Цуканов Д. В. - Структурне забезпечення слиноутворення в нормі (2014)
Brugnoli Maria Paola - Neurophysiologic and Neuropsychological Mechanisms of Hypnosis and Meditation for the Rehabilitation of Consciousness and Awareness, Ivnyev Borys, Polati Enrico, Recchia Luca (2014)
Матвиенко А. Г. - Роль энтропийного фактора в реакциях пероксирадикалов с органическими субстратами (2014)
Бортникова А. К. - Суточный мониторинг содержания кетоновых тел у алкогользависимых крыс, Панова Т. И. (2014)
Айзятулова Э. М. - Динамика изменений в эндометрии и миометрии маток мышей при экспериментальном моделировании синдрома гиперстимуляции яичников и влияние на них терлипрессина, Носенко Е. Н., Волина В. В., Смолянинова Е. И., Айзятулова Д. Р., Овсяник М. А. (2014)
Савчин В. С. - Особливості репаративних процесів у хворих з глибокими опіками голови та шиї (2014)
Березин А. Е. - Соотношение количества циркулирующих эндотелиальных апоптических микрочастиц и прогениторных проангиогенных мононуклеаров у пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от величины индекса массы тела, Кремзер А. А. (2014)
Нальотова О. М. - Гіпертонічна хвороба, асоційована з інсулінорезистентністю, підходи до медикаментозної терапії (2014)
Нальотова О. С. - Ефективність і безпека різних варіантів фармакотерапії аліскіреном і небівололом у хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Чернышева О. Е. - Особенности течения бронхиальной астмы у детей на фоне персистирующих внутриклеточных инфекций (2014)
Воробьёва О. В. - Диагностическая значимость про- и противовоспалительных иммуноцитокинов у новорождённых с некротизирующим энтероколитом (2014)
Налётов А. В. - Оценка показателей качества жизни у детей с хронической гастродуоденальной патологией (2014)
Романенко К. В. - Порівняльний аналіз клінічних особливостей і імунного статусу хворих на обмежену та системну склеродермію (2014)
Жданова И. О. - Уровни экспрессии Кi-67 как показателя пролиферативной активности кожи у больных псориазом до и после узкополосной фототерапии (2014)
Осокина О. И. - Клиническая и социально-демогра-фическая характеристика пациентов, перенесших первый эпизод психоза (2014)
Воронина А. О. - Распространённость интраорального галитоза среди пациентов с несъёмными зубными протезами (2014)
Баринов Э. Ф. - Механизмы тромбоцитарно-лейкоцитарных взаимодействий в норме и при патологии. Обзор, Прилуцкая И. А., Сулаева О. Н., Кит А. М., Рябчук Ю. И., Мамедалиева С. А. (2014)
Ватутин Н. Т. - Контраст-индуцированная нефропатия. Обзор, Зинкович М. И., Столика О. И. (2014)
Пірогов І. Ф. - Сучасні уявлення про залежність від психоактивних речовин у структурі коморбідної психічної патології (2014)
Ватутин Н. Т. - Хроническое обструктивное заболевание легких: рекомендации Global Initiative For Chronic Obstructive Lung Disease 2013 г., Смирнова А. С. (2014)
Суржанский К. С. - Описание имплантата с Т-образной резьбой (2014)
Казаков В. Н. - Сравнительная характеристика учебных программ по физиологии для медицинских вузов Украины и Болгарии, Бояджиев Н., Панова Т. И., Гайдарова Е. В., Бортникова А. К. (2014)
Прохоров Є. В. - Впровадження інтерактивних методів навчання при кредитно-модульній організації навчального процесу на кафедрах педіатричного профілю Донецького національного медичного університету, Челпан Л. Л., Островський І. М., Воробйова О. В. (2014)
Правила для авторів (2014)
Зязюн І. - Флагман вітчизняної педагогічної освіти і освіти дорослих, Ничкало Н., Отич О. (2013)
Зязюн І. - Аксіологічні критерії вікової психології (2013)
Онищенко В. - Виховний ідеал у контексті педагогічної аксіології: традиція і новаторство (2013)
Рибалка В. - Любов як почуттєва основа духовного потенціалу психолога і педагога в роботі з учнями: визначення, типологія, роль у становленні особистості (2013)
Отич Д. - Результати психологічного дослідження змісту емоційного компонента Я-концепції майбутніх психологів (2013)
Лавріненко О. - Музичне мистецтво в розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів: історична ретроспектива (2013)
Семеног О. - Педагогічна майстерність академіка Любові Мацько (2013)
Дашиковська Я. - Значення вільного часу для людини в роздумах і педагогічній діяльності Іоанна Павла II (2013)
Цебрій І. - Уніфікація освіти та музична реформа в педагогічній діяльності папи Григорія І Великого (2013)
Лимаренко Л. - Тренінгова технологія постановки професійного дихання майбутнього педагога (2013)
Гордійчук О. - Курс "Основи сценічного та екранного мистецтв" у змісті професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Стрітьєвич T. - Етапи та критерії розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2013)
Бех І. - Інноваційна виховна технологія: сутнісні положення та шляхи реалізації (2013)
Кузьмінський А. - Студентське самоврядування у вищій школі (рецепція вітчизняного і європейського досвіду) 165 (2013)
Растригіна A. - Інноваційний ресурс мистецького освітнього простору ВНЗ (2013)
Отич О. - Творчий розвиток ідей педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна в сучасній педагогіці. (Рецензія на збірник наукових праць "Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр. / (2013)
Мальований Ю. - Філософія розвитку національної освіти. (Рецензія на збірник наукових праць Г. Філіпчука "Національна освіта: особистість і суспільство". -Чернівці : Зелена Буковина, 2013. - 844 с. ) (2013)
Сорокіна Г. - Сходинками пам’яті про Василя Олександровича Сухомлинського. (Всеукраїнський науково-практичний семінар "Педагогічна майстерність: навчально-методичне забезпечення теорії і технології професійного розвитку вчителя", присвячений 95-річчю від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського; Полтава, 26 вересня 2013 року) (2013)
Саенко Т. - Мистецтво в реаліях сучасної освіти (І Всеукраїнський науково-практичний семінар, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,18 - 19 квітня 2013 р. ), Бабенко В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Каганець І. - Арійський стандарт: технологія переходу в Простір волі (2014)
Сколуб М. - Виникнення козацько-молдавських взаємин в XVI ст. (2014)
Барабаш Т. - Постготичні особливості письма міських канцелярій Руського воєводства XVI–XVII ст.: типологія та хронологія (на матеріалах ЦДІА України у Львові) (2014)
Гнідик І. - Перша українська греко-католицька парафія у Сполучених Штатах Америки (2014)
Скакальська І. - Освітянська інтеліґенція Західної Волині та її роль у формуванні державницької еліти українського народу у міжвоєнний період ХХ ст., Швалюк І. (2014)
Шалак О. - Український фольклор Поділля у вивченні Антонія Новосельського: методика комплексного дослідження (2014)
Щегельський В. - Обрядово-ритуальне відлуння у подільських дитячих іграх (2014)
Кемінь Г. - Перша світова війна у контексті літературної спадщини Германа Блюменталя: за мотивами збірки "Галичина. Вал на сході” (2014)
Глодя К. - Шевченко і ми (Кобзар в інтерпретації Сергія Кушніренка) (2014)
Костін Я. - Особливості науково-технічногго тексту та труднощі його перекладу (2014)
Куранова С. - Семантико-рольові особливості публічних виступів в українській, англійській та російській мовах (2014)
Книшенко Н. - Багатокомпонентні терміни української дорожньо-будівельної терміносистеми (2014)
Загородня Л. - Відтворення англійських іменників на позначення "випадкового” персонажа в українському та російському перекладах (2014)
Шкрібляк М. - Формування ренесансного світогляду українців в умовах бездержавності та піднесення ідей "польського сарматизму” (2014)
Грабовський С. - "Трагічний стоїцизм” Василя Стуса у контексті його доби (2014)
Стародубець Г. - Куницький М. П. Соціально-правовий статус місцевого населення Рейхскомісаріту "Україна” (1941–1944 рр.) (2014)
Сидорчук Т. - III Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом”. Київ, 2014 (2014)
Киричок О. - VІІ давньоруські історико-філософські читання.- Житомир, 2014 (2014)
Про авторів (2014)
Лисий І. - Українська філософія: феномен чи фантом? (2014)
Вишневський С. - Релігійна політика німецької влади до православних та мусульман м. Євпаторія за матеріалами газети "Євпаторійські відомості” ("Визволення”) 1941–1944 рр. (2014)
Шостак А. - Розвиток Одеської єпархії Української православної церкви у 1990-х роках (2014)
Ковальчук Є. - Колекції сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї: джерельна база дослідження (2014)
Новікова П. - Інклюзії народної української пісенності у творчості Олеся Гончара (2014)
Чик О. - Романи виховання "Люборацькі” Анатолія Свидницького, "Хмари” Івана Нечуя-Левицького, "Літопис Пташиної Слободи” Вільгельма Раабе, "Еффі Бріст” Теодора Фонтане як сімейні хроніки (2014)
Кир’янчук І. - Проблема творення тексту як причина появи нової гілки буття у збірці Михайла Ореста "Душа і доля” (2014)
Логвиненко Ю. - Спогади Миколи Руденка "Найбільше диво – життя” у дискурсі української мемуаристики ХХ століття (2014)
Вардеванян С. - Бінарна опозиція Каїн–Авель як невротичний пошук гармонійного світу у Володимира Сосюри (2014)
Ясинецька О. - Два англомовні переклади кіноповісті Олександра Довженка "Зачарована Десна” (2014)
Циганок О. - "Liber artis poetikae” (Книга про поетичне мистецтво) (1637): матеріали для опису та перипетії дослідження (2014)
Боднар О. - Композиційні прийоми організації художнього тексту (2014)
Лапиніна О. - Роль гастрономічного компонента у формуванні цілісного значення фразеологічних одиниць німецької мови (2014)
Рочняк О. - Реклама як спосіб конструювання міфологізованої реальності (2014)
Щепанський В. - Рецепція середньовічної антропології у "Треносі” Мелетія Смотрицького (2014)
Ющенко Л. - Кожному відведено своє місце в історії… (До 90-річчя від дня народження Віталія Михайловича Кулаковського) (2014)
Мороз В. - Міжнародна наукова конференція "Identity and Globalization: Ethical Implictions”/ Литва, 2014 (2014)
Про авторів (2014)
Зборщик А. М. - Пути повышения эффективности использования магния для внедоменной десульфурации чугуна, Харлашин П. С., Косолап Н. В. (2014)
Белов Б. Ф. - О механизме десульфурации чугуна в доменной печи плавильными шлаками, Троцан А. И., Алексеева В. А., Карликова Я. П. (2014)
Волошин В. С. - Влияние различных физических воздействий на газодисперсное течение в топливной форсунке доменной печи, Зинченко Ю. А., Косолап Н. В., Куземко Р. Д. (2014)
Кривенко С. В. - Структура агломератов различной основности, Божков Г. Г. (2014)
Липунов С. А. - Экспериментальное исследование газопроницаемости зоны когезии (2014)
Макуров С. Л. - Новый комплексный метод исследования процесса затвердевания стального слитка, Силкин Д. В. (2014)
Харлашин П. С. - Моделирование тепловой работы футеровки 160 т кислородного конвертера c учетом гарнисажа, Ассиил Мохаммед Кадхим (2014)
Харлашин П. С. - Разработка высокоэффективных дезарсенирующих присадок для рафинирования железоуглеродистых расплавов, Герасин С. А. (2014)
Харлашин П. С. - Влияние серы на поверхностные свойства железо-сернистых расплавов, Коломийцева Ю. С., Виноградова А. А. (2014)
Бурлаков В. И. - К вопросу о десульфурации на АКП низкокремнистой конвертерной стали, раскисленной алюминием (2014)
Снитко С. А. - Теоретические основы автоматизированного проектирования сборочных чертежей валков колесопрокатных станов вертикального типа, Яковченко А. В., Ивлева Н. И. (2014)
Вакуленко І. О. - Вплив накатування на твердість вуглецевої сталі після гартування, Пройдак С. В., Болотова Д. М., Єфременко В. Г. (2014)
Ефременко В. Г. - Межфазное распределение химических элементов в комплексно-легированном белом чугуне, Чейлях А. П., Козаревская Т. В., Шимидзу К., Чабак Ю. Г., Ефременко А. В. (2014)
Сапрыкин Г. С. - Эффективность газотурбинных ТЭЦ в энергосистемах, Житаренко В. М. (2014)
Ткаченко К. І. - До питання моделювання роботи двигунів Стирлінга (2014)
Цыганов В. И. - Режимы работы комбинированных систем теплоснабжения, Житаренко В. М. (2014)
Житаренко В. М. - Диаграммы оптимального распределения нагрузок между котлами ТЭЦ (2014)
Лещинский Л. К. - Влияние состава на физические свойства флюсов для наплавки ленточным электродом, Матвиенко В. Н. (2014)
Матвиенко В. Н. - Особенности получения слоистых композиций наплавкой составным ленточным электродом (2014)
Размышляев А. Д. - Методика расчета индукции поперечного магнитного поля, генерируемого устройствами ввода для процесса дуговой сварки, Агеева М. В., Ярмонов С. В., Выдмыш П. А. (2014)
Размышляев А. Д. - Влияние частоты поперечного магнитного поля на производительность расплавления электродной проволоки при дуговой наплавке под флюсом, Ярмонов С. В., Выдмыш П. А. (2014)
Новиков Ф. В. - Аналитическое определение условий уменьшения шероховатости поверхности при абразивном полировании, Шкурупий В. Г., Андилахай В. А. (2014)
Самотугин С. С. - Исследование микрорельефа поверхности деталей с поверхностным упрочненным слоем после абразивного изнашивания, Гагарин В. А. (2014)
Андилахай А. А. - Определение энергоемкости при внедрении свободного абразивного зерна под острым углом к обрабатываемой поверхности (2014)
Бурлаков В. И. - Моделирование движения рабочего контейнера при вибрационной обработке (2014)
Брижан Т. М. - Математическая модель определения закономерностей формирования погрешностей механической обработки отверстий (2014)
Зайцев В. С. - Система диагностики ошибок в ИАСУ ТЛС посредством нейронной сети, Добровольская Л. А., Черевко Е. А. (2014)
Черевко Е. А. - Управление электроприводом роликов рольгангов ТЛС с использованием фаззи-логики (2014)
Бурлакова Г. Ю. - Динамические уравнения движения и кинематические характеристики практической модели контейнера для обработки мелких деталей автомобилей (2014)
Александров Ю. А. - Исследование уровня электромагнитных излучений от некоторых технических устройств, Остапенко А. А., Гентош А. В. (2014)
К 70-Летнему юбилею Харлашина Петра Степановича (2014)
До уваги авторів (2014)
Середницький Я. - Генерал Павло Шандрук і антигітлерівська військова опозиція (2014)
Романовський В. - Західноєвропейські мандрівники Нового часу про культурну спадщину України (2014)
Дацків І. - Утворення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки (2014)
Куницький М. - Дисциплінарні та кримінальні покарання як засоби юридичного впливу на правомірну поведінку місцевого населення райхскомісаріату "Україна” (1941–1944 рр.) (2014)
Стельникович С. - "Війна пам’ятників” на території Житомирсько-Вінницького реґіону в період німецької окупації (2014)
Кожанов А. - Становлення і розвиток преси українських національно-демократичних сил (1989–1991 рр.) (2014)
Назарець В. - Еволюція жанрових форм адресованої лірики в українській поезії ХІХ–ХХ століть (2014)
Венгринюк Х. - Проблема адаптації до середовища як модель творчої реалізації: варіант Наталени Королевої (2014)
Місінькевич О. - Концепт культури як одиниця ментальної інформації у мовній картині світу (2014)
Томіленко Л. - Екстралінґвальні чинники як наслідок виникнення нової суспільно-політичної лексики (2014)
Янковський С. - Соціально-культурні світи за доби ґлобалізації: українська візія світотворення (2014)
Мороз В. - Українська греко-католицька церква про просвітницьку роль духівництва: суспільно-політичний аспект (2014)
Існюк І. - Естетика нуару в сучасному художньому просторі України: ціннісні засади,теоретичні пошуки і мистецька практика (2014)
Лисий І. - Сабадуха В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття. - Івано-Франківськ, 2011 (2014)
Воропаєва Т. - Рева І. По той бік себе. Культурні та психологічні наслідки Голодомору та сталінських репресій. - Дніпропетровськ, 2013 (2014)
Астаф’єв О. - Кизилова В. Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття. - Луганськ, 2013 (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Методологічні засади і наступність релігієзнавчих досліджень в Україні”. - Тернопіль, 2014 (2014)
Про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Ісаєнко В. - Професію обрали не з найлегших (2014)
Ісаєнко В. - Офіційна хроніка. Проти сказу (2014)
Ісаєнко В. - Допоможемо всім миром (2014)
Головко А. М. - Система прогнозування біоризиків – запорука біологічної безпеки, Клестова З. С. (2014)
Ткаченко О. А. - Біологічний цикл розвитку Mycobacterium Bovis (2014)
Прискока В. А. - Діагностика інфекційних захворювань: відбір проб для лабораторних досліджень, Загребельний В. О., Неволько О. М., Каганець О. О. (2014)
Богач М. В. - Методи діагностики криптоспоридіозу птиці, Куклін О. Є., Коваленко Г. А. (2014)
Slivinska L. H. - Diagnostical informationality of a certain blood indicators in cows with osteodystrophy, Levchenko V. I., Fedorovych V. L., Maksymovych I. A. (2014)
Коломієць І. А. - Симбіотик "Праймікс Біонорм К" для інтеграційного розвитку галузі свинарства (2014)
Рудик С. К. - Піонери практичної ветеринарії, Стегней М. М., Глухий О. Б. (2014)
Чикалюк О. Ю. - Стимуляція і синхронізація охоти в корів: Позитивні й негативні сторони (2014)
Титул, зміст (2014)
Івашина О. Ф. - Соціалізація економіки в контексті постіндустріальних тенденцій, Івашина С. Ю. (2014)
Яковенко О. П. - Визначення базових категорій соціальної відповідальності (2014)
Коломієць Г. М. - Інституційно-господарська платформа формування та розвитку інтелектуального капіталу, Помінова І. І. (2014)
Коломиец А. Н. - Компаративный анализ международных поставщиков как фактор развития конкурентных преимуществ национальной организации по предоставлению инжиниринговых услуг, Дидорчук И. Л., Михайленко Е. М., Порохняк Н. В. (2014)
Тимошенко О. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки держави (2014)
Солодовнік О. О. - Інтереси та переваги сторін державно-приватного партнерства (2014)
Попова Н. В. - Особливості проектного підходу до організації транспортно-торговельно-логістичного кластера (2014)
Петренко К. В. - Соціальна відповідальність у соціогуманітарній сфері в умовах депресивності території (2014)
Полякова О. Ю. - Підходи до експрес- і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів, Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. (2014)
Звєряков М. І. - Розбудова в Україні мережі агенцій регіонального розвитку: вітчизняний досвід і керівництво до дій, Сментина Н. В. (2014)
Лучик С. Д. - Соціальні передумови формування і розвитку інтелектуального капіталу сільських територій регіону, Чаплінський В. Р. (2014)
Добрянська М. В. - Методи оцінювання інвестиційних потреб та інвестиційного забезпечення підприємства (2014)
Яресько Р. С. - Ризикологічні аспекти інвестиційного проекту у сфері атомної енергетики (2014)
Ткаченко М. О. - Підходи до класифікації інноваційних процесів промислового підприємства (2014)
Бондар-Підгурська О. В. - Механізми гармонізації національних інтересів у контексті інноваційного соціально орієнтованого розвитку промисловості України (2014)
Чухраєва Н. М. - Інноваційний розвиток підприємства та забезпечення його ефективності та стійкості (2014)
Ревенко Д. С. - Параметричне регулювання сталості соціально-економічних систем, Либа В. О., Темнікова А. В. (2014)
Pidkhomnyi O. M. - Modeling the Impact of Corruption on the Dynamics of Economic Indicators (2014)
Сєріков А. В. - Дослідження умов забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання, Лахно І. Г. (2014)
Полуэктова Н. Р. - Риски проектов внедрения ERP-систем: проблемы и решения (2014)
Литвинов О. І. - Методологія моделювання рівня стратегічного розвитку торговельного підприємства (2014)
Воронин А. В. - Динамика рыночной конъюнктуры с непрерывными запаздываниями в системе "спрос – предложение", Гунько О. В. (2014)
Чміль Г. Л. - Факторний аналіз оборотності капіталу підприємства, Горошанська О. О. (2014)
Сендзюк М. А. - Методи вибору ключових показників оцінки ефективної діяльності підприємств, Науменко І. В. (2014)
Крамарев Г. В. - Сталий розвиток нафтогазового комплексу та фінансово-організаційні механізми його забезпечення, Лапко О. О. (2014)
Штонденко К. В. - Роль накопичувальних механізмів при фінансуванні об’єктів житлового будівництва (2014)
Мазнєв Г. Є. - Перспективи застосування проектного фінансування для інноваційних агротехнологій (2014)
Вяткіна Т. Г. - Сценарний підхід до визначення ефективності стратегічного управління матеріальними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2014)
Луньова В. А. - Особливості та проблеми інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств України, Онегіна В. М. (2014)
Шкарлет С. М. - Підвищення ефективності виробництва на лісогосподарських підприємствах в умовах сталого розвитку, Пиріг К. М. (2014)
Самойлік М. С. - Оцінка ризиків і загроз ресурсно-екологічній безпеці регіону (2014)
Понікаров В. Д. - Удосконалення системи інтегрованого моніторингу природного середовища регіонів України, Єрмоленко О. О. (2014)
Дацкевич Н. О. - Соціальна відповідальність підприємництва як інструмент боротьби з економічними та екологічними кризами (2014)
Журавка Ф. О. - Оцінка ефективності реалізації державних цільових програм у соціальній сфері, Овчарова Н. В. (2014)
Романюк Д. М. - Соціально-економічна структура населення України: оцінка з позицій забезпечення людського розвитку (2014)
Сотнікова Ю. В. - Поняття еластичності в контексті проблем вивільнення найманих працівників (2014)
Оліховський В. Я. - Шляхи оптимізації податкового навантаження на оплату праці (2014)
Мельник О. Г. - Концептуальні засади здійснення етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств, Нагірна М. Я. (2014)
Кочубей Д. В. - Оцінка ефекту від впровадження логістичних інформаційних систем (2014)
Гречина І. В. - Науково-методичний підхід до експрес-аналізу потенціалу підприємства (2014)
Михеенко Е. С. - Управление нематериальными активами как компонент стратегии повышения капитализации предприятия (2014)
Зеленський М. В. - Дослідження сутності аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства (2014)
Ключнікова М. В. - Лізинг як форма зовнішнього інвестування для оновлення основних засобів підприємств комунальної теплоенергетики (2014)
Матушевская Е. А. - Оценка экономической устойчивости судоремонтных предприятий Севастополя в современных условиях хозяйствования (2014)
Пічка А. М. - Аналіз бюджету прямих витрат проекту на основі методу освоєного обсягу (2014)
Бідюк П. І. - Інтегральне оцінювання підприємств машинобудування при їх реструктуризації, Омельченко О. С., Любар В. Ю. (2014)
Рачковский Э. А. - Задача выбора целевых сегментов рынка новой продукции в системе планирования реструктуризации предприятий, Шпак С. А. (2014)
Ткаченко С. А. - Енігматична концепція побудови функціональної структури підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями (2014)
Ковач С. І. - Концепція суттєвості в обліку і звітності (2014)
Рядська В. В. - Теоретичні аспекти професійної відповідальності в аудиті (2014)
Кондусова Л. Ф. - Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій, Кіпа М. О. (2014)
Мужилівський В. В. - Державно-приватне партнерство в галузі страхування (2014)
Хохлов В. Ю. - Глобальна диверсифікація портфеля цінних паперів з використанням біржових фондів (2014)
Лактіонова О. А. - Гнучкість фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки (2014)
Бабич Ю. А. - Формування оптимального кредитного портфеля комерційного банку з урахуванням частки кредитів для підприємств аграрної сфери (2014)
Рудевська В. І. - Вплив концентрації та централізації капіталу на розвиток процесів консолідації в банківському бізнесі (2014)
Суторміна К. М. - Оцінка індикаторів концентрації ринкової структури банківської системи України (2014)
Бондаренко О. С. - Передумови впровадження ціннісно орієнтованого управління фінансовими потоками в логістичних системах (2014)
Карчева І. Я. - Теоретичні та практичні аспекти забезпечення ефективності інноваційної діяльності банків (2014)
Горпинченко А. П. - Вплив структури джерел фінансових ресурсів на фінансову стійкість підприємств торгівлі в Україні (2014)
Письмак В. О. - Вплив інформаційної складової на формування ефективного співробітництва з постачальниками в процесі закупівельної діяльності промислового підприємства (2014)
Устенко А. О. - Цільова підсистема системи управління (2014)
Тригуб О. В. - Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг (2014)
Кузьмін О. Є. - Установлення структури інжинірингових платежів під час реалізації інжинірингових проектів, Жежуха В. Й., Городиська Н. А. (2014)
Глущенко А. Н. - Концепция управления изменениями на металлургическом предприятии (2014)
Корчагина Г. А. - Выбор показателей для оценки профессиональной культуры управленческого персонала предприятия (2014)
Степанова Е. Р. - Стимулювання персоналу підприємства в умовах економічної та політичної кризи (2014)
Сомов Д. А. - Стратегическое управление предприятием: западноевропейский и украинский подходы (2014)
Орлов П. А. - Некоторые аспекты развития маркетинга и проблемы его социальной ответственности (2014)
Жарська І. О. - Особливості дослідження поведінки споживачів освітніх послуг в Інтернет-середовищі, Зіньковська Д. В. (2014)
Царьова Т. О. - Оцінювання конкурентоспроможності технології: п’ятирівнева модель технології як товару (2014)
Титова Е. В. - Проблематика совершенствования стратегического управления товарным портфелем на предприятиях рынка замороженных полуфабрикатов Украины (2014)
Титул, зміст (2011)
Губський Ю. І. - Лікарські засоби в паліативній та хоспісній медицині: проблеми застосування наркотичних (опіоїдних) анальгетиків, Хобзей М. К., Царенко А. В., Бабійчук О. М., Шевчик А. Л. (2011)
Загорій Г. В. - Загальні положення типових кваліфікаційних характеристик у галузі охорони здоров’я, промислової та практичної фармації. Повідомлення І (2011)
Косяченко К. Л. - Науково-методичні підходи допроведення моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповують за державними цільовими програмами, Немченко А. С., Коваленко О. В., Кубарєва І. В. (2011)
Гадяк І. В. - Моніторинг ринку антибактеріальних лікарських препаратів групи макролідів, Гром О. Л., Комар А. В. (2011)
Шаповалов В. В. (мол. ). - Нераціональне вживання психоактивних речовин та судово-фармацевтичний моніторинг наркопацієнтів із розладами психіки та поведінки (2011)
Здрайковська М. В. - Вплив температури стерилізаціїі натрію метабісульфіту на процеси деструкції в інфузійному розчині з глюкозою і сорбітолом "Сорбіцин", Торхова Т. В. (2011)
Дроздова А. О. - Несумісні та нераціональні сполучення лікарських засобів для парентерального застосування. Повідомлення ІІ , Давтян Л. Л., Коритнюк Р. С., Шматенко О. П., Гудзь Н. І., Коритнюк О. Я., Власенко І. О., Борисенко Т. А. (2011)
Сирова Г. О. - Дослідження квантово-фармакологічних властивостей молекули 2, 4-дихлорбензойної кислоти, Небесна Т. Ю., Звягінцева Т. В., Чекман І. С. (2011)
Кучер М. М. - Пам’яті вчителя (до 95-ліття від дня народження професора Василя Пилиповича Крамаренка) (2011)
Сафонов А. А. - Синтез, фізико-хімічнівластивості S-похідних 5-гетерил-4-(4-хлорбензиламіно)-1, 2, 4-тріазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2011)
Кленіна О. В. - Вивчення залежності діуретичної, гемостатичної, депримуючої, анальгетичної та протизапальної активності похідних ε-карбоксипентиламідів R-бензолсульфонілоксамінових кислот, а також їх токсичності від квантово-хімічних параметрів будови їх молекул, Цепелевські Г. О., Банний І. П., Ісаєв С. Г. (2011)
Шкляєв С. А. - Валідація ВЕРХ-методики визначення азитроміцину в лікарських формах та її порівняння із СФ-методикою за реакцією з 2-нітробензальдегідом, Цуркан О. О., Колядич О. П., Кулікова О. О. (2011)
Суховєєв В. В. - Пошук нових біологічно-активних речовин серед похідних 1-феніл-2, 3-диметил-4-арилсульфоніламіно-піразолону-5, Руденчик Т. В., Приплавко С. О., Демченко А. М. (2011)
Пругло Е. С. - Вивчення гіпоглікемічної активності похідних 1, 2, 4-тріазолу при експериментальній гіперліпідемії, Білай І. М., Щербина Р. О., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В. (2011)
Гудзенко А. В. - Розробка підходів до якісного та кількісного визначення компонентів трави деревію звичайного (Achillea millefolium L. ) у багатокомпонентних рослинних сумішах (2011)
Семенів Д. В. - Дослідження протизапальних властивостей мазі з олією аронії чорноплідної, Дроговоз С. М., Бєлік Г. В., Бутко Я. О. (2011)
Бурда Н. Є. - Виділення та встановлення структури 4'-глікозидів кверцетину з трави гадючника в’язолистого (Filipendula ulmaria (L. ) maxim. ), Журавель І. О., Кисличенко В. С., Дємьохін В. Б. (2011)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічне дослідження листків та плодів любистку лікарського (Levisticum offi cinale koch. ), Сіра Л. М., Челін Н. В. (2011)
Напраснікова Г. С. - Дослідження елементного складу деяких видів лікарських рослин, що застосовуються при гострих респіраторно-вірусних захворюваннях, Владимирова І. М. (2011)
Пам’яті вченого. Вікторов Олексій Павлович (2011)
Уточнення (2011)
Дєгтяр А. О. - Правове забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, Крюков О. І. (2011)
Дробот І. О. - Якість адміністративних послуг як ресурс гарантування місцевого самоврядування в Україні: понятійно-термінологічний аспект, Петровський П. М. (2011)
Солових В. П. - Оптимальні політико-адміністративні відносини як чинник розбудови публічного урядування в Україні (2011)
Писаренко В. П. - Електронний документообіг в органах влади (2011)
Глубоченко К. О. - Функціонування механізмів взаємодії органів державної влади з громадськістю у системі державного управління (2011)
Матвієнко А. М. - Особливості комунікації органів державного управління за допомогою Інтернет (2011)
Михайленко Г. В. - Сучасний зміст поняття "суб'єктно-об'єктні відносини" у системі державного управління (2011)
Фадєйкін В. В. - Державна стратегія формування інформаційного суспільства (2011)
Шульгінова Л. А. - Науково-теоретичні аспекти регулювання оплати праці (2011)
Древаль Ю. Д. - Парламентські комунікації (2011)
Ільченко Н. М. - Вплив інституціональних факторів на формування та розвиток системи публічного врядування в суспільстві (2011)
Корженко В. В. - Комплексний підхід до розвитку системи державного управління, Мельтюхова Н. М. (2011)
Мельников О. Ф. - Класифікація задач прийняття рішень у системах управління (2011)
Коротич О. Б. - Врегулювання діяльності державних інституцій з одержання, використання, поширення та зберігання інформації (2011)
Мельников О. С. - Використання економіко-математичних методів при оцінці пропозицій учасників конкурсних торгів в сфері державних закупівель (2011)
Дивенков А. В. - Сценарное моделирование поведенческой стратегии предприятий черной металлургии Украины (2011)
Коваленко М. М. - Банківське регулювання: сутність і характеристика (2011)
Непомнящій О. М. - Сучасні моделі державної житлової політики (2011)
Коваленко О. М. - Сучасні умови формування відносин держави та бізнесу в контексті сталого розвитку (2011)
Пасемко Г. П. - Феноменологічний підхід до проблем державного регулювання аграрних відносин (2011)
Пожидаев А. Е. - Исследование потенциала агропродовольственного сектора Украины как отрасли национальной экономики (2011)
Яблунівський С. В. - Театральна діяльність як об'єкт державного регулювання (2011)
Прасол В. П. - Напрями розбудови інституту підготовки менеджерів сфери охорони суспільного здоров'я в Україні (2011)
Луговенко Н. В. - Політика держави відносно збереження страхових заощаджень у накопичувальній системі України (2011)
Круглов В. В. - Теоретичні основи механізмів управління державним майном (2011)
Волик С. В. - Забезпечення сталого розвитку регіонів засобами державного управління (2011)
Боковикова Ю. В. - Морально-психологічний клімат у колективах органів влади, Грабовський В. А. (2011)
Калашник Н. С. - Місце самоосвіти державних службовців в системі державно-управлінських відносин (2011)
Могильний С. А. - Антикризова технологія реінжинірингу діяльності органів влади (2011)
Щегорцова В. М. - Управління персоналом в органах державної влади: психологічний аспект (2011)
Война Ю. В. - Поняття та види керівників органів виконавчої влади (2011)
Гнидюк Н. А. - Вища державна служба: поняття та правовий статус (2011)
Астапова Т. О. - Організаційно-правові засади забезпечення участі громадян у місцевому самоврядуванні в Україні (2011)
Ворона П. В. - Особливості розвитку місцевого самоврядування в період світової глобалізації (2011)
Куц Ю. О. - Якість надання управлінських послуг як чинник ефективності місцевого управління (2011)
Гвазава. Н. Г. - Роль держави у формуванні місцевих бюджетів (2011)
Лиска О. Г. - Вплив територіальних громад на процеси управління комунальною власністю: закордонний досвід (2011)
Наконечний В. В. - Теоретичні засади системи організації влади міста (2011)
Собченко В. В. - Основні моделі соціальної політики в країнах Центральної та Східної Європи (2011)
Бережний В. О. - Основні світові моделі державного управління (2011)
Білозерова М. В. - Стан і проблеми системи вищої освіти в умовах формування європейського освітнього простору (2011)
Грибко О. В. - Світовий досвід публічного урядування (2011)
Суховіліна А. О. - Актуальні питання поновлення прав і свобод незаконно засудженої особи (2011)
Міненко В. Л. - Вплив Світової організації торгівлі на розвиток національного ринку праці (2011)
Жадан О. В. - Структурно-функціональний підхід до формування механізму державного регулювання соціально-трудових відносин (2011)
Меляков А. В. - Шляхи удосконалення інформаційного супроводу державного контролю та нагляду у сфері праці, Біла Г. М. (2011)
Рогова О. Г. - Державне управління у сфері правового забезпечення статусу пацієнта (2011)
Горобець І. В. - Профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності як напрям діяльності органів державної влади (2011)
Михайлов Г. М. - Державний контроль у соціальній державі (2011)
Горшкова А. С. - Деятельностно-компетентностный подход к обучению в рамках системы открытого образования, Поважный А. С. (2011)
Овчаренко В. А. - Анализ аутопойезиса украинского общества как социальной системы (2011)
Бажинова О. А. - Взаємодія органів публічної влади з громадскістю як чинник демократизації державного управління (2011)
Степанко О. В. - Нормативно-правове забезпечення функціонування та розвитку гуманітарної сфери України (2011)
Єлагін В. П. - Моделювання процесів синергитичної взаємодії головних інститутів соціальної держави в контексті національної ідеї державотворення (2011)
Береза І. Ю. - Перегук дзвонів і словес (2009)
Березіна Д. Ю. - Феномен fanfiction: правила гри без правил (2009)
Бондаренко О. Ю. - Кітч, маскульт та "коливання влади" в романах Т. Пінчона "В." та "Вигукується лот 49" (2009)
Волошина Н. В. - Символічна інтерпретація снів у творах давніх та сучасних поетів (2009)
Гаврилюк Н. І. - Рецепція бароко в новітній українській поезії (2009)
Горелова О. В. - Одинокий Ковбой, Тонто і Димові Сигнали: боротьба зі стереотипами в літературі та кіно американських індіанців (2009)
Гунько Т. В. - Концепція бароко Еужені Д’Орса та естетика формалізму (2009)
Коваль М. Р. - Філософія музики в романі Р. Паверса "Час нашого співу" (The Time of Our Singing) (2009)
Коляса О. В. - Гіпертекстуальні риси постмодерністського художнього твору (2009)
Косарєва Г. С. - Коментарі Валерія Шевчука до Літопису Самійла Величка як позатекстова інтерпретація (2009)
Крамар В. Б. - Тема першовитоку і окремі формальні засоби її втілення. Досвід каталанської прози (2009)
Кудлей Е. П. - Переоценка сущности эстетизма с позиций христианства в исповеди Оскара Уайльда "De Profundis" (2009)
Левицька О. С. - Текст/кінотекст: особливості адаптації творів Джона Фаулза до ігрового кіно (2009)
Маценка С. П. - Художній текст як фонографія: музикальні образи у німецькій літературі (2009)
Недвига О. М. - Вплив рейєсівського інтертексту на поетику простору і місця у романах Р. Боланьо "Амулет" та "Дикі детективи" (2009)
Павлюк Х. Б. - "Сто годин щастя" Вероніки Тушнової: поезія серця чи музика душі? (2009)
Пронкевич О. В. - Культурний туризм і "винайдення" Іспанії (2009)
Руссова В. М. - Середньовічна культура як образ роману "Тисячолітній Миколай" Павла Загребельного (2009)
Філіп Ю. Л. - Сторінками чернівецького журналу для дітей "Українська ластівка" (1933-1940 рр.) (2009)
Філоненко С. О. - Літературне ремесло для "чайників" та "ідіотів" (2009)
Чишинська О. М. - Бібліотека як метафора: рефлексія розвитку медійних засобів (2009)
Шавокшина Н. В. - Типологія сміхових персонажів в українському, чеському та російському постмодернізмах (блазень – пабітель – юродивий) (2009)
Кайку М. - Фізика майбутнього. Як наука вплине на долю людства і змінить наше повсякденне життя у XXI сторіччі (2013)
Сіреджук П. - Тернопільська волость 1697 р. (2013)
Клапчук В. - Ліси Галичини XIX–XX ст.: історіографія проблеми (2013)
Сова А. - Розвиток української національної кооперації Наддніпрянщини у 1919 році (на прикладі "Дніпросоюзу”) (2013)
Ніколаєв І. - Організаційно-правова політика радянської влади у сфері діяльності громадсько-політичних організацій УСРР в 1920-х роках (2013)
Куницький М. - Адміністративні покарання населення райхскомісаріату "Україна” (1941–1944 рр.): цілі, види, реґіональні особливості (2013)
Третяченко А. - Жанрово-стильова своєрідність поезії Володимира Підпалого (2013)
Циганок О. - Про лундські листи Пилипа Орлика у світлі теорії листування XVIII ст. (2013)
Гоца Н. - Вивчення мови крізь призму ґендерних теорій (2013)
Бородін К. - Рекламно-інформативні стінописи, або Чим торгували у довоєнному Львові (2013)
Пасічник Н. - Позиційна сполучуваність термінів, що позначають суб’єкти навчального процесу та місце навчання у дидактичному тексті (2013)
Ревенко В. - Лексичні засоби вираження ввічливості в питальному мовленнєвому акті (на прикладі художніх текстів англійських та американських письменників) (2013)
Шилінська І. - Засоби і способи номінації термінів галузі комп’ютерних інформаційних технологій (2013)
Малюга А. - Національна специфіка найменувань явищ природи (2013)
Горобець І. - Види співвідношень конотативного і денотативного макрокомпонентів у структурі іменників, прикметників і дієслів (2013)
Лисейко Л. - Поняття функціонального стилю та рівні його описування (2013)
Лещишина Я. - Мовне вираження інтелектуалізму преси у виданнях бібліотеки редакції газети "День” "Екстракт 150” та "Екстракт +200” (2013)
Стародубець Г. - Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921–1939 рр.: монографія. - Тернопіль: Астон, 2013 (2013)
Дроздовський Д. - ХХ конгрес Міжнародної асоціації літературознавчої компаративістики (ICLA) (2013)
Про авторів (2013)
Антонович М. - Голодомор 1932–1933 років в Україні як геноцид української нації: суб’єктивна сторона злочину (2013)
Василенко В. - Кваліфікація Голодомору 1932–1933 рр. в Україні як злочину геноциду і постанова Апеляційного суду м. Київ від 13 січня 2013 р. (2013)
Рева І. - Ідентифікація з агресором частини українського селянства як психологічний наслідок Голодомору 1932–1933 років (2013)
Кабачій Р. - Наталка Бабіна: "Берестейщина є кавалком українського материка” (2013)
Бежук О. - Жіночі історії родини Степана Федака (2013)
Ніколаєнко О. - Правовий статус польських жінок у Наддніпрянщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Труба Р. - Омелян Терлецький у культурно-освітньому просторі Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2013)
Потіха О. - Культурно-просвітня діяльність Українського національно-демократичного об’єднання у першій половині 1930-х рр. (2013)
Куницький М. - Судові засоби захисту прав та інтересів місцевого населення райхскомісаріату "Україна” (1941–1944 рр.) (2013)
Туряниця І. - Українсько-литовське міждержавне співробітництво у політичній сфері (1991–2004  рр.) (2013)
Бестюк І. - "Кущ” Вінсента ван Ґоґа: функції екфразису в романі "Майстер корабля” Юрія Яновського (2013)
Воїнська К. - Художня репрезентація феномену ацедії в малій прозі Валерія Шевчука (2013)
Конкульовський В. - До проблеми відтворення ключових концептів у кінотекстах комедійних піджанрів (2013)
Зернецький П. - Аксіологічна основа арґументації у британському політичному мовленні (на матеріалі дебатів у Палаті громад британського парламенту), Рябоконь Г. (2013)
Щепанський В. - Рецепція середньовічної філософії про походження людської душі у "Треносі” Мелетія Смотрицького (2013)
Качараба В. - Чура В. Руйнація компартійної влади на західноукраїнських землях наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття. - Львів : Ліга Прес, 2013 (2013)
Фенюк К. - Презентаційний тур 2013 року українського перекладу книги Райнгарда Юнкера і Зиґфріда Шерера "Еволюція: критичний підручник” (2013)
Гусак П. - Науковий статус теорії макроеволюції та її альтернатива (2013)
"Мандрівець” 2013: увесь рік (2013)
Про авторів (2013)
Бондаренко А. І. - Логоепістема в моделюванні художньо-історичної картини світу поезії ХХ століття (2010)
Бондаренко Ю. І. - Філософсько-історичні та художньо-історичні засади навчання української літератури (2010)
Gorelova O. V. - Historical Memory or Longing for It: Reflection of History in Native American Literature (2010)
Демська-Будзуляк Л. М. - Принцип історизму та пам’ять у літературних історіографіях (2010)
Єжижанська Т. С. - Категорія часу як складова комунікативного простору художнього твору (на прикладі творчості А. П. Чехова) (2010)
Заїковська О. М. - Історичний фактор формування національної ідентичності у романі Д. Копленда "Поки подруга у комі" (2010)
Іванова Н. В. - Інтерпретація історії у романі М. Ондаатже "Англійський пацієнт" (2010)
Козлов Р. А. - Історична художня література: проблема ідентифікації (2010)
Корицька Г. Р. - А. Кащенко: до проблеми жанрової специфіки творів (2010)
Косюк О. М. - Вивчення релаксаційної комунікації як синергетичної системи (історичний аспект) (2010)
Кремінь Т. Д. - Жанрово-стильові ознаки історичного роману у віршах в українській літературі першої третини ХХ століття: до проблеми сприйняття (2010)
Лавринович Л. Б. - Координати пам’яті у художньому просторі постмодерної літератури (2010)
Лісун О. В. - Роман Томаса Пінчона "Мейсон і Діксон": постмодерністська концепція історії Америки часів формування національної ментальності (2010)
Маценка С. П. - У зоні напружених стосунків між історією та пам’яттю: роман Крісти Вольф "Місто ангелів або плащ доктора Фройда" (2010)
Назаренко Л. А. - Теоретико-методологічні засади використання термінів "проектний" і "проектувальний" у системі літературної освіти (2010)
Рева Л. Г. - Життєписи видатних діячів української літератури в історичній пам’яті (з досвіду роботи в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського) (2010)
Уліщенко В. В. - Особливості інтерсуб’єктного вивчення елегії та вірша-медитації (2010)
Харлан О. Д. - Ретро-детектив у сучасній європейській літературі: модифікації жанру (2010)
Царлова І. В. - Медіаосвіта школярів під час вивчення творів про ідентичну пам’ять і національну ідентичність (2010)
Чиж Н. О. - Жанровий статус та роль щоденників у літературі: щоденники Олександра Довженка та Аркадія Любченка (2010)
Шептицька Т. Л. - Національне вбрання як маркер історичної пам’яті народу й роду в українській літературі першої третини ХХ ст. (2010)
Штейнер И. Ф. - Невараць не вяртае – небытие не отпускает (2010)
Шуба Ю. В. - Еволюція британського історичного роману: перегляд історичних вимірів (2010)
Шуляр В. І. - Сучасний урок літератури і проблеми художньої рецепції свідомості/пам’яті в методиці середньої школи (2010)
Шынкарэнка В. К. - Вобраз нацыі і светабудовы ў гістарычнай прозе (2010)
Гречановский А. Е. - Радиационная устойчивость циркона по данным компьютерного моделирования, Брик А. Б., Урусов В. С., Еремин Н. Н., Радчук В. В., Шабалин Б. Г. (2014)
Дубина О. В. - Рідкіснометалева мінералізація і генезис жильних лужних сієнітів Пенизевицького, Кривдік С. Г., Митрохин О. В., Соболєв В. Б., Вишневський О. А., Гречановська О. Є. (2014)
Вовк О. П. - Особливості кристаломорфології топазу із камерних пегматитів Волині (за даними статистичних методів), Наумко І. М. (2014)
Трейвус Е. Б. - Новые данные о минералах из хрусталеносного месторождения Додо (Приполярный Урал), Силаев В. И. (2014)
Самборская И. А. - Aрхейский анортозит-плагиогранитный комплекс расслоенного Александровского массива (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита) (2014)
Бондаренко С. М. - Мінералізація Au-As типу в докембрійських комплексах Українського щита та головні чинники її локалізації (2014)
Иванов Б. Н. - Анализ гипотез образования урановорудных объектов формации щелочных натриевых метасоматитов центральной части Украинского щита (2014)
Кульчицька Г. О. - Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 5. В. І. Вернадський про підготовку кадрів, охорону земних надр і націоналізм в науці (2014)
Поваренных М. Ю. - О скрытой текстуре (фрустумации) простых по минеральному составу горных пород, Матвиенко Е. Н., Рассулов В. А. (2014)
Матковський О. І. - Оригінальна праця з історії кристалографії "Кристаллография в лицах. Этюды по истории науки" (2014)
Світлої пам’яті Олега Володимировича Зінченка (2014)
Дзюндзюк В. Б. - Поява і розвиток кіберзлочинності, Дзюндзюк Б. В. (2013)
Древаль Ю. Д. - Безпека особистості в конфліктному соціумі (2013)
Колесніков Б. П. - Удосконалення державних механізмів цілепокладання та цілездійснення у сфері управління розвитком інформаційного суспільства в Україні (2013)
Кринична І. П. - Гендерно-валеологічний вимір ефективності державного управління (2013)
Дєгтяр О. А. - Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної держави в умовах сучасних викликів (2013)
Козлов К. І. - Теорія державного управління: парадигми, концепти та системи (2013)
Конотопцев О. С. - Проблеми та перспективи використання технологій електронного урядування в діяльності органів влади України (2013)
Селютіна Н. Ф. - Можливості методології соціокультурного підходу в державному управлінні (2013)
Сергєєва О. Ю. - Типи державної мовної політики: експансія, уніфікація, космополітизм (2013)
Попов С. А. - Державно-управлінські нововведення: обґрунтування поняття та предметного поля (2013)
Хлєбнікова А. А. - Комунікативний менеджмент як найважливіший компонент державного управління в умовах глобалізації: теоретико-методологічний контекст (2013)
Чебан О. І. - Філософія позитивізму та постпозитивізму в оцінювальному дослідженні (2013)
Статівка Н. В. - Державний вплив на процеси відтворення трудових ресурсів аграрного сектора економіки (2013)
Боковикова Ю. В. - Удосконалення діяльності державних архівних установ України, Гнезділо О. С. (2013)
Бондарева А. Ф. - Реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ в Україні: суспільна думка (2013)
Бублій М. П. - Управління персоналом підприємств целюлозно-паперової галузі в умовах внутрішньогалузевої кризи, Паращук Т. М. (2013)
Степаненко С. В. - Оцінка ефективності використання економічного потенціалу регіону та управління ним (2013)
Ульянченко Ю. О. - Сучасний стан та рівень державної підтримки аграрного сектора економіки України (2013)
Коваленко О. М. - Державне управління у процесі подолання конфлікту інтересів держави та бізнесу (2013)
Непомнящий О. М. - Результативність житлової політики в індексній оцінці (2013)
Садковий В. П. - Основні економічні механізми державного регулювання входження в європейський простір сучасної вищої освіти України (2013)
Лунячек В. Е. - Проблеми формування педагогічної компетентності у магістрів державного управління (2013)
Орлов О. В. - Соціальні мережі як сучасне середовище навчання державних службовців (2013)
Бондар Д. В. - Основні технології впровадження іноваційних механізмів реформування системи підготовки управлінських кадрів (2013)
Наконечний В. В. - Конституювання методології "імплантована самоврядність" як стратегії осмислення державно-управлінських процесів на рівні міста (2013)
Мусєєв М. С. - Сучасні проблеми управління розвитком інфраструктури великого міста: на прикладі м. Харкова (2013)
Гуськова І. Б. - Показники оцінки ефективності управління комунальною власністю (2013)
Діденко Н. Г. - Організаційно-правові засади правоохоронної діяльності в ЄС: регіональний аспект (2013)
Ровинська К. І. - Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування як основа формування місцевого самоврядування в Україні (2013)
Кононович В. Г. - Нормативно-правові засади державного управління у сфері фізичної культури і спорту на прикладі європейських країни (2013)
Хашиєва Л. В. - Множинна ідентичність: реалії глобалізованого суспільства (2013)
Мирна Н. В. - Сучасні тенденції регіоналізації та їх роль в європейських інтеграційних процесах (2013)
Карамишев Д. В. - Розвиток системи позашкільної освіти на регіональному рівні як необхідний елемент у вихованні особистості, Бульба В. Г., Поступна О. В., Ростовська В. І. (2013)
Жадан О. В. - Методологічні підходи до оцінки результативності державного регулювання національної системи соціально-трудових відносин (2013)
Агабабян А. О. - Освіта людей з особливими потребами: нормативно-правовий аспект (2013)
Шниптєва А. Ю. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання гуманітарного розвитку сучасного українського суспільства (2013)
Шурма І. М. - Проблеми інтеграції людей з обмеженими можливостями в суспільство (2013)
Яцкін В. І. - Проблеми та перспективи охорони праці в контексті глобалізації (2013)
Кузнецов А. О. - Здоровий спосіб життя: погляд студентської молоді ХарРІ НАДУ, Калінкіна Н. В., Ревенко Т. В., Герасименко А. Г., Іванова Л. А., Красножон Г. О., Приживара С. В. (2013)
Береза І. Ю. - Історико-культурологічні фрагменти ретро-детективу Лапікур (2010)
Бойченко О. П. - Переосмислення художніх принципів Дж. П. Донліві у романі "Чарівна казка Нью-Йорка" (The Fairy-Tail of New-York) у контексті історико-соціальних трансформацій (2010)
Вірченко Т. І. - Історичний зміст конфліктів драматургії "двотисячників" (на матеріалі фарс-пародії В. Герасимчука "Вибори біля панелі") (2010)
Гулевич Л. О. - Історична пам’ять у творчості Миколи Устияновича (2010)
Даниленко Л. В. - Аспекти творення психологічного образу історичного героя у романі Івана Ле "Хмельницький" (2010)
Диндаренко О. А. - Образ англо-індійського суспільства Р. Кіплінга в контексті діалогу культур (2010)
Зайдлер Н. В. - Своєрідність концепції образу князя Кия в однойменному романі В. Малика (2010)
Кирилова Т. А. - Туга за минулим: жіноча ідентичність у романі Моніки Марон "Animal triste" (2010)
Козачок М. М. - Інтерпретація образу Ярослава Мудрого в романі Павла Загребельного "Диво" (2010)
Конончук Т. І. - Юрій Мушкетик: концепти художньої антропології (2010)
Крупка М. А. - Конфлікт поколінь як сутнісна ознака посттоталітарного буття у малій прозі Євгенії Кононенко (2010)
Лебединцева Н. М. - Міф як пам’ять про вічне повернення у поетичній концепції Василя Герасим’юка (2010)
Матковський І. Й. - Причорноморська Понтида у творчості й оцінках польського поета і публіциста Юзефа Лободовського (2010)
Накашидзе І. С. - Античні жанри лірики Яра Славутича (2010)
Остапчук Т. П. - Трансформація історичної пам’яті у романах Олександра Мотиля "Whiskey Priest" та Марини Левицької "A Short History of Tractors in Ukrainian" (2010)
Підопригора С. В. - "Повість минулих літ" в інтертекстуальному просторі роману "Охоронець" Сергія Батурина (2010)
Пронкевич О. В. - Перший роман Каміло Хосе Сели (2010)
Романенко О. В. - "Чорний ворон" Василя Шкляра: між високою та масовою літературою? (2010)
Росстальна О. А. - Особливості створення історичного простору в оповіданні Т. Гарді "A Tradition of Eighteen Hundred and Four" (2010)
Руссова В. М. - Історія хрещення Русі в інтерпретаціях письменників ХІ-ХVІІІ ст. (2010)
Сушкевич Т. О. - Ретроспекція у романі "Диво" П. Загребельного (2010)
Улюра Г. А. - Мотив розслідування в "Горизонті подій" І. Полянської та "Перевалі Дятлова" А. Матвєєвої: історична пам’ять як текстуальність (2010)
Філоненко С. О. - "Київський" ретро-детектив: репрезентація радянського минулого (2010)
Ціпко А. В. - Феодосій Печерський: художні форми житійного уображення (2010)
Шебуренкова Т. В. - Концепт свободи як один із компонентів міфу про американську мрію у романі Пола Остера "Левіафан" (2010)
Янкова Н. І. - Художнє втілення доби Хмельниччини у творчій спадщині М. Грушевського (2010)
Титул, зміст (2014)
Кизим М. О. - Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Матюшенко І. Ю., Беренда С. В., Ярошенко І. В. (2014)
Крамаренко Р. М. - Європейська модель креативної локалізації столичних міст, Галенко Н. О. (2014)
Непрядкіна Н. В. - Перспективи розвитку експортного фінансування в Україні із залученням експортних кредитних агентств (2014)
Ковтун Н. С. - Формування конкурентних переваг людських ресурсів у національній економіці (2014)
Москаленко А. Н. - Институты власти, их результативность и влияние на реализацию экономической политики опережающего развития (2014)
Бадида М. П. - Концептуальні засади фінансового забезпечення реалізації регіональної політики, Жук І. І. (2014)
Родимченко А. О. - Формування методичних підходів до оцінки рівня розвитку регіональної логістичної системи (2014)
Коюда В. О. - Організаційно-методичні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства, Осикова А. М. (2014)
Носик О. М. - Теоретичні підходи до визначення змісту соціально-інноваційної моделі економічного розвитку (2014)
Шевченко О. М. - Економічна сутність бенчмаркінгу та його роль у інноваційному розвитку підприємства, Братусь Ю. М. (2014)
Круш Н. П. - Удосконалення моделі управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств у контексті відкритості інновацій (2014)
Алєксєєв В. І. - Математичне обґрунтування показника концентрації впливу членства для аналізу вразливості кредитної спілки (2014)
Бережнюк І. Г. - Моделювання процесів селективності митного контролю з урахуванням основних параметрів ризикованості переміщення товарів через митний кордон, Джумурат О. В. (2014)
Ревенко Д. С. - Детерминированное моделирование устойчивости динамических социально-экономических систем, Лыба В. А., Горячева К. И. (2014)
Ячменьов Є. Ф. - Функціональна модель вищого навчального закладу в IDEF0 (2014)
Ісаєнко О. О. - Моделювання нестаціонарних часових рядів економічної динаміки на основі рівняння Фоккера – Планка (2014)
Жабинець О. Й. - Методологічні проблеми збору та аналізу витоків конфіденційної інформації (2014)
Камінська Т. Г. - Обліково-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю, Слєсар Т. М. (2014)
Лук’яненко Д. І. - Бізнес-моделювання діяльності підприємств в умовах розвитку інформаційного простору (2014)
Череп А. В. - Методичні засади оцінки ефективності діяльності підприємств машинобудування, Сінєкаєва О. Д. (2014)
Гамма Т. Н. - Развитие интеграционных процессов предприятий пищевой промышленности Украины (2014)
Стрельбіцька Н. Є. - Лібералізація оптового ринку електроенергетики України: перші наслідки (2014)
Шевцова Г. З. - Особливості сучасного потенціалу підприємств хімічної промисловості України, Браславська О. В. (2014)
Гладинець Н. Ю. - Прогнозування інноваційного розвитку промисловості України (2014)
Глушко О. В. - Концепції та парадигми в управлінні економічною стійкістю машинобудівних підприємств (2014)
Занора В. О. - Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств (2014)
Глущенко А. Н. - Фундаментальные факторы и перспективы развития черной металлургии Украины (2014)
Іванова А. С. - Технологічний фактор конкуренції в галузі європейського верстатобудування (2014)
Лях І. О. - Адаптивно-реноваційний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на управління фінансово-економічною діяльністю підприємств машинобудування (2014)
Onysenko T. S. - Economic Analysis of Book-Publishing Industry (2014)
Чучук Ю. В. - Критерії та показники для оцінювання економічної ефективності газоперекачувальних агрегатів в умовах модернізації газотранспортної системи України (2014)
Васильєва Н. К. - Моделі планування збалансованого розвитку українського плодівництва (2014)
Дорофєєв О. В. - Теоретико-прикладні проблеми застосування механізмів управління розвитком аграрного сектора економіки (2014)
Лозинська І. В. - Сучасні підходи до формування конкурентоспроможності продукції в галузі м'ясо-молочного скотарства (2014)
Міценко Н. Г. - Ресторанне господарство як канал збуту продукції АПК (2014)
Грубінка І. І. - Можливі напрямки вдосконалення кредитного механізму здійснення державної підтримки кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні (2014)
Самойлік М. С. - Комплексна оцінка ефективності регіональних систем поводження з твердими відходами (2014)
Бойко А. Б. - Шляхи оптимізації роботи галузі мобільного зв’язку України на основі світового досвіду (2014)
Транченко Л. В. - Соціально-економічна ефективність функціонування туристичних підприємств, Лопатюк Р. І. (2014)
Фролова Л. В. - Стратегічні спостереження в процесі аналізу стратегічного потенціалу торговельного підприємства, Алєксєєв С. Б. (2014)
Андросова Т. В. - Використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства, Грінько А. П., Гринько П. Л. (2014)
Мілаш І. В. - Методичний інструментарій оцінки результативності стратегічного управління витратами торговельного підприємства, Красноусов А. В. (2014)
Нестеренко О. О. - Класифікація кейтерингових послуг для організації їх обліку, Коробкіна І. С. (2014)
Захарчин Г. М. - Економічні чинники управління поведінкою персоналу машинобудівних підприємств у сучасних умовах, Космина Ю. М. (2014)
Мельникова К. В. - Мотивація інноваційно активного персоналу підприємства (2014)
Овсюк Н. В. - Складові матеріального стимулювання працівників підприємств (2014)
Озарко Е. С. - Подход к оценке эффективности деятельности персонала с учетом личностного фактора, Опотяк Ю. В., Челомбитько В. В. (2014)
Гук Л. П. - Прогнозування та регулювання розвитку нестандартної зайнятості в Україні (2014)
Солярчук Н. Ю. - Фрілансова діяльність в Україні: стан і проблеми державного управління (2014)
Отенко В. І. - Конкурентні переваги підприємницької діяльності (2014)
Ячменьова В. М. - Методика оцінювання інноваційності діяльності промислового підприємства, Вольська Г. К. (2014)
Плікус І. Й. - Економічний потенціал підприємств, що функціонують в економіці, заснованій на знаннях (2014)
Рудніченко Є. М. - Адаптація системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання: сутність та рівні (2014)
Синькевич Н. І. - Аналіз існуючих прийомів і методів фінансового аналізу діяльності суб’єктів господарювання, Василишин Т. М. (2014)
Ус Ю. В. - Оціночні показники ефективності структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу, Обидєннова Т. С. (2014)
Яркина Н. Н. - Комплексность механизма управления предприятием (2014)
Жорова Є. Р. - Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства (2014)
Шалімова Н. С. - Якість аудиту як ключовий критерій оцінки його результативності в системі соціально-економічних відносин (2014)
Янчев А. В. - Теоретико-методологічні засади облікового процесу в інформаційній економіці (2014)
Івасів І. Б. - Інтегрована система управління ліквідністю в банках, Фуксман О. Ю. (2014)
Антоненко С. В. - Налоговое стимулирование природоохранной деятельности (2014)
Косова Т. Д. - Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи, Тімарцев О. Ю. (2014)
Кравчук І. С. - Розвиток ринку банківських облігацій в Україні (2014)
Кремень В. М. - Співвідношення між поняттям "фінансовий нагляд" і поняттями "фінансове регулювання" та "фінансовий контроль" (2014)
Міщук Г. Ю. - Проблеми впровадження програмно-цільового методу бюджетного планування в забезпеченні суспільних потреб (2014)
Мусієнко О. М. - Оцінка ефективності реалізації інвестиційної діяльності вітчизняних банків на ринку цінних паперів України, Маслова А. Ю. (2014)
Омельченко О. І. - Комплексне оцінювання кредитного потенціалу банківської системи в умовах невизначеності (2014)
Сосновська О. О. - Механізм управління гнучкістю ресурсного потенціалу страхових компаній (2014)
Загарій В. П. - Монетарні важелі досягнення фінансової безпеки: досвід розвинених країн (2014)
Кравчук В. І. - Місце технології нейронечіткого моделювання в системі ризик-менеджменту банку (2014)
Підсосонна Я. Г. - Кредитна політика України: макро- та мікроекономічні аспекти (2014)
Харченко В. О. - Оцінка якості кредитно-інвестиційного портфеля банків України (2014)
Князєва Н. О. - Маркетинговий інструментарій впровадження соціально значущих інноваційних послуг (на прикладі послуг національного цифрового телебачення), Лозовська Г. М. (2014)
Князєва О. А. - Впровадження контролінгу в діяльність великих підприємств задля підвищення їх конкурентоспроможності, Новицька С. С. (2014)
Гугул О. Я. - Нейромаркетинг як інструмент дослідження поведінки споживачів у системі маркетингових інновацій підприємства, Зінчук Д. М. (2014)
Коваль Т. А. - Дослідження маркетингу партнерських відносин як інструменту стратегічного управління підприємством, Яхкінд В. П. (2014)
Шабельник Т. В. - Механізми бізнес-процесів маркетингоорієнтованого управління на фармацевтичному ринку (2014)
Моргун Г. В. - Стратегічний контролінг як підсистема стратегічного управління (2014)
Кобець С. П. - Стратегічне управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств на засадах інноваційного розвитку (2014)
Сиротинська Н. М. - Інновації та їх маркетингова підтримка (2014)
Бабарика М. Г. - Поетика будови прифронтового ландшафту в романі Жюльєна Грака "Балкон у лісі" (2011)
Варецька С. О. - Історія, пам’ять, ідентичність у романі "Моє століття" Ґ. Ґраса (2011)
Висоцька С. С. - Симулякризація героя в англійському постромані і проблема кризи ідентичності (2011)
Горелова О. В. - "Етнограф" Борхеса як ще одна історія про білого чоловіка (2011)
Диндаренко О. А. - Образ англо-індійського суспільства Р. Кіплінга в контексті діалогу культур (2011)
Іванова Н. В. - Пошуки ідентичності в романі М. Ондаатжі "Привид Еніл" (2011)
Козлова К. О. - Проблема національної ідентичності в канадській англомовній прозі (на матеріалі роману Р. Дейвіса "Повсталі янголи") (2011)
Коминська Н. І. - Проблема жіночої ідентичності в романі Тоні Моррісон "Улюблена" (2011)
Костюк Ю. С. - Персоналістський аспект ідентичності чорношкірої жінки в художньому просторі роману Т. Моррісон "Найблакитніше око" (2011)
Крамар В. Б. - Постмодерністська поетика творів Д. Апдайка та Д. Лессінґ (2011)
Маєвська О. Т. - Особиста і колективна ідентичність у романі Мігеля де Унамуно "Святий Мануель Добрий, мученик" (2011)
Мараховська Н. В. - Проблема конструювання професійної ідентичності вчителя на матеріалі роману Е. Р. Брейтуейта "Учителю з любов’ю" ("To Sir, with love") (2011)
Маценка С. П. - Літературна "бездомність": відмова від ідентичності у творах Герти Мюллер (2011)
Мельник Д. М. - Самоідентифікація як особистісний дискурс у романі Інґеборґ Бахман "Маліна" (2011)
Оржицький І. О. - Пошук еквадорської національної самобутності у творчості Ґ. А. Хакоме (2011)
Остапчук Т. П. - Ідентичності персонажів у просторово-часових координатах роману І. Забитко "When Luba Leaves Home" (2011)
Пилипюк Л. А. - Феномен ідентичності та часопростору в художніх творах Оноре де Бальзака (2011)
Поліщук Н. Ю. - Константи ідентичнісного буття в американській жіночій малій прозі останньої третини ХХ століття (2011)
Работяга Г. І. - Пошук власного простору у п’єсі Бернара-Марі Кольтеса "Повернення до пустелі" (2011)
Романова С. В. - Пошук власної ідентичності як аспект самопізнання у прозі Роси Монтеро (2000-2008 рр.) (2011)
Скляр Н. В. - Відтворення авторської ідентичності крізь призму війни в німецькомовній автобіографії ХХ-ХХІ століть (2011)
Собченко І. В. - Геометрія відчуження: прикордонна топологія у прозових творах Аготи Крістоф (2011)
Сторчеус С. В. - Репрезентація концепту "ідентичність" у популярній літературі (на прикладі афро-американського детективу У. Мослі) (2011)
Тарасюк Я. П. - Конфлікт ідентичностей у ранній романній творчості Ф. Моріака (2011)
Тихомирова О. В. - Гра у фікційного автора в "Кулінарній книзі Нанні Огг" (2011)
Чернишова С. О. - Внутрішній світ "екзотичної прози" В. С. Моема: спроба реконструкції (2011)
Николаю Петровичу Щербаку — 90! (2014)
Щербак Н. П. - Геохронология и геодинамика архейских мегаблоков Украинского щита, Артеменко Г. В. (2014)
Бибикова Е. В. - Ранняя кора Земли в свете изотопно-геохимических и изотопно-геохронологических данных (2014)
Старостенко В. И. - Геотектоника, глубинное строение и рудные месторождения Кировоградского рудного района Украинского щита по геофизическим данным, Гинтов О. Б. (2014)
Пономаренко А. Н. - Геохронология и геодинамика палеопротерозоя Украинского щита, Степанюк Л. М., Шумлянский Л. В. (2014)
Лобач-Жученко С. Б. - Древние кратоны — возраст, строение, состав, геодинамика (2014)
Розен О. М. - Архей—протерозой — важный рубеж в истории Земли (2,5 млрд лет) (2014)
Сукач В. В. - Мезоархейские зеленокаменные структуры Среднего Приднепровья Украинского щита: стратиграфические разрезы, вещественный состав и возрастная корреляция (2014)
Чернышов Н. М. - Изотопно-геохимические свидетельства процессов мантийно-корового взаимодействия при формировании позднеархейских, Рыборак М. В., Альбеков А. Ю. (2014)
Митрохин А. В. - Петрология "гибридных пород" Коростенского плутона анортозит-рапакивигранитной формации Украинского щита, Билан Е. В. (2014)
Анастасьєва Д. С. - "Стефа і її Чакалка" Івана Андрусяка: центральні та периферійні функції казки (2011)
Анісімова Н. П. - "Час становлення" національної ідентичності в поезії Юрія Буряка (2011)
Береза І. Ю. - Незалежність України у творчості Валерія Бойченка (2011)
Бойцун І. Є. - Міфологічний простір повісті "Корова часу, або Нові пригоди вужа Ониська" Олександра Дерманського (2011)
Бортнік Ж. І. - Діалог між "Я" та "Іншим" у монодрамі Н. Нежданої "Мільйон парашутиків" у контексті проблем ідентифікації (2011)
Бугайова Н. А. - Проблема ідентичності у творах Валерія Шевчука (2011)
Волощук Ю. О. - Національна ідентичність героїв та художнє моделювання часопростору в романній прозі Володимира Гжицького (2011)
Галушка Н. В. - Жанрова специфіка детективної прози Ірен Роздобудько (2011)
Гірняк М. О. - У пошуках координат для власного "я": проблема ідентичності у прозі Валер’яна Підмогильного (2011)
Єременко О. Р. - Маскулінні моделі ґендерної ідентифікації в романах Василя Слапчука, Кобилякова Г. В. (2011)
Журавська О. В. - Часопростір прози Е. Андієвської як рівень проявлення ідентичності (на матеріалі "Роману про добру людину"), Росінська О. А. (2011)
Корнійчук Т. В. - Проблеми релігійного самовизначення українського народу в "Енеїді" І. Котляревського (2011)
Корнілова К. О. - Індивідуальний часопростір головного героя в романі П. Загребельного "Юлія, або Запрошення до самовбивства" (2011)
Красненко О. В. - Ідентифікація себе як українця в романі П. Загребельного "Південний комфорт" (2011)
Кривопишина А. С. - Наративні принципи конструювання ідентичності в автобіографічному романі "Добло і зло" Ірени Карпи (2011)
Мацько В. П. - Культурологічна парадигма в літературно-критичній та епістолярній спадщині: Олександр Білецький і Мирон Степняк (2011)
Меншій А. М. - Часова організація наративного дискурсу в оповіданні М. Коцюбинського "Persona grata" (2011)
Музичук В. В. - Художня інтерпретація історичної особистості в тетралогії Г. Хоткевича "Богдан Хмельницький" (2011)
Повар М. Г. - Іван Вирган: грані таланту письменника (2011)
Порядна О. О. - Віршування І. Франка як спосіб вираження національної ідентичності митця (на матеріалі перекладу вірша Р. Бернса "Трагічний уривок") (2011)
Присяжнюк О. М. - Ідентифікація міста в поезії Лесі Українки: пошук європейської культуровідповідності (2011)
Савич Н. В. - Історико-літературна спадщина Т. Г. Шевченка у професійно-фаховій підготовці майбутніх філологів (2011)
Cаприкіна А. Г. - Синкретизм художнього мислення Г. Мазуренко як вияв творчої ідентичності (2011)
Ткаченко І. А. - "Тільки степом заростемо, тільки степом…": екзистенційний дискурс степу в романі Любові Голоти "Епізодична пам’ять" (2011)
Турчин М. М. - Національна іманентність текстів Ігоря Калинця (2011)
Чухонцева Н. Д. - "Степовий менталітет" у ліриці Миколи Чернявського (2011)
Шарова Т. М. - Образ матері в романі Івана Маслова "Материнський вогонь" (2011)
Крупчан О. Д. - Сучасні завдання цивілістичної науки в Україні (2014)
Гринько С. Д. - Значення типології рецепції римського права для правових систем європейських країн (2014)
Довгерт А. С. - Законодавство України з міжнародного приватного права: джерела запозичення (2014)
Кологойда О. В. - Теоретична концепція фондового права та його місце в системі права України (2014)
Примак В. Д. - Взаємодія засад справедливості, розумності й добросовісності при визначенні змісту деліктоздатності суб’єктів цивільного права (2014)
Шишка Р. Б. - Проблема зловживання правом в сучасному цивільному праві (2014)
Щербина В. С. - Публічні й приватні інтереси в господарських відносинах (2014)
Берестова І. Е. - Щодо процесуальної природи та порядку пред’явлення ухвали господарського суду про розстрочку виконання рішення суду (2014)
Дрішлюк А. І. - Норми моралі в системі джерел цивільного права України (2014)
Єсауленко Н. В. - Спадкування паю виробничого кооперативу (2014)
Закорецька Л. О. - Права суб’єкта інтелектуальної власності на винахід за законодавством України та Австрії (2014)
Клімовський С. С. - Цивільно-правові способи захисту права на особисті папери (2014)
Козловська Л. В. - Прийняття та відмова від спадщини як здійснення суб’єктивного права спадкування (2014)
Косовський Л. М. - Поняття та правова природа іноземного елемента в цивільному судочинстві України (2014)
Кочин В. В. - Категорія "особа" у приватному праві (2014)
Лапечук П. І. - Щодо розмежування земель держави та територіальних громад, Попович Т. Г., Бесарабчик В. О. (2014)
Левківський Б. К. - Інститут дитячого омбудсмена в системі юрисдикційного захисту (2014)
Литовченко Л. А. - Розсуд, інтерес і суб’єктивне право у взаємозв’язку і співвідношенні в цивільному праві України (2014)
Миронова Г. А. - Право на медичну допомогу: цивільно-правова характеристика (2014)
Мічурін Є. О. - Розуміння обмежень прав осіб у цивільному праві, Кожевникова В. О. (2014)
Парута Ю. І. - Теоретико-правові аспекти визначення організаційно-правової форми громадського об’єднання (2014)
Первомайський О. О. - Органи та представники суб’єктів публічного права як учасників цивільних відносин (2014)
Печников А. П. - К вопросу определения гражданско-правового статуса медицинской организации, Печникова О. Г. (2014)
Пленюк М. Д. - Призупинення виконання зобов’язань як спосіб самозахисту порушених прав кредитора (2014)
Резнік Г. О. - Право дитини на охорону здоров’я (2014)
Солтис Н. Б. - Застосування підстав припинення поруки до правовідносин майнової поруки (2014)
Хіміч С. П. - Судові виклики і повідомлення за ЦПК, КАС та ГПК України: порівняльний аналіз (2014)
Чурпіта Г. В. - Процесуальні особливості виконання судових рішень у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення для реалізації, зміни чи припинення сімейних прав та обов’язків (2014)
Яриш О. М. - Ознаки інформації як об’єкта цивільних прав (2014)
Біленко М. С. - Правова природа договору будівельного підряду (2014)
Вавженчук С. Я. - Юридична природа та види іпотечного сертифіката (2014)
Ганчева А. М. - Особливості суб’єктного складу у договорі побутового підряду (2014)
Гриняк А. Б. - Судова практика як джерело правового регулювання договірних відносин (2014)
Калаур І. Р. - Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) (2014)
Міловська Н. В. - Предмет як істотна умова договорів страхування (2014)
Нечипоренко Н. С. - Розмежування договору перевезення вантажу залізничним транспортом з іншими видами договорів (2014)
Резніченко С. В. - Договір аутсорсингу та сфери його застосування (2014)
Соботник Р. В. - Правова природа договору страхування відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки (2014)
Софронкова Н. О. - Захист прав боржника в іпотечних відносинах: стан вивчення проблематики (2014)
Усуб Ельчин Ариф оглы - Нормативно-правовое регулирование ипотеки недвижимого имущества в Украине (2014)
Федорченко Н. В. - Становлення інституту договірних зобов’язань з надання послуг у праві радянського періоду (2014)
Бернацький М. В. - Деякі питання права державної власності на житло (2014)
Галянтич М. К. - Поняття та співвідношення житлових прав та інтересів фізичних осіб (2014)
Корнієнко Ю. І. - Припинення права власності на предмет іпотеки житлової нерухомості (2014)
Безух О. В. - Баланс інтересів у регулюванні господарських відносин як правовий принцип (2014)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Правові аспекти нарахування винагороди суб’єктам підприємницької діяльності – нерезидентам за субліцензійними договорами, Троцька В. М. (2014)
Даниленко Є. М. - Поняття та ознаки добровільного викупу акцій (2014)
Журик Ю. В. - Джерела антимонопольно-конкурентного права України (2014)
Кицик Я. Р. - Типовий договір в системі господарських договорів (2014)
Полюхович В. І. - Окремі питання правового статусу емітентів на фондовому ринку України (2014)
Сенюта С. Я. - Законодавче визначення учасників господарських відносин у галузі телекомунікацій (2014)
Сергійко О. В. - Класифікація учасників господарських відносин (2014)
Черненко О. А. - Державне господарювання: поняття та ознаки (2014)
Боярський Є. Д. - Застосування іноземних надімперативних норм у міжнародному приватному праві України (2014)
Ватрас В. А. - Проблеми та перспективи кодифікації міжнародного сімейного права України (2014)
Капіца Ю. М. - Розвиток цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі (2014)
Король В. І. - Правові особливості функціонування Митного союзу та єдиного економічного простору в межах Євразійського економічного співтовариства (2014)
Микита І. Р. - Сучасні теоретичні проблеми договірних відносин з міжнародних морських перевезень (2014)
Посикалюк О. О. - Межі захисту особистих немайнових прав публічних осіб: порівняльно-правове дослідження (2014)
Черних Ю. С. - Роль Е. Лаутерпахта у формуванні інституту парасолькового застереження (клаузули) в міжнародному обороті (2014)
Вороненко Ю. В. - Результати наукових досліджень співробітників академії та впровадження їх в практичну охорону здоров’я, Зозуля І. С., Вдовиченко Ю. П., Гойда Н. Г., Косаковський А. Л., Харченко Н. В., Гош Р. І., Смаглюк О. Є. (2014)
Ватлицов Д. В. - Истощение организма как результат пролонгированной стрессорной загрузки (2014)
Русецкая Н. В. - Функциональное состояние кардиомиоцитов как индикатор факторов стресса (2014)
Бандажевский Ю. И. - Использование экспериментальной модели c лабораторными животными для оценки влияния радиационно-химического фактора на систему кроветворения, Дубовая Н. Ф., Швартау В. В., Козярин И. П. (2014)
Бурлака А. І. - Гігієнічна оцінка епідемічної безпечності води плавальних басейнів при навчально-виховних закладах, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Сурмашева О. В., Міхієнкова А. І., Філатова І. М. (2014)
Карлова О. О. - Особливості змін показників гуморальної ланки імунітету у пацієнтів, що професійно контактують зі свинцем (2014)
Коваль В. В. - Гігієнічна оцінка доочищеної фасованої питної води, Рублевська Н. І., Гергель Т. І., Фарафонова О. В., Рублевський В. Д. (2014)
Козярін І. П. - Питання безпечності використання харчових продуктів, що містять наночастинки, Івахно О. П. (2014)
Козярін І. П. - Оцінка фактичного вмісту фолієвої кислоти в раціонах харчування дорослого населення України, Москальчук Л. В. (2014)
Махнюк В. М. - Проблемні питання реалізації функцій державного санітарно-епідеміологічного нагляду при плануванні та забудові населених місць (2014)
Нємцева Ю. В. - Критеріальні показники ефективності корекції порушень зору та мовлення у дітей в умовах спеціального дошкільного навчального закладу (2014)
Хоменко І. М. - Досвід використання радіоактивно чистих продуктів харчування в системі протирадіаційного захисту жителів радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій України (2014)
Шапаєва О. С. - Гігієнічна оцінка денної динаміки розумової працездатності учнів молодшої школи з різною організацією фізичного виховання, Гаркавий С. И., Коршун М. М. (2014)
Гойда Н. Г. - Медико-соціальна характеристика організації системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні, Губський Ю. І., Князевич В. М., Царенко А. В. (2014)
Гур’єв С. О. - Методологічні аспекти розробки критеріїв професійної придатності особового складу аварійно-рятувальних формувань, Стрюк М. І. (2014)
Косарчук В. В. - Вивчення стану здоров’я та фізичного розвитку військовослужбовців офіцерського складу мобілізаційного резерву Збройних сил України на етапах вступу та проходження військової служби, Чорна Л. М., Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2014)
Крекотень О. М. - Характеристика існуючої системи медико-соціального забезпечення працюючих за системно-функціональною компонентою системного підходу її вивчення, Криштопа Б. П. (2014)
Савчук О. В. - Характеристика стану організації стоматологічної допомоги населенню за матеріалами соціологічного дослідження (2014)
Ткаченко В. І. - Оцінка якості життя пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (2014)
Харківська С. В. - Гігієнічні умови праці працівників марганцеворудної промисловості України, Варивончик Д. В. (2014)
Головченко Ю. І. - Застосування вітамінів групи в у комплексному лікуванні захворювань периферичної нервової системи, Асауленко О. І., Колосова Т. В., Рябіченко Т. М., Гурмак О. М. (2014)
Кобись Т. О. - Клінико-імунологічні прояви активності демієлінізуючого процесу у хворих на розсіяний склероз (2014)
Благодатний В. М. - Таксономічні різновиди papillomavirus в канцерогенезі репродуктивної системи (2014)
Голяновський О. В. - Попередження масивних кровотеч за розродження вагітних з патологією плацентації, Іванкова І. М., Толстанова Г. А. (2014)
Голяновський О. В. - Використання непневматичного протишокового костюму та сучасного комбінованого плазмозамінника на догоспітальному етапі у жінок з масивною кровотечею, Толстанова Г. О., Лєжненко С. П., Рубінштейн А. М. (2014)
Горбань Н. Є. - Клінічні та анатомо-функціональні особливості ретенційних кіст яєчників у жінок репродуктівного віку (2014)
Калюта А. А. - Современные аспекты комплексной оценки состояния шейки матки у женщин репродуктивного возраста при наличии генитального эндометриоза, Нарольская А. И. (2014)
Круть Ю. Я. - Возможности оптимизации гемодинамики в фетоплацентарном бассейне, как фактор влияния на перинатальный результат, Гайдай Н. В., Бондаренко С. А., Ревенько А. М. (2014)
Рідковець С. Г. - Фізична якість сили у здорових дівчат 19-20 років та прогноз репродуктивної функції (2014)
Сюсюка В. Г. - Особливості окислювальної модифікації білків та стан антиоксидантної системи у вагітних в залежності від рівня тривожності (2014)
Трохимович О. В. - Патоморфологічний аналіз ендометрія та цитотрофобластичної інвазії у жінок з ранніми втратами вагітності, Бражук М. В., Чубей Г. В. (2014)
Бережний В. В. - Значимість капіляроскопії для характеристики дебюту патологічного процесу при ювенільній системній склеродермії, Марушко Т. В., Тараненко Т. В., Олексенко О. В. (2014)
Бережний В. В. - Ендотеліальна дисфункція у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, Марушко Т. В., Глядєлова Н. П., Марушко Є. Ю. (2014)
Габор М. Л. - Оцінка деяких показників оксидантно-антиоксидантної системи у дітей з рецидивуючим бронхітом, Лемко О. І., Лукащук С. В. (2014)
Гнатенко Т. М. - Ретроспективний аналіз особливостей перебігу синдрому ацетонемічного блювання у дітей, Бекетова Г. В., Шпеко Н. І., Надточій Н. І. (2014)
Дегтярь В. А. - Современные проблемы диагностики и лечения мочекаменной болезни у детей, Хитрик А. Л., Харитонюк Л. М., Бойко М. В., Обертинский А. В., Островская О. А., Дудка Л. С. (2014)
Дігтяр В. А. - Досвід використання малоінвазивної хірургії в лікуванні інвагінації кишечника у дітей, Барсук О. М., Савенко М. В., Інюшин С. В., Коваль С. В. (2014)
Дігтяр В. А. - Лікування дітей хворих на метаепіфізарний остеомієліт ускладнений гнійним артритом, Лук’яненко Д. М. (2014)
Дігтяр В. А. - Хірургічна корекція лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей, Камінська М. О. (2014)
Дігтяр В. А. - Діагностика аберантної підшлункової залози у дітей, Садовенко Е. Г., Щудро С. А., Барсук А. М., Камінська М. О., Валов В. Г. (2014)
Древіцька О. О. - Інтелект дітей молодшого шкільного віку з пограничними психічними розладами (2014)
Кеч Н. Р. - Дані інструментального та молекулярно -генетичного обстежень у дітей з екопатологією кісткової системи, Гнатейко О. З., Виштак Н. В. (2014)
Кондрашова В. Г. - Системне залучення сполучної тканини при ізольованому пролапсі мітрального клапана у дітей, які народилися від опромінених батьків, Шейко Л. П. (2014)
Мартинюк Т. В. - Розлади мезентеріального кровотоку при некротичному ентероколіті у новонароджених (2014)
Марушко Ю. В. - Використання препарату цинку сульфату у дітей в комплексному лікуванні хронічного гастродуоденіту асоційованого з Helicobacter pylori, Асонов А. О., Таринська О. Л. (2014)
Марушко Ю. В. - Характеристика когнітивних функцій та ліпідного спектру слинии у дітей першого класу школи, Гиндич Ю. Ю., Дембіцький В. Л. (2014)
Марушко Ю. В. - Особливості клінічних проявів у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної зони та первинною артеріальною гіпертензією, Гищак Т. В., Злобинець А. С., Мика М. Ю. (2014)
Мурашко Ю. В. - Показники водневого дихального тесту з навантаженням лактозою при транзиторній лактазній недостатності у дітей, що знаходяться на грудному вигодовуванні, Іовіца Т. В. (2014)
Моця М. А. - Стимуляція метаепіфізарних зон при вкороченнях нижніх кінцівок у дітей з патологією ЦНС (2014)
Мощич О. П. - Динаміка вмісту феритину і трансферину в дітей переддошкільного і дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією, Василишин Х. І., Сміян О. І. (2014)
Мощич О. П. - Особливості складу мікробіоти кишківника у дітей раннього віку хворих на гострий обструктивний бронхіт, Плахута В. А., Сміян О. І. (2014)
Поночевна О. В. - Ефективність використання пектолвану ц в терапії захворювань нижніх дихальних шляхів інфекційного та алергічного генезу у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Руденко С. М. - Функціональні методи дослідження зовнішнього дихання у дітей дошкільного віку (2014)
Сіренко І. С. - Проблемні питання імунопрофілактики дифтерії та правця у дітей та шляхи їх подолання, Гладка О. А., Чумаченко С. С. (2014)
Танцюра Л. Д. - Багатопараметричний аналіз результатів дослідження медіаторів запалення у новонароджених дітей під час проведення протективної штучної вентиляції легень, Біляєв А. В. (2014)
Шаповалова Г. А. - Застосування "сухих" вуглекислих ванн в комплексі реабілітації дітей з супутніми ураженнями нервової системи в періоді ремісії онкозахворювань (2014)
Шарікадзе О. В. - Ефективність засобів зовнішньої терапії у комплексному лікуванні дітей, хворих на атопічний дерматит (2014)
Шпеко Н. І. - Ефективність і безпека комбінованих мукоактивних відхаркувальних засобів при гострих репіраторних інфекціях у дітей, Бекетова Г. В., Мустак Мохаммед Алі, Гнатенко Т. М. (2014)
Шунько Е. Е. - Особливості імунної системи у новонароджених в критичному стані, вплив на стан здоров'я в ранньому дитинстві, Омельченко Л. В., Путкарадзе Р. В., Лакша О. Т. (2014)
Шунько Є. Є. - Клінічні спостереження за новонародженими від багатоплідної вагітності, Сюрха Ю. П., Белова О. О. (2014)
Сіренко О. І. - Синдром "prune belly" у новонародженої дитини: клінічний випадок, Лакша О. Т., Ніконова Л. В., Старенька С. Я. (2014)
Соловйов О. С. - Аналіз результатів науково-практичних заходів та мобілізаційних процесів формування системи якості фармацевтичного права адаптованих до стандартних вимог ES. Повідомлення 3 (2014)
Тихонов О. І. - Перспектива створення напрямку "альтернативне лікарське забезпечення населення екстемпоральними препаратами продуктів бджільництва", Богдан Н. С., Шпичак О. С. (2014)
Тихонов О. І. - Актуальність створення в Україні лікарських препаратів із продуктів бджільництва (апітерапія), Коношевич Л. В., Кудрик Б. Т., Бобро С. Г. (2014)
Горячева І. П. - Органопротективне лікування експериментальних деструктивних пошкоджень верхніх відділів травного шляху (2014)
Руденко В. А. - Нейроаутоімунні реакції у щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом після лікування ксеногенними МСК та ІЛ-10, Бєльська Л. М., Вербовська С. А., Пічкур О. Л. (2014)
Борисова І. С. - Пневмонія в гематологічному стаціонарі: розповсюдженність та характеристика хворих (2014)
Гуменюк Г. Л. - Заболеваемость саркоидозом органов дыхания в южном и северном регионах Украины (2014)
Дзюблик Я. О. - Аналіз та прогнозування ефективності стратегій діагностики негоспітальних вірусних інфекцій нижніх дихальних шляхів (2014)
Дудка П. Ф. - Клініко-імунологічні особливості перебігу та фармако-терапії хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень, Добрянський Д. В., Ільницький Р. І., Бодарецька О. І. (2014)
Кібізова Н. І. - Ефективність кларитроміцину в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю (2014)
Кузовкова С. Д. - Особенности формирования гранулем при туберкулемах легких с высокой активноcтью туберкулезного воспалительного процесса, Лискина И. В., Загаба Л. М., Олексинская О. А. (2014)
Лемко О. І. - Особливості показників цитокінового статусу та активність запального процесу у хворих на негоспітальні пневмонії, Решетар Д. В., Кополовець Т. І., Павлович Г. М. (2014)
Литвиненко Н. А. - Доцільність застосування тіоамідів протягом інтенсивної фази хіміотерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, котрим під час попередніх курсів хіміотерапії не застосовували етіонамід (протіонамід) (2014)
Черенько С. О. - Динаміка припинення бактеріовиділення у хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу, Гранкіна Н. В., Сенько Ю. О. (2014)
Ванчуляк О. Я. - Структурні зміни міокарда при гострій коронарній недостатності (2014)
Вьюницкая Л. В. - Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза а2 - маркер нестабильности атеросклеротической бляшки (2014)
В’юницька Л. В. - С-реактивний білок у лабораторній діагностиці й оцінці ризику атеросклерозу, Луньова Г. Г. (2014)
Гурбич Е. А. - Использование фототерапии в медицинской косметологи (2014)
Загорій Г. В. - Перспективність використання екстрактів листя айви та шроту винограду для створення лікарського засобу у формі гелю на основі поліметилсилоксану, Кузнєцова О. В., Буцька В. Є., Джан Т. В., Тимченко О. Г. (2014)
Зозуля А. І. - Історичні аспекти організації боротьби з інсультом (2014)
Зозуля І. С. - Організація надання допомоги при цереброваскулярних захворюваннях сьогодні та перспективи на майбутнє, Зозуля А. І. (2014)
Кузьміна А. П. - Роль інфекційних агентів в розвитку васкуліту, Хакімова Т. В. (2014)
Мощич О. П. - Гомеопатичні лікарські засоби в лікуванні ЛОР патології, профілактиці і терапії ГРВІ (2014)
Мягков О. П. - Можливості магнітно-резонансної томографії в діагностиці остеопоротичних компресійних переломів хребта, Мягков С. О., Семенцов О. С., Наконечний С. Ю. (2014)
Назар О. В. - Застосування нормобаричної гіпоксітерапії в клінічній медицині (2014)
Носенко Н. М. - Аритмогенна дисплазія правого шлуночка – труднощі діагнозу (2014)
Обертинська О. В. - Бокавіруси та захворювання, що вони викликають: структура та систематика збудника, епідеміологія, клінічні прояви, особливості лікування та методи діагностики, Бойко Ю. О. (2014)
Олейник Е. А. - Значение современных методов лабораторной диагностики в скрининге рака шейки матки, Завадецкая Е. П., Лунева А. Г., Федорова Т. Т., Ковалюк Е. В., Артемчук А. П. (2014)
Павленко Э. М. - Особенности стоматологической заболеваемости в пожилом и старческом воздасте (2014)
Петренко А. В. - Сучасне уявлення про патогенез та терапію акне (2014)
Попович В. П. - Огляд вітчизняного ринку імуностимулюючих лікарських засобів, Козіко Н. О., Буткевич Т. А. (2014)
Сівкович С. О. - Лімфома годжкіна: сучасні аспекти діагностики та лікування, Мнішенко В. М., Калюта А. О. (2014)
Сятиня М. Л. - Лікарські засоби глюкокортикостероїдів: аналіз фармацевтичного ринку України, Попович В. П., Глущенко О. М., Хоменко С. Л. (2014)
Федоров С. М. - Особливості використання методів фізіотерапії у лікуванні та реабілітації хворих старших вікових груп. Повідомлення 1, Владимиров О. А., Губенко В. П., Ткаліна A. B., Зачатко Т. М., Зачек Л. М. (2014)
Яременко О. Б. - Ультразвукова діагностика у хворих на остеоартроз з ураженням колінних суглобів, Федьков Д. Л., Петелицька Л. Б. (2014)
Бабій Л. Б. - Літературний канон крізь призму домінуючих літературно-критичних поглядів останньої чверті ХХ століття (2011)
Барабаш М. М. - Ідентичність прихованого "я"-персонажа в сучасній українській прозі (2011)
Біла А. В. - Пошук літературознавчої аспектації: проблеми ідентичності (2011)
Бурбан І. М. - Еволюція західноєвропейської драми в авторській концепції Миколи Вороного (2011)
Венгринюк Х. Ю. - Центральне/маргінальне як проблема літературознавчого дискурсу (2011)
Вірченко Т. І. - Ідентичність літературного періоду: теоретичний аспект (2011)
Галета О. В. - Антропос – топос – тропос: антологія "Координати" як пошук нової літературної ідентичності (2011)
Даниленко І. І. - Питання індивідуально-авторської та національної ідентичності у Шевченковому вірші "Подражаніє Едуарду Сові" (2011)
Драч І. Д. - Елітарна література: феномен на марґінесі культурно-історичної доби (2011)
Єжижанська Т. С. - Комунікаційний характер ідентичності у художньому творі (2011)
Козлов Р. А. - Хронотопи авторської ідентичності Франкових драм (2011)
Колтакова Н. Г. - Символістська епіфанія та антиномічна природа ліричного "Я" (2011)
Кривопишина К. С. - Національна картина світу в новелістиці Василя Захарченка 60-х років (до проблеми репрезентації національної ідентичності в літературі) (2011)
Лебединцева Н. М. - Обернена ідентичність у поетичному світі Ю. Тарнавського (2011)
Лисак Н. С. - Національна ідентичність та національні образи в літературі: розходження і точки дотику (2011)
Негодяєва С. А. - Проблема ідентичності героя – домінанта поетики характеротворення в прозі Панаса Мирного (2011)
Павлишин Г. Я. - Традиційні та новаторські жанрові моделі у прозі Марії Матіос (2011)
Пастушук Г. О. - Блазень явний і прихований: до проблеми часопросторової ідентифікації образу в художньому творі (на прикладі зразків англійської літератури) (2011)
Перетята О. С. - Проблема національної ідентичності в українській дитячій літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. в естетичному та психологічному дискурсах (на матеріалі творчості З. Мензатюк) (2011)
Полякова А. А. - Естетика "дегуманізації" Хосе Ортеги-і-Гассета: пошук методу (2011)
Пронкевич О. В. - Дон Кіхот – український націоналіст (2011)
Росінська О. А. - Ідентичність і часопростір у художньому творі: "свій" і "чужий": онтологічний простір у поезії В. Стуса (2011)
Усова А. Ю. - Мистецьке угруповання та особиста ідентичність драматурга (2011)
Філоненко О. Г. - Жіноча ідентичність у літературному магічному дискурсі (на прикладі п’єси В. Шекспіра "Буря") (2011)
Цибулько О. В. - Психоделія та проблема множення ідентичностей (на матеріалі роману в новелах Ю. Іздрика "АМ™") (2011)
Юрчук О. О. - Українські стратегії чоловічої та жіночої ідентичності в колоніальних та постколоніальних умовах (2011)
Ашиток Н. І. - Освітній аспект проблеми формування здорового способу життя (2013)
Ващук Л. М. - Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні (2013)
Войнаровський А. М. - Головні підсумки ХХVІІ Всесвітньої універсіади в Казані (Росія) (2013)
Жембровський С. М. - Формування готовності офіцерів-слухачів до складання заліків та іспитів із фізичної підготовки під час навчання у вищому військово-навчальному закладі (2013)
Петрачков О. В. - Наслідки тривалого перебування в холодній воді (2013)
Демчук С. П. - Соціальна адаптація слабочуючих школярів у процесі фізичного виховання як педагогічна проблема (2013)
Завидівська Н. Н. - Особливості вдосконалення змісту загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у контексті законів і категорій філософії (2013)
Костюк Ю. С. - Порівняльний аналіз вікової динаміки основних технічних прийомів учнів 5–9 класів сільської малокомплектної школи в процесі занять баскетболом (2013)
Васкан І. Г. - Стан фізичного розвитку підлітків (2013)
Захожий В. В. - Діагностика психологічної підготовленості студентів, Мацкевич Н. М. (2013)
Клюс О. А. - Динаміка розумової працездатності дівчаток упродовж другого року навчання в загальноосвітньому навчальному закладі (2013)
Кушнір Я. А. - Оцінювання фізичного стану дітей Волинської та Херсонської областей і розподіл їх на групи (2013)
Мазур В. А. - Стан сформованості та складові частини інтересу учнів 5–9 класів спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами (2013)
Петренко Г. В. - Використання поліпропіленових труб для виготовлення обладнання, тренажерів та допоміжного інвентарю для занять фізичною культурою в дошкільних навчальних закладах (2013)
Цьось А. В. - Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я в якості життя студентів, Пришва О. Б., Самчук О. М. (2013)
Валецька Р. О. - Корекція порушень постави в дітей дошкільного та шкільного віку засобами лікувальної фізичної культури (2013)
Валецький Ю. М. - Профілактика повторних травм у спортсменів (2013)
Бобровник В. И. - Формирование физической подготовленности в беге на средние дистанции, Тихоненко Я. П. (2013)
Доценко О. В. - Комплексна оцінка спеціальної техніко-тактичної підготовленості в спортивному орієнтуванні (2013)
Пустильник О. С. - Техніка класичних вправ у важкій атлетиці як об’єкт наукового дослідження (2013)
Щепотіна Н. Ю. - Аналіз складу тіла висококваліфікованих волейболісток, Якушева Ю. І. (2013)
Танько Є. В. - Обґрунтування умов вивчення й упровадження досвіду провідних країн світу в практику роботи вищих навчальних закладів України (2013)
Терещук В. А. - Історико-філософський аспект визначення поняття саморозвитку особистості (2013)
Ху Лифей - Характеристика особенностей функционирования системы физической культуры и спорта в КНР (1995–2011 гг.) (2013)
Бєлікова Н. О. - Змістове наповнення процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності (2013)
Бугеря Т. М. - Особливості та сутність професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Завидівська Н. Н. - Навчання здоров’язбереження – основа сучасної системи фізичного виховання студентів (2013)
Невзоров Р. В. - Аналіз класифікації авіаційних тренажерів як елементу вдосконалення навчального процесу підготовки курсантів-льотчиків до виконання бойових завдань (2013)
Палічук Ю. І. - Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження економіста (2013)
Cмаль Я. А. - Теоретико-методичні основи засобів народної фізичної культури (2013)
Цись Д. І. - Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів під впливом спортивно спрямованого навчання волейболу (2013)
Яловик А. В. - Координаційна готовність студентів до засвоєння рухових навичок (2013)
Глазирін І. Д. - Особливост біологічного дозрівання учнівської та студентської молоді жіночої статі, визначеного за темпами статевого розвитку (2013)
Демчук С. П. - Корекція рухової сфери школярів із депривацією слуху засобами фізичного виховання (2013)
Самер Дмор - Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень у річному циклі занять футболом молодших школярів (2013)
Кашуба В. А. - Характеристика вертикальной устойчивости тела женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом, Ивчатова Т. В., Торгунский А. (2013)
Котов Е. А. - Уровень функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма студентов (2013)
Пришва О. Б. - Спосіб інтегрального оцінювання реакції організму чоловіків зрілого віку на фізичне навантаження (2013)
Валькевич О. В. - Застосування методу колового тренування для розвитку фунціональної підготовки боксерів (2013)
Романюк В. П. - Особливості фізичного розвитку юних футболістів 11–17 років (2013)
Тищенко В. О. - Оптимальне поєднання навантажень у підготовчому періоді річного макроциклу кваліфікованих гандболістів (2013)
Яловик В. Т. - Методика тренування скороходів у низькогір’ї в змагальний період, Олещук В. В., Трофимович О. (2013)
Собчук В. С. - Особливості визначення технічного показника ефективності грозозахисту повітряних ліній електропередачі, Собчук Н. В., Слободянюк О. В. (2014)
Боднар Л. А. - Інтенсифікація теплообміну в жаротрубному водогрійному котлі малої потужності, Степанов Д. В., Бойчук Р. Е. (2014)
Бурбело М. Й. - Вимірювальний канал для установок динамічної компенсації реактивної потужності, Романовський В. І. (2014)
Безвозюк І. І. - Аналіз властивостей деяких стійких органічних забруднювачів, Петрук Р. В., Мельник Т. В. (2014)
Білинський Й. Й. - Огляд методів визначення вмісту сірки в нафтопродуктах, Городецька О. С., Кротевич В. В. (2014)
Ковалюк О. О. - Аналіз програмних засобів кешування даних у високонавантажених системах (2014)
Топчий Д. О. - The theory of plafales: конструювання стандартного базису ССЕ•12 (2014)
Мокін О. Б. - Метод ідентифікації процесів У багатовимірних динамічних об’єктах, що допускають лінеаризацію, математичними моделями не вище третього порядку, еквівалентними за частотою зрізу., Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чернова І. О. (2014)
Козлов Л. Г. - Дослідження статичних і динамічних характеристик систем керування гідроапаратами на основі пропорційних електромагнітів, Ковальчук В. А., Піонткевич О. В., Коріненко М. П. (2014)
Слободян І. В. - Швидкість програмування енергонезалежної пам’яті на базі ХСН (2014)
Anisimova A. I. - Lexical and semantic structure of the concept multilingualism in modern english (2014)
Апоненко И. Н. - Особенности наименования персонажей в цикле сказок "Посолонь" А. М. Ремизова (2014)
Берегова О. А. - Статус загадки як текстової категорії (2014)
Брага І. І. - Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постано-вки проблеми) (2014)
Гимер Н. О. - Міжнародні терміноелементи у фаховій лексиці косметики та косметології (2014)
Гірняк С. П. - Мова як соціальне явище в концепції Романа Смаль-Стоцького та Ярослава Рудницького (2014)
Жадлун М. И. - Лексическая интерпретация звукового восприятия воды в поэзии М. Цветаевой (2014)
Ким Л. А. - К вопросу о типах единиц специальной номинации (2014)
Knoll A. - Manuscriptorium: seamless access to old european written heritage (2014)
Коломойченко А. Е. - Векторы освоения иноязычного имени собственного в русском художественном тексте (2014)
Коробка Г. А. - Лингвокультурные стереотипные шутки в этикетном общении (2014)
Космеда Т. А. - "Політичний" фразеологізм у мовній свідомості галичан і поляків: проблема трактування, Прасол О. П. (2014)
Крайняк О. М. - Словотвірні моделі маркованого еліпса (2014)
Куварова Е. К. - Опосредованный вокатив в системе языковых средств адресации письма (2014)
Lapinska O. M. - Grammatical transformations in scientific-technical translation (2014)
Меньшиков И. И. - Текст и его дифференциальные признаки (2014)
Онанченко А. В. - О дискуссионных вопросах науки переводоведения (2014)
Панченко Е. И. - Прецедентное имя в диалекте кокни (2014)
Пикалова А. Н. - Типы разговорных структур и элементов в устном научном монологе (2014)
Пожидаєва І. В. - Маніпулятивний потенціал дейктичних займенників другої особи в блог-комунікації (на прикладах фрагментів російсько-, франко- і україномовних блогів) (2014)
Попова Е. Н. - Коллективный проект как одна из форм организации самостоятельной работы студентов неязыковых специальностей (2014)
Приходько А. М. - Мовленнєва діяльність у лінгвофілософських вимірах (2014)
Романец Ю. Р. - Концептуально-дискурсивный анализ фрейма "свойства металлических материалов" (2014)
Смирнова М. С. - Поняття стратегії і тактики релігійної проповіді з позицій комунікативно-дискурсивного підходу (2014)
Suima I. P. - Translation of the newspapers’ headlines (2014)
Тимралиева Ю. Г. - Пространство и время в лирике немецкого экспрессионизма (2014)
Шабаліна О. О. - Синтактико-функційні зміни в узуальній парадигмі прикметників у процесі переходу від давньо- до середньоанглійського етапу розвитку мови (на базі дослідження середньоанглійських поетичних творів) (2014)
Шпітько І. М. - Назви меблів для відпочинку в сучасній словацькій мові (2014)
Галета О. І. - Гра у бісер vs гра мільйонів: література і футбол (2012)
Гон О. М. - Політика Езри Паунда: на шляху до документального епосу (2012)
Гребенюк Т. В. - Імовірність подій літературного твору як запорука читабельності (аспект модальності фікціональної прози) (2012)
Дроздовський Д. І. - Наративні стратегії в романі "Спокута" Іена Мак’юена: між "уявним" та "реальним". (2012)
Козьмик Г. О. - Специфіка і функції джестового начала в художньому просторі історичної хроніки В. Шекспіра (на матеріалі п’єси "Генріх ІV") (2012)
Колеснікова А. Ю. - Постколоніальні особливості історичної прози Олеся Лупія (2012)
Коляса О. В. - Параметричні ознаки літературної постмодерністської казки (2012)
Крамар В. Б. - Наратив Джона Апдайка, Грема Свіфта і Джуліана Барнса (компаративістичний аспект) (2012)
Кремінь Т. Д. - "Слово о полку Ігоревім": до питання втраченої архітектоніки (2012)
Мазурак А. І. - Елементи кінопоетики в художній літературі докінематографічного періоду в інтерпретації Михайла Ромма (2012)
Манько Р. М. - Феноменологічний аспект поезії Збігнєва Герберта (2012)
Марінеско В. Ю. - Літературна біографія як жанрова модель: особливості еволюції, атрибутивні та модусні ознаки (2012)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Рецептивна панорама наративу в дискурсі кіберкультури: роман Марка Леві "Усе, що не було сказано" (2012)
Нестеренко Ю. В. - Письменницька есеїстика: спроба міфологемного аналізу (2012)
Ожоган Л. О. - Дансько-українські філософсько-естетичні перехресні стежки (Ґеорґ Брандес та Іван Франко) (2012)
Остапчук Т. П. - Реклама взуття на інтертекстуальному перехресті (2012)
Паньків О. Б. - Поезія Африки мовою Тараса Шевченка (2012)
Пензова С. О. - Оповідання О. Довженка "Тризна": наративно-поетологічний аспект (2012)
Петриченко Н. Г. - Особливості використання вальтер-скоттівської моделі у творчості Пантелеймона Куліша та Миколи Гоголя (2012)
Пресіч О. В. - Концепт "місто" й бінарна опозиція "місто / село" в українсько-канадській прозі першої "хвилі" імміграції (2012)
Солодар Л. В. - Праця і відпочинок – духовні потреби українського народу (на матеріалі творчості Т. Шевченка, П. Куліша, У. Самчука) (2012)
Старшова О. О. - Наратологічний ракурс проблеми автора (2012)
Сторчеус С. В. - Еволюція образу головного героя в детективній прозі У. Мослі в контексті мультикультурних тенденцій (2012)
Ткачук О. П. - Достоєвський у світлі впливу на прозу Джозефа Конрада (2012)
Філатова О. С. - Термінологічна верифікація авторства: "системно-суб’єктний метод" Б. Кормана (2012)
Філоненко О. Г. - Дискурс влади культури у фільмі Пітера Грінвея "Книги Просперо" за п’єсою Вільяма Шекспіра "Буря" (2012)
Войнаровська Г. А. - Хореографічний імпресіонізм як історична складова творчого підходу в художній гімнастиці (2014)
Єрмакова Т. С. - Педагогічні погляди Януша Корчака щодо формування здорової особистості (2014)
Соколова Н. Д. - Військова підготовка в початкових школах Російської імперії наприкінці ХІХ–початку ХХ ст. (2014)
Баканова А. Ф. - Инновационный метод организации учебного процесса (2014)
Деделюк Н. А. - Сучасні підходи до оздоровлення дітей дошкільного віку, Чеханюк Л. О., Овчаренко Т. Г. (2014)
Захожий В. В. - Застосування засобів наочності на уроках фізичної культури, Мацкевич Н. М. (2014)
Палічук Ю. І. - Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження економіста (2014)
Малишкін А. М. - Вплив розвитку точності бігових кроків на швидкість бігу 30 м учнів 5–6 класів загальноосвітньої школи (2014)
Niźnikowska E. - The influence of physical activity program on physical fitness of older adult women (2014)
Човган Р. Я. - Фізична підготовленість школярів 10–11 років у дитячому оздоровчому таборі (2014)
Шишкина Е. М. - Оптимизация структуры и содержания занятий фитнес-аэробикой оздоровительной направленности (2014)
Ардашева О. Є. - Дослідження з визначення співвідношення функціональних розладів стопи в дітей дошкільного віку з функціональними розладами та анатомічними змінами стопи (2014)
Сергиенко К. Н. - Влияние физических нагрузок на осанку спортсменов-туристов во время спортивных туристских категорийных горных походов, Бутенко Г. О., Шкура В. М. (2014)
Бейгул І. О. - Вплив екстремальних умов діяльності на психологічний стан дзюдоїстів (2014)
Ворфоломеева Л. А. - Индивидуальная оценка состояния системы внешнего дыхания квалифицированных лыжников-гонщиков на этапе подготовки к высшим достижениям, Смирнова З. Д. (2014)
Войнаровський А. М. - Засоби й методи профілактики травм серед студентів єдиноборців (2014)
Маніло Ю. В. - Базові моделі підготовленості футбольних арбітрів різної кваліфікації (2014)
Ніколаєнко В. В. - Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу на етапі початкової підготовки футболістів: порівняльний аналіз, Байрачний О. В. (2014)
Римар Ю. И. - Повышение физической и функциональной подготовленности юных гребцов путем определения индивидуальных энергозатрат (2014)
Андріанова Н. С. - Концептуальна діада "свій – чужий" як жанроутворювальний параметр чату (2014)
Белозор О. С. - Семантическая структура прилагательного чистый по данным толковых словарей ХХ ст. (2014)
Билан Н. И. - Понятия "пространство" и "время" как классификаторы языковых единиц (2014)
Воропай С. В. - Індивідуально-авторські інновації як засіб експресивізації медіатексту (словотвірно-комунікативний аспект) (2014)
Гончаренко Е. П. - "Заповіт" Т. Г. Шевченка у перекладах Е. Л. Войнич та Джона Віра (2014)
Гречухина И. Д. - Иноязычные элементы в составе древнеанглийской поэтической лексики (2014)
Гурко О. В. - Категорія ствердження як одна з модусних категорій (теоретичний аспект) (2014)
Клочко Е. A. - Лексико-семантическая группа слов, объединённых понятием "ученик" в английском языке (2014)
Козлова О. Е. - "Мгновенные твиты, бесконечные чаты…" (особенности освоения английской интернет-лексики русским языком) (2014)
Конопелькина Е. А. - Ономасиологический потенциал суффиксального способа образования отыменных наименований лиц по роду профессиональной деятельности (на материале лексики экономико-правовой сферы русского языка) (2014)
Корольова В. В. - Статус заголовка в мовному просторі сучасної драми (2014)
Короткова С. В. - Структурные типы наречий в специальном тексте (2014)
Красильщик Г. К. - Загальноосвітнє значення вивчення іноземної мови (2014)
Ляпичева Е. Л. - Концептуальная семантика зоонимов в поэзии Б. Гребенщикова (2014)
Манякина Т. И. - Некоторые заметки о переводах поэзии А. С. Пушкина на немецкий язык (2014)
Миронова Т. Ю. - В поисках подхода к семантике цитат в англоязычном авторском тексте (2014)
Нашиванько О. В. - Модель терминосистемы медицинской косметологии в русском языке (2014)
Палькевич О. С. - Сучасні аспекти вивчення пуризму як засобу нормалізації мови (2014)
Панченко В. А. - К вопросу о понятиях "экспрессия" и "экспрессивность" (2014)
Плахтий А. А. - Ассоциативный эксперимент в применении к изучению концепта "Англия" (2014)
Пономарева Л. Ф. - Семантические ограничения в образовании девербативных производных со значением субъекта действия (2014)
Пристайко Т. С. - Функциональная номинативная конструкция как основа выделения номинативных единиц специального дискурса (2014)
Пугачева А. В. - Семантическое поле как метод научного исследования художественных текстов (2014)
Рижкіна А. О. - Концептуальний аналіз репрезентації концепту "сім'я" в китайській, англійській та українській мовах (2014)
Столярская Е. В. - Рекламный дискурс и рекламный медиатекст в системе функциональных стилей русского языка (2014)
Сутуліна Л. Г. - Розгортання сфери-джерела метафоричної моделі реальне – ірреальне в іспанських романах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Ходоренко А. В. - Типы и типология номинаций групп лиц (2014)
Шевченко М. Ю. - Теорія жанрів у застосуванні до французького дискурсу мас-медіа (2014)
Шепель Ю. А. - К вопросу о методах и приемах относительно проблемы симметрии / асимметрии в современном языкознании как части общей теории систем (2014)
Шепель Ю. О. - Рецензія на навчальний посібник "Латинська мова" (Горлівка, 2012) (2014)
Бережанська Ю. В. - Жіночі образи в художньому світі Густава Майрінка (2012)
Божук А. О. - Концепція ґетерогенної відмінності у драматургії Степана Васильченка (на матеріалі п’єси "Недоросток") (2012)
Бумбур Ю. М. - Протиставлення "свого" та "чужого" в івритській новелі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Жаркова Р. Є. - Тілесний досвід у жіночому авто(фото)біографічному письмі: модерна і постмодерна візія (на матеріалі повістей "Хризантеми" Уляни Кравченко і "Коханець" Маргеріт Дюрас) (2012)
Іванова Н. В. - Постколоніалізм у канадському контексті (2012)
Клепикова О. В. - Репрезентація сучасного ґендерного мислення та відображення ґендерної проблематики соціокультурної сфери у творах сучасної молодіжної прози (2012)
Косинська Н. В. - Драматизм жіночих образів у прозі Марії Матіос: конфлікт ґендерної ролі та ідентичності (2012)
Лебединцева Н. М. - Архітектура, втілена у слові: метафора будівлі в поезії М. Бажана (2012)
Лисейко Л. В. - Літературні твори раннього та пізнього Середньовіччя (2012)
Мажара Н. С. - Мемуари як засіб і результат культурної ідентифікації митця (2012)
Марчук К. А. - Ґендерний аспект у "Повісті врем’яних літ" (2012)
Меншій А. М. - Ґендерне прочитання повісті М. Коцюбинського "Fata morgana" (2012)
Мехдієва Т. В. - Образ "нового" чоловіка в жіночій феміністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть (за творами О. Кобилянської "У неділю рано зілля копала", "Людина") (2012)
Морозова Д. С. - "Крок понад краєм безодні" (постать митця в ситуації зламу епох у творчості В. Домонтовича) (2012)
Оржицький І. О. - Тематико-географічний "маятник" перуанської літератури ХХ ст. (2012)
Останіна Г. Г. - Орієнталізм у сучасному літературному процесі (2012)
Павлюк Х. Б. - Глобалізація як анестетик у контексті роману Ґюнтера Ґрасса "Під місцевим наркозом", Шустова С. В. (2012)
Прушковська І. В. - Ґендерний розподіл ролей у творах сучасних турецьких драматургів (2012)
Роль Л. В. - Художні засоби формування національної ідентичності на сторінках журналу "Пробоєм" (художні аспекти) (2012)
Сатиго І. А. - Художні версії "полікультурного африканського націоналізму" в інтерпретації Леопольда Сенгора (2012)
Сікора Л. Т. - Феміністичний дискурс творчості Лесі Українки (2012)
Ткачук О. П. - Джозеф Конрад у контексті сучасних досліджень (2012)
Улюра Г. А. - Інший, відчутий тотожнім: гей у жіночій прозі (на матеріалі пострадянської російської літератури) (2012)
Шаф О. В. - Мотив сексуальної близькості в ліриці Маріанни Кіяновської та Сергія Жадана крізь призму ґендерної поетики (2012)
Шереметьєва В. К. - Реконструкція авторської ідентичності у світлі новітніх літературознавчих методологій (2012)
Якібчук М. В. - Творчість З. Красівського та Я. Лесіва: маркованість ідентичності та поведінковий канон як основа екзистенційного вибору (2012)
Колесов М. С. - Философия власти. Революция и диктатура (к 225-летию Великой Французской революции) (2013)
Сергієнко Ю. Г. - Політичні відносини В Українській державі у світлі мемуарів П. Скоропадського: досвід для сьогодення (2013)
Старинец А. - Протосоциалистические идеи в эпоху античности (2013)
Шенгелая И. Ш. - Политическая альтернатива первого позитивизма: солидаризм Огюста Конта и либерализм Герберта Спенсера (2013)
Поліщук І. О. - Розвиток електоральної політології у вітчизняному дискурсі: бібліографічний огляд (2013)
Мармазова Т. І. - Політика контролю в системі національної безпеки України та її методологічні межі (2013)
Хома Н. М. - Підходи до розуміння категорії "соціальний капітал" у політичній науці (2013)
Артюх П. И. - Сущность и структура военной политики государства (2013)
Семенченко Ф. Г. - Ефективність діяльності політичного лідера (2013)
Стаценко О. С. - Кризис демократического развития в Украине: теоретический аспект (2013)
Безрук О. О. - Політична мобілізація як чинник динаміки політичного процесу: теоретичний аспект (2013)
Коваль Ю. О. - Комунікативний підхід Юргена Габермаса як критерій ефективності державної влади (2013)
Пашина Н. П. - Методологічні аспекти дослідження політичної ідентичності: системно-факторний аналіз (2013)
Закіров М. Б. - Становлення і перспективи російської державності у політичній теорії євразійства (2013)
Вовк С. О. - Форми громадянської війни (2013)
Яковлева Л. І. - Тероризм як сучасний виклик легітимності влади (2013)
Зеленкова М. М. - Еволюція поняття політичного маркетингу (2013)
Каневский И. А. - Анализ политико-правовых проблем управляемой демократии (2013)
Алаликіна О. М. - Політичний клас та політичні еліти: теорія та практика (2013)
Внучко С. М. - Глобальні проблеми сучасності: причини виникнення та шляхи їх розв'язання (2013)
Тиркус Ю. С. - Теоретичні засади дослідження процесів політичної інтеграції (2013)
Долгов О. В. - Основні теорії дослідження політичних кордонів як чинника політичного процесу (2013)
Баранов А. В. - Реформы избирательной системы России в начале XXI века: политико-институциональные и социокультурные последствия (2013)
Бунецький Л. Л. - Інституційний дизайн сучасної української політики: криза ідентичності та конфлікт інтересів (2013)
Збрицкая Л. Г. - Украина в мировых политических индексах: позиция, динамика, последствия (2013)
Мазур О. Г. - Політичне рішення і процес його прийняття: специфіка національних та суспільно-політичних умов (2013)
Волвенко Н. М. - Феномен мас і процеси масовизації суспільства (2013)
Малоіван І. Ф. - Політична гра в умовах демократизації суспільства: особливості та складові (2013)
Саєнко І. В. - Політичні та правові умови опозиційної діяльності в Україні (2013)
Пеньковська Н. К. - Демократизація урядування як напрямок політичного процесу: чинники та складові (2013)
Лазор К. П. - Процес інституціоналізації церковно-державної взаємодії в Україні (2013)
Тимоць Б. Ю. - Демократичні механізми розв'язання політичних конфліктів (2013)
Дубняк М. - Взаємодія груп інтересів з державою в умовах політичної інтеграції та економічної транснаціоналізації (2013)
Меджитов М. Э. - Основные направления взаимодействия гражданского общества и государства в Украине (2013)
Примуш М. В. - Вектори трансформації ідеології політичних партій України (2013)
Васильчук Є. О. - Ідейно-культурні джерела сучасних лівонаціоналістичних і анархістських груп в Україні (2013)
Долженков О. О. - Політичні трансформації в Україні та політична культура українців (2013)
Бєлянська В. В. - Етноцентристські ідеології як джерело тероризму (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського