Калюта А. Б. - Співвідношення і розмежування понять "адміністративна юстиція” та "адміністративна юрисдикція” (2011)
Кононець О. М. - Контрольна діяльність за цінами (2011)
Кунєв Ю. Д. - Методологічні основи діяльності з розвитку митної діяльності та законодавства (2011)
Ліпинський В. В. - Проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених ст. 355 Митного кодексу України (2011)
Мацелик Т. О. - Президент України як суб’єкт адміністративного права (2011)
Мудров А. А. - Повноваження митних органів та їх правове забезпечення (2011)
Приймаченко Д. В. - Сутність прокурорського нагляду в галузі митної справи (2011)
Терещенко С. С. - Правові аспекти зіставлення норм Податкового та Митного кодексів, Хабло Г. О. (2011)
Шевчук О. М. - Особливості митно-тарифного регулювання щодо переміщення лікарських засобів через митний кордон України (2011)
Яковенко Є. О. - Реалізація конституційного права особи на апеляційне оскарження судових рішень у порядку адміністративного судочинства (2011)
Книгін К. Г. - Поняття і місце договору про надання юридичних послуг адвокатом у цивільному праві України (2011)
Маріц Д. О. - Гарантійні строки (терміни) у договорах роздрібної купівлі-продажу: порядок реалізації та проблеми (2011)
Гмирко В. П. - Ретроспективний аналіз уявлень про суть доказування в кримінальному процесі України (2011)
Давлатов Ш. Б. - Принципи призначення покарання (2011)
Макаренко Є. І. - Про розшукову діяльність слідчого у кримінальних справах про контрабанду (2011)
Науменко Ю. О. - Поняття службових та посадових злочинів (2011)
Сыроед Т. Л. - Актуальные вопросы предупреждения насилия в отношении детей в системе отправления правосудия (2011)
Чаплинський К. О. - Слідчий експеримент як об’єкт криміналістичного дослідження (2011)
Юзікова Н. С. - Формування у неповнолітніх мотивації до застосування жорстокості та агресії при вчиненні злочинів (2011)
Бочаров Д. О. - Суд – не на осуд, а на розсуд. Справедливий розсуд... (2011)
Вимоги (2011)
Башманівський В. - Тема неволі у творчій долі Овідія, Т. Шевченка та М. Зерова (2010)
Білоус О. - Конфлікт висловлювань у поемі "Марія" Тараса Шевченка (2010)
Герасимчук С. - Алегорична рефлексія біблійних образів та сюжетів у творчості Т. Г. Шевченка (на матеріалі поем "Неофіти" та "Марія" (2010)
Горбань А. - Художня рецепція творчої постаті Т. Шевченка в українській поезії кінця ХХ століття (2010)
Грибан Г. - Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевченка (2010)
Дмитрук В. - Меланхолійні інтенції у ліриці Т. Шевченка (2010)
Дюжева К. - Постать Тараса Шевченка в рецепції Ліни Костенко (2010)
Карабінська О. - Т. Г. Шевченко в листах Лесі Українки та в спогадах про неї (2010)
Кицак Л. - Елементи кримінального сюжету в повісті Тараса Шевченка "Варнак" (2010)
Клименко Т. - Шевченкові ремінісценсії у романі "Чорна рада" П. Куліша: феномен кобзарства (2010)
Левченко Г. - Концепт божевілля в художній картині світу Тараса Шевченка (2010)
Лотоцька С. - Екзистенційне переживання неволі у творчості Т. Шевченка: витоки філософії протесту (2010)
Мислива В. - Шевченківські алюзії у творчості Оксани Забужко (2010)
Місяць Н. - Початки польської шевченкіани (2010)
Монастирецький Л. - Творчість Т. Г. Шевченка в контексті літературного життя Волині (2010)
Накашидзе І. - Тарас Шевченко у творчості Яра Славутича (2010)
Новик О. - Історична ретроспектива в повісті Тараса Шевченка "Близнецы" (2010)
Павлінчук Т. - Мотив відсутності у творчості Т. Шевченка (2010)
Рева Л. - Тарас Шевченко в критиці: Іван Стешенко проти Сергія Єфремова (2010)
Романова Н. - Поезія Тараса Шевченка як прототекст у віршах Василя Симоненка (2010)
Халін В. - Балади Т. Шевченка на загальному романтичному тлі світової літератури (2010)
Чайківська В. - Поетичне слово Тараса Шевченка в асоціативному живописі Олексія Макаренка, Шевчук А. (2010)
Чернюк С. - Художня інтерпретація політики Російської імперії в поемі "Сон (Комедія)" Тараса Шевченка (2010)
Шевченко З. - Художній світ Т. Шевченка (2010)
Юрчук О. - Інверсивна модель стосунків між колонізованим та імперським у повісті "Художник" Т. Шевченка (2010)
Башманівський О. - Англомовні інтерпретації творів Т. Г. Шевченка (2010)
Біленька Н. - Особливості вербалізації поняття 'народження позашлюбної дитини' у творах Тараса Шевченка (2010)
Весельська Г. - Функціонально-стильові параметри сурядних сполучників у поемі Тараса Шевченка "Катерина" (2010)
Вольська Ю. - Неелементарні прості речення з вокативними синтаксемами, їх реалізація у творах Т. Г. Шевченка (2010)
Гримашевич Г. - Середньонаддніпрянський діалект як основа творчості Тараса Шевченка (2010)
Доброльожа Г. - Мовне сприйняття рослинного світу у творчості Тараса Шевченка та в поліській фразеології: лінгвокультурологічний аспект (2010)
Конторчук Г. - Творчість Тараса Шевченка як об’єкт мовознавчих студій (2010)
Приймак А. - Мовні засоби реалізації експресивності та емоційності у щоденникових текстах на синтаксичному рівні (на матеріалі "Дневника" Т. Г. Шевченка (2010)
Башманівська Л. - Епістолярій Тараса Шевченка як об’єкт пошукового дослідження під час вивчення життєпису (2010)
Білоус Н. - Триптих Т. Г. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава" в шкільному прочитанні (2010)
Герасимов Ю. - Деякі зауваги щодо виразного читання громадянської лірики Т. Г. Шевченка (на прикладі поезії "Сон") (2010)
Голубовська І. - Шевченкове слово на уроках читання в початковій школі (2010)
Костюк П. - Тарас Шевченко і Житомирщина (урок з курсу "Література рідного краю") (2010)
Лісовський А. - Творчість Т. Шевченка і духовний світ учнів (2010)
Маліновська Т. - Поезія Т. Г. Шевченка у дитячому читанні (2010)
Ткачук Л. - "Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття" (позакласний захід з літератури) (2010)
Хімічук Т. - Гендерне виховання на уроках української літератури (на прикладі творчості Т. Шевченка) (2010)
Шевцова Л. - Формування синтаксичних умінь та навичок (на основі творів Т. Г. Шевченка) (2010)
Гримашевич Г. - Лексикографічна репрезентація східноподільського бджільництва (2010)
Багнюк Н. - Поліські живомовні елементи в середньошрифтовому Євангелії (2010)
Барань Є. - Дані до гунгаризмів у староукраїнських пам’ятках ХІV - ХVІІ століття (2010)
Дидик-Меуш Г. - Сполучникова варіативність в українській мові ХVІ - ХVІІ століть (2010)
Жолобов О. - Галицко-волынские и псковско-новгородские диалектизмы в рукописных источниках ХІІІ века (2010)
Заневич О. - Абсолютивне вживання перехідних дієслів (На матеріалі українських пам’яток ХVІ - І пол. ХVІІ ст.) (2010)
Золтан А. - Чому Witebsk, а не *Wiciebsk, або чому називають поляки білоруські міста по-українськи? (2010)
Климов І. - Да пытання пра палескі тып ў супольнай літаратурна-пісьмовай мове беларусаў і ўкраінцаў XIV – XVIII ст. (2010)
Клімчук Ф. - Пра мову "пінскай шляхты (2010)
Ковальчук М. - Складні речення з відносно-репродуктивною семантикою зі співвідносним займенником у староукраїнській мові (2010)
Крижанівська О. - Числівникові форми в "Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року" (2010)
Кулієвич М. - Лінгвогеографічний пошук місця навчання Климентія Зіновієва (2010)
Макарова О. - Про лексику польських текстів Овруцької актової книги 1678 р. (2010)
Мойсієнко В. - Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові (на прикладі текстів північноукраїнського ареалу ХVІ ст.) (2010)
Осінчук Ю. - Північноукраїнські діалектні риси в Крехівському Апостолі (2010)
Примушко Н. - Форми минулого часу в пам’ятках Середньої Наддніпрянщини (2010)
Радомська С. - Особливості рефлексації *ě у творах діячів острозького культурного осередку (А. Римша, В. Суразький, Х. Філалет, Д. Наливайко) (2010)
Скопненко О. - Українська та білоруська літературні мови ХХ ст. крізь призму Полісся (2010)
Слободзяник О. - Географічні загальні назви в діловій писемній мові Брацлавського воєводства другої половини ХVІ - початку ХVІІ ст. (2010)
Титаренко В. - Мовна диференціація суспільства в ХVІ - ХVІІ ст. (На матеріалі північноукраїнських пам’яток) (2010)
Тріль О. - Назви на позначення поняття "група зірок" у писемних пам’ятках з Полісся в контексті староукраїнської мови (2010)
Царалунга І. - Помешкання українців кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. (На матеріалі Житомирських актових книг) (2010)
Ціванова Г. - "Чаго вам хочацца, панове…”, або рэакцыя на кнігу У. Мякішава "Язык Литовского Статута 1588 года” (2010)
Черевко І. - Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови ХVІ - ХVІІ ст. (На матеріалі документів Полісся) (2010)
Вербич С. - Архаїчна гідронімія Чернігівсько-Сумського Полісся (2010)
Гуцул Л. - Акцентна структура ойконімів Полісся (2010)
Іваненко О. - Слов’янські старожитності. Демонологія. ІІІ (блр. Вазила, Кумельган) (2010)
Карпенко О. - Назви поселень Житомирщини (Історичний екскурс) (2010)
Лісняк Н. - Мікротопоніми Західного Поділля, співвідносні з мікротопонімами Чернігівсько-Сумського Полісся (2010)
Лісова Л. - Лексична база прізвищ Горохівщини, мотивованих індивідуальними ознаками першоносіїв (2010)
Осташ Л. - До питання про варіативність онімів (2010)
Осташ Н. - Соціальне в українській ономастиці ХІV - ХVІІІ ст., Осташ Р. (2010)
Поляруш Т. - Ойконім понорниця в місцевому лінґвальному контексті (2010)
Стрилюк О. - Географічні терміни у мікротопонімах Любомльського району Волинської області (2010)
Чирук Л. - Коник польовий (locusta viridissima) у західнополіських говірках: принципи номінації (2010)
Шульгач В. - З ойконімії Західноукраїнського Полісся (2010)
Шульська Н. - Засоби і способи творення жіночих неофіційних іменувань у сімейно-родовій антропонімії Західного Полісся (2010)
Ящук-Литвинчук Л. - Фонетичні особливості антропонімів Житомирщини ХVІ - ХVІІ ст. І. (2010)
Вольська Ю. - Типологія прислівних компонентів з атрибутивним значенням (На матеріалі творів письменників житомирської прозової школи (2010)
Гримашевич Г. - Поліський світ у поетичній творчості Миколи Никончука (2010)
Коваленко Б. - Дослідження мовної манери М. Коцюбинського за рукописною спадщиною (На матеріалі оповідань для дітей) (2010)
Поповський А. - Поліські лінгвальні риси в народних оповіданнях і казках Василя Кравченка (2010)
Халін В. - Полісся та полісизми в поезії М. В. Никончука (2010)
Скопненко О. - Елементи північноукраїнського походження в мові перекладу Миколи Лукаша, Цимбалюк-Скопненко Т. (2010)
Янчук Н. - Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі "Волинь" Уласа Самчука (2010)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 22: Изобретение аккумуляторов электрической энергии (2014)
Болюх В. Ф. - Экспериментальные исследования влияния параметров ферромагнитного сердечника на электромеханические показатели линейного индукционно-динамического преобразователя, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2014)
Бондар Р. П. - Енергетичні характеристики вібратора з приводом від лінійного двигуна з неявнополюсним якорем (2014)
Костюков И. А. - Исследование вносимых индуктивностей и активных сопротивлений при сканировании спиральной ферромагнитной проволоки полем параметрического вихретокового преобразователя (2014)
Лавриненко О. В. - Исследование переходных процессов и выбор оптимальных параметров коммутирующих элементов для устройства управления электромагнитным клапаном отбора проб выпускных газов двигателя внутреннего сгорания (2014)
Петрушин В. С. - Проектные диапазонные критерии при разработке регулируемых асинхронных двигателей, Еноктаев Р. Н. (2014)
Ставинский А. А. - Использование метода относительных коэффициентов показателей технического уровня в решении задач оптимизации асинхронных двигателей, Пальчиков О. О. (2014)
Жемеров Г. Г. - Уменьшение потерь энергии в коммунальных Smart Grid сетях за счет перехода от однофазных к трехфазным системам электроснабжения, Лобач И. О. (2014)
Боев В. М. - Электромагнитное поле кабеля с двухслойным экраном (2014)
Кутковецький В. Я. - Явище миттєвої передачі потенційної енергії між електричними контурами та системами (2014)
Батыгин Ю. В. - Экспериментальные исследования процессов в индукторной системе с притягивающим экраном при введении дополнительного витка, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А. (2014)
Беспрозванных А. В. - Контактная разность потенциалов – как показатель степени старения полимерной изоляции силовых кабелей, Бойко А. Н. (2014)
Беспрозванных А. В. - Вычислительные эксперименты для расчета напряженности осесимметричного электростатического поля в кусочно-однородной изоляции со сферическими включениями, Кессаев А. Г. (2014)
Вимоги щодо оформлення англомовного списку літератури у журналі "Електротехніка і електромеханіка" (2014)
Барабаш М. - Жанрові особливості та образно-стильові домінанти готично-притчевої прози Валерія Шевчука (2010)
Башманівський В. - Образ князя Святослава в романі-есе "Мисленне дерево" В. Шевчука та сонетах М. Зерова (2010)
Белімова Т. - "Стежка в траві. Житомирська сага" Валерія Шевчука та "Сага про Форсайтів" Джона Голсуорсі: спільні та відмінні риси поетики (2010)
Білоус П. - Алегоричний дискурс повісті "Привид мертвого дому" Валерія Шевчука (2010)
Бондаренко А. - Інтерсеміотичні грані дискурсивного простору роману Валерія Шевчука "Срібне молоко" (2010)
Бугайчук К. - Жіночі міфологічні образи у творчості Валерія Шевчука (2010)
Герасимчук С. - Алегорія у творі Валерія Шевчука "На полі смиренному" (2010)
Дмитрук В. - Рефлексія мандрівника біля ока прірви (психоаналітична інтерпретація персонажів роману Валерія Шевчука) (2010)
Дюжева К. - Проблемно-стилістична поліваріантність історичних творів шістдесятників (на прикладі Валерія Шевчука та Ліни Костенко) (2010)
Замбжицька М. - Мандрівка в потойбіччя на основі вибраних творів В. Шевчука (2010)
Захарова Т. - Художній наратив фольклорно-фантастичної повісті Валерія Шевчука "Сповідь" (2010)
Козачук Н. - Валерій Шевчук як герой творів Володимира Даниленка (2010)
Косарєва Г. - Коментарі Валерія Шевчука в Літописі Самійла Величка як позатекстова інтерпретація давньоукраїнської пам’ятки (2010)
Лукьяненко Д. - Валерій Шевчук: художній спосіб освоєння феномену Григорія Сковороди (2010)
Масловська М. - Погляди Валерія Шевчука на історію розвитку української культури (2010)
Маєвський А. - Мотив смерті як атрибутив детективного жанру (на прикладі творів Валерія Шевчука) (2010)
Осіпчук Г. - Міфологеми в ролі кореферентів у творах Валерія Шевчука (2010)
Приліпко І. - Художній синкретизм твору Валерія Шевчука "Тіні зникомі" (2010)
Смольницька О. - Релігійний та міфологічний підтекст оповідання Валерія Шевчука "Свічення" (роман-балада "Дім на горі"): система національних архетипів (2010)
Соболь В. - Автобіографічна епопея Валерія Шевчука в європейському контексті (2010)
Тарнашинська Л. - Феномен повсякдення в структурі буденної свідомості героїв Валерія Шевчука: філософсько-літературознавчий аспект (2010)
Ткачик Н. - Міфопоетичний континуум метаісторії роду: типологічне зіставлення романів Т. Прохаська, В. Шевчука, Г. Маркеса (2010)
Франчук М. - Демонологія в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" як жанротворчий засіб (2010)
Хороб М. - Художній світ Валерія Шевчука: мистецтво творення оповідання (2010)
Чайковська В. - Приятелі із "гніздов’я Бориса Тена" (2010)
Юрчук О. - Житомирська прозова школа: нативізм (В. Шевчук) і контр акультурація (В. Даниленко) (2010)
Весельська Г. - Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в оповіданні Валерія Шевчука "Самсон" (2010)
Гримашевич Г. - Побутова лексика в романі В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" (на матеріалі назв одягу та взуття) (2010)
Дяченко Н. - Лексика на означення соматизмів у романі В. Шевчука "Дім на горі" (2010)
Конторчук Г. - Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій в історичній повісті Валерія Шевчука "Розсічене коло" (2010)
Монахова Т. - Типи семантичних деривацій концептів дім і дорога в ідіолекті Валерія Шевчука (2010)
Переломова О. - Мовний аспект ідіостилю Валерія Шевчука (2010)
Янчук Н. - Функціонування фразеологізмів у творах В. Шевчука (на матеріалі роману "Стежка в траві. Житомирська сага") (2010)
Башманівська Л. - Проектні технології на уроках літератури рідного краю (за оповіданням В. Шевчука "Панна сотниківна") (2010)
Білоус Н. - Валерій Шевчук про вивчення Біблії в школі (2010)
Волошина Н. - Проблеми літературної освіти й поради Валерія Шевчука в програмотворенні (2010)
Герасимов Ю. - Особливості виразного читання умовно-асоціативної прози В. Шевчука в 11 класі (на прикладі виконавського аналізу уривка з новели "Панна сотниківна") (2010)
Грибан Г. - Демонологічна образність роману-балади Валерія Шевчука "Дім на горі" (2010)
Данильченко І. - Організація діалогічної взаємодії на уроках української літератури в старших класах (на прикладі роману В. Шевчука "Дім на горі" (2010)
Колесник К. - Методичні зауваги до вивчення казки В. Шевчука "Панна квітів", Зотько Т. (2010)
Лісовський А. - Твори Валерія Шевчука і літературний розвиток учнів (2010)
Маліновська Т. - Світ дитинства в романі "Стежка в траві" В. Шевчука (2010)
Усатий А. - Твори Валерія Шевчука в позакласному читанні (2010)
Усатий В. - Деякі спостереження над лексико-стилістичними особливостями повісті В. Шевчука "Сповідь" (2010)
Халін В. - Розвиток літературно-художнього сприймання учнівської молоді при вивченні роману-балади Валерія Шевчука "Дім на горі" (2010)
Шевцова Л. - Формування лексичних умінь та навичок (на основі творів Валерія Шевчука) (2010)
Шевченко З. - Тема родини в шкільному вивченні творчості Т. Г. Шевченка (2010)
Яценко Т. - Філософсько-освітній концепт В. Шевчука щодо вивчення в школі "Енеїди" І. Котляревського в системі літератури українського бароко (2010)
Горишная Л. В. - Джордж Байрон и Томас Мур. Литературные и личные отношения (2009)
Кобзарева А. В. - Тема Наполеона в русской литературе XIX века (на основе романа Р. Зотова "Леонид" (2009)
Полоусова Н. В. - Своеобразие общественных позиций Ивана Аксакова (2009)
Кобзар О. І. - Міфологічний архетип подорожі у трагедії Фрідріха Геббеля "Нібелунги" (2009)
Іващук О. А. - Функції дії та ситуації у романах І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" і Е. Золя "Жерміналь" (2009)
Алексеева Н. С. - Антитеза "Христианство-язычество" в литературном контексте XX столетия (2009)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - Пушкиниана русской поэзии начала XX в. как научная проблема (2009)
Янченко Ю. В. - Художньо-естетична своєрідність казок Оскара Уайльда (2009)
Нестеренко А. Ю. - Гоголевские сюжеты и образы в творчестве А. Аверченко (2009)
Клименко Я. С. - Творческие принципі М. А. Булгакова в либретто "Минин и Пожарский" (2009)
Адамович А. Є. - Сюжет і типові обставини у романах М. Шолохова "Тихий Дон" і М. Стельмаха "Кров людська – не водиця" і "Хліб і сіль" (2009)
Бескоровайная О. Л. - Нравственно-идеологический дискурс романа А. В. Вересаева "Сестры" (2009)
Спивачук В. А. - Галерея образов в рассказах П. Романова (2009)
Сунь Цзявень - Лирические тексты А. С. Пушкина в переводческом творчестве китайских филологов (2009)
Киселева Е. А. - "Нет пророка в своем отечестве" (Особенности рецепции творчества С. Д. Довлатова американской литературной критикой 80-х годов) (2009)
Копєйцева Ю. М. - Жінка і жіночість як вияв сучасного колориту українки (2009)
Посохова К. В. - Феномен творчості Орхана Памука в контексті світового літературного процесу (2009)
Клюйко Г. С. - Синтез приемов "высокой" и "низкой" литератур в детективах Б. Акунина (2009)
Бураго Д. С. - Киев как момент духовной биографии Пушкина (2009)
Кір’ян В. М. - Збір зразків генофонду рослин в українському Поліссі, Глущенко Л. А., Бідаш Ю. І., Богуславський Р. Л. (2013)
Орлов С. Д. - Національна колекція буряків: формування вивчення та використання зразків генофонду, Роїк М. В., Кулік О. Г., Бровко С. М. (2013)
Леонов О. Ю. - Групування зразків пшениці м’якої за пластичністю та стабільністю прояву кількісних ознак (2013)
Авраменко М. Н. - Комплексная оценка образцов галеги восточной в конкурсном испытании, Бушуева В. И. (2013)
Васько Н. І. - Оригінальні форми ячменю ярого, створені методами мутагенезу та гібридизації, Козаченко М. Р., Солонечний П. М., Наумов О. Г. (2013)
Сорока А. И. - Характеристика некоторых индуцированных в культуре in vitro мутантов подсолнечника по спектру запасных белков семян (2013)
Харченко Ю. В. - Результати експертного вивчення сортів багаторічних трав, Кочерга В. Я. (2013)
Кобиліна Н. О. - Колекційні зразки стоколосу безостого та грястиці збірної як джерела цінних ознак для селекції на продуктивність та адаптивність (2013)
Zadorozhna O. A. - Seed viability level of maize genepool accessions after long-term storage, Shiyanova T. P., Vakulenko S. M. (2013)
Рябчун В. К. - Парій Ф. М. (до 70-річчя від дня народження), Богуславський Р. Л., Твердохліб O. В. (2013)
Чікіда Н. М. - Видатний тритиколог сучасності (до 70–річного ювілею Е. П. Мігушової) (2013)
Рябчун В. К. - Світлій пам‘яті Віктора Варфоломійовича Скорика, Ярош А. В., Кочуров Я. В. (2013)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2013)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2013)
Наукові конференціЇ (2013)
Правила для авторів (2013)
Пастернак С. - Частоти генотипів і алелів за локусом бета-естерази, які трапляються в лабораторних популяціях окремих видів дрозофіл, Андрієвський А. (2014)
Березовський В. - Експресія кисень-чутливих генів Drosophila melanogaster на різних стадіях онтогенезу в умовах зниженого парціального тиску кисню, Чака О., Янко Р., Левашов М., Літовка І. (2014)
Страшнюк В. - Індукція ранніх екдизонових пуфів у слинних залозах Drosophila melanogaster під впливом синтетичних аналогів екдизону за умов in vitro, Горенська О., Марченко А., Какпаков В. (2014)
Гаврилюк К. - Взаємозв’язок між репродуктивною активністю і тривалістю життя Drosophila melanogaster, Коляда О., Забуга О., Бажинова А., Красненков Д., Кухарський В., Вайсерман О. (2014)
Забуга О. - Відмінності у тривалості життя між реципрокними гібридами Drosophila melanogaster, Гаврилюк К., Коляда О., Красненков Д., Бажинова А., Кухарський В., Вайсерман О. (2014)
Городнянський І. - Неповна редукція гонад при гібридному дисгенезі як показник стабільності генотипу, Воробйова Л. (2014)
Майстренко О. - Ідентифікація рідкісних генотипів Wolbachia у природних популяціях Drosophila melanogaster, Серга С., Козерецька І. (2014)
Юшкова Е. - Ефекти хронічного низькоiнтенсивного опромінення та індукції транспозицій P-елементів у мутантних за репарації особин Drosophila melanogaster, Зайнуллір В. (2014)
Костенко В. - Вплив віку та голодування на яйцепродукцію імаго Drosophila melanogaster і порушення ембріонального етапу онтогенезу, Колот Н., Воробйова Л. (2014)
Міть Н. - Зміна тривалості життя Drosophila melanogaster під впливом речовин-донорів та інгібіторів синтази оксиду азоту, Aміргалієва A., Бегманова M., Toлебаєва A., Джансугурова Л. (2014)
Христофорова І. - Генетична структура природних популяцій Drosophila melanogaster (Meig.) України за локусом Est-6, Кучеров В., Радіонов Д., Козерецька І. (2014)
Марвін А. - Генотоксичний ефект впливу фолієвої кислоти на гібридні й мутантні лінії дрозофіли, Антосюк О., Шихова С. (2014)
Шмігель Г. - Вплив альфа-кетоглутарату на швидкість лялькування, інтенсивність споживання їжі та вміст деяких метаболітів у личинок Drosophila melanogaster, Лилик М., Байляк М. (2014)
Лаврінєнко А. - Темпи спонтанного мутаційного процесу в природній популяції Drosophila melanogaster України, Городецька Є., Крячок Л., Козерецька І. (2014)
Шувалова П. - Надекспресія гена SNCA людини в моторних нейронах Drosophila приводить до морфологічних і функціональних порушень у нейром’язових з’єднаннях личинок, Рябова Е., Голомідов І., Большакова О., Саранцева С. (2014)
Тарасюк О. - Оцінка генетичної активності солей важких металів за зміною рекомбінаційних показників у дрозофіли (2014)
Боднар І. - Дія ароматизаторів кондитерського виробництва на виникнення домінантних летальних мутацій і рекомбінацій у Drosophila melanogaster, Стахів С., Дарчик І., Боднар Л. (2014)
Боруцька В. - Вплив гена кальмодуліну з втраченою функцією на прояв деяких фенотипових ознак і рівень іонів Cа2+ у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster, Дронська Х., Черник Я., Голуб Н. (2014)
Матійців Н. - Інактивація супероксиддисмутази у нейронах не впливає на розвиток нейродегенеративних змін у мозку Drosophila melanogaster, Вітушинська М., Черник Я. (2014)
Труш О. - Модифікуючий вплив Wolbachia на нейродегенеративний фенотип Drosophila melanogaster, Матійців Н., Наконечна Ю., Саранцева С., Черник Я. (2014)
Кунда-Пронь І. - Показники пристосованості й життєздатності представників природних популяцій Drosophila melanogaster України (2014)
Щербакова О. - Характеристика фенотипових змін нейродегенеративного мутанта 4.14.10 за геном SNF4Agamma в умовах оксидативного стресу (2014)
Авраменко О. А. - О влиянии искривления оси на напряженное состояние рансверсально-изотропных тороидальных оболочек переменной толщины, Авраменко Ю. А. (2013)
Адлуцкий В. Я. - Влияние граничных условий на характер нелинейного деформирования цилиндрических оболочек при неоднородном внешнем давлениии, Гавеля Г. М., Громов В. А. (2013)
Aliyev K. A. - Forced vibrations of a circular plate supported at six points along the contour, in physically non-linear statement, Bayramov G. N. (2013)
Но Бахт Бахтияр - Об условиях прочности сжатого стержня составного сечения с начальными несовершенствами (2013)
Белова О. В. - Устойчивость цилиндрических оболочек с круговыми вырезами при поперечном изгибе, Прокопало Є. Ф. (2013)
Волошко О. І. - Аналіз напруженого стану на продовженні тріщини, що розташована в тонкому прошарку ізотропного композиту (2013)
Глухов Ю. П. - Условия существования кратных корней характеристических уравнений для двумерных динамических задач (2013)
Гук Н. А. - Обратная задача определения функции изменения толщины тонкостенной оболочки при заданной форме деформирования (2013)
Дисковский А. А. - Расчет и оптимальное проектирование гофрированных стержней методом осреднения (2013)
Искендеров Р. А. - Нелинейные параметрические колебания ребристой цилиндрической панели, контактирующей со средой, Мамедов Дж. Н., Таран М. М. (2013)
Косолап А. И. - Сопряженные направления в задачах на собственные значения симметричных матриц, Перетятько А. С. (2013)
Латанская Л. А. - Численное Исследование нелинейного деформирования многослойных оболочек при нестационарном нагружении, Каиров В. А. (2013)
Latifov F. S. - Vibrations of laterally strengthened orthotropic cylindrical shells with flowing liquid in the elastic medium, Iskenderov R. A., Mikailov S. B. (2013)
Логвиненко Е. А. - Исследование галопирования резонансного грохота с асимметричными колебаниями, Силич-Балгабаева В. Б. (2013)
Лужецький В. С. - Чисельно-аналітичне оцінювання кінетики росту корозійно-втомних тріщин у стінках трубопроводів, Лепак О. М. (2013)
Мейш В. Ф. - Вынужденные колебания поперечно подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического сечения при нестационарных нагрузках, Кепенач Н. П. (2013)
Мейш В. Ф. - Осесимметричные колебания цилиндрических оболочек переменной толщины при действии нестационарной нагрузки, Шипицына Т. В. (2013)
Мелешко С. В. - Изгиб балки тимошенко на упругом основании сосредоточенной силой (2013)
Николишин М. М. - Знаходження довжини пластичних зон біля вершини наскрізної тріщини на прямолінійній межі поділу матеріалів при розтязі кусково-однорідної ізотропної пластини , Опанасович В. К., Куротчин Л. Р., Слободян М. С. (2013)
Ободан Н. И. - Влияние переменного модуля упругости на нелинейное деформирование цилиндрической оболочки, Гавеля Г. М., Киселев М. Я. (2013)
Оксенчук Н. Д. - Чисельне дослідження мікроструктурних перетворень та напруженого стану півпростору при термомеханічному навантаженні, Доля О. В. (2013)
Сенченков И. К. - Численное моделирование напряженно-деформированного и микроструктурного состояний валка горячей прокатки в процессе многослойной наплавки и эксплуатации, Червинко О. П., Рябцев И. А. (2013)
Толок Е. В. - Осколочное воздействие наа промышленные здания при аварийных взрывах (2013)
Успенский Б. В. - Нелинейные нормальные формы колебаний кусочно-линейных систем с большим числом степеней свободы, Аврамов К. В. (2013)
Червинко О. П. - Усталостное термическое разрушение вязкоупругой слоистой прямоугольной призмы при гармоническом нагружении, Доля Е. В., Якименко Н. С. (2013)
Шевельова А. Є. - Про контактну модель дугової тріщини, Тулін К. О., Лобода В. В. (2013)
Шульга М. О. - Власні частоти і форми пружноелектричних коливань кільцевих п’єзокерамічних пластин, Левченко В. В., Макієвський О. І. (2013)
Ясній О. П. - Вплив форми початкового дефекту на втомну довговічність ролика машин безперервного лиття заготовок (2013)
Вимоги до рукопису, що направляється до збірника наукових праць "Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій" (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2014)
Василенко А. П. - Мінерально-сировинна база України. Стаття 2. Стан мінерально-сировинної бази металічних корисних копалин України та основні напрями геологорозвідувальних робіт (2014)
Гейченко М. В. - До питання вивчення і використання об’єктів геологічної спадщини України, Флоре Н. В. (2014)
Шаталов Н. Н. - Крупная Новоигнатьевская дайка андезитовых порфиритов зоны сочленения Донбасса с Приазовьем и её значение для геодинамических реконструкций и анализа соотношений разноглубинных структур (2014)
Калашник А. А. - Оценка перспектив развития промышленного потенциала минерально-сырьевой базы урана на территории Украинского щита (2014)
Герасимов Е. С. - Углеотходы – резерв расширения минерально-сырьевой базы полезных ископаемых Украины (на примере Луганской области), Всеволодский К. В. (2014)
Думенко С. С. - Перспективи використання міжнародного досвіду видобутку газу метану вугільних пластів (2014)
Дем’яненко І. І. - Особливості критеріїв пошуків і розвідки покладів вуглеводнів та ефективності геологорозвідувальних робіт, Євдощук М. І., Дем’яненко І. І., Кришталь А. М. (2014)
Рецензія на наукове видання Г. І. Рудька, Г. Р. Бали "Основні біострати­графічні етапи історії Землі. Сценарії техногену” (2014)
Рудько Г. І. - Основи біогеології: від архею до техногену (2014)
До 90-річчя Миколи Петровича Щербака (2014)
Пам’яті видатного геолога Анатолія Яковича Радзівілла (до 80-річчя від дня народження) (2014)
Бобровьска Н. В. - Сутність та особливості біоенергетичного потенціалу України. (2013)
Богач Л. В. - До питання обліку оренди земель сільськогосподарського призначення. (2013)
Богданюк О. В. - Значення необоротних активів у системі обігу капіталу сільськогосподарських підприємств., Сумченко С. М. (2013)
Бондаренко Т. Ю. - Аспекти проведення внутрішньо-економічного контролю загальновиробничих витрат. (2013)
Боярова О. А. - Проблемні аспекти формування звіту про рух грошових коштів за н(п)сбо 1. (2013)
Венгерук Н. П. - Аудиторський ризик у комп’ютерному середовищі (2013)
Володін С. А. - Науково-консультаційна діяльність у системі наан, як складова інноваційно-інвестиційного розвитку АПК., Криворучко І. М. (2013)
Воляк Л. Р. - Стратегічний облік в управлінні природно-русурсним потенціалом. (2013)
Вороновська О. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення відтворення біологічного потенціалу України. (2013)
Германчук Г. О. - Особливості формування балансу (звіту про фінансовий стан) до вимог нп(с)бо 1. (2013)
Галушко О. В. - Методичні основи оцінки довгострокових біологічних активів: теорія та практика оцінки. (2013)
Голубева А. И. - Концептуальные основы создания инновационных кластеров в АПК региона., Воронова Л. В., Дорохова В. И., Дугин А. Н. (2013)
Голубкіна Ю. М. - Формування надходжень пенсійного фонду в контексті міжнародної класифікації доходів бюджету. (2013)
Гуренко Т. О. - Сучасний погляд на власний капітал. (2013)
Гуцул І. А. - Сучасний стан та тенденції надходжень митних платежів до бюджету України. (2013)
Данилюк С. І. - Агрострахування в україні: сучасний стан та перспективи розвитку., Кальна-Дубінюк Т. П. (2013)
Дерев'янко С. І. - До питання розмежування функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в банках України. (2013)
Карпенко Н. Г. - Контроль операцій на реєстраційних рахунках бюджетних установ. (2013)
Калюга Є. В. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в державному секторі. (2013)
Колеснікова О. М. - Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інституційних змін. (2013)
Кошелев В. М. - Экономические аспекты перехода от традиционного ведения сельскохозяйственного производства к органическому. (2013)
Кравченко М. В. - Розвиток контролю та аудиторської діяльності в сільськогосподарських підприємствах. (2013)
Кузик Н. П. - Особливості обліку факторингових операцій. (2013)
Куць Т. В. - Теоретико-методичні засади обліку амортизації основних засобів., Маріонда О. Л. (2013)
Кушніренко О. А. - Облік податкових різниць: нормативно-правовий аспект. (2013)
Литвин О. І. - Реформування системи державного фінансового контролю в Україні: проблеми та перспективи. (2013)
Литвиненко В. С. - Трансакційні витрати як інноваційний об’єкт обліку й контролю (2013)
Литвинець Ю. І. - Удосконалення звітності підприємств за використання ними орендованих земель сільськогосподарського призначення. (2013)
Макарчук О. Г. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління сільськогосподарським підприємством. (2013)
Маковецкий В. В. - Информационно-консультационное обеспечение деятельности сельских товаропроиводителей россии. (2013)
Мартинюк Н. Ю. - Аналіз підходів до виділення бізнес-процесів на підприємстві. (2013)
Машкова Т. В. - Бухгалтерський облік якості земель сільськогосподарського призначення. (2013)
Мельниченко І. В. - Документообіг в організації бухгалтерського обліку. (2013)
Мельянкова Л. В. - Особливості контролю оплати праці в умовах її диференціації. (2013)
Мискін Ю. І. - Управління оподаткуванням: характеристика понятійного апарату. (2013)
Музиченко А. О. - Інвестиційне середовище та його інформаційне відображення., Музиченко Т. О. (2013)
Натарова О. В. - Імовірність застосування методу нарахування в державному секторі. (2013)
Обиход К. О. - Теоретико-правові основи обліку трансакції обміну в інформаційному суспільстві. (2013)
Обмок О. Г. - Виплати працівникам: міжнародний та вітчизняний підхід. (2013)
Олійник С. О. - Внутрішній аудит у системі економічної безпеки підприємства. (2013)
Савчук В. К. - Теоретичні засади формування інформаційно-аналітичного сервісу управління. (2013)
Самсонова В. В. - Модель функціонування ринку інноваційних знань та інформації., Карпович А. А. (2013)
Сиводід Є. О. - Облік руху коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. (2013)
Симоненко О. І. - Методологічні засади моделювання виробництва зерна в Україні. (2013)
Слєсар Т. М. - Особливості організації обліку витрат на виробництво продукції льонарства. (2013)
Сук Л. К. - Облік поточних біологічних активів. (2013)
Сук П. Л. - Оцінка та облік кормів., Криворот О. Г. (2013)
Томілова Н. О. - Особливості організації обліку витрат на виробництво продукції кормових культур: аналіз та оцінка. (2013)
Хомовий С. М. - Біологія як першоджерело в обліку сільськогосподарських процесів. (2013)
Чередніченко Н. В. - Єдиний план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та необхідність його застосування. (2013)
Абрамян Ю. - Динаміка рослинницької лексики в східнослобожанських говірках (2010)
Аркушин Г. - Стверджувальні та заперечні західно-поліські слова-речення (2010)
Брус М. - Фемінітиви північного наріччя української мови (2010)
Волошинова М. - Діалектні назви їжі: слобожансько-поліські паралелі (2010)
Глуховцева І. - До питання про частоту вживання стійких сполучень слів в українських східнослобожанських говірках (2010)
Глуховцева К. - Прізвища жителів Луганщини, співвідносні з назвами одягу та взуття (2010)
Гороф’янюк І. - Зі спостережень над подільсько-поліськими паралелями в дендролексиці (2010)
Доброльожа Г. - Поліська компаративна фразеологія анімалістичного спрямування (2010)
Дяченко Н. - Номінація частин руки в говірці села Невгоди Овруцького району Житомирської області (2010)
Зінчук Р. - Словозміна іменників жіночого роду, оформлених за зразком давніх *-і-основ у західнополіських та суміжних говірках (2010)
Іщенко О. - Дифтонги в північноукраїнських діалектах (за даними інтонографування) (2010)
Кобиринка Г. - Північні та південні акцентні типи дієслівних форм 1 особи однини теперішнього часу (2010)
Коваленко Н. - Матеріали до словника народних порівнянь у західноподільських говірках (2010)
Козачук Г. - Лексико-семантична та дериваційна структура відносних прикметників у надбузько-поліських говірках української мови (2010)
Конторчук Г. - Лексико-словотвірні особливості поліських назв бджолиної сім’ї (2010)
Кочіш М. - Українське та білоруське мовознавство в Сегеді (2010)
Краєвська Г. - Полісько-подільські паралелі в лексиці народних ремесел (2010)
Криволапчук В. - Назви мисливської зброї в говірках Овруцького та Лугинського районів Житомирської області (2010)
Кукса Т. - Статичні й динамічні елементи в українських говірках Криму (2010)
Куриленко В. - Дитячі назви, вигуки та звуконаслідувальні слова в поліських говорах (2010)
Лєснова В. - Діалектна оцінна лексика: слобожансько-поліські паралелі (2010)
Литвиненко Я. - Загальнополіський контекст орнітолексики східнополіських говірок (2010)
Мартинова Г. - Статичне й динамічне у фонетичній і фонологічній системах північних середньонаддніпрянських говірок (2010)
Наконечна Л. - Лексико-семантичні паралелі в західнополіських і гуцульських говірках (на матеріалі лісової лексики (2010)
Нестерчук О. - Маловживані суфікси та уніфікси у варіантах жіночих власних імен жителів Західного Полісся (2010)
Панцьо С. - Словотвірні паралелі в поліських та лемківських говірках: іменникові деривати (2010)
Романина І. - Текст як джерело дослідження діалектного мовлення галичан і поліщуків (2010)
Романюк Р. - Дослідження української діалектології в Угорщині, Барань Є. (2010)
Сагаровський А. - Діаспорний острівець лівобережнополіського діалекту на Воронежчині (2010)
Серебряк М. - Семантичні особливості ідеографічної класифікації компаративних фразем Середнього Полісся та суміжних територій (2010)
Сєдих А. - Антропогностична лексика с. Озерець Дубровицького району Рівненської області (2010)
Сімович О. - Архетип вода в поліському мовному просторі (2010)
Тищенко Т. - Східноподільсько-поліські паралелі в лексиці бджільництва (2010)
Ткачук М. - Мікономінація в чорнобильських говірках (питання реконструкції ареалу (2010)
Хобзей Н. - Дієслова з префіксом ви- в говірках північного та південно-західного наріч української мови: до пошуку паралелей (2010)
Царьова І. - Обрядофраземи північноукраїнських і східнослобожанських говірок (2010)
Шелемех В. - Назви хліба та його частин у говірках надсянсько-наддністрянського суміжжя (у контексті південно-західного та північного наріч) (2010)
Щербина Т. - Поліські лексичні елементи в говірках Середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя (2010)
Юсікова О. - Зі спостережень над системою голосних фонем у поліських говірках (2010)
Яценко С. - Назви продуктів харчування, страв і напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області (2010)
Біленька Н. - Хліб: семантика в контексті народного етикету Середнього Полісся (2010)
Денисевич О. - Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження соціального портрету (2010)
Недашківська Т. - Поняття авторитет і повага у мовній картині світу поліщука (2010)
Плечко А. - Місяць у традиційних уявленнях поліщуків та його номінація в середньополіських говірках (2010)
Прус В. - Народне лікування деякими видами грибів (2010)
Хібеба Н. - Весільна лексика в бойківському й середньополіському етнокультурних ареалах ХХІ століття (2010)
Хомчак Л. - Лексика родильної обрядовості в південно-західному та північному наріччях: власне пологовий етап (2010)
Шарапа М. - Назви обрядових предметів як лексико-семантична група номінації традиційних весняно-літніх календарних обрядів Середнього Полісся (2010)
Pesina D. A. - Hydration of human and bovine serum albumin complexes with chlorophyllin investigated by differential EHF dielectrometry, Kashpur V. A., Khorunzhaya O. V., Shestopalova A. V. (2013)
Zhytniakivska O. A. - On the possibility of theoretical prediction of benzanthrone dye lipophilicity, Gorbenko G. P., Kirilova E. M., Kirilov G. K., Kinnunen P. K. J. (2013)
Glibitskiy G. M. - Fractal textures of bovine serum albumin films (2013)
Вус К. О. - Вплив іонів металів на фібрилізацію лізоциму та інсуліну in vitro, Трусова В. М., Горбенко Г. П., Слобожаніна К. І., Лук'яненко Л. М., Сууд Р., Кіннунен П. (2013)
Шаталова Т. А. - Резистентность к кислотному гемолизу эритроцитов кролей при экспериментальном сахарном диабете и применении сахароснижающих средств, Горобченко О. А., Николов О. Т., Гаташ С. В., Овсянникова Т. Н., Гладких А. И. (2013)
Здвіжков Ю. С. - Вплив новосинтезованого поліетиленгліколевмісного носія на зміни активності Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу, Мандзинець С. М., Рябцева О. А., Бура М. В., Заіченко О. С. (2013)
Ващенко О. В. - Влияние нитратов металлов I группы на параметры мультибислойных фосфолипидных мембран (2013)
Книгавко В. Г. - Математическое моделирование образования вторых опухолей, Радзишевская Е. Б., Бондаренко М. А., Чубукин А. С., Кочарова Т. Р. (2013)
Стриха О. А. - Теоретическая модель трансмембранного переноса веществ при замораживании клеточной суспензии, Смольянинова Е. И., Гордиенко Е. А. (2013)
Чубукин А. С. - Получение порошков гидрооксиапатита кальция биомедицинского назначения методом осаждения из жидкой фазы (2013)
Чубукин А. С. - Нанесение гибридных гидроксиапатито - оксидотитановых покрытий золь-гель методом на сплав Ti6Al4V, используемый для медицинских имплантатов (2013)
Волкова Н. О. - Стан деконденсації хроматину в сперміях людини після кріоконсервування та впливу електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону, Павлович О. В., Гапон Г. О., Ніколов О. Т. (2013)
Яремчук М. М. - Зміна ферментативної активності Na+, K+-АТФази зародків в'юна за впливу мікрохвильового випромінювання, Мандзинець С. М., Дика М. В., Бура М. В., Санагурський Д. І. (2013)
Липина О. В. - Диэлектрические свойства сыворотки кордовой крови человека после длительного низкотемпературного хранения, Горобченко О. А., Нардид О. А., Ясунова О. С., Николов О. Т. (2013)
Бучельников А. С. - Применение теории интерцепторно-протекторного действия к данным биологического эксперимента in vitro, Рубакина В. А., Мосунов А. А., Евстигнеев М. П. (2013)
Байас М. М. - Координация решений о распределении ресурсов на основе генетического алгоритма, Дубовой В. М. (2014)
Баришев Ю. В. - Метод автентифікації віддалених користувачів для мережевих сервісів, Каплун В. А. (2014)
Боровская Т. Н. - Оптимальное агрегирование интегрированных систем "производство-развитие", Колесник И. С., Северилов В. А., Шульган И. В. (2014)
Дудатьєв А. В. - Теоретичні аспекти та технології керованого хаосу для реалізації комплексного інформаційного захисту соціотехнічних систем (2014)
Савчук Т. О. - Інформаційна технологія прогнозування стану техногенної ситуації, Козачук А. В. (2014)
Єнікєєв О. Ф. - Комп’ютерна система підвищення ефективності алмазного шліфування в умовах неповної інформації (2014)
Федасюк Д. В. - Метод побудови сценаріїв тестування програмного забезпечення на основі аналізу його змінних, Яковина В. С., Сердюк П. В., Нитребич О. О. (2014)
Дивак М. П. - Особливості комп’ютерної реалізації методу локалізації параметрів інтервальних моделей із виділенням "насиченого блоку", Пукас А. В., Олійник І. С. (2014)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2014)
Заришняк А. С. - Винос елементів живлення цукровими буряками залежно від доз внесення добрив, Іоніцой Ю. С. (2014)
Дегодюк С. Е. - Баланс поживних речовин за тривалого застосування добрив у зернопросапній сівозміні, Літвінова О. А., Кириченко А. В. (2014)
Іващенко О. О. - Вплив індукованих дистресів на біологічну продуктивність лободи білої, Іващенко О. О. (2014)
Гончарук Ю. Д. - Збалансованість фотосинтезу та репродуктивних процесів у різних за походженням імунних до парші сортів яблуні (2014)
Долгая М. М. - Кваліметричний підхід до аналізу якості кормів, Шаповалов С. О., Руденко Є. В. (2014)
Голик Л. М. - Селекційна цінність ліній пшениці озимої, створених методами термічного мутагенезу та гібридизації із залученням термічних мутантів, Стариченко В. М., Заїка Є. В., Тимошенко О. В., Ковальчук С. О., Щербакова Ю. В. (2014)
Кутіщева Н. М. - Оцінка рівня генетичного потенціалу врожайності гібридів соняшнику в степовій зоні, Шудря Л. І., Одинець С. І., Середа В. О. (2014)
Камінський В. Ф. - Концептуальні підходи до вдосконалення системи управління охороною праці та ризиком на підприємствах АПК, Лапін В. М., Гогіташвілі Г. Г., Войналович О. В., Гнатюк О. А. (2014)
Федорук Р. С. - Вміст важких металів в продукції бджільництва і якість меду за умов органічного та традиційного виробництва, Ковальчук І. І., Ковальська Л. М. (2014)
Рудик Р. І. - Виробництво та якість українських гранул хмелю (2014)
Матвієць В. Г. - Використання сорту рослин як нематеріального активу, Тимчук В. М. (2014)
Ібатуллін І. І. - Підготовка журналів для аналітичної бази даних, Шостак А. В. (2014)
Корнута Ю. П. - Ефективність біозасобів при вирощуванні льону-довгунцю за різних погодних умов (2014)
Тарасенко О. В. - Вплив добрив на фотосинтетичну продуктивність посівів кукурудзи за прямої сівби (2014)
П. І. Бойку — 80 (2014)
Пам’яті І. В. Гузєва (2014)
Титул, содержание (2009)
Бучарский В. Л. - Проектирование прибора малошумной стрельбы методами численного моделирования, Добринская К. Ю., Сербин В. В., Сичевой А. В. (2009)
Сенаторов Н. В. - Реперные элементы для выверки соосности каналов прицельных комплексов (2009)
Порев В. А. - Оптимизация параметров преобразования информации в углоизмерительных приборах с дискретными фотопреобразователями, Краснов В. Н. (2009)
Мокроцкий М. Ю. - Некоторые направления развития средств разведки в интересах разведывательно-огневых действий ракетных войск и артиллерии (2009)
Сидоренко Ю. М. - К вопросу о влиянии разрушения корпуса осколочно-фугасного снаряда на процесс формирования осколочного поля (2009)
Калюжный А. В. - Применение метода конечных элементов при расчетах процессов изготовления гильз для артиллерийских и стрелковых боеприпасов (2009)
Бигвава В. А. - Влияние окружающей среды на параметры внутренней баллистики гидропушки, Кочергин А. В., Логунова Г. Л. (2009)
Чемерис В. Т. - Определение эквивалентного сопротивления первичной цепи индукционного ускорителя для метания макротел, Машталир В. В., Маринченко А. Е. (2009)
Доценко Б. И. - Повышение управляемости артиллерийского снаряда с одноканальной системой управления, Шепелев Ю. И. (2009)
По зарубежным журналам (2009)
Мнение читателя (2009)
Информация (2009)
Вторая всеукраинская научно-техническая конференция "Перспективы развития вооружения и военной техники Сухопутных войск" (2009)
Прибєга Л. В. - Основний міжнародний документ про пам’яткоохоронне співробітництво (До 40-річчя Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини) (2012)
Семенчук А. О. - Теорія і практика набуття статусу "пам’ятки" об’єктом культурної спадщини (2012)
Тямін М. Ю. - Наукові засади організації парків-музеїв індустріальної культури (скансенів) (2012)
Бадяк В. П. - Історичний центр Львова у Списку всесвітньої спадщини: здобутки та проблеми (2012)
Абрамова І. В. - Будинок Крістерів на Пріорці: до проблеми охорони об’єктів культурної спадщини (2012)
Громова М. Е. - Історичні міські ландшафти в контексті збереження культурної спадщини (2012)
Супруненко О. Б. - Курганне грабіжництво XVII–XX ст. у Нижньому Припсіллі (2012)
Гнера В. А. - Застосування аерофотограмметричних методів дистанційного зондування земної поверхні в археології (2012)
Кємалова А. Р. - Проблеми збереження археологічних пам’яток Північно-Західного Криму в умовах заповідника (2012)
Овчинников Ю. Е. - Фортифікації Києва ІX – першої половини XIІІ ст. (за матеріалами археологічних досліджень) (2012)
Принь М. О. - Педагогічний музей Луганського інституту народної освіти (1925–1930 роки) (2012)
Анфімова Г. В. - До історії комплектування палеонтологічного зібрання Геологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України (2012)
Нікітіна І. В. - З історії музейної справи Севастополя в 1944–1950 роках: воєнно-польовий музей на Сапун-горі – попередник Діорами "Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 р. " (2012)
Комаренко О. І. - Вплив повітряних потоків на музейні експонати, Лушпієнко І. Г. (2012)
Муравська С. В. - Особливості фінансування музеїв вищих навчальних закладів: історично-компаративний аналіз українського та європейського контексту (2012)
Ярема-Винар О. С. - Гобелен "Зустріч Давида" з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків: стан збереження, консервація та експонування (2012)
Желєзко А. М. - Володимир Щербина – дослідник київської старовини (2012)
Старенький І. О. - Пам’яткоохоронна діяльність П. В. Клименка на Поділлі у 1918–1920 роках (2012)
Зозуля С. Ю. - Невідомі архівні документи з історії пам’яткоохоронної роботи на Чернігівщині на зламі ХІХ–ХХ ст. (2012)
Принь О. В. - Охорона пам’яток культурної спадщини у східних областях Української РСР у 1953–1965 роках (2012)
Яцій В. О. - Про походження ойконіма Белз (2012)
Зяблюк Н. С. - Чумацьке вбрання ХІХ століття (2012)
Титаренко А. О. - Художньо-стилістичний розвиток полоскальниць на етнічних українських територіях у XІХ столітті (2012)
Пістоленко І. О. - Пам’ятки авіаційної техніки в Полтавському музеї дальньої авіації (2012)
Нонік Л. Ю. - Високопічська домна – історична пам’ятка металургії Житомирського полісся, Фоміненко Л. Р. (2012)
Корнієнко В. В. - До історії давньоруського пасхального інструментарію: "рука Іоанна Богослова" в графіті Софії Київської (2012)
Руденко С. Б. - Комплексне монографічне дослідження музейних пам’яток як засіб розпредметнення історичної пам’яті (на прикладі середньовічних шабель з Національного військово-історичного музею України) (2012)
Акуленко В. І. - Про міжнародне право охорони культурних цінностей в суб’єктивній інтерпретації і дещо про "радянську заідеологізованість", Денисов В. Н., Максимов В. В. (2012)
Ластовський В. В. - Історія ніколи не закінчується: пам’ятки кельтської спадщини в історії України (2012)
Севастьянов О. В. - (Рец. на кн. : Акимченков В. В. "Академия в миниатюре": Севастопольский музей краеведения (1923–1939) (2012)
Котович Т. В. - Новый справочник по археологическому музейному делу (2012)
Новиченкова Н. Г. - III Міжнародна науково-практична конференція "Історико-культурна спадщина Причорномор’я: вивчення та використання в освіті та туризмі" (28–30 квітня 2011 р., м. Ялта) (2012)
Персональний ювілей центру пам’яткознавства (2012)
Кузьменко О. М. - Застосування кореляційної матриці до розв’язання задачі аутентифікації особи за динамічно введеним підписом, Ніжебецька Ю. Х., Рибіна І. О. (2009)
Наталенко С. С. - Умовна деконволюція образу в області просторових власних частот, Рибін О. І. (2009)
Шпилька О. О. - Адаптивне оцінювання даних в системі зв'язку з нестаціонарним багатопроменевим каналом, Жук С. Я. (2009)
Мрачковський О. Д. - Функція невизначеності дискретного десятиелментного частотно-маніпульованого сигналу, Добриков А. В. (2009)
Бичковський В. О. - Функціональні можливості модлей заміщення систем, Реутська Ю. Ю. (2009)
Білоконь О. В. - Методи зменшення пік-фактору в каналах з OFDM, Головiн В. А. (2009)
Бичковський В. О. - Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів, Реутська Ю. Ю. (2009)
Кудінов Є. В. - Радіоголографічний детектор руху, Белюженко В. Б. (2009)
Мрачковський О. Д. - Класифікація імпульсних зондуючих локаційних сигналів по виду діграми невизначеності (2009)
Вишневый С. В. - Совместная фильтрация и сегментация неоднородных случайных полей с экспоненциально коррелированными текстурами, Жук С. Я. (2009)
Туровський А. О. - Метод вдосконалення оптичних координаторів з використанням позиційно-чутливих матриць (2009)
Найденко В. І. - Власні електромагнітні хвилі діелектричної періодичної структури (2009)
Адаменко В. О. - Аналіз мікросмужкових фотонних кристалів з урахуванням технологічних похибок, Купріна О. Д. (2009)
Пільтяй С. І. - Випромінювання відкритого кінця тонкостінного круглого хвилеводу на основній та крос-поляризації (2009)
Найденко В. І. - Властивості спареної гребінки з синфазним типом коливань, Шумаков Д. С. (2009)
Юрченко О. Д. - Магніторезистивний хвилевідний фазовий детектор у сильних магнітних полях, Біденко В. А. (2009)
Коцержинський Б. О. - Фазові шуми малошумлячих транзисторних НВЧ генераторів (2009)
Уваров Б. М. - Надійність конструкції чарунок радіоелектронної апаратури за зовнішніх механічних впливів (2009)
Левандовський В. Г. - Метод проектування профілю показника заломлення у хвилеводі круглого поперечного перерізу (2009)
Чубарєв О. А. - Аналітичні розрахунки динаміки волоконно-оптичного акселерометра, Дем'яненко П. О. (2009)
Зінковський Ю. Ф. - Методика побудови та аналізу математичної моделі перетворювача напруги, Смолянінов В. Г., Біденко В. А. (2009)
Витяганець А. І. - Інтерфейс магніторезистивного перетворювача активної потужності (2009)
Дубіковський А. О. - Конструктивна схема трикомпонентного волоконно-оптичного акселерометра. Принцип дії волоконно-оптичного давача, Дем'яненко П. О. (2009)
Руденко Н. М. - Параметри оптично активної області світлодіоду під впливом радіаційного випромінювання, Стужук І. І. (2009)
Зінковський Ю. Ф. - Компетентність випускника - критерій якості технічної освіти, Мірських Г. О. (2009)
Карпов О. В. - Багатоцільовий навчальний лабораторний комплекс, Кузьменко І. О., Мірських Г. О. (2009)
Антипенко Р. В. - Эволюция светодиодов – от "холодного света" Лосева до освещения улиц (Часть II), Руденко Н. М., Силакова Т. Т. (2009)
Мазор Ю. Л. - Радиоконтакт с внеземными цивилизациями (2009)
Андрусенко Є. М. - Монолітний мікрохвильовий диплексер, Мірських Г. О. (2009)
Декан радіотехнічного факультету В. І. Правда (2009)
Відомості про авторів опублікованих статей (2009)
Title (2012)
Contents (2012)
Gladyshevskii R. - V. I. Vernadsky’s contribution to crystal chemistry (2012)
Врублевська Т. Я. - Спектрофотометричне визначення родію в інтерметалідах за допомогою флавоноїдів, Михалина Г. М., Урись М. Б. (2012)
Filep M. J. - Physico-chemical interaction in the Tl2Se–SnSe–PbSe quasiternary system, Sabov M. Yu., Barchiy I. E. (2012)
Фреїк Д. - Термодинамічні параметри та фазові перетворення у кристалах цинк селеніду: квантово-хімічний розрахунок, Паращук Т., Фреїк Н., Гребенюк А. (2012)
Verbovytskyy Yu. - Single crystal investigation of the EuCu8Ga5 and YbCu5Ga7 phases, Gonçalves A. P. (2012)
Vyviurska O. - Use of Na-modified clinoptilolite for the removal of terbium ions from aqueous solutions, Vasylechko V., Gryshchouk G., Kalychak Ya., Zakordonskiy V. (2012)
Verbovytskyy Yu. - Zr6Cu4Al3 – a new ternary disordered derivative with the rhombohedral W6Fe7 structure type (2012)
Stetskiv A. - Crystal and electronic structure of La2LiAlGe2, Tarasiuk I., Pavlyuk V. (2012)
Freik D. - Dominant point defects in germanium telluride crystals, Gorichok I., Yurchyshyn L. (2012)
Fedyna V. - Crystal structure of the ternary compound Dy3Ga2.54Sn2.46, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2012)
Muts N. - Crystal structure of the quaternary phase Pr(Ni,Al,Ge)2-x at the composition Pr(Ni0.23Al0.03Ge0.74)1.85, Shcherban O., Gladyshevskii R. (2012)
Luk’yanov M. - Copper(I) complexes with 3,3′-iminodipropanenitrile and 3-(diallylamino)propanenitrile: synthesis and crystal structure of σ-σ-(Cu3Cl4) and π-,σ-(Cu((C3H5)2NC2H4CN)ClO4) compounds, Goreshnik E., Pavlyuk O., Mys’kiv M. (2012)
Author index. Volume 5, 2012 (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Yanovsky F. J. - Spectral-polarimetric approach to remote sensing of natural objects and phenomena (2014)
Prokopenko I. G. - Fast frequency synchronization systems, Omelchuk I. P., Chyrka Y. D., Prokopenko K. I. (2014)
Sibruk L. V. - Measurement the occupied bandwidth of the emission using SDR platform HackRF One, Basansky A. А. (2014)
Prokopenko K. I. - Аdaptive algorithm of speech signals segmentation (2014)
Sineglazov V. M. - Optimal choice of the technical means of rate, pitch and roll channels subsystems of navigation equipment simulation table, Dolgorukov S. O. (2014)
Brykalov A. V. - Multicriteria optimization in the computer-aided design of unmanned aerial vehicles (2014)
Sushchenko O. A. - Hardware configuration in systems for stabilization of information and measuring devices (2014)
Synehlazov V. M. - Dynamic data integration in the design of complex computer-aided design systems, Godny A. P. (2014)
Sineglazov V. M. - Automated control system of cleanrooms, Fedosenko V. N., Mosheliuk I. L. (2014)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of district heating systems based on heat pump, Heleveria M. O. (2014)
Chumachenko E. I. - Design of hybrid neuron networks (2014)
Rodrigez H. C. M. - The design of 3D-animation in mobile telephone simulators, Khriptulova O. V. (2014)
Khriptulova O. V. - Simulator reference for gadgets, Huan Carlos Martin Rodrigez (2014)
Kulbaka A. V. - Computer-aided design of vertical-axis wind turbines (2014)
Petrenko O. V. - Design analysis and parameters choice of metallic cylindrical resonator sensor for coriolis vibratory gyroscope (2014)
Sineglazov V. M. - Training time optimization in simulator, Shmelev Ju. M. (2014)
Pitertsev A. А. - On the problems of radar detection of zones of possible aircraft icing-in-flight (2014)
Klyuchko О. М. - Computer simulation of biological nano-generator functions, Sheremet D. Yu. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Publisher's imprint (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Kalychak Ya. - Editorial (2013)
Sergeeva A. - X-ray Rietveld structure refinement and bond-valence analysis of chromium(III) orthoborate CrBO3, Sidey V. (2013)
Demchyna M. - Structure of TbAg0.46In1.54 from single crystal data, Belan B., Manyako M., Hlukhyy V., Kalychak Ya. (2013)
Romaka L. - On the formation of ternary phases in the Ti–Fe–Sn ternary system at 773 K, Romaka V. V., Stadnyk Yu., Melnychenko N. (2013)
Verbovytskyy Yu. - Single crystal investigation of the ht-U2Zn17 binary compound, Gonçalves A. P. (2013)
Verbovytskyy Yu. - Single crystal investigation of the EuAgxGa3-x (x = 0.13) and Eu4Ag11+xGa6-x (x = 0.27) phases, Gonçalves A. P. (2013)
Zul’figarov A. O. - Electrochemical synthesis of lithium fullerides, Potaskalov V. A., Pomytkin A. P., Andriiko A. A., Shchur D. V., Kriukova O. A., Khomenko V. G. (2013)
Taydakov I. V. - Preparation, crystal structure and luminescent properties of a Sc(III) complex with a pyrazole substituted β-diketone, Krasnoselskiy S. S. (2013)
Guminilovych R. - Chemical surface deposition of Cd(S,Se) films: influence of the starting cadmium-containing salt on microstructure and optical properties, Shapoval P., Yatchyshyn I., Kusnezh V., Il’chuk H., Sozanskiy M. (2013)
Mozolyuk M. Yu. - The Tl2Se–HgSe–GeSe2 system and the crystal structure of Tl2HgGeSe4, Piskach L. V., Fedorchuk A. O., Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2013)
Pukas S. - The first aluminide with Ho4Ni10Ga21-type structure, Demchenko P., Gladyshevskii R. (2013)
Antraptseva N. M. - Synthesis and catalytic properties of Mg, Co(II), Zn phosphate solid solutions, Solod N. V., Koval L. B. (2013)
Tokaychuk I. - The ternary system Hf–Ga–Sb at 600ºC, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2013)
Содержание (2014)
Кобысь Т. А. - Факторы риска клинической активности и долгосрочный прогноз рецидивирующе-ремиттирующего рассеянного склероза, Соколова Л. И., Мяловицкая Е. А., Домрес Н. В. (2014)
Гриб В. А. - Эссенциальный тремор, Генык С. И., Чудовская Л. Д., Купновицкая-Сабадош М. Ю. (2014)
Статинова Е. А. - Аномалии интрацеребральных и прецеребральных артерий и их роль в развитии ишемического инсульта у пациентов молодого возраста, Коценко Ю. И. (2014)
Литвиненко Н. В. - Клиническая мимикрия острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу, Дельва М. Ю., Чергинец И. А., Пикуль Ю. В., Дельва И. И. (2014)
Товажнянская Е. Л. - Эндотелиальная дисфункция и цереброваскулярная патология у больных сахарным диабетом, Безуглова И. О., Дубинская О. И., Каук О. И., Резниченко Е. К., Коряк В. В. (2014)
Григорова И. А. - Раритетный случай генерализованного мышечно-дистонического и гиперкинетического синдрома в клинике нервных болезней, Тихонова Л. В., Сало В. И., Ескин А. Р., Некрасова Н. А. (2014)
Соколова Л. И. - Особенности клинической картины ишемического инсульта у пациентов с полиморфизмом 5G/4G гена ингибитора активатора плазминогена первого типа, Мельник В. С., Савчук А. Н. (2014)
Корсунская Л. Л. - Клинический паттерн неврологических проявлений микропролактином гипофиза у женщин репродуктивного возраста, Чуприна Л. А. (2014)
Мироненко Т. В. - Средства медикаментозной коррекции уровня гомоцистеина и липидного спектра крови у больных ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде, Яковлева Л. В. (2014)
Таряник Е. А. - Анализ показателей поверхностной и стимуляционной электронейромиографии у пациентов с разными формами болезни Паркинсона (2014)
Корсунская Л. Л. - Характеристика синдрома когнитивной дисфункции у больных с посттравматическими кистозными образованиями головного мозга, Иошина Н. Н. (2014)
Ковтун И. И. - Эффективность комплексного лечения острого болевого синдрома, обусловленного дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией, с использованием методов психотерапии, Литвиненко Н. В. (2014)
Бойко В. В. - Ранняя диагностика послеоперационных гнойных осложнений у больных раком прямой кишки, Мороз С. В., Лыхман В. Н. (2014)
Писецкая М. Э. - Применение методов васкулярной эксклюзии печени при ее резекциях (2014)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение трофических язв при хронической венозной недостаточности: индивидуальный подход, Бабынкина И. Б. (2014)
Попсуйшапка А. К. - Проблемные вопросы теории лечения диафизарных переломов, Литвишко В. А. (2014)
Барыш А. Е. - Оптимизация хирургического лечения посттравматических деформаций шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А. (2014)
Тучкина И. А. - Клинико-гормональная характеристика и терапия девушек с гиперплазией эндометрия на фоне анемии, Гиленко Ж. О., Калашник Н. В., Выговская Л. А. (2014)
Синявина Л. В. - Особенности патогенеза фиброзно-кистозной мастопатии с превалированием кистозного компонента (2014)
Зайцева Л. В. - Гипосексуальность и сексуальная дезадаптация у женщин при депрессивных расстройствах различного генеза (2014)
Чорная Т. С. - Тревожно-фобические расстройства: клиника, диагностика, принципы терапии (2014)
Профессор Павел Григорьевич Кравчун (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Мойсієнко В. - Актова книга Луцького гродського уряду 1561 року (2002)
Литвинчук Л. - Актова книга Крем’янецького земського уряду 1568 року (2002)
Титаренко В. - Привілет Київському магістрату (2002)
Конобродська В. - Семантика нічного пильнування біля померлого у тексті поліського поховального обряду (2002)
Мацієвська Т. - Дієслово відчувати у функціонально-ономасіологічному аспекті (на матеріалі роману В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага") (2002)
Марчук О. - Порівняльні конструкції зі сполучником як у мові Михайла Коцюбинського (2002)
Меламед Ю. - Загадковий абат. Олександр Глазберг (2002)
Шинкарук В. - Спогади Леоніда Карума про Василя Кравченка (2002)
Савицький І. - Останнє серце з роду Лодзя. Євстахій Івановський 1813-1903 (2002)
Бура Л. - Василь Земляк - студент Житомирського сільськогосподарського інституту: невідомі сторінки (2002)
Єршова Л. - Вивчення дисциплін філологічного циклу у середніх жіночих закладах Волині (2002)
Єршов В. - Сергій Трифонович Радчук-Павленко. Людина-легенда (2002)
Яковенко М. - Спогади (2002)
Громик Ю. - Фразеологізми середньополіської говірки села Липно Ківерцівського району Волинської області (2002)
Гримашевич Г. - Прислів’я, приказки, загадки та жартівливі пісні, пов’язані з використанням назв одягу та взуття (2002)
Стельникович С. - Діяльність Т. Бульби-Боровця по організації "Поліської Січі" в світлі історіографічних джерел (2002)
Заштовт Л. - Наталія Сейко: польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ - першій половині ХХ ст. (2002)
Овсяк О. - Інформаційні технології операції паралелення (2011)
Воржева О. В. - Стратегія розвитку інформаційних технологій (2011)
Богорош О. Т. - Вертикальний п'єзовідгук в околиці циліндричного домена та кінетика їх утворення, Бубулис А., Маїк В. З., Шкилев В. (2011)
Ющик О. В. - Розробка методу визначення величини зсуву сторінок складання у зошиті видання при формуванні монтажних спусків сторінок видань на друкарські форми, Голубник Т. С. (2011)
Маїк Л. Я. - Дослідження деформаційних властивостей полімерних шарів форм глибокого друку (2011)
Сеньківська Н. Є. - Синтез моделі факторів прогнозування якості процесу друкування (на прикладі плоского офсетного друку) (2011)
Запоточний В. Й. - Новітні технології в системах захисту цінних паперів (2011)
Слоцька Л. С. - Дослідження характеристик відбитків, отриманих способом офсетного друку, Зацерковна Р. С. (2011)
Гавенко С. - Класифікаційні, технологічні та експлуатаційні ознаки металевої тари, Кулік Л., Проць О. (2011)
Конюхова І. І. - Дослідження якості виготовлення етикеткової продукції офсетним способом друку (2011)
Мотика М. Т. - Технологічні фактори впливу на товщину фарбового шару на відбитках трафаретного друку (2011)
Кохан В. - Фарбові апарати: аналіз конструкцій, способів і пристроїв для їх очистки, Шелудько С. (2011)
Ривак П. М. - Розширення параметрів калібрування і профілювання у друкарських машинах за розробленим способом, Шаблій І. В. (2011)
Попов Д. Д. - Спектральне розділення захисних зображень для голографічного захисту поліграфічної продукції, Самойленко Д. М., Мірошниченко О. В. (2011)
Ярка Н. В. - Дослідження якості відбитків, одержаних тисненням фотополімерними штампами, Маїк В. З. (2011)
Кохан В. Ф. - Ультразвук: властивості та важливість використання в поліграфічній технології, Естріна М. В. (2011)
Бернацек В. В. - Моделювання деформаційних явищ процесу каширування, Піскозуб Й. З. (2011)
Harri L. - Porуwnanie parametrуw technicznych fleksograficznych odbitek prуbnych wydrukowanych przy użyciu form drukowych wykonanych rуżnymi metodami cyfrowymi (2011)
Маїк В. З. - Аналіз навчально-методичних технологій, засобів та пристроїв для інклюзивної освіти, Дудок Т. Г., Опотяк Ю. В., Тимошик М. А. (2011)
Босак І. П. - Загальна оцінка економічного ризику підприємства, Гузела О. І. (2011)
Овсяк О. - Рекурентно-декомпозиційна методологія інформаційних технологій і систем (2011)
Кулик С. - Модель графічної частини інформаційної технології візуального створювання опису обєктів реляційної моделі, Овсяк В. (2011)
Козаков О. М. - Статистичне моделювання оптичних характеристик фарбових шарів, Полянський П. В., Фельде Х. В., Карташева О. О. (2011)
Дыдышко С. И. - Использование методов теории подобия при оценке качества воспроизведения полиграфических изображений, Пицхалаури Т. А. (2011)
Маїк Л. Я. - Дослідження фізико-хімічних властивостей полімерних шарів форм глибокого друку (2011)
Маїк Л. Я. - Дослідження тиражостійкості та друкарсько-технічних властивостей полімерних форм глибокого друку (2011)
Козаков О. М. - Дослідження спектральної залежності альбедо однократного розсіювання білої фарби на основі двоокису титану, Карташева О. О., Полянський П. В., Фельде Х. В. (2011)
Ушенко О. Г. - Мюллер – матричне картографування поліграфічного паперу у діагностиці та класифікації його поляризаційно-оптичних властивостей, Дуболазов О. В., Ушенко Ю. О., Карачевцев А. В., Горський М. П., Мотрич А. В., Сахновський М. Ю., Ушенко В. О. (2011)
Горова А. М. - Сучасні системи автоматизованого контролю та регулювання параметрів зволожувального розчину (2011)
Феш А. - Розподіл фарби у короткій фарбодрукарській системі послідовної структури при нерівномірному заповненні форми друкувальними елементами (2011)
Снігур Н. С. - Оптимізація потужності коронного розряду у флексографічному друці, Лазаренко Е. Т. (2011)
Маїк В. З. - Дослідження процесів зміцнення латунних штампів для тиснення на упаковці, Манько О. В., Іванчишин Г. М. (2011)
Топольницький П. В. - Вдосконалення технології виготовлення брошури в обкладинці з клапанами, Ватуляк Ю. В. (2011)
Кулік Л. Й. - Дослідження якості лакованих відбитків (2011)
Кочубей В. В. - Термогравіметричні дослідження друкарських відбитків з нанесеним ароматичним лаком, Котмальова О. Г., Гавенко С. Ф. (2011)
Логазяк І. Ю. - Аналіз споживчої упаковки на ринку України, Кадиляк М. С., Шира Т. Б. (2011)
Йордан Г. М. - Аналіз сучасного стану книжкового виробництва в Україні (2011)
Воржева О. В. - Техніко-економічний аналіз технологій виготовлення видань для незрячих, Мотика М. Т., Походжай Т. С. (2011)
Маїк В. З. - Економічна ефективність використання фотополімеризаційноздатного адгезиву для холодного тиснення фольгою, Лазановський П. П., Ясінська Л. М. (2011)
Босак І. П. - Визначення ціни з урахуванням якісних характеристик продукції, Гузела О. І. (2011)
Пименова М. В. - Виды и формы древней письменности у славян (на материале народных сказок и сказаний) (2013)
Кохан Я. О. - Виражальні можливості формальних мов (частина II) (2013)
Грицаєнко Л. М. - Культурологічний аспект генезису риторичного слова у Стародавній Греції, Зятковська Л. В. (2013)
Ведерникова Т. В. - Н. Н. Страхов и Н. Я. Данилевский: история содружества (2013)
Голованевский А. Л. - Ключевые слова политического дискурса в структуре современных оппозиционных идеологических построєний (2013)
Красильникова О. - Анімістика : введення в наукову дисципліну (2013)
Усаченко І. В. - До питання вивчення мовної ситуації (2013)
Кузнєцова О. О. - Historic growth of humanistic civilized habits in the United States by the way of developing culture and education (2013)
Дюжев С. А. - Мова речей: онтологічні, теоретико-методологічні та феноменологічні виміри дійсності (гармонія, логіка, граматика ареалів розселення) (2013)
Кононова Д. В. - Вплив мовних особистостей на ситуацію спілкування з огляду на особистісні риси індивідів (2013)
Слєпиніна Н. О. - Асоціації : від теорії до практики (2013)
Кирпонос О. О. - Проблема формування стимульного списку для проведення асоціативного експерименту (на емпіричному матеріалі) (2013)
Олексин О. Ю. - Роль соціальних та індивідуальних аспектів в інтерпретації даних вільного ланцюгового асоціативного експерименту (на базі концептів "час" та "простір") (2013)
Діброва В. А. - Когнітивна природа заперечення як здатність мислення людини виражати ставлення до дійсності (2013)
Станкевич А. А. - Повторная номинация и ее стилистическая функция в свадебных песнях Гомельщины (2013)
Лавриненко С. Т. - Концептуалізація та категоризація культуроправової інформативності українського фольклору (2013)
Юдкін-Ріпун І. М. - Direct speech’s idiomatic resources in Ch. DIckens’ novels (2013)
Семашко Т. Ф. - Засоби вербалізації концепту "білий колір" з позиції словотворчої деривації (2013)
Штангрет Г. З. - Роль концептуальної метафори у репрезентації концепту Man (на основі творів Джона Грея) (2013)
Снітовська О. Й. - Метажанрові особливості інтелектуалізованої літератури (2013)
Гач Н. О. - Концепт американська ідентичність (на матеріалі американських віршованих творів 1 пол. XX ст.) (2013)
Мазур С. М. - Вербальні засоби сугестивного впливу в тексті "Офудесакі" (2013)
Селезінка О. М. - Біблійна алюзія у шекспірознавчому дискурсі (2013)
Муравьёва О. В. - Cопоставительный анализ метафорических картин мира Т.Г. Шевченко и А.С. Пушкина (на материале русскоязычных произведений) (2013)
Собецька Н. В. - Сучасний лінгвогендерологічний простір з погляду комунікативної лінгвістики (2013)
Скриник М. В. - Мілітарна метафора як один із засобів вербалізації концепту україна в російських ЗМІ (2013)
Булкіна А. В. - Мовленнєвий жанр "пропозиція руки та серця” м’якої формалізації (на матеріалі творчості Т.Гарді) (2013)
Левіщенко М. С. - Передумови лінгвокультурного опису пізнього вікторіанського дискурсу (2013)
Хо Сун Чьол - Межкультурная коммуникация в литературе между Кореей и Украиной (2013)
Бечко Я. В. - Особливості внутрішньої форми фразем із ад’єктивами термічної семантики (2013)
Тагільцева Я. М. - Омоніми в економічній терміносистемі сучасної англійської мови (2013)
Житар І. В. - Функціонування вставлених конструкцій як засобів реалізації інтертекстуальності у текстах наукового стилю (2013)
Бондаренко О. В. - Вплив дієслівних, займенникових, числівникових прирощень суб’єктивного характеру на інфраструктуру простого речення (2013)
Ясакова Н. Ю. - Потрактування мовної репрезентації особових протиставлень в українському мовознавстві (2013)
Шапочка К. А. - Поняття "сенсорна лексика" у лінгвістичному аспекті, Москаленко В. (2013)
Тараненко К. В. - Прагмалінгвістичний аналіз антонімів у поезії Cергія Жадана (2013)
Соловій В. З. - Варіантні відносини юридичних термінів у сферах фіксації та функціонування (2013)
Хрупіна Г. В. - Дієслова психічного впливу зі значенням "зміна інтелектуального стану людини" у німецькій мові (2013)
Нечипоренко А. Ф. - Функції прислівника в рекламному тексті (2013)
Тхоровська С. В. - Специфіка використання слів з дифузною семантикою в організації ідеологічного дискурсу редакційної статті (на матеріалі редакційних статей The Daily Telegraph) (2013)
Чорна О. О. - Комунікативний імідж сучасного політичного лідера (порівняльний діахронічний аспект) (2013)
Форнальчик Г. Р. - Аналіз перекладу неологізмів і запозичень (за матеріалами двомовних газет: Kyiv Post і Kyiv Weekly) (2013)
Марченко М. Н. - Демократия как базовый общественно-политический термин современного политического дискурса: его история и современное употребление (2013)
Соловей-Змієвська О. М. - Структурні особливості німецькомовного туристичного рекламного дискурсу (2013)
Саламатіна О. О. - Інтерактивне та когнітивне моделювання інтерв’ю у сучасній німецькомовній публіцистиці (2013)
Романова (Музиченко) Г. П. - Текстотвірні функції трансформованих фразеологічних одиниць у публіцистичних заголовках (на матеріалі англомовних періодичних видань) (2013)
Павлова Е. В. - Лексико-семантические трансформации в текстах объявлений о вакансии (2013)
Абрамович С. Д. - К вопросу о рецепции библии в англоязычной классике ХІХ века (Диккенс, Мелвилл) (2013)
Свенцицкая Э. М. - Почему А. Блоку мешал писать Л. Толстой? (2013)
Савченко А. П. - Мифологические баллады Гомельщины (на примере сюжета "сестра и братья-разбойники") (2013)
Водяна Л. В. - Зародження людської досконалості у творчості І. Франка: Гетевський контекст, Водяна П. М. (2013)
Гулич Е. А. - Взгляды Л.Я. Гуревич на задачи и традиции В. Г. Белинского (2013)
Любецкая В. В. - О символическом смысле иконы в повести "Кроткая" Ф. М. Достоевского (2013)
Вергеенко С. А. - Общее и различное в белорусских и украинских лечебных заговорах с мотивом "Какая мать родила …" (2013)
Сидоренко Л. М. - Образна система як емоційна основа романтизму (2013)
Гільдебрант К. Й. - Типологічна спорідненість ідейно-естетичних позицій та художніх програм англійських письменників "Сердиті молоді люди" (2013)
Сычёва Е. Н. - О фразеологическом мире в языке поэзии Ф. И. Тютчева (2013)
Тарарак А. В. - Восприятие европейского наполеоновского мифа А. И. Герценом (2013)
Кіт О. І. - Особливості художньої реалізації образу Жанни д’Арк у п’єсі Бертольда Брехта "Свята Йоанна зі скотобійні" (2013)
Михайлюк Н. І. - Гетеродієгетичний наратор в романі Джона Ґолсуорсі "Вілла Рубейн” (2013)
Хромова В. С. - Особливості утворення та перекладу термінів у науково-технічній літературі (2013)
Абабілова Н. М. - Переклад –ing вербалій як перекладознавча проблема (2013)
Бараненкова Н. А. - Труднощі перекладу латинських запозичень у науково-технічній літературі (2013)
Бойко Г. А. - Порівняльний аналіз перекладу поетичного тексту (на прикладі перекладу балади Й.-В. Гете "Рибалка" на українську мову Д. Ю. Загулом і М. І. Терещенком) (2013)
Марковська А. В. - Фразеологізми німецької мови з етнокультурним компонентом як перекладознавча проблема (2013)
Волченко О. М. - Особливості перекладу англійських синтаксичних конструкцій вторинної предикації українською мовою, Лощенова І. Ф. (2013)
Петришен О. Г. - Поняття "реалія " як складова частина безеквівалентної лексики (2013)
Ісаєва Г. Т. - Актуалізація культурологічного потенціалу творів художньої літератури на практичних заняттях з іноземних мов, Жовнірук З. Л. (2013)
Романенко О. Н. - Переклад – основа фахової комунікації при вивченні іноземної мови в немовних ВНЗ (2013)
Надольська Ю. А. - Особливості писемного мовлення при вивченні німецької мови як другої іноземної у ВНЗ (2013)
Ніжебецька Ю. Х. - Комплексне дискретне нормальне ортогональне перетворення, Рибіна І. О., Якубенко О. А. (2009)
Наталенко С. С. - Розв’язання задачі деконволюції за умовою оптимізації форми результуючої імпульсної характеристики, Рибін О. І. (2009)
Литвиненко О. О. - Вдосконалення методики ЕКГ – діагностики серцево-судинних захворювань за рахунок використання погодженої нормалізованої фільтрації, Якубенко О. А. (2009)
Рыбин А. И. - Анализ параметрических цепей модифицированным методом припасовывания с использованием дискретного преобразования Фурье, Кумсия М. (2009)
Бичков В. Є. - Застосування широкосмугових систем для побудови радіолокаційних зображень, Правда В. І., Мрачковський О. Д. (2009)
Ханчопуло О. В. - Втрати інформації в каналі радіальної швидкості, Бичковський В. О. (2009)
Кахно А. О. - Збільшення швидкості передавання даних Rake - приймачем, Дяченко С. М. (2009)
Мрачковский О. Д. - О деградации функции неопределенности широкополосного зондирующего сигнала с линейной внутриимпульсной частотной модуляцией, Бычков В. Е., Олийнык А. А. (2009)
Швець О. В. - Алгоритм оцінювання параметрів руху цілі з виявленням маневру, Жук С. Я. (2009)
Приймаченко О. В. - Моделювання тривимірного акустичного поля у режимі реального часу для персональної звуковідтворювальної апаратури, Сєдов С. О. (2009)
Піддубний В. О. - Лінія затримки на поверхневих акустичних хвилях для перетворювачів механічних величин, Лопушенко В. К., Піддубний В. В. (2009)
Дубровка Ф. Ф. - Полосковая антенная решетка с воздушным заполнением, Мартынюк С. Е. (2009)
Мірських Г. О. - Експериментальне дослідження монолітних діелектричних фільтрів з додатним характером зв’язку резонансних елементів, Андрусенко Є. М. (2009)
Яненко А. Ф. - Генератор опорных шумовых сигналов для миллиметровой радиометрии, Перегудов С. Н. (2009)
Вунтесмері Вал. С. - Засоби керування магніторезистивним перетворювачем активної потужності, Смолянінов В. Г., Витяганець А. І. (2009)
Трубин А. А. - Мікрохвильова антена на основі лінійної решітки звязаних діелектричних резонаторів у хвилеводі (2009)
Уваров Б. М. - Оптимізація розміщення тепловиділяючих функціональних вузлів та електрорадіоелементів на друкованій платі (2009)
Косов М. Г. - Врахування статистичних даних для корекції програм пошуку несправностей радіоелектронних засобів, Муратов Р. В., Мірських Г. О. (2009)
Масліков С. А. - Математична модель багатоканальної системи масового обслуговування, Дюжаєв Л. П. (2009)
Руденко Н. М. - Порівняльний аналіз методологій оцінювання результатів вимірювання, Мірських Г. О. (2009)
Зінченко М. В. - Ідентифікація напівпровідників засобами нелінійної локації за двома гармоніками, Зінковський Ю. Ф. (2009)
Зінковський Ю. Ф. - Професійна компетентність – умова плідної професійної діяльності фахівця, Мірських Г. О. (2009)
Антипенко Р. В. - Эволюция светодиодов – от "холодного света" Лосева до освещения улиц (часть 1), Руденко Н. Н., Силакова Т. Т. (2009)
Коцержинський Б. О. - Використання принципу N-push для створення малошумлячих транзисторних НВЧ генераторів (2009)
Дубровка Ф. Ф. - Дво- та багатодіапазонні рупорні опромінювачі дзеркальних антен, Овсяник Ю. А. (2009)
Дем'яненко П. О. - Чи тривимірним є наш світ?, Зінковський Ю. Ф. (2009)
Мазор Ю. Л. - Радиоконтакт с внеземными цивилизациями (2009)
Декан радіотехнічного факультету В. П. Тараненко (2009)
Відомості про авторів опублікованих статей (2009)
Содержание (2014)
Гончаров В. В. - Феномен "людини господарюючої": до методології дослідження (2014)
Свириденко Д. Б. - Метаантропологія як методологія дослідження феномена академічної мобільності (2014)
Стоян С. П. - Поняття "символу" та "символічної форми буття мистецтва" в концепції Г.-В.-Ф. Гегеля (2014)
Петрова І. В. - Дозвілля як універсум культури: теоретичні виміри сучасності (2014)
Колесник О. С. - Культурологічна герменевтика та діалог контекстів (2014)
Копієвська О. Р. - Культурна складова національного інтересу (2014)
Овчарук О. В. - Моделювання як методологічний чинник формування образу людини (2014)
Радзієвський В. О. - Від регіональних субкультур до глобальної культури (2014)
Ратко М. В. - Традиційна музична культура Японії періоду Кодай: естетико-світоглядні, жанрово-стилістичні та інституціональні особливості (2014)
Садовенко С. М. - Самодіяльна художня творчість: культурологічні аспекти концептуалізації (2014)
Скорик А.Я. - Насилля і мас-медійний контент (2014)
Сугробова Ю. Ю. - Актуальність народної творчості у сучасному міжкультурному просторі (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Грецько-українська рукописна спадщина: видатні українці – носії грецької культури у слов’янській практиці (2014)
Тимошенко М. О. - До питання про національно-стильові чинники в культурно-мистецькому просторі (2014)
Індутний В. В. - Прогнозування вартості культурних цінностей у контексті історії математичного прогнозування (2014)
Буценко О. А. - Синхронічність як спосіб творчої комунікації у сучасному образотворчому мистецтві (2014)
Гармель О.В. - "Чужий" текст як ім’я у творчості Онуте Нарбутайте (2014)
Громченко В. В. - Особливості взаємодії композитора та виконавця у жанрі музики для інструмента соло (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2014)
Давидовський К. Ю. - Творча діяльність хорових колективів Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра в культурно-мистецькому середовищі Києва: історико-мистецтвознавчий дискурс (2014)
Кавунник О. А. - Етнорегіональні виміри сучасного українського музикознавства (2014)
Кдирова І. О. - Національно-культурне відродження етнічних спільнот у незалежній Україні (2014)
Кравченко Н. І. - Атрибуція ікони святого Христофора (з приватної колекції, м. Київ) (2014)
Одрехівський Р. В. - Різьблені іконостаси в системі сакральної культури українців Галичини: ХІХ – перша половина ХХ століття (2014)
Павельчук І. А. - Асиміляція постімпресіоністичної парадигми за умов соціально-тематичної фабули соцреалізму (до проблеми творчого становлення Гаврила Глюка) (2014)
Рижова О. О. - Іконопис Києво-Печерської лаври кінця XVII – початку XIX століття: особливості формування та розвитку стилю й іконографії (2014)
Чергєєв А.А. - Професійні композитори Криму як суб’єктне поле регіональної музичної культури (2014)
Чупріна Н. В. - Аналіз багатовекторності дизайнерських брендів в індустрії моди (2014)
Бурміцька Л. Ф. - Особливості вітчизняного наукового інтересу до вокального виконавства (2014)
Вовкун С. В. - Внесок П.О. Куліша у діяльність Кирило-Мефодіївського товариства (2014)
Гончаров В. В. - Основні аспекти дослідження традицій і новацій у межах соціально-філософської концепції В. Плахова (2014)
Добіна Т. Г. - Культурний світ української еліти в творчій спадщині Бориса Лятошинського (2014)
Зараховський О. Є. - Культурна спадщина Черкащини як туристичний ресурс (2014)
Михалюк О. І. - Культура проведення церемоніалів у світському суспільстві Речі Посполитої: середина ХVІ – середина ХVІІ століття (2014)
Москвічова Ю. О. - Фестивально-конкурсний рух на Вінниччині: динаміка розвитку (2014)
Сметана О.П. - Творча самореалізація студентів-вокалістів у форматі джазової імпровізації, Ємельянова О.Ю. (2014)
Стахієва Н. В. - Культуротворча діяльність В. М. Перетца в контексті української національної ідеї: кінець ХІХ – початок ХХ століття (2014)
Цибулько В. О. - Поетичний переклад як прояв діалогу культур (2014)
Титул, содержание (2009)
Сенаторов Н. В. - Векторный метод определения ошибок стрельбы, Гурнович А. В., Сенаторов В. Н. (2009)
Супрун В. Н. - Применение полумарковского процесса к обобщению одной модели боевого функционирования артиллерийского комплекса, Вакал А. А. (2009)
Адаменко В. К. - Контроль температуры реагентов при химической нейтрализации взрывчатых веществ (2009)
Мошковский Н. С. - Оценка состояния живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины, Анпёнов В. В., Березовский А. И., Макар Р. М., Омельченко Ю. А., Бондарец А. И. (2009)
Захарченко В. С. - Использование вейвлет-преобразования для повышения качества изображения в системах обнаружения и прицеливания, Колобродов В. Г. (2009)
Истомин А. Е. - Моделирование погрешностей датчиков инерциального измерительного блока системы наведения и стабилизации вооружения легкобронированной машины, Беляев С. Н. (2009)
Зацерковный В. И. - Анализ возможностей повышения эффективности боевых действий с помощью геоинформационных систем (2009)
Войтенко С. Д. - Влияние геометрических характеристик корпуса контейнера для обезвреживания самодельных взрывных устройств на его напряженно-деформированное состояние, Милокост С. Ю., Сидоренко Ю. М. (2009)
Раскошный А. Ф. - Подход к определению изменения боевого потенциала образца вооружения (2009)
По отечественным и зарубежным журналам (2009)
Информация (2009)
Х международная научно-техническая конференция "Прогресивна техніка та технологія-2009" (2009)
Титул, содержание (2009)
Грабчак В. И. - Обоснование рациональной системы поправок при стрельбе активно-реактивными снарядами (минами), Макеев В. И., Трофименко П. Е., Пушкарёв Ю. И. (2009)
Сенаторов Н. В. - Тушение удаленных очагов пожара с помощью комплексов минометного типа во взаимодействии с авиацией, Сенаторов В. Н., Палехин А. В. (2009)
Зубков А. Н. - Артиллерийская баллистическая станция нового поколения, Кашин С. В., Лещенко С. И., Лоб Я. Д., Мартюгов С. А., Наумец Н. А., Облакевич В. В., Савицкий В. М., Токарчук П. А. (2009)
Денисенко А. М. - Математическая модель обнаружения взрывоопасных предметов индукционным методом, Коцюруба В. И. (2009)
Зацерковный В. И. - Использование геоинформационных технологий и данных дистанционного зондирования Земли для повышения эффективности огневого поражения целей противника (2009)
Бочаров Б. Н. - Направления разработок и совершенствования комплексов оптико-электронного подавления боевых машин, Васьковский М. И., Глебов В. В., Литвиненко А. И., Чепков И. Б. (2009)
Борисюк А. А. - К вопросу усиления борьбы с современным пиратством, Волощук И. В., Новоселов В. В., Сницаренко П. Н. (2009)
Сенаторов Н. В. - Зеркальные менисковые схемы для оптических прицелов, Палехин А. В. (2009)
Вакал А. А. - Проблемы разработки учебно-тренировочных комплексов, основанной на использовании компьютерных технологий (2009)
Комплекс обнаружения лазерного облучения объектов спецтехники "Линкей" АВТ2.007.001 (Феодосийский казенный оптический завод) (2009)
По отечественным и зарубежным журналам (2009)
Информация (2009)
М. Д. Борисюку - 75 (2009)
Л. И. Бондаренко - 70 (2009)
Перечень статей в журнале "Артиллерийское и стрелковое вооружение" за 2009 г. (2009)
Від головного редактора (2013)
Котляков В. М. - Роль Об’єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем МААН в об’єднанні зусиль щодо вирішення актуальних завдань географії, Руденко Л. Г., Салтиковська Л. В., Глезер О. Б. (2013)
Руденко Л. Г. - Унікальний колективний здобуток українських географів, Стеценко Є. І. (2013)
Палієнко В. П. - Геоекологічні проблеми й оптимізація природокористування в Українському та Білоруському Поліссі: результати і перспективи досліджень, Хомич В. С., Сорокіна Л. Ю., Чехній В. М., Струк М. І., Голубцов О. Г., Давидчук В. С., Кравчук Л. А., Петренко О. М., Санець Є. В. (2013)
Палієнко В. П. - Неотектонічна геодинаміка як чинник просторово-часових змін геоморфогенезу, Спиця Р. О. (2013)
Матвіїшина Ж. М. - Природне середовище місць проживання людини в палеоліті на території Центральної України, Дорошкевич С. П. (2013)
Осадчий В. І. - Температура повітря на території України в сучасних умовах клімату, Бабіченко В. М. (2013)
Підгрушний Г. П. - Значення полюсів соціально-економічного розвитку у вдосконаленні територіальної організації суспільства (2013)
Гукалова І. В. - Статус категорії "якість життя населення" в географії і сучасна її динаміка у регіонах України (2013)
Западнюк С. О. - Міжрегіональні міграції населення України: сучасний стан, динаміка (2013)
Бондирєв І. В. - Екологічна сутність палеолітичного мистецтва, Копаліані Д. (2013)
Бочковська А. І. - Атласна система українсько-російського прикордоння – інформаційний ресурс транскордонного співробітництва, Колосов В. О., Підгрушний Г. П., Руденко Л. Г., Тікунов В. С. (2013)
Пам’яті І. Ю. Левицького (2013)
Гольдин Е. Б. - К исследованию альгофлоры Малого Утриша (2014)
Будашкин Ю. И. - Четвертое дополнение по фауне и биологии чешуекрылых (Lepidoptera) Крыма (2014)
Bayraktar V. N. - Biodiversity of yeast cultures isolated from littoral areas of the Regional Landscape Park "Tiligulskiy" (2014)
Градов О. В. - Хромато-ауксанометрія і хромато-мас-ауксанометрія у фенологічному стадійному моніторингу лісових порід на основі флейво- та газохімічних принципів з автоматичною динамічною ідентифікацією патернів (таксономічних, метеоролого-кліматичних і феноспектральних) (2014)
Козир М. С. - Антропогенні зміни рослинності заплави річки Сейм (2014)
Котов С. Ф. - Влияние многолетника Halocnemum strobilaceum на численность, жизненность и ростовые процессы однолетнего галофита Salicornia perennans (2014)
Москалюк Т. А. - Жизненные стратегии и перспективы использования в озеленении Chosenia arbutifolia (Salicaceae) (2014)
Сволынский А. Д. - Особенности антэкологии ятрышника прованского (Orchis provincialis, Orchidaceae) в Крыму: фенология, пространственное распределение, морфометрия цветков и соцветий, Иванов С. П., Фатерыга А. В. (2014)
Ковалева М. А. - Обрастания естественных твердых субстратов (скал) акватории Карадагского природного заповедника, Болтачева Н. А., Макаров М. В., Бондаренко Л. В. (2014)
Афонина Е. Ю. - Водоросли и беспозвоночные галитовых озер Борзинской группы (Забайкальский край) в начальный период наполнения, Ташлыкова Н. А. (2014)
Бирюлева Э. Г. - Эпидермальные структуры и анатомия вегетативных органов Melissa officinalis в связи с эфиромасличностью, Петришина Н. Н. (2014)
Котюк Л. А. - Біохімічні особливості Hyssopus angustifolius за умов інтродукції на Поліссі України (2014)
Іващенко І. В. - Хроматографічний аналіз ефірної олії та фенольних сполук трави Artemisia austriaca за умов інтродукції в Житомирському Поліссі, Рахметов Д. Б., Сластья Є. А., Іващенко О. А. (2014)
Кузнецова Т. М. - Морфолого-биометрические характеристики плодов и семян конского каштана обыкновенного (Aesculus hippocastanum) в Крыму (2014)
Костин С. Ю. - Состояние и территориально-биотопическое распределение орнитофауны заказника "Караньский" (Крым) (2014)
Шупова Т. В. - Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros) в условиях Кривого Рога (2014)
Саварин А. А. - Патоморфологические изменения в верхней челюсти ондатры (Ondatra zibethicus) на юго-востоке Беларуси (2014)
Жаворонкова А. М. - Характеристика аллометрического роста двустворчатого моллюска Анадары (Anadara inaequivalvis) Керченского пролива, Золотницкий А. П. (2014)
Задорожна Г. О. - Модуляція біоелектричної активності гіпокампа щурів під впливом вихрового імпульсного магнітного поля (2014)
Мамчук І. В. - Кластеризація – напрямок розвитку регіональної економіки, Павленко Ю. Є. (2014)
Кравцова А. В. - Особенности накопления микроэлементов макроводорослями рода Cystoseira из прибрежных акваторий Крыма (Черное море), Мильчакова Н. А., Фронтасьева М. В. (2014)
Кунах О. Н. - Экоморфический аспект пространственной организации сообщества мезопедобионтов урботехнозема, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2014)
Флерко Т. Г. - Геоэкологическая оценка последствий трансформации сельского расселения Гомельской области Республики Беларусь (2014)
Гидулянов А. А. - Молекулы средней массы как биомаркеры оценки антропогенного загрязнения окружающей среды (2014)
Гудаков О. О. - Застосування популяційного аналізу для оцінки запасів лікарських рослин у Гетьманському національному природному парку (2014)
Гамкало З. Г. - Лабильное органическое вещество почвы как индикатор ее экологического качества в разных условиях землепользования, Бедерничек Т. Ю. (2014)
Савин И. Ю. - Особенности проявления почвенных и рельефных стресс-факторов для территории Северного Кавказа, Драгавцева И. А., Доможирова В. В., Николенко В. В. (2014)
Бурда Р. И. - Интеграция контроля инвазивных чужеродных видов и системы управления природно-заповедным фондом (2014)
Галкін С. І. - Екологічна стежка державного дендропарку "Олександрія" НАН України як форма соціальної структури на природно-заповідних територіях, Калашнікова Л. В., Дойко Н. М., Рубіс В. Л., Бойко Н. С. (2014)
Потапенко И. Л. - Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения туристическо-оздоровительного комплекса "Судак", Клименко Н. И., Летухова В. Ю. (2014)
Dibrova A. D. - Brazilian experience of financing under future crops., Kolisnyk V . P. (2013)
Shpak А. - Farm-level evaluation of land tenure changes in case of Zhytomyr oblast of Ukraine. (2013)
Андросович Т. Ю. - Механізм державних форвардних закупівель зерна. (2013)
Балайда В. В. - Оцінка впливу окремих макроекономічних показників на розвиток біоекономіки. (2013)
Барилович О. М. - Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. (2013)
Береговий К. В. - Проблеми забезпечення населення україни м’ясом яловичини. (2013)
Березовська Л. О. - Аналіз спеціального режиму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні., Березовська І. В. (2013)
Будзяк В. М. - Уточнення методичних підходів щодо визначення вартості земель несільськогосподарського призначення. (2013)
Будзяк О. С. - Економічний механізм екологобезпечного використання земель України. (2013)
Бузовський Є. А. - Обумовленість аграрних господарських систем до інноваційного розвитку., Коробка В. М. (2013)
Величко О. В. - Основні засоби як складова ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону. (2013)
Витвицька О. Д. - Особливості формування механізму регулювання інвестування інновацій в сучасних умовах. (2013)
Галаєва Л. В. - Про деякі підходи до зменшення ризику аграрного підприємства., Січкар Д. О. (2013)
Данілочкіна О. В. - Сучасні вимоги до менеджменту., Галушко В. П. (2013)
Гарбар В. В. - Сучасні умови розвитку фермерських господарств України. (2013)
Даценко І. М. - Теоретичні аспекти формування ефективності підприємницької діяльності аграрних формувань. (2013)
Дворник І. В. - Теоретико-методологічні засади формування рівня доходів сільського населення. (2013)
Діброва А. Д. - Перспективи поглибленої вільної торгівлі між ЄС та Україною для агропродовольчого ринку., Одосій О. В. (2013)
Діброва Л. В. - Економічний розвиток: понятійно-категоріальний апарат. (2013)
Добрівська М. В. - Біоекономіка як основа сталого розвитку. (2013)
Долженко І. І. - Методичні підходи до формування податкового поля та визначення податкового навантаження підприємств. (2013)
Євтушенко В. Д. - Проблеми та напрями раціонального використання автотранспорту. (2013)
Жуковський М. О. - Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств із виробництва органічної продукції тваринництва. (2013)
Забарна Ю. В. - Понятійно-категорійна сутність глобальної продовольчої безпеки. (2013)
Завадська Ю. С. - Моделювання розміщення ринків органічної агропродовольчої продукції. (2013)
Зелинский Ю. И. - Финансовый анализ и методы совершенствования антикризисного управления предприятиями рыбной отрасли., Климов Е. А. (2013)
Зоргач А. М. - Інноваційний розвиток соціально-економічних систем: управлінський аспект. (2013)
Ільчук М. М. - Тенденції виробництва насіння соняшнику в україні:проблеми та перспективи. (2013)
Ільчук О. М. - Наукові засади державного регулювання аграрної сфери в умовах підвищених ризиків. (2013)
Коновал І. А. - Сучасний стан та економічна ефективність виробництва сої в Україні на перспективу. (2013)
Коновал О. І. - Прогнозування обсягів інвестицій для виробництва цукрових буряків в сільськогосподарських підприємствах України. (2013)
Костюк О. Д. - Управління якістю продукції в агробізнесі. (2013)
Кравченко А. С. - Розвиток довгострокового банківського кредитування аграрних пдприємств. (2013)
Кравчук О. Я. - Науково-обґрунтований аналіз інвестиційних процесів на підприємствах Тернопільської області. (2013)
Ларіна Я. С. - Особливості маркетингу біотехнологічної продукції. (2013)
Македон Г. М. - Споживання та заощадження – основні фактори формування рівня доходів у сільській місцевості. (2013)
Мамчур Р. М. - Основні тенденції розвитку майнового страхування в сільському господарстві. (2013)
Марцишевська Ю. Л. - Становлення і розвиток українського ринку корпоративних інформаційних систем. (2013)
Мацибора В. І. - Конкурентоспроможність продукції сільськогосподарських підприємств. (2013)
Олійник О. О. - Оцінювання потреби аграрного сектору України у фінансуванні. (2013)
Олійник О. О. - Оцінка фінансової системи для сільського господарства в Словенії., Олійник Л. М. (2013)
Пабат В. О. - Інноваційний розвиток виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції харчування в Україні., Бабієнко М. Ф., Кулаєць М. М. (2013)
Паламарчук М. М. - Формування конкурентного середовища виробників пшениці та ячменю в Україні. (2013)
Педорченко А. Л. - Формування витрат у процесі експорту сої залізничним транспортом. (2013)
Рибак Л. Х. - Сільський туризм як можливість розширення сфери прикладання праці на селі., Осокіна О. М. (2013)
Сидоренко С. В. - Корпоративні інформаційні системи та їх роль у маркетингу. (2013)
Скрипниченко В. А. - Деякі аспекти впровадження нетрадиційних відновлюваних і альтернативних видів паливно-енергетичних ресурсів. (2013)
Стасіневич С. А. - Удосконалення законодавчого забезпечення ціноутворення в Україні на сучасному етапі., Волошин С. В. (2013)
Степасюк Л. М. - Економічні основи формування ринку молока., Тітенко З. М. (2013)
Чалий А. А. - Формування ринку сої та продуктів її переробки в Україні. (2013)
Чеботар С. І. - Тенденції розвитку зернового ринку України., Балацька М. О. (2013)
Червінський-Івашура О. Л. - Сталий розвиток аграрного сектору: парадигма для України. (2013)
Четверик О. В. - Особливості маркетингової цінової політики підприємств бурякоцукрового підкоплексу. (2013)
Чорний Г. М. - Структура знань з аграрного менеджменту., Міщенко І. А. (2013)
Чухрай Т. Г. - Теоретичні аспекти ефективного використання вантажного автотранспорту. (2013)
Шаповал О. Ф. - Формування інформаційного потенціалу підприємства. (2013)
Швиденко М. З. - Сучасні інформаційні технології моніторингу і аналізу стану інфраструктури аграрного ринку України. (2013)
Швиденко О. М. - Особливості та механізм впровадження інтернет-маркетингу на аграрних підприємствах. (2013)
Яворська В. О. - Розвиток біржового аграрного ринку., Кикла Ю. А. (2013)
Бейгер Г. - Образ учителя двадцать первого века в восприятии студентов (2013)
Браун В. О. - Концептуальні засади створення автоматизованих систем інтенсивної підготовки військових фахівців, Коваль Ю. В. (2013)
Ващенко І. В. - Інновації моніторингу якості вищої освіти (2013)
Кириченко В. І. - Особливості формування превентивного виховного середовища у загальноосвітньому навчальному закладі, Єжова О. О. (2013)
Кириченко Л. Г. - Теоретико-методологічні підходи до проблеми формування естетичних якостей особистості у майбутніх фахівців соціокультурної сфери (2013)
Мороз Л. М. - Cамоактуалізація в контексті креативності майбутнього педагога (2013)
Потапчук Т. В. - Функції і зміст педагогічно регульованої діяльності студентів в системі формування національно-культурної ідентичності (2013)
Приліпко О. Ф. - Ретроспективний аналіз становлення поняття професійна компетентність (2013)
Самаріна С. І. - До проблеми дисципліни учнів в сучасній школі: пошук шляхів оптимізації виховання школярів (2013)
Сватенков О. В. - Дослідження впливу засобів масової комунікації на формування проміжних форм адиктивної поведінки жіночої студентської молоді (2013)
Cолова В. М. - Педагогіка толерантності вихователя дитячого оздоровчого закладу (2013)
Соломатова В. В. - Оптимізаційна модель оцінки рівня сформованості професійної компетентності дизайнера, Чирчик С. В. (2013)
Таравська Я. В. - Проблеми моніторингу освітнього процесу: історичний аналіз (2013)
Уліч В. Л. - Гуманістичні аспекти військової освіти як основа моделювання процесу підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах (2013)
Плахотнік О. В. - Акмеология как условие повышения качества образования в высшей школе, Ханина Н. Н. (2013)
Якименко Л. Ю. - Теоретичні основи формування в старшому дошкільному віці відповідальності як базової якості особистості (2013)
Білан М. Б. - Деякі аспекти формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів (2013)
Благініна С. В. - Підвищення ефективності підготовки студентів до професійної діяльності засобами позааудиторної роботи (2013)
Бондарчук А. Я. - Педагогічні умови виховання у студентів музично-педагогічних факультетів культури міжособистісних взаємин (2013)
Бутурлим Т. І. - Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури (2013)
Ващило О. В. - Особливості формування комунікативної компетентності в говорінні студентів магістратури технічних спеціальностей (2013)
Грановська Т. - Роль вихователя у формуванні екологічної свідомості дітей дошкільного віку (2013)
Демянюк О. С. - Використання мультимедійного програмного забезпечення для індивідуалізації самостійної роботи студентів військових вузів, Абрамян О. В. (2013)
Долматова М. П. - Виховання студентів-філологів засобами мистецтва слова на заняттях з іноземної мови (2013)
Коваленко В. О. - Шляхи удосконалення викладання країнознавства на факультеті іноземних мов (2013)
Кондратюк А. Л. - Реалізація системи й педагогічних умов формування інтеркультурних комунікативних умінь (2013)
Король В. С. - Психологічні особливості вдосконалення підсумкового та поточного контролю знань студентів (2013)
Кушнір Г. Л. - Роль дидактичних принципів навчання у процесі засвоєння краєзнавчих знань студентами (2013)
Луговська Е. М. - Трансформація й інтеграція фахових знань та вмінь як умова формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва (2013)
Останіна Н. С. - Особливості соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю у сфері дозвілля, Криловець М. Г. (2013)
Пелипенко М. М. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в контексті формування навичок колективної взаємодії фахівців оперативно-рятувальної служби (2013)
Пісоцька Л. М. - Зміст трудового виховання дітей старшого дошкільного віку (2013)
Примачок Л. Л. - Методика формування у студентів медичного коледжу духовної цінності розради (2013)
Тимчик М. В. - Патріотичне виховання старших підлітків у процесі занять хортингом, Єрьоменко Е. А. (2013)
Хаданович А. В. - Особенности проектной деятельности студентов-биологов, Свириденко В. Г., Пырх О. В. (2013)
Якимчук С. Н. - Особливості формування тембрової драматургії хорових творів (2013)
Аніщук А. М. - Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми в умовах інклюзивної освіти (2013)
Філоненко О. С. - Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи з дітьми в закладах оздоровлення та відпочинку в літній період у світлі сучасних законодавчих документів (2013)
Чувакова Т. Г. - Формування іншомовних лексичних навичок дітей дошкільного віку як компонент професійної компетенції вчителя іноземної мови, Абрамович А. М. (2013)
Щербак П. И. - Формирование у студентов потребности в занятиях физическими упражнениями во внеаудиторное время, Благинин В. М. (2013)
Возняк А. Б. - Реалізація ідей розвитку дитини Марії Монтессорі в ДНЗ № 13 "Казка" м. Самбора, Кузьмяк Н. М. (2013)
Дічек Н. П. - Особливості дослідження питань педагогічної психології в перші роки діяльності українського Інституту психології (2013)
Донченко В. М. - Пріоритетні завдання управління міжнародною діяльністю в університетах США в умовах глобалізації (2013)
Мачача Ю. М. - Навчально-методична література з математики для чоловічих і жіночих навчальних закладів в Україні (1850–1917 рр.) (2013)
Пєтухова І. О. - Проблема періодизації тестування в освіті України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2013)
Сутрин В. Д. - Проблемы брачно-семейных отношений и полового воспитания в первые годы советской власти, Доропий Н. М. (2013)
Удовиченко Н. - Роль референдаріату у формуванні практичної готовності майбутніх вчителів до педагогічної діяльності у Німеччині (2013)
Шевченко С. М. - Стан розвитку російських шкіл в УРСР (кінець 30-х – 40-ві рр. ХХ ст.) (2013)
Самойленко О. В. - Особливості розвитку жіночої гімназійної освіти в Ніжині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Наші автори (2013)
Бендера І. М. - Мотивація самостійної роботи студентів вищих навчальних аграрних закладів (2013)
Овчаров В. В. - Мыследеятельностная педагогика высшей школы (2013)
Пастухов В. И. - Современные требования к квалификации инженера сельскохозяйственного производства (2013)
Бабицкий Л. Ф. - Методика преподавания учебного курса "Бионические направления разработки сельскохозяйственных машин", Москалевич В. Ю. (2013)
Дидур В. А. - Моделирование процесса пневмосепарации и обеспыливания семян подсолнечника в воздушном потоке, Ткаченко А. В. (2013)
Червінський Л. С. - Метод багатокритеріальної оптимізації технологічного процесу виробництва продукції тваринництва (2013)
Пастушенко С. И. - Методика оптимизации теплообменных устройств повышенной энергоэффективности, Пастушенко А. С. (2013)
Савченко П. И. - Пути определение количества функций релейной защиты, Гуревич. В. И. (2013)
Загорко Н. П. - Изменение теплофизических показателей перца сладкого при замораживании, Григоренко Е. В., Стручаєв Н. И. (2013)
Бабицкий Л. Ф. - Биосистемный подход к разработке мобильных средств технического обслуживания и ремонта машин, Соболевский И. В. (2013)
Никифорова Л. Е - Диагностический комплекс для регистрации биопотенциалов растений, Кизим И. В. (2013)
Диордиев В. Т. - Исследование и оценка показателей качества функционирования технологического процесса кормоприготовления (2013)
Серый И. С. - Проблемы ресурсосбережения при ремонте сельскохозяйственной техники в Украине (2013)
Караєв О. Г. - Метод контролю якoстi продукції садівництва на стадії виробництва (2013)
Тищенко С. С. - Проблемы проектирования поверхностей почвообрабатывающих рабочих органов, Швайко В. Н., Крамарь Н. А. (2013)
Журавель Д. П. - Моделювання енергетичного балансу трибосистеми мобільної техніки в середовищі змащувальних матеріалів (2013)
Шаповалов В. І. - Дослідження втрат зерна за зернозбиральними комбайнами, Вольвак С. Ф. (2013)
Лукач В. С. Кушніренко А. Г. Катюха А. А. - Імітаційні моделі зв’язків "Електромагнітне поле – біологічний об’єкт” у електротехнології передпосівної стимуляції насіння (2013)
Куценко Ю. Н. - Воздействие магнитного поля на ферромагнитные частицы в гетерогенной почвенной среде (2013)
Бакарджиєв Р. О. - Технічне забезпечення використання соломи на енергетичні цілі, Троїцька О. О. (2013)
Ковальчук Ю. О. - Методика виявлення залишкового ресурсу резервних дизельних електростанцій в агропромислових підприємствах, Невзоров А. В. (2013)
Оришака О. В. - Аналіз продуктивності установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Оришака В. О., Артюхов А. М., Кравцов А. О. (2013)
Назаренко І. П. - Сепарація соняшникової олії в електричному полі (2013)
Ліннік В. C. - Сільське господарство і молочне скотарство України: проблеми і успіхи зростання (2013)
Терещенко Ю. Ф. - Вплив розміщення насіння в посівному ложі на формування високопродуктивних посівів, Дідур В. В., Вихватнюк Р. В. (2013)
Сысоев А. М. - Продовольственная обеспеченность и пути ее решения, Трифонова М. Ф., Вороновская Е. В. (2013)
Полторецький С. П. - Насіннєва продуктивність посівів проса залежно від способу сівби та умов мінерального живлення, Карпенко В. П., Білоножко В. Я. (2013)
Бейдик О. О. - Увіковічнення величі Т. Г. Шевченка в монументальному мистецтві та музейній справі (до 200-річчя від дня народження), Стеценко Є. І. (2014)
Коронкевич М. І. - Водні проблеми початку XXI століття, Барабанова О. О., Долгов С. В., Зайцева І. С. (2014)
Андріанова О. Р. - Зміни рівня Cвітового океану в системі "океаносфера-атмосфера-гідросфера-поверхня суходолу" (2014)
Яценко Б. П. - Економіка знань: сучасний науково-виробничий комплекс Японії (2014)
Клюєв М. М. - Екологічна оцінка сучасних тенденцій природокористування в Росії (2014)
Дідух Я. П. - Cинергетичні підходи до оцінки ландшафтно-екологічної диференціації Карабі-яйли (Гірський Крим) (2014)
Климчук О. Б. - Проблеми охорони джерел питного водопостачання в умовах експонованого карсту, Токарєв С. В. (2014)
Руденко Л. Г. - Оцінювання й картографування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні – європейський контекст, Дронова О. Л. (2014)
Стецюк В. В. - Нове монографічне видання з антропогенної геоморфології, Ковальчук І. П. (2014)
Шищенко П. Г. - Транскордонний регіон як об’єкт комплексного ландшафтознавчого вивчення проблем природокористування (2014)
Матвіїшина Ж. М. - Внесок М. Ф. Веклича в розвиток палеогеографії (до 90-річчя з дня народження) (2014)
До ювілею Г. О. Пархоменко (2014)
Трифонова М. Ф. - Деятельность международной общественной организации "Международная академия аграрного образования" (МААО) (2014)
Караев А. И. - Методология формирования технических систем для технологических комплексов садоводства (2014)
Дидур В. А. - Технология переработки семян клещевины на малотоннажных предприятиях, Ткаченко В. А. (2014)
Ломейко О. П. - Зміна теплогідравлічних характеристик теплообмінного обладнання за допомогою октадециламіну, Кулінченко В. Р. (2014)
Дідур В. А. - Дослідження ефективності детоксикації токсину в насінні рицини інфрачервоним випромінюванням, Троїцька О. О., Ковязина М. Ю. (2014)
Коломоец В. А. - Надежность топливных насосов высокого давления дизелей, работающих на различных видах топлив (2014)
Мілько Д. О. - Теоретичні дослідження продуктив-ності двошнекового ущільнювача з однобічним обертанням шнеків (2014)
Бакарджиєв Р. О. - Ефективність технології брикетування відходів рослинництва при використанні на кормові цілі, Троїцька О. О., Кожемякін Г. Б. (2014)
Бабицький Л. Ф. - Біонічні передумови до створення дискозубових борін для екологічного землеробства, Соболевський І. В. (2014)
Приліпко Т. М. - Оптимізація параметрів процесу стерилізації м'ясних паштетів, Куций В. М. (2014)
Назаренко И. П. - Очистка слабопроводящих суспензий в бегущем электрическом поле (2014)
Павліченко В. М. - Результати техніко-технологічного контролю за якістю обробки компонентів вологих кормових сумішей на роторно-кавітаційному диспергаторі РоКаДи-2, Лиходід В. В., Шапаренко Л. Г., Луц П. М., Забудченко В. М., Ковальов І. І. (2014)
Павленко С. І. - Модель аеробно-анаеробного процесу переробки сільськогосподарських відходів, Ляшенко О. О., Філоненко Ю. А. (2014)
Бойко О. В. - Оценка хранения плодовой продукции по показателям качества и безопасности (2014)
Линник Ю. О. - Експериментальні дослідження режимних пара-метрів ротаційного пластинчатого вакуумного насоса НВ-1200, Павленко С. І., Алієв Е. Б. (2014)
Вольвак С. Ф. - Визначення допустимого часу вимушеного простою сільськогос-подарської техніки в період виконання польових робіт, Невзоров А. В., Дідур В. В. (2014)
Войтюк В. Д. - Обоснование вида закона распределения показателей безотказности сельскохозяйственной техники, Дидур В. В., Невзоров А. В. (2014)
Журавель Д. П. - Особливості використання олив біологічного походження для мобільної техніки (2014)
Chizhykov I. A. - Method for determining linear density of crop plant elements (2014)
Караєв О. Г. - Визначення параметрів і режимів коливань розпушувача плуга для викопування саджанців, Матковський О. І. (2014)
Дидур В. А. - Влияние схемы компоновки фильтростанции на технологическую надежность систем капельного орошения плодовых насаждений, Ильницкий Б. А., Вороновский И. Б., Назарова О. П. (2014)
Бобровный Е. В. - Определение рациональных параметров установки диска дискатора при заделке растительных остатков в почву (2014)
Орел А. Н. - Теоретическая модель электро-магнитных полей СВЧ диапазона в середине повре-жденной конечности сельскохозяйственных животных, Орел И. А. (2014)
Масленников В. В. - Методика оценки эффекивности использования зерноочесывающего модуля МОН-4.0 (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського