Персональний ювілей центру пам’яткознавства (2012)
Кузьменко О. М. - Застосування кореляційної матриці до розв’язання задачі аутентифікації особи за динамічно введеним підписом, Ніжебецька Ю. Х., Рибіна І. О. (2009)
Наталенко С. С. - Умовна деконволюція образу в області просторових власних частот, Рибін О. І. (2009)
Шпилька О. О. - Адаптивне оцінювання даних в системі зв'язку з нестаціонарним багатопроменевим каналом, Жук С. Я. (2009)
Мрачковський О. Д. - Функція невизначеності дискретного десятиелментного частотно-маніпульованого сигналу, Добриков А. В. (2009)
Бичковський В. О. - Функціональні можливості модлей заміщення систем, Реутська Ю. Ю. (2009)
Білоконь О. В. - Методи зменшення пік-фактору в каналах з OFDM, Головiн В. А. (2009)
Бичковський В. О. - Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів, Реутська Ю. Ю. (2009)
Кудінов Є. В. - Радіоголографічний детектор руху, Белюженко В. Б. (2009)
Мрачковський О. Д. - Класифікація імпульсних зондуючих локаційних сигналів по виду діграми невизначеності (2009)
Вишневый С. В. - Совместная фильтрация и сегментация неоднородных случайных полей с экспоненциально коррелированными текстурами, Жук С. Я. (2009)
Туровський А. О. - Метод вдосконалення оптичних координаторів з використанням позиційно-чутливих матриць (2009)
Найденко В. І. - Власні електромагнітні хвилі діелектричної періодичної структури (2009)
Адаменко В. О. - Аналіз мікросмужкових фотонних кристалів з урахуванням технологічних похибок, Купріна О. Д. (2009)
Пільтяй С. І. - Випромінювання відкритого кінця тонкостінного круглого хвилеводу на основній та крос-поляризації (2009)
Найденко В. І. - Властивості спареної гребінки з синфазним типом коливань, Шумаков Д. С. (2009)
Юрченко О. Д. - Магніторезистивний хвилевідний фазовий детектор у сильних магнітних полях, Біденко В. А. (2009)
Коцержинський Б. О. - Фазові шуми малошумлячих транзисторних НВЧ генераторів (2009)
Уваров Б. М. - Надійність конструкції чарунок радіоелектронної апаратури за зовнішніх механічних впливів (2009)
Левандовський В. Г. - Метод проектування профілю показника заломлення у хвилеводі круглого поперечного перерізу (2009)
Чубарєв О. А. - Аналітичні розрахунки динаміки волоконно-оптичного акселерометра, Дем'яненко П. О. (2009)
Зінковський Ю. Ф. - Методика побудови та аналізу математичної моделі перетворювача напруги, Смолянінов В. Г., Біденко В. А. (2009)
Витяганець А. І. - Інтерфейс магніторезистивного перетворювача активної потужності (2009)
Дубіковський А. О. - Конструктивна схема трикомпонентного волоконно-оптичного акселерометра. Принцип дії волоконно-оптичного давача, Дем'яненко П. О. (2009)
Руденко Н. М. - Параметри оптично активної області світлодіоду під впливом радіаційного випромінювання, Стужук І. І. (2009)
Зінковський Ю. Ф. - Компетентність випускника - критерій якості технічної освіти, Мірських Г. О. (2009)
Карпов О. В. - Багатоцільовий навчальний лабораторний комплекс, Кузьменко І. О., Мірських Г. О. (2009)
Антипенко Р. В. - Эволюция светодиодов – от "холодного света" Лосева до освещения улиц (Часть II), Руденко Н. М., Силакова Т. Т. (2009)
Мазор Ю. Л. - Радиоконтакт с внеземными цивилизациями (2009)
Андрусенко Є. М. - Монолітний мікрохвильовий диплексер, Мірських Г. О. (2009)
Декан радіотехнічного факультету В. І. Правда (2009)
Відомості про авторів опублікованих статей (2009)
Title (2012)
Contents (2012)
Gladyshevskii R. - V. I. Vernadsky’s contribution to crystal chemistry (2012)
Врублевська Т. Я. - Спектрофотометричне визначення родію в інтерметалідах за допомогою флавоноїдів, Михалина Г. М., Урись М. Б. (2012)
Filep M. J. - Physico-chemical interaction in the Tl2Se–SnSe–PbSe quasiternary system, Sabov M. Yu., Barchiy I. E. (2012)
Фреїк Д. - Термодинамічні параметри та фазові перетворення у кристалах цинк селеніду: квантово-хімічний розрахунок, Паращук Т., Фреїк Н., Гребенюк А. (2012)
Verbovytskyy Yu. - Single crystal investigation of the EuCu8Ga5 and YbCu5Ga7 phases, Gonçalves A. P. (2012)
Vyviurska O. - Use of Na-modified clinoptilolite for the removal of terbium ions from aqueous solutions, Vasylechko V., Gryshchouk G., Kalychak Ya., Zakordonskiy V. (2012)
Verbovytskyy Yu. - Zr6Cu4Al3 – a new ternary disordered derivative with the rhombohedral W6Fe7 structure type (2012)
Stetskiv A. - Crystal and electronic structure of La2LiAlGe2, Tarasiuk I., Pavlyuk V. (2012)
Freik D. - Dominant point defects in germanium telluride crystals, Gorichok I., Yurchyshyn L. (2012)
Fedyna V. - Crystal structure of the ternary compound Dy3Ga2.54Sn2.46, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2012)
Muts N. - Crystal structure of the quaternary phase Pr(Ni,Al,Ge)2-x at the composition Pr(Ni0.23Al0.03Ge0.74)1.85, Shcherban O., Gladyshevskii R. (2012)
Luk’yanov M. - Copper(I) complexes with 3,3′-iminodipropanenitrile and 3-(diallylamino)propanenitrile: synthesis and crystal structure of σ-σ-(Cu3Cl4) and π-,σ-(Cu((C3H5)2NC2H4CN)ClO4) compounds, Goreshnik E., Pavlyuk O., Mys’kiv M. (2012)
Author index. Volume 5, 2012 (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Yanovsky F. J. - Spectral-polarimetric approach to remote sensing of natural objects and phenomena (2014)
Prokopenko I. G. - Fast frequency synchronization systems, Omelchuk I. P., Chyrka Y. D., Prokopenko K. I. (2014)
Sibruk L. V. - Measurement the occupied bandwidth of the emission using SDR platform HackRF One, Basansky A. А. (2014)
Prokopenko K. I. - Аdaptive algorithm of speech signals segmentation (2014)
Sineglazov V. M. - Optimal choice of the technical means of rate, pitch and roll channels subsystems of navigation equipment simulation table, Dolgorukov S. O. (2014)
Brykalov A. V. - Multicriteria optimization in the computer-aided design of unmanned aerial vehicles (2014)
Sushchenko O. A. - Hardware configuration in systems for stabilization of information and measuring devices (2014)
Synehlazov V. M. - Dynamic data integration in the design of complex computer-aided design systems, Godny A. P. (2014)
Sineglazov V. M. - Automated control system of cleanrooms, Fedosenko V. N., Mosheliuk I. L. (2014)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of district heating systems based on heat pump, Heleveria M. O. (2014)
Chumachenko E. I. - Design of hybrid neuron networks (2014)
Rodrigez H. C. M. - The design of 3D-animation in mobile telephone simulators, Khriptulova O. V. (2014)
Khriptulova O. V. - Simulator reference for gadgets, Huan Carlos Martin Rodrigez (2014)
Kulbaka A. V. - Computer-aided design of vertical-axis wind turbines (2014)
Petrenko O. V. - Design analysis and parameters choice of metallic cylindrical resonator sensor for coriolis vibratory gyroscope (2014)
Sineglazov V. M. - Training time optimization in simulator, Shmelev Ju. M. (2014)
Pitertsev A. А. - On the problems of radar detection of zones of possible aircraft icing-in-flight (2014)
Klyuchko О. М. - Computer simulation of biological nano-generator functions, Sheremet D. Yu. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Publisher's imprint (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Kalychak Ya. - Editorial (2013)
Sergeeva A. - X-ray Rietveld structure refinement and bond-valence analysis of chromium(III) orthoborate CrBO3, Sidey V. (2013)
Demchyna M. - Structure of TbAg0.46In1.54 from single crystal data, Belan B., Manyako M., Hlukhyy V., Kalychak Ya. (2013)
Romaka L. - On the formation of ternary phases in the Ti–Fe–Sn ternary system at 773 K, Romaka V. V., Stadnyk Yu., Melnychenko N. (2013)
Verbovytskyy Yu. - Single crystal investigation of the ht-U2Zn17 binary compound, Gonçalves A. P. (2013)
Verbovytskyy Yu. - Single crystal investigation of the EuAgxGa3-x (x = 0.13) and Eu4Ag11+xGa6-x (x = 0.27) phases, Gonçalves A. P. (2013)
Zul’figarov A. O. - Electrochemical synthesis of lithium fullerides, Potaskalov V. A., Pomytkin A. P., Andriiko A. A., Shchur D. V., Kriukova O. A., Khomenko V. G. (2013)
Taydakov I. V. - Preparation, crystal structure and luminescent properties of a Sc(III) complex with a pyrazole substituted β-diketone, Krasnoselskiy S. S. (2013)
Guminilovych R. - Chemical surface deposition of Cd(S,Se) films: influence of the starting cadmium-containing salt on microstructure and optical properties, Shapoval P., Yatchyshyn I., Kusnezh V., Il’chuk H., Sozanskiy M. (2013)
Mozolyuk M. Yu. - The Tl2Se–HgSe–GeSe2 system and the crystal structure of Tl2HgGeSe4, Piskach L. V., Fedorchuk A. O., Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2013)
Pukas S. - The first aluminide with Ho4Ni10Ga21-type structure, Demchenko P., Gladyshevskii R. (2013)
Antraptseva N. M. - Synthesis and catalytic properties of Mg, Co(II), Zn phosphate solid solutions, Solod N. V., Koval L. B. (2013)
Tokaychuk I. - The ternary system Hf–Ga–Sb at 600ºC, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2013)
Содержание (2014)
Кобысь Т. А. - Факторы риска клинической активности и долгосрочный прогноз рецидивирующе-ремиттирующего рассеянного склероза, Соколова Л. И., Мяловицкая Е. А., Домрес Н. В. (2014)
Гриб В. А. - Эссенциальный тремор, Генык С. И., Чудовская Л. Д., Купновицкая-Сабадош М. Ю. (2014)
Статинова Е. А. - Аномалии интрацеребральных и прецеребральных артерий и их роль в развитии ишемического инсульта у пациентов молодого возраста, Коценко Ю. И. (2014)
Литвиненко Н. В. - Клиническая мимикрия острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу, Дельва М. Ю., Чергинец И. А., Пикуль Ю. В., Дельва И. И. (2014)
Товажнянская Е. Л. - Эндотелиальная дисфункция и цереброваскулярная патология у больных сахарным диабетом, Безуглова И. О., Дубинская О. И., Каук О. И., Резниченко Е. К., Коряк В. В. (2014)
Григорова И. А. - Раритетный случай генерализованного мышечно-дистонического и гиперкинетического синдрома в клинике нервных болезней, Тихонова Л. В., Сало В. И., Ескин А. Р., Некрасова Н. А. (2014)
Соколова Л. И. - Особенности клинической картины ишемического инсульта у пациентов с полиморфизмом 5G/4G гена ингибитора активатора плазминогена первого типа, Мельник В. С., Савчук А. Н. (2014)
Корсунская Л. Л. - Клинический паттерн неврологических проявлений микропролактином гипофиза у женщин репродуктивного возраста, Чуприна Л. А. (2014)
Мироненко Т. В. - Средства медикаментозной коррекции уровня гомоцистеина и липидного спектра крови у больных ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде, Яковлева Л. В. (2014)
Таряник Е. А. - Анализ показателей поверхностной и стимуляционной электронейромиографии у пациентов с разными формами болезни Паркинсона (2014)
Корсунская Л. Л. - Характеристика синдрома когнитивной дисфункции у больных с посттравматическими кистозными образованиями головного мозга, Иошина Н. Н. (2014)
Ковтун И. И. - Эффективность комплексного лечения острого болевого синдрома, обусловленного дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией, с использованием методов психотерапии, Литвиненко Н. В. (2014)
Бойко В. В. - Ранняя диагностика послеоперационных гнойных осложнений у больных раком прямой кишки, Мороз С. В., Лыхман В. Н. (2014)
Писецкая М. Э. - Применение методов васкулярной эксклюзии печени при ее резекциях (2014)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение трофических язв при хронической венозной недостаточности: индивидуальный подход, Бабынкина И. Б. (2014)
Попсуйшапка А. К. - Проблемные вопросы теории лечения диафизарных переломов, Литвишко В. А. (2014)
Барыш А. Е. - Оптимизация хирургического лечения посттравматических деформаций шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А. (2014)
Тучкина И. А. - Клинико-гормональная характеристика и терапия девушек с гиперплазией эндометрия на фоне анемии, Гиленко Ж. О., Калашник Н. В., Выговская Л. А. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського