Діордієв В. Т. - Иатематичне моделювання електромагнітного фону у замкненому просторі стимуляторів зернового матеріалу, Кашкарьов А. О., Новіков Г. В. (2014)
Овчаров В. В. - Комбинированная электротехническая система электроснабжения жилых домов, Овчаров С. В., Стребков А. А. (2014)
Борохов І. В. - Обґрунтування можливостей використання альтернативних джерел енергії та шляхи їх впровадження (2014)
Величко І. Г. - Розв’язання ізопериметричної задачі для замкненої ломаної за допомогою теореми про три сили, Іщенко О. А. (2014)
Величко О. В. - Відновлення кривої за її нормалями в системі точок, Малкіна В. М. (2014)
Мацулевич О. Е. - Спосіб дискретної інтерполяції спіралеподібних ДПК у полярній системі координат з врахуванням внутрішньої геометрії кривої, Щербина В. М. (2014)
Спірінцев В. В. - Згущення перехідних ділянок ДПК на основі адаптивного способу дискретної інтерполяції (2014)
Вірченко Г. А. - Алгоритм комбінаторно-варіаційного геометричного моделювання складених обводів (2014)
Корчинський В. М. - Методи підвищення інформаційних показників багатоспектральних зображень на основі ортогоналізації даних, Свинаренко Д. М., Мацулевич О. Є. (2014)
Геннадій Васильович Книшов (до 80-річчя від дня народження) (2014)
Павло Григорович Kравчун (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Лутай М. И. - Исследование КОРИФЕЙ: оценка эффективности ивабрадина у амбулаторных пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и симптомами стенокардии, Голикова И. П., Лысенко А. Ф., Ткаченко Л. М. (2014)
Жарінов О. Й. - Предиктори виникнення ранніх ускладнень після операції аортокоронарного шунтування в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом, Студнікова В. В., Міхалєв К. О., Надорак О. П., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2014)
Целуйко В. И. - Галектин-3 и состояние постинфарктного ремоделирования у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта задней стенки левого желудочка, Лозовая Т. А. (2014)
Коваленко В. М. - Особливості структурно-функціонального стану лівих відділів серця у пацієнтів з гіпертонічною хворобою з різними типами ремоделювання, Несукай О. Г., Тітов Є. Ю., Поленова Н. С., Даниленко О. О. (2014)
Урбанович А. М. - Рівень sР-селектину крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію (2014)
Соловьян А. Н. - Структурно-функциональное состояние миокарда, вариабельность ритма и электрофизиологические свойства сердца при различных нейровегетативных вариантах пароксизмальной фибрилляции предсердий (2014)
Сычев О. С. - Предикторы немых кардиоэмболических инфарктов головного мозга у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий неклапанной этиологии, Бородай А. А., Федькив С. В., Бородай Э. С., Гетьман Т. В., Рыбак А. Ю. (2014)
Трембовецкая Е. М. - Изучение особенностей ротационного движения стенок левого желудочка с помощью векторэхокардиографии у больных дилатационной кардиомиопатией, Кнышов Г. В., Захарова В. П. (2014)
Воронков Л. Г. - Стан гормонів жирової тканини, циркулюючого фактора некрозу пухлини A та показників ліпідного обміну залежно від наявності інсулінорезистентності в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і систолічною дисфункцією лівого шлуночка, Ільницька М. Р., Гавриленко Т. І., Ляшенко А. В., Якушко Л. В., Рижкова Н. А., Пономарьова Г. В. (2014)
Березин А. Е. - Биологические маркеры в оценке риска наступления неблагоприятных клинических исходов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, Кремзер А. А. (2014)
Богмат Л. Ф. - Дисфункция сердца у подростков с патологией миокарда как начальная стадия хронической сердечной недостаточности, Рак Л. И., Головко Т. А. (2014)
Коваленко В. М. - Молекулярно-генетичні особливості функціонування параоксонази та її значення в розвитку серцево­судинної патології, Кучменко О. Б., Мхітарян Л. С. (2014)
Володимир Олексійович Бобров (1943–2014) (2014)
Резолюція ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23–25 вересня 2014 р.) (2014)
Lotyuk O. - Political parties in the context of civil society (2014)
Матвійчук А. О. - Шляхи вдосконалення законодавства України, що регулює питання здійснення особистих немайнових прав у сфері охорони навколишнього природного середовища (2014)
Буцко О. В. - Поняття злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України (2014)
Звоненко О. О. - Кримінальна відповідальність за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху за законодавством України та деяких інших держав: порівняльний аналіз (2014)
Мельниченко В. Л. - Родовий об’єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України (2014)
Олєйнічук О. М. - Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 175 КК України (2014)
Soloviova A. - Crimes against property under the criminal law of USA (2014)
Денисов С. Ф. - Кримінально-виконавче право в україномовних таблицях універсальної десяткової класифікації, Босак К. С. (2014)
Азаров Ю. І. - Особливості взаємодії слідчого з експертом (спеціалістом) на початковому етапі досудового розслідування, Рафальський Є. О. (2014)
Білоус О. В. - Окремі питання застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні (2014)
Кузьмічова-Кисленко Є. В. - Захисник у кримінальному процесі України (2014)
Малярчук Т. В. - Особливості діяльності поліції Фінляндії: запозичення позитивного досвіду Україною, Сташук Т. А. (2014)
Сервецький І. В. - Теоретико-методологічні засади негласного розслідування (2014)
Аверочкина Т. - Суверенные права прибрежного государства в отношении правомерной деятельности на континентальном шельфе: проблемные аспекты законодательного обеспечения на Украине (2014)
Галущенко Г. В. - Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права (2014)
Кашинцева О. Ю. - Рецензія на навчальний посібник В. І. Лебідя, Н. О. Можаровської, Л. Л. Нескородженої "Господарське право" (2014)
Привітання з ювілеєм Юрія Вікторовича Нікітіна (2014)
Клименюк М. М. - Визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємства на основі структуризації системи управління, Безус А. М., Кочарян І. С., Петровська Ю. В. (2012)
Крейдич І. М. - Теоретичні аспекти поняття економічної політики розвитку підприємства, Вістяка Г. І. (2012)
Царенко О. В. - Напрями підвищення ефективності використання основних засобів (2012)
Кондрашихін А. Б. - Підготовка наукових кадрів публічної служби у сфері економіки: регіональний аналіз (2012)
Баєв В. В. - Економіко-організаційні засади впровадження системи управління якістю в сфері туризму (2012)
Бовсунівська І. В. - Муніципальний інтерес в системі економічних інтересів (2012)
Вірченко В. В. - Захист права інтелектуальної власності як основа економічної безпеки підприємства, Кальний С. В. (2012)
Залєтов О. М. - Економічна сутність прямого страхування (2012)
Кармазіна Н. В. - Особливості обліку інвестицій на умовах здійснення спільної діяльності (2012)
Клименко О. М. - Формування і реалізація валютної політики в Україні (2012)
Курінна О. В. - Теоретичні основи формування оптимальної структури капіталу підприємства (2012)
Матвієнко Г. А. - Вплив відтоку наукових кадрів на стан науково-технічної діяльності в Україні в умовах глобалізації економіки (2012)
Петровська Ю. В. - Врахування соціально-економічних потреб населення як критерій оптимальності дій органів місцевої влади (2012)
Пилипенко О. О. - Розвиток інтернет-торгівлі в Україні (2012)
Редзюк Є. В. - Стан вітчизняного фондового ринку та його роль в економіці (2012)
Романюк С. А. - Аналіз міжрегіональних диспропорцій в умовах економічної концентрації (2012)
Румик І. І. - Інвестиційна діяльність в умовах продовольчої та фінансової кризи (2012)
Салтисов І. В. - Організаційне забезпечення цільових програм, Петровська Ю. В. (2012)
Середа В. І. - Роль Міжнародного валютного фонду у підтриманні стабільності економічного розвитку країн з перехідною економікою (2012)
Слободяник С. С. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні (2012)
Тихонович О. О. - Аналіз стану інвестиційно-інноваційних процесів в регіонах України, Пономарьова Л. В., Тимошенко В. Ф. (2012)
Тищенко М. П. - Перспективи розвитку університетських дослідницьких парків в Україні (2012)
Устюгова Ж. В. - Вибір моменту старту первинного публічного розміщення корпоративних прав та визначення кола його учасників як запорука успішності проведення ІРО (2012)
Філінська Т. Р. - Окремі аспекти оцінки попиту у залізничних перевезеннях, Вертель В. В. (2012)
Шпильовий С. Є. - Недержавні пенсійні фонди як альтернатива пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Денисенко С. А. - Вибір важелів економічного регулювання відтворювальних процесів промисловості регіонів (2012)
Дмитренко Т. Л. - Фінансовий моніторинг готівкового обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму (2012)
Євтушевська О. А. - Міжнародний досвід здійснення контролю (2012)
Каськів В. В. - Організаційні основи управління національними проектами в регіонах (2012)
Лосіхін О. О. - Європротокол та його застосування в обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2012)
Матвійчук О. В. - Теоретичні підходи до визначення інфраструктури ринку страхових послуг (2012)
Яременко Н. В. - Роль брокерів у формуванні цивілізованих відносин на страховому ринку (2012)
Клименюк М. М. - Оцінка складності системи управління вищим навчальним закладом, Кочарян І. С., Безус А. М. (2013)
Кураташвили А. А. - Решение двуединой задачи налоговой политики – необходимое условие эффективного менеджмента в масштабе государства (2013)
Пилипенко О. Є. - Іноземна трудова імміграція в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Царенко О. В. - Формування політики управління оборотними активами (2013)
Безус П. І. - Проблеми інноваційного розвитку економіки України, Грицак Т. І. (2013)
Березніченко Н. О. - Зарубіжні інвестиції в системі факторів модернізації економіки України наприкінці ХІХ - початку ХХ століття (2013)
Бєлова А. І. - Проблеми розвитку Карпатського регіону в умовах глобалізації, Орловська О. В. (2013)
Бондаренко В. М. - Оцінка впливу ризиків на результати діяльності бізнесу, Черленяк І. І., Сембер С. В. (2013)
Гузик М. М. - Реалізація інвестиційної та соціальної функцій при оподаткуванні доходів в Україні, Соколов М. В. (2013)
Демківський А. В. - Джерела формування інвестицій в Україні (2013)
Знаменський І. О. - Вплив глобалізаційних процесів на економіку України в контексті світової фінансової кризи (2013)
Кармазіна Н. В. - Моделювання організації управлінського обліку амортизаційних відрахувань виробничо-економічних систем регіонів (2013)
Матвієнко Г. А. - Розвиток нової конкурентної парадигми в Україні відповідно до сучасних загальносвітових тенденцій (2013)
Романенко О. О. - Теоретичні засади маркетингових комунікацій в контексті формування їх комплексу (2013)
Ортіна Г. В. - Теоретичні підходи до визначення взаємодії глобалізації, конкурентоспроможності та економічної безпеки (2013)
Узунов В .В. - Створення й ефективне функціонування чіткої системи фінансування на всіх стадіях інноваційного процесу (2013)
Узунов Ф. В. - Формоутворення інтегративних корпоративних структур в національній економіці (2013)
Артюх Г. І. - Формування економічної політики як інструмент підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств України (2013)
Бондаренко Г. В. - Теоретичні основи функціонування кластерів в Україні (2013)
Горлач А.С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства (2013)
Дем’янчук Д. О. - Фонди суверенного добробуту як антикризовий стабілізатор економіки (світовий досвід та перспективи функціонування в Україні) (2013)
Дьякон Д. Р. - Диверсифікація фінансових інструментів регулювання вищої освіти в Латвії (2013)
Калинина Н. Ю. - Влияние факторов формирования бизнес-среды на конкурентоспособность Латвии и Украины (2013)
Курінна О. В. - Факторинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Курінний В. П. - Особливості впровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2013)
Романюк С. А. - Сучасні детермінанти регіонального розвитку (2013)
Семенюта І. А. - Інвестиційна політика як механізм активізації інвестиційних процесів (2013)
Туболець К. Г. - Методичні підходи до сценарного планування маркетингової діяльності аграрних підприємств (2013)
Феріна О. С. - Державно-приватні засоби регулювання розвитку регіонів: пошук парадигми (2013)
Титул, зміст (2014)
Prushkivskyi V. H. - The characteristic features of development of the consumer market of Ukraine in the post-crisis period, Prushkivska O. V. (2014)
Сухінін Д. В. - Концептуальна модель інтегрованого управління забезпеченням якості муніципальних послуг (2014)
Ясева М. О. - Ціноутворення інтелектуально-інформаційного продукту (2014)
Wołowiec T. - Taxation and theories of equity, Cienkowski M. (2014)
Petrenko I. P. - Dualistic approach to the economic nature of investment capital determining (2014)
Луців О. В. - Особливості капіталізації природних ресурсів України (2014)
Тиванюк І. С. - Організація бухгалтерського обліку із застосуванням оцінки за справедливою вартістю (2014)
Поліщук Є. А. - Банки у забезпеченні інвестиційної привабливості регіонів (2014)
Лепейко Т. І. - Механізм формування конкурентної стратегії підприємства, Кіпа Д. В. (2014)
Паршина О. А. - Формування методики оцінки стратегії розвитку кадрового потенціалу підприємства (2014)
Кошовий Б. -П. О. - Демотивація праці як особливий різновид загрози економічній безпеці приватного вищого навчального закладу (2014)
Кайнова Т. В. - Маркетинг регіону як фактор інноваційного розвитку (2014)
Бондаренко В. М. - Оцінка регіональних програм підтримки суб’єктів господарювання у Закарпатській області, Рябак М. І., Сембер С. В. (2014)
Грушевский С. В. - Некоторые подходы к управлению инновационной деятельностью на основе инвестиционных проектов, Климович Н. И. (2014)
Грущинська Н. М. - Економічна дипломатія в сучасних геоекономічних процесах формування світового порядку (2014)
Задоя А. О. - Регулювання діяльності ТНК: державний рівень, Лимонова Е. М. (2014)
Тищенко О. П. - Північно-східне транскордонне співробітництво України: очікування та реалії, Королюк Т. О. (2014)
Швець В. Я. - Діяльність ТНК в Україні: механізм законодавчого регулювання (2014)
Хватов Ю. Ю. - Превращение юаня в резервную валюту: проблемы и перспективы (2014)
Воробйова К. О. - Взаємозв’язок макроекономічного валютного ризику та основних факторів валютного курсоутворення в Україні (2014)
Abstracts (2014)
Титул, зміст (2014)
Шаров О. М. - Цивілізаційні основи національних стратегій економічного розвитку (2014)
Basiuk V. - Will a breakthrough in science modify world history?, Warner H. (2014)
Frolova T. - The European Union TNCs’ investment strategies of innovation development, Tokar V. (2014)
Grzebyk M. - Social and economic development of Ukraine in comparison to European Union member states: statistical evaluation, Stec M. (2014)
Яхно Т. П. - Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України із країнами ЄС, Макогін З. Я. (2014)
Mazur I. - Problems of research and development commercialization in Ukraine, Kot L. (2014)
Краус Н. М. - Інституціональні аспекти кластеризації в інноваційній економіці під впливом системної та комплексної модернізації (2014)
Кривенко С. В. - Інноваційний механізм формування конкурентоспроможних підприємницьких структур (2014)
Федулова Л. І. - Науково-технологічний розвиток сфери охорони здоров’я України в контексті інтеграційних викликів (2014)
Markina I. - Theoretical and practical aspects of services development in Ukraine, Potapiuk I. (2014)
Tej J. - Tourism product creation as a basis of economic prosperity of a destination, Matusikova D. (2014)
Кутаєв Ш. К. - Проблеми розвитку економіки та управління трудовими ресурсами регіонів Російською мовою (2014)
Литвин В. В. - Оцінка складових національних заощаджень України: формалізація підходів та визначення тенденцій (2014)
Дехтяр Н. А. - Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання України, Боярко І. М., Дейнека О. В. (2014)
Shyshkov S. - Market mechanisms of hryvnia exchange rate stabilization: accounting and institutional aspects, Shyshkova N. (2014)
Lukashevich N. - A practical approach to validation of credit scoring models (2014)
Шевчук Н. В. - Вартість як критерій ефективності управління підприємством (2014)
Nechaev A. - Identification and management of the enterprises innovative activity risks, Prokopyeva A. (2014)
Ілляшенко Н. С. - Формування теоретичних засад випереджального розвитку на рівні країни та підприємства (2014)
Stacho Z. - Approach of organisations operating in Slovakia to employee’s performance evaluation, Stasiak-Betlejewska R. (2014)
Doronina M. - Problems and prospects in diagnosing of industrial organisation socio-economic potential development, Bilokonenko H. (2014)
Ponikarov V. - Operative tax planning as a key element of industrial enterprise’s business reputation, Kozhushko O., Butenko K. (2014)
Dubovyk T. - Ethics of online marketing communications of trade business (2014)
Kuznetsova T. - 3d-modelling in angstrom-management technology of air enterprises (2014)
Шумська С. С. - Модельні оцінки короткострокової курсової еластичності товарного експорту та імпорту України (2014)
Матвійчук А. В. - Моделювання ефективності податкових пільг, Великоіваненко Г. І. (2014)
Пилипенко О. Є. - Зовнішня політика Японії в першій половині ХХ століття (2013)
Проскуріна Н. М. - Формування та стійкий розвиток регіональних промислових комплексів в умовах інтеграційного вибору держави (2013)
Сук П. Л. - Системно-універсальна технологія формування інвестиційної стратегії розвитку на регіональному рівні (2013)
Черленяк І. І. - Формування стимулів інвестиційної діяльності міжнародного бізнесу, Нечитайло У. П., Бондаренко В. М. (2013)
Безус А. М. - Кластерна політика як основа економічного розвитку регіонів України, Бондаренко Г. В. (2013)
Бєлова А. І. - Формалізація важелів та регуляторів цілеорієнтованого управління реструктуризацією РПК (2013)
Болдырев К. А. - Методологические принципы и логика инновационной модернизации отношений конкуренции (2013)
Клименко О. М. - Фінансове забезпечення інвестиційного розвитку регіонів (2013)
Матвієнко Г. А. - Стан та основні напрямки модернізації пенсійної системи України в контексті загальносвітових тенденцій (2013)
Петровська Ю. В. - Підвищення якості послуг органів місцевої влади (2013)
Расшивалов Д. П. - Роль експортних кредитних агенцій в інтернаціоналізації страхової діяльності (2013)
Романенко О. О. - Типологізація методів формування маркетингових стратегій промислових підприємств (2013)
Слободяник С. С. - Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (2013)
Грудцина Ю. В. - Напрями вдосконалення системи державного управління якістю продукції та послуг (2013)
Кальний С. В. - Економічна безпека сільського господарства України в контексті економіки сталого розвитку (2013)
Конотоп Г. О. - Теоретичні основи залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік (2013)
Курінна О. В. - Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства (2013)
Курінний В. П. - Міжбюджетні відносини в системі бюджетного регулювання (2013)
Подтьолок К. С. - Аналіз виробництва як напрям підвищення безпеки підприємства (2013)
Зінченко С. А. - Cтворення системи підготовки кадрів Державної пенітенціарної служби України (2012)
Вихристенко Б. І. - Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та проблеми правореалізації (закінчення), Опанасюк Н. А. (2012)
Прилуцький С. В. - Єдність судової влади як конституційно-правова засада правосуддя: проблеми теорії та практики (2012)
Берназюк Я. О. - Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підготовки проектів актів Президента України (2012)
Пугачов О. М. - Поняття, види та способи усунення колізій у конституційному праві (2012)
Деревянко Б. В. - Щодо визначення видів послуг у сфері освіти (2012)
Постригань Т. Л. - Трудовий аспект в корпоративних правовідносинах (2012)
Коваленко Т. О. - Джерела аграрного права України: сучасний стан та перспективи (2012)
Ляхович У. І. - Державне управління у сучасній теорії адміністративно-правової науки, Ляхович Г. І. (2012)
Колосовський Є. Ю. - Неповнолітні – суб’єкти адміністративної відповідальності: теоретико-правовий аспект (2012)
Гурська Л. В. - Нормативне закріплення державного фінансового контролю в Україні (2012)
Клочко Т. Ю. - Цивільно-правовий режим ексклюзивних даних на лікарські засоби (2012)
Коробчук П. М. - Особливості застосування адміністративних заходів до тривалих адміністративних правопорушень (2012)
Мазурик К. З. - Юридична природа закону як джерела права (2012)
Мартинюк А. В. - Щодо правового статусу працівників органів державної податкової служби та податкової міліції зокрема (2012)
Нємцова А. О. - Щодо поняття безвинної відповідальності в цивільному праві України (2012)
Чорней С. В. - Розвиток інституту осудності в кримінальному законодавстві України (2012)
Кравченко Л. М. - Соціальні ініціативи Президента України – запорука справедливої соціальної політики держави (2012)
Круглий стіл до Дня Конституції України (2012)
Державні органи посилять роз’яснювальну роботу для населення щодо захисту прав споживачів (2012)
Відібрано майже тисячу адвокатів, які надаватимуть населенню безоплатну правову допомогу (2012)
Кабмін пропонує вдосконалити окремі положення закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (2012)
Договори з рухомим та нерухомим майном нотаріуси посвідчуватимуть лише за наявності оцінки сертифікованих оцінювачів (2012)
Україна та Південна Корея обмінюватимуться досвідом стосовно законодавства у сфері інформаційних технологій (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 червня 2012 року по 30 червня 2012 року (2012)
Клименюк М. М. - Дослідження закономірностей виробництва методом імітаційного моделювання, Подтьолок К. С. (2014)
Кондрашихін А. Б. - Оцінювання якості вищої освіти: методологічні підходи для спеціальності "Фінанси і кредит" (2014)
Проскуріна Н. М. - Механізми реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку промисловості регіонів (2014)
Царенко О. В. - Домінанти інноваційної моделі розвитку виробничо-економічних систем регіонів країни (2014)
Чала Н. Д. - Особливості планування бюджету в Україні в умовах євроінтеграції (2014)
Безус А. М. - Фактори впливу на формування та реалізацію інноваційної стратегії підприємства, Безус П. І. (2014)
Кармазіна Н. В. - Умови забезпечення керованості державного впливу на збалансованість функціонування регіонального промислового комплексу (2014)
Клименко О. М. - Інструменти реалізації валютної політики НБУ (2014)
Коварш І. С. - Особливості та проблеми сучасної комерційної діяльності (2014)
Матвієнко Г. А. - Виявлення пріоритетів державного регулювання економіки на основі аналізу платіжного балансу (2014)
Савченко К. В. - Оптимізація напрямків реалізації стабілізаційної фінансової політики в Україні (2014)
Слободяник С. С. - Засоби активізації інноваційної діяльності підприємств (2014)
Шафранова К. В. - Перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів України в сучасних економічних умовах (2014)
Бондаренко Г. В. - Основні засади функціонування кластерних програм в країнах Європи (2014)
Кальний С. В. - Стале землекористування у контексті забезпечення економічної безпеки сільського господарства (2014)
Курінна О. В. - Теоретичні аспекти управління фінансовим потенціалом підприємств (2014)
Соколов О. В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств з виробництва шинної та гумотехнічної продукції (2014)
Кондрашихін А. Б. - Военно-промышленный комплекс Севастополя: методологические вопросы оценки (2014)
Марынчак В. С. - Севастопольский завод радиоаппаратуры в структуре промышленного комплекса города, Новиков В. М. (2014)
Жадько К. С. - Аспекти оцінки економічної ефективності інформаційних систем обліку та економічного аналізу (2014)
Туболець І. І. - Регулювання іннoваційнo-інвeстиційних процесів у peгіoні (2014)
Бистрякова Ю. І. - Інституційне забезпечення імплементації положень Конвенцій Ріо: регіональний аспект (2014)
Тищенко М. П. - Теоретично-методологічний підхід до аналізу концепції сталого розвитку (2014)
Віленчук О. М. - Трансформація поняття "ринок" у теорії функціонування страхових відносин в суспільстві (2014)
Аль К’юбезі М. - Моделювання нагрівання та випаровування крапель біодизельного палива, Колодницька Р. В. (2014)
Антонюк А. П. - Обґрунтування вихідних принципів розробки методу формування номенклатури та кількості запасних частин, Баранов А. М., Коробов С. С., Мар’янко Б. С. (2014)
Аулін В. В. - Теоретичне обґрунтування прогнозування розподілу попиту пасажирів на послуги різних типів міського транспорту, Голуб Д. В. (2014)
Аулін В. В. - Виявлення сукупності елементів ЕСКД, що обмежують надійність автомобіля, Лисенко С. В., Бичовий І. В. (2014)
Аулін В. В. - Комплексний підхід в оптимізації та плануванні процесів експлуатації ремонту автомобілів з використанням телеметричних систем дистанційної електронної діагностики, Панарін Д. Є. (2014)
Біліченко В. В. - Передумови обґрунтування стратегічного розвитку виробничих систем автомобільного транспорту в Україні (2014)
Біліченко В. В. - Оцінка ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту при визначенні стратегій технічного розвитку, Смирнов Є. В. (2014)
Бондаренок А. І. - Методика експериментального дослідження процесу розгону трактора FEND 936 VARIO при виконанні польових та транспортних робіт, Кожушко А. П., Мітцель М. О., Самородов В. Б. (2014)
Босенко В. М. - До порівняльної оцінки стійкості руху автопоїзда з некерованим і керованим напівпричепом, Мойся Д. М., Поляков В. М., Сахно В. П. (2014)
Бурєнніков Ю. Ю. - Аналіз результативності економічної діяльності транспортної галузі на регіональному рівні (2014)
Галущак Д. О. - Теоретичні підходи щодо поліпшення економічних та екологічних показників автомобіля зміною відсоткового складу суміші дизельного та біодизельного палива залежно від його навантаження (2014)
Галущак О. О. - Особливості акумуляторної системи живлення Common Rail при динамічному регулюванні відсоткового складу суміші дизельного та біодизельного палив (2014)
Гембарський О. С. - Оцінка впливу на рівень майстерності водіїв та операторів спеціальної техніки застосування тренажерних комплексів, Поляков А. П., Пушкар О. В. (2014)
Говорун А. Г. - Експериментальні дослідження механічного регулятора паливного насосу 4 УТН-М, з параметрами, що забезпечують зміну принципу регулювання двигуном, Павловський М. В., Куций П. В. (2014)
Гутаревич Ю. Ф. - Про можливість використання водненвовмісних сполук в дизелях транспортних машин, Корпач А. О., Філоненко О. Д, Шуба Є. В. (2014)
Дмитренко М. Ф. - Технологічний контроль виготовлення автотракторних деталей оптичними приладами, Шапошніков Б. В., Корпач А. О., Кошелев В. Г., Мельник О. В. (2014)
Захарчук О. В. - Порівняльні стендові випробування газового двигуна та базового дизеля Д-240 за стандартизованим циклом (2014)
Кашканов А. А. - Морфологічний метод синтезу авто технічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (2014)
Кашканов В. А. - Оцінка гальмівних властивостей автомобілів при автотехнічній експертизі (2014)
Кищун В. А. - Low cost – дешевий, але новий легковий автомобіль, Мурований І. С. (2014)
Козачук Л. С. - До визначення стійкості руху автопоїзда категорії М1 (2014)
Коробко А. І. - Валідація устаткування для випробувань комплектуючих АТЗ, Назарько О. О., Радченко Ю. А, Шеїн В. С. (2014)
Кужель В. П. - Обґрунтування вибору факторів впливу на дальність видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби при експертизі ДТП (2014)
Кузькін О. Ф. - Дослідження роботи міського маршрутного таксі методом активно-пасивного експерименту, Лащених О. А., Якимов А. В. (2014)
Кукурудзяк Ю. Ю. - Модель ідентифікації несправностей автомобільного двигуна (2014)
Куць Н. Г. - Вплив теплопровідності на ефективність роботи дизеля (2014)
Левківський О. П. - Напрямки поліпшення процесів ремонту автотранспортних засобів, Ковальов М. Ф. (2014)
Опанасюк Є. Г. - Аналітичні дослідження впливу процесу газообміну на показники роботи двигуна, Бегерський Д. Б., Опанасюк О. Є. (2014)
Рудзінський В. В. - До питання покращення якості виробничого процесу автосервісу за рахунок підбору технічного персоналу, Низковолосов В. В., Рідзінська О. В. (2014)
Рудзінський В. В. - Аспекти створення Інтелектуальних Транспортних Систем автомобільного транспорту України, Рудзінська О. В. (2014)
Сакно О. П. - Комплексний підхід до забезпечення надійності транспортних засобів, Лукічов О. В., Мельничук С. В. (2014)
Титаренко В. Є - Вібродіагностика в системі технічного обслуговування автомобіля, Шумляківський В. П. (2014)
Цимбал С. В. - Розробка методики вибору стратегії розвитку підприємств автомобільного транспорту (2014)
Сараєв О. В. - Дослідження можливості запобігання зіткненню транспортних засобів шляхом своєчасного гальмування (2014)
Захарчук В. І. - Оцінка експлуатаційних показників моторних палив методом аналізу ієрархій (2014)
Nechiporuk N. - Defects research of the titanium rivets bucked heads, Vorobyov Yu., Voronko V., Skalyga N. (2011)
Андрейків О. Є. - Оцінка залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за блочного навантаження, Хиль С. В., Матвіїв Ю. Я. (2011)
Андрейків О. Є. - Втомне руйнуванння тонкостінних елементів конструкцій з витягнутими отворами за високих температур, Долінська І. Я., Яворська Н. В. (2011)
Баглюк Г. А. - Застосування апаратно-програмного комплексу "тензор" для дослідження ущільнюваності металевих порошків та їх сумішей, Хоменко О. І., Куровський В. Я., Хоменко А. О. (2011)
Бачинський Ю. Г. - Високотемпературна воднева проникність сплавів на основі металів V групи, Сидорак І. І., Іваницький Р. І., Мохун С. В., Басистий П. В., Федоров В. В. (2011)
Білий О. Л. - Моніторинг зародження та розвитку потенційних дефектів різної геометрії на внутрішній поверхні трубопровідних систем за їх тривалої експлуатації, Лещак Р. Л., Юхим Р. Я. (2011)
Богатырева Г. П. - Повышение эффективности получения порошков кубического нитрида бора, Соколов А. А., Ильницкая Г. Д., Олейник Н. А. (2011)
Божидарнік В. В. - Розрахунок на міцність композитних пластинок із тріщинами на основі енергетичного критерію руйнування, Максимович О. В. (2011)
Валецький Б. П. - Теоретичне дослідження стягування великогабаритного пакування (2011)
Вишняков Л. Р. - Вплив вуглецевих наночастинок на розсіяння механічної енергії полімерними вуглекомпозитами, Мозговий О. В., Сінайський Б. М., Переселенцева Л. М., Морозова В. М. (2011)
Вовченко А. И. - Интенсификация пластической деформации поверхностей металлов под действием импульсов тока при сварке давлением, Демиденко Л. Ю., Онацкая Н. А. (2011)
Гальчук Т. Н. - Властивості композицій на основі порошку сталі ШХ15, отриманого із шламових відходів підшипникового виробництва, Рудь В. Д. (2011)
Гарост А. И. - Решение технологических и материаловедческих задач при переработке замасленной стружки (2011)
Гасій О. Б - Технологічні та експлуатаційні властивості вакуумних йонно-плазмових конденсатів, Голубець В. М. (2011)
Гевко Р. Б. - Результати експериментальних досліджень підживлення транспортних потоків комбінованого пневмомеханічного транспортера, Дзюра В. О., Романовський Р. В. (2011)
Гречанюк М. І. - Порівняльні дослідження особливостей формування композиції на основі міді та заліза (міді та нікелю), отриманих методом електронно-провменевого випаровування-конденсації, Мінакова Р. В., Головкова М. Є., Мінаков М. В., Хоменко О. В., Копилова Г. Є. (2011)
Гречихин Л. И. - Водяное охлаждение двигателя внутреннего сгорания, Куць Н.Г. (2011)
Григор’єва Н. С. - Концепція модульної організації гнучкого складання виробів в машинобудуванні, Божидарнік В. В. (2011)
Демидюк Н. - Дослідження впливу форми гребенів барабану пральної машини на процес прання (2011)
Дудников А. А. - Повышение долговечности деталей машин пластическим деформированием, Беловод А. И., Дудник В. В., Канивец А. В. (2011)
Епифанцева Т. А. - Вплив схеми ущільнення порошкових композицій гетерогенного складу на формування структури неспеченних прессовок конусної форми (2011)
Жильников Е. П. - Расчет долговечности авиационных подшипников качения по базовым контактным напряжениям, Макарчук В. В. (2011)
Иваницкий С. Г. - Определение расхода расплавов при формовании непрерывных базальтовых волокон, Штерн М. Б. (2011)
Капустенко П. А. - К вопросу автоматизации процесса неперерывного травления листовой углеродистой стали в условиях неопределенности, Илюнин О. О., Перевертайленко А. Ю., Самер Лага (2011)
Карпусь В. Є. - Багатошпиндельні головки для обробки отворів, Котляр О. В. (2011)
Кіяновський М. В. - Інформаційне забезпечення технологічної підготовки машинобудівних підприємств (2011)
Клименко О. Д. - Автоматизований розрахунок апаратів з перемішуючими пристроями, Селезньов Е. Л., Селезньов Д. Е. (2011)
Ковальчик Ю. І. - Моделювання випадкових процесів у фізичних системах із дискретними станами при управлінні проектами, Говда О. І. (2011)
Козачук І. С. - Перспективи використання природного газу в якості палива для транспортних дизелів, Козачук Л. С. (2011)
Колосов О. Є. - Методика прогнозування експлуатаційних властивостей затверділих епоксидних полімерів, одержаних на основі епоксидних композицій з використанням ультразвуку, та особливості її патентування, Сівецький В. І., Сахаров О. С., Колосова О. П., Сідоров Д. Е. (2011)
Коржик В. М. - Трибологічні характеристики електродугових покриттів для відновлення деталей сільськогосподарських машин та обладнання, Рябоволик Ю. В., Шевченко В. Ю., Демянов О. І. (2011)
Красовський М. О. - Електрохімічне окиснення фази Mg2Si в нових деформівних алюмінієвих сплавів системи Al−Zn−Mg−Cu, Лавренко В. О. (2011)
Кузнєцов Р. М. - До питання стійкості сідельно-причіпного автопоїзда у гальмівному режимі, Данилюк Р. Л. (2011)
Куцел С. А. - Шліфування та основні напрямки вдосконалення процесу шліфування (2011)
Лапченко Ю. С. - Моделювання формоутворення робочої поверхні на операції безцентрового шліфування зовнішнього кільця роликопідшипника, Пальчевський Б. О. (2011)
Лебедев А. А. - Влияние вида напряженного состояния на деформирование и прочность теплостойких сталей, Ламашевский В. П. (2011)
Маруха В. І. - Просочування бетонних матриць і формування захисних покриттів, як перша стадія ін’єкційного відновлення роботоздатності пошкоджених залізобетонних конструкцій, Середницький Я. А., Волошин М. П. (2011)
Маткова А. В. - Особливості зварювання сірих чавунів методом напівавтоматичного зварювання, Дмитріюк М. В., Поліщук Н. М. (2011)
Мельник К. В. - Дослідження контактних напружень в однорядних конічних роликопідшипниках, Маркова Т. П. (2011)
Мельник Ю. А. - Оцінка мікрорельєфу механічно сформованих поверхонь методом структурної функції (2011)
Можаровский В. В. - Теоретическое и экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния армированного покрытия из резины, Марьин С. А., Марьина Н. А. (2011)
Наддачин В. Б. - Регулирование волнистости при обработке с вибрациями, Баланюк А. В. (2011)
Назаренко В. А. - Физико-механические свойства смесей из порошков титана и гидрида титана (2011)
Нарівський О. Е. - Закономірності корозійного розчинення та швидкість пітінгування сплаву 06ХН28МДТ у нейтральних хлоридовмісних розчинах (2011)
Николишин М. М. - Вплив зварних напружень на граничну рівновагу циліндричної оболонки з тріщиною, Маткова А. В., Шваб’юк В. І., Фещук Ю. П. (2011)
Нищак І. Д. - Можливості комп’ютерних технологій для стилізації художньої обробки металів (на прикладі карбування), Бориславський Р. К. (2011)
Олейник Н. А. - Характеристики крупности дисперсних систем, содержащих сверхтвердые материалы (2011)
Онищук В. П. - Автоматизований комплекс для дослідження показників руху експериментального автопоїзда-контейнеровоза (2011)
Осташ О. П. - Корозійно-циклічна тріщиностійкість сталей залізничних коліс, Андрейко І. М., Кулик В. В. (2011)
Павленко В. И. - Использование классической модели многомерного шкалирования торгерсона для оценки предложений поставщиков, Королев М. Е., Королев Е. А. (2011)
Павлова І. О. - Дослідження складових транспортного потоку на вулично-дорожній мережі міста, Мурований І. С. (2011)
Пальчевський Б. О. - Розвиток методів проектування і дослідження технологічних машин (2011)
Пашечко М. І. - Підвищення зносостійкості ножів для подррібнення автомобільних шин з використанням евтектичних порошкових електродів системи Fe-Mn-C-B, Голубець В. М., Малєц М. (2011)
Писаренко В. Г. - Структура і властивості поверхневого шару після комбінованої ХТО, Боковий Є. Ф. (2011)
Подрезов Ю. Н. - Качество контактов порошковых и композиционных материалов и его влияние на механические свойства, Евич Я. И. (2011)
Приймак О. В. - Експериментальні дорожні дослідження рівномірності зношення протектора шини, Биковець О. В. (2011)
Приймак О. В. - Розробка алгоритму функціонування програмної моделі GPS/GSM трекера моніторингу автомобілів, Зданевич А. О. (2011)
Приймак О. В. - Аналіз теоретичних методів визначення екологічної безпеки маршрутних автобусів (2011)
Рак В. С. - Методика побудови креслень на основі віртуальних моделей системи PRO|ENGINEER WF2 (2011)
Рещенко І. О. - Вплив попереднього деформування сталей вантажних портових конструкцій на їх експлуатаційні властивості, Фуртатов Ю. В. (2011)
Роїк Т. А. - Комп’ютерне моделювання вибору оптимальних режимів пресування підшипникових матеріалів на основі відходів інструментальних сталей для поліграфічних машин, Віцюк Ю. Ю., Гавриш А. П., Мельник О. О., Зора Б. П., Дорфман І. Є. (2011)
Рудь В. Д. - Аналіз технологій водопідготовки питної води в системі індивідуального водокористування, Гулієва Н. М., Дарюга О. А. (2011)
Рябичева Л. А. - Моделирование оптимальной формы и определение размеров пористой заготовки при прямом выдавливании, Усатюк Д. А., Любчич К. В. (2011)
Савченко Г. В. - Закономірності формостворення взуттєвих заготовок зі шкіри кроля (2011)
Савяк М. П. - Структурні перетворення в титані при його помелі в планетарному млині у присутності неметалічних добавок вуглецю та бору, Скороход В. В., Мельник О. Б., Мацера В. Ю., Даниленко М. І., Уварова І. В. (2011)
Сахаров О. С. - Комп’ютерне моделювання процесу змішування полімерних композицій в бар’єрному змішувачі, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С. (2011)
Свирид М. Н. - К гипотезе о состоянии поверхностей трения в условиях воздействия (2011)
Селезньов Е. Л. - Визначення швидкодії пневмоциліндра при модернізації машини для встановлення заклепок, Клименко О. Д., Печера О. В. (2011)
Скальський В. Р. - Створення засобів технічного діагностування феромагнетних елементів конструкцій та деталей машин, Почапський Є. П., Клим Б. П., Гірний С. І., Великий П. П., Долішній П. М. (2011)
Смолянкін О. О. - Моделювання впливу тиску і пористості на зміну розмірів зразків методом нечіткої логіки, Решетило О. М., Фляк А. В. (2011)
Стасюк В. М. - Результати досліджень передударної фази робочого циклу приводів із пневмомеханічним керуванням (2011)
Степанишин В. І. - Створення багатофункціональних покриттів з запрограмованою еволюцією структурно-фазового стану на сплавах тугоплавких металів, Гончар І. М., Ацбергер Й. Л. (2011)
Стухляк П. Д. - Дослідження впливу природи наповнювачів  відходів промислового виробництва на фізико-механічні властивості пластифікованих епоксикомпозитів, Редько О. І. (2011)
Ткачук А. А. - Дослідження теплових процесів під час вигладжування, Мороз С. А. (2011)
Ткачук І. Є. - Експериментальне дослідження температури в зоні різання при механічній обробці спечених матеріалів, Божко Т. Є., Рудь В. Д. (2011)
Ткачук О. Л. - Вивчення механізму взаємодії метилсиліконату калію з целюлозним волокном (2011)
Ушак Т. - Метод дискретизації в задачі про вільні коливання оболонки змінної товщини (2011)
Фурс В. В. - Поліпшення технології переробки вихідної сировини із відходів машинобудівного виробництва для отримання матеріалів конструкційного призначення, Рудь В. Д. (2011)
Христинець Н. А. - Моделювання перетворень у сипких середовищах під дією вібрації, Рудь В. Д., Приймак О. В. (2011)
Чекурін В. Ф. - Теоретично-експериментальна методика визначення статистичних параметрів довговічності скла, Дяків В. В. (2011)
Човнюк Ю. В. - Моделі коливань суттєво-нелінійних систем ґрунтообробних робочих органів, Гуменюк Ю. О., Герасимчук Г. А. (2011)
Чувашов Ю. М - Скло та волокна на основі базальтоподібної сировини та ільменіту, Дідук І. І., Ященко О. М., Горбачов Г. Ф. (2011)
Чувашов Ю. М. - Дослідження стану волокон з гірських порід, Ященко О. М., Черюканов С. Д., Скорик М. А. (2011)
Шабайкович В. А. - Інноваційні способи очищення води і оснащення для їх здійснення Частина 2 (2011)
Шабайкович В. А. - Високоточні зубчасті колеса (2011)
Широков В. В. - Водневе зношування як порушення граничної рівноваги пружного стану приповерхневих шарів металевих тіл тертя, Калиняк І. В., Широков О. В. (2011)
Широков В. В. - Технологічне забезпечення інженерії робочих поверхонь гідро розподільників, Шахбазов Я. О. (2011)
Широков О. В. - Деякі аспекти рідкометалевого окрихчення високоміцних нержавних сталей (2011)
Шостак А. В. - Оцінка мікрорельєфу поверхонь на основі орієнтаційних характеристик, Мельник В. М. (2011)
Юрчук М. О. - Фізико-механічні властивості середньозернистого твердого сплаву вк11, спеченого за температури існування рідкої фази, Діордіца І. М., Юрчук В. М. (2011)
Анотації (2011)
Титул, зміст (2014)
Кизим М. О. - Можливості і загрози від членства в СОТ для України у виробництві і зовнішній торгівлі зерновими культурами з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Ярошенко І. В., Матюшенко І. Ю., Семигуліна І. Б., Маханьова Ю. М. (2014)
Черленяк І. І. - Міжнародний офшорний бізнес та глобальна фінансова система, Дюгованець О. М. (2014)
Berenda S. V. - From Overhang to Policy Space Enhancement Within WTO Negotiations, Panova A. V. (2014)
Князєва Т. В. - Обґрунтування ефективності економічного механізму вирішення міжнародних проблем природокористування (2014)
Прокопенко В. Ю. - Вплив монетарних інструментів на ринки нерухомості в окремих країнах світу (2014)
Сейтим А. Е. - Использование криптовалют как альтернативное решение проблем мировой валютной системы (2014)
Лучик С. Д. - Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни, Лучик М. В. (2014)
Мороз О. В. - Принципи адаптування економіки України до вимог постіндустріального суспільства, Воловодюк С. С. (2014)
Тарачев В. А. - Инфраструктурные облигации в России как инструмент снижения инфраструктурных ограничений экономического роста, Петрикова Е. М. (2014)
Горьовий В. П. - SWOT-аналіз біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні, Сидоренко О. В. (2014)
Іванов Ю. Б. - Методичні аспекти аналізу економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України (2014)
Шкурупій О. В. - Чинники динаміки економіки України та національної конкурентоспроможності, Базавлук Н. Г. (2014)
Ачкасова О. В. - Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні (2014)
Будник В. А. - Контролінг тарифів на перевалку вантажів у морських портах України, Шкурко Є. Л. (2014)
Калюжна Н. Г. - Ресурсна концепція трактування потенціалу в економіці: сутність та обмеження у застосуванні (2014)
Куценко М. А. - Економічні фактори якості освіти в системі цивільного захисту України (2014)
Матюшенко І. Ю. - Підхід до автоматизації методології форсайт щодо визначення науково-технологічних пріоритетів наноіндустрії, Шостак І. В., Данова М. О. (2014)
Петрушевська В. В. - Адаптація фінансової політики України до умов глобалізаційних і євроінтеграційних процесів (2014)
Рядська В. В. - Інституціональна парадигма аудиту в Україні: сучасний стан та напрямки розвитку (2014)
Сисоєв В. В. - Модель управління постачанням сил сектору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення (2014)
Тимошенко О. В. - Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України (2014)
Томах В. В. - Сутність процесу управління знаннями підприємств промисловості (2014)
Ястребова Г. С. - Можливості та передумови українського "економічного дива", Чаговець Л. О., Баликов О. Г. (2014)
Бадида М. П. - Напрямки підвищення ефективності бюджетного фінансування соціально-економічного розвитку Карпатського регіону, Жук І. І. (2014)
Корсак В. І. - Формування регіональних роздрібних торговельних мереж, соціально-економічно-екологічні аспекти (2014)
Самойлік М. С. - Методологічні засади оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону (2014)
Стадник В. В. - Чинник гетерогенності персоналу в нарощуванні інтелектуального капіталу інноваційно-активного підприємства, Гризовська Л. О. (2014)
Маркіна І. А. - Антикризове управління туристичними організаціями і підприємствами як засіб формування їхніх конкурентних переваг, Маховка В. М. (2014)
Бойко М. М. - Управління формуванням індивідуального та корпоративного соціального капіталу в сфері послуг, Грішнова О. А. (2014)
Ястремська О. М. - Синектика як метод активізації творчого мислення персоналу, Сиваш Ю. М. (2014)
Бірюк О. Г. - Документальне оформлення виробництва і виходу продукції садівництва, Смольська О. Ю. (2014)
Бояринова К. О. - Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління (2014)
Васюткина Н. В. - Теоретические аспекты понимания категории "развитие предприятия" (2014)
Кавун О. О. - Диверсифікація діяльності підприємницьких мереж у торгівлі: сутність, форми, мотиви та ризики здійснення (2014)
Овсюк Н. В. - Організаційно-економічні основи побудови внутрішнього контролю витрат на оплату праці (2014)
Петриченко П. А. - Факторы, влияющие на маркетинг отношений и корпоративный имидж туристических предприятий (2014)
Салун М. Н. - Детерминированный факторный анализ ресурсного потенциала предприятия (2014)
Сендзюк М. А. - Моделі збалансованої системи показників і технологій їх підтримки, Науменко І. В. (2014)
Ткаченко С. А. - Автохтонна характеристика взаємозв’язків підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями сучасної постіндустріальної країни (2014)
Шабельник Т. В. - Моделі управління роздрібною мережею фармацевтичного підприємства (2014)
Кравчук І. С. - Діяльність банків у сфері мезонінного фінансування (2014)
Мельниченко О. В. - Концепція обліку електронних грошей у банках (2014)
Киркач С. М. - Фінансовий план як інструмент фінансового планування діяльності банку (2014)
Івашина С. Ю. - Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації, Івашина О. Ф. (2014)
Костюк В. К. - Проблеми та фактори підвищення сукупної продуктивності підприємства, Сологуб О. П., Пішеніна Т. І., Цимбалюк Л. Г. (2014)
Рогач Ф. И. - Роль и оценки интеллектуального труда в современности (2014)
Благун І. С. - Моделювання диференціації зв’язків у секторі малих і середніх підприємств на регіональному рівні, Квасній З. В. (2014)
Кузьмін О. Є. - Інструментарій теорії ігор у ціноутворенні на інжинірингові продукти, Жежуха В. Й., Городиська Н. А. (2014)
Бобирь О. І. - Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу, Шевченко Н. В. (2014)
Буртняк І. В. - Дослідження процесу Орнштейна – Уленбека методами спектрального аналізу, Малицька Г. П. (2014)
Oliskevych M. O. - Empirical Modeling of Long-term Interrelations and Short-term Dynamic Adjustments of Private Consumption in Ukraine (2014)
Жуковська В. М. - Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі (2014)
Дідух Я. П. - Екологічна диференціація біотопів Карабі-яйли (Гірський Крим), Соколенко У. М. (2014)
Дідух Я. П. - Фітоіндикаційна оцінка синтаксонів класу Molinio-Arrhenatheretea Полісся та Лісостепу України, Куземко А. А. (2014)
Винокуров Д. С. - Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 1. Петрофітно-степова рослинність (2014)
Голівець М. О. - Адаптивна стратегія Impatiens parviflora (Balsaminaceae) у вторинному ареалі. I. Закономірності організації популяцій на еколого-ценотичному градієнті (2014)
Крицька Л. І. - Роди Trigonella, Melilotoides і Crimea (Fabaceae) у флорі України, Новосад В. В. (2014)
Лєтухова В. Ю. - Аналіз таксономії деяких видів роду Сrataegus (Rosaceae) флори Криму, Потапенко І. Л., Федорончук М. М. (2014)
Каліста М. С. - Морфологічні особливості плодів Crambe koktebelica та Crambe mitridatis (Brassicaceae), Щербакова О. Ф., Попович А. В. (2014)
Мельник В. І. - Сучасний стан популяцій Carlina onopordifolia на Західному Волино-Поділлі, Скоропляс І. О., Баточенко В. М. (2014)
Горбняк Л. Т. - Найпівденніший локалітет Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) в Україні, Любінська Л. Г., Попова О. М., Артюх М. М. (2014)
Хом’як І. В. - Нове місцезнаходження Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) на території Центрального Полісся (2014)
Данилик І. М. - Унікальна популяція Carex dioica (Cyperaceae) у високогір’ї Свидовця (Українські Карпати), Борсукевич Л. М., Сосновська С. В. (2014)
Барсуков О. О. - Епіфітні мохоподібні м. Харкова (2014)
Бухтіярова Л. М. - Функціональна морфологія піковоподібної плями в панцирі видів Planothidium (Bacillariophyta), Лях А. М. (2014)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 2. Рід Coprinus (секція Pseudocoprinus) (2014)
Тихоненко Ю. Я. - Перші відомості про іржасті гриби Національного природного парку "Синевир", Дудка І. О. (2014)
Прилуцький О. В. - Знахідка Mycena galopus var. leucogala (Agaricales, Basidiomycota) в Національному природному парку "Слобожанський" (Україна) — за межами її суцільного поширення (2014)
Мусієнко М. М. - Протекторна роль цитокініну за дії теплового стресу на рослини пшениці, Жук В. В., Бацманова Л. М. (2014)
Шумілова А. В. - Calligonum aphyllum (Polygonaceae) — цікава знахідка в історичній колекції Й.К. Бойка (2014)
Свінціцький І. А. - Студентське наукове товариство імені О. А. Киселя: славетні сторінки минулого та перспективи на майбутнє (2011)
Лисенко О. Ю. - Вища фармацевтична освіта в Україні та країнах європейського простору (2011)
Благая А. В. - Обґрунтування допустимої добової дози піноксадену, пікоксістробіну та трінексапак-етилу для людини на основі аналізу їх токсичних властивостей (2011)
Отинова Е. В. - Влияние водных и спиртовых экстрактов различных видов марьянника на свертываемость крови, Петриченко В. М., Сыропятов Б. Я., Скрябина Е. Н. (2011)
Динник Н. В. - Закономірності резистентності та реактивності організму у хворих на хронічний вірусний гепатит С (2011)
Євдокимова В. В. - Антибактеріальна терапія Трифамоксом ІБЛ у пацієнток з ендометріозом яєчників при лапароскопічних оперативних втручаннях (2011)
Ліходей К. О. - Значення розширеної лімфаденектомії в лікуванні раку нижньоампулярного відділу прямої кишки (2011)
Новак Н. В. - Реабилитация больных катарактой в свете Международной концепции ограничения жизнедеятельности, Рыков С. А. (2011)
Салата П. М. - Особливості асоціацій між системою генів HLA DQB1 і первинною відкритокутовою глаукомою (2011)
Сікорська Т. А. - Вплив метаболітної терапії на частоту серцевих скорочень та суправентрикулярні порушення ритму в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічною ішемією мозку (2011)
Божук Б. С. - Вплив психокорекційної роботи на основні копінг-стратегії пацієнтів загальносоматичного стаціонару (2011)
Костирко О. О. - Основні принципи української та латинської хімічної термінології, Кісельова О. Г., Калібабчук В. О., Каврайський Д. П. (2011)
Джума К. А. - Лікарська помилка в медичному та правовому аспектах, Шульжик І. І. (2011)
Костирко О. О. - Зв'язок сучасної української термінології та номенклатури органічних сполук з латинською мовою, Кісельова О. Г., Калібабчук В. О., Каврайський Д. П. (2011)
Коляденко Е. В. - "Латинский квартал" Киева конца ХІХ – начала ХХ века (2011)
Лаврик О. А. - Філософія пізнання і шлях у медицині професора В. О. Караваєва (2011)
Матеріали Міжнародного конгресу "Актуальні проблеми сучасної медицини" 12-14 жовтня 2011 року, м. Київ, Україна (2011)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2011)
Всеукраїнський тиждень права 2012: п’ятирічна традиція утвердження верховенства прав людини (2012)
Манжул І. В. - Визначення методів пізнання в науковій літературі (2012)
Пустовіт Ж. М. - Поняття, сутність та зміст функцій Верховної Ради України (2012)
Деревянко Б. В. - Питання правового регулювання діяльності закладів релігійної освіти у європейських державах (2012)
Гвоздик П. О. - Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права (2012)
Гетьман А. П. - Витоки екологічного законодавства в наукових працях учених-юристів (2012)
Комарницький В. М. - Правові аспекти участі громадськості в охороні довкілля (2012)
Беззубов Д. О. - Державно-службові відносини у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави (2012)
Ляшук Р. М. - Переконання та примус у діяльності відділів прикордонної служби (2012)
Сусловець А. О. - Місце та роль публічної служби в органах Державної податкової служби України (2012)
Журавська З. В. - Роль віктимності у механізмі вчинення злочинів у місцях позбавлення волі (2012)
Трофименко В. М. - Актуальні питання порядку проведення експертизи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Цірат Г. В. - Якість перекладу міжнародних договорів на українську мову (2012)
Дудченко В. В. - Рецензія на монографію С. В. Бобровник "Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу" (2012)
Котляр А. О. - Співавтори як первісні суб’єкти авторського права: окремі проблеми правової регламентації (2012)
Опотяк С. З. - Про тенденцію телеологічного (цільового) тлумачення (2012)
Пономарьов С. М. - Категоріально-понятійний апарат механізму реалізації конституційного права громадян на об’єднання в громадські організації (2012)
Тавлуй О. В. - Історико-правові витоки незаконних дій щодо усиновлення (2012)
Теут З. Ф. - Правова природа стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду (2012)
Сошников А. О. - Деякі аспекти співвідношення публічних та приватних інтересів при здійсненні закупівель в комунальному секторі економіки (2012)
Микола Козюбра — корифей правничої науки та конституційного правосуддя (2012)
Ананко С. В. - Державна підтримка сімей, у яких народжуються діти (2012)
Корко К. Г. - Вимоги щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру та оприлюднення декларацій (2012)
З 19 січня 2013 року втратять чинність усі акти Кабміну щодо ліцензування господарської діяльності арбітражних керуючих (2012)
Україна виграла в арбітражному трибуналі справу за позовом компанії "Bosh International Inc." (2012)
ДАІ, державні виконавці та нотаріуси обмінюватимуться інформацією щодо транспортних засобів (2012)
Мін’юст затвердив новий порядок подання клопотання про помилування (2012)
Мін’юст рекомендує усунути статеву дискримінацію з окремих положень закону "Про освіту" (2012)
Верховна Рада узгодила із законом про безоплатну правову допомогу п’ять кодексів та низку законів (2012)
Нагородження, призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 28 вересня 2012 року по 31 жовтня 2012 року (2012)
Василюк С. М. - Безпосередні і віддалені результати герніопластики за Ліхтенштейн у хворих похилого та старечого віку, Прудніков О. В. (2013)
Ащеулова Т. В. - Інтерлейкінемія у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що асоціюється з порушеннями вуглеводного метаболізму, Ковальова О. М., Сайєд Муджахід Аббас, Амбросова Т. М., Смирнова В. І. (2013)
Бевз Н. Ю. - Розробка методик ідентифікації та кількісного визначення дифентрикарбу, Георгіянц В. А., Перехода Л. О., Безуглий П. О., Cич І. А. (2013)
Бука Г. Ю. - Особенности хирургического лечения больных с каротидными хемодектомами (2013)
Зайченко Г. В. - Вивчення ефективності нового гомеопатичного препарату з цикламену європейського на моделі бронхообструктивного синдрому у мурчаків, Колос О. М., Лар’яновска Ю. Б. (2013)
Казаков В. Е. - Формирование постравматических когнитивных нарушений (2013)
Кацуба І. К. - Дослідження полісахаридів мати-й-мачухи, Новосел О. М., Кисличенко В. С. (2013)
Назарова Д. І. - Сучасні методичні підходи викладання анатомії людини студентам за фахом "клінічна фармація" та "фармація" (2013)
Нестеренко З. В. - Заболеваемость туберкулезом у детей и подростков Луганской области, Хижняк Т. А., Румянцева Т. В., Дюкарева Ю. В. (2013)
Паламар А. О. - Дослідження антиоксидантної активності ((1-(3-метилфеніл)-5-форміл-1н-імідазол-4-іл)тіо)оцтової кислоти на тлі тетрахлорометанового гепатиту в щурів, Яремій І. М., Чорноус В. О., Вовк М. В. (2013)
Потапов С. Н. - Сравнительная динамика частоты опухолей яичек по данным Xарьковского областного клинического центра урологии и нефрологии имени В. И. Шаповала за два десятилетия (1993-2002 гг. и 2003-2012 гг.) (2013)
Процюк Р. Г. - Ефективність застосування гормональних препаратів з анаболічною дією у лікуванні хворих на КО-інфекцію туберкульоз / ВІЛ, Загута Ю. Б., Бєгоулєв О. Є. (2013)
Рещиков В. А. - Многокомпонентность болонского процесса в формировании врача (2013)
Рябенко Н. Б. - Исследование студенческих мотиваций по методу А. Маслоу, Рябенко Э. Б. (2013)
Скоробогатов А. Н. - Прочность плечевых костей у белых крыс различного возраста после длительного воздействия паров эпихлоргидрина (2013)
Соловйов О. С. - Фармакоекономічна оцінка застосування інгібіторів протонної помпи при лікуванні виразкової хвороби шлунку, Гудзенко О. П., Левченко І. О., Козицька К. І. (2013)
Kharchenko O. - Synthesis, analgesic and anticonvulsant activity of novel ureas with pyrrole moiety, Koval D., Voievudskiy M., Astakhina V., Bibik H., Meleshchenko A., Tkachenko E. (2013)
Хубетова И. В. - Дистанционное консультирование при болезни Паркинсона (2013)
Жаріков М. Ю. - Секреторні компоненти серця в нормі та за умов впливу зовнішніх чинників (2013)
Куренкова Г. Н. - Особенности монологической и диалогической речи при обучении говорению иностранных учащихся (2013)
Солодюк Н. В. - Использование проектной технологии на занятиях по русскому языку как иностранному (2013)
Филатова И. И. - К вопросу об интенсификации обучения русскому языку как иностранному студентов-нефилологов на продвинутом этапе, Зайцева С. Н., Землякова С. Н. (2013)
Филатова И. И. - О соотношении понятий "коммуникативность" и "системность" в обучении русскому языку иностранных студентов-медиков, Зайцева С. Н., Землякова С. Н. (2013)
Черних І. О. - Дидактичний матеріал як один із засобів мовленнєвого розвитку студентів-медиків (2013)
Агаркова А. О. - Досвід виховної діяльності медичних ВНЗ Росії (2013)
Агаркова А. О. - Моральне виховання як частина загальнокультурного розвитку студентів (2013)
Антипенко Е. В. - Жан Кальвин и образование (2013)
Антипенко Е. В. - К проблеме формирования лингвокультурологической компетентности на уроках РКИ (2013)
Антонова К. В. - Специфіка соціально-освітнього середовища медичного університету (2013)
Корчикова И. В. - Автономия студента как залог успешного обучения в ВУЗе (2013)
Луценко В. І. - Навчання аудіювання іноземних студентів технічних спеціальностей (2013)
Мищенко Т. Н. - Об интенсификации учебного процесса по РКИ, Ряннель Т. Я. (2013)
Руденко Т. Н. - Соотношение "слова" и "вещи" в поэзии А.С. Кушнера (2013)
Ряннель Т. Я. - О работе со словом на занятиях по РКИ, Мищенко Т. Н. (2013)
Соколовська Н. В. - Гуманізм як необхідна якість медичного працівника (2013)
Филатова И. И. - Сатирический реализм в творчестве В. Ардова, Лыжов А. М., Черникова Н. С. (2013)
Филатова И. И. - Гуманитарная составляющая высшего медицинского образования, Плахотник А. Н., Юсеф Ю. В. (2013)
Филатова И. И. - Совершенствование содержательной стороны профессиональной речи иностранных студентов-медиков на основе текстов по специальности (продвинутый этап обучения), Черникова Н. С., Лыжов А. М. (2013)
Філатова І. І. - Деякі особливості сучасних програм вивчення біоетики в Росії та Білорусії, Агаркова А. О. (2013)
Філатова І. І. - Основні поняття в сучасних концепціях морального виховання та загально-культурного розвитку студентів, Агаркова А. О. (2013)
Філатова І. І. - Опрацювання стилістичних відомостей засобами інтеракції майбутніх медиків, Солодюк Н. В. (2013)
Філатова І. І. - Використання технічних засобів навчання на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням), Черних І. О. (2013)
Чернуха Н. М. - Закордонний досвід становлення особистості майбутнього лікаря, Агаркова А. О. (2013)
Зайцева С. Н. - Давайте говорить друг другу комплименты, Землякова С. Н., Кузовлева И. А., Пащенко Я. А. (2013)
Зайцева С. Н. - Владимир Иванович Даль – создатель "Толкового словаря живого великорусского языка", Землякова С. Н., Пащенко Я. А., Кузовлева И. А. (2013)
Зайцева С. Н. - Из истории русских фразеологизмов, Землякова С. Н., Боброва А. Г., Кутенец А. С., Решетняк А. А. (2013)
Агаркова А. О. - Медична термінологія крізь призму історії, Лях Ю. М. (2013)
Агаркова А. О. - Peregrinatio est vita, Кисельова Д. О. (2013)
Антипенко Е. В. - Меняющийся язык библии и происхождение слов, Ено Нкпоиканке Абрахам (2013)
Антонова К. В. - Духовно-естетичне виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах України, Бєлкіна Є. В. (2013)
Соколовська Н. В. - Єдність освіти і духовності, Аракелян Л. (2013)
Солодюк Н. В. - Основи мовленнєвого етикету, Дрєєва Ю. (2013)
Солодюк Н. В. - Студентські жаргонізми (комп’ютерний сленг), Навдіп Сінгх (2013)
Титул, зміст (2014)
Азьмук Н. А. - Трансформация занятости в странах с развитой информационной экономикой (2014)
Васильців Т. Г. - Оцінювання ефективності реалізації функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектора економіки України, Іляш Н. І. (2014)
Корнєєв М. В. - Теоретико-методичні засади оцінювання рівня фінансіалізації економіки (2014)
Поліщук Є. А. - Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі (2014)
Прушківський В. Г. - Вплив глобалізації на формування споживчого ринку в країнах із трансформаційною економікою, Прушківська О. В. (2014)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Аналіз недоліків методології міжнародного рейтингу "Doing business", Малишко Ю. М. (2014)
Ярошенко І. В. - Аналіз соціально-економічного розвитку проблемних регіонів країн Європейського Союзу (2014)
Бабенко А. Г. - Шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки, Бондаревська К. В. (2014)
Гречко А. В. - Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції (2014)
Доровской А. В. - Состояние и перспективы развития фармацевтического рынка Украины (2014)
Іванов Ю. Б. - Удосконалення організації надання адміністративних послуг як засіб запобігання корупційним проявам, Сєніна А. О. (2014)
Кизим М. О. - Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС", Шпілевський В. В., Хаустова В. Є., Антоненко С. В., Матюшенко І. Ю. (2014)
Коляда Т. А. - Фінансове забезпечення соціальних функцій держави: стан, тенденції та напрямки оптимізації (2014)
Комеліна О. В. - Сучасні проблеми забезпечення енергоефективності житлового будівництва в Україні, Щербініна С. А. (2014)
Котіна Г. М. - Макрофінансове забезпечення розвитку економіки: пріоритети, стратегія та ризики, Степура М. М., Табакова Т. В. (2014)
Лактіонова О. А. - Методичний підхід до оцінки гнучкості фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки (2014)
Омаров Ш. А. О. - Оценка устойчивого развития регионов Украины (2014)
Rad N. S. - Conceptualization of a Demographically Stable Model of the Pension System and Economic Activity of "Third Age” People: Interaction Context (2014)
Терованесов М. Р. - Методичні підходи до оцінки інерційності розвитку вищої освіти (2014)
Шевчук А. В. - Використання зарубіжного досвіду для управління розвитком регіональних освітніх систем України (2014)
Шост І. М. - Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств, Винятинська Л. В. (2014)
Шкурупій О. В. - Можливості прогресивної динаміки розвитку України на основі структурних змін національної економіки, Базавлук Н. Г. (2014)
Вахович І. М. - Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва, Чуль О. М. (2014)
Возняк Г. В. - Сучасні механізми реалізації бюджетної політики розвитку: регіональний вимір (2014)
Андросова Т. В. - Світовий та вітчизняний досвід визначення фінансового результату як об’єкта моніторингу на торговельному підприємстві, Круглова О. А., Козуб В. О. (2014)
Бірюк О. Г. - Підходи до облікової політики щодо відображення інформації про нематеріальні активи (2014)
Близнюк О. П. - Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємствах роздрібної торгівлі України, Горпинченко А. П. (2014)
Іляш О. І. - Теоретико-методичні засади та прикладні рекомендації оцінювання ефективності функціонування торговельних підприємств в умовах економічного розвитку, Гетьманський В. О. (2014)
Кінєва Т. С. - Релевантність облікової інформації, придатної для управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень, Глушко О. В. (2014)
Кожушко О. В. - Оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установи, Калінкін Д. В. (2014)
Кузьмін О. Є. - Іноземний досвід інжинірингової діяльності, Жежуха В. Й., Городиська Н. А. (2014)
Kulieshova N. V. - Factor Model of the Significant Factors in the Macro Environment of Tourism Enterprises (2014)
Лазарева М. Г. - Алгоритм построения сбалансированного бизнес-портфеля холдинговой компании (2014)
Манжура О. В. - Потенціал розвитку виробничих сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування (2014)
Піддубна Л. В. - Діловодство як складова інфраструктури електронного бізнесу (2014)
Полуэктова Н. Р. - Подход к управлению сервисами информационной системы предприятия на основе анализа оболочек данных (2014)
Яркина Н. Н. - Теоретические аспекты оценки эффективности управления предприятием (2014)
Ястремська О. М. - Формування організаційного забезпечення процесу впровадження аутсорсингу логістичних функцій на підприємстві, Зеленський М. В. (2014)
Котковский В. С. - Кредитно-инвестиционные инновации коммерческого банка: оценка эффективности и стратегический сегмент, Гузенко Е. П. (2014)
Pidkhomnyi О. М. - Bank business under the conditions of financial system reformation, Kudlyak Yu. V. (2014)
Сомова В. В. - Імітаційне моделювання прогресивної шкали ставок податку на доходи фізичних осіб в Україні, Чумакова О. О. (2014)
Чеберяко О. В. - Інтегровані фінансові посередники як форма взаємодії банків та небанківських установ, Лобода А. Б. (2014)
Давидова І. О. - Діалектична взаємодія економічних відносин та діяльності у сфері зайнятості (2014)
Благун І. С. - Моделювання взаємозв’язків чинників регіональної конкурентоспроможності з її потенціалом розвитку, Кацедан А. В. (2014)
Дмитришин Л. І. - Просторова модель уніфікації та конкуренції в регіональному туристичному секторі, Павлюк Т. Д. (2014)
Плець І. І. - Моделювання граничної величини внутрішньої заборгованості у взаємозв’язку з бюджетним дефіцитом і зовнішньою складовою державного боргу (2014)
Самойлік М. С. - Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей (2014)
Скіцько В. І. - Моделювання в оцінюванні рівня логістичного сервісу (2014)
Панченко А. М. - Закон України "Про адміністративні послуги" — трансформація України в сервісну державу (2013)
Головченко Л. М. - Проблемні питання законодавчого регулювання судово-експертної діяльності (2013)
Ткаченко Н. М. - Використання спеціальних знань відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Берназюк Я. О. - Поняття та ознаки рішення Президента України в формі доручення (2013)
Вихристенко Б. І. - Туристи як суб’єкти туристичних правовідносин: характеристика та правовий статус, Опанасюк Н. А. (2013)
Цуріков М. О. - Роль технічної інвентаризації в обороті нерухомого майна України (2013)
Гуменюк І. О. - Основні напрямки розвитку галузі права соціального забезпечення в системі права України (2013)
Гвоздик П. О. - Джерела екологічного права та ядерна безпека (2013)
Кравчук О. О. - Щодо ефективності та цільового використання державного майна (2013)
Кременовська І. В. - Становлення правових засад регулювання діяльності суб’єктів надання послуг зі страхування майна фізичних осіб в Україні, Ільєнко Є. Є. (2013)
Мельник О. М. - Служба в органах Державної митної служби України та обмеження, які з нею пов’язані (2013)
Олійник О. В. - Правові аспекти оптимізації організаційних засад інформаційної безпеки (2013)
Мозоль Н. І. - Девіантна поведінка молоді і роль правового виховання у її запобіганні (2013)
Мошняга Л. В. - Зарубіжний досвід криміналізації злочинів проти конституційних основ національної безпеки на прикладі Кримінальних кодексів Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Казахстан та Грузії (2013)
Бем М. В. - Життєвий шлях та міжнародно-правова діяльність Рафала Лемкіна (2013)
Городиський І. М. - Роль основних принципів міжнародного права в регулюванні відносин з приводу іноземних військових баз (2013)
Кіт Х. І. - Поняття підготовчого провадження в адміністративному процесі (2013)
Нікітенко Л. О. - Конституційно-правове регулювання права на підприємницьку діяльність: історико-правові передумови та сучасний стан (2013)
Романовська Л. А. - Поняття "майно" дитини як предмета управління за цивільним законодавством (2013)
Тищук Т. І. - Конституційно-правовий аналіз форм реалізації рішень Конституційного Суду України (2013)
Ханас Х. Р. - Цивільний позов у кримінальній справі за новим Кримінально-процесуальним кодексом України (2013)
Дячок Т. О. - Звернення громадян — шлях до вирішення гострих суспільно значущих проблем (2013)
Умови і порядок прийняття на роботу при укладанні трудового договору (2013)
Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання (2013)
Протягом перших днів січня для надання безоплатної правової допомоги затриманим особам адвокати залучалися майже чотири сотні разів (2013)
З 19 січня Мін’юст розпочав заміну ліцензій арбітражних керуючих (2013)
Мін’юст пропонує відновлювати платоспроможність боржника шляхом відчуження та заміщення активів в процедурі санації (2013)
Мін’юст визначено центральним органом в Україні з виконання функцій, передбачених Конвенцією про міжнародне стягнення аліментів на дітей (2013)
Затверджено порядок прийому громадян у Державній пенітенціарній службі (2013)
Щотижня громадяни зможуть отримувати консультації в Мін’юсті за напрямками діяльності міністерства (2013)
Уряд ініціює відповідальність юридичних осіб за вчинення ними корупційних правопорушень (2013)
Кабмін розробив чергові заходи для лібералізації візового режиму з ЄС (2013)
Призначення (2013)
Вітаємо (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді — грудні 2012 року (2013)
Рибін О. І. - Порівняння методів нормальної фільтрації та ортогонального розкладу кореляційної матриці, Рибіна І. О., Ніжебецька Ю. Х. (2010)
Власенко А. О. - Визначення гранично допустимої дальності передавання інформації волоконно-оптичними лініями зв’язку (2010)
Білоконь О. В. - Зменшення пік фактору в каналах з OFDM за допомогою медіанної фільтрації і блочного кодування, Головiн В. А. (2010)
Ципоренко В. В. - Метод кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування з дисперсійною обробкою взаємних спектрів сигналів (2010)
Бичковський В. О. - Розподіл потужності сигналів на вході приймача висотної аероплатформи, Реутська Ю. Ю. (2010)
Мачнєв О. М. - Визначення кута нахилу при накладенні зображень з застосуванням змішаної системи координат (2010)
Дубровка Ф. Ф. - Характеристики випромінювання антени типу "кільцестержнева структура в рупорі", Баньковський В. Л. (2010)
Трубин А. А. - Реализация простой антенны на сферическом диэлектрическом резонаторе в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн (2010)
Дубровка Ф. Ф. - Ультраширокосмуговий логоперіодичний опромінювач рефлекторної антени діапазону частот 1-20 ГГц, Долженко Д. С. (2010)
Ситник О. О. - Математичне моделювання електричного поля в діелектричних стуктурах, Самойлік О. В., Кишенко Я. І. (2010)
Сидорук Ю. К. - Розрахунок параметрів круглого хвилевода з прямокутною металевою вставкою, Довгань В. М. (2010)
Коцержинський Б. О. - Ефективність засобів зменшення фазових шумів транзисторних генераторів НВЧ (2010)
Сидорук Ю. К. - Надвисокочастотний пристрій знезараження рідких середовищ, Моніч І. Л. (2010)
Дехтярук М. Т. - Моделювання роботи радіотехнічних систем з урахуванням відмов, Видалко Є. М. (2010)
Роздобудько І. В. - Симуляція роботи операційного підсилювача на МДН-транзисторах, Доценко К. В. (2010)
Мірських Г. О. - Особливості організації виробництва радіоелектронних виробів, Антипенко Р. В. (2010)
Шупта О. О. - Пристрій для збільшення тривалості радіосигналів, Богомолов М. Ф. (2010)
Бабушкін А. М. - Спектр випромінювання струму часткового розряду діелектриках, Дюжаєв Л. П. (2010)
Яненко А. Ф. - Электромагнитная идентификация диэлектрических материалов, Перегудов С. Н., Головчанская А. Д. (2010)
Березянський Б. М. - Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії (2010)
Кудінов Є. В. - Моделювання залежності частоти коливань генератора на комбінаційних частотах від характеристик його елементів, Белюженко В. Б. (2010)
Кудінов Є. В. - Визначення похибки вимірювання побічних сигналів в мережі електроживлення, Кухоль Є. М. (2010)
Кириченко В. В. - Математичне моделювання процесів розсіювання випромінювання від біологічних об’єктів, Богомолов М. Ф. (2010)
Кухтин В. В. - Апаратна реалізація і діагностичні можливості методу газорозрядної візуалізації, Петельський П. В., Чепурний Ю. В. (2010)
Яковенко И. А. - Повышение достоверности неинвазивного анализа макроэлементов в крови методом цифровой обработки ЭКГ, Клочко Т. Р., Пелых А. Н., Леус Е. А. (2010)
Бурим О. А. - Використання невзаємних пасивних пристроїв в КВЧ-терапії, Вунтесмері В. С. (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Особливості педагогічних тестів, Мірських Г. О. (2010)
Дяченко С. М. - Розвиток НЕМТ, Павлюченкова А. М. (2010)
Воропаєв П. В. - Методи НВЧ-діагностики плазми, Митрофанов А. Б., Біденко В. А., Зоренко О. В. (2010)
Булашенко А. В. - Багатопроменеві антенні решітки на основі лінз Ротмана (2010)
Дем’яненко П. О. - Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 3), Зіньковський Ю. Ф. (2010)
Цикалов Д. В. - Селективні фільтри на коаксіальних діелектричних резонаторах, Орлов А. Т., Рибін О. І. (2010)
Малюкін О. В. - Стабілізатор з малим падінням напруги на регулюючому елементі, Піддубний В. О., Піддубний В. В. (2010)
Декан радіотехнічного факультету Олександр Іванович Рибін (2010)
Відомості про авторів статей (2010)
Інформація для авторів (2010)
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (витяг) (2014)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 856-р "Про призначення Кадомського А. М. першим заступником Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру" (2014)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 857-р "Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Кадомського А. М." (2014)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 879-р "Про утворення комісії з реорганізації Державного агентства земельних ресурсів" (2014)
Костецька Я. М. - Актуальні проблеми застосування системи координат УСК-2000 в геодезичному забезпеченні кадастрових робіт і гідротехнічного будівництва, Звягіна М. С., Мельник Д. М. (2014)
Крячок С. Д. - Побудова полігонометричних мереж зустрічними ходами, Мамонтова Л. С. (2014)
Бурак К. О. - Особливості геодезичного моніторингу та прогнозування геотехногенної динаміки на шахтних полях калійних родовищ, Кузьменко Е. Д., Багрій С. М., Гринішак М. Я., Мельниченко Г. Г., Михайлишин В. П., Ковтун В. М. (2014)
Остроух В. І. - Особливості роботи редактора при створенні навчальних електронних картографічних посібників, Руденко І. С. (2014)
Ісаєв Д. В. - Історичні карти в геополітичному моделюванні (2014)
Шевчук С. А. - Уточнення гідрографічних характеристик річок з використанням методів ДЗЗ, Вишневський В. І., Бабій П. О. (2014)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Деякі аспекти методики геоінформаційного аналізу просторової структури мереж об’єктів і систем спостережень за природними комплексами (2014)
Шквир І. М. - Геоінформаційне моделювання показників деградації земель сільськогосподарського призначення (2014)
Борису Дмитровичу Лепетюку – 70 років (2014)
Дмитру Федоровичу Байсі – 80 років (2014)
"Пам’ятай минуле, думай про майбутнє, живи сьогоденням" (2014)
Шевчук П. М. - Діяльність правління Українського товариства геодезії і картографії у 2013 році (2014)
Міжнародний рік карти (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ювілеї (2011)
Дядечко В. А. - Деякі аспекти стану здоров'я підлітків в Україні (1990-2010 pp.), Донік О. М., Литвинова Л. О. (2011)
Короленко В. В. - Порівняльні аспекти організації дерматологічної та венерологічної служби в провідних країнах Західної Європи і США, Степаненко В. І. (2011)
Банковська Н. В. - Аліментарний фактор як показник здоров'я населення, Швець О. В., Сластін В. В. (2011)
Черкасов Е. В. - Структурні зміни тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузії лактопротеїну-С (2011)
Пузиренко А. М. - Вивчення мембранопротекторної активності антигіпертензивних препаратів у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією та особливостей їхньої взаємодії з метаболітотропними засобами, Горчакова Н. О., Антоненко Л. І., Чекман І. С. (2011)
Бичко М. В. - Ефективність терапії антагоністами кальцію ІІІ генерації у хворих на АГ із супутньою ішемічною хворобою серця, Ковбаснюк Ю. В., Тулайдан П. Д., Гаврилюк О. П., Нетяженко В. З., Мальчевська Т. Й. (2011)
Ільницька М. Р. - Сечова кислота як тригерний фактор розвитку судинної патології та хронічної хвороби нирок, Никула Т. Д., Мойсеєнко В. О., Кисіль С. С. (2011)
Козак-Волошаненко Ю. М. - Значення дослідження часових та амплітудних показників акустичної імпедансометрії у робітників сучасного машинобудівного виробництва, Куреньова К. Ю. (2011)
Орос М. М. - Генеалогія в хворих на епілепсію (2011)
Сизон О. О. - Особливості інструментальних методів діагностики артропатичного псоріазу (2011)
Шатохина И. В. - Особенности сахароснижающей терапии у больных сахарным диабетом 2 типа при инфаркте миокарда (2011)
Божук Б. С. - Вплив основних копінг-стратегій пацієнтів стаціонару на оцінку ними терапевтичного середовища (2011)
Божук О. А. - Роль допологової підготовки у формуванні оптимальної передпологової домінанти (2011)
Касьянова А. Ю. - Особливості психологічної допомоги дітям з синдромом подразненого кишківника (2011)
Белова А. Г. - Современные методы медицинской визуализации молочной железы для измерения маммографической плотности (2011)
Винниченко O. I. - Якість життя хворих на рак стравоходу та кардіоезофагеальний рак як інтегральний показник функціональних результатів езофагогастропластики (2011)
Висоцький А. О. - Лікування первинних сарком серця (огляд літератури) (2011)
Дарчик Ю. В. - Тромбоемболічні ускладнення в онкології: методи лікування та профілактики (огляд літератури) (2011)
Дерменжи Т. В. - Современные аспекты хирургического лечения больных инвазивным раком шейки матки (2011)
Жежерун М. О. - Інтраопераційна променева терапія та її місце в лікуванні раку молочної залози (огляд літератури) (2011)
Зинченко И. А. - Предраковые заболевания, которые ассоциируются с вирусом папилломы человека (обзор литературы) (2011)
Лобода А. Д. - Модифікована неоад’ювантна поліхіміотерапія при лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози, Смоланка І. І., Скляр С. Ю., Досенко І. В. (2011)
Любота І. І - Особливості клінічного перебігу тричі негативного раку молочної залози, Любота Р. В. (2011)
Любота Р. В - Клініко-морфологічні характеристики та прогноз перебігу різних молекулярних підтипів раку молочної залози, Любота І. І. (2011)
Малярчук Е. А. - Обоснование изучения влияния метформина на больных с сочетанием сахарного диабета и онкопатологии и разработка соответствующей методики, Кекух Д. П. (2011)
Поступаленко О. В. - Робот-асистована хірургія як новітній напрямок мініінвазивних втручань (огляд літератури) (2011)
Пучко М. С. - Современные аспекты ведения больных с неинвазивным раком шейки матки (2011)
Рекута А. С. - Вірус папіломи людини та онкологічна патологія: сучасні погляди на профілактику (2011)
Рыбко А. И. - современные подходы к диагностике и лечению осложненных форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2011)
Цема Є. В. - Злоякісна трансформація пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки (огляд літератури), Макаров Г. Г., Діброва Ю. В., Юрків О. Є., Шустик Т. М. (2011)
Шандюк В. Ю. - Сучасні методи діагностики і лікування пухлин головного мозку (огляд літератури) (2011)
Язиков О. В. - Шкірозберігаюча мастектомія у жінок з вузловими формами фіброзно-кістозної мастопатії, оперованих після секторальних резекцій, Андрющенко В. В., Лукавенко І. М. (2011)
Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого Всесвітньому дню боротьби із раком (3 лютого 2012 року, м. Київ, Україна) (2011)
Свінціцький І. А. - Розвиток студентської науки у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця: підсумки 2011 року (2011)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2011)
Міщенко В. - Наукові дослідження в системі Національного банку: основні здобутки за 10 років (2013)
Сомик А. - Економічні та наукові дослідження в центральних банках, Плачинда В. (2013)
Ліпінська С. - Шевченківські дні в НБУ (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Лютий 2013 року (2013)
Новіков В. - Практика роботи з проблемними активами банків: світовий досвід і реалії України, Крилова В., Ніконова М. (2013)
Гриценко М. - ГУАМ і "Банкиръ” назвали переможців (2013)
Заєць О. - Дмитро Гриджук – "Фінансист року – 2012” (2013)
Гладких Д. - Ключові показники діяльності банків України за підсумками 2012 року (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у лютому 2013 р. (2013)
Банки, включені до Державного реєстру банків у лютому 2013 р. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2013 року (2013)
Нестеренко В. - Готівковий обіг України: від античних часів – до сьогодення, Галичин І. (2013)
Слав’янська Н. - Підвищення фінансової грамотності: комерційний проект чи державна необхідність?, Незнамова А. (2013)
Підвисоцький Р. - Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ – навчальний заклад із глибокими традиціями та інноваційними методами навчання (2013)
Козьменко С. - Формування експліцитного правила монетарної політики для національної економіки, Савченко Т. (2013)
Національному заповіднику "Гетьманська столиця” презентовано пам’ятні монети (2013)
Пацера М. - Захист прав споживачів фінансових послуг: виклики для України (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за лютий 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за лютий 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у лютому 2013 року (2013)
Діяльність платіжних систем на ринку України в 2012 році (2013)
Додін Є. В. - Правова природа відповідальності за порушення митних правил (2014)
Федотов О. П. - Нова концепція податкової реформи України (2014)
Кравец М. А. - Правовое обеспечение обжалования решений, действий, бездействий органов доходов и сборов, или их должностных лиц (2014)
Аверочкіна Т. В. - Митна адміністративна юрисдикція України у прибережних морських просторах (2014)
Міщенко І. В. - Митний статус товарів як елемент митного режиму (2014)
Лазарчук К. Р. - Митне оформлення продуктів морського та річкового промислу (2014)
Герман О. О. - Комерційне та некомерційне (особисте) переміщення автомобільного транспортного засобу через митний кордон України (2014)
Русских Т. В. - Правові акти політичних домовленостей як регулятор державної митної справи в Україні (2014)
Змерзлый Б. В. - Развитие системы управления портами Черного и Азовского морей в ХIХ веке (2014)
Нікіша Д. О. - Роль інноваційної діяльності у становленні України як морської держави 66-70, Кондратенкова Д. М. (2014)
Ivanova D. A. - Piracy is not a Historical Memory, but is a Fact that Flourishing (2014)
Додин Е. В. - К 20-летию вступления в силу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Кузнецов С. А., Аверочкина Т. В. (2014)
Дмитренко Е. С. - Фінансова система України – пріоритетний напрямок фінансово-правових досліджень в Україні (2014)
Коломоєць Т. О. - Рецензія на монографічне дослідження Сурілової О. О. "Державне управління використанням і охороною надр України” (2014)
Ємельянов В. П. - Рецензія на монографію Конопельського В. Я. "Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі: поняття, зміст, реалізація в кримінально-виконавчій діяльності України" (2014)
Ярмакі Х. П. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан та перспектив розвитку адміністративного права та процесу" (2014)
Барановський О. І. - Безпека центробанків світу (2014)
Пшик Б. І. - Теоретичні і методологічні аспекти формування фінансово-кредитних механізмів економічного розвитку держави (2014)
Губарєва І. О. - Побудова сценаріїв державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів країни з урахуванням впливу тіньового сектору (2014)
Тридід О. М. - Теоретико-практичні аспекти лізингової діяльності в Україні (2014)
Гойхман М. І. - Сучасні тенденції розвитку національної економіки (2014)
Луцик М. В. - Соціально-економічна система: модель ресурсного забезпечення успішного функціонування (2014)
Серебрянський Д. М. - Ефективність пільг з ПДВ і податку на прибуток підприємств в Україні (2014)
Самусевич Я. В. - Концептуальні засади системи адміністрування податків в Україні (2014)
Шкодіна І. В. - Інституційні проблеми функціонування фондового ринку України (2014)
Філатова О. О. - Актуальні проблеми розвитку інфраструктури дорожньої галузі (2014)
Височина А. В. - Концептуальні засади оцінки та управління фінансовим потенціалом регіону (2014)
Біломістна І. І. - Фінансовий контролінг як система ефективного управління діяльністю підприємства, Біломістний О. М., Фесенко А. С. (2014)
Шамов С. О. - Управління обсягами резервування під управління операційними ризиками підприємств, Шляпкіна К. О. (2014)
Головко О. Г. - Особливості стратегічного управління фінансовою діяльністю підприємства, Пономаренко В. О. (2014)
Ільговська Г. В. - Вплив критеріїв та кількісних показників на управління фінансовою стійкістю економічного агента (2014)
Кудря Я. В. - Напрями поліпшення менеджменту матеріальних активів корпорацій (2014)
Гайдис Н. М. - Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства, Василишин У. О. (2014)
Довгаль О. А. - Система індикаторів інноваційної економіки та місце України в ній (2014)
Вознюк М. А. - Сучасні підходи до трактування поняття "інноваційна інфраструктура" та її роль у формуванні моделі інноваційного розвитку регіону (2014)
Пухир С. Т. - Проблеми фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2014)
Вядрова І. М. - Оптимізаційний менеджмент банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні, Пашова С. М. (2014)
Голуб Г. Г. - Суверенні фонди добробуту: світовий досвід і проблеми функціонування в Україні, Пшик Б. І., Юрчишин Л. Р. (2014)
Юнко О. М. - Банківське проектне фінансування в Україні: проблеми, реалії і перспективи розвитку (2014)
Погореленко Н. П. - Трансформаційні процеси в монетарній політиці центральних банків в умовах глобалізації, Пономарьов В. А. (2014)
Лановий В. В. - Методи грошово-кредитної політики як фактор впливу на макроекономічні процеси в Україні (2014)
Світлична В. В. - Комунікації Національного банку України із зовнішніми користувачами інформації: стан і шляхи вдосконалення (2014)
Осадчий І. А. - Роль банківського нагляду в реструктуризаційних процесах (2014)
Меда Н. С. - Систематизація функцій банківської діяльності в сучасних умовах (2014)
Маслова А. Ю. - Теоретико-методичні аспекти управління кредитним потенціалом банку, Мусієнко О. М. (2014)
Алілуйко М. С. - Сучасні тенденції формування ресурсної бази банків (2014)
Супрун В. О. - Формалізація фінансового механізму надійності іпотечного кредитування (2014)
Богма С. Д. - Інтеграційні процеси між банками та іншими фінансовими структурами (2014)
Гірняк В. В. - Сучасні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності банків: проблеми і перспективи, Бей М. Р., Волянська Н. В. (2014)
Кришталь Г. О. - Управління фінансовими ризиками комерційних банків (2014)
Каднічанська В. М. - Аналіз сучасного стану національної системи масових електронних платежів і перспективи її розвитку, Кирильчук О. П. (2014)
Ласукова А. С. - Електронні гроші як інструмент оптимізації грошового обігу (2014)
Лазня А. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності і складових організаційно-економічного механізму забезпечення фінансової стабільності банківської системи (2014)
Денис О. Б. - Теоретичні підходи до визначення ключових учасників корпоративних відносин у банках (2014)
Трайтлі В. Ю. - Державні цільові програми як об'єкт аудиту ефективності (2014)
Шубіна С. В. - Теоретико-методичні підходи до аналізу фінансових результатів у системі управління машинобудівним підприємством, Юрченко В. П. (2014)
Піскунов Р. О. - Обліково-аналітичне забезпечення системної безпеки банківського сектору (2014)
Москаленко О. В. - Обліково-інформаційне забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банку (2014)
Савченко Т. Г. - Значення фінансової звітності в забезпеченні транспарентності банківської діяльності, Закутняя А. О. (2014)
Коблянська Г. Ю. - Облік і контроль грошових коштів у комп’ютерному середовищі (2014)
Коблянська О. І. - Теоретичні і практичні аспекти аудиту експортних операцій (2014)
Любенко А. М. - Загальні вимоги до стандартів зовнішнього фінансового контролю (2014)
Яцишин В. П. - Оптимізаційні задачі еконофізики методами статистичної фізики, Фещур Р. В., Янішевський В. С. (2014)
Кузніченко В. М. - Узагальнена безперервна модель фінансової взаємодії підприємств при виконанні бюджетних регіональних проектів (2014)
Дубницький В. Ю. - Використання нестандартних інтервальних арифметичних операцій для зменшення невизначеності у процесі виконання фінансово-економічних розрахунків, Кобилін А. М. (2014)
Русинко М. К. - Портфель цінних паперів і ризик фінансових інструментів (2014)
Кавун С. В. - Ієрархічно-матричний метод оцінки рівня економічної безпеки (2014)
Рибін О. І. - Погоджена фільтрація: класичний лінійний та нормальний фільтри, Ніжебецька Ю. Х., Рибіна І. О. (2010)
Полях О. И. - Особенности нахождения резонансных частот системы связанных контуров, Ястребов Н. И. (2010)
Рибіна І. О. - Моделювання кінцевого елемента в імпедансній томографії, Гайдаєнко Є. В. (2010)
Рибіна І. О. - Аналіз подібності та розбіжності реакції лінійної системи до еталонного сигналу за допомогою нормального перетворення, Кузьменко О. М., Ніжебецька Ю. Х., Вівчарик О. Я. (2010)
Кузьменко О. М. - Погоджена фільтрація шуканого сигналу з пачки детермінованих сигналів різної форми, Рибін О. І. (2010)
Литвиненко О. О. - Класифікатор електрокардіограм на основі модифікованого методу Карунена-Лоева для P інтервалу, Якубенко О. А. (2010)
Мрачковський О. Д. - Дослідження функції невизначеності D-кодів велті, Бичков В. Є., Турко C. І. (2010)
Бичков В. Є. - Фільтри зменшення бічних пелюстків (2010)
Шпилька О. О. - Порівняльний аналіз BCJR алгоритмів декодування згортальних кодів, Юрков Ю. О., Жук С. Я. (2010)
Мрачковский О. Д. - Спектры дискретной частотной последовательности "Уелч-10" и "Уелч-16", Добриков А. В. (2010)
Мрачковський О. Д. - Особливості застосування Е-кодів Велті в радіолокації, Бичков В. Є., Турко C. І. (2010)
Вишневый С. В. - Двухэтапная каузальная фильтрация цифровых полутоновых изображений, Жук С. Я. (2010)
Назарько А. І. - Взаємодія електромагнітного поля з неоднорідностями електромагнітних кристалів, Тимофєєва Ю. Ф., Нелін Є. А. (2010)
Дубровка Ф. Ф. - Ультра широкосмугова рупорна антена діапазону частот 1-20 ГГц з низьким рівнем бокового випромінювання, Сушко О. Ю. (2010)
Мартинюк С. Є. - Дослідження міжелементного зв’язку в ультраширокосмуговій скануючій антенній решітці з 9×9 профільованих щілинних випромінювачів, Василенко Д. О. (2010)
Нелін Є. А. - Чисельне перетворення Гілберта для кристалоподібних структур, Імамов В. О. (2010)
Андрусенко Є. М. - Алгоритмізація процесу ладнання коаксіальних діелектричних фільтрів, Задворний А. В. (2010)
Боженко К. О. - Моделювання багаторезонаторних монолітних металодіелектричних фільтрів (2010)
Уваров Б. М. - Проектування та оптимізація конструкцій радіоелектронних засобів з гіпервипадковими макропоказниками (2010)
Левандовський В. Г. - Оптимізація профілю показника заломлення хвилеводу за коефіцієнтом локалізації (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Гіпервипадкові характеристики теплових процесів у пристроях радіоелектронної апаратури, Уваров Б. М. (2010)
Смолянінов В. Г. - Підвищення ефективності керування виконуючими пристроями радіоелектронних засобів, Сухопара О. М. (2010)
Руденко Н. М. - Аналіз та розрахунок теплового режиму потужних світлодіодів, Гурба О. В. (2010)
Яненко О. П. - Дослідження резонансного поглинання біооб'єктами мм – випромінювання, Мельник Є. Т., Зінченко В. І. (2010)
Куценко В. П. - Радіометричний неруйнівний контроль діелектричних матеріалів, Яненко О. П. (2010)
Каширский И. С. - Метод рекуррентных формул для научных исследований (2010)
Реутская Ю. Ю. - Производительность и оптимизация программ. Популярные алгоритмы, Новиченко А. А. (2010)
Зінченко М. В. - Моделювання ансамблю симетрчних вібраторів з нелінійними навантаженнями рядами Вольтерра-Пікара, Зінковський Ю. Ф. (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Методика оцінювання рівнів складності навчальних тестів, Мірських Г. О. (2010)
Бычковский В. А. - Аэростатные радиоэлектронные системы и комплексы., Реутская Ю. Ю. (2010)
Макаренко А. Ю. - Бездротові технології передачі даних Wi-Fi, Bluetooth та ZigBee., Парфенова А. О., Могильний С. Б. (2010)
Неуймін О. С. - ПЗЗ-матриці., Дяченко С. М. (2010)
Дем'яненко П. О. - Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 2), Зінковський Ю. Ф. (2010)
Воропаєв П. В. - Шестиканальний радіометр мм-діапазону., Митрофанов А. Б., Біденко В. А., Березюк Ф. Б., Маруненко Ю. В., Зоренко О. В. (2010)
Відомості про авторів опублікованих статей (2010)
Інформація для авторів (2010)
Левчик В. - Методи вилучення, концентрування та визначення бензофенону та його похідних, Зуй М. (2014)
Паустовська А. - Методи молекулярної спектроскопії для визначення оксалатів і тартратів, Сушко В., Бойко Г., Зінько Л., Запорожець О. (2014)
Цирульнева Ю. - Сучасні методи визначення діуретиків у фармацевтичних та біологічних об'єктах, Запорожець О. (2014)
Войтенко Т. - Вплив заміщення Pb/Bi на властивості сполук типу Pb1212, Неділько С., Головченко О., Зеленько М. (2014)
Гаголкіна З. - Вплив введення in situ гетерополіядерних комплексів Сu3Mn на cтруктуру та властивості сітчастих поліуретанів, Лобко Е., Козак Н., Гомза Ю., Клепко В., Кокозей В., Петрусенко С., Стецюк О. (2014)
Маханькова В. - Синтез та дослідження біядерного півалатного комплексу Мангану(II) з 1,10-фенантроліном (2014)
Будняк Т. - Адсорбція йонів важких металів хітозаном, зшитим глутаровим альдегідом, Яновська Е., Іщенко М., Тьортих В. (2014)
Кисельов Д. - Модифікування активованого вугілля карбациламідофосфатом для сорбції йонів Cu(ІІ) та La(ІІІ), Овчинніков В., Амірханов В., Ставицька С., Циба М., Піддубна О., Пузій О. (2014)
Горда Р. - Кольорометричне визначення Pd(II), Rh(III) та Ru(IV) на поверхні силікагелю, модифікованого тіосечовинними групами, Трохимчук А., Легенчук О. (2014)
Лісняк В. - Електронно-зондовий рентгеноспектральний мікроаналіз та його застосування для аналітичного визначення фосфору (2014)
Бучик С. - Спектрофотометричні та люмінесцентні властивості поліметинових барвників на поверхні гібридних плівок, Іщенко A., Тананайко О. (2014)
Захарків І. - Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування фталатів, Зуй М. (2014)
Трохименко А. - Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його йодом до тетратіонату, Запорожець О. (2014)
Трохименко О. - Вплив аніонів мінеральних кислот на швидкість перебігу ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції, Бойченко Д., Сухан В. (2014)
Кулинич О. - Флуоресцентні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетонатними групами, Антонюк Ю., Старова В., Янчук М., Запорожець О. (2014)
Коноплицкая Е. - Влияние условий синтеза на протолитические и адсорбционные свойства кремнезема, модифицированного пропилтиоэтиламином, Зайцева Г., Кобылинская Н., Крониковский О., Зайцев В. (2014)
Nifantiev K. - The methanation of CO2 over Co-Ni/Al2O3 catalysts at atmospheric pressure, Byeda O., Ischenko E., Mischanchuk A. (2014)
Усенко Н. - Термохімія сплавоутворення феруму з празеодимом та неодимом, Котова Н., Іванов М., Головата Н. (2014)
Varenikov A. - Spectral and basic properties of flavones in the ground and excited states, Serdiuk I., Roshal A. (2014)
Sanin E. - Investigations of bis-chromophore systems: relationship between spectral behaviour and charge transfer in 2-(3-coumaroyl)-benzopyrylium perchlorates, Novikov A., Roshal A. (2014)
Шабликіна О. - Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл)ізокумаринів, Шиманська Н., Іщенко В., Хиля В. (2014)
Babich K. - Synthesis of benzylidene and azocontaining polymers for photophisical application, Krupka O., Smokal V., Kolendo A. (2014)
Коломийчук Н. М. - Удосконалення організації державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі (2014)
Сидор І. П. - Бюджетні видатки у забезпеченні економічного зростання, Коваль С. Л. (2014)
Тарасенко Ю. В. - Удосконалення державної підтримки отримання вищої освіти членами домогосподарств (2014)
Томнюк Т. Л. - Вектори оптимізації справляння обов’язкових платежів з доходів фізичних осіб (2014)
Бриндзя З. Ф. - Удосконалення організації обліку системи планово-запобіжного ремонту засобів праці на підприємствах цукрової промисловості, Кравчук Н. В. (2014)
Максимова А. В. - Рефінансування банків: механізм застосування, особливості обліку, аналіз, проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Петришина Н. С. - Класифікація витрат, Гончарук Н. С. (2014)
Принада І. В. - Сучасні проблеми обліку виробничих запасів на підприємстві, Назарчук О. Д. (2014)
Рожелюк В. М. - Організація облікового забезпечення процесу переробки сільськогосподарської продукції (2014)
Фаріон А. І. - Комп’ютерна модель реалізації перспектив розвитку бухгалтерського обліку на основі кібернетичного підходу в СЗДУ (2014)
Борзаковська Л. В. - Категорійний апарат маркетингового забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Гальчинська Ю. М. - Аналіз продуктів переробки світового ринку олійних культур (2014)
Ганущак Т. В. - Бенчмаркінг в управлінні фінансовою безпекою підприємства (2014)
Терехов Д. С. - Інтернет-реклама у маркетинговій складовій системи антикризового управління підприємством (2014)
Shchuryk M. V. - Social and economic aspects of development of rural cooperative enterprises (2014)
Коба Т. М. - Конкурентоспроможність галузі хмелярствав контексті інтеграційних процесів (2014)
Мартинюк Н. В. - "Кадровий голод" у сільському господарстві: причини, особливості та шляхи подолання (2014)
Морозюк Н. В. - Методичні підходи до формування стратегії диверсифікації економічної діяльності сільських громад (2014)
Новицький К. О. - Методологічні основи аналізу механізму реалізації інноваційного потенціалу соціально значущої продукції (2014)
Ратошнюк Т. М. - Інвестиційна діяльність в сільському господарстві, Мартинюк М. А. (2014)
Стасенко Д. В. - Теорія конкуренції і особливості формування конкурентного середовища в Україні (2014)
Гавловська Н. І. - Об’єктивізація базису формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Латкіна С. А. - Удосконалення маркетингової діяльності з застосуванням критеріїв оптимальності у сфері послуг, Сігарьов В. О., Стегалюк Є. С. (2014)
Павлюк К. В. - Медичне страхування як форма фінансування медичних послуг, Степанова О. В. (2014)
Рибак О. В. - Інформаційне забезпечення механізму контролінгу в управлінні підприємством (2014)
Рудич О. А. - Управління ціноутворенням в контексті забезпечення конкурентного середовища на товарних ринках (2014)
Синчак В. П. - Сутнісні ознаки та інтерпретація принципів санації, Мазур О. В. (2014)
Трусова Н. В. - Концепція управління формуванням фінансового потенціалу підприємств аграрної сфери (2014)
Турило А. А. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання і класифікації процесу адаптації (2014)
Буряк П. Ю. - Історичний аспект та сутність податкового навантаження як економічної категорії, Кулинич Х. В. (2014)
Гоманюк О. К. - Класифікація видів регіональних ринків банківських послуг (2014)
Горбань С. Ф. - Особливості функціонування інноваційних кластерів в Україні, Чумак О. В. (2014)
Горбань В. Б. - Актуальні проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та їх вплив на економіку України (2014)
Григорук П. М. - Управління сталим розвитком регіонів України (в контексті світового досвіду), Федорова Т. Ю. (2014)
Сиротинська Н. М. - Загальні принципи та підходи до оцінювання інновацій машинобудівних підприємств (2014)
Стахів І. М. - Зарубіжний погляд на регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг (2014)
Фаріон М. М. - Диференціація доходів населення України: сучасні реалії (2014)
Ячмінь О. І. - Теоретичні основи дослідження промислового землекористування басейну р. Смотрич (2014)
Азарова А. О. - Математична та структурна моделі оцінювання рівня інтелектуального капіталу на підприємстві, Антонюк С. Ю. (2014)
Башуцька О. С. - Структура бюджетної системи України та особливості міжбюджетної взаємодії (2014)
Сукач О. О. - Аналіз впливу факторів ефективності праці на підприємстві (2014)
Буян І. В. - Взаємозв’язок і взаємодія природи та біологічних, духовних потреб і здібностей людини (2014)
Батечко Н. Г. - Моделювання змісту освіти майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2014)
Конопленко Л. О. - Визначення змісту навчання усного спілкування майбутніх фахівців із інформаційної безпеки (2014)
Довмантович Н. Г. - Самоосвітня компетентність майбутніх фахівців у педагогічній теорії (2014)
Іонова О. М. - Формування національних цінностей молодших школярів засобами мистецтва орігамі: методичний аспект (2014)
Сорокін І. І. - Виховання толерантності у підлітків групи ризику у педагогічному процесі загальноосвітньої школи (2014)
Цуркан Т. Г. - Педагогічна освіта батьків (2014)
Леонтьєва І. В. - Внесок О. Лазурського у розвиток методології психолого-педагогічного дослідження: метод природного експерименту (2014)
Синекоп О. С. - Контроль за створенням іншомовних колективних публікацій студентами технічних спеціальностей (2014)
Чернігівська Н. С. - Особливості змісту навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2014)
Гуменюк О. М. - Проблеми контролю знань і вмінь студентів в умовах інтеграції вищої медичної освіти у світовий освітній простір (2014)
Бабенко Л. В. - Професійно-художня підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2014)
Фольварочний І. В. - Просвітницька діяльність у популяризації фізичної культури (2014)
Брюханова Г. В. - До проблеми вдосконалення освіти фахівців з дизайну друкованої продукції (2014)
Наконечна О. В. - Стан готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії у роботі з підлітками (2014)
Козак Л. В. - Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: технологічний аспект (2014)
Балаєва К. С. - Моделювання підготовки фахівців дошкільного профілю до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності (2014)
Корнят В. С. - Форми та методи формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки (2014)
Сєрих Л. В. - Технологія взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків (2014)
Козир М. В. - Інтелектуальні можливості в інформаційній компетентності суб’єктів педагогічної взаємодії (2014)
Греб М. М. - Лінгводидактична стратегія формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи: соціокультурний аспект (2014)
Кульбашна Я. А. - Формування іншомовної компетентності у майбутніх стоматологів (2014)
Коцюбинський О. В. - Реформаторська педагогіка Німеччини як педагогічний феномен початку хх ст. (2014)
Заяць Л. І. - Інтеграція університетів Нідерландів у міжнародне освітнє середовище (2014)
Поляничко З. О. - Тенденції інформатизації шкільної освіти у Республіці Польща (2014)
Вознюк А. В. - Загальний рівень сформованості психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками (2014)
Громова Н. М. - Проблема критичного мислення у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2014)
Ганзена М. А. - Медико-социальные проблемы абортов в Крыму, Мироненко О. И. (2012)
Говоруха М. O. - Техніка номінальних груп як метод дослідження потреби у додатковій підготовці з менеджменту фармацевтичної галузі серед студентів фармацевтичного факультету, Гульчій О. П., Шучак Р. М, Хернандес С. Р. (2012)
Коба Н. М. - Основні проблеми державної кадрової політики з підготовки керівників охорони здоров'я, Ісаєнко Р. М., Короленко В. В., Глушаниця О. Ф., Ременник О. І., Лазоришинець В. В. (2012)
Бражук Ю. Б. - Роль латинської мови у формуванні термінологічної компетенції комунікаторів (на матеріалі анатомо-гістологічних термінів) (2012)
Водяник А. А. - Вплив стовбурової ваготомії на слизову оболонку шлунка у щурів в експерименті, Шамрай Д. В., Мельник Н. О. (2012)
Керечанин І. В. - Організація самостійної роботи студентів англомовної форми навчання з дисципліни "Анатомія людини" та шляхи її покращення, Фесенко В. В. (2012)
Матвєйшина Т. М. - Особливості розподілу глікозаміногліканів в стінці носової частини глотки щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена, Волошин М. А. (2012)
Савчук Ю. В. - Детекция генов qacA/B и smr, ассоциированных с устойчивостью к дезинфектантам, у микроорганизмов (2012)
Пузиренко А. М. - Вплив антигіпертензивних засобів на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією (2012)
Бєлова О. Г. - Взаємозв'язок мамографічної щільності та імуногістохімічних показників пухлин молочної залози у другій групі хворих за класифікацією BI-RADS (2012)
Беловол А. Н. - Состояние соединительной ткани у больных псориазом и при сопутствующей гипертонической болезни (2012)
Венедиктова О. А. - Диагностическая ценность оптической когерентной томографии и флюоресцентной ангиографии в оценке динамики регресса классических субретинальных неоваскулярных мембран при высокой осложненной близорукости после комбинированного применения ранибизумаба и транспупиллярной термотерапии, Саксонов С. Г., Сук С. А. (2012)
Войтович О. І. - Проблеми діагностики, лікування та профілактики тромбозів при антифосфоліпідному синдромі, Селюк О. В., Малиновська Л. Б., Сулік В. В. (2012)
Волков В.В - Якість життя студентів-медиків з різними рівнями емоційного стану та способу життя, Волинець Л. М. (2012)
Гвоздецкая М. Г. - Значение определения показателей липидного спектра крови у больных хроническим гепатитом С, Юрко К. В., Соломенник А. О., Бондарь А. Е., Могиленец Е. И., Винокурова О. Н., Анцыферова Η. В., Гаврилов А. В. (2012)
Герасимова О. В. - Оцінка функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з бронхіальною астмою за даними реоенцефалографії (2012)
Горбоконь Н. М. - Особливості патоморфологічної діагностики м'якотканинних пухлин, Лагода Н. М., Рудницька О. Г., Діброва Ю. В. (2012)
Демьяненко А. С. - Детоксикационные эффекты озонотерапии при неразвивающейся беременности, Семенюк Л. Н. (2012)
Динник Н. В. - Актуальні питання етіології, патогенезу та клініки хронічного вірусного гепатиту С (2012)
Дубров С. О. - Вплив складності та тривалості відлучення від респіратора на летальність пацієнтів з тяжкою травмою після проведення тривалої штучної вентиляції легень, Трофимович О. О. (2012)
Качан І. С. - Якість життя пацієнтів з гіпертонічною хворобою в залежності від виразності компонентів метаболічного синдрому (2012)
Кондратюк Л. О. - Клінічні та лабораторні особливості позапечінкових проявів хронічного гепатиту С (2012)
Кочет К. О. - Впровадження адаптованих рекомендацій щодо реабілітації пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, ускладнений серцевою недостатністю (2012)
Лаврик О. А. - Оценка отдаленных результатов операции бандажирования желудка у пациентов с морбидным ожирением (2012)
Лазарева К. П. - Ефективність методів реперфузійної терапії у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, Сиченко Ю. О., Безродний А. Б. (2012)
Мішенін А. Б. - Наукове обґрунтування системи медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому (2012)
Михайличенко С. Я. - Сравнительная оценка уровня окисленных липопротеинов низкой плотности и антител к ним у практически здоровых и больных ишемической и гипертонической болезнью сердца, Фефелова Е. В., Терешков П. П., Максименя М. В., Хышиктуев Б. С. (2012)
Морозова А. І. - Перспективи використання препаратів наносрібла у лікуванні інфекційних захворювань шкіри, Степаненко В. І., Короленко В. В. (2012)
Моцарь М. А. - Значение экспрессии коллагена IV при фиброзно-кавернозном туберкулезе, Филоненко Т. Г. (2012)
Мургіна М. М. - Поліморфізм гену TNF-альфа при локалізованих і генералізованих гнійно-септичних захворюваннях у дітей, Пипа П. В. (2012)
Павлів Л. Б. - Дебютні клініко-лабораторні прояви вузликового поліартеріїту (ретроспективний аналіз), Яременко О. Б., Харкевич Т. Ю., Федьков Д. П., Матіящук І. Г. (2012)
Полторак І. Ю. - Стан місцевого імунітету у дітей з алергічною схильністю, Корчак А. І., Колосович А. І., Омельченко А. В., Костецька О. В. (2012)
Пронюк Х. О. - Можливості сучасних методів ультрасонографії в діагностиці стеатозу печінки у пацієнтів із хронічним гепатитом С (2012)
Романюк А. Р. - Особливості неврастенічного синдрому у дітей з нервово-артритичною аномалією конституції, Гурнак Т. В. (2012)
Роттер М. М. - Ожиріння та харчова непереносимість: нові можливості корекції ваги, Мартинчук О. А. (2012)
Слонова М. М. - Изменения соотношения клеток крови как маркер выраженности эндогенной интоксикации при перитоните, Семилетова Я. Б., Хоженко А. О., Кулигин А. В. (2012)
Таланова О. С. - Формування маси селезінки у плодів та дітей до року в нормі та після внутрішньоутробного антигенного навантаження (2012)
Толстанова Г. О. - Клінічна оцінка гемостазіологічних порушень у вагітних з патологічним рівнем антифосфоліпідних антитіл на тлі невиношування вагітності, Кущ В. М. (2012)
Федорич П. В. - Обґрунтування та апробація оригінального способу взяття біологічного матеріалу з метою адаптації діагностикума Фемофлор-16 для кількісної детекції анаеробної та мікроаерофільної мікрофлори сечостатевої системи чоловіків (2012)
Цема Є. В. - Результати ультразвукової санації гострих пілонідальних абсцесів, Діброва Ю. В., Юрків О. Є., Шустик Т. М., Неймарк О. С. (2012)
Антоненко А. М. - Особливості механізму дії оксазолових гербіцидів на організм теплокровних тварин та людини (2012)
Бобрикович О. С. - Епідеміологія ожиріння у дітей та підлітків прикарпатської популяції, Чорна Н. В. (2012)
Борисенко А. А - Гігієнічна оцінка безпечності умов праці персоналу, задіяного у роботі з фунгіцидом беналаксил-М, з використанням різних методичних підходів, Карпенко В. В. (2012)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка безпечності об'єктів навколишнього середовища та сільськогосподарських продуктів при застосуванні фунгіцидів класу триазолів (2012)
Володій М. О. - Аналіз умов праці лікарів та вивченні ролі впливу психоемоційних факторів на розвиток виробничо-зумовленої захворюваності (2012)
Хмєлєвська О. М. - Самоочищення фасованої мінеральної лікувально-столової води від Escherichia coli впродовж зберігання, Мокієнко А. В., Войцеховський В. Г., Ніколенко С. І. (2012)
Кальченко А. Д. - Сторінками історії наукового пошуку студентської молоді (до 80-річчя кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2), Мойсеєнко В. О. (2012)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2012)
Завадський І. О. - Використання скінченних автоматів у завадостійкому кодуванні (2014)
Глибовець М. М. - Теоретичний підхід до розробки та аналізу генетичних алгоритмів, Гулаєва Н. М. (2014)
Болгар Ю. О. - Застосування генетичних алгоритмів для уніфікації термів другого порядку з одномісними функціоналтьними символами, Жежерун О. П. (2014)
Рощин В. О. - Алгоритм глобального рівноважного пошуку розв'язання задачі про покриття, Боярчук Д. О., Ляшко В. І., Шило П. В. (2014)
Мейтус В. Ю. - Створення напівінтелектуальних комп'ютерних систем: основні проблеми (2014)
Шабінський А. С. - Інтеграція тематично-сутнісної онтології в інфраструктуру інформаційно-пошукової системи (2014)
Фесенко А. В. - Зведення задачі обернення кусково-лінійного відображення до задачі про приховану дію на торсор над абелевою групою (2014)
Бучко О. А. - Детекція руху у стиснутому відеопотоці в реальному часі, Савченко Р. Є., Яковенко Д. Л. (2014)
Горборуков В. М. - Задача планування технічного обслуговування складних систем, Франчук О. В. (2014)
Sydorov I. - Domain analysis method as a service of cloud-enabeled service oriented platform (2014)
Афонін А. О. - Координація розподілених команд розробників програмного забезпечення, Глибовець А. М., Бойко О. В. (2014)
Глибовець М. М. - Використання діяльності віртуальних спільнот для покращення інформаційного пошуку, Конюшенко О. В. (2014)
Гломозда Д. К. - Моделювання роботи колаборативного середовища за допомогою кольорових мереж Петрі (2014)
Qashi R. - Learning management system at schools – are they really needed there?, Hänßgen K. (2014)
Олецький О. В. - Про методики інформаційного керування процесом e-learning на основі моделей послідовного прийняття рішень (2014)
Кирієнко О. В. - Використання технології хмарних обчислень в електронній освіті (2014)
Черкасов Д. І. - Висока доступність мережевих сервісів: визначення та основні фатори впливу (2014)
Вовк Н. Є. - Металогічні предикати в пролозі (2014)
Відомості про авторів (2014)
Антоненко О. В. - Абітурієнт НМУ – 2012: статистика сьогодення, Антонюк О. Я., Динник Η. В., Ішутко І. Ф., Наумова Л. О., Приступюк Л. О., Рибачук А. В. (2012)
Ковальчук О. І. - Показники летальності та структурні зміни аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування внутрішньовенної інфузії дезінтоксикаційних розчинів (2012)
Малярчук Е. А - Клеточная регуляция тканевого гомеостаза как способ объяснить механизм канцерогенеза, Карвацкий И. Н. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів важких металів з водних розчинів (2012)
Slaveykov К. - E-health implementation – readiness of Bulgarian ophthalmologists, Trifonova К., Trifonov Zl. (2012)
Trifonova К. - The role of general practitioners in taking care of open-angle glaucoma patients, Slaveykov К, Trifonov Zl. (2012)
Короленко В. В. - Телемедицина, телепсихологія: перспективи розвитку в Україні, Божук Е. С., Мороз В. В., Божук О. А. (2012)
Пузиренко А. М. - Сучасні клініко-фармакологічні аспекти застосування блокаторів кальцієвих каналів в медичній практиці, Горчакова Н. О., Чекман І. С., Довгань Р. С. (2012)
Fedkov D. - Influence of leflunomide on the clinical activity, level of inflammation and bone destruction markers in psoriatic arthritis, Iaremenko O., Iaremenko К. (2012)
Біловол А. М. - Застосування комбінованих препаратів в лікуванні хронічних дерматозів, Колганова Н. П, Берегова А. А. (2012)
Гурова Ж. В. - Сучасна тактика лікування acne vulgaris (огляд літератури) (2012)
Джума К. А. - Стан імунної системи у дітей з допечінковою формою портальної гіпертензії після виконання різних типів портосистемного шунтування, Дубровін О. Г., Притула В. П., Годік О. С., Іщенко М. І. (2012)
Долгая Н. Є. - Ендоскопічні та морфологічні паралелі при ерозивних змінах шлунка у пацієнтів із захворюваннями жовчних шляхів та печінки в діагностиці передракових змін, Свінціцький А. С., Соловйова Г. А. (2012)
Зайченко Л. А. - Використання валацикловіру для лікування генітального герпесу (огляд літератури) (2012)
Кальчук Р. О. - Структурная реакция воспаленной слизистой оболочки полости рта на фоне хронического стресса в эксперименте, Плитень О. Н. (2012)
Керницька А. Я. - Аналіз товщини шару нервових волокон сітківки і гангліозних клітин хворих на глаукому, Горобей М. П, Шеремет С. В., Сковпень Т. В. (2012)
Кириця Н. С. - Астенічний синдром у дітей-реконвалесцентів інфекційного мононуклеозу Епштейна-Барр вірусної етіології (2012)
Коновалов С. Е. - Стан слухового аналізатора за результатами отоакустичної емісії продуктів спотворення у пацієнтів з екстравазальною компресією вертебральних артерій (2012)
Корендович І. В. - Диспепсичні розлади у хворих з ерозіями шлунка при захворюваннях біліарної системи, Свінціцький А. С., Соловйова Г. А. (2012)
Курташ О. О. - Доопераційна діагностика аноректальних вад розвитку у дітей, Притула В. П., Сільченко М. І., Матіяш О. Я., Джума К. А. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів кадмію з сечі людини з використанням хімічно-модифікованого кремнезему, на поверхні якого ковалентно закріплені функціональні групи натрієвої солі 6-п ропіламідо-2-піридиндикарбонової кислоти (PyCOONa–CX) (2012)
Скумс А. А. - Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського