Сергеєв В. М. - Метод Р. Фолля в діагностиці та лікуванні, Сергеєва Н. (2013)
Усова О. В. - Етіологія та патогенез вузлового зоба (2013)
Будзуляк О. - Контроль та управління тренувальним процесом плавців-спринтерів під час силової підготовки (2013)
Вихор В. І. - Розподіл рухових дій боксерів за складністю їх виконання (2013)
Гірак А. М. - Навчально-тренувальні програми бойових мистецтв як відображення їх концепції (2013)
Іванюк О. А. - Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів в альфа-діапазоні ЕЕГ, Панасюк О. (2013)
Ковальчук А. Д. - Особливості тренувального процесу волейболістів різної кваліфікації (2013)
Козлова О. К. - Особливості підготовки спортсменок високої кваліфікації в легкоатлетичних стрибках в умовах професіоналізації (2013)
Мельник Т. Ф. - Методи оптимізації інтелектуальної діяльності тренера в процесі прийняття рішення, Жигун К. Ф. (2013)
Мороз М. С. - Вплив змагальних навантажень на організм юних бігунів на середні дистанції, Карабанов А. Г. (2013)
Неклюдова І. - Анагліфічна теорія техніки в легкій атлетиці на прикладі метання списа та диска, Сахарук В. І. (2013)
Стеценко А. І. - Аналіз найвищих досягнень українських спортсменів різних категорій на міжнародних змаганнях із пауерліфтингу (2013)
Суворова Т. І. - Розвиток швидкої сили в юних спринтерів із використанням інтенсивних дозованих обтяжень, Сахарук Є. Г. (2013)
Харченко-Баранецька Л. Л. - Дослідження комплектування екіпажів в академічному веслуванні за морфофункціональним критерієм (2013)
Черкашин Р. Є. - Модельні характеристики фізичної підготовленості як фактор індивідуалізації тренування юних метальників 13–14 років, Кузнєцов В. А. (2013)
Жданова М. П. - Стан і перспективи розвитку психіатричної служби в Україні, Коллякова О. М., Зінченко О. М., Марута Н. О. (2009)
Волошина Н. П. - Клиническая характеристика современных хронических нейроинфекций — энцефаломиелиты и энцефаломиелополирадикулоневриты. Сообщение II, Негреба Т. В., Левченко И. Л. (2009)
Линский И. В. - От Налоксона до Вивитрола: блокаторы опиатных рецепторов в клинической практике, Минко А. И., Кузьминов В. Н., Самойлова Е. С., Голощапов В. В., Минко А. А. (2009)
Бабанин В. А. - Клинические особенности проявлений единичных и повторных алкогольных делириев у больных шизофренией (2009)
Бараненко О. В. - Параметри якості життя в осіб, залежних від алкоголю, як прогностичний критерій результату терапії (2009)
Гавенко Н. В. - Терапия эрогенной формы первичной сексуальной дезадаптации у замужних женщин с невротическими расстройствами (2009)
Максименко Н. А. - Непсихотические психические расстройства при церебротравматической болезни (2009)
Мінко О. О. - Інформативність та діагностична значущість результатів психодіагностичного обстеження як маркерів залежності від опіоїдів (2009)
Михайлов В. Б. - Эмоциональные нарушения у лиц, перенесших инфаркт миокарда и мозговой инсульт (2009)
Мудренко І. Г. - Аналіз суїцидів серед населення сумської області у 2004—2008 роках (2009)
Орлова Н. М. - Ангедонія у пацієнтів з шизофренією (2009)
Підкоритов В. С. - Фактори, що в найбільшому ступені впливають на показники врахованої захворюваності та поширеності психічних розладів серед населення України (Перше повідомлення), Сєрікова О. І., Дьяченко Л. І., Сазонов С. О., Скринник О. В. (2009)
Пономарев В. И. - Анализ психологических факторов, предрасполагающих к развитию и усугубляющих течение ингаляционной токсикомании у детей и подростков (2009)
Рачкаускас Г. С. - Оцінка ефективності сучасних вітчизняних фітозасобів релаксилу та імуноплюсу в лікуванні підлітків з соматизованими депресивними розладами, Височин Є. В., Фролов В. М. (2009)
Шестакова М. В. - Система профилактики суицидального поведения у больных депрессиями пожилого возраста (2009)
Шляхов И. Н. - Особенности нарушения семейного функционирования у женщин с тревожно-депрессивными расстройствами, коморбидными с зависимостью от алкоголя, и стратегия его психотерапевтической коррекции, Маркова М. В. (2009)
Юрьев Е. Б. - Миртазапин и цитагексал в клинической практике (2009)
Джанелидзе Т. Т. - Состояние микроциркуляции у больных с диабетической полинейропатией при комплексном лечении с использованием озонотерапии (2009)
Дубенко А. Е. - Особенности мозговой гемодинамики у больных эпилепсией с сопутствующей патологией сосудистого генеза по данным ультразвуковой доплерографии, Череватенко Г. Ф., Васильева О. А., Линская А. В., Бабкина Ю. А. (2009)
Климович Л. В. - Тизалуд в комплексном лечении больных рассеянным склерозом, Федотова И. Ф. (2009)
Погорєлов О. В. - Типи реакцій центральної нервової системи на зовнішні стимули у пацієнтів з церебральним атеросклерозом (2009)
Бабюк И. А. - К вопросу о комплексной коррекции непсихотических психических расстройств у больных хроническим лейкозом, Побережная Н. В., Найденко С. И., Гашкова Л. А. (2009)
Демченко В. А. - Клинические аспекты психосоциальной реабилитации при первичном психотическом эпизоде, Зозуля В. В., Пономарев С. В. (2009)
Журавель Н. В. - Клиническое обоснование и опыт применения препарата риссет (рисперидон) в терапии психоорганического синдрома у пожилых пациентов, Синягина А. С. (2009)
Кулик Б. В. - Сучасні методи терапії невротичних розладів за наявності іпохондричного синдрому, Влох І. Й. (2009)
Морозова О. Г. - Дифференцированный подход к лечению цервикогенной головной боли напряжения, Ярошевский А. А. (2009)
Приходько В. Ю. - Hовый ноотропный препарат Hоопепт в клинической практике (2009)
Цай П. А. - Недирективная психотерапия шизофрении галлюцинаторно-параноидной формы методом символ-драмы, Алексеева О. А. (2009)
Мироненко Т. В. - Состояние иммунной системы у больных миастенией, Кузьмина Л. Н. (2009)
Соколик В. В. - Структурные предпосылки агрегации β-амилоидного пептида (2009)
Усменцева О. І. - Роль триптофану та індоламінів у патогенезі біполярних та рекурентних афективних розладів, Чурсіна В. С. (2009)
Евтушенко С. К. - Новые современные технологии в терапии нервно-мышечных заболеваний, направленные на замедление их прогрессирования, Шаймурзин М. Р., Евтушенко И. С. (2009)
Петров В. Г. - Нові можливості ортезування дітей з прогресуючими нервово-м’язовими захворюваннями, Чернишова І. М., Варешнюк О. В., Ковальова С. В., Баєв П. О. (2009)
Танцура Л. Н. - Редкие заболевания: есть ли проблема, и существует ли решение?, Шатилло А. В. (2009)
Коленко О. И. - Пароксизмальная миоплегия. случай нормокалиемической формы, Коленко Ф. Г. (2009)
Thomas Sejersen - Standards of diagnosis and care for dmd and sma, Activity leader for Standards of care in TREAT-NMD (2009)
Robert Carlier - Whole-body nmr imaging of neuromuscular disorders (2009)
Volker Straub - The limb girdle muscular dystrophies — an overview (2009)
Volker Straub - Accelerating translational research by international networking — the TREAT-NMD model (2009)
Michelle Eagle - Physiotherapy for neuromuscular disorders (2009)
Чудакова Л. Б. - Тактика лечения тиков и синдрома Tуретта у детей (2009)
Коллектив кафедры неврологии ХНМУ - К юбилею И 55-летию научной, педагогической, врачебной и общественной деятельности Заслуженного деятеля науки и техники Украины, лауреата Государственной премии Украины, академика, доктора медицинских наук, профессора Е. Г. Дубенко (2009)
Передмова (2010)
Бакуменко В. Д. - До питання методологічного обгрунтування процесу управління в соціальних системах (2010)
Гнибіденко І. Ф. - Управління соціальним захистом населення України, Орлатий М. К., Кравченко М. В., Сич Н. А. (2010)
Лукіна Т. О. - Оцінювання ефективності професійного навчання, Чайка Л. В. (2010)
Алексеєва К. А. - Державні заходи щодо протидії поширенню пандемічних інфекційних захворювань як складова національної безпеки (2010)
Шубін С. - Соціально-економічна сфера: проблемні питання формування громадянського суспільства в Україні, Бенюх Н. (2010)
Бова Т. В. - Державне регулювання в сфері інвестиційної дивідендної політики (2010)
Драган І. О. - Оцінка ефективності тарифного регулювання як інструменту державного управління житлово-комунальною сферою в Україні (2010)
Жарая С. Б. - Досвід надання адміністративних послуг у зарубіжних системах державного управління (2010)
Олійченко І. М. - Удосконалення системи введення статистичної інформації в головному управлінні статистики (2010)
Пельтек Л. М. - Державне регулювання розвитку промислово-інноваційного комплексу за пріоритетними напрямами (2010)
Половцев О. В. - Вибір методів прийняття рішень для СППР в державному управлінні (2010)
Романенко К. М. - Державно-адміністративний менеджмент як складова маркетингової парадигми державного управління (2010)
Рудкевич І. В. - Самозахист соціально-економічних прав в сфері праці як об’єкт державного управління (2010)
Солових В. П. - "GOOD GOVERNANCE" як одна із сучасних моделей державного управління (2010)
Темиргалієв Р. І. - Організація і механізми державного управління в рамках реалізації регіональних програм (2010)
Чала Н. Д. - Генеза державної економічної політики України (2010)
Шевченко Н. О. - Роль держави в удосконаленні організаційної структури сільського господарства України (2010)
Шпак Ю. В. - Проблеми державного регулювання розвитку новостворених агроформувань і вдосконалення міжгалузевих економічних відносин (2010)
Бабко В. М. - Організаційний механізм державного регулювання розвитку агробізнесу в Україні (2010)
Волохова Н. В. - Этика ответственности государственного служащего как одно из условий современного профессионального образования (2010)
Гаман Н. О. - Державна політика в сфері регулювання зайнятості населення (2010)
Ганєва О. М. - Методичні основи оцінки нерухомості, що використовуються державними органами управління в регулюванні ринку житла (2010)
Єгоров Ю. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу екологічної безпеки в контексті державного управління (2010)
Кахович О. О. - Державне управління інвестиційними ресурсами в Україні (2010)
Клименюк О. М. - Проблема уніфікації функцій державного управління правоохоронною діяльністю (2010)
Новицька Т. А. - Шляхи удосконалення державної інвестиційної політики з урахуванням закордонного досвіду (2010)
Побережний О. В. - Соціальна політика держави в контексті трансформаційних процесів (2010)
Проніна О. В. - Eкологічно збалансований розвиток в державі (2010)
Рибчинська Л. В. - Оцінювання державного управління за чинником людського виміру (2010)
Ровинська К. І. - Державне регулювання капіталізації банків (організаційно-корпоративні засади) (2010)
Твердохліб О. С. - Використання геоінформаційного ресурсу в діяльності органів державної влади України (2010)
Шатило О. А. - Проблеми державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні (2010)
Шевченко Н. І. - Методи реалізації державної інвестиційної політики (2010)
Ашикова Е. І. - Перспективи покращення екологічного стану та енергетичної самодостатності в Автономній Республіці Крим (2010)
Боднарчук В. Д. - Державні важелі посилення інноваційної складової в розвитку регіональної господарської системи (2010)
Ветвицький Д. О. - Інструмeнти регулювання eкологічно сталого рeгіонального розвитку в ринковиx умоваx (2010)
Грищенко І. М. - Аналіз розвитку та становлення інституту представницьких органів субрегіонального рівня на основі періодизації законодавства 1919 – 2009 років (2010)
Громова О. Є. - Інноваційно-інвестиційна політика підприємств вінниччини за умов економічної кризи (2010)
Зайцева І. О. - Реалізація статутного права в сполучених штатах Америки:досвід для України (2010)
Ільховська М. Ю. - Пошук шляхів підвищення ефективності управління комунальними підприємствами (2010)
Клименко О. М. - Формування інвестиційного потенціалу промисловості в регіональних системах держави (2010)
Машурян А. Г. - Створення інтегрованих структур господарського управління в агропромисловому комплексі за участю держави (2010)
Снігур С. П. - Сучасний стан та проблеми функціонування місцевого самоврядування в Україні на регіональному рівні (2010)
Штурхецький С. В. - Актуальні детермінанти для впровадження інформаційно-комунікативних стратегій у місцевому самоврядуванні (2010)
Бакуменко В. Д. - Особливості впровадження та критерій успішності державно-управлінських нововведень в системі органів виконавчої влади, Попов С. А. (2011)
Кураташвили А. А. - Философия социальной цели - методологическая основа государственного управления в интересах народа (2011)
Кураташвили А. А. - Государственное управление в условиях социально ориентированной рыночной экономики (2011)
Пашко Л. А. - Адміністративна реформа як момент істини (2011)
Алейнікова О. В. - Методичні рекомендації з вибору варіантів державної підтримки АПК (2011)
Беглиця В. П. - Стратегія підвищення конкурентоспроможності суднобудування (2011)
Бєлкін Л. М. - Актуальні проблеми соціального забезпечення громадян України в умовах нестабільності правового регулювання (2011)
Биркович Т. І. - Теоретичні засади діяльності держави по регулюванню енергетики (2011)
Васільєва Л. М. - Методичні аспекти державного регулювання стійкого розвитку аграрного сектора в зарубіжних країнах (2011)
Гіндес О. Г. - Потенціал державного управління у забезпеченні екологічної безпеки в Україні (2011)
Жарая С. Б. - Ступінь наукової розробки проблеми державного регулювання підприємницької діяльності (2011)
Кобець А. С. - Основні тенденції розвитку національних систем вищої школи в рамках болонського процесу (2011)
Ковалевська О. П. - Методичні основи формування стратегії розвитку інвестиційно - будівельного комплексу (2011)
Литвин О. П. - Ефективність запровадження механізмів державного управляння у попередженні забруднення або псування земель при здійсненні господарської діяльності (2011)
Литвин Ю. О. - Особливості зростання інвестиційно привабливих територій (2011)
Мариненко В. О. - Державна служба в Україні (2011)
Міщенко Д. А. - Аналіз заходів щодо підвищення ефективності функціонування аграрного сектору економіки України (2011)
Піддубна Л. П. - Стан законодавчого та нормативно-методичного регламентування діловодства в державному управлінні України (2011)
Рибачук В. Л. - Напрямки удосконалення процесів надання житлово-комунальних послуг за участю малого бізнесу (2011)
Рубан Ю. Г. - Проблема взаємодії влади і засобів масової інформації як предмет сучасних вітчизняних наукових досліджень (2011)
Сіцінська М. В. - Аналіз законодавства України про демократичний цивільний контроль над діяльністю правоохоронних органів (2011)
Шпачук В. В. - Контент-аналіз досвіду з подолання кризових явищ в банківських системах (2011)
Янчевський Р. В. - Удосконалення державного управління в галузі лісового господарства в умовах проведення адміністративної реформи в Україні, Федотов І. Р. (2011)
Базарна О. В. - Житлово-комунальне господарство України: стан, проблеми та перспективи розвитку (2011)
Башкатов В. М. - Підходи, принципи та засоби забезпечення демократичного характеру державного управління (2011)
Близнюк В. В. - Державні регулятори банківської інвестиційної діяльності та заходи з підвищення їх дієвості (2011)
Брильова Ю. В. - Роль трудової міграції у формуванні ринку праці України (2011)
Владіміров Т. О. - Концептуальні засади розвитку системи експортного контролю України (2011)
Гагаріна С. Г. - Необхідність збереження, розвитку та активізації наукового потенціалу державного управління (2011)
Гіндес А. В. - Характеристика державної політики у сфері економічної безпеки (2011)
Єгоров Ю. В. - Державне управління забезпеченням екологічної та природно-техногенної безпеки (2011)
Єжунінова А. Ю. - Формування інноваційних механізмів державного управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Животенюк В. П. - Державне регулювання розвитку суспільно-солідарного сектора надання медичної допомоги (2011)
Кормілецький О. М. - Визначення права громадян на отримання інформації в системі державного управління (2011)
Кравченко В. В. - Систематизація теоретико-методологічних засад управління шкільною освітою (2011)
Крамаренко Л. В. - Категорія "багатодітні сім’ї" у законодавчих актах України (2011)
Лієв О. С. - Мультиплікативний ефект екологічної складової інвестиційного потенціалу в державі (2011)
Лосіхін О. О. - Правові засади гендерної спрямованості державного управління та їх реалізація в регіонах України (2011)
Матієва Я. С. - Електронний уряд в умовах інформаційного суспільства як чинник стратегії реформування державного управління (2011)
Морозова Н. Г. - Перспективи розвитку зайнятості у системі соціально-трудових відносин в сфері державної служби України (2011)
Нелезенко Н. П. - Інноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності держави (2011)
Панін А. Т. - Процес генерації стратегічних інвестиційних рішень в державі (2011)
Поплевічева Н. Г. - Антикорупційна політика держави, як інструмент детінізації фінансових ресурсів на державному та місцевому рівні (2011)
Судоргін М. Г. - Державне управління розвитком соціальної інфраструктури в Україні (2011)
Сцібан О. Я. - Інтелектуальний капітал як важливий елемент у системі національної безпеки України (2011)
Ткачук Р. Л. - Міграційна політика України, державне регулювання її процесами (2011)
Туча В. В. - Методологічна сутність взаємодії політичної влади та державного управління у процесі прийняття та імплементації політичних рішень (2011)
Чиркова М. Ю. - Участь архівів у державній політиці пам’яті (2011)
Шостак Л. Й. - Міжнародний досвід організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2011)
Щапін Є. С. - Контроль за дотриманням суб’єктами ринку нафтопродуктів вимог законодавства України (2011)
Антонов А. В. - Соціально-економічні та адміністративні відмінності територіального поділу (2011)
Бондарчук Н. В. - Інноваційна сприйнятливість регіонів України (2011)
Ворона П. В. - Особливості розвитку місцевого самоврядування в період світової глобалізації (2011)
Ємельянов В. М. - Особливості регіональної політики в забезпеченні комплексного розвитку регіональних інфраструктурних систем (2011)
Лисов І. В. - Моделювання системи державного управління житловою сферою регіону (2011)
Чернов С. І. - Законодавче забезпечення державної регіональної політики України (2011)
Гура Я. В. - Теорії державного регулювання регіонального розвитку (2011)
Клименко Ю. Л. - Фундаментальні проблеми управління виробничим потенціалом промисловості регіону (2011)
Марковський С. С. - Моделювання механізму фінансового забезпечення державної регіональної політики (2011)
Равлюк В. В. - Регіональна політика щодо підвищення ефективності економіки (2011)
Сегеда Т. М. - Функції та повноваження органів місцевого самоврядування у сприянні створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2011)
Сергієнко Є. В. - Взаємодія територіальних громад в Україні: теоретико-методологічний аспект (2011)
Собченко Л. О. - Залучення громадян до місцевого самоврядування у контексті сучасних тенденцій публічного управління (2011)
Телицька В. А. - Теоретико - методологічні підходи до визначення поняття та сутності адміністративних послуг, які надаються органами місцевої влади (2011)
Товстуха С. О. - Профілактична робота посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2011)
Маслов В. А. - К 100-Летию со дня рождения Николая Александровича Калошина, Шаламов Ю. Н. (2011)
Фролова З. В. - Взаємозв’язок планування та прогнозування в інноваційному розвитку підприємств (2011)
Логутова Т. Г. - Деякі аспекти розвитку та становлення енергетичного менеджменту в Україні, Полторацька О. В. (2011)
Шлапак Н. С. - Прийняття управлінських рішень в умовах екологічного ризику, Міскі-Оглу О. Г., Покатович І. В. (2011)
Романова І. В. - Методологія наукового дослідження соціально – економічних проблем самотніх жінок пост трудового періоду життєдіяльності (2011)
Савченко О. Ф. - Іноваційні підходи до підготовки майбутніх спеціалістів, Деревянко Т. А., Палева Л. М. (2011)
Палєєва Л. М. - Необхідність застосування нових підходів до системи управління персоналом підприємств (2011)
Міскі-Оглу О. Г. - Удосконалення маркетингової політики організації в сучасних умовах, Шлапак Н. С., Комарова Л. О. (2011)
Харченко Н. В. - Аналіз розміщення акцій українських підприємств на IPO (2011)
Шевчук Я. В. - Регіональний розвиток автотранспортних мереж: прогноз на період до 2035 року (2011)
Древянко Т. А. - Визначення цінності людського капіталу підприємств сфери туризм, Данілова Т. Г. (2011)
Шашло Н. В. - Глобальная конкурентоспособность Украины сквозь призму международных рейтингов, Шевченко М. М. (2011)
Омельченко Л. С. - Тенденції функціонування фінансових інструментів на фінансовому ринку України та використання їх в діяльності підприємств, Харченко Н. В. (2011)
Логутова Т. Г. - Механізм взаємодії фінансово-кредитної системи з підприємствами, Дресвянников Д. А. (2011)
Сударев А. В. - Мотівація і моделювання взаємовигідних відносин між кредитором і позичальником, Сударев В. П., Омельченко Л. С. (2011)
Колодяжная И. В. - Дослідження практики управління оборотними коштами в торгівельних підпрємствах (2011)
Колосок В. М. - Управління проектним фінансуванням інвестиційної діяльності промислових підприємств, Набебіна О. Л. (2011)
Черната Т. М. - Корпоративна соціальна відповідальність як складова система стратегічного управління на підприємстві, Горохова Т. В. (2011)
Василенко В. М. - Підходи і методи оцінки інтелектуального капіталу (теоретичний аспект) (2011)
Захаренко Н. С. - Обґрунтування оцінок ефективності використання методів фінансового аналізу на підприємствах (2011)
Кравченко В. М. - Оцінка економічної ефективності ремонтів на основі даних діагностики, Ченцов М. О., Сидоров В. А. (2011)
Кравченко В. М. - Економіка попереджуючого ремонту, Сидоров В. А., Ланська С. П. (2011)
Момот О. І. - Особливості розрахунку ефективності діяльності підприємства, Самойлов П. І. (2011)
Синенко И. А - Современные принципы и методы инвестиционного менеджмента, Бритченко Г. И. (2011)
Анісімова О. М. - Аналіз міжнародного ринку металопродукції за регіонами світу: Північна Америка, Південна та Центральна Америка (2011)
Клюйков Р. С. - Формації глобальної економічної системи, Клюйков С. Ф. (2011)
Клюйков Р. С. - Етапи інженерії – ідеальною математикою, Клюйков С. Ф. (2011)
Потапчик О. А. - Інтегральна оцінка якості послуг підприємств житлово-комунальної сфери (2011)
Загорна Т. О. - Формування енергоефективної структури промислового виробництва: умови й критерії (2011)
Гончаренко В. В. - Формування стратегії росту організацій споживчої кооперації (2011)
До уваги авторів (2011)
Бакуменко В. Д. - Статистика та динаміка захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2006-2009 рр. (2010)
Бойко-Бойчук О. В. - Модель державного управління розвитком міста: суб’єкт-просторова інтерпретація (2010)
Алейнікова О. В. - Державне регулювання відносин власності та господарювання в аграрному секторі (2010)
Бова Т. В. - Розвиток інноваційних ідей в теорії державного управління (2010)
Гурковський В. І. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення феномену глобалізації (2010)
Кушнір М. А. - Організаційно-правові засади надання зовнішньої технічної допомоги: світовий досвід та реалії України (2010)
Любімов В. І. - Напрями державного впливу на інноваційно-інвестиційну складову економічного розвитку (2010)
Малиш Н. А. - Екологічно-інноваційні аспекти державного регулювання підприємницької діяльності (2010)
Олійченко І. М. - Інформаційний підхід у дослідженнях ефективності функціонування системи державного управління (2010)
Пельтек Л. М. - Індикативне планування як напрям підвищення ефективності державного управління інвестиційними ресурсами в промисловості (2010)
Піддубна Л. П. - Роль і завдання Академії муніципального управління у підготовці фахівців з документознавства та інформаційної діяльності для органів державного управління та місцевого самоврядування (2010)
Попов С. А. - Суспільство: історична змінність та інновації (2010)
Романенко К. М. - Об’єктна підсистема та функції системи державного маркетингу (2010)
Руденко О. М. - Аксіологічний підхід до концептуалізації парадигми суспільної стабільності в державному управлінні (2010)
Рудкевич І. В. - Чинники впливу на розвиток соціального захисту населення на рівні держави (2010)
Щербакова Н. Ф. - Формування компетентностей державних службовців для надання послуг у сфері підпримницької діяльності, Сороко В. М. (2010)
Стойка А. В. - Проблеми управління девіацією процесів соціалізації в умовах ринкової трансформації економіки (2010)
Темиргалієв Р. І. - Процеси формування органів управління державою та її адміністративно-територіальними одиницями (2010)
Чала Н. Д. - Вплив соціального капіталу на економічний розвиток країни (2010)
Черленяк І. І. - Синергетико-системологічний підхід та організація державного управління (2010)
Шевченко Н. О. - Державна інноваційна політика визначення стратегічних пріоритетних напрямів в сільському господарстві (2010)
Балабанова Н. В. - Методологічний аспект державного механізму стратегічного регулювання машинобудування в Україні (2010)
Бачинська К. В. - Інституційні системи управління : світова практика (2010)
Бобро А. Ю. - Державно-управлінські механізми забезпечення роботи зі зверненнями громадян до уряду (2010)
Бурлаков П. М. - Функції держави в управлінні соціально-економічними процесами (2010)
Вітенко О. А. - Громадянське суспільство як основа демократичної держави (2010)
Ветвицький Д. О. - Роль держави у раціональному використанні природних ресурсів та охорони довкілля щодо забезпечення якості життя (2010)
Ганєва О. М. - Житлово-комунальне господарство як об’єкт державного управління (2010)
Гнатенко Л. А. - Нормативно-законодавче регулювання діяльності залізничного транспорту органами державної влади (2010)
Денисенко О. М. - Мегарегулятор фінансових ринків: чи готова Україна до його створення? (2010)
Дончик Н. П. - Аналіз стану сучасних досліджень міжрівневої взаємодії у системі державного управління (2010)
Застрожнікова І. В. - Ефективне управління в ієрархічних системах аграрної сфери (2010)
Карпенко Н. М. - Аналіз концентрації, монополізму і ефекту масштабу для антимонопольного регулювання (2010)
Колісніченко М. П. - Формування системи науково – обґрунтованого державного регулювання сфери виноградарства в Автономній Республіці Крим (2010)
Коломієць А. О. - Організаційний аспект механізму державного регулювання споживчих ринків в Україні (2010)
Кравченко В. В. - Досвід вироблення політики розвиткушкільної освіти США (2010)
Матвєєнко І. В. - Теоретичні аспекти впливів інформаційно-комунікативних технологій на становлення громадянського суспільства (2010)
Микитенко Д. О. - Інкорпорація технологій державного регулювання в системно-топологічний аналіз ефективності медико-генетичної служби (2010)
Морозова Н. Г. - Сучасний кадровий менеджмент на державній службі в країнах світу та європейського союзу:досвід для України (2010)
Новицька Т. А. - Сучасні пріоритети інвестиційної політики України (2010)
Савоста О. П. - Державне регулювання розвитку курортів як складова екологічної функції державного управління (2010)
Парій Я. П. - Особливості формування інвестиційного клімату в країнах з перехідною економікою (досвід республіки Польща) (2010)
Побережний О. В. - Зарубіжний досвід реалізації соціальної політики держави (2010)
Валентюк І. В. - Механізми побудови системи контролю на регіональному рівні (2010)
Іванова Т. В. - Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2010)
Хвесик Ю. М. - Засади формування державної інвестиційної політики в АПК на регіональному рівні (2010)
Зайцева І. О. - Концептуальні підходи до формування змісту статуту територіальної громади (2010)
Захаренко К. В. - Шляхи співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування України з молодіжними організаціями (2010)
Марковський С. С. - Фінансове забезпечення регіональної політики ЄС (2010)
Охоцький І. Л. - Вплив способу формування органів місцевого самоврядування у адміністративному районі на соціально-економічний розвиток держави (2010)
Омельченко Л. С. - Формирование целостной системы налогового стимулирования инновационной деятельности, Лактіонова О. Ю. (2011)
Цибульська Л. О. - Людські ресурси, як важлива складова управління інтелектуальним потенціалом підприємства (2011)
Цибульська Л. О. - Вплив ринку інтелектуальної власності на інноваційну діяльність, Агілєра Амайа Гладіс Віра (2011)
Литвиненко І. Л. - Інвестиційна діяльність України в сучасних умовах (2011)
Жабенок І. В. - Установление равновесия по Нэшу на рынках с преобладанием нелегально распространяемой информации (2011)
Лисиця К. С. - Рыночные условия развития естественных монополий в странах центральной и восточной Европы (на примере железнодорожного транспорта) (2011)
Макаренко М. В. - Синергетичний підхід в управлінні формуванням конкурених переваг регіону (2011)
Фролова З. В. - Алгоритм управления организационными процессами прогнозирования развития инновационных объектов техники (2011)
Ликін О. О. - Эффективность ярмарочно-выставочной деятельности, Швецов О. В. (2011)
Черненко Г. С. - Регулювання процесів міжнародної тру-дової міграції на національному рівні (2011)
Сидоренко О. М. - Экономическая, правовая и идеологическая обусловленность номинационных процессов (2011)
Щолокова О. М. - Оптимізація збутової діяльності компаній в сучасних умовах, Кострова О. С. (2011)
Шайхатдінов А. З. - Проектування процедури формування стратегії конкурентоспроможного розвитку підприємства, Макаренко М. В. (2011)
Кувандиков Е. О. - О реализации синергетического подхода в конструктивно-проективной деятельности педагога (2011)
Верескун М. В. - Эффективное управление, как фактор обеспечения стратегии конкурентоспособности крупных промышленных объединений, Колосок В. М., Дроботіна К. М. (2011)
Перепадя Ф. Л. - Аналіз факторів формування кадрової політики промислових підприємств (2011)
Колодяжна К. А. - Аналіз формування оборотних коштів (2011)
Ткаченко А. М. - Альтернатива инвестиционных решений реконструкции очистных соoружений ОАО "Запорожсталь" (2011)
Пожуєв О. В. - Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України (2011)
Горошкова Л. А. - Оптимізація обсягів виробництва в металургійній галузі за умов кризи (2011)
Пожуєва Т. О. - Диференціація принципів економічної безпеки підприємства та дослідження її складових (2011)
Горошко О. В. - Определение спектров демографически обусловленных и деградационно-паразитических потребностей как основа планирования в многоотраслевой хозяйственной системе, Дудник І. О. (2011)
Мінц О. Ю. - Современные методы анализа данных в финансово-кредитной сфере, Хаджинова О. В. (2011)
До уваги авторів (2011)
Бакуменко В. Д. - Загальні моделі діяльнісного підходу як інструмент дослідження суб’єкт-об’єктних відносин (2012)
Молодцов О. В. - Постмодерністські витоки європейського врядування : методологічний дискурс (2012)
Алейнікова О. В. - Механізм виділення ресурсів для державної підтримки АПК в сучасних умовах (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Реалізація стратегічних завдань держави щодо удосконалення існуючої структури промисловості (2012)
Антонов А. В. - Методи державного регулювання розвитку сільських територій (2012)
Биркович Т. І. - Реалізація пріоритетів енергетичної політики України в умовах глобалізації (2012)
Брус Т. М. - Організаційні засади надання адміністративних послуг в Україні, Даньшина Ю. В. (2012)
Бульба В. Г. - Перспективи вдосконалення соціального захисту бездомних громадян в Україні, Кулініч О. В., Меляков А. В. (2012)
Вишиванюк М. В. - Роль держави у захисті регіональних пріоритетів (2012)
Гіндес О. Г. - Економіко-правові засади природокористування в Україні (2012)
Жарая С. Б. - Запровадження доктрини "новий публічний менеджмент” у сфері надання адміністративних послуг з питань ведення підприємницької діяльності (2012)
Ковалевська О. П. - Оцінка загальносвітових тенденцій розвитку міжнародного іпотечного кредитування як елементу державної житлової політики (2012)
Кондратюк Т. В. - Використання наукових досліджень у цілях удосконалення державно-управлінської сімейної політики на початку XXI століття (2012)
Литвин Ю. О. - Державне управління цілісним соціально-економічним територіальним комплексом держави у просторовому аспекті (2012)
Матійко С. А. - Державні пріоритети відтворювального розвитку промисловості (2012)
Мокрецов С. Є. - Фактори, які визначають стан репродуктивного здоров’я населення (2012)
Піддубна Л. П. - Особливості документування діяльності та планування роботи колегіальних органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні (2012)
Рибачук В. Л. - Розвиток методологічних основ державного управління житлово-комунальним господарством (2012)
Туркіна І. Є. - Призначення інститутів судової влади в механізмі держави (2012)
Червякова О. В. - Аналіз законодавчого регулювання українського інформаційного суспільства (2012)
Шпачук В. В. - Основні антикризові заходи суб’єктів державного управління банківською системою України в 2008-2009 роках (2012)
Василець О. М. - Церква та політика сьогодні: співпраця та самостійність (2012)
Власенко О. С. - Актуальні поблеми та перспективи державного регулювання національної інноваційної системи (2012)
Галайчук Б. В. - Ефективність формування та реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я (2012)
Гаряча Ю. П. - Адаптація законодавства країн Балтії до надбання спільноти (acquis communautaire): досвід для України (2012)
Герасименко І. С. - Побудова інвестиційної моделі управління сталим розвитком регіону (2012)
Глеба В. Ю. - Формування регіональної інфраструктури геопросторових даних Київської області (2012)
Замикула І. В. - Механізм державного регулювання системи продовольчого забезпечення у соціально-економічному розвитку регіону (2012)
Корецький О. М. - Податковий контроль як необхідна умова функціонування ефективної податкової системи (2012)
Левітан А. Л. - Європейський досвід державного управління з протидії незаконній міграції (2012)
Лещенко В. В. - Вплив держави на напрями діяльності банківського нагляду в Україні (2012)
Лосіхін О. О. - Сегрегація у професійній сфері за ознакою статі в сучасному українському суспільстві: проблеми та шляхи вирішення (2012)
Мазур С. С. - Теоретичні основи державного управління у сфері забезпечення безпеки органів державної влади (державна охорона) (2012)
Марінов М. М. - Засади державного регулювання рекреаційної сфери (2012)
Петросова О. В. - Європейська система освіти підготовки управлінських кадрів у правоохоронній сфері (2012)
Сергієнко Є. В. - Структура та класифікація механізмів взаємодії суб’єктів місцевого самоврядування (2012)
Синиця М. І. - Концептуальні засади технологізації державного управління (2012)
Тихонович В. В. - Застосування механізмів державного управління економічними взаємовідносинами урядами розвинених країн світу (2012)
Тринчук С. В. - Оцінка стану реалізації проектів державно-приватного партнерства в Україні (2012)
Харченко Г. А. - Стан розвитку системи державних закупівель в Україні (2012)
Шостак Л. Й. - Організація взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (2012)
Яцук І. П. - Застосування результатів економічної оцінки земель у господарському механізмі (2012)
Козловський В. О. - Концептуальні засади результативності муніципальної влади (2012)
Сорока М. П. - Система моніторингу і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Темиргалієв Р. І. - Моделі застосування організаційно-економічних механізмів управління регіоном (2012)
Євсюкова О. В. - Підготовка посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування: особливості та тенденції розвитку в Україні (2012)
Лемешко С. А. - Регулювання ринку праці в державній і регіональній політиці зайнятості (2012)
Цвьок В. І. - Наукові засади державної регіональної промислово-інноваційної політики (2012)
Черняк О. Ю. - Сільська територіальна громада, як основа забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні (2012)
Бакуменко В. Д. - Творчий звіт з робіт у галузі наук "державне управління" у 2002 - 2011 роках (2012)
Толкованов В. В. - Розвиток лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування як один з пріоритетних напрямів реалізації адміністративної реформи в Україні (2012)
Давидова Ю. В. - Роль децентралізації в системі публічного менеджменту: досвід Франції, Пасічник М. В. (2012)
Жовнірчик Я. Ф. - Трансформація механізмів державного управління розвитком регіонів України в умовах європейської інтеграції (2012)
Кураташвілі А. А. - Теория верховенства интересов народа – определяющая теоретическая основа государственного управления в интересах народа (2012)
Кураташвілі А. А. - Проблемы государственного управления и двуединая задача налоговой политики (2012)
Пашко Л. А. - Управлінські відносини у форматі: "оцінювач – оцінюваний": сутнісні характеристики (2012)
Алейнікова О. В. - Достоїнства і недоліки регіональної системи державної підтримки організацій АПК (2012)
Бережний Я. В. - Державне управління і нові управлінські технології (2012)
Бєлкін Л. М. - Проблеми забезпечення законності в сфері державного управління культурою (2012)
Биркович Т. І. - Умови розвитку новітніх технологій у сфері енергетики України (2012)
Бондарчук Н. В. - Напрями вдосконалення механізмів державної політики розвитку інноваційного потенціалу регіонів в контексті антикризового управління (2012)
Гіндес О. Г. - Напрями підвищення еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів (2012)
Ємельянов В. М. - Взаємодія держави і бізнесу в регулюванні економічних процесів та зміцненні економічної безпеки (2012)
Кобець А. С. - Вища освіти як потужний інструмент довгострокової стратегії підготовки кадрів та розвитку людських ресурсів (2012)
Ковалевська О. П. - Підходи та і прийоми реалізації земельної політики у сфері житлового будівництва (2012)
Кондратюк Т. В. - Концептуальні моделі як відображення різних аспектів державної управлінської політики (2012)
Лисов І. В. - Поєднання принципів бюджетного фінансування й ринкового саморегулювання в житловій політиці (2012)
Литвин О. П. - Державне управління захистом безпеки довкілля, як складова реформування державної влади в Україні (2012)
Мокрецов С. С. - Подолання бідності в Україні: соціально-економічний аспект державної політики розвитку репродуктивного здоров'я населення (2012)
Онищук С. В. - Історико-правовий аналіз та філософське підґрунтя розподілу влад між державою та церквою (2012)
Піддубна Л. П. - Документ та його основні характеристики: сутність поняття, властивості, атрибути (2012)
Чала Н. Д. - Моделі-підходи державного управління економічним розвитком країни в умовах глобалізації (2012)
Шевченко М. М. - Незаконна міграція з країн сходу в Європу через територію України як загроза міжнародній та національній безпеці, Смирнова Н.С. (2012)
Шпачук В. В. - Система державного управління банківською системою України: структура та суб’єкти (2012)
Бєлоусов В. М. - Державне регулювання системи пенсійного забезпечення в контексті історії (2012)
Бичков С. І. - Методологічні підходи до формування та розвитку системи соціального захисту населення (2012)
Владіміров Т. О. - Законодавство ЄС у сфері контролю над експортом товарів і технологій подвійного використання (2012)
Гіндес А. В. - Ефективність реалізації механізмів регулювання економічної безпеки національної економіки (2012)
Григорчак І. М. - Оптимізація взаємовідносин політичної та адміністративної еліт: теоретико-методологічний аспект (2012)
Клименюк О. М. - Напрями удосконалення механізму державного управління правоохоронною діяльністю (2012)
Козак В. І. - Політика держави в контексті адміністративної реформи (2012)
Корінчевська І. А. - Державні механізми формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді (2012)
Крамаренко Л. В. - Впровадження сучасних технологій у систему соціального захисту багатодітних сімей (на прикладі м. Ялта) (2012)
Левітан А. Л. - Особливості законодавчих механізмів державного управління з протидії незаконній міграції в Україні (2012)
Лосіхін О. О. - Забезпечення рівних прав та можливостей державних службовців жиночої та чоловічої статі в процесі адміністративного реформування (2012)
Мазур С. С. - Адміністративна реформа у сфері забезпечення безпеки органів державної влади (2012)
Морозова Н. Г. - Методичні засади проведення моніторингу якості робочої сили на ринку праці в сфері державної служби (2012)
Петросова О. В. - Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кадрового забезпечення безпекового сектору держави (2012)
Попадюк Н. І. - "Соціальний ліфт” як механізм формування державно-управлінської еліти України (2012)
Синячов О. П. - Міжнародні принципи формування законодавства про доступ до інформації (2012)
Совівський О. М. - Сучасні напрями реалізації державної політики України в зовнішньополітичній сфері в контексті європейської інтеграції (2012)
Тихонович В. В. - Приклад ефективних механізмів державного управління в сфері експортного кредитування (2012)
Туча В. - Виділення та систематизація державно-управлінських механізмів імплементації політичних рішень (2012)
Дацій Н. В. - Посилення соціальних повноважень місцевого самоврядування як основа реалізації концепції "соціальної держави" (2012)
Антонов А. В. - Механізм координації існуючих характеристик сільського способу життя та формування перспективних соціальних форм життєдіяльності сільського населення (2012)
Заікіна О. О. - Окремі аспекти термінології та класифікації документів установи (2012)
Литвин Ю. О. - Політика розвитку сільських територій (2012)
Матійко С. А. - Методи промислової політики за змістом і характером впливу на об’єкт (2012)
Сорока М. П. - Завдання регіональних органів управління щодо забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Темиргалієв Р. І. - Вдосконалення механізмів здійснення міжнародної економічної діяльності регіону (2012)
Чернов С. І. - Теоретичний зміст та поняття регіональної політики (2012)
Воскобійник С. І. - Політика органів місцевого самоврядування щодо залучення інвестицій (2012)
Герасименко І. С. - Ефективна регіональна інвестиційна політика як умова розвитку територій (2012)
Гура Я. В. - Деформація економічного розвитку регіонів як наслідок недосконалості існуючих механізмів державного регулювання (2012)
Кощинець В. В. - Напрями використання позитивного зарубіжного досвіду регулювання регіонального розвитку (2012)
Равлюк В. В. - Організаційно-економічні заходи підтримки інноваційної діяльності регіонів (2012)
Холоднюк З. В. - Розвиток функцій і повноважень державних структур у формуванні економічної політики регіонів (2012)
Колосок В. М. - Формування фінансового забезпечення стратегічного управління великих промислових підприємств, Дроботіна К. М. (2012)
Савченко А. Ф. - Разработка системы компетенций персонала предприятий, Палеева Л. М. (2012)
Савченко А. Ф. - Оценка эффективности системы управления персоналом предприятий, Палеева Л. М. (2012)
Зинченко С. Г. - Повышение результативности использования ресурсов предприятия (2012)
Зинченко С. Г. - Анализ упущенной выгоды (2012)
Горошкова Л. А. - Визначення рівня сталого розвитку чорної металургії та технологічно споріднених галузей (2012)
Приймаков О. Г. - Моделювання динаміки ринкової економіки України, Коваленко А.С. (2012)
Колосок В. М. - Инвестиционная база промышленного сектора Украины: анализ и стратегические перспективы, Богачев А. С., Рашевский С. Н. (2012)
Верескун М. В. - Конкурентна боротьба і конкурентоспроможність крупних корпоративних структур (2012)
Турченко Д. К. - Экономические реформы Столыпина: анализ с позиций современности (2012)
Харченко Н. В. - Особенности размещения акций Украинских предприятий на фондовой бирже (2012)
Харченко Н. В. - Совершенствование методики расчета индекса Украинских акций как механизм повышения ликвидности фондового рынка (2012)
Шестакова Т. М. - Управление неформальными группами в организации, Зёма А. С. (2012)
Зинченко С. Г. - Совершенствование организации учётно-экономической службы предприятия (на примере ГП "ММТП") (2012)
Чентуков Ю. І. - Особливості розвитку міжнародного науково-технічного обміну в сучасних умовах (2012)
До уваги авторів (2012)
Войтюк І. Ф. - Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів в задачах екологічного моніторингу, Дивак М. П., Неміш В. М. (2011)
Андрюхин А. И. - Компьютерные оценки единственности решений одной задачи идентификации (2011)
Грездов Г. Г. - Стратегии построения эффективной комплексной системы защиты информации в автоматизированных системах (2011)
Глушак В. В. - Побудова системи захисту інформації заданого рівня захищеності з використанням теорії ігор, Новіков О. М. (2011)
Дмитрієва О. А. - Генерація стійких блокових методів для розв’язання жорстких диференційних рівнянь і їх систем (2011)
Иваница С. В. - Методы контроля точности результирующих интервалов при вычислении интервальных полиномиальных функций, Меркулов А. В. (2011)
Чемерис А. А. - Об одном методе распараллеливания тесногнездовых циклов, Горунова Ю. А., Смирнов А. Д. (2011)
Аноприенко А. Я. - Представление постбинарных форматов чисел с плавающей запятой в контексте интервальных вычислений, Иваница С. В., Кулибаба С. В. (2011)
Баркалов A. A. - Матричная реализация композиционного микропрограммного устройства управления с общей памятью, Зеленева И. Я., Хатгут Байрек, Татолов Е. Р. (2011)
Баркалов А. - Оптимизация схемы КМУУ с разделением кодов, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н. (2011)
Баркалов А. А. - Применение кодирования совместимых микроопераций для уменьшения аппаратурных затрат в схеме устройства управления с разделением кодов, Лаврик А. С., Мирошкин А. Н. (2011)
Баркалов А. А. - Операционный автомат переходов с дополненным множеством операций переходов, Бабаков Р. М. (2011)
Баркалов А. А. - Синтез устройств управления с преобразованием кодов объектов, Опанасенко В. Н., Баркалов А. А. (2011)
Башков Е. А. - Исследование влияния сетевого интерфейса на эффективность модульной многопроцессорной кластерной системы, Иващенко В. П., Швачич Г. Г., Ткач М. А. (2011)
Башков Е. А. - Перспективы применения современных коммуникационных технологий и исследование их влияния на эффективность многопроцессорных кластерных систем, Иващенко В. П., Швачич Г. Г., Ткач М. А. (2011)
Бельков Д. В. - Статистический анализ трафика сети с беспроводным доступом, Едемская Е. Н. (2011)
Грищенко В. И. - Основные направления развития современных сетевых процессоров, Ладыженский Ю. В., Моатаз Юнис. (2011)
Погорелый С. Д. - К вопросу формализации проектирования приложений для кластерных систем с GPU (2011)
Погорілий С. Д. - Застосування паралельних версій генетичних алгоритмів в комп’ютерних мережах, Білоус Р. В. (2011)
Попов Ю. В. - Алгоритм перераспределения вычислительной нагрузки в сети при распределённом логическом моделировании цифровых систем, Балута А. В. (2011)
Скобцов Ю. А. - Построение тестов для перекрестных неисправностей типа задержка, Скобцов В. Ю., Ияд К. М. Нассер. (2011)
Rodriges Zalipynis R. A. - ChronosServer: real-time access to "native” multi-terabyte retrospective data warehouse by thousands of concurrent clients (2011)
Бабков В. С. - Методи візуалізації даних складної структури на основі деревоподібних карт, Серік М. О. (2011)
Башков Е. А. - Возможности платформы CUDA при реализации воксельного представления дуг для объемных 3D дисплеев, Авксентьева О. А., Харченко Н. О. (2011)
Карабчевский В. В. - Реализация алгоритмического подхода к вопросу обработки изображений, Магдалина С. Н. (2011)
Костюкова Н. С. - Контентно – залежне масштабування зображень зі збереженням значущих об’єктів, Шеховцов С. О. (2011)
Мальчева Р. В. - Исследование влияния шага трассирования лучей и коэффициента различия в цвете на время выполнения формирования изображения, Юнис М., Джамиль А. (2011)
Медведєв Д. Г. - Дискримінантна функція параметризованих еозинофілів, Бурлак О. В., Головко В. О. (2011)
Радченко В. И. - Проектирование программного обеспечения для трехмерного NURBS моделирования, Карабчевский В. В. (2011)
Романюк О. Н. - Класифікація графічних відеоадаптерів, Довгалюк Р. Ю., Олійник С. В. (2011)
Романюк О. Н. - Високопродуктивна конусна модель піксела для антиаліайзингу відрізків прямих, Курінний М. М., Костюкова Н. С., Мельник О. В. (2011)
Романюк О. В. - Високопродуктивний метод формування реалістичних зображень рельєфних поверхонь на базі нової моделі дистрибутивної функції (2011)
Самощенко О. В. - Передискретизація зображень у гексагональній системі координат hex2, Ходус С. В. (2011)
Яців В. Б. - Визначення оцінок якості металографічних зображень при масштабуванні дефектів, Русин Б. П. (2011)
Артеменко В. А. - Компьютерные оценки решения стохастической транспортной задачи (2011)
Валуйський В. М. - Веб-орієнтована комп’ютерна система підтримки навчального процесу підвищення кваліфікації, Гончаренко М. В., Павловський А. А., Безпалий Є. О. (2011)
Григорьев А. В. - Состав параметров адаптации на проблемную область в инструментальной оболочке для автоматизации построения интеллектуальных САПР (2011)
Григорьев А. В. - Анализ средств автоматизации построения VHDL-программ, Грищенко Д. А. (2011)
Григорьев А. В. - Анализ существующих способов создания интерфейса "языки формальных спецификаций — проблемно-ориентированные языки", Морозова О. В. (2011)
Григорьев А. В. - Представление сайта на языке HTML как модели структурного уровня САПР, Павловский Е. В. (2011)
Заболотникова В. С. - Учет субъектов предпринимательской деятельности в условиях неопределенности на основе метода нечеткой кластеризации (2011)
Кадомский К. К. - Сеть ART с нечеткими весами связей (2011)
Логинов А. В. - Построение модели распределения нагрузки на головку бедренной кости, Ермаков Д. Г. (2011)
Межуєв В. І. - Лінгвістичний підхід до розгляду архітектури інструментів предметно-орієнтованого математичного моделювання (2011)
Минухин С. В. - Оптимизация энергопотребления вычислительных ресурсов при изменении спроса и предложения на них в системе экономических отношений двухуровневого GRID (2011)
Мокін В. Б. - Оптимізація параметрів геоінформаційних моделей об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху міста, Сторчак В. Г., Гавенко О. В., Олександров І. В. (2011)
Пасічник Н Р. - Формалізм в постановці задачі створення якісного сайту, Дивак М. П. (2011)
Пашинская А. В. - Использование ячеечного подхода при разработке геометрической модели генерации и роста многогранников в пространстве (2011)
Рябченко В. В. - Использование моделирующей среды для создания программного обеспечения программно-аппаратного комплекса управления роботом-манипулятором семейства Katana фирмы Neuronics AG, Дацун Н. Н. (2011)
Саух С. Є. - Математичне та програмне забезпечення розв’язку задач моделювання рівноважного стану ринків електроенергії, Борисенко А. В. (2011)
Смолий В. Н. - Особенности концепции управления конструкторской подготовкой производства электронных аппаратов (2011)
Степных А. И. - Создание обучающего видеоролика "Пожарная безопасность в шахте", Коханова Ю. И., Годла А. С., Хамидуллина Е. Д., Карабчевский В. В. (2011)
Федяев О. И. - Агентно-ориентированное моделирование процесса производства промышленных смесей, Зудикова Ю. В. (2011)
Хмелевой С. В. - Информационная технология извлечения знаний для прогнозирования временних рядов, Васяева Т. А. (2011)
Бабосюк Н. А. - Нечеткая модель оценки экономического состояния предприятия сферы телекоммуникаций, Каргин А. А. (2011)
Гученко М. I. - Диференцiйне рiвняння гармонiйної моделi людини-оператора в системi компенсацiйного стеження (2002)
Чумаченко О. I. - Вибiр оптимального хостингу, Шанойло О. В. (2002)
Архiпов О. Є. - Порiвняльний аналiз методiв варiювання вибiрки, Бабенко Є. А. (2002)
Юрченко Ю. П. - Метод розпiзнавання рукописних знакiв, Брага В. О. (2002)
Стенiн О. А. - Методологiя оцiнки i керування якiстю веб-проектiв, Папазова О. В., Петращук Д. М. (2002)
Лисенко О. I. - Математична постановка задачi оптимального керування екологiчним станом техногенно навантажених територiй, Чумаченко С. М., Чеканова I. В., Турейчук А. Н. (2002)
Гусинiн В. П. - Аналiз направлень адаптацiї повiтряноплавательных технологій нового поколiння в iнтересах нацiональної безпеки України, Гусинiн А. В., Казак В. М., Лисенко О. I. (2002)
Рябченко I. Н. - Порiвняльний аналiз багатокрокової схеми узагальненого математичного програмування з традицiйними методами оптимізації при автоматизованому управлiннi потокорозподiлом в СПРВ (2002)
Стенiн О. А. - Особливостi побудови автоматизованих навчальних систем при виконаннi оператором дискретних операцiй, Пасько В. П., Пасько Є. В. (2002)
Чумаченко О. I. - Оцiнка вiддачi сайта та оптимальний розподiл грошей на її пiдвищення, Шанойло Ю. В. (2002)
Тiмофєєв В. О. - Синтез супремального алгоритма управлiння при наявностi зовнiшнього сигнала, що задається (2002)
Кулiй В. М. - Нонiусно - кореляцiйний метод контролювiбрацiй механiчних систем, Сильвестров А. М., Шефер О. В. (2002)
Руденко О. Г. - Нейроуправлiння нелiнейними динамичними об’эктами за допомогою багатошарового персептрону, Шамраєв А. А. (2002)
Бодянський Є. В. - Про адаптивний алгоритм нечiткої кластеризацiї даних, Горшков Є. В., Кокшенев I. В., Колодяжний В. В. (2002)
Тєрьошин В. М. - Автоматизованi системи, основанi на знаннях, Суховєєва Н. I., Донець Л. Ю. (2002)
Томашевська Т. В. - Комп’ютерне моделювання розповсюдження рiдких забруднень на техногенно небезпечних об’єктах (2002)
Свiдерський В. Є. - Методичнi пiдходи до обгрунтування часткових та інтегральних критерiїв для вибору оптимального складу мобiльної екологічної лабораторiї, Слободяник В. А., Гнилицький Ю. I. (2002)
Михальов О. I. - Порiвняння багатомодельного та фаззi-нейро пiдходiв до передбачення станiв нестацiонарних динамiчних систем, Лиса Н. В. (2002)
Теленик С. Ф. - Багаторiвневий пiдхiд до проектування управляючих вбудованих систем, Глушко Є. В. (2002)
Шемсединов Т. Г. - Розподілені інформаційні системи у задачах моделювання, Стенiн О. А. (2002)
Помулев В. В. - Моделювання та фрактальна параметризацiя дендритiв нейронів, Михальов О. I., Бондаренко Я. С., Деревянко О. I. (2002)
Гуда А. I. - Моделювання нелiнiйної динамiки системи керування натискувальними вiнтами блюмiнгу, Михалев О. I., Зiнченко М. Д. (2002)
Архипов О. Є. - Застосування рангових статистик при побудовi критерiю структурної iдентифiкацiї апроксимативних моделей, Бабенко Є. А. (2003)
Блажко О. В. - Моделювання процесiв взаємодiї компонентiв комп’ютерно-iнтегрованих систем iз застосуванням апарату процесних алгебр, Лiсовиченко О. I., Пуховський Є. С., Ямпольський Л. С. (2003)
Стенiн О. А. - Методологiчнi та теоретичнi основи прийняття рiшень, Денисенко В. В. (2003)
Кiку А. Г. - Покращення калмановскої фiльтрацiї змiнних стану, Бурлаков В. М. Аглоткова О. С. (2003)
Нiкулiн П. Є. - Синтез оптимальних управлiнь для коливальних систем другого порядку при наявностi зовнiшнiх впливiв (2003)
Архипов О. Є. - Застосування кластерного аналiзу для структурування даних експертного опитування, Архiпова С. А., Носок С. О. (2003)
Пасько В. П. - Дослiдження пiдсистеми виявлення несанкцiонованого доступу в корпоративну мережу, Приймак В. I. (2003)
Костюк В. I. - Теоретичнi основи iнформацiйних семантичних систем, Стєнiн О. А., Проценко С. В. (2003)
Шемсединов Т. Г. - Об’єктний пiдхiд для моделювання технологiчного процесу, комплектацiї виробiв й балансу ресурсiв для MES-систем (2003)
Свiтличний В. I. - Прийняття рiшень i "адаптивне мислення” (2003)
Ткач М. М. - Основнi концепцiї методологiї структурного системного аналiзу I проектування ГВС (2003)
Томошов В. М. - Iндикативне управлiння освiтою на Українi, Богданова Н. В. (2003)
Краснощок I. В. - Дослiдження пiдходiв i розробка засобiв реалiзацiї автоматизованих учбових мiсць, Буговський С. С., Остапченко К. Б., Ямпольский Л. С. (2003)
Михальов О. I. - Iнформацiйнi критерiї параметричної iдентифiкацiї динамічних систем, Гуда А. I. (2003)
Пархоменко I. I - Захист серверiв DNS, як засiб безпеки Internet-комерцiї, Крилов Є. В. (2003)
Деревянко О. I. - Моделювання хаотичних режимiв у системах управлiння, Михальов О. I. (2003)
Лісовиченко О. І. - Візуалізація моделювання гіперпросторово-розподілених гнучких комп’ютерно-інтегрованих виробничих систем, Данішевський Б. М., Пуховський Є. С., Ланкін Ю. М., Ямпольський Л. С. (2004)
Кіку А. Г. - Аналіз ступеня доказу основних методів оптимального управління та областей їх застосування, Бурлаков В. М. (2004)
Стєнін O. А. - Аналіз підходів до моделювання дискретно-неперервних виробничих систем, Нікулін П. Є. (2004)
Лісовиченко О. І. - Моделювання процесів у дискретно-подійних системах ієрархічними розподіленими в часі сітками Петрі, Остапченко К. Б., Пуховський Є. С., Ямпольський Л. С. (2004)
Шевченко В. Л. - Логістична SL- згортка та логістична SL- сплайн інтерполяція в моделях процесів розвитку (2004)
Михальов О. I. - Дослiдження методiв глобального пошуку навчання нейронних мереж, Демченко Д. А. (2004)
Головащенко Н. В. - Математичні характеристики багатоканальних інформаційних систем з шумоподібно кодованими сигналами, Корніловський В. П. (2004)
Костюк В. І. - Розв’язання задачі визначення складу орієнтуючих рухів об'єктів виробництва при проектуванні ГВС, Стєнін О. А., Лапковський С. В., Солдатова М. О. (2004)
Лошак Т. В. - Використання компонентної методології реінжинірингу бізнес-процесів в освіті, Крилов Є. В., Анікін В. К (2004)
Щерба А. А. - Застосування методів теорії ідентифікації для отримання аналітичних залежностей при дослідженні екологічних та енергетичних процесів, Мирунко В. М. , Сільвестров А. М. , Спінул Л. Ю. (2004)
Спінул Л.Ю. - Цілеспрямована кусочно-поліноміальна апроксімація експериментальних даних (2004)
Руденко О. Г. - Афiннi вiдеопроцесори у сучасних пристроях вiдеоефектiв, Сотнiков П. О. (2004)
Архіпов О. Є. - Інформаційний підхід до аналізу даних експертного оцінювання, Архiпова С. А. (2004)
Бодянський Є. В. - Нейро-фаззi-мережа Колмогорова з полiномiальними функцiями приналежностi та градiєнтний алгоритм її навчання, Горшков Є. В., Колодяжний В. В. (2004)
Ткач М. М. - Cистемний аналіз процесу проектування гнучких виробничих систем, Пасько В. П. (2004)
Фаніна Л. О. - Використання вейвлет-перетвотення для представлення мовних сигналів у задачі розпізнавання мови, Панченко А.І. (2004)
Бакуменко В. Д. - Методологічний підхід до аналізу процесів соціалізації в соціальних системах, Червякова О. В. (2012)
Кравченко С. О. - Концептуальні основи управління суспільними реформами (2012)
Кураташвілі Альфред Анзорович - Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц – необходимая политико-правовая основа государственного управления (2012)
Кураташвілі Анзор Альфредович - Противоречия социально ориентированной рыночной экономики и роль государственного управления в их преодолении (2012)
Соснін О. В. - Інноваційна діяльність як фактор розвитку і становлення громадянського суспільства в умовах інформаційної доби, Нелезенко Н. П., Яременко С. О. (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Сутність державної промислової політики як регулятора економічного розвитку країни (2012)
Биркович Т. І. - Особливості регулювання енергетики України в контексті гарантування енергетичної безпеки в світі (2012)
Гіндес О. Г. - Механізм управління процесами функціонування еколого-економічних систем (2012)
Ковалевська О. П. - Виявлення актуальних напрямів житлової політики та визначення її пріорітетів (2012)
Коврига О. С. - Роль державного регулювання у формуванні інституціонального середовища (2012)
Кочарян І. С. - Формування поля завдань державного управління вищою освітою, Клименюк О. М. (2012)
Кушнір М. О. - Інституційно-правові питання міжрегіональної співпраці в Україні у стратегіях розвитку регіонів: приклад досвіду Криму (2012)
Литвин О. П. - Механізми державного управління у забезпечені екологічної безпеки (2012)
Литвин Ю. О. - Стан і тенденції розвитку та розміщення продуктивних сил сільського господарства (2012)
Матійко С. А. - Розроблення механізмів державного регулювання структурного розвитку промисловості (2012)
Орленко Я. Ю. - Продовольчий підкомплекс у забезпеченні продовольчої безпеки країни (2012)
Піддубна Л. П. - Колегіальні органи управління: особливості організації та документування діяльності (2012)
Рибачук В. Л. - Деформації сучасної державної політики розвитку житлово-комунальної сфери (2012)
Темиргалієв Р. І. - Формування концепції державного управління соціально-економічним розвитком АР Крим (2012)
Шпачук В. В. - Напрями удосконалення системи державного управління анківською системою: організаційно-функціональний аспект (2012)
Галайчук Б. В. - Система державного регулювання суб’єктів підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я (2012)
Добрунов С. С. - Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку в управлінні промисловим комплексом України (2012)
Дончик Н. П. - Визначення проблем міжнародної взаємодії у системі державного управаління (2012)
Замикула І. В. - Еволюція формування ринку аграрної продукції і продовольства (2012)
Кизима Г. М. - Законодавчі засади інституційних особливостей державного регулювання фінансового сектору України (2012)
Клуб А. І. - Особливості регулювання пропорцій крупного, середнього та дрібного аграрного бізнесу на сільських територіях (2012)
Корецький О. М. - Проблеми та перспективи податковогорегулювання в Україні (2012)
Кравчун О. С. - Формувння інвестиційних механізмів для проведення структурної перебудови в Україні (2012)
Лещенко В. В. - Інформаційна прозорість діяльності банків (2012)
Марінов М. М. - Механізми здійснення державного контролюв туристичній сфері (2012)
Морозова Н. Г. - Зайнятість як складова системи соціально-трудовихвідносин в сфері державної служби України: соціологічна оцінка (2012)
Панін А. Г. - Сучасний інструментарій управління інвестиційно-будівельним комплексом (2012)
Сцібан О. Я. - Механізми використання інтелектуальних ресурсів в умовах глобалізації та невизначеності економічного середовища (2012)
Тихонович В. В. - Аналіз державних механізмів стимулювання співробітництва з країнами Європи (2012)
Ткачук Р. Л. - Особливості управління соціальними процесами України: визначеність, ступінь розвитку, ефективність реалізації (2012)
Цьвок В. І. - Специфіка дворівневої владної системи щодо цільової орієнтації розвитку промислової політики (2012)
Яцук І. П. - Державне регулювання розвитку земельних відносин з урахуванням специфіки землі як категорії власності й особливого виду нерухомості (2012)
Антонов А. В. - Чинники посилення виробничої функції сільських територій (2012)
Вишиванюк М. В. - Сучасна модель реалізації державної політики забезпечення комплексного і збалансованого розвитку регіонів (2012)
Сорока М. П. - Аналіз інституціональних передумов гармонізації партнерських відносин органів влади з бізнесом в регіоні (2012)
Герасименко І. С. - Розширення повноважень міжрегіональних державних структур у залученні інвестиційних ресурсів у регіональну економіку (2012)
Гура Я. В. - Інструменти стимулювання сталого розвитку регіонів України (2012)
Жабенко Л. В. - Система професійного навчання міських голів в Україні (2012)
Костерін В. А. - Система стимулювання упровадження технологій ресурсозабезпечення на комунальних підприємствах (2012)
Кощинець В. В. - Оцінка зовнішніх ресурсів здійснення соціально-економічної трансформації господарства регіону (2012)
Лемешко С. А. - Функціонування сучасного мотиваційного механізму забезпечення ефективної зайнятості населення регіону (2012)
Равлюк В. В. - Соціально-економічний підхід в державному управлінні регіональним інноваційним розвитком (2012)
Холоднюк З. В. - Принципи формування державного управління регіональною соціально-економічною системою (2012)
Богачевський П. С. - Варіативність та інваріантність філософських засад та наукових інтерпретацій концепту віртуальності (2013)
Дядюшкін О. М. - Основні підходи релігієзнавчої ідентифікації псевдорелігій (2013)
Кальмук І. П. - Тема кризи культури і раціональності у романі В. Петрова "Доктор Серафікус" (2013)
Кудря І. Г. - Громадянське суспільство і ринок (2013)
Куценко В. В. - Методологія часу: екзистенційно-релігійні інтуїції С. К'єркеґора (2013)
Пінчук Є. А. - Цінності університету в сучасному суспільстві: виклики та загрози (2013)
Поздняков М. В. - Методологические перспективы этносинергетики (2013)
Пугач А. В. - Потреби та інтереси – витоки рекламної діяльності (2013)
Товмаш Є. А. - Соціальна справедливість та економічна ефективність ринкової економіки в Україні (2013)
Угляр Я. Ю. - Метафізичне вчення І. Гізеля у контексті розвитку західноєвропейської філософії XVII–XVIII ст. (2013)
Шеремет Л. А. - Об'єктивні риси походження права в ранніх цивілізаціях (філософсько-правові аспекти) (2013)
Кудрявський І. В. - Особливості конкурентоспроможності України на рубежі ХХ–ХХІ столітть: політологічний аналіз (2013)
Тихомирова О. К. - Про роль та місце інформаційної політики в сучасному світі (2013)
Петрушов В. М. - Й. Г. Гаман як засновник німецького вчення про безпосереднє знання (2013)
Бакуменко В. Д. - Концепція модернізації змісту навчання вищих керівних кадрів в Україні за спеціальністю "Управління суспільним розвитком", Михненко А. М., Кравченко С. О., Пантелейчук І. В., Макаренко Е. М. (2012)
Баштанник А. Г. - Організаційні засади формування інтегрованих систем публічного управління в контексті європейського інтеграційного процесу, Баштанник В. В. (2012)
Іванова Т. В. - Формування стратегії екологічної безпеки в Україні (2012)
Козловський С. В. - Енергозбереження та енергоефективність – основні напрями забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС, Заболотний О Г., Слупський Б. В. (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Формування та реалізація промислової політики держави в сучасних економічних умовах (2012)
Антонов А. В. - Агропромислова фінансова корпорація як елемент сталого соціально-економічного розвитку сільських територій (2012)
Биркович Т. І. - Основні засади реформування енергетичної політики країн ЄС (2012)
Гаєвський І. М. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів: наукові підходи та практика застосування (2012)
Дорошенко В. С. - До питання економічної політики держави (2012)
Ільницька Л. В. - Інформаційно-аналітична діяльність в контексті реконструкції понятійного простору філософії управління (2012)
Клименко О. В. - Міжнародне медичне право: виникнення та розвиток (2012)
Ковалевська О. П. - Особливості вивчення ринку житла (2012)
Ковалко О. М. - Механізми державного управління і регулювання діяльності з підвищення енергоефективності системи теплопостачання в Україні (2012)
Коврига О. С. - Принципи державного регулювання формування інститутів у постіндустріальному суспільстві (2012)
Козловський В. О. - Аргументальні засади авіаційного пошуку та рятування в Україні (2012)
Литвин Ю. О. - Методи державного регулювання сільського господарства (2012)
Мінаєва В. О. - Соціальні мережі як засіб зв’язків з громадськістю в державному управлінні (2012)
Орленко Я. Ю. - Міжнародний досвід трансформації механізмів державного управління розвитком продовольчих ринків (2012)
Піддубна Л. П. - Особливості документування розпорядчої діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування в Україні (2012)
Прилуцька О. А. - Національна концепція вищої юридичної освіти як показник державної управлінської культури (2012)
Шпачук В. В. - Основні ризики банківської системи України (2012)
Добрунов С. С. - Розвиток сучасної інноваційної інфраструктури як пріоритетний напрямок активізації інноваційно-промислової політики (2012)
Жук В. П. - Управління інноваціями на принципах державно-приватного партнерства (2012)
Зубрицька Н. Б. - Діяльність "G 20" з подолання наслідків світової фінансової кризи (2012)
Колобов Ю. В. - Державна служба як соціально-правовий та державно-управлінський інститут сучасного суспільства (2012)
Корецький О. М. - Податкова політика в системі державного регулювання економіки (2012)
Литвин П. В. - Небанківські фінансові інститути: особливості функціонування механізмів державного регулювання (2012)
Морозова Н. Г. - Пріоритети удосконалення державної політики зайнятості у сфері державної служби України (2012)
Наконечний Ю. Б. - Проблема понятійної розбіжності в реалізації державного регулювання розвитку фізичної культури молоді (2012)
Немирівська О. Я. - З досвіду роботи центрів надання адміністративних послуг та практика його впровадження в умовах проведення адміністративної реформи в Україні (2012)
Сцібан О. Я. - Державне регулювання захисту прав інтелектуальної власності (2012)
Тихонович В. В. - Проблеми у діяльності механізмів державного управління в сфері економічного співробітництва (2012)
Цедік М. Г. - Форсайт як метод стратегічного планування регіонального розвитку в сфері транскордонного співробітництва в Україні (2012)
Яцук І. П. - Парадигма та зміст поняття "система державного управління земельно-майновим комплексом" (2012)
Жовнірчик Я. Ф. - Концептуальні засади державного регулювання комплексного і збалансованого розвитку регіонів України в умовах посилення міжрегіональних економічних зв’язків (2012)
Пилипенко О. Є. - Формування права соціального забезпечення в Україні: історичний аспект (2012)
Вишиванюк М. В. - Теоретичні передумови формування стратегії сталого розвитку регіонів (2012)
Наконечний В. В. - Організація влади на міському рівні: специфіка партійної компоненти (2012)
Бондар В. Д. - Дослідження мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування у науковій літературі (2012)
Дученко Г. В. - Стратегічний підхід до управління оподаткуванням нерухомості на регіональному рівні (2012)
Кац Д. Г. - Успішність управління персоналом у системі органів місцевого самоврядування (2012)
Курсон К. І. - Роль органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблеми безробіття населення територіальної громади (2012)
Павлов І. В. - Критерії вибору моделі здійснення місцевого самоврядування в містах України з районним поділом (2012)
Підкуйко О. О. - Концептуально-понятійні основи забезпечення розвитку територіальної громади (2012)
Тіщенко О. М. - Грошова оцінка земель - інструмент впливу на розвиток міських територій органами місцевого самоврядування (2012)
Ткачук Р. Л. - Істотні відмінності й певні обмеження щодо використання та формування трудових ресурсів у сільському господарстві (2012)
Холоднюк З. В. - Стратегічне управління соціально-економічним розвитком регіону (2012)
Кравченко Н. К. - Мена коммуникативных ролей как конститутивная категория дискурса (2013)
Бабич Е. Н. - Реакции адресата на пропозицию неискреннего речевого акта (2013)
Варенко Т. К. - Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-ресурсів ВНЗ України та англомовних країн). (2013)
Пастернак Т. А. - Проблема рольової диференціації комунікантів у сучасних дискурсивних дослідженнях (2013)
Рудик І. М. - Політичний лозунг як культурний артефакт (2013)
Безугла Т. А. - Лінгвопрагматичні та стилістичні властивості рекламного дискурсу (2013)
Біляк І. В. - Особливості функціонування мовної гри в сучасному англомовному новинному медіатексті (2013)
Головань В. О. - Інституційні ознаки парламентської комунікації Європейського парламенту (2013)
Давыдова Т. В. - Перлокутивный эффект речевых актов неодобрения в немецкоязычном диалогическом дискурсе (2013)
Котов М. В. - Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування (2013)
Суховирская О. В. - Дистанцирование субъекта дискурсивной деятельности: когнитивно-дискурсивный ракурс (2013)
Омельченко Л. Ф. - Вербалізація образного компонента композитів в англомовному дискурсивному просторі, Соловйова Л. Ф. (2013)
Ступак І. В. - Дериваційна активність іменників у творенні ПКД (2013)
Герман Л. В. - Ономасіологічна характеристика новозеландського сленгу кінця ХХ сторіччя (2013)
Загребельная Н. В. - Словообразовательные особенности конституентов лексико-семантического поля "водное транспортное средство” (2013)
Косович О. В. - Специфіка розвитку словникового складу французької мови початку ХХI столiття: основнi вектори (2013)
Левицька Л. Я. - НІмецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості, Микитка І. С. (2013)
Манжос Я. Ю. - Функціонування юридичних термінів на позначення майнових злочинів у юридичному дискурсі (2013)
Молодчая Н. С. - Лексикографический аспект исследования семантических окказионализмов (2013)
Трофімова О. В. - Концепт гнів у фразеологічній репрезентації (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Щигло Л. В. - Аспекти вивчення дериваційного потенціалу слова (2013)
Демчук Н. М. - Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу (2013)
Дорда В. О. - Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти (2013)
Мінцис Ю. Б. - Конотативний компонент лексичного значення демінутивів в англомовному художньому тексті (2013)
Антонова В. Ф. - Особенности языка и стиля поэтов-"лейкистов” (2013)
Кійко Ю. Є. - Жанрові особливості заголовків у німецькому й українському газетних дискурсах (2013)
Лещенко А. В. - Текстовые категории целостности и связности: интегративная модель (2013)
Тараненко Л. І. - Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок (2013)
Харченко О. В. - Стилістичні засоби американського дискурсу комічного, що пов‘язані з концептом "FOOD” (2013)
Игина Е. В. - Первый англоязычный анималистический нарратив (2013)
Слободяк С. И. - О функционировании пародийных имён в художественном тексте (2013)
Форостюк І. В. - Посилення мотивації до вивчення іноземних мов студентами нефілологічних спеціальностей засобами міжкультурної комунікації (2013)
Билык В. С. - Англоязычный педагогический дискурс (2013)
Лутковська Н. М. - Рольова гра для навчання майбутніх економістів іншомовного спілкування на основі імпліцитної професіоналізації з використанням відеофонограми (2013)
Ребрій О. В. - Бібліографічний покажчик "Українські видання перекладної дитячої літератури від 1900 до 2011 рр.” (2013)
Толпежніков Р. О. - Оптимізація потенціалу ремонтних робіт підрозділів промислових підприємств, Мутерко А. Н. (2012)
Бенин Е. Ю. - Определение оптимальных параметров механической обработки деталей машин по критерию наименьшей себестоимости, Новиков Ф. В., Андилахай В. А. (2012)
Брітченко Г. І. - Особливості механізму кадрової політики промислових підприємств, Перепадя Ф. Л. (2012)
Захаренко Н. С. - Управление кризисными ситуациями на различных этапах жизненного цикла предприятия (2012)
Кочетков В. В. - Прийняття рішення про зміну пріоритетів у асортименті продукції за допомогою моделі ресурсного простору (2012)
Головченко Д. М. - Управління розвитком підприємств дорожнього будівництва (2012)
Верескун М. В. - Особливості конкурентної боротьби і конкурентоспроможності великих металургійних підприємств (2012)
Брайловський І. А. - Сучасні теорії державно-приватного партнерства (2012)
Миски-Оглу А. Г. - Нелинейная динамика в задачах маркетинга, Шлапак Н. С., Горошко О. В. (2012)
Коваль В. В. - Формування мережевих форм інтеграційних взаємодій на ринку інфокомунікацій України (2012)
Минц А. Ю. - Генетические алгоритмы оптимизации рефлексивных воздействий, Хаджинова Е. В., Никонова М. И. (2012)
Сокиринська І. Г. - Інформаційні потоки в системі управління ціною, Хохлова О. В. (2012)
Фролова З. В. - Патентно-конъюнктурные исследования как инструмент управления инновационным развитием предприятия (2012)
Цимбалюк І. О. - Міжнародна податкова конкуренція: перспективи та реалії (2012)
Шматковська Т. О. - Проблемні аспекти оцінювання та перспективного моделювання ефективності використання необоротних активів сільгосппідприємств (2012)
Щолокова Е. М. - Передача технологий как современная форма выхода предприятий на внешние рынки, Горошко О. В., Кадыгробова Е. Н. (2012)
Щолокова Е. М. - Современный кризис и экологическая альтернатива развития человека, Киниченко Е. В. (2012)
Щолокова Е. М. - Особенности маркетинга на предприятиях электроэнергетики, Павленко Е. И. (2012)
Азарян О. М. - Концепція управління потенціалом підприємства на основі інтегрального маркетингу (2012)
Полуянов В. П. - Фінансове забезпечення проектів з енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства України, Головчанська М. А. (2012)
До уваги авторів (2012)
Дзюндзюк В. Б. - Антикризове управління в органах влади (2007)
Хижняк Л. М. - Державна освітня політика в умовах глобалізації: пошуки оптимальної моделі (2007)
Бутирська Т. О. - Державне будівництво як відображення інтелектуального потенціалу країни (2007)
Крутій О. М. - Сучасний стан діалогової взаємодії влади та громадськості в Україні (2007)
Мамонтова Е. В. - Соціальна роль держави в контексті теорії соціального обміну (2007)
Нікітін В. В. - Концептуальні засади "діалогічної" моделі державного управління (2007)
Прокопенко Л. Л. - Становлення державного управління освітою в Україні: історико-теоретичний аспект (2007)
Трофімов О. М. - Криза теорії управління (2007)
Кондрашов О. М. - Удосконалювання структури і системи взаємодії економічних служб державного управління (2007)
Кирій С. Л. - Аудит адміністративної діяльності – синтез державного управління та фінансового аудиту (2007)
Пилипко А. Г. - Перспективи застосування аудиту управлінської діяльності (2007)
Семенов В. М. - Історичний регіон як категорія науки державне управління (2007)
Червякова О. В. - Модель взаємодії інноваційної інфраструктури з державними органами управління (2007)
Пешко А. В. - Інвестиційна стратегія управління компанією, Назаренко А. В. (2007)
Боковикова Ю. В. - Мета державного управління природокористуванням (2007)
Болдуєв М. В. - Державне регулювання земельних відносин (2007)
Горкавий В. К. - Інформаційно-аналітичні аспекти управління продуктивністю аграрної праці (2007)
Клімушин П. С. - Програмні комплекси автоматизації управлінських технологій підприємств (2007)
Котуков О. А. - Пріоритети державної політики у сфері книговидання в Україні, Кузнякова Т. В. (2007)
Кравченко М. В. - Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу України: регіональний вимір (2007)
Лозинська Т. М. - Структурні зрушення в аграрній сфері України та їх вплив на механізм державного управління продовольчим ринком (2007)
Майстро С. В. - Стратегія державного регулювання розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобалізації (2007)
Бєліченко А. В. - Сучасні принципи державного управління процесом забезпечення населення лікарськими засобами (2007)
Буряков С. С. - Брендінг як основа формування маркетингової ідентичності територіального розвитку (2007)
Грем’яцька К. А. - Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення (2007)
Гузій О. І. - Механізми впливу органів місцевого самоврядування на розвиток земельних відносин в Україні (2007)
Дроб’язко І. М. - Можливості використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування (2007)
Дунаєв І. В. - Оцінка результативності державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні (2007)
Ільченко Н. М. - Деякі аспекти формування механізму реалізації державної політики України в галузі засобів масової інформації (2007)
Казюк Я. М. - Місцеві бюджети в системі міжбюджетних відносин України (2007)
Кузнецова О. О. - Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку (2007)
Покотило Т. В. - Вплив регіональної влади на формування інвестиційної привабливості регіону (2007)
Терещенко Д. А. - Роль інформаційно-комунікативного забезпечення потреб споживачів у процесі надання управлінських послуг на рівні місцевих органів влади (2007)
Фоміцька Н. В. - Життєдіяльність населення як фактор розвитку території (2007)
Архипенко І. М. - Державна аграрна політика України: футурологічний вимір (2007)
Бондаренко О. Г. - Організаційно-управлінські, правові та економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці (2007)
Дяченко В. В. - Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування з неприбутковими організаціями (2007)
Жирко С. О. - Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2007)
Іванов Є. Г. - Електронний уряд як складова механізму державного управління у сфері телекомунікацій (2007)
Мазуренко Л. А. - Теоретичні засади реформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розмежування їх повноважень (2007)
Монастирний В. М. - Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва (2007)
Хохлов М. П. - Підготовка кадрів державної служби на шляху до економіки знань (2007)
Колісніченко Н. М. - Європейська державна служба між традицією та реформуванням (2007)
Орлов О. В. - Технологія мультимедіа в комп'ютерних навчальних курсах системи підготовки кадрів державних службовців, Горелов Ю. П., Кобзев І. В. (2007)
Саламатов В. О. - Практична функція професійної етики державного службовця (2007)
Шпекторенко І. В. - Етапи безперервної професійної освіти державних службовців (в умовах дистанційного навчання) (2007)
Гарбут А. А. - Причини неефективності державної кадрової політики (2007)
Лєкарь Т. В. - Підвищення престижу державної служби та статусу державного службовця на законодавчому рівні (2007)
Скороход Н. М. - Нормативно-правові засади функціонування системи професійного навчання державних службовців в Україні (2007)
Щегорцова В. М. - Проблеми формування та вдосконалення системи мотивації праці державних службовців (2007)
Кізілов Ю. О. - Державна кадрова політика в аграрному секторі економіки: проблеми формування та реалізації (2007)
Старєв К. А. - Науково-практичні засади формування та розвитку інноваційного управління підвищення кваліфікації державних службовців (2007)
Ліпенцев А. В. - Визначення повноважень регіональних органів влади у сфері надання управлінських послуг, Поляк О. В. (2007)
Резченко Є. О. - Необхідність розробки та прийняття Закону України "Про інформаційне забезпечення органів державної влади" (2007)
Приходько В. А. - Недоліки нормативно-законодавчого визначення діяльності органів місцевого самоврядування (2007)
Попок А. А. - Етнополітична складова програм парламентських партій України (2007)
Пасемко Г. П. - Роль держави у формуванні інноваційної політики фермерських господарств у США, Філоненко О. С. (2007)
Пісьмаченко Л. М. - Досвід державного регулювання зовнішніх економічних відносин у країнах із розвинутою ринковою економікою (2007)
Черкасов О. М. - Децентралізація влади: польські уроки для України, Радченко О. В. (2007)
Шамраєва В. М. - Функціонування інституту державної служби в США (2007)
Лахижа М. І. - Етичні засади в діяльності публічної адміністрації Польщі, Черчатий О. І. (2007)
Галкін В. М. - Досвід місцевого самоврядування розвинутих країн та можливість застосування його в Україні (2007)
Колосок В. М. - Змінення моделі стратегічного управління промислового підприємства у складі вертикально інтегрованої структури, Дроботіна К. М. (2013)
Колосок В. М. - Методические вопросы управления конкурентоспособностью промышленных предприятий в составе холдинга, Трусова Я. С. (2013)
Алистаева А. В. - Социальные инвестиции группы интегрированных предприятий в развитие местного сообщества (2013)
Глотова Д. В. - Інтеграція вартісно-орієнтованих показників у систему управління підприємством (2013)
Miski-Oglu A. G. - Modern aspects of metallurgical enterprise management, Leporskaya N. V. (2013)
Фалович В. А. - Нові виклики у розвитку ланцюгів поставок (2013)
Шлапак Н. С. - Управління організаційними змінами як чинник конкурентоспроможності сучасного підприємства, Губіцька І. І. (2013)
Дерев’янко Т. А. - Якість фахівців як індикатор ефективності управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі (2013)
Царук І. М. - Освітні виміри соціально-економічного розвитку України (2013)
Шестакова Т. М. - Терминологические аспекты категории "управление знаниями" (2013)
Щолокова Е. М. - Экодизайн как элемент экологической культуры, Заволокина М. Ю. (2013)
Миски-Оглу А. Г. - Управление промышленным предприятием с использованием корпоративных информационных систем, Лепорская Н. В. (2013)
Фролова З. В. - Перспективы развития франчайзинга в Украине (2013)
До уваги авторів (2013)
Самородов В. Б. - Сучасні гідрооб’ємно-механічні трансмісії: Fendt Variо, Єпіфанов В. В., Бондаренко А. І. (2013)
Гудз Г. С. - Порівняльна системологічна оцінка температурних режимів вентильованих та невентильованих автомобільних дискових гальм на випробуваннях І, Кіндрацький Б. І., Захара І. Я. (2013)
Підгорний М. В. - Синтез системи кондиціонування салону автомобіля, побудованої на основі елементу Пельтьє, Огій О. В., Коваль М. А. (2013)
Фалалеев А. П. - Поведение отремонтированной стойки дверного проема автомобиля при повторных боковых столкновениях, Ветрогон А. А., Соустова Л. И. (2013)
Чернета О. Г. - Выбор оптимального технологического метода упрочнения поверхностей деталей автомобилей, Аверьянов В. С., Коробочка А. Н. (2013)
Тырловой С. И. - К моделированию параметров турбокомпрессора при переходных процессах высокооборотного дизеля, Косоногова Л. Г., Ковтун А. С. (2013)
Сакно О. П. - Програмне забезпечення для призначення нормативного ресурсу пневматичних шин вантажних автомобілів, Лукічов О. В., Сулейманов С. Л. (2013)
Костенко А. В. - Вплив кількості вісей багатовісного автомобіля на повороткість (2013)
Клімов Е. С. - Дослідження траєкторії руху точки контакту жорсткого керованого фальш-колеса при повороті на місці залежно від нахилів шворня (2013)
Подригало М. А. - Оценка управляемости и устойчивости многоосных автомобилей при установившемся прямолинейном движении, Клец Д. М., Гацько В. И., Плетнёв В. Н. (2013)
Ніконов О. Я. - Дослідження надійності адаптивних нейро-фаззі регуляторів електрогідравлічних слідкуючих систем автомобіля в умовах експлуатації, Шуляков В. М. (2013)
Рыжих Л. А. - Системы контроля выходных параметров движения автотранспортного средства, Красюк А. Н., Леонтьев Д. Н., Быкадоров А. В. (2013)
Гутаревич Ю. Ф. - Особливості алгоритму роботи системи передпускового прогріву газового двигуна в процесі здійснення пуску і прогріву, Краснокутська З. І., Грицук І. В., Вербовський В. С. (2013)
Бажинов А. В. - Система рекуперативного торможения гибридного автомобиля, Двадненко В. Я., Дробинин А. М., Мауш Х. (2013)
Балюк В. Ю. - Анализ эффективности способов усовершенствования фильтра-нейтрализатора отработавших газов дизеля, Тростенюк Ю. В., Ильченко А. В. (2013)
Рубан Д. П. - Математична модель для дослідження техніко–експлуатаційних показників міського автобуса з дизелем (2013)
Минаков Д. М. - Анализ критериев оценки эффективности функционирования автосервисных предприятий (2013)
Овсянников С. И. - К вопросу о качении жесткого колеса, Борис Н. М., Мохов С. П., Симанович В. А. (2013)
Банников В. А. - Оценка амплитуд автоколебаний передней стойки шасси, Вербицкий В. Г., Зиновьев Е. Я., Хребет В. Г., Даниленко А. Э. (2013)
Монастырский Ю. А. - Моделирование ресурсных и технологических состояний функционирования карьерных самосвалов БелАЗ, Потапенко В. В. (2013)
Поляков А. П. - Дослідження впливу використання біодизеля в якості палива для двигуна на технічні показники автомобіля, Галущак Д. О., Коробов С. С. (2013)
Кужель В. П. - Визначення дальності видимості тест-об’єктів на дорозі в темну пору доби при відсутності світла фар зустрічного транспортного засобу, Поліщук М. П. (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Проблема з вибором параметрів функцій належності у нечітких алгоритмах керування рухом на регульованих перехрестях, Могила І. А. (2013)
Пабат А. І. - Інноваційна електронна система безпеки експлуатації автотранспорту, Кабаков А. М., Мамаєв Л. М. (2013)
Вольченко А. И. - Единое поле электротермомеханического взаимодействия поверхностных слоев металлополимерных пар трения тормозных устройств, Журавлев Д. Ю., Курыляк Я. В. (2013)
Вольченко Д. А. - Темпы протекания импульсов электротепловых токов в микровыступах поверхностей трения тормозных устройств, Малык В. Я., Карась В. В. (2013)
Опанасюк Є. Г. - Вплив зміни тиску у випускній системі двигуна на показники його роботи, Бегерський Д. Б., Опанасюк О. Є. (2013)
Ларин А. А. - Применение двухмасштабного подхода к моделированию пневматических шин, Матейчик В. П., Петрова Ю. А. (2013)
Сериков С. А. - Информационно-измерительный комплекс для исследования рабочих процесов силовой установки гибридного автомобиля, Двадненко В. Я., Бороденко Ю. Н., Сергиенко А. Н. (2013)
Бохонский А. И. - Оптимальный разгон и торможение автомобиля, Круговой А. Н. (2013)
Дячук М. В. - Розробка імітаційної моделі дискового пневмомеханічного гальмівного механізму вантажних автомобілів (2013)
Лиходій О. С. - Імітаційне моделювання гідроприводу управління поворотом керованих коліс причіпної техніки (2013)
Черныш А. А. - Совершенствование метода расчёта процессов формоизменения листовых автокузовных деталей, Мороз Н. Н., Драгобецкий В. В. (2013)
Сахно В. П. - Аналіз складу основних продуктів зносу автомобільного транспорту, Дугельний В. М., Савенок Д. В. (2013)
Веснин А. В. - Определение необходимой мощности силовой установки карьерного самосвала при использовании комбинированного способа управления поворотом, Систук В. А. (2013)
Таран И. А. - Описание распределения потоков мощности в двухпоточных гомт тягово-транспортных машин (2013)
Нечитайло Ю. А. - Определение емкости аккумуляторной батареи синергетического автомобиля (2013)
Воробйов В. В. - Розробка моделі електронного блоку управління роботизованної коробки передач транспортного засобу (2013)
Бажинов А. В. - Выбор типа автотранспортного средства и снятие его с эксплуатации, Власенко В. В. (2013)
Кукурудзяк Ю. Ю. - Модель підтримання роботоздатності автомобілів на основі системи автоматизованого інтелектуально-експлуатаційного моніторингу (2013)
Куць Н. Г. - Вихревой тепловой насос на транспорте (2013)
Петренко Д. І. - Моделювання гальмівної динаміки легкового автомобіля з урахуванням імітаційної моделі гальмівної системи (2013)
Поляков В. М. - Маневреність триланкових автопоїздів і методи її оцінки (2013)
Горожанкин С. А. - Проблемы измерения токсичности отработавших газов бензиновых двигателей при их работе на неустановившихся режимах, Савенков Н. В., Овчарук Б. В. (2013)
Мельничук С. В. - Проектування підвіски автомобіля на основі чотириланкового важільного механізму. Методика натурних випробувань, Вітюк І. В., Бовсунівський І. А. (2013)
Маяк М. М. - Оптимізація вибору рухомого складу для пасажирських автомобільних перевезень в м. Житомир, Мельничук С. В., Кравченко О. М., Рафальський О. І. (2013)
Чуваєв П. І. - Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту України (2013)
Кривошапов С. И. - Информационное обеспечение по определению базовой нормы расхода топлива на автомобильном транспорте, Горбик Ю. В. (2013)
Сидорчук О. В. - Ідентифікація конфігурації машинно-тракторних агрегатів у програмах сільськогосподарського виробництва, Мурований І. С., Гріцаєв Я. В. (2013)
Ениватов В. В. - Энергетическая эффективность замкнутых систем охлаждения энергетических установок судов, Федоровский К. Ю. (2013)
Наумов В. С. - Повышение эффективности информационных систем управления процессами транспортно-экспедиторского обслуживания, Скорик О. А., Васютина А. А. (2013)
Кравченко А. П. - Общая методика минимизации функции расхода топлива машинотракторного агрегата с прицепом переменной массы, Вершина Г. А., Пилатов А. Ю., Ноженко Е. С. (2013)
Осташевський С. А. - Модель системы "водитель-автомобиль-дорога" в режиме "слежения" за заданным курсом, Полищук В. П. (2013)
Ветрогон А. А. - Холодная ползучесть элементов кузовных конструкций из алюминиевых сплавов, Торлин В. Н., Соустова Л. И. (2013)
Василенко Т. Є. - Підвищення ефективності дрібнопартійних перевезень, Губін О. Є. (2013)
Тимченко А. И. - Улучшение эксплуатационных свойств восстановленных деталей, Назаров А. И., Тимченко Д. И., Давидянц Е. А. (2013)
Остренко А. Г. - Система мониторинга технического состояния амортизаторов автомобиля, Огрызков С. В. (2013)
Сидорчук О. В. - Обґрунтування параметрів технологічного транспорту в системах сільськогосподарського виробництва, Гуцол Т. Д., Зеленський О. В., Шелега О. В., Сидорчук Л. Л. (2013)
Гнатов А. В. - Силы Лоренца в универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки, Шиндерук С. А. (2013)
Баркалов A. A. - Уменьшение аппаратурных затрат в устройстве управления с общей памятью, Струнилин В. Н., Струнилин Е. В. (2012)
Баркалов А. А. - Оптимизация КМУУ с разделением кодов, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н., Зеленева И. Я. (2012)
Башков Е. А. - Реализация режима агрегации каналов сетевого интерфейса в модульных многопроцессорных вычислительных системах, Иващенко В. П., Швачич Г. Г. (2012)
Бельков Д. В. - Исследование UDP-трафика с помощью отображения Эно, Едемская Е. Н. (2012)
Захарченко С. М. - Метод визначення основи системи числення надлишкового АЦП за аналізом кодувальної характеристики, Бойко О. В., Росощук А. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Дослідження віртуальних кластерних архітектур на прикладі алгоритму Белмана-Форда, Білокінь І. В., Вареник О. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Використання паралельних обчислень для побудови безпровідних сенсорних мереж, Висоцький І. А. (2012)
Погорілий С. Д. - Формування та дослідження паралельних схем алгоритму Йена, Комісарук С. О. (2012)
Фельдман Л. П. - Имитационная модель для оценки эффективности протоколов когерентности кэш-памяти мультипроцессоров с общей памятью, Михайлова Т. В., Сорока Т. Е. (2012)
Babkov V. S. - Organization of a cluster system based on the GPU for high-performance image-processing (2012)
Вяткин С. И. - Особенности текстурирования в тайловой технологии визуализации, Романюк А. Н., Довгалюк Р. Ю. (2012)
Родригес Залепинос Р. А. - Новые методы и способы доступа к данным дистанционного зондирования Земли, их организации и визуализации в системах экологического мониторинга окружающей природной среды (2012)
Романюк О. Н. - Кругова модель пікселя для задач антиаліайзингу, Курінний М. С., Мельник О. В., Олійник С. В. (2012)
Русин Б. П. - Основні підходи до розв’язку задачі масштабування зображень у веб-орієнтованих технологіях, Яців В. Б. (2012)
Андрюхин A. И. - Рефлексивная компьютерная модель и логическая идентификация состояния коллектива агентов, Артеменко В. А. (2012)
Андрюхин А. И. - Оценка системных характеристик модели коррупции с помощью компьютерного моделирования (2012)
Антонов Ю. С. - Оцінка повноти відповідей в автоматизованих системах контролю знань (2012)
Брагина Т. И. - Стратегия тестирования web - проектов, Табунщик Г. В. (2012)
Грездов Г. И. - Аналитические способы построения траектории сварки различных поверхностей, Филиппенко Т. К. (2012)
Дивак М. П. - Метод ідентифікації вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних, Савка Н. Я. (2012)
Дмитриева О. А. - Организация параллельных вычислений при моделировании динамических объектов с автоматическим выбором шага и порядка (2012)
Зори С. А. - Прогнозное моделирование погодных условий для информационной поддержки управления сельскохозяйственной деятельностью, Волчков К. С. (2012)
Kirichek G. G. - Cloud storage technology for the system of detecting software plagiarism in student projects on the programming (2012)
Ладошко О. Н. - Оценка надежности выделителя частоты основного тона для акустического анализа речи, Продеус A. Н. (2012)
Новикова О. Б. - Lazy Computations як механізм підвищення ефективності фрактальної інтерполяції (2012)
Павлий В. А. - Создание регионального data-центра как основы информационной системы экологического мониторинга в областях Украины (2012)
Пасічник Н. Р. - Метод та алгоритм побудови структур тематичних веб-сайтів на основі онтологічного підходу, Дивак М. П. (2012)
Скрупский С. Ю. - Имитационные модели распределенных систем компрессии видеоинформации, Кудерметов Р. К. (2012)
Смолий В. Н. - Синтез и исследование критерия компоновки типового элемента замены электронного аппарата (2012)
Тесленко Г. А. - Математическая модель алгоритма продвижения времени для распределенного логического моделирования (2012)
Фельдман Л. П. - Применение графовых моделей при разработке параллельных алгоритмов решения нелинейной задачи Коши, Назарова И. А. (2012)
Шиян А. А. - Мережева структура управління організаційними системами із фрактальними, голографічними та асоціативними властивостями, Романюк О. Н. (2012)
Шкарупило В. В. - Концептуальная модель процесса автоматизированного синтеза композитных веб-сервисов, Кудерметов Р. К., Паромова Т. А. (2012)
Дацун Н. М. - Підвищення ефективності користувальницького інтерфейсу віртуальних лабораторних робіт, Горецький О. А. (2012)
Вовк О. Л. - Модифицированный метод k-средних для выделения кластеров кадров (2012)
Абрашин В. О. - Основні напрямки визначення потреби у запасах матеріальних засобів при проведенні авіаційного удару, Жуков В. І., Тіхонов І. М. (2007)
Баришев І. В. - Математична модель контуру стабілізації літака за кутом відхилення в багатоконтурній системі самонаведення винищувачів, Коршець О. А., Висоцький О. В. (2007)
Березанський В. Г. - Модель бойових дій трьох сторін з урахуванням показника швидкострільності сторін в рівнянні Ланчестера, Бурсала О. Л. (2007)
Бородавка В. А. - Аналіз ефективності бойового застосування гладкоствольної та нарізної зброї в особливих умовах, Бойков І. В., Маркін О. М. (2007)
Васильєв В. А. - Усунення неоднозначності вимірювання кутової координати цілі при адаптації до активних завад, Багдасарян С. Т., Таршин В. А. (2007)
Герасимов С. В. - Особливості метрологічного забезпечення озброєння та військової техніки в умовах зростання ймовірності їх відмов, Черепенніков Г. Б., Бакулін І. Є. (2007)
Джус Р. М. - Вибір способу усунення відмов гідросистем літаків, що виникають внаслідок обводнення гідрорідини, Стадніченко М. Г. (2007)
Кінь О. В. - Аналіз тенденцій реформування збройних сил провідних і суміжних з Україною держав та визначення напрямів розвитку Збройних Сил України, Захаров О. Б., Гончарова Н. В. (2007)
Комаров В. С. - Аналіз застосування космічних засобів в інтересах ведення збройної боротьби (2007)
Кононов В. Б. - Математичні моделі завдань оптимізації складу різнорідних бойових засобів на основі статичних моделей з урахуванням протидіючих угруповань (2007)
Кравченко Ю. В. - Використання системного підходу при виборі показників ефективності застосування армійської авіації в операції угруповання ОСШР, Ляшенко І. О., Савченко В. А. (2007)
Кучеров Д. П. - Перспективи розвитку роботизованих систем військового призначення, Копилова З. М., М`якухін Ю. В. (2007)
Мельник А. П. - Оцінка ефективності застосування сучасних інформаційних технологій під час планування бойових дій артилерійських підрозділів, Косухін В. Ю. (2007)
Морозов А. А. - Вибір способу обслуговування засобів вимірювального контролю для систем з підвищеними вимогами до готовності, Чернов А. Б. (2007)
Обод І. І. - Шляхи та методи удосконалення ідентифікаційних систем на полі бою, Горлов А. В., Рузяк І. М. (2007)
Орлов М. М. - Методика визначення значення показника якості роботи органу управління встановленої структури (2007)
Тимочко О. І. - Класифікація безпілотних літальних апаратів, Голубничий Д. Ю., Третяк В. Ф., Рубан І. В. (2007)
Черних І. В. - Особливості інженерного забезпечення військ протиповітряної оборони (2007)
Шлапацький В. О. - До питання вибору силової установки вертольота на етапі модернізації та проектування (2007)
Белевщук Я. О. - Розрахунок характеристик випромінювання антенної системи радіолокаційної станції 9С35М1, Кукобко С. В., Сухаревський О. І. (2007)
Гащук П. М. - Визначення показників та швидкісного режиму руху автотранспортних засобів, Дубно М. В., Палюх В. М. (2007)
Деренько Н. С. - Метод стиску матриць даних в операційних пристроях інформаційно-керуючих систем реального часу на основі використання кодів модулярної арифметики, Краснобаєв В. А, Зефірова О. В. (2007)
Дубницький В. Ю. - Економетричний аналіз виробництва літаків у країнах – основних учасницях другої світової війни, Ходирєв О. І. (2007)
Коломійцев О. В. - Канал вимірювання радіальної швидкості літального апарата для лазерної інформаційно-вимірювальної системи (2007)
Кузнецов О. О. - Формування великих ансамблів дискретних сигналів з поліпшеними кореляційними властивостями, Коваленко А. М., Харченко О. В., Носик О. М. (2007)
Можаєв О. О. - Властивість довгочасової залежності ієрархічної моделі, Ільїна І. В., Пантелєй Ю. В. (2007)
Орленко В. М. - Аналіз варіантів побудови РЛС з розширеною смугою частот (2007)
Рубльов В. І. - Вибір функції розподілу крапель за розмірами, Логінов В. В. (2007)
Стасєв Ю. В. - Метод сплайнової інтерполяції трафіка мультисервісних мереж систем швидкого реагування, Краснокутський В. М., Кучук Г. А. (2007)
Трошін О. М. - Трибологія зносостійких покриттів (2007)
Чинков В. М. - Методика оцінювання похибок калібратора бінарних вимірювальних сигналів з нормованим спектром, Крихтін Ю. О. (2007)
Королюк Н. О. - Модель визначення параметрів перехвату винищувачами повітряних цілей противника в умовах нестохастичної невизначеності (2007)
Гриньов Д. В. - Автоматичне розпізнавання зображень об’єктів засобами БПЛА (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
НашІ автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Титул, зміст (2014)
Бєленічев І. Ф. - Нейро­ та мітопротективний ефекти Ангіоліну та Цереброкурину, Павлов С. В., Кучеренко Л. І. (2014)
Дорошенко А. М. - Протианемічна активність субстанції наночастинок заліза за умов перорального введення щурам, Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Грузіна Т. Г., Маранов А. О., Ульберг З. Р., Чекман І. С. (2014)
Дудікова Д. М. - Антимікоплазмова активність похідних 1­адамантанфенолу, Коробкова К. С., Токовенко І. П. (2014)
Зеленюк В. Г. - Морфофункціональні зміни в нирках щурів під впливом статинів при гентаміциновій гострій нирковій недостатності, Заморський І. І., Давиденко І. С., Паливода О. Г. (2014)
Поготова Г. А. - Особливості антиоксидантних і енерготропних механізмів органопротективної дії препарату омега­3­ненасичених жирних кислот за експериментального токсичного гепатиту, Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф., Чекман І. С. (2014)
Прискока А. О. - Дослідження гострої токсичності наночастинок срібла при внутрішньовенному введенні (2014)
Серединська Н. М. - Больова чутливість та адекватність її оцінки за тестом "tаil­flick" у білих щурів, Мохорт М. А., Киричок Л. М. (2014)
Слєсарчук В. Ю. - Дослідження функціонального стану нирок щурiв за умов застосування ліофільного порошку м’якоті кавуна в нормі та за гострої ниркової недостатності (2014)
Чікіткіна О. М. - Експериментальне обґрунтування вибору дози та носія субстанції кверцетину в складі нового протидіабетичного засобу "Глікверину", Ковалевська І. В., Кононенко Н. М., Чікіткіна В. В. (2014)
Щербак М. О. - Дослідження кардіопротекторної активності 3­(4­нітрофеніл)­5­(нонілсульфоніл)­1,2,4­тріазол­4­аміну, Бєленічев І. Ф., Абрамов А. В., Бухтіярова Н. В., Моргунцова С. А., Павлов С. В., Каплаушенко А. Г. (2014)
Гудзенко А. В. - Розробка ВЕРХ методики визначення ди­Е­кофеїл­мезовинної кислоти в лікарських засобах хвоща польового (Equisetum arvense L.) (2014)
Кресюн В. Й. - Поліморфізм генотипу цитохрому P­450 2Е1 у хворих на туберкульоз, Філюк В. В., Антоненко П. Б., Даниленко Ю. М., Мозолевич Г. В. (2014)
Макаренко О. В. - Фармакоекономічна оцінка терапії алергічного риніту, Соломко Д. С. (2014)
За сторінками журналу "WHO Pharmaceuticals Newsletter" (2014)
Юлія Іванівна Лобода. 1927–2014 (2014)
Лора Дмитрівна Проценко. 1927–2014 (2014)
Правила для авторів (2014)
Содержание (2014)
Content (2014)
Поклонський Ф. Ю. - Вдосконалення управління промисловими підприємствами з урахуванням впливу стратегічних змін (2013)
Колосок В. М. - Формирование собственных источников финансирования украинских металлургических предприятий в составе холдинга, Гаврилоглу О. Л. (2013)
Бенин Е. Ю. - Оценка экономической эффективности применения на предприятиях Украины дорогостоящих режущих инструментов зарубежного производства, Новиков Ф. В., Андилахай В. А. (2013)
Омельченко Л. С. - Взаимосвязь и особенности понятий "оборотные активы", "оборотные средства", "оборотный капитал" в деятельности промышленных предприятий, Пискулёва И. В. (2013)
Меліхов А. А. - Оцінка сили конкурентної боротьби металургійних підприємств (2013)
Перькова О. О. - Роль стратегічних напрямів адаптації сфери ЖКГ до ринкових умов господарювання у формуванні концептуальних засад державного регулювання (2013)
Харченко Н. В. - Двойной листинг на зарубежных фондовых биржах и в Украине (2013)
Кича Л. М. - Особливості закордонного досвіду мотивації праці (2013)
Пекін А. Ю. - Сучасна криза підприємств агропромислового комплексу України та її вплив на економічну безпеку (2013)
Минц А. Ю. - Краудсорсинг, как метод решения задач в глобализованной экономике и особенности его использования в Украине (2013)
Гончаров В. Н. - Корпоративное управление интеллектуальным капиталом компании, Зубко В. А. (2013)
Носовська О. Б. - Особливості соціально-економічного розвитку регіонів України, Макаренко М. В. (2013)
Шлапак Н. С. - Направления преодоления сопротивления коллектива организационным изменениям на предприятии, Губицкая И. И. (2013)
Почтовюк А. Б. - Оцінювання інтересів індивідуума та вищого навчального закладу (2013)
Деревянко Т. А. - Управление импульсными возмущениями внешней среды проекта (2013)
Щолокова Е. М. - Исследования гринвошинга в маркетинге, Дивак В. В. (2013)
Никонова М. И. - Бренд как нематериальный актив в управлении потребительским решением (2013)
Гейзер Г. К. - Методологические подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия (2013)
Бессонова С. И. - Определение научных подходов к трактовке понятийного аппарата: механизм управления объектами интеллектуальной собственности (2013)
Коновал Ю. В. - Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку (2013)
Гончар В. В. - Організаційний підхід до управління змінами на різних стадіях життєвого циклу металургійних підприємств (2013)
Тюпа Д. І. - Роль міжнародних фінансово-кредитних інститутів в процесі надання зовнішнього фінансування (2013)
Анісімова О. М. - Методичний підхід до оцінки використання інтелектуального капіталу промислових підприємств, Білоус-Сергєєва С. О. (2013)
До уваги авторів (2013)
Anoprienko A. - Intelligent supersensory computer network for measurement and analysis of environmental hazards, Varzar R. (2012)
Андрюхин A. И. - Метод повышения точности параллельного переключательного моделирования (2012)
Бельков Д. В. - Вейвлет-анализ сетевого трафика, Едемская Е. Н. (2012)
Дмитриева О. А. - Разработка и исследование параллельных коллокационных блочных методов, Фельдман Л. П. (2012)
Едемская Е. Н. - Исследование видео трафика, Бельков Д. В. (2012)
Ильяшенко М. Б. - Решение задачи поиска граф-подграф изоморфизма для семантического анализа специализированных цифровых систем (2012)
Клименко І. A. - Співпроцесор для виконання арифметичних операцій з плаваючою комою на ПЛІС, Ткаченко В. В., Красовська Є. В. (2012)
Ладыженский Ю. В. - Моделирование самоподобного входного трафика сетевых процессоров в системе NS-2, Моргайлов Д. Д., Моатаз Юнис (2012)
Михайлова Т. В. - Модель неоднорідного кластера зі спільним використанням дискового простору, Кучереносова О. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Формування та дослідження паралельної схеми алгоритму Крускала для систем зі спільною пам’яттю, Потебня А. В. (2012)
Романюк О. Н. - Метод прискореної імітації нерівностей на зображеннях поверхонь віртуальних об’єктів з використанням полярних координат, Романюк О. В., Благодир Д. Л. (2012)
Романюк О. Н. - Особливості визначення спекулярної складової кольору з використанням нової дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні, Довгалюк Р. Ю., Благодир Д. Л. (2012)
Русин Б. П. - Аналіз методів опису 3D-зображень пітінгів моделями графів, Торська Р. В. (2012)
Аноприенко А. Я. - Анализ времени выполнения арифметических операций над интервальными числами в СКА Mathematica, Иваница С. В., Аль Рабаба Хамза (2012)
Бондаренко И. Ю. - Исследование системы Sphinx4 для решения задач однодикторного и дикторонезависимого распознавания речевых команд, Савкова Д. Г. (2012)
Shkarupylo V. V. - An Approach to Composite Web Services Formal Verification, Kudermetov R. К. (2012)
Бородай Є. І. - Особенности сервисов обработки данных для мобильных устройств, Табунщик Г. В. (2012)
Егошина А. А. - Оценка качества информационного поиска в слабо структурированных источниках на основе метаданных и базы знаний, Вороной А. С. (2012)
Григорьев В. А. - Анализ методов извлечения знаний о методиках проектирования из VHDL-текстов, Грищенко Д. А. (2012)
Григорьев А. В. - Подход к построению интеллектуальных CMS, Павловский Е. В. (2012)
Губенко Н. Е. - Система обфускации программного кода для языка РНР, Чернышова А. В., Моргайлов Д. Д. (2012)
Zeleneva I. - Development of an algorithm for searching railroad routes to ensure arrival at the specified time, Zhevzhyk S., Grynevych I. (2012)
Білик О. О. - Складові узагальненої моделі якості загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Миронова Н. А. - Метод синтеза группового решения для многокритериальных задач большой размерности (2012)
Морозова О. В. - Анализ методов построения экспертных систем в продукционных инструментальных оболочках, Григорьев А. В. (2012)
Никоненко А. А. - Подходы к верификации знаний в лингвистических онтологиях (2012)
Пашинская А. В. - Критерий выбора метода моделирования процесса кристаллизации (2012)
Романчук С. - Закономерности и статистические модели режимов работы городских водораспределительный сетей (2012)
Крупський К. Л. - Удосконалення методу опитувань експертів на основі попарних порівнянь (2012)
Козир Д. В. - Проблеми класифікації договорів охорони (2014)
Матвійчук А. О. - Розмежування особистих немайнових прав, закріплених у ст. 293 Цивільного кодексу України (2014)
Мироненко В. П. - Загальні умови виникнення зобов’язань по відшкодуванню моральної шкоди, Онищенко О. С. (2014)
Тімуш І. С. - Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх після набуття ними повної цивільної дієздатності та батьків, позбавлених батьківських прав, Коваленко І. А. (2014)
Нескороджена Л. Л. - Особливості оплати послуг адвоката в господарському процесі (2014)
Коваленко П. М. - Про деякі проблеми сплати податків, боротьби з шахрайством в сфері нотаріату, впорядкування платежів та декриміналізацію справляння плати при вчиненні нотаріальних дій (2014)
Звоненко О. О. - Суб’єкти або учасники суспільних відносин та соціальний взаємозв’язок у цих відносинах щодо порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (2014)
Курилюк Ю. Б. - Соціальна зумовленість злочинності в сучасному суспільстві (2014)
Олєйнічук О. М. - Кримінально-правове визначення предмета злочину, передбаченого ст. 175 КК України (2014)
Соловйова А. - Злочини проти власності за Кримінальним кодексом України та деяких інших країн: порівняльний аналіз (2014)
Никоненко М. Я. - Уповноважена службова особа, яка вправі здійснити затримання у кримінальному процесі (2014)
Сервецький І. В. - Прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві щодо порядку збору первинної інформації до початку кримінального провадження (2014)
Рецензія на друге видання монографії Берзіна П. С."Київська школа кримінального права (1834–1960 роки):історико-правове дослідження" (2014)
Привітання з ювілеєм Олександра Миколайовича Костенка (2014)
Привітання з ювілеєм Володимира Павловича Тихого (2014)
Привітання з нагоди Дня юриста (2014)
Бабаев М. М. - Нейросетевая модель функционирования индуктивно-проводного датчика с использованием сети с прямой передачей сигнала и обратным распространением ошибки, Гребенюк В. Ю. (2014)
Лактионов И. С. - Разработка и исследование макетного образца измерителя влажности почвы, Турупалов В. В. (2014)
Шрамко Н. А. - Моделювання впливу перешкод при розповсюдженні радіохвиль в умовах обмеженого простору, Молоковський І. О., Шебанова Л. О. (2014)
Мойсеєнко В. І. - Використання нечіткої логіки для ідентифікації перехідних етапів елементів залізничної автоматики, Чегодаєв Б. В., Зотова О. С. (2014)
Каменєв О. Ю. - Оцінка ефективності комбінованих випробувань мікропроцесорної централізації за критерієм мінімуму обладнання (2014)
Мороз В. П. - Метод визначення елементів колійного розвитку, що входять до зони виконання робіт на коліях, Змій С. О. (2014)
Змій С. О. - Метод та результати моделювання операцій по оповіщенню працюючих на коліях черговим по станції, Мороз В. П., Турчинов Р. В. (2014)
Борисов Э. А. - Опорные геодезические сети крупных железнодорожных станций (2014)
Куценко М. Ю. - Визначення максимальної довжини відчепу на сортувальних гірках Південної залізниці в умовах використання нових уповільнювачів, Ворона В. В., Куріліна Н. М., Тупотіна І. М., Єфіменко Ю. Ю., Фефелова В. Р. (2014)
Боровицкая А. О. - Оценка интенсивности потока опасных событий по сети железных дорог (2014)
Босов А. А. - Построение индекса произвольного процесса, Лоза П. А. (2014)
Халіпова Н. В. - Моделювання раціональних заходів з інвестування в розбудову пунктів пропуску митного кордону України (2014)
Братченко О. В. - Перспективи використання нових безударних газорозподільних кулачків на високооборотних дизелях вітчизняного виробництва (2014)
Мороз В. І. - Гармонійний аналіз формування крутних моментів в механічні системі енергетичної установки тепловоза з дизелем Д49, Братченко О. В., Тіщенко В. С. (2014)
Фомін О. В. - Аналіз експериментальних досліджень конструкції напіввагонів моделей 12-9904 та 12-9904-01 (2014)
Грицук І. В. - Особливості дослідження системи прогріву транспортного двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом (2014)
Минчев Д. С. - Рациональное охлаждение наддувочного воздуха при работе дизельных двигателей на частичных нагрузках, Тягнирядно Б. А., Дьяконов А. С., Думенко К. Н. (2014)
Горобченко О. М. - Моделювання виникнення нештатної ситуації в ергатичній системі "локомотивна бригада-поїзд" (2014)
Прилепський Ю. В. - Визначення впливу режимів роботи дизельного двигуна внутрішнього згоряння на параметри сигналу вібродатчика, Грицук І. В., Дорошко В. І., Шаповалов К. С. (2014)
Передмова (2014)
Глухова Л. О. - Методи дослідження семантичної структури лексичної одиниці EDUCATIONAL MANAGEMENT в сучасній англійській мові (2014)
Кошевая И. Г. - О характере количественных отношений (2014)
Кузьменко А. О. - Мовні засоби вираження гіперконцепту "Person" в англомовних поетичних інфантичних текстах (2014)
Лисенко Н. О. - Аналіз засобів будови сучасних афоризмів (2014)
Маслова Т. Б. - Мова науки у вимірах функціонального стилю та дискурсу (2014)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу об ограничениях в словообразовании и правилах ограничений словообразования (2014)
Приходько А. М. - Синергетична організація концептосистем: статика і динаміка (2014)
Свиридова Л. К. - Языковая и речевая сущность топонимики (2014)
Станкевич О. І. - Найпоширеніші засоби спонукання в англомовній рекламі (2014)
Yashkina V. V. - Stylistic reinforcement of hidden sense: syntactical level (2014)
Шевчик К. Ю. - Текст учебника как особый лингвистический феномен (2014)
Анісімова А. І. - Концепція мультилінгвізму в навчанні іноземним мовам (2014)
Біднова Ю. І. - Фразеологізми як засоби формування лінгвокультурологічної компетенції студентів (2014)
Ірчишина М. В. - Поєднання традиційної та особистісно-орієнтованої освіти, представленої ТМІ Г. Гарднера та таксономією Б. Блума (2014)
Лемещук Л. В. - Потенціал комунікативного методу у навчанні студентів-лінгвістів (2014)
Липська І. І. - Навчання студентів-юристів читання професійної орієнтованої преси французською мовою (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського