Манжура О. В. - Ефективність сільського господарства України як галузі національної економіки (2014)
Бужин А. А. - Совершенствование структуризации продукции сельского хозяйства (2014)
Кондратенко Д. В. - Концептуальні засади розвитку агрострахування в Україні (2014)
Бондаревська К. В. - Проблема цінового диспаритету та шляхи її вирішення в галузі АПК (2014)
Кучеренко С. А. - Порівняльний аналіз показників європейської соціальної політики, Балозян Д. Р. (2014)
Rad N. S. - Pension System and Social Standards: Socialization or Pragmatism (2014)
Августин Р. Р. - Оцінювання рівня тінізaції ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації (2014)
Yuryk Y. I. - The Labor Market of Ukraine: Yesterday, Today and Tomorrow, Konovalov Y. I. (2014)
Митрофанова А. С. - Роль організаційно-економічних відносин у взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин (2014)
Свинчук А. А. - Фактори інтенсифікації та бар’єри розвитку соціальних підприємств (2014)
Гуріна І. В. - Удосконалення підходів до атестації лікарів, Бандура Д. Ю. (2014)
Касьмін Д. С. - Проблеми функціонування молодіжного сегменту ринку праці (2014)
Бурак Т. В. - Готельні мережі: еволюція та становлення (2014)
Євтушенко Д. Д. - Електронний бізнес, електронна комерція, Інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять (2014)
Глинська А. Є. - Параметри часу в контексті управління результативністю організації (2014)
Попович А. В. - Матриця вибору стратегії реструктуризації підприємства (2014)
Чайка Т. Ю. - Проблемы формирования интегрального показателя конкурентоспособности товаров (услуг) (2014)
Денисюк О. В. - Концептуальні засади управління організаційним розвитком підприємства, Гаміє А. М. (2014)
Преображенська О. С. - Методичні рекомендації до управління економічною безпекою підприємства, Комарков Д. В. (2014)
Гаприндашвілі Б. В. - Енергозбереження як чинник підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств (2014)
Косова Т. Д. - Інформаційне забезпечення фінансового контролю на основі міжнародних стандартів обліку для державного сектора, Ангеліна І. А. (2014)
Ільчак О. В. - Облікові аспекти земельних відносин в умовах інтеграційних процесів (2014)
Капленко Г. В. - О вероятностном характере прогнозирования покупательского спроса на основе данных сплошного наблюдения (2014)
Войтенко О. М. - Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг (2014)
Паєнтко Т. В. - Акумулювання фінансових ресурсів фінансовими посередниками та його вплив на розвиток економіки, Сиротюк Ю. В. (2014)
Корнєєв М. В. - Удосконалення системи регулювання вітчизняного фінансового сектора в умовах фінансіалізації економіки (2014)
Пістун Т. Т. - Оцінка мультиплікативних ефектів у контексті аналізу впливу податкової політики на макроекономічні процеси (2014)
Семів Л. К. - Формування стратегії управління репутаційним капіталом банківських установ, Куценко К. В. (2014)
Марченко О. В. - Зниження ліквідності банківської системи як ключова проблема реалізації грошово-кредитної політики (2014)
Грищенко Т. В. - Сутність та структура фінансового потенціалу ринку цінних паперів, Івахненко І. С. (2014)
Vlasenko M. A. - Prospects for the Development of the Financial Sector of Ukraine in the Context of European Integration and Institutional Convergence (2014)
Телишевська Л. І. - Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності, Птащенко О. В., Бєлоус А. В. (2014)
Магдич І. П. - Аналіз впливу зміни грошових потоків на чутливість інвестиційної діяльності підприємства (2014)
Циган Р. М. - Аналітичні індикатори управління грошовими потоками підприємства: тактичний рівень (2014)
Партин Г. О. - Формування системи контролю за процесами залучення коштів на машинобудівні підприємства, Задерецька Р. І. (2014)
Попова Л. О. - Банківська конкуренція на депозитному ринку: оцінка та вплив на маркетинговий механізм, Тарасов І. Ю. (2014)
Berezovska H. I. - Foreign Models of Financial Regulation and Feasibility of their Usage in Ukraine, Kmit V. M. (2014)
Піддубна Л. В. - Використання комп’ютерних технологій в організації діловодства як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності (2014)
Лазарева М. Г. - Новые инструменты портфельного анализа: матрица привлекательности (2014)
Мамонов К. А. - Визначення інтелектуального капіталу будівельних підприємств: підходи та особливості застосування, Пруненко Д. О., Грицьків Є. В. (2014)
Печенюк А. В. - Оцінка мотиваційної спрямованості науково-педагогічних працівників до професійного розвитку (2014)
Марченко К. С. - Господарське рішення в контексті перспектив сталого розвитку добувних підприємств (2014)
Вейсялли Фахраддин Ядигярь оглу - Понятие "смысла" в лингво-философских концепциях, Бабаев Джамиль Мамедага оглу (2013)
Козубай Л. І. - Архітектура міста Хмельницького як фактор формування системи культурних цінностей молоді (2013)
Трохимчук П. П. - Концепція ноосфери та поліметричний аналіз: проблеми взаємовпливу (2013)
Колосова Н. А. - Артефакт в ракурсе искусства и культурологии (2013)
Гребинник Л. В. - Специфика взаимовосприятия языкового образа страны в немецком и русском языковом сознании (2013)
Кудрявцева Н. С. - Теоретико-методологічні передумови формування поняття лінгвофілософської картини світу (2013)
Ковалевич И. О. - Полярная симметричность детского мышления и ее отображение в окказиональном словотворчестве (2013)
Нестерук-Володимирець О. В. - Психолінгвістичні аспекти діагностики комунікативної культури старшокласників (2013)
Ковалева Т. Г. - Креолизованный текст как средство развития социокультурной компетенции (2013)
Ніколенко А. Г. - Лінгво-культурологічні характеристики кінодискурсу американського гангстерського фільму (2013)
Сковородина С. В. - Проблемы определения границ диалогического единства в категориях стимула и реакции (2013)
Козубай В. І. - Універсальність лінгвокультурології (2013)
Качмар О. Ю. - Теоретичні засади лінгвокогнітивного та лінгвокультурологічного дослідження концепту management (2013)
Миколенко Т. М. - Сленгова об’єктивація фрейму "Відпочинок” (2013)
Сокур И. А. - Текстово-дискурсивный подход к анализу научно-гуманитарного исследования (2013)
Карнаух А. В. - Метафорична модель "чуже – це хаос" у текстопросторі англомовного фентезі (лінгвокультурологічний аспект) (2013)
Ананко Т. Р. - Стратегії аргументації у корпоративному дискурсі (2013)
Землякова Е. А. - Использование паралингвистических средств в комментариях англоязычных корпоративных блогов, Коляда В. В. (2013)
Карпенко У. А. - Названия животных, восходящие к первокорням (2013)
Литвин О. Є. - Information in emotive and emotional English discourse (2013)
Кощова А. В. - Сучасні лінгвістичні підходи до інтерпретації художнього тексту (2013)
Полюгова Е. В. - Использование инвективной лексики в политических текстах (на примере агитационных материалов избирательной кампании партии ЛДПР в Областную Думу Законодательного собрания Свердловской области 2010 года) (2013)
Браїлко Ю. І. - Відтеонімні прикметники як важливий стилістичний засіб українського поетичного мовлення II половини ХХ століття (2013)
Попко Т. Г. - Особенности формирования культурно-языковой компетенции у взрослых (на примере французского языка) (2013)
Полякова Т. М. - Лингвокультурологическое исследование русского художественного текста (на материале произведений А. И. Куприна) (2013)
Сквіра Н. М. - Антагоністичність у літературі. До питання про літературний канон (2013)
Сацюк О. В. - Слов'яно-румунські мовні контакти: загальна характеристика (2013)
Марченко Н. В. - Міжкультурна та медійна компетенція особи в сучасній концептуальній та мовній картині (2013)
Матова Ю. В. - Метафора профессиональной деятельности в современном русском языке (2013)
Косович О. В. - Типологiя гiбридних неолексем в рамках теорiї неологiї (2013)
Драпак О. З. - Фонетико-графічні характеристики лексичного складу української мови пострадянського періоду (2013)
Баринова О. В. - Аналитические колоративы в русском языке (2013)
Казимирова І. А. - Ономастична термінологія української мови в аспекті проблеми гармонізації (2013)
Корнєва Н. А. - Функціонування оцінних лексичних одиниць у тексті наукової рецензії (на матеріалі німецької мови) (2013)
Кралевич Н. В. - Cпецифика градации признака, выраженного абстрактным именем (на материале русского, китайского и английского языков) (2013)
Хвесько С. Г. - Усечение как морфонологическое средство отсубстантивной деривации существительных с суффиксом -ств- (на материале белорусского языка), Гордей Н. Н. (2013)
Цехмейструк О. Г. - Функціонування складних мовленнєвих актів у староукраїнських ділових документах (2013)
Мазепова О. В. - Опозиція "свій–чужий" у перській мовній свідомості (на матеріалі фразеології перської мови) (2013)
Ковтун В. В. - Семантична характеристика прикметника Чорний у діалектному тексті (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2013)
Величко Н. М. - Особливості звертання в університетському і науковому середовищі (на матеріалі німецької та англійської мов) (2013)
Цебровская Т. А. - Этнонимы как средство демаркации вариантов английского языка (2013)
Вакулич М. - Двоосновні литовські імена в українському антропоніміконі (на матеріалі "Словника староукраїнської мови XIV-XV ст. ") (2013)
Борщевський С. В. - Доіндоєвропейський субстрат слов’янських, германських та романських мов і його позамовна база (2013)
Петренко С. В. - Аксіологічні особливості літературно-критичних жанрів медійного дискурсу (на матеріалі англійської мови) (2013)
Левченко Н. О. - Заголовний комплекс сайту як один із основних компонентів створення іміджу англомовного мистецтвознавчого онлайн-видання (2013)
Новак В. С. - Свадебная обрядность белорусов (на матери але фольклора Ветковского р-на Гомельской области) (2013)
Оляндер Л. К. - Музыка в структуре художественно-философской системы Ярослава Ивашкевича (2013)
Shopin P. Y. - The myth of language in G. B. Shaw ’s Pygmalion (2013)
Баранова І. О. - Літературна традиція як діалогічне розуміння міжлітературних зв ’язків (родо-жанровий та стильовий аспекти) (2013)
Авдейчик Л. Л. - Софийная основа пейзажной лирики В. С. Соловьева (2013)
Анапреєнко Н. Я. - Фольклорний компонент в творчості Б. Лесьмяна (на прикладі балади "Дусёлак"/"Dusiołek") (2013)
Гук І. В. - Історизм у творчості І. Франка та М. Гоголя (на матеріалі повістей "Захар Беркут" і "Тарас Бульба") (2013)
Карпенко С. Д. - Проблематика досліджень української народної казки у вимірі слов’янських культур (2013)
Хоминич Г. И. - Эпитетные структуры в тексте тропеического характера (2013)
Пирошенко С. Ю. - Субъектная организация лирики И. Анненского (2013)
Чернуха А. О. - Поема Ігоря Муратова "Сповідь солдата": проблема історичної пам’яті (2013)
Ачкан Л. С. - Художнє трансформування архетипу землі у творчості Н. Білоцерківець (2013)
Гречаникова Е. Л. - Специфика реализации темы Великой Отечественной войны в русской советской литературе конца 1970-х – 1980-х гг. : патриотизм и псевдопатриотизм, категория памяти (на примере прозы Б. Васильева) (2013)
Даценко В. В. - Шляхи моделювання художнього простору і часу в американській літературі ХХ ст. (на матеріалі творів Ф. С. Фіцджеральда і Теннессі Вільямса) (2013)
Макєєв О. О. - "Фальшивомонетники” Андре Жіда як інваріант "Mise en abyme” (2013)
Сігаева С. А. - Вобразы-архетыпы антычнай міфалогіі ў паэзіі Уладзіміра Жылкі (2013)
Остапчук В. В. - Новела Г. Сенкевича "Czy ci najmilszy?" і біблійна притча про блудного сина: компаративний вимір (2013)
Лівіцька О. В. - Системність епітетних структур у збірці Т. Еліота "Prufrock and other observations” (2013)
Адаменко О. В. - Механізм метафоричного зображення ґендерно маркованих стереотипів (на матеріалі англомовного любовного роману) (2013)
Козачук К. О. - Право в історіософії роману П. Куліша "Чорна рада" (2013)
Григоренко Е. С. - Иван Франко и роман И. С. Тургенева "Новь" (2013)
Коломієць Л. В. - Перекладачі 1920-30-х років – видатні державно-громадські діячі Української народної республіки: повернення із забуття (2013)
Циган Л. В. - Принципи формування усної перекладацької компетентності (2013)
Коваленко А. К. - Жанрово-стилістичні домінанти інтерв'ю: перекладознавчий аспект (2013)
Kincans V. - Narrative. Pedagogical potential of narrative in education (2013)
Зеленська О. П. - Культурологічні можливості аудіювання на заняттях з англійської мови у ВНЗ МВС України (2013)
Дементьева Т. Г. - Аутентичные материалы как средство приобщения к культуре страны изучаемого язика (на примере видеофильмов) (2013)
Тарасенко О. Д. - Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)” у вищих військових навчальних закладах (2013)
Барысенка В. У. - Камунікатыўны падыход пры навучанні беларускай мове як замежнай (2013)
Ячник Л. М. - Стихотворение "Прямая речь" Александра Кушнера в контексте поэтического цитирования (2013)
Ганзицька Т. С. - Судова гілка влади в механізмі забезпечення ґендерного паритету в українському суспільстві: теоретико-правовий аналіз (2014)
Демченко Ю. В. - Зарубіжний досвід формування публічної служби (2014)
Слабко С. М. - Мотивація як правова категорія (2014)
Гамбург І. А. - Розпорядження товарами та транспортними засобами, які не підлягають реалізації, за митним законодавством України (2014)
Кондратенко В. М. - Місце гласності та відкритості серед принципів адміністративного судочинства України (2014)
Телійчук В. Г. - Способи вчинення злочинів у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та заходи протидії (2014)
Чернадчук В. Д. - Заходи впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства: поняття та види (2014)
Маріхін К. В. - Історіографія проблеми виникнення спрощеної системи оподаткування (2014)
Наголюк О. Є. - Актуальні питання вдосконалення бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Трипольська М. І. - Особливості закріплення суб’єктивної сторони податкового правопорушення в Податковому кодексі України (2014)
Апаров А. М. - Окремі питання вдосконалення державного регулювання господарської діяльності, Павленко Т. А. (2014)
Орлова І. М. - Участь держави в господарських зобов’язаннях (2014)
Абакумова Ю. В. - Проблеми криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь в умовах політики у сфері гуманізації Кримінального законодавства України (2014)
Кричун Ю. А. - Теоретичні положення визначення поняття та змісту правового статусу засуджених до позбавлення волі (2014)
Леоненко Т. Є. - "Нові релігійні групи" (тоталітарні секти) як структурна основа поширення релігійного кримінального фанатизму (2014)
Рябчинська О. П. - Поняття системи покарань: методологічний вимір (2014)
Саламатова М. В. - Проблемні питання визначення рівня латентної злочинності у сфері нотаріальної діяльності (2014)
Степанов П. Л. - Підстави й умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: проблеми визначення (2014)
Товмазова Є. М. - Відмежування умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України) від умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) (2014)
Гороховська О. В. - Кодекс Лібера та його значення для розвитку й кодифікації міжнародного гуманітарного права, Семенюк І. С. (2014)
Залата М. Г. - Соціальна політика захисту материнства: зарубіжний досвід (2014)
Онищенко О. А. - Порівняння правового статусу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб у сучасному міжнародному праві (2014)
Лукашевич В. Г. - До питання щодо необхідності розвитку напрямів співпраці криміналістів, Калюга К. В. (2014)
Нікітін Ю. В. - Антитерористична операція як необхідна форма протидії злочинності та забезпечення безпеки суспільства (2014)
Окопник О. М. - Актуальні питання організаційної діяльності Кабінету Міністрів України (2014)
Скрябін О. М. - Участь адвоката при вирішенні питання про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2014)
Науково-практичний круглий стіл "Форс-мажорні обставини та ускладнення при виконанні ЗЕД-контрактів. Практика підтвердження форс-мажору та рекомендації для бізнесу" (2014)
До уваги авторів (2014)
Азарян О. М. - Машинобудівний комплекс України: стратегічні аспекти розвитку й відносницький підхід, Біленький О. Ю. (2014)
Бакурова А. В. - Оптимальний розподіл ресурсів для медичного обслуговування Бердянського району Запорізької області, Закоморний М. М. (2014)
Олійник Г. Ю. - Реалізація національного проекту: реформування залізничного комплексу України (2014)
Пожуєва Т. О. - "Нова економіка” – інноваційний стиль економічної діяльності (2014)
Теряник О. А. - Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг, Стець А. А. (2014)
Фурсін О. О. - Провідні шляхи реформування спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні, Ляшко М. В. (2014)
Болдуєв М. В. - Впровадження в практику українських підприємств – учасників зовнішньоекономічної діяльності передових міжнародних стандартів організації внутрішнього аудиту (2014)
Власюк Г. В. - Особливості аудиторської перевірки фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності (2014)
Гнєзділова О. М. - Аналіз тенденцій розвитку теорії бухгалтерського обліку (2014)
Гончарук П. А. - Основні чинники підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання (2014)
Корінєв В. Л. - Трудоресурсний потенціал у системі ресурсозбереження підприємства, Ащаулов В. В. (2014)
Корінєв В. Л. - Сутність поняття ресурсозбереження та шляхи підвищення ефективності на металургійних підприємствах, Карпуніна М. С. (2014)
Корінєв В. Л. - Стратегічне планування маркетингу як складова адаптивного управління підприємством, Мартиненко Д. О. (2014)
Коротунова О. В. - Обґрунтування напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості, Пуліна Т. В., Ляховець С. О. (2014)
Кудінов Е. О. - Механізм управління витратами торговельного підприємства: інституціональний підхід (2014)
Лищенко О. Г. - Визначення сутності категорії "запаси" з метою організації обліку на підприємстві, Матюха Л. В. (2014)
Матієшин М. М. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Птіцина Л. А. - Застосування методів аналізу ефективності використання трудових ресурсів у системі управлінського обліку промислового підприємства (2014)
Smygol N. - Diagnostics of enterprise development as a component of an effective strategy (2014)
Косова Т. Д. - Кодекс фіскальної прозорості: ініціативи МВФ, Ангеліна І. А. (2014)
Сачовський І. М. - Регіональні особливості сільськогосподарського виробництва (рослинницької галузі) в Україні (2014)
Чугаєвська С. В. - Теоретико-методологічні основи кластерного аналізу регіонів за показником товарності молока (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Гойда Н. Г. - Сучасна екологічна ситуація та стан здоров’я дітей з радіоактивно забруднених територій тернопілля, Корицький Г. І. (2014)
Сметаніна К. І. - Історичні аспекти створення, реальний стан та перспективи розвитку фармацевтичної геріатрії (2014)
Настрадіна Н. М. - Особливості перебігу передпухлинних та пухлинних процесів шийки матки у вагітних (2014)
Вакалюк Л. М. - Клінічно непрогнозовані результати кесаревого розтину (2014)
Думанський Ю. В. - Загальна характеристика онкоепідеміологічної ситуації та організації спеціалізованої протиракової допомоги мешканцям донецької області, Северин Г. К. (2014)
Рибалкін М. В. - Терапевтична дія інактивованих клітин грибів C. albicans та C. tropicalis, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2014)
Насруллаева Г. М. - Клинико-иммунологическая эффективность применения рекомбинантного интерлейкина-2 при бронхиальной астме у детей, Султанова Н. Г., Гаджиева Н. А. (2014)
Вдовиченко В. І. - Ефективність монотерапії рифаксиміном у хворих на синдром подразненої кишки з діареєю, Бідюк О. А., Копій Н. Л., Аксентійчук Х. Б. (2014)
Казаков Ю. М. - Вплив амлодипіну на показники систолічної і діастолічної функції шлуночків у хворих з хронічним легеневим серцем у поєднанні з ішемічною хворобою серця, Треумова С. І., Петров Є. Є. (2014)
Коцур Л. Д. - Поширеність сенсибілізації до побутових та пилкових алергенів у дітей 7–14 років з недіагностованою бронхіальною астмою (2014)
Ільницька О. М. - Суб’єктивне та об’єктивне оцінювання ділових робочих стосунків, знань, умінь та навичок лікарів-інтернів стоматологів (2014)
Исаева Э. Г. - Качество жизни ларингэктомированных больных после голосовой реабилитации с применением голосовых протезов, Амиралиев Н. М. (2014)
Алиева У. А. - Современные вопросы железодефицитной анемии у детей (2014)
Пеньков А. Ю. - Характеристика взаємозв’язку між рівнем гормонів надниркових залоз, метаболіту серотоніну в сечі та антропометричними показниками розвитку дітей при різних ступенях батьківської депривації у дітей дошкільного віку, Макєєва Н. І. (2014)
Рустамова Н. Р. - Сравнительный анализ взаимосвязи различных тестов на диабетическую кардионейропатию с клинико-лабораторными показателями у больных сахарным диабетом 2-го типа, Гурбанов Я. З., Мирза-заде В. А. (2014)
Онищенко И. В. - Системный подход в организации психопрофилактики дезадаптации у больных псориазом (2014)
Іванова Н. С. - Рентгенологічна оцінка стану тканин пародонта після лікування кореневого каналу з розширеним foramen physiologicum (>0,30 ММ) (2014)
Рзаев Р. С. - Роль трансректального ультразвукового исследования в идентификации хронического простатита (2014)
Мехмани И. Г. - Влияние ортодонтического лечения на функциональное состояние органов и тканей полости рта, Мамедов Ф. Ю., Сафаров А. М. (2014)
Равлів Ю. А. - Дослідження амінокислотного складу таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині, Грошовий Т. А., Цимбалюк А. В. (2014)
Барнетт О. Ю. - Клітинне ремоделювання міокарда при артеріальній гіпертензії як фактор ризику розвитку серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця (2014)
Залюбовская Е. И. - Клинические особенности хронической сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца с сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа при наличии метаболического синдрома: пути терапевтической коррекции, Борзова Ю. Ю., Титова А. Ю., Шушляпин О. И. (2014)
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України" (2013)
Про доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента АН України Олексія Сидоровича Коломійченка, який створив науково-дослідний інститут отоларингології на Україні, що нині носить його ім'я (2013)
Яремчук С. Е. - Вивчення змін складових назального секрету, що виникають під час вагітності, Весельский С. П. (2013)
Кудь Л. А. - Результаты лечения детей с острыми гнойными риносинуситами (2013)
Кіщук В. В. - Етіологічна структура тонзилофарингіту у дітей, хворих на інфекційний мононуклеоз, Ковальчук В. П., Незгода І. І., Бобрук С. В. (2013)
Мельников О. Ф. - Цитокиновый спектр сыворотки крови у больных с акустической невриномой до и после лечения различными методами, Минина А. Ю., Борисенко О. Н., Тимченко М. Д. (2013)
Шидловська Т. А. - Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у хворих з функціональною дисфонією з різною вираженістю порушення голосової функції, Шевцова Т. В., Шемлі Мохамед (2013)
Римар В. В. - Состояние слуховой, сердечно-сосудистой систем и мозгового кровообращения у жителей Украины, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы (2013)
Гарюк Г. І. - Корекція виявлених порушень у ЛОР-хворих з наркотичною залежністю, Киричок Д. В. (2013)
Джалилов Д. С. - Патология ЛОР-органов при врождённых зубочелюстных аномалиях, Гасымов Д. Л., Панахиан В. М., Талыбов Д. М. (2013)
Кулыгина В. Н. - Эхографические критерии гемодинамики артерий языка, Дорош И. А., Капица А. В. (2013)
Деева Ю. В. - Актуальные вопросы применения препарата "Тантум Верде®" в лечении пациентов с воспалительными заболеваниями глотки (2013)
Гогунская И. В. - Особенности терапии пациентов с аллергическим ринитом при острых воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, Смагина Т. В., Забродская Л. В., Наумова О. А., Зарицкая И. С. (2013)
Шрамко А. Н. - Острый туберкулезный средний отит, осложненный парезом лицевого нерва (2013)
Березнюк В. В. - Осложненный хронический двустороний эпитимпанит, Зайцев А. В., Хоботова Н. В., Ламза Н. В., Лыщенко Д. В., Моргачева А. К. (2013)
Багірова І. М. - Застосування ендоскопічних методів діагностики і невідкладної допомоги у хворих на рубцевий стеноз гортані та трахеї (2013)
Кокоркин Д. Н. - Эффективность первичной специализации в последипломном обучении детских оториноларингологов (2013)
Скоробогатый В. В. - Особенности преподавания оториноларингологии семейным врачам на выездных циклах (2013)
Кіщук Василь Васильович (До 60-річчя з дня народження) (2013)
Привітання з ювілейним Днем народження Зої Іванівни та Івана Івановича Тимошенків (2012)
Філіпенко А. С. - Концептуальна основа світового господарства (2012)
Климко С. Г. - Активація науково-технічного й інноваційного розвитку економіки як основа механізму зростання ефективності використання людського капіталу України (2012)
Фомін І. С. - Національна зовнішньоекономічна політика в контексті міжнародних зобов'язань України (2012)
Остафійчук Я. В. - Теоретико-методологічні основи розвитку сфери послуг та сервісизації економіки (2012)
Луцій О. П. - Маркетинг у часи невизначеності: тенденції спаду або нові можливості розвитку (2012)
Вітренко Ю. М. - Освітня діяльність у системі макроекономічних показників (2012)
Натрошвілі С. Г. - Організація інноваційної діяльності установ вищої освіти (2012)
Огородник Н. П. - Сфера послуг у забезпеченні кругообігу людського капіталу (2012)
Лиско Н. А. - Бюджетне планування: актуальні проблеми та пріоритетні напрямки розвитку (2012)
Солоха Д. В. - Удосконалення стратегії інноваційного розвитку потенціалу промислового регіону (2012)
Рихлицька Х. М. - Розвиток сільського туризму зарубіжних країн: досвід для України (2012)
Шпильова Ю. Б. - Наукові засади формування потенціалу об’єктів роздрібної торгівлі України (2012)
Красільчук Я. В. - Прямі іноземні інвестиції Іспанії в Латинській Америці: досвід для України (2012)
Васюткіна Н. В. - Діалектика розвитку сутнісних характеристик поняття "корпорація" (2012)
Васьковська Я. В. - Шляхи інноваційного розвитку промислових підприємств (2012)
Грищенко А. І. - Управління фінансовими ризиками на засадах системного підходу (2012)
Хомченко Л. В. - Маркетинговий контролінг та його місце в діяльності підприємства (2012)
Дякон Л. Л. - Створення фундаментальної системи організації маркетинг-контролінгу на підприємстві (2012)
Бенько М. М. - Інноваційна діяльність у бухгалтерському обліку (2012)
Кілимник Л. А. - Побудова комплексної системи формування і використання власного та залученого капіталу підприємства (2012)
Осадчий Ю. М. - Розширення виробництва з використанням зовнішніх коштів (2012)
Гаврилюк С. І. - Формування портфеля цінних паперів банків (2012)
Головень О. В. - Дискримінантні моделі діагностики стану підприємств чорної металургії (2012)
Хворов М. М. - Формування системи кількісних показників стійкого виробництва і споживання (2012)
Тимошенков И. В. - В центре внимания - преподаватель! (2012)
Наші автори (2012)
Колонка редактора (2014)
Abramova N. O. - Effect of pro1 97leu polymorphism of the gene gpx 1 on functional state of endothelium indices of patients with metabolic syndrome, Pashkovska N. V. (2014)
Авраменко А. А. - Механизм формирования симптома "чувство кислоты в полости рта" у больных хроническим хеликобактериозом, Короленко Р. Н. (2014)
Bachynskiy V. Т. - Lazer-polarimetric methods of investigation of biological tissues in forensic medicine - perspectives, realities and the future, Boychuk Т. M., Vanchuliak О. Ya., Ushenko О. G. (2014)
Боднарук Ю. Б. - Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч (2014)
Бурденюк І. П. - Антимікрбна активність та спектр антимікробної дії деяких нових синтетичних сполук похідних піразолу зі структурним вмістом в молекулах гідроксиметильної та уреїдної угрупувань in vitro, Братенко М. К., Барус М. М., Мислицький В. Ф., Тащук К. Г. (2014)
Власик Л. І. - Особливості патоморфологічних змін у внутрішніх органах щурів унаслідок підгострого впливу срібних нанодекаедрів, Андрійчук Н. Й., Давиденко І. С. (2014)
Волошина Н. О. - Віддалені результати комплексного лікування хворих на вугри вульгарні на тлі гелікобактерної інфекції та інфекції вірусів простого герпесу (2014)
Герман Л. В. - Ехографічні особливості розвитку ембріона у вагітних групи ризику по невиношуванню (2014)
Горбань Є. М. - Вплив інтервального гіпоксичного тренування на ліпідний обмін дорослих та старих щурів після одноразового опромінення, Топольнікова Н. В., Под’яченко О. В. (2014)
Глушко Л. В. - Кількість лейкоцитів та показники лейкоцитарних індексів при серцевій недостатності, Федоров С. В. (2014)
Гуменна К. Ю. - Зміни мікробіоценозу піхви у дівчат пубертатного періоду, хворих на сальпінгоофорит (2014)
Дячук І. І. - Особливості будови і топографо-анатомічні взаємовідношення стінок клиноподібної пазухи із суміжними структурами в зрілому віці (2014)
Завалий М. А. - Экспериментальное обоснование применения внутрипазушного лекарственного электрофореза при лечении острого гнойного верхнечелюстного синусита (2014)
Загуровский В. М. - Личностные особенности и доклинические проявления у больных психосоматическими нарушениями (2014)
Іващук С. І. - Клітинна реактивність і рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий панкреатит, залежно від статі (2014)
Каратєєва С. Ю. - Ефективність озонотерапії в лікуванні гнійних ускладнень цукрового діабету (2014)
Кметь Т. І. - Уміст РНК у нервових та гліальних клітинах різних часток кори великих півкуль за умов неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку (2014)
Колесник М. Ю. - Стан діастолічної функції лівого шлуночка в стані спокою та після фізичного навантаження в чоловіків з артеріальною гіпертензією та порушеннями метаболізму глюкози (2014)
Колоскова О. К. - Чи відображує запальний паттерн крові клінічні та імунологічні особливості перебігу бронхіальної астми в дітей?, Повзун А. М., Мислицька Г. О. (2014)
Кузняк Н. Б. - Стан місцевого імунітету порожнини рота у дітей, хворих на цукровий діабет і типу, Годованець О. І., Мороз А. В. (2014)
Кулачек В. Т. - Діагностична цінність показників окиснювальних процесів у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням нирок (2014)
Левицька С. А. - Роль мікроекологічних особливостей порожнинної мікрофлори верхніх дихальних шляхів у розвитку рецидивів респіраторних інфекцій у дітей (2014)
Левицька C. А. - Частота епізодів ГРВІ та їх тривалість як маркери ризику розвитку хронічних синуїтів у дітей, Понич О. М., Співак С. Г., Сайдаков Д. В., Стефанюк І. С. (2014)
Мокрик О. Я. - Вивчення в умовах експерименту впливу даларгіну на вміст гістаміну у вогнищі гострого запалення та больову реакцію, Горицький В. М. (2014)
Петровська В. В. - Структурно-функціональні показники міокарда в жінок, хворих на неускладнену гіпертонічну хворобу з різними генотипами гена пероксисом проліфератор-активуючого рецептора гамма2 (2014)
Підмурняк О. О. - Алгоритм формування доступу при ретроперитонеоскопічних втручаннях на верхніх сечових шляхах (2014)
Платонова О. М. - Лікування дітей шкільного віку з функціональними захворюванями кишечнику середньотяжкого перебігу (2014)
Рикало Н. А. - Особливості клітинного циклу гепатоцитів у щурів різного віку за умов хронічного токсичного гепатиту, Полінкевич С. Г. (2014)
Рудень В. В. - Науково-методичні основиформування граничного значенняабсолютного ризику в можливому виникненні / розвитку раку молочної залози (C50) в осіб жіночої статі, Москвяк-Лесняк Д. Є., Гутор Т. Г. (2014)
Семчишин М. Г. - Динаміка змін вмісту міді в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах, Задорожна Б. В. (2014)
Сенютович Р. В. - Хіміотерапія раку шлунка. Мета аналізи, Іващук О. І., Баранніков К. В., Пилипів В. М., Сенютович М. А., Бодяка В. Ю., Чорний О. В. (2014)
Sydorchuk I. Y. - The degree of tetracycline influence on the intestine microbiocenosisand its correctionby "Bifiform - 21", Holyar O. I., Sokolenko M. O. (2014)
Скірак З. С. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації в умовах гострого токсичного алкогольного гепатиту, Андрейчин С. М. (2014)
Собко О. В. - Стокс поляриметричне картографування кристаліч¬ної побудови речовини гістологічних зрізів окорухових м’язів плодів людини, Олійник І. Ю., Ушенко О. Г. (2014)
Степан Н. А. - Цитокіновий профіль периферійної крові хворих на екзему в стадії загострення, Денисенко О. І. (2014)
Ткачук О. В. - Порожнинна та мукозна мікробіота товстої кишки в щурів із наслідками ішемії-реперфузії головного мозку, Повар М. А. (2014)
Федонюк Л. Я. - Особливості закладки та морфологічна характеристика клапанів серця в пренатальному періоді онтогенезу людини, Семенюк Т. О., Підгайна І. Я. (2014)
Filipets O. O. - Stroke Burden in Ukraine: Analysis of the Official Stroke Statistics and Overview of Population-Based Epidemiological Studies, Pashkovsky V. M. (2014)
Ходоровський Г. І. - Вплив ретино-гіпоталамо-епіфізарної системи на протеоліз у тканинах ясен у статевозрілих самців щурів, Дмитренко Р. Р., Ясінська О. В., Мотрук М. П. (2014)
Чернюх О. Г. - Деякі генетичні та патологічні особливості гемолітичної хвороби новонароджених за АВ0-конфліктом, Мислицький В. Ф. (2014)
Шатов Д. В. - Анализ морфометрических показателей паренхимы лёгких крыс, подвергшихся одноразовому тотальному облучению и коррекции ксеногенной цереброспинальной жидкостью, Григорьев П. Е. (2014)
Максимчук Н. О. - Методи стратифікації ступенів тяжкості стану пацієнтів із сепсисом. Огляд літературних даних, Коновчук В. М. (2014)
Рідковець С. Г. - Аналіз сучасних методів оцінки та немедикаментозних засобів відновлення стану фізичного здоров’я практично здорової людини (2014)
Ротар Д. В. - Пробіотики: дві сторони однієї медалі (2014)
Сергиенко Л. Ю. - Ранний онтогенез – критический период для "программирования" эндокринных и гормонально-зависимых патологий во взрослой жизни (2014)
Ткачук О. В. - Патобіохімічні та патоморфологічні еквіваленти ураження пародонта та слизової оболонки ротової порожнини при цукровому діабеті, Галагдина А. А., Ткачук С. С., Мислицький В. Ф. (2014)
Якобчук С. О. - Інфекції шкіри і м’яких тканин, Іфтодій А. Г., Антонюк Т. В., Рева В. Б. (2014)
Авраменко А. А. - Случай образования недифференцированной формы рака верхней трети тела - кардиального отдела желудка после проведения стандартной последовательной антихеликобактерной терапии (2014)
Бідучак А. С. - Вивчення наявності шкідливих звичок серед населення Чернівецької області, Курик М. В., Доманчук Т. І., Янченко С. М. (2014)
Дейнека С. Є. - Здобутки кафедри мікробіології та вірусології Буковинського державного медичного університету в проведенні мікробіологічних досліджень, Бурденюк І. П., Патратій В. К. (2014)
Світла пам'ять. Леонід Якович Ковальчук (1947-2014 рр.) (2014)
Дейнека С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXV, Яковець К. І., Дейнека Л. Л. (2014)
Єдині вимоги до оформлення статей (2014)
Титул, содержание (2012)
Самородов В. Б. - Основные параметры гидрообъемно-механических трансмиссий, работающих по схеме "дифференциал на выходе”, Бондаренко А. И. (2012)
Шамровский А. Д. - Напряжения в деформированном дискретном элементе, Колесник Д. Н. (2012)
Кривоконь О. Г. - Заходи державної політики щодо розвитку національного легкового автомобілебудування (2012)
Кондратюк О. Л. - Оцінка динамічних навантажень лопаток останнього ступеня парової турбіни в умовах зворотного потоку, Скоркін А. О., Литвинова О. О. (2012)
Карачун В. В. - Влияние периодичности возмущений на координатные функции оболочки с нулевой гауссовой кривизной (2012)
Мельник В. Н. - Особенности инерциального курсоуказания наземных объектов (2012)
Гавриленко И. А. - Исследование методов расчета надежности трубопроводных систем (2012)
Фомін О. В. - Визначення перспективних напрямків проектування несучих систем у вантажному вагонобудуванні (2012)
Павленко В. М. - Спосіб підвищення міцності з’єднань з натягом, Петко І. В., Мартиненко Л. П. (2012)
Рындяев В. И. - Адаптивные системы трансмиссий приводов конвейеров и перспективы их использования (2012)
Долгов Н. А. - Сравнение различных методов определения остаточных напряжений в полимерных покрытиях, Букетова Н. Н., Бесов А. В. (2012)
Кагляк О. Д. - Стійкість металевих конструкцій отриманих лазерним формуванням, Гончарук О. О., Сіора О. В., Палагеша А. М., Мельник Н. О. (2012)
Овчаренко М. С. - Розробка стенду для дослідження гідродинамічних ефектів в проточній частині РДАГ (2012)
Митиков Ю. А. - Совершенствование газобаллонной системы полетного наддува, Артамонов А. И. (2012)
Ісьєміні І. І. - Аналіз існуючих рушійних установок автомобілів з метою виявлення найбільш екологічних, Баканов А. С., Кірсенко С. А. (2012)
Ковальов С. Ф. - Стан справ у дослідженні гідромлина, орієнтованого на спиртове виробництво (2012)
Гондлях А. В. - Адаптация итерационно - аналитического многослойного конечного элемента в систему ABAQUS (2012)
Титул, зміст (2012)
Панченко Є - Суть і сучасні форми прояву конкурентоспроможності транснаціональних банків, Коваль В. (2012)
Буряченко А. - Волатильність економічного розвитку регіону від впливу внутрішніх та зовнішніх міграційних процесів (2012)
Малащук Д. - Визначення світового фінансового ринку на основі системного підходу, Алаторських М. (2012)
Руденко Ю. - Об’єктивна необхідність регулювання міжнародного фінансового ринку, Салмінський Д. (2012)
Лесько М. - ПДВ-облігації та можливості гармонізації відносин між державою і платниками податків (2012)
Баторшина А. - Інсайдерська інформація: міжнародний досвід державного регулювання, Діденко Л. (2012)
Буратчук Н. - Beyond budgeting – Модель фінансового управління ХХІ століття (2012)
Павловський С. - Внутрішні резерви фінансування антикризових заходів на промислових підприємствах (2012)
Диба О. - Кредитування як джерело інноваційного розвитку, Гернего Ю. (2012)
Кущ О. - Інвестиційна діяльність банків в Україні (2012)
Острівна Л. - Сутність проблематики розвитку аудиту в Україні (2012)
Парандій О. - Використання послуг центрального контрагента на фінансовому ринку України (2012)
Зінькевич Т. - Застосування величини Р – значення Р – value при перевірці статистичних гіпотез, Лісовська В., Стасюк В. (2012)
Долінський Л. - Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон’юнктури біржових ринків світу, Ніколаєнко К. (2012)
Титул, зміст (2012)
Кублікова Т. - Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку України (2012)
Гончарук Я. - Методологiя визначення фінансового потенціалу регіону, Жук І. (2012)
Кондратенко М. - Фінансові фактори вибору моделі соціальної держави в Україні (2012)
Бенч Л. - Тенденції та проблеми фіскально-бюджетної політики у кризовому і посткризовому періодах (2012)
Коломієць Г. - Макрофінансові пріоритети та інституційно-функціональні аспекти податкового планування (2012)
Бец О. - Деякі аспекти боргової політики України (2012)
Брикова І. - Механізм реалізації кластерного потенціалу регіонів України (2012)
Тітова О. - Феномен лідерства глобальних корпорацій (2012)
Ткаченко Ю. - Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну в контексті світових тенденцій (2012)
Лаптєва В. - Проблемні аспекти реалізації політики залучення інвестицій вітчизняними промисловими підприємствами (2012)
Чуб О. - Заставні операції банків РЕПО та кредитування під заставу цінних паперів (2012)
Мамушева К. - Необхідність консолідації банківської системи України на сучасному етапі (2012)
Жуковська О. - Інтервальна модель оцінки обсягу страхових резервів, Ткаченко І. (2012)
Цвігун Т. - Теоретичні аспекти визначення сутності страхового захисту (2012)
Баранов А. - Особливості страхування як сфери підприємницької діяльності, Баранова О. (2012)
Зінькевич Т. - Моделювання розміру збитків в страхуванні, Лісовська В. (2012)
Калинин В. - О проблематике научных исследований И. Г. Спаського (2011)
Лепехина Е. - И. Г. Спасский: тернистый путь ученого и музейщика в ХХ веке (2011)
Щукина Е. - И. Г. Спасский и собрание медалей Эрмитажа (2011)
Вуич Л. - "Какое счастье ссудила нам судьба, послав в мир в доме батюшки Спасского!” (Из воспоминаний Ивана Георгиевича Спасского) (2011)
Котляр Н. - "Влияние учителя вечно!” (Об Иване Георгиевиче Спасском) (2011)
Скржинская М. - Мои воспоминания об Иване Георгиевиче Спасском (2011)
Анохина Н. - Жизнь Спасской Евгении Юрьевны в Казахстане (по воспоминаниям родных и переписке ученой) (2011)
Ситий І. - Щоденник Євгенії Спаської як джерело з історії цехових прапорів Лівобережної України (2011)
Луняк Є. - Життя Феодосія Спаського у Франції (2011)
Кулик Л. - З історії розвитку ковальства на Ніжинщині XVII–XIX ст. (2011)
Фатюк О. - Вивчення історії становлення стародавнього суспільствана Ніжинщині від неоліту до козацької доби (за матеріалами археологічної колекції фондів НКМ імені Івана Спаського) (2011)
Кондрашов В. - Профспілка сільськогосподарських робітників Ніжинщини в 1920–1931 роках (2011)
Моціяка П. - Виникнення і перший період функціонування метеорологічної станції в Ніжині (1885–1904 роки) (2011)
Морозов О. - Ніжинський скарб давньоруських срібників 1852 р.: доля знахідки (2011)
С. Ф. Шишко (1911-1997) Від редакційної колегії (2011)
Пономар О. - Квіти художника Сергія Шишка (2011)
Пушкар Н. - І. Г. Кулжинський і Волинь (2011)
Руденко Л. - Побачити обличчя (штрихи до портрету Р. К. Музиченка-Цибульського) (2011)
Діденко Т. - Володимир Лесючевський – організатор Ніжинського музею історії, мистецтва та етнографії (2011)
Ємельянов В. - До історії Української автокефальної православної церкви на Ніжинщині (добірка документів) (закінчення), Кулик В. (2011)
Морозова А. - З історії ніжинських бруківок (2011)
Повернення в Ніжин (корпус документів з епістолярію І. Г. Спаського) (підготовка до друку та передмова Н. Дмитренко (Ніжин), коментарі С. Зозулі) (2011)
Дмитренко Н. - Пам’ятні наукові читання у Санкт-Петербурзі (2011)
Зозуля С. - Відкриття польського меморіалу на старому Католицькому кладовищі в Ніжині (2011)
Акічев Ш. - З історії участі конотопчан у громадянській війні в Іспанії (2011)
Страшко Є. - Костенко Іван Петрович (замість некрологу) (2011)
Ємельянов В. М. - Регіоналістика та прикладні аспекти формування організаційних систем управління сталим просторовим розвитком (2011)
Кальниш Ю. Г. - Концепти і парадокси політичного аналізу в державному управлінні (2011)
Лопушинський І. П. - Збереження і розквіт мов національних меншин в Україні: євроінтеграційна політика української держави (2011)
Лихачов С. В. - Співвідношення громадського порядку та громадської безпеки: державно-управлінський аспект (2011)
Сорока С. В. - Депутатські запити як форма парламентського контролю Кабінету Міністрів України: правове регулювання та практика (2011)
Євтушенко О. Н. - Радянська модель організації місцевої влади в Україні (2011)
Топалова Е. Х. - Витоки та загальні засади європейської регіональної демократії (2011)
Палагнюк Ю. В. - Європейська політика сусідства як інструмент співробітництва ЄС з Україною (2011)
Чернов С. І. - Формування й розвиток регіональної політики (2011)
Коваль Г. В. - Сутність державної молодіжної політики (2011)
Козлова Л. В. - Теоретико-методологічні засади механізму формування державної політики (2011)
Темиргалієв Р. І. - Заходи державного регулювання міжрегіональної інтеграції і зменшення диференціації регіонального розвитку (2011)
Коваленко С. О. - Професійне навчання безробітних: актуальні питання формування та реалізації державної політики (2011)
Теодорович Д. О. - Компетенція органів місцевого самоврядування у стратегічному плануванні соціально-економічного розвитку територій України (2011)
Коваленко С. М. - Формування теорії соціально-правової держави в філософії Томаса Гоббса: "Левіафан" (2011)
Ємельянова І. А. - Особливості дослідження маргінальності українського соціокультурного типу (2011)
Синиця М. І. - Визначення основних напрямів технологічної інноватизації державного управління (2011)
Герасимчук З. В. - Теоретико-методологічні засади раціонального використання та охорони туристичних ресурсів, Матвійчук Л. Ю. (2011)
Тополенко Н. М. - Особливості та проблеми організації бухгалтерського обліку у країнах ЄС, Нетовчена О. І. (2011)
Матяж С. В. - До проблеми стимулювання меценатської діяльності з боку органів державної влади України (2011)
Шкуратова І. І. - Сучасний стан та проблеми вдосконалення політики управління відходами (2011)
Ремезов Д. А. - Засади формування стратегії державного регулювання економічного розвитку України в проекції до проголошеного курсу реформ (2011)
Замикула В. В. - Етапи ринкової трансформації та еколого-економічна реструктуризація АПК (2011)
Щапін Є. С. - Моделі функціонування конкурентного ринку енергопостачання (2011)
Акімов О. В. - Аналіз зарубіжного досвіду реалізації державної транспортної політики (2011)
Ситник І. В. - Розвиток системи державного гарантування вкладів як засіб стабілізації банківського сектору України, Саєнко В. Б. (2011)
Война В. Г. - Розвиток недержавних ВНЗ як фактор формування конкурентного середовища в освіті (2011)
Штермер О. Є. - Становлення та розвиток управління фінансів в Україні (2011)
Кондратюк Т. В. - "Канадська енциклопедія" як узірцевий північноамериканський навчально-науковий інтернет-ресурс у галузі державного управління і сімейної політики (2011)
Ємельянов В. М. - Етична інфраструктура державного управління: механізми впровадження, Штирьов О. М. (2011)
Пашко Л. А. - Адміністративна реформа як процес реформування Української держави (2011)
Татаренко В. Б. - Владні повноваження публічного адміністрування: його поняття та особливості (2011)
Сорока С. В. - Парламентські слухання та дебати як інструменти інформаційно-корекційного контролю уряду в країнах ЄС та Україні (2011)
Палагнюк Ю. В. - Сутність та зміст державної політики (2011)
Коваленко С. О. - Державна політика України у сфері соціального захисту безробітних: поняття та загальна характеристика (2011)
Козлова Л. В. - Координаційні, субординаційні та реординаційні зв’язки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2011)
Синиця М. І. - Підходи та принципи технологізації державного управління (2011)
Репешко П. І. - Щодо питання державного регулювання судово-експертної діяльності в системі Міністерства внутрішніх справ України (2011)
Бадалова О. С. - Органи юстиції в Україні: становлення та основні завдання (2011)
Петров П. П. - Організаційно-управлінські аспекти підвищення ефективності державного управління щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (2011)
Верба С. М. - Професіоналізація державної служби України – напрямок до європейської спільноти (2011)
Ємельянов В. М. - Теоретичне обґрунтування і методологічне забезпечення державного регулювання господарської діяльності на рівні регіону (2011)
Антонова Л. В. - Розвиток багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної діяльності (2011)
Дацій Н. В. - Вплив іноземних інвестицій в Україну на розвиток міжнародного співробітництва (2011)
Сидун С. - Вступ Польщі у Європейський Валютний Союз: переваги і загрози (2011)
Штермер О. - Концептуальні підходи до формування фінансової політики держави (2011)
Іванилова О. А. - Пріоритетні напрями стратегічної орієнтації державного регулювання розвитку підприємств (2011)
Ситник В. В. - Участь держави у конкурентних правовідносинах (2011)
Ковтун О. А. - Правові особливості державного регулювання меценатства в Україні (2011)
Клименко О. М. - Державний контроль у сфері пенсійного страхування та пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Cенюшкина Т. А. - Синергетический потенциал управляющего воздействия в условиях системного кризиса в Украине (2011)
Григор’єва Л. І. - Оптимізація державного управління радіаційним захистом за допомогою "дозових цін" джерела випромінювання, Григор’єв К. В. (2011)
Толкованов В. В. - Концептуальні підходи до підвищення якості надання адміністративних (публічних) послуг (2011)
Стельмах А. - Изменения в законодательстве о выборах в парламент Польши (2011)
Чахур З. - Будущее интеграции и системы Европейского Союза. Попытка прогноза (2011)
Витко Т. Ю. - Організаційно-правові засади кадрового забезпечення органів державної влади (2011)
Палагнюк Ю. В. - Формування інституційних механізмів державної євроінтеграційної політики України (2011)
Лазарєва О. В. - Імплементація засобів публічної політики в державному управлінні України (2011)
Сорока С. В. - Роль уряду як суб’єкта законодавчої ініціативи в процесі прийняття законів: досвід європейських країн (2011)
Матвєєва Л. О. - Сутність парламентського контролю у державному управлінні України (2011)
Сидун С. - Головування Польщі в Раді Європейського Союзу: шанси та виклики (2011)
Шкіца І. М. - Особливості реформування системи місцевого самоврядування в Республіці Польща (2011)
Кондратюк Т. В. - Провадження державно управлінської сімейної політики у США на початку ХХІ століття (2011)
Дерега В. В. - Наукова розробка проблем державної сімейної політики в Україні (2011)
Андріяш В. І. - Етнополітичні процеси: аналіз наукової дефініції (2011)
Даньшина Ю. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання адміністративних послуг в Україні (2011)
Репешко П. І. - Особливості державного регулювання діяльності судових експертів, які не працюють у державних експертних установах (2011)
Немчук О. В. - До обґрунтування доцільності і необхідності удосконалення механізмів державного управління розвитком театрального мистецтва України (2011)
Ємельянов В. М. - Знаходження балансу інтересів та налагодження оптимальних взаємовідносин між бізнесом та владою на регіональному рівні (2011)
Бабіак Є. - Rules of management of agricultural real property of the Treasury in Poland (2011)
Беглиця В. П. - Інструменти реалізації концепції приватно-державного партнерства в суднобудівній галузі (2011)
Жарая С. Б. - Особливості системи державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва у країнах-членах ЄС на прикладі Німеччини (2011)
Комаров О. В. - Адміністрування митних рзиків як один з механізмів державного управління (2011)
Шкуратова І. І. - Методичні підходи до проведення фінансового контролю на засадах митного пост аудиту (2011)
Тоцька Т. С. - Управління ризиками як інструмент забезпечення митної безпеки в контексті євроінтеграції (2011)
Сорока М. П. - Теоретичні основи функціонування регіональної соціально-економічної системи (2011)
Вишиванюк М. В. - Розробка нової регіональної політики держави й стратегії її проведення (2011)
Друк В. В. - Концептуальні засади удосконалення державного управління у сфері розвитку гірського туризму (2011)
Косенчук С. І. - Державна податкова служба в контексті адміністративної реформи: практичні та правові проблеми (2011)
Толкованов В. В. - Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації політики європейської інтеграції (2012)
Ємельянов В. М. - Актуальні проблеми функціонування міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій, Косенчук С. І. (2012)
Вишиванюк М. В. - Методи і засоби впливу держави на розвиток усіх сфер регіонального життя (2012)
Крутій О. М. - Технології соціального діалогу органів влади і громадськості (2012)
Кобець А. С. - Впровадження механізмів самоорганізації у відкритій системі освіти України (2012)
Коваль Г. В. - Особливості державної молодіжної політики в Миколаївській області (2012)
Сиченко О. О. - Деонтологія державної служби як основа впровадження соціальної відповідальності в органах державного управління (2012)
Якименко О. О. - Зміст і особливості трансформації вищої освіти в Україні (2012)
Татаренко В. Б. - Система публічного адміністрування в Україні: становлення та розвиток (2012)
Шапоренко Д.Е. - Цілі та інструменти державної політики зайнятості (2012)
Сорока С. В. - Делеговане законодавство як форма участі уряду в законодавчому процесі у країнах Європейського Союзу (2012)
Палагнюк Ю. В. - "Державна політика" та "публічна політика": теоретичний аспект (2012)
Івашова Л .М. - Напрями вдосконалення державного регулювання оцінюванням та розпорядженням майном, що конфісковане митними органами, Івашов М. Ф. (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Управлінська діяльність держави щодо розвитку промисловості (2012)
Антонов А. В. - Наслідки економічної глобалізації та інтеграції для розвитку сільських територій України (2012)
Бакуменко Д. О. - Нормативно-правове регулювання діяльності митних органів з надання адміністративних послуг (2012)
Беглиця В. П. - Напрями державного сприяння розвитку перспективних сегментів ринку суднобудування України (2012)
Галайчук Б. В. - Інноваційний механізм удосконалення державного управління охороною здоров’я в умовах євроінтеграції України (2012)
Гіндес О. Г. - Забезпечення екологічно сталого розвитку на державному та регіональному рівнях (2012)
Кощинець В. В. - Підсилення ефекту синергії внутрішньорегіональної інтеграції на базі поєднання національних і закордонних ресурсів (2012)
Орленко Я. Ю. - Роль держави у забезпеченні стабільності регіонів щодо формування продовольчих запасів (2012)
Казюк Я. М. - Державні соціальні стандарти як основа бюджетної політики держави в соціальній сфері, Корецька В. В. (2012)
Ковалевська О. П. - Контрольні функції та принципи держави у процесі створення нового житла (2012)
Литвин Ю. О. - Державні заходи міжгалузевого регулювання в АПК (2012)
Марінов М. М. - Гарантування прозорості заходів щодо розвитку рекреаційної сфери (2012)
Тимошенко 3. І. - Освіті дайте слово! (зі збірки "Мої джерела". — Київ, 2012 р.) (2012)
Климко С. Г. - Інтелектуальний капітал підприємницького господарювання в наступаючій економічній системі (2012)
Дрозд В. Д. - Методи державного регулювання технологічного розвитку національної економіки України, Гузенко І. Ю., Пилипенко Ю. І. (2012)
Забуранна Л. В. - Сталий розвиток аграрної сфери: сутність та чинники (2012)
Кучеренко Д. Г. - Особливості інтеграції освіти та виробництва на сучасному етапі розвитку суспільства, Шморгун Н. П. (2012)
Ільєнко Р. В. - Оптимізація механізму фінансування вищого навчального закладу (2012)
Нерода-Березка К. В. - Фактори впливу на формування міжнародної цінової політики (2012)
Хомчежо Л. В. - Формування конкурентних переваг підприємства шляхом підвищення якості продукції (2012)
Гаврилюк С. І. - Фундаментальний і технічний аналіз фінансових ринків (2012)
Ямкова О. М. - Зміст формування збутової політики виробничих підприємств (2012)
Сирочук Н. А. - Машинобудівна галузь Рівненської області: стан, проблеми та перспективи розвитку (2012)
Шпильова Ю. Б. - Особливості та перспективи розвитку вендингу в Україні (2012)
Рогач О. І. - Структуризація та фінансове забезпечення угод злиттів та поглинань ТНК, Македон В. В. (2012)
Захарін С. В. - Податкове адміністрування як елемент підтримки фінансової безпеки держави, Чаленко Н. В. (2012)
Ружицький А. В. - Правова та економічна сутність поняття зобов'язання підприємства, Томчишена Т. В. (2012)
Остафійчук Я. В. - Механізми узгодження економічних інтересів суб'єктів ринку послуг (2012)
Мягких І. М. - Використання способів та технологій у процесі формування інтегрованих бізнес-структур (2012)
Нечипорук С. В. - Організаційне та методичне забезпечення стратегічного планування маркетингу на підприємствах готельного господарства (2012)
Васюткіна Н. В. - Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства (2012)
Глущенко О. М. - Особливості організації логістичної системи автоскладального підприємства (2012)
Зотова Є. В. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств (2012)
Ісмаїлова Л. Л. - Система критеріїв оцінки економічної безпеки підприємств (2012)
Бондар Т. І. - Командний настрій Всеукраїнського теоретично-практичного семінару з питань розвитку інновацій студентського самоврядування в Україні (2012)
Степанюк О. М. - Міжнародний студентський форум "Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді у єдиний науково-культурний простір" у Волинському інституті економіки та менеджменту (2012)
Астахова К. В. - "Наука у сучасному суспільстві: інноваційні підходи та рішення" — науково-теоретична конференція молодих вчених (2012)
Сидорчук Ю. М. - Юридична освіта в Україні: проблеми теорії та практики (2012)
Наші автори (2012)
Кальниш Ю. Г. - Системні фактори впливу на формування та реалізацію державної євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації, Ребкало В. А., Калина М. С. (2012)
Багмет М. О. - Використання європейських підходів і стандартів у підготовці кадрів нової генерації в Україні (2012)
Палагнюк Ю. В. - Політика ЄС щодо України на етапі реалізації Україною євроінтеграційної стратегії (2012)
Сорока С. В. - Сутність та моделі взаємодії уряду і парламенту в процесі реалізації законодавчої функції державного управління (2012)
Коваль Г. В. - Міжнародна практика формування та реалізації державної молодіжної політики (2012)
Сиченко О. О. - Соціальна безпека в системі національної безпеки держави (2012)
Громадська Н. А. - Аналіз політики в діяльності державного службовця (2012)
Гуцов В. І. - Удосконалення дослідження механізмів взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства (2012)
Бадалова О. С. - Історико-правова природа становлення діяльності державної виконавчої служби України (2012)
Якименко О. О. - Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять у контексті трансформації вищої освіти в Україні (2012)
Палагнюк О. В. - Основні засади державної політики України у сфері протидії злочину "торгівля людьми" (2012)
Картузов К. М. - Державне управління бібліотечною справою в Україні в 1917-1939 роках (2012)
Мазепа К. М. - Теоретичні та організаційно-правові засади формування самодостатніх місцевих (територіальних) громад у контексті адміністративно-територіальної реформи (2012)
Матійко С. А. - Формування та впровадження елементів державного регулювання розвитку промислових підприємств (2012)
Рибачук В. Л. - Основні напрями вдосконалення системи державної підтримки розвитку й реформування житлово-комунального господарства (2012)
Івашов М. Ф. - Виклики і загрози епохи глобалізації (2012)
Івашова Л. М. - Роль митної служби України в забезпеченні економічної безпеки країни в умовах глобалізації (2012)
Сорока М. П. - Заходи державної селективної підтримки окремих регіонів України (2012)
Шкуратова І. І. - Методичні підходи до проведення фінансового контролю на засадах митного постаудиту (2012)
Беглиця В. П. - Оцінка механізмів підтримки технологічного розвитку світового суднобудування в умовах глобальної конкуренції (2012)
Грабельніков В. А. - Інформаційне забезпечення регулювання автотранспортної діяльності при ухвалені управлінських рішень (2012)
Поворозник Р. В. - Комплексна оцінка стану екологічної безпеки в державі (2012)
Шапоренко Д. Е. - Управління динамічним процесом ринку праці (2012)
Скрипник В. В. - Ідея кооперації в теоретичній думці першої чверті ХХ століття (2012)
Туболець К. Г. - Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств (2012)
Шкуропат О. В. - Суперечності земельних відносин у контексті державного управління (2012)
Кондрашихін А. Б. - Особливості підготовки кадрів державної служби під час модернізації економіки (2012)
Швиданенко Г. О. - Удосконалення механізму державного регулювання процесів екологізації гірничо-збагачувальних підприємств, Матукова Д. Г. (2012)
Скиба Т. Ю. - Правові механізми державного управління розвитком системи вищої освіти (2012)
Маматова Т. В. - Здобутки та перспективи Е-платформи "Спільнота практиків: інновації у місцевому самоврядуванні, Маліков С. В., Тертишна О. А., Катерняк І. Б. (2012)
Вишиванюк М. В. - Обґрунтування пріоритетності соціальної спрямованості розвитку регіону як основи сталого розвитку (2012)
Лопушинський І. П. - Державна мовна політика в Україні: сучасні реалії та перспективи (2012)
Клюцевський В. І. - Механізми здійснення електронного документообігу в організації діяльності місцевих органів виконавчої влади (2012)
Болюбаш Н. М. - Формування професійної компетентності державних службовців у вищих навчальних закладах (2012)
Парамонов Є. Ю. - Актуальні питання захисту прав дитини в Україні (2012)
Нестеров Д. Ю. - Особливості реалізації регуляторної політики держави в пенсійному страхуванні (2012)
Биркович Т. І. - Особливості формування сучасної зовнішньої енергетичної політики країн ЄС та України (2012)
Борецька Н. О. - Форми та методи державного регулювання сфери вищої освіти (2012)
Ніколаєв О. Д. - Роль держави у розвитку фізичної культури і спорту (2012)
Євтушенко О. Н. - Соціальна стратифікація в умовах глобалізації сучасного світу, Громадська Н. А. (2012)
Сиченко О. О. - Проблеми формування державної концепції соціально відповідального бізнесу (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Стратегії інноваційного розвитку підприємства на основі збалансованої системи показників (2012)
Борисенко О. П. - Інформаційне забезпечення спеціальних механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Герасименко І. С. - Організаційно-правове забезпечення державної політики зростання інвестиційного потенціалу регіонів України (2012)
Величко Л. А. - Формування соціальної структури суспільства у країнах із розвинутою ринковою економікою та в Україні (2012)
Холоднюк З. В. - Методологічні підходи до формування соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном (2012)
Двигун С. М. - Уніфікація механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності з вимогами СОТ (2012)
Литвин Ю. О. - Національна агропродовольча система як об’єкт регулювання (2012)
Добрунов С. С. - Підвищення конкурентоспроможності як напрямок національної інноваційно-промислової політики (2012)
Зубрицька Н. Б. - Організаційні механізми регулювання банківської системи України (2012)
Клименко А. В. - Створення системи інститутів та інструментів розв’язання житлової проблеми на ринкових засадах (2012)
Грабельников В. А. - Система міського пасажирського транспорту як об’єкт управління (2012)
Сірий Ю. М. - Регулювання державою здійснення корпоративних послуг (2012)
Волчецький Р. В. - Роль туристичних інформаційних центрів у сучасній індустрії туризму (2012)
Новорічне привітання голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректора Європейського університету (2012)
Климко С. Г. - Порівняльний аналіз розвитку людського капіталу у глобальному вимірі: досвід США як провідної держави (2012)
Пригода В. М. - Розбудова системи інформаційної безпеки України: стан та перспективи (2012)
Рогач О. І. - Європа: сучасна боргова криза (2012)
Дрозд В. Д. - Модели экономического роста в свете институциональной теории, Быконя С. Ф. (2012)
Лотош О. М. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічне зростання: сучасні дослідження (2012)
Островецький В. І - Окремі аспекти стимулювання розвитку освітньої діяльності в Україні (2012)
Левківський В. М. - Вплив іноземних інвестицій ТНК в Україну на конкурентоспроможність національної економіки (2012)
Козловський І. В. - Підходи до оцінки технологічної конкурентоспроможності країн в умовах швидкого розвитку високих технологій (2012)
Нерода-Березка К. І. - Експансія ТНК у країни різного рівня розвитку в умовах глобалізації (2012)
Шарко В. В. - Шляхи, основні напрямки та інструменти механізму інтенсифікації виробництва промислового підприємства (2012)
Сєрік Ю. В. - Управління кредитним портфелем банку (2012)
Сімонова В. С. - Нормативно-методичне забезпечення управління якістю торговельного обслуговування на підприємствах системи споживчої кооперації (2012)
Велещук С. С. - Адміністративний менеджмент у контексті концепції сталого розвитку організації (2012)
Скалецька О. В. - Теоретико-методологічне обґрунтування механізму кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками (2012)
Красикова С. І. - Складники комплексу маркетингу туристичного підприємства (2012)
Дяченко Л. А. - Фактори впливу на управління та розвиток підприємств туристичної сфери: загальне та особливе щодо Львівської області (2012)
Підлісна О. В. - Організаційно-економічний механізм проведення рекламних кампаній туристичних підприємств (2012)
Васюткіна Н. В. - Корпорація як система з відкритими зв’язками (2012)
Драбаніч А. В. - Процес оптимізації витрат швейного виробництва на забезпечення планового рівня споживчої якості (2012)
Бедратенко О. Г. - Роль залучення боргового капіталу у фінансуванні зростання підприємств (2012)
Топузов М. О. - Віртуальні засоби навчання у змісті організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти (2012)
Пашкова О. Б. - Традиційна науково-практична конференція "Україна XXІ століття: тенденції та перспективи розвитку" (2012)
Наші автори (2012)
Wallas M. - Komunikacja międzykulturowa. Wymiar edukacyjny (2012)
Пшибыльска-Машнер Б. - Кризис руководства во внешней политике и политике безопасности Европейского Союза после Лиссабонского договора (2012)
Донай Л. - Проблемы прогнозирования общественных явлений – теория детерминистического хаоса. Размышления на примере так называемой Оранжевой Революции (2012)
Musiał-Karg M. - The Election Silence in Poland. Controversies over the Legitimacy of Election Silence in the Internet Age (selected issues) (2012)
Lukaszewski M. - The problem of ensuring continuity of authority in the exercise of the head of state in the event of a vacancy in this office on the example of the political systems of the Balkan Republics (2012)
Сидун С. - Региональное сотрудничество Украины и стран Вышеградской группы после их вступления в ЕС (2012)
Стельмах А. - Легитимность власти в Польше (2012)
Nowiak W. - Polish "welfare state" after transformation. Conclusions and recommendations for Ukraine (2012)
Lizakowski P. - Główne zadania audytu wewnętrznego (2012)
Червякова О. В. - Виявлення тенденцій дисертаційних розвідок у галузі науки "Державне управління" за основними напрямами зовнішнього вектора суспільних змін (2012)
Баскакова Ю. В. - Фракційна стабільність парламенту України: інноваційно-інформаційний акспект (2012)
Антонова О. Р. - Вплив неурядових організацій на проведення парламентських виборів: форми участі та концептуальні засади (2012)
Грищенко І. М. - Характеристика принципів діяльності органів місцевого самоврядування України (2012)
Гавінська О. І. - Нормативно-правове забезпечення взаємодії органів публічної влади та засобів масової інформації (2012)
Фролова Х. Р. - Механізми взаємодії наднаціональних інституцій Європейського Союзу (2012)
Андріяш В. І. - Соціальна стратифікація сучасного суспільства: етнічний аспект, Громадська Н. А. (2012)
Дерега В. В. - Основні поняття та категорії дослідження державної сімейної політики (2012)
Болюбаш Н. М. - Упровадження дистанційних технологій у професійну підготовку державних службовців, Ємельянов В. М. (2012)
Коваль Г. В. - "Молоді спеціалісти" на ринку праці (2012)
Кузьменко С. Г. - Розвиток системи відновлення трудового потенціалу людей із особливими потребами (2012)
Нікітенко С. В. - Ключові проблеми в організації державного управління розвитком фізичної культури та спорту в Україні на сучасному етапі (2012)
Плоский К. В. - Технічна допомога у системі міжнародного сприяння розвитку: сутність, сучасний дискурс, проблеми імплементації в Україні (2012)
Лазарєва О. В. - Регіональна політика: стан, проблеми розвитку на стратегічних засадах (2012)
Поліщук В. В. - Основні проблеми бюджетної політики на тлі проведення бюджетної реформи на регіоналньому рівні (2012)
Бобровська О. Ю. - Методичні засади кількісного виміру економічних параметрів і характеристик збалансованості розвитку соціальної сфери міст і регіонів, Шумік І. В. (2012)
Борисенко О. П. - Удосконалення державних механізмів управління митними ризиками при реалізації зовнішньоекономічної політики (2012)
Казюк Я. М. - До проблеми зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів в Україні (2012)
Онищенко О. Р. - Інструментарій активізації ресурсно-інноваційної діяльності держави (2012)
Шайдоров О. І. - Державні механізми боротьби з економічною злочинністю (2012)
Ковальська Н. М. - Сутність та перспективи сфери послуг у реалізації державної стратегії розвитку економіки України (2012)
Скиба Т. Ю. - Інституційні механізми державного управління розвитком системи вищої освіти (2012)
Білобровець В. - Біографія та наукові здобутки Є. М. Кудрицького (2002)
Єршов В. - Patriae patres. Михайло Петрович Кудрицький (2002)
Костриця М. - "Евгений... Будь мудрым, как царь Соломон... " (2002)
Кондратюк Р. - Матеріали до генеалогії священицького роду Кудрицьких (2002)
Пультер С. - Любив людей творчої праці (мої зустрічі з Є. М. Кудрицьким (2002)
Бондарчук Л. - Уроки Є. М. Кудрицького (2002)
Титаренко Н. - Під чистим небом (2002)
Лєцкін М. - Житомирська перекладацька школа (2002)
Місяць Н. - Ярослава Павлюк - поет і перекладач (2002)
Слободянюк Т. - Ассоциативно-образные системы оригинала и перевода (2002)
Павлюк Я. - З практики художнього перекладу (2002)
Федоровська І. - Проблемы перевода текстов на страницах русскоязычной прессы Америки, Місяць Н. (2002)
Карпенко У. - Устойчивые выражения, называющие пространство и время в русском и итальянском языках (2002)
Прищепа В. - Автентичні художні тексти - невичерпне джерело соціокультурної інформації (2002)
Гречина Л. - Проблеми перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької, української, латинської, російської мов (2002)
Білоус В. - Медичні терміни в науковому тексті (2002)
Слухай Н. - Разрушение архетипа как фактор формирования патогенного текста (2002)
Прищепа В. - Компресія в системі німецьких компаративних тропів (2002)
Місяць Н. - Гіпертекст - новий крок у розвитку тексту (2002)
Сингаївська А. - Функціонально-семантичні особливості іменників-предикатів пропозиційного відношення з проспективними темпоральними семами (2002)
Корольова О. - Метонимия в сленге и арго (2002)
Котнюк Л. - Егоцентричні параметри наукового тексту (2002)
Мойсієнко В. - До проблеми визначення рідної говірки автора "Граматики словенської" Івана Ужевича (2002)
Григораш А. - Використання крилатих висловів у сучасній публіцистиці (на матеріалі сучасної преси України (2002)
Конторчук Г. - Етно-культурологічні аспекти українських фразем із компонентом "кіт" (2002)
Приймак А. - Мовні сигнали зв’язності щоденникового тексту (на матеріалі щоденників Л. М. Толстого) (2002)
Доброльожа Г. - Світ української родини у прислів’ях та приказках з порівняльним компонентом (2002)
Власенко В. - Емоційно-експресивні засоби та їх стилістичні функції у поетичній мові Ліни Костенко, Яцик С. (2002)
Кардащук О. - Вплив контексту на актуалізацію семного складу прикметників-предикатів, Кульбабська О. (2002)
Гримашевич Г. - Роль тексту в діалектологічних дослідженнях (на прикладі зразків поліського живого мовлення) (2002)
Врублевська Г. - Суржик як мовна характеристика персонажа в сучасній українській мові (2002)
Титаренко В. - Запозичена лексика привілеїв Київському магістрату ХVІ - ХVІІ ст. (2002)
Литвинчук Л. - Найменування жінки в пам’ятках Житомирщини ХVІ - ХVІІ ст. (2002)
Папіна А. - Слуховая (звуковая) сенсорная оценка в поэтической речи А. С. Пушкина (2002)
Іванова Л. - Синтаксические средства импрессионистического описания в художественном тексте (2002)
Астрахан Н. - Художній текст і аналітичне моделювання (2002)
Кузнєцова І. - Особливості гендерної характеризації персонажів та гендерні характеристики автора (2002)
Чайковська В. - Сон і сновидіння як художні прийоми психологічного розкриття персонажів в українській літературі (2002)
Дем’янюк М. - Внутрішній монолог як засіб вираження екзистенції суб’єкта в оповіданні І. Буніна "Захар Воробйов" (2002)
Дяченко В. - Особливості мови та стилю романів А. Бєлого "Петербург" і "Москва" (2002)
Назарець В. - Особливості графічної організації вірша (2002)
Васильєв Є. - Жанр містерії-буф у драматургії ХХ століття (2002)
Хмелінська Р. - Аналіз вірша в прозі І. С. Тургенєва "Два четверостишия" (2002)
Масловська М. - Казковий світ Василя Сухомлинського (2002)
Лісовський А. - Цілісність художнього твору і його сприйняття (2002)
Вишневська Г. - Гоголевские традиции в творчестве М. Булгакова (2002)
Калініна Л. - Засоби мотивації молодших школярів при роботі з текстом, Білоус А. (2002)
Самойлюкевич І. - Навчання читання на старшому етапі загальноосвітньої школи з урахуванням елементів індивідуалізації, Козачок О. (2002)
Янчук Н. - Роль тексту в реалізації функціонально-комунікативного підходу до вивчення лексики студентами філологічного факультету (2002)
Березенська Л. - Використання пісні в якості автентичного іншомовного тексту для розвитку аудитивної компетенції старшокласників, Паєнтко Н. (2002)
Памірська Л. - Лінгвістичні особливості дидактичних текстів науково-популярного стилю, Памірський М. (2002)
Зимовець О. - Навчання вивчаючого читання (на прикладі фізико-математичного факультету педагогічного університету), Темченко Л. (2002)
Сіваєва Н. - Формування мовленнєвої монологічної компетенції студентів філологічного факультету на основі текстів до спеціальності, Кухарьонок С. (2002)
Кравець О. - Використання автентичних друкованих текстів як засіб формування лексичної компетенції на початковому етапі навчання іноземної мови у студентів мовних вузів (2002)
Добржанська В. - Врахування особливостей текстів науково-популярного та наукового характеру при організації роботи студентів неспеціальних факультетів по їх перекладу (2002)
Усатий В. - Культура мови і мовлення вчителя початкових класів (2002)
Алексєєва Т. - Аналіз художнього тексту (2002)
Усатий А. - Діалог з текстом як засіб розвитку уміння сприймати і осмислювати художній твір (2002)
Меркадо А. - Діяльність Міжнародного інституту мов і культур (2002)
Троттер Е. - Семінар з перекладу у Флоридському університеті (2002)
Місяць Н. - Міжнародна конференція "Проблеми аналізу тексту", присвячена Євгенові Кудрицькому (2002)
Титул, содержание (2014)
Ущаповський К. В. - Надійність прогнозів електроспоживання як чинник підвищення ефективності функціонування ДП "НЕК "Укренерго" (2014)
Васюченко П. В. - Управление потерями в электрических сетях с помощью регулируемых устройств продольной компенсации (2014)
Сетюков В. Б. - Аккумулирование энергии в домах с нулевым энергопотреблением (2014)
Андреев С. Ю. - Увеличение эффективности отпущенного тепла при оптимальном выборе количества жилых домов и полной реконструкции системы централизованного горячего водоснабжения квартала, Федоров А. П., Бондаренко А. И. (2014)
Деревянко О. В. - Новые аппараты подпитки тепломассообменного оборудования в системе управления энергоблоком, Королев А. В., Погосов А. Ю. (2014)
Миллер Роман-Франк - Способ повышения эффективности работы ветродвигателя (2014)
Мехович С. А. - Экономико – математическая модель зонирования промышленных предприятий, Ахиезер А. Б., Дунаевская О. И. (2014)
Кондратенко Д. В. - Проблеми та перспективи страхування у паливно-енергетичному комплексі України (2014)
Эпштейн И. И. - Расчет параметров асинхронного двигателя (2014)
Черенков А. Д. - Применение низкоэнергетических ЭМП для управляющего воздействия на биофизические процессы в биологических объектах, Аврунин О. Г. (2014)
Думанский А. В. - Аналитический анализ гофрированного конического рупора для лечения эндометрита животных (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-червень 2014 року (2014)
Abstracts (2014)
К сведению авторов (2014)
Вступне слово (2014)
15 років Асоціації неонатологів України (2014)
Шунько Є. Є - Стратегічні напрямки медичної допомоги новонародженим в Україні (2014)
Сенаторова Г. С. - Стратегія реформування організації педіатричної допомоги населенню на сучасному етапі, Чайченко Т. В., Шипко А. Ф. (2014)
Слабкий Г. О. - Можливості клінічних інформацій та моніторингових систем у запровадженні інцидент-звітності в перинатальних центрах України, Ковальова О. М., Кузенков Р. В. (2014)
Клименко Т. М. - Совершенствование модели "Специалист" для перинатальних центров на кафедре неонатологии Харьковской медицинской академии, Сердцева Е. А., Сандуляк Т. В. (2014)
Аряєв М. Л. - Как нам эмилинировать ВИЧ-инфекцию новорожденных Украины, Котова Н. В. (2014)
Мавропуло Т. К. - "Цільова церебральна допплерсонографія" – практичне обгрунтування в неонатальній інтенсивній терапії, Капшученко Н. С. (2014)
Сенаторова Г. С. - Серцево-судинні порушення перинатального періода: механізми розвитку та напрямки терапії, Гончарь М. О., Бойченко А. Д., Ріга О. О., Кондратова І. Ю. (2014)
Яблонь О. С. - Сучасні проблеми неонатальної нефрології, Саврун Т. І., Берцун К. Т., Сергета Д. П., Шовкопляс Н. А. (2014)
Павлишин Г. А. - Неонатальне транспортування - важливий компонент реорганалізації перинатальної допомоги у Тернопільському регіоні, Корицький Г. І., Пасяка Н. В. (2014)
Ріг О. О. - Передумови для створенняисистеми катамнестичного спостереження (FOLLOW UP) за новонародженими групи ризику (2014)
Кочерга З. Р. - Алельний поліморфізм генів GSTS у новонароджених Івано-Франківської області, Подольська С. В., Горовенко Н. Г. (2014)
Ліхачова А. С. - Нові підходи до діагностики та лікування внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених вірусних інфекцій у новонароджених, Редько І. І., Зосимов А. М. (2014)
Похилько В. І. - Збільшення шансів розвитку бронхолегеневої дисплазії у передчасно народжених дітей після трансфузіїдонорської еритроцитарної маси, Гончарова Ю. О., Траверсе Г. М., Цвіренко С. М., Коробка О. В. (2014)
Бензар І. М. - Оцінка клінічної активності та ефективності лікування інфальтивних гемангіном з допомогою ультразвукового сканування, Полулях О. К. (2014)
Конопліцький В. С. - Випадок подвійного симетричного кістозного подвоєння голодної кишки, Калінчук О. О., Дмитрієв Д. В. (2014)
Бабінцева А. Г. - Гостре пошкодження нирок у новонароджених: невирішені питання діагностики та стратифікації ступеня тяжкості патології, Годованець Ю. Д., Нікорич С. І. (2014)
Знаменська Т. К. - Грибкові інфекції у неонатології – сучасний погляд на проблему, Куріліна Т. В. (2014)
Костюк О. О. - Ранній неонатальний сепсис. Основні напрямки діагностики та лікування, Шунько Є. Є., Краснова Ю. Ю. (2014)
Мавропуло Т. К. - Некротичний ентероколіт новонароджених (із засад доказової медицини), Македонський І. О. (2014)
Пішак В. П. - Становлення біологічних ритмів у пренатальному онтогенезі людини (2014)
Флавия Индрио - Применение пробиотика, содержащего L. REUTERI с целью профилактики приступов кишечной колики, регургитации и функционального запора проспективное многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированое клиническое исследование, Антонио Ди Мауро, Джузеппе Риетццо, Элиза Чиварди, Кристина Интини, Луиджи Корвалья, Элиза Баллардини, Массимо Бишелья, Мауро Чинкуетти, Эмануэла Браззодуро (2014)
Hope W. W. - Данные ESCMID (2012) по диагностике и лечению заболеваний, вызванных грибами рода CANDIDA: профилактика и лечение инвазивных инфекций у новорожденных и детей, вызванных CANDIDA SPP, Castagnola E., Groll A. H., Roilides E., Akova M., Arendrup M. C., Arikan-Akdagli S., Bassetti M., Bille J., Cornely O. A. (2014)
Раманаттан Р. - Смертность среди недоношенных новорожденных с респираторным дистресс-синдромом при использовании Порактана Альфа, кальфактанта или берактанта: ретроспективное исследование, Бхатия Дж. Дж., Секар К3., Эрнст ФР (2014)
Хоменко О. Ю. - Використання глюкокортикоїдів у вагітних з тяжким перебігом ГРВІ та грипу, Ткаченко Р. О., Пилипенко М. М. (2014)
Знаменська Т. К. - Сучасний погляд на проблему профілактики анемії у недоношених новонароджених від матерів з бактеріально-вірусною МІКСТ-інфекцією, Лошак О. О., Новик І. І., Петрицюк Т. В. (2014)
Мизгіна Т. І. - Використання вітчизняного рекомбінантного еритропоетину епобіокрин з метою оптимізації лікування та профілактики анемії передчасно народжених дітей, Щербань О. А., Горячевська Т. М. (2014)
Котова Н. В. - Алгоритм формування груп ризику з народження дітей з природженими дефектами нервової трубки серед жінок репродуктивного віку та диференційований підхід до профілактики спінальних дизрафій, Майчук В. О. (2014)
Киреев С. С. - Психология и профессиональная мотивация врача-неонатолога (2014)
Вимоги для оформлення статей в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2014)
Білоус П. - "Любов і творчість, туга і порив, відвага і вогонь самопосвяти!" (До 100-річчя О. Ольжича (2008)
Пультер С. - Романтик з подвійною душею (Міхал Чайковський: нащадок українського гетьманського роду - наш земляк) (2008)
Єршов В. - Особливості мемуаризації простору Правобережної України у творчості Міхала Чайковського (2008)
Солецький О. - "Пам’ять жанру": барокові форми в художніх структурах Валерія Шевчука (2008)
Хомчак Л. - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики (2008)
Хібеба Н. - Весільні агентиви в бойківських та поліських говірках: етнолінгвістичний аспект (2008)
Зінчук Р. - Словозміна іменника в західнополіській говірці села Смідин. ІІ (2008)
Мойсієнко В. - Привілей Жиґимонта-Августа 1560 р. на володіння Виговом з погляду лінгвістичного (2008)
Тріль О. - Назви нічного світила в пам’ятках української мови (2008)
Багнюк Н. - Прислівники в тексті середньошрифтового Четвероєвангелія (2008)
Осташ Н. - Господарювання українців у ХVІ - ХVІІІ ст. крізь призму слова (2008)
Макарова О. - Актові книги Овруцького гродського уряду др пол. ХVІІ ст. - важливе джерело для вивчення українсько-польських мовних контактів (2008)
Юсип-Якимович Ю. - Словотвірні ономатопоетичні моделі народної мови як джерело для передачі звукових вражень в українській імпресіоністській поетиці (2008)
Чернюк С. - "Лі-лю... " Бориса Тена, Сушкевич Т. (2008)
Студінський В. - Древляни: місце і роль в давньоруській історії (2008)
Несен І. - Терміни осіннього сезону в народних уявленнях Житомирського Полісся (середина ХІХ - ХХ ст. ) (2008)
Шинкарук В. - Зірка і смерть Леоніда Венгерова (2008)
Шинкарук В. - Ніна Матвієнко. Голосом цієї жінки співає й плаче Україна (2008)
Білоус П. - Прозаїки житомирського кола (2008)
Лісовський А. - Енциклопедія духовної історії Волині (2008)
Гримашевич Г. - Минуле й сучасне Бориспільщини крізь призму текстів (2008)
Лазарев Ю. Ф. - Физический маятник на вибрирующем основании, Мураховский С. А. (2013)
Зазимко А. В. - Двухканальная схема динамически настраиваемого гироскопа, Мелешко В. В. (2013)
Мураховский С. А. - Визначення похибки гіротеодоліту при дії випадкової вібрації (2013)
Костенко Н. С. - Влияние конусности основания резонатора кориолисового вибрационного гироскопа на жесткость конструкции, Бондарь П. М., Янкелевич Г. Е. (2013)
Колобродов В. Г. - Можливість використання дифракційних лінз в когерентних спектроаналізаторах, Тимчик Г. С., Нгуєн К. А. (2013)
Артюхина Н. К. - Принципы построения многозеркальных схем из децентрированных компонентов (2013)
Колобродов В. Г. - Стабилизация энергии генерации систем лазерного зондирования, Мурга Е. В. (2013)
Кузьменко Б. М. - Вплив нестаціонарного температурного поля на параксіальні характеристики обтікача головки самонаведення, Ткаченко О. А., Чиж І. Г. (2013)
Тымчик Г. С. - Формирование импульсов специальной формы для электромагнитных акустических преобразователей, Подолян А. А. (2013)
Куц Ю. В. - Імпульсний вихрострумовий контроль об’єктів циліндричної форми, Лисенко Ю. Ю. (2013)
Куценко В. П. - Оцінка похибок перетворення низько-інтенсивних шумових сигналів при періодичному порівнянні в НВЧ-колах радіометричних приладів контролю, Яненко О. П. (2013)
Сердега Б. К. - Поляризаційно-модуляційна методика визначення абсолютних значень механічних напружень у сапфірових оптичних вікнах, Матяш І. Є., Маслов В. П., Качур Н. В. (2013)
Коробко І. В. - Оцінка асиметрії потоку рідини при вимірюванні її витрати та кількості, Волинська Я. В. (2013)
Воронов С. А. - Повышение точности измерений влажности и поверхностной плотности бумажного полотна при их связанном технологическом контроле, Паламарчук Д. В., Панкратов В. Й., Родионов В. Н. (2013)
Бурау Н. І. - Вимоги до розробки інформаційно-діагностичного комплексу моніторингу резервуарів з пальним в умовах Антарктики, Жуковський Ю. Г., Кузько О. В., Цибульник С. О., Шевчук Д. В. (2013)
Голуб К. Ю. - Забезпечення інваріантності діелькометричних вологомірів до зміни сорту матеріалу із використанням поліномів Лагранжа, Заболотний О. В., Кошовий М. Д. (2013)
Канашевич Г. В. - Термоелектричний вплив низькоенергетичного електронного потоку на дефектний шар оптичного скла (2013)
Бабченко О. В. - Акустично-механічний метод контролю якості виробів порошкової металургії та пружних елементів, Румбешта В. О., Мишук Н. М. (2013)
Скицюк В. І. - Аналітичне дослідження реалізації уявних функцій для координатних систем руху верстатного обладнання, Вайнтрауб М. А. (2013)
Лукашенко В.М. - Знаковая модель качественной оценки современных компонентов маршрутизаторов, Рудаков К.С., Лукашенко А.Г., Миценко С.А. (2013)
Павловський О. М. - Використання пакету LabVIEW для моделювання та аналізу ефективності системи обробки вібраційних сигналів авіаційного двигуна (2013)
Роговой А. Н. - Система автоматизированной обработки технологической информации, Выслоух С. П., Волошко О. В. (2013)
Куцяк О. А. - Інформаційна технологія прямого моніторингу самостійного дихання, Коваленко М. М. (2013)
Терещенко М. Ф. - Контроль дози лазерного опромінення біологічних тканин температурним методом, Максимчук І. В., Мамедова Л. А., Якубовський С. П. (2013)
Францевич К. А. - Соноеластографія як методика в алгоритмі діагностики патологічних утворень грудної залози (2013)
Холін В. В. - Методи контролю динаміки вмісту фотосенсибілізатора в пухлинній тканині за допомогою спектрометричної техніки, Чепурна О. М., Єрмак П. В., Завадська Т. С., Войцехович В. С. (2013)
Скицюк В. І. - Особливості характеристик абстрактних сутностей у процесі їх взаємодії (Частина 1), Клочко Т. Р. (2013)
Веселовська Г. - Театрально-балетні візії Тараса Шевченка як художня модель його поетичної творчості (2014)
Пилипчук Р. - Драма "Назар Стодоля": від створення, першого сценічного втілення (1844 р.) та першодруку (1862 р.) до регулярних вистав в Руському (Українському) народному театрі товариства "Руська (Українська) бесіда" (1864–1900 рр.) в Галичині (2014)
Кравчук П. - Шевченківські образи у сценічній творчості Марка Кропивницького, Овчієва Л. (2014)
Гуменюк В. - Шевченківське відлуння в драматургії Володимира Винниченка (на прикладі п’єси "Memento") (2014)
Захаревич М. - Франківська шевченкіана (постановки за творами поета і образ Т. Шевченка у виставах) (2014)
Козак Б. - "Гайдамаки" Тараса Шевченка на сцені Львівського національного академічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької (1922–1988 рр.) (2014)
Андрійцьо В. - Театральна шевченкіана Закарпаття (2014)
Партола Я. - Інтерпретації "Назара Стодолі" Т. Шевченка на сцені Харківського театру ім. Т. Г. Шевченка (2014)
Полякова Ю. - Шевченкіана Харківського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка: вектори творчого пошуку (2014)
Лаврентій Р. - П’єса "Тарас Шевченко" Зенона Тарнавського на сцені Українського молодого театру "Заграва" (1937, реж. В. Блавацький) (2014)
Гайдабура В. - Твори Тараса Шевченка на драматичній сцені періоду німецько-нацистської окупації України (1941–1944 рр.) (2014)
Коваленко Є. - Інтерпретаційний потенціал хореографічної шевченкіани (2014)
Тримбач С. - Комплекс Месії: Олександр Довженко / Тарас Шевченко (2014)
Дорошенко А. - Між міфом і правдою: інтерпретація образу Т. Г. Шевченка в українській докуметалістиці радянського періоду (1918–1991 рр.) (2014)
Шульгіна А. - Шевченківська тематика у творчості перших українських операторів О. Калюжного та М. Топчія у 1920–1930-х рр. (2014)
Волошенюк О. - Кінобіографія Т. Шевченка: реконструкція домислу (2014)
Чхатарашвілі-Петраш І. - Кіношевченкіана Василя Кричевського (2014)
Дмитрик О. - Доторкнутися до Шевченка: гаптична естетика кінофільмів "Лілея" та "Наймичка" (2014)
Черков Г. - Образ історичної постаті як феномен національної екранної культури (2014)
Новікова Л. - Зміна парадигми кінематографічної шевченкіани (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Атемасова Т. А. - Національний природний парк "Дворічанський": історія створення та початок шляху, Токарський В. А., Височин М. О. (2014)
Космачева М. В. - Геологическое строение и памятники Двуречанского национального природного парка (2014)
Гугля Ю. А. - Минирующие мушки семейства Agromyzidae (Insecta: Diptera) Двуречанского НПП (Харьковская обл., Украина) (2014)
Гугля Ю. А. - К познанию фауны чешуекрылых Двуречанского НПП (Харьковская область Украины) и его окрестностей, Каролинский Е. А. (2014)
Каролинский Е. А. - Стрекозы (Insecta: Odonata) национального природного парка "Двуречанский" (2014)
Колесник А. Н. - Зоопланктон водных объектов, расположенных на территории Двуречанского национального парка (2014)
Полчанинова Н. Ю. - К изучению фауны пауков (Araneae) национального природного парка Двуречанский (Харьковская обл., Украина) (2014)
Сидоровский С. А. - Фауна ракообразных (Crustacea) НПП "Двуречанский", Харьковская область (2014)
Терехова В. В. - Первые результаты изучения жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) национального природного парка "Двуречанский", Скрыльник Ю. Е. (2014)
Баник М. В. - Аннотированный список птиц Двуречанского национального природного парка, Высочин М. О., Атемасов А. А., Атемасова Т. А., Девятко Т. Н. (2014)
Гончаров Г. Л. - Риби водойм національного природного парку "Дворічанський" (2014)
Зиненко А. И. - Амфибии и рептилии национального природного парка "Двуречанский", Коршунов А. В., Тупиков А. И. (2014)
Ронкин В. И. - К характеристике балочной степи национального природного парка "Двуречанский", Савченко Г. А. (2014)
Токарский В. А. - Видовой состав млекопитающих НПП "Двуречанский" (2014)
Fabianowski A. - Kraszewski i judaizm (2009)
Cetera А. - Żytomierski Otello: o tłumaczeniu szekspira przez Ks. Ignacego hołowińskiego w latach trzydziestych XIX wieku (2009)
Єршов В. - Типологія художнього факту в польській мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму (2009)
Петриченко Н. - Волинь і Житомирщина - друга батьківщина Ю. І. Крашевського (2009)
Сухомлинов О. - Турецькі інспірації польського романтика з Житомирщини: життя і творчість Міхала Чайковського (2009)
Яковенко С. - Польська Україна на порозі модерності: Джозеф Конрад і Ярослав Івашкевич (2009)
Руденко І. - Політичні погляди та слов’янофільські ідеї Міхала Грабовського (2009)
Чорноус С. - Еволюція жанру подорожі у польській літературі (2009)
Лєцкін М. - Талант, заповіданий духом Тараса й Лесі (2009)
Пультер С. - Недоспівана пісня (пам’яті поета-педагога Валерія Лісовського (2009)
Білоус О. - Чудо на Волині (2009)
Бабич І. - Стихія гумору в творчості Володимира Даниленка (2009)
Косарєва Г. - Інтерпретація міфологем у романі Валерія Шевчука "Три листки за вікном" (2009)
Білоус П. - Борис Тен у колі неокласиків (2009)
Осташ Р. - Українські особові імена середини ХVІІ ст. як об’єкт лексикографії (2009)
Радомська С. - "Лекарство на оспалый оумыслъ человчїй" - пам’ятка української мови та мистецтва перекладу (2009)
Коткова Л. - Концепти "добро" і "зло" в ідіолекті Володимира Винниченка (2009)
Помінчук Т. - Бешкетування молоді під час різдвяного комплексу свят та їх номінація в середньополіських говірках (2009)
Данилюк Н. - Народнопоетичне слово у складі типових синтаксичних конструкцій (2009)
Довгополова Л. - Фальшиве дворянство (2009)
Музика О. - Психобіографічні студії з Володимиром Шинкаруком (2009)
Єршов В. - Біобібліографічна довідка професора ЖДУ ім. І. Франка Володимира Шинкарука (2009)
Корпанюк М. - Діалог української, польської та російської літератур початку ХІХ століття (2009)
Титул, зміст (2012)
Наум Зуселевич Шор (2012)
Сергиенко И. В. - О трех научных идеях Н. З. Шора, Стецюк П. И. (2012)
Глазунов Н. М. - Арифметическое моделирование случайных процессов и r-алгоритмы (2012)
Березовский О. А. - О точности двойственных оценок для квадратичных экстремальных задач (2012)
Ясинский В. К. - Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями, Довгунь А. Я., Ясинский Е. В. (2012)
Фомин-Шаташвили А. А. - Об эквивалентности вероятностных мер, порожденных решениями нелинейных эволюционных дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве, возмущенных гауссовскими процессами. II, Фомина Т. А., Шаташвили А. Д. (2012)
Зак Ю. А. - Построение допустимых и оптимальных расписаний выполнения работ на одной машине (2012)
Кирик Е. Е. - Методы нахождения динамических потоков в сетях с обобщeнным законом Кирхгофа, Клименко В. М., Остапенко В. В. (2012)
Михайлюк В. А. - Реоптимизация обобщенных проблем о выполнимости с аппроксимационно-устойчивыми предикатами, Сергиенко И. В. (2012)
Коваленко Н. С. - Асинхронные распределенные вычисления при ограниченном числе копий структурированного программного ресурса, Павлов П. А., Овсеец М. И. (2012)
Маслянко П. П. - Система сущностей бизнес-моделей организационных систем, Майстренко А. С. (2012)
Грубий А. М. - Автоматные реализации процесса порождения последовательности Коллатца (2012)
Алиев Р. Т. - O скорости сходимости в асимптотическом разложении для эргодического распределения полумарковской модели управления типа, Ханиев Т. А. (2012)
Адуцкевич Е. В. - К распараллеливанию последовательных программ: распределение массивов между процессорами и структуризация коммуникаций, Лиходед Н. А., Сикорский А. О. (2012)
Никоненко А. А. - Порождающие паттерны проектирования в компьютерной лингвистике: Factory Method, Prototype, Singleton (2012)
Рачковский Д. А. - Рандомизированные проекционные методы формирования бинарных разреженных векторных представлений, Мисуно И. С., Слипченко С. В. (2012)
Рецензии на новые книги (2012)
Ключник А. В. - Особливості державного регулювання економічного розвитку аграрного сектору, Слюсаренко А. В. (2014)
Ткаліч Т. І. - Макроекономічна стабільність в Україні – вплив зовнішнього кредитування, Філіпенко А. С. (2014)
Stepanova D. V. - State regulation of economy as a factor of its stability and social orientation (2014)
Будак В. Д. - Стратегічні основи розвитку економіки на новітніх інформаційно-технологічних засадах, Кіщак І. Т., Голіков І. В. (2014)
Бурова Т. А. - Удосконалення організації обліку податкових платежів на підприємстві, Волковицька О. М. (2014)
Гнатенко Є. П. - Основні підходи щодо розуміння сутності поняття "витрати", Бурова Т. А. (2014)
Клименко С. О. - Організація обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в бюджетних установах, Мікрюкова Л. В. (2014)
Копитіна І. В. - Страхування життя в Україні: аналітичний огляд і перспективи розвитку, Яценко В. М. (2014)
Кравченко Л. О. - Інвестиційний клімат малих та середніх підприємств Миколаївського регіону (2014)
Марчук Л. П. - Соціальна відповідальність як визначальна стратегія розвитку сучасного бізнесу (2014)
Михайлова Н.В. - Особливості страхування відповідальності в туристичному бізнесі, Карцева В.В. (2014)
Подрядов Д. С. - Проблемні аспекти створення ефективної команди проекту, Федосова А. О., Лагодієнко В. В. (2014)
Порудєєва Т. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської області, Гончаренко І. В. (2014)
Сіренко Н. М. - Економічні передумови розвитку органічного агровиробництва, Чайка Т. О. (2014)
Shevchuk S. P. - Risk management regional development in the context of global integration, Kischak I. T., Diomina V. M. (2014)
Богославська А. В. - Міжнародні аспекти економічної діяльності України та Росії, Стройко Т. В. (2014)
Дьоміна В. М. - Ризики країн для підприємств Миколаївської області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Огієнко О. В., Крамаренко В. І. (2014)
Кваша О. С. - Транскордонне співробітництво України з країнами ЄС: проблеми та перспективи Карпатського єврорегіону (2014)
Крайній В. О. - Напрями розвитку міжнародного ринку цінних паперів, Циганов С. А. (2014)
Новіков О. Є. - Перспективи розвитку страхового ринку України, Сафонова О. Д. (2014)
Стройко Т. В. - Функціонування інноваційної інфраструктури: європейський досвід та уроки для України, Рехтета І. І. (2014)
Shvydanenko O. A. - Франчайзинг як перспективна форма розвитку міжнародного бізнесу, Sichko S. M., Shapochka K. A. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Анасевич Я М. - Вплив нестачі та надлишку мелатоніну на морфологічний стан тканин тонкої кишки щурів (2014)
Даниленко В. Л. - Еколого-біоценотична зональність Тилігульського лиману за градієнтом солоності вод, Наконечний І. В. (2014)
Зюзін В. О. - Зміни морфофункціонального стану шлунку та дванадцятипалої кишки під впливом озонотерапії, Яблонська Т. М., Маргорян А. А., Зюзін Д. В. (2014)
Качирко І. Ю. - Внутрішньопазушні утворення верхньої стрілової пазухи твердої оболони головного мозку людини, Черно В. С. (2014)
Комісар О.С. - Бріофлора парку "Ліски" (м. Миколаїв, Україна), Акшаєва О.Г., Кишкарьова В. В. (2014)
Корольова О. В. - Оцінка успішності інтродукції деревних листяних рослин парків та скверів м. Миколаєва, Погасій А. Ю. (2014)
Корольова О. В. - Екологічні особливості дендрофлори відділу Pinophyta Миколаївської області, Стародубець О. С. (2014)
Ларичева О.М. - Вплив мелатоніну та цілодобового освітлення на прооксидантно-антиоксидантний баланс у щурів, Семенчук С. В., Цвях О. О., Чеботар Л. Д., Цебржинский О. І. (2014)
Пономаренко Т. І. - Сучасний стан іхтіофауни Софіївського водосховища (2014)
Пшиченко В. В. - Гістофізіологічний стан паренхіми шишкоподібної залози щурів в умовах гострого стресу та цілодобового освітлення, Лабенко В. В. (2014)
Семенчук С. В. - Стан крові в умовах гіпомелатонінемії (2014)
Смирнова С. М. - Оцінка можливості використання підземних джерел води в якості питної води на прикладі мікрорайону Терновка міста Миколаєва, Смирнов В. М., Багатюк Д. В. (2014)
Смирнова С. М. - Забруднення атмосферного повітря транспортними засобами м. Миколаєва, Смирнов В. М., Шаповалов О. О. (2014)
Стратулан І. В. - Вікові показники білого листка крові у дітей та підлітків Миколаївської області (на прикладі гранулоцитів) (2014)
Філонова Н. В. - Екологічна роль та значення лісонасаджень в складі сучасної території Новоодеського району, Наконечний І. В. (2014)
Цвях О. О. - Вплив іммобілізаційного стресу на стан прооксидантно-антиоксидантної системи шлунку щурів на тлі короткотривалої та довготривалої гіпомелатонінемії (2014)
Цебржинський О. І. - Вплив катіону ітрію на прооксидантно-антиоксидантну систему в експерименті, Велика І. О., Гаврик А. С., Жовнір К. В., Мойсієнко А. С., Павленко К. В., Шрамко А. Ю. (2014)
Чеботар Л. Д. - Процеси вільнорадикального пероксидного окиснення в серці щурів на тлі гіпофункції епіфізу, Гаркович О. Л. (2014)
Черно В. С. - Просторова організація дорсальної стрілової пазухи твердої оболони головного мозку криси, Зеленчук Т. О. (2014)
Ющишина Г. М. - Електророзрядна делігніфікація лляного волокна з одночасним використанням хімічних реагентів, Малюшевська А. П., Малюшевський П. П., Зубенко О. О. (2014)
Яблонська А. О. - Просторова організація кам’янисто-основної пазухи твердої оболони головного мозку основи черепа собаки (canidae), Черно В. С. (2014)
Яким К. М. - Структурна організація печеристої пазухи твердої оболони головного мозку основи черепа собаки, Черно В. С. (2014)
Авраменко А. А. - Частота виявления активних форм хеликобактерной інфекциї на слизистій різних зон шлунка у хворих хронічним хеликобактериозом при їх плановому тестуванні(результати 697-ми досліджень), Латій А. Г., Головльова О. В., Калантай Ю. А., Азенко Г. К., Коренчук Д. И. (2014)
Вичалковська Н. В. - Полиморфизм в строении полового аппарата наземного моллюска Brephulopsis cylindrical (2014)
Дымо В. Н. - Характер патогистологических изменений в очагах поражения красным плоским лишаем, осложнённых грибковой инфекцией (2014)
Титул, зміст (2012)
Сергиенко И. В. - О развитии научных идей Б. Н. Пшеничного в области оптимизации и математической теории управления, Чикрий А. А. (2012)
Норкин В. И. - Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности, Бойко С. В. (2012)
Герасин С. Н. - Качественный анализ одного класса популяционных моделей с комменсальным взаимодействием, Яковлев С. В., Яловега И. Г. (2012)
Марценюк В. П. - Построение оценок решений в модели противоопухолевого иммунитета с импульсными возмущениями, Андрущак И. Е., Гвоздецкая И. С. (2012)
Дунаев Б. Б. - Монетарное регулирование равновесия экономики (2012)
Михалевич В. М. - О двух критериях при многократном выборе решений (2012)
Воронин А. Н. - Экспертные модели векторной оптимизации (2012)
Донской В. И. - Сложность семейств алгоритмов обучения и оценивание неслучайности извлечения эмпирических закономерностей (2012)
Михайлюк В. А. - Реоптимизация задачи о максимальном k-покрытии: порог отношения аппроксимации (2012)
Скобелев В. В. - О двух последовательностях множеств отображений абстрактных множеств в дедекиндово кольцо (2012)
Олейник Ан. А. - Агентные технологии для отбора информативных признаков, Олейник Ал. А., Субботин С. А. (2012)
Львов М. С. - Нелинейные инварианты линейных циклов и собственные полиномы линейных операторов, Крекнин В. А. (2012)
Бабенко Л. П. - Как понять программу. Характеристический анализ современных подходов к спецификации программ (2012)
Акуловский В. Г. - Алгебра алгоритмов, базирующаяся на данных (2012)
Левин В. И. - Синтез логических многополюсников с заданной динамикой выходных процессов (2012)
Баркалов А. А. - Структурная декомпозиция как средство оптимизации схемы автомата Мили на ПЛИС, Титаренко Л. А., Баркалов А. А. (мл. ) (2012)
В’юн В. Г. - Роль держави у збільшені обсягів іноземних інвестицій в Україну, Крайній В. О. (2013)
Іртищева І. О. - Методологія моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації, Стройко Т. В. (2013)
Кіщак І. Т. - Організаційно-адміністративне забезпечення митними органами діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної сфери, Кіщак Ю. І., Божок О. В. (2013)
Kischak I. T. - The formation of information technology foundations in Ukraine in the context of the global economy, Golikov I. V., Mayboroda R. V. (2013)
Бурова Т. А. - Організація аудиту супутніх послуг в Україні (2013)
Бурова О. М. - Удосконалення обліку витрат в умовах ринкових відносин, Сібілєва О. А. , Іртищева І. О. (2013)
Гавриш В. І. - Коваріаційно-кореляційний аналіз стану трудових ресурсів промисловості Південного регіону, Кондрат'єва В. Ф. (2013)
Гудзинський О. Д. - Організаційні основи створення навчально-тренувальних фірм у ВНЗ України, Голіков І. В. (2013)
Єрмаков О. Ю. - Перспективи депозитарної діяльності в інфраструктурі фондового ринку України, Кіщак І. Т., Ковгунова Н. В. (2013)
Клименко С. О. - Використання управлінського обліку для ретроспективного аналізу та прогнозування розвитку підприємств, Мікрюкова Л. В., Бурова Т. А. (2013)
Ключник А. В. - Деаграризація сільської економіки, Слюсаренко А. В. (2013)
Коренюк П. І. - Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, Данік Н. В. (2013)
Корнєва Н. О. - Шляхи покращення фінансового стану підприємств, Шаповалова І. О. (2013)
Лагодієнко В. В. - Організаційно-технологічні засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект", Кіщак І. Т., Зубков Р. С. (2013)
Погріщук Б. В. - Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств, Кіщак І. Т., Рудь І. Ю. (2013)
Сахацький М. П. - Міжнародні інвестиційні ризики та їх вплив на регіональний розвиток Миколаївської області, Дьоміна В. М., Дамаронок С. А. (2013)
Ужва А. М. - Контролінг як засіб створення довгострокових конкурентних переваг на підприємстві, Алабушева С. Ю., Виноградчий В. І. (2013)
Циганов С. А. - Особливості менеджменту транснаціональних корпорацій та їх роль у регіональному розвитку (на прикладі Миколаївської області), Кіщак І. Т., Шевчук С. П. (2013)
Яценко В. М. - Процеси кооперації та інтеграції в молокопродуктовому підкомплексі, Гнатенко Є. П. (2013)
Марчук Л. П. - Перспективи розвитку світової енергетики (2013)
Швиданенко О. А. - Проблеми кадрового забезпечення в США, Січко С. М. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Корженко В. В. - Методологічні та евристичні інтенції сучасної концепції Governance, Нікітін В. В. (2007)
Козаков В. М. - Соціальний зміст і ціннісні засади державного управління (2007)
Радиш Я. Ф. - Теоретико-методологічні засади дослідження державного регулювання медичної діяльності в Україні (категорійно-понятійний апарат медичного права) (2007)
Павлов О. І. - Сільські території як об’єкт наукового дослідження (2007)
Плотницька І. М. - Теоретико-методологічні засади аналізу мовної політики в державному управлінні (2007)
Прокопенко Л. Л. - Процеси державотворення і освіта (2007)
Михайлець Л. М. - Мова і суспільство (філософський аспект) (2007)
Хачатурян Х. В. - Реформування державного управління в контексті концептуальних управлінських інновацій (2007)
Мордвінов О. Г. - Трансформація системи пенсійного забезпечення в Україні, Рилякова Л. М. (2007)
Карамишев Д. В. - Державна політика фінансування галузі охорони здоров’я в Україні, Вашєв О. Є., Немченко А. С., Волос Б. О. (2007)
Бірюкова М. В. - Переваги застосування регіональної соціальної політики в Україні (2007)
Бобровська О. Ю. - Шляхи вдосконалення організаційних структур муніципального менеджменту (2007)
Корецький А. В. - Удосконалення реєстру земель як функції державного управління земельними ресурсами, Костюков Г. В. (2007)
Латинін М. А. - Удосконалення механізму державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України (2007)
Лозинська Т. М. - Методи державного регулювання продовольчого ринку України (2007)
Мельниченко О. А. - Методи та засоби державного регулювання рівня та якості життя населення (2007)
Бедратий В. М. - Шляхи розвитку інтелектуального потенціалу в контексті міжнародної економічної інтеграції України (2007)
Дубовик К. Є. - Вплив факторів сімейного неблагополуччя на формування девіантної поведінки у неповнолітньої особистості (2007)
Мартиненко В. О. - Стан навколишнього природного середовища в Сумському регіоні та шляхи його оздоровлення (2007)
Метьолкіна Н. Б. - Шляхи підвищення ефективності державної молодіжної політики в Україні (2007)
Мушніков В. М. - Механізми реалізації державної науково-технологічної політики (2007)
Набока Л. В. - Структурне оформлення реалізації державно-управлінських відносин на регіональному рівні (2007)
Пономарьова Л. С. - Бізнес-асоціації в Україні як суб’єкти регуляторної політики та самоорганізація підприємництва (2007)
Степаненко С. В. - Шляхи вдосконалення роз’яснювальної політики щодо проєвропейського шляху розвитку України (2007)
Казюк Я. М. - Бюджетний процес і шляхи врегулювання міжбюджетних відносин в Україні (2007)
Росенко М. І. - Муніципально-територіальний процес і трансформація територіальних громад (2007)
Тешнер М. Я. - Організаційно-правові засади державного управління у сфері технічного регулювання (2007)
Колісніченко Н. М. - Управління людськими ресурсами як глобальна перспектива (2007)
Приходченко Л. Л. - Аудит адміністративної діяльності: форма чи метод контролю (2007)
Савченко Б. Г. - Використання анкетування як методу соціологічного дослідження для аналізу потреб з підвищення кваліфікації управлінських кадрів, Даниленко А. В. (2007)
Черепанов В. О. - Складові професійного зростання державних службовців у контексті модернізації державної служби (2007)
Дімова О. В. - Особливості кадрового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування (2007)
Парфенюк О. С. - Кодекс етики депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування як шлях становлення інституту публічної служби територіальних громад (2007)
Селютіна Н. Ф. - Суб’єктний потенціал політико-адміністративної еліти (2007)
Борисенко Т. І. - Концепція та основні принципи створення корпоративної системи дистанційного навчання, Скляров С. О., Чмельов Ю. М., Дергунова Ю. В. (2007)
Брус Т. М. - Роль оцінювання в політиці регіональних органів влади (2007)
Сичова В. В. - Легітимація політичної опозиції як умова підвищення ефективності діяльності органів влади щодо соціально-економічного розвитку регіону (2007)
Пономаренко О. В. - Механізм реалізації державних проектів (2007)
Ворона П. В. - Місцеве самоврядування у програмних документах центристських партій парламенту (2007)
Бодров А. В. - Неурядові організації як індикатор розвитку громадянського суспільства (2007)
Решота В. В. - Адміністративна юстиція як захист від свавілля органів державної та муніципальної служби (досвід США) (2007)
Сергєєва О. Ю. - Конституційно-правові засади регулювання мовних відносин в Україні (1991-2006 рр.) (2007)
Бабаєв В. М. - Сучасні політичні практики країн Європи: досвід для формування регіональної політики в Україні (2007)
Пешко А. В. - Міжнародний інвестиційний ринок: теоретичні та практичні аспекти його функціонування, Назаренко А. В. (2007)
Чаплигін О. К. - Можливості використання закордонного досвіду здійснення адміністративно-територіальних реформ в Україні (2007)
Коротич О. Б. - Розвиток України в напрямку досягнення європейських стандартів життя (2007)
Майстро С. В. - Досвід державного регулювання агропродовольчих ринків у зарубіжних країнах (2007)
Соболь Р. Г. - Роль національних парламентів у європейських процесах, Гнидюк Н. А. (2007)
Сторожук Р. П. - Зарубіжний досвід реалізації молодіжної політики (2007)
Contents (2014)
Вовк Ю. М. - Ультраструктурна характеристика стінок пазух твердої оболони головного мозку людини, Черно В. С. (2014)
Вичалковська Н.В. - Деякі особливості мінливості черепашки Helix albescens rossmssler, 1839 в популяціях Миколаївської області (2014)
Гільмутдінова М. Ш. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс скелетних м’язів в умовах адаптації до іммобілізаційного стресу (2014)
Даниленко В .Л - Сукцесійні явища та темпи адаптаційних перетворень лиманних екосистем у динамічно змінних геолого-кліматичних умовах Північно-західного Причорноморя, Мазур І. О. (2014)
Кісельов А. Ф. - Зміни в стані здоров'я дітей контингентів, що прибули в Миколаївську область внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, в динаміці за 27 років (1986-2013 рр.), Черно В. С., Зюзін В. О., Руденко А. О. (2014)
Кісельов А. Ф. - Екологічні наслідки чорнобильської катастрофи та їх подолання, Черно В.С., Наконечний І. В., Руденко А. О. (2014)
Козлов С. В. - Ембріологічні передумови вроджених аномалій судин серця, Яковець О. О. (2014)
Комісар О.С. - Матеріали до бріофлори регіонально ландшафтного парку "Приінгульський" (2014)
Космачова А. М. - Очищення атмосферного повітря від важких металів рослинами-індикаторами, Цикало А. Л. (2014)
Корольова О.В. - Рід Sporormiella Ellis & Everh. в Україні (2014)
Кошарний В. В. - Співставлення етапів розвитку серця та ранньої плаценти людини, Абдул–огли Л. В., Козловська Г. О., Великородний В. І., Алексюк Л. О., Міщук Е. Б. (2014)
Кущ О. Г. - Морфологічне дослідження впливу антигенів різного генезу на проліферативну активність клітин медіастенального лімфатичного вузла у щурів на ранніх етапах післянатального розвитку, Васильчук Н. Г., Павленко І. В. (2014)
Кущ О.Г. - Експериментальна модель для вивчення плаценти людини (2014)
Ларичева О. М. - Зміни показників прооксидантно-антиоксидантної системи легень у щурів в умовах різної активності епіфізу, Цебржинський О. І. (2014)
Мельничук С. С. - Адвентивна фракція флори національного природного парку "Білобережжя Святослава", Трохименко Г. Г. (2014)
Омельковець Я. А. - Особливості будови ядер мозочка деяких птахів із різними локомоторними потенціями, Березюк М. В. (2014)
Проніна О. М. - Каріометричні дослідження епітеліальних клітин слизової оболонки клиноподібної пазухи людини, Совгиря С. М., Данильченко С. І., Довбня Ю. М., Винник Н. І. (2014)
Пшиченко В. В. - Вплив хронічного стресу на гістофізіологічний стан шишкоподібної залози щурів, Лабенко В. В. (2014)
Семенчук С. В. - Стан крові в умовах гіпермелатонінемії (2014)
Слободян О. М. - Морфогенез яєчників у 4-7-місячних плодів, Проняєв Д.В., Колесникова О. В. (2014)
Смирнов В. М. - Просторова інтерполяція забруднення донних відкладень Бузького лиману важкими металами, Cмирнова С. М. (2014)
Степанюк Я. В. - Морфогенез сенсорного епітелію ящірки прудкої, Lacerta agilis (Reptilia, Squamata), Яригін О. М., Титюк О. В. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського