Копытин М. А. - Применение спиральной компьютерной томографии при планировании лучевой терапии у больных раком легкого, Дорофеева Н. А., Гичкин Ю. К., Коломийчук А. П., Дорофеева Е. С. (2012)
Войнаровський А. М. - Аналіз виступів українських спортсменів на студентських Універсіадах 1993–2011 рр. , Войнаровська Н. С. (2012)
Пасічник В. Р. - Становлення системи підготовки вчителів фізичного виховання в Польщі (ХIХ – початок ХХ ст. ) (2012)
Соколова Н. Д. - Нормативно-правова регламентація здорового способу життя учнів єдиної трудової школи у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Винник В. Д. - Вплив сучасних стереотипів естетики здоров’я на вибір пріоритетів професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2012)
Кричфалушій М. В. - Потреба у спілкуванні як фактор формування особистості майбутнього спортивного педагога в процесі професійної підготовки (2012)
Войтович І. М. - Динаміка впровадження профільного навчання старшокласників за спортивним напрямом у Волинській області (2012)
Кубович О. В. - Використання різних підходів до обґрунтування здоров’язберігальних технологій навчання студентів, Поташнюк Р. З., Сотник Ж. Г., Ілик Л. Д. (2012)
Деделюк Н. А. - Організація спортивно-оздоровчої діяльності студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки, Цюпак Т. Є. (2012)
Корж Н. Л. - Формування пізнавальної активності в студентів технічних спеціальностей до цінностей фізичної культури (2012)
Повар О. В. - Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів університетів до фізичного виховання й спорту (2012)
Алёшина А. И. - Особенности регуляции вертикальной устойчивости у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, Алёшин А. О. (2012)
Андрійчук О. Я. - Результати реалізації програми фізичної реабілітації хворих на гонартроз ІІ рентгенологічної стадії (2012)
Арєшина Ю. Б. - Оцінка ефективності комплексної програми фізичної реабілітації дітей дошкільного віку з рецидивним бронхітом на лікарняному етапі на основі даних спірометрії, Лянной Ю. О. (2012)
Валецький Ю. М. - Профілактика повторних травм у спорті, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2012)
Валькевич О. В. - Обґрунтування програми профілактики порушень склепінь стопи молодших школярів, Бичук О. І., Альошина А. І. (2012)
Войчишин Л. І. - Вплив програми корекції порушень постави на стан функціональної підготовленості учнів із порушеннями постави в сагітальній площині (2012)
Михайлова Н. Є. - Порівняння антропометричних показників у дітей із вродженою клишоногістю та здорових дітей (2012)
Попадюха Ю. А. - Особливості використання пневматичних тренажерів HUR у фізичній реабілітації, Марченко О. К., Альошина А. І. (2012)
Поташнюк Р. З. - Захворюваність на рак молочної залози жінок Волині (1980–2010 рр. ): причини виникнення, діагностика, лікування, профілактика, Андрусенко О. П., Федорчук В. М., Уринська Є. І., Дмитрієва С. Г. (2012)
Романенко Я. М. - Лікування положенням як засіб фізичної реабілітації хворих із грижами передньої черевної стінки (2012)
Ханікянц О. В. - Атлетична гімнастика як засіб профілактики порушень постави студентської молоді, Максим В. З. (2012)
Бобровник В. І. - Шляхи вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки, Криворученко О. В. (2012)
Кашуба В. О. - Застосування сучасних інформаційних технологій у період проведення та завершення спортивних змагань, Юхно Ю. О., Хмельницька І. В. (2012)
Шинкарук О. А. - Особливості олімпійської підготовки спортсменів у зарубіжних країнах (2012)
Евстафьева Н. П. - Аудиальный код в романе Г. Газданова "Полет" (2013)
Літвінова І. М. - "Музика світу" у поезії Ліни Костенко (2013)
Молчанова Е. В. - Живописная и музыкальная составляющие поэтики новеллы Ф. Сологуба "Алая лента" (2013)
Сироватська М. І. - Риси інтермедіальності в п’єсах Єлисея Карпенка ("Білі ночі", "В долині сліз", "Момот Нір") (2013)
Рубинская Е. С. - Музыкальность литературы в системе интермедиальных явлений (2013)
Мацюк А. А. - Музыкальность как авторская стратегия в романной прозе П. Киньяра (2013)
Кистанова А. В. - Эмблематическая традиция в поэзии Г. Державина, посвященной Екатерине II (2013)
Дорогань И. В. - "Горе Навсикаи" как автоэкфрастический текст "Дневника" М. Башкирцевой (2013)
Бережная Д. И. - Поэтика антропософской прозы Андрея Белого и художественный язык "абст-рактной" живописи 1910-х – 1920-х годов (2013)
Дашкевич М. Г. - Интерференция вербального и визуального в текстах А. Крученых (2013)
Ломакович С. В. - Экфрасис как метатекст в прозе И. А. Бунина 1920-х годов (к 80-летию присуждения Нобелевской премии), Московкина И. И. (2013)
Маханьков Е. А. - "Губы как таковые": поэтика визуальности в рассказах Г. Газданова 20-х годов: "Гостиница грядущего" (2013)
Гребенщикова А. Г. - "Плакатность" в советской литературе 1920–1930-х годов (2013)
Золотухина Н. А. - Интертекст и кинематографичность драмы Н. С. Гумилева "Гондла" (2013)
Ткаченко Р. П. - Поетика кіноповісті О. Довженка "Мічурін" (2013)
Кучеренко С. Ю. - Поэтика монтажных приемов в романе Ю. Домбровского "Державин" (2013)
Голубь Д. А. - Роман Флеминга "Казино "Рояль”" и его экранизации: эстетические пересече-ния/противостояния (2013)
Колода Д. В. - Интермедиальность текстов Юрия Левитанского (поэзия и/или кино) (2013)
Мурадова И. Р. - Художественные функции экфрасиса в романе Ги де Мопассана "Жизнь" (2013)
Ващенко Ю. А. - Немиметический экфрасис в структуре визуального кода романа А. Роб-Грийе "В лабиринте" (2013)
Кочетова С. А. - Онтологическая интермедиальность визуализации пространства в романе Д. Рубиной "Белая голубка Кордовы" (2013)
Сатановська Г. С. - Поетика архітектурних форм у хронотопі роману Марґеріт Юрсенар "Спогади Адріана" (2013)
Бежан О. А. - Створюючи нову міфологію (арт-комікс Арта Шпігельмана "Маус" як форма сучасної візуальної культури) (2013)
Бітківська Г. В. - "Роман про художника" в сучасному літературному журналі: інтермедіальні зв’язки (2013)
Сливицкая О. В. - "Отверстия во что-то высшее": "Война и мир" (2013)
Шумская О. Н. - Перспективы литературной антропологии в "духовном завещании" В. Изера (2013)
Рожина А. Д. - "Гете и Дидро: философия искусства" (2013)
Полякова Ю. Ю. - Поетичний театр Лесі Українки: проблема сценічности (2013)
Муслієнко О. В. - Микола Хвильовий "Колонії, вілли…": театральні компоненти у структурі тексту (2013)
Коршунова Е. А. - "Чистый понедельник" И. А. Бунина и "Пути небесные" И. С. Шмелева: поэзия "московского текста" (2013)
Яровенко Т. С. - Еміграційна творчість В. Винниченка: критична рецепція в Україні та в екзилі (1920–1940-і рр.) (2013)
Старова О. О. - Реконструкція циклічної моделі буття в українській міфософській ліриці першої половини ХХ ст. (2013)
Лосиевский И. Я. - "Я — цветок осенний ...". Поэзия Вадима Сидура (2013)
Должанська Ю. В. - Жанрові та мотивні особливості повісті Сергія Мушника "Маки" (2013)
Головко Л. Г. - Мотив колискової пісні як основа ідейної концепції роману "Дикий мед" Л. Первомайського (2013)
Калениченко О. Н. - Квазиисторическое славянское фэнтези: проблематика и поэтика (2013)
Боярова Л. Г. - Прикметникові термінологічні назви в загальномовних академічних словниках (2013)
Козачук А. М. - Особливості мовостилю малої прози Б. Грінченка, Г. Хоткевича та М. Коцю-бинського (порівняльний аспект) (2013)
Половец М. В. - Динамика терминологии компьютерной лингводидактики (на примере гнездообразующего общенаучного термина research) (2013)
Агібалова Т. М. - Вербалізація біблійного простору в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Вавілонський полон") (2013)
Карікова Н. М. - Мовознавчий вплив нормалізаторів 20-х рр. ХХ ст. на мову красного письменства: дієприкметникові пасивні конструкції у ранніх прозових творах Б. Антоненка-Давидовича (2013)
Калашник Ю. І. - Особливості поетичного синтаксису творів Миколи Вінграновського (2013)
Дюкар К. В. - Неузуальні іменники-деривати в ліриці Т. Мельничука (особливості структури й семантики) (2013)
Сердега Р. Л. - Дещо про поняття "культуротворчість” і культуротворчий потенціал українських народних повір’їв (2013)
Бувалец Е. В. - Двойные субстантивные конструкции как показатель фольклорной тематики в языке русской поэзии (2013)
Фецко І. М. - Мовні особливості термінів на позначення довідкових музейних елементів та інформаційних структур (2013)
Сіроштан Т. В. - Відіменникові назви вмістилищ для предметів і речовин у новій українській мові кінця ХVІІ — початку ХХІ століття (2013)
Гірняк С. П. - Особливості використання української мови галицькою інтелігенцією кінця ХІХ — початку ХХ століть (2013)
Галунова Н. М. - Синонімічні та антонімічні реакції в асоціативних полях україномовних респондентів та україно-російських білінгвів 3–4 років (2013)
Ярко Е. Ю. - Латинские рукописи в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: перспективы исследования (2013)
Лісна М. І. - Способи передання безеквівалентних значень у двомовних словниках (2013)
Маслий Е. В. - Дискурсивно-семантическая аттракция как способ существования концепта (на материале концепта юродство) (2013)
Титул, содержание (2014)
Логанина В. И. - Методика оценки качества внешнего вида лакокрасочных покрытий (2014)
Бережний М. М. - Аналіз тем дисертацій для визначення актуальності напрямків досліджень, Чубенко В. А., Хіноцька А. А., Мацишин С. О., Шепель А. О. (2014)
Неїло Р. В. - Димова візуалізація при теплообміні вільною конвекцією на поверхні горизонтального циліндра (2014)
Сапронова С. Ю. - Характер контакта рабочих поверхностей зубьев цилиндрических передач с конхоидальной линией зацепления, Муховатый А. А., Ткаченко В. П. (2014)
Сінчук О. М. - Особливості експлуатації вітроенергетичної автономної установки в підземних гірничих виробках залізорудних шахт, Бойко С. М. (2014)
Ємець О. А. - Кадастрове обґрунтування відведення земель при будівництві автомагістралей (2014)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу гідролізату з молюсків на кліничний стан дітей, Кірєєва О. І., Галяпа І. М. (2014)
Матвєєва Ю. М. - Аналіз структури державного боргу як базового етапу інформаційної технології (2014)
Пилипака Т. С. - Конструювання гвинтових поверхонь, віднесених до координатних ліній кривини, Пилипака О. А. (2014)
Рыбак А. И. - Метод определения интегрального показателя качества жизни населения, Панафидин Г. С. (2014)
Ларин В. Ю. - Эффективность коррекции аддитивной погрешности в двухтактных ваттметрах, Синицкий О. П., Щербань А. П. (2014)
Безрук З. Д. - Моделі діагностування і підвищення надійності газоаналітичних систем, Порєв В. А., Приміський В. П. (2014)
Лисицкий К. Е. - Максимальные значения полных дифференциалов и линейных корпусов блочных симметричных шифров (2014)
Abstract and References (2014)
Вовк В. И. - Показатели самооценки у больных ВИЧ-инфекцией (2008)
Гуменюк Л. Н. - Клинико-социальная характеристика лиц, страдающих психическими расстройствами с ограниченной способностью к интеграции в сообщество (бездомные) (2008)
Денеко М. А. - Сексуальная дезадаптация супружеской пары при эмоционально неустойчивом расстройстве личности у жены (2008)
Корошніченко Д. М. - Порівняльна характеристика патологічного потягу до опіоїдів у хворих, залежних від героїну, і хворих, залежних від метадону (2008)
Лебедев Д. С. - К вопросу об эффективности и переносимости препарата Колме, капли для перорального применения производства "ИПСЕН ФАРМА С.А., Испания", Игнатов М. Ю. (2008)
Марута Н. А. - Клинико-психопатологические и патопсихологические закономерности формирования дистимии, Завалко Ю. Н. (2008)
Писаная Н. Р. - Формирование и функционирование семьи при соматизированном расстройстве у женщин (2008)
Чудакова Л. Б. - Клинический опыт применения препарата риссет (рисперидон) при лечении психических и поведенческих расстройств у детей и подростков (2008)
Волошина Н. П. - Опыт применения отечественных интерферонов у больных с рецидивирующим течением рассеянного склероза, Негреба Т. В., Ткачева Т. Н. (2008)
Капустин Р. В. - Эффективность использования препарата ламотрин у больных с невралгией тройничного нерва (2008)
Кричун І. І. - Характеристика змін плазмового вмісту тахикінінів у хворих на вегето-судинну дистонію (2008)
Лапшина И. А. - Клинико-доплерографические сопоставления у больных с цереброваскулярными заболеваниями, обусловленными атеротромбозом (2008)
Левченко І. Л. - Імунологічні особливості у хворих на хронічні нейроінфекції (2008)
Божко Г. Х. - Изменения количества и состава липопротеинов при введении гепарина здоровым лицам и больным сахарным диабетом второго типа, Соколик В. В., Чурсина В. С., Перцева Т. Г. (2008)
Зеленый В. Н. - Лечение тревожно-депрессивных расстройств у соматических больных пожилого возраста, Каурова Г. И., Лавский В. И., Федорченко А. С., Санина М. Е., Янголь В. И. (2008)
Марута Н. А. - Применение Солиана при лечении пациентов с острым началом или обострением шизофрении, Явдак И. А. (2008)
Петрюк П. Т. - К уточнению клиники редкой формы смешанного (параноидно-эпилептоидного) расстройства личности, Петрюк А. П. (2008)
Артемчук А. Ф. - Общебиологическая антиципация при основных формах аддиктивного поведения, Артемчук А. А. (2008)
Бабюк И. А. - Суицидальное поведение у больных с первым эпизодом психоза, Ушенин С. Г., Осокина О. И. (2008)
Бачериков А. М. - Завершені суїцидальні спроби, здійснені в стані алкогольного сп’яніння, Матузок Е. Г., Харіна К. В., Ситенко Л. М., Горбунов О. В., Кись А. В. (2008)
Бачериков А. М. - Психодіагностичні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію та гострий поліморфний психотичний розлад, Ткаченко. Т. В. (2008)
Белостоцкая Ж. И. - Некоторые особенности депрессивных расстройств у больных с аутоагрессивными действиями, проживающих в сельской местности (2008)
Беро М. П - Опыт организации работы с лицами с суицидальным риском и склонных к самоповреждению, Беро С. Я. (2008)
Бурлаенко И. А. - К вопросу профилактики аутоагрессии у подростков с расстройствами поведения (2008)
Вовк В. И. - Проблема суицида среди вич-инфицированных лиц с учетом гендерных различий и стадии инфекционного процесса (2008)
Вовк И. Л. - Профилактика суицидов при аффективных расстройствах в условиях реорганизации психиатрической помощи (2008)
Волошин П. В. - Психопатологические и психологические детерминанты суицидального риска при невротической болезни, Марута Н. А., Явдак И. А., Череднякова Е. С. (2008)
Галичева А. С. - Психотерапевтическая коррекция в системе профилактики суицидального поведения при депрессивных расстройствах, развивающихся на фоне поражения или дисфункции головного мозга (2008)
Гриневич Є. Г. - Маркери аутоагресивної поведінки у рятувальників аварійно-рятувальних служб, Дубинська Ю. В., Олексєенко І. І. (2008)
Губа Г. Б. - Заместительная терапия препаратом "Эднок" у наркозависимых личностей как способ профилактики их аутоагрессивного поведения, Закревский А. П., Цыба И. В., Клюева И. Б. (2008)
Губа Г. Б. - Особенности аутоагрессивного поведения у больных, находящихся на заместительной терапии препаратом "Addnok", Цыба И. В., Клюева И. Б., Колодежный А. В., Титиевский С. В. (2008)
Гузенко Е. В. - Факторы риска аутоагрессивного поведения у пациентов, перенесших первый психотический эпизод (2008)
Денисенко М. М. - Патопсихологічні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію, Малихін Н. А. (2008)
Кожинa А. М. - Аутоагрессивное поведение при непсихотических депрессивных расстройствах (механизмы формирования и подходы к коррекции) (2008)
Лещина І. В. - Аутоагресивна поведінка як один із варіантів дезадаптивних розладів у студентів (2008)
Лінський І. В. - Наркопатологія як варіант аутоагресивної, саморуйнівної поведінки особи і суспільства, Мінко О. І. (2008)
Мазур О. В. - Деякі особливості аутоагресивної поведінки при депресивних розладах органічного походження (2008)
Малеев А. Л. - Окислительная модификация белков плазмы крови как биологический маркер агрессивного и аутоагрессивного поведения (2008)
Маркова М. В. - Психопрофілактика порушення формування сексуальності — важлива ланка в загальній системі профілактики аутоагресивної поведінки у молод (2008)
Маркова М. В. - Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами тривожно-депресивного спектру, коморбідними із серцево-судинними захворюваннями та їх психотерапія, Бабич В. В., Степанова Н. М., Бахтіярова С. А., Лисенко І. О. (2008)
Маркозова Л. М. - Формування агресивної поведінки в осіб молодого віку з залежністю від алкоголю (2008)
Марута Н. А. - О необходимости создания клинических протоколов оказания медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими расстройствами с суицидальным поведением, Юрьева Л. Н. (2008)
Михайлова Е. А. - Особенности агрессивного и аутоагрессивного поведения у беспризорных подростков, Проскурина Т. Ю., Мителев Д. А., Цилюрик С. Н. (2008)
Панько Т. В. - Клініко-психопатологічні особливості аутоагресивної поведінки у хворих похилого віку з депресіями, Малюта Л. В., Череднякова О. С. (2008)
Пилягина Г. Я. - Экзистенциальный кризис как патопсихологическая основа суицидогенеза, Семенцул В. Э., Чумак С. А. (2008)
Пілягіна Г. Я. - Визначення специфічних факторів рецидивування аутоагресивної поведінки, Чумак С. А., Харченко Є. М., Семенцул В. Е., Дубровська Є. В. (2008)
Подкорытов В. С. - Аутоагрессивное поведение у больных шизофренией, Самохвалов А. В. (2008)
Пріб Г. А. - Аспекти визначення аутоагресивної поведінки психічнохворих на етапі медико-соціальної експертизи та реабілітації (2008)
Проскуріна Т. Ю. - Агресія та аутоагресія у підлітків з невротичними розладами, Михайлова Е. А., Мітельов Д. А. (2008)
Рудь В. О. - Порівняльний аналіз епідеміологічних показників суїцидальних спроб та завершених суїцидів по Полтавській області за період 1994—2004 рр. (2008)
Семікіна О. Є. - Аналіз особливостей психотравмуючих обставин та їх вплив на ефективність терапії у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію, Канцедал Т. В. (2008)
Спіріна І. Д. - Діагностичні критерії аутоагресивної поведінки при параноїдній шизофренії, Леонов С. Ф. (2008)
Спіріна І. Д. - Феноменологія мотиваційної сфери жінок, хворих на параноїдну шизофренію з проявами фізичної аутоагресії, Леонов С. Ф. (2008)
Стрельникова И. Н. - Оценка риска аутоагрессивных действий у больных эпилепсией с коморбидными депрессивными расстройствами (2008)
Табачников С. И. - Аутоагрессивное поведение больных со злокачественными новообразованиями, Васильева А. Ю., Бугайцов С. Г., Мартынова Ю. Ю. (2008)
Тарасенко А. И. - Редкий случай несуицидального аутоагрессивного поведения у больного с атеросклеротической деменцией, Кухарев В. С. (2008)
Харченко А. В. - Клініко-психопатологічні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на гострий поліморфний психотичний розлад з симптомами шизофренії, Лакинський Р. В. (2008)
Химчан А. И. - О профилактике суицидоопасных состояний в амбулаторных условиях, Суслов М. Л. (2008)
Чуприков А. П. - Психотропный эффект дельфинотерапии, Келюшок С. В., Василевская Н. Ю., Марканов Н. М., Чуприкова М. А. (2008)
Чуприков А. П. - Аутоагрессивное поведение, вызванное употреблением психоактивных веществ, Педак А. А. (2008)
Шах М. А. - Показатели и формы агрессии у мужчин, страдающих гашишной зависимостью (2008)
Шестопалова Л. Ф. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади з аутоагресивною поведінкою, Болотов Д. М., Кожевнікова В. А. (2008)
Щеглова Я. В. - Соціальні та особистісні предиктори аутоагресивної поведінки у хворих на епілепсію (2008)
Юрьева Л. Н. - О необходимости создания специализированной суицидологической службы в Украине (2008)
Титул, содержание (2014)
Борук С. Д. - Технологія створення палива на основі вторинних паливних енергоресурсів (2014)
Брылёв Е. А. - Экструзия теста в кольцевом смазочном слое, Яцук А. Л. (2014)
Butenko E. - Protection of water basin from contaminated water of sulphide, Kapustin A. (2014)
Гутиря С. С. - Кваліметричний аналіз технічного рівня запобіжних муфт, Яглінський В. П. (2014)
Буриченко М. Ю. - Аналіз результатів випробувань інфузійних насосів, Дворнік М. В., Іванець О. Б. (2014)
Байцар Р. І. - Нанотехнології в косметичній галузі, Кордіяка Ю. М. (2014)
Костик В. О. - Исторические аспекты диаграммы железо-цементит (2014)
Костик К. О. - Інноваційний метод підвищення довговічності деталей машин хіміко-термічною обробкою (2014)
Кучеренко В. Л. - Забезпечення якості технологічного процесу ремонту біомедичної апаратури за технічним станом (2014)
Ламнауэр Н. Ю. - Расчет качества деталей по линейному размеру (2014)
Лєсовець О. В. - Аналіз антропометричної інформації для проектування корсетних виробів бюстгальтерної групи (2014)
Летюк Є. О. - Удосконалення технології підготовки природного газу конденсаційним способом (2014)
Kurta S. - Green technology recycling highly toxic industrial waste, Mykytyn I. (2014)
Омельяненко В. А. - Аналіз технологічної складової виробництва міжнародно-спеціалізованої продукції (на прикладі космічної галузі) (2014)
Павлова А. А. - Нормативное обеспечение технологий разборки соединений с натягом, Лагода А. Н. (2014)
Хвостова О. В. - Методика прогнозування процесів конденсації вологи та гідратоутворення в газопроводах (2014)
Чеканова Н. Н. - Холодильная машина на высококипящих веществах (2014)
Чеклов В. Ф. - Передумови розвитку "зеленої" логістики на залізничному транспорті, Чеклова В. М. (2014)
Червоный И. Ф. - Эффект ускоренной кристаллизации кремния и германия (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Міхалєва М. С. - Контроль безпеки харчових продуктів за спектральними електричними характеристиками (2014)
Тевяшев А. Д. - Статистический анализ модели квазистационарного режима транспорта природного газа по участку трубопровода, Асаенко Ю. С. (2014)
Павлов Є. О. - Особливості метрологічного забезпечення віртуальних засобів вимірювань (2014)
Бас О. А. - Конструктивні та метрологічні аспекти газовимірювальних установок поршневого типу (2014)
Герасим М. Р. - Метрологічне забезпечення якості продукції, Бубела Т. З. (2014)
Дядюн С. В. - Математическое моделирование систем водоснабжения совместно с активными источниками и регулирующими емкостями, Штельма О. Н. (2014)
Борзенкова А. В. - Калибровка систем взвешивания и центровки летательных аппаратов, Черепащук Г. А. (2014)
Киричук Ю. В. - Середньоквадратичні похибки визначення координат об’єкта в системі прямокутних координат (2014)
Оникієнко Ю. Ю. - Метод калібрування відеокамери для відтворення координат руху біооб’єкту (2014)
Терещенко С. І. - Сертифікація персоналу як фактор покращення рівня якості продукції (2014)
Швейкін О. Л. - Статистичне дослідження сигналів системи визначення показників якості природного газу, Прокопенко О. О. (2014)
Щелкалин В. Н. - Модель авторегрессии — спектрально проинтегрированного скользящего среднего (2014)
Шенгур С. В. - Статистическая обработка сверхмалых выборок случайных углов (2014)
Burov Ye. - Access control to resources using ontological models in intelligent enterprise (2014)
Литвинов А. Л. - Активные методы обучения в системе компьютерной математики Maple (2014)
Соколова І. М. - Передумови соціально-психологічної адаптації студентів-туркмен, які навчаються в Україні, Нікітіна О. П. (2014)
Поляничко З. О. - Медіаосвіта у контексті інформатизації шкільної освіти у Республіці Польща в умовах євроінтеграції (2014)
Романовська О. О. - Формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Абросимова Е. Б. - Государственные программы подготовки кадров — fast track создания кадрового резерва (2014)
Самаріна М. О. - До питання управління якістю аграрної освіти, Гиль М. І. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Амине Хади - Общие исполнительные этапы удовлетворения потребителей в соответствии с ISO 9001 (2014)
Бойко Т. Г. - Трактування і класифікація ризиків, що супроводжують господарську діяльність (2014)
Володарский Е. Т. - Валидация методик измерений при аккредитации испытательных лабораторий, Кошевая Л. А. (2014)
Трищ Р. М. - Структурные характеристики системы менеджмента качества предприятия, Горбенко Н. А. (2014)
Тріщ Г. М. - Аналіз стану системи управління якістю в динаміці, Денисенко М. В. (2014)
Зубенко Д. Ю. - Причины аварий на дорогах и разработка устройств, предотвращающих столкновение (2014)
Кирилюк О. В. - Басейнове планування сталого розвитку малих річок Верхнього Пруту (2014)
Клєщ А. А. - Використання ландшафтного планування для управління якістю довкілля міських територій (2014)
Кутах К. М. - Впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах (2014)
Куликова О. Н. - Проблемы интеграции региональных органов технического регулирования и инспекций по защите прав потребителей, Маматов В. П. (2014)
Остап’юк С. Д. - Коригувальні дії для кожної критичної точки контролю при виробництві молочних продуктів (2014)
Плахтій Ю. Р. - Проблеми ризиків споживачів при купівлі товарів (2014)
Долгов О. І. - Перетворення показників при рейтинговій оцінці, Прокопенко О. О. (2014)
Шаша І. К. - Оцінка залежності витрати пального в особливих умовах експлуатації, Сікоринський В. В. (2014)
Булыгина Е. В. - Анализ влияния факторов на качество диагностирования психофизиологического состояния оператора (2014)
Корсунов А. Р. - Интеллектуализация диагностической базы данных летного состава как средство повышения качества профессиональной готовности (2014)
Кузовик В. Д. - Апаратно-програмний комплекс для оцінювання психофізіологічного стану оператора, Гордєєв А. Д. (2014)
Булаенко Д. В. - Принципы, методы и современные направления в анализе рынка жилой недвижимости (2014)
Єрємєєва А. В. - Вплив інтелектуального капіталу аграрної науки на ефективність аграрного сектору України (2014)
Брайловський І. А. - Мета і зміст державно-приватних партнерств (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Аксёнова Л. И. - Внутренний аудит системы менеджмента качества. Количественная оценка процессов, Коваль Г. М. (2013)
Бедрій Д. І. - Статистичний метод оцінки ризиків наукових проектів (2013)
Гусак О. М. - Шляхи підвищення ефективності розпізнавання і класифікації об’єктів на супутникових знімках (2013)
Чеботарева И. Б. - Возможности автоматизации обработки цифровых портретов, Захарченко В. В. (2013)
Ільїн С. В. - Дослідження теплових та гідродинамічних процесів в радіаторній системі охолодження масляного трансформатора (2013)
Полякова М. В. - Применение обобщенных гребенчатых вейвлет-функций для сегментации изображений ангиограмм, Ищенко А. В., Емец Ю. В. (2013)
Новицький О. П. - Моделювання процесу виготовлення та випробування ґрунтоцементних паль (2013)
Альошинський Є. С. - Дослідження етапів розподілу процесу переробки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях, Світлична С. О., Виборнова Ю. Ю. (2013)
Антипов И. Е. - Моделирование параметров метеорной РЛС с целью оптимизации ее работы, Бондарь Е. Ю., Шкарлет А. И. (2013)
Мельничук А. С. - Аналіз методів сортування масиву чисел, луценко С. П., Громовий Д. С., Трофимова К. В. (2013)
Санько Я. В. - Дослідження закономірностей формування структури вулично-дорожньої мережі, Ройко Ю. Я. (2013)
Abstracts and References (2013)
Кунанець Н. - Соціокомунікаційні канали передавання інформації в електронних бібліотеках, Ржеуський А. (2014)
Кухарчук Є. - Світові наукометричні системи (2014)
Стрішенець Н. - Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу (2014)
Савченко І. - Нотно-друкарська справа у Києво-Печерській лаврі (2014)
Яценко О. - Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз (2014)
Чуканова С. - Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США (Огляд) (2014)
Новохатський К. - Вернадський і Україна: нововиявлене листування вченого (2014)
Носкіна Н. - Т. Г. Шевченко. Прижиттєва критика 1840–1861 рр. у газетній періодиці (2014)
Лобузіна К. - Меморіальна електронна колекція "Т. Г. Шевченко" у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2014)
Добко Т. - Знана майстриня бібліотечної справи (2014)
Титул, зміст (2013)
Браженко С. А. - Оптимизация конструктивно-технологических параметров ротационного органа для междурядной обработки (2013)
Мамедов Б. Ш. - К единой теории движителей на непрерывных потоках — краткая теория спутновращающихся гребных винтов (2013)
Коваленко В. И. - Кавитационная стойкость вакуумно-дуговых покрытий, осажденных на подложках разной ориентации, Маринин В. Г. (2013)
Одарченко А. М. - Колірні характеристики компонентів овочевого напівфабрикату, призначеного для заморожування (2013)
Sakhnenko M. - Redox flow batteries — perspective means of electrochemical energy storage, Ved M., Bairachna T., Shepelenko O., Ziubanova S. (2013)
Бутенко А. Н. - Состав твердого адсорбента для получения альтернативной топливной композиции, Юрченко А. А., Блинков Н. А. (2013)
Белый Я. И. - Влияние оксидов щелочно-земельных металлов на свойства бесфтористых безборных эмалей, Голеус В. И., Павлова Е. В., Кисличная Р. И. (2013)
Доля В. К. - Дослідження розподілу транспортної рухливості населення міст між індивідуальним і суспільним транспортом, Іванов І. Є. (2013)
Башинський С. І. - Дослідження процесу різання природного облицювального каменю алмазним канатом (2013)
Дікань Л. В. - Визначення впливу факторів на обсяги порушень в бюджетній установі, Дейнеко Є. В. (2013)
Желізняк Р. Й. - Деякі аспекти визначення ефективності податкового стимулювання інноваційної діяльності (2013)
Климчук М. М. - Методика діагностики факторного впливу в контексті бізнес-процесів підприємств альтернативної енергетики (2013)
Синюгіна Н. В. - Актуальні питання гармонізації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту (2013)
Галкін А. С. - Вибір раціональної кількості транспортних засобів з урахуванням параметрів матеріального потоку (2013)
Кащишин В. М. - Передумови формування потреби підприємств в інжинірингових послугах впровадження нових технологій (2013)
Abstracts and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Гоц В. В. - Метод управління інформаційним середовищем девелоперского проекта (2013)
Мережко Н. В. - Исследование процессов взаимодействия в системе наполнитель — эпоксидно-акриловый пленкообразователь, Домниченко Р. Г. (2013)
Кіктєв М. О. - Програмна реалізація методу k-середніх інтелектуальної інформаційно-управляючої системи виробництва комбікорму (2013)
Коробийчук В. В. - Определение рационального способа извлечения монолитов камня при проведении капитальных траншей, Иськов С. С. (2013)
Лобашов А. О. - Влияние уровня автомобилизации на параметры транспортных потоков, Бурко Д. Л. (2013)
Туз В. О. - Конвективний теплообмін на зовнішній стороні гладкотрубних поверхонь, Неїло Р. В. (2013)
Клименко К. В. - Применение геофизического метода для кадастрового учета рекреационных территорий, Орлова Т. А., Саломатин В. Н. (2013)
Замула А. А. - Генераторы псевдослучайных чисел, основанные на дискретном логарифме, Семченко Д. А. (2013)
Храбатин Р. И. - Проектирование математической модели для оценки надежности информационно-вычислительной системы, Яцишин Н. Н., Бандура В. В., Саманив Л . В. (2013)
Авдеев Б. А. - Модель движения частиц в магнитном гидроциклоне (2013)
Артем’єв С. Р. - Про механічні властивості ниткоподібних кристалів, Андронов В. А., Семків О. М. (2013)
Лабутина Т. В. - Кинематические модели механической системы "наземная антенна — космический аппарат", Петренко А. Н. (2013)
Мелконов Л. Д. - К вопросу определения прогиба и отжатия нежесткого карданного вала, Мелекбекян А. Х., Мелконов Г. Л. (2013)
Свідерський О. О. - Визначення впливу індивідуальних біоритмів водіїв на імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод (2013)
Коваль О. С. - Технологический аудит процесса модифицирования чугуна для отливок автомобильной и дорожной техники, Дёмин Д. А., Костик В. О. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Бабиченко А. К. - Оптимизация режимных параметров нагрузки отделения синтеза производств аммиака (2013)
Бондарєв С. І. - Обґрунтування граничного спрацювання лез ґрунтообробних робочих органів (2013)
Одарченко А. Н. - Криоскопические исследования дрожжевого теста с добавлением растительного сырья (2013)
Осипенко А. В. - Исследование экономнолегированного титанового сплава с заданным химическим составом (2013)
Самчук В. В. - Пристрій для безцентрової механічної обробки циліндричних виробів із ПКМ (2013)
Логанина В. И. - Достоверность контроля с учетом стабильности технологического процесса производства, Круглова а. Н., давыдова о. а. (2013)
Прасолов Е. Я. - Оптимизация конструктивно-технологических параметров сепаратора молока, дударь М. с. (2013)
Слесаренко А. П. - Теоретичне обґрунтування оптимізації режимів керування енергопотоками живлення нагрівників електрообігрівної підлоги, Романченко М. а., сорока о. с. (2013)
Малахова О. А. - Удосконалення перевезення вагонотопоків шляхом раціоналізації маршрутів, Шевченко о. в. (2013)
Соловьева О. И. - Повышение эффективности компьютерной модельной диагностики с помощью искусственной нейронной сети (2013)
Хандола О. Ю. - Теоретический анализ распределения электромагнитного поля внутри яиц грены шелкопряда (2013)
Швачич Г. Г. - Экстремальные алгоритмы решения коэффициентных задач высокого порядка точности (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Доля В. К. - Результати оцінки ефективності інвестування альтернативних проектів транспортного обслуговування замовників, Галкін А. С. (2013)
Сотніков А. В. - Показник ефективності управління вартістю компанії (2013)
Герасимович I. А. - Обґрунтування методики побудови управлінського обліку витрат в умовах бюджетування, Морозова-Герасимович Н. А. (2013)
Олійник Н. Ю. - Методичні аспекти використання Web-квестів у процесі навчання майбутніх фінансистів, Дяченко К. С. (2013)
Левкіна Р. В. - Формування організаційно-економічного механізму стабільного розвитку аграрних підприємств (2013)
Любченко В. О. - Об одном методическом подходе к оценке рисков поставщиков, признанных классификационным обществом (2013)
Малюкова В. Ю. - Можливості реалізації монетарного представлення платіжного балансу в Україні (2013)
Матвійчук Т. О. - Просторовий розвиток міста через призму розвитку його підземного простору (2013)
Москвіченко І. М. - Статистичні методи вибіркового контролю стану вантажу в порту, Стаднік В. Г. (2013)
Твердушка Т. Б. - Механізм активізації інноваційної праці (2013)
Кондратюк А. П. - Методичні засади здійснення процесів інтеграції агропромислового виробництва (2013)
Донець О. В. - Зміст економічних категорій "ефект" та "ефективність" інноваційної діяльності (2013)
Скиба Т. В. - Перспективи розвитку сільського підприємництва: гендерна диференціація (2013)
Головко-Марченко І. С. - Сутність поняття конкурентоспроможність підприємства (2013)
Барун М. В. - Методологія економіко-екологічної оцінки проектів з використання вторинних ресурсів (2013)
Колмакова О. М. - Оцінка та прогнозування розвитку людських ресурсів (2013)
Смачило В. В. - Показники оцінки демографічної безпеки (2013)
Яворська Н. Р. - Методи кількісного оцінювання соціально-економічного розвитку підприємств, Шишковський С. В. (2013)
Литвинова Н. С. - Тарифная политика и структура концессионных платежей в портовом секторе (2013)
Шпилько С. В. - Учет рисков транспортировки при формировании системы доставки грузов (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Аль-Азави Рази Джабур - Устойчивость многостадийного процесса восстановления при катастрофах с переменной интенсивностью (2013)
Альрефаі Валід Ахмед - Математична модель хаосу, викликаного міжнародною торгівлею (2013)
Гармаш Р. В. - Очистка газових викидів від хлору і хлористого водню виробництва вінілхлориду (2013)
Горбань Г. В. - Застосування B*-дерев для створення та обчислення OLAP-кубів з використанням комбінаторного алгоритму (2013)
Михайлова И. Ю. - Моделювання температурного поля з урахуванням залежності фізичних характеристик від температури (2013)
Молодецька К. В. - Моделювання процесу екстракції із використанням алгебричних властивостей диференціальних спектрів (2013)
Щелкалін В. М. - Системний аналіз у прогнозуванні взаємопов’язаних випадкових процесів (2013)
Пилькевич И. А. - Энергетический подход при моделировании динамики популяций (2013)
Блинков Н. А. - Влияние времени обработки на процесс обезвоживания этанола (2013)
Дементий А. В. - Зависимость свойств анодного титана (IV) оксида от состава активатора (2013)
Сєногонова Г. І. - Ожиріння — хвороба XXI століття (2013)
Грегірчак Н. М. - Біоцидна дія комбінованих засобів на основі полігексаметиленгуанідину (2013)
Комариста Б. М. - Екологічна складова в оцінці життєвого циклу продукції (2013)
Цыганкова О. В. - Прецизионное рафинирование меди из лома и отходов (2013)
Бачурский Д. В. - Влияние влажности на удаление TiCl2 из солевого расплава при электролизе MgCl2 (2013)
Шульга В. О. - Повышение эффективности комплексного раскисления стали (2013)
Чейлытко А. А. - Исследование формирования пор во вспучивающимся материале (2013)
Завинский С. И. - Теоретический подход к описанию процесса экструзии композитного органического сырья (2013)
Пітак О. Я. - Аналіз технологій утилізації відходів (2013)
Авдеев Б. А. - Анализ воздействия магнитного поля на процесс сепарации в гидроциклонах (2013)
Аристархова Э. А. - Проблема экологической безопасности водной среды в условиях антропогенной эвтрофикации (2013)
Бордюг Н. С. - Аналіз санітарного стану якості питної води децентралізованого водопостачання (2013)
Левченко В. Б. - Вплив органічних кислот та фунгіцидів на сіянці сосни і дуба звичайного в лісових розсадниках, Шульга І. В. (2013)
Черкашина О. С. - Нормативне забезпечення розрахунку розмірних ланцюгів при складанні з термовпливом (2013)
Семчук Г. И. - Методы восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственных машин (2013)
Канивец А. В. - Вибрационная обработка при изготовлении и восстановлении деталей (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Гонтарь Ю. Н. - Задача разработки прикладной информационной технологии сбора бизнес-информации в Internet (2013)
Гусак О. М. - Оргaнізація експериментального дослідження психологічних механізмів забезпечення ефективності роботи операторів (2013)
Журавська І. М. - Аналіз та вибір WiFi-мережі в умовах нестабільної ефірної ситуації (2013)
Кавицкая В. С. - Украинские технические науки и наукометрические инструменты (2013)
Світлична С. О. - Удосконалення системи розподілу міжнародних вантажопотоків усередині припортового транспортного вузла (2013)
Гнатів Р. М. - Візуалізація структури потоку з вимірюванням полів швидкостей при неусталеному русі рідини (2013)
Карлов В. А. - Свойства Е-плоскостных волноводных преобразователей комплексного коэффициента отражения (2013)
Малєй О. В. - Удосконалення системи управління у сфері поводження з відходами (2013)
Чимшир В. І. - Визначення напрямків регіонального розвитку соціотехнічних систем у рамках програми євроінтеграції (2013)
Горбенко Н. А. - Оцінювання процесів систем управління якістю підприємств (2013)
Коваль В. В. - Застосування модульного принципу для проектування нормативної документації (2013)
Огродніча М. Л. - Методологічні принципи і підходи до оцінки якості текстової частини нормативного документу (2013)
Дык Чан Там - Экспериментальное исследование системы управления высотой хода подводного буксируемого аппарата (2013)
Блінцов О. В. - Оцінка ефективності застосування підводної техніки у проектах глибоководної археології, Надточій А. В. (2013)
Надточій В. А. - Автоматизація морського технологічного комплексу з прив’язною підводною системою робочого класу (2013)
Блінцов С. В. - Керування групою автономних підводних апаратів при виконанні морських пошукових робіт, Тхи Доан Фук (2013)
Блінцов О. В. - Сучасні задачі проектування прив’язних підводних систем (2013)
Голиков С. П. - Оптимальное управление электроприводом траловой лебедки (2013)
Грищук Р. В. - Методологія побудови багатокритерійних диференціально-ігрових моделей та методів (2013)
Казакова Н. Ф. - Аналитическое обоснование использования GFSR-генераторов в задачах криптографии (2013)
Москалюк А. Ю. - Нечеткое управление инициацией проектов охраны труда (2013)
Тесленко П. А. - Синергетический синтез системы управления проектами (2013)
Хандожко В. О. - Термометричні властивості моноселеніду галію (2013)
Вовчук Д. А. - Моделювання системи передавання цифрової інформації з допомогою хаотичного маскування (2013)
Волков С. Л. - Емпіричні розподіли статистик кореляційного аналізу для захищених інформаційних систем з CDMA (2013)
Фразе-Фразенко О. О. - Система текстурних ознак, заснованих на вимірюванні просторових частот (2013)
Abstract and References (2013)
Cлаветні ювілеї видатних вчених університету у 2014 році (2014)
Назаренко Л. А. - Проблеми світлового забруднення, Чернець В. С. (2014)
Назаренко Л. А. - Светодиодные источники света в установках наружного освещения улиц в условиях сумеречного диапазона, Мироненко Т. В. (2014)
Соловей О. І. - Вибір оптимального джерела світла для технологічного освітлення пташника, Чернявський А. В., Грищук Ю. О. (2014)
Рой Ю. В. - Пускорегулюючий апарат для розрядних ламп високого тиску, Рой В. Ф., Бурма М. Г. (2014)
Любарский Б. Г. - Моделирование тягового привода на основе СДПМ, Демидов А. В., Парфенюк Т. В., Глебова М. Л. (2014)
Сосков А. Г. - Гібридний контактор змінного струму, Форкун Я. Б., Сабалаєва Н. О., Дорохов О. В. (2014)
Ягуп В. Г. - К определению параметров моделей трансформаторов, Ягуп Е. В. (2014)
50-річний ювілей кафедри світлотехніки і джерел світла харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (2014)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2014)
Титул, содержание (2013)
Артемьев С. Р. - Свойства нитевидных кристаллов. Механические испытания на прочность (2013)
Бойко Г. В. - Линейно упругий подвес поплавкового гироскопа в акустическом поле (2013)
Егорова И. Н. - Исследование программных сред 3D-моделирования, Гайдамащук А. В. (2013)
Гончаров В. В. - 3D моделирование динамики центробежной соковыжималки с шаровым автобалансиром, Филимонихин Г. Б. (2013)
Вікович І. А. - Розроблення імітаційної моделі для визначення максимальної довжини черги автомобілів на координованому перехресті, Зубачик Р. М. (2013)
Тодорцев Ю. К . - Оценка массы теплоносителя в реакторной установке при полной потере подпитки, Кокол Е. А., Никольский М. В. (2013)
Литвин-Попович А. И. - Обнаружение сигналов и измерение их параметров в следящих радиотехнических системах (2013)
Дульфан С. Б. - Про напрямки зниження завантаження дорожнім рухом транспортних мереж міст, Лобашов О. О. (2013)
Плугин А. А. - Программное обеспечение системы проектирования состава бетона для конструкций и сооружений железных дорог, Калинин О. А., Сизова Н. Д., Михеев И. А. (2013)
Породько Л. В. - Електродинамічна енергія в кульових шаруватих наночастинках, Лерман Л. Б. (2013)
Черкас Ю. В. - Спектральный анализ распределения астероидов по большой полоуоси. LS-метод, Коломиец С. В., Волощук Ю. И. (2013)
Шевченко Д. С. - Транспортна задача з обмеженнями на вантажопідйомність, час перевезення та кількість транспортних засобів, Шевченко А. С. (2013)
Стеценко Д. О. - Розробка інтелектуальних алгоритмів керування брагоректифікаційною установкою (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Казимиренко Ю. А. - Закономерности формирования металлостеклянных материалов и покрытий с повышенными рентгенозащитными свойствами (2013)
Кіктєв М. О. - Оргaнізація експериментального дослідження психологічних механізмів забезпечення ефективності роботи операторів (2013)
Kozar O. - Eco-friendly technologies of leather manufacturing using natural minerals montmorilonite and zeolite, Mokrousova O. (2013)
Гликин М. А. - Состав продуктов крекинга в аэрозольном нанокатализе для модифицированного Si/Zr-катализатора, Кудрявцев С. А., Магди Х. А., Амер А. Х. (2013)
Митиков Ю. А. - Модернизация системы наддува бака впрыском горячего керосина, Андриевский М. В. (2013)
Нечепуренко К. Б. - Обґрунтування технології виробництва січених виробів з використанням структурованих емульсій, Пивоваров П. П. (2013)
Ал-Хаддад Амир Т. Джасим - Новая добавка к автомобильным бензинам, Киселёва-Логинова Е. В., Ижак А. В., Исак А. Д., Попов Е. В. (2013)
Алимов В. И. - Свойства прочной вязальной проволоки после дорекристаллизационного отжига, Пушкина О. В. (2013)
Романченко М. А. - Обґрунтування параметрів і числові експериментальні дослідження електрообігрівних підлог, Слесаренко А. П., Сорока О. С. (2013)
Пономаренко О. И. - Компьютерное моделирование процессов кристаллизации как резерв повышения качества поршней ДВС, Тренёв Н. С. (2013)
Насырова В. А. - Выявление резервов повышения качества корпусных отливок на основе компьютерно-интегрированного проектирования оснастки (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Бонецький О. О. - Взаємозв’язок економічної довіри з іншими видами довіри (2013)
Галахова О. В. - Амортизаційна політика та її вплив на фінансові показники виробництва, Зайцев О. В. (2013)
Галкін А. С. - Щодо оцінки ефективності перевезень вантажів однотипними автотранспортними засобами (2013)
Жданова О. Г. - Задача складання портфеля бізнесів підприємства, Івченко О. М., Яворська К. Ю. (2013)
Коваленко К. С. - Оцінювання результатів впровадження диверсифікації товаропотоків на підприємстві (2013)
Кухта К. О. - Еволюція технологій та обладнання для приготування комбікормів — основа дослідження економічної ефективності кормовиробництва (2013)
Чорній Б. П. - Шляхи залучення інвестицій в об’єкти комунальної власності України (2013)
Лаврова Н. И. - Техническое перевооружение формовочного участка литейного цеха на основе внедрения процесса импульсной формовки (2013)
Тріщ Г. М. - Ознаки класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Горбенко Н. А., Катрич О. О. (2013)
Гумен О. М. - Програмні засоби оптимізації робочого часу викладача за рейтингової системи оцінювання результатів навчання, Коломієць Н. Я., Смаковська Г. М., Коломієць О. В. (2013)
Порван А. П. - Информационная система определения адаптационных возможностей организма студентов, Журавлева Ю. В. (2013)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных для информационной системы определения очагов токсичности водных экосистем, Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Порван А. П., Пащенко М. А. (2013)
Высоцкая Е. В. - Информационная система определения влияния загрязнения атмосферного воздуха на отношения микроэлементов в овощах, Некос А. Н ., Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Петухова А. Л. (2013)
Павлов О. А. - Поліноміальна складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів, Жданова О. Г., Мисюра О. Б., Сперкач М. О. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Дядюн С. В. - Оценка эффективности управления системами водоснабжения в зависимости от степени неопределенности модели (2013)
Коновалова В. Б. - Особливості перекладу неологізмів медичної наукової літератури з англійської мови на українську (2013)
Мирошниченко В. М. - Теоретичні проблеми перекладу мови ділових паперів (2013)
Котов І. А. - Логіко-імовірнісне моделювання надійності систем електропостачання в інтелектуальних системах керування (2013)
Крайник Я. М. - Створення систем управління GSM/GPS/MCU пристроями на базі USB (2013)
Гринчак Н. В. - Стенд для изучения микроконтроллеров, Кузьмичева Е. В. (2013)
Куценко М. Н. - Структура управления знаниями организации в рамках системного контекста (2013)
Литвин-Попович А. И. - Влияние нестабильности несущей частоты на технические характеристики радиотехнических систем (2013)
Луценко И. А. - Практический метод определения оптимального управления (2013)
Мирошниченко И. В. - Информационные технологии проектирования систем обработки данных при контроле качества поверхности (2013)
Прокопенко Т. О. - Методологічні основи управління технологічними комплексами в умовах невизначено (2013)
Савинов В. Ю. - Уменьшение энергопотребления распределённых компьютерных систем с энергоограниченными измерительными модулями (2013)
Ткаченко А. А. - Методика проектирования инфокоммуникационных систем с максимальной пропускной способностью (2013)
Ткачук А. Г. - Особливості конструкції п’єзогравіметра автоматизованої авіаційної гравіметричної системи (2013)
Товстик А. В. - Моделирование эпидемического процесса гепатита В с применением интеллектуальных агентов (2013)
Аль-Азави Рази Джабур - Моделирование аварий и их ликвидации в эргатических системах (2013)
Аушева Н. М. - Моделювання плоских сіток на основі дробово-раціональних ізотропних кривих (2013)
Безвесильная Е. Н. - Анализ методических погрешностей авиационной гравиметрической системы (2013)
Карпухин А. В. - Использование численно-аналитических методов для построения и анализа моделей нелинейных динамических систем (2013)
Тевяшев А. Д. - Стохастические модели и методы оптимизации режимов работы газотранспортных систем (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Щербань Г. И. - Повышение показателей промышленного электролизера (2013)
Шульга В. О. - Исследование условий эксплуатации огнеупорной футеровки конвертера (2013)
Черняк Л. П. - Особливості структуроутворення дисперсних систем у технології портландцементу (2013)
Цыганкова О. В. - Повышение качества анодов при огневом рафинировании меди (2013)
Загорулько А. Н. - Влияние размещения и геометрии рефлектора на процесс сушки органического сырья (2013)
Дорогань Н. О. - Коагуляційна структура цементного шламу з різновидами глинистого компоненту (2013)
Бачурский Д. В. - К выбору температурного режима поточной линии электролитического производства магния (2013)
Девяткин Д. С. - Анализ процессов спонтанного намагничивания в кристаллах чистого железа (2013)
Качур Н. В. - Розвиток поляризаційних способів неруйнівного контролю оптично прозорих матреіалів (2013)
Новосядлий С. П. - Варізонні напівпровідники та їхнє застосування, Кіндрат Т. П. (2013)
Семчук Г. И. - Динамика изнашивания лап культиваторов (2013)
Алексеик О. С. - Влияние характеристик пористой структуры на интенсивность кипения в тепловой трубе (2013)
Неїло Р. В. - Експериментальне дослідження гідродинаміки та теплообміну в умовах вільної конвекції (2013)
Тимчук С. О. - Розкриття невизначеності інформації в енергетиці (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Альошинський Є. С. - Організаційні принципи планування мультимодальних перевезень (2013)
Линник И. Э. - Экспериментальная оценка динамики состояний системы "водитель – транспортное средство" (2013)
Сіваконева Г. О. - Метод розробки графіку руху причіпних туристських вагонів (2013)
Шелехань Г. І. - Удосконалення технології обробки міжнародних контейнерних вагонопотоків (2013)
Андросюк Г. М. - Логістичний підхід до технологічного аудиту науково-технічних інноваційних розробок (2013)
Базелюк Ю. А. - Сучасні особливості функціонування закладів охорони здоров’я Північно-Західного економічного району України (2013)
Бобов Г. Б. - Підвищення конкурентоспроможності інтегрованих формувань цукробурякового підкомплексу (2013)
Гвоздю С. Ю. - Підходи до класифікації витрат на інноваційну діяльність (2013)
Дудка О. О. - Вплив транскордонного співробітництва на розвиток інноваційного підприємництва в західноукраїнському прикордонні (2013)
Єфремов Д. П. - Автоматичні стабілзатори у фіскальній системі України (2013)
Заворотній Р. І. - Управління позиковим капіталом за впливом на ринкову вартість підприємств (2013)
Михайлишина Л. В. - Оцінка конкурентного середовища функціонування підприємств-виробників плодоягідної продукції (2013)
Полянська А. С. - Менеджмент знань у вітчизняній практиці (2013)
Ткаченко Т. І. - Функціональна схема управління якістю продукції на комбікормових підприємствах (2013)
Ходзицька В. В. - Стратегічне управління витратами як головна складова стратегічного управлінського обліку (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2014)
Дедишина Л. - Конгрес СФУФТ: 20 років потому (2014)
Полховская Н. - Актуальная тема: увольнение, Топчий В. (2014)
Редькин Р. - Перший крок у професію (2014)
До 70-річчя Тимофія Калинюка (2014)
Демецкая А. - Сердце "из пробирки" (2014)
Примак Р. - "Премудрости" липосомальной лекарственной формы (2014)
Кривомаза Т. - Знаменитая и неподражаемая Escherihia coli (2014)
Дедишина Л. - У путах рабської залежності (2014)
Кривомаз Т. - Смотреть и видеть (2014)
Кривомаз Т. - Тише, пожалуйста, тише (2014)
Демецкая А. - Профилактика может многое! (2014)
Дедишина Л. - Все по-справжньому (2014)
Тепло и солнце - день чудесный! (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление суппозиториев методом выкатывания, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: профессиональные заболевания (2014)
Кожа - зеркало здоровья (2014)
Медицина страны комфорта (2014)
Редькин Р. - Тренинг-класс "Фитотека" для будущих провизоров (2014)
Дедишина Л. - Дати більше, ніж інші (2014)
Демецкая А. - Как противостоять домогательствам на работе (2014)
Львова Л. - "Язык" пульса (2014)
Дедишина Л. - Завдяки молоку! (2014)
Как правильно рекомендовать средства экстренной контрацепции (2014)
Мітченко О. І. - Вплив консервативних та хірургічних методів лікування ожиріння на серцево-судинний ризик у хворих з артеріальною гіпертензією та морбідним ожирінням, Лаврик А. С., Шкрьоба А. О., Романов В. Ю. (2014)
Коваленко В. М. - Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Несукай О. Г., Поленова Н. С., Тітов Є. Ю., Даниленко О. О. (2014)
Радченко А. Д. - Влияние лечения на основе фиксированной комбинации валсартана и гидрохлоротиазида и свободной комбинации бисопролола с гидрохлоротиазидом на артериальное давление, упруго-эластические свойства артерий и сексуальную дисфункцию, Сиренко Ю. Н., Торбас Е. А., Доброход А. С., Муштенко Л. А., Сницаренко Е. А. (2014)
Талаева Т. В. - Значимость и механизмы действия воспаления как независимого фактора атерогенеза, Гавриш А. С., Братусь В. В. (2014)
Коваленко В. М. - Характеристика функціонального стану периферичних артерій в умовах хронічного системного запалення у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом, Козлюк А. С. (2014)
Долженко М. Н. - Особенности дисфункции эндотелия у пациентов с постинфартной ишемической кардиомиопатией в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени, Конопляник Л. И., Лымарь Ю. В., Базилевич А. Я. (2014)
Соловьян А. Н. - Структурно-функциональное состояние миокарда, вариабельность ритма и электрофизиологические свойства сердца у больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий различной этиологии (2014)
Сычёв О. С. - Особенности выявления тромбообразования в полостях сердца у больных с типичным трепетанием предсердий и пациентов с фибрилляцией предсердий, Бородай А. А. (2014)
Михалева Т. В. - Структурно-функциональное состояние миокарда при фибрилляции предсердий неклапанного генеза у пациентов в возрасте меньше 65 лет с сохраненной систолической функцией левого желудочка сердца (2014)
Лебедь И. Г. - Одноцентровое исследование хирургической активности у взрослых с врожденными пороками сердца: 15-летний ретроспективный анализ (2014)
Гавриленко Т. И. - Миелопероксидаза и ее роль в развитии ишемической болезни сердца, Рыжкова Н. А., Пархоменко А. Н. (2014)
Юрий Николаевич Соколов (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Дзяк Г. В. - Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю Д 14.01.11 – "Кардіологія" у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02, Родіонова В. В., Мітченко О. І. (2014)
До відома авторів (2014)
Дегтяр А. О. - Гармонізація вітчизняного податкового законодавства до міжнародних стандартів як чинник прискорення євроінтеграційних процесів в Україні (2008)
Клімова С. М. - Технологія управління публічними фінансами (2008)
Мельниченко О. А. - Особливості реалізації державної політики щодо підвищення рівня та якості життя населення України в умовах глобальної фінансової кризи (2008)
Радченко О. В. - Цінність в системі державного управління: категоріальний аспект (2008)
Сиченко В. В. - Аспекти державного регулювання системи освіти в Україні (2008)
Євстрат Д. І. - Способи розв’язання проблем впровадження інформаційних технологій для підвищення ефективності роботи системи державного управління (2008)
Єганов В. В. - Державно-управлінська діяльність: культура та стиль (2008)
Багрич С. П. - Система соціального партнерства: особливості формування і перспективи розвитку (2008)
Ганоцька С. О. - Інтерпретація стандарту ISO 9001:2000 для органів державної влади (2008)
Мацокін А. П. - Теоретичні основи соціалізації студентської молоді: державно-управлінський аспект (2008)
Мельничук Л. М. - Проблеми формування інституційного механізму державного регулювання розвитку інституту сім’ї в Україні (2008)
Найда І. В. - Організаційне забезпечення державної політики зайнятості молодих спеціалістів (2008)
Петров О. Г. - Пріоритетні напрямки переходу країни до моделі "постіндустріального суспільства” (2008)
Коняєва В. В. - Теоретичні та практичні засади формування публічних послуг в Україні (2008)
Ковалевіч І. П. - Теоретичні засади забезпечення зворотного зв’язку в державному управлінні (2008)
Шахненко Є. Д. - Теоретико-методологічна змістовність державної політики та роль інститутів громадянського суспільства в її формуванні (2008)
Одінцова Г. С. - Державна служба ветеринарної медицини України: гендерний аспект, Чабанова Ю. В. (2008)
Груба Г. І. - Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів у національній економіці (2008)
Левченко Н. М. - Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку аграрного сектора економіки (2008)
Лозинська Т. М. - Державний контроль за використанням земель сільськогосподарського призначення, Байдик М. І. (2008)
Гаман П. І. - Удосконалення системи державного управління рекреаційним природокористуванням (2008)
Мороз В. М. - Динаміка змін якісних характеристик трудового потенціалу України у 2004 – 2006 рр. (2008)
Надюк З. О. - Поєднання механізмів державного управління і лікарського самоврядування на ринку медичних послуг в Україні (2008)
Пасемко Г. П. - Аграрні відносини як об’єкт державного регулювання (2008)
Соболь Р. Г. - Правове регулювання страхової діяльності в Україні (2008)
Франчук І. А. - Засади державного регулювання ринку електрозабезпечення (2008)
Шевченко О. О. - Економічна доступність продовольчого забезпечення (2008)
Бєлєвцова Я. С. - Розвиток системи надання соціальних послуг в Україні (2008)
Бібленко С. Б. - Шляхи вдосконалення організаційно-економічних відносин у сфері державного технічного нагляду України (2008)
Іорданов А. Є. - Класифікація територій в контексті державного стимулювання регіонального розвитку (2008)
Надточій А. О. - Концепція "держави загального добробуту” як основа формування системи пенсійного забезпечення в Україні (2008)
Польська Л. О. - Принципи застосування міжнародного стандарту якості ISO 9001:2000 у діяльності органів місцевого самоврядування (2008)
Самофалова Т. О. - Імперативи державного регулювання фінансових потоків у інноваційно-інвестиційному відтворенні (2008)
Сущенко Р. В. - Роль науки в подоланні проблем та суперечностей державного регулювання розвитку залізничного транспорту (2008)
Хріпливець Д. Є. - Сутність місцевого самоврядування та його територіальної організації (2008)
Борисенко М. Б. - Формування доктрини інноваційного розвитку промисловості (2008)
Іванченко О. В. - Адаптація європейського досвіду формування державної регіональної політики (2008)
Коврига О. С. - Особливості інституційних процесів в Україні на регіональному рівні (2008)
Павленко С. В. - Сучасна концепція місцевого самоврядування та її відображення в законодавстві України (2008)
Головій В. М. - Взаємодія органів влади, ЗМІ та організацій громадянського суспільства в реалізації державної соціальної політики (2008)
Кряж М. С. - Вплив державної політики на формування соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу (2008)
Мельников О. Ф. - Кар’єра в системах державної служби різних країн (2008)
Бронікова С. А. - Новітні методики ефективного управлінського тренінгу (2008)
Минко П. Є. - Особливості формування інформаційної культури сучасного фахівця, Столяренко Т. Л., Доценко С. О. (2008)
Рачинський А. П. - Служби управління персоналом: особливості створення і функціонування (2008)
Селютіна Н. Ф. - Призначення на посаду як канал рекрутування адміністративної складової політико-адміністративної еліти (2008)
Гайдученко С. О. - Кадрове планування в сфері державної служби: цілі, завдання, заходи (2008)
Марценюк О. О. - Професіографічний підхід до формування соціально-психологічної компетентності керівника в системі державного управління (2008)
Севтунов М. А. - Основні напрямки підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування в Україні (2008)
Кікіньова К. О. - Професіоналізація як процес підвищення ефективності державної служби у контексті європейських стандартів (2008)
Приходько В. А. - Місцева влада у світлі сучасної кадрової політики (2008)
Говоруха В. В. - Вплив факторів мотивації та демотивації на ефективність державного управління у сфері національної безпеки і оборони, Даник Ю. Г. (2008)
Древаль Ю. Д. - "Нація-держава” і парламентаризм в умовах сучасних глобалізаційних процесів (2008)
Ковальова Т. В. - Мовна політика з позиції теорії раціонального вибору (2008)
Курінна Т. М. - Визначення та обгрунтування перспективних напрямів дослідження державного регулювання благодійності і меценатства (2008)
Петровський П. М. - Парадигма як модель дослідження суспільно-владних відносин (2008)
Борухович А. С. - Сучасна мовна політика: ситуація в Україні (2008)
Вишневська О. А. - Проблеми нелегальної зовнішньої трудової міграції та шляхи їх вирішення (2008)
Чередник Ю. М. - Концептуальні чинники державної мовної політики в Україні (2008)
Чухно І. А. - Нормативно-правове забезпечення державного управління розвитком сільських територій (2008)
Решевець О. В. - Правове регулювання іноземної інвестиційної діяльності (2008)
Ворона П. В. - Особливості місцевого самоврядування Франції на прикладі регіональних адміністративно-територіальних одиниць – департаментів: досвід для України (2008)
Крюков О. І. - Демократичні інститути як чинник становлення громадянського суспільства (2008)
Плакіда В. Т. - Важливість міжнародного досвіду у сфері управління об’єктами державної власності та їх роздержавлення для України (2008)
Фесенко Н. С. - Політика держави у сфері культури: імплементація закордонного досвіду на українські терена (2008)
Дейниховська К. А. - Європейські принципи та методи функціонування системи охорони здоров’я (на прикладі Франції та Іспанії) (2008)
Лєбєдєва Я. В. - Перспективи інтеграції України до Європейського Союзу в контексті політики мультикультуралізму (2008)
Лисенко Л. В. - Розвиток сільського господарства і сільських територій в Польщі – досвід для України (2008)
Чурсіна Н. В. - Сучасні підходи до регіональної політики України у напрямку євроінтеграції (2008)
Шутенко О. А. - Особливості становлення теорії державного управління в США (2008)
Усаченко Л. М. - Публічні консультації як базовий формат відносин урядових та громадських структур: світовий та український досвід (2008)
Козенко Р. В. - Особливості політичної модернізації в умовах демократичного транзиту: досвід для України (2008)
Шевцов В. Г. - Порівняльний аналіз стану вітчизняної та закордонних систем медичного страхування (2008)
Криницький М. Г. - Державне регулювання розвитку сільського туризму в контексті досвіду Республіки Польща (2008)
Войнаровський А. М. - Ветеранський спортивний рух на Волині (2011)
Ібрагімов М. М. - "Філософія спорту” – новий напрям у фізкультурно-спортивному наукознавстві? (2011)
Файдевич В. В. - Нормативне забезпечення фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України в 70-80-х роках ХХ століття, Козіброцький С. П. (2011)
Човган Р. Я. - Підлітковий вік як найсприятливіший період соціалізації особистості засобами фізичної культури, Соя М. М, Презлята Г. В. (2011)
Лелека В. М. - Педагогічна компетентність майбутніх учителів із початкової військової підготовки та мотиваційні аспекти їх формування як особистості (2011)
Мудрик С. С. - Стан обізнаності вчителів початкових класів у галузі фізичної культури (2011)
Северіна Л. Є. - Формування фахових компетенцій у майбутніх учителів фізичної культури засобами гімнастики (2011)
Арзютов Г. М. - Становлення системи навчання рухових дій (історико-педагогічний аналіз) (2011)
Гац Г. О. - Характеристика діагностичних методик у педагогічній діяльності вчителя фізичної культури, Цьось А. В. (2011)
Матвієнко М. І - Самостійна постановка питань та завдань як фактор забезпечення успішного формування вмінь і навичок студентів до самостійних занять, Хасанов М. Х., Кузьмін К. П. (2011)
Смолюк І. О. - Конструювання нових технологій здоров’язбереження школярів, Смолюк В. І. (2011)
Bąkowicz M. - Organizacja czasu wolnego i formy rekreacji w życiu współczesnej rodziny, Kotnis E. (2011)
Бейгул И. О. - Формирование потребности студентов технических высших учебных заведений в двигательной активности, Гладощук А. Г., Тонконог В. М. (2011)
Вольчинський А. Я. - Фізичне виховання дошкільників засобами гри, Малімон О. О., Смаль Я. А. (2011)
Гнітецька Т. В. - Вплив програми "Бодіфлекс” на вдосконалення тілобудови й функціонального стану дівчат 17–20 років, Андрієнко І. Я. (2011)
Дмитрук В. С. - Функціональні показники кардіореспіраторної системи дітей молодшого шкільного віку (2011)
Клеха І. Г. - Організація професійно-прикладної фізичної підготовки у вищих навчальних закладах, Латчук В. П., Базюк В. Д. (2011)
Ковальчук В. Я. - Особливості показників зовнішнього дихання в підлітків і студентів-юнаків (2011)
Ковальчук С. В. - Організація діяльності волонтерів у рамках реалізації українсько-польського проекту "Тренер із мого подвір’я”, Левків В. І. (2011)
Куцай О. О. - Використання електронних таблиць Microsoft Excel в управлінні процесом фізичного виховання студентів Луцького національного технічного університету (2011)
Митчик О. П. - Етапи формування здоров’язбережувальної компетенції в студентів вищих навчальних закладів, Сапожник О. А. (2011)
Савчук С. А. - Аналіз стану соматичного здоров’я студентів вищого технічного навчального закладу (2011)
Морозюк О. С. - Використання фізичних вправ та інших засобів для відновлення й покращення зору (2011)
Стасюк О. М. - Фізична реабілітація осіб із гіперкінетичною формою дитячого церебрального паралічу (2011)
Ціж Л. М. - Вплив програми фізичної реабілітації на функціональний стан кардіореспіраторної системи чоловіків 35–40 років із вогнищевим туберкульозом, Бовсунівська О. М. (2011)
Горлов А. С. - Изменения физиологических показателей двигательной функции у бегунов-спринтеров 14–17 лет под влиянием восcтановительных микроциклов подготовительных периодов (2011)
Попадюха Ю. А. - Біотехнічна система профілактики травматизму суглобів нижніх кінцівок і відновлення спортсменів із використанням віброплатформи, Степанюк Н. В., Шалда С. В. (2011)
Титул, содержание (2003)
Иващенко В. П. - Информационная система интеллектуальной поддержки принятия решений процесса проката, Швачич Г. Г., Соболенко А. В., Протопопов Д. В. (2003)
Костик В. О. - Прогрессивный метод очистки окалины с круглого проката, Дьяченко С. С. (2003)
Акимов О. В. - Анализ погрешностей формообразования отливок колес турбин турбокомпрессоров для наддува ДВС на этапе изготовления их восковых моделей (2003)
Макшанцев В. Г. - Изготовление тонкостенных баллонов огнетушителей прикаткой – сборкой (2003)
Анохин А. А. - Метод хрупких прокладок, Евстратов В. А., Кутецкий Я. В. (2003)
Юрченко А. А. - Технология производства валковой формовкой гнутых профилей с просечно-вытяжными элементами (2003)
Байрачный Б. И. - Электро-осаждение сплава олово-свинец из борфтористо-водородного электролита без поверхностно-активных веществ, Трубникова Л. В., Майзелис А. А. (2003)
Становский А. - Современные проблемы высшего образования (2003)
Конкурсы ИНТАС 2003 года (2003)
Інформаційне повідомлення Міністерства освіти та науки України від 16.05.2003 (2003)
Американский фонд гражданских исследований и развития (2003)
Симпозиум по проблемам коррозии и природе водорода им. Михаила Смяловского (MSCHS 2003) (2003)
Титул, зміст (2014)
Про цінності. Духовні і матеріальні (2014)
Всемирный день сердца: да здравствует профилактика! (2014)
Знакомьтесь - Klosterfrau Healthcare Group (2014)
Демецкая А. - Робототехника - медицине и фармации (2014)
Еда как лекарство: питание при дисбиозе (2014)
Демецкая А. - Инновации в вакцинации (2014)
Дедишина Л. - Смарт-терапія проти лейкемії (2014)
Кривомаз Т. - Mycobacterium tuberculosis (2014)
Львова Л. - Взрослая болезнь в детском возрасте (2014)
Примак Р. - На стыке наук: биоэнергетика (2014)
Кривомаз Т. - Почему мы зеваем? (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление суппозиториев на гидрофобной основе методом выливания, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - Кожна вагітність - бажана (2014)
Когда план "Б" не поможет (2014)
Примак Р. - Эффект плацебо (2014)
Дедишина Л. - Ох, і смачно! (2014)
Опасность "бархатного" сезона (2014)
Коивомаз Т. - У "Е-шек" глаза велики (2014)
Вдовиченко Ю. - Бориспільська центральна аптека № 24 - база кафедри фармацевтичної технології і біофармації НМАПО ім. П.Л. Шупика, Давтян Л., Коритнюк Р., Вернер О., Хомич О. (2014)
Мини-тренинг: как вести себя на новой работе (2014)
Кириленко М. - Давайте ценить то, что у нас есть (2014)
Примак Р. - Первый, кто "вступил в диалог" с нейроном (2014)
Дедишина Л. - Фізкультаптечка (2014)
Выдающиеся фармацевты: Гедеон Рихтер (2014)
Титул, содержание (2003)
Голкин Д. В. - Особенности оптимизации многоальтернативных решений при совместном поиске и проверке гипотез о состоянии объекта наблюдения, Худов Г. В. (2003)
Матвіїшин Є. Г. - Прийняття оптимальних рішень на основі перебору поєднань проміжних значень, Нєма О. С. (2003)
Певцов Г. В. - Синтез непараметрических алгоритмов распознавания групп радиоизлучений на основе линейной интерполяции статистических усредненных функций правдоподобия, Лупандин В. А., Батурин Н. Г. (2003)
Березина С. И. - Оценка ошибок определения местоположения сейсмического источника с использованием имитационного статистического моделирования, Таран И. А. (2003)
Сало В. А. - Эффективный метод расчета нетонких ортотропных оболочек с отверстиями (2003)
Павлов А. И. - Качественные характеристики эволютных зацеплений (2003)
Богомолов А. В. - Движение частиц детермированных форм поперечного сечения (эллипс, оживал) по движущемуся профилю наименьшего сопротивления (2003)
Гамаюн И. П. - Многокритериальная оптимизация на множестве технологических схем сборки, Ямшанов И. С. (2003)
Лябук С. И. - О влиянии содержания упрочняющей фазы на релаксационную стойкость вакуумных композитов на основе Ni, Ильинский А. И., Сте А. Н. (2003)
Алаа М. - Cвойства капли водоугольной суспензии на основе печного топлива и мазута в высокотемпературной среде, Кучмамбетов Р. А. (2003)
Описание деятельности международных научных и гражданских центров. Контактная информация (2003)
Титул, содержание (2003)
Акимов О. В. - Обобщенные тенденции и опыт применения алгоритмических подходов к управлению качеством машино-строительных изделий (2003)
Анохин А. А. - Некоторые прогрессивные технологии восстановления качества поверхностей деталей (2003)
Гордеев А. С. - Феноменологический подход в управлении качеством механической обработки (2003)
Афанасьева М. А. - Безинструментальная закатка плоских днищ на трубчатых заготовках, Макшанцев В. Г., Ткаченко Б. И. (2003)
Водовозов Н. П. - Перспективные технологии восстановления внутренних поверхностей трубопроводов. Передовой опыт ОАО "Южспецстрой" (2003)
Водовозов Н. П. - Оптимальна технологія торкретування (2003)
Копей Б. В. - Зміцнення пошкодженої сталевої труби композитним бандажем: модель і розрахунок, Розгонюк В. В., Максимук О. В., Щербина Н. В., Найда А. М. (2003)
Турбин П. В. - Ионно-плазменное осаждение покрытий, Фареник В. И., Целуйко А. Ф., Юнаков Н. Н., Яцков А. П. (2003)
Информация об учреждении. Учебно-научный комплекс физических технологий (2003)
Международные проекты и программы (2003)
Козіброцький С. П. - Особливості та напрями укладання навчальних програм із фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів України, Деделюк Н. А. (2011)
Kubińska Z. - Marketing mix w działalności gospodarstw agroturystycznych południowego Podlasia, Stachyra A., Bergier B. (2011)
Лелека В. М. - Науково-методичні аспекти вдосконалення професійної компетентності вчителів із початкової військової підготовки (2011)
Твеліна А. О. - Програмно-методичне забезпечення формування професійних умінь і навичок у студентів – майбутніх учителів фізичної культури з використанням фітнес-технологій (2011)
Гащин В. В. - Технологія навчання футболу дітей з обмеженими фізичними можливостями (2011)
Дубогай О. Д. - Роль фізичного виховання в системі оздоровчих заходів у загальноосвітніх навчальних закладах, Поташнюк І. В. (2011)
Петренко Г. В. - Спортивно орієнтоване фізичне виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячого навчального закладу (2011)
Розтока А. В. - Загальна характеристика технологій навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Корж Н. Л. - Деякі аспекти формування культури здоров’я в студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання, Захарова О. М., Сокол А. О. (2011)
Коцан І. Я. - Фізкультурно-оздоровча робота з молодшими школярами в режимі навчального дня, Бичук О. І. (2011)
Ніколаєв Ю. М. - Оптимізація розвитку фізичних якостей та координації рухів у дітей молодшого шкільного віку засобами гімнастики (2011)
Рут П. - Вікові особливості рекреаційно-туристичної діяльності, Рут Є., Мицкан Б. М. (2011)
Цьось А. В. - Рекреаційно-туристичний потенціал Волинської області, Овчаренко Т. Г., Калитка С. В. (2011)
Андрійчук О. Я. - Результати проведення фізичної реабілітації хворих на гонартроз 0–І рентгенологічної стадії (2011)
Валькевич О. В. - Біомеханічний аналіз сагітального профілю стопи дівчаток молодшого шкільного віку, Бичук О. І. (2011)
Михайлова Н. Є. - Вплив вродженої клишоногості на функціональний стан нижніх кінцівок дітей (2011)
Ногас А. О. - Зміни якості життя хворих на туберкульоз легенів у процесі проведення фізичної реабілітації (2011)
Попадюха Ю. А. - Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора-реабілітолога, Глиняна О. О., Горго Ю. П. (2011)
Сергеєв В. М. - Рефлексотерапія в лікуванні амбулаторних хворих, Грейда Н. Б., Усова О. В. (2011)
Чоба Н. В. - СНІД – реалії, профілактика, фізична реабілітація (2011)
Бобровник В. И. - Основные группы средств подготовки спортсменов высокой квалификации в легкоатлетических соревновательных прыжках (2011)
Валецький Ю. М. - Деякі аспекти фізіології й патології перетренування, Валецька Р. О., Петрик О. І., Пантік В. В. (2011)
Криворученко О. В. - Взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості й типу вегетативної регуляції серцевого ритму кваліфікованих спортсменів із бігу на короткі дистанції (2011)
Михалевський В. М. - До питання вдосконалення правил змагань із лижного спортивного туризму (2011)
Назар П. С. - Особливості змін умісту про- та протизапальних цитокінів у спортсменів залежно від типу енергозабезпечення фізичних навантажень, Осадча О. І., Левон М. М. (2011)
Мамонова В. В. - Розподіл повноважень при управлінні майном спільної власності територіальних громад, Гуляк О. О. (2009)
Древаль Ю. Д. - Механізми державного управління як наукова проблема (2009)
Конотопцев О. С. - Доцільність існування представницьких органів місцевого самоврядування в містах з районним поділом (2009)
Радченко О. В. - Циклічний характер суспільного розвитку в ціннісному вимірі (2009)
Солових В. П. - Новий публічний менеджмент як одна із моделей організації системи державного управління (2009)
Степанов В. Ю. - Моделювання інформаційно-комунікативного простору в сучасному суспільстві (2009)
Кравченко Т. В. - Теоретичні засади державної регіональної політики (2009)
Резченко Є. О. - Організаційне забезпечення процесів інформатизації органів державної влади в Україні (2009)
Шевченко В. І. - Теоретичне обґрунтування концепції ресурсного підходу до вдосконалення організаційно-функціонального механізму державного управління системою охорони здоров’я (2009)
Шеломовська О. М. - Актуалізація синергетичного підходу в дослідженнях процесу державного управління вищою освітою (2009)
Вєльчева Н. І. - Науково-теоретичні основи державного регулювання вищої освіти (2009)
Серьогін С. М. - Удосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення діяльності обласної ради у сфері охорони суспільного здоров’я, Шипко А. Ф. (2009)
Карамишев Д. В. - Державне регулювання інвестиційних процесів у фармацевтичній галузі України, Лєонова Ю. О. (2009)
Ворона П. В. - Теоретичні аспекти ефективності роботи органів місцевого самоврядування (2009)
Кринична І. П. - Парадокси управління Чорнобильськими ризиками (2009)
Пасемко Г. П. - Загальне та особливе державного регулювання аграрною реформою в україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2009)
Соболь Р. Г. - Розвиток страхового ринку України в умовах світової фінансової кризи (2009)
Шевченко С. Г. - Роль трансформаційних чинників у формуванні попиту на гроші в економіці України (2009)
Болдін О. С. - Інституційні засади державного регулювання виставково-ярмаркової діяльності (2009)
Ключник В. М. - Особливості становлення системи державного регулювання українського фондового ринку (2009)
Охоцький І. Л. - Формування публічно-самоврядної влади як фактор соціально-економічного розвитку адміністративного району (2009)
Сітніченко А. В. - Проблеми розмежування доходів між державним та місцевими бюджетами (2009)
Винник І. О. - Удосконалення процесу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в контексті професійної орієнтації молоді (2009)
Єрошкіна О. О. - Територіальні природно-економічні відмінності як об'єктивна основа територіального розподілу праці і регіонального розвитку (2009)
Козир Т. О. - Шляхи фінансування місцевого розвитку: аналіз можливостей (2009)
Домбровська С. М. - До питання про державне сприяння адаптації Болонського процесу в системі вищої освіти України (2009)
Чечель О. М. - Тип економічної системи як чинник економічної політики держави (2009)
Лазор О. Д. - Інститут територіальної основи публічної самоврядної влади: історіографія проблеми (2009)
Коновалова І. В. - Науково-теоретичні аспекти програмно-цільового підходу в державному управлінні (2009)
Чуприна Ю. Ю. - Концептуальні засади оцінки ефективності функціонування судової влади (2009)
Краснопьорова С. В. - Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування в світлі доктрини нового публічного управління (2009)
Мих О. В. - Зарубіжний досвід здійснення контролю в органах виконавчої влади (2009)
Яценко С. С. - Шляхи підвищення комунікативної компетентності державних службовців (2009)
Варакіна Н. О. - Планування як складова організаційно-правового механізму управління кар’єрою державних службовців (2009)
Медвідь Н. П. - Громадська атестація керівних кадрів системи державного управління: сутність, механізм та бар’єри здійснення (2009)
Дроздова Т. В. - Молодь як суб’єкт державотворчих процесів (2009)
Сливка Ю. Ю. - Українські політичні партії Західної України 20-30-х років ХХ століття, Панфілова Т. О. (2009)
Меляков А. В. - Місце органів виконавчої влади у впровадженні альтернативних форм влаштування дітей, Рагімова С. О. (2009)
Серант А. Й. - Мотивація як один із механізмів налагодження зв’язків місцевих органів влади з громадськістю (2009)
Ісаєв К. А. - Політичні партії в системі державної влади (2009)
Колісник Г. О. - Консолідуюча сила становлення громадянського суспільства та його вплив на легітимність та ефективність державного управління (2009)
Писаренко Ж. А. - Організаційно-правові засади розвитку культури державного управління в Україні (2009)
Стрілець Ю. П. - Дострокове припинення повноважень місцевих рад та відкликання депутатів місцевих рад як форми політичної відповідальності (2009)
Маренич В. М. - Діяльність прес-служби міської ради в контексті здійснення державної інформаційної політики на місцевому рівні (2009)
Крюков О. І. - Соціальна забезпеченість населення як чинник побудови соціальної держави: Україна та європейський досвід (2009)
Романенко К. М. - Концептуальні засади дослідження маркетингових механізмів у державному управлінні (2009)
Колісник М. М. - Підвищення результативності програмування соціально-економічного розвитку регіонів в процесі європейської інтеграції України (2009)
Труш О. О. - Досвід побудови та діяльності систем цивільного захисту країн-членів Європейського Союзу Північної Європи та Норвегії (2009)
Боршош І. С. - Особливості розвитку малих міст: закордонний досвід (2009)
Гвазава Н. Г. - Формування місцевих бюджетів: проблеми та перспективи (2009)
Кудіна В. О. - Використання у вітчизняній регіональній політиці європейського досвіду регулювання розвитку територій (2009)
Хашиєва Л. В. - Практика стратегічного управління розвитком міст: аналіз зарубіжного досвіду (2009)
Шкільова Н. В. - Організаційно-правові засади ріелторської діяльності в контексті світового досвіду (2009)
Титул, зміст (2010)
Афанасьєв Д. - Роль інтернет-мережевих спільнот у становленні інформаційного суспільства в Україні (2010)
Вівчаренко О. - Стимулююча функція охорони земель (2010)
Данюк Л. - Статус нотаріату у сфері соціального управління (2010)
Ізарова І. - Деякі проблеми визначення правового статусу архітектора (2010)
Костюк С. - Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України (2010)
Литвин Є. - Суб’єктність особистості в контексті політичної гри (2010)
Миронець І. - Теоретичні основи адміністративно-правового регулювання у сфері будівництва (2010)
Митрофанов І. - Проблеми виконання судового рішення як стадії реалізації кримінальної відповідальності (2010)
Мороз А. - Міфологізація політичних цінностей у контексті президентської кампанії 2010 року (2010)
Соколов В. - Українська трудова імміграція в Італії (2010)
Ющенко О. - Поняття законотворчого процесу в Україні та його основні елементи (2010)
Влізло В. В. - Наукометричні бази даних і можливості реєстрації в них вітчизняних наукових видань, Іскра Р. Я., Салига Ю. Т. (2013)
Єрмолаєв М. М. - Зміни гумусного стану дерново-підзолистого ґрунту під впливом удобрення у сівозмінах Полісся, Хохлов В. В. (2013)
Цвей Я. П. - Груповий та фракційний склад гумусу чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах, Іваніна В. В., Петрова О. Т. (2013)
Демиденко О. В. - Біогенність чорнозему типового за різного обробітку ґрунту, Тонха О. Л., Величко В. А. (2013)
Іващенко О. О. - Методика розрахунку рентабельності ліквідації карантинних організмів, Клечковський Ю. Е., Могилюк Н. Т., Чебановська Г. Ф. (2013)
Корнієнко С. І. - Зменшення нітратів у коренеплодах буряків столових, Куц О. В., Парамонова Т. В., Горова Т. К. (2013)
Мандигра М. С. - Філогенетичний аналіз вірусів лейкозу великої рогатої худоби, Любар Н. В., Гулюкін М. І., Іванова Л. О., Козирьова Н. Г. (2013)
Каци Г. Д. - Акліматизація м’ясної худоби породи шароле в Донецькій області, Ладиш К. І., Хірлюк Р. Я., Абальмасов В. С. (2013)
Дзюбецький Б. В. - Формування ознаки "вологість" у скоростиглих гібридів кукурудзи, Черчель В. Ю., Марочко В. А. (2013)
Василюк П. М. - Наукове обґрунтування післяреєстраційних досліджень сортів, Улич Л. І. (2013)
Сидорчук О. В. - Формування ефективних ринків техніки, технічних і техніко-технологічних послуг (2013)
Булигін С. Ю. - Визначення критичності агропродукції в землеробстві радіоактивно забруднених регіонів, Фурдичко О. І., Бондар О. І., Дутов О. І. (2013)
Медведєв В. В. - До обґрунтування скорочення ріллі в Україні (2013)
Скрипник О. В. - Реконструкція меліоративних систем в умовах реформованого cільськогосподарського виробництва, Воропай Г. В., Пожидаєва Н. В. (2013)
Лисанюк В. Г. - Придатність плодів нових сортів яблуні для виготовлення натурального соку, Войток Т. І. (2013)
Зеліско І. М. - Ризики в системі забезпечення інтеграційних аграрних формувань фінансовими ресурсами (2013)
Сатир Л. М. - Напрями забезпечення відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Смірнов О. Є. - Активація фенольного метаболізму в рослина (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2010)
Бесчастний В. - Державна політика транспортної безпеки України: актуальні питання реалізації, Собакарь А. (2010)
Жовнір О. - Проблеми правового забезпечення суспільства у протистоянні організованій злочинності та корупції (2010)
Каліущенко І. - Перспективи членства України в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (2010)
Морозовська Т. - Розуміння права на екологічну інформацію (2010)
Недюха М. - Лобізм як соціально-політичний феномен: сутність і засоби впливу*, Федорін М. (2010)
Озерський І. - Міжнародні стандарти прокурорської діяльності (2010)
Рибалко С. - Політико-інституційні передумови реформи місцевого самоврядування в сучасній Україні (2010)
Рябошапко Л. - Від верховенства закону до верховенства права: зміна світоглядної парадигми* (2010)
Соснін О. - Про поточні питання розбудови інформаційного суспільства в Україні (2010)
Татарин А. - Виборчі стратегії основних кандидатів під час президентської виборчої кампанії 2004 року (2010)
Харитонов Є. - Змістовний аналіз правових аспектів міжнаціональних відносин у Радянській Україні в 1917–1939 рр.* (2010)
Титул, зміст (2010)
Асланов M. - Азербайджанская государственность: традиции и современность (2010)
Бушанський В. - Логіка на експорт* (2010)
Євграфова Є. - Закони України: питання для з’ясування (2010)
Комарницький В. - Правові питання справляння плати (збору) за спеціальне природокористування (2010)
Мукшименко А. - Громадський контроль за дотриманням прав людини під час виконання кримінальних покарань (2010)
Озерський І. - Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді (психолого-правовий аспект) (2010)
Очеретяный А. - Политика: что это? (2010)
Рзаева Г. - Революция в Закавказье (1917–1918 годы) (2010)
Українець Н. - Реституційна політика. Політичні домовленості в рамках міжурядового українсько-угорського співробітництва (2010)
Шаповал А. - Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи, Мартиненко Ю. (2010)
Шпакович O. - Теоретичні засади співвідношення міжнародного та внутрішнього права держав (2010)
Титул, зміст (2010)
Бабич Т. - Проблеми репрезентативності організацій соціальних партнерів (2010)
Вонсович О. - Моделі інтеграції України до Європейського Союзу та механізми інтеграції до НАТО (2010)
Озерський І. - Використання прокурором спеціальних психологічних знань у судових справах поза кримінально-правовою сферою (2010)
Павко А. - Джерела права у правових системах сучасного світу, Павко Я. (2010)
Семигіна Т. - Профілактика суспільно небезпечних хвороб: світоглядний вибір? (2010)
Солдатенко О. - Реімбурсація як один із видів фінансування видатків на охорону здоров’я (2010)
Татарин А. - Стратегія і тактика основних кандидатів на посаду Президента України: досвід виборчої кампанії 2009–2010 рр. (2010)
Шаповал А. - Алкоголь і наркотики як чинники демографічної кризи в Україні (2010)
Швирков О. - Український націоналізм як ідеологічний тренд (2010)
Титул, зміст (2014)
Слесик К. - Навчально-методичний інструментарій формування етичної культури учнів: суспільно-гуманітарні предмети (2014)
Кузнєцова А. - Ноосферна освіта - нова парадигма сучасного освітянського простору (2014)
Дрожжина Т. - Розвиток професійної майстерності викладачів закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Армейська Л. - Особливості сучасних підходів до організаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу в нечисленній школі у післядипломній освіті (2014)
Лузан Л. - Стан управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Сіліна Г. - Особливості організації та змісту наукової діяльності кафедри виховання й розвитку особистості, Вороніна Г. (2014)
Мельник С. - Діагностика рівня професійної компетентності вчителів початкових класів, Гезей О. (2014)
Астахова М. - Культура безпеки життєдіяльності вчителя:освіта протягом життя (2014)
Смирнова М. - Аксіологічні основи управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Папернова Т. - Основні напрями навчання педагогів використанню інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності (2014)
Казачінер О. - Модель підготовки вчителя до роботи з учнями, що зазнають труднощів у навчанні (2014)
Грінченко О. - Система роботи з розвитку краєзнавчої освіти на Харківщині (2014)
Юрченко А. - Адаптація музейних занять з циклу "Найдавніше минуле краю" до шкільної програми з історії (2014)
Набока Ю. - Історія Харківської єпархії в незалежній Україні як компонент змісту викладання християнської етики (2014)
Дегтярьова Г. - Підготовка вчителів до використання контенту Інтернет-ресурсів для підвищення ефективності уроку літератури (2014)
Цебренко А. - Використання ІКТ при викладанні історії та суспільствознавства в загальноосвітній школі (2014)
Безноско О. - Робота з термінами на уроках історії при формуванні історичних понять (2014)
Десятов Д. - Методологічні принципи викладання теми геноцидів у шкільному курсі історії (2014)
Кучер О. - Стан проблеми формування громадянської компетентності старшокласників у масовій практиці навчання (2014)
Махаріна Л. - Інтегрування питань прав людини у зміст навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу (2014)
Примакова Т. - Виховний потенціал практичних занять з історії у 5 класах (2014)
Палкин В. - Духовно-нравственное воспитание школьников как основа общественно-гуманитарного образования (2014)
Буланов Ю. - Виховувати громадянина через практичне впровадження демократичних інституцій у навчальному закладі (2014)
Шахненко В. - Досвід підготовки молоді до здорового способу життя та створення здорової сім’ї в історії світової та вітчизняної педагогіки як засіб послаблення демографічної кризи (2014)
Фотоматеріали про науково-методичну діяльність КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2010)
Єделєв Р. - Діяльність Європейського суду справедливості в установленні компетенції Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища (2010)
Іщук І. - Функції правового навчання (2010)
Кононенко М. - Альтернативні шляхи забезпечення (2010)
Коцюба Р. - До проблеми реалізації права людини на ядерну безпеку (2010)
Лісничий А. - Вплив виборів 2006 року на владно-партійну взаємодію системи (2010)
Лісовська М. - Проблема політичної символіки у вітчизняній та зарубіжній політології (2010)
Олещук П. - Теоретичні засади аналізу політичних наративів як засобу дослідження політичного дискурсу (2010)
Полетило К. - Сучасні Цивільні процесуальні кодекси України та Російської Федерації про судовий захист інформаційних прав і свобод людини та громадянина (2010)
Сокур С. - Формування спільної політики ЄС у галузі безпеки й оборони в контексті боротьби з сучасним кібертероризмом (2010)
Сокальський Ю. - "Уся Польща ближча до тебе!" (2010)
Яровой Т. - Парламентаризм як засіб розвитку демократії, Гулєвата Н. (2010)
Цвея Я. П. - Поживний режим чорнозему типового залежно від способів обрабітку ґрунту під буряки цукрові, Бойчук О. В., Мазур Г. М., Мартинюк Л. С. (2013)
Сайдак Р. В. - Сівозмінний фактор як засіб оптимізації воднопоживного режиму дерново-підзолистого ґрунту (2013)
Демиденко О. В. - Агрофізичні умови ґрунтоутвореннячорноземів в агроценозах, Величко В. А. (2013)
Шевчук Л. М. - Залежність умісту сухих розчинних речовин у плодах суниці від умов року вирощування, Денисюк О. Ф. (2013)
Тимчук В. М. - Проблемні питання трансферу технологічних інновацій в АПВ (2013)
Газієв Б. М. - Ефективність згодовування різних доз хелатної форми заліза супоросним і лактуючим свиноматкам, Саприкін В. О., Іонов І. А., Жукорськи О. М., Марченков Ф. С., Мартенюк І. О. (2013)
Обуховська О. В. - Епізоотологія респіраторного мікоплазмозу птиці (2013)
Созінов О. О. - Ідентифікація алельного стану локусу стійкості до хвороб Lr34/Yr18/Pm38 у сортів пшениці м’якої озимої, Заїка Є. В., Карелов А. В., Козуб Н. О., Пилипенко Л. А., Щербина О. З., Созінов І. О. (2013)
Василюк П. М. - Добір сортів пшениці м’якої озимої для інтенсивних технологій, Каражбей Г. М., Гринів С. М., Улич Л. І., Лисікова В. М., Хахула В. С. (2013)
Цибуля М. Г. - Оцінювання програмними засобами рівномірності розподілу насіння по площі (2013)
Смаглій В. І. - Рух матеріальної частинкипо криволінійній лопатці з вертикальною віссю обертання (2013)
Дутов О. І. - Радіаційно-екологічні аспекти використання ґрунтів, забруднених радіонуклідами, Єрмолаєв М. М. (2013)
Луканін О. С. - Вплив мікроміцетів на формування ароматичного комплексу деревини дуба в процесі висушування-дозрівання клепки, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф., Панахов Т. М. (2013)
Даниленко А. С. - Роль агролізингу в забезпеченні відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Сатир Л. М. (2013)
Наконечна К. В. - Трансформаційні процеси в аграрній сфері (2013)
Козаченко О. А. - Альтернативні способи підвищення економічної ефективності аграрного виробництва (2013)
Поліщук К. В. - Продуктивність ланки зернокормової сівозміни з використанням бактеріальних препаратів в умовах Полісся (2013)
Бурик О. Ю. - Ураження льону-довгунцю хворобами залежно від строків збирання (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2010)
Авраменко М. - Аналіз концептуальних положень міжурядового підходу до європейської інтеграції (2010)
Балко О. - Становлення інституту шлюбу в римському праві та у країнах романо-германського типу правової системи (2010)
Зварич І. - Регіональні особливості етнополітичних процесів: електоральний контекст (2010)
Магерамов. А. - Антидемпинговая политика в рамках ГАТТ/ВТО (2010)
Матвієнко В. - Особливості інтеграції пострадянських держав в економічній сфері, Ковтун О. (2010)
Мукшименко А. - Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності спостережних комісій як інструменту громадського контролю (2010)
Ніколаєнко Н. - Позитивістські основи державно-правових поглядів Максима Ковалевського (2010)
Сокур С. - Інституціональні зміни в ЄС після прийняття Лісабонського договору (2010)
Шумляк О. - Правове регулювання діяльності органів Державного реєстру виборців (2010)
Черняєва О. - Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (2010)
Інформаційне повідомлення (2013)
Крисанов Д. Ф. - Глобалізація і трансформації в переробній сфері АПК України, Удова Л. О., Варченко О. М., Даниленко А. С. (2013)
Медведєв В. В. - Досвід реалізації "Європейської ґрунтової політики" (2013)
Іваніна В. В. - Роль добрив у підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій (2013)
Борона В. П. - Забур’яненість та врожайність кукурудзи на зерно за системи no-till, Задорожний В. С., Мовчан І. В., Колодій С. В. (2013)
Іващенко О. О. - Проблеми генетично модифікованих рослин в Україні, Рудник-Іващенко О. І. (2013)
Грициняк І. І. - Вплив різних форм селену і йоду на рибницькі та гематологічні показники дворічок риб, Тушницька Н. Й., Фріштак О. М., Петрів В. Б. (2013)
Карповський В. І. - Молочна продуктивність корів за умов згодовування цитратів біогенних металів, Криворучко Д. І., Постой Р. В., Карповський П. В. (2013)
Кольчик О. В. - Застосування імуномодулятора та специфічної сироватки для лікування синдрому мультисистемного виснаження відлучених поросят (2013)
Федорович Є. І. - Формування природної резистентності у телиць української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України, Кузів М. І., Кузів Н. М. (2013)
Василенко М. О. - Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів ґрунтообробних машин під час їх відновлення та інноваційні пропозиції сільгосппідприємствам, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кучерявий В. М. (2013)
Момот Г. Ф. - Оцінювання рекультивованих ґрунтів за придатністю для використання у сільськогосподарському виробництві, Шимель В. В., Акімова Р. В., Демидов О. А. (2013)
Тараріко Ю. О. - Моделювання агроекосистем на інформаційній базі стаціонарного досліду в Поліссі, Личук Г. І. (2013)
Войцехівська Л. У. - Вплив бактеріального препарату на формування структури ферментованого суцільном’язового продукту зі свинини, Лизова В. Ю., Недорізанюк Л. П. (2013)
Сало І. А. - Ринок яблук в Україні (2013)
Ковальова С. П. - Морфологічні показники крові качок за вирощування їх на радіоактивно забруднених територіях Полісся (2013)
Кудельський В. Е. - Методичні засади визначення ефективності взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі України (2013)
Панасюк Б. Я. - Академік Вернадський і сучасність (2013)
Сучасні проблеми ерозієзнавства (2013)
А. С. Даниленку — 60 (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2010)
Бабич Т. - Рейдерство в Україні – загроза національній безпеці (2010)
Бишер м а Аларадж. - Влияние социально-политических факторов на процессы урегулирования палестино-израильских отношений (2010)
Власюк І. - Головні питання захисту прав інтелектуальної власності у галузі фармацевтики (2010)
Іваненко Я. - Адміністративне неюрисдикційне провадження в публічно-правових відносинах (2010)
Малишев В. - Кримінальне законодавство України потребує вдосконалення, Бесчастний В. (2010)
Ніколаєнко Н. - Сутність та особливості історико-порівняльного методу правових досліджень М. Ковалевського (2010)
Середа О. - Правова культура в Україні: хто винен і що робити? (2010)
Раскалєй М. - Деякі аспекти багатостороннього регулювання відносин (2010)
Трофименко М. - Сутність антиглобалістського руху (2010)
Яровой Т. - Прийдешня Україна неодмінно стане національною (2010)
Содержание (2014)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Принципы альгофлористического районирования пресных вод Украины, Царенко П. М. (2014)
Миничева Г. Г. - Сопоставление механизмов "цветения" и пожара на примере альгосистемы фитопланктон–макрофиты, Зотов А. Б., Калашник Е. С. (2014)
Маслов И. И. - Некоторые аспекты охраны водорослей-макрофитов в Украине (2014)
Хисориев Х. Х. - О некоторых особенностях эндемизма флоры Euglenophyta (2014)
Болдина О. Н. - Ультраструктура клеток почвенной водоросли ACKU 61-02 из коллекции культур Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (2014)
Лилицкая Г. Г. - Морфология створок Ellerbekia arenariaи E. arenaria f. teres (Bacillariophyta) из водоемов Киевской области (Украина) (2014)
Сафиуллина Л. М. - Сравнительный анализ микроскопических почвенных водорослей Eustigmatos magnus и Vischeria helvetica (Eustigmatophyta), Муратова К. Р., Закирова М. Б. (2014)
Стратулат И. И. - Морфологические параметры клеток Nostoc flagelliforme (Berk. et Curt) ELenkin (Cyanophyta) в условиях культивирования на различных питательных средах, Доброжан С. Н., Шалару В. В. (2014)
Патова А. Д. - Сравнительная молекулярно-генетическая характеристика популяций Nostoc commune Vauch. ex Born. & Flah. (Сyanoprokaryota) из разных регионов, Патова Е. Н., Шадрин Д. М., Пылина Я. И., Егорова И. Н., Яровой С. А. (2014)
Grubinko V. V. - Structural adaptations of cell walls of Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) the action of ions zinc and lead, Kostiuk K. V., Lutsiv A. I. (2014)
Курейшевич А. В. - Особенности функционирования десмидиевой водоросли Cosmarium polygonum var. acutius (Streptophyta) в условиях воздействия фенолкарбоновых кислот, Медведь В. А., Незбрицкая И. Н. (2014)
Винярская Г. Б. - Антиоксидантная роль селенита натрия у Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta), Боднар О. И., Станиславчук А. В., Грубинко В. В. (2014)
Василенко О. В. - Энергетический и азотистый обмен у Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) под влиянием селенита натрия, Боднар О. И., Винярская Г. Б., Синюк Ю. В., Грубинко В. В. (2014)
Давыдов О. А. - Эколого-морфологическая структура микро-фитобентоса Русановского пролива (Украина), Ларионова Д. П. (2014)
Ткаченко Ф. П. - Эколого-биологические особенности лиманной и морской популяций Cystoseira barbata и морской C. crinita (Phaeophyta), Маслов И. И. (2014)
Разумовский Л. В. - Графический анализ трансформации озерных экосистем по таксономической структуре диатомовых комплексов (2014)
Баринова С. С. - Динамика сообществ водорослей и биоиндикационные исследования озера Хула (Северный Израиль), Царенко П. М. (2014)
Балычева Д. С. - Сезонная динамика количественных характеристик Bacillariophyta перифитона экспериментальных стеклянных пластин в акватории крымского прибрежья Чёрного моря (2014)
Виноградова О. Н. - Особенности почвенных и скальных Cyanoprokaryota пустыни Негев (Израиль) (2014)
Садогурский С. Е. - Предварительные сведения о макрофитобентосе оз. Караджа и прилегающей акватории Караджинской бухты (Чёрное море, Украина) (2014)
Габышев В. А. - Флористические особенности планктона крупных рек Восточной Сибири на участках с различными гидрологическими условиями (2014)
Михайлюк Т. И. - Водоросли наземных местообитаний Казантипского природного заповедника и его окрестностей (Крым) (2014)
Мальцева И. А. - Водоросли техногенных экотопов железорудного производства, Баранова О. А. (2014)
Кухалеишвили Л. К. - Обзор конъюгатовых водорослей (Mesotaeniales, Desmidiales) верхнего бассейна р. Риони (Западная Грузия) (2014)
Шкундина Ф. Б. - Водоросли и цианопрокариоты урбанизированных территорий лесостепной зоны Башкирского Предуралья, Никитина О. А. (2014)
Борисова Е. В. - Особенности распространения Charales в Украинском Полесье (2014)
Капустин Д. А. - Две новые находки Coleochaete Brèb. (Coleochaetales, Charophyta) в Полесском заповеднике (Украина), Бурова О. В. (2014)
Самойленко В. М. - Многолетние изменения фитопланктона водоема-охладителя, Свирид А. А. (2014)
Ткаченко Ф. П. - Zygnematales водоемов северо-западного Причерноморья (Украина) (2014)
Лялюк Н. М. - Водоросли планктона среднего течения реки Северский Донец (Украина), Петраева М. Ю. (2014)
Фазлутдинова А. И. - Bacillariophyta песчаных пляжей некоторых морей Средиземноморского бассейна, Суханова Н. В. (2014)
Евстигнеева И. К. - Макроводоросли биологического литоконтура акватории Карадагского природного заповедника (Крым), Танковская И. Н. (2014)
Белоус Е. П. - Особенности таксономической структуры фитопланктона верхнего и среднего участков реки Южный Буг (2014)
Малахов Ю. П. - Новые данные о разнообразии водорослей Ривненского природного заповедника (Украина) (2014)
Патова Е. Н. - Разнообразие и количественные характеристики фитопланктона разнотипных озер Приполярного Урала (северо-восток Европейской части России), Стерлягова И. Н., Сивков М. Д., Шабалина Ю. Н., Герасименко О. С. (2014)
Царенко П. М. - Коллекция культур микроводорослей IBASU-A – потенциальный ресурс биосырья для производства биодизеля, Борисова Е. В. (2014)
Шалару В. В. - Альгофлора некоторых почв закрытого грунта Республики Молдова, Трофим А. А., Семенюк Е. Н. (2014)
Авсиян А. Л. - Динамика потери биомассы в культуре Arthrospira platensis (Nordst.) Geitler (Cyanoprokaryota) в темновых условиях (2014)
Боровков А. Б. - Полупромышленное выращивание Dunaliella salina Teod. (Chlorophyta) в восточной части Украины, Гудвилович И. Н. (2014)
Доброжан С. Н. - Использование некоторых видов синезелёных азотфиксирующих водорослей в качестве биологического удобрения, Шалару В. В., Шалару В. М., Стратулат И. И., Семенюк Е. Н. (2014)
Демченко Э. Н. - Использование микровидеосъемки водорослей в научной и педагогической практике, Михайлюк Т. И. (2014)
Снигирёва А. А. - Новый подход в исследовании микро-водорослей песчаной супралиторали, Александров Б. Г. (2014)
Ашиток Н. І. - Проблеми фізичного виховання в Україні та способи їх соціально-педагогічного розв’язання (2012)
Войнаровський А. М. - Історичний аналіз розвитку студентського спорту у вищих навчальних закладах України (2012)
Галан-Влащук В. Й. - В. О. Сухомлинський про виховання здорової дитини (2012)
Ібрагімов М. М. - Аскеза в спорті та фізичному вихованні як теософська проблема самозбереження людини (2012)
Марчук О. О. - Проблема фізичного виховання дітей у педагогіці XIX ст. (2012)
Огірко І. В. - Духовно-моральні аспекти фізичного виховання, Огірко О. В. (2012)
Панчук А. - Сучасний стан громадянської вихованості студентів педагогічних університетів (2012)
Степанюк С. І. - Розвиток фізкультурно-спортивного руху в Херсонському державному університеті, Городинська І. В., Грабовський Ю. А. (2012)
Ху Лифей - Развитие физической культуры и спорта в высшей школе КНР (1996–2012 гг. ) (2012)
Атамась О. А. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу (2012)
Власюк Г. І. - Педагогічні засади виховання самостійності майбутніх фахівців із фізичного виховання, Ярмощук О. О. (2012)
Герасимчук А. Ю. - Педагогічні та психологічні аспекти формування професійної компетенції вчителів фізичної культури, Франків Є. Є., Франків Є. М., Онисько Є. Б. (2012)
Дручик В. Д. - Методологічні підходи до проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язберігальних технологій у старшій школі (2012)
Іщук Н. М. - Самовиховання та його роль у формуванні морально-етичних цінностей майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Кіндрат В. К. - Проблема патріотичного виховання студентів спеціальності "Фізичне виховання”, Кіндрат Н. П. (2012)
Котова О. В. - Теоретико-методологічні засади та проблеми підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання (2012)
Михута И. Ю. - Сравнительный анализ уровня развития психофизических способностей суворовцев разного военно-профессионального профиля, Васюк В. Е., Барановская Д. И. (2012)
Мішин С. В. - Теоретичне обґрунтування поняття "самоосвіта” в процесі професійної педагогічної діяльності майбутнього фахівця (2012)
Поташнюк Р. З. - Методологічні підходи до дослідження проблеми підготовки майбутніх фахівців здров’я людини до здоров’язберігальної діяльності, Кубович О. В. (2012)
Свірщук Н. С. - Спеціальна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної діяльності як пріоритетний напрям сучасної вищої освіти, Вознюк Т. В., Драчук А. І. (2012)
Сущенко Л. П. - Основні напрями використання Інтернету в професійній підготовці майбутніх фахівців із фізичної реабілітації, Путров С. Ю. (2012)
Томащук О. - Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту, Хриплюк О. (2012)
Чепелюк А. В. - Перевірка ефективності методики психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Андросова А. П. - Аналіз процесу навчання старшокласників плавання в школах спортивного профілю Луганської області (2012)
Вольчинська Н. О. - Реалізація ігрового методу в навчанні дітей дошкільного віку основних умінь і навичок (2012)
Галаманжук Л. Л. - Стан вивчення проблеми, пов’язаної із забезпеченням оздоровчої спрямованості занять фізичними вправами дошкільників та учнів початкової школи, Єдинак Г. А. (2012)
Єрмолаєва Т. М. - Організація позанавчальної роботи з фізичного виховання за експериментальною програмою формування естетико-фізичних якостей студентів, Ляпін В. П. (2012)
Москаленко Н. В. - Концепция олимпийского образования в общеобразовательных учебных заведениях (2012)
Олефір Г. В. - До питання формування рухових навичок із волейболу в учнів у процесі профільного навчання (2012)
Седляр Ю. В. - Структура принципов адаптивной физической подготовки (2012)
Семенович С. В. - Диференційований підхід у процесі навчання юнаків старшої школи атлетичної гімнастики, Кіндрат В. К. (2012)
Смолюк І. О. - Підвищення ефективності фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі, Смолюк В. І., Шандригось В. І. (2012)
Федоров А. П. - Інтерактивні педагогічні технології формування цінностей здоров’я в студентів університетів (2012)
Цюпак Ю. Ю. - Формування здоров’язберігальних знань та навичок молодших школярів притулку (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського