Соколова І. - Забезпечення бібліотеками доступу до інформації регіональної періодики в контексті специфіки розвитку регіонального сегмента ЗМІ (2014)
Польовик С. - Сучасні інформаційні послуги як основа реалізації інформаційної функції бібліотеки (2014)
Макарова О. - Роль інформаційно-аналітичних центрів у підтримці органів державного управління (за досвідом Чилі) (2014)
Тарасенко Н. - Розкриття бібліотечних фондів засобами соціальних мереж як фактор наповнення інформаційного простору (2014)
Струнгар В. - Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі (2014)
Желай О. - Організація бібліотечного моніторингу негативних інформаційних впливів на інформаційний простір України (2014)
Беззуб І. - Електронні навчальні видання як засіб активізації самостійної роботи студентів (2014)
Булахова Г. - Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) (2014)
Зуб В. - Соціальний захист бібліотечних працівників в умовах комп'ютеризації бібліотечних установ, Дем'яненко М., Семенченко С. (2014)
Шлапак Ю. - Електронний навчальний посібник як інноваційний вид програмно-педагогічних засобів (2014)
Галаган Л. - Формування оптимальних моделей е-урядування та їх реалізація на основі методик бенчмаркінгу (2014)
Пригорницька О. - Бібліотечний блог як засіб комунікації бібліотеки та користувача (2014)
Чуприна Л. - Специфіка використання оперативної інтернет-інформації в аналітичній діяльності бібліотек (2014)
Бусол О. - Перспективи використання інформаційно-аналітичних систем у діяльності наукових підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Вітушко Н. - Перевірка інформації на достовірність у процесі підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах інформаційного протистояння (2014)
Дубас Т. - Видавнича діяльність наукових бібліотек у сучасному інформаційному середовищі: тенденції розвитку (2014)
Бондаренко В. - Бібліотечне дистантне обслуговування: розвиток термінологічно-поняттєвого апарату в умовах поширення інтернет-технологій (2014)
Рудь І. - Оптимізація діяльності інформаційно-аналітичних відділів бібліотек (2014)
Потіха А. - Аналітичні продукти бібліотек як засіб консолідованого представлення інформаційного сегмента партійних засобів масової комунікації (2014)
Аксьонова Н. - Методика відбору інтернет-інформації: вплив сучасних інтернет-технологій (2014)
Чернявська Л. - Консолідований інформаційний сегмент із гендерних питань: специфіка створення (2014)
Струнгар А. - Пертинентність і релевантність інформаційних ресурсів при пошуку інформації в електронних бібліотеках (2014)
Кушерський А. - Мережеві освітньо-інформаційні ресурси Президентської бібліотеки-музею Франкліна Делано Рузвельта (2014)
Берегельський А. - Візуальне представлення інформації та роль сучасних бібліотек у створенні та зберіганні інфографічних продуктів (2014)
Покровська Г. - Регіональні інтернет-ресурси як складова інформаційної бази бібліотечного аналітичного дослідження (2014)
Терещенко І. - Впровадження інноваційних технологій у бібліотечний сервіс (2014)
Полтавець С. - Ретроспективні документи з історії українського козацтва у формуванні національного інформаційного простору (2014)
Захарова Н. - Виставкова діяльність бібліотек як елемент інформаційного обслуговування (2014)
Постельжук О. - Виставкова робота в діяльності обласних універсальних наукових бібліотек україни (2014)
Вихідні дані (2014)
Желєзко Р. - Ніжинський козацький полк і Чорна Рада 1633 року (2013)
Кедун І. - До питання про першопочатки давньоруського Ніжина (2013)
Крапивний Р. - Ремесла Ніжинського полку в контексті економічного розвитку Лівобережної України (середина XVII – кінець XVIII ст.) (2013)
Степенькін С. - Поселення жителів Правобережжя на території Ніжинського полку в добу Руїни (2013)
Галь Б. - Ніжинські поліцейські службовці кінця ХVIII – першої половини ХIХ ст. (2013)
Діденко Т. - Будинок працелюбства в Ніжині (2013)
Єсюнін С. - До історії 44-ї артилерійської бригади (1897-1914) (2013)
Кулик Л. - З історії функціонування поліції Ніжина в ХІХ ст. (2013)
Гончарова К. - Реставрація архітектурних пам’яток Ніжина в контексті формування реставраційної методики в Україні у другій половині ХХ ст. (2013)
Дмитренко Н. - Історія формування нумізматичної колекції Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського (2013)
Морозов О. - До питання про масове вилучення книжкових пам’яток із бібліотечної колекції Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя в 1934–1936 роках (2013)
Моціяка П. - Кімната-музей Миколи Гоголя й інші колекції Історико-філологічного інституту в Ніжині (2013)
Самойленко О. - Корпус античних монет у нумізматичній колекції Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині на початку ХХ ст. (2013)
Сидорович О. - Ніжинський агротехнічний інститут: етапи становлення в експозиції музею історії навчального закладу (2013)
Ситий І. - Адміністративні, судові та урядові печатки з Ніжинщини кінця XVII – середини XIX ст. (2013)
Дедович Д. - Шкільництво на Ніжинщині у другій половині 20-х років ХХ ст. (2013)
Демуз І. - Історико-філологічне товариство при інституті князя Безбородька у Ніжині: історіографічний дискурс (2013)
Кулик В. - Громадські культурно-освітні заходи в Ніжині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
П. В. Клименко (1887–1955) Від редакційної колегії (2013)
Шаповал А. - Документальна спадщина історика Пилипа Васильовича Клименка (2013)
Кондрашов В. - Архівні матеріали про ніжинський період життя А. Г. Єршова (2013)
Рахно О. - Земська діяльність П. А. Буштедта (2013)
Дудченко Г. - Крутівські події 1918 р. крізь призму історичної пам’яті (2013)
Зозуля С. - Кілька документів з історії Ніжинського (Магерського) скарбу 1852 р. (2013)
Зозуля С. - Із любов’ю до своєї родини та свого краю (2013)
Блануца А. - Козацька Україна очима французів (2013)
Жукова О. - Методологічні проблеми створення ансамблевих музеїв як одного з напрямів музеєфікації історико-культурних пам’яток в Україні (2013)
Ромадин С. - Проблемы музеефикации использованных в кинематографе образцов и полномасштабных макетов памятников науки и техники (на примере железнодорожной техники боевого назначения) (2013)
Бачинська О. - Архітектура караїмської кенаса у м. Києві (2013)
Бондаренко Г. - "А знайшовся вільний час – читай!": коло читання парафіяльних священників (за матеріалами церковної православної періодики Харківської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) (2013)
Рига Д. - До питання про вилучення церковних дзвонів у Чернігові станом на 1929–1930 р. (2013)
Горох М. - Грошові знаки Торгсину та їх обіг (на прикладі Чернігівської обласної контори) (2013)
Дробязко Н. - Маєтки родини Кочубеїв поблизу м. Батурина (2013)
Жукова С. - Благодійна діяльність родини Терещенків у Глухові (2013)
Коваленко О. - До питання про передісторію створення Чернігівської губернської вченої архівної комісії, Острянко А. (2013)
Кравченко О. - Опіка над дітьми на Чернігівщині у ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Кравченко Р. - Тюремні церкви Харкова (2013)
Крапивний Я. - Особливості професійної підготовки вчителів у жіночих єпархіальних училищах Чернігівщини (1872–1891 роки) (2013)
Шиян Л. - Раїна Могилянка княгиня Вишневецька та її фундації задніпровським монастирям (2013)
Яковенко Г. - Діяльність Харківського товариства взаємодопомоги учительок і виховательок (1895–1913) (2013)
Брязкало Т. - Документи з історії археологічних розкопок стоянки у с. Мізин в особовому фонді академіка Івана Григоровича Підоплічка (2013)
Коба О. - Холодна зброя на території Північно-Дніпровського Лівобережжя наприкінці XV – в першій половині XVII ст. (2013)
Коваленко О. - Історико-генеалогічні студії Г. О. Милорадовича (2013)
Луняк Є. - Лівобережний похід Яна ІІ Казимира 1663–1664 рр. у висвітленні французького історика Мішеля Руссо де ла Валетта (2013)
Ситий Ю. - Особливості християнського поховального обряду давньоруського Чернігова (2013)
Чернышов С. - Нумизматические коллекции Средневековых монет в фондах Трубчевского муниципального музея-планетария (оценка состояния) (2013)
Литвин К. - Постать єпископа Антонія (Соколова) та розбудова Чернігівського єпархіального давньосховища (1880–1910-ті роки) (2013)
Мацелюх К. - Освітньо-культурна діяльність П. Н. Абрамовича (1904–1943) (2013)
Пашун Л. - Внесок Ю. С. Асєєва у вивчення пам’яток Київської Русі Північно-Дніпровського Лівобережжя, Константинов В. (2013)
Старовойт С. - Представники Чернігівщини в українській науці (2013)
Луняк Є. - Видатний костомаровознавець Юрій Анатолійович Пінчук (1937–2012) (2013)
Кедун І. - До питання про топографію давньоруських пам’яток на території міста Ніжин (2014)
Желєзко Р. - Місто Ніжин у системі оборони Гетьманщини (1648–1783 роки) (2014)
Токарєв С. - Вихідці з польської шляхти у складі козацької старшини Ніжинського полку (друга половина XVII–XVIII ст.) (2014)
Дмитренко Н. - До історії розвитку органів місцевого самоврядування у Ніжинському повіті: співпраця міської управи з церковнослужителями (ІІ половина ХІХ ст.) (2014)
Нагорна Н. - Система медичного страхування населення зони військового управління в умовах німецького "нового порядку" (за матеріалами Ніжинської міської управи), Лихута О. (2014)
Самойленко О. - Колекція монет, бон, жетонів і медалей закладів Ніжинської вищої школи середини ХІХ – першої третини ХХ ст.: від камерального мінцкабінету до систематизованого нумізматичного зібрання, Зозуля С. (2014)
Медовкіна Л. - К. В. Харлампович та його публікації: бібліографічна замітка з приводу однієї помилки (2014)
Кривобок О. - Документи про синодальний рух на Ніжинщині у 1920-х роках (2014)
Мицик Ю. - Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О. М. Лазаревського, Тарасенко І. (2014)
Потапенко М. - Корпус документів до історії воєнно-польової кінної залізниці в Ніжині (1915–1918 роки) (2014)
Ластовський В. - Французька історіографія козацької України (Рец. на: Луняк Є. Козацька Україна ХVI–ХVIII ст. у французьких історичних дослідженнях. – К. ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 808 с.) (2014)
Луняк Є. - Нові студії з історичної та національної пам’яті (Рец. на: Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А.М. Киридон. – К. : ДП НВЦ "Пріоритети", 2013. – 436 с.) (2014)
Титул, зміст (2013)
Ладанюк А. П. - Підведення підсумків проведення Конференції "Автоматика—2012" Автоматизація—основа виробництва майбутнього (2013)
Богушевський В. С. - Система керування машинами лиття під тиском, Антоневич Я. К. (2013)
Гніденко В. В. - Вимірювально-обчислювальна система на базі авіаційного гіперспектрометру, Яценко В. О., Наливайчук М. В. (2013)
Голінко І. М. - Синтез оптимальної системи керування із частковою компенсацією збурення (2013)
Ковриго Ю. М. - Модернізація АСР теплового навантаження з використання мметоду динамічної корекції, Бунке О. С. (2013)
Лобок О. П. - Аналітичне моделювання динаміки температурного режиму камери хлібопекарської печі як багатовимірного об'єкта керування, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2013)
Наливайчук М. В. - Нейромережеве оцінювання слабких впливів на кероване левітуюче пробне тіло, Яценко В. О., Гніденко В. В. (2013)
Пастушенко В. Й. - Використання NEO-FUZZY мережі для керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур, Стеценко А. М. (2013)
Поливода О. В. - Використання методу експоненціального згладжування для адаптивного управління іригаційною системою, Рудакова Г. В., Сарафаннікова Н. В. (2013)
Степанець О. В. - Автокорекція параметрів системи керування на базі каскада регуляторів з внутрішньою моделлю об'єкта (2013)
Чаплінський Ю. П. - Онтологічні складові підтримки прийняття управлінських рішень (2013)
Білець І. В. - Вплив молярного співвідношення концентрацій моносубстратів у суміші на синтез поверхнево-активнихречовин Acinetobacter calcoaceticus К-4, Конон А. Д., Пирог Т. П. (2013)
Покора Х. А. - Антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин Nocardia vacciniiК-8 (2013)
Олефіренко Ю. Ю. - Особливості біосинтезу мікробного екзополісахариду етаполану за умов росту Acinetobacter sp.ІМ ВВ-7005 на соняшниковій олії (2013)
Деркач В. Ю. - Властивості та перспективи одержання і використання декстраназ, Красінько В. О. (2013)
Стабніков В. П. - Предобробка клітин уреаза-продукуючих бактерій катіонами кальцію для інтенсифікації біоцементації піску (2013)
Ємцев В. І. - Шляхи відродження та розвитку конкурентоспроможності підприємств м'ясопродуктового підкомлексу АПК України в умовах конкурентного середовища (2013)
Захарченко О. В. - Наукове забезпечення розвитку біоресурсів та природокористування (2013)
Молодницька О. М. - Удосконалення очищення густихна півпродуктів цукрового виробництва з застосуванням вітчизняної целюлози, Клименко Л. С., Штангеєва Н. І. (2013)
Карпович І. В. - Дослідження процесу зцукрювання у виробництві харчового сиропу, Крапивницька І. О., Брик О. І. (2013)
Кишенько І. І. - Дослідження термогравіметричних властивостей цільном'язових м'ясопродуктів, Іванов С. В., Донець О. П. (2013)
Пешук Л. В. - Вивчення активності ферментних систем фаршу з прісноводної риби (2013)
Попова А. В. - Дослідження реологічних властивостей кефіру, Подобій О. В., Мірошников О. М., Стеценко Н. О. (2013)
Роїк М. В. - Виробництво горілки особливої на основі стевії, Захаревич В. Б., Кузнецова І. В., Бондар М. В. (2013)
Simakhina H. - Low temperatures in food technologies, Stetsenko N., Naumenko N. (2013)
Михайленко О. В. - Еволюція поглядів щодо економічної сутності потенціалу (2013)
Мокіна С. М. - Вплив бренду роботодавця на зниження соціальних ризиків під час реструктуризації (2013)
Матвійчук В. В. - Роль Житомирської області в економіці України (2013)
Шматкова Г. К. - Формування собівартості продукції спиртового виробництва в умовах інноваційного розвитку, Губенко Н. Ю. (2013)
Березянко Т. В. - Проблеми регуляторної політики в секторі виробництва харчової продукції (2013)
Нікітіна Т. А. - Концентрація та централізація капіталу як фактор економічного зростання (2013)
Мостенська Т. Л. - Перспективи розвитку ринку органічної продукції України, Ралко О. С. (2013)
Данілова Е. І. - Оцінка ефективності та конкурентоспроможності авіакомпаній в результаті впливу корпоративних конфліктів (2013)
Передерій В. В. - Дослідження стратегічних пріоритетів розвитку українських авіаційних компаній та шляхи підвищення їх конкурентоспроможності (2013)
Теплінський Г. В. - Теоретичні підходи до формування системи управління корпораціями в Україні (2013)
Сакс Е. - Стан зайнятості та безробіття в Україні (2013)
Рубан В. - Обгрунтування вибору антикризової стратегії, Аллахвердієва Д. (2013)
Бойко I. A. - Сутність та види фінансової реструктуризації підприємств (2013)
Гейвич I. B. - Роль облікової політики в системі управління підприємством (2013)
Штокало М. И. - Анатолій Кирилович Бабко — гордість вітчизняної науки, видатний український хімік-аналітик (2013)
70-річчя професора М. А. Мартиненко (2013)
75-річчя професора В. В. Манка (2013)
До відома авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Гончаренко Б. М. - Аналітичне подання збурень при розв’язуванні задачі оптимізації керування багатовимірним об’єктом, Ползик А. М. (2013)
Іванчук В. В. - Автоматизована система управління брагоректифікаційною установкою непрямої дії, Кутя В. М. (2013)
Омельчук А. А. - Проблеми узгодженого керування складною електромеханічною системою, Лебеденко Ю. О., Рудакова Г. В. (2013)
Біотехнологи на міжнародній арені (2013)
Гриценко Н. А. - Технологія і практичне використання поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Пирог Т. П. (2013)
Кирпушко О. В. - Ферментативна активність окремих представникі в родів Coprinellus та Coprinopsis, Ломберг М. Л. (2013)
Кудря Н. В. - Синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Nocardia vacciniiК-8 на змішаних субстратах (2013)
Попова А. В. - Дослідження деяких метаболічних порушень у морських свинок з експериментальним алергічним енцефаломієлітом, Кучмеровська Т. М. (2013)
Даниленко С. Г. - Дослідження якісного та кількісного складу мікрофлори розсолів, Коваленко Л. М., Панасюк І. В., Недорізанюк Л. П. (2013)
Разгородін М. І. - Целюлозолітична активність аеробних спороутворюючих бактерій (2013)
Рушай О. С. - Дослідження показників мікробіологічної безпеки заквасок хліба функціонального призначення, Грегірчак Н. М. (2013)
Скроцкая О. И. - Выделение продуцентов ацетона из разных природных источников, Зинченко А. А. (2013)
Чеботарьова К. В. - Антиадгезивні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 різного ступеня очищення (2013)
Гунько Н. О. - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості України (2013)
Котинський А. В. - Вплив гліцину на фотосинтетичну активність мікроводорості Spirulina platensis (gom.) geitl, Салюк А. І., Яковенко А. А. (2013)
Якимчук Т. В. - Міжнародна співпраця України з природоохоронних питань (2013)
Semenova O. - Method of mathematical planning of experiment for optimal flowsheet selection of biochemical oil wastewater treatment, Smirnova J., Bublienko N., Shylofost T. (2013)
Балюта С. М. - Ідентифікація параметрів моделі електромеханічної системи на основі генетичних алгoритмів (І частина), Копилова Л. О., Клименко Ю. О. (2013)
Бржезицький В. О. - Трансформування вищих гармонічних складових напруги електромагнітними трансформаторами, Гаран Я. О., Маслюченко І. М. (2013)
Бондарєва В. Й. - Розробка i дослiдження складу лікувально-профiлактичного крему "Юнiор-1" для лiкування акне, Макаренко О. Г., Гоцуляк Я. Н. (2013)
Бугера А. Ю. - Впровадження системи НАССР у фармацевтичне виробництво, Грегірчак Н. М. (2013)
Кишенько І. І. - Нова якість сировинної бази України, Іванов С. В. (2013)
Шутюк В. В. - Математичне моделювання сушіння харчових продуктів перегрітою парою, Василенко С. М., Бессараб О. С. (2013)
Ємцев В. І. - Розвиток конкурентоспроможності підгалузі птахівництва в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи (2013)
Калініченко О. О. - Соціальна сфера та її гуманітарна складова (2013)
Кундєєва Г. О. - Продовольча безпека: диференціація рівнів продовольчого забезпечення країни (2013)
Матвійчук В. В. - Подолання наслідків аварії Чорнобильської АЕС — головна проблема економіки природокористування Житомирської області (2013)
Мосійчук І. В. - Кадровий потенціал соціальної сфери: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Пойта І. О. - Перспективи розвитку ринку послуг в сучасних умовах розвитку економіки (2013)
Ruban V. - Transformation of the notion of crisis management for concerning economic security of organization, Allahverdieva D. (2013)
Березянко Т. В. - Шляхи підвищення ефективності національної моделі корпоративного управління (2013)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура як складова загальної системи управління підприємством (2013)
Макарченко М. А. - Роль и место кадрового потенциала в структуре инновационного потенциала организации и методы его оценки, Лопатин Д. А. (2013)
Мокіна С. М. - Підтримка привабливості компанії як роботодавця в аспекті соціальної реструктуризації (2013)
Нікітіна Т. А. - Застосування консолідації капіталу в корпоративній стратегії зростання підприємств (2013)
Пенчук Г. С. - Баланс виробництва та споживання молока і молочних продуктів в Україні (2013)
Репіч Т. А. - Грандіозні логістичні операції радянського союзу (2013)
Теплінський Г. В. - Світовий досвід управління корпораціями (2013)
Хринюк О. С. - Проблеми ефективного управління витратами на підприємствах України, Вернигора Н. С. (2013)
Яровий Л. В. - Шляхи визначення оптимальної стратегії використання інформацих ресурсів підприємства (2013)
Небильцова В. М. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку аудиту, Сухініна А. С. (2013)
Федишин М. П. - Взаємозв’язок неефективного планування з проблемами формування грошових потоків на підприємствах в сучасних умовах (2013)
Чернелевський Л. М. - Кафедра обліку і аудиту: історія становлення та розвитку (2013)
Грабовська О. В. - На шляху до наукової досконалості, Пушанко Н. М. (2013)
До відома авторів (2013)
Лавриненко C. І. - Україна в системі сучасних геополітичних координат: огляд вітчизняних концепцій (2014)
Кравченко П. А. - Вітчизняний культурно-історичний досвід як основа інтеграції України в європейський простір, Мельник А. І. (2014)
Радько П. Г. - Національно-політичні погляди Тараса Шевченка в контексті його історіософської мудрості (2014)
Білоусько О. А. - До участі полтавців у визволенні Шевченка Т. з кріпацтва (2014)
Мужикова І. М. - Шляхи художньої долі Тараса Шевченка, Чернощоков А. (2014)
Марочко В. І. - Голодомор-геноцид 1932-1933 років в Україні: політичний дискурс (2014)
Єрмак О. П. - Дослідження історії Голодомору-33 на Полтавщині (1988-2008 роки) (2014)
Блоха Я. Є. - Голодомор 1932-1933 років у Решетилівському районі (2014)
Аванесян Г. М. - Історичні традиції судочинства княжої доби (2014)
Михайлуца М. І. - Відбудова православних храмів в Одесі в роки румунської окупації (1941-1944 роки) (2014)
Киридон П. В. - Система пільг і привілеїв як органічна складова характеристики партійно-державної номенклатури Української РСР 1945-1964 років (2014)
Стрілець В. В. - Київський осередок українських соціалістів-федералістів за денікінської та радянської влади (1919-1920 роки) (2014)
Безотосний М. Т. - Вплив української національної ідеї на соборність України (2014)
Литвин Т. С. - Голодомор 1932-1933 років на Глобинщині (за матеріалами статистики і спогадів) (2014)
Ігнатуша О. М. - Чинники зміни єпархіальної мережі Української синодальної церкви (20-30-ті роки ХХ століття) (2014)
Сітарчук Р. А. - Протестантські організації України в розрізі репресивних заходів більшовиків (2014)
Год Б. В. - Релігійний чинник протестних рухів у Європі ХVІ-ХVІІ століть, Год Н. В. (2014)
Бесєдіна Н. В. - Японське просвітництво – важлива передумова реформ Мейдзі (2014)
Вільховий Ю. В. - Ідеологічна боротьба в США у роки війни за незалежність (2014)
Булава Л. М. - Булдовський О. Т. і Ніколаєв В. Ф. – голови науково-навчальної ради Полтавського педінституту як колективного органу управління в 1920-1921 роках (2014)
Шевчук В. В. - Ректори Полтавського інституту народної освіти (1921-1930) та директори Полтавського інституту соціального виховання (1930-1933), Шевчук С. М. (2014)
Деримарко Є. І. - Оперна студія при Полтавському державному педагогічному інституті імені Короленка В. Г. , Снігуренко В. М. (2014)
Гура О. А. - Всеукраїнська наукова конференція "Другі Череванівські читання" (2014)
Шаповал Л. І. - Відкриття музею історії історичного факультету ПНПУ імені Короленка В. Г. (2014)
Вільховий Ю. В. - Велет історичного краєзнавства, Демиденко Т. П. (2014)
Дудяк І. В. - "Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии за 1802-1907 годы" / Ред. Шумков А. А. Упоряд. : Коротенко В. В. , Рикліс І. Г., Чиркова М. Ю., Якименко О. І. – М. : Старая Басманная, 2013. – 668 с. (2014)
Якименко М. А. - Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ-початку ХХ століть. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 458 с. , Приймак О. М. (2014)
Кравченко П. А. - Юрій М. Ф. Україна XIX – початку XXІ ст. : цивілізаційний контекст пізнання / Юрій М. Ф., Алексієвець Л. М., Калакура Я. С., Удод О. А. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. ІІ. – 696 с. , Радько П. Г. (2014)
Довідка про авторів (2014)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2014)
Титул, зміст (2013)
Покора Х. А. - Синтез поверхнево-активних речовин за умов вирощування Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 і Acinetobacter calcoa ceticusІМВ В-7241 на відходах виробництва (2013)
Омельчук Є. О. - Використання целюлолітичних ферментних препаратів для отримання яблучного пектину, Красінько В. О., Крапивницька І. О., Сирчин С. О. (2013)
Бугера А. - Фактори росту та їх вплив на перебіг загоєння ран при цукровому діабеті, Грегірчак Н. М. (2013)
Савіцька О. Ю. - Інноваційні технології в будівництві скляних фасадних систем готелів, Гавриш А. В. (2013)
Мазур-Вержбицька О. - Еволюція правових основ екологічної політики Європейського Союзу, Олійниченко О. М. (2013)
Архіпова Г. І. - Оцінка токсичності миючих засобів побутового призначення методом біотестування, Маноха Л. Ю., Кваша О. Ю. (2013)
Євтушенко О. В. - Прогнозування ризиків виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості (2013)
Володченкова Н. В. - Вибухобезпека виробничих об’єктів харчової промисловості до впливу повітряної вибухової хвилі, Хіврич О. В., Левченко О. Г. (2013)
Зав’ялов В. Л. - Математичний опис зовнішнього масообміну при екстрагуванні із рослинної сировини в умовах нестаціонарного масоперенесення (2013)
Пахомова К. Ю. - Розрахунок пастеризаторів-гомогенізаторів періодичної дії типу ТЕК-СМ, Осіпенко С. Б. (2013)
Чагайда А. О. - Інтенсифікація зброджування цукровмісних середовищ, Піддубний В. А., Максименко І. Ф., Бойко О. О. (2013)
Балюта С. М. - Оптимальний режим роботи джерел реактивної потужності підприємства, Ізволенський І. Є., Шестеренко В. Є. (2013)
Атарод С. - Характеристики високовольтних подільників напруги, призначених для вимірювання показників якості електроенергії, Бржезицький В. О., Гаран Я. О., Маслюченко І. М., Анохін Ю. Л. (2013)
Криворотько В. М. - Фізико-хімічні взаємодії в харчових середовищах (2013)
Пастух Г. С. - Оптимізація технологічних параметрів вилучення пектину з картоплі, Грабовська О. В., Мірошник В. О. (2013)
Доценко В. Ф. - Інноваційні методи кулінарного обробляння продукції ресторанного господарства (Частина І), Арпуль О. В., Усатюк О. М. (2013)
Буковинська М. П. - Креативність персоналу як необхідна якість формування соціального капіталу, Нечаєв О. Л. (2013)
Ратинський В. - Оптимізація цінової політики на ринку світлих нафтопродуктів (2013)
Шпиг Ю. - Актуальні питання споживання м’яса населенням України (2013)
Скригун Н. П. - Планування персональних продаж в системі комунікаційного міксу підприємства, Чорноус Л. В., Коннова Л. О. (2013)
Гуртовий Г. А. - Розміщення продуктивних сил як основа розвитку зовнішньо-економічної діяльності країни (2013)
Басюк Т. П. - Методичні підходи до оптимізації обсягу оборотних активів підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2013)
Литвинець Л. Ф. - Логістичне управління підприємством в туристичному бізнесі (2013)
Романова Л. В. - Вплив державного регулювання на підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2013)
Мостенська Т. Л. - Формалізація процесу розвитку інтеграційної взаємодії, Скопенко Н. С. (2013)
Мазник Л. В. - Значення PR-технологій для розвитку іміджу сучасних конкурентних пропозицій, Коннова Л. О. (2013)
Тур О. В. - Кратегорії криза і криза підприємств та фактори їх виникнення (2013)
Рудніцька Р. - Вибір оптимальної форми розрахунків в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств харчової промисловості, Тюха І. (2013)
Угрімова І. В. - Оцінка ефективності реструктуризації м’ясопереробних підприємств, Маркіна І. А. (2013)
Ємцева Г. Ф. - Вплив цінової політики на стан та розвиток конкурентоспроможності аграрних підприємств, Ємцев В. І. (2013)
Хімік за фахом, управлінець — за покликанням (2013)
До відома авторів (2013)
Бессонова В. П. - Аналіз видового складу та стану деревної рослинності парку ім. Богдана Хмельницького у м. Дніпропетровську, Іванченко О. Є. (2013)
Бошинська А. - Рослинність як інтегральна складова ігрових майданчиків (2013)
Бреус Н. Ю. - Ретроспективний аналіз розвитку паркобудівництва у м. Києві та проблеми міських парків на сучасному етапі їх розвитку (2013)
Бровко О. Ф. - Композиційні принципи використання ялівця козацького в озелененні прибудинкових територій (2013)
Гатальська Н. В. - Особливості формування та методи оцінки колориту території навчальних закладів (на прикладі ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж”), Мавко М. С. (2013)
Геник Я. В. - Систематична структура дендрофлори та санітарний стан паркових насаджень міст Карпатського регіону України, Дудин Р. Б. (2013)
Герко О. - Сучасні форми облаштування малих міських просторів на прикладі Відня (2013)
Дзиба А. А. - Сучасний стан живоплотів у парках м. Біла Церква, Собченко О. А. (2013)
Жидецький В. С. - Перспективи використання ліан в озелененні Києва та особливості їх розмноження, Маурер В. М., Пінчук А. П. (2013)
Зібцева О. В. - Деревні насадження парку ім. Генерала Потапова у м. Києві, Пришляк В. І. (2013)
Зібцева О. В. - Оцінка стану території парку ім. Генерала Потапова у м. Києві та пропозиції щодо її реконструкції, Пришляк В. І. (2013)
Коркуленко О. М. - Водний режим листків інтродукованих видів і культиварів роду Hydrangea L. (2013)
Костенко С. М. - Представники роду Рhilаdеlрhus L. в осередках культурної дендрофлори міста Києва (2013)
Ляска А. - Особливості влаштування паркових територій на землях кладовищ на прикладі міського парку в м. Стржеліні (2013)
Мазуренко Н. А. - Поширення представників роду Salix l. в Україні та перспективи їх використання в озелененні, Маурер В. М. (2013)
Олексійченко Н. О. - Особливості тематичного навантаження меморіальних парків м. Києва, Гатальська Н. В., Гричук М. О. (2013)
Олексійченко Н. О. - Регенераційна здатність мікропагонів Tilia cordata Mill. в умовах in vitro, Клюваденко А. А., Чорнобров О. Ю. , Совакова М. О. (2013)
Олексійченко Н. О. - Особливості функціонального зонування території загальноосвітніх шкіл в Україні, Патрікеєва Н. І. (2013)
Піхало О. В. - Комплексна оцінка декоративних якостей вуличних рядових насаджень (2013)
Редько К. О. - Особливості влаштування водних устроїв на різних типах садово-паркових об'єктів, Кушнір А. І. (2013)
Роговський C. В. - Досвід створення і утримання зелених насаджень у містах Європи та його використання в Україні (2013)
Середюк О. О. - Стан рослин Рicea abies (L.) Karsten в колекційних насадженнях ботанічного саду НУБіП України (2013)
Собченко В. Ф. - Інвентаризаційний аналіз колекційного фонду декоративних рослин Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2013)
Юхновська В. П. - Імпорт декоративного садивного матеріалу: сучасний стан та динаміка (2013)
Денисова Г. В. - Просторова організація та стан насаджень Роздільського палацово-паркового комплексу на Львівщині (2013)
Дойко Н. М. - Особливості відновлення історичних ділянок у дендрологічному парку "Олександрія", Мордатенко І. Л. (2013)
Драган Н. В. - Антропогенна диференціація вікової діброви дендропарку "Олександрія" НАН України (2013)
Марков Ф. Ф. - Сучасний стан насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Турчинівський" (2013)
Марков Ф. Ф. - Сучасна структура насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Вільхівський", Астаф’єва В. Є. (2013)
Вебер-Сівірська М. - Захист дерев законом в Польщі на прикладі міста Вроцлав (2013)
Бала О. П. - Моделювання динаміки росту модальних деревостанів бука лісового Карпатського регіону за основними таксаційними показниками, Терентьєв А. Ю., Василишин Р. Д. (2013)
Матушевич Л. М. - Структура видового складу лісів Східного Полісся України (2013)
Миронюк В. В. - Сучасні методи оцінки таксаційних показників лісових насаджень на основі дешифрування космічних знімків (2013)
Свинчук В. А. - Особливості таксаційної будови штучних соснових деревостанів зони відчуження Чорнобильської АЕС, Зібцев С. В., Борсук О. А. (2013)
Содолінський Р. В. - Оптимізація розміру використання деревних ресурсів лісу від рубок головного користування у державних підприємствах Київського ОУЛіМГ, Гірс О. А. (2013)
Бондар А. О. - Наближене до природи лісівництво: історія виникнення та розвиток у європейських країнах, Кременецька Є. О., Чорнобров О. Ю. (2013)
Бровко Д. Ф. - Зміна водних властивостей і родючості піщаних літоземів під впливом внесеного прошарку лесовидного суглинка, Бровко Ф. М., Бровко О. Ф. (2013)
Євтушевський М. Н. - Особливості функціонування бобрових колоній в умовах гідрорежиму верхів’я Кременчуцького водосховища (2013)
Карпенко В. І. - Лісівничі властивості супутніх порід у дубових лісостанах Лісостепу України (2013)
Криницький Г. Т. - Динамічні тенденції клімату Західного Лісостепу України та їх вплив на санітарний стан лісостанів, Мазепа В. Г., Новак А. А., Данькевич С. М. (2013)
Левченко В. В. - Природне зрідження у соснових молодняках природного походження Київського Полісся (2013)
Максимчук Н. В. - Біологічні особливості поширення збудників стовбурових гнилей в дубових насадженнях (на прикладі ДП "Березнівське ЛГ") (2013)
Мельник О. М. - Аналіз сучасного стану лісів Національного природного парку "Прип’ять-Стохід", Лакида П. І. (2013)
Михайличенко О. А. - Морфологічні особливості та твердість ґрунтів у соснових насадженнях, уражених кореневою губкою, Усцький І. М., Болтенков Ю. О., Стовбуненко Д. В. (2013)
Остапчук О. С. - Живий надгрунтовий покрив на зрубах в умовах свіжої грабової діброви Південного Лісостепу України, Маурер В. М., Соваков О. В. (2013)
Решетник Л. Л. - Поширеність та шкодочинність кореневої губки в ДП "Семенівське лісове господарство" та заходи боротьби з хворобою, Степанець О. І. (2013)
Рижов О. М. - Вплив антропогенного ущільнення дерново-шаруватих грунтів на їх біологічну активність (2013)
Токарева О. В. - Теоретико-методичні засади класифікації та відбору дерев у ландшафтну рубку, Ященко Я. Ю. (2013)
Черневий Ю. І. - Структурні особливості старовікових ялицево-букових деревостанів у низькогір’ї басейну р. Дністер (2013)
Бондар О. В. - Асортимент декоративних деревних рослин у постійних розсадниках державних підприємств Західного Полісся України: проблеми формування та перспективи розширення, Тишковець І. М., Федорук О. А. (2013)
Кичилюк О. В. - Формування підліску у штучних лісонасадженнях Волинського Полісся, Кайдик О. Ю. (2013)
Ковалевський С. Б. - Використання фунгіцидів при вирощуванні садивного матеріалу сосни звичайної у відкритому грунті, Тараненко Ю. М. (2013)
Маурер В. М. - Стан та якість робіт з відтворення лісів в Україні та шляхи їх покращення, Пінчук А. П. (2013)
Поліщук І. А. - Особливості створення лісових культур лісогосподарськими підприємствами Волинської області (на прикладі ДП "Колківське ЛГ" та "Ківерцівське ЛГ"), Пушкар Г. Р. (2013)
Попович В. В. - Вплив техноедафотопів сміттєзвалищ на природні фітомеліоративні процеси (2013)
Сбитна М. В. - Особливості росту 32-річних еколого-географічних культур сосни звичайної у південній частині Київського Полісся, Фучило Я. Д., Кайдик В. Ю. (2013)
Алексіюк І. Л. - Особливості зміни таксаційних показників соснових деревостанів природного походження Полісся України залежно від їхнього складу, Лакида П. І., Терентьєв А. Ю. (2013)
Василюк О. В. - Проблеми узгодження природоохоронного законодавства із нормативно-правовими актами про консервацію земель та агролісомеліорацію, Мовчан Я. І., Бурковський О. П. (2013)
Жежкун І. М. - Методичні підходи до нормування параметрів регіонального розвитку лісогосподарських підприємств (2013)
Ковалевич А. И. - Оценка и перспективы использования лесных древесных ресурсов в биоэнергетике Республики Беларусь, Усеня В. В. (2013)
Андрущенко Р. О. - Особливості динаміки осередків масового розмноження комах-листогризів у лісах Центрального Полісся, Болюх О. Г. (2013)
Жежкун А. М. - Дубові деревостани Східного Полісся: формування, стан, продуктивність (2013)
Ковалевський С. С. - Якісні показники дерев дуба та граба у деревостанах навколо м. Біла Церква (2013)
Кубраков С. В. - Особливості переформування запідсочених сосняків у стійкі природні лісостани (2013)
Левандовська С. М. - Санітарний стан дубових насаджень зеленої зони м. Біла Церква (2013)
Левченко В. В. - Адаптація і виживання сходів у свіжих дібровах Правобережного Лісостепу (2013)
Осадчук Л. С. - Біосинтез пластидних пігментів у хвої дерев сосни звичайної різних категорій смолопродуктивності, Кондратюк Л. М. (2013)
Рошнівський Б. В. - Природне поновлення бука лісового на зрубах вологих бучин Прикарпаття, Бондар А. О., Левченко В. В. (2013)
Сагайдак А. В. - Оцінка просторово-типологічного розподілу бобра європейського (Castor fiber L.) у НПП "Деснянсько-Старогутський", Тищенко В. М., Кузьменко Ю. В. (2013)
Стороженко В. І. - Вільхові ліси Придонецького Степу, Яроцький В. Ю., Яроцька М. О. (2013)
Гладун Г. Б. - Оптимізація насаджень лісомеліоративного комплексу на адаптивно-ландшафтній основі, Гладун Ю. Г., Юхновський В. Ю. (2013)
Грибачова О. В. - Історія полезахисного лісорозведення на Луганщині, Юхновський В. Ю. (2013)
Крилов Я. І. - Меліоративні властивості протиерозійних насаджень Жашківщини (2013)
Лобченко Г. О. - Порівняльна характеристика едафічних умов полезахисних лісових смуг і агрофонів (2013)
Рябченко М. М. - Протиерозійні насадження робінії псевдоакації в умовах Канівських дислокацій (2013)
Хрик В. М. - Морфологічні та фізико-хімічні властивості грунтів штучних лісових насаджень на еродованих землях Правобережного Придніпров’я (2013)
Бровко О. Ф. - Мікрофлора ризосфери ялівцю козацького, що зростає у моноценозах Києва (2013)
Зібцева О. В. - Характеристика системи озеленення м. Вишневого, Півнюк О. С. (2013)
Іванюк І. В. - Вплив стимуляторів росту на схожість насіння та укорінення живців гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba L.), Завадська М. О. (2013)
Крачковська М. В. - Особливості організації та благоустрою територій вищих навчальних закладів у місті Києві (2013)
Мельник А. В. - Ідентифікація сортів й гібридів соняшнику декоративного та можливість їх використання в садово-парковому господарстві, Мельник Т. І. (2013)
Сперанская Е. В. - Реконструкция старого сада Хортицкого национального учебно-реабилитационного многопрофильного центра на о. Хортица (2013)
Суханова О. А. - Особливості організації планувальної структури територій етнографічних парків України та Європи, Мазуренко Т. С. (2013)
Буйських Н. В. - Визначення товщини та глибини проникнення опоряджувального матеріалу в деревну підкладку, Алименко А. І. (2013)
Кульман С. М. - Визначення величини передекспоненціального множника у феноменологічній моделі руйнування композиційних матеріалів на основі деревини, Бойко Л. М. (2013)
Луканін О. С. - Перспективи відродження бондарного виробництва на Волині, Зражва С. Г., Панахов Т. М. (2013)
Марченко Н. В. - Дослідження впливу зміни конструкції інструменту на якість поверхні деревини, Білецький М. О. (2013)
Пінчевська О. О. - Визначення всихання деревини дуба (2013)
Сірко З. С. - Взаємозв’язок кроку зубів та площини западин з подачею на зуб рамної пилки при пилянні деревини твердих листяних порід (2013)
До 100-річчя від дня народження професора Дмитра Даниловича Лавриненка (2013)
Маурер В. М. - Так, були люди…, класики-лісівники, пам'ять про них світла – житиме у віках! (2013)
Гатальська Н. В. - Морозостійкість інтродуцентів парків-пам’яток садово-паркового мистецтва в умовах Центральнопридніпровської височинної області, Горохольський В. В. (2013)
Демченко О. О. - Вегетативне розмноження видів роду Viburnum L. стебловими живцями, Демченко С. К. (2013)
Дзиба А. А. - Особливості планувально-функціональної організації території ботанічного саду НУБіП України, Погребна Н. В. (2013)
Ковалишин І. Б. - Ломиноси у зелених насадженнях Києва, Пінчук А. П., Маурер В. М., Вахновська Н. Г. (2013)
Кушнір А. І. - Декоративні рослини розсадника ПП "Лірис" та особливості їх використання на експозиційній ділянці, Вольська М. С. (2013)
Левандовська С. М. - Особливості вирощування Callistephus chinensis (L.) Nees. в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Мельник Т. І. - Видовий склад і кількісна участь деревних порід у вуличних насадженнях міста Суми, Мельник А. В. (2013)
Могиляк М. Г. - Збагачення асортименту декоративних гвоздик видами природної флори (2013)
Плугатар Ю. В. - Проблеми і перспективи розвитку декоративного садівництва в Криму, Коба В. П., Ковальов М. С. (2013)
Сидоренко І. О. - Біоморфологічна структура надземної сфери східно-азійських видів роду Rhododendron L. в умовах м. Києва (2013)
Соловей Д. С. - Сади "нової хвилі" як нова течія в благоустрої та озелененні (2013)
Тищенко Н. М. - Особливості використання красивоквітучих представників родини Rosaceae Juss. в озелененні Голосіївського району м. Києва, Кухарська М. О. (2013)
Федоровська Я. А. - Особливості вегетативного розмноження деяких гібридів та культиварів Tulipa L. (2013)
Дзиба А. А. - Порівняльний аналіз складу заповідних вікових дерев Pinus sylvestris L. Лісостепу і Степу України, Попович С. Ю. (2013)
Кузнецов С. І. - Таксономічний склад та систематика хвойних дендрофлори України на основі сучасних тенденцій, Курдюк О. М., Маєвський К. В. (2013)
Піхало О. В. - Вплив засоленості ґрунту на стан та життєвість вуличних деревних рослин м. Києва (2013)
Севаст’янов В. Є. - Визначні вікові дерева платана в Криму (2013)
Гілітуха Д. В. - Картування надземної фітомаси соснових деревостанів за даними супутникових мультиспектральних знімків SPOT-5, Лакида П. І. (2013)
Домашовець Г. С. - Ринок лісопродукції в контексті маркетингового менеджменту, Лащенко А. Г., Кравець П. В. (2013)
Кравець П. В. - Застосування маркетингових комунікацій на лісогосподарських підприємствах, Домашовець Г. С., Лащенко А. Г. (2013)
Кравець П. В. - Екологізація лісового господарства в Україні під впливом лісової сертифікації, Павліщук О. П., Розвод С. В. (2013)
Лакида П. І. - Моделювання продукції гілок крони дерев вільхи клейкої Полісся України, Блищик В. І. (2013)
Лакида П. І. - Моделювання нормативно-інформаційного забезпечення оцінки компонентів надземної фітомаси деревостанів сосни кримської та депонованого в них вуглецю, Домашовець Г. С., Швець Ю. П. (2013)
Матейко І. М. - Нормативи оцінки компонентів фітомаси крони дерев ясена звичайного в умовах Правобережного Лісостепу України, Оборська А. Е. (2013)
Миронюк В. В. - Особливості впливу умов урбанізованого середовища на біометричні параметри дерев міських зелених насаджень (2013)
Борсук О. А. - Комплексна оцінка пожежної небезпеки лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС (2013)
Ведмідь М. М. - Лісорослинний потенціал дерново-підзолистих ґрунтів у зоні Східного та Центрального Полісся, Распопіна С. П., Зборовська О. В. (2013)
Лавренюк Б. В. - Вплив мінеральних добрив та піскування на ріст журавлини великоплідної на вироблених торфовищах (2013)
Рижов О. М. - Щодо формування мікробоценозів у ризосфері антропогенно-ущільнених дерново-шаруватих ґрунтів, Бровко Ф. М., Бровко О. Ф. (2013)
Середюк О. О. - Стан насаджень з участю ялини європейської в Правобережному Лісостепу на прикладі Вінницького ОУЛМГ (2013)
Токарева О. В. - Природне поновлення сосни звичайної у ДП "Колківське лісове господарство" Волинської області, Шилін І. С. (2013)
Андреєва В. В. - Кількість бруньок на центральному пагоні саджанців як діагностичний показник росту півсібсів сосни звичайної (2013)
Білоус C. Ю. - Особливості отримання асептичної культури багатовікового дерева Tilia cordata Mill. "Липи Т.Г. Шевченка" (2013)
Борщевський М. О. - Розробка біотехнологічних прийомів розмноження сумаха пухнастого (Rhus typhina L.) in vitro, Чорнобров О. Ю., Клюваденко А. А. (2013)
Бровко Д. Ф. - Вільха чорна та її лісівниче значення в культурах сосни звичайної, що вирощуються на піщаних літоземах, Бровко Ф. М. (2013)
Дубін О. В. - ISSR-аналіз генетичної однорідності рослин-регенерантів магнолії кобус (Magnolia kobus DC.), Бобошко-Бардин І. М. (2013)
Іванюк І. В. - Вплив деформування крони на ріст саджанців сосни звичайної в культурах приміської зони Києва (2013)
Кайдик В. Ю. - Приживлюваність і ріст 3-річних лісових культур сосни звичайної на сільськогосподарських невгіддях Полісся під впливом стимуляторів росту та гідрогелів (2013)
Кайдик О. Ю. - Лісорозведення в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи удосконалення (2013)
Кальмук О. П. - Вегетативне розмноження Тaxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. за дії стимуляторів росту, Щербина М. О., Скварко К. О. (2013)
Малюга В. М. - Особливості лісомеліративного впорядкування захисних лісових насаджень лінійного типу, Дударець С. М. (2013)
Маурер В. М. - Сьогодення і майбутнє декоративного розсадництва України, Косенко Ю. І. (2013)
Маурер В. М. - Лісокультурна спадщина ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція" та її сучасне значення, Фучило Я. Д., Білека В. В. (2013)
Остапчук О. С. - Вплив методу створення культур на ріст і розвиток дуба звичайного (Quercus robur L.), Олексійченко Н. О., Соваков О. В. (2013)
Форостина В. С. - Особливості та головні проблеми лісорозведення у Східному Поліссі, Маурер В. М., Пінчук А. П. (2013)
Хаурдінова Г. О. - Фітоіндикаційний аналіз трансформації перелогів під впливом залісення (2013)
Хрик В. М. - Особливості росту сосни звичайної у штучних і природних захисних лісових насадженнях (2013)
Юхновський В. Ю. - Ріст і продуктивність дуба звичайного у протиерозійних насадженнях Новгород-Сіверського Полісся (2013)
Коваль Т. В. - Моделювання процесу сушіння торцевої зони пиломатеріалів (2013)
Луканін О. С. - Технологічна оцінка запасів деревини дуба Івано-Франківської області для використання у виробництві винних і коньячних бочок, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф., Панахов Т. М. (2013)
Марченко Н. В. - Використання деревини в елементах будівельних конструкцій (2013)
Пінчевська О. О. - Особливості сушіння заготовок з деревини дуба, Борячинський В. В., Коробко Р. М. (2013)
Порицький Геннадій Олександрович (до 90-річчя від дня народження) (2013)
Зоценко М. Л. - До п’ятидесятиріччя наукової школи "Геотехніка" Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2012)
Александрович В. А. - Виброустойчивость песчаных оснований в диапазоне частот вынужденных колебаний, Таранов В. Г. (2012)
Алтынбеков Ш. - Задачи об управлении процессом оседания нефтяного пласта и земной поверхности (2012)
Бартоломей И. Л. - Сопоставление результатов расчета предельно допустимой нагрузки для основания составного плитного фундамента, Богомолова О. А., Богомолов А. Н. (2012)
Богомолов А. Н. - Определение сил оползневого давления на основе анализа напряженного состояния однородного грунтового откоса, Бабаханов Б. С., Шиян С. И., Богомолова О. А. (2012)
Богомолов А. Н. - Определение величины коэфициента запаса устойчивости однородного ненагруженного откоса в зависимости от величины коэффициента бокового давления грунтового массива, Калиновский С. А., Богомолова О. А., Бабаханов Б. С. (2012)
Бойко І. П. - Вплив послідовності зведення суміжних секцій висотного будинку на перерозподіл зусиль у пальових фундаментах, Носенко В. С. (2012)
Біда С. В. - Вплив улоговин на несучу здатність пальових фундаментів, Куц О. В., Підрійко К. В. (2012)
Вагидов М. М - Проблемы устойчивости и особенности инженерной защиты Дагестанского побережья Каспийского моря, Агаханов Э. К. (2012)
Винников Ю. Л. - Оцінювання деформованого стану армованих основ зерносховищ при циклічному режимі завантаження за просторовою задачею методу скінченних елементів, Марченко В. І. (2012)
Готман А. Л. - Особенности проектирования закрепления грунтов ограждения глубоких котлованов, Готман Ю. А. (2012)
Гожик П. Ф. - Геофізичні проблеми використання схилів на урбанізованих територіях, Демчишин М. Г., Кріль Т. В. (2012)
Гранько О. В. - Особливості визначення розрахункового опору грунту при реконструкції будівель і споруд на лесових замоклих грунтах за різними методиками (2012)
Гузинін О. О. - Вплив витоків у водоносних мережах на технічний стан будівель на просадочних грунтах, Пічугін С. Ф., Гузинін О. І., Пащенко А. М. (2012)
Зоценко М. Л. - Порівняльний аналіз впливу вібрування на механічні характеристики грунтоцементу з мілкого однорідного піску та глинистого грунту, Нестеренко Т. М. (2012)
Игнатов С. В. - Учет изменчивости свойств грунтов при цементационном упрочнении оснований фундаментов (2012)
Калошина С. В. - Последствия подтопления территории городской застройки, Салимгариева Н. И. (2012)
Корнієнко М. В. - Вплив підтоплення території міста Чернігова на експлуатаційну придатність малоповерхових будівель і споруд, Корзаченко М. М. (2012)
Корнієнко М. В. - Про можливість оцінки зміни напруженості грунтової основи за природним електромагнітним випромінюванням, Поліщук В. І. (2012)
Корнієнко М. В. - Розрахунок несучої здатності вдавлюваних паль з одним та двома розширеннями, Пресняков О. Б., Балакшин О. І. (2012)
Кушнер С. Г. - Удосконалення нормативних документів гарантія підвищення якості проектування та будівництва (2012)
Ларцева І. І. - Будівництво об’єктів гірничо–збагачувального комбінату на грунтах, заріплених з використанням бурозмішувальної технології, Рожовська Л. І. (2012)
Маковецкий О. А. - Опыт применения струйной цементации для устройства подземных частей жилых комплексов, Хусаинов И. И. (2012)
Моргун А. С. - Визначення кінематичних характеристик грунту для прикладних задач геомеханіки, Меть І. М., Ніцевич А. В. (2012)
НовскийА. В. - Определение несущей способности буронабивных свай на выдергивание в известняке–ракушечнике с учетом анизотропии, Новский В. А. (2012)
Нуждин Л. В. - Учет слоистого залегания грунтов в динамических расчетах свайных фундаментов по волновым моделям (2012)
Петраков О. О. - Розрахунок пружньо–пластичних задач при складному навантаженні будівельних конструкцій і основ, Петракова Н. О., Лобачева Н. Г. (2012)
Пивонос В. М. - Влияние интенсивности нагрузки и динамического воздействия на лессовые грунты природного сложения при виброукатке, Пивонос В. В. (2012)
РаджабзадегМогсен РаджабзадегМогсен - Геологическое строение, тектоническое расположение и сейсмические условия Ирана, Кичаева О. В. (2012)
Raithel M. - Experience of geosynthetic encased columns design, installation and monitoring at A2 highway embankment in Poland, Sobolewski J., Antonovskiy D. (2012)
Роман Л. Т. - Модель ползучести и прочности мерзлых грунтов (2012)
Самородов А. В. - Полевые исследования несущей способности буроинъекционных свай при действии выдергивающих и вдавливающих нагрузок, Табачников С. В. (2012)
Саурин А. Н. - Определение границы уплотненной зоны, сформированной вытеснением грунта при раскатке скважины, Корпач А. И. (2012)
Тимченко Р. О. - Розробка методики розрахунку безпечних геометричних параметрів стелин добувних блоків за геомеханічними умовами, їх функціонування при підземній розробці залізорудних родовищ, Попов С. О. (2012)
Трофимчук О. М. - Використання інформаційно–космічного картографування для аналізу зсувної небезпеки (на прикладі Харківської області), Калюх Ю. І. (2012)
Тугаенко Ю. Ф. - Принципы определения осадки фундамента в пределах ее нелинейной зависимости от давления, Ткалич А. П. (2012)
Харченко М. О. - Імовірнісні методи в геотехніці штучних основ (2012)
Червинский Я. И. - Оценка устойчивости склона по методу Г. М. Шахунянца с учетом работы подпорных стен, усиленных анкерами, на объекте строительства по ул. Глыбочицкой, 43 в Шевченковском районе г. Киева, Шуминский В. Д., Шидловская О. В. (2012)
Шаповал А. В. - Особенности реализации метода граничных элементов в рамках моделей вязкоупругого, упругопластичного и упруговязкопластичного оснований (2012)
Шаповал В. Г. - Вынужденные колебания бесконечной плиты на основании Винклера–Фусса, Нестерова Е. В., Рубан Н. Н. (2012)
Шенкман Р. И. - Применение грунтовых свай в оболочке из геосинтетических материалов в геологических условиях города Перми Российской Федерации для возведения фундаментов зданий и сооружений, Пономарев А. Б. (2012)
Титул, зміст (2013)
Maзуренко O. O. - Використання системи "масіт" для оперативного контролю температурного поля працюючого генератора, Самсонов В. В., Шуліка В. П., Воробйов Л. Й. (2013)
Гончаренко Б. М. - Дослідження алгоритмічно-програмної реалізації робастного керування біохімічним реактором, Лобок О. П., Повзик А. О. (2013)
Іванов С. В. - Розвиток теорії і методології судово-товарознавчої експертизи харчових продуктів, Артюх Т. М., Архипов В. В. (2013)
Павлюченко О. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку засобів розміщення для ділових туристів в Україні, Губеня В. О., Бровко А. Г. (2013)
Іщенко Т. І. - Винні готелі — новітній напрямок в індустрії гостинності України, Шидловська О. Б., Шолудько Ю. В. (2013)
Луцька Н. М. - Розробка багатовимірних оптимальних регуляторів для випарної станції цукрового виробництва, що функціонує в умовах інтервальної невизначенності, Власенко Л. О. (2013)
Бандура В. М. - Розробка алгоритму розрахунку екстрактора з електромагнітним інтенсифікатором, Коляновська Л. М. (2013)
Роїк М. В. - Виробництво горілки особливої на основі стевії, Кузнєцова І. В., Захаревич В. Б., Бондар М. В. (2013)
Сімахіна Г. О. - Обґрунтування вибору дикоро слих ягід для отримання свіжозаморожених напівфабрикатів, Халапсіна С. В. (2013)
Орлюк Ю. Т. - Моделювання процесу ферментації термокислотного сиру, Калмикова Г. Ф. (2013)
Чернюшок O. A. - Вплив сироватки молочної, що підлягала дії електроіскрових розрядів, на гомеостаз організму та працездатність білих щурів, Кочубей-Литвиненко О. В., Киричок Л. M. (2013)
Оболкіна В. І. - Вплив технологічних факторів на зміну структури пряників, Фоменко В. В., Кирпіченкова О. М. (2013)
Маєвська Т. М. - Порівняльна характеристика рибних фаршів, промитих водопровідною водою та електрохімічно активованими системами, Віннов О. С. (2013)
Ткач О. А. - Сутність мотиваційного процесу та його місце в системі мотивації кадрового потенціалу підприємства (2013)
Тіхонова Н. О. - Екологічність як сучасний принцип забезпечення продовольчої безпеки, Тіхонова А. С. (2013)
Чазов Є. - Стартап як нова форма ведення бізнесу (2013)
Москаленко В. О. - Теоретичні аспекти аналізу проектних ризиків (2013)
Смолінська Н. В. - Метод оцінювання рівня організаційної культури підприємства (2013)
Теплінський Г. В. - Стратегічна спрямованість підвищення ефективності управління корпораціями (2013)
Байдала Н. - Розвиток експортного потенціалу машинобудівних підприємств на засадах застосування евристичних функцій управління, Коломієць О. (2013)
Мостенська Т. Л. - Вплив ціни на конкурентоспроможність продукціїї на ринку молока, Сичевський М. П. (2013)
Кузьмін О. Є. - Формування стратегії уникнення та врегулювання управлінських конфліктів, Подольчак Н. Ю., Ковальчук Г. Р. (2013)
Скопенко Н. С. - Основні підходи до визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання (2013)
Литвинець Л. Ф. - Стратегічне управління підприємством готельного господарства (2013)
Ємцев В. І. - Оптимізація розмірів сировинних зон цукрових заводів як фактор розвитку їх конкурентоспроможності (2013)
Ярчук Т. М. - Перспективні напрями реалізації зовнішньоторговельних інтересів суб’єктів господарювання на світовому ринку цукру (2013)
Єщенко О. А. - Шляхи використання мультимедійних засобів у навчальному процесі, Мирончук В. Г. (2013)
Вітенько Т. М. - Системний метод організації навчання (2013)
Заплетніков І. М. - Сучасні вимоги до викладання дисципліни "Розрахунок і конструювання машин і апаратів галузі" (2013)
Миць Ю. - Недоліки та шляхи вдосконалення оподаткування в Україні, Тюха І. (2013)
До відома авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Лобок О. П. - Імпульсне мінімаксне управління в системах, що описуються рівняннями в частинних похідних гіперболічного типу, Савіцька Н. М. (2013)
Сімахіна Г. О. - Технологічні аспекти підвищення біодоступності основних функціональних нутрієнтів (2013)
Semenova О. - Use of higherconcentration of active sludge organisms forintensifying dairies’ wastewater treatment process, Bublienko N., Smirnova J., Tkachenko T., Reshetnyak L. (2013)
Базуріна П. В. - Дослідження генетичних та епігенетичних змін в епітеліальних пухлинах з використанням технології мікрочипів, Геращенко Г. В. (2013)
Конон А. Д. - Інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на етанолі, Пирог Т. П., Волошина О. С. (2013)
Лапська Ю. Ю. - Підбір оптимального складу поживного середовища та умов культивування Aspergillus sp. 262–продуцента ферментів целю-лолітичного комплексу, Омельчук Є. О., Пенчук Ю. М. (2013)
Мащенко О. Ю. - Особливості метаболізму гліцерину у продуцента поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Шевчук Т. А., Пирог Т. П. (2013)
Незелюк О. І. - Дослідження впливу РН домену білка Bсr на розвиток РН'— позитивної лейкемії та механізм прогресії даного захворювання, Воронцов О. О. (2013)
Писаренко П. О. - Вплив умов культивування на інтенсивність виділення бактеріоциноподібних речовин Pseudomonas aeruginosaу складі біоплівки, Балко О. Б. (2013)
Терещук О. О. - Дія ліпополісахариду P. Syringae PV. atrofaciens УКМ В4394 на пухлиноутворення індуковане A. tumefaciens (2013)
Штомпель О. І. - Вплив нікотинаміду на вміст серотоніну в головному мозку щурів з експериментальним паркінсонізмом, Кучмеровська Т. М. (2013)
Євтушенко О. В. - Дослідження причинно-наслідкових зв’язків характерних для виробничого травматизму харчових підприємств, Водяник А. О., Борисенко Д. Д., Литвиненко А. М. (2013)
Гавва О. М. - Теоретичні та практичні аспекти підвищення точності дозування сипкої харчової продукції в лінійних вагових дозаторах, Деренівська А. В., Кривопляс-Володіна Л. О. (2013)
Криворотько В. М. - Розробка математичної моделі процесу струменевої генерації плівки рідини, Ткачук Р. А., Ковальова Н. І. (2013)
Пахомова К. Ю. - Дослідження процесу подрібнення сировини в пастеризаторах-гомогенізаторах типу ТЕК-СМ, Бесараб О. С. (2013)
Федоткін І. М. - Дослідження робочих процесів в надзвуковому сопловому насадку, Тимонін О. М., Фесенко А. Ф., Копиленко А. В. (2013)
Чагайда А. О. - Особливості термокомпресії вторинної пари (2013)
Кулінченко В. Р. - Пароутворення при кипінні в пористих структурах, Каптановський Д. В. (2013)
Медведєв М. Г. - Моделювання ціноутворення на ринку товарів та послуг, комп’ютерні технології розрахунку, Романенко В. М. (2013)
Камбулова Ю. В. - Вивчення впливу комплексів структуроутворювачів на процес піноутворення яєчного білка, Соколовська І. О. (2013)
Лазаренко М. М. - Вплив молекулярної рухливості у системі триацилгліцеринів на їх діелектричні та теплофізичні властивості, Лазаренко М. В., Баглюк С. В., Копильцев Д. В., Плешакова О. В. (2013)
Носенко Т. Т. - Використання мікрохвильової обробки в технології переробки насіння ріпаку, Кіщенко В. А., Михальчук Д. М., Кот Т. O. (2013)
Василишина О. В. - Вплив обробки плодів вишні речовинами антимікробної дії на показники їх товарної якості при зберіганні (2013)
Роглєв Й. Й. - Дослідження процесів заморожування та розморожування дріжджових кулінарних напівфабрикатів у закладах ресторанного господарства, Гавриш А. В., Доценко В. Ф. (2013)
Орлюк Ю. Т. - Дослідження протеолізу в сирі, що визріває за участі двох видів плісені, Степанищев М. І. (2013)
Маринченко В. О. - Удосконалення способу оцукрювання замісів спиртового виробництва з використанням ферментного препарату протеолітичної дії, Маринченко Л. В., Галанська В.В. (2013)
Alieksieiev I. - The evaluation and renewal of fixed assets at the stage of stpp, Mazur A. (2013)
Власенко І. Г. - Система аналізу ризику і контролю критичних точок (НАССР) у контексті підвищення конкурентоздатності харчової продукції підприємств України, Левицька А. О. (2013)
Нікітіна Т. А. - Основні підходи до визначення доцільності консолідації капіталу підприємствами (2013)
Кузьмін О. Є. - Формування стратегії уникнення та врегулювання управлінських конфліктів, Подольчак Н. Ю., Ковальчук Г. Р. (2013)
Пенчук Г. С. - Методика оцінки результативності функціонування підприємств молокопереробної промисловості (2013)
Красноруцький О. О. - Генезис та типологія систем розподілу продукції аграрних підприємств на внутрішньому ринку (2013)
Левицька І. В. - Особливості впровадження інноваційних технологій в систему управління підприємствами ресторанного господарства, Завальнюк В. В. (2013)
Метельська Н. С. - Актуальність впровадження системи управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2009 у сфері освітньоїта наукової діяльності, Бровенко Т. В. (2013)
Саталкіна Л. О. - Інвестиційний портфель у системі фінансових інструментів підприємства (2013)
Скопенко Н. С. - Основні підходи визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання (2013)
Теплінський Г. В. - Світова еволюція корпоративного управління (2013)
Томич П. М. - Стратегія і тактика інвестиційної діяльності підприємства (2013)
Кузьмін О. Є. - Система управління заборгованістю підприємства, Волович О. Б. (2013)
До відома авторів (2013)
Прохненко І. А. - "Устремишася чересь горы великия и почаша воевати на живущая ту словћены…”: до питання про північний шлях переселення угрів за Карпати (2013)
Кульчицька С. С. - Жіночі прикраси рук ХІ–ХІІІ ст. за матеріалами літописного Пліснеська (Історія дослідження) (2013)
Возний І. П. - Ударна зброя ХІІ – першої половини ХІІІ ст. з території Верхнього Прута та Середнього Дністра, Федорук А. В. (2013)
Ільків М. В. - "Нариси Дністра” О. Афанасьєва-Чужбинського про старожитності Хотинщини (2013)
Франко А. Д. - Огляд маловідомих архівних матеріалів про життя і наукову діяльність Миколи Макаренка, Франко О. О. (2013)
Франко А. Д. - Петро Курінний – дослідник стародавнього Львова, Франко О. О. (2013)
Тарнавський Р. Б. - Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності (2013)
Гринюка Б. М. - Викладацька діяльність Івана Старчука (1921–1950) (2013)
Завітій Б. І. - Дослідження городища Лисичники та його околиць у 2011 р. (2013)
Филипчук М. А. - Попередні результати дослідження західної частини урочища Оленин Парк на території Пліснеського археологічного комплексу в 2012 р. (2013)
Филипчук М. А. - Попередні результати дослідження лінії захисту № 4 (валу №5) Пліснеського археологічного комплексу, Филипчук А. М. (2013)
Мельничук О. М. - Археологічні дослідження на подолі княжого Галича (2013)
Довгань П. М. - Поселенська структура давнього населення басейну Ставчанки в Надбужанщині, Конопля В. М., Стеблій Н. Я. (2013)
Сілаєв О. М. - Риси давньої поселенської структури в околицях міста Дубляни Львівської області, Конопля В. М., Маслюк В. В. (2013)
Завітій Б. І. - Результати археологічних обстежень околиць городища ранньозалізного віку біля с. Кривче Борщівського району Тернопільської області у 2012 р. (2013)
Филипчук А. М. - Результати обстежень археологічних пам’яток на узбережжі р. Дністер (Тисменецький район Івано-Франківської області) у 2012 р. (2013)
До 60-річчя Любомира Павловича Михайлини (2013)
До 70-річчя з дня народження Романа Чайки (1943–2005) (2013)
Вахула М. Є. - Згадуючи Романа Чайку (2013)
Филипчук М. А. - Короткі підсумки робіт Пліснеської археологічної експедиції у 2013 р., Завітій Б. І., Филипчук А. М., Гринюка Б. М., Соловій Г. В. (2013)
Довгань П. М. - Дослідження Буської археологічної експедиції у 2013 р., Стеблій Н. Я. (2013)
Афонін О. О. - Генетичний потенціал верби прутовидної (Salix viminalis L.) середнього Подесення, Фучило Я. Д. (2012)
Бабицьки А. І. - Розмноження малопоширених у Правобережному Лісостепу України деревних інтродуцентів родини Rosaceae JUSS. методом живцювання, Трофименко Н. М. (2012)
Багрикова Н. А. - Экоцентр "Каркинитский" – элемент региональной экосети АР Крым (Украина), Костин С. Ю. (2012)
Бідолах Д. І. - Особливості реконструкції парків відпочинку невеликих міст Заходу України на прикладі Зборівського міського парку, Гринюк Ю. Г., Шляхта Я. М. (2012)
Білоконь М. В. - Фітосанітарний стан букових насаджень Чернівецької області на територіях природно-заповідного фонду, Масікевич Ю. Г. (2012)
Бондаренко Т. В. - Флуоресцентне тестування підліскових чагарників природного заповідника "Медобори", Мокрий В. І., Паславський М. М. (2012)
Гловин Н. М. - Роль природно-заповідного фонду в розвитку екологічної освіти на Тернопільщині, Магура Н. Л. (2012)
Головко О. В. - Вертикальний розподіл 137CS у торфово-болотних ґрунтах мезо- та оліготрофних лісоболотних екосистем Західного Полісся України (2012)
Гуменюк І. Р. - Стан граба звичайного в лісостанах заповідника ”Медобори”, Заїка В. К., В. Д. Бондаренко (2012)
Жупаненко А. В. - Роль зоопарків України у збереженні популяцій диких тварин регіональних фаун (2012)
Захарів О. Я. - Порівняльні дослідження мікрофлори ґрунтів біля Калуських калійних кар’єрів та Раївського парку, Носко В. Л. (2012)
Заячук В. Я. - Структура дендрофлори Раївського парку (2012)
Іванюк І. В. - Декоративні властивості крони у деревних рослин та її значення при формуванні ландшафтних лісових культур у зеленій зоні м. Києва (2012)
Івченко А. І. - Старовікові дерева парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва села Переможне, Пацура І. М., Мельник А. С. (2012)
Кльован Т. А. - Екологічні особливості та раритетні види рослин карбонатного болота на малому Поліссі (2012)
Коба В. П. - Соціальні та економічні аспекти використання природних лісів сосни Південного Криму, Жигалова Т. П. (2012)
Козловський М. П. - Трансформація угруповань безхребетних у смеречняках Боринського лісництва (Верхньодністровські бескиди), Яворницький В. І., Крамарець В. О., Мацях І. П. (2012)
Коніщук В. В. - Еколого-генетична класифікація у визначенні розвитку та охорони торфовищ (2012)
Котюк Л. А. - Інтродукція Hyssopus officinalis L. у ботанічному саду Житомирського національного агроекологічного університету, Рахметов Д. Б. (2012)
Крижановська О. Т. - Еколого-освітня діяльність як чинник збереження біорізноманіття НПП "Голосіївський", Волохова О. В., Хрутьба А. С., Устименко І. П. (2012)
Кузьович В. С. - Історія Раївського парку, Підховна С. М. (2012)
Курочка Н. В. - Вплив абіотичних та біотичних чинників на стан асиміляційного апарату дерев гіркокаштана кінського в умовах м. Львова (2012)
Лукащук Г. Б. - Автохтонна лісова рослинність – основа біологічного різноманіття девастованих ландшафтів (2012)
Лялюк-Вітер Г. Д. - Сучасний стан та прогноз довговічності біотичного середовища деяких заповідних урочищ і пам’яток природи Івано-Франківської області, Яцик Р. М., Вітер Р. М. (2012)
Маланюк В. Б. - Гриби Червоної книги України в об’єктах природно-заповідного фонду Карпатського регіону (2012)
Миць Б. В. - Ландшафтно-екологічна оптимізація території головного пасма Подільських товтр (2012)
Оліяр Г. І. - Флористичні особливості деяких урочищ Бережанського Опілля, Проців Г. П. (2012)
Пашкевич Н. А. - Біотопи смарагдової мережі в Україні, Фіцайло Т. В. (2012)
Петрус Р. - Застосування природних сорбентів у природоохоронних цілях, Мальований М., Сакалова Г., Бунько В. (2012)
Попова О. М. - Заповідне урочище "Кішеве" як елемент екомережі, Гамула О. В. (2012)
Приходько М. М. - Формування екомережі як природного каркасу екобезпеки у Карпатському регіоні (2012)
Проців Г. П. - Унікальна природа і раритетне фіторізноманіття Бережанського Опілля, Люшняк C. Б. (2012)
Прядко О. І. - Рідкісні псамофітні види рослин та їх угруповання в НПП "Голосіївський” (м. Київ), Арап Р. Я. (2012)
Рибак С. Б. - Роль природно-заповідного фонду Львівщини в оптимізації рекреаційної і туристичної діяльності, Баумвальд Н. Б., Писарик Р. М. (2012)
Росіцька Н. В. - Вплив ґрунтової посухи на динаміку добового та сезонного водного дефіциту у рослин Betula pendula Roth (2012)
Середюк О. О. - Вплив регуляторів росту й розвитку рослин на приживлюваність і ріст сіянців ялини європейської в лісових культурах Правобережного Лісостепу (2012)
Сідор Т. - Охорона ландшафтів та біорізноманіття в Бєбжанському національному парку Польщі (2012)
Сірко З. С. - Автоматична лінія для оброблення дерев’яних піддонів (2012)
Сорока М. І. - Національний парк "ДЕЛЬТА ДЕЛЬ ПО" (Італія) – осередок збереження фіторізноманіття Північної Адріатики (2012)
Сотник Л. П. - Структура лісової рослинності біосферного резервату "Шацький” (2012)
Степась А. В. - НПП "Подільські товтри" як ключова територія екологічної мережі України, Овчарук О. В., Чинчик О. С. (2012)
Стрямець Г. В. - Біосферний резерват "Розточчя” як елемент національної та Загальноєвропейської екомережі, Бовт Я. С. (2012)
Стрямець Н. С. - Використання недеревних ресурсів лісу Українського Розточчя, Рябчук В. П., Елбакідзе М. М. (2012)
Тараненко Ю. М. - Вирощування сіянців сосни звичайної із застосуванням підживлення композиційними добривами (2012)
Токарева О. В. - Особливості кліматичної комфортності умов відпочинку в різних типах лісопаркових ландшафтів (2012)
Устименко І. П. - Роль і місце НПП "Голосіївський" у національній екологічній мережі, Крижановська О. Т., Волохова О. В., Хрутьба А. С. (2012)
Ференц Н. М. - Рідкісні види флори і фауни природного заповідника "Розточчя” та сучасні загрози щодо їх збереження, Хомин І. Г., Горбань І. М., Горбань Л. І. (2012)
Флешар Є. - Екологічна освіта як шанс людства, Гвардись-Щенсна С., Кенчік І., Ланоха Т. (2012)
Хлистун Н. Я. - Раритетне біорізноманіття заповідного урочища "Павлюково" (Чернівецька область), Мометко О. П. (2012)
Хомюк П. Г. - Застосування сучасних технологій для інвентаризації зелених насаджень об’єктів природно-заповідного фонду, Часковський О. Г., Король М. М., Вицега Р. Р. (2012)
Черлінка Т. П. - Екологічний стан агроландшафтів Тернопільщини, Чайка В. М. (2012)
Чернявський М. В. - Наближене до природного лісівництво як система сучасного ведення лісового господарства (2012)
Чорна Л. О. - Природні заповідники як осередки збереження історико-культурної спадщини України (на прикладі Канівського природного заповідника) (2012)
Чорний М. Г. - Проблеми та шляхи інтеграції природно-заповідних територій у суспільно-політичні процеси в Україні (2012)
Шибко О. М. - Изучение локализации эфиромасличних железок у Hyssopus officinalis L. (2012)
Шовган А. Д. - До питання про дендрокліматичні особливості магнолій, Шовган Ю. А. (2012)
Шпарик Ю. С. - Стале управління буковими деревостанами у лісових заказниках Опілля, Кухарський Т. В., Левчук О. П., Білоус М. Б. (2012)
Шпортун Л. Б. - Сучасний стан і таксономічна різноманітність зимуючої орнітофауни природного заповідника "Розточчя" (2012)
Шукель І. В. - Обґрунтування фітомеліорації девастованих кар'єрами земель на Опіллі, Тиманська О. Б. (2012)
Шумська Н. В. - Збереження фіторізноманіття комплексної пам’ятки природи "Великі Голди” (Рогатинське Опілля) шляхом оптимізації її території, Чуй О. В., Дмитраш І. І. (2012)
Якобчук О. М. - Створення моносаду з використанням видів та декоративних культиварів роду Berberis L. (2012)
Ruguzova A. I. - Seed productivity Juniperus hemispaerica C. PRESL. Juniperus sabina L. and their preservation in the Crimea (2012)
Мазнєв Г. Є. - Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору (2014)
Мармуль Л. О. - Методологічні аспекти визначення економічної ефективності ветеринарної діяльності у тваринництві, Аранчій Я. С. (2014)
Воловоденко Л. В. - Потенційні можливості створення агроенергетичного кластера на підставі енергетичного потенціалу регіону (2014)
Горьовий В. П. - Когнітивне моделювання біржового ринку сільськогосподарської продукції, Сидоренко О. В. (2014)
Kozak L. V. - Modern Approach to the Formation of the Concepts of Customer Value (2014)
Лавров Р. В. - Банківські гарантії та акредитиви при обслуговуванні суб’єктів аграрної сфери (2014)
Zaburanna L. V. - The essence of the criterion of resource saving and mechanism of its implementation in the sustainable development conditions, Gerasymchuk N. A. (2014)
Терещенко В. К. - Напрями професіоналізації органів місцевого самоврядування сільських територій, Морозюк Н. В. (2014)
Шиян Н. І. - Парадигма визначення закономірностей розвитку молочного скотарства (2014)
Дзюбенко T. Г. - Розвиток інфраструктури та логістики зернового ринку України (2014)
Артеменко І. С. - Аналіз процесу концентрації виробництва в аграрних підприємствах України та оцінювання її результатів (2014)
Попадюк О. М. - Розвиток інфраструктури аграрного ринку як складової системи механізмів підтримки і стимулювання підприємництва (2014)
Ширма В. В. - Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств галузі рослинництва на рівень ефективності їх господарювання (2014)
Пугач Н. А. - Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму (2014)
Замрига А. В. - Сутність понять "інноваційний процес" та "інноваційна діяльність" у теорії аграрної економіки (2014)
Іщенко В. І. - Облікова політика в контексті зарубіжної практики (2014)
Рибак Я. Я. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як засіб розвитку особистих селянських господарств (2014)
Лавринчук О. В. - Напрями розвитку ринку зерна в Україні (2014)
Маліку Миколі Йосиповичу – 75 (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Тревого І. - XІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум 2014”, Денисов О., Савчук С., Четверіков Б., Задорожний В. (2014)
Куліковська О. - Конструктор тестів "Keepsoft” як засіб комп’ютеризованого контролю навчальних досягнень студентів на заняттях з геодезії, Сидоренко В. (2014)
Тревого І. - Розширення наукової та навчальної співпраці геодезистів українського та німецького університетів, Задорожний В., Савчин І. (2014)
Черняга П. - Порівняння одного класу гармонічних та кульових функцій при представленні потенціалу планети, Фис М., Голубінка Ю., Юрків М. (2014)
Тревого І. - Проблеми метрології координатно-часового простору при супутникових і наземних геодезичних вимірюваннях, Цюпак І. (2014)
Бринь М. - Апріорна оцінка точності теодолітних ходів під час виконання додаткових лінійно-кутових вимірювань, Богомолова Н., Іванов В., Щербак Ю. (2014)
Бурак К. - Дослідження особливостей та точності побудови ЦМР за допомогою бікубічної сплайн-інтерполяції, Ковтун В., Левицький Р., Ничвид М. (2014)
Приступа О. - Вплив температури на положення осі обертання обертової печі, Крутянков І. (2014)
Калиніченко Ю. - Метод узгодження розрахункових значень вартості земельних ділянок (2014)
Перович І. - Технологічна модель адміністрування земельних ресурсів (2014)
Рябчій В. А. - Про поділ земельних ділянок, які надані в оренду, Рябчій В. В. (2014)
Трегуб М. - Обґрунтування методів управління земельними ресурсами промислових міст, Трегуб Ю. (2014)
Паламар А. - Використання програмного комплексу Surfer у кадастровій оцінці земель, розташованих в зоні впливу гірничо-металургійних підприємств (2014)
Горб А. - Сучасне геоінформаційне забезпечення будівництва в історичній частині міста, Єрьоменко Д. (2014)
Глотов В. - Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для аерознімальних процесів, Гуніна А. (2014)
Четверіков Б. - Методика створення історичного ситуаційного плану концентраційного табору "Stalag-328” (Цитадель) у Львові на базі архівних аерознімків, Бабій Л. (2014)
Іванчук О. - Дослідження геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ-106 І (Суми, Україна) (2014)
Мельник В. - Фрактальна теорія ерозії грунту, Шостак О. (2014)
Бардиш Б. - Використання вегетаційних індексів для ідентифікації об’єктів земної поверхні, Бурштинська Х. (2014)
Пилип’юк Р.Г. - Диференційні формули першого роду для розв’язку прямої геодезичної задачі в просторовій системі координат, Пилип’юк Р.Р., Грицюк Т. (2014)
Тревого І. - Кадастр геодезичних пунктів, Ільків Є., Галярник М. (2014)
Волосецький Б. - Геодезичний моніторинг переформувань елементів долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регіону (2014)
Тревого І. - Електронна тахеометрія у безрефлекторному режимі, Лісник О. (2014)
Вітаємо Рудого Романа Михайловича з 70-річчям (2014)
Павлу Юрійовичу Бурбану – 70 років від дня народження (2014)
Висловлюємо співчуття рідним та колегам. Коник Володимир Романович (16.12.1954 – 03.05.2014 р.) (2014)
Пам’яті видатного геодезиста та землевпорядника Петра Гервазійовича Черняги (24.10.1946 р. – 12.05.2014 р.) (2014)
Титул, зміст (2013)
Рашевська Т. О. - Масляна паста з порошком із червоного столового буряка, Гончаров Г. І., Подковко О. А. (2013)
Арсеньєва Л. Ю. - Вплив грибної сировини на стан білково-протеїназного комплексу тіста, Ященко В. С., Кобець Н. М., Петруша О. О. (2013)
Погожих М. І. - Технологічні аспекти виробництва сушеного м’яса, Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Гавриш А. В., Максименко А. Є. (2013)
Зінченко І. М. - Особливості процесу набухання штучно культивованих грибів, Терлецька В. А., Ковбаса В. М., Сергеєв А. Д., Білоцький В. В. (2013)
Гречко Н. Я. - Дослідження впливу використання сахарози і кристалічного цукру-піску на якість ігристих вин, Бабич І. М., Євтєєв Д. В. (2013)
Маринченко В. О. - Удосконалений спосіб розріджування й оцукрювання замісів спиртового виробництва з використанням ультразвукового впливу, Носенко В. Є., Маринченко Л. В. (2013)
Романова З. М. - Управління біологічними середовищами, Зубченко B. C., Карпутіна М. В., Романов М. С. (2013)
Поліщук Г. Є. - Вплив активної кислотності на ефективну в’язкість термічно обробленого яблучного пюре, Мацько Л. М., Гончарук О. В., Калініна Г. П. (2013)
Башта А. О. - Розроблення способу отримання фруктово-желейного мармеладу оздоровчого призначення, Лещинська Т. С. (2013)
Десик М. Г. - Процес високотемпературного сушіннясухарних виробів та їх охолодження в умовах розрідження (2013)
Гринченко О. О. - Модель кінетики капсулоутворення харчових систем на основі натрію альгінату, Іванов С. В., Пивоваров Є. П., Потапов В. О. (2013)
Гайдай І. В. - Перспективи використання дерену як сировини для отримання вин з підвищеною біологічною цінністю (2013)
Мазуренко О. О. - Підвищення надійності експлуатації електротехнічного перетворювача, Самсонов В. В., Хлобистова О. А., Угляренко В. П. (2013)
Буляндра О. Ф. - Одержання синтетичних газоподібних і рідких палив методами двоступеневої термічної переробки вугілля, Гапонич Л. С. (2013)
Балюта С. М. - Синтез повного і скороченого спостерігачів двомасової електоромеханічної системи, Бурляй І. Ю., Копилова Л. О., Клименко Ю. О. (2013)
Осьмак О. О. - Альтернативні види палива — перспективний напрям розвитку енергетичного комплексу України, Серьогін О. О. (2013)
Зав’ялов В. Л. - Аналітичне дослідження масоперенесення при безперервному віброекстрагуванні з рослинної сировини (2013)
Бирка М. І. - Поведінковий підхід до проблеми залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства (2013)
Ткач О. А. - Фріланс як сучасна технологія мотиваці (2013)
Тюха І. В. - Сутність і роль бренду в концепції ринкового позиціонування товару на споживчому ринку, Сіробаба С. В. (2013)
Юрій К. К. - Розвиток малого підприємництва в умовах економічної кризи (2013)
Пєтухова О. М. - Ефективність інтегрованих структур в аграрно-промисловому виробництві (2013)
Карпюк О. А. - Маркетинг інтелектуального капіталу (2013)
Федулова І. В. - Дослідження експортної орієнтації та імпортозалежності основних продуктів харчування в контексті забезпечення продовольчої безпеки (2013)
Denysіuk I. - Formation and implementation process of the enterprise development strategy (2013)
Луцяк В. В. - Управління конкурентоспроможністю малого виробничого підприємства, Луцяк В. Г., Шарко В. В. (2013)
Медвідь Н. В. - Передача інтерференційної картини крізь оптичний тракт із нестаціонарними фазовими перешкодами, Держипольська Л. А., Бікман П. О. (2013)
Нестеренко О. Н. - Про одну нерівність для третього модуля неперервності (2013)
Медведєв М. Г. - Управління запасами продукції під час ведення господарської діяльності, Романенко В. М. (2013)
Мулявa О. М. - Про належність адамарових композицій похідних рядів Діріхле до класів збіжності (2013)
До відома авторів (2013)
Бала О. П. - Моделювання динаміки росту модальних деревостанів дуба звичайного за основними таксаційними показниками, Терентьєв А. Ю. (2012)
Бокоч В. В. - Моделювання показників компонентів фітомаси деревостанів Карпатського НПП, Лакида П. І., Василишин Р. Д., Терентьєв А. Ю. (2012)
Володимиренко В. М. - Створення електронних навчальних курсів – шлях до інформатизації освіти (2012)
Гілітуха Д. В. - Розроблення моделей оцінки надземної фітомаси за даними ДЗЗ, Терентьєв А. Ю., Шевчук О. В. (2012)
Гірс О. А. - Оптимізація лісокористування у лісах ВП НУБіП України "Боярська ЛДС", Содолінський Р. В., Кутя М. М., Веркопуло А. А. (2012)
Гриб В. М. - Динаміка продуктивності штучних соснових деревостанів зеленої зони м. Києва, Юхновський В. Ю. (2012)
Лакида П. І. - Методологічні особливості оцінки біотичної продукції компонентів крони дерев, Матушевич Л. М., Блищик В. І. (2012)
Матейко І. М. - Щільність основних компонентів фітомаси стовбурів дерев ясена звичайного в умовах Правобережного Лісостепу України, Морозюк О. В., Лакида П. І. (2012)
Маурер В. М. - Сучасні завдання з удосконалення відтворення лісових ресурсів у контексті сталого управління лісами (2012)
Миронюк В. В. - Методичні основи обліку міських зелених насаджень із використанням супутникових знімків різного просторового розрізнення, Свинчук В. А. (2012)
Юхновський В. Ю. - Аналіз лісового фонду і стан насаджень Миронівського державного агролісогосподарського підприємства, Хрик В. М., Левандовська С. М. (2012)
Аретинська Т. Б. - Поліпшення біотехнологічних показників дубового шовкопряда шляхом гібридизації, Трокоз В. О. (2012)
Бумар Г. Й. - Резерватогенні зміни насаджень сухих борів Поліського природного заповідника, Гуменюк В. В. (2012)
Левченко В. В. - Природне поновлення лісу під наметом соснових насаджень ДП "Корюківське лісове господарство” Чернігівської області, Купрієнко Д. Л. (2012)
Плугатар Ю. В. - Розвиток типологічних рівнів класифікації лісів Української лісотипологічної школи (2012)
Бобошко-Бардин І. М. - Удосконалення технології отримання асептичних регенерантів магнолії кобус (Magnolia kobus DC.) у культурі in vitro (2012)
Бровко О. Ф. - Вплив рухомих форм свинцю на ферментативну активність ґрунтів у ризосфері урбокультурфітоценозів ялівцю козацького (2012)
Бровко Ф. М. - Оцінка лісорослинних властивостей розкривних порід Криворізького залізорудного басейну, Бровко О. Ф. (2012)
Зібцева О. В. - Випробування ЕМ-технології під час вирощування сіянців сосни звичайної, Ящук І. В., Савич Н. В. (2012)
Зібцева О. В. - Субстрати для вирощування сіянців сосни звичайної із закритою кореневою системою, Ящук І. В., Савич Н. В. (2012)
Кайдик В. Ю. - Вплив стимуляторів росту та гідрогелів на приживлюваність і ріст лісових культур сосни звичайної на зрубах та сільськогосподарських невгіддях Полісся (2012)
Кривутенко А. І. - Новий метод дослідження біоенергетичного стану рослин (2012)
Ковалевський С. Б. - Показники електропровідності в листках і пагонах видів роду Catalpa Scop, Кухарська М. О., Китаєв О. І. (2012)
Левін С. В. - Особливості росту сосен кримської та звичайної в осередках кореневої губки Східнобайрачного Степу України, Фучило Я. Д. (2012)
Рябченко М. М. - Насадження робінії псевдоакації в умовах центральної частини Придніпровської височини (2012)
Ткаченко О. О. - Вегетативне розмноження представників роду Juniperus L. в умовах м. Києва, Демченко О. О. (2012)
Юхновська В. П. - Вплив мікробіологічного добрива Байкал ЕМ-1 на стан ослаблених живцевих саджанців у відкритому грунті та у контейнерній культурі, Маурер В. М., Пінчук А. П. (2012)
Яковишин В. М. - Особливості формування ерозійної небезпеки в лісах Буковинської частини Передкарпаття (2012)
Буйських Н. В. - Вплив сучків та тріщин усихання на межу міцності при статичному поперечному вигині круглих сортиментів (2012)
Варанкіна Г. С. - Модифікація карбамідоформальдегідних смол шунгітовими сорбентами, Чубинський А. Н. (2012)
Головач В. М. - Щодо обгрунтування впровадження виготовлення терасної дошки з термодеревини на ОО "Сантехнік ЛТД і К”, Покормяко Р. І. (2012)
Кульман С. М. - Нелінійна динаміка деформування та руйнування композиційних матеріалів на основі деревини (2012)
Мазурчук С. М. - Автоматизація процесів розкрою пиломатеріалів з урахуванням їх розмірно-якісної характеристики, Коваль В. С. (2012)
Пінчевська О. О. - Урахування якості сушіння у процесі виготовлення пилопродукції цільового призначення, Горбачова О. Ю. (2012)
Пінчевська О. О. - Дослідження процесу сушіння ясеневих пиломатеріалів у конвекційних сушарках, Компанець С. М. (2012)
Форос В. В. - Щодо можливості застосування інфрачервоних нагрівачів для сушіння шпона (2012)
Гатальська Н. В. - Комплексна оцінка декоративності та стану насаджень парку у СМТ Макарів Київської області, Лазаренко Я. О. (2012)
Гончаренко Я. В. - Сучасний стан дендрофлори парків в умовах антропогенних навантажень на прикладі парку ім. Кибальчича (м. Харків) (2012)
Кутя М. М. - Визначення показників рекреаційної оцінки лісових ділянок вибірковими методами (2012)
Кучерявий B. C. - Накопичення важких металів у хвої туї західної в умовах урбанізованого середовища (2012)
Олексійченко Н. О. - Результати випробування методу термотесту у селекційній практиці з сосною звичайною, Базан Т. А. (2012)
Олексійченко Н. О. - Видове та формове різноманіття деревних рослин роду Acer L. в Україні та озелененні Києва, Манько М. В. (2012)
Маурер В. М. - Світлій пам’яті вчителя (до 95-річчя з дня народження П.Г. Кального) (2012)
Титул, зміст (2014)
Марюхніч О.Є. - Розвивати ринкові відносини слід чесно і прозоро (2014)
Новини (2014)
Чого чекати аграріям від нової Ради? (2014)
Колесова Л. - Віталій Скоцик: "Для того, щоб ціна на сільгосппродукцію формувалась прозоро, має працювати біржа" (2014)
Короткова Ю. - Застосування методу ціни перепродажу (2014)
Результати торгів на Аграрній біржі (2014)
Ліпич М.А. - Вплив поведінкових чинників на ціноутворення на фондовому ринку (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд фондового ринку за вересень-жовтень 2014р., Шевченко Т. В. (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд динаміки торгів акціями українських аграрних компаній, Шевченко Т. В. (2014)
Павлусенко М. - Аналітичний огляд ринку зернових культур за вересень-жовтень 2014 р. (2014)
Павлусенко М. - Аналітичний огляд ринку олійних культур за вересень-жовтень 2014 р. (2014)
Микитенко Ю. - Аналітичний огляд ринку цукру за вересень-жовтень 2014 р. (2014)
Колесник М. - Аналітичний огляд ринку молока і молокопродуктів за вересень 2014 р. (2014)
За вересень 2014 року залізниці навантажили зернових на 1 млн т більше, ніж у вересні 2013 року (2014)
Колесова Л. - Історія розвитку біржової торгівлі Польщі (2014)
Статистична інформація (2014)
Бокал Г. В. - Методологічні засади історико-філософського дослідження філософії тибетського буддизму (2012)
Капустін О. О. - Специфіка формування типології інтуїтивізму (2012)
Ляшенко І. В. - Філософія Гегеля як містичний пантеїзм: інтерпретація В. Дільтея (2012)
Мельниченко А. О. - Природа пізнавального досвіду за Джоном Локком (2012)
Прокопов Д. Є. - Інтерпретація Кантової філософії у дослідженнях Ґотфрида Мартіна (2012)
Руденко С .В. - Особливості розвитку російської академічної філософії ХІХ – початку ХХ ст. та її значення для становлення історико-філософської науки в Україні (2012)
Басенко І. Ю. - Співвідношення наукового і художнього пізнання в контексті принципу доповнюваності (2012)
Сова А. В. - Світ і людина: форми освоєння світу людиною (2012)
Сторожук А. П. - Місце комунікації в дослідженні смислу в сучасній методології наукового пізнання (2012)
Маслікова І. І. - Типологізація етичних вчень як метод етичних досліджень (2012)
Морозов А. Ю. - Я, світ, Абсолют як предмет інтуїтивного досвіду: етичний аспект (2012)
Колотілова Н. А. - Взаємозв'язок риторики та логіки в другій половині ХХ ст. (2012)
Хоменко И. В. - Теоретические проблемы неформальной логики: конфликты точек зрения (2012)
Щербина О. Ю. - Бачення логіком проблеми неясності у правовій аргументації (2012)
Гаврилюк О. М. - Особливості практичної участі ЗМІ у формуванні демократичної політичної культури (2012)
Лікарчук Д. С. - Технологічні особливості сучасних політичних комунікацій (2012)
Молчанов К. А. - Сучасні наукові підходи щодо з'ясування сутності політичного іміджу та його складових (2012)
Таран С. В. - Підходи до вивчення регіоналізму та етнічних груп у західній політології: гіпотези для України (2012)
Білецька Б. Г. - Властивості та функції релігійних символів (2012)
Бойко С. В. - Вчення про боголюдство як теоретична модель формування гуманістичного світогляду постіндустріальної доби (2012)
Денисенко А. В. - Чому теологія визвольного руху використовує марксистські ідеї? (2012)
Кондратьєва І. В. - Конфесіоніми давніх східних церков: їх традиційні форми та модифікації (2012)
Кудря І. Г. - Господарство в контексті буття (2012)
Якубіна В. Л. - Футурологічна "чорна скринька" соціального – інтерактивні спільності, глобальна демократія та космополітична Співдружність (2012)
Зражевська Н. О. - Готика і романтизм: взаємозалежність у соціокультурній динаміці (2012)
Сапон-Аблязова Л. В. - Втілення теорії романтичного вітаїзму в творчості М. Хвильового (2012)
Сладкевич Н. В. - Специфіка геймдизайну та основні елементи комп'ютерної гри (2012)
Мастерук Д. А. - Теоретико-практичні аспекти сучасних досліджень політичного маркетингу (2012)
Примуш М. В. - Теоретичні засади дослідження феномену "місцеве самоврядування" крізь призму історії та сучасності, Коваль Ю. О. (2012)
Ткаченко Л. В. - Електоральний простір та електоральне поле: теоретичне дослідження понять (2012)
Женжера С. В. - Можливості визначення наукового статусу соціальних моделей в межах концепції теоретичного знання В.С. Стьопіна (2012)
Сидоренко С. С. - Екологічні практики в дискурсі екологічної етики (2012)
Титул, зміст (2010)
Кайдашев И. П. - Эволюционирование и современное состояние фармакогенетических исследований (часть I), Шлыкова О. А., Измайлова О. В. (2010)
Безрук В. А. - Особливості неспецифічної імунологічної реактивності у хворих з доброякісними та злоякісними пухлинами гортано-глотки, Воронцова Л. Л. (2010)
Лобанець Н. В. - Роль ендогенної інтоксикації у формуванні портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки., Самогальська О. Є., Шостак С. Є., Складанюк Л.І., Боровик І. О., Дуць Р. П., Депутат Б. М. (2010)
Ліхачов В. К. - Особливості кровообігу в фетоплацентарному комплексі у вагітних з прееклампсією, Добровольська Л. М., Талаш В. В., Дудченко А. А., Петренко Ю. В. (2010)
Малик С. В. - Особливості параметрів тканинного дихання при симультанних оперативних втручаннях у хворих з жовчокам’яною хворобою, Аль Ширафі М. А. (2010)
Піонова О. М. - Варіанти глюкометаболічних та ліпідних профілів у хворих на артеріальну гіпертензію з надмірною масою тіла та ожирінням (2010)
Смолина А. М. - Состояние клеточного звена иммуной системы у больных с ишемической болезнью сердца после аорто-коронарного шунтирования, Воронцова Л. Л. (2010)
Югов В. К. - Комп’ютерно-томографічні ознаки нормального стану прямої кишки та структур, що її оточують., Чорнобай А. В (2010)
Трач Росоловська С. В. - Вікові особливості вегетативної регуляції серцевого ритму щурів в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Боднар Я. Я. (2010)
Іщейкіна Ю. О. - Особливості захворюваності населення екокризового регіону україни на стенокардію та інфаркт міокарду, Іщейкін К. Є. (2010)
Руденко Л. А. - Оцінка показників захворюваності провідників пасажирських вагонів залізничного транспорту станції полтава стго "південна залізниця" (2010)
Слабкий Г. О. - Медичне оснащення спеціального автомобільного транспорту, Марков Ю. І. (2010)
Киреева Т. В. - Оценка эффективности препарата тигофаст® в лечении сезонного аллергического ринита, Булахова Е. К. (2010)
Курята А. В. - Оценка влияния рамиприла на уровень артериального давления, выраженность протеинурии, функциональное состояние почек у больных с хроническими болезнями почек (ХБП) II стадии, Караванская И. Л. (2010)
Коршенко В. О. - Консультування в системі реабілітації при віл-інфекції (2010)
Титул, зміст (2014)
Соловйов О. С. - Проблема наукового обґрунтування технологій екстемпоральної рецептури та шляхи її вирішення. Повідомлення ІІ. Порівняльний аналіз сучасних фармакопейних вимог до технології і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Гудзенко О. П., Рухмакова О. А. (2014)
Толочко В. М. - Вивчення доцільності екстемпорального виго товлення гомеопатичних лікарських засобів в аптеках, Вакуленко Д. В. (2014)
Ветютнева Н. О. - Нормативно-правові та методичні засади організації фармацевтичної просвіти населення в умовах впровадження належної аптечної практики, Убогов С. Г., Буднікова Т. М., Пилипчук Л. Б., Тодорова В. І., Федорова Л. О., Радченко А. П., Марусенко Н. А. (2014)
Волох Д. С. - Науково-методичні основи викладання історії створення фармакопеї студентам фармацевтичного факультету, Попович В. П., Сятиня М. Л., Чекман І. С. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Андрагогічні підходи у післядипломній освіті, Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Соловйов О. С., Роздорожнюк О. Я. (2014)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення проблеми зловживання та відпра цювання правових принципів скорочення попиту на психоактивні речовини різних класифікаційно-правових груп (2014)
Мусоев С. М. - Фармацевтическое право и имплементация единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года в республике Таджикистан (2014)
Шпичак О. С. Тихонов О. І. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу гелю протизапальної та місцевоанестезуючої дії для застосування в спортивній медицині (2014)
Нагорна Н. О. - Вивчення впливу основ-носіїв на інтенсивність вивільнення вінпоцентину з назальних м’яких лікарських форм, Гладишев В. В., Бурлака Б. С., Кечин І. Л. (2014)
Кудрик Б. Т. - Розроблення твердої лікарської форми – супозиторіїв з пергою та вивчення їхніх фізико-хімічних і технологічних властивостей, Тихонов О. І. (2014)
Гречана О. В. - Спектральна характеристика та електронна будова синтетичних похідних кумарину. Повідомлення ІІІ. Фармакофори та хіміко-фармакологічна структура дикумарину та етилбіскумацетату (неодикумарину), Прийменко Б. О., Буряк В. П. (2014)
Бельтюкова С. В. - Визначення кофеїну з використанням ефекту гасіння люмінесценції іону Tb (III), Теслюк О. І., Лівенцова О. О. (2014)
Кран О. С. - Ідентифікація та кількісне визначення глюкозаміну гідрохлориду в гелі для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу, Куліков А. Ю., Башура О. Г. (2014)
Доля В. С. - Грецькі та латинські терміни в мові медицини і фармації, Мозуль В. І., Бородін Л. І., Власенко І. О. (2014)
Цуркан О. О. - Дослідження іридоїдів вітексу священного (Vitex agnus-castus L. ) та вітексу коноплевидного (Vitex Cannabifolia Sieb. ), Ніженковська І. В., Ющишина О. В., Ковальська Н. П., Корабльова О. А. (2014)
Титул, зміст (2011)
Кулик В. Л. - Продолжительность корригированного интервала qt и вариабельность сердечного ритма на эпизодах фибрилляции предсердий при терапии пациентов с постоянной, пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий, Яблучанский Н. И. (2011)
Перепадя С. В. - Неспецифическая и специфическая иммунологическая резистентность больных раком прямой кишки и оптимизация патогенетической терапии, Моисеенко А. С., Зайцева О. В., Жуков В. И., Перепадя О. В. (2011)
Фернандес Де Ривес С. Ф. - К вопросу о терапии функциональных гиперкинезов (2011)
Фролова Л. А. - Изменение содержания срб и ил- 8 у женщин в норме и при артериальной гипертензиии в зависимости от возраста и фазы климактерия (2011)
Шликова О. А. - Роль поліморфізму pvu ii гену ліпопротеінліпази у патогенезі артеріальної гіпертензії (2011)
Марков Ю. І. - Ресурсне забезпечення швидкої медичної допомоги на догоспітальному етапі за результатами соціологічного опитування медичних працівників, Слабкий Г. О. (2011)
Приходько О. Б. - Асиметрія розподілу пилку анемофільних рослин, Ємець Т. І. (2011)
Руденко Л. А. - Порівняльна характеристика показників захворюваності провідників пасажирського сполучення станції полтава стго "південна залізниця" за умов переведення потягів на електротягу, Катрушов О. В., Нікітенко А. В., Шаповаленко Н. Ю., Сівкова Н. М., Нестеренко С. І., Бєлікова І. В. (2011)
Шкарапута Л. М. - Порівняльна токсикологічна оцінка пестицидних формуляцій, створених на основі діючих речовин сульфокарбатіону–к та карбендазиму, Омельчук С. Т., Пельо І. М., Даниленко В. В., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А. (2011)
Гасюк Ю. А. - Механізми лікувального патоморфозу при опроміненні плоскоклітинного раку гортані (2011)
Кайдашев И. П. - Эволюционирование и современное состояние фармакогенетических исследований (часть ii), Шликова О. А., Ізмайлова О. В. (2011)
Щербатих Л. Ю. - Біоетичні підходи до стоматологічних втручань у хворих із супутньою соматичною патологією, Гольденберг Ю. М. (2011)
Білоус А. М. - Оцінка фітомаси живого надґрунтового покриву березняків Чернігівського Полісся, Ковбаса Я. В. (2012)
Гайчук С. І. - Розмірно-якісна структура стовбурів бука у перестійних букових деревостанах Українських Карпат, Гірс О. А. (2012)
Гончар В. М. - Особливості структури запасу березово-соснових деревостанів Західного Полісся, Копій С. Л., Каганяк Ю. Й., Копій Л. І. (2012)
Жежкун І. М. - Механізм встановлення ціни на продукцію необробленої деревини (2012)
Криницький Г. Т. - Вибіркова система лісогосподарювання – теорія, практика і перспектива для України, Лавний В. В., Целень Я. П. (2012)
Кутя М. М. - Вивчення просторової структури рекреаційно-оздоровчих лісів з використанням імітаційного моделювання, Гірс О. А. (2012)
Малюга В. М. - Особливості росту насаджень дуба звичайного на еродованих яружно-балкових землях (2012)
Маніта О. Г. - Вплив таксаційних ознак на поточний приріст стовбурів сосни звичайної (2012)
Матейко І. М. - Структура насаджень ясена звичайного у Правобережному Лісостепу України, Оборська А. Е. (2012)
Назаренко В. В. - Продуктивність лісів різного складу у свіжих дібровах придонецького сектору слобожанського лісотипологічного району, Пастернак В. П. (2012)
Ониськевич М. М. - Теоретичні аспекти вивчення структури деревостанів сугрудових умов Західного Полісся в межах поширення азалії жовтої, Каганяк Ю. Й., Копій Л. І. (2012)
Слиш О. А. - Досвід застосування програмно-технологічного комплексу field-map при відведенні лісосік у ДП "Конотопське ЛГ", Яроцький В. Ю. (2012)
Ткач Л. І. - Картографування протидефляційного впливу лісосмуг, Біла Ю. М., Прядка І. А. (2012)
Хань Є. Ю. - Таксаційна характеристика модальних штучних деревостанів дуба звичайного Полтавської області, Бала О. П. (2012)
Андреєва О. Ю. - Параметри пагонів дерев сосни, пошкоджених звичайним сосновим пильщиком, у лісах Центрального Полісся, Розенфельд В. В. (2012)
Бугайов С. М. - Вільхові деревостани слобожанського району області свіжого груду (2012)
Букша І. Ф. - Динаміка стану дубових деревостанів за результатами моніторингу лісів у Луганській, Сумській та Харківській областях, Пивовар Т. С., Букша М. І. (2012)
Жежкун А. М. - Динаміка похідних типів деревостанів судібров та дібров Східного Полісся (2012)
Зібцев С. В. - Моніторинг біорізноманіття лісових насаджень зони відчуження, Кременецька Є. О., Шевченко С. В., Балашов Л. С., Плюта П. Г. (2012)
Кава Л. П. - Шкідлива фауна суниці в умовах Центрального Лісостепу (2012)
Копій С. Л. - Особливості впливу рубок на мікологічну стуктуру грунту в дубових лісостанах Західного Лісостепу (2012)
Лакида П. І. - Аналіз типологічної структури соснових деревостанів природного походження Українського Полісся, Алексіюк І. Л. (2012)
Левін С. В. - Вплив декапітації сосен кримської та звичайної на їх ріст і розвиток в умовах свіжого субору Східнобайрачного Степу України, Фучило Я. Д. (2012)
Мелещук О. О. - Особливості природного відтворення сосни звичайної в суборових умовах Західного Полісся, Копій Л. І. (2012)
Мєшкова В. Л. - Просторово-часова динаміка популяцій липового мінера у зелених насадженнях Харківщини, Мікуліна І. М. (2012)
Михайленко М. М. - Залежність термінів проведення та інтенсивності доглядових рубок від структури соснових деревостанів борів Західного Полісся, Копій Л. І. (2012)
Міронова Н. Г. - Фітомеліоративні властивості рослинності техногенних водойм культурфітоценозів східної частини малого Полісся (2012)
Назаренко Н. М. - Типологія Північно-Степових дібров України – сучасний стан (2012)
Остапчук О. С. - Лісовий опад та підстилка в культурах дуба звичайного в умовах Правобережного Лісостепу (2012)
Плугатар С. О. - Стан та продуктивність деревостанів сосни станкевича (Pinus Stankewiczii (Sukacz.) Fomin.) в Криму, Плугатар Ю. В. (2012)
Плугатар Ю. В. - Лісова типологіка або ще раз про типологічні рівні класифікації лісів України (2012)
Рижов О. М. - Вплив антропогенного ущільнення грунтів на їх фізичні та водні властивості, Бровко Ф. М. (2012)
Сбитна М. В. - Морфофізіологічні показники плюсових дерев сосни звичайної Київського Полісся та їх зв’язок із господарсько цінними ознаками (2012)
Ситник С. А. - Аналіз структури насаджень Кіровського лісництва Дніпропетровського лісгоспу за крайніми градієнтами зволоження ґрунту, Ловинська В. М. (2012)
Танцюра Б. Ф. - Лісова типологія в контексті філософії природи (2012)
Ткач В. П. - Сучасні проблеми лісівничо-екологічного напряму в лісовій типології (2012)
Токарева О. В. - Особливості мікроклімату у молодих і середньовікових деревостанах (2012)
Чорнобров О. Ю. - До питання застосування диференційованого підходу щодо проведення лісівничих заходів у Національному природному парку "Голосіївський”, Кременецька Є. О. (2012)
Шамрай А. Є. - Типологічна структура соснових лісів Черкаського бору, Лакида П. І. (2012)
Шуплат Т. І. - Фітоклімат приземного простору кущових ялівців у літній та зимовий періоди (2012)
Яковишин В. М. - Водопоглинальні властивості лісової підстилки буково-ялицевих насаджень, Юхновський В. Ю. (2012)
Білоус В. М. - Видовий склад мікобіоти жолудів Quercus robur L. за різних умов зберігання, Максимчук Н. В., Волощук Н. М., Білоус М. М. (2012)
Бобошко-Бардин І. М. - Методичні особливості проведення досліджень з мікроклонального розмноження деревних рослин та обробки експериментальних даних, Кашпор С. М. (2012)
Бровко О. Ф. - Просторовий розподіл фітомаси в урбофітоценозах ялівцю козацького, Бровко Ф. М. (2012)
Гриб В. М. - Удосконалення технології підготовки лісокультурних площ при відтворенні лісів, Маслай С. В. (2012)
Івахненко М. М. - Особливості застосування різних видів і доз добрив як стартових у контейнерній культурі Thuja occidentalis ´Smaragd´ та Juniperus scopulorum ´Blue arrow´, Маурер В. М. (2012)
Кучер Л. І. - Калійний режим лучно-чорноземного ґрунту за умов ґрунтозахисних технологій (2012)
Угаров В. М. - Особливості вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою, Манойло В. О., Фатеев В. В., Ноженко Н. І. (2012)
Фучило Я. Д. - Природне поновлення сосни звичайної та перспективи його використання при лісовідновленні у свіжих суборах південної частини Київського Полісся, Сбитна М. В., Рябухін О. Ю., Кайдик В. Ю., Корогод А. О. (2012)
Юхновський В. Ю. - Лісові меліорації та цілісність ландшафтів, Танцюра Б. Ф. (2012)
Зібцева О. В. - Стан вуличних насаджень центральної частини м. Вишгорода (2012)
Зібцева О. В. - Стан вуличних насаджень центральної частини смт. Калинівка Київської обл., Мельник А. І. (2012)
Копій Л. І. - Внутрівидова конкуренція в рядових посадках туї західної (Thuja occidentalis ‘Fastigiata’), Кучерявий В. С. (2012)
Кучерявий В. П. - Особливості генезису комплексної зеленої зони м. Самбір (кінець XVIII – початок ХХІ ст.), Гнатишин І. І. (2012)
Кучерявий В. П. - Проблеми класифікації та конструювання паркових узлісь, Фітак М. М. (2012)
Ющик О. В. - Оптимізація формування спусків сторінок видань на друкарські форми, Голубник Т. С. (2012)
Пушкар А. - Розподілення модульованих фарбових потоків у короткій фарбодрукарській системі з кратними циліндрами (2012)
Рибак В. І. - Побудова характеристик покриття при тоновідтворенні зображень фарбо-друкарською системою послідовно-паралельної структури (2012)
Козак Р. О. - Контроль якості книжкових видань статичними методами на додрукарському етапі (2012)
Єрмоленко C. Б. - Система фазового мюллер – матричного картографування поліграфічних полімерних плівок, Зенкова К. Ю., Житарюк В. Г., Максимяк П. П., Бесага Р. М. (2012)
Архелюк О. Д. - Оцінка мікроструктури поліетилентерефталатних плівок в поляризованому світлі, Підкамінь Л. Й. (2012)
Ушенко О. Г. - Комплексний ступінь когерентності полів лазерного випромінювання, розсіяного поліграфічними полімерними плівками, Дуболазов О. В., Ушенко В. О., Архелюк О. Д. (2012)
Єрмоленко C. Б. - Система орієнтаційної томографії поліграфічних полімерних плівок, Фельде Х. В. , Полянський П. В., Максимяк П. П. (2012)
Румянцев Ю. М. - Емульгування офсетних друкарських фарб, Ясінський М. Ф., Ясінська Л. М. (2012)
Архелюк О. Д. - Оцінка оптико-геометричних параметрів фоточутливих поліграфічних матеріалів в поляризованому світлі, Підкамінь Л. Й. (2012)
Ушенко О. Г. - Методи кореляційного і фрактального аналізу лазерних зображень для діагностики оптичних властивостей поліграфічного паперу, Ушенко Ю. О., Карачевцев А. О., Горський М. П., Єрмоленко C. Б., Сахновський М. Ю. (2012)
Jakucewicz S. - Papier dziś i jutro, Nazar I. (2012)
Зенкова К. Ю. - Вейвлет-аналіз поляризаційних мап поліграфічного паперу. Статистичний і фрактальний підхід, Житарюк В. Г., Максимяк П. П., Бесага Р. М. (2012)
Мотрич А. В. - Спектроскопія деяких типів поліграфічного паперу, Гумінецький С. Г., Сахновський М. Ю. (2012)
Кам’янська Л. І. - Особливості класифікації зволожувальних апаратів в сучасних умовах, Шаблій І. В. (2012)
Дуболазов О. В. - Діагностика поверхневої структури поліграфічного паперу на основі методів статистичного поляризаційного аналізу лазерних мікроскопічних зображень, Ушенко Ю. О., Горський М. П., Ушенко В. О. (2012)
Сахновський М. Ю. - Інтегруюча сфера для визначення кольорових параметрів несамосвітних дифузно-розсіюючих об’єктів, Карачевцев А. О., Козаков О. М., Житарюк В. Г. (2012)
Ушенко О. Г. - Встановлення характеристик кольору фарбованих тканин спектрофометричним методом, Дуболазов О. В., Мотрич А. В., Гумінецький С. Г. (2012)
Войнова О. Ф. - Методика реалізації логістичних аналізів в умовах друкарні, Дацків О. Б., Шаблій І. В. (2012)
Маїк В. З. - Новітні засоби оцінки якості параметрів друкованої продукції, Дудок Т. Г., Опотяк Ю. В. (2012)
Лабецька М. Т. - Аналітичні дослідження технологічних особливостей термографічного друку (2012)
Никируй В. Е. - Створення профілю друкувальних елементів прямим лазерним гравіюванням, Маїк В. З. (2012)
Кавин Я. - Аналіз алгоритму удосконалення системи управління якістю продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів та новітніх концепцій якості (2012)
Гунько С. М. - Галактика друкованого слова (до 500-річчя засновника друкарства на Україні Івана Федоровича) (2012)
Титул, зміст (2011)
Беловол А. Н. - Изменения функций внешнего дыхания у лиц с различным сочетанием критериев метаболического синдрома, Савченко Ю. Г. (2011)
Безрук В. А. - Изучение окислительной модификации белков у больных с доброкачественными и злокачественными опухолями гортано-глотки, Воронцова Л. Л. (2011)
Литвиненко Н. В. - Застосування сальбутіаміну (енеріону) в лікуванні астенічних станів, Пінчук В. А., Блажівська Ю. В. (2011)
Ковальова О. М. - Рівень 8-ізопростану та активність антиоксидантних ферментів у хворих на гіпертонічну хворобу, Герасимчук Н. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А., Смирнова В. І., Потабенко С. В. (2011)
Ситник К. О. - Характеристика плазматичної активності il-6 та il-10 у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від наявності надмірної маси тіла, ожиріння та бронхіальної обструкції (2011)
Піонова О. М. - Постпрандіальний стан вуглеводного та ліпідного метаболізму у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням., Ковальова О. М. (2011)
Фролова Л. О. - Показники клітинного імунітету у здорових жінок та при артеріальній гіпертензії в репродуктивному і клімактеричному періодах, Фуштей І. М, Фролов О. К. (2011)
Безсмертний Ю. О. - Біохімічні зміни в стегнових артеріях щурів за гіпергомоцистеїнемії, її комбінації з інгібуванням синтезу оксиду азоту та корекції декамевітом, Заічко Н. В., Мельник А. В. (2011)
Хурані І. Ф. - Патоморфологічні зміни у легенях щурів при дії іонізуючого випромінювання і введення циклофосфаміду (2011)
Вітринська О. В. - Радянська преса та література 1920-30-х рр. як інструмент впливу на релігійну свідомість євреїв України (2014)
Єремєєва І. В. - Російська революція 1905-1907 рр. очима акторів наддніпрянської України (2014)
Жигло В. В. - Організація фондування та архівного зберігання документів радянських підпільних організаіцій та партизанських груп на території України у перші післяокупаційні роки (2014)
Жуков С. М. - Система управління мережею земських шкіл у Харківській губернії (1865-1919 рр.) (2014)
Журавльов Д. В. - Роль дворянства в суспільстві слобідсько-української губернії відповідно до "жалуваної грамоти дворянству" 1785 р., Солодкіна В. О. (2014)
Журавльов С. А. - Роль традицій родини Грушевських у життєвому сценарії С. В. Шамрая (2014)
Кабачек В. В. - Формування місцевих державних промилослових об’єднань на початку непу (2014)
Кравченко О. В. - Підкидьки чи знайди?: державна та суспільна опіка над незаконнородженими в Україні наприкінці XVIII – на початку XX ст. (2014)
Лихачова Т. М. - Працевлаштування польських біженців за часів перебування у внутрішніх губерніях Російської імперії в роки першої світової війни (2014)
Логовський І. М. - Робота земських органів самоврядування Харківської губернії з впровадження вогнестійкого будівництва у сільській місцевості (кінець XIX – початок ХХ ст.) (2014)
Мешковая С. І. - "Состав служащих засорен "бывшими людьми"": лишенцы Харькова и Донецка в период чистки советского аппарата 1930 -1931 гг (2014)
Мотенко Я. В. - Формування грошових систем УНР та Української Держави, Шишкіна Є. К. (2014)
Пеляшенко К. Ю. - Питання етнокультурної історії населення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя скіфського часу (за матеріалами ліпної кераміки) (2014)
Саманцов О. П. - Юридичні підвалини іноземної підприємницької ініціативи у кам’яновугільній та металургійній промисловості південно-східної України другої половини XIX ст (2014)
Тахтаулова М. Ю. - Топоніміка та ідеологія: зміни у топоніміці Харкова в перші десятиліття радянської влади (2014)
Телуха С. С. - Погляди Павла Скоропадського та митрополита Антонія (Храповицького) на актуальні питання церковного будівництва в Україні (квітень-червень 1918 р.) (2014)
Харченко А. В. - З життя єврейської громади Харкова кінця XIX – початку XX ст.: конформізація під батогом (2014)
Титул, зміст (2011)
Березка М. І. - Хірургічна технологія закритого інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу при лікуванні постраждалих з багатоуламковими переломами кісток кінцівок, Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Рамі А. Ф. Аль Масрі (2011)
Жуков В. И. - Изучение состояний аналитико-синтетической и поведенческой функций ЦНС у больных колоректальным раком и их прогностическое значение, Белевцов Ю. П., Винник Ю. А., Книгавко В. Г., Зайцева О. В., Моисеенко А. С. (2011)
Фисун Ю. О. - Мігрень та інсульт: сучасні перспективи профілактики та лікування, Фисун С. Ю. (2011)
Щербатих Л. Ю. - Особливості мікроциркуляторної ланки гемодинаміки у хворих на генералізований пародонтит, який перебігає на тлі гіпертонічної хвороби ii стадії, Гольденберг Ю. М. (2011)
Боброва Н. О. - Вплив регуляторних пептидних комплексів на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів (2011)
Куценко Н. Л. - Вплив монтелукасту на антигенспецифічну імунну відповідь у експериментальних тварин (2011)
Куценко Л. О. - Рівень пероксидації, вміст нуклеїнових кислот в тканинах серця тварин під впливом пептидів мозку в умовах гострого стресу (2011)
Мамонтова Т. В. - Роль білків bcl-2 і p53 в регуляції апоптозу, індукованого звязуванням молекул мнс і та іі класів в мононуклеарних клітинах периферичної крові хворих на атопічну бронхіальну астму (2011)
Микитюк М. В. - Наночастинки та перспективи їх застосування в біології і медицині (2011)
Никифорова О. А. - Вплив аліментарного стресового навантаження на функціональний стан аорти щурів, Ляшенко В. П. (2011)
Резуненко Ю. К. - Активність антиоксидантної системи в організмі щурів за умов тривалого впливу поліолів на основі гліцеролу, етилен- і пропіленгліколю, Прокопов В. О. (2011)
Никифорова Е. А. - Исследование особенностей психофизиологического состояния работников операторского профиля станции днепропетровск, Соловьёва Ю. В. (2011)
Улановська-Циба Н. А. - Мотиваційний підхід до вивченні медичної біології студентів-першокурсників. (2011)
Аветіков Д. С. - Морфофункціональні особливості будови шкірно-жирових клаптів при проведенні верхньої рітідектомії (2011)
Беловол А. Н. - Принципы назначения β -блокаторов при хронической сердечной недостаточности (2011)
Титул, зміст (2012)
Лавренко А. В. - Метформин и пиоглитазон как средства борьбы с системным воспалением низкой интенсивности, Винник Н. И., Расин С. М., Расин М. С., Кайдашев И. П. (2012)
Левченко Л. Ю. - Асоціація поліморфізму 896a/g гену tlr4 з перебігом атопічного дерматиту у дітей зі схильністю до гострих респіраторних вірусних інфекцій, Ізмайлова О. В., Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2012)
Литвиненко Н. В. - Когнітивний профіль пацієнтів із розсіяним склерозом, Пінчук В. А., Силенко Г. Я., Блажівська Ю. В., Бордюг Ю. О. (2012)
Танцура Л. М. - Роль еег та еег-відеомоніторингу в діагностиці та диференціальній діагностиці тикозних гіперкінезів у дітей, Пилипець О. Ю., Сало С. В., Трембовецька О. В. (2012)
Фролова Л. О. - Динаміка деяких маркерів системного запалення при різних варіантах ремоделювання лівого шлуночка у жінок в клімактеричному періоді, Фролов О. К., Фуштей І. М. (2012)
Гулай Т. О. - Гігієнічне обґрунтування шляхів вирішення екологічних проблем обумовлених виробництвом соняшника в україні (2012)
Пельо І. М. - Гігієнічна оцінка безпечності сільськогосподарської продукції, вирощеної з застосуванням інсектициду лямбда-цигалотрину (2012)
Яворовський О. П. - Особливості впливу метилтретбутилового ефіру на організм людини та шляхи профілактики професійних отруєнь цією речовиною, Паустовський Ю. О., Ткачишин В. С., Володій М. О. (2012)
Воровський О. О. - Грижоносійство - це наслідок вікових дегенеративно-інволюційних процесів в сполучній тканині чи генетичного поліморфізму еластичних мікрофібрил?, Сегеда Т. П. (2012)
Куцевляк В. Ф. - Порушення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у сироватці крові щурів та його корекція за умов надмірного надходження солей важких металів, Лахтін Ю. В., Макаренко О. А. (2012)
Попадинець О. Г. - Структурно-метаболічні перетворення на етапах постнатального онтогенезу (2012)
Фартушна А. М. - No-залежні зміни окиснювального метаболізму у тканинах ясен білих щурів за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію, Костенко В. О. (2012)
Аветіков Д. С. - Порівняльна імуногістохімічна оцінка васкуляризації інтактної шкіри та патологічних рубців голови та шиї (2012)
Весніна Л. Е. - Особливості пептидергічної регуляції імунокомпетентних клітин (2012)
Іщейкін К. Є. - Сучасні аспекти імунопатогенезу алергодерматозів у дітей (2012)
Дубінін С. І. - Використання комп'ютерного тестування при відпрацюванні студентами лекцій та практичних занять з медичної біологіїї, Ваценко А. Б., Пілюгін В. О., Улановська Н. А., Рябушко О. Б., Передерій Н. О., Овчаренко О. В. (2012)
Погорецька Х. В. - Вікові особливості глутатіонової ланки антиоксидантної системи щурів з гострим отруєнням парацетамолом (2012)
Алексєєва О. Б. - До питання інтерпретації деяких географічних назв у курсі країнознавства Великобританії, Ананійчук Т. А. (2014)
Білоцерковець А. В. - Функціонування лексико-семантичного поля "Метал" в оповіданні Джека Лондона "Золотий Каньон" (2014)
Битко Н. С. - Зарождение английской лексикографии в Индии: социокультурные и лингвистические аспекты (2014)
Борисенко Т. И. - Особенности функционирования модальных глагольных конструкций в подъязыках техники, Кашуба М. В., Мардаренко Е. В., Циновая М. В. (2014)
Галуцьких І. А. - Семантико-когнітивні аспекти образної інтерпретації тіла під владою в англійській художній прозі постмодернізму (на матеріалі тексту роману Дж. Фаулза "The Collector") (2014)
Гончарук О. М. - Типологія композиційної структури англомовної прозової байки (2014)
Григорян Н. Р. - Роль просодии и семантико-синтаксических структур в определении коммуникативных целей высказывания, Музя Е. М. (2014)
Димова Л. С. - Научно-исследовательская работа студентов как средство оптимизации обучения французскому языку профессиональной направленности студентов исторических специальностей Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2014)
Долусова Н. В. - Гендерні особливості функціонування номінацій коштовного каміння в авторських казках (на матеріалі творів А. Картер та О. Уайльда), Строченко Л. В. (2014)
Домброван Т. И. - Исторические изменения в английском консонантизме: взгляд с позиций лингвосинергетики (2014)
Єрьоменко С. В. - Ідіоконцепти Війна і Велика Британія в документальній прозі Вінстона Черчилля (2014)
Колегаева И. М. - Музейный каталог как вид поликодового текста (2014)
Корпан Л. С. - Метафоричні безособові конструкції (2014)
Кравченко Н. А. - Основные направления в исследовании проповедничекого дискурса (2014)
Кухаренко В. А. - От сказки – к реальности: первый "взрослый" роман Дж. Роулинг (2014)
Марусинець М. М. - Модальні частки української, німецької та угорської мов як засоби посилення релевантності висловлення (2014)
Мулик К. О. - Специфіка англійського діалогічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості (2014)
Нікульшина Т. М. - Метафоризований простір і час (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина І) (2014)
Полєєва Ю. С. - Особливості сприйняття усної інформації в англомовній лекції (порівняльний аналіз перцептивних і акустичних параметрів темпу) (2014)
Прима В. В. - Функціонування англомовної туристичної термінології у путівниках по Україні (2014)
П’єцух О. І. - Згасання метафоричної репрезентації політики як кіно, правової системи та фінансів в англомовному електронному політичному дискурсі "Вибори 2010 – 2012 рр. в Україні" (2014)
Реконвальд Н. В. - Топологические характеристики чат-коммуникации (антропонимический аспект) (2014)
Рудик И. В. - О взаимоотношении между адресатом и адресантом англоязычной проповеди (2014)
Смаглий В. М. - Особенности функционирования псалмов в англиканском богослужении (2014)
Станко Д. В. - Стратегії і тактики в емоційному мовленні (2014)
Стрига Е. В. - Комп’ютерний сленг у сучаній англійській мові: походження та функціонування (2014)
Цобенко О. В. - Структура лексико-семантичного поля "ювелірні прикраси" в англійській мові (2014)
Миньяр-Белоручева А. П. - Эпифания Дж. Джойса с высоты XXI века (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до рукописів (2014)
Бойченко М. І. - Потенціал соціальної філософії як соціальної технології (2014)
Григорова Н. В. - Лінгвістичний аспект культури свободи у німецькому соціально-філософському дискурсі (2014)
Романенко О. Я. - Епістемологічний потенціал основних засобів наукового соціального прогнозування (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм у суспільствах добробуту, або чи можлива у них благодійність (2014)
Харченко В. О. - Сталий розвиток як складова ідеї сучасної Європи (2014)
Єрахторіна О. М. - Концепція самовдосконалення особистості Л. М. Толстого (2014)
Сулєйманова Л. Ф. - Метаантропологічний підхід до проблеми порівняння особливостей Сходу і Заходу (2014)
Рябека О. Г. - Сучасний ринок як атрактор становлення нової морфології планетарного світу (2014)
Проскуріна К. С. - Життєвий проект як джерело потенційних ризиків (2014)
Еськов С. С. - Философско-антропологический анализ имманентности божественных энергий, в созерцании нетварного божественного света, в письменном наследии египетских монахов IV-го века н.э. (2014)
Корж Г. В. - Історична память та історична компетентність: до проблеми взаємозвязку (2014)
Леонтьєва В. М. - Менеджмент як професія: роль і статус у культуротворчому процесі (2014)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура віртуального простору: філософська рефлексія (2014)
Іващенко О. В. - Культура зображення у сучасних стратегіях життєтворчості (2014)
Крапівник Г. О. - Феномен забороненого антропологічного знання і культурні форми його легітимізації (2014)
Тимків І. М. - Історична пам'ять: історіографічний аспект феномену (2014)
Панченко Л. М. - Моральність як ціннісний модус університетської освіти (2014)
Култаєва М. Д. - Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах (2014)
Буяк Б. Б. - Освітній вимір проблеми "світогляд і політика" (2014)
Жижко Т. А. - Місце демократії в університетській освіті (2014)
Пашов Р. І. - Практики розвитку української системи освіти у формуванні всебічно розвиненої, творчої, вільної особистості (2014)
Горохова І. В. - Значущість критичного мислення для сучасних суспільства та освіти (2014)
Лантінова Г. С. - Економічні моделі людини у проблемному полі сучасної філософії економічної освіти (2014)
Брусакова О. В. - Мораль і право як чинники оновлення змісту сучасного політичного і національно-патріотичного виховання (2014)
Слободчиков В. І. - Теорія і діагностика розвитку в контексті психологічної антропології (2014)
Остапенко А. О. - Процес розвитку і типи педагогічної діагностики (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського