Пасхін C. О. - Визначення оптимального ресурсу РЕТ до ремонту та списання, Гриб Д. А., Невмержицький І. М., Коваленко П. А. (2007)
Хрупенко А. М. - Обґрунтування необхідності та перспектив створення безпілотних літальних апаратів для використання в Україні (2007)
Яковлев М. Ю. - Оцінка метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі проектування, Волобуєв А. П. (2007)
Гуменюк В. О. Пашков Д. П. Ставицький С. Д. - Метод підвищення точності визначення місцеположення літальних апаратів за допомогою контрольно-корегуючих станцій у складній електромагнітній обстановці (2007)
Залевський Г. С. - Оцінка відстані між об’єктами, при якій їх електромагнітною взаємодією можна зневажити, проведена методом інтегральних рівнянь (2007)
Могилевич Д. І. - Аналітичні моделі оцінки якості обслуговування в телекомунікаційній мережі військового призначення, Дружинін С. В., Климович О. К. (2007)
Стасєв Ю. В. - Вплив помилки прогнозування характеристик трафіка на ефективність транспортного протоколу мережі, Кучук Г. А., Можаєв О. О. (2007)
Адаменко М. І. - Використання комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень для моніторингу потенційно небезпечних об’єктів та ліквідації аварій підрозділами МНС України, Клівець С. І. (2007)
Шевцова О. О. - Застосування перекисних сполук в рецептурах дегазації та дезінфекції хімічних і біологічних агентів, токсичних речовин (огляд літератури), Жадан Т. О., Грек А. М., Коваленко С. М. (2007)
Коваленко А. А. - Динамічне керування параметрами протоколу ТСР Vegas (2007)
Коломійцев О. В. - Пристрій спряження прийомо-передавальної апаратури з персональною електронно-обчислювальною машиною, Ворошилов С. В., Страшний І. Л., Толстолузька О. Г. (2007)
Олейник Ю. А. - Визначення максимальних швидкостей вітру з урахуванням поривів вітру при обмеженні імовірності їхнього виникнення, Бородавка В. А., Слободянюк В. Ф. (2007)
Клюшников І. М. - Визначення границь допуску при аналізі надлишкової інформації (2007)
Рассомахін С. Г. - Якість передачі послідовності складних сигналів при обмеженні смуги пропускання каналу передачі даних, Линник М. Ф. (2007)
Любченко Н. Ю. - Функціонування формально-логічних засобів при обробці моделі проблемної області в системах підтримки прийняття рішень в складних організаційних ієрархічних системах (2007)
Потій О. В. - Визначення функції зрілості процесів захисту інформації (2007)
Стрелков О. І. - Дослідження стійкості алгоритму стиснення зображень Wavelet до впливу завад випадкового характеру, Барсов В. І., Соломко Є. О. (2007)
Бохан К. О. - Розробка процедури адаптації маршрутизації до динамічних змін трафіку в телекомунікаційній мережі, Стасєв С. Ю., Бусигін Ю. Г. (2007)
Севостьянов Ю. В. - Підвищення якості виявлення і перехоплення повітряних цілей на основі застосування авіаційних імпульсно-доплерівських РЛПК з двоканальним прийманням ехо-сигналів та поляризаційним розв’язанням (2007)
Подліпаєв В. О. - Визначення параметрів руху супутника з використанням рентгенівського випромінювання астрономічних об’єктів (2007)
Хуторненко С. В. - Математична модель коливань кварцового п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням, Савченко В. М. (2007)
Слюсар В. І. - Методика оцінки максимальної пропускної здатності схем безквадратурної аналогової N-OFDM сигналів, Третяченко С. О. (2007)
Краснобаєв В. А. - Аналіз математичного забезпечення існуючих систем підтримки прийняття рішень, Стасєва Я. Ю., Луцаєвський О. С. (2007)
Бабич А. П. - "Паблик рілейшнз" як специфічна функція військового менеджменту (2007)
Сідченко С. О. - Cпеціальне програмне забезпечення з розробки професіограм та виявлення професійно-важливих якостей для первинних офіцерських посад, Хударковський К. І., Бєлімов В. В. (2007)
Калкаманов С. А. - Аналіз передумов створення моделі управління кар’єрою військового інженера-механіка, Пічко І. А., Матушевська В. Є. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Худаш М. - Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоукраїнських і спільнослов'янських язичницьких божеств (2013)
Козлов М. - Святогор – язичницький сакральний центр ранньосередньовічної України-Русі (2013)
Тарасов А. - До питання про зв’язки української молоді Наддніпрянської України з Галичиною: гурток Київських вищих жіночих курсів (80-ті рр. ХІХ ст.) (2013)
Зуляк М. - Антін Крушельницький про політичну лінію західноукраїнської національної демократії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Труба Р. - Історичні знання у науковій спадщині та громадській діяльності Омеляна Терлецькогго (2013)
Ніколаєв І. - Законодавче забезпечення процесу утвердження однопартійної системи в УСРР (1919–1929 рр.) (2013)
Назарова К. - Формування концепції голоду-геноциду в інтелектуальній культурі української діаспори (1960–1980-х рр.) (2013)
Підгорна Л. - Початки "романтичної доби” української фольклористики: збирацька діяльність Зоріана Доленґи-Ходаковського та Ніколая Цертелєва (2013)
Панченко В. - Микола Зеров: формування української ідентичності (2013)
Кирильчук О. - Переплетення дискурсів: інтерпретація минулого в російськомовній історичній романістиці Данила Мордовця (2013)
Шестопалова Т. - Націокультурний компонент літературної діяльності Юрія Лавріненка (2013)
Дудар О. - Лінґвостилістичні особливості портретизації персонажа (на матеріалі роману Теодора Драйзера "Оплот”) (2013)
Пасічник Н. - Особливості передачі українською мовою антропонімів-австралізмів (2013)
Мороз В. - Природа соціального вчення в Українській греко-католицькій церкві та перспективи його розвитку в сучасних умовах (2013)
Журба М. - Рец. Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл: журналіст, борець, державотворець (2013)
Кашуба М. - Рец. Бліхар В. Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії (2013)
Сова А. - Міжнародна наукова конференція "Українська Повстанська Армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи” (2013)
Зайцев М. - VI Міжнародна наукова конференція "Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей” (2013)
Про авторі (2013)
Рябчій І. - Віталій Чернецький: "Колоніальний досвід – це психологічна травма...” (2013)
Панкєєв О. - Історичні умови формування чиновництва Російської імперії в Південній Україні у другій половині XVIII століття (2013)
Кривоший О. - "Жіноче” в культурному просторі козацького Запорожжя: історіографічний дискурс другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Ковальчук М. - Ультиматум Раднаркому Центральній Раді: хроніка конфлікту (середина грудня 1917 р.) (2013)
Ніколаєв І. - Діяльність та ліквідація Української комуністичної партії в контексті завершення формування монопартійної системи в УСРР (1923–1925 рр.) (2013)
Ніколіна І. - Трансформація української загальноосвітньої школи в 20 – на початку 30-х рр. ХХ ст.: соціальний аспект (2013)
Мельнічук Л. - Особливості реалізації службових субординацій між німецькими та місцевими органами влади райхскомісаріату "Україна” (1941–1944 рр.) (2013)
Каліщук О. - Українсько-польське протистояння у роки Другої світової війни: психоментальні складники (2013)
Підгорна Л. - "Романтична доба” української фольклористики: зауваги до записування фольклору Михайла Максимовича та Ізмаїла Срезневського (2013)
Збир І. - Історія написання збірника "Волинь. Обряди, мелодії, пісні” Оскара Кольберґа (2013)
Іванюк С. - Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша (2013)
Кульчинський О. - Українські козаки в османській хроніці "Історія Наїми” як стилістичний код (2013)
Пасічник Н. - Особливості відтворення австралійського сленґу українською мовою (2013)
Шкіцька І. - Мовний вияв позитивної поведінки інтелектуальних якостей адресата в ситуаціях маніпулювання (2013)
Рудакевич О. - Політико-ідеологічні проблеми розбудови України як національної держави, Загрійчук І. (2013)
Качараба С. - Рец. Дацків І. Українська дипломатія (1917–1923 рр.) у контексті світової історії (2013)
Мороз В. - Всеукраїнська наукова конференція "Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини” (2013)
Сова А. - VІІ краєзнавча конференція "Брідщина – край на межі Галичини й Волині”, присвячена 70-й річниці створення української дивізії "Галичини (2013)
Про авторів (2013)
Юнкер Р - Еволюція: критичний підручник, Шерер З. (2013)
Звернення громадського oб’єднання "Закерзоння” до Маршалека Сейму Республіки Польща пані Еви Копач у справі акції "Вісла” (2013)
Склокіна І. - Ґвідо Гаусманн: "Я віддаю перевагу тому, аби дивитися в майбутнє…” (2013)
Шкрібляк М. - Православно-католицький діалог епохи раннього модерну: національно-релігійний контекст (2013)
Макаренко Т. - Питання прав національних меншин у програмах партій самостійницького спрямування за доби Української Центральної Ради (2013)
Пиріг М. - Становлення та організаційні принципи діяльності "Українського селянсько-робітничного соціалістичного об’єднання” ("Сельроб”) у 1926–1928 роках (2013)
Клапчук В. - Видобування нафти та газу в Західній Галичині (1930–1944 рр.) (2013)
Шляхтич Р. - Діяльність підпілля ОУН(Б) на Криворіжжі в роки німецької окупації (1941–1944 рр.), Хобот П. (2013)
Патриляк І. - Українсько-польський конфлікт в роки Другої світової війни: спроба узагальнення (2013)
Дідух Т. - Стан Римо-католицької церкви на Тернопільщині у контексті антирелігійної політики радянської влади в 1957–1964 рр. (2013)
Юрченко В. - Основні ідеологічні тенденції розвитку історичної науки УРСР у 70-х – на початку 80-х років ХХ століття (2013)
Янковська Ж. - Семантико-символічні модуси лексеми "ворота” в українській культурній традиції (2013)
Білогорка Л - Текстуальні структурні елементи журнальних публікацій на економічну тематику (2013)
Макович Х. - Діалектні фонетичні риси в мові рукописних учительних Євангелій XVI–XVII ст. (2013)
Кульчинський О. - Мовні особливості османської хроніки "Історія Наїми”: автор versus норма (2013)
Гапон Л. - Пріоритетні напрями лінґвістичних досліджень Ярослава-Богдана Рудницького, Залюбовська Л. (2013)
Сурков В. - Гюбріс і аномія: від давньогрецької до сучасної філософської антропології (2013)
Чик О. - Кременецькі компаративні студії (2013)
Сова А. - ІV–V Всеукраїнські семінари "Українофобія як явище та політтехнологія” (2013)
Про авторів (2013)
Титул, зміст (2012)
Аветиков Д. С. - Современные подходы к классификации кист челюстей, Яценко И. В. (2012)
Чижевский И. В. - Витальная ампутация пульпы во временных зубах. Обзор методов лечения., Стуликова В. С. (2012)
Бойченко О. М. - Аналіз частоти захворюваності на пародонтит у персоналу рухомого складу полтавської дистанції Укрзалізниці, Чепуров П. Ю., Пашинська Л. А., Бабенко Л. В., Чиркова К. Д., Катрушова Н. М. (2012)
Мірошник Л. В. - Метеодерматит як виробничо-обумовлена патологія у жінок-провідників пасажирського сполучення полтавської дистанції шляху "Укрзалізниці", Устименко К. А., Руденко Л. А., Матвієнко Т. М., Катрушов О. В. (2012)
Гасюк Ю. А. - Зміни в слизовій оболонці при катаральній стадії загострення хронічного етмоїдиту, Балинський В. О. (2012)
Степанчук А. П. - Морфологические изменения предсердий при комбинированном пороке митрального клапана, Тихонова О. А. (2012)
Бєлікова І. В. - Особливості викладання медичного правознавства студентам медичних навчальних закладів, Голованова І. А., Кустарьова Л. П. (2012)
Кириченко А. Г. - Клініко-епідеміологічні аспекти первинної інвалідності внаслідок черепно-мозкової травми (2012)
Кириченко А. Г. - Социально-эпидемиологические аспекты заболеваемости и первичной инвалидности вследствие неврологических заболеваний (эпилепсии) (2012)
Аветиков Д. C. - О подходах к внедрению инноваций в развитие практической и научной медицины, Яценко И. В. (2012)
Єфименко А. С. - Кальцій-фосфатні імплантати, Король М. Д. (2012)
Король Д. М. - Гістограмна морфометрія ортопантомограм як метод вивчення якості кісткової тканини щелеп, Апєкунов Г. Ю., Білий С. М., Ткаченко І. М. (2012)
Ніколов В. В. Король М. Д. - Ретракції ясен. Їх переваги і недоліки (2012)
Смаглюк Л. В. - Студентське наукове товариство – шлях до оптимізації та удосконалення знань та навиків студентів з іноваційних технологій по дисципліні "ортодонтія", Куліш Н. В., Карасюнок А. Є., Трофименко М. В., Фетісова Г. Л. (2012)
Ющенко П. Л. - Позитивні властивості силіконових відбиткових матеріалів, Король Д. М., Оджубейська О. Д., Виженко Є. Є. (2012)
Ярмола Т. І. - Роль інноваційних технологій в підготовці лікаря-інтерніста, Катеренчук І. П., Ткаченко Л. А. (2012)
Боднар В. А. - Сучасні уявлення про клініко-патогенетичну характеристику Епштейна-Барр вірусної інфекції (2014)
Гасюк Ю. А. - Сучасні погляди на етіопатогенез хронічного риносинуситу, Балинський В. О., Шумейко О. Г. (2014)
Любченко А. В. - Современное состояние проблемы эндопротезирования височно-нижнечелюстного сустава (обзор литературы) (2014)
Чекаліна Н. І. - Механізми атерогенензу: основи патогенетичної терапії, Казаков Ю. М., Пєтров Є. Є. (2014)
Загоруйко Г. Е. - Православное и эволюционное мировозрение на происхождение, предназначение, продолжительность жизни, старение и смерть человека, Загоруйко Ю. В., Адейшвили-Сыромятникова М. К. (2014)
Дівнич Т. Я. - Новітні технології навчання у підготовці майбутніх лікарів-стоматологів (2014)
Ільницька О. М. - Кредитно-модульна система навчання як система контролю та оцінки якісної підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі (2014)
Мельник Н. С. - Методика проведення практичного заняття "Захист історії хвороби" на V курсі стоматологічного факультету на кафедрі терапевтичної стоматології ІФНМУ в умовах кредитно-модульної системи освіти (2014)
Міськів В. А. - Деякі аспекти викладання анатомії людини для студентів медичного коледжу (2014)
Подліанова О. І. - Безперервний професійний розвиток лікарів-педіатрів – досвід роботи кафедри (2014)
Попадинець О. Г. - Психолого-педагогічні чинники активізації професійного навчання майбутніх лікарів (2014)
Тарасенко Я. А. - Інноваційні методи у викладанні дисципліни анатомія людини (2014)
Штурмак В. М. - Аналіз ефективності підготовки лікарів-інтернів до складання інтегрованого ліцензійного іспиту "Крок 3. Стоматологія" на кафедрі стоматології післядипломної освіти ІФНМУ (2014)
Костюк С. С. - Застосування вітаміну В6 для корекції впливу гама-опромінення на концентрацію РНК та ДНК у найдовшому м’язі спини кролів (2014)
Мудра А. Є. - Аналіз біохімічних процесів у гепатопанкреасі коропа за забруднення води фенолом (2014)
Рябушко О. Б. - Структурна організація відділів стінки жовчного міхура птахів зі змішаним типом харчування (2014)
Багмут И. Ю. - Состояние обмена циклических нуклеотидов и простагландинов в головном мозге белых крыс, подвергавшихся подострому воздействию олигоэфиров (2014)
Беньковська Л. К. - Корекція неспецифічних реакцій серологічної діагностики (на моделі гепатиту С) (2014)
Біловол О. М. - Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності у хворих з постінфарктним кардіосклерозом за наявності супутнього цукрового діабету 2 типу та ожиріння, Кравчун П. П. (2014)
Борисова З. А. - Распространенность, клиническое течение хронического бронхита у лиц пожилого и старческого возраста, Оноприенко В. Н. (2014)
Гальчінська В. Ю. - Експресія молекул міжклітинної адгезії (ІСАМ-1) та їх рецепторів (CD11β -ІНТЕГРИН) при діабетичній нефропатії, Топчій І. І., Семенових П. С., Єфімова Н. В., Щербань Т. Д. (2014)
Герасименко Л. О. - Мотиваційні аспекти сексуальної поведінки у жінок з посттравматичними стресовими розладам (2014)
Гопко О. Ф. - Особливості психосоматичних розладів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з кардіоваскулярною патологією (2014)
Дронов С. М. - Оцінка спектру фармакологічної активності тіоктової кислоти за умов модельованої невропатії алкогольного ґенезу (2014)
Запорожченко М. Б. - Ефективність патогенетично обґрунтованого комплексу профілактики лейоміоми матки проліферативного типу за даними лабораторних методів досліджень (2014)
Карлова О. О. - Прогностичний потенціал маркерів імунозапальної активації при експозиції свинцем, Яворовський О. П., Чайковський Ю. Б., Брежнєва В. Ю. (2014)
Коваленко Е. Ю. - Необходимость учета возрастных особенностей назначения лекарственных средств во врачебной практике (2014)
Литвиненко А. П. - Функціональний стан репродуктивної системи самок мишей за умов моделювання залізодефіцитної анемії, Рєзніченко Л. С., Дорошенко А. М., Блашків Т. В., Грузіна Т. Г. (2014)
Макаренко А. Н. - Изучение действия средства "Кордицепс и Линчжи" на кислород-зависимый метаболизм перитонеальных макрофагов мышей и мононуклеаров периферической крови человека, Рудык М. П., Позур В. В., Святецкая В. Н., Довгий Р. С. (2014)
Маракушин Д. І. - Стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі щурів при тривалому впливі оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних (2014)
Наконечна О. А. - Аналіз психофізіологічного та гормонального статусу робітників, занятих у виробництві простих поліефірів (2014)
Наріжна А. В. - Взаємозв΄язок профібротичних і антифібротичних маркерів у прогресуванні кардіоренального синдрому 2 типу на тлі хронічної серцевої недостатності і цукрового діабету 2 типу (2014)
Настрога Т. В. - Ефективність цитопротекторної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічну ішемічну хворобу серця із супутнім ХОЗЛ (2014)
Омельченко О. Є. - Патогенетичні механізми розвитку стресорних виразок шлунка залежно від типу реагування організму (огляд літератури та власні дослідження) (2014)
Островська С. С. - Вплив важких металів на вміст кальцію та лужної фосфатази в крові щурів (2014)
Панченко М. С. - Психопатологічні симптоми при різних варіантах непсихотичних порушень у пацієнтів з підвищеним кардіоваскулярним ризиком (2014)
Плиговка В. Н. - Влияние бессимптомной гиперурикемии на метаболические показатели и толщину комплекса интима у больных гипертонической болезнью с ожирением и гипофункцией щитовидной железы, Фадеенко Г. Д. (2014)
Рожковська Н. М. - Феномен взаємного обтяження при сполученні залізодефіцитної анемії та хронічної урогенітальної інфекції у вагітних, Садовнича О. О. (2014)
Сергеєва О. Ю - Якість роботи сімейного лікаря: методологічні, методичні та практичні аспекти моніторингу первинної медико-санітарної допомоги (2014)
Шкурупій Д. А. - Патофізіологічні механізми нутритивної недостатності і адаптації до ентерального харчування у немовлят в умовах інтенсивної терапії, Гришко Ю. М. (2014)
Шмуліч О. В. - Оцінка показників білкового обміну у дітей, хворих на бронхіальну астму за допомогою кореляційної адаптометрії (2014)
Богатиренко М. В. - Клініко-економічна ефективність удосконаленої методики проміжного протезування, Лазуткін В. П., Костіна Т. Л. (2014)
Митченок О. В. - Порівняння сучасних методів лікування періодонтитів з використанням лазера довжиною хвилі 970 нм (2014)
Нефьодов О. О. - Моделювання та оцінка перебігу експериментального алергічного енцефаломієліту, Мамчур В. Й., Харченко Ю. В. (2014)
Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас - Морфологічні аспекти та профілактика неспроможності швів кишкового анастомозу при моделюванні гострих порушень брижового кровобігу, Жданов С. М. (2014)
Сідашенко О. І. - Вплив факторів середовища на формування біоплівки, Воронкова О. С., Шевченко Т. М., Вінніков А. І. (2014)
Глодан О. Я. - Ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках в умовах фіксації сім’яного канатика тримачем (2014)
Грицуляк Б. В. - Характер морфофункціональних змін в сперматозоїдах після травми яєчка, Грицуляк В. Б., Спаська А. М., Івасюк І. Й., Лісова Т. А. (2014)
Довгань Р. С. - Ультраструктурні зміни міокарду щурів з артеріальною гіпертензією при сумісному застосуванні небівололу, периндоприлу разом з елгацином (2014)
Дячук І. І. - Становлення слизової оболонки, слизових залоз, кровоносних судин та нервів стінок клиноподібної пазухи (2014)
Жураківська О. Я. - Особливості морфофункціональних змін аденогіпофіза нестатевозрілих тварин при експериментальному цукровому діабеті (2014)
Лепський В. В. - Особливості кровопостачання м’яких тканин голови та шиї (2014)
Нефьодова О. О. - Визначення впливу ацетату свинцю на хід кардіогенезу щура в експерименті (2014)
Омельченко В. Ф. - Динамика субмикроскопических перестроек скелетных мышц крыс после моделирования глубокого охлаждения (2014)
Руднева Ю. В. - Особенности изменений ультраструктурной организации кардиомиоцитов и эндотелиоцитов кровеносных капилляров миокарда крыс в динамике старения, Невзоров В. П., Бабийчук В. Г., Чернявская Е. А., Кулик В. В. (2014)
Степаненко А. Ю. - Варианты строения ветвей белого вещества червя мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2014)
Шерстюк С. А. - Оценка морфологического состояния эндокринной части аденогипофиза доношенного мертворожденного, выношенного при физиологической беременности (2014)
Шкляр А. С. - Cоматометричний індекс кісткової маси тіла та її взаємозв’язки з фізичним розвитком осіб чоловічої статі на етапах постнатального онтогенезу (2014)
Ніколенко Д. Є. - Імуногістохімічні маркери Р63 та α-SMA в діагностиці неінвазивного протокового рака молочної залози (2014)
Канюра О. А. - Стан стоматологічного здоров’я та потреба в ортопедичній допомозі пацієнтів приватного стоматологічного закладу (2014)
Федота А. М. - Анализ генетико-демографических параметров населения Харьковской области (2014)
Коробейнікова Л. Г. - Особливості прояву когнітивних функцій у елітних спортсменок із різними стилями ведення поєдинку (2014)
Чернєв О. В. - Застосування сукцинату натрію та його вплив на психофункціональний стан спортсменів після фізичних навантажень (2014)
Аветіков Д. С. - Залежність складу мікрофлори порожнини рота від генотипів генів TLR (2258G/A TLR 2 (rs5743708) та 896A/G TLR 4 (rs4986790)) у хворих з одонтогенними флегмонами дна порожнини рота, Ву В’єт Куонг, Шликова О. А., Лепський В. В., Кайдашев І. П. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Визначення стоматологічної грамотності студентів стоматологів за допомогою анкетування та основи деонтології (2014)
Гнідь Р. М. - Результати дослідження процесів ліпопероксидації у ротовій рідині хворих на пародонтит, які проживають у регіоні забрудненому сіркою (2014)
Григоров С. М. - Стан перекисного окиснення ліпідів й антиоксидантної активності тканин ротової порожнини в осіб молодого віку при лікуванні переломів нижньої щелепи, Рузін Г. П., Чирик О. І., Калініченко С. В. (2014)
Григорова А. О. - Стан тканин пародонту на етапах лікування та реабілітації пацієнтів з пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки (2014)
Жегулович З. Є. - Взаємозв´язок між проявами оклюзійної дисгармонії у пацієнтів з захворюваннями пародонта на ранніх стадіях розвитку (2014)
Попова О. І. - Ефективність застосування Nbf Gingival Gel в комплексному догляді за порожниною рота в пацієнтів з незнімною ортодонтичною апаратурою, Чугу Т. В. (2014)
Пришляк В. Є. - Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей хворих на цукровий діабет, Пасько О. О., Пасічник М. А. (2014)
Соколова І. І. - Стоматологічний статус та стан окиснювального гомеостазу у пацієнтів, які мають виробничий контакт з вібрацією. Частина ІІ: вміст супероксиддесмутази та каталази у ротовій рідині, Кашаба М. А. (2014)
Терешина Т. П. - Социологические аспекты проблемы гиперестезии зубов, Зубачик О. В. (2014)
Уштан С. В. - Особливості цитокінового спектру слини та сироватки крові при травмах слинних залоз (2014)
Янішен І. В. - Причини зниження якості та її прогнозування на етапах клінічної експлуатації незнімних конструкцій зубних протезів (2014)
Федотова І. А. - Аналіз випадків насильницької смерті на фоні алкогольної інтоксикації осіб віком 30 - 60 років з урахуванням пори року за матеріалами Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи за 2001 – 2005 роки, Біляков А. М. (2014)
Корженевська О. Р. - Немодифіковані та модифіковані фактори розвитку артеріальної гіпертензії та серцево-судинних ускладнень у працівників залізничного транспорту (2014)
Редька І. В. - Нелінійна динаміка електричної активності головного мозку при зорових дисфункціях (2014)
Вржещ М. В. - Дослідження енергетичних показників процесів пиляння ланцюговими бензиномоторними пилками, Куделя Ю. П. (2014)
Вржещ М. В. - Дослідження міцності з’єднання шпону з основою за магнітної обробки клейової суміші, Луцик К. М. (2014)
Дударєв І. М. - Особливості збирання льону олійного (2014)
Забродоцька Л. Ю. - Визначення енергетичних витрат на сушіння сипких рослинних матеріалів в сушарці (2014)
Козелко Ю. І. - Аналіз роботи картоплевисаджувальної машини з апаратом з наколювальним пристроєм, Усенко М. В. (2014)
Котенко С. С. - До методики розрахунку вартості агрегато-дня сільськогосподарської техніки, Перепелиця Н. М. (2014)
Кірчук Р. В. Ящук А. А. - Обґрунтування параметрів і економічний ефект від використання сушарки насіння льону олійного, Тарасюк В. В. (2014)
Попович П. В. - Методика визначення ресурсу елементів металоконструкцій рам розкидачів добрив з врахуванням умов їх експлуатації (2014)
Прилуцький А. Н. - Обґрунтування пневмовихровідцентрового способу і конструкції пристрою для сепарування зернових сумішей (2014)
Придюк В. М. - Особливості організації перевезень сільськогосподарських вантажів автомобільним транспортом (2014)
Приходько О. С. - Гранична рівновага деталей із областями зменшеної межі міцності, Пастернак Я. М. (2014)
Сай В. А. - Дослідження процесу плющення трести льону олійного (2014)
Сербій Є. К. - Статистичне дослідження дискретної моделі дражированої насінини (2014)
Цизь І. Є. - Дослідження процесу подрібнення стебел енергетичної верби, Задорожний В. І. (2014)
Цизь І. Є. - Дослідження процесу капсулювання частинок мінеральних добрив органічним сапропелем, Радчук Б. В. (2014)
Цимбалюк Ю. І. - Експериментальні дослідження кінематики малогабаритної трелювальної системи (2014)
Шейченко В. О. - Товарні якості рулонів льонотрести сфомованих прес-підбирачем, Лімонт А. С., Толстушко М. М., Климчук В. М. (2014)
Анотації (2014)
Новальська Т. В. - Удосконалення кадрового складу бібліотек: взаємодія навчальних закладів, установ та організацій бібліотечно-інформаційної галузі, Бачинська Н. А. (2013)
Алексєєв С. Ю. - Звіти Крайової бібліотеки Києва як джерело дослідження діяльності бібліотечних установ за часів нацистської окупації 1942-1944 рр. (2013)
Грабар Н. Г. - Модельні зразки суб’єкт-суб’єктних аспектів спілкування в бібліотеці (2013)
Кунанець Н. Е. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з особливими потребами: стан та перспективи (2013)
Пастушенко О. В. - Eлектронна періодика як складова інформаційних ресурсів у працях українських бібліотекознавців (2013)
Ашаренкова Н. Г. - Термінологічна культура як складова професійної компетенції менеджера (2013)
Демчина Л. І. - Інтеграційні засади формування дисциплін документально-комунікаційного циклу (2013)
Климчук Л. В. - Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз (2013)
Литвинська С. В. - Інформаційні технології в документуванні медичної інформації (2013)
Спрінсян В. Г. - Передумови формування документаційного менеджменту (2013)
Тур О. М. - Про наріжний термін української документознавчої терміносистеми (2013)
Папакін Г. В. - Архівні електронні бази даних та експертні системи, Піхотенко К. С. (2013)
Дроздова О. В. - Перспективна модель функціонування електронного документообігу торговельних підприємств (2013)
Моісеєва Н. І. - Проблеми професіоналізації фахівців соціальних комунікацій (2013)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція: документ, мова, соціум: теорія та практика (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статтей (2013)
Титул, зміст (2012)
Іщейкін К. Є. - Штучне вигодовування як провокуючий фактор атопічного дерматиту у дітей (2012)
Воронцова Л. Л. - Состояние тромбоцитарного звена гемостаза у больных ишемической болезнью сердца после аортокоронарного шунтирования., Кривохацкая Ю. О., Диденко С. Н., Пуха И. П. (2012)
Калмыков А. А. - Клинико-функциональная характеристика хронической обструктивной болезни легких у рабочих машиностроения (2012)
Конопкіна Л. І. - Рівень маркерів системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень тяжкого перебігу у залежності від прихильності їх до планової терапії (2012)
Попова І. Б. - Вплив непатогенних та умовно – патогенних грибів на перебіг та лікування псоріазу (2012)
Шкурупій Д. А. - Метаболіти гліколізу і активність сукцинатдегідрогенази у новонароджених з синдромом поліорганної недостатності (2012)
Важнича О. М. - До питання про деякі молекулярно-біологічні механізми дії 2-етил-6-метил-3-оксипіридину сукцинату (2012)
Стасюк О. А. - Вплив скевенджерів пероксинітриту на окиснювальні процеси у тканинах слинних залоз білих щурів за умов спільного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2012)
Цубер В. Ю. - Зміна вмісту туморнекротичного фактору-α в ротовій рідині молодих людей за умов психоемоційного стресу в залежності від статі α, Тарасенко Л. М. (2012)
Фролов А. К - Особенности реакции бластной трансформации лимфоцитов крови доноров стимулированной растительными лектинами и антигенами кольчецов, Литвиненко Р. А., Копейка В. В., Федотов Е. Р. (2012)
Аноприева Н. М. - Морфологические изменения пульповой камеры постоянных зубов при патологической истираемости (2012)
Пера-Васильченко А. В. - Гистохимические особенности гематоэнцефалического барьера интракраниального отдела зрительного нерва (2012)
Степанчук А. П. - Морфометрические исследования внеклапанных сухожильных хорд желудочков сердца в норме (2012)
Бєлікова І. В. - Нормативно-правове підгрунтя інформатизації охорони здоров'я (2012)
Іщейкіна Ю. О. - Захворюваність населення полтавської області на патологію серцево-судинної системи та її зв’язок із захворюваннями щитоподібної залози (2012)
Гольденберг Ю. М. - Гіпертонічна хвороба, як фактор ризику виникнення ушкоджень тканин пародонту, Щербатих Л. Ю. (2012)
Скрипник В. М. - Поліморфізм гену еластину g28197a>g визначає схильність до утворення патологічних рубців, Аветіков Д. С., Шликова О.А., Кайдашев І. П. (2012)
Ткаченко І. М. - Визначення поліморфізму генів калекреїну-4 та матриксної металопротеінази-20 у пацієнтів з підвищеною стертістю зубів, Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2012)
Абрамова К. В. - Иммуногенетические и клеточные механизмы антиэндотоксинового иммунитета у больных ревматоидным артритом на фоне нпвп-гастропатии (2012)
Абрагамович О. О. - Особливості ураження сечовидільної системи у хворих на хронічні дифузні ураження печінки, Абрагамович М. О., Ферко М. Р., Толопко С. Я., Кульпа М.М. (2012)
Али Мохамад Таха - Полиморфизм гена toll-like рецептора 4 типа asp299gly у больных хроническими обструктивными заболеваниями легких с различным антительным ответом на эндотоксин (2012)
Фартушна А. М. - Стан окиснювальних процесів у тканинах ясен білих щурів у динаміці хронічної інтоксикації нітратом натрію, Костенко В. О. (2012)
Карпов В. В. - Проблеми розвитку української військової симовлікиу редакційній політиці військово-історичного альманаху (2014)
Кунанець Н. Е. - Соціокомунікаційний підхід у бібліотекознавстві:інновація чи відновлення традицій (2014)
Казими П. Ф. - Роль книг и библиотек в формировании социально-культурной среды (к проблеме достоверности современных документальных источников), Гильмиянова Р. А. (2014)
Божук Л. В. - Науково-технічна біблотека Національного авіаційного університету в системі наукової комунікації вишу (2014)
Кухаренко А. Л. - Гуманістичний імідж бібліотек у сучасному комунікаційному просторі (2014)
Дроздова О. В. - Інноваційний потенціал у документаційному середовищі комерційних підприємств (2014)
Сабліна О. М. - Особливості документаційного забезпечення нотаріального процесу в умовах його реформування (2014)
Саприкін О. А. - Поняття та характерні особливості електронного цифро-графічного документа (2014)
Філіппова Н. П. - Концепція інформатизації сфери охорони здоров’я України на 2013-2018 роки у контексті вдосконалення (2014)
Варенко В. М. - Інформаційно-аналітичні технології прийняття ефективних управлінських рішень (2014)
Юрченко О. А. - Реалізація програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх" в Україні (2014)
Ривліна В. М. - Культурна складова сучасного медіапростору (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень" (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Титул, зміст (2013)
Іленко Н. В. - Аналіз цитологічних показників епітелію слизової оболонки порожнини рота віл-інфікованих осіб, Петрушанко Т. О., Ніколенко Д. Є. (2013)
Лисак В. П. - Досвід реформування первинної медичної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини та вторинної медичної допомоги в полтавській області за 2012 рік (2013)
Синяченко О. В. - Распространенность системных васкулитов и экология, Герасименко А. М., Ливенцова Е. В. (2013)
Шинкевич В. І. - Роль поліморфізмів матриксних металопротеїназ при системних хронічних запальних захворюваннях і хронічному пародонтиті (2013)
Басіна Б. О. - Динаміка деяких показників системного запалення та фіброзування у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при тривалій медичній реабілітації (2013)
Баштан В. П. - Аналіз показників функціональних порушень у хворих на злоякісні пухлини з дефектами щелепно-лицевої ділянки після хірургічних втручань, Муковоз О. Є., Пічкур І. М. (2013)
Борисова І. С. - Визначення алгоритму діагностики пневмонії на підставі особливостей клінічного перебігу у хворих з тяжкими порушеннями імунітету на фоні онкологічних захворювань крові (2013)
Дельва М. Ю. - Особливості постішемічної запальної відповіді при нелакунарних гемісферальних інсультах в осіб з абдомінальним ожирінням, Литвиненко Н. В. (2013)
Дудченко М. А. - Клинические особенности течения калькулезного холецистита с реактивным гепатитом и методы их лечения (2013)
Старченко И. И. - Структурное обеспечение образования дентина в зачатках молочных зубов человека на начальных этапах гистогенеза твердых тканей (2013)
Луценко Р. В. - Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на ефекти малих доз l-3,4-диоксифенілаланіну, Сидоренко А. Г., Бобирьов В. М. (2013)
Філатова О. В. - Значення молекулярно-генетичного методу виділення днк у лікуванні вперше діагностованого хіміорезистентного туберкульозу легень (2013)
Цапенко Ю. П. - Оцінка якості життя та стану здоров’я хворих туберкульозом на санаторному етапі медичної реабілітації ВДНЗУ "УМСА" (2013)
Титул, зміст (2013)
Дельва М. Ю. - Однонуклеотидный полиморфизм -174 g/с гена интерлейкина-6 при нелакунарных инсультах у пациентов с разной массой тела и его ассоциации с клинико-функциональными характеристиками заболевания (2013)
Ждан В. М. - Судинна патологія у ліквідаторів наслідків аварії на чаес: формування, маніфестація, прогресування. Огляд літератури і власних досліджень, Штомпель В. Ю. (2013)
Куліш М. В. - Вплив кортикостероїдів на функцію кори наднирників у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень (2013)
Ляховська Н. В. - Зв'язок поліморфізма гена tlr4 з клініко-імунологічними показниками при атопічній бронхіальній астмі (2013)
Скрипник В. М. - Аналіз динаміки клінічних змін стану рубцевозмінених тканин на різних етапах профілактики патологічних рубців голови та шиї, Аветіков Д. С., Скікевич М. Г. (2013)
Козуля С. В. - О необходимости проведения заключительной дезинфекции сплит-систем (2013)
Руденко С. С. - Алюміній у водах м. Чернівці, Андрюк В. Г. (2013)
Муковоз О. Є. - Експериментальне обгрунтування вибору ефективної дози опромінення хворим на новоутворення щелепно-лицевої ділянки для створення ретенційних пунктів (експериментальне дослідження) (2013)
Скочко О. В. - Аналіз окремих груп мікроорганізмів, виділених із атеросклеротично змінених коронарних артерій хворих, в залежності від 896 a/g поліморфізму гена tlr4, Весніна Л. Е., Боброва Н. О., Шликова О. А., Мамонтова Т. В., Ізмайлова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Кириченко Т. С. - Шляхи підвищення ефективності протиепідемічних заходів при віл-інфекції в полтавській області на сучасному етапі (2013)
Харлашин П. С. - Кинетические особенности испарения серы из чугуна при его вакуумировании и внепечной обработке, Бендич А. В., Коломийцева Ю. С., Терзи Д. В. (2012)
Скребцов А. М. - О закономерностях формирования не-прерывнолитого слитка, Федосов А. В., Пащук Д. В., Ларионова С. В. (2012)
Харлашин П. С. - Математическая модель жизненного цикла стали как фактор оптимизации металлургического производства с целью улучшения экологических показателей, Буторина И. В., Бендич А. В. (2012)
Тарасюк Л. И. - Влияние иттрия на механические свойства трубной стали, Морнева В. В., Карлос Вера Мендоза (2012)
Тарасюк Л. И. - Исследование качественного состава неметаллических включений в металле, модифицированном иттрием, Морнева В. В., Карлос Вера Мендоза (2012)
Лухтура Ф. И. - О критической концентрации углерода в расплаве конвертера (2012)
Петрищев А. С. - Исследование влияния температуры тепловой обработки, состава шихты на плотность металлизованного ванадийсодержащего материала, Григорьев С. М. (2012)
Якин М. Н. - Оптимизация раскисления стали с использованием данных об активности растворённого кислорода, Коваль С. А., Стефанец А. В., Годынский А. А., Чичкарев Е. А., Алексеева В. А. (2012)
Яковченко А. В. - Совершенствование технологии штамповки колесных заготовок, Пугач А. А., Снитко С. А., Ивлева Н. И. (2012)
Бурко В. А. - Основные способы получения профилированных заготовок в ресурсосберегающих технологиях объемной штамповки (2012)
Чейлях Я. О. - Влияние цементации (карбонитрации) и режимов закалки на структуру и свойства Fe-Cr-Mn сталей, Якушечкина Л. И., Никитина А. В., Щеглова А. М. (2012)
Малинов В. Л. - Повышение износостойкости марганцевого и хромомарганцевого наплавленного металла цементацией (2012)
Ткаченко І. Ф. - Вплив умов чорнової деформації на міцність та характер руйнування прокату сталі Х70, Візенков Д. В. (2012)
Патюпкин А. В. - Механизмы дополнительного упрочнения и повышения коррозионной стойкости стали 06Х23Н18М5, микролегированной иттрием, Грешта В. Л., Солидор Н. А., Рудычев А. С. (2012)
Ткаченко І. Ф. - Вплив попередньої термічної обробки на мікроструктуру нормалізованної сталі Е36, Уніят М. А. (2012)
Рябикина М. А. - Влияние толщины листового проката из стали S355NL на механические свойства, Ткаченко Ф. К., Иванова Т. Ю., Ставровская В. Е. (2012)
Хлестов В. М. - Влияние температуры скоростного нагрева на рост аустенитного зерна и ударную вязкость рельсовой стали, Якушечкина Л. И., Фролова З. В., Щеглова А. М. (2012)
Скребцов А. М. - Термодиффузия и электроотрицательность элементов в металлах, Терзи В. В., Качиков А. С., Дан Е. Л. (2012)
Троцан А. И. - Зависимость относительного сужения металла рельсов от технологических параметров производства и химического состава, установленная статистическими методами, Каверинский В. В., Левченко В. И., Кашулэ И. М., Носоченко А. О. (2012)
Дан Л. А. - Повышение прочностных свойств сырых песчано-глинистых формовочных смесей путем электромагнитной обработки воды, Трофимова Л. А., Шепилов В. А., Дан Е. Л. (2012)
Харлашин П. С. - Влияние параметров высокотемпературной зоны на передаваемый частице тепловой поток, Куземко Р. Д. (2012)
Лухтура Ф. И. - Газодинамические аспекты проблемы эрозионного износа сопел наконечников кислородно-конвертерных фурм (2012)
Лухтура Ф. И. - Гидрогазодинамические параметры деаэрационных установок центробежного типа, Баев А. В. (2012)
Шаламов Ю. Н. - Совершенствование методики расчета внутреннего теплообмена в печах при нагреве метала, Берестовой И. О., Айнагоз Г. В. (2012)
Чигарев В. В. - Способы электроконтактного упрочнения деталей, Цыс Е. А. (2012)
Роянов В. А. - О коэффициенте критического прогиба лобовых кромок листов и листовых полотнищ при их перемещении по неприводным роликовым полям линий сборки и сварки, Коросташевский П. В. (2012)
Размышляев А. Д. - Особенности проплавления основного металла при дуговой наплавке с воздействием поперечного магнитного поля, Миронова М. В., Ярмонов С. В., Выдмыш П. А. (2012)
Размышляев А. Д. - Повышение качества стыковых соединений при дуговой сварке в продольном магнитном поле, Миронова М. В., Лещенко А. И. (2012)
Пентегов И. В. - Сравнение аналитического и численного методов расчета режимов механизированной сварки в среде защитных газов, Письменный А. С., Петриенко О. И., Сидорец В. Н., Рымар С. В., Жерносеков А. М., Петриенко Л. П. (2012)
Носовский Б. И. - Разработка резонансного преобразователя электрических колебаний в механические для принудительного переноса электродного металла при сварке в среде углекислого газа, Ковалевский А. И. (2012)
Лещинский Л. К. - Выбор оптимального состава керамического флюса для широкослойной наплавки, Матвиенко В. Н., Степнов К. К. (2012)
Чигарев В. В. - Электромагнитная природа процесса сваривания при фреттинг-коррозии опорных валков, Щетинина В. И., Щетинин С. В. (2012)
Андилахай А. А. - Кинетическая энергия абразивного зерна, инжектированного в струю сжатого воздуха при истечении из сопла в суспензию (2012)
Иванов И. Е. - Выбор оптимального метода механической обработки из условия прочности режущего инструмента (2012)
Шкурупий В. Г. - Взаимосвязь параметров поверхностей деталей машин с оптическими характеристиками (2012)
Новиков Ф. В. - Определение оптимальных условий механической обработки деталей машин по критерию наименьшей себестоимости, Жовтобрюх В.А., Бенин Е. Ю. (2012)
Новиков Ф. В. - Условия повышения производительности и качества обработки при шлифовании, Гершиков И. В., Андилахай В. А. (2012)
Ищенко А. А. - Исследование контактных напряжений упругих тел при наличии сил трения на площадке контакта, Ширяев А. В., Дегтяренко И. А. (2012)
Ищенко А. А. - Исследование коэффициента трения покоя пластмасс со сталью, Ширяев А. В., Фесенко Е. А., Ширяев И. А. (2012)
Кравченко В. М. - Износ лопастей универсального шпинделя прокатного стана, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2012)
Кравченко В. М. - Из опыта эксплуатации грейферов, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2012)
Емельяненко Н. Г. - Обоснование создания пневмовибрационных машин для формования бетонных изделий (2012)
Лоза Е. А. - Влияние способа обработки впадин зубьев на плоскостность пильных дисков при упрочняющей обкатке (2012)
Варфоломеев А. А. - Обзор методов управления матричными преобразователями, Бурлака В. В. (2012)
Ільканич К. І. - Комплексна модель забезпечення єдиного інформаційного простору засобами програмного інструментарію веб-проектування, Ільканич В. Ю. (2012)
Парунакян В. Э. - Идентификация внешних вагонопотоков металлургических предприятий, Маслак А. В., Аксёнов М. Л. (2012)
Нефёдова Я. И. - Оценка сервиса логистического посредника, Мнацаканян М. С., Кузьмина Е. В. (2012)
Булгакова Ю. В. - Рассмотрение многопродуктовой системы Канбан применительно к процессу производства вагон-цистерн (2012)
Волошин В. С. - Исследование состава донных иловых отложений Азовского моря как потенциального источника биогаза, Мнацаканян В. Г., Рязанцев Г. Б., Федосов А. В., Хасков М. А. (2012)
Шапошникова С. В. - Дослідження проблемних аспектів соціального партнерства як складової охорони праці (2012)
Монин В. Л. - Мониторинг техногенного загрязнения воздушной среды города Мариуполя (2012)
До уваги авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Борисова І. С. - Фатальні пневмонії в гематології: основні етіологічні збудники (2013)
Боднар В. А. - Удосконалення діагностики хронічних форм інфекції, зумовленої вірусом епштейна-барр (2013)
Сакевич В. Д. - Розповсюдженість гаплотипів поліморфних генів tlr 2, tlr 4, clc-10 та їх зв’язок з окремими імунологічними показниками у хворих на алергічний риніт (2013)
Колесник В. В. - Хронологія деструктивно-дегенеративних та запальних процесів при експериментальному інсульті у щурів лінії вістар (2013)
Багмут И. Ю. - Динамика показателей ионного обмена в организме крыс под влиянием олигоэфиров в подостром опыте, Жуков В. И., Зайцева О. В., Книгавко В. Г. (2013)
Маракушин Д. І. - Тривалий вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на вміст імуноглобулінів та цитокінів у сироватці крові щурів (2013)
Скрипников П. М. - Концентрація аланін- та аспартат- амінотрансфераз у пародонтальних кишенях як маркер активності запалення при консервативному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту із застосуванням азитроміцину, Непокупна-Слободянюк Т. С, Шинкевич В.І. (2013)
Рузін Г. П. - Цитокіновий статус пацієнтів молодого віку з переломами нижньої щелепи при диференційованому застосуванні антибактеріальної терапії, Чирик О. І., Калініченко С. В. (2013)
Пельо І. М. - Обгрунтування максимально допустимих рівнів флуопіколіду в овочевих культурах, вирощених з застосуванням фунгіциду інфініто sc 61,9, к.с. , Благая А .В. (2013)
Ляховська Н. В. - Роль поліморфізмів генів толл-подібних рецепторів 2,4 та білка клітин клара в розвитку бронхіальної астми у дорослих, Ізмайлова О. В., Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Петрова І. В. - Свобода і необхідність у дозвіллєвих практиках Давньої Греції (2013)
Гамалія К. М. - Наука як специфічна форма людського знання у давній Греції (2013)
Гаєвська Т. І. - До витоків моралі в суспільстві (2013)
Безугла Р. І. - Розкіш як універсальна характеристика гламуру. Еволюція розкоші в роботі В. Зомбарта "Розкіш і капіталізм" (2013)
Миленька Г. Д. - Естетико-мистецтвознавча спадщина Г. Е. Лессінга: український теоретичний досвід (2013)
Мірошніченко А. А. - Професійна музична освіта в Україні наприкінці ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Кисляк Б. М. - Становлення баянно-ансамблевого виконавства (20-40 роки ХХ ст.) (2013)
Гончаренко А. О. - Постать Т. Шевченка в монументальній скульптурі України першої половини 1990-х: міф і дійсність, Мархайчук Н. В. (2013)
Марційчук Ю. І. - Зміни смислових акцентів у візуалізації образу Т. Г. Шевченка (2013)
Чернета Т. О. - Кобзарі і бандуристи у літературній спадщині І. М. Шаповала (2013)
Салдан С. О. - Антропософські погляди Р. Штайнера на музичне мистецтво та їх вплив на творчість Леся Курбаса (2013)
Оборська С. В. - Об’єктивація проектної культури у мистецькому менеджменті (2013)
Мринська Н. О. - Сакральні чинники восьмикутної форми у створені образності архітектурного середовища (2013)
Круп’як Ю. І. - Взаємодії простору та пластичного об’єму (за взірцями української скульптури першої третини ХХ століття) (2013)
Глущук О. Г. - Імпрези як форма організації культурно-мистецького життя Волині і третини ХХ століття (2013)
Степанюк І. В. - Народне хореографічне мистецтво Волині (2013)
Зеленюк Г. О. - Розважальна діяльність у київських садах та парках на межі XIX-XX століть (2013)
Чумаченко О. А. - Неоромантизм української літератури і мистецтва 1920-х років: до проблеми критичного осмислення (2013)
Бляшук О. М. - Видавнича діяльність Товариства ім. митрополита Петра Могили в Луцьку 1932-1939 роках: історико-культурологічний аспект (2013)
Малеончук Г. О. - Мистецьке життя Луцька в міжвоєнний період (2013)
Книшева Л. В. - Освітня діяльність Донецького обласного відділення Музично-хорового товариства УРСР та його роль у становленні музичної освіти Донеччини 1960-1970 рр. ХХ ст. (2013)
Радзієвський В. О. - Про похідні субкультури в Україні у 1941-1944 рр. (2013)
Шевчук Ю. C. - Радянське ігрове кіно як соціальна реклама (2013)
Андрощук Н. Г. - Функції моди в системі культури (2013)
Воронцова О. М. - Використання мистецьких надбань ренесансу в сучасному дизайні одягу (2013)
Кравченко О. В. - Культурологічна морфологія культурної політики (2013)
Фадєєва К. В. - Культурні феномени: принципи метамовного "кодування" (2013)
Колесник О. С. - Форми художньої інтерпретації філософських теорій (2013)
Копієвська О. Р. - До питання про рефлексивну природу культурного пізнання (2013)
Устинов С. Д. - Виклики глобалізації та проблема збереження етнокультурних традицій у сучасному світі (2013)
Афанасьєв Ю. Л. - Етнодизайн у контексті націєтворення та глобалізації (2013)
Мазуркевич О. П. - Етнічні стереотипи традиційного спілкування та їх вияв в етикетних жестах (2013)
Русавська В. А. - Символіка української гостинності (2013)
Прима В. В. - Універсальне та національне у концепті гостинності (2013)
Романова О. Ю. - Популяризація народної весільної обрядовості в сучасному культурному просторі України (2013)
Процик Л. Л. - Традиційний світогляд українців як механізм пізнання світу (2013)
Рахуба Є. С. - Стан розвитку вітчизняної туристичної індустрії (2013)
Ляховська О. С. - Cтан та перспективи розвитку круїзного туризму в Україні початку ХХІ століття (2013)
Злагодух Г. В. - Форми культурно-дозвіллєвої роботи БММТ "Супутник" ЦК ЛКСМУ з іноземними туристами (70-ті роки XX ст.) (2013)
Устименко Л. М. - Релігійний туризм як історико-суспільне явище (2013)
Вишневська Г. Г. - Потенціал культурно-пізнавального туризму у збереженні культурної спадщини України (2013)
Бучковська О. Ю. - Міжкультурний діалог у контексті міжкультурної комунікації (2013)
Лучанська В. В. - Інформаційна детермінанта екології культури (2013)
Худолій М. В. - Культурна політика України: проблеми та перспективи розвитку галузі культури (2013)
Палій К. С. - Автентичність української культури в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Козинко Л. Л. - Теоретичні аспекти антропологічного аналізу українського танцювального фольклору (2013)
Копилова Н. О. - Міфологема андрогінності та гендерні аспекти сучасної культури (український контекст) (2013)
Сироватко Н. Г. - Альтернативні молодіжні субкультури в Україні: класифікаційна характеристика та факторна обумовленість (2013)
Тадля О. М. - Студентський клуб як колективна форма організації культурно-дозвіллєвої діяльності (2013)
Москвічова Ю. О. - Тематичні напрями й методологія сучасних досліджень регіональної культури України (2013)
Виткалов С. В. - Сфера регіональної культури: теоретико-прикладні питання (2013)
Христюк Ю. С. - Інтеграційна сутність дитячого та громадського середовища як елементів проектної культури (2013)
Авраменко Д. К. - Специфіка образу зовнішньої реклами в контексті художнього образу як частини культури (2013)
Лебедєва К. Д. - Дизайн політичної реклами: сучасний стан і тенденції (2013)
Єфімова М. П. - Інтерактивна дитяча книга в Україні: становлення та перспективи (2013)
Гончарова О. М. - Деякі особливості екскурсійної лекції в художніх музеях (2013)
Чорна К. В. - Інфотеймент та закономірності жанрово-творчих процесів в Україні (2013)
Скляренко Н. В. - Системні ідеї у дизайні: історичний екскурс (2013)
Кукуруза Н. В. - Жанр літературної композиції у ціннісно-естетичному вимірі (2013)
Ігнатова Л. П. - "Фрески у Zaleski" як рецепція салонної культури (2013)
Драбчук Ю. П. - Масова пісня в контексті творчості українських композиторів і виконавців (2013)
Струтинська Ю. В. - Інтер’єр кухні у міському житлі (2013)
Калин Р. Й. - Українська співачка Галина Чорноба у світовому мистецькому просторі (2013)
Зіненко Т. М. - Культурологічна модель симпозіумів художньої кераміки в Україні як явища сучасної культури (2013)
Виткалов В. Г. - Нова спроба реконструкції регіонального культурно-мистецького розвитку країни (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2003)
Terziyan V. - Intelligent "mirror web browsing" vs. pull/push technology (2003)
Маторин С. И. - Новая технология системно-объектного анализа и ее применение для моделирования бизнес-систем (2003)
Москаленко В. В. - Информационная поддержка процесса выбора политики ценообразования коммерческого предприятия, Гнесь О. А. (2003)
Буслик Н. Н. - Системы управления дедуктивными базами данных (2003)
Соболев Ю. В. - Принципы управления переездной сигнализацией с использованием спутниковых систем навигации, Бойник А. Б. (2003)
Тевяшев А. Д. - Модели и методы оптимального стохастического управления режимами функционирования электроэнергетических систем, Тимофеева Т. Б. (2003)
Данилова Е. А. - Выбор предпочтительного варианта восстановления электроснабжения потребителей на базе теории нечетких множеств (2003)
Данилова Е. А. - Усовершенствование методов определения варианта восстановления схемы сети в условиях нечеткости исходной информации (2003)
Говоров Ф. П. - Оптимизация режимов систем электроснабжения городов, Говоров В. Ф., Верещук Б. М. (2003)
Данилейко Н. И. - ОАО "Кременчугский завод дорожных машин". Пятидесятилетний опыт разработки и производства прогрессивного оборудования и систем управления для приготовления асфальтобетонных смесей (2003)
Рыбак Л. А. - Альтернативные системы виброизоляции тяжелонагруженного металлургического оборудования, Смирнов В. П. (2003)
Меркер Э. Э. - Об особенностях дожигания монооксида углерода в кислородных струях системы встречных газовых потоков над зоной продувки сталеплавильной ванны, Карпенко Г. А., Гришин А. А. (2003)
Меркер Э. Э. - Совершенствование процессов плавки и внепечной обработки стали путем применения кислородных зондов, Карпенко Г. А., Гришин А. А. (2003)
Международный конгресс коррозии (2003)
Черняева О. - Влияние ингибиторов коррозии на поглощение водорода алюминием, Эчарри А. (2003)
Международная научно-техническая конференция и выставка "Современные средства автоматизации и компьютерно-интегрированные технологии (2003)
Носков В. И. - Первая международная научно-техническая конференция "Инновационные технологии в современном образовании: состояние и перспективы" (2003)
"Инновационные технологии в гуманитарном вузе". Обзор монографии (2003)
Структура и описание научных проектов и программ (2003)
Титул, зміст (2014)
Маменко Т. П. - Адаптивні модифікації антиоксидантних процесів у озимої пшениці, індуковані саліциловою кислотою в умовах посухи (2014)
Гавриш О. І. - Автоматизована система керування процесом шихтування рядового вугілля на ВЗФ, Ульшин В. О. (2014)
Новацкий А. А. - Управление движением беспилотного четырехвинтового летательного аппарата, Сапсай П. А., Коломийцев П. Е. (2014)
Прісс О. П. - Прогнозування урожайності гарбузових плодових овочів та об'ємів переробки і зберігання (2014)
Шайко-Шайковський О. Г. - Методика розрахункової оцінки міцності вузлів альпіністського спорядження, Никифорчук М. В., Боднар Н. О., Назарак М. С. (2014)
Шишкіна К. М. - Розробка електронного меню для ресторанів (2014)
Давва В. В. - Ідейна політика П.Скоропадського: сучасний стан наукової розробки питання (2014)
Erokhin I. Yu. - Exament de la situation de l'historiographie en ce qui concerne le probleme des cosaques: sur la question de la situation des cosaques dans l'etat (2014)
Акулова Ю. О. - Аналіз діяльності машинобудівних підприємств України (2014)
Бурак І. О. - Переваги та недоліки транзитної та складської форми торгівлі (2014)
Бусарєва Т. Г. - Порівняльна характеристика національних податкових систем України та країн ЄС (2014)
Герасименко Б. О. - Концептуальні підходи до управління ефективністю рекламної діяльності підприємства (2014)
Власюк В. Є. - Оцінка фінансово-економічного стану ПАТ КБ "Приватбанк", Грушко В. І. (2014)
Духновська Л. М. - Проблемні аспекти обліку, аналізу та контролю витрат майбутніх періодів, Юзковець Л. В. (2014)
Ємельянова І. А. - Створення наукового парку як засіб комерціалізації інноваційних розробок в будівництві, Блажко В. В., Смачило В. В. (2014)
Єрмоленко К. В. - Аналіз кредитного портфелю комерційних банків в Україні, Свечкіна А. Л. (2014)
Захаров В. А. - Модель якісного операційного менеджменту на промисловому підприємстві (2014)
Іващенко А. С. - Проблеми обліку дебіторської та кредиторської заборгованості в Україні, Гайдамака О. В., Черевик Н. В. (2014)
Кинева Т. С. - Информационно-аналитическое обеспечение управления воспроизводством биологического капитала (2014)
Літинська В. А. - Мотивація в системі управління інноваційної сфери, Куклюк В. С. (2014)
Лозовський О. М. - Особливості управління підприємством в сучасних ринкових умовах господарювання, Кузьмінська О. О. (2014)
Малкіна Я. Д. - Банківські резерви: економічна сутність, генезис та сучасний стан, Поплюйко А. М. (2014)
Марченко Н. А. - Особливості становлення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Строга В. В. (2014)
Маслак О. О. - Кластеризація національної економіки України та її конкурентоспроможність на світових ринках, Ткаченко К. В. (2014)
Нетеса С. Ю. - Розвиток інноваційної діяльності промислових підприємств у Полтавській області, Залуніна О. М. (2014)
Нєізвєстна О. В. - Співпраця страхових компаній з банками. Монополізація фінансової галузі – нав’язування страховиків банками, Маханько Л. В. (2014)
Окландер М. А. - Перспективи впровадження hr-брендингу та його вплив на імідж компанії, Кудіна А. В. (2014)
Остапенко Т. В. - Виробничий потенціал підприємств АПК: поняття та оцінка (2014)
Перун Н. Я. - Теоретичні аспекти охорони земель з позицій сталого розвитку (2014)
Попова Ю. М. - Сучасні технології ведення бізнесу у міжнародних економічних відносинах, Шинкаренко Р. В., Харченко Т. І. (2014)
Прудніков А. О. - Порівняльний аналіз системи кредитних спілок України, Сполучених Штатів Америки та Канади (2014)
Ракітіна Н. О. - Високі технології як шлях до нового світу бізнесу (2014)
Руліцька К. М. - Регіональні аспекти використання форсайту для прогнозування розвитку вітчизняних аграрних підприємств (2014)
Руссиян Е. А. - Теория и практика управления человеческим капиталом предприятий: зарубежный опыт (2014)
Сербина О. Г. - Інтернет-банкінг: українська практика та світовий досвід, Загузова О. М. (2014)
Сербина О. Г. - Становлення системи фінансового моніторингу в Україні, Минакова К. С. (2014)
Сушкова Е. Е. - Налоговая дисциплина как фактор налоговой безопасности региона (2014)
Шашина М. В. - Розробка стратегії розвитку підприємства, Степаненко Т. А. (2014)
Шира Н.О. - Удосконалення механізму управління кредитним ризиком, Кукса І. М. (2014)
Шишкіна А. В. - Необхідність та можливості використання аналізу чутливості в економічному обгрунтуванні ефективності інвестиційних проектів (2014)
Шубіна С. В. - Проблематика заповнення звіту про рух грошових коштів та шляхи її вирішення, Босих А. Ю. (2014)
Яцина В. В. - Класифікація ризиків аутсорсингу виробництва ромислової продукції (2014)
Титул, содержание (2014)
Кучерук В. Ю. - Розробка статистичних моделей тривалості доїння на доїльних установках з прохідними станками, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І. (2014)
Сухорольський М. А. - Розв’язки рівняння Гельмгольца в комплексних областях, Достойна В. В., Івасик Г. В. (2014)
Михайлова Л. О. - Метод максимально правдоподобной оценки местоположения объектов компактной группы на ПЗС-кадре, Саваневич В. Е., Соковикова Н. С., Безкровный М. М., Хламов С. В., Погорелов А. В. (2014)
Субботин С. А. - Разработка метода цензурирования выборок для построения нейромоделей (2014)
Панкратов А. В. - Разработка эффективных алгоритмов оптимальной упаковки эллипсов, Романова Т. Е., Суббота И. А. (2014)
Чистякова А. А. - Разработка методов анализа неоднородных рядов динамики на основании статистических характеристик (2014)
Щелкалин В. Н. - Гибридные модели и методы прогнозирования временных рядов на основе методов "Гусеница"-SSA и Бокса-Дженкинса (2014)
Єгорова О. В. - Оптимізація замовлення товарів на базі генетичного алгоритму з використанням нечітких штрафних функцій, Пасішний І. О. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2013)
Авраменко Л. В. - Разграничение преемственности в праве с другими смежными понятиями (2013)
Гетьман И. В. - Мыслительная деятельность в правовой герменевтике как квинтэссенция процесса адаптации законодательства Украины к европейскому праву (2013)
Хаустова М. Г. - Проблемы организационно-правового обеспечения гармонизации законодательства Украины с законодательством Европейского Союза (2013)
Пирогова С. И. - Государственно-правовое регулирование деятельности потребительской кооперации Украины в первой половине нэпа (1921 – 1925 гг.) (2013)
Закоморная Е. А. - О некоторых особенностях "конституционных переходов" в постсоциалистических странах Восточной и Северной Европы (2013)
Кагановская Т. Е. - Функции и методы в структуре концептуальной основы правового регулирования кадрового обеспечения государственного управления (2013)
Лялюк А. Ю. - Правовое регулирование вопросов территориальной организации власти в Украине (2013)
Новохатская Я. В. - Общие условия предоставления содержания в браке и после его расторжения (2013)
Исаев А. Н. - Институт дарения: договорная и недоговорная концепции (2013)
Ветухова И. А. - Правовое регулирование нетипичных видов занятости работников в современных условиях (2013)
Гетьман А. П. - Государственно-правовое регулирование экологии городов в Европейском Союзе, Лозо В. И. (2013)
Лисовая Т. В. - Актуальные вопросы правовой охраны земель природно-заповедного фонда, Шарапова С. В. (2013)
Коваленко Л. П. - Проблемы систематизации информационного права и законодательства (2013)
Гродецкий Ю. В. - Понятие неправомерной выгоды в уголовном праве Украины (2013)
Оболенцев В. Ф. - История использования системного метода в исследовании свойств преступности (2013)
Валуйская М. Ю. - Проблемы криминологически значимого влияния на лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы (2013)
Булулуков О. Ю. - Методы принятия тактических решений в уголовном судопроизводстве (2013)
Мусиенко И. И. - Проблемные аспекты оперативно-розыскной деятельности в свете положений Уголовного процессуального кодекса Украины (2013)
Белоус В. В. - Информационные технологии в криминалистике: постановка проблемы (2013)
Шилин Н. А. - Правоохранительные органы как субъекты системы обеспечения национальной безопасности: к проблеме законодательного определения (2013)
Назаров И. В. - Проблематика формирования состава Высшего совета юстиции Украины (2013)
Овчаренко Е. Н. - К вопросу определения служебных прав и обязанностей судьи (2013)
Панченко А. С. - Формирование купеческих гильдий в Российской империи в 1775 − 1785 гг. (2013)
Ночевкина Е. В. - Развитие института ссуды: период Римской империи до современности (2013)
Цувина Т. А. - Мотивированность решений суда и право на суд в гражданском судопроизводстве (2013)
Якимчук С. А. - Законная сила и исполнимость судебного решения (2013)
Яковлев С. Ю. - Кассация в гражданском судопроизводстве: история и современность (2013)
Егорова Т. П. - Органы государственного управления в области охраны лесов по законодательству Украины (2013)
Кулик Н. И. - Принципы правовой охраны земель при осуществлении хозяйственной деятельности (2013)
Олефир А. А. - Правовое обеспечение порядка оценивания предложений участников государственных закупок (2013)
Носко Н. В. - Понятие "организованная группа" в истории развития уголовного права (2013)
Чабаненко Т. В. - О применении предупреждения к лицу, освобожденному от наказания с испытанием, в случае привлечения его к административной ответственности (2013)
Бандурина Я. Ю. - Способы совершения контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов (2013)
Юбилей выдающегося ученого-правоведа, академика НАПрН Украины Вячеслава Ивановича Борисова (2013)
Титул, содержание (2013)
Хаустова М. Г. - Соотношение правовой системы c другими юридическими понятиями (2013)
Гетьман И. В. - Герменевтическая модель Аристотеля: юридическое мышление и теория о суждении (2013)
Гетьман Е. А. - Исполнительная власть и государственное управление: соотношение понятий (2013)
Шеверева В. Е. - Массовые акции в контексте предвыборной агитации (2013)
Кушниренко А. Г. - Актуальные проблемы государственной политики поддержки связей с зарубежными украинцами (2013)
Исаев А. Н. - К вопросу о форме договора дарения (2013)
Наден В. В. - Анализ деления гражданских правоотношений на абсолютные и относительные (2013)
Степанюк А. А. - Принципы правовой политики в международном частном праве (2013)
Щёкин Ю. В. - Объективные признаки международных межправительственных организаций (2013)
Поляков С. Ю. - Функции и принципы организации Вооруженных Сил Украины (2013)
Червякова Е. Б. - Закон Украины "О защите персональных данных": проблемы и пути усовершенствования (2013)
Шевчук А. М. - Административно-правовой режим лицензирования оборота наркотических средств (2013)
Лукашев А. А. - К вопросу о выделении подотраслей в финансовом праве (2013)
Базелюк В. В. - Особенности субъекта преступлений, предусмотренных ст. 298 УК Украины (2013)
Романов М. В. - Законодательство о защите несовершеннолетних от пыток и жестокого обращения (2013)
Автухов К. А. - Совершенствование практики применения и исполнения наказания в виде ареста путем внесения изменений в УК Украины (2013)
Козак В. А. - Уголовная ответственность за незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда: анализ основного состава преступления (2013)
Валуйская М. Ю. - Пенитенциарная антропогогика: ее содержание и роль в позитивном криминологически значимом воздействии на лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы (2013)
Шевчук В. М. - Проблемы реализации тактических операций и формализация уголовного производства (2013)
Москвич Л. Н. - Принцип стабильности судебной системы (2013)
Овсянникова О. О. - Становление и перспективы развития органов судейского самоуправления в Украине (2013)
Овчаренко Е. Н. - Проблемы обжалования решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета юстиции по привлечению судей к юридической ответственности (2013)
Лапкин А. В. - Правовая природа обвинительной речи прокурора и требования к ней (2013)
Штефан В. С. - Проблемные вопросы правового статуса поселка городского типа как административно-территориальной единицы (2013)
Кумановский М. В. - О непосредственном объекте преступления, предусмотренного ст. 2392 УК Украины (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах) (2013)
Изосимова К. С. - Исторический обзор процесса создания учреждений исполнения наказания в виде лишения свободы (2013)
Маршуба М. О. - О состоянии научной разработки проблемы личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника (2013)
Човган В. А. - Стандарты ограничений прав осужденных в практике Европейского суда по правам человека (2013)
Гладий С. В. - Признаки и функции легитимности в контексте функционирования судебной власти (2013)
Игнатенко Ю. Н. - Проблема определения предмета преступного посягательства в сфере незаконного оборота наркотических средств (2013)
Аббакумова Д. В. - Полномочия Комитета министров Совета Европы в соответствии со ст. 46 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (10 вересня 2014 р.) (2014)
Кушнір Р. М. - Моделювання та оптимізація в термомеханіці неоднорідних тіл (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 червня 2014 р.) (2014)
Резніков О. Г. - Про- та антиоксидантна системи і патологічні процеси в організмі людини, Полумбрик О. М., Бальон Я. Г., Полумбрик М.О. (2014)
Чекман І. С. - Оптичні властивості наноматеріалів, Покровський В. О., Савченко Д. С. (2014)
Онопрієнко В. І. - Нобеліана Уппсали (частина ІІ. Лауреати Нобелівської премії миру) (2014)
Прокопенко В. А. - Созидательный потенциал научного открытия, Ковзун И. Г., Ульберг З. Р. (2014)
Дорошенко А. М. - Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини (засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН) (2014)
Гамалія В. М. - Крим в історії, культурі, етнонаціональній та глобальній політиці (рецензія на книгу "Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях", К.: Інститут історії України, 2014), Черевичний Г. С. (2014)
Таньшина А. В. - Незабываемое (к 60-летию научной деятельности академика НАН Украины В.Г. Барьяхтара) (2014)
Карпіловська Є. А. - Відданість мові та мовознавству (до 75-річчя члена-корреспондента НАН України Н.Ф. Клименко) (2014)
60-річчя академіка НАН України І.В. Крівцуна (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Сергієнка (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.П. Куліша (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.А. Дрозда (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В.О. Кочелапа (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С.І. Ляшка (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А.П. Загнітка (2014)
Титул, содержание (2014)
Харитонов А. А. - Разработка схемы для контроля сопротивлений утечек адаптированной к изменениям параметров изоляции сети, Ликаренко А. Г., Мельник О. Е., Ляхова Н. Н. (2014)
Захарченко В. П. - Модель управління ефективністю споживання обсягу електричної енергії аеропортами, Соколова Н. П. (2014)
Тимчук С. А. - Разработка критерия качества подбора коэффициентов регрессии в задачах прогнозирования электропотребления, Катюха И. А. (2014)
Мазуренко О. А. - Порiвняльний аналiз систем децентралiзованого теплопостачання житлових будiвель iз використанням електроенергiї, Климчук О. А., Шраменко О. М., Сичова О. А. (2014)
Лагойда А. І. - Визначення оптимального перехідного процесу в системі антипомпажного регулювання газоперекачувальним агрегатом, Семенцов Г. Н. (2014)
Столярчук П. Г. - Розробка математичної моделі ефективності сонячних перетворювачів, Микийчук М. М., Яцук В. О., Міхалєва М. С., Шпак О. І., Олеськів Т. М. (2014)
Снигирев В. М. - К вопросу исследования условий эксплуатации и внедрения некоторых образцов кабелей в газотурбинных установках АО "МОТОР СИЧ", Афанасьев А. И., Дудник К. В., Куклин А. В. (2014)
Соловей В. В. - Вплив енерго-екологічних факторів на конкурентоздатність водню як моторного палива (в транспортних енергоустановках), Внукова Н. В., Гриценко А. В., Каніло П. М. (2014)
Кулешов Д. К. - Влияние наночастиц TiO2 на энергетическую эффективность холодильных машин, работающих на изобутане (2014)
Добровольская Т. С. - Определение оптимального алгоритма работы оборудования методом динамического программирования (2014)
Сосков А. Г. - Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів, Глєбова М. Л., Сабалаєва Н. О., Форкун Я. Б. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Таций В. Я. - Слово главного редактора (2014)
Таций В. Я. - Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины, Тютюгин В. И., Каплина О. В., Гродецкий Ю. В., Байда А. А. (2014)
Румянцев В. А. - Некоторые вопросы подготовки судебной реформы 1864 года (2014)
Авраменко Л. В. - Значение категорий "сущность", "содержание" и "форма" в формулировании понятия права (2014)
Гетьман И. В. - Трансформации в правовой доктрине: плюрализм методологий, концепция правового общения, правовая герменевтика (2014)
Безрук Т. В. - Двенадцать пунктов бригадира С. Вельяминова – проект реформирования налоговой системы и управленческого аппарата Гетманщины в 1722 – 1727 годах (2014)
Гоцуляк С. Л. - Санитарно-эпидемиологическое законодательство в украинских губерниях в начале ХХ века (2014)
Казак Р. А. - Регламентация функционирования заповедников на основе Закона об охране природы Украинской ССР (1960 – 1970 годы) (2014)
Скрыпнюк А. В. - Права и свободы человека и гражданина: международные стандарты, национальная практика и проблемы их конституционной модернизации в Украине (2014)
Погребняк Н. С. - Информационно-функциональная составляющая системы функций аппарата Верховной Рады Украины как основной показатель его конституционно-правового статуса (2014)
Новак А. Н. - Муниципальная власть в контексте реализации избирательных прав граждан (2014)
Глинянская Е. В. - Экономическая свобода: сущность и состояние в Украине (2014)
Смоляр А. А. - Общественный контроль в сфере местного самоуправления: теория и практика (2014)
Наден В. В. - Элементы правосубъектности в гражданском праве (2014)
Ляшевская Л. И. - Общие условия применения и основания освобождения от ответственности за вред, причиненный при осуществлении самозащиты (2014)
Гетьман А. П. - Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды (2014)
Соколова А. К. - Законодательные предпосылки формирования правовой охраны объектов растительного мира (2014)
Зуев В. А. - Организационно-правовые проблемы обеспечения реализации общественной и производственной экологической политики в сфере обращения с отходами (2014)
Барбашова Н. В. - Проблема банкротства экологически опасных предприятий в контексте устойчивого развития региона (2014)
Дмитрик О. А. - Соотношение закона и подзаконных нормативно-правовых актов при регулировании финансовых отношений (2014)
Борбунюк А. А. - Об определении нормативно-правового акта в административном праве (2014)
Дуженко С. А. - Стадии производства по делам о нарушении таможенных правил (2014)
Козаченко Ю. А. - Вопросы систематизации прав пациента (2014)
Штефан В. С. - Опыт зарубежных государств – членов Европейского Союза в реформировании административно-территориального устройства (2014)
Гальцова В. В. - К проблеме объекта и системы преступлений против семьи, прав и интересов несовершеннолетних (2014)
Крайник Г. С. - Понятие и признаки амнистии в Украине (2014)
Бартман Ю. Д. - Предмет преступления, предусмотренного ст. 203-1 УК Украины, и его признаки (2014)
Гальцова Е. В. - Содержание принципа уважения прав и свобод человека в уголовно-исполнительном законодательстве, исполнении и отбывании наказаний (2014)
Чабаненко Т. В. - Документы, удостоверяющие личность, и их значение для контроля за лицом, освобожденным от отбывания наказания с испытанием (2014)
Човган В. А. - Специфические права осужденных и их обязанности как формы правоограничений (2014)
Різун Н. О. - Концепція використання комп'ютерних технологій для реалізації методологічного підходу підвищення якості навчального процесу, Тараненко Ю. К. (2013)
Михайлова А. Г. - Анализ состояния проблемы формирования профессионально творческих способностей будущих инженеров с помощью акмеологии в теории и практике (2013)
Недвига H. І. - Реалізація освітніх стандартів як педагогічна умова розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів (2013)
Bolshakova М. G. - Developing cultural and motivational components of the linguo-cultural competence (2013)
Палёхина С. В. - Педагогические условия развития социально-профессиональной мобильности будущего учителя иностранного языка в образовательной среде педагогического вуза (2013)
Кузнецова А. Ф. - Эволюционное образование как основа становления культурного человечества (2013)
Кузёма Т. Б. - Педагогическая практика как фактор формирования педагогической культуры будущего учителя иностранного языка (2013)
Сембрат А. Л. - Аналіз особистісно-орієнтованих технологій в системі підготовки майбутніх учителів (2013)
Ковальова Н. С. - Основні домінанти інноваційної діяльності підчас підготовки майбутніх педагогів (2013)
Косянчук С. В. - Особливості формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів (2013)
Василенко Г. В. - Особливості та напрями соціально-педагогічної корекції поведінки важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку (2013)
Абросимова Л. М. - Обучение пунктуации английского научно-технического текста (2013)
Маригодов В. К. - Анализ когнитивной карты системы обучения на основе экспертных оценок (2013)
Головко О. Н. - Система педагогической подготовки студентов инженерно-экологического профиля: практический блок, Лей В. А. (2013)
Строкина С. П. - Формы, методы и функции контроля в процессе обучения истории украинской культуры в техническом вузе (2013)
Журавлева И. В. - Специфика организации и проведения в вузе практических занятий по экономическим дисциплинам (2013)
Зуєнко Н. О. - Аспекти та категорії комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу (2013)
Мусійчук С. М. - Сучасні підходи до формування самоефективності майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2013)
Бабич В. І. - Пошук шляхів формування соціального здоров'я підростаючого покоління в світлі трансформаційних процесів середньої освіти (2013)
Нєчаєва О. В. - Зміст підготовки майбутніх учителів основ здоров'я до статевого виховання підлітків (2013)
Никифоров А. Є. - Спрямованість на виховання здорових школярів та прагнення до особистісної і професійної самореалізації як важливі компоненти соціального здоров'я майбутнього педагога (2013)
Василенко О. М. - Особливості формування громадянських якостей у підлітків в умовах притулку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Маслієва К. С. - Тематичний контроль рівня сформованості мовної компетентності молодших школярів з іноземної мови (2013)
Черепанова С. О. - Гуманітарно-педагогічний потенціал родознавства (2013)
Богинская Ю. В. - Компоненты социально-педагогической поддержки и виды сопровождения студентов с ограниченными возможностями в вузе (2013)
Рокотянская Л. О. - Психолого-педагогический аспект процесса социализации студентов с особыми образовательными потребностями (2013)
Моторная С. Е. - Исследование уровня тревожности старшеклассников как субъективного признака суицидального поведения и его коррекция в процессе образовательной деятельности, Москалец Е. О. (2013)
Емельянов К. Ю. - Социально-психологическая адаптация студентов высшей школы и факторы её коррекции (2013)
Чех Н. В. - Использование разножанровой молодёжной музыки в обучении иностранному языку студентов-первокурсников технических вузов, Нечипорук Т. В. (2013)
Моторная С. Е. - Проектирование содержания раздела "Деловые переговоры" дисциплины "Педагогика и психология высшей школы" для магистров технических специальностей, Тян Н. О. (2013)
Топоркова Ю. А. - Формы и методы гражданского воспитания студенческой молодежи в университетах США (2013)
Culea M. - Education, elitism and the importance of leadership for postcolonial politics in Chinua Achebe's (2013)
Шкарлат Л. П. - Духовно-нравственное воспитание в Симферопольском духовном мужском училище в 1878/1879 учебном году (2013)
Смирнова Т. В. - Опыт Севастопольского национального технического университета по реализации Концепции национального воспитания студенческой молодёжи (2013)
Кувакін С. В. - Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил за новим митним законодавством України (2012)
Ліпинський В. В. - Новації Митного кодексу України в частині притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил (2012)
Лялька А. Б. - Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень: аналіз підходів (2012)
Мазур А. В. - Державна політика у сфері державної митної справи: засоби реалізації за кодифікованим актом (2012)
Оніщик Ю. В. - Фінансово-правові аспекти діяльності митних органів України (2012)
Єрмоленко Д. О. - До питання про форми правового виховання молоді (2012)
Мінченко А. О. - Проблемні аспекти відповідальності залізничного перевізника за прострочення виконання зобов’язання з перевезення пасажирів (2012)
Гмирко В. П. - Засада належної процедури головного доказового провадження як елемент способу діяльності доказування у кримінальному процесі (2012)
Давлатов Ш. Б. - Позбавлення права обіймати певні посади або провадити певну діяльність як додатковий вид покарання (2012)
Карнаухов О. В. - Криміналістична характеристика контрабанди, її місце в криміналістичному забезпеченні розслідування кримінальних правопорушень (2012)
Коросташова І. М. - Боротьба проти контрафакції лікарських засобів в Україні (питання нормативно-правового забезпечення: кримінальне законодавство та законодавство з питань інтелектуальної власності) (2012)
Кунєв Ю. Д. - Правоохоронна діяльність митної служби: теоретичні аспекти, Кунєва З. Ю. (2012)
Мороз Д. О. - Характеристика правоохоронного органу як спеціального суб’єкта інформаційних правовідносин (на прикладі підрозділів податкової міліції) (2012)
Обшалов С. В. - Правова регламентація оперативно-розшукового забезпечення кримінального судочинства (2012)
Чаплинська Ю. А. - Підготовка до допиту як необхідна умова якісного проведення слідчої дії (2012)
Головійчук Л. Т. - Зв’язок митних злочинів з відмиванням "брудних” грошей та іншими економічними злочинами (2012)
Іщенко Д. А. - Тенденції розвитку наукових колективів та наукових шкіл (2012)
Коваленко О. А. - Боротьба з корупцією в митних органах (2012)
Корольов В. О. - Шляхи вдосконалення запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон України (2012)
Корольов Ю. О. - Провадження у справах про адміністративні правопорушення як різновид адміністративного процесу (2012)
Кривонос М. В. - Криміналістична класифікація злочинів як наукова основа застосування спеціальних знань у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2012)
Кулик І. Я. - Криміналістична характеристика транснаціональних злочинних угруповань (2012)
Риб’янець С. А. - Особливості проведення слідчого огляду за фактом передачі неповнолітнім свідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (2012)
Савенко С. А. - Оперативно-розшукове забезпечення судового розгляду: організаційно-тактичний аспект (2012)
Халковський О. М. - Чинники виникнення та поширення корупції (2012)
Хоменко Н. А. - Контрабанда зброї, бойових припасів та вибухових речовин як фактор загрози національній безпеці України у сфері її економічних інтересів (2012)
Титул, содержание (2014)
Фесенко Т. Г. - Клієнтоцентризм в управлінні комунікаціями проектів (на прикладі житлового будівництва), Мінаєв Д. М. (2014)
Турпак С. М. - Розробка мікрологістичної системи доставки готової продукції металургійних підприємств залізничним транспортом, Грицай С. В., Острогляд О. О. (2014)
Кочергина C. С. - Метод решения задачи автоматизированного формирования оптимального варианта состава изделия, Шевченко И. В. (2014)
Грицай С. В. - Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах, Трушевський В. Е., Никифоровський Д. А. (2014)
Ковцур К. Г. - Резервування провізних можливостей парку автомобілів за рахунок кількісного збільшення (2014)
Данилкович А. Г. - Вибір номенклатури показників якості гідрофобізованого хутряного велюру експертним методом, Хлєбнікова Н. Б., Омельченко Н. В. (2014)
Чернега Ю. С. - Разработка модели деятельности инженера по охране труда с использованием цепей Маркова, Гогунский В. Д. (2014)
Соколова Н. А. - Исследование свойств информационной модели управления экономическим развитием региона на основе программно-целевого метода, Райко Г. А., Данилец Е. В. (2014)
Зубачик Р. М. - Дослідження ефективності критеріїв впровадження спеціальних смуг для автобусів з використанням VISUM (2014)
Аль-Рефаи В. А. - Разработка математической модели конкурентных процессов, Наумейко И. В. (2014)
Слесаренко А. П. - Разработка аналитических моделей оптимизации запасов информационной системы логистики предприятия, Несторенко А. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Лозинська Т. М. - До проблеми вживання термінів "інститут" і "інституція" в контексті інституціонального аналізу (2014)
Синюченко М. І. - Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання (2014)
Івашина О. Ф. - Інституціональне середовище економічної модернізації (2014)
Пайманова В. А. - Інституційний дизайн ринку капіталів як економічна категорія (2014)
Джалілов О. О. - Основні проблеми інтеграції економічної системи України у світовий економічний простір (2014)
Бусарєв Д. В. - Відновлювальна енергетика – важливий напрям структурної диверсифікації світового енергоринку (2014)
Макарова В. В. - Іноземна допомога США: зміна пріоритетів і сучасний стан (2014)
Марченко І. С. - Чинники трансформації моделей зовнішньоекономічної діяльності країн в умовах глобалізації (2014)
Кот О. В. - ТПП у формуванні конкурентоспроможності підприємств в умовах інтеграції міжнародного бізнес-середовища, Кравченко К. Є. (2014)
Высочин И. В. - Развитие внутреннего рынка как основа восстановления устойчивости экономики Украины, Богославец Г. Н., Трубей О. Н. (2014)
Копосов Г. А. - Организационно-экономический механизм повышения эффективности использования восполняемых источников энергии, Михайлик С. В. (2014)
Брановицький В. В. - Корпоративний конфлікт як невід’ємна складова ринкових взаємовідносин (2014)
Благун І. С. - Моделювання зв’язків сектора МСП та іноземних інвестицій із працевлаштуванням та економічним зростанням у регіонах, Квасній З. В. (2014)
Корогодова О. О. - Напрями інвестиційної активності транснаціональних компаній, Балаба Я. О., Сорокін І. І. (2014)
Кубарева І. В. - Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства: сутність, особливості формування та засади функціонування (2014)
Одінцова Т. М. - Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів української економіки (2014)
Маслак О. О. - Безпека інноваційного розвитку промисловості як складова національної безпеки країни (2014)
Конащук В. Л. - Временной фактор в системе управления результативностью инновационной стратегии функционирования предприятия, Кромская Л. А. (2014)
Амєт-Устаєва Д. М. - Управління інноваційним розвитком підприємств туристичного бізнесу (2014)
Ткаченко С. А. - Аподиктичне цілеспрямоване уявлення функціонування підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації з точки зору інваріанта поведінки, що відображає ціль підсистеми управління (2014)
Одінцов О. М. - Управління диверсифікацією аграрного виробництва на основі економіко-математичного моделювання (2014)
Хан Т. Ф. - Управління енергозбереженням на машинобудівних підприємствах в умовах їх недостатнього фінансування (2014)
Голіков І. В. - Теоретичні засади економічної безпеки транспортної галузі (2014)
Krylenko V. I. - The Assessment of Risks and Threats Faced by the Agricultural Component of Agrarian Sector of Ukrainian Economy (2014)
Попова М. М. - Сучасний стан виноградарства і виноробства України та роль її окремих регіонів у розвитку галузі (2014)
Борисовський Д. В. - Організаційно-економічний механізм активізації сільськогосподарського підприємництва (2014)
Мартинчик О. А. - Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2014)
Жупаненко А. В. - Економічна сутність рекреаційного споживання ресурсів природно-заповідного фонду (2014)
Виноходова С. Г. - Сучасні інструменти пенсійного забезпечення: компаративний аналіз споживчого сприйняття, Долгова О. О. (2014)
Іщенко Т. М. - Удосконалення методичного інструментарію альтернативних механізмів реалізації житлових програм: теоретичні та прикладні аспекти державно-приватного партнерства (2014)
Ткач О. А. - Заробітна плата як основний елемент системи мотивації: сучасний стан і тенденції в Україні (2014)
Кісь О. П. - Інституціональний розвиток сфери публічного адміністрування галузі туризму в Харкові (2014)
Шиманська В. В. - Демаркація алгоритму формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України замкненого типу (2014)
Алєксєєв І. В. - Соціально-економічні передумови та наслідки туристичної діяльності, Трусова Т. С. (2014)
Стойка В. О. - Роль туристичної галузі в забезпеченні розширеного економічного відтворення економіки України (2014)
Яхина Т. Р. - Стресс-тестирование как метод прогнозирования и оценки финансовых рисков торгового предприятия, Фощан В. В. (2014)
Захаркін О. О. - Фактори формування вартості в контексті вартісно-орієнтованого підходу управління підприємством (2014)
Кондрич В. І. - Класифікація витрат у виноробстві: проблеми й перспективи розвитку (2014)
Бруханський Р. Ф. - Система стратегічного фінансового обліку: аналіз сучасного стану і перспективи розвитку (2014)
Рожелюк В. М. - Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визначальний чинник його організації (2014)
Максімова В. Ф. - Перспективи вдосконалення облікової системи в бюджетних установах (2014)
Лукин В. А. - Системный подход к исследованию учетных проблем, Москаленко Е. В. (2014)
Папаіка О. О. - Капітал банків у контексті вимог міжнародних стандартів Базель-III: перспективи для України, Косова Е. В. (2014)
Барилюк І. В. - Еволюція системи монетарного регулювання у країнах ЄС, Пайтра Н. Г. (2014)
Коляда Т. А. - Ґенеза методологічних засад бюджетного прогнозування (2014)
Легкоступ І. І. - Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку, Кацуба К. В. (2014)
Кононенко О. Т. - Варіант методики розрахунку WACC для банківських установ України (2014)
Орлова В. О. - Методика оптимізації податкового навантаження в системі управління банком, Козак Г. О. (2014)
Сибірянська Ю. В. - Нова модель податкової системи України: перерозподіл податкового навантаження, Кондратенко М. Б. (2014)
Сомова В. В. - Аналіз рівномірності розподілу податкового навантаження на фізичних осіб (2014)
Солодовнік О. О. - Удосконалення механізму фінансування інфраструктурних проектів шляхом випуску інфраструктурних облігацій, Докуніна К. І. (2014)
Мусій Я. М. - Умови регулювання процесів злиття і поглинання в контексті забезпечення конкурентоспроможності банківського сектора України (2014)
Набока Т. С. - Проблематика оцінювання виконання бюджетних програм в Україні (2014)
Белікова Т. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні, Лубянникова В. В., Хіжняк О. С. (2014)
Скіцько В. І. - Електронна логістика як складова сучасного бізнесу (2014)
Козик В. В. - Виявлення ризиків і загроз машинобудівного підприємства, що перебуває у стані кризи, Масюк В. М. (2014)
Король С. Я. - Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування (2014)
Бойко Т. Л. - Ризики в управлінні інтелектуальним потенціалом (2014)
Лобазов С. М. - Аналіз стану кадрової безпеки промислових підприємств (2014)
Погребняк А. Ю. - Порівняльний аналіз методик оцінки ймовірності банкрутства в системі антикризового управління на підприємстві (2014)
Польова В. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок оптимізації кадрового складу (2014)
Олексів І. Б. - Формування методу оцінювання ефективності впровадження організаційних змін у систему управління підприємством, Лісович Т. Ю. (2014)
Шиманська Л. М. - Побудова системи механізмів реалізації завдань стратегічного розвитку підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Збаржевецька Л. Д. - Моделювання мотиваційної поведінки суб’єктів регламентованої і творчої праці (2014)
Бойко М. М. - Система ціннісних орієнтирів, норм і правил соціально-трудових відносин як основа соціального капіталу сфери послуг (2014)
Варцаба В. І. - Футуристичний маркетинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності банку, Огородник В. О., Дюлай Є. В. (2014)
Яковенко Т. І. - Система маркетингової інформації як умова забезпечення ефективної маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі, Педченко Н. С. (2014)
Мокіна С. М. - Моделі формування бренда роботодавця (2014)
Карпов В. В. - Українські комбатанські видання у дослідженні проблем військової символіки України (2014)
Пристай Г. І. - Формування культурно-мистецького середовища в бібліотеці (на матеріалі Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка) (2014)
Гордієнко Г. В. - Іконічний імператив документування управлінської інформації: творення через подібність знакових дій (2014)
Дроздова О. В. - Термінологічні проблеми торговельної документації (2014)
Зоряна А. М. - Функції перекладу як об’єкта документознавчих досліджень (2014)
Климчук Л. В. - Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз (2014)
Литвин С. Х. - Міжнародна правова база захисту культурної спадщини України в умовах військового конфлікту (2014)
Литвинська С. В. - Підготовка фахівців із керування документаційними процесами в органах виконавчої влади України (2014)
Свердлик З. М. - Порядок проведення засідань органів міського самоврядування наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Київської міської думи) (2014)
Спринсян В. Г. - Передумови підготовки фахівців з документаційного менеджменту у вищих навчальних закладах України (2014)
Тур О. М. - Суфіксальний спосіб творення термінів документознавства (2014)
Добровольська В. В. - Теоретико-методологічний аналіз системи управління документацією (2014)
Юрченко В. О. - Історія функціонування й організація діловодства ґродських установ Галичини у ХV – ХVІІІ століттях (2014)
Григор’єв В. І. - Деякі аспекти інформаційного забезпечення державного управління в сучасних умовах (2014)
Збанацька А. О. - Переклад як вид документної інформації та засіб комунікації (2014)
Красоткін О. В. - Організація електронного документообігу на прикладі операційз депозитними та поточними рахунками фізичних осіб АТ "ОТП Банк" в автоматизованій системі "RETAIL" (2014)
Федотова О. О. - Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) (2014)
Шкарлат І. В. - Веб-сайт вищого навчального закладу як джерело інформації, Заєць Н. М., Йовенко С. М. (2014)
Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Маслов В. А. - Методологические особенности магнетизирующей обработки дисперсных железографитовых отходов, Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2012)
Харлашин П. С. - Кинетические особенности растворения твёрдых тел в жидком расплаве, Бакст В. Я., Бендич А. В. (2012)
Харлашин П. С. - Разработка новых составов шлакообразующих смесей для защиты металла во время непрерывной разливки стали, Левицкая Т. А. (2012)
Русских В. П. - Анализ влияния восстановимости железорудной шихты на показатели доменной плавки, Семаков В. В. (2012)
Русских В. П. - Исследования влияния степени восстановления агломерата на его температурный интервал размягчения, Липунов С. А. (2012)
Плотніков В. В. - Інтенсифікація агломераційного процесу за рахунок вдосконалення технології комбінованого огрудкування і завантаження шихти, Саітгареєв Л. Н. (2012)
Новохатский А. М. - Потеря полезного объема горна доменной печи, Диментьев А. О., Карпов А. В., Михайлюк Г. Д. (2012)
Скребцов А. М. - Содержание оксидных неметаллических включений в стали в зависимости от агрегата её выплавки, Кузьмин Ю. Д., Терзи В. В., Качиков А. С., Секачёв А. О. (2012)
Бондарь В. И. - Исследование окисленности расплава в кислородных конвертерах с целью контроля его состава и момента окончания продувки, Костыря И. Н., Малов М. М. (2012)
Бондарь В. И. - Исследование влияния мышьяка на коррозионную стойкость сплавов на основе железа в морской воде, Харлашин П. С. (2012)
Сущенко А. В. - Организация охлаждения засопловых зон наконечников кислородных фурм верхнего дутья, Чернятевич А. Г., Гриценко А. С. (2012)
Анищенко А. С. - Новые металлургические технологии ГВУЗ "ПГТУ" и УкрГосНИИКМ "Прометей" (2012)
Бурко В. А. - Особенности проектирования и реализации ресурсосберегающих технологий штамповки поковок прямоугольных и круглых в плане (2012)
Чейлях А. П. - Влияние закалки на структуру, состав метастабильного остаточного аустенита и абразивную износостойкость цементованных конструкционных сталей, Рябикина М. А., Караваева Н. Е. (2012)
Вакуленко І. О. - Оцінка ступеня зниження твердості холодно деформованої вуглецевої сталі після електричної імпульсної обробки, Пройдак С. В., Надеждін Ю. Л. (2012)
Троцан А. И. - Исследование причин образования поверхностных дефектов рельсов, Каверинский В. В., Носоченко А. О., Кошулэ И. М. (2012)
Иващенко В. Ю. - Влияние ТЦО на стойкость против термической усталости стали 50ХН (2012)
Иващенко В. Ю. - Влияние ТЦО на удаление водорода из поверхностных слоев стальных изделий (2012)
Серенко А. Н. - Разработка кинематической схемы и исследование процесса управляемого механического переноса при наплавке ленточным электродом, Лаврова Е. В., Иванов В. П., Серенко В. А. (2012)
Размышляев А. Д. - О строении поперечного магнитного поля, генерируемого устройствами ввода применительно к дуговой сварке и наплавке, Миронова М. В., Ярмонов С. В. (2012)
Чигарев В. В. - Выбор флюсов для наплавки хромомарганцевых сталей, Малинов В. Л., Зусин А. М. (2012)
Миронова М. В. - Влияние индукции продольного магнитного поля на проплавление основного металла при дуговой наплавке (2012)
Малинов В. Л. - Износостойкость наплавленного металла с метастабильным аустенитом при абразивном и ударно-абразивном воздействии (2012)
Ковалевский А. И. - Разработка математической модели преобразователя электрических колебаний в механические с целью оптимизации геометрических параметров механического контура, Носовский Б. И. (2012)
Туник А. Ю. - Структурные особенности антифрикционных покрытий с добавками твердых смазок, полученных различными методами напыления (2012)
Григоренко С. Г. - Структурные особенности сварных соединений контактной стыковой сварки оплавлением стали 10Г2ФБ, полученных в различных термодеформационных условиях (2012)
Андилахай А. А. - Теоретические и экспериментальные исследования производительности абразивной обработки деталей затопленными струями (2012)
Иванов И. Е. - Теоретическое и экспериментальное определение технологических возможностей процессов шлифования и точения (2012)
Рассохин Д. А. - Об экономической эффективности локального легирования отливок, Чигарев В. В., Лоза А. В., Шишкин В. В. (2012)
Лоза О. А. - Вимушені коливання ротора на пружних опорах, Карпенко Т. М., Тиненік О. Р. (2012)
Сагиров Ю. Г. - Уточненный метод анализа напряженно-деформированного состояния башенной цилиндрической колонны портального крана (2012)
Лоза Е. А. - Оценка напряженного состояния дисков пил горячей резки проката (2012)
Гаврилов Ф. А. - Некоторые аспекты замены системы главного привода генератор - двигатель на тиристорный преобразователь двигатель или преобразователь частоты – асинхронный двигатель на стане холодного проката, Коляда Л. И., Цыбуля В. В. (2012)
Зайцев В. С. - К выбору способа определения места несанкционированного отбора электроэнергии, Черевко Е. А., Добровольская Л. А. (2012)
Кобыш Е. И. - Компьютерная модель работы доменного воздухонагревателя, Симкин А. И., Койфман А. А. (2012)
Парунакян В. Э. - Методика оценки и анализа пропускной способности технических устройств грузовой станции металлургического предприятия, Бойко В. А., Аксёнов М. Л. (2012)
Аксёнов М. Л. - Комплексная модель системы транспортного обслуживания металлургического предприятия (2012)
Шавкун В. В. - Уменьшение дренажных стоков с полигона твердых бытовых отходов, Капустин А. Е. (2012)
Шавкун В. В. - Методы исследования полигона твердых бытовых отходов, Капустин А. Е. (2012)
До уваги авторів (2012)
Степанов Ю. М. - Болезни поджелудочной железы как одна из ведущих проблем гастроэнтерологии и абдоминальной хирургии (современная эпидемиология), Гравировская Н. Г., Скирда И. Ю., Петишко О. П. (2014)
Міщук В. Г. - Стан моторно-евакуаторної функції шлунка за даними 13С-октаноєвого дихального тесту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Бойчук В. Б., Вишиванюк В. Ю. (2014)
Гавриш І. М. - Нові можливості корекції печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки (2014)
Динник О. Б. - Жорсткість печінки за даними зсувнохвильової еластографії у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від активності процесу НАЖХП, Михальчишин Г. П., Кобиляк Н. М., Боднар П. М. (2014)
Журавлева Л. В. - Роль нарушений биоэлементного обмена при неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диабетом 2-го типа, Лахно О. В., Цивенко О. И., Журавлева А. К., Горюшко Ю. А. (2014)
Івачевська В. В. - Оцінка якості життя пацієнтів із поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та стабільними формами ішемічної хвороби серця, Чопей І. В. (2014)
Свінціцький А. С. - Зміни реологічних властивостей жовчі у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з гіперурикемією, Козак Н. П., Барабанчик О. В. (2014)
Ратчик В. М. - Кисты поджелудочной железы: современные представления о патагенезе, диагностике и лечебно-диагностической тактике, Шевелев В. В., Орловский Д. В. (2014)
Русин В. І. - Діагностичні можливості 13С-змішаного тригліцеридного дихального тесту у хворих після холецистектомії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2014)
Христич Т. М. - Ліпідний спектр крові при хронічному панкреатиті за коморбідності з ішемічною хворобою серця: можливості корекції (2014)
Чубенко С. С. - Болезни органов пищеварения и патология позвоночника, Гайдуков В. О., Чубенко Д. С. (2014)
Antonio Craxí - Реальные итоги терапии у пациентов с хроническим гепатитом С: первичные результаты исследования PROBE, Felice Piccinino, Alessia Ciancio, Claudio Iannacone, Barbara Deodato, Caterina Golotta, Antonio Ascione (2014)
Анохина Г. А. - Инсулинорезистентность, ее роль в развитии неалкогольной жировой болезни печени у больных с метаболическим синдромом, пути коррекции, Харченко В. В., Коруля И. А., Якубовская И. А. (2014)
Решетілов Ю. І. - Особливості лікувального харчування хворих на артеріальну гіпертензію, Богослав Т. В., Кузнєцова Л. П. (2014)
Савустьяненко А. В. - Ферментные препараты поджелудочной железы без кишечнорастворимой оболочки: используются ли они сегодня? (2014)
Степанов Ю. М. - Здорова сучасна людина: сьогодення та майбутнє, Птушкіна Д. О. (2014)
Ткач С. М. - Функциональная диспепсия и хронический гастрит: сходство и различия (2014)
2 научная сессия Института гастроэнтерологии НАМН Украины "Новейшие технологии в клинической и теоретической гастроэнтерологии" (2014)
Гапонов В. В. - Нащадок отамана, Шевцова З. И. (2014)
У 2014 році Інституту гастроентерології НАМН України — 50 років! Відділення захворювань кишечника (2014)
Від редакційної колегії (2013)
Бойко А. - Концептуальні основи особистісно-соціального виховання (2013)
Хоменко А. - Суб'єктивність як провідний принцип виховання особистості (2013)
Погребняк В. - Методолого-теоретичні засади виховання демократичної громадянськості в Канаді (2013)
Цина А. - Сучасний стан нормативно-правової бази з питань охорони праці в галузі освіти, Цина В. (2013)
Кальнік О. - Традиційні та інноваційні методи контролю навчальних досягнень із гуманітарних дисциплін (2013)
Степура Ю. - Психолого-педагогічний потенціал шкільного середовища у соціальному вихованні молодших школярів (2013)
Зубань В. - Гончарне мистецтво як засіб виховання художнього смаку учнів (2013)
Пономаренко Т. - Особливості розвитку управлінської культури керівників дошкільної освіти (2013)
Тарарак Н. - Особливості формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю (2013)
Кравченко І. - Планування та здійснення виховної роботи у вищому навчальному закладі (2013)
Казачінер О. - Підготовка вчителів до здійснення коригувальної діяльності на уроках іноземної мови (2013)
Червінко Є. - Зміст понять "Переклад" та "Усний послідовний переклад" як об'єктів навчання майбутніх перекладачів (2013)
Тищенко Т. - Андрагогічна детермінованість процесу самовдосконалення майбутніх педагогів, Пічка О. (2013)
Тупченко В. - Досвід виховання художнього інтересу студентів на заняттях із іноземної мови (2013)
Дзюба Я. - Недоліки підготовки вчителя освітньої галузі "Технології" до роботи в сільській школі (2013)
Семеновська Л. - Реалізація ідеї політехнізму у вітчизняній шкільній освіті ХХ століття: історіографічний аналіз (2013)
Лутфуллін В. - Боротьба послідовників Штурма Й. і Коменського Я. А. в історії шкільної освіти (2013)
Ільченко О. - Прогностичні тенденції розвитку жіночої благодійності минулого в освіті ХХІ століття (2013)
Голубнича Л. - Особливості розвитку вітчизняної дидактики в другій половині ХХ століття (2013)
Барна Л. - Особливості підготовки вчителів біології в Україні після другої світової війни (1944-45рр. - кінець 50-х років ХХ ст. (2013)
Пусепліна Н. - Становлення і розвиток освітньо-виховної діяльності музеїв навчальних закладів (2013)
Мокляк В. - Основні передумови виникнення студенських самоврядних організацій університетів України (ХІХ - поч. ХХ ст.) (2013)
Фазан Т. - Виховання дітей на основі спадщини великих подвижників православ'я (2013)
Бойко А. - Усеукраїнська науково-практична конференція "Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні" у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка В.Г., Ільченко О. (2013)
Наші автори (2013)
Вихідні дані (2013)
Вороненко Ю. В. - Аналіз роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за 2013 рік (2014)
Вороненко Ю. В. - Кадровий склад академії та завдання щодо покращення кадрової роботи, Зозуля І. С., Бригинець Д. Д., Гош Р. І., Себрюк С. Л., Смаглюк О. Є. (2014)
Бондаренко Ю. І. - Клініко-морфологічна характеристика флебосклерозу при застосуванні пінної склерооблітерації у лікуванні варикозної хвороби, Тітова Ю. П. (2014)
Зозуля А. І. - Сучасні можливості хірургічного лікування судинної патології головного мозку (2014)
Коваленко О. М. - Інфузійна терапія при термоінгаляційному ураженні (2014)
Льовкін О. А. - Алгоритм надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних станах на догоспітальному етапі, Серіков К. В., Голдовський Б. М. (2014)
Паламарчук В. І. - Міні-флебектомія проти операції Нарата, Бондаренко Ю. І., Крестянов М. Ю., Мялковський Д. С., Потявін А. Л. (2014)
Петренко О. М. - Можливості ультра звукової кавітації у місцевому лікуванні гнійно-некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи, Безродний Б. Г., Приступюк М. О. (2014)
Пінчук В. Д. - Аналіз ефективності збільшувальної мамопластики у віддаленому періоді спостереження (2014)
Радзіховський А. П. - Особливості перебігу ранового процесу в керованому абактеріальному середовищі, створюваного УБЛ-001-АМС, Біляєва О. О., Мироненко О. І., Вільгаш А. М., Тернавський О. П. (2014)
Слонецький Б. І. - Особливості профілактики інтраабдомінального первинного злукоутворення, Тутченко М. І., Довженко О. Д., Максименко М. В., Коцюбенко В. О., Вербицький І. В. (2014)
Вітовський Р. М. - Незвичайний випадок рецидивування міксоми серця, Ісаєнко В. В., Білинський Е. О., Захарова В. П., Піщурін О. А., Парацій О. З., Яковенко І. Г. (2014)
Сморжевський В. Й. - Вплив трансплантації стовбурових клітин на прояви серцевої недостатності та внутрішньосерцеву гемодинаміку. Перший досвід, Якушев А. В., Доманський Т. М. (2014)
Якушев А. В. - Аналіз якості життя при лікуванні пацієнтів і зниженою скоротливою здатністю міокарда (2014)
Виваль М. Б. - Вплив вторинної геморагічної прогресії вогнища забою на клінічний перебіг черепно-мозкової травми середнього та важкого ступеню (2014)
Глоба М. В. - Предиктори розвитку симптомного церебрального вазоспазму у хворих з аневризматичним субарахноїдальним крововиливом (2014)
Гончарук О. М. - Клініко-діагностичне значення електроенцефалографії при крововиливах в задню черепну яму (2014)
Грязов А. Б. - Анализ выживаемости и прогностических факторов при радиохирургическом лечении на линаке метастазов в головной мозг меланомы кожи, Земскова О. В. (2014)
Гудим М. С. - Хірургічне лікування пухлин краніоорбітальної локалі ації та очниці, Обливач А. А. (2014)
Железко О. В. - Особливості відновного лікування хворих, що перенесли операцію невротизації лицьового нерва, Жданова В. М. (2014)
Конотопчик С. В. - Эндоваскулярное лечение церебральных мешотчатых аневризм с применением стент-ассистирующей техники (2014)
Лісяний О. М. - Вікові та статеві особливості вмісту стовбурових пухлинних клітин в медуллобластомах (2014)
Муравський А. В. - Клініко-нейровізуалізаційні особливості повторних черепно-мозкових травм у боксерів (2014)
Рибальченко С. В. - Аналіз якості життя хворих гліомами головного мозку супратенторіальної локалізації після хіміо-променевої терапії (2014)
Сичинава В. Г. - Техника выполнения эпидуральной инъекции в шейном отделе позвоночника с использованием флюороскопического контроля (2014)
Тиш І. І. - Сучасні тенденції хірургічного лікування хворих поєднаними оклюзійно-стенотичними ураженнями сонних та коронарних артерії атеросклеротичного генезу, Цімейко О. А. (2014)
Чебанюк С. В. - Можливості ендоваскулярних втручань при хронічному порушенні мозкового кровообігу, Сидоренко О. Ф., Гур’янов Б. М. (2014)
Дронов О. І. - Власний досвід визначення ізольованих пухлинних клітин в перитонеальних змивах хворих на рак підшлункової залози, Земсков С. В., Хоменко Д. І. (2014)
Місяк С. А. - Обґрунтування системи менеджменту спеціалізованого медико-соціального реабілітаційного центру для онкологічних хворих і онкоінвалідів, Царенко А. В. (2014)
Соколовська М. В. - Ефективність хіміопроменевого лікування раку молочної залози ранніх стадій після радикального хірургічного втручання ендопротезуванням, Мясоєдов Д. В., Мясоєдов С. Д., Клюсов О. М., Терсенов Я. О., Асланов Р. Х., Бакієв М. Ф., Синюшкіна Л. М., Вінцевич Л. В. (2014)
Хорошун А. П. - Лазерная терапия в послеоперационном восстановительном лечении больных с глиальными опухолями головного мозга (2014)
Щербіна О. В. - ПЕТ/КТ: стадіювання лімфом та оцінка ефективності лікування, Кметюк Я. В., Москалець О. І., Бондарук О. С., Ашихмін А. В. (2014)
Гавриленко Ю.В. - Захворювання верхніх дихальних шляхів у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу (2014)
Мощич О. П. - Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на хронічний тонзиліт та шляхи їх корекції, Мозгова Ю. А., Сміян О. І. (2014)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування новоутворень високого ступеню васкуляризації носа та носоглотки, Загородній В. М. (2014)
Білоножкін Г. Г. - Порівняльна характеристика клінічних результатів остеосинтезу навколо-внутрішньосуглобових переломів кісток різними видами імплантатів (2014)
Герцен Г. І. - Лікування перипротезних переломів стегнової кістки з функціонуючим ендопротезом кульшового суглобу, Штонда Д. В. (2014)
Дибкалюк С. В. - Вивчення пружно-регуляторних та гідравлічних характеристик компресії хребтової артерії в нижньому шийному відділі хребта методом математичного моделювання, Черняк В. А., Зоргач В. Ю., Удовиченко В. В., Сулик В. В. (2014)
Насібуллін Б. А. - Порівняльна оцінка лікувальної дії глин різного складу на органі м щурів в умовах моделювання дексаметазонового артрозу, Золотарьова Т. А., Олешко А. Я., Бахолдіна О. І., Змієвський А. В., Родомакін М. В. (2014)
Науменко Л. Ю. - Інвалідність і втрата професійної працездатності при виробничих травмах внаслідок ушкоджень кінцівок і хребта, Хом’яков В. М., Тарасенко О. М., Забара О. Ю. (2014)
Побел А. Н. - Инфекционные осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава, Кляцкий Ю. П., Трибушной О. В., Побел Е. А., Труфанов И. И., Гордиенко Ю. А. (2014)
Радомський О. А. - Аналіз ускладнень металоостеосинтезу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки накістковими пластинами, Рябоконь П. В. (2014)
Юрик О. Є. - Особливості когнітивних порушень у пацієнтів дебютом коксартрозу вертеброгенного генезу, Холопов О. В. (2014)
Акіменко О. В. - Клінічні результати застосування методу фіксації капсульного мішка у дітей, Якимов А. К. (2014)
Єгорова К. С. - Нейроофтальмологічні аспекти доброякісної внутрішньочерепної гіпертензії, Задояний Л. В., Дядечко А. О., Братусь Н. М., Васюта В. А., Жданова В. М., Склярова А. І. (2014)
Жданова В. М. - Застосування методики визначення якості життя хворих окоруховими порушеннями (2014)
Лаврик Н. С. - Досвід використання цитостатичної терапії при деструктивних ураженнях передньої поверхні ока, Шулєжко І. А., Корнілов Л. В., Комарова Т. А. (2014)
Галушко О. А. - Сучасні можливості проведення інфузійної терапії та корекції електролітних порушень при невідкладних станах (2014)
Рудь О. А. - Післяопераційне знеболення хворих після транскутанних ендоскопічних операціях на нирках (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Отличительные особенности зубных щеток и показания к их применению в зависимости от диагноза, Ашаренкова О. В., Солнцева Т. А., Копчак О. В. (2014)
Дорошенко О. М. - Клінічна оцінка ефективності заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями на імплантатах і використанням індивідуальних абатментів, Сіренко О. Ф., Дорошенко М. В. (2014)
Павленко Э. М. - Особенности окислительно-восстановительных и метаболических свойств ротовой жидкости при заболеваниях тканей пародонта у лиц пожилого и старческого возраста (2014)
Павленко О. В. - Особливості кальцій-фосфорного обміну у пацієнтів підліткового віку з дисплазією сполучної тканини та патологією зубо-щелепного апарату, Мельничук В. В. (2014)
Савичук Н. О. - Комплексний підхід до стоматологічної реабілітації дітей з вродженими вадами розвитку щелепно-лицевої ділянки, Парпалей К. А., Гладуш Ю. І., Бондаренко Л. В., Тимохіна В. О., Трубка І. О., Корнієнко Л. В., Єрмакова Л. Г., Тетруєва Н. А., Тімохіна Т. О. (2014)
Варивончик Д. В. - Професійна захворюваність у марганцеворудній промисловості України, Харківська С. В. (2014)
Горачук В. В. - Досвід проектування та реалізації процесів управління в системі якості медичної допомоги, Карета О. П. (2014)
Гур’єв С. О. - Підходи до визначення зв’язку медичних наслідків проходження служби особовим складом аварійно-рятувальних формувань та визначенням професійної придатності, Стрюк М. І. (2014)
Денисюк Л. І. - Особливості умов праці, як фактор ризику професійної захворюваності лікарів-офтальмологів, Варивончик Д. В. (2014)
Зозуля А. І. - Найголовніші соціальні фактори ризику виникнення цереброваскулярних захворювань, Зозуля І. С. (2014)
Зозуля А. І. - Проблема цереброваскулярних захворювань в Україні та світі і її перспективи, Зозуля І. С. (2014)
Кальченко А. М. - Удосконалення системи профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці в галузі охорони здоров’я, Варивончик Д. В. (2014)
Косарчук В. В. - Вивчення стану здоров’я та фізичного розвитку військово-службовців рядового складу мобілізаційного резерву Збройних сил України на етапах вступу та проходження строкової служби, Хижняк М. І. (2014)
Кочін І. В. - Охорона праці та захист медичних працівників державної служби медицини катастроф під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Трошин Д. О., Гайволя О. О., Акулова О. М., Шило І. Ф. (2014)
Крекотень О. М. - Аналіз показників професійних захворювань у просторовому та часовому вимірах за 2008-2012 роки (2014)
Матюха Л. - Аналіз результатів соціологічного дослідження оцінки доступності і повноти первинної медичної допомоги, що надається лікарями первинної ланки, Хіміон Л., Бурма В., Маяцька О., Король Н. (2014)
Орлова Н. М. - Загальні тенденції та регіональні особливості забезпеченості населення України стаціонарною медичною допомогою, Бугро В. І. (2014)
Печиборщ В. П. - Організація заходів медико-біологічного захисту при загрозі та під час акту ядерного тероризму, Гуценко І. В., Січінава Р. М., Коваль С. Б. (2014)
Рідковець С. Г. - Інформативність самооцінки здоров’я у здорових дівчат 19-20 років (2014)
Савчук О. В. - Концептуально-методичні основи вдосконалення стоматологічної допомоги населенню у нових соціально-економічних умовах (2014)
Шевченко В. І. - Ідентифікація канцерогенної небезпеки в галу і охорони здоров’я, Варивончик Д. В. (2014)
Абди М. Ш. - Стандартизация как инструмент создания гарантии качества лабораторных исследований, Лунева А. Г. (2014)
Ветютнева Н. О. - Дослідження етичних аспектів діяльності провізорів – уповноважених осіб аптечних закладів, Убогов С. Г., Загорій Г. В. (2014)
Соловйов О. С. - Стратегія і тактика перманентної модернізації фармацевтичного права (2014)
Башкірова Л. М. - Аналіз та характеристики показників підготовки до майбутньої професійної діяльності лікарів-інтернів і спеціальності "Неврологія" (2014)
Бекетова Г. В. - Пневмония у детей: классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение (2014)
Бекетова Г. В. - Впровадження нового методу інтерактивного навчання лікарів-слухачів циклів підвищення кваліфікації на кафедрі дитячих і підліткових захворювань, Алексеєнко Н. В., Горячева І. П., Солдатова О. В., Нехаєнко М. І. (2014)
Богослав Т. В. - Проблеми та перспективи дистанційного навчання в системі післядипломної освіти в Україні, Кравченко О. О., Кузнецова Л. Ф., Клименко А. В., Медведєв В. В. (2014)
Головченко Ю. І. - Пухлини головного мозку, Асауленко О. І., Колосова Т. В. (2014)
Головченко Ю. І. - Психологічно-педагогічні особливості формування стосунків в колективі слухачів циклів "інтернатура неврології" та "спеціалізація Неврології", Клименко О. В., Тріщинська М. А., Копил О. Л., Бельська І. В. (2014)
Гурбич Е. А. - Воздушная криотерапия: механизмы лечебного действия, перспективы использования в клинической практике, показания и противопоказания (лекція) (2014)
Коваленко О. Є. - Актуальні питання діяльності лікаря та викладача щодо оптимізації медичної допомоги хворим з неврологічною патологією на первинній ланці, Матюха Л. Ф. (2014)
Козярін І. П. - Навчально-методичні аспекти підготовки лікарів гігієни дітей та підлітків на сучасному етапі післядипломної освіти, Івахно О. П., Нємцева Ю. В. (2014)
Коломієць І. В. - Форми та методи оцінки навчальних досягнень студентів за умов компетентнісного навчання, Прокопенко Т. С. (2014)
Липкан Г. Н. - Методические подходы в преподавании классификаций острых лейкемий по учебным программам циклов специализации по клинической лабораторной диагностике, Лунева А. Г., Олейник Е. А. (2014)
Луньова Г. Г. - Можливості покращення підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Лабораторна діагностика", Федорова Т. Т., Погоріла Л. І., Завадецька О. П., Олійник О. А. (2014)
Свистільник В. О. - Порушення сну у дітей (лекція) (2014)
Стеценко Т. И. - Острый рассеянный энцефаломиелит у детей. Этиопатогенез. Клиника. Современные принципы терапии (лекция) (2014)
Швець Н. І. - Шляхи покращення післядипломної освіти лікарів-інтернів за спеціальністю "внутрішні хвороби" на базах стажування, Бенца Т. М., Пастухова О. А. (2014)
Шекера О. Г. - Роль симуляційних методів навчання на післядипломному етапі медичної освіти лікарів загальної практики – сімейних лікарів, Матюха Л. Ф., Малютіна Н. В., Клименко Л. В., Туліка Т. І. (2014)
Башинський І. А. - Податкова культура: генезис та сталі погляди на зміст поняття (2014)
Ботвінцева О. П. - Зв’язки з громадськістю як інструмент зміцнення державної влади в Україні (2014)
Критенко О. О. - Теоретичні підходи до визначення поняття "державні закупівлі” (2014)
Борисенко О. П. - Особливості моделювання управлінських процесів у державному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Клиновий Д. В. - Кластерно-корпоративний механізм державного управління розвитком природно-ресурсних територіально-господарських комплексів України, Петровська І. О., Мороз В. В. (2014)
Павленко Є. Б. - Правові механізми державного регулювання переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України за Конвенцією МДП 1975 р. (2014)
Петруня Ю. Є. - Формування конкурентного середовища й особливості антимонопольного регулювання у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами (2014)
Разумей М. М. - Механізми розвитку державної митної справи в контексті електронного управління (2014)
Сиченко В. В. - Державна соціальна політика країн Європейського Союзу в умовах глобалізованого світу, Сиченко О. О. (2014)
Стоян О. Ю. - Законодавче підґрунтя державного регулювання відновлювальної енергетики України (2014)
Яценко А. А. - Життєвий цикл кластера на прикладі транспортно-туристичного кластера "Південні ворота України” (2014)
Ільяшенко В. А. - Морські перевезення в Україні: організаційно-економічні механізми, Машненков К. А. (2014)
Павленко О. О. - Професійна взаємодія органів державного управління та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Письменна І. І. - Формування інституту державних секретарів як базова умова дотримання принципу наступності (2014)
Попова Л. О. - Роль керівника у процесі прийняття управлінських рішень на державній службі (2014)
Шпекторенко І. В. - Особистісний аспект професіоналізації державного службовця (2014)
Акімов О. О. - Шляхи реалізації державного управління економічними процесами: регіональні аспекти (2014)
Виноградова Н. Л. - Вітчизняний та закордонний досвід використання муніципального маркетингу в управлінні розвитком муніципального утворення, Лащенко О. В. (2014)
Корнієвський С. В. - Реалізація інноваційного проекту як цілеспрямована зміна складових елементів регіонального системного утворення (2014)
Тухтарова Т. К. - Особливості державного регулювання системи освіти на регіональному рівні (2014)
Федяєва М. С. - Реформи місцевого самоврядування в Польщі кінця ХХ ст.як основа децентралізації управління в країні (2014)
Міщенко Д. А. - Напрями вдосконалення державного управління системою забезпечення продовольчої безпеки України (2014)
Тоцька Т. С. - Недоліки в системі державного контролю митної вартості в Україні, Аршиннікова А. В. (2014)
Гладкий М. А. - Функції держави в забезпеченні позабюджетного фінансування вищих навчальних закладів (2014)
Ільченко В. О. - Сучасні інструменти державного регулювання діяльності митних органів (2014)
Харлашина О. А. - Определение диффузии мышьяка в расплаве железа, Бендич А. В. (2013)
Русских В. П. - Исследование влияния степени размягчения агломерата и содержания в нем FeO на кинетику восстановления, Липунов С. А. (2013)
Семакова В. Б. - Анализ влияния интенсивности доменной плавки на показатели восстановительных процессов, Гаврилоглу Д. И., Антоненко М. И. (2013)
Макуров С. Л. - Исследование теплофизических свойств ферросплавов, используемых для раскисления и легирования сталей в агрегате ковш-печь, Будовская Я. В. (2013)
Федосов А. В. - Влияние расположения форсунок ЗВО МНЛЗ на условия неравномерного охлаждения непрерывнолитых слябов (2013)
Макуров С. Л. - Исследование влияния низкочастотного гидроимпульсного воздействия в процессе затвердевания стали на макроструктуру и неоднородность крупного стального слитка, Силкин Д. В. (2013)
Сущенко А. В. - Совершенствование методики и разработка прикладной программы для расчета баланса кислорода конвертерной плавки, Попов Е. С., Сидорчук Р. С., Орличенко М. П., Гриценко А. С. (2013)
Тарасюк Л. И. - Способ введения проволоки, ленты в железоуглеродистый расплав, Морнева В. В., Казачков Е. А. (2013)
Cheiliakh Ya. - Surface modifications for wear resistant steels by methods of induced metastable austenite structures, Cheiliakh O., Chigarev V., Shimizu K., Noguchi T., Odenay A., Kabellu A. (2013)
Глотка О. А. - Вплив легування вторинним матеріалом на карбідну фазу сталі 3Х2В8Ф (2013)
Солідор Н. А. - Вплив кількості та ступеня стабільності залишкового аустеніту на зносостійкість і механічні властивості сталей з 18% Сr (2013)
Нарівський О. Е. - Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині (2013)
Нетребко В. В. - Особенности межфазного распределния марганца в высокохромистых чугунках (2013)
Малинов Л. С. - Влияние закалки из межкритического интервала температур (МКИТ) и последующего высокого отпуска на структуру и свойства сталей 40ХН и 40ХН2МА, Бурова Д. В. (2013)
Ефременко В. Г. - Обезуглероживание высокохромистого чугуна при нагреве под закалку, Чабак Ю. Г., Гаврилова В. Г., Ефременко Б. В. (2013)
К 80-летнему юбилею Малинова Леонида Соломоновича (2013)
Скребцов А. М. - Влияние температуры ликвидус выплавляемых сталей и перегрева над ним на механические свойства металла, Кузьмин Ю. Д, Секачев А. О., Качиков А. С., Терзи В. В. (2013)
Троцан А. И. - Модифицирование алюминиевого сплава дисперсным порошком Al2O3, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Воронич В. А. (2013)
Хаджинов Е. А. - Экспериментальное исследование кинетики сгорания одиночных угольных частиц, Бондаренко Б. И. (2013)
Шаганов А. Ю. - Оптимизация материалозатрат на воздуховоды вентиляционных систем методом динамического программирования в системе электронных таблиц (2013)
Чигарев В. В. - Оценка влияния величины остаточных напряжений в сварных соединениях двухслойных сталей, Коваленко И. В. (2013)
Матвиенко В. Н. - Формообразование сварочной ванны при широкослойной наплавке под флюсом составным ленточным электродом, Лещинский Л. К., Мазур В. А. (2013)
Иванов В. П. - Повышение эффективности процесса электродуговой наплавки управлением гидродинамикой сварочной ванны (2013)
Маргулис М. В. - Разработка новых волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2013)
Самотугин С. С. - Принципы усовершенствования конструкции плазмотрона для поверхностной упрочняющей обработки направляющих станков, Гагарин В. А. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського