Квасниця І. - Андрадит з неогенових метасоматитів Вигорлат-Гутинського пасма (Закарпаття), Шем’якіна Т. (2009)
Соботович Е. - Досонячні мінерали і земна недбалість, Семененко В. (2009)
Погоржельська Х. - Відповідь на критичні зауваження академіка НАНУ Е. В. Соботовича і доктора геолого-мінералогічних наук В. П. Семененко щодо статті "Сучасні дані про склад і природу досонячних зерен у метеоритах (2009)
Матковський О. - Внесок професора О.П. Бобрієвича у вивчення надр України (до 80-річчя від дня народження) (2009)
Наумко І. - Професор Михайло Іванович Куровець – знаний український мінералог і кристалограф (до 80-річчя від дня народження) (2009)
Бекеша С. - Пам’ятна академія, присвячена 80-річчю від дня народження професора З. В. Бартошинського (2009)
До 70-літнього ювілею Мирослава Дмитровича Братуся (2009)
Володимир Антонович Калюжний (2009)
Уляна Ільківна Феношин (2009)
Титул, зміст (2014)
Demchenko I. - Key approaches of financial stability of Ukraine (2014)
Dovhan Y. - Ukraine's oil and fat industry investment opportunities: development, market analysis and forecast (2014)
Kogut I. - Approach to the implementation of administrative and territorial reform in Ukraine (2014)
Rubtsova N. - Topical problems of forming an effective system of agricultural insurance in Ukraine and ways of their solution (2014)
Sakhno L. - Institutional approach in audit (2014)
Serskykh N. - Information wars in the internet marketing context (2014)
Sokil Ya. S. - The non-financial factors impact on the enterprises activity efficiency, Lebedeva I. H. (2014)
Гудзинський О. Д. - Ризики та економічна безпека соціально-економічних систем, Судомир С. М. (2014)
Агєєва І. В. - Організація ресурсного забезпечення виробництва зерна в Запорізької області, Сурженко Н. В. (2014)
Андрущенко О. С. - Фундамент конкурентоздатності бізнесу, Андрущенко О. М. (2014)
Богатырева А. Н. - Системная природа потенциала экономической системы (2014)
Верховод І. С. - Соціалізація розподілу доходів в економіці України (2014)
Гудзенко Н. М. - Переваги та недоліки впровадження електронної звітності, Лебедєва К. Ф. (2014)
Головань О. О. - Адаптація системи бізнес-адміністрування закупівельної логістики закладів ресторанного господарства, Маркова С. В., Краснобаєва А. С. (2014)
Данилова Е. А. - Перспективы аграрного сектора Украины в контексте принятия членства ЕС (2014)
Журавльова Т. В. - Особливості бюджетування в управлінні сільськогосподарським підприємством (2014)
Завадських Г. М. - Диспропорції соціально-економічного розвитку України та шляхи їх зниження (2014)
Застрожнікова І. В. - Державне регулювання розвитку галузі садівництва в Україні (2014)
Кальченко С. В. - Шляхи оптимізації оцінки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в господарствах населення (2014)
Кальченко С. В. - Теоретичні аспекти функціонування селянських домогосподарств, Васильченко О. О. (2014)
Кісіль М. І. - Зміни в рейтингах інвестиційної привабливості сільського господарства регіонів (2014)
Когут І. А. - Концептуальні підходи до управління витратами суб’єктів господарювання, Радченко Н. Г. (2014)
Короленко Ю. М. - Удосконалення відносин туристичного підприємства з партнерами (2014)
Косторной С. В. - Напрями реформування оподаткування сільськогосподарських підприємств (2014)
Котова С. О. - Напрями вдосконалення управлінського обліку на садівницьких галузях (2014)
Кропивко М. М. - Особливості виникнення господарств населення як сімейної форми господарювання (2014)
Куліш Т. В. - Дослідження ринку соняшнику Запорізької області (2014)
Курдиш Р. Ф. - Фінансово-економічне становище молокопереробних підприємств Вінниччини та перспективи їх розвитку (2014)
Левченко О. П. - Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Лисак О. І. - Державне регулювання ціноутворення в аграрному секторі України (2014)
Лукомська Т. В. - Сучасні тенденції виробництва свинини в регіоні (2014)
Михальчишина Л. Г. - Оцінка ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту, Маловічко Л. (2014)
Ніженська І. В. - Аналіз наукових підходів до визначення сутності державного регулювання підприємницької діяльності (2014)
Попова Т. В. - Категоріальний апарат неприбуткової діяльності як інструмент пізнання соціально-економічних процесів і явищ, Васильченко О. О. (2014)
Потапова Н. А. - Прогнозування обсягів реалізації зернових культур в агрологістичних ланцюгах України, Павленко С. С. (2014)
Потапова Н. А. - Агрологістика в системі ефективного зернового ринку України, Яремчук О. В. (2014)
Почерніна Н. В. - Характеристика домогосподарств у сільській місцевості (2014)
Прус Ю. О. - Визначення мінімальної ціни реалізації продукції рослинництва (2014)
Радченко Н. Г. - Споживче кредитування: сучасний стан та проблеми розвитку (2014)
Саламін О. - Формування закупівельних цін на молоко (2014)
Саприкіна О. М. - Аналіз виробничих ризиків сільськогосподарських підприємств (2014)
Сербіненко Н. В. - Трансформація системи державного регулювання агропромислового сектора в умовах нестабільного зовнішнього середовища, Сербіненко К. Г. (2014)
Синяєва Л. В. - Роль норм і нормативів в організації праці (2014)
Синяєва Л. В. - Створення системи мотивації на підприємстві, Ярчук А. В. (2014)
Слатвінська Л. А. - Функціональне удосконалення галузевого державного регулювання інвестиційного розвитку молокопродуктового підкомплексу (2014)
Сучков А. В. - Проблемы развития агропромышленного комплекса Украины, Гаврисюк М. О. (2014)
Сучков А. В. - Моделі корпоративного управління: світовий досвід та вітчизняні реалії, Кінцель А. Д. (2014)
Хміль Н. В. - Продовольча безпека як складова сталого розвитку сільського господарства (2014)
Черник Д. П. - Необхідність встановлення раціональних розмірів землекористування сільськогосподарських підприємств (2014)
Шевчук О. Ю. - Адаптація концепції стратегічного управління витратами на промислових підприємствах (2014)
Якушева І. Є. - Ринок лізингових послуг в Україні (2014)
Авдасёв В. Н. - Об истории Воздвиженского Трудового Братства в советский период (2012)
Мельник Л. Г. - Восхождение к Утопии, или уроки одного социально-экономического эксперимента (2012)
Melnyk L. G. - Environmental problems, risks and challenges of contemporary production, Romanko O. S., Dehtyarova I. B. (2012)
Кислий В. М. - Науково-методичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення сталого розвитку, Лебідь В. М. (2012)
Сотник І. М. - Теоретичні засади соціо-еколого-економічного моніторингу ресурсозберігаючих процесів території (2012)
Дьоміна В. М. - Кореляційний аналіз впливу зовнішньоекономічної діяльності підприємств Миколаївської області на зайнятість населення, Кіщак І. Т. (2012)
Тєлєтов О. С. - Кластеризація як інноваційний шлях промислово-аграрного розвитку регіону, Сірік Ю. А., Лях А. В. (2012)
Петровська С. А. - Оцінки інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз (2012)
Сич Є. М. - Економічні інструменти управління екологізацією автотранспорту міських агломерацій (2012)
Жарова Л. В. - Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку (2012)
Горошкова Л. А. - Моделювання впливу циклічності розвитку трубної галузі на підвищення рівня економічної безпеки чорної металургії (2012)
Люльов О. В. - Регіональні аспекти діяльності підприємств машинобудівної галузі Сумської області (2012)
Сабадаш В. В. - Діагностика кризового стану та загрози банкрутства промислового підприємства: порівняльні оцінки, Коваленко Є. В. (2012)
Мельник Л. Г. - Еколого-економічні аспекти прояву ефекту рикошету на макроекономічному рівні, Горобченко Д. В. (2012)
Балацький О. Ф. - Конфліктна складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин, Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. (2012)
Коварда В. В. - О необходимости учета экологического фактора при построении макроэкономических моделей (2012)
Савченко К. В. - Державні фонди цільового призначення в контексті реалізації стабілізаційної політики (2012)
Hovhanesian H. - Діаспора як зовнішнє джерело людських ресурсів для сталого розвитку країни, Shkarupa E. (2012)
Рассадникова C. І. - Концептуальне обґрунтування державно-приватного партнерства в контексті формування інвестиційної привабливості об’єктів екологічної інфраструктури (2012)
Трофимчук В. О. - Особливості економічної динаміки природоохоронних витрат та інвестицій у країнах Європи (2012)
Kozlov D. V. - Economic analysis of machine tool industry in Ukraine and EU: factors of sustainable development (2012)
Григор’єва С. В. - Подвійний характер вертикальної інтеграції суспільного виробництва (2012)
Подлесная В. Г. - Становление экономического механизма природопользования в ходе развития социально-экономических циклов общественного воспроизводства (2012)
Матковський О. - Мусковітові слюди в геологічних утвореннях Українських Карпат (2009)
Білоніжка П. - Гідрослюди в осадових породах Карпатського регіону (2009)
Jarmolowicz-Szulc K. - Recent contribution to mineralogical and geochemical studies in the Carpathians (2009)
Семененко В. - Мінералогія метеоритних кульок карпатського боліда EN171101, Гіріч А., Горовенко Т. (2009)
Jeleň S. - Sulphosalts of cuprobismutite homologous series from Banská Hodruša and Čierna Lehota (Western Carpathians, Slovakia), Mikuš T., Pršek J. (2009)
Курило М. - Особливості мінералоутворення на Трускавецькому сірчано-поліметалевому родовищі, Галій С. (2009)
Наумко І. - Особливості газової складової флюїдів метаморфогенно-метасоматичного мінералогенезу породно-рудних комплексів північно-західної частини Мармароського масиву (за даними вивчення включень у мінералах), Бондар Р., Сворень Й., Сахно Б., Нечепуренко О. (2009)
Мельник В. - Берегівське родовище алунітових руд (2009)
Рудницька Т. - Мінералого-петрографічні особливості порід стрийської світи Скибової зони Українських Карпат (2009)
Компанець Г. - Геохімія відкладів стебницької світи Передкарпатського прогину, Ковальчук М., Константиненко Л., Мороз Л. (2009)
Щерба О. - Літологічні особливості нижньокрейдових відкладів автохтона Українських Карпат, Радковець Н. (2009)
Петруняк М. - Мінерали міді й манґану в осадових породах Карпатського регіону (2009)
Головченко Д. - Особливості мінерального складу гідротермальних жил у пісковиках з околиць с. Кваси (Рахівський рудний район, Закарпаття), Попівняк І. (2009)
Литвинович О. - Типоморфні особливості арсенопіриту потенційно золотоносних ділянок Бобриківського золото-поліметалевого рудного поля (Нагольний кряж, Донбас), Єхіванов В., Пахнющий Ю., Степанов В., Цабан О., Шваєвський О., Савіна О. (2009)
Шумилов И. - Сульфидная минерализация зон оглеения девонских красноцветов Среднего Тимана (2009)
Нырков А. - Кристаллохимическая классификация и номенклатура гидрослюд (2009)
Матковський О. - Професор Д.П. Григор’єв – основоположник деяких наукових напрямів у сучасній мінералогії та їхній розвиток в Україні (до 100-річчя від дня народження) (2009)
Бекеша С. - Внесок професора З.В. Бартошинського у розвиток мінералогічної кристалографії (до 80-річчя від дня народження), Матковський О. (2009)
Матковський О. - Міжнародна наукова конференція "Мінералогія і мінерагенія Карпатського регіону”, Наумко І., Словотенко Н. (2009)
Білоніжка П. - Презентація книг і вітання професора О.І. Матковського з 80-літнім ювілеєм, Павлунь М., Скакун Л. (2009)
Володимиру Івановичу Павлишину – 70! (2009)
Шпильчин В. В. - Зміна прояву ознаки воскова осуга у генераціях амфідиплоїдів підтриби Triticinae, Терновська Т. К. (2011)
Михайлик С. Ю. - Генетична варіабельність інтрогресивних ліній м’якої пшениці за генами Gli, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2011)
Безусько Л. Г. - Палінологічні характеристики ранньосередньовічних відкладів з території стародавнього Подолу в м. Києві (Україна), Мосякін С. Л., Безусько А. Г. (2011)
Malysheva S. - Expression of SSEA-1 in different clones of reprogrammed murine embryonic fi brodlasts, Saric T., Hescheler J., Budash G., Bilko D., Bilko N. (2011)
Budash G. - Comparison of methods for cardiomyocyte differentiation of murine embryonic stemand induced pluripotent cells, Saric T., Heschler J., Malysheva S., Bilko D., Bilko N. (2011)
Симчич Т. В. - Протипухлинна активність ембріональних протеїнів курки у мишей з карциномою легені Льюїс, Юдіна О. Ю., Караман О. М., Федосова Н. І., Дідківська Л. П., Воєйкова І. М., Лісовенко Г. С., Потебня Г. П. (2011)
Кулєш Д. В. - Вивчення біодеградації біоактивних полімерів як потенційних імплантаційних матеріалів, Галатенко Н. А. (2011)
Дідух Я. П. - Сучасні тенденції змін рослинного покриву та їх дослідження (2011)
Дідух Я. П. - Реакція карбонового циклу степових угруповань на зміни рівня опадів: стан досліджень та перспективи дослідного стаціонара у південно-східному Криму, Халаїм О. О., Вишенська І. Г. (2011)
Альошкіна У. М. - Акумуляція вуглецю лісовими екосистемами (на прикладі модельних ділянок у заказнику "Лісники", м. Київ), Жовтенко А. А., Вишенська І. Г., Расевич В. В., Гаврилов С. О., Ткачова А. О. (2011)
Жицька Н. В. - Порівняльна характеристика процесів розкладання підстилки в природних та штучних лісових біогеоценозах, Хоменко О. М. (2011)
Куземко А. А. - Лучна рослинність долини середньої течії Південного Бугу та його приток (2011)
Хом’як І. В. - Проблема екотону в класифікації екосистем (2011)
Линский И. В. - Расстройства адаптации среди гражданского населения, пережившего боевые действия, спустя месяц после их прекращения, Кузьминов В. Н., Позднякова Н. В., Онищук С. В., Шестопалова Л. Ф., Гриневич Е. Г. (2014)
Бабкіна Ю. А. - Лікування хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією (2014)
Voloshyn-Gaponov I. K. - State of neurotransmitters (glutamate and gamma-aminobutyric acid) in patients with Wilson’ s disease (2014)
Лінська Г. В. - Прогностичне значення фрамінгемської шкали та деяких біохімічних показників щодо ризику цереброваскулярних подій у мешканців північного сходу України, Аборнєва Л. І., Лопіна Н. Г. (2014)
Мищенко Т. С. - Ипидакрин (ипигрикс) в лечении заболеваний нервной системы, Деревецкая В. Г. (2014)
Статинова Е. А. - Влияние холина альфосцерата на физико-химический состав сыворотки крови при ишемическом инсульте, Омельченко Р. Я. (2014)
Яворська В. О. - Наявність пароксизмальних явищ у хворих, що перенесли черепно-мозкову травму,та їх корекція, Бондар О. Б., Черненко І. І., Машкін О. М. (2014)
Бучок Ю. С. - Віддалені прояви посттравматичного стресового розладу:особливості клініки, формування та комплексного лікування (2014)
Вербовий П. П. - Загальні засади й особливості психокорекції порушення життєдіяльності сім’ї при безплідді у чоловіка (2014)
Вьюн В. В. - Реакции дезадаптации у врачей-интернов в период профессиональной деятельности и их психотерапевтическая коррекция, Коростий В. И. (2014)
Гнатишин М. С. - Клініко-анамнестичні та клініко-патодинамічні особливості шизофренії з урахуванням гендерного фактора, Буздиган О. Г. (2014)
Зайцева Л. В. - Состояние сексуальной функции и семейной адаптации при аффективных расстройствах у женщин (2014)
Зинченко Е. Н. - Сравнительная характеристика психологических особенностей невротических и органических непсихотических расстройств у сельского населения (2014)
Коваленко М. В. - Структурний аналіз перфекціонізму у студентів вищих навчальних медичних закладів (2014)
Маркова М. В. - Психотерапія в комплексному лікуванні жінок, хворих на параноїдну шизо френію, при різних моделях родинної взаємодії: обґрунтування, загальні підходи, специфічні особливості, Косенко К. А. (2014)
Марункевич Я. Ю. - Особливості динаміки продуктивної та негативної симптоматики шизо френії з урахуванням супутньої соматичної патології (2014)
Maruta N. O - Features of clinical symptoms at different stages of the flow of bipolar affective disorder, Verbenk G. M. (2014)
Михайлов Б. В. - Особливості клінічного перебігу неврастенії у хворих з різними конституціональними соматотипами, Лісова Є. В. (2014)
Назарчук А. А. - Психиатрическая коморбидность при депрессиях (критерии дифференциальной диагностики) (2014)
Панько Т. В. - Комплексна психотерапія тривожної депресії, Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю., Марута О. С. (2014)
Пшук Є. Я. - Оцінка вираженості базисних копінг-стратегій у пацієнтів з параноїдною шизо френією, Пшук Н. Г. (2014)
Федак Б. С. - Непсихотические психические расстройства в клинике соматических заболеваний (2014)
Яцина А. Т. - Гендерные аспекты терапии депрессий у мужчин (2014)
Зільберблат Г. М. - До питання недобровільної госпіталізації наркологічних хворих, Войтюк Г. І., Федь П. М. (2014)
Слюсар В. В. - Базисні аспекти та принципи реабілітації у спеціалізованому наркологічному відділенні (2014)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичні аспекти особливостей обігу наркотичного засобу трамадол на засадах фармацевтичного права та доказової фармації, Рогожнікова О. В. (2014)
Марценковський І. А. - Протиепілептичні препарати та інші засоби лікування епілепсій у дітей з розладами спектра аутизму (2014)
Михайлова Э. А. - Влияние церебролизина на нейропсихологические нарушения при рекуррентной депрессии у детей (2014)
Саидходжаева С. Н. - Характерные особенности микроэлементного состава волос у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, Маджидова Е. Н. (2014)
Чудакова Л. Б. - Тактика лечения раннего детского аутизма (2014)
Резолюція XVIII конференції української протиепілептичної ліги з міжнародною участю "епілепсія і пароксизмальні стани" (2014)
Литовченко Т. А. - Эпилепсия и эпилептические припадки после нейрохирургических операций (Аналитический обзор литературы), Флорикян В. А. (2014)
Мар’єнко Л. Б. - Вплив коморбідних станів на патоморфоз епілепсії (2014)
Сухоносова О. Ю. - Аналіз ефективності лікування дітей, хворих на епілепсію, та шляхи оптимізації терапії (2014)
Цимбалюк В. І. - Ефективність хірургічного лікування симптоматичної епілепсії, обумовленої каверномами головного мозку, Костюк М. Р., Костюк К. Р. (2014)
Абдряхімова Ц. Б. - Обґрунтування засад та підходів до надання комплексної спеціалізованої допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу (2014)
Михайлов Б. В. - Эффективность препарата фенилпирацетам (энтроп) в лечении больных астеническим синдромом невротического и органического (посттравматического) генеза, Кудинова Е. И., Коршняк Е. В. (2014)
Самохвалов В. Г. - Психофизиологические корреляты артериальной гипотонии в состоянии покоя и при физической нагрузке, Исаева И. Н. (2014)
Сологуб В. А. - Сучасні тенденції підготовки фармацевтичних кадрів на післядипломному етапі (2014)
Ісіченко І. - Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції православної книжності (2011)
Максимчук О. В. - Образна система дороги та мотив мандрів у віршованій творчості Лазаря Барановича (2011)
Моршна Н. В. - Проповідницький дискурс житія св. Олексія, чоловіка Божого в українській літературі доби Бароко (2011)
Циганок О. М. - "И нашихъ днесь училищъ плач неукротимій…": про чернігівські фунеральні вірші 1750 року (2011)
Богдан С. М. - Поетика загадки і концепт табуйованого імені у творчості Миколи Вінграновського (2011)
Борисюк І. В. - Міфологічна матриця роману В. Підмогильного "Місто" (2011)
Демчик Т. І. - В. Петров – міфотворець, або Замасковане обличчя автентичності (на матеріалі романів "Доктор Серафікус" і "Без ґрунту") (2011)
Лучук І. В. - Метафора та інші тропи в дискурсі української лірики (2011)
Павленко Л. С. - Образ міста у Віктора Кордуна: від апокаліптичного до священного (2011)
Пашко О. В. - Єсенінська тема у Володимира Сосюри (2011)
Кобзар О. І. - Фрідріх Геббель: після "веймарської класики" (2011)
Шалагінов Б. Б. - "Магічний ідеалізм" Новаліса: спроба реконструкції (2011)
Зінчук О. М. - Сучасні аспекти Clostridium difficile-інфекції, Зубач О. О., Столяр Г. Л. (2014)
Живиця Д. Г. - Сироватковий рівень ІЛ-10 та ІЛ-17 у хворих на ВІЛ-інфекцію з тяжкою імуносупресією (2014)
Возна Х. І. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, Москалюк В. Д. (2014)
Козько В. М. - Характеристика зв’язку макро- і мікроелементів з показниками імунітету у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, хворих на ХГС і ко-інфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Зовський В. М., Гвоздецька М. Г. (2014)
Мамедова Е. С. - Гематологічні порушення у хворих на хронічний гепатит С, коінфікованих ВІЛ (2014)
Черкас І. М. - Скринінг донорської крові на вірус гепатиту С (2014)
Безродна О. В. - Метаболічні розлади та їх вплив на перебіг HCV-асоційованого цирозу печінки (2014)
Климнюк С. І. - Особливості мікробіоценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ, Савчук М. М., Андрейчин Ю. М., Покришко О. В., Красій Н. І., Романюк Л. Б., Творко М. С., Ткачук Н. І., Климнюк Н. Г. (2014)
Матейко Г. Б. - Ефективність імунопрофілактики гострих респіраторних захворювань у часто хворіючих дітей, Пилюк І. І. (2014)
Боярчук О. Р. - Вплив вірусів родини Herpesviridae на імунологічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця (2014)
Станіславчук Л. М. - Епідеміологічні особливості стенозуючого ларинготрахеїту у дітей (2014)
Moskaliuk V. D. - Epidemiologic Pecularities of Toxoplasmosis in Bukovyna’s Women of Reproductive Age, Randiuk Yu. O., Sydorchuk A. S. (2014)
Ліпковська І. В. - Особливості перебігу деяких інфекційних захворювань на тлі латентної форми хронічного токсоплазмозу (2014)
Васильєва Н. А. - Внутрішньоутробні інфекції: паралелі пренатального УЗД і патоморфологічного дослідження, Жиляєв М. М., Гвоздецький А. В., Орел М. М. (2014)
Шпікула Н. Г. - Генітальні та папіломавірусна інфекції як фактор ризику цервіцитів, ерозій і дисплазій шийки матки, Деркач С. А., Воронкіна І. А., Бідованець О. Ю. (2014)
Малиш Н. Г. - Діареєгенні ешерихіози: захворюваність, етіологічний пейзаж, фактори ризику, Чемич М. Д. (2014)
Болецька Т. О. - Епідемічна ситуація з Лайм-бореліозу в Сумській області, Чемич М. Д. (2014)
Корнага С. І. - Мультирезистентність мікобактерій туберкульозу у хворих з рецидивами туберкульозу легень, П’ятночка І. Т., Тхорик Н. В. (2014)
Скірак З. С. - Показники ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації в динаміці гострого токсичного тетрахлорметанового гепатиту (2014)
Копча В. С. - Досвід застосування альфапегу при хронічному гепатиті С, Фролова Е. Ю., Кадубець О. Я., Копча Ю. В. (2014)
Ємець М. А. - Епідемічна ситуація щодо кору та краснухи в Україні (2014)
Паничев В. О. - Аналіз захворюваності на кашлюк серед щеплених осіб у 2009-2012 рр. у Тернопільській області, Цяпа Н. В., Павельєва М. М., Маціпура С. В., Кулачковська І. В. (2014)
Славний ювілей доцента Михайла Амбросійовича Поляка (2014)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2014)
Сватко Ю. І. - Освіта у світі людини: час змін? (2011)
Власюк О. Я. - Формування готовності студентів природничих спеціальностей до екологічної самоосвіти (2011)
Голубєва М. О. - Психолого-педагогічні аспекти підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників (на прикладі Національного транспортного університету), Бахтіярова Х. Ш., Радченко М. І. (2011)
Філь С. С. - Визначення, зміст та структура конфліктологічної компетентності студентів – майбутніх фахівців соціономічних професій (2011)
Макаренко О. М. - Система методичної роботи – крок до формування ключових компетентностей молодого вчителя, Голубєва М. О., Литус О. А. (2011)
Копець Л. В. - Діалогічний простір як реальність когнітивної психології спілкування, Гордієнко В. І. (2011)
Боднар А. Я. - Особливості проявів делінквентної поведінки в Збройних Силах України, Макаренко Н. Г. (2011)
Тарасюк С. О. - Психологія професійного самовизначення: теоретичний аспект (2011)
Гордієнко В. І. - Методичні підходи до проектування діалогічного простору, Копець Л. В. (2011)
Семигіна Т. В. - Яку соціальну державу ми будуємо?, Фортуна Н. В. (2011)
Яковлєв М. В. - Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики, Кабаченко Н. В. (2011)
Савчук О. М. - Благодійна діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів, Бугера О. М. (2011)
Пойда А. А. - Програми втручання силами рівних: зарубіжний та український досвід, Семигіна Т. В. (2011)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXIX, Якимчук М. А. (2009)
Левашов С. П. - Практический опыт оперативного обнаружения, картирования и мониторинга техногенной "залежи" газа геоэлектрическими методами, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Синюк Б. Б. (2009)
Нефедкина Т. В. - Новые аспекты восполнения данных 3D наблюдений продольных волн для оптимизации азимутального анализа, Мезенцев Е. В., Меликов Р. Ф. (2009)
Жуков М. Н. - Метод багатовимірних аналогів для кількісної інтерпретації даних промислової геофізики: альтернатива чи доповнення до методу регресійного аналізу, Яковець К. Л. (2009)
Анікеєв С. Г. - Про спосіб виявлення у полі сили тяжіння аномалій глибинних структур (на прикладі Українських Карпат) (2009)
Тищенко А. П. - Дослідження неоднозначності виділення колекторів за амплітудними характеристиками хвильового поля, Кузьменко П. М., Жадан А. М. (2009)
Пономаренко О. М. - Геоінформаційні системи петрографії гірських порід (на прикладі Українського щита), Павлов Г. Г., Павлова О. О., Гасанов Ю. В. (2009)
Азімов О. Т. - Ландшафтні геоіндикатори характеристик розривних порушень як основа їх вивчення дистанційними методами. 1. Морфокінематичні ознаки диз’юнктивних структур (2009)
Іванюта С. П. - Про безпеку функціонування мостів на автошляхах України в умовах інженерно-геологічних загроз (2009)
Петривский Я. Б. - Аналитическое моделирование вертикально распространяющейся трещины гидроразрыва в подстилающих породах техногенного месторождения (2009)
К 100-летию со дня рождения Комарова Сергея Григорьевича (1909–1969) (2009)
Сторінка редакційної колегії (2009)
Воропай С. В. - Особливості формування словотвірної семантики "виконавець дії” за участі конфіксальних морфем (2014)
Герасименко И. А. - Композиты с цветовой номинацией в языке русского фольклора (2014)
Денісова Д. Д. - Інтертекстуальність як засіб творення можливих світів (на матеріалі роману Пола Остера "City of Glass”) (2014)
Єгорова О. І. - Міфологія у фразеологічній рефлексії: проблеми кодування і декодування, Серженко Г. В. (2014)
Ermolenko S. - Interpretation von Verbalen und nicht Verbalen Graffitizeichen als eine von Formen der Massenkommunikation (2014)
Жулавська О. О. - Структурно-семантичний аналіз концепту FASHION, Довгополова А., Коробка А. (2014)
Соснина Л. В. - Адъективные новообразования в современном русском языке (2014)
Серебрянська І. М. - Лексичне розмаїття газетних текстів: засіб реалізації авторської думки чи данина моді, Дубініна М. О. (2014)
Чумак Н. А. - Реалізація прихованих семантичних характеристик французьких етноспецифічних номінацій у складі англомовних компаративем (2014)
Чемелюх М. А. - Концептуалізуюча функція інтертекстуальності в античній епіграмі: когнітивно-ономасіологічний аспект (2014)
Азовцева С. В. - "Слово на вознєсєнїє господнє" Антонія Радивиловського як приклад барокової проповіді (2014)
Переломова О. С. - Піраміда цінностей Тараса Шевченка, Рилова М. О. (2014)
Свалова М. І. - Образ села в авторських колонках Віталія Жежери (2014)
Телешман С. І. - Пісні М. Ткача про кохання (2014)
Білик О. - Розвиток особистості в сімейній парі (2014)
Білик О. - Гендерні особливості сприйняття інформації у подружній парі, Литвиненко О. (2014)
Боровицька О. - Проблема активації архетипних форм психіки індивіда в процесі його ідентифікації (до питання захисних реакцій особистості) (2014)
Вавілова О. - Порушення соціалізації дитини в школі (2014)
Васильєв С. - Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в процесі соціалізації, Андрущенко А. (2014)
Гарькавець Н. - Проблема системи цінностей особистості: структура та особливості функціонування (2014)
Дейниченко Л. - Психологічні особливості соціалізації підлітків, які навчаються в закладах інтернатного типу (2014)
Єсип М. - Образ бога як предикатор способів долання труднощів (2014)
Завада Т. - Особливості взаємозв'язку перфекціонізму та самоактуалізації особистості (2014)
Козирєва М. - Соціалізація обдарованих дітей: проблеми та перспективи дослідження (2014)
Корнієнко О. - Психодіагностичний підхід до безпеки психосоматичного здоров'я студентів (2014)
Лавренко О. - Моральність як складова економічної культури особистості студентської молоді (2014)
Лазаренко В. - Луб'яна К. Потреби дітей-сиріт в сфері соціальної інтеграції та працевлаштування (2014)
Лісновська Л. - Психологічна реабілітація та ресоціалізація осіб, залежних від вживання психоактивних речовин (2014)
Ломакін Г. - Соціально-психологічні особливості процесу ресоціалізації учасників бойових дій (2014)
Мандзик Т. - Виховний стиль батька як фактор формування соціально-психологічної адаптованості підлітків (2014)
Матвєєв В. - Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості (2014)
Мельник А. - Створення корекційної програми розвитку соціального інтелекту дітей шкільного віку (2014)
Михайлюк О. - Особливості шкільної соціалізації в сучасному суспільстві (2014)
Некіпєлова А. - Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації особистості в пубертатний період (2014)
Огороднійчук М. - Соціальні та психологічні детермінанти процесу соціалізації підлітка (2014)
Одінцова А. - Рольова ідентичність та рольова варіативність як фактори гармонійного розвитку особистості (2014)
Одінцова В. - Професійне становлення жінки як чинник її адекватної самооцінки (2014)
Рибалка В. - Вітчизняні визначення особистості та персонологічне мислення психолога і педагога як чинники соціалізації молоді (2014)
Сазоненко Г. - Особливості соціалізації підлітків та юнаків в контексті формальної та неформальної освіти, Корх В. (2014)
Сидорова О. - Психологічні особливості професійної діяльності спортсмена та їх роль у процесі соціалізації (2014)
Сиротюк К. - Особливості гендерної соціалізації підлітка в сучасному суспільстві (2014)
Степаненко Л. - Дослідження гендерної специфіки прояву дисгармонійних емоційних станів підлітків (2014)
Фадєєва І. - Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту (2014)
Фалько Н. - Гендерна ідентифікація як чинник гармонізації соціальних відносин та життєвого простору особистості (2014)
Черняк О. - Погляд на проблему соціалізації через призму самоактуалізації в гуманістичній психології (2014)
Шандро І. - Кросс-культурне дослідження особливостей етнічної ідентичності підлітків (2014)
Янкін В. - Соціальна активність як показник успішної соціалізації особистості (2014)
Вихідні дані (2014)
Хареба В. В. - Стан і проблеми розвитку галузі овочівництва, Хареба О. В., Фурман В. А., Хареба О. В. (2013)
Резник М. Г. - Вплив норм внесення світловідбиваючого препарату каолін на ріст, розвиток та врожайність картоплі за літнього терміну висаджування, Кеньо І. М., Сич З. Д. (2013)
Горган Н. О. - Вивчення природи успадкування ознаки стійкості проти пероноспорозу цибулі ріпчастої в гібридів F1–F2 в умовах північної частини Лісостепу України (2013)
Сіленко В. О. - Якісні показники плодів лохини (буяхів) в умовах Києва, Гонтар В. Т., Марченко С. В. (2013)
Сіленко В. О. - Біометричні показники вертикальних відсадків айви звичайної в маточнику, Яремко Н. О., Трохимчук В. А. (2013)
Слєпцов Ю. В. - Особливості функціонування фотосинтетичного апарату томатів за різної продуктивності, Сонько Р. В., Стародуб М. Ф. (2013)
Шевчук Н. В. - Сортові особливості формування саджанців черешні на насіннєвих та клонових підщепах, Полій Ю. І. (2013)
Кутовенко В. Б. - Агробіологічна оцінка сортименту капусти брюссельської, Тиха Н. В., Негода С. А. (2013)
Федосій І. О. - Мінливість біохімічного складу головок капусти савойської в процесі зберігання (2013)
Бобось І. М. - Кредитно-модульна система організації навчальногопроцесу з дисципліни "Сортовивчення овочевих культур" (2013)
Прісс О. П. - Формування антиокислювального комплексу гарбузових плодових овочів під впливом абіотичних факторів, Калитка В. В. (2013)
Байбєрова С. С. - Оцінка збереженості яблук за обробки антиоксидантними композиціями за допомогою методу харрінгтона, Сердюк М. Є., Малкіна В. М. (2013)
Калитка В. В. - Вплив регулятора росту акм на пігментний комплекс та фотосинтетичну продуктивність рослин помідора, Карпенко К. М. (2013)
Бородай В. В. - Зміни хімічного складу та втрати маси бульб картоплі в період зберігання під час застосування біопрепаратів, Скалецька Л. Ф., Бальвас К. М., Ткаленко Г. М., Колтунов В. А. (2013)
Вдовенко С. А. - Якість тіл плодових гливи звичайної за вирощування в захищеному грунті, Сівульский М. (2013)
Горова Т. К. - Цитоплазматична чоловіча стерильність у гетерозисній селекції моркви, Сергієнко О. Ф., Кондратенко С. І. (2013)
Дидів О. Й. - Порівняльна характеристика гібридів капусти пекінської в умовах західного регіону України, Дидів І. В., Дидів А. І. (2013)
Жук О. Я. - Важливі питання насінництва капусти білоголової, Жук В. Ю., Жук А. В. (2013)
Кава Л. П. - Видовий склад фітофагів суниці в умовах центрального Лісостепу (2013)
Кобець О. В. - Порівняльне дослідження продуктивності маточних рослин слабошипуватих та безшипих сортів аґрусу (2013)
Бобось І. М. - Грибна трава − перспективна ароматично-смакова рослина в Україні, Кокойко В. В. (2013)
Горган Т. М. - Видовий склад токсиноутворюючих грибів цибулі ріпчастої в період вегетації та зберігання (2013)
Коваленко Н. П. - Оптимізація розміщення овочевих культур у сівозмінах землеробства України ХХІ століття (2013)
Костюк О. О. - Формування врожаю зелених бобів залежно від інокуляції насіння в умовах правобережного Лісостепу України, Чернецький В. М. (2013)
Лебединський І. В. - Підбір гібридів огірка для вирощування у відкритому ґрунті лівобережного Лісостепу України (2013)
Люта Ю. О. - Вплив мінеральних добрив на динаміку показників якості буряка столового за краплинного зрошення, Косенко Н. П., Степанов Ю. О. (2013)
Мазуренко І. К. - Відповідність овочево-фруктової сировини, яка використовується у виробництві продуктів для дітей, вимогам показників безпечності (2013)
Малишев В. В. - Урожайність моркви столової за краплинного зрошення в умовах південного Степу України (2013)
Машківський В. В. - Урожайність яблуні на карликових підщепах у Лісостепу, Сіленко В. О. (2013)
Мельничук Ф. С. - Ефективність різних систем захисту картоплі від фітофторозу та альтернаріозу (2013)
Опришко Н. О. - Застосування біополіциду та екотону в технологіях вирощування овочевих культур, Чабанюк Я. В., Терновий Ю. В., Ящук В. У., Дмитрук О. М. (2013)
Ремпель І. М. - Реакція сортів буряка столового на дію мутагена, Корнієнко С. І., Горова Т. К. (2013)
Роїк М. В. - Порівняльна оцінка якісних показників стевії (Stevіa rebaudіana bertonі) вітчизняного та іноземного походження, Кузнєцова І. В. (2013)
Хареба В. В. - Вплив густоти стояння рослин буряків столових на врожай коренеплодів, Стефанюк С. В. (2013)
Улянич О. І. - Вплив способу вирощування розсади на продуктивність салату головчастого сорту Модесто в закритому ґрунті, Кецкало В. В. (2013)
Улянич О. І. - Роль сорту в технології вирощування коріандру посівного, Філонова О. М. (2013)
Лихацький В. І. - Продуктивність та якість врожаю капусти цвітної під час застосування водоутримуючих гранул і мульчування ґрунту в тунельних укриттях поліетиленовою перфорованою плівкою в умовах Лісостепу України, Чередниченко В. М. (2013)
Якубенко Б. Є. - Формування системи знань з ботаніки для майбутніх фахівців у галузі овочівництва, Машковська С. П. (2013)
Семенченко О. Л. - Продуктивність картоплі ранньостиглої у двоврожайній культурі в умовах північного Степу України на зрошенні дощуванням (2013)
Козар С. Ф. - Ефективність застосування мікробного препарату АБТ в технології вирощування цибулі ріпчастої, Нестеренко В. М., Євтушенко Т. А., Фірсовський О. В., Усманова Т. О. (2013)
Улянич О. І. - Урожайність сортів картоплі ранньостиглої в правобережному Лісостепу України, Воробйова Н. В. (2013)
Снітинський В. В. - Вплив удобрення на транслокацію іонів кадмію в капусту білоголову на темно-сірому ґрунті, Дидів А. І. (2013)
Дидів О. Й. - Порівняльна оцінка господарсько-цінних ознак сортів салату посівного (Lactuca sativa var. Sekalina L.) в умовах західного регіону України, Дидів І. В., Лещук Н. В., Позняк О. В. (2013)
Хареба В. В. - Економічна ефективність виробництва буряка столового залежно від сортів і строків сівби, Носко В. Л. (2013)
Марченко О. В. - Освітній ідеал у філософському вимірі права (2013)
Куракін О. М. - Нормативне прогнозування як умова алокаційної ефективності правового регулювання (2013)
Олійник А. Ю. - Поняття конституційних свобод людини і громадянина в Україні (2013)
Сердюк І. А. - Визначення предмету теорії держави і права: доктринальні підходи та правове закріплення (2013)
Стецюк Б. Р. - Деякі аспекти цивільного судочинства в Україні дореформеного періоду (2013)
Тєлькінєна Т. А. - Політичні права і свободи стану дворян в Россійській імперії як предмет лобіювання на етапі підготовки проекту загального положення про селян, що вийшли із кріпосної залежності (квітень 1856р. - серпень1859р.) (2013)
Войтанович О. Й. - Вплив глобалізації на національну правову систему: аспекти теорії (2013)
Компанець К. В. - Гарантії державного ладу та інші суміжні категорії: питання співвідношення (2013)
Савченко О. В. - Співвідношення терміна "громадський контроль" з іншими суміжними правовими категоріями (2013)
Литовченко Л. А. - Взаємозв’язок і співвідношення категорій розсуду і волі в цивільному праві (2013)
Обушенко О. М. - Елементи механізму правового регулювання інституту охорони праці (2013)
Погорецька Н. В. - Національність юридичної особи (2013)
Саксонов В. Б. - Принципи господарсько-правової відповідальності (2013)
Прилуцька М. В. - Поняття та значення соціально-правових гарантій у регулюванні службово-трудових відносин працівників державно-виконавчої служби (2013)
Комісаров О. Г. - Організація та функціонування інформаційно-аналітичних підрозділів в системі охорони громадського порядку (2013)
Мацюк А. Р. - Стан та проблеми реформування адміністративних послуг в Україні (2013)
Соколенко О. Л. - Система та види правоохоронних органів України (2013)
Бузникова Н. Е. - О правовом регулировании деятельности полиции по надзору за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, Беликов А. П. (2013)
Голобородько Д. В. - До питання компетенції Державної міграційної служби України (2013)
Кравченко І. С. - Особливості діяльності дільничних інспекторів міліції в умовах прийняття нового КПК України (2013)
Кушнір С. М. - Етапи державного контролю за діяльністю освітніх закладів в Україні (2013)
Легеза Є. О. - Особливості адміністративного регламенту щодо надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації (2013)
Покайчук В. Я. - Забезпечення особистої безпеки працівників ОВС України під час перевірки документів у громадян (2013)
Савіщенко В. М. - Поняття та мета систематизації нормативно-правових актів у сфері освіти та науки (2013)
Саєнко С. І. - Правовий закон – оптимальне джерело норм адміністративного права України (2013)
Соболь Є. Ю. - Сутність та значення прозорості судового оскарження рішень органів соціального захисту в Україні (2013)
Чистяков П. М. - Від міліції до поліції: європейський підхід управління внутрішніми справами (2013)
Глуховеря М. М. - Поняття апеляції в адміністративному судочинстві (2013)
Гринцов О. В. - Правові засади надання та види адміністративних послуг в діяльності Міністерства доходів та зборів України (2013)
Парненко В. С. - Юридичні особи як самостійні суб’єкти адміністративної відповідальності (2013)
Смоліна М. М. - Групові порушення громадського порядку: стан і шляхи протидії (2013)
Тищенкова І. О. - Європейський досвід захисту прав громадян у сфері надання адміністративних послуг та напрями його впровадження в Україні (2013)
Устименко В. В. - Історичний аспект становлення правової основи системи підвищення кваліфікації прокурорів в УРСР (2013)
Чудний О.В. - Деякі особливоcті правового регулювання нотаріальної діяльності в України (2013)
Яровий С. А. - Правовий статус Головного управління внутрішніх військ МВС України (2013)
Лозовицкая Г. П. - О психотронном терроре и его жертвах (2013)
Блага А. Б. - Насильство як правова категорія (2013)
Гуренко Б. Ю. - Загальне поняття об’єкта злочину у сучасній кримінально-правовій науці (2013)
Дячкін О. П. - Суспільна небезпечність злочину – ознака об’єктивна (2013)
Козак О. С. - Відмежування звільнення від кримінальної відповідальності від інших кримінально-правових інститутів та угоди про примирення (2013)
Конопельський В. Я. - Щодо зміcту диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні (2013)
Пузирьов М. С. - Нормативно-правова регламентація диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у період першої кодифікації виправно-трудового законодавства (2013)
Строгий В. І. - Cпалахи соціальної агресії з тяжкими наслідками: передумови, джерела, причини виникнення та механізми запобігання (2013)
Дуйловський О. В. - Кримінально-правові ознаки виконання наказу або розпорядження, Шалгунова С.А. (2013)
Скитенко Л. О. - Кримінологічне дослідження агресивної природи злочинності неповнолітніх (загальні аспекти) (2013)
Фінчук В. В. - Кримінологічна характеристика осіб, винних у вчиненні злочинів у паливно-енергетичному комплексі України (2013)
Фурса В. В. - Питання законодавчого розуміння діяння злочину, передбаченого ст. 156 КК України (2013)
Шевцова О. О. - Особливості кримінальної відповідальності за організовану злочинну діяльність за законодавством Республіки Білорусь (2013)
Шиндель Ю. І. - Зловживання повноваженнями на здійснення нотаріальних дій в структурі складу злочину, передбаченого ст. 365-2 КК України (2013)
Чаплинський К. О. - Актуальні питання примусового освідування (2013)
Калатур М. В. - Співвідношення понять предмета та меж доказування в кримінальному провадженні (2013)
Капітанчук Л. Ю. - Щодо особливостей огляду місця події за новим Кримінальним процесуальним кодексом України при розслідуванні порушень державного кордону (2013)
Князев В. В. - Противодействие террористам-смертникам в некоторых зарубежных странах (2013)
Кириченко О.В. - Методологічні підходи дослідження проблем оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки (2013)
Король В. В. - Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні, Садова Т. В. (2013)
Краснова К. А. - Опыт России и ЕС в сфере защиты свидетелей (2013)
Сергєєва Д. Б. - Окремі положення нового КПК України щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Сліпченко В. І. - Межі застосування органами досудового розслідування тимчасового доступу до речей і документів, які містять лікарську та нотаріальну таємницю, а також знаходяться у володінні засобів масової інформації (2013)
Спільник С. І. - Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Хараберюш О. І. - Напрямки протидії контрабанді оперативно-розшуковими засобами в сучасних умовах (2013)
Чаплинська Ю. А. - Організаційне забезпечення одночасного допиту двох раніше допитаних осіб (2013)
Шевчишен А. В. - Деякі особливості розслідування злочинів у сфері господарської діяльності за новим КПК (2013)
Шинкаренко І. О. - Психологічні особливості профілактичної діяльності та напрямки удосконалення професійно-психологічної підготовки працівників кримінальної міліції (2013)
Бабіч Л. М. - Поняття та межі процесуальної компетенції слідчого під час обрання запобіжного заходу "застава" (2013)
Безруков Д. В. - Правові підстави використання техніки у досудовому розслідуванні за новим кримінальним процесуальним законом (2013)
Вітвіцький А. С. - Стан розвитку уявлень про тактику розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями з міжнародними зв’язками (2013)
Швидка А. С. - Щодо реалізації права заявлення клопотань у суді першої інстанції сторонами судового провадження, Шиян А. Г. (2013)
Пушкар О. І. - Інформація та інформаційні ресурси як забезпечуючий інструмент видавничої діяльності, Грабовський Є. М. (2009)
Василишин Д. В. - Сучасні критерії якості підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів (на прикладі поліграфії), Василишин О. М. (2009)
Гуліда Е. М. - Математична модель процесу зношування висікальних інструментів для виготовлення розгорток картонних виробів, Шахбазов Я. О., Сторощук В. А. (2009)
Сеньківський В. М. - Оптимізація моделі параметрів штанцювання картонних розгорток на плоскоциліндрових пресах, Федишин Р. І., Терницький С. В. (2009)
Стельмащук С. Г. - Аналіз ефективності зрівноважування надлишкових сил у механізмах неповнозубих коліс (2009)
Голубець В. М. - Відновлення деталей машин комплексним методом хімічної обробки і дифузійного хромування, Стецько А. Є. (2009)
Моргун О. Я. - Динамічні характеристики циклових механізмів поліграфічних машин як функція закону періодичного руху (2009)
Маїк В. З. - Дослідження фізико-хімічних і технологічних властивостей адгезиву для холодного тиснення фольгою, Ясінська Л. М. (2009)
Предко Х. Б. - Канонічне подання кольорових просторів для видавничих систем, Шовгенюк М. В. (2009)
Вакуліч Д. А. - Технологічні особливості формування шрифту Брайля тисненням (2009)
Білас Л. Б. - Перенесення тонера в процесі цифрового друку (2009)
Канагін В. О. - Інтенсифікація технологічних процесів на основі використання різних фізичних ефектів, Конюхова І. І., Кохан В. Ф., Ярка Н. В. (2009)
Олянишен Т. В. - Шляхи удосконалення процесу просування книг до читача (2009)
Боженко О. М. - Стратегія управління витратами підприємства, Петрик І. В. (2009)
Гузела О. І. - Виробничі потужності та надійність бізнесу полі (2009)
Стеців Л. П. - Інноваційний підхід до управління підприємствами ВПК для забезпечення їх конкурентоспроможності (2009)
Лазановський П. П. - Методологія та практика аналізу техніко-технологічного оновлення поліграфічного виробництва, Лось С. П. (2009)
Лозовицький Д. С. - Сучасні підходи до управління підприємствами ВПК: стратегічний та інформаційний аспекти, Петрашова О. М. (2009)
Передерієнко Н. І. - Антикризова фінансова діагностика на макроекономічному рівні, Котляревський Я. В. (2009)
Лозовицький С. П. - Тенденції розвитку внутрішнього контролю та аудиту (2009)
Штангрет А. М. - Криза підприємства: позитивні та негативні аспекти, Воробйов В. І. (2009)
Лозовицька Д. С. - Основні засади обліку витрат і внутрішнього контролю на підприємствах торгівлі автомобілями та їх сервісу (2009)
Сторожук В. М. - Проблеми фахового забезпечення системи управління охороною праці підприємств, Мельников О. В. (2009)
Батлук В. В. - Створення пиловловлювачів для полідисперсного пилу, Батлук В. А., Басов М. В. (2009)
Мельников О. В. - Перший завідувач кафедри поліграфічних машин (2009)
Ніконенко Л. М. - Кричевський Федір Григорович (2009)
Лазаренко Е. Т. - Іванченко Роман Григорович, Мельников О. В. (2009)
Тимошик М. С. - Дискусія, спрямована на вчорашній день (2009)
Баранов Г. Л. - Особливості реалізації засобів діагностики та контролю процесів навігації та управління рухом об’єктів транспорту, Соболевський Г. Г., Міронова В. Л. (2013)
Бобир В . О. - Суднові ергатичні функції (2013)
Воробей В. И. - Моделирование процесса на входе приемника радиолокационных сигналов (2013)
Баранов Г. Л. - Поліергатичне гарантування якості систем навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів, Тихонов І. В., Прохоренко О. М. (2013)
Габрук Р. А. - Принципи створення програмного забезпечення програмно-апаратних комплексів підтримки прийняття рішень щодо безпеки динамічного позиціонування (2013)
Хомицький В. В. - Прогнозування хвильового режиму на фарватерах зі складними умовами підходу, Фомін В. В., Ткаченко В. О., Терещенко Л. М., Горбатенко Є. Г. (2013)
Кривошей Ф. А. - Определение интенсивности теплообмена при разогреве днища поршня судового дизеля по аварийной программе, Богдан Ю. А. (2013)
Лісовал А. А. - Когенераційна установка з газовим двигуном, Нижник М. Є., Вербовський О. В. (2013)
Михеев А. И. - Влияние обрастания и низких температур на безопасную эксплуатацию судов (2013)
Носовський А. М. - Методика комплексного моделювання процесами складної динамічної системи навігації та управління рухом суден у екстремальних умовах судноводіння (2013)
Сардак А. И. - Теплообменная труба горизонтальных аппаратов (2013)
Стогний Г. В. - Влияние электромагнитных излучений на корпусные конструкции скоростных кораблей и экранопланов, Алаев В. В. (2013)
Топчій С. І. - Результати випробувань двигуна 4ч7,9/6,6 (2013)
Кривенко Н. В. - Розроблення проекту програмно-апаратного комплексу діагностування суднового обладнання (2013)
Іванович В. В. - Методика статистичного оцінювання і прогнозування параметра потоку відмов агрегатів системи автоматичного управління судовими енергетичними установкам за даними експлуатаційних спостережень (2013)
Аверічев І. М. - Аналіз основних причин аварій на морському та річковому транспорті України (2013)
Арестенко В. В. - Погляд на питання впливу продуктивності на конкурентоспроможність підприємства (2013)
Боняр С. М. - Роль маркетингової стратегії в підвищенні конкурентоспроможності підприємства, Гладенька Ю. В. (2013)
Власова В. П. - Сучасні наукові підходи щодо дефініції "морський порт" (2013)
Згурська О. М. - Фактори забезпечення конкурентних переваг молокопереробних підприємств (2013)
Карпенко О. О. - Аспекти активізації інноваційної діяльності підприємств в Україні, Сабадин Ю. В. (2013)
Коба В. Г. - Удосконалення внутрішньоекономічих відносин судноплавними компаніями України як пріоритетний фактор забезпечення їх сталого розвитку, Гладка І. В. (2013)
Ковбатюк М. В. - Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) як інструмент, забезпечуючий сталий розвиток судноплавної галузі, Ковальчук В. Ю. (2013)
Мельник Н. О. - Організаційно-інституційні засади залучення "зелених" інвестицій в діяльність підприємств водного транспорту України (2013)
Петренко О. І. - Теоретичні та практичні аспекти вибору оптимальної корпоративної форми взаємодії між підприємствами транспортної галузі (2013)
Семенчук Т. Б. - Етапи виходу підприємства на міжнародні ринки в умовах глобалізації світового господарства, Побережна Л. В. (2013)
Тищенко В. М. - Вдосконалення системи оподаткування водних ресурсів в умовах транзитивної економіки (2013)
Кравченко Н. П. - Підхід щодо забезпечення якості освітнього процесу в системі дистанційного навчання (2013)
Ляшко О. В. - Про застосування операторного методу у навчальному процесі, Скрипка В. І. (2013)
Panov S. F. - Vocabulary Learning: the Need for Meaningful Practice, Vasylyshyna N. M., Taştan Y. M. (2013)
Тирон О. М. - Міжкультурна комунікація сучасного моряка в міжнародних екіпажах (2013)
Федотов В. Г. - Проявление длиннопериодических модуляций в поверхностной фотолюминесценции кристаллов дифосфида кадмия, Трухан В. М., Щёлковая Т. В. (2013)
Загорулько А. Н. - Методика создания системы автономного управления полетом автоматического космического аппарата наблюдения Земли, Меланченко А. Г. (2013)
Жиленков А. А. - Решение нелинейных дифференциальных уравнений и их систем для описания управляемых полупроводниковых преобразователей в среде MATHCAD (2013)
Голиков С. П. - Анализ процесса тралового лова как объекта автоматизации, Сметюх Н. П. (2013)
Вильдяева Л. Н. - Аппроксимация синусоидой y = a*sin(b*x) кривой, заданной дискретно (2013)
Лисютин В. А. - Оценка влияния ледового покрова на дисперсионные свойства волновода мелкого моря (2013)
Кучерук С. М. - Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах (2013)
Бойко П. А. - Организация морской транспортировки LNG при реализации Национального проекта "LNG–терминал" – морской терминал по приему сжиженного природного газа (2013)
Баранник М. В. - Кризис цивилизации как культурологическая проблема (2013)
Воробьев Ю. М. - Применение частотно-избирательной фильтрации при проведении вибродиагностики ГТД морского исполнения (2013)
Автори випуску (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Дєгтяр А. О. - Методологічні підходи до формування інтелектуального капіталу для інноваційної промислової економіки (2010)
Коротич О. Б. - Державне управління регіональним розвитком країни: теоретико-методологічні засади (2010)
Мельтюхова Н. М. - Функція організації в державному управлінні (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічні основи розробки збалансованої системи показників розвитку держави (2010)
Кузнецов А. О. - Концептуальні підходи до формування понятійного апарату в сфері публічного управління (2010)
Медведєв І. А. - Соціально-філософські передумови та концептуальні засади ідеї класичного університету з позицій державного управління (2010)
Левченко Н. В. - Формування сучасної української моделі місцевого самоврядування в контексті історичного досвіду (Магдебурзьке право) (2010)
Яблунівський С. В. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання театральної діяльності (2010)
Орлов О. В. - Методологічні проблеми розбудови ядра категорійно-понятійного апарату науки "державне управління" (2010)
Майстро С. В. - Соціальний захист економічно активного населення в умовах глобалізації, Процюк С. Л. (2010)
Міненко В. Л. - Удосконалення механізмів взаємодії державного і регіонального регулювання ринку праці (2010)
Статівка Н. В. - Усуспільнення виробництва та його вплив на рівень продуктивності аграрної сфери (2010)
Косенко А. В. - Вплив обсягів та спрямування інвестиційних потоків на формування інноваційно-інвестиційної економіки (2010)
Куц Ю. О. - Параметри та показники знаннєвості територіальної громади (2010)
Сітніченко А. В. - Удосконалення бюджетного процесу в Україні (2010)
Мілаш О. О. - Інформатизація вищих навчальних закладів як пріоритет державної освітньої політики в Україні (2010)
Севостьянов С. В. - Обґрунтування застосування кластерного підходу в сфері державного управління агропромисловою галуззю на регіональному рівні (2010)
Мирна Н. В. - Опрацювання комплексного механізму державної регіональної політики (2010)
Безверхнюк Т. М. - Ресурсний режим як інституційний механізм ресурсного забезпечення регіонального управління (2010)
Котова Н. О. - Територіальний маркетинг, територіальний брендинг: визначення сутності та особливості (2010)
Щепанський Е. В. - Методологічна сутність і класифікаційні ознаки туризму (2010)
Хожило І. І. - Атестація як технологія формування компетентності керівників органів управління охороною здоров'я, Акуленко О. В. (2010)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Теоретико-методологічні засади впровадження інноваційних методів управління персоналом державної служби України (2010)
Рідей Н. М. - Підготовка магістрів експертно-контрольного спрямування в НУБіП України для державних органів управління еколого-збалансованим розвитком (2010)
Калашник Н. С. - Самоосвіта державних службовців як об’єкт державного управління (2010)
Крутій О. М. - Комплексний механізм діалогової взаємодії органів влади і громадськості (2010)
Копил Б. К. - Конституційні основи організації місцевого самоврядування (2010)
Солових В. П. - Політико-адміністративні відносини в Україні: становлення та сучасний стан (2010)
Нужнова Ю. А. - Інноваційний підхід до формування природно зумовленої моделі демократичного врядування в країні (2010)
Кравченко Ж. Д. - Реформування структурно-функціонального забезпечення системи первинної медико-санітарної допомоги у навчальних закладах (2010)
Мінаєва І. М. - Форми взаємодії органів публічної влади на місцевому рівні (2010)
Поліщук О. Ю. - Система управління якістю в органах виконавчої влади: нормативно-правовий аспект (2010)
Самбук О. М. - Взаємовідносини органів державної влади та інститутів громадянського суспільства як предмет наукових досліджень (2010)
Сапа Н. В. - Правові засади реалізації механізму антикризового державного управління (2010)
Чуприна Ю. Ю. - Місце судової гілки влади в системі державної влади України (2010)
Шкільова Н. В. - Становлення українського законодавства щодо врегулювання ріелторської діяльності (2010)
Таран В. В. - Виконавчі органи місцевих рад та їх місце в системі державного управління (2010)
Погорєлий С. С. - Довіра до державної влади як категорія політичного управління (2010)
Ільченко Н. М. - Регулювання діяльності засобів масової інформації: міжнародні принципи та європейський досвід, Безугла Л. О. (2010)
Даник Ю. Г. - Особливості забезпечення національної безпеки у високотехнологічному суспільстві, Труш О. О. (2010)
Клімушин П. С. - Особливості впровадження світового досвіду електронного врядування із застосуванням портальних технологій (2010)
Нікітін В. В. - Модернізація системи територіального управління великим містом: світовий досвід та Україна, Маренич В. М. (2010)
Шамраєва В. М. - Роль та місце транскордонного співробітництва в політиці регіонального розвитку в умовах євроінтеграційних процесів України, Андрєєв С. С. (2010)
Галушка В. О. - Шляхи використання світового досвіду державного регулювання податків у соціально-економічних умовах сучасної України (2010)
Шевченко В. М. - Особливості формування механізмів державного управління вищими навчальними закладами в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку України (2010)
Бульба В. Г. - Генезис трансформації соціальних функцій держави в європейській державній думці (2010)
Слово до читача (Чернець В.Г.) (2013)
Вернудіна І. В. - Київська наукова філософсько-психологічна школа: Георгій Челпанов (1862–1936) (2013)
Кривошея Т. О. - Чуттєвість як процес: методологічні особливості дослідження чуттєвої культури в сучасному гуманітарному дискурсі (2013)
Северинова М. Ю. - Тео-онтологічне розуміння феномена "архетип" у вченні Філона Іудея Александрійського (2013)
Тепенчак Т. М. - Феномен естетизованого середовища як фактор маніпуляції свідомістю та дегресії особистості (2013)
Фур’єр І. А. - Проблема науки як особливого виду мислення у філософії Мартіна Гайдеггера (2013)
Вовкун В. В. - Масове мистецтво як міфотворчість (природа творчого процесу) (2013)
Федотова Н. В. - Глобальний світ – глобальна культура (2013)
Мірошніченко О. В. - Культура як інформаційна система (2013)
Кірієнко А. О. - "Історичний час" у філософсько-естетичних концепціях ХХ століття: досвід опрацювання проблеми (2013)
Бровко М. М. - Мистецтво – гра – дозвілля: культурний потенціал дозвіллєвих практик (2013)
Герчанівська П. Е. - Колір в українській народній культурі (2013)
Кікоть А. А. - Функції костюма в сучасному соціокультурному просторі (2013)
Сабадаш Ю. С. - Значення наукових бібліотек України: культурологічний вимір (на прикладі наукової бібліотеки Маріупольського державного університету), Іванова Г. Р. (2013)
Колосова Н. А. - Особливості меценатської діяльності московських купців-старообрядців та їх роль в культурному розвитку Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Доманська О. А. - Інституалізація театрального мистецтва в контексті глобалізаційних проблем сучасності (2013)
Яковлєв О. В. - Трансформація регіональних ідентичностей в сучасній Україні (2013)
Скорик А. Я. - Культурологічні форми сучасного мас-медійного простору (2013)
Ярмак Я. А. - Види ностальгії: "часова", "просторова" "соціальна", "індивідуальна" (2013)
Щербинін С. В. - Українська дівчина в ритуалі сватання: ініціатива і право на вибір (2013)
Стахієва Н. В. - Життя та діяльність В.М. Перетца: культурологічний аспект (2013)
Гапетченко Р. Ю. - Становлення і розвиток сімейного дозвілля в Україні: історико-культурологічний аспект (2013)
Бабенко Ю. А. - Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді (2013)
Ляшенко Л. Л. - Універсум Еріха Корнгольда (2013)
Цимбалюк Н. М. - Дозвілля як фактор соціалізації сільської молоді (2013)
Федоренко М. О. - Моральнісний вимір природи особистості у філософії вчинку Михайла Бахтіна (2013)
Левчук Я. М. - Соціально-культурний феномен функціонування молодіжних субкультур (2013)
Бабенко Н. Б. - Соціологічна інтерпретація результатів дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді в Україні, Масюк Н. В. (2013)
Матвеічева Ю. О. - Міжкультурний діалог: особливості його реалізації в Україні (2013)
Лісецький С. Й. - Грає Олег Криштальський (2013)
Сушицька І. М. - Трансформація життєдіяльності української сім’ї в сучасному суспільстві (2013)
Погребняк Г. П. - Світоглядні засади художнього відтворення картини світу (частина І) (2013)
Лисенко-Ткачук І. В. - Проблеми Синтезу мистецтв у сучасному міському середовищі (на прикладі Маріїнського архітектурного комплексу) (2013)
Чупріна Н. В. - Аналіз взаємовпливу мистецтва, моди та культури (2013)
Шариков Д. І. - Естетична теорія сучасного танцю та балету (2013)
Кротова Т. Ф. - Повсякденна мода у живописі і графіці доби модерну (2013)
Шандренко О. М. - Жестуальність моди в контексті невербальної комунікації (2013)
Медведєва А. О. - Проблеми значення масок у контексті зміни культурних епох, інверсія їхнього смислу (2013)
Донченко Н. П. - Продуктивність режисерської творчості та питання розвитку творчих здібностей фахівця театрального мистецтва, Дячук В.П. (2013)
Лісецький С. Й. - Цей митець вніс свою частку в розбудову української музичної культури (нове про композитора М. Вербицького) (2013)
Ян І. М. - Діяльність всеукраїнського державного квартету імені Ж. Вільома 20-х – початку 30-х років ХХ століття (2013)
Пучко-Колесник Ю. В. - Сучасна хорова музика: до питання інтерпретації (2013)
Радзієвський В. О. - Чи відносяться сучасні популярні музичні субкультури до резонансних? (2013)
Садовникова Д. В. - Микола Лисенко та Михайло Драгоманов: спільна діяльність на ниві національного відродження (2013)
Гавенко О. С. - Творча спадщина М. Лукаша у соціокультурному просторі України другої половини ХХ століття (2013)
Тодорюк Ю. І. - Сучасний стан балетного мистецтва України (2013)
Геді А. І. - До проблеми етнографічних і фольклорних досліджень угорської традиційної культури (2013)
Сверлюк Я. В. - Взаємодія диригента та оркестрового колективу як психолого-педагогічний феномен (2013)
Безручко О. В. - Кінопедагогічна діяльність відомого українського кінорежисера Р.Р. Єфименка (2013)
Прищенко С. В. - Специфіка художньо-проектної культури та становлення дизайн-освіти, Сенчук Т. В. (2013)
Підлипська А. М. - Регіональні школи бального танцю в Україні (2013)
Зеліско Л. І. - Національно-правова парадигма становлення юриста-фахівця (система культурологічної освіти у ВНЗ) (2013)
Казначеєва Л. М. - Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх педагогів (2013)
Ходаківський М. С. - Історико-краєзнавчі особливості в художній освіті України (2013)
Бойко З. В. - Загальнофілософські та історико-культурні витоки мистецької освіти в Україні (2013)
Цикин В. А. - Философская интерпретация сущности инновационного образования (2013)
Голуб Є. С. - Віртуальність у системі освіти: диверсифікація засобів навчання (2013)
Книш І. В. - Гуманітарні та природничі науки в постнекласичній освіті (2013)
Макаров З. Ю. - Классическая категория "закон" в перспективе современной научной рациональности (2013)
Зленко Н. М. - Еволюція наукових поглядів на формування поняття "ризик" (2013)
Поліщук О. С. - Колективна дія численних соціальних утворень та їх парадокси (2013)
Прокопенко Б. В. - Новые мировоззренческие ориентиры меганауки под влиянием современных конвергентных технологий (2013)
Орищенко М. М. - Кризис в психологии (философский анализ) (2013)
Вертель А. В. - Жак Лакан: от фантазмов воображаемого к поиску сознания (2013)
Клевец І. Ю. - Постнекласичне осмилення сучасного соціального конфлікту (2013)
Сумченко С. В. - Проблема філософського осмислення технологічного критерію суспільного прогресу (2013)
Карпенко Т. М. - Етизація наукового дискурсу в умовах техногенних цивілізаційних трансформацій (2013)
Карпенко В. Є. - Философия техноинтеллекта: терминологический анализ (2013)
Дєнєжніков С. С. - Супертехнології штучного інтелекту в трансгуманістичному дискурсі (2013)
Гайворонська О. О. - Нанотехнологічна ситуація суспільства ХХІ століття (2013)
Пушкар Я. В. - Вплив сучасних технологій на становлення мегасоціуму (2013)
Кравченко Т. А. - Информационно-сетевая парадигма: ключевые особенности (2013)
Пономаренко В. А. - Философский дискурс супертехнологий (2013)
Доній Н. Є. - Концепт "смертельне бажання": деталі становлення в психоаналітичному дискурсі (2013)
Косяк В. А. - Христианство в его коллизиях с иноверием и неверием (2013)
Плотникова О. Ю. - Особенности концептуализации греха в современном языковом пространстве (2013)
Штейн О. И. - Вера и ее формирование в иудаизме (2013)
Петрушкевич М. С. - Аналіз поняття релігійної комунікації (2013)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура українського суспільства: цивілізовані стандарти та вітчизняні реалії (2013)
Татаринов С. И. - Проявления антисемитизма в Донбассе в конце ХІХ–начале ХХ столетий (2013)
Лупак Т. І. - Особливості соціокультурної ситуації в Закарпатському регіоні України у другій половині ХХ століття (2013)
Титул, зміст (2014)
Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави (2014)
Асоціація "Укрцукор" проти імпорту тростинного цукру в Україну в 2014/15 маркетинговому році (2014)
Гізбуллін Н. Г. - Краплинному зрошенню в буряківництві наука говорить "так"!, Андреєва Л. С, Доронін В. А., Моргун І. А. (2014)
Шевченко Т. В. - Поєднання позакореневого живлення з фунгіцидами та їх вплив на продуктивність буряків цукрових (2014)
Карпук Л. М. - Математичні моделі росту та розвитку цукрових буряків залежно від кліматичних факторів, Присяжнюк О. І. (2014)
Доронін В. А. - Удосконалення методу визначення схожості насіння цукрових буряків, Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В., Бойко І. І. (2014)
Загородньому Григорію Дмитровичу - 75 років (2014)
Бала О. П. - Таксаційна характеристика деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України, Хань Є. Ю. (2014)
Букша І. Ф. - Визначення критеріїв та індикаторів сталого ведення лісового господарства на основі даних інвентаризації і моніторингу лісів, Пивовар Т. С., Пастернак В. П., Букша М. І., Солодовник В. А., Яроцький В. Ю. (2014)
Лакида І. П. - Удосконалені таблиці сум площ поперечних перерізів та запасів нормальних деревостанів вільхи чорної (2014)
Лакида П. І. - Надземна фітомаса та депонований вуглець дерев сосни кримської у Криму, Василишин Р. Д., Домашовець Г. С., Швець Ю. П. (2014)
Свинчук В. А. - Модель об’єму круглих лісоматеріалів за діаметром у верхньому відрізі та довжиною, Кашпор С. М., Миронюк В. В. (2014)
Ситник С. А. - Аналіз лісівничо-таксаційних показників модальних деревостанів robinia pseudoacacia L. Лівобережного Придніпровського Степу (2014)
Содолінський Р. В. - Методика визначення розрахункової лісосіки у лісах України для окремого лісогосподарського підприємства, Гірс О. А., Кашпор С. М. (2014)
Левченко В. В. - Перспективи використання природного поновлення дуба звичайного у дібровах Правобережного Лісостепу України (2014)
Яворовський П. П. - Лісові пожежі і система заходів створення протипожежних заслонів у лісах України (2014)
Бровко О. Ф. - Щодо дії урбосередовища на водний режим асиміляційного апарату і репродуктивну здатність саджанців калини звичайної та гордовини, Бровко Ф. М. (2014)
Василенко І. Д. - Підвищення тривалості життя деяких видів чагарників Білоцерківщини періодичним обрізуванням, Філіпова Л. М., Фучило Я. Д. (2014)
Левін С. В. - Особливості росту дерев сосни кримської залежно від їх розташування у насадженні, Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Рябухін О. Ю. (2014)
Ловинська В. М. - Продуктивність соснових насаджень Лівобережного Придніпровського Степу (2014)
Лялін О. І. - Приживлюваність та збережуваність саджанців у лісових культурах дуба звичайного (2014)
Maurer V. M. - Ways to improve and increase the stability developed forest plantations, Pinchuk А. P. (2014)
Рижов О. М. - До питання впливу рекреаційних навантажень на вміст основних елементів мінерального живлення у дерново-шаруватих грунтах, Бровко Ф. М., Бровко О. Ф. (2014)
Середюк О. О. - Оптимізація традиційних та дослідження новітніх способів розмноження ялини європейської (Picea Abies (L.) H. Karst.) в умовах іn vivo та in vitro, Чорнобров О. Ю., Клюваденко А. А., Колесніченко О. В. (2014)
Фучило Я. Д. - Вплив товщини зимових живців чорних тополь на їх укорінення і ріст живцевих саджанців, Сбитна М. В., Фучило Д. Я. (2014)
Крилов Я. І. - Динаміка снігового покриву і меліоративні властивості протиерозійних насаджень (2014)
Лобченко Г. О. - Вплив зімкнутості та світлопроникності на проективне покриття живого надґрунтового покриву полезахисних лісових смуг (2014)
Міндер В. В. - Сніговий покрив захисних насаджень в умовах складного рельєфу, Малюга В. М. (2014)
Гатальська Н. В. - Особливості організації території кампусу Кіпрського університету у м. Нікосія (Республіка Кіпр), Крачковська М. В. (2014)
Гричук М. О. - Ретроспективний аналіз створення та розвитку дендропарків Українського Полісся (2014)
Зібцева О. В. - Вуличні насадження центральної частини м. Новгород-Сіверського (2014)
Колесніченко О. В. - Особливості росту Каштана їстівного (Castanea sativa Mill.) за різних умов мінерального живлення (2014)
Мирончук К. В. - Вплив формувального обрізування на розвиток живоплотів та динаміку приросту пагонів (2014)
Михайлович Н. В. - Структурний аналіз дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Чернівецький парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка" (2014)
Піхало О. В. - Особливості зростання вуличних насаджень в урбогенних умовах м. Києва (2014)
Ковалевський С. Б. - Історія і досвід використання злакових рослин в Україні та за кордоном, Соловей Д. С. (2014)
Коваль Т. В. - Математичне моделювання розкрою круглих лісоматеріалів на пиломатеріали (2014)
Малахова О. С. - Аналіз напруженого стану при згинанні пиломатеріалів із врахуванням наявності сучків (2014)
Марченко Н. В. - Дослідження витрат сировини у виробництві радіальних пиломатеріалів (2014)
Pinchevska O. O. - Algorithm of saw timber drying quality, Koval V. S., Golovach V. M. (2014)
Сірко З. С. - Розрахунок обсягів деревинних відходів, які утворюються у виробництві під час перероблення деревини (2014)
Goychuk A. F. - Etiology of common Ash diseases in Podolia, Ukraine, Kulbanska I. M. (2014)
Маурер В. М. - Назустріч віковому ювілею кафедри (2014)
Професор Євгеній Венедиктович Алексєєв. До 145-річчя від дня народження (2014)
Професор Сергій Миколайович Козьяков. До 95-річчя від дня народження (2014)
Професор Володимир Єфремович Свириденко. До 85-річчя від дня народження (2014)
Вихідні дані (2014)
Дєгтяр А. О. - Оцінювання ефективності інноваційних проектів: методологічний аспект, Гончаренко М. В. (2010)
Бакуменко В. Д. - На допомогу здобувачу наукового ступеня (2010)
Бульба В. Г. - Історико-компаративний огляд класичних парадигм щодо визначення сутності та змісту функцій держави (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічна філософія державного управління (2010)
Козуб В. П. - Трансформація системи публічного адміністрування на основі інструментарію адміністративної реформи (2010)
Ульянченко Ю. О. - Методологічні засади формування кластерної політики в умовах глобалізації (2010)
Домбровська С. М. - Теоретичні аспекти формування механізмів державного управління у реформуванні вищої освіти України (2010)
Карамишев Д. В. - Механізм формування системи збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Україні, Карамишева Л. Є. (2010)
Бублій М. П. - Соціальний захист молоді як однієї з категорій економічно активного населення (2010)
Мельников О. С. - Удосконалення процедури проведення попередньої кваліфікації учасників торгів при здійсненні державних закупівель (2010)
Мініч В. Г. - Державне управління інвестиційною діяльністю як предмет наукових досліджень (2010)
Оніщук Л. М. - Філософія державного регулювання туристичної галузі: регіональний аспект, Ворона П. В. (2010)
Коваленко Н. В. - Багатовекторність державної політики щодо подолання бідності в Україні (2010)
Мельниченко О. А. - Теоретико-методологічні основи державного регулювання туризму (2010)
Приходько Р. В. - Ресурсне та організаційне забезпечення соціального розвитку територіальних громад (2010)
Худоба О. В. - Координаційний механізм системи охорони здоров'я як складова державного управління (2010)
Щербакова О. Л. - Роль бюджету в управлінні розвитком монофункціонального міста (2010)
Статівка Н. В. - Демографічна складова економічної безпеки України, Смаглюк А. А. (2010)
Газарян (Краснопьорова) С. В. - Теоретико-системний зміст професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (2010)
Євдокимов В. О. - Аналіз психологічних причин конфліктів в органах державної влади, Рябічко О. В. (2010)
Будко О. О. - Стан соціально-психологічного клімату в трудових колективах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2010)
Мартиненко В. М. - Формування політичної еліти в поліетнічному регіоні, Головко С. В. (2010)
Рогова О. Г. - Правові засади впровадження страхування професійної відповідальності медичних працівників (2010)
Сумська В. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "лобіювання" (2010)
Дубовик К. Є. - Організаційно-правові засади забезпечення соціалізації і ресоціалізації неповнолітніх в Україні (2010)
Лук'янчук П. Х. - Удосконалення організаційно-правового механізму профспілкового контролю та захисту прав працівників (2010)
Михайлик І. М. - Організаційно-правові засади функціонування системи загальної середньої освіти на регіональному рівні (2010)
Титаренко О. М. - Партійна дисципліна як складова процесу державотворення (2010)
Задорін Ю. М. - Удосконалення організаційно-правового механізму діяльності державних установ (2010)
Козирєв П. Г. - Сучасні підходи до оцінювання якості надання державних послуг (2010)
Кузнякова Т. В. - Досвід Росії щодо вдосконалення книговидання в умовах модернізації країни (2010)
Луговенко Н. В. - Світовий досвід запровадження пенсійних реформ: уроки для України (2010)
Жерліцин Д. К. - Деякі аспекти практики надання якісних публічних послуг органами влади у США, Великій Британії, Канаді, Польщі, Японії, Швеції, Франції (2010)
Кузьменко Є. І. - Вплив субстратів на розвиток винограду в умовах антропогенного забруднення (2012)
Романчук Л. Д. - Екологічна оцінка рівня забезпеченості мікроелементами ґрунту агроценозів Житомирського району, Стежко О. В. (2012)
Сілецька О. В. - Режим живлення старовікової люцерни та її насівних культур (2012)
Слобода П .М. - Динаміка фізико-хімічних показників сірого лісового ґрунту під впливом систем удобрення топінамбура в західному Лісостепу України (2012)
Цвей Я. П. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежно від насичення зерновимикультурами, Леньшин О. Г. (2012)
Чередничок А. І. - Вплив різних ланок короткоротаційних сівозмін на накопичення енергії у побічній частині продукції зернових культур (2012)
Шам І. В. - Особливості забур’яненості посівів культур короткоротаційних сівозмін в умовах східної частини Лісостепу України, Борівський А. Ф. (2012)
Волкогон В. В. - Ефективність сумісної обробки насіння цукрових буряків Поліміксобактерином, інсектицидом Семафор 20 SТ та фунгіцидом Превікур 607 СЛ, Токмакова Л. М., Пищур І. М., Саблук В. Т., Грищенко О. М. (2012)
Крук І. В. - Тонкошарова хроматографія (ТШХ) як метод контролю якості протруюванняпестицидами насіння та токсикації сходів ріпаку, Чергіна О. Д. (2012)
Курдюкова О. М. - Формування бур’янового компонента агрофітоценозів залежно від обробітку ґрунту, Лєвєнцова Г. В., Польова В. М. (2012)
Липитан Р. М. - Ефективний захист посівів цукрових буряків від бур'янів (2012)
Лютко Л. М. - Мінливість фенотипічної структури популяції колорадського жука, Бойко Ю. В. (2012)
Хом'юк С. О. - Ваточник сирійський – кращий медонос України (2012)
Авраменко С. В. - Урожайність жита озимого залежно від строків сівби та системи удобрення у східній частині Лісостепу України (2012)
Бабич А. О. - Підвищення продуктивності сої при застосуванні позакореневих підживлень в умовах правобережного Лісостепу України, Сереветник О. В., Лохова В. І. (2012)
Беленіхіна А. В. - Реакція сучасних сортів проса на погодні умови, фони мінерального живлення та способи сівби в умовах Лісостепу України в умовах Лісостепу України (2012)
Бобер А. В. - Залежність схожості зерна ячменю ярого сорту Скарлет від факторів вирощування тазберігання (2012)
Бобось І. М. - Вплив комплексного мікробного препарату "фосфонітрагіну" на урожайність бобівлопаток кущових сортів вігни овочевої (Vigna sesquіpedalis (L.) w.s.wight.), Кубишкіна О. О. (2012)
Бордюжа Н. П. - Вплив добрив на динаміку обмінного калію в лучно-чорноземному карбонатному ґрунті за вирощування пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу України, Мізерна Н. А. (2012)
Гера О. М. - Продуктивність буряку столового залежно від добрив на торфовищах Полісся (2012)
Господаренко Г. М. - Вміст клейковини в зерні пшениці ярої та її якість залежно від рівня азотного живлення, Любич В. В., Сухомуд О. Г. (2012)
Гунько С. М. - Якість бульб картоплі різних сортів в процесі тривалого зберігання, Войтенко Я. Ю. (2012)
Жуйков О. Г. - Агробіологічна оцінка сучасного сортового складу гірчиці сарептської завирощування в умовах Сухого Степу (2012)
Завадська О. В. - Якість свіжої і солоної продукції огірка залежно від сорту та розміру плодів, Дяденко Т. В. (2012)
Ільчук Р. В. - Ураження бульб картоплі ризоктоніозом та гнилизною залежно від строків садіння і рівнів живлення, Недільська У. І. (2012)
Карпук Л. М. - Особливості росту і розвитку цукрових буряків різних гібридів (2012)
Кнап Н. В. - Роль сорту у формуванні урожайності картоплі в Закарпатті (2012)
Коберник М. В. - Залежність фізичних та фізіологічних властивостей зерна кукурудзи від його біохімічних показників у процесі зберігання, Ящук Н. О. (2012)
Кубряк Р. В. - Прогнозування врожайності і якості насіння цукрових буряків (2012)
Куць Р. А. - Вплив технології вирощування на продуктивність жита озимого в умовах Західного Полісся України, Плакса Н. В., Романюк П. В. (2012)
Манько К. М. - Реакція сучасних гібридів кукурудзи на густоту рослин залежно від фону живлення, Музафаров Н. М. (2012)
Плакса В. М. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність та фітосанітарний стан пшениці озимої в умовах західного Полісся України, Сичук Л. В., Корнелюк В. Г. (2012)
Повидало В. М. - Вплив макро- та мікродобрив на урожайність багаторічних злакових трав (2012)
Ратошнюк Н. П. - Вплив продукції "МаxiМаrin" на вкорінення регенерантів хмелю in vitro, Козлик Т. І. (2012)
Савчук О. Д. - Продуктивность и качество урожая сорта винограда Цитронный Магарача, выращиваемого в условиях Алуштинской долины (2012)
Сацик М. І. - Вплив добрив та тривалості вирощування багаторічних трав на їхню продуктивність в умовах осушуваних торфовищ Лісостепу (2012)
Семенко Л. О. - Динаміка виносу основних елементів живлення при вирощуванні капусти білоголової ранньої (2012)
Сторожик Л. І. - Особливості формування кореневої системи сорго цукрового (2012)
Ткач О. В. - Цикорій та особливості його вирощування (2012)
Хоміна В. Я. - Залежність урожайності лікарської рослинної сировини васильків справжніх від розміщення рослин на одиниці площі (2012)
Хомяк П. В. - Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці та її вплив на основні показники продуктивності культури (2012)
Чернелівська О. О. - Продуктивність гібридів цукрових буряків в Правобережному Лісостепу України (2012)
Чинчик О. С. - Вплив мінеральних добрив та ризогуміну на урожайність гороху в умовах Лісостепу західного (2012)
Ящук Н. О. - Динаміка cклоподібності та кількості клейковини зерна пшениці озимої, вирощеного за різних умов, у процесі тривалого зберігання, Завгородній В. М. (2012)
Мулярчук О. І. - Якість капусти білоголової свіжої (2012)
Мельничук С. Л. - Зимостійкість озимого ріпаку залежно від рівня мінерального живлення (2012)
Каленська С. М. - Вплив доз мінеральних добрив та сортових особливостей на вихід цукру та біоетанолу із сорго цукрового в умовах правобережного Лісостепу України, Гринюк І. П. (2012)
Коломієць Л. В. - Використання ФАР посівами кукурудзи на корм (2012)
Байструк-Глодан Л. З. - Успадкування ознак насіннєвої продуктивності в гібридів (F2) конюшини лучної (2012)
Безносюк К. П. - Характеристика ознак продуктивності фертильних гібридів моркви столової, типів їх успадкування та ефектів гетерозису в порівнянні з батьківськими формами (2012)
Бех Н. С. - Суспензійна культура клітин цукрових буряків, Войтовська В. І., Недяк Т. М. (2012)
Бровко С. М. - Успадкування ознаки стійкості до глюфосинату амонію при створенніпилкостерильних материнських компонентів ЦЧС гібридів цукрових буряків (2012)
Верещагін І. В. - Особливості взаємозв’язку вмісту олії у насінні з господарськими ознаками рослинконопель (2012)
Катаєва Т. Є. - Нові білоплідні кабачки-цукіні, Борисенко Л. Д. (2012)
Кірян В. М. - Побудова статусметричних моделей ознаки зимостійкості пшениці (2012)
Коник Г. С. - Взаємозв’язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами усортозразків лядвенцю рогатого (2012)
Кононова Н. Г. - Новий гібрид перцю солодкого донецький сувенір F1 (2012)
Любич В. В. - Вміст клейковини та її якість в зерні спельтоїдних гібридів F3–5, одержаних від схрещування Triticum aestivum L. ? Triticum spelta L, Жекова О. І., Сухомуд О. Г., Парій Ф. М. (2012)
Мигаль М. Д. - Вплив чеканки рослин конопель на насіннєву продуктивність, Кмець І. Л. (2012)
Міщенко С. В. - Зміна насіннєвої продуктивності конопель під впливом самозапилення (2012)
Недільська У. І. - Оцінка вихідного матеріалу картоплі за середньою масою бульби, Ільчук Р. В. (2012)
Орлов С. Д. - Комбінаційна здатність у селекції кормових буряків, Костогриз Л. А., Бровко С. М., Мілієнко М. В. (2012)
Палінчак О. В. - Методологічні аспекти створення селекційного матеріалу дині (2012)
Харицкий Н. В. - Новітні методи прискорення селекційного процесу в гетерозисній селекції моркви посівної, Позняк А. В. (2012)
Чередничок О. І. - Порівняльний аналіз співвідношення складових ембріогенезу у сортів цукрових буряків за дії контрастних умов під час цвітіння, Корнеєва М. О. (2012)
Щербина О. З. - Характеристика гібридів сої за ознакою "маса насіння з рослини, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2012)
Балагура О. В. - Кількісний і якісний склад маточників ЧС гібридів цукрових буряків залежно від строків сівби і норми висіву (2012)
Гойсюк Л. В. - Економічна ефективність вирощування кабачка кущового в умовах південної частини Лісостепу західного (2012)
Присяжнюк О. І. - Розробка методики ідентифікації стресових станів рослин сої, Сахаран Є. В., Половинчук О. Ю. (2012)
Гончаренко В. І. - Флора судинних рослин Шацького національного природного парку, Калінович Н. О. (2009)
Горун А. А. - Стан вивченості флори й фауни на території Шацького національного природного парку (2009)
Данилик Р. М. - Рід Bidens L. (Asteraceae) у флорі Шацького національного природного парку, Данилик І. М. (2009)
Кузьмішина І. І. - Охоронний статус рідкісних та зникаючих видів рослин Шацького національного природного парку, Коцун Л. О., Войтюк В. П., Романюк Н. З., Матейчик В. І., Безсмертна О. О. (2009)
Лакида П. І. - Біопотенціал лісів Шацького національного природного парку: стан та перспективи, Сахарук Г. С., Гоцик О. С. (2009)
Горбань І. М. - Про особливо цінні ліси для збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, Затушевський А. Т., Матейчик В. І. (2009)
Турич В. В. - Постмеліоративні й резерватогенні трансформації лісів Шацького національного природного парку, Ященко П. Т. (2009)
Войтюк В. П. - Оцінка генофонду плюсових дерев сосни звичайної Шацького регіону за вегетативним потомством, Андреєва В. В., Лісовська Т. П. (2009)
Праходский С. А. - Адаптация и состояние сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) в лесных культурах, Каплич В. М. (2009)
Кучерявий В. П. - Оптико-спектральні методи експрес-діагностики рослин Шацького національного природного парку, Мокрий В. І., Піць Н. А. (2009)
Корусь М. М. - Сильватизація аграрних екосистем Шацького поозер’я як прояв їх ренатуралізації, Ященко П. Т. (2009)
Карпова Г. О. - Особливості заростання заток озера Світязь, Зуб Л. М. (2009)
Зуб Л. М. - Заростання оз. Чорне Велике в умовах підвищеного антропогенного впливу, Карпова Г. О. (2009)
Блажко О. А. - Аналіз прибережно-водної та водної судинної флори Шацьких озер (2009)
Грабовський В. А. - Дослідження часових змін накопичення радіоцезію грибами Західного регіону України, Дзендзелюк О. С., Дуцяк Г. З., Колянчиков І. П. (2009)
Грабовський В. А. - Часові та сезонні зміни вмісту 137Сs у деяких рослинах Шацького національного природного парку впродовж 1996–2007 рр., Дзендзелюк О. С., Дуцяк Г. З. (2009)
Царик Й. В. - Екологічний моніторинг для потреб збереження біологічного різноманіття Шацького національного природного парку, Горбань І. М., Гнатина О. С. (2009)
Козловський М. П. - Розкладання хвої сосни звичайної в підстилці сирих соснових лісів окремими розмірними групами ґрунтових біодеструкторів, Білецький Ю. В. (2009)
Хамар І. С. - Зоопланктон як індикатор екологічного стану водойм Шацького національного природного парку, Назарук К. М. (2009)
Пашкова О. В. - Особливості розвитку пелагічного зоопланктону в Шацьких озерах різного рівня трофії (2009)
Хрокало Л. А. - Бабки (Odonata) та деякі двокрилі комахи (Diptera: Calliphoridae; Sarcophagidae) регіону Шацьких озер, Вервес Ю. Г. (2009)
Пушкар Т. І. - Фауна й екологія коротковусих прямокрилих (Orthoptera, Caelifera) Шацького національного природного парку (2009)
Кравченко О. М. - Фауна твердокрилих (Insecta: Coleoptera) на території Шацького національного природного парку та прилеглих територій (2009)
Кравченко О. М. - Скарабеоїдні жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Шацького національного природного парку та прилеглих територій, Кравченко С. О. (2009)
Кравченко О. М. - Колеоптероїдні комахи Шацького національного природного парку та прилеглих територій. Жуки-вусачі (Coleoptera, Cerambycidae), Кравченко С. О. (2009)
Кравченко О. М. - Поширення жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) на території Шацького національного природного парку (2009)
Радченко О. Г. - Фауна, зоогеографічні особливості та необхідність охорони мурашок Шацького національного природного парку (2009)
Петренко А. А. - Видовий склад жуків-стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) Шацького національного природного парку (2009)
Дубровський Ю. В. - До вивчення кровосисних комарів північно-західної Волині, Дубровська Л. Д. (2009)
Сухомлін К. Б. - Регуляція чисельності водних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) паразитами в межах Волинського Полісся, Зінченко О. П., Теплюк В. С. (2009)
Ситник Ю. М. - Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів), Шевченко П. Г., Олексієнко Н. В. (2009)
Волошковець О. В. - Вплив демографічного навантаження та урбанізованих територій на формування видового різноманіття іхтіофауни річково-озерних екосистем, Гриб Й. В. (2009)
Гриб Й. В. - Абіотичні фактори впливу на відродження аборигенної іхтіофауни природних водойм Західного Полісся України, Сондак В. В. (2009)
Євтушенко М. Ю. - Екологічна мінливість окуня та плітки Шацьких озер та Косівського водосховища, Майструк І. А., Цедик В. В., Курбатова І. М., Сінчук М. А. (2009)
Куньчик Т. М. - Зимувальні ями Шацького поозер’я як природні біологічні реактори, Климнюк О. М., Бігун В. К. (2009)
Сидоренко М. М. - Роль рослинних угруповань родів Potamogeton та Characeae в екології карликового сомика (Ictalurus nebulosus nebulosus) озер Шацького національного природного парку, Сінчук М. А. (2009)
Горбань Л. І. - Земноводні Шацького національного природного парку та їх охорона (2009)
Білецька М. Г. - Птахи лісових біоценозів Шацького національного природного парку, Сологор К. А., Добровольська Н. А. (2009)
Горбань І. М. - Про причини скорочення видового різноманіття птахів унаслідок розвитку будівельного сектору (2009)
Матейчик В. І. - Облік водно-болотних птахів на озерах Шацького національного природного парку, Горбань І. М. (2009)
Шкаран В. І. - Результати кільцювання птахів у Шацькому національному природному парку у 2004–2008 рр. (2009)
Шкаран В. І. - Заселеність штучних гніздівель птахами-дуплогніздниками й дрібними ссавцями в лісових біотопах Шацького національного природного парку (2009)
Зайцева Г. Ю. - Трофічні зв’язки сови вухатої (Asio otus L.) та дрібних гризунів (Rodentia) на території Шацького поозер’я, Гнатина О. С. (2009)
Сеник М. А. - Орнітоценози екотонних чагарникових угруповань, Царик Й. В. (2009)
Башта А.-Т. - Значення екосистем Шацького поозер’я для збереження фауни рукокрилих (Chiroptera) регіону Західного Полісся (2009)
Демянчик М. Г. - Результаты мониторинга мигрирующих видов рукокрылых в биосферном резервате "Прибужское Полесье" (2009)
Демянчик В. Т. - Многолетняя динамика лесных видов микромаммалий Micromammalia на Выгонощанском лесо-болотном массиве (2009)
Мікловда В. П. - Кібернетичний та синергетичний підходи до теоретичного контенту конкурентоспроможності, Пулянович О. В., Мошак С. М. (2014)
Черленяк І. І. - Модернізаційний вибір країни та конкурентоспроможність національної економіки (2014)
Лащак В. В. - Державне фінансове регулювання споживчих цін: необхідність та сутність (2014)
Назаркевич О. Б. - Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малих сільськогосподарських підприємств (2014)
Слава С. С. - Динаміка показників ефективності регулювання оплати праці в Україні, Висіч О. В., Павлович В. І. (2014)
Грушева А. А. - Описова модель формування управлінської компетентності в процесі професійної підготовки економістів (2014)
Овчарук М. М. - Теоретичні основи формування соціальної політики за сучасних умов господарювання (2014)
Турок В. В. - Соціально-економічні підходи до дослідження торгівлі людьми (2014)
Живко З. Б. - Механізм управління системою економічної безпеки підприємства (2014)
Вдовенко Н. М. - Методичне забезпечення розвитку галузей аграрного сектору економіки (2014)
Пойда-Носик Н. Н. - Концептуальні основи ринкового механізму формування складу ціни у сфері туризму та рекреації, Грабар М. В. (2014)
Ніконенко У. М. - Паливно-енергетичні ресурси України: сьогодення та майбутні перспективи (2014)
Газуда М. В. - Методологічні підходи до визначення оцінки ефективності управління використанням відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві (2014)
Базилюк В. Б. - Особливості функціонування та трансформації підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах інституційних перетворень (2014)
Побережний Р. О. - Формування матриці стратегій розвитку машинобудівного підприємства: змістовні аспекти та особливості (2014)
Готра В. В. - Еволюція наукових поглядів на сутність поняття "інновація" та її особливості в агропромисловому комплексі (2014)
Завадяк Р. І. - Управління інноваційними процесами на промислових підприємствах, Данайканич О. В., Волошина Ю. Я. (2014)
Марина О.-М. В. - Сільський туризм як різновид туризму (2014)
Горошкова Л. А. - Якість житлово-комунальних послуг як складова системи соціальної відповідальності підприємств галузі, Волков В. П. (2014)
Давиденко Н. М. - Оцінка оптимальності структури капіталу акціонерного товариства: проблеми та шляхи оптимізації (2014)
Мамонова Г. В. - Ефективність використання бюджетних коштів на розвиток соціальної сфери, Канцур І. Г. (2014)
Варцаба В. І. - Програмно-цільовий метод як інструмент вдосконалення бюджетного планування, Траньович Ю. П. (2014)
Огородник В. О. - Краудфандинг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансово-інвестиційної системи (2014)
Варцаба В. І. - Маркетингова стратегія розвитку банку: елементи та етапи розробки, Дюлай Є. В. (2014)
Заславська Н. П. - Особливості формування ресурсного потенціалу банків в умовах економічної нестабільності (2014)
Стойка В. С. - Теоретичні підходи до визначення поняття "депозитна політика" та особливостей її формування в комерційному банку (2014)
Осташ С. В. - Кредитна політика комерційного банку та оцінка кредитного портфеля банків України (2014)
Варцаба В. І. - Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого бізнесу, Кампо Г. М. (2014)
Бачо Р. Й. - Оцінка розвитку інститутів саморегулювання кредитної кооперації України (2014)
Тимчак М. В. - Розвиток регіональних страхових ринків України у посткризовий період (2014)
Пшеничнюк Т. В. - Теоретичне обґрунтування основних відмінностей страхової послуги від страхового продукту (2014)
Щербан М. Д. - Оцінка кредитного портфеля кредитних кооперативів у Закарпатській області (2014)
Королович О. О. - Специфіка організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями (2014)
Когут Ю. М. - Вдосконалення підходів до формування та використання місцевих бюджетів, Когут В. В. (2014)
Шигун М. М. - Принципи внутрішнього контролю в системі економічної безпеки підприємства (2014)
Даньків Й. Я. - Історія та еволюція обліку інвестиційних процесів, Остап’юк М. Я. (2014)
Ганусич В. О. - Поняття сукупного доходу підприємства та його відображення у фінансовій звітності (2014)
Вигівська І. М. - Електронні гроші в системі управління фінансовими ресурсами підприємства: облікові аспекти, Семйон В. С. (2014)
Сливка Я. В. - Розвиток методики бухгалтерського обліку: коригування ціни у процесі продажу (2014)
Макарович В. К. - Трансакційні витрати: обліковий аспект, Климко Т. Ю. (2014)
Черленяк І. І. - Карпатський єврорегіон та розвиток міжнародного бізнесу в прикордонній Закарпатській області, Сойма С. Ю. (2014)
Берча О. М. - Загальні тенденції інноваційної діяльності в Україні та Закарпатській області (2014)
Славік Р. В. - Дослідження ринку рекреаційно-туристичних послуг Закарпатської області, Маєвська М. Ю. (2014)
Жуков С. А. - Глокалізація як сучасний і перспективний процес розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин (2014)
Бачо Р. Й. - Тенденції іноземного інвестування в економіку Угорщини, Иллар Е. Й., Бачо Є. Й. (2014)
Summary (2014)
До уваги авторів статей! (2014)
Вихідні дані (2014)
Михайлюк О. А. - Рівень зрілості пізнавальної та розумової сфер як компонент психічного здоров’я, Онищук Н. М., Савчук С. І. (2011)
Мудрик С. Б. - Ігрова культура періоду рабовласницького ладу (2011)
Іщук Н. М. - Морально-етичні цінності – важливий фактор формування особистості вчителя фізичної культури (2011)
Кричфалушій М. В. - Усвідомлення впливу духовності на формування особистості майбутнього спортивного педагога (2011)
Твеліна А. О. - Дослідження проблеми застосування засобів фітнесу у формуванні спеціальних рухових навичок у майбутніх учителів фізичної культури (2011)
Вихор В. І. - Удосконалення фізичної підготовки студентів засобами боксу (2011)
Стрельченко Л. М. - Зміст занять оздоровчим фітнесом для дітей молодшого шкільного віку, Арєшина Ю. Б. (2011)
Вольчинська Н. О. - Реалізація ігрового методу в навчанні дітей дошкільного віку основних умінь і навичок (2011)
Мазурчук О. Т. - Удосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах засобами оздоровчої гімнастики, Навроцький Е. М. (2011)
Митчик О. П. - Рівень інтересу до фізичної культури й спорту в студенток вищих навчальних закладів, Сапожник О. А. (2011)
Навроцький Г. Е. - Мотиви та інтерес до фізичної культури й спорту старшокласників інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Поташнюк І. В. - Теоретико-методичні основи використання оздоровчого впливу засобів фізичної культури на формування й відновлення здоров’я людини, Кубович О. В. (2011)
Самчук О. М. - Формування в студентів основ самовиховання та самовдосконалення, Кліш І. С. (2011)
Андрощук О. Ю. - Покращення рівня фізичної підготовленості та гостроти зору хлопчиків із короткозорістю в процесі занять різними формами лікувальної фізичної культури, Цюпак Т. Є., Цюпак Ю. Ю. (2011)
Валецький Ю. М. - Вплив фізичних навантажень на зміни електрокардіологічних і гематологічних показників у тренованих і нетренованих спортсменів, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2011)
Ганженко Я. М. - Стан респіраторної захворюваності дітей дошкільного віку з ортопедичною патологією, Палатай Ю. В., Арєшина Ю. Б., Лянной Ю. О. (2011)
Дубчук О. В. - Організація занять фізичного виховання в групах фізичної реабілітації при порушеннях постави в студентів із застосуванням калланетики (2011)
Латышев С. В. - Стили противоборства в современной вольной борьбе (2011)
Швай О. Д. - Роль швидкісно-силових здібностей у формуванні технічної підготовки волейболістів 10–14 років, Поляковський В. І., Гнітецький Л. В., Приступа Є. Н. (2011)
Кальниш Ю. Г. - Механізми вдосконалення виконавської дисципліни державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (вітчизняний та зарубіжний досвід) (2010)
Лопушинський І. П. - Рідномовна освіта українців Криму: стан, тенденції та перспективи розвитку (2010)
Білинська М. М. - Соціальні аспекти державної служби в Україні в сучасних умовах, Малюська В. А. (2010)
Іванов М. С. - Державне управління етнонаціональними процесами: категоріальний апарат, Тимофєєв С. П. (2010)
Шаталюк С. Д. - Конституційне забезпечення безоплатної правової допомоги – суттєва складова сучасної демократії (2010)
Ємельянов В. М. - Корупція в сфері державних закупівель: погляд на законодавство України, Степанюк Д. А. (2010)
Багмет М. О. - Цінність місцевого самоврядування як демократичної форми децентралізації державно-владних повноважень, Личко Т. М. (2010)
Плохих В. І. - Соціально-комунікативна проблематика у дослідженнях державно-управлінських відносин, Тригуб К. О. (2010)
Євтушенко О. Н. - Державна влада і місцеве самоврядування в період становлення української державності (2010)
Матяж С. В. - Державне стимулювання меценатської діяльності бізнесу (2010)
Шпак Д. О. - Збори громадян за місцем проживання як одна з форм здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою та участь в ній фондів розвитку громад (2010)
Бадалова О. С. - Миколаївська міська дума і управа та її роль в соціально-економічному житті міста в другій половині ХІХ століття (2010)
Головата В. А. - Проблеми дослідження розвитку системи державної служби України відповідно до стандартів Європейського Союзу (огляд літератури) (2010)
Рибачук М. Ф. - Аберація "свободи слова" (2010)
Райковський Б. С. - Взаємодія виборчої та партійної систем: вітчизняний досвід (2010)
Дзвінчук Д. І. - Перспективи розвитку освітньої політики України в умовах глобалізації, Баран М. (2010)
Турчин Я. Б. - Основні елементи механізму стримувань і противаг у системі державної влади у конституційному проекті УНР Отто Ейхельмана (2010)
Семенченко Ф. Г. - Формування системи цінностей як фактор розвитку культурних традицій (2010)
Колісніченко Н. М. - Медіа-навчання суб’єктів політичної діяльності: світовий досвід та уроки для України (2010)
Шубін С. П. - Структурно-функціональна теорія соціальної дії Талкота Парсонса в політичному маркетинговому аналізі (2010)
Пермінов В. О. - Глобалізація, "сомалізація" та транснаціональна державність: рецепти майбутнього (2010)
Качан О. С. - Демографічні фактори в геополітичних концепціях та теоріях (2010)
Яцишин У. В. - Соціальна доктрина католицизму як основа взаємодії Української Греко-Католицької Церкви із політичними партіями Західної України (2010)
Здоровега М. В. - Візія суспільно-політичної організації української держави Л. Цегельського: теоретичний та практичний контекст (2010)
Донченко Т. О. - Формування державної молодіжної політики в Україні: історико-правовий аспект (2010)
Войнаровський А. М. - Розвиток спортивно-культурних відносин серед освітянських закладів єврорегіону "Буг” (2011)
Радченко О. В. - Розвиток студентського волейболу в Луцькому національному технічному університеті в часи незалежної України, Радченко С. В. (2011)
Тимошенко Ю. О. - Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у сфері фізичної культури (2011)
Файдевич В. В. - Укладання нормативних основ фізичного виховання студентів у післявоєнний період (40–60 рр. ХХ ст. ) (2011)
Wilczkowski E. - Samodzielna praca studentów kierunku wychowania fizycznego w szkołach wyższych, Wilczkowska A., Pasicznik W. (2011)
Воронін Д. Є. - Питання готовності вчителів фізичної культури до професійної діяльності (2011)
Данилко М. Т. - Упровадження педагогічних технологій фізичного виховання та спорту щодо методологічних основ формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури (2011)
Мальона С. Б. - Правова підготовка студентів факультету фізичного виховання й спорту (2011)
Панасюк О. О. - Авторська методика ефективного формування рухових умінь старшокласників у процесі занять єдиноборствами в дитячо-юнацьких спортивних школах (2011)
Хомич А. В. - Самоконтроль студентів за фізичним станом свого організму (2011)
Бакіко І. В. - Роль валеологічних тренінгів щодо позбавлення шкідливих звичок серед молоді та залучення її до занять фізичною культурою й спортом (2011)
Вихор В. І. - Система змагань з оздоровчою спрямованістю (на прикладі боксу та інших єдиноборств) (2011)
Гладощук О. Г. - Валеологічна освіта та ціннісний потенціал у професійній підготовці студентів технічного університету, Тонконог В. М., Бейгул І. О. (2011)
Грициляк С. М. - Вплив засобів баскетболу на стан фізичної підготовленості студентів, Зубрицький Б. Д. (2011)
Іванова А. Є. - Вихідні рівні стану здоров’я та фізичної підготовленості студентів 1 курсу окремих спеціальностей Луцького національного технічного університету, Ковальчук Н. М. (2011)
Латчук В. П. - Специфіка програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді в Норвегії, Клеха І. Г., Базюк В. Д. (2011)
Носарчук Л. М. - Фізичне виховання та спорт як життєво необхідна потреба людини (2011)
Chodinow W. - Porownaie mozliwosci fizycznych dziewczat i chlopcow szcoly podstawowej i gimnazjalney (2011)
Андрійчук О. Я. - Ізометричні вправи у фізичній реабілітації гонартрозу (2011)
Гузій О. В. - Особливості методики фізичної реабілітації для жінок 50–55 років зі стенокардією напруги ІІ функціонального класу, Жарська Н. В. (2011)
Попадюха Ю. А. - Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора-реабілітолога, Глиняна О. О., Горго Ю. П. (2011)
Абдуллаев А. К. - Организация и методика массовой физической культуры борцов (2011)
Гребік О. В. - Профілактика травматизму під час занять гирьовим спортом (2011)
Kraszewski K. - Psychologiczne aspekty zakończenia czynnego uprawiania sportu, Kraszewska A. (2011)
Кальниш Ю. Г. - Компетенція обласних державних адміністрацій як повноважних органів системи виконавчої влади на місцях в Україні, Сухорукова А. Л. (2010)
Лопушинський І. П. - Конфлікт інтересів на державній службі: проблеми законодавчого врегулювання в Україні (2010)
Ємельянов В. М. - Державна влада України в боротьбі з корупцією в органах правосуддя, Татаренко В. Б. (2010)
Гавеля В. Л. - Корреляция целей с культурными универсалиями в процессе реализации социальных задач и самореализации человека (2010)
Євтушенко О. Н. - Концепція М. Драгоманова щодо ролі самоврядної громади в системі державних відносин, Лушагіна Т. (2010)
Шубін С. П. - Держава та громадянське суспільство: еволюція взаємовідносин від витоків до кінця XVIII століття (2010)
Євтушенко Л. Е. - Політика російського самодержавства у 80-90-х рр. ХІХ ст. щодо згортання земського самоврядування, Іванов М. С. (2010)
Мінц М. О. - Бездомність: соціальний аспект (2010)
Донченко Т. О. - Концептуалізація поняття зайнятості молоді в Україні (2010)
Бояревич М. Л. - Основи формування особистості керівника-лідера в органах державної влади та місцевого самоврядування, Євтушенко О. Н. (2010)
Гриськова А. М. - Фінансовий механізм як основна складова забезпечення виборчого процесу (2010)
Фуртатов В. С. - Удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення (2010)
Верба С. М. - Впровадження сучасних методів навчання державних службовців із застосуванням європейських стандартів для професіоналізації державної служби України (2010)
Матяж С. В. - Особливості державного регулювання меценатської діяльності на Миколаївщині (2010)
Тригуб К. О. - Неінституціоналізовані соціальні комунікації у системі державного управління (2010)
Штирьов О. М. - Етична інфраструктура як механізм впливу на формування управлінської еліти (2010)
Ковнір О. І. - Стан та перспективи навчання українською мовою у вищій школі України (2010)
Шевчук О. В. - Вплив російсько-китайського співробітництва на безпеку в азійсько-тихоокеанському регіоні (2010)
Семенченко Ф. Г. - Визначальні фактори трансформації політичних цінностей сучасного українського суспільства (2010)
Турчин Я. Б. - Основні етапи становлення і розвитку конституційних ідей О. Ейхельмана (2010)
Кривошеїн В. В. - Феномен групового мислення як чинник ризику прийняття політичних рішень (2010)
Сорока С. В. - Особливості взаємодії сенату республіки Польща із сеймом у процесі реалізації державно-управлінських функцій (2010)
Крушинський Б. - The Progress of the ISAF Mission in Afghanistan and the New Way to Effective Strategy, Партемор Е. (2010)
Ханстантинов В. О. - Необхідність толерантності (2010)
Лютко Н. В. - Ціннісні аспекти рекламної діяльності у виборчому процесі (2010)
Сидун С. - Україна та Європейський союз: особливості розвитку взаємовідносин (2010)
Кучма Л. О. - Процесуальний вимір політичного маніпулювання (2010)
Громадська Н. А. - Сутність соціального діалогу та його роль у соціальній політиці держави (2010)
Древаль Ю. Д. - Публічна сфера і держава: деякі методологічні питання (2009)
Солових В. П. - Культурологічно-історичні аспекти формування перших моделей державного управління (2009)
Радченко О. В. - Типологізація державноуправлінських режимів як системи суспільних відносин: класичні підходи, Хомуленко Т. Б. (2009)
Бабич А. О. - Формування концепції державного антикризового управління в Україні (2009)
Парій Я. П. - Теоретичні аспекти державного управління інвестиційним кліматом (2009)
Крюков О. І. - Сутність політичної модернізації як суспільного явища (2009)
Приходченко Л. Л. - Щодо складності застосування показників оцінювання ефективності державного управління: теорія і практика (2009)
Болдуєв М. В. - Підвищення ефективності фінансово-кредитних важелів регулювання розвитку регіонального АПК (2009)
Ворона П. В. - Пріоритети та пропозиції щодо реформи місцевого самоврядування в Україні (2009)
Кравченко М. В. - Шляхи вдосконалення державного регулювання безпеки й охорони праці в системі соціального захисту (2009)
Пасемко Г. П. - Феноменологія аграрних відносин як об’єкта державного регулювання (2009)
Cавченко Б. Г. - Запровадження стандартів управління якістю в органи влади, Будко О. О. (2009)
Соболь Р. Г. - Сутність державного регулювання страхової діяльності в Україні (2009)
Статівка Н. В. - Політика сприяння розвитку аграрного бізнесу в Україні (2009)
Макаренко О. М. - Тенденції й перспективи розвитку пенсійного забезпечення осіб похилого віку в Україні (2009)
Волинець Є. С. - Особливості застосування регіональних стратегій як механізмів демократизації врядування в Україні (2009)
Гребенюк О. О. - Особливості державного регулювання розвитку проблемних регіонів (2009)
Дементов В. О. - Механізми регулювання соціальної сфери в соціальній державі (2009)
Тищенко К. М. - Поняття та основні теорії походження місцевого самоврядування (2009)
Яценко О. А. - Державна політика щодо інвентаризації майна військово-морських баз (2009)
Івашина Л. П. - Розвиток можливостей туристично-рекреаційних послуг на регіональному рівні (2009)
Протас В. М. - Соціальне партнерство в міському розвитку (2009)
Теплова Н. А. - Зайнятість та професійна реабілітація людей з обмеженими можливостями (2009)
Божко Ю. М. - Шляхи вдосконалення діяльності Державного казначейства України (2009)
Олексюк Г. В. - Система управління якістю в органах виконавчої влади: досвід запровадження, проблеми та перспективи (2009)
Пономаренко О. Є. - Результативність фінансово-економічної складової державного регулювання розвитку аграрного сектора (2009)
Світлична Т. В. - Розвиток інтегрованих соціальних служб як інноваційної моделі надання соціальних послуг населенню (2009)
Заріцька О. О. - Оцінка задоволеності населення наданими управлінськими послугами (2009)
Майстро С. В. - Шляхи підвищення ефективності державного регулювання аграрного ринку (2009)
Міненко В. Л. - Роль ринку праці в системі соціально-економічних відносин (2009)
Удовиченко Н. М. - Механізм забезпечення стоматологічною допомогою на основі програмно-цільового управління в умовах мегаполісу (на прикладі м. Харків) (2009)
Клюзко В. М. - Види принципів державного управління в галузі охорони здоров’я Україні (2009)
Соловйов В. М. - Інвестування малого і середнього бізнесу: проблеми та шляхи розв’язання (2009)
Карамишев Д. В. - Розвиток державного регулювання забезпеченням лікарськими засобами в Україні, Лєрмонтова Ю. О. (2009)
Дегтярьова І. О. - Конкурентоспроможність територій і нова модель місцевого самоврядування в Україні (2009)
Яцук В. А. - Стан реалізації відповідальності в діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (2009)
Поступна О. В. - Організаційно-функціональне вдосконалення механізмів управління вищою освітою на регіональному рівні (2009)
Євдоченко О. Л. - Система державного захисту національних інтересів України в інформаційній сфері (2009)
Радиш Я. Ф. - Наукові аспекти управління персоналом мобільних формувань державної служби медицини катастроф, Терент’єва А. В. (2009)
Євдокимов В. О. - Особливості стилю керівництва в системі публічної служби (2009)
Соколовський С. І. - Державна служба як покликання (2009)
Левчук І. П. - Актуальність та практичні аспекти роботи МНС України з формування кадрового резерву державних службовців в органах цивільного захисту (2009)
Бондаренко М. Ю. - Роль політичних партій в кадровому забезпеченні органів державної влади (2009)
Проданик В. М. - Суб’єкти боротьби з бюрократичними проявами в системі державної служби України (2009)
Говоруха В. В. - Патріотизм державного службовця України (2009)
Дзюндзюк В. Б. - Особливості вироблення стратегій в публічних організаціях, Мартинюк М. С. (2009)
Конотопцев О. С. - Імперативний мандат в місцевих радах: політико-правовий аналіз та практичні аспекти застосування (2009)
Нікітин В. В. - Бюджетний федералізм як чинник формування громадянського суспільства (2009)
Сичова В. В. - Формування моделей інституційної взаємодії української парламентської опозиції з системами державного управління Австрії та Росії (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2009)
Гришко Є. М. - Примусове виконання рішень юрисдикційних органів як складова правоохоронної функції держави (2009)
Павелко А. В. - Організаційно-правові засади державного управління системою безпеки на футбольних заходах (2009)
Даугуль В. Я. - Проблематика перевірки актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади (2009)
Погорєлий С. С. - Теоретико-методологічний аспект формування довіри до державної влади (2009)
Кравченко М. С. - Необхідність формування національної ідеї як світоглядної складової державного управління (2009)
Олешко О. В. - Якість освіти – основа інформаційного суспільства (2009)
Михайлишин Л. Р. - Територіальна організація місцевого управління в контексті забезпечення регіонального економічного розвитку: аналіз зарубіжного досвіду (2009)
Росенко М. І. - Парламенти зарубіжних країн: дослідження досвіду формування та організації діяльності (2009)
Гвазава Н. Г. - Єврорегіони: досвід та перспективи (2009)
Копилова Н. А. - Міжнародні норми регулювання соціального розвитку: особливості правозастосування в Україні (2009)
Грибко О. В. - Світовий досвід регулювання обігу нових типів продовольчих товарів (2009)
Пшенична Л. В. - Управління якістю вищої освіти: Болонський процес – Україна (2009)
Самойленко В. С. - Розвиток житлово-комунального господарства: закордонний досвід (2009)
Лиховід Н. А. - Досвід країн-членів Євросоюзу щодо громадського мовлення (2009)
Назар Н. О. - Міжнародний досвід реалізації демографічної політики (2009)
Гудков І. М. - Роль радіозахисних заходів в аграрному виробництві у формуванні дозових навантажень на людину: від Чорнобиля до Фукусіми (2012)
Дрозд І. П. - Новий методичний підхід до радіаційного захисту персоналу об’єктів атомної енергетики та промисловості, Гриджук М. Ю. (2012)
Евстратова Е. С. - Влияние интенсивности факторов окружающей среды на их взаимодействие в биосфере, Жураковская Г. П., Петин В. Г. (2012)
Кутлахмедов Ю. А. - Применение теории радиоемкости и надежности в современной радиоэкологии, Матвеева И. В. , Родина В. В., Бевза А. Г. (2012)
Лазоренко Г. Е. - Дозовые нагрузки на население Украины от излучения естественного (210Ро) и чернобыльских радионуклидов при употреблении морепродуктов из черноморских рыб и моллюсков, Поликарпов Г. Г., Мирзоева Н. Ю., Терещенко Н. Н. (2012)
Огородник А. М. - Вітрова ерозія техногенно-порушених поверхонь південного регіону України, Григор’єва Л. І. (2012)
Томилин Ю. А. - Прогнозирование радиационной нагрузки на работников гранитных карьеров от техногенно-усиленных источников природного происхождения, Григорьева Л. И. (2012)
Атаманюк Н. П. - Радіаційно-індуковані гормональні зміни в гіпофізарно-гонадній системі самок щурів за різних типів опромінення, Дерев’янко Л. П., Талько В. В., Яніна А. М., Родіонова Н. К., Фролова Н. О., Михайлова С. С. (2012)
Артемова Н. А. - Радиационная защита при лучевой терапии онкологических больных, Минайло И. И., Тарутин И. Г., Моисеева О. И. (2012)
Кольтовер В. К. - Новый тип радиопротекторов на основе использования магнитного изотопа магния-25, Королев В. Г., Кутлахмедов Ю. А., Евстихина Т. А. (2012)
Липская А. И. - Поведение радионуклидов в лесных экосистемах, прилегающих к 30-километровой зоне ЧАЭС, Желтоножская М. В., Кулич Н. В., Николаев В. И., Гродзинская А. А. (2012)
Міхєєв О. М. - Принципи онтогенетичної радіоадаптації, Шиліна Ю. В., Гуща М. І., Овсяннікова Л. Г. (2012)
Чорна В. І. - Ініціація адаптивної відповіді клітин головного мозку на вплив низьких доз іонізуючого випромінювання, Лянна О. Л., Бразалук О. З. (2012)
Ляпунова Е. Р. - Некоторые количественные закономерности воздействия излучения разного качества на хлореллу, Комарова Л. Н. (2012)
Королев В. Г. - Современные представления о процессе репарации (2012)
Белозор Н. В. - Возможности применения опухолевого маркера CYFRA 21-1 для прогноза и мониторинга эффективности лучевого лечения НМРЛ (2012)
Иванкова В. С. - Конвертация дозовых нагрузок при HDR брахитерапии рака шейки матки на высокоэнергетических установках, Шевченко Г. Н., Хруленко Т. В., Барановская Л. М, Хруленко Л. Т., Доценко Н. П., Галяс А. В. (2012)
Іванкова В. С. - Променеве лікування хворих на місцево-поширені форми злоякісних новоутворень верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Хруленко Т. В., Шевченко Г. М., Лялька І. Ю., Отрощенко І. П., Хруленко Л. Т., Гореліна Г. Л., Доценко Н. П. (2012)
Сухина Е. Н. - Химиорадиосенсибилизация в лечении злокачественных опухолей головного мезга, Старенький В. П., Тарасова О. Н., Грищенко Т. П., Свинаренко А. В. (2012)
Запорожец А. И. - Безопасность жизнедеятельности как междисциплинарная наука и современные тенденции ее приложения, Коваленко В. В. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського