Володимир Степанович Мельников (2010)
Черенков А. В. - Пшениця озима - розвиток та селекція культури в історичному аспекті, Гасанова І. І., Солодушко М. М. (2014)
Лебідь Є. М. - Відтворення родючості чорноземів та продуктивність короткоротаційних сівозмін Степу залежно від системи мульчувального обробітку грунту, Цилюрик О. І. (2014)
Кирпа М. Я. - Методологія визначення і нормування якості насіння (Zea Mais L.) в Україні (2014)
Чабан В. І. - Баланс мікроелементів в інтенсивних сівозмінах степової зони України, Подобед О. Ю. (2014)
Gyrka A. D. - Environmental crop variety testing of spring small cereals in northern steppe of Ukraine (2014)
Бєліков Є. І. - Густота стояння рослин як фактор визначення екологічної пластичності та адаптивної здатності ранньостиглих гібридів кукурудзи, Купріченкова Т. Г., Гуманенко О. С. (2014)
Циков В. С. - Шкодочинність сегетально-рудеральних бур’янів, Ткаліч Ю. І. (2014)
Черчель В. Ю. - Ячмінь – стан виробництва, нові сорти і можливості, Алдошин А. В., Лященко О. І. (2014)
Ніценко М. П. - Особливості формування високопродуктивних посівів соняшнику при зміні ширини міжрядь і густоти стояння рослин (2014)
Кирпа М. Я. - Порівняльна характеристика методів оцінки якості насіння кукурудзи, Базілєва Ю. С. (2014)
Дудка М. І. - Порівняльна урожайність одновидових і сумісних пізніх ярих агрофітоценозів з амарантом при вирощуванні на зелений корм в північному Степу (2014)
Крамарьов С. М. - Продуктивність та якість зерна пшениці м'якої озимої залежно від мінерального живлення в умовах лівобережного Лісостепу України, Жемела Г. П., Шакалій С. М. (2014)
Ткаліч Ю. І. - Гербіциди в посівах соняшнику з різною шириною міжрядь, Ткаліч І. Д., Бочевар О. В. (2014)
Бенда Р. В. - Економічна ефективність вирощування ячменю озимого залежно від строків сівби та мінерального живлення (2014)
Артеменко С. Ф. - Економічна ефективність вирощування сої та кукурудзи в сівозмінах короткої ротації, Рибка В. С., Ковтун О. В. (2014)
Тимофєєв М. М. - Біогенна система землеробства в аспекті розвитку відновлюваної енергетики, Орехівський В. Д., Бєлицька О. А., Солов'янова К. В. (2014)
Okselenko O. М. - Sugar corn hybrids productivity of different ripeness groups depending on plants standing density (2014)
Краснєнков С. В. - Контроль забур'яненості посівів кукурудзи з використанням ґрунтових і післясходових гербіцидів, Березовський С. В., Носов С. С. (2014)
Гасанова І. І. - Кореляційний зв’язок між кількістю азоту в листках рослин пшениці озимої протягом вегетації та вмістом білка в зерні, Конопльова Є. Л., Пальчук Н.С. (2014)
Іващенко О. О. - Вплив індукованих енергетичних стресів на біологічну продуктивність Amaranthus retroflexus L (2014)
Яланський О. В. - Перспективні зразки кормового сорго, Остапенко С. М., Ісаєва Н. М., Середа В. І. (2014)
Сидоренко Ю. Я. - Збирання схильних до полягання сор-тів гороху прямим комбайнуванням в зоні північного Степу України, Ільєнко О. В., Бочевар О. В. (2014)
Солодушко М. М. - Продуктивність та особливості вирощування різних сортів пшениці озимої в умовах Північного Степу (2014)
Компанієць В. О. - Методика енергетичної оцінки ефективності технологій виробництва зерна, Желязков О. І., Кулик А. О. (2014)
Кулик І. О. - Оптимізація мінерального живлення рослин ячменю ярого після різних попередників у північному Степу Україн (2014)
Гирка А. Д. - Продуктивність сочевиці залежно від інокуляції насіння та системи мінерального живлення в умовах лівобережного Лісостепу, Лень О. І., Алейнікова Л. М. (2014)
Вінюков О. О. - Вплив препарату сизам на продуктивність ячменю ярого залежно від фону живлення, Мамєдова Е. І., Сіпун О. Л., Солов’янова К. В. (2014)
Гангур В. В. - Врожайність гібридів кукурудзи залежно від строків сівби, Тоцький В. М., Лень О. І. (2014)
Козир В. С. - Організація раціональної годівлі худоби, Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. (2014)
Сокрут О. В. - Використання різних компонентів органічної сировини для біогазових установок, Чернявський С. Є. (2014)
Козир В. С. - Особливості формування кормової поведінки у телиць української м’ясної породи, Денисюк О. В., Чегорка П. Т. (2014)
Kozir V. S. - The influence of phytopreparations on animals immunity and productivity raising, Antonenko P. P., Filippov Y. O. (2014)
Біла Н. В. - Оцінка ризиків епізоотичної ситуації у свинарських господарствах Дніпропетровської області, Маршалкіна Т. В., Колбасіна Т. В. (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Вахріна О. В. - Система вищої освіти Польщі в європейському просторі (2014)
Кузнецова О. Ю. - Питання іншомовної освіти в контексті інтеграційного розвитку вищої освіти у Европі (2014)
Москальова Я. Ю. - Проблема саморозвитку вчителя в зарубіжній педагогічній думці (2014)
Чирва А. С. - Інклюзивне навчання в університетах та коледжах Канади (2014)
Бугрій В. С. - Зміст і форми краєзнавчої роботи загальноосвітніх шкіл Сумщини у 20-ті рр. ХХ ст. (2014)
Будянський Д. В. - Риторичні засади української культури козацької доби (2014)
Огієнко О. І. - Модель дослідницького університету В. Гумбольдта: історія і сучасність (2014)
Паскаленко В. В. - Проблема професійної підготовки в народних школах у кінці ХІХ – початку ХХ століття в педагогічних працях В. В. Рюміна (2014)
Дегтярьова Н. В. - Формування інформатичних компетентностей учнів за допомогою комплексних завдань з інформатики, Вернидуб Г. О. (2014)
Іваній І. В. - Структура та зміст фізичної культури особистості, Вербицький В. В. (2014)
Муртазієв Е. Г. - Теоретичні засади культурно-історичної складової шкільної математичної освіти 88-97 (2014)
Ткаченко С. М. - Сутність та зміст здоров’язбережувальних технологій у системі шкільної фізкультурної освіти (2014)
Дзіман Г. М. - Навчання студентів-магістрів технічних спеціальностей академічного письма англійською мовою (2014)
Кіндрась І. В. - Підсистема вправ для навчання студентів мовних спеціальностей усного турецького монологічного мовлення на початковому етапі (2014)
Кубанов Р. А. - Сучасні моделі оцінювання якості професійної підготовки студентської молоді (2014)
Ольховська А. С. - Правові аспекти діяльності перекладача як об’єкт фахового навчання (2014)
Степаненко А. І. - Формування інформаційної культури як невід’ємної складової освітнього простору студентів політехнічних коледжів (2014)
Бабкіна М. І. - Використання інформаційних потоків у процесі проектної діяльності студентів за фахом (2014)
Бєсова О. Г. - Інформаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики (2014)
Жовтан Л. В. - Поетапне формування інтелектуальних умінь майбутніх педагогів у системі післядипломної освіти (2014)
Кудінов Д. В. - Організація самостійної роботи майбутніх педагогів на основі компетентнісного підходу (2014)
Волошко Г. В. - До проблеми визначення "готовності до превентивної діяльності" майбутніх педагогів (2014)
Кривонос О. Б. - Соціальна профілактика делінквентної поведінки підлітків (2014)
Ачкан В. В. - Інноваційна компетентність учителя математики (2014)
Білюнас А. В. - Апробація та експериментальна перевірка основних результатів дисертаційного дослідження проблеми формування математичної культури учнів старшої школи (2014)
Борисова А. О. - Формування методичних умінь у майбутніх викладачів для застосування інформаційних технологій (2014)
Волчаста М. М. - Нестандартний посібник як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення алгебри у 8 класі (2014)
Грицик Т. А. - Психолого-педагогічні особливості навчання вищої математики студентів-іноземців (2014)
Грудинін Б. О. - Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно орієнтованої освітньої парадигми (2014)
Гулєша О. М. - Розробка теоретико-методологічних засад і технологій підготовки студентів-заочників інженерних спеціальностей технічних університетів (2014)
Євсюков О. Ф. - Дидактична ефективність інформаційних технологій при формуванні професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів (2014)
Завражна О. М. - Навчально-ігрове проектування у контексті підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності, Лобас О. М. (2014)
Кравченко З. І. - Диференціація навчання – шлях розвитку творчих здібностей старшокласника (2014)
Мартиненко О. В. - Дослідницька компетентність учителя математики та економіки: специфіка формування, Ковтун Г. І. (2014)
Назаренко Н. В. - Розробка системи міжпредметних завдань з дисциплін математичного циклу та комп’ютерно-інформаційних дисциплін (2014)
Пихтар М. П. - До питання підготовки студента – майбутнього вчителя математики для роботи з обдароdаними учнями (2014)
Пучківська Т. О. - Інтенсифікація процесу навчання математики засобами дистанційної взаємодії (2014)
Ромащенко І. В. - Дидактичні умови розвитку творчої діяльності студентів гуманітарних факультетів (2014)
Савчин М. М. - Самостійна робота учнів − основа самостійності, самонавчання, самоконтролю, важливий чинник формування компетентності "вміння вчитися" (2014)
Салтикова А. І. - Диференційний підхід при викладанні фізики студентам нефізичних спеціальностей природничого напряму, Хурсенко С. М. (2014)
Семеніхіна О. В. - Про реформування вищої педагогічної освіти в галузі математики (2014)
Силенок Г. А. - Здійснення інтелектуального розвитку студентів під час навчання математики майбутніх аграріїв (2014)
Стадник О. Г. - Сутністна характеристика навчально-методичного забезпечення шкільного предмету (на прикладі географії) (2014)
Трунова О. В. - Особливості лекційного курсу стохастики для студентів економічних спеціальностей університетів (2014)
Тягай І. М. - Самостійна робота як одна із форм розвитку інтелектуальних умінь майбутніх учителів математики (2014)
Федосєєв С. Е. - Інтерактивне навчання математики: ключові поняття (2014)
Чашечникова О. С. - Один із аспектів формування готовності майбутнього вчителя математики до створення творчого середовища, Колесник Є. А. (2014)
Чорноус В. П. - Творчість як сучасний ресурс самовдосконалення професіоналізму майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Чумак О. О. - Методичні рекомендації до навчання математичному моделюванню майбутніх інженерів під час аудиторних занять з теорії випадкових процесів (2014)
Школьний О. В. - ЗНО з математики як особлива форма оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи в Україні (2014)
Шульга Н. В. - Стохастична підготовка майбутніх економістів у навчальних закладах Німеччини (2014)
Постоловський Р. М. - Рівненський державний гуманітарний університет у світлі всеукраїнських науково-практичних конференцій (2012)
Виткалов В. Г. - Наукові дослідження в Україні в аспекті всеукраїнських науково-практичних конференцій, Виткалов С. В. (2012)
Новальська Т. В. - Досвід культурологічного аналізу в роботі "Загальна історія культури" Рудольфа Ейслера (2012)
Сабадаш Ю. С. - Сучасне дозвілля в теоретичних вимірах: концепція Умберто Еко (2012)
Кандзюба М. О. - Еволюція культурних ролей повсякденної речі (2012)
Скляренко Н. В. - Універсальність явища рекурсії: підходи до виявлення сутності, Гегер А. Д. (2012)
Руденко С. С. - Соціокультурна реальність в епоху нових інформаційно-комунікативних технологій (2012)
Новоселецький М. Ю. - Культурологічний аспект сучасної наукової картини світу (2012)
Христунова Т. - Збереження культурної ідентичності в контексті інтеграційних процесів у Європі: досвід Польщі, Ярмоленко В. (2012)
Безручко О. В. - Програми підтримки і розвитку читання дітей: європейський досвід (2012)
Кучина Н. І. - Філософські погляди Питирима Сорокіна крізь призму історіографії (2012)
Федотова Н. В. - Кризові явища в сучасній культурі: фактори виникнення та шляхи подолання (2012)
Карпова Л. О. - Просвітництво на теренах України ХІХ ст.: історіографічний досвід (2012)
Ясінський М. М. - Мистецтво історичної науки (2012)
Ковальчук С. - Діяльність українських громадських організацій у справі підтримки національної книги (2012)
Шевченко В. Д. - Туризм і розвиток економіки держави (2012)
Малков Д. Ю. - Формування особистісних якостей підлітків у соціокультурній роботі (2012)
Мазуркевич О. П. - Етнічні стереотипи традиційного спілкування та їх вияв у етикетних жестах (2012)
Біланич Г. - З історії бібліотечної справи на Закарпатті (2012)
Кулаковська І. М. - Розвиток етнічного туризму на Житомирщині (2012)
Гуменюк Г. О. - Українське весілля як культурний феномен: за матеріалами досліджень у Шепетівському районі Хмельницької області (2012)
Павлуш К. О. - Українська вишивка: регіональний аспект (2012)
Самкова В. - Традиційність великодніх забав у проведенні свят весняного циклу, Казначеєва Л. (2012)
Сахарук М. - Парк як осередок організації дозвілля міського населення (2012)
Гавловська К. - Бурштин у культурі народів світу (2012)
Белінська Л. - Історичні обставини як засіб деформації родинної традиції українців початку ХХ ст. (2012)
Кузьмик О. - Державотворчі процеси на Волині: державний переворот 1919 р. причини і наслідки (2012)
Гапон Л. О. - Рівненська "Просвіта" в міжвоєнний період (2012)
Мариніна Г. - Погоринське Полісся у життєвій долі і творчості Авеніра Коломийця (2012)
Міненко Т. - Покровська церква села Тайкури як об’єкт вивчення історико-культурної спадщини краю (2012)
Федоришин М. - Пересопницький музейний комплекс як приклад збереження історичного середовища (2012)
Сташук О. А. - Образотворчі горизонти Млинівщини: художник-педагог Олександр Довгалюк (2012)
Гайдиш Б. - Східні бойові мистецтва на Рівненщині: виникнення та сучасний стан (2012)
Поляшенко Т. В. - Культурні традиції календарно-народної обрядовості (2012)
Ясковець О. В. - Хліб в обрядах і звичаях населення Волині: етнорегіональна специфіка (на матеріалах Корецького району Рівненщини) (2012)
Смирна Л. В. - Музеєфікація нонконформізму (2012)
Баканурський А. Г. - Становлення професійної хореографії у контексті хореографічної освіти в Україні ХІХ – першої половини ХХ ст. (2012)
Косаковська Л. П. - М. М. Фокін і хореографічне мистецтво першої четверті ХХ століття (2012)
Бортновський В. В. - Видатні діячі музичної культури Росії на зламі XIX-XX століть: В. І. Сафонов (2012)
Маркіна Н. Ю. - З історії розвитку естрадної вокальної школи (2012)
Сіончук О. В. - Вплив Просвітництва на становлення й розвиток духових оркестрів (2012)
Яцкова Л. В. - Композиторська спадщина Джорджа Гершвіна в контексті світової музичної культури першої половини XX століття (2012)
Сморчкова М. В. - Ґенеза та етапи становлення вокально-естрадного виконавства (2012)
Качмарська О. В. - Блюз як явище музичного мистецтва (2012)
Толочик М. А. - Блюзове виконання у спектрі джазової музики (2012)
Андрєєва С. В. - Деякі аспекти становлення та розвитку ВІА "Кобза" (2012)
Рокіщук І. І. - Еволюція художньої палітри аранжувальника у створенні звукового образу (2012)
Мельничук С. Ф. - Західна Україна – Слобожанщина в інструментально-мистецькому вимірі (2012)
Форостян А. Ф. - Хореографічне мистецтво в навчально-виховному процесі середніх навчальних закладів півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Оборська С. В. - Декор-оздоблювальні технології у рекреаційно-дозвіллєвих закладах (2012)
Борисова В. В. - Український авангард у контексті світової культури ХХ століття (2012)
Корнійчук С. - Національна стилістика у творчості Михайла Бойчука: культурологічний аспект (2012)
Мойсюк О. С. - Традиційна та інноваційна діяльність Олега Земнухова: культурно-мистецький вектор (2012)
Звінчук А. Л. - Художня практика сучасного концептуалізму (2012)
Цюлюпа Н. Л. - Конкурси і фестивалі в процесі становлення музиканта-виканавця в баянному та акордеонному мистецтві, Сушко Б. (2012)
Кожома Ю. - Мистецтво як фактор соціально-культурної спадкоємності (2012)
Ясінський М. - Ідея історичного образу та образ історичної ідеї як наукова дилема (2012)
Пішванова В. О. - Освіта як чинник соціалізації особистості (2012)
Крижановська Т. І. - Методичні аспекти реалізації інтегративного підходу в процесі викладання курсу "Історія музики" (2012)
Добровольська І. А. - Мистецтво сучасної естради в аспекті проблеми музично-естетичного виховання молоді (2012)
Радковська Л. М. - Деякі питання організації та підготовки магістрантів до науково-дослідної роботи (2012)
Малков Д. Ю. - Особливості організації дозвіллєвої діяльності за місцем проживання (2012)
Кривицька Т. - Художньо-виховна функція різдвяного обряду в сучасній освітній практиці (2012)
Панасюк І. О. - Сучасні тенденції розвитку молодіжного дозвілля (на прикладі м. Рівне) (2012)
Шевчук М. - До питання неформальних об’єднань молоді та молодіжних субкультур в СРСР, Казначеєва Л. (2012)
Легка І. П. - До проблеми методики викладання народно-сценічного танцю у вищих навчальних закладах (2012)
Янжула О. В. - До проблеми формування комунікативної компетентності як феномену художньо-естетичної культури (2012)
Семенюк Н. А. - Культура та майстерність педагогічного спілкування як предмет наукового дослідження (2012)
Дмітрієва Ю. В. - Риторична культура як чинник педагогічної культури школярів молодших класів (2012)
Мазурок М. - Сім’я як традиція української духовності: культурологічний вимір (2012)
Содержание (2014)
Барыбина Л. Н. - Применение алгоритма индивидуализации процесса физического воспитания студентов, Коломиец Н. А., Комоцкая В. А. (2014)
Березка С. М. - Теоретико-экспериментальное обоснование индивидуализации специальной физической подготовки футбольных арбитров высокой квалификации, Чопилко Т. Г. (2014)
Жула В. П. - Развитие двигательных умений студентов при выполнении передачи мяча двумя руками снизу в процессе занятий волейболом (2014)
Козак А. М. - Построение тренировочного процесса юных теннисистов с учётом специфики развития и контроля их координационных способностей, Ибраимова М. В. (2014)
Лазаренко Н. Г. - Педагогические аспекты эффективности использования тренажера "ремни с кольцами" при формировании двигательных умений и навыков учеников 10 классов во время лыжной подготовки на уроках физической культуры (2014)
Литвиненко Ю. В. - Оценка кинематической структуры показателей узловых элементов спортивной техники упражнений методом позных ориентиров движений, Нижниковски Т., Болобан В. Н. (2014)
Манило Ю. В. - Двигательная деятельность профессиональных футбольных арбитров (2014)
Марцив В. П. - Сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности боксеров-любителей высокой квалификации (2014)
Мунтян В. С. - Теория потребности в безопасности (к вопросу о теориях возникновения физического воспитания) (2014)
Омельяненко В. И. - Суггестивный метод повышения качества исполнения спортивного бального танца (2014)
Охромий Г. В. - Психофизиологические методы и критерии подбора индивидуальных дозированных нагрузок у спортсменов секции тхэквондо, Макарова Н. Ю., Касюга А. Н. (2014)
Славитяк О. С. - Проблема поиска безопасных и эффективных методов снижения травматизма в бодибилдинге на этапе специализированной базовой подготовки (2014)
Терещук М. В. - Система мирового рейтинга по гольфу среди игроков-любителей - WAGR (2014)
Шупыло И. П. - Биомеханическое моделирование двигательной подготовленности девушек во время занятий по аэробике во внешкольных учебных заведениях (2014)
Jagiello W. - Basic technical skills (throws) in 17-19-year-old judokas, Dornowski M., Wolska B. (2014)
Podstawski R. - Physical and motor development of the students enrolled at the University of Warmia & Mazury in Olsztyn, Poland, in relation to their financial and urbanization status, Boryslawski K., Urbanska-Gizinska R. (2014)
Jamshidi Far S. - The effect of sleep deprivation on serum igg responses to aerobic activity in college student athletes, Norouzi Kamareh M. H. (2014)
Требования к статьям в журнал (2014)
Львівському університету - 350 років (2011)
Матковський О. - Мінералогія у Львівському університеті (2011)
Білоніжка П. - Геохімічні дослідження у Львівському університеті (2011)
Матковський О. - Нові дані з мінералогії Українських Карпат у першому десятилітті ХХІ століття (2011)
Ляшкевич З. - Деякі мінералого-петрохімічні дані про генезис кайнозойських магм Карпатського регіону (2011)
Словотенко Н. - Співвідношення алуніту і бариту в гідротермальних жилах Берегівського рудного району, Скакун Л., Серкіз Р. (2011)
Ковальчук М. - Золотоносність різновікових кір звітрювання України (2011)
Афанасьев В. - Миграционные свойства индикаторных минералов кимберлитов в связи с прогнозированием месторождений алмазов (2011)
Яценко Г. - Кристаломорфологія, фізичні особливості та походження діамантів з прибережних пісків озера на Західній Волині, Бекеша С., Волошиновський А., Вістовський В., Яценко В. (2011)
Братусь М. - Ізотопний склад вуглецю й кисню в мінералах рудоносних та вмісних порід родовищ України (2011)
Возняк Д. - Ізотопний склад кисню зонального кристала кварцу із камерних пегматитів Волині залежно від умов його кристалізації, Пономаренко О., Павлишин В., Мороз В., Проскурко Л., Остапенко С. (2011)
Білик Н. - Кристалохімічні особливості апатиту з кварц-плагіоклазових пегматитів Завалівського родовища, Бурбан К., Азарська О., Скакун Л. (2011)
Бекеша С. - Особливості хімічного складу силікатних мікросферул із експлозивних та вулканогенно-осадових формацій України, Яценко І., Білик Н., Дацюк Ю., Дручок Л. (2011)
Бакуменко І. - Термометрія розплавних включень у кварці алунітизованих туфів яру Дерекосег (Берегівський рудний район), Медвідь М., Словотенко Н. (2011)
Сеньковський А. - Компонентний склад штучного каменю історичної частини м. Львова, Степанов В., Андріяшева А., Побережська І. (2011)
Матковський О. - До 120-річчя від дня народження академіка Миколи Бєлова, почесного члена Львівського геологічного та Українського мінералогічного товариств (2011)
Матковський О. - Про відзначення 350-літнього ювілею Львівського національного університету імені Івана Франка на геологічному факультеті (2011)
Матковський О. - VIII з'їзд Українського мінералогічного товариства, Сливко Є. (2011)
Академіку Миколі Павловичу Юшкіну - 75! (2011)
До 60-річчя Ігоря Михайловича Наумка (2011)
Андрій Юрійович Сеньковський (2011)
Говорун Т. - Стереотипізація статі як дилема самопрезентації жінок і чоловіків (2012)
Даценко Н. - Про структуру соціальної компетентності учнів (2012)
Карпенко З. - Копінг-ресурс ментальної солідарності як чинник розбудови сучасного українського суспільства (2012)
Коваль О. - Особливості прояву інтелектуальних та креативних здібностей у осіб з домінуванням правої півкулі (2012)
Коняєва Л. - Становлення професійної ідентичності студентів в процесі соціалізації у вищому навчальному закладі (2012)
Кузьмінська О. - Економіко-психологічна адаптація у понятійному полі психологічної науки (2012)
Литовченко О. - Соціалізація і соціальне становлення особистості: теоретична інтерпретація (2012)
Лучинкіна А. - Психологічний аналіз процесу соціалізації обдарованих підлітків в інтернет-середовищі, Фалкіна С. (2012)
Мілютіна К. - Особливості життєвих диспозицій наркозалежних хворих (2012)
Моїсеєва І. - Психосоціальні передумови формування моральної стійкості у підлітків (2012)
Москальов М. - Технологія підготовки майбутніх практичних психологів до управління змінами в організації (2012)
Москальова А. - Психологічні проблеми підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до подолання професійних криз (2012)
Новик Л. - Вплив психологічних чинників на процес соціалізації особистості юнацького віку (2012)
Попова М. - Когнітивний стиль як індивідуальна передумова професійної компетентності телефонних операторів (2012)
Ростомова Л. - Культура мовлення, мислення і поведінки неповнолітніх делінквентів, Яковенко С. (2012)
Терлецька Л. - Сенсорне усвідомлення як джерело самопізнання на шляху до гармонійного розвитку особистості (2012)
Товпеко О. - Концептуалізація особистісного досвіду як творча діяльність з осягнення буття (2012)
Трофімов А. - Основні підходи до розуміння сутності організаційної прихильності (2012)
Бастун М. - Культурологічній підхід в освіті як засіб соціалізації особистості майбутнього педагога (2012)
Кузнєцова О. - Комунікативна практика як засіб осмислення теоретичних принципів психологічної природи формулювання думки іноземною мовою (2012)
Радчук Г. - Феномен відчуження як проблема сучасної освіти (2012)
Сердюк Л. - Психологічні бар'єри особистісної самореалізації в інтегрованому освітньому середовищі (2012)
Тищенко Л. - Особливості інклюзивної освіти студентів з обмеженими функціональними можливостями як чинник соціалізації особистості (2012)
Тюптя О. - Формування професійно-виховної діяльності батьків в умовах дитячого будинку сімейного типу, Грінчук В. (2012)
Швалб Ю. - Ресоциализация личности как задача социально-психологической практики (2012)
Шкуро В. - Типологія соціальних проектів (2012)
Становських З. - Аксіологічно-орієнтовані стратегії психологічної допомоги безробітним в кризовій життєвій ситуації (2012)
Вихідні дані (2012)
Земляк О.М. - Аналіз стійкості різних стратегій оптимізації аналогових кіл, Маркiна Т.М. (2011)
Рибіна І.О. - Обчислення похідних від передаточного опору по поверхневій провідності кінцевих елементів при розв’язанні зворотної задачі імпедансної томографії методом зон провідності, Рибін О.І., Шарпан О.Б. (2011)
Артеменко М.Е. - Условия применимости компактного модифицированного метода припасовывания для параметрического синтеза цепей с переключающимися конденсаторами, Рыбин А.И., Кумсия М.С. (2011)
Рибіна І.О. - Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень шляхом розкладу реакції системи в ряд Тейлора, Вівчарик О.Я., Якубенко О.А. (2011)
Левандовський В.Г. - Проектування світловодів із збільшеною ефективною площею для телекомунікаційних мереж (2011)
Бичковський В.О. - Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи (2011)
Мірських Г.О. - Порівняльний аналіз методів тестування програмного забезпечення радіоелектронних засобів, Реутська Ю.Ю. (2011)
Шкапа В.В. - Смуговий фільтр на основі мікросмужкових резонаторів з чвертьхвильовими зв’язками, Коцержинський Б.О. (2011)
Трубин А.А. - Микроволновые антенны на основе кольцевых решеток диэлектрических резонаторов (2011)
Видалко О.Є. - Дослідження двочастотної мікросмужкової антени, Мартинюк С.Є. (2011)
Кудінов Є.В. - Плівкові дискові резонатори на основі магнітостатичних коливань для генераторів НВЧ (2011)
Трубаров И.В. - Коэффициент связи цилиндрического диэлектрического резонатора с несимметричной полосковой линией с ортогональной взаимной ориентацией (2011)
Скрипник Ю.А. - Измерение коэффициента отражения в шумовых электромагнитных полях, Яненко А.Ф., Шевченко К.Л., Ваганов А.А. (2011)
Уваров Б.М. - Методика розрахунку теплового режиму охолоджувача процесора ПЕОМ (2011)
Смолянінов В.Г. - Магніторезистивний перетворювач активної потужності з тиристорним керуванням, Сухопара О.М. (2011)
Мірських Г.О. - Пристрій порівняння світлодіодів за світловим потоком, Гурба О.В. (2011)
Уваров Б.М. - Стохастичні функціональні характеристики радіоелектронних апаратів, Зінковський Ю.Ф. (2011)
Гайдаєнко Є.В. - Розроблення та макетування імпедансного томографа для вимірювання розподілення комплексних опорів, Мовчанюк А.В., Рибін О.І. (2011)
Ляшук О.М. - Безпровідні мережі. Стандарт ZigBee (на прикладі продукції Atmel), Дяченко С.М. (2011)
Силаков К.И. - Фотоника. Настоящее и будущее, Силакова Т.Т. (2011)
Безрук О. О. - Політична мобільність в Україні у контексті транзитологічної парадигми: теоретичний аналіз (2014)
Воронянський О. В. - Політичні інститути: механізм формування в конкурентному середовищі (2014)
Денисенко І. Д. - Динаміка зміни та стратегії розвитку сучасних політичних теорій: проблеми методології дослідження (2014)
Жванія Т. В. - Електоральна поведінка: теоретичні підходи до вивчення (2014)
Калиновський Ю. Ю. - Громадянсько-політична компетентність особистості як чинник розвитку правового суспільства в Україні (2014)
Коротков Д. С. - Інституційна основа політики "м'якої сили" США (2014)
Крюков О. І. - Формування і зміни еліт в умовах демократізації системи влади (2014)
Куц Г. М. - Перипетії формування політичного режиму в пострадянській Україні: досвід майданів (2014)
Малишенко Л. О. - Політичний імідж: питання визначення та класифікації (2014)
Пасісниченко В. Л. - В пошуках теорії політичної культури: проблеми концептуалізації поняття, Пасісниченко І. М. (2014)
Пелішенко В. О. - Попередження та профілактика ювенальної злочинності в Україні: до розробки ефективної соцально-правової політики (2014)
Поліщук І. О. - Культура політичних виборів транзитивних соціумів (на прикладі України та Польщі), Лур’є В. К. (2014)
Радіонова І. О. - Мультикультуралізм на межі століть: практики та стратегії (2014)
Скакун Є. В. - Демографічна ситуація в Білорусії: політичний ракурс (2014)
Ляхов Ю. - Професор Микола Порфирович Єрмаков - теоретик і засновник нової галузі геологічних знань - термобарогеохімії (до 100-річчя від дня народження), Матковський О., Павлунь М., Сіворонов А. (2013)
Сидор Д. - Термобарогеохімічні умови формування галогенних відкладів (нижньопермський Солікамський басейн) (2013)
Білоніжка П. - Післяседиментаційна перекристалізація і новоутворення мінералів у покладах калійних солей Передкарпаття (2013)
Гулій В. - До питання про роль водню в процесах мінералоутворення, Побережська І. (2013)
Ціхонь С. - Фізико-хімічні умови і стадійність формування рудопрояву Білий Потік (Рахівський рудний район), Кончаківський І. (2013)
Матковський О. - Телур-бісмутова і бісмут-молібденова мінералізація у вулканітах Вигорлат-Гутинського пасма (Закарпаття) (2013)
Сукач В. - Типоморфні особливості самородного золота зони гіпергенних змін залізисто-кременистих утворень Криворізької структури (на прикладі Північнотарапаківського рудопрояву), Паранько І., Ковальчук М., Яговдік О., Гаєва Н. (2013)
Вовк О. - Кристаломорфологія берилу з камерних пегматитів Волині, Наумко І. (2013)
Сворень Й. - Термобарометрія та геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних провінцій: дефекти в мінералах - джерело інформації про процеси мінералоутворення (2013)
Матковський О. - Мінералоутворення в корах звітрювання Українських Карпат, Сливко Є. (2013)
Білоніжка П. - Електронно-мікроскопічне вивчення глауконіту з палеогенових відкладів Криму, Дацюк Ю. (2013)
Внесок професора Володимира Антоновича Калюжного у розвиток учення про мінералоутворювальні флюїди (до 90-річчя від дня народження) (2013)
Кадурін В. - До 80-річчя Іполита Васильовича Носирєва (згадка про Вчителя і друга), Чепіжко О. (2013)
Матковський О. - Про відзначення 140-річного ювілею Наукового товариства імені Тараса Шевченка, Білоніжка П. (2013)
Світлій пам'яті Юрія Михайловича Мельника (2013)
Кушнир В. М. - Влияние скорости дрейфа льда на ледовые нагрузки, воздействующие на океанотехнические сооружения, Шоларь С. А., Душко В. Р. (2014)
Бохонский А. И. - Примеры управляемого переносного движения объектов техники, Круговой А. Н. (2014)
Бохонский А. И. - Оптимальное управление переносным движением нелинейных систем, Рыжков А. И. (2014)
Крамарь В. А. - Методология исследования и проектирования систем управления натяжением колонн платформ TLP на основе моделей динамики, Кабанов А. А., Татарков Д. Б. (2014)
Малахов А. В. - Метод расчета работы гребного винта в составе винто-рулевой колонки, работающей в качестве движительно-рулевого комплекса судна, Демидюк А. В., Пучков О. С. (2014)
Ухо В. С. - Анализ и расчет внешних нагрузок на основание морской ВЭУ, Рашковский А. С. (2014)
Бондаренко А. В. - Особенности выбора оптимальных характеристик судов с малой площадью ватерлинии на начальной стадии проектирования, Бойко А. П. (2014)
Игнатович В. С. - Суда класса коустеров и особенности их проектирования, Кузьмина А. В. (2014)
Игнатович В. С. - Усовершенствование конструкции технического сооружения, участвующего в эксплуатации морского месторождения, Кузьмина А. В., Сметаненко В. А. (2014)
Игнатович В. С. - Анализ ледовых нагрузок на полупогружную плавучую установку, Калинина О. И. (2014)
Бабак А. С. - Выбор формы корпуса плавучих установок для разведочного и эксплуатационного бурения в условиях Арктики, Благовидова И. Л. (2014)
Московко О. С. - Аналіз та уточнення формул для розрахунку розділів навантаження мас універсальних науково-дослідних суден, Бондаренко О. В. (2014)
Лекарев Г. В. - Исследование влияния относительной площади следа носового бульба контейнеровозов на коэффициент сопротивления, Несин Д. Ю., Погодаева А. С. (2014)
Киселев А. А. - Применение современных технологий для инженерных сооружений средств базирования флота (2014)
Несин Д. Ю. - Определение мощности энергетической установки на ранних стадиях проектирования кранового судна (2014)
Благовидова И. Л. - Особенности расчетов остойчивости заякоренных шельфовых сооружений по Правилам Российского Морского Регистра Судоходства, Мемет А. И. (2014)
Вакар Р. В. - Малогабаритная пропульсивная система подводного аппарата (2014)
Каплин Е. И. - Неопределённость в оценках безопасности транспортных операций при обустройстве морских нефтегазовых месторождений (2014)
Киселев А. А. - Методика экономической эффективности при внедрении новой технологической защиты подводной части корпуса корабля (судна) (2014)
Игнатович В. С. - Катодная защита морского стационарного сооружения МСП-17, Огородова А. А., Родькина А. В., Рязанов В. А. (2014)
Раков А. И. - Анализ диаграмм статической остойчивости малых морских судов, Жибоедов В. В., Кузьмина А. В. (2014)
Воленюк Л. С. - Статическое исследование спуска судна на пневматических баллонах (2014)
Костюков В. В. - Метод визуального построения характеристических уравнений линейных электрических цепей (2014)
Маригодов В. К. - Теоретико-игровая оценка распределения энергоресурсов в условиях возможных коалиций, Бабуров Э. Ф. (2014)
Ефремов С. Н. - Анализ особенностей объемных и энергетических характеристик процессов в поршневом и спиральном холодильных компрессорах, Мальчиков А. И., Андриец А. Г., Аблаев А. Р. (2014)
Стоянов H. M. - Зависимость термического КПД дизеля со сгоранием при постоянном объёме от степени повышения давления в цикле, Чубун А. Н. (2014)
Ярымбаш Д. С. - Особенности расчета электродинамической стойкости шихтованных шинных пакетов короткой сети печи графитации (2014)
Десятова М. И. - Моделирование условий состояния воздушной среды для количественной оценки её запылённости, Васютенко А. П., Севриков В. В. (2014)
Ничкова Л. А. - Антропогенное влияние экологически опасных факторов на заболеваемость жителей Запорожского региона, Добровольская Е. В., Никитин А. А., Ничков И. А. (2014)
Швецова В. И. - Анализ человеческой надежности эргатических систем контроля объектов повышенной опасности (2014)
Осадчий Ю. М. - Аппроксимация зависимостей концентрации радионуклида от глубины в слое хранилища твердых отходов, Заниздра В. С. (2014)
Зубков В. Е. - Оптимизация параметров процесса сепарации корнеклубнеплодов в блокированном псевдоожиженном слое (2014)
Ластовенко О. Р. - Пространственная структура и сингулярные точки векторного поля потока мощности в волноводе мелкого моря, Маленко Ж. В., Рыбакова К. А., Ярошенко А. А. (2014)
Фалалеев А. П. - Исследование эффективности термодиализа для деминерализации воды, Сулейменов И. Э., Рябцев М. Ю., Авакян А. Г., Шалтыкова Д. Б., Львов А. В. (2014)
Неменко А. В. - Оценка усталостной повреждаемости шарнира кривошипно-ползунного механизма, Никитин М. М. (2014)
Кавалерский Г. М. - Исследование операций эндопротезирования при использовании малоинерционного медицинского молотка, Семенов Е. И., Середа А. П., Лычагин А. В., Лавриненко В. Ю., Айрапетян А. С. (2014)
Антонова О. О. - Засоби референції мети лексикалізованими одиницями польської мови (2014)
Brazhnyk N. - Weblogs: a comparative structural analysis (on the material weblogs written in English and Ukrainian (2014)
Голінатий О. П. - Походження назви міста Бобринець (2014)
Гордійчук О. В. - Український світ у "Правописі" (2014)
Дзєржавін К. - До питання про польську говірку в Перемишлі та перемишльському регіоні (2014)
Дзюбишина–Мельник Н. Я. - Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя–Левицького (2014)
Жукова Ю. О. - Як завоювати електорат: досвід мовленнєвого дослідження (на матеріалі мовленнєвих маніпулятивних стратегій української політичної телевізійної реклами) (2014)
Зернецький П. В. - Основні контент-аналітичні характеристики Британського парламентського дискурсу (на матеріалі дебатів у палаті громад), Рябоконь Г. Л. (2014)
Куранова С. І. - Лінгвопрагматичний вимір дискурсу інтерв’ю (2014)
Лебедівна О. Я. - Походження і розвиток лексеми лис в історії української мови (2014)
Лучик А. А. - Зауваги щодо створення граматики мовних процесів (2014)
Лучик В. В. - Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 9 (2014)
Мяло А. В. - Тюркізми в українській історичній прозі (на прикладі роману "Мальви" Романа Іваничука) (2014)
Передрієнко В. А. - Бароко в контексті стильового розвитку староукраїнської літературної мови другої половини XVI–XVIII ст. (2014)
Posobchuk O. - Harmonization of linguistic terminology: prepositional equivalents of the world (2014)
Рак Г. В. - Структурно-семантичні особливості мікротопонімів давнього Києва (2014)
Собуцький М. А. - Мовна ситуація і мовно-культурний простір західноєвропейського середньовіччя (2014)
Тома Н. М. - Стилістичні особливості функціонування антонімів у творах Петра Могили (2014)
Відомості про авторів (2014)
Голод Р. Б. - "Петрії і Довбущуки" І. Франка в парадигмі української літературної ґотики, Гросевич І. В. (2014)
Калантаєвська Г. П. - Фобії як частина внутрішнього світу жінки у малій прозі Євгенії Кононенко, Обельчак Ю. С. (2014)
Максимчук-Макаренко С. О. - Дискурс жіночого характеротворення у кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" (2014)
Маслій І. А. - Образ скнари у романі Г. Ф. Квітки-Основ’яненка "Жизнь и похождения Петра Столбикова. Рукопись ХVІІІ века" та в поемі М. В. Гоголя "Мертвые души": типологічний аспект (2014)
Троша Н. - Драматургічна творчість Олександра Довженка: ідейне спрямування (2014)
Черкашина Т. Ю. - Українська автобіографічна повість ХХ століття: становлення основних жанрових ознак (2014)
Ніколова О. О. - Типологія мотивацій крос-гендерної травестії у російській та східноєвропейській літературах (від античності до романтизму) (2014)
Кушнєрьова М. О. - Особливості інтерпретації "гоголівського тексту" у кіносценаріях І. Драча (2014)
Баранова С. В. - Співвідношення маркерів увічливості в англомовному та україномовному дискурсах, Коробко А. О. (2014)
Бессонова О. Л. - Фразеологические единицы с национально-культурным компонентом в британском и американском вариантах английского языка: семантика и структура, Гайдаш А. А. (2014)
Дудченко М. М. - Засоби вираження концепту "правосуддя" у творчості Джона Грішема (2014)
Копилова О. М. - Британська англійська як мова-еталон для регіональних варіантів англійської мови (2014)
Кириченко О. А. - Особливості науково-технічних текстів, типові труднощі перекладу та шляхи їх подолання, Сибірцева Ю. С., Плохута С. О. (2014)
Кумеда О. П. - Форми давального та місцевого відмінків іменників II відміни однини в мові першодруків П. О. Куліша (2014)
Лещенко О. И. - Этнические аспекты реализации антропоцентрического принципа в англоязычном дискурсе (2014)
Лобачова І. М. - Синекдоха як один із засобів творення тропеїчної образності в українських текстах Біблії (2014)
Медвідь К. М. - Категорія негації як фундаментальний лінгвістичний феномен, Швачко С. О. (2014)
Назаренко О. В. - Поліаспектність власних імен в англомовному казковому дискурсі та їх комунікативна спрямованість, Ракітіна А. А. (2014)
Пальчун Т. О. - Лексичні інновації у медіадискурсі, Медвідь О. М. (2014)
Филатенко И. А. - Фокусное vs фоновое речевое событие в массмедийном политическом дискурсе Украины (2014)
Чернюк Н. І. - Реалізація іронічного значення в англомовному дискурсі, Ванганен Д. Е. (2014)
Чернюк Н. І. - Стратегії перекладу синтаксичних емотивних конструкцій з англійської мови на українську (на матеріалі текстів-регулятивів), Трофимець Д. П. (2014)
Швачко С. О. - Стилістичні засоби омовлення негації на матеріалі англомовного художнього дискурсу, Наливайко І. І. (2014)
Швачко С. О. - Лексичні засоби вираження категорії негації в англомовному художньому дискурсі, Кравець Л. С. (2014)
Суима И. П. - Роль наличия реальных предпосылок существования сложных прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности при их лексикографическом отборе (2014)
Зорівчак Р. П. - Україністика в інтелектуальному життєписі професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (2014)
Наумко І. - Вплив ідей Євгена Лазаренка на розвиток дослідження особливостей флюїдного режиму мінералогенезу мідевмісної трапової формації нижнього венду Західної Волині, Федоришин Ю., Нестерович Н. (2012)
Пирогов Б. - Развитие генетических идей академика Е. Лазаренко в технологической минералогии (2012)
Возняк Д. - Великі й гігантські кристали як критерій генезису камерних пегматитів, Матковський О., Павлишин В. (2012)
Викентьев В. - Минералогия и условия образования колчеданных месторождений Урала (2012)
Piestrzyński A. - Low temperature ore minerals associations in the Kupferschiefer type deposit, Lubin–Sieroszowice mining district, SW Poland, Pieczonka J. (2012)
Зинчук Н. - Содержание и распределение вторичных минералов в кимберлитовых трубках в связи с их отработкой (2012)
Яценко Г. - Про алмази в теригенних відкладах балтської світи, Бекеша С., Бучковська О., Яценко В. (2012)
Ковальчук М. - Типоморфні особливості розсипного золота з бучацьких алювіальних відкладів Середньопридніпровської граніт-зеленокам'яної області, Сукач В., Крошко Ю. (2012)
Кичань Н. - Особливості структур ударного метаморфізму та звітрювання метеорита Біла Церква, Ширінбекова С. (2012)
Мисяк І. - Магматична кристалізація і становлення текстур лавових потоків лучичівських та якушівських верств волинської серії, Скакун Л., Мельничук В. (2012)
Мельников В. - Мінеральні асоціації "ортитової дайки" та умови утворення Анадольського рідкісноземельного рудопрояву Приазов'я, Гречановська О., Юшин О., Вишневський О., Стрекозов С. (2012)
Кульчицька Г. - Про умови утворення Анадольської аланітової "дайки" (Східне Приазов'я), Возняк Д., Галабурда Ю., Бельський В., Остапенко С. (2012)
Гаценко В. - Особливості складу породоутворювальних мінералів високотитанистих метабазитів Чемерпільської структури (Середнє Побужжя) (2012)
Лупашко Т. - Кристалохімічні особливості циркону з сієнітів розшарованих інтрузій Азовського і Яструбецького Zr, REE та Y родовищ, Ільченко К., Гречановська О., Возняк Д., Кривдік С., Кульчицька Г. (2012)
Швайка І. - Генезис та вік акцесорних мінералів з метаморфічних порід і гранітоїдів облямування Білоцерківської структури (Приазовський мегаблок Українського щита) (2012)
Заяць О. - Акцесорна мінералізація руськополянських рідкіснометалевих гранітів Українського щита (2012)
Яценко І. - Леткі компоненти в ендогенних сферулах у зв'язку з проблемою флюїдизатно-експлозивного мантійного рудогенезу, Яценко Г., Наумко І., Бекеша С., Білик Н., Шваєвський О. (2012)
Сокур Т. - Літієва мінералізація у верхньовендських відкладах південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (2012)
Попп І. - Мінералого-геохімічні фації відкладів крейдового палеогенового флішу Українських Карпат (2012)
Садовий Ю. В. - Полігаліт галогенних формацій Передкарпаття: форми знаходження, генезис та розшукове значення, Садовий Ю. Ю. (2012)
Галамай А. - Вплив континентальних вод на склад морських розсолів центральної частини баденського солеродного басейну Українського Передкарпаття (2012)
Кушнір С. - Структура і властивості чистої води за різних термобаричних умов (фізико-хімічний аналіз) (2012)
Усенко В. - Геолого-мінералогічний музей Одеського університету: історія і сьогодення, Чепіжко О., Кандиба Г. (2012)
Прокопець В. - Геологічні музеї Росії (2012)
Степанюк Л. - Монацит Українського щита: мінералогія та радіогеохронологія, Пономаренко О. (2012)
Ковальчук М. - Самородне срібло в монокристалі міді з вендських вулканітів Волино-Подільської мінералогічної провінції, Деревська К., Руденко К. (2012)
Бельський В. - Умови формування REE-U-Th родовища Діброва (Український щит) за результатами дослідження включень СО2 гомогенного походження (2012)
Андрейчак В. - Локалізація тигрового та соколиного ока Глеюватського родовища (Криворізький басейн), Євтєхов В. (2012)
Іванченко В. - Мікросфероліти аутигенних марказиту і піриту у донному осаді річок України, Квітка А. (2012)
Онанко Ю. - Аналіз даних вимірювання анізотропії в мінералах, Продайвода Г., Вижва С., Онанко А. (2012)
Черемісський Ю. - Процеси новітнього мінералоутворення як індикатор неотектонічної активності (2012)
Білоніжка П. - Ректор Євген Лазаренко в історії Львівського університету, Гудима Ю. (2012)
Возняк Д. - Видатний дослідник флюїдних включень (до 50-річчя від дня смерті видатного радянського вченого Г. Леммлейна) (2012)
Матковський О. - VII наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, Білоніжка П., Сливко Є. (2012)
Ангеліні Андріївні Ясинській - 90! (2012)
До 60-річчя Миколи Миколайовича Павлуня (2012)
Павло Кирилович Вовк (2012)
Найденко В. І. - Електродинамічний аналіз частотно-селективних поверхонь, Шумаков Д. С. (2011)
Павлюк В. В. - Методика визначення власних функцій та власних чисел квадратних чотиригребеневих хвилеводів з урахуванням поведінки поля на ребрі (2011)
Розвадовский А. Ф. - Оценка электромагнитной совместимости высокочастотных индукционных систем в локальном объекте, Шалилех Ш. (2011)
Рибіна І. О. - Розв’язання зворотної задачі імпедансної томографії методами зон провідностей та зворотної проекції, Рибін О. І., Шарпан О. Б. (2011)
Стыскун Г. М. - Сравнительная характеристика базисов вейвлетов для представления речевых сигналов (2011)
Мрачковський О. Д. - Формування та властивості послідовностей Голда, Часник А. А., Ганзенко В. А. (2011)
Опольська Г. Є. - Порівняльний аналіз методів сліпої ідентифікації систем та сигналів (2011)
Бичковський В. О. - Оцінка ефективності логістичних комунікаційних систем, Ханчопуло О. В. (2011)
Ільясова Д. Х. - Інтерполяція на фіксованому інтервалі дискретнозначної послідовності з випадковою структурою, Жук С. Я. (2011)
Вишневый С. В. - Объединение результатов одномерной оптимальной фильтрации при полукаузальной и некаузальной обработке гауссовских однородных изображений, Жук С. Я. (2011)
Зінковський Ю. Ф. - Методи експертного оцінювання споживчих властивостей РЕЗ., Мірських Г. О., Реутська Ю. Ю. (2011)
Моховиков О. С. - Застосування генетичних алгоритмів для оптимізації параметрів режекторних фільтрів на діелектричних резонаторах, Трубін О. О. (2011)
Трубаров И. В. - Коэффициент передачи системы цилиндрических диэлектрических резонаторов, связанных с несимметричной полосковой линией (2011)
Антонець О. М. - Спосіб керування лампою біжучої хвилі, Ганзенко В. А. (2011)
Куценко В. П. - Математична модель комутаційно-модуляційного перемикача низькоінтенсивних мм-сигналів, Яненко О. П., Сергієнко С. П. (2011)
Бухаров С. В. - Диагностика параметров качества углей и жидких нефтепродуктов электромагнитными методами, Овсяников В. В. (2011)
Семенов А. О. - Аналіз чутливості фазового кута коефіцієнта відбиття хвилевідної вимірювальної комірки у випадку слабкопоглинаючого діелектрика, Семенова О. О., Чухов В. В. (2011)
Макаров Д. О. - Дослідження частотних характеристик параметрів кондуктометричних диференційних датчиків з зустрічно-гребінчастою топологією, Мельник В. Г. (2011)
Агаліді Ю. С. - Математична модель процесу частотного управління струмом реактивного навантаження, Кожухар П. В. (2011)
Смолянінов В. Г. - Методика розрахунку струму та напруги живлення виконуючих пристроїв радіоелектронних засобів, Сухопара О. М. (2011)
Зінченко М. В. - Випромінювання некратних гармонік в нелінійній радіолокації, Зінковський Ю. Ф. (2011)
Яненко О. П. - Електронні методи та засоби аускультації легень, Романюк В. П. (2011)
Яшан В. Б. - Пристрої контролю стану водія (2011)
Титул, зміст (2009)
Вініченко І. І. - Концептуальні методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2009)
Мельник Л. Л. - Концептуальні засади визначення оптимального співвідношення використання власних і орендованих земель в аграрному виробництві (2009)
Ігнатенко А. В. - Альтернативи міжнародної інвестиційної співпраці України в розрізі глобальних трансформацій, Кабанов В. Г., Харченко О. І. (2009)
Макаренко П. М. - Вплив реклами та заходів стимулювання продажу молочної продукції на вибір споживачів, Воронько Т. В. (2009)
Климова І. Г. - Економічні принципи регулювання ринку техніки і технологічного сервісу (2009)
Мороз С. І. - Напрями й оцінки вдосконалення витратно-маркетингових підходів до ціноутворення в сільському господарстві (2009)
Мандзик В. М. - Водні ресурси як фактор продовольчої безпеки (2009)
Рикун О. М. - Кооперативний розвиток малого підприємництва в аграрному виробництві (2009)
Лавров Р. В. - Оптимізація технологічно-організаційних чинників підвищення урожайності та ефективності виробництва картоплі (2009)
Барашева Д. - Психологічні особливості етнокультурної ідентифікації особистості в умовах полікультурного простору (на прикладі аналізу особливостей етнокультурної ідентифікації татар і росіян\українців севастопольського регіону) (2013)
Bloemers W. - From exclusion to inclusion: a new "Social grammar" – a new "Social climate" (2013)
Вдовіченко О. - Проблема ризику: гендерний аспект (2013)
Венгер Г. - Теоретичні основи дослідження рольових відносин у дистантних сім'ях (2013)
Діденко Р. - Ресоціалізація жертв деструктивних культів шляхом активізації творчого потенціалу особистості (2013)
Корх В. - Особливості розвитку соціально-перцептивних механізмів у підлітків і юнаків та групова психокорекція (2013)
Крилова С. - Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної мета антропології (2013)
Литвиненко О. - Культурний плюралізм і проблеми ідентичності (2013)
Мартиненко Є. - Психологічні гендерні особливості формування професійно важливих якостей особистості співробітника ОВС (2013)
Мельник Н. - Роль временной перспективы в становлении профессиональной идентичности личности (2013)
Мустафаев С. - Психологічні аспекти невербального спілкування підлітків, схильних до Інтернет-залежності (2013)
Павлик Н. - Невротичний характер як фактор порушення соціалізації особистості в юнацькому віці (2013)
Ревука Т. - Особливості ресоціалізації та реабілітації осіб, хворих на психічні розлади, Крайніков Е., Прокопович Є. (2013)
Терлецька Л. - Терапія рухом у роботі практикуючого психолога як засіб становлення соціалізації свідомості особистості (2013)
Хенкіна Т. - Психодіагностика готовності до учбово-професійної діяльності абітурієнтів ВНЗ МВС та фактори успішності освітньої соціалізації (2013)
Курило Л. - Нові організаційні форми навчальної роботи в університетах України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Барчі Б. - Соціальні та психологічні чинники порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості (2013)
Голубнічий А. - Інформаційні технології, довіра й контроль у процесі ресоціалізації засудженних у місцях позбавлення волі (2013)
Максимова Н. - Прийомна сім'я як інститут вторинної соціалізації дитини (2013)
Мельничук Т. - Соціально-психологічні чинники порушення процесу соціалізації при усиновленні в Україні (2013)
Мітіна C. - Соціальні чинники бездоглядності підлітків (2013)
Новгородський Р. - Корекційно-виховна робота в пенітенціарній установі для неповнолітніх (з досвіду Прилуцької виховної колонії) (2013)
Тюптя О. - Материнство-батьківство як соціокультурні феномени (2013)
Хлонь О. - Ресоціалізація неповнолітніх засуджених з яскраво вираженою мотивацією до гострих відчуттів (2013)
Ячна Н. - Молодіжне безробіття як соціально-економічний конфлікт в умовах української сучасності (2013)
Вихідні дані (2013)
Кисельов С. О. - Політична свобода: дилема індивідуального та соціального (2014)
Чабанна М. В. - Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії (2014)
Sheiko I. - From the Autonomy of Politics to the Autonomy of the Political (2014)
Романова В. В. - Зіставлення методологій демократичного врядування та децентралізації влади з огляду на національну безпеку держави (2014)
Яковлев М. В. - Радянізація, русифікація та дерадянізація як категорії політичної постколоніальної історії країн Центрально-Східної Європи (2014)
Новічкова О. С. - Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона "Опіум інтелектуалів" (1955) (2014)
Семигіна Т. В. - Нова парадигма охорони здоров’я – виклик для України чи можливість для політичної модернізації? (2014)
Рибій О. В. - Характеристика депутатського складу Верховної Ради України І–VII скликань (2014)
Амельченко Н. А. - Демократизація в Україні: співвідношення ціннісних та інституційних змін (2014)
Haran O. - What Went Wrong with the Orange Revolution? (2014)
Gomza I. - Contentious Politics and Repertoire of Contention in Ukraine: the Case of Euromaidan (2014)
Demianchuk O. - Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives (2014)
Савченко І. М. - Соціальні та політичні чинники в політиці реформування вищої освіти України (2014)
Гнатюк М. М. - Комунітаризація "політичної складової" зовнішніх зносин ЄС: Європейське політичне співробітництво (2014)
Криворучко О. І. - Індекси суспільно-політичних перетворень на пострадянському просторі: порівняльний аналіз (2014)
Косова О. Є. - Наслідки антитерористичної політики США (2001–2009) для захисту громадянських прав і свобод (2014)
Кушніренко В. О. - Етнополітичний аспект формування традиційного ісламу в реаліях західно-кавказького соціуму (2014)
Макаренко А. І. - Депортація чеченців та інгушів як провал стратегії політики Радянського Союзу на Північному Кавказі (2014)
Анафиева Э. - Социолингвистические основы обучения украинскому языку в национальных школах Крыма (2014)
Балаховська Ю. - Педагогічні ідеї О. Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної думки (2014)
Балкунова Н. - Развитие познавательной самостоятельности студентов на занятиях по русскому языку (2014)
Бєляк О. - Тенденції розвитку комунікативних якостей мовлення в майбутніх учителів-словесників (2014)
Братко В. - Культурологічний підхід до вивчення української літератури в 5−7 класах (2014)
Варзацька Л. - Загальнонавчальні вміння як засіб досягнення цілей компетентнісної мовної освіти (5−7 класи) (2014)
Греб М. - Основні аспекти методики навчання лексики майбутніх учителів початкової школи (2014)
Дроздова І. - Сучасні методи навчання українського професійного мовлення майбутніх фахівців інженерного профілю (2014)
Кардаш Л. - Діалогізація навчання як дієвий чинник підвищення пізнавальної активності учнів (2014)
Копусь О. - Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх магістрів філології (2014)
Корицька Г. - Сучасні мережеві педагогічні технології в навчанні учнів української мови: блог-технології (2014)
Кудрявцева Е. - Инновационные игровые технологии в изучении и освоении языков первичной и вторичной социализации в рамках межкультурной коммуникации, Бубекова Л., Буланов С., Зеленина Т. (2014)
Кулик О. - Особливості реалізації загальнометодичних принципів навчання в процесі засвоєння словотвірної системи української мови учнями основної школи (2014)
Курган К. - Діагностика рівнів сформованості медіакультури майбутніх фахівців у галузі прикладної лінгвістики (2014)
Лазаренко С. - Прецедентні феномени в сучасному українському газетному дискурсі та їхня роль у формуванні вторинної мовної особистості під час викладання української мови як іноземної (2014)
Ленюк Н. - Методи та засоби організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей у навчанні німецької мови (2014)
Нищета В. - Психологічні засади процесу формування риторичної компетентності учнів основної школи (2014)
Овсієнко Л. - Текст в аспекті досліджень філософської герменевтики (2014)
Омельчук С. - Результативний складник змісту навчання морфології української мови за дослідницького підходу: критерії й показники вимірювання (2014)
Паламар С. - Творчий підхід до навчання гуманітарних предметів як ефективний засіб формування предметних компетентностей учнів основної школи (2014)
Попова О. - До питання професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів в умовах університетської освіти (2014)
Пустохіна В. - Культурологічний концепт вивчення української літератури у старших классах (2014)
Савчук О. - Розвиток навичок креативної іншомовної писемної комунікації (2014)
Султанова Л. - Формирование здорового образа жизни младших школьников на уроках русского языка (2014)
Тименко В. - Науково-методичні засади розвитку літературної творчості старшокласників у процесі вивчення української літератури (2014)
Тітова С. - Роль інноваційного освітнього середовища у процесі фахової підготовки вчителів-філологів у вищому педагогічному навчальному закладі (2014)
Фонарь В. - Методы интерпретации литературного текста и их взаимосвязь с дидактикой (2014)
Хом’як І. - Роль словників у формуванні професійної компетентності філолога (2014)
Шевченко З. - Вивчення української літератури в загальнокультурному контексті (2014)
Шиліна Г. - Розробка вимог до дистанційних курсів з української мови в середній школі – завдання авторської педагогічної майстерні (2014)
Юрійчук Н. - Роль української мови (за професійним спрямуванням) у фаховому становленні студентів ВНЗ (2014)
Ярмолюк А. - Ціннісні домінанти соціокультурної компетентності учнів (2014)
Блинова І. - Стилістичні можливості каламбуру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі творчості Мюріел Спарк) (2014)
Бродюк Ю. - Особливості художньо-мовленнєвої організації трилогії "Жменяки" М. Томчанія (2014)
Довбня Л. - Мовознавчий доробок Юрія Шевельова, Товкайло Т. (2014)
Євтушина Т. - Прагматична релевантність трансформованих фразеологізмів у сучасному українському політичному дискурсі, Дімітрова С. (2014)
Жигалова М. - Современная полиэтническая литература белорусско-украинского пограничья как свидетельство единства славян (2014)
Журавлева Е. - Модификация русских этностереотипов в полиэтничном казахстанском обществе, Лакомкина Е. (2014)
Заболотна Т. - Оказіоналізми в англомовній рекламі, Христич Н. (2014)
Ковальська Н. - Синтаксична репрезентація категорії експресивності в економічному дискурсі (2014)
Козубенко Л. - Літературно-критичне осмислення філософської проблеми часу в сонетах В. Шекспіра (2014)
Левченко Т. - Процеси дієслівної метафоризації в українській мові (2014)
Летючая Л. - Специфика языковых единиц со значением персональности (на примере произведений Ф. М. Достоевского), Тулина Т. (2014)
Мазоха Г. - Модуси осмислення категорії "творчість" в епістолярних текстах П. -Б. Шеллі (2014)
Океанский В. - Пределы секуляризации заголовочного комплекса: от "Покрова Богородицы" – к "Эпитафии" И. А. Бунина (имя как самоистолкование целогои автор как эхо), Океанская Ж. (2014)
Пангелова М. - Творчість В. Голдінга в літературно-критичному дискурсі ХХ ст (2014)
Пангелова М. - Значення поняття identity в американській лінгвокультурі як відтворення двоїстості людини (2014)
Панова Н. - Проблема самоубийства в романе М. Арцыбашева "У последней черты": психологический аспект (2014)
Пособчук О. - Двокомпонентні прийменникові еквіваленти слова прийменниково-іменникового походження в українській, німецькій та іспанській мовах (2014)
Прушковська І. - Події 12 вересня як вектор розвитку турецької драматургії кінця ХХ ст (2014)
Свириденко О. - Специфіка втілення мотиву кохання в романах А. де Мюссе "Сповідь сина століття" та Жорж Санд "Вона і він", Мазоха Г. (2014)
Скляренко О. - Особливості трактування поняття "жанрово-стилістична домінанта" в сучасній лінгвістиці (2014)
Сыздыкова Г. - Проблемы теории референции и референциальные характеристики субъекта и предиката (2014)
Фадєєва О. - Стан і перспективи дослідження концепту INFERNO в руслі сучасної когнітивної лінгвістики (2014)
Фєтісова О. - Міфопоетика образу Змія в контексті сучасної української жіночої літератури (2014)
Шарипова М. - Восточные заимствования как единицы диахронического описания языковых контактов (2014)
Швець Т. - Джерела походження фразеологічних одиниць французької мови (2014)
Шевченко Р. - Борьба просоветского и прозападного течений в молдавской литературе (1944–1989) (2014)
Штейнбук Ф. - Пролегомени до студій тілесної тропосфери (2014)
Відомості про авторів (2014)
Kvit S. - The University as an Agency of Building Common Understanding in the Global Age (2009)
Cватко Ю. І. - Світ античного космосу і антична модель філософування: культурно-історичний та історико-філософський коментар (2009)
Кольцов М. О. - Проблема методологічного обґрунтування моральної науки у британській філософії XVIII ст. (2009)
Козловський В. П. - Метафізика і психологія Імануїла Канта: витоки та рецепції (2009)
Григоришин С. В. - Визначення ноематичного смислу у трансцендентальній феноменології Густава Шпета (2009)
Шуба Б. О. - Дискурс і його підстави: декілька запитань до Юрґена Габермаса (2009)
Менжулін В. І. - Біографія філософа як мистецтво і наука у працях Арсенія Гулиги (2009)
Ткачук М. Л. - Сильвестр Гогоцький: матеріали до життєпису (2009)
Завгородній Ю. Ю. - Володимир Лесевич і його зацікавлення Сходом (2009)
Головащенко С. І. - З історії літературної критики Біблії у Київській духовній академії: Яким Олесницький та його "Ритм и метр ветхозаветной поэзии" (2009)
Пастушенко Л. А. - Петро Кудрявцев: основні напрями творчості (2009)
Кузьміна С. Л. - Школа і державна освітня політика: погляд київських академічних філософів ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Юринець Я. І. - З історії українських літературно-філософських дискусій 1920-х років: Володимир Юринець contra Микола Хвильовий (2009)
Каленська С. М. - Вплив погодних умов та застосування біогенних металів для поліпшення посівних якостей насіння нуту, Новицька Н. В., Барзо І. Т. (2012)
Каленська С. М. - Формування продуктивності картоплі в умовах Закарпаття, Кнап Н. В. (2012)
Kalenska S. M. - Bioresource potential of Ukraine in settling of production and energy security (2012)
Каленський В. П. - Морозостійкість сортів пшениці озимої в осінньо-зимовий період органогенезу залежно від удобрення та передпосівної обробки насіння, Гончар Л. М. (2012)
Новицька Н. В. - Шляхи зниження негативних наслідків травмування насіння (2012)
Гарбар Л. А. - Динаміка основних елементів живлення в рослинах ріпаку ярого (2012)
Нідзельський В. А. - Удосконалення методів визначення площі асиміляційної поверхні гороху вусатого, Коваленко В. П. (2012)
Антал Т. В. - Структура врожаю сортів пшениці твердої ярої залежно від мінеральних добрив у правобережній частині Лісостепу (2012)
Гарбар Л. А. - Вплив елементів технології вирощування на формування продуктивності ріпаку ярого, Юник А. В., Горбатюк Е. М. (2012)
Нідзельський В. А. - Вплив технологічних елементів на динаміку наростання асиміляційної поверхні кормових бобів (2012)
Коваленко В. П. - Структура врожаю зеленої маси люцерни посівної залежно від фази розвитку та мінерального живлення (2012)
Нідзельський В. А. - Кормові боби – цінна зернобобова культура, Мокрієнко В. А. (2012)
Нідзельський В. А. - Спрямування технологічних заходів на стабілізацію урожаїв сої, Новицька Н. В., Шутий О. (2012)
Гончар Л. М. - Морфофізіологічні особливості формування продуктивності жита озимого в онтогенезі (2012)
Нідзельський В. А. - Вплив технологічних елементів на урожайність кормових бобів (2012)
Мельничук С. Л. - Оцінка адаптивної здатності та стабільності генотипів ріпаку озимого (2012)
Гринюк І. П. - Вплив доз мінеральних добрив на врожайність зерна та вихід крохмалю із зерна сорго в умовах Правобережного Лісостепу України (2012)
Рожков А. О. - Параметричні показники міжвузлів префлоральної зони рослин тритікале ярого залежно від способів сівби та підживлень, Пузік В. К. (2012)
Венгер О. О. - Дослідження вмісту ксантогумолу в шишках хмелю сортів вітчизняної селекції вирощених в умовах Полісся (2012)
Іскра В. І. - Смугові посіви – важливий елемент технології збереження бобових та формування високопродуктивного ботанічного складу люцерно-злакових травостоїв, Ковбасюк П. У. (2012)
Гузь К. Ф. - Продуктивність конюшини лучної залежно від елементів техології вирощування в Правобережному Лісостепу України (2012)
Танчик С. П. - Зміст сучасних систем землеробства та їх класифікація, Манько Ю. П., Бабенко А. І. (2012)
Цюк О. А. - Агроекологічні аспекти вирощування сільськогосподарських культур у Правобережному Лісостепу України (2012)
Скалій І. М. - Вплив систем основного обробітку ґрунту в сівозміні на урожайність зерна кукурудзи, Литвиненко І. В. (2012)
Омельчук С. В. - Вплив систем землеробства на видовий та кількісний склад бур’янів у посівах пшениці озимої (2012)
Павлов О. С. - Зміна водно-фізичних показників ґрунту в полі пшениці озимої залежно від систем землеробства в Правобережному Лісостепу України (2012)
Бикін А. В. - Динаміка вмісту елементів живлення в ґрунті під впливом добрив за вирощування ріпаку озимого, Зінченко Н. М. (2012)
Бикін А. В. - Ефективність позакореневих підживлень сільськогосподарських культур мікроелементвмісними добривами, Бикіна Н. М., Бордюжа Н. П. (2012)
Піковська О. В. - Вплив різних систем обробітку ґрунту на вміст і динаміку гумусу чорнозему звичайного (2012)
Забалуєв В. О. - Мікоризація люцерни посівної під час застосування фосфатмобілізуючих препаратів на рекультивованих землях нікопольського марганцеворудного басейну, Бучек П. В. (2012)
Burras Lee C. - CSR2 – soil productivity rating for cropland in Iowa, USA, Owen K. Rachel (2012)
Забалуєв В. О. - Структурно-агрегатний стан реплантованих ґрунтів за тривалого сільськогосподарського використання, Дітковська М. В. (2012)
Кравченко Ю. С. - Вміст водостійких агрегатів у моллісолі Північно-Східного Китаю в залежності від обробітку ґрунту та типу сільськогосподарських угідь (2012)
Слюсар О. В. - Вплив позакореневих підживлень на урожайність та показники якості ягід суниці за її вирощування в захищеному ґрунті, Харечко К. М. (2012)
Карабач К. С. - Вміст і динаміка водорозчинної органічної речовини чорнозему типового за застосування ґрунтозахисних технологій, Бережняк Є. М. (2012)
Розпутній М. В. - Можливості екологізації та біологізації технології вирощування озимої пшениці (2012)
Sytar О. - Response of common buckwheat against different nickel concentrations, Valigurová А., Brestič М., Ferencova J., Taran N (2012)
Розпутній М. В. - Зміни в землекористуванні територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2012)
Кудрявицька А. М. - Вплив нових видів мінеральних добрив на продуктивність пшениці озимої (2012)
Гонтар В. Т. - Результати вивчення бузини чорної (Sambucus Nigra) в південній частині Полісся (2012)
Сич З. Д. - Господарсько-біологічні особливості сортів сої на зелений горошок і проростки, Бобось І. М. (2012)
Кутовенко В. Б. - Господарсько-біологічна оцінка сортів бобу овочевого, Гаврилюк Н. С. (2012)
Бобось І. М. - Господарсько-біологічні особливості ранньостиглих сортів помідора за безрозсадного способу вирощування, Мартосіч О. О. (2012)
Подпрятов Г. І. - Залежність посівних властивостей насіння ріпаку ярого від елементів технології вирощування та зберігання, Довбиш О. Б. (2012)
Скалецька Л. Ф. - Використання плодів аличі для приготування різних продуктів переробки, Мацейко Л. М. (2012)
Завадська О. В. - Підбір для сушіння сортів цибулі ріпчастої, вирощеної в умовах Лісостепу України, Дяденко О. В. (2012)
Бобер А. В. - Дослідження вмісту та складу гірких речовин у гранулах хмелю тип 90 після тривалого зберігання їх у вакуумній упаковці та середовищі СО2 за температури 0…+2 ОC, Венгер О. О. (2012)
Скалецька Л. Ф. - Розробка технології приготування овочевого салату з підвищеним вмістом біологічно активних речовин на основі баклажанів, Мацейко Л. М. (2012)
Завадська О. В. - Оцінка якості коренеплодів моркви різних сортів, вирощених в умовах Лісостепу України, Дяденко О. В. (2012)
Лікар Я. О. - Видовий склад та динаміка чисельності трипсів на злакових культурах в умовах центрального Лісостепу України, Рубан М. Б., Біляк С. М. (2012)
Рубан М. Б. - Попелиці – шкідники озимої пшениці та регуляція їх чисельності в центральному Лісостепу України, Біляк С. М. (2012)
Таранухо Ю. М. - Вплив вірусної інфекції на вміст хлорофілів у листках смородини чорної та малини (2012)
Башта О. В. - Фітотоксична дія біологічно активних речовин міцеліальних грибів, вилучених з колосу озимої пшениці, Черненко Є. П., Гентош Д. Т., Глимязний В. А., Парфенюк А. І. (2012)
Бісько Н. А. - Характеристика бактерій аеробних субстратів під час виробництва ксилотрофних базидіоміцетів, Мироничева О. С., Бандура І. І. (2012)
Біляк С. М. - Вплив погодних умов на шкідливість і розмноження злакових попелиць, Рубан М. Б. (2012)
Вох В. М. - Поширення і розвиток гельмінтоспоріозу в зонах вирощування кукурудзи, Антоненко О. Ф., Галиш Ф. С. (2012)
Волкодав В. В. - Законодавче удосконалення галузі насінництва – запорука високих і сталих врожаїв (2012)
Гуменюк Г. Д. - Шляхи удосконалення нормативної бази України на зернові, бобові культури та продукти їх переробки, Слива Ю. В. (2012)
Гаврилюк В. - Сад життя професора М. О. Зеленського (спогади про вчителя) (2012)
Бодяка В. Ю. - Взаємозв’язок між об’ємом черевної порожнини та рівнем внутрішньочеревного тиску, Іващук О. І., Морар І. К., Непеляк Л. В., Делей В. Д. (2014)
Голубович Л. Л. - Впровадження передових технологій у процес судово-медичних експертиз довгих трубчастих кісток, Федорчук-Незнакомцева Є. П., Краснов В. В. (2014)
Ткачук Ю. Л. - Реакція гіпофізарно-надниркової системи на розвиток експериментального цукрового діабету (2014)
Попадинець О. Г. - Компенсаторно-пристосувальні прояви у структурах передміхурової залози на чотирнадцяту добу після дії холоду (2014)
Tovkach Y. V. - Histotopographic architectonics of the esophageal-gastric transition in human fetuses, Migorianu R. D., Mojsiuk V. D. (2014)
Трутяк І. Р. - Абдомінальні ускладнення і ускладнення клінічного перебігу травматичної хвороби у постраждалих із закритою тяжкою поєднаною травмою живота (2014)
Дячук І. І. - Фетальний морфогенез та синтопічні особливості клиноподібної пазухи із суміжними структурами (2014)
Абсеттарова А. И. - Количественные изменения клеток красного костного мозга крыс после облучения и коррекции ксеногенной цереброспинальной жидкостью (2014)
Щербина М. О. - Етіопагенетичні аспекти постгістеректомічного синдрому, Скорбач О. І. (2014)
Польовий В. П. - Клінічне дослідження чутливості збудників гострого перитоніту до антимікробних препаратів, Сидорчук Р. І., Паляниця А. С., Кулачек Я. В., Нурдінов Х. Н., Гродецький В. К. (2014)
Шеремет М. І. - Сучасні підходи до лікування хворих на післяопераційний перитоніт, Гирла Я. В., Дорош В. П., Скорина А. П. (2014)
Антонюк Т. В. - Профілактика високих ампутацій у хворих із синдромом діабетичної стопи, Шкварковський І. В. (2014)
Боднар О. Б. - Аномалії розвитку та положення ободової кишки у дітей: діагностика та показання до хірургічного лікування, Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І., Сокольник С. О., Унгурян А. М. (2014)
Собко О. В. - Стокс поляриметричне картографування кристалічної побудови фетальної параорбітальної клітковини, Олійник І. Ю., Ушенко О. Г. (2014)
Завалий М. А. - Тактика лечения больных с травматическими и воспалительными заболеваниями шеи, Плаксивый А. Г., Балабанцев А. Г. (2014)
Бернік Н. В. - Морфологічна та антропометрична характеристика під’язикових слинних залоз у плодовому періоді пренатального онтогенезу людини (2014)
Васильчишина А. В. - Проекційно-синтопічні взаємовідношення судин і нервів сідничної ділянки у плодів людини (2014)
Пенішкевич Я. І. - Вплив простагландинів та інгібіторів синтезу ейкозаноїдів на інтенсивність лізису високомо-лекулярних білків у волозі передньої камери ока при проникному пораненні рогівки і райдужки в експерименті (2014)
Табачнюк Н. В. - Морфогенез варіантів форми піднижньощелепної протоки передплодів і плодів людини (2014)
Slobodian O. M. - Topography of the ovaries and uterine tubes in fetuses, Proniaiev D. V., Kashperuk-Karpiuk I. S. (2014)
Іващук С. І. - Спосіб профілактики розвитку та загострення панкреатиту (2014)
Гомон М. Л. - Моделювання блокади плечового сплетення для хронічного експерименту (2014)
Москалюк О. П. - Розробка нового способу пахвинної герніопластики, Шкварковський І. В. (2014)
Логуш Л. Г. - Актуальність освітньої політики в медичній освіті (2014)
Таралло В. Л. - Здоров’я як код управління його охороною: теоретичний аналіз (2014)
Ковальчук П. Є. - Варіанти лікування переломів шийки стегнової кістки у хворих із селенодифіцитом, Тулюлюк С. В., Паливода О. Г. (2014)
Дронова В. Л. - Генітальний пролапс – аспекти етіології та патогенезу, сучасні основні методики хірургічної корекції, Дронов О. І., Теслюк Р. С., Бурміч К. С. (2014)
Пішак В. П. - Іван Іванович Шмальгаузен – вітчизняний корифей біології зі світовим ім’ям (до 130-річчя від дня народження), Кривчанська М. І., Пішак О. В. (2014)
Всеукраїнська мультидисциплінарна конфере-нція з міжнародною участю "Клінічна анатомія на сучасному етапі розвитку. Завдання, можливості та перспективи” (2014)
Профессор Замятин Петр Николаевич (к 60-летию со дня рождения) (2014)
Професор Гнатюк Михайло Степанович (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Професору Лузіну Владиславу Ігоровичу – 50 років! (2014)
Пам’яті Професора Ковальчука Леоніда Якимовича (1947 – 2014) (2014)
Астаф'єва Г. - Особливості впливу соціальних факторів на формування неврастенії (2014)
Баранов В. - Место духовной реабилитации в системе социальной реабилитации детей с девиантным поведением (2014)
Больман С. - Методика вимірювання рівня соціалізації дітей-сиріт, Шкуропат К. (2014)
Васютинський В. - Бідність у контексті ціннісно-орієнтаційного самовизначення особи: методичні підходи (2014)
Власова О. - Соціальні здібності як чинник успішної післятрудової соціалізації людини, Коськіна Д. (2014)
Вознесенська О. - Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності (2014)
Гарькавець С. - Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості в умовах трансформаційних змін (2014)
Гупаловська В. - Психологічні особливості мотиваційного інтелекту, Левус Н. (2014)
Дронов А. - Установочные детерминанты аддиктивности среди осужденных (2014)
Зелінський М. - "Асоціальна соціалізація" як джерело системної моральної девіації соціуму, Невідома Я. (2014)
Коротаева И. - Психологические условия формирования у студентов обобщенных умений делового общения, Погожина И., Фролова Е. (2014)
Крайніков Е. - Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів (2014)
Максимов М. - Роль мистецтва в соціалізації особистості (2014)
Матейко Н. - Порушення соціалізації індивіда в парадигмі християнсько зорієнтованої психотерапії (2014)
Мелоян А. - Психологічні особливості прояву інтернет-залежності в юнацькому віці (2014)
Помыткин Э. - Процесс социализации в контексте духовного развития личности (2014)
Прокопчук І. - Неадекватне cтавлення до хвороби як чинник, що спричиняє порушення соціалізації особистості у хворих на псоріаз (2014)
Свіденська Г. - Психологічні особливості дитячо-батьківських взаємовідносин у прийомній сім'ї (2014)
Святохо О. - Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації особистості в старшому підлітковому віці (2014)
Устінова Н. - З'ясування зв'язків участі жінок у діяльності жіночих громадських об'єднань із демографічними, соціально-психологічними та психологічними чинниками (2014)
Фурдуй С. - Психолого-педагогічні підходи до процесу соціалізації обдарованих студентів вищого навчального закладу (2014)
Чигир О. - Взаємодія в батьківській сім'ї як чинник спрямованості фінансової поведінки (2014)
Числіцька О. - Особливості соціалізації кандидатів на військову службу у Збройних силах України, Кузьменко М. (2014)
Чхаідзе А. - Духовний світ особистості та духовні цінності (2014)
Шавиро Г. - Психологічні чинники саморегуляції поведінки студентської молоді в процесі соціалізації (2014)
Швалб Ю. - Психологічні форми усвідомлення майбутнього (2014)
Щербина Л. - Сутність та умови розвитку мислення психотерапевта (2014)
Юрчинська Г. - Професійна готовність оптанта як фактор екзистенціального вибору (2014)
Якобчук Г. - Акмеологічно-концептуальна модель продуктивної діяльності вчителів початкових класів (2014)
Вихідні дані (2014)
Глибовець М. М. - Передмова (2011)
Шкільняк О. С. - Композиційно-номінативні логіки епістемічного типу, Шкільняк С. С. (2011)
Анісімов А. В. - Метод обчислення семантичної близькості для слів природної мови, Глибовець М. М., Марченко О. О., Кисенко В. К. (2011)
Syniavsky O. - A parallel algorithm for solving the first border value problem of elasticity theory in 3 D space by Monte Carlo method, Kyslooky V., Khomenko O. (2011)
Шило В. П. - Наближений алгоритм знаходження максимального k-PLEX (CO k-PLEX) графу, Градинар І. П., Ляшко В. І. (2011)
Шкільняк С. С. - Відношення логічного наслідку для множин формул в композиційно-номінативних логіках (2011)
Михалевич В. М. - До системи прийняття рішення (2011)
Стеля О. Б. - Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах, Стеля І. О., Тригуб О. С. (2011)
Демчук М. Б. - Узгоджена модель нагнітання цементного розчину в насичене пористе середовище (2011)
Литвин О. М. - 2 D коефіцієнти Фур’є на класі диференційовних функцій та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації, Нечуйвітер О. П. (2011)
Buchko O. - Fourier descriptors for shape characterization (2011)
Ємець О. О. - Оптимізаційні задачі на переставленнях: метод комбінаторного відсікання з використанням алгоритму Кармаркара, Ємець Є. М., Ольховський Д. М. (2011)
Привалов М. В. - Побудова 3 D-моделі оболонки головного мозку по аксіальних зрізах із використанням методів цифрової обробки зображень, Деркач О. А. (2011)
Zahozhenko P. - BLATOCOL: distributed microblogging service for early adopters, Syniavsky O. (2011)
Верес М. М. - Система автоматизованого генерування патернів, Глибовець А. М., Кумейко Н. О. (2011)
Мелащенко А. О. - Методологічні аспекти довгострокового збереження архівних електронних документів, Перевозчикова О. Л., Скарлат О. С. (2011)
Глибовець М. М. - Використання інформаційних технологій у навчальному процесі, Кирієнко О. В. (2011)
Олецький О. В. - Застосування графу "онтологія–документ" до задачі інтелектуального аналізу поведінки відвідувачів веб-ресурсів (2011)
Костюк О. О. - Побудова моделі документообігу віртуального підприємства на базі концепції висновку за аналогіями (2011)
Замковий О. В. - Прототипування автоматизованої мультиагентної пошукової системи уніфікованою мовою моделювання агентів (2011)
Безверха Л. М. - Багатоплідність свиноматок великої білої породи залежно від дози біологічно активного препарату, Шеремета В. І. (2012)
Засуха Ю. В. - Зоотехнічна оцінка свиноматок вирощених за різних умов, Грищенко С. М., Кузьменко М. В. (2012)
Костенко В. І. - Характер жуйки і рівень молочної продуктивності корів, Баняс Ю. Ю. (2012)
Кузьменко М. В. - Продуктивність відгодівельного молодняку свиней залежно від розміру технологічної групи (2012)
Носевич Д. К. - Вплив віку отелення і статі приплоду на молочність корів абердин-ангуської породи, Іванченко М. О. (2012)
Хижняк М. І. - Біологічна продуктивність вирощувальних ставів при використанні зернової барди як органічного добрива, Цьонь Н. І., Шавук С. П. (2012)
Хлопицький В. П. - Особливості використання кнурів за потокового виробництва свинини, Наріжний О. Г., Засуха Ю. В., Грищенко С. М. (2012)
Чумаченко І. П. - Зв'язок між віком отелення і молочною продуктивністю первісток, вирощених за споживання різної кількості незбираного молока, Маньковський А. Я., Антонюк Т. А., Коропець Л. А. (2012)
Богданова Н. В. - Взаємозв’язок між основними селекційними ознаками у баранів-плідників таврійського внутріпородного типу (2012)
Гончаренко І. В. - Кролівництво: селекційно-технологічні аспекти, Вінничук Д. Т. (2012)
Дзіцюк В. В. - Хромосомний поліморфізм коней (2012)
Засуха Ю. В. - Ефективність використання гетероспермного осіменіння свиноматок, Лук’янчук Н. В., Грищенко С. М. (2012)
Костенко С. О. - Цитогенетичний моніторинг соматичного мутагенезу коней, Куриленко Ю. Ф., Джус П. П., Стародуб Л. Ф. (2012)
Папп В. В. - Ефективність відбору сімей карпатських бджіл до селекційного ядра пасіки, Гайдар В. А., Сахацький М. І. (2012)
Сахацький М. І. - Динаміка рівня розвитку деяких статей та маси тіла страусів при розведенні в закритих популяціях, Осадча Ю. В., Кучинська Ю. П. (2012)
Себа М. В. - Генетичний потенціал української червоної молочної породи (2012)
Супрун І. О. - Перспективи залучення спадковості французької рисистої породи для вдосконалення вітчизняних рисаків (2012)
Угнівенко А. М. - Перспектива розвитку спеціалізованого м’ясного скотарства в Україні, Носевич Д К. (2012)
Угнівенко А. М. - Проблеми отелень у м'ясному скотарстві, Токар Ю. І. (2012)
Шевчук Б. І. - Продуктивність молочної худоби різних порід в умовах АФ ім. Довженка Шишацького району Полтавської області, Носевич Д. К., Чумаченко І. П. (2012)
Шельов А. В. - Аналіз генетичної структури популяцій курей кросів, створених на основі породи білий леггорн, Пономаренко Н. П., Бородай В. П., Мельник В. В., Палькіна М. Д., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2012)
Антонюк Т. А. - Використання замінника незбираного молока при вирощуванні ремонтних телиць, Якимчук Н. М., Коропець Л. А., Маньковський А. Я., Чумаченко І. П. (2012)
Васильченко О. М. - Використання небілкового азоту в раціонах високопродуктивних корів, Маценко М. І., Бондаренко Г. П. (2012)
Вертійчук А. І. - Вплив годівлі птиці на якість продукції, Глєбова Ю. А. (2012)
Ібатуллін І. І. - Актуальні проблеми нормованої годівлі коропових та лососевих риб, Ільчук І. І., Кондратюк В. М., Кривенок М. Я. (2012)
Іскра В. І. - Високопродуктивні люцерно-злакові травосумішки в інтенсифікації кормовиробництва, Ковбасюк П. У., Підпалий І. Ф., Жовтун М. В. (2012)
Коваленко В. П - Вплив строків підсівання люцерни посівної у дернину на біометричні показники травостою, Малинка Л. В. (2012)
Кривенок М. Я. - Триптофан і треонін: рівні та співідношення у комбікормах для курей-несучок батьківського стада (2012)
Наріжний О. Г. - Використання препарату l-карнітин у годівлі кнурів-плідників, Куріпко О. Н., Хлопицький В. П., Новицький В. П., Засуха Ю. В., Грищенко С. М. (2012)
Сичов М. Ю. - Перетравність поживних речовин корму та її вплив на м’ясну продуктивність перепелів породи фараон за згодовування комбікормів з різним рівнем жиру (2012)
Бусенко О. Т. - Діяльність ендокринних залоз у бичків за обмеженого молочного живлення (2012)
Костенко В. І. - Методичні підходи до оцінки викидів парникових газів від кишкової ферментації великої рогатої худоби в умовах України, Пироженко Ю. В. (2012)
Опанасенко О. С. - Спермопродуктивність кнурів порід велика біла та ландрас залежно від рівня статевих та гіпофізарних гормонів, Шеремета В. І. (2012)
Липова Ю. Д. - Професор А. К. Скороходько – педагог і методолог вітчизняної вищої аграрної школи (2012)
Кудінов Є. В. - Застосування методу геометричної оптики для визначення впливу частотної дисперсії на поширення магнітостатичних хвиль у лінії затримки (2011)
Трубин А. А. - Собственные колебания диэлектрического шара покрытого квазиодномерным фотонным кристаллом (2011)
Рибін О. І. - Умовна деконволюція в області трансформант Фур’є. Побудова матриці деградації образу, Іванюк Н. О. (2011)
Земляк А. М. - Анализ поведения функции Ляпунова при оптимизации аналоговых цепей, Маркина Т. М. (2011)
Мрачковський О. Д. - Кореляційні властивості послідовностей Голда, Часник А. А. (2011)
Ніжебецька Ю. Х. - Класифікація сигналів при застосуванні нормального ортогонального перетворення (2011)
Бичковський В. О. - Логічний аналіз процесу телекерування, Циганенко С. П. (2011)
Мрачковський О. Д. - Аналіз навігаційного C/A – коду системи GPS, Часник А. А. (2011)
Зінченко М. В. - Динамічні особливості нелінійних розсіювачів під час зондування, Зінковський Ю. Ф. (2011)
Трубаров І. В. - Багатоелементні антени на циліндричних діелектричних резонаторах і смужкових лініях у випадку їх ортогональної взаємної орієнтації (2011)
Трубин А. А. - Рассеяние электромагнитных волн на параболических решетках диэлектрических резонаторов (2011)
Яненко О. П. - Вузькосмуговий модуляційний радіометр - спектроаналізатор, Скрипник Ю. А., Куценко В. П. (2011)
Уваров Б. М. - Оптимізація критеріальної моделі радіоелектронного пристрою, Зінковський Ю. Ф. (2011)
Смолянінов В. Г. - Методика розрахунку змінного активно-індуктивного навантаження виконуючих пристроїв радіоелектронних засобів, Сухопара О. М. (2011)
Гаврасієнко П. О. - Керована чотиритактна транзисторна індуктивність, Кичак В. В., Овчарук А. А. (2011)
Неуймін О. С. - Оцінка основних характеристик ПЗЗ-матриць, Дяченко С. М. (2011)
Березянський Б. М. - Програмно-апаратний комплекс дослідження енергоспоживання промислового підприємства (2011)
Яненко О. П. - Дослідження випромінювальної здатності мінералів для побудови мікрохвильових генераторів медичного призначення, Мовчанюк А. В., Вінокуров В. С. (2011)
Сушко І. О. - Алгоритм розв’язання прямої задачі імпедансної томографії методом модифікацій (2011)
Адаменко В. О. - Штучні нейронні мережі в задачах реалізації матеріальних об’єктів. Частина 1. Принципи побудови та класифікація, Мірських Г. О. (2011)
Силаков К. И. - Нанотехнологии. Определения и классификация, Силакова Т. Т. (2011)
Мірських Г. О. - Комбіновані методи визначення вагових коефіцієнтів в задачах оптимізації та оцінювання якості об’єктів, Реутська Ю. Ю. (2011)
Титул, зміст (2014)
Дедишина Л. - Військовий провізор: в тилу та польових умовах (2014)
Дедишина Л. - З усіх скарбів знання найцінніше (2014)
Діалог розпочався (2014)
Кривомаз Т. - Сколько чувств у человека (2014)
Кривомаз Т. - "Фантом" светлого будущего (2014)
Кривомаз Т. - Акнэ: кто виноват? (2014)
Контрацептивы на защите женского здоровья (2014)
Кривомаз Т. - Медикаментозный делирий (2014)
Дедишина Л. - Фармацевтична допомога хворим геріатричного профілю (2014)
Что важно знать о дисбиозе (2014)
Дедишина Л. - Гепатит - недуга, що вбиває непомітно (2014)
Орловецкая Н. - Фитотерапия бронхита, Редькин Р. (2014)
Романовская А. - Лекарство от отсутствия результата (2014)
Дедишина Л. - Дві сестри: разом 90 років у фармації (2014)
Демецкая А. - Советы трудоголикам (2014)
Кириленко М. - Пара слов о свекрови (2014)
Кривомоз Т. - Кто умнее - мужчины или женщины? (2014)
Демецкая А. - Философия слоу-фуда (2014)
В противостоянии с аллергией (2014)
Новое решение актуальной проблемы (2014)
Тихоненко Д. Г. - Долинний педолітогенез як біосферно-соціальний феномен в пліоцен-плейстоцені (палеоландшафтне моделювання), Горін М. О., Сидоренко В. І. (1998)
Балюк С. А. - Особливості еволюції чорноземів в умовах зрошення (1998)
Щуковський М. А. - Біогеохімічні аспекти грунтотворення в легких грунтах природних і культурних екосистем Полісся України (1998)
Дегтяроьв В. В. - Значення окремих компонентів органічної частини грунту у формуванні водостійкої структури цілинних та орних чорноземів (1998)
Демідієнко О. Я. - Колоїдно-хімічні засоби підвищення родючості піщаних грунтів та їх охорона від забруднення в умовах інтенсивної хімізації (1998)
Новосад К. Б. - Ферментативна активність чорнозему типового глибокого південно-східного Лісостепу України (повідомлення II) (1998)
Томан І. С. - Родючість чорноземів в залежності від тривалості застосування стоків свинарських комплексів (1998)
Горін М. О. - З історії зародження та розвитку наукових ідей у грунтознавстві, Мацегора В. І., Щербань Р. В. (1998)
Кулешов М. М. - Эффективность удобрений при возделывании основных полевых культур на черноземе типичном Лесостепи Украины, Хадад С., Бипура Б. (1998)
Залізовський В. С. - Залежність величини продуктивності ячменю від прямої дії та післядії різних видів і норм добрив в умовах чорнозему типового (1998)
Гаджиева Е. М. - Кислые осадки: их состав и влияние на почву (1998)
Головань Э. А. - Эффективность применения аммофосфогипса на черноземе типичном Левобережья Лесостепи Украины (1998)
Сало Л. В. - Поглощение фосфора удобрений и его транформация в торфяных низинных почвах (1998)
Пащенко В. Ф. - Машина для оптитзації агрофізичних властивостей грунту (1998)
Заяц А. Н. - Влияние безотвальных способов основной обработки почвы на некоторые элементы плодородия чернозема типичного и на урожайность гороха, Синявин В. Д. (1998)
Гололобова О. О. - Вплив різних способів безполицевого обробітку грунту на основні показники родючості чорнозему типового в умовах Лівобережного Лісостепу України (1998)
Шевченко М. В. - Мінімалізащя обробітку грунту під озиму пшеницю за різних погодних умов в зоні Лівобережного Лісостепу (1998)
Шевченко М. В. - Вивчення нових способів основного обробітку грушу під соняшник в зоні Лівобережного Лісостепу України, Коміссал О. Л. (1998)
Комиссал О. П. - Агрофизические показатели чернозема типичного в зависимости от разных способов основной обработки почвы в условиях Левобережной Лесостепи Украины (1998)
Содовий С. О. - Вплив нових способів безполицевого обробітку на показники родючості грушу і урожайність культур ланки сівозміни (1998)
Сало О. С. - Ефективність різних способів посіву квасолі Харківська штамбова в Лівобережному Лісостепу України (1998)
Кудря Н. А. - Вплив зернобобових попередників на умови росту та урожайність озимої пшениці (1998)
Литвинюк Р. С. - Зернобобові культури в сівозмінах короткої ротації, Клочко М. К., Кудря С. І., Кудря Н. А. (1998)
Казаков В. О. - Окремі методичні аспекти визначення енергетичної ефективності добрив (1998)
Патлай I. М. - Проблема стабільності розвитку лісового господарства України, Ткач В. П., Медведєв Л. О., Торосов А. С. (1998)
Ткач Л. И. - Проблемы защитного лесоразведения и лесовосстановления в поймах рек Украины, Ткач В. П. (1998)
Величко О. Б. - Вплив захисних лісових смуг на агрономічні показники чорнозему типового та його еродованих аналогів басейну річки Роганка, Величко Л. Л. (1998)
Андрущенко О. П. - Вплив стокорегулюючої лісосмуги на водний режим люцерни, Казюта М. Р. (1998)
Лунева А. И. - Влияние лесных полос на водно-химические свойства темно-каштановых почв (1998)
Лунева А. И. - Диагностические признаки и лесоводственные особенности сугрудков в зашитых лесонасаждениях степи и лесостепи (1998)
Остапенко Б. Ф. - Озеленення території учбового містечка Харківського агроуніверситету, Кравченко Л. І. (1998)
Пам’яті О. М. Грінченка (1904-1998) (1998)
Анотації (1998)
Баланчук І. М. - Вихід продуктів забою качок за різних рівнів протеїну та лізину у раціоні (2013)
Богдан Ю. А. - Вплив вмісту метіоніну на забійні якості молодняку кролів за знижених рівнів протеїну в комбікормах (2013)
Бомко Л. Г. - Ефективність використання ферменту за вирощування курчат-бройлерів (2013)
Бомко В. С. - Гематологічні показники молодняку свиней на відгодівлі за дії змішанолігандного комплексу цинку, Маршалок В. А. (2013)
Бусенко О. Т. - Активність залоз внутрішньої секреції у бичків за обмеженого молочного живлення (2013)
Винничук Д. Т - Системы оценки энергетической питательности кормов и рационов, Гончаренко И. В. (2013)
Гноєвий І. В. - Порівняння темпів росту веслоноса (polyodon spathula, walbaum, 1792) за його годівлі штучним комбікормом та живою дафнією, Тарасенко О. О. (2013)
Голубєв М. І. - Засвоєння заліза та міді каченятами залежно від різних рівнів кальцію та фосфору у комбікормах (2013)
Гусак С. В. - Особливості обміну речовин у тканинах перепелів при згодовуванні хелатних сполук мікроелементів та мікробного Β-каротину, Шевченко Л. В. (2013)
Гуцол А. В. - Забійні показники свиней за згодовування ферментного препарату МЕК-БТУ-7, Матвієнко А. Л. (2013)
Жировницкий П. - Сравнительная оценка жидкого и сухого способов кормления свиней (2013)
Засуха Ю. В. - Оптимізація використання зернових екструдатів у годівлі свиноматок, Грищенко С. М., Грищенко Н. П. (2013)
Засуха Ю. В. - Використання нетрадиційних кормів у раціонах виснажених молочних свиноматок, Грищенко С. М. (2013)
Зубкова Ю. С. - Ефективність відгодівлі підсвинків за використання ароматичної добавки "карамель-ваніль” (2013)
Ібатуллін І. І. - Продуктивність курчат-бройлерів за різних рівнів метіоніну у комбікормі, Ільчук І. І., Кривенок М. Я., Голота М. А. (2013)
Ібатуллін І. І. - Ефективні рівні та співвідношення метіоніну і треоніну у раціонах яєчних курей батьківського стада, Кривенок М. Я., Ільчук І. І. (2013)
Ібатуллін І. І - 3показники забою та хімічний склад м’язів молодняку кролів за різних рівнів сирої клітковини у комбікормах, Позняковський Ю. В. (2013)
Ібатуллін І. І. - Продуктивність молодняку кролів за різних джерел хрому в комбікормі, Уманець Д. П., Махно К. І. (2013)
Ібатуллін І. І. - Показники забою молодняку кролів за різних рівнів жиру у комбікормах, Щасливий Р. А. (2013)
Козинец А.И. - Подкислитель "Кискад" в кормлении молоняка крупного рогатого скота, Голушко О. Г., Надаринская М. А., Козинец Т. Г. (2013)
Козырь В. С. - Продуктивность коров и развитие плода в зависимости от структуры премикса, Качалова Е. Я. (2013)
Косяненко О. М. - Засвоєння селену в організмі кролів за згодовування різних селеновмісних сполук (2013)
Кретов А. А. - Яичная продуктивность японских перепелов при использовании пробиотических препаратов, Дурхам Исмаил Аль Альнаби (2013)
Кретов А. А. - Научное обоснование фазового кормления продуктивных самок яичных перепелов, Сидоренко О. Г. (2013)
Кузьменко О. А. - Якість продукції свиней на відгодівлі за згодовування пребіотика в складі комбікормів (2013)
Отченашко В. В. - Мінеральне живлення молодяку перепелів та критерії його повноцінності (2013)
Пірова Л. В. - Вміст мінеральних речовин у продуктах забою свиней за різних рівнів та джерел селену у раціоні (2013)
Пономарев С. В. - Применение цеолитов в комикормах для осетровых рыб, Баканева Ю. М., Киреева И. Ю., Баканев Н. М., Федоровых Ю. В., Левина О. А. (2013)
Попов В. Є. - Молочна продуктивність корів симентальської м’ясної худоби за використання комбікорму та преміксу нової рецептури в зоні передкарпаття, Заяць О. І., Вовк Я. С., Федак Н. М. (2013)
Радчиков В. Ф. - Комбикорм КР-3 с экструдированным обогатителем в рационах бычков, Шинкарева С. Л., Гурин В. К., Ганущенко О. Ф., Кот А. Н. (2013)
Сичов М. Ю. - Обмін речовин, швидкість росту та забійні якості перепелів за різного рівня ліпідів у раціоні (2013)
Уманець Д. П. - Продуктивність молодняку кролів за згодовування повнораціонних комбікормів з різним рівнем кальцію та фосфору, Уманець Р. М., Яценко О. В., Зламанюк Л. М. (2013)
Цай В. П. - Новые комбикорма-концентраты в рационах ремонтных телок 4-6-месячного возраста и их влияние на продуктивность и гематологические показатели, Волков Л. В. (2013)
Цвігун О. А. - Залежність споживання сухої речовини кормів молодняком великої рогатої худоби молочних і м’ясних порід, Цвігун А. Т. (2013)
Цвігун А. Т. - Порівняльна оцінка використання різних норм при організації годівлі корів, Ляшук І. А. (2013)
Чернюк С. В. - Вплив консервованого молозива на гематологічні показники телят (2013)
Чигрин А. І. - Нормування поживності комбікормів для дійних корів за нерозщеплюваним у рубці протеїном (2013)
Чудак Р. А. - Використання пробіотика "Ентеро-актив" у годівлі перепелів породи "Фараон", Скоромна О. І., Вознюк О. І., Вознюк А. М. (2013)
Чумаченко І.П. - Молочна продуктивність та відтворювальна здатність корів, вирощених за різних рівнів споживання незбираного молока у молочний період (2013)
Шевченко Л. В. - Клінічний стан та морфологічні показники крові курей промислового стада при згодовуванні β-каротину біотехнологічного синтезу, Поляковський В. М., Михальська В. М., Малюга Л. В. (2013)
Яценко О. В. - Продуктивність відгодівельного молодняку свиней за різних рівнів та джерел селену у раціоні, Тарасов Р. О., Уманець Д. П. (2013)
Бородай В. П. - Проведення племінної роботи з собаками породи німецький курцхаар на основі польових іспитів, Титаренко Ю. М. (2013)
Гримак Х. М. - Структурні ушкодження сперміїв та запліднююча здатність деконсервованої сперми баранів–плідників залежно від періоду сезонної активності та породної приналежності (2013)
Джус П. П. - Характеристика племінного масиву великої рогатої худоби породи абердин-ангус у господарствах волинської області, Крочук В. А., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Вишневський Л. В., Сидоренко О. В., Кузебна Н. М. (2013)
Зламанюк Л. М. - Ріст та розвиток молодняку коней української верхової породи залежно від віку, Уманець Д. П., Уманець Р. М. (2013)
Каменська І. С. - Динаміка росту живої маси та розвитку молодняку абердин-ангуської породи (2013)
Курінна А. С. - Морфологічний склад яєць перепелів японської породи (2013)
Норейко А. Ю. - Искусственное осеменение - перспективное направление при разведении мясных пород кроликов (2013)
Осадча Ю. В. - Яєчні кури: історія приручення, породоутворювальний процес, спеціалізація (2013)
Петерс М. В. - Морфологічні показники інкубаційних яєць перепелів різних порід (2013)
Ставецька Р. В. - Ефективність розведення за лініями в популяціях молочної худоби, Буштрук М. В., Старостенко І. С., Титаренко І. В. (2013)
Тельпіс Г. Ф. - Відтворювальна здатність кнурів-плідників різних генотипів, Богданова Н. В. (2013)
Туринський В. М. - Особливості заводського типу овець ТОВ "Шаролезька вівця", Похил В. І., Похил О. М. (2013)
Антонюк Т. А. - Вплив живої маси телиць української чорно-рябої молочної породи на наступну молочну продуктивність (2013)
Бородай В. П. - Жива маса та продуктивність курей-несучок різних класів розподілу, Вакуленко Ю. О. (2013)
Гуцуляк Г. С. - Тривалість лактаційного періоду та фізіологічна активність корів голштинської породи (2013)
Коропець Л .А. - Молочна продуктивність корів української червоної молочної породи залежно від живої маси та віку осіменіння, Лук’янчук Н. В., Бризіцька М. І. (2013)
Маньковський А. Я. - Стан та перспективи виробництва молока в Україні, Работіна Є. С. (2013)
Сахацький М. І. - Продуктивність курей батьківського стада за утримання в кліткових батареях вітчизняного виробництва (2013)
Угнівенко А. М. - Зв’язок між швидкістю росту ремонтних бугайців (батьків) і скороспілістю їх дочок (2013)
Гончар А. О. - Дистоція та симптоматичне безпліддя у високопродуктивних корів за інтенсивної технології експлуатації (2013)
Піщан С. Г. - Продуктивні якості корів на ранній стадії післяродового періоду, Литвищенко Л. О., Гончар А. О. (2013)
Халак В. І. - Активність лужної фосфотази та амінотрансфераз сироватки крові молодняку свиней та їх зв'язок з фізико-хімічними та хімічними показниками м’язової тканини та підшкірного сала (2013)
Шеремета В. І. - Вплив лінії кнурів на відтворювальну здатність свиноматок за використанння нейротропно-метоболічних препаратів, Безверха Л. М. (2013)
Душара І. В. - Рівень метаболічних процесів в організмі корів-первісток за використання експериментальної кормової добавки у складі трав’яно-концентратних раціонів (2013)
Василина К. М. - Стильова поліфонія роману "Роксана” Даніеля Дефо (2013)
Лазаренко Д. М. - Шекспірівська інтертекстуальність у романі Ч. Діккенса "Великі сподівання”: природа, основні рівні та функції (2013)
Храброва Г. М. - Особливості діалогу феміністичних досліджень і літературознавчого дискурсу (2013)
Білоцерковець А. Ю. - "Жіноча література” як об’єкт феміністичної літературної критики (2013)
Москвітіна Д. А. - Стретфорд-на-Ейвоні в інтелектуально-культурній свідомості американців другої половини ХІХ сторіччя: ґенеза культу В. Шекспіра в США (2013)
Сліпченко С. В. - Поетика заголовка роману Маріо Варгаса Льйоси "Сон кельта”, Ботнер В. Ф. (2013)
Миньяр-Белоручева А. П. - Особенности аббревиатур, функционирующих в текстах по международным отношениям (2013)
Fomenko E. - Transformations of Sterne’s "tristramshandiness” in Joyce’s era (2013)
Волинець Г. М. - Функціональні особливості сучасної абревіації (на матеріалі текстів друкованих ЗМІ) (2013)
Томилина Г. Я. - Языковая игра в художественной прозе михаила жванецкого (2013)
Плаксіна І. Ю. - Когнітивна теорія метафори (2013)
Біломорець В. П. - Ідеї М. М. Бахтіна і теорія PR, Саплін Ю. Ю. (2013)
Циховська Е. Д. - "Літернет” як презентація літературної площини мережі: реляції та складові (2013)
Комова М. В. - Реалізація соціальних інтересів у мас-медійній практиці (2013)
Мироненко В. В. - Організаційні комунікації як термінологічна проблема (2013)
Мороз В. Я. - Симетрична й асиметрична модель історичної комунікації: експресивні засоби її вираження (2013)
Вялкова І. О. - Преса Донецької області 1991–2011 рр. у наукових дослідженнях (2013)
Кирич І. В. - Принципи формування програмної концепції громадського мовлення (2013)
Саплін Ю. Ю. - Формування компетенцій магістра PR у курсі книгознавства, Лічман Л. Ю. (2013)
Бессараб А. О. - Оцінювання якості навчальних видань для вищої школи (2013)
Виходець О. М. - Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ (2013)
Синєокий О. В. - Рoк-радіо як елемент системи музичного звукозапису центрально-східної Європи (історико-комунікаційний аналіз) (2013)
Євтушенко О. М. - Герой: до проблеми тлумачення поняття (2013)
Плещенко К. В. - Уточнена типологія блогосфери: низовий рівень (2013)
Попіль Д. Ю. - Національні особливості рецепції постмодернізму в українській та польській пресі (2013)
Миронюк Н. П. - Мудрість народного слова (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Регуляторна політика держави в фармацевтичній галузі (2014)
Стандартизация и сертификация как индикатор "зрелости" государства (2014)
Дедишина Л. - Як завоювати довіру на локальному ринку? (2014)
Примак Р. - Акценти змінюються (2014)
Зима… Простуда… Герпес… (2014)
Сварка живых тканей: теория, практика, перспективы (2014)
Кривомаз Т. - Манифест бактерий (2014)
Дедишина Л. - Комп’ютер і викладач: партнери чи конкуренти? (2014)
Дедишина Л. - Організм — дитячий, хвороби — дорослі (2014)
Львова Л. - Связанные одной цепью (2014)
Демецкая А. - Гены и алкоголь (2014)
Дедишина Л. - Відгомін минулого (2014)
Дедишина Л. - Фітотерапія для дітей і підлітків (2014)
Примак Р. - О горчице и горчичниках (2014)
Демецкая А. - Осторожно, плесень! (2014)
Орловецкая Н. - Суспензий, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - На межі виживання (2014)
Демецкая А. - Дресс-код для соискателя (2014)
Дедишина Л. - Колекціонер із Нікополя (2014)
Дедишина Л. - Щоб усі нужденні могли користуватися їхньою допомогою (2014)
Кривомаз Т. - Из жизни лекарств (2014)
Демецкая А. - Теория лжи (2014)
Кириленко М. - В плену у сказки (2014)
Демецкая А. - Улитка с секретом (2014)
Советы косметолога: уход за чувствительной кожей в холодный период (2014)
Садовий І. - 10 хвилин для здоров’я: щоденна гімнастика при гіподинамії (2014)
Кривомаз Т. - Корсиканские страсти (2014)
Савченко Т. - Гороскоп подарков (2014)
Предсказуемая легкость при неприятных затруднениях (2014)
Манжура О. В. - Передумови виникнення та генезис кооперативного руху в Україні (2014)
Трохимець О. І. - Використання механізмів стандартизації як засіб державного регулювання якості (2014)
Шмиголь Н. М. - Окупність витрат на рекламу: оцінка та аналіз (2014)
Котов Е. В. - Проблемы и перспективы неоиндустриальной модернизации экономики промышленного региона на примере Запорожской области, Ляшенко В. И. (2014)
Метеленко Н. Г. - Проблеми адміністрування ресурсних платежів та техніко-технологічного забезпечення платників екологічних податків у промисловості, Попова А. О. (2014)
Паустовська Т. І. - Сучасні соціально-економічні основи формування людського капіталу (2014)
Ус Г. О. - Етапи формування системи управління якістю ВНЗ (2014)
Чередніченко С. В. - Концепція антикризового управління металургійною галуззю України (2014)
Бандоріна Л. М. - Аналіз механізму функціонування транспортно-логістичних систем, Лозовська Л. І. (2014)
Болдуєв М. В. - Зміст і порядок розробки корпоративної облікової політики холдингових компаній (2014)
Малиш І. М. - Вплив сучасного стану будівельної галузі України на інвестиційно-інноваційну активність будівельних підприємств (2014)
Спірідонова К. О. - Інструментарій визначення ефективності аутсорсингу (2014)
Давидков С. О. - Підхід до оцінювання ефективності податкової політики (2014)
Дяченко О . Г. - Реалізація методики індикативного рейтингування комерційних банків (2014)
Кошельник В. М. - Систематизація чинників впливу на розвиток сільськогосподарських підприємств (2014)
Сачовський І. М. - Організаційно-економічні особливості виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Миколаївської області (2014)
До уваги авторів (2014)
Крапива Ю. В. - Роль прецедентних текстів під час когнітивного оброблення публіцистичного тексту (2014)
Гуменяк В. О. - Мова та стиль конституційних актів періоду Української Центральної Ради (2014)
Кальченко Т. Ю. - Семантико-аксіологічний аспект прецедентних феноменів історичного походження в ліриці І. Римарука і В. Герасим’юка (2014)
Власенко В. М. - Компаративні експресеми як поетикальний засіб творення художнього портрету в прозі Є. Гуцала, Уманцева Н. Ф. (2014)
Черемська О. С. - Національно-культурний компонент у лексиці російської прози Г.Ф. Квітки-Основ’яненка як засіб вербалізації мовної особистості, Масло О. В. (2014)
Трифонов Р. А. - Метамова: теоретичні аспекти дослідження (2014)
Гончар Н. М. - Інтерференція у письмовому мовленні бессарабських болгар (на матеріалі учнівських письмових текстів болгарською літературною мовою) (2014)
Сердега Р. Л. - Опозиція "лівий / правий” в українських народних повір’ях (2014)
Головачева К. Р. - Художній концепт як об’єкт наукового дослідження (2014)
Заверющенко О. Л. - Концепт батька-матері в українських весільних обрядах (2014)
Андрущенко Ю. І. - Концепт "жінка" у вимірах сучасних гуманітарних наук (2014)
Коробка Г. А. - Национальный характер смеха в межкультурной коммуникации: специфика речевого этикета (2014)
Милик О. В. - Мовна маніфестація феномену "здоров’я держави" у Тіта Лівія (2014)
Попов С. Л. - Когнитивно-эволюционный алгоритм "восприятие - логичность мышления - логичность грамматики" и его реализация императивными грамматическими вариантами (2014)
Герасименко И. А. - Лексические единицы с производной цветовой номинацией в русском языковом пространстве (2014)
Петрів О. І. - Семантичний синкретизм дієслів на позначення внутрішнього стану істоти як передумова реалізації їх словотворчої спроможності (2014)
Редько Є. О. - Семантичні етноніми в українських арґотичних системах (2014)
Пономаренко В. Д. - Звуження значення як динамічний процес у лексико-семантичній системі сучасної української мови, Ляхова О. В. (2014)
Чекарева Є. С. - Відносні прикметники просторової семантики в давньогрецькій мові (2014)
Кравчук І. С. - Семантизація синтаксичних зв’язків і її місце в різних системах автоматичного опрацювання тексту (2014)
Kuprijanov E. V. - Notional structure of technical term system as basis for creating multilingual electronic dictionary (2014)
Пристай Б. Р. - Акцентні варіанти української мови: теорія, історія, Пристай Г. В. (2014)
Кочергіна С. С. - Структурні типи назв професій у сучасній українській мові (2014)
Трофименко Т. М. - Епістолярний роман Христі Алчевської та Олександра Покровського в контексті українського модернізму (2014)
Михеичева Е. А. - Мотив террора в творчестве Леонида Андреева (2014)
Дубинина Л. А. - Роль стилизации в новеллах В. Я. Брюсова (сб. "Земная ось") (2014)
Чобанюк М. М. - Ідейно-художні особливості творчості Джона Фаузла у світлі теорії концептуального художнього синтезу (2014)
Мацюк А. А. - Система мотивів у романі П. Кіньяра "Вілла Амалія" (2014)
Рябко А. В. - Художній наратив малої прози Володимира Дрозда (2014)
Зінченко Н. І. - Характер і функція пейзажу в сентиментально-реалістичній прозі Г. Квітки-Основ’яненка (2014)
Новик О. П. - Трансформація житійного жанру в повісті Григорія Квітки-Основ’яненка "Панна сотниковна" (2014)
Строкина С. П. - Мифопоэтическая составляющая художественного мира как отражение неореалистических тенденций в творчестве А. И. Куприна (на материале рассказа "Белый пудель") (2014)
Ротова Н. В. - Роль власної назви в характеротворенні та формуванні імпліцитної оцінки зображуваних подій (за творами І.Сенченка) (2014)
Шульга А. П. - К вопросу о стилистических особенностях романа Энтони Берджесса "Влюбленный Шекспир" (2014)
Стовба А. С. - Поэтика сновидения в романе К. Исигуро "Безутешные" (2014)
Голубь Д. А. - Отчаяние одно на двоих (о последнем романе Ю. Семенова) (2014)
Соколовська Ю. С. - Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько (2014)
Борбунюк В. А. - Советская модернизация А. Чехова (о чеховском фоне пьесы Я. Мамонтова "Республика на колёсах") (2014)
Хорольська Т. В. - Літературна доля твору Івана Білика "Меч Арея" (2014)
Тимченко А. О. - Неавторські цикли поезій В. Свідзінського (2014)
Роспопа Т. В. - Леся Українка в контексті досліджень Миколи Зерова (на матеріалах періодики 20-х років ХХ століття) (2014)
Шумская О. Н. - Литература как парадигма мышления (по роману Даниэля Кельманна "Ф") (2014)
Довгань О. В. - Особливості смислу абсурдного художнього тексту (2014)
Азовцева С. В. - Новий тип українського казання у проповідницькому дискурсі ХVII століття ("СЛОВО..." зі збірки "Вінець Христов" Антонія Радивиловського) (2014)
Чик Д. Ч. - Реконструкція історії у сімейному романі-хроніці в англійській та українській літературі І-ї половини ХІХ ст. (М. Еджворт, Г. Квітка-Основ’яненко) (2014)
Ярошевич І. А. - "Олітературення" фольклорних жанрів в оповіданнях Г. Квітки-Основ’яненка (2014)
Чумак М. П. - Проза І. Буніна як джерело етнопроектів музеїв Харкова і Бєлгорода (2014)
Шеховцова Т. А. - "Московский литератор" харьковского происхождения (контексты жизни и творчества Николая Хлопова) (2014)
Бондаренко Е. В. - Хронотоп, жанр и готорновский интертекст новеллы Ф. Сологуба "Снегурочка", Молчанова Е. В. (2014)
Коршунова Е. А. - "Простота "неслыханной содержательности"" (2014)
Вернудіна І. В. - Проблема художньої творчості в українській гуманістиці кінця ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Ємець Н. А. - Світоглядно-філософські засади української естетичної думки доби Бароко (2013)
Стоян С. П. - Філософсько-культурологічний аналіз творчості молодих українських художників крізь призму символізму (2013)
Федоренко М. О. - Проблеми освіти в контексті ідей "філософів спілкування" (2013)
Шевель А. О. - Структурно-функціональна характеристика екологічної культури в загальній концепції екобезпечного розвитку України (2013)
Карпова І. Г. - Зародження протоестетичної свідомості у світовідношенні давнього населення України (2013)
Мартюшева А. О. - Дилеми концептуалізації сучасної культурної політики України (2013)
Бровко М. М. - Культурна значимість дозвілля в глобалізованому світі (2013)
Герчанівська П. Е. - Генезис української народної християнської архітектури (2013)
Сабадаш Ю. С. - Дозвілля у масовій культурі сучасного світу (на прикладі творів Умберто Еко) (2013)
Троєльнікова Л. О. - Науковий дискурс культури в контексті теорій Йогана Готфріда Гердера та Фрідріха Ніцше (2013)
Цимбалюк Н. М. - Туризм як культурно-дозвіллєве явище: до історії становлення та розвитку (2013)
Чаяло П. П. - Соціологічна інтерпретація проблеми суспільно значущих загроз наркоманії (2013)
Вовкун В. В. - Під знаком Леся Курбаса: масове мистецтво (2013)
Доманська О. А. - Сценічна мова як арт-проект (2013)
Бабенко Н. Б. - Українські народні традиції, свята і обряди як прояви сімейної культури (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського