Шевцов Є. М. - Стенд для випробувань гідравлічних рульових механізмів типу "ДАНФОСС”, Арнаутов М. Г. (2013)
Петров Л. М. - Нові аспекти щодо процесу переміщення мобільного засобу при умові існування миттєвого центру швидкостей, Борисенко Т. М., Козачук Ю. С. (2013)
Євдокимова А. М. - Вплив електричного струму на негативний ефект реверсивного тертя, Ткалич Е. Е. (2013)
Сисоліна І. П. - Напрями удосконалення молотильних апаратів зернозбиральних комбайнів (2013)
Домущі Д. П. - Енергозберігаючі технології виробництва продукції рослинництва, Устуянов П. Д. (2013)
Титлов А. С. - Поліпшення поживної цінності зерна з допомогою біотехнологічних методів обробки, Лукина Г. Д., Солових С. І. (2013)
Цуканов Ю. С. - Вибір оптимального складу агрегату для обробки грунту при вирощувані овочів, Горбенко I. В. (2013)
Дударев І. І. - Аналіз процесу змішування компонентів комбікормів у змішувачах безперервної дії (2013)
Осадчук П. І. - Використання фізичних полів для очистки олій рослинного походження (2013)
Домущі Д. П. - Особливості організації технологічного процесу збирання зернових культур, Новаковский М. А. (2013)
Цуканов Ю. С. - Обгрунтування параметрів і режимів роботи додаткового шнеку жатки для збирання ріпаку, Горбенко I. В. (2013)
Уминський С. М. - Технології одержання біогазу і органічних добрив в агровиробництві (2013)
Мартинова О. Б. - Переваги використання неавтоклавного пінобетону в будівництві сільськогосподарських будівель та споруд (2013)
Москалюк І. В. - Комплексна переробка яблук в продукцію радіопротекторної дії (2013)
Вікуліна Л. Ф. - Математичне моделювання як засіб інтеграції навчальних курсів, Артемов В. О., Малащук О. С., Бахчеван Е. В. (2013)
Агєєв Д. О. - Визначення системи внутрішньої діагностики діяльності та механізму її проведення на підприємствах машинобудування (2014)
Бібік Н. В. - Інвестиційна привабливість будівельного підприємства: економічні показники оцінки (2014)
Жежуха В. Й. - Метод оцінювання імпортного потенціалу суб’єктів господарювання, Шпак Ю. Н. (2014)
Краснокутська Ю. М. - Комплексна оцінка інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств (2014)
Лепьохін О. В. - Методологічні підходи до управління життєдіяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання (2014)
Морщенок Т. С. - Дослідження сучасного стану розвитку сільського господарства та шляхів зниження собівартості його продукції, Ткаленко А. В. (2014)
Ступнікер Г. Л. - Вплив структури капіталу на формування вартості підприємства, Дубицький Д. П. (2014)
Cherep А. - Human resources management enterprise, Guba A. (2014)
Грицюк П. М. - Дослідження стійкості економічних систем в умовах конкуренції (2014)
Черняк О. І. - Методологія формування композиційних індикаторів, Шумаєва М. І. (2014)
Shapovalova V. O. - Identification coherent real estate market phase based on fuzzy model, Maksishko N. K. (2014)
Ксендзук В. В. - Об’єкти хеджування: проблеми регулювання бухгалтерського обліку та напрями їх вирішення (2014)
Пономарьова Т. В. - Основні елементи системи внутрiшнього контролю якості аудиторських послуг: політика і процедури, Царенко М. М. (2014)
Рибалко О. М. - Формування політики управління дебіторською заборгованістю, Тітова А. І. (2014)
Серпенінова Ю. С. - Стимулювання працівників інструментами власного капіталу: сутність та порядок відображення в обліку, Сапожнікова М. В. (2014)
Shmygol N. - Retrospective analysis of the united states experience in taxation, financial support to enterprises and its application for the formation of strategic objectives (2014)
Безгина Е. С. - Методы государственного стимулирования энергоэффективности экономики украины: зарубежный опыт (2014)
Богма О. С. - Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в запорізькому регіоні (2014)
Вишняков В. М. - Європейське співробітництво як шлях до підвищення конкурентноздатності української продукції, Кайнара Д. О. (2014)
Осадчий В. А. - Организация самостоятельной работы студентов и контроля знаний при изучении экономических дисциплин, Савина Л. А. (2014)
Шматковська Т. О. - Тіньова економіка: дефініція, структура, причини виникнення та шляхи мінімізації, Тверда І. В. (2014)
Єльнікова Ю. В. - Механізм регулювання українського ринку похідних фінансових інструментів (2014)
Kisilyova І. Yu. - Nonconditional franchise influence on insurance tariff (2014)
Костенко Г. П. - Фінансове прогнозування розвитку санаторно-курортних закладів з урахуванням чинника сезонності (2014)
Новиков М. Ф. - О проблемах распределения корпоративной прибыли и наполнения государственного бюджета (2014)
Руда Т. В. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання ефективності діяльності органів митного контролю, Несторишен І. В., Попель С. А. (2014)
Даценко Г. В. - Окремі аспекти контролю оплати праці в органах виконавчої влади: актуальні проблеми та перспективи їх вирішення, Григулець Л. В. (2014)
Ivashchenko O. V. - Indicators of the personnel security companies analysis, Pukhalska A. P. (2014)
Ковальов В. М. - Методи визначення внутрішніх взаємозв’язків у системі управління підприємством та персоналом, Яковлєва Ю. В. (2014)
Ляшенко О. М. - Аналітичний огляд сучасних підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства (2014)
Cherep A. V. - Models and strategies of the company’s workforce management, Styrova O. V. (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2014)
Гетьман О. О. - Розвиток сучасних маркетингових персонал-технологій у діяльності вітчизняних підприємств, Цибулько А. І. (2014)
Горбунова А. В. - Удосконалення механізму діагностики фінансового стану підприємства (2014)
Левицкий С. И. - Механизм планирования синергии при слияниях и поглощениях в процессе интеграции экономических объектов, Фрунзе И. А. (2014)
Лепьохін О.В. - Методологія концептуального підходу до управління життєдіяльністю підприємств (2014)
Линенко А. В. - Оптимізація структури джерел фінансових ресурсів підприємства, Карягіна Д. О. (2014)
Лізунова В.О. - особливості розробки бюджетів при здійсненні інноваційних процесів на підприємстві (2014)
Морщенок Т. С. - Продуктивність праці: економічна сутність та фактори її підвищення на підприємстві, Луц І. Л. (2014)
Кишакевич Б. Ю. - Фінансова стійкість банку в контексті концепції економічної рівноваги, Лучаківський А. О. (2014)
Макаренко О. І. - Методичний підхід до ідентифікації кластерних можливостей регіону, Онопрієнко А. В. (2014)
Максишко Н.К. - Аналіз проблем та дослідження стійкості системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів (2014)
Пожуєва І.С. - Соціодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів, Коротунова О.В., Левицька Т.І. (2014)
Очеретько Л. М. - Удосконалення обліку збутової діяльності промислового підприємства, Тимошенко А. Ю. (2014)
Shmygol N. - Concept of management analysis, its objects, goals and guidelines (2014)
Сьомченко В. В. - Проблема формування резерву сумнівних боргів у контексті ефективного управління дебіторською заборгованістю, Дядюн О. О. (2014)
Венгерська Н. С. - Регіональна сервісна політика як необхідна умова розвитку сфери послуг (2014)
Назаров Д. С. - Регламент "Reach" як технічний бар’єр у торгівлі продукцією хімічної промисловості України з країнами ЄС (2014)
Саранчук А. О. - Вплив чинників на структуру зернового ринку україни та шляхи покращення функціонування його структурних елементів (2014)
Трусова Т. С. - Понятійно-категоріальний апарат державного регулювання туризму (2014)
Цимбалюк І. О. - Роль податків у забезпеченні фінансової автономії органів місцевого самоврядування, Підцерковний Б. В. (2014)
Чорнуха І. В. - Оцінка сучасного стану будівельної галузі України (2014)
Долбнєва Д. В. - Стан та перспективи розвитку ринку банківського кредитування МСП в Україні (2014)
Калдыбаев Е. К. - Совершенствование кредитной политики – один из приоритетов банковской системы Республики Казахстан (2014)
Пухальська А. П. - Аналіз кон’юнктури та тенденцій сучасного розвитку ринку золота, Коротаєва О. В. (2014)
Cherep A. V. - Motivation as an effective personnel management factor, Tymoshyk V. Y. (2014)
Бугай В. З. - Роль ліквідності як інструменту формування фінансової безпеки підприємства, Шуравіна А. В. (2014)
Лубенець І. О. - Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства (2014)
Могиліна Л. А. - Доцільність і особливості застосування теорії ігор при управлінні фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності (2014)
Петруха С. В. - Наукові основи системи менеджменту служби безпеки суб’єкта господарської діяльності, Петруха Н. М., Куницький К. С. (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2014)
Худолій Л. М. - Розвиток фінансового обслуговування аграрного сектору економіки України. (2013)
Долженко І. І. - Фінансове забезпечення розвитку сільських територій в контексті європейської інтеграції України. (2013)
Зеліско І. М. - Біоекономічна парадигма розвитку аграрних формувань України. (2013)
Карасик О. М. - Фінансовий леверидж, ризик і рентабельність сільськогосподарських підприємств України: теоретичний і практичний аспект. (2013)
Кириченко А. В. - Сучасний стан та напрями реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування. (2013)
Костюк В. А. - Тенденції розвитку інтернет-банкінгу в Україні. (2013)
Мартиненко В. П. - Податкове стимулювання науково-технічної діяльності підприємств. (2013)
Мельник К. Б. - Фінансове забезпечення функціонування агрохолдингів в сучасних умовах. (2013)
Миколаєнко Л. А. - Інвестиції в аграрний сектор України. (2013)
Мрачковська Н. К. - Концептуальні напрями формування і використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. (2013)
Передерій Н. О. - Досвід фінансового планування в країнах Європи. (2013)
Кравченко А. С. - Особливості фінансової взаємодії міжнародного валютного фонду з центральними банками. (2013)
Євенко Т. І. - Аналіз фінансового стану банківських установ в сучасних умовах розвитку економіки. (2013)
Самойлик Ю. В. - Перспективи розвитку кредитних обслуговуючих кооперативів на ринку м’ясної продукції. (2013)
Файчук О. В. - Структуризація процесу банківського кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві. (2013)
Гераймович В. Л. - Особливості інвестиційних процесів у аграрному секторі економіки. (2013)
Березовська Л. О. - Оцінка спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб. (2013)
Петрюк М. В. - Сучасний стан інвестиційних процасів в сільському господарстві київської області та тенденції їх розвитку. (2013)
Мамчур Р. М. - Управління ризиками в сільському господарстві. (2013)
Лемішко О. О. - Оборотний капітал як джерело фінансового забезпечення суб’єктів агробізнесу (2013)
Лабенко О. М. - Фінансування проектів по відтворенню лісу (2013)
Копитіна І. В. - Особливості агрострахування на сучасному етапі розвитку країни. (2013)
Коновал О. І. - Ринкова рівновага на ринку цукру та ефективність інвестицій в цукробуряковому виробництві України. (2013)
Гавриш А. О. - Вибір оптимального типу дивідентної політики як інструмент управління прибутком українських підприємств. (2013)
Ботвиновська О. Л. - Напрями розвитку страхування в управління ризиками. (2013)
Барабаш Л. В. - Особливості механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України на сучасному етапі. (2013)
Аврамчук Л. А. - Вдосконалення управління кредитними ризиками в банківських установах. (2013)
Szymańska E. J. - The importance of financial support for polish agricultural holdings under common agricultural policy. (2013)
Sadowski A. - Global determinants of the agriculture development in Poland., Przygodzka R. (2013)
Danilowska A. - The domestic support for the Polish agriculture in EU membership conditions. (2013)
Олійник О. О. - Сучасні теоретичні підходи до визначення функцій та завдань фінансової системи. (2013)
Негода Ю. В. - Пріорітетні напрями зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів. (2013)
Охріменко І. В. - Фінансове забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. (2013)
Фурса А. В. - Деякі питання державного нагляду та регулювання ринку страхування життя. (2013)
Олійник Л. А. - Стан фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств України. (2013)
Войцехівська В. В. - Оцінка ефективності екологічної цільової програми. (2013)
Музиченко А. О. - До методики рейтингової оцінки фінансового стану підприємства. (2013)
Калівошко О. М. - Теоретичні засади щодо класифікації форм кредиту. (2013)
Безмалый В. Ф. - Сервис репутаций (2012)
Білошкурська Н. В. - Комплексні моделі оцінки економічної безпеки підприємств (2012)
Бортэ Г. Л. - Исторические предпосылки развития теневой информационной экономики (2012)
Brumnik R. - Terrorists cyber attacks and ICTD index (2012)
Громыко И. А. - Общая парадигма защиты информации: носители и среда распространения информации (2012)
Дубницький В. Ю. - Інтервальна оцінка показників фінансової безпеки комерційного банку, Кобилін А. М. (2012)
Емельянов С. Л. - Систематизация методов и средств защиты акустики помещений (2012)
Кобзев И. В. - Обеспечение безопасности сайта, построенного на системе управления контентом WordPress, Петров К. Е., Калякин С. В. (2012)
Мандрона М. М. - Класифікація криптоаналітичних атак, Гарасимчук О. І. (2012)
Манжай О. В. - Використання замків у забезпеченні безпеки об’єктів інформаційної діяльності (2012)
Одарченко Р. С. - Економічна ефективність впровадження систем захисту стільникових мереж 4G, Лукін С. Ю. (2012)
Певнев В. Я. - Построение оптимальных кодовых таблиц, Цуранов М. В. (2012)
Смагин Д. М. - Вычисление значений функций, представимых степенными рядами, с помощью циклических ссылок MS Excel, Оксанич И. Г. (2012)
Трегубенко И. Б. - Модель интеллектуального агента активной защиты в процессах эволюционного обучения (2012)
Тумоян Е. П. - Поведенческая классификация полиморфного и метаморфного вредоносного программного обеспечения, Бабенко Л. К., Аникеев М. В., Цыганок К. В. (2012)
Тумоян Е. П. - Моделирование сетевых атак в задачах автоматического анализа защищенности информационных систем, Кавчук Д. А. (2012)
Цуранов М. В. - Стандарты безопасности операционных систем, Слипченко А. В. (2012)
Чаплига В. М. - Особливості впровадження контуру інформаційної безпеки SearchInform, Нємкова О. А. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Баранник В. В. - Методология верификации двухосновного позиционного кодирования в технологию компрессии изображений комплекса средств телекоммуникаций, Кальченко Д. С. (2012)
Бутенко О. С. - Синтез решающего правила селекции антропогенных объектов с использованием фрактальной размерности, Иванов В. K., Пащенко Р. Э. (2012)
Егоров А. Б. - Базовая модель твердотельной поглощающей среды на основе радиоизотопных технологий, Сотников А. М. (2012)
Звиглянич С. Н. - Тестовый монитор для управляющих программ, Изюмский Н. П. (2012)
Зубрецкая Н. А. - Повышение достоверности принятия решений о качестве продукции на основе нечеткой модели обобщенного показателя, Федин С. С. (2012)
Ильин О. Ю. - Выбор критериев оптимальности преобразований и инвариантности в сложных системах, Королюк А. Н. (2012)
Козелков С. В. - Анализ результатов прогноза времени и района прекращения существования космического аппарата "Фобос – Грунт", Махонин Е. И., Моргун А. А., Козелкова Е. С., Москаленко С. С. (2012)
Кузнецов А. А. - Построение нелинейных эластичных функций с использованием двоичных блоковых кодов, Пархуць Л. Т., Цымбал Г. С. (2012)
Малыхина Т. В. - Программы обработки результатов работы модели устройства для локации источника гамма-излучения, Стервоедов Н. Г. (2012)
Слипченко Н. И. - Исследование точности процесса преобразования при многокаскадном усилении, Федотов П. Д., Федотов Д. А., Крук О. Я. (2012)
Смірнов О. А. - Метод стеганографічного приховування та вилучення даних в просторовій області зображень із використанням прямого розширення спектру (2012)
Сніжко Д. В. - Драйвер керування електрохемілюмінесцентним сенсором на базі системи цифрової обробки сигналів, Рожицький М. М. (2012)
Цимбал О. М. - Адаптивні процеси у завданнях робототехніки, Бронніков А. І. (2012)
Швыдкий В. В. - Генерация стохастической последовательности генератором конгруэнтных чисел, Фауре Э. В., Веретельник В. В., Щерба В. А. (2012)
Шкловец А. В. - Проецирование большого количества многомерных данных на двумерную кусочно-гладкую самоорганизующуюся карту Кохонена, Аксак Н. Г. (2012)
Шух О. Г. - Нейтрализация влияния артефактов на качество воспроизведения графических данных на основе их сжатых представлений, Рассомахин С. Г. (2012)
Юдін А. В. - Планування виробничого процесу методом максимального зближення робіт. Розрахункові схеми, Дяченко Є. В. (2012)
Андрейчіков О. О. - Візуальне та імітаційне моделювання бізнес-процесів як найбільш ефективні методи впровадження процесно-орієнтованого підходу до управління підприємством, Гуца О. М., Українець О. Г. (2012)
Дорохов О. В. - Ліцензійні аспекти використання комп'ютерного програмного забезпечення, Скакаліна О. В. (2012)
Михнов Д. К. - Технология оптимизации структуры технических средств специализированных информационных систем, Саиф К. Мухамед. (2012)
Пурський О. І. - Врахування особливостей регіонального розвитку в інформаційній системі соціально-економічного моніторингу, Мороз І. О., Гринченко К. Р. (2012)
Чикунов П. А. - Функциональные особенности системы подготовки принимаемых решений ГП "Артемсоль" (2012)
Бондаренко М. Ф. - Методы исключения переменных из предикатов, представленных различными формулами алгебры конечных предикатов, Шабанов-Кушнаренко С. Ю., Ситников Д. Э., Ситникова П. Э. (2012)
Голуб С. В. - Метод синтезу операцій криптографічного перетворення на основі додавання за модулем два, Бабенко В. Г., Рудницький С. В. (2012)
Гопиенко А. В. - Формирование потайных каналов передачи информации в компьютеризированных измерительных системах, Куц Ю. В., Монченко Е. В. (2012)
Губницкая Ю. С. - Методы управления потоками данных при обработке текстовой и графической информации, Гурьева Н. С. (2012)
Комар М. П. - Метод построения совокупного классификатора трафика информационно-телекоммуникацион¬ных сетей для иерархической классификации компьютерных атак (2012)
Семенов С. Г. - Исследования вероятностно-временных характеристик мультисервисного канала связи с использованием математического аппарата GERT-сети, Босько В. В., Березюк И. А. (2012)
Шульга А. В. - Исследование зависимости зажигания металлогалогенных ламп от напряжения формирования разряда с целью оптимизации пусковых режимов в средствах навигации оптического диапазона, Нелюба Д. Н., Данник А. И. (2012)
Высоцкая Е. В. - Формализация задачи информационной поддержки принятия решения при диагностике и лечении первичной открытоугольной глаукомы, Поворознюк А. И., Страшненко А. Н., Синенко С. А., Демин Ю. А. (2012)
Красиля А. Б. - Нова методика створення бази даних щодо профілактики силікозу, Адаменко Н. І., Єфименко П. Б. (2012)
Бакуліна Г. М. - Виділення значимих екологічних аспектів АЕС за допомогою методу експертних оцінок, Кравцова С. Є., Котеленець В. Г., Постолакі Л. В. (2012)
Ключка Ю. П. - Определение характеристик истечения водорода из системы хранения в форме гидридов интерметаллидов (2012)
Кропивченко С. І. - Аналіз функціонування системи комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України. Підвищення престижу військової служби за контрактом, Литвиненко М. І. (2012)
Кириленко Е. Г. - Обоснование содержания обучения в рамках методологии преподавания профессионально-ориентированной дисциплины "Человеко-машинное взаимодействие" (2012)
Ленкін В. М. - До питання можливості реалізації проблемного методу навчання, Зміївський Г. А., Шкуропацький О. І. (2012)
Молчанова О. Г. - Интеграция информационных технологий в системах удаленного контроля знаний в ВУЗах в единую информационную систему, Соколов А. Ю. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Aнoxин В. Н. - Иcпoльзoвaниe тexнoлoгии oпиcaния pecуpcoв RDF в ceмaнтичecкoй пaутинe, Бeц A. И. (2012)
Анохин В. Н. - Анализ синтеза и семантики языков запросов формата данных RDF для осуществления эффективного семантического поиска, Марчак Б. О., Гринев Д. В. (2012)
Балашов О. Ф. - Система управління контентом та безпека web-сайту фан-клубу "Інжек-Металіст", Скорін Ю. І., Лосєв М. Ю. (2012)
Васьків О. М. - Моделювання виробничо-господарської діяльності підприємства (2012)
Д'яченко Л. І. - Система аналізу дефектів вирощування напівпровідникових кристалів, Мінов Є. В., Остапов С. Е., Наконечний І. Й., Буркут В. І., Копач О. В., Фочук П. М. (2012)
Зеляновський Ю. Є. - Блок синхронізації в пристрої для відтворення зображення отриманого з ПЕМВ відеотракту ПК, Будз Б. Д., Дудикевич В. Б. (2012)
Лосев М. Ю. - Методика многокритериальной оценки состояния технико-эконо-мических систем на основе нечетко-множественного анализа показателей, Кононов Ю. Н., Лосева Ю. М. (2012)
Лосєв М. Ю. - Особливості доступу до даних SQL Server за допомогою ADO.NET Entity Framework, Скорін Ю. І. (2012)
Мінухін С. В. - Дослідження алгоритмів мінімізації сумарного часу запізнювання завдань з директивними строками виконання на основі рангового підходу, Лєнько Д. С., Сухонос М. І. (2012)
Мінухін С. В. - Дослідження методів локальних планувальників ресурсів та їх модифікації в Грід-системах, Мєзєнцев О. В. (2012)
Парфенов Ю. Э. - Использование шаблонов проектирования при разработке программного обеспечения, Щербаков А. В. (2012)
Пивень А. А. - Тестирование программного обеспечения, Скорин Ю. И. (2012)
Пугачов А. І. - Впровадження інформаційного супроводу пацієнтів, Скорін Ю. І., Щербаков О. В. (2012)
Salimov V. H. - Decision making under uncertainty proof of Ellsberg’s experiment, Gardashova L. A. (2012)
Скорін Ю. І. - Віртуальні вимірювальні та діагностичні прилади, Щербаков О. В., Магдалиць Т. А. (2012)
Тарасов О. В. - Моделювання процесу проведення рекламних кампаній культурно-масових заходів, Бакіров М. А. (2012)
Тарасов О. В. - Дослідження ефективності блочно-статистичного методу стиснення інформації, Онопко Є. В. (2012)
Ушакова І. О. - Моделювання інформаційного впливу соціальних мереж на лояльність клієнтів засобами пакету Anylogic, Панасенко С. О. (2012)
Щербаков О. В. - Методика кількісної оцінки ефективності роботи інженера із забезпечення якості програмного забезпечення, Луценко Є. С., Скорін Ю. І. (2012)
Яковишин K. Н. - Пример проектирования и расчета локальной сети с мультимедийным трафиком (2012)
Яковлєва І. Д. - Апаратна реалізація модуля збору та обробки інформації телеметричного дослідницького комплексу, Кузь М. А., Рощупкін О. Ю., Галін Ю. О., Сидорчук В. В., Пшеничний О. О. (2012)
Петришин Л. Б. - До визначення фундаментальної константи кількості інформації (ентропії), Петришин М. Л. (2012)
Борисенко А. А. - Синтез композиций на основе многозначных биномиальных чисел, Протасова Т. А., Протасова Е. А. (2012)
Грищук Р. В. - Метод оцінювання інформативності параметрів потоку вхідних даних для мережевих систем виявлення атак, Мамарєв В. М. (2012)
Евсеев С. П. - Защита персональных данных, Линд Э. А., Король О. Г., Носик О. М. (2012)
Іванов В. Г. - Біометричні технології в задачах ідентифікації користувачів інформаційних комп’ютерних систем, Кошева Н. А., Мазниченко Н. І. (2012)
Клювак О. В. - Аналіз методів аутентифікації за допомогою банківських карток в інтернет-платіжних системах, Королюк С. С., Засядько А. А. (2012)
Марченко В. А. - Краткая математическая модель метода косвенного шифрования с фиксированными ключами (2012)
Томашевський Б. П. - Крипто-кодові системи захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах (2012)
Ходаківський С. А. - Диференціально-ігрова модель системи активного зашумлення волоконно-оптичної лінії зв’язку (2012)
Холодкова А. В. - Применение агентов в модели договорных сетей (2012)
Чередниченко В. Б. - Біометричні методи у системах захисту інформації, Чередниченко К. Е. (2012)
Біккузін К. В. - ГІС Технології в управлінні корпоративними об’єктами (2012)
Золотарьова І. О. - Єдина інформаційна система управління освітою в Україні, Власенко К. О. (2012)
Мазур Т. И. - Дистанционное обучение в учебном процессе, Скорин Ю. И. (2012)
Мамедов Р. К. - Повышение точности определения молекулярной массы полимера с применением вискозиметрического метода, Аббасов В. А., Мамедов У. Г., Джабиева А. Дж. (2012)
Павленко Л. А. - Методика визначення зв’язку між показниками корпоративного управління та показниками фінансово-господарчої діяльності акціонерних товариств в Україні, Гаврилова А. А. (2012)
Павленко Л. А. - Автоматизація дослідження стану водних ресурсів басейну річки Сіверський Донець на основі web-технологій, Галетич І. К., Попов К. І. (2012)
Резниченко Р. В. - Управління ризиками віртуального підприємства з використанням штучного інтелекту (2012)
Чен Р. Н. - Анализ функциональности программных продуктов, ориентированных на туристическую отрасль, Свердло Т. А. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Берднікова А. Л. - Інформаційна технологія моделювання складних систем, Манжос Ю. С. (2012)
Бодянский Е. В. Тищенко А. K. - Адаптивный нео-фаззи-предиктор многомерных нестационарных временных рядов (2012)
Бречка М. М. - Метод чисельного моделювання спектрів гвинтової модуляції вертольотів, Залевський Г. С., Василець В. О., Сухаревський О. І. (2012)
Васильєв В. А. - Структура простору ознак та методика розрахунку ймовірності правильного прийняття рішення при ідентифікації моделі руху об’єкта за результатами вимірювань, Сачук І. І., Селезньов С. В., Чопенко А. С. (2012)
Васюта К. С. - Анализ корреляционных свойств хаотических радиоимпульсов, Малышев A. А., Зоц Ф. Ф. (2012)
Жилін В. А. - Дослідження технологій цифрової обробки зображень з використанням системи комп'ютерної математики MATLAB, Шеховцова В. І., Панасенко Д. П., Студенніков Д. Ю. (2012)
Жолонко Н. Н. - Смартфон как средство оперативного определения географических координат без GPS-навигатора (2012)
Заднепрянская А. В. - Алгоритм обработки серии изображений на основе поэтапного устранения артефактов, Погодина А. С., Колесникова Т. А. (2012)
Ishchenko I. L. - Enhancing of real-time lightning for outdoor augmented reality (2012)
Козелков С. В. - Метод "третичной" обработки каталогов координатной информации космических объектов, Махонин Е. И., Моргун А. А., Козелкова Е. С., Ямницкий В. А., Москаленко С. С. (2012)
Коломійцев О. В. - Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів для лазерної інформаційно-вимірювальної системи полігонного випробувального комплексу, Воробйов Р. В., Воронов Д. М., Ткачов А. М., Шубін Є. В. (2012)
Косенко В. В. - Исследование влияния конструктивных параметров паяных соединений на напряженное состояние корпусов гидроцилиндров методом тензометрирования, Кобзев А. С., Ряховский А. В. (2012)
Красиленко В. Г. - Матричні афінно-перестановочні алгоритми для шифрування та дешифрування зображень, Грабовляк С. К. (2012)
Крук О. Я. - Схемотехнічні рішення операційного підсилювача (2012)
Куркин Д. А. - Исследование статистических характеристик ДКП-коэффициентов в блоках изображений с применением устойчивых оценок масштаба и тяжести хвостов, Роенко А. А., Лукин В. В. (2012)
Кучер Д. Б. - Использование явления вторичного пробоя при электри-ческом взрыве проводников для формирования мощных полиимпульсных излучений, Зонтова Т. В., Кучер Б. Д., Томишин Е. А. (2012)
Ліпанов О. В. - Аналіз методів розпізнавання об’єктів в системах аналізу візуальної інформації, Фесенко М. В. (2012)
Мойсеєнко В. І. - Метод оперативного визначення стану показників функціонування інформа-ційно-керуючих систем, Самсонкін О. О. (2012)
Обідін Д. М. - Метод верифікації баз знань системи автоматичного управління за допомогою матричних операцій (2012)
Руденко О. Г. - Применение нейронной сети Gaussian ART в алгоритмах сжатия изображений, Сныткин М. С. (2012)
Рысаков Н. Д. - Канал передачи на борт самолета сигналов управления на базе доработки средств радиосвязи и посадочной радиомаячной группы, Титов И. В., Дорощук В. А., Павличенко А. А. (2012)
Салия М. Г. - Оптимизация состава сухой строительной смеси для повышения ее прочности с использованием метода математического планирования эксперимента, Старкова О. В., Бондаренко Д. А., Костюк Т. А., Деденева Е. Б. (2012)
Федотов П. Д. - Аналіз функціонування схем на операційних підсилювачах (2012)
Шульга О. В. - Параметрична оптимізація fuzzy-регуляторів систем управління рухом дорожніх розмічувальних машин за допомогою генетичних алгоритмів, Данник О. І., Нелюба Д. М. (2012)
Голышевский Д. В. - Использование технологии Asp.Net для создания онлайн-магазинов, Губин В. А. (2012)
Евстрат Д. И. - Имитационная модель управления цепочками поставок в системе ресурсного обеспечения под-разделений силовых структур (2012)
Митянкина Т. В. - Оптимизация управления информационным потоком в системах учета потребления ресурсов, Рябцев В. Г. (2012)
Толстых В. К. - Об единой регистрационной базе данных граждан (2012)
Барсов В. И. - Применение полиномиальной модулярной системы счисления для создания систем управления БПЛА (2012)
Дубницкий В. Ю. - Числовые характеристики усечённых распределений Рэлея и Максвелла, Филатова Л. Д. (2012)
Любчик М. Л. - Рекуррентное оценивание переходной матрицы агрегированной марковской цепи, Махфуз М. Д. (2012)
Шквар Є. О. - Ефективність використання технології віртуальної багатопоточності при паралельному розв’язанні рівняння Пуассона (2012)
Бойко А. О. - Універсальні функції гешування на основі обчислення значення полінома в кільцях цілих чисел за модулем 2n (2012)
Давыдов В. В. - Сравнительный анализ моделей распространения компьютерных вирусов в автоматизированных системах управления технологическим процессом (2012)
Даниленко Д. А. - Методы обнаружения вредоносного программного обеспечения в телекоммуникационных системах и сетях (2012)
Ємельянов В. О. - Об’єктна модель програмного забезпечення захисту конфіденційних даних користувача (2012)
Левыкин И. В. - Факторы повышения безопасности информационной удалённой издательской системы, Хорошевский А. И. (2012)
Рудницкий В. Н. - Операции криптографического преобразования информации в двоично-четверичной системе счисления, Миронец И. В., Веретельник В. В. (2012)
Сорокін І. А. - Модуль програмного захисту від несанкціонованого копіювання програмного забезпечення, Різуненко А. О. (2012)
Бессонов А. А. - Обучение радиально-базисных сетей с помощью генетических алгоритмов с адаптивной мутацией (2012)
Дрєєв О. М. - Метод прогнозування завантаженості серверу телекомунікаційної мережі, Смірнов О. А., Мелешко Є. В., Коваленко О. В. (2012)
Есин В. И. - Реинжиниринг существующих баз данных (2012)
Кучук Г. А. - Математическая модель функционирования специализированного программного комплекса в среде гетерогенной мультисервисной сети, Петров А. В., Королев Р. В. (2012)
Павлишенко Б. М. - Часова залежність квантитативних характеристик ключових тегів у RSS каналах (2012)
Радченко В. О. - Выявление скрытых зависимостей между данными в задачах реинжиниринга информационных систем, Танянский С. С. (2012)
Рассомахин С. Г. - Технология псевдослучайного кодирования в сетевых коммуникационных протоколах канального уровня (2012)
Руккас К. М. - Потоковая модель сети MPLS, Овчинников К. А. (2012)
Белецкий К. А. - Построение дерева решений при комплексной оценке лечебно-диагностического процесса, Поворознюк А. И., Поворознюк О. А. (2012)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных информационной системы определения систолической дисфункции миокарда у подростков, Панферова И. Ю., Рак Л. И., Сватенко О. А. (2012)
Высоцкая Е. В. - Уточняющая диагностика первичной открыто-угольной глаукомы на основе метода анализа сетей, Страшненко А. Н., Синенко С. А., Демин Ю. А. (2012)
Решетняк Е. И. - Матричные методы разработки маркетинговой стратегии предприятия, Степанюк А. В. (2012)
Скурихина Т. Г. - Государственная (муниципальная) поддержка субъектов малого предпринимательства как фактор-минимум обеспечения экономической безопасности региона (2012)
Азаренко Е. В. - Обобщенная модель переноса антропогенной примеси, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М. (2012)
Неткачева Е. И. - Исследование динамики обнаружения уязвимостей в программных компонентах с использованием логистической кривой (2012)
Полежаєв А. М. Ковжога С. О. - Особливості системи "Безпека життєдіяльності людини” як об’єкта управління, Карманний Є. В., Малько О. Д. (2012)
Прусский А. В. - Математическая модель газового пожарного извещателя с полу-проводниковым датчиком спиралевидного типа, Калугин В. Д., Войтов А. Ю. (2012)
Балабай М. О. - Організація навчальної роботи в кадетських корпусах Російської імперії, створених на територіях Українських губерній в середині ХІХ на початку ХХ століття (2012)
Івахненко Т. О. - Шляхи моделювання системи дистанційного навчання вищого навчального закладу в контексті реформування освітньої системи України, Калачова В. В., Носик О. М. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Нахлік Є. - Історизм та психологізм Шевченкового реалізму (2014)
Пахаренко В. - "Серцем поділитись…" (Родинні архетипи у художньому світі Тараса Шевченка) (2014)
Кирчів Р. - "Подай же руку козакові і серце чистеє подай" (2014)
Кузьменко О. - Шевченківські ідейні концепти у поетиці стрілецького фольклору (Україна, Воля, Слава, Могила) (2014)
Кравченко В. - Григорій Нудьга — шевченкознавець (2014)
Вертій О. - Етика Григорія Нудьги (2014)
Михно Л. - Особливості наукового мовомислення Г. А. Нудьги (2014)
Голик Р. - Сльози й кості: Перша світова війна у текстах та уявленнях галицьких селян (2014)
Луньо Є. - Повстанський героїчний епос і питання сучасного державотворення (2014)
Харчишин О. - Маланкові пісні українців півночі Молдови: поетичний аспект (переосмислення мотивів) (2014)
Пастух Н. - Жанровий репертуар українців українсько-молдовського суміжжя в контексті жанрової типології погранич (2014)
Пащенко Є. - Проблеми і завдання порівняльного вивчення етногенезу хорватів в українському контексті (2014)
Шалак О. - Рукопис подільського весілля з архіву Олександра Кістяківського: атрибутування і текстологія (2014)
Гунчик І. - Тематико-функціональна приналежність українських народних молитов у праці В. Милорадовича "Житье-бытье лубенского крестьянина" (2014)
Пошивайло С. - Народні назви знарядь, споруд та інструментів, які використовуються у гончарному виробництві Полтавщини (2014)
Горох Г. - Духовний хоровий спів у місті Рівне на межі ХХ—ХХІ століть: інституційний аспект (2014)
Сокіл В. - Почин української фольклористичної енциклопедії (2014)
Сокіл В. - Закарбовані в пам’яті (2014)
Кирчів Р. - Найтепліші спогади про Наталію Сергіївну Шумаду (2014)
Кузьменко О. - "Зозуленько рябенька, пташечко маленька! Закуй мені по звичаю…", або про що віщує зозуля? (2014)
Яців Р. - Мала енциклопедія життя наддністрянського села (2014)
Павлюк С. - Велична місія вченого (2014)
Коваль Г. - "А вже осінь прийшла у мій сад… " (Із фольклористичного доробку Василя Сокола), Сокіл Г. (2014)
Сокіл В. - Священича родина Реваковичів у Волосянці (2014)
Хай М. - Скільська Волосянка — столиця бойківської традиційної музики (2014)
Дмитренко М. - Фольклор: категорія жанру (Огляд дефініцій та коментарі) (2014)
Мушкетик Л. - Збирання та дослідження українського фольклору про угорського короля Матяша Корвіна (2014)
Сокіл Г. - Образ Джурила в українському фольклорі (2014)
Смоляк О. - Ладканкові типи весільних пісень Південної Волині (на матеріалі с. Липа Дубенського району Рівненської області) (2014)
Бриняк О. - Функціональна диференціація мотивів у художньо-поетичній тканині хрестинних пісень українців (2014)
Коваль Г. - Колір як ознака образотворення в календарно-обрядовій поезії (2014)
Качмар М. - Метаморфоза в українських народних баладах: ґенетично-функціональний аспект (2014)
Чікало О. - Українські пісні-хроніки: колективне та індивідуальне у фольклоротворенні (2014)
Кравцова Г. - Поетичний вимір повстанських тюремних пісень (2014)
Ковальчук О. - Різновиди та функції повторів у поетичній тканині коломийок (2014)
Демедюк М. - Національна своєрідність міфологічних персонажів в українських чарівних казках (2014)
Сокіл-Клепар Н. - Сакральна мікротопонімія в українському ономастиконі (2014)
Давидюк В. - Історія "походи" в літературі та фольклорі (2014)
Ярмоленко Н. - Феномен міфу в творчій інтерпретації І. С. Нечуя-Левицького (2014)
Нахлік Є. - Українські фольклорні джерела "Москаля-чарівника" І. Котляревського (2014)
Сокіл В. - Бойківське весілля із села Довге на Дрогобиччині, Сокіл Г. (2014)
Сокіл В. - Про пісню "Пливе кача по тисині" (2014)
Луньо Є. - Цінний науковий дарунок отчому краєві (2014)
Титул, зміст (2014)
Добрянська Н. А. - Генезис корпоративних об’єднань у продовольчій сфері, Ніколюк А. В. (2014)
Кужель В. В. - Організаційно-економічний механізм розвитку агропродовольчої сфери під впливом факторів соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Кулаковська Т. А. - Методичні підходи до аналізу та прогнозування кризового стану підприємств (2014)
Манзій О. П. - Конкурентоспроможність підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Мартиновський В. С. - Методика розрахунку економічної ефективності виробництва на підприємствах, Сьоміна Ю. О. (2014)
Козак Е. Б. - Инновационный подход к построению карьеры современного преподавателя высшей школы, Пидгурская А. М., Фоменко М. В. (2014)
Антонюк О. П. - Аналіз структури експорту агропродовольчої продукції, Антонюк П. О. (2014)
Іванченков В. С. - Стратегічний орієнтир розвитку підприємств плодоовочевої консервної промисловості (2014)
Козак К. Б. - Забезпечення продовольчої безпеки як основи життєзабезпечення й підвищення якості життя населення (2014)
Нікішина О. В. - Ефективність механізму стимулювання виробництва твердої пшениці для внутрішньої переробки в Україні (2014)
Самофатова В. А. - Аналіз перспектив розвитку рибопереробної галузі України, Фалюта Г. І. (2014)
Ткачук Г. О. - Внутрішні та зовнішні загрози продовольчої безпеки України (2014)
Замлинський В. А. - Формування ринку інвестицій переробних підприємств продовольчої сфери: принципи та методи, Шабатура Т. С. (2014)
Іванов А. М. - Оптимізація інвестування в розвиток конкурентоспроможності туризму в державній політиці розвитку туризму (2014)
Митяй O. В. - Стратегічні напрями і проблеми інвестиційної привабливості та рівня інноваційного розвитку суб'єктів господарювання АПК (2014)
Танасийчук Ю. В. - Інноваційний розвиток аграрної сфери в контексті продовольчої безпеки України (2014)
Ступницька Т. М. - Вплив структурних змін форми №1 "Баланс" на аналіз ліквідності підприємства, Ніколаєва С. І. (2014)
Тарасова О. В. - Стан і тенденції розвитку банківської системи України, Панова Ю. О. (2014)
Скляр Л. Б. - Методологічні принципи побудови економіко-екологічного аналізу (2014)
Лукінова Т. Б. - Від шкільного учителя до академіка (до 75-річчя від дня народження академіка В. Г. Скляренка), Бріцин В. М., Гальчук І. Ю. (2012)
Зарецкая О. А. - Интернет-общение на "высокие темы": анализ и перспективы исследования (2012)
Коч Н. В. - Когнитивная метафора как "средство припоминания" (2012)
Жильцова О. П. - Сучасна мова російського традиційного образотворчого мистецтва (2012)
Муравьёва О. В. - Оcобенности реализации концепта "любовь" в русскоязычных произведениях Т. Г. Шевченко (философский, культурологический и психологический аспекты) (2012)
Слабоуз В. В. - К обоснованию некоторых направлений развития лингвокультурной онимографии (2012)
Лабащук О. - Функції натального наративу (2012)
Семашко Т. Ф. - Колоративи у наївній картині кольору українського етносу (2012)
Шкляєва Н. В. - Господарські мотиви у народній топонімічній прозі Західного Полісся, Николюк Т. В. (2012)
Зарицька Т. Г. - Фольклорні збірки М. О. Максимовича як славістичне джерело у Чехії та Словаччині (2012)
Поўх І. В. - Дыялог культур у паэзіі Гєйбрыэла Роузенстока (2012)
Руда О. В. - Взаимодействие вербальных и невербальных компонентов в коммуникации (2012)
Ажнюк Л. В. - Лінгвістична експертиза і принцип юридичної визначеності (2012)
Ажнюк Б. М. - Cтатус мов у Російській Федерації (2012)
Ващенко О. О. - Старо - та новогрецизми у складі чеського лексикону (історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти дослідження) (2012)
Звонко Г. О. - Українські іменники на позначення агентів перетворення (2012)
Кулиева Афсанa Насими гызы - Место экономических терминов в лексикологии современного турецкого и азербайджанского языков (2012)
Абдуллаева Гызылгюль Агали кызы - Гласные в фонетико-орфографической системе азербайджанского литературного языка XVII века (2012)
Филатенко И. А. - Речевое событие в пространстве массмедийного политического дискурса (2012)
Вейда Т. М. - Засоби маніпуляції свідомістю у професійній діяльності журналіста (на матеріалі Інтернет-дискурсу) (2012)
Сторощук І. І. - "Тлін" Вацлава Берента як роман з життя мистецького середовища (2012)
Пресіч О. - Українсько-канадська проза ХХ СТ. Пошук свогом ісця на новій землі (2012)
Кульчинський О. Б. - Османська хроніка "Історія Наїми" як заперечення літописного канону (2012)
Сафиева Ф. - Историческая тема в поэмах Наби Хазри (2012)
Цыганкова З. Н. - О переводе лексики романов жанра "чиклит" (на материале романа К. Бушнелл "Пятая авеню, дом один") (2012)
Сварич Н. З. - Лірика Івана Андрусяка: еволюція художнього стилю (2012)
Максимова В. В. - В поисках "скрымтымным”, или право на прочтение (2012)
Юзвяк Й. - Американский колорит в русско-польском переводе (2012)
Циган Л. В. - Особливості процесу формування фахової компетентності майбутніх перекладачів (2012)
Синявина Л. В. - Компетентностный и культурологический подходы к преподаванию русского языка иностранным гражданам, Филянина Н. Н. (2012)
Татьянченко Н. Ф. - Лінгвометодологічні та дидактичні засади формування мовно-комунікативної компетентності студентів-нефілологів (2012)
Голощук С. Л. - Вербалізація концепту бажання в англомовному спонукальному дискурсі (2012)
Hamed A. - Exploting transit potential in Ukraine. The transport corridors and EU approximation, Gasukha L. (2014)
Caban J. - The state of road transport safety in Poland, Slovakia and Ukraine, Droździel P., Krzywonos L., Lišćák Št. (2014)
Аксенов А. Ф. - Динамические процессы в граничных слоях трибосистем в режиме эластогидродинамического трения, Стельмах Д. А., Стельмах А. У., Колесник П. А. (2014)
Бутитер И. Б. - Демпфирование в трехслойных композитных балках при динамическом изгибе, Дивеев Б. М., Когут И. С., Николишин М. М. (2014)
Василенко Т. Є. - Підвищення ефективності роботи суб'єктів підприємницької діяльності при перевезенні дрібнопартійних вантажів автомобільним транспортом, Губін О. Є. (2014)
Гречихин Л. И. - Энергетический подход решения теплопроводных задач в технике с применением вектора Умова, Куць Н. Г. (2014)
Дацюк Л. М. - Силовий розрахунок брального паса поперечного льонобрального апарату, Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2014)
Дівеєв Б. М. - Дослідження розповсюдження вібрації та ударів від коліс до чутливого елемента машини, Коник І. В., Паращук Д. Л., ПелехЯ.М. ПелехЯ.М. (2014)
Кашканов В. А. - Вплив якості ідентифікації коефіцієнта зчеплення на результати експертизи дорожньо-транспортних пригод, Косовець В. С. (2014)
Кіяшко І. В. - Врахування психофізіологічних особливостей водіїв щодо сприйняття ними засобів інформаційного забезпечення (2014)
Клименко О. Д. - Експериментальні дослідження впливу конструктивних параметрів зміцнювача на силу деформування при зміцненні зубчастих коліс загартованими кульками , Селезньов Е. Л., Пуць В. С. (2014)
Коник М. В. - Оцінка інформаційних характеристик складових дорожнього середовища (2014)
Мельничук С. В. - До питання підвищення показників плавності ходу автомобіля категорії М1. Програмно-апаратний комплекс для проведення натурного дослідження підвіски, Вітюк І. В., Бовсунівський І. А. (2014)
Монастирський Ю. А. - Сучасна підготовка операторів кар'єрних самоскидів, Веснін А. В. (2014)
Павлюк Д. О. - Застосування спектральної щільності для оцінки якості покриттів, Терещук В. П., Лєбєдев О. С., Шур’яков М. (2014)
Пейчев Г. И. - Применение бесконтактной магнитно-турбулентной очистки шарикоподшипников в авиационном двигателестроении, Колесник П. А., Мурашкин Е. И. Стельмах А. У., Житницкий А. Л., Кущев А. В., Шимчук С. П. (2014)
Подригало М. А. - Оценка устойчивости и управляемости двухзвенных автомобильных поездов, Клец Д. М., Яценко К. Г., Плетнев В. Н. (2014)
Пустюльга С. І. - Систематизована формалізація вхідних даних роботи маршрутних автобусів для оптимізації міських пасажирських перевезень, Мурований І. С. (2014)
Ройко О. Ю. - Вплив геометричних характеристик моделі на параметри файлів для швидкого прототипування, Бурчак І. Н., Головачук І. П. (2014)
Савін Ю. Х. - Методичні основи визначення потужності підприємств з паркування транспортних засобів, Середа В. Р. (2014)
Тараймович І. В. - Аналіз шляхів інтенсифікації замішування тіста на безперервно діючих тістомісильних машинах, Димчур Є. В. (2014)
Усенко М. В. - Обґрунтування вдосконалення робочих органів малогабаритних машин для вирощування однорічних культур на схилах (2014)
Шведик М. С. - Теоретичні основи ресурсоощадної технології висіву насіння зернових культур і технічних засобів для її реалізації (2014)
Баранник В. В. - Обоснование необходимости совершенствования технологии сжатия данных, Коломийцев А. В., Карпенко О. Н. (2007)
Бодянский Е. В. - Нечеткая кластеризация данных, заданных в порядковой шкале, Опанасенко В. А., Слипченко А. Н. (2007)
Брилевская Е. А. - Определение оптимального количества заданных геометрических объектов с учетом их принадлежности к различным категориям для максимального заполнения ограниченных областей, Заволодько А. Э. (2007)
Бурсала О. Л. - Вплив поля збурених тисків літальних апаратів на точність визначення висоти та швидкості польоту (2007)
Воронов Д. Н. - Критерии оценки имитостойкости командно-телеметрических радиолиний (2007)
Головашич С. А. - Алгоритм блочного симметричного шифрования "Лабиринт" (2007)
Грабчак В. И. - Анализ математической модели и структурной схемы системы передачи данных, Пасько И. В., Лахтин С. Е., Королев Р. В. (2007)
Гриб Д. А. - Канал индикации радиосистем ближней навигации как источник информации о государственной принадлежности воздушных объектов, Голованов В. П., Артеменко А. Н. (2007)
Єрохін А. Л. - Про одну модель дослідження багатовимірних процесів в складних системах (2007)
Жученко А. С. - Синхронизация в системах передачи информации с помехоустойчивым кодированием на основе турбокодов (2007)
Звиглянич С. Н. - Оптимизация процесса документооборота в структурных подразделениях организации, Петров В. Л. (2007)
Ковальский Б. С. - Гидравлическая подвеска колес безбалансирных многоосных агрегатов, Раковская Н. Х. (2007)
Козелков С. В. - Математическая модель идентификации космических объектов по неконтролируемым излучениям бортовой аппаратуры космических аппаратов, Богдановский А. Н., Поляков А. Л., Рачинский А. П. (2007)
Комишан А. І. - Вибір платформи реалізації захищених web-прикладень на основі експертних оцінок, Сумцов Д. В., Комишан В. А. (2007)
Кононов В. Б. - Математическая формулировка задач определения состава однородных и разнородных сил и средств конфликтующих группировок на основе динамических моделей (2007)
Костенко І. Л. - Методика розрахунку канальної ємності сайтів та частотного планування систем транкінгового зв’язку при їх використанні для забезпечення управління повсякденною діяльністю військ, Чернятьєв А. В., Зміївський Г. А. (2007)
Кащеев С. А. - Интеллектуальный агент рассылки расписания занятий (2007)
Крутий Л. М. - Газовый баланс в когенерационной установке на базе мотор-генератора 11ГД100М, Матёрка И. Е. (2007)
Кузнецов І. Б. - Визначення наявності перегріву лопаток турбін авіаційних двигунів в умовах авіаремонтних підприємств за допомогою енергетичного методу неруйнівного контролю, Кузнецов Б. Т., Гаврилов А. Б. (2007)
Кучеренко Ю. Ф. - Пропозиції щодо удосконалення існуючої об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України, Шубін Є. В., Гузько О. М. (2007)
Лиепинь У. Р. - Диагностика ФАР из ближней зоны в присутствии эхо-сигналов, Куприй В. Н., Головин Г. А. (2007)
Михнов Д. К. - Разработка системы показателей тестирования WEB-базированной информационной системы в условиях низкой технологической культуры, Евланов М. В., Шредер Н. В. (2007)
Моргун О. А. - Застосування артилерійських ракетно-космічних комплексів суборбітального моніторингу для забезпечення дій військ (сил), Ставицький С. Д., Лаврінчук О. В., Піскун О. М. (2007)
Осієвський С. В. - Аналіз підходів щодо управління потоками даних, Долгий Ю. С., Вельчев К. А. (2007)
Пашков Д. П. - Прогнозирование помехоустойчивости радиотехнических систем в условиях возмущения ионосферы, Ломоносов С. Е. (2007)
Подорожняк А. А. - Нейросетевые технологии в прогнозировании телекоммуникационного трафика (2007)
Поляков Г. А. - Метод синтеза параллельно-декомпозиционных моделей алгоритмов для высокодинамичных критических систем, Толстолужская Е. Г., Толстолужский Д. А. (2007)
Прасол И. В. - Учет электромагнитной совместимости при проектировании аналого-цифровых схем биомедицинских устройств, Кобылинский А. В. (2007)
Рубан И. В. - Оценка эффективности трансформационного сжатия изображений (2007)
Руденко Д. А. - Модель и средства поддержки данных в задачах интеграции неоднородных информационных систем, Тулупов В. В. (2007)
Санин А. Ф. - Ромбическая подвеска для обеспечения равномерной нагрузки на колеса (2007)
Танянский С. С. - Поиск частично совпадающих данных в задачах идентификации информационных объектов, Вахета О. В. (2007)
Хмелевская О. А. - Методика оценивания технического уровня зенитного ракетного вооружения с использованием средств автоматизации процедур принятия решений (2007)
Шевченко А. В. - Метод повышения быстродействия акустооптических цифровых процессоров технических средств навигации боевых систем и комплексов (2007)
Шевченко В. В. - Перспективы внедрения и особенности проектирования ВЛЭП с изолированными проводами, Цурак С. М., Лизан И. Я. (2007)
Якимец Н. В. - Отказоустойчивые цифровые системы управления с программируемой логикой на основе частично работоспособных автоматов: модели и реализация, Харченко В. С. (2007)
Бодянский Е. В. - Ортосинапс, ортонейроны и нейропредиктор на их основе, Викторов Е. А., Слипченко А. Н. (2007)
Ситников Д. Э. - Метод нахождения аппроксимаций приближенных множеств и построения логических правил на основе алгебры конечных предикатов, Рябов О. А., Титова Е. В., Романенко О. А. (2007)
Адаменко М. І. - Дослідження на об’єктовому рівні комплексних надзвичайних ситуацій, Кириченко І. О. (2007)
Бабій А. C. - Аналіз тенденцій розвитку злочинності, Зацеркляний М. М. (2007)
Воробйов В. І. - Основи створення системи централізованого спостереження і оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій для підрозділів різного підпорядкування (2007)
Бабич А. П. - Методика рейтингового оцінювання якості навчання курсантів (студентів) при кредитно-модульній системі організації навчального процесу (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Овчинников Е. В. - Многокомпонентные термостойкие плазмохимические покрытия, Чекан Н. М. (2014)
Онисько О. Р. - Різьбові різці з відкоректованою за значенням переднього кута прямолінійною різальною кромкою, Панчук В. Г., Врюкало В. В. (2014)
Павлыш В. Н. - Исследование характеристик режущих инструментов исполнительных органов современных горных машин, Стеблин В. В., Топчий С. Е., Гродзинский П. Я. (2014)
Панчук В. Г. - Комп’ютерна оптимізація конструкції елементів пристрою для випробування противикидного обладнання свердловин (2014)
Парненко В. С. - Классификация изделий машиностроения прямолинейного профиля зубьев (2014)
Петрина Д. Ю. - Вплив високотемпературної термомеханічної обробки на внутрішнє тертя сталі 50ХН (2014)
Петров О. В. - Експериментальне визначення залежності витрати рідини через робоче вікно розподільного золотника гідророзподільника, Семічаснова Н. С., Сусмєтов О. С., Чеповой Д. В. (2014)
Петряєва І. О. - Дослідження параметрів шорсткості під час обробки фасонної поверхні (2014)
Пилипець М. І. - Дослідження зусиль формовки секційних гвинтових заготовок, Васильків В. В. (2014)
Приступа С. О. - Дослідження енергетичного балансу зони різання в процесі механічного оброблення деталей машин, Мороз С. А. (2014)
Равская Н. С. - Формирование задней поверхности сверл с радиусной заточкой способом копирования, Ковалева Л. И., Оробченко А. П. (2014)
Расулов Н. М. - О глубине резания при шлифовании зубьев копированием, Шабиев Е. Т. (2014)
Расулов Н. М. - Об оценке качества изготовления деталей, Надиров У. М. (2014)
Сахаров А. В. - Установление технологических возможностей станка, Арзыбаев А. М. (2014)
Сидорова Е. В. - Определение влияния лазерного нагрева на распределение контактных напряжений при точении стали 42CrMo4 (2014)
Солодкий В. И. - Профилирование инструмента для изготовления сверл, обрабатывающих композиционные материалы, Глоба А. В., Булах И. А. (2014)
Ступницький В. В. - Узагальнений алгоритм структурно-параметричної оптимізації функціонально-орієнтованого технологічного процесу (2014)
Тамаркин М. А. - Исследования и разработка процесса виброабразивной ультразвуковой обработки деталей, Вяликов И. Л., Тищенко Э. Э. (2014)
Таровик А. Б. - Снижение тангенциальной силы резания при обработке тонкостенных цилиндрических изделий с применением ультразвуковых колебаний инструмента (2014)
Ткаченко Э. А. - Самоорганизация механической активации и механо-химических твердофазных реакций геомодификаторов трения в подвижных сопряжениях (2014)
Цыркин А. Т. - Исследование процессов уплотнения стружки сплава Д-16, Михайлов А. Н., Белошапка Д. В., Головятинская В. В., Петров М. Г. (2014)
Шабаев О. Е. - Формирование усилий резания на резцах исполнительного органа проходческого комбайна с учетом их затупления, Хиценко Н. В., Бридун И. И. (2014)
Яким Р. С. - Підвищення зносостійкості деталей машин нафтогазової промисловості в умовах дії абразиву (2014)
Butenko V. I. - Mathematical model of nanostructured processing based on parts of nonlinear dissipative oscillator (2014)
Ciecinska B. - The analysis of toxicity of waste gases after surface laser treatment, Kuzniar S. (2014)
Заруднев Е. С. - Наведенная катионным порфирином агрегация гибридов углеродная нанотрубка-олигонуклеотид: влияние температуры на стабильность гибрида, Карачевцев В. А. (2012)
Ткачева Т. Н. - Спектроскопия взаимодействий неорганических наночастиц nGdYVO4:Eu3+ и органических полиметиновых красителей в водных растворах, Ефимова С. Л., Клочков В. К., Сорокин А. В., Боровой И. А., Малюкин Ю. В. (2012)
Курильченко И. Ю. - Исследование взаимодействия гидрофобных полиметиновых красителей с липосомами в водных растворах методом оптической спектроскопии, Ефимова С. Л., Ткачева Т. Н., Кавок Н. С., Сорокин А. В., Малюкин Ю. В. (2012)
Анікєєва М. О. - Клітинна адгезія: види, механізми, роль у функціонуванні живих систем, Гордієнко О. І. (2012)
Шаталова Т. А. - Изменение диэлектрических характеристик компонент крови больных сахарным диабетом 2 типа, Адельянов А. В., Горобченко О. А., Николов О. Т., Гаташ С. В., Овсянникова Т. Н., Горшунская М. Ю. (2012)
Полещук А. П. - Исследование спектров локальных мышечных перемещений при коррелированных и некоррелированных изометрических мышечных контрактациях, Матченко А. С., Скресанова И. В., Толстолужский Д. А., Баранник Е. А. (2012)
Адельянов О. В. - Вплив зберігання і y-випромінювання на діелектричні властивості суспензій еритроцитів у присутності ультрадисперсних наноалмазів, Горобченко О. О., Ніколов О. Т., Гаташ С. В., Мамотюк Є. М. (2012)
Максимчук П. О. - Влияние кислородной нестехиометрии на формирование люминесцентных центров в нанокристаллах диоксида церия, Вягин О. Г., Беспалова И. И., Масалов А. А., Спивак Н. Я., Малюкин Ю. В. (2012)
Ушакова Л. М. - Мас-спектрометричне дослідження лактози та N-ацетилнейрамінової кислоти, адсорбованих на поверхні високодисперсного кремнезему, Місчанчук Б. Г., Галаган Н. П., Покровський В. О., Чуйко О. О. (2012)
Індиченко Г. - Пріоритетні завдання європейських академій наук в умовах формування знаннєвого суспільства (2013)
Добко Т. - Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива (2013)
Сербін О. - Підвищення ефективності пошукових інструментів у контексті розвитку індексування інформаційних ресурсів (2013)
Бодак О. - Інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело формування іміджу держави, Лобузіна К. (2013)
Пирогов О. - Конференции молодых ученых и специалистов как эффективная форма работы с молодежью, Авгуль Л. (2013)
Самохіна Ж. - Маркетингові дослідження в наукових бібліотеках України (2013)
Назаровець С. - Експериментальні засоби аналізу та оцінки наукової продуктивності (2013)
Солоіденко Г. - Видові та термінологічні особливості періодичних видань (2013)
Горова С. - Перспективи розвитку періодичних електронних видань у сучасному інформаційному середовищі (2013)
Пастушенко О. - Створення науково-довідкового ресурсу преси та періодики бібліотечних, архівних, музейних фондів України (90-х років ХХ ст. 10-х років ХХІ ст.) (2013)
Аксьонова Н. - Нормативно-правове поле формування національного електронного газетного фонду України (стан і проблеми) (2013)
Сєкунова І. - Ефективність друкованих ЗМІ в президентських кампаніях: типологічний аналіз (2013)
Пушук М. - Розвиток юридичних наук у контексті створення таблиць бібліотечної класифікації (2013)
Федорчук А. - Авторитет України у світі: аналіз зарубіжної преси, Третяк Т. (2013)
Камінський Ю. - Перекладацький аналіз тексту (2013)
Кузнєцов О. - Виявлення латентних закономірностей у наукових статтях юридичної проблематики (на прикладі наукового журналу "Адвокат" за 2009-2011 рр.), Кузнецов А. (2013)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Аспекти виділення пошукових ознак для повнотекстових баз даних (2013)
Вітушко Н. - Поширення інформаційно-аналітичних продуктів бібліотек за допомогою соціальних мереж (2013)
Перенесієнко І. - Використання можливостей соціальної інтернет-мережі Facebook у роботі бібліотек (2013)
Вітушко А. - Діяльність бібліотек у соціальних мережах: проблеми інформаційної безпеки (2013)
Романенко О. - Компаративний аналіз інтернет-комунікації політичних партій та Польської Республіки в соціальних мережах (2013)
Шаповал М. - Публічні ліцензії та їх застосування до наукових електронних ресурсів мережі Інтернет (2013)
Медвідь Т. - Систематизація електронних ресурсів: особливості аналізу змісту та розподілу за галузями знань (2013)
Гах І. - Технології Wi-Fi в бібліотеці: переваги та недоліки (2013)
Іващук Л. - Жінка-президент - світовий досвід, реалії та перспективи (2013)
Костиря Б. - Представлення українського символізму 20-х років ХХ ст. у фондах НБУВ: систематизаційний аналіз змістовної складової (2013)
Лютов С. - Деятельность фронтового отделения Воениздата в период освобождения Украины в 1943-1944 гг. (2013)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в контексті пріоритетів національної та міжнародної інформаційної політики (2013)
Половинчак Ю. - Бібліотеки в культурних взаємодіях цифрової епохи (2013)
Струнгар А. - Бібліотека в системі наукової комунікації (2013)
Дубас Т. - Видавнича діяльність НБУВ яксфера наукового знання і практичної діяльності (2013)
Автономова Н. - Еволюція інформаційної функції бібліотек у період переходу до інформаційного етапу розвитку суспільства (2013)
Терещенко І. - Бібліотека як суб'єкт ринку інформаційних продуктів і послуг (2013)
Медведєва В. - Впровадження електронних інформаційних технологій у сучасну бібліотечну діяльність (2013)
Касаткін В. - Специфіка відображення інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах (інформація про фонди та користувачів) (2013)
Пригорницька О. - Мережа інтернет як засіб інформаційного обслуговування користувачів бібліотек (2013)
Натаров О. - Забезпечення сучасними бібліотеками доступу до наукових знань як форма реалізації права на освіту (2013)
Пестрецова О. - Бібліотечні установи як центри інформаційного супроводу вдосконалення правової бази розвитку українського суспільства (2013)
Войцеховська Є. - Розвиток міжнаціональної толерантності як аспект сучасної бібліотечної діяльності (2013)
Удовик В. - Документальна спадщина президентів держав у сучасному електронному інформаційному просторі: формування та склад (2013)
Польовик С. - Місце та роль Фонду Президентів України в системі соціальних комунікацій (2013)
Гарагуля С. - Проблематика каталогізації електронних ресурсів у НБУВ (2013)
Орєшина Н. - Систематизація в контексті організації та ведення спеціалізованих каталогів: історико-технологічний аспект (2013)
Лаба О. - Особливості складання бібліографічних описів як результату аналітико-синтетичної переробки міжнародної інформації, Калінчук К. (2013)
Ткачук Л. - Еволюція бібліографічного інформування - від "інформаційно-бібліографічного обслуговування" до "електронного бібліографічного інформування споживачів" (2013)
Постельжук (Грогуль) О. - Інформаційно-аналітична продукція обласних універсальних наукових бібліотек України (2013)
Медвідь Т. - "Рубрикатор НБУВ" як віддзеркалення еволюції сільськогосподарської науки (2013)
Степченко Л. - Особливості читацької поведінки сучасної молоді в електронну епоху (2013)
Виноградова О. - Інноваційна діяльність бібліотеки для юнацтва: основні шляхи та методи (2013)
Вертій Ж. - Інноваційні форми обслуговування читачів у бібліотеках для дітей України та зарубіжжя (2013)
Макарова О. - Інформаційні технології та ефективність їх упровадження в Біліотеці Конгресу Аргентини (2013)
Дем'янюк Л. - Бібліотека Ісламської Республіки Іран у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2013)
Шемаєв С. - Бібліотека, архів, музей: шляхи співробітництва (2013)
Булахова Г. - Виставкова діяльність у рекламній стратегії бібліотек (2013)
Приймак І. - Житомирська публічна бібліотека: історія створення (2013)
Зуб В. - Особливості розвитку законодавства з питань охорони праці в бібліотеках зарубіжних країн: документознавчий аспект (2013)
Иванов Е. - К 150-летию открытия Московского публичного и Румянцевского музеев (2013)
Молчанов В. - "Возникновение новой жизненной силы для нашего развития и образования..." (к 150-летию открытия Румянцевского музея в Москве) (2013)
Вишневская Е. - В. Одоевский в истории Румянцевского музея (1846-1861) (2013)
Емельянова Е. - Библиотека в составе Московского публичного и Румянцевского музеев до 1917 г. (2013)
Хайцева Л. - Кабинет библиотековедения в структуре Государственного Румянцевского музея (2013)
Гачева А. - "Служитель духа вечной памяти": Н. Федоров и Румянцевский музей (2013)
Дивногорцев А. - Профессиональные связи сотрудников ленинской библиотеки с немецкими коллегами после Рапалльского договора (2013)
Золотова М. - Проблемы терминологии описания переплетов книжных памятников (2013)
Соколова Е. - Воспитания К. Алмазова (новые поступления в НИО рукописей РГБ) (2013)
Игнатович Т. - "Екатерининская" коллекция в собрании живописи Московского Румянцевского музея (2013)
Ларина А. П. - Севастьянов и искусство светописи в 1850-х годах (2013)
Радионова Л. - Эпинальная картина, посвященная событиям из жизни Наполеона, в собрании отдела изоизданий РГБ (2013)
Радионова А. - Обзор изобразительных материалов архива П. Севастьянова (Ф. 269, НИОР РГБ) (2013)
Шленова О. - Ранние образцы дискографии на примере фондов РГБ (2013)
Фомин Д. - Пропаганда чтения в русском плакате 1920-х годов (2013)
Сухонос В. В. (мол.) - Імпічмент як спосіб припинення повноважень глави держави: конституційний та політико-правовий аспекти (2014)
Стогова О. В. - Особисте життя людини: проблема визначення поняття (2014)
Скорчинська Е. - Свобода народу в державі як благо, яке захищається адміністративним правом (2014)
Пасічник А. В. - Окремі аспекти удосконалення боротьби з корупцією у банківському секторі економіки України (2014)
Щербак С. В. - Виконавча процедура: постановка проблеми (2014)
Старинський М. В. - Функціональні принципи правового регулювання валютних відносин (2014)
Гамалій О. Л. - Деякі аспекти протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні (2014)
Кунцевич М. П. - Правова природа адміністративних послуг: теоретичний та практичний аспект (2014)
Швагер О. А. - Деякі аспекти правового регулювання бюджетних відносин (2014)
Гудков Д. В. - Адміністративно-правові засоби заборони за законом України "Про засади запобігання і протидії корупції” (2014)
Івашова І. П. - Особливості користування житлом, що є об’єктом права спільної часткової власності (2014)
Жаренко В. Ф. - Особливості банкрутства сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Звірко О. Є. - Викрадення як злочинне посягання (2014)
Дорда С. В. - Мовні злочини (2014)
Клочко А. М. - Злочини у сфері банківської діяльності (2014)
Завгородня В. М. - Міждержавні справи у практиці Європейського суду з прав людини (2014)
Славко А. С. - Окремі питання юрисдикції міжнародного кримінального суду (2014)
Самойленко Є. А. - Особливості розвитку правового режиму навігаційного використання відкритих міжнародних рік Азії (2014)
Акуленко В. І. - Політико-правові проблеми повернення культурних цінностей між державами СНД (продовження) (2010)
Прибєга Л. В. - Архітектурна пам’яткоохоронна методика як наукова дисципліна (2010)
Манаєв О. Ю. - Історико-культурні заповідники Криму: пам’яткоохоронна діяльність та перспективи (2010)
Осадчий Є. М. - Питання вивчення полів битв козацької доби в Україні (2010)
Єсюнін С. М. - Забудова міст Подільської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття та питання щодо її збереження (на прикладі м. Хмельницького) (2010)
Мокроусова О. Г. - Монументально-декоративне мистецтво в архітектурі Києва ХІХ –початку ХХ ст.: проект і реалізація (2010)
Харлан О. В. - Народні традиції у релігійному мистецтві Придніпров’я ХVІІ–ХVІІІ ст. (2010)
Принь О. В. - Рятівні археологічні експедиції Інституту археології АН УРСР на промислових новобудовах та об’єктах меліорації в Донбасі у 1941–1945 роках (2010)
Рудика Н. М. - Критерії оцінки нерухомих пам’яток археології (2010)
Тесленко І. Б. - Господарська керамічна тара Таврики XV в. (2010)
Черняков І. Т. - "Дикий Сад”, Гомер, Геродот, Троя, ахейці та кіммерійці (коментар одного археологічного відкриття в Україні) (2010)
Верговський С. Х. - Передумови, наукові засади створення й перспективи розвитку Національного музею народної архітектури та побуту України (2010)
Крахмальна Т. В. - Експонування палеоприродної спадщини четвертинного періоду, Кепін Д.В. (2010)
Принь М. О. - Луганський обласний краєзнавчий музей – форпост пам’яткоохоронної роботи на сході України (2010)
Стельмах І. Ф. - Мережа музеїв Криму напередодні розвалу СРСР (2010)
Гаврилюк О. Н. - "Волинь – це українська земля…” (віхи пам’яткознавчої діяльності Анатолія Дублянського) (2010)
Кепін Д. В. - Внесок Ї. Неуступного до розвитку музеології (2010)
Колосок Б. В. - Архівні джерела кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. про луцькі мости (2010)
Непомнящий А. А. - Материалы личного архивного фонда Н.М. Печенкина – неизвестный источник об охране историко-культурного наследия в Крыму в начале ХХ века (2010)
Юрченко С. Б. - Два документи про будівництво бернардинського монастиря у Фразі (2010)
Бойко Л. О. - Видавнича діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури як джерело вивчення пам’яткоохоронної справи в Україні (2010)
Каліновський В. В. - Пам’яткознавча діяльність духовних осіб Таврії в роботі наукових товариств (2010)
Ломакін Д. А. - З історії вивчення комплексу мусульманських пам’яток Старого Криму: експедиції Всесоюзної наукової асоціації сходознавства (2010)
Молочко Є. В. - Екскурсії як форма вивчення й охорони пам’яток історії та культури Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Гріффен Л. О. - Світло шахтаря (еволюція шахтарських світильників) (2010)
Титова О. М. - Коротка характеристика пам’яток археології України (2010)
Примак А. Ф. - Хроніка: події з пам’яткознавства й музеєзнавства) (2010)
Горовий В. - Національні інформаційні ресурси в контексті посилення інформаційних впливів (2013)
Кандауров С. - Про тенденції міжнародної співпраці щодо мінімізації кібернетичних загроз та деякі проблемні питання формування політики України у сфері інформаційної безпеки (2013)
Удовик В. - Публічні промови призидентів як складова документальної спадщини політичної історії (2013)
Гранчак Т. - Становлення бібліотеки як суб'єкта політичної комунікації (2013)
Галаган Л. - Інформаційний потенціал е-урядування в забезпеченні комунікативних зв'язків органів державної влади з громадськістю (2013)
Ворошилов О. - Сучасні інформаційні технології в науковому супроводі суспільних реформ (2013)
Бусол О. - Деякі аспекти організації роботи інформаційно-аналітичних органів державної влади (2013)
Пастушенко О. - Розвиток зведених та корпоративних електронних ресурсів періодики як науково-довідкового сегмента інформаційного простору України (2013)
Кисельова А. - Сучасні системи електронного документообігу: архітектура архівного модуля (2013)
Горова С. - Соціальні комунікації як фактор розвитку інформаційного суверенітету (2013)
Блажкевич А. - Роль правової інформації в реалізації права громадян України на інформацію, Калініна-Симончук Ю. (2013)
Сєкунова І. - Агітаційні матеріали з використанням нейролінгвістичного програмування під час президентських виборів 2010 р. в Україні (2013)
Натаров О. - Проблеми реформування Конституції: аспекти теорії і вітчизняна практика (2013)
Семесько В. - Захист авторського права в мережі Інтернет (2013)
Кравченко О. - Документи ЦДАГО України як джерело з історії партизанського з'єднання ім. І. Ф. Боровика (2013)
Покровська Г. - Бібліотечні фонди в структурі національного інформаційного простору (2013)
Вітушко А. - Проблема використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж з точки зору інформаційної безпеки (2013)
Булахова Г. - Бібліотеки в соціальних мережах та блогосфері як засіб рекламування (2013)
Чернявська Л. - Представлення бібліотек у блогах та соціальних мережах як фактор покращення комунікації у віртуальному середовищі (2013)
Терещенко І. - Бібліотечні продукти та послуги в соціальних медіа (2013)
Самсонов М. - Представлення бібліотек на веб-сайті YouTube (2013)
Федоренко О. - Соціальні мережі як інструмент популяризації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Вітушко Н. - Інформаційно-аналітичне дослідження на замовлення органів державної влади: особливості організації етапу підготовки інформаційної бази (2013)
Іванова М. - Електронна бібліотека як форма збереження ретроспективного юридичного ресурсу НЮБ НБУВ (2013)
Зуб В. - Локальні документальні ресурси з питань охорони праці в бібліотечних установах (2013)
Потіха А. - Сайти політичних партій як джерело підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів (2013)
Желай О. - Бібліотека та інтернет-ресурси: правові аспекти використання інформації (2013)
Тарасенко Н. - Аналітичні аспекти збору та архівування мережевих ресурсів науковою бібліотекою (2013)
Іванов Ю. - Канонічні норми як першоджерела формування ретроспективного юридичного ресурсу НЮБ НБУВ, Іванова М. (2013)
Пригорницька О. - Віртуальна довідкова служба як форма дистанційного обслуговування користувачів (2013)
Сандул О. - Бібліометричний аналіз наукових публікацій з актуальних проблем розвитку альтернативної енергетики в Україні за умов світової енергетичної кризи (на основі реферативних ресурсів НБУВ) (2013)
Гах І. - Необхідність та перспективи впровадження цифрових мереж інтегрального обслуговування для передачі мультимедійної інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі (2013)
Коночкіна О. - Вплив прийняття Закону України "Про доступ до публічної інформації" на розширення джерельної бази інформаційно-аналітичного виробництва бібліотек (2013)
Струнгар А. - Формування інформаційної структури сайту бібліотеки як ефективного інструменту взаємодії у веб-середовищі (2013)
Троїцька К. - Інформаційне висвітлення електронними регіональними ЗМІ екологічних проблем Луганської області (2013)
Стоян П. - Канадський досвід міжнародної дескриптивної стандартизації архівного опису для корпоративної мережі:розвиток і специфіка використання (2013)
Добко Т. - Довідково-бібліографічна діяльність - пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства (2013)
Кулицький С. - Проблеми підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з економічної тематики в умовах поширення цифрових технологій (2013)
Захарова Н. - Культурно-інформаційна функція наукової бібліотеки в сучасних умовах (2013)
Дубас Т. - Розвиток видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в умовах цифрового середовища (2013)
Аксьонова Н. - Вільний доступ до електронних ресурсів бібліотек (2013)
Присяжна Л. - Бібліотечно-інформаційні продукти як складова інформаційної інфраструктури економічної сфери України (2013)
Медведєва В. - Особливості використання інформаційних технологій в інформаційно-аналітичній діяльності наукових бібліотек (2013)
Пальчук В. - Сучасні тенденції розвитку базових функцій інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек (2013)
Бондаренко В. - Дистантне обслуговування користувачів бібліотек: сучасні наукові підходи до питання (2013)
Беззуб І. - Кооперація - універсальний механізм співпраці бібліотек ВНЗ (2013)
Пестрецова О. - Бібліотечні центри правової інформації: досягнення і перспективи діяльності (2013)
Войцеховська Є. - Формування рубрикатора як технологія підготовки бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту для управлінських структур (2013)
Небрат С. Г. - Вторинні поховання інгульської катакомбної культури (2013)
Грищук О. М. - Астрагали як елемент поховального обряду населення Дніпро-Донської бабинської культури (2013)
Бровендер Ю. М. - Степанівський мікрорайон пам’яток доби бронзи на Донецькому кряжі (2013)
Забавін В. О. - Характеристика поховальних споруд зрубної культури Північного Приазов’я (2013)
Загородня О. М. - Історія вивчення металовиробничого інструментарію зрубної спільноти (2013)
Шепко Л. Г. - Некрополі Європейського Боспору VII-II ст. до н.е. в просторово-хронологічному вимірі (2013)
Вєнцова М. І. - Прикраси в ґрунтових некрополях Боспору VI-II ст. до н.е. (2013)
Горбов В. М. - Археологічні комплекси на території фортеці Кальміус та її околиць, Божко Р. П., Кушнір В. В. (2013)
Отрощенко В. В. - Курган 1 біля с. Гнаровське в Надпоріжжі, Салій Н. Г. (2013)
Литвиненко Р. О. - Кістяний диск з карпато-мікенським декором із Середнього Подонців’я та деякі питання хронології зрубної культури, Санжаров С. М., Усачук А. М. (2013)
Підобід В. А. - Курган зрубної культури могильника Зинцева балка (Північно-Східне Приазов’я), Усачук А. М., Циміданов В. В. (2013)
Полідович Ю. Б. - Унікальне зображення вовка з Середнього Подонців’я (2013)
Потапов В. В. - "Некоторые дискуссионные проблемы" финальной бронзы и некоторые дискуссионные решения этих проблем (2013)
Колесник О. В. - Стильська печера: хронографія вивчення, архівна спадщина, Стахурська К. І. (2013)
Список скорочень (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, содержание (2009)
Мошнин В. Н. - О кинематическом упреждении при подготовке исходных установок (2009)
Чепков И. Б. - Вычислительный эксперимент несимметричного соударения кумулятивных струй защитных устройств динамического типа и противотанковых средств (2009)
Зубков А. Н. - Интегрированные многоспектральные поисково-прицельные системы для ракетно-артиллерийского вооружения, Щерба А. А. (2009)
Сенаторов Н. В. - Методика сопоставительного анализа ночных прицелов для стрелкового оружия, Гордиенко В. И., Сенаторов В. Н. (2009)
Кучеренко О. К. - Аппаратура для контроля качества объективов прицелов стрелкового оружия (2009)
Ковалев Н. А. - Повышение эффективности вычислительных устройств в системах управления огнем (2009)
Мокроцкий М. Ю. - Средства топогеодезической привязки артиллерийских подразделений сухопутных войск Вооруженных сил Украины: перспективы развития (2009)
Мазуренко В. А. - Особенности определения дирекционных углов ориентирных направлений, Казаков В. Н., Варава В. В. (2009)
Степанов Г. В. - Свойства керамики на основе карбида кремния при статическом и ударном нагружении, Зубов В. И., Майстренко А. Л., Кулич В. Г., Шестаков С. И., Александрова Л. И., Данилюк В. Е. (2009)
Надтока В. Н. - Экологически безопасный метод нанесения покрытий на внутренние поверхности, Панков Р. В., Дейнеко Л. Н., Масляный Н. В. (2009)
По зарубежным журналам (2009)
Информация (2009)
Богуш А. М. - Методика роботи з картинками в першій молодшій групі(третій рік життя) (2014)
Бреславська А. Б. - Формування професійної компетентності майбутніх вихователів засобами проектів в умовах позааудиторної діяльності (2014)
Дрозд О. В. - Формування толерантності дітей старшого дошкільного віку у поліетнічному середовищі ДНЗ (2014)
Желан А. В. - Формування культури поведінки дітей дошкільного віку (2014)
Загородня Л. П. - Підготовка майбутніх вихователів до створення предметного еколого-розвивального середовища як складової візуального іміджу дошкільного закладу (2014)
Іванець Н. В. - Мультикультурне виховання учнів початкової школи в позакласній роботі: теоретичний аспект (2014)
Іщенко Л. В. - Формування індивідуальності дошкільника в колективі (2014)
Казанжи І. В. - Підготовка майбутніх вихователів до гуманізації виховного простору ДНЗ (2014)
Калашникова С. А. - Формування полікультурної спрямованності особистості педагога в роботі з дітьми шестирічного віку (2014)
Калініна Л. А. - Формування творчої особистості дитини дошкільного віку засобами театрально-сценічної діяльності (2014)
Кардаш І. М. - Мовленнєва культура як складова загальної культури майбутнього фахівця дошкільної освіти (2014)
Карнаух Л. П. - Проблема гендерної соціалізації особистості в зарубіжних та вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях (2014)
Карсканова С. В. - Розвиток соціального інтелекту майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки (2014)
Кіктенко А. І. - Психологічні аспекти підготовки майбутнього вихователя сучасного ДНЗ до розвитку елементарних математичних уявлень (2014)
Короп О. А. - Наукова спадщина К. Д. Ушинського як методологічна основа практики розвитку в дошкільників аудіативних навичок і вмінь (2014)
Куліш Р. В. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освітидо професійної діяльності (2014)
Кучай Т. П. - Проблема здоров’я у фізичному і психічному розвитку дитини (2014)
Лісовська Т. А. - Вплив музичного середовища на розвиток імпровізації в дітей дошкільного віку (2014)
Луцан Н. І. - Педагогічні умови формування професійної мобільності вихователя дошкільного закладу (2014)
Міленіна Г. С. - Відродження педагогічних ідей вільного виховання С. Русової і М. Монтессорі в сучасній педагогічній практиці (2014)
Нестеренко В. В. - Андрагогічна модель підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти (2014)
Олексюк О.Є. - Професійно-педагогічна творчість студентів у процесі загальнопрофесійної підготовки (2014)
Панченко В. О. - Організація духовно-морального виховання дітей у дошкільних закладах (2014)
Продан Л. А. - Підвищення якості професійної підготовки фахівців галузі початкової освіти засобами краєзнавчого музею (2014)
Семчук С. І. - Вплив комп’ютеризованої реклами на становлення особистості дитини-дошкільника (2014)
Соколовська О. С. - Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у формуванні ціннісного ставлення до праці дітей старшого дошкільного віку (2014)
Степанова Т. М. - Методична підготовка студентів магістратури до викладання фахових дисциплін (2014)
Суятинова К. Є. - Формування особистості дитини дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків (2014)
Тарасун В. В. - Фактори забезпечення якісного осмислення, інтерпретації та передачі результатів обстеження дитини-аутиста (2014)
Тесленко С. О. - До проблеми формування комунікативної культури в дітей старшого дошкільного віку (2014)
Тиндюк Н. Т. - Педагогічні аспекти розвитку словника дітей дошкільного віку (2014)
Трифонова О. С. - Фонетична виразність мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як запорука правильного мовлення їхніх вихованців (2014)
Трофаїла Н. Д. - Емоційний розвиток дітей дошкільного віку (2014)
Філімонова Т. В. - Підготовка майбутніх учителів до патріотичного виховання молодших школярів у теорії педагогіки (2014)
Хайруддинов М. А. - Тенденции и перспективы развития дошкольного образования в Украине (2014)
Халло О. Є. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів (2014)
Шевченко І. В. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців до навчання англійської мови дітей дошкільного віку (2014)
Якименко С. І. - Етичний компонент формування світогляду дитини (2014)
Відомості про авторів (2014)
Квітка С. А. - Неокорпоративізм як механізм взаємодії між державою та групами інтересів (2014)
Михайленко О. В. - Законодавче забезпечення державної сімейної політики в Україні (2014)
Новосяд В. В. - Особливості порівняльних досліджень у науці державного управління (2014)
Літвінов О. В. - Закордонний досвід проведення регуляторних реформ та застосування "регуляторної гільйотини", Літвінова Н. М. (2014)
Шпекторенко І. В. - Компетентнісна сутність професійного досвіду кадрів (2014)
Липовська Н. А. - Інтерпретація концепту "державна служба" з позицій організаційного підходу (2014)
Погребняк Ю. В. - Структурно-компонентний аналіз готов­ності державних службовців до управління соціальними проектами (2014)
Шовгеля О. М. - Формування механізму мотивації праці співробітників органів місцевого самоврядування (2014)
Сальнікова О. Ф. - Організаційні форми державного управ­ління військово-технічною політикою України (2014)
Костенок І. В. - Державно-управлінський механізм оптимі­зації співвідношення інтересів держави та місцевих громад усистемі публічної влади в Україні (2014)
Прокопенко Л. Л. - Досвід державно-громадського управління вищою освітою в Польщі, Дегтярьова І. О. (2014)
Гріффен Л. О. - До питання про теоретичні основи пам’яткознавства (2010)
Бадяк В. П. - Становлення засад пам’яткоохоронної роботи у Львові (2010)
Принь О. В. - Повоєнне відновлення державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі 1945–1952 роках (2010)
Акуленко В. І. - Імплементація норм міжнародного права про охорону культурних цінностей у законодавстві про Збройні сили України (2010)
Гончарова К. В. - Методичні принципи реставрації дерев’яних храмів в Україні у 1950-1980-х роках (2010)
Сердюк О. М. - Функціональна адаптація пам’яток київської житлової архітектури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Товстенко Т. Д. - Етапи розвитку розпланування та забудови м. Умані, Тямін М. Ю. (2010)
Римар А. П. - Актуальність наукового моніторингу стану пам’яток архітектури (досвід Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника), Загрива Н. А. (2010)
Парацій В. М. - Функціональне використання замковиx комплексів Тернопілля: теоретичні осмислення й аналоги історичних традицій (2010)
Збруцький О. М. - Оборонна система палацового комплексу князів Сангушків у м. Ізяслав Хмельницької обл. Північно-західний бастіон (2010)
Рудика Н. М. - До питання про грабіжницьку археологію (2010)
Старовєров Д. О. - До питання ідентифікації ризьких солідів королеви Христини (2010)
Бітковський В. О. - Пам’ятки археології заповідника "Стародавній Київ" (сучасний стан) (2010)
Боротканич Н. П. - Асоціація музеїв космонавтики: історія, розвиток, сьогодення (2010)
Гужаловский А. А. - Из истории продаж белорусских музейных ценностей за границу (2010)
Гайда Л. А. - Презентація музейної кімнати з історії освіти Кіровоградщини (2010)
Ярема-Винар О. C. - Методи реставрування гобеленів (на базі технологій, розроблених у лабораторії відділу реставрації текстильних виробів Метрополітен-музею) (2010)
Горбунова Г. A. - Людмила Морозова: життя і творчість (2010)
Корнієнко В. В. - Молитовний напис Брячислава Святополковича з Софії Київської (2010)
Татаринов С. Й. - Репресовані православні ієрархи з Бахмуту та Сталіно (2010)
Примак А. Ф. - Діяльність "Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины" в Україні (2010)
Сєрова О. Ю. - Мінімалізм та український музичний простір (2010)
Тютюнник Ю. Г. - Водяні млини середньої частини басейну Дніпра та Південного Бугу, Лаврик О. Д. (2010)
Сенченко Н. М. - Історія Бершадського Свято-Преображенського чоловічого монастиря (ХVІІІ–ХІХ ст. ) (2010)
Титова О. М. - Ще раз про значення вивчення нерухомих і рухомих пам’яток українського козацтва (2010)
Сиряміна Н. М. - Мегалітичний феномен світу: чи існує в Україні? (2010)
Зозуля С. Ю. - Пам’яткознавчі й історико-регіоналістичні студії як мотивація до науково-організаційної роботи (досвід проведення І Спаських читань у Ніжині) (2010)
Хроніка: події з пам’яткознавства й музеєзнавства (2010)
До 75-річчя видатного українського пам’яткознавця (2010)
Алексеенко Н. А. - Новые возможности применения космической информации в учебном процессе (2008)
Андрєєв С. М. - Особливості навчання візуального дешифрування цифрових аерознімків для екологічного моніторингу, Іващук Б. М. (2008)
Бабкова С. В. - Інноваційні напрями діагностики освітньої діяльності, Бойко Н. О., Обозний В. В. (2008)
Байназаров А. М. - Картографування освітньої сфери адміністративного району для потреб оптимізації мережі навчальних закладів (2008)
Байназаров А. М. - Концепція атласу освітнього комплексу України, Самко Є. М. (2008)
Байназарова О. О. - Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії: організаційно-методичний аспект, Байназаров Д. А. (2008)
Бакарасов В. А. - Оценка состояния санитарно-защитных зон промышленных предприятий Минска (2008)
Баранчук Л. И. - Активные формы и методы эколого-географического образования в лицее, Кухарук Е. С., Пуя Т. Н. (2008)
Безуглий В. В. - Європейська складова концепції вищої географічної освіти (2008)
Бубир Н. О. - Використання геоінформаційних навчальних карт у безперервній географічній освіті (2008)
Бурла О. Н. - Формирование ключевых компетенций учащихся при обучении географии (2008)
Варфаломєєва І. М. - Розвиток пізнавальних інтересів старшокласників в умовах профільного навчання (2008)
Володченко А. С. - Учебно-ориентированные формы картосемиотики (2008)
Галай Е. И. - Исследование химической нагрузки выбросов стационарных источников на геосистемы (2008)
Гененко И. А. - Обобщающие схемы-конспекты в непрерывном географическом образовании (2008)
Гнєдашев В. М. - "Ефект жульвернізма": через картографічну грамотність до формування конструктивістського мислення учнів (2008)
Гордєєв А. Ю. - Середньовічні морські навігаційні карти – "портолани" (2008)
Григорьев Г. Н. - Организация стационарных географических исследований на разных ландшафтных участках лесостепной зоны для оценки восстановительного потенциала естественных фитоценозов, Волошенко И. В., Степина С. Г. (2008)
Грінченко О. І. - Вивчення питань сталого розвитку в шкільній географічній освіті, Уткіна В. Б. (2008)
Даценко Л. М. - Карта у спортивному орієнтуванні (2008)
Дроздов А. В. - Картографування рентоутворюючих чинників при нормативній грошовій оцінці міських земель, Шубін Ю. В. (2008)
Дук Н. М. - Геоінформаційні технології в географічній освіті для стійкого розвитку (2008)
Есназарова У. А. - Учебно-методический комплекс регионального компонента для курса "География Республики Казахстан", Имангулова Т. В. (2008)
Жемеров О. О. - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу, Байназаров А. М. (2008)
Журавель О. С. - Історія розвитку еколого-географічного картографування для потреб туризму (2008)
Зеленская Л. И. - Разработка атласа "Выдающиеся иностранцы в Украине" для целей познавательного туризма: региональный компонент (2008)
Ігнатьєв С. Є. - Географічні засади проектування місцевої екологічної мережі у басейні р. Оскіл, Чорногор Т. С., Юр’єва О. С. (2008)
Исаенко О. В. - Новые направления исследований при проведении учебной эколого-геологической практики в Крыму, Саломатин В. Н. (2008)
Карпець К. М. - До питання самоочищення річок міста Харкова (2008)
Клименко В. Г. - Використання комп’ютерних інформаційних технологій при вивченні теми "Гідросфера" у школі, Дейнеко О. М. (2008)
Кобченко Ю. Ф. - Картографо-математичний метод дослідження фітопогодних комплексів, Кобченко О. Ю., Резуненко В. О., Ковалевська З. А. (2008)
Кобченко Ю. Ф. - Аналіз і картографування клімату в погодах, Сінна О. І., Копанішина К. М., Підсадній С. Г. (2008)
Коваленко Л. М. - Екологічна оптимізація земельного фонду Краснокутського і Лозівського районів Харківської області, Авєріна О. А. (2008)
Копилець Є. В. - До проблеми екологічного виховання підлітків у процесі вивчення окремих тем курсу загальної географії (2008)
Корнєєв В. П. - Робота вчителя з підручником географії (2008)
Корнєєв О. В. - Формування краєзнавчих знань учнів при вивченні географії (експериментальний аспект) (2008)
Космачова М. В. - Методичні основи використання геологічної спадщини Харківщини в навчальних цілях (2008)
Костріков С. В. - Про деякі методологічні засади викладання блоку навчальних дисциплін із геоінформатики та ГІС-технологій (2008)
Круглик Л. І. - Допрофільна підготовка учнів основної школи при вивченні соціальної географії (2008)
Левицький І. Ю. - Системне комплексне картографування регіонів України в умовах сталого їх розвитку, Пересадько В. А., Байназаров А. М., Прасул Ю. І., Д’яченко Д. О. (2008)
Ляшенко Д. О. - Карти міжнародних міграцій для географічної освіти (2008)
Максименко Н. В. - Задачі фрактального аналізу екологічних картографічних творів (2008)
Марченко Л. Є. - Науково-дослідницька робота з обдарованими учнями у малокомплектній сільській школі (2008)
Митрофанов И. В. - Развитие географических компетенций учащихся средней школы: от научения к познанию (2008)
Молочко В. В. - Перевидання навчальних географічних атласів (2008)
Нгуен Ле Тхием - Геоинформационное обеспечение тематического картографирования объектов историко-культурного и природного наследия, Опара В. Н. (2008)
Некос А. Н. - Трофогеографія – новий напрям наукових досліджень (2008)
Нємець К. А. - Інформаційна географія як складова підготовки фахівців-географів (2008)
Нємець Л. М. - Освіта в галузі навколишнього середовища: проблеми та перспективи (2008)
Нємець Л. М. - Підготовка майбутніх учителів географії засобами підприємливої освіти, Вірченко П. А. (2008)
Опара В. М. - Географічні аспекти грошової оцінки земель населених пунктів, Д’яченко Д. О., Опара В. В. (2008)
Остроух В. І. - Комп’ютерна картографія як результат експериментально-практичних розробок сучасних картографічних творів (2008)
Паламарчук Л. Б. - Моделювання у процесі набуття учнями соціокультурних знань при вивченні географії (2008)
Пархоменко Г. О. - Моделі нових напрямів розвитку атласного картографування в Україні (2008)
Пересадько В. А. - Еколого-природоохоронне картографування депонуючих елементів оточуючого середовища (2008)
Підоріна Л. І. - Технології інтегрованого навчання географії та проблема ефективного їх використання (2008)
Полякова Н. О. - Використання ГІС-технологій при експлуатації міських комунікацій (2008)
Прасул Ю. І. - Інформаційно-картографічне забезпечення сільського туризму (2008)
Роганін Ю. В. - Моніторинг земель сільськогосподарського призначення у Харківській області, Роганіна В. Є. (2008)
Свір Н. В. - Робочі зошити для тематичної атестації з географії (2008)
Скриль І. А. - Сучасний стан та проблеми розвитку туристсько-рекреаційного потенціалу Харківського регіону (2008)
Соломаха І. В. - Створення містобудівних локальних ГІС на основі ППЗ-знімків (2008)
Суматохіна І. М. - Геоменеджмент як інструмент формування і забезпечення екологічного розвитку регіону (2008)
Сухинин С. А. - Обновление структуры и содержания школьного географического образования в Приднестровье (2008)
Татаринович Б. А. - Мониторинг оперативного картографирования локальных территорий (2008)
Тимашова В. И. - Творческая работа школьников при изучении геологических понятий (2008)
Третьяков О. С. - Комп’ютерне картографування біоенергетичного потенціалу України, Ачкасова О. О., Болтенков А. С. (2008)
Фесенко І. В. - Технологія гри та її застосування на сучасному уроці географії (2008)
Хусаинов З. А. - Современный урок региональной географии (2008)
Черваньов І. Г. - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства, Величко С. А. (2008)
Шевченко В. О. - Комплекс методичних документів при викладанні картографічних дисциплін, Бондаренко Е. Л. (2008)
Шилова Л. Г. - Удосконалення уроку географії – шлях до розвитку особистості учня (2008)
Андрес Г. О. - Охорона нематеріальної культурної спадщини як актуальний напрям культурної політики України (2012)
Тур С. О. - Нормативно-правова база регулювання діяльності заповідників культурної спадщини: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі АР Крим) (2012)
Ломакин Д. А. - К истории становления научного подхода в исследовании комплекса мусульманских памятников ХIII–XV века в Старом Крыму (2012)
Горькова А. О. - Пам’яткоохоронна діяльність студентів першого приватного археологічного інституту в Києві (2012)
Старенький І. О. - Пам’яткоохоронна діяльність Юхима Йосиповича Сіцінського наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Прибєга Л. В. - Дерев’яні церкви Українських Карпат – до світової спадщини (2012)
Осадчий Є. М. - Монастирі Путивля як пам’ятки фортифікації XVII ст. (2012)
Римар А. П. - До питання історії Онуфріївської вежі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Загрива Н. А. (2012)
Ситий Ю. М. - Реконструкція зовнішнього вигляду садиби В. Кочубея на Чорній Річці, Дмітрієнко С. В. (2012)
Мокроусова О. Г. - Академік Володимир Ніколаєв та київські архітектурні конкурси (2012)
Грібкова Г. О. - Типологія пластин-аплікацій з курганів дніпровського лісостепу з колекції Музею історичних коштовностей України (2012)
Тараненко С. П. - Нові дослідження Київського Подолу, Чміль Л. В., Чекановський А. А. (2012)
Охріменко Г. В. - Крем’яні скарби доби енеоліту (2012)
Принь М. О. - Становлення музейної справи та пам’яткоохоронної роботи в Бахмутському повіті, районі, окрузі в 1920-х – на початку 1930-х років (2012)
Титаренко А. О. - Формування музейних колекцій України на тлі нерозробленості державного законодавства щодо збереження і вивезення пам’яток промислового виробництва (2012)
Машталір В. В. - Розвиток музейної справи в системі Міністерства оборони України (2012)
Кепін Д. В. - Внесок Ю. А. Омельченка у розвиток музеології (2012)
Штанденко У. М. - Писемна пам’ятка староукраїнського періоду (2012)
Кармазина Н. В. - Вивчення та охорона пам’яток Півдня України в діяльності Одеського товариства історії та старожитностей (2012)
Корнієнко В. В. - До питання атрибуції княжого знаку з приділа свв. Іоакима та Анни Софії Київської (2012)
Миколайко Т. А. - Іконописні лавки та майстерні у Чернігові наприкінці XIX – на початку XX ст. (2012)
Школьна О. В. - Культура харчування еліти українського суспільства ХVІІ–ХІХ століть: типологія форм фарфоро-фаянсових виробів для напоїв (2012)
Чміль Л. В. - Про заснування міста Іванкова Київської області, Чекановський А. А. (2012)
Жуковський М. П. - Доля могили І.Д. Сірка (2012)
Харлан О. В. - До історії локалізації місцезнаходження дерев’яної церкви Архангела Михаїла в Старому Кодаку (2012)
Даниленко В. М. - Про першоздання Києва (2012)
Сминтина О. В. - Портрет кримського краєзнавства перших радянських десятиріч (2012)
Ковальова І. Ф. - Гідне поповнення авторитетної книжкової серії (2012)
Кепін Д. В. - Розвиток музеології у Республіці Білорусь за роки незалежності (2012)
Шістдесятирічний ювілей С. Я. Ольговського (2012)
Григорьев Геннадий Павлович (2012)
Вітовська О. П. - Патологічні зміни органа зору у пацієнтів з мукополісахаридозом, Пічкур Н. О., Сковпень Т. В., Войтко Л. О. (2014)
Єфіменко О. Ю. - Особливості моторної функції товстої кишки у щурів різного віку, Савченко Ю. О., Кабанов О. В., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2014)
Проценко О. В. - Забруднення агроекосистем та спонтанний мутаційний процес в природних популяціях Drosophila melanogaster, Жук О. В., Шкляр С. Є., Корсун С. Г., Козерецька І. А. (2014)
Шкляр А. С. - Тілобудова та компонентний склад маси тіла людини у онтогенетичному періоді другого дитинства: морфофункціональні взаємозв’язки (2014)
Григоров С. М. - Алгоритм індивідуалізації імунопрофілактики ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа (2014)
Іванова Л. М. - Цитокіновий профіль крові хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом та ожирінням, Сидоренко Ю. В., Налапко К. К. (2014)
Михальчук М. В. - Особливості регуляції біосинтезу IgE та молекулярні механізми IgE-залежних реакцій, Галкін О. Ю., Дуган О. М. (2014)
Блажеєвський М. Є. - Сучасні електрохімічні методи визначення гідроген пероксиду, Мозгова О. О. (2014)
Єрьоменко Р. Ф. - Вплив екстракту з трави люцерни посівної на білковий обмін в умовах гіпопротеїнемії, викликаної гідрокортизоном, Шаталова О. М. (2014)
Іванова Л. М. - Зміни ліпідного обміну як патогенетичні механізми порушень серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця, Сидоренко Ю. В. (2014)
Коваль С. М. - Вплив комбінованої терапії на рівні апеліну крові у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без такого, Юшко К. О., Старченко Т. Г., Милославський Д. К., Рєзнік Л. А. (2014)
Компанієць К. М. - Метаболічні порушення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М., Сидоренко Ю. В. (2014)
Назарян Р. С. - Клініко-патогенетичні аспекти карієсу зубів у дітей з кислотозалежними захворюваннями, Карнаух О. В. (2014)
Старченко Т. Г. - Показники інсулінорезистентності, перекісного окислення ліпідів та мікроальбумінурії у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу в динаміці лікування, Коваль С. М., Милославський Д. К., Юшко К. О., Шкапо В. Л. (2014)
Терёшин В. А. - Эффективность современного энтеросорбента "Белый уголь" в комплексной терапии больных острыми кишечными заболеваниями, Соцкая Я. А., Круглова О. В. (2014)
Вельчинська О. В. - Новий хіміко-біологічний аддукт на основі 1,1-біс-(5-бромопіримідин-2’,4’-діон-1’-іл)-2-бромо-2-хлороетилену та протипухлинного бактерійного лектину Bacillus polymyxa (2014)
Гончарова А. А. - Ідентифікація та кількісне визначення сечовини в кремі для застосування при синдромі діабетичної стопи, Баранова І. І., Блажеєвський М. Є. (2014)
Деркач Н. В. - Экспериментальное исследование противоязвенной активности феносина на модели ацетилсалициловой язвы желудка у мышей, Фаттал Анас, Малоштан Л. Н., Яценко Е. Ю. (2014)
Должикова О. В. - Експериментальне вивчення протизапальних властивостей нових супозиторіїв вагінальних "Меланізол", Малоштан Л. М. (2014)
Заярнюк Н. Л. - Нові терапевтичні можливості ін’єкційних пролонгів дисульфіраму, Собетов Б. Г., Кричковська А. М., Воробій М. В., Федорова О. В., Загорій Г. В., Новіков В. П. (2014)
Сергеева О. Ю. - Общая практика - семейная медицина: приоритеты последипломного образования врачей - интернов по вопросам современной гомеопатии (2014)
Тарасенко О. А. - Оригинальные и генерические препараты в современной системе здравоохранения (2014)
Аль каси Мей Газi - Оцінка ризику дисплазії шийки матки у поєднанні з вірусом папіломи людини та іншими венеричними захворюваннями (2014)
Григорова А. О. - Доопераційна стратифікація ризику патології пародонту серед пацієнтів з одонтогенними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки (2014)
Єлейнік М. В. - Вентрикулярний фібриноліз при аневризматичних внутрішньошлуночкових крововиливах, ускладнених оклюзійною гідроцефалією (2014)
Назарян Р. С. - Особливості методичного підходу при ендодонтичному лікуванні ускладненого карієсу, Василенко О. М. (2014)
Несен А. А. - Качество жизни больных высокого кардиоваскулярного риска с коморбидной патологией, Шкапо В. Л., Грунченко М. Н., Чирва О. В. (2014)
Панченко М. С. - Акцептор-індикатори поведінково – когнітивної корекції кардіоваскулярного ризику у молодому віці (2014)
Сергеєва О. Ю. - Міждисциплінарні аспекти вивчення гомеопатії в структурі освітніх програм на післядипломному етапі (2014)
Тарасенко О. А. - Биоэквивалентность и ее роль в обеспечении качества жизни населения (2014)
Хлынова О. В. - Взгляд клинициста на фрукториантство. Клинический случай, Туев А. В., Василец Л. М. (2014)
Янішен І. В. - Фактори, що визначають якість ортопедичних конструкцій: аналіз взаємозв’язків (2014)
Ярославская Ю. Ю. - Факторы развития синдрома мышечной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава в детском и юношеском возрасте (2014)
Кремень В. Г. - Консолідація України на основі платформи толерантності (2014)
Будак В. Д. - Толерантність - ключ до успішної фахової підготовки вчителів (2014)
Березівська Л. Д. - В. О. Сухомлинський про особливе ставлення до учнів із зниженою здатністю до навчання (2014)
Богуш А. М. - Педагогіка добра у спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
Васьківська Г. О. - Реалізація ідей В. О. Сухомлинського у процесі навчання старшокласників толерантності (2014)
Вашуленко М. С. - У педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського толерантність - багатогранне поняття (2014)
Гладишев В. В. - В. А. Сухомлинський, Л. Толстой и Г. Мюнстерберг о моральных основах деятельности школьного учителя, Абламская А. Е., Тригуб Л. Г., Садовая А. Ю., Гинкевич О. В. (2014)
Гордуз Н. О. - В. О. Сухомлинський про соціалізацію: технологічний аспект (2014)
Деркач В. Ф - Гуманістичні ідеї толерантності В. О. Сухомлинського (2014)
Дічек Н. П. - Розвиток В. О. Сухомлинським індивідуалізованого підходу до важких дітей (етико-педагогічний аспект) (2014)
Завгородня Т. К. - Формування толерантності студентів в контексті концепції добра В. О. Сухомлинського (2014)
Заліток Л. М. - Робота з книжкою в сучасній початковій школі крізь призму творчого розвитку ідей В. Сухомлинського (2014)
Зубко А. М. - Актуальність педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в процесі Формування ключової компетентності вчити вчитися у молодших школярів, Комінарець Т. В. (2014)
Калініченко Н. А. - Школи гуманної педагогіки як засіб соціокультурного розвитку особистості (2014)
Литвиненко С. А. - Виховання толерантності в колективній взаємодії молодших школярів: актуалізація ідей В. О. Сухомлинського (2014)
Марусинець М. М. - Психологічні ідеї в педагогічній практиці Василя Сухомлинського (2014)
Міхно О. П. - Психологічний семінар В. Сухомлинського та його роль у вивченні особистості учня (2014)
Петренко О. Б. - Педагогіка діалогу В. О. Сухомлинського як умова виховання толерантності особистості (2014)
Пєхота О. М. - Впровадження спадщини В. О. Сухомлинського в сучасну педагогічу освіту (2014)
Побірченко Н. С. - Виховання почуття людяності в діяльності вищого навчального закладу крізь призму педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2014)
Поніманська Т. І. - Виховання у світлі педагогіки толерантності Я.-А. Коменський, К Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський (2014)
Савінова Н. В. - Гуманістичні ідеї толерантності в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2014)
Савченко О. Я. - Толерантність як цінність шкільної освіти: методичний аспект (2014)
Сараєва О. В. - Формування толерантного середовища в авторській школі В. Сухомлинського (2014)
Ситченко А. Л. - Толерантність у контексті керованого навчання (2014)
Соколовська О. С. - Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в контексті професійної підготовки майбутніх вихователів в організації толерантного простору дошкільного навчального закладу (2014)
Степанова Т. М. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в компетентнісному підході до розвитку особистості дитини передшкільного віку (2014)
Ткаченко Л. І. - Толерантність як складова саморозвитку особистості (2014)
Трифонова О. С. - "Школа сердечності" у педагогічній концепції В. О. Сухомлинського (2014)
Федяєва В. Л. - Толерантність у казковому світі В. Сухомлинського, Бутрій К. М. (2014)
Хайруддинов М. А. - Проблема толерантности в истории западной и восточной цивилизаций и современной культуре Украины (2014)
Червінська І. Б. - Соціокультурні аспекти Формування толерантності особистості молодшого школяра в контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського (2014)
Ящук І. П. - Основи соціального партнерства в навчально-виховному закладі у творчій спадщині В. Сухомлинського (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні данні (2014)
Овсяк О. В. - Математична модель процесу аналізу xml – формату формул алгоритмів (2010)
Воржева О. В. - Системний підхід до керування інформаційними технологіями (2010)
Хамула О. Г. - Дослідження передових тенденцій в компонуванні електронних видань, Яців М. Р., Хамула О. О. (2010)
Воржева Ю. С. - Психологічні особливості сприймання тексту (2010)
Маїк Л. Я. - Дослідження термічних процесів при лазерному гравіюванні полімерних шарів форм глибокого друку (2010)
Дацків О. Б. - Новий полімер для копіювального шару трафаретних форм, Шаблій І. В. (2010)
Кам’янська Л. І. - Властивості зволожувального шару при напорошенні, Шаблій І. В. (2010)
Мусійовська M. М. - Аналіз точності короткої фарбодрукарської системи послідовної структури залежно від її порядку (2010)
Йордан Г. М. - Вплив технологічних чинників на швидкість висушування книжкових блоків (2010)
Мотика М. Т. - Тактильна книга: аналіз функцій, вимог, технологій виготовлення, Лазаренко Е. Т. (2010)
Бернацек В. В. - Дослідження системи "папір-клей-картон” в процесі каширування (2010)
Йордан Г. М. - Методи та обладнання для визначення вологості, що використовуються в засобах автоматизації процесів висушування (2010)
Самойленко Д. М. - Використання фрактальних зображень для голографічного захисту поліграфічної продукції, Мірошниченко О. В., Попов Д. Д. (2010)
Конюхова І. І. - Дослідження впливу поверхневої обробки підкладок для пластикових карток на їх технологічні та експлуатаційні властивості, Румянцев Ю. М. (2010)
Румянцев Ю. М. - Денситометричні дослідження відбитків на пластиках, Маїк В. З., Маїк Л. Я. (2010)
Логазяк I. Ю. - Аналіз дефектів при шитті книжкових блоків нитками (2010)
Жидецький В. Ц. - Нормативна база з питань охорони праці в поліграфічній галузі україни: стан, проблеми, шляхи вирішення, Жидецький С. В. (2010)
Сеньківська Н. Є. - Моделі системи керування якістю книжкової продукції, Гавенко С. Ф., Кулік Л. Й. (2010)
Рибка Р. В. - Методи оцінювання якості флокованих зображень лазерним зондуванням поверхні, Гавенко С. Ф., Сікора Л. С. (2010)
Кадиляк М. С. - Моделювання процесу оцінювання впливу факторів на довговічність друкованих видань, Сеньківський В. М. (2010)
Мартинюк М. С. - Визначення показників для оцінювання якості тиснення фольгою на етикетках та пакованнях (2010)
Босак І. П. - Забезпечення якості продукції — важлива умова підвищення ефективності функціонування підприємства (2010)
Бех В. П. - Державна освітня політика, регулювання й управління освітянською галуззю як предмет наукового аналізу (2014)
Дротянко Л. Г. - Соціальні трансформації мовленнєвої культури в інформаційну еру (2014)
Конотоп Л. Г. - Релігія і актуалізація духовної сутності людини (2014)
Любивий Я. В. - Проблема віртуалізації інформаційного суспільства (2014)
Мочалов И. И. - Понятия естественного тела и природного явления В. И. Вернадского (2014)
Оноприенко В. И. - Система образования перед требованиями информационных технологий (2014)
Синяков С. В. - Стиль научного мышления в структуре предпосылочного знания, Сластенко Е. Ф. (2014)
Абисова М. А. - Проблема рівності у соціально-філософських вченнях ХVI-XVIII ст. (2014)
Литовченко І. В. - Особливості сучасних засобів масової інформації як соціального інституту інформаційного суспільства Культурно-антропологічні виміри глобалізації (2014)
Ороховська Л. А. - Мас-медіа інформаційної доби та проблема атомізації суспільства (2014)
Сідоркіна О. М. - Сучасний духовний простір: умови розвитку (2014)
Сухова Н. М. - "Перезавантаження" свідомості людини ХХІ століття: виклики глобалізації (2014)
Фоменко А. М. - Гуманізм чи антигуманізм? Дискурс постмодерну (2014)
Харченко Ю. В. - Політичний інформаційний онтос як результат упливу гравітаційних факторів на комунікаційні процеси (2014)
Іщук С. М. - Дискурси особистісної самореалізації в мережі (2014)
Пода Т. А. - Інформаційна війна як стратегія формування політичної свідомості(соціально-філософський аналіз) (2014)
Скиба О. П. - Небезпека "Беконівського" ідеалу науки (2014)
Ченбай Н. А. - Ціннісний вимір високих технологій в добу інформатизації (2014)
Шоріна Т. Г. - Міфологізація масової свідомості: онтологічні та феноменологічні виміри (2014)
Ягодзінський С. М. - Дизруптивність гуманітарних інновацій у просторі глобальних інформаційних мереж (2014)
Загороднюк В. В. - Проблеми тлумачення скептицизму: від Секста Емпірика до Д. Г’юма (2014)
Клешня Г. М. - Поняття ідеалу у класичній філософії (2014)
Сабадуха М. В. - Проблема справедливості у філософії Платона (2014)
Якуша Ю. В. - Речі – символи "укладеного союзу" між буттям та небуттям (2014)
Іщук Н. В. - Етичний аспект соціальної доктрини християнства (2014)
Матюхіна О. А. - Становлення архетипу "Магна Матер" в українській культурі (2014)
Черноног Р. А. - Споживацтво: від етичного до естетичного світосприйняття (2014)
Мельникова Т. С. - Современные тенденции развития электронной демократии в России (2014)
Турчин М. Я. - Сутність моральних почуттів як регулятивних механізмів життєдіяльності людини (2014)
Кадникова Л. В. - Философия живой этики как новая система познания (2014)
Мокляк Л. І. - Меценатство як естетична діяльність (2014)
Лаврик М. В. - Феномен взірцевості в історії людської думки (2014)
Кузнецов А. Ю. - Детермінанти ціннісної парадигми мережевого суспільства М. Кастельса у контексті його багатовимірної архітектоніки, Пустовіт Н. В. (2014)
Черняк Ю. А. - Філософія та практика сміху в античній естетиці (2014)
Середін А. М. - Теоретичні аспекти археологічної науки в контексті пам’яткознавства (2013)
Кот С. І. - Термін "незаконно вивезені культурні цінності" в контексті проблеми повернення та реституції предметів культури (2013)
Горькова А. О. - Законодавча база Української СРР у галузі охорони археологічної спадщини (1919–1925 рр.) (2013)
Соколов А. А. - Пам’ятки культової архітектури Криму між "серпом і молотом" хрущовських релігійних гонінь (кінець 50-х – середина 60-х років XX ст.) (2013)
Бадяк В. П. - Теоретичні й практичні методи обліку об’єктів культурної спадщини (2013)
Силенок Н. М. - Проблеми збереження пам’яток історії та культури України (2013)
Примак А. Ф. - Питання захисту культурних цінностей та роль митних органів України у цій справі (2013)
Хіхлач Б. М. - Архітектура уніатських храмів на Поділлі XVIII ст. за церковними візитами (2013)
Ищенко Э. С. - Православные культовые сооружения Большой Ялты: создание, история, современная судьба (2013)
Шатіло Л. О. - Ранній неоліт Південно-Східної Європи: окреслення меж регіону (2013)
Охріменко Г. В. - Кубки городоцько-здовбицької культури, Скляренко Н. В. (2013)
Казакевич Г. М. - Пам’ятки латенської культури Закарпаття: проблеми хронології та етнічної атрибуції (2013)
Осадчий Є. М. - Пам’ятки селітроварного виробництва на території Путивльського повіту першої половини XVII ст., Коротя О. В. (2013)
Супруненко О. Б. - Нові матеріали золотоординського часу з пониззя Псла (2013)
Принь М. О. - Луганський музей живописної культури 1920–1924 рр. (2013)
Нікітіна І. В. - Інтеграція колекцій громадських музеїв до Державного музейного фонду України (на прикладі Народного музею історії Балаклави) 172-178 (2013)
Муравська С. В. - Промоційні об’єднання музеїв вищих навчальних закладів та особливості їхнього створення (2013)
Миколайко Т. А. - Іконописні лавки та майстерні у Чернігові наприкінці XIX – на початку XX ст. (2013)
Татаринов С. Й. - Дніпрова Чайка у Бахмуті (2013)
Непомнящий А. А. - Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины и древности Херсонеса: новые источники (2013)
Акімченков В. В. - Севастопольське музейне об’єднання (1928–1940): невідомі сторінки діяльності (2013)
Принь О. В. - Наукове товариство на Донеччині: міфи та реалії ХХ століття (2013)
Чумаченко А. В. - До питання зібрання та дозвілля молоді на Півдні Одещини (на основі літературних і польових досліджень автора в Кілійському районі) (2013)
Буйських Ю. С. - Трансформація традиційної культури гуцулів Верховини: дитина першого року життя, Васянович О. О. (2013)
Салата С. А. - До питання історії створення комплексу "Астрономічна обсерваторія Київського університету св. Володимира" (2013)
Збруцький О. М. - До історії охорони архітектурної спадщини м. Ізяслав (Хмельницька область) (2013)
Корнієнко В. В. - Рунічний напис-графіті на "саркофазі Володимира Мономаха" з Софії Київської (2013)
Акуленко В. І. - Терміни як межі міжнародно-правових понять "реституція" і "реституція культурних цінностей" (2013)
Зозуля С. Ю. - Поховання Ігоря Качуровського в Україні: до новітньої історії творення вітчизняних некрополістичних пам’яток (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського