Сотніков О. Л. - Діагностування підшипників важільного механізму хитання кристалізатора МБЛЗ (2010)
Артюх В. Г. - Целесообразность использования устройств горизонтального распора рабочих клетей, Артюх Г. В., Ломакина Н. В., Мазур В. О. (2010)
Саенко Ю. Л. - Влияние характера горения дуги на повреждаемость трансформаторов напряжения контроля изоляции, Попов А. С. (2010)
Губенко В. К. - Логистическая стратегия предприятия в условиях цикловой динамики экономических процессов, Хара М. В., Цумаева А. С. (2010)
Губенко В. К. - Ресурсосберегающая технология маршрутизации автосамосвалов на металлургическом предприятии, Помазков М. В. (2010)
Воропай В. С. - Прогнозирование срока службы вагонов-цистерн (2010)
Киркин А. П. - Управляемые параметры нерегулярных потоков виртуального предприятия, Киркина В. И. (2010)
Нефёдова Я. И. - Логистическое управление транспортной системой "металлургическое предприятие – порт" в режиме реального времени (2010)
Волошин В. С. - Пять тезисов в теорию и методологию управления отходами (по материалам книги "Природа отходообразования") (2010)
Шапошникова С. В. - Влияние на производственный травматизм сокращения или оптимизации численности трудящихся на предприятиях металлургической и горнодобывающей промышленности Украины, Чигарев В. В. (2010)
Никош И. А. - Устранение загрязнения водной среды при использовании металлургических шлаков в качестве материала для гидротехнического строительства, Томаш А. А., Капустин А. Е. (2010)
Логвинов Ю. В. - Теоретико-методологическое обоснование механизмов государственного управления охраной окружающей среды на основе баланса вредных веществ при упрочняющей наплавке (2010)
До уваги авторів (2010)
Титул, зміст (2014)
Антіфєєва Х. О. - Гендерна педагогіка як чинник формування мистецтва жити студентської молоді у проблемному полі філософії освіти (2014)
Випасняк Г. О. - Амбівалентність святості у романі М. Де Унамуно "Тітка Тула" та повісті "Святий Мануель добрий, мученик" (2014)
Шкурко Н. С. - Использование архетипов героя и трикстера в создании образов политических деятелей (2014)
Крутій Ю. М. - Людина і Бог у тлумаченні Аврелія Августина (2014)
Акулова Н. Ю. - Коммеморація в художній структурі роману Ірен Роздобудько "Якби", Дацева А. В. (2014)
Соломахіна Ю. Ф. - Питання інтерпретації міфу в авторському тексті (2014)
Александренко О. В. - Кримінологічна характеристика злочинів неповнолітніх, Веселовська Н. О. (2014)
Веклич В. О. - Забезпечення й захист прав та свобод людини і громадянина як критерій концентрації влади (2014)
Желіховська Ю. В. - Форми та способи охорони цивільних прав та інтересів нотаріусом (2014)
Чижаєв В. І. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачене ст. 45 КК України (дійове каяття): юридично-правові аспекти (2014)
Шкурідін Є. Є. - Поняття альтернативних джерел енергії (2014)
Бахов І. С. - Форми і методи педагогічної підтримки учнів мігрантів, Нгуен М. Кионг (2014)
Височан Л. М. - Гра, як засіб вивчення освітньої галузі "природознавство" в початковій школі (2014)
Губа Н. О. - Вплив проявів невротизації на соціально-психологічний клімат співробітників МНС, Шаферюк Т. А. (2014)
Малинівська Л. І. - Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань цивільного захисту у ВНЗ (2014)
Мішедченко В. В. - Засоби формування у молодших школярів відчуття музичного ритму, Кулик Л. О. (2014)
Писанка К. О. - Школа на шляху до сталого розвитку (2014)
Писанка К. О. - Проблеми екологічної освіти та виховання в різних країнах світу (2014)
Радченко С. В. - Формування та розвиток особистості обдарованої дитини, Царькова О. В. (2014)
Рожнова В. М. - Каліграфічні хвилинки – одна із форм удосконалення графічних навичок письма, Демидчик Г. С. (2014)
Semenchenko T. O. - Assessment of the prospective language teachers’ learning achievements at australian universities (2014)
Шевчук М. А. - Педагогические условия управления процессом формирования профессиональной компетентности будущих учителей средствами проектных технологий (2014)
Викторова И. А. - Семейная гипермобильность суставов: клинико-генеалогические особенности, прогнозирование риска развития остеоартроза, Коншу Н. В., Киселева Д. С. (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Механізми запалення у обпечених (огляд літератури), Басараб Я. О. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Поліморфізм генів глутатіон-s-трансферази у хворих на туберклульоз легень із супутнім ураженням гепато-панкреато-біліарної системи, Сем’янів І. О., Сака А. А. (2014)
Хоменко В. Г. - Коррегирующее действие мелатонина хроноритмических нарушений фибринолиза и протеолиза тканей почек (2014)
Гордієнко А. В. - Щодо проблем втілення політики мультикультуралізму в добу глобалізації: світові та українські перспективи (2014)
Корольова Ю. М. - Проблема федералізації України (2014)
Бутов Р. С. - Комплексная программа физической реабилитации для слабовидящих детей 13-15 лет (2014)
Нездолій А. О. - Вивчення гострої токсичності цукерок із вмістом L–карнітину та глюкозаміну, Малецька З. В. (2014)
Дем’янова Н. О. - Етностилістична лінія в контексті українського та балканського наївного живопису ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Колесникова В. В. - Новейшие рекламные тенденции в газете "Bild" (Германия) (2014)
Шаванов С. В. - Соціальна психологія сучасних інформаційних війн (2014)
Гапонов И. К. - Состояние высших мозговых функций у больных рассеянным склерозом (2010)
Гончаров В. Е. - Некоторые нейропсихологические корреляты органической патологии головного мозга (2010)
Ибрагимова Е. Л. - Клинические проявления стенозов и окклюзий внутричерепных артерий вертебробазилярного бассейна (Литературный обзор) (2010)
Левченко И. Л. - Особенности иммунного статуса у мужчин и женщин при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Негреба Т. В. (2010)
Литовченко Т. А. - Формирование легких когнитивных нарушений у больных, перенесших черепно-мозговую травму в зависимости от срока, прошедшего с момента получения травмы, Лактанова О. А. (2010)
Мищенко Т. С. - Мигрень (эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика), Кабачный В. И., Кабачная И. В. (2010)
Овсянникова Н. В. - Взаимосвязь факторов риска с основным маркером воспаления высокочувствительным c-реактивным протеином у больных с ишемическим инсультом (2010)
Супрун Э. В. - Коррекция антагонистом рецепторов интерлейкина-1 неврологических и когнитивных нарушений при экспериментальном ишемическом инсульте, Громов Л. А., Беленичев И. Ф. (2010)
Сухоруков В. И. - Особенности нарушений высших психических функций у больных энцефалопатиями с эмоциональными расстройствами, Привалова Н. Н., Сербиненко И. А. (2010)
Бурчинский С. Г. - Новые возможности фармакотерапии возрастной когнитивной дисфункции (2010)
Коломаченко В. І. - Передопераційна та післяопераційна тривожність в ортопедичних пацієнтів: кореляція з біохімічними стрес-маркерами, Кривобок В. І., Фесенко В. С. (2010)
Мажбиц В. Б. - Актуальность психосоциальной реабилитации в лечении больных шизофренией (обзор литературы) (2010)
Михайлик О. П. - Вивчення патології психосоматичного походження у курсантів академії внутрішніх військ МВС України внаслідок порушення процесу адаптації до навчання та її психотерапевтична корекція (2010)
Михайлов В. Б. - Эмоциональные и когнитивные нарушения у лиц, перенесших инфаркт миокарда (2010)
Петрюк А. П. - Клинические аспекты применения миртастадина в лечении депрессивных расстройств, Петрюк П. Т. (2010)
Рудь В. О. - Дослідження циркадіанного десинхронозу у суїцидентів, Фисун Ю. О. (2010)
Яковцова Т. Е. - Клинические и патопсихологические особенности больных с невротическими и аффективными расстройствами (2010)
Артемчук К. А. - Сравнительный анализ результатов трехмесячной сенсибилизирующей терапии дисульфирамом и цианамидом (Колме), Минко А. И., Линский И. В., Кузьминов В. Н., Самойлова Е. С., Голощапов В. В. (2010)
Вербенко В. А. - Влияние заместительной терапии препаратами "Эднок" И "Метадол" на когнитивный статус больных с опиоидной зависимостью, Филиппова Е. В. (2010)
Шаповалова В. А. - Организационно-правовые и нравственные аспекты изучения проблемы распространения наркомании (на примере каннабиса) в современном обществе в свете духовного наследия православной церкви, Шаповалов В. В., Негрецкий С. Н. (2010)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичні дослідження фармацевтичних підприємств, що здійснюють обіг лікарських засобів із психоактивними властивостями, Шаповалов В. В., Пересипкін О. В. (2010)
Фесенко У. А. - Когнітивні показники дітей після наркозу кетаміном з пропофолом (2010)
До ювілею і 40-річчя педагогічної, наукової, лікарської і громадської діяльності кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, Закарпатської області І. Ю. Лавкай (2010)
Mихайлов Борис Володимирович. До 60-річчя із дня народження (2010)
Первый эпизод психоза. Рекомендованная роль психиатра (2010)
Богданова И. В. - Явления резистентности и зависимости к терапии, возможности коррекции способствующих феноменов при болезни Пар кинсона, Волошина Н. П., Левченко И. Л. (2010)
Бондарь О. Б. - Роль клинических шкал в оценке острого и восстановительного периодов инсульта, Першина Ю. В., Ибрагимова Е. Л., Бондарь Б. Е. (2010)
Гончарук О. М. - Диференціальна діагностика крововиливів та інфарктів мозочку і стовбуру мозку (2010)
Дубенко А. Є. - ЕЕГ-характеристики у хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією, Череватенко Г. Ф., Васильєва О. А., Бабкіна Ю. А. (2010)
Завгородня Н. І. - Аналіз провідних чинників розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених (2010)
Погорєлов О. В. - Оптимізація ноотропної терапії в постінсультному періоді. Вазонат (2010)
П’ятикоп-Черняєва О. В. - Патогенетичні механізми формування неврологічної перинатальної патології, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В. (2010)
Супрун Э. В. - Эффективность цитокиновой церебропротекции при экспериментальном геморрагическом инсульте (2010)
Михайлов Б. В. - Современное состояние проблемы шизофрении (Обзор литературы) (2010)
Табачников С. И. - Современные подходы к лечению и профилактике алкогольной зависимости (Обзор), Гатицкая А. Э., Зинченко Е. Н. (2010)
Бачериков А. Н. - Клинико-психопатологические, патопсихологические особенности и принципы профилактики суицидального поведения у больных эндогенными и экзогенными депрессиями, Денисенко М. М. (2010)
Герзанич С. О. - Пізнавальна функція дітей дошкільного віку, народжених від матерів із різним йодним забезпеченням під час вагітності (2010)
Гончаров В. Е. - Сравнительный анализ клинической картины органического шизофреноподобного расстройства и шизофренического психоза (2010)
Демченко В. А. - Обґрунтування необхідності надання спеціалізованої психіатричної допомоги пацієнтам первинної медичної мережі в рамках моделі "інтегрованої медицини" (2010)
Дукельський О. О. - Депресія у хворих з ішемічною хворобою серця, які перенесли стентування коронарних артерій (2010)
Кожина А. М. - Оптимизация оказания помощи больным с биполярной депрессией, Гайчук Л. М. (2010)
Орлова Н. Н. - Принципы лечения пациентов с ангедонией при шизофрении (2010)
Аймедов К. В. - Вікові особливості патологічної схильності до азартної гри (2010)
Бачериков А. Н. - Эффективность препарата "Энерлив" в комплексном лечении больных с зависимостью от алкоголя, перенесших острый психоз, Кузьминов В. Н., Свидерский М. Ю. (2010)
Мінко О. І. - Попередній аналіз результатів епідеміологічного обстеження організованої молоді стосовно вживання алкоголю та тютюну, Лінський І. В. (2010)
Петренко В. О. - Судова фармація: вивчення особливостей зловживання психоактивними речовинами різних класифікаційно-правових груп серед жінок, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (2010)
Пшук Є. Я. - Програма психотерапевтичної корекції комунікативних копінг-ресурсів хворих на алкогольну залежність (2010)
Федотова И. Ф. - Магнитно-резонансно-электромиографические корреляции у больных со стенозом поясничного отдела позвоночного канала, Тарасова О. И., Чернышев А. Г. (2010)
Шаповалов В. В. (мол.) - Судова фармація: комплексний підхід до лікування злочинців-наркохворих із використанням лікарських засобів та кріогенних методів, Сосін І. К. (2010)
Бахарева Л. В. - Опыт применения препарата Габантин у пациентов с хронической нейропатической болью, Левадная А. В., Чередниченко Н. В., Столбинская О. В., Тарасенко Ю. С. (2010)
Волошина Н. П. - Применение препаратов серии "Карипаин" у больных с дорсопатиями и болевым синдромом в спине, Федосеев С. В., Василовская Л. Ф. (2010)
Кожина А. М. - Опыт применения препарата солерон в терапии шизофрении, Гайчук Л. М. (2010)
Македонська І. В. - Порівняльна характеристика використання Карбамазепіну та топамаксу у лікуванні фокальних епілепсій у дітей раннього віку (2010)
Дробаха Г. А. - Шляхи формалізації процесів багатокритеріальної оцінки в системі підтримки прийняття рішень, Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. (2007)
Стрелков О. І. - Експериментальне дослідження можливості підвищення якості виявлення сигналів в оптико-електронних системах при обробці слабоконтрастних ТВ-кадрів, Стрєлкова Т. О., Лісовенко С. О. (2007)
Мартинчук О. О. - Методика аналізу впливу поляризаційних характеристик антен на відмінності параметрів областей локалізації поляризаційних векторів сигналів та завад, Флоров О. Д., Гребенюк О. П., Волювач С. А. (2007)
Подригало М. А. - Динамічна стабілізація курсового кута при пробігу літака, Соловйов О. В., Краснокутський В. М. (2007)
Поляков О. Л. - Алгоритм ідентифікації космічних апаратів по неконтрольованих випромінюваннях бортової апаратури, Богдановський О. М., Моргун О. О. (2007)
Абрашин В. О. - Удосконалення методики визначення потреби у матеріальних засобах на основі моделювання бойових дій військ (2007)
Антюфєєв В. І. - Параметрична оптимізація багаторівневого алгоритму суміщення зображень у кореляційно-екстремальних системах навігації літальних апаратів, Биков В. М., Ковтуненко О. П., Чміль В. В. (2007)
Дзеверін І. Г. - Метод визначення впливу основних фізико-географічних факторів на формування доцільних структур та складу об’єднаних сил швидкого реагування з метою вирішення оперативних завдань в операційному районі, Ковальчук В. С. (2007)
Буданов М. П. - Аналіз можливостей виявлення сильнодіючих отруйних речовин квантово-оптичними засобами за спектрами випромінювання, Демідов Б. О., Шендрик В. І. (2007)
Гаврилов А. Б. - Методологія системного підходу при розробці моделі організації метрологічного забезпечення Збройних Сил України в умовах реформування і на перспективу, Ніколенко В. В., Рондін Ю. П. (2007)
Бурсала О. Л. - Оцінка достовірності результатів розрахунку поправок на запізнення систем повітряних сигналів (2007)
Ломоносов С. Є. - Шляхи оцінки впливу іоносфери землі на завадостійкість прийому сигналів в радіотехнічних комплексах космічних навігаційних систем (2007)
Пасхін C. О. - Визначення оптимального ресурсу РЕТ до ремонту та списання, Гриб Д. А., Невмержицький І. М., Коваленко П. А. (2007)
Хрупенко А. М. - Обґрунтування необхідності та перспектив створення безпілотних літальних апаратів для використання в Україні (2007)
Яковлев М. Ю. - Оцінка метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі проектування, Волобуєв А. П. (2007)
Гуменюк В. О. Пашков Д. П. Ставицький С. Д. - Метод підвищення точності визначення місцеположення літальних апаратів за допомогою контрольно-корегуючих станцій у складній електромагнітній обстановці (2007)
Залевський Г. С. - Оцінка відстані між об’єктами, при якій їх електромагнітною взаємодією можна зневажити, проведена методом інтегральних рівнянь (2007)
Могилевич Д. І. - Аналітичні моделі оцінки якості обслуговування в телекомунікаційній мережі військового призначення, Дружинін С. В., Климович О. К. (2007)
Стасєв Ю. В. - Вплив помилки прогнозування характеристик трафіка на ефективність транспортного протоколу мережі, Кучук Г. А., Можаєв О. О. (2007)
Адаменко М. І. - Використання комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень для моніторингу потенційно небезпечних об’єктів та ліквідації аварій підрозділами МНС України, Клівець С. І. (2007)
Шевцова О. О. - Застосування перекисних сполук в рецептурах дегазації та дезінфекції хімічних і біологічних агентів, токсичних речовин (огляд літератури), Жадан Т. О., Грек А. М., Коваленко С. М. (2007)
Коваленко А. А. - Динамічне керування параметрами протоколу ТСР Vegas (2007)
Коломійцев О. В. - Пристрій спряження прийомо-передавальної апаратури з персональною електронно-обчислювальною машиною, Ворошилов С. В., Страшний І. Л., Толстолузька О. Г. (2007)
Олейник Ю. А. - Визначення максимальних швидкостей вітру з урахуванням поривів вітру при обмеженні імовірності їхнього виникнення, Бородавка В. А., Слободянюк В. Ф. (2007)
Клюшников І. М. - Визначення границь допуску при аналізі надлишкової інформації (2007)
Рассомахін С. Г. - Якість передачі послідовності складних сигналів при обмеженні смуги пропускання каналу передачі даних, Линник М. Ф. (2007)
Любченко Н. Ю. - Функціонування формально-логічних засобів при обробці моделі проблемної області в системах підтримки прийняття рішень в складних організаційних ієрархічних системах (2007)
Потій О. В. - Визначення функції зрілості процесів захисту інформації (2007)
Стрелков О. І. - Дослідження стійкості алгоритму стиснення зображень Wavelet до впливу завад випадкового характеру, Барсов В. І., Соломко Є. О. (2007)
Бохан К. О. - Розробка процедури адаптації маршрутизації до динамічних змін трафіку в телекомунікаційній мережі, Стасєв С. Ю., Бусигін Ю. Г. (2007)
Севостьянов Ю. В. - Підвищення якості виявлення і перехоплення повітряних цілей на основі застосування авіаційних імпульсно-доплерівських РЛПК з двоканальним прийманням ехо-сигналів та поляризаційним розв’язанням (2007)
Подліпаєв В. О. - Визначення параметрів руху супутника з використанням рентгенівського випромінювання астрономічних об’єктів (2007)
Хуторненко С. В. - Математична модель коливань кварцового п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням, Савченко В. М. (2007)
Слюсар В. І. - Методика оцінки максимальної пропускної здатності схем безквадратурної аналогової N-OFDM сигналів, Третяченко С. О. (2007)
Краснобаєв В. А. - Аналіз математичного забезпечення існуючих систем підтримки прийняття рішень, Стасєва Я. Ю., Луцаєвський О. С. (2007)
Бабич А. П. - "Паблик рілейшнз" як специфічна функція військового менеджменту (2007)
Сідченко С. О. - Cпеціальне програмне забезпечення з розробки професіограм та виявлення професійно-важливих якостей для первинних офіцерських посад, Хударковський К. І., Бєлімов В. В. (2007)
Калкаманов С. А. - Аналіз передумов створення моделі управління кар’єрою військового інженера-механіка, Пічко І. А., Матушевська В. Є. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Худаш М. - Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоукраїнських і спільнослов'янських язичницьких божеств (2013)
Козлов М. - Святогор – язичницький сакральний центр ранньосередньовічної України-Русі (2013)
Тарасов А. - До питання про зв’язки української молоді Наддніпрянської України з Галичиною: гурток Київських вищих жіночих курсів (80-ті рр. ХІХ ст.) (2013)
Зуляк М. - Антін Крушельницький про політичну лінію західноукраїнської національної демократії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Труба Р. - Історичні знання у науковій спадщині та громадській діяльності Омеляна Терлецькогго (2013)
Ніколаєв І. - Законодавче забезпечення процесу утвердження однопартійної системи в УСРР (1919–1929 рр.) (2013)
Назарова К. - Формування концепції голоду-геноциду в інтелектуальній культурі української діаспори (1960–1980-х рр.) (2013)
Підгорна Л. - Початки "романтичної доби” української фольклористики: збирацька діяльність Зоріана Доленґи-Ходаковського та Ніколая Цертелєва (2013)
Панченко В. - Микола Зеров: формування української ідентичності (2013)
Кирильчук О. - Переплетення дискурсів: інтерпретація минулого в російськомовній історичній романістиці Данила Мордовця (2013)
Шестопалова Т. - Націокультурний компонент літературної діяльності Юрія Лавріненка (2013)
Дудар О. - Лінґвостилістичні особливості портретизації персонажа (на матеріалі роману Теодора Драйзера "Оплот”) (2013)
Пасічник Н. - Особливості передачі українською мовою антропонімів-австралізмів (2013)
Мороз В. - Природа соціального вчення в Українській греко-католицькій церкві та перспективи його розвитку в сучасних умовах (2013)
Журба М. - Рец. Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл: журналіст, борець, державотворець (2013)
Кашуба М. - Рец. Бліхар В. Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії (2013)
Сова А. - Міжнародна наукова конференція "Українська Повстанська Армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи” (2013)
Зайцев М. - VI Міжнародна наукова конференція "Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей” (2013)
Про авторі (2013)
Рябчій І. - Віталій Чернецький: "Колоніальний досвід – це психологічна травма...” (2013)
Панкєєв О. - Історичні умови формування чиновництва Російської імперії в Південній Україні у другій половині XVIII століття (2013)
Кривоший О. - "Жіноче” в культурному просторі козацького Запорожжя: історіографічний дискурс другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Ковальчук М. - Ультиматум Раднаркому Центральній Раді: хроніка конфлікту (середина грудня 1917 р.) (2013)
Ніколаєв І. - Діяльність та ліквідація Української комуністичної партії в контексті завершення формування монопартійної системи в УСРР (1923–1925 рр.) (2013)
Ніколіна І. - Трансформація української загальноосвітньої школи в 20 – на початку 30-х рр. ХХ ст.: соціальний аспект (2013)
Мельнічук Л. - Особливості реалізації службових субординацій між німецькими та місцевими органами влади райхскомісаріату "Україна” (1941–1944 рр.) (2013)
Каліщук О. - Українсько-польське протистояння у роки Другої світової війни: психоментальні складники (2013)
Підгорна Л. - "Романтична доба” української фольклористики: зауваги до записування фольклору Михайла Максимовича та Ізмаїла Срезневського (2013)
Збир І. - Історія написання збірника "Волинь. Обряди, мелодії, пісні” Оскара Кольберґа (2013)
Іванюк С. - Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша (2013)
Кульчинський О. - Українські козаки в османській хроніці "Історія Наїми” як стилістичний код (2013)
Пасічник Н. - Особливості відтворення австралійського сленґу українською мовою (2013)
Шкіцька І. - Мовний вияв позитивної поведінки інтелектуальних якостей адресата в ситуаціях маніпулювання (2013)
Рудакевич О. - Політико-ідеологічні проблеми розбудови України як національної держави, Загрійчук І. (2013)
Качараба С. - Рец. Дацків І. Українська дипломатія (1917–1923 рр.) у контексті світової історії (2013)
Мороз В. - Всеукраїнська наукова конференція "Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини” (2013)
Сова А. - VІІ краєзнавча конференція "Брідщина – край на межі Галичини й Волині”, присвячена 70-й річниці створення української дивізії "Галичини (2013)
Про авторів (2013)
Юнкер Р - Еволюція: критичний підручник, Шерер З. (2013)
Звернення громадського oб’єднання "Закерзоння” до Маршалека Сейму Республіки Польща пані Еви Копач у справі акції "Вісла” (2013)
Склокіна І. - Ґвідо Гаусманн: "Я віддаю перевагу тому, аби дивитися в майбутнє…” (2013)
Шкрібляк М. - Православно-католицький діалог епохи раннього модерну: національно-релігійний контекст (2013)
Макаренко Т. - Питання прав національних меншин у програмах партій самостійницького спрямування за доби Української Центральної Ради (2013)
Пиріг М. - Становлення та організаційні принципи діяльності "Українського селянсько-робітничного соціалістичного об’єднання” ("Сельроб”) у 1926–1928 роках (2013)
Клапчук В. - Видобування нафти та газу в Західній Галичині (1930–1944 рр.) (2013)
Шляхтич Р. - Діяльність підпілля ОУН(Б) на Криворіжжі в роки німецької окупації (1941–1944 рр.), Хобот П. (2013)
Патриляк І. - Українсько-польський конфлікт в роки Другої світової війни: спроба узагальнення (2013)
Дідух Т. - Стан Римо-католицької церкви на Тернопільщині у контексті антирелігійної політики радянської влади в 1957–1964 рр. (2013)
Юрченко В. - Основні ідеологічні тенденції розвитку історичної науки УРСР у 70-х – на початку 80-х років ХХ століття (2013)
Янковська Ж. - Семантико-символічні модуси лексеми "ворота” в українській культурній традиції (2013)
Білогорка Л - Текстуальні структурні елементи журнальних публікацій на економічну тематику (2013)
Макович Х. - Діалектні фонетичні риси в мові рукописних учительних Євангелій XVI–XVII ст. (2013)
Кульчинський О. - Мовні особливості османської хроніки "Історія Наїми”: автор versus норма (2013)
Гапон Л. - Пріоритетні напрями лінґвістичних досліджень Ярослава-Богдана Рудницького, Залюбовська Л. (2013)
Сурков В. - Гюбріс і аномія: від давньогрецької до сучасної філософської антропології (2013)
Чик О. - Кременецькі компаративні студії (2013)
Сова А. - ІV–V Всеукраїнські семінари "Українофобія як явище та політтехнологія” (2013)
Про авторів (2013)
Титул, зміст (2012)
Аветиков Д. С. - Современные подходы к классификации кист челюстей, Яценко И. В. (2012)
Чижевский И. В. - Витальная ампутация пульпы во временных зубах. Обзор методов лечения., Стуликова В. С. (2012)
Бойченко О. М. - Аналіз частоти захворюваності на пародонтит у персоналу рухомого складу полтавської дистанції Укрзалізниці, Чепуров П. Ю., Пашинська Л. А., Бабенко Л. В., Чиркова К. Д., Катрушова Н. М. (2012)
Мірошник Л. В. - Метеодерматит як виробничо-обумовлена патологія у жінок-провідників пасажирського сполучення полтавської дистанції шляху "Укрзалізниці", Устименко К. А., Руденко Л. А., Матвієнко Т. М., Катрушов О. В. (2012)
Гасюк Ю. А. - Зміни в слизовій оболонці при катаральній стадії загострення хронічного етмоїдиту, Балинський В. О. (2012)
Степанчук А. П. - Морфологические изменения предсердий при комбинированном пороке митрального клапана, Тихонова О. А. (2012)
Бєлікова І. В. - Особливості викладання медичного правознавства студентам медичних навчальних закладів, Голованова І. А., Кустарьова Л. П. (2012)
Кириченко А. Г. - Клініко-епідеміологічні аспекти первинної інвалідності внаслідок черепно-мозкової травми (2012)
Кириченко А. Г. - Социально-эпидемиологические аспекты заболеваемости и первичной инвалидности вследствие неврологических заболеваний (эпилепсии) (2012)
Аветиков Д. C. - О подходах к внедрению инноваций в развитие практической и научной медицины, Яценко И. В. (2012)
Єфименко А. С. - Кальцій-фосфатні імплантати, Король М. Д. (2012)
Король Д. М. - Гістограмна морфометрія ортопантомограм як метод вивчення якості кісткової тканини щелеп, Апєкунов Г. Ю., Білий С. М., Ткаченко І. М. (2012)
Ніколов В. В. Король М. Д. - Ретракції ясен. Їх переваги і недоліки (2012)
Смаглюк Л. В. - Студентське наукове товариство – шлях до оптимізації та удосконалення знань та навиків студентів з іноваційних технологій по дисципліні "ортодонтія", Куліш Н. В., Карасюнок А. Є., Трофименко М. В., Фетісова Г. Л. (2012)
Ющенко П. Л. - Позитивні властивості силіконових відбиткових матеріалів, Король Д. М., Оджубейська О. Д., Виженко Є. Є. (2012)
Ярмола Т. І. - Роль інноваційних технологій в підготовці лікаря-інтерніста, Катеренчук І. П., Ткаченко Л. А. (2012)
Боднар В. А. - Сучасні уявлення про клініко-патогенетичну характеристику Епштейна-Барр вірусної інфекції (2014)
Гасюк Ю. А. - Сучасні погляди на етіопатогенез хронічного риносинуситу, Балинський В. О., Шумейко О. Г. (2014)
Любченко А. В. - Современное состояние проблемы эндопротезирования височно-нижнечелюстного сустава (обзор литературы) (2014)
Чекаліна Н. І. - Механізми атерогенензу: основи патогенетичної терапії, Казаков Ю. М., Пєтров Є. Є. (2014)
Загоруйко Г. Е. - Православное и эволюционное мировозрение на происхождение, предназначение, продолжительность жизни, старение и смерть человека, Загоруйко Ю. В., Адейшвили-Сыромятникова М. К. (2014)
Дівнич Т. Я. - Новітні технології навчання у підготовці майбутніх лікарів-стоматологів (2014)
Ільницька О. М. - Кредитно-модульна система навчання як система контролю та оцінки якісної підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі (2014)
Мельник Н. С. - Методика проведення практичного заняття "Захист історії хвороби" на V курсі стоматологічного факультету на кафедрі терапевтичної стоматології ІФНМУ в умовах кредитно-модульної системи освіти (2014)
Міськів В. А. - Деякі аспекти викладання анатомії людини для студентів медичного коледжу (2014)
Подліанова О. І. - Безперервний професійний розвиток лікарів-педіатрів – досвід роботи кафедри (2014)
Попадинець О. Г. - Психолого-педагогічні чинники активізації професійного навчання майбутніх лікарів (2014)
Тарасенко Я. А. - Інноваційні методи у викладанні дисципліни анатомія людини (2014)
Штурмак В. М. - Аналіз ефективності підготовки лікарів-інтернів до складання інтегрованого ліцензійного іспиту "Крок 3. Стоматологія" на кафедрі стоматології післядипломної освіти ІФНМУ (2014)
Костюк С. С. - Застосування вітаміну В6 для корекції впливу гама-опромінення на концентрацію РНК та ДНК у найдовшому м’язі спини кролів (2014)
Мудра А. Є. - Аналіз біохімічних процесів у гепатопанкреасі коропа за забруднення води фенолом (2014)
Рябушко О. Б. - Структурна організація відділів стінки жовчного міхура птахів зі змішаним типом харчування (2014)
Багмут И. Ю. - Состояние обмена циклических нуклеотидов и простагландинов в головном мозге белых крыс, подвергавшихся подострому воздействию олигоэфиров (2014)
Беньковська Л. К. - Корекція неспецифічних реакцій серологічної діагностики (на моделі гепатиту С) (2014)
Біловол О. М. - Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності у хворих з постінфарктним кардіосклерозом за наявності супутнього цукрового діабету 2 типу та ожиріння, Кравчун П. П. (2014)
Борисова З. А. - Распространенность, клиническое течение хронического бронхита у лиц пожилого и старческого возраста, Оноприенко В. Н. (2014)
Гальчінська В. Ю. - Експресія молекул міжклітинної адгезії (ІСАМ-1) та їх рецепторів (CD11β -ІНТЕГРИН) при діабетичній нефропатії, Топчій І. І., Семенових П. С., Єфімова Н. В., Щербань Т. Д. (2014)
Герасименко Л. О. - Мотиваційні аспекти сексуальної поведінки у жінок з посттравматичними стресовими розладам (2014)
Гопко О. Ф. - Особливості психосоматичних розладів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з кардіоваскулярною патологією (2014)
Дронов С. М. - Оцінка спектру фармакологічної активності тіоктової кислоти за умов модельованої невропатії алкогольного ґенезу (2014)
Запорожченко М. Б. - Ефективність патогенетично обґрунтованого комплексу профілактики лейоміоми матки проліферативного типу за даними лабораторних методів досліджень (2014)
Карлова О. О. - Прогностичний потенціал маркерів імунозапальної активації при експозиції свинцем, Яворовський О. П., Чайковський Ю. Б., Брежнєва В. Ю. (2014)
Коваленко Е. Ю. - Необходимость учета возрастных особенностей назначения лекарственных средств во врачебной практике (2014)
Литвиненко А. П. - Функціональний стан репродуктивної системи самок мишей за умов моделювання залізодефіцитної анемії, Рєзніченко Л. С., Дорошенко А. М., Блашків Т. В., Грузіна Т. Г. (2014)
Макаренко А. Н. - Изучение действия средства "Кордицепс и Линчжи" на кислород-зависимый метаболизм перитонеальных макрофагов мышей и мононуклеаров периферической крови человека, Рудык М. П., Позур В. В., Святецкая В. Н., Довгий Р. С. (2014)
Маракушин Д. І. - Стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі щурів при тривалому впливі оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних (2014)
Наконечна О. А. - Аналіз психофізіологічного та гормонального статусу робітників, занятих у виробництві простих поліефірів (2014)
Наріжна А. В. - Взаємозв΄язок профібротичних і антифібротичних маркерів у прогресуванні кардіоренального синдрому 2 типу на тлі хронічної серцевої недостатності і цукрового діабету 2 типу (2014)
Настрога Т. В. - Ефективність цитопротекторної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічну ішемічну хворобу серця із супутнім ХОЗЛ (2014)
Омельченко О. Є. - Патогенетичні механізми розвитку стресорних виразок шлунка залежно від типу реагування організму (огляд літератури та власні дослідження) (2014)
Островська С. С. - Вплив важких металів на вміст кальцію та лужної фосфатази в крові щурів (2014)
Панченко М. С. - Психопатологічні симптоми при різних варіантах непсихотичних порушень у пацієнтів з підвищеним кардіоваскулярним ризиком (2014)
Плиговка В. Н. - Влияние бессимптомной гиперурикемии на метаболические показатели и толщину комплекса интима у больных гипертонической болезнью с ожирением и гипофункцией щитовидной железы, Фадеенко Г. Д. (2014)
Рожковська Н. М. - Феномен взаємного обтяження при сполученні залізодефіцитної анемії та хронічної урогенітальної інфекції у вагітних, Садовнича О. О. (2014)
Сергеєва О. Ю - Якість роботи сімейного лікаря: методологічні, методичні та практичні аспекти моніторингу первинної медико-санітарної допомоги (2014)
Шкурупій Д. А. - Патофізіологічні механізми нутритивної недостатності і адаптації до ентерального харчування у немовлят в умовах інтенсивної терапії, Гришко Ю. М. (2014)
Шмуліч О. В. - Оцінка показників білкового обміну у дітей, хворих на бронхіальну астму за допомогою кореляційної адаптометрії (2014)
Богатиренко М. В. - Клініко-економічна ефективність удосконаленої методики проміжного протезування, Лазуткін В. П., Костіна Т. Л. (2014)
Митченок О. В. - Порівняння сучасних методів лікування періодонтитів з використанням лазера довжиною хвилі 970 нм (2014)
Нефьодов О. О. - Моделювання та оцінка перебігу експериментального алергічного енцефаломієліту, Мамчур В. Й., Харченко Ю. В. (2014)
Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас - Морфологічні аспекти та профілактика неспроможності швів кишкового анастомозу при моделюванні гострих порушень брижового кровобігу, Жданов С. М. (2014)
Сідашенко О. І. - Вплив факторів середовища на формування біоплівки, Воронкова О. С., Шевченко Т. М., Вінніков А. І. (2014)
Глодан О. Я. - Ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках в умовах фіксації сім’яного канатика тримачем (2014)
Грицуляк Б. В. - Характер морфофункціональних змін в сперматозоїдах після травми яєчка, Грицуляк В. Б., Спаська А. М., Івасюк І. Й., Лісова Т. А. (2014)
Довгань Р. С. - Ультраструктурні зміни міокарду щурів з артеріальною гіпертензією при сумісному застосуванні небівололу, периндоприлу разом з елгацином (2014)
Дячук І. І. - Становлення слизової оболонки, слизових залоз, кровоносних судин та нервів стінок клиноподібної пазухи (2014)
Жураківська О. Я. - Особливості морфофункціональних змін аденогіпофіза нестатевозрілих тварин при експериментальному цукровому діабеті (2014)
Лепський В. В. - Особливості кровопостачання м’яких тканин голови та шиї (2014)
Нефьодова О. О. - Визначення впливу ацетату свинцю на хід кардіогенезу щура в експерименті (2014)
Омельченко В. Ф. - Динамика субмикроскопических перестроек скелетных мышц крыс после моделирования глубокого охлаждения (2014)
Руднева Ю. В. - Особенности изменений ультраструктурной организации кардиомиоцитов и эндотелиоцитов кровеносных капилляров миокарда крыс в динамике старения, Невзоров В. П., Бабийчук В. Г., Чернявская Е. А., Кулик В. В. (2014)
Степаненко А. Ю. - Варианты строения ветвей белого вещества червя мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2014)
Шерстюк С. А. - Оценка морфологического состояния эндокринной части аденогипофиза доношенного мертворожденного, выношенного при физиологической беременности (2014)
Шкляр А. С. - Cоматометричний індекс кісткової маси тіла та її взаємозв’язки з фізичним розвитком осіб чоловічої статі на етапах постнатального онтогенезу (2014)
Ніколенко Д. Є. - Імуногістохімічні маркери Р63 та α-SMA в діагностиці неінвазивного протокового рака молочної залози (2014)
Канюра О. А. - Стан стоматологічного здоров’я та потреба в ортопедичній допомозі пацієнтів приватного стоматологічного закладу (2014)
Федота А. М. - Анализ генетико-демографических параметров населения Харьковской области (2014)
Коробейнікова Л. Г. - Особливості прояву когнітивних функцій у елітних спортсменок із різними стилями ведення поєдинку (2014)
Чернєв О. В. - Застосування сукцинату натрію та його вплив на психофункціональний стан спортсменів після фізичних навантажень (2014)
Аветіков Д. С. - Залежність складу мікрофлори порожнини рота від генотипів генів TLR (2258G/A TLR 2 (rs5743708) та 896A/G TLR 4 (rs4986790)) у хворих з одонтогенними флегмонами дна порожнини рота, Ву В’єт Куонг, Шликова О. А., Лепський В. В., Кайдашев І. П. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Визначення стоматологічної грамотності студентів стоматологів за допомогою анкетування та основи деонтології (2014)
Гнідь Р. М. - Результати дослідження процесів ліпопероксидації у ротовій рідині хворих на пародонтит, які проживають у регіоні забрудненому сіркою (2014)
Григоров С. М. - Стан перекисного окиснення ліпідів й антиоксидантної активності тканин ротової порожнини в осіб молодого віку при лікуванні переломів нижньої щелепи, Рузін Г. П., Чирик О. І., Калініченко С. В. (2014)
Григорова А. О. - Стан тканин пародонту на етапах лікування та реабілітації пацієнтів з пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки (2014)
Жегулович З. Є. - Взаємозв´язок між проявами оклюзійної дисгармонії у пацієнтів з захворюваннями пародонта на ранніх стадіях розвитку (2014)
Попова О. І. - Ефективність застосування Nbf Gingival Gel в комплексному догляді за порожниною рота в пацієнтів з незнімною ортодонтичною апаратурою, Чугу Т. В. (2014)
Пришляк В. Є. - Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей хворих на цукровий діабет, Пасько О. О., Пасічник М. А. (2014)
Соколова І. І. - Стоматологічний статус та стан окиснювального гомеостазу у пацієнтів, які мають виробничий контакт з вібрацією. Частина ІІ: вміст супероксиддесмутази та каталази у ротовій рідині, Кашаба М. А. (2014)
Терешина Т. П. - Социологические аспекты проблемы гиперестезии зубов, Зубачик О. В. (2014)
Уштан С. В. - Особливості цитокінового спектру слини та сироватки крові при травмах слинних залоз (2014)
Янішен І. В. - Причини зниження якості та її прогнозування на етапах клінічної експлуатації незнімних конструкцій зубних протезів (2014)
Федотова І. А. - Аналіз випадків насильницької смерті на фоні алкогольної інтоксикації осіб віком 30 - 60 років з урахуванням пори року за матеріалами Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи за 2001 – 2005 роки, Біляков А. М. (2014)
Корженевська О. Р. - Немодифіковані та модифіковані фактори розвитку артеріальної гіпертензії та серцево-судинних ускладнень у працівників залізничного транспорту (2014)
Редька І. В. - Нелінійна динаміка електричної активності головного мозку при зорових дисфункціях (2014)
Вржещ М. В. - Дослідження енергетичних показників процесів пиляння ланцюговими бензиномоторними пилками, Куделя Ю. П. (2014)
Вржещ М. В. - Дослідження міцності з’єднання шпону з основою за магнітної обробки клейової суміші, Луцик К. М. (2014)
Дударєв І. М. - Особливості збирання льону олійного (2014)
Забродоцька Л. Ю. - Визначення енергетичних витрат на сушіння сипких рослинних матеріалів в сушарці (2014)
Козелко Ю. І. - Аналіз роботи картоплевисаджувальної машини з апаратом з наколювальним пристроєм, Усенко М. В. (2014)
Котенко С. С. - До методики розрахунку вартості агрегато-дня сільськогосподарської техніки, Перепелиця Н. М. (2014)
Кірчук Р. В. Ящук А. А. - Обґрунтування параметрів і економічний ефект від використання сушарки насіння льону олійного, Тарасюк В. В. (2014)
Попович П. В. - Методика визначення ресурсу елементів металоконструкцій рам розкидачів добрив з врахуванням умов їх експлуатації (2014)
Прилуцький А. Н. - Обґрунтування пневмовихровідцентрового способу і конструкції пристрою для сепарування зернових сумішей (2014)
Придюк В. М. - Особливості організації перевезень сільськогосподарських вантажів автомобільним транспортом (2014)
Приходько О. С. - Гранична рівновага деталей із областями зменшеної межі міцності, Пастернак Я. М. (2014)
Сай В. А. - Дослідження процесу плющення трести льону олійного (2014)
Сербій Є. К. - Статистичне дослідження дискретної моделі дражированої насінини (2014)
Цизь І. Є. - Дослідження процесу подрібнення стебел енергетичної верби, Задорожний В. І. (2014)
Цизь І. Є. - Дослідження процесу капсулювання частинок мінеральних добрив органічним сапропелем, Радчук Б. В. (2014)
Цимбалюк Ю. І. - Експериментальні дослідження кінематики малогабаритної трелювальної системи (2014)
Шейченко В. О. - Товарні якості рулонів льонотрести сфомованих прес-підбирачем, Лімонт А. С., Толстушко М. М., Климчук В. М. (2014)
Анотації (2014)
Новальська Т. В. - Удосконалення кадрового складу бібліотек: взаємодія навчальних закладів, установ та організацій бібліотечно-інформаційної галузі, Бачинська Н. А. (2013)
Алексєєв С. Ю. - Звіти Крайової бібліотеки Києва як джерело дослідження діяльності бібліотечних установ за часів нацистської окупації 1942-1944 рр. (2013)
Грабар Н. Г. - Модельні зразки суб’єкт-суб’єктних аспектів спілкування в бібліотеці (2013)
Кунанець Н. Е. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з особливими потребами: стан та перспективи (2013)
Пастушенко О. В. - Eлектронна періодика як складова інформаційних ресурсів у працях українських бібліотекознавців (2013)
Ашаренкова Н. Г. - Термінологічна культура як складова професійної компетенції менеджера (2013)
Демчина Л. І. - Інтеграційні засади формування дисциплін документально-комунікаційного циклу (2013)
Климчук Л. В. - Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз (2013)
Литвинська С. В. - Інформаційні технології в документуванні медичної інформації (2013)
Спрінсян В. Г. - Передумови формування документаційного менеджменту (2013)
Тур О. М. - Про наріжний термін української документознавчої терміносистеми (2013)
Папакін Г. В. - Архівні електронні бази даних та експертні системи, Піхотенко К. С. (2013)
Дроздова О. В. - Перспективна модель функціонування електронного документообігу торговельних підприємств (2013)
Моісеєва Н. І. - Проблеми професіоналізації фахівців соціальних комунікацій (2013)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція: документ, мова, соціум: теорія та практика (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статтей (2013)
Титул, зміст (2012)
Іщейкін К. Є. - Штучне вигодовування як провокуючий фактор атопічного дерматиту у дітей (2012)
Воронцова Л. Л. - Состояние тромбоцитарного звена гемостаза у больных ишемической болезнью сердца после аортокоронарного шунтирования., Кривохацкая Ю. О., Диденко С. Н., Пуха И. П. (2012)
Калмыков А. А. - Клинико-функциональная характеристика хронической обструктивной болезни легких у рабочих машиностроения (2012)
Конопкіна Л. І. - Рівень маркерів системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень тяжкого перебігу у залежності від прихильності їх до планової терапії (2012)
Попова І. Б. - Вплив непатогенних та умовно – патогенних грибів на перебіг та лікування псоріазу (2012)
Шкурупій Д. А. - Метаболіти гліколізу і активність сукцинатдегідрогенази у новонароджених з синдромом поліорганної недостатності (2012)
Важнича О. М. - До питання про деякі молекулярно-біологічні механізми дії 2-етил-6-метил-3-оксипіридину сукцинату (2012)
Стасюк О. А. - Вплив скевенджерів пероксинітриту на окиснювальні процеси у тканинах слинних залоз білих щурів за умов спільного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2012)
Цубер В. Ю. - Зміна вмісту туморнекротичного фактору-α в ротовій рідині молодих людей за умов психоемоційного стресу в залежності від статі α, Тарасенко Л. М. (2012)
Фролов А. К - Особенности реакции бластной трансформации лимфоцитов крови доноров стимулированной растительными лектинами и антигенами кольчецов, Литвиненко Р. А., Копейка В. В., Федотов Е. Р. (2012)
Аноприева Н. М. - Морфологические изменения пульповой камеры постоянных зубов при патологической истираемости (2012)
Пера-Васильченко А. В. - Гистохимические особенности гематоэнцефалического барьера интракраниального отдела зрительного нерва (2012)
Степанчук А. П. - Морфометрические исследования внеклапанных сухожильных хорд желудочков сердца в норме (2012)
Бєлікова І. В. - Нормативно-правове підгрунтя інформатизації охорони здоров'я (2012)
Іщейкіна Ю. О. - Захворюваність населення полтавської області на патологію серцево-судинної системи та її зв’язок із захворюваннями щитоподібної залози (2012)
Гольденберг Ю. М. - Гіпертонічна хвороба, як фактор ризику виникнення ушкоджень тканин пародонту, Щербатих Л. Ю. (2012)
Скрипник В. М. - Поліморфізм гену еластину g28197a>g визначає схильність до утворення патологічних рубців, Аветіков Д. С., Шликова О.А., Кайдашев І. П. (2012)
Ткаченко І. М. - Визначення поліморфізму генів калекреїну-4 та матриксної металопротеінази-20 у пацієнтів з підвищеною стертістю зубів, Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2012)
Абрамова К. В. - Иммуногенетические и клеточные механизмы антиэндотоксинового иммунитета у больных ревматоидным артритом на фоне нпвп-гастропатии (2012)
Абрагамович О. О. - Особливості ураження сечовидільної системи у хворих на хронічні дифузні ураження печінки, Абрагамович М. О., Ферко М. Р., Толопко С. Я., Кульпа М.М. (2012)
Али Мохамад Таха - Полиморфизм гена toll-like рецептора 4 типа asp299gly у больных хроническими обструктивными заболеваниями легких с различным антительным ответом на эндотоксин (2012)
Фартушна А. М. - Стан окиснювальних процесів у тканинах ясен білих щурів у динаміці хронічної інтоксикації нітратом натрію, Костенко В. О. (2012)
Карпов В. В. - Проблеми розвитку української військової симовлікиу редакційній політиці військово-історичного альманаху (2014)
Кунанець Н. Е. - Соціокомунікаційний підхід у бібліотекознавстві:інновація чи відновлення традицій (2014)
Казими П. Ф. - Роль книг и библиотек в формировании социально-культурной среды (к проблеме достоверности современных документальных источников), Гильмиянова Р. А. (2014)
Божук Л. В. - Науково-технічна біблотека Національного авіаційного університету в системі наукової комунікації вишу (2014)
Кухаренко А. Л. - Гуманістичний імідж бібліотек у сучасному комунікаційному просторі (2014)
Дроздова О. В. - Інноваційний потенціал у документаційному середовищі комерційних підприємств (2014)
Сабліна О. М. - Особливості документаційного забезпечення нотаріального процесу в умовах його реформування (2014)
Саприкін О. А. - Поняття та характерні особливості електронного цифро-графічного документа (2014)
Філіппова Н. П. - Концепція інформатизації сфери охорони здоров’я України на 2013-2018 роки у контексті вдосконалення (2014)
Варенко В. М. - Інформаційно-аналітичні технології прийняття ефективних управлінських рішень (2014)
Юрченко О. А. - Реалізація програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх" в Україні (2014)
Ривліна В. М. - Культурна складова сучасного медіапростору (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень" (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Титул, зміст (2013)
Іленко Н. В. - Аналіз цитологічних показників епітелію слизової оболонки порожнини рота віл-інфікованих осіб, Петрушанко Т. О., Ніколенко Д. Є. (2013)
Лисак В. П. - Досвід реформування первинної медичної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини та вторинної медичної допомоги в полтавській області за 2012 рік (2013)
Синяченко О. В. - Распространенность системных васкулитов и экология, Герасименко А. М., Ливенцова Е. В. (2013)
Шинкевич В. І. - Роль поліморфізмів матриксних металопротеїназ при системних хронічних запальних захворюваннях і хронічному пародонтиті (2013)
Басіна Б. О. - Динаміка деяких показників системного запалення та фіброзування у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при тривалій медичній реабілітації (2013)
Баштан В. П. - Аналіз показників функціональних порушень у хворих на злоякісні пухлини з дефектами щелепно-лицевої ділянки після хірургічних втручань, Муковоз О. Є., Пічкур І. М. (2013)
Борисова І. С. - Визначення алгоритму діагностики пневмонії на підставі особливостей клінічного перебігу у хворих з тяжкими порушеннями імунітету на фоні онкологічних захворювань крові (2013)
Дельва М. Ю. - Особливості постішемічної запальної відповіді при нелакунарних гемісферальних інсультах в осіб з абдомінальним ожирінням, Литвиненко Н. В. (2013)
Дудченко М. А. - Клинические особенности течения калькулезного холецистита с реактивным гепатитом и методы их лечения (2013)
Старченко И. И. - Структурное обеспечение образования дентина в зачатках молочных зубов человека на начальных этапах гистогенеза твердых тканей (2013)
Луценко Р. В. - Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на ефекти малих доз l-3,4-диоксифенілаланіну, Сидоренко А. Г., Бобирьов В. М. (2013)
Філатова О. В. - Значення молекулярно-генетичного методу виділення днк у лікуванні вперше діагностованого хіміорезистентного туберкульозу легень (2013)
Цапенко Ю. П. - Оцінка якості життя та стану здоров’я хворих туберкульозом на санаторному етапі медичної реабілітації ВДНЗУ "УМСА" (2013)
Титул, зміст (2013)
Дельва М. Ю. - Однонуклеотидный полиморфизм -174 g/с гена интерлейкина-6 при нелакунарных инсультах у пациентов с разной массой тела и его ассоциации с клинико-функциональными характеристиками заболевания (2013)
Ждан В. М. - Судинна патологія у ліквідаторів наслідків аварії на чаес: формування, маніфестація, прогресування. Огляд літератури і власних досліджень, Штомпель В. Ю. (2013)
Куліш М. В. - Вплив кортикостероїдів на функцію кори наднирників у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень (2013)
Ляховська Н. В. - Зв'язок поліморфізма гена tlr4 з клініко-імунологічними показниками при атопічній бронхіальній астмі (2013)
Скрипник В. М. - Аналіз динаміки клінічних змін стану рубцевозмінених тканин на різних етапах профілактики патологічних рубців голови та шиї, Аветіков Д. С., Скікевич М. Г. (2013)
Козуля С. В. - О необходимости проведения заключительной дезинфекции сплит-систем (2013)
Руденко С. С. - Алюміній у водах м. Чернівці, Андрюк В. Г. (2013)
Муковоз О. Є. - Експериментальне обгрунтування вибору ефективної дози опромінення хворим на новоутворення щелепно-лицевої ділянки для створення ретенційних пунктів (експериментальне дослідження) (2013)
Скочко О. В. - Аналіз окремих груп мікроорганізмів, виділених із атеросклеротично змінених коронарних артерій хворих, в залежності від 896 a/g поліморфізму гена tlr4, Весніна Л. Е., Боброва Н. О., Шликова О. А., Мамонтова Т. В., Ізмайлова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Кириченко Т. С. - Шляхи підвищення ефективності протиепідемічних заходів при віл-інфекції в полтавській області на сучасному етапі (2013)
Харлашин П. С. - Кинетические особенности испарения серы из чугуна при его вакуумировании и внепечной обработке, Бендич А. В., Коломийцева Ю. С., Терзи Д. В. (2012)
Скребцов А. М. - О закономерностях формирования не-прерывнолитого слитка, Федосов А. В., Пащук Д. В., Ларионова С. В. (2012)
Харлашин П. С. - Математическая модель жизненного цикла стали как фактор оптимизации металлургического производства с целью улучшения экологических показателей, Буторина И. В., Бендич А. В. (2012)
Тарасюк Л. И. - Влияние иттрия на механические свойства трубной стали, Морнева В. В., Карлос Вера Мендоза (2012)
Тарасюк Л. И. - Исследование качественного состава неметаллических включений в металле, модифицированном иттрием, Морнева В. В., Карлос Вера Мендоза (2012)
Лухтура Ф. И. - О критической концентрации углерода в расплаве конвертера (2012)
Петрищев А. С. - Исследование влияния температуры тепловой обработки, состава шихты на плотность металлизованного ванадийсодержащего материала, Григорьев С. М. (2012)
Якин М. Н. - Оптимизация раскисления стали с использованием данных об активности растворённого кислорода, Коваль С. А., Стефанец А. В., Годынский А. А., Чичкарев Е. А., Алексеева В. А. (2012)
Яковченко А. В. - Совершенствование технологии штамповки колесных заготовок, Пугач А. А., Снитко С. А., Ивлева Н. И. (2012)
Бурко В. А. - Основные способы получения профилированных заготовок в ресурсосберегающих технологиях объемной штамповки (2012)
Чейлях Я. О. - Влияние цементации (карбонитрации) и режимов закалки на структуру и свойства Fe-Cr-Mn сталей, Якушечкина Л. И., Никитина А. В., Щеглова А. М. (2012)
Малинов В. Л. - Повышение износостойкости марганцевого и хромомарганцевого наплавленного металла цементацией (2012)
Ткаченко І. Ф. - Вплив умов чорнової деформації на міцність та характер руйнування прокату сталі Х70, Візенков Д. В. (2012)
Патюпкин А. В. - Механизмы дополнительного упрочнения и повышения коррозионной стойкости стали 06Х23Н18М5, микролегированной иттрием, Грешта В. Л., Солидор Н. А., Рудычев А. С. (2012)
Ткаченко І. Ф. - Вплив попередньої термічної обробки на мікроструктуру нормалізованної сталі Е36, Уніят М. А. (2012)
Рябикина М. А. - Влияние толщины листового проката из стали S355NL на механические свойства, Ткаченко Ф. К., Иванова Т. Ю., Ставровская В. Е. (2012)
Хлестов В. М. - Влияние температуры скоростного нагрева на рост аустенитного зерна и ударную вязкость рельсовой стали, Якушечкина Л. И., Фролова З. В., Щеглова А. М. (2012)
Скребцов А. М. - Термодиффузия и электроотрицательность элементов в металлах, Терзи В. В., Качиков А. С., Дан Е. Л. (2012)
Троцан А. И. - Зависимость относительного сужения металла рельсов от технологических параметров производства и химического состава, установленная статистическими методами, Каверинский В. В., Левченко В. И., Кашулэ И. М., Носоченко А. О. (2012)
Дан Л. А. - Повышение прочностных свойств сырых песчано-глинистых формовочных смесей путем электромагнитной обработки воды, Трофимова Л. А., Шепилов В. А., Дан Е. Л. (2012)
Харлашин П. С. - Влияние параметров высокотемпературной зоны на передаваемый частице тепловой поток, Куземко Р. Д. (2012)
Лухтура Ф. И. - Газодинамические аспекты проблемы эрозионного износа сопел наконечников кислородно-конвертерных фурм (2012)
Лухтура Ф. И. - Гидрогазодинамические параметры деаэрационных установок центробежного типа, Баев А. В. (2012)
Шаламов Ю. Н. - Совершенствование методики расчета внутреннего теплообмена в печах при нагреве метала, Берестовой И. О., Айнагоз Г. В. (2012)
Чигарев В. В. - Способы электроконтактного упрочнения деталей, Цыс Е. А. (2012)
Роянов В. А. - О коэффициенте критического прогиба лобовых кромок листов и листовых полотнищ при их перемещении по неприводным роликовым полям линий сборки и сварки, Коросташевский П. В. (2012)
Размышляев А. Д. - Особенности проплавления основного металла при дуговой наплавке с воздействием поперечного магнитного поля, Миронова М. В., Ярмонов С. В., Выдмыш П. А. (2012)
Размышляев А. Д. - Повышение качества стыковых соединений при дуговой сварке в продольном магнитном поле, Миронова М. В., Лещенко А. И. (2012)
Пентегов И. В. - Сравнение аналитического и численного методов расчета режимов механизированной сварки в среде защитных газов, Письменный А. С., Петриенко О. И., Сидорец В. Н., Рымар С. В., Жерносеков А. М., Петриенко Л. П. (2012)
Носовский Б. И. - Разработка резонансного преобразователя электрических колебаний в механические для принудительного переноса электродного металла при сварке в среде углекислого газа, Ковалевский А. И. (2012)
Лещинский Л. К. - Выбор оптимального состава керамического флюса для широкослойной наплавки, Матвиенко В. Н., Степнов К. К. (2012)
Чигарев В. В. - Электромагнитная природа процесса сваривания при фреттинг-коррозии опорных валков, Щетинина В. И., Щетинин С. В. (2012)
Андилахай А. А. - Кинетическая энергия абразивного зерна, инжектированного в струю сжатого воздуха при истечении из сопла в суспензию (2012)
Иванов И. Е. - Выбор оптимального метода механической обработки из условия прочности режущего инструмента (2012)
Шкурупий В. Г. - Взаимосвязь параметров поверхностей деталей машин с оптическими характеристиками (2012)
Новиков Ф. В. - Определение оптимальных условий механической обработки деталей машин по критерию наименьшей себестоимости, Жовтобрюх В.А., Бенин Е. Ю. (2012)
Новиков Ф. В. - Условия повышения производительности и качества обработки при шлифовании, Гершиков И. В., Андилахай В. А. (2012)
Ищенко А. А. - Исследование контактных напряжений упругих тел при наличии сил трения на площадке контакта, Ширяев А. В., Дегтяренко И. А. (2012)
Ищенко А. А. - Исследование коэффициента трения покоя пластмасс со сталью, Ширяев А. В., Фесенко Е. А., Ширяев И. А. (2012)
Кравченко В. М. - Износ лопастей универсального шпинделя прокатного стана, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2012)
Кравченко В. М. - Из опыта эксплуатации грейферов, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2012)
Емельяненко Н. Г. - Обоснование создания пневмовибрационных машин для формования бетонных изделий (2012)
Лоза Е. А. - Влияние способа обработки впадин зубьев на плоскостность пильных дисков при упрочняющей обкатке (2012)
Варфоломеев А. А. - Обзор методов управления матричными преобразователями, Бурлака В. В. (2012)
Ільканич К. І. - Комплексна модель забезпечення єдиного інформаційного простору засобами програмного інструментарію веб-проектування, Ільканич В. Ю. (2012)
Парунакян В. Э. - Идентификация внешних вагонопотоков металлургических предприятий, Маслак А. В., Аксёнов М. Л. (2012)
Нефёдова Я. И. - Оценка сервиса логистического посредника, Мнацаканян М. С., Кузьмина Е. В. (2012)
Булгакова Ю. В. - Рассмотрение многопродуктовой системы Канбан применительно к процессу производства вагон-цистерн (2012)
Волошин В. С. - Исследование состава донных иловых отложений Азовского моря как потенциального источника биогаза, Мнацаканян В. Г., Рязанцев Г. Б., Федосов А. В., Хасков М. А. (2012)
Шапошникова С. В. - Дослідження проблемних аспектів соціального партнерства як складової охорони праці (2012)
Монин В. Л. - Мониторинг техногенного загрязнения воздушной среды города Мариуполя (2012)
До уваги авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Борисова І. С. - Фатальні пневмонії в гематології: основні етіологічні збудники (2013)
Боднар В. А. - Удосконалення діагностики хронічних форм інфекції, зумовленої вірусом епштейна-барр (2013)
Сакевич В. Д. - Розповсюдженість гаплотипів поліморфних генів tlr 2, tlr 4, clc-10 та їх зв’язок з окремими імунологічними показниками у хворих на алергічний риніт (2013)
Колесник В. В. - Хронологія деструктивно-дегенеративних та запальних процесів при експериментальному інсульті у щурів лінії вістар (2013)
Багмут И. Ю. - Динамика показателей ионного обмена в организме крыс под влиянием олигоэфиров в подостром опыте, Жуков В. И., Зайцева О. В., Книгавко В. Г. (2013)
Маракушин Д. І. - Тривалий вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на вміст імуноглобулінів та цитокінів у сироватці крові щурів (2013)
Скрипников П. М. - Концентрація аланін- та аспартат- амінотрансфераз у пародонтальних кишенях як маркер активності запалення при консервативному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту із застосуванням азитроміцину, Непокупна-Слободянюк Т. С, Шинкевич В.І. (2013)
Рузін Г. П. - Цитокіновий статус пацієнтів молодого віку з переломами нижньої щелепи при диференційованому застосуванні антибактеріальної терапії, Чирик О. І., Калініченко С. В. (2013)
Пельо І. М. - Обгрунтування максимально допустимих рівнів флуопіколіду в овочевих культурах, вирощених з застосуванням фунгіциду інфініто sc 61,9, к.с. , Благая А .В. (2013)
Ляховська Н. В. - Роль поліморфізмів генів толл-подібних рецепторів 2,4 та білка клітин клара в розвитку бронхіальної астми у дорослих, Ізмайлова О. В., Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Петрова І. В. - Свобода і необхідність у дозвіллєвих практиках Давньої Греції (2013)
Гамалія К. М. - Наука як специфічна форма людського знання у давній Греції (2013)
Гаєвська Т. І. - До витоків моралі в суспільстві (2013)
Безугла Р. І. - Розкіш як універсальна характеристика гламуру. Еволюція розкоші в роботі В. Зомбарта "Розкіш і капіталізм" (2013)
Миленька Г. Д. - Естетико-мистецтвознавча спадщина Г. Е. Лессінга: український теоретичний досвід (2013)
Мірошніченко А. А. - Професійна музична освіта в Україні наприкінці ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Кисляк Б. М. - Становлення баянно-ансамблевого виконавства (20-40 роки ХХ ст.) (2013)
Гончаренко А. О. - Постать Т. Шевченка в монументальній скульптурі України першої половини 1990-х: міф і дійсність, Мархайчук Н. В. (2013)
Марційчук Ю. І. - Зміни смислових акцентів у візуалізації образу Т. Г. Шевченка (2013)
Чернета Т. О. - Кобзарі і бандуристи у літературній спадщині І. М. Шаповала (2013)
Салдан С. О. - Антропософські погляди Р. Штайнера на музичне мистецтво та їх вплив на творчість Леся Курбаса (2013)
Оборська С. В. - Об’єктивація проектної культури у мистецькому менеджменті (2013)
Мринська Н. О. - Сакральні чинники восьмикутної форми у створені образності архітектурного середовища (2013)
Круп’як Ю. І. - Взаємодії простору та пластичного об’єму (за взірцями української скульптури першої третини ХХ століття) (2013)
Глущук О. Г. - Імпрези як форма організації культурно-мистецького життя Волині і третини ХХ століття (2013)
Степанюк І. В. - Народне хореографічне мистецтво Волині (2013)
Зеленюк Г. О. - Розважальна діяльність у київських садах та парках на межі XIX-XX століть (2013)
Чумаченко О. А. - Неоромантизм української літератури і мистецтва 1920-х років: до проблеми критичного осмислення (2013)
Бляшук О. М. - Видавнича діяльність Товариства ім. митрополита Петра Могили в Луцьку 1932-1939 роках: історико-культурологічний аспект (2013)
Малеончук Г. О. - Мистецьке життя Луцька в міжвоєнний період (2013)
Книшева Л. В. - Освітня діяльність Донецького обласного відділення Музично-хорового товариства УРСР та його роль у становленні музичної освіти Донеччини 1960-1970 рр. ХХ ст. (2013)
Радзієвський В. О. - Про похідні субкультури в Україні у 1941-1944 рр. (2013)
Шевчук Ю. C. - Радянське ігрове кіно як соціальна реклама (2013)
Андрощук Н. Г. - Функції моди в системі культури (2013)
Воронцова О. М. - Використання мистецьких надбань ренесансу в сучасному дизайні одягу (2013)
Кравченко О. В. - Культурологічна морфологія культурної політики (2013)
Фадєєва К. В. - Культурні феномени: принципи метамовного "кодування" (2013)
Колесник О. С. - Форми художньої інтерпретації філософських теорій (2013)
Копієвська О. Р. - До питання про рефлексивну природу культурного пізнання (2013)
Устинов С. Д. - Виклики глобалізації та проблема збереження етнокультурних традицій у сучасному світі (2013)
Афанасьєв Ю. Л. - Етнодизайн у контексті націєтворення та глобалізації (2013)
Мазуркевич О. П. - Етнічні стереотипи традиційного спілкування та їх вияв в етикетних жестах (2013)
Русавська В. А. - Символіка української гостинності (2013)
Прима В. В. - Універсальне та національне у концепті гостинності (2013)
Романова О. Ю. - Популяризація народної весільної обрядовості в сучасному культурному просторі України (2013)
Процик Л. Л. - Традиційний світогляд українців як механізм пізнання світу (2013)
Рахуба Є. С. - Стан розвитку вітчизняної туристичної індустрії (2013)
Ляховська О. С. - Cтан та перспективи розвитку круїзного туризму в Україні початку ХХІ століття (2013)
Злагодух Г. В. - Форми культурно-дозвіллєвої роботи БММТ "Супутник" ЦК ЛКСМУ з іноземними туристами (70-ті роки XX ст.) (2013)
Устименко Л. М. - Релігійний туризм як історико-суспільне явище (2013)
Вишневська Г. Г. - Потенціал культурно-пізнавального туризму у збереженні культурної спадщини України (2013)
Бучковська О. Ю. - Міжкультурний діалог у контексті міжкультурної комунікації (2013)
Лучанська В. В. - Інформаційна детермінанта екології культури (2013)
Худолій М. В. - Культурна політика України: проблеми та перспективи розвитку галузі культури (2013)
Палій К. С. - Автентичність української культури в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Козинко Л. Л. - Теоретичні аспекти антропологічного аналізу українського танцювального фольклору (2013)
Копилова Н. О. - Міфологема андрогінності та гендерні аспекти сучасної культури (український контекст) (2013)
Сироватко Н. Г. - Альтернативні молодіжні субкультури в Україні: класифікаційна характеристика та факторна обумовленість (2013)
Тадля О. М. - Студентський клуб як колективна форма організації культурно-дозвіллєвої діяльності (2013)
Москвічова Ю. О. - Тематичні напрями й методологія сучасних досліджень регіональної культури України (2013)
Виткалов С. В. - Сфера регіональної культури: теоретико-прикладні питання (2013)
Христюк Ю. С. - Інтеграційна сутність дитячого та громадського середовища як елементів проектної культури (2013)
Авраменко Д. К. - Специфіка образу зовнішньої реклами в контексті художнього образу як частини культури (2013)
Лебедєва К. Д. - Дизайн політичної реклами: сучасний стан і тенденції (2013)
Єфімова М. П. - Інтерактивна дитяча книга в Україні: становлення та перспективи (2013)
Гончарова О. М. - Деякі особливості екскурсійної лекції в художніх музеях (2013)
Чорна К. В. - Інфотеймент та закономірності жанрово-творчих процесів в Україні (2013)
Скляренко Н. В. - Системні ідеї у дизайні: історичний екскурс (2013)
Кукуруза Н. В. - Жанр літературної композиції у ціннісно-естетичному вимірі (2013)
Ігнатова Л. П. - "Фрески у Zaleski" як рецепція салонної культури (2013)
Драбчук Ю. П. - Масова пісня в контексті творчості українських композиторів і виконавців (2013)
Струтинська Ю. В. - Інтер’єр кухні у міському житлі (2013)
Калин Р. Й. - Українська співачка Галина Чорноба у світовому мистецькому просторі (2013)
Зіненко Т. М. - Культурологічна модель симпозіумів художньої кераміки в Україні як явища сучасної культури (2013)
Виткалов В. Г. - Нова спроба реконструкції регіонального культурно-мистецького розвитку країни (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2003)
Terziyan V. - Intelligent "mirror web browsing" vs. pull/push technology (2003)
Маторин С. И. - Новая технология системно-объектного анализа и ее применение для моделирования бизнес-систем (2003)
Москаленко В. В. - Информационная поддержка процесса выбора политики ценообразования коммерческого предприятия, Гнесь О. А. (2003)
Буслик Н. Н. - Системы управления дедуктивными базами данных (2003)
Соболев Ю. В. - Принципы управления переездной сигнализацией с использованием спутниковых систем навигации, Бойник А. Б. (2003)
Тевяшев А. Д. - Модели и методы оптимального стохастического управления режимами функционирования электроэнергетических систем, Тимофеева Т. Б. (2003)
Данилова Е. А. - Выбор предпочтительного варианта восстановления электроснабжения потребителей на базе теории нечетких множеств (2003)
Данилова Е. А. - Усовершенствование методов определения варианта восстановления схемы сети в условиях нечеткости исходной информации (2003)
Говоров Ф. П. - Оптимизация режимов систем электроснабжения городов, Говоров В. Ф., Верещук Б. М. (2003)
Данилейко Н. И. - ОАО "Кременчугский завод дорожных машин". Пятидесятилетний опыт разработки и производства прогрессивного оборудования и систем управления для приготовления асфальтобетонных смесей (2003)
Рыбак Л. А. - Альтернативные системы виброизоляции тяжелонагруженного металлургического оборудования, Смирнов В. П. (2003)
Меркер Э. Э. - Об особенностях дожигания монооксида углерода в кислородных струях системы встречных газовых потоков над зоной продувки сталеплавильной ванны, Карпенко Г. А., Гришин А. А. (2003)
Меркер Э. Э. - Совершенствование процессов плавки и внепечной обработки стали путем применения кислородных зондов, Карпенко Г. А., Гришин А. А. (2003)
Международный конгресс коррозии (2003)
Черняева О. - Влияние ингибиторов коррозии на поглощение водорода алюминием, Эчарри А. (2003)
Международная научно-техническая конференция и выставка "Современные средства автоматизации и компьютерно-интегрированные технологии (2003)
Носков В. И. - Первая международная научно-техническая конференция "Инновационные технологии в современном образовании: состояние и перспективы" (2003)
"Инновационные технологии в гуманитарном вузе". Обзор монографии (2003)
Структура и описание научных проектов и программ (2003)
Титул, зміст (2014)
Маменко Т. П. - Адаптивні модифікації антиоксидантних процесів у озимої пшениці, індуковані саліциловою кислотою в умовах посухи (2014)
Гавриш О. І. - Автоматизована система керування процесом шихтування рядового вугілля на ВЗФ, Ульшин В. О. (2014)
Новацкий А. А. - Управление движением беспилотного четырехвинтового летательного аппарата, Сапсай П. А., Коломийцев П. Е. (2014)
Прісс О. П. - Прогнозування урожайності гарбузових плодових овочів та об'ємів переробки і зберігання (2014)
Шайко-Шайковський О. Г. - Методика розрахункової оцінки міцності вузлів альпіністського спорядження, Никифорчук М. В., Боднар Н. О., Назарак М. С. (2014)
Шишкіна К. М. - Розробка електронного меню для ресторанів (2014)
Давва В. В. - Ідейна політика П.Скоропадського: сучасний стан наукової розробки питання (2014)
Erokhin I. Yu. - Exament de la situation de l'historiographie en ce qui concerne le probleme des cosaques: sur la question de la situation des cosaques dans l'etat (2014)
Акулова Ю. О. - Аналіз діяльності машинобудівних підприємств України (2014)
Бурак І. О. - Переваги та недоліки транзитної та складської форми торгівлі (2014)
Бусарєва Т. Г. - Порівняльна характеристика національних податкових систем України та країн ЄС (2014)
Герасименко Б. О. - Концептуальні підходи до управління ефективністю рекламної діяльності підприємства (2014)
Власюк В. Є. - Оцінка фінансово-економічного стану ПАТ КБ "Приватбанк", Грушко В. І. (2014)
Духновська Л. М. - Проблемні аспекти обліку, аналізу та контролю витрат майбутніх періодів, Юзковець Л. В. (2014)
Ємельянова І. А. - Створення наукового парку як засіб комерціалізації інноваційних розробок в будівництві, Блажко В. В., Смачило В. В. (2014)
Єрмоленко К. В. - Аналіз кредитного портфелю комерційних банків в Україні, Свечкіна А. Л. (2014)
Захаров В. А. - Модель якісного операційного менеджменту на промисловому підприємстві (2014)
Іващенко А. С. - Проблеми обліку дебіторської та кредиторської заборгованості в Україні, Гайдамака О. В., Черевик Н. В. (2014)
Кинева Т. С. - Информационно-аналитическое обеспечение управления воспроизводством биологического капитала (2014)
Літинська В. А. - Мотивація в системі управління інноваційної сфери, Куклюк В. С. (2014)
Лозовський О. М. - Особливості управління підприємством в сучасних ринкових умовах господарювання, Кузьмінська О. О. (2014)
Малкіна Я. Д. - Банківські резерви: економічна сутність, генезис та сучасний стан, Поплюйко А. М. (2014)
Марченко Н. А. - Особливості становлення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Строга В. В. (2014)
Маслак О. О. - Кластеризація національної економіки України та її конкурентоспроможність на світових ринках, Ткаченко К. В. (2014)
Нетеса С. Ю. - Розвиток інноваційної діяльності промислових підприємств у Полтавській області, Залуніна О. М. (2014)
Нєізвєстна О. В. - Співпраця страхових компаній з банками. Монополізація фінансової галузі – нав’язування страховиків банками, Маханько Л. В. (2014)
Окландер М. А. - Перспективи впровадження hr-брендингу та його вплив на імідж компанії, Кудіна А. В. (2014)
Остапенко Т. В. - Виробничий потенціал підприємств АПК: поняття та оцінка (2014)
Перун Н. Я. - Теоретичні аспекти охорони земель з позицій сталого розвитку (2014)
Попова Ю. М. - Сучасні технології ведення бізнесу у міжнародних економічних відносинах, Шинкаренко Р. В., Харченко Т. І. (2014)
Прудніков А. О. - Порівняльний аналіз системи кредитних спілок України, Сполучених Штатів Америки та Канади (2014)
Ракітіна Н. О. - Високі технології як шлях до нового світу бізнесу (2014)
Руліцька К. М. - Регіональні аспекти використання форсайту для прогнозування розвитку вітчизняних аграрних підприємств (2014)
Руссиян Е. А. - Теория и практика управления человеческим капиталом предприятий: зарубежный опыт (2014)
Сербина О. Г. - Інтернет-банкінг: українська практика та світовий досвід, Загузова О. М. (2014)
Сербина О. Г. - Становлення системи фінансового моніторингу в Україні, Минакова К. С. (2014)
Сушкова Е. Е. - Налоговая дисциплина как фактор налоговой безопасности региона (2014)
Шашина М. В. - Розробка стратегії розвитку підприємства, Степаненко Т. А. (2014)
Шира Н.О. - Удосконалення механізму управління кредитним ризиком, Кукса І. М. (2014)
Шишкіна А. В. - Необхідність та можливості використання аналізу чутливості в економічному обгрунтуванні ефективності інвестиційних проектів (2014)
Шубіна С. В. - Проблематика заповнення звіту про рух грошових коштів та шляхи її вирішення, Босих А. Ю. (2014)
Яцина В. В. - Класифікація ризиків аутсорсингу виробництва ромислової продукції (2014)
Титул, содержание (2014)
Кучерук В. Ю. - Розробка статистичних моделей тривалості доїння на доїльних установках з прохідними станками, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І. (2014)
Сухорольський М. А. - Розв’язки рівняння Гельмгольца в комплексних областях, Достойна В. В., Івасик Г. В. (2014)
Михайлова Л. О. - Метод максимально правдоподобной оценки местоположения объектов компактной группы на ПЗС-кадре, Саваневич В. Е., Соковикова Н. С., Безкровный М. М., Хламов С. В., Погорелов А. В. (2014)
Субботин С. А. - Разработка метода цензурирования выборок для построения нейромоделей (2014)
Панкратов А. В. - Разработка эффективных алгоритмов оптимальной упаковки эллипсов, Романова Т. Е., Суббота И. А. (2014)
Чистякова А. А. - Разработка методов анализа неоднородных рядов динамики на основании статистических характеристик (2014)
Щелкалин В. Н. - Гибридные модели и методы прогнозирования временных рядов на основе методов "Гусеница"-SSA и Бокса-Дженкинса (2014)
Єгорова О. В. - Оптимізація замовлення товарів на базі генетичного алгоритму з використанням нечітких штрафних функцій, Пасішний І. О. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2013)
Авраменко Л. В. - Разграничение преемственности в праве с другими смежными понятиями (2013)
Гетьман И. В. - Мыслительная деятельность в правовой герменевтике как квинтэссенция процесса адаптации законодательства Украины к европейскому праву (2013)
Хаустова М. Г. - Проблемы организационно-правового обеспечения гармонизации законодательства Украины с законодательством Европейского Союза (2013)
Пирогова С. И. - Государственно-правовое регулирование деятельности потребительской кооперации Украины в первой половине нэпа (1921 – 1925 гг.) (2013)
Закоморная Е. А. - О некоторых особенностях "конституционных переходов" в постсоциалистических странах Восточной и Северной Европы (2013)
Кагановская Т. Е. - Функции и методы в структуре концептуальной основы правового регулирования кадрового обеспечения государственного управления (2013)
Лялюк А. Ю. - Правовое регулирование вопросов территориальной организации власти в Украине (2013)
Новохатская Я. В. - Общие условия предоставления содержания в браке и после его расторжения (2013)
Исаев А. Н. - Институт дарения: договорная и недоговорная концепции (2013)
Ветухова И. А. - Правовое регулирование нетипичных видов занятости работников в современных условиях (2013)
Гетьман А. П. - Государственно-правовое регулирование экологии городов в Европейском Союзе, Лозо В. И. (2013)
Лисовая Т. В. - Актуальные вопросы правовой охраны земель природно-заповедного фонда, Шарапова С. В. (2013)
Коваленко Л. П. - Проблемы систематизации информационного права и законодательства (2013)
Гродецкий Ю. В. - Понятие неправомерной выгоды в уголовном праве Украины (2013)
Оболенцев В. Ф. - История использования системного метода в исследовании свойств преступности (2013)
Валуйская М. Ю. - Проблемы криминологически значимого влияния на лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы (2013)
Булулуков О. Ю. - Методы принятия тактических решений в уголовном судопроизводстве (2013)
Мусиенко И. И. - Проблемные аспекты оперативно-розыскной деятельности в свете положений Уголовного процессуального кодекса Украины (2013)
Белоус В. В. - Информационные технологии в криминалистике: постановка проблемы (2013)
Шилин Н. А. - Правоохранительные органы как субъекты системы обеспечения национальной безопасности: к проблеме законодательного определения (2013)
Назаров И. В. - Проблематика формирования состава Высшего совета юстиции Украины (2013)
Овчаренко Е. Н. - К вопросу определения служебных прав и обязанностей судьи (2013)
Панченко А. С. - Формирование купеческих гильдий в Российской империи в 1775 − 1785 гг. (2013)
Ночевкина Е. В. - Развитие института ссуды: период Римской империи до современности (2013)
Цувина Т. А. - Мотивированность решений суда и право на суд в гражданском судопроизводстве (2013)
Якимчук С. А. - Законная сила и исполнимость судебного решения (2013)
Яковлев С. Ю. - Кассация в гражданском судопроизводстве: история и современность (2013)
Егорова Т. П. - Органы государственного управления в области охраны лесов по законодательству Украины (2013)
Кулик Н. И. - Принципы правовой охраны земель при осуществлении хозяйственной деятельности (2013)
Олефир А. А. - Правовое обеспечение порядка оценивания предложений участников государственных закупок (2013)
Носко Н. В. - Понятие "организованная группа" в истории развития уголовного права (2013)
Чабаненко Т. В. - О применении предупреждения к лицу, освобожденному от наказания с испытанием, в случае привлечения его к административной ответственности (2013)
Бандурина Я. Ю. - Способы совершения контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов (2013)
Юбилей выдающегося ученого-правоведа, академика НАПрН Украины Вячеслава Ивановича Борисова (2013)
Титул, содержание (2013)
Хаустова М. Г. - Соотношение правовой системы c другими юридическими понятиями (2013)
Гетьман И. В. - Герменевтическая модель Аристотеля: юридическое мышление и теория о суждении (2013)
Гетьман Е. А. - Исполнительная власть и государственное управление: соотношение понятий (2013)
Шеверева В. Е. - Массовые акции в контексте предвыборной агитации (2013)
Кушниренко А. Г. - Актуальные проблемы государственной политики поддержки связей с зарубежными украинцами (2013)
Исаев А. Н. - К вопросу о форме договора дарения (2013)
Наден В. В. - Анализ деления гражданских правоотношений на абсолютные и относительные (2013)
Степанюк А. А. - Принципы правовой политики в международном частном праве (2013)
Щёкин Ю. В. - Объективные признаки международных межправительственных организаций (2013)
Поляков С. Ю. - Функции и принципы организации Вооруженных Сил Украины (2013)
Червякова Е. Б. - Закон Украины "О защите персональных данных": проблемы и пути усовершенствования (2013)
Шевчук А. М. - Административно-правовой режим лицензирования оборота наркотических средств (2013)
Лукашев А. А. - К вопросу о выделении подотраслей в финансовом праве (2013)
Базелюк В. В. - Особенности субъекта преступлений, предусмотренных ст. 298 УК Украины (2013)
Романов М. В. - Законодательство о защите несовершеннолетних от пыток и жестокого обращения (2013)
Автухов К. А. - Совершенствование практики применения и исполнения наказания в виде ареста путем внесения изменений в УК Украины (2013)
Козак В. А. - Уголовная ответственность за незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда: анализ основного состава преступления (2013)
Валуйская М. Ю. - Пенитенциарная антропогогика: ее содержание и роль в позитивном криминологически значимом воздействии на лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы (2013)
Шевчук В. М. - Проблемы реализации тактических операций и формализация уголовного производства (2013)
Москвич Л. Н. - Принцип стабильности судебной системы (2013)
Овсянникова О. О. - Становление и перспективы развития органов судейского самоуправления в Украине (2013)
Овчаренко Е. Н. - Проблемы обжалования решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета юстиции по привлечению судей к юридической ответственности (2013)
Лапкин А. В. - Правовая природа обвинительной речи прокурора и требования к ней (2013)
Штефан В. С. - Проблемные вопросы правового статуса поселка городского типа как административно-территориальной единицы (2013)
Кумановский М. В. - О непосредственном объекте преступления, предусмотренного ст. 2392 УК Украины (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах) (2013)
Изосимова К. С. - Исторический обзор процесса создания учреждений исполнения наказания в виде лишения свободы (2013)
Маршуба М. О. - О состоянии научной разработки проблемы личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника (2013)
Човган В. А. - Стандарты ограничений прав осужденных в практике Европейского суда по правам человека (2013)
Гладий С. В. - Признаки и функции легитимности в контексте функционирования судебной власти (2013)
Игнатенко Ю. Н. - Проблема определения предмета преступного посягательства в сфере незаконного оборота наркотических средств (2013)
Аббакумова Д. В. - Полномочия Комитета министров Совета Европы в соответствии со ст. 46 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (10 вересня 2014 р.) (2014)
Кушнір Р. М. - Моделювання та оптимізація в термомеханіці неоднорідних тіл (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 червня 2014 р.) (2014)
Резніков О. Г. - Про- та антиоксидантна системи і патологічні процеси в організмі людини, Полумбрик О. М., Бальон Я. Г., Полумбрик М.О. (2014)
Чекман І. С. - Оптичні властивості наноматеріалів, Покровський В. О., Савченко Д. С. (2014)
Онопрієнко В. І. - Нобеліана Уппсали (частина ІІ. Лауреати Нобелівської премії миру) (2014)
Прокопенко В. А. - Созидательный потенциал научного открытия, Ковзун И. Г., Ульберг З. Р. (2014)
Дорошенко А. М. - Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини (засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН) (2014)
Гамалія В. М. - Крим в історії, культурі, етнонаціональній та глобальній політиці (рецензія на книгу "Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях", К.: Інститут історії України, 2014), Черевичний Г. С. (2014)
Таньшина А. В. - Незабываемое (к 60-летию научной деятельности академика НАН Украины В.Г. Барьяхтара) (2014)
Карпіловська Є. А. - Відданість мові та мовознавству (до 75-річчя члена-корреспондента НАН України Н.Ф. Клименко) (2014)
60-річчя академіка НАН України І.В. Крівцуна (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Сергієнка (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.П. Куліша (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.А. Дрозда (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В.О. Кочелапа (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С.І. Ляшка (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А.П. Загнітка (2014)
Титул, содержание (2014)
Харитонов А. А. - Разработка схемы для контроля сопротивлений утечек адаптированной к изменениям параметров изоляции сети, Ликаренко А. Г., Мельник О. Е., Ляхова Н. Н. (2014)
Захарченко В. П. - Модель управління ефективністю споживання обсягу електричної енергії аеропортами, Соколова Н. П. (2014)
Тимчук С. А. - Разработка критерия качества подбора коэффициентов регрессии в задачах прогнозирования электропотребления, Катюха И. А. (2014)
Мазуренко О. А. - Порiвняльний аналiз систем децентралiзованого теплопостачання житлових будiвель iз використанням електроенергiї, Климчук О. А., Шраменко О. М., Сичова О. А. (2014)
Лагойда А. І. - Визначення оптимального перехідного процесу в системі антипомпажного регулювання газоперекачувальним агрегатом, Семенцов Г. Н. (2014)
Столярчук П. Г. - Розробка математичної моделі ефективності сонячних перетворювачів, Микийчук М. М., Яцук В. О., Міхалєва М. С., Шпак О. І., Олеськів Т. М. (2014)
Снигирев В. М. - К вопросу исследования условий эксплуатации и внедрения некоторых образцов кабелей в газотурбинных установках АО "МОТОР СИЧ", Афанасьев А. И., Дудник К. В., Куклин А. В. (2014)
Соловей В. В. - Вплив енерго-екологічних факторів на конкурентоздатність водню як моторного палива (в транспортних енергоустановках), Внукова Н. В., Гриценко А. В., Каніло П. М. (2014)
Кулешов Д. К. - Влияние наночастиц TiO2 на энергетическую эффективность холодильных машин, работающих на изобутане (2014)
Добровольская Т. С. - Определение оптимального алгоритма работы оборудования методом динамического программирования (2014)
Сосков А. Г. - Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів, Глєбова М. Л., Сабалаєва Н. О., Форкун Я. Б. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Таций В. Я. - Слово главного редактора (2014)
Таций В. Я. - Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины, Тютюгин В. И., Каплина О. В., Гродецкий Ю. В., Байда А. А. (2014)
Румянцев В. А. - Некоторые вопросы подготовки судебной реформы 1864 года (2014)
Авраменко Л. В. - Значение категорий "сущность", "содержание" и "форма" в формулировании понятия права (2014)
Гетьман И. В. - Трансформации в правовой доктрине: плюрализм методологий, концепция правового общения, правовая герменевтика (2014)
Безрук Т. В. - Двенадцать пунктов бригадира С. Вельяминова – проект реформирования налоговой системы и управленческого аппарата Гетманщины в 1722 – 1727 годах (2014)
Гоцуляк С. Л. - Санитарно-эпидемиологическое законодательство в украинских губерниях в начале ХХ века (2014)
Казак Р. А. - Регламентация функционирования заповедников на основе Закона об охране природы Украинской ССР (1960 – 1970 годы) (2014)
Скрыпнюк А. В. - Права и свободы человека и гражданина: международные стандарты, национальная практика и проблемы их конституционной модернизации в Украине (2014)
Погребняк Н. С. - Информационно-функциональная составляющая системы функций аппарата Верховной Рады Украины как основной показатель его конституционно-правового статуса (2014)
Новак А. Н. - Муниципальная власть в контексте реализации избирательных прав граждан (2014)
Глинянская Е. В. - Экономическая свобода: сущность и состояние в Украине (2014)
Смоляр А. А. - Общественный контроль в сфере местного самоуправления: теория и практика (2014)
Наден В. В. - Элементы правосубъектности в гражданском праве (2014)
Ляшевская Л. И. - Общие условия применения и основания освобождения от ответственности за вред, причиненный при осуществлении самозащиты (2014)
Гетьман А. П. - Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды (2014)
Соколова А. К. - Законодательные предпосылки формирования правовой охраны объектов растительного мира (2014)
Зуев В. А. - Организационно-правовые проблемы обеспечения реализации общественной и производственной экологической политики в сфере обращения с отходами (2014)
Барбашова Н. В. - Проблема банкротства экологически опасных предприятий в контексте устойчивого развития региона (2014)
Дмитрик О. А. - Соотношение закона и подзаконных нормативно-правовых актов при регулировании финансовых отношений (2014)
Борбунюк А. А. - Об определении нормативно-правового акта в административном праве (2014)
Дуженко С. А. - Стадии производства по делам о нарушении таможенных правил (2014)
Козаченко Ю. А. - Вопросы систематизации прав пациента (2014)
Штефан В. С. - Опыт зарубежных государств – членов Европейского Союза в реформировании административно-территориального устройства (2014)
Гальцова В. В. - К проблеме объекта и системы преступлений против семьи, прав и интересов несовершеннолетних (2014)
Крайник Г. С. - Понятие и признаки амнистии в Украине (2014)
Бартман Ю. Д. - Предмет преступления, предусмотренного ст. 203-1 УК Украины, и его признаки (2014)
Гальцова Е. В. - Содержание принципа уважения прав и свобод человека в уголовно-исполнительном законодательстве, исполнении и отбывании наказаний (2014)
Чабаненко Т. В. - Документы, удостоверяющие личность, и их значение для контроля за лицом, освобожденным от отбывания наказания с испытанием (2014)
Човган В. А. - Специфические права осужденных и их обязанности как формы правоограничений (2014)
Різун Н. О. - Концепція використання комп'ютерних технологій для реалізації методологічного підходу підвищення якості навчального процесу, Тараненко Ю. К. (2013)
Михайлова А. Г. - Анализ состояния проблемы формирования профессионально творческих способностей будущих инженеров с помощью акмеологии в теории и практике (2013)
Недвига H. І. - Реалізація освітніх стандартів як педагогічна умова розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів (2013)
Bolshakova М. G. - Developing cultural and motivational components of the linguo-cultural competence (2013)
Палёхина С. В. - Педагогические условия развития социально-профессиональной мобильности будущего учителя иностранного языка в образовательной среде педагогического вуза (2013)
Кузнецова А. Ф. - Эволюционное образование как основа становления культурного человечества (2013)
Кузёма Т. Б. - Педагогическая практика как фактор формирования педагогической культуры будущего учителя иностранного языка (2013)
Сембрат А. Л. - Аналіз особистісно-орієнтованих технологій в системі підготовки майбутніх учителів (2013)
Ковальова Н. С. - Основні домінанти інноваційної діяльності підчас підготовки майбутніх педагогів (2013)
Косянчук С. В. - Особливості формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів (2013)
Василенко Г. В. - Особливості та напрями соціально-педагогічної корекції поведінки важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку (2013)
Абросимова Л. М. - Обучение пунктуации английского научно-технического текста (2013)
Маригодов В. К. - Анализ когнитивной карты системы обучения на основе экспертных оценок (2013)
Головко О. Н. - Система педагогической подготовки студентов инженерно-экологического профиля: практический блок, Лей В. А. (2013)
Строкина С. П. - Формы, методы и функции контроля в процессе обучения истории украинской культуры в техническом вузе (2013)
Журавлева И. В. - Специфика организации и проведения в вузе практических занятий по экономическим дисциплинам (2013)
Зуєнко Н. О. - Аспекти та категорії комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу (2013)
Мусійчук С. М. - Сучасні підходи до формування самоефективності майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2013)
Бабич В. І. - Пошук шляхів формування соціального здоров'я підростаючого покоління в світлі трансформаційних процесів середньої освіти (2013)
Нєчаєва О. В. - Зміст підготовки майбутніх учителів основ здоров'я до статевого виховання підлітків (2013)
Никифоров А. Є. - Спрямованість на виховання здорових школярів та прагнення до особистісної і професійної самореалізації як важливі компоненти соціального здоров'я майбутнього педагога (2013)
Василенко О. М. - Особливості формування громадянських якостей у підлітків в умовах притулку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Маслієва К. С. - Тематичний контроль рівня сформованості мовної компетентності молодших школярів з іноземної мови (2013)
Черепанова С. О. - Гуманітарно-педагогічний потенціал родознавства (2013)
Богинская Ю. В. - Компоненты социально-педагогической поддержки и виды сопровождения студентов с ограниченными возможностями в вузе (2013)
Рокотянская Л. О. - Психолого-педагогический аспект процесса социализации студентов с особыми образовательными потребностями (2013)
Моторная С. Е. - Исследование уровня тревожности старшеклассников как субъективного признака суицидального поведения и его коррекция в процессе образовательной деятельности, Москалец Е. О. (2013)
Емельянов К. Ю. - Социально-психологическая адаптация студентов высшей школы и факторы её коррекции (2013)
Чех Н. В. - Использование разножанровой молодёжной музыки в обучении иностранному языку студентов-первокурсников технических вузов, Нечипорук Т. В. (2013)
Моторная С. Е. - Проектирование содержания раздела "Деловые переговоры" дисциплины "Педагогика и психология высшей школы" для магистров технических специальностей, Тян Н. О. (2013)
Топоркова Ю. А. - Формы и методы гражданского воспитания студенческой молодежи в университетах США (2013)
Culea M. - Education, elitism and the importance of leadership for postcolonial politics in Chinua Achebe's (2013)
Шкарлат Л. П. - Духовно-нравственное воспитание в Симферопольском духовном мужском училище в 1878/1879 учебном году (2013)
Смирнова Т. В. - Опыт Севастопольского национального технического университета по реализации Концепции национального воспитания студенческой молодёжи (2013)
Кувакін С. В. - Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил за новим митним законодавством України (2012)
Ліпинський В. В. - Новації Митного кодексу України в частині притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил (2012)
Лялька А. Б. - Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень: аналіз підходів (2012)
Мазур А. В. - Державна політика у сфері державної митної справи: засоби реалізації за кодифікованим актом (2012)
Оніщик Ю. В. - Фінансово-правові аспекти діяльності митних органів України (2012)
Єрмоленко Д. О. - До питання про форми правового виховання молоді (2012)
Мінченко А. О. - Проблемні аспекти відповідальності залізничного перевізника за прострочення виконання зобов’язання з перевезення пасажирів (2012)
Гмирко В. П. - Засада належної процедури головного доказового провадження як елемент способу діяльності доказування у кримінальному процесі (2012)
Давлатов Ш. Б. - Позбавлення права обіймати певні посади або провадити певну діяльність як додатковий вид покарання (2012)
Карнаухов О. В. - Криміналістична характеристика контрабанди, її місце в криміналістичному забезпеченні розслідування кримінальних правопорушень (2012)
Коросташова І. М. - Боротьба проти контрафакції лікарських засобів в Україні (питання нормативно-правового забезпечення: кримінальне законодавство та законодавство з питань інтелектуальної власності) (2012)
Кунєв Ю. Д. - Правоохоронна діяльність митної служби: теоретичні аспекти, Кунєва З. Ю. (2012)
Мороз Д. О. - Характеристика правоохоронного органу як спеціального суб’єкта інформаційних правовідносин (на прикладі підрозділів податкової міліції) (2012)
Обшалов С. В. - Правова регламентація оперативно-розшукового забезпечення кримінального судочинства (2012)
Чаплинська Ю. А. - Підготовка до допиту як необхідна умова якісного проведення слідчої дії (2012)
Головійчук Л. Т. - Зв’язок митних злочинів з відмиванням "брудних” грошей та іншими економічними злочинами (2012)
Іщенко Д. А. - Тенденції розвитку наукових колективів та наукових шкіл (2012)
Коваленко О. А. - Боротьба з корупцією в митних органах (2012)
Корольов В. О. - Шляхи вдосконалення запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон України (2012)
Корольов Ю. О. - Провадження у справах про адміністративні правопорушення як різновид адміністративного процесу (2012)
Кривонос М. В. - Криміналістична класифікація злочинів як наукова основа застосування спеціальних знань у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2012)
Кулик І. Я. - Криміналістична характеристика транснаціональних злочинних угруповань (2012)
Риб’янець С. А. - Особливості проведення слідчого огляду за фактом передачі неповнолітнім свідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (2012)
Савенко С. А. - Оперативно-розшукове забезпечення судового розгляду: організаційно-тактичний аспект (2012)
Халковський О. М. - Чинники виникнення та поширення корупції (2012)
Хоменко Н. А. - Контрабанда зброї, бойових припасів та вибухових речовин як фактор загрози національній безпеці України у сфері її економічних інтересів (2012)
Титул, содержание (2014)
Фесенко Т. Г. - Клієнтоцентризм в управлінні комунікаціями проектів (на прикладі житлового будівництва), Мінаєв Д. М. (2014)
Турпак С. М. - Розробка мікрологістичної системи доставки готової продукції металургійних підприємств залізничним транспортом, Грицай С. В., Острогляд О. О. (2014)
Кочергина C. С. - Метод решения задачи автоматизированного формирования оптимального варианта состава изделия, Шевченко И. В. (2014)
Грицай С. В. - Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах, Трушевський В. Е., Никифоровський Д. А. (2014)
Ковцур К. Г. - Резервування провізних можливостей парку автомобілів за рахунок кількісного збільшення (2014)
Данилкович А. Г. - Вибір номенклатури показників якості гідрофобізованого хутряного велюру експертним методом, Хлєбнікова Н. Б., Омельченко Н. В. (2014)
Чернега Ю. С. - Разработка модели деятельности инженера по охране труда с использованием цепей Маркова, Гогунский В. Д. (2014)
Соколова Н. А. - Исследование свойств информационной модели управления экономическим развитием региона на основе программно-целевого метода, Райко Г. А., Данилец Е. В. (2014)
Зубачик Р. М. - Дослідження ефективності критеріїв впровадження спеціальних смуг для автобусів з використанням VISUM (2014)
Аль-Рефаи В. А. - Разработка математической модели конкурентных процессов, Наумейко И. В. (2014)
Слесаренко А. П. - Разработка аналитических моделей оптимизации запасов информационной системы логистики предприятия, Несторенко А. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Лозинська Т. М. - До проблеми вживання термінів "інститут" і "інституція" в контексті інституціонального аналізу (2014)
Синюченко М. І. - Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання (2014)
Івашина О. Ф. - Інституціональне середовище економічної модернізації (2014)
Пайманова В. А. - Інституційний дизайн ринку капіталів як економічна категорія (2014)
Джалілов О. О. - Основні проблеми інтеграції економічної системи України у світовий економічний простір (2014)
Бусарєв Д. В. - Відновлювальна енергетика – важливий напрям структурної диверсифікації світового енергоринку (2014)
Макарова В. В. - Іноземна допомога США: зміна пріоритетів і сучасний стан (2014)
Марченко І. С. - Чинники трансформації моделей зовнішньоекономічної діяльності країн в умовах глобалізації (2014)
Кот О. В. - ТПП у формуванні конкурентоспроможності підприємств в умовах інтеграції міжнародного бізнес-середовища, Кравченко К. Є. (2014)
Высочин И. В. - Развитие внутреннего рынка как основа восстановления устойчивости экономики Украины, Богославец Г. Н., Трубей О. Н. (2014)
Копосов Г. А. - Организационно-экономический механизм повышения эффективности использования восполняемых источников энергии, Михайлик С. В. (2014)
Брановицький В. В. - Корпоративний конфлікт як невід’ємна складова ринкових взаємовідносин (2014)
Благун І. С. - Моделювання зв’язків сектора МСП та іноземних інвестицій із працевлаштуванням та економічним зростанням у регіонах, Квасній З. В. (2014)
Корогодова О. О. - Напрями інвестиційної активності транснаціональних компаній, Балаба Я. О., Сорокін І. І. (2014)
Кубарева І. В. - Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства: сутність, особливості формування та засади функціонування (2014)
Одінцова Т. М. - Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів української економіки (2014)
Маслак О. О. - Безпека інноваційного розвитку промисловості як складова національної безпеки країни (2014)
Конащук В. Л. - Временной фактор в системе управления результативностью инновационной стратегии функционирования предприятия, Кромская Л. А. (2014)
Амєт-Устаєва Д. М. - Управління інноваційним розвитком підприємств туристичного бізнесу (2014)
Ткаченко С. А. - Аподиктичне цілеспрямоване уявлення функціонування підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації з точки зору інваріанта поведінки, що відображає ціль підсистеми управління (2014)
Одінцов О. М. - Управління диверсифікацією аграрного виробництва на основі економіко-математичного моделювання (2014)
Хан Т. Ф. - Управління енергозбереженням на машинобудівних підприємствах в умовах їх недостатнього фінансування (2014)
Голіков І. В. - Теоретичні засади економічної безпеки транспортної галузі (2014)
Krylenko V. I. - The Assessment of Risks and Threats Faced by the Agricultural Component of Agrarian Sector of Ukrainian Economy (2014)
Попова М. М. - Сучасний стан виноградарства і виноробства України та роль її окремих регіонів у розвитку галузі (2014)
Борисовський Д. В. - Організаційно-економічний механізм активізації сільськогосподарського підприємництва (2014)
Мартинчик О. А. - Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2014)
Жупаненко А. В. - Економічна сутність рекреаційного споживання ресурсів природно-заповідного фонду (2014)
Виноходова С. Г. - Сучасні інструменти пенсійного забезпечення: компаративний аналіз споживчого сприйняття, Долгова О. О. (2014)
Іщенко Т. М. - Удосконалення методичного інструментарію альтернативних механізмів реалізації житлових програм: теоретичні та прикладні аспекти державно-приватного партнерства (2014)
Ткач О. А. - Заробітна плата як основний елемент системи мотивації: сучасний стан і тенденції в Україні (2014)
Кісь О. П. - Інституціональний розвиток сфери публічного адміністрування галузі туризму в Харкові (2014)
Шиманська В. В. - Демаркація алгоритму формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України замкненого типу (2014)
Алєксєєв І. В. - Соціально-економічні передумови та наслідки туристичної діяльності, Трусова Т. С. (2014)
Стойка В. О. - Роль туристичної галузі в забезпеченні розширеного економічного відтворення економіки України (2014)
Яхина Т. Р. - Стресс-тестирование как метод прогнозирования и оценки финансовых рисков торгового предприятия, Фощан В. В. (2014)
Захаркін О. О. - Фактори формування вартості в контексті вартісно-орієнтованого підходу управління підприємством (2014)
Кондрич В. І. - Класифікація витрат у виноробстві: проблеми й перспективи розвитку (2014)
Бруханський Р. Ф. - Система стратегічного фінансового обліку: аналіз сучасного стану і перспективи розвитку (2014)
Рожелюк В. М. - Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визначальний чинник його організації (2014)
Максімова В. Ф. - Перспективи вдосконалення облікової системи в бюджетних установах (2014)
Лукин В. А. - Системный подход к исследованию учетных проблем, Москаленко Е. В. (2014)
Папаіка О. О. - Капітал банків у контексті вимог міжнародних стандартів Базель-III: перспективи для України, Косова Е. В. (2014)
Барилюк І. В. - Еволюція системи монетарного регулювання у країнах ЄС, Пайтра Н. Г. (2014)
Коляда Т. А. - Ґенеза методологічних засад бюджетного прогнозування (2014)
Легкоступ І. І. - Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку, Кацуба К. В. (2014)
Кононенко О. Т. - Варіант методики розрахунку WACC для банківських установ України (2014)
Орлова В. О. - Методика оптимізації податкового навантаження в системі управління банком, Козак Г. О. (2014)
Сибірянська Ю. В. - Нова модель податкової системи України: перерозподіл податкового навантаження, Кондратенко М. Б. (2014)
Сомова В. В. - Аналіз рівномірності розподілу податкового навантаження на фізичних осіб (2014)
Солодовнік О. О. - Удосконалення механізму фінансування інфраструктурних проектів шляхом випуску інфраструктурних облігацій, Докуніна К. І. (2014)
Мусій Я. М. - Умови регулювання процесів злиття і поглинання в контексті забезпечення конкурентоспроможності банківського сектора України (2014)
Набока Т. С. - Проблематика оцінювання виконання бюджетних програм в Україні (2014)
Белікова Т. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні, Лубянникова В. В., Хіжняк О. С. (2014)
Скіцько В. І. - Електронна логістика як складова сучасного бізнесу (2014)
Козик В. В. - Виявлення ризиків і загроз машинобудівного підприємства, що перебуває у стані кризи, Масюк В. М. (2014)
Король С. Я. - Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування (2014)
Бойко Т. Л. - Ризики в управлінні інтелектуальним потенціалом (2014)
Лобазов С. М. - Аналіз стану кадрової безпеки промислових підприємств (2014)
Погребняк А. Ю. - Порівняльний аналіз методик оцінки ймовірності банкрутства в системі антикризового управління на підприємстві (2014)
Польова В. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок оптимізації кадрового складу (2014)
Олексів І. Б. - Формування методу оцінювання ефективності впровадження організаційних змін у систему управління підприємством, Лісович Т. Ю. (2014)
Шиманська Л. М. - Побудова системи механізмів реалізації завдань стратегічного розвитку підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Збаржевецька Л. Д. - Моделювання мотиваційної поведінки суб’єктів регламентованої і творчої праці (2014)
Бойко М. М. - Система ціннісних орієнтирів, норм і правил соціально-трудових відносин як основа соціального капіталу сфери послуг (2014)
Варцаба В. І. - Футуристичний маркетинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності банку, Огородник В. О., Дюлай Є. В. (2014)
Яковенко Т. І. - Система маркетингової інформації як умова забезпечення ефективної маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі, Педченко Н. С. (2014)
Мокіна С. М. - Моделі формування бренда роботодавця (2014)
Карпов В. В. - Українські комбатанські видання у дослідженні проблем військової символіки України (2014)
Пристай Г. І. - Формування культурно-мистецького середовища в бібліотеці (на матеріалі Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка) (2014)
Гордієнко Г. В. - Іконічний імператив документування управлінської інформації: творення через подібність знакових дій (2014)
Дроздова О. В. - Термінологічні проблеми торговельної документації (2014)
Зоряна А. М. - Функції перекладу як об’єкта документознавчих досліджень (2014)
Климчук Л. В. - Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз (2014)
Литвин С. Х. - Міжнародна правова база захисту культурної спадщини України в умовах військового конфлікту (2014)
Литвинська С. В. - Підготовка фахівців із керування документаційними процесами в органах виконавчої влади України (2014)
Свердлик З. М. - Порядок проведення засідань органів міського самоврядування наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Київської міської думи) (2014)
Спринсян В. Г. - Передумови підготовки фахівців з документаційного менеджменту у вищих навчальних закладах України (2014)
Тур О. М. - Суфіксальний спосіб творення термінів документознавства (2014)
Добровольська В. В. - Теоретико-методологічний аналіз системи управління документацією (2014)
Юрченко В. О. - Історія функціонування й організація діловодства ґродських установ Галичини у ХV – ХVІІІ століттях (2014)
Григор’єв В. І. - Деякі аспекти інформаційного забезпечення державного управління в сучасних умовах (2014)
Збанацька А. О. - Переклад як вид документної інформації та засіб комунікації (2014)
Красоткін О. В. - Організація електронного документообігу на прикладі операційз депозитними та поточними рахунками фізичних осіб АТ "ОТП Банк" в автоматизованій системі "RETAIL" (2014)
Федотова О. О. - Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) (2014)
Шкарлат І. В. - Веб-сайт вищого навчального закладу як джерело інформації, Заєць Н. М., Йовенко С. М. (2014)
Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Маслов В. А. - Методологические особенности магнетизирующей обработки дисперсных железографитовых отходов, Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2012)
Харлашин П. С. - Кинетические особенности растворения твёрдых тел в жидком расплаве, Бакст В. Я., Бендич А. В. (2012)
Харлашин П. С. - Разработка новых составов шлакообразующих смесей для защиты металла во время непрерывной разливки стали, Левицкая Т. А. (2012)
Русских В. П. - Анализ влияния восстановимости железорудной шихты на показатели доменной плавки, Семаков В. В. (2012)
Русских В. П. - Исследования влияния степени восстановления агломерата на его температурный интервал размягчения, Липунов С. А. (2012)
Плотніков В. В. - Інтенсифікація агломераційного процесу за рахунок вдосконалення технології комбінованого огрудкування і завантаження шихти, Саітгареєв Л. Н. (2012)
Новохатский А. М. - Потеря полезного объема горна доменной печи, Диментьев А. О., Карпов А. В., Михайлюк Г. Д. (2012)
Скребцов А. М. - Содержание оксидных неметаллических включений в стали в зависимости от агрегата её выплавки, Кузьмин Ю. Д., Терзи В. В., Качиков А. С., Секачёв А. О. (2012)
Бондарь В. И. - Исследование окисленности расплава в кислородных конвертерах с целью контроля его состава и момента окончания продувки, Костыря И. Н., Малов М. М. (2012)
Бондарь В. И. - Исследование влияния мышьяка на коррозионную стойкость сплавов на основе железа в морской воде, Харлашин П. С. (2012)
Сущенко А. В. - Организация охлаждения засопловых зон наконечников кислородных фурм верхнего дутья, Чернятевич А. Г., Гриценко А. С. (2012)
Анищенко А. С. - Новые металлургические технологии ГВУЗ "ПГТУ" и УкрГосНИИКМ "Прометей" (2012)
Бурко В. А. - Особенности проектирования и реализации ресурсосберегающих технологий штамповки поковок прямоугольных и круглых в плане (2012)
Чейлях А. П. - Влияние закалки на структуру, состав метастабильного остаточного аустенита и абразивную износостойкость цементованных конструкционных сталей, Рябикина М. А., Караваева Н. Е. (2012)
Вакуленко І. О. - Оцінка ступеня зниження твердості холодно деформованої вуглецевої сталі після електричної імпульсної обробки, Пройдак С. В., Надеждін Ю. Л. (2012)
Троцан А. И. - Исследование причин образования поверхностных дефектов рельсов, Каверинский В. В., Носоченко А. О., Кошулэ И. М. (2012)
Иващенко В. Ю. - Влияние ТЦО на стойкость против термической усталости стали 50ХН (2012)
Иващенко В. Ю. - Влияние ТЦО на удаление водорода из поверхностных слоев стальных изделий (2012)
Серенко А. Н. - Разработка кинематической схемы и исследование процесса управляемого механического переноса при наплавке ленточным электродом, Лаврова Е. В., Иванов В. П., Серенко В. А. (2012)
Размышляев А. Д. - О строении поперечного магнитного поля, генерируемого устройствами ввода применительно к дуговой сварке и наплавке, Миронова М. В., Ярмонов С. В. (2012)
Чигарев В. В. - Выбор флюсов для наплавки хромомарганцевых сталей, Малинов В. Л., Зусин А. М. (2012)
Миронова М. В. - Влияние индукции продольного магнитного поля на проплавление основного металла при дуговой наплавке (2012)
Малинов В. Л. - Износостойкость наплавленного металла с метастабильным аустенитом при абразивном и ударно-абразивном воздействии (2012)
Ковалевский А. И. - Разработка математической модели преобразователя электрических колебаний в механические с целью оптимизации геометрических параметров механического контура, Носовский Б. И. (2012)
Туник А. Ю. - Структурные особенности антифрикционных покрытий с добавками твердых смазок, полученных различными методами напыления (2012)
Григоренко С. Г. - Структурные особенности сварных соединений контактной стыковой сварки оплавлением стали 10Г2ФБ, полученных в различных термодеформационных условиях (2012)
Андилахай А. А. - Теоретические и экспериментальные исследования производительности абразивной обработки деталей затопленными струями (2012)
Иванов И. Е. - Теоретическое и экспериментальное определение технологических возможностей процессов шлифования и точения (2012)
Рассохин Д. А. - Об экономической эффективности локального легирования отливок, Чигарев В. В., Лоза А. В., Шишкин В. В. (2012)
Лоза О. А. - Вимушені коливання ротора на пружних опорах, Карпенко Т. М., Тиненік О. Р. (2012)
Сагиров Ю. Г. - Уточненный метод анализа напряженно-деформированного состояния башенной цилиндрической колонны портального крана (2012)
Лоза Е. А. - Оценка напряженного состояния дисков пил горячей резки проката (2012)
Гаврилов Ф. А. - Некоторые аспекты замены системы главного привода генератор - двигатель на тиристорный преобразователь двигатель или преобразователь частоты – асинхронный двигатель на стане холодного проката, Коляда Л. И., Цыбуля В. В. (2012)
Зайцев В. С. - К выбору способа определения места несанкционированного отбора электроэнергии, Черевко Е. А., Добровольская Л. А. (2012)
Кобыш Е. И. - Компьютерная модель работы доменного воздухонагревателя, Симкин А. И., Койфман А. А. (2012)
Парунакян В. Э. - Методика оценки и анализа пропускной способности технических устройств грузовой станции металлургического предприятия, Бойко В. А., Аксёнов М. Л. (2012)
Аксёнов М. Л. - Комплексная модель системы транспортного обслуживания металлургического предприятия (2012)
Шавкун В. В. - Уменьшение дренажных стоков с полигона твердых бытовых отходов, Капустин А. Е. (2012)
Шавкун В. В. - Методы исследования полигона твердых бытовых отходов, Капустин А. Е. (2012)
До уваги авторів (2012)
Степанов Ю. М. - Болезни поджелудочной железы как одна из ведущих проблем гастроэнтерологии и абдоминальной хирургии (современная эпидемиология), Гравировская Н. Г., Скирда И. Ю., Петишко О. П. (2014)
Міщук В. Г. - Стан моторно-евакуаторної функції шлунка за даними 13С-октаноєвого дихального тесту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Бойчук В. Б., Вишиванюк В. Ю. (2014)
Гавриш І. М. - Нові можливості корекції печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки (2014)
Динник О. Б. - Жорсткість печінки за даними зсувнохвильової еластографії у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від активності процесу НАЖХП, Михальчишин Г. П., Кобиляк Н. М., Боднар П. М. (2014)
Журавлева Л. В. - Роль нарушений биоэлементного обмена при неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диабетом 2-го типа, Лахно О. В., Цивенко О. И., Журавлева А. К., Горюшко Ю. А. (2014)
Івачевська В. В. - Оцінка якості життя пацієнтів із поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та стабільними формами ішемічної хвороби серця, Чопей І. В. (2014)
Свінціцький А. С. - Зміни реологічних властивостей жовчі у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з гіперурикемією, Козак Н. П., Барабанчик О. В. (2014)
Ратчик В. М. - Кисты поджелудочной железы: современные представления о патагенезе, диагностике и лечебно-диагностической тактике, Шевелев В. В., Орловский Д. В. (2014)
Русин В. І. - Діагностичні можливості 13С-змішаного тригліцеридного дихального тесту у хворих після холецистектомії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2014)
Христич Т. М. - Ліпідний спектр крові при хронічному панкреатиті за коморбідності з ішемічною хворобою серця: можливості корекції (2014)
Чубенко С. С. - Болезни органов пищеварения и патология позвоночника, Гайдуков В. О., Чубенко Д. С. (2014)
Antonio Craxí - Реальные итоги терапии у пациентов с хроническим гепатитом С: первичные результаты исследования PROBE, Felice Piccinino, Alessia Ciancio, Claudio Iannacone, Barbara Deodato, Caterina Golotta, Antonio Ascione (2014)
Анохина Г. А. - Инсулинорезистентность, ее роль в развитии неалкогольной жировой болезни печени у больных с метаболическим синдромом, пути коррекции, Харченко В. В., Коруля И. А., Якубовская И. А. (2014)
Решетілов Ю. І. - Особливості лікувального харчування хворих на артеріальну гіпертензію, Богослав Т. В., Кузнєцова Л. П. (2014)
Савустьяненко А. В. - Ферментные препараты поджелудочной железы без кишечнорастворимой оболочки: используются ли они сегодня? (2014)
Степанов Ю. М. - Здорова сучасна людина: сьогодення та майбутнє, Птушкіна Д. О. (2014)
Ткач С. М. - Функциональная диспепсия и хронический гастрит: сходство и различия (2014)
2 научная сессия Института гастроэнтерологии НАМН Украины "Новейшие технологии в клинической и теоретической гастроэнтерологии" (2014)
Гапонов В. В. - Нащадок отамана, Шевцова З. И. (2014)
У 2014 році Інституту гастроентерології НАМН України — 50 років! Відділення захворювань кишечника (2014)
Від редакційної колегії (2013)
Бойко А. - Концептуальні основи особистісно-соціального виховання (2013)
Хоменко А. - Суб'єктивність як провідний принцип виховання особистості (2013)
Погребняк В. - Методолого-теоретичні засади виховання демократичної громадянськості в Канаді (2013)
Цина А. - Сучасний стан нормативно-правової бази з питань охорони праці в галузі освіти, Цина В. (2013)
Кальнік О. - Традиційні та інноваційні методи контролю навчальних досягнень із гуманітарних дисциплін (2013)
Степура Ю. - Психолого-педагогічний потенціал шкільного середовища у соціальному вихованні молодших школярів (2013)
Зубань В. - Гончарне мистецтво як засіб виховання художнього смаку учнів (2013)
Пономаренко Т. - Особливості розвитку управлінської культури керівників дошкільної освіти (2013)
Тарарак Н. - Особливості формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю (2013)
Кравченко І. - Планування та здійснення виховної роботи у вищому навчальному закладі (2013)
Казачінер О. - Підготовка вчителів до здійснення коригувальної діяльності на уроках іноземної мови (2013)
Червінко Є. - Зміст понять "Переклад" та "Усний послідовний переклад" як об'єктів навчання майбутніх перекладачів (2013)
Тищенко Т. - Андрагогічна детермінованість процесу самовдосконалення майбутніх педагогів, Пічка О. (2013)
Тупченко В. - Досвід виховання художнього інтересу студентів на заняттях із іноземної мови (2013)
Дзюба Я. - Недоліки підготовки вчителя освітньої галузі "Технології" до роботи в сільській школі (2013)
Семеновська Л. - Реалізація ідеї політехнізму у вітчизняній шкільній освіті ХХ століття: історіографічний аналіз (2013)
Лутфуллін В. - Боротьба послідовників Штурма Й. і Коменського Я. А. в історії шкільної освіти (2013)
Ільченко О. - Прогностичні тенденції розвитку жіночої благодійності минулого в освіті ХХІ століття (2013)
Голубнича Л. - Особливості розвитку вітчизняної дидактики в другій половині ХХ століття (2013)
Барна Л. - Особливості підготовки вчителів біології в Україні після другої світової війни (1944-45рр. - кінець 50-х років ХХ ст. (2013)
Пусепліна Н. - Становлення і розвиток освітньо-виховної діяльності музеїв навчальних закладів (2013)
Мокляк В. - Основні передумови виникнення студенських самоврядних організацій університетів України (ХІХ - поч. ХХ ст.) (2013)
Фазан Т. - Виховання дітей на основі спадщини великих подвижників православ'я (2013)
Бойко А. - Усеукраїнська науково-практична конференція "Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні" у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка В.Г., Ільченко О. (2013)
Наші автори (2013)
Вихідні дані (2013)
Вороненко Ю. В. - Аналіз роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за 2013 рік (2014)
Вороненко Ю. В. - Кадровий склад академії та завдання щодо покращення кадрової роботи, Зозуля І. С., Бригинець Д. Д., Гош Р. І., Себрюк С. Л., Смаглюк О. Є. (2014)
Бондаренко Ю. І. - Клініко-морфологічна характеристика флебосклерозу при застосуванні пінної склерооблітерації у лікуванні варикозної хвороби, Тітова Ю. П. (2014)
Зозуля А. І. - Сучасні можливості хірургічного лікування судинної патології головного мозку (2014)
Коваленко О. М. - Інфузійна терапія при термоінгаляційному ураженні (2014)
Льовкін О. А. - Алгоритм надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних станах на догоспітальному етапі, Серіков К. В., Голдовський Б. М. (2014)
Паламарчук В. І. - Міні-флебектомія проти операції Нарата, Бондаренко Ю. І., Крестянов М. Ю., Мялковський Д. С., Потявін А. Л. (2014)
Петренко О. М. - Можливості ультра звукової кавітації у місцевому лікуванні гнійно-некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи, Безродний Б. Г., Приступюк М. О. (2014)
Пінчук В. Д. - Аналіз ефективності збільшувальної мамопластики у віддаленому періоді спостереження (2014)
Радзіховський А. П. - Особливості перебігу ранового процесу в керованому абактеріальному середовищі, створюваного УБЛ-001-АМС, Біляєва О. О., Мироненко О. І., Вільгаш А. М., Тернавський О. П. (2014)
Слонецький Б. І. - Особливості профілактики інтраабдомінального первинного злукоутворення, Тутченко М. І., Довженко О. Д., Максименко М. В., Коцюбенко В. О., Вербицький І. В. (2014)
Вітовський Р. М. - Незвичайний випадок рецидивування міксоми серця, Ісаєнко В. В., Білинський Е. О., Захарова В. П., Піщурін О. А., Парацій О. З., Яковенко І. Г. (2014)
Сморжевський В. Й. - Вплив трансплантації стовбурових клітин на прояви серцевої недостатності та внутрішньосерцеву гемодинаміку. Перший досвід, Якушев А. В., Доманський Т. М. (2014)
Якушев А. В. - Аналіз якості життя при лікуванні пацієнтів і зниженою скоротливою здатністю міокарда (2014)
Виваль М. Б. - Вплив вторинної геморагічної прогресії вогнища забою на клінічний перебіг черепно-мозкової травми середнього та важкого ступеню (2014)
Глоба М. В. - Предиктори розвитку симптомного церебрального вазоспазму у хворих з аневризматичним субарахноїдальним крововиливом (2014)
Гончарук О. М. - Клініко-діагностичне значення електроенцефалографії при крововиливах в задню черепну яму (2014)
Грязов А. Б. - Анализ выживаемости и прогностических факторов при радиохирургическом лечении на линаке метастазов в головной мозг меланомы кожи, Земскова О. В. (2014)
Гудим М. С. - Хірургічне лікування пухлин краніоорбітальної локалі ації та очниці, Обливач А. А. (2014)
Железко О. В. - Особливості відновного лікування хворих, що перенесли операцію невротизації лицьового нерва, Жданова В. М. (2014)
Конотопчик С. В. - Эндоваскулярное лечение церебральных мешотчатых аневризм с применением стент-ассистирующей техники (2014)
Лісяний О. М. - Вікові та статеві особливості вмісту стовбурових пухлинних клітин в медуллобластомах (2014)
Муравський А. В. - Клініко-нейровізуалізаційні особливості повторних черепно-мозкових травм у боксерів (2014)
Рибальченко С. В. - Аналіз якості життя хворих гліомами головного мозку супратенторіальної локалізації після хіміо-променевої терапії (2014)
Сичинава В. Г. - Техника выполнения эпидуральной инъекции в шейном отделе позвоночника с использованием флюороскопического контроля (2014)
Тиш І. І. - Сучасні тенденції хірургічного лікування хворих поєднаними оклюзійно-стенотичними ураженнями сонних та коронарних артерії атеросклеротичного генезу, Цімейко О. А. (2014)
Чебанюк С. В. - Можливості ендоваскулярних втручань при хронічному порушенні мозкового кровообігу, Сидоренко О. Ф., Гур’янов Б. М. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського