Денисюк В. П. - Метод лінійного підсумовування тригонометричних рядів Фур’є (2012)
Дудкін М. Є. - Спектральні властивості сингулярно збурених qs-нормальних операторів (2012)
Жураковський Б. М. - Властивості періодограмних оцінок параметрів гармонічного коливання в моделях регресії з сильнозалежним шумом, Іванов О. В. (2012)
Ільєнко А. Б. - Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для інтегралів від дробових процесів (2012)
Капустян В. О. - Умови існування і єдиності розв’язку параболо-гіперболічного рівняння з нелокальними крайовими умовами, Пишнограєв І. О. (2012)
Качановський М. О. - Стохастичний інтеграл і стохастична похідна, що пов’язані з процесом Леві (2012)
Кириченко А. А. - Структура набору ортопроекторів, пов’язаних з циклом і антеною, Стрілець О. В. (2012)
Копець М. М. - Інтегрування системи лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними першого порядку (2012)
Лазаренко С. В. - Аналіз логістичного антисипаційного рівняння із сильною антисипацією, Макаренко О. С. (2012)
Руновська М. К. - Збіжність рядів слабко- і сильнозалежних гауссових марковських послідовностей (2012)
Скуратовський Р. В. - Фрактальна рекурсивна функція гіперекспоненційного зростання (2012)
Ясінський В. В. - Наближений розв’язок однієї нескінченновимірної задачі оптимальної стабілізації з неавтономними збуреннями в коефіцієнтах, Капустян О. А. (2012)
Береза О. Ю. - Розрахунок енергії хімічного зв’язку фаз, що містять бор у сплавах системи Fе–B–C, Філоненко Н. Ю., Баскевич О. С. (2012)
Горобець Г. - Гетерогенний стан електроліту при травленні сталевої кулі в магнітному полі (2012)
Горшков В. М. - Стабілізація рівня сигналу в атмосферних оптичних лініях зв’язку за використання комбінованого лазерного променя, Тороус С. В. (2012)
Джежеря Ю. І. - Стаціонарні хвилі намагніченості, обумовлені магнітостатичною взаємодією, у феромагнітних плівках з легкоосьовою анізотропією, Демішев К. О., Кузь О. П., Дереча Д. О. (2012)
Лук’янов П .В. - Модель сферичного компактного вихору (2012)
Лук’янов Петро В. - Вплив форми, кривизни поперечного перерізу лопаті ротора на параметри шуму обертання (2012)
Решетняк С. О. - Відбиття поверхневих спінових хвиль від межі одновісного і двохосьового феромагнетиків у планарному магнітному полі, Настенко М. Ю. (2012)
Юдін А. С. - Реконструкція адронних струменів з використанням кластерних алгоритмів і сучасних статистичних методів аналізу даних у фізиці високих енергій, Богорош О. Т., Воронов С. О. (2012)
Bunin S. G. - Retransmission Method of Impulse Ultrawideband Signals in Ad-Hoc Networks, Plotnyk K. O., Voitenko Iu. Iu. (2012)
Денбновецький С. В. - Моделювання вольт-амперних характеристик тріодних технологічних джерел електронів високовольтного тліючого розряду, Мельник І. В., Мельник В. Г., Тугай С. Б. (2012)
Коваль В. М. - Тонкоплівкові сонячні елементи на основі нанокристалічного кремнію, Богдан О. В., Іващук А. В., Якименко Ю. І. (2012)
Найденко В. І. - Дослідження характеристик L-подібного і крос-хвилеводу варіаційним методом, Постульга О. С. (2012)
Тіхонов В. І. - Тензорна модель буферизації портів цифрового комутатора (2012)
Кузьменко І. М. - Експериментальне вивчення особливостей руху плівки води в структурі сітки, Крячок О. С. (2012)
Михайленко В. С. - Синтез нейромережевої системи автоматичного регулювання рівня води в барабані котла енергоблока ТЕС, Харченко Р. Ю. (2012)
Соруш А. - Нестабильность амплитудно-частотной характеристики высоковольтного делителя напряжения, обусловленная неидентичностью элементов его высоковольтного плеча, Бржезицкий В. А. (2012)
Бідюк П. І. - Модифікація і застосування моделі стохастичної волатильності, Коновалюк М. М. (2012)
Дичка І. А. - Апаратна реалізація процедур множення і ділення багаточленів у скінченних полях, Голуб В. І., Онай М. В. (2012)
Романенко В. Д. - Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу євро/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією, Реутов О. А. (2012)
Романюк В. В. - Критерій усунення однопараметричної модельної невизначеності з принципом гарантовано мінімальних абсолютних втрат і середнім арифметичним (2012)
Волкова Г. І. - Температурна залежність механічних властивостей евтектичних (а-Al + Mg2Si) сплавів, Даниленко В. І., Коржова Н. П., Легка Т. М., Подрезов Ю. М. (2012)
Макогон Ю. М. - Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/ SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О. П., Вербицька Т.І., Владимирський І.А. (2012)
Чернега Д. Ф. - Сучасний стан виробничих потужностей металургійної галузі України, Нещадим В. М., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2012)
Збруцький О. В. - Точність навігаційної системи для автоматичної посадки безпілотного літака, Бурнашев В. В. (2012)
Колобродов В. Г. - Визначення узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів, Тимчик Г. С., Нгуєн К. А. (2012)
Котовський В. Й. - Визначення й аналіз метрологічних характеристик сенсора кисню, Івченко П. О., Ройтман Е. М., Довженко О. П. (2012)
Кучеренко О. К. - Ахроматизація та атермалізація об’єктивів інфрачервоної техніки, Муравйов О. В., Тягур В. М. (2012)
Барбаш В. А. - Ресурсозберігаючі технології перероблення стебел міскантуса, Зінченко В. О., Трембус І. В. (2012)
Годинчук Н. В. - Дослідження властивостей акрилових гідрогелів як матеріалів для штучних ґрунтів, Ніковська Г. М., Керносенко Л. О., Самченко Ю. М. (2012)
Громадська Л. І. - Новий аніонообмінний матеріал на основі силікагелю з нанесеним наношаром оксиду заліза, Романова І. В., Кириллов С. О. (2012)
Киричок Т. Ю. - Моделювання проникнення фарби в папір з водяними знаками під час офсетного друку, Талімонова Н. Л., Заріцька В. І. (2012)
Іваненко І. М. - Функціоналізація поверхні багатошарових вуглецевих нанотрубок, Донцова Т. А., Кондратюк А. С., Бакалінська О. М. (2012)
Левандовський І. А. - Застосування методів комп’ютерного моделювання для передбачення хроматографічної поведінки аналітів (2012)
Ріпенко В. В. - Фазовий склад і особливості плавлення мінеральної сировини українських родовищ для виготовлення LAS-кераміки, Хоменко В. М., Спасьонова Л. М. (2012)
Войтер А.П. - Вплив стратегій керування довжиною пакетів на ефективність МАС-рівня пакетних радіомереж (2012)
Найденко В.І. - Періодична структура з поперечним електричним полем (2012)
Безродний М.К. - Термодинамічна ефективність теплонасосних схем кондиціонування повітря, Дранік Т.В. (2012)
Пуховий І.І. - Течія та замерзання води на вертикальних поверхнях при зрошенні їх краплями від розпилення ударом, Кривошеєв М.О. (2012)
Бідюк П.І. - Прогнозування волатильності фінансових процесів за альтернативними моделями, Трофимчук О.М., Кожухівська О.А. (2012)
Данильченко А.О. - Складання оптимального розкладу за наявності заданих обмежень на основі теорії графів (2012)
Селін Ю.М. - Використання методології передбачення для супроводу процесу нормотворення електронним парламентом (2012)
Карбівський В.Л. - Синтез і дослідження електронної структури Са-ГАП, модифікованого вуглецевими наноматеріалами, Касіяненко В.Х., Шпілевський Е.М., Рожков М.В. (2012)
Ковальов В.А. - Аналіз поля швидкостей течії рідини при її обертанні в циліндричному резервуарі (2012)
Крищук М.Г. - Вивчення впливу анізотропії і неоднорідності кісткової тканини на розподіл напружень у нижній щелепі методом скінченних елементів, Маланчук В.О., Копчак А.В., Єщенко В.О. (2012)
Кулініч А.А. - Вплив температурно-часових параметрів обробки розплаву та швидкості охолодження на структуру і механічні властивості сплавів АМг6л ТА АМг11 (2012)
Макогон Ю.М. - Вплив тривалості відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/ SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О.П., Вербицька Т.І., Владимирський І.А. (2012)
Рудаков К.М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 3. Теоретичні основи застосування логарифмічної міри деформації Генкі, Добронравов О.А. (2012)
Сидоренко Ю.М. - Особливості застосування рівняння стану продуктів детонації під час проведення чисельного моделювання процесу вибуху саморобних вибухових пристроїв, Мариненко Я.О. (2012)
Фернаті П.В. - Повзучість нелінйно-в’язкопружних матеріалів за умов нестаціонарного одновісного навантаження, Павлюк Я.В., Рагуліна В.С. (2012)
Хижняк В.Г. - Газова корозія хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т, Аршук М.В., Хижняк О.В., Лоскутова Т.В. (2012)
Галаган Р.М. - Розроблення критеріїв якості точкового зварювання за результатами акустико-емісійного контролю, Луценко Н.Ф., Кліщар Ф.С., Запара В.І. (2012)
Гераїмчук М.Д. - Метод і пристрій контролю за змінами стану поляризації сонячного випромінювання, відбитого від озонового шару стратосфери Землі, Куреньов Ю.П., Неводовський П.В., Мороженко О.В., Сергунін В.Б. (2012)
Колобродов В.Г. - Оцінка ефективності багатоканальних оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням інформації, Микитенко В.І., Мамута М.С. (2012)
Конотоп Д.І. - Застосування контрольної базової моделі в інформаційних технологіях проектування складного технічного об’єкта, Зінченко В.П. (2012)
Тымчик Г.С. - Система контроля качества монтажа клеесварной муфты на магистральном газопроводе высокого давления, Подолян А.А. (2012)
Лучейко І.Д. - Дезактивація каталізатора в системі "послідовна реакція + каталізатор + проточний реактор змішування” (2012)
Барташук О. Ю. - Активізація прочитання художніх творів засобами етнології (2012)
Бескровная Е. Н. - К проблеме преподавания темы Холокоста на уроках мировой литературы (на материале самодеятельной песни) (2012)
Богатирьова К. В. - Образ Богдана Хмельницького у вірші "Про Богдана Хмельницького" г. Бузановського, оді "De libertate" г. Сковороди та "Героїчних віршах" І. Уманського (2012)
Бровко О. О. - Проблема альтернативного моделювання історії в літературі постмодернізму (2012)
Васьків М. С. - Мандрівний нарис як жанр і його здобутки в Українській літературі 1920-30-х років (2012)
Вишняк М. Я. - Історико-літературний мартиролог як жанр літературно-художньої критики: шлях становлення і утвердження (2012)
Віват Г. І. - Особливості функціонування притчі у творчості І. Калинця (2012)
Волощук Ю. О. - Жанрово-стильові особливості історичної епіки В. Гжицького: "Опришки", ("Довбуш"), "Кармалюк" (2012)
Галич О. А. - Квазі-документальні твори в новітньому літературному процесі (2012)
Гінкевич О. В. - Формування в учнів-читачів 5-6 класів умінь аналізу та синтезу під час вивчення історичних творів (2012)
Даниленко Л. В. - Художня інтерпретація образу Кирила Розумовського в українських історичних романах 60-х рр. ХХ ст. (2012)
Дудніков М. О. - Вимисел та домисел (до проблеми історичної та художньої правди) (2012)
Єременко О. Р. - "Найщиріша молитва за рідну землю": світ природи і людини в романі "Єрусалим на горах" (2012)
Іванченко Р. П. - Суспільно-політичні особливості творення української історичної прози (2012)
Ігошев К. М. - Історичні події та постаті в романі В. Минка "Моя Минківка" (2012)
Ільченко І. І. - Топоніми в художній системі історичного роману С. Скляренка "Володимир" (2012)
Карачова Д. В. - Відмінні риси біографії В. І. Леніна у творі Роберта Пейна "Ленін. Життя та смерть" (2012)
Кизилова В. В. - Своєрідність моделювання казкового світу у творах І. Жиленко для дітей (2012)
Ковпік С. І. - Івент-аналіз історіографічних творів української драматургії 40-х років ХІХ століття (2012)
Козачук К. О. - Автори і доля гадяцького договору (за романом І. Нечуя-левицького "Гетьман Іван Виговський") (2012)
Колеснікова А. Ю. - Своєрідність інтерпретації образу Івана Виговського в повісті "Гетьманська булава" О. Лупія (2012)
Колоколова Т. М. - Стан жанрового вивчення історичної літературної пісні (2012)
Кравченко В. О. - "Забвение прошедшему. Мир и любов настоящему": Про взаємини Т. Шевченка та Лукашевичів (2012)
Ласкава Ю. В. - Акценти трактування образу та засоби характеротворення останнього кошового Запорізької Січі Петра Калнишевського в українській літературі (2012)
Логвиненко Ю. В. - Альтернативне моделювання історії розвитку людства у творах українських фантастів (за романом М. Руденка "Ковчег Всесвіту") (2012)
Ляшов Н. М. - Значення сильної позиції в українських історичних романах 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Мажара Н. С. - Мемуари: моделювання авторської візії часу у вимірі історії (2012)
Макарова Т. М. - Становлення особистостей "дорослих не по літах" дітей за творами Г. Тютюнника та В. Близнеця (2012)
Мірошниченко Л. Я. - Історія та ностальгія в романах Д. Лессінг (2012)
Музичук В. В. - Тема опришківського руху в драматургії Г. Хоткевича (2012)
Муравин А. В. - Нравственный выбор героев В. Высоцкого (2012)
Набитович І. - Contra spem spero: ідея служіння батьківщині в романі М. Лазорського "Патріот" (2012)
Недогибченко М. М. - Мовна репрезентація історії в прозі для дітей (на матеріалі повісті В. Нестайка "Загадка старого клоуна") (2012)
Оселедько К. О. - Міфопоетичні елементи у фантастичній прозі Т. Литовченка (2012)
Павленко І. Я. - Аксіологія запорозького козацтва у фольклорі (2012)
Перетята О. С. - Трансформація фантастичних принципів зображення в дитячій літературі другої половини ХХ - початку ХХІ століття (за матеріалами творчого доробку З. Мензатюк) (2012)
Павлюк Н. Л. - Часово-просторові параметри історичного роману Ю. Мушкетика "Яса" (2012)
Питюр О. В. - Особливості жанру збірки чудес "Гора Почаївська (1793 р.)" (2012)
Пінчук Т. С. - Особливості концепції людини XVIII століття в історичних романах Ю. Мушкетика та Р. Іваничука (2012)
Плужник О. М. - Типологія характерів у романі "І будуть люди" А. Дімарова (2012)
Поповський А. М. - Діалектизми в поетичній збірці Д. Яворницького "Вечірні зорі" (2012)
Прокіпчин С. А. - Часова природа художнього світу історичного роману (2012)
Проценко О. А. - Поетика роману Вас. Шевчука "Терновий світ" (2012)
Разживін В. М. - Провокаційний дискурс як основа авторської версії історичних подій у романі Т. Литовченка "Помститися імператору" (2012)
Романишина Н. В. - Теоретико-методичні підходи до вивчення студентами малої художньої прози історичної тематики (2012)
Рущак О. Р. - Принцип дзеркала в інтерпретуванні минулого, сучасного та майбутнього в історичному романі-проекції ХХ століття (2012)
Скороходько Ю. С. - К вопросу о месте английского неовикторианского романа в современном литературном процессе (2012)
Солодар Л. В. - "Хутірська філософія" П. Куліша як життєва позиція письменника, втілена в першому українському історичному романі "Чорна рада" (2012)
Стадніченко О. О. - Концепція українського націєтворення в публіцистиці Д. Павличка (2012)
Стороженко Л. Г. - Історія й сучасність у художній інтерпретації Б. Тенети (2012)
Троша Н. В. - Українське козацтво в художньому осмисленні (2012)
Усманова О. В. - Індивідуальність Р. Федоріва в контексті публіцистикознавства (2012)
Хом'як Т. В. - Інтерпретація образу І. Мазепи в однойменній поемі В. Сосюри (2012)
Черкашина Т. Ю. - Людина та історія в українській автобіографіці першої третини ХХ століття (2012)
Черниш А. Є. - Інтермедіальні маркери біографічної прози М. Слабошпицького (2012)
Шапіро В. Й. - Концепція історії в поезіях Ю. Дарагана (2012)
Шевердіна А. П. - Роль особистості в історії в збірці художньо-біографічних повістей Вал. Шевчука "Під вічним небом" (2012)
Юрчак Г. М. - Художня концепція екзистенціалізму в романі "Чортівська скеля" Ю. Косача (2012)
Яценко О. О. - Художня інтерпретація постаті Олени Стеткевич (Виговської) в історичній літературі (2012)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2012)
Калінеску Т. В. - Про абсурдність та відносність нашого життя (2013)
Ліхоносова Г. С. - Національний економічний екоїзм: факти та упередження (2013)
Носань Н. С. - Джерела інвестиційного капіталу в Україні (2013)
Павлов К. В. - Система показателей, характеризующих развитие наноэкономики (2013)
Саранчук А. О. - Управління ринком зернав умовах загрози світової продовольчої кризи (2013)
Ушенко Н. В. - Вдосконалення формування та розміщення державного замовлення в контексті підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ України (2013)
Гречко А. В. - Оцінка результатів впровадження Податкового кодексу України (2013)
Кучерова Г. Ю. - Удосконалення системи розподілу платників податку на прибуток за категоріями уваги (2013)
Романовська Ю. А. - Податковий контроль як дієвий інструмент моніторингу податкових ризиків, Варламова Л. С. (2013)
Хмеленко І. В. - Принцип справедливості та соціальної спрямованості у сфері податкової політики України (2013)
Костирко Л. А. - Механізм формування стратегії фінансової забезпеченності регіону, Клітинськиий Ю. С. (2013)
Филлиповская О. В. - Проблема повышения размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей (2013)
Ільїн В. Ю. - Сучасні методи розрахунку конкурентоспроможності аграрних підприємств (2013)
Снопенко Г. Г. - Синергетична функція самозбереження - складова основи самоорганізації економічних систем в забезпеченні безпеки підприємств (2013)
Манн Р. - Особливості та етапи розвитку інформаційного суспільства та інформаційної економіки (2013)
Цвєтнова О. В. - Особливості та проблеми процесів соціальної стратифікації в Україні (2013)
Щербатюк А. І. - Інноваційна праця з позиції тріадної метрики (2013)
Гаджиев А. Г. - Особенности политики экономического роста Азербайджана в посткризисный период (2013)
Мустафаев А. А. - Инвестиционная активность АПК Северного региона: принципы, условия, механизмы (2013)
Шигун М. М. - Парадигмальний розвиток системи бухгалтерського обліку (2013)
Бурлуцький С. В. - Методологічне підгрунтя реформування соціальних стандартів: регіональний аспект, Бурлуцька С. В. (2013)
Зеленко О. О. - Роль єврорегіонів у розвитку туристичної індустрії України (2013)
Свірідова Н. Д. - Особливості визначення об'єктів індивідуального туризму (2013)
Третяк В. В. - Сучасний стан транспортної системи Луганської області, Мітеллаєва К. О. (2013)
Стартував осінній набір в Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC) (2013)
Кафедра "Оподаткування" СНУ ім. В. Даля до свого 10-річного ювілею проводить засідання Круглого столу з проблем оподаткування "Податковий простір: пріоритети та суспільні цінності", в рамках якого відбудеться ІV Міжнародна науково-практична Internet-конференція (2013)
Соціальний аудит та інспектування : підручник / Т. В. Калінеску, Т. В. Шаповалова, Г. С. Ліхоносова. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 380 с. (2013)
Облікові дані (2013)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2013)
Товажнянський Л. Л - Удосконалювання методів навчання й оцінки знань студентів вищих навчальних закладів, Бухкало С. І., Кошелева М. К. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-анализ блока атмосферной перегонки нефти на установке типа АВТ, Ильченко М. В. (2013)
Трошенькин В. Б. - Технико-экономическое обоснование производства и применения сплавов ферросиликоалюминия для получения водорода из воды, Зипунников Н. Н., Трошенькин Б. А. (2013)
Моргунов В. В. - Численное моделирование процессов электронно-лучевой очистки дымовых газов. Система N2-O2-NO-SO2-NH3-H2OCO2 (2013)
Тонюк М. Л. - Дослідження впливу концентраціїї початкового сусла на огранолептичні показники напою в технології високогустинного пивоваріння, Варанкіна О. О. (2013)
Клещев М. Ф. - Дослідження умов спектрофотометричного визначення триптофану, Костиркіна Т. Д., Гришковська А. В. (2013)
Бухкало С. І. - Комплексні інноваційні проекти як нова форма навчання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Хавин Г. Л. - Модель роста загрязнения на поверхности пластинчатых теплообменников (2013)
Ведь В. Е. - Обработка кинетических зависимостей методами статистического анализа, Пономаренко А. В. (2013)
Ульєв Л. М. - Пінч-аналіз процессу ректифікації суміші фурфурол-вода, Гарєв А. О., Миронов А. М. (2013)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для пинч-анализа процесса стабилизации нефти, Кержакова М. А. (2013)
Любавина О. О. - Дослідження можливості скорочення витрати замочної води у солодорощенні, Півень О. М., Михайленко В. Г., Добровольська О. В. (2013)
Шляпников В. А. - Скорость свободной декантации эфирных масел, Шляпников М. О., Демидов И. Н. (2013)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для пинч-анализа процесса ректификации смеси этанол–вода, Грицай С. В. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция интеграция блока каталитического риформинга на установке Л-35-11/600, Нечипоренко Д. Д., Валенова О. Ю. (2013)
Капустенко П. А. - Экстракция данных для установки кристаллизации гидролизной серной кислоты, Арсеньева О. П., Гарев А. О., Захаров Д. С. (2013)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для интеграции процесса атмосферного деления нефти на установке типа АВТ, Каратеева Е. В. (2013)
Бухкало С. И. - Плавание как способ активизации технического творчества студентов, Ширяева С. В. (2013)
Губаренко И. И. - Специфические функции заработной платы как экономической категории в условиях рыночных отношений, Смоловик Р. Ф. (2013)
Криворучко Ю. В. - Некоторые аспекты практического использования средств автоматизированного учета в современных условиях рыночных отношений (2013)
Бухкало С. И. - Перспективы развития производства в Украине экологически чистого биотоплива, Дьякова Н. Н. (2013)
Будник Л. П. - Некоторые аспекты условий эффективного использования инноваций сельскохозяйственной отрасли производства, Смоловик Р. Ф. (2013)
Бухкало С. И. - Основные методы определения эффективности инвестиций в комплексные проекты, Смоловик Р. Ф., Ольховская О. И., Климашко А. И., Заднепровская Д. Ю., Севостьянова Д. В., Позднякова О. К., Рева Д. С. (2013)
Буряк Л. І. - Культурні чинники впливу на національну пам’ять українського суспільства (2013)
Дзира О. І. - До історії вивчення української антропоніміки (2013)
Хімченко О. Г. - Історичний сюрприз палеогеографії (2013)
Бровендер Д. Ю. - Дослідження та блазонування емблеми Національної спілки краєзнавців України (2013)
Латигіна Н. А. - Культура народів Північного Причорномор’я в період раннього залізного віку. Ч.2 (2013)
Мельничук І. А. - Княжа влада в політичній системі середньовічного суспільства (2013)
Бегей О. І. - Жіночий монастир у Смільниці: ХVІІ–ХVІІІ ст. (2013)
Баковецька О. О. - Історія заснування і будівництва Миколаївського костьолу святого Йосифа (2013)
Кушнір О. О. - Соціально-економічні передумови зародження гайдамацького руху на Правобережній Україні у XVIII ст. (2013)
Лукашів В. Я. - Російський чинник в діяльності "Товариства ім. М.Качковського" (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Верховцева І. Г. - Волосне правосуддя та проблеми селянського самоврядування у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Казмірчук О. А. - Розвиток історичного краєзнавства на Волині у ХІХ ст. (2013)
Олійник Н. Ю. - Особливості залученості жінок у громадсько–політичні процеси (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2013)
Тацієнко Н. Л. - Селянство Уманського повіту за всеросійським переписом населення 1897 року (2013)
Фалько С. А. - Розвідницька служба воєнного відомства Російської імперії в Японії (1870–1894 рр.) (2013)
Кузнець Т. В. - Православне духовенство Київської єпархії у річищі самодержавної політики зросійщення на початку ХХ ст. (2013)
Савченко О. І. - Чисельність та склад української еміграції в Австралії на початку ХХ ст. (2013)
Колесник В. Ф. - Створення дипломатичного представництва Війська Донського в Україні (1917–1919 рр.), Мараєв В. Р. (2013)
Музика О. Д. - Перші кроки українізації освіти Центральною Радою (2013)
Делія О. В. - Гумористичний фольклор як феномен української радянської повсякденності 20–30–х років (2013)
Горбань Ю. А. - Становлення Української Академії наук: суперечливі сторінки історії (2013)
Давиденко М. М. - Науково–організаційна діяльність академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (2013)
Мельничук О. А. - Соціальний захист робітників та службовців УСРР у разі тимчасової непрацездатності в 20–х рр. ХХ ст., Прилипко Р. Д. (2013)
Салата О. О. - Вплив німецького інформаційного простору на свідомість населення окупованих територій (1941–1943 рр.). Ч.2 (2013)
Яшан О. О. - Зміни в ставленні населення до партизанського руху протягом 1941–1944 рр. (на матеріалах Центральної України) (2013)
Каліщук О. М. - Радянський чинник ескалації українсько–польського протистояння у роки Другої світової війни (2013)
Андрєєв А. С. - Методи і форми ідеологічної та агітаційно–пропагандистської діяльності радянських органів репатріації "переміщених осіб" на території України у 1945 році (2013)
Сичевський А. О. - Становище старообрядницької громади села Роботище Новоград–Волинського району Житомирської області у 1944–1960 рр. (2013)
Антонюк Т. Д. - Міжнародна співпраця українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): джерела дослідження (2013)
Гарагонич В. В. - Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України 1991–2011 рр.: висновки та пропозиції (2013)
Середюк М. С. - Діяльність Товариства польської культури імені Адама Міцкевича в Чернівцях у 1991–2009 рр. (2013)
Шауренко А. В. - Соціально–побутовий розвиток українського села (1991–2005 рр.) (2013)
Зеркаль М. М. - Історія трансформації змін в педагогіко–технологічному і методичному забезпеченні навчально–виховного процесу у вітчизняних закладах освіти з етнічним компонентом (1991–2012 рр.) (2013)
Ілляшенко Ю. Ю. - Впровадження державного механізму профілактики девіантної поведінки дітей в Україні на регіональному рівні (початок ХХІ ст.) (2013)
Голованов С. О. - Афіни та Спарта напередодні Пелопоннеської війни (2013)
Ільясова X. - Хазарський каганат (2013)
Бевзюк Є. В. - Становлення та утвердження "Чеської матиці" як національно–просвітницького центру на землях Богемського королівства (2013)
Воловик О. В. - Аномальні явища природи та діяльність Православної Церкви в Російській державі XVII–XVIII ст. (2013)
Горб Є. С. - Політичні партії та організації білорусів у Другій Речі Посполитій (1918–1926 рр.) (2013)
Алієва І. - Християнізація в північно–західному Азербайджані в період царської Росії (70-і роки XIX ст.) (2013)
Павленко В. М. - Політична боротьба в Англії з питань британсько-радянських відносин за часів прем’єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.), Крутько С. О. (2013)
Залєток Н. В. - Британські жінки у складі допоміжних служб в роки Другої світової війни (2013)
Волков Т. О. - Консервативна партія Великої Британії та "ольстерська проблема" (1972–1974 рр.) (2013)
Kacумoв Е. - Співробітництво в галузі науки між Азербайджаном і Великобританією (1992–2005 рр.) (2013)
Ганієв Г. - Юридичні та матеріальні основи зв’язків Азербайджанської РСР з зарубіжними країнами (1960–1990 рр.) (2013)
Крисенко Д. С. - "Ангольська карта" у "Великій грі" США та СРСР (1975–1991 рр.) (2013)
Мамедов І. - Сумгаїтські події 1988 року в контексті "вірменського питання" на Кавказі (2013)
Рзаєв Н. - Націоналізація іранської нафти в період уряду Національного Фронту і позиція західних країн на це рішення (2013)
Мамедова С. - Піктографічний пам’ятник Азербайджану – Гобустан (2013)
Мусеіблі Н. - Керамічні посудини енеолітеческого поселення Беюк Кесик в Азербайджані (2013)
Лисенко А. І. - Становище жінок в Україні у 80–х роках ХХ ст.: до історіографії питання (2013)
Райко І. І. - Робітництво важкої промисловості УРСР другої половини 60–х – 80–х рр. ХХ ст. як об’єкт сучасних досліджень (2013)
Сєряков О. А. - Адвокатура в системі контрреформаційних урядових заходів Російської імперії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія радянської доби (2013)
Тимченко А. І. - Радянський фактор в українсько–польському міжнаціональному конфлікті в Західній Україні в роки Другої світової війни у висвітленні новітньої російської історіографії (2013)
Сейфуллаева Т. - "Хемсе" тюркського поета XVI століття Йахйа бека Дукагіні в контексті "Хемс" (2013)
Палагута В. І. - Чи можливо створити сучасну соціальну теорію без суб’єкта? (2013)
Журба М. А. - Віртуальна реальність: передумови антропологічного повороту (2013)
Онуфрійчук Р. В. - Методологічна легітимізація багатомірної моделі реальності в сучасній філософії науки (2013)
Ковальова Г. П. - Правове суспільство як морально–правовий ідеал соціального розвитку (2013)
Діденко Л. В. - Теорія вибирання: феномен приймання рішення (2013)
Попович М. Д. - Космічність людини і антропність світу: соціально–філософська концептуалізація (2013)
Прудникова О. В. - Проблема "кінця історії" у класичній соціально–філософській думці (2013)
Зейналов Ш. А. - Діалог і співробітництво між цивілізаціями як умова людського існування (2013)
Рупташ О. В. - Поняття "смисл" у філософському та науково–методологічному дискурсах (2013)
Шкуренко К. О. - Визначення поняття "ментальність" у науковому дискурсі (2013)
Красніцька Г. М. - Історичні типи формування світоглядних орієнтацій, Чернищук Н. В. (2013)
Астапова–Вязьміна О. І. - Категорія темпоральності в контексті прагматичного виміру семіозису (2013)
Кода Н. В. - Особливості сприйняття часу у співвідношенні з поняттям числа в колективній свідомості середньовічної Європи (2013)
Мельник Л. М. - Хрестові походи в середньовічній трансформації римо–імперської традиції (2013)
Мирутенко Л. Г. - Особливості проблематики постнекласичної етики науки (2013)
Омельченко Ю. В. - Масове суспільство у соціально–філософських концепціях кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2013)
Добролюбська Ю. А. - Когнітивна стратегія постнеокласичної філософії історії (2013)
Краснокутський О. В. - Ґенеза проблеми формування ідеології державотворення у період Нового часу (2013)
Мамедова Р. А. - Захід і схід: у пошуках сенсу історії (2013)
Аксьонова В. І. - Управління комунікативними процесами в сучасному соціумі в контексті кризи соціокультурної ідентичності: соціально–філософський аналіз (2013)
Камаралі Г. В. - Сутність інформації та її вплив на сучасну цивілізацію (2013)
Бердій Т. С. - Формування національної ідентичності: український контекст (2013)
Гусейнов Е. Н. - Порівняльний аналіз вчень про формації і цивілізації (2013)
Зленко Н. М. - Філософська інтерпретація hi–hume технологій у сучасному суспільстві (2013)
Литвинчук О. В. - Соціалізація маргінального індивіда в умовах суспільних трансформацій: соціально–філософський аналіз (2013)
Бойко А. І. - Феномен і впровадження технології життєтворчості (2013)
Войнов О. В. - Метаантропологічний аналіз феномену честі (2013)
Москалик Г. Ф. - Становлення інформативно–комунікативного середовища у світовому просторі та в Україні (2013)
Білогур В. Є. - Соціально–філософський аналіз спорту як головної субстанції самореалізації особистості: теоретико–методологічні виміри (2013)
Романець О. В. - Передісторія становлення генетики в світовому контексті (2013)
Фролова Н. М. - Підходи до розуміння соціального буття мови (2013)
Шавкун І. Г. - Менеджмент в умовах економіки знань: сутність та спрямованість, Дибчинська Я. С. (2013)
Шаповалова Л. О. - Побут національних спільнот в умовах глобалізації (2013)
Ашуров В. Г. - Основні особливості політики (2013)
Щербина О. Ю. - Аналітичний та герменевтичний аспекти логічного аналізу юридичної аргументації (2013)
Бартагарієва І. І. - Деліберативна парадигма громадянського суспільства та раціональність правового дискурсу (2013)
Воронкова В. Г. - Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації, Нікітенко В. О. (2013)
Яцик І. С. - Екзистенціальна епістема "власного Я" крізь художньо–аксіологічну призму (2013)
Онофрійчук О. А. - Соціокультурна роль еліти в сучасному суспільстві (2013)
Компанієць Л. В. - Ідея реінкарнації у лабіринтах традиційної культури (стаття перша) (2013)
Кривошея Т. О. - Візуальна антропологія в системі культурологічного знання (2013)
Язвинська О. С. - Філософській та історико–культурний аналіз тілесності (2013)
Полянська В. І. - Філософсько–естетичні дискусії в Російській естетиці початку ХХ ст. (2013)
Яценко К. А. - Ідеї свободи, рівності і справедливості як підґрунтя мультикультуралізму (2013)
Дзьобань О. П. - Вплив глобалізаційних процесів на національні право й правову культуру (2013)
Кучера Т. М. - Процеси регіоналізації в Україні: соціоекономічні та соціокультурні виміри (2013)
Ураков Д. В. - Модуси сучасного менеджменту: аксіологічний та соціокультурний підходи (2013)
Баранько Я. С. - Канонічне право і церковне право: особливості інтерпретацій (2013)
Галяс І. А. - Еволюційні релігійні процеси у сучасному транзитивному суспільстві (2013)
Іванов Є. В. - Філософський аналіз соціального управління: роль церкви в Київській Русі (2013)
Клименко О. Б. - Концепт Божественного світла в неоплатонізмі та ісихазмі (2013)
Кондратьєва І. В. - Виникнення та історичні трансформації Маланкарської Православної Церкви (2013)
Костенко Т. В. - Проблема взаємовпливу містеріальних культів і християнства: філософсько–релігієзнавчий аспект (2013)
Кривда Н. Ю. - Перехрещення художніх традицій в іконописі як досвід долучення до сакрального (2013)
Матвєєв В. О. - Проблема вдосконалення особистості в працях західних релігієзнавців Нового і Новітнього часу в порівнянні з індійською релігійно-філософською традицією (2013)
Харьковщенко Є. А. - Київське християнство – поняття, суть, історичне значення (2013)
Швед З. В. - Правова система іудаїзму (2013)
Ухов О. С. - Про філософсько–антропологічний аспект нейротеології (2013)
Гречкосій Р. М. - Самореалізація особистості у філософії Ф.Ніцше та Е.Фромма: релігієзнавчий аспект (2013)
Муляр В. І. - Принцип справедливості в досконалій державі Платона (2013)
Вершина В. А. - Категорія страждання у філософській антропології Івана Ільїна (2013)
Грицишина М. В. - Гносеологічні погляди Дж. Локка в філософії Нового часу (2013)
Завідняк Б. Т. - Числовий символізм у Філона Олександрійського (2013)
Бондар О. В. - Філософські джерела антропологічного вчення Кароля Войтили (2013)
Кузьменко В. В. - Онтологія філософсько–правової концепції Ф.М. Достоєвського (2013)
Масаєв М. В. - Дива мистецтва фотографії: образ і символ "Великої Трійці" у творчості Леоніда Яблонського (2013)
Мельничук М. І. - Методологічний зріз філософії М.Фуко: дискурс як актуалізація неявного знання (2013)
Новак М. І. - Ши Цзин та Шу Цзин як авторитетні джерела у вчені Конфуція. Ч.1 (2013)
Половніков В. Г. - Рекурсивна компактифікація поглядів Дж.Локка, Д.Юма і Дж.Берклі в горизонті сучасності (2013)
Розова Т. В. - Культуро–творче осягнення людини у філософії Іммануїла Канта, Чорна Л. В. (2013)
Смульський Є. В. - Національна ідентичність у вченні Об’єднання рідновірів України.За матеріалами публікацій Г.Лозко (Волхвині Зореслави) (2013)
Угляр Я. Ю. - Метафізичне вчення І.Гізеля та його значення для української ранньомодерної культури (2013)
Халай І. О. - Антропокосмічні ідеї у поглядах російських представників філософії всеєдності (2013)
Чернишов В. В. - Метафізика Г.Сковороди: вчення про онтологічну основу світу (2013)
Шамша І. В. - Час як подвійне заперечення в діалектиці Г.В.Ф. Геґеля (2013)
Шелюх Л. П. - Діалогізм М.Бахтіна у світі теми Іншого в комунікативній філософії (2013)
Яремак А. І. - Антропоцентричні основи взаємозв’язку естетичного та морального ідеалів у світоглядних орієнтаціях українських мислителів останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.відображення суб’єктивності (2013)
Чорний О. О. - Історія філософсько–освітніх ідей в Україні, крізь призму синергетичного підходу дослідження (2013)
Лаврова Л. В. - Культура здоров’я як соціально–освітній чинник формування здорового способу життя (2013)
Гончаров В. І. - Нетрадиційні релігії в системі освіти (2013)
Мартюшева А. О. - Ціннісний компонент освіти – постмодерна критика і вихід за її межі (2013)
Бессалова Т. В. - Болонський процес та інформатизація вищої школи України (2013)
Колосюк І. А. - Науково–технічний прогрес як стимул розвитку освітньої культури (2013)
Бутько М. А. - Загальні основні напрями трансформації вищої педагогічної освіти Білорусі, Росії, України в пострадянський період (2013)
Бушман І. О. - Соціальні аспекти формування особистісно–орієнтованої освіти (2013)
Галкіна А. Г. - Психологічні шляхи формування психологічної готовності студентів до сімейного життя (2013)
Куліненко Л. Б. - Предметність педагогічної практики (2013)
Париш Н. М. - Технології навчання в системі інженерно–педагогічної освіти (2013)
Попова О. Б. - Учитель в сучасному освітньо–комунікативному дискурсі (2013)
Усачов В. А. - Вальдорфська педагогіка: Рудольф Штейнер і його школа (2013)
Семенюк Н. - Проблеми прогнозування розвитку безперервної освіти (2013)
Фінін Г. І. - Гендерний вимір сучасної військової освіти (2013)
Алієва С. - Історичний, соціологічний та культурологічний екскурс в азербайджанській менталітет (2013)
Шедяков В. Є. - Міфічно–символьні конструкції в здійсненні інформаційних впливів на основі ресурсної бази м’якої влади (2013)
Мармазова Т. І. - Шляхи вдосконалення політичних відносин у транзитивних суспільствах (2013)
Лук’янчикова В. Ю. - Кіберпростір: загрози для міжнародних відносин та глобальної безпеки (2013)
Габібова З. - Самоактуалізація і розвиток людського потенціалу (2013)
Макарук І. В. - Становлення нового світового порядку в контексті розвитку політичної глобалізації (2013)
Дем’яненко Б. Л. - Трансформація "обличчя" влади в сучасній зарубіжній кратології (2013)
Висоцький О. Ю. - Освітній вимір геополітичної боротьби (2013)
Севдімалієв Р. - До питання про співвідношення понять "агресія" і "збройний напад" у контексті боротьби з тероризмом (2013)
Єльнікова М. М. - Міжетнічна толерантність в умовах загальноєвропейської ідентичності (2013)
Кіндратець О. М. - Євроінтеграція України як фактор "мотивованої" модернізації (2013)
Гуравова Д. А. - Вплив Євро–2012 на зовнішньополітичний імідж України (2013)
Кравчук О. Ю. - Нормативно–правове регулювання політичної безпеки держави в сучасному українському суспільстві (2013)
Мороз Н. О. - Вплив громадських організацій на розбудову громадянського суспільства України (2013)
Розумний О. М. - Референдум 17 березня 1991 року як етап суверенізації України, Розумний М. М. (2013)
Ніколаєнко Н. О. - Адміністративний ресурс як недемократичне явище сучасного політичного процесу в Україні (2013)
Рудакевич О. М. - Роль етнонаціональної тематики у передвиборних змаганнях українських партій (досвід 2012 р.) (2013)
Слінченко Л. В. - Державна політика формування громадянської компетентності в контексті інтеграції України у європейський освітній простір (2013)
Смирнова І. Є. - Економічна криза ЄС: уроки для України (2013)
Ярмоленко М. І. - Соціокультурні особливості функціонування польської мови в незалежній Україні (2013)
Ярошко О. З. - Започаткування діяльності дипломатичних представництв України (2013)
Доля І. М. - Інформаційно–комунікаційна взаємодія місцевих рад з населенням (2013)
Боднараш Г. В. - Основні етапи розвитку партійних систем України, Румунії та Республіки Молдова: компаративний аналіз, Ротар Н. Ю. (2013)
Посредніков Д. В. - Богословське обґрунтування соціальної діяльності Православної Церкви (2013)
Чорний В. С. - Особливості публічної дипломатії Російської Федерації на сучасному етапі, Тотовицька О. М. (2013)
Пашковський П. І. - Витоки російського неоізоляціонізму: концепція "Острів Росія" Вадима Цимбурського (2013)
Капінус О. А. - Інституціоналізація взаємодії Європейського Союзу та Швейцарської Конфедерації на сучасному етапі (2013)
Кравченко В. В. - На шляху до нової Білої книги Франції 2013 р.: виклики глобалізованого світу (2013)
Кушніренко В. О. - Специфіка етнорелігійного фактора у формуванні сучасної політичної реальності в республіках західного регіону Північного Кавказу (2013)
Сапсай А. П. - Участь ЄС у врегулюванні конфліктів на африканському континенті, Манташян М. К. (2013)
Ісмайлова Г. - Короткий огляд молодіжного руху в Азербайджані (2013)
Бровар О. В. - Рецензія на монографію: Шендрікова С.П. Історія театру в Криму (1820–1920 рр.) (2013)
Войтович Л. В. - Рецензія на монографію: Горін С. Монастирі Луцько–Острозької єпархії кінця XV – середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі. – К.: Видавничий дім "Києво–Могилянська академія", 2012. – 560 с. (2013)
Колесник В. Ф. - Рецензія на монографію: Деревінського В.Ф. В’ячеслав Чорновіл: журналіст, борець, державотворець: монографія / В.Ф. Деревінський. – Тернопіль: Астон, 2013. – 356 с. (2013)
Кафедрі теорії масової комунікації – 5 років! (2007)
Різун В. В. - Розвиток науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007)
Гоян В. В. - Журналістська творчість у процесі аудіовізуальної комунікації: досвід українського ефіру (2007)
Коновець О. Ф. - Медіаосвіта та формування інноваційного середовища в навчальних закладах (2007)
Зелінська Н. В. - Соціальна відповідальність суб’єктів видавничої діяльності в умовах роздержавлення галузі (2007)
Соловйов С. Г. - Особливості рекламного звернення в галузі науково-технічних нововведень (2007)
Бойко А. А. - Тематичні аспекти релігійної проблематики в українських мас-медіа: проблема комунікативного впливу на аудиторію (2007)
Щербакова О. А. - Нериторична дія та медіавплив в аудіовізуальній сфері масової комунікації: уведення до міждисциплінарної проблематики через анотований бібліографічний опис нових видань (2007)
Хоменко І. А. - Дослідження чинників прихованого впливу в медіа-контенті: методики, програмне забезпечення, апаратура (2007)
Желіховська Н. С. - Інтерпретація поняття правдивості в українській публіцистиці кінця 80-х рр. ХХ ст. (2007)
Дев’ятко Н. - Актуальність дослідження національних комунікативних кодів у сучасній Україні (2007)
Бебик В. - Медіамаркетинг-2007: політичні комунікації та реклама, Сіленко А., Лола В. (2007)
Віщун В. В. - Технологія виявлення загроз інформаційній безпеці шляхом аналізу інформації з відкритих джерел, Омельянчук А. В. (2012)
Галицкий О. Ф. - Системы управления современными зенитными ракетами. Формирование команд наведения ЗУР малой дальности (2012)
Гунченко Ю. О. - Методичний апарат обґрунтування раціонального варіанта побудови тренажерно-моделюючої системи в електронному тирі, Гончарук А. А., Шворов С. А. (2012)
Зінченко А. О. - Вдосконалений метод контролю стану каналу зв’язку із селективними завмираннями та навмисними завадами, Возняк Р. М. (2012)
Кобзєв В. В. - Урахування апріорної інформації при визначенні об’ємів контрольних випробувань на надійність вибірки виробів одноразового застосування (2012)
Кравченко Ю. В. - Математичне моделювання складних технічних систем з динамічною структурою, Миколайчук Р. А. (2012)
Кравченко Ю. В. - Попереджувальний прогноз безвідмовності обладнання літальних апаратів методами статистичного аналізу часових рядів, Ряшин В. В. (2012)
Легкобит В. С. - Метод комплексного управління надійністю автономного сегменту телекомунікаційної мережі з лінійним обмеженням ресурсів, Станович О. В., Міщенко А. Г., Кисиленко П. П. (2012)
Павленко А. Г. - Аналітичне забезпечення контролю безвідмовності військової авіаційної техніки при нестабільних умовах спостережень (2012)
Ромащенко Р. А. - Методика управління потоками при використанні у протоколі ТСР методу ковзаючого вікна змінного розміру (2012)
Сбітнєв А. І. - Алгоритм визначення зв’язності військової ретрансляційної системи рухомого радіозв’язку, Волобуєв А. П., Бухал Д. А. (2012)
Солонніков В. Г. - Декомпозиція комп’ютерної мережі складної системи інформаційно-аналітичного забезпечення штабів як перший етап формування алгоритму її діагностики, Кузьмічов Д. А. (2012)
Шкуліпа П. А. - Загальний підхід до діагностування радіоелектронних блоків динамічним методом з використанням інформаційних технологій, Лєнков С. В., Сєлюков О. В. (2012)
Брижатий Є. І. - Інформатизація навчального процесу в умовах сьогодення (2012)
Гапоненко Г. М. - Забезпечення інформаційного середовища застосування інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутніх водолазів-підривників, Попов М. А (2012)
Дворецький В. П. - Перспективи застосування електронних тренажерів у навчанні стрільбі із пістолета (2012)
Пилипович Г. Г. - Створення освітньо-інформаційного середовища ВНЗ – запорука реформування професійної освіти, Острошапський І. С. (2012)
Аніпко О. Б. - Критичні і базові технології – як стратегія інноваційного розвитку техніки. Бронетехніка і авіація, Бусяк Ю. М., Котов О. Б., Вовк О. В. (2012)
Білобородов О. О. - Адаптація методу рою часток для рішення задачі оцінювання інформаційних можливостей космічних систем дистанційного зондування Землі (2012)
Богом’я В. І. - Методологічні основи створення адаптивної системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів (2012)
Зварич С. С. - Модель бойових дій сил та засобів протиповітряної оборони оперативного угруповання військ (2012)
Кривенко Н. В. - Характеристика надійності навігаційного обслуговування, Іванович В. В. (2012)
Ляшенко І. О. - Федеральні критерії безпеки комп’ютерних систем (2012)
Фаріон О. Б. - Алгоритм проведення стратегічного кримінального аналізу оперативно-розшуковими підрозділами Державної прикордонної служби України (2012)
Цвєтков Є. В. - Обґрунтування методу визначення раціонального складу сил і засобів розвідки миротворчого контингенту Збройних Сил України (2012)
Бадер С. О. - Модель педагогічної підтримки учнів у Великобританії (2013)
Вахняк Н. В. - Робота дошкільного навчального закладу з формування культури батьківства у молодих сімей: організація експерименту (2013)
Відоменко Д. Д. - Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у освітньому процесі (2013)
Волков В. А. - Психолого-педагогические условия управления инновационным процессом в контексте мультимедиа (2013)
Заблодська О. С. - Візуальна культура в теорії та практиці зарубіжної та вітчизняної вищої освіти (2013)
Зюзіна Т. О. - Освіта в умовах культури інформаційного суспільства: культурологічний аспект розвитку (2013)
Паукова А. С. - Ідея інформаційного захисту дітей на сторінках педагогіної преси США (2013)
Романюк І. А. - Перспективне планування впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес дошкільного навчального закладу (2013)
Стягунова О. О. - Теоретичні засади використання ідей української народної педагогіки в дошкільних навчальних закладах у другій половині ХХ століття (2013)
Богуш А. М. - Розмовний дискурс як категорія дошкільної лінгводидаткики (2013)
Казанцева Л. І. - Сутність і характеристика ключових україномовних компетенцій старших дошкільників (2013)
Капінус А. М. - Вплив медіа-технологій на формування доброзичливості в учнів початкових класів (2013)
Кіндрат І. Р. - Вплив сучасного медіа-простору на формування світоглядних уявлень дитини дошкільного віку (2013)
Ковшар О. В. - Становлення особистості дитини в процесі взаємодії дошкільної, передшкільної та початкової освіти (2013)
Лопухіна Т. В. - Шляхи виховання національної свідомості учнів початкової школи (2013)
Мордовцева Н. В. - Компетентнісний підхід до формування мовної особистості молодшого школяра (2013)
Недодатко Н. Г. - Проблеми застосування нових інформаційних технологій при ознайомленні дошкільників з природою (2013)
Омеляненко А. В. - Наочне моделювання у навчанні старших дошкільників складати розповіді-роздуми (2013)
Правова Н. В. - Вплив білінгівізму на формування мовленнєвої компетентності з української мови російськомовних молодших школярів (2013)
Савушкина Е. В. - Роль поэзии С. А. Есенина в развитии образной речи дошкольников (2013)
Тишакова Л. Т. - Використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови у початкових класах (2013)
Чулкова А. В. - Цифровые технологии в развитии коммуникативной деятельности дошкольников (2013)
Яковлева Т. В. - Формирование информационной компетенции младших школьников в процессе изучения русского языка (на материале морфемики и словообразования) (2013)
Головко М. Б. - Полікультурна освіта як засіб підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі, Крайнова Л. В. (2013)
Довженко О. В. - Роль редакторів у розвитку медіа-освіти (2013)
Корчагіна О. В. - Групові технології навчання в процесі викладання дисциплін спеціальності "Реклама та зв’язки з громадськістю” (2013)
Кравченко О. Л. - Використання публіцистика С. Петлюри під час вивчення історії української видавничої справи (2013)
Кулініч О. О. - Проблеми викладання паблік рилейшнз: етичний аспект (2013)
Манич Н. Є. - Тестові завдання як форма модульного контролю в дистанційному навчанні (на прикладі дисципліни "Основи реклами та зв’язки з громадськістю”) (2013)
Монке О. С. - ІКТ у підготовці майбутніх педагогів до морально-духовного виховання дошкільників засобами літератури (2013)
Ильинская И. П. - Подготовка будущего учителя начальных классов к профессиональной деятельности в поликультурной образовательной среде (2013)
Регейло І. Ю. - Використання інформаційних технологій для дослідження процесу підготовки аспірантів (2013)
Самусь Т. В. - Формування готовності до здоров’язбереження майбутніх інженерів-педагогів як психолого-педагогічна проблема (2013)
Козирєва О. А. - Професійно-педагогічні презентації в структурі формування культури самостійної роботи майбутнього педагога, Шварцкопф Е. Ю., Марініч Н. В. (2013)
Гранько Н. О. - Виховання толерантності у старших підлітків-спортсменів (2013)
Крупенко О. В. - Трансформація мови особистості під впливом масмедіа (2013)
Коноваленко В. О. - Використання мультимедійних технологій в організації співробітництва вчителя та учнів у початковій школі (2013)
Мисан І. В. - Психолінгвістичний та лінгводидактичний аспекти фразеології (2013)
Федорова О. В. - Психолого-педагогічні особливості соціалізації особистості підлітка в неформальних об’єднаннях, Шевченко Л. О. (2013)
Ивахненко Г. С. - Отдельные проблемы социализации детей в условиях современного медиа-пространства (2013)
Спірідонова А. В. - Борис Грінченко – вчитель (2013)
Кононова І. Г. - Стан та перспективи санітарно¬епідеміологічного нагляду на промислових підприємствах в Україні (2013)
Колодяжна О. І. - Визначення втрачених років здорового життя від професійних захворювань за методом DALY, Нагорна А. М. (2013)
Гречківська Н. В. - Профілактика та експертиза професійної придатності працівників певних категорій хворих на артеріальну гіпертензію (2013)
Варивончик Д. В. - Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки в переробній галузі 22-27 (2013)
Салюков А. О. - Оцінка умов праці та рівнів експозиції природним ультрафіолетовим випромінюванням працівників галузі виноградарства та виноробства (2013)
Москаленко В. Ф. - Наукове обгрунтування методичних підходів до здійснення санітарного нагляду за застосуванням сумішей пестицидів в овочівництві, Пельо І. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Сасінович Л. М. (2013)
Czapka M. - Legal aspects of health protection for farmers in the production of alimentary raw materials in poland. Harmful chemical factors, Jochymczyk A. (2013)
Демецька О. В. - Аналіз потенційних ризиків при використанні нанотехнологій на робочих місцях з обслуговування електронно¬променевої установки УЕ-202, Ткаченко Т. Ю., Мовчан В. О., Андрусишина І. М., Рудой Ю. Е., Васильєв В. І. (2013)
Кальченко А. М. - Роль психологічних факторів у формуванні поведінки високого ризику професійного інфікування віл серед медичних працівників (2013)
Луговской С. П. - Особенности метаболизма железа и его роль в процессах канцерогенеза, Лубянова И. П., Клименко П. П. (2013)
Кундиев Ю. И. - Институт сквозь призму эпох (2013)
Замість передмови (2013)
Литвин В. М. - Вступне слово (2013)
Любовець О. М. - Напрями історіографічних досліджень та перспективи вивчення феномену Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Солдатенко В. Ф. - Гетьманат П. Скоропадського як каталізатор радикалізації позицій українських політичних партій (2013)
Реєнт О. П. - Гетьманат Павла Скоропадського: українсько-російські відносини – науковий зріз (2013)
Пиріг Р. Я. - Правляча еліта Української Держави 1918 року: проблеми національної ідентифікації (2013)
Калакура Я. С. - Три образи Гетьманату П. Скоропадського в українській історіографії (2013)
Верстюк В. Ф. - Сергій Єфремов про Українську Державу (режим П. Скоропадського) на сторінках "Нової Ради" (2013)
Проданюк Ф. М. - Лідери КП(б)У про Гетьманат Павла Скоропадського (2013)
Слюсаренко А. Г. - Дослідження історії Гетьманату П. Скоропадського на кафедрі новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013)
Ралдугіна Т. П. - Павло Скоропадський – нащадок славетних українських родів (за матеріалами Національного музею історії України) (2013)
Ярова Г. І. - Матеріали родини Скоропадських у збірці Музею гетьманства (2013)
Андрусишин Б. І. - Вищі державні органи регулювання соціально-трудовою сферою Української Держави (1918 р.) (2013)
Мельник О. О. - Реформування органів місцевого самоврядування за доби Гетьманату (1918) (2013)
Корновенко С. В. - Аграрне законодавство Гетьманату П. Скоропадського та Білого руху Півдня Росії, Морозов А. Г. (2013)
Фареній І. А. - Кооперація в політиці гетьманського уряду (квітень-грудень 1918 р.) (2013)
Буряк Л. І. - Гетьманська держава П. Скоропадського і кооперативний рух: на перетині інтересів культурно-просвітницької діяльності (2013)
Іващенко В. А. - Радянська історіографія податкової політики урядів Гетьманату П. Скоропадського, Тараненко О. М. (2013)
Савченко Г. П. - Павло Скоропадський і зародження ідеї українізації 34-го корпусу російської армії в 1917 році (2013)
Гай-Нижник П. П. - Борис Стеллецький – начальник Головної Квартири та Власного Штабу гетьмана П. Скоропадського (2013)
Бойко О. Д. - Питання території і кордонів України в аналітичній записці Д. Донцова "О границях Української Держави під взглядом політичним" (1918) (2013)
Головченко В. І. - Кримське питання в українській політиці гетьмана П. Скоропадського (2013)
Вєдєнєєв Д. В. - Початки міжнародно-інформаційної діяльності Української Держави П. Скоропадського, Будков Д. В. (2013)
Сергійчук В. І. - Налагодження дипломатичних контактів Української Держави з країнами Кавказького регіону (2013)
Пилипенко В. В. - Дипломатична діяльність Петра Сливенка у Фінляндії (1918 р.) (2013)
Сергійчук Б. В. - Документи з османського архіву про відносини Української Держави й Туреччини в 1918 році (2013)
Петренко І. Є. - Дипломатична і військово-політична діяльність урядів Української Держави в чорноморському регіоні (1918 р.) 232-240 (2013)
Мараєв В. Р. - Донське посольство М. А. Свєчина – О. В. Черячукіна в Українській Державі (1918 р.) (2013)
Киридон А. М. - Релігійно-церковне життя в період Гетьманату: проблемне поле взаємодії (2013)
Лозовий В. С. - Соціокультурні засади реакції селянства на гетьманський переворот (2013)
Шевченко В. Ф. - Процеси українізації революційної доби та Гетьманат Павла Скоропадського (2013)
Савченко І. В. - Заснування Української Академії Наук і започаткування академічних історично-географічних досліджень (2013)
Лупандін О. І. - Питання реституції культурних цінностей за часів Української Держави 1918 року (2013)
Шкурко М. П. - Підтримка гетьмана Павла Скоропадського на Ніжинщині, Науменко М. М., Ємел’янов В. М. (2013)
Наукове видання (2013)
Кузьмичєв А. І. - Моделювання іонізаційних і емісійних процесів у високовольтній електронно-іонній системі з холодним катодом та імпульсним генератором іонів (2013)
Продеус А. М. - Мовленнєві корпуси як засоби створення та зберігання зразкових мовленнєвих сигналів (2013)
Стрелковская И. В. - Определение параметров качества сети мобильной связи MVNO технологии LTE с применением тензорного анализа, Соловская И. Н., Гуцал Ю. В. (2013)
Ковриго Ю .М. - Методика настроювання Н-ПІД-регулятора для об’єктів із запізнюванням, Баган Т. Г. (2013)
Пуховий І. І. - Використання холоду із снігу, льоду та ґрунту для охолодження невеликих дата-центрів в умовах України, Ніколаєнко Ю. Є., Постоленко А. М. (2013)
Яндульський О. С. - Підвищення ефективності автоматичного частотного розвантаження енергосистеми, Тимохін О. В., Тимохіна А. О. (2013)
Загірська І. О. - Сценарне моделювання динаміки тихоокеанської плями сміття, Бідюк П. І. (2013)
Богушевський В. С. - Контроль динаміки ванни по ходу продувки як складова системи керування конвертерною плавкою, Єгоров К. В. (2013)
Бурмак А. П. - Циклічний характер змін мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 під дією ультразвукової ударної обробки, Сидоренко С. І., Васильєв М. О., Волошко С. М. (2013)
Гавриш А. П. - Аналіз параметрів якості поверхонь підшипників ковзання з композиційних сплавів для друкарських машин при абразивному шліфуванні, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Киричок Т. Ю. - Алгоритм розв’язання багатокритеріальної задачі вибору показника зношування банкнот за допомогою функції корисності (2013)
Кулініч А. А. - Вплив температурно-часових параметрів відпалу на структуру і механічні властивості сплаву АМг6л з підвищеним вмістом кремнію (2013)
Легеза В. П. - Математичне моделювання коливання струни із рухливою опорою у вертикальній площині, Дичка І. А., Легеза Д. В. (2013)
Смокович І. Я. - Жаростійкість і корозійна стійкість комплексних хромоалітованих покриттів на титановому сплаві ВТ6, Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г., Погребова І. С. (2013)
Денисов М. О. - Модель розповсюдження оптичного випромінювання в біотканинах (2013)
Колобродов В. Г. - Дослідження хроматизму інфрачервоного кіноформного елемента, Микитенко В. І., Сірий Є. А. (2013)
Кучеренко О. К. - Вплив температури на абераційні властивості ІЧ-об’єктивів, Муравйов О. В., Остапенко Д. О. (2013)
Стельмах Н. В. - Формування моделі опису структу-ри складального виробу в приладобудуванні (2013)
Тимчик Г. С. - Система температурного контролю в магнітотерапії, Терещенко М. Ф., Рудик В. Ю. (2013)
Барбаш В. А. - Мікрокристалічна целюлоза із луб’яних рослин (2013)
Воробйова В. І. - Дослідження протикорозійних властивостей лет-ких інгібіторів атмосферної корозії на основі про-дуктів рослинної сировини, Чигиринець О. Е., Чигиринець Е. О. (2013)
Воробйова М. І. - Розчинення срібла в плазмохімічно активованих розчинах, Півоваров О. А. (2013)
Горобець О. Ю. - Електрорушійна сила при травленні однорідно намагніченого сталевого циліндра в електроліті, Горобець Ю. І., Роспотнюк В. П. (2013)
Від головного редактора (2013)
Шапарь А. Г. - "Порядок дня на ХХІ столетие" – устойчивое развитие. А что дальше? (2013)
Шапар А. Г. - Проблеми запровадженя засад сталого розвитку в Україні, Ємець М. А., Буркинський Б. В., Харічков С. К., Руденко Л. Г., Лісовський С. А., Черінько П. М. (2013)
Мацко Н. А. - Экономический рост в ресурсоориентированных странах (2013)
Шматков Г. Г. - Энергетические аспекты устойчивого развития Украины (2013)
Михайлов А. Г. - Геотехнологическая подготовка россыпных техногенных месторождений (2013)
Bandopadhyay S. - Mine Closure, Sustainable Development & Corporate Social Responsibility: An Emerging Paradigm in Mine Planning (2013)
Хазан В. Б. - Визначення екологічної безпеки на підставі дослідження системи екологічних ризиків, Хазан П. В. (2013)
Химинець В. В. - Сталий розвиток Карпатського регіону в контексті євроінтеграційної політики України (2013)
Шапар А. Г. - Можливі технічні рішення для повернення техноекосистеми р. Дніпро до природного стану, Скрипник О. О., Чілій Д. В. (2013)
Скрипник О. А. - Техногенное воздействие водохранилищ на эдафическую основу пойменных экосистем и прогноз возможных сценариев развития вторичных почв (2013)
Дем’янов В. В. - Деякі проектні рішення щодо можливості оздоровлення р. Дніпро в межах м. Дніпропетровськ (2013)
Глухов А. З. - Возрождение экосистем Донбасса, нарушенных горными работами, Приходько С. А., Жуков С. П. (2013)
Романенко В. Н. - Створення ландшафтного заказника місцевого значення "Грушівка" на порушених землях марганецького гірничозбагачувального комбіната (2013)
Гайдін А. М. - Екологічні проблеми районів видобутку калійних солей та сірки (2013)
Юшин О. О. - Перспективи розвитку альтернативної мінерально-сировинної бази Криворіжжя (2013)
Smetana S. M. - Sustainable mined lands rehabilitation using landscape biomimicry, Smetana O. M. (2013)
Лялько В. І. - Аерокосмічні та гідрогеологічні методи у вирішенні завдань екологічної безпеки при видобутку сланцевого газу в Україні, Азімов О. Т., Яковлєв Є. О. (2013)
Сергєєв В. В. - Основні шляхи досягнення цілей сталого розвитку гірничо-металургійних регіонів, Копач П. І. (2013)
Ракишев Б. Р. - Распределение энергозатрат при взрывном разрушении горных пород и его влияние на окружающую среду (2013)
Андронов Г. П. - Особенности обогащения руд Ковдорского месторождения и техногенная безопасность региона, Захарова И. Б., Филимонова Н. М. (2013)
Кузик І. М. - Механізм зниження пилоутворення з поверхні породних відвалів при використанні розчинів поверхнево-активних речовин, Артамонов В. М., Камуз А. М. (2013)
Хазан П. В. - Можливості ефективного використання відновлюваних джерел енергії в промисловій та комунальній сферах на прикладі Дніпропетровської області, Ангурець О. В., Кириленко І. А. (2013)
Копач П. И. - Перспективы вовлечения в эксплуатацию техногенных месторождений (на примере Украины и Грузии), Якубенко Л. В., Романенко В. Н., Шматков Г. Г., Чихрадзе Н. М., Хомерики С. К., Михельсон Р. В., Матарадзе Е. Д. (2013)
Шапар А. Г. - Досвід і проблеми впровадження системи моніторингу, Шматков Г. Г., Петренко В. П., Кузьменко А. В., Можейко А. В., Тяпкін О. К., Ємець М. А. (2013)
Копач П. І. - Обгрунтування місць розташування постів міської системи спостереження за станом навколишнього середовища, Данько Т. Т. (2013)
Савлук О. С. - Мониторинг микромицетов в поверхностных источниках водозаборов городов Украины, Руденко А. В., Сапрыкина М. Н., Гончарук В. В. (2013)
Михельсон Р. В. - Методика расчета сейсмически безопасных параметров промышленных взрывов, Хомерики С. К., Хомерики Д. Г. (2013)
Перегудов В. В. - Развитие процесса сдвижения при отработке залежей, имеющих склонение по простиранию , Романенко А. В., Сидор В. М., Кучер Б. Ф., Николенко Е. М. (2013)
Шевченко Д. А. - Анализ методов контроля за развитием деформационных процессов в прибортовых массивах горных пород Глееватского карьера (2013)
Зинченко В. Ю. - Особенности оценки экологического риска для здоровья человека от группы стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, Фалько В. В., Емец Н. А. (2013)
Звернення Президента Міжнародної федерації "Друзі землі” Ягоди Мюніх (2013)
Шапар А. Г. - Недолугість, бездушність чи непорозуміння визначають долю Дніпра?, Скрипник О. О. (2013)
Ангурець О. В. - Дніпро. Час замислитися про майбутнє (2013)
Сандул В. А. - Межгосударственная днепровская конвенция как предпосылка и условие выполнения требований водной директивы ЕС и реализации ратифицированных международных конвенций (2013)
Хазан П. В. - Впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах гірничої промисловості як умова екологічно сталого розвитку території, Ангурець О. В. (2013)
До уваги читачів – рецензії на книги (2013)
Онищенко О. - В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України, Дубровіна Л. (2013)
Ланде Д. - Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації, Баркова О. (2013)
Колесникова Т. - Еволюція комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації (2013)
Сукиасян Э. - Классификационная практика в России на современном этапе (2013)
Крайнікова Т. - Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз (2013)
Шустова Ю. - Книготорговые каталоги Ставропигийского института первой половины XIX в. как источники по реконструкции репертуара изданий типографии Львовского Успенского братства (2013)
Зуб В. - Особливості становлення та розвитку законодавчої бази з питань охорони праці в бібліотеках України (2013)
Шкаріна В. - Біобібліографія Зінаїди Тулуб (2013)
Учений зі світовим ім’ям (2013)
Вунтесмері Ю.В. - Реалізація невзаємних електричних кіл пасивними компонентами (2013)
Найденко В.І. - Власні хвилі крос-хвилеводу (2013)
Новський В.О. - Багатофункціональний трансформаторно-ключовий перетворювач для комплексного підвищення якості електроенергії у трифазних системах зі змінним і нелінійним навантаженням, Курило І.А., Грудська В.П., Малахатка Д.О. (2013)
Проценко О.Р. - Оцінка можливості використання електроізоляційного паперу як чутливого елемента датчика вологості трансформаторного масла, Троценко Є.О. (2013)
Щерба А.А. - Аналіз похибок вимірювачів несиметрії трифазної напруги, Маков Д.К. (2013)
Бідюк П.І. - Імовірнісне моделювання операційних актуарних ризиків, Кожухівська О.А. (2013)
Копець М.М. - Інтегро-диференціальне рівняння Ріккаті в задачі оптимального керування процесом теплопровідності (2013)
Кривобока Г.І. - Застосування теорії фільтрів для аналітичного опису логіко-аналітичних залежностей, Сільвестров А.М., Скринник О.М. (2013)
Мальцев А.Ю. - Задача Коші для нестаціонарного істотно нескінченновимірного диференціального рівняння (2013)
Маслянко П.П. - Компонентна модель автоматизованої системи тестування з відкритою формою представлення тестового завдання, Руденко П.А. (2013)
Трегуб В.Г. - Керування об’єктами періодичної дії, Клименко О.М. (2013)
Казарін Д.А. - Отримання феротитану алюмотермічним способом з масовим вмістом титату 40–43 % без додавання титанових відходів, Волкотруб М.П., Прилуцький М.І. (2013)
Киричок Т.Ю. - Аналіз зносостійкості банкнот української гривні в умовах реального обігу, Мельниченко А.А., Нестеренко В.М. (2013)
Роїк Т.А. - Взаємозалежність між структурним станом і зносостійкістю сталей для деталей скребкового конвеєра, Глушкова Д.Б., Тарабанова В.П., Рак Л.М. (2013)
Рудаков К.М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 4. Загальні співвідношення термопластичності та повзучості при застосуванні логарифмічної міри деформації Генкі, Яковлєв А.І. (2013)
Чвертко Є.П. - Прогнозування якості з’єднань при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням (2013)
Чернега Д.Ф. - Дослідження процесу спікання залізорудних котунів із підвищеним вмістом твердого палива, Нещадим В.М., Кудь П.Д., Іванченко Д.В. (2013)
Колобродов В.Г. - Алгоритм кодування зображення об’єкта фотографування, що має великий діапазон яскравості, Півторак Д.О. (2013)
Нестеренко О.І. - Компенсація похибок курсовертикалі при хитавиці об’єкта, Ігнатович О.В. (2013)
Чиж І.Г. - Метод і пристрій для аналізу фокусної області оптичної системи ока, Голембовський О.О. (2013)
Барбаш В.А. - Дослідження впливу різних стадій технологічного процесу одержання мікрокристалічної целюлози з волокон конопель на показники її якості, Даниленко А.А., Нагорна Ю.М. (2013)
Автори номера (2013)
Сильченко Н. В. - Проблемы типологии источников белорусского права (2013)
Ганзенко О. О. - Нетипові норми права в механізмі правового регулювання: проблеми теорії і практики застосування (2013)
Заборовський В. В. - Адвокатський запит у світлі прийняття закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (2013)
Иванов В. В. - Научно-методологические проблемы современной юридической науки (2013)
Малишко В. М. - Виникнення правового інституту приватирства в тюдорівській Англії (2013)
Середа А. М. - Реорганізація кримінального процесу в умовах судової реформи 1864 р. (2013)
Тимченко Г. В. - Методи вимірювання рівня ефективності законодавства (2013)
Удовика Л. Г. - Глобалізація як чинник трансформації правотворчості в Україні (2013)
Третьяченко М. О. - Європейський унітаризм: загальне та особливе (2013)
Тригубенко Г. В. - Право на життя в аспекті реалізації норм конвенції про захист прав людини і основних свобод (2013)
Бучинська А. Й. - Форми публічної діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз (2013)
Зайцева І. О. - Напрями вдосконалення статутної нормотворчості: процедура розробки та прийняття статуту територіальної громади (2013)
Чехович Т. В. - Критерії правомірності застосування сили в міжнародному праві (2013)
Чурпіта Г. В. - Окреме провадження в деяких категоріях справ, що виникають із сімейних правовідносин (2013)
Журавльова З. В. - Страхові виплати в системі обов'язкового соціального медичного страхування в Україні (2013)
Коваль О. В. - Державні гарантії збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Нечипуренко М. О. - Характеристика договору на проведення оцінки майна (2013)
Сидор В. Д. - Поняття та функції науки земельного права України (2013)
Білека А. А. - Вихідні засади локального нормативно-правового регулювання відносин у сільськогосподарських кооперативах: до характеристики сучасної інтерпретації (2013)
Борденюк О. В. - Правові ознаки земель трубопроводного транспорту (2013)
Колпаков В. К. - Категория "предмет" в понятии административного права (2013)
Собакарь А. О. - Адміністративно-правова характеристика форм державного контролю за безпекою дорожнього руху (2013)
Армаш Н. О. - Вплив форми державного правління на зміст адміністративно-правового статусу державних політичних діячів на прикладі зарубіжного законодавства (2013)
Германюк М. О. - Процедурні принципи державної служби: аналіз проблем реалізації та нормативного закріплення, Сафронова Є. М. (2013)
Делія Ю. В. - Інформаційне забезпечення органів публічного управління в процесі побудови правової держави: адміністративно-правовий аспект, Галустян І. А. (2013)
Красіков О. М. - Післядипломна освіта в умовах модернізації системи освіти України (2013)
Мацелик Т. О. - Юридичні особи публічного права: особливості функціонування в адміністративно-правовій сфері (2013)
Меліхова О. Ю. - Функції державного управління в екологічній сфері: теоретичні аспекти класифікації (2013)
Пирожкова Ю. В. - Бюджетна політика органів місцевого самоврядування як елемент управління місцевими бюджетами: перспективи законодавчої модернізації (2013)
Саєнко С. І. - Прояви дефектності норм адміністративного права в соціально-нормативній системі України (2013)
Чорна В. Г. - Юридична відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту в Україні (2013)
Рибалка Н. О. - Сутність, поняття та ознаки позитивного іміджу органів прокуратури України (2013)
Сторожук О. Р. - Заохочення як державна гарантія забезпечення реалізації правового статусу дипломатичних працівників (2013)
Тищенко А. О. - Правові засади обліку в банківському контролі (2013)
Бакаєв Д. С. - Окремі аспекти концепції зловживання правом в трудовому праві України (2013)
Дорохіна Ю. А. - Генеза дослідження змісту об'єктивної сторони складу злочину (2013)
Узунова О. В. - Проблемні питання вивчення права працівниками міліції та підготовки юристів-професіоналів в органах внутрішніх справ: радянський та сучасний аспекти, Калюга К. В. (2013)
Шеховцова Л. І. - Про посилення кримінальної відповідальності за статеві злочини, вчинені проти неповнолітніх (2013)
Назимко Є. С. - Вдосконалення системи покарань неповнолітніх за вчинення кримінальних проступків (2013)
Бандуріна Я. Ю. - Типові слідчі ситуації та основні напрямки розслідування контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів (2013)
Помазан С. Г. - Криміналістичні проблеми розслідування умисних вбивств, які скоєні через необережність (2013)
Рецензія (2013)
Караман О. Л. - Характеристика середовищного компоненту системи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у спеціальній виховній установі (2013)
Яковлева О. В. - Проблема соціального виховання в його об’єкт-предметній галузі (2013)
Архипова С. П. - Освіта як елемент життєдіяльності людей літнього віку (2013)
Ковальчук І. А. - Забезпечення прав дитини як соціально-педагогічний процес (2013)
Лисенко Ю. О. - Вплив сучасних аудіовізуальних творів на соціалізацію підростаючого покоління (2013)
Малков Д. Ю. - Соціально-педагогічні шляхи організації соціокультурного дозвілля молоді (2013)
Плотников С. А. - Проблемы православных масс-медиа для детей младшего школьного возраста (2013)
Скоромна О. П. - Використання медіа технологій у роботі студентської соціальної служби (2013)
Яценко Н. Г. - Вплив ЗМІ на соціалізацію особистості (2013)
Андреєв Ю. С. - Неблагополучна сім’я як чинник розвитку агресивної поведінки у підлітків (2013)
Кальченко Л. В. - Технологія формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади як умова попередження проблеми соціального сирітства, Островська Н. О. (2013)
Павлюк Н. В. - Вплив ЗМІ на формування уявлень про сім’ю у старшокласників (2013)
Трубавіна І. М. - Усвідомлене і відповідальне батьківство: спільне і відмінне (2013)
Гайдай М. Н. - Психолого-педагогическая компетентность как фактор успешности коррекционно-развивающей деятельности педагога-логопеда (2013)
Епштейн І. С. - Сучасний стан професійної обізнаності вчителів щодо соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху засобами мистецтва (2013)
Алдакимова О. В. - "Россия без сирот": опыт работы в кубанском регионе по реализации данной стратегии (2013)
Терновець О. М. - Особливості Інтернет-залежності дітей-соціальних сиріт (2013)
Золотова Г. Д. - Сутність технологічних видів адиктивної поведінки дітей (2013)
Краснова Н. П. - Розв’язання конфліктних ситуацій в освітньому просторі (2013)
Мотунова Н. В. - Причини вчинення правопорушень на певних історичних етапах розвитку суспільства (2013)
Юрків Я. І. - Тренінгова програма як локальна технологія вирішення підліткових конфліктів (2013)
Безбородих С. М. - Змагання як засіб формування конкурентоспроможності майбутнього педагога (2013)
Бєлецька І. В. - Роль викладача у формуванні комунікативних якостей майбутніх соціальних педагогів (2013)
Бронза С. М. - Особливості мовної своєрідності творчого доробку Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) (2013)
Кривенко О. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання географії у ВНЗ (2013)
Лахмоткина В. И. - Постановка голоса и техника речи в профессиональной подготовке учителя (2013)
Мордовцева Н. В. - Теоретичні аспекти формування дослідницької компетентності студентів ВНЗ (2013)
Починкова М. М. - Дефініція поняття "самостійна робота студентів" у сучасній педагогіці вищої школи (2013)
Роганова М. В. - Організація виховного процесу у вищому навчальному закладі (2013)
Скиба М. М. - Медіазнання соціального педагога (2013)
Солодюк Н. В. - Формування проектної діяльності студентів (2013)
Хорошевська І. В. - Професіоналізм керівника загальноосвітньої школи в управлінні конфліктами (2013)
Левчук Г. М. - Оптимізація виділення лектиноподібних білків листя льону олійного, Войтович О. М. (2013)
Полякова В. А. - Изучение признаков семян и коробочек однолетних диких видов льна, Лях В. А. (2013)
Алпатова О. М. - Вплив основних абіотичних чинників водного середовища на черепашкових амеб (Testacealobosia; Silicofilosea) Українського Полісся (2013)
Ананьєва Т. В. - Біохімічний статус тканин як індикатор еколого-фізіологічногостану промислових риб, Федоненко О. В. , Півненко Ю. В. (2013)
Ахмедов Э. И. - Клиническая картина и паталогоанатомические изменения в организме цыплят при экспериментальном эймериозе (eimeria tenella) (2013)
Аюбова Э. М. - Гнездящиеся птицы придорожных и полезащитных лесополос Мелитопольщины (2013)
Васільєва Л. А. - Статева структура популяцій перлівницевих (Bivalvia, Unionidae) фауни України, Янович Л. М., Пампура М. М. (2013)
Муравьев И. В. - Оология желтой трясогузки Motacilla flava LInnaeus, 1758 (Passeriformes, Motacillidae, Motacillinae), Артемьева Е. А. (2013)
Сулейманов С. Ш. - О составе нерестового стада саринской сельди Alosa braschnikowi sarensis (Michailowskaja, 1941) в юго-западном Каспии (2013)
Федоненко О. В. - Біолого-екологічна та рибогосподарська оцінка малих водойм Дніпропетровської області, Єсшпова Н. Б., Шмагайло М. О., Сазанова Н. М. (2013)
Федоренко О.В. - Гістологічна характеристика розвитку гонад самок плітки Rutilus Rutilus (L.) Запорізького водосховища , Маренков О. М. (2013)
Литвиненко Р.О. - Життєздатність формених елементів крові людини в кишковому середовищі медичної п'явки (2013)
Новосад Н. В. - Метаболічна активність нейтрофілів крові у хворих на ревматоїдний артрит, Горохівець Н. А., Подимай А. Ю., Гавриленко К. В. (2013)
Омельянчик В. Н. - Циркадные ритмы активности растворимых ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы печени и больших полушарий мозга крыс в зимний период, Новикова К. В., Колесник Н. В. (2013)
Білоконь Г. С. - Роль водної рослинності в процесах самоочищення водойм від радіонуклідного забруднення, Зайченко О. Ю., Федоненко О. В., Просяник Ю. І. (2013)
Костюченко Н. І. - Мікробіологічна характеристика джерельніх вод острова Хортиця (2013)
Халіман І. О. - Матенове бродіння сільськогосподарських відходів та його вплив на довкілля (2013)
Гаврилова Л. О. - Вплив концентрації й швидкості подачі карбон (IV) оксиду на процесс карбонізації розведених алюмінатних розчинів, Карпенко Ю. В. (2013)
Лашко Н. П. - Сорбція ароматоутворюючих речовин на біополімерних матрицях, Єгорова Ю. В. (2013)
Ткачук Н. В. - Цитотоксична та антибактеріальна активність 5-заміщених 4-аміно-1,2,4-триазол-3-тіолів, Янченко В. О., Демченко А. М. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2013)
Самбор А. М. - Телекомунікаційні технологіїна заняттях трудового навчання: сфера застосування та правового регулювання, Самбор М. А. (2013)
Матвійчук А. О. - Цивільно-правові обов’язки, що кореспондують особистому немайновому праву на сприятливе навколишнє природне середовище (2013)
Шаповал Л. І. - Згода на донорство (значення та проблемні питання) (2013)
Кузьменко Б. В. - Типи сучасного особливо небезпечного (шкідливого) програмного забезпечення: правові та технічні аспекти, Заїка Ю. О. (2013)
Бакун В. І. - Проблемні питання індивідуального попередження злочинів у Збройних Силах України (2013)
Дараганова Н. В. - Кримінальна відповідальність пілотів на початку становлення цивільної авіації (2013)
Котляренко О. П. - Сучасний стан протидії корупції у сфері використання коштів оборонного бюджету та військового майна (2013)
Сервецький І. В. - Деякі проблеми тлумачення поняття охорони громадського порядку, Сапрун О. В. (2013)
Матвійчук В. К. - Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України, Мартиненко Г. В. (2013)
Карпенко М. І. - Непокора та невиконання наказу:методика розслідування цих злочинів (2013)
Присухін С. І. - Філософія права: об’єкт, предмет і функції (2013)
Трегубенко А. С. - Міжнародне право про застосування сили в системі колективної безпеки (2013)
Терлецький Р. М. - Правові аспекти регулювання військово-технічного співробітництва України з іноземними державами (2013)
Басай В. Д. - Підстави і порядок поновлення процесуального строку за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Бєлікова М. І. - Підстави оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади в адміністративному порядку (2013)
Блащук Т. В. - Джерела правового регулювання договірних відносин: теоретико-правовий аспект (2013)
Боднарчук О. Г. - Громадський контроль як механізм протидії корупції: проблеми його реалізації в пенітенціарній системі України (2013)
Бойко В. В. - Загальнотеоретична характеристика спеціальної правової норми та її конкуренції із загальною нормою (2013)
Бойко Н. М. - Особливості предмета договору позички (2013)
Бортник О. П. - Гарантії працівника у випадку розірвання трудового договору (2013)
Ботвінов Р. Г. - Визначення меж предмету відання керівника органу досудового розслідування, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства (2013)
Вітюк І. Я. - Обмеження прав на використання земель енергетики в Україні (2013)
Geller B. - Clinical legal education in Ukraine and in Germany a comparative analysis (2013)
Голуб І. Г. - Нові види запобіжних заходів згідно з КПК 2012 року (2013)
Дехтяр О. Г. - Особисте сприйняття слідчим, прокурором, слідчим суддею показань, речей і документів як елемент змісту засади безпосередності (2013)
Зеленський С. М. - Концепт справедливості у кримінальному провадженні (2013)
Зінченко В. В. - "Право народу" в конституційному законодавстві США та його міжнародне значення для ціннісної системи прав людини і демократії (2013)
Іващенко О. В. - Підстави і процесуальний порядок виклику учасників кримінального провадження для участі у слідчих (розшукових) діях (2013)
Кисельова О. І. - Забезпечення правопорядку у парламенті та дисципліни представників депутатського корпусу: вітчизняний та зарубіжний досвід, Фащук Т. В. (2013)
Кобрин В. С. - Глава Уряду в новітній конституційній практиці Української держави: еволюція правового регулювання (2013)
Кузик Т. М. - Окремі аспекти участі перекладача під час надання міжнародної правової допомоги щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (2013)
Лоскутов Т. О. - Структурні елементи предмету правового регулювання у кримінальному процесі (2013)
Ляш А. О. - Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування (2013)
Мартинюк Р. С. - "Конституційна Асамблея" в Україні: спроба визначення природи органу (2013)
Мікуліна М. М. - Механізм контролю за Службою безпеки України у сфері забезпечення особистих немайнових прав фізичної особи (2013)
Мікуліна М. М. - Право на життя як складова приватності фізичної особи (2013)
Опришко Д. І. - Правове регулювання найменування договірних об’єднань підприємств (2013)
Панчук І. О. - Загальні риси професійної правосвідомості суддів (2013)
Потайчук І. В. - Участь священнослужителів в якості свідків у кримінальному процесі України, Компанієць Д. О. (2013)
Скрильник О. О. - Тенденції запобігання поширенню найманства на території країн СНД (2013)
Слатвицька А. В. - Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року як методологічна основа для розвитку національних механізмів захисту економічних прав жінок (2013)
Смалюк Р. В. - Захист трудових прав громадян України за кордоном (2013)
Сухонос В. В. - Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління (2013)
Шостко О. Ю. - Досвід протидії організованій злочинності в Італії (2013)
Юрченко О. М. - Функції міліції (поліції) у сучасних умовах, Сервецький І. В., Сапрун О. В. (2013)
Попелюшко В. О. - Принципи кримінального провадження у механізмі забезпечення прав його учасників, Лук’янчиков Є. Д. (2013)
Сацький П. В. - Соціальний статус та інститут власності кагана і беків у суспільстві давніх тюрків у VI-VII ст (2013)
Шамрай Б. М. - Гарантії конституційних прав і свобод військовослужбовців в Україні та їх обмеження (2013)
Шаркова І. М. - Добросовісне володіння в римському приватному праві: витоки рецепції в сучасне цивільне право України (2013)
Дараганова Н. В. - Предмет права соціального забезпечення (2013)
Самбор М. А. - Правопорушення та проступок: до питання співвідношення понять в умовах розвитку законодавства про адміністративні та кримінальні правопорушення (2013)
Дорохіна Ю. А. - Розвиток поняття об’єктивної сторони складу злочину та його теоретичні основи (2013)
Карпенко М. І. - Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні, Швець О. О. (2013)
Карпенко М. І. - Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків: методика розслідування цих злочинів (2013)
Бабій М. - Юридичне релігієзнавство (правологія релігії): сутність і проблемне поле, Присухін С. (2013)
Гайдулін О. О. - Зміст контрактів: англійські юридичні поняття і досвід їх інтерпретації (2013)
Скуріхін С. М. - Особливості правової соціалізації військовослужбовців Збройних Сил України (2013)
Чорний В. С. - Соціально-правові засади розвитку України на тлі історичного досвіду нових незалежних держав (2013)
Малютіна І. П. - Феномен взаємозв’язку права, релігії і політики на тлі державотворчих процесів ХVІІ–ХVІІІ ст.: спроба реконструкції (2013)
Баклан І. В. - Електронний парламент: методологія прийняття рішень у процесі нормотворення, Селін Ю. М. (2013)
Прилуцький Р. Б. - Господарське право ноосферної доби (2013)
Пелагеша О. Г. - Актуальні проблеми діяльності патрульної служби ГУ МВС України в м. Києві при забезпеченні охорони громадського порядку, Костюк В. Л. (2013)
Сервецький І. В. - Чинники, що обумовлюють створення та діяльність регіональної поліції, Сапрун О. В. (2013)
Карпенко М. І. - Причини і запобігання корисливим злочинам військовослужбовців (2013)
Фітьковський С. М. - Кримінально-правовий аналіз суб’єкта злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (2013)
Лень В. В. - Запобігання пенітенціарного та пост пенітенціарного рецидиву серед засуджених з психічними відхиленнями в межах осудності та обмеженої осудності, Кубрак Р. М. (2013)
Лозовский Д. Н. - К вопросу о деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий междурнародного уровня (зарубежный опыт) (2013)
Сервецький І. В. - Спеціальна діяльність - єдиний базовий закон для правоохоронних органів (2013)
Авдошин І. В. - Тероризм через призму міжнародного гуманітарного права, Гуменний Ю. Г. (2013)
Бескоровайний С. Я. - Проблеми імплементації норм міжнародного гуманітарного права, Іванов В. Ф. (2013)
Чубар І. Ю. - Правові аспекти комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями (2013)
Piszko R. - Optimum paradigm for interpretation and application of law (2013)
Баклан І. В. - Електронний парламент: сучасні методи підтримки прийняття рішень у процесі нормотворення, Селін Ю. М. (2013)
Матвійчук А. О. - Особисті немайнові відносини з приводу сприятливого навколишнього природного середовища: структура суб’єктивного права (2013)
Білоножко Є. П. - Чи є дітонародження головною функцією сім’ї? (історично-правовий та філософський аналіз проблеми) (2013)
Лапчевська О. Ф. - Проблеми захисту майнових прав дитини (2013)
Мироненко В. П. - Сім’я як головний інститут соціалізації дитини (2013)
Прилуцький Р. Б. - Про визначення поняття "корпорація" у правових системах України та США, Шатіло В. С. (2013)
Самбор Н. А. - Мобильная связь как институт информационной системы гражданского общества (2013)
Ільєнок Т. В. - Боротьба з корупцією: міжнародний досвід (2013)
Matviychuk V. K. - An official: theoretical and practical issues, Khar I. O., Pogorielova T. F. (2013)
Олєйнічук О. М. - Генезис тисячолітньої історії витоків кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати на території сучасної України (2013)
Александренко О. В. - Інститут угоди про примирення у кримінальному процесі України, Титко А. В. (2013)
Шульгін В. В. - Вплив кримінально-процесуальної систематизації на ефективність реалізації військового законодавства України (2013)
Сервецький І. В. - Спеціальна діяльність — проблеми теорії та практики (2013)
Привітання з ювілеєм заслуженого юриста України Лукашевича В. Г. (2013)
Астаф’єв О. Г. - Ідеї гуманізму і реформації у творах Герасима Смотрицького І Христофора Філалета (2013)
Акімова А. О. - художні особливості філософського трактату "Дао де цзін" (2013)
Афанасьєва В. С. - Авангардистський тип тонічного вірша в ранній поезії Андрія Чужого. Діалог з Михайлем Семенком (на прикладі віршів Андрія Чужого "Мій портрет" та "Ми з Семенком на смітнику") (2013)
Бабенко М. В. - Поетична філософізація перехідної доби (ХХ-ХХІ ст.) (2013)
Балан Н. В. - Поліфункціональність мотиву дороги в повісті К. Маккарті "Коні, коні..." (2013)
Бігун О. А. - Топос святості у творах Тараса Шевченка (2013)
Білик Н. Л. - Інтертекстуальний простір роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2013)
Бітківська Г. В. - Інтермедіальність сучасного українського літературного журналу: до постановки проблеми (2013)
Бовсунівська Т. В. - Криза класичних понять у ХХІ ст .: мімесис (2013)
Бойніцька О. С. - Минуле – це інша країна: перша Афганська війна в історіографічному романІ Філіпа Геншера "Шовковична імперія" (2013)
Бондарук Л. В. - Архетипна парадигма символістського художнього тексту (на матеріалі роману Марселя Пруста "Імена країв : ім ’я”) (2013)
Боронь О. В. - Тарас Шевченко і Ежен Сю (про одне інтертекстуальне відсилання у повісті "Несчастный") (2013)
Брацка М. В. - Аксіологічні аспекти народних повістей Юзефа Ігнація Крашевського (2013)
Букіна Н. - Мотив родинного прокляття в романі Петра Кралюка "Шестиднев, або корона дому Острозьких" (2013)
Бумбур Ю. М. - Прояви антисемітизму в американській літературі ХІХ століття (2013)
Векуа О. - Ліна Костенко – пейзажист (2013)
Любарець Н. О. - Сучасна полікритика повісті Вірджинії Вулф "Флаш" (2013)
Малунова Г. Д. - Засоби аргументації в "Апології сократа" Платона: логіко-філософський аспект (2013)
Манаєва А. - Образ "маленької людини" у творчості Лу Сіня (2013)
Марченко Н. В. - Етично-естетична рецепція сучасних художніх творів: неонатуралізм (2013)
Махмудова А. О. - Елементи модернізму в повісті Ван Мена "Метелик" (2013)
Мацькович М. Р. - Пам’ять та нарація у прозі Анджея Кусьневича (2013)
Мегела І. П. - Деконструкція суб’єкта в умовному ігровому просторі "магічного театру" Германа Гессе (2013)
Мельниченко Л. О. - Художній психологізм малої прози Б. Грінченка (2013)
Мірошниченко Л. Я. - Функціональність ностальгії у романі Д. Лессінґ "Альфред та Емілі" (2013)
Мірошниченко Н. - Сучасна драматургія в контексті неоміфологічного моделювання тексту (на прикладі п’єси "Станція, або Розклад бажань на завтра" О. Вітра ) (2013)
Моллаахмади Д. А. - Симин Данешвар как общественный деятель и литератор современного Ирана (2013)
Мукан В. С. - Гротеск і парадокс у драматургії Ігоря Костецького (на матеріалі п’єси "Спокуси несвятого Антона") (2013)
Наумовська О. - Мотиви блаженного чи пекельного царства мертвих у міфологічних системах різних народів світу (2013)
Наумовська Н. - Міфологізм японської народної казкової прози легендарного типу (2013)
Ніколаєв Б. І. - Жанр сповіді у постмодерністській варіації (Харукі Муракамі. "Про що я кажу, коли кажу про біг") (2013)
Ніколаєнко С. В. - Неоплатонічна концепція Любові як одне з ідейно-філософських джерел культури європейського Відродження (2013)
Ориняк О. І. - Ц. К. Норвід і Ю. І. Крашевський – епістолярний діалог митців (2013)
Павленко А. М. - Структурно-семантичні особливості компаративних ідіом в творах К. С. Льюіса "Хроніки Нарнії" (2013)
Павленко Л. В. - Українські перспективи філологічних досліджень у галузі візантиністики (2013)
Пасічник Д. С. - Становлення проєвропейської історіософської концепції Ях’я Кемаля Беятли (2013)
Пашняк Т. Г. - Трансцендентна поетика Емілі Дікінсон (2013)
Перевертень Н. С. - Роль мистецтва в житті особистості (на матеріалі творів Є. Гребінки "Игрок", "Быль не быль и не сказка", "Расказ", "Пиита") (2013)
Перескоцька У. І. - Юзеф Ігнацій Крашевський у літературній критиці Антонія Марцінковського (2013)
Півень К. А. - Художній синкретизм пейзажних замальовок в оповіданнІ Ван Мена "Мрії про море" (2013)
Погребняк О. А. - Образ України в сучасній чеській прозі (2013)
Подденежная Е. В. - Жанровая специфика "филологической прозы" в литературе русской эмиграции III волны (2013)
Поліщук І. - Роман Є. Гребінки "Доктор" у контексті літературної доби (2013)
Попова Н. М. - Ціннісний складник концепту "кабальєро” в іспанській лінгвокультурі та його розвиток (2013)
Пригодій С. М. - Неопрагматичне тлумачення художнього тексту (2013)
Приліпко І. Л. - Тема духовенства у прозі Богдана Лепкого (2013)
Прохорова А. О. - Релігія та світогляд українського народу в "Енеїді" І. Котляревського (2013)
Прушковська І. В. - Сучасна інтерпретація образу Джелаледдіна Румі: п’єси "Шемсе! Не забувай!", "Мевляна" (2013)
Радишевський Р. П. - Рецепція Ю. І. Крашевського в Україні (2013)
Ращенко А. С. - Європейське крило муру: ідейні та художні орієнтири (2013)
Резніченко Н. А. - Емоційно-психологічний підтекст творів для дітей Віктора Близнеця (2013)
Рибалкін С. В. - Патріотичні мотиви у поезії Хасана Тауфіка (2013)
Рибась О. - Філософія серця в українській поезії у прозі (2013)
Рудакова Н. І. - Український історичний епос: художня трансформація образу козака (2013)
Рудник І. П. - Ідейно-образний світ новел Дніпрової Чайки (2013)
Рябченко М. М. - Жанрова дифузія в сучасній українській прозі (на матеріалі творів Н. Сняданко, М. Соколян, С. Пиркало) (2013)
Савчук (Урсу) Г. Ю. - "Хата за селом" Ю. Крашевського та "Циганка Аза" М. Старицького: контексти й інтертексти (2013)
Сивець Т. В. - Епіфанія як домінантна категорія моделі творчого акту в проповідницькій літературі Києворуської держави (2013)
Скрипник А. В. - Засоби створення комічних мотивів у літературі середніх віків (2013)
Сліпушко О. М. - Ґенеза образу духовної держави у поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка (2013)
Совтис Н. М. - Мовна картина світу Лева Евгеніуша Венглінського (на матеріалі віршованих казок, написаних українською мовою) (2013)
Соловьёва А. Г. - Современная драматургия: актуальные проблемы исследования (2013)
Стежко С. О. - Історичне минуле у творчості М. Стельмаха: акценти літератури "Розстріляного Відродження" (2013)
Степанченко О. Л. - Форми вираження авторської свідомості в прозі Миколи Вінграновського (2013)
Сулима В. І. - Ірина Семенко і Михайль Семенко: образ автора в науковому дослідженні (2013)
Сулима М. М. - Цикл Михайля Семенка "Наївні поезійки" (2013)
Сухарєва С. В. - Ідеологізація світу русинів у творах Ю. -І. Крашевського (2013)
Телеуця В. - Рівні фольклорного діалогу в поліетнічному середовищі (2013)
Тершовчин Р. Т. - Ван Вей – основоположник школи чань у китайській поезії (2013)
Тищук О. С. - Синкретичність світосприйняття танського поета Сикун Ту (837-908) (2013)
Ткаченко О. П. - Образи Каїна і Авеля у світлі герменевтичної методи Григорія Сковороди (2013)
Ткаченко М. М. - Едипова історія у творчості Сковороди (2013)
Ткачук О. П. - Юзеф Ігнацій Крашевський та Джозеф Конрад: імагологічні аспекти (2013)
Хайдер Т. В. - Еволюція національних стереотипів в умовах глобалізованої Європи в творах Е. Редлінського (2013)
Чернишова С. О. - Сучасні аспекти та напрямки дослідження творчості В. С. Моема (2013)
Чужа Т. В. - Хмельниччина в історичних романах Генрика Сенкевича і Юзефа Ігнація Крашевського (2013)
Шакура Ю. О. - Володимир Рєзанов: поезія скальдів у рецепції "Слова о полку Ігоревім" (2013)
Шаповалова А. О. - Ідея свободи в епістолярії Тараса Шевченка (2013)
Швець А. Ю. - Преромантичні риси поетичного доробку Тимона Заборовського (2013)
Шевченко Н. С. - Зіставний аналіз образів Олександра Македонського в романі "Александрія" та козака голоти у "Думі про козака голоту" (2013)
Шестопал О. Г. - Театральність як перцептивна категорія у контексті сучасних міждисциплінарних досліджень (2013)
Шкуров Є. В. - Футурологічний аспект фантастики Юрія Нікітіна (на матеріалах романів "Транслюдина", "Я – сингуляр" та "Надлюдина") (2013)
Шуть В. Я. - Рецепція соцреалістичної естетики в есеїстичному доробку О. Забужко (2013)
Щеголь Л. Д. - Творчість Меші Селімовича. Роман "Дервіш і смерть" (2013)
Щербакова О. А. - Першоджерела свідчень про святу царицю Єлену у найдавніших виданнях "Книг житій святих” (1700, 1716 і 1759 рр.): порівняльний аналіз приміткових посилань і коментарів (на прикладі "Житія Святаго Равноапостолнаго великаго царя Константіна и святыя христолюбивыя матере его Єлены”) (2013)
Юзькова І. В. - Образ наратора в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" (2013)
Якименко О. В. - Опозиція "український патріотизм – комунізм" у п’єсі Наталі Романович-Ткаченко "Тумани" (2013)
Божеску М. Г. - Сучасні дослідження політичного дискурсу (2013)
Бондаренко Я. О. - Інтелектуальна гра як форма вербалізації когнітивної діяльності мовної особистості в дискурсі (на матеріалі британського телесеріалу "Шерлок") (2013)
Вигівський В. Л. - Стилістичне розшарування військових омофраз та їх стилістичні типи (2013)
Bokun I. A. - Force dynamics as a construal operation (2013)
Давидюк Ю. Б. - Ефект ошуканого очікування крізь призму теоріїї ментальних просторів (2013)
Ільїнкова Н. М. - Лінгвістичні інструменти маніпулятивного дискурсу (2013)
Kiselyova O. M. - English subjunctives. The problems of translation (2013)
Купчишина Ю. А. - Очуднення у контексті концептуального аналізу (2013)
Mykhaylenko V. V. - The preposition on: cognitive grammar (2013)
Недайнова І. В. - Когнітивний дисонанс як причина виникнення нових концептів сучасної картини світу (2013)
Нікіточкіна І. В. - Категорія матеріальної цінності в епічній поемі "Беовульф" (2013)
Поневчинська Н. В. - Когнітивний аспект дослідження гумору (на матеріалі англомовних епіграм) (2013)
Rudakova T. A. - Types of English borrowings in the modern German press language (2013)
Степикіна Т. В. - Лексико-семантичний аспект категорії часу в сучасній англійській мові (2013)
Ткачик О. В. - Концептуальна метафора як спосіб пізнання дійсності (2013)
Чайка Л. В. - Мовна парадигматика у вербальному конфлікті (2013)
Зосімова О. В. - Особливості перекладу англійської кінотермінології українською мовою (2013)
Калужська Л. О. - Трансформація вираження мовної оцінки у перекладі метафоричних та алюзивних одиниць (2013)
Клименко О. Л. - Семантика інтернаціональних афіксів у складі англомовних інновацій (2013)
Котов М. В. - Конструювання смислу при реалізації настанови "навчання" у міжкультурному дискурсі (2013)
Редька І. А. - Функції словесної синестезії у різних типах англомовного дискурсу (2013)
Сопилюк Н. М. - Системні розбіжності між мовами як чинник застосування лінгвокультурної адаптації у міжкультурній комунікації (2013)
Сулейманова Н. В. - К вопросу о проблеме употребления речевых актов (2013)
Taranenko O. G. - Gender factor and its influence on military women’s speech in urban society (2013)
Тофтул А. С. - Лінгвокультурна специфіка німецьких народних казок, Літвінова М. М. (2013)
Шестаков А. О. - Етнокультурні особливості флорономена мак та його еквівалентів в українській, англійській та французькій мовах (2013)
Глухова Л. О. - Варіанти вербалізації фрейму "академічний підрозділ ВНЗ" як складової концепту "освітній менеджмент" в сучасній англійській мові (2013)
Дорменєв В. С. - Концепт "пунктуальність" у фразеологічній системі німецької й української мов (спроба семантичного аналізу) (2013)
Кіреєнко К. В. - Концептуальна метафора кохання-хвороба в українській та англійській фольклорно-магічних картинах світу (2013)
Крацило С. О. - Реалізація скрипту "шлюб" (на матеріалі роману Ентоні Троллопа "Як ми тепер живемо") (2013)
Левицкий А. Э. - Концепт "мечта" в американской лингвокультуре (2013)
Сандига Л. О. - Концептуальні метафори на позначення смерті у англомовних інтернет-листах родичів померлих (2013)
Свиридюк Т. В. - Метафорична семантика ідіоматичних одиниць (на матеріалі промов британських прем’єр-міністрів) (2013)
Святюк Ю. В. - Концепт "иностранец" в семантическом пространстве английского языка (2013)
Каліберда О. О. - Англійська лексикографія раннього середньовіччя (2013)
Кучумова Н. В. - Продуктивні моделі двокомпонентних термінів-словосполучень в англійській фармацевтичній термінології (2013)
Лоскутова Н. М. - Характеристика інтернаціоналізмів у терміносистемі кінематографа французької та української мов (2013)
Саламаха М. Я. - Семантичний процес метонімізації англомовного терміна сфери охорони довкілля (2013)
Слабоуз В. В. - Проблема и задачи лингвокультурологической онимографии (2013)
Шевченко О. О. - Словник як значуща одиниця оволодіння іноземною мовою (2013)
Басюк Т. С. - Образотворчі особливості мови як основні чинники ідентифікації індивіда у суспільстві (2013)
Воронцова Т. Ю. - Формування міжкультурної комунікації студентів на прикладі викладання іноземної мови (2013)
Gulivets N. O. - Cross-cultural communication in global business (2013)
Кириченко А. Г. - Теоретические предпосылки изучения произносительного акцента в авиационном радиотелефонном дискурсе (2013)
Кондратьєва О. В. - Когезія в аспекті перекладу (2013)
Моісеєнко Т. В. - Особливості відтворення онімів з урахуванням історичної стилізації (2013)
Моркотун С. Б. - Вербальні та невербальні засоби комунікації презентатора (2013)
Пашніна Т. М. - Мовні аспекти політичної комунікації під час військових конфліктів (на основі аналізу промов Президента США Джорджа Буша) (2013)
Полякова О. В. - Дискурс анімаційного фільму як поле діяльності кіно перекладача (2013)
Шліхар Т. О. - Прагматика перекладу експресивних висловлювань з вигуком "well" у драматичному діалозі (2013)
Богданов А. М. - Новый взгляд на понятие "Оружие массового поражения" (2012)
Винничук С. Д. - Определение кратчайших путей из одной вершині с помощью алгоритма поиска в ширину (2012)
Бердников О. М. - Розпізнавання мовлення в системах штучного інтелекту, Богуш К. Ю., Богуш Ю. П. (2012)
Куліков В. М. - Виявлення аномаьної поведінки користувачів комп’ютерних систем за допомогою штучних нейронних мереж, Іващенко О. В., Козлов О. О. (2012)
Яковив И. Б. - Взаимосвязь информации и знаков (2012)
Єрохін В. Ф. - Оптимальна демодуляція цифрового сигналу, що спостерігається на фоні подібної потужної завади, Пелешок Є. В. (2012)
Романенко В. П. - Графоаналітична модель процесу групового пошуку дефектів при ремонті техніки спеціального зв’язку (2012)
Жердєв М. К. - Діагностична модель цифрового радіоелектронного компонента техніки спеціального зв’язку, Сакович Л. М., Глухов С. І., Попов П. П. (2012)
Нестеренко М. М. - Аналітична модель оцінки часу обробки повідомлень в системі управління телекомунікаційною мережею, Романов О. І., Успенський О. А. (2012)
Ліпівський В. Г. - Модель відмов сучасних інформаційно-телекомунікаційних мереж для прогнозуючого контролю на рівні керування послугами (2012)
Куліков В. М. - Підхід до побудови тестів перевірки цифрових пристроїв на надвеликих інтегральних схемах (2012)
Сергієнко А. М. - Злонамірено створене апаратне забезпечення (2012)
Лівенцев С. П. - Виявлення комп’ютерних атак в інформаційно-телекомунікаційних системах на основі методів індуктивного прогнозування станів, Сторчак А. С. (2012)
Любарський С. В. - Організація захищеного обміну soap-повідомленнями між asp.net web-сервісом та web-додатком за допомогою алгоритму блочного шифрування AES, Шаціло П. В. (2012)
Мельник Н. Д. - Використання технологій WMI для забезпечення цілісності та конфіденційності сценаріїв в задачах автоматизації процесів управління операційними системами сімейства Windows, Паршуков С. С. (2012)
Анпилогов С. С. - Особенности применения планшетных компьютеров Apple iPad2 для защиты конфиденциальной информации в распределенных информационно-телекоммуникационных системах, Волошин А.Л. (2012)
Антонюк О. М. - Актуальное членение многокомпонентного сложного предложения со вставной конструкцией (2012)
Василієвич Д. - Префиксална творба глагола у српском и украјинском језику (2012)
Дем’яненко Н. Б. - Польські запозичення у поетичних творах Лесі Українки (2012)
Зайченко Н. Ф. - К вопросу становления узуальной семантики неологизмов и их лексикографической разработке, Гавриленко Ю. Ю. (2012)
Іваненко І. М. - Білінгвізм як ознака мовної ситуації в сучасній Україні, Берещук О. (2012)
Калениченко М. М. - Місцевий відмінок як крайня периферія морфологічного вираження суб’єкта у безособових реченнях чеської мови (2012)
Канова Л. П. - Концепт "УСПІХ” в англійській та українській мовних картинах світу (2012)
Комарова О. С. - До питання про сучасну композитну номінацію (на матеріалі словацької та чеської мов), Комаровська А. М. (2012)
Лозинська О. Г. - Інновації—розширення в польській кінематичній фразеології на позначення емоцій та поведінки людини (2012)
Новосад М. - Функціонування молодіжного сленгу в чеському мовному середовищі (2012)
Огорілко О. - Регіональна варіантність у керуванні дативом (на основі текстів сучасної польськомовної преси України) (2012)
Скопненко О. І. - Реформи в українській і білоруській літературних мовах 1933 року: лінії розвитку крізь символічну функцію (2012)
Стеблина-Рудякова Л. М. - Варіативні відношення у групах лексики на позначення інтелектуальних характеристик людини у "Систематичному словнику сербохорватської мови" (2012)
Токарчук Б. А. - Декілька думок щодо вживання фразеологізмів в художніх дидактичних віршованих творах (2012)
Турчина А. А. - Лексична міжмовна омонімія у слов’янських мовах (2012)
Холод У. - Модально-прагматичний дискурс текстів постмодерної літератури (на матеріалах чеських та українських перекладів) (2012)
Чорна О. О. - Політична метафора в сучасній публіцистиці (на матеріалі української та чеської періодики) (2012)
Вострыкава А. У. - Героі чэшскай інтэлектуальнай прозы 1970-1980-х гг. (на прыкладзе твораў М. Кундэры, Л. Вацуліка, П. Кагоўта): спроба параўнальнага аналізу (2012)
Булаховська Ю. Л. - Про роль жіночих постатей у художній літературі (на матеріалі російської, української та польської літератур) (2012)
Булаховська Ю. Л. - До проблеми літературного плагіату (2012)
Дзюба-Погребняк О. І. - У таборі /Галичина М. Крлежі: галицький акцент хорватської драми (2012)
Іщенко Є. М. - Екзистенційність художньої свідомості Василя Стуса (2012)
Карацуба М. Ю. - Наукова діяльність відділення етнології хорватської Академії наук і мистецтв у місті Загребі (робота на етнологічній і фольклористичній ниві – ретроспективний огляд) (2012)
Моторний О. - Маловідомі та призабуті українські публікації на сторінках лужицької преси ХІХ–ХХ ст. (2012)
Наєнко М. К. - "Болит моя душа по Гоголю". О повести Анатолия Димарова "Оксана из рода Яновских" (2012)
Рудяков П. М. - Еволюція образу головного героя в романі І. Андрича "Проклятий двір": від мовчання – до мовчання (2012)
Сало О. - Образ Міхала Кірхнера у романі М. Гворецького "Ескорт" (2012)
Сварич Н. З. - Моделювання картини світу через художнє осмислення людського буття та духовних цінностей у творчості Марії Матіос (на прикладі твору "Майже ніколи не навпаки”) (2012)
Сторощук І. І. - Роман про митця у контексті літературних дискусій (2012)
Паламарчук О. Л. - 35 років журналу "Съпоставително езикознание", Чмир О. Р. (2012)
Палій О. П. - Рецензія на монографію Ілони Ґвождж-Шевченко "Футуризм у чеському літературному пейзажі" (Ilona Gwóźdź-Szewczenko. Futuryzm w czeskim pejzaźu literackim. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2009) (2012)
Moskalenko R. A. - Ectopic mineral formation in the prostate gland, Romanyuk A. M., Zakorko I-M. S., Piddubny A. M.
Волобуєв А. Ф. - Взаємодія слідчого з оперативними працівниками в стадії порушення кримінальних справ про економічні злочини (2003)
Калиновський В. Б. - Нові підходи в організації боротьби з контрабандою наркотиків, Штанько Г. М. (2003)
Дагаєва Г. Ю. - Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю (2003)
Музичук О. М. - Щодо методів правоохоронної діяльності членів громадських формувань з охорони правопорядку (2003)
Поволоцька С. Г. - Деякі аспекти профілактики злочинів та інших правопорушень серед неповнолітніх (2003)
Курман О. В. - Тактичні операції при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами (2003)
Дідик М. М. - ДНК-аналіз як метод криміналістики у різних країнах світу (2003)
Дзундза В. В. - Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антисуспільну діяльність згідно з новим КК України (2003)
Лапта С. П. - Взаємодія слідчого з експертом при проведенні судових експертиз (2003)
Лєшукова І. В. - Поняття і правові основи міжнародного розшуку злочинців, який здійснюється в системі Інтерполу (2003)
Басай В. Д. - Спецкомплекти технічних засобів роботи зі слідами і зразками запаху людини (2003)
Писаненко С. В. - Тіньова економіка як джерело живлення корупції (2003)
Качурін С. Г. - Тактичні прийоми подолання протидії осіб, що проходять у справі, при доборі в них зразків почерку і підписів (2003)
Іванов Ю. А. - Врегулювання міжетнічних конфліктів як один з напрямків діяльності ООН, Романов П. П., Захаров О. В. (2003)
Шаша І. К. - Деякі питання зниження токсичності і забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті (2003)
Матюшкова Т. П. - Кримінально-правові аспекти визначення насильницьких злочинів, вчинених стосовно жінок (2003)
Грохольський В. Л. - Загальні тенденції розвитку управління спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю (2003)
Строков І. В. - Інформація про злочин: її використання як доказ (2003)
Сергєєв А. В. - Особливості діяльності місцевої міліції щодо забезпечення екологічної безпеки (2003)
Комзюк А. Т. - Суб’єкти адміністративної відповідальності: проблеми визначення та правового закріплення системи (2003)
Джагупов Г. В. - Сучасні питання застосування штрафу на місці, Милорадова Н. Е. (2003)
Сьоміна В. А. - Тенденції та етапи розвитку адміністративної юстиції в Україні (2003)
Шестаков С. В. - Деякі проблеми правового регулювання заходів адміністративного припинення спеціального призначення (2003)
Гуторова Н. О. - Формування і дія кримінально-правових норм у механізмі правового регулювання державних фінансів України (2003)
Романов С. Ю. - Деякі спірні питання щодо поняття "службова особа" у кримінальному законодавстві України, Шинкаренко М. А. (2003)
Бабанін С. В. - Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті правил (2003)
Погорецький М. А. - Використання інформації, одержаної від негласних джерел, для отримання доказів у кримінальному процесі зарубіжних країн (2003)
Бондар Г. Ю. - Проблеми визначення сутності та значення взаємодії в діяльності слідчих правоохоронних відомств (2003)
Журова О. М. - Особливості визначення допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності (2003)
Смелік В. Б. - Криміналістичний аналіз структури технологій злочинної діяльності (2003)
Благодарний А. М. - Перегляд постанов суду у справах про адміністративні порушення законодавства про державну таємницю (2003)
Соловйова О. Є. - Реформування та вдосконалення інституту примирення у кримінальному процесі України (2003)
Каткова А. Г. - Процесуальна самостійність і незалежність слідчого (2003)
Ярмиш Н. М. - Онтологічні та гносеологічні ознаки причинного зв’язку у контексті проблем кримінального права (2003)
Корчевна Л. О. - Договір як джерело західного права (до постановки проблеми) (2003)
Піскун С. М. - Поняття та предмет прокурорського нагляду в оперативно-розшуковій діяльності міліції (2003)
Кравченко Ю. Ф. - До питання про варіантність правової свободи (2003)
Глинська Н. В. - Предмет обгрунтування кримінально-процесуальних рішень (2003)
Комзюк В. Т. - Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи: поняття та види (2003)
Стричинець О. В. - Деякі проблеми основ логічної форми (2003)
Дзюндзюк В. Б. - Моделі ефективності діяльності публічних організацій (2003)
Лихачов С. В. - Установчо-дозвільне провадження як вид дозвільного провадження (2003)
Теличкін О. О. - Щодо предмета міжнародного адміністративного права (на прикладі операцій на користь миру) (2003)
Пустобаєва Ю. А. - Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених (2003)
Борідько О. А. - До визначення поняття профілактичної діяльності слідчого (2003)
Купина Я. Ю. - Право сецесії в контексті суверенітету держави і суверенітету нації: теорія і практика (2003)
Радіонов І. І. - Озброєність як ознака бандитизму за кримінальним правом України (2003)
Рисін О. О. - Судовий контроль як особлива конституційна форма реалізації судової влади України (2003)
Кириленко О. І. - Деякі проблеми тлумачення повторності злочинів у кримінальному праві України (2003)
Парасочкіна К. В. - Поняття змагальності та диспозитивності в теорії права (2003)
Гавриленко О. А. - Правове регулювання стягнення податків та неподаткових платежів в античних державах Північного Причорномор’я (2003)
Мороз О. В. - Зміни правових основ розвитку ринку цінних паперів у Російській імперії на початку ХХ століття (2003)
Волошко О. О. - Актуальні проблеми досліджень історії аграрних відносин доби Української революції (2003)
Аметка Ф. А. - Правове становище Кримського улусу в складі Золотої Орди (2003)
Вовк Ю. Є. - Проект Конституції Української держави члена проводу ОУН М. Сціборського (2003)
Ямковий В. І. - Історія становлення казни у цивільному праві України (2003)
Захарчук А. С. - Ідейні витоки українського державотворення (з історії західної політико-правової доктрини) (2003)
Ліпкан В. А. - Українська національна ідея – фундамент національної безпеки (2003)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського