Поздняков М. В. - Методологические перспективы этносинергетики (2013)
Пугач А. В. - Потреби та інтереси – витоки рекламної діяльності (2013)
Товмаш Є. А. - Соціальна справедливість та економічна ефективність ринкової економіки в Україні (2013)
Угляр Я. Ю. - Метафізичне вчення І. Гізеля у контексті розвитку західноєвропейської філософії XVII–XVIII ст. (2013)
Шеремет Л. А. - Об'єктивні риси походження права в ранніх цивілізаціях (філософсько-правові аспекти) (2013)
Кудрявський І. В. - Особливості конкурентоспроможності України на рубежі ХХ–ХХІ столітть: політологічний аналіз (2013)
Тихомирова О. К. - Про роль та місце інформаційної політики в сучасному світі (2013)
Петрушов В. М. - Й. Г. Гаман як засновник німецького вчення про безпосереднє знання (2013)
Бакуменко В. Д. - Концепція модернізації змісту навчання вищих керівних кадрів в Україні за спеціальністю "Управління суспільним розвитком", Михненко А. М., Кравченко С. О., Пантелейчук І. В., Макаренко Е. М. (2012)
Баштанник А. Г. - Організаційні засади формування інтегрованих систем публічного управління в контексті європейського інтеграційного процесу, Баштанник В. В. (2012)
Іванова Т. В. - Формування стратегії екологічної безпеки в Україні (2012)
Козловський С. В. - Енергозбереження та енергоефективність – основні напрями забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС, Заболотний О Г., Слупський Б. В. (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Формування та реалізація промислової політики держави в сучасних економічних умовах (2012)
Антонов А. В. - Агропромислова фінансова корпорація як елемент сталого соціально-економічного розвитку сільських територій (2012)
Биркович Т. І. - Основні засади реформування енергетичної політики країн ЄС (2012)
Гаєвський І. М. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів: наукові підходи та практика застосування (2012)
Дорошенко В. С. - До питання економічної політики держави (2012)
Ільницька Л. В. - Інформаційно-аналітична діяльність в контексті реконструкції понятійного простору філософії управління (2012)
Клименко О. В. - Міжнародне медичне право: виникнення та розвиток (2012)
Ковалевська О. П. - Особливості вивчення ринку житла (2012)
Ковалко О. М. - Механізми державного управління і регулювання діяльності з підвищення енергоефективності системи теплопостачання в Україні (2012)
Коврига О. С. - Принципи державного регулювання формування інститутів у постіндустріальному суспільстві (2012)
Козловський В. О. - Аргументальні засади авіаційного пошуку та рятування в Україні (2012)
Литвин Ю. О. - Методи державного регулювання сільського господарства (2012)
Мінаєва В. О. - Соціальні мережі як засіб зв’язків з громадськістю в державному управлінні (2012)
Орленко Я. Ю. - Міжнародний досвід трансформації механізмів державного управління розвитком продовольчих ринків (2012)
Піддубна Л. П. - Особливості документування розпорядчої діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування в Україні (2012)
Прилуцька О. А. - Національна концепція вищої юридичної освіти як показник державної управлінської культури (2012)
Шпачук В. В. - Основні ризики банківської системи України (2012)
Добрунов С. С. - Розвиток сучасної інноваційної інфраструктури як пріоритетний напрямок активізації інноваційно-промислової політики (2012)
Жук В. П. - Управління інноваціями на принципах державно-приватного партнерства (2012)
Зубрицька Н. Б. - Діяльність "G 20" з подолання наслідків світової фінансової кризи (2012)
Колобов Ю. В. - Державна служба як соціально-правовий та державно-управлінський інститут сучасного суспільства (2012)
Корецький О. М. - Податкова політика в системі державного регулювання економіки (2012)
Литвин П. В. - Небанківські фінансові інститути: особливості функціонування механізмів державного регулювання (2012)
Морозова Н. Г. - Пріоритети удосконалення державної політики зайнятості у сфері державної служби України (2012)
Наконечний Ю. Б. - Проблема понятійної розбіжності в реалізації державного регулювання розвитку фізичної культури молоді (2012)
Немирівська О. Я. - З досвіду роботи центрів надання адміністративних послуг та практика його впровадження в умовах проведення адміністративної реформи в Україні (2012)
Сцібан О. Я. - Державне регулювання захисту прав інтелектуальної власності (2012)
Тихонович В. В. - Проблеми у діяльності механізмів державного управління в сфері економічного співробітництва (2012)
Цедік М. Г. - Форсайт як метод стратегічного планування регіонального розвитку в сфері транскордонного співробітництва в Україні (2012)
Яцук І. П. - Парадигма та зміст поняття "система державного управління земельно-майновим комплексом" (2012)
Жовнірчик Я. Ф. - Концептуальні засади державного регулювання комплексного і збалансованого розвитку регіонів України в умовах посилення міжрегіональних економічних зв’язків (2012)
Пилипенко О. Є. - Формування права соціального забезпечення в Україні: історичний аспект (2012)
Вишиванюк М. В. - Теоретичні передумови формування стратегії сталого розвитку регіонів (2012)
Наконечний В. В. - Організація влади на міському рівні: специфіка партійної компоненти (2012)
Бондар В. Д. - Дослідження мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування у науковій літературі (2012)
Дученко Г. В. - Стратегічний підхід до управління оподаткуванням нерухомості на регіональному рівні (2012)
Кац Д. Г. - Успішність управління персоналом у системі органів місцевого самоврядування (2012)
Курсон К. І. - Роль органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблеми безробіття населення територіальної громади (2012)
Павлов І. В. - Критерії вибору моделі здійснення місцевого самоврядування в містах України з районним поділом (2012)
Підкуйко О. О. - Концептуально-понятійні основи забезпечення розвитку територіальної громади (2012)
Тіщенко О. М. - Грошова оцінка земель - інструмент впливу на розвиток міських територій органами місцевого самоврядування (2012)
Ткачук Р. Л. - Істотні відмінності й певні обмеження щодо використання та формування трудових ресурсів у сільському господарстві (2012)
Холоднюк З. В. - Стратегічне управління соціально-економічним розвитком регіону (2012)
Кравченко Н. К. - Мена коммуникативных ролей как конститутивная категория дискурса (2013)
Бабич Е. Н. - Реакции адресата на пропозицию неискреннего речевого акта (2013)
Варенко Т. К. - Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-ресурсів ВНЗ України та англомовних країн). (2013)
Пастернак Т. А. - Проблема рольової диференціації комунікантів у сучасних дискурсивних дослідженнях (2013)
Рудик І. М. - Політичний лозунг як культурний артефакт (2013)
Безугла Т. А. - Лінгвопрагматичні та стилістичні властивості рекламного дискурсу (2013)
Біляк І. В. - Особливості функціонування мовної гри в сучасному англомовному новинному медіатексті (2013)
Головань В. О. - Інституційні ознаки парламентської комунікації Європейського парламенту (2013)
Давыдова Т. В. - Перлокутивный эффект речевых актов неодобрения в немецкоязычном диалогическом дискурсе (2013)
Котов М. В. - Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування (2013)
Суховирская О. В. - Дистанцирование субъекта дискурсивной деятельности: когнитивно-дискурсивный ракурс (2013)
Омельченко Л. Ф. - Вербалізація образного компонента композитів в англомовному дискурсивному просторі, Соловйова Л. Ф. (2013)
Ступак І. В. - Дериваційна активність іменників у творенні ПКД (2013)
Герман Л. В. - Ономасіологічна характеристика новозеландського сленгу кінця ХХ сторіччя (2013)
Загребельная Н. В. - Словообразовательные особенности конституентов лексико-семантического поля "водное транспортное средство” (2013)
Косович О. В. - Специфіка розвитку словникового складу французької мови початку ХХI столiття: основнi вектори (2013)
Левицька Л. Я. - НІмецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості, Микитка І. С. (2013)
Манжос Я. Ю. - Функціонування юридичних термінів на позначення майнових злочинів у юридичному дискурсі (2013)
Молодчая Н. С. - Лексикографический аспект исследования семантических окказионализмов (2013)
Трофімова О. В. - Концепт гнів у фразеологічній репрезентації (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Щигло Л. В. - Аспекти вивчення дериваційного потенціалу слова (2013)
Демчук Н. М. - Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу (2013)
Дорда В. О. - Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти (2013)
Мінцис Ю. Б. - Конотативний компонент лексичного значення демінутивів в англомовному художньому тексті (2013)
Антонова В. Ф. - Особенности языка и стиля поэтов-"лейкистов” (2013)
Кійко Ю. Є. - Жанрові особливості заголовків у німецькому й українському газетних дискурсах (2013)
Лещенко А. В. - Текстовые категории целостности и связности: интегративная модель (2013)
Тараненко Л. І. - Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок (2013)
Харченко О. В. - Стилістичні засоби американського дискурсу комічного, що пов‘язані з концептом "FOOD” (2013)
Игина Е. В. - Первый англоязычный анималистический нарратив (2013)
Слободяк С. И. - О функционировании пародийных имён в художественном тексте (2013)
Форостюк І. В. - Посилення мотивації до вивчення іноземних мов студентами нефілологічних спеціальностей засобами міжкультурної комунікації (2013)
Билык В. С. - Англоязычный педагогический дискурс (2013)
Лутковська Н. М. - Рольова гра для навчання майбутніх економістів іншомовного спілкування на основі імпліцитної професіоналізації з використанням відеофонограми (2013)
Ребрій О. В. - Бібліографічний покажчик "Українські видання перекладної дитячої літератури від 1900 до 2011 рр.” (2013)
Толпежніков Р. О. - Оптимізація потенціалу ремонтних робіт підрозділів промислових підприємств, Мутерко А. Н. (2012)
Бенин Е. Ю. - Определение оптимальных параметров механической обработки деталей машин по критерию наименьшей себестоимости, Новиков Ф. В., Андилахай В. А. (2012)
Брітченко Г. І. - Особливості механізму кадрової політики промислових підприємств, Перепадя Ф. Л. (2012)
Захаренко Н. С. - Управление кризисными ситуациями на различных этапах жизненного цикла предприятия (2012)
Кочетков В. В. - Прийняття рішення про зміну пріоритетів у асортименті продукції за допомогою моделі ресурсного простору (2012)
Головченко Д. М. - Управління розвитком підприємств дорожнього будівництва (2012)
Верескун М. В. - Особливості конкурентної боротьби і конкурентоспроможності великих металургійних підприємств (2012)
Брайловський І. А. - Сучасні теорії державно-приватного партнерства (2012)
Миски-Оглу А. Г. - Нелинейная динамика в задачах маркетинга, Шлапак Н. С., Горошко О. В. (2012)
Коваль В. В. - Формування мережевих форм інтеграційних взаємодій на ринку інфокомунікацій України (2012)
Минц А. Ю. - Генетические алгоритмы оптимизации рефлексивных воздействий, Хаджинова Е. В., Никонова М. И. (2012)
Сокиринська І. Г. - Інформаційні потоки в системі управління ціною, Хохлова О. В. (2012)
Фролова З. В. - Патентно-конъюнктурные исследования как инструмент управления инновационным развитием предприятия (2012)
Цимбалюк І. О. - Міжнародна податкова конкуренція: перспективи та реалії (2012)
Шматковська Т. О. - Проблемні аспекти оцінювання та перспективного моделювання ефективності використання необоротних активів сільгосппідприємств (2012)
Щолокова Е. М. - Передача технологий как современная форма выхода предприятий на внешние рынки, Горошко О. В., Кадыгробова Е. Н. (2012)
Щолокова Е. М. - Современный кризис и экологическая альтернатива развития человека, Киниченко Е. В. (2012)
Щолокова Е. М. - Особенности маркетинга на предприятиях электроэнергетики, Павленко Е. И. (2012)
Азарян О. М. - Концепція управління потенціалом підприємства на основі інтегрального маркетингу (2012)
Полуянов В. П. - Фінансове забезпечення проектів з енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства України, Головчанська М. А. (2012)
До уваги авторів (2012)
Дзюндзюк В. Б. - Антикризове управління в органах влади (2007)
Хижняк Л. М. - Державна освітня політика в умовах глобалізації: пошуки оптимальної моделі (2007)
Бутирська Т. О. - Державне будівництво як відображення інтелектуального потенціалу країни (2007)
Крутій О. М. - Сучасний стан діалогової взаємодії влади та громадськості в Україні (2007)
Мамонтова Е. В. - Соціальна роль держави в контексті теорії соціального обміну (2007)
Нікітін В. В. - Концептуальні засади "діалогічної" моделі державного управління (2007)
Прокопенко Л. Л. - Становлення державного управління освітою в Україні: історико-теоретичний аспект (2007)
Трофімов О. М. - Криза теорії управління (2007)
Кондрашов О. М. - Удосконалювання структури і системи взаємодії економічних служб державного управління (2007)
Кирій С. Л. - Аудит адміністративної діяльності – синтез державного управління та фінансового аудиту (2007)
Пилипко А. Г. - Перспективи застосування аудиту управлінської діяльності (2007)
Семенов В. М. - Історичний регіон як категорія науки державне управління (2007)
Червякова О. В. - Модель взаємодії інноваційної інфраструктури з державними органами управління (2007)
Пешко А. В. - Інвестиційна стратегія управління компанією, Назаренко А. В. (2007)
Боковикова Ю. В. - Мета державного управління природокористуванням (2007)
Болдуєв М. В. - Державне регулювання земельних відносин (2007)
Горкавий В. К. - Інформаційно-аналітичні аспекти управління продуктивністю аграрної праці (2007)
Клімушин П. С. - Програмні комплекси автоматизації управлінських технологій підприємств (2007)
Котуков О. А. - Пріоритети державної політики у сфері книговидання в Україні, Кузнякова Т. В. (2007)
Кравченко М. В. - Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу України: регіональний вимір (2007)
Лозинська Т. М. - Структурні зрушення в аграрній сфері України та їх вплив на механізм державного управління продовольчим ринком (2007)
Майстро С. В. - Стратегія державного регулювання розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобалізації (2007)
Бєліченко А. В. - Сучасні принципи державного управління процесом забезпечення населення лікарськими засобами (2007)
Буряков С. С. - Брендінг як основа формування маркетингової ідентичності територіального розвитку (2007)
Грем’яцька К. А. - Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення (2007)
Гузій О. І. - Механізми впливу органів місцевого самоврядування на розвиток земельних відносин в Україні (2007)
Дроб’язко І. М. - Можливості використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування (2007)
Дунаєв І. В. - Оцінка результативності державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні (2007)
Ільченко Н. М. - Деякі аспекти формування механізму реалізації державної політики України в галузі засобів масової інформації (2007)
Казюк Я. М. - Місцеві бюджети в системі міжбюджетних відносин України (2007)
Кузнецова О. О. - Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку (2007)
Покотило Т. В. - Вплив регіональної влади на формування інвестиційної привабливості регіону (2007)
Терещенко Д. А. - Роль інформаційно-комунікативного забезпечення потреб споживачів у процесі надання управлінських послуг на рівні місцевих органів влади (2007)
Фоміцька Н. В. - Життєдіяльність населення як фактор розвитку території (2007)
Архипенко І. М. - Державна аграрна політика України: футурологічний вимір (2007)
Бондаренко О. Г. - Організаційно-управлінські, правові та економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці (2007)
Дяченко В. В. - Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування з неприбутковими організаціями (2007)
Жирко С. О. - Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2007)
Іванов Є. Г. - Електронний уряд як складова механізму державного управління у сфері телекомунікацій (2007)
Мазуренко Л. А. - Теоретичні засади реформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розмежування їх повноважень (2007)
Монастирний В. М. - Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва (2007)
Хохлов М. П. - Підготовка кадрів державної служби на шляху до економіки знань (2007)
Колісніченко Н. М. - Європейська державна служба між традицією та реформуванням (2007)
Орлов О. В. - Технологія мультимедіа в комп'ютерних навчальних курсах системи підготовки кадрів державних службовців, Горелов Ю. П., Кобзев І. В. (2007)
Саламатов В. О. - Практична функція професійної етики державного службовця (2007)
Шпекторенко І. В. - Етапи безперервної професійної освіти державних службовців (в умовах дистанційного навчання) (2007)
Гарбут А. А. - Причини неефективності державної кадрової політики (2007)
Лєкарь Т. В. - Підвищення престижу державної служби та статусу державного службовця на законодавчому рівні (2007)
Скороход Н. М. - Нормативно-правові засади функціонування системи професійного навчання державних службовців в Україні (2007)
Щегорцова В. М. - Проблеми формування та вдосконалення системи мотивації праці державних службовців (2007)
Кізілов Ю. О. - Державна кадрова політика в аграрному секторі економіки: проблеми формування та реалізації (2007)
Старєв К. А. - Науково-практичні засади формування та розвитку інноваційного управління підвищення кваліфікації державних службовців (2007)
Ліпенцев А. В. - Визначення повноважень регіональних органів влади у сфері надання управлінських послуг, Поляк О. В. (2007)
Резченко Є. О. - Необхідність розробки та прийняття Закону України "Про інформаційне забезпечення органів державної влади" (2007)
Приходько В. А. - Недоліки нормативно-законодавчого визначення діяльності органів місцевого самоврядування (2007)
Попок А. А. - Етнополітична складова програм парламентських партій України (2007)
Пасемко Г. П. - Роль держави у формуванні інноваційної політики фермерських господарств у США, Філоненко О. С. (2007)
Пісьмаченко Л. М. - Досвід державного регулювання зовнішніх економічних відносин у країнах із розвинутою ринковою економікою (2007)
Черкасов О. М. - Децентралізація влади: польські уроки для України, Радченко О. В. (2007)
Шамраєва В. М. - Функціонування інституту державної служби в США (2007)
Лахижа М. І. - Етичні засади в діяльності публічної адміністрації Польщі, Черчатий О. І. (2007)
Галкін В. М. - Досвід місцевого самоврядування розвинутих країн та можливість застосування його в Україні (2007)
Колосок В. М. - Змінення моделі стратегічного управління промислового підприємства у складі вертикально інтегрованої структури, Дроботіна К. М. (2013)
Колосок В. М. - Методические вопросы управления конкурентоспособностью промышленных предприятий в составе холдинга, Трусова Я. С. (2013)
Алистаева А. В. - Социальные инвестиции группы интегрированных предприятий в развитие местного сообщества (2013)
Глотова Д. В. - Інтеграція вартісно-орієнтованих показників у систему управління підприємством (2013)
Miski-Oglu A. G. - Modern aspects of metallurgical enterprise management, Leporskaya N. V. (2013)
Фалович В. А. - Нові виклики у розвитку ланцюгів поставок (2013)
Шлапак Н. С. - Управління організаційними змінами як чинник конкурентоспроможності сучасного підприємства, Губіцька І. І. (2013)
Дерев’янко Т. А. - Якість фахівців як індикатор ефективності управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі (2013)
Царук І. М. - Освітні виміри соціально-економічного розвитку України (2013)
Шестакова Т. М. - Терминологические аспекты категории "управление знаниями" (2013)
Щолокова Е. М. - Экодизайн как элемент экологической культуры, Заволокина М. Ю. (2013)
Миски-Оглу А. Г. - Управление промышленным предприятием с использованием корпоративных информационных систем, Лепорская Н. В. (2013)
Фролова З. В. - Перспективы развития франчайзинга в Украине (2013)
До уваги авторів (2013)
Самородов В. Б. - Сучасні гідрооб’ємно-механічні трансмісії: Fendt Variо, Єпіфанов В. В., Бондаренко А. І. (2013)
Гудз Г. С. - Порівняльна системологічна оцінка температурних режимів вентильованих та невентильованих автомобільних дискових гальм на випробуваннях І, Кіндрацький Б. І., Захара І. Я. (2013)
Підгорний М. В. - Синтез системи кондиціонування салону автомобіля, побудованої на основі елементу Пельтьє, Огій О. В., Коваль М. А. (2013)
Фалалеев А. П. - Поведение отремонтированной стойки дверного проема автомобиля при повторных боковых столкновениях, Ветрогон А. А., Соустова Л. И. (2013)
Чернета О. Г. - Выбор оптимального технологического метода упрочнения поверхностей деталей автомобилей, Аверьянов В. С., Коробочка А. Н. (2013)
Тырловой С. И. - К моделированию параметров турбокомпрессора при переходных процессах высокооборотного дизеля, Косоногова Л. Г., Ковтун А. С. (2013)
Сакно О. П. - Програмне забезпечення для призначення нормативного ресурсу пневматичних шин вантажних автомобілів, Лукічов О. В., Сулейманов С. Л. (2013)
Костенко А. В. - Вплив кількості вісей багатовісного автомобіля на повороткість (2013)
Клімов Е. С. - Дослідження траєкторії руху точки контакту жорсткого керованого фальш-колеса при повороті на місці залежно від нахилів шворня (2013)
Подригало М. А. - Оценка управляемости и устойчивости многоосных автомобилей при установившемся прямолинейном движении, Клец Д. М., Гацько В. И., Плетнёв В. Н. (2013)
Ніконов О. Я. - Дослідження надійності адаптивних нейро-фаззі регуляторів електрогідравлічних слідкуючих систем автомобіля в умовах експлуатації, Шуляков В. М. (2013)
Рыжих Л. А. - Системы контроля выходных параметров движения автотранспортного средства, Красюк А. Н., Леонтьев Д. Н., Быкадоров А. В. (2013)
Гутаревич Ю. Ф. - Особливості алгоритму роботи системи передпускового прогріву газового двигуна в процесі здійснення пуску і прогріву, Краснокутська З. І., Грицук І. В., Вербовський В. С. (2013)
Бажинов А. В. - Система рекуперативного торможения гибридного автомобиля, Двадненко В. Я., Дробинин А. М., Мауш Х. (2013)
Балюк В. Ю. - Анализ эффективности способов усовершенствования фильтра-нейтрализатора отработавших газов дизеля, Тростенюк Ю. В., Ильченко А. В. (2013)
Рубан Д. П. - Математична модель для дослідження техніко–експлуатаційних показників міського автобуса з дизелем (2013)
Минаков Д. М. - Анализ критериев оценки эффективности функционирования автосервисных предприятий (2013)
Овсянников С. И. - К вопросу о качении жесткого колеса, Борис Н. М., Мохов С. П., Симанович В. А. (2013)
Банников В. А. - Оценка амплитуд автоколебаний передней стойки шасси, Вербицкий В. Г., Зиновьев Е. Я., Хребет В. Г., Даниленко А. Э. (2013)
Монастырский Ю. А. - Моделирование ресурсных и технологических состояний функционирования карьерных самосвалов БелАЗ, Потапенко В. В. (2013)
Поляков А. П. - Дослідження впливу використання біодизеля в якості палива для двигуна на технічні показники автомобіля, Галущак Д. О., Коробов С. С. (2013)
Кужель В. П. - Визначення дальності видимості тест-об’єктів на дорозі в темну пору доби при відсутності світла фар зустрічного транспортного засобу, Поліщук М. П. (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Проблема з вибором параметрів функцій належності у нечітких алгоритмах керування рухом на регульованих перехрестях, Могила І. А. (2013)
Пабат А. І. - Інноваційна електронна система безпеки експлуатації автотранспорту, Кабаков А. М., Мамаєв Л. М. (2013)
Вольченко А. И. - Единое поле электротермомеханического взаимодействия поверхностных слоев металлополимерных пар трения тормозных устройств, Журавлев Д. Ю., Курыляк Я. В. (2013)
Вольченко Д. А. - Темпы протекания импульсов электротепловых токов в микровыступах поверхностей трения тормозных устройств, Малык В. Я., Карась В. В. (2013)
Опанасюк Є. Г. - Вплив зміни тиску у випускній системі двигуна на показники його роботи, Бегерський Д. Б., Опанасюк О. Є. (2013)
Ларин А. А. - Применение двухмасштабного подхода к моделированию пневматических шин, Матейчик В. П., Петрова Ю. А. (2013)
Сериков С. А. - Информационно-измерительный комплекс для исследования рабочих процесов силовой установки гибридного автомобиля, Двадненко В. Я., Бороденко Ю. Н., Сергиенко А. Н. (2013)
Бохонский А. И. - Оптимальный разгон и торможение автомобиля, Круговой А. Н. (2013)
Дячук М. В. - Розробка імітаційної моделі дискового пневмомеханічного гальмівного механізму вантажних автомобілів (2013)
Лиходій О. С. - Імітаційне моделювання гідроприводу управління поворотом керованих коліс причіпної техніки (2013)
Черныш А. А. - Совершенствование метода расчёта процессов формоизменения листовых автокузовных деталей, Мороз Н. Н., Драгобецкий В. В. (2013)
Сахно В. П. - Аналіз складу основних продуктів зносу автомобільного транспорту, Дугельний В. М., Савенок Д. В. (2013)
Веснин А. В. - Определение необходимой мощности силовой установки карьерного самосвала при использовании комбинированного способа управления поворотом, Систук В. А. (2013)
Таран И. А. - Описание распределения потоков мощности в двухпоточных гомт тягово-транспортных машин (2013)
Нечитайло Ю. А. - Определение емкости аккумуляторной батареи синергетического автомобиля (2013)
Воробйов В. В. - Розробка моделі електронного блоку управління роботизованної коробки передач транспортного засобу (2013)
Бажинов А. В. - Выбор типа автотранспортного средства и снятие его с эксплуатации, Власенко В. В. (2013)
Кукурудзяк Ю. Ю. - Модель підтримання роботоздатності автомобілів на основі системи автоматизованого інтелектуально-експлуатаційного моніторингу (2013)
Куць Н. Г. - Вихревой тепловой насос на транспорте (2013)
Петренко Д. І. - Моделювання гальмівної динаміки легкового автомобіля з урахуванням імітаційної моделі гальмівної системи (2013)
Поляков В. М. - Маневреність триланкових автопоїздів і методи її оцінки (2013)
Горожанкин С. А. - Проблемы измерения токсичности отработавших газов бензиновых двигателей при их работе на неустановившихся режимах, Савенков Н. В., Овчарук Б. В. (2013)
Мельничук С. В. - Проектування підвіски автомобіля на основі чотириланкового важільного механізму. Методика натурних випробувань, Вітюк І. В., Бовсунівський І. А. (2013)
Маяк М. М. - Оптимізація вибору рухомого складу для пасажирських автомобільних перевезень в м. Житомир, Мельничук С. В., Кравченко О. М., Рафальський О. І. (2013)
Чуваєв П. І. - Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту України (2013)
Кривошапов С. И. - Информационное обеспечение по определению базовой нормы расхода топлива на автомобильном транспорте, Горбик Ю. В. (2013)
Сидорчук О. В. - Ідентифікація конфігурації машинно-тракторних агрегатів у програмах сільськогосподарського виробництва, Мурований І. С., Гріцаєв Я. В. (2013)
Ениватов В. В. - Энергетическая эффективность замкнутых систем охлаждения энергетических установок судов, Федоровский К. Ю. (2013)
Наумов В. С. - Повышение эффективности информационных систем управления процессами транспортно-экспедиторского обслуживания, Скорик О. А., Васютина А. А. (2013)
Кравченко А. П. - Общая методика минимизации функции расхода топлива машинотракторного агрегата с прицепом переменной массы, Вершина Г. А., Пилатов А. Ю., Ноженко Е. С. (2013)
Осташевський С. А. - Модель системы "водитель-автомобиль-дорога" в режиме "слежения" за заданным курсом, Полищук В. П. (2013)
Ветрогон А. А. - Холодная ползучесть элементов кузовных конструкций из алюминиевых сплавов, Торлин В. Н., Соустова Л. И. (2013)
Василенко Т. Є. - Підвищення ефективності дрібнопартійних перевезень, Губін О. Є. (2013)
Тимченко А. И. - Улучшение эксплуатационных свойств восстановленных деталей, Назаров А. И., Тимченко Д. И., Давидянц Е. А. (2013)
Остренко А. Г. - Система мониторинга технического состояния амортизаторов автомобиля, Огрызков С. В. (2013)
Сидорчук О. В. - Обґрунтування параметрів технологічного транспорту в системах сільськогосподарського виробництва, Гуцол Т. Д., Зеленський О. В., Шелега О. В., Сидорчук Л. Л. (2013)
Гнатов А. В. - Силы Лоренца в универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки, Шиндерук С. А. (2013)
Баркалов A. A. - Уменьшение аппаратурных затрат в устройстве управления с общей памятью, Струнилин В. Н., Струнилин Е. В. (2012)
Баркалов А. А. - Оптимизация КМУУ с разделением кодов, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н., Зеленева И. Я. (2012)
Башков Е. А. - Реализация режима агрегации каналов сетевого интерфейса в модульных многопроцессорных вычислительных системах, Иващенко В. П., Швачич Г. Г. (2012)
Бельков Д. В. - Исследование UDP-трафика с помощью отображения Эно, Едемская Е. Н. (2012)
Захарченко С. М. - Метод визначення основи системи числення надлишкового АЦП за аналізом кодувальної характеристики, Бойко О. В., Росощук А. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Дослідження віртуальних кластерних архітектур на прикладі алгоритму Белмана-Форда, Білокінь І. В., Вареник О. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Використання паралельних обчислень для побудови безпровідних сенсорних мереж, Висоцький І. А. (2012)
Погорілий С. Д. - Формування та дослідження паралельних схем алгоритму Йена, Комісарук С. О. (2012)
Фельдман Л. П. - Имитационная модель для оценки эффективности протоколов когерентности кэш-памяти мультипроцессоров с общей памятью, Михайлова Т. В., Сорока Т. Е. (2012)
Babkov V. S. - Organization of a cluster system based on the GPU for high-performance image-processing (2012)
Вяткин С. И. - Особенности текстурирования в тайловой технологии визуализации, Романюк А. Н., Довгалюк Р. Ю. (2012)
Родригес Залепинос Р. А. - Новые методы и способы доступа к данным дистанционного зондирования Земли, их организации и визуализации в системах экологического мониторинга окружающей природной среды (2012)
Романюк О. Н. - Кругова модель пікселя для задач антиаліайзингу, Курінний М. С., Мельник О. В., Олійник С. В. (2012)
Русин Б. П. - Основні підходи до розв’язку задачі масштабування зображень у веб-орієнтованих технологіях, Яців В. Б. (2012)
Андрюхин A. И. - Рефлексивная компьютерная модель и логическая идентификация состояния коллектива агентов, Артеменко В. А. (2012)
Андрюхин А. И. - Оценка системных характеристик модели коррупции с помощью компьютерного моделирования (2012)
Антонов Ю. С. - Оцінка повноти відповідей в автоматизованих системах контролю знань (2012)
Брагина Т. И. - Стратегия тестирования web - проектов, Табунщик Г. В. (2012)
Грездов Г. И. - Аналитические способы построения траектории сварки различных поверхностей, Филиппенко Т. К. (2012)
Дивак М. П. - Метод ідентифікації вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних, Савка Н. Я. (2012)
Дмитриева О. А. - Организация параллельных вычислений при моделировании динамических объектов с автоматическим выбором шага и порядка (2012)
Зори С. А. - Прогнозное моделирование погодных условий для информационной поддержки управления сельскохозяйственной деятельностью, Волчков К. С. (2012)
Kirichek G. G. - Cloud storage technology for the system of detecting software plagiarism in student projects on the programming (2012)
Ладошко О. Н. - Оценка надежности выделителя частоты основного тона для акустического анализа речи, Продеус A. Н. (2012)
Новикова О. Б. - Lazy Computations як механізм підвищення ефективності фрактальної інтерполяції (2012)
Павлий В. А. - Создание регионального data-центра как основы информационной системы экологического мониторинга в областях Украины (2012)
Пасічник Н. Р. - Метод та алгоритм побудови структур тематичних веб-сайтів на основі онтологічного підходу, Дивак М. П. (2012)
Скрупский С. Ю. - Имитационные модели распределенных систем компрессии видеоинформации, Кудерметов Р. К. (2012)
Смолий В. Н. - Синтез и исследование критерия компоновки типового элемента замены электронного аппарата (2012)
Тесленко Г. А. - Математическая модель алгоритма продвижения времени для распределенного логического моделирования (2012)
Фельдман Л. П. - Применение графовых моделей при разработке параллельных алгоритмов решения нелинейной задачи Коши, Назарова И. А. (2012)
Шиян А. А. - Мережева структура управління організаційними системами із фрактальними, голографічними та асоціативними властивостями, Романюк О. Н. (2012)
Шкарупило В. В. - Концептуальная модель процесса автоматизированного синтеза композитных веб-сервисов, Кудерметов Р. К., Паромова Т. А. (2012)
Дацун Н. М. - Підвищення ефективності користувальницького інтерфейсу віртуальних лабораторних робіт, Горецький О. А. (2012)
Вовк О. Л. - Модифицированный метод k-средних для выделения кластеров кадров (2012)
Абрашин В. О. - Основні напрямки визначення потреби у запасах матеріальних засобів при проведенні авіаційного удару, Жуков В. І., Тіхонов І. М. (2007)
Баришев І. В. - Математична модель контуру стабілізації літака за кутом відхилення в багатоконтурній системі самонаведення винищувачів, Коршець О. А., Висоцький О. В. (2007)
Березанський В. Г. - Модель бойових дій трьох сторін з урахуванням показника швидкострільності сторін в рівнянні Ланчестера, Бурсала О. Л. (2007)
Бородавка В. А. - Аналіз ефективності бойового застосування гладкоствольної та нарізної зброї в особливих умовах, Бойков І. В., Маркін О. М. (2007)
Васильєв В. А. - Усунення неоднозначності вимірювання кутової координати цілі при адаптації до активних завад, Багдасарян С. Т., Таршин В. А. (2007)
Герасимов С. В. - Особливості метрологічного забезпечення озброєння та військової техніки в умовах зростання ймовірності їх відмов, Черепенніков Г. Б., Бакулін І. Є. (2007)
Джус Р. М. - Вибір способу усунення відмов гідросистем літаків, що виникають внаслідок обводнення гідрорідини, Стадніченко М. Г. (2007)
Кінь О. В. - Аналіз тенденцій реформування збройних сил провідних і суміжних з Україною держав та визначення напрямів розвитку Збройних Сил України, Захаров О. Б., Гончарова Н. В. (2007)
Комаров В. С. - Аналіз застосування космічних засобів в інтересах ведення збройної боротьби (2007)
Кононов В. Б. - Математичні моделі завдань оптимізації складу різнорідних бойових засобів на основі статичних моделей з урахуванням протидіючих угруповань (2007)
Кравченко Ю. В. - Використання системного підходу при виборі показників ефективності застосування армійської авіації в операції угруповання ОСШР, Ляшенко І. О., Савченко В. А. (2007)
Кучеров Д. П. - Перспективи розвитку роботизованих систем військового призначення, Копилова З. М., М`якухін Ю. В. (2007)
Мельник А. П. - Оцінка ефективності застосування сучасних інформаційних технологій під час планування бойових дій артилерійських підрозділів, Косухін В. Ю. (2007)
Морозов А. А. - Вибір способу обслуговування засобів вимірювального контролю для систем з підвищеними вимогами до готовності, Чернов А. Б. (2007)
Обод І. І. - Шляхи та методи удосконалення ідентифікаційних систем на полі бою, Горлов А. В., Рузяк І. М. (2007)
Орлов М. М. - Методика визначення значення показника якості роботи органу управління встановленої структури (2007)
Тимочко О. І. - Класифікація безпілотних літальних апаратів, Голубничий Д. Ю., Третяк В. Ф., Рубан І. В. (2007)
Черних І. В. - Особливості інженерного забезпечення військ протиповітряної оборони (2007)
Шлапацький В. О. - До питання вибору силової установки вертольота на етапі модернізації та проектування (2007)
Белевщук Я. О. - Розрахунок характеристик випромінювання антенної системи радіолокаційної станції 9С35М1, Кукобко С. В., Сухаревський О. І. (2007)
Гащук П. М. - Визначення показників та швидкісного режиму руху автотранспортних засобів, Дубно М. В., Палюх В. М. (2007)
Деренько Н. С. - Метод стиску матриць даних в операційних пристроях інформаційно-керуючих систем реального часу на основі використання кодів модулярної арифметики, Краснобаєв В. А, Зефірова О. В. (2007)
Дубницький В. Ю. - Економетричний аналіз виробництва літаків у країнах – основних учасницях другої світової війни, Ходирєв О. І. (2007)
Коломійцев О. В. - Канал вимірювання радіальної швидкості літального апарата для лазерної інформаційно-вимірювальної системи (2007)
Кузнецов О. О. - Формування великих ансамблів дискретних сигналів з поліпшеними кореляційними властивостями, Коваленко А. М., Харченко О. В., Носик О. М. (2007)
Можаєв О. О. - Властивість довгочасової залежності ієрархічної моделі, Ільїна І. В., Пантелєй Ю. В. (2007)
Орленко В. М. - Аналіз варіантів побудови РЛС з розширеною смугою частот (2007)
Рубльов В. І. - Вибір функції розподілу крапель за розмірами, Логінов В. В. (2007)
Стасєв Ю. В. - Метод сплайнової інтерполяції трафіка мультисервісних мереж систем швидкого реагування, Краснокутський В. М., Кучук Г. А. (2007)
Трошін О. М. - Трибологія зносостійких покриттів (2007)
Чинков В. М. - Методика оцінювання похибок калібратора бінарних вимірювальних сигналів з нормованим спектром, Крихтін Ю. О. (2007)
Королюк Н. О. - Модель визначення параметрів перехвату винищувачами повітряних цілей противника в умовах нестохастичної невизначеності (2007)
Гриньов Д. В. - Автоматичне розпізнавання зображень об’єктів засобами БПЛА (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
НашІ автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Титул, зміст (2014)
Бєленічев І. Ф. - Нейро­ та мітопротективний ефекти Ангіоліну та Цереброкурину, Павлов С. В., Кучеренко Л. І. (2014)
Дорошенко А. М. - Протианемічна активність субстанції наночастинок заліза за умов перорального введення щурам, Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Грузіна Т. Г., Маранов А. О., Ульберг З. Р., Чекман І. С. (2014)
Дудікова Д. М. - Антимікоплазмова активність похідних 1­адамантанфенолу, Коробкова К. С., Токовенко І. П. (2014)
Зеленюк В. Г. - Морфофункціональні зміни в нирках щурів під впливом статинів при гентаміциновій гострій нирковій недостатності, Заморський І. І., Давиденко І. С., Паливода О. Г. (2014)
Поготова Г. А. - Особливості антиоксидантних і енерготропних механізмів органопротективної дії препарату омега­3­ненасичених жирних кислот за експериментального токсичного гепатиту, Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф., Чекман І. С. (2014)
Прискока А. О. - Дослідження гострої токсичності наночастинок срібла при внутрішньовенному введенні (2014)
Серединська Н. М. - Больова чутливість та адекватність її оцінки за тестом "tаil­flick" у білих щурів, Мохорт М. А., Киричок Л. М. (2014)
Слєсарчук В. Ю. - Дослідження функціонального стану нирок щурiв за умов застосування ліофільного порошку м’якоті кавуна в нормі та за гострої ниркової недостатності (2014)
Чікіткіна О. М. - Експериментальне обґрунтування вибору дози та носія субстанції кверцетину в складі нового протидіабетичного засобу "Глікверину", Ковалевська І. В., Кононенко Н. М., Чікіткіна В. В. (2014)
Щербак М. О. - Дослідження кардіопротекторної активності 3­(4­нітрофеніл)­5­(нонілсульфоніл)­1,2,4­тріазол­4­аміну, Бєленічев І. Ф., Абрамов А. В., Бухтіярова Н. В., Моргунцова С. А., Павлов С. В., Каплаушенко А. Г. (2014)
Гудзенко А. В. - Розробка ВЕРХ методики визначення ди­Е­кофеїл­мезовинної кислоти в лікарських засобах хвоща польового (Equisetum arvense L.) (2014)
Кресюн В. Й. - Поліморфізм генотипу цитохрому P­450 2Е1 у хворих на туберкульоз, Філюк В. В., Антоненко П. Б., Даниленко Ю. М., Мозолевич Г. В. (2014)
Макаренко О. В. - Фармакоекономічна оцінка терапії алергічного риніту, Соломко Д. С. (2014)
За сторінками журналу "WHO Pharmaceuticals Newsletter" (2014)
Юлія Іванівна Лобода. 1927–2014 (2014)
Лора Дмитрівна Проценко. 1927–2014 (2014)
Правила для авторів (2014)
Содержание (2014)
Content (2014)
Поклонський Ф. Ю. - Вдосконалення управління промисловими підприємствами з урахуванням впливу стратегічних змін (2013)
Колосок В. М. - Формирование собственных источников финансирования украинских металлургических предприятий в составе холдинга, Гаврилоглу О. Л. (2013)
Бенин Е. Ю. - Оценка экономической эффективности применения на предприятиях Украины дорогостоящих режущих инструментов зарубежного производства, Новиков Ф. В., Андилахай В. А. (2013)
Омельченко Л. С. - Взаимосвязь и особенности понятий "оборотные активы", "оборотные средства", "оборотный капитал" в деятельности промышленных предприятий, Пискулёва И. В. (2013)
Меліхов А. А. - Оцінка сили конкурентної боротьби металургійних підприємств (2013)
Перькова О. О. - Роль стратегічних напрямів адаптації сфери ЖКГ до ринкових умов господарювання у формуванні концептуальних засад державного регулювання (2013)
Харченко Н. В. - Двойной листинг на зарубежных фондовых биржах и в Украине (2013)
Кича Л. М. - Особливості закордонного досвіду мотивації праці (2013)
Пекін А. Ю. - Сучасна криза підприємств агропромислового комплексу України та її вплив на економічну безпеку (2013)
Минц А. Ю. - Краудсорсинг, как метод решения задач в глобализованной экономике и особенности его использования в Украине (2013)
Гончаров В. Н. - Корпоративное управление интеллектуальным капиталом компании, Зубко В. А. (2013)
Носовська О. Б. - Особливості соціально-економічного розвитку регіонів України, Макаренко М. В. (2013)
Шлапак Н. С. - Направления преодоления сопротивления коллектива организационным изменениям на предприятии, Губицкая И. И. (2013)
Почтовюк А. Б. - Оцінювання інтересів індивідуума та вищого навчального закладу (2013)
Деревянко Т. А. - Управление импульсными возмущениями внешней среды проекта (2013)
Щолокова Е. М. - Исследования гринвошинга в маркетинге, Дивак В. В. (2013)
Никонова М. И. - Бренд как нематериальный актив в управлении потребительским решением (2013)
Гейзер Г. К. - Методологические подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия (2013)
Бессонова С. И. - Определение научных подходов к трактовке понятийного аппарата: механизм управления объектами интеллектуальной собственности (2013)
Коновал Ю. В. - Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку (2013)
Гончар В. В. - Організаційний підхід до управління змінами на різних стадіях життєвого циклу металургійних підприємств (2013)
Тюпа Д. І. - Роль міжнародних фінансово-кредитних інститутів в процесі надання зовнішнього фінансування (2013)
Анісімова О. М. - Методичний підхід до оцінки використання інтелектуального капіталу промислових підприємств, Білоус-Сергєєва С. О. (2013)
До уваги авторів (2013)
Anoprienko A. - Intelligent supersensory computer network for measurement and analysis of environmental hazards, Varzar R. (2012)
Андрюхин A. И. - Метод повышения точности параллельного переключательного моделирования (2012)
Бельков Д. В. - Вейвлет-анализ сетевого трафика, Едемская Е. Н. (2012)
Дмитриева О. А. - Разработка и исследование параллельных коллокационных блочных методов, Фельдман Л. П. (2012)
Едемская Е. Н. - Исследование видео трафика, Бельков Д. В. (2012)
Ильяшенко М. Б. - Решение задачи поиска граф-подграф изоморфизма для семантического анализа специализированных цифровых систем (2012)
Клименко І. A. - Співпроцесор для виконання арифметичних операцій з плаваючою комою на ПЛІС, Ткаченко В. В., Красовська Є. В. (2012)
Ладыженский Ю. В. - Моделирование самоподобного входного трафика сетевых процессоров в системе NS-2, Моргайлов Д. Д., Моатаз Юнис (2012)
Михайлова Т. В. - Модель неоднорідного кластера зі спільним використанням дискового простору, Кучереносова О. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Формування та дослідження паралельної схеми алгоритму Крускала для систем зі спільною пам’яттю, Потебня А. В. (2012)
Романюк О. Н. - Метод прискореної імітації нерівностей на зображеннях поверхонь віртуальних об’єктів з використанням полярних координат, Романюк О. В., Благодир Д. Л. (2012)
Романюк О. Н. - Особливості визначення спекулярної складової кольору з використанням нової дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні, Довгалюк Р. Ю., Благодир Д. Л. (2012)
Русин Б. П. - Аналіз методів опису 3D-зображень пітінгів моделями графів, Торська Р. В. (2012)
Аноприенко А. Я. - Анализ времени выполнения арифметических операций над интервальными числами в СКА Mathematica, Иваница С. В., Аль Рабаба Хамза (2012)
Бондаренко И. Ю. - Исследование системы Sphinx4 для решения задач однодикторного и дикторонезависимого распознавания речевых команд, Савкова Д. Г. (2012)
Shkarupylo V. V. - An Approach to Composite Web Services Formal Verification, Kudermetov R. К. (2012)
Бородай Є. І. - Особенности сервисов обработки данных для мобильных устройств, Табунщик Г. В. (2012)
Егошина А. А. - Оценка качества информационного поиска в слабо структурированных источниках на основе метаданных и базы знаний, Вороной А. С. (2012)
Григорьев В. А. - Анализ методов извлечения знаний о методиках проектирования из VHDL-текстов, Грищенко Д. А. (2012)
Григорьев А. В. - Подход к построению интеллектуальных CMS, Павловский Е. В. (2012)
Губенко Н. Е. - Система обфускации программного кода для языка РНР, Чернышова А. В., Моргайлов Д. Д. (2012)
Zeleneva I. - Development of an algorithm for searching railroad routes to ensure arrival at the specified time, Zhevzhyk S., Grynevych I. (2012)
Білик О. О. - Складові узагальненої моделі якості загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Миронова Н. А. - Метод синтеза группового решения для многокритериальных задач большой размерности (2012)
Морозова О. В. - Анализ методов построения экспертных систем в продукционных инструментальных оболочках, Григорьев А. В. (2012)
Никоненко А. А. - Подходы к верификации знаний в лингвистических онтологиях (2012)
Пашинская А. В. - Критерий выбора метода моделирования процесса кристаллизации (2012)
Романчук С. - Закономерности и статистические модели режимов работы городских водораспределительный сетей (2012)
Крупський К. Л. - Удосконалення методу опитувань експертів на основі попарних порівнянь (2012)
Козир Д. В. - Проблеми класифікації договорів охорони (2014)
Матвійчук А. О. - Розмежування особистих немайнових прав, закріплених у ст. 293 Цивільного кодексу України (2014)
Мироненко В. П. - Загальні умови виникнення зобов’язань по відшкодуванню моральної шкоди, Онищенко О. С. (2014)
Тімуш І. С. - Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх після набуття ними повної цивільної дієздатності та батьків, позбавлених батьківських прав, Коваленко І. А. (2014)
Нескороджена Л. Л. - Особливості оплати послуг адвоката в господарському процесі (2014)
Коваленко П. М. - Про деякі проблеми сплати податків, боротьби з шахрайством в сфері нотаріату, впорядкування платежів та декриміналізацію справляння плати при вчиненні нотаріальних дій (2014)
Звоненко О. О. - Суб’єкти або учасники суспільних відносин та соціальний взаємозв’язок у цих відносинах щодо порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (2014)
Курилюк Ю. Б. - Соціальна зумовленість злочинності в сучасному суспільстві (2014)
Олєйнічук О. М. - Кримінально-правове визначення предмета злочину, передбаченого ст. 175 КК України (2014)
Соловйова А. - Злочини проти власності за Кримінальним кодексом України та деяких інших країн: порівняльний аналіз (2014)
Никоненко М. Я. - Уповноважена службова особа, яка вправі здійснити затримання у кримінальному процесі (2014)
Сервецький І. В. - Прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві щодо порядку збору первинної інформації до початку кримінального провадження (2014)
Рецензія на друге видання монографії Берзіна П. С."Київська школа кримінального права (1834–1960 роки):історико-правове дослідження" (2014)
Привітання з ювілеєм Олександра Миколайовича Костенка (2014)
Привітання з ювілеєм Володимира Павловича Тихого (2014)
Привітання з нагоди Дня юриста (2014)
Бабаев М. М. - Нейросетевая модель функционирования индуктивно-проводного датчика с использованием сети с прямой передачей сигнала и обратным распространением ошибки, Гребенюк В. Ю. (2014)
Лактионов И. С. - Разработка и исследование макетного образца измерителя влажности почвы, Турупалов В. В. (2014)
Шрамко Н. А. - Моделювання впливу перешкод при розповсюдженні радіохвиль в умовах обмеженого простору, Молоковський І. О., Шебанова Л. О. (2014)
Мойсеєнко В. І. - Використання нечіткої логіки для ідентифікації перехідних етапів елементів залізничної автоматики, Чегодаєв Б. В., Зотова О. С. (2014)
Каменєв О. Ю. - Оцінка ефективності комбінованих випробувань мікропроцесорної централізації за критерієм мінімуму обладнання (2014)
Мороз В. П. - Метод визначення елементів колійного розвитку, що входять до зони виконання робіт на коліях, Змій С. О. (2014)
Змій С. О. - Метод та результати моделювання операцій по оповіщенню працюючих на коліях черговим по станції, Мороз В. П., Турчинов Р. В. (2014)
Борисов Э. А. - Опорные геодезические сети крупных железнодорожных станций (2014)
Куценко М. Ю. - Визначення максимальної довжини відчепу на сортувальних гірках Південної залізниці в умовах використання нових уповільнювачів, Ворона В. В., Куріліна Н. М., Тупотіна І. М., Єфіменко Ю. Ю., Фефелова В. Р. (2014)
Боровицкая А. О. - Оценка интенсивности потока опасных событий по сети железных дорог (2014)
Босов А. А. - Построение индекса произвольного процесса, Лоза П. А. (2014)
Халіпова Н. В. - Моделювання раціональних заходів з інвестування в розбудову пунктів пропуску митного кордону України (2014)
Братченко О. В. - Перспективи використання нових безударних газорозподільних кулачків на високооборотних дизелях вітчизняного виробництва (2014)
Мороз В. І. - Гармонійний аналіз формування крутних моментів в механічні системі енергетичної установки тепловоза з дизелем Д49, Братченко О. В., Тіщенко В. С. (2014)
Фомін О. В. - Аналіз експериментальних досліджень конструкції напіввагонів моделей 12-9904 та 12-9904-01 (2014)
Грицук І. В. - Особливості дослідження системи прогріву транспортного двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом (2014)
Минчев Д. С. - Рациональное охлаждение наддувочного воздуха при работе дизельных двигателей на частичных нагрузках, Тягнирядно Б. А., Дьяконов А. С., Думенко К. Н. (2014)
Горобченко О. М. - Моделювання виникнення нештатної ситуації в ергатичній системі "локомотивна бригада-поїзд" (2014)
Прилепський Ю. В. - Визначення впливу режимів роботи дизельного двигуна внутрішнього згоряння на параметри сигналу вібродатчика, Грицук І. В., Дорошко В. І., Шаповалов К. С. (2014)
Передмова (2014)
Глухова Л. О. - Методи дослідження семантичної структури лексичної одиниці EDUCATIONAL MANAGEMENT в сучасній англійській мові (2014)
Кошевая И. Г. - О характере количественных отношений (2014)
Кузьменко А. О. - Мовні засоби вираження гіперконцепту "Person" в англомовних поетичних інфантичних текстах (2014)
Лисенко Н. О. - Аналіз засобів будови сучасних афоризмів (2014)
Маслова Т. Б. - Мова науки у вимірах функціонального стилю та дискурсу (2014)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу об ограничениях в словообразовании и правилах ограничений словообразования (2014)
Приходько А. М. - Синергетична організація концептосистем: статика і динаміка (2014)
Свиридова Л. К. - Языковая и речевая сущность топонимики (2014)
Станкевич О. І. - Найпоширеніші засоби спонукання в англомовній рекламі (2014)
Yashkina V. V. - Stylistic reinforcement of hidden sense: syntactical level (2014)
Шевчик К. Ю. - Текст учебника как особый лингвистический феномен (2014)
Анісімова А. І. - Концепція мультилінгвізму в навчанні іноземним мовам (2014)
Біднова Ю. І. - Фразеологізми як засоби формування лінгвокультурологічної компетенції студентів (2014)
Ірчишина М. В. - Поєднання традиційної та особистісно-орієнтованої освіти, представленої ТМІ Г. Гарднера та таксономією Б. Блума (2014)
Лемещук Л. В. - Потенціал комунікативного методу у навчанні студентів-лінгвістів (2014)
Липська І. І. - Навчання студентів-юристів читання професійної орієнтованої преси французською мовою (2014)
Loukianenko L. N. - Some aspects of teaching intensive reading to EFL students stydying English as their major (2014)
Лук'яненко С. Ф. - Навчання другої іноземної мови (англійської) з опорою на першу (німецьку) на факультетах іноземних мов (2014)
Muntian A. A. - Multiple intelligences (2014)
Serdechny Yu. V. - The dilemma of teaching grammar (2014)
Сердюк О. В. - Інновації у методиці викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі (2014)
Aksyutina T. V. - Translated and non-translated English: similar or different (2014)
Vilkova M. Yu. - Some pecularities of the comparative analysis of P. B. Shelley's "Cloud" and its Russian translation by W. Levik (2014)
Гончаренко Э. П. - "Ложные" или "мнимые друзья переводчика": проблемы перевода (2014)
Касьяненко О. О. - До питання про переклад анаграми в романі Д. Брауна "Код да Вінчі" (2014)
Панченко Е. И. - К вопросу об обучении нормам перевода (2014)
Перетокіна В. Ф. - Відображення національного менталітету в англійських фразеологізмах та їх переклад (2014)
Suima I. P. - Learning shorthand in the process of interpreter's training (2014)
Тарасова А. В. - Семантичний та прагматичний аспекти у перекладі англійських компаративних фразеологізмів (2014)
Шпак І. В. - Особливості перекладу творів фентезі (на прикладі романів Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера) (2014)
Безродних І. Г. - Поетична творчість Чарльза Сідлі в соціо-культурному контексті Англії другої половини XVII століття (2014)
Гайдар В. П. - Мотиви страждання і співчуття в творчості Івон Боланд (вірш "The famine road") (2014)
Gonzalez-Munis S. Yu. - The motif of duality in Anne Sexton's poetry (2014)
Єфимова Я. В. - Види та засоби лінгвістичної компресії (на матеріалі драматургічних творів Оскара Уайльда) (2014)
Кириченко Д. А. - Вопрос веры и безверия современного мира в контексте творческой эволюции Мартина Макдонаха (2014)
Конопелькіна О. О. - Лінгвостилістичні особливості творів П. Г. Вудхауза (2014)
Липин Г. В. - "Открытие Японии" в американской литературе начала ХХ ст.: транснациональный феномен творчества Ногути Ёнедзиро (2014)
Lipina V. I. - Pearl S. Buck's comparative poetics: the chinese novel versus the western canon (2014)
Литовченко Н. А. - Віртуальна театралізація прози як одна із форм візуалізації (2014)
Миронова Т. Ю. - Авторские параметры и роль цитат в англоязычном тексте (на материале биографического произведения Н. В. Эллис "Джон Мейджор") (2014)
Осташевская М. Г. - Художественный концепт "Spots of time" в поетической картине мира Уильяма Вордсворта (2014)
Посудиевская О. Р. - Примеры декоративного стиля в "Русской" драме О. Уайльда "Вера, или Нигилисты" (2014)
Потницева Т. Н. - Лингвистические игры Генри Филдинга (2014)
Прасол Є. А. - Образ Фуджі як національний символ Японії у творі Р. Желязни "24 види гори Фуджі кисті Хокусая" (2014)
Семешко Н. М. - Алюзія як одна з основних категорій інтертекстуальності в сонетах Е. Спенсера (2014)
Тетерина Л. М. - Индивидуально-авторские преобразования фразеологизмов в современной британской поэзии (2014)
Тытюк А. К. - Специфика образа главной героини в детективных романах Сары Парецки (2014)
Інформація (2014)
Бодянський Є. В. - Навчання нейро-фаззi мережi Колмогорова на основi зворотного поширення похибок та алгоритмiв оптимiзацiї другого порядку, Горшков Є. В., Колодяжний В. В. (2005)
Дерев’янко О. I. - Комп’ютерне моделювання динамiки геометричного фазового переходу в процесах агрегацiї (2005)
Кiку А. Г. - Синтез корегуючих пристроїв на основi iнтегральних та кореневих крiтерiєв якостi, Бурлаков В. М., Павловский Г. Ю. (2005)
Кiку А. Г. - Трансформацiя методу класичного варiацiйного числення для рiшення задач з розривними керуваннями, Бурлаков В. М. (2005)
Кратінов А. Г. - Що до питання про сучасну структуру АСУ ТП (2005)
Ямпольський Л. С. - Реалiзацiя моделювання дискретно-подiйних систем iєрархiчними розподiленими в часi сiтками Петрi, Ланкiн Ю. М., Лiсовиченко О. I. (2005)
Литвиненко В. I. - Вирiшення задачі оптимальної укладки блокiв з допомогою алгоритмiв клонального добору (2005)
Львов С. О. - Реалiзацiяформального нейрона на простiших елементах мережi (2005)
Мазулевський О. Є. - Адаптивний контроль захищеностi комп’ютерної мережi на основi нечiткої логiки (2005)
Архипов А. Є. - Питання технологiчнго забеспечення задач профотбору, Носок С. А. (2005)
Олiйник В. В. - Вдосконалення методiв та iнструментальних засобiв створення АУМ з використанням Internet-технологiй, Ямпольський Л. С. (2005)
Войлов Ю. Г. - Оцiнка метрологiчних параметрiв бiосенсорних перетворювачiв iнформацiйно-вимiрювальних систем, Овчинников О. Л. (2005)
Стенiн О. О. - Настроювання багатомiрного ПIД-регулятора для систем с невизначеними параметрами, Пасько В. П., Лiхоузова Т. А. (2005)
Малахов О. В. - Експериментальна оцiнка змiни просторової топологiї магнiтного поля, утвореного залишковою намагнiченiстю феромагнiтного тiла при ударному впливi, Малахов В. Н., Седньова О. А., Малахова М. О. (2005)
Войлов Ю. Г. - Оптимiзацiя режимiв утилiзацiї боєприпасiв гiдродинамiчним пристроєм у складi гнучкої виробничої системи, Шевченко І. І. (2005)
Шевченко В. Л. - Управлiння екологiчною безпекою лазерних систем зi скануванням променю у вiдкритому просторi за допомогою електромагнiтних дефлекторiв, Турейчук А. М., Лаптєв О. А. (2005)
Мирунко В. М. - Оптимальне (на множинi моделей i методiв iдентифiкацiї) вирiшення задачi прогнозування часових рядiв, Сiльвестров А. М. (2005)
Бойкова В. О - Оптимiзацiя режимiв активної iдентифiкацiї динамiчних об’єктiв, Мирунко В. М., Сiльвестров А. М., Спiнул Л. Ю. (2005)
Стоянченко С. С. - Маркiвська модель для аналізу продуктивностi багатопозiцiйного транспортера (2005)
Терентьєв О. М. - Методи побудови Байєсовських мереж, Бiдюк П. I. (2005)
Ткач М. М. - Методологiя формування групових операцiй при проектуваннi ГВС, Полiщук М. М. (2005)
Верховодов О. В. - Синтез системи керування РТК iз застосуванням програмної системи ZelioSoft, Герасимов Е. I. (2005)
Дробаха Г. А. - Концепція планування ситуацій і ситуаційного управління, Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. (2007)
Богданович В. Ю. - Метод реагування на виклики, небезпеки та загрози воєнній безпеці держави, Нечхаєв С. М. (2007)
Гаврилов А. Б. - Стан розробки та перспективи виготовлення мобільного комплексу еталонів передавання для Збройних Сил України, Красинський С. В., Пашкевич І. Д. (2007)
Грубель М. Г. - Багатофакторне нормування витрат палива повнопривідних автомобілів (2007)
Гусак Ю. А. - Порівняльний аналіз вогневого потенціалу перспективного зенітного комплексу безпосереднього прикриття на основі електродинамічної гармати, Машталир В. В. (2007)
Демідов Б. О. - Концептуально-методологічний підхід до вдосконалення системи озброєння Збройних Сил держави на основі модернізації озброєння та військової техніки, Хмелевська О. О., Науменко М. В. (2007)
Довбня В. В. - Комплекс математичних моделей для визначення району блокування незаконних збройних формувань та параметрів системи спостереження рубежем блокування, Кириченко І. О. (2007)
Єрмошин М. О. - Основні підходи до синтезу адаптивної структури системи зенітного ракетного прикриття (2007)
Карпенко В. І. - Метод діагностики стану фазообертачів ФАР, Купрій В. М., Головін Г. А. (2007)
Козелкова К. С. - Оцінка витрат палива на підтримання середньої висоти космічного апарата (2007)
Красноруцький А. О. - Аналіз радіотехнічних систем аерокосмічного моніторингу Землі (2007)
Малиш О. М. - Умови вибору суміщених електричних машин (2007)
Олізаренко С. А. - Побудова методики формалізації процесу прийняття рішень з класифікації повітряних суден – загроз здійснення терористичних актів, Шевченко О. В., Бідний С. А. (2007)
Орленко В. М. - Методика оцінки електромагнітної сумісності широкосмугових РЛС без використання методів адаптації (2007)
Подригало М. А. - Формування гальмових та динамічних властивостей модульної техніки для аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації, Краснокутський В. М., Кириченко В. В. (2007)
Присяжний В. І. - Оцінка якості функціонування наземного автоматизованого комплексу управління в сучасних умовах, Мироненко В. В. (2007)
Рогозін А. С. - Підвищення захищеності обладнання споживачів від перенапруг (2007)
Ряполов І. Є. - Використання кластеризації в РЛС з повним поляризаційним зондуванням простору (2007)
Чернавіна О. Є. - Пізнавальні демаскуючі ознаки іррегулярних формувань (2007)
Черевко Ю. М. - Методика побудови математичних моделей транспортних машин і дослідження механічних систем з накопичувально пружно-демпфуючими елементами, Вікович І. А., Черевко М. І. (2007)
Яковлев М. Ю. - Аналіз дрейфу метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем (2007)
Гризо А. А. - Аналіз можливості використання процедури медіанної фільтрації при формуванні карти перешкод, Зюкін В. Ф., Невмержицький І. М. (2007)
Клімов С. Б. - Метод формалізації знань про процес оцінки дій повітряного противника, Войтович С. А., Стасєва Я. Ю. (2007)
Крюков М. І. - Показник ефективності комплектування Збройних Сил України офіцерським складом (2007)
Кононов В. Б. - Математичні моделі динаміки бою і операції двох угрупувань в умовах повної і неповної інформації (2007)
Ковтун В. Ю. - Несиметричні криптосистеми на гіпереліптичних кривих над полями парної характеристики, Кузнецов О. О., Стасєв С. Ю. (2007)
Кузнєцов О. Л. - Аналіз часу настройки кореляційного автокомпенсатору на подавлення активної завади в умовах флуктуацій фронту її хвилі, Таршин В. А., Шумейко І. Є. (2007)
Кузнецов О. О. - Теоретико-кодові схеми з поліпшеними характеристиками, Корольов Р. В., Медведєв Д. О. (2007)
Левченко А. О. - Теоретичні питання моделювання і оцінка якості систем забезпечення експлуатації складних технічних комплексів (2007)
Лемешко О. В. - Варіанти реалізації активних технологій на вузлах телекомунікаційних мереж військового призначення, Дробот О. А., Добришкін Ю. М. (2007)
Рубан І. В. - Оцінка ефективності стиску і якості відновлення зображень при об'єктно-орієнтованому підході до стиску зображень, Колмиков М. М. (2007)
Толстолузька О. Г. - Дослідження залежності часу вирішення задачі призначення від ширини паралельного процесу (2007)
Леонт’єв О. Б. - Нові концептуальні підходи до підготовки військового інженера-механіка Повітряних Сил, Пічко І. О., Ковтонюк І. Б. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Євтух M. - Педагогічний досвід та педагогічна спадщина Макаренка А. С. (2014)
Шевченко Г. - Освіта та духовне виховання людини (2014)
Ільченко В. - Цінності освітньої моделі "Довкілля" у світлі педагогіки Макаренка А. С., Гуз К. (2014)
Гриньова М. - Вплив збалансованого харчування на розумову діяльність студентської молоді, Коновал Н. (2014)
Савенкова Л. - Продуктивний стиль педагогічного спілкування (2014)
Саннікова Н. - Макаренко А. С. як основоположник програмно-цільового управління соціальним вихованням (2014)
Федосов О. - Виховна система Макаренка А. С. в умовах інформатизації освіти: ідеї, перспективи (2014)
Асламова М. - Аксіологічні основи виховання морально-етичних якостей майбутнього лікаря (2014)
Баширова Н. - Інтегрування педагогічних ідей А. С. Макаренка у досвід сучасного викладача (2014)
Білянін Г. - Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти України у період становлення більшовизму та довоєнний період (1917-1941 роки) (2014)
Бодруг Н. - Використання інтерактивних технологій формування педагогічної майстерності під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу (2014)
Борисенко Д. - Педагогічні ідеї Макаренка А. С. через призму інформаційно-комунікативних освітніх інновацій сучасної вищої школи (2014)
Бочарова О. - Статус сучасного вчителя: порівняльний аналіз (2014)
Вознюк В. - Моделі управління послугами в розширених школах Великої Британії (2014)
Воскобойніков С. - Модульне проектування навчальної дисципліни "комп’ютерні мережі і телекомунікації" у професійній підготовці фахівців захисту інформації на основі компетентнісного підходу (2014)
Воскобойнікова Г. - Здоров’яформувальний виховний вплив у педагогічній діяльності Макаренка А. С. (2014)
Горбильова О. - Законодавча база педагогічної підтримки обдарованих дітей у загальноосвітніх школах Індії (2014)
Гриньов С. - Структура середовища для формування професійної культури майбутніх фахівців (2014)
Грицай Н. - Проектування змісту методичної підготовки майбутніх учителів біології (2014)
Гурська О. - Місце та роль самостійної роботи студентів у навчальному процесі (2014)
Дмитрюк С. - Багатодисциплінарна програма навчання майбутніх фахівців із дизайну у вищих навчальних закладах Великої Британії (2014)
Дяченко-Богун М. - Індивідуальна відповідність умов навчання студентів ВНЗ як основа формування їхньої професійної культури (2014)
Євсюков О. - Можливості проблемного навчання у формуванні професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів аграрних вишів (2014)
Жамардій В. - Модель формування спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять із пауерліфтингу (2014)
Жданова-Неділько О. - Взаємодія як ключове поняття педагогічного процесу (2014)
Задорожна-Княгницька Л. - Удосконалення професійної підготовки менеджерів освіти в сучасному вищому навчальному закладі на антропологічних засадах (2014)
Зайцева Ю. - Специфіка діяльності вчителя фізичної культури як організатора фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Закупра Ж. - К вопросу о качестве языкового образования в университетах Украины (2014)
Ільченко О. - Освітня модель "Довкілля" як освіта стійкого розвитку у світлі педагогіки Макаренка А. С. (2014)
Іноземцев В. - Виховна педагогіка Макаренка А. С., Мороз С. (2014)
Ісаєва О. - Інноваційний підхід щодо культурно-ocвітнього середовища вищих навчальних медичних закладів освіти (2014)
Капінус А. - Навчальне співробітництво як засіб ефективного навчання молодших школярів (2014)
Колос Ю. - Ідеї А. С. Макаренка в контексті компетентнісно орієнтованої освіти, Пашко Л. (2014)
Кочерга О. - Виховання моральної культури майбутнього вчителя засобами української етнопедагогіки (2014)
Кращенко Ю. - Саморегуляційно-рефлексивний критерій вихованості лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2014)
Куліш С. - Педагогічно-просвітницька діяльність університетів підросійської України як чинник формування культурно-політичних ідей українства в ХІХ– початку ХХ ст.(на матеріалах Харківського університету) (2014)
Кучина К. - Педагогічні ідеї А. Макаренка в контексті сучасних вітчизняних освітніх концепцій (2014)
Литвинюк Л. - Начерки філософсько-педагогічного аналізу автобіографічності "Педагогічної поеми" Макаренка А. С. (2014)
Лоза Т. - Особливості соціально-педагогічної роботи з категорією дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Мозговий В. - Режисура педагогічної дії у контексті професійної підготовки майбутніх учителів (2014)
Нікітіна О. - Епістемодидактичне дослідження сходинок формування знання і навчання, сформульованих низкою мислителів і педагогів (2014)
Понзель У. - Педагогічне прогнозування у професійній діяльності вчителя (2014)
Потієнко М. - Діагностика формування креативності студентів-філологів у системі вищої освіти (2014)
Сайковська В. - Впровадження педагогічних ідей С. М. Реформатського у сучасну хімічну освіту (2014)
Семчук С. - Проблема становлення комп’ютерних технологій в освіті: теоретичний і методичний аспект (2014)
Степаненко Н. - Поетичні твори Т. Г. Шевченка як засіб формування правописної пильності у першокласників, Олійник С. (2014)
Стинська В. - Деякі аспекти соціально-педагогічної підтримки дитинства й материнства у творчій спадщині Антона Макаренка (2014)
Ступак Д. - Педагогічні умови формування професійної компетентності викладача ВНЗ непедагогічного профілю в галузі безпеки життєдіяльності (2014)
Уйсімбаєва М. - Проектна діяльність: теоретичні аспекти (2014)
Фастівець А. - Підготовка майбутнього фахівця фізичної реабілітації до педагогічної та донозологічної діагностики (2014)
Фунтікова Н. - Феномен інтелігентності людини в сучасних дослідженнях (2014)
Ходаківська В. - Використання в сучасному світі ідей А. Макаренка щодо педагогічної майстерності вихователя (2014)
Ходаківська М. - Інтегральний розвиток у педагогічній системі Макаренка А. С. (2014)
Черновол О. - Проблеми і перспективи підготовки керівників вищих навчальних закладів (2014)
Щербань П. - Застосування ігрових технологій в освіті: історія і перспективи (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Цандур М. О. - Зайняті пари як базовий елемент органічного землеробства, Друз’як В. Г., Янюк Н. А., Харіпончук Т. І. (2014)
Колісник С. І. - Вплив позакореневого підживлення органічним мікродобривом на насіннєву продуктивність стоколосу безостого, Антонів С. Ф., Сереветник О. В., Коновальчук В. В., Лохова В. І. (2014)
Снігур Г. О. - Оцінка чутливості сортів пшениці до ґрунтового вірусу мозаїки злакових (2014)
Шевчук Р. В. - Технологічні способи вирощування ріпаку озимого для виробництва біопалива, Ровна Г. Ф. (2014)
Влізло В. В. - Функціональний стан еритроцитів і метаболізм феруму в крові поросят за впливу ферум цитрату, Березовський Р. З., Максимович І. Я., Іскра Р. Я. (2014)
Лобачова І. В. - Ефективність стимуляції статевої функції вівцематок у глибокий анестральний період (2014)
Бех В. В. - Перспективи селекційно-племінної справи у рибництві України, Грициняк І. І., Олексієнко О. О., Осіпенко М. І. (2014)
Гречка Г. М. - Можливість селекції українських степових бджіл на посилення гігієнічної поведінки, Субота Ю. В., Григорків Л. М. (2014)
Смаглій В. І. - Рух матеріальної частинки, кинутої у вільний повітряний простір (2014)
Балюк С. А. - Комплексна оцінка агрогенних змін властивостей солонцевих ґрунтів Сухого Степу України, Дрозд. О. М., Гаврилович Н. Ю. (2014)
Чорний C. Г. - Просторове моделювання допустимої норми ерозії південних чорноземів з використанням ГІС-технологій, Хотиненко О. М. (2014)
Збарський В. К. - Удосконалення інноваційної підприємницької діяльності в аграрній сфері України, Бабієнко М. Ф. (2014)
Грищенко Н. П. - Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різних умов утримання (2014)
Ничик С. А. - Проліферативна ентеропатія свиней у свинарських господарствах України, Айшпур О. Є., Сапон Н. В. (2014)
Липкань О. В. - Методичні підходи до обґрунтування потреби в розвитку сільського господарства (2014)
Україна та глобалізація ноосфери (2014)
В. М. Власенку — 80 (2014)
Титул, содержание (2012)
Зенкін А. С. - Особливості застосування системи управління якості на фармацевтичних підприємствах, Хімічева Г. І., Гулєва Л. А. (2012)
Хімічева Г. І. - Застосування стандартів ISO серії 31000 при оцінці ризиків архітектурних робіт, Шкура М. В. (2012)
Огар О. М. - Підвищення якості регулювання швидкості скочування відчепів на автоматизованихсортувальних гірках, Губачова О. С., Страна Л. А. (2012)
Тищенко А. К. - Предиктор сжатых данных на основе нейро-нео-фаззи сети встречного распространения, Плисс И. П., Тесленко Н. А. (2012)
Васильева Р. С. - Методика технико-экономической оценки внедрения фотовыводного устройства, Кулик А. Н., Турчинова Г. И. (2012)
Кравчук О. А. - Аналіз програмного забезпечення для автоматизації процесу створення вантажно-митних декларацій, Підгородецька В. М. (2012)
Журавель В. В. - Визначення раціональних варіантів процесу розформування-формування составів на сортувальних гірках (2012)
Саінчук А. О. - Команда аутсорсингового проекту (2012)
Yareschenko N. V. - Forecasting motor transport enterprise development, Potapenko A. V. (2012)
Куценко М. Ю. - Дослідження сучасних методик підвищення ефективності сортувального процессу, ЗагинайловаО. О., Завгородня І. О., Шамо В. П. (2012)
Ульяновська Ю. В. - Застосування нейронних мереж до визначення митної вартості товарів (2012)
Осипчук О. В. - Методы кластеризации и прогнозирования в аналитическом модуле системы электронной коммерции Magento, Шатовская Т. Б. (2012)
Гецович Е. М. - Об образовании и устранении заторов на улично-дорожной сети, Бочарова О.А. (2012)
Харченко В. Ф. - Дослідження впливу ціни реалізації продукції, її складових на показники комерційноїефективності ІП ЛС, Санько Я. В., Григорова Д. В. (2012)
Любченко В. В. - Модель системы управления деятельностью человека (2012)
Капский Д. В. - Методология повышения безопасности движения в городских очагах аварийности: принципы и способы (2012)
Титул, содержание (2012)
Мегель Ю. Е. - Математическая модель теплового нагрева многослойного микробиологического объекта, Левкин Д. А. (2012)
Маляр М. М. - Нечітка модель оцінки фінансової кредитоспроможності підприємств, Поліщук В. В. (2012)
Гюлев Н. У. - Нелинейная модель изменения функционального состояния водителя – сангвиника в транспортном заторе, Доля В. К. (2012)
Єгорова О. В. - Еволюційні методи розв’язання задач з обмеженнями. Аналіз і застосування (2012)
Делас Н. И. - Негауссово распределение как свойство сложных систем, организованных по типу ценозов, Касьянов В. А. (2012)
Бедратюк Г. І. - Системи комп’ютерної алгебри в математичній логіці (2012)
Шатовська Т. Б. - Модифікація алгоритму ієрархічної кластеризації хамелеон на основі схожості об’єктів, Онопрієнко О. І., Олійник М. Г. (2012)
Мастепан С. М. - Оцінка потенціалу виробничого процесу підприємства автосервісу, Кузьмін В. С., Пащенко Т. В. (2012)
Буханько О. М. - Метод маршрутизації на основі багатокритеріальної оптимізації та нечіткої логіки (2012)
Кіхтєва Ю. В. - Теоретичні дослідження процесу ТЕО вантажовласників залізничним транспортом в умовах ринкових відносин, Челмакіна О. С. (2012)
Нефьодов М. А. - Організація технологічної взаємодії видів транспорту в пунктах перевалки вантажів, Пономарьова Н. В. (2012)
Вакуленко К. Є. - Щодо якості перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту, Харченко В. Ф. (2012)
Мазурова О. А. - Метод поддержки декомпозиции целей принятия решений на базе классификационной модели (2012)
Слітюк О. О. - Оцінка показників цілісності композиції форменого одягу, Коваль В. О. (2012)
Наглюк И. С. - Особенности виктимизации в сфере дорожного движения, Степанов А. В. (2012)
Бідюк П. І. - Алгоритм ідентифікації стохастичних нелінійних систем на основі генетичного підходу, Литвиненко В. І., Помазан Л. В. (2006)
Бодянський Є. В. - Подвiйний вейвлет-нейрон: трикутнi активацiйнi функцiї, архiтектура, навчання, Винокурова О. А. (2006)
Богданова Н. В. - Спосіб підвищення ефективності системи управління телекомунікаційними мережами (2006)
Діхтяр З. В. - До питання динамічного аналізу складальних комп’ютерно-інтегрованих систем, Ігнатенко Б. В. (2006)
Гожий А. П. - Системне використання робастних i бутстреп методiв в задачах аналiзу даних, Коваленко I. I. (2006)
Гриша О. В. - Динамiчний розподiл ресурсiв проекту на основi оптимiзацiї змiшаної стратегiї (2006)
Кику А. Г. - Компенсація впливу розузгодження початкових умов фільтрів змінних стану, Рева Е. Ю. (2006)
Ліхоузова Т. А. - Структуровані моделі інформаційних полів, Ліхоузов О. С. (2006)
Лісовиченко О. І. - Підхід до створення об'єктно-орієнтованого середовища моделювання виробничих систем, Лавров О. А. (2006)
Стенін О. А. - Обґрунтування методу синергетичної SL-апроксимацiї в задачi оптимiзацiйного моделювання процесiв розвитку багатовимiрних складних систем, Шевченко В. Л., Мелкумян К. Ю., Пасько В. П. (2006)
Олійник В. В. - Раціональний вибір формалізмів семантично-узгодженого середовища при моделюванні комп'ютерний-інтегрованих виробничих систем, Лісовиченко О. І., Ямпольський Л. С. (2006)
Різваш Б. С. - Дослідження закону розподілення вирогідностей завантаженості процесора персонального комп’ютера, Крилов Є. В. (2006)
Зеленський К. Х. - Оптимальне за витратами палива програмне керування системами з транспортним запізнюванням, Ігнатенко В. М., Стенін О. А. (2006)
Ткач М. М. - Структурний системний аналіз гнучких виробничих систем (2006)
Лісовиченко О. І. - Оцінка прийняття рішень при виборі промислових роботів гнучкої виробничої системи, Пуховський Є. С., Ямпольський Л. С. (2006)
Михалев О. I. - Нечiтко – когнитивний пiдход у задачi управлiння процесом виплавки FeSi, Новикова К. Ю. (2006)
Стенiн О. А. - Моделi i цiльовi показники учбового процесу в автоматизованих учбових системах, Тiмошин Ю. А., Домаскiна Н. I., Шалабай I. П. (2006)
Крилов Є. В. - Методи та засоби підвищення ефективності функціонування програмного забезпечення систем реального часу, Анікін В. К. (2007)
Архипов О. Є. - Ентропiйний пiдхiд до оцiнювання узгодженостi суджень експертiв, Архiпова С. А., Носок С. О. (2007)
Бiдюк П. I. - Iмуномережева модифiкацiя алгоритму негативного добору для рiшення задачi виявлення аномалiй, Фефелов А. О., Литвиненко В. I. (2007)
Бодянський Є. В. - Адаптивне F-перетворення на основi узагальненої регресійної нейронної мережi, Тесленко Н. О. (2007)
Дубровкіна М. В. - Дослідження впливу технологічного процесу на характеристики перфорованого коду (2007)
Гриша С. М. - Стратегічне планування розвитку функціональності КІС методом редукції, Стенін О. А., Іотко О. А., Хедоят Хейдорі (2007)
Калюжний А. В. - Дослідження методів контролю прихованих порожнеч різними способами (2007)
Кіку А. Г. - Синтез фільтрів змінних стану на основі оцінок розузгодження початкових умов, Рева Є. Ю. (2007)
Лісовиченко О. І. - Алгоритм синтезу моделі ГВС в об’єктно-орієнтованому середовищі моделювання, Ямпольський Л. С., Лавров О. А., Пуховський Є. С. (2007)
Максименко Є. І. - Задача оптимізації навантаження на сервер з точки зору мінімізації часу відгуку, Крилов Є. В., Анікін В. К. (2007)
Мелкумян К. Ю. - Узгоджене керування роботом-маніпулятором, Лапковський С. В., Лемешко В. А. (2007)
Гуда А. I. - Інформаційні оцінки складності задачі параметричної ідентифікації динамічних систем, Михальов О. I. (2007)
Стенін О. А. - Аналіз та постановка задач дослідження проблеми ідентифікації швидких процесів, Волкова О. А., Мошковський Д. Ю., Ланкін Ю. М. (2007)
Сердюк М. Є. - Апроксимативна модель задачi реконструкцiї зображень (2007)
Сільвестров А. М. - Єдність і розбіжність сигнальної і параметричної ідентифікації (2007)
Сирота О. П. - Практичне застосування комп’ютерної технології верифікації моделей АС бізнес-правилам на прикладі системи "РКІС", Демченко О. М. (2007)
Сулейманов А. Ш. - Семантична близькість та семантична відстань між текстами (2007)
Коcтюк В. І. - Деякі питання створення архітектури ІПС адміністративно-виробничого призначення в середовищі даних різного ступеню структурованості, Тимошин Ю. А., Шемсединов Т. Г. (2007)
Ткач М. М. - Моделювання технологічних структур ГВС (2007)
Тихоненко Д. Г. - Екологічні парадигми і ноосфера В. І. Вернадського (2013)
Балаєв А. Д. - Родючість чорноземів Лісостепу за використання мінімізації обробітку ґрунту і елементів біологізації землеробства, Гаврилюк М. В., Стопа В. П. (2013)
Панасенко О. С. - Динаміка біологічної продуктивності і структурного стану чорноземів типових різних екосистем (2013)
Балюк С. А. - Аналіз методологічних основ оцінки стійкості агроландшафтів і ґрунтів до впливу зрошення, Воротинцева Л. І., Ладних В. Я., Недоцюк О. А., Верніченко Г. А. (2013)
Веремеєнко С. І. - Річна динаміка температури та вологості темно-сірого ґрунту Західного Лісостепу України, Фурманець О. А. (2013)
Цапко Ю. Л. - Вплив нормування та видів вапняних меліорантів на зміну кислотно-основної рівноваги ясно-сірого ґрунту, Десятник К. О. (2013)
Кравченко Ю. С. - Зміни агрофізичних властивостей китайського чорнозему залежно від технологій обробітку ґрунту (2013)
Чешко Н. Ф. - Застосування термодинамічного підходу до оцінки рухомості алюмінію в ґрунтах (2013)
Паляница Б. Б. - Використання методу десорбційної мас-спектрометрії для характеристики якісного складу гумусових речовин чорноземів, Тонха О. Л., Кулик Т. В. (2013)
Музика Р. М. - Вплив динаміки зволоження твердої фази органогенних ґрунтів басейну р. Іква на їх спрацювання (2013)
Богданович Р. П. - Баланс гумусу та врожайність культур за різних варіантів удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України, Олійник В. С. (2013)
Коляда В. П. - Дефляційні процеси на ґрунтах Західного Полісся України (на прикладі копаївської осушуваної системи) (2013)
Піковська О. В. - Особливості азотного режиму чорнозему звичайного за різних систем обробітку ґрунту (2013)
Дегтярьов Ю. В. - Зміна водно-фізичних показників чорноземів типових під впливом різного використання (2013)
Вітвіцький С. В. - Органічна речовина чорнозему типового в природних і культурних екосистемах, Вітвіцька О. І. (2013)
Солоха М. О. - Прийняття управлінських рішень при вирішенні завдань ґрунтознавства за допомогою ДПЛА (дистанційно пілотованого літаючого апарата) (2013)
Кучер Л. І. - Вплив ґрунтозахисних технологій на вміст сполук калію в ґрунті (2013)
Богданович Р. П. - Зміни у структурно-агрегатному складі грунту при виведенні його з сільськогосподарського використання, Радомський Ю. А. (2013)
Кравченко Ю. С. - Особливості морфолого-генетичних ознак і властивостей чорнозему опідзоленого Зборівсько-заліщицького агроґрунтового району, Матвіїв Г. М. (2013)
Наумовська О. І. - Вплив несанкціонованих сміттєзвалищ на рівень забруднення ґрунтового покриву, Семенець Н. М. (2013)
Бодянський Є. В. - Робастний алгоритм навчання радiально–базисної адаптивної фаззi–вейвлет–нейронної мережi, Винокурова О. А. (2007)
Гавва Д. В. - Методи багатомірної статистики під час досліджень чорноземних ґрунтів, Сотников Ю. О., Новосад К. Б., Канівець С. В., Воронко Л. Ю., Глушко Т. С. (2013)
Печурін М. К. - Методи управління трафіком по віртуальному шляху, Артеменко В. А., Богданова Н. В. (2007)
Бикін А. В. - Вплив застосування добрив пролонгованої дії під капусту білоголову на азотний режим темно-сірого опідзоленого грунту, Бордюжа Н. П., Тарасенко О. В., Бордюжа І. П. (2013)
Михальов О. I. - Оцiнювання пропускної можливостi GERT-мережi з використанням характеристичних функцiй, Корсун В. I. Демченко Д. А. (2007)
Волкогон В. В. - Лізиметричні дослідження ефективності взаємодії мінеральних добрив і діазобактерину при вирощуванні жита озимого, Чучвага І. Г., Волкогон К. І. (2013)
Кеменяш Ю. М. - Комп’ютерне моделювання процесів демпфування рідини у рухомих резервуарах (2007)
Філон В. І. - Методика і результати визначення вмісту нітратів у чорноземі типовому на фотометрі "Агровектор", Шевченко С. С., Філоненко Т. А. (2013)
Кіку А. Г. - Вирішення задачі оптимального управління лінійними об’єктами при квадратичних критеріях якості, Рева Є. Ю., Шейко В. Ю. (2007)
Сало Л. В. - Вплив реакому на врожайність та посівні властивості насіня гречки, Василиненко Ю. В. (2013)
Любчик Л. М. - Стохастична оптимiзацiя багатовимiрних комбiнованих систем з динамiчними компенсаторами збурень, МалькоМ. М., Нурмахматов Д. Н. (2007)
Грищенко О. В. - Порівняльна оцінка біологічної фіксації гороху та люцерни в сівозміні (2013)
Ніфонтов М. С. - Про використання параметричних моделей в тестах закритого типу, Архипов О. Є. (2007)
Бикіна Н. М. - Оптимізація умов живлення цибулі ріпчастої за вирощуванні на темно-сірому опідзоленому ґрунті (2013)
Стенін А. А. - Синтез ієрархічної структури критеріїв контролю діяльності операторів, Пасько В. П., Лапковський С. В., Цакал А. А. (2007)
Залізовський В. С. - Характер змін варіабельності та показників ефективності мінеральних добрив, внесених під ячмінь у різних нормах на чорноземі типовому (2013)
Ревyнова О. Г. - Iнформацiйна технологiя аналiзy даних за допомогою лiнiйних моделей в yмовах невизначеностi (2007)
Гуменюк О. В. - Поживний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту за використання біодеструктора стерні (2013)
Стенін О. А. - Методи трансформування математичних моделей технологічних процесів та об’єктів руху, Омельченко О. О., Романова Т. В., Солдатова М. О. (2007)
Шевчук О. В. - Вплив післядії різних систем удобрення на динаміку вмісту азоту в ґрунті, рослинах і зерні ячменю ярого (2013)
Богатир О. І. - EE-commercy – інструмент оптимізації системи "виробник-посередник-споживач”, Болю О. Г., Сільвестров А. М. (2007)
Пасічник Н. А. - Застосування КАС для підживлення пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті, Марчук І. У. (2013)
Ткач М. М. - Визначення та формальний опис взаємозв’язків між елементами технологічних структур ГВС (2007)
Сало Л. В. - Урожайність та посівні властивості насіння гречки залежно від обробки комплесними добривами Басфоліаром та Новофертом, Білоголова Д. В. (2013)
Ямпольський Л. С. - Концептуальна модель групового виробництва, Пуховський Є. С. (2007)
Бикін А. В. - Вплив добрив на показники якості коренеплодів буряка столового, Костюченко М. В. (2013)
Зеленський К. Х. - Математичне моделювання вмісту розчиненого кисню та біохімічного вживання кисню у поверхневих водах, Семанишин О. М. (2007)
Ященко Л. А. - Оцінка методів визначення рухомого фосфору в лучно-чорноземному карбонатному ґрунті (2013)
Войлов П.Ю. - Порiвняння ефективностi деяких алгоритмiв генерацiї псевдовипадкових послiдовностей (2007)
Ткачук С. О. - Вплив застосування мікродобрива "Оракул мультикомплекс" та "Оракул насіння" на врожайність кукурудзи на зерно в умовах Західного Лісостепу України, Олійник О. О. (2013)
Журавльов В. М. - Синергетична концепцiя енергоiнформацiйного обмiну мовнослухової системи (2007)
Зуза В. С. - Бур’яни посівів пшениці озимої й ефективність хімічної прополювання, Попов С. І. (2013)
Новiкова К. Ю. - Синтез критерiю iдентифiкацiї нелiнiйних динамiчних систем на фiзичних принципах, Гуда А. I., Михальов О. I. (2007)
Панасенко О. Л. - Вплив систем застосування гербіцидів на біологічну активність ґрунту, урожайність і якість зерна сої (2013)
Гепенко О. В. - Целюлозолітична активність ґрунту в різних короткоротаційних сівозмінах (2013)
Ситнік І. Й. - Професор Б. Ф. Остапенко і зелена зона агроуніверситету (2013)
Дем’яненко Л. В. - Вплив захисних насаджень на хімічні показники темно-сірих ґрунтів Новгород-сіверського Полісся, Гладун Г. Б. (2013)
Ворон В. П. - Формування шарів ранньої, пізньої та річної деревини в соснових насадженнях під впливом викидів ВАТ "Балцем" на північній межі Степової Зони України, Коваль І. М. (2013)
Сытник И. И. - Орехоплодные дендропарка ХНАУ (2013)
Полив’яний А. М. - Оцінка перспективності сортів та збагачення генофонду фундука в дендропарку ХНАУ, Ситнік І. Й., Слюсарчук В. Є., Онищенко А. С., Мойса Є. М. (2013)
Дишко В. А. - Особливості різноманіття та взаємозв’язку морфологічних і біохімічних ознак сосни звичайної (pinus sylvestris l.) у ДП "Чугуєво-бабчанське ЛГ" (2013)
Коваль І. М. - Вплив клімату та забруднення на динаміку радіального приросту сосни звичайної в Лісостеповій зоні (2013)
Горін М. О. - Індикація трофності при агрохімічному окультурюванні алювіальних та агрочорноземних ґрунтів, Ольховський Г. Ф. (2013)
Рідей Н. М. - Аналіз екологічного стану ґрунтового покриву та умов вирощування лікарських рослин на територіях агросфери, Строкаль В. П., Рибалко Ю. В., Шофолов Д. Л. (2013)
Чайка Н. И. - Выявление потенциала фито-альгоценоза в экологических условиях эмбриозема (2013)
Жолудєва І. Д. - Вплив різних систем удобрення на гумусовий стан і енергетичні характеристики чорнозему звичайного, Трунов О. П. (2013)
Клименко О. М. - Оцінка екологічної стійкості ґрунтів басейну річки Горинь (2013)
Герасимчук Л. О. - Міграція Cu, Zn, Pb, Cd У системі "ґрунт–рослина", Валерко Р. А. (2013)
Свіщова Я. О. - Установлення адсорбційної здатності різних типів ґрунтів до катіону мангану, Будвицька О. М. (2013)
Приходченко Д. М. - Вплив добрив на вміст важких металів у мезофітних травостоях кормового призначення (на прикладі моніторингових полігонів Цикалове і Рязанова балка), Кантамбадуно Фая (2013)
Шевцова О. О. - Землянi хробаки та родючiсть ґрунтiв (реферативне повідомлення), Хименко Н. Л. (2013)
Портухай О. І. - Радіологічний стан ґрунтів сільськогосподарських угідь Рокитнівського району (Рівненська область) (2013)
Яцук І. П. - Місце і роль ґрунтів у концепції функціонування ноосфери за В. І. Вернадським (2013)
Горін М. О. - Рецензія на монографію Р. С. Трускавецького "Торфові ґрунти і торфовища України" (2013)
Титул, зміст (2014)
Весніна Л. Е. - Формування бази даних генетичних зразків як стратегічне завдання сучасних медичних досліджень, Кайдашев І. П. (2014)
Белоглазов В. А. - Дисбаланс мукозального иммунитета при среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астме, Попенко Ю. О. (2014)
Перцева Т. О. - Ефективність та необхідність проведення етіологічної діагностики у хворих на інфекційні захворювання нижніх дихальних шляхів, Кіреєва Т. В., Штепа О. О. (2014)
Перцева Т. О. - Особливості етіології та ідентифікації збудника у хворих на тяжку негоспітальну пневмонію, Кіреєва Т. В. , Бєлослудцева К. О. (2014)
Бугаєнко Н. С. - Проблема снід-індикаторних інфекційних хвороб, Сергеєва Т. А. (2014)
Кучерявченко М. А. - Состояние биоэнергетического обмена в организме белых крыс в условиях длительного воздействия субтоксических доз лапроксидов, Зайцева О. В., Жуков В. И., Книгавко В. Г. (2014)
Багмут И. Ю. - Состояние обмена l-триптофана в условиях подострого опыта под влиянием олигоэфирциклокарбоната в субтоксических дозах (2014)
Харченко О. В. - Комплексна діагностика виразково-інфільтративного раку шлунка (2014)
Подольський О. В. - Місце психофізичної реабілітації у лікуванні хворих на стрес-асоційовану артеріальну гіпертензію, Стеблюк В. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Становский А. Л. - Разработка методов оптимизации тепломассообмена с помощью фрактальных сверток компьютерных томограмм, Савельева О. С., Прокопович И. В., Торопенко А. В., Духанина М. А. (2014)
Васецька Л. О. - Поліпшення експлуатаційної стійкості дрібнорозмірного інструменту методом низькотемпературної імплантації іонів (2014)
Matkivska I. - Basic regularities of the filtration drying of wheat grain, Atamanyuk V., Symak D. (2014)
Луньов С. В. - Вплив інверсії типу (L1–Δ1) абсолютного мінімуму на енергію іонізації основного стану мілких донорів в монокристалах n-Ge (2014)
Якименко А. А. - Об образовании стратовой неоднородности в монокристаллах кремния, Червоный И. Ф. (2014)
Новосядлий С. П. - Схемотехнічні, технологічні та фізико-топологічні методи підвищення швидкодії інтегральних компараторів (2014)
Гранкин М. В. - Моделирование методом Монте-Карло свойств энтропийной эластичности молекул полимеров в атомарном разрешении, Каргин А. А., Карпов Э. Г. (2014)
Пашинский В. В. - Изучение влияния термической обработки на структуру и свойства спеченных сплавов TiC-Ti-Ni, TiC-Ni-Fe, Субботина М. Г. (2014)
Карвацкий А. Я. - Исследование электрического контактного сопротивления графита с медью и терморасширенным графитом, Лелека С. В., Пулинец И. В., Лазарев Т. В., Педченко А. Ю. (2014)
Оксамит Т. В. - Регулювання процесів структуроутворення керамічних мас системи глина полімінеральна-каолініт-польовошпатова сировина (2014)
Шамрай В. І. - Дослідження впливу шліфування-полірування природного каменю на його блиск та відтінки світлоти, Коробійчук В. В. (2014)
Медвідь О. Г. - Аналіз впливу затверджувача лейконату та НВЧ-енергії на міцність клейового шва, Олійникова В. В., Свістунова Л. Т. (2014)
Abstract and references (2014)
Титул, зміст (2014)
Кузнецов О. О. - Моделювання режиму вибіркового гамування із прискореним виробленням імітовставки, Колованова Є. П., Іваненко Д. В., Винокурова О. А. (2014)
Сидоров Я. Г. - Оптимизация углов места антенн системы акустического зондирования атмосферного пограничного слоя, Сидоров Г. И. (2014)
Бабич Ю. О. - Прогнозирование изменений вероятности потери цикловой синхронизации в конвергентных сетях, Никитюк Л. А. (2014)
Галкін П. В. - Аналіз моделей та оптимізації збору інформації в бездротових сенсорних мережах (2014)
Палагін В. В. - Комп’ютерне моделювання поліноміальних алгоритмів розрізнення радіосигналів та оцінювання їх параметрів, Гончаров А. В., Уманець В. М. (2014)
Горбенко Ю. І. - Розробка математичних та програмних моделей перспективного алгоритму шифрування для перевірки правильності реалізації, Мордвінов Р. І., Кузнецов О. О. (2014)
Карпухин А. В. - Применение методов нелинейной динамики для исследования поведения сетевого трафика высокосростных сетей, Грицив Д. И., Ткаченко А. А. (2014)
Захарченко Н. В. - Повышение качественных показателей передачи данных при влиянии процесса "старения информации", Гаджиев М. М., Корчинский В. В., Рябуха А. Н. (2014)
Бондаренко В. Є. - Розробка апарату структурно-графових об’єктів як засобу побудови моделей для дослідження живучості комп’ютерних мереж (2014)
Торошанко Я. И. - Исследование устойчивости и чувствительности метода приоритизации ключевых параметров эффективности информационной системы, Шматко В. С., Высочиненко М. С., Булаковская А. А. (2014)
Abstract and references (2014)
Дубина Н. А. - Законотворчість як правова категорія (2014)
Ситар І. М. - Теоретичні та практичні функції порівняльного правознавства в контексті акультурації права (2014)
Бабакін В. М. - Використання знань психології в оперативно-розшуковій діяльності щодо протидії молодіжній злочинності (2014)
Бандурка І. О. - Розвиток законодавства України у галузі кримінально-правового захисту прав дитини (2014)
Веприцький Р. С. - Економічні негативні явища та їх вплив на злочинність (2014)
Гладкова Є. О. - Питання запобігання насильницьким злочинам проти працівників ОВС (2014)
Дудін М. М. - Економічна безпека підприємництва як необхідний системний засіб боротьби з економічною злочинністю (2014)
Житний О. О. - Принципи кримінального права України як знаряддя координації національних і міжнародно-правових засобів протидії злочинності та захисту прав і свобод людини (постановка проблеми) (2014)
Ковальова Н. Г. - Особливості тактики слідчого експерименту під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2014)
Луньова О. С. - Процесуальні повноваження поліцейських у кримінальному провадженні в Англії та США (2014)
Миронюк Д. М. - Реалізація у правозастосовній практиці результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання (2014)
Суворова Р. В. - Значення та використання інформації, отриманої в результаті проведення контролю за вчиненням злочину (2014)
Безпалова О. І. - Компетенція Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави (2014)
Безсмертний Є. О. - Поняття та види адміністративно-правових форм суб’єктів державної влади (2014)
Джафарова О. В. - Проблемні питання правозастосування в дозвільній діяльності (2014)
Красюк Н. І. - Деякі питання адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації у сфері земельних відносин в Україні (2014)
Левченко К. Б. - До питання про нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансування діяльності громадських організацій України (2014)
Літвінова О. В. - Органи виконавчої влади як суб’єкти державного контролю та нагляду у сфері страхової діяльності (2014)
Музичук О. М. - Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2014)
Петрова І. А. - Соціальна спрямованість управління персоналом (2014)
Пєнцов М. В. - Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД (2014)
Цюпак О. П. - Оцінка доказів в адміністративному судочинстві: правовий та логічний аспекти (2014)
Чумак В. В. - Адміністративно-правове регулювання обігу зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь (2014)
Шатрава С. О. - Щодо позасудового порядку оскарження рішення про застосування дисциплінарного стягнення (на прикладі органів прокуратури України) (2014)
Лантінов Ю. Ф. - Рішення про вчинення значного правочину господарського товариства та його зміст (2014)
Бабенко А. О. - Заборона дискримінації як важлива гарантія забезпечення рівності під час укладання трудового договору (2014)
Котеньов О. Г. - Сучасний стан та проблеми законодавчого закріплення окремих принципів права природокористування (2014)
Криворучко В. В. - Трудоправовий статус Служби безпеки України як роботодавця (2014)
Лесь І. О. - Поняття дисциплінарних правовідносин в органах міліції (2014)
Агаларова К. А. - Сім’я як мікрочинник політико-ідеологічної ідентифікації молоді (2014)
Бобро Н. В. - Соціальний капітал як соціологічна категорія: сутність, концепція виникнення (2014)
Рущенко І. П. - Суспільно-політичні настрої слобожан: березень – квітень 2014 року, Сердюк О. О. (2014)
Глущенко В. В. - Історія фінансової науки України (вишкіл студії) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів спец. "Фінанси і кредит" та "Банківська справа" / В. В. Глущенко, Д. М. Загорська. – Харків : Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. – 300 с. (2014)
Кириченко В. Є. - Історико-правове дослідження органів опіки і піклування в Україні (2014)
На книжкову полицю (2014)
Новини наукового життя (2014)
Наші автори (2014)
До уваги авторів (2014)
Желєзко Р. - Ніжинський козацький полк та гетьман Іван Брюховецький: завершення національно-визвольних змагань українського народу середини XVII ст. (2012)
Конончук І. - Ніжинська вища школа та національне відродження на Чернігівщині 20—30-х років ХХ ст. (2012)
Крупенко О. - Географічний, природнокліматичний та соціоетнічний фактори економічного розвитку Ніжинського повіту в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (2012)
Потапенко М. - Польський громадський клуб Ніжина у 1917 році (2012)
Сидорович О. - Ніжинське технічне училище А.Ф. Кушакевича в революційних подіях 1905—1907 років (2012)
Страшко Є. - Фінансово-господарське забезпечення Ніжинської фельдшерсько-акушерської школи у контексті професійно-освітньої політики Третього Рейху (1941—1943 роки), Шпитяк В. (2012)
Морозов О. - Церковні старожитності в експозиції Музею рідкісної книги бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: напрестольне Євангеліє 1689 р. з Ніжинського Благовіщенського монастиря (2012)
Прудько В. - Побут і дозвілля населення дореволюційно ї Ніжинщини (2012)
Чутченко С. - Георгій Кониський та його вчення про душу (2012)
Ф.Г. Спаський (1897—1979) Від редакційної колегії (2012)
Спаський Ф.Г. - Предания города Нежина (підготовка до друку та післяслово С. Зозуля) (2012)
Неопубліковані спогади Феодосія Спаського (підготовка до друку та передмова О. Морозова) (2012)
Кожушко Б. - Дещо про українське коріння родоводу Г.В. Вульфа — видатного фізика-кристалографа (2012)
Котенко Т. - Літературно-історична хроніка "Чумаки, або Україна з 1768 року” Пилипа Морачевського (2012)
Моціяка П. - Кавказька війна генерала Л.П. Рудановського (2012)
Рахно О. - Земський лікар А.Г. Розенель: віхи життя та діяльності (2012)
Сушко Н. - Суперечлива постать представника духовного кліру — Симеон Адамович (2012)
Кочергін І. - Борзнянський дворянський рід Мізків в історії Катеринославщини (2012)
Галь Б. - "Строения для самого первого времени нужные”: до історії адміністративної забудови майбутніх повітових центрів на території Ніжинського полку (2012)
Ємельянов В. - Ніжинський виконавчий комітет і його діяльність навесні 1918 року, Кулик В. (2012)
Позняк О. - Славетний символ Приостерського краю: до питання минувшини і сьогодення сорту огірка Ніжинський місцевий та промислу на його основі (2012)
Ростовська О. - Рец. на кн.: Моціяка П.П. Ніжинський історико-філологічний інститут князя Безбородька у портретах його директорів. — Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. — 312 с. ; іл. 32 с. (2012)
Забара С. С. - Спосіб розділення трафіку на граничних вузлах мережі MPLS, Богданова Н. В. (2008)
Бодянський Є. В. - Дискретне вейвлет-перетворення функцiй на обмеженому iнтервалi та прогнозування на його основi часових послiдовностей, що заданi короткою вибiркою, Винокурова О. А., Павлов О. О. (2008)
Бурлаков В. М. - Модель гармонізованого стандарту захисту інформації в системах управління ресурсами підприємства, Кернасовська О. О. (2008)
Данішевський Б. М. - Використання мови скриптів як засобу програмного управління маніпулятором робота у віртуальному середовищі, Данішевська А. А., Лісовиченко О. І., Ямпольський Л. С. (2008)
Дубровкiна М. В. - Дослiдження впливу бокового пiдсвiчування на достовiрнiсть зчитування перфорованого коду (2008)
Стенін О. А. - Оптимальне управління паливом у системі з запізнюванням, Ігнатенко В. М., Гай І. С., Нікуліна Є. Є., Лемешко Д. А. (2008)
Кіку А. Г. - Синтез поліпшених фільтрів змінних стану дискретних об'єктів, Суворов І. С. (2008)
Гулаков В. В. - Моделювання предметного середовища засобами синтаксично-орієнтованої трансляції, Ковалюк Т. В. (2008)
Петренко О. М. - Про вибiр архiтектури нейронноi мережi при вирiшеннi деяких математичних задач дефектоскопii, Кучеренко О. Е. (2008)
Ліхоузов О. С. - Використання методів теорії ідентифікації при аналізі та оптимізації обчислювальних процесів, Ліхоузова Т. А. (2008)
Лісовиченко О. І. - Підхід до розподіленого управління транспортних потоків, Самотокін Б. Б. (2008)
Мороз М. Г. - Цифровий метод обробки спектрометричної iнформацiї в ядернiй фiзицi (2008)
Олійник А. О. - Еволюційний метод структурно-параметричного синтезу нейронних мереж, Субботін С. О. (2008)
Павлов О. А. - Система моделювання оптимізаційних методів знаходження ваг об’єктів в задачі багатокритеріального вибору по матрицям парних порівнянь, Штанькевич О. С., Іванова Г. А., Логінов М. І., Кут В. І. (2008)
Сарафаннікова Н. В. - Підвищення надійності і стійкості роботи інформаційно-управляючої системи електроенергетичними об’єктами (2008)
Шабайкович В. А. - Болонський процес в освiтянському просторi вищої школи України (2008)
Чумаченко О. І. - Вибір критерію оптимальності в задачах керування дорожнім рухом, Тищенко Р. Ф. (2008)
Ткач М. М. - Системно-структурний аналіз технологічних структур ГВС (2008)
Ткаченко С. Г. - Системи автоматичного керування з еталоном-спостерігачем, Шпіт С. В., Янцеловський О. І. (2008)
Ямпольський Л. С. - Оптимізація керування процесами металообробки різанням, Пуховський Є. С., Поліщук М. М. (2008)
Заморенова Д. В. - Модель поведiнки наладчика при обслуговуваннi автоматизованої синхроної лiнiї (2008)
Михальов О. I. - Адаптивно-пошукова iдентифiкацiя хаотичної динамiчної системи Дуффiнга, Гуда А. I. (2008)
Арiфов А. I. - Про непараметричний пiдхiд до iдентифiкацiї аномальних даних з вибiрок одновершинних розподiлiв, Архипов О. Є. (2008)
Левченко К. Б. - Національна дитяча "гаряча лінія" як інструмент захисту прав дітей (2014)
Пєнцов М. В. - Принципи судочинства як найважливіші засади ефективної організації судової влади в Україні та країнах СНД (2014)
Сворак С. Д. - Концепт народовладдя в українській національній ідеї: історико-правовий вимір (2014)
Ситар І. М. - Проблема секуляризації та десекуляризації в акультураційних процесах (2014)
Джафарова О. В. - Дозвільні правовідносини в Україні: стан і перспективи розвитку (2014)
Карпенко М. М. - Проблеми нормативно-правового забезпечення контролю за діяльністю Служби безпеки України (2014)
Коломоєць Н. В. - Роль адміністративного права в механізмі реалізації захисту прав дитини в Україні (2014)
Красюк Н. І. - Деякі питання адміністративно-правового статусу Державного агентства земельних ресурсів України (2014)
Літвінова О. В. - Суб’єкти громадського контролю у сфері страхової діяльності (2014)
Музичук О. М. - Контроль органів виконавчої влади за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2014)
Пчелін В. Б. - Правові засади діяльності служби судових розпорядників (2014)
Румянцева-Козовник А. В. - Поняття та сутність адміністративної діяльності органів внутрішніх справ з охорони прав дитини (2014)
Тихонова Д. С. - Нормативні засади адміністративної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг (2014)
Ульяновська О. В. - Відносини у сфері забезпечення права на судовий захист як предмет адміністративно-правового регулювання: питання методології (2014)
Шатрава С. О. - Адміністративні процедури виконання судового рішення в адміністративному судочинстві: питання сьогодення (2014)
Бабич А. А. - Особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, і кримінальних правопорушень, вчинених на території дислокації військових частин (2014)
Ведернікова Г. О. - Кримінальна субкультура молоді: філософсько-правовий вимір (2014)
Веприцький Р. С. - Об’єкти та суб’єкти протидії злочинності (2014)
Гузей В. М. - Способи вчинення умисних вбивств і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2014)
Косий О. М. - Окремі аспекти функції органів прокуратури щодо кримінального переслідування на стадії досудового розслідування (2014)
Литвинов О. М. - Функціональний аналіз запобігання злочинам (2014)
Марков В. В. - Інформаційна складова державного суверенітету, Гордієнко Є. Г. (2014)
Миронюк Д. М. - Реалізація у правотворчості результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності (2014)
Олійник О. М. - Детермінація нецільового використання бюджетних коштів у Збройних силах України (2014)
Орлов Ю. В. - Наукові засади формування стратегій інтеграції політичної системи та системи протидії злочинності (2014)
Петрова І. А. - Виявлення правоохоронцями типових схем тіньового обігу нафтопродуктів (2014)
Пінчук І. С. - Використання мережі Інтернет у незаконному обігу наркотичних і психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (2014)
Рязанцева І. М. - Проблемні питання розбудови національної системи кібербезпеки, Тулупов В. В. (2014)
Семеногов І. В. - Загальні питання кримінально-правової характеристики діяння у складах злочинів, передбачених статтями 164 та 165 Кримінального кодексу України (2014)
Суворова Р. В. - Особливості безпосереднього проведення контролю за вчиненням злочину (2014)
Шахова К. В. - Шляхи подолання причин та умов вчинення зґвалтувань в Україні (2014)
Юхно О. О. - Критерії оцінювання ефективності діяльності оперативних підрозділів ОВС щодо протидії молодіжній злочинності, Бабакін В. М. (2014)
Бабенко А. О. - Трудовий договір та інші підстави виникнення трудових правовідносин (2014)
Криворучко В. В. - Правовий статус службовців Служби безпеки України: трудоправовий аспект (2014)
Дудін М. М. - Конкуренція – особливий двигун економічного прогресу в західних моделях суспільного розвитку, фактора забезпечення національної безпеки країни (2014)
Котеньов О. Г. - Вплив принципів права природокористування на правотворення залежно від сфери правового регулювання (2014)
Балабанова Л. М. - Щодо методологічних проблем юридичної психології (2014)
Барко В. І. - Теоретичні засади оптимізації професійно-психологічного відбору та моніторингу персоналу органів внутрішніх справ (2014)
Большакова А. М. - Суб’єктивна картина успішності особистісного функціонування та установки на взаємодію з оточуючими у майбутніх правоохоронців (2014)
Віденєєв І. О. - Особливості деформації професійної правосвідомості слідчих ОВС (2014)
Євдокімова О. О. - Феномен проституції в ракурсі психологічних концепцій, Бондаренко Л. О. (2014)
Землянська О. В. - Проблеми судово-психологічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (2014)
Шахова О. Г. - Що стоїть за ефектом Флінна? (2014)
Греченко В. А. - Волосник Ю. П. Підприємці і приватне підприємництво в радянській державі в добу непу (на матеріалах України) / Ю. П. Волосник. – Харків : Контраст, 2014. – 470 С. (2014)
Бобало Ю. Я. - Моделювання та керування потоками дефектiв та вiдмов радiо-електронних пристроїв (2008)
Чумаченко Е. И. - Використання сучасних веб-технологій для побудови тематичного пошукового робота-краулера аналізатора, Пономаренко С. О. (2008)
Чумаченко О. І. - Комплекс систем "Дозвільні документи України" з підсистемою прийняття рішень, Порохненко Т. Д. (2008)
Дзінько Р. І. - Дзінько Р.І., Лісовиченко О.І., Рибенок Ю.А., Лісовиченко О. І., Рибенок Ю. А. (2008)
Шемсединов Т. Г. - Алгоритм випереджаючої прокладки маршруту, Губский А. М., Киселёва С. Ю., Датських А. В. (2008)
Кузякін Ю. П. - Повітряний старт ракетносіїв з вантажного відсіку фюзеляжу транспортного літака (2008)
Молчановський О. І. - Використання методів штучного інтелекту для розв’язання задачі Boss (із застосуванням простого агента), Нахостін С. (2008)
Олійник В. В. - Концептуальний підхід до визначення складу СУС як задачі прийняття рішень в умовах лінгвістичної невизначеності, Ямпольський Л. С. (2008)
Поліщук М. М. - Конструювання багаторівневої складної агрегатованої системи (САС), Пушкін М. С. (2008)
Кику А. Г. - Синтез вкорочених моделей динамічних об`єктів, Рева Е. Ю. (2008)
Щербина Є. С. - Особливості управління технологічними процесами в умовах мікрогравітації та мікроприскорень (2008)
Шпіт С. В. - Автономна багатомірна система керування з еталонами – спостерігачами, Семчишин А. В. (2008)
Галай В. М. - Системний підхід до процесу навчання, Сільвестров А. М., Спінул Л. Ю. (2008)
Польшакова О. М. - Формування критеріїв контролю та оцінки діяльності операторів технологічних процесів та об’єктів руху, Стенін О. А., Хоменко П. С., Дамаскін І. С. (2008)
Олійник О. О. - Мультиагентна кластеризація з прямим зв’язком між агентами, Субботін С. О. (2008)
Ткач М. М. - Синтез організаційно-технологічних структур ГВС (2008)
Крилов Є. В. - Дослідження підходів до збільшення швидкодії інтерпретації CSS, Анікін В. К., Воронін А. О. (2008)
Ямпольський Л. С. - Узагальнена постановка задачі оптимального керування процесом металообробки різанням, Самотокін Б. Б., Ланкін Ю. М. (2008)
Архипов A. Є. - Технологiя побудови комбiнованих вимiрювальних шкал для оцiнювання значущостi iнформацiї (2008)
Новiкова К. Ю. - Оцiнка важкостi загального стану по системi SAPS хворих на розлитий перитонiт з використанням методiв нечiткого виводу, Михальов О. I., Гуда А. I. (2008)
Костюк В.I. - Розвиток наукових дослiджень на кафедрi технiчної кiбернетики Нацiонального Технiчного Унiверситету України "Київського Полiтехнiчного Iнституту” (2009)
Артеменко В. А. - Стахостична модель затримок блокiв даних у мiжмережевих вузках телекомунiкацiйної мережi, Богданова Н. В. (2009)
Гриша О. В. - Iгровий пiдхiд до задачi складання розкладу системи аграрних бiзнес-процесiв, Готвянська Н. Ю. (2009)
Кiт Г. В. - Алгоритм класифiкацiї бiомедичних сигналiв, iнварiантний вiдносно обертання (2009)
Краєвий А. С. - Класифiкацiя пiдходiв у iмiтацiйному моделюваннi децентралiзованих обчислювальних систем Вибір параметрів адаптивних систем обробки експериментальних даних (2009)
Крилов Є. В. - Оптимiзацiятривимiрнихмоделейзметоюїхвикористанняусередовищi Iнтернет, Анiкiн В. К., Булацан О. Є. (2009)
Кузякiн Ю. П. - Повiтряний старт ракет - носiїв з верхньої частинi фюзеляжу лiтака (2009)
Нiфонтов М. С. - Аналiз результатiв закритого тесту на основi багатопараметричних моделей IRT, Архипов О. Є. (2009)
Рева Е. Ю. - Покращення вiнерiвської фiльтрацiї змiнних стану об’єктiв загального виду (2009)
Ролiк О. I. - Система управлiння iнформацiйними потоками в корпоративної IP-мережi, Iосiфов В. А. (2009)
Щербина Є. С. - Особливостi управлiння технологiчними процесами в умовах мiкрогравiтацiї та мiкроприскорень. 2. Категорiї математичних моделей (2009)
Шпiт С. В. - Дуальний спостерiгач в системах автоматичного керування, Шпiт О. С. (2009)
Павлов О. А. - Iнверсний модифiкований алгоритм методу групового урахування аргументiв i аналiзу iєрархiй в задачi прийняття рiшень, Iванова Г. А., Штанькевич О. С. (2009)
Тащiлiн В. М. - Принципи нечiткого моделювання при зрошеннi (2009)
Ткач М. М. - Принципи реалiзацiї структурної моделi процесу технологiчного проектування ГВС (2009)
Зеленський К. Х. - Визначення геометрiї зварного шва при зварюваннi КДЕ (2009)
Михальов О. I. - Параметрична iдентифiкацiя хаотичної динамiчної системи Ресслера, Гуда А. I. (2009)
Данiшевський Б. М. - Використання програмного комплексу RSIM для вивчення кiнематичних i динамiчних властивостей манiпулятора, Лiсовиченко О. I., Ямпольський Л. С. (2009)
Портнов А - Марко фон Гаґен: "Пропоную "читати" Христюка як історика-антиколоніяліста й "бачити" історію України того часу як "колоніяльну"”я (2012)
Нефьодов Д. - Новітня історіографія руху Опору в Південній Україні (2001–2011 рр.) (2012)
Чура О. - Ставлення львівського обласного комітету КПРС–КПУ до Народного руху України за перебудову в 1988 році (2012)
Ільницький В. - Кадрове наповнення Турківського надрайонного проводу ОУН(Б) (1947–1952) (2012)
Бондаренко В. - Відновлення діяльності організацій Українського вільного козацтва після Другої світової війни (1946–1952 рр.) (2012)
Бевз Т. - Соборницько-державницькі стремління української еміґрації (2012)
Нікітенко К. - Переродження системи сільськогосподарської кредитової кооперації в умовах сталінської трансформації суспільства (2012)
Галай М. - Політика Другої Речі Посполитої у галузі початкової освіти в 1918–1924 роках (за матеріалами Тернопільського воєводства) (2012)
Кругляк М. - Шлюб і сім’я в житті студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Кизилова В. - Християнсько-релігійний дискурс української прозової літературної казки другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Моршна Н. - ІЖитіє Святого Олексія, чоловіка Божого, у редакції "Книг житій святих” святителя Димитрія (Туптала) (2012)
Павлюк Н. - Функції наратора та ремарки в "Патетичній сонаті” Миколи Куліша (2012)
Полюхович О. - ПАпологія споглядання в текстах еміґраційної літератури (Володимир Набоков, Юрій Косач) (2012)
Циганок О. - Про перспективні напрямки дослідження давніх українських поетик (2012)
Пулатова Л. - Когнітивний аспект творення етнофразем (2012)
Куранова С. - Семантико-рольовий аналіз дискурсів інтерв'ю у зіставному аспекті (на прикладі англійської та української мов) (2012)
Левчук-Хмара М. - Етико-правові та політико-правові аспекти теорії справедливості Джона Ролза (2012)
Гомотюк О. - Рец. Калакура Я. Українознавче дослідження: теорія та методологія, Ярошинський О. (2012)
Полянський Ф. - Рец. Літопис Української Повстанської Армії / упорядн. Ковальчук В., Огороднік В. (2012)
Mіжнародна наукова конференція "Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи (2012)
Шляхтич Р. - Друга Всеукраїнська наукова конференція "Війна в історичній та індивідуальній пам’яті” (2012)
Про авторів (2012)
Барсук Д. О. - Синтез та фізико-хімічні властивості 3α- і 3β-ациламіно-7α,12α-дигідрокси-5β-холанових кислот, Криськів О. С., Коваленко С. М., Савченко Д. С. (2014)
Вельчинська О. В. - Хімічні модифікації і протипухлинна активність n(1)-(1’,1’-дифлуоро-(1’-гідрокси)-2’-бромо-2’-хлороетил)-5-метилурацилів та 1,1-біс-|5-метилпіримідин-2’,4’-діон-1’-іл| -2-бромо-2’-хлороетилену (2014)
Саїдов Н. Б. - Цілеспрямований синтез біологічно активних алкілованих похідних 3-меркапто-4-аміно-5-(3-метоксифеніл)-1,2,4-тріазолу-4н, Георгіянц В. А., Ліпакова К. Ю. (2014)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічна будова трави вероніки дібровної (Veronica Chamaedrys L. ), Мілян І. І., Коваль П. М., Сіра Л. М. (2014)
Андріанов К. В. - Дослідження органічних кислот листя поширених сортів м’яти перцевої Mentha Piperita L. , Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Демидяк О. Л. - Вміст жирних та органічних кислот у квітках і листках хризантеми садової багаторічної (Chrysanthemum X Hortorum Bailey) (2014)
Ділай Н. В. - Способи зменшення вмісту бактерійних ендотоксинів на стадіях виготовлення лікарських засобів для парентерального застосування, Калинюк Т. Г. (2014)
Рухмакова О. А. - Технологічні аспекти створення стоматологічного гелю "дентавір-фіто", Ярних Т. Г. (2014)
Соколова Л. В. - Термогравіметричні дослідження таурину та лікарської форми на його основі, Лозовий В. П., Грищук О. Л., Бердей І. І. (2014)
Рибалкін М. В. - Експериментальне обгрунтування консерванту в складі імунобіологічного препарату для профілактики й лікування кандидамікозів, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2014)
Бойко М. Я. - Спектрофотометричне визначання сульфатіазолу в сироватці крові людини з використанням азореагентів, Коцюмбас І. Я., Коркуна О. Я., Мелікян С. М., Врублевська Т. Я., Тесляр Г. Ю. (2014)
Клименко Л. Ю. - Валідація УФ-спектрофотометричної методики кількісного визначення доксиламіну в крові: лінійність, Трут С. М., Ахмедов Е. Ю. (2014)
Унгурян Л. М. - Асиметрія інформації на рівні підготовки фармацевтичних фахівців, Громовик Б. П. (2014)
Буткевич Т. А. - Аналіз імуностимулювальних лікарських засобів, що включені до державного реєстру лікарських засобів, Попович В. П. (2014)
Прилипко Н. А. - Проблемні питання фармацевтичної складової загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюваності на туберкульоз на 2012 – 2016 рр. (2014)
Убогов С. Г. - Обґрунтування структурної моделі забезпечення якості лікарських засобів на основі споживач-орієнтованого підходу, Ветютнева Н. О., Пилипчук Л. Б. (2014)
Марчишин С. М. - Дослідження відхаркувальної активності густого екстракту стокроток, Дахим І. С., Гарник М. С. (2014)
Ежнед М. А. - Дослідження гіпоглікемічної дії екстракту з коренів та кореневищ оману високого, Горошко О. М., Драчук В. М., Грошовий Т. А. (2014)
Гудивок Я. С. - Антицитолітична та антихолестатична ефективність препаратів із гепатопротекторною дією в умовах експериментальних токсичних гепатитів, Шеремета Л. М., Аравіцька М. Г., Кукурудз Н. І., Струтинський Г. М. (2014)
Хоменко С. Л. - Аналіз споживання та вартості терапії алергічних захворювань лікарськими препаратами групи глюкокортикостероїдів, Глущенко О. М., Попович В. П. (2014)
Олійник П. В. - Професійна й психологічна підготовка студентів із питань фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Вронська Л. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Демчук М. Б., Гордієнко О. І., Грошовий Т. А. (2014)
Чубка М. Б. - Вивчення асортименту допоміжних речовин, які використовують у капсулах, зареєстрованих в Україні (2014)
Міщенко В. А. - Перспективи застосування рослин роду паслін для створення фітотерапевтичних засобів (2014)
Волошин В. С. - Приазовскому государственному техническому университету – 80 лет (2010)
Казачков Е. А. - Комплексное раскисление стали алюминием и кальцием, Бойчук Л. Е. (2010)
Скребцов А. М. - Новое понятие относительной электро-отрицательности элементов и его использование в металлургии, Проценко Д. Н., Иванов Г. А., Кузьмин Ю. Д., Долгань В. М. (2010)
Харлашин П. С. - Термодинамические закономерности распределения серы в системе "Железо-углеродистый расплав – шлак", Коломийцева Ю. С., Гаврилова В. Г., Романов О. И., Бакланский В. М. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського