Муковіз О. П. - Загальні ознаки технології дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи (2014)
Радзієвська О. В. - З досвіду формування творчої активності майбутнього вчителя (2014)
Сімоненко Л. Ю. - Реалізація функцій контролю сформованості методичної компетентності майбутніх філологів (2014)
Чуносов М. О. - Проблема визначення видів делінквентної поведінки неповнолітніх, як умови щодо її профілактики (2014)
Калмикова О. А. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення дисципліни "Професійна майстерність спеціального психолога" (2014)
Соломатіна Т. В. - Психолого-педагогічний супровід дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах сім’ї (2014)
Черенщикова Д. В. - Психотехнічний репертуар програми оптимізації педагогічного спілкування науково-педагогічних працівників у форматі позитивної психотерапії (2014)
Герлянд Т. М. - Педагогічні можливості навчально-виховного середовища закладу професійно-технічної освіти у здійсненні самореалізації особистості майбутнього фахівця-аграрія (2014)
Дука М. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури (2014)
Кобюк Ю. М. - Застосування інтерактивних технологій як педагогічна умова готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності (2014)
Кононенко М. П. - Формування готовності майбутніх учителів до самореалізації творчого потенціалу у процесі навчальної педагогічної практики, Коваленко Н. В. (2014)
Маруфенко О. В. - Порівняльно-рейтинговий аналіз успішності вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в системі неперервної мистецько-педагогічної освіти (2014)
Атаманська К. І. - Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога (2014)
Загребельна О. О. - Інноваційна діяльність класного керівника сучасної школи в напрямі здоров’язбережувальних технологій, Загребельний С. Л. (2014)
Зайцева І. О. - Дидактичні умови оптимізації дистанційного навчання у вищій школі (2014)
Зосименко О. В. - Сутнісна характеристика навчальних проектів у структурі освіти кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Клочко Л. І. - Формування мовної полілінгвальної особистості студента-філолога, Ігнатенко О. В. (2014)
Корж-Усенко Л. В. - Козацька педагогіка: досвід, реалії, перспективи (2014)
Кубанов Р. А. - Кредитно-модульна організація навчального процесу студентів у вищому навчальному закладі (2014)
Лазарєва О. М. - Особливості самостійної пізнавально-творчої діяльності в евристичному навчанні (2014)
Логвінова Я. О. - Активізація творчого потенціалу особистості майбутнього викладача біології в процесі екологічної діяльності (2014)
Мілютіна О. К. - Проблема співвідношення понять "культура школи" та "клімат школи" в сучасній американській педагогічній думці (2014)
Поляничко А. О. - Генеза становлення та розвитку ліцеїв військового спрямування в Україні (2014)
Різниченко К. С. - Патріотизм як основа національної ідеї сучасного Китаю (2014)
Ткаченко К. Ю. - Підготовка вихованців до життя в комуні ім. Ф. Е. Дзержинського в педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2014)
Туляков О. О. - Робота у "малих групах" – ефективна форма забезпечення належного рівня знань (з досвіду викладання курсу "Логіка") (2014)
Ушакова Н. В. - Реалізація особистісно-діяльнісного підходу в навчанні аудіювання іноземних студентів (2014)
Васько О. О. - Методи активного навчання в медико-математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів, Соловйова К. В. (2014)
Гаврілова Л. Г. - Елементи дистанційної освіти у підготовці майбутніх учителів початкових класів і музики: використання веб-сайту як електронного освітнього ресурсу (2014)
Георгян Н. М. - Освітнє середовище як умова виховання майбутніх педагогів на ціннісних засадах етнопедагогіки (2014)
Головко М. Б. - Можливості використання авторських програм навчальних дисциплін у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти, Міхєєва О. І. (2014)
Запорожченко Т. П. - Електронні засоби навчання у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Мільто Л. О. - Інноваційна педагогічна діяльність як вищий рівень педагогічної майстерності вчителя (2014)
Мордвінова І. В. - Cпецифіка здоров’язбережувального виховання у школах України (2014)
Одерій Л. Є. - Образотворче мистецтво як засіб реалізації художньо-творчого потенціалу дітей дошкільного віку, Роздимаха А. І. (2014)
Харькова Є. Д. - Проблема ефективності інноваційних освітніх процесів (2014)
Шишкіна Ю. О. - Готовність майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів (2014)
Ярова О. Б. - Фізкультурна освіта і спорт у початковій школі Євросоюзу: сучасний стан і тенденції розвитку (2014)
Быстров А. Е. - Нарушения поведения умственно отсталых подростков и методы их коррекции (2014)
Бистрова Ю. А. - Теоретические основы работы психолога в школе в условиях инклюзивного и специального образования (2014)
Колишкін О. В. - Педагогічна деонтологія вчителя-дефектолога (2014)
Леонова Е. В. - Организация работы тьютора в инклюзивной образовательной среде (2014)
Прядко Л. О. - Формування інклюзивного простору як засобу готовності педагога загальноосвітнього навчального закладу до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби (2014)
Фетісова О. Ю. - Творча самостійна робота студентів у аспекті професійної підготовки майбутніх дефектологів (на прикладі проекту "Ляльковий театр для дітей з порушенням інтелекту") (2014)
Adaryukova L. - Independent Learning in the Context of Bologna Process (2014)
Асанова З. Р. - Самостоятельная работа магистрантов в процессе изучения дисциплины "философия образования" (2014)
Бєлікова Ю. А. - Самостійна робота студента як складова професійного саморозвитку майбутнього фахівця (2014)
Бойко В. Н. - Роль самостоятельной работы в формировании практической направленности личности будущего инженера (2014)
Борисенко Д. В. - Використання інтерактивних інформаційно-комунікативних технологій для стимулювання самостійної діяльності інженера-педагога (2014)
Борщ І. В. - Самостійна робота студентів технічних університетів в умовах кредитно-модульної системи (2014)
Вожегова Т. В. - Оценивание качества самостоятельной работы студентов: понятийный аспект (2014)
Ворох А. О. - Розробка та застосування відеоуроків з теоретичної механіки для самостійної роботи студентів, Дзись С. О. (2014)
Врюкало В. М. - Інформаційно-методичний супровід самостійної роботи студентів заочної форми навчання (2014)
Гармаш С. А. - Інформаційна компетентність як запорука ефективності самостійної роботи студентів (2014)
Глінчук Ю. О. - Концептуальні засади організації самостійної роботи студентів спеціальності "Початкова освіта" при формуванні їх компетентності з охорони праці в галузі (2014)
Головко В. А. - Самостійна робота як аспект самоосвіти іноземного студента (2014)
Горожанкіна О. Ю. - Шляхи та методи організації самостійної роботи у процесі професійної підготовки майбутніх учителів музики (2014)
Грицай Н. Б. - Різноманітність видів самостійної роботи студентів з методики навчання біології у вищій школі (2014)
Губаренко О. М. - Система управління якістю самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах (2014)
Даниско О. В. - Зміст і форми самостійної роботи студентів з дисципліни "управління у сфері фізичної культури" та шляхи їх реалізації в умовах вищого педагогічного навчального закладу, Свєртнєв О. А. (2014)
Деміцька С. В. - Організація самостійної роботи студентів з дисципліни "Охорона праці" в процесі підготовки фахівців в галузі лазерної та оптоелектронної техніки (2014)
Ермакова С. А. - Технология и методика организации и стимулирования самостоятельной работы студентов, критерии оценки ее эффективности (2014)
Жарий І. А. - Організація самостійної роботи в становленні інформатичної компетентності майбутніх пенітенціаріїв, Жáра Г. І. (2014)
Каверіна О. Г. - Організація самостійної роботи студентів у структурі навчального процесу технічних університетів (2014)
Кобилянська І. М. - Організація самостійної роботи студентів фінансово-економічного коледжу (2014)
Ковтун І. М. - Психологічні чинники управління самостійною роботою студентів-філологів (2014)
Кононенко А. Г. - Використання практично-орієнтованих завдань у самостійній роботі учнів ПТНЗ (2014)
Кочина Л. А. - Самостійна позааудиторна робота студентів: проблеми, шляхи реалізації, результати (2014)
Кравчук М. Г. - Форми самостійної роботи студентів при вивченні медичної біології, Димар Н. М., Жгут О. А., Романенко О. В. (2014)
Кривошеєва Г. Л. - Організація самостійної роботи майбутніх педагогів у процесі їх підготовки до професійного довголіття (2014)
Кугай Н. В. - Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів під час вивчення математичного аналізу, Костенчук В. О., Кугай К. М. (2014)
Кудін А. П. - Організація самостійної роботи в курсі "українська мова як іноземна" засобами інтернет-технологій, Кудіна Т. М., Жабєєв Г. В., Зінюк В. В. (2014)
Кукушкіна Л. А. - Роль самостійної роботи у формуванні професійної компетентності студентів вищого технічного навчального закладу (2014)
Кучерявий А. О. - Принципи реалізації технології управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів (2014)
Кучерявий О. Г. - Акме-синергетична концепція кар’єрного зростання як результат самотворчості та професійної творчості особистості (2014)
Ломако Л. І. - Індивідуальні завдання з педагогіки в умовах кредитно-модульного навчання (2014)
Медведєва О. А. - Організація самостійної роботи студентів за допомогою дистанційних технологій (2014)
Мельников А. Ю. - Об опыте организации самостоятельной научной работы студентов на кафедре ИСПР ДГМА, Шевченко Н. Ю. (2014)
Мельничук Л. Б. - Теоретико-методичні аспекти організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка", Пагута Т. І. (2014)
Мельничук Ю. Ю. - Соціально-психологічна й професійна адаптація студентів як передумова ефективної самостійної роботи на заняттях мовного циклу (2014)
Монке О. С. - Предметно-змістова характеристика самостійної роботи майбутніх вихователів у їх підготовці до морально-духовного виховання дошкільників засобами художньої літератури (2014)
Моргунова Н. С. - Організація самостійної роботи студентів: програма психологічного супроводу (2014)
Нагрибельна І. А. - Готовність майбутніх учителів початкової школи до самостійної роботи в системі лінгводидактичної підготовки (2014)
Павленко Л. В. - Інноваційні аспекти в організації самостійної роботи студентів в контексті болонського процесу (2014)
Папушина В. А. - Організація самостійної роботи при вивченні творів художньої літератури з метою формування естетичної культури студентів (2014)
Рацлав Н. І. - Аналіз організації самостійної роботи студентів фізико-математичного факультету Слов’янського державного педагогічного інституту у 40-70-х роках ХХ ст. (2014)
Рогова В. С. - Роль самостійної роботи у формуванні конкурентоспроможності майбутніх інженерів у контексті Болонського процесу (2014)
Романько В. В. - Технология организации и стимулирования самостоятельной работы студента (2014)
Рязанцева Д. В. - Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів у вивченні текстів за професійним спрямуванням (2014)
Семененко І. Є. - Роль самостійної роботи у процесі фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Серьогіна І. Ю. - Оптимальні умови успішної організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів (2014)
Сімоненко Л. Ю. - Самоконтроль як форма контролю сформованості методичної компетентності студентів ‒ майбутніх філологів (2014)
Сугейко Л. Г. - Самостійна робота як дієвий засіб активізації навчальної діяльності студентів вишу (2014)
Фоломєєва Н. А. - Значення самостійної роботи в системі навчально-методичних комплексів для курсів естрадної спрямованості на факультеті мистецтв педагогічного ВНЗ (2014)
Янковська І. М. - Самостійна робота студента – одна із важливих форм навчання майбутніх учителів початкової школи (2014)
Титул, зміст (2009)
Пилипенко О. В. - Сплошность газонасыщенных компонентов топлива при полетных вибрациях жидкостной ракеты-носителя, Заволока А. Н., Николаев А. Д., Свириденко Н. Ф., Мащенко А. Н., Бичай В. Н. (2009)
Пилипенко В. В. - Исследование возможности повышения эффективности использования энергии потоков жидкости в гидравлических системах с кавитационными генераторами колебаний давления жидкости, Манько И. К., Кваша Ю. А., Пилипенко О. В., Довготько Н. И., Запольский Л. Г. (2009)
Соболевская М. Б. - Оценка энергопоглощающих свойств элементов системы пассивной безопасности железнодорожных экипажей при аварийных столкновениях с препятствием, Теличко И. Б., Сирота С. А., Хрущ И. К., Горобец Д. В., Клык Ю. А. (2009)
Ольшанский В. П. - Аналитические решения уравнения Мещерского, описывающие вертикальное движение шара убывающей массы, Ольшанский С. В. (2009)
Тимошенко В. И. - Влияние геометрии канала на процесс торможения сверхзвуковой струи в спутном дозвуковом потоке, Белоцерковец И. С., Гурылева Н. В. (2009)
Дегтяренко В. И. - О влиянии волновых процессов на истечение газа из емкости при мгновенном раскрытии отверстия (2009)
Кваша Ю. А. - О рациональном выборе расчетной сетки при аэродинамической оптимизации формы межлопаточных каналов компрессорных ступеней на основе численного моделирования турбулентных потоков, Мелашич С. В., Ямполь Е. Ю. (2009)
Маслова А. И. - Влияние переменности аэродинамического момента на динамику гравитационно стабилизированного КА в плоскости слабоэллиптической орбиты (2009)
Белоножко П. П. - Об оптимальном выборе параметров расчетной схемы периферийного элемента космического аппарата (2009)
Фоков А. А. - Особенности выбора передаточных функций в задаче определения параметров механического эквивалента распределенного упругого периферийного элемента космического аппарата (2009)
Прядко Н. С. - Об износе разгонных трубок при газоструйном измельчении, Коваленко Н. Д., Стрельников Г. А., Грушко В. А., Пясецкий Н. Ю., Сироткина Н. П. (2009)
Гудрамович В. С. - Упругопластическое деформирование прямоугольных пластин с двумя отверстиями различной формы, Гарт Э. Л., Рябоконь С. А. (2009)
Пожидаев В. Ф. - Моделирование гранулометрического состава и анализ его уравнений, Грачев О. В. (2009)
Горев Н. Б. - Вольт-фарадные измерения в тонкопленочных структурах GaАs для функциональных элементов систем управления и связи, Коджеспирова И. Ф., Привалов Е. Н. (2009)
Переверзев Е. С. - Влияние комплексного энергетического нагружения на ползучесть сплава АМг6М, Борщевская Д. Г., Бутенко В. Ф., Рябчий В. Д., Федий С. П. (2009)
Вимоги до публікації (2009)
Содержание (2014)
Горша О. В. - Патогенетическая классификация дизрегуляторных состояний у операторов транспорта(Сообщение 2), Савченко В. М., Щулипенко Л. И., Горша В. И., Гоженко А. И. (2014)
Моисеев Ю. Б. - Медико-биологические аспекты обеспечения безопасности катапультирования летного состава, Корженьянц В. А., Страхов А. Ю. (2014)
Псядло Э. М. - Метод экспресс-диагностики биологически активного возраста работников транспорта (2014)
Евстафьев В. Н. - Современное состояние мобильной транкинговой связи на транспорте и перспективы ее развития, Скиба А. В., Гоженко С. А. (2014)
Люлько О. М. - Обґрунтування нового формату роботи медичної служби цивільного захисту багатопрофільної лікарні при масовому надходженні постраждалих з вогнепальними пораненнями, Галацан О. В. (2014)
Петренко Н. Ф. - Гігієнічна оцінка водопостачання та водовідведення об’єктів повітряного транспорту та шляхів їх оптимізації, Мокієнко А. В., Корнієнко М. М., Ткаченко Т. В. (2014)
Дивоча В. А. - Действие поляризованного света на защитные силы организма мышей, зараженных смертельной дозой вируса гриппа А, Лагода О. В. (2014)
Шаталин Б. О. - Состояние окислительного метаболизм семенников на фоне действия нитратной интоксикации и рентгеновского облучения, Костенко В. А. (2014)
Гоженко А. І. - Особливості функціонального стану нирок у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень, Ковалевська Л. А., Горбенко Т. М. (2014)
Тещук В. Й. - Застосування неотону в комплексі з магніто-лазерною терапією при лікуванні гострих порушень мозкового кровообігу за ішемічним типом, Тещук В. В. (2014)
Соседова Л. М. - Морфо-функциональная оценка эффектов действия наночастиц серебра, инкапсулировнных в полимерную матрицу, Новиков М. А., Титов Е. А. (2014)
Филипец Н. Д. - Влияние фармакологической активации аденозинтрифосфатзависимых калиевых каналов на почечную регуляцию баланса ионов калия, Сирман В. М., Гоженко А. И. (2014)
Левицкий А. П. - Лечебно-профилактическое действие геля с нанозолотом при экспериментальном пародонтите, Борисенко А. В., Ткач О. Б. (2014)
Бормусова Э. А. - Действие антиоксидантов на сочетание диабетического повреждения с действием табачного дыма на хрусталик быка, Резник А. З. (2014)
Богороденко С. В. - Баланс меди и цинка у сухостойных коров при дополнительном введении в рацион хелатных форм микроэлементов, Ионов И. А., Шаповалов С. О., Долгая М. Н., Варчук С. С. (2014)
Штапенко О. В. - Влияние органических соединений микроэлементов в форме комплексного липосомального препарата на показатели оксидативного стресса и антиоксидантного статуса крольчих, Гевкан И. И., Матюха И. О., Слывчук Ю. И., Сырватка В. Я., Федорова С. В., Розгони И. И. (2014)
Андрусишина И. Н. - Спектральные методы в оценке физико-химических свойств коллоидных растворов наночастиц металлов, Горчев В. Ф., Громовой Т. Ю., Курапов Ю. А. (2014)
Вокина В. А. - Трансгенерационные эффекты хлорида ртути, Капустина Е. А., Якимова Н. Л. (2014)
Левицкий А. П. - Гепатотоксическое действие фторидов и роль каль-цийсодержащих пре-паратов в его профилактике, Горохивский В. Н., Селиванская И. А. (2014)
Лихацький П. Г. - Динаміка активності вільнорадикальних процесів в органах щурів різних вікових груп після інтоксикації нітритом натрію, Фіра Л. С., Підгірний В. В. (2014)
Нестеров Д. В. - Сравнительная оценка влияния различных способов введения наночастиц меди на обмен токсичных элементов в мышечной ткани цыплят-бройлеров, Сипайлова О. Ю., Сизова Е. А., Шейда Е. В. (2014)
Нотова С. В. - Изучение уровня тяжелых и токсичных металлов в организме крыс при пищевом стрессе, Дускаева А. Х., Дускаев Г. К. (2014)
Терещенко Л. О. - Патогенетичне обгрунтування фармакологічного захисту антиоксидантної системи у тканинах опромінених щурів (2014)
Мирошников С. В. - Сравнение содержания химических элементов в узловых эутирео-идных образованиях щитовидной железы с рекомендованными значе-ниями элементного состава плазмы крови, Барышева Е. С. (2014)
Зайцев В. А. - Изучение макро- и микроэлементного состава волос у школьников г. Минска, Плешкова А. А., Бутько З. Т., Гузик Е. О., Гресь Н. А. (2014)
Мамбеталин Е. С. - К диагностике канальцевой недостаточности почек, связанной с воздействием тяжелых металлов, Тогузбаев Г. А., Байсултанова А. Ш. (2014)
Ковальчук Л. Й. - Сучасний еколого-гігієнічний стан водних об’єктів українського Придунав'я, Мокієнко А. В. (2014)
Правила для авторов (2014)
Ворошилова Г. О. - Проблеми та шляхи оптимізації міжнародного ринку туристичних послуг в Україні (2014)
Оніщенко І. Г. - Американо-європейське зовнішньополітичне партнерство (2014)
Пельо А. Б. - Особливості відмивання грошей в умовах віртуалізації світового фінансового ринку (2014)
Тараненко Г. Г. - Соціальний капітал: світові тенденції та перспективи розвитку в Україні (2014)
Гончаров Ю. В. - Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку загального піднесення економічного рівня регіону (2014)
Драган А. Д. - Класифікація факторів м’ясопереробних виробництв, які визначають ціноутворення підприємств галузі (2014)
Резнікова О. С. - Перспективи розвитку металургійних підприємств України в умовах глобальної конкуренції (2014)
Сеперович Н. В. - Розвиток ринку продукції спиртової галузі в Україні (2014)
Шендерівська Л. П. - Розвиток підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2014)
Пєтухова О. М. - Формування інтелектуально-інформаційної моделі інноваційного процесу (2014)
Сльозко О. О. - Нові тенденції ТНК як приклад розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні, Вакуленко Є. В. (2014)
Саричев В. І. - Методичні підходи до застосування кластерного аналізу при дослідженні соціально-економічних аспектів людського розвитку (2014)
Сльозко О. О. - Світові ТНК: інвестування в інтелектуальну власність на прикладі IBM, Кузнецова Н. В. (2014)
Габа М. І. - Значення бізнес-планування як основи розвитку сільського зеленого туризму (2014)
Інформація (2014)
Содержание (2014)
Родин Ю. В. - Влияние формы атеросклеротической бляшки на вероятность тромбоза внутрен-ней сонной артерии , Белцерковская М. А., Михайличенко В. Ю. (2014)
Савчук Р. М. - Вплив аерополютантів на сурфактантну систему легень , Заяць Л. М. (2014)
Сальникова Н. В. - Изучение ацетилирующих форм пантоте-новой кислоты при гипоксии замкнутого пространства , Петров С. А. (2014)
Хара М. Р. - Роль мелатоніну у холірореактивності міокарда гонадектомованих щурів при пошкодженні адреналіном , Кучирка Л. І. (2014)
Звягинцева Т. В. - Ранозаживляющее действие мази метилу-рацила, содержащей наночастицы сереб-ра, при термическом ожоге у крыс , Миронченко С. И., Гринь И . В. (2014)
Мальченко О. А. - Состояние неспецифических протеиназ и их ингибиторов в сыворотке крови и мы-шечной ткани крыс при эксперименталь-ном реперфузионном синдроме , Анисимова Л. В., Кубышкин А. В., Харченко В. З. (2014)
Семенців Н. Г. - Зрушення функціонального стану окремих показників антиоксидантної та прооксидантної систем в печінковій тканині тварин на фоні розвитку експерименталь-ного алергічного альвеоліту та їх корекція (2014)
Терещенко Л. О. - Вплив адеметіоніну на взаємовідносини у системі пол-аос у тимусі та селезінці щурів за умов дії хронічного низькоінтенсивного гамма-опромінення (2014)
Цвинтарна І. Я. - Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи при різних типах запальної реакції в пародонті , Мисула І. Р. (2014)
Хара М. Р. - Статеві відмінності метаболічних змін в міокарді при розвитку некротичного проце-су на тлі мелатоніну, Шкумбатюк О. В. (2014)
Пустовойт И. П. - Лизоцим как маркер микробной интоксика-ции мочевого пузыря, Левицкий А. П., Кнава О. Э. (2014)
Кузьменко О. В. - Особенности методики эндовенозной ла-зерной коагуляции и foam-form склероте-рапии при лечении хронического заболе-вания вен класса с2 , Михайличенко В. Ю. (2014)
Мерлєв Д. І. - Особливості антиоксидантно-прооксидантного балансу сосочкового ша-ру нирки в умовах скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання (2014)
Тиць С. М. - Застосування телекомунікаційних технологій в системі невідкладної кардіології в Луганській області , Гуков О. Г., Баранов І. Г., Бала-нов С. А., Перцова Ю. Г. (2014)
Cалютін Р. В. - Стимуляція ангіогенезу прогеніторними клітинами фетальної печінки у хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок (2014)
Піонова О. М. - Постпрандіальна глікемія та апопротеїнемія у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням (2014)
Тодосюк С. В. - Уровень здоровья и темпы старения у женщин, занимающихся фитнесом , Горша О. В. (2014)
Эстрин С. И. - Первый клинический опыт интракоронар-ного введения мезенхимальных стволовых клеток при рефрактерной стенокардии , Сергиенко Н. В., Михайли-ченко В. Ю., Кравченко Т. В., Денисова Е. М. (2014)
Аплевич В. М. - Возможности применения кинезиотейпи-рования на ранних стадиях идиопатиче-ского сколиоза у детей , Горша О. В. (2014)
Воропаев В. В. - Выбор метода повторной реконструктивно-восстановительной операции у больных на аорто-бедренном сегменте (2014)
Карпенко Ю. И. - Воздействие на ключевые зоны комплекс-ной фракционированной активности у па-циентов с длительно персистирующей формой фибрилляции предсердий , Горячий А. В. (2014)
Кравчук О. Е. - Использование цитрата кальция для про-филактики остеопороза у больных с ран-ним ревматоидным артритом, принимаю-щих глюкокортикостероиды , Дець В. В., Богдан Н. М., Сидоренко И. А. (2014)
Миминошвили О. И. - Роль ранних восстановительных опера-тивных вмешательств при раке ободочной кишки iv стадии после ликвидации острой кишечной непроходимости , Сабодаш А. В., Михайличенко В. Ю. (2014)
Солошенко В. В. - Роль ранних восстановительных опера-тивных вмешательств при раке ободочной кишки iv стадии после ликвидации острой кишечной непроходимости (2014)
Козань Н. Н. - Особенности дерматоглифических пара-метров пальцев рук у лиц женского пола Бойковской этнической группы , Волошинович В. М., Данилюк Л. Б. (2014)
Кравчук О. Е. - Комбинированная терапия валсартаном и алколоидами барвинка у женщин пожилого возраста, страдающих гипертонической болезнью с проявлениями дисциркулятор-ной энцефалопатии , Сидоренко И. А., Богдан Н. М. (2014)
Гладчук В. Є. - Клінічні прояви імунопатологічних процесів при мікозах стоп (2014)
Датченко А. А. - Распространенность миомы матки у жен-щин, занятых на железнодорожном транс-порте , Непорада С. Н. (2014)
Настрадіна Н. М. - Дослідження етіології передпухлинних та пухлинних процесів шийки матки (2014)
Заблоцька К. В. - Образи медиків у пісенному фольклорі Великої Вітчизняної війни (2014)
Ельский В. Н. - Профессор Николай Николаевич Благо-вещенский (к 120-летию со дня рождения), Заблоцкая К. В., Жадинский Н. В. (2014)
Букринская А. Г. - К столетию со дня рождения Виктора Ми-хайловича Жданова , Жан ван дер Ноордаа (2014)
Международная научно-практическая конференция "микроэлементы в медицине, ветеринарии, питании: перспективы со-трудничества и развития” (2014)
Белобров Е. П. - Санитарно-эпидемиологические и эколого-гигиенические проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта украины (по итогам конференции) (2014)
Правила для авторов (2014)
Рева Л. - Віталій Чишко про проблеми ідентичності мови і нації (2012)
Будняк Д. - Eтнокультура та етнічна свідомість (2012)
Степанова О. К. - О некоторых особенностях вербального и невербального поведения лектора (2012)
Илюхина Н. А. - Генезис когнитивной метафоры в фокусе понятия когнитивного бессознательного (2012)
Братчук О. - Образ правди у мовній інтерпретації українців (2012)
Тихонина С. И. - Произношение как показатель речевой культуры в актерской речи (2012)
Прудникова Л. П. - Роль музыкальных международных конкурсов в формировании транснационального культурного пространства (2012)
Каиржанов А. К. - Византийские концепты в языке переводных памятников письменности Киевской Руси (2012)
Шуляк С. А. - Кольороназви в текстах українських замовлянь (2012)
Худякова Е. С. - Зависимость смыслового восприятия текста от социальных характеристик индивида, Пепеляева Е. В. (2012)
Троць О. В. - Германські пророчиці у найдавніших пам’ятках писемності: лінгвокультурний аспект (2012)
Тома Н. М. - Лексична ідентифікація семантичної групи "мораль" у мовному просторі Петра Могили (2012)
Терсіна І. З. - Лексичні засоби інтенсифікації в романі жанру фентезі (2012)
Тер-Минасова Д. И. - Имидж, образ и стереотип в культурном поле русского языка (2012)
Саєвич І. Г. - Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях (2012)
Рымкевич О. Е. - О текстообразующей природе модальности (на материале публицистического дискурса) (2012)
Зубков Е. А. - Некоторые словоупотребления, связанные с номинацией "укрывателя/скупщика краденого" в русском уголовном дискурсе (2012)
Білас А. А. - Категорія розмовної мови у дескриптивно-лінгвістичній концепції К. Бланш-Бенвеніст (2012)
Спільник Т. М. - Вираження градації в структурі складних ускладнених речень та в тексті (2012)
Тищенко Т. В. - Просодичне оформлення жіночих позитивних оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні (2012)
Циганик М. І. - Яків Головацький в інтерпретації Філарета Колесси (2012)
Бехта І. А. - Динаміка взаємодії непрямого мовлення з перспективою наратора (2012)
Вильчинская А. Г. - Функции прецедентных феноменов в метафорическом континууме (2012)
Чумак В. В. - Стратегії досліджень лінгвістичних характеристик тексту, Чолан В. Я. (2012)
Петренко І. В. - Соціокультурні фактори формування комунікативної компетенції представників чоловічої та жіночої статі (2012)
Волощук Е. В. - В лабиринте "чужого" мира (впечатления Фридриха Дюрренматта от поездки в СССР 1964 года и его речь о Тарасе Шевченко) (2012)
Шабуніна В. В. - Main aspects of intercultural business and legal communication (2012)
Телень М. П. - Роль стереотипов в межкультурной коммуникации (2012)
Яненко Л. П. - Про когнітивну цінність іноземних мов для нашої культури (2012)
Пономаренко В. П. - Новітні неологізми та іншомовні запозичення й проблеми культури української мови (2012)
Рева Л. Г. - Українська писемність та літературна мова ХІХ – початку ХХ століття: історичний зріз (2012)
Цымбалюк Е. В. - Модель "предлог-приставка" в свете теории межуровневой омонимии (2012)
Тимченко Є. П. - Проблеми зіставного вивчення німецьких та українських субстантивних фразеологізмів (2012)
Солдатова С. М. - Фразеологічні вирази як особливий розряд одиниць у фразеологічному фонді сучасної німецької мови (2012)
Сокирська О. С. - Статус, ознаки та особливості функціонування висловлювань відмови в англійському діалогічному мовленні (2012)
Шамшур М.А. - Діахронічний аспект дослідження концепту "любов" у фразеологізмах Чен’юй (2012)
Бабич Т. В. - Трансформації мовних значень на тлі відкритості семантичної структури слів (2012)
Колодко С. А. - Функціональні особливості обставинних прислівників китайської мови (2012)
Подолина О. В. - Функционирование двухкомпонентных адъективно-субстантивных терминологических словосочетаний (ТС) в учебных текстах (2012)
Мялковська Л. М. - Дієслова-синоніми із семою ‘звук’ у художніх текстах І. Нечуя-Левицького (2012)
Сулейманова Венера Махаддин кызы - Vertical structure of the category of negation. Major constituents of the category used in modern English (2012)
Шахбазова З. А. - Функции вопросительных местоимений в простом предложении (2012)
Сокур И. А. - Метафора в научном тексте П. И. Житецкого "Очерк звуковой истории малорусского наречия” (2012)
Гутнікова А. В. - Генетика запозичень в українській та німецькій мовах (2012)
Тесленко О. А. - Русскоязычный смс-дискурс: нарушение норм культуры речи или особый семиотический код? (2012)
Сюткина Е. Н. - Взаимосвязь языка и культурных архетипов в символике современной рекламы (2012)
Абрамович С. Д. - Чаадаев: пространство духовной свободы (2012)
Чикарькова М. Ю. - Афродита Урания и Афродита Пандемос в творчестве А. Ахматовой (2012)
Щербина М. А. - Особливості художньої репрезентації пасторальної модальності в еклозі "Січень" поеми "Пастуший календар" Е. Спенсера (2012)
Малгожата Уланэк - Аксиология художественного пространства в ранней прозе Бориса Пастернака (2012)
Троицкая А. А. - Английский портрет ХVI в. и куртуазный роман в контексте Елизаветинского ренессанса (2012)
Степанович Т. А. - Черты неоготического романа в "Танце смерти" Л. Рублевской (2012)
Стельмах М. Ю. - Моральність образу епічного героя в "Шах-наме” Фірдоусі (2012)
Павлова А. П. - Сюжетно-тематическая разновидность свадебных песен "сговора” на территории Гомельско-Черниговского полесья (2012)
Кондратенко К.О. - Мотив патріотизму у хорватських подорожніх нарисах 50-60 років 19 ст. (2012)
Белая Е. И. - Экзистенциальные аспекты метафоры течение в художественной прозе "эпохи рубежа" (2012)
Балог В. О. - Неологізми Ліни Костенко (2012)
Єфименко В. А. - Казковий наратив у світлі когнітивної наратології (2012)
Зіневич В. В. - Український символізм: теоретичний обрис (2012)
Щербакова О. А. - Три образи святих Єлен (мучениці, цариці і княгині) як "три пресвітлі промені” у житійних книгах Святителя Димитрія Ростовського (Туптала) (2012)
Хаминова А. А. - Теория интермедиальности: проблемы и перспективы (2012)
Чертенко О. П. - Літертаурна історіографія та "суб'єктивні факти". Об'єднана Німеччина в романі Інго Шульце "Нові життя" (2012)
Ленская Е. О. - Книга Ю. Терапиано "Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924-1974): эссе, воспоминания, статьи" как мемуарный и литературно-критический памятник (2012)
Шпак Р. - Образ тоталитарной власти в контексте пространственно-временных планов романа "Кролики и удавы" Фазиля Искандера (2012)
Вранчан Е. В. - Формирование эстетической дистанции для изображения украинского и русского мира (2012)
Мацькович М. Р. - Функції пам’яті та історії у творчості Анджея Кусьневича (2012)
Полякова Т. М. - Украинская лингвокультура в литературно-художественном творчестве А. И. Куприна (2012)
Ванденко О. А. - Художня інтерпретація долі романтичного митця у творі Г. де Бройна "Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера" (2012)
Науменко Л. О. - Мовно-культурна картина світу у малій прозі (на матеріалі творчості Володимира Винниченка) (2012)
Мамедов Джамиль Охтакин оглы - Турецкая детская литература республиканского периода (2012)
Шаблій О. А. - Культурно-специфічні особливості текстів конституцій ФРН та України у контексті німецько-українського юридичного перекладу (2012)
Тригуб Л. Г. - Коммуникативная организация разговорных диалогических реплик: сопоставительный анализ на примере переводов романа И. С. Тургенева "Отцы и дети" на английский язык (2012)
Скалевська Г. О. - Проблема передачі у перекладі семантичного та металінгвістичного значення складних алюзій в поезії Чарльза Олсона "Зимородки" (2012)
Іваницька М. Л. - Німецько-український художній переклад за останні 30 років (2012)
Бегма (Фролова) Ю. - Комплексні перекладацькі трансформації як спосіб досягнення адекватності перекладу англійських художніх текстів українською мовою (2012)
Драпак О. З. - Складні випадки ідентифікації і перекладу лексичного складу української мови пострадянського періоду (2012)
Тішечкіна К. В. - Термін та особливості його перекладу (2012)
Ярмак В. І. - Претеритальні форми verba dicendi у процесуальній структурі діалогів роману В. Оґнєнович "Перелюбники” та його перекладу українською мовою (2012)
Торшина Л. М. - Значение словаря в формировании языковой компетенции и коммуникации иностранных студентов, Носкова А. Е. (2012)
Дементьева Т. Г. - Обучение иностранному языку с учетом лингвокультурологического аспекта (2012)
Балагур Л. О. - Особливості управління основними підрозділами охорони державного кордону та вимоги щодо підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до управлінської діяльності (2014)
Блохіна І. О. - Психологічні особливості професійно-етичних настановлень майбутніх управлінців навчальними закладами (2014)
Бопко І. З. - Наукова діяльність викладача вищої школи в умовах Болонського процесу (2014)
Виноград О. В. - Особливості формування спеціальних знань інспекторів-кінологів при здійсненні Державної митної справи, Дворнічена І. М. (2014)
Денищик О. І. - Критерії та показники рівнів сформованості моральної культури майбутніх юристів (2014)
Корнійчук О. О. - Професійна підготовка кінологічних команд митних органів митного союзу Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан, Гайдук С. В. (2014)
Король С. В. - Екскурс в історію розвитку основних методів навчання іноземних мов, Лисак Г. О. (2014)
Крищук Б. С. - Національне виховання в діяльності подільських просвітян у 1906–1923 рр.: зміст і форми (2014)
Кудикіна Н. В. - Обґрунтування методики формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників аграрного виробництва, Романенко Л. В. (2014)
Кузь Ю. М. - Зміст методики навчання курсантів автоматизованим системам та засобам прикордонного контролю (2014)
Мартинюк О. В. - Становлення системи професійної підготовки спеціалізованих перекладачів: досвід США (2014)
Орловська О. В. - Врахування вікових особливостей учнів старшої школи у процесі підготовки майбутнього вчителя до виховання толерантності у старшокласників (2014)
Павлюк Є. О. - Методи формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки: методи третьої та четвертої груп (2014)
Романенко Л. В. - Аналіз дослідженості проблеми формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у психолого-педагогічній літературі (2014)
Романишина Л. М. - Післядипломна підготовка офіцерів з використанням інтерактивних технологій, Нагорічна О. С. (2014)
Романюк С. З. - Рідномовна освіта в Україні і українській діаспорі: тенденції розвитку на рубежі століть (2014)
Гончаровська Г. Ф. - Формування готовності майбутніх психологів до діяльності з дітьми дошкільного віку в умовах навчання у виші (2014)
Євдокимова Н. О. - Дослідження емпіричних референтів суб’єктності студентів-правників (2014)
Москалець В. П. - Психологічна допомога особистості у суспільстві сьогодення: спроба актуалізації, Ковальська І. Е. (2014)
Тімченко О. В. - Креативність як інваріанта професіоналізму співробітників правоохоронних органів, Самохвалов О. Б. (2014)
Хуртенко О. В. - Креативність в структурі психологічної готовності до професійної діяльності студентів інститутів фізичної культури (2014)
Яцюк М. В. - Психологічна безпека освітнього простору у психомалюнках дошкільників (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Salavati-Niasari M. - Using Simple Hydrothermal Method for Synthesis of CaCO3 Plate-like Nanostructures, Sabet M. (2014)
Salavati-Niasari M. - Simple Hydrothermal Method for Preparation of CoS2 Nanostructures with Different Morphologies, Sabet M. (2014)
Bezdetko Yu. S. - Formation of Intrinsic Defects in the Growth of CdS Nanocrystals, Klyuev V. G. (2014)
Polyakov P. I. - Theory of the Scope Change under Magnetic Field, Temperature and Stress., Ryumshyna T., Taranets R. M. (2014)
Dyachenko A. - Structural Properties of Magnesium Oxide Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis Technique, Opanasuyk A., Kurbatov D., Bolshanina S., Kuznetsov V. (2014)
Tereshkina K. - Fractal Continual Model of Matter for Classification of Nanostructures, Clusters and Massive Bodies, Kuznetsov V. M. (2014)
Demchuk V. B. - An Interface Phenomenon in Polymer Matrix Composites Induced by Influence of Constant Magnetic Fields (2014)
Rao D. N. - Femtosecond Laser Micro/nano Machining on Metallic and Semiconductor Materials, Kuladeep R., Jyothi L. (2014)
Nikonchuk I. S. - Laser-induced Formation of Conductive Structures on Diamond-like Carbon Films, Chumakov A. I., Poklonski N., Gorbachuk N., Obukhov V. (2014)
Olikhovskii S. - X-Ray Diffraction Characterization of Nanoscale Strains and Defects in Yttrium Iron Garnet Films Implanted with Fluorine Ions, Skakunova O., Molodkin V., Lizunov V., Kyslovs'kyy Ye., Vladimirova T., Reshetnyk O., Pylypiv V., Kotsyubynsky V., Ostafiychuk B. (2014)
Romakh V. V. - Determination of Wavelengths Which Correspond to Taken Propagation Constant of Planar Waveguide by Wave Equation Fourier Transform Method, Fitio V. M. (2014)
Bagabas A. - Supported Gold Nanoparticles for the Oxidation of Benzyl Alcohol to Benzaldehyde, Alshammari A., Köckritz A., Kalevaru V. N., Martin A. (2014)
Demianenko A. - Structural Features Amorphous-like Coatings AlN-TiB2-TiSi2 After Annealing (900, 1300)ВєC and their Impact on Physical and Mechanical Properties Changes, Partyka J., Belovol K. O. (2014)
Kushnir B. - The Effect of the Introduction of Ni2+ Ions on the Electrical and Magnetic Properties of InSe Layered Crystals, Boledzyuk V. B., Shevchenko A. D. (2014)
Kalinichenko A. I. - Intrinsic Stress Formation at Plasma-Ion Deposition of TiN Coatings in Pulse Potential Mode, Kozionov S. A., Perepelkin S. S., Strel'nitskij V. E. (2014)
Khomenko A. - Thermodynamics of Fragmentation of Solids at Severe Plastic Deformation, Troshchenko D. S., Boyko D. V., Zaharov M. V. (2014)
Burbaev T. M. - Two-Dimensional Electron-Hole Liquid in Systems of Spatially Direct and Indirect Excitons in Si/SiGe Heterostructures, Kozyrev D. S., Sibeldin N. N., Skorikov M. L. (2014)
Buryk I. P. - Structural and Electro-physical Properties of Heterogenous Film Materials Based on Refractory Metals, Ivashchenko M. M., Sheshenia L. A. (2014)
Khaustova A. N. - Thermal Conditions of Technological Plasma Sources Cathodes, Tsaglov A. I., Khaustova A. N. (2014)
Umerova S. - Formation Features of Thin Bilayer Objects "Conductor - Dielectric" Obtained by Screen Printing Method, Dulina I. O., Ragulya A.V. (2014)
Gryschuk O. - Dimensional Effects in Strain-sensitivity Film Systems Based on Ni and Ag, Bibyk V. V., Grychanovs'ka T. M. (2014)
Grychanovska T. M. - Magnetooptical Properties of Film Systems Based on Ferromagnetic Materials, Sheshenia L. A., Lytvynenko Ia. M., Bibyk V. V. (2014)
Morozov O. M. - Structural Transformations in Ni at the Implantation C+ Ions, Neklyudov I. M. (2014)
Odnodvorets L. V. - Influence of Magnetic Field on Thermal Coefficient of Resistance of the Granular Film Alloys (2014)
Odnodvorets L. V. - Phenomenological Theory of Strain Effect in Granular Film Alloys, Protsenko I. Yu., Shabelnyk Yu. M., Shumakova M. O., Shumakova N. I. (2014)
Berestok T. - Structural Properties of Chemically-Deposited ZnOxS1-x Solid Solutions, Opanasyuk A., Opanasyuk N., Gnatenko Yu. (2014)
Manko N. N. - Phase Dynamic of Shear Melting, Lyashenko I. (2014)
Kozak A. - Effect of Substrate Temperature on the Properties of PECVD SiCN Films, Porada O., Ivashchenko V., Ivashchenko L., Tomila T. (2014)
Protsenko I. Yu. - Thermoresistive Properties of Film Systems with Elements of Granular State, Hrychanovs'ka O. A., Karpenko K. H., Odnodvorets L. V., Panchal C. J., Kher V. H., Mehta P. K., Poduremne D. V. (2014)
Gheorghii C. V. - Hydrogen Gas Response of Zn1-xAgxOy and Cu1-xZnxOy Nanostructured Films, Postica V., Ababii N., Sontea V., Lupan O. (2014)
Vlachos D. - Adsorption of Water on a Cesium Covered SrTiO3 (100) Surface, Giotopoulou E., Kamaratos M. (2014)
Sarikov A. - Mechanisms of the Phase Separation of Nonstoichiometric Si Oxide Films: What Can One Learn From Thermodynamics? (2014)
Ivashchenko V. - Structural and Mechanical Properties of Nanocomposite Nb-Al-N Films, Skrynskyy P. L., Kozak A. O., Pogrebnjak A. D., Timofeyeva I. I., Dub S. N. (2014)
Zaskoka A. M. - The Viscosity Temperature Dependence in the Boundary Friction Model under a Periodic External Action, Lyashenko I. (2014)
Bagdasaryan A. A. - Analysis of Morphology and Elemental Composition of (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N High-entropy Alloys, Bilokur M. O. (2014)
Sieryk M. - Effect of the Electric Field on Ordering of Copper Phthalocyanine Films at the Molecular and Nano-scale, Dimitriev O., Doroshenko T., Grytsenko K., Kachkovsky O. (2014)
Kostenko M. V. - Sensitive Elements of Magnetic Field Sensors Formation as Spin-Valve Type Multilayer Structures Based on Co and Cu, Manko A. V., Cheshko I. V. (2014)
Ivashchenko V. - Structure and Properties NbN and Nb-Si-N Deposited by Magnetron Sputtering, Lytvyn O., Scrynskyy P., Rogoz V., Sobol O. V., Kuzmenko A. P. (2014)
Bondar O. V. - Properties of Multilayered Nanoscale TiN/MoN Coatings, Fabricated Using Arc Evaporation, Pogrebnjak A. D., Abadias G., Eyidi D., Zhollybekov B. (2014)
Znamenshchykov Ya. V. - Effect of Substrate Temperature on the Structural Properties of CdxZn1-xTe Films Grown by Close-Spaced Sublimation Method, Kosyak V. V., Opanasyuk A. S., Stanislavov A., Kuznetsov V., Gnatenko Yu. P. (2014)
Komarov F. - Phase Transformation in the Annealed Si-Rich SiNx Films Studied by Raman Scattering, Vlasukova L. A., Parkhomenko I. N., Milchanin O. V., Togambaeva A. K., Udovichenko S. Yu., Misiyuk K. V. (2014)
Vozny A. A. - Structural Properties of the SnxSy Films Obtained by the Thermal Vacuum Co-evaporation, Kosyak V. V., Opanasyuk A. S., Kuznetsov V. M. (2014)
Malynych S. Z. - Optical Properties of Multilayered Metal-Dielectric Structures Containing Silver Nanoparticles, Yeshchenko O., Bondarchuk I., Galabura Yu., Chumanov G., Luzinov I. (2014)
Veprek S. - The Search for New Super- and Ultrahard Materials: Go Nano! (2014)
Hontañón E. - Aerosol Route to Antibacterial Nanosilver Coating of Cotton Fabrics, Feng J., Blanes M., Guo X., Santos L., Schmidt-Ott A., Nirschl H., Kruis F. E. (2014)
Shovkoplyas O. A. - Effect of Composition on Structure and Mechanical Properties of Ion-plasma Coatings of Quasi-binary System TiB2-WB2, Sobol' O. V., Beresnev V. M., Kovaleva M. G. (2014)
Shovkoplyas O. - Influence of Thermal Factor and Radiation Processing on the Structure and Stress State of TiC-WC System Ion-plasma Coatings, Sobol' O. V. (2014)
Postolnyi B. O. - Structure and Properties of Superhard (Zr-Ti-Cr-Nb)N Coatings, Bondar O. V., Kravchenko Yu. A., Shypylenko A. P., Sobol' O. V., Beresnev V. M., Wegierek P., Smirnova K., Kravchenko Ya. (2014)
Agulov A. V. - Research of Thermal Stability of Tapes of Diboride of Hafnium and Receipt of Optimization Model of Cutting Process, Vasileva L. V., Goncharov A. A., Stupak V. A., Petukhov V. V. (2014)
Azarenkov M. - High Entropy Alloys Based on Nitrides of Refractory Metals - a New Solution for Protective Coatings on the Instruments Working at High Temperatures, Beresnev V. M., Nyemchenko U. S., Lytovchenko S. V. (2014)
Zhao Ya. - Development of Magnetic Field-enhanced Vacuum Arc Deposition in China, Lang W.C., Xiao J. Q., Yu B.H., Gong J., Sun C. (2014)
Kozadaev K. V. - Formation of Pt Cone-shaped Nanostructures by Laser Synthesis, Novikau A. G., Mikitchuk E. P., Migutskiy A. N. (2014)
Baranov O. - Deposition of Uniform Vacuum Arc Coatings by Use of Magnetic Traps for Plasma Electrons (2014)
Komarov A. F. - Simulation of Radiation Effects in SiO2/Si Structures, Zayats G. M., Komarov F. F., Miskiewicz S. A., Michailov V. V. (2014)
Lyutyy T. V. - Brownian Rotational Motion of Ferromagnetic Nanoparticle in Liquid, Denisov S. I., Reva V. V. (2014)
Dudchenko N. - Nanomagnetite Synthesis Via Co-precipitation of Iron Salts by Potassium and Ammonium Hydroxides, Brik A., Stych O. (2014)
Kholod T. S. - Phase Composition and Magnetic Resistive Properties of Ni and Au Based Films Systems, Buryk I. P., Grychanovs'ka T. M., Kostenko M. V. (2014)
Lyutyy T. V. - Ferrofluid Heating by a Rotating Field: Noise-Free Limit, Podosynna A. V. (2014)
Karaush N. N. - New 1D and 2D Nanoscaled Materials Based on the Tetraoxa (8) circulene Monomer, Baryshnikov G. V., Minaev B. F. (2014)
Borysiuk V. - Molecular Dynamics Study of the Mechanical Properties of the Grapheme-like Titanium Carbide Ti2C, Mochalin V. N., Gogotsi Y. (2014)
Александров И. А. - Действие нормальной и касательной нагрузок на упругое полупространство, Матузко Ю. О., Приварников А. К. (2013)
Гибкина Н. В. - Численный анализ задачи перемешивания вязкой жидкости, вызванного системой точечных вихрей, Роговой Н. С., Сидоров М. В., Стадникова А. В. (2013)
Гуцул О. В. - Особливості дослідження параметрів рідин електродним та безелектродним методами, Слободян В. З. (2013)
Жарикова И. В. - Трассировка подключающей пластины многозондового устройства контроля bga-компонентов, Курапов С. В., Невлюдов И. Ш., Палагин В. А., Разумов-Фризюк Е. А., Чеченя В. С. (2013)
Зиновеев И. В. - Построение математической модели поведения социальной группы на основе медико-биологической SIR-модели распространения эпидемии, Манько Н. И. -В., Спица И. А. (2013)
Keberle N. G. - Answering conjunctive queries over a temporally-ordered finite sequence of aboxes sharing one tbox (2013)
Косолап А. И. - Полуопределенное программирование для решения задач комбинаторной оптимизации, Перетятько А. С. (2013)
Красікова І. В. - Зв’язок між числовим радіусом та напівнормою море операторів, заданих на просторах lp при 1?p?? (2013)
Мухин В. В. - Визуализация дифференциальных характеристик дискретных данных, Чопоров С. В. (2013)
Науменко Д. А. - Информационная технология визуализации поверхности функций двух переменных, Кондратьева Н. А., Мухин В. В., Леонтьева В. В. (2013)
Новицький В. В. - Моделювання майже консервативної системи за допомогою зворотного зв’язку, Коломійчук О. П., Святовець І. Ф. (2013)
Romanuke V. V. - Reducing the m-parameter N-model uncertainty to a probabilistic distribution over models through having unified model outputs (2013)
Семенюта М. Ф. - Про Фибоначчи грациозность графов циклической структуры, Петренюк Д. А. (2013)
Семчишин Л. М. - Програмна реалізація розв’язання розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь (2013)
Щербина И. В. - Сравнение результатов решения задач о вдавливании жесткого штампа в полубесконечный ортотропный кольцевой сектор и в полуполосу, Белова О. В. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2013)
Опалко А. І. - Батько "зеленої революції" (до 100-річчя зо дня народження лауреата Нобелівської премії миру Нормана Борлоуга) (2014)
Бавол А. В. - Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці з використанням калюсних культур, Дубровна О. В., Гончарук О. М., Воронова С. С. (2014)
Білинська О. В. - Вплив гелеутворюючого компонента живильного середовища на ефективність отримання гаплоїдів ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) у культурі пиляків in vitro, Дульнєв П. Г. (2014)
Венгер А. М. - Ідентифікація типу сорту хмелю звичайного за молекулярними маркерами генів, що кодують халконсинтази, Волкова Н. Е. (2014)
Галаева М. В. - Морозостойкость рекомбинантно-инбредных линий пшеницы и ее связь с аллелями микросателлитных локусов, Файт В. И., Галаев А. В., Федорова В. Р., Сиволап Ю. М. (2014)
Горбаль Л. О. - Генетичний інструментарій для конструювання штамів Actinoplanes teichomyceticus із підвищеним рівнем продукції тейкопланіну, Ющук О. С., Забуранний Н., Кобилянський А. M., Осташ Б. О., Марінеллі Ф., Лужецький А. М., Федоренко В. О. (2014)
Горбатюк І. Р. - Агробактеріальна трансформація in planta пшениці озимого сорту Подолянка та ярого сорту Bobwhite, Бавол А. В, Моргун Б. В. (2014)
Гулько Т. П. - Морфологическая характеристика процессов повреждения, компенсации и приспособления в патологически измененной печени при воздействии ССl4, Драгулян М. В., Дерябина Е. Г., Кордюм В. А., Левкив М. Ю., Бубнов Р. В. (2014)
Гур’янов Д. С. - Роль домену РН білка BCR у клітинних процесах, що визначають фенотип ph`-позитивних мієлопроліферативних захворюваннях, Лисецька Т. Ю., Антоненко С. В., Кравчук І. В., Телегєєв Г. Д. (2014)
Дибкова С. М. - Взаємодія наночастинок золота та срібла з плазмідною ДНК, Грузіна Т. Г., Рєзніченко Л. С., Ульберг З. Р. (2014)
Дикун М. О. - Порівняльна ефективність використання методів оцінки пивоварних сортів ячменю за спектром гордеїнів, Сірант Л. В., Починок В. М., Завальна Г. В. (2014)
Дмитрук O. В. - Катаболітна деградація фруктозо-1,6-бісфосфатази у метилотрофних дріжджів Pichia pastoris і Hansenula polymorpha, Сибірний A. A. (2014)
Дробот К. О. - Створення культури "бородатих" коренів рослин алтеї лікарської Althaea officinalis L. з використанням різних векторних конструкцій з геном ifn-α2b людини, Матвєєва Н. А., Кваско О. Ю., Шаховський А. М. (2014)
Егорова Н. А. - Роль некоторых факторов в процессе индукции каллусогенеза in vitro у эфиромасличных растений, Ставцева И. В., Якимова О. В., Каменек Л. И., Кривохатко А. Г. (2014)
Жук І. В. - Участь щавлевої кислоти в індукції системної стійкості пшениці до збудника септоріозу, Дмитрієв О. П. (2014)
Замбріборщ І. С. - Вплив індукційного живильного середовища на формування новоутворень в культурі пиляків in vitro пшениці твердої, Доброва Г. О., Шестопал О. Л., Паламарчук А. І. (2014)
Ковальчук М. В. - Изменения в популяциях лейкоцитов периферической крови животных с индуцированным остеоартритом после внутрисуставного введения МСК, Гулько Т. П., Драгулян М. В., Шувалова Н. С., Дерябина Е. Г., Кордюм В. А. (2014)
Комісаренко А. Г. - Вміст вільного проліну при реалізації морфогенетичного потенціалу соняшника за Agrobacterium-опосередкованої трансформації, Михальська С. І., Сергєєва Л. Є., Курчій В. М., Тищенко О. М. (2014)
Кособрюхов А. А. - Роль фитохрома b в регуляции метаболических реакций фотосинтетического аппарата арабидопсиса дикого типа и мутанта hy2, Креславский В. Д., Ширшикова Г. Н. (2014)
Лёшина Л. Г. - Влияние клатратных комплексов β-циклодекстрина с регуляторами роста на морфологические и биохимические показатели барвинка малого Vinca minor L., Булко О. В., Рогальский С. П., Тарасюк О. П., Егоров О. А. (2014)
Лихачева Л. И. - Клеточная экструзия ДНК лейкоцитами млекопитающих, Шпилевая С. П., Рубан Т. А., Гулько Т. П., Кордюм В. А. (2014)
Лужецький Т. Б. - Підвищення термотолерантності промислових спиртових дріжджів шляхом дерепресії генів синтезу трегалози, Семків М. В., Кшановська Б. В., Дмитрук К. В., Сибірний А. А. (2014)
Лукина А. В. - Факторы индукции соматического эмбриогенеза Pinus sibirica du tour, Третьякова И. Н. (2014)
Мартинюк В. О. - Уведення в асептичну культуру рідкісної ендемічної рослини Atocion lithuanicum (Zapal.) Tzvel., Голубенко А. В., Гуменюк Г. Б. (2014)
Метлицька О. І. - Оптимізація біотехнологічних підходів у системі збереження генофонду свиней миргородської породи, Щербак О. В., Ковтун С. І., Троцький П. А., Зюзюн А. Б., Осипчук О. С. (2014)
Нітовська І. О. - Біолістична трансформація незрілих зародків кукурудзи, Абраїмова О. Є., Сатарова Т. М., Шаховський А. М., Моргун Б. В. (2014)
Падалко С. Ф. - Компонентний склад і біологічна активність екстрактів гриба Acremonium spp., Каменчук О. П., Бобик Л. В. (2014)
Папуга А. Е. - Искусственный эквивалент кожи на основе акриловых гидрогелей с иммобилизованными наночастицами серебра и клетками человека, Самченко Ю. М., Ульберг З. Р., Рубан Т. А., Козинец Г. П., Лукаш Л. Л. (2014)
Ратушняк Я. І. - Деякі особливості ризогенезу Lycopersicon esculentum Mill., Lycopersicon peruvianum var. dentatum Dun. та їх цибридів, Дуплій В. П. (2014)
Секан А. С. - Використання сайт-специфічної рекомбіназної системи Cre/loxP для отримання трансформантів Arabidopsis thaliana, вільних від маркерних послідовностей, Ісаєнков С. В., Блюм Я. Б. (2014)
Сергеева Л. Е. - Изменения в содержании свободного пролина в побегах и корнях проростков кукурузы на начальной стадии действия летальных осмотических стрессов, Михальская С. И., Курчий В. М., Тищенко Е. Н. (2014)
Сирчін С. О. - Особливості біосинтезу позаклітинних целюлаз і ксиланази у Fennellia flavipes B.J. Wiley et E.G. Simmons, Харкевич О. С., Павличенко А. К., Юр’єва О. М., Наконечна Л. Т., Пасік Ю. С., Курченко І. М. (2014)
Тараненко А. М. - Сортозалежні ростові показники та регенераційна здатність різних експлантів капусти в культурі in vitro, Банникова М. О., Моргун Б. В. (2014)
Шестопал О. Л. - Вплив попередньої обробки волотей на морфогенез в культурі пиляків Oryza sativa L., Замбріборщ І. С., Ігнатова С. О., Шпак Д. В. (2014)
Sakhno L. O. - Seed interferon imbibition leads seedling growth enhancement accompanying by increase in superoxide dismutase activity (2014)
Бугайов В. Д. - Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів, Мамалига В. С., Горенський В. М., Максімов А. М. (2014)
Букрєєва Н. І. - Молекулярні маркери в прогнозуванні гетерозису у кукурудзи, Доменюк В. П., Бєлоусов А. О., Соколов В. М., Сиволап Ю. М. (2014)
Вировец В. Г. - Пути нейтрализации наркотической опасности дикой конопли, Лайко И. М., Горшкова Л. М. (2014)
Васильев В. С. - Филогенетические особенности половых клеток и процесс оплодотворения у свиней, Хохлов А. М. (2014)
Власенко В. А. - Характеристика комерційних сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями за елементами продуктивності, Бакуменко О. М., Осьмачко О. М. (2014)
Гарт О. Ю. - Мінливість кількісних ознак селекційно-цінних зразків перцю солодкого за умов апоміктичного розмноження, Кондратенко С. І., Куракса Н. П. (2014)
Драгулян М. В. - Комплексное исследование свиней по цито- и молекулярно-генетическим маркерам, Костенко С. А., Сидоренко Е. В. (2014)
Делеган І. І. - Морфологічні особливості формування крон бука лісового в молодому віці (2014)
Козаченко М. Р. - Генетичні та адаптивні аспекти селекції ячменю ярого, Важеніна О. Є., Васько Н. І., Солонечний П. М., Наумов О. Г. (2014)
Корнєєва М. О. - Реакція простих стерильних гібридів цукрових буряків за збором цукру на регульовані фактори середовища, Ненька М. М. (2014)
Коршиков И. И. - Ядерно-ядрышковая изменчивость семенного потомства сосны меловой урожаев разных лет в заповеднике "Меловая флора", Мильчевская Я. Г., Ткачева Ю. А., Лаптева Е. В. (2014)
Лавриненко Ю. О. - Вплив світлового режиму та ріверму на індукцію утворення мікробульб картоплі в культурі меристем in vitro, Вожегова Р. А., Балашова Г. С., Котова О. І. (2014)
Малецкая Е. И. - Репродуктивная биология и методы селекции сахарной свеклы в ХХ веке (2014)
Мамедова А. Д. - Изучение активности синтеза генетического материала в клетке гетерозисных гибридов томата и хлопчатника, Алиев Р. Т. (2014)
Маменко А. М. - Наследуемость и изменчивость уровня содержания и выхода молочного жира как селекционных признаков в стадах черно-пестрого скота, Емец З. В., Антоненко С. Ф. (2014)
Моргун Б. В. - Молекулярно-генетична ідентифікація та цитологічні особливості сортів озимої м’якої пшениці з пшенично-житньою транслокацією, Чугункова Т. В., Лялько І. І., Великожон Л. Г., Степаненко А. І. (2014)
Поляков В. А. - Наследование признаков коробочки межвидовыми гибридами F1 льна, Лях В. А. (2014)
Полякова И. А. - Использование межвидовой гибридизации при cоздании ценного исходного материала льна масличного (2014)
Самчук В. А. - Мінливість будови шлунка й кишечника у гібридів бантенга і бізона з домашньою коровою, Стекленьов Є. П. (2014)
Сидорчук В. І. - Роль природного добору в сучасній селекції, Васильківський С. П., Гладкіх Є. Ю. (2014)
Степаненко А. І. - Алельні варіанти генів поліфенолоксидази PPO-A1 та PPO-D1 у сортів озимої пшениці української селекції, Моргун Б. В., Трояновська А. В., Рибалка О. І., Великожон Л. Г. (2014)
Супрун С. М. - Лечебно-профилактические свойства цинксодержащей витаминно-протеиновой добавки, Донченко Г. В., Пархоменко Ю. М., Харкевич Е. С., Курченко И. Н., Аретинская Т. Б., Cтепаненко С. П., Кравченко О. А. (2014)
Танасієнко І. В. - Агробактеріальна трансформація томатів (Solanum lycopersicon) геном лактоферину людини, Бузіашвілі Н., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2014)
Хохлов А. М. - Эволюция зубной и костной системы у представителей рода Sus (2014)
Черчель В. Ю. - Використання SNP-аналізу для характеристики генетичної структури селекційного матеріалу кукурудзи і сорго, Сатарова Т. М., Борисова В. В., Абраімова О. Є., Федько М. М., Степневська Я. В. (2014)
Macewicz L. L. - Plant and animal lectines as modulators of mgmt and marp gene expression in vitro, Lylo V. V., Karpova I. S., Kotsarenko K. V., Ruban T. A., Lukash L. L. (2014)
Motsny I. I. - Application of PCR markers for detecting 1BL.1RS wheat-rye chromosome translocations and (1B)1R substitutions, Sudarchuk L. V., Galaev A. V., Chebotar S. V. (2014)
Palamarchuk A. I. - Increasing grain yield potential and stability in durum winter wheat in Ukraine (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Salavati-Niasari M. - Investigation of Presence Different Surfactant on Morphologies of PbTe Nanostructures, Gholamrezaei S. (2014)
Dulina I. - Features of Ni/NiO Nanopowder Synthesis by Thermal Decomposition of Nickel Acetate Amines: Effect of Annealing Temperature and Duration and Ammonia Content on Powder Composition and Particle Size, Lobunets T., Klochkov L., Ragulya A. (2014)
Soofivand F. - Synthesis and Characterization of Zn(acac)2 One-dimensional Nanostructures by Novel Method, Tavakoli F., Salavati-Niasari M. (2014)
Yushchenko O. - Kinetics of the Active Nanoparticles, Badalyan A. Yu. (2014)
Holovchenko A. - Fabrication of a Few-Layer Graphene Electrodes for Molecular Electronics Devices, Koole M., Burzuri E., van der Zant H. (2014)
Doussineau T. - When Mass Spectrometry Meets Nanoparticles. Weighing, Manipulating and Fragmenting Single Nanoparticles in the Gas Phase, Dugourd P., Antoine R. (2014)
Tarasenko N. V. - Laser and Plasma Assisted Fabrication of Nanoparticles in Liquids, Burakov V. S., Nedelko M. I., Nevar A. A., Tarasenka N. N., Butsen A. V. (2014)
Alshammari A. - Dependence of ZnO Morphology on Zn2+ Concentration, Bagabas A., Azahrani A. Y., Asulami M., AL-Ghaihab A. (2014)
Gromov V. E. - Nanostructure Formation in Superior Quality Rails, Volkov K. V., Morozov K. V., Konovalov S. V., Alsaraeva K. V., Fefilova A., Semina O. A. (2014)
Rastar A. - Estimation of Coloration Properties of PA6/TiO2 Nanocomposites Based on Combined Light Scattering Theories, Hoseinpour A. (2014)
Brajpuriya R. K. - Thickness Dependent Structural, Magnetic and Transport Properties of of Cu/Co Thin Film and Multilayer Structures, Vyas A. (2014)
Yeshchenko O. - Surface Plasmon Enhanced Photoluminescence of Rhodamine 6G on Au Nanoparticles 2D Array: Temperature Effects, Bondarchuk I. S., Kozachenko V. V., Losytskyy M. Yu. (2014)
Yushchenko O. - Description of Intermittent Plastic Flow, Yurko D. S. (2014)
Buh J. - Template Synthesis of MoN Superconducting Nanowires, Mihailović D., Jagličič Z., Mrzel A., Kovič A. (2014)
Yushchenko O. - Influence of the Fluctuations of the Temperature on the Quasi Equilibrium Condensation, Zhylenko T. I. (2014)
Solovyova A. - Modeling of the Mechanism of Phase Transitions in ZrO2 with small Additions of In2O3 at High Temperatures in a Vacuum (2014)
Kuzema O. - Prism Magnetic Mass Analyzer with Parallel Ion Beam, Kuzema P. (2014)
Klym H. - Positron Trapping Processes in Temperature-Sensitive Thick- film Structures, Ingram A., Hadzaman I., Shpotyuk O. (2014)
Kobets A. G. - Modification of Aluminum Alloy 1933 by the High-Current Electron Beam Irradiation, Horodek P. R., Lytvynenko V. V., Lonin U. F., Ponomarev A. G., Startsev O. A., Uvarov V. T. (2014)
Tolstov A. - Studying an effect of Polyurethane Functionality Directed Stabilization of Silver Nanoparticles as a Pathway for Manufacturing Modern Antimicrobial Materials (2014)
Malysheva T. - Interfacial Interactions in Polyurethane Elastomer - Poly(vinyl chloride) Blends (2014)
Borova S. H. - Nanocomposite Films Based on Functional Copolymers with Embedded Carbon Nanotubes, Shevchuk O. M., Bukartyk N. M., Nikitishyn E. Yu., Tokarev V. S. (2014)
Noskov A. V. - Study of Hybrid Polystyrene Materials with Incorporated Fullerene Nanoparticles, Alekseeva O. V., Bagrovskaya N. A. (2014)
Prevenslik T. V. - Polymer Nanocomposites by QED Induced EUV Cross-linking (2014)
Trofymchuk I. M. - Effect of ОІ-cyclodextrin Attendance on Hexagonal Ordering of MCM-41 Silicas, Roik N. V., Belyakova L. A. (2014)
Woo K.-D. - Microstructure, Mechanical Property and Biocompatibility of Porous Ti-Nb-Zr Alloys Fabricated by Rapid Sintering using Space Holder, Kim D.-G., Kang D.-S., Lee T., Lee H.-C. (2014)
Bishnoi B. S. - Dielectric Relaxation in Sr(Co1/3Nb2/3)O3 Compound - a Candidate for Microwave Applications, Mehta P. K., Panchal C. J., Desai M. S., Kher V. H., Velykodnyi D. V., Protsenko I. Yu. (2014)
Turbin P. V. - Foam-Glass Modified By Technological Nano-additive, Shamshurov A. V., Hudasov I., Beresnev V. M., Volovicheva N. A. (2014)
Turbin P. V. - Properties of Isomorphs Analogs of Chrysotile, Smolikov A. A., Vezentsev A. I., Beresnev V. M., Pavlenko V. I., Solokcha A. S. (2014)
Bishchaniuk T. - The Thermo- and Magnetogalvanic Phenomena in Nanohybrid Clathrates and their Practical Application, Ivashchyshyn F., Balaban O., Grygorchak I. (2014)
Kovaleva M. - Deposition and Characterization of NiCoCrAlY Coatings by Multi-chamber Detonation Sprayer, Tyurin Y., Arseenko M. Y., Prozorova M. S., Sirota V. V., Beresnev B. M., Pavlenko I. A., Mamunin K. N. (2014)
Olenych I. B. - Preparation and Properties of Hybrid Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-Carbon Nanotubes Composites, Aksimentyeva O. I., Karbovnyk I. D., Olenych Yu. I., Yarytska L. I. (2014)
Kryklia S. - pH-sensitive Hybrid Hydrogel Materials with Incorporated Nanoparticles, Samchenko Yu. M., Poltoratska T. P., Konovalova V. V. (2014)
Yanovska A. - Alginate-hydroxyapatite Beads for Medical Application, Stanislavov A., Sukhodub L., Kuznetzov V., Sukhodub L. (2014)
Salavati-Niasari M. - Using Simple Microwave Approach for Synthesize of CuInS2 Nanostructures and Investigation of their Performance in Solar Cells, Sabet M. (2014)
Mazinov A. S.-A. - Examination of Absorption Spectra of Amorphous Silicon in the Infrared Range, Shevchenko A.I. (2014)
Ptitsin V. E. - New Approach to the Thermal-to-Electrical Energy Conversion Problem on a basis of the Thermal Field Emission Phenomenon (2014)
Ptitsin V. E. - Energy Conversion of an Environmental Thermal (T~300K) Energy into Electrical Energy by Nanoscale Field Emission Systems (2014)
Malynych S. Z. - Light Scattering by Silver Nanoparticles in Colloid Solutions for Improved Photovoltaic Devices, Dmitruk I., Grabovskyi E., Kravets V., Pinchuk A. (2014)
Dobrozhan O.A. - Recombination Losses in Solar Cells Based on n-ZnS(n-CdS) / p-CdTe Heterojunctions, Opanasyuk A. S., Nefedchenko V.F. (2014)
Dimitriev O. A. - Piezoelectric Response of Cadmium Sulfide Nanorod Crystals Grown from Gas Phase by Using Ag and Au Catalyst, Grynko D. A., Fedoryak O. M., Kratzer M., Smirnov O. B., Smertenko P. S. (2014)
Semenchuk I. I. - Activated Carbon Based Supercapacitors (2014)
Jamil N. - Preparation, Structural and Optical Characterization of ZnO/Ag Thin Film by CVD, Najim S. A., Muhammed A. M., Rogoz V. M. (2014)
Bayat Jozani M. - Comparison of Antibacterial Activity of Green Synthesized Silver Nanoparticles with Different Morphologies, Using MIC Method, Khatibzadeh M., Hashemi A. (2014)
Prokhorov D. I. - Development and Investigation of Emulsion Form for Antiepileptic Drug Carbamazepine, Antyasova M. N., Groza N. V., Kapitza I. G. (2014)
Kuznetsov V. N. - The Study of the Alginate / Hydroxyapatite Composites Structural Properties, Sukhodub L. B., Sukhodub L. F. (2014)
Kruglyak Yu. A. - Landauer-Datta-Lundstrom Generalized Transport Model for Nanoelectronics (2014)
Kruglyak Yu. A. - Heat Transfer by Phonons in Landauer-Datta-Lundstrom Approach (2014)
Shelykh I. - THz Emission from Dipolariton Systems, Kyriienko O., Kristinsson K., Liew T. (2014)
Ahmed A. - Intrinsic Ferromagnetic Behavior in Fe-doped Cu2O Octahedra Due to Cation Vacancy Defects, Gajbhiye Namdeo S. (2014)
Maksimchuk P. - Optically Detected Effect of Size on the Oxygen Vacancies Concentration in Cerium Oxide Nanocrystals, Masalov A. A. (2014)
Kholghi Eshkalak S. - A Review In Preparation of Electronic Ink for Electrophoretic Displays, Khatibzadeh M. (2014)
Yaremchuk I. - One-dimensional Stationary Schrodinger Equation with the Fourier Transformation, Fitio V., Romakch V., Bobitski Ya. (2014)
Nevinskiy D. V. - Surface Plasmon-Polariton in X-Shaped Waveguides, Pavlysh V. A., Zakalyk L. I., Lebid S. Y., Korzh H. I. (2014)
Adamchuk O. - Photovoltaic Cells based on Textured Silicon, Druzhinin A. A., Yerokhov V. Yu., Ostrovskii I. P., Khoverko Yu. N., Berezhanskyi Ye. I. (2014)
Kouhar V. V. - Structure and Anti-Stokes Luminescence of Yb-containing Glass Co-doped with Eu, Ho and Er, Malashkevich G. E., Khodasevich I. A., Pestryakov E. V. (2014)
Malashkevich G. E. - Optical Materials Activated with CeO2:Ln3+ Nanoparticles, Khottchenkova T. G., Kouhar V. V., Sigaev V. N., Pestryakov E. V. (2014)
Білоус Н. - Духовний світ письменника Євгена Концевича (2005)
Соболь В. - Новочасна сповідь чи традиційний щоденник (2005)
Якубовська М. - Міфологема буття у творчості Валерія Шевчука (2005)
Томчук Л. - У світі надії (про літературну діяльність письменниці й перекладачки Надії Кибальчич, народженої на Житомирщині) (2005)
Сьомочкіна О. - Жанр рубаї в поезії Дмитра Павличка та Михайла Клименка (2005)
Долженкова І. - Притча про змізерніння людини (2005)
Халін В. - Глибина відтворення авторського задуму в перекладах М. Рильського (2005)
Башманівський В. - На шляху до "неокласики" (2005)
Шинкарук В. - Особистість Марусі Чурай і пісенна традиція Житомирщини (2005)
Монастирецький Л. - Їх чекала освітянська нива (2005)
Конобродська В. - Граматичні особливості обрядової номінації та їх культурно-міфологічна зумовленість (2005)
Гримашевич Г. - Номінація традиційних головних уборів заміжньої жінки в говірках Середнього Полісся (2005)
Наконечна Л. - Транспонування видових форм у контексті "ланцюг дій" (на матеріалі роману Валерія Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага") (2005)
Копоть І. - Борис Тен і проблеми перекладу лібрето (на прикладі пісні Ф. Шопена "Бажання"), Міщук-Гілевич Е. (2005)
Чайковська В. - Із листів Максима Рильського до Бориса тена (2005)
Копоть І. - В. С. Косенко. Житомирський період творчості (музика до драми Ю. О’Ніла "Любов під в’язами"), Коломієць О. (2005)
Колодюк І. - Сучасний стан поліського знахарства (за еспедиційними матеріалами на Поліссі (2005)
Козловець М. - Скільки нас? Які ми? Або населення Житомирщини на тлі регіонів України (за даними переписів населення), Мельник Л. (2005)
Ковальський Ф. - Бердичівський ярмарок (переклад Петра Білоуса) (2005)
Гримашевич Г. - Повір’я про одяг та взуття Овруччини (2005)
Валентина Конобродська - Перша сесія наукової школи-семінару "Актуальні проблеми етнолінгвістики" (2005)
Білецька Е. М. - Транслокація мікроелементів у системі "Мати-плацента-плід" у щурів при фізіологічній вагітності та за умови впливу свинцю, Онул Н. М. (2014)
Родинський О. Г. - Поведінкові розлади у щурів на фоні експериментальної хронічної міокардіальної дисфункції, Козлова Ю. В. (2014)
Галаган В. О. - Рідкісні хвороби людини: делеція короткого плеча хромосоми 9 (2014)
Запорожан В. М. - Оцінка інформативності ступеня метилювання ДНК гена DKK4 як діагностичного критерію при аденокарциномі молочної залози, Бубнов В. В., Марічереда В. Г., Петровський Ю. Ю., Андронов Д. Ю. (2014)
Потапов В. О. - Сучасні підходи до лікування гіперплазії ендометрія у жінок з лейоміомою матки, Донська Ю. В., Медведєв М. В. (2014)
Ель Хажж М. Х. - Особливості діагностики та клінічного перебігу різних імуногістохімічних підтипів раку молочної залози, Бондаренко І. М., Асєєв О. І., Шпонька І. С., Завізіон В. Ф., Скляр А. С., Вініченко Л. М., Ходжуж М. І., Куник А. В., Артеменко М. В. (2014)
Перцева Н. О. - Зв’язок ендотеліальної дисфункції зі ступенем ушкодження функції нирок і ліпідемічним профілем у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертонією (2014)
Камінський В. В. - Інтраопераційні ризики кровотечі та її профілактика під час трансцервікальної міомектомії, Дунаєвська В. В., Медведєв М. В. (2014)
Цимбалюк В. І. - Нові можливості лікування гострого періоду спінальної травми (експериментальне дослідження), Дзяк Л. А., Сальков М. М., Родинський О. Г., Ткаченко С. С. (2014)
Молчанов Р. Н. - Антимикробная активность пробиотиков у больных с опухолями мочевого пузыря (2014)
Порохня Н. Г. - Прогностичні критерії розвитку інфекційного ендокардиту у дітей з патологією серця (2014)
Спіріна І. Д. - Атипова депресія в структурі органічних психічних розладів (огляд літератури), Леонов С. Ф., Шустерман Т. Й., Рокутов С. В., Шорніков А. В. (2014)
Гризодуб Д .В. - Результаты исследования клеточного иммунитета у лиц, пользующихся несъемными протезами на основе различных сплавов металлов (2014)
Неханевич О. Б. - Застосування ехокардіографії з фізичним навантаженням для діагностики скорочувального резерву міокарда лівого шлуночка серця спортсменів, Кузнецова М. А. (2014)
Макаренко М. В. - Стан гігієни порожнини рота та визначення основних факторів ризику виникнення запальних захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку (2014)
Крупей В. Я. - Сучасні уявлення про патогенез уражень твердих тканин зубів і пародонта та засоби їх лікування у дітей з хронічною патологією шлунково-кишкового тракту (2014)
Хоменко І. М. - Дози опромінення та оцінка заходів радіологічного захисту населення найбільш радіоактивно забруднених територій України (2014)
Шпак Б. І. - Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нових інсектицидів класу Авермектинів–Абамектину та Емамектину, Антоненко А. М., Коршун М. М. (2014)
Тимченко О. І. - Рівень безпліддя в областях за даними МОЗ України, Микитенко Д. О., Коба О. П., Линчак О. В. (2014)
Любчак В. В. - Підвищення якості компонентів та білкових препаратів плазми крові шляхом введення менеджменту якості за принципами GMP та ISO 9001 в закладах служби крові з бенчмаркінгом ефективності, Тимченко А. С., Любчак В. А. (2014)
Члену-кореспонденту НАН та НАМН України Л. В. Усенко – 80 років (2014)
Боярчук О. Р. - Роль вірусів сімейства herpesviridae у розвитку та перебігу хронічної патології (2014)
Бакалець О. В. - Сучасний погляд на кріоглобулінемічний синдром (2014)
Городецький В. Є. - Недостатність альфа-1-антитрипсину: молекулярно-генетичне підґрунтя та сучасні діагностичні можливості (2014)
Боднарук Ю. Б. - Індексна оцінка гігієнічного стану ротової порожнини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, Рожко М. М. (2014)
Копча В. С. - Досвід застосування нового комбінованого пробіотика "Дуопік” при гострих кишкових інфекціях, Копча Ю. В. (2014)
Гоженко А. І. - Взаємозв’язок запалення та гіпоксії і їх вплив на азотовидільну функцію нирок у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень, Горбенко Т. М. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Клінічна ефективність толеративної терапії у дітей з атопічним дерматитом (2014)
Юрчишин О. М. - Пристосування дітей молодшого шкільного віку до навчальних навантажень в йододефіцитному регіоні (2014)
Бегош Н. Б. - Порівняльна характеристика контрастної чутливості залежно від тривалості роботи за монітором комп’ютера (2014)
Харченко Ю. П. - Прогнозування перебігу ротавірусної діареї у дітей, Юрченко І. В., Єрьоменко С. А. (2014)
Насалик Б. Г. - Синдром Коуніса, Мігенько Л. М., Берекета Г. О. (2014)
Васюта В. А. - Аналіз помилок у діагностиці та веденні хворих з атрофіями зорових нервів (2014)
Заремба О. В. - Динаміка показників ліпідного спектра крові при лікуванні хворих на нестабільну стенокардію з різними умовами праці (2014)
Дзюбановський І. Я. - Органозберігаючі та органощадні превентивні операційні втручання у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами, Мініч В. Г. (2014)
Мокрик О. Я. - Ефективність застосування армованої мембрани "Core-Tex” при дефектах альвеолярних відростків щелеп після видалення зубів, Ломницький І. Я. (2014)
Гасюк Н. В. - Оптимізація методів діагностики червоного плескатого лишаю на стоматологічному прийомі (2014)
Швець І. Є. - Розповсюдження захворювань тканин пародонта у пацієнтів із патологією шлунково-кишкового тракту залежно від віку та тривалості соматичного захворювання (2014)
Салютін Р. В. - Трансплантація прогеніторних клітин фетальної печінки як метод непрямої реваскуляризації у хворих із хронічною ішемією кінцівки, Паляниця С. С., Панченко Л. А. (2014)
Дзюбановський О. І. - Вибір методу хірургічного лікування хворих із жовчнокам’яною хворобою, ускладненою холедохолітіазом (2014)
Підмурняк О. О. - Динаміка рівнів інтерлейкінів Іl-1b та Іl-6 як маркерів операційної травми у хворих урологічного профілю (2014)
Цвях А. І. - Статевовіковий аналіз травми гомілки у структурі політравми (2014)
Процайло М. Д. - Випадок наскрізного проникаючого поранення стегна у дитини, Кулянда І. С. (2014)
Радченко Л. М. - Взаємозв’язки лабораторних та функціональних показників у жінок, які підлягали лапароскопічній холецистектомії, Ільницька Л. А., Генеральчук Ф. О. (2014)
Маланчук Л. М. - Оцінка больового синдрому у хворих із зовнішнім генітальним ендометріозом при проведенні комплексного лікування з використанням низькомолекулярного метаболічного імуномодулятора, Краснянська Л. О., Маланчук С. Л. (2014)
Герасимець А. Ю. - Реакція клітинної ланки імунної системи організму в посттравматичному періоді при консервативному лікуванні та корекції кератоксеноімплантатом непроникаючого поранення рогівки експериментальних тварин, Гудима А. А., Герасимець І. І. (2014)
Корда М. М. - Комплексна профілактика прогресування ураження печінки у ранньому періоді травматичної хвороби в умовах експерименту, Кулянда О. О., Кулянда І. С. (2014)
Андрейчин Ю. М. - Ультраструктурні зміни слизової оболонки верхньощелепної пазухи при експериментальному синуситі, Волков К. С. (2014)
Олещук О. М. - Експериментальне дослідження гепатопротекторних властивостей попередників синтезу оксиду азоту при цирозі (2014)
Демкович А. Є. - Патоморфологічні зміни альвеолярної лунки за умови розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту в тварин та їх корекції тіотриазоліном (2014)
Попадинець О. Г. - Морфофункціональні особливості простати на тридцяту добу після впливу загальної глибокої гіпотермії (2014)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію, Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В. (2014)
Ковальчук А. О. - Гістологічні зміни в експериментальних опікових ранах при місцевому застосуванні гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів (2014)
Бліхар В. Є. - Концептуальні засади створення інформаційної моделі моніторингу та оцінки ефективності діяльності формулярної системи лікарських засобів в Україні (2014)
Кобиринка Г. - Акцентні варіанти непохідних іменників у бойківських говірках (2005)
Михайленко В. - До вивчення динаміки ізофон на території середньонаддніпрянсько-поліського діалектного суміжжя (2005)
Мойсієнко В. - Написання слів із графемами ъ, ь у пам’ятках північноукраїнського ареалу ХVІ - ХVІІ ст. (2005)
Чорней К. - Історія губних приголосних *B, *P, *W, *М, *Ф у говірках Південної Буковини (2005)
Юсікова О. - Типологічні особливості говірки (на матеріалі говірки села Хоробичі Городнянського району Чернігівської області (2005)
Бекеш Н. - Нівеляція родових відмінностей у множинній парадигмі іменників (2005)
Глуховцева К. - Варіативність діалектних явищ у системі українських східнослобожанських говірок (2005)
Сердюкова Т. - Синоніміка локативних синтаксем (на матеріалі східнослобожанських говірок (2005)
Аркушин Г. - Принципи аналізу суфіксації в діалектологічних дослідженнях (2005)
Дика Л. - Суфіксальний словотвір іменників pluralia tantum (на матеріалі говірок полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя) (2005)
Громик Ю. - Західнополіські прислівники зі значенням вихідного пункту руху та часової лімітативності (2005)
Богдан С. - Стереотипи мовної поведінки волинян і поліщуків: ситуація гостювання (2005)
Дворянкін В. - Проблема номінації емоційно маркованих об’єктів в українських східностепових говірках (2005)
Коваленко Н. - Фраземіка як об’єкт діалектологічних досліджень (2005)
Куриленко В. - Маргінальні зони на діалектологічній карті Полісся (2005)
Матіїв М. - Принципи укладання "Словника говірок Центральної Бойківщини (2005)
Миронюк О. - Назви спорідненості та свояцтва в ролі звертань (з діалектними паралелями) (2005)
Мірошниченко О. - Лексична інтерференція у південнобессарабській говірці с. Першотравневе (2005)
Непоп Л. - Лексичні діалектизми південного варіанта польського периферійного діалекту (2005)
Омельковець Р. - Принципи картографування в "Атласі західнополіських найменувань лікарських рослин" (2005)
Поістогова М. - Із спостережень над східнополіськими фітономенами. Клечання (2005)
Сагаровський А. - Із практики компонування діалектного словника Харківщини (2005)
Селюжыцкая Ж. - Намінацыі чыноў беларускага вяселля ў арэальным аспекце (2005)
Сікорська З. - Про особливості словника діалектної лексики Луганщини (2005)
Черниш Т. - До етимологічної характеристики діалектного "звір" та деяких споріднених лексем (2005)
Щербина Т. - Назви жіночих прикрас у говірках середньо-наддніпрянсько-степового порубіжжя (2005)
Kojder M. - Akta miasta Hrubieszowa XVII w. jako źródło do badań antroponimicznych i dialektologicznych (2005)
Лесів М. - Теоретичні засади розгляду фольклорної антропонімії (на основі українських народних загадок (2005)
До 80-річчя від дня народження Геннадія Васильовича Книшова (2014)
Павлюк В. І. - Аортальний стеноз, Жарінов О. Й., Понич Н. В. (2014)
Усенко О. Ю. - Електрофізіологічні особливості змін серцевого ритму в пацієнтів зі зниженою скоротливою здатністю міокарда в найближчий період після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові, Якушев А. В., Лісун О. В., Доманський Т. М., Оніщенко В. Ф. (2014)
Витовский Р. М. - Рецидив миксомы левого предсердия при соблюдении принципов радикальности операции, Захарова В. П., Исаенко В. В., Пищурин А. А., Кривенький А. В., Яковенко И. Г., Билинский Е. А., Параций А. З., Дедкова Т. И., Сатмари Е. В. (2014)
Озерянський Н. А. - Випадок хірургічного лікування коарктації аорти в дорослого пацієнта, Аксьонова І. О., Вашкеба В. Ю., Сакалов В. В., Карпенко В. Г., Довгань О. М., Тодуров Б. М. (2014)
Дядык А. И. - Эпидемиология, патофизиология и факторы риска развития тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий, Холопов Л. С., Щукина Е. В., Прокопенко Н. А., Зайцева О. Е., Черняева Е. И. (2014)
Meier P. - Альманах-2013: гострі коронарні синдроми, Lansky A. J., Baumbach A. (2014)
Kunadian V. - Ангіографічні наслідки в дослідженні PLATO, James S. K., Wojdyla D. M., Zorkun C., Wu J., Storey R. F., Steg Ph. G., Katus H., Emanuelsson H., Horrow J. (2014)
Дни аритмологии в Киеве (2014)
Умови публікації статей у журналі (2014)
Kvit S. - Freedom of speech in a post-soviet Ukraine and Kyiv-Mohyla Academy as a mass medium (2012)
Безп’ятчук Ж. - Вплив економічної кризи на свободу слова в Україні у 2008–2011 роках (2012)
Залізняк Ю. - Соціальні медіа як інструмент суспільно-політичних перетворень у державі (2012)
Hybenko D. - Frame analysis of The New York Times and Izvestia coverage of the 2004 presidential elections and the Orange Revolution in Ukraine (2012)
Orlova D. - Political TV talk shows in the post-Orange Ukraine: a case of an emerging public sphere? (2012)
Voitko O. - The introduction of public service broadcasting in Ukraine trough the lenses of the post-communist East Central European public broadcasting systems (2012)
Bezverkha A. - Representation of the Crimean tatars in the Ukrainian media: discursive strategies of exclusion (2012)
Бабенко А. - Реаліті-телебачення в Україні: приклад "Big Brother” (2012)
Горностай К. - Crowd-Sourced Documentaries як новий вид документального кіно (2012)
Шиліна А. - Методологічні підходи до аналізу російськомовного жіночого журналу як системи-супертексту (2012)
Виговська Н. - Використання блогів у структурі традиційних медіа (на прикладі регіональних ЗМІ) (2012)
Grynko A. - How media matter in the post-communist transformation : Review on the Book: Media, Democracy and Freedom. The Post-Communost Experience. Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe / ed. by Marta Dyczok and Oxana Gaman-Golutvina. – Vol. 6. – Bern : Peter Lang, 2009. – 246 p. (2012)
Відомості авторів (2012)
Ісіченко Ігор - Літературна спадщина X–XVIII ст. – предмет вивчення і засіб формування сучасного інтелектуала, архиєпископ. архиєпископ. (2012)
Максимчук О. В. - Топос весняного оновлення в українських проповідях XVII ст. (на матеріалі текстів Кирила Транквіліона Ставровецького й Антонія Радивиловського) (2012)
Павленко Г. І. - "Пам’ять і похвала князю руському Володимиру" монаха Якова: спроба інтерпретації (2012)
Моршна Н. В. - Духовні вірші про св. Олексія, чоловіка Божого, з рукописних співаників Лемківщини та Закарпаття XVIII століття (2012)
Сосенко П. П. - Метафізичні моделі Гоголя, Шевчук Т. М. (2012)
Агеєва В. П. - Мовні ігри й повернення історії: парадокси українського постмодернізму (2012)
Борисюк І. В. - Проблема "Я – Інший" у романі В. Кожелянка "Конотоп" (2012)
Полюхович О. П. - На марґінесах великої історії (тема безґрунтянства в текстах Миколи Хвильового) (2012)
Свято Р. В. - Поетична творчість Костянтина Москальця: поетикальний і світоглядний виміри (2012)
Серебрякова І. О. - Поетика простору Михайла Григоріва (2012)
Стороженко Л. Г. - Екзистенційні виміри архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети (2012)
Павленко Л. С. - Динаміка поетичної свідомості Віктора Кордуна (2012)
Гнідець У. С. - "Ідеологія" та "мова" – передумови реалізації наративу у текстах для дітей і юнацтва (2012)
Демська-Будзуляк Л. М. - Принципи періодизації в українських літературних історіографіях другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2012)
Лисак Н. С. - Національні самообрази в ірландській та українській прозі 1990-х років (2012)
Лімборський І. В. - "Ігри розуму" в літературі Просвітництва та їхня доля за доби глобалізації (2012)
Мазін Д. М. - Міфопоетичні координати творчості С. Рушді (2012)
Михайлова Н. В. - Культурний матеріалізм: Р. Вільямс, Дж. Долімор, А. Сінфілд (2012)
Собчук О. В. - Переосмислення понять наративності, персонажа і фокалізації в сучасній когнітивній наратології (2012)
Павлюк Н. Д. - Епічність як елемент в українській бароковій драматургії (2012)
Відомомсті про авторів (2012)
Передмова (2013)
Близнюк К. Р. - Семантичні та психолінгвістичні аспекти концептологічних досліджень (на прикладі вивчення концепту "патріотизм" в українській мові) (2013)
Буніятова І. Р. - Давньогерманські мовні структури в етнокультурному аспекті (2013)
Вуйтік Н. Ф. - Моделі фразеологічних одиниць як показники стійкості структури й варіантності компонентного складу (2013)
Гамалія В. М. - Термінологічні праці І. Верхратського у справі розробки науково-природничої номенклатури (2013)
Голінатий О. П. - Мотиваційні особливості ойконімії Кіровоградщини (2013)
Дзюбишина-Мельник Н. Я. - Правопис — ортологія — культура мовлення (2013)
Дика Л. В. - Шиплячі приголосні в говірках Бориспільщини (2013)
Зернецький П. В. - Аксіологія регулятивів мовлення в дискурсі британського та українського парламентів, Рябоконь Г. Л. (2013)
Куранова С. І. - Семантико-рольовий аналіз мовної особистості у публічному інтерв’ю (контрастивне співставлення на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Лучик А. А. - Лексикографічний опис сталих словосполучень: проблеми і перспективи (2013)
Лучик В. В. - Народна і наукова етимологія топонімів України (2013)
Мельник К. О. - Еквіваленти слова української мови: стан і статус (2013)
Передрієнко В. А. - Українська і церковнослов’янська лексика в "Розмові" — рукописному розмовнику другої половини XVI ст. (2013)
Пособчук О. О. - Препозиціоналізація у німецькій мові (2013)
Потаржевська О. М. - Походження і словотвір прізвищ села Швайківка Бердичівського району Житомирської області (2013)
Соловйова В.-О. В. - Історія розвитку і проблеми визначення когнітивної лінгвістики (2013)
Тома Н. М. - Абстрактна лексика на позначення розумової діяльності в мовотворчості Петра Могили (2013)
Трач Н. С. - Розвиток правничої термінології у Галичині (за матеріалами публікацій наукового товариства імені Тараса Шевченка) (2013)
Туранли Ф. Ґ. - Проблеми інтерпретації арабографічних тюркських текстів: методологічний погляд (2013)
Ярун Г. М. - "Українсько?польський словник еквівалентів слова": до питання про обриси вітчизняної перекладної лексикографії (2013)
Відомості про авторів (2013)
Берзін П. С. - Історія викладання теоретико-правових дисциплін в Імператорському університеті Святого Володимира (1835-1920 рр.), Машков А. Д., Балаценко М. І. (2014)
Ясинская М. И. - Сергей Шелухин об украинском языке как факторе единства нации (2014)
Заболотна Н. Я. - Нормативно-правовий договір: деякі проблеми загальної теорії (2014)
Алиев С. - Понятие и содержание реализации международно-правовых норм в области прав человека (2014)
Бахшиева Нармин Анвер кызы. - Предмет судопроизводства по административно-правовым спорам (2014)
Ковальська В. В. - Сутність та зміст охоронних адміністративно-правових відносин у діяльності суду (2014)
Середа В. В. - Адміністративна та дисциплінарна відповідальність у системі юридичної відповідальності (2014)
Лушер В. В. - Приоритетні напрями розвитку інформаційного забезпечення органів прокуратури України (2014)
Горзов А. П. - Визначення критеріїв та вимог до кадрів органів прокуратури при їх доборі та розстановці (2014)
Падалка А. М. - Юридична відповідальність слідчого: зміст і система (2014)
Журавльов А. В. - Права та обов’язки військовослужбовців Управління державної охорони України (2014)
Кальник В. В. - До питання адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав (2014)
Синчук В. Л. - Завдання контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Редько А. О. - Протидія корупції у системі органів місцевого самоврядування (2014)
Ніколайчук А. І. - Нормативно-правова база захисту дитини від насильства (2014)
Томусякова І. І. - Проведення корекційних робіт з особами, які вчинили насильство в сім’ї та їх родинах (2014)
Солошкіна І. В. - Поняття та ознаки фінансових послуг (2014)
Ясуник Л. И. - Особенности административно-правовых основ управления иностранными делами в Украине (2014)
Краснюк М. Т. - Гібридна технологія ідентифікації нетрадиційних покладів вуглеводнів із застосуванням кластеризації та візуалізації даних для підвищення капіталізації вітчизняних нафтогазових компаній (2014)
Пітух Ю. Ю. - Огляд водія транспортного засобу на стан сп’яніння: правові та організаційні аспекти (2014)
Слинько С. В. - Структура уголовного производства Украины (2014)
Мулявка Д. Г. - Государственная антикоррупционная политика в Украине (2014)
Максимова Л. А. - Процессуальная форма уголовного процесса (2014)
Новиков О. В. - Социально-правовые подходы к современному пониманию категории "коррупция" (2014)
Литвинов А. Н. - Особенности уголовно-правовой регламентации назначения наказания за неоконченное преступление по законодательству зарубежных стран, Назымко Е. С. (2014)
Швець В. Д. - Обґрунтування необхідності адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування (2014)
Комиляй Ю. В. - Господарські договори за участю Служби безпеки України (2014)
Ямненко Т. М. - Фінансово-правовий аспект поняття грошового обігу в контексті емісійного права (2014)
Чугунков Р. С. - Нарахування неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів (2014)
Кузьмінський О. О. - Деякі аспекти співвідношення прав на комерційне найменування та торговельну марку (2014)
Луцкий А. И. - Интегративный характер категории правовой идеологии (на стыке философии права, теории государства и права, истории политико-правовых учений, социальной философии) (2014)
Білас А. І. - Професійна етика працівників правоохоронних органів (соціально-етичні відносини), Кузнєцов Є. В. (2014)
Задорожній О. В. - Процеси розпаду Радянського Союзу: основні тенденції та значення для України (2014)
Гузь М. М. - Розмноження Metasequoia glyptostroboides HU & CHENG в умовах in vitro, Гречаник Р. М., Лісовий М. М., Синявський Ю. Є. (2014)
Хоєцький П. Б. - Перспективи ведення мисливського господарства в угіддях ТЗОВ "Явір плюс", Скольський І. М., Похалюк О. М. (2014)
Шлапак В. П. - Облаштування альпійської гірки (альпінарію) на присадибній ділянці, Запливана Ю. А., Курка С. С., Іщук Г. П., Кульбіцький В. Л. (2014)
Гамкало З. Г. - Особливості емісії СО2 з поверхні ґрунтів зеленої зони Львова залежно від стадії рекреаційної дигресії лісових біогеоценозів, Дерех О. І., Копій Л. І. (2014)
Запливана Ю. А. - Початкові етапи онтоморфоґенезу представників роду Heuchera L. (2014)
Касіянчук В. Д. - Чорниця – високоефективна лікувально-профілактична сировина, Касіянчук М. В., Ковач М. М. (2014)
Кучерявий B. C. - Вплив вертикального та горизонтального температурних градієнтів на життєвість туї західної 'Smaragd' (2014)
Соболенко Л. Ю. - Фауністичні дослідження плазунів Західного Поділля (2014)
Кузик А. Д. - Залежність пожежної небезпеки лісових насаджень від локальних лісівничих показників (2014)
Hury G. - Impact of lime, biomass compost and ash as well as effective micro-organisms applications on grain yield and yield components of oilseed rape, Bashutska U., Zapałowska A., Lewandowska L. (2014)
Гаврикова В. С. - Cкринінг видів клена (Acer) як тест-об'єктів для оцінювання ступеня забруднення навколишнього середовища (2014)
Грапенюк М. М. - Особливості оцінювання впливу викидів транспортних джерел на здоров'я населення та поширеність захворюваності в Івано-Франківській області (2014)
Запоточний М. М. - Висотно-поясний підхід до рекреаційного лісокористування на північно-східному мегасхилі Українських Карпат (2014)
Колісник З. Б. - Зростаюча роль екологічної відповідальності у діяльності промислових компаній (2014)
Михайлович Н. В. - Мережа природно-заповідного фонду штучних об'єктів Українських Карпат (2014)
Попович В. В. - Екологічні проблеми депонування твердих побутових відходів на сміттєзвалищах та особливості перебігу фітомеліоративних процесів, Ворохта Ю. Ю. (2014)
Поберейко Б. П. - Анізотропія та асиметрія міцності деревини, Флуд Л. О. (2014)
Фиалко Н. М. - Влияние пластинчатых турбулизаторов потока на характеристики течения и смесеобразования топлива и окислителя в цилиндрическом стабилизаторном горелочном устройстве, Шеренковский Ю. В., Майсон Н. В., Меранова Н. О., Абдулин М. З., Бутовский Л. С., Полозенко Н. П., Клищ А. В., Стрижеус С. Н., Тимощенко А. Б. (2014)
Палаш В. М. - Дослідження зварності чавунів при їх дуговому наплавленні сталлю у газовій Суміші СО2+О2, Дзюбик А. Р., Палаш Р. В. (2014)
Зінько Р. В. - Розрахунок усадки полімерної плівки при каландруванні, Серкіз О. Р., Варфоломій А. Ю. (2014)
Кулешник Я. Ф. - Методика визначення вологообмінних коефіцієнтів процесу сушіння, Лабай В. Й. (2014)
Предко Р. Я. - Пристрій для автоматичного регулювання натягу приводних пасів у клинопасових передачах, Данило Я. Я. (2014)
Лісовий А. В. - Проблеми податкового контролю в Україні та напрями підвищення його ефективності, Проскура К. П. (2014)
Хома І. Б. - Теоретичні аспекти та особливості управління діловою активністю підприємства, Рій М. М. (2014)
Карпінський Б. А. - Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (частина ІІ), Григоренко В. О., Карпінська О. Б. (2014)
Васьків Р. І. - Місце бренду роботодавця в загальному брендингу компанії (2014)
Васькович І. М. - Організаційні моменти документальних податкових перевірок, Баран М. М., Лех Г. А. (2014)
Давидюк І. Л. - Конкурентоспроможність поліграфічного підприємства (2014)
Григор'єва Я. В. - Концепція фінансового забезпечення туризму (2014)
Дубодєлова А. В. - Кластерний підхід до аналізу розвитку міжнародного туризму в Україні, Кулиняк І. Я., Бондаренко Ю. Г. (2014)
Ланда О. О. - Проблеми та перспективи управління туристичними послугами в Україні (2014)
Житар М. О. - Аналіз факторів формування гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків України (2014)
Кальницька М. А. - Теоретичні засади дослідження соціальної політики в Україні (2014)
Коваль Л. М. - Трудові ресурси аграрного сектору України та їх використання (2014)
Кузяк В. В. - Стратегія обслуговування клієнтів у створенні конкурентних переваг підприємства, Шандрівська О. Є., Бек О. М. (2014)
Лапчук Я. С. - Суть та цілі грошово-кредитної політики (2014)
Мала Н. Т. - Сучасні тенденції міжнародної міграції в умовах інтеграції, Грабельська О. В. (2014)
Маніла О. Р. - Теоретичні підходи до визначення сутності приватної власності (2014)
Мартинюк І. І. - Державне регулювання розвитку дрібного сільськогосподарського виробництва (2014)
Партин Г. О. - Стан споживчого кредитування в україні та перспективи його розвитку з врахуванням умов сучасної фінансово-економічної та політичної ситуації, Грудка Я. Р. (2014)
Прокіп А. В. - Огляд та аналіз наявних підходів до визначення змісту поняття "енергетичний кластер" (2014)
Сеньковська О. С. - Вдосконалення ефективності кредитної політики комерційного банку в сучасних умовах (2014)
Склярук Т. В. - Дослідження стратегій розвитку персоналу як важливих складових ефективного функціонування підприємства, Врублевська М. В. (2014)
Скрипко Т. О. - Інструменти побудови системи забезпечення інноваційного розвитку малого і середнього підприємництва (2014)
Турянський Ю. І. - Податкова політика та механізм її реалізації (2014)
Червінська О. С. - Стан та перспективи розвитку підприємств нафтогазового комплексу України, Грицик А. Я. (2014)
Червінська О. С. - Аналіз податкового навантаження в Україні та шляхи його оптимізації, Коваль О. В. (2014)
Чубка О. М. - Державна політика стимулювання кредитування оборотних активів у корпоративному секторі (2014)
Шлапак А. В. - Діагностика кризи методами фінансового аналізу (2014)
Юрчик І. І. - Ринок праці як чинник розвитку економіки України (2014)
Чорній З. П. - Радіоліз кристалів BaCl2-Pb за T < 145 К, Вайданич В. І., Пірко І. Б., Дячук М. В., Салапак В. М., Кобринович М. С. (2014)
Яджак М. С. - Апаратні засоби реалізації паралельно-конвеєрних алгоритмів цифрової фільтрації з використанням адаптивного згладжування, Тютюнник М. І., Бекас Б. О. (2014)
Вітер М. Б. - Технологія формування інтеграційної інфраструктури загальнодержавних електронних інформаційних ресурсів, Засадна Х. О. (2014)
Малиновський Ю. В. - Управління складовими комунікаційної системи підприємства як шлях підвищення інформаційного забезпечення логістики, Ткач І. С. (2014)
Марченко В. О. - Мультифокальні інтраокулярні лінзи та їх основні оптичні характеристики (2014)
Гоблик В. В. - Про вплив кратності періоду на діаграму напрямленості діелектричної структури, Ничай І. В. (2014)
Бондаренко О. В. - Аналіз програмного забезпечення для проведення аудиту (2014)
Депутат Б. Ю. - Методика визначення концентрації солей у водоносному горизонті методом математичного моделювання (2014)
Чмир О. Ю. - Застосування пакета Maple у процесі розв'язання окремих задач прикладного характеру, Карабин О. О. (2014)
Динька П. К. - Екологізація навчального процесу в контексті вимог "зеленої" та "синьої" економіки (на прикладі енергетичного використання лісових ресурсів), Динька О. П. (2014)
Проценко В. О. - Забезпечення компетентності майбутніх фахівців з експлуатації суднових енергетичних установок засобами загально-інженерної підготовки (2014)
До відома авторів статей (2014)
Неклюдов І. М. - Щодо вдосконалення системи науково-технічної підтримки Держатомрегулювання України, Громов Г. В., Валігун Н. П., Носовський А. В. (2009)
Кучин А. В. - Консервативный анализ реактивностных аварий (RIA) с использованием модели пространственной кинетики, Овдиенко Ю. Н., Халимончук В. А. (2009)
Громов Г. В. - К вопросу определения интегральной частоты повреждения активной зоны, Севбо А. Е. (2009)
Богорад В. І. - Аналіз національних та міжнародних вимог з безпеки при використанні джерел іонізуючих випромінювань у гамма-дефектоскопії, Литвинська Т. В., Носовський А. В., Рязанцев В. Ф., Тріпайло Р. Ф. (2009)
Власенко Н. И. - Нейтронно-защитные свойства гидридов титана и циркония с повышенным содержанием водорода, Коротенко М. Н., Литвиненко С. Л., Стовбун В. В., Морозов И. А., Морозова Р. А., Скороход В. В., Медведев В. И. (2009)
Лігоцький О. І. - Аналіз міжнародних підходів до розробки систем показників безпеки, Носовський А. В., Чемерис І. О. (2009)
Алєксєєва З. М. - Питання забезпечення безпеки при виборі майданчика розташування сховищ для захоронення радіоактивних відходів, Василенко Т. М., Кондратьєв С. М., Ніколаєв Є. О., Бурзак Н. А., Кутузова Т. Я., Злобенко Б. П., Спасова Л. В. (2009)
Алёхина С. В. - Определение эквивалентной теплопроводности многоместной герметичной корзины хранения отработавшего ядерного топлива путем решения обратной задачи, Воронина В. А., Голощапов В. Н., Костиков А. О. (2009)
Габелков С. В. - Спекание кубического оксида циркония - матрицы для иммобилизации высокоактивных отходов, Тарасов Р. В., Полтавцев Н. С., Старолат М. П., Пилипенко А. В., Миронова А. Г., Макаренко В. В., Белкин Ф. В. (2009)
Богорад В. И. - Анализ международной практики внедрения принципа оптимизации при снятии с эксплуатации энергоблоков АЭС, Литвинская Т. В., Носовский А. В., Слепченко А. Ю. (2009)
Могаддам В. Х. - Особенности распространения и фрагментации струй расплава кориума в подреакторном бассейне охладителя во время тяжелых аварий на АЭС, Казачков И. В. (2009)
Шевцов К. М. - Некоторые проблемы терминологической эквивалентности в области ядерной и радиационной безопасности, Бодрова И. В., Есипенко Ю. В., Ковальчук В. Ю., Петренко О. В., Шевцова О. Н. (2009)
Михайло Онисимович Ястребенецький (2009)
Summaries (2009)
Тематичний покажчик (2009)
Авторський покажчик (2009)
Бабич Т. М. - Совершествование развития кординационных способностей у студентов технических специальностей, Приходько П. Е. (2014)
Балаж М. С. - Особливості фізичної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку, Каховський О. В., Іноземцев М. М. (2014)
Безпалий С. М. - Характеристика психічних станів миротворців із числа працівників органів внутрішніх справ України, Ахрамович П. П., Хуторянський О. В., Штома В. Д. (2014)
Ганчар А. І. - Рейтинг достижений командного выступления сильнейших пловцов-студентов на всемирных Универсиадах с 1959-1991 гг. (І этап) (2014)
Гринь О. Р. - Шляхи вдосконалення особистісної організованості спортивного менеджера, Гринь А. Р., Дутчак Ю. В. (2014)
Єременко Н. П. - Характеристика веслування на човнах "дракон" як одного із засобів фізичної рекреації (2014)
Ігнатенко Н. В. - Розвиток спеціальної витривалості у студентів основної медичної групи, які займаються різними видами спорту (2014)
Кашуба В. - Характеристика осанки женщин первого зрелого возраста занимающихся оздоровительным фитнессом, Ивчатова Т., Бибик Р. (2014)
Лаврентьєв О. М. - Особливості тактико-технічних дій співробітників правоохоронних органів України при озброєному опорі з використанням вогнепальної зброї - ІІ, Буток О. В., Панасюк М. О. (2014)
Присяжнюк С. І. - Дослідження зміни показників фізичної підготовленості студентів першого курсу НУБіП України за період із 1986 до 2012 року (2014)
Рябчун Л. Я. - Основи методики викладання курсу "Теорія і методика навчання спортивним двобоям" студентам інституту фізичного виховання та спорту (2014)
Ткачук О. Г. - Проблеми формування здорового способу життя у студентів медичного університету, Бойко О. М. (2014)
Тропин Ю. Н. - Анализ специальной физической подготовленности выскоквалифицированных борцов греко-римского стиля, Бойченко Н. В. (2014)
Цись Д. І. - Використання спортивно спрямованого навчання у процесі фізичного виховання студентів (2014)
Шпарик Ю. С. - Структура, стан і динаміка бучин Національного природного парку "Гуцульщина", Лосюк В. П. (2014)
Гриник Г. Г. - Вплив горизонтальної будови на товарну структуру соснових деревостанів у різних типах лісу, Громяк О. Ю., Шишкін А. В., Мосейчук П. П. (2014)
Білоус А. М. - Оцінка мортмаси деревної ламані березняків Українського Полісся (2014)
Вантюх І. В. - Поширення та ресурси Arnica montana L. на території Івано-Франківської області (2014)
Гожан М. Я. - Особливості реалізації етапу ініціації експлантів культиварів роду Picea А. Dietr. in vitro, Гузь М. М., Гречаник Р. М., Лісовий М. М. (2014)
Делеган І. І. - Шляхи вирішення проблеми вовків, Лущак М. М., Делеган І. В. (2014)
Запливана Ю. А. - Морфологічна та біометрична характеристика рослин роду Heuchera L. у генеративному періоді (2014)
Ковалевський С. С. - Розроблення множинних регресійних рівнянь конверсійних коефіцієнтів деревостанів Лісостепової Придніпровської Височини (2014)
Матушевич Л. М. - Параметрична структура листя окремих видів м'яколистяних порід, Лакида П. І. (2014)
Мацях І. П. - Всихання ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) на заході України, Крамарець В. О. (2014)
Миколайко І. І. - Зимостійкість і морозостійкість Hippophae rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України (2014)
Севаст'янов В. Є. - Результати вивчення деревно-чагарникових насаджень на території пансіонату "Дубна" міста Алушта, Потьомкіна Н. В., Великоредчаніна В. С. (2014)
Скольський І. М. - Проходження основних фенологічних фаз вегетативних і генеративних органів в'яза шорсткого (2014)
Суханова О. А. - Пропозиції із реконструкції ділянок експозиційної зони Державної наукової установи "Національний центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу Національної академії наук України" (2014)
Мудрак О. В. - Функціонально-просторовий аналіз природно-заповідного фонду Вінницької області в контексті стратегії збалансованого розвитку (2014)
Кузик А. Д. - Рослини наземного яруса як фактор пожежної небезпеки лісових насаджень різних типів лісорослинних умов (2014)
Бузіна І. М. - Застосування фіторемедіаційних технологій для ґрунтів з монометалічним забрудненням (2014)
Дубовіч І. А. - Еколого-економічні засади охорони та використання атмосферного повітря в Україні, Куцька Ю. І. (2014)
Пукман І. В. - Еколого-економічна ефективність спільної заготівлі деревини та недеревної продукції лісу, Білущак Г. І., Адамовський О. М. (2014)
Скорупська О. П. - Екологічна стабільність території адміністративного району (2014)
Лісовик В. Ю. - Дослідження та оцінювання екологічних пошкоджень лісовозних автомобільних доріг (2014)
Проневич В. А. - Міграція 137Сs у лісових біоценозах Полісся (2014)
Райчук Л. А. - Елементи методики оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2014)
Тарас У. М. - Еколого-таксономічна оцінка мікроміцетів ґрунту яворівського сірчаного кар'єру, Оліферчук В. П. (2014)
Білей П. В. - Аналіз способів проведення початкового нагрівання пиломатеріалів перед сушінням, Комбаров А. М., Білей П. П. (2014)
Гуліда Е. М. - Вогнестійкість залізобетонних конструкцій скатних крівель одноповерхових будівель цехів деревообробних підприємств, Коваль О. М. (2014)
Дзіняк Б. О. - Одержання малеїнізованих нафтополімерних смол та їх використання у композиціях з епоксидною смолою, Федотова О. Б. (2014)
Фиалко Н. М. - Закономерности смесеобразования в эшелонированных решетках плоских стабилизаторов пламени, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Алешко С. А., Полозенко Н. П., Бутовский Л. С., Абдулин М. З., Клищ А. В., Новицкий В. С., Евтушенко А. А. (2014)
Прокопов В. Г. - Анализ возможностей изменения геометрических размеров многослойной пластины при математическом моделировании процессов теплопереноса (2014)
Фединець В. О. - Дослідження умов теплообміну первинного перетворювача температури, суміщеного з трубкою повного тиску в тепловому лічильнику, Кулик О. М. (2014)
Мазурак Т. А. - Швидкотверднучі бетони на основі модифікованих портландцементів, Марущак У. Д., Івасів І. С. (2014)
Невінський Д. В. - Нанорозмірні діелектрично-неоднорідні структури, отримані методом оптичної фотолітографії, Павлиш В. А., Закалик Л. І., Лебідь С. Ю. (2014)
Паснак І. В. - Аналіз та удосконалення методів прогнозування аварійності транспортних засобів, Придатко О. В., Шаркевич Н. В. (2014)
Жихор О. Б. - Рівень фінансової безпеки підприємства, Рогова Д. М. (2014)
Хома І. Б. - Уточнення підходів щодо управління ризиками у системі безпечного функціонування підприємства, Данилюк М. І. (2014)
Бондаренко О. В. - Аудиторський ризик при використанні комп'ютерної інформаційної системи підприємства (2014)
Важинський Ф. А. - Перспективи розвитку сільських територій на основі підвищення ефективності використання економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Габрель М. С. - Інституційні бар'єри реалізації структурної політики на муніципальному рівні (2014)
Захарчин Р. М. - Сучасні виклики щодо формування економічної стратегії розвитку підприємства (2014)
Ковалишин В. Р. - Практичні аспекти впровадження процедури сертифікації лісів (2014)
Лапчук Я. С. - Інструментарій грошово-кредитного регулювання (2014)
Овчинникова М. О. - Вибір господарської політики підприємства на основі ситуаційно-центричного підходу (2014)
Олексів І. Б. - Особливості функціонування інститутів спільного інвестування, Шпакович І. Р. (2014)
Партин Г. О. - Передумови формування системи антикризового фінансового управління на вугледобувних підприємствах України, Красільчук М. Я. (2014)
Петлін І. В. - Управління ризиком збільшення (накопичення) залишків коштів на єдиному казначейському рахунку (2014)
Руденко З. М. - Діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його співпраця з Національним банком України (2014)
Терлецька В. О. - Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності автомобілебудівної галузі України (2014)
Швабу Ю. І. - Податкова декларація з податку на прибуток (2014)
Шлапак А. В. - Діагностика етапу кризи на підставі оцінювання фінансового стану комерційного банку (2014)
Щуревич О. І. - Банківське регулювання та нагляд як основа стабільності банківської системи (2014)
Висоцький А. Л. - Види, чинники та об'єкти управління збутовим потенціалом машинобудівного підприємства (2014)
Чорній З. П. - Механізм генерації центрів забарвлення в кристалах BaCl2-Pb за температури T < 145 К, Вайданич В. І., Пірко І. Б., Дячук М. В., Салапак В. М. (2014)
Микитин Г. В. - Інформаційні технології у галузі безпеки техногенних і природних об'єктів (2014)
Семенюк А. Я. - Бізнес-перспектива використання інформаційних технологій при реалізації erp-проекту на підприємстві (2014)
Білей П. В. - Основи динаміки процесу сушіння, Соколовський І. А. (2014)
Жихор О. Б. - Оцінка рівня фінансової безпеки комерційного банку, Поліщук І. В. (2014)
Прокопов В. Г. - Эффекты локализации влияния физических свойств слоисто-неоднородной системы в условиях импульсного периодического нагрева (2014)
Лабай В. Й. - Використання масообмінних критеріїв для опису фізичних явищ процесу сушіння, Кулешник Я. Ф. (2014)
Башнянин Г. І. - Фактори підвищення соціально-економічної ефективності освітнього комплексу суспільства, Свінцов О. М., Ожубко Г. В. (2014)
Кунанець Н. Е. - Вибір складових елементів системи дистанційного бібліотечного обслуговування користувачів із особливими потребами, Пасічник В. В., Кут В. І. (2014)
Луцків О. М. - Диспропорції у структурі науково-технічного потенціалу регіону: стан, тенденції та напрями подолання (2014)
Колодійчук А. В. - Проект інноваційного науково-технологічного промислового регіонального кластера на базі Технопарку "Яворів" (2014)
Кульчицький Я. В. - Філософія економічних систем у науковій спадщині Івана Франка (2014)
До відома авторів статей (2014)
Беркещук І. С. - Картина світу як основний елемент світобачення людини (2013)
Васковець Л. П. - Семантична структура складених казначейських термінів (2013)
Войцехівська Н. К. - Роль соціальної регламентації та регуляції в структурі конфліктного діалогу (2013)
Губа Л. В. - Вивчення просторової референції та просторової локалізації в лінгвістиці (2013)
Дворянкін В. О. - Про номінацію рис характеру людини в українських східностепових говірках Південної Донеччини (2013)
Денисова І. В. - Оказіональне слово як одна зі стилістичних особливостей жанру фентезі (2013)
Дудок Р. І. - Роль термінологічної деривації в системі англійського словотвору (2013)
Іваницька Н. Б. - Двобічний зіставний аналіз української та англійської дієслівних систем: методика проведення (2013)
Колесник О. С. - Мовний образ стихії повітря (2013)
Коломієць О. М. - Газетне синоптичне повідомлення як різновид тексту малого жанру та об'єкт вивчення сучасної лінгвістики (2013)
Кушмар Л. В. - Особливості мовної картини світу українців (2013)
Лисейко Л. В. - Нормування німецької мови періоду середньовіччя (2013)
Монахова Т. В. - Аксіологія у стратегіях текстотворення української мови (2013)
Петракова О. І. - Актуалізація етнокультурних уявлень про Батьківщину в словесних поетичних образах новозеландської поезії періоду перших переселень (2013)
Підкуймуха Л. М. - Специфіка редакторської й лексикографічної практик радянської доби стосовно західноукраїнської лексики (на матеріалі видань новел Богдана Нижанківського) (2013)
Піскунов О. В. - Причини фонетичних змін у працях учених Казанської лінгвістичної школи (2013)
Пономаренко С. С. - Наголошення форм майбутнього часу в староукраїнській мові: акцентні відмінності в порівняльно-історичному та зіставному аспектах (на матеріалі львівського та московського видань Апостола 1574 і 1564 рр.) (2013)
Радченко О. Ю. - Англомовна терміносистема маркетингу: поняття "контейнер" як корелятивний домен концептуальної метафори (2013)
Руміга І. І. - Складне синтаксичне ціле як структурно-семантична одиниця синтаксису (2013)
Сазонова Я. Ю. - Семіотика запаху у фікційному дискурсі жахів (2013)
Слюсар О. Ф. - Графічні субституції як приклад мовних інтерференцій на поліетнічних теренах Європи (на матеріалі метричних книг римо-католицької парафії міста Чернівці 1777-1869 рр.) (2013)
Стодолінська Ю. В. - Класифікація креолізованих текстів у дискурсі маркетингу американських компаній дитячого одягу (2013)
Федонюк В. Є. - Тенденція інтелектуалізації в сучасній літературній чеській мові (2013)
Ципердюк О. Д. - Публіцистичне мовлення Степана Бандери з погляду сучасних мовних норм (2013)
Шевченко М. Ю. - Виявлення ознак контрасту як змістової категорії художнього тексту (2013)
Шум О. В. - Відтворення кольоризмів Олеся Гончара іншими мовами (на матеріалі роману "Собор") (2013)
Бойко В. В. - Лечение острого постманипуляционного панкреатита, Тищенко А. М., Мушенко Е. В., Смачило Р. М, Иванова Ю. В., Скорый Д. И., Брицкая Н. Н. (2014)
Велигоцкий Н. Н. - Послеоперационный панкреатит как причина развития несостоятельности панкреатоеюноанастомоза и панкреатического свища при панкреатодуоденальной резекции, Арутюнов С. Э., Тесленко И. В., Клименко М. В. (2014)
Десятерик В. И. - Лечение постравматического панкреатита у больных повреждением поджелудочной железы на фоне сочитаной абдоминальной травмы, Михно С. П., Богатырев Н. Б., Дедов А. А. (2014)
Кондратенко П. Г. - Острый послеоперационный панкреатит в транспапиллярной эндохирургии, Стукало А. А. (2014)
Копчак В. М. - Алгоритм хірургічного лікування гострого панкреатиту, Хомяк І. В., Шевченко В. М., Кіт О. В., Хомяк А. І. (2014)
Криворучко І. А. - Роль маркерів пошкодження ендотелію в прогнозуванні гострого післяопераційного панкреатиту після прямих втручань на підшлунковій залозі з переважних ураженням її голівки, Тесленко С. М., Тесленко М. М., Чеверда В. М., Андреєщев С. А. (2014)
Лупальцов В. И. - К вопросу обоснования классификации острого послеопрерационного панкреатита, Хаджиев О. Ч. (2014)
Сипливий В. О. - Діагностика гострого некротичного панкреатиту, Робак В. І., Євтушенко Д. В., Грінченко С. В. (2014)
Хворостов Е.Д. - Профилактика и лечение острого панкреатита после выполнения дуденоскопических транспапиллярных вмешательств при холедохолитиазе, Захарченко Ю. Б. (2014)
Иоффе И. В. - Профилактика острого послеоперационного панкреатита при миниинвазивных оперативных вмешательствах, Алексеев А. В., Шермолаев Б. Г. (2014)
Д’яконова А. К. - Сучасний стан і пер-спективи розвитку виробництва харчових продуктів геродієтичного призначення, Нестеренко. В. В. (2014)
Пересічний М. І. - Розроблення харчових раціонів функціонального призначення для студентів, Пересічна С. М. (2014)
Притульська Н. В. - Споживчі переваги продуктів нутрітивної підтримки людей з опіковими травмами, Кучинська А. М. (2014)
Воловик Т. М. - Оптимізація параметрів процесу інкапсулювання пробіотичних культур, Капрельянц Л. В. (2014)
Кишенько І. В. - Стартові культури для ферментації сирокопчених ковбас, Топчій О. А., Крижова Ю. П., Рибачук О. І. (2014)
Білько М. В. - Дослідження впливу іонів заліза на якість рожевих столових матеріалів, Гречко Н. Я. (2014)
Коваленко О. О. - Опріснення природної мінеральної води в технології виробництва спортивних напоїв, Коваленко І. В., Василів О. Б. (2014)
Олійник С. І. - Активне вугілля у водопідготуванні для виготовлення напоїв, Прибильський В. Л., Куц А. М., Ковальчук В. П, Коваленко О. О. (2014)
Прісс О. П. - Формування біологічно активних речовин в плодах томатів під впливом абіотичних факторів (2014)
Прибильський В. Л. - Використання нетрадиційної рослинної сировини в технологіях ферментованих напоїв, Мельник І. В., Омельчук С. В. (2014)
Ткаченко О. Б. - Вплив нітроген-вітамінних добавок на процес спиртового бродіння, Гураль Л. С., Древова С. С. (2014)
Дьяков О. В. - Безпечність швидкозаморожених соків із м’якоттю, Белінська С. О. (2014)
Калмикова І. С. - Технологічна оцінка винограду сорту Шкода та вибір напрямку його використання, Ковальова І. А., Герус Л. В., Федоренко М. Г. (2014)
Осіпова Л. А. - Обгрунтування та розробка технології лікерів із виноградних вичавок (2014)
Солецька А. Д. - Оптимізація режимів термічного оброблення варених ковбас (2014)
Ткаченко Н. А. - Удосконалення технології напою кисломолочного для дитячого харчування "Біолакт", Авершина А. С. (2014)
Терзіев С. Г. - Використання мікрохвильових технологій у процесах комплексної переробки шламу кави, Ружицька Н. В., Макієвська Т. Л., Бурдо О. Г. (2014)
Романов М. С. - Оптимізація процесу пивоваріння з використанням сценарного підходу в умовах ситуаційної невизначеності, Кишенько В. Д., Ладанюк А. П. (2014)
Abstract and references (2014)
Білоусенко П. - В. В. Німчук - учений, наставник, організатор науки (2003)
Список наукових праць доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука (2003)
Гринчишин Д. - Ступенювання прислівників в українських пам’ятках ХVІ - першої половини ХVІІ ст. (2003)
Білобровець В. - Ювілейне видання Іваном Огієнком "Граматики української мови О. Павловського (2003)
Бондар О. - Становлення функціонально-семантичних зон темпоральності в українській мові (2003)
Witkowski W. - O początkach leksykografii zachodnioruskiej (2003)
Галас Б. - З історії українсько-російського словника Пилипа Морачевського (2003)
Задорожний В. - Етимологічна давнина дієслова бути (2003)
Мойсієнко В. - "Ключъ цства небесного…" Гарасима Смотрицького – пам’ятка української мови другої половини ХVІ століття (2003)
Пуряєва Н. - Церковно-обрядова термінологія: номенклатура богослужбових книг (2003)
Полюга Л. - Абстрактні слова в українських історичних словниках (2003)
Фаловський А. - Український лексичний матеріал в allgemeines polyglottenlexicon der naturgeschichte Ф. А. Немніха з 1793-1795 років (2003)
Франчук В. - Українська і білоруська мови в педагогічній діяльності Ватрослава Ягича (2003)
Чепіга І. - Словесно-художні образи як основа перших українських творів книжної поезії (2003)
Чуба Г. - Структурно-стилістичні особливості учительних Євангелій другої половини ХVІ - ХVІІ ст. (2003)
Белей Л. - Про християнські джерела української літературно-художньої антропонімії ХІХ - ХХ ст. (2003)
Карпенко О. - Трансформація та заміна власних назв як концептуальна перебудова (2003)
Карпенко Ю. - Українська ментальність: палеолінгвістичне декодування /ІІ/. Бог (2003)
Чучка П. - Традиційні імена закарпатських українців (2003)
Мартинова Г. - Функціонування опозиції /і/ : /и/ у середньонаддніпрянських говірках (2003)
Сабадош І. - Зведений тематичний словник як вид лексикографічної праці (2003)
Арполенко Г. - П. Морачевський і перший повний переклад Св. Євангелія новоукраїнською мовою (2003)
Сабліна С. - Терміни на позначення другого ступеня священства в українській писемній традиції (2003)
Статєєва В. - Внесок Пилипа Морачевського в розвиток біблійного стилю української літературної мови. Цензурна історія його перекладів (2003)
Фаріон І. - Словотвірні норми в контексті національно-культурних орієнтацій (2003)
Титул, зміст (2012)
Вилегжаніна Т. - Українські публічні бібліотеки: партнерство – запорука успіху розвитку бібліотечної справи (2012)
Про вихід у світ видання "Дати і події" (2012)
Шевченко І. - Міжнародна співпраця – важливий напрям роботи Української бібліотечної асоціації (нотатки з Форуму бібліотекарів у Астані) (2012)
Казакова Н. - До питання бібліографічного відображення документного потоку з історії українського кіно ХХ – поч. ХХІ ст. (2012)
Зеленська Н. - Україномовні видання у фонді відділу рідкісних і цінних документів Комунального закладу "Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського" (м. Кіровоград) (2012)
Петренко Н. - Інвентаризація бібліотечного фонду Донецької ОУНБ із застосуванням автоматизованої технології (2012)
Ілейжер Р. - Волонтерство в Долинській ЦРБ Івано-Франківської області (2012)
Добко Т. - Платні інформаційні послуги у бібліотеках України: правові засади і практика (2012)
Цуріна І. - Кращі бібліотеки України 2012 року (2012)
Проект "Ігрова Галактика" (2012)
Проект "2012 – Рік Центральної районної бібліотеки ім. О. І. Корсовецького у Чорноморському районі" (2012)
Герасюта Т. - Проект "Бібліотека згуртовує громаду" (2012)
Журнал "Країна знань": Інтерв’ю з головним редактором часопису Т. Бєлих (Вів Л. Бейліс) (2012)
Сошинська Я. - Бібліотечна подія року – конференція Української бібліотечної асоціації, Шевченко І. (2012)
Рудько І. - Майбутнє починається в сучасній бібліотеці (Перший обласний Форум бібліотечних працівників Буковинського краю) (2012)
Львів книжковий: Найкраща книга Форуму видавців–2012 (2012)
Лауреат Нобелівської премії з літератури 2012 року (2012)
Бакуменко О. - Праця розуму і честі (презентація нового академічного Словника української мови) (2012)
Нагородили 18 "Золотих письменників України" (2012)
В Італії побачила світ книжка, присвячена Україні (2012)
Збірник про Голодомор 1932–1933 років видали в Канаді (2012)
Бейліс Л. - Пам’ятка авторові про вимоги до статей журналу "Бібліотечна планета", Проценко Т. (2012)
Указ Президента України Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій Харківської області (Витяг) (2012)
Указ Президента України Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек (Витяг) (2012)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури" (2012)
Покажчик публікацій у "Бібліотечній планеті" за 2012 рік (2012)
Gladyshevskii R. - Editorial (2013)
Villars P. - PAULING FILE verifies / reveals 12 principles in materials science supporting four cornerstones given by Nature, Iwata S. (2013)
Sidey V. - Bond valence analysis of the cubic perovskite SnTaO3: confirmation of its existence (2013)
Shein A. B. - Study of the kinetics and mechanism of the hydrogen evolution reaction on CeMe2Ge2 electrodes (Me = Fe, Co, Ni), Kichigin V. I., Konyk M., Romaka L., Stadnyk Yu. (2013)
Iziumskyi M. - Polymetallic copper-rhenium composite material, Melnyk S., Shtemenko A. (2013)
Filep M. J. - Interactions in the ternary reciprocal system Tl2S+SnTe↔Tl2Te+SnS, Sabov M. Yu., Barchiy I. E., Plucinski K. J., Solomon A. M. (2013)
Paul-Boncour V. - Isotope effect on structural transitions in Y0. 9Gd0. 1Fe2(HzD1-z)4. 2 compounds, Voyshnis S., Provost K., Crivello J.-C. (2013)
Basaraba Yu. - Correlation between the milling time and phase-structural state of ZrCrNi and ZrMn2 Laves phase alloys, Zasadnyy T. (2013)
Lavrentyev A. A. - Electronic properties of Zr4M2O (M = Fe, Co, Ni) intermetallic compounds: first-principles APW+LO calculations and X-ray photoelectron spectroscopy data, Gabrelian B. V., Shkumat P. N., Kopylova E. I., Nikiforov I. Y., Zavaliy I. Y., Sinelnichenko A. K., Khyzhun O. Y. (2013)
Medvedeva N. A. - Electrochemical behavior of Ti–V–Cr alloys in alkaline solution, Skryabina N. E. (2013)
Nedilko S. A. - NMR and EPR spectroscopic studies of fluorinated Bi-2212 HTSC, Ashuev A. A., Trachevsky V. V., Zenkovich E. G. (2013)
Havela L. - Structure and magnetism of R2T2X compounds and their hydrides; comparison of lanthanides and actinides, Mašková S., Svoboda P., Miliyanchuk K., Kolomiets A., Andreev A. V. (2013)
Aksimentyeva O. - Effect of polymer matrix on the structure and luminescence properties of barium zirconate nanocrystals, Savchyn V., Opaynych I., Demchenko P., Horbenko Yu., Pankratov V., Popov A. I. (2013)
Likhachev A. - Effect of twin microstructure changes on the magnetization behavior and magnetic forces in Ni–Mn–Ga-based ferromagnetic shape memory alloys (2013)
Pogodin A. I. - The Cu2S–Cu7PS6–Cu6PS5I quasiternary system, Barchiy I. E., Kokhan A. P. (2013)
Stercho I. P. - Phase diagrams of the Cs3Sb2I9–Cs2TeI6 and Rb3Sb2I9–Rb2TeI6 systems, Barchiy I. E., Peresh E. Yu., Sidey V. I., Malakhovska T. O. (2013)
Kosorukova T. - Crystal structure changes in the Ni3Ta intermetallic compound, Firstov G., Noël H., Ivanchenko V. (2013)
Romanyuk R. R. - Charge carrier transfer in amorphous (GeS)1-хBiх films (2013)
Firstov G. - Chemical bonding and crystal structure of Zr-based intermetallic high-temperature shape memory alloys, Koval Yu., Timoshevskii A., Yablonovskii S., Van Humbeeck J. (2013)
Belan B. - New ternary phases in the Lu–Ni–Si system, Tokaychuk Ya., Manyako M., Gladyshevskii R. (2013)
Pukas S. - The alumosilicide HoAl2. 8Si0. 2, Gladyshevskii R. (2013)
Tokaychuk Ya. - Crystal structure of Dy2Ga1. 8Ge5. 2, Delenko T., Gladyshevskii R. (2013)
Kotsyubaylo A. - Solid solutions of Ti in the binary compounds R3Ga2 (R = Y, Er), Zelinskiy A., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2013)
Author index. Volume 6 (2013) (2013)
Maltsev A. V. - Tо а generalized equation of machine tools motion, Pavlishin P. N. (2013)
Артемов В. О. - Про навантаження елементів ходової системи колісних тракторів, Конев С. В., Савченко О. Я. (2013)
Євдокимова А. М. - Теплові процеси при зміцненні поверхонь пластичним деформуванням, Міхненко О. С. (2013)
Петров Л. М. - Вплив горизонтального реактивного моменту ведучого мосту на стабілізацію заданого напрямку руху автомобіля, Борисенко Т. М., Макарчук В. І. (2013)
Сухенко Ю. Г. - Зносостійкість металевих сплавів і покриттів в сальникових ущільненнях насосів цукрових виробництв, Сухенко В. Ю., Василів В. П. (2013)
Артемов В. О. - Прискорена оцінка характеристик опору утоми по результатам випробувань конструкцій, Конев С. В. (2013)
Домущі Д. П. - Конструктивні методи забезпечення надійності складних технічних систем (2013)
Єлiзаров С. П. - Iнженерний метод розрахунку однорядних підшипників кочення, Савченко О. Я., Фільоник І. О. (2013)
Євдокимова А. М. - Основні експериментальні методи для триботехнічних досліджень, Кропивко Р. А. (2013)
Уминський С. М. - Шляхи підвищення ефективності обкатки автотракторних двигунів, Невмержицький В. С. (2013)
Євдокимова А. М. - Вплив абразивних часток забруднень палива на зношування деталей паливної апаратури й ДВС, Грінченко Р. Ю. (2013)
Максимов В. Г. - Надійність систем управління та оптимальне планування технічного обслуговування автомобілів агропромислового комплексу, Ніцевич О. Д., Колесніченко М. О., Пономаренко А. А. (2013)
Сухенко Ю. Г. - Інгібіторний захист парових котлів від корозії, Сухенко В. Ю., Василів В. П. (2013)
Шевцов Є. М. - Про зв’язок енергії та маси у рамках класичних уявлень (2013)
Уминський С. М. - Визначення рівня технічної експлуатації (2013)
Євдокимова А. М. - Особливості електромеханічної обробки металів, Везенко П. І. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського