Артюхова Н. О. - Визначення аеродинамічних характеристик гравітаційної поличної сушарки, Юхименко М. П. (2012)
Лінник М. К. - Шляхи зниження втрат насіння ріпаку при збиранні зернозбиральними комбайнами, Сіренко В. Ф., Жабко А. І. (2012)
Мельник І. І. - Обґрунтування критерію оптимізації машинно-тракторного парку, Зубко В. М. (2012)
Барабаш Г. І. - Показники ефективності використання комбайнів при збиранні гречки, Строколіс О. Г. (2012)
Таценко О. В. - Дослідження показників властивостей грунту в різних видах обробітку під цукрові буряки (2012)
Комкор В. М. - Проблеми первинної обробки молока в умовах кооперативу індивідуальних господарств (2012)
Шандиба О. Б. - Аналіз ефективності тонкошарового секціонування внутрішнього простору горизонтальних відстійників, Рубан М. М. (2012)
Захаров М. Н. - Реинжиниринг многопозиционного металлорежущего оборудования, Тимофеев Ю. В. (2012)
Іванов О. М. - Вплив забірного об’єму датчика тиску на достовірність результатів досліджень гідродинамічного процесу паливоподачі дизеля, Зубко В. М. (2012)
Кузема А. С. - Магнитные масс-анализаторы с большой неодно-родностью поля, Кузема П. А. (2012)
Куценко Ю. Н. - Воздействие стационарных электрических полей на семена и корневую систему сельскохозяйственных растений, Яковлев В. Ф., Степанчук Г. В., Ключка Е. Л. (2012)
Назаренко І. П. - Моделювання електричного поля багатоелектродних систем пристроїв електричної очистки та сепарації діелектричних суспензій, Яковлев В. Ф., Лобода О. І., Петриченко С. В. (2012)
Крупчатников Р. А. - Автоматизированная система оценки степени утомления и психоэмоционального напряжения у работников агропромышленного комплекса, Климов Н. С. (2012)
Быков В. С. - Метод синхронного детектирования в задаче оптимизации работы молотильно-сепарирующего устройства, Климов Н. С., Семыкин В. А. (2012)
Агапов А. М. - Обоснование параметров механизма контроля уровня зерна в бункерах активного вентилирования (2012)
Радчук О. В. - Аналіз можливостей використання альтернативних джерел енергії на переробних підприємствах, Рожкова Л. Г. (2012)
Таран А. А. - Анализ направлений совершенствования солнечных электростанций, Воронин С. М. (2012)
Топчій І. С. - Сучасні методи покращення паливної економічністі бензинових двигунів внутрішнього згоряння (2012)
Вечеря О. М. - Отриманання та використання дизельного біопалива виготовленого на основі рослинної олії різних культур, Чуба В. В., Зубко В. М. (2012)
Юндин М. А. - Анализ дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии от протекания токов высших гармоник в элементах сети 0,38 кВ, Ханин Ю. И. (2012)
Семірненко Ю. І. - Дослідження використання солом’яної біомаси з метою зменшення техногенного навантаження, Семірненко С. Л. (2012)
Крупчатников Р. А. - Нечеткая диагностика вибрационной болезни сельскохозяйственных рабочих, Ковалев С. В. (2012)
Красников В. Я. - Совершенствование процесса сушки сельскохозяйственной продукции (2012)
Бондарев С. Г. - Інтегровані повнопривідні трансмісії транспортних засобів, Плавинська О. В. (2012)
Думанчук М. Ю. - Деякі аспекти теорії проектування технологічних процесів на основі модульної тенології (2012)
Павлюченко А. М. - Энергосберегающий эффект снижения сопротивления трения и увеличения производительности магистральных нефтепроводов и нефте-продуктопроводов в натурных испытаниях при введении в турбулентный поток полимерных присадок (2012)
Шиленков Е. А. - Методика построения инфокоммуникационного обеспечения аграрной техники (2012)
Сариго Н. В. - Методы преподавания метрологии, стандартизации и сертификации в современных условиях высшего инженерного образования (2012)
Морозова В. В. - Формирование творческих способностей у будущих инженеров (2012)
Марцинковский В. А. - Вычисление критических частот вращения ротора центробежного насоса, Левченко Е. В. (2012)
Корчак А. - Динамика системы осевого уравновешивания ротора турбокомпрессора, Марцинковский В. (2012)
Власенко В. Ф. - Розривні функції однієї дійсної змінної, Розуменко А. М. (2012)
Зубков В. Е. - Моделирование аэродинамических параметров блокированного псевдоожиженного слоя как сепарирующей среды (2012)
Колонка головного редактора (2014)
Аббасов А. К. - Клинико-гемодинамический эффект фруктозо-1,6-дифосфата и фосфокреатина у больных с острым коронарным синдромом, Аляви Б. А., Сабиржанова З. Т., Азимов А. У., Каюмов Н. У., Арипходжаева Ф. З., Салихов Б. Р., Азизов Ш. И. (2014)
Анчева І. А. - Патогенетичне обґрунтування корекції дисфункції плаценти, асоційованої із залізодефіцитною анемією (2014)
Базарова С. А. - Изменения состояния эндотелиальной системы у больных бронхиальной астмой при включении в комплексную терапию препарата L-аргинин (2014)
Безсмертна Г. В. - Поширеність гіпергомоцистеїнемії, дисліпідемії та субклінічного загального синдрому у хворих з повторними ішемічними атаками та інсультами (2014)
Бойко Я. Є. - Дослідження титрів антитиреоїдних антитіл та захворюваності на целіакію серед хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Грицюк І. І. (2014)
Вервега Б. М. - Процеси фагоцитозу при антигенному навантаженні та їх корекція (2014)
Владиченко К. А. - Результати спермограм Медичного центру лікування безпліддя (2014)
Возняк А. В. - Характеристика режиму дня у школярів із головним болем перенапруження (2014)
Волошина Н. О. - Оцінка якості життя у хворих на вульгарні вугри (акне) (2014)
Герман Л. В. - Особливості становлення матково-плацентарного кровоточу у вагітних при звичній втраті вагітності (2014)
Гордієнко В. В. - Функціональні зміни в діяльності нирок щурів за кадмієвої інтоксикації у системі "мати-плід" (2014)
Горошко О. М. - Порівняння впливу ліпіну як основи ліпосомальної форми ліпофлавону на функціональний стан нирок у щурів за умов модельної патології (2014)
Григоренко А. П. - Гормональні зміни у жінок пізнього репродуктивного віку, перименопаузи та постменопаузи на тлі урогенітальних порушень, Горбатюк-Шиманська О. Г., Кучерук В. М., Польовий О. А. (2014)
Громнацька Н. М. - Моніторинг частоти метаболічного синдрому та основних його критеріїв у дітей (2014)
Давидова Н. В. - Вплив мелатоніну на стан глутатіонової системи печінки щурів за умов підгострої алкогольної інтоксикації (2014)
Доголіч О. І. - Особливості порушень цитокінової регуляції у хворих на подагру залежно від стадії, рівня коморбідності та лікування, Волошин О. І. (2014)
Dyomin Y. A. - Cord blood derived nuclear cells usage in animal model of neovascular retinopathy, Biletska P. V. (2014)
Жмурик Д. В. - Влияние тридцатисуточной тампонады перфторорганических соединений на ультраструктуру сетчатки глаз кроликов, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Милиенко М. В. (2014)
Іфтодій А. Г. - Вплив мікрофлори кишечнику на патогенез перебігу хронічних ускладнених анальних тріщин, Козловська І. М., Оленович О. А., Білик О. В., Бродовський С. П. (2014)
Кобець В. М. - Особливості карнітинової недостатності при позалікарняній пневмонії у дітей перших років життя (2014)
Коновчук В. М. - Вплив реосорбілакту на механізми регуляції балансу іонів натрію у хворих на тяжкий сепсис, Андрущак А. В., Акентьєв С. О. (2014)
Костюк І. Р. - Активність печінкових ферментів у сироватці крові дітей за гранулюючого періодонтиту постійних зубів хронічного та загостреного перебігу (2014)
Коханюк Ю. В. - Фармакологічна корекція морфологічних змін слизової оболонки стравоходу та маркерів апоптозу у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2, Федів О. І., Давиденко І. С. (2014)
Левицька С. А. - Спадковий компонент у розвитку імунних порушень при хронічних синуїтах у дітей (2014)
Лук’янчук О. В. - Мультимодальне лікування хворих із прогресуючим раком шийки матки, Лисенко В. В., Лисенко М. А. (2014)
Михалойко І. Я. - Фактори прогресування медіакальцинозу артерій при синдромі діабетичної стопи (2014)
Палій Г. К. - Вивчення протимікробних властивостей антимікробного засобу Палісепт плюс, Назарчук О. А., Палій В. Г., Кулаков О. І., Палій Д. В., Назарчук Г. Г., Береза Б. М., Зарицький О. М., Буркот В. М., Кравчук П. О. (2014)
Побігун Н. Г. - Дослідження змін показників кальцієвого метаболізму в щурів зі зниженою функцією щитоподібної залози під впливом фізичного навантаження (2014)
Прокопів О. В. - Клінічна та локальна імуномоделююча ефективність кремнійорганічних ентеросорбентів при гострих кишкових інфекціях клебсієльозної етіології у дітей раннього віку, Мостюк А. І., Кармазіна Г. М. (2014)
Романишин С. С. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу генералізованого пародонтиту під впливом Зинаксину, Герелюк В. І., Кобрин О. П., Кукурудз Н. І., Курбатова Л. І., Павелко Н. М., Кропельницька Г. С. (2014)
Ротар Д. В. - Динаміка гематогенного поширення мікрофлори кишечнику при експериментальному гострому деструктивному панкреатиті (2014)
Семеняк А. В. - Особливості лікування трихомоніазу у післяпологовому періоді (2014)
Сохор Н. Р. - Активність катепсину-Д у гострому періоді ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Кулак О. В., Ясній О. Р. (2014)
Ступницька Г. Я. - Стан системи гемостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням (2014)
Тащук В. К. - Ефективність лікування субклінічного атеросклерозу за даними ультразвукового сканування серця і судин та стрес-тестів, Гінгуляк О. М., Іванчук П. Р. (2014)
Todoriko L. D. - Malabsorption syndrome as a manifestation of systemic effects in advanced forms of pulmonary tuberculosis, Yeremenchuk I. V., Shapovalov V. P., Ilchyshyn T. I. (2014)
Федорук О. С. - Стан перекисного окиснення білків за оперативного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Зайцев В. І., Владиченко К. А., Ілюк І. І., Візнюк В. В., Степанченко М. С. (2014)
Федорук О. С. - Морфологічні зміни ураженої та контрлатеральної нирок у динаміці моделі однобічного пієлонефриту у щурів, Тюлєнєва О. А., Степанченко М. С. (2014)
Федорчук С. М. - Значення соматотипу в ототожненні фенотипічних ознак людини, Федорчук-Незнакомцева Є. П. (2014)
Цинтар Т. П. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації білків при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Бойчук Т. М. - Концепція створення університетської лікарні (клініки), Юзько О. М. (2014)
Білоокий В. В. - Аналіз оперативних втручань при патології щитоподібної залози в Чернівецькій області, Ткачук Н. П., Шеремет М. І., Гирла Я. В. (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз модифікації 6-річної виживаності інвалідів внаслідок гострого інфаркту міокарда та інсульту клінічними факторами на основі моделі пропорційного ризику Кокса, Очередько О. М. (2014)
Крекотень О. М. - Аналіз виробничого травматизму за територіальною диференціацією у динаміці за 2008-2012 роки (2014)
Волошин М. М. - Перспективи впровадження міжнародної класифікації хронічних захворювань вен нижніх кінцівок (CEAP) (огляд літератури) (2014)
Диб’як Ю. М. - Актуальні питання реконструктивної хірургії гомілкових артерій (oгляд літератури) (2014)
Диб’як Ю. М. - Порівняння можливостей дуплексного сканування і контрастної ангіографії в діагностиці морфофункціональних особливостей ураження артеріального русла (огляд літератури) (2014)
Костюк І. Р. - Вплив патології періодонта на загальний стан організму. Сучасні методи медикаментозного лікування періодонтиту постійних зубів: переваги та недоліки (огляд літератури) (2014)
Мокрик О. Я. - Сучасні методи функціональної діагностики хірургічного стресу (огляд літератури та власні дані), Горицький В. М. (2014)
Сенютович Р. В. - Інтраперитонеальна хіміотерапія раку шлунка (інформаційні матеріали), Іващук О. І., Баранніков К. В., Пилипів В. М., Сенютович М. А., Бодяка В. Ю., Чорний О. В. (2014)
Воронов В. Т. - Детермінація травматичного процесу при переломі діафіза довгої трубчастої кістки (системно-причинний аналіз), Джурабаєв В. С., Древицький О. І., Сумленний О. В. (2014)
Мостовой Ю. М. - Проблема коморбідних станів у Національній угоді з діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень із позиції власного досвіду. Обговорення Наказу №555, Распутіна Л. В., Довгань А. О., Овчарук М. В. (2014)
Федорчук-Незнакомцева Є. П. - Сучасні аспекти дослідження довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині, Голубович Л. Л., Герасименко О. І. (2014)
Галюк В. М. - Сучасні інноваційні технології як шляхи поліпшення навчального процесу зі спеціальності "Хірургія" (2014)
Коновалов С. В. - Здобутки і проблеми викладання фізіології за кредитно-модульною системою студентам-іноземцям, Богомаз О. В. (2014)
Попович Я. О. - Сучасні інноваційні технології навчання на циклі "Хірургія" лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина" (2014)
Колоскова О. К. - Історія педіатричної науки на теренах Буковини, Безруков Л. О., Білоус Т. М. (2014)
Сидорчук Л. П. - Молекулярно-генетичні аспекти патології – сучасний науковий напрямок Буковинського державного медичного університету: формування нової дослідницької школи, Левицька С. А., Кушнір О. В., Габорець І. Ю., Соколенко А. А., Урсуляк Ю. В., Іфтода О. М., Іващук С. І., Мельничук Л. В., Яринич Ю. М. (2014)
Федів О. І. - Кафедра внутрішньої медицини: досягнення та перспективи розвитку (1945-2014 рр. ), Кушнір Л. Д. (2014)
Шаплавський М. В. - Історія становлення і розвитку кафедри біологічної фізики та медичної інформатики, Боєчко В. Ф., Микитюк О. Ю., Федів В. І., Олар О. І., Махрова Є. Г., Савіч В. О. (2014)
Яковець К. І. - Медичні internet-вісті. Частина IIІ, Дейнеки. С. Є. (2014)
Професор Юзько Олександр Михайлович (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Професор Федів Олександр Іванович (до 50-річчя з дня народження) (2014)
Титул, зміст (2012)
Звонова Е. - Роль национальных систем страхования депозитов в сохранении финансовой стабильности (2012)
Осадчий Є. - Іноземний капітал у банківській системі: оцінка ефективності, Суторміна К. (2012)
Дмитренко Т. - Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму (2012)
Кулішова В. - Торгівельна політика України в контексті трансформації світового аграрного ринку (2012)
Корнацька Р. - Удосконалення результативних показників виконання бюджетних програм (на прикладі наукових установ Національної академії медичних наук України) (2012)
Мовчанюк Т. - Державне регулювання діяльності з торгівлі цінними паперами: вітчизняний та міжнародний досвід (2012)
Завистовська Г. - Теоретичні засади урядового фінансового контролю (2012)
Красножон С. - Нормативно - правове забезпечення ровитку індивідуального інвестування на фінансовому ринку (2012)
Шинкарюк О. - Фінансовий моніторинг діяльності спеціальних територій в контексті оцінки регіонального людського розвитку, Столярова В. (2012)
Стеценко Б. - Дивідендна політика в контексті корпоративної соціальної відповідальності: полемічні аспекти, Бобров Є. (2012)
Бабіченко В. - Парадигма вартісно орієнтованого підходу в сучасному корпоративному менеджменті (2012)
Алекперова Ф. - Банковская система Азербайджана: тренды глобализации (2012)
Москвін С. - Пруденційні нормативи достатності капіталу торговців цінними паперами (2012)
Шірінян Л. - Статутний капітал мікрострахових компаній: нові ідеї та перспективи (2012)
Тищенко Д. - Необхідність вдосконалення системи державного регулювання страхування в Україні (2012)
Алексеєнко М. - Ощадні (депозитні) сертифікати та векселі як інструменти формування ресурсної бази банків, Ярова А. (2012)
Рудая М. - Особливості оподаткування кредитних спілок в Україні (2012)
Бєгун А. - Безпека web-сайтів економічних об'єктів (2012)
Нам 10 років (2014)
Петрова Л. Г. - Процесно-орієнтований підхід до підготовки документознавців як чинник реалізації якісних параметрів навчання у ВНЗ (2014)
Личук М. І. - Інформативні параметри міжнародних наукометричних баз даних, Парубчак Н. А. (2014)
Дроздова О. В. - Особливості функціонування документних комунікацій комерційних підприємств (на прикладі первинних документів господарських операцій) (2014)
Карпов В. В. - Історіографія проблеми української військової символіки (2014)
Горбачова Г. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження питання доступу до архівних документів (2014)
Зоряна А. М. - Переклад як об’єкт документознавчих досліджень: історіографічний огляд (2014)
Литвинська С. В. - І ще раз про документологію (2014)
Спрінсян В. Г. - Управління документообігом як складовою документаційного менеджменту (2014)
Вінічук І. М. - Соціально-комунікаційний аспект створення єдиної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій (2014)
Моісєєва Н. І. - Цільова компонента соціально-комунікаційної діяльності (2014)
Тимошенко І. С. - Сучасні інноваційні засоби інтернету в документаційному забезпеченні медичних закладів (2014)
Чорна І. В. - Дигіталізація як одна з тенденцій розвитку медіагалузі (2014)
Удовик В. М. - Матеріали аналітичних організацій у інформаційному супроводі функціонування інституту президентства в країнах світу (2014)
Добровольська В. В. - Комунікаційний підхід до вдосконалення системи керування документацією (2014)
Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Перші наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора О. І. Путра". Київ, 19-20 березня 2014 р. (2014)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Документ, мова, соціум: теорія та практика". Київ, 10-11 квітня 2014 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статтей (2014)
Титул, зміст (2014)
Иванов Д. Е. - Синтез эволюционных методов диагностирования СБИС (2014)
Лукашенко В. М. - Информационно-аналитическая модель развития беспроводных маршрутизаторов, Рудаков К. С., Нечипоренко О. В. (2014)
Пастух О. А. - Математичне забезпечення інформаційної технології перетворення нечіткої інформації у радіотехнічних та радіо-комп’ютерних системах (2014)
Бойко Ю. М. - Аналіз схемотехнічних рішень в пристроях фазової синхронізації приймачів захищених телекомунікаційних систем передачі інформації, Єрьоменко О. І. (2014)
Лукашенко А. Г. - Математична модель узагальненого показника якості компонентів лазерного технологічного обладнання (2014)
Осадчук О. В. - Особливості моделювання ємнісних частотних перетворювачів товщини у середовищі maple, Криночкін Р. В., Звягін О. С. (2014)
Вовкодав О. В. - Математична модель динаміки пульсу та тиску при оцінці толерантності серцево-судинної системи до фізичного навантаження (2014)
Макаришкін Д. А. - Математична модель генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів із покращеними характеристиками, Сорокатий Р. В., Любенчук К. І. (2014)
Kashtalian A. S. - Investigation of low power schottky diode i-v characteristics (2014)
Пятін І. С. - Визначення спектральної густини потужності випадкового процесу, Катеринчук І. С., Вержбицький О. В. (2014)
Осадчук О. В. - Прилад для вимірювання вологості повітря чистих кімнат, Савицький А. Ю., Жагловська О. М. (2014)
Кисельов В. Б. - Дослідження проходження ультразвукових хвиль крізь текстильний матеріал при контролі його маси (2014)
Кондратов В. Т. - Меганаука метрология (2014)
Кондратов В. Т. - Классификация интерфейсов измерительных систем и приборов, Кондратов Ю. Т. (2014)
Горященко К. Л. - Класичні моделі провідникових ліній передач (2014)
Сверстюк А. C. - Нейромережеві експертні системи для діагностики та прогнозування стану серцево-судинної системи, Горкуненко А.Б. (2014)
Щерба А. А. - Еволюція розвідувально-вогневої технології на основі мережецентричних принципів управління (2014)
Резнік К. Ю. - Метод локалізації вушної раковини на зображенні людини у профіль, Сулема Є. С. (2014)
Гула І. В. - Застосування операційних систем реального часу в задачах вимірювання та обробки вимірювальної інформації, Байдич Л. Є., Клепіковський А. В., Махрова Є. Г. (2014)
Шевеля В. В. - Реология контактых процессов при трении закаленной стали в связи с влиянием температуры отпуска, Соколан Ю. С. (2014)
Пастух І. М. - Вплив режимних параметрів азотування у тліючому розряді на товщину нітридної зони модифікованого шару, Соколова Г. М., Здибель О. С. (2014)
Горошко А. В. - Обернена задача ідентифікації фізико-механічних характеристик матеріалів структурно-складних технічних систем (2014)
Жеребецький В. В. - Використання комп’ютерної системи solidworks та підпрограми solidworks motion при моделюванні роботи просторових важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки (2014)
Пітулей Л. Д. - Дослідження оптимальних параметрів запресування вставних зубків шарошок бурових доліт, Карпик Р. Т., Шуляр І. О. (2014)
Капустенський П. Г. - Взаємодія каретки із коливним човником в механізмах приводу із прискорювачем, Манзюк Е. А. (2014)
Кармаліта А. К. - Математичний експеримент впливу параметрів механізму в’язання круглов`язальної машини типу ко на довговічність роботи клинів, Плешко С. А., Піпа Б. Ф. (2014)
Олійник О. Ю. - Експериментальні дослідження зусилля знімання рулону круглов'язального полотна з товарного валика, Плешко С. А., Піпа Б. Ф. (2014)
Михайлик В. Д. - Физические основы вибрации, контроль вибрации на судах, Тригуб С. Н., Маслов В. А. (2014)
Горохівський А. С. - Веб-орієнтована модель динаміки вартості автомобілів, Стрілецький М. В., Пасічник Р. М. (2014)
Базилюк Е. В. - Методика визначення естетичних приростів градації конструкцій жіночих плечових виробів (2014)
Пашкевич К. Л. - Дослідження параметрів побудови членувань плечового одягу на базі комп’ютерних технологій, Цирульник І. В. (2014)
Сиротенко О. П. - Розробка типізованих конструкцій комірів піджачного типу в жіночому верхньому одязі (2014)
Андреєва О. А. - Дослідження сорбційної здатності колагенвмісних матеріалів відносно промислових барвників, Тегза М. М., Майстренко Л. А. (2014)
Кобильська М. С. - Удосконалення технології промивання тканин в процесі фарбування активними барвниками, Сумська О. П. (2014)
Данченко В. В. - Влияние катионоактивных полимеров на электрокинетические свойства хлопчатобумажных текстильных материалов с различными структурными характеристиками, Сарибекова Д. Г. (2014)
Горященко С. Л. - Огляд матеріалів легкої промисловості для використання з покриттям (2014)
Матвейцова Д. С. - Формування асортименту та класифікація бавовняних тканини, Карван С. А., Параска О. А. (2014)
Галавська Л. Є. - Методи отримання інформації про метричні та структурні характеристики трикотажу, Єліна Т. В., Демчишин А. А., Аушева Н. М. (2014)
Вдовенко А. В. - Типологія стоп дітей україни. повідомлення 1. особливості статево-вікових змін параметрів стоп дітей шкільного віку, Коновал В. П. (2014)
Надопта Т. А. - Загальні критерії якості взуттєвих виробів для дітей-школярів, Домбровський А. Б., Скідан О. В. (2014)
Якимова Г. П. - Особливості вологопереносу в багатошаровій конструкції заготовки верху взуття при зволоженні її в емульсійному середовищі, Лобанова Г. Є. (2014)
Михайловський Ю. Б. - Impactopt плагін для autodesk inventor, Бондарчук К. Є. (2014)
Маломуж Т. В. - Математичне моделювання технологічних процесів одержання нетканих матеріалів з льону олійного, Тернова Т. І., Головенко Т. М. (2014)
Титул, зміст (2012)
Данилюк М. - Міжнародні підходи до системи оцінювання ефективності діяльності організацій бізнес-інкубування, Бойчук Р., Гречаник Б. (2012)
Бабіченко В. - Технічний та фундаментальний аналіз: використання у процесі інвестування, Волошина І. (2012)
Краснова І. - Концепція сталого розвитку та вихід на ринки "сталих інвестицій" (2012)
Швидкий О. - Нафтогазові ТНК і глобальна енергетична безпека (2012)
Лук'яненко О. - Європейський контекст інноваційної конкурентоспроможності української економіки, Федірко О. (2012)
Диба В. - Соціальна відповідальність ведення бізнесу: теорія і практика, Диба О. (2012)
Франчук Т. - Шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України (2012)
Яренко Г. - Податки на багатство: сутність та класифікація згідно ОЕСР (2012)
Гапонюк М. - Корпоративні стратегії в умовах посилення невизначеності економічних тенденцій в Україні (2012)
Бирюк С. - Эволюция стратегических целей предприятия в процессе IPO: опыт Украины, Смирна О. (2012)
Нагорний Є. - Контролінг як важливий інструмент забезпечення ефективності інвестиційних проектів, Мар’янов Є. (2012)
Василишен Ю. - Економічна сутність банківських інвестицій (2012)
Жолнерчик Г. - Причини, що гальмують розвиток лізингової діяльності в Україні (2012)
Бабич М. - Прогнозна оцінка ефективності створення центрального депозитарію (2012)
Хлівний В. - До питання про бюджетування у Франції, Славкова А., Алексєєва Н. (2012)
Телятников В. - Перспективи інвестування у боргові цінні папери місцевих органів влади в Україні (2012)
Усатий Д. - Аналіз застосування товарних деривативів як інструментів худжування цінових ризиків (на прикладі підприємств АПК) (2012)
Долінський Л. - Формування репрезентативної статистичної вибірки за котирувальними даними Українського фондового ринку, Пріма Д. (2012)
Титул, зміст (2014)
Пастух І. М. - Аналіз процесів азотування в тліючому розряді отворів з відносно малим діаметром, Люховець В. В., Лук’янюк М. В. (2014)
Чабан В. В. - Динаміка привода рукавичного автомату з демпфіруючими елементами, Піпа Б. Ф., Чабан О. В. (2014)
Мороз С. А. - Вплив силових параметрів алмазно-вигладжувального оброблення на мікрогеометрію робочих поверхонь спряжених деталей (2014)
Гордєєв О. А. - Експериментальне дослідження динамічних характеристик та визначення оптимальних режимів роботи вібраційного обладнання для нанесення мастилоутримуючих лунок, Кармаліта А. К., Мазур М. П. (2014)
Иванов В. В. - Обобщенные эвристические методы проектирования трансмиссий (2014)
Козлов Л. Г. - Адаптивний регулятор з динамічною fuzzy-корекцією настройки для мехатронного привода мобільної машини (2014)
Тарандушка Л. А. - Оцінка рівня роботи автосервісів за параметрами показників якості технічного обслуговування та ремонту автомобілів, Тарандушка І. П. (2014)
Пастух І. М. - Експлуатаційні критерії аналізу ефективної ширини поверхневого шару, азотованого в тліючому розряді, Соколова Г. М., Здибель О. С., Лук’янюк М. В. (2014)
Горошко А. В. - Підвищення ефективності розв’язання обернених задач, що описуються лінійними моделями (2014)
Романюк В. В. - Статистическая вероятность наличия ситуаций равновесия по нешу в чистых стратегиях в диадической игре со стохастически ограничиваемыми выигрышами для задачи реализации игрового моделирования рационального использования ресурсов с альтернативным выбором действия (2014)
Матвейцова Д. С. - Нанотехнології у виробництві текстильних матеріалів, Карван С. А., Параска О. А. (2014)
Карван С. А. - Комплексна оцінка гігієнічних властивостей поліфункціональних текстильних матеріалів з урахуванням антистатичної обробки, Ганзюк А. Я., Сокол Г. М. (2014)
Галавська Л. Є. - Теоретичні аспекти визначення ширини подвійного неповного трикотажу (2014)
Колиско О. З. - Модифікація графічного редактора для автоматизованого представлення контурів деталей шкіргалантерейних виробів (2014)
Надопта Т. А. - Методика дослідження динаміки росту довжини стоп дітей-школярів, Домбровський А. Б., Скідан О. В. (2014)
Колиско О. З. - Практична реалізація алгоритму побудови розкрійної схеми для шкіргалантерейних виробів (2014)
Базилюк Е. В. - Дослідження зміни параметрів нагрудної виточки в жіночих плечових виробах за міжзростової градації, Баннова І. М. (2014)
Близнюк Т. В. - Исследование оптимальных концентраций реагентов красильной ванны методами математической статистики, Гаранина О. А., Романкевич О. В. (2014)
Паньків Н. О. - Ферментативний гідроліз крохмалю, Паляниця Л. Я., Косів Р. Б., Березовська Н. І. (2014)
Горященко С. Л. - Моделювання процесу нанесення покриття на поверхню матеріалів легкої промисловості методом розпилення (2014)
Осадчук В. С. - Радіовимірювальний мікроелектронний перетворювач витрат газу з частотним виходом, Осадчук О. В., Яремішена Н. А. (2014)
Варешко В. О. - Повна лінійна шкала для вимірювальних перетворювачів інформації із використанням двох допоміжних шкал з різними одиницями квантування (2014)
Осадчук В. С. - Прилад контролю кутових положень з використанням автогенераторних магніточутливих пристроїв, Осадчук О. В., Білилівська О. П. (2014)
Горященко К. Л. - Огляд систем імітаційного моделювання телекомунікаційних мереж, Доротюк М. Д. (2014)
Стецюк В. І. - Вимірювання просторового положення та орієнтація в просторі конструкцій кварцових резонаторів (2014)
Осадчук В. С. - Частотний оптичний перетворювач зфототранзистором та активним індуктивним елементом для контролю плазмохімічних процесів, Осадчук О. В., Селецька О. О., Звягін О. С. (2014)
Любчик В. Р. - Контроль провідних ліній зв’язку від несанкціонованого доступу багаточастотним фазовим методом, Євтушок В. П., Карпова Л. В. (2014)
Полікаровських О. І. - Фазове коло як основа класифікації прямих синтезаторів частоти (2014)
Федула М. В. - Виявлення періодичних сигналів із застосуванням обробки фазового портрету хаотичної системи у перерізі Пуанкаре (2014)
Лантвойт М. О. - Задачі удосконалення аеродромних оглядових радіолокаторів (2014)
Кондратов В. Т. - Разработка концепции построения и архитектуры измерительныхсистеми приборовдля экспресс-диагностики состоянияфизических и биологических объєктов. сообщение 1 (2014)
Клепіковський А. В. - Розробка алгоритму способу активного термостатування із передбаченням (2014)
Захарченко С. М. - Метод оперативного контролю відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення та його структурна реалізація, Росощук A. В., Захарченко М. Г. (2014)
Сотула Ж. В. - Підвищення рівня звукового тиску, створюваного мономорфними дисковими п'єзоелементами (2014)
Базіло К. В. - Збудження коливань згину в циліндричних п'єзоелементах (2014)
Горященко К. Л. - Пошкодження провідникових ліній та їх моделі (2014)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія для отримання особливостей обличчя при відтворенні емоційних станів, Сорокатий Р. В. (2014)
Рувинская В. М. - Информационная технология детектирования вредоносных программ на основе сценариев, Молдавская А. В., Григоренко М. И. (2014)
Царьов Ю. О. - Методи структурного та параметричного синтезу волоконно-оптичних мереж передачі даних спеціального призначення (2014)
Євдохович Б. В. - Багатокритеріальне оцінювання та вибір найкращих зразків тепловізійної техніки для охорони державного кордону, Євтушенко Г. Л. (2014)
Каштальян А. С. - Апроксимація залежності вольт-амперної характеристики діода шоткі від температури (2014)
Кондратов В. Т. - Разработка концепции построения и архитектуры измерительныхсистеми приборов для экспресс-диагностики состоянияфизических и биологических объєктов. сообщение 2, Кондратов Ю. Т. (2014)
Єрьоменко О. І. - Аналіз особливостей впливу амплітудно фазових спотворень на оброблення маніпульованих сигналів (2014)
Молчанова М. О. - Дослідження впливу параметрів навчання когнітрону на якість розпізнавання вихідних образів, Протасов М. В. (2014)
Бедратюк Л. П. - Використання системикомп’ютерної алгебри Maple для розв’язання задач оптимізації, Бедратюк Г. І. (2014)
Будняк Д. В. - О некоторых проблемах комплексного исследования этногенеза славян (2013)
Дубенко О. Ю. - Художня картина світу: основні напрями дослідження (2013)
Мірошниченко Л. Я. - Нескептичний Девід Г’юм (до питання про літературний скептицизм ) (2013)
Антоненко Н. П. - Психологические ассоциативы восточных славян в зеркале теории возможных миров (2013)
Зинич Е. - Интеграция разных образных систем в творчестве Раду Поклитару (театр "Киев модерн-балет") (2013)
Мазепова О. - Серце як центр емоційного та інтелектуального життя людини (на матеріалі перської мови ) (2013)
Агібалова Т. М. - Інтелектуальний простір мовотворчості Лесі Українки: специфіка інтерпретації лінгво-естетичного знака серце в драматичних поемах. (2013)
Костенко Н. Д. - Структурно-семантичні параметри неономінацій семантичного поля "навчання " (2013)
Оліщук Р. Л. - Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників мікрополя "гостроти” (на матеріалі поетичних творів письменників епохи принципату Августа), Антонюк С. А. (2013)
Кузнецова М. О. - Вербалізація гіперконцепту "power" у текстопросторі саги Дж.Р.Р. Мартіна "А song of ice and fire" (2013)
Білокінь С. О. - "Проблемотоп " в урбаністичній прозі Ю. Андруховича (2013)
Колтакова Н. Г. - Лінгвокультурема "прозорості" в художніх світах Б. І. Антонича та В’яч. Іванова (2013)
Лыткина О.И. - "Научный текст" в содержании концепта "Америка" в русской языковой картине мира (2013)
Головатюк В. Д. - Фольклорно-етнографічна спадщина Івана Ігнатюка (2013)
Mammadova A. - Publications of Ahmed Jafaroghlu about the folklore of Azerbaijan in Europe (2013)
Мацькович М. Р. - Роль біографічних елементів у творчій спадщині Анджея Кусьневича (2013)
Намазова Ф. Камран кызы - Подтекстовое значение лексических единиц в языке драмы Ильяса Эфендиева (2013)
Литвинов О. - Лінгвокультурологічна специфіка номінацій зорових знаків комунікації в англомовному дискурсі (2013)
Корнієнко Л. М. - Про синонімію у фразеологічних словниках (2013)
Моштак О. В. - Аксіологічний аспект категорії оцінки (2013)
Колеснікова І. А. - Колоративи у дзеркалі міжкультурної комунікації (на матеріалі дизайну одягу) (2013)
Дзисюк М. В. - Стилістичні характеристики фразеологізмів у поезії сучасної Уманщини (2013)
Цицалюк Н. М. - Відображення національної історії в українських прізвищах (2013)
Вовчанська С. І. - Синтаксичні особливості німецького фахового маркетингового дискурсу (2013)
Гончарова Н. А. - К вопросу о соизучении латинского язика и античной культуры. (2013)
Спільник Т. М. - Особливості лексико-семантичного наповнення частин складного речення як чинник формування градаційного відношення (2013)
Ахундова К. Ш. - О некоторых теоретических и методических проблемах, возникающих при изучении и анализе многокомпонентных сложных предложений (МКСП) в Азербайджане (2013)
Герман Л. В. - Відродження мов , що зникають , як одна з проблем eколінгвістики (2013)
Керимова З. Мусеиб кызы - Речевые этикеты, связанные с ситуациями одобрения и порицания (на основе материалов азербайджанского языка) (2013)
Сергієнко Л. В. - Деякі аспекти членованості в текстах проспектів емісї цінних паперів (на матеріалі проспектів емісії цінних паперів) (2013)
Нагорна С. С. - Аналіз словозмінної парадигми англійського дієслова : статистичний досвід (2013)
Данкевич Т. М. - Американські фразеологізми (2013)
Слабко О. О. - Питома германська лексика староукраїнських пам’яток як цілісна семантична структура (2013)
Зінченко О. - Ритмічна організація сучасного німецького мовлення (2013)
Сорока О. Б. - Нові іншомовні слова в сучасній болгарській мові (спроба впорядкування термінів та дефініцій) (2013)
Карапетова Е. Г. - Репрезентация условий восприятия в семантике английских перцептивных глаголов (2013)
Ткачик О. В. - Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (скорочення, усічення, злиття, реверсія, конверсія) (2013)
Сіленко Н. В. - Експлікація функціонування метафори в турецькому рекламному дискурсі (2013)
Лапко О. А. - Особливості транспозиції сюжету драми "Украдене щастя” І. Франка в її телевізійній версії (2013)
Четвертак Є. - Особливості "політкоректності " політичного дискурсу США (2013)
Акімова Н. В. - Специфіка впливу мови інтернету на рівень грамотності (за результатами експериментального дослідження (2013)
Герасимчук В. А. - Естетичні знаки в художній свідомості Тараса Шевченка (2013)
Яковлева Н. М. - Роман Джозефа Конрада "Таємний агент” у контексті творчої еволюції письменника (2013)
Дяків Ю. - Інтелектуальна драма Бернарда Шоу: структурні oсобливості (2013)
Логвинова И. В. - Автор и зрители в комедиях Л. Тика (2013)
Белинская Е. В. - Образы шолоховских героинь в контексте славянского язычества (на материале романа–эпопеи "Тихий Дон") (2013)
Пастушенко Л. І. - Учення про політику і дипломатію в німецькому "галантному" романі (2013)
Білоус Н. В. - Лірична спадщина А. фон Дросте-Гюльсхоф як об’єкт літературознавчих трактувань (2013)
Дьомова Н. В. - The role of prosody in the Anglophone and Ukrainian poetry (2013)
Міхєєва Ю. О. - Тоталітарне мистецтво третього рейху як предмет сучасного наукового осмислення (2013)
Новаковска-Оздоба И. - Трансформации готического мотива замка в русской прозе периода романтизма (2013)
Раковская Н. М. - Критический дискурс К. Леонтьева (к постановке проблемы) (2013)
Асташина Е. И. - Художественный опыт гносеологического программирования (на материале романа Е. И. Замятина "Мы") (2013)
Клюйко Г. С. - "Музей покинутих секретів". Исторический и детективный нарративы (2013)
Волощук М. Б. - Проблемы классификации и осмысления эпитетов в поздней художественной прозе Л. Толстого (2013)
Мащенко О. А. - Тема "холостяцької спільноти" в романі Луїса Чу "Скуштуй чашку чаю" (2013)
Федунь М. Р. - Поетика подорожніх творів Софії Яблонської (2013)
Квирикадзе Н. Г. - Деталь-подзаголовок в художественной структуре романа Томаса Манна "Будденброки” (2013)
Белогорская Л. В. - Пространственные символы в романах Александра Грина (2013)
Сквіра Н.М. - Тарас Шевченко і російська література XVII – першої третини XIX ст. (2013)
Петрикова В. Т. - Європейська новела відродження в історії мистецтва: традиції і новації в сучасній мистецькій освіті (2013)
Ильясова А. А. - "Баллада" ("Пять коней подарил мне мой друг Люцифер…") и "Заблудившийся трамвай" Н. Гумилева: жанровый динамизм (2013)
Юдин А. С. - Скрытый историзм ранней эстетики и философии М. М. Бахтина (2013)
Бігун В. П. - Семантичний обсяг корелятів вік та age в українській та англійській мовах (2013)
Велилаева Л. Р. - Лингвоконцепты "эмиграция", "Родина" и "чужбина": анализ и интерпретация (2013)
Жеймо Б. - Восприятие творчества Всеволода Михайловича Гаршина в Польше (2013)
Шпак Р. - Функционально-семантические особенности заглавия романа "Кролики и удавы" Фазиля Искандера (2013)
Бурлакова І. В. - Поліхудожній простір Оксани Лятуринської (2013)
Білас А. А. - До питання перекладу одиниць зниженого розмовного мовлення (2013)
Пригодій О. С. - Національні особливості та їх вплив на підсвідомому рівні на перекладача при перекладі твору Генрі Джеймса "Дейзі Міллер" (2013)
Зарицька Т. Г. - Українські народні пісні та думи на канадській землі : переклади англійською мовою (2013)
Кушмет М. С. - Назви капусти в східностепових говірках Донеччини (2013)
Литвиненко С. Г. - Навчання студентів вищих навчальних закладів спортивного профілю іноземної мови з урахуванням їх психологічних особливостей, Шепелюк В. Л. (2013)
Глінська О. М. - Using professionally -oriented audio and video sequences for teaching University students to perceive text through listening (2013)
Ломтадзе Т. Р. - К значению онлайн-словарей в деле изучения грузинского языка как иностранного (2013)
Хоружева Л. Є. - Навчання студентів-іноземців на підготовчому відділенні з урахуванням законів психологічного розвитку особистості, Шепелюк В. Л. (2013)
Кошин Е. Б. - "Для среднего школьного возраста": к вопросу об имплицитном читателе в романе В. А. Каверина "Два капитана" (2013)
Лисюченко Е. - Лингвистические и психологические основы формирования коммуникативной компетенции у иностранных студентов-медиков (2013)
Рост Ю. Н. - Витоки викладания англійської мови як учбового предмета (2013)
Комарова І. С. - Автентичний художній фільм як метод заохочення студентів вузів до міжкультурного іншомовного спілкування (2013)
Sobetska N. - Linguistic processing and acquisition of second language communicative competence (2013)
Бочкарьова О. Ю. - Teaching EAP VIA ‘Language across curriculum’ concept (2013)
Кондратюк Е. С. - Преподавание языка как культуртрегерская деятельность (2013)
Черненко Г. А. - Принципи ієрархічної систематизації ціннісних концептів (2013)
Курьянов С. О. - Первый крымский миф (Об одном из претекстов Крымского текста русской литературы) (2013)
Горлачева В. В. - Названия фиолетового цвета в современной рекламе (2013)
Довбня К. В. - Концепція створення навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніхфахівців-сходознавців (2013)
Зарецька О. О. - Homo narrantus: особливості епістолярної нарації у віртуальному просторі (2013)
Клименко О. В. - Композиційна роль міркування у повісті А. Камю "Сторонній" (2013)
Крацило С. О. - Реалізація скрипту "шлюб" в британській художній прозі початку ХХІ ст. (на матеріалі роману Sasha Wagstaff "Changing Grooms ” ) (2013)
Крижановська Н. В. - Психопоетика художнього образу в українських історичних романах ХХІ ст. (2013)
Кулеш Е. В. - К описанию фрагмента деривационного поля глагола грустить (2013)
Кулібаба А. С. - Реалізація максим спілкування у пісенному дискурсі Східного Середземномор’я (2013)
Орлова Ю. В. - Особливості вербалізації концепту вік людини в українській, російській та англійській лінгвокультурах (2013)
Пермінова А. В. - Особливості входження американської поезії в українську літературну полі систему (2013)
Сидорец В. С. - К проблеме концепции текст (2013)
Бондар М. - Турецька безеквівалентна лексика: лексико-тематичні групи та специфіка функціонування (на матеріалі турецько -українських художніх перекладів) (2013)
Підгрушна О. Г. - Переклад гумору: відтворення культурно-специфічної лексики (2013)
Бардіна Л. М. - До питання адаптації студентів-іноземців до умов навчання у вищій школі, Юнак В. Г. (2013)
Носкова А .Е. - Основные аспекты языковой подготовки иностранных учащихся к общению в общественно-политической сфере, Торшина Л. М. (2013)
Науменко Н. - Природа мистецтва та мистецтво природи у новелах Михайла Коцюбинського (2013)
Зимовець Г. - Специфіка семантики відзоонімних комерційних власних назв (2013)
Mykhalchuk N. O. - Culturologically-oriented teaching of students a foreign language in modern society (2013)
Константінов Д. В. - Моделювання системи розподілу вагонопотоків на технічних станціях, Болдир Т. В. (2014)
Долгополов П. В. - Удосконалення перевізного процесу на транспортному полігоні на основі моделі диспетчерського управління, Манзуля В. П., Роженко А. О. (2014)
Кулешов В. В. - Удосконалення диспетчерського управління регіональними центрами залізниць в умовах інформатизації, Дочія К. В., Оробченко С. А. (2014)
Константінов Д. В. - Дослідження сучасних пасажирських перевезень залізничним транспортом України, Коновалюк Л. В. (2014)
Колісник А. Г. - Удосконалення технології роботи прикордонної сортувальної станції шляхом впровадження супутникових технологій (2014)
Огар О. М. - Розрахунок конструктивних параметрів структур гіркових горловин з вагонними уповільнювачами легких типів (2014)
Крячко К. В. - Визначення впливу конструктивних параметрів пасажирських станцій на їх пропускну спроможність, Саленко О. Є., Єршов В. А. (2014)
Пархоменко Л. О. - Дослідження напрямків розвитку швидкісного і високошвидкісного пасажирського руху поїздів на залізницях України (2014)
Котенко А. М. - Перевезення негабаритних і великовагових вантажів в транспортних системах, Лаврухін О. В., Шилаєв П. С., Світлична А. В., Шевченко В. І., Пилипейко О. М. (2014)
Коваленко В. В. - Удосконалення пасажирських перевезень на основі раціоналізації використання парку пасажирських вагонів, Малахова О. А. (2014)
Хоробрих П. М. - Аналіз підходів до проведення судової залізнично-транспортної експертизи (2014)
Рибальченко Л. І. - Оптимізація використання порожніх вагонів в умовах дефіциту рухомого складу, Франковський Д. В. (2014)
Макаренко Л. І. - Удосконалення процесу просування вагонопотоків в умовах функціонування міжнародних транспортних коридорів (2014)
Петрушов В. В. - Удосконалення роботи контейнерного терміналу на станції Харків – Ліски та розрахунок його переробної спроможності, Погребна Г. Ю. (2014)
Сумщенко М. М. - Оцінка конструкції сортувальної гірки, Бажан А. В. (2014)
Прохорченко А. В. - Дослідження пропускної спроможності залізничної інфраструктури з позиції теорії транспортних потоків, Петренко В. Г. (2014)
Бутько Т. В. - Удосконалення управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами на залізничній мережі, Савчук Т. М. (2014)
Тартаковський Е. Д. - Використання гальмівних колодок нової конструкції на залізницях України, Фалендиш А. П., Шапран Є. М., Залеський Л. І., Сумцов А. Л. (2014)
Мороз В. І. - Результати моделювання кінематики удосконаленого привода клапанів локомотивних енергетичних установок д80 та д49, Братченко О. В., Логвіненко О. А. (2014)
Братченко О. В. - Опис особливостей формування крутних моментів у механічній системі енергетичної установки тепловоза на основі використання гармонічного аналізу (2014)
Кулагін Д. О. - Керування моторвагонним рухомим складом за умови відставання від графіка руху (2014)
Астахова К. В. - Аналіз особливостей конструкції та функціонування розподільних валів транспортних дизелів (2014)
Бобрицький С. В. - Дослідження особливостей зносу тягових зубчатих передач електропоїздів серії ЕР-2 (2014)
Труфанова А. В. - Основні результати експлуатаційних випробувань здвоєних циліндричних підшипників касетного типу (2014)
Остапчук В. Н. - Особенности износа поверхности катания колес, Федченко И. И. (2014)
Тимофеев С. С. - Моделирование упруго-пластических свойств покрытия (2014)
Тимофеева Л. А. - Повышение износостойкости режущих инструментов для обработки железоуглеродистых сплавов, Комарова А. Л. (2014)
Путятина Л. И. - Особенности применения отливок из высокопрочного чугуна, Тимофеева Л. А. (2014)
Піскачова І. В. - Аналіз надійності мікропроцесорних систем релейного захисту й автоматики для енергосистем залізничного транспорту, Бантюков С. Є., Колісник М. О. (2014)
Морозов В. С. - Анализ материалов для электрических контактов электрооборудования железнодорожного транспорта (2014)
Дьомін А. Ю. - Системний підхід до оцінки якості нанесення захисного покриття при відновленні деталей транспортного призначення (2014)
Ленив Я. Г. - Анализ способов восстановления распределительных валов транспортных ДВС (2014)
Ягодинский Е. С. - Характер повреждений деталей автосцепного устройства и способы их восстановления (2014)
Геворкян Е. С. - Математичне моделювання міцнісних характеристик електроконсолідованих матеріалів у системі ZrO2-Al2O3, Петасюк Г. А., Мельник О. М. (2014)
Лоцман К. Р. - Математико-статистическое исследование влияния погрешностей исходных дирекционных углов и погрешностей углов поворота на надежность полигонометрических ходов (2014)
Пустовойтова О. М. - Инновационные подходы к процессу проектирования надежных и экономических сечений элементов сложных стержневых систем с использованием энергетического критерия, Камчатная С. Н., Набока С. Ю., Лоцман К. П. (2014)
Інформаційне повідомлення (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, содержание (2014)
Безвесильная Е. Н. - Разработка математической модели термоанемометрического расходомера для измерения расхода биологического топлива, Ильченко А. В., Ткачук А. Г. (2014)
Доценко С. И. - Процесс и деятельность "единицы деятельности" — две формы проявления сущности организованного целого (2014)
Стахорний Д. Б. - Удосконалення взаємодії поїздоутворення на технічних станціях з графіком руху поїздів, Малахова О. А. (2014)
Харитонов А. А. - Усовершенствование методики расчета вентильной схемы контроля изоляции 3В с двухобмоточным измерительным реле, Ликаренко А. Г., Мельник О. Е., Ляхова Н. Н. (2014)
Кіктєв М. О. - Розробка алгоритму розрахунку тягової здатності приводу та натяжних пристроїв конвеєрів (2014)
Райко Г. О. - Структурно-класифікаційний аналіз в управлінні конкурентоспроможністю території, Ігнатенко Г. А. (2014)
Петрушевський A. О. - Геометричні алгоритми створення орнаментальних заповнень у комп’ютерному проектуванні двовимірних вітражів (2014)
Мельник В. Н. - Построение линейных дифференциальных уравнений оболочки биореактора произвольного очертания в ультразвуковом поле, Карачун В. В. (2014)
Вікович І. А. - Визначення ефективності методу "спеціальна смуга у зоні перехрестя" з позиції забезпечення пріоритету у часі, Зубачик Р. М., Беспалов Д. О. (2014)
Шепель А. А. - Совершенствование технологий и оборудования процесса прокатки на широкополосных станах первого поколения (2014)
Чабан О. П. - Формулювання засад для ймовірнісного моделювання та оцінювання якості медичних послуг (2014)
Бабіченко А. К. - Дослідження загальних тенденцій сучасного розвитку виробництва аміаку, Азаров М. І., Бабіченко Ю. А., Красніков І. Л., Лисаченко І. Г. (2014)
Прасолов Є. Я. - Дослідження процесу очищення нафтовмісних вод сільськогосподарських угідь, Ломига А. Ю. (2014)
Прасолов Є. Я. - Підвищення довговічності шестерних насосів в сільськогосподарській техніці, Семененко Р. С. (2014)
Несторенко А. В. - Математическое моделирование логистики промышленных предприятий при различных вариантах базовой информации (2014)
Abstract and References (2014)
Передмова (2014)
Малафіїк І. В. - Актуальні проблеми сучасної дидактики в площині системного підходу (2014)
Литвиненко С. А. - Використання воркшопів у підготовці майбутніх психологів до професійної діяльності (2014)
Вихрущ В. О. - Підручник для вищої школи як комплексна інформаційна модель підготовки майбутнього учителя: проблеми онтодидактики (2014)
Безкоровайна О. В. - Пріоритетні тенденції розвитку методики викладання іноземних мов та культур в контексті особистісно орієнтованого підходу (2014)
Богачик М. С. - Розвиток соціокультурної компетентності студентів-філологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання англійської мови (2014)
Грицай Н. Б. - Методичні компетенції майбутніх учителів біології (2014)
Кизенко В. І. - Варіативна складова змісту освіти в контексті диференціації навчання (2014)
Корчагіна Г. С. - Розвиток пізнавального інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки (2014)
Краєвська О. Д. - Обґрунтування специфічних дидактичних принципів формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв (2014)
Красовська О. О. - Принципи відбору та структурування змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2014)
Мардарова І. К. - Особистісно-орієнтоване навчання студентів засобами комп’ютерних технологій (2014)
Міськова Н. М. - Сучасні технології навчання математики у підготовці студентів педагогічних факультетів (2014)
Пододіменко І. І. - Форми та методи організації навчання бакалаврів комп’ютерних наук у педагогічному процесі вищої школи Японії (2014)
Полюхович Н. В. - Створення та запровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес (2014)
Романишина Н. В. - Філософські засади вивчення української новелістики студентами філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2014)
Тимчук Л. І. - Теоретичні основи дидактики дорослих: історико-педагогічний спадок і сучасні інтерпретації (2014)
Астафьєва Л. С. - Особливості виховної системи багатонаціональних вищих навчальних закладів Росії (2014)
Бандура Р. Р. - Аспекти інтегративного навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітній школі (2014)
Войтович О. В. - Емоційна компетенція у структурі професійної підготовки вихователя дошкільного закладу (2014)
Голуб Т. П. - Інтегративний фактор у професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей: досвід німеччини (2014)
Давидюк І. В. - Професійно-педагогічна підготовка вчителів початкових класів до організації оздоровчо-спортивної роботи з учнями (2014)
Заглинська Л. В. - Економічна освіта в контексті інвестиційних процесів в галузі, Лукомська О. І. (2014)
Кашуба А. А. - Проблема агітації та пропаганди фізичної культури і спорту для студентів педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету (2014)
Кіндрат В. К. - Технологія формування національної свідомості студентів вищих навчальних закладів (ментальний компонент) (2014)
Княжева І. А. - Діагностика ціннісно-мотиваційного компонента методичної культури майбутніх викладачів вищої школи спеціальності "Дошкільна освіта" (2014)
Косарева Г. М. - Підготовка майбутніх вихователів до впровадження інклюзивних форм навчання в освітню практику (2014)
Янцур М. С. - Підготовка майбутніх учителів технологій до читання курсу "Людина і світ професій" на основі інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Герасименко О. А. - Дидактичні особливості використання наочності в процесі вивчення дисципліни "Практикум в навчальних майстернях з художньою обробкою матеріалів” (2014)
Кострубська Т. В. - Теоретичні засади підготовки майбутніх судноводіїв до використання копінг-стратегій у професійній діяльності (2014)
Лавор О. Ф. - Особливості розвитку професійної компетентності сучасного вчителя (2014)
Балалаєва О. Ю. - Еволюція поняття "електронний підручник" (2014)
Фещук Ю. В. - Бланк-конспект лекцій з нарисної геометрії як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів (2014)
Мосіюк О. О. - Структура кейсу для підготовки майбутніх учителів математики до інноваційно-дослідної діяльності (2014)
Осіпчук Н. В. - Розвиток мовної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів у радянський час (2014)
Очеретна О. Ю. - Аналіз феномену "акмеологічна культура студентів вищих технічних навчальних закладів" як об'єкта наукових досліджень (2014)
Падалка О. І. - Виявлення сформованості пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки (2014)
Полюхович (Горбачевська) Л. Д. - Аксіологічне наповнення методичної спадщини Бориса Степанишина (2014)
Раскалінос В. М. - Характеристика моделі формування рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2014)
Сидорчук Н. Л. - Педагогічна рефлексія як вияв творчого потенціалу особистості педагога (2014)
Совгар О. М. - Вклад українських педагогів кінця XIX початку ХХ ст. в розвиток сучасної науки про виховання людини (на прикладі діяльності Юліана Романчука) (2014)
Трофимчук А. О. - Роль науково-технічної творчості в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя технології (2014)
Тюска В. Б. - Творча самореалізація студентів у процесі клубної діяльності (2014)
Федосова І. В. - Формування студентського контингенту вищих технічних навчальних закладів (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) (2014)
Фурса О. О. - Професійна підготовка дизайнерів у контексті неперервної освіти (2014)
Яковишина Т. В. - Теоретичні основи формування педагогічної творчості в умовах вищої школи (2014)
Лісова С. В. - Професійна підготовка вчителя як умова забезпечення якісної освіти для всіх (2014)
Дупак Н. В. - Система забезпечення якості вищої освіти у країнах Західної Європи й США (2014)
Казначеєва Л. М. - Формування культури міжособистісного спілкування студентів у процесі вивчення дисципліни "Тренінг ділових комунікацій” (2014)
Олійник Л. В. - Методика констатувального експерименту навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління на засадах компетентісного підходу (2014)
Козяр М. М. - Інноваційні підходи до формування графічних знань із побудови зображень у майбутніх фахівців технічної галузі під час вивчення нарисної геометрії та інженерної графіки (2014)
Кочубей А. В. - Інтеграція як ефективне методичне явище в процесі підготовки студентів технічного вищого навчального закладу (2014)
Дмітренко Н. Є. - Застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у процесі інтеграції навчання в інформаційному суспільстві (2014)
Сілкова Е. О. - Застосування індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів у процесі вивчення методики викладання математики у початковій школі (2014)
Кузьмук Л. І. - Виховання толерантності у старших дошкільників, Анікина О. П. (2014)
Казанцева Л. І. - Культурологічний підхід до навчання дошкільників української мови в полікультурному просторі південно-східного регіону (2014)
Гущак Ж. М. - Впровадження професійно зорієнтованого тренінгу майбутніх педагогів у систему викладання навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передмова (2014)
Лук’яненко І. Г. - Моделювання державного сектору економіки України за допомогою методів системної динаміки, Дадашова П. А. (2014)
Abakumova J. - Application of var-models for research household liquidity effect in monetary transmission (2014)
Bui T. - Corporate social responsibility practices in developed and developing countries, Biletska S. (2014)
Галицька Е. В. - Оцінювання впливу маніпулювання на студентське середовище, Донкоглова Н. А. (2014)
Глущенко С. В. - Мінімізаційні податкові схеми: зарубіжна та українська практика, Казакова М. О. (2014)
Zarytska І. - Social innovation in international business (2014)
Shportyuk V. - The impact of financial dollarization on the banking system of Ukraine, Mysko A. (2014)
Bezkorovainyi А. - Development of Internet marketing in Ukraine (2014)
Vasylieva K. - Risks of implementing inflation targeting in Ukraine (2014)
Возна В. О. - Концепції проведення первинного публічного розміщення акцій на світових фондових біржах (2014)
Ворон Т. О. - Аналіз грошово-кредитної політики Національного банку України за 2013 рік (2014)
Глазунов Є. О. - Сучасний стан розвитку ринку лізингових послуг в Україні (2014)
Грабовська Є. В. - Досвід виходу українських компаній на ринок ІРО (2014)
Казакова М. О. - Факторингові послуги на ринку короткострокового кредитування України (2014)
Карасьова Н. А. - Світова продовольча криза та перспективи аграрного сектору України (2014)
Кричильська Н. В. - Аналіз основних тенденцій та перспектив розвитку страхового ринку України (2014)
Кульгук Т. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку проектів корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2014)
Lytvyn А. - A review of approaches to understanding corporate crisis (2014)
Ляпкало Г. Т. - Метод побудови моделі бізнес-процесів на базі фінансової звітності підприємства (2014)
Нагірняк М. І. - Індекс людського розвитку, Швед У. І. (2014)
Овчаренко А. С. - Кон’юнктура світового агропродовольчого ринку (2014)
Осадча А. Ю. - Соціально-економічний розвиток регіонів України в післякризовий період 2010–2012 років (2014)
Приходько Я. С. - Вплив кредитної діяльності на економіку України (2014)
Прокопенко А. В. - Особливості трансфертного ціноутворення в Україні (2014)
Рилова К. О. - Менеджмент проблемних банків у процесі стабілізації банківської системи України (на прикладі санаційного банку), Хмарюк А. В. (2014)
Соловйова Т. В. - Стратегія "блакитного океану" як нова форма ринкових відносин (2014)
Яковенко Г. С. - Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Відомості про авторів (2014)
Привітання колективу кафедри (2014)
Кафедра економічної теорії: історія і сьогодення (2014)
Шевченко Л. С. - Стратегічне управління університетом: Альтернативи зростання (2014)
Марченко О. С. - Родина як інтегратор знань:функції, умови та обмеження в Україні (2014)
Губін К. Г. - Системні засади нерівності доходів населення в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Левковець О. М. - Інтелектуальна власність як ресурс розвитку: дилема трансферу технологій (2014)
Набатова О. О. - Соціально-економічна природа інтелектуального капіталу і проблеми його інституціоналізації (2014)
Овсієнко О. В. - Соціально-економічні суперечності "нової фірми" (2014)
Чуприна О. О. - Управління ризиками при здійсненні інвестицій в інтелектуальний капітал підприємств (2014)
Тютюнникова С. В. - От дефицита к консюмеризму: особенности личного потребления в условиях рыночной трансформации экономики, Ганжерли А. О. (2014)
Бервено О. В. - Парадигмы экономического образования (2014)
Єгорова О. Ю. - Інноваційно-інвестиційні фактори технологічної модернізації економіки регіонів, Єгорова Ю. В., Можайкіна Н. В. (2014)
Носик О. М. - Форми людського капіталу: головні підходи до визначення (2014)
Назиров К. З. - Сучасні фактори конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Гончаров О. О. - Механізми державного регулювання у сфері поводження з відходами (2014)
Машкіна Л. О. - Механізм реалізації господарсько-правової політики національного банку України (2014)
Сергєєва Н. С. - Удосконалення механізму спеціального режиму господарювання в умовах воєнного стану (2014)
Усатий В. О. - Синтетична природа промислової політики держави (правові аспекти) (2014)
Череповський Є. В. - Організаційно-господарське забезпечення реалізації промислової політики держави (2014)
Штефан В. С. - Место и роль городских агломераций и мегаполисов в системе территориального устройства государства (2014)
Шевченко Л. С. - Юридична фірма: теорія і практика управління: юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : науково-практичне видання, Макуха С. М., Марченко О. С. (2014)
Шевченко Л. С. - Системне дослідження юридичної фірми: юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту: науково-практичне видання, Макуха С. М., Марченко О. С. (2014)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "вісник національного університету "юридична академія україни імені ярослава мудрого”. Серія: економічна теорія та право" (2014)
Вихідні дані (2014)
Баранько Я. С. - Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя (2013)
Бобошко Н. М. - Особливості розуміння любові в німецькому ідеалізмі. (2013)
Гаврилюк Т. В. - Анропологія Карла Ранера у співвідношенні з сучасними світоглядними запитами (2013)
Гаджиєв В. В. - Еволюція поняття суспільного договору (Гоббс, Локк, Руссо) (2013)
Годованець Н. І. - Погляди муфассира Ібн Касира та їх відображення в його Тафсирі (2013)
Гудзенко Є. О. - Філософське підґрунтя трансгресивної проблематики Жоржа Батая: естетичний аналіз (2013)
Добко Т. Д. - Феноменологія смирення (2013)
Комісар Л. П. - Генералізація теорії наративу у дискурсі сучасної гуманітаристики: епістемологічний зріз (2013)
Комленко О. В. - Соціальна доктрина ісламу: філософсько-релігієзнавчий контекст (2013)
Крилова С. А. - Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної метаантропології (2013)
Кудин О. О. - Особливості функціонування ісламу в сучасному світі (2013)
Лимар В. Б. - Розгляд свободи у межах сутнього: модальності необхідність–випадковість (2013)
Матвєєв В. О. - Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості (2013)
Омельченко В. Ю. - Концептуальні засади становлення і розвитку філософсько-правових вчень в Університеті Св. Володимира (2013)
Осадча Л. В. - Текст в культурі: філософсько-смисловий та соціально-інструментальний параметри (2013)
Світич С. І. - Мови богослужіння у контексті системи цінностей сучасної культури (2013)
Северин-Мрачковська Л. В. - Суспільно зорієнтоване підприємництво: соціально-філософський аналіз (2013)
Смульський Є. В. - До питання про типологізацію неоязичницьких течій (2013)
Соколіна О. В. - Українська літературна мова в сучасному соціокультурному дискурсі (2013)
Cтеценко Л. Л. - Розширення меж естетичної насолоди: екологічна естетика (2013)
Танцюра И. М. - Теория социальной перформативности в современном экспериментальном театре в философских концепциях Э. Гофмана и В. Тернера (2013)
Тормахова А. М. - Концепція дігімодернізму Алана Кірбі (2013)
Труш Т. В. - Християнський арістотелізм Альберта Великого (2013)
Туренко В. Е. - Біль та страждання в дискурсі любові: онтологічний та антропологічний контексти (2013)
Ущаповська Г. В. - Проблеми ідентифікації концепції критичного мислення (2013)
Жорнова О. І. - Становлення середнього класу в Україні: до внеску вищої школи у соціально-політичну розбудову українського суспільства (2013)
Косенко Д. В. - Демократія в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса (2013)
Лященко І. А. - Діалог та гра в процесі політичної комунікації (2013)
Машаровська С. Ю. - Маніпулятивні технології в локальних політичних кампаніях (2013)
Стичинська А. Б. - Взаємозалежність процесу демократизації суспільства і вітчизняної практики забезпечення прав людини (2013)
Щербина Н. С. - Ціннісні засади визначення спрямованості соціальних процесів: порівняльний аналіз поглядів С. Гантінґтона та Ф. Фукуями (2013)
Баумейстер А. О. - Проект моральної онтології Чарльза Тейлора в контексті сучасного практично-філософського дискурсу (2014)
Вдовиченко Г. В. - Місце та роль П. Демчука в історії філософської думки УСРР 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Ведмедєв М. М. - Продуктивність мислення: психологічні чинники і культурні ресурси (2014)
Задоянчук О. О. - Забезпечення свободи слова в державно-церковних відносинах (2014)
Заїка Т. П. - Історичний нігілізм М. Сріблянського в контексті західноєвропейського та вітчизняного модернізму (2014)
Щербина О. Ю. - До питання про розуміння аргументації у логіко-юридичних дослідженнях (2014)
Кичкирук Т. В. - Формування сучасної концепції особистості з позиції нелінійного мислення (2014)
Колесник А. С. - Вплив картезіанського дуалізму на теорію пізнання Ральфа Кедворта (2014)
Коперльос Р. Ю. - Методологія наукового пізнання складності: багатоманітність варіантів (2014)
Пашковський О. С. - Антикультовий рух як вияв релігійної нетолерантності (на прикладі Франції та Німеччини в 1990-х роках) (2014)
Русін Р. М. - Художній образ в постмодерністському дискурсі (2014)
Туренко В. Е. - Феномен любові у ранніх давньогрецьких філософів: від міфу до логосу (2014)
Батрименко О. В. - Проблеми бюрократії в системі сучасної демократії (2014)
Каневський І. О. - Проблема дотримання прав і свобод людини в умовах демократичного транзиту (2014)
Мурашкіна М. З. - Військово-політичні відносини Росії, США і Китаю із країнами Центральної Азії (2014)
Панасюк Л. В. - До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1944–1989 рр. (історико-політологічний аналіз) (2014)
Петренко І. І. - Аналіз державної політики в Україні (2014)
Печенюк Д. О. - Поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера (2014)
Поппер Л. В. - Екологічний рух: від акцій заперечення і протесту до пошуку розумних альтернатив (2014)
Федорук П. І. - Щодо базових геополітичних цінностей, інтересів й пріоритетів України: проблеми визначення та світоглядний сенс (2014)
Брагіна Ю. А. - Проблема духовності у філософії А. Швейцера (2014)
Максименко С. Д. - Теорія психології нужди (життєвої енергії) (2014)
Абсалямова Л. М. - Розлади та порушення харчової поведінки особистості (2014)
Айвазян Л. Ю. - Відмінності та особливості різновидів самотності (2014)
Бовть О. Б. - Исследование психологических детерминант виктимного поведения подростков (2014)
Великодна М. С. - Становлення глибинного компонента гендерної ідентичності хлопців у неповній сім’ї (2014)
Гончарова Л. А. - Основні психологічні підходи до дослідження творчої активності особистості (2014)
Гордиенко-Митрофанова И. В. - Психологическая интерпретация лексикографического описания слова "игривый" (2014)
Григор’єва Я. Г. - Свобода і відповідальність як чинники конструювання сенсу життя (2014)
Колосович О. С. - Психологічні аспекти службової взаємодії у військово-професійному середовищі (2014)
Корнієнко І. О. - Вікові відмінності опанувальної поведінки (2014)
Кочубей О. С. - Психологічний аналіз структурних компонентів перекладацької компетентності фахівця (2014)
Кравчук C. Л. - Психологічні особливості життєстійкості особистості у зв’язку з її цінностями самоактуалізації (2014)
Курдибаха О. М. - Гендерні особливості становлення підлітків у процесі соціалізації (2014)
Лукашевич О. М. - Концептуалізація морально-психологічних витоків громадянського розвитку особистості в дорослому віці (2014)
Arkadiusz Marzec - Selected Aspects of Internet Addiction Disorder: Educating Children and Young People to Use Multimedia and Mass Media Properly, Ryszard Stefaniak (2014)
Danuta Marzec - Children’s right to physical exercise and recreation. Sociopedagogical phenomenon of Henryk Jordan, Magdalena Pluskota (2014)
Макарчук Н. О. - Агресія та агресивна поведінка як психічний засіб особистісної саморегуляції підлітків із порушеннями розумового розвитку (2014)
Максименко К. С. - Пресуппозиции по соотношениям: личность пациента – личность психотерапевта, диагноз – форма психотерапии (2014)
Марценюк М. О. - Особливості інтелектуального ставлення до здорового способу життя (2014)
Мельничук Т. І. - Ставлення батьків та дітей у сім’ях усиновителів/удочерителів до "таємниці" некровного походження прийнятої в сім’ю дитини (2014)
Мищишин М. М. - Експериментальне дослідження сили мотиву як рушійного стимулу в поведінці людини (2014)
Мосійчук В. В. - Нормативна криза фахової готовності: психологічні особливості переживання (2014)
Сабіна Москва - Miграція – проблема сучасних реалій Польщі (2014)
Mul S. A. - Situational and personal orientations of the chief and its impact on the readiness to professional activity (2014)
Набочук О. Ю. - Нормативна модель екологічної свідомості старшокласника (2014)
Немеш О. М. - Психологічний аналіз комп’ютерно-опосередкованої комунікації (2014)
Onufriieva L. A. - Theoretical and psychological analysis of the image "Me-professional" as a component of "Me-concept" of future socionomic specialists’ personality (2014)
Maрек Палюх - Компенсування недоліків та задоволення першочергових потреб – завдання сучасної соціальної роботи (2014)
Петрова А. С. - Психокорекційна робота із соціальними страхами осіб студентського віку (2014)
Підбуцька Н. В. - Оптимізм майбутнього інженера як умова його успішного особистісно-професійного розвитку (2014)
Порохняк Д. С. - Вікові особливості морального розвитку молодших школярів (2014)
Руда Н. Л. - Особливості лідерського потенціалу сучасної студентської молоді (2014)
Савченко О. В. - Компетентність особистості на когнітивному рівні (2014)
Сиропятов О. Г. - Психологічні особливості впровадження тренінгу "Збереження психічного здоров’я майбутніх лікарів засобами арт-терапії", Гончаренко Н. В. (2014)
Сімко Р. Т. - Особливості формування особистісних рис суб’єктів до прояву психомоторних якостей в екстремальних умовах (2014)
Сняданко І. І. - Психологічні умови підготовки студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності (2014)
Субботіна Г. С. - Результати дослідження особистісного розвитку хворих на міопію підлітків після танцювально-рухової терапії (2014)
Тарасенко Н. В. - Копінг як психологічний ресурс девіктимізації молоді (2014)
Терещенко А. М. - Дослідження зв’язку між диспозиційним оптимізмом і копінг-стратегіями поведінки у студентів (2014)
Ткалич М. Г. - Розробка та апробація опитувальника з визначення балансу "робота – життя" персоналу організацій (2014)
Туркова Д. М. - Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів підготовки майбутніх практичних психологів у системі вищої освіти України (2014)
Ушакова В. Р. - Психоэмоциональная сфера женщин в послеродовом периоде с учётом типов родов (2014)
Федько С. Л. - Религиозно-философские основания реализации принципа культуросообразности в психологическом консультировании (2014)
Філенко І. О. - Специфіка ціннісно-смислової регуляції процесів соціально-психологічної адаптації (2014)
Фоменко К. І. - Мотиваційні особливості академічної саморегуляції студентів, Кузнецов О. І. (2014)
Хміляр О. Ф. - Cимвол етнічного "Іншого" в конструюванні поведінки особистості (2014)
Чабан Д. Б. - Особливості типів економічної свідомості студентів в умовах навчання за різними спеціальностями (2014)
Шамне А. В. - Поняття психосоціального розвитку в контексті диференційно-порівняльного аналізу видів розвитку особистості та суб’єкта (2014)
Шебанова В. І. - Іпохондричний дискурс сучасності як базова основа викривленої турботи про себе (нав’язливе прагнення зниження ваги) (2014)
Шинкарюк А. І. - Теоретико-методологічні засади розуміння психомоторної активності суб’єкта (2014)
Щербина В. Л. - Формування особистості студента: ціннісні пріоритети (2014)
Відомості про авторів (2014)
Про збірник (2014)
Курило Л. І. - Формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері: теоретичний аспект (2014)
Одінцов М. М. - Прогнозування конкурентоспроможного розвитку аграрного виробництва на основі індикативного планування, Одінцов О. М. (2014)
Бондар В. С. - До питання прибутковості виробництва цукрових буряків, Фурса А. В. (2014)
Корнійчук О. В. - Виробництво та використання кормового білка в Україні, Воронецька І. С., Рибаченко О. М. (2014)
Кальченко С. В. - Оцінка рівня економічної ефективності виробництва продукції в господарствах населення (2014)
Yermakov O. Y. - Competitiveness of products of agricultural enterprise in the context of informational support, Kharchenko V. V. (2014)
Кісіль М. І. - Інвестиційна привабливість сільського господарства регіону (2014)
Корнійчук Г. В. - Банківський кредитний продукт у системі інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань (2014)
Боднарчук А. В. - Оцінка власного капіталу агроформувань (2014)
Шпикуляк О. Г. - Інституційні засади формування соціального капіталу в механізмі розвитку сільських територій, Мазур Г. Ф. (2014)
Тивончук С. О. - Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері, Тивончук С. В., Костюк Р. В. (2014)
Петер М. В. - Концептуальні засади японської філософії Кайдзе́н в управлінні сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами (2014)
Саблук П. Т. - Роки успішної діяльності журналу "Економіка АПК" (2014)
Гуменюк М. М. - Економічні механізми підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств регіону (2014)
Krakіvskiy Y. S. - The international system of insurance for the subject of agrarian sphere (2014)
Осецька Д. В. - Фіскально-інституційні інструменти розвитку аграрного сектору економіки України (2014)
Лазеба Є. С. - Шляхи забезпечення ефективного використання земель у сільськогосподарському виробництві (2014)
Браткова І. М. - Роль державних цінних паперів у розвитку аграрного сектору економіки (2014)
Басанська Л. О. - Інформація про проведення Координаційно-методичної ради Науково-методичного центру "Агроекономіка" (2014)
Лупенко Ю. О. - Перспективи України в умовах глобалізації ноосфери (рецензія на монографію "Глобалізація Ноосфери & Перспективи України", автор Кириленко І.Г.), Пугачов М. І. (2014)
Світлій пам’яті Котелянця Віктора Івановича (4.08.1924–27.07.2014) (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Содержание (2014)
Водічев В. А. - Дослідження динамічних характеристик параметричних систем керування технологічними процесами, Монтік П. М., Алдаїрі Алі (2014)
Воинова С. А. - О возможности управления процессом расходования ресурса техническим объектом (2014)
Волков В.Э. - Несоблюдение закона исключенного третьего в нечеткой логике и теория принятия решений в условиях неопределенности (2014)
Степанов М. Т. - Математическое имитационное моделирование зерносушилок как основа разработки эффективных систем управления, Еремин М. А., Веридусов П. А. (2014)
Егоров В. Б. - Управление процессом помола муки. идентификация моделей динамики. (2014)
Жигайло О. М. - Використання технології data mining в автоматизованій системі простежуванності виробництва сирої соняшникової олії (2014)
Чернышев Н. Н. - Использование пакета simscape для моделирования механических систем (2014)
Павлов А. И. - Результаты имитационного моделирования робастной системы автоматического регулирования с нелинейным диссипативным объектом (2014)
Червона Т. В. - Система контролю геометричних параметрів з’єднань при лазерному зварюванні криволінійних деталей (2014)
Шпинковський О. А. - Система перетворення текстової інформації в мову жестів, Шпинковська М. І., Філіпчук Я. Д. (2014)
Юхимчук М. С. - Аналіз швидкодії розподілених систем управління базами даних, Осіпенко Г. А., Ковтун В. В., Мазур О. В. (2014)
Левинский В. М. - Модернизация робота МП-9С для учебного стенда, Мартынов В. В., Старун Ю. В. (2014)
Гришаев Н. А. - Математическая модель САУ вентиляторной градирни (2014)
Трач О. Р. - Підтримка прийняття рішень персоналу елеватора комбікормового завод, Трач М. Р. (2014)
Яков Я. М. - Атоматизированная система учета и начисления коммунальных платежей в многоквартирном доме (2014)
Бакуменко В. Д. - Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління (2014)
Васильєва О. І. - Діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг як об’єкт контролю, Телицька В. А. (2014)
Іванова Т. В. - Державне управління фінансовим механізмом використання навколишнього природного середовища (2014)
Kuratashvili А. А. - Theory of balance of rights and responsibility of officials – essential scientific basis of human rights protection (2014)
Кураташвили А. А. - Интересы человека и проблема эффективного государственного управления (2014)
Малиш Н. А. - Екологічні проблеми України в умовах глобалізації (2014)
Неліпа Д. В. - Адаптація державної служби України до сучасних світових стандартів (2014)
Удовиченко В. П. - Адміністративно-територіальний устрій: порядок денний (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Загальна характеристика кадрової політики сектору безпеки провідних країн світу (2014)
Барило О. Г. - Науково-методичний підхід щодо визначення необхідного складу сил і засобів для реагування на надзвичайні ситуації, Потеряйко С. П., Тищенко В. О., Биков О. С. (2014)
Бєлоусова О. С. - Теоретичні підходи визначення ефективності управління та формування ефективної моделі державного управління (2014)
Долот В. Д. - Лікарняні каси як оптимальне позабюджетне джерело фінансування медичної допомоги та перспективний напрям реформування системи охорони здоров’я (2014)
Дорошенко В. С. - Здоровье нации – приоритет государственного управления (2014)
Євмєшкіна О. Л. - Психологічна готовність керівника органу державної влади до управлінської діяльності у змінному середовищі (2014)
Заікіна О. О. - Роль держави в залученні резервів функціонування економіки на базі інноваційного шляху розвитку (2014)
Ільницька Л. В. - Формування соціально-економічної рівноваги в контексті понятійного комплексу "Антикризового буття” (2014)
Карпенко О. В. - Оцінка проектів неурядових організацій з підтримки ініціатив щодо розвитку порталів державних та муніципальних послуг (2014)
Карташов Є. Г. - Механізми державного управління екологічною безпекою в Україні як умова формування стійких регіональних еколого-економічних систем (2014)
Клименко О. В. - Соціальний захист: історія виникнення (2014)
Minayeva V. О. - Application service to higher education institutions in the UK: experience for Ukraine (2014)
Попроцький О. П. - Рейтингове оцінювання соціально-політичних настроївгромадян у стратегічному управлінні (2014)
Червякова О. В. - Визначення стратегічного вектору суспільного розвитку за основними напрямами глобалізаційних впливів (2014)
Шатило О. А. - До питання про державну політику посткризової активізації національної економіки: фінансово-економічний аспект (2014)
Шойко В. А. - Проблеми реалізації положень кодексу цивільного захистуУкраїни (2014)
Шульга А. В. - Європейський досвід формування моделей і систем державного регулювання регіональної економічної політики (2014)
Якимчук А. Ю. - Принципи збереження біорізноманіття відповідно до стратегії розвитку державної екологічної мережі (2014)
Астапова Н. Л. - Пріорітетні напрями розвитку людських ресурсів регіонів України (на прикладі Вінницької області) (2014)
Бричук К . Г. - Інструментарій оцінки результативності діяльності органів влади у сфері надання державних послуг (2014)
Бут В. А. - Державний контроль і моніторинг якості освіти у вищій школі України (2014)
Ваграм Германян - Экономическая сторона впечатлений: экономика впечатлений в рекламной деятельности (2014)
Власенко О. С. - Науково-методологічне підгрунтя механізмів державного управління національною інноваційною системою (2014)
Книш П. В. - Сутнісні характеристики поняття "Управлінська технологія” (2014)
Коваленко Т. Ю. - Санаторно-курортне забезпечення дітей як складова страхової моделі управління охороною здоров’я (2014)
Кривенкова Р. Ю. - Політична нація та державне управління: аспекти проблеми національної консолідації (2014)
Кулик О. Г. - Антиризиковий механізм державного регулювання аграрного підприємництва (2014)
Мишко А. М. - Розвиток морських портів та збалансоване використання морської екосистеми (2014)
Нелезенко Н. П. - Аналіз ефективності прийняття стратегічних рішень щодо запобігання корупції (2014)
Новіков О. В. - Соціально-економічні засади протидії корупції в сфері державного регулювання регіональним розвитком у країнах ЄС (2014)
Остапчук Т. М. - Основні пріоритети охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів (2014)
Попович В. В. - Інструменти державної муніципальної політики: практика їх застосування (2014)
Смірнова О. М. - Структура комплексного механізму державного регулювання психологічною складовою цивільного захисту України (2014)
Стельмащук Л. С. - Формування антикорупційної культури державних службовців як спосіб протидії корупції (2014)
Тихонович В. В. - Оптимізація механізмів державного управління економічним співробітництвом з урахуванням позитивного іноземного досвіду (2014)
Шкуропат О. В. - Міжнародний досвід антикорупційної політики (2014)
Ящук Л. П. - Система місцевого самоврядування у запобіганні соціального сирітства крізь призму соціального капіталу (2014)
Васильєва О. І. - Дослідження організації діяльності органів місцевої влади щодо надання послуг, Васильєва Н. В. (2014)
Жовнірчик Я. Ф. - Теоретичні засади державного управління соціально-економічним розвитком на основі гармонізації інтересів громади та бізнесу (2014)
Немирівська О. Я. - Організаційно-правові засади управління діяльністю місцевих державних адміністрацій в Україні на сучасному етапі (2014)
Маланчук Л. О. - Особливості формування державної політики щодо регулювання відносин у сфері надрокористування (2014)
Мельник В. М. - Визначення рівня впровадження інновацій у вітчизняному місцевому самоврядуванні (2014)
Чувпило В. В. - Програмний підхід у регулюванні земельних відносин на місцевому рівні (2014)
Титул, зміст (2012)
Поліщук Є. - Класифікація небанківських фінансових установ (2012)
Чесноков В. - Теорія пакету акцій у зв’язку з поняттями окремого корпоративного правата управляючого капіталу (2012)
Буряченко А. - Параметри аналізу регіональних диспропорцій та регулювання соціально-економічного розвитку територій (2012)
Тищенко М. - Сучасні виклики ефективного функціонування страхової медицини в Україні (2012)
Червиць І. - Конкурентне середовище в економіці України: еволюція, чинники та сучасні тенденції (2012)
Диба О. - Держава у фінансуванні інноваційних проектів: зарубіжний досвід та проблеми реалізації в Україні (2012)
Селютіна А. - Корпоративне управління: структура, інструменти реалізації особливості для компаній країн, ринки яких розвиваються (2012)
Потій В. - Інтегровані методики оцінки фінансового стану підприємства: теорія і практика, Волянська А. (2012)
Міняйло О. - Конкуренційний вимір розвитку ринку банківських послуг в Україні, Головко Л. (2012)
Куліш Г. - Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні, Жабуровський О. (2012)
Армін Дж. К. - Компаративний аналіз парадигми регулювання діяльності інвестиційних фондів в Україні та ЄС, Леонов Д. (2012)
Савчук Д. - Фінансовий контролінг на підприємстві в період економічної кризи (2012)
Борисевич С. О. - Сучасна управлінська парадигма - якість менеджменту (2014)
Кравченко С. О. - Політичне забезпечення та взаємодія суспільства і влади в управлінні суспільними реформами: загальні підходи (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Аналіз пріоритетних напрямів кадрової політики у безпековому секторі провідних країн світу (2014)
Бєлоусова О. С. - Актуальні питання процесу оцінки ефективності та якості в системі державного управління України (2014)
Бурик З. М. - Особливості розробки і реалізації стратегії та програм розвитку регіону (2014)
Гудович О. Д. - Деякі аспекти практичної реалізації питань підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях мирного часу та в особливий період , Переверзін Ю. П., Тищенко В. О. (2014)
Дорошенко В. С. - Деякі механізми вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування (2014)
Ільницька Л. В. - Економічний та соціальний прогрес збереження парадигмальних якостей контексту вдосконалення (2014)
Мельничук Л. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження державного регулювання демографічного розвитку (2014)
Олійник В. В. - Підготовка управлінців в системі післядипломної освіти в умовах трансформації державного управління (2014)
Онищук С. В. - Механізми впливу Замойського синоду на державотворчі процеси в Україні, Онищук І. І. (2014)
Пивоваров К. В. - Державний контроль за використанням іноземних інвестицій (2014)
Попроцький О. П. - Режими функціонування та способи використання матричної мережі органами влади (2014)
Сімак С. В. - Перспективні форми функціонування державно–приватного партнерства (2014)
Федчишина В. В. - Інституалізація концептуальних засад використання інструментів управління в розвитку професійної компетентності судових експертів недержавних спеціалізованих установ (2014)
Філіппова В. Д. - Термінологічний аналіз сутності механізму державного управління системою педагогічної освіти (2014)
Червякова О. В. - Напрями вдосконалення механізмів самоорганізації в системі державного управління (за експретними оцінками) (2014)
Щербина С. В. - Розвиток кооперативних об’єднань в аграрному секторі економіки України (2014)
Адам О. Ю. - Структурно-функціональна природа соціального капіталу в умовах сучасної системи державного управління (2014)
Власенко О. С. - Еволюція комплексного механізму державного управління формуванням та розвитком національної інноваційної системи в Україні (2014)
Іванова М. І. - Розвиток смислових стержнів концепції публічного управління та проблема прав і свобод людини (2014)
Книш П. В. - Технологія командотворенняв системі державної служби (2014)
Крикун Т. Є. - Теоретичні основи формування міжнародного іміджу країни в системі державного управління (2014)
Лазарєва Л. О. - Реформування інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: теоретико-методологічний аспект (2014)
Мишко А. М - Інвестиційна політика розвитку морських портів (2014)
Панченко Г. В. - Контроль знань студентів дистанційної форми навчання, Устюгова Л. С. (2014)
Руднєва В. Ю. - Культурна дипломатія: вдосконалення інформаційної політики держави та перехід до комунікативної політики (2014)
Васильєва О. І. - Визначення проблем у ході обговорення проекту концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2014)
Грищенко І. М. - Впровадження лідерства в систему місцевого самоврядування України (2014)
Шульга А. В. - Засоби підвищення ефективності регуляторної політики у країнах ЄС (2014)
Михайлов А. О. - Функціональна детермінованість механізмів державного управління: зміст наукової проблеми (2014)
Макеєв С. О. - Класова та освітня мобільність в Україні, Оксамитна С. М. (2013)
Сірий Є. В. - Трансформаційні процеси ринково-підприємницької сфери сучасного українського суспільства в контексті неоінституціонального дослідницького поля (2013)
Макеєв С. О. - Співвідношення сприйняття нерівностей та соціальних орієнтацій у населення різних країн, Малиш Л. О. (2013)
Кулик М. А. - Соціальна пам’ять: підходи та традиції визначення (2013)
Сусак В. І. - Моделювання реґіоналізму в Північній Америці (2013)
Голоденко О. Ю. - Теоретичні та емпіричні можливості вивчення громадянської ідентичності (2013)
Андрущенко Г. І. - Міждисциплінарний характер поняття довіри (2013)
Супрунець Т. А. - Концептуалізація поняття "довіра” в контексті соціогуманітарних досліджень (2013)
Безрукова О. А. - Локус контролю як показник відповідальності особистості за даними соціологічних досліджень (2013)
Савка В. Є. - Цінності як чинник динаміки соціальних інституцій (приклад соціальної роботи) (2013)
Попович В. М. - Соціальна робота в контексті становлення громадянського суспільства в Україні (2013)
Науменко М. В. - З практики використання феноменологічної методології в сучасній українській соціології: деякі методологічні питання (2013)
Шапошникова І. В. - Теоретико-методологічні основи соціалізації сучасної молоді (2013)
Вашрова Н. В. - Модель релігійне / секулярне в методології соціологічного дослідження (2013)
Крячко В. І. - Релігійний простір і етнічність: ознаки взаємодії (2013)
Іванова Т. В. - Позитивістський та конструктивістський підходи до девіантності (2013)
Шепеленко І. П. - До проблеми соціологічної концептуалізації образу сучасного міста (2013)
Домбровська Н. В. - Етос споживчої поведінки: постановка проблеми (2013)
Вакуленко С. М. - Дослідження споживчого вибору в контексті парадигми акціонізму (2013)
Гордєєва Н. О. - Соціалізація як відображення домінування та рольової структури молодих сімей в Україні (2013)
Давиденко А. О. - Ефективність державної кадрової політики в Україні: необхідність соціологічного забезпечення (2013)
Мишковська О. П. - Поінформованість підприємців Львівщини про соціальну відповідальність бізнесу (2013)
Сальнікова С. А. - Професійний рівень водіїв як показник дієвості системи їх підготовки в контексті повсякденних практик (2013)
Химович О. С. - Соціальний портрет українських жінок - трудових мігранток крізь призму їхніх спогадів (2013)
Грушевський М. С. - Початки громадянства (генетична соціольогія) (2013)
Судин Д. Ю. - Празький період діяльності українського соціологічного інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.) (2013)
Олещук К. М. - Станіслав Дністрянський - основоположник соціології права в українському суспільствознавстві (2013)
Хомерікі О. А. - Модернізація у вищій школі як соціальний процес: концептуалізаці поняття в рамках соціологічного теоретизування (2013)
Олійник О. В. - Парадокси сучасної української вищої школи (2013)
Прохорова А. А. - Впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в контексті освітньої нерівності в Україні (2013)
Кириленко О. М. - Інституціональний конфлікт між оздоровчо-рекреативним та професійним спортом: прояви та перспективи розв’язання (2013)
Сопко Р. І. - Становище людей похилого віку в Україні (2013)
Тупикова С. В. - "Тілесність” в соціологічному дискурсі: соціокультурні особливості детермінації (2013)
Устич С. І. - Соціологічні парадигми транскордонних процесів (2013)
Набруско І. Ю. - Споживання як теоретична проблема сучасної соціології (2013)
Титул, зміст (2013)
Рязанова Н. - Теоретичні аспекти корпоративних фінансів: нові підходи (2013)
Висоцький І. - Необхідність реформування системи державного фінансового контролю в Україні (2013)
Сибірянська Ю. - Роль податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету (на прикладі Вінницької області) (2013)
Гернего Ю. - Фінансово-кредитна складова системи формування інновацій (2013)
Бірюк С. - Роль держави у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного сектора в Україні, Кулішова В. (2013)
Журавльова О. - Особливості впливу факторів на фінансову стійкість страхових компаній (2013)
Гладчук К. - Розвиток світового ринку IPO в умовах фінансової глобалізації (2013)
Диба О. - Еволюція векселя та особливості вексельного обігу в Україні, Петренко І. (2013)
Залєтов О. - Економічна сутність та особливості страхування спортсменів (2013)
Щербина А. - Особливості розвитку електронної біржової торгівлі у світі (2013)
Парандій О. - Ризики та втрати у торгівлі деривативами (2013)
Подзигун І. - Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг: взаємозв’язок та єдність (2013)
Филатьев М. В. - Теоретические и практические положения прогноза динамики газовыделения из подрабатываемых угольных пластов и вмещающих пород, Антощенко Н. И., Крыжановский Ю. Ю. (2014)
Мнухін А. Г. - Планування роботи вугільної промисловості при дослідженні залежностей між соціальними і технічними чинниками, Кобилянський Б. Б. (2014)
Антощенко Н. И. - Об эффективности схем проветривания выемочных участков угольных шахт при активизации сдвижения подработанных пород, Филатьев М. В., Гасюк Р. Л. (2014)
Степанов Е. И. - Построение системы индикации проявлений горного давления в лаве, Авершин А. А. (2014)
Пыжов С. В. - Теоретическое обоснование параметров минимальновозможной степени подработанности земной поверхности при выемке угольных пластов, Антощенко Н. И., Филатьев М. В. (2014)
Боровик П. В. - Анализ процесса разделения металла в холодном состоянии на ножницах с параллельными ножами (2014)
Кузнецов Д. Ю. - Восстановление кремния в системе металл-шлак при внепечной обработке малокремнистой стали в АК (2014)
Smirnova I. V. - Mathematical model of electroreduction of metals on amalgam electrodes of limited volume, Bozhanova Е. S. (2014)
Бровендер Ю. М. - Горная археология: к вопросу о понятийном аппарате, Шубин Ю. П. (2014)
Должиков П. М. - Визначення структурних і зсувних властивостей ґрунтів, які закріплені методом напірної цементації, Кіпко О. Е., Кіріяк К. К. (2014)
Ивлиева Е. О. - Физическое моделирование деформирования гидроактивизированных грунтов (2014)
Абед С. Ф. - Обоснование реконструкции фундамента с помощью грунтоглиноцементных свай в просадочных суглинистых грунтах (2014)
Dryuchin V.G. - Power supply with discrete electricity consumption, Samcheliev Yu.P., Belokha G.S., Bakaev O.V. (2014)
Алексеев В. П. - Исследование нестационарного теплообмена в тепловом аккумуляторе с огнеупорной насадкой при периодическом нагреве и охлаждении, Канчукова М. В. (2014)
Середа О. Г. - Захист асинхронних електродвигунів від струмів перевантаження з безпосереднім контролем температури обмотки в момент пуску (2014)
Мочалін Є. В. - Розрахунок енергетичних параметрів лазерного випромінювання для реалізації методу PIV, Браженко В. М. (2014)
Мурга В. В. - Обработка стальных изделий неравновесной плазмой в водной среде, Антропов И. И., Гамазин Д. К. (2014)
Мочалин Е. В. - Расчетный подход к моделированию турбулентного течения в кольцевом зазоре между вращающимися цилиндрами, Юрьев С. А. (2014)
Мурга В. В. - Условия формирования коллективного излучения, Мурга Е. В. (2014)
Буслаева Е. В. - Личностно-ориентированный подход в преподавании физики в ВУЗе (2014)
Бронікова C. А. - Проект "Відкрита академія" як відгук Національної академії на сучасні виклики (2014)
Бульба В. Г. - Місцеві референдуми як форма співпраці влади і населення вирішенні актуальних питань життєдіяльності територіальної громади (2014)
Воротін В. Є. - Державна політика у сфері соціального захисту населення в Україні, Демчак Р. Є. (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Теоретичні основи розробки проекту національної стратегії розвитку державної кадрової політики сектору безпеки і оборони України (2014)
Бєлоусова О. С. - Міжнародний досвід трансформації відносин центральної та місцевої влади в процесі децентралізаціїї та її вплив на ефективність державного управління (2014)
Дорошенко В. С. - Предмет державного управління в перехідний період: проблеми і завдання (2014)
Дяченко С. А. - Модернізація системи управління місцевими запозиченнями в контексті фінансової децентралізації (2014)
Заікіна О. О. - Роль держави у виборі інноваційного шляху розвитку України (2014)
Ільницька Л. В. - Соціально-економічний розвиток в контексті реконструкції понятійного простору філософії економіки (2014)
Кушнір М. О. - Інституційно-правовий досвід окремих країн СНД у питаннях формування стратегій регіонального розвитку (2014)
Мариненко В. О. - Вплив природних ресурсів України на сталий розвиток (2014)
Мішин А. О. - Демократичне лідерство в системі державно-управлінських відносин (2014)
Олійник В. В. - Державна інноваційна політика у сфері післядипломної освіти (2014)
Федчишина В. В. - Місце та роль науково-судової експертизи в Україні у механізмі державного управління (1920 – 1923) (2014)
Червякова О. В. - Гендерні особливості експертного оцінювання можливого удосконалення процесів та механізмів самоорганізації в системі державного управління (2014)
Адам О. Ю. - Громадяньке суспільство та людський капітал як чинник розвитку системи державного управління (2014)
Долінченко О. М. - Аспекти формування демографічної кризи в Укрaїні (2014)
Драчов Є. В. - Сутність та функції комунікації в системі державного управління (2014)
Жук М. В. - Державна молодіжна політика в Україні: термінологічний аналіз (2014)
Коломієць Є. В. - Основні напрями модернізації інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади в Україні (2014)
Кривенкова Р. Ю. - Національна свідомість як агрегат політичної нації (2014)
Крикун Т. Є. - Інструментарій формування міжнародного іміджу в системі державного управління України (2014)
Михайлов А. О. - Особливості причинно-наслідкової детермінованості функцій держави та механізмів державного управління (2014)
Сіцінський Н. А. - Поняття та сутність державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України (2014)
Чувпило В. В. - Управління земельними ресурсами: зарубіжний досвід (2014)
Шевчук І. В. - Методологічні аспекти державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні (2014)
Щербаківська Л. М. - Сучасні підходи до стратегічного планування розвитку регіонів (2014)
Якименко Т. В. - Аналіз напрямів впливу парламентських виборів на державотворчі процеси (2014)
Жовнірчик Я. Ф. - Моніторинг результативності діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики (2014)
Краснейчук А. О. - Удосконалення механізмів кадрового забезпечення місцевого самоврядування (2014)
Немирівська О. Я. - До питання про удосконалення управління в столиці України (2014)
Васильєва В. І. - Запровадження партнерства в сфері соціального захисту населення на місцевому рівні (2014)
Титул, зміст (2013)
Іващенко В. - Формування процесу виробництва інновацій (2013)
Малік Є. - Макрофінансові стабілізатори в системі регулювання економічного циклу (за підсумками Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції), Табакова Т. (2013)
Сущенко О. - Необхідність протидії лобізму в контексті реалізації фіскальної політики держави (2013)
Красножон С. - Комплексний інвестиційний показник (2013)
Макогон В. - Напрями розбудови системи місцевих фінансів (2013)
Кушнерик О. - Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства (2013)
Федосов В. - Концептуальні питання теорії корпоративних фінансів, Рязанова Н. (2013)
Білошапка В. - Підвищення ефективності функціонування банків України на основі використання інноваційних банківських технологій та розробки нових банківських продуктів і послуг, Данилюк Є. (2013)
Ленін Д. - Трудовий потенціал банків України як складова економічного потенціалу та сучасні тенденції управління ним (2013)
Ройко І. - Сучасні тренди українського біржового ринку акцій (2013)
Диба О. - Тенденції та еволюція ІРО в умовах глобалізації (2013)
Машаро О. - Принципи та проблеми визначення коефіцієнту бонус-малус за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2013)
Нагорна О. - Державно-приватне партнерство в системі фінансового забезпечення підприємств комунального господарства (2013)
Титул, зміст (2014)
Угрімов С. В. - Моделювання напружено-деформованого стану шаруватих ортотропних пластин на пружній основі, Тормосов Ю. М., Куценко В. А., Лебединець І. В. (2014)
Єременко В. С. - Розробка системи діагностики демпфірувальних характеристик гасників коливань рухомого складу, Шегедін П. А., Переїденко А. В. (2014)
Мартин В. Є. - Застосування різного типу маятникових динамічних гасників коливань, Дівеєв Б. М., Дорош І. Р. (2014)
Космач О. П. - Аналіз методів визначення статичної твердості деревини, Кадик А. В. (2014)
Джус А. П. - Дослідження умов експлуатації ємностей, виконаних у вигляді довгомірних труб, Сусак О. М. (2014)
Довбенко М. Н. - Разработка нетрадиционных путей повышения эксплуатационных характеристик аксиально-поршневых гидромашин с учетом возможностей ремонта, Евдокимов В. Д. (2014)
Терещенко Ю. М. - Влияние угла установки аэродинамических профилей на режимы "запирания" течения в межлопаточных каналах, Дорошенко Е. В., Техрани А. (2014)
Чуйко В. П. - Розробка методу компенсації впливу пульсацій тиску на рух багатоступеневого гідроциліндра, Кулініч С. П. (2014)
Якимечко Я. Я. - Експериментальні дослідження роботи гідродинамічного пульсатора та його вплив на параметри нафти (2014)
Самородов В. Б. - Исследование свойств шагового электропривода как системы управления двухпоточной гидрообъемно-механической трансмиссией, Митцель Н. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Бакуменко В. Д. - Виділення системних характеристик (типів і видів) механізмів державного управління, Башкатов В. М. (2013)
Бакуменко В. Д. - Чинник самоорганізаційної спроможності розвитку соціальної системи та його врахування в процесах управління, Червякова О. В. (2013)
Драгомирецька Н. М. - Деякі аспекти ефективності сучасних технологій (2013)
Жарая С. Б. - Сутність та складові механізмів державного регулювання підприємницької діяльності (2013)
Кураташвили А. А. - Проблемы государственного управления: необходимость и пути искоренения геноцида народа в сфере здравоохранения (2013)
Кураташвили А. А. - Проблемы эффективности налоговой политики в системе государственного управления (2013)
Биркович Т. І. - Державні агентства з енергоефективності: особливості організації та функціонування (2013)
Гіндес О. Г. - Реалізація екологічної функції державної управління сталим розвитком (2013)
Корбутяк В. І. - Електронний документообіг та ефективність роботи органів державної влади (2013)
Марутян Р. Р. - Інтелектуальне забезпечення державного управління метологічні засади дослідження (2013)
Ковалевська О. П. - Форми й методи державного регулювання ринку житла (2013)
Матійко С. А. - Концептуальні підходи до забезпечення механізмів державної промислової політики (2013)
Науменко Р. А. - Пріоритети державної політики у сфері позашкільної освіти щодо підготовки резерву молодих науковців (2013)
Піддубна Л. П. - Науково-метологічні підходи до загальної класифікації документів (2013)
Рибачук В. Л. - Формування некомерційного партнерства щодо управління сферою житлово-комунальних послуг (2013)
Аршава І. О. - Державне управління процесами розвитку в сучасній Україні латинської моделі нотаріату (2013)
Бачевська І. П. - Нормативно-правові аспекти управління національними проектами (2013)
Величко Л. А. - Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи пенсійного страхування (2013)
Вилгін Є. А. - Формування механізму реалізації регіональної інноваційної політики (2013)
Власенко О. С. - Огляд зарубіжних наукових розвідок з формування національної інноваційної системи (2013)
Двигун С. М. - Зміст державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір (2013)
Животенюк В. П. - Організаційно-правові основи розвитку лікарняних кас та механізмів регулювання надання медичної допомоги (2013)
Заболотний А. В. - Нове законодавство про державну службу: стимули для активної молоді (2013)
Завадський М. О. - Функціональне обстеження органів виконавчої влади, як один з важливих механізмів надання державних послуг (2013)
Зубрицька Н. Б. - Запровадження європейського досвіду до реалізації державного регулювання розвитку банківської системи в Україні (2013)
Кизима Г. М. - Періодизація становлення системи державного регулювання фінансового сектору України (2013)
Клименко А. В. - Аналіз моделей реалізації державної житлової політики (2013)
Крамаренко Л. В. - Судова влада України на захисті багатодітної сім’ї: практичний вимір правового механізму державного управління (2013)
Луцький О. Ю. - Особливості іміджу державної служби (2013)
Мосціпан Р. М. - Державна політика у сфері захисту економічної конкуренції на ринках страхових послуг України: механізми реалізації та шляхи вдосконалення (2013)
Немирівська О. Я. - До питання про еволюцію структури державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2013)
Сірий Ю. М. - Державне регулювання розвитку сфери послуг на основі механізму підтримки малого підприємництва (2013)
Скіць С. В. - Вдосконалення механізму взаємодії вищих органів державної влади як напрями підвищення ефективності управління інституту президентства в Україні (2013)
Сцібан О. Я. - Державне регулювання інтелектуальної власності в напрямі формування інноваційної економіки України (2013)
Тихонович В. В. - Розвиток суспільно-політичних та інституційних основ економічного співробітництва в зовнішньоекономічній сфері в Україні у перехідний період (2013)
Тоцький С. В. - Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку в системі гарантування економічної безпеки (2013)
Федорченко В. В. - Особливості державного регулювання малого підприємництва (2013)
Шостак Л. Й. - Роль і місце Державної служби медицини катастроф України в організації ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Щур Н. О. - Соціальна відповідальність бізнесу: ключовий елемент сильної соціальної політики (2013)
Дацій Н. В. - Створеня сприятливого інвестиційного середовища в міських та сільських поселеннях України (2013)
Антонов А. В. - Теоретичні засади розробки стратегії стійкого життєзабезпечення населення сільських територій (2013)
Антонова С. Є. - Оцінювання ефективності управління розвитком водозабезпечення населення як один із пріоритетних напрямків регіонального розвитку, Валюх А. М., Якимчук А. Ю. (2013)
Вишиванок М. В. - Реалізація стратегічної державної екологічної політики в Івано-Франківській області (2013)
Казюк Я. М. - Інструменти фінансування видатків розвитку місцевих бюджетів (2013)
Поліщук В. В. - Впровадження "регіонального бюджетного паспорту" як інструменту підвищення ефективності планування бюджетних коштів на рівні органів місцевого самоврядування (2013)
Онищенко О. Р. - Формування передумов здійснення модернізації ресурсного потенціалу економіки регіонів України (2013)
Поворозник Р. В. - Аналіз зарубіжного досвіду реалізації державної політики забезпечення стійкого розвитку регіонів з екологічною регламентацією (2013)
Романець О. А. - Розвиток державного регулювання аграрної сфери на регіональному рівні як умова гарантування продовольчої безпеки (2013)
Сороковська С. В. - Проблематика надання послуг органами місцевого самоврядування (2013)
Титул, зміст (2014)
Андрєєва С. С. - Дослідження мікроструктури крохмалів фізичної модифікації для обгрунтування використання в технології соусів, Колесникова М. Б. (2014)
Назаренко И. П. - Очистка и сепарация подсолнечного масла в бегущем электрическом поле (2014)
Паньків Н. О. - Зброджування зернового сусла, одержаного на основі активованої води, Паляниця Л. Я., Косів Р. Б., Березовська Н. І. (2014)
Сердюк М. Є. - Вплив екзогенної обробки антиоксидантами на динаміку фенольних речовин при зберіганні яблук, Калитка В. В., Байбєрова С. С. (2014)
Скульська І. В. - Вплив часткової заміни хлориду натрію на протеоліз при виробництві бринзи, Цісарик О. Й. (2014)
Шаніна О. М. - Вплив ферменту трансглютаміназа на властивості білків борошна, Лобачова Н. Л., Звєрєв В. О. (2014)
Капліна Т. В. - Технологія напоїв на основі водних екстрактів шипшини, обліпихи та калини, Миронов Д. А. (2014)
Прісс О. П. - Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів, Малкіна В. М., Калитка В. В. (2014)
Погожих М. І. - Дослідження системної води харчової сировини термодинамічними та молекулярно-кінетичними методами, Пак А. О., Чеканов М. А., Іштван Є. О., Павлюк І. М. (2014)
Омельченко С. Б. - Вивчення міжфазних адсорбційних шарів з метою розробки технології молочної продукції, Горальчук А. Б. (2014)
Cherno N. - Preparation and characterization of iron complexes based on polysaccharides from agaricus bisporus, Ozolina S., Nikitina O. (2014)
Фролова Н. Э. - Разработка методик капиллярной хроматографии терпеновых углеводородов и кислородсодержащих компонентов эфирных масел, Усатюк Е. М. (2014)
Лазаренко М. В. - Вплив термічної обробки на молекулярну рухливість в триацилгліцеринах, Баглюк С. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Присяжнюк В. К. - Статистика та динаміка захистів дисертаційних робіт у галузі науки "Державне управління" в Академії муніципального управління (2008 – 2012 роки), Бакуменко В. Д. (2013)
Толкованов В. В. - Кластери як інноваційний інструмент сталого місцевого і регіонального розвитку: українська практика та досвід зарубіжних країн (2013)
Жарая С. Б. - Концепція адміністративних послуг та міжнародна практика управління якістю надання послуг (2013)
Жовнірчик Я. Ф. - Формування державно-приватного партнерства в системі державного управління щодо забезпечення стійкого соціально-економічного зростання суспільства (2013)
Kuratashvili A. A. - Рhilosophy of social goal – initial theoretical basis of the effective state management (2013)
Kuratashvili A. A. - Сontradictions of socially orientated market economy and the role of state management in their overcoming (2013)
Іванова Т. В. - Природні ресурси регіонів України як фактор розвитку та охорони довкілля, Орлатий М. К., Кризіна Н. П., Мариненко В. О. (2013)
Cуходоля О. М. - "Трансфер досвіду" як інструмент аналізу та стабілізації політики (2013)
Удовиченко В. П. - Від духовного суспільства до моральної держави (Українська толока реформ) (2013)
Khechoyan T. - Рublic policy of small and medium sized enterprises training support in Armenia (2013)
Барило О. Г. - Удосконалення процесу управління у надзвичайних ситуаціях, Потеряйко С.П., Тищенко В.О. (2013)
Бутник О. О. - Державне управління запровадженням екологічно орієнтованих інновацій, Валюх А. М., Якимчук А. Ю. (2013)
Гайдученко С. О. - Акмеологічний підхід до формування та розвитку організаційної культури державних службовців (2013)
Дорошенко В. С. - Проблема взаємозв'язку духовних принципів з принципами теоретичної економії (історичний аспект) (2013)
Дробко Е. В. - Державне управління та державна політика у сфері лісових відносин: теоретичний аспект, Левківський В. М. (2013)
Ільницька Л. В. - Дослідження феномену "антикризового буття" в контексті перспектив інформаційно-аналітичного простору соціального управління (2013)
Казюк Я. М. - Порівняльні характеристики інструментів фінансового вирівнювання: європейський досвід (2013)
Карпенко О. В. - Правові колізії надання державних та муніципальних послуг в Україні (2013)
Клименко О. В. - Управління й контроль якості медичної допомоги (2013)
Коврига О. С. - Управління змінами трансакційних витрат в контексті інституціональних перетворень (2013)
Козловський В. О. - Методико-праксеологічний підхід до оцінки управліської діяльності структурних підрозділів та посадових осіб цивільного захисту, Козловська Л. С. (2013)
Пивоваров К. В. - Дієві форми фінансового контролю в системи державного управління в Україні (2013)
Попович Н. Г. - Консенсус дискурсів як ресурс державного управління на сучасному етапі модернізації України (2013)
Сімак С. В. - Теоретичні засади формування взаємодії державного та приватного секторів в системі державного управління (2013)
Червякова О. В. - Аналіз та узагальнення досліджень з державного управління щодо формування громадянського суспільства (2013)
Барвіненко В. Д. - Формування ринку аграрної продукції в умовах світової продовольчої кризи (2013)
Гагаріна С. Г. - Міграція як фактор розвитку інтелектуального потенціалу (2013)
Дученко Г. В. - До проблеми оптимізації перерозподільчої функції державного управління (2013)
Животенюк В. П. - Державне регулювання політики обмежень у суспільно-солідарному секторі при наданні медичної допомоги членам лікарняної каси (2013)
Зотова Т. Г. - Структурно-функціональний аналіз апарату парламенту України за доби незалежності (2013)
Козак В. І. - Стан корупції в Україні та адміністративна реформа як механізм протидії їй (2013)
Колобов Ю. В. - Взаємодія державних службовців і суспільства в процесі вироблення та реалізації державно-управлінських рішень (2013)
Кохан С. О. - Зарубіжний досвід організації систем контролю (2013)
Луцький О. Ю. - Інституційний характер державної служби в контексті формування її іміджу (2013)
Немирівська О. Я. - До питання про реформування управління діяльністю місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2013)
Рудалєва Л. В. - Аналіз діяльності банків на фондовому ринку України в процесі модернізації національної економіки (2013)
Сагайдак М. В. - Фінансові аспекти адаптації державної служби України до стандартів ЄС: стан, проблеми та шляхи їх подолання (2013)
Сирота О. А. - Механізми залучення іноземних інвестицій у процесі приватизації державного майна (2013)
Ткачук Р. Л. - Інвестиції у трудові ресурси - фактор розвитку суспільств (2013)
Тихонович В. В. - Аналіз розвитоку суспільно-політичних та інституційних основ економічного співробітництва в зовнішньоекономічній сфері в Україні з 1993 року по теперешній час (2013)
Штельмашенко А. Д. - Бренд держави: сутність та особливості формування (2013)
Орлатий М. К. - Інформаційно-методологічне забезпечення оцінки рівня та якості життя сільських жителів, Демчак І. М. (2013)
Хожило І. І. - Роль громадського сектора в реалізації медичної реформи на місцевому рівні (2013)
Паутова Т. О. - Особливості місцевого самоврядування в Україні та Республіці Білорусь (2013)
Євсюкова О. В. - Правова практика становлення принципів побудови, функцій та повноважень місцевих рад (2013)
Антоненко І. - Поняттєве забезпечення авторитетного контролю (2013)
Шекера П. - До проблеми упорядкування бібліографічних записів серіальних видань, Радченко В. (2013)
Костиря Б. - Проблеми систематизації літератури з філології в умовах демократизації суспільства (2013)
Сілкова Г. - До питання класифікації інформаційно-аналітичної продукції (2013)
Шкаріна В. - Економічна метабібліографія (2013)
Пущук М. - Відображення розвитку інформаційного права в робочих таблицях класифікації як інноваційні тенденції в систематизації юридичних наук (2013)
Медвідь Т. П. - Розвиток сільськогосподарської науки як передумова і мотивація змістових змін робочих таблиць класифікації (2013)
Збанацька О. - Персоналії в інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України: форма представлення та використання при предметизації документів (2013)
Лобода В. - Обов’язковий примірник видань наукових установ Національної академії наук України як джерело комплектування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: аналіз надходження за 2008–2011 рр. (2013)
Чернуха Н. - Особливості формування фонду іноземної літератури в сучасних умовах (2013)
Чайковська Л. - Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Ткаченко О. - Технічне опрацювання документів як один з елементів формування бібліотечних ресурсів (2013)
Медвідь Т. С. - Аналітичний огляд тематики надходжень як складова процесу диспетчеризації (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського