Титул, зміст (2012)
Поліщук Є. - Класифікація небанківських фінансових установ (2012)
Чесноков В. - Теорія пакету акцій у зв’язку з поняттями окремого корпоративного правата управляючого капіталу (2012)
Буряченко А. - Параметри аналізу регіональних диспропорцій та регулювання соціально-економічного розвитку територій (2012)
Тищенко М. - Сучасні виклики ефективного функціонування страхової медицини в Україні (2012)
Червиць І. - Конкурентне середовище в економіці України: еволюція, чинники та сучасні тенденції (2012)
Диба О. - Держава у фінансуванні інноваційних проектів: зарубіжний досвід та проблеми реалізації в Україні (2012)
Селютіна А. - Корпоративне управління: структура, інструменти реалізації особливості для компаній країн, ринки яких розвиваються (2012)
Потій В. - Інтегровані методики оцінки фінансового стану підприємства: теорія і практика, Волянська А. (2012)
Міняйло О. - Конкуренційний вимір розвитку ринку банківських послуг в Україні, Головко Л. (2012)
Куліш Г. - Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні, Жабуровський О. (2012)
Армін Дж. К. - Компаративний аналіз парадигми регулювання діяльності інвестиційних фондів в Україні та ЄС, Леонов Д. (2012)
Савчук Д. - Фінансовий контролінг на підприємстві в період економічної кризи (2012)
Борисевич С. О. - Сучасна управлінська парадигма - якість менеджменту (2014)
Кравченко С. О. - Політичне забезпечення та взаємодія суспільства і влади в управлінні суспільними реформами: загальні підходи (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Аналіз пріоритетних напрямів кадрової політики у безпековому секторі провідних країн світу (2014)
Бєлоусова О. С. - Актуальні питання процесу оцінки ефективності та якості в системі державного управління України (2014)
Бурик З. М. - Особливості розробки і реалізації стратегії та програм розвитку регіону (2014)
Гудович О. Д. - Деякі аспекти практичної реалізації питань підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях мирного часу та в особливий період , Переверзін Ю. П., Тищенко В. О. (2014)
Дорошенко В. С. - Деякі механізми вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування (2014)
Ільницька Л. В. - Економічний та соціальний прогрес збереження парадигмальних якостей контексту вдосконалення (2014)
Мельничук Л. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження державного регулювання демографічного розвитку (2014)
Олійник В. В. - Підготовка управлінців в системі післядипломної освіти в умовах трансформації державного управління (2014)
Онищук С. В. - Механізми впливу Замойського синоду на державотворчі процеси в Україні, Онищук І. І. (2014)
Пивоваров К. В. - Державний контроль за використанням іноземних інвестицій (2014)
Попроцький О. П. - Режими функціонування та способи використання матричної мережі органами влади (2014)
Сімак С. В. - Перспективні форми функціонування державно–приватного партнерства (2014)
Федчишина В. В. - Інституалізація концептуальних засад використання інструментів управління в розвитку професійної компетентності судових експертів недержавних спеціалізованих установ (2014)
Філіппова В. Д. - Термінологічний аналіз сутності механізму державного управління системою педагогічної освіти (2014)
Червякова О. В. - Напрями вдосконалення механізмів самоорганізації в системі державного управління (за експретними оцінками) (2014)
Щербина С. В. - Розвиток кооперативних об’єднань в аграрному секторі економіки України (2014)
Адам О. Ю. - Структурно-функціональна природа соціального капіталу в умовах сучасної системи державного управління (2014)
Власенко О. С. - Еволюція комплексного механізму державного управління формуванням та розвитком національної інноваційної системи в Україні (2014)
Іванова М. І. - Розвиток смислових стержнів концепції публічного управління та проблема прав і свобод людини (2014)
Книш П. В. - Технологія командотворенняв системі державної служби (2014)
Крикун Т. Є. - Теоретичні основи формування міжнародного іміджу країни в системі державного управління (2014)
Лазарєва Л. О. - Реформування інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: теоретико-методологічний аспект (2014)
Мишко А. М - Інвестиційна політика розвитку морських портів (2014)
Панченко Г. В. - Контроль знань студентів дистанційної форми навчання, Устюгова Л. С. (2014)
Руднєва В. Ю. - Культурна дипломатія: вдосконалення інформаційної політики держави та перехід до комунікативної політики (2014)
Васильєва О. І. - Визначення проблем у ході обговорення проекту концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2014)
Грищенко І. М. - Впровадження лідерства в систему місцевого самоврядування України (2014)
Шульга А. В. - Засоби підвищення ефективності регуляторної політики у країнах ЄС (2014)
Михайлов А. О. - Функціональна детермінованість механізмів державного управління: зміст наукової проблеми (2014)
Макеєв С. О. - Класова та освітня мобільність в Україні, Оксамитна С. М. (2013)
Сірий Є. В. - Трансформаційні процеси ринково-підприємницької сфери сучасного українського суспільства в контексті неоінституціонального дослідницького поля (2013)
Макеєв С. О. - Співвідношення сприйняття нерівностей та соціальних орієнтацій у населення різних країн, Малиш Л. О. (2013)
Кулик М. А. - Соціальна пам’ять: підходи та традиції визначення (2013)
Сусак В. І. - Моделювання реґіоналізму в Північній Америці (2013)
Голоденко О. Ю. - Теоретичні та емпіричні можливості вивчення громадянської ідентичності (2013)
Андрущенко Г. І. - Міждисциплінарний характер поняття довіри (2013)
Супрунець Т. А. - Концептуалізація поняття "довіра” в контексті соціогуманітарних досліджень (2013)
Безрукова О. А. - Локус контролю як показник відповідальності особистості за даними соціологічних досліджень (2013)
Савка В. Є. - Цінності як чинник динаміки соціальних інституцій (приклад соціальної роботи) (2013)
Попович В. М. - Соціальна робота в контексті становлення громадянського суспільства в Україні (2013)
Науменко М. В. - З практики використання феноменологічної методології в сучасній українській соціології: деякі методологічні питання (2013)
Шапошникова І. В. - Теоретико-методологічні основи соціалізації сучасної молоді (2013)
Вашрова Н. В. - Модель релігійне / секулярне в методології соціологічного дослідження (2013)
Крячко В. І. - Релігійний простір і етнічність: ознаки взаємодії (2013)
Іванова Т. В. - Позитивістський та конструктивістський підходи до девіантності (2013)
Шепеленко І. П. - До проблеми соціологічної концептуалізації образу сучасного міста (2013)
Домбровська Н. В. - Етос споживчої поведінки: постановка проблеми (2013)
Вакуленко С. М. - Дослідження споживчого вибору в контексті парадигми акціонізму (2013)
Гордєєва Н. О. - Соціалізація як відображення домінування та рольової структури молодих сімей в Україні (2013)
Давиденко А. О. - Ефективність державної кадрової політики в Україні: необхідність соціологічного забезпечення (2013)
Мишковська О. П. - Поінформованість підприємців Львівщини про соціальну відповідальність бізнесу (2013)
Сальнікова С. А. - Професійний рівень водіїв як показник дієвості системи їх підготовки в контексті повсякденних практик (2013)
Химович О. С. - Соціальний портрет українських жінок - трудових мігранток крізь призму їхніх спогадів (2013)
Грушевський М. С. - Початки громадянства (генетична соціольогія) (2013)
Судин Д. Ю. - Празький період діяльності українського соціологічного інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.) (2013)
Олещук К. М. - Станіслав Дністрянський - основоположник соціології права в українському суспільствознавстві (2013)
Хомерікі О. А. - Модернізація у вищій школі як соціальний процес: концептуалізаці поняття в рамках соціологічного теоретизування (2013)
Олійник О. В. - Парадокси сучасної української вищої школи (2013)
Прохорова А. А. - Впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в контексті освітньої нерівності в Україні (2013)
Кириленко О. М. - Інституціональний конфлікт між оздоровчо-рекреативним та професійним спортом: прояви та перспективи розв’язання (2013)
Сопко Р. І. - Становище людей похилого віку в Україні (2013)
Тупикова С. В. - "Тілесність” в соціологічному дискурсі: соціокультурні особливості детермінації (2013)
Устич С. І. - Соціологічні парадигми транскордонних процесів (2013)
Набруско І. Ю. - Споживання як теоретична проблема сучасної соціології (2013)
Титул, зміст (2013)
Рязанова Н. - Теоретичні аспекти корпоративних фінансів: нові підходи (2013)
Висоцький І. - Необхідність реформування системи державного фінансового контролю в Україні (2013)
Сибірянська Ю. - Роль податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету (на прикладі Вінницької області) (2013)
Гернего Ю. - Фінансово-кредитна складова системи формування інновацій (2013)
Бірюк С. - Роль держави у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного сектора в Україні, Кулішова В. (2013)
Журавльова О. - Особливості впливу факторів на фінансову стійкість страхових компаній (2013)
Гладчук К. - Розвиток світового ринку IPO в умовах фінансової глобалізації (2013)
Диба О. - Еволюція векселя та особливості вексельного обігу в Україні, Петренко І. (2013)
Залєтов О. - Економічна сутність та особливості страхування спортсменів (2013)
Щербина А. - Особливості розвитку електронної біржової торгівлі у світі (2013)
Парандій О. - Ризики та втрати у торгівлі деривативами (2013)
Подзигун І. - Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг: взаємозв’язок та єдність (2013)
Филатьев М. В. - Теоретические и практические положения прогноза динамики газовыделения из подрабатываемых угольных пластов и вмещающих пород, Антощенко Н. И., Крыжановский Ю. Ю. (2014)
Мнухін А. Г. - Планування роботи вугільної промисловості при дослідженні залежностей між соціальними і технічними чинниками, Кобилянський Б. Б. (2014)
Антощенко Н. И. - Об эффективности схем проветривания выемочных участков угольных шахт при активизации сдвижения подработанных пород, Филатьев М. В., Гасюк Р. Л. (2014)
Степанов Е. И. - Построение системы индикации проявлений горного давления в лаве, Авершин А. А. (2014)
Пыжов С. В. - Теоретическое обоснование параметров минимальновозможной степени подработанности земной поверхности при выемке угольных пластов, Антощенко Н. И., Филатьев М. В. (2014)
Боровик П. В. - Анализ процесса разделения металла в холодном состоянии на ножницах с параллельными ножами (2014)
Кузнецов Д. Ю. - Восстановление кремния в системе металл-шлак при внепечной обработке малокремнистой стали в АК (2014)
Smirnova I. V. - Mathematical model of electroreduction of metals on amalgam electrodes of limited volume, Bozhanova Е. S. (2014)
Бровендер Ю. М. - Горная археология: к вопросу о понятийном аппарате, Шубин Ю. П. (2014)
Должиков П. М. - Визначення структурних і зсувних властивостей ґрунтів, які закріплені методом напірної цементації, Кіпко О. Е., Кіріяк К. К. (2014)
Ивлиева Е. О. - Физическое моделирование деформирования гидроактивизированных грунтов (2014)
Абед С. Ф. - Обоснование реконструкции фундамента с помощью грунтоглиноцементных свай в просадочных суглинистых грунтах (2014)
Dryuchin V.G. - Power supply with discrete electricity consumption, Samcheliev Yu.P., Belokha G.S., Bakaev O.V. (2014)
Алексеев В. П. - Исследование нестационарного теплообмена в тепловом аккумуляторе с огнеупорной насадкой при периодическом нагреве и охлаждении, Канчукова М. В. (2014)
Середа О. Г. - Захист асинхронних електродвигунів від струмів перевантаження з безпосереднім контролем температури обмотки в момент пуску (2014)
Мочалін Є. В. - Розрахунок енергетичних параметрів лазерного випромінювання для реалізації методу PIV, Браженко В. М. (2014)
Мурга В. В. - Обработка стальных изделий неравновесной плазмой в водной среде, Антропов И. И., Гамазин Д. К. (2014)
Мочалин Е. В. - Расчетный подход к моделированию турбулентного течения в кольцевом зазоре между вращающимися цилиндрами, Юрьев С. А. (2014)
Мурга В. В. - Условия формирования коллективного излучения, Мурга Е. В. (2014)
Буслаева Е. В. - Личностно-ориентированный подход в преподавании физики в ВУЗе (2014)
Бронікова C. А. - Проект "Відкрита академія" як відгук Національної академії на сучасні виклики (2014)
Бульба В. Г. - Місцеві референдуми як форма співпраці влади і населення вирішенні актуальних питань життєдіяльності територіальної громади (2014)
Воротін В. Є. - Державна політика у сфері соціального захисту населення в Україні, Демчак Р. Є. (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Теоретичні основи розробки проекту національної стратегії розвитку державної кадрової політики сектору безпеки і оборони України (2014)
Бєлоусова О. С. - Міжнародний досвід трансформації відносин центральної та місцевої влади в процесі децентралізаціїї та її вплив на ефективність державного управління (2014)
Дорошенко В. С. - Предмет державного управління в перехідний період: проблеми і завдання (2014)
Дяченко С. А. - Модернізація системи управління місцевими запозиченнями в контексті фінансової децентралізації (2014)
Заікіна О. О. - Роль держави у виборі інноваційного шляху розвитку України (2014)
Ільницька Л. В. - Соціально-економічний розвиток в контексті реконструкції понятійного простору філософії економіки (2014)
Кушнір М. О. - Інституційно-правовий досвід окремих країн СНД у питаннях формування стратегій регіонального розвитку (2014)
Мариненко В. О. - Вплив природних ресурсів України на сталий розвиток (2014)
Мішин А. О. - Демократичне лідерство в системі державно-управлінських відносин (2014)
Олійник В. В. - Державна інноваційна політика у сфері післядипломної освіти (2014)
Федчишина В. В. - Місце та роль науково-судової експертизи в Україні у механізмі державного управління (1920 – 1923) (2014)
Червякова О. В. - Гендерні особливості експертного оцінювання можливого удосконалення процесів та механізмів самоорганізації в системі державного управління (2014)
Адам О. Ю. - Громадяньке суспільство та людський капітал як чинник розвитку системи державного управління (2014)
Долінченко О. М. - Аспекти формування демографічної кризи в Укрaїні (2014)
Драчов Є. В. - Сутність та функції комунікації в системі державного управління (2014)
Жук М. В. - Державна молодіжна політика в Україні: термінологічний аналіз (2014)
Коломієць Є. В. - Основні напрями модернізації інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади в Україні (2014)
Кривенкова Р. Ю. - Національна свідомість як агрегат політичної нації (2014)
Крикун Т. Є. - Інструментарій формування міжнародного іміджу в системі державного управління України (2014)
Михайлов А. О. - Особливості причинно-наслідкової детермінованості функцій держави та механізмів державного управління (2014)
Сіцінський Н. А. - Поняття та сутність державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України (2014)
Чувпило В. В. - Управління земельними ресурсами: зарубіжний досвід (2014)
Шевчук І. В. - Методологічні аспекти державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні (2014)
Щербаківська Л. М. - Сучасні підходи до стратегічного планування розвитку регіонів (2014)
Якименко Т. В. - Аналіз напрямів впливу парламентських виборів на державотворчі процеси (2014)
Жовнірчик Я. Ф. - Моніторинг результативності діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики (2014)
Краснейчук А. О. - Удосконалення механізмів кадрового забезпечення місцевого самоврядування (2014)
Немирівська О. Я. - До питання про удосконалення управління в столиці України (2014)
Васильєва В. І. - Запровадження партнерства в сфері соціального захисту населення на місцевому рівні (2014)
Титул, зміст (2013)
Іващенко В. - Формування процесу виробництва інновацій (2013)
Малік Є. - Макрофінансові стабілізатори в системі регулювання економічного циклу (за підсумками Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції), Табакова Т. (2013)
Сущенко О. - Необхідність протидії лобізму в контексті реалізації фіскальної політики держави (2013)
Красножон С. - Комплексний інвестиційний показник (2013)
Макогон В. - Напрями розбудови системи місцевих фінансів (2013)
Кушнерик О. - Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства (2013)
Федосов В. - Концептуальні питання теорії корпоративних фінансів, Рязанова Н. (2013)
Білошапка В. - Підвищення ефективності функціонування банків України на основі використання інноваційних банківських технологій та розробки нових банківських продуктів і послуг, Данилюк Є. (2013)
Ленін Д. - Трудовий потенціал банків України як складова економічного потенціалу та сучасні тенденції управління ним (2013)
Ройко І. - Сучасні тренди українського біржового ринку акцій (2013)
Диба О. - Тенденції та еволюція ІРО в умовах глобалізації (2013)
Машаро О. - Принципи та проблеми визначення коефіцієнту бонус-малус за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2013)
Нагорна О. - Державно-приватне партнерство в системі фінансового забезпечення підприємств комунального господарства (2013)
Титул, зміст (2014)
Угрімов С. В. - Моделювання напружено-деформованого стану шаруватих ортотропних пластин на пружній основі, Тормосов Ю. М., Куценко В. А., Лебединець І. В. (2014)
Єременко В. С. - Розробка системи діагностики демпфірувальних характеристик гасників коливань рухомого складу, Шегедін П. А., Переїденко А. В. (2014)
Мартин В. Є. - Застосування різного типу маятникових динамічних гасників коливань, Дівеєв Б. М., Дорош І. Р. (2014)
Космач О. П. - Аналіз методів визначення статичної твердості деревини, Кадик А. В. (2014)
Джус А. П. - Дослідження умов експлуатації ємностей, виконаних у вигляді довгомірних труб, Сусак О. М. (2014)
Довбенко М. Н. - Разработка нетрадиционных путей повышения эксплуатационных характеристик аксиально-поршневых гидромашин с учетом возможностей ремонта, Евдокимов В. Д. (2014)
Терещенко Ю. М. - Влияние угла установки аэродинамических профилей на режимы "запирания" течения в межлопаточных каналах, Дорошенко Е. В., Техрани А. (2014)
Чуйко В. П. - Розробка методу компенсації впливу пульсацій тиску на рух багатоступеневого гідроциліндра, Кулініч С. П. (2014)
Якимечко Я. Я. - Експериментальні дослідження роботи гідродинамічного пульсатора та його вплив на параметри нафти (2014)
Самородов В. Б. - Исследование свойств шагового электропривода как системы управления двухпоточной гидрообъемно-механической трансмиссией, Митцель Н. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Бакуменко В. Д. - Виділення системних характеристик (типів і видів) механізмів державного управління, Башкатов В. М. (2013)
Бакуменко В. Д. - Чинник самоорганізаційної спроможності розвитку соціальної системи та його врахування в процесах управління, Червякова О. В. (2013)
Драгомирецька Н. М. - Деякі аспекти ефективності сучасних технологій (2013)
Жарая С. Б. - Сутність та складові механізмів державного регулювання підприємницької діяльності (2013)
Кураташвили А. А. - Проблемы государственного управления: необходимость и пути искоренения геноцида народа в сфере здравоохранения (2013)
Кураташвили А. А. - Проблемы эффективности налоговой политики в системе государственного управления (2013)
Биркович Т. І. - Державні агентства з енергоефективності: особливості організації та функціонування (2013)
Гіндес О. Г. - Реалізація екологічної функції державної управління сталим розвитком (2013)
Корбутяк В. І. - Електронний документообіг та ефективність роботи органів державної влади (2013)
Марутян Р. Р. - Інтелектуальне забезпечення державного управління метологічні засади дослідження (2013)
Ковалевська О. П. - Форми й методи державного регулювання ринку житла (2013)
Матійко С. А. - Концептуальні підходи до забезпечення механізмів державної промислової політики (2013)
Науменко Р. А. - Пріоритети державної політики у сфері позашкільної освіти щодо підготовки резерву молодих науковців (2013)
Піддубна Л. П. - Науково-метологічні підходи до загальної класифікації документів (2013)
Рибачук В. Л. - Формування некомерційного партнерства щодо управління сферою житлово-комунальних послуг (2013)
Аршава І. О. - Державне управління процесами розвитку в сучасній Україні латинської моделі нотаріату (2013)
Бачевська І. П. - Нормативно-правові аспекти управління національними проектами (2013)
Величко Л. А. - Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи пенсійного страхування (2013)
Вилгін Є. А. - Формування механізму реалізації регіональної інноваційної політики (2013)
Власенко О. С. - Огляд зарубіжних наукових розвідок з формування національної інноваційної системи (2013)
Двигун С. М. - Зміст державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір (2013)
Животенюк В. П. - Організаційно-правові основи розвитку лікарняних кас та механізмів регулювання надання медичної допомоги (2013)
Заболотний А. В. - Нове законодавство про державну службу: стимули для активної молоді (2013)
Завадський М. О. - Функціональне обстеження органів виконавчої влади, як один з важливих механізмів надання державних послуг (2013)
Зубрицька Н. Б. - Запровадження європейського досвіду до реалізації державного регулювання розвитку банківської системи в Україні (2013)
Кизима Г. М. - Періодизація становлення системи державного регулювання фінансового сектору України (2013)
Клименко А. В. - Аналіз моделей реалізації державної житлової політики (2013)
Крамаренко Л. В. - Судова влада України на захисті багатодітної сім’ї: практичний вимір правового механізму державного управління (2013)
Луцький О. Ю. - Особливості іміджу державної служби (2013)
Мосціпан Р. М. - Державна політика у сфері захисту економічної конкуренції на ринках страхових послуг України: механізми реалізації та шляхи вдосконалення (2013)
Немирівська О. Я. - До питання про еволюцію структури державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2013)
Сірий Ю. М. - Державне регулювання розвитку сфери послуг на основі механізму підтримки малого підприємництва (2013)
Скіць С. В. - Вдосконалення механізму взаємодії вищих органів державної влади як напрями підвищення ефективності управління інституту президентства в Україні (2013)
Сцібан О. Я. - Державне регулювання інтелектуальної власності в напрямі формування інноваційної економіки України (2013)
Тихонович В. В. - Розвиток суспільно-політичних та інституційних основ економічного співробітництва в зовнішньоекономічній сфері в Україні у перехідний період (2013)
Тоцький С. В. - Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку в системі гарантування економічної безпеки (2013)
Федорченко В. В. - Особливості державного регулювання малого підприємництва (2013)
Шостак Л. Й. - Роль і місце Державної служби медицини катастроф України в організації ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Щур Н. О. - Соціальна відповідальність бізнесу: ключовий елемент сильної соціальної політики (2013)
Дацій Н. В. - Створеня сприятливого інвестиційного середовища в міських та сільських поселеннях України (2013)
Антонов А. В. - Теоретичні засади розробки стратегії стійкого життєзабезпечення населення сільських територій (2013)
Антонова С. Є. - Оцінювання ефективності управління розвитком водозабезпечення населення як один із пріоритетних напрямків регіонального розвитку, Валюх А. М., Якимчук А. Ю. (2013)
Вишиванок М. В. - Реалізація стратегічної державної екологічної політики в Івано-Франківській області (2013)
Казюк Я. М. - Інструменти фінансування видатків розвитку місцевих бюджетів (2013)
Поліщук В. В. - Впровадження "регіонального бюджетного паспорту" як інструменту підвищення ефективності планування бюджетних коштів на рівні органів місцевого самоврядування (2013)
Онищенко О. Р. - Формування передумов здійснення модернізації ресурсного потенціалу економіки регіонів України (2013)
Поворозник Р. В. - Аналіз зарубіжного досвіду реалізації державної політики забезпечення стійкого розвитку регіонів з екологічною регламентацією (2013)
Романець О. А. - Розвиток державного регулювання аграрної сфери на регіональному рівні як умова гарантування продовольчої безпеки (2013)
Сороковська С. В. - Проблематика надання послуг органами місцевого самоврядування (2013)
Титул, зміст (2014)
Андрєєва С. С. - Дослідження мікроструктури крохмалів фізичної модифікації для обгрунтування використання в технології соусів, Колесникова М. Б. (2014)
Назаренко И. П. - Очистка и сепарация подсолнечного масла в бегущем электрическом поле (2014)
Паньків Н. О. - Зброджування зернового сусла, одержаного на основі активованої води, Паляниця Л. Я., Косів Р. Б., Березовська Н. І. (2014)
Сердюк М. Є. - Вплив екзогенної обробки антиоксидантами на динаміку фенольних речовин при зберіганні яблук, Калитка В. В., Байбєрова С. С. (2014)
Скульська І. В. - Вплив часткової заміни хлориду натрію на протеоліз при виробництві бринзи, Цісарик О. Й. (2014)
Шаніна О. М. - Вплив ферменту трансглютаміназа на властивості білків борошна, Лобачова Н. Л., Звєрєв В. О. (2014)
Капліна Т. В. - Технологія напоїв на основі водних екстрактів шипшини, обліпихи та калини, Миронов Д. А. (2014)
Прісс О. П. - Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів, Малкіна В. М., Калитка В. В. (2014)
Погожих М. І. - Дослідження системної води харчової сировини термодинамічними та молекулярно-кінетичними методами, Пак А. О., Чеканов М. А., Іштван Є. О., Павлюк І. М. (2014)
Омельченко С. Б. - Вивчення міжфазних адсорбційних шарів з метою розробки технології молочної продукції, Горальчук А. Б. (2014)
Cherno N. - Preparation and characterization of iron complexes based on polysaccharides from agaricus bisporus, Ozolina S., Nikitina O. (2014)
Фролова Н. Э. - Разработка методик капиллярной хроматографии терпеновых углеводородов и кислородсодержащих компонентов эфирных масел, Усатюк Е. М. (2014)
Лазаренко М. В. - Вплив термічної обробки на молекулярну рухливість в триацилгліцеринах, Баглюк С. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Присяжнюк В. К. - Статистика та динаміка захистів дисертаційних робіт у галузі науки "Державне управління" в Академії муніципального управління (2008 – 2012 роки), Бакуменко В. Д. (2013)
Толкованов В. В. - Кластери як інноваційний інструмент сталого місцевого і регіонального розвитку: українська практика та досвід зарубіжних країн (2013)
Жарая С. Б. - Концепція адміністративних послуг та міжнародна практика управління якістю надання послуг (2013)
Жовнірчик Я. Ф. - Формування державно-приватного партнерства в системі державного управління щодо забезпечення стійкого соціально-економічного зростання суспільства (2013)
Kuratashvili A. A. - Рhilosophy of social goal – initial theoretical basis of the effective state management (2013)
Kuratashvili A. A. - Сontradictions of socially orientated market economy and the role of state management in their overcoming (2013)
Іванова Т. В. - Природні ресурси регіонів України як фактор розвитку та охорони довкілля, Орлатий М. К., Кризіна Н. П., Мариненко В. О. (2013)
Cуходоля О. М. - "Трансфер досвіду" як інструмент аналізу та стабілізації політики (2013)
Удовиченко В. П. - Від духовного суспільства до моральної держави (Українська толока реформ) (2013)
Khechoyan T. - Рublic policy of small and medium sized enterprises training support in Armenia (2013)
Барило О. Г. - Удосконалення процесу управління у надзвичайних ситуаціях, Потеряйко С.П., Тищенко В.О. (2013)
Бутник О. О. - Державне управління запровадженням екологічно орієнтованих інновацій, Валюх А. М., Якимчук А. Ю. (2013)
Гайдученко С. О. - Акмеологічний підхід до формування та розвитку організаційної культури державних службовців (2013)
Дорошенко В. С. - Проблема взаємозв'язку духовних принципів з принципами теоретичної економії (історичний аспект) (2013)
Дробко Е. В. - Державне управління та державна політика у сфері лісових відносин: теоретичний аспект, Левківський В. М. (2013)
Ільницька Л. В. - Дослідження феномену "антикризового буття" в контексті перспектив інформаційно-аналітичного простору соціального управління (2013)
Казюк Я. М. - Порівняльні характеристики інструментів фінансового вирівнювання: європейський досвід (2013)
Карпенко О. В. - Правові колізії надання державних та муніципальних послуг в Україні (2013)
Клименко О. В. - Управління й контроль якості медичної допомоги (2013)
Коврига О. С. - Управління змінами трансакційних витрат в контексті інституціональних перетворень (2013)
Козловський В. О. - Методико-праксеологічний підхід до оцінки управліської діяльності структурних підрозділів та посадових осіб цивільного захисту, Козловська Л. С. (2013)
Пивоваров К. В. - Дієві форми фінансового контролю в системи державного управління в Україні (2013)
Попович Н. Г. - Консенсус дискурсів як ресурс державного управління на сучасному етапі модернізації України (2013)
Сімак С. В. - Теоретичні засади формування взаємодії державного та приватного секторів в системі державного управління (2013)
Червякова О. В. - Аналіз та узагальнення досліджень з державного управління щодо формування громадянського суспільства (2013)
Барвіненко В. Д. - Формування ринку аграрної продукції в умовах світової продовольчої кризи (2013)
Гагаріна С. Г. - Міграція як фактор розвитку інтелектуального потенціалу (2013)
Дученко Г. В. - До проблеми оптимізації перерозподільчої функції державного управління (2013)
Животенюк В. П. - Державне регулювання політики обмежень у суспільно-солідарному секторі при наданні медичної допомоги членам лікарняної каси (2013)
Зотова Т. Г. - Структурно-функціональний аналіз апарату парламенту України за доби незалежності (2013)
Козак В. І. - Стан корупції в Україні та адміністративна реформа як механізм протидії їй (2013)
Колобов Ю. В. - Взаємодія державних службовців і суспільства в процесі вироблення та реалізації державно-управлінських рішень (2013)
Кохан С. О. - Зарубіжний досвід організації систем контролю (2013)
Луцький О. Ю. - Інституційний характер державної служби в контексті формування її іміджу (2013)
Немирівська О. Я. - До питання про реформування управління діяльністю місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2013)
Рудалєва Л. В. - Аналіз діяльності банків на фондовому ринку України в процесі модернізації національної економіки (2013)
Сагайдак М. В. - Фінансові аспекти адаптації державної служби України до стандартів ЄС: стан, проблеми та шляхи їх подолання (2013)
Сирота О. А. - Механізми залучення іноземних інвестицій у процесі приватизації державного майна (2013)
Ткачук Р. Л. - Інвестиції у трудові ресурси - фактор розвитку суспільств (2013)
Тихонович В. В. - Аналіз розвитоку суспільно-політичних та інституційних основ економічного співробітництва в зовнішньоекономічній сфері в Україні з 1993 року по теперешній час (2013)
Штельмашенко А. Д. - Бренд держави: сутність та особливості формування (2013)
Орлатий М. К. - Інформаційно-методологічне забезпечення оцінки рівня та якості життя сільських жителів, Демчак І. М. (2013)
Хожило І. І. - Роль громадського сектора в реалізації медичної реформи на місцевому рівні (2013)
Паутова Т. О. - Особливості місцевого самоврядування в Україні та Республіці Білорусь (2013)
Євсюкова О. В. - Правова практика становлення принципів побудови, функцій та повноважень місцевих рад (2013)
Антоненко І. - Поняттєве забезпечення авторитетного контролю (2013)
Шекера П. - До проблеми упорядкування бібліографічних записів серіальних видань, Радченко В. (2013)
Костиря Б. - Проблеми систематизації літератури з філології в умовах демократизації суспільства (2013)
Сілкова Г. - До питання класифікації інформаційно-аналітичної продукції (2013)
Шкаріна В. - Економічна метабібліографія (2013)
Пущук М. - Відображення розвитку інформаційного права в робочих таблицях класифікації як інноваційні тенденції в систематизації юридичних наук (2013)
Медвідь Т. П. - Розвиток сільськогосподарської науки як передумова і мотивація змістових змін робочих таблиць класифікації (2013)
Збанацька О. - Персоналії в інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України: форма представлення та використання при предметизації документів (2013)
Лобода В. - Обов’язковий примірник видань наукових установ Національної академії наук України як джерело комплектування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: аналіз надходження за 2008–2011 рр. (2013)
Чернуха Н. - Особливості формування фонду іноземної літератури в сучасних умовах (2013)
Чайковська Л. - Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Ткаченко О. - Технічне опрацювання документів як один з елементів формування бібліотечних ресурсів (2013)
Медвідь Т. С. - Аналітичний огляд тематики надходжень як складова процесу диспетчеризації (2013)
Дзюба Н. - Правова культура в Інтернеті: дитяча бібліотека інформує, вчить, роз’яснює, Красножон В. (2013)
Данильченко Т. - Нормативне забезпечення інноваційних бібліотечних процесів в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Мамрай В. - Збереження документальних фондів у системі бібліотечно-інформаційної діяльності, Лісневич Л. (2013)
Жабін О. - Вебометричні дослідження бібліотечних сайтів України (2013)
Карпюк Д. - Еволюція поглядів на визначення поняття "ВЕБ-ДОКУМЕНТ" (2013)
Рудич О. - Створення електронних ілюстративних баз даних негативів з метою збереження галузевої іконографії (З досвіду роботи Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного), Поночовна В. (2013)
Лопата О. - Інформаційні ресурси зали періодичних видань: від накопичення до ефективного використання в АБІС ІРБІС (2013)
Штан Г. - Збереження книжкових пам’яток XIX – початку XX століття у Центральній науковій бібліотеці ХНУ імені В. Н. Каразіна (2013)
Луцишина Т. - Ресурсна база бібліотеки вищого навчального закладу в системі інформаційного забезпечення освіти і науки (2013)
Романюк А. - Сучасний стан і тенденції розвитку систем автоматичного реферування (2013)
Сандул О. - Застосування інноваційних технологій у процесі реферування літератури з метою створення якісних інформаційних ресурсів (2013)
Клюшнікова О. - Бібліометричний аналіз динаміки наукових публікацій з питань держави та права на основі УРЖ "Джерело" (2013)
Ейсмонт Ю. - Актуальні проблеми редагування реферативних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у контексті підвищення якості обслуговування вітчизняних вчених (2013)
Затока Л. - Ефективність використання сучасних матеріалів для відновлення раритетних документів у НБУВ (2013)
Лазоренко Ю. - Інноваційне використання сучасних технологій збереження і доступу до інформації (2013)
Ціборовська-Римарович І. - Стародруки з книгозбірні Кременецького монастиря отців реформатів як джерело до історії монастирської бібліотеки (2013)
Бондар Н. - Стародруки ХVІ ст. з монастирських збірок у фондах НБУВ (2013)
Железняк О. - Жанровий репертуар та тематична класифікація кириличної видавничої продукції друкарні Почаївського Успенського монастиря XVIII – першої третини XIX ст. (2013)
Бондар М. - Каталоги кириличних стародруків: друкована та електронна форма представлення (2013)
Андрусенко Г. - Конволюти в історичних бібліотечних колекціях: термінологія, причини створення, приклади (2013)
Гальченко О. - Питання уніфікації описань сюжетних зображень для бази даних "Оправи кириличних рукописних книг XІV–XVIII ст." (2013)
Заєць О. - Бібліотека друкарні Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Деменко Л. - Періодика у бібліотеці Київської духовної академії (1819–1915): формування фонду, облік, систематизація застосування інноваційних технологій у процесі реферування літератури з метою створення якісних інформаційних ресурсів (2013)
Бондарчук А. - Пам’ятні книжки Військового міністерства Російської імперії у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Рабчун О. - Видання з родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських в електронному середовищі (2013)
Мяскова Т. - Особова бібліотека Олександра Васильовича Кочубея у фондах НБУВ: історія побутування та сучасний стан (2013)
Рибак Є. - Колекція Д. В. Табачника у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Вакульчук О. - Колекція російських газет 1732–1916 рр. у фондах Національної бібліотеки України : склад, зміст, особливості введення в електронний простір, Залізнюк О. (2013)
Білименко Л. - Створення цифрових ресурсів газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Галькевич Т. - Зібрання українського плаката 1950–1964 рр. у фондах НБУВ: загальна характеристика та проблеми дослідження, Донець О. (2013)
Бобришева І. - Журнал "Музика" як джерело інформації про вокальні твори українських композиторів про вокальні твори українських композиторів 20-х років ХХ ст. (2013)
Супронюк О. - З історії розвитку українського книгознавства: журнал "Українська книга" (США, 1971–1982) (2013)
Березкіна В. - Бібліографічні студії українців Канади (2013)
Черниш Н. - Парадигма розвитку української енциклопедичної справи ХХ ст. (До 55-ї річниці створення Головної редакції УРЕ) (2013)
Пастушенко О. - Історико-книгознавчі дисертації як джерела з історії української періодики (2013)
Попик В. - Здобутки й завдання українських бібліотек в інтеграції та поширенні ресурсів біографічної інформації (2013)
Ляшко С. - З історії української біографічної довідкової справи: біографічні довідкові і довідкові видання 1920–1930-х рр., які не побачили світу (2013)
Любовець Н. - Українські мемуари в сучасному інформаційному просторі (2013)
Вернік Ю. - Домени українського національного біографічного архіву в дзеркалі онлайнових джерел біографічної інформації (2013)
Петрикова В. - Мистецькі рецепції в структуруванні академічної науки в Українській Академії наук в 1917–1923 роках (історія особистостей) (2013)
Муріна С. - Навчальні заклади України в долі визначних постатей (На прикладі домену "Навчальні заклади" БД "Персоналії") (2013)
Наумова Н. - Етапи наукового зростання видатного вченого-економіста, академіка НАН України М. В. Птухи через призму біографічних документів та документів з діяльності вченого (2013)
Булгаков Ю. - Листування відомого українського математика М. Крейна як джерело реконструкції кола його спілкування (2013)
Шаповал А. - Документна спадщина як складник біографічного дослідження (За матеріалами особового фонду академіка О. П. Маркевича) (2013)
Бодак О. - Михайло Брайчевський: життя та діяльність (За архівними документами) (2013)
Черняк І. - Наукова і педагогічна діяльність Олексія Степановича Сокальського у Київському державному інституті культури ім. О. Корнійчука (1968–1973) (2013)
Вихідні дані (2013)
Тихоненко Д. Г. - Проблеми картографування урбаноземів, Горін М. О. (2013)
Трускавецький С. Р. - Порівняльний аналіз різних підходів до картографування ґрунтів, Коляда Л. П. (2013)
Веремеєнко С. І. - Добовий хід температури темно-сірого ґрунту західного Лісостепу України в період активного прогрівання, Ковбасюк Н. В., Фурманець О. А. (2013)
Жуков А. В. - Пространственные паттерны инфильтрации почвы на склоне балки, Задорожная Г. А., Лядская И. В. (2013)
Балакірський В. Б. - Ґрунтово-картографічне забезпечення землевпорядних та земельнооцінних робіт (2013)
Тронза Г. Е. - Содержание и состав поглощенных катионов в лугово-каштановых солонцеватых почв крымского Причерноморья под различными фитоценозами и его трансформация при длительном рисосеянии (2013)
Дегтярьов Ю. В. - Уміст гумусу та основних поживних елементів на прикладі чорнозему типового різного типу використання Середньо-руської провінції Лісостепу України (2013)
Кучер Л. І. - Баланс калію в лучно-чорноземному ґрунті за різних систем обробітку (2013)
Хекало С. І. - Структурний склад і вологість посівного шару ґрунту як фактори проростання насіння та розвитку сільськогосподарських культур (2013)
Моргунова О. І. - Зміни вмісту гумусу та азоту в колоїдних формах гумусу темно-каштанових ґрунтів залежно від антропогенного впливу (2013)
Солоха М. О. - Динаміка спектральної яскравості посівів м’якої пшениці за даними аерофотозйомки (2013)
Величко Л. Л. - Сезонна динаміка кислотності й водорозчинних органічних речовин у дерновому піщаному ґрунті борової тераси р. Сіверський Донець, Величко О. Б. (2013)
Дегтярьов В. В. - Уміст колоїдних форм гумусу в лучно-чорноземних ґрунтах Правобережної частини Лісостепу України за різних систем удобрення, Усата Р. Ю. (2013)
Гавва Д. В. - Чисельність ґрунтової мікрофауни (microarthropoda) в чорноземах типових під різними фітоценозами в умовах південно-східного Лісостепу України, Новосад К. Б. (2013)
Бикін А. В. - Агрохімічна оцінка використання Філазоніту МЦ за вирощування картоплі столової на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лівобережного Лісостепу України, Гуменюк О. В. (2013)
Філон В. І. - Ефективність "стартових" доз добрив під час вирощування ячменю в умовах Харківської області, Приказюк С. Ю. (2013)
Кудрявицька А. М. - Трансформація азоту в лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому грунті за умови тривалого застосування добрив (2013)
Філон В. І. - Визначення вмісту поживних елементів у ґрунтах за допомогою портативної лабораторії "Агровектор", Сурменко В. Д., Шевченко С. С., Філоненко Т. А., Чернушенко І. М. (2013)
Ященко Л. А. - Динаміка сполук фосфору у лучно-чорноземному карбонатному ґрунті за післядії добрив у сівозміні, Осецька А. С. (2013)
Філоненко Т. А. - Функціональна діагностика мінерального живлення рослин нуту за одностороннього внесення азотних добрив (2013)
Нешта А. П. - Динаміка вмісту рухомого калію в ґрунтах Харківської області за інтенсивного та екстенсивного землеробства, Воронко Л. Ю., Волошина Ю. С. (2013)
Куц О. В. - Використання комплексних добрив для оптимізації живлення рослин моркви, Парамонова Т. В., Кирюхін С. О. (2013)
Залізовський В. С. - Важливість правильного оформлення результатів агрохімічних досліджень як необхідної передумови визначення напрямів підвищення їхньої точності (2013)
Панасенко Є. В. - Ефективність корегування мінерального живлення озимого жита за результатами функціональної діагностики за різних рівнів удобрення (2013)
Тронза Г. Є. - Особливості варіювання агрохімічних показників зрошуваних чорноземів південних Криму (2013)
Ольховський Г. Ф. - Динаміка маси органів озимої пшениці в репродуктивний період (2013)
Козак В. М. - Урожайність та якість плодів яблуні залежно від системи утримання міжрядь саду на темно-сірому опідзоленому ґрунті, Карабач К. С. (2013)
Гладкіх Є. Ю. - Особливості дії безводного аміаку на зміну вмісту азоту та лабільного гумусу чорнозему опідзоленого, Ревтьє А. В. (2013)
Чередниченко І. В. - Вплив різних систем землеробства на щільність складення чорнозему типового (2013)
Турак О. Д. - Продуктивність квасолі залежно від дії агротехнічних заходів вирощування в умовах Передкарпаття (2013)
Шевченко И. М. - Влияние длительного применения систем удобрения и обработкы почвы на агрохимические показатели плодородия чернозема южного и продуктивность севооборота в Передгорной зоне Крыма, Гордиенко В. П., Пичугин А. М. (2013)
Клочко М. К. - Підживлення пшениці озимої на чорноземі типовому за умов потепління клімату, Кудря С. І., Кудря Н. А. (2013)
Гладун Г. Б. - Перспективи розвитку агролісництва в Україні, Гладун Ю. Г. (2013)
Познякова С. И. - Дмитрий Васильевич Воробьев - выдающийся типолог ХХ столетия. К 110-летию со дня рождения (2013)
Мигунова Е. С. - Агроэкосистема как основной таксон классификации сельськохозяйственных земель (2013)
Ткач Л. І. - Особливості лісоуправління в Україні, Торосов А. С., Бондар О. Б. (2013)
Лісняк А. А. - Вивчення ерозійних процесів у ґрунтах яружно-балкової системи "Митришин Яр" за допомогою технології Field-map (2013)
Слюсарчук В. Є. - Дорощування вегетативного садивного матеріалу фундука, Онищенко А. С. (2013)
Горошко В. В. - Таблиці продуктивності модальних дубових деревостанів у D2КЛД водозборів приток річки Сіверський Донець (2013)
Криштоп Є. А. - Міські ґрунти як невід'ємний елемент урбанізованих і техногенно забруднених територій, Волощенко В. В. (2013)
Веремеєнко С. І. - Агроекологічна оцінка стану перелогів Малого Полісся України, Самчук Ж. С. (2013)
Герасимчук Л. О. - Особливості впливу поліелементного забруднення Cu, Zn, Pb i Cd на фітотоксичністьдерново-підзолистого ґрунту (2013)
Портухай О. І. - Радіологічний стан ґрунтів сільськогосподарських угідь Рокитнівського району (Рівненська область) (2013)
Строкаль В. П. - Науково-методичне забезпечення у сфері формування сировинних агрозон для отримання високоякісної продукції, Рибалко Ю. В., Шофолов Д. Л., Нарогнюк О. М. (2013)
Чайка Н. И. - Оценка посевных качеств семян растений для биологической рекультивации породных отвалов шахт Донбасса, Шевцова О. А. (2013)
Горін М. О. - Індикація трофності ґрунтів долинних ландшафтів в умовах вегетаційного досліду, Приходченко Д. М. (2013)
Строкаль В. П. - Екологічна паспортизація об'єктів господарювання за типами природокористування: теоретичне обґрунтування (2013)
Трушева С. С. - Аналіз стану еродованості ґрунтів Корецького району Рівненської області, Мороз О. С, Олійник О.О. (2013)
Валерко Р. А. - Особливості біотестування антропогенно забруднених ґрунтів з метою їх екотоксичної оцінки (2013)
Мілютенко Т. Б. - Продуктивність кукурудзи на зерно за впливу добрив та передпосівної бактерізації (2013)
Косар В. І. - На сторожі Землі-годувальниці (2013)
Фельдман Л. П. - Параллельные алгоритмы экстраполяционных методов решения задачи Коши для компьютеров с распределенной памятью, Назарова И. А. (2010)
Дмитриева O. A. - Управление шагом в блочных диагонально-неявных методах решения обыкновенных дифференциальных уравнений (2010)
Аноприенко А. Я. - Особенности постбинарного кодирования на примере интервального представления результатов вычислений по формуле Бэйли-Боруэйна-Плаффа, Иваница С. В. (2010)
Гоголенко С. Ю. - Прямой метод решения СЛАУ для стационарных и параболических задач на геометрических графах на основе трёхточечной прогонки, Святный В. А. (2010)
Дацун Н. Н. - Исследование возможностей параллельной трансляции логических программ, Шуликов А. В. (2010)
Клевцов С. И. - Мультисегментная пространственная аппроксимация градуировочной характеристики для прецизионных вычислений давления в интеллектуальных датчиках (2010)
Ладиженський Ю. В. - Організація паралельних обчислень при відстежуванні об'єктів у відеопотоці, Середа А. О. (2010)
Смирнов А. В. - Оптимизация алгоритмов скользящего усреднения без задержки, Ляшко А. С. (2010)
Romanuke V. V. - Сomputing the functional integral over nonnegative frontier of the null center unit ball (2010)
Barkalov O. - Approach to realization of compositional microprogramming control unit with code converter on custom-made matrix, Zelenyova I. J., Miroshkin A. N., Hathot Biayrek. (2010)
Андрюхин А. И. - Параллельная генерация тестов для МОП-структур на переключательном уровне (2010)
Баркалов А. А. - Матричная реализация автомата Мура с расширением кодов состояний перехода, Мальчева Р. В., Солдатов К. А. (2010)
Ефименко К. Н. - Применение идентификации выходов при синтезе устройства управления с преобразователем адреса микрокоманд (2010)
Бєльков Д. В. - Побудова мультисервісної мережі, Незамова Л. В. (2010)
Погорілий С. Д. - Методика вимірювання обчислювальної потужності відеоадаптера (платформа CUDA), Трібрат М. І, Бойко Ю. В., Грязнов Д. Б. (2010)
Башков Е. А. - Генератор отрезков прямых повышенной производительности для трехмерных дисплеев, Авксентьева О. А., Аль-Орайкат Анас Махмуд, Хлопов Д. И. (2010)
Kravchenko O. - Intellectual approach to crop classification (2010)
Васюхін М. І. - Cтруктура та задачі складових геоінформаційної системи виявлення та попередження надзвичайних ситуацій на території аеропорту, Гулевець В. Д., Лобанчикова Н. М., Гулевець Д. В., Сенько В. О. (2010)
Вяткин С. И. - Отображение контурной текстуры на произвольно ориентированные плоские и криволинейные поверхности, Романюк О. В., Костюкова Н. С. (2010)
Грипич Ю. А. - Анализ состояния растительности и оценка рисков развития сельскохозяйственных культур на основе статистической теории обучения (2010)
Романюк О. Н. - Метод розпаралелення процедури зафарбовування в системах комп'ютерної графіки, Ляшенко Ю. Л., Гончарук О. П. (2010)
Шелестов А. Ю. - Сервіс-орієнтована інфраструктура моніторингу повеней за супутниковими даними, Куссуль Н. М., Скакун С. В., Міронов A. І. (2010)
Лавренюк С. И. - Интеллектуальный подход к моделированию работы GRID-системы в условиях неопределенности (2010)
Безносова О. И. - Обобщенный подход к моделированию электрических цепей с разнородными элементами, Семагина Э. П. (2010)
Грездов Г. И. - Построение граничных моделей методом параметрической интерполяции, Филиппенко Т. К. (2010)
Григорьев А. В. - Обеспечение монотонности вывода и верификация баз знаний в инструментальной оболочке для создания интеллектуальных надстроек над САПР, Малявка О. В. (2010)
Карабчевский В. В. - Методы моделирования роста кристаллов в расплавах, Пашинская А. В. (2010)
Криводубский О. А. - Определение временных характеристик листопрокатного процесса, Косилов С. А., Ильчишин А. В. (2010)
Марценюк Є. О. - Ідентифікація дискретних динамічних моделей процесів з інтервальною невизначеністю у біогазових установках переробки органічного сміття, Дивак М. П., Піговський Ю. Р., Дивак Т. М. (2010)
Смолий В. Н. - Модель управления производством электронного аппарата военного назначения (2010)
Волков В. Э. - Специфика и возможности управления взрывоопасными объектами (2014)
Хобин В. А. - Параметрическая идентификация типовых спектральных плотностей случайных процессов оцениванием их среднеквадратических частот, Лагерная С. И. (2014)
Хобин В. А. - Управление процессом помола муки: анализ изменений показателей качества сырья как случайных процессов, Егоров В. Б. (2014)
Хобин В. А. - САУ процессом очистки растительных масел от восков: повышение эффективности алгоритмов регулирования, Мазур А. В. (2014)
Чернышев Н. Н. - Разработка имитационной модели гидросистемы управления стопором промковша машины беспрерывного литья заготовки (2014)
Юхимчук М. С. - Информационная технология для моделирования систем с логическими управляющими устройствами (2014)
Власенко Л. О. - Статистическая диагностика процесса функционирования выпарной станции сахарного завода, Ладанюк А. П., Сыч М. А. (2014)
Масло А. Д. - Система мониторинга температуры зерна в элеваторах и зернохранилищах, Кропачев Д. Ю., Неделько А. Ю. (2014)
Риженко Є. С. - Пневматика в водных технологиях – оптимизация технологических процессов, Трипольська А. С. (2014)
Бабков А. В. - Разработка стенда для исследования режимов управления технологическим процессом обработки биополимеров растительного происхождения воздухом, обогащённым озоном, Гриняк А. М. (2014)
Петренко В. Н. - Алгоритм реверсивного теплообмена энергокомплекса на базе гелиоустановки горячего водоснабжения с централизованной теплосетью (2014)
Макогонюк Р. В. - Проблемы дистанционного обучения и методы их решения (2014)
Щербакан Д. В. - Использование шаблона проектирования MVC для создания ВЕБ – приложений (2014)
Гарматенко И. А. - Автоматизированный вибропривод для тороидальных вибромашин (2014)
Таран М. В. - Біологічний ефект нанокомпозитів на рослини, Шаванова К. Є., Стародуб М. Ф. (2014)
Тряпіцина Н. В. - Вплив хемотерапії на складні вірусні патокомплекси в експлантах малини, Медведєва Т. В. (2014)
Масберг І. В. - Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у СЗЗ птахопідприємств та за його межами за допомогою рослин-біоіндикаторів, Кейван М. П., Бригас О. П., Кукурудзяк К. В. (2014)
Корнута Ю. П. - Екологобезпечні елементи технології вирощування льону-довгунця на Поліссі (2014)
Сліщук Г. І. - Аналіз локусів, асоційованих з відновленням фертильності ЦЧС техаського типу кукурудзи, Волкова Н. Е. (2014)
Данілова О. І. - Дослідження неспецифічної стійкості рослин помідора до М- та Y-вірусів картоплі (2014)
Євлагіна О. Г. - Вміст біологічно активних компонентів у гусеницях тутового шовкопряда і перспективи їх використання (2014)
Онопрієнко В. П. - Порівняння аналізу спектрів живлення бичка кругляка NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814) прісних та солонуватоводних водойм, Митяй І. С., Ткаченко М. Ю. (2014)
Чурілов А. М. - Адвентивні види в складі лісової рослинності півдня Київського Полісся, Якубенко Б. Є. (2014)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства на воднофізичні властивості ґрунту та продуктивність сої в Правобережному Лісостепу України, Мигловець О. П. (2014)
Лихацький В. І. - Оцінка елементів технології вирощування дині в умовах Південного Степу України, Шевчук К. М. (2014)
Унучко О. О. - Вплив строку сівби бамії на проходження основних фенологічних фаз і урожайність плодів у зоні Правобережного Лісостепу України (2014)
Повод М. Г. - Вплив антропогенних і паратипових факторів на відтворні якості свиноматок (2014)
Волков А. М. - Нашкірна проба для оцінки вірулентності дерматоміцетів (2014)
Кубаєв А. П. - Вплив віку курячих ембріонів на репродукцію вірусу інфекційного бронхіту вакцинного штаму "Н120", Мартинюк О. Г. (2014)
Матяшук Р. К. - Вікові дуби "Феофанії" – пам’ятки живої природи краю, Небесний В. Б., Конякін С. М., Ткаченко І. В. (2014)
Власенко А. С. - Аналіз видового складу дендросозоекзотів заповідних парків Степу України (2014)
Костенко С. М. - Вміст та співвідношення фотосинтетичних пігментів у листках представників роду Philadelphus L. насадженнь м. Києва, Ліханов А. Ф., Ковалевський С. Б. (2014)
Кухарська М. О. - Річний цикл розвитку деяких видів роду СATALPA SCOP. в умовах м. Києва (2014)
Гатальська Н. В. - Історико-архітектурна спадщина Д. М. Дяченка на території Національного університету біоресурсів і природокористування України (2014)
Вишневська Л. І. - Дослідження полісахаридів у рослинній cировині гарбуза роду сucurbita, Дегтярьова К. О., Бисага Є. (2014)
Материенко А. С. - Разработка методик определения тартразина и кармуазина в составе оболочки таблеток "Нитроксолин", Грудько В. А., Георгиянц В. А. (2014)
Посилкіна О. В. - Діагностика актуальних проблем кадрового менеджменту промислових фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С., Кубасова Г. В. (2014)
Пузак Н. О. - Використання економічної складової у формуванні асортиментної політики аптечних підприємств, Алексєєва Т. І., Пузак О. А. (2014)
Лебединець В. О. - Підготовка персоналу підприємства з виробництва лікарських засобів при впровадженні та в умовах функціонування системи управління якістю (2014)
Ратушна К. Л. - Дослідження рівня професійної підготовки фахівців з клінічних досліджень на базі системи самооцінок, Зупанець К. О., Доброва В. Є. (2014)
Семенів Д. В. - Аналіз фармацевтичного ринку україни на прикладі стоматологічних препаратів (2014)
Бондарєва І. В. - Дослідження впливу законодавчих актів на діяльність вітчизняних виробничих фармацевтичних підприємств (2014)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Методика зонування регіонів україни за потенційною фармацевтичною кластеризацією (2014)
Сур С. В. - Порівняльна оцінка відтворюваності значень rf при використанні методу тонкошарової хроматографії в рамках програм професійного тестування лабораторій з контролю якості лікарських засобів, Гризодуб О. І., Губарь С. М., Леонтьєв Д. А., Зволінська Н. М. (2013)
Лебединець В. О. - Підходи до розробки настанови з якості підприємства з виробництва лікарських засобів, Ромелашвілі О. С. (2013)
Глущенко А. В. - Розробка та валідація методики кількісного визначення допоміжних речовин у дитячому сиропі, Шекель А. М., Вишневський І. А., Георгіянц В. А. (2013)
Ткаченко О. В. - Визначення констант іонізації похідних 5-метилтієно, Власов С. В., Свєчнікова О. М., Журавель А.В. (2013)
Доброва В. Є. - Модель взаємодії персоналу при організації системи управління даними у клінічних випробуваннях (2013)
Корж Ю. В. - Дослідження мотивації професійної діяльності cтудентів фармацевтичних вузів (2013)
Бойко А. І. - Реалізація концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я україни на 2011–2020 рр.: завдання післядипломної підготовки провізорів (2013)
Стрельникова Ю. Л. - Аналіз показників доступності противотуберкульозних лікарських засобів в україні (2013)
Подгайна М. В. - Оцінка застосування нанотехнологій у профілактиці фотостаріння та дерматозів в україні (2013)
Цурікова О. В. - Актуальнісь епідеміологіних дослідень у розробці напрямів удосконалення медичної та фармацевтичної допомоги хворим на лейкози в україні за умов омс, Панфілова Г. Л. (2013)
Левицька О. Р. - Стан фармакотерапії пацієнтів з гострою церебральною судинною патологією на рівні міського стаціонару (2013)
Андрюхин А. И. - Компьютерные оценки параметров идентификации систем (2010)
Бабков В. С. - Оценка параметров многоразрядных чисел с плавающей точкой для выполнения операций высокой точности, Пехотин Е. В. (2010)
Баркалов А. А. - Модификация алгоритма кодирования полей совместимых микроопераций, Ковалёв С. А., Зеленёва И. Я., Мирошкин А. Н. (2010)
Баркалов А. А. - Применение преобразователя кодов для уменьшения аппаратурных затрат в схеме устройства управления с разделением кодов, Ковалёв С. А., Лаврик А. С. (2010)
Бєльков Д. В. - Контроль якості послуг комп’ютерних мереж, Єдемська Є. М. (2010)
Гомозов О. В. - Инкрементные алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений и архитектура мультипроцессоров на программируемой логике, Ладыженский Ю. В. (2010)
Колотий А. В. - Информационная технология определения вероятности блокирования заявок в сети связи, Миронов А. И. (2010)
Пьявченко О. Н. - Модули интеллектуальных систем сбора и обработки информации датчиков (2010)
Левченко Р. И. - Влияние временных характеристик параллелизуемых блоков последовательных алгоритмов на эффективность автоматического динамического распараллеливания в многопроцессорных системах со слабой связью, Судаков А. А., Погорелый С. Д., Бойко Ю. В. (2010)
Саух С. Е. - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах Крылова решения больших систем линейных уравнений (2010)
Юрич М. Ю. - Гибридный алгоритм распределения задач в вычислительной системе (2010)
Зори С. А. - Способы компьютерной визуализации характеристических параметров реальных сигналов, Ковальский С. В. (2010)
Башков Є. О. - Методи покращення результатів пошуку зображень в цифрових колекціях, Вовк О. Л., Костюкова Н. С. (2010)
Вяткин С. И. - Сжатие графической информации с использованием тематических текстур, Романюк О. В. (2010)
Романюк О. Н. - Особливості архітектурної побудови систем формування тривимірних зображень, Обідник М. Д., Романюк О. В., Костюкова Н. С. (2010)
Скакун С. В. - Оценка риска наводнений на основе разнородных геопространственных данных (2010)
Бондарева Е. С. - Объектно-ориентированный подход к параллельному моделированию химико-технологических процессов (2010)
Гурьянова Т. В. - Сравнение эффективности алгоритмов динамического управления капиталом по функции мощности (2010)
Дмитриева О. А. - Моделирование жестких динамических систем диагонально неявными методами с адаптацией шага, Куприй Я. А. (2010)
Коляда М. Г. - Технология использования криптосистемы Эль-Гамаля с помощью пакета компьютерной алгебры "Mathematіca" (2010)
Кудерметов Р. К. - Сервис-ориентированная система сбора и обработки телеметрической информации, Хохлов Н. Н., Маслова Н. Д., Польская О. В. (2010)
Куссуль О. М. - Исследование эффективности применения моделей доверия на основе репутации в Grid-системах, Новиков А. Н., Швец С. C. (2010)
Савчук Т. О. - Порівняльний аналіз використання методів кластеризації для ідентифікації надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, Петришин С. І. (2010)
Смирнов А. В. - Метод повышения качества прогнозных регрессионных моделей, Рычка О. В. (2010)
Субботин С. А. - Модели критериев сравнения нейронных и нейро-нечетких сетей в задачах диагностики и классификации образов (2010)
Тихонова О. А. - Оптимизация алгоритма синтетического скользящего среднего (2010)
Федяев О. И. - Переход от абстрактных к физическим моделям при восходящем проектировании многоагентных систем, Жабская Т. Е. (2010)
Щербакова Г. Ю. - Исследование сходимости мультистартового субградиентного метода оптимизации в пространстве вейвлет преобразования, Крылов В. Н. (2010)
Грищенко В. И. - Моделирование маршрутизаторов на многоядерных сетевых процессорах, Ладыженский Ю. В. (2010)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Гусак С. В. - Вплив хелатних сполук мікроелементів і мікробного бета-каротину на гематологічні показники та обмін речовин у японських перепелів, Шевченко Л. В. (2013)
Шуляк С. В. - Перспективи та економічність застосування колоїдного срібла у перепелівництві, Засєкін Д. А. (2013)
Кавтарашвили А. Ш. - Проблемы качества воды в птицеводстве (2013)
Подобед Л. И. - "Форми НДФ” – новый препарат из группы подкислителей (2013)
Биотрансформация микотоксинов (2013)
Кубаєв А. П. - Вивчення імунобіологічних властивостей клонованого вірусу інфекційного бронхіту курей Н-120 в якості вакцини, Краснобаєв Є. О., Дудніков Л. А., Мартинюк О. Г. (2013)
Адаменко Л. В. - Виявлення залишкових кількостей дезінфекційних засобів методами IN VITRO (2013)
Сахацкий И. Н. - Здоровый кишечник – здоровая птица, Кузьмин А. А., Боровко А. Н. (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – внедрение интегрированной системы менеджмента, Кучеров В. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Панченко Є. - Європейський Союз та Україна: порівняльний аналіз конкурентного середовища, Червиць І. (2013)
Буряченко А. - Урбанізаційні фактори економічного росту (2013)
Батенко Л. - Управління вартістю глобальних інвестиційних проектів, Діброва О. (2013)
Хлівний В. - Основи розробки системи макрофінансових індикаторів, Рудик Н. (2013)
Швидкий О. - Управлінські проблеми енерогоефективності української економіки (2013)
Бабіченко В. - Сучасні підходи до оподаткування корпоративного бізнесу в світі (2013)
Скакальський Ю. - Нові підходи до кількісної оцінки ризиків підприємств на основі модифікацій VALUE-AT-RISK (2013)
Кравченко О. - Податки як важливий інструмент впливу держави на фінанси корпорацій, Лісовенко В. (2013)
Ананьєв М. - Параметри глобального біржового ринку цінних паперів (2013)
Хоружий С. - Складові системи управління обігом цінних паперів (2013)
Чемодуров О. - Ефективність інструментів залучення інвестицій в умовах України (2013)
Кабай В. - Організаційно-правовий механізм санації в фінансовому секторі України (2013)
Ільїна Т. В. - Марени кореневища і корені, обґрунтування вибору та підходи до стандартизації, Ковальова А. М., Котов А. Г. (2013)
Якубчук О. М. - Обґрунтування створення комбінованого препарату для терапії глаукоми як один з елементів цільового профілю якості лікарського засобу, Фетісова О. Г., Андрюкова Л. М., Коваленко С. М. (2013)
Алмакаєва Л. Г. - Розробка складу оригінального комбінованого лікарського препарату на основі тіоктової кислоти і таурину у формі розчину для інфузій — складова частина фармацевтичної розробки, Науменок Л. Г., Бєгунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаєв М. С., Коваленко Св. М. (2013)
Борщевська М. І. - Опис профілів розчинення в рамках дослідження біоеквівалентності "in vitro", Гризодуб О. І., Ремез О. С., Борщевський Г. І. (2013)
Ратушна К. Л. - Управління й економіка фармації обґрунтування та розробка процесної моделі системи управління клінічними даними на місці проведення дослідження, Зупанець К. О., Доброва В. Є. (2013)
Городецька В. І. - Аналіз компетентністних характеристик фахівців з управління якістю на вітчизняних фармацевтичних підприємствах, Лебединець В. О., Коваленко С. М. (2013)
Рев’яцький І. Ю. - Інформаційне забезпечення системи виписування електронних рецептів (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Шевченко Л. В. - Функціональний стан органів травлення курчат-бройлерів при згодовуванні вітатону і вітадепсу (2013)
Горбенко З. Г. - Влияние нутриентов и поверхностно-активных веществ на адсорбцию Т-2 токсина гидролизным лигнином (2013)
Кравченко І. В. - Якість продукції каченят за різного рівня та джерелселену в комбікормі, Дяченко Л. С. (2013)
Базиволяк С. М. - Кури, які несуть блакитні яйця (2013)
XIV Українська конференція з птахівництва з міжнародною участю (16-19 вересня 2013 р.) (2013)
Подобед Л. И. - Особенности кормления молодняка птицы в первые дни жизни (2013)
Курінна А. С. - Вікова динаміка показників росту перепелів різних генерацій (2013)
Петерс М. В. - Оцінка морфологічних показників інкубаційних яєць перепелів породи фараон залежно від віку (2013)
Марчишина Є. - Нові правила охорони праці у лабораторіях, де проводять дослідження з використанням хімічних речовин, Мельник В., Гайдученко Р. (2013)
Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні (2013)
Це цікаво (2013)
Завада О. О. - Розробка та валідація методики визначення супровідних домішок у субстанції 3-(трифлюороацетил)-імідазо |1,2-a| піримідину на стадії фармацевтичної розробки лікарського препаратуї, Гусаров В. І., Губарь С. М., Журавель І. О., Коваленко С. М. (2013)
Лебединець В. О. - Визначення ролі і основних функцій керівного персоналу при формуванні і підтримці функціонування системи управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів (2013)
Ратушна К. Л. - Дослідження аспектів управління ризиками втрати якості даних при клінічному випробуванні, Зупанець К. О., Доброва В. Є., Котенко О. М. (2013)
Городецька В. І. - Визначення та аналіз вимог роботодавців до фахівців з управління якістю у фармацевтичному секторі, Лебединець В. О., Коваленко С. М. (2013)
Євтушенко О. М. - Моделювання витрат на ліквідацію наслідків побічних реакцій на лікарські засоби (2013)
Кузнецов І. Е. - Фармакоекономічна оцінка фармакотерапії позалікарняної пневмонії у дітей (2013)
Кузнецов І. Е. - Оцінка економічної доступності гормональних контрацептивів (2013)
Котвіцька А. А. - Аналіз споживання нейропротекторних лікарських засобів для лікування ішемічного інсульту в україні, Лобова І. О. (2013)
Яковлєва Л. В. - Церебропротекція в аспекті доказової медицини: церебролізин та пірацетам, Рибка А. В. (2013)
Фельдман Л. П. - Параллельные экспоненциальные методы решения задачи Коши с оценкой локальной апостериорной погрешности, Назарова И. А. (2011)
Дмитриева О. А. - Упрощение итераций при параллельной реализации неявных методов решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений (2011)
Волинець В. І. - Рекурентні методи обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі з підвищеною точністю обчислення в арифметиці з фіксованою комою (2011)
Tyanev D. S. - Non-Linear Asynchronous Micro-Pipelines (2011)
Іващенко В. П. - Дослідження оцінок ефективності модульної багатопроцесорної кластерної системи, Швачич Г. Г., Башков Є. О. (2011)
Егошина А. А. - Повышение эффективности извлечения информации из слабо структурированных источников на основе метаданных и базы знаний, Вороной А. С. (2011)
Barkalov A. A. - Implementation of logic circuit for compositional microprogramming control unit with elementary operational linear chains on custom-made matrices, Zelenyova I. J., Hathot Biayrek, Lavrik A. S (2011)
Андрюхин А. И. - Переключательное моделирование и диагностирование основных моделей неисправностей КМОП-структур (2011)
Бельков Д. В. - Статистический анализ сетевого трафика, Едемская Е. Н., Незамова Л. В. (2011)
Гриценко А. А. - Разработка аппаратного модуля сортировки с последовательным вводом данных и минимальным временем обработки, Сероштан С. Ю., Зинченко Ю. Е. (2011)
Грищенко В. И. - Влияние выделенного кэша команд на производительность сетевого процессора, Ладыженский Ю. В., Моатаз Юнис (2011)
Баркалов А. А. - Микропрограммное устройство управления с относительной адресацией, Бабаков Р. М., Егошина А. А. (2011)
Баркалов А. А. - Уменьшение емкости управляющей памяти композиционного микропрограммного устройства управления, Струнилин Е. В., Струнилин В. Н. (2011)
Самощенко О. В. - Відстеження регіонів інтересу в послідовності відеокадрів за допомогою коваріаційних матриць, Савченко Д. А. (2011)
Карабчевский В. В. - Визуальное создание изображений средствами Direct2D с использованием растрово-векторного подхода, Магдалина С. Н. (2011)
Скакун С. В. - Оценка плотности вероятности наводнений на основе анализа спутниковых и наземных данных (2011)
Шелестов А. Ю. - Геоінформаційна система моніторингу для сільськогосподарського підприємства, Куссуль Н. М., Скакун С. В., Кравченко О. М., Волошин С. В., Загородній Є. В. (2011)
Янчевський C. Л. - Оптимізація планування отримання інформації від систем дистанційного зондування Землі середнього розрізнення за умови фінансових обмежень (2011)
Иваница С. В. - Особенности реализации операций тетралогики, Аноприенко А. Я. (2011)
Грездов Г. И. - Численное вычисление сеточной модели линии пересечения поверхностей, Филиппенко Т. К. (2011)
Бабков В. С. - Анализ математических моделей распространения примесей от точечных источников, Ткаченко Т. Ю. (2011)
Самощенко О. В - Розпізнавання сигналів випробувань вибухових речовин на стійкість до механічного впливу методом вейвлетного аналізу, Лабінський К. М., Прилепський В. О. (2011)
Гурьянова Т. В. - Анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом при различных методах оптимизации расчетов (2011)
Смирнов А. В. - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей, Рычка О. В. (2011)
Криводубский О. А. - Постановка задачи планирования листопрокатного производства как задачи оптимального управления, Косилов С. А. (2011)
Смолий В. Н. - Модель управления производством электронного аппарата авиационного назначения (2011)
Федоров Е. Е. - Методика идентификации диктора на основе модифицированной вероятностной нейронной сети (2011)
Новаковская А. О. - Прогнозирование состояний с использованием управляемой нейросети (2011)
Квєтний Р. Н. - Засоби уникнення зіткнення для безпілотних авіаційних систем на основі мінімізації ризиків, Борщова І. П. (2011)
Козловский В. А. - Нечеткая система распознавания образов для решения задачи классификации жидких нефтепродуктов, Максимова А. Ю. (2011)
Григорьев А. В. - Анализ специфики задачи проблемной адаптации САПР в современных условиях (2011)
Федяев О. И. - Иерархическая разработка многоагентной модели процесса производства промышленных смесей, Зудикова Ю. В. (2011)
Аноприенко А. Я. - Университет в современном информационном пространстве: тенденции, рейтинги и опыт развития портала магистров ДонНТУ (2011)
Титул, зміст (2013)
Бенч Л. - Напрями вдосконалення управління державним боргом в Україні, Лісовенко В. (2013)
Лук’яненко Л. - Особливості санаційних процесів у банківській системі України в умовах глобалізації, Кабай В. (2013)
Малишенко К. - Основи "мутаційної теорії фондового ринку" (2013)
Сментина Н. - Вітчизняний досвід планування моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку мезосистем (2013)
Алексєєва Н. - Головні бюджетні процедури: фінансова практика Франції (2013)
Бец О. - Еволюція наукових концепцій державного кредиту і державного боргу (2013)
Корнацька Р. - Удосконалення критеріїв та методів фінансування медичних послуг в Україні (2013)
Заворотній Р. - Проблеми оцінки β вітчизняних емітентів, не представлених на фондовому ринку (2013)
Смирна О. - Управління структурою капіталу вітчизняних підприємств після проведення (2013)
Роговський С. - Категорія "банківська послуга": визначення і особливості (2013)
Василишен Ю. - Аналіз сучасного стану кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків України (2013)
Диба О. - Міжнародні рейтинги кредитної та інноваційної привабливості України, Гернего Ю. (2013)
Ройко І. - Вимір та оцінка ринкової капіталізації українського біржового ринку (2013)
Диба В. - Інтелектуальний потенціал підприємства та методи його оцінки (2013)
Усатий Д. - Методи визначення ф’ючерсної ціни при хеджуванні ризиків в АПК (2013)
Бачинська Н. А. - Новий етап у розвитку кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв (до 45-річчя заснування кафедри) (2013)
Ржеуський А. В. - Інтернетмаркетинг у бібліотеках: із досвіду роботи науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки, Кунанець Н. Е. (2013)
Климчук Л. В. - Структура і зміст краєзнавчих інформаційних потреб користувачів (2013)
Харченко С. В. - Картографічні ресурси в мережі Інтернет (україномовний сектор) (2013)
Дроздова О. В. - Документне забезпечення діяльності ринків України: комунікативний аспект (2013)
Остапенко Г. І. - Основні складові формування навчально-комунікаційного та наукового середовища університету (2013)
Піхотенко К. С. - Експертні системи у зберіганні архівних документів (2013)
Папакін Г. В. - Особливості соціально-політичних комунікацій тоталітарного суспільства (на прикладі радянського режиму 1930-1940-х років) (2013)
Григор’єв В. І. - Інформаційна безпека у державному управлінні (2013)
Горбенко Г. В. - Соціальна реклама та соціальні процеси в сучасному суспільстві: взаємозв’язок і взаємовпливи (2013)
Моісеєва Н. І. - Стан вивчення комунікаційного процесув структурі соціально-комункаційного знання (2013)
Саприкін О. А. - Україна в контексті інформаційних впливів (за матеріалами публікацій у засобах масової інформації 2013 років) (2013)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Покажчик змісту за 2013 рік (2013)
Вимоги до оформлення статтей (2013)
Волошин П. В. - Динаміка показників ендотеліальної дисфункції у хворих на діабетичну енцефалопатію на тлі застосування цитиколіну, Пашковська Н. В. (2009)
Волошина Н. П. - Клиническая характеристика современных хронических нейроинфекций (факторы риска, этиология, типы и варианты течения) Сообщение 1, Левченко И. Л. (2009)
Гриб В. А. - Роль інсуліноподібного фактора росту в ґенезі дистальної симетричної поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу (2009)
Климова Е. М. - Изменение значимых параметров показателей гомеостаза у больных с артериальной гипотонией различной этиологии и их коррекция с помощью препарата Цераксон, Литовченко Т. А., Зинченко Е. К. (2009)
Міщенко Т. С. - Прогнозування наслідків ішемічного інсульту, Шульга О. Д. (2009)
Пітик М. І. - Рівень ендотеліну та його динаміка в процесі лікування дітей, хворих на епілепсію, Дельва Д. Ю. (2009)
Терещенко Л. П. - Диагностика и лечение вегетативных нарушений при хроническом вертеброгенном болевом синдроме (2009)
Бачериков А. М. - Фактори ризику здійснення завершених суїцидальних спроб у психічнохворих (Літературний огляд), Матузок Е. Г., Харіна К. В., Лакинський Р. В. (2009)
Бурчинский С. Г. - Депрессии и когнитивные нарушения: проблема выбора антидепрессанта (2009)
Демченко В. А. - Відділення первинного психотичного епізоду — практичний досвід організації, Царенюк Н. В., Зозуля В. В., Маляров С. О. (2009)
Кулеш Р. В. - Лечение лиц пожилого возраста с психотическими расстройствами, Кулеш Ю. В. (2009)
Проскуріна Т. Ю. - Особливості лікування депресивних невротичних розладів, коморбідних з тривогою, у підлітків (2009)
Рудь В. О. - Порівняльний аналіз використання ламотрину у лікуванні біполярного афективного розладу II типу, Телюков О. С. (2009)
Свиридова В. В. - Психическое состояние женщин, перенесших операции на внутренних половых органах (2009)
Сыропятов О. Г. - Аутохтонные декомпенсации при расстройствах личности и их лечение, Дзеружинская Н. А., Мухоморов А. Е., Стовбург Я. В. (2009)
Барышевская В. В. - Некоторые особенности гормонального статуса больных с мигренью (2009)
Гринвальд С. Г. - Принципы и результаты построения |модели| классификации клинических психотерапевтических эффект-синдромов (2009)
Ежова В. А. - Разработка проблем психофизической реабилитации больных церебральным атеросклерозом, Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Чукреева Л. Н., Мирзоян С. А., Дроздова И. В., Словеснов С. В., Колесникова Е. Ю. (2009)
Корошніченко Д. М. - Порівняльний аналіз фармакотерапії при детоксикації залежних від героїну і залежних від метадону, Лінський І. В. (2009)
Коршняк В. О. - Динаміка вегетативних показників у хворих з наслідками нейроінфекцій до та після мікрохвильової резонансної терапії (2009)
Майкова Т. Н. - Применение Эпирамата для монотерапии первичной головной боли. Дифференцированный подход к назначению препарата, Баркова Т. В., Дзевицкая Е. А. (2009)
Маркова М. В. - Загальний погляд на проблему формування та функціонування сім’ї, Ветрила Т. Г. (2009)
Пономарев В. И. - Взаимосвязи между состояниями зависимости разного происхождения у старшеклассников общеобразовательных школ и студентов средних специальных учебных заведений (2009)
Філіпець О. О. - Результати дворічного епідеміологічного дослідження мозкового інсульту у Чернівцях (2009)
Яворська О. Л. - Ультразвукова доплерографія в діагностиці патологічної звивистості у дітей з епілепсією (2009)
Гавенко Н. В. - Сценарная (скриптальная) форма первичной сексуальной дезадаптации у женщин, больных неврозом, при наличии внутрисемейного конфликта (2009)
Денеко М. А. - Взаимосвязь между формой сексуальной дезадаптации и типом специфического расстройства личности у женщин (2009)
Кириллова Л. Г. - Личностные характеристики и синдром выгорания в деятельности медицинских работников, Шевченко А. А. (2009)
Петренко В. Ю. - Характеристика тревоги и депрессии у мужчин с нарушениями сексуальной функции, больных ишемической болезнью сердца, по данным патопсихологических исследований (2009)
Плевачук О. Ю. - Особливості використання механізмів психотичного захисту у родичів пацієнтів — хворих на параноїдну шизофренію та осіб із найближчого оточення (2009)
Федак Б. С. - Проблема профессионального выгорания у сотрудников бригад скорой помощи (2009)
Фесенко В. С. - Передопераційна та післяопераційна тривожність при блокаді плечового сплетення в ортопедичних пацієнтів: кореляція з пролактином сироватки (2009)
Белостоцкая Ж. И. - Cвременные особенности депрессивных расстройств выявляемых у лиц, проживающих в сельской местности (Обзор литературы), Вовк И. Л. (2009)
Маріо Май - План дій ВПА розгортається (2009)
Титул, зміст (2013)
Юрченко В. - Сучасні тенденції усунення регіональних диспропорцій та визначення податкового потенціалу регіону (2013)
Дробязко А. - Банківська система України: нова парадигма сучасного ровитку, Лісовенко В., Федосов В. (2013)
Філімошкіна І. - Напрями вдосконалення бюджетного процесу в Україні, Панченко М. (2013)
Коломієць Г. - Особливості запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні на основі аналізу зарубіжного досвіду, Медвецький І. (2013)
Бенч Л. - Тенденції боргової політики України, Івасенко Ю. (2013)
Диба О. - Вплив фіскального адміністрування на інвестиційну діяльність в Україні, Данилюк Є., Домерат О. (2013)
Васильчук І. - Краудфандінг і краудінвестінг як фінансові інновації (2013)
Вакуленко Є. - ТНК як ключовий суб’єкт інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Бабіченко В. - До питання місця та ролі корпоративної інформації в глобальній економіці (2013)
Проць Н. - Особливості концепції безбюджетної діяльності "Beyond budgeting" (2013)
Роговський С. - Особливості сегментування ринку банківських послуг (2013)
Осадчий Є. - Сучасний стан та проблеми банківського споживчого кредитування в Україні (2013)
Мельничук М. - Еволюція концептуальних підходів до ризик-менеджменту в банківській діяльності (2013)
Леонов Д. - Захист активів недержавних пенсійних фондів в банківській системі України: проблемні аспекти (2013)
Бірюк С. - Суперечності розвитку кредитних спілок в Україні на сучасному етапі (2013)
Кантур С. - Оподаткування доходів від цінних паперів в Україні (2013)
Андрюкова Л. М. - Визначення критичних показників якості лікарської форми очні краплі, Фетісова О. Г., Якубчук О. М., Коваленко С. М. (2013)
Борщевський Г. І. - Фактори, які впливають на стабільність препарату лесфаль, Комаров І. В., Кулініч А. В. (2013)
Мерзлікін С. І. - Розробка та стандартизація умов аналітичної діагностики гострих отруєнь метформіном, Москаленко В. Ю. (2013)
Городецька В. І. - Дослідження фармацевтичного ринку праці в сфері управління якістю, Лебединець В. О., Коваленко С. М. (2013)
Яковлєва Л. В. - Фармакоекономічний аналіз за методом "витрати-ефективність" в терапії загрози переривання вагітності, Ткачова О. В. (2013)
Люханова К.А. - Аналіз обсягів реалізації антитромботичних лікарських препаратів на українському фармацевтичному ринку (2013)
Немченко А. С. - Фармакоекономічна оцінка застосування агоністів гонадотропін-рилізинг гормону у терапії раку простати, Косяченко К. Л. (2013)
Бакуменко В. Д. - Держава як об’єкт управління (2013)
Толкованов В. В. - Стандарти та принципи доброго врядування на місцевому і регіональному рівнях як загальноєвропейська цінність (2013)
Борисевич С. О. - Публічне право, політика та управління в Україні (2013)
Гошовська В. А. - Осмислення державно-управлінською елітою суспільно-демократичних цінностей (за матеріалами соціологічного дослідження), Сурай І. Г. (2013)
Драган І. О. - Корпоратизація управління природними ресурсами (2013)
Жовнірчик Я. Ф. - Сутність формування кар’єри державного службовця в організації його діяльності (2013)
Іванова Т. В. - Сутність екологічної функції держави в умовах глобальних викликів сучасності (2013)
Kuratashvili A. A. - Тheory of supremacy of interests of people – basis of the state management aimed at protection of constitutional rights and interests of each person (2013)
Kuratashvili A. A. - Legal factor in system state management and socially oriented market economy (2013)
Малиш Н. А. - Інноваційна складова модернізації економіки України (2013)
Васильєва Н. В. - Організація надання адміністративних послуг підприємцям Грузії: досвід для України (2013)
Грищенко І. М. - Рекомендації щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування України (2013)
Дерун Т. М. - Державне регулювання як складова процесу формування та реалізації державної політики розвитку малих міст (2013)
Дорошенко В. С. - Механізми забезпечення конкурентоспроможності національного господарства (2013)
Жовква І. І. - Стадії процесу прийняття зовнішньополітичних рішень (2013)
Заікіна О. О. - Статистична оцінка інноваційної діяльності в Україні (2013)
Ільницька Л. В. - Термінологічна палітра суміжних понять соціально-економічного простору (2013)
Карпенко О. В. - Методика оцінки порталів послуг органів державного управління (2013)
Клименко О. В. - Проблеми оцінки якості медичної допомоги (2013)
Коврига О. С. - Напрями інституціональних перетворень на регіональному рівні (2013)
Козловський В. О. - Людський чинник ресурсного забезпечення управління в системі цивільного захисту: модель потенціалу управління (2013)
Мінаєва В. О. - Зв’язки з громадськістю: методологія дослідження і впровадження в державному управлінні (2013)
Онищук С. В. - Християнські доктрини побудови громадянського суспільства (2013)
Сельський А. А. - Стратегічне управління як функціональний механізм в управлінні суспільними справами (2013)
Червякова О. В. - Аналіз та узагальнення досліджень щодо державного управління формуванням інноваційного суспільства (2013)
Брильова Ю. В. - Особливості формування міграційної політики в Україні (2013)
Бєлоусов В. М. - Передумови формування та розвитку нових механізмів державного регулювання системи пенсійного забезпечення (2013)
Васильченко О. Ю. - Функції та значення інституту народного представництва в Україні (2013)
Власенко О. С. - Сутність та категорійний апарат формування та розвитку національної інноваційної системи (2013)
Гагаріна С. Г. - Вплив інтелектуального потенціалу на геополітичну стратегію країни (2013)
Дергач А. В. - Досвід країн ЄС в управлінні міграційними потоками (2013)
Козак В. І. - Засоби врегулювання питань протидії корупції в системі державного управління (2013)
Кормілецький О. М. - Аналіз тенденцій світового досвіду покращення інформаційної відкритості органів державного управління (2013)
Лещенко В. В. - Організаційно-правовий механізм функціонування банківського нагляду в Україні (2013)
Немировська О. В. - Становлення організаційної складової механізму державного управління в сфері поводження з генетично модифікованими організмами в Україні (2013)
Парій Я. П. - Ефективні інструменти антикризової інвестиційної політики (2013)
Ткачук Р. Л. - Значення прогнозування та планування трудових ресурсів у ринковому господарстві України (2013)
Туча В. В. - Забезпечення результативності та підвищення ефективності державно-управлінських механізмів імплементації політичних рішень (2013)
Чувпило В. В. - Управління земельними ресурсами: сутність поняття та структура земельного фонду (2013)
Якимюк Б. М. - Роль комунікативної стратегії у формуванні та реалізації антикорупційної політики України (2013)
Дацій О. І. - Оцінка рівня реалізації власного потенціалу регіону (2013)
Жарая С. Б. - Інституційні можливості підтримки підприємництва на регіональному рівні у Німеччині (2013)
Кушнір М. О. - Інституційно-правове забезпечення нової регіональної політики в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Касьяненко Д. В. - Особливості впровадження збалансованої системи показників в місцевих органах виконавчої влади України (2013)
Немирівська О. Я. - Особливості правового регулювання управління діяльністю місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2013)
Ровинська К. І. - Правосуб’єктність територіальної громади: теоретико-правовий аспект (2013)
Тіщенко О. М. - Місце оцінювання міських територій в проектному циклі, класифікація видів оцінювання (2013)
Янишевський М. М. - Сатус та управління районом громади у федеральній землі Банденбург (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Національному університету біоресурсів і природокористування України – 115 років! (2013)
Бородай В. П. - Підготовка кадрів для галузі птахівництва у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Пономаренко Н. П., Мельник В. В., Базиволяк С. М. (2013)
Шевченко Л. В. - Імунний статус курчат-бройлерів за впливу препаратів мікробного β-каротину (2013)
Карпенко С. М. - Форум птахівників у Судаку: ІХ Міжнародна конференція "Птахівництво – 2013”, Мельник В. В. (2013)
Кравченко І. В. - Вплив передінкубаційної обробки яєць селеном на продуктивні і м’ясні якості каченят (2013)
Машкін Ю. О. - Вплив пробіотика на показники крові курчат-бройлерів за різних способів утримання (2013)
Ткачук С. А. - Якість шкаралупи курячих харчових яєць курей кросу "Ломанн коричневий” залежно від умов утримання (2013)
Тесля М. О. - Ефективність використання адсорбентів при вирощуванні ремонтного молодняку курей промислового стада, Федоров В. Ф. (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – резервы повышения эффективности производимых комбикормов, Кучеров В. А. (2013)
Волошина Н. П. - Клиническая характеристика современных хронических нейроинфекций (инфекционно-аллергические энцефалиты). Сообщение III, Негреба Т. В., Левченко И. Л. (2009)
Грицай Н. М. - Застосування препарату Омарон у лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії, Силенко Г. Я., Пілюгіна Т. В., Костюк Ю. В. (2009)
Личко В. С. - Дисфункція гематоенцефалічного бар’єра при гострій церебральній ішемії: стать, вік, важкість захворювання, сучасні можливості в лікуванні, Малахов В. О. (2009)
Малахов В. А. - Реологические свойства крови у больных с диабетической полинейропатией при комплексном лечении с использованием озонотерапии, Джанелидзе Т. Т. (2009)
Погорєлов О. В. - Стовбурова дисфункція при гострих порушеннях мозкового кровообігу у вертебробазилярному басейні при церебральному атеросклерозі (2009)
Слюсаренко І. Т. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих з пролапсом мітрального клапана, Реміняк І. В., Харіна К. В., Пісоцька О. В. (2009)
Танцура Л. Н. - Роль хронической вирусной инфекции в возникновении фебрильных судорог и их трансформации в эпилептические припадки (2009)
Байбарак Н. А. - Роль триптофана, cеротонина и мелатонина в патогенезе монополярной депрессии в зависимости от структуры депрессивного аффекта, Костюковская Л. С. (2009)
Ветрила Т. Г. - О взаимосвязи между состоянием семейных отношений и психического здоровья родителей, воспитывающих ребенка с нарушением психического развития, и их детей, Маркова М. В. (2009)
Діхтяр В. О. - Рівень соціального функціонування та якості життя як основа психотерапії хворих на параноїдну шизофренію (2009)
Зеленый В. Н. - Лечение тревожно-депрессивных расстройств у соматических больных пожилого возраста, Каурова Г. И., Лавский В. И., Федорченко А. С., Санина М. Е., Янголь В. И. (2009)
Кулик Б. В. - Нові підходи до диференційної діагностики та терапії невротичних та неврозоподібних розладів, Влох І. Й., Цьона А. Р. (2009)
Мороз С. М. - Проблема депрессии у лиц с ограниченными социальными возможностями (2009)
Сябренко Г. П. - Нарушение психического состояния как составляющая феномена дезадаптации супругов пожилого возраста (2009)
Юрьева Л. Н. - Клинико-социальная характеристика больных шизофренией, снятых с диспансерного учета в связи с выздоровлением или стойким улучшением здоровья, Вишневская Н. Г., Бобовникова Е. М., Кулеш Ю. В. (2009)
Ященко В. І. - Досвід реорганізації психіатричної служби в регіоні, Ященко Л. Л., Скрипник В. І. (2009)
Задорожний В. В. - Рівень глюкози в спинномозковій рідині та його співвідношення з іншими параметрами лікворограми при гострій енцефалопатії у хворих з алкогольними психозами (2009)
Шаповалова В. О. - Судова фармація щодо вивчення деяких аспектів системи державного регулювання доступності алкогольних напоїв як міри запобіжного заходу при зловживанні психоактивними речовинами, Шаповалов В. В., Рудика М. П. (2009)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості порушень когнітивних функцій у хворих на наркотичну залежність, Ликова А. В. (2009)
Марценковский И. А. - Рисперидон и когнитивно-поведенческая терапия в комплексном лечении детей с расстройствами из спектра аутизм, Бикшаева Я. Б., Ващенко О. С. (2009)
Щербина И. Н. - Клинико-функциональная характеристика и особенности ведения женщин с нейровегетативными и психоэмоцион нальными нарушениями в перименопаузе (2009)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: квантова інтерференція і дефазування в методі нерівноважних функцій гріна, Стріха М. В. (2014)
Нерсисян В. Б. - Анализ магнитной цепи вихретокового сенсора с учетом скорости движущегося в рабочем зазоре немагнитного проводящего листа (2014)
Колбасов Г. Я. - Оптический мультисенсор на основе пленок оксидов W и Nі для определения концентрации CO и H2, Волков С. В., Краснов Ю. С., Фоманюк С. С. (2014)
Мацишин М. Й. - Дослідження рівня іммобілізації олігонуклеотидів на поверхні наночастинок золота за допомогою експериментального підходу з використанням флуорофора Сy3, Рачков О. Е., Галушкіна А. А., Солдаткін О. П. (2014)
Хрипунов Г. С. - Влияние технологических параметров на воспроизводимость электрических свойств пленок SnO2, полученных методом магнетронного распыления, Пирогов А. В., Новиков В. А., Хрипунова А. Л. (2014)
Мельник В. Г. - Исследования подавления синфазной помехи в биосенсорной кондуктометрической системе с дифференциальными датчиками, Василенко А. Д., Дудченко А. Е., Погребняк В. Д. (2014)
Глушков О. В. - Детектування динаміки взаємодії хаотичних систем на основі теорії хаосу і мікросистемної технології Geomath із застосуванням до нейрофізіологічних систем, Хецеліус О. Ю., Бунякова Ю. Я., Буяджи В. В., Брусенцева С. В., Заїчко П. О. (2014)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2014)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2014)
Галак О. В. - Бойові лазерні установки Збройних Сил України та інших військових формувань (2014)
Гузченко С. В. - Обґрунтування складових бойових можливостей міжвидових тактичних груп, Ярош С. П. (2014)
Демідов Б. О. - Розробка військово-економічного показника ефективності експлуатації перспективної пересувної лабораторії вимірювальної техніки, Борисенко М. В., Герасимов С. В. (2014)
Демидов Б. А. - Методический подход к обоснованию и выбору показателей оценивания качества и эффективности применения по назначению АСУ силами и средствами ПВО в современных условиях борьбы с воздушным противником, Кучеренко Ю. Ф., Науменко М. В. (2014)
Ланецкий Б. Н. - Методика обоснования состава и количества бригад текущего ремонта радиоэлектронных средств парка зенитных ракетных комплексов группировки зенитных ракетных войск, Лукъянчук В. В., Жуков В. С., Теребуха И. Н. (2014)
Стаховський О. В. - Системи маскування та імітації танкових військ, Єрмаков Г. В., Бабенко В. П. (2014)
Малюга А. В. - Технологія комплексного оцінювання військовослужбовців в системі атестування військовослужбовців ЗС України, Ємцов А. А., Чернобривченко О. М. (2014)
Лоза І. В. - Удосконалення методичного апарату коригування державних програм розвитку Збройних Сил України (2014)
Касьяненко А. Б. - Методика определения коэффициента донного сопротивления при выполнении экспериментальных исследований в аэродинамической трубе "Т-6" ХАИ, Андрущенко Н. А., Кулешов В. И., Чмовж В. В. (2014)
Шейгас А. К. - Факторы, влияющие на элементы траектории бомбы: учет в перспективных системах бомбометания (2014)
Бєлавін О. В. - Напрямки розвитку радіолокаційних засобів розвідки та контролю повітряного простору, Климченко В. Й., Камалтинов Г. Г., Маляренко О. С. (2014)
Васюта К. С. - Метод скрытой передачи цифровой информации на основе нелинейно "авторегрессионного условного гетероскедастического" преобразованного стохастического процесса, Щербинин С. А. (2014)
Гурський Т. Г. - Підвищення завадозахищеності радіоліній з ППРЧ в умовах завад у відповідь (2014)
Кандырин Н. П. - Анализ фазовых шумов комбинированных синтезаторов сигналов (2014)
Кушнир А. И. - Корреляционные свойства радиоимпульса, сформированного с применением псевдослучайной последовательности Лемера, Васюта К. С., Крыжный А. В., Зоц Ф. Ф. (2014)
Линник Н. Ф. - Повышение оперативности передачи информации в военных системах связи, Литвинов Ю. С., Балановський Є. П. (2014)
Рысаков Н. Д. - Алгоритмы работы когерентных накопителей и измерителей координат в составе моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета с амплитудной обработкой отражений в зоне посадки, Куценко В. В., Титов И. В., Рот С. М., Добрышкин Ю. Н., Гогонянц С. Ю. (2014)
Сова О. Я. - Координація цільових функцій інтелектуальних систем управління тактичними радіомережами класу MANET, Романюк В. А., Стемпковська Я. А., Симоненко О. А. (2014)
Берднікова А. Л. - Аналізування життєвого циклу моделювання космічних об’єктів, Манжос Ю. С. (2014)
Герасимов С. В. - Метод аналізу вихідного сигналу за нормальними законами розподілу перешкоди та параметрів динамічних систем, Тимочко О. І. (2014)
Гусак М. Ю. - Метод сценарного проектирования системы информационного обеспечения для ситуационного анализа воздушной обстановки, Павленко М. А., Руденко В. Н., Сафронов Р. В. (2014)
Доренський О. П. - Метод синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів інформаційно-телекомунікаційної системи спеціального призначення (2014)
Замула А. А. - Условия реализации динамического режима функционирования в системах связи, Землянко Ю. В., Семенко Е. А., Семченко Д. А. (2014)
Ланських Є. В. - Дослідження статистичних властивостей способів нумерації блоків стеганоконтейнерів, Лада С. В., Зажома В. М. (2014)
Рубан І. В. - Аналіз показників ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи в режимі граничної завантаженості каналу зв’язку, Лошаков Є. С., Прибильнов Д. В. (2014)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Обобщенная предикатная модель процесса выявления неявных знаний в иерархии "данные-информация-знания", Новиков Ю. С. (2014)
Косогов О. М. - Пріоритетні напрямки державної політики щодо забезпечення безпеки національного кіберпростору (2014)
Левченко О. В. - Нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки України: стан та шляхи вирішення проблем (2014)
Кононов Б. Т. - Система керування частотно-регульованим електроприводом на базі асинхронного електричного двигуна, Нечаус А. О., Рябуха Н. М. (2014)
Ольховіков С. С. - Розрахунок похибок модулю уведення інформації системи вібродіагностування двигунів літальних апаратів, Раковська Н. Х., Швидков С. М. (2014)
Сальник Ю. П. - Розрахунок теплового стану металічних деталей агрегатів та систем військової техніки в умовах змішаного тертя, Ванкевич П. І., Іваник Є. Г. (2014)
Шаша И. К. - Выбор критерия оценки эксплуатационной надежности автомобилей, Иванченко А. О., Рогозин И. В. (2014)
Бурдейная В. М. - Идентификация закона распределения показателей качества процессов системы менеджмента качества, Денисенко М. В., Горбенко Н. А. (2014)
Каратанов А. В. Дружинин Е. А. - Информационные технологии экспертного оценивания проектных решений при формировании единого информационного пространства (2014)
Важинський С. Е. - Застосування масових витратомірів при випробуванні водопровідних мереж на водовіддачу під час пожежогасіння, Гераськін В. М., Гончаренко М. М. (2014)
Грязнова С. А. - Влияние возмущений воздушной среды на технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава метрополитена (2014)
Дендаренко В. Ю. - Побудова інформаційної системи моніторингу пожежної безпеки, Мельник О. Г., Чепурний Г. П. (2014)
Колесніченко О. С. - Психодіагностичний комплекс для визначення рівня психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах, Горєлишев С. А., Побережний А. А. (2014)
Морозов І. Є. - Методика формування структури системи матеріального забезпечення угруповання національної гвардії України під час участі у ліквідації техногенної катастрофи (2014)
Неклонський І. М. - Структурно-функціональна модель організації взаємодії підрозділів Національної гвардії України та рятувальних сил державної служби України з надзвичайних ситуацій (2014)
Поспелов Б. Б. - Инициирование атмосферных осадков многопозиционными системами излучателей, Кустов М. В. (2014)
Рогозін А. С. - Аналіз ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території Київської, Харківської, Луганської, Одеської областей, Левченко Р. Т. (2014)
Ковальов І. В. - Методика синтезу структури системи інформаційно-аналітичного забезпечення угруповання Національної гвардії України в умовах надзвичайного стану (2014)
Онищук С. В. - Прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні поза пунктами пропуску на основі нечіткої логіки (2014)
Марченко О. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Бакуменко В. Д. - Основні напрями та тенденції наукових розвідок з державного управління щодо діяльності органів влади, Бакуменко Д. В. (2013)
Бронікова С. А. - Актуальні проблеми державного управління: антропологічний аспект (2013)
Жовнірчик Я. Ф. - Напрямки оптимізації взаємовідносин органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства (2013)
Кальниш Ю. Г. - Правові аспекти розвитку партійно- політичної системи в Україні, Іванченко В. М. (2013)
Мартиненко В. Ф. - Державне управління інвестиційним процесом в Україні в умовах глобалізації економіки (2013)
Неліпа Д. В. - "Урядування в мережі ": державно-управлінське ноу-хау Європейського союзу (2013)
Розпутенко І. В. - Позаринкові регулятори економічного розвитку в системі державного управління (2013)
Антонова С. Є. - Розвиток державно-приватних відносин в сфері водозабезпечення населення (2013)
Барило О. Г. - Інформаційне забезпечення органів державного управління у надзвичайних ситуаціях, Потеряйко С. П., Тищенко В. О. (2013)
Бутник О. О. - Партнерство держави та бізнесу: досвід міжнародної практики (2013)
Брус Т. М. - Удосконалення процедур надання адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи, Даньшина Ю. В. (2013)
Гудович О. Д. - Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту України, Тищенко В. О. (2013)
Дєгтяр О. А. - Проблеми взаємодії держави та громадянського суспільства у сфері реалізації соціальних програм (2013)
Дорошенко В. С. - Середній клас як важливий чинник сучасного суспільства (2013)
Ільницька Л. В. - Організаційна структура функціонально-змістовного рівня управлінських рішень у сфері соціально-економічних відносин (2013)
Карпенко О. В. - Нормативно-правове забезпечення сфери надання дозвільних послуг органами виконавчої влади України (2013)
Ковальська Н. М. - Акумулятивний потенціал освіти щодо соціально-економічних перетворень на шляху до постіндустріального суспільства (2013)
Олефіренко Т. В. - Продовольча безпека України: сучасний стан та перспективи (2013)
Попович Н. Г. - Комунікативна природа політико-адміністративних відносин: досвід дослідження (2013)
Попроцький О. П. - Мотивація як функція стратегічного державного управління (2013)
Узунов В. В. - Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного управління регіональним розвитком (2013)
Червякова О. В. - Самоорганізація системи державного управління: умови функціонування та розвитку (2013)
Шульга А. В. - Розвиток інституційно-організаційних засад представлення економічних інтересів України за кордоном, Мусієнко М. К. (2013)
Щербина С. В. - Механізм формування аграрної політики України в умовах становлення інформаційного суспільства (2013)
Якимчук А. Ю. - Характеристика системи державного управління збереженням біорізноманіття (2013)
Бойко Т. А. - Потоки прямих іноземних інвестицій: тенденції та вплив на економічне зростання (2013)
Вайсман В. Я. - Об’єктивні основи формування державної підтримки підприємництва в Україні (2013)
Вайсман Е. Я. - Сучасні інструменти реалізації державної інвестиційної політики (2013)
Васильченко О. Ю. - Історичні передумови та тенденції становлення інституту народного представництва як фактора розвитку державного устрою України (2013)
Гладинець Н. І. - Особливості механізму державного управління економіки (2013)
Животенюк В. П. - Основні напрями державного регулювання суспільної взаємодії при реформуванні системи охорони здоров’я в Україні (2013)
Калашніков О. І. - Участь громадських організацій у розвитку та реалізації державної кадрової політики (2013)
Красівський Д. О. - Європейські стандарти як фактор модернізації державно-управлінської діяльності (2013)
Курсон К. І. - Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення та можливості його використання в Україні (2013)
Міщенко Р. І. - Аналіз ефективності проведення державних закупівель в державній сфері (погляд замовників (органи державної влади) та учасників (комерційні підприємства)) (2013)
Ніжніков М. Л. - Об’єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектору в умовах системної модернізації (2013)
Нелезенко Н. П. - Концептуальні рішення запобіганя корупції в процесі формування програм інноваційного розвитку України (2013)
Немировська О. В. - Сутність механізму державного управління в сфері поводження з генетично модифікованими організмами в Україні: теоретичний аспект (2013)
Пивоваров О. В. - Розвиток державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я на основі створення кластерів за участі страхових компаній (2013)
Руднєва В. Ю. - Віртуальна дипломатія трансформація процесу формування іміджу держави з використанням соціальних мереж (2013)
Скибун О. Ж. - Державне управління у сфері телекомунікацій в Україні: сучасний стан та проблеми (2013)
Степанко О. В. - Організаційна структура державного управління гуманітарною сферою в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку (2013)
Тодосова Г. І. - Обгрунтування моделі державно-громадського управління освітою (2013)
Федорчук Н. М. - Позитивні зрушення у державному управлінні авіаційною промисловістю (2013)
Черба В. М. - Організаційно-методичні засади реалізації державної політики України в сфері культури (2013)
Шкуропат О. В. - Ефективність антикорупційної політики у сфері земельних відносин (2013)
Шостак Л. Й. - Актуальні питання державного управління в сфері функціонування служби медицини катастроф в Україні (2013)
Васильєва Н. В. - Кадрове забезпечення органів місцевої влади у контексті підвищення якості надання адміністративних послуг (2013)
Карташов Є. Г. - Інструменти забезпечення екологічно сталого регіонального розвитку (2013)
Безносик А. О. - Правове забезпечення інноваційного розвитку територіальної громади (2013)
Камінський А. І. - Механізми та функції державного регулювання регіонального інноваційного розвитку (2013)
Попатенко В. С. - Закріплення функцій виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях (на прикладі США) (2013)
Волошина Н. П. - Тепловой белок тау — как маркер аксонального повреждения головного мозга, Егоркина О. В., Лекомцева Е. В., Гапонов И. К., Горбач Т. В. Губина-Вакулик Г. И. (2009)
Гончарук О. М. - Спонтанні крововиливи в задню черепну ямку, фактори, що визначають перебіг та наслідки захворювання, Обливач А. А. (2009)
Евтушенко C. К. - Сравнительная оценка эффективности и безопасности нового гидролизата мозга в остром периоде ишемического инсульта, Симонян В. А., Сергиенко А. В., Охмуш В. А, Алексеев А. А. (2009)
Личко В. С. - Сучасні можливості медикаментозної корекції дисфункції гематоенцефалічного бар’єру і лікворно-гіпертензивного синдрому при гострій церебральній ішемії (2009)
Погорєлов О. В. - Динаміка та стабільність у часі зорової викликаної активності головного мозку при церебральному атеросклерозі (2009)
Малыхина Н. А. - Механизмы воздействия лазеротерапии у больных с депрессивным расстройством (Обзор) (2009)
Марута Н. А. - Применение Нейровитана в комплексной терапии больных умеренным депрессивным эпизодом, Явдак И. А. (2009)
Марценковская И. И. - Невнимательность, гиперактивность и мпульсивность, как факторы академической неуспешности у школьников (2009)
Міхановська Н. Г. - Психоаналітичні теорії в аспекті психопатології раннього віку (2009)
Панько Т. В. - Клініко-психопатологічні особливості помірного депресивного епізоду та його терапія у хворих похилого віку (2009)
Радіонова С. І. - Вплив поліоксидонію на інтерфероновий статус хворих на шизофренію в періоді медичної реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2009)
Слободин Т. Н. - Мотивационные нарушения при болезни Паркинсона (2009)
Марута Н. А. - К 175-летию преподавания психиатрии и публикации первого руководства по психиатрии "Душевные болезни" основоположника психиатрии славянских стран профессора харьковского университета П. А. Бутковского, Двирский А. Е. , Яновский С. С. , Двирский А. А. (2009)
Байда Е. И. - Влияние температуры нагрева контактной системы вакуумного выключателя на статические напряжения в материале вакуумного сильфона (2014)
Грищук Ю. С. - Аналіз мікропроцесорного терміналу шафи керування обігрівом тунелів метрополітену, Зуенко С. Л. (2014)
Пантелят М. Г. - Методика розрахунку індукторів індукційних кухонних плит, Гуренцов Ю. В., Трофімов А. В. (2014)
Болюх В. Ф. - Сравнение электромеханических показателей индукционно-динамического и электромагнитного двигателей, Олексенко С. В. (2014)
Галайко Л. П. - Анализ переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе в режиме пуска (2014)
Костюков И. А. - Повышение точности при оценке компонент напряженности магнитного поля в стальной проволоке брони силового кабеля (2014)
Резинкина М. М. - Моделирование распределения однородного статического магнитного поля в окрестности стальной колонны, Гринченко В. С., Кондусова Н. В. (2014)
Левков В. В. - Методика структурного синтезу підсистем утиліт систем електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
О птицеводстве Казахстана рассказывает Р. И. Шарипов – президент Союза птицеводов Казахстана (2013)
Каркач П. М. - Вплив переривчастих режимів та монохроматичного освітлення на продуктивні якості ремонтного молодняку курей кросу "Браун Нік”, Яцентюк Е. М., Прашел І. В. (2013)
Волощук В. М. - Вплив природно-кліматичної зони виробництва на динаміку хімічного складу, поживності та якості зернової сировини для комбікормів (2013)
Капелька А. Г. - "Прадикон” и его эффективность в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы (2013)
Мельник В. В. - IV Міжнародна виставка "Animal Farming Ukraine 2013” (2013)
Бойко Н. І. - Особливості відбору крові у птиці та фарбування мазків, Бойко Ю. В., Коханій Р. А., Миколайчук Р. П. (2013)
Вертійчкв А. І. - Сорт один, а якість різна, Глєбова Ю. А. (2013)
Ткачик Т. Е. - Показники екстер’єру м’ясо-яєчних курей із різними генотипами за локусами протеїнів яєчного білка (2013)
Сичов М. Ю. - Вплив ліпідного живлення на інкубаційні якості яєць перепелів (2013)
Международная научно-практическая конференция "Птицеводство Казахстана: проблемы и перспективы развития” (2013)
Щедрова Г. П. - Специфіка партійних механізмів регулювання політичної конкуренції еліт (2013)
Сащук Г. М. - Інтелектуальна технологія як істотна характеристика постіндустріального суспільства (2013)
Барановський Ф. В. - Громадянське суспільство та євроінтеграційні процеси (2013)
Семенченко Ф. Г. - Політичні рішення як універсальний ціннісний механізм ефективності політичної діяльності (2013)
Новакова О. В. - Зовнішньополітичні чинники українського транзиту (2013)
Васильчук Е. О. - Ідеологічні засади консервативно-комуністичних течій в Україні (2013)
Михайловська О. Г. - Деякі проблеми демократичних змін у сучасній Україні (2013)
Павлова Л. І. - Формування середнього класу як передумова досягнення політичної безпеки сучасної України (2013)
Пашина Н. П. - Мовно-символічні виміри політичної ідентичності в сучасній Україні (2013)
Агафонова Г. С. - Теоретичні засади дослідження євро партій (2013)
Мазур О. Г. - Теоретичні передумови раціонального політичного вибору (2013)
Рибалка С. В. - Регіональні еліти: політичні чинники формування (2013)
Пробийголова Н. В. - Основні напрямки розвитку демократичної політичної культури в Україні (2013)
Грицьких І. В. - Британська демократія та її соціально-економічний контекст (друга половина XIX – початок XX століття) (2013)
Літвін Л. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження євро регіонів (2013)
Струнін П. А. - Особливості політичного моделювання виборчої стратегії політичними партіями в Україні (2013)
Осипова С. А. - Современные войны за независимость: особенности и характерные черты (2013)
Аль-Зухаірі Акіль Ібрахім - Основные научные подходы к изучению парламентаризма (2013)
Іщенко О. О. - Особливості становлення соціальної держави в Україні та Польщі (2013)
Клим М. В. - Сучасні тенденції розвитку інституту президентства в Україні (2013)
Крисько І. І. - Сопоставление электоральных циклов в нестабильных демократиях (на примере Украины и Приднестровья) (2013)
Жарська О. В. - Європейська ідентичність: дослідження поняття (2013)
Карачай В. А. - Теоретико-методологічні аспекти проблеми демократизації українського суспільства за допомогою електронного врядування (2013)
Чумаков Д. Д. - Генеза теоретичних і концептуальних засад взаємодії громадянського суспільства та інституту держави (2013)
Волошин В. С. - Приазовскому государственному техническому университету– 80 лет (2010)
Логутова Т. Г. - Формування інвестиційних ресурсів на промислових підприємствах, Ушуллу І. М. (2010)
Тертична Л. І. - Єдність і взаємовплив менеджменту та інтелектуального капіталу компаній (2010)
Сінєнко І. О. - Погляд на сутність категорії "інвестиція" (2010)
Василенко В. М. - Інвестування інноваційної діяльності як складової економіки знань (2010)
Фролова З. В. - Интеграционная модель инновационного развития – путь выхода металлургической отрасли из кризиса (2010)
Елисеенко Е. В. - Инвестиции как один из факторов повышения конкурентоспособности продукции (2010)
Деревянко Т. А. - Инновационные подходы к организации научно-исследовательской работы студентов, Дмитриев В. Ю., Куровская Е. А. (2010)
Шлапак Н. С. - Управління скороченням персоналу як об'єктивна необхідність економічної стабільності організацій, Шестакова Т. М. (2010)
Лыкин В. А. - Оптимальное управление запасами на металлургическом комбинате, Лыкин А. А., Столяров А. Ю. (2010)
Беленький А. Ю. - Управленческие инновации как основа антикризисного управления в комбикормовой промышленности (2010)
Тертична Л. І. - Розвиток українського ринку логістики третьої сторони, Ланкова Ю. В. (2010)
Захаренко Н. С. - Антикризове управління підприємством на основі класифікації криз та факторів їх виявлення (2010)
Логутова Т. Г. - Актуальні питання антикризової підтримки фінансово-кредитної системи, Дресвянніков Д. О. (2010)
Бичіна Ю. С. - Теоретико-методичні підходи до визначення сутності фінансових відносин суб’єктів страхового ринку (2010)
Омельченко Л. С. - Анализ долгосрочных финансовых ин-вестиций в финансовой деятельности предприятий, Садовникова Е. Ф. (2010)
Омельченко Л. С. - Необходимость реформирования налоговой системы Украины в современных условиях, Лактионова О. Е., Шурденко И. В. (2010)
Хаджинова О. В. - Формування інноваційної стратегії в системі антикризового управління підприємством, Булахова О. І., Шурденко І. В. (2010)
Омельченко Л. С. - Формирование инвестиционной стратегии в системе перспективного управления инвестиционной деятельностью предприятия, Колодяжная И. В., Колодяжная Е. А. (2010)
Омельченко Л. С. - Вплив світової фінансової кризи на розвиток банківського і реального секторів економіки України, Хаджинова O.В., Кравченко Т. Д. (2010)
Сударєв В. П. - Краткосрочное прогнозирование в системе управления банковскими рисками, Омельченко Л. С., Сударєв А. В. (2010)
Минц А. Ю. - Формализованный метод анализа конкурентоспособности банковских платежных карт (2010)
Омельченко Л. С. - Обеспечение финансовыми ресурсами органов местного самоуправления и повышение их финансовой устойчивости (на примере г. Мариуполя), Вангельева Е. К., Колодяжная Е. А. (2010)
Дмитриев В. Ю. - Методика оценки качества образовательных услуг ВУЗа (2010)
Буров В. Ю. - Методы измерения теневой деятельности субъектов малого предпринимательства (2010)
Горпинченко А. В. - Применение экономико-статистических моделей при оценке художественно-конструкторских способностей учащихся, Ковалев А. В. (2010)
Верескун М. В. - Совершенствование классификации нематериальных активов предприятия с целью управления, Слободянюк Н. А. (2010)
Сударев В. П. - О статистическом анализе при контроле качества металлопродукции, точности и стабильности технологических процессов (2010)
Макаров П. А. - Система экономических координат (2010)
Макаров П. А. - Норматив показателей финансового состояния предприятия (2010)
Черный Р. И. - Понятие, структура и функции организационной культуры (2010)
Потапова Н. Н. - Ресурсосбережение как инструмент управления затратами в регионе (2010)
Перепадя Ф. Л. - Мотивація персоналу як інструмент сучасної кадрової політики промислових підприємств, Іорданова Р. В. (2010)
Корнєв О. В. - Методика оцінки економічної ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем (2010)
Анісімова О. М. - Особливості функціонування промислових підприємств України (2010)
Наші Ювіляри (2010)
Основні наукові видання співробітників ПДТУ (2010)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Ібатуллін І. І. - Життєвий шлях професора П. Д. Пшеничного, Сичов М. Ю. (2013)
Гордієнко В. М. - Вирощування індиченят на м’ясо за різних рівнів обмінної енергії та сирого протеїну в комбікормах (2013)
Це цікаво (2013)
Волощук В. М. - Роль біофільного кремнію як фактора підвищення продуктивності, резистентності до хвороб і якості м’яса у тварин і птиці (2013)
Кретов А. А. - Микроструктурные изменения в мясе перепелов при использовании пробиотических препаратов, Дурхам Исмаил Аль Альнаби (2013)
Бойко Н. І. - Дослідження морфології клітин крові у курей, Бойко Ю. В., Конахій Р. В., Миколайчук Р. П. (2013)
Пащенко Ю. П. - Антиоксидантна активність печінки і серця гусей за різної Е-вітамінної забезпеченості, Данченко О. О., Бородай В. П. (2013)
Бубела О. В. - Вирощування каченят на м’ясо за різних технологічних схем утримання (2013)
Подобед Л. И. - Как правильно подобрать и использовать кормовые дрожжи в рационах сельскохозяйственной птицы (2013)
Бенера В. Є. - Історико-педагогічний дискурс становлення фізичної культури на Кременеччині (2013)
Войнаровський А. М. - Протиріччя й проблеми традиційної системи фізичного виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах України (2013)
Гайдук О. В. - Особливості професійної підготовки вчителів фізичного виховання в Німеччині (на прикладі фахових ВНЗ землі Баварія) (2013)
Забіяко Ю. О. - Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту (2013)
Іщук Н. М. - Справедливість як професійно важлива цінність майбутнього вчителя фізичної культури (2013)
Кричфалушій М. В. - Деякі труднощі психологічного характеру адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчання у вищому навчальному закладі, Макарчук С. (2013)
Панасюк І. В. - Комунікативний компонент у підготовці студентів до застосування тренінгів у школі (2013)
Пільова С. Г. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організаційної діяльності (2013)
Завидівська Н. Н. - Особливості здоров’язбережувальних педагогічних процесів в умовах фундаменталізації непрофесійної фізкультурно-оздоровчої освіти (2013)
Климчук І. П. - Формування потреби займатися фізичними вправами в дітей середнього шкільного віку (2013)
Навроцький Е. М. - Удосконалення силових якостей студентів засобами атлетичної гімнастики, Пантік В. В. (2013)
Поляковський В. І. - Особливості методики навчання основних прийомів техніки гри в баскетбол дівчаток 10–13 років, Грициляк С. М., Поляковська Р. С. (2013)
Buraczewski T. - Efektywność ukierunkowanych zajęć z piłki nożnej dzieci w półtorarocznym cyklu szkolenia na wstępnym etapie szkolenia, Cicirko L. (2013)
Валецький Ю. М. - Фізична культура для дітей у дошкільному закладі (2013)
Васкан І. Г. - Функціональний стан організму підлітків загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Галаманжук Л. Л. - Характеристика передумов виникнення в дошкільників мануальної рухової асиметрії (2013)
Гурковський О. - Ставлення гімназистів до занять фізичними вправами в умовах різних навчальних навантажень (2013)
Мазурчук О. Т. - Мотивація молоді до ведення здорового способу життя через використання сучасних і нетрадиційних підходів до проведення занять фізичного виховання (2013)
Надкерничний Т. М. - Формування стійкого інтересу студентів до мети й завдань занять із фізичного виховання (2013)
Ніколаєв Ю. М. - Розвиток гнучкості й рухливості в плечових і кульшових суглобах у юнаків середнього та старшого шкільного віку, Ніколаєв С. Ю. (2013)
Ніфака Я. М. - Профілактика травматизму під час проведення занять із фізичної культури та спорту (2013)
Чеханюк Л. О. - Вплив занять фітбол-аеробікою на рівень фізичної підготовленості старшокласниць (2013)
Валецька Р. О. - Раціональне збалансоване харчування спортсменів (2013)
Ращинська Л. І. - Значення лікувальної фізкультури в профілактиці ранніх зрушень хребта в студентів вищих навчальних закладів (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського