Кирчів Р. - "Подай же руку козакові і серце чистеє подай" (2014)
Кузьменко О. - Шевченківські ідейні концепти у поетиці стрілецького фольклору (Україна, Воля, Слава, Могила) (2014)
Кравченко В. - Григорій Нудьга — шевченкознавець (2014)
Вертій О. - Етика Григорія Нудьги (2014)
Михно Л. - Особливості наукового мовомислення Г. А. Нудьги (2014)
Голик Р. - Сльози й кості: Перша світова війна у текстах та уявленнях галицьких селян (2014)
Луньо Є. - Повстанський героїчний епос і питання сучасного державотворення (2014)
Харчишин О. - Маланкові пісні українців півночі Молдови: поетичний аспект (переосмислення мотивів) (2014)
Пастух Н. - Жанровий репертуар українців українсько-молдовського суміжжя в контексті жанрової типології погранич (2014)
Пащенко Є. - Проблеми і завдання порівняльного вивчення етногенезу хорватів в українському контексті (2014)
Шалак О. - Рукопис подільського весілля з архіву Олександра Кістяківського: атрибутування і текстологія (2014)
Гунчик І. - Тематико-функціональна приналежність українських народних молитов у праці В. Милорадовича "Житье-бытье лубенского крестьянина" (2014)
Пошивайло С. - Народні назви знарядь, споруд та інструментів, які використовуються у гончарному виробництві Полтавщини (2014)
Горох Г. - Духовний хоровий спів у місті Рівне на межі ХХ—ХХІ століть: інституційний аспект (2014)
Сокіл В. - Почин української фольклористичної енциклопедії (2014)
Сокіл В. - Закарбовані в пам’яті (2014)
Кирчів Р. - Найтепліші спогади про Наталію Сергіївну Шумаду (2014)
Кузьменко О. - "Зозуленько рябенька, пташечко маленька! Закуй мені по звичаю…", або про що віщує зозуля? (2014)
Яців Р. - Мала енциклопедія життя наддністрянського села (2014)
Павлюк С. - Велична місія вченого (2014)
Коваль Г. - "А вже осінь прийшла у мій сад… " (Із фольклористичного доробку Василя Сокола), Сокіл Г. (2014)
Сокіл В. - Священича родина Реваковичів у Волосянці (2014)
Хай М. - Скільська Волосянка — столиця бойківської традиційної музики (2014)
Дмитренко М. - Фольклор: категорія жанру (Огляд дефініцій та коментарі) (2014)
Мушкетик Л. - Збирання та дослідження українського фольклору про угорського короля Матяша Корвіна (2014)
Сокіл Г. - Образ Джурила в українському фольклорі (2014)
Смоляк О. - Ладканкові типи весільних пісень Південної Волині (на матеріалі с. Липа Дубенського району Рівненської області) (2014)
Бриняк О. - Функціональна диференціація мотивів у художньо-поетичній тканині хрестинних пісень українців (2014)
Коваль Г. - Колір як ознака образотворення в календарно-обрядовій поезії (2014)
Качмар М. - Метаморфоза в українських народних баладах: ґенетично-функціональний аспект (2014)
Чікало О. - Українські пісні-хроніки: колективне та індивідуальне у фольклоротворенні (2014)
Кравцова Г. - Поетичний вимір повстанських тюремних пісень (2014)
Ковальчук О. - Різновиди та функції повторів у поетичній тканині коломийок (2014)
Демедюк М. - Національна своєрідність міфологічних персонажів в українських чарівних казках (2014)
Сокіл-Клепар Н. - Сакральна мікротопонімія в українському ономастиконі (2014)
Давидюк В. - Історія "походи" в літературі та фольклорі (2014)
Ярмоленко Н. - Феномен міфу в творчій інтерпретації І. С. Нечуя-Левицького (2014)
Нахлік Є. - Українські фольклорні джерела "Москаля-чарівника" І. Котляревського (2014)
Сокіл В. - Бойківське весілля із села Довге на Дрогобиччині, Сокіл Г. (2014)
Сокіл В. - Про пісню "Пливе кача по тисині" (2014)
Луньо Є. - Цінний науковий дарунок отчому краєві (2014)
Титул, зміст (2014)
Добрянська Н. А. - Генезис корпоративних об’єднань у продовольчій сфері, Ніколюк А. В. (2014)
Кужель В. В. - Організаційно-економічний механізм розвитку агропродовольчої сфери під впливом факторів соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Кулаковська Т. А. - Методичні підходи до аналізу та прогнозування кризового стану підприємств (2014)
Манзій О. П. - Конкурентоспроможність підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Мартиновський В. С. - Методика розрахунку економічної ефективності виробництва на підприємствах, Сьоміна Ю. О. (2014)
Козак Е. Б. - Инновационный подход к построению карьеры современного преподавателя высшей школы, Пидгурская А. М., Фоменко М. В. (2014)
Антонюк О. П. - Аналіз структури експорту агропродовольчої продукції, Антонюк П. О. (2014)
Іванченков В. С. - Стратегічний орієнтир розвитку підприємств плодоовочевої консервної промисловості (2014)
Козак К. Б. - Забезпечення продовольчої безпеки як основи життєзабезпечення й підвищення якості життя населення (2014)
Нікішина О. В. - Ефективність механізму стимулювання виробництва твердої пшениці для внутрішньої переробки в Україні (2014)
Самофатова В. А. - Аналіз перспектив розвитку рибопереробної галузі України, Фалюта Г. І. (2014)
Ткачук Г. О. - Внутрішні та зовнішні загрози продовольчої безпеки України (2014)
Замлинський В. А. - Формування ринку інвестицій переробних підприємств продовольчої сфери: принципи та методи, Шабатура Т. С. (2014)
Іванов А. М. - Оптимізація інвестування в розвиток конкурентоспроможності туризму в державній політиці розвитку туризму (2014)
Митяй O. В. - Стратегічні напрями і проблеми інвестиційної привабливості та рівня інноваційного розвитку суб'єктів господарювання АПК (2014)
Танасийчук Ю. В. - Інноваційний розвиток аграрної сфери в контексті продовольчої безпеки України (2014)
Ступницька Т. М. - Вплив структурних змін форми №1 "Баланс" на аналіз ліквідності підприємства, Ніколаєва С. І. (2014)
Тарасова О. В. - Стан і тенденції розвитку банківської системи України, Панова Ю. О. (2014)
Скляр Л. Б. - Методологічні принципи побудови економіко-екологічного аналізу (2014)
Лукінова Т. Б. - Від шкільного учителя до академіка (до 75-річчя від дня народження академіка В. Г. Скляренка), Бріцин В. М., Гальчук І. Ю. (2012)
Зарецкая О. А. - Интернет-общение на "высокие темы": анализ и перспективы исследования (2012)
Коч Н. В. - Когнитивная метафора как "средство припоминания" (2012)
Жильцова О. П. - Сучасна мова російського традиційного образотворчого мистецтва (2012)
Муравьёва О. В. - Оcобенности реализации концепта "любовь" в русскоязычных произведениях Т. Г. Шевченко (философский, культурологический и психологический аспекты) (2012)
Слабоуз В. В. - К обоснованию некоторых направлений развития лингвокультурной онимографии (2012)
Лабащук О. - Функції натального наративу (2012)
Семашко Т. Ф. - Колоративи у наївній картині кольору українського етносу (2012)
Шкляєва Н. В. - Господарські мотиви у народній топонімічній прозі Західного Полісся, Николюк Т. В. (2012)
Зарицька Т. Г. - Фольклорні збірки М. О. Максимовича як славістичне джерело у Чехії та Словаччині (2012)
Поўх І. В. - Дыялог культур у паэзіі Гєйбрыэла Роузенстока (2012)
Руда О. В. - Взаимодействие вербальных и невербальных компонентов в коммуникации (2012)
Ажнюк Л. В. - Лінгвістична експертиза і принцип юридичної визначеності (2012)
Ажнюк Б. М. - Cтатус мов у Російській Федерації (2012)
Ващенко О. О. - Старо - та новогрецизми у складі чеського лексикону (історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти дослідження) (2012)
Звонко Г. О. - Українські іменники на позначення агентів перетворення (2012)
Кулиева Афсанa Насими гызы - Место экономических терминов в лексикологии современного турецкого и азербайджанского языков (2012)
Абдуллаева Гызылгюль Агали кызы - Гласные в фонетико-орфографической системе азербайджанского литературного языка XVII века (2012)
Филатенко И. А. - Речевое событие в пространстве массмедийного политического дискурса (2012)
Вейда Т. М. - Засоби маніпуляції свідомістю у професійній діяльності журналіста (на матеріалі Інтернет-дискурсу) (2012)
Сторощук І. І. - "Тлін" Вацлава Берента як роман з життя мистецького середовища (2012)
Пресіч О. - Українсько-канадська проза ХХ СТ. Пошук свогом ісця на новій землі (2012)
Кульчинський О. Б. - Османська хроніка "Історія Наїми" як заперечення літописного канону (2012)
Сафиева Ф. - Историческая тема в поэмах Наби Хазри (2012)
Цыганкова З. Н. - О переводе лексики романов жанра "чиклит" (на материале романа К. Бушнелл "Пятая авеню, дом один") (2012)
Сварич Н. З. - Лірика Івана Андрусяка: еволюція художнього стилю (2012)
Максимова В. В. - В поисках "скрымтымным”, или право на прочтение (2012)
Юзвяк Й. - Американский колорит в русско-польском переводе (2012)
Циган Л. В. - Особливості процесу формування фахової компетентності майбутніх перекладачів (2012)
Синявина Л. В. - Компетентностный и культурологический подходы к преподаванию русского языка иностранным гражданам, Филянина Н. Н. (2012)
Татьянченко Н. Ф. - Лінгвометодологічні та дидактичні засади формування мовно-комунікативної компетентності студентів-нефілологів (2012)
Голощук С. Л. - Вербалізація концепту бажання в англомовному спонукальному дискурсі (2012)
Hamed A. - Exploting transit potential in Ukraine. The transport corridors and EU approximation, Gasukha L. (2014)
Caban J. - The state of road transport safety in Poland, Slovakia and Ukraine, Droździel P., Krzywonos L., Lišćák Št. (2014)
Аксенов А. Ф. - Динамические процессы в граничных слоях трибосистем в режиме эластогидродинамического трения, Стельмах Д. А., Стельмах А. У., Колесник П. А. (2014)
Бутитер И. Б. - Демпфирование в трехслойных композитных балках при динамическом изгибе, Дивеев Б. М., Когут И. С., Николишин М. М. (2014)
Василенко Т. Є. - Підвищення ефективності роботи суб'єктів підприємницької діяльності при перевезенні дрібнопартійних вантажів автомобільним транспортом, Губін О. Є. (2014)
Гречихин Л. И. - Энергетический подход решения теплопроводных задач в технике с применением вектора Умова, Куць Н. Г. (2014)
Дацюк Л. М. - Силовий розрахунок брального паса поперечного льонобрального апарату, Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2014)
Дівеєв Б. М. - Дослідження розповсюдження вібрації та ударів від коліс до чутливого елемента машини, Коник І. В., Паращук Д. Л., ПелехЯ.М. ПелехЯ.М. (2014)
Кашканов В. А. - Вплив якості ідентифікації коефіцієнта зчеплення на результати експертизи дорожньо-транспортних пригод, Косовець В. С. (2014)
Кіяшко І. В. - Врахування психофізіологічних особливостей водіїв щодо сприйняття ними засобів інформаційного забезпечення (2014)
Клименко О. Д. - Експериментальні дослідження впливу конструктивних параметрів зміцнювача на силу деформування при зміцненні зубчастих коліс загартованими кульками , Селезньов Е. Л., Пуць В. С. (2014)
Коник М. В. - Оцінка інформаційних характеристик складових дорожнього середовища (2014)
Мельничук С. В. - До питання підвищення показників плавності ходу автомобіля категорії М1. Програмно-апаратний комплекс для проведення натурного дослідження підвіски, Вітюк І. В., Бовсунівський І. А. (2014)
Монастирський Ю. А. - Сучасна підготовка операторів кар'єрних самоскидів, Веснін А. В. (2014)
Павлюк Д. О. - Застосування спектральної щільності для оцінки якості покриттів, Терещук В. П., Лєбєдев О. С., Шур’яков М. (2014)
Пейчев Г. И. - Применение бесконтактной магнитно-турбулентной очистки шарикоподшипников в авиационном двигателестроении, Колесник П. А., Мурашкин Е. И. Стельмах А. У., Житницкий А. Л., Кущев А. В., Шимчук С. П. (2014)
Подригало М. А. - Оценка устойчивости и управляемости двухзвенных автомобильных поездов, Клец Д. М., Яценко К. Г., Плетнев В. Н. (2014)
Пустюльга С. І. - Систематизована формалізація вхідних даних роботи маршрутних автобусів для оптимізації міських пасажирських перевезень, Мурований І. С. (2014)
Ройко О. Ю. - Вплив геометричних характеристик моделі на параметри файлів для швидкого прототипування, Бурчак І. Н., Головачук І. П. (2014)
Савін Ю. Х. - Методичні основи визначення потужності підприємств з паркування транспортних засобів, Середа В. Р. (2014)
Тараймович І. В. - Аналіз шляхів інтенсифікації замішування тіста на безперервно діючих тістомісильних машинах, Димчур Є. В. (2014)
Усенко М. В. - Обґрунтування вдосконалення робочих органів малогабаритних машин для вирощування однорічних культур на схилах (2014)
Шведик М. С. - Теоретичні основи ресурсоощадної технології висіву насіння зернових культур і технічних засобів для її реалізації (2014)
Баранник В. В. - Обоснование необходимости совершенствования технологии сжатия данных, Коломийцев А. В., Карпенко О. Н. (2007)
Бодянский Е. В. - Нечеткая кластеризация данных, заданных в порядковой шкале, Опанасенко В. А., Слипченко А. Н. (2007)
Брилевская Е. А. - Определение оптимального количества заданных геометрических объектов с учетом их принадлежности к различным категориям для максимального заполнения ограниченных областей, Заволодько А. Э. (2007)
Бурсала О. Л. - Вплив поля збурених тисків літальних апаратів на точність визначення висоти та швидкості польоту (2007)
Воронов Д. Н. - Критерии оценки имитостойкости командно-телеметрических радиолиний (2007)
Головашич С. А. - Алгоритм блочного симметричного шифрования "Лабиринт" (2007)
Грабчак В. И. - Анализ математической модели и структурной схемы системы передачи данных, Пасько И. В., Лахтин С. Е., Королев Р. В. (2007)
Гриб Д. А. - Канал индикации радиосистем ближней навигации как источник информации о государственной принадлежности воздушных объектов, Голованов В. П., Артеменко А. Н. (2007)
Єрохін А. Л. - Про одну модель дослідження багатовимірних процесів в складних системах (2007)
Жученко А. С. - Синхронизация в системах передачи информации с помехоустойчивым кодированием на основе турбокодов (2007)
Звиглянич С. Н. - Оптимизация процесса документооборота в структурных подразделениях организации, Петров В. Л. (2007)
Ковальский Б. С. - Гидравлическая подвеска колес безбалансирных многоосных агрегатов, Раковская Н. Х. (2007)
Козелков С. В. - Математическая модель идентификации космических объектов по неконтролируемым излучениям бортовой аппаратуры космических аппаратов, Богдановский А. Н., Поляков А. Л., Рачинский А. П. (2007)
Комишан А. І. - Вибір платформи реалізації захищених web-прикладень на основі експертних оцінок, Сумцов Д. В., Комишан В. А. (2007)
Кононов В. Б. - Математическая формулировка задач определения состава однородных и разнородных сил и средств конфликтующих группировок на основе динамических моделей (2007)
Костенко І. Л. - Методика розрахунку канальної ємності сайтів та частотного планування систем транкінгового зв’язку при їх використанні для забезпечення управління повсякденною діяльністю військ, Чернятьєв А. В., Зміївський Г. А. (2007)
Кащеев С. А. - Интеллектуальный агент рассылки расписания занятий (2007)
Крутий Л. М. - Газовый баланс в когенерационной установке на базе мотор-генератора 11ГД100М, Матёрка И. Е. (2007)
Кузнецов І. Б. - Визначення наявності перегріву лопаток турбін авіаційних двигунів в умовах авіаремонтних підприємств за допомогою енергетичного методу неруйнівного контролю, Кузнецов Б. Т., Гаврилов А. Б. (2007)
Кучеренко Ю. Ф. - Пропозиції щодо удосконалення існуючої об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України, Шубін Є. В., Гузько О. М. (2007)
Лиепинь У. Р. - Диагностика ФАР из ближней зоны в присутствии эхо-сигналов, Куприй В. Н., Головин Г. А. (2007)
Михнов Д. К. - Разработка системы показателей тестирования WEB-базированной информационной системы в условиях низкой технологической культуры, Евланов М. В., Шредер Н. В. (2007)
Моргун О. А. - Застосування артилерійських ракетно-космічних комплексів суборбітального моніторингу для забезпечення дій військ (сил), Ставицький С. Д., Лаврінчук О. В., Піскун О. М. (2007)
Осієвський С. В. - Аналіз підходів щодо управління потоками даних, Долгий Ю. С., Вельчев К. А. (2007)
Пашков Д. П. - Прогнозирование помехоустойчивости радиотехнических систем в условиях возмущения ионосферы, Ломоносов С. Е. (2007)
Подорожняк А. А. - Нейросетевые технологии в прогнозировании телекоммуникационного трафика (2007)
Поляков Г. А. - Метод синтеза параллельно-декомпозиционных моделей алгоритмов для высокодинамичных критических систем, Толстолужская Е. Г., Толстолужский Д. А. (2007)
Прасол И. В. - Учет электромагнитной совместимости при проектировании аналого-цифровых схем биомедицинских устройств, Кобылинский А. В. (2007)
Рубан И. В. - Оценка эффективности трансформационного сжатия изображений (2007)
Руденко Д. А. - Модель и средства поддержки данных в задачах интеграции неоднородных информационных систем, Тулупов В. В. (2007)
Санин А. Ф. - Ромбическая подвеска для обеспечения равномерной нагрузки на колеса (2007)
Танянский С. С. - Поиск частично совпадающих данных в задачах идентификации информационных объектов, Вахета О. В. (2007)
Хмелевская О. А. - Методика оценивания технического уровня зенитного ракетного вооружения с использованием средств автоматизации процедур принятия решений (2007)
Шевченко А. В. - Метод повышения быстродействия акустооптических цифровых процессоров технических средств навигации боевых систем и комплексов (2007)
Шевченко В. В. - Перспективы внедрения и особенности проектирования ВЛЭП с изолированными проводами, Цурак С. М., Лизан И. Я. (2007)
Якимец Н. В. - Отказоустойчивые цифровые системы управления с программируемой логикой на основе частично работоспособных автоматов: модели и реализация, Харченко В. С. (2007)
Бодянский Е. В. - Ортосинапс, ортонейроны и нейропредиктор на их основе, Викторов Е. А., Слипченко А. Н. (2007)
Ситников Д. Э. - Метод нахождения аппроксимаций приближенных множеств и построения логических правил на основе алгебры конечных предикатов, Рябов О. А., Титова Е. В., Романенко О. А. (2007)
Адаменко М. І. - Дослідження на об’єктовому рівні комплексних надзвичайних ситуацій, Кириченко І. О. (2007)
Бабій А. C. - Аналіз тенденцій розвитку злочинності, Зацеркляний М. М. (2007)
Воробйов В. І. - Основи створення системи централізованого спостереження і оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій для підрозділів різного підпорядкування (2007)
Бабич А. П. - Методика рейтингового оцінювання якості навчання курсантів (студентів) при кредитно-модульній системі організації навчального процесу (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Овчинников Е. В. - Многокомпонентные термостойкие плазмохимические покрытия, Чекан Н. М. (2014)
Онисько О. Р. - Різьбові різці з відкоректованою за значенням переднього кута прямолінійною різальною кромкою, Панчук В. Г., Врюкало В. В. (2014)
Павлыш В. Н. - Исследование характеристик режущих инструментов исполнительных органов современных горных машин, Стеблин В. В., Топчий С. Е., Гродзинский П. Я. (2014)
Панчук В. Г. - Комп’ютерна оптимізація конструкції елементів пристрою для випробування противикидного обладнання свердловин (2014)
Парненко В. С. - Классификация изделий машиностроения прямолинейного профиля зубьев (2014)
Петрина Д. Ю. - Вплив високотемпературної термомеханічної обробки на внутрішнє тертя сталі 50ХН (2014)
Петров О. В. - Експериментальне визначення залежності витрати рідини через робоче вікно розподільного золотника гідророзподільника, Семічаснова Н. С., Сусмєтов О. С., Чеповой Д. В. (2014)
Петряєва І. О. - Дослідження параметрів шорсткості під час обробки фасонної поверхні (2014)
Пилипець М. І. - Дослідження зусиль формовки секційних гвинтових заготовок, Васильків В. В. (2014)
Приступа С. О. - Дослідження енергетичного балансу зони різання в процесі механічного оброблення деталей машин, Мороз С. А. (2014)
Равская Н. С. - Формирование задней поверхности сверл с радиусной заточкой способом копирования, Ковалева Л. И., Оробченко А. П. (2014)
Расулов Н. М. - О глубине резания при шлифовании зубьев копированием, Шабиев Е. Т. (2014)
Расулов Н. М. - Об оценке качества изготовления деталей, Надиров У. М. (2014)
Сахаров А. В. - Установление технологических возможностей станка, Арзыбаев А. М. (2014)
Сидорова Е. В. - Определение влияния лазерного нагрева на распределение контактных напряжений при точении стали 42CrMo4 (2014)
Солодкий В. И. - Профилирование инструмента для изготовления сверл, обрабатывающих композиционные материалы, Глоба А. В., Булах И. А. (2014)
Ступницький В. В. - Узагальнений алгоритм структурно-параметричної оптимізації функціонально-орієнтованого технологічного процесу (2014)
Тамаркин М. А. - Исследования и разработка процесса виброабразивной ультразвуковой обработки деталей, Вяликов И. Л., Тищенко Э. Э. (2014)
Таровик А. Б. - Снижение тангенциальной силы резания при обработке тонкостенных цилиндрических изделий с применением ультразвуковых колебаний инструмента (2014)
Ткаченко Э. А. - Самоорганизация механической активации и механо-химических твердофазных реакций геомодификаторов трения в подвижных сопряжениях (2014)
Цыркин А. Т. - Исследование процессов уплотнения стружки сплава Д-16, Михайлов А. Н., Белошапка Д. В., Головятинская В. В., Петров М. Г. (2014)
Шабаев О. Е. - Формирование усилий резания на резцах исполнительного органа проходческого комбайна с учетом их затупления, Хиценко Н. В., Бридун И. И. (2014)
Яким Р. С. - Підвищення зносостійкості деталей машин нафтогазової промисловості в умовах дії абразиву (2014)
Butenko V. I. - Mathematical model of nanostructured processing based on parts of nonlinear dissipative oscillator (2014)
Ciecinska B. - The analysis of toxicity of waste gases after surface laser treatment, Kuzniar S. (2014)
Заруднев Е. С. - Наведенная катионным порфирином агрегация гибридов углеродная нанотрубка-олигонуклеотид: влияние температуры на стабильность гибрида, Карачевцев В. А. (2012)
Ткачева Т. Н. - Спектроскопия взаимодействий неорганических наночастиц nGdYVO4:Eu3+ и органических полиметиновых красителей в водных растворах, Ефимова С. Л., Клочков В. К., Сорокин А. В., Боровой И. А., Малюкин Ю. В. (2012)
Курильченко И. Ю. - Исследование взаимодействия гидрофобных полиметиновых красителей с липосомами в водных растворах методом оптической спектроскопии, Ефимова С. Л., Ткачева Т. Н., Кавок Н. С., Сорокин А. В., Малюкин Ю. В. (2012)
Анікєєва М. О. - Клітинна адгезія: види, механізми, роль у функціонуванні живих систем, Гордієнко О. І. (2012)
Шаталова Т. А. - Изменение диэлектрических характеристик компонент крови больных сахарным диабетом 2 типа, Адельянов А. В., Горобченко О. А., Николов О. Т., Гаташ С. В., Овсянникова Т. Н., Горшунская М. Ю. (2012)
Полещук А. П. - Исследование спектров локальных мышечных перемещений при коррелированных и некоррелированных изометрических мышечных контрактациях, Матченко А. С., Скресанова И. В., Толстолужский Д. А., Баранник Е. А. (2012)
Адельянов О. В. - Вплив зберігання і y-випромінювання на діелектричні властивості суспензій еритроцитів у присутності ультрадисперсних наноалмазів, Горобченко О. О., Ніколов О. Т., Гаташ С. В., Мамотюк Є. М. (2012)
Максимчук П. О. - Влияние кислородной нестехиометрии на формирование люминесцентных центров в нанокристаллах диоксида церия, Вягин О. Г., Беспалова И. И., Масалов А. А., Спивак Н. Я., Малюкин Ю. В. (2012)
Ушакова Л. М. - Мас-спектрометричне дослідження лактози та N-ацетилнейрамінової кислоти, адсорбованих на поверхні високодисперсного кремнезему, Місчанчук Б. Г., Галаган Н. П., Покровський В. О., Чуйко О. О. (2012)
Індиченко Г. - Пріоритетні завдання європейських академій наук в умовах формування знаннєвого суспільства (2013)
Добко Т. - Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива (2013)
Сербін О. - Підвищення ефективності пошукових інструментів у контексті розвитку індексування інформаційних ресурсів (2013)
Бодак О. - Інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело формування іміджу держави, Лобузіна К. (2013)
Пирогов О. - Конференции молодых ученых и специалистов как эффективная форма работы с молодежью, Авгуль Л. (2013)
Самохіна Ж. - Маркетингові дослідження в наукових бібліотеках України (2013)
Назаровець С. - Експериментальні засоби аналізу та оцінки наукової продуктивності (2013)
Солоіденко Г. - Видові та термінологічні особливості періодичних видань (2013)
Горова С. - Перспективи розвитку періодичних електронних видань у сучасному інформаційному середовищі (2013)
Пастушенко О. - Створення науково-довідкового ресурсу преси та періодики бібліотечних, архівних, музейних фондів України (90-х років ХХ ст. 10-х років ХХІ ст.) (2013)
Аксьонова Н. - Нормативно-правове поле формування національного електронного газетного фонду України (стан і проблеми) (2013)
Сєкунова І. - Ефективність друкованих ЗМІ в президентських кампаніях: типологічний аналіз (2013)
Пушук М. - Розвиток юридичних наук у контексті створення таблиць бібліотечної класифікації (2013)
Федорчук А. - Авторитет України у світі: аналіз зарубіжної преси, Третяк Т. (2013)
Камінський Ю. - Перекладацький аналіз тексту (2013)
Кузнєцов О. - Виявлення латентних закономірностей у наукових статтях юридичної проблематики (на прикладі наукового журналу "Адвокат" за 2009-2011 рр.), Кузнецов А. (2013)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Аспекти виділення пошукових ознак для повнотекстових баз даних (2013)
Вітушко Н. - Поширення інформаційно-аналітичних продуктів бібліотек за допомогою соціальних мереж (2013)
Перенесієнко І. - Використання можливостей соціальної інтернет-мережі Facebook у роботі бібліотек (2013)
Вітушко А. - Діяльність бібліотек у соціальних мережах: проблеми інформаційної безпеки (2013)
Романенко О. - Компаративний аналіз інтернет-комунікації політичних партій та Польської Республіки в соціальних мережах (2013)
Шаповал М. - Публічні ліцензії та їх застосування до наукових електронних ресурсів мережі Інтернет (2013)
Медвідь Т. - Систематизація електронних ресурсів: особливості аналізу змісту та розподілу за галузями знань (2013)
Гах І. - Технології Wi-Fi в бібліотеці: переваги та недоліки (2013)
Іващук Л. - Жінка-президент - світовий досвід, реалії та перспективи (2013)
Костиря Б. - Представлення українського символізму 20-х років ХХ ст. у фондах НБУВ: систематизаційний аналіз змістовної складової (2013)
Лютов С. - Деятельность фронтового отделения Воениздата в период освобождения Украины в 1943-1944 гг. (2013)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в контексті пріоритетів національної та міжнародної інформаційної політики (2013)
Половинчак Ю. - Бібліотеки в культурних взаємодіях цифрової епохи (2013)
Струнгар А. - Бібліотека в системі наукової комунікації (2013)
Дубас Т. - Видавнича діяльність НБУВ яксфера наукового знання і практичної діяльності (2013)
Автономова Н. - Еволюція інформаційної функції бібліотек у період переходу до інформаційного етапу розвитку суспільства (2013)
Терещенко І. - Бібліотека як суб'єкт ринку інформаційних продуктів і послуг (2013)
Медведєва В. - Впровадження електронних інформаційних технологій у сучасну бібліотечну діяльність (2013)
Касаткін В. - Специфіка відображення інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах (інформація про фонди та користувачів) (2013)
Пригорницька О. - Мережа інтернет як засіб інформаційного обслуговування користувачів бібліотек (2013)
Натаров О. - Забезпечення сучасними бібліотеками доступу до наукових знань як форма реалізації права на освіту (2013)
Пестрецова О. - Бібліотечні установи як центри інформаційного супроводу вдосконалення правової бази розвитку українського суспільства (2013)
Войцеховська Є. - Розвиток міжнаціональної толерантності як аспект сучасної бібліотечної діяльності (2013)
Удовик В. - Документальна спадщина президентів держав у сучасному електронному інформаційному просторі: формування та склад (2013)
Польовик С. - Місце та роль Фонду Президентів України в системі соціальних комунікацій (2013)
Гарагуля С. - Проблематика каталогізації електронних ресурсів у НБУВ (2013)
Орєшина Н. - Систематизація в контексті організації та ведення спеціалізованих каталогів: історико-технологічний аспект (2013)
Лаба О. - Особливості складання бібліографічних описів як результату аналітико-синтетичної переробки міжнародної інформації, Калінчук К. (2013)
Ткачук Л. - Еволюція бібліографічного інформування - від "інформаційно-бібліографічного обслуговування" до "електронного бібліографічного інформування споживачів" (2013)
Постельжук (Грогуль) О. - Інформаційно-аналітична продукція обласних універсальних наукових бібліотек України (2013)
Медвідь Т. - "Рубрикатор НБУВ" як віддзеркалення еволюції сільськогосподарської науки (2013)
Степченко Л. - Особливості читацької поведінки сучасної молоді в електронну епоху (2013)
Виноградова О. - Інноваційна діяльність бібліотеки для юнацтва: основні шляхи та методи (2013)
Вертій Ж. - Інноваційні форми обслуговування читачів у бібліотеках для дітей України та зарубіжжя (2013)
Макарова О. - Інформаційні технології та ефективність їх упровадження в Біліотеці Конгресу Аргентини (2013)
Дем'янюк Л. - Бібліотека Ісламської Республіки Іран у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2013)
Шемаєв С. - Бібліотека, архів, музей: шляхи співробітництва (2013)
Булахова Г. - Виставкова діяльність у рекламній стратегії бібліотек (2013)
Приймак І. - Житомирська публічна бібліотека: історія створення (2013)
Зуб В. - Особливості розвитку законодавства з питань охорони праці в бібліотеках зарубіжних країн: документознавчий аспект (2013)
Иванов Е. - К 150-летию открытия Московского публичного и Румянцевского музеев (2013)
Молчанов В. - "Возникновение новой жизненной силы для нашего развития и образования..." (к 150-летию открытия Румянцевского музея в Москве) (2013)
Вишневская Е. - В. Одоевский в истории Румянцевского музея (1846-1861) (2013)
Емельянова Е. - Библиотека в составе Московского публичного и Румянцевского музеев до 1917 г. (2013)
Хайцева Л. - Кабинет библиотековедения в структуре Государственного Румянцевского музея (2013)
Гачева А. - "Служитель духа вечной памяти": Н. Федоров и Румянцевский музей (2013)
Дивногорцев А. - Профессиональные связи сотрудников ленинской библиотеки с немецкими коллегами после Рапалльского договора (2013)
Золотова М. - Проблемы терминологии описания переплетов книжных памятников (2013)
Соколова Е. - Воспитания К. Алмазова (новые поступления в НИО рукописей РГБ) (2013)
Игнатович Т. - "Екатерининская" коллекция в собрании живописи Московского Румянцевского музея (2013)
Ларина А. П. - Севастьянов и искусство светописи в 1850-х годах (2013)
Радионова Л. - Эпинальная картина, посвященная событиям из жизни Наполеона, в собрании отдела изоизданий РГБ (2013)
Радионова А. - Обзор изобразительных материалов архива П. Севастьянова (Ф. 269, НИОР РГБ) (2013)
Шленова О. - Ранние образцы дискографии на примере фондов РГБ (2013)
Фомин Д. - Пропаганда чтения в русском плакате 1920-х годов (2013)
Сухонос В. В. (мол.) - Імпічмент як спосіб припинення повноважень глави держави: конституційний та політико-правовий аспекти (2014)
Стогова О. В. - Особисте життя людини: проблема визначення поняття (2014)
Скорчинська Е. - Свобода народу в державі як благо, яке захищається адміністративним правом (2014)
Пасічник А. В. - Окремі аспекти удосконалення боротьби з корупцією у банківському секторі економіки України (2014)
Щербак С. В. - Виконавча процедура: постановка проблеми (2014)
Старинський М. В. - Функціональні принципи правового регулювання валютних відносин (2014)
Гамалій О. Л. - Деякі аспекти протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні (2014)
Кунцевич М. П. - Правова природа адміністративних послуг: теоретичний та практичний аспект (2014)
Швагер О. А. - Деякі аспекти правового регулювання бюджетних відносин (2014)
Гудков Д. В. - Адміністративно-правові засоби заборони за законом України "Про засади запобігання і протидії корупції” (2014)
Івашова І. П. - Особливості користування житлом, що є об’єктом права спільної часткової власності (2014)
Жаренко В. Ф. - Особливості банкрутства сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Звірко О. Є. - Викрадення як злочинне посягання (2014)
Дорда С. В. - Мовні злочини (2014)
Клочко А. М. - Злочини у сфері банківської діяльності (2014)
Завгородня В. М. - Міждержавні справи у практиці Європейського суду з прав людини (2014)
Славко А. С. - Окремі питання юрисдикції міжнародного кримінального суду (2014)
Самойленко Є. А. - Особливості розвитку правового режиму навігаційного використання відкритих міжнародних рік Азії (2014)
Акуленко В. І. - Політико-правові проблеми повернення культурних цінностей між державами СНД (продовження) (2010)
Прибєга Л. В. - Архітектурна пам’яткоохоронна методика як наукова дисципліна (2010)
Манаєв О. Ю. - Історико-культурні заповідники Криму: пам’яткоохоронна діяльність та перспективи (2010)
Осадчий Є. М. - Питання вивчення полів битв козацької доби в Україні (2010)
Єсюнін С. М. - Забудова міст Подільської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття та питання щодо її збереження (на прикладі м. Хмельницького) (2010)
Мокроусова О. Г. - Монументально-декоративне мистецтво в архітектурі Києва ХІХ –початку ХХ ст.: проект і реалізація (2010)
Харлан О. В. - Народні традиції у релігійному мистецтві Придніпров’я ХVІІ–ХVІІІ ст. (2010)
Принь О. В. - Рятівні археологічні експедиції Інституту археології АН УРСР на промислових новобудовах та об’єктах меліорації в Донбасі у 1941–1945 роках (2010)
Рудика Н. М. - Критерії оцінки нерухомих пам’яток археології (2010)
Тесленко І. Б. - Господарська керамічна тара Таврики XV в. (2010)
Черняков І. Т. - "Дикий Сад”, Гомер, Геродот, Троя, ахейці та кіммерійці (коментар одного археологічного відкриття в Україні) (2010)
Верговський С. Х. - Передумови, наукові засади створення й перспективи розвитку Національного музею народної архітектури та побуту України (2010)
Крахмальна Т. В. - Експонування палеоприродної спадщини четвертинного періоду, Кепін Д.В. (2010)
Принь М. О. - Луганський обласний краєзнавчий музей – форпост пам’яткоохоронної роботи на сході України (2010)
Стельмах І. Ф. - Мережа музеїв Криму напередодні розвалу СРСР (2010)
Гаврилюк О. Н. - "Волинь – це українська земля…” (віхи пам’яткознавчої діяльності Анатолія Дублянського) (2010)
Кепін Д. В. - Внесок Ї. Неуступного до розвитку музеології (2010)
Колосок Б. В. - Архівні джерела кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. про луцькі мости (2010)
Непомнящий А. А. - Материалы личного архивного фонда Н.М. Печенкина – неизвестный источник об охране историко-культурного наследия в Крыму в начале ХХ века (2010)
Юрченко С. Б. - Два документи про будівництво бернардинського монастиря у Фразі (2010)
Бойко Л. О. - Видавнича діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури як джерело вивчення пам’яткоохоронної справи в Україні (2010)
Каліновський В. В. - Пам’яткознавча діяльність духовних осіб Таврії в роботі наукових товариств (2010)
Ломакін Д. А. - З історії вивчення комплексу мусульманських пам’яток Старого Криму: експедиції Всесоюзної наукової асоціації сходознавства (2010)
Молочко Є. В. - Екскурсії як форма вивчення й охорони пам’яток історії та культури Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Гріффен Л. О. - Світло шахтаря (еволюція шахтарських світильників) (2010)
Титова О. М. - Коротка характеристика пам’яток археології України (2010)
Примак А. Ф. - Хроніка: події з пам’яткознавства й музеєзнавства) (2010)
Горовий В. - Національні інформаційні ресурси в контексті посилення інформаційних впливів (2013)
Кандауров С. - Про тенденції міжнародної співпраці щодо мінімізації кібернетичних загроз та деякі проблемні питання формування політики України у сфері інформаційної безпеки (2013)
Удовик В. - Публічні промови призидентів як складова документальної спадщини політичної історії (2013)
Гранчак Т. - Становлення бібліотеки як суб'єкта політичної комунікації (2013)
Галаган Л. - Інформаційний потенціал е-урядування в забезпеченні комунікативних зв'язків органів державної влади з громадськістю (2013)
Ворошилов О. - Сучасні інформаційні технології в науковому супроводі суспільних реформ (2013)
Бусол О. - Деякі аспекти організації роботи інформаційно-аналітичних органів державної влади (2013)
Пастушенко О. - Розвиток зведених та корпоративних електронних ресурсів періодики як науково-довідкового сегмента інформаційного простору України (2013)
Кисельова А. - Сучасні системи електронного документообігу: архітектура архівного модуля (2013)
Горова С. - Соціальні комунікації як фактор розвитку інформаційного суверенітету (2013)
Блажкевич А. - Роль правової інформації в реалізації права громадян України на інформацію, Калініна-Симончук Ю. (2013)
Сєкунова І. - Агітаційні матеріали з використанням нейролінгвістичного програмування під час президентських виборів 2010 р. в Україні (2013)
Натаров О. - Проблеми реформування Конституції: аспекти теорії і вітчизняна практика (2013)
Семесько В. - Захист авторського права в мережі Інтернет (2013)
Кравченко О. - Документи ЦДАГО України як джерело з історії партизанського з'єднання ім. І. Ф. Боровика (2013)
Покровська Г. - Бібліотечні фонди в структурі національного інформаційного простору (2013)
Вітушко А. - Проблема використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж з точки зору інформаційної безпеки (2013)
Булахова Г. - Бібліотеки в соціальних мережах та блогосфері як засіб рекламування (2013)
Чернявська Л. - Представлення бібліотек у блогах та соціальних мережах як фактор покращення комунікації у віртуальному середовищі (2013)
Терещенко І. - Бібліотечні продукти та послуги в соціальних медіа (2013)
Самсонов М. - Представлення бібліотек на веб-сайті YouTube (2013)
Федоренко О. - Соціальні мережі як інструмент популяризації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Вітушко Н. - Інформаційно-аналітичне дослідження на замовлення органів державної влади: особливості організації етапу підготовки інформаційної бази (2013)
Іванова М. - Електронна бібліотека як форма збереження ретроспективного юридичного ресурсу НЮБ НБУВ (2013)
Зуб В. - Локальні документальні ресурси з питань охорони праці в бібліотечних установах (2013)
Потіха А. - Сайти політичних партій як джерело підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів (2013)
Желай О. - Бібліотека та інтернет-ресурси: правові аспекти використання інформації (2013)
Тарасенко Н. - Аналітичні аспекти збору та архівування мережевих ресурсів науковою бібліотекою (2013)
Іванов Ю. - Канонічні норми як першоджерела формування ретроспективного юридичного ресурсу НЮБ НБУВ, Іванова М. (2013)
Пригорницька О. - Віртуальна довідкова служба як форма дистанційного обслуговування користувачів (2013)
Сандул О. - Бібліометричний аналіз наукових публікацій з актуальних проблем розвитку альтернативної енергетики в Україні за умов світової енергетичної кризи (на основі реферативних ресурсів НБУВ) (2013)
Гах І. - Необхідність та перспективи впровадження цифрових мереж інтегрального обслуговування для передачі мультимедійної інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі (2013)
Коночкіна О. - Вплив прийняття Закону України "Про доступ до публічної інформації" на розширення джерельної бази інформаційно-аналітичного виробництва бібліотек (2013)
Струнгар А. - Формування інформаційної структури сайту бібліотеки як ефективного інструменту взаємодії у веб-середовищі (2013)
Троїцька К. - Інформаційне висвітлення електронними регіональними ЗМІ екологічних проблем Луганської області (2013)
Стоян П. - Канадський досвід міжнародної дескриптивної стандартизації архівного опису для корпоративної мережі:розвиток і специфіка використання (2013)
Добко Т. - Довідково-бібліографічна діяльність - пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства (2013)
Кулицький С. - Проблеми підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з економічної тематики в умовах поширення цифрових технологій (2013)
Захарова Н. - Культурно-інформаційна функція наукової бібліотеки в сучасних умовах (2013)
Дубас Т. - Розвиток видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в умовах цифрового середовища (2013)
Аксьонова Н. - Вільний доступ до електронних ресурсів бібліотек (2013)
Присяжна Л. - Бібліотечно-інформаційні продукти як складова інформаційної інфраструктури економічної сфери України (2013)
Медведєва В. - Особливості використання інформаційних технологій в інформаційно-аналітичній діяльності наукових бібліотек (2013)
Пальчук В. - Сучасні тенденції розвитку базових функцій інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек (2013)
Бондаренко В. - Дистантне обслуговування користувачів бібліотек: сучасні наукові підходи до питання (2013)
Беззуб І. - Кооперація - універсальний механізм співпраці бібліотек ВНЗ (2013)
Пестрецова О. - Бібліотечні центри правової інформації: досягнення і перспективи діяльності (2013)
Войцеховська Є. - Формування рубрикатора як технологія підготовки бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту для управлінських структур (2013)
Небрат С. Г. - Вторинні поховання інгульської катакомбної культури (2013)
Грищук О. М. - Астрагали як елемент поховального обряду населення Дніпро-Донської бабинської культури (2013)
Бровендер Ю. М. - Степанівський мікрорайон пам’яток доби бронзи на Донецькому кряжі (2013)
Забавін В. О. - Характеристика поховальних споруд зрубної культури Північного Приазов’я (2013)
Загородня О. М. - Історія вивчення металовиробничого інструментарію зрубної спільноти (2013)
Шепко Л. Г. - Некрополі Європейського Боспору VII-II ст. до н.е. в просторово-хронологічному вимірі (2013)
Вєнцова М. І. - Прикраси в ґрунтових некрополях Боспору VI-II ст. до н.е. (2013)
Горбов В. М. - Археологічні комплекси на території фортеці Кальміус та її околиць, Божко Р. П., Кушнір В. В. (2013)
Отрощенко В. В. - Курган 1 біля с. Гнаровське в Надпоріжжі, Салій Н. Г. (2013)
Литвиненко Р. О. - Кістяний диск з карпато-мікенським декором із Середнього Подонців’я та деякі питання хронології зрубної культури, Санжаров С. М., Усачук А. М. (2013)
Підобід В. А. - Курган зрубної культури могильника Зинцева балка (Північно-Східне Приазов’я), Усачук А. М., Циміданов В. В. (2013)
Полідович Ю. Б. - Унікальне зображення вовка з Середнього Подонців’я (2013)
Потапов В. В. - "Некоторые дискуссионные проблемы" финальной бронзы и некоторые дискуссионные решения этих проблем (2013)
Колесник О. В. - Стильська печера: хронографія вивчення, архівна спадщина, Стахурська К. І. (2013)
Список скорочень (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, содержание (2009)
Мошнин В. Н. - О кинематическом упреждении при подготовке исходных установок (2009)
Чепков И. Б. - Вычислительный эксперимент несимметричного соударения кумулятивных струй защитных устройств динамического типа и противотанковых средств (2009)
Зубков А. Н. - Интегрированные многоспектральные поисково-прицельные системы для ракетно-артиллерийского вооружения, Щерба А. А. (2009)
Сенаторов Н. В. - Методика сопоставительного анализа ночных прицелов для стрелкового оружия, Гордиенко В. И., Сенаторов В. Н. (2009)
Кучеренко О. К. - Аппаратура для контроля качества объективов прицелов стрелкового оружия (2009)
Ковалев Н. А. - Повышение эффективности вычислительных устройств в системах управления огнем (2009)
Мокроцкий М. Ю. - Средства топогеодезической привязки артиллерийских подразделений сухопутных войск Вооруженных сил Украины: перспективы развития (2009)
Мазуренко В. А. - Особенности определения дирекционных углов ориентирных направлений, Казаков В. Н., Варава В. В. (2009)
Степанов Г. В. - Свойства керамики на основе карбида кремния при статическом и ударном нагружении, Зубов В. И., Майстренко А. Л., Кулич В. Г., Шестаков С. И., Александрова Л. И., Данилюк В. Е. (2009)
Надтока В. Н. - Экологически безопасный метод нанесения покрытий на внутренние поверхности, Панков Р. В., Дейнеко Л. Н., Масляный Н. В. (2009)
По зарубежным журналам (2009)
Информация (2009)
Богуш А. М. - Методика роботи з картинками в першій молодшій групі(третій рік життя) (2014)
Бреславська А. Б. - Формування професійної компетентності майбутніх вихователів засобами проектів в умовах позааудиторної діяльності (2014)
Дрозд О. В. - Формування толерантності дітей старшого дошкільного віку у поліетнічному середовищі ДНЗ (2014)
Желан А. В. - Формування культури поведінки дітей дошкільного віку (2014)
Загородня Л. П. - Підготовка майбутніх вихователів до створення предметного еколого-розвивального середовища як складової візуального іміджу дошкільного закладу (2014)
Іванець Н. В. - Мультикультурне виховання учнів початкової школи в позакласній роботі: теоретичний аспект (2014)
Іщенко Л. В. - Формування індивідуальності дошкільника в колективі (2014)
Казанжи І. В. - Підготовка майбутніх вихователів до гуманізації виховного простору ДНЗ (2014)
Калашникова С. А. - Формування полікультурної спрямованності особистості педагога в роботі з дітьми шестирічного віку (2014)
Калініна Л. А. - Формування творчої особистості дитини дошкільного віку засобами театрально-сценічної діяльності (2014)
Кардаш І. М. - Мовленнєва культура як складова загальної культури майбутнього фахівця дошкільної освіти (2014)
Карнаух Л. П. - Проблема гендерної соціалізації особистості в зарубіжних та вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях (2014)
Карсканова С. В. - Розвиток соціального інтелекту майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки (2014)
Кіктенко А. І. - Психологічні аспекти підготовки майбутнього вихователя сучасного ДНЗ до розвитку елементарних математичних уявлень (2014)
Короп О. А. - Наукова спадщина К. Д. Ушинського як методологічна основа практики розвитку в дошкільників аудіативних навичок і вмінь (2014)
Куліш Р. В. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освітидо професійної діяльності (2014)
Кучай Т. П. - Проблема здоров’я у фізичному і психічному розвитку дитини (2014)
Лісовська Т. А. - Вплив музичного середовища на розвиток імпровізації в дітей дошкільного віку (2014)
Луцан Н. І. - Педагогічні умови формування професійної мобільності вихователя дошкільного закладу (2014)
Міленіна Г. С. - Відродження педагогічних ідей вільного виховання С. Русової і М. Монтессорі в сучасній педагогічній практиці (2014)
Нестеренко В. В. - Андрагогічна модель підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти (2014)
Олексюк О.Є. - Професійно-педагогічна творчість студентів у процесі загальнопрофесійної підготовки (2014)
Панченко В. О. - Організація духовно-морального виховання дітей у дошкільних закладах (2014)
Продан Л. А. - Підвищення якості професійної підготовки фахівців галузі початкової освіти засобами краєзнавчого музею (2014)
Семчук С. І. - Вплив комп’ютеризованої реклами на становлення особистості дитини-дошкільника (2014)
Соколовська О. С. - Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у формуванні ціннісного ставлення до праці дітей старшого дошкільного віку (2014)
Степанова Т. М. - Методична підготовка студентів магістратури до викладання фахових дисциплін (2014)
Суятинова К. Є. - Формування особистості дитини дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків (2014)
Тарасун В. В. - Фактори забезпечення якісного осмислення, інтерпретації та передачі результатів обстеження дитини-аутиста (2014)
Тесленко С. О. - До проблеми формування комунікативної культури в дітей старшого дошкільного віку (2014)
Тиндюк Н. Т. - Педагогічні аспекти розвитку словника дітей дошкільного віку (2014)
Трифонова О. С. - Фонетична виразність мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як запорука правильного мовлення їхніх вихованців (2014)
Трофаїла Н. Д. - Емоційний розвиток дітей дошкільного віку (2014)
Філімонова Т. В. - Підготовка майбутніх учителів до патріотичного виховання молодших школярів у теорії педагогіки (2014)
Хайруддинов М. А. - Тенденции и перспективы развития дошкольного образования в Украине (2014)
Халло О. Є. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів (2014)
Шевченко І. В. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців до навчання англійської мови дітей дошкільного віку (2014)
Якименко С. І. - Етичний компонент формування світогляду дитини (2014)
Відомості про авторів (2014)
Квітка С. А. - Неокорпоративізм як механізм взаємодії між державою та групами інтересів (2014)
Михайленко О. В. - Законодавче забезпечення державної сімейної політики в Україні (2014)
Новосяд В. В. - Особливості порівняльних досліджень у науці державного управління (2014)
Літвінов О. В. - Закордонний досвід проведення регуляторних реформ та застосування "регуляторної гільйотини", Літвінова Н. М. (2014)
Шпекторенко І. В. - Компетентнісна сутність професійного досвіду кадрів (2014)
Липовська Н. А. - Інтерпретація концепту "державна служба" з позицій організаційного підходу (2014)
Погребняк Ю. В. - Структурно-компонентний аналіз готов­ності державних службовців до управління соціальними проектами (2014)
Шовгеля О. М. - Формування механізму мотивації праці співробітників органів місцевого самоврядування (2014)
Сальнікова О. Ф. - Організаційні форми державного управ­ління військово-технічною політикою України (2014)
Костенок І. В. - Державно-управлінський механізм оптимі­зації співвідношення інтересів держави та місцевих громад усистемі публічної влади в Україні (2014)
Прокопенко Л. Л. - Досвід державно-громадського управління вищою освітою в Польщі, Дегтярьова І. О. (2014)
Гріффен Л. О. - До питання про теоретичні основи пам’яткознавства (2010)
Бадяк В. П. - Становлення засад пам’яткоохоронної роботи у Львові (2010)
Принь О. В. - Повоєнне відновлення державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі 1945–1952 роках (2010)
Акуленко В. І. - Імплементація норм міжнародного права про охорону культурних цінностей у законодавстві про Збройні сили України (2010)
Гончарова К. В. - Методичні принципи реставрації дерев’яних храмів в Україні у 1950-1980-х роках (2010)
Сердюк О. М. - Функціональна адаптація пам’яток київської житлової архітектури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Товстенко Т. Д. - Етапи розвитку розпланування та забудови м. Умані, Тямін М. Ю. (2010)
Римар А. П. - Актуальність наукового моніторингу стану пам’яток архітектури (досвід Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника), Загрива Н. А. (2010)
Парацій В. М. - Функціональне використання замковиx комплексів Тернопілля: теоретичні осмислення й аналоги історичних традицій (2010)
Збруцький О. М. - Оборонна система палацового комплексу князів Сангушків у м. Ізяслав Хмельницької обл. Північно-західний бастіон (2010)
Рудика Н. М. - До питання про грабіжницьку археологію (2010)
Старовєров Д. О. - До питання ідентифікації ризьких солідів королеви Христини (2010)
Бітковський В. О. - Пам’ятки археології заповідника "Стародавній Київ" (сучасний стан) (2010)
Боротканич Н. П. - Асоціація музеїв космонавтики: історія, розвиток, сьогодення (2010)
Гужаловский А. А. - Из истории продаж белорусских музейных ценностей за границу (2010)
Гайда Л. А. - Презентація музейної кімнати з історії освіти Кіровоградщини (2010)
Ярема-Винар О. C. - Методи реставрування гобеленів (на базі технологій, розроблених у лабораторії відділу реставрації текстильних виробів Метрополітен-музею) (2010)
Горбунова Г. A. - Людмила Морозова: життя і творчість (2010)
Корнієнко В. В. - Молитовний напис Брячислава Святополковича з Софії Київської (2010)
Татаринов С. Й. - Репресовані православні ієрархи з Бахмуту та Сталіно (2010)
Примак А. Ф. - Діяльність "Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины" в Україні (2010)
Сєрова О. Ю. - Мінімалізм та український музичний простір (2010)
Тютюнник Ю. Г. - Водяні млини середньої частини басейну Дніпра та Південного Бугу, Лаврик О. Д. (2010)
Сенченко Н. М. - Історія Бершадського Свято-Преображенського чоловічого монастиря (ХVІІІ–ХІХ ст. ) (2010)
Титова О. М. - Ще раз про значення вивчення нерухомих і рухомих пам’яток українського козацтва (2010)
Сиряміна Н. М. - Мегалітичний феномен світу: чи існує в Україні? (2010)
Зозуля С. Ю. - Пам’яткознавчі й історико-регіоналістичні студії як мотивація до науково-організаційної роботи (досвід проведення І Спаських читань у Ніжині) (2010)
Хроніка: події з пам’яткознавства й музеєзнавства (2010)
До 75-річчя видатного українського пам’яткознавця (2010)
Алексеенко Н. А. - Новые возможности применения космической информации в учебном процессе (2008)
Андрєєв С. М. - Особливості навчання візуального дешифрування цифрових аерознімків для екологічного моніторингу, Іващук Б. М. (2008)
Бабкова С. В. - Інноваційні напрями діагностики освітньої діяльності, Бойко Н. О., Обозний В. В. (2008)
Байназаров А. М. - Картографування освітньої сфери адміністративного району для потреб оптимізації мережі навчальних закладів (2008)
Байназаров А. М. - Концепція атласу освітнього комплексу України, Самко Є. М. (2008)
Байназарова О. О. - Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії: організаційно-методичний аспект, Байназаров Д. А. (2008)
Бакарасов В. А. - Оценка состояния санитарно-защитных зон промышленных предприятий Минска (2008)
Баранчук Л. И. - Активные формы и методы эколого-географического образования в лицее, Кухарук Е. С., Пуя Т. Н. (2008)
Безуглий В. В. - Європейська складова концепції вищої географічної освіти (2008)
Бубир Н. О. - Використання геоінформаційних навчальних карт у безперервній географічній освіті (2008)
Бурла О. Н. - Формирование ключевых компетенций учащихся при обучении географии (2008)
Варфаломєєва І. М. - Розвиток пізнавальних інтересів старшокласників в умовах профільного навчання (2008)
Володченко А. С. - Учебно-ориентированные формы картосемиотики (2008)
Галай Е. И. - Исследование химической нагрузки выбросов стационарных источников на геосистемы (2008)
Гененко И. А. - Обобщающие схемы-конспекты в непрерывном географическом образовании (2008)
Гнєдашев В. М. - "Ефект жульвернізма": через картографічну грамотність до формування конструктивістського мислення учнів (2008)
Гордєєв А. Ю. - Середньовічні морські навігаційні карти – "портолани" (2008)
Григорьев Г. Н. - Организация стационарных географических исследований на разных ландшафтных участках лесостепной зоны для оценки восстановительного потенциала естественных фитоценозов, Волошенко И. В., Степина С. Г. (2008)
Грінченко О. І. - Вивчення питань сталого розвитку в шкільній географічній освіті, Уткіна В. Б. (2008)
Даценко Л. М. - Карта у спортивному орієнтуванні (2008)
Дроздов А. В. - Картографування рентоутворюючих чинників при нормативній грошовій оцінці міських земель, Шубін Ю. В. (2008)
Дук Н. М. - Геоінформаційні технології в географічній освіті для стійкого розвитку (2008)
Есназарова У. А. - Учебно-методический комплекс регионального компонента для курса "География Республики Казахстан", Имангулова Т. В. (2008)
Жемеров О. О. - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу, Байназаров А. М. (2008)
Журавель О. С. - Історія розвитку еколого-географічного картографування для потреб туризму (2008)
Зеленская Л. И. - Разработка атласа "Выдающиеся иностранцы в Украине" для целей познавательного туризма: региональный компонент (2008)
Ігнатьєв С. Є. - Географічні засади проектування місцевої екологічної мережі у басейні р. Оскіл, Чорногор Т. С., Юр’єва О. С. (2008)
Исаенко О. В. - Новые направления исследований при проведении учебной эколого-геологической практики в Крыму, Саломатин В. Н. (2008)
Карпець К. М. - До питання самоочищення річок міста Харкова (2008)
Клименко В. Г. - Використання комп’ютерних інформаційних технологій при вивченні теми "Гідросфера" у школі, Дейнеко О. М. (2008)
Кобченко Ю. Ф. - Картографо-математичний метод дослідження фітопогодних комплексів, Кобченко О. Ю., Резуненко В. О., Ковалевська З. А. (2008)
Кобченко Ю. Ф. - Аналіз і картографування клімату в погодах, Сінна О. І., Копанішина К. М., Підсадній С. Г. (2008)
Коваленко Л. М. - Екологічна оптимізація земельного фонду Краснокутського і Лозівського районів Харківської області, Авєріна О. А. (2008)
Копилець Є. В. - До проблеми екологічного виховання підлітків у процесі вивчення окремих тем курсу загальної географії (2008)
Корнєєв В. П. - Робота вчителя з підручником географії (2008)
Корнєєв О. В. - Формування краєзнавчих знань учнів при вивченні географії (експериментальний аспект) (2008)
Космачова М. В. - Методичні основи використання геологічної спадщини Харківщини в навчальних цілях (2008)
Костріков С. В. - Про деякі методологічні засади викладання блоку навчальних дисциплін із геоінформатики та ГІС-технологій (2008)
Круглик Л. І. - Допрофільна підготовка учнів основної школи при вивченні соціальної географії (2008)
Левицький І. Ю. - Системне комплексне картографування регіонів України в умовах сталого їх розвитку, Пересадько В. А., Байназаров А. М., Прасул Ю. І., Д’яченко Д. О. (2008)
Ляшенко Д. О. - Карти міжнародних міграцій для географічної освіти (2008)
Максименко Н. В. - Задачі фрактального аналізу екологічних картографічних творів (2008)
Марченко Л. Є. - Науково-дослідницька робота з обдарованими учнями у малокомплектній сільській школі (2008)
Митрофанов И. В. - Развитие географических компетенций учащихся средней школы: от научения к познанию (2008)
Молочко В. В. - Перевидання навчальних географічних атласів (2008)
Нгуен Ле Тхием - Геоинформационное обеспечение тематического картографирования объектов историко-культурного и природного наследия, Опара В. Н. (2008)
Некос А. Н. - Трофогеографія – новий напрям наукових досліджень (2008)
Нємець К. А. - Інформаційна географія як складова підготовки фахівців-географів (2008)
Нємець Л. М. - Освіта в галузі навколишнього середовища: проблеми та перспективи (2008)
Нємець Л. М. - Підготовка майбутніх учителів географії засобами підприємливої освіти, Вірченко П. А. (2008)
Опара В. М. - Географічні аспекти грошової оцінки земель населених пунктів, Д’яченко Д. О., Опара В. В. (2008)
Остроух В. І. - Комп’ютерна картографія як результат експериментально-практичних розробок сучасних картографічних творів (2008)
Паламарчук Л. Б. - Моделювання у процесі набуття учнями соціокультурних знань при вивченні географії (2008)
Пархоменко Г. О. - Моделі нових напрямів розвитку атласного картографування в Україні (2008)
Пересадько В. А. - Еколого-природоохоронне картографування депонуючих елементів оточуючого середовища (2008)
Підоріна Л. І. - Технології інтегрованого навчання географії та проблема ефективного їх використання (2008)
Полякова Н. О. - Використання ГІС-технологій при експлуатації міських комунікацій (2008)
Прасул Ю. І. - Інформаційно-картографічне забезпечення сільського туризму (2008)
Роганін Ю. В. - Моніторинг земель сільськогосподарського призначення у Харківській області, Роганіна В. Є. (2008)
Свір Н. В. - Робочі зошити для тематичної атестації з географії (2008)
Скриль І. А. - Сучасний стан та проблеми розвитку туристсько-рекреаційного потенціалу Харківського регіону (2008)
Соломаха І. В. - Створення містобудівних локальних ГІС на основі ППЗ-знімків (2008)
Суматохіна І. М. - Геоменеджмент як інструмент формування і забезпечення екологічного розвитку регіону (2008)
Сухинин С. А. - Обновление структуры и содержания школьного географического образования в Приднестровье (2008)
Татаринович Б. А. - Мониторинг оперативного картографирования локальных территорий (2008)
Тимашова В. И. - Творческая работа школьников при изучении геологических понятий (2008)
Третьяков О. С. - Комп’ютерне картографування біоенергетичного потенціалу України, Ачкасова О. О., Болтенков А. С. (2008)
Фесенко І. В. - Технологія гри та її застосування на сучасному уроці географії (2008)
Хусаинов З. А. - Современный урок региональной географии (2008)
Черваньов І. Г. - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства, Величко С. А. (2008)
Шевченко В. О. - Комплекс методичних документів при викладанні картографічних дисциплін, Бондаренко Е. Л. (2008)
Шилова Л. Г. - Удосконалення уроку географії – шлях до розвитку особистості учня (2008)
Андрес Г. О. - Охорона нематеріальної культурної спадщини як актуальний напрям культурної політики України (2012)
Тур С. О. - Нормативно-правова база регулювання діяльності заповідників культурної спадщини: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі АР Крим) (2012)
Ломакин Д. А. - К истории становления научного подхода в исследовании комплекса мусульманских памятников ХIII–XV века в Старом Крыму (2012)
Горькова А. О. - Пам’яткоохоронна діяльність студентів першого приватного археологічного інституту в Києві (2012)
Старенький І. О. - Пам’яткоохоронна діяльність Юхима Йосиповича Сіцінського наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Прибєга Л. В. - Дерев’яні церкви Українських Карпат – до світової спадщини (2012)
Осадчий Є. М. - Монастирі Путивля як пам’ятки фортифікації XVII ст. (2012)
Римар А. П. - До питання історії Онуфріївської вежі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Загрива Н. А. (2012)
Ситий Ю. М. - Реконструкція зовнішнього вигляду садиби В. Кочубея на Чорній Річці, Дмітрієнко С. В. (2012)
Мокроусова О. Г. - Академік Володимир Ніколаєв та київські архітектурні конкурси (2012)
Грібкова Г. О. - Типологія пластин-аплікацій з курганів дніпровського лісостепу з колекції Музею історичних коштовностей України (2012)
Тараненко С. П. - Нові дослідження Київського Подолу, Чміль Л. В., Чекановський А. А. (2012)
Охріменко Г. В. - Крем’яні скарби доби енеоліту (2012)
Принь М. О. - Становлення музейної справи та пам’яткоохоронної роботи в Бахмутському повіті, районі, окрузі в 1920-х – на початку 1930-х років (2012)
Титаренко А. О. - Формування музейних колекцій України на тлі нерозробленості державного законодавства щодо збереження і вивезення пам’яток промислового виробництва (2012)
Машталір В. В. - Розвиток музейної справи в системі Міністерства оборони України (2012)
Кепін Д. В. - Внесок Ю. А. Омельченка у розвиток музеології (2012)
Штанденко У. М. - Писемна пам’ятка староукраїнського періоду (2012)
Кармазина Н. В. - Вивчення та охорона пам’яток Півдня України в діяльності Одеського товариства історії та старожитностей (2012)
Корнієнко В. В. - До питання атрибуції княжого знаку з приділа свв. Іоакима та Анни Софії Київської (2012)
Миколайко Т. А. - Іконописні лавки та майстерні у Чернігові наприкінці XIX – на початку XX ст. (2012)
Школьна О. В. - Культура харчування еліти українського суспільства ХVІІ–ХІХ століть: типологія форм фарфоро-фаянсових виробів для напоїв (2012)
Чміль Л. В. - Про заснування міста Іванкова Київської області, Чекановський А. А. (2012)
Жуковський М. П. - Доля могили І.Д. Сірка (2012)
Харлан О. В. - До історії локалізації місцезнаходження дерев’яної церкви Архангела Михаїла в Старому Кодаку (2012)
Даниленко В. М. - Про першоздання Києва (2012)
Сминтина О. В. - Портрет кримського краєзнавства перших радянських десятиріч (2012)
Ковальова І. Ф. - Гідне поповнення авторитетної книжкової серії (2012)
Кепін Д. В. - Розвиток музеології у Республіці Білорусь за роки незалежності (2012)
Шістдесятирічний ювілей С. Я. Ольговського (2012)
Григорьев Геннадий Павлович (2012)
Вітовська О. П. - Патологічні зміни органа зору у пацієнтів з мукополісахаридозом, Пічкур Н. О., Сковпень Т. В., Войтко Л. О. (2014)
Єфіменко О. Ю. - Особливості моторної функції товстої кишки у щурів різного віку, Савченко Ю. О., Кабанов О. В., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2014)
Проценко О. В. - Забруднення агроекосистем та спонтанний мутаційний процес в природних популяціях Drosophila melanogaster, Жук О. В., Шкляр С. Є., Корсун С. Г., Козерецька І. А. (2014)
Шкляр А. С. - Тілобудова та компонентний склад маси тіла людини у онтогенетичному періоді другого дитинства: морфофункціональні взаємозв’язки (2014)
Григоров С. М. - Алгоритм індивідуалізації імунопрофілактики ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа (2014)
Іванова Л. М. - Цитокіновий профіль крові хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним бронхітом та ожирінням, Сидоренко Ю. В., Налапко К. К. (2014)
Михальчук М. В. - Особливості регуляції біосинтезу IgE та молекулярні механізми IgE-залежних реакцій, Галкін О. Ю., Дуган О. М. (2014)
Блажеєвський М. Є. - Сучасні електрохімічні методи визначення гідроген пероксиду, Мозгова О. О. (2014)
Єрьоменко Р. Ф. - Вплив екстракту з трави люцерни посівної на білковий обмін в умовах гіпопротеїнемії, викликаної гідрокортизоном, Шаталова О. М. (2014)
Іванова Л. М. - Зміни ліпідного обміну як патогенетичні механізми порушень серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця, Сидоренко Ю. В. (2014)
Коваль С. М. - Вплив комбінованої терапії на рівні апеліну крові у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без такого, Юшко К. О., Старченко Т. Г., Милославський Д. К., Рєзнік Л. А. (2014)
Компанієць К. М. - Метаболічні порушення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М., Сидоренко Ю. В. (2014)
Назарян Р. С. - Клініко-патогенетичні аспекти карієсу зубів у дітей з кислотозалежними захворюваннями, Карнаух О. В. (2014)
Старченко Т. Г. - Показники інсулінорезистентності, перекісного окислення ліпідів та мікроальбумінурії у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу в динаміці лікування, Коваль С. М., Милославський Д. К., Юшко К. О., Шкапо В. Л. (2014)
Терёшин В. А. - Эффективность современного энтеросорбента "Белый уголь" в комплексной терапии больных острыми кишечными заболеваниями, Соцкая Я. А., Круглова О. В. (2014)
Вельчинська О. В. - Новий хіміко-біологічний аддукт на основі 1,1-біс-(5-бромопіримідин-2’,4’-діон-1’-іл)-2-бромо-2-хлороетилену та протипухлинного бактерійного лектину Bacillus polymyxa (2014)
Гончарова А. А. - Ідентифікація та кількісне визначення сечовини в кремі для застосування при синдромі діабетичної стопи, Баранова І. І., Блажеєвський М. Є. (2014)
Деркач Н. В. - Экспериментальное исследование противоязвенной активности феносина на модели ацетилсалициловой язвы желудка у мышей, Фаттал Анас, Малоштан Л. Н., Яценко Е. Ю. (2014)
Должикова О. В. - Експериментальне вивчення протизапальних властивостей нових супозиторіїв вагінальних "Меланізол", Малоштан Л. М. (2014)
Заярнюк Н. Л. - Нові терапевтичні можливості ін’єкційних пролонгів дисульфіраму, Собетов Б. Г., Кричковська А. М., Воробій М. В., Федорова О. В., Загорій Г. В., Новіков В. П. (2014)
Сергеева О. Ю. - Общая практика - семейная медицина: приоритеты последипломного образования врачей - интернов по вопросам современной гомеопатии (2014)
Тарасенко О. А. - Оригинальные и генерические препараты в современной системе здравоохранения (2014)
Аль каси Мей Газi - Оцінка ризику дисплазії шийки матки у поєднанні з вірусом папіломи людини та іншими венеричними захворюваннями (2014)
Григорова А. О. - Доопераційна стратифікація ризику патології пародонту серед пацієнтів з одонтогенними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки (2014)
Єлейнік М. В. - Вентрикулярний фібриноліз при аневризматичних внутрішньошлуночкових крововиливах, ускладнених оклюзійною гідроцефалією (2014)
Назарян Р. С. - Особливості методичного підходу при ендодонтичному лікуванні ускладненого карієсу, Василенко О. М. (2014)
Несен А. А. - Качество жизни больных высокого кардиоваскулярного риска с коморбидной патологией, Шкапо В. Л., Грунченко М. Н., Чирва О. В. (2014)
Панченко М. С. - Акцептор-індикатори поведінково – когнітивної корекції кардіоваскулярного ризику у молодому віці (2014)
Сергеєва О. Ю. - Міждисциплінарні аспекти вивчення гомеопатії в структурі освітніх програм на післядипломному етапі (2014)
Тарасенко О. А. - Биоэквивалентность и ее роль в обеспечении качества жизни населения (2014)
Хлынова О. В. - Взгляд клинициста на фрукториантство. Клинический случай, Туев А. В., Василец Л. М. (2014)
Янішен І. В. - Фактори, що визначають якість ортопедичних конструкцій: аналіз взаємозв’язків (2014)
Ярославская Ю. Ю. - Факторы развития синдрома мышечной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава в детском и юношеском возрасте (2014)
Кремень В. Г. - Консолідація України на основі платформи толерантності (2014)
Будак В. Д. - Толерантність - ключ до успішної фахової підготовки вчителів (2014)
Березівська Л. Д. - В. О. Сухомлинський про особливе ставлення до учнів із зниженою здатністю до навчання (2014)
Богуш А. М. - Педагогіка добра у спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
Васьківська Г. О. - Реалізація ідей В. О. Сухомлинського у процесі навчання старшокласників толерантності (2014)
Вашуленко М. С. - У педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського толерантність - багатогранне поняття (2014)
Гладишев В. В. - В. А. Сухомлинський, Л. Толстой и Г. Мюнстерберг о моральных основах деятельности школьного учителя, Абламская А. Е., Тригуб Л. Г., Садовая А. Ю., Гинкевич О. В. (2014)
Гордуз Н. О. - В. О. Сухомлинський про соціалізацію: технологічний аспект (2014)
Деркач В. Ф - Гуманістичні ідеї толерантності В. О. Сухомлинського (2014)
Дічек Н. П. - Розвиток В. О. Сухомлинським індивідуалізованого підходу до важких дітей (етико-педагогічний аспект) (2014)
Завгородня Т. К. - Формування толерантності студентів в контексті концепції добра В. О. Сухомлинського (2014)
Заліток Л. М. - Робота з книжкою в сучасній початковій школі крізь призму творчого розвитку ідей В. Сухомлинського (2014)
Зубко А. М. - Актуальність педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в процесі Формування ключової компетентності вчити вчитися у молодших школярів, Комінарець Т. В. (2014)
Калініченко Н. А. - Школи гуманної педагогіки як засіб соціокультурного розвитку особистості (2014)
Литвиненко С. А. - Виховання толерантності в колективній взаємодії молодших школярів: актуалізація ідей В. О. Сухомлинського (2014)
Марусинець М. М. - Психологічні ідеї в педагогічній практиці Василя Сухомлинського (2014)
Міхно О. П. - Психологічний семінар В. Сухомлинського та його роль у вивченні особистості учня (2014)
Петренко О. Б. - Педагогіка діалогу В. О. Сухомлинського як умова виховання толерантності особистості (2014)
Пєхота О. М. - Впровадження спадщини В. О. Сухомлинського в сучасну педагогічу освіту (2014)
Побірченко Н. С. - Виховання почуття людяності в діяльності вищого навчального закладу крізь призму педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2014)
Поніманська Т. І. - Виховання у світлі педагогіки толерантності Я.-А. Коменський, К Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський (2014)
Савінова Н. В. - Гуманістичні ідеї толерантності в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2014)
Савченко О. Я. - Толерантність як цінність шкільної освіти: методичний аспект (2014)
Сараєва О. В. - Формування толерантного середовища в авторській школі В. Сухомлинського (2014)
Ситченко А. Л. - Толерантність у контексті керованого навчання (2014)
Соколовська О. С. - Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в контексті професійної підготовки майбутніх вихователів в організації толерантного простору дошкільного навчального закладу (2014)
Степанова Т. М. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в компетентнісному підході до розвитку особистості дитини передшкільного віку (2014)
Ткаченко Л. І. - Толерантність як складова саморозвитку особистості (2014)
Трифонова О. С. - "Школа сердечності" у педагогічній концепції В. О. Сухомлинського (2014)
Федяєва В. Л. - Толерантність у казковому світі В. Сухомлинського, Бутрій К. М. (2014)
Хайруддинов М. А. - Проблема толерантности в истории западной и восточной цивилизаций и современной культуре Украины (2014)
Червінська І. Б. - Соціокультурні аспекти Формування толерантності особистості молодшого школяра в контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського (2014)
Ящук І. П. - Основи соціального партнерства в навчально-виховному закладі у творчій спадщині В. Сухомлинського (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні данні (2014)
Овсяк О. В. - Математична модель процесу аналізу xml – формату формул алгоритмів (2010)
Воржева О. В. - Системний підхід до керування інформаційними технологіями (2010)
Хамула О. Г. - Дослідження передових тенденцій в компонуванні електронних видань, Яців М. Р., Хамула О. О. (2010)
Воржева Ю. С. - Психологічні особливості сприймання тексту (2010)
Маїк Л. Я. - Дослідження термічних процесів при лазерному гравіюванні полімерних шарів форм глибокого друку (2010)
Дацків О. Б. - Новий полімер для копіювального шару трафаретних форм, Шаблій І. В. (2010)
Кам’янська Л. І. - Властивості зволожувального шару при напорошенні, Шаблій І. В. (2010)
Мусійовська M. М. - Аналіз точності короткої фарбодрукарської системи послідовної структури залежно від її порядку (2010)
Йордан Г. М. - Вплив технологічних чинників на швидкість висушування книжкових блоків (2010)
Мотика М. Т. - Тактильна книга: аналіз функцій, вимог, технологій виготовлення, Лазаренко Е. Т. (2010)
Бернацек В. В. - Дослідження системи "папір-клей-картон” в процесі каширування (2010)
Йордан Г. М. - Методи та обладнання для визначення вологості, що використовуються в засобах автоматизації процесів висушування (2010)
Самойленко Д. М. - Використання фрактальних зображень для голографічного захисту поліграфічної продукції, Мірошниченко О. В., Попов Д. Д. (2010)
Конюхова І. І. - Дослідження впливу поверхневої обробки підкладок для пластикових карток на їх технологічні та експлуатаційні властивості, Румянцев Ю. М. (2010)
Румянцев Ю. М. - Денситометричні дослідження відбитків на пластиках, Маїк В. З., Маїк Л. Я. (2010)
Логазяк I. Ю. - Аналіз дефектів при шитті книжкових блоків нитками (2010)
Жидецький В. Ц. - Нормативна база з питань охорони праці в поліграфічній галузі україни: стан, проблеми, шляхи вирішення, Жидецький С. В. (2010)
Сеньківська Н. Є. - Моделі системи керування якістю книжкової продукції, Гавенко С. Ф., Кулік Л. Й. (2010)
Рибка Р. В. - Методи оцінювання якості флокованих зображень лазерним зондуванням поверхні, Гавенко С. Ф., Сікора Л. С. (2010)
Кадиляк М. С. - Моделювання процесу оцінювання впливу факторів на довговічність друкованих видань, Сеньківський В. М. (2010)
Мартинюк М. С. - Визначення показників для оцінювання якості тиснення фольгою на етикетках та пакованнях (2010)
Босак І. П. - Забезпечення якості продукції — важлива умова підвищення ефективності функціонування підприємства (2010)
Бех В. П. - Державна освітня політика, регулювання й управління освітянською галуззю як предмет наукового аналізу (2014)
Дротянко Л. Г. - Соціальні трансформації мовленнєвої культури в інформаційну еру (2014)
Конотоп Л. Г. - Релігія і актуалізація духовної сутності людини (2014)
Любивий Я. В. - Проблема віртуалізації інформаційного суспільства (2014)
Мочалов И. И. - Понятия естественного тела и природного явления В. И. Вернадского (2014)
Оноприенко В. И. - Система образования перед требованиями информационных технологий (2014)
Синяков С. В. - Стиль научного мышления в структуре предпосылочного знания, Сластенко Е. Ф. (2014)
Абисова М. А. - Проблема рівності у соціально-філософських вченнях ХVI-XVIII ст. (2014)
Литовченко І. В. - Особливості сучасних засобів масової інформації як соціального інституту інформаційного суспільства Культурно-антропологічні виміри глобалізації (2014)
Ороховська Л. А. - Мас-медіа інформаційної доби та проблема атомізації суспільства (2014)
Сідоркіна О. М. - Сучасний духовний простір: умови розвитку (2014)
Сухова Н. М. - "Перезавантаження" свідомості людини ХХІ століття: виклики глобалізації (2014)
Фоменко А. М. - Гуманізм чи антигуманізм? Дискурс постмодерну (2014)
Харченко Ю. В. - Політичний інформаційний онтос як результат упливу гравітаційних факторів на комунікаційні процеси (2014)
Іщук С. М. - Дискурси особистісної самореалізації в мережі (2014)
Пода Т. А. - Інформаційна війна як стратегія формування політичної свідомості(соціально-філософський аналіз) (2014)
Скиба О. П. - Небезпека "Беконівського" ідеалу науки (2014)
Ченбай Н. А. - Ціннісний вимір високих технологій в добу інформатизації (2014)
Шоріна Т. Г. - Міфологізація масової свідомості: онтологічні та феноменологічні виміри (2014)
Ягодзінський С. М. - Дизруптивність гуманітарних інновацій у просторі глобальних інформаційних мереж (2014)
Загороднюк В. В. - Проблеми тлумачення скептицизму: від Секста Емпірика до Д. Г’юма (2014)
Клешня Г. М. - Поняття ідеалу у класичній філософії (2014)
Сабадуха М. В. - Проблема справедливості у філософії Платона (2014)
Якуша Ю. В. - Речі – символи "укладеного союзу" між буттям та небуттям (2014)
Іщук Н. В. - Етичний аспект соціальної доктрини християнства (2014)
Матюхіна О. А. - Становлення архетипу "Магна Матер" в українській культурі (2014)
Черноног Р. А. - Споживацтво: від етичного до естетичного світосприйняття (2014)
Мельникова Т. С. - Современные тенденции развития электронной демократии в России (2014)
Турчин М. Я. - Сутність моральних почуттів як регулятивних механізмів життєдіяльності людини (2014)
Кадникова Л. В. - Философия живой этики как новая система познания (2014)
Мокляк Л. І. - Меценатство як естетична діяльність (2014)
Лаврик М. В. - Феномен взірцевості в історії людської думки (2014)
Кузнецов А. Ю. - Детермінанти ціннісної парадигми мережевого суспільства М. Кастельса у контексті його багатовимірної архітектоніки, Пустовіт Н. В. (2014)
Черняк Ю. А. - Філософія та практика сміху в античній естетиці (2014)
Середін А. М. - Теоретичні аспекти археологічної науки в контексті пам’яткознавства (2013)
Кот С. І. - Термін "незаконно вивезені культурні цінності" в контексті проблеми повернення та реституції предметів культури (2013)
Горькова А. О. - Законодавча база Української СРР у галузі охорони археологічної спадщини (1919–1925 рр.) (2013)
Соколов А. А. - Пам’ятки культової архітектури Криму між "серпом і молотом" хрущовських релігійних гонінь (кінець 50-х – середина 60-х років XX ст.) (2013)
Бадяк В. П. - Теоретичні й практичні методи обліку об’єктів культурної спадщини (2013)
Силенок Н. М. - Проблеми збереження пам’яток історії та культури України (2013)
Примак А. Ф. - Питання захисту культурних цінностей та роль митних органів України у цій справі (2013)
Хіхлач Б. М. - Архітектура уніатських храмів на Поділлі XVIII ст. за церковними візитами (2013)
Ищенко Э. С. - Православные культовые сооружения Большой Ялты: создание, история, современная судьба (2013)
Шатіло Л. О. - Ранній неоліт Південно-Східної Європи: окреслення меж регіону (2013)
Охріменко Г. В. - Кубки городоцько-здовбицької культури, Скляренко Н. В. (2013)
Казакевич Г. М. - Пам’ятки латенської культури Закарпаття: проблеми хронології та етнічної атрибуції (2013)
Осадчий Є. М. - Пам’ятки селітроварного виробництва на території Путивльського повіту першої половини XVII ст., Коротя О. В. (2013)
Супруненко О. Б. - Нові матеріали золотоординського часу з пониззя Псла (2013)
Принь М. О. - Луганський музей живописної культури 1920–1924 рр. (2013)
Нікітіна І. В. - Інтеграція колекцій громадських музеїв до Державного музейного фонду України (на прикладі Народного музею історії Балаклави) 172-178 (2013)
Муравська С. В. - Промоційні об’єднання музеїв вищих навчальних закладів та особливості їхнього створення (2013)
Миколайко Т. А. - Іконописні лавки та майстерні у Чернігові наприкінці XIX – на початку XX ст. (2013)
Татаринов С. Й. - Дніпрова Чайка у Бахмуті (2013)
Непомнящий А. А. - Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины и древности Херсонеса: новые источники (2013)
Акімченков В. В. - Севастопольське музейне об’єднання (1928–1940): невідомі сторінки діяльності (2013)
Принь О. В. - Наукове товариство на Донеччині: міфи та реалії ХХ століття (2013)
Чумаченко А. В. - До питання зібрання та дозвілля молоді на Півдні Одещини (на основі літературних і польових досліджень автора в Кілійському районі) (2013)
Буйських Ю. С. - Трансформація традиційної культури гуцулів Верховини: дитина першого року життя, Васянович О. О. (2013)
Салата С. А. - До питання історії створення комплексу "Астрономічна обсерваторія Київського університету св. Володимира" (2013)
Збруцький О. М. - До історії охорони архітектурної спадщини м. Ізяслав (Хмельницька область) (2013)
Корнієнко В. В. - Рунічний напис-графіті на "саркофазі Володимира Мономаха" з Софії Київської (2013)
Акуленко В. І. - Терміни як межі міжнародно-правових понять "реституція" і "реституція культурних цінностей" (2013)
Зозуля С. Ю. - Поховання Ігоря Качуровського в Україні: до новітньої історії творення вітчизняних некрополістичних пам’яток (2013)
Видатному французькому дослідникові українського пам’яткознавства Даніелю Бовуа – 75 років (2013)
Слово пам’яті про археолога та людину Валентину Іванівну Нєпріну (2013)
Пам’яті Миколи Олександровича Ричкова (2013)
Акуленко В. І. - Правовий статус евакуйованих з України у східні райони СРСР музейних, бібліотечних і архівних цінностей під час Другої світової війни (2011)
Бітковський В. О. - До питання про значення та соціальні функції пам’яток культурної спадщини (2011)
Бадяк В. П. - Культурна спадщина поляків у Львові в пам’яткоохоронній діяльності радянських органів влади повоєнних років (2011)
Сердюк О. М. - Методичні засади виявлення, дослідження та обліку пам’яток житлової архітектури (2011)
Стриленко Ю. Н. - Технико-технологические исследования составов древних строительных растворов Софии Киевской – один из факторов датировки памятников архитектуры Древнего Киева Х–ХII вв. , Тоцкая И. Ф. (2011)
Збруцький О. M. - Плебанія (будинок ксьондза костьолу Іоанна Хрестителя) в місті Ізяслав Хмельницької області. Повідомлення (2011)
Принь М. О. - Досвід проведення інвентаризації пам’яток археології в Луганській області, Принь О. В. (2011)
Рудика Н. М. - Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони пам’яток археології (2011)
Кепін Д. В. - Створення археолого-палеонтологічних парків в Україні (2011)
Нікітіна І. В. - З історії музейної справи Севастополя в 1944–1950 роках. Питання початку відновлення будівлі Панорами "Оборона Севастополя 1854–1855 рр. " (2011)
Федорова Л. Д. - Діяльність Київського художньо- промислового і наукового музею та Історичної секції ВУАН зі створення Музею Києва (2011)
Ярема-Винар О. С. - Західноєвропейський гобелен: технічні особливості його виконання та принципи музеєфікації (2011)
Непомнящий А. А. - Николай Эрнст и Николай Репников: к истории одного конфликта (2011)
Погорілий В. М. - М. В. Закревський – автор першої енциклопедії пам’яток історії Києва (2011)
Чернікова І. В. - Стефан Андрійович Таранущенко – славетна постать пам’яткоохоронної справи на Слобожанщині (1920-ті – початок 1930-х років) (2011)
Татаринов С. И. - Харламов – руководитель "белоказачества" Дона и В. А. Городцов (2011)
Каушлієв Г. С. - Пам’яткознавчі студії західноєвропейських мандрівників у Криму (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст. ) (2011)
Яцій В. О. - Про назву поселення Прикарпаття Галич (2011)
Молочко Є. В. - Питання охорони історико-культурної спадщини Криму в роботах краєзнавців-популяризаторів (2011)
Русінова Т. В. - Поліська хата в народних обрядах та віруваннях (2011)
Щербань О. В. - Глиняний горщик у культурі харчування українців (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. ) (2011)
Майданець-Баргилевич О. Л. - Монументально-декоративне мистецтво, творене соломою, другої половини ХХ століття (2011)
Тямін М. Ю. - Класифікація історичних об’єктів індустріального ландшафту гірничодобувного району на прикладі Кривого Рогу (2011)
Мельник О. О. - Поховальна обрядовість Києва в писемних джерелах ХVІ–ХVІІІ ст. (2011)
Кравченко О. М. - Владичний хутір Софронівського монастиря (2011)
Каліновський В. В. - Монастир Св. Володимира й археологічне дослідження Херсонесу: нові свідоцтва про охорону християнських старожитностей Криму (друга половина XIX ст. ) (2011)
Гладких М. І. - Музейний аспект вивчення пам’яток первісної археології (Рец. на кн. : Археологічне музейництво. Енциклопедичний довідник (авт. -уклад. Д. В. Кепін) / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К., 2010. – 268 с. ) (2011)
Ластовський В. В. - Пам’яткознавство на Донбасі (Рец. на кн. : Принь О. В. Літопис охорони культурної спадщини в Україні 1945–1991 років (за матеріалами Донецької та Луганської областей). – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 336 с. ) (2011)
Гаврилюк Н. О. - Колективний портрет краєзнавців на тлі суворої епохи (2011)
Пустовалов С. Ж. - Життя – подвиг в ім’я науки, Титова О. М. (2011)
Аврамчук Л. А. - Інноваційні підходи до залучення депозитів банками як основного джерела фінансування, Сьомкіна І. С. (2013)
Андросович Т. Ю. - Напрями удосконалення державного регулювання ринку риби та рибної продукції., Загороднюк О. В. (2013)
Артиш В. І. - Стратегія розширення органічного ринку України. (2013)
Бабієнко М. Ф. - Інноваційне сприяння нарощуванню овочевої продукції – важливої складової продовольчої незалежності України., Скрипниченко В. А. (2013)
Бас О. І. - Особливості самозайнятості сільського населення у сфері туризму. (2013)
Борецька З. П. - Оцінка системи управління якістю як один із етапів забезпечення ефективності функціонування сільськогосподарського підприємства. (2013)
Бритвєнко А. С. - Управління конкурентоспроможністю соняшникової продукції на аграрному ринку. (2013)
Бузовський Є. А. - Організаційні питання післядипломної освіти., Кулаєць М. М. (2013)
Воляк Л. Р. - До облікового відображення екологічних інновацій у природоохоронну діяльність. (2013)
Галаєва Л. В - Тваринництво як об’єкт моделювання., Гречко М. А. (2013)
Галаєва Л. В - Зерновий ринок України та перспективи його розвитку., Криворучко Т. О. (2013)
Галаєва Л. В - Вплив світової економічної кризи на виробництво продукції рослинництва в Україні., Петропавловська О. А. (2013)
Галаєва Л. В - Сільськогосподарські кооперативи та напрями їх розвитку., Шмигановська Н. В. (2013)
Герасимчук Н. А. - Концепція ресурсозбереження в системі біоекономіки. (2013)
Герасимчук Н. А. - Економічна ефективність зерновиробництва та підвищення його конкурентоспроможності на підприємстві з допомогою дорадчих служб., Стефанцова І. В. (2013)
Герасимчук Н. А. - Шляхи підвищення економічної ефективності молочного скотарства з використанням дорадницьких послуг., Таїров В. А. (2013)
Герасимчук Н. А. - Дорадчі послуги у сфері виробництва та реалізації зерна сільськогосподарськими підприємствами., Шевченко Н. М. (2013)
Гогуля О. П. - Інноваційні напрями розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні. (2013)
Гогуля О. П. - Теоретичні аспекти соціальної відповідальності аграрного бізнесу., Кудінова І. П. (2013)
Голубева А. И. - Организационно-экономический механизм функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов (на материалах ярославской области), Дорохова В. И., Дугин А. Н. (2013)
Гуцул Т. А. - Особливості розміщення виробництва продукції молочного скотарства в Україні., Янко Я. В. (2013)
Гуцул Т. А. - Ефективність виробництва та функціонування ринку зерна., Ярошенко Ю. М. (2013)
Демешкант Н. А. - Роль сільськогосподарських дорадчих служб польщі в еколого-просвітницькій діяльності. (2013)
Драгнєва Н. І. - Розвиток системного управління якістю продукції в Україні. (2013)
Жуковський М. О. - Системно-інноваційний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємств галузі птахівництва. (2013)
Ігнатенко М. М. - Трансформація структури доходів та витрат сільського населення. (2013)
Ільків Л. А. - Дорадництво як один із найважливіших чинників підвищення ефективності аграрного виробництва., Дзюба А. О. (2013)
Ісаченко О. П. - Агроконсалтингові аспекти в землеустрої. (2013)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Зв’язки з громадськістю у системі державного управління., Філон Д. В. (2013)
Ковалів О. І. - Роль дорадництва в процесі проведення земельної реформи в Україні. (2013)
Корінець Р. Я. - Література в системі інформаційного забезпечення кооперації на селі. (2013)
Косовець Г. М. - Трансформаційні процеси в діяльності овочепереробних підприємств. (2013)
Костюк О. Д. - Дорадницька діяльність у Франції як механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств., Богданьок М. В. (2013)
Ксьонжик І. В. - Реалізація інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств як основа розвитку сільських територій., Волович Ю. О. (2013)
Кудінова І. П. - Роль дорадництва в соціально-економічному розвитку сільської місцевості. (2013)
Кудінова І. П. - Активні методи навчання в дорадчій діяльності., Козлов І. М. (2013)
Кудінова І. П. - Інформаційно-консультаційне забезпечення виробництва соняшнику в Україні., Муравицька Г. В. (2013)
Кушніренко І. М. - Теоретичні засади маркетингових комунікацій та інновації в їх розвитку. (2013)
Лазарєва М. Г. - Холдинг: його економічна сутність та основи функціонування. (2013)
Локутова О. А. - Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Україні., Васільєв В. П. (2013)
Локутова О. А. - Розвиток сільського зеленого туризму – інноваційний напрям діяльності дорадчої служби Миколаївської області., Семенков А. В. (2013)
Мармуль Л. О. - Організація та ефективність здійснення дорадчої діяльності. (2013)
Мацибора В. І. - Організаційно-економічні передумови ефективного використання трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах., Величко О. В., Юдіна Я. В. (2013)
Мірзоєва Т. В - Інноваційні напрями розвитку виробництва сої., Логвин І. М. (2013)
Молодцов В. О. - Особливості державної підтримки сільського господарства матеріально-технічними засобами., Кальна-Дубінюк Т. П., Романець Г. А. (2013)
Мосіюк С. І. - Теоретичні основи регулювання господарської діяльності в ринкових умовах., Мосіюк І. П. (2013)
Мосіюк С. І. - Інформаційно – консалтингова діяльність та її місце в АПК., Мосіюк І. П., Біда А. І. (2013)
Мосіюк С. І. - Функціонування аграрного технічного сервісу в ринкових умовах., Мосіюк І. П., Жимань Ю. О. (2013)
Наконечна К. В. - Обгрунтування основних напрямів структурних зрушень у сільському господарстві. (2013)
Пугач Н. А. - Особливості кластерного підходу в розвитку сільського туризму в Україні. (2013)
Радько В. І. - Цінова ситуація на ринку молочної сировини в Україні., Андросович І. І. (2013)
Рибак Л. Х. - Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку малих підприємств. (2013)
Рогач С. М. - Роль інформаційно-консультаційного забезпечення у формуванні інституціонального середовища аграрної сфери. (2013)
Рогоза Н. А. - Елементи інноваційної підсистеми у розвитку дорадництва. (2013)
Самсонова В. В. - Особливості кадрової політики консалтингових фірм. (2013)
Сокол Л. М. - Концептуальні основи сталого розвитку сільськогосподарського природокористування. (2013)
Стасіневич С. А. - Україна на світовому ринку цукру: проблеми і перспективи. (2013)
Степасюк Л. М. - Ефективність виробництва та роль дорадчих послуг при виробництві свинини., Горган А. М. (2013)
Томашевська О. А. - Дорадництво у сфері вітчизняного органічного виробництва. (2013)
Цимбал В. О. - Роль дорадчої служби у розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. (2013)
Чередніченко О. О. - Економічна ефективність виробництва та переробки соняшнику та шляхи її підвищення в Арцизькому районі Одеської області., Топалова Т. В. (2013)
Шаповал О. Ф. - Улосконалення управління інформаційними ресурсами підприємтсва., Коннова Л. О. (2013)
Шульга Н. Г. - Аспекти багатокритеріальної оптимізації при плануванні діяльності підприємства., Поратуй А. В. (2013)
Яворська В. О. - Теоретичні аспекти використання фундаментальних чинників у дослідженні біржової кон’юнктури. (2013)
Alena Shpak - Evaluation of the evolution of the process of agricultural land reform in Ukraine., Akimi Fujimoto (2013)
Акуленко В. В. - Ріст рослин квасолі звичайної залежно від технології вирощування в північній частині Лісостепу (2014)
Бєлєніхіна А. В. - Реакція сортів проса на способи основного обробітку ґрунту залежно від попередників в Лісостепу України, Костромітін В. М. (2014)
Буряк Ю. І. - Ефективність застосування регуляторів росту рослин та мікродобрива в насінництві соняшнику, Огурцов Ю. Є., Чернобаб О. В., Клименко І. І. (2014)
Васько Н. І. - Технологія та ефективність вирощування ячменю ярого, придатного для пивоваріння, Козаченко М. Р., Наумов О. Г., Важеніна О. Є., Солонечний П. М., Садовой О. О., Цехмейструк М. Г., Звягінцева Г. М., Бабушкіна Т. В., Зимогляд О. В. (2014)
Гавриш С. Л. - Спосіб покращення посівних якостей насіння еспарцету, Орехівський В. Д., Бондарева О. Б., Оголева Н. В. (2014)
Гутянський Р. А. - Вплив ацетохлору й імазетапіру на бульбочки, забур’яненість і врожайність сої (2014)
Дубовик В. І. - Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості на позакореневе підживлення та норми висіву насіння в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Дубовик О. О. (2014)
Ермантраут Е. Р. - Оцінка сортів пшениці озимої за рівнем їх сприятливості до умов вирощування, Попов С. І. (2014)
Змієвська О. А. - Оцінка пилкоутворюючої та комбінаційної здатностей ліній - відновників фертильності жита озимого, Єгоров Д. К. (2014)
Іващенко О. О. - Реакція рослин щириці звичайної (загнутої)- amaranthus retroflexus l. на термічні та механічні фактори впливу, Іващенко О. О. (2014)
Капустін С. І. - Вплив мінеральних добрив на пошкодженість кукурудзи лускокрилими шкідниками, Кузьминський А. В. (2014)
Китайова С. С. - Селекційно-генетичний аналіз нових інбредних ліній кукурудзи (2014)
Кохан А. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від попередників, обробітку ґрунту та удобрення в умовах Лівобережного Лісостепу України, Самойленко О. А., Лень О. І., Семяшкіна А. О. (2014)
Кузьменко Н. В. - Передпосівна обробка насіння пшениці м’якої озимої (Trіticum aestivum l.) в захисті від кореневих гнилей, Литвинов А. Є. (2014)
Лебеденко Є. О. - Стійкість соняшнику до гербіцидів широкого спектру дії – новий напрям селекції культури, Кириченко В. В. (2014)
Леонов О. Ю. - Показники якості зерна зразків пшениці м’якої озимої залежно від походження (2014)
Мельник А. В. - Визначення оптимальних строків сівби сортів пшениці озимої в умовах Північно-східної частини Лівобережного Лісостепу України, Дубовик О. О. (2014)
Міхєєв В. Г. - Фотосинтетична продуктивність сої залежно від способів сівби в східній частині Лівобережного Лісостепу України (2014)
Москалець В. І. - Характеристика вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої Носівської селекційно-дослідної станції ІСГМіАПВ НААН України, Москалець В. В., Москалець Т. З. (2014)
Оничко Т. О. - Реакція сортів пшениці озимої на зміну строків сівби в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Оничко В. І. (2014)
Оничко В. І. - Результати оцінки гібридів кукурудзи за врожайністю та збиральною вологістю зерна, Штукін М. О., Бердін С. І. (2014)
Панасенко Є. В. - Ефективність корегування мінерального живлення соняшника за результатами функціональної діагностики (2014)
Посилаєва О. О. - Накопичення олії в насінні сучасних сортів сої під впливом дефіциту вологи і підвищених температур, Кириченко В. В., Ільченко Н. К., Чернишенко П. В. (2014)
Роман Б. В. - Динаміка забруднення орних земель та сільськогосподарських рослин радіонуклідами цезію-137 в Харківській області впродовж 2001-2011 років, Десенко В. Г., Жадан Б. І. (2014)
Романенко О. Л. - Що очікує Південний Степ в умовах глобального потепління?, Конова С. Р., Солодушко М. М., Усова Н. М., Бальошенко С. В. (2014)
Рябокінь Т. М. - Продуктивність сортів гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування, Дворецька С. П., Єфіменко Г.М. (2014)
Скидан М. С. - Особливості вирощування гороху в рисових сівозмінах в умовах Південного Степу України (2014)
Солонечний П. М. - Адаптивні особливості сортів ячменю ярого за урожайністю та вмістом білка в зерні, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Дмитренко П. П., Коваленко О. Л. (2014)
Терлецька М. І. - Продуктивність лучних агрофітоценозів залежно від ширини смуг посіву бобових і злакових компонентів (2014)
Ткаліч Ю. І. - Засухостійкість і водоспоживання різних за скоростиглістю гібрідів соняшнику залежно від біологічних препаратів, Ніценко М. П. (2014)
Щипак Г. В. - Оцінка сортозразків тритикале озимого за екологічною пластичністю та стабільністю основних ознак продуктивності, Святченко С. І., Непочатов М. І. (2014)
Щипак Г. В. - Селекция гексаплоидных тритикале на улучшение выполненности зерна, Щипак В. Г., Матвиец В. Г., Плакса В. Н. (2014)
Яровий Г. І. - Ефективність застосування фунгіцидів проти хвороб помідора, Кузьменко В. І. (2014)
Абрамович О. В. - Ефективність застосування органічних ферментованих добрив у ланці сівозміни (2014)
Повх О. В. - Інтегроване застосування органічних добрив та мікробіологічних препаратів в сучасних агротехнологіях (2014)
Фатєєв А. І. - Мікроелементи побічної продукції як складова балансу поживних речовин у сівозміні, Семенов Д. О., Смірнова К. Б., Шемет А. М., Чабан В. І., Подобед О. Ю. (2014)
Маменко О. М. - Інноваційні технології розвитку тваринництва (2014)
Попсуй В. В. - Особливості енергії росту і забійних якостей чистопородного і помісного молодняку нутрій, Боровик В. М., Корж О. В. (2014)
Timchuk V. M. - Methodological approaches to simulating and forming technological innovations in plant production (2014)
Пам’яті Амбросова Володимира Яковича (2014)
Як написати наукову статтю (2014)
До уваги авторів (2014)
Акуленко В. І. - Краса врятує світ, якщо право захистить красу (2014)
Денисенко О. А. - Культурна спадщина про Українську революцію 1917–1921 років у формуванні історичної пам’яті (2014)
Лесик-Бондарук О. І. - Особливості конструктивно-технічних характеристик волинських храмів XVII–XVIII століття (2014)
Гаврилюк С. В. - Свято-Василівський собор Овруча: з історії реставрації початку ХХ ст. (2014)
Непотенко І. В. - Церква святих мучеників Михайла та Федора як архітектурна пам’ятка Чернігова (2014)
Мокроусова О. Г. - Джерельна база з історії київських архітектурних конкурсів ХІХ – початку ХХ століття. Документи Державного архіву м. Києва (2014)
Смоляк В. В. - М. Ю. Білоус ослідження пам’ятки архітектури на Вінничині – садиби Ланге (2014)
Збруцький О. М. - Торгові ряди XVIII ст. в Ізяславі: спроба локалізації (2014)
Харлан О. В. - Відкриття фундаментів дзвіниці початку ХІХ ст. на території Самарського Пустинно-Миколаївського монастиря (2014)
Shatilo L. O. - "Board Games" Assemblages from Early Agricultural Settlements in South-Eastern Europe (2014)
Ковальчук Є. І. - Польський період історії олинського краєзнавчого музею (1929–1939 роки) (2014)
Муравська С. В. - Музеї та колекції вищих навчальних закладів на українських землях (кінець XVII – початок ХХ ст.) (2014)
Принь М. О. - Маріупольський музей краєзнавства в радянській музейній мережі в 1920-х – на початку 1930-х років (2014)
Принь О. В. - Шляхи формування та склад археологічних колекцій окружних музеїв східних округ Української СРР у 20-ті – на початку 30-х років ХХ ст. (2014)
Лампека М. Г. - Владислав Щербина – провідний пластик української порцеляни другої половини ХХ століття (2014)
Непомнящий А. А. - Крымские сюжеты биографии Н.Я. Марра (2014)
Колосок Б. В. - Листування з О. М. Цинкаловським (2014)
Примак А. Ф. - Відображення митної та податкової політики в документальній спадщині за доби гетьмана Богдана Хмельницького (2014)
Тригуб О. О. - Ремонти і перебудови Борисоглібського собору в Чернігові у XIX ст. (за матеріалами Державного архіву Чернігівської області) (2014)
Яшний Д. В. - Класифікація документальних листівок з видами Криму як джерела пам’яткознавчих досліджень (1895–1917) (2014)
Бучаста С. І. - Шляховий палац у Чугуєві – пам’ятка історії Українського військового поселення першої половини XIX сторіччя (2014)
Осадчий Є. М. - Битва під Козацькою Дібровою як фінал протистояння під Конотопом 1659 р. (2014)
Майданець-Баргилевич О. Л. - Трансформація народної культури у творах митців першої третини ХХ століття (2014)
Жовтянський В. А. - Історична Олика та її пам’ятки (2014)
Бондар О. М. - Церковна топографія та некрополі Чернігова у ХVІІ–ХVІІІ ст. (2014)
Попружна А. В. - Портрети в контексті поховальної культури шляхти Речі Посполитої та козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (2014)
Радзієвський В. О. - Окремі проблеми відродження та збереження історичної спадщини України у аспектах культури і субкультури (2014)
Титова О. М. - "Сучасне відбувається на основі історичного минулого" (2014)
Зозуля С. Ю. - Розвиток "Біобібліографії кримознавства" (2014)
Прибєга Л. В. - Віхи міжнародного пам’яткоохоронного руху: 50 років Венеційській хартії, 20 років Українському національному комітету ICOMOS (2014)
Приймаченко Д. В. - Адміністративні послуги, що надають митні органи: стан і перспективи (2010)
Мацюк А. Р. - Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення працівників митної служби, Щербина В. І., Пилипенко А. А. (2010)
Бєлєвцева В. В. - Митні режими та адміністративна відповідальність за порушення у сфері їх дії (2010)
Бурцева В. В. - Обгрунтування поняття прав і свобод громадянина у провадженні у справах про порушення митних правил (2010)
Деркач Л. В. - Особливості митного оформлення при передачі за кордон результатів роботи з НДКР озброєння, Одейчук М. П. (2010)
Ігонін Р. В. - Проблема співвідношення і взаємодії органів примусового виконання судових рішень і судів загальної юрисдикції (структурно-функціональний вимір) (2010)
Кіценко В. С. - Застосування норм податкового законодавства в процесі розв’язання податкових спорів (методологічний аспект) (2010)
Кононець О. М. - Ціна як об’єкт правової охорони (2010)
Кривоніс М. А. - Крок до вдосконалення усталених стандартів взаємодії митних органів держав (2010)
Левенець Ю. О. - Поняття та ознаки адміністративного правопорушення в галузі стандартів якості та безпеки продуктів харчування (2010)
Легеза Є. О. - Порядок надання адміністративних послуг міліцією громадської безпеки у сфері обігу зброї (2010)
Леонова О. В. - Нормативно-правове регулювання відносин надрокористування в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення (2010)
Любива Ю. В. - Деякі питання митно-тарифного регулювання (2010)
Мельник О. В. - Особливості адміністративної відповідальності за посягання на приватну власність (2010)
Перепьолкін С. М. - Щодо полегшення процедур перетину кордонів під час міжнародних автомобільних перевезень (2010)
Тітов М. І. - Співвідношення понять "момент перетину митного кордону україни” і "дата імпорту”: практичні та теоретичні аспекти, Васильєва І. О. (2010)
Циверенко Г. П. - Адміністративно-правове забезпечення здійснення народного волевиявлення (2010)
Бичкова С. С. - Процесуальне правонаступництво: поняття і передумови виникнення (2010)
Заржицький О. С. - Науково-правові засади екологічної безпеки, напрямки реалізації екологічної політики (2010)
Кірін Р. С. - Джерела геологічного права (2010)
Сідор М. І. - Органи державної податкової служби та державної митної служби як учасники бюджетного процесу (2010)
Стрижак І. В. - Проблема визначення поняття "предмет договору” (2010)
Давлатов Ш. Б. - Поняття призначення додаткових покарань (2010)
Звенигородський О. М. - Мета постпенітенціарного контролю за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням (2010)
Клименко О. - Заходи спеціально-кримінологічної профілактики незаконного поводження зі зброєю (2010)
Ларченко М. О. - Аналіз особистості винного в убивстві, яке поєднане зі зґвалтуванням (2010)
Сингаївська І. В. - Профілактичні заходи запобігання фальшивомонетництву (2010)
Сыроед Т. Л. - Правовой статус участников, cодействующих международному уголовному правосудию (2010)
Сокоринський Ю. В. - Тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні: кримінально-виконавча характеристика (2010)
Хоменко Н. А. - Соціально-економічні фактори (чинники) контрабанди товарів (2010)
Гвардзиньска Е. - Таможенные посреднические услуги в таможенных процедурах (на примере таможенных агентств и налоговых консультантов) (2010)
Вимоги (2010)
Зуєв В. А. - Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури та митних органів із представництва інтересів держави (2011)
Дячок О. О. - Становлення регулятивної функції митних органів (2011)
Морозов О. В. - Українське купецтво Російської імперії в торговельно-митних угодах XVIII – початку ХХ ст. (2011)
Словська І. Є. - Правові проблеми взаємодії законодавчої та виконавчої влади (2011)
Алфьоров С. М. - Заходи організаційно-правового характеру в адміністративно-правовому механізмі протидії корупції в ОВС (2011)
Андрущак О. Л. - Застосування заходів адміністративного примусу на ринку цінних паперів України (2011)
Бєлєвцева В. В. - Митні режими та адміністративна відповідальність за порушення у сфері їх дії (2011)
Гальський К. Є. - Уявна реорганізація митної служби та її наслідки (листопад 1996 – серпень 2000 рр.), Павлов А. П. (2011)
Кунєв Ю. Д. - Проблеми дослідження правових аспектів організації діяльності митної служби (2011)
Лисенко О. М. - Інформаційна складова безпосереднього виявлення посадовими особами митних органів порушень митних правил (2011)
Логвиненко Б. О. - Організаційні питання діяльності військово-лікарських комісій в органах внутрішніх справ України (2011)
Мудров А. А. - Реалізація митними органами адміністративних повноважень у сфері запобігання порушенню митних правил (2011)
Перепьолкін С. М. - Національно-правова регламентація взаємної адміністративної допомоги з митних питань, Горбонос В. В. (2011)
Федотова І. О. - Фінансові гаранти як учасники митних відносин (2011)
Чернишова Т. В. - Види інформації з обмеженим доступом за законодавством України: проблемні питання (2011)
Яковенко Є. О. - Судовий розгляд адміністративних справ (2011)
Кірін Р. С. - Джерела геологічного права (2011)
Леонова О. В. - Набуття і припинення права на використання надр: правове регулювання та проблеми практики (2011)
Соцький А. М. - Правове регулювання роботи з кадрами на підприємствах (2011)
Щербина В. І. - Сучасна ідеологія трудового права: постановка окремих проблем (2011)
Гемай С. О. - Ступінь загальності (абстрактності) гіпотези норм кримінально-процесуального права (2011)
Гмирко В. П. - Засадничі аксіоми теорії доказування в кримінальному процесі України (2011)
Мельник П. В. - Удосконалення пріоритетних напрямів щодо усунення ризиків професії (2011)
Липин Е. В. - Актуальные вопросы правового и организационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации в борьбе с контрабандой объектов СИТЕС (2011)
Негодченко Д. О. - Кримінальна відповідальность за торгівлю людьми в Україні та Франції: порівняльно-правовий аналіз (2011)
Чаплинський К. О. - Тактичне забезпечення проведення освідування (2011)
Вимоги (2011)
Мазур А. В. - Податковий кодекс України як джерело митного регулювання (2011)
Федотова І. О. - Учасники митних правовідносин: поняття і класифікація (2011)
Басов А. В. - До питання про визначення поняття "юридична процедура” (2011)
Козенко Ю. О. - Правова поведінка особи як особливий вид людської діяльності у світлі новітніх наукових студій та філософем (2011)
Кравченко С. С. - Правова держава та правовий прагматизм: проблемні питання (2011)
Іванов О. В. - Компетенція Верховної Ради України як суб’єкта адміністративно-правового регулювання митної справи (2011)
Заброда Д. Г. - Окремі питання системи принципів державної антикорупційної політики в Україні (2011)
Калюта А. Б. - Співвідношення і розмежування понять "адміністративна юстиція” та "адміністративна юрисдикція” (2011)
Кононець О. М. - Контрольна діяльність за цінами (2011)
Кунєв Ю. Д. - Методологічні основи діяльності з розвитку митної діяльності та законодавства (2011)
Ліпинський В. В. - Проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених ст. 355 Митного кодексу України (2011)
Мацелик Т. О. - Президент України як суб’єкт адміністративного права (2011)
Мудров А. А. - Повноваження митних органів та їх правове забезпечення (2011)
Приймаченко Д. В. - Сутність прокурорського нагляду в галузі митної справи (2011)
Терещенко С. С. - Правові аспекти зіставлення норм Податкового та Митного кодексів, Хабло Г. О. (2011)
Шевчук О. М. - Особливості митно-тарифного регулювання щодо переміщення лікарських засобів через митний кордон України (2011)
Яковенко Є. О. - Реалізація конституційного права особи на апеляційне оскарження судових рішень у порядку адміністративного судочинства (2011)
Книгін К. Г. - Поняття і місце договору про надання юридичних послуг адвокатом у цивільному праві України (2011)
Маріц Д. О. - Гарантійні строки (терміни) у договорах роздрібної купівлі-продажу: порядок реалізації та проблеми (2011)
Гмирко В. П. - Ретроспективний аналіз уявлень про суть доказування в кримінальному процесі України (2011)
Давлатов Ш. Б. - Принципи призначення покарання (2011)
Макаренко Є. І. - Про розшукову діяльність слідчого у кримінальних справах про контрабанду (2011)
Науменко Ю. О. - Поняття службових та посадових злочинів (2011)
Сыроед Т. Л. - Актуальные вопросы предупреждения насилия в отношении детей в системе отправления правосудия (2011)
Чаплинський К. О. - Слідчий експеримент як об’єкт криміналістичного дослідження (2011)
Юзікова Н. С. - Формування у неповнолітніх мотивації до застосування жорстокості та агресії при вчиненні злочинів (2011)
Бочаров Д. О. - Суд – не на осуд, а на розсуд. Справедливий розсуд... (2011)
Вимоги (2011)
Башманівський В. - Тема неволі у творчій долі Овідія, Т. Шевченка та М. Зерова (2010)
Білоус О. - Конфлікт висловлювань у поемі "Марія" Тараса Шевченка (2010)
Герасимчук С. - Алегорична рефлексія біблійних образів та сюжетів у творчості Т. Г. Шевченка (на матеріалі поем "Неофіти" та "Марія" (2010)
Горбань А. - Художня рецепція творчої постаті Т. Шевченка в українській поезії кінця ХХ століття (2010)
Грибан Г. - Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевченка (2010)
Дмитрук В. - Меланхолійні інтенції у ліриці Т. Шевченка (2010)
Дюжева К. - Постать Тараса Шевченка в рецепції Ліни Костенко (2010)
Карабінська О. - Т. Г. Шевченко в листах Лесі Українки та в спогадах про неї (2010)
Кицак Л. - Елементи кримінального сюжету в повісті Тараса Шевченка "Варнак" (2010)
Клименко Т. - Шевченкові ремінісценсії у романі "Чорна рада" П. Куліша: феномен кобзарства (2010)
Левченко Г. - Концепт божевілля в художній картині світу Тараса Шевченка (2010)
Лотоцька С. - Екзистенційне переживання неволі у творчості Т. Шевченка: витоки філософії протесту (2010)
Мислива В. - Шевченківські алюзії у творчості Оксани Забужко (2010)
Місяць Н. - Початки польської шевченкіани (2010)
Монастирецький Л. - Творчість Т. Г. Шевченка в контексті літературного життя Волині (2010)
Накашидзе І. - Тарас Шевченко у творчості Яра Славутича (2010)
Новик О. - Історична ретроспектива в повісті Тараса Шевченка "Близнецы" (2010)
Павлінчук Т. - Мотив відсутності у творчості Т. Шевченка (2010)
Рева Л. - Тарас Шевченко в критиці: Іван Стешенко проти Сергія Єфремова (2010)
Романова Н. - Поезія Тараса Шевченка як прототекст у віршах Василя Симоненка (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського