Яковлева О. О. - Порівняльна нефропротекторна ефективність комбінованих інфузійних розчинів при опіковій хворобі в щурів у гострий період, Семененко О. М. (2014)
Прискока А. О. - Наночастинки срібла у лікуванні інфекцій, спричинених антибіотикорезистентними мікроорганізмами, Микитюк А. В. (2014)
Геруш О. В. - Вплив нових препаратів природного походження на проникність еритроцитарних мембран, Яковлєва Л. В., Леницька О. Б. (2014)
Аль ШадатНурАльхуда Ахмад - Медицинские и фармацевтические аспекты ионно-ацетатного инфузионного раствора, Корытнюк Р. С., Давтян Л. Л. (2014)
Хромильова О. В. - Щодо створення нового комбінованого лікарського засобу для лікування туберкульозу з метою зменшення побічної дії базового препарату, Кучеренко Л. І., Бєленічев І. Ф., Портна О. О., Растворов О. А. (2014)
Горчакова Н. О. - Перспективи досліджень наночастинок металів у поєднанні з ефірними оліями для зовнішнього застосування, Нагорна Т. І. (2014)
Ющенко Т. І. - "Церапласт-S” – перспективний шлях введення лікарських речовин через шкіру, Слюсар О. А., Ліман Н. С. (2014)
Горчакова Н. О. - Удосконалення якості викладання фармакології (2014)
Князєва М. В. - Сучасні погляди на процес викладання біохімії у вищій школі (за матеріалами FEBS Congress 2013–2014) (2014)
Туманов В. А. - Науково-методичні основи викладання фармакології холінергічних засобів рослинного і синтетичного походження, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Войтенко Г. М., Тимченко О. Г., Тимченко І. М., Яковлєва І. Ю., Єсько Н. О. (2014)
Колесниченко Г. Г. - Аналіз мотивації як фактора оптимізації навчального процесу у вивченні медичних дисциплін, Коваленко О. Ю., Малишев С. Л. (2014)
Дяченко В. Ю. - Сучасні аспекти викладання студентам елективного курсу "Побічна дія ліків” (2014)
Горчакова Н. О. - Науково-методичні аспекти викладання фармакології моноклональних антитіл, Шумейко О. В., Савченко Н. В. (2014)
Зубко А. М. - Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради: 70 років у педагогічному просторі Південного регіону, Жорова І. Я. (2014)
Воробйова О. М. - Ефективна робота школи – запорука успішної соціалізації особистості (до 130-річного ювілею Чулаківської школи) (2014)
Пригодич Л. Л. - Практичне застосування акмеологічного підходу під час вивчення іноземної мови (2014)
Досенко Г. П. - Організація профільного навчання в сільській місцевості: проблеми і перспективи (2014)
Лопатюк В. В. - Виховна система школи як чинник успішного становлення собистості (2014)
Сомченко І. М. - Використання інтерактивної дошки для підвищення ефективності уроків інформатики (2014)
Шпак О. М. - Створення дистанційного навчального курсу засобами середовища MOODLE (2014)
Германова И.Т. - Работа социального педагога по формированию оциальной компетентности учащихся в ПТУЗ – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2014)
Горобець А. Я. - Система управління процесом формування професійних умінь та навичок майбутніх учителів під час магістерської підготовки (2014)
Гуцева С. І. - Роль ресурсного центру в підвищенні педагогічної майстерності вчителів іноземних мов, Богдан Л. О. (2014)
Дячкова Т. В. - Науково-дослідницька робота студентів та її вплив на фахову підготовку майбутніх спеціалістів (2014)
Кисла Н. В. - Використання екранних медіа в роботі соціального педагога з дітьми старшого дошкільного віку (2014)
Крилова М. Б. - Моніторинг як механізм визначення якості освіти, Баранчук І. В. (2014)
Кулявец Ж. В. - Использование методики Глена Домана в обучении чтению дошкольников с особыми потребностями (2014)
Сагач Г. М. - Любов Тараса Шевченка до дітей у малярстві (2014)
Антощенко М. В. - Розвиток навичок іншомовної комунікації учнів за допомогою мультимедійних презентацій (2014)
Варава С. А. - Формирование интереса к информатике в системе внеклассной работы со школьниками, Туркот Т. И. (2014)
Дегтярьова О. Г. - Розвиток продуктивного мислення в молодших школярів з інтелектуальними вадами (2014)
Зайшлий Ю. О. - Використання комп’ютерних технологій на уроках біології в 9 класі (2014)
Кірцхалія О. П. - Корекційна спрямованість роботи як специфіка професійної діяльності педагога-дефектолога (2014)
Кривов’яз А. В. - Застосування інтерактивних технологій під час вивчення англійської мови школярами середньої ланки освіти (2014)
Луценко Г. Л. - Психологічні особливості обдарованих дітей молодшого шкільного віку (2014)
Маслова Т. В. - Полодання дисграфії та дислексії в мінімальний термін на шкільному логопедичному пункті, Найдьонова Н. А. (2014)
Осипенко Т. М. - Формування монологічного зв’язного мовлення в молодших школярів із ЗНМ III рівня (2014)
Паленкова Е. В. - Формирование читательского интереса у пятиклассников в процессе изучения произведений М. Твена "Приключения Тома Сойера" и Э. Портер "Поллианна" (2014)
Панасюк О. В. - Компетентнісний підхід в освіті як шлях підвищення конкурентоспроможності випускника загальноосвітнього навчального закладу в сучасних умовах (2014)
Пирогов І. А. - Система виховної роботи в гімназії (2014)
Руденко Т. В. - Проблемно-исследовательская деятельность старшеклассников на уроках мировой литературы (2014)
Сергієнко В. П. - Застосування особистісно орієнтованого навчання для підвищення мовної грамотності учнів (2014)
Гусь Т. Й. - Виховна система Школи розвитку успішної особистості, Адзима Т. М. (2014)
Гридіна С. А. - Доцільність використання мультимедійних комп’ютерних презентацій на уроках іноземних мов (2014)
Домбровська Н. С. - Використання опорних схем у навчанні граматики та правопису учнів спеціальної школи, Михальчевска Л. Г. (2014)
Заярна Л. І. - Активізація діяльності молодших школярів у процесі оволодіння знаннями через гру (2014)
Казачкова Л. М. - Кіномистецтво як ефективний засіб виховання учнів (2014)
Краснобородько С. Є. - Розвиток науково-пізнавального інтересу молоді на прикладі роботи станції юних натуралістів м. Нова Каховка (2014)
Лисенко В. А. - Особливості використання мультимедійних технологій на уроках української літератури (2014)
Масинець А. О. - Організація науково-дослідницької діяльності учнів у процесі підготовки до конкурсу-захисту МАН (2014)
Крупник Г. А. - Особливості психологічного супроводу адаптації першокласників до навчального процесу (2014)
Неделевич В. Ю. - Психологічні аспекти розуміння молодшими школярами художніх текстів (2014)
Сергеева О. А. - Профилактика суицидального поведения среди учащихся профессионально-технических учебных заведений (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Котляров В. - Аналіз алгоритму вимірювання частоти вихідного сигналу перетворювача "температура-частота", Микитин І., Скоропад П. (2014)
Дорожовець М. - Опрацювання результатів спостереження на основі наближеного методу порядкових статистик, Попович І. (2014)
Готра З. - Мікропроцесорна система температурної стабілізації групової міри електрорушійної сили, Барило Г., Бойко О., Вістак М., Матвіїв Р. (2014)
Олеськів О. - Аналітичний огляд процедур та методів метрологічної перевірки програмного забезпечення засобів вимірювання, Кунець І., Микитин І. (2014)
Івах Р. - Делькометрія: стан та перспективи розвитку, Стадник Б., Домінюк Т. (2014)
Озгович А. - Побудова шкал віртуальних вимірювальних приладів, Ліхновський І., Тищенко О., Кузій А. (2014)
Кочан О. - Метод визначення похибки термоелектричних перетворювачів на місці експлуатації (2014)
Брао І. - Аналіз проблематики та перспективних напрямів розвитку безконтактної термометрії (2014)
Кривенчук Ю. - Дослідження впливу нетемпературних чинників на вимірювання температури об’єкта методом комбінаційного розсіювання світла, Сегеда О., Микитин І., Ковальчук Д. (2014)
Чабан О. - Формулювання засад для розроблення методики оцінювання якості медичних послуг, Бойко О. (2014)
Микитин Г. - Концептуальна модель оцінки екологічного ризику на основі інформаційних технологій відбору і обробки параметрів води (2014)
Лиса О. - Проблемні аспекти оцінки якості сільськогосподарської продукції, Мідик І. (2014)
Любчик О. - Аналіз шляхів удосконалення методів ідентифікації видів м’яса, Микийчук М., Гонсьор О. (2014)
Антонюк О. - Вимірювання параметрів імітансу живих тканин з відомими схемами заміщення, Довгань М., Походило Є. (2014)
Готра З. - Сенсор різницевої температури біомедичного диференційного сканувального калориметра, Голяка Р., Бойко О., Вістак М. (2014)
Кочан Р. - Метод корекції нелінійності дводіапазонних АЦП з ітераційним використанням багаторезисторного подільника напруги, Клим Г., Гоц Н. (2014)
Ромака В. - Прогнозування характеристик термометричного матеріалу Hf1-x Lux NiSn, Стадник Ю., Ромака В., Корж Р., Крайовський В. (2014)
Ромака В. - Дослідження термометричного матеріалу Ті1-xYxNiSn, Стадник Ю., Корж Р., Ромака Л., Крайовський В. (2014)
Озгович А. - Засоби відображення вимірювальної інформації у середовищі програмування QT CREATOR, Тищенко О., Домінюк Т. (2014)
Стадник Б. - Контроль роботи автоматизованого обладнання за акустичними сигналами, Озгович А., Тищенко О. (2014)
Наконечний М. - Проектування нейроконтролерів для керування нелінійними об’єктами другого порядку, Гірняк Ю., Івахів О., Репетило Т. (2014)
Кордіяка Ю. - Нормовані показники якості піномийних косметичних засобів, що забезпечують покращення їх реологічних властивостей, Міхалєва М., Байцар Р. (2014)
Васілевський О. - Метрологічна атестація засобу вимірювання моменту інерції електромоторів на основі міжнародних стандартів з оцінювання точності вимірювань (2014)
Столярчук П. - Оптимізація методики контролю якості сонячних колекторів, Микийчук Б., Яцук В., Шпак О. (2014)
Бойко Т. - Ризики, що супроводжують господарську діяльність, – сутність, класифікація і підходи до оцінювання, Рябкова Т. (2014)
Демчук Л. - Статистичні методи в управлінні якістю виробничих процесів, Байцар Р. (2014)
Коваленко В. М. - Діагностика та лікування міокардиту: рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України (проект), Несукай О. Г. (модератори), Ватутін М. Т., Воронков Л. Г., Книшов Г. В., Ілляш М. Г., Рябенко Д. В., Целуйко В. Й., Чернюк С. В. (2014)
Мітченко О. І. - Вплив консервативних та хірургічних методів лікування ожиріння на структурно-функціональні показники лівого шлуночка в пацієнтів з морбідним ожирінням та артеріальною гіпертензією, Лаврик А. С., Шкрьоба А. О., Романов В. Ю. (2014)
Обертинська О. Г. - Клінічні аспекти резистентної артеріальної гіпертензії (2014)
Жаринова В. Ю. - Уровень кардиотропных аутоантител у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца в зависимости от состояния систолической функции левого желудочка, Табакович-Вацеба В. А., Пишель Н. Н. (2014)
Гандзюк В. А. - Аналіз захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні (2014)
Сычев О. С. - Фибрилляция предсердий неклапанного генеза у пациентов в возрасте меньше 65 лет с сохраненной систолической функцией левого желудочка: клинические характеристики и ремоделирование миокарда, Михалева Т. В. (2014)
Жарінов О. Й. - Предиктори небезпечних для життя ускладнень після аортокоронарного шунтування у пацієнтів з післяопераційною фібриляцією передсердь, Надорак О. П., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2014)
Сычев О. С. - Прогностические факторы сохранения синусового ритма и развития постоянной аритмии после кардиоверсии у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий неклапанной этиологии, Бородай А. А., Бородай Э. С. (2014)
Целуйко В. Й. - Галектин-3 у хворих на хронічну серцеву недостатність, Матвійчук Н. В., Кіношенко К. Ю. (2014)
Кремзер А. А. - Диагностическая ценность уровня мозгового натрийуретического пептида как индикатора тяжести хронической сердечной недостаточности ишемического генеза у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (2014)
Коваленко В. М. - Вплив препарату системної ензимотерапії на компоненти синдрому інсулінорезистентності в умовах експерименту, Талаєва Т. В., Козлюк А. С. (2014)
Ватутин Н. Т. - Магнитно-резонансная визуализация в диагностике острого инфаркта миокарда, Калинкина Н. В., Савченко Е. А., Шевелёк А. Н., Дегтярёва А. Э. (2014)
Бугаенко В. В. - Статины в первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистого риска: новый взгляд на старую проблему (2014)
Islam S. - Альманах-2013: стабільна ішемічна хвороба серця, Timmis A. (2014)
До відома авторів (2014)
Кучик О. - Участь Гербуртів у дипломатичних місіях середньовічної Польщі, Цебенко О. (2013)
Шепєлєв М. - Доктрина Іспанідад та процеси ібероамериканської інтеграції (2013)
Шишкін І. - Україна та українці в опрацюваннях польського підпілля в період "Волинської трагедії" (2013)
Стафійчук В. - Багатополярність глобального політичного простору та Україна (2013)
Третяк Л. - Міжнародна співпраця як необхідність для розвитку ядерної галузі, Третяк О. (2013)
Федина С. - Перспективні напрями розвитку теорії і практики миру в сучасних міжнародних відносинах (2013)
Артьомова Є. - Євроскептицизм та геополітична традиція французького посибілізму (2013)
Атаманенко А. - Стратегічне партнерство України з Російською Федерацією: міф чи реальність?, Мініч Р. (2013)
Близняк О. - Транскордонне співробітництво Республіки Білорусь і України в рамках єврорегіону "Дніпро" (2013)
Загайна А. - Зовнішня політика Ніколя Саркозі у середземноморському регіоні (2013)
Конопка Н. - Зовнішня політика "третьої ініціативи" П’єра Трюдо, Горбатюк А. (2013)
Оласюк Н. - ЄС та ізраїльсько-палестинський конфлікт на сучасному етапі (2013)
Санжаревський О. - Воєнно-політичні взаємини Республіки Білорусь та НАТО в першій половині 90-х рр. ХХ століття (2013)
Семенович А. - Розвиток-українсько-словацьких відносин на сучасному етапі (2013)
Sheryazdanova K. - Eastern European integration initiatives – strategy of joining EU and NATO (2013)
Kravets O. - Kazimierz – jewish cultural center (2013)
Голуб В. - Роль Ірану у врегулюванні сирійського конфлікту (2013)
Дорошко М. - Вплив конфлікту в Демократичній Республіці Конго на безпеку в регіоні Великих озер Африки, Черкас Б. (2013)
Коваленко А. - Роль іспанського капіталу в країнах Латинської Америки наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Конопка Н. - Роль Великобританії у врегулюванні кризи "арабської весни", Ковбасюк О. (2013)
Кухарук О. - Прикордонний конфлікт Венесуели з Гайаною: минуле і сучасність (2013)
Ногас Ю. - Російсько-венесуельське партнерство через призму енергетичного співробітництва (2013)
Плевако І. - Тихоокеанський Альянс – новий міжрегіональний геополітичний проект, Степанець П. (2013)
Фабіян Ю. - Ірак після виведення американських військ (2013)
Ярмоленко В. - Розвиток концепцій зовнішньої політики Китаю у постбіполярний період (2013)
Plevako I. - Development of trade and economic relations of CIS countries with Latin America (2013)
Лебідь Т. І. - Флагман освіти із 20-річним досвідом (2014)
Несін Ю. М. - Співпраця української школи з угрупуванням "Французькі пенсіонери-освітяни без кордонів" (2014)
Сагач Г. М. - Лебедина пісня Тараса Шевченка – "Буквар Южноруський" (1861 р.) (2014)
Ткаченко Л. І. - Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення (2014)
Цимбалюк В. В. - Ідея формування культури навчальної діяльності школяра в педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2014)
Гончаренко Л. А. - Робота з усними свідченнями на уроках історії: наративний аналіз (2014)
Одайник С. Ф. - Моніторингова система оцінювання якості освіти як дієвий засіб внутрішньогімназійного контролю, Тригуб Т. І. (2014)
Комарницька О. М. - Організація експериментальної роботи в навчальному закладі, Пашковська Н. В. (2014)
Михальчевська Л. Г. - Роль учителя-дефектолога в інклюзивній школі, Домбровська Н. С. (2014)
Радецька І. В. - Сучасний інструментарій профорієнтації старшокласників на уроках іноземної мови у профільній школі (2014)
Александровська Г. Л. - Розвиток творчих здібностей учнів у позашкільних закладах (2014)
Бихалова О. В. - Роль казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку (2014)
Власенко О. О. - Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект (2014)
Єгорова І. Ю. - Морально-етичне виховання учнів з особливими потребами (2014)
Зимовець Л. І. - Використання музикотерапії як здоров’язбережувальної технології в сучасному дошкільному навчальному закладі (2014)
Кудак Т. О. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у групі подовженого дня (2014)
Потьомко В. І. - Екологічний розвиток дітей дошкільного віку під час пошуково-дослідницької роботи (2014)
Романько Т. І. - Організаційно-педагогічні умови екологічної підготовки майбутніх учителів у системі вищої освіти (2014)
Харченко О. М. - Реалізація компонентів студентського самоврядування у вищому навчальному закладі (2014)
Богдан Л. О. - Роль електронних навчальних засобів в організації самостійної роботи учнів з англійської мови (2014)
Грабовська Ю. А. - Навчання учнів початкової ланки зворотному зв’язку в парній та груповій роботі засобами іноземної мови, Шорнікова М. В. (2014)
Кальченко С. М. - Використання аудіоматеріалів для розвитку фонематичного слуху учнів на уроках англійської мови в середній школі (2014)
Клєцко І. Г. - Особливості використання навчально-методичного комплексу О. Д. Карп’юк під час розвитку навичок іншомовного говоріння старшокласників, Коденець І. В. (2014)
Клюєва Т. М. - Методичні аспекти викладання навчального предмета "Основи здоров’я" на основі розвитку життєвих навичок (2014)
Логвинюк А. А. - Робота з учнями, які мають труднощі в навчанні (2014)
Матвеєва О. В. - Навчання школярів зворотному зв’язку в парній та груповій роботі на уроках англійської мови, Власенко О. В. (2014)
Неймет І. В. - Синергетичний підхід до проектної діяльності на уроках математики (2014)
Олійник Т. А. - Диференційоване навчання хімії в загальноосвітній школі сільської місцевості (2014)
Тригуб Т. О. - Естетичне виховання учнів на уроках німецької мови засобами використання живопису Т. Г. Шевченка (2014)
Тюльпіна І. В. - Індивідуалізація процесу самопідготовки в групі подовженого дня (2014)
Грибкова І. І. - Розвиток соціокультурної компетенції через проектну діяльність учнів на уроках англійської мови (2014)
Гривняк И. М. - Работа с одаренными детьми в контексте формирования исторических предметных компетентностей (2014)
Гора Т. В. - Сприйняття учнями творчості Т.Г.Шевченка через вивчення англійської мови, Шевченко І. О. (2014)
Гусейнова Т. А. - Розвиток дослідницької діяльності учнів на бінарних уроках aнглійської мови і світової літератури (2014)
Молчанова Н. В. - Ситуативно-ролевые приемы обучения иноязычному говорению на примерах УМК британских издательств (2014)
Наумова Г. Г. - Креативний розвиток молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови (2014)
Сафонова І. Я. - Формування в учнів предметної компетентності засобами прикладних задач із математики (2014)
Урбанська О. М. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства (2014)
Антипова И. Ю. - Особенности социализации учеников с нарушением умственного развития (2014)
Романишина І. М. - Медіація як ефектиктивний метод вирішення конфліктів у шкільній практиці (2014)
Трянова Г. М. - Розуміння іншої людини як фактор соціалізації дитини дошкільного віку (2014)
Одайник С. Ф. - Люди, які зробили особливий внесок у становлення КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", Гончаренко Л. А., Воскова І. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Panchenko T. - Copper(II) and Nickel(II) with N,N’-Bis(salicylidene)thiosemicarbazide Heterometal Complex Compounds, Evseeva M., Ranskiy A. (2014)
Rattan G. - Сarbon Monoxide Oxidation Using Cobalt Catalysts: A Short Review, Kumar M. (2014)
Lutsyuk I. - Adsorptive Modification of High-Dispersed Magnesium Hydrosilicate, Vakhula Ya., Levytskyi V., Zhuk L. (2014)
Alakhras F. - Electrosynthesis of Poly(selenophene-co-thiophene) Films in Boron Trifluoride Diethyl Etherate/Ethyl Ether (2014)
Ved M. - Electrodeposition of Functional Cobalt-Silver and Cobalt-Tungsten Alloys, Sakhnenko N., Glushkova M., Bairachna T. (2014)
Beedri N. - Growth of Zinc Oxide Porous Films via Electrochemical Anodization Using Glycerol Based Electrolyte, Inamdar Yu., Sayyed S. A., Shaikh A., Jadkar S., Pathan H. (2014)
Chaban T. - Synthesis of Some Novel Thiazolo (4,5-b) Pyridinesand their Tuberculostatic Activity Evaluation, Klenina O., Drapak I., Ogurtsov V., Chaban I., Novikov V. (2014)
Prorokova N. - Chemical Method of Fibrous Materials Surface Activation on the Basis of Polyethylene Terephthalate (PET), Chorev A., Kuzmin S., Vavilova S., Prorokov V. (2014)
Donchak V. - Synthesis and Characterization of Dextran Methacrylates, Yuryev R., Harhay Kh., Voronov S. (2014)
Bashta B. - Epoxy Resins Chemical Modification by Dibasic Acids, Astakhova O., Shyshchak O., Bratychak M. (2014)
Voloshanovsky I. - Synthesis of Heterometal Copolymer Complexes with Fragments of Mn(II) and Zn(II) -Diketonates, Shevchenko O., Schastlyvets A., Burenkova K. (2014)
Manchenko O. - Role of the Structure and Composition of Macromolecule Chain in Chemical Plasticization of Polymers, Nizhnik V. (2014)
Karateev A. - "Nonisocyanate” Polyhydroxy Urethanes Based on the Raw Material of a Plant Origin, Litvinov D., Kalkamanova O. (2014)
Matienko L. - Some Supramolecular Nanostructures Based on Catalytic Active Nickel and Iron Heteroligand Complexes. Functional Models of Ni(Fe) Dioxygenases, Binyukov V., Mosolova L., Mil E., Zaikov G. (2014)
Boichenko S. - Innovative Chemmotological Thought as an Integrated System of Knowledge (2014)
Matkivska I. - Kinetics of Diffusion Mass Transfer during Filtration Drying of Grain Materials, Gumnytskyi Ya., Atamanyuk V. (2014)
Kosogina I. - The Process of Wastewater Treatment with Advanced Oxidation Methods to Remove Dye, Astrelin I., Krimets G., Vereshchuk N. (2014)
Shyshchak O. - VIIth International Scientific-Technical Conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry” (APGIP-7) (2014)
Лавринович О. В. - Закони — основа держави, юристи — її вартові (2010)
Горбунова Л. М. - Правова культура як умова ефективного розвитку законодавства (2010)
Стефанчук Р. О. - Юридична освіта і наука в Україні: чи все гаразд? (2010)
Руднєва О. М. - Теоретичні проблеми класифікації міжнародних стандартів прав і свобод людини (2010)
Коломоєць Т. О. - Особливості тлумачення адміністративного законодавства в умовах сучасних трансформаційних процесів у вітчизняному правотворенні, Лютіков П. С. (2010)
Кравчук Г. А. - Державна судова адміністрація України як один із головних розпорядників бюджетних коштів у фінансуванні судової влади (2010)
Пожидаєва М. А. - Особливості правового режиму металевих рахунків (2010)
Рєзнікова В. В. - Правова природа інституту туристичного обслуговування (2010)
Коваленко Т. О. - Якість земельно-правової термінології як умова ефективності земельного законодавства України (2010)
Савонюк Р. Ю. - Безправні учасники кримінально-процесуальних відносин: хто вони (2010)
Москвич Л. М. - До питання практики оцінки якості судових систем (2010)
Виговський О. І. - Проблемні аспекти міжнародного обігу коносаментів (2010)
Тимошенко В. І. - Проблема свободи й нерівності у творчості М. О. Бердяєва (2010)
Бишевець О. В. - Історичний аспект розвитку наукових підходів про тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу (2010)
Джуринський О. О. - Цивільно-правова відповідальність за вчинення актів недобросовісної конкуренції: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Мартинович О. М. - Законодавча регламентація трудових відносин членів фермерських господарств (2010)
Тимошенко М. О. - Удосконалення чинного законодавства України в сфері ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів (2010)
Середа О. - Майбутнє правової України залежить від активності правничої молоді сьогодні (2010)
Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу (конференція) (2010)
Документи (2010)
Привітання (2010)
Вимоги до публікацій (2010)
Третяк К. Р. - Дослідження взаємозв’язку між сучасними вертикальними зміщеннями земної кори і сейсмічною активністю Європи, Романюк В. В. (2014)
Третяк К. Р. - Результати визначення горизонтальних деформацій земної кори Європи за даними ГНСС-спостереженьта їх зв'язок з тектонічною будовою, Вовк А. І. (2014)
Крупський Ю. З. - Дослідження простягання зони Тейссейре-Торнквіста (ТТЗ) на території західної території України, Вислоцька О. І. (2014)
Владика В. М. - Закономірності просторового розподілу ємнісних властивостей порід-колекторів у сарматських відкладах неогену Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С, Лата Р. І. (2014)
Міськів Н. Й. - Удосконалення методики диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води промисловими стоками, Нестеренко М. Ю. (2014)
Хом’як Л. М. - Моделювання напружено-деформованого стану осадового комплексу автохтону в зоні динамічного впливу насувного клину, Хом’як М. М. (2014)
Бубняк І. М. - Збалансований геологічний розріз Українських Карпат у перетині Берегомет–Буркут, Накапелюх М. В., Віхоть Ю. М. (2014)
Aronov A. G. - Seismicity and the stressed state of the starobin potassium salt deposit in Belarus, Mukhamediev Sh. A., Belousov T. P., Aronova T. I. (2014)
Орлюк М. И. - Расчет компонент геомагнитного поля на примере одесской магнитной аномалии, Марченко А. В., Иващенко И. М. (2014)
Толстой М. І. - Вивчення провісників локальних землетрусів засобами їх прямої оцінки, Шабатура О. В. (2014)
Дещиця С. А. - Технологічний комплекс та результати електромагнітного моніторингу екологічно проблемних об’єктів Передкарпаття, Підвірний О. І., Романюк О. І., Савків Л. Т. (2014)
Кузьменко Е. Д. - Прогнозування селів в Українських Карпатах, Чепурна Т. Б. (2014)
Кендзера О. В. - Сейсмічність центральної частини українського щита у період з 2007 по 2013 роки, Кутас В. В., Андрущенко Ю. А., Пігулевський П. Г., Лісовий Ю. В. (2014)
Володимиру Івановичу Шамотку – 80 (2014)
Пам’яті Олександра Миколайовича Бокуна (2014)
Пам’яті Петра Гервазійовича Черняги (2014)
Андруник В. А. - Пакет програм "апрокріо” для апроксимації температурної характеристики та чутливості сенсора (2014)
Бомба А. Я. - Особливості застосування арифметичного кодування в процесі прогресуючого ієрархічного стиснення зображень без втрат, Шпортько О. В., Шпортько Л. В. (2014)
Василюк А. С. - Підсистема знищення формул алгоритмів, Басюк Т. М. (2014)
Верес О. М. - Концептуальна модель інтелектуальної інформаційної системи малого підприємства, Микіч Х. І. (2014)
Висоцька В. А. - Архітектура систем електронної контент-комерції, Чирун Л. В. (2014)
Годич О. В. - Візуальна предметно-орієнтована мова запитів, Прокопів Ю. О. (2014)
Григорович А. Г. - Подання реляційних операцій засобами реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень, Григорович В. Г. (2014)
Гринчишин Т. М. - Покращення ефективності формування сигнальних кодів на основі кодової послідовності Галуа (2014)
Грицик В. В. - Оцінка якості зображення, Грицик В. В. (2014)
Камінський Р. М. - Ієрархічний агломеративний кластерний аналіз одновимірних асиметрично розподілених даних у середовищі MS Excel, Нич Л. Я. (2014)
Кравець П. О. - Модель стохастичної гри нейроагентів (2014)
Кут В. І. - Модель консолідованих даних дистанційного навчально-консультаційного центру осіб із особливими потребами (2014)
Кушнірецька І. І. - Застосування онтологій і метамоделей для динамічної інтеграції слабоструктурованих даних, Кушнірецька О. І., Берко А. Ю. (2014)
Литвин В. В. - Метод використання онтологій у петлі OODA (2014)
Лупенко С. А. - Лінійний циклічний випадковий процес як математична модель тестових коливних сигналів у інформаційних системах діагностики, аутентифікації та прогнозування, Луцик Н. С., Лупенко А. М., Стадник Н. Б. (2014)
Любінський Б. Б. - Архітектура спеціалізованого програмного модуля ГІС: побудова карт векторного формату, Пеняк І. О. (2014)
Мельникова Н. І. - Застосування теорії автомата Мілі для формування стану пацієнта, Шаховська Н. Б., Кісь Я. П. (2014)
Різник В. В. - Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах (2014)
Ришковець Ю. В. - Архітектура програмного комплексу побудови адаптивних Веб-галерей (2014)
Савчук Т. О. - Ідентифікація проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах з використанням модифікованого алгоритму ФОРЕЛ, Петришин С. І. (2014)
Сєдушев О. Ю. - Методи видобування даних з баз нечітких знань, Буров Є. В. (2014)
Сікора Л. С. - Термінальні та ситуаційні проблемні задачі інформаційного забезпечення опрацювання даних оператором від інформаційно-вимірювальних систем для АСУ-ТП складними об’єктами, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Марцишин Р. С., Міюшкович Ю. Г. (2014)
Струбицька І. П. - Особливості програмної реалізації розпаралелення процесу побудови дискретних динамічних моделей (2014)
Струбицький Р. П. - Аналіз інфраструктури та моделей організації хмаркових сховищ даних, Шаховська Н. Б. (2014)
Ткачук Р. Л. - Системні та інформаційні динамічні компоненти і логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності при прийнятті оперативних рішень, Сікора Л. С. (2014)
Цмоць І. Г. - Архітектура та модель управління рухом мобільної робототехнічної системи, Теслюк В. В., Ваврук І. Є. (2014)
Шестакевич Т. В. - Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами (2014)
Шпортько О. В. - Аналіз ефективності модифікацій алгоритмів графічного формату PNG (2014)
Висоцька В. А. - Особливості генерування семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних необмежених та контекстозалежних граматик (2014)
Вовк О. Б. - Аналіз та обґрунтування вибору методів дослідження інформаційного продукту (2014)
Вовнянка Р. В. - Метод видобування знань з текстових документів, Досин Д. Г., Ковалевич В. В. (2014)
Голощук Р. О. - Консолідований інформаційний ресурс маркетингової діяльності книготорговельної мережі Видавництва Львівської політехніки, Федорів М. Л. (2014)
Давидов М. В. - Граматична корекція речень з використанням графу взаємовиключних гіпотез (2014)
Демчук А. Б. - Основні прийоми і способи тифлокоментування (2014)
Жежнич П. І. - Особливості формування інформаційного забезпечення туристичної діяльності, Сопрунюк О. О. (2014)
Кульчицький І. М. - Технічні аспекти опрацювання комп'ютером природномовної інформації (2014)
Кунанець Н. Е. - Відкритий доступ до наукових інформаційних ресурсів: американський досвід, Веретеннікова Н. В. (2014)
Литвин В. В. - Підхід до автоматичної побудови функцій інтерпретації під час навчання онтологій, Хрущ С. Б. (2014)
Лозинська О. В. - Застосування методу машинного перекладу на основі правил для перекладу з української жестової мови (2014)
Лупенко С. А. - Інформаційна технологія та програмна система оцінювання опінії висловлювань, Хомів Б. А. (2014)
Марковець О. В. - Моделювання процесів опрацювання електронних звернень громадян до органів місцевого самоврядування за допомогою засобів GPSS на основі консолідованої інформації, Олійник І. І. (2014)
Алєксєєв В. І. - Вироблення підходів до визначення загальної структури веб-сайтів, Алєксєєва К. А. (2014)
Артеменко О. І. - Особливості побудови інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів, Гаць Б. М., Іванущак Н. М., Угрин Д. І. (2014)
Бойко Н. І. - Застосування кластерного аналізу для діагностики дієвості господарського механізму торговельних підприємств (2014)
Глаголева І. І. - Застосування кластерного аналізу для опрацювання даних земельного кадастру, Берко А. Ю. (2014)
Євланов М. В. - Патерни проектування вимог до інформаційної системи (2014)
Кунанець Н. Е. - Кластерний аналіз як методологічний інструментарій дослідження бібліотек, Камінський Р. М. (2014)
Катренко А. В. - Аналіз математичних моделей планування в мультипроектному середовищі, Магац А. С. (2014)
Малиновський О. Б. - Електронні бібліотеки: мультимедійна складова (2014)
Назарук М. В. - Інформаційна технологія аналізу діяльності середніх шкіл, Пасічник В. В. (2014)
Рішняк І. В. - Моделювання процесу управління ризиками у мультипроектному середовищі (2014)
Савчук Т. О. - Прогнозування стану техногенної ситуації за допомогою імітаційної моделі, що базується на багатовимірному рівнянні дифузії, Козачук А. В. (2014)
Чарковська Н. В. - Моделювання та просторовий аналіз емісійних процесів від целюлозно-паперової та харчової промисловостей Польщі, Стрямець О. С., Бунь Р. А. (2014)
Федонюк А. А. - Деякі аспекти моделювання соціальних мереж (2014)
Яремчук Ю. Є. - Модель процесу передавання управлінської інформації в соціально-економічних мережах, Шиян А. А., Заячковський В. М. (2014)
Summary. Розширені англомовні анотації (2014)
Грицик В. В. - Рецензія на наукову роботу авторського колективу у складі А. Демчука, В. Кута, О. Малиновського, А. Ржеуського "Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів з врахуванням нозологій”, що висунута на здобуття премії Президента України для молодих вчених (2014)
Камінський Р. М. - Рецензія на наукову роботу, що висувається від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на здобуття премії Президента України для молодих вчених, авторського колективу у складі Іванущак Наталії Михайлівни, Артеменко Ольги Іванівни, Гаця Богдана Миколайовича, Угрина Дмитра Ілліча "Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій” (2014)
Терський C. В. - Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.) (2014)
Гринчишин Б. В. - Особливості ведення бою із застосуванням клинкової зброї в XIII–XV cт. (2014)
Пивоваров С. В. - Предмети середньовічного озброєння з Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст. (дослідження 2012 р.), Калініченко В. (2014)
Тоїчкін Д. В. - Формування наукових уявлень про козацьку клинкову зброю: від другої пол. ХІХ ст. до сучасності (2014)
Омельчук Б. А. - Військово-політичні аспекти передісторії Галицького князівства (2014)
Лисейко Я. Б. - Участь шляхти у мобілізації війська в Сяноцькій землі на початку польсько-шведської війни (квітень–грудень 1655 р.) (2014)
Нагірняк А. Я. - Кирило Трильовський – організатор січового руху у Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Мельник В. М. - Діяльність Т. Окуневського у Державній Раді під час другої та третьої каденцій (1907–1912 рр.) (2014)
Морушко О. О. - Позиція провідних польських партій Російської імперії напередодні та на початку Першої світової війни, Матієшин Л. М. (2014)
Берест І. Р. - Джерельна база історії професійних спілок Східної Галичини до початку та в роки Першої світової війни (2014)
Мазур О. Я. - Українське питання в політиці провідних держав напередодні великої війни (1914–1918 рр.), Баран І. В. (2014)
Питльована Л. Ю. - Антибританська політична карикатура у Німеччині як засіб пропаганди у період Першої світової війни (2014)
Моргун М. В. - Передумови становлення броньових частин українських армій: бронеавтомобільні формування Першої світової війни та досвід їх застосування, Лушкавнюк Т. С. (2014)
Барановська Н. М. - Підвалини військової політики гетьмана Павла Скоропадського (2014)
Дещинський Л. Є. - Поневолення України більшовицькою системою та припинення її репрезентації на міжнародній арені у першій половині XX ст. (2014)
Зінкевич Р. Д. - Початки формування Армії УНР восени 1917 року (2014)
Хома І. Я. - Створення та діяльність більшовицьких військ в Україні в кінці 1918–1920 роках у сучасній історіографії (2014)
Уська У. Р. - Укладення та реалізація домовленостей між Австро-Угорщиною та УНР у Брест-Литовському 1918 р.: уроки дипломатичної боротьби (2014)
Куций А. Ф. - Полковник Р. Сушко – учасник Другого зимового походу 1921 року (2014)
Шелюк Л. О. - Українська державність у 1920–1923 рр. та її знищення більшовицькою владою (2014)
Плазова Т. І. - Діяльність української еміграції в країнах Європи у міжвоєнний період ХХ ст. (2014)
Каша М. Є. - Середньовічні замки та фортеці Західної Волині як об’єкти пам’ятко-охоронної діяльності (1920–1930 рр.) (2014)
Мельник Р. П. - Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення Збройних сил в українській військовій літературі 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Юрчук Л. В. - Корпус охорони прикордоння Другої Речі Посполитої у Волинському воєводстві: особливості формування (1924–1929 рр.) (2014)
Виздрик В. С. - Аграрне питання в програмних документах і діяльності УНДО (2014)
Гнатюк В. Р. - Організація тотальної фіксації та видання свідчень про голодомори 1932–1933 і 1946–1947 років: системні підходи (2014)
Конюхов С. В. - До проблеми трактування національно-визвольного опору українців в роки Другої світової війни (2014)
Коваль М. В. - Довготривала фортифікація на теренах України: ретроспекція (2014)
Буковський І. В. - Особливості організації виховної роботи з особовим складом в умовах переходу до контрактної форми комплектування Збройних сил України (2014)
Мина Ж. В. - Колективне суспільне документування історичних процесів збройних формувань України періоду національно-визвольної революції 1917–1921 рр. в українській Вікіпедії, Пелещишин А. М. (2014)
Химиця Н. О. - Соціально-орієнтовані інтернет-джерела дослідження єврореволюції 2013–2014 рр. в Україні (2014)
Стасюк І. М. - Діяльність української греко-католицької церкви у підпіллі (1946-1989 рр.) (2014)
Романовський Я. Я. - Досвід формування правової культури військовослужбовців Збройних сил України (2014)
Савченко О. О. - Економіка Галичини після війн 1914–1920 рр. (2014)
Якубовський В. І. - Фортифікаційні споруди градів Болохівської землі як джерело реконструкції оборонних споруд городищ Південно-Західної Русі (2014)
Панишко С. Д. - Спроба реконструкції зовнішнього вигляду пізньосередньовічних укріплень "motte and bailey” на Волині за їх зовнішніми морфологічними ознаками (2014)
Курдина Ю. М. - Скляні знахідки з поля битви під Берестечком у питаннях реконструкції гутництва (2014)
Добрянський В. К. - Археологічне обстеження городища XIV ст. в с. Біла біля м. Чорткова Тернопільської області (2014)
Захар’єв В. - Видатний архітектор Іван Могитич і сокілецька церква XII–XIII століть (2014)
Візітів Ю. М. - Їх виховав Пласт: родина Гороховичів (20–30-ті роки ХХ століття) (2014)
Терський С. В. - Духовні скарби рідної землі. Рецензія на книгу: Моргун В. А. "МАР.” "Поема вольного народа”: вступ до сакральної історії України”: монографія. – Київ; Донецьк, 2013. – 168 с., Підкович А. Я. (2014)
Бережняк О. - Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання (2014)
Жабін А. - Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України (2014)
Жабін О. - Комбінований рейтинг сайтів Alexa Rank (2014)
Копанєва Є. - Бібліометричні показники наукової періодики України (2014)
Кузнєцов О. - Виявлення ключових понять з тексту за допомогою контент-аналізу (2014)
Василенко О. - Бібліотечно-інформаційна діяльність як об’єкт статистичного дослідження (2014)
Литвинова Л. - Наукові школи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в інформаційно-комунікаційному просторі України (2014)
Лукашевич Т. - Публікаційна активність країн СНД та Балтії згідно з бібліометричною базою даних Scopus (2014)
Лямець А. - Відбір матеріалів в арабських бібліотеках: наукові розробки М. Альйана (2014)
Гарагуля С. - Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика, Самохіна Н. (2014)
Івченко Л. - Повнотекстові бази даних міжнародного каталогу музичної періодики (RIPM), Шевченко О., Гурина В. (2014)
Ігнатюк М. - Перспективи бібліотечно-інформаційного забезпечення агроекологічної галузі зарубіжних учасників міжнародної ІРБІС-корпорації бібліотек агроекологічного профілю (2014)
Карпюк Д. - Види мережних документів (2014)
Коваленко І. - Стан і перспективи розвитку галузевого реферативного ресурсу на веб-порталі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Кропочева Н. (2014)
Лопата О. - Сучасні тенденції та перспективи інформаційного обслуговування читачів періодичними виданнями (2014)
Осталецька О. - Фонди сектору картографічних видань як важливий складник цифрових інформаційних ресурсів НБУВ (2014)
Пристай Г. - Взаємодія обласної універсальної наукової бібліотеки з культурно-мистецькими закладами Прикарпаття (2014)
Разважаєв А. - Технології "хмарного" обчислення для застосування в інформаційних центрах, Соловйов О. (2014)
Січова О. - Інформаційні ресурси архівів установ НАН України та можливі шляхи їх використання в умовах електронного інформаційного середовища (2014)
Шкаріна В. - Електронні бібліографічні ресурси наукової бібліотеки (2014)
Андрусенко Г. - Конволюти митрополита Євгенія (Болховітінова) з бібліотеки Києво-Софіївського собору в колекції видань М. І. Новікова у фондах НБУВ (2014)
Березкіна В. - Бібліографічна Шевченкіана української діаспори (2014)
Бобришева І. - Бібліографія нотних видань за матеріалами журналу "Музика – масам" (2014)
Бондар Н. - Порівняльний аналіз філіграней вільнюських видань Євангелій 1575, 1600 та 1644 рр. як джерело з історії побутування паперу (2014)
Добрянська Т. - База даних українських кириличних кодексів XVII ст. Інституту рукопису НБУВ (створення та перспективи розвитку) (2014)
Мяскова Т. - Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан (2014)
Вербіцька О. - Розроблення регестів протоколів засідань Президії АН УРСР в 1951–1955 рр. у контексті збереження національної пам’яті та репрезентації історії розвитку академічних наукових досліджень (2014)
Бондар М. - Особливості опису кириличних стародруків у ХХІ ст. (2014)
Шаповал А. - Особові фонди зоологів у Інституті архівознавства НБУВ: нові надходження та їх інформаційний потенціал (2014)
Заєць О. - Бібліотека митрополита Київського і Галицького Антонія (Храповицького) у фондах НБУВ: історія та сучасний стан (2014)
Савченко І. - Кирило Стеценко у "Дніпросоюзі": здобутки видавничої праці композитора у кооперативі (2014)
Іваннікова М. - Приватна бібліотека професора Київського університету Св. Володимира Миколи Павловича Дашкевича у фондах НБУВ (2014)
Вихідні дані (2014)
Адам О. Ю. - Поняття "людський капітал" в контексті розвитку теорії громадянського суспільства (2014)
Голинська Х. О. - Гендерний мейнстримінг в управлінні розвитком міст: загальна характеристика (2014)
Гончар В. М. - Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах (2014)
Дідух Д. І. - Роль державного регулювання інтелектуальної власності в умовах інноваційної економіки (2014)
Драгомерецький В. С. - Інституційні та функціональні зміни в органах державного управління (2014)
Дурас М. М. - Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів (2014)
Зубчик О. А. - Якісна вища освіта: формування людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності держави (2014)
Коломієць Є. В. - Аналіз російського досвіду формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення центральних органів виконавчої влади (2014)
Кострубіцька А. В. - Механізми державного регулювання суспільного телебачення: досвід європейських країн (2014)
Лавренюк Ю. Ф. - Пріоритетні напрями антикорупційної політики України (2014)
Лікарчук Н. В. - Сутність стратегії планування як функції управління (2014)
Мамчур Г. В. - Види і моделі державної служби (2014)
Мотренко Т. В. - До питання про логіку розгортання форми вартості (логіка Гегеля і логіка "капіталу" К.Маркса) (2014)
Мусієнко М. В. - Геополітичний код США в контексті концепції глобального лідерства З. Бзежинського (2014)
Неліпа Д. В. - Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби (2014)
Олабин О. В. - Трансформація методів державного управління в умовах переходу від авторитарного режиму до демократичного (2014)
Онищук С. В. - Проблеми державно-церковних відносин в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Папуша В. С. - Специфіка взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства (2014)
Порайко А. М. - Особливості бюрократизму в системі державного управління України (2014)
Проскурякова К. С. - Європейські стандарти державної служби: досвід Польської республіки (2014)
Самофалова О. Ю. - Державна стратегія правозахисної діяльності в Україні: зміст та пріоритети (2014)
Скіць С. В. - Інститут президенства в Україні: підвищення ефективності управління та пошук шляхів до суспільного діалогу (2014)
Соловйов В. М. - Новий державний менеджмент: визначення, сутність і ґенеза поняття (2014)
Тимощук К. А. - Основні напрями державного регулювання екологобезпечного розвитку України (2014)
Ткаченко О. В. - Методологічні засади дослідження кадрового забезпечення державного управління освітою в Україні (2014)
Черняхівська В. В. - Гендер в організації державного управління демократичних суспільств (2014)
Штельмашенко А. Д. - Аспекти формування бренда держави: закордонний досвід (2014)
Шульга М. А. - Інновації в державному управлінні як умова розбудови сервісної держави, Коновалова М. В. (2014)
Якібчук О. В. - Особливості екологічної безпеки України в системі національної безпеки (2014)
Бардачов Ю. М. - Меритократія як механізм формування політико-управлінської еліти нової ґенерації в умовах перезавантаження української влади, Лопушинський І. П. (2014)
Баран М. П. - Вплив державного регулювання соціально-економічної політики на процес реалізації функцій сім’ї (2014)
Бова Т. В. - Провідні елементи забезпечення комплексності та ефективності модернізації системи державного регулювання промислового розвитку України (2014)
Боделан В. Р. - Соціальні бізнес і підприємництво як форма громадсько-державного партнерства (2014)
Бранецька М. С. - Шляхи вдосконалення іншомовної компетенції державних службовців (2014)
Дурман М. О. - Причини і наслідки останньої хвилі дерегуляції (2014)
Зарицька І. П. - Форми і методи запровадження конвенціональної комунікативної стратегії реалізації функцій державного управління (2014)
Зигало О. А. - Професіоналізація середньої ланки освіти як складова державної освітньої політики Франції (2014)
Коваль Г. В. - Нормативно-правові механізми регулювання координаційних зв’язків державної виконавчої служби з іншими правоохоронними органами України, Бадалова О. С. (2014)
Коваль Г. В. - Профорієнтаційна робота серед молоді як інструмент формування мотиваційних настанов молодого покоління до праці, Березянська А. О. (2014)
Кринична І. П. - Мораль як гуманістична складова публічної служби (2014)
Маматова Т. В. - Формування механізмів громадського моніторингу надання адміністративних послуг в Україні (2014)
Миколайчук М. М. - Сучасні підходи до діагностики ефективності державного управління (2014)
Молодцов О. В. - Інституціональна політика децентралізації та ризики її реалізації в реаліях сьогодення (2014)
Мороз В. М. - Напрямки вдосконалення механізмів державного регулювання процедури обрання керівника вищого навчального закладу (2014)
Паутова Т. О. - Механізм надання адміністративних послуг в Україні: аналіз і напрямки вдосконалення (2014)
Половцев О. В. - Методологічні підходи моделювання динаміки соціальних систем (2014)
Проніна О. В. - Регулювання земельних відносин на прикладі зарубіжного досвіду (2014)
Радченко О. В. - Особливості державного регулювання транскордонного телевізійного мовлення: європейські стандарти та національна безпека, Бухтатий О. Є. (2014)
Бурик З. М. - Формування концепції сталого розвитку регіону (2014)
Коваленко М. А. - Шляхи поліпшення фінансового забезпечення діяльності територіальних громад, Швороб Г. М., Мацієвич Т. О. (2014)
Кравченко Т. А. - Основа сталого розвитку територіальних громад – системний підхід до реалізації національних інтересів України (2014)
Оленковська Л. П. - Ефективна система моніторингу реалізації стратегічного плану розвитку міста на основі збалансованих показників (2014)
Семенченко Ф. Г. - Органи місцевого самоврядування як суб'єкти організації політичної влади (2014)
Серьогін С. М. - Досвід реформування місцевого самоврядування в Литві, Прокопенко Л. Л. (2014)
Демченко В. М. - Етнокультурна ідентифікація сучасного українця (2014)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Основні проблеми розвитку галузі науки "Державне управління": теоретичні аспекти (2014)
Титул, зміст (2009)
Дурняк Б. В. - Прогнозування несправностей на основі використання методу логічної апроксимації, Коростіль Ю. М., Афанасьєва О. Ю. (2009)
Дурняк Б. В. - Математична модель стрічкопровідної системи при нестаціонарному режимі роботи, Луцків М. М., Хмельницька І. М. (2009)
Овсяк О. В. - Граматика опису функційних унітермів (2009)
Гарасимчук О. І. - Аналіз характеристик генератора імпульсної послідовності з пуассонівським законом розподілу, побудованого на основі лінійного конгруентного генератора, Максимович В. М., Стрілецький З. М., Смук Р. Т. (2009)
Пирч Н. М. - Морфізми вільних однорідних просторів (2009)
Шахбазов Я. О. - Розробка технології виготовлення та конструкції алмазних інструментів для профілювання абразивних кругів (2009)
Гриценко Д. С. - Кінематика привода конвеєра тамподрукарських машин (2009)
Кадиляк М. С. - Ефективність використання автоматизованого пристрою для хімічного оброблення паперу, Онищенко Т. І. (2009)
Маїк В. З. - Дослідження експлуатаційних показників адгезиву для холодного тиснення фольгою, Ясінська Л. М. (2009)
Естріна М. В. - Класифікація зволожувальних і змивальних розчинів для офсетного друку, Канагін В. О., Кохан В. Ф. (2009)
Савчук Г. М. - Друкарні міста Львова XVIII століття (2009)
Василишин Д. В. - Від ручного складання до комп’ютерного набору і верстки, Василишин О. М. (2009)
Олянишен Т. В. - Хто і які книги купує в Україні (за результатами соціолого-статистичних досліджень), Котляревський Я. В. (2009)
Шевчук Г. Я. - Основні аспекти дослідження семантико-структурної групи дієслів переміщення української мови (2009)
Мельников О. В. - Шаховський Семен Михайлович (до 100-річчя з дня народження) (2009)
Ніконенко Л. М. - Алла Горська (1929-1970) (2009)
Агарков І. В. - Його справа живе (до 80-річчя з дня народження Р. Г. Іванченка) (2009)
Передмова (2013)
Петутина Е. - Остров культуры в НТУ "ХПИ" (2013)
Красіков М. - 15 років Етнографічному музею "Слобожанські скарби" ім. Г. Хоткевича НТУ "ХПІ" (2013)
Аврамова О .Є. - Правовий режим комерційної таємниці на підприємстві, Марченко Т. М. (2013)
Аврамова О. Е. - Правовые взаимоотношения автора и издательства, Зайцева А. А. (2013)
Аврамова О. Е. - Особенности учета объектов интеллектуальной собственности, как нематериальных активов, Пономарева Е. Е. (2013)
Аврамова О. Є. - Проблеми захисту авторських прав в інтернеті, Разіна О. І. (2013)
Аврамова О. Є. - Система суб’єктів інтелектуальної власності, Ревелюк І. С. (2013)
Аврамова О. Є. - До проблеми правової охорони прав іноземців на об'єкти інтелектуальної власності, Козакова С. В. (2013)
Аврамова О. Є. - Порядок проходження атестації патентних повірених, Курінна Д. М. (2013)
Аврамова О. Є. - Умови сценарного договору, Михайлова К. О. (2013)
Гаряєва Г. М. - Інтернет-сайт як об’єкт авторського права, Тимців М. М., Білоконь І. А. (2013)
Гаряева А. М. - Электронная коммерция в Украине: проблемы правового регулирования, Примшиц Ю. И., Мелешкова Ю. С. (2013)
Гаряева А. М. - Сложности защиты прав интеллектуальной собственности в глобальной сети интернет, Цебро О. К., Сачок П. В. (2013)
Гаряєва Г. М. - Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп’ютерних мереж, Шевердін Д. О. (2013)
Гаряєва Г. М. - Плагіат, як порушення авторського права, Селегей Р. С. (2013)
Блошко В. В. - Особливості здійснення права власності на квартиру (2013)
Аврамова О. Є. - Система договорів у житловому праві (2013)
Гаряева А. М. - "Гражданское общество" на примере Норвегии и его теоретическое наложение на украинские реалии, Муренко Е. Л. (2013)
Рогоза О. М. - До питання буденної правової свідомості українського селянина на межі ХІХ-ХХ ст. (За матеріалами земств України) (2013)
Маліков В. В. - Наймана праця у процесі соціалізації в українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Фрадкіна Н. В. - Культуротворча діяльність недільної школи Х.Д. Алчевської (2013)
Кузьменко О. В. - Підготовка студентів до навчального спілкування на семінарському занятті, Решетняк Н. Б. (2013)
Штанько В. И. - Антропологическое измерение социокультурной реальности общества знаний (2013)
Соколенко В. А. - Концепція "хмарних" обчислень та її застосування в електронній торгівлі, Поляк А. В. (2013)
Єршова Н. Ю. - Особливості обліку доходів автоматизованою системою державного казначейства України, Олійник Н. М. (2013)
Соколенко В. А. - Роль малого бізнесу в регіональній економіці, Струкова А. Г. (2013)
Максименко Н. Д. - Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні (2013)
Шестак О. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку кондитерської галузі (2013)
Поляцьковий М. М. - Ринок торгівельного обладнання в Україні: сучасний стан, тенденції розвитку та особливості конкуренції (2013)
Пам’ятка авторам (2013)
Титул, зміст (2010)
Токарь О. В. - Экспериментальная удобочитаемость шрифтов на материале школьных учебных изданий, Зилъберглейт М. А. (2010)
Кулинич М. М. - Юліан Вислобоцький — головний редактор часопису "Вістник для русинів Австрійської держави" (2010)
Василишин О. М. - Розвиток друкарства на Київщині у першій половині XVII століття, Мельников О. В. (2010)
Палига Є. М. - Вплив трансформації і реструктуризації підприємств на розвиток корпоративного управління видавничо-поліграфічного комплексу, Будзуляк О. П. (2010)
Котляревський Я. В. - Вплив медіапланування на стратегію періодичних друкованих видань, Передерієнко Н. І. (2010)
Дурняк Б. В. - Сировина та продукція видавничо-поліграфічної галузі України як об'єкт зовнішньої торгівлі, Штангрет А. М., Хом’як І. М. (2010)
Дурняк Б. В. - Моделі графічних засобів захисту документів, Пашкевич В. З. (2010)
Гілета І. В. - Формалізація факторів процесу макетування шпальти газети, Сеньківський В. М. (2010)
Кулик С. О. - Опис операцій реляційної алгебри засобами алгебри алгоритмів, Овсяк В. К. (2010)
Луцків М. М.. Мусійовська М. М. - Моделювання і побудова характеристики покриття тональної шкали в короткій фарбодрукарській системі (2010)
Гаранько Т. Й. - Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій (2010)
Лозовий П. І. - Навантажувальні характеристики фарбодрукарської системи фірми КВА (2010)
Ясінська Л. М. - Дослідження механічних властивостей контактуючих плівок у процесі холодного тиснення фольгою, Юзевич В. М., Маїк В. З. (2010)
Кукура Ю. А. - Дослідження поверхневих властивостей поліпропіленових плівок у виробничих умовах, Кукура В. В., Peпeтa B. Б. (2010)
Канагін В. О. - Використання води в технологічних процесах поліграфічного виробництва, Конюхова І. І., Кохан В. Ф., Ярка Н. В. (2010)
Ecmpiна М. В. - Технологічний процес друкування як система: модель і критерії оптиматизації (2010)
Юзевич В. М. - Аналіз адгезійних зв’язків у системі "металева підкладка - діелектрична плівка", Ясінський М. Ф., Ясінська Л. М., Маркелова А. В. (2010)
Чехман Я. І. - Удосконалення процесу установки ножів на триножовій машині для обрізування книжкових блоків, Шустикевич А. І. (2010)
Петрів І. М. - Дослідження впливу режимів гравіювання формних циліндрів глибокого друку на потужність лазера (2010)
Сенкусъ В. Т. - Визначення енергосилових характеристик механізму приводу фальцножів з криволінійною напрямною у друкарських машинах, Босак В. О., Кравчук І. М. (2010)
Батлук В. А. - Високоефективне пиловловлювальне обладнання, Сукач Р. Ю., Басов М. В. (2010)
Сторожук В. М. - Особливості отримання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу, Мельников О. В. (2010)
Цуца Н. М. - Упаковка та екологія, Мервінський Р. І., Антоник М. С. (2010)
Мельников О. В. - Дух, що тіло рве до бою (2010)
Котляревський Я. В. - Інформаційне суспільство: читання як проблема (2010)
Передмова (2013)
Мищенко В. - Философия и религия в поисках духовных приоритетов современного мира (2013)
Киян М. Ш. - Перевалова Л. В. Деякі історичні аспекти формування виборчих технологій в українських землях, Окладна М. Г. (2013)
Перевалова Л. В. - Проблеми правової охорони торговельної марки в Україні, Марченко Т. М. (2013)
Окладна М. Г. - Про деякі проблеми використання деклараційних патентів як способу охорони прав на об’єкти промислової власності, Перевалова Л.В., Зайцева А.О. (2013)
Перевалова Л. В. - Проблеми вдосконалення правового статусу державних службовців, Киян М. Ш., Разіна О. І. (2013)
Гаряева А. М. - Принцип презумпции невиновности в украинском законодательстве, Муренко Е. Л. (2013)
Маліков В. В. - Вплив обрядової практики на звичаєво-правовий інститут наймитування українців другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Фрадкина Н. В. - Харківське історико-філологічне товариство: історія і сучасність (2013)
Кузьменко О. В. - Інтерактивна педагогічна технологія організації і проведення практичного заняття, Решетняк Н. Б. (2013)
Коновалова В. Б - Крос-культурний підхід у викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі, Мирошниченко В. М. (2013)
Цибізова Ю. С. - Лексикографічний аспект прикладної лінгвістики: словниковий опис лексичних паралелей, Шаронова Н. В. (2013)
Калюжная А. Б. - Реалізация концепта-сценария ТАЙНА (2013)
Погорєлов М. І. - Договірне регулювання заробітної плати (2013)
Брінь П. В. - Теоретичні засади оцінювання конкурентоспроможності, Черна В. В. (2013)
Соколенко В. А. - Механізм впливу мотивації персоналу на підвищення рівня продуктивності праці, Клиженко А. С. (2013)
Горбунов М. П. - Покращення автомобільних доріг завдяки інвестиціям у майбутньому, Дятлова В. О. (2013)
Брінь П. В. - Управління антикризовою діяльністю підприємства, Черпак А. Ю. (2013)
Горбунов М. П. - Рівень розвитку автомобільної інфраструктури України, Дятлова В. О. (2013)
Максименко Н. Д. - Взаємодія держави та малого бізнесу в Україні (2013)
Горбунов М. П. - Про державно-приватне партнерство вугледобувних підприємств в Україні, Сидоренко І.Г. (2013)
Брінь П. В. - Проблеми інвестиційного клімату, Акулова М. В. (2013)
Соколенко В. А. - Підвищення соціально-економічного розвитку будівельних підприємств через впровадження процесного менеджменту, Комарєвцева Д. І. (2013)
Лінькова О. Ю. - Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств по утилізації промислових відходів, Шаповалов І. І. (2013)
Лінькова О. Ю. - Сучасні проблеми харчової промисловості України, Огоновський В. Й. (2013)
Лінькова О. Ю. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств по утилізації промислових відходів, Шаповалов І. І. (2013)
Замула О. О. - Поняття "інформація" в маркетингових дослідженнях, Пархоменко Е. А. (2013)
Лінькова О. Ю. - Аналіз та шляхи вирішення проблем харчової промисловості, Огоновський В. Й. (2013)
Чайкова О. І. - Аналіз ринка канцтоварів України, Полякова Т. А. (2013)
Міщенко В. А. - Вплив зовнішніх факторів на розробку міжнародної маркетингової стратегії підприємств кондитерської галузі України, Гарбуз Н. П. (2013)
Брінь П. В. - Аналіз сучасного стану інституту банкрутства України, Бондаренко А. Ю. (2013)
Соколенко В. А. - Удосконалення управління підприємством в контексті сталого розвитку, Усачов М. І. (2013)
Брінь П. В. - Управління логістикою на підприємстві, Нікітенко О. В. (2013)
Брінь П. В. - Диверсифікація господарської діяльності підприємства, Переходова Л. О. (2013)
Памятка авторам (2013)
Передмова (2014)
Орлова А. В. - Проблеми захисту авторського права в Україні, Перевалова Л. В. (2014)
Пономаренко В. В. - Розробка заходів по підвищенню ефективності використання об’єктів промислової власності, Перевалова Л. В. (2014)
Гармаш І. Є. - Основні способи підвищення конкурентоздатності товару на прикладі розвитку стратегії торговельної марки, Перевалова Л. В. (2014)
Голозубов А. В. - Культура contra цивилизация: вечный конфликт? (2014)
Міщенко М. М. - Сучасне фотомистецтво України: соціальний досвід та нові художні рішення (2014)
Маліков В. В. - Наймитування як явище соціально-економічного життя й духовної культури українців другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Петутина Е. А. - Роль архитектуры в подготовке будущих инженеров (из педагогического опыта ХТИ конца ХIХ – начала ХХ вв.) (2014)
Кузьменко О. В. - Реалізація технології організації навчальної взаємодії студентів на семінарі, Решетняк Н. Б. (2014)
Владленова И. В. - Техногенная цивилизация: философские подходы к проблеме техники (2014)
Смоляга М. В. - Стратегии концептуализации действительности и проблема объективности научного знания, Старикова Г. Г. (2014)
Евсеєв С. Л. - 72 переводчика: древняя легенда в компьютерную эпоху (2014)
Акоп’янц Н. М. - Особливості перекладу суспільно-політичної лексики з англійської мови на українську, Полтавський В. І. (2014)
Бабаев Р. Г. - Тенденции развития розничной торговли в Украине (2014)
Мищенко В. А. - Влияние соотношения собственных и заёмных средств в структуре капитала на прибыль предприятия (на примере ОАО "Турбоатом"), Мозенков О. В., Чурсина Т. Г. (2014)
Погорєлов І. М. - Основні складові BSC, її переваги та недоліки, Сиром’ятникова О. В., Бондаренко Я. В. (2014)
Богомазова Л. В. - Аналіз чисельності та структури кадрів на підприємстві (2014)
Погорєлов І. М. - Основні системи та методи визначення ефективності діяльності, Сиром’ятникова О. В., Демченко М. Є. (2014)
Стригуль Л. С. - Актуальні проблеми системного підходу до організації обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємств, Остапенко В. П. (2014)
Брінь П. В. - Управління міжнародними проектами у ВНЗ України, Мушинська Г.В. (2014)
Дубовик К. С. - Інвестиції – основне джерело економічного розвитку молочної галузі в Україні (2014)
Єршова Н. Ю. - Розвиток підприємництва в рамках антикризового менеджменту, Гусєва А .І. (2014)
Пухова А. А. - Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства (2014)
Реферати (2014)
Баран П. М. - Особливості перевірки реле спрямування потужності серії рбм з застосуванням цифрових систем тестування, Кідиба В. П., Пришляк Я. Д., Дембіцький М. І., Шмагала В. М. (2014)
Василів К. М. - Аналіз процесів автономного асинхронізованого генератора на базі трифазного модулятора за схемою в одну зірку під час роботи на комбіноване навантаження (2014)
Гапанович В. Г. - Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової сталетопної печі пофазно керованим пічним вимикачем, Гапанович В. В., Маврін О. І. (2014)
Демків Л. І. - Вплив вибору стандартної лінійної форми на характеристики динамічної системи з нечітким модальним регулятором (2014)
Копчак Б. Л. - Аналіз точності апроксимації об’єктів електромеханічних систем високого порядку дробовими передавальними функціями різного типу (2014)
Ліщак І. В. - Оцінка надійності схем грозозахисту повітряних ліній електропересилання, Бінкевич Т. В. (2014)
Мороз В. І. - Аналіз існуючих методів оцінки чутливості коренів передатних функцій до змін їх коефіцієнтів, Сольський М. І. (2014)
Мороз В. І. - Аналіз динаміки дводвигунного приводу повороту кар'єрних екскаваторів, Стефанюк В. М., Цяпа В. Б., Сивякова Г. О. (2014)
Оксентюк В. М. - Комп’ютерне моделювання колекторного і вентильного виконавчих двигунів оптичного телескопа, Кревнюх А. Б., Дзьоба Т. Я. (2014)
Панченко Б. Я. - Система підпорядкованого керування з селективним регулятором швидкості, Карплюк Л. Ф. (2014)
Середа О. Г. - Захист розгалуженої мережі електропостачання з розподіленим навантаженням від обриву нейтрального провідника (2014)
Тверд М. - Застосування чотириквадрантних перетворювачів частоти для покращення характеристик верстатних електроприводів, Копчак Л. С., Цяпа В. Б. (2014)
Ткачук В. І. - Вентильний двигун для електроприводу коліс тролейбуса, Біляковський І. Є., Жук В. І. (2014)
Щербовських C. В. - Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності електротехнічної системи із складним загальним заміщувальним резервуванням (2014)
Щур І. З. - Прогнозування ефективності роботи фотоелектричних панелей у місті Львові, Климко В. І. (2014)
Щур І. З. - Техніко-економічна оптимізація параметрів трансформатора з обертовою половиною для різних потужностей вітроелектроустановок, Ковальчук А. І. (2014)
Яцун М. А. - Власна і взаємна операторні і перехідні індуктивності прохідного внутрішнього кільцевого вихрострумового перетворювача у провідній трубі, Яцун А. М. (2014)
Білий Л. А. - Нові напрямки конструювання трансформаторів, Ковівчак Я. В. (2014)
Козевич О. П. - Особливості використання вимірювальних трансформаторів в системах обліку електроенергії (2014)
Abstracts (2014)
Зайцев Ю. Є. - Про тонкощі використання в українській судовій практиці рішень Європейського суду з прав людини (2010)
Бігун В. С. - Всеукраїнський тиждень права як новація, що стає правничою традицією, Коваленко Л. М. (2010)
Ананко С. В. - Допомога по догляду за дитиною до трьох років (2010)
Литвиненко Л. Ю. - Реєстрація шлюбу громадян України з іноземцями (2010)
Руднєва О. М. - Розвиток концепції прав людини під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів (2010)
Магновський І. Й. - Конституційно-правові основи середніх елементів системи адміністративно-територіального устрою України (2010)
Савчин М. В. - Конформне тлумачення Конституції та забезпечення єдності правової системи в діяльності Конституційного Суду України, Марчук Р. В. (2010)
Світличний О. П. - Реалізація загальноприйнятих принципів права в управлінській діяльності земельними ресурсами (2010)
Дмитренко Е. С. - Юридична відповідальність за бюджетні правопорушення: пропозиції щодо удосконалення (2010)
Прилуцький С. В. - Судовий контроль чи кримінальне переслідування? (Актуальні питання щодо попереднього ув’язнення у кримінальному процесі України) (2010)
Лозовий А. І. - Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності у кримінальному процесі України, Сімакова-Єфремян Е. Б. (2010)
Тимчук О. Л. - Злочинність у сучасному світі: кримінологічний аналіз (2010)
Башун А. В. - Категорія альтернативних джерел енергії в міжнародному праві ХХІ століття (2010)
Коваленко Л. М. - Інформаційно-правова система як інструмент управління потоками правової інформації (2010)
Молибога М. П. - Функції та методи тлумачення права (2010)
Опотяк С. З. - Основні правила тлумачення норм права (2010)
Середюк В. В. - Окремі проблеми класифікації юридичної відповідальності в правовій науці України та Польщі (2010)
Інна Ємельянова: "Бути щасливою... означає дарувати щастя іншим" (2010)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 жовтня 2010 року по 31 жовтня 2010 року (2010)
Титул, зміст (2010)
Григорова 3. В. - До питання визначення пропорційності розміщення книготорговельної мережі в Україні, Ковба Ж. М., Шендерівська Л. П. (2010)
Штангрет А. М. - Економічна безпека вітчизняних підприємств: необхідність та теоретичні основи, Петрашова О. М. (2010)
Воробйов В. І. - Побудова моделі ключових загроз економічної безпеки вітчизняних поліграфічних підприємств, Піх І. В., Мельников О. В., Штангрет А. М. (2010)
Головата Л. В. - Університетське книговидання: організаційні основи, чинники формування репертуару (2010)
Андрійчук М. Т. - Дискурс з національного питання на сторінках часописів "Праця". "Слово" та "Дзвін" (2010)
Василишин О. М. - Мандрівні друкарні (першої половини XVII ст.) (2010)
Пушкар О. І. - Створення віртуального навчального середовища для галузі "Видавничо-поліграфічна справа", Бондар І. О. (2010)
Дурняк Б. В. - Загальна організація системи захисту в засобах масової інформації, Лях І. М. (2010)
Огірко І. В. - Інтернет-видання про домогосподарства України, Бігальська О. Ю. (2010)
Дурняк Б. В. - Методи побудови графічних засобів захисту документів, Пашкевич В. 3. (2010)
Литовченко О. В. - Проектування просторової моделі молекули (2010)
Гаранько Т. Й. - Автоматизовані системи управління для оперативної поліграфії, Огірко І. В. (2010)
Регей І. І. - Обгрунтування раціональної схеми механізмів хитного стола ниткошвейної машини та аналіз їх кінетостатичних параметрів, Книш О. Б., Коломієць А. Б. (2010)
Стельмащук С. Г. - Дослідження ефективності застосування програмних розвантажувачів із заокругленими виступами кулачків (2010)
Римар О. М. - Розподіл нормальних напружень вздовж осі z для задачі про контакт двох тіл подвійної кривини (2010)
Репета В. Б. - Розробка вододисперсійних флексографічних фарб, Шибанова А. М., Суберляк О. В. (2010)
Кукура Ю. А. - Дослідження процесу друкування водорозчинними флексографічними фарбами, Кукура В. В. (2010)
Кузін М. О. - Використання підходів термодинаміки для континуального опису зміни довговічності металічних систем в умовах зовнішніх навантажень (2010)
Юзевич В. М. - Поверхневий ефект при вдавлюванні твердого індентора в пружний півпростір, Ясінський М. Ф., Ясінська Л. М., Маркелова А. В. (2010)
Шовгенюк М. В. - Оптимальне співвідношення тріадних фарб для відтворення нейтрально-сірих кольорів на друкарському відбитку, Занько Н. В., Крик М. Р. (2010)
Мартинюк М. С. - Порівняння оптичних ефектів отриманих різними варіантами лакування (2010)
Кохан В. Ф. - Застосування змивних розчинів у поліграфії та їх класифікація, Естріна М. В. (2010)
Нетак В. Б. - Якість відбитків широкоформатного струминного друку на різних основах, Коротка В. О. (2010)
Батлук В. А. - Зниження концентрації дрібнодисперсного пилу, як метод усунення пожежо-, вибухонебезпечних якостей пилу, Микарчук В. Г., Сукач Р. Ю., Проскуріна І. В. (2010)
Пістун І. П. - Образотворчі засоби пропаганди охорони праці, Трунова І. О., Березовецька І. А. (2010)
Гузела О. І. - Діалектика життя (до 120-ліття з дня народження Б. Г. Кусліцького), Швайка Л. А. (2010)
Титул, зміст (2010)
Котляров И. Д. - Оценка качества научного журнала: проблемы и перспективи (2010)
Ратушняк Ю. В. - Перспективи створення інституційного репозитарію відкритого доступу в Українській академії друкарства, Ковалишин Г. М. (2010)
Буряк С. В. - Видавнича діяльність провідних університетів україни: до постановки проблеми (2010)
Кулинич М. М. - Українсько-польські відносини на сторінках часопису "Вістник для русинів австрійської держави" (2010)
Василишин О. М. - Щоденник "Українські вісти" (1935-1939 рр. ) як тип періодичного видання (2010)
Дурняк Б. В. - Математична модель стрічкоживильного пристрою при нестаціонарному режимі роботи, Луцків М. М., Хмельницька І. М. (2010)
Сеньківський В. М. - Моделі факторів впливу на наукову кар’єру (на прикладі поліграфічної галузі України), Мельников О. В. (2010)
Сеньківська Н. Є. - Оптимізація моделі факторів композиційного оформлення книжкових видань, Сеньківський В. М., Калиній І. В. (2010)
Олянишен Т. В. - Оптимізація моделі факторів попиту на книги методом попарних порівнянь (2010)
Котляревський Я. В. - Вартість та концепції походження грошей, Передерієнко Н. І. (2010)
Штангрет А. М. - Еволюція поглядів на категорію "економічна безпека" (2010)
Шляхетко В. В. - Облік нематеріальних активів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) (2010)
Лозовицький Д. С. - Роль та призначення системи контролінгу підприємства, Петрашова О. М. (2010)
Голяш І. Д. - Проблеми впровадження комп’ютерних інформаційних технологій в аудиторській практиці (2010)
Палига Є. М. - Застосування корпоративного управління в організації видавничо-поліграфічних комплексів (2010)
Григорова З. В. - Соціально-економічні показники для формування стратегії книжкового бізнесу в Україні, Ковба Ж. М., Шендерівська Л. П. (2010)
Попович О. Р - Проблеми оцінки та відображення в обліку передачі авторських прав на літературні твори (2010)
Базилюк В. Б. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств видавничо-поліграфічної галузі Львівщини (2010)
Швайка Л. А. - Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством (2010)
Воробйов В. І. - Причини, суть та наслідки виникнення кризи на мікрорівні (2010)
Колосовська І. І. - Імідж організації: технологія створення і процес управління (2010)
Глушкова Т. Г. - Дослідження друкарських властивостей офсетного паперу зменшеної маси, Коптюх Л. А. (2010)
Нагорний В. М. - Визначення механічних характеристик поліграфічних матеріалів, Дядюра К. О., Ткаченко О. В. (2010)
Симак Д. М. - Особливості гідродинаміки сухого шару мінерального продукту кек глиноземистий, Ханик Я. М., Римар Т. І. (2010)
Батлук В. А. - Пиловловлювання в процесах розмелювання гуми, Батлук В. В., Козира І. М. (2010)
Батлук В. А. - Підвищення ефективності очищення повітря в системах пневматичних машин, Параняк Н. М., Білінський Б. О. (2010)
Мельников О. В. - Семенюк Едуард Павлович (до 75-річчя від дня народження) (2010)
Мельников О. В. - Сенченко Микола Іванович (до 65-річчя від дня народження) (2010)
Гаранько Т. Й. - Аналіз стану цифрового друку стосовно створення автоматизованої інформаційної системи, Огірко І. В. (2010)
Fedoran Y. А. - Influence of cutting conditions and radius of the rounding of tool made of composite 10n on surface layer state during turning of hardened steels, Volkogon V. М., Antoniuk V. S. (2014)
Shakhbazov Y. - Modeling technological support the process of grinding abrasive about, Storoschuk V., Griner I. (2014)
Shevchuk L. І. - Process optimization of vibroresonance sewage disinfection, Аftanaziv І. S., Strogan О. І., Voloshevish P. P. (2014)
Sholoviy Y. P. - The development of the mathematical model of the fine disperse material behavior under vibration in the conical hole of the dispenser, Маherus N. І. (2014)
Нємий С. В. - Техніко-економічний аспект уніфікації у машинобудуванні (2014)
Barandich C. S. - The Limit of endurance, as the main indicator of operational properties details of devices, Vysloukh S. P., Voloshko O. V. (2014)
Korendiy V. M. - Kinematic analysis of centrifugal and aerodynamic mechanisms of blades turning and folding of horizontal-axis wind Turbines (2014)
Maystruk V. V. - Features of determination of geometrical sizes of cyclones with spiral sending vehicle and their influence are on hydraulic resistance, Gavryliv R. І., Maystruk I. M. (2014)
Topilnytskyy V. G. - Investigation of the dynamics of vibratory separator with unbalanced drive, Stotsko Z. A., Kysyj J. M., Rebot D. P. (2014)
Hromniuk S. - The study of the cutting force and its components in radial-circular cutting of the gears, Hrytsaj I. (2014)
Kovalenko І. - Normative providing technologies dismantling joint with interference fit responsible for the use of induction heating (2014)
Yakym R. S. - Improving of manufacturing method of three-cone rock bits (2014)
Panchuk A. H. - Researching geometry of normal wear of a carrier die used for ceramic bricks production, Panchuk V. H., Melnyk V. O. (2014)
Vysloukh S. P. - System of processing of technological information, Voloshko O. V., Rogovoy A. N. (2014)
Білобородченко В. І. - Інформаційна здатність магнітостатичних методів діагностування напружено-деформованого стану (НДС) трубопроводів. Частина IІ (2014)
Литвиняк Я. М. - Доповнення до кінематичного способу синтезу профілю зубців площинного зубчастого зачеплення (2014)
Жорова І. Я. - Професійний розвиток педагогів у системі науково-освітніх координат КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти": від витоків до сьогодення (2014)
Слободенюк Л. І. - У творчому пошуку, Дмитренко М. С. (2014)
Примакова В. В. - Післядипломна освіта Херсонщини з підвищення кваліфікації вчителів початкових класів (2014)
Кафедра педагогіки і психології (2014)
Кафедра менеджменту освіти (2014)
Кафедра теорії і методики викладання соціально-економічних дисциплін (2014)
Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін (2014)
Кафедра теорії і методики виховної роботи (2014)
Кафедра теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання (2014)
Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін (2014)
Науково-методична лабораторія зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти (2014)
Науково-методична медіа-лабораторія (2014)
Аспірантура і докторантура (2014)
Бібліотека (2014)
Видавничий відділ (2014)
Музей історії народної освіти (2014)
Канцелярія (2014)
Бухгалтерська служба (2014)
Господарській відділ (2014)
Санаторій-профілакторій (2014)
Гуртожиток (2014)
Слюсаренко Н. В. - Науково-методична лабораторія трудового навчання, креслення та основ безпеки життєдіяльності КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" (до 60-річчя заснування), Гаврилюк Г. М. (2014)
Відомості про авторів та укладачів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Кузьо І. В. - Механіка і Львівська політехніка (2014)
Гелетій В. М. - Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану елементів опорно-поворотного пристрою автокранів, Новіцький Я. М., Федик В. В. (2014)
Гурський В. М. - Числовий параметричний синтез міжрезонансної віброударної системи, Ланець О. С. (2014)
Кіндрацький Б. І. - Порівняльний аналіз будови та експлуатаційних властивостей електронно керованої муфти "Халдекс” п’ятого покоління, Пелещишин О. Ю. (2014)
Ланець О. С. - Обгрунтування конструкції та моделювання роботи резонансного двомасового вібростола з інерційним приводом, Гурський В. М., Ланець О. В., Шпак Я. В. (2014)
Нємий С. В. - Енергетична ефективність системи електростатерного пуску автомобільних двигунів, Бритковський В. М. (2014)
Новіцький Ю. Я. - Забезпечення міцності трубопроводів надземних балкових переходів магістрального газопроводу в процесі проведення ремонтно-профілактичних робіт (2014)
Сологуб Б. В. - Розрахунок основних параметрів спареної крісельної дороги з перевантажувальним пристроєм, Данило Я. Я. (2014)
Сологуб Б. В. - Спроможність оптимізації величини сили затягування болтових з’єднань опорно-поворотного пристрою автокранів, Федик В. В. (2014)
Стоцько З. А. - Динаміка сипкого середовища у вібросепараторі з вертикальним приводом сит, Сокіл Б. І., Ребот Д. П., Топільницький В. Г. (2014)
Харченко Л. Є. - Аналіз напружено-деформованого стану надземної ділянки трубопроводу з урахуванням податливості грунту. (2014)
Човнюк Ю. В. - Застосування методу скінченних інтегральних перетворень у аналізі поперечних коливань важкого каната вантажопідйомного крана, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2014)
Gurey V. - Machematical model of dynamic processes during friction hardening of flat surfaces, Korendiy V., Dmyterko P. (2014)
Korendiy V. M. - Analysis of power regulation mechanisms of horizontal-axis wind turbines and prospects of their improvement, Kuzio I. V., Vergeles V. V. (2014)
Kychma A. O. - Determination of vibroparameters in electromechanical drives with large-sized open gears, Kharchenko Ye. V. (2014)
Malaschenko V. - Experemental research of the resilient key connection statics, Strilets O. (2014)
Malashchenko V. O. - Force interaction in the elements of clutch with parallel grooves in driven half sleeve, Fedik V. V., Boris A. O. (2014)
Титул, зміст (2011)
Соляник А. А. - Підготовка фахівців для книжкової галузі України: змістовні та організаційні трансформації (2011)
Швайка Л. А. - Видавничо-поліграфічна справа в Україні: стан, конкурентоспроможність, перспективи (2011)
Бережняк О. В. - Роль місцевих видавництв в інформаційному просторі регіону, Сілкова Г. В. (2011)
Стецько М. І. - Актуальність видань з культури мови на сучасному книжковому ринку України, Левицька О. С. (2011)
Грет Г. П. - Комерційний ризик у діяльності книготорговельного підприємства (2011)
Міценко Н. Г. - Прибуток як мета і чинник стратегічного управління, Мазярко І. С. (2011)
Шиндировський І. М. - Стимулювання продажу книжкової продукції в роздрібній торгівлі (2011)
Булах Т. Д. - Реклама книг на радіо: форми та правила створення (2011)
Микитин Т. І. - Книжкові виставки і ярмарки в Україні у системі пропагування книги та читання (2011)
Зубко Н. Н. - Книги-переможці конкурсу "Книга Форуму видавців": тематико-типологічпі пріоритети, Сьомко Н. Я. (2011)
Марціняк Н. В. - Стан книгорозповсюдження в контексті книжкової культури України (1946-1991 pp.) (2011)
Стельмащук С. Г. - Кінетостатика програмних розвантажувачів циклових механізмів неповнозубих коліс з урахуванням дисипативних сил (2011)
Лаптєв В. О. - Дослідження зрівноважуючого кулачкового механізму (ЗКМ) з поршневим навантажувачем, оснащеним мікроконтролерною системою автоматичного регулювання тиску (CAP) в пневмоциліндрі (2011)
Проць Я. І - Дослідження статичних характеристик струменево-фрикційних пристроїв подачі листового матеріалу, Федорів П. С, Цяпута Ю. О., Скочиляс В. В. (2011)
Ярка Н. В. - Дослідження якості фотополімерних штампів, виготовлених за фотохімічною та лазерною технологіями, Лазаренко Е. Т., Маїк В. З., Дутко Л. С. (2011)
Кукура В. В. - Дослідження властивостей фотографічних емульсій з використанням полівінілового спирту як полімеру-основи (2011)
Сеньківська Н. Є. - Оптимізація моделі факторів проектування книжкових видань, Піх І. В., Сеньківський В. М. (2011)
Огірко І. В. - Автоматизація управління якістю електронного видання, Пілат О. Ю. (2011)
Овсяк О. В. - Інформаційні технології операції елімінування (2011)
Климнюк В. Є. - Розроблення системи підтримки впровадження АСУ поліграфічним виробництвом, Візір О. О. (2011)
Назаркевич М. А. - Ідентифікація друкованих документів засобами Ateb-функцій (2011)
Шведова Л. Є. - Методи аналізу логічних систем управління повноваженнями (2011)
Дурняк Б. В. - Метод синтезу математичних моделей кваліграфії з основними інформаційними компонентами, Сабат В. І., Назаренко О. М. (2011)
Сеньківський В. М. - Ієрархія факторів процесу виготовлення друкарських форм (на прикладі плоского офсетного друку), Естріна М. В., Мельников О. В. (2011)
Мусійовська М. М. - Моделювання потоків фарби у короткій фарбодрукарській системі послідовної структури (2011)
Петяк Ю. Ф. - Визначення терміну "електронні видання" (2011)
Гузела О. І. - Справа життя (до 90-річчя з дня народження А. В. Золотухіна), Швайка Л. А. (2011)
Лазаренко Е. Т. - Новий тлумачний словник з видавничої справи та поліграфічної діяльності, Мельников О. В. (2011)
Babyak L. V. - Logistical aspects and prospects of oil and gas complex of Ukraine (2014)
Bondos I. - Reaction to the commodity trap – playing by the rules or changing the rules?, Lipowski M. (2014)
Brytskyi R. M. - Institutionalization of innovations in the context of strengthening economic security of a state and enterprises (2014)
Bublyk M. I. - Logistic systems at the national level for reducing technogenic losses (2014)
Karyy O. - Demarketing of fuel and energy resources in housing and utilities sector, Trach O. (2014)
Kobylyukh O. Y. - Cold chain development in Ukraine, Melnyk G. M. (2014)
Kosar N. S. - Recycling – principal tendency of environmental marketing development in Ukraine, Kuzjo N. E., Sokil Ju. R. (2014)
Krykavskyi Y. V. - Innovations in the field of marketing as a factor for increasing the competitiveness of domestic dairy processing factories, Kosar N. S., Stets О. М. (2014)
Kubrak N. R. - Supporting the competitiveness of dairy processing enterprises in terms of european integration (2014)
Liulchak Z. S. - The peculiarities of the strategic planning of the regional power industry sustainable development (2014)
Mamchyn M. - The multi attributive model of cumulative territorial product of balneological resorts, Dobush Y. (2014)
Margita N. О. - Conceptual principles of risk management in logistic system of enterprise, Hryniv N. Т. (2014)
Melnyk O. G. - Market research of the ukrainian labour market, Horbal N. I., Hryvnak A. V. (2014)
Mnykh O. B. - Actual problems of economics and capitalization value-oriented management: new challenges of marketing (2014)
Mącik R. - Smart shopping as consumer orientation and its selected correlates – empirical investigation, Nalewajek M. (2014)
Petryk I. - The problems of identification of integrated structures in a competitive environment (2014)
Pytulyak N. S. - Modern trends and prospects for logistics concepts development (2014)
Pokhylchenko O. - The project bases of ukrainian transport infrastructure development (2014)
Rusanovska O. A. - Systematization of methods and tools of operative controlling at enterprise (2014)
Skoryk O. - "The physical Internet” as a new global logistics conception (2014)
Falovych V. A. - Estimating the value of real estate logistics objects (2014)
Chornopyska N. V. - Conceptual approach to define the notion "green logistics” (2014)
Yakymyshyn L. Y. - Determinants of production in the supply chain of daily demand (2014)
Horbal N. I. - Anticrisis marketing as part of the anticrisis management of the enterprise, Kolodiy M. V. (2014)
Doroshkevych K. O. - Using of mark-factor method of evaluation the positions of workers of enterprises, Voronovska M. M. (2014)
Klymchuk I. M. - Evaluation of financial condition of enterprises using fuzzy logic (2014)
Oleksiv I. B. - Methodological conditions of the analysis and evaluation of engineering managers’ competence, Mykhailyak H. V. (2014)
Prosyanchuk V. L. - Impact mechanism of growth target efficiency of staff motivation on quality work (2014)
Horbal N. I. - Tourizm in Lviv: realities and prospects, Lipey V. M., Spolska Z. V. (2014)
Mysyk V. M. - Guerrilla Marketing as a tool to improve management of domestic enterprises, Peredalo Ch. S. (2014)
Osadchuk A. I. - Evaluating the attractiveness of market segments and types commodities export in formation portfolio engineering enterprise (2014)
Chushak A. M. - The nature and significance of financial leasing in Ukraine, problems of development, Mykulyak Yu. R. (2014)
Kuzmin O. Ye. - The application of fuzzy logic to forecasting of technogenic damage in the national economy, Bublyk M. I., Rybytska O. M. (2014)
Anhelko I. V. - Tourism in the system of national economic complex of Ukraine: current situation and development prospects (2014)
Demyda N. M. - Management of industrial-financial groups in case to signature the association agreement between Ukraine and European Union (2014)
Dоmaradska G. S. - Ukrainian integration strategy: stages and risks (2014)
Kolinko N. О. - Management of innovation activities at engineering enterprises under condition of mass individualization of demand, Krasulyak M. M. (2014)
Mnykh O. B. - Environmentally-oriented economy problems research (on the example of industrial enterprises in Lviv region, Sokil Yu. R. (2014)
Pshuk-Kovalska O. O. - Conceptual framework for affordable housing in the example of Lviv region, Rozman T. I. (2014)
Grynevych T. B. - Application of country studying material to academic and educational process in higher non-humanitarian education profile, Tsubov L. V. (2014)
Dolnikova L. V. - Systematic approach to the fundamental training of managers as prerequisite for the formation of professional competence, Tsubova O. L. (2014)
Oryshchyn І. S. - Formation of English speech competence in listening of students of economics (2014)
Лавринович О. В. - Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року: досвід визначальних рішень вітчизняного державотворення (2010)
Цуркан М. І. - Присяга судді як невід’ємний структурний елемент його правового статусу (2010)
Журавльов Д. В. - Адміністративно-правове положення Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу (2010)
Панасюк В. В. - Нові підходи у доборі суддів та їх відповідальності (2010)
Федоренко В. Л. - Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України (2010)
Кравчук В. М. - Інститут судової влади в системі конституційного права України (2010)
Прилуцький С. В. - Адвокатура як інститут громадянського суспільства в умовах становлення правової держави (2010)
Бобко Т. В. - Поняття і наслідки правочину: проблемитеорії та практики (2010)
Ясинок М. М. - Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб в порядку окремого провадження (2010)
Божко В. М. - Щодо розмежування змісту термінів"заробітна плата" і "оплата праці" (2010)
Комарницький В. М. - Правові засади державного контролю у сфері спеціального природокористування (2010)
Сопілко І. М. - Особливості правового регулювання зарубіжного досвіду отримання інформації органами державної влади (2010)
Тертишник В. М. - Захисник у змагальному кримінальному процесі (2010)
Виговський О. І. - Директиви ЄС як інструмент правового регулювання випуску та розміщення цінних паперів (2010)
Тимошенко В. І. - Фундаментальне дослідження судової влади (2010)
Каращук К. Л. - Історико-правова природа становлення правового регулювання прав стягувача у виконавчому провадженні (2010)
Коваль К. П. - Онтогносеологічна проблематика права як структурна складова філософії права (2010)
Саврук С. М. - Поняття та сутність права на забудову земельної ділянки (2010)
Тімашова В. М. - Щомісячник "Основи" (1861–1862 рр.) – правовий культурний феномен в Україні (2010)
Щербина О. М. - Історія правового регулювання використання природних ресурсів України та Канади: порівняльний аналіз (2010)
Медіація як демократичний та ефективний спосіб вирішення спорів (2010)
Українські вчені беруть активну участь у світових процесах уніфікації приватного права (2010)
Хроніка подій Всеукраїнського тижня права 2010 (2010)
Перелік наказів Мін'юсту (2010)
Сторінка привітань (2010)
Дем’яненко М. Я. - Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України (2014)
Гладій М. В. - Державна підтримка збереження генофонду місцевих нечисленних вітчизняних порід у тваринництві, Шаран П. І., Кругляк О. В. (2014)
Олійник О. В. - Інтегральна оцінка економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, Клєпчева О. В. (2014)
Кропивко М. М. - Мотивація як основний чинник розвитку господарств населення (2014)
Бондаревська К. В. - Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України (2014)
Дудкевич О. В. - Уніфікація облікової політики та формування даних фінансової звітності сільськогосподарських підприємств (2014)
Дієсперов В. С. - Використання земельних ресурсів сільських територій (2014)
Чопенко В. М. - Шляхи подолання соціально-демографічної кризи на селі (2014)
Стецюк П. А. - Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства, Гудзь О. Є. (2014)
Bezus R. M. - Virtual communications and their influence on efficiency of an activity of agricultural entities, Lebid O. V. (2014)
Гусейнгулиев Н. Ю. - Теоретико-методологические аспекты информационного обеспечения принятия хозяйственных решений в аграрной сфере (2014)
Коритник М. В. - До питання орендних відносин при використанні земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення (2014)
Поліщук А. О. - Вплив оплати праці на формування бюджету й соціально-економічні процеси (2014)
Македон Г. М. - Аналіз рівня споживання та заощаджень домогосподарств сільської місцевості (2014)
Дворник І. В. - Диференціація доходів сільського населення України (2014)
Зубар І. В. - Розвиток малих форм господарювання в регіоні (2014)
Shvydenko O. M. - Prerequisites for the development of mobile marketing in agricultural enterprises (2014)
Бабієнку Миколі Федоровичу – 80 (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2010)
Барабаш У. П. - Модель ієрархії факторів стану українського мовознавства, Сеньківський В. М. (2010)
Ренн О. М. - Колективне авторство у видавничій справі: основні терміни та поняття (2010)
Листвак Г. Б. - "Книга художника" як потенційний видавничий продукт (2010)
Кулинич М. М. - Олександр Духнович — постійний дописувач часопису "Вістник для русинів австрійської держави" (2010)
Василишин О. М. - Тижневик "Батьківщина" — ідеологічний форум політичної організації фронт національної єдності (2010)
Шовгенюк М. В. - Аналітичний розв’язок систем автотипних рівнянь, Крик М. Р. (2010)
Дурняк Б. В. - Способи захисту інформації в засобах масової інформації, Лях І. М. (2010)
Сеньківський В. М. - Критерії оптимальності процедури параметричного синтезу проектних рішень, Козак Р. О. (2010)
Пирч Н. М. - Про ізоморфізми вільних паратопологічних груп (2010)
Горечко О. М - Наближений розв’язок задачі про вібраційну термочутливість прямокутної панелі в пружному конструктиві, Горечко Р. Р. (2010)
Дідусь С. П. - Критерії читабельності текстів електронних видань (2010)
Штаюрет А. М. - Сутність поняття "безпека" та взаємопов'язаних з нею категорій, Котляревський Я. В. (2010)
Босак І. П. - Інформація — основа розвитку підприємства, Турко О. І. (2010)
Ніконенко У. М. - Стратегічні напрями реформування монетарної політики НБУ та їх інституціональне забезпечення (2010)
Пузирьова П. В. - Необхідність організаційно-правового забезпечення фінансової політики підприємств у сучасних умовах господарювання, Котляревський Я. В. (2010)
Палига Є. М. - Проблеми корпоративного управління власністю в становленні корпорацій видавничо-поліграфічного комплексу, Кусяк О. Р. (2010)
Швайка Л. А. - Зміна парадигми інвестиційної діяльності в Україні, Хамула О. О. (2010)
Лазановський П. П. - Оцінка впливу темпів технічного оновлення виробництва на показники виробничо-господарської діяльності підприємства, Флячок Р. В. (2010)
Шендерівська Л. П. - Обґрунтування мотиваційного механізму участі поліграфічних підприємств у конкурсах на державні закупівлі (2010)
Лозовицький Д. С. - Особливості впровадження системи контролінгу на підприємстві, Петрашова О. М. (2010)
Семанюк В. З. - Контролінг як інноваційний інструмент підвищення ефективності бізнесу (2010)
Естріна М. В. - Аналіз дисертаційних досліджень, виконаних в Українській академії друкарства в 1990–2009 рр., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. (2010)
Величко О. М. - Дослідження властивостей гібридних фарб, Савченко К. І. (2010)
Ясінська Л. М. - Математична модель поверхневого ефекту при холодному тисненні фольгою на полімерних матеріалах, Маїк В. З., Юзевич В. М. (2010)
Ярка Н. В. - Плазма та її використання в технологічних процесах (2010)
Шахбазов Я. О. - Технологічні можливості підвищення продуктивності торцевого фрезерування деталей поліграфічних машин, Білявський М. Л. (2010)
Батлук В. А. - Наукові основи створення пиловловлювачів, Батлук В. В. (2010)
Олянишен Т. В. - Квіткових справ майстер (до 75-річчя з дня народження Е. Т. Лазаренка) (2010)
Лазаренко Е. Т. - Велике видно на відстані (до 70-річчя з дня народження О. П. Стецьківа), Степанюк Л. Я., Мельников О. В. (2010)
Данилів А. - Черевоногі молюски родин Platyceratidae і Murchisoniidae з нижньодевонських відкладів Поділля (2013)
Мар’яш І. - Знахідки великих амонітів підродини PUZOSINAE у верхньосено-манських відкладах північно-східної частини Волино-Поділля, Курепа Я. (2013)
Лещух Р. - Про вік стрийської світи Українських Карпат, Хевпа З. (2013)
Тимченко Ю. - Знахідки діатомових виду Terpsinoë americana (Bailey) Ralfs у голоценових відкладах Чорного Моря, Ольштинська О. (2013)
Клевцовський А. - Деякі Syringopora з нижнього карбону південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини, Огар В. (2013)
Зернецький Б. - Регіояруси палеогену південної України, Рябоконь Т. (2013)
Коваленко В. - Характерні комплекси остракодів пізнього міоцену південної України (2013)
Іванова Т. - Нові представники форамініфер із тарханських відкладів південної України (нижній міоцен) (2013)
Махмуді Ю. - Поширення брахіоподів у силурійських відкладах Волино-Поділля, Гриценко В. (2013)
Іщенко І. - Стратиграфія крейдових відкладів українського Причорномор’я 1. Нижня крейда (2013)
Гриценко В. - Склад і розподіл ругоз у стратиграфічних підрозділах силуру Волино-Поділля, Киселевич А. (2013)
Стефанський В. - Двостулкові молюски опорного розрізу середнього сармату смт Губиниха (Дніпропетровська область, Україна), Старін Д. (2013)
Узіюк В. - Генетичні зв’язки між петрологічним, спорово-пилковим і фітеральним складом вугілля, їхнє екологічне, стратиграфічне та кореляційне значення, Шварцман О. (2013)
Лещух Роман Йосипович (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Володимир Юрійович Зосимович (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Леонід Іванович Константиненко (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Перший західно-український геолог Юліан Медвецький (до 95-річчя від дня смерті) (2013)
Венглінський Іван Во-лодимирович (до 100 річчя дня народження) (2013)
Таблиці (2013)
Гінзбург М. - Про активні та пасивні конструкції в українських фахових текстах (2014)
Дуцяк І. - Обґрунтування підходу до формування дефініцій у тлумачних словниках (2014)
Іващенко В. - Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Руссу А. - Словотвірні типи префіксальних дієслів (на матеріалі словників кінця ХІХ – початку ХХІ ст.) (2014)
Туркевич О. - Терміни української лінгводидактики на етапі гармонізації (2014)
Южакова О. - До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образный (2014)
Вус М. - Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології (2014)
Гимер Н. - Складені найменування як продуктивний тип номінації в термінології косметики та косметології (2014)
Дрівко Н. - Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атрибутивних компонентів (2014)
Книшенко Н. - Наукова рецепція понять "термінологія" і "термінологічна система" (на матеріалі термінології дорожньо-будівельної галузі) (2014)
Куньч З. - Семантичний потенціал українських електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмів, Харчук Л. (2014)
Лагдан С. - Соматична метафора в залізничній термінології (2014)
Ментинська І. - Лексико-генетичні особливості сучасної комп’ютерної термінології (2014)
Микульчик Р. - Варіантність фізичних термінів-епонімів (2014)
Нікуліна Н. - Моделювання автотранспортних номенів: очевидне й неймовірне (2014)
Петрова Т. - Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках початку ХХІ ст. (2014)
Рибізант І. - Терміни неврології та їх трактування в українських тлумачних словниках (2014)
Філь О. - Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англійській, польській та українській мовах (2014)
Булик-Верхола С. - Зародження наукової музичної термінології української мови в ХVІ–ХVІІІ ст. (2014)
Васковець Л. - Особливості становлення й розвитку казначейської терміносистеми (2014)
Городиловська Г. - Переосмислення семантики терміна та розширення сфер його функціювання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі художніх творів Романа Іваничука) (2014)
Казимирова І. - Метамова опису української лінгвістичної термінографії (2014)
Кочан І. - Правнича термінологія крізь призму лінгвістики (2014)
Кримець О. - Специфіка побудови й презентації гностичних образів спеціально-наукової картини світу політології (2014)
Кульчицький І. - Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики, Маляр М., Філь Б. (2014)
Кучеренко О. - Функціювання термінолексем "цивільний захист", "цивільна безпека" та "цивільна оборона" в сучасній українській термінології цивільного захисту (2014)
М’ягкота І. - Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики (2014)
Пишна Н. - Лексема ірмос на позначення назв піснеспівів релігійної термінолексики (2014)
Поліщук Н. - Термінологічна лексика Майдану (на матеріалах газет "Дзеркало тижня", "Українська правда", "Газета по-українськи", "Високий Замок") (2014)
Полюга С. - Джерела становлення української морфологічної термінології (2014)
Савченко Л. - Презентація термінопонять етнофразеології (2014)
Сербенська О. А. - Термін медійний та споріднені з ним, Бабенко В. (2014)
Фаріон І. - Діяхронна соціолінгвістика: історія терміна та галузі мовознавства (2014)
Фецко І. - Структурні моделі складених термінів із компонентом "музей" (на матеріалі термінології музейництва) (2014)
Хоменська І. - Формування основних сегментів терміносистеми когнітивної лінгвістики (діахронічний та синхронічний аспекти) (2014)
Чернобров Ю. - Особливості формування термінології словосполучення в українському мовознавстві (2014)
Сімейко К. В. - Теплотехнічні та аеродинамічні характеристики реактора для піролізу вуглеводневих газів (2014)
Неїло Р. В. - Експериментальне дослідження інтенсивності тепловіддачі в умовах вільної конвекції від горизонтального циліндра у щільовому вертикальному каналі (2014)
Мартиняк М. А. - Аналіз роботи систем централізованого постачання тепла споживачам, Мисак Й. С. (2014)
Захарченко С. М. - Метод оперативного контролю лінійності АЦП послідовного наближення, Росощук А. В., Захарченко М. Г. (2014)
Азаров О. Д. - Автоматичне калібрування лінійності АЦП з ваговою надлишковістю, Черняк О. І. (2014)
Шиян А. А. - Ієрархічні онтології для автоматизації управління організаційними структурами (2014)
Цирульник С. М. - Робот-стенд та його практичне застосування, Роптанов В. І., Вернигора В. В. (2014)
Боровська Т. М. - Оптимальне агрегування систем зі стохастичними функціями виробництва, Колесник І. С., Северілов П. В., Маліночка А. О. (2014)
Біліченко Н. О. - Дослідження застосування семантичної моделі ресурсів для інформаційного пошуку, Кисюк Д. В., Павлик Т. М. (2014)
Роман В. І. - Підвищення точності багатоканальних ультразвукових витратомірів шляхом удосконалення методу інтегрування витрати (2014)
Кріль С. О. - Переваги застосування поворотної заслінки для регулювання витрат великих потоків (2014)
Макар О. В. - Дослідження граничнодопустимих режимів роботи теплових чутливих елементів для газоаналітичних пристроїв (2014)
Матіко Ф. Д. - Аналіз зміни метрологічних характеристик промислових роторних лічильників газу під час їх експлуатації (2014)
Матковський О. - Академік Євген Лазаренко - видатний український мінералог світової величини (2012)
Павлишин В. - Євген Лазаренко - засновник української регіонально-мінералогічної школи (2012)
Возняк Д. - Поступальна хода генетичної мінералогії академіка Лазаренка, Кульчицька Г., Галабурда Ю. (2012)
Зінченко О. - Хронологія відкриття мінералів у надрах України, Павлишин В., Васинюк А. (2012)
Білоніжка П. - Глауконіт, сколіт, селадоніт: кристалохімія, номенклатура, систематика, умови утворення (2012)
Ляхов Ю. - Рудноформаційні аспекти термобарогеохімічних досліджень золоторудних родовищ України та прогнозно-металогенічні наслідки, Павлунь М., Пахнющий Ю. (2012)
Федоришин Ю. - Природа мигдалеподібних утворень у базальтах Волині (онтогенічний аспект), Наумко І., Нестерович Н., Яковенко М., Тріска Н. (2012)
Яценко І. - Ендогенні Ті-Mn-Fe-силікатні сферули із експлозивних структур та вулканогенно-осадових формацій України, Яценко Г., Бекеша С., Білик Н., Дручок Л. (2012)
Зинчук Н. - Минералого-геохимические особенности кимберлитов и их прикладное значение (2012)
Семененко В. - Перші знахідки самородних вольфраму і срібла в метеоритах, Гіріч А. (2012)
Горовенко Т. - Скульптура поверхні та хімічний склад мінеральних зерен паласиту Брагін (2012)
Пирогов Б. - Типоморфізм термоелектричних властивостей магнетиту та їхнє практичне використання, Холошин І. (2012)
Пономаренко О. - Уран-свинцевий ізотопний вік монациту з гранітоїдів Дністерсько-Бузького мегаблока, Степанюк Л., Петриченко К., Лісна І., Довбуш Т. (2012)
Манчур Б. - Гідротермальний сепіоліт із карбонатних утворень Завалівського графітового родовища, Скакун Л., Азарська О. (2012)
Моргун В. - Особливості мінералогії фенітів Східного Приазов'я (2012)
Чепіжко О. - Генераційний аналіз акцесорного циркону магматичних порід і його філогенія, Кадурін В. (2012)
Дубина О. - Типохімізм циркону з лужних порід Українського щита, Кривдік С. (2012)
Швайка І. - Палеоархейський вік акцесорного циркону з тоналітових гнейсів верхньотокмацької товщі Приазовського мегаблока (2012)
Демедюк В. - Генезис та вік акцесорних мінералів із мігматитів Вовчанського блока (2012)
Ковальчук М. - Типоморфні особливості золота з осадових утворень Криму, Фігура Л. (2012)
Маметова Л. - Трансформація карбонатів у пісковиках середнього карбону Донбасу (2012)
Петруняк О. - Особливості мінерального складу міоценових глин стебницької світи Українських Карпат, Яремчук Я. (2012)
Радчук В. - Властивості парамагнітних радикалів, локалізованих у зубній емалі, та достовірність результатів ретроспективної ЕПР-дозиметрії (2012)
Дерський Л. - Метаміктність циркону Українського щита та її вивчення методом електронного парамагнітного резонансу (2012)
Піскун О. - Типоморфізм хімічного складу силікатів Коростенського плутону, Харитонов В. (2012)
Тіхлівець С. - Вертикальна мінералогічна зональність покладу гематитових кварцитів Інгулецького родовища (Криворізький басейн), Євтєхов В., Євтєхов Є., Філенко В. (2012)
Довгань І. - Золото і срібло з мінералогічної колекції Національного музею природничої історії (Вашингтон, США) (2012)
Матковський О. - Про наукову конференцію "Такий різний світ мінералогії", присвячену 100-річчю від дня народження академіка Євгена Лазаренка, Павлунь М. (2012)
До 80-річчя Зої Максимівни Ляшкевич (2012)
Борису Івановичу Пирогову - 80! (2012)
До 70-річчя Віктора Миколайовича Квасниці (2012)
Борис Семенович Панов (2012)
Хобзей М. К. - Соціально-орієнтована психіатрична допомога в україні: проблеми та рішення, Волошин П. В., Марута Н. О. (2010)
Моісеєнко Р. О. - Від спеціалізованої дитячої психіатричної допомоги — до системи охорони психічного здоров’я дітей, Терещенко О. В., Марценковський І. А. (2010)
Волошина Н. П. - Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике и прогнозе течения рассеянного склероза в зависимости от пола и возраста больных, Гапонов И. К. (2010)
Васильєва Г. Ю. - Оцінка взаємозв’язку між особливостями психологічного реагування на захворювання та якістю життя у пацієнтів, які страждають на злоякісні новоутворення (2010)
Ветрила Т. Г. - Научное обоснование концепции медико-психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с нарушением психического развития (2010)
Демченко В. А. - Клініко-психопатологічні особливості психічних розладів у пацієнтів загальносоматичного профілю в аспекті необхідності інтеграції психіатричної допомоги в первинну медико-санітарну мережу (2010)
Денисенко М. М. - Клинико-психопатологическая характеристика эндогенных и экзогенных депрессий, сопровождающихся суицидальным поведением (2010)
Марценковская И. И. - Гиперкинетическое расстройство как проблема социальной психиатрии (2010)
Петриченко О. О. - Особливості самозбережуючої поведінки та профілактичної активності населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях, у віддалений період чорнобильської катастрофи (2010)
Проскурина Т. Ю. - Тревожно-фобическое расстройство у подростков (2010)
Сонник Г. Т. - Досвід та перспективи розвитку хронобіологічних досліджень у вивченні афективної психічної патології, Скрипніков А. М., Рудь В. О. (2010)
Слободянюк П. М. - Патологічний взаємозв’язок між психологічними складовими та психопатологічними особливостями формування алкогольної залежності (2010)
Шаповалов В. В. - Судова фармація: використання цільової нанотерапії у наркохворих (злочинців), що страждають на адиктивні розлади здоров’я (Літературний огляд) (2010)
Егоркина О. В. - Натализумаб (Тизабри): новый препарат на рынке Украины для лечения рассеянного склероза (2010)
Барыбин В. Ф. - Механизмы регуляторной функции ЦНС (2010)
Білоус І. І. - Лікування діабетичної поліневропатії з додатковим призначенням Мілдронату, Васильєва Н. В., Яремчук О. Б., Павлович Л. Б. (2010)
Булеца Б. А. - Поетапне лікування мозкових інсультів, Адамчо Н. Н., Пулик О. Р. (2010)
Бучакчийская Н. М. - Вертеброневрология на Украине — концепция развития, Харченко И. И., Марамуха И. В., Бахарева Л. В., Марамуха В. И., Левадная А. В. (2010)
Вакарчук Г. В. - Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ішемічний інсульт, Бесединська О. В. (2010)
Вакарчук Г. В. - Динаміка показників системного гемостазу при ішемічному інсульті, Пашковський В. М., Сидорчук Л. П., Плегуца О. М., Сидорчук Р. І. (2010)
Васильєва Н. В. - Досвід використання еспа-ліпону у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, Прасол Ю. Г., Яремчук О. Б., Білоус І. І. (2010)
Волошина Н. П. - Гендерные различия в структуре дебютов у больных с рецидивирующим течением рассеянного склероза, Негреба Т. В., Ткачева Т. Н., Гапонов И. К., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (2010)
Волошина Н. П. - Особенности рецидивирующего течения рассеянного склероза у мужчин и женщин, Негреба Т. В., Ткачева Т. Н., Гапонов И. К., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (2010)
Волошина Н. П. - Гендерные различия преморбидного анамнеза при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Терещенко Л. П., Негреба Т. В., Ткачева Т. Н., Гапонов И. К., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (2010)
Волошина Н. П. - Общие механизмы развития нейродегенеративных заболеваний, Егоркина О. В., Михайлов А. И. (2010)
Горб А. Л. - До питання забезпечення якості діагностики та лікування гострих в’ялих паралічів у дітей (2010)
Григорова И. А. - Динамика клинико-когнитивных нарушений при последствиях закрытой черепно-мозговой травмы средней степени тяжести на фоне проводимой терапии, Куфтерина Н. С. (2010)
Деревецкая В. Г. - Патогенетические механизмы развития ДЭ у больных с фибрилляцией предсердий, Реминяк И. В. (2010)
Дзяк Л. А. - Индикаторы качества оказания медицинской помощи больным с тяжелой черепно-мозговой травмой, Сирко А. Г., Сук В. М. (2010)
Дзяк Л. А. - Сучасні принципи профілактики вторинних ішемічних ушкоджень головного мозку в гострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми, Сірко А. Г., Сук В. М. (2010)
Дмитрієва О. В. - Особливості порушень нервової системи у хворих з асимптомними інфарктами на тлі артеріальної гіпертензії, Здесенко І. В. (2010)
Овсяк В. К. - Елементи мови предметних унітермів, Овсяк О. В., Василюк А. С. (2009)
Дубенко О. Е. - Распространенность мигрени в Сумской области Украины, Дубенко Е. Г., Сотников Д. Д. (2010)
Хамула О. - Основи творения кириличних шрифтів, Куць Я., Дідусь С. (2009)
Дубівська С. С. - Зміни когнітивної функції у пацієнтів при проведенні операції в умовах загальної анестезії (2010)
Гілета І. В. - Параметри елементів структури газетного видання (2009)
Евтушенко С. К. - Современные аспекты аддитивной терапии рассеянного склероза, Гончарова Я. А., Симонян В. А., Филимонов Д. А., Грищенко А. Б. (2010)
Пелешко Д. Д. - Фільтрація наборів однотипних зображень на основі квантування математичних статистик, Лотошинська Н., Кустра Н. (2009)
Евтушенко С. К. - Нарушения мозгового кровообращения у молодых женщин, принимавших гормональные контрацептивные средства, Иванова М. Ф., Симонян В. А., Мурадян И. Э. (2010)
Нетак В. Б. - Аналіз веб-сайтів та електронних видань про широкоформатний струминний друк, Огірко І. В. (2009)
Євтушенко С. К. - Особливості стану пре- та інтрацеребральних судин і церебральної гемодинаміки у хворих на розсіяний склероз та спосіб їх корекції, Грищенко А. Б., Вінокуров Д. Л., Ревякіна О. Г., Гончарова Я. А., Марусиченко В. В. (2010)
Гавенко С. Ф. - Оцінювання моделі параметрів проектування книжкових видань, Сеньківський В. М., Сеньківська Н. Є., Калиній І. В. (2009)
Ежова В. А. - Результаты психофизической реабилитации больных церебральным атеросклерозом в условиях курорта, Царёв А. Ю., Куницина Л. А., Мирзоян С. А., Словеснов С. В., Колесникова Е. Ю., Желдаков A. M. (2010)
Піх І. В. - Застосування вільного програмного забезпечення для створення мультимедійного продукту, Ляшко О. С. (2009)
Завгородний А. А. - Восстановительная терапия речевых нарушений (2010)
Кулик С. О. - Опис структурної частини реляційної моделі баз даних засобами алгебри алгоритмів, Овсяк В. К. (2009)
Завгородній О. О. - Кінестезіометри і кінезістимуляційна терапія (2010)
Казьмірович Р. - Уніфіковано-модульне формування iнформаційно-керуючих пристроїв поліграфічних машин та устаткування (2009)
Засуха В. О. - Застосування високочастотної ритмічної транскраніальної магнітної стимуляції у діагностиці та реабілітації хворих на інфаркт мозку в гострому та ранньому відновлювальному періодах, Балицький О. П. (2010)
Бернацек В. В. - Математичне моделювання процесу каширування, Монціпович Б. Р. (2009)
Засуха В. О. - Застосування гравітаційного костюму "Pегент" у лікуванні і реабілітації хворих на ішемічний інсульт, Балицький О. П., Фещенко Г. В., Саєнко І. В., Козловська І. Б. (2010)
Кулік Л. Й. - Дослідження експлуатаційних характеристик паковань з гофрокартону (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського