Перелі І. В. - Операції банків з дорогоцінними металами (2013)
Побережна І. С. - Створення служби ризик-менеджменту на промисловому підприємстві: етапи та складові (2013)
Погайдак О. Б. - Семіотика та інноваційні підходи організації природоохоронної діяльності в умовах обслуговуючих підприємств (2013)
Чабаненко І. Л. - Планування та нормування матеріальних запасів на підприємстві і необхідність використання логістики, Снісар А. М. (2013)
Бессонова С. И. - Проблемы внедрения объектов патентного права промышленными предприятиями Украины, Бессонова Г. П. (2013)
Подунай В. В. - Инновационное развитие металлургического комплекса Украины в условиях глобальной конкуренции, Гайдей Д. А. (2013)
Рынкевич Н. С. - Модели организационной культуры экономической природы (2013)
Пельо А. Б. - Віртуалізація світового фінансового ринку як головна детермінанта розвитку сучасної міжнародної валютної системи (2013)
Семенихин Г. В. - Повышение конкурентоспособности Украины через развитие интеграционных процессов в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) (2013)
Меліхов А. А. - Конкурентні переваги як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств (2013)
Чабаненко І. Л. - Причини глибокого спаду та чинники адаптації металургійної галузі України, Мешкова Н. Л., Фіногєєва В. Є. (2013)
Швець Г. О. - Сутність формування інноваційної інфраструктури у складі національної інноваційної системи (2013)
Антонюк Д. А. - Організаційно-методологічні аспекти створення електронних торгово-промислових палат в Україні (2013)
Сучков А. В. - Соціальна відповідальність бізнесу як складова його конкурентоспроможності (2013)
Павленко И. И. - Формирование системы управления стратегическими изменениями на промышленном предприятии (2013)
Сьомкіна Т. В. - Принцип економічного еволюціонізму в розвитку сучасних форм транснаціональних корпорацій (2013)
Снісаренко О. Б. - Економічна доцільність змін у бюджетній політиці України для реалізації стратегії інноваційного розвитку (2013)
Гапонюк О. І. - Глобалізація та економічна безпека країни (2013)
Шульгіна Т. С. - Теоретичні аспекти формування персоналу підприємства (2013)
Файвішенко Д. С. - Аналітичні аспекти перспектив розвитку ринку мінеральної води (2013)
Хазах К. О. - регулювання мінімальної заробітної плати: зарубіжний досвід та українські реалії (2013)
Сіменко І. В. - Теоретичне обгрунтування визначення видів та форм сучасного економічного аналізу (2013)
Фролова З. В. - Анализ инновационного потенциала как инструмент формирования стратегии развития предприятия (2013)
Лісовська В. П. - Кореляція індексу УБ із індексами американських та європейських фондових бірж, Безпалько Д. В. (2013)
Шикова Л. В. - Особливості функціонування внутрішнього ринку металопродукції: економічна безпека (2013)
Кутидзе Л. С. - Механизмы взаимодействия власти и бизнеса в управлении экспортным потенциалом региона (2013)
Скорнякова Ю. Б. - Проблемні питання відображення в обліку торгових патентів (2013)
Яровенко Т. С. - Інноваційна складова моніторингу кризових явищ у сфері освіти України (2013)
Маркіна І. А. - Методичні аспекти оптимізації потенціалу керованості в соціально-економічній системі (2013)
Бессонова С. І. - Проблеми та підходи до управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств, Коновал Ю. В. (2013)
Савченко А. А. - Аутсорсинг: його сутність, види та форми (2013)
Картечева О. С. - Аналіз підходів та методів щодо оцінки економічної безпеки промислового підприємства (2013)
Дідченко О. I. - Маркетинговий потенціал підприємства як складова економічного потенціалу (2013)
Лизньова А. Ю. - Предикат мотивації трудової поведінки персоналу та її значення (2013)
Зелінська Г. О. - Класифікація принципів системи регіонального освітнього менеджменту (2013)
Анисимова О. Н. - Инновационный аутсорсинг и его преимущества на предприятиях строительной отрасли (2013)
Ерхов А. Г. - Интеграционный процесс в энергетической сфере экономики в скандинавских странах (2013)
Маматова Л. Ш. - Організаційно-економічний механізм формування стратегічного потенціалу підприємства (2013)
Kalinin O. - Methods of gaining capital for innovations and startups financing (2013)
Гайдаш О. С. - Аналіз трудоресурсного забезпечення української економіки (2013)
Колосок В. М. - Розвиток методичних підходів до визначення ефективності діяльності промислових підприємств у складі холдингів, Дроботіна К. М. (2013)
Борисова С. Є. - Монетарна основа сталого соціально-економічного розвитку України (2013)
Маркіна І. А. - Аналіз досвіду реструктуризації м’ясопереробних підприємств в Україні, Угрімова І. В. (2013)
Кислова Л. А. - Вплив глобалізації товарних ринків на економічний розвиток та безпеку країни (2013)
Анісімова О. М. - Стан інноваційної активності металургійних підприємств України, Яковенко М. М. (2013)
Яковенко В. С. - Принципи формування ключових показників діяльності розподільчої системи (2013)
Козлова В. Я. - Исследование концепции устойчивого землепользования в условиях формирования социально-ориентированной рыночной экономики, Денисова О. (2013)
Кушнір С. О. - Проблемні питання визначення економічного ефекту від інвестиційної діяльності в інновації (2013)
Гоменюк О. І. - Методичні підходи до визначення показників і чинників конкурентоспроможності продукції підприємств (2013)
Примоленна Л. М. - Діалогова взаємодія влади з третім сектором в Україні (2013)
Набатова Ю. О. - Критерії оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій на підприємствах машинобудування (2013)
Резнікова Н. В. - Доларизація як фактор монетарної залежності, Відякіна М. М. (2013)
Коюда В. О. - Знання як інноваційний ресурс економіки знань, Костіна О. М. (2013)
Шубін О. О. - Стратегічні альянси і партнерство як основа стійкого розвитку хімічних підприємств, Махноносов Д. В. (2013)
Оніщенко Д. В. - Системний підхід до формування маркетингової стратегії телекомунікаційного підприємства (2013)
Момот А. И. - Механизм формирования технологии "Бережливого производства", Норенко Ю. І. (2013)
Наші автори (2013)
Белопольский Н. Г. - Внутренние резервы для спасения Украины (2014)
Анисимова О. Н. - Анализ реализации моделей инновационного процесса на промышленных предприятиях, Булахова Е. И. (2014)
Blazheva V. - Innovation in the agricultural sector in the context of Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2014)
Petrova S. - Opportunities for retail assortment structuring (2014)
Горошкова Л. А. - Моделювання факторів сталого розвитку туристично-рекреаційної галузі України (2014)
Майорова І. М. - Житлово-комунальне господарство, як складова сітілогістики промислового міста (2014)
Ткаченко А. М. - Особливості визначення показників ефективності використання основних засобів підприємства, Задніпрянна Т. С. (2014)
Павлов К. В. - Особенности инновационного развития экономики старопромышленных регионов России (2014)
Чайка Т. О. - Місце агротехнологічних систем у вирішенні екологічних і економічних проблем регіонів, Сєров О. О., Галінський Я. В. (2014)
Воробйова І. С. - Оцінка виробничого травматизму як напрямок підвищення ефективності управління персоналом (2014)
Билаш Л. Л. - Лидерство, организационная культура и командное взаимодействие как ключевые факторы реализации личностного потенциала сотрудников в системе стратегического управления человеческими ресурсами (2014)
Дорогая И. И. - Влияние организационной культуры на конкурентоспособность предприятия (2014)
Камишникова Е. В. - Стратегічний підхід до управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємства (2014)
Шабельникова Є. А. - Удосконалення методики визначення стану інноваційного розвитку підприємства (2014)
Перелі І. В. - Динаміка вартості дорогоцінних металів України (2014)
Дружиніна В. В. - Статистичне дослідження структурних зрушень на місцевому ринку праці (2014)
Марченко О. В. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю міст (2014)
Гейзер Г. К. - Информационная безопасность внутрифирменного учета, Гейзер А. А. (2014)
Вакуліч А. М. - Перспективи розвитку інноваційних біотехнологій (2014)
Лепьохіна О. В. - Інвестиційні процеси як спосіб модернізації промисловості Херсонської області (2014)
Самойлік М. С. - Оцінка рівня ресурсно-екологічної безпеки регіону: методичні та методологічні аспекти (2014)
Фролова З. В. - Анализ перспектив инновационного развития Украины (2014)
Кудирко Л. П. - Стан та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами річкового транспорту в Україні, Ємельянова О. Ю., Троцан А. В. (2014)
Толпежников Р. А. - Понятийный аппарат экономической категории "конкурентный потенциал предприятия", Ткачева А. Р. (2014)
Филипишин И. В. - Государственно-частное партнерство как вектор интенсивного развития транспортной инфраструктуры (2014)
Дугінець Г. В. - Економічний суверенітет України в умовах становлення когнітивної економіки (2014)
Пожуєва Т. О. - Вплив тіньової економіки на формування захищеності суб’єкта господарювання (2014)
Кравченко Р. С. - Минимизация латентных рисков инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства (2014)
Дьяченко О. В. Зубко О. В. - Економічна природа митного тарифу та його функції (2014)
Харченко Т. О. - Обґрунтування методичного підходу комплексної рейтингової оцінки сільськогосподарських підприємств Сумської області (2014)
Вергал К. Ю. - Теоретико-множинні підходи до управління інтеграційними процесами підприємств (2014)
Сафарова Р. В. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на управління персоналом промислового підприємства (2014)
Лелюк Ю. М. - Урахування специфіки довгохвильової динаміки національної економіки при використанні "вікон можливостей" для інноваційного прориву України (2014)
Лелюк М. В. - Адаптивний характер планування в контексті дії принципу гетерогонії цілей суб’єктів господарювання (2014)
Поздняков Д. О. - Критерии классификации мирового рынка космических технологий и услуг (2014)
Козлова В. Я. - Бухгалтерский учет операций по охране окружающей среды, Бессонова Г. П. (2014)
Семенихин Г. В. - Инновационная деятельность в Украине. Проблемы и пути их преодоления (2014)
Ляшок Я. А. - Подход к управлению развитием системы обеспечения жизнедеятельности населения Украины в условиях дисбалансов (2014)
Киба О. В. - Роль инноваций в обеспечении экономической безопасности промышленного предприятия (2014)
Полторацька О. В. - Теоретичні аспекти поняття ресурсозбереження (2014)
Kasianova A. - Describing managerial procedure of resistance to a corporate financial crisis, Kucherenko A. (2014)
Панченко Ю. В. - Позиционирование регионов по эффективности динамики рынка интеллектуальной собственности (2014)
Зайцева О. І. - Трансформація управлінських концепцій в умовах ринкової самоорганізації, Гарафонова О. І., Ємець Н. В. (2014)
Лісовська В. П. - Підходи до аналізу діяльності банків України в контексті міжнародного кредитування, Наіста А. С. (2014)
Пирець Н. М. - Проблеми узгодженості податкового і бухгалтерського обліку в контексті витрат і доходів, Паненко А. І. (2014)
Мащенко С. О. - Теоретичні аспекти дослідження енергозбереження як економічної категорії (2014)
Івашук Ю. П. - Чинники виникнення та шляхи мінімізації корупції в секторі державних закупівель (на прикладі України) (2014)
Мезенцева И. Л. - Анализ инвестиционной деятельности в машиностроительной отрасли Украины (2014)
Kalinin O. - Perspectives of diversification in the present stage of the economic development (2014)
Салова Н. А. - Сучасні моделі стимулювання персоналу підприємства (2014)
Вітка Н. Є. - Інноваційна модель розвитку у кризових умовах діяльності промислових підприємств України (2014)
Левшова Ю. О. - Інформаційна модель оптимізації виробничих потужностей енергетичної компанії (2014)
Матковський А. В. - Інноваційна складова в системі забезпечення економічної безпеки (2014)
Chernysheva H. - System of influence factors on output competitiveness in tire production (2014)
Коновал Ю. В. - Економічна сутність поняття "інновація" (2014)
Самойленко К. В. - Науково-методичні підходи до визначення корисності інформаційного продукту (2014)
Бережна М. В. - Екологічна відповідальність суб’єктів підприємництва в системі рівноважного розвитку регіону (2014)
Быткин С. В. - Прогнозирование цен металлопроката с использованием сочетания методов корреляционно-регрессионного анализа и экспоненциального сглаживания временных рядов в среде STATISTICA 8, Иванютин И. Р., Коломиец В. А., Мокий А. И. (2014)
Макаревич С. С. - Перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності українських підприємств (2014)
Мусієнко С. Ю. - Інноваційна стійкість промислових підприємств (2014)
Марова С. Ф. - Аналіз методичних підходів до оцінювання стійкості еколого-економічних систем, Бурих Ю. В. (2014)
Коверга С. В. - Виявлення дисбалансів на основі аналізу функціонування промислових підприємств (2014)
Чечель А. О. - Еколого-економічні платежі за природокористування на промислових територіях, Єпішенкова Г. О. (2014)
Князєва Т. В. - Розвиток системи екологічного менеджменту на підприємстві: основні теоретичні положення (2014)
Наші автори (2014)
Оптасюк О. М. - Чи може рости Linum ucranicum (Linaceae) у субальпійському поясі Чорногори (Українські Карпати)?, Кагало О. О. (2014)
Скляр В. Г. - Природне поновлення провідних лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: реалізовані екологічні ніші та їхня динаміка (2014)
Казарінова Г. О. - Масовий розвиток Pistia stratiotes (Araceae) в р. Сіверський Донець (Харківська область), Гамуля Ю. Г., Громакова А. Б. (2014)
Никифоров О. Р. - Гляреофітон і біоекологічна природа облігатних гляреофітів верхнього поясу Гірського Криму на прикладі Lamium glaberrimum (Lamiaceae) (2014)
Ільїнська А. П. - Родина Cleomaceae у флорі України (2014)
Крицька Л. І. - Конспект роду Melilotus Mill. (Fabaceae) флори України (2014)
Giang D. H. - Екологічні та біологічні особливості видів роду Momordica (Cucurbitaceae) при інтродукції в умовах Білгородської області, Tokhtar' V. K. (2014)
Орлов О. О. - Impatiens balfourii (Balsaminaceae) — новий адвентивний вид флори України, Шевера М. В., Бронсков О. І. (2014)
Перегрим М. М. - Asplenium × heufleri і Woodsia alpina на Донецькому кряжі, Дідух Я. П. (2014)
Устименко П. М. - Найпівденніші місцезнаходження Euonymus nana (Celastraceae) на рівнинній частині України, Дубина Д. В. (2014)
Мельник В. І. - Нові місцезнаходження Scopolia carniolica Jacq. (Solanaceae) на Східному Поділлі, Рак О. О., Неграш Ю. М. (2014)
Кузярін О. Т. - Новий локалітет Spiranthes spiralis (Orchidaceae) в Україні (2014)
Шевчик В. Л. - Scrophularia vernalis L. (Scrophulariaceae) в Канівському природному заповіднику (2014)
Боровічов Є. О. - Три нових таксони з родини Aytoniaceae (Marchantiophyta) для флори печіночників України, Нипорко С. О. (2014)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 1. Роди Lacrymaria та Panaeolus (2014)
Булавін І. В. - Ризогенез у культурі in vitro Arabidopsis thaliana дикого типу та scr мутанта (2014)
Жупанов І. В. - Анатомічні та ультраструктурні особливості формування бічних коренів у деяких видів повітряно-водних рослин, Бриков В. О. (2014)
Корнільєв Г. В. - Сортозразки Origanum vulgare (Lamiaceae) як перспективні продуценти біологічно активних речовин, Палій А. Є., Марко Н. В., Виноградов Б. О., Єжов В. М. (2014)
Подорванов В. В. - Термогенез у рослин (2014)
Олійник Т. Л. - Зібрання літератури Івана Петровича Білоконя у фонді бібліотеки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, Домонтович А. Д., Подорванов П. В. (2014)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Лев Сергійович Балашов (до 85-річчя вченого), Дідух Я. П., Дубина Д. В., Ткаченко В. С. (2014)
Дудка І. О. - Василь Петрович Гелюта (до 60-річчя вченого), Бухало А. С., Гайова В. П., Андріанова Т. В., Тихоненко Ю. Я., Придюк М. П. (2014)
Перегрим М. М. - Судинні рослини Румунії (2014)
Кошкіна І. М. - Міжнародна конференція молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (18–22 червня 2013 р., Литвинюк Н. А., Ольшанський І. Г., Зав’ялова Л. В. (2014)
Шиян Н. М. - Науковий семінар iз питань гербарної справи, присвячений 230-річчю Гербарію Львівського національного університету (LW), Тасєнкевич Л. О., Хміль Т. С. (2014)
Tashyrev O. B. - Autecology of microorganisms of typical Ecuador biotopes, Pidgorskyi V. S., Toro Miguel Naranjo, Gualoto M., Gladka G. V., Tashyreva H. O., Rokitko P. V., Romanovskaya V. A. (2014)
Варбанець Л. Д. - Вплив координаційних сполук германію (IV) та стануму (IV) на активність деяких гліколітичних і протеолітичних ферментів мікроорганізмів, Мацелюх О. В., Нідялкова Н. А., Гудзенко О. В., Авдіюк К. В., Шматкова Н. В., Сейфулліна І. Й. (2014)
Пирог Т. П. - Антиадгезивный потенциал поверхностно-активных веществ Rhodococcus erythropolis IMВ Aс-5017, Гриценко Н. А., Конон А. Д., Шевчук Т. А., Иутинская Г. А. (2014)
Авдеева Л. В. - Антагонистическая активность штаммов Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7404 и БИМ В-439Д по отношению к фитопатогенным бактериям и микромицетам, Драговоз И. В., Корж Ю. В., Леонова Н. О., Иутинская Г. А., Бережная А. В., Купцов В. Н., Мандрик М. Н., Коломиец Э. И. (2014)
Biliavska L. О. - Study of adenovirus reproduction in different lymphoblastoid cell lines, Povnitsa O. Yu., Nesterova N. V., Zagorodnya S. D., Bobko T. M., Golovan A. V., Voychuk S. I. (2014)
Андрійчук Я. Р. - Технологічні аспекти отримання жувальних таблеток з екстрактом вівса та кверцетином, Давтян Л. Л. (2014)
Klimenko L. Yu. - Development and validation of the methods of captopril spectrophotometric determination in blood by the reaction with the Ellman reagent, Showkova Z. V., Mykytenko O. Ye., Kaplaushenko A. G. (2014)
Монайкіна Ю. В. - Застосування спектрофотометрії в ультрафіолетовій області спектра для кількісного визначення вінпоцетину у складі лікарських форм, Нагорна Н. О., Нагорний В. В., Васюк С. О. (2014)
Щербина Р. О. - Синтез і фізико-хімічні властивості 2-((4-R-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо) ацетатних кислот, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Варинський Б. О. (2014)
Паламар А. О. - Синтез і дослідження антиоксидантної дії ((1-арил-5-форміл-1Н-імідазол-4-іл)тіо)пропанових кислот, Грозав А. М., Чорноус В. О., Яремій І. М., Вовк М. В. (2014)
Вельчинська О. В. - Синтез, хімічні та біологічні властивості нових моно- та біс-похідних імідазолів (2014)
Іванченко Д. Г. - Синтез і фізико-хімічні властивості похідних 8-бензиліденгідразино-1-(4-фторобензил)теоброміну, Романенко М. І., Александрова К. В., Коржова А. С. (2014)
Романенко М. І. - Синтез і фізико-хімічні властивості 8-аміно-7-(2-гідрокси-3-і-пропоксипропіл-1)-3-метилксантинів, Назаренко М. В., Іванченко Д. Г., Пахомова О. О., Черчесова О. Ю. (2014)
Смойловська Г. П. - Бактеріостатична активність ефірних олій деяких представників секції Millefolium Koch. роду Achillea L., Мазулін О. В., Светашов О. М. (2014)
Мусієнко С. Г. - Мікроскопічні ознаки сировини лавра благородного, Кисличенко В. С. (2014)
Андріанов К. В. - Вивчення елементного складу м’яти перцевої (Mentha piperita), Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Волкова Н. О. - Вплив препарату "Ефіаль" на функціональний стан хондроцитів, Гольцев А. М., Борщевський Г. І., Борщевська М. І. (2014)
Бушуева И. В. - Сравнительное фармакокинетическое исследование лекарственных форм c морфолиний 2-, Гладышев В. В., Панасенко А. И., Кныш Е. Г. (2014)
Гоцуля А. С. - Протизапальна активність солей 2-(5-((теофілін-7’-іл)метил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти, Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Щербак М. О. - Гостра токсичність 4-аміно-5-(2-,3-,4-нітрофеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх похідних, Каплаушенко А. Г., Бєленічев І. Ф. (2014)
Опрошанська Т. В. - Вивчення гострої токсичності настойки кореня лопуха великого (2014)
Котвіцька А. А. - Наукове узагальнення сучасних підходів до проведення планової імунізації у країнах світу, Кононенко О. В., Кубарєва І. В. (2014)
Колесник Ю. М. - Качество жизни у пациентов после регрессии множественной миеломы, Самура Б. Б. (2014)
Петровська В. В. - Паралелі структурно-функціональних показників міокарда та концентрації у плазмі С-натрійуретичного пептиду й ендотеліну-1 у жінок із неускладненою гіпертонічною хворобою, Жебель В. М. (2014)
Шевінa В. Л. - Аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів, що застосовуються для лікування сечокам’яної хвороби, Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г. (2014)
Матюшкіна М. В. - Нові можливості терапії стафілококової інфекції, Годован В. В., Гридіна Т. Л., Сейфулліна І. Й., Шемонаєва К. Ф. (2014)
Котвіцька А. А. - Аналіз споживання препаратів групи S01E – протиглаукомні препарати та міотичні засоби, Пастухова О. А. (2014)
Лукієнко О. В. - Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів для місцевого застосування при хронічній венозній недостатності, Квітчата Г. І., Оклей Д. В., Плис С. В. (2014)
Ярема І. О. - Маркетингові дослідження ринку лікарських і косметичних засобів, що призначені для застосування при різних формах алопеції, Федоровська М. І., Соколова Л. В. (2014)
З ювілеєм! Корнієвський Юрій Іванович (2014)
З ювілеєм! Прийменко Борис Олександрович (2014)
Alpatova S. D. - Motivating and teaching students in intercultural discourse (2014)
Андронік Н. П. - Потенціал автентичних поетичних творів для організації англомовної дискусії (2014)
Беженар І. В. - Особливості організації самоконтролю в процесі навчання студентів-філологів англійського писемного мовлення (2014)
Биконя О. П. - Модель організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови засобами електронного посібника (2014)
Бирюк О. В. - Контроль рівня сформованості соціокультурної компетентності майбутніх учителів у навчанні читання англомовних газетно-журнальних статей (2014)
Bobyr S. L. - Team teaching as a tool of master students’ professional competence formation (2014)
Борисов О. О. - Екстралінгвальні параметри діалогічної взаємодії, Васильєва О. Г. (2014)
Британ Ю. В. - Методичні рекомендації щодо організації процесу формування професійно орієнтованої читацької компетентності засобами інтернет-ресурсів (2014)
Vovk O. I. - Modern conception of teaching english as a foreign language (2014)
Гавриленко Т. Л. - Реформування змісту початкової освіти в українській РСР у 60-х – на початку 70-х років ХХ ст.: причини, хід, наслідки (2014)
Гайдай Н. М. - Шляхи подолання труднощів засвоєння дієприслівників англійської мови студентами мовного вишу (2014)
Гергуль С. М. - Принципи самоосвітньої діяльності вчителя у педагогіці В. О. Сухомлинського (2014)
Дацків О. П. - Комплекс вправ для вдосконалення граматичних навичок говоріння майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації (2014)
Дзіман Г. М. - Жанрово-стилістичні аспекти формування англомовної компетентності студентів-магістрантів у письмі (2014)
Дідух О. О. - Загальна характеристика дебатів у контексті розробки методики навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів (2014)
Дудоладова А. В. - Інтерференція в міжкультурній комунікації як проблема методики викладання іноземних мов (2014)
Ерыкина М. А. - Развитие социокультурной компетенции студентов-нефилологов на основе песенного материала (2014)
Zhavoronkova А. R. - The role of vocabulary in foreign language acquisition and vocabulary learning strategies (2014)
Заболотна М. І. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання (2014)
Занина Е. Л. - Национальная специфика тактик интерпретации результатов исследования (на материале англоязычных статей по теории менеджмента и маркетинга) (2014)
Зінов’єва Ю. П. - Роль ділової гри у навчанні англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх психологів (2014)
Извольская И. В. - Тема-рематический аспект в работе с научным текстом: теория и практика, Муравьева Е. О. (2014)
Исакова С. С. - Когнитивная функция термина в структуре научного текста (2014)
Кміть О. В. - Зміст професійної компетентності вчителя англійської мови дошкільного навчального закладу (2014)
Knodel’ L. V. - Foreign philology in tourism and environment education (2014)
Kornieva Z. M. - Practical classroom techniques of sociolinguistic competence development in teaching esp to students majoring in technology (2014)
Кудіна І. С. - Курс "інформаційні технології у навчанні іноземних мов" в системі підготовки майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Кузнецова М. Н. - Кейс-стади метод для обучения межкультурной коммуникации студентов неязыковых ВУЗов (2014)
Kuzmenkova J. B. - On writing academic projects, Shilankova M. P. (2014)
Куліш О. В. - Відмінності тайванського гоюй та континентального путунхуа: лексико-фонетичний аспект (2014)
Kurmanova B. Zh. - Anthropological problems of teaching kazakh as a second language (2014)
Латышев О. Ю. - Роль литературно-краеведческого медиаобразования в социальной когниции воспитанников интернатных учреждений эпохи синергетической картины мира (2014)
Лисенко О. В. - Діалог мистецтв: трагічна доля героїнь Б. Грінченка та образ Ісуса Христа з картини "Розп’яття" М. Ге (2014)
Lytvyn S. V. - Requirements for the exercises to develop writing skills in distance learning process (2014)
Маслов Ю. В. - Каким быть УМК по иностранному языку для средней школы?, Андреасян И. М. (2014)
Мацнєва О. А. - Оцінювання рівня сформованості в майбутніх учителів компетенції в аудіюванні англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови (2014)
Михайлова О. С. - Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи у процесі навчання письма (2014)
Miasoid G. I. - Grammatical peculiarities of an authentic english research paper abstract (2014)
Мірошник І. В. - Евристична бесіда як прийом ознайомлення молодших школярів з новим англомовним граматичним матеріалом (2014)
Мосьпан Н. В. - Майбутнє професії вчителя в умовах комерціалізації вищої освіти в ЄС (2014)
Назаренко А. Л. - Смешанное обучение: попытка научного анализа (2014)
Назаренко І. М. - Особливості навчання англійської мови майбутніх програмістів (2014)
Олійник Т. І. - Реалізація соціокультурного підходу в шкільних підручниках англійської мови (2014)
Осадча Н. В. - Формування толерантного світосприйняття як компоненту готовності до міжкультурної комунікації у майбутніх вчителів іноземних мов (2014)
Павленко А. Е. - Статус идиома в свете социолингвистических типологий (на материале регионального языка равнинной шотландии) (2014)
Павловська Ю. В. - Відбір навчальних текстів для методики індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення (2014)
Панзига О. М. - Навчальний текст як матеріальна основа формування мовних компетентностей майбутніх учителів у рецепивних видах мовленнєвої діяльності (2014)
Першукова О. О. - Міжкультурність та багатомовність як напрями модернізації змісту мовної освіти школярів у Європі (2014)
Пікун Л. В. - Використання конспекту лекцій для інтенсифіції та контролю роботи студентів (2014)
Поморцева Н. П. - Роль региональных программ подготовки педагогов к работе с одаренными учащимися (опыт США), Морозова Т. В. (2014)
Починок Т. В. - Учет этнопсихологической особенности позитивное восприятие в речевом поведении (2014)
Рацул О. А. - Внутрішні передумови системного розвитку інформаційної культури майбутніх фахівців у межах феномену інформатизації суспільства (2014)
Сабирова Д. Р. - Формирование устойчивых мотивов у студентов языковых специальностей в процессе учебной деятельности, Латыпов Н. Р. (2014)
Самойленко Н. Б. - Формування знань і вмінь міжкультурного спілкування майбутнього фахівця гуманітарного профілю в процесі його професійної підготовки (2014)
Сліпченко Л. Б. - Методичні рекомендації щодо формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх фахівців з міжнародної економіки (2014)
Соколовська Ю. С. - Експресивно-виражальна рецепція кольору в прозовому дискурсі ірен роздобудько (2014)
Стрілецька С. В. - Лінгвістична характеристика лексико-семантичної когезії (2014)
Тарнопольский О. Б. - Система вправ для навчання англомовної ділової телефонії майбутніх економістів, Сліпченко Л. Б. (2014)
Ушакова Л. І. - Лінгвокультурологічна компетентність майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Фоминых Н. Ю. - Организация всепроникающего обучения как общепедагогическое условие эффективной иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов (2014)
Chislova A. S. - Literacy in history: language and meaning, Pshegusova G. S., Donchenko H. N. (2014)
Sharonova A.V. - The influence of the biographical facts on the peculiarities of creative work of siegfried lenz (2014)
Sharonova O. V. - To the problem of semantics and functions of set nominal-verbal complexes in the german language (2014)
Шастова І. В. - Сучасні підходи до визначення провідних принципів орфографічної системи англійської мови (2014)
Шевкопляс Л. В. - Зміст формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2014)
Ярославова Е. Н. - Формирование компетенции саморазвития обучающихся в иноязычном образовании (2014)
Berche B. - Critical phenomena: 150 years since Cagniard de la Tour, Henkel M., Kenna R. (2009)
Budnyy B. - The quasiposition representation in the Snyder space-time (2009)
Пляцко Р. М. - Ґравітаційне відштовхування для часток зі спіном у полі Шварцшільда, Стефанишин О. Б. (2009)
Вакарчук І. О. - Повна матриця густини багатобозонної системи з урахуванням три- та чотиричастинкових прямих кореляцій, Григорчак О. І. (2009)
Майданюк С. - Мультипольний підхід до опису гальмівного випромінювання при α-розпаді (2009)
Pursky O. I. - Thermal expansion effect on heat transfer processes in orientationally-ordered molecular crystals, Konstantinov V. A. (2009)
Янішевський В. - Ґауссове наближення в моделі minority game (2009)
Мелех Б. Я. - Двостадійне оптимізоване моделювання світіння зони HII у блакитній компактній карликовій галактиці SBS 0335-052 (2009)
Ваврух М. В. - Екранування взаємодій та йонізаційна рівновага в зоряних фотосферах, Стельмах О. М., Смеречинський С. В. (2009)
Ейгенсон О. М. - Огляд робіт, які містять статистичні характеристики зоряних скупчень у близьких галактиках (2009)
Андрієць О. С. - Просторова неоднорідність і еволюція магнітного поля в області слабкого сонячного спалаху, Лозицький В. Г. (2009)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2009)
Дорошенко О. Ю. - Досвід застосування фібробетону у будівництві, Дорошенко Ю. М. (2014)
Кулагін Д. О. - Закон керування моторвагонним рухомим складом під час руху уклонами (2014)
Даніленко Т. П. - Встановлення умов отримання вихідної інформації для розрахунку коефіцієнтів форми зерен в аустенітних структурах (2014)
Мельниченко О. І. - Формування системного підходу до управління проектами в процесі експлуатації ТЗ, Кульбовський І. І., Кішка С. П. (2014)
Багров О. М. - Аналіз впливу конструктивних особливостей литих бокових рам візків вантажних вагонів на їхню міцність (2014)
Агарков О. В. - Визначення контактних напружень у рейках залізничної колії за допомогою методу скінченних елементів (2014)
Ковальчук В. В. - Про періодизацію збуреного руху однієї динамічної системи (2014)
Kudin A. V. - High-speed Railways in the World and Ukraine, Talavira G. M. (2014)
Брайковська Н. С. - Експериментальне дослідження пластичного деформування металу при складному неізотермічному навантаженні, Белевцова Н. Л. (2014)
Брайковська Н. С. - Дослідження постулату ізотропії в металах при складному навантаженні, Белевцова Н. Л. (2014)
Косарчук В. В. - Методи оцінки довговічності та залишкового ресурсу рейок залізничної колії, Рафальський О. Ю. (2014)
Твердомед В. М. - Огляд технічних характеристик конструкцій верхньої будови залізничної колії та їхніх умов експлуатації на лініях Київського метрополітену, Йосифович Р. М. (2014)
Domin R. - Wear Mechanisms Analysis and Elaboration of Measures on Improving the Interaction of Wheelset with Rail Track, Gorbunov N., Chernyak A., Kravchenko К., Kravchenko C. (2014)
Данилевський В. І. - Вибір технологічних режимів просочування ізоляції обмоток електричних машин електропоїздів шляхом дослідження плинності сполучної речовини, Тарасюк В. М. (2014)
Даніленко E. I. - Особливості теоретичного методу визначення пружнодинамічних параметрів стрілочних переводів, Молчанов В. М. (2014)
Даниленко Э. И. - Теоретическое решение задачи по определению реального бокового модуля упругости пути, при совместнном действии на рельсовую нить горизонтальных и вертикальных сил, Велинец В. П. (2014)
Kelrykh M. - Value Analysis of Carrying Structure of Gondolas, Fomin O. (2014)
Черняк Ю. В. - Аналіз існуючих і перспективних напрямів застосування рекуперативних систем на транспорті з метою підвищення його енергоефективності, Гатченко В. О., Гаюр А. В. (2014)
Черняк Ю. В. - Вплив джерела живлення моделі тягового електроприводу на якість його вихідних характеристик, Гатченко В. О., Ревчук М. О., Каращук С. В., Малюк С. В. (2014)
Грисенко М. В. - Математична модель транспортних потоків, Крижановська Т. В. (2014)
Myronenko V. К. - Evaluation of Stochastic Characteristics of Goods Delivery Schedules by Rail, Andreytsev А. Yu., Vysotska G. S. (2014)
Кільчинський О. О. - Уточнений метод пом’якшення нев’язок для ортотропної пластини, Массалітіна Є. В. (2014)
Крюков М. М. - Розв’язання задач статики ортотропних товстостінних циліндричних оболонок із застосуванням сплайн-функцій (2014)
Воронко І. О. - Модернізація архітектури комп’ютерних інформаційно-діагностичних систем електроенергетичних мереж залізничного транспорту (2014)
Мараховський Л. Ф. - Питання побудови мікропроцесорів, що реконфігуруються, Романок Ю. О. (2014)
Щербина Р. С. - Оптимізація роботи транспортного підприємства через маркетингові принципи управління (2014)
Котенко А. М. - Вибір кількості типів технічних залізничних засобів для інтермодальних перевезень, Крашенінін О. С., Шапатіна О. О. (2014)
Лапін П. В. - Використання залізничних формувань у медичному забезпеченні військ та населення в історичному та сучасному аспектах, Кацман М. Д., Родкевич О. Г., Горецький О. А. (2014)
Горобченко О. М. - Формалізація задачі поточної оцінки безпеки руху при управлінні локомотивом (2014)
Мироненко В. К. - Техніко-технологічні заходи підвищення ефективності залізничних приміських перевезень, Габа В. В., Мацюк В. І., Грушевська Т. М., Костюшко В. П. (2014)
Мироненко В. К. - Оцінка економічної ефективності впровадження інвестиційних проектів на залізничному транспорті України, Миронюк І. В. (2014)
Kirichenko A. - Elektronische Abfertigung der Güterbeförderungen in der Ukraine, Berdnychenko Yu. (2014)
Сорочинська О. Л. - Стан охорони праці в Україні та заходи для її поліпшення (2014)
Короленко B. B. - Високі технології в медицині: проблеми, сучасність і перспектива, Рибачук A. B. (2010)
Савченко Д. С. - Порівняльні адсорбційні властивості вуглецевих сорбентів, Чекман І. С. (2010)
Чекман І. С. - Наноцинк: властивості, застосування у медичній практиці, Ламазян Г. Р. (2010)
Горбовська A. B. - Скільки коштує медична допомога в Україні з безоплатною медициною? (2010)
Грузєва O. B. - Сучасна інформаційно-освітня програма профілактики куріння серед підлітків (2010)
Семенова H. B. - Фітохімічне вивчення листя, квіток, бутонів робінії псевдоакації Robinia pseudoacacia L (2010)
Беловол A. H. - Состояние ионного обмена у больных псориазом и при сопутствующей гипертонической болезни (2010)
Горда І. І. - Пролапс мітрального клапану як актуальна проблема сьогодення (2010)
Іваненко С. В. - Методи діагностики та вибір хірургічного лікування нетримання сечі у жінок, Терещенко М. К., Іваненко M. C. (2010)
Живаго Х. С. - Шизофренія: трансформація парадигми, Коляденко H. B., Казмірчук B. Є, Мальцев Д. Б. (2010)
Чешук B. Є. - Особливості мамографічної щільності синхронного білатерального раку молочної залози, Зотов О. С., Енгел О. Т., Зайчук B. B., Штефура B. B., Щепотін І. Б. (2010)
Рибачук А. В. - Науково-практична конференція "Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань лор-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору" (11-12 березня 2010 р., Київ), Короленко B. B. (2010)
Свінціцький І. А. - Нова ера у розвитку студентської медичної науки (за матеріалами ІІ Всеукраїнського з'їзду представників студентських наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів) (2010)
Матеріали ІІ Всеукраїнського з'їзду представників студентських наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України (25-26 лютого 2010 року, м. Київ, Україна) (2010)
Коляденко E. B. - Киевская дерматологическая школа в дореволюционный период. В. И. Теребинский (2010)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2010)
Титул, зміст (2012)
Загорій Г. В. - Порівняльний аналіз показників гнучкості та еластичності цін аутотентичного лікарського засобу в різних регіонах України, Безугла О. М., Балинська М. В., Тернова О. М., Білоус М. В. (2012)
Молодожонова О. О. - Обгрунтування теорії управління лояльністю фармацевтичних фахівців до фармацевтичного підприємства – роботодавця, Бушуєва І. В. (2012)
Маслій Ю. С. - Аналітичний огляд вітчизняного ринку фармацевтичних препаратів для стоматології, Рубан О. А., Весам Анвар АліХасан. (2012)
Півень О. П. - Перспективи створення та виробництва лікарських засобів ноотропної дії із сировини рослинного походження, Сліпченко Г. Д. (2012)
Парій В. Д. - Досвід запровадження регіонального формуляра та локальних протоколів надання медичної допомоги у лікувальних закладах Житомирської області (2012)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичні дослідження проблеми порушення слуху у пацієнтів, що страждають на адиктивні розлади здоров’я в наслідок зловживання психоактивними речовинами, Васіна Ю. В., Шаповалова В. О., Лінський І. В. (2012)
Коритнюк Р. С. - Роль полііонних розчинів в інфузійній терапії (огляд), Давтян Л. Л., Борисенко Т. А., Моценко М. В. (2012)
Шкляєв С. А. - Обгрунтування та встановлення критерію прийнятності при валідації технологічних процесів на фармацевтичному підприємстві (2012)
Завалько І. В. - Використання методів математичного планування експерименту з метою підбору допоміжних речовин для суспензійної лікарської форми (2012)
Левачкова Ю. В. - Стандартизація песаріїв "Меланізол", Ярних Т. Г., Чушенко В. М. (2012)
Буцька В. Є. - Наукове обґрунтування кінетики вивільнення мерказолілу методом in vitro з інноваційної трансдермальної терапевтичної системи під умовною назвою "Тиреодерм-ТТС", Ратушний С. В., Шитєєва Т. О., Голембіовська О. І. (2012)
Довжук В. В. - Біофармацевтичні аспекти оцінки якості мазі з німесулідом при визначенні стабільності в процесі зберігання (2012)
Рубан О. А. - Визначення фізико-хімічних та фармакотехнологічних властивостей сухого екстракту шишок хмелю звичайного, Малиновська С. А., Аль-Товайті М. (2012)
Шлюсар О. І. - Спектрофотометричне визначення перфеназину у вигляді S-оксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату, Блажеєвський М. Є. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Кінетичне спектрофотометричне визначення цефазоліну за продуктом реакцій пероксокислотного окиснення та пергідролізу, Лабузова Ю. Ю. (2012)
Чолак І. С. - Дослідження кількісного вмісту полісахаридів у пуп’янках софори японської (2012)
Єренко О. К. - Вивчення компонентного складу ефірних олій з травиоману високого (Inula helenium L.), оману британського (Inula Britannica L.) флори України, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Гречана О. В., Мазулін Г. В. (2012)
Дячок В. В. - Про умови сумісного екстрагування лікарської рослинної сировини, Іванків О. Л., Дячок І. Л. (2012)
Гудзенко А. В. - Пошук можливих речовин-маркерів серед летких сполук листя розмарину лікарського (Rosmarinus Offi cinalis L.) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією, Цуркан О. О., Ковальчук Т. В. (2012)
Кошовий О. М. - Терпеноїдний склад листя деяких представників ряду Pratenses підроду Sclarea роду Salvia, Комісаренко М. А., Ковальова А. М., Виноградов Б. А. (2012)
Preface (2009)
Bzovska I. S. - Catalytic co oxidation reaction: Lattice models and kinetic description, Mryglod I. M. (2009)
Di Caprio D. - Field theory for classical systems. Entropic effects. Application to non homogeneous electrolytes, Badiali J. P., Holovko M. (2009)
Folk R. - Field theoretical approach to bicritical and tetracritical behavior: statics and dynamics, Holovatch Yu., Moser G. (2009)
Horsch M. - Steady-state molecular dynamics simulation of vapour to liquid nucleation with McDonald's dæmon, Miroshnichenko S., Vrabec J. (2009)
Kharchenko D. O. - Entropy driven mechanism for ordering, phase separation and pattern formation processes in stochastic systems, Dvornichenko A. V., Kharchenko V. O. (2009)
Kim S.-Y. - Specific heat of the square-lattice Ising antiferromagnet in a magnetic field (2009)
Kozlovskii M. P. - The equation of state of a three-dimensional Ising-like system, Romanik R. V. (2009)
Peralta M. - Thermodynamics of small electromagnetic generators: an experimental perspective, Medina E., Costa-Krämer J.-L., Alvaro R., Donoso A. (2009)
Gorenstein M. I. - New concept of statistical ensembles (2009)
Russier V. - A statistical field theory approach applied to the liquid vapor interface, Caillol J.-M. (2009)
Goliney I. Yu. - The effect of thermal vibrations on the acceleration of neutral atoms during a surface phase transition, Mykhaylovskyy V. V., Sugakov V. I. (2009)
Lemański R. - Relationships between electron band filling and type of charge and magnetic order, Wrzodak J. (2009)
Mancini F. P. - Magnetic properties of a strongly correlated system on the Bethe lattice (2009)
Matveev O. P. - Total electronic Raman scattering in the charge-density-wave phase of the spinless Falicov-Kimball model, Shvaika A. M., Freericks J. K. (2009)
Kirichenko O. V. - Electron transport in strongly anisotropic structures in a magnetic field, Peschansky V. G., Galbova O. (2009)
Lev B. - Brownian motion as a model of the evolution of a nonequilibrium system (2009)
Tkach M. - Stationary and quasi-stationary electron spectrum in quantum wire and quantum anti-dot with impurity, Holovatsky V., Makhanets O., Dovganiuk M. (2009)
Stasyuk I. - Investigation of phase diagram of hard-core boson model with non-ergodic contributions, Menchyshyn O. (2009)
Sushko M. Ya. - Compact group approach to the analysis of dielectric and optical characteristics of finely dispersed systems and liquids (2009)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2009)
Авторський покажчик тому 13 (2009)
Зухба О. М. - Інституціональне регулювання пенсійних трансфертів: міжнародний досвід і виклики для України (2014)
Яковенко Л. І. - Модернізаційні зміни у вищій освіті – соціально-економічний контекст (2014)
Прушківська О. В. - Вплив доходів на формування внутрішнього споживчого ринку в посткризовий період, Баластрик Л. О. (2014)
Крупський О. П. - Організаційна культура: сутність, види, особливості імплементації в Україні (2014)
Андрейчикова А. М. - Еволюція поглядів на проблему ризику в економічній науці (2014)
Летуча О. В. - Напрями подолання наслідків економічної кризи в Україні, Летуча А. А. (2014)
Прушківський В. Г. - Закони розвитку та самозбереження у сільському господарстві, Куценко В. І. (2014)
Іщенко М. І. - Теоретичні основи оцінки результатів діяльності підприємств, пов’язаних зі зміною їх фінансового стану, Нусінов В. Я. (2014)
Кадермєєва Д. С. - Специфіка функціонування і суспільна ефективність електроенергетики України (2014)
Ващенко А. А. - Ефективність виробничо-господарської діяльності в механізмі управління промисловими підприємствами (2014)
Довбня С. Б. - Оптимізація фінансування як засіб підвищення фінансової стійкості підприємства, Разгоняєва Т. М. (2014)
Бойко В. В. - Організаційно-економічний механізм управління мінімізацією іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали машинобудівного підприємства, Будинська О. Ю. (2014)
Пожуєва Т. О. - Контролінг – успішний засіб функціонування промислового підприємства (2014)
Терещенко М. К. - Деякі аспекти удосконалення обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємства (2014)
Терехов Є. В. - Управління цільовим призначенням порушених відкритими гірничими розробками земель в аспекті сталого розвитку техногенних місцевостей (2014)
Сафронов С. О. - Соціально-економічні наслідки взаємодії між антропогенною та природною підсистемами міста (2014)
Жикаляк М. В. - Ефективна рентна політика при видобуванні паливно-енергетичних ресурсів (2014)
Турило А. М. - Економічний менеджмент як об’єктивний чинник і форма реалізації інноваційних процесів в науці і практиці, Зінченко О. А., Турило А. А. (2014)
Шаповал О. А. - Управління процесами формування кадрової політики підприємства харчування на основі аналізу руху робочої сили (2014)
Крамаренко А. В. - Діагностика ефективності управління персоналом на основі інтегрального показника (2014)
Синыцина Ю. П. - Моделирование системы формирования персонала промышленного предприятия, Шпортько А. Ю. (2014)
Решетілова Т. Б. - Формування маркетингових комунікацій промислового підприємства для просування інноваційних товарів на основі індивідуалізації споживчого попиту, Ніколаєва В. К. (2014)
Чекман І. С. - Алюміній, наноалюміній: властивості, застосування у медичній практиці, Небесна Т. Ю., Крупеня А. П. (2010)
Джума К. А. - Морфологія тимусу при синдромі набутого імунодефіциту людини (2010)
Транук М. Є. - Фізіологія болю (огляд) (2010)
Гударенко О. С. - Фармакотерапія захворювань органів кровообігу у хворих похилого і старечого віку при стаціонарній і стаціонарзамінюючих формах медичної допомоги, Горчакова Н. О., Чекман І. С. (2010)
Іовіца А. В. - Вибір раціональної антибактеріальної терапії при хірургічному лікуванні хворих на деструктивні форми гострого апендициту, Безродний Б. Г., Мартинович Л. Д., Мойсеєнко А. І., Бондарчук О. Л. (2010)
Козлов В. О - Особливості моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з непереносимістю фруктози, Сизенко Г. К. (2010)
Салата П. М. - Особливості HLA-DR асоціацій з первинною відкритокутовою глаукомою (2010)
Сейдалиева С. М. - Инфицированность новорожденных, рожденных от матерей с HBV- и HCV-инфекцией (обзор литературы) (2010)
Сизон О. О. - Особливості перебігу та діагностики суглобового синдрому псоріатичної хвороби (2010)
Степаненко Р. Л. - Раціональні підходи до діагностики та лікування папіломавірусної генітальної інфекції (2010)
Третяк Г. С. - Формування імунітету при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях (2010)
Чжу Вей Вей - Динаміка зміни функціональних оклюзивних взаємовідносин в процесі ортодонтичного лікування у пацієнтів з патологією II класу 1-й и 2-й підклас по Енглю (2010)
Юрковская Е. Г. - Диагностическое значение определения жирнокислотного спектра липидов в пародонтальных карманах у больных генерализованным пародонтитом, Сергеева И. Е., Брюзгина Т. С. (2010)
Божук О. А. - Порушення пристосувальних реакцій у жінок в першому триместрі вагітності (2010)
Божук Е. А. - Психологический аспект генезиса школьной дезадаптации, Худик В. А. (2010)
Касьянова А. Ю. - Функціональні захворювання кишечника у дітей: психосоматичний підхід діагностики та лікування (2010)
Олійник О. П. - Фактори, що сприяють вчиненню суспільно небезпечних дій психічно хворими із затяжними алкогольними психозами, Шум С. С. (2010)
Коляденко Е. В. - Доктор-писатель. Михаил Афанасьевич Булгаков (2010)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2010)
Титул, зміст (2013)
Пономаренко М. С. - Небезпечний пиво-горілчаний СПРУТ (система просування й реклами українських товарів) у телерекламному просторі – реальна загроза здоров’ю народу України, Загорій Г. В., Тернова О. М., Безугла О. М., Балинська М. В., Ковальова О. О. (2013)
Ткаченко Н. О. - Аналіз моделей соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу (2013)
Останіна Н. В. - Створення додаткового розділу "Дієтичні добавки" Державної Фармакопеї України – шлях до забезпечення населення України якісною продукцією, Кузнецова О. М. (2013)
Завалько І. В. - Аналіз асортименту офтальмологічних лікарських засобів на ринку України (2013)
Яковлєва Л. В. - Аналіз амбулаторного споживання пеніцилінових антибіотиків в Україні, Матяшова Н. О. (2013)
Радіонова В. О. - Судова фармація і наркологія: психологічні особливості як індикатори схильності до розвитку адиктивних розладів здоров’я у жінок, Шаповалова В. О., Лінський І. В., Шаповалов В. В. (2013)
Перцев І. М. - Біофармацевтичний кластер при створенні ліків. Повідомлення І. Формування біофармацевтичного наукового напряму, Тамм Т. І., Рубан О. А., Дмитрієвський Д. І. (2013)
Руденко В. В. - Вивчення осмотичної активності комбінацій гідрофільних неводних розчинників за моделювання препарату для лікування І фази ранового процесу, Власенко І. О., Ващук В. А. (2013)
Баранова І. І. - Вивчення показників контролю якості гелів з бодягою (2013)
Ветютнева Н. О. - Дослідження фенольних сполук матричної настойки рути запашної (Ruta graveolens L. ) методом рідинної хроматографії, Радченко А. П., Тодорова В. І., Пилипчук Л. Б., Голембіовська О. І., Паламарчук О. П. (2013)
Семенченко О. М. - Хромато-мас-спекрометричне дослідження летких сполук ефірної олії трави різних видів роду Salvia L. , Цуркан О. О., Корабльова О. А., Бурмака О. В. (2013)
Джан Т. В. - Біологічно активні речовини листя унабі (Ziziphus jujuba Mill. ), Коновалова О. Ю., Клименко С. В. (2013)
Колісник Ю. С. - Пігменти трави грициків звичайних (Capsella bursa-pastoris), Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2013)
Грицик Л. М. - Морфолого-анатомічне дослідження видів Приворотня, що зростають в західному регіоні України, Тучак Н. І., Грицик А. Р., Мельник М. В., Шумська Н. В. (2013)
Марчишин С. М. - Вплив густого екстракту трави фіалки триколірної (Viola tricolor L. ) на видільну функцію нирок інтактних щурів, Щокіна К. Г., Наконечна С. С. (2013)
Стороженко К. В. - Експериментальне дослідження впливу Амкесолу на розвиток бронхоспазму у лабораторних тварин різного віку, Халін І. В., Звягінцева Т. В. Киричок Л. Т. (2013)
Панасенко О. І. - Аналітична хімія у створенні, стандартизації та контролі якості лікарських засобів. Монографія у 3-х томах російською мовою / За редакцією чл. -кор. НАН України В. П. Георгієвского, Книш Є. Г., Буряк В. П., Коваленко С. І., Гладишев В. В., Прийменко Б. О., Васюк С. О. (2013)
Ветютнева Н. А. - Аналитическая химия в создании, стандартизации и контроле качества лекарственных средств. Монографияв 3-х томах на русcком языке / Под редакцией чл. -кор. НАН Украины В. П. Георгиевского, Загорий В. А., Пономаренко Н. С. (2013)
Радзієвська С. О. - Науково-педагогічні основи підготовки глосарія з нанонауки, Чекман І. С. (2010)
Сімонов П. В. - Наномідь: синтез, клініко-фармакологічні та токсикологічні властивості, Солом'яний О. Ю. (2010)
Асадов Д. А. - Современные социально-экономические и медицинские особенности формирования репродуктивного здоровья и семейно-брачных отношений, Муротова Н. Х., Касымова Н. А. (2010)
Жалилова С. А. - Повышение роли среднего медицинских сестер в профилактике заболеваний шейки матки (2010)
Крекотень О. М. - Інтегрована профілактика на всіх рівнях – основна мета попередження інвалідності працівників (2010)
Орос М. М. - Збір експертної інформації для системи діагностування фармакорезистентної епілепсії, Мулеса П. П. (2010)
Абудеийх З. Х. - Сравнительное исследование аминокислотного и жирнокислотного состава листьев, бутонов и цветков Chamaenerton angustifolium (L.), Максютина Н. П., Середа П. И., Струменская Е. Η., Брюзгина Т. С. (2010)
Загородний М. І. - Вплив карведилолу та тіотріазоліну на показники системної кардіогемодинаміки у хворих з артеріальною гіпертензією (2010)
Максимчук О. О. - Вплив яктону на показники метаболізму NO в міокарді щурів при доксорубіциновій і фторидній кардіоміопатії, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Беленічев І. Ф., Павлов С. В. (2010)
Сова Д. Є. - Фармакоекономічні аспекти застосування лізиноприлу у хворих на артеріальну гіпертензію, Шолойко Н. В., Волох Д. С., Чекман І. С. (2010)
Гасанов С. Ш. - Содержание нейроспецифических белков как критерий повреждения головного мозга при перинатальной гипоксии и гипербилирубинемии у новорожденный, Аллахвердиева М. Г., Ханларова Н. А., Гаджиева А. С. (2010)
Ішутко І. Ф. - Застосування комплексу антибіотиків при ендодонтичному лікуванні (2010)
Козлов В. О. - Методологічні аспекти водневих дихальних тестів: апарати, забір та зберігання проб повітря, Сизенко Г. К. (2010)
Литвиненко К. О. - Вплив ожиріння на репродуктивну функцію жінок (огляд літератури) (2010)
Любота И. И. - Роль хирургического лечения при первично-распространенном раке молочной железы, Любота Р. В., Чешук В. Е., Олийниченко Г. П., Щепотин И. Б. (2010)
Мєдвєдєва М. Б. - Ендогенна корекція мінерального складу ротової рідині в осіб з гострим початковим карієсом, Федянович І. М. (2010)
Нахаба О. О. - Пристрій для специфічного багатоканального електричного підключення до аксональних груп трактів спинного мозку, Цимбалюк В. І., Гридіна Н. Я. (2010)
Симоненко В. Є. - Патогенетична терапія хворих на ранні форми сифілісу з урахуванням стану клітин периферичної крові, Літус О. І., Свирид С. Г. (2010)
Карпенко О. О - З історії розвитку медичної термінології: інфаркт міокарда, Лазарєва К. П. (2010)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2010)
Ваврух М. В. - Локалізовані стани електрона в екранованому полі: використання асимптотичних рядів, Стельмах О. М., Тишко Н. Л. (2009)
Олємской О. І. - Моделювання фазового простору складних систем, Борисюк В. М., Шуда І. О. (2009)
Притула Р. О. - Температурна залежність парної функції розподілу рідкого 4He, Вакарчук І. О. (2009)
Топілко М. І. - Термодинамічні функції одновимірних слабковзаємодіючих гармонічних осциляторів зі статистикою Джентіле, Ровенчак А. А. (2009)
Gomonai A. N. - Near-threshold excitation of the resonance λ 158.6 nm line in electron-indium ion collisions, Imre A. I., Ovcharenko E. V., Hutych Yu. I. (2009)
Блажиєвський Л. - Варіаційний метод в оптимізаційній задачі моделі minority game, Янішевський В. (2009)
Стасюк І. В. - Одночастинковий спектр та фазовий перехід у йонному провіднику Паулі, Дулепа І. Р. (2009)
Ільчук Г. А. - Пошарове хімічне поверхневе осадження плівок CdS з водного розчину CdCl2, Кусьнеж В. В., Шаповал П. Й., Українець В. О., Лукашук С. В., Коструба А. М., Серкіз Р. Я. (2009)
Стеців Р. Я. - Рівноважні стани і фазові переходи у водневозв'язаних молекулярних і кристалічних структурах, Юречко Р. Я. (2009)
Мягкота С. В. - Спектрально-люмінесцентні властивості кристалів CsI-Sr, Пушак А. С., Стриганюк Г. Б. (2009)
Бондар В. М. - Поляризаційні ефекти в терагерцовому випромінюванні гарячими електронами в багатодолинних напівпровідниках, Томчук П. М. (2009)
Porfir'eva G. A. - Coronal streamers on the Sun and their physical properties, Yakunina G. V., Delone A. B., Oreshina A. V., Oreshina I. V. (2009)
Лаба I. С. - Еволюція активної області 10069 у серпні 2002 р. і її спалахове енерґовиділення, Лісняк П. Г., Підстригач І. Я. (2009)
Лозицький В. Г. - Спостережні дані на користь існування магнітних полів з індукцією 10⁵ Ґс в активних областях на Сонці (2009)
Коваленко Св. М. - Валідація верх методики визначення таурину в комбінованому лікарському засобі для лікування діабетичних ускладнень, Шкляєв C. А., Коваленко C. Н. (2012)
Пімінов О. Ф. - Хронологічний екскурс в історію існування кафедри загальної фармації та безпеки ліків інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФАУ, Лукієнко O. В., Якущенко В. А., Ролік C. М. (2012)
Яковенко В. К. - Валідація методики кількісного визначення натрію пікосульфату у складних краплях "Пікосен", Георгіянц В. А. (2012)
Зарівна Н. О. - До питання стандартизації трави чебрецю повзучого за вмістом флавоноїдів, Вронська Л. В. (2012)
Лебединець В. О. - Деякі аспекти впровадження систем управління якістю в аптечних закладах, Шубладзе М. (2012)
Коломієць І. В. - Аналіз якості тестових завдань для діагностики професійної підготовки випускників-фармацевтів, Прокопенко Т. С. (2012)
Сидоренко М. І. - Впровадження процесних технологій в управління якістю нддкр у фармації, Світлична К. С. (2012)
Мнушко З. М. - Історичні аспекти становлення, сьогодення й напрями розвитку кафедри менеджменту та маркетингу у фармації, Слободянюк М. М., Пестун І. В., Бабічева Г. С. (2012)
Посилкіна О. В. - Дослідження сучасних трендів дистриб’юції та управління запасами у фармації, Горбунова О. Ю., Новицька Ю. Є. (2012)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - Інтеграція аптекарів, лікарів і пацієнтів (2013)
Синичкина Л. - Регулирование фармрынка в 2012 году: взгляд юриста (2013)
Онищенко В. - Карусель по-минздравовски (2013)
"Фіторятівники" дарують здоров’я (2013)
Зупанец И. - Актуальная проблема: кашель, Сахарова Т., Безуглая Н. (2013)
Примак Р. - "Біографія" алкалоїдів (2013)
Кривомаз Т. - Болезни ХХІ века (2013)
Кривомаз Т. - Факторы роста: вечная молодость? (2013)
Курочка Д. - Украина "БЕЗ ГМО"? Очень жаль… (2013)
Демецкая А. - Биометрические документы: pro et contra (2013)
Кривомаз Т. - Секреты хиральности (2013)
Как спасти миллионы жизней (2013)
Разгар сезона кашля (2013)
Примак Р. - Фармакопрофилактика, или Эффект упреждения (2013)
Дедишина Л. - Хто везе, того й поганяють (2013)
Малишевская Н. - Аврал!!! Спасите Наши Души! (2013)
Мнушко З. Н. - Аптеки Walgreens на рынке США, Алекперова Н. В., Пестун И. В. (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Капли для внутреннего применения, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - Справжня чоловіча робота (2013)
Кириленко М. - Интересуетесь ли вы политикой? (2013)
Примак Р. - Сын Полтавщины, "отец русского акушерства" (2013)
Львова Л. - Веганы, сыроеды и другие (2013)
Дедишина Л. - Пригорни мене міцно (2013)
Кривомаз Т. - Мальдивы: в поисках аптеки (2013)
Chluska J. - Changes in the Polish accounting law in 1994-2014 (2014)
Куцик П. О. - Оптимізація документообороту в обліково-контрольному контурі управління (2014)
Петренко С. М. - Розвиток бухгалтерського обліку у сфері соціальних відносин (2014)
Приймачук И. В. - Особенности финансирования неосязаемых активов частного предприятия (2014)
Канак Й. В. - Підходи до організації обліку доходів від реалізації товарів на підприємствах гуртової торгівлі, Фірко Н. Б. (2014)
Юхименко-Назарук І. А. - Щодо побудови бухгалтерської інституційної концепції (2014)
Коваль Л. І. - Проблемні питання обліку безнадійної кредиторської заборгованості (2014)
Марценюк Р. А. - Облік і контроль витрат тривалого зберігання сільськогосподарської продукції на підприємствах сфери обігу (2014)
Литвиненко Н. О. - Розвиток теоретичних та методичних засад бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків (2014)
Сисюк С. В. - Організаційні аспекти обліку благодійної допомоги у бюджетних установах (2014)
Нападовська Л. В. - Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку доходів, Карпенко Д. В. (2014)
Озеран В. О. - Стратегічний управлінський облік як складова обліково-аналітичної системи управління витратами періоду, Бойчук Т. М. (2014)
Сердюк В. М. - Адаптація системи "стандарт-костинг” до сучасних економічних реалій України (2014)
Хорунжак Н. М. - Специфіка та проблеми застосування методу обліку витрат за центрами виникнення в бюджетних установах (2014)
Медвідь Л. Г. - Особливості бюджетування у цукровому виробництві, Рибакова Л. П. (2014)
Височан О. С. - Витрати на придбання прав на послуги з харчування – стаття калькуляції собівартості туристичного продукту (2014)
Бедзай О. В. - Трансформація фінансової звітності та її вплив на методику аналізу ліквідності балансу (2014)
Корягін М. В. - Коригування фінансової звітності для потреб оцінки вартості підприємства (2014)
Семанюк В. З. - Синергетичний підхід до формування звітності (2014)
Чернышева З. Д. - Ретроспективный анализ развития состава и содержания бухгалтерской отчетности организаций, Тресницкий А. Б. (2014)
Микитюк П. П. - Аналіз результатів діяльності підприємств на основі кореляційно-регресійного методу, Фецович Т. Р. (2014)
Чернышева З. Д. - Развитие методики прогнозирования показателей бухгалтерского баланса, Попкова О. Н. (2014)
Кундря-Висоцька О. П. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємства: необхідність та методологічні проблеми (2014)
Гринів Б. В. - Деякі проблеми методики аналізу фінансової стійкості підприємства (2014)
Зимакова Л. А. - Возможности использования математического моделирования для анализа на подготовительном этапе инвестиционно-строительной деятельности, Зубова Н. Г. (2014)
Зазерська В. В. - Оцінка ефективності управління підприємствами ЖКГ в період трансформації системи управління галуззю, Юрчик В. І. (2014)
Давидов Г. М. - Сучасні тенденції регулювання аудиторської діяльності в європейському співтоваристві, Шалімова Н. С. (2014)
Проскуріна Н. М. - Аудит дотримання принципу безперервності як перспективний напрямок розвитку аудиту (2014)
Дорош Н. І. - Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві (2014)
Рудницький В. С. - Використання аналітичних процедур у процесі прийняття рішень в аудиті (2014)
Волков Д. П. - Сучасні підходи до виміру ефективності державного фінансового контролю (2014)
Воронко Р. М. - Предметна сфера і об’єкти внутрішньогосподарського контролю підприємств і організацій споживчої кооперації України (2014)
Бойко Р. В. - Внутрішній аудит у будівельній компанії: організаційний аспект (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андрюкова Л. М. - Загальне оцінювання ризиків для якості на етапі фармацевтичної розробки лікарської форми очні краплі, Фетісова О. Г., Якубчук О. М., Коваленко С. М. (2014)
Вронська Л. В. - Дослідження щодо стандартизації трави меліси лікарської, Демид А. Є. (2014)
Світлична К. С. - Використання нейромереж кохонена для обґрунтування вибору постачальників фармацевтичного підприємства (2014)
Лебединець В. О. - Аналіз оновлених вимог щодо управління якістю наці-ональної настанови з належної практики дистрибуції лікарських засобів, Ромелашвілі О. С. (2014)
Посилкіна О. В. - Методологічні і методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств, Демченко Н. В. (2014)
Черкашина А. В. - Дослідження сучасного стану соціальної відповідальності найбільших аптечних мереж міста Харкова, Котвіцька А.А. (2014)
Яковлєва Л. В. - Аналіз раціональності фармакотерапії вторинного перитоніту, Васильєва А. О., Думенко Т. М. (2014)
Котвіцька А. А. - Визначення стану соціально-правового регулювання фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз, Карло В. В. (2014)
Кожина Г. М. - Ефективність псіхоосвіти в комплексній терапії біполярного афективного розладу, Коростій В. І., Резуненко О. Ю. (2014)
Федак Б. С. - Порушення психічної сфери у хворих із гострими соматичними станами (2014)
Олейников В. Э. - Значение динамической оценки сегмента ST при остром коронарном синдроме, Кулюцин А. В., Шиготарова Е. А., Душина Е. В. (2014)
Наумова Е. А. - Проблема приверженности к длительному лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Семенова О. Н., Строкова Е. В., Шварц Ю. Г. (2014)
Бойко В. В. - Профілактика післяопераційного парезу й септичних ускладнень після операцій на товстій кишці, Тимченко Н. В., Шевченко О. М., Лихман В. М., Клименко В. П. (2014)
Авдосьєв Ю. В. - Інтервенційна радіологія в діагностиці та лікуванні місцеворозповсюдженого раку органів малого тазу, ускладненого кровотечею, Бойко В. В., Сухіна О. М. (2014)
Козуб М. І. - Сучасний погляд на проблему перекруту яєчників у жінок репродуктивного віку, Хурцилава Н. Р., Сокіл М. П., Козуб М. М., Гирман Л. І., Ольховська В. М. (2014)
Пасиешвили Н. М. - Преждевременные роды: опыт Харьковского областного клинического перинатального центра по выхаживанию недоношенных новорожденных, Лупояд В. С., Агафонова Н. И., Мошко Ю. А. (2014)
Щербина М. О. - Значення ангіогенних чинників росту в прогнозуванні розвитку синдрому затримки росту плода, Макаренко М. В. (2014)
Сало С. В. - Биоэлектрическая активность головного мозга детей с задержкой психоречевого развития при активной герпесвирусной инфекции (2014)
Якубенко Ю. В. - Визначення якості життя у пацієнтів із наслідками легких черепно-мозкових травм до та після лікування нейрометаболічною терапією (2014)
Шунина Н. В. - Структурные изменения и проявления клинических вариантов нарушений сна в отдаленном периоде у пациентов с черепно-мозговой травмой (2014)
Малый В. П. - Болезнь, вызванная вирусом Эбола: клиника, диагностика, профилактика, Абду Ж. (2014)
Мирсайдуллаев М. М. - Влияние профессиональных и некорригируемых факторов риска на развитие повышенного артериального давления у ВИЧ-позитивного населения, Мамасалиев Н. С. (2014)
Юрко Е. В. - Характеристика цитокинового обмена у пациентов c ко-инфекцией ВИЧ/ХГС (2014)
Карпенко Е. А. - Кардиальная безопасность различных вариантов тотальной внутривенной анестезии у пациентов с ишемической болезнью сердца (2014)
Лисенко В. Й. - Інтраабдомінальна гіпертензія у хворих із діабетичним кетоацидозом, Брик Р. П. (2014)
Сисун Л. А. - Ехографічні варіанти ураження сонних артерій і їх зв'язок із частотою розвитку ішемічного інсульту (2014)
Калашніков В. Й. - Стан церебральної гемодинаміки і речовини головного мозку за даними дуплексного сканування та магніторезонансної томографії у пацієнтів із мігренню (2014)
Бондар М. І. - Бухгалтерський облік діяльності судноплавних підприємств: галузеві особливості (2013)
Брохун Н. С. - Поняття логістики як інструмента управління підприємством, Бонь М. М. (2013)
Винятинська Л. В. - Етапи комплексного статистичного дослідження платоспроможності лісових господарств в умовах ринкової нестабільності (2013)
Дідух Д. М. - Оцінка ефективності інновацій за інформаційними ресурсами бухгалтерського обліку в умовах соціально-орієнтованого розвитку підприємства (2013)
Євдокимов В. В. - Економічний аналіз діяльності судноплавних підприємств, Тарасенко С. В. (2013)
Єфіменко Т. І. - Зауваження на користь концепції адаптивності системи бухгалтерського обліку (2013)
Замула І. В. - Бухгалтерський облік відходів сільськогосподарського виробництва: екологічний вектор, Бондарчук В. В. (2013)
Кирилюк Б. Л. - Проблеми обліку запасів у дисертаціях українських дослідників (2013)
Коротаев С. Л. - Переход имущественных и обязательственных прав в условиях трансформации отношений собственности: проблемы междисциплинарного синтеза (2013)
Кузнєцова О. В. - Бухгалтерський облік опрерацій з управління відходами в забезпеченні економіко-екологічної безпеки підприємств-утилізаторів (2013)
Лаговська О. А. - Моделювання процесу калькулювання вартості рекламного продукту (2013)
Литвинчук І. В. - Економічна сутність бюджетного контролю (2013)
Ломаченко Т. І. - Теоретико-методологічні засади формування економічної безпеки підприємств (2013)
Лучик Г. М. - Обліково-аналітична інформація у формуванні інформаційної моделі для управління (2013)
Мандражи З. Р. - Методичні аспекти узгодження показників звіту про фінансові результати у форматі МСФЗ, Романюк Д. В. (2013)
Моссаковський В. Б. - Бухгалтерський облік операцій з нерухомістю: економіко-правовий підхід (2013)
Носирєв О. О. - Податкове регулювання інвестиційного капіталу в умовах інтеграційних процесів (2013)
Нусінова О. В. - Соціально-відповідальні аспекти аудиту, Лебідь І. О. (2013)
Романів Р. В. - Облікові та юридичні аспекти операцій з правами на нерухомість: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Романчук К. В. - Нормативно-правове регулювання облікового забезпечення господарських операцій підприємств у сфері поводження з відходами, Шиманська К. В. (2013)
Руденко Н. О. - Особливості обліку доходів спеціального фонду в державних вищих навчальних закладах як специфічних суб’єктах господарювання (2013)
Сабіна Н. Ю. - Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні та світі, Семенченко К. І. (2013)
Серпенінова Ю. С. - Порядок проведення переоцінки основних засобів та відображення її результатів в обліку (2013)
Сизоненко О. А. - Інтерактивні методи навчання як засіб підготовки фахівців з обліку нової інтеграції (2013)
Черкаський І. Б. - Система внутрішньої звітності лізингових компаній: напрями удосконалення, Ніколаєва С. П. (2013)
Чижевська Л. В. - Реалізація положення соціального захисту працівників у системі бухгалтерського обліку (2013)
Шавурська О. В. - Лісові ресурси як об’єкт господарського контролю (2013)
Безручук С. Л. - Облік валютних операцій в банках Республіки Польща та України: порівняльна характеристика, Грабчук І. Л. (2014)
Біляк Н. І. - Методичний інструментарій стратегічного аналізу зовнішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств (2014)
Бруханський Р. Ф. - Проблемні питання обліково-аналітичного стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Бурденюк Т. Г. - Стратегічний аналіз критеріїв конкурентоспроможності підприємств (2014)
Бутинець Т. А. - Сучасний стан обліку і документування розрахунків з податку на додану вартість (2014)
Гринишин Г. М. - Методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2014)
Данилко В. К. - Статистика сільського зеленого туризму: розвиток і становлення (2014)
Даньків Й. Я. - Економіка древньоісторичного періоду та Київської Русі (економіко-податковий та обліково-правовий аспекти), Даньків В. Й., Молнар О. С., Остап’юк М. Я. (2014)
Демченко Я. М. - Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, Прохорова В. М. (2014)
Довгалюк В. В. - Розвиток фінансового ринку як передумова активізації інвестування в Україні (2014)
Замула И. В. - Квоты на выбросы парниковых газов как объект бухгалтерского учета, Кирейцева А. В. (2014)
Іванюта О. В. - Організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат на великих промислових підприємствах (2014)
Куришко Л. А. - Удосконалення організаційно-методичного забезпечення спільного контролю спільної діяльності (2014)
Ларікова Т. В. - Оцінка достатності регулятивного капіталу банків (2014)
Лисенок О. В. - Методологія формування прибутковості банків (2014)
Маркович Н. В. - Регіональні тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій Львівщини в умовах глобалізації (2014)
Панченко І. А. - Особливості складання фінансової звітності загального призначення після переходу на застосування МСФЗ, Городиський М. П. (2014)
Погосова А. В. - Облік операцій з надання соціального пакета працівникам підприємства (2014)
Поліщук І. Р. - Класифікація прибутку та напрями його розподілу для цілей бухгалтерського обліку: стратегічний аспект, Колеснікова М. Л. (2014)
Самборська-Музичко Ю. О. - Особливості підходів до стратегічного аналізу конкурентоспроможності банків (2014)
Світлишин І. І. - Інтенсифікація як засіб забезпечення ефективності виробництва: теоретико-методологічні аспекти оцінювання (2014)
Сизоненко О. А. - Критична оцінка існуючої методики бухгалтерського обліку газу (метану) вугільних родовищ (2014)
Чук О. В. - Обліково аналітичне забезпечення ефективності управління запасами (2014)
Шеверя Я. В. - Регулювання та якість фінансової звітності в Україні (2014)
Шиманська К. В. - Бухгалтерський облік і оподаткування операцій зі зворотними металевими відходами в умовах невизначеності ринку металобрухту (2014)
Юхименко-Назарук І. А. - Деякі питання розвитку бухгалтерського обліку на основі положень егентської теорії (2014)
Янченко З. Б. - Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами інноваційної діяльності (2014)
Лаговская Е. А. - Учет операций по договору факторинга (2014)
Васильєв О. М. - Профіль густини багатокомпонентної рідини в циліндричній порі (2009)
Блажиєвський Ю. Л. - Конфіґураційний інтеґрал йонної системи в пористій матриці (2009)
Bratchenko M. I. - The effect of dynamically unstable channeling on off-axis ion implantation, Bakai A. S., Dyuldya S. V. (2009)
Ваків М. М. - Післярадіаційні деґрадаційно-релаксаційні перетворення в халькогенідних склоподібних напівпровідниках: феноменологія кінетики та можливі мікроструктурні механізми (2009)
Сороков С. І. - Релаксація та термодинамічні властивості моделі протонного скла з суттєвими короткосяжними конкуруючими взаємодіями, Вдович А. С., Левицький Р. Р. (2009)
Ткач М. В. - Електронний і екситонний спектри в закритій подвійній квантовій точці, що розташована у квантовій дротині циліндричної форми, Маханець О. М., Довганюк М. М. (2009)
Шевчук В. Н. - Особливості діелектричного відгуку кристалів Ca3Ga2Ge3O12 та Ca3Ga2Ge4O14, Каюн І. В. (2009)
Bercha D. M. - Fundamental characteristics of a new Hg3TeCl4 crystal obtained by means of the elementary energy bands concept based on ab initio band structure calculations, Sznajder M., Kharkhalis L. Yu. (2009)
Малинич С. З. - Синтез та оптичні властивості водних суспензій ультрадисперсного срібла (2009)
Yakunina G. V. - Plasma jets on the Sun, Porfir'eva G. A., Delone A. B., Oreshina I. V., Oreshina A. V. (2009)
Novosyadlyj B. - Evolution of scalar perturbations in cosmology with quintessential dark energy, Sergijenko O. (2009)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2009)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - Антигіпертензивний проект: а як у Львові? (2013)
Клиническая фармация: 20 лет в Украине (2013)
Что нам известно о раке? (2013)
Мифы и реальность онкологических заболеваний (2013)
Кривомаз Т. - На страже организма (2013)
Зупанец И. - Актуальная проблема: ринит, Сахарова Т., Безуглая Н. (2013)
Демецкая А. - Нобелевская премия – 2012 в области медицины и физиологии: перепрограммирование клеток (2013)
Примак Р. - Ліки і релігія (2013)
Примак Р. - Гораздо больше, чем просто лягушка (2013)
Дедишина Л. - Зберігаючи здоров’я дітей (2013)
Безверхняя Л. - Средство от простуды: закаливание (2013)
Особенности элегантного возраста, или Как отодвинуть старость (2013)
Демецкая А. - Наука и искусство: ДНК-арт (2013)
В зоне особого внимания: лекарственные поражения печени (2013)
Зайченко А. В. - Боль в горле: рекомендации клинического провизора, Брюханова Т. А. (2013)
Редькин Р. - Внимание! Водитель в аптеке (2013)
Дедишина Л. - Аптека Ференці: династія професіоналів та її послідовники (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Натуральные средства для лечения ринита: эмульсия хлорофиллипта, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - За першим столом - чоловік (2013)
Кириленко М. - Подарки в нашей жизни (2013)
Дедишина Л. - Людина-всесвіт (2013)
Дедишина Л. - "Фармакопейна" історія вітчизняної фармації (2013)
Безверхняя Л. - Зарядка для здоровья (2013)
Демецкая А. - Диета для иммунитета (2013)
Кривомаз Т. - Мужчина и женщина: в чем разница? (2013)
Дедишина Л. - Випив і… вилікувався?! (2013)
Примак Р. - Несправедливо забытая (2013)
Біліченко В. В. - Управління визначенням стратегій розвитку виробництва через трансформацію на автомобільному транспорті, Огневий В. О. (2013)
Букетов А. В. - Дослідження властивостей і структури нанокомпозитних епоксидних матеріалів, Сапронов О. О., Яцюк В. М. (2013)
Виговський Г. М. - Зносостійкість торцевих фрез, оснащених надтвердими матеріалами, Громовий О. А. (2013)
Сакно О. П. - Удосконалення системи управління експлуатацією шин вантажних автомобілів (2013)
Степчин Я. А. - Математична модель динаміки торцевого фрезерування різних схем різання (2013)
Шелег В. К. - Моделювання процесу поєднаної обробки деталей магнітно-дінамічним розкочуванням і обертовим змінним магнітним полем, Довгалев А. М., Жолобов А. А., Леванович Н. А., Кирилович В. А. (2013)
Безвесільна О. М. - Аналіз основних типів гравіметрів АГС, Чепюк Л. О. (2013)
Добряков В. Л. - Субрадіаційна структура стоксової (антистоксової) компоненти в умовах інтенсивної нерезонансної накачки дворівневої системи (2013)
Іщенко М. Л. - Неінвазивна НВЧ-діагностика людського організму, Коренівська О. Л., Коломієць Р. О., Морозов Д. С. (2013)
Манойлов В. П. - Характеристики жолобкового хвилеводу з прямокутним поперечним перерізом, Павлюк В. В., Ставісюк В. Л. (2013)
Подчашинський Ю. О. - Визначення геометричних параметрів виробів в автоматизованих системах шляхом апроксимації контурів на відеозображеннях (2013)
Свістельник С. С. - Метод розрахунку параметрів регулятора для керування астатичним об’єктом третього порядку, Тютюнник А. Г. (2013)
Ципоренко В. В. - Безпошуковий цифровий метод кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним дисперсійним обробленням для великої антенної бази, Ципоренко В. Г. (2013)
Павлій В. О. - Показники ефективності відновлення дефокусованих оптико-електронних зображень та зображень, що спотворені змазом, Маковейчук О. М., Худов Г. В. (2013)
Сугоняк І. І. - Модель системи підтримки прийняття рішень технопарку (2013)
Жупіев О. Л. - Обґрунтування параметрів гідроприводу підйому маніпулятора тунельного укладача, Заболотний К. С., Сірченко А. О. (2013)
Корбут М. Б. - Актуальність використання методики оцінки інтенсивності запаху у зоні впливу міських полігонів ТПВ (на прикладі полігона ТПВ міста Житомира), Мальований М. С. (2013)
Коцюба І. Г. - Вплив молочної галуззі виробництва на екологічний стан водних об'єктів м. Житомира (2013)
Франчук В. П. - Розробка математичної моделі руху потоку в класифікаторі гідравлічному горизонтальному, Бондаренко А. О. (2013)
Чала О. М. - Про вплив сейсмовибухових хвиль на стійкість бортів кар’єру (2013)
Титул, содержание (2013)
Ульев Л. М. - Энергосберегающий потенциал процесса производства и очистки двуокиси титана, Ковальчук А. А. (2013)
Ваганов А. И. - Метрологическое обеспечение безопасной и энергоэффек - тивной эксплуатации котельных установок, Добровольская С. В. (2013)
Серебренников Б. С. - Повышение энергетической эффективности технологических процессов промышленных предприятий , Петрова Е. Г. (2013)
Ущаповський К. В. - Тенденції розвитку електроенергетики: загрози та можливості, Костін Ю. Д. (2013)
Пономарьов С. В. - Особливості інституціоналізації Українського енергоринку та їх вплив на цінову політику у паливно-енергетичному комплексі (2013)
Маляренко В. А. - Изучаем земной и космический водород. Часть 1, Федоренко Г. М., Губин С. В., Яковлев А. И. (2013)
Иващук Н. Л. - Этапы реформирования рынка природного газа в Польше, Иващук А. В. (2013)
Шерстюк А. В. - Обоснование подхода к построению электронной системы измерения диэлектрической проницаемости крови (2013)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричн та теплову енергію в Україні і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу за січень-листопад 2012 року (2013)
Abstracts (2013)
V специализированная конференция "Автоматизация. ТЭК. Украина" 5 декабря 2012 г. (2013)
Список статей опубликованных в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" в 2012 году (2013)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 444, грудень 2012 року (2013)
К сведению автоторов и подписчиков (2013)
Шевченко В. Л. - Економічні підходи до оцінки ризиків інформаційної безпеки (2014)
Леонов В. В. - Методика оцінки компетентності експертів у процесі розробки пропозицій до програмних документів, Ворович Б. О. (2014)
Рудніцький І. А. - Стан і проблеми залучення міжнародної технічної допомоги в інтересах розвитку системи підготовки національних контингентів та національного персоналу, Мильченко О. М., Островський О. В., Троцький І. В. (2014)
Сафронов О. В. - Показники воєнно-економічного потенціалу держав у регіоні довкола України і деяких провідних держав у світіі, Неділько О. М., Сафронов В. О. (2014)
Лисенко О. І. - Визначення безпечного району розміщення, маршрутів пересування та забезпечення безперервним зв’язком пошуково-рятувальних бригад в умовах ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, Хазанович О. І., Чеканова І. В., Андрієвський А. П. (2014)
Левченко О. В. - Реалізація "м’якої сили” для просування національних інтересів (2014)
Дузь-Крятченко О. П. - Українська національна ідея: якою їй бути?, Лисицин Е. М. (2014)
Кулажський В. І. - Криптографічний захист інформаційних ресурсів в ERP-системі, Берестов Д. С., Кульчицький О. С. (2014)
Купріненко О. М. - Підвищення ефективності застосування бойових броньованих машин під час ліквідації незаконних збройних формувань, Голуб В. А. (2014)
Ващенко І. В. - Обґрунтування підходу до визначення загроз поточному фінансуванню потреб Міністерства оборони України, Абрамова М. В., Чеканова І. В. (2014)
Баталюк В. І. - Методичний підхід до обґрунтування раціональної структури командування сухопутних військ Збройних Сил України (2014)
Педан Ф. П. - Аналіз досвіду використання управлінського обліку у військовій сфері, Руденська Г. В., Кондратенко Ю. В. (2014)
Рибидайло А. А. - Підходи щодо оцінки сукупної вартості володіння інформаційною технологією, Поривай О. В., Бобров С. В., Солошенко Н. В. (2014)
Голобородько М. Ю. - Загальні вимоги до видів, послідовності та умов проведення випробувань радіоелектронного обладнання, Зотова І. Г., Левшенко О. С., Петрушен М. В. (2014)
Ващенко І. В. - Методологічні підходи до розробки збалансованої системи показників у військовій сфері, Федоренко Р. М., Ткаченко М. В. (2014)
Устименко О .В. - Проблеми взаємодії складових сектору безпеки і оборони України на тактичному рівні у ході першого етапу антитерористичної операції, Розумний О.Д. , Храпач Г. С. (2014)
Нікітін В. А. - Оптимізація розподілу обмежених ресурсів для забезпечення оперативних (бойових) спроможностей військових формувань, Кутовий О. П. (2014)
Леонов В. В. - Алгоритм прийняття рішень при створенні складних організаційно-технічних систем на стратегічному рівні управління, Бойко Р. В., Сівоха І. М. (2014)
Кутовий О. П. - Розвиток офсетних технологій у військово-технічному співробітництві за видами, Чумаченко С. М. (2014)
Білетов В. І. - Стратегія військово-технічного співробітництва Збройних Сил України в умовах їх євроінтеграції та переходу на євростандарти, Закалад М. А., Пивовар О. П., Ворона Т. О. (2014)
Возняк С. М. - Показники для порівняльного оцінювання способів застосування підрозділів Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, Федянович Д. Л., Фучко А. Й., Комолаєва Т. М. (2014)
Кірпічніков Ю. А. - Теоретичні підходи для розрахунку штату програмістів, необхідних для підтримки єдиного інформаційного середовища, Федорієнко В. А., Головченко О. В., Кошлань О. А. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Захист, інформування, профілактика (2013)
Серб А. - Увага! Реєстрація медичних виробів, Сінічкіна Л. (2013)
Нужен ли аптечной сети центральный склад? (2013)
Компания MSD представляет уникальный сервис интернет-консультирования для врачей (2013)
Львова Л. - Врачевание музыкой (2013)
Актуальная проблема: простуда (2013)
Дедишина Л. - Медичні знання є базовими для сучасного провізора (2013)
Зупанец И. А. - Симптоматическая помощь при боли: взгляд на проблему, Отришко И. А. (2013)
Демецкая А. - Наночипы: вчера, сегодня, завтра (2013)
Когда статины незаменимы (2013)
Демецкая А. - Тайм-менеджмент, или Управление временем (2013)
Зупанец И. А. - Фармацевтическая опека пациентов с болью в горле, Отришко И. А. (2013)
Примак Р. - Табачный дым: новые сюрпризы (2013)
Дедишина Л. - Мейк-ап для провізора (2013)
Дедишина Л. - Не те, що вигідно, а те, що треба (2013)
Львів, "Під угорською короною" (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Лекарство своими руками: приготовление противопростудного сбора, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Кириленко М. - Книга в жизни ребенка (2013)
Кириленко М. - Праздник весны (2013)
Безверхня Л. - Зарядка для здоровья (2013)
Кривомаз Т. - Феминизм нынче не в моде (2013)
Ходить сон біля вікон… (2013)
Болевой синдром при заболеваниях суставов: проблемы и достижения (2013)
Титул, содержание (2013)
Руднєв В. К. - Ефективність використання газового змащення при проколюванні ґрунту, Супонєв В. М, Хачатурян С. Л (2013)
Семеней А. Р. - Результаты испытаний и промышленного внедрения теплогенераторов пиролизного типа (2013)
Дуэль М. А. - Автоматизация определения энергетических характеристик энергооборудования, Канюк Г. И., Фурсова Т. Н., Близниченко Е. Н. (2013)
Ущаповський К. В. - Модель реалізації електроенергії населенню в ринкових умовах, Шпак О. Л. (2013)
Маляренко В. А. - Изучаем земной и космический водород. Часть 2, Федоренко Г. М., Губин С. В., Яковлев А. И. (2013)
Редько А. Ф. - Методики исследований солеотложений в геотермальных системах теплоснабжения, Онищенко А. А. (2013)
Иващук Н. Л. - Перспективы развития газового рынка в Польше, Иващук А. В. (2013)
Арсеньєв В. М. - Застосування рідинно-парового ежектора для рекомпресії вторинної пари вакуумних випарних установок, Шарапов С. О., Мірошниченко В. В. (2013)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу за січень-грудень 2012 року (2013)
Abstracts (2013)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 444, грудень 2012 року (2013)
К сведению авторов и подписчиков (2013)
Аболіхіна Е. В. - Деградація сплаву В93Т при експлуатації літаків Ан, Чернега С. М. (2011)
Аль Аджейлат С. А. - Качество обрабатываемых деталей при эльборовом шлифовании направляющих прессов, Лебедев В. Г., Луговская Е. А. (2011)
Бабич Т. О. - Визначення впливу виносу опорно-зчіпного пристрою на величину габаритної смуги руху триланкового автопоїзда компонувальної схеми "B-Double”, Стельмащук В. В., Мурований І. С. (2011)
Баховський П. Ф. - Математична модель реалізації послуги в рамках моделі систем масового обслуговування, Євсюк М. М. (2011)
Белас О. Н. - Влияние циклического нагружения на триботехнические характеристики стали 45 (2011)
Беловод А. И. - К Вопросу износостойкости восстановленных рабочих органов сельскохозяйственных машин, Дудников А. А., Канивец А. В., Дудник В. В. (2011)
Білявський М. Л. - Передумови розробки математичної моделі роботи двигуна внутрішнього згорання у складі когенераційної машини, Кузьо І. В., Шоловій Ю. П. (2011)
Бодак В. І. - Аналіз роботи вальцевого пристрою при гранулюванні сапропелів, Булік Ю. В., Приймак О. В. (2011)
Веселовська Н. Р. - Розширення функціональних можливостей верстатних комлексів за рахунок оптимізації процесу механічної обробки (2011)
Волков Г. В. - Структурная наследственность в сплавах после электрогидроимпульсной обработки в жидком состоянии (2011)
Гандзюк М. О. - Дослідження забруднення повітря в місті луцьку та розробка заходів для його зменшення (2011)
Гевко Б. М. - Особливості розрахунку привідних ланок ланцюгового конвеєра, Ляшук О. Л., Комар Р. В., Диня В. I., Олексишин О. В. (2011)
Гогаєв К. О. - Дослідження ріжучих властивостей порошкових швидкорізальних сталей при механічній обробці титанових сплавів, Іценко А. І. (2011)
Гордєєв О. Ф. - Упорний ГСП з пружними перемичками, Полінкевич Р. М., Зубовецька Н. Т., Скляров Р. А. (2011)
Гошко З. О. - Особливості виробництва олії з розторопші, Василькевич В. О., Гошко О. В. (2011)
Грабовець В. В. - Аналіз способів та засобів зневоднення озерних сапропелів у механізованій технології, Шарибура А. О., Ілюшик І. М. (2011)
Гречанюк Н. И. - Современные теплозащитные покрытия для лопаток газотурбинных двигателей и оборудование для их получения, Кучеренко П. П., Гречанюк И. Н., Василега О. П., Минакова Р. В. (2011)
Гречихин Л. И. - Явление образования монолитных упрочняющих слоев в строительных композитах, Подлозный Э. Д. (2011)
Даниленко Н. И. - Исследования методом аналитической электронной микроскопии нанопрослоек в зоне контакта биметаллов при горячей прокатке в вакууме, Подрезов Ю. Н., Борц Б. В., Пархоменко А. А., Лопата А. А. (2011)
Джала Р. М. - Енергія aктивації деформованого металу поблизу вершини корозійної каверни, Юзевич В. М., Мельник М. І., Семенюк О. М. (2011)
Дикий М. О. - Газодизельна система живлення автомобільного двигуна з мікропроцесорним керуванням, Петренко В. Г., Соломаха А. С., Рябов В. В., Устименко Є. В. (2011)
Диха О. В. - Модифікація поверхневої будови трибосполучень комбінованою електрофізичною обробкою, Бабак О. П., Посонський С. Ф., Вичавка А. А. (2011)
Заблоцький В. Ю. - Вплив технологічної спадковості на формування показників якості підшипників, Марчук В. І. (2011)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Сучасне обладнання для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації, Булига Ю. В., Манжілевський О. Д. (2011)
Кальба Є. М. - Покращення експлуатаційних характеристик магістральних нафтоперекачуючих насосів, Голотенко С. М., Гарматюк Р. Т., Голотенко О. С. (2011)
Карпенко В. Р. - Трудовитрати на обслуговування легкових автомобілів фірмовими СТО, Павлюк В. І., Приймак О. В. (2011)
Кашицький В. П. - Дослідження фрикційних характеристик базальтонаповнених прес-композитів, Савчук П. П., Киселюк О. П., Клименко О. О., Дуда О. О. (2011)
Клапків М. Д. - Плазмоелектролітне оксидування легких сплавів і напилених шарів, Імбірович Н. Ю., Посувайло В. М., Остап’юк С. І. (2011)
Козачук І. С. - Експериментальні дослідження параметрів процесу згоряння газового двигуна, переобладнаного з дизеля (2011)
Колядинський І. М. - Розробка системи клапана для контролера газових потоків F 260, Коровицький А. М., Коменда Т. І., Панасюк І. М., Сахарчук В. В. (2011)
Костюник Р. Е. - Автоматизированная измерительно-испытательная система исследования компрессионно-вакуумных процессов трения скольжения (2011)
Кравченко О. П. - Аналіз чинників, що визначають інтенсивність і характер зносу протектора шин та його зв'язок з технічним станом елементів автомобіля, Сакно О. П., Лукічов О. В., Гнатюк М. І. (2011)
Крижанівський Є. І. - Об’ємна пошкодженість тривало експлуатованих магістральних газопроводів: роль корозивно-наводнювального середовища, Никифорчин Г. М. (2011)
Кущев А. В. - Физика процесса бесконтактной магнитно-турбулентной очистки подшипников качения (2011)
Лапченко Ю. С. - Особливості процесів формоутворення поверхонь обертання на операціях безцентрового шліфування, Пальчевський Б. О. (2011)
Лебедев В. Г. - Разрушение пористых напыленных слоев из минерало и металлокерамики при шлифовании их кругами из синтетических сверхтвердых материалов силами резания, Чумаченко Т. В., Клименко Н. Н. (2011)
Лотиш В. В. - Комп'ютерна обробка мікрофотографій шліфів полідисперсних матеріалів з метою вивчення їх морфологічний характеристик, Грудецький Р. Я., Лисенко Р. (2011)
Марчук В. І. - Структура простоїв верстатного обладнання, пов’язаних з підготовкою інструментальних комплектів, Мережа В. В., Ткачук А. А. (2011)
Маткова А. В. - Морфологія та характер розподілення мідистих включень у легованих міддю сірих чавунах, Гусачук Д. А., Парфентьєва І. О. (2011)
Мельничук М. Д. - Стабілізаційний відпал термоелектродного дроту в стані поставки, Пашинський Л. М. (2011)
Нарівський О. Е. - Кінетика корозійних процесів та швидкість пітінгування сплаву 06ХН28МДТ у слабокислих хлоридовмісних середовищах (2011)
Никифорчин Г. М. - Структурні зміни в теплостійких сталях, спричинені зупинками блоків ТЕС, Кречковська Г. В., Студент О. З. (2011)
Нікітін О. О. - Використання швидкісної відеозйомки для безконтактних методів вимірювання, Дробот О. С. (2011)
Орловская С. Г. - Динамика роста оксидных образований на окисленной поверхности молибдена, Шкоропадо М. С., Каримова Ф. Ф. (2011)
Павлиго Т. М. - Уніфіікація термінології у галузі нанотехнологій на міжнародному рівні (2011)
Петраков Ю. В. - Моделювання утворення хвилястості і ограновування поверхні при плоскому шліфуванні, Кравець Н. А. (2011)
Пічугін А. Т. - Зміцнення поверхні титанових сплавів термодифузійним насиченням зі статичної атмосфери аргонокисневої газової суміші, Лук’яненко О. Г., Труш В. С. (2011)
Повстяной О. Ю. - Оптимізація форми для виготовлення пористих проникливих матеріалів, Богінський Л. С. (2011)
Погрелюк І. М. - Поверхневе зміцнення титанових сплавів термодифузійним контактним насиченням з карбіду бору, Федірко В. М., Самборський О. В. (2011)
Похмурський В. І. - Трибологічна поведінка електролітично наводнених армко заліза та титанового сплаву ОТ-4, Василів Х. Б., Винар В. А., Рацька Н. Б., Головчук М. Я. (2011)
Придюк В. М. - Експериментальна установка автопоїзда-контейнеровоза для дослідження його маневреності (2011)
Приймак О. В. - Аналіз факторів, що впливають на фізичне зношення протектора шин. фактор якості дорожнього покриття українських автошляхів, Биковець О. В. (2011)
Пташенчук В. В. - Характеристика ріжучої здатності переривчастого шліфувального круга та її зв’язок з режимними параметрами процесу різання (2011)
Пустюльга С. І. - Дискретне моделювання замкнутих траєкторій числовими послідовностями, Самостян В. Р., Клак Ю. В., Хомич А. (2011)
Рамш В. Ю. - Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів, Барановський В. М., Паньків М. Р., Герасимчук Г. А. (2011)
Розенберг О. А. - Моделирование процесса упрочнения пористых втулок методом многократного протягивания, Михайлов О. В., Штерн М. Б. (2011)
Рудь В. Д. - Низькочастотний електрогідравлічний вібромодуль для просвічування землі, Сомов Д. О., Сацик В. О., Приймак О. В. (2011)
Савуляк В. - Технологія стабільного забезпечення структури і експлуатаційних властивостей антифрикційних високовуглецевих сплавів зустрічним модифікуванням, Янченко О. (2011)
Савчук П. П. - Технології отримання і особливості застосування у промисловості епоксидних композитів з різним ступенем наповнення, Косторнов А. Г. (2011)
Сизоненко О. Н. - Влияние электроразрядного воздействия на композицию порошков Fe-Ti-B4C, Баглюк Г. А., Мамонова А. А., Тафтай Э. И., Торпаков А. С., Жданов А. А., Зайченко А. Д., Липян Е. В. (2011)
Симонюк В. П. - Вібраційна обробка деталей та її технологічні особливості (2011)
Сичук В. А. - Практика виготовлення та випробування зносостійкого сопла піскоструменевої машини отриманого методом сухого радіально-ізостатичного пресування, Заболотний О. В. (2011)
Скальський В. Р. - Вплив пластичної деформації конструкційної низьковуглецевої сталі на параметри сигналів магнетопружної акустичної емісії, Гірний С. І., Клим Б. П., Почапський Є. П., Долішній П. М., Толопко Я. Д., Великий П. П., Дубицький О. С. (2011)
Смалько М. А. - До питання створення автоматичного комплексу для випробування радіоактивних та токсичних зразків (2011)
Стельмах А. В. - Универсальный программно-аппаратный комплекс контроля и управления приемо-сдаточными испытаниями двигателя внутреннего сгорания (2011)
Степанчук А. М. - Зносостійкість товстошарових покриттів з композицій реліт - самофлюсівний сплав, Шевчук М. Б., Незабитовський Д. Г. (2011)
Стухляк П. Д. - Вплив об’єму зовнішніх поверхневих шарів на залишкові напруження в епоксикомпозитах, Добротвор І. Г., Букетов А. В., Сорівка І. Т. (2011)
Ткачук О. В. - Вплив температури на термодифузійне насичення титану в азоткисневмісному середовищі, Погрелюк І. М., Проскурняк Р. В. (2011)
Ткачук Ю. М. - Зміна корозійно-втомної довговічності сталі 20х13 після експлуатації в паровій турбіні, Студент О. З. (2011)
Токарчук В. В. - Програмно-апаратний комплекс на базі DS1104 для контролю і управління технічними об’єктами, Смолянкін О. О., Гуменюк Л. О. (2011)
Федориненко Д. Ю. - Вплив експлуатаційних параметрів на характеристики гідростатичних опор шпинделя, Сапон С. П. (2011)
Хоменко О. В. - Структура та властивості композиту CU – 30 % Мас.Сr, отриманого методом динамічного гарячого прессування за різних умов попереднього диспергування порошків, Толочин О. І., Найда Ю. І., Лаптєв А. В., Мінакова Р. В. (2011)
Хуфенбах В. - Трибологические исследования легких полимерных материалов для их применения в узлах трения машин, Кунце К., Модлер Н., Стельмах А. У. (2011)
Чернега С. М. - Адгезійна міцність дифузійних покриттів на основі боридів заліза, Подрезов Ю. М., Сидор Д. М. (2011)
Шабайкович В. А. - Інноваційні способи очищення води і оснащення для їх здійснення. Частина 1 (2011)
Шваб’юк В. І. - Згин круглої транстропної плити, частково опертої на жорстку основу, Ротко С. В., Гуда О. В. (2011)
Широков В. В. - Вплив навантаження на деформування поверхневого шару та зближення перспективних трібоматеріалів, Василів Х. Б., Арендар Л. А. (2011)
Штерн М. Б. - Залежності швидкостей поширення акустичних хвиль в нелінійно-пружних матеріалах від характеру динамічного навантаження, Вдовиченко О. В., Кіркова О. Г. (2011)
Яворська Н. М. - Композиційні електролітичні покриття на основі нікелю та заліза з добавкою мікро- та нанодисперсних включень (2011)
Анотації (2011)
Титул, зміст (2013)
Цінова стратегія лідера (2013)
Кривомаз Т. - Этиология и эпидемиология ОРВИ (2013)
Редькин Р. - Отечественной клинической фармации - 20 лет (2013)
Оценка технологий здравоохранения: практические аспекты внедрения (2013)
Редькин Р. - Эндокринная патология: помочь и не навредить (2013)
Примак Р. - Зачем медицине математика? (2013)
Демецкая А. - Фитнес для мозга: нейробика (2013)
Освіта - важливий чинник розвитку суспільства (2013)
Демецкая А. - Под прессом стресса: седативные препараты (2013)
Демецкая А. - В стремлении к идеалу: худеем "под прикрытием" (2013)
Дедишина Л. - Завдання - народитись здоровим (2013)
Редькин Р. - Занимательная фармакология: мед и лекарства (2013)
Зайченко А. В. - Головная боль в практике клинического провизора: современные подходы к фармакологической коррекции, Брюханова Т. А. (2013)
Михайлюк О. - Біль у горлі: допомогти і не нашкодити, Михайлюк О. (2013)
Дедишина Л. - Віч-на-віч з історією (2013)
Кривомаз Т. - Двойной юбилей династии фармацевтов (2013)
Кириленко М. - Подарите детям праздник общения с книгой (2013)
Демецкая А. - Мини-тренинг: конфликт в аптеке (2013)
Безверхняя Л. - Зарядка для глаз (2013)
Дедишина Л. - Золотий стандарт здорового харчування (2013)
Бразилия - страна здоровых и жизнерадостных (2013)
Афанасов А. М. - Регулирование магнитных потоков тяговых электрических машин при их взаимном нагружении (2011)
Бамбура О. В. - Використання перехідних кривих при будівництві залізниць (2011)
Возненко А. Д. - Досвід зарубіжних країн у проведенні колієвимірювальних робіт при будівництві та експлуатації швидкісних магістралей (2011)
Данилевський В. І. - Комплексна модернізація тягових електричних машин тягового і моторвагонного залізничного рухомого складу, Сливовська Л. В. (2011)
Дорошенко О. Ю. - Історія американських швидкісних магістралей і перспективні напрямки досліджень в області цементобетонних покриттів, Гудіменко К. В., Дорошенко Ю. М. (2011)
Дьомін Ю. В. - Аналіз сучасних технічних вирішень конструкцій спеціалізованих вагонів для інтероперабельних та інтермодальних перевезень, Стецько А. А. (2011)
Іванов В. Б. - Досвід модернізації маневрових локомотивів ТГМ з встановленням гідропередачі VOITH, Косенко В. І., Осколков О. Г. (2011)
Ищенко В. М. - Диагностирование холодильных машин подвижного состава с использованием lgp-i диаграммы, Кулешов В. П., Мельничук А. В. (2011)
Матвієнко С. - Вибір режимів керування рухом поїзда при виконанні тягово-енергетичних розрахунків (2011)
Осьмак В. Е. - К оценке герметичности кузова вагона с теплоизоляцией при использовании физической модели, Брайковская Н. С. (2011)
Сорока О. О. - Аналіз методів діагностики земляного полотна. Їх переваги та недоліки (2011)
Сущенко І. П. - Модернізація кабіни машиніста електровозів ВЛ11М (2011)
Тарасюк В. М. - Просочувальні матеріали для ізоляції обмоток тягових електричних машин (2011)
Чистяков В. В. - Комплексна домішка для модифікації бетонів транспортного будівництва, Шургея А. Г., Гудіменко К. В., Дорошенко О. Ю. (2011)
Андрейцев А. Ю. - Моделювання та розрахунок температури частинок плакованого порошку Al2O3 при плазмовому напиленні, Смирнов І. В. (2011)
Белевцова Н. Л. - Упруго-пластическое напряженное состояние оболочек вращения переменной жесткости в двух направлениях при неосесимметричных неизотермических процессах нагружения с учетом истории их протекания (2011)
Крюков М. М. - Деформування біметалічних оболонок обертання в докритичній області (2011)
Лобас Л. Г. - Вплив асиметрії слідкувальної сили на рух перевернутого подвійного математичного маятника, Лобас Л. Г., Лупіна Т. О. (2011)
Пугачов Г. С. - Вільні коливання механічної системи з двома степенями вільності при розгляді задач динаміки транспортних засобів (2011)
Калинюк І. О. - Методи організації реконфігурувальних обчислювальних контролерів та інформаційних технологій (2011)
Наконечна С. В. - Вихідні теоретичні положення створення паралельних ієрарх-ієрархічних мереж (2011)
Михно Н. Л. - Способы построения реконфигурируемых компьютерных систем на элементах автоматной памяти (2011)
Самсонкин В. Н. - Моделирование организационного механизма распределения ресурсов при решении задач технического нормирования, Меркулов В. С. (2011)
Сорочинська О. Л. - Європейські стандарти у сфері охорони праці (2011)
Прищепчук О. В. - Вибір оптимального рішення щодо впровадження швидкісного залізничного руху в систему пасажирських перевезень (2011)
Ковальов В. В. - Система захисту інформації в локальних обчислювальних мережах (2011)
Ліщинська О. - Соціальна адаптація особистості як ресурс експлуатації в деструктивному культі (2011)
Сердюк С. - Самореалізація студентів з обмеженими можливостями в інтегрованому освітньому середовищі (2011)
Белей М. - "Я-концепція" як показник особистісного зростання в молодшому шкільному та підлітковому віці (2011)
Блинова О. - Криза ідентичності як мотиваційна основа міграційної поведінки (2011)
Федоришин Г. - Соціальна мобільність як чинник девіантної поведінки (2011)
Пілецький В. - Комп’ютерна залежність та її вплив на сучасних підлітків (2011)
Палій А. - Когнітивні стилі як детермінанти формування особистісних рис (2011)
Семак О. - Професійно важливі якості як основа успішності та надійності діяльності людини-оператора (2011)
Сидорик Ю. - Основні чинники зростання конфліктності підлітків та юнацтва в їхніх взає¬минах зі своїми батьками (2011)
Гетьман Д. - Релігієзнавчо-теологічний та світоглядний аналіз ідентифікації релігійної віри (2011)
Доскач С. - Вплив когнітивних стилів на формування індивідуального стилю діяльності практичних психологів (2011)
Тоба М. - Вплив більшості та меншості групи на прийняття групового рішення (2011)
Кулеша-Любінець М. - Стиль професійного спілкування педагогів державних закладів опіки (психологічний аспект) (2011)
Паненкова Ю. - Критерії й показники особистісної адаптації обдарованих дітей (2011)
Черенщикова Д. - Справедливість як атрибут суб’єктності викладача ВНЗ (2011)
Сохан І. - Правовий нігілізм: соціально-психологічний аспект (2011)
Чаплак Я. - Психологічний вплив у науковій психології (2011)
Чаплак Я. - Формування готовності психолога-консультанта до творчої самореалізації в професійній діяльності на основі особистісно-акмеологічного підходу (2011)
Коропецька О. - Самореалізація як екзистенційна потреба особистості (2011)
Провоторова Н. - Дослідження професійної мотивації державних службовців як представників соціономічних професій (2011)
Жердецька Л. - Сутнісна характеристика професійно значущих якостей психолога як психологічна проблема (2011)
Шкраб’юк В. - Соціально-психологічна адаптація засуджених в умовах соціальної ізоляції (2011)
Гаркавенко Н. - Психологічна допомога сім’ям: розвиток і сучасний стан (2011)
Тоба М. - Нормативне самовизначення особистості (2011)
Карпенко Г. - Діалогічне мовлення – актуальний засіб оптимізації й стимуляції процесу навчання у вищій школі (2011)
Прокопів Л. - Феномен гіперактивності в дошкільників: ознаки та причини (2011)
Бохонкова Ю. - Психологічні особливості сприйняття підлітком стресової ситуації та адаптація до неї (2011)
Гринчук О. - Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку соціальної мобіль¬ності майбутніх спеціалістів (2011)
Зеленін В. - Психолого-педагогічна модель розвитку професійної самоактуалізації музикантів-виконавців (2011)
Кравченко К. - Структурно-функціональна модель довіри (2011)
Бойко Г. - Груповий тренінг ефективного працевлаштування для студентів старших курсів вищих навчальних закладів (2011)
Дмитерко-Карабин Х. - Елементи системної сімейної та позитивної психотерапії в консультуванні подружньої пари (2011)
Шмілик Н. - Теоретико-методологічні аспекти становлення й розвитку перина¬тальної психології (2011)
Пілецька Л. - Професійна мобільність особистості як одна зі складових соціальної мобільності (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, содержание (2013)
Розен В. П. - Кластеризація об’ектів енергоспоживання вищих навчальних закладів за впливом технологічних призначень, Ткаченко В. Ф., Мильніченко С. М. (2013)
Ильченко Б. С. - Математические модели для расчета погрешности материального баланса при трубопроводной транспортировке природного газа (2013)
Редько А. А. - Когенерационная энергетическая установка в тепловой схеме обжиговой машины железнорудных окатышей, Компан А. И., Редько А. Ф., Голышев А. М. (2013)
Швецов М. В. - Механізми забезпечення стійкості ринку двосторонніх договорів, Ганус О. І. (2013)
Куріс Ю. В. - Енергетичні аспекти біогазових технологій (2013)
Ущаповський К. В. - Моделювання економічних процесів в електроенергетиці, Шпак О. Л. (2013)
Кипоренко А. С. - Проблемы экологического мониторинга в районах эксплуатации АЭС (2013)
Бондаренко І. В. - Екологія автомобілебудування: інноваційна система ФГР (2013)
Кутовой В. А. - Термовакуумный процесс получения нанодисперсных материалов целевого назначения, Луценко А. С. (2013)
Руднев В. К. - Минимальная глубина заложения горизонтальных скважин для инженерных коммуникаций, Супонев В. Н., Олексин В. И. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
К сведению авторов и подписчиков (2013)
Чернега В. С. - Пропускная способность транспортного уровня беспроводных локальных сетей при наличии скрытых станций, Виниченко С. А. (2014)
Шаталова Ю. Г. - Разработка имитационной модели трехуровневой архитектуры распределенной базы данных и ее исследование в среде ANYLOGIC (2014)
Ткаченко К. С. - Адаптивное принятие решений автоматными алгоритмами по критерию минимума предельных средних потерь (2014)
Гусев В. А. - Дефектно-примесная инженерия в технологии кремниевых солнечных элементов с зарядовыми насосами, Старков В. В., Шоферистов С. Е. (2014)
Гусев В. А. - Конструкторско-технологические методы обеспечения радиационной стойкости кремниевых солнечных элементов, Старков В. В., Анисимов А. В. (2014)
Лобкова Л. М. - Статистическая модель турбулентной атмосферы для морских систем радиосвязи, Головин В. В. (2014)
Лобкова Л. М. - Выбор геометрических параметров сферических антенн, Тыщук Ю. Н. (2014)
Лукьянчиков А. В. - Оптимизация характеристик излучения двухзаходной конической спиральной антенны, Колпенский А. А., Могилевский А. В. (2014)
Гимпилевич Ю. Б. - Спектрометрический метод измерения комплексного коэффициента отражения микроволновых узлов, Зебек C. Е. (2014)
Плоткин А. Д. - Измерение потерь в полосковой линии (2014)
Широков И. Б. - Однопортовый резонансный транзисторный усилитель, Лялюк Д. В., Филиппов И. Ф. (2014)
Широков И. Б. - Минимизация погрешности определения местоположения объекта поиска под завалом в шахтах, Редькина Е. А., Дурманов М. А. (2014)
Зиборов С. Р. - Система диагностики коллекторных электродвигателей, Редькина Е. А., Цыганов И. А. (2014)
Зиборов С. Р. - Цифровой частотный демодулятор, Прохоров В. Г. (2014)
Маригодов В. К. - Теоретико игровой синтез системы связи в условиях изменяющейся помеховой обстановки, Бабуров Э. Ф. (2014)
Маригодов В. К. - О возможности приведения многоканальной системы связи к эквивалентной одноканальной, Чмут В. В. (2014)
Маригодов В. К. - Неискаженная передача комплексного спектра сигнала в системах связи с оптимальным предыскажением сигналов, Чмут В. В. (2014)
Афонин И. Л. - Повышение достоверности информации, передаваемой в системах связи ГМССБ, Слезкин В. Г. (2014)
Паслён В. В. - Моделирование несимметричной зоны обнаружения для двухпозиционного радиолучевого средства охраны, Добровольский А. Б., Демидов И. Р. (2014)
Михайлюк Ю. П. - Оценка эффективности модельных и немодельных методов улучшения видимости объектов по телевизионным изображениям, Начаров Д. В. (2014)
Титул, содержание (2013)
Калабухін Ю. Є. - Економічна ефективність впровадження раціональних строків служби по значенню коефіцієнта протизношувальнх властивостей робочих рідин, Венцель Є. С., Орел О. В. (2013)
Сапрыка А. В. - Анализ энергосбережения в последовательном колебательном контуре при подаче на его вход импульсного и синусоидного напряжени (2013)
Тройникова Е. Н. - Подходы к оптимизации затрат на технологическую безопасность на некоторых элементах повышенной аварийности (2013)
Братута Е. Г. - Визначення ефективності градирні бризкального типу з урахуванням поверхні крапель розпиленої води, Круглякова О. В., Чубарова В. В., Бондаренко Я. В. (2013)
Шпак О. Л. - Стратегічне завдання електроенергетики, Ущаповський К.В. (2013)
Болотских Н. Н. - Повышение эффективности работы газовых инфракрасных трубчатых нагревателей, Болотских Н. С., Сорокотяга А. С. (2013)
Куріс Ю. В. - Температурні режими метаногенезу та технологічні схеми отримання біогазу (2013)
Мерхо О. - Теоретико-аналітичні аспекти оцінки енергетичноїскладової економічної безпеки національного господарства, Салашенко Т. (2013)
Павленко Т. П. - Контактные композиции для многоамперных автоматических выключателей (2013)
Курской Ю. С. - Особенности измерений в реальных динамическихсистемах (2013)
Руднев В. К. - Расширение горизонтальных скважин кольцевыми ножами, Супонев В. Н., Олексин В. И. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-лютий 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
К сведению авторов и подписчиков (2013)
Белец Ж. А. - Ґендерне бюджетування в Україні як складова механізму забезпечення рівності чоловіків і жінок (2013)
Бобровська О. Ю. - Cистемні організаційні перетворення в соціальній сфері як ключовий чинник соціального розвитку (2013)
Дегтяр А. О. - Методологічні підходи до державного регулювання земельно-орендних відносин, Помаза-Пономаренко А. Л. (2013)
Драгомирецька Н. М. - Методи реалізації проектів громадськими організаціями в аспекті впливу на суспільно-економічний розвиток держави (2013)
Дурман М. О. - Доповнення до класичної теорії управління при розробці нормативно-правових актів (2013)
Іваницька О. М. - Cучасний стан авіаційної галузі та проблеми державного регулювання розвитку авіалізингу в Україні, Гадіяк А. Г. (2013)
Казюк Я. М. - Моделі державного управління міжбюджетними відносинами у розвинених країнах світу: уроки для України (2013)
Коваленко М. А. - Ринок технічного текстилю та роль держави в забезпеченні його розвитку, Безкровна Г. Д. (2013)
Кринична І. П. - Роль громадських організацій у реалізації державної політики радіаційної безпеки України (2013)
Лопушинський І. П. - Електронні закупівлі як складова електронного урядування в Україні (2013)
Миколайчук М. М. - Оцінювання стратегічного потенціалу розвитку районів області (2013)
Молодцов О. В. - Європейські орієнтири розвитку мережевої інформаційно-консультативної інфраструктури регіонального розвитку в Україні (2013)
Половцев О. В. - Ризики в державному управлінні: методичні підходи до керування, Коробко Г. Г. (2013)
Семенченко Ф. Г. - Критерії ефективності політичної діяльності (2013)
Сичова В. В. - Правове та фінансове забезпечення діяльності клубів за місцем проживання (2013)
Статівка Н. В. - Чинники впливу на якість економічного зростання України (2013)
Філіппова В. Д. - Проблема систематизації та кодифікації законодавства в галузі освіти України (2013)
Шерман М. І. - Навчальна дисципліна "Електронний документообіг та захист інформації" як складова системи формування комп’ютерно-інформаційної компетентності магістрів державної служби (2013)
Демченко В. М. - Духовні цінності херсонської міської громади: формальний вимір (2013)
Молодожен Ю. Б. - Деякі аспекти визначення самодостатності органу місцевого самоврядування (2013)
Гаєвська Л. А. - Роль земств у становленні та розвитку державно-громадського управління освітою (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Куц Ю. О. - Природа та сутність державного управління (2013)
Мартиненко В. Ф. - Методологічні засади дослідження суспільного розвитку (2013)
Sakhanenko S. E. - Regional democracy: from principles to standards, Kolisnichenko N. M. (2013)
Сеник Л. - Франків націоналізм (2010)
Павлюх М. - Іван Франко і жіночий рух Галичини (2010)
Студінський В. - Економічний аспект творчості Івана Франка (2010)
Голод Р. - Синтез імпресіонізму та натуралізму як стильова домінанта Франкового оповідання "У столярні” (2010)
Кобзей Н. - Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: порівняльно-типологічний аспект (2010)
Гольберг М. - Оповідання Івана Франка "Борис Граб”. До проблеми: Іван Франко про читача і читання (2010)
Вербицька Л. - Архетип матері-природи в поетичній творчості Івана Франка (2010)
Зарицька Л. - Поетика листів Івана Франка до Ольги Рошкевич у контексті інтимного листування українських письменників (2010)
Гузар З. - Опозиція на рівні образів-персонажів ("Маніпулянтка” - "Між добрими людьми”) (2010)
Скоць А. - Поезія Івана Франка "Ніч. Довкола тихо, мертво...” (Спроба психологічного мікроаналізу) (2010)
Данько О. - Драматичний етюд Івана Франка "Чи вдуріла?”: особливості психологічного портрету (2010)
Ціхоцький І. - Франкознавчі дослідження кафедри української мови Львівського університету (наукові традиції і перспективи) (2010)
Сокіл Н. - Мікротопоніми Франкового села (2010)
Мельник Я. - "Урятовані із хвиль забуття”: Іван Франко як видавець давніх українських пам’яток (2010)
Швець А. - До історії одного видавничого проекту (Іван Франко та Олександра Озаркевич) (2010)
Калініна А. - Південноукраїнські альманахи кінця ХІХ - початку ХХ століття в оцінці Івана Франка (2010)
Ясіновський А. - Іван Франко і Карл Крумбахер (2010)
Муранець Т. - "Колосальне всеобіймаюче око всієї України” (Іван Нечуй-Левицький в оцінці Івана Франка) (2010)
Яремчук І. - Франкова присутність у художній прозі Галини Тарасюк (2010)
Теплий І. - Німецькомовна поетична Шевченкіана Івана Франка (2010)
Сокіл В. - Один літописний сюжет у переспівах та коментарях Івана Франка: сучасна інтерпретація (2010)
Сокіл Г. - "Будити нову охоту до збирання творів народних” ("Житє і слово” в едитивній практиці Івана Франка) (2010)
Демедюк М. - Казковий наратив як виразник етносоціокультурної та етнорегіональної своєрідності українців (за матеріалами "Галицьких народних казок” в упорядкуванні Івана Франка) (2010)
Коваль Г. - Естетика календарно-обрядової пісні з погляду Франкової концепції (2010)
Качмар М. - Українська етіологічна легенда на сорінках часопису "Житє і слово” (2010)
Пилипчук С. - "Шукання в орієнті”: міграційна школа у рецепції Івана Франка (2010)
Мельник Я. - "Без батька, без матері”. Антін Петрушевич: Сильветка Івана Франка (2010)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Бібліотечно-інформаційна діяльність: системний підхід (2011)
Петрова Л. - Українська бібліотека в інформаційному суспільстві: сучасний стан, перспективи розвитку, проблеми управління (2011)
Солоіденко Г. - Роль громадських і самоврядних органів в управлінні бібліотечною діяльністю (2011)
Ісаєнко О. - Управління бібліотечними технологіями в умовах інноваційних структурно-функціональних перетворень (2011)
Шуляк С. - Інформаційний менеджмент в управлінні бібліотекою (2011)
Шкурко О. - Інформаційний моніторинг: можливості застосування в управлінні бібліотекою (2011)
Жукова В. - Комплексний підхід до управління професійно-діяльнісним середовищем бібліотеки (2011)
Петрова М. - Інформаційна система управління: бібліотекознавчий аспект (2011)
Стрішенець Н. - Вивчення повноти комплектування обов’язковим примірником Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Клочок Т., Білько Є., Лобода В. (2011)
Красій Р. - Комплектування бібліотек НАН України зарубіжними періодичними виданнями в сучасних умовах, Малолєтова Н., Полякова О. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського