Кузнецов Ю. А. - Краткий обзор оборудования для сверхзвукового газопламенного напыления (2011)
Кузьо І. В. - Математичне моделювання динаміки тихохідного вітроколеса, Корендій В. М. (2011)
Кушнір Р. М. - Інтегральні рівняння неосесиметричної задачі теорії пружності для тіл обертання, Максимович В. М., Соляр Т. Я. (2011)
Лужецький В. С. - Чисельна оцінка кінетики росту втомних тріщин у стінках тривало експлуатованих трубопроводів (2011)
Максимович О. В. - Двоперіодичні задачі теорії пружності для анізотропних пластинок із тріщинами (2011)
Максимович Я. В. - Напруження біля тріщин у обмежених пластинках із залишковими деформаціями за врахування контакту їх берегів (2011)
Маткова А. В. - Розробка ресурсозберігаючих технологій переробки відходів виробництва у технологічні алюмінієві сплави, Дмитріюк М. В., Щерба А. В., Мисковець С. В. (2011)
Маткова А. В. - Дослідження впливу експлуатаційних режимів роботи на руйнування лопаток ГТД, Матвійчук С. М. (2011)
Маткова А. В. - Дослідження впливу способів пластичної деформації на властивості алюмінієвих сплавів, Фещук Ю. П., Матвійчук С. М., Щерба А. В. (2011)
Мельник К. В. - Дослідження контактної взаємодії системи штампів із товстою плитою, Сахнюк Н. В. (2011)
Мікуліч О. А. - Дослідження взаємовпливу отворів у нескінченних пластинках за усталених коливань, Максимович В. М. (2011)
Николишин М. М. - Тріщини в полі залишкових напружень в циліндричній оболонці, Шваб’юк В. І., Маткова А. В., Фещук Ю. П. (2011)
Пасічник Р. В. - Розрахунок однопорожнинного гіперболоїда, Задорожнікова І. В., Пахолюк О. А. (2011)
Пастернак Я. М. - Поздовжній зсув квадратного в плані тіла із тонким пружним включенням, Оліярник Н. Р. (2011)
Пир’єв Ю. О. - Аналіз коливань півпростору зумовлених імпульсним навантаженням (2011)
Подоба Я. О. - Еволюція мікроструктури та фізико-механічних властивостей порошкового кобальту в процесі інтенсивного електроспікання (2011)
Похмурський В. І. - Дослідження процесу корозійно-механічного зношування алюмінієвого сплаву за присутності фосфату, Зінь І. М., Винар В. А., Білий Л. М., Хлопик О. П., Личковський Е. І. (2011)
Приходько О. С. - Пружно-пластична задача для м'якого еліпсоїдного включення (2011)
Рудь В. Д. - Автоматизований вимірювальний комплекс для дослідження властивостей пористих матеріалів при складних траєкторіях навантаження, Смолянкін О. О., Фляк А. В. (2011)
Скальський В. Р. - Використання вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії для визначення особливостей крихкого руйнування скла, Станкевич О. М. (2011)
Скальський В. Р. - Вплив тривалих експлуатаційних навантажень на зміну механічних характеристик ресорної сталі, Дубицький О. С. (2011)
Скальський В. Р. - Методика розрахунку температурних полів у пришовній зоні з’єднань, виконаних електронно-променевим зварюванням, Лясота І. М. (2011)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійна оцінка накопичення об’ємної пошкодженості композитів, Матвіїв Ю. Я., Крадінова Т. А. (2011)
Струтинський В. Б. - Енергетичні характеристики перехідних процесів позиціювання рухомого шпиндельного вузла токарного автоматизованого комплексу, Дрозденко В. М., Юрчишин О. Я. (2011)
Струтинський С. В. - Визначення сингулярних положень просторової системи приводів з використанням методів Монте-Карло (2011)
Сур’янінов М. Г. - Програмна реалізація чисельно-аналітичного методу граничних елементів, Корнієнко Ю. В. (2011)
Сяський А. О. - Контактна взаємодія ортотропної пластинки з еліптичним отвором і двох пружних ребер змінної жорсткості, Кот В. В. (2011)
Сяський А. О. - Двосторонній розтяг-стиск кусково-однорідної пластинки з двома криволінійними розрізами, Шинкарчук Н. В. (2011)
Трач В. М. - Потенціальна енергія деформації пружних анізотропних нетонких оболонок, Подворний А. В., Хоружий М. М. (2011)
Фартушок І. М. - Інформаційно-пошукова підсистема експертної системи оцінювання міцності та надійності конструктивних елементів трубопроводів (2011)
Флячок В. М. - Термопружний аналіз неоднорідних анізотропних пластин, Жидик У. В. (2011)
Цивінда Н. І. - Оцінка ефективності методів статистичного аналізу для діагностики станів ріжучої кромки пластин з КНБ при обробці високомарганцевих сталей (2011)
Швабюк В. В. - Згин пластинки зі зміщеним та защемлиним краями, Ротко С. В., Ротко В. О. (2011)
Шимчук С. П. - Характеристики спрацювання зразків сталі ШХ15 при терті з радіальними відхиленнями, Зайчук Н. П. (2011)
Анотації (2011)
Ивакин А. А. - Соразмышления с М. Хайдеггером о бытии (2014)
Петрушенко В. Л. - К характеристике философско-теологических воззрений Дмитрия Сергеевича Мережковского (2014)
Балабаєва З. В. - Теорія зміни еліт: класика та сучасність (2014)
Боринштейн Е. Р. - Особенности самореализации личности в современном украинском обществе (2014)
Кравченко П. А. - Потреба політичного вибору та вектори розвитку для сучасної України (2014)
Мисик І. Г. - Вплив політичної еліти на стабілізаційні процеси в суспільстві (2014)
Мовчан М. М. - Інтерпретація різновидів страху в соціальному середовищі (2014)
Мозгова Н. Г. - Дискусія щодо місця філософії в системі освіти: історико-філософський екскурс у минуле (2014)
Наумкіна С. М. - Мультикультуралізм як стратегія соціально-політичного розвитку сучасних європейських країн: позитивні та негативні прояви, Соколов О. М. (2014)
Цибра М. Ф. - Свідомість та громадянське суспільство в умовах трансформаційних процесів в Україні (2014)
Шамша І. В. - Трагізм і протест абсурду як відповідь на вихідну суперечливість буття (2014)
Шкурко Н. С. - Использование архетипов героя и трикстера в создании образов политических деятелей (2014)
Титул, зміст (2014)
Мураховський A. - Книговидання в Україні: аналітичний огляд за підсумками 2013 року, Буряк C. (2014)
Плиса Г. - Дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів під час оформлення вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях за 2013 рік, Хювенен Ю. (2014)
Чепелюк B. - Культурно-мистецькі проблеми регіонального простору у вимірах наукових досліджень (2014)
Турченко Ф. - Останній парадокс Петра Шелеста, Штейнле О. (2014)
Патрикей С. - Розвиток бібліографічної інформації про окремі регіони України у ХІХ — на початку ХХ століття (2014)
Геращенко М. - До питання про новітню бібліографічну терміносистему (на правах дискусії), Добровольська Л. (2014)
Соколов В. - Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду (2014)
Баюш О. - Сучасний стан бібліотечних ресурсів сільських бібліотек Півдня України: проблеми та перспективи (2014)
Вараксіна Н. - Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення електронної бібліотеки (2014)
Лясота Г. - Шелковый молитвенник из коллекции графа М. Толстого (2014)
Курас Д. - Україна і більшовизм у теоретичній спадщині Микити Шаповала (2014)
Крайнікова Т. - Медіаконтрольованість як конститутивна ознака медіаконсьюмеризму (2014)
Курбан О. - PR-аспекти інформаційної безпеки організаційних структур (2014)
Бондар Ю. - Шевченко журналістів (2014)
Титул, зміст (2013)
Лабынцев Н. Т. - Исследование взаимосвязи бухгалтерского (финансового) и налогового учёта прибыли в России и за рубежом, Цепилова Е. С. (2013)
Тищенко А. Н. - Социально-экономическое значение и характерные черты фармации, Доровской А. В. (2013)
Амосов О. Ю. - Формирование механизма государственного регулирования топливно-энергетического комплекса региона, Галушко Б. П. (2013)
Раєвнєва О. В. - Теоретико-методологічні основи формування ефективної системи вищої освіти, Аксьонова І. В., Гончаренко М. Ф. (2013)
Ткачук І. Г. - Залучення міграційного капіталу в інвестиційну діяльність в Україні, Вусятицька М. П. (2013)
Шевчук Я. В. - Прогнозування розвитку мережі автодоріг із твердим покриттям з урахуванням конкурентних переваг (2013)
Бєлєнкова О. Ю. - Економічна стійкість малих будівельних підприємств України: оцінка, тенденції, перспективи, Антропов Ю. В. (2013)
Диха М. В. - Цілі та пріоритети соціально-економічних реформ в Україні з урахуванням поточної економічної ситуації (2013)
Дікань Л. В. - Теоретичні засади внутрішнього аудиту в системі державного фінансового контролю в Україні, Калінкін Д. В. (2013)
Йохна М. А. - Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств (2013)
Клочко В. М. - Стратегічні шляхи економічного розвитку сільського господарства України (2013)
Мухіна Л. В. - Економічна доцільність виробництва композиційних матеріалів на основі металевого нікелю і надтвердих матеріалів та методика її визначення, Пчелінцева Л. К., Довбій Т. А., Резніченко Г. М. (2013)
Ольшанська О. В. - Вплив діяльності фермерських господарств на розвиток агросоціальних систем (2013)
Остапенко О. М. - Оцінка рівня розвитку страхування сільськогосподарських підприємств у регіонах України (2013)
Петрикова Е. М. - Государственно-частное партнерство (ГЧП) в спортивной индустрии России, Слободянюк Н. В. (2013)
Петрушенко М. М. - Бюджетне управління в системі вирішення екологічних протиріч розвитку національної економіки: територіальний підхід (2013)
Портна О. В. - Теоретичні підходи до визначення сукупного фінансового потенціалу країни (2013)
Пуліна Т. В. - Генезис кластерних об’єднань підприємств (2013)
Седікова І. О. - Роль інформаційної складової у системі зберігання та переробки зерна (2013)
Тимощук О. М. - Формування механізму реалізації логістичної стратегії річкових портів, Мельник О. В. (2013)
Філіппов М. І. - Впровадження кластерної моделі організації діяльності підприємств легкої промисловості України, Гаврищук Т. Б. (2013)
Хмеленко Г. Г. - Розробка заходів для підвищення економічної безпеки угод зі злиття та поглинання в Україні, Хмеленко О. В. (2013)
Чорнодід І. С. - Соціальний конкурентний статус країни та засоби його підтримання (2013)
Шемякіна Н. В. - Шляхи удосконалення фінансового забезпечення розвитку промисловості (2013)
Дугінець Г. В. - Особливості вимірювання екологічно скоригованого ВРП, Саркісян Л. Г. (2013)
Васюренко В. О. - Діагностика інтелектуального потенціалу розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківського регіону задля забезпечення їх конкурентоспроможності (2013)
Карапейчик И. Н. - Обобщенный анализ потенциала предприятия как функции параметров внешней среды (теоретический подход) (2013)
Курінний О. В. - Проблеми оцінки ефективності управління корпоративними правами в акціонерних товариствах, Волошко Н. О. (2013)
Лугова В. М. - Діагностика здатності керівника-лідера до ефективної взаємодії, Єрмоленко О. А. (2013)
Ткаченко С. А. - Універсальні методи створення функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань та їх використання при проектуванні і впровадженні підсистеми обліково-аналітичного забезпечення (2013)
Глушач А. В. - Трансакційна складова екзогенних чинників впливу на зайнятість в умовах глобалізації економіки, Архієреєв С. І. (2013)
Лигоненко Л. А. - Теория социальных организаций как методологическая основа экономического управления предприятием (2013)
Шубін О. О. - Організаційна культура як соціально-економічний феномен у контексті сучасної парадигми управління, Гладкий М. О. (2013)
Капаруліна І. М. - Сутність та критерії ідентифікації економічного об’єкта (2013)
Мазур О. Є. - Управління інституціональною динамікою: узагальнення сучасних підходів (2013)
Аптекар С. С. - Проблеми і перспективи сучасних методик бізнес-аналізу в оцінці кредитоспроможності позичальників, Скомаровська К. А. (2013)
Вовк В. Я. - Теоретические и прикладные аспекты использования сбалансированной системы показателей в управлении банком (2013)
Ковтун О. А. - Проблеми періодизації трансформації фінансової поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України (2013)
Молдавська О. В. - Статистична оцінка якості кредитної діяльності банків України, Демиденко А. В. (2013)
Доронина М. С. - Практика формирования когнитивной компетентности будущего менеджера, Доронин А. В. (2013)
Стратан Д. И. - Механизм реализации государственно-частного партнерства в социальной сфере Российской Федерации, Хазуев А. И. (2013)
Цимбалюк С. О. - Факторний аналіз сприйняття працівниками компенсаційної політики як справедливої (2013)
Синюгіна Н. В. - Проблема забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетній установі та напрями її вирішення (2013)
Lebedeva L. M. - Application of system dynamics for assessment of changes of the level of stock after introduction of ERP systems, Poluektova N. R. (2013)
Гурьянова Л. С. - Эконометрическое моделирование финансовой деятельности предприятия, Трунова Т. Н., Николаев И. В. (2013)
Митяева Т. Л. - Модельный инструментарий результативного сегментирования рынка продуктов быстрого приготовления (2013)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання дуопольного ринку товару повсякденного попиту (2013)
Яценко Р. Н. - Имитационная паутинообразная модель ценообразования с запаздывающим предложением, Балыков А. Г. (2013)
Верещагіна Г. В. - Моделювання межі доцільності використання грошових коштів для забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислових підприємств, Струпинська Н. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Бондарчук С. М. - Інтелектуальні портрети учених-гігієністів Київського університету Св. Володимира, Одеського і Харківського університетів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Власов В. І. - Глобализация в оценке исследователей Российской академии государственной службы (2014)
Вовк О. І. - "Борець за панування людини над силами природи, агроном та видатний винахідник, природодослідник, що значно випередив свій час": образ В. Н. Каразіна у дзеркалі радянської історіографії (1920-ті – 1980-ті рр.) (2014)
Голікова О. М. - Варшавське лісівниче училище (1816 р. засн.) та його роль у становленні вищої лісівничої освіти в Україні (2014)
Демченко Т. Ф. - Внесок академіка Є. О. Патона у будівництво дерев’яних мостів на залізницях України (2014)
Захарчук О. О. - Еволюційний процес формування мережі сортовивчення (2014)
Ісак Л. М. - Історичні етапи впровадження статистичних методів у галузі генетики та селекції тварин (2014)
Куйбіда В. В. - Історія формування та характеристика анатомічних і фізіологічних народних термінів (2014)
Латиш В. І. - Професор Л. Ф. Ніколаї (1844–1908 рр.) як історик науки і техніки (2014)
Літвінов О. П. - На передових рубежах науково-технічної революції: розробки вчених Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона в другій половині ХХ ст. (2014)
Ожерельєва В. М. - О. Ф. Глянцев (1902–1990 рр.) – вітчизняний учений в галузі рослинництва та землеробства (2014)
Стрелко О. Г. - Академік В. М. Образцов про наукові принципи проектування залізничних станцій та вузлів (2014)
Татарчук В. В. - Вчений у галузі авіабудування В. Ф. Бобров (1884–1946 рр.): віхи біографії (до 130-річчя з дня народження) (2014)
Чернова Н. Ф. - Вчення В. І. Вернадського про ноосферу (2014)
Щиголь Г. С. - Професор Д. Ф. Лихвар (1956–1959) та діяльність Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР (2014)
Соркін І. - Національний банк України: підсумки діяльності у 2013 році та плани на 2014 рік (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Грудень 2013 року (2014)
Приходько Б. - Стратегічні напрями підвищення рівня фінансової грамотності населення України (2014)
Войченко С. - Практичні питання банківської діяльності (2014)
Ніколайчук С. - Визначення факторів динаміки поточного рахунку платіжного балансу в Україні, Шаповаленко Н. (2014)
Основні макроекономічні показники розвитку України у 2008–2013 роках (2014)
Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції в Україні у 1991–2013 рр. (2014)
Грушко В. - Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку, Іваненко Т. (2014)
Шмігельська З. - Банківські інновації: суть, необхідність і розвиток (2014)
Офіційний список банків України, включених до Державного реєстру банків станом на 1 січня 2014 року (2014)
Банки України, вилучені з Державного реєстру банків (24.06.1992 р. – 01.01.2014 р.) (2014)
Розпочато конкурс на кращу монету року (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "1120 років м. Ужгороду” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "60 років Черкаській області” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Кіровоградській області” (2014)
План випуску пам’ятних монет України на 2014 рік (2014)
Бурденко І. - Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності, Макаренко І. (2014)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (2014)
Шовкун І. - Кредитоспроможність підприємств у контексті формування фінансових джерел відтворення переробної промисловості у регіонах України (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за грудень 2013 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за грудень 2013 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у грудні 2013 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у грудні 2013 року (2014)
Динаміка облікової ставки НБУ в 1992–2013 рр. (2014)
Офіційний курс гривні щодо євро, долара США та російського рубля у 2013 році, встановлений Національним банком України (2014)
Баран (Гнідець) У. С. - Активний канон сучасної літератури для дітей та юнацтва: Захід та Схід (2014)
Васюта С. Д. - Чарівний світ у казках В. Королева-Старого "Хуха-Моховинка" та Туве Янсон "Капелюх чарівника" (2014)
Єнальєва О. - Генезис психологічного роману для дітей у німецькомовній реалістичній літературі другої половини ХХ ст. (2014)
Канчура Є. О. - Інтертекст дитячого ігрового фольклору в творах фентезі (2014)
Колесник Г. Л. - Монстри серед нас: цикл "Школа монстрів" (Monster High) Ліззі Харрісон як феномен сучасної літератури для юнацтва (2014)
Косарєва Г. С. - Поколіннєва альтернатива в романі Ференца Молнара "Хлопчики з вулиці Пала" та в однойменній екранізації Золтана Фабрі (2014)
Салюк Б. А. - Інтермедіальна взаємодія дитячої літератури й анімації: "Мандрівний замок Хаула" Д. В. Джонс і Г. Міядзакі (2014)
Семенец О. С. - Функции образа ребенка в романах "Врата ада" Л. Годе и "Танатонавты" Б. Вербера (2014)
Тихомирова О. В. - Гра в "дитячу книгу" як наративна стратегія у фентезійних циклах (2014)
Ушневич С. Е. - Симбіоз науковості тексту й філософічності ілюстрацій у казці Януша Вишневського "Марцелінка. У пошуках найважливішого" (2014)
Шулькова К. І. - Дівчата vs хлопці: сучасний дитячий детектив у контексті субкультури дитинства (2014)
Бондар Л. О. - П’єса Я. Верещака та О. Вратарьова "Чарівна сопілка (Зелена гора)": творення етнокультурного коду на основі традиційного казкового сюжету (2014)
Гоголь Н. В. - Поезія Наталі Забіли і сучасна українська література для дітей (2014)
Деркачова О. С. - Інтертекст у повісті-казці Яна Бжехви "Академія пана Ляпки" (2014)
Дибовська О. В. - Вплив дитячої літератури на формування ґендерної ідентичності підлітка (на матеріалі творів Б. Космовської "Буба" та Й. Яґелло "Кава з кардамоном") (2014)
Корнєва Л. М. - Особливості дитячого анекдоту як жанру фольклору, Сологуб Л. О. (2014)
Лебедівна Л. І. - Роман М. та С. Дяченків "Ритуал": інакшість як шлях до відчуженості (2014)
Макарова Т. М. - Проблема моральної деградації підлітків у романі Любка Дереша "Поклоніння ящірці" (2014)
Овдійчук Л. М. - Пенталогія Марини Павленко: жанрово-стильові особливості (2014)
Слижук О. А. - Твори Галини Малик для дітей у контексті сучасної шкільної літературної освіти, Гребенюк М. А. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Відеоконтрольовані оперативні втручання при кістозних ураженнях підшлункової залози, Огородник П. В., Кондратюк О. П., Дей¬ниченко А. Г. (2009)
Грубник В. В. - Комплексне лікування хворих із цирозами печінки, ускладненими кровотечами, Грубник Ю. В., Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Фоменко В. А. (2009)
Русин В. І. - Ендоскопічні способи лікування справжніх псевдокіст підшлункової залози, Болдіжар О. О., Мартяшов А. В. (2009)
Велигоцький М. М. - Малоінвазивні методи хірургічної корекції ахалазії кардії, Горбулич О. В., Бодрова А. Ю., Шептуха А. А., Пашаєв В. Р. (2009)
Андреєва І. В. - Малоінвазивні технології при постнекротичних кістах підшлункової залози, Єфімов М. С., Сумішевський Е .В., Виноградов О. А. (2009)
Литвиненко О. М. - Балонна дилатація великого дуоденального сосочка в лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену мікрохоледохолітіазом, Лукеча І. І., Гулько О. М. (2009)
Кутовий О. Б. - Відеоторакоскопія при спонтанному пневмотораксі та ексудативному плевриті, Пімахов В. В., Васильченко В. В. (2009)
Шевчук І. М. - Міні-інвазивні втручання як метод вибору в лікуванні хворих із гнояками піддіафрагмального простору, ускладненими сепсисом, Дроняк М. М., Шевчук М. Г., Пилипчук В. І. (2009)
Бондарєв Р. В. - Роль і місце відеолапароскопії при усуненні джерела гострого розлитого перитоніту, Селіванов С. С., Бондарєв В. І. (2009)
Корсак В. В. - Склерооблітерація при лікуванні варикотромбофлебіту, Болдіжар П. О. (2009)
Ковальчук О. Л. - Визначення ризику розвитку кардіальних ускладнень у хворих при планових лапароскопічних холецистектоміях, Гнатів В. В., Олійник О. В., Костів О. І., Чепіль І. В. (2009)
Венгер І. К. - Місце горизонтального рефлюксу у формуванні хронічної венозної недостатності та шляхи корекції, Самойлик Ю. В., Костів С. Я., Романюк Т. В. (2009)
Іфтодій А. Г. - Нові методи профілактики та лікування гнійно-запальних ускладнень при травматичних пошкодженнях печінки, Гродецький В. К., Іващук О. І., Рева В. Б. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Досвід лікування постнекротичних кіст підшлункової залози, Степан Б. Т. (2009)
Воровський О. О. - Причини конверсій при лапароскопічній холецистектомії у хворих похилого і старечого віку та способи їх уникнення, Карий Я. В. (2009)
Потійко О. В. - Міні-інвазивні хірургічні втручання у хворих на гострий некротичний панкреатит (2009)
Дзюбановський І. Я. - Роль ендоскопічних транспапілярних втручань в лікуванні холецистохоледохолітіазу у хворих з високим операційним ризиком, Савчук О. Я. (2009)
Грубник А. В. - Хірургічне лікування цукрового діабету 2 типу. Міф чи реальність?, Грубник В. В., Голяк В. П. (2009)
Федорук В. А. - Порівняння способів лапароскопічної холецистектомії у хворих на гострий холецистит: експериментальне та клінічне дослідження (2009)
Арифжанов А. Ш. - Оцінка ефективності застосування Ревмоксикаму (мелоксикаму) в поєднанні з епідуральною анестезією після реконструктивних операцій на стравоході (2009)
Зима І. Я. - Варіанти клінічних проявів варикозного синдрому в умовах хронічної венозної недостатності та його хірургічна корекція (2009)
Якимчук О. А. - Поліорганна дисфункція у пацієнтів із атеросклеротичною оклюзією аорто-стегнового сегмента (2009)
Семенюк Ю. С. - Міні-інвазивні методи лікування хворих на механічну жовтяницю доброякісного генезу, Вівсянник О. М. (2009)
Осадчук Д. В. - Хірургічне лікування і післяопераційна реабілітація хворих на вузловий колоїдний зоб в умовах йодного дефіциту, Шідловський О. В. (2009)
Малиновський А. В. - Сучасна тактика лікування ахалазії стравоходу, Грубник В. В. (2009)
Шідловський В. О. - Спосіб автодермопластичного закриття рани рельєфним клаптем при ССД, Павлишин А. В., Коптюх В. В. (2009)
Чонка І. І. - До питання лікування анаеробної неклостридіальної інфекції м’яких тканин у хворих на цукровий діабет, Бурковський В. А., Лойко І. І., Угляр Т. Ю. (2009)
Четверіков С. Г. - Можливості використання комбінованих міні-лапароскопічних оперативних втручань у хірургічному лікуванні жовчнокам’яної хвороби, Баязитов М. Р., Вододюк В. Ю., Олійник О. О. (2009)
Гудз І. М. - Лікування варикозної хвороби з позицій доказової медицини, Гудз О. І. (2009)
Інструкція з організації роботи лабораторій із застосування полімеразної ланцюгової реакції для виявлення ВІЛ та інших гемотрансмісивних інфекцій станцій переливання крові (центрів крові) (2009)
До 70-річчя хірурга Петра Дмитровича Фоміна (2009)
До 60-річчя хірургa Василя Івановича Русина (2009)
Бондаренко Г. І. - Мотиви Шевченкової поезії, Клименко З. О. (2014)
Варданян М. В. - Шевченкіана літератури для дітей та юнацтва української діаспори (2014)
Курушина М. А. - "Шевченківський кітч" у сучасній Україні (2014)
Манько А. М. - Тарас Шевченко в поетичній рецепції українських митців (2014)
Мацько В. П. - Речитативна форма голосіння за Тарасом Шевченком: поетика фольклорного жанру (2014)
Свєтлова Г. В. - Рецепція творчості Шевченка в контексті дискурсу української ідентичності у літературознавчих статтях Віктора Петрова (2014)
Сушкевич Т. О. - Епізод смерті як елемент сюжету в романтичних баладах Т. Шевченка (2014)
Бакіна Т. С. - Ґендерні ролі в українській літературі для дітей: традиційне та нове в соціалізації дівчинки (2014)
Береза І. Ю. - С. Черкасенко дітям про поетів (2014)
Демчишина М. Г. - Особливості подій у творах про дітей в українській малій прозі к. ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Качак Т. Б. - Подолання тематичних табу в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва: постколоніальна практика (2014)
Ковальчук Н. П. - Проза В. Чередниченко: внутрішній світ дитини з позицій морально-етичного аналізу соціальної дійсності (2014)
Ніколашина Т. І. - Комічні ситуації у трилогії "Тореадори з Васюківки" В. Нестайка (2014)
Рудько О. В. - Роль дитячої літератури у збереженні національної ідентичності (на матеріалі української та англійської дитячої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть) (2014)
Січкар О. М. - Сучасні дитячі твори в новій шкільній програмі з української літератури, Слижук О. А. (2014)
Старовойт Л. В. - Гуманістичний потенціал дитячої прози Віри Марущак (2014)
Ткачук Г. С. - Київський текст української дитячої прози (2014)
Третяк А. І. - Формування образу ідеологічного супротивника засобами художнього тексту (на прикладі роману М. Трублаїні "Шхуна "Колумб”") (2014)
Хмелюк М. М. - Герої-мандрівники в сучасній українській прозі, Круль Л. М. (2014)
Яковенко А. М. - Фантастичність та міфічність як канон дитячого пригодницького дискурсу (на сучасному етапі розвитку української літератури) (2014)
Кобець А. С. - Проблеми створення природно-заповідного фонду та збереження біологічного різноманіття в степовій зоні України, Олійник С. В., Стрілець Р. О., Тимочко Т. В., Барановський Б. О., Григоренко О. С., Манюк В. В., Грицан Ю. І., Ангурець О. В., Бурковський О. П. (2014)
Василюк О. В. - Проблеми включення категорії земель природно-заповідного фонду до державного земельного кадастру, Борисенко К. А. (2014)
Хромих О. В. - Зміни вмісту хлорофілів трав’янистих декоративних рослин за умов забруднення ґрунту сполуками кобальту та марганцю (2014)
Соломенко Л. І. - Пошук критеріїв для визначення екологічної безпеки застосування пестицидів, Драченко В. Л. (2014)
Суслова О. П. - Різноманіття та стан деревних насаджень парку ім. А. П. Чехова м. Харцизька (донецька область), Задорожна Д. В., Хархота Л. В. (2014)
Кунах О. Н. - Экоморфическое разнообразие и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2014)
Шапар А. Г. - Створення заказників на порушених гірничими роботами землях як засіб формування сполучних елементів екологічної мережі, Скрипник О. О. (2014)
Листопадський М. А. - Роль світлової структури деревостанів біосферного заповідника "Асканія-Нова” у формуванні дендрофільної орнітофауни в репродуктивний період (2014)
Боброва О. М. - Особливості розмноження представників роду Berberis L. в умовах ботанічного саду ДНУ імені Олеся Гончара, Лихолат Ю. В., Лесько Ю. В. (2014)
Кочет В. М. - Загальна характеристика іхтіофауни охоронюваних акваторій малих та середніх річок Дніпропетровської області, Зубкова А. О., Чередник Н. Є. (2014)
Іжик Г. В. - Роль жуків-ксилофагів у букових природних лісах і пралісах, Мателешко О. Ю. (2014)
Волошина Н. О. - Розповсюдження адвентивного виду валіснерії спіральної у водоймах Північного Степового Придніпров’я (2014)
Дубина Д. В. - Раритетне фіторізноманіття екомережі степової зони України: представленість та аналіз, Устименко П. М., Вакаренко Л. П. (2014)
Россихіна-Галича Г. С. - Математичне моделювання при дослідженні стійкості кукурудзи та пшениці до комбінованої дії посухи та гербіцидів, Лихолат Ю. В., Вінниченко О. М., Грицан Ю. І. (2014)
Лядська І. В. - Особливості змін агрегатної структури техноземів за профілемем (2014)
Амолин А. В. - Изучение гнездовых стаций пчел Xylocopa valga и Ceratina chalybea на юго-востоке Украины (2014)
Манюк В. В. - Об’єкти геологічної спадщини у Природно-заповідному фонді України (2014)
Ганин Г. Н. - Педофуанистический Кадастр – основа биоресурсной оценки почв (на примере беспозвоночных Приамурья) (2014)
Реут А. А. - Охрана редкого вида Paeonia anomala l. на Южном Урале, Миронова Л. Н. (2014)
Шевцова Л. В. - Стічні води підприємств готельно-ресторанного комплексу як потенційна загроза біорізноманіттю водних екосистем., Береза-Кіндзерська Л. В. (2014)
Ткачук О. П. - Особливості накопичення відходів та шляхи їх переробки у Вінницькій області, Гусак С. В. (2014)
Прокопенко Е. В. - Герпетобионтные паукообразные букового леса (Закарпатская область), Чумак В. А., Лачат Т. (2014)
Приседський Ю. Г. - Вплив забруднення ґрунту фтори дами та сульфітами на ростові показники деяких видів квітково-декоративних рослин (2014)
Терещенко Л. І. - Розширене відтворення лісових ландшафтів Дніпропетровщини із залученням селекційних підходів , Лось С. А. (2014)
Чорний М. Г. - Інвентаризація та оцінка екологічних загроз для природно-заповідних територій (на прикладі Канівського природного заповідника), Грищенко В. М. (2014)
Ивашов А. В. - Биологическое иэкосистемное разнообразие планируемого Сивашского национального природного парка и перспективы его расширения, Громенко В. М., Пышкин В. Б. (2014)
Крамаренко С. С. - Фрактальный анализ пространственной структуры популяций наземных моллюсков, Жуков А. В. (2014)
Брусенцова Н. О. - Фуаністичне різноманіття НПП "Слобожанський” та його збереження (2014)
Скоропляс І. О. - Сучасний стан популяцій Carlina cirsioides klokov на горі Касова (2014)
Гураль-Сверлова Н. В. - Видове різноманіття наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) степового Придніпров’я (2014)
Ванзар О. М. - Ценотична приуроченість раритетних видів у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення "Цецино”, Романюк В. В., Каланча О. Д. (2014)
Єгорова Т. М. - Актуальні питання агроекологічного районування України, Коніщук В. В. (2014)
Сметана О. М. - Обґрунтування створення техногенного заказника "Першотравневий”, Красова О. О., Долина О. О., Ярощук Ю. В., Таран Я. В., Головенко Є. О. (2014)
Левченко В. Б. - Збереження біологічного різноманіття цінних лісорослинних екоценозів Житомирського Полісся, Шульга І. В., Остапчук Ю. В. (2014)
Казанник В. В. - Водно-болотяна орнітофуна Святошинських ставків м. Київ та її сезонні зміни, Турчик А. В., Яненко В. О. (2014)
Задорожная Г. А. - Поселения речного бобра (Castor fiber) в природном заповеднике "Днепровско-Орельский”, Трифанова М. В., Жукова Ю. А. (2014)
Бессонова В. П. - Дія Рb2+ та Сd2+ на фоні засолення NaCl на показники водного обміну листків Lollium perenne L., Пономарьова О. А., Іванченко О. Є. (2014)
Назаренко Н. М. - Екологічні шкали видів флори листяних лісів північного Степу України (2014)
Ловинська В. М. - Стан та продуктивність деревостанів Pinus sylvestris L. та Robinia pseudoacacia L. Природного заповідника "Дніпровсько-Орільський”, Ситник С. А. (2014)
Аннотации (2014)
Титул, зміст (2013)
Богуславський Є. І. - Диверсифікація як основа глобалізаційних процесів (на прикладі великих компаній) (2013)
Коляда Т. А. - Організація довгострокового бюджетного планування та прогнозування: досвід провідних країн світу (2013)
Кизим М. О. - Методичні положення з оцінки перспективи видобутку нетрадиційного природного газу в Україні, Лелюк О. В., Черкаський І. Б. (2013)
Отенко В. І. - Особливості інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, Громико Р. П. (2013)
Охріменко О. О. - Ефективність інвестиційного механізму підприємств електроенергетики: діалектика якісних та кількісних перетворень, Манаєнко І. М. (2013)
Тютюнникова С. В. - Проблеми формування людського потенціалу на шляху до економіки знань в Україні, Савицька Н. Л. (2013)
Ястремська О. М. - Методичний підхід до організації процесу навчання іноземних студентів, Ромашова Я. В. (2013)
Бірюк О. Г. - Технологія бюджетування як інструмент управління виробництвом цукрових буряків, Король В. В. (2013)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Характерні ознаки процесу залучення іноземних інвестицій для формування промислових інтеграційних об’єднань (2013)
Жебка В. В. - Аналіз діяльності та факторів розвитку послуги фіксованої телефонії в Україні, Капелюшна Т. В. (2013)
Кізюн А. Г. - Системний підхід до розвитку співпраці туристичних підприємств (2013)
Козак Л. В. - Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Колупаєва І. В. - Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування (2013)
Коткова Н. С. - Техніко-технологічне оновлення харчової промисловості України: чинники інвестиційно-інноваційного розвитку (2013)
Мальований М. І. - Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні (2013)
Мартиненко М. В. - Функціональний підхід до формування адаптивної системи професійного навчання працівників промисловості, Петренко О. О. (2013)
Рейкін В. С. - Теоретико-методологічні засади мейнстриму та їх застосування в контексті тіньової економіки (2013)
Станкевич І. В. - Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять (2013)
Цапко-Піддубна О. І. - Державні фінансові механізми стимулювання енергоефективності економіки, Біленко Ю. І. (2013)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Вплив дерегулювання економіки в сфері малого підприємництва на місце України у світових рейтингах, Малишко Ю. М. (2013)
Янчук М. Б. - Трансакційний аспект створення високотехнологічного холдингу в умовах глобалізації (2013)
Ярмош В. В. - Аналіз джерел фінансування інтелектуальної власності (2013)
Виноградова О. В. - Проблеми та стратегічні пріоритети розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні: регіональний аспект, Дарчук В. Г. (2013)
Власюк В. Є. - Особливості забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіонів України за допомогою фінансових механізмів, Бик Л. І. (2013)
Кузьминчук Н. В. - Аналіз видів міжбюджетних трансфертів щодо вирішення регіональних проблем формування бюджетів, Зима О. Г. (2013)
Глєбова А. О. - Сучасні теоретичні та практичні аспекти процесу організації фінансування соціально важливих проектів на основі фандрейзингу (2013)
Danko N. I. - Creation of the tourist cluster as a way of increase of investment attractiveness of a region, Dovhal G. V. (2013)
Крячко Є. М. - Структурна діагностика конкурентоспроможності регіонів на основі когнітивного підходу, Розгон І. В. (2013)
Бєлкіна І. А. - Дослідження залежності доходу і прибутку гірничозбагачувального підприємства від організації рудоподачі, Кочура Є. В. (2013)
Верба В. А. - Формування системи показників результативності консалтингової діяльності (2013)
Вітлінський В. В. - Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства, Скіцько В. І. (2013)
Мельникович О. М. - Вибір стратегії розміщення зовнішньої реклами підприємств торгівлі на основі матричної моделі, Крепак А. С. (2013)
Отенко І. П. - Аналітичне забезпечення стратегічної позиції підприємства, Кошарная П. С. (2013)
Брагинец А. Н. - Уточнение функций мониторинга экономической деятельности предприятий (2013)
Захаркін О. О. - Інноваційна діяльність підприємства: теоретичний аспект (2013)
Кобзєва К. В. - Експортний потенціал підприємства: сутність і особливості формування (2013)
Ермоленко А. А. - Взаимосвязь стратегии развития с системой мотивации на предприятиях (2013)
Костель М. В. - Вартісно-орієнтоване управління підприємствами в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі методу вартісних розривів, Шишова Ю. Г. (2013)
Сочинська-Сибірцева І. М. - Забезпечення надійності персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності (2013)
Супрун Н. А. - Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку в контексті протекціоністсько-фритредерської полеміки ХІХ – початку ХХ ст. , Боднарчук Т. Л. (2013)
Яцкевич И. В. - Трансфертная цена: теоретический и прикладной аспект (2013)
Манойленко О. В. - Методи державного фінансового регулювання корпоративного сектору економіки, Лісіна В. Ю. (2013)
Волохова І. С. - Фінансове вирівнювання в Україні: пошук ефективної моделі (2013)
Гойхман М. І. - Діагностичні підходи до аналізу проблемної ситуації збитковості банківської системи (2013)
Мельниченко О. В. - Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима (2013)
Погореленко Н. П. - Підходи до формування механізму управління економічним капіталом банку (2013)
Портна О. В. - Класифікація сукупного фінансового потенціалу країни (2013)
Рац О. М. - Інтегральна оцінка ефективності антикризового управління банком (2013)
Ясинська Н. А. - Перетворені форми соціально-економічних відносин: практичні вимоги сучасності (2013)
Остапенко Т. М. - Інформаційне забезпечення контролінгу витрат (2013)
Ковальчук К. Ф. - Вдосконалення моделі прогнозування фінансових показників з урахуванням правил розвитку хвиль Елліотта, Никитенко О. К. (2013)
Малярець Л. М. - Багатокритеріальна оптимізаційна задача управління ефективністю виробничо-господарської діяльності підприємства, Сенкевич Б. В., Жуков А. В. (2013)
Савченко К. В. - Науково-методичний підхід до визначення лагів стабілізаційної фінансової політики (2013)
Хайлук С. О. - Метод комплексної оцінки ефективності банківської системи (2013)
Грубник В. Ю. - Малоінвазивні втручання при портальній гіпертензії, Ковальчук О. Л., Грубник В. В. (2009)
Русин В. І. - Ендоскопічна склеротерапія варикозно розширених вен стравоходу – її місце в лікуванні гострих кровотеч, Румянцев К. Є., Кополовець І. І. (2009)
Каніковський О. Є. - Корекція порушень системи гемостазу в комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Кадощук Т. А., Росохай О. В., Мо¬сьондз В. В. (2009)
Комарницький Є. С. - Ефективність методів екстракорпоральної детоксикації в комплексному лікуванні хворих із тяжкою формою гострого панкреатиту, Гордійчук І. Л., Куцик І. Я., Комарницький А. Є. (2009)
Кришень В. П. - Технічні особливості лапароскопічної герніоалопластики в лікуванні защемлених пахових гриж, Кудрявцев А. В., Мущинін В. А., Шептун Ю. Ю. (2009)
Дзюбановський І. Я. - Місцеві мікози в хірургії післяопераційних вентральних гриж, П’ятночка В. І., Поляцко К. Г. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Хірургічна тактика при багатоповерхових атеросклеротичних ураженнях магістральних артерій нижніх кінцівок, Адарбех А. С. Н., Вайда А. Р. (2009)
Попадюк О. Я. - Патогістологічні критерії застосування кава-фільтрів у ранні періоди після імплантації, Багрій М. М. (2009)
Сергєєв О. О. - Хірургічне лікування гострих венозних клубово-стегнових тромбозів, Кутовий О. Б., Люлько І. В., Хабарлак С. В., Євсюков Є. А., Соколов О. В., Ельхаш М. Н. (2009)
Мітюк І. І. - Зміни клітинного та гуморального імунітету у хворих із гострими гнійними деструктивними захворюваннями легень при застосуванні імуномодулятора примавіру, Шостак В. М., Аль Камалі Абдуль Хакім М. М., Кульчиковська О. М. (2009)
Шевчук І. М. - Хірургічна тактика лікування хворих із травмами органів грудної клітки, Сніжко С. С., Шевчук М. Г., Клим В. М. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Особливості гемодинамічних змін та насичення крові киснем після резекції значних обсягів легеневої паренхіми і їх вплив на морфофункціональний стан органів черевної порожнини в експерименті, Венгер І. К., Герасимюк Н. І. (2009)
Валіхновський Р. Л. - Порівняльний досвід використання комп’ютерного моделювання результатів реконструктивної риносептопластики у пацієнтів із набутими вадами носа (2009)
Ковальчук Л. Я. - Патоморфологічне обгрунтування оптимальних термінів та вибору дренуючих операцій при кістах підшлункової залози, Степан Б. Т. (2009)
Савінов С. Г. - Досвід використання малоінвазивних технологій у хірургічному лікуванні варикозної хвороби, Томін В. А., Гривенко С. Г., Золотницький Г. А., Савінов І. С. (2009)
Федорук О. С. - Післяопераційні ускладнення трансуретральної резекції доброякісної гіперплазії перед¬міхурової залози, Іфтодій А. Г. (2009)
Венгер І. К. - Нові підходи до діагностики ступеня ішемії тканин нижніх кінцівок при атеросклеротичному ураженні аорто-стегно-підколінного сегмента, Костів С. Я. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Досвід застосування радикальних операцій при гострій товстокишковій непрохідності пухлинної етіології, Гусак О. М., Господарський А. Я., Угляр Т. Ю. (2009)
Русак О. Б. - Морфологічні особливості епітеліальних куприкових ходів у гострій та хронічній фазах (2009)
Бойко В. В. - Міні-інвазивні методи біліарної декомпресії у хворих на холедохолітіаз, Тарабан І. А., Дрозд І. О., Шателен Н. В. (2009)
Радомський О. А. - Нові підходи до проектування васкуляризованих шкірних клаптів для заміщення гнійно-некротичних дефектів гомілки і стопи, Пархоменко М. В., Аксютін А. Г., Радомська Н. Ю. (2009)
Дзюбановський І. Я. - Ішемічний коліт в ургентній хірургії, Бенедикт В. В., Катерняк В. Б., Кордяк А. В., Ковальчук Ю. М., Балацький Т. І. (2009)
Луценко Н. С. - Застосування радіохвильового методу при лікуванні шийки матки у жінок із німою йоднегативною зоною, Євтерєва І. О. (2009)
Іфтодій А. Г. - Наш досвід лікування хроніч¬них тріщин прямої кишки, Козловська І. М. (2009)
Інструкція з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ та інших гемотрансмісивних інфекцій станцій переливання крові (центрів крові) (2009)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Кубіва С. І. на посаду Голови Національного банку України” (2014)
Щербакова О. - Підсумки реалізації грошово-кредитної політики у 2013 році (2014)
Майорова Т. - Підвищення ролі банківського інвестиційного кредиту в інноваційному розвитку економіки України, Урванцева С. (2014)
Дехтяр Н. - Методологічні аспекти встановлення взаємозв’язку державних видатків та економічного розвитку: вітчизняний і зарубіжний досвід, Дейнека О. (2014)
Береславська О. - Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за січень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за січень 2014 року) (2014)
Ринок державних цінних паперів України у січні 2014 року (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Сумській області” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "ХХІІ зимові Олімпійські ігри” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Визволення Нікополя від фашистських загарбників” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Корсунь-Шевченківська битва” (до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників) (2014)
Система електронних платежів Національного банку України та діяльність банків України на ринку платіжних карток у 2013 році (2014)
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2013 року (2014)
Дмитренко Ю. - Національний банк України в системі суб’єктів управління об’єктами державної власності (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Січень 2014 року (2014)
Харченко В. - Міжнародний досвід формування інформаційно-фінансового простору (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у січні 2014 р. (2014)
Банки, включені до Державного реєстру банків у січні 2014 р. (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 січня і 1 лютого 2014 року (2014)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2014 року (2014)
Структура активів банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура зобов’язань банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Прибутки і збитки банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура власного капіталу банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Міщенко В. - Генеза та поступ національного фінансового господарства (2014)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (2014)
Основні засади грошово-кредитної політики на 2014 рік (2014)
Богдан Т. - Глобальні ризики боргового "нависання” у розвинутих країнах і засоби їх мінімізації (2014)
Пацера М. - Діти малюють майбутнє банку (2014)
Кудрявцева З. - Вивчаємо історію Національного банку (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Квітень 2014 року (2014)
Петрик О. - Фінансові програми Міжнародного валютного фонду для надання фінансової допомоги країнам, Батковський В. (2014)
Барановський О. - Безпека банківської сфери (2014)
"Банк, якому довіряють – 2014” (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у квітні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у квітні 2014 року (2014)
Структура активів банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура зобов’язань банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Прибутки і збитки банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура власного капіталу банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2014 року (2014)
Костюк О. - Іноземний капітал у банківському секторі України в контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків, Костюк О. (2014)
Матвійчук Ю. - Молоді дослідники проблем банківництва (2014)
Пацера М. - Як підготувати конкурентоспроможного банкіра (2014)
Берегуля О. - Банківські групи України. Перші кроки до запровадження консолідованого нагляду (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Володимир Сергєєв” (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у квітні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за квітень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за квітень 2014 року) (2014)
Ринок державних цінних паперів України у квітні 2014 року (2014)
Ковальчук Л. Я. - Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його корекція берлітіоном, Максимлюк В. І., Смачило І. І., Доброродній В. Б., Смачило І. В., Дзюбановський О. І. (2010)
Захараш М. П. - Сучасна діагностично-лікувальна тактика у хворих на механічну жовтяницю, зумовлену холедохолітіазом, Захараш Ю. М., Усова О. В. (2010)
Бойко В. В. - Результати лікування хворих на високу гостру непрохідність тонкої кишки, Шапринський Є. В. (2010)
Беденюк А. Д. - Локальний кровобіг слизової оболонки при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки на фоні функціональних порушень гастродуоденальної зони до та після хірургічної корекції (2010)
Арбузов І. В. - Частота і структура ранніх післяопераційних ускладнень у пацієнтів із синдромом Леріша залежно від методу хірургічного лікування, Спірін Ю. С., Гардубей Є. Ю. (2010)
Іващук О. І. - Зміна оптичних параметрів тканин людського організму при гострому деструктивному холециститі, Ушенко О. Г., Бодяка В. Ю., Морар І. К., Кабиш В. П. (2010)
Новицький О. В. - Ендолімфатична антибактеріальна терапія в комплексному лікуванні хворих на глибокі форми гострого гнильного парапроктиту, Шевчук І. М., Галицький В. В. (2010)
Костів О. І. - Взаємозв’язок клінічних проявів атеросклеротичного ураження судин нижніх кінцівок із прогностичними чинниками, що впливають на перебіг атеросклеротичного процессу, Мерецький В. М. (2010)
Венгер І. К. - Корекція еферентною терапією системної запальної відповіді у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок, Зарудний О. М., Якимчук О. А., Зарудна О. І. (2010)
Полінчук І. С. - Методика відновлення психофізіологічних функцій після різних видів загальної анестезії в умовах стаціонару одного дня (2010)
Герасимчук П. О. - Оцінка ефективності алгоритмів диференційованого хірургічного лікування синдрому стопи діабетика, Кушнір Р. Я., Романів І. Б. (2010)
Ковальчук О. Л. - Ендогенна інтоксикація та перебіг вільнорадикальних процесів у хворих на хронічний калькульозний холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок, Фіра Д. Б. (2010)
Міщук В. В. - Вплив інтраопераційної санації черевної порожнини на рівень маркерів запалення у хворих на перитоніт (2010)
Назарчук С. А. - До питання про підвищення механічної міцності та біологічної герметичності кишкових швів (2010)
Домбровський Д. Б. - Гістологічна та імуногістохімічна характеристика м’язової тканини за умов експериментальної ішемії, Салютін Р. В., Дрюк М. Ф. (2010)
Буднюк О. О. - Предиктори постекстубаційного стридору після операцій на щитоподібній залозі (2010)
Магалецька Н. В. - Досвід впровадження відеолапароскопічних операцій при урологічній патології в багатопрофільному центрі малоінвазивної хірургії, Рудковська Н. Г., Волков А. О. (2010)
Грубар Ю. О. - Алгоритм остеосинтезу великих трубчастих кісток стержнями, що блокуються, Гаріян С. В. (2010)
Іванчов П. В. - Клініко-ендоскопічні особливості гострокровоточивих доброякісних пухлин шлунка та дванадцятипалої кишки (2010)
Федорук О. С. - Аналіз трансуретральних операцій при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Іфтодій А. Г. (2010)
Погребняк І. О. - Наш досвід лікування хворих із травмами селезінки, Лисюк О. В., Лобінцева Н. О. (2010)
Левицький А. В. - Ультразвукове дуплексне сканування при виборі тактики лікування патологічної звивистості сонних артерій, Костів С. Я. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Випадок посттравматичної защемленої лівобічної діафрагмальної грижі, Беденюк А. Д., Мальований В. В., Білозецький І. Ю., Свідерський В. В., Герасимюк Н. І., Било Т. Л. (2010)
Ковалик А. П. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих на паралітичний стеноз гортані з однобічним анкілозом перснечерпакуватого суглоба (2010)
Мальований В. В. - Комплексне лікування гнійно-деструктивних захворювань легень, Калайджан К. О., Вівчар П. Й., Сас П. А. (2010)
Волобуєв М. М. - Порівняльна оцінка новокаїнових блокад як альтернативи операції Малле-Гі в лікуванні холестатичного гепатиту, Косенко О. В., Чемодуров М. Т., Филипенко В. М., Алібаєва З. Е., Міхальчевський В. П. (2010)
Краснянська Л. О. - Лапароскопічне лікування безпліддя трубно-перитонеального ґенезу, Дуць С. І., Мельничук В. В., Кривицька Г. О. (2010)
До 60-річчя хірурга Володимира Володимировича Грубника (2010)
Гурц В. В. - Здорова політика – здорове суспільство – здорова людина (2013)
Trifonova K. - Interdisciplinary interaction between general practitioners and ophthalmologists, Slaveykov K., Despotova-Toleva L., Stoyanov V., Atanasov M. (2013)
Водяник A. A. - Роль дистантного зв'язку у міжклітинних взаємодіях, Берлінець Б. В. (2013)
Ковальчук О. І. - Ультраструктурна організація аденогіпофіза в гострому періоді опікової хвороби та застосуванні дезінтоксикаційних розчинів (2013)
Остапенко О. В. - Морфофункциональное состояние печени крыс при коррекции гипотиреоза l-тироксином в комплексе с кальцитонином (2013)
Савосько С. І. - Структурні зміни кори великого мозку при експериментальному інсульті та їх фармакокорекції (2013)
Ярмолюк Є. С. - Протокол оцінки стійких неврологічних порушень після моделювання фокальної церебральної ішемії в експерименті на щурах, Цимбалюк В. І., Троян О. І. (2013)
Алиева Э. Ш. - Эффективность применения ганцикловира в комплексном лечении герпетических кератитов, Иванова Н. В., Копаенко А. И. (2013)
Ахмад Абед Аль Рахим Абдаллах Акрабави - Влияние никотинамид-содержащих препаратов на концентрацию никотинамидных коферментов в крови больных с непролиферативной диабетической ретинопатией и в эксперименте, Сакович В. Н. (2013)
Безродная А. В. - Клинико-лабораторные особенности течения HCV-ассоциированного цирроза печени в зависимости от его стадии (2013)
Буринский Н. В. - Клинико-морфологические особенности течения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, Боровиков К. С. (2013)
Венедиктова О. А. - Центральная серозная хориоретинопатия. новый взгляд на этиологию и патогенез (обзор литературы), Рыков С. А., Сук С. А., Саксонов С. Г. (2013)
Иванов А. С. - Фантомно-болевой синдром - проблема, с которой сталкивается человек после ампутации конечности, Татаренко Д. П., Шалимов С. А., Смалий К. В., Твардовский А. М., Уличный В. И. (2013)
Каракурсаков Н. Э. - Роль раннего энтерального питания в комплексной терапии хирургических больных, Баснаев У. И., Горелов И. И. (2013)
Карпенко О. О. - Оптимізація комплексного лікування альгодисменореї в сучасних умовах, Колесник В. Л., Ластовецька П. Д. (2013)
Ковальчук В. М. - Результати хірургічного лікування внутрішньосуглобових переломів проксимального відділу плечової кістки (2013)
Кондратюк Л. О. - Клініко-лабораторні особливості перебігу кріоглобулінемічного синдрому у хворих з хронічним гепатитом С (2013)
Лазарева К. П. - Клінічне значення визначення показників центральної гемодинаміки у хворих з неускладненою есенціальною артеріальною гіпертензією, за даними аппланаційної тонометрії, Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Кацитадзе І. Ю. (2013)
Петелицька Л. Б. - Сучасні аспекти патогенезу системних некротизуючих васкулітів, Федьков Д. Л., Юр'єва Г. О. (2013)
Рай О. В. - Уроканінова кислота та її участь в патогенезі псоріазу (2013)
Федьков Д. Л. - Дисметаболізм хрящової тканини у хворих на остеоартроз: лабораторно-інструментальна діагностика та шляхи медикаментозної корекції, Труш І. Ф., Оліфіренко О. І. (2013)
Горлов І. Β. - Особенности течения рекуррентного депрессивного расстройства в зависимости от возраста начала первого эпизода (2013)
Нaумeнко Г. М. - Особливості долаючої копінг-поведінки жінок з лейоміомою матки в післяопераційний період, Божук Б. С. (2013)
Павліченко А. Р. - Вегетативна дисфункція у дітей, як психосоматичний розлад з депресивним компонентом (2013)
Ходан Β. Β. - Дослідження функціональних психоемоційних станів у дітей із хронічним холецистохолангітом в умовах застосування стандартної і комбінованих схем терапії, Мицько Β. М. (2013)
Hryhorenko L. V. - Analyses of the cases outbreaks associated with drinking water in the different countries of the world (by the literature data) (2013)
Slaveykov K. - E-learning in the field of ophthalmology, Trifonova K., Despotova-Toleva L., Stoyanov V., Shosheva V. (2013)
Романюк І. Д. - Епоніми в анатомічній термінології (2013)
Короленко В. В. - Елементи організації дерматовенерологічної допомоги у стародавні часи (2013)
Свінціцький І. А. - Розвиток студентської науки у національному медичному університеті імені О.О.Богомольця: підсумки 2012 року, Джума К. А. (2013)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2013)
Валерій Геєць: "Якісні зміни в економіці України є нагальними” (2014)
Васильєва Т. - Імпліцитне правило таргетування для економіки України, Лєонов С., Луняков О. (2014)
Матвійчук Ю. - Шевченківські урочистості в Національному банку України (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Лютий 2014 року (2014)
Матвійчук Ю. - 200-літньому ювілею Тараса Шевченка Національний банк України присвятив дві пам’ятні монети (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Євгеній Березняк” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка” (2014)
Кузьма Н. - "Шевченко live!” – довели студенти Університету банківської справи Національного банку України” (2014)
Гладких Д. - Ключові показники діяльності банків України за підсумками 2013 року (2014)
Пацера М. - Сергій Мамедов – "Фінансист року” (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у лютому 2014 р. (2014)
Болгар Т. - Розвиток вертикалі колекшену банківських установ на основі аналізу проблем системи стягнення проблемних кредитів (2014)
Прасолова С. - Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки, Чернявська О. (2014)
Підвисоцький Р. - Інформаційні інновації – інструмент ефективної взаємодії банку з клієнтом (2014)
Пацера М. - Визначено лідерів конкурсів журналу "Банкиръ” (2014)
Кльоба Л. - Збалансована система показників як ефективний інструмент управління кадровою безпекою банку (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2014 року (2014)
Козюк В. - Резервний статус валюти в глобальній економіці: проблема темпоральних конфліктів (2014)
Пластун О. - Моделювання поведінки фінансових ринків під час фінансової кризи із застосуванням фрактальної гіпотези ринку, Макаренко І. (2014)
Волошин І. - Ціноутворення на банківські активи на основі матриці узгодження грошових потоків, Волошин М. (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за лютий 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за лютий 2014 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2014 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у лютому 2014 року (2014)
Баранова Л. А. - Аббревиатурно-узуальная омонимия и омонимия исконных и заимствованных аббревиатур как средства языковой игры на стыке языков (2012)
Баринова О. В. - Особенности толкования адъективных колоративов как качественных прилагательных (2012)
Белозор О. С. - Семантическая структура прилагательного чистый по данным толковых словарей русского языка (2012)
Белянина Т. С. - Пути возникновения неологизмов в современном японском языке (2012)
Блинова Н. М. - Типологія соціокультурної метафори у публіцистиці Івана Франка (2012)
Булава Н. Ю. - Специфіка відапелятивних прізвищ субстантивного типу в антропоніміконі Північної Донеччини (2012)
Величанова О. В. - Лингвистические аспекты перевода хорватской поэзии на русский язык (на материале стихотворений Алисы Салопек) (2012)
Высоцкая Т. Н. - Термин как основная единица метаязыка терминологического исследования (2012)
Глухова Л. О. - Особливості та лексичні засоби репрезентації субконцепту "Вищий навчальний заклад" у сучасній англійській мові (2012)
Гнезділова Я. В. - Комунікативно-прагматична типологія англомовних емоційного й емотивного дискурсів (2012)
Гречухина И. Д. - Древнеанглийская поэтическая лексика в жанровом аспекте (2012)
Дук П. О. - Сучасні шпрухові форми у стилістичній системі німецької мови (2012)
Евраева С. В. - Концепт черт в русской наивной картине мира и в идиостиле А. Блока (2012)
Закурдаева М. Ю. - Некоторые проблемы цветообозначения в лингвистике (2012)
Зубенко К. В. - Частини мови в концепції учених Петербурзької лінгвістичної школи (2012)
Ким Л. А. - О грамматических возможностях лексемтипа альфа и бизнес в современном русском языке (2012)
Козлова О. Е. - Соотношение и взаимодействие лексических и словообразовательных средств обозначения интенсивности процесса в современном русском языке (2012)
Короткова C. В. - Семантика наречия в производственно-техническом тексте (2012)
Кравченко Э. А. - Развитие семантики компаративных конструкций с онимами в художественном тексте (2012)
Куварова Е. К. - Редукция заключительной этикетной формулы в эпистолярном тексте (2012)
Луговий В. С. - Широкозначність фразеологізмів з онімним компонентом як об’єкт лексикографії (2012)
Ляпичева Е. Л. - Имитация детской речи как основа языковой игры в художественной литературе для детей (на материале произведений Д. Хармса, Ю. Мориц, Г. Остера) (2012)
Меньшиков И. И. - Типология присловных сложноподчинённых предложений в русском языке (2012)
Мозовая И. Н. - Типы иноязычных слов в аспекте теории метаязыка неологии (на материале современной коммерческой рекламы) (2012)
Нашиванько О. В. - Язык специальной коммуникации в аспекте соотношения в нем естественного и искусственного начал (на материале терминосферы медицинской косметологии) (2012)
Огієнко К. О. - Актуальне членування речення в мовознавстві початку 60-х – кінця 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Онанченко А. В. - К вопросу о вариантности и антонимии терминов переводоведения (2012)
Острецова И. В. - Современные подходы к изучению описательных предикатов (2012)
Панченко Е. И. - Красный цвет в английских паремиях и тексте (2012)
Посмітна В. В. - Майбутній офіцер внутрішніх військ як об’єкт маніпулятивного мовного впливу (2012)
Пристайко Т. С. - Полифункциональная лексема техно в современном русском языке (2012)
Сахно И. А. - Словотворчество в сети (по материалам немецкоязычных блогов) (2012)
Сердечний Ю. В. - Цілісний підхід у викладанні граматики (2012)
Сонник Н. С. - Концептуализация пространства в русской языковой картине мира (2012)
Суима И. П. - Лексикографическое представление сложных прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности (2012)
Филатова Е. А. - Прецедентные феномены в рассказах В. Токаревой (2012)
Хуторцова М. И. - Ментальный компонент "соборность" и его значимость для русского народа (2012)
Червона О. С. - Фреймовая структура концепта странность (2012)
Шевченко М. Ю. - Le cadre communicationnel particulier de la langue publicitaire (2012)
Шепель Ю. А. - Функционально-семантическое поле как метод целостного грамматического описания языковых явлений (2012)
Шпітько І. М. - Терміни кровної спорідненості в українській і словацькій мовах (2012)
Яблонская Ю. Ю. - Особенности функционирования ассоциативно-эмотивных слов со значением "практические эмоции" в поэтическом тексте (на материале поэзии Ю. Шевчука) (2012)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Гонтаревої В. О. на посаду Голови Національного банку України” (2014)
Патрікац Л. - Налагодження ефективної співпраці України з МВФ потребує впровадження нових підходів, Підвисоцький Р. (2014)
Шаров О. - Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у травні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у травні 2014 року (2014)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків у травні 2014 р. (2014)
Барановський О. - Природа економічної безпеки комерційного банку (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 червня 2014 року (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Телятко” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Близнятка” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Анна Ярославна” (2014)
Підбито підсумки конкурсу на кращу монету України 2013 року (2014)
План випуску пам’ятних монет України на 2015 рік (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 100 гривень у червні 2014 року (2014)
Уманців Ю. - Інституціоналізація фінансово-промислових груп в Україні (2014)
Патрікац Л. - Рішучі реформи – головна передумова інтеграції України в європейський і світовий фінансовий простір, Матвійчук Ю. (2014)
Набок Р. - Системно важливі банки: підходи до побудови нагляду (2014)
Балакіна Ю. - Оверсайт платіжних систем: сутність і напрями впровадження в Україні (2014)
Пластун В. - Потенційні можливості нарощування ресурсної бази інституційних інвесторів в Україні (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за травень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за травень 2014 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у травні 2014 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у травні 2014 року (2014)
Сало І. - Сучасний погляд на процес оптимізації повернення проблемних кредитів українських банків (2014)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (2014)
Пистогов Є. - Переміщення фізичними особами банківських металів через митний кордон України (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Травень 2014 року (2014)
Титул, зміст (2014)
Офіційна хроніка. ХII міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини в Україні (2014)
Громадська рада (2014)
Шапошнік В.М. - Роль персоналу у впровадженні й підтримці системи управління якістю у випробувальних лабораторіях ветеринарної медицини, Щур І.М., Сидорко І.І., Сімонов Р.П., Білоконь О.В. (2014)
Завгородній А.І. - Біологічні властивості L-форм мікобактерій, виділених із біоматеріалу, Палій А.П., Стегній Б.Т., Калашник М.В. (2014)
Didukh A. - Basic approaches to intensive care of gastroenteritis caused by parvovirus infection in dogs (2014)
Лапа О.Ю. - Кампілобактерії – збудники інфекції, яка має перебіг з ознаками токсикоінфекції (2014)
Влізло В.В. - Ліпомобілізаційний синдром у молочних корів, Сімонов М.Р., Гультяєва О.В. (2014)
Калашнікова Ю.В. - Зміни морфологічного та біохімічного аналізу крові у собак за піодермії (2014)
Рубленко С.В. - Вплив спінально-епідурального знеболювання на рівень ендотоксикозу за хірургічних втручань у собак, Мельніков А.В. (2014)
Антоненко А.В. - Лейкоз: проблеми і здобутки служби ветеринарної медицини Сумської області (2014)
Поповиченко Б.В. - Продукція бджільництва має бути вільною від лікувальних препаратів, Ярошенко А.І. (2014)
Меженський А.О. - Всеукраїнський науково-практичний семінар "лабораторний радіаційний контроль у галузі ветеринарної медицини України: Сучасний стан і перспективи розвитку" (2014)
Ковальчук Л. Я. - Профілактика системно-запальних та реперфузійних ускладнень при реконструкції аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії, Венгер І. К., Якимчук О. А., Зарудний О. М., Костів С. Я. (2010)
Кебкало А. Б. - Синдром кишкової недостатності при некротичному панкреатиті, Бондарчук Б. Г. (2010)
Грубник В. В. - Варіанти фундоплікації за Ніссеном при лапароскопічних антирефлюксних операціях: проспективне дослідження, Малиновський А. В., Ільяшенко В. В., Медведев О. В. (2010)
Ковальчук О. Л. - Використання фактора Віллебранда як прогностичного показника у пошкодженні ендотеліальної стінки у хворих на холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок, Фіра Д. Б. (2010)
Шевчук І. М. - Ранні маркери печінкової дисфункції та її корекція у хворих на гострий поширений перитоніт, Клименко А. О., Клименко Ю. А., Побуцький О. О., Дроняк М. М. (2010)
Беденюк А. Д. - Функціональний стан органа та локальний кровобіг слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки при ускладненій виразковій хворобі шлунка до та після хірургічного лікування (2010)
Гнатюк М. С. - Морфологічні зміни тканини щитоподібної залози у хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб, Шідловський О. В., Осадчук Д. В., Шідловський В. О. (2010)
Буднюк О. О. - Набряк гортані в тиреоїдній хірургії: оцінка факторів ризику та його профілактика (2010)
Чумаченко О. В. - Використання ербісолу для профілактики ранніх ускладнень після дентальної імплантації, Пермінов О. Б., Юзеф Альрджуб Асем, Махмуд Аль-Таріфі Фаді, Стаханська О .О. (2010)
Слинько Є. І. - Нейрохірургічне лікування травматичних ушкоджень краніовертебрального з’єднання, Хонда О. М., Бурик В. М. (2010)
Гудима А. А. - Особливості перебігу ішемічно-реперфузійного пошкодження шлунка на тлі профілактичного застосування тіотриазоліну в експерименті, Дзюбановський І. Я., Антонюк М. І. Бондаренко Ю. І. (2010)
Підручна С. Р. - Зміна показників гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі (2010)
Бенедикт В. В. - Про значення процесів енергозабезпечення тонкої кишки в патогенезі її функціональної непрохідності при поширеному перитоніті і кишковій непрохідності (2010)
Ковальчук Л. Я. - Амбулаторне лікування, особливості передопераційної підготовки та автодермо¬пластика в лікуванні трофічних виразок венозного генезу, Чонка І. І., Фіра Д. Б. (2010)
Гардубей Є. Ю. - Оцінка показників гемостазу в пацієнтів із синдромом Леріша (2010)
Пінчук В. Д. - Досвід виконання віддалених повторних операцій після ендопротезування жіночих грудей (2010)
Денищук П. А. - Діагностика, лікування та профілактика ускладнень хірургічного лікування аксилярного гіпергідрозу (2010)
Ковалик Н. П. - Віддалені результати лікування хворих на набряково-поліпозний ларингіт, Ковалик А. П. (2010)
Грубар Ю. О. - Тактика в хірургічному лікуванні переломів проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки, Гаріян С. В. (2010)
Васильєв О. О. - Гострий панкреатит: концептуальні підходи у хірургічній тактиці (2010)
Бурлак О. С. - Оптимальний метод ендоскопічної адреналектомії при пухлинах правої та лівої надниркових залоз, Грубник В. В., Ільяшенко В. В. (2010)
Грубник В. В. - Баріатричні операції для лікування цукрового діабету 2-го типу, Голляк В. П., Грубник А. В. (2010)
Фомін П. Д. - Рання діагностика рецидиву кровотеч у просвіт шлунка та ДПК в умовах експерименту з використанням пристрою для ранньої діагностики рецидиву шлунково-кишкових кровотеч, Запорожан С. Й. (2010)
Скакун Л. М. - Метастаз раку легень в очне яблуко, Дрижак В .І., Николюк В. Д., Єрменчук М. М., Чеченюк О. І. (2010)
Ковальчук А. О. - Дерматом одноразового використання, Любунь М. П. (2010)
Поліщук В. Т. - Аневризма загальної печінкової артерії, Данилюк Ю. І., Кравчук О. М., Невмержицький І. М., Кириленко С. І., Мельник В.М. (2010)
Фeдоренко В. П. - Недоліки в діагностиці причини гострого живота, Загородній О. В., Зборівський Я. М., Гжегоцька С., Зубенко О. А., Келеман Б. С., Мицик О. І., Міхель Ю. М. (2010)
До 60-річчя хірурга Юрія Степановича Семенюка (2010)
Бібікова B. M. - Структурні зміни кори великого мозку щурів при експериментальному геморагічному інсульті за умов застосування антагоністів кальцієвих каналів (2013)
Ковальчук O. I. - Динаміка ультраструктурних змін капілярного русла аденогіпофіза за умов експериментальної опікової хвороби (2013)
Козлова Ю. B. - Ретроспективний аналіз та новітні тенденції в моделюванні міокардіальних дисфункцій (2013)
Пузиренко A. M. - Особливості міжмолекулярної взаємодії амлодипіну, бісопрололу та елгацину (2013)
Антоненко K. B. - Прогностичні фактори гострого періоду ішемічного інсульту вертебрально-базилярного басейну для оцінки його клінічного перебігу та наслідків, Соколова Л. І. (2013)
Басов A. B. - Современные методы диагностики сосудистых нарушений при офтальмологической патологии, Витовская О. П. (2013)
Гончаренко Г. Б. - Діагностика синдрому Ангельмана у дітей, Дудєріна Ю. В., Галаган B. O., Кульбалаєва Ш. А., Куракова B. B. (2013)
Курбанов А. К. - Диференціальна діагностика ахалазії стравоходу (2013)
Лобанова І. С. - До питання щодо прогнозування мультифазного варіанту перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту (2013)
Разнатовсъка O. M. - Взаємозв'язок деяких цитокінів і функціонального стану печінки у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень (2013)
Рай О. B. - Вплив ультрафіолетової терапії на рівень уроканінової кислоти в шкірі при псоріазі (2013)
Гурская Т. B. - Локус контроля как специфическая психологическая характеристика личности, Даниленко E. A. (2013)
Гурская Т. B. - Исследование эмоциональной сферы пациентов в контексте внутренней картины болезни в онкоклинике, Иванова О. Б. (2013)
Завгородняя Е. А. - Психологические характеристики выпускников медицинского вуза, Тымченко С. Л. (2013)
Ларин Н. А. - Экспериментальное исследование влияния алкоголя на внимания человека (2013)
Панасюк Ю. В. - Вплив негативних емоцій на розвиток психосоматичних захворювань людини (2013)
Подолюх Т. М. - Психологічний портрет хворого з псоріазом. взаємозв'язок з супутньою стоматологічною патологією з впливом на особистісні поведінкові характеристики (2013)
Тымченко С. Л. - Защитные механизмы личности будущих врачей, Завгородняя Е. А. (2013)
Червинська О. М. - Психосоматика. психосоматичні розлади. психосоматичний підхід (2013)
Алексійчук В. Д. - Вивчення ефективності корекції метаболічних порушень ліпідів печінки експериментальних щурів після дії наночастинок свинцю (2013)
Демидюк О. О. - Суспільно-історична унікальність інтелектуальної спадщини професора Володимира Олексійовича Беца, Маліков О. В., Дзевульська І. В., Ковальчук О. І. (2013)
Джума К. А. - Студентський науковий гурток – школа майстерності і творчості в дитячій хірургії (до 65 річчя студентського наукового гуртка кафедри дитячої хірургії) (2013)
Короленко В. В. - Громадські об'єднання дерматовенерологів України. на шляху від наукових товариств до лікарського самоврядування (2013)
Малунова Г. Д. - Лексико-граматичне забезпечення вивчення теми "Основи клінічної термінології” (на матеріалі елементів давньогрецької граматики та лексики) (2013)
"Український науково-медичний молодіжний журнал": умови публікації (2013)
Музичко О. - Петиції українців Полтави, Чернігова та Одеси про відкриття кафедр українознавства в Одеському (Новоросійському) університеті (1905–1906 рр. ) (2013)
Мицик Ю. - Незнаний лист Івана Мазепи, Циганок О. (2013)
Ніколаєнко О. - Польський жіночий рух у Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. за матеріалами вітчизняних архівів (2013)
Власенко С. - Соціально-економічна політика нацистської Німеччини на окупованій території України в 1941–1944 рр. : огляд документів Центрального державного архіву громадських об’єднань України (2013)
Гінзбург О. - Інформації відділів ЦК Компартії України про діяльність новостворених політичних партій як джерело для вивчення процесу формування багатопартійної системи в Україні у 1990 р. (2013)
Гаранін О. - Фундація Ради директорів центральних державних архівів України за документами ЦДАВО України (до 25-ї річниці з часу створення) (2013)
Волкотруб О. - Конституція та Статут Товариства американських архівістів (1936 р. ) (2013)
Страшко В. - Архівне відродження також розстрілювали (2013)
Власенко В. - До історії української еміграції у Південно-Східній Європі (Український Червоний Хрест на Балканах) (2013)
Магурчак А. - Андрій Жук і справа перенесення Союзу визволення України за межі Австро-Угорщини (за документами архіву УВАН) (2013)
Горбатюк М. - Одеський період життя і діяльності Андрія Ніковського: документи до біографії (2013)
Бандура М. - Документи особових фондів В. Л. Модзалевського як джерело вивчення історії архівної справи в Україні (2013)
Майстренко А. - Життя і діяльність Миколи Антоновича Плевака за архівними документами та спогадами (2013)
Коломієць М. - Архівні документи про діяльність П. Шелеста – першого секретаря ЦК КПУ (1963–1972 рр. ) (2013)
Кулешов С. - Знахідки фальшивих денаріїв англійського короля Етельреда ІІ на території України, Бойко-Гагарін А. (2013)
Клименко Т. - Печатка як важливий елемент засвідчення оригінальності документа у XVIII – на поч. XX ст. (за документами Державного архіву Черкаської області) (2013)
Чернецький Є. - Легітимація та декласація правобережної шляхти наприкінці ХVIII – у першій третині XIX ст. (на прикладі роду Звурських (Зворських) герба Лодзя) (2013)
Бєлая О. - Архівні джерела про монетні скарби Києва (2013)
Отамась І. - Сфрагістика у діловодстві Черкаського регіону України під час нацистської окупації 1941–1943 рр. (2013)
Шаповал А. - Архівна спадщина видатних вчених-зоологів (2013)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Листи й листівки М. Крушельницького і Є. Петрової до Ю. Мейтуса і О. Васильєвої (2013)
Пам’яті Павла Степановича Соханя (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вітання Правління Національного банку України з нагоди професійного свята – Дня банківських працівників (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Березень 2014 року (2014)
Кубів С. - Банківська система України: пріоритети розвитку (2014)
Гриценко А. - Системна криза як наслідок базової деструкції економіки України і шляхи її подолання (2014)
Циганов С. - Фіскальна і монетарна політика – складові забезпечення макрофінансової стабільності національної економіки, Табакова Т. (2014)
Васильєв О. - Принципи скорингового моделювання (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотами номіналами 2 і 20 гривень у квітні 2014 року (2014)
Про випуск пам’ятної медалі "Небесна сотня на варті” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Ягнятко” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Запорізької області” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "70 років Херсонській області” (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу розмінною монетою номіналом 25 копійок із низьковуглецевої сталі (2014)
Гладких Д. - Джерела доходів і напрями витрат українських банків за підсумками 2013 року (2014)
Дзюблюк О. - Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків, Владимир О. (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у березні 2014 р. (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2014 року (2014)
Сухотеплий В. - Модель кризової та прогноз післякризової динаміки активів банківської системи України (2014)
Підвисоцький Р. - Завершальний етап Банківської футзальної ліги засвідчив зрослу майстерність команд-учасниць (2014)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 квітня 2014 року (2014)
Тридід О. - Харківський інститут банківської справи: дорога до знань довжиною у 70 років, Пасічник І. (2014)
Студентський внесок у розвиток банківництва (2014)
Селіверстов В. - Оцінювання впливу інструментів монетарної політики Євросистеми на цінову стабільність (2014)
Матвійчук Ю. - Євроінтеграційний поступ України: перспективи і виклики (2014)
Кузьма Н. - У Моринцях відновлено дубову алею пам’яті Шевченка (2014)
Савлук М. - Регулювання діяльності банків: модернізація чи консерватизм? (2014)
Єльнікова Ю. - Сучасна інфраструктура ринку похідних фінансових інструментів (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за березень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за березень 2014 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2014 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у березні 2014 року (2014)
Гонтарева В. - Вітання Голови Національного банку України з Днем незалежності України (2014)
Підвисоцький Р. - МВФ надає Україні транш кредиту в рамках затвердженої програми "стенд-бай” (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Червень 2014 року (2014)
Соболєв Б. - Україна у Світовому банку та Світовий банк в Україні (2014)
Шаров О. - Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи (2014)
Підвисоцький Р. - Регіональна економічна співпраця сприятиме сталому розвитку України (2014)
Козьменко О. - Трансформування банківської системи України під впливом іноземних фінансових конгломератів, Козирєв В. (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2014 р. (2014)
Тридід О. - Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи, Погореленко Н. (2014)
Перелік банків України, включених до Державного реєстру банків (станом на 01.07.2014 р.) (2014)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків України (24.06.1992 р. – 01.07.2014 р.) (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у червні 2014 р. (2014)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 липня 2014 року (2014)
Хоружий Г. - Міжнародна співпраця Університету банківської справи НБУ в 2013/2014 навчальному році (2014)
Студенти Севастопольського інституту банківської справи стали бакалаврами (2014)
Транскордонні та внутрішньодержавні перекази у І півріччі 2014 року (2014)
Широчин С. - Порівняння вартості операцій з використанням різних платіжних інструментів, Гартінгер Р. (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "220 років м. Одесі” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Рачок” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Левенятко” (2014)
Верховлюк А. - Актуальні напрями розвитку монетних систем, Лахненко В. (2014)
Матвійчук Ю. - Українська інтелектуальна еліта як рушій на шляху до європейських цінностей (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у червні 2014 року (2014)
Ткаченко Н. - Сек’юритизація фінансових активів: особливості використання в банківській сфері, Чеховський Д. (2014)
Ринок державних цінних паперів України у червні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за червень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за червень 2014 року) (2014)
Голубенко O. O. - Сучасні підходи до профілактики артеріальної гіпертензії в Україні, Галієнко Л. І. (2013)
Маліков O. B. - Морфологічні зміни в мозковій речовині нирки щурів на різних стадіях експериментальної опікової хвороби, Черкасов В. Г. (2013)
Понятовський B. A. - Порівняльна чутливість перещеплюваних культур клітин до ентеровірусів виділених із стічних вод, Широбоков В. П., Бобир В. В. (2013)
Абу Шамсія P. H. - Можливості застосування відеолапароскопічних втручань у діагностики та лікуванні в невідкладної абдомінальної хірургії (2013)
Асцатуров Г. Є. - Стан аутомікрофлори у хворих на псоріаз, Сизон О. О. (2013)
Іваніщева І. А. - Грибкові ураження ступнів у осіб молодого віку – етіологія, патогенез та клінічний перебіг (2013)
Логаніхіна К. Ю. - Роль мультидетекторної комп'ютерної томографії у діагностичному супроводі комбінованого лікування раку гортані, Козаренко Т. М. (2013)
Паскевич Ю. В. - Обґрунтування хірургічних методів лікування хворих на хронічний тонзиліт та паратонзилярний абсцес (2013)
Петелицька Л. Б. - IGG4 – асоційовані захворювання – нова класифікаційна одиниця в ревматології, Юр'єва Г. О. (2013)
Хорошкова М. В. - Офтальмологические проявления каротидно-кавернозного соустья (случай из практики), Витовская О. П., Басов А. В., Пичкур А. Л., Литвинчук Л. М. (2013)
Черкасова О. В. - Аналіз та перспективи лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією (2013)
Чешук В. Е. - К вопросу о целесообразности применения бисфосфонатов в составе неоадьювантной полихимиотерапии у больных РМЖ (обзор) (2013)
Овдій M. O. - Проблеми здоров'я та перспективи їх вирішення в навчальному процесі студентів, Секретний B. A., Дудар Л. B., Коршак B. M. (2013)
Свінціцький I. A. - Особливості організації науково-дослідної роботи студентів у Київському медичному інституті в післявоєнний період (40-50-ті роки ХХ століття), Джума K. A. (2013)
Інформаційний лист (2013)
"Український науково-медичний молодіжний журнал": умови публікації (2013)
Акімова Н. В. - Психолінгвістичний опис неологізмів в аспекті варіативності розуміння тексту (2013)
Алипа Р. А. - Актуальные проблемы процессуальной транслатологии (2013)
Амичба Д. П. - Конструкт "болото" в ракурсе лингвоментального описания (2013)
Аніськова С. М. - Тэхнічны тэрмін у спектры сістэмных адносін (2013)
Апоненко И. Н. - Наименования персонажей в сказках В. Ф. Одоевского (2013)
Баринова О. В. - К проблеме оптимизации дефиниций колоративов русского языка (2013)
Белозор О. С. - Роль метафорических и метонимических переносов в формировании семантической структуры прилагательного чистый (2013)
Білоконенко Л. А. - Дискурсивні маркери конфліктності: когнітивний та прагматичний аспекти (2013)
Блинова Н. М. - Лексичні інновації у мові Інтернет-ЗМІ (2013)
Бондарчук М. Н. - Лингвокогнитивные особенности построения фреймовой модели авиационной терминосистемы (2013)
Гайдук Н. А. - Образность как категория современной лингвистики: трактовки и подходы к исследованию образных средств языка (2013)
Георгиева Цв. Н. - За някои нови суфиксални имена за лица в българския език (2013)
Герасименко И. А. - Сложные слова с колороосновами в русской лингвокультуре (2013)
Гимер Н. О. - Терміни як основа фахової мови (2013)
Глухова Л. А. - Вербализация фрейма "глава колледжа" в британской языковой картине мира (2013)
Грицькова Н. В. - Проблеми перекладу технічних текстів комп’ютерної тематики (2013)
Дьяконов Г. П. - Формирование нормативных концепций в германистике (2013)
Дюкар К. В. - Особливості структури й семантики оказіональних іменників із абстрактним значенням у мовотворчості Т. Мельничука та С. Сапеляка (2013)
Жадлун М. И. - Образ Невы в поэзии А. Ахматовой (2013)
Жарко С. Ю. - Особливості розбудови лексикону української мови (на матеріалі віддієслівних іменників), Шпітько І. М. (2013)
Иванова Г. А. - Лингвистическая терминология: вариантность и проблема нормализации (2013)
Конопелькина Е. А. - Формирование тематических парадигм наименований лиц-деятелей в сфере экономики и права (на материале специальных словарей) (2013)
Костусяк Н. М. - Функційні особливості грамеми бажальної модальності (2013)
Куварова Е. К. - Бинарный вокатив в эпистолярном тексте (2013)
Кулік Л. У. - Адмоўныя стэрэатыпы і эталоны ў саматычных фразеалагізмах беларускай мовы (2013)
Лапінська О. М. - Неологічна лексика на базі англіцизмів у мові творів української художньої літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Лелека Т. О. - Процес реактивізації англо-американських запозичень в українській і російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Липин Г. В. - Эзра Паунд-переводчик: лингвофилософская концепция освоения культуры Востока (2013)
Ляпичева Е. Л. - Анимализмы современного русского языка с точки зрения сферы употребления (2013)
Ляшчынская В. А. - Канцэптуалізацыя заканчэння жыцця чалавека ў беларускай фразеалогіі (2013)
Межов О. Г. - Родовий відмінок як морфологічний варіант локативної синтаксеми в сучасній українській мові (2013)
Меньшиков И. И. - Сильная синтаксическая связь и сфера её реализации (2013)
Мозовая И. Н. - Теоретические предпосылки исследования заимствованной лексики в языке рекламы (2013)
Мохосоєва М. М. - Інноваційні процеси в лексиці на позначення смаку в сучасній українській мові (2013)
Онанченко А. В. - Иноязычные заимствования в русской терминологии переводоведения (на материале ЛСГ "компоненты переводческого процесса") (2013)
Панченко Е. И. - SMS и телеграмма: эволюция сжатого текста (2013)
Пикалова А. Н. - Функции именительного темы в устной научной речи (2013)
Попко Л. П. - ИНГ-изация современного языка как проблема неологии (2013)
Проскурина Л. Н. - Концепт "дефект летательного аппарата" как основа для формирования русской терминосистемы ремонта летательных аппаратов (2013)
Пустовойт И. В. - Русский язык в глобальную эпоху: две стороны мирового статуса (2013)
Русенко Т. И. - Синтагматика лексем с корнем -вон'- как компонентов концепта "запах" (на материале произведений А. П. Чехова и И. А. Бунина) (2013)
Сахно И. А. - Немецкие модифицированные фразеологизмы как ценностные кодификаторы (2013)
Суима И. П. - Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности с редуцированными и нередуцированными компонентами (2013)
Тукова Т. В. - Стремление к независимости связей в современном русском языке (2013)
Филатова Е. А. - Языковая игра как объект лингвистического исследования (2013)
Ходоренко А. В. - К проблеме соотношения понятий "референтное содержание" и "номинация" (2013)
Шевчик Е. Ю. - О некоторых способах достижения сжатости текста учебника (2013)
Шелкова К. А. - До питання про феномен дискурсу як об’єкта лінгвістичних досліджень (2013)
Шкурко Е. В. - О принципах классификации синтаксических омонимов (2013)
Шепель Ю. А. - Реценция на монографию Е. А. Пономаренко "Речевые жанры в медицинском дискурсе (в произведениях русских писателей-врачей)" (2013)
Ковальчук Л. Я. - Гемостаз в умовах хронічної критичної ішемії, Венгер І. К., Зарудна О. І., Вайда А. Р., Костів С. Я., Якимчук О. А. (2010)
Ковальчук О. Л. - Прогнозування ускладнень при виконанні лапароскопічної холецистектомії у хворих на цироз печінки, Грубник В. В. (2010)
Кондратенко П. Г. - Тактичні підходи до лікування обтураційної жовтяниці, Конькова М. В., Смирнов М. Л., Мель¬ник О. М. (2010)
Ничитайло М. Ю. - Об’єктивні критерії оцінки тяжкості стану з обґрунтуванням вибору тактики хірургічного лікування хворих на ускладнені непухлинні обтураційні жовтяниці, Годлевський А. І., Саволюк С. І. (2010)
Ярешко В. Г. - Можливості лапароскопічних методик у лікуванні ускладненої жовчнокам’яної хвороби, Міхеєв Ю. О., Перегуда М. С., Попов П. І., Бамбизов Л. М. (2010)
Сипливий В. О. - Застосування малоінвазивних технологій при оперативному лікуванні хворих на гострий калькульозний холецистит, раніше оперованих на органах верхнього поверху черевної порожнини, Петренко Г. Д., Брек О. О., Петюнін О. Г., Гузь А. Г., Брек О. П., Селезньов М. А. (2010)
Хацко В. В. - Комплексне лікування гострого холангіту, зумовленого холедохолітіазом, Шаталов О. Д., Дудін О. М., Греджев Ф. А., Кузьменко О. Є., Єпіфанцев В. О., Базіян Н. К. (2010)
Ничитайло М. Ю. - Стенозуючий папіліт як хірургічна проблема, Огородник П. В., Гомоляко І. В., Дейниченко А. Г., Біляєв В. В., Щербіна С. І., Галочка І. П. (2010)
Грубник В. В. - Нова методика ендоскопічної лівобічної адреналектомії при пухлинах надниркових залоз, Бурлак О. С., Ільяшенко В. В. (2010)
Матвійчук О. Б. - Відеолапароскопія в хірургії перитоніту, Матішинець І. І., Рораговська О. В., Підсуткевич В. В., Кубарич Є. І. (2010)
Колкін Я. Г. - Удосконалення лапароскопічних і традиційних відкритих втручань у хворих на доброякісні осередкові утвори печінки, Хацко В. В., Шаталов О. Д., Греджев Ф. А., Кузьменко О. Є., Піщанський Р. Є., Павлов К. І., Базіян Н. К. (2010)
Ксенофонтов С. С. - Ендохірургічне лікування стенозів та нориць шийного співустя у пацієнтів із товстокишковим штучним стравоходом, Білозерцев О. М., Міхно В. Т. (2010)
Шевчук І. М. - Cучасні аспекти хірургічного лікування хворих на абсцеси печінки, ускладнені абдомінальним сепсисом, Шевчук М. Г., Дроняк М М., Вацеба А.О. (2010)
Перцов В. І. - Оптимізація хірургічної тактики при закритій травмі грудей, Тєлушко Я. В., Моряк О. Ю., Гузь С. Г., Жовніренко М. Г. (2010)
Четверіков С. Г. - Травматичність лапароскопічного доступу в хірургії жовчнокам’яної хвороби, Баязитов М. Р., Олійник О. О. (2010)
Цимбалюк В. І. - Результати застосування методу мікрохірургічної деструкції зони входження задніх корінців для лікування спастичності у хворих із наслідками травматичного ушкодження спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2010)
Скалозубов М. О. - Лапароскопія як найбільш перспективний метод діагностики гострого апендициту в дівчаток-підлітків (2010)
Польовий В. П. - Комплексне застосування лапароскопії та озонотерапії у лікуванні запальних захворювань геніталій, Ротар О. М., Польова С. П., Семеняк А. В. (2010)
Ткачук О. Л. - Застосування антагоністів кальцію у комплексному лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену гострим біліарним панкреатитом, Мєсоєдова В. А. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Вибір хірургічних методів лікування постнекротичних кіст підшлункової залози з врахуванням сонографічної та морфологічної будови стінки на різних стадіях їх формування, Степан Б. Т. (2010)
Ковальчук О. Л. - Особливості змін центральної гемодинаміки в інтраопераційному періоді при лапароскопічних холецистектоміях, Гнатів В. В., Костів О. І., Мельничук В. В., Фіра Д. Б. (2010)
Дзюбановський І. Я. - Функціональне обґрунтування вибору об’єму втручання у хворих на варикозну хворобу, ускладнену хронічною венозною недостатністю, Гощинський В. Б., Луговий О. Б., П’ятничка О. З., Зима І. Я. (2010)
Каніковський О. Є. - Симптоматична хірургічна корекція гострої кишкової непрохідності у хворих на колоректальний рак, Одарченко С. П., Надольський В. О., Одарченко Л. В. (2010)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa в хірургічних стаціонарах України в 2008 році, Марієвський В. Ф., Доан С. І. (2010)
Каштальян М. А. - Концепція "хірургії одного дня” у лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, Шаповалов В. Ю., Павлішин В. В., Тімуш О. О. (2010)
Воровський О. О. - Дефекти передньої черевної стінки після лапароскопічних втручань у хворих похилого та старечого віку (2010)
Мендель M. А. - Холецистектомія: хірургія перед вибором (2010)
Мішалов В. Г. - Досвід використання відеоендоскопічних методик у лікуванні хворих із екстравазальною компресією хребтової артерії, Черняк В. А., Сулік В. В., Дибкалюк С. В. (2010)
Усенко О. Ю. - Відеоендоскопічні технології в хірургії стравохідно-шлункового переходу, Тивончук О. С., Лаврик А. С., Згонник А. Ю., Дмитренко О. Д. (2010)
Арефьева Н. Г. - Лингвострановедческий аспект русской фразеологии в обучении иностранцев: опыт создания практического пособия (2013)
Булава Н. Ю. - Актуальні способи словотвору українського прізвищевого антропонімікону північної Донеччини (2013)
Войцехівська Н. К. - Сучасне молодіжне мовлення (на матеріалі конфліктного дискурсу) (2013)
Волянська Є. В. - Морфонологічна адаптація нових слів у сучасній українській літературній мові (2013)
Высоцкая Т. Н. - Структурные типы составных наименований технических артефактов горной промышленности (2013)
Глобина Л. В. - Полевая модель сочетаемости в практике преподавания русского языка как иностранного в медицинском вузе (2013)
Гончаренко Э. П. - Политкорректность и политкорректный эвфемизм: проблемы перевода (на материале сказок Джеймса Финна Гарнера) (2013)
Гречухина И. Д. - Словосложение как способ образования древнеанглийской поэтической лексики (прилагательное) (2013)
Ємчура Н. Р. - Метафоризація та метонімізація як способи творення чеських суспільно-політичних неологізмів (2013)
Загребельная Н. В. - Англоязычные фразеологизмы как составляющие периферийной зоны ЛСП "Водное транспортное средство" (2013)
Иванова А. А. - Семантический анализ названий должностей и социального статуса, заимствованных в русский язык из арабского (2013)
Ігнатьєва С. Є. - Оптимістичний та песимістичний типи тональності у комунікативному просторі щоденникового дискурсу (2013)
Каракевич Р. О. - Зіставний аналіз зооідіом-лінгвокультурем у німецькій та українській мовних картинах світу (2013)
Коломойченко А. Е. - Прагматика иноязычного имени собственного в экспрессивном тексте (2013)
Кузнецова Е. В. - Имя собственное как средство интродуктивной номинации персонажа в художественном тексте (на материалах рассказов А. П. Чехова и А. И. Куприна) (2013)
Литвак С. Я. - Теоретико-методологічний аналіз граматичних категорій англійського дієслова (2013)
Мальцева Л. В. - Текст как система субтекстов: сопоставительная характеристика учебных и научных текстов (2013)
Мізіна О. І. - Тенденції розвитку системи індивідуально-авторських композитів (на матеріалі ад’єктивних складнонульсуфіксальних дериватів з першим та другим іменниковим компонентом) (2013)
Мозгунов В. В. - Соціальні ролі учасників комунікативного акту як чинник формування і використання модальної рамки діалогічного тексту (2013)
Нашиванько О. В. - Виды семантической неоднозначности терминов медицинской косметологии в современном русском языке (2013)
Нестеренко А. К. - Особливості функціонування прикметників зі значенням кількісного вияву ознаки (2013)
Орел А. С. - Особливості підсистеми консонантизму "давньоруської мови", Маторін Б. І. (2013)
Павленко В. В. - Семантико-стилістичні особливості публікацій "The Sun", "The Daily Mail", "The Times" (2013)
Піскунов О. В. - Реконструкція дивергентних і конвергентних процесів у студіях учених Казанської лінгвістичної школи (2013)
Попова І. С. - До питання про ієрархію синтаксичних категорій української мови (2013)
Попова Т. В. - Русские графиксаты как объект неографии ХХI в. (2013)
Роман В. В. - Тенденції адаптації нових суспільно-політичних лексичних запозиченнь у мові-реципієнті: функціональний аспект (кінець XX ст. – початок XXІ ст.) (2013)
Романец Ю. Р. - Особенности семантической деривации в сфере терминологии материаловедения (2013)
Ситникова Е. В. - Внутренний лексикон человека с позиций когнитивной лингвистики (2013)
Скрябина Т. А. - Лексические инновации: англицизмы в языке современных СМИ, Кошляк Л. А., Гречанова А. Ю. (2013)
Слобода Н. В. - Граматично неадаптовані англомовні запозичення в сучасній українській мові (2013)
Столярская Е. В. - "Языковой меланж" – следствие неологизации или принцип субъязыковой идентификации в текстах рекламных журналов (2013)
Черемська О. С. - Обшири наукової діяльності професора Муромцевої Ольги Георгіївни, Дьолог О. С., Жовтобрюх В. Ф., Петрова Л. П. (2013)
Короленко B. B. - Реформування системи охорони здоров'я в США: аналіз передумов, сутності реформи та перспектив для дерматологічної допомоги (2013)
Ковальчук O. I. - Морфологічні зміни гіпофізарно-адреналової системи щурів при термічній травмі, Дзевульська І. B., Титаренко B. H., Маліков O. B. (2013)
Якимів Н. Я. - Мікроструктурна характеристика райдужно-рогівкового кута очного яблука щурів в нормі, Кривко Ю. Я., Онисько P. M. (2013)
Антоненко O. B. - Результати використання препаратів вітаміну D3 у пацієнтів з поєднаною ендокринною патологією на тлі недостатнього забезпечення вітаміном D3, Комісаренко Ю. І. (2013)
Жабоєдов Д. Г. - Клінічний вплив сферичності і асферичності оптичних поверхонь інтраокулярних лінз на якість зорових функцій, Пархоменко О. Г. (2013)
Загородний М. І. - Вплив тіотріазоліну на гіпертрофію лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії при сумісному застосуванні з антигіпертензивними препаратами (2013)
Іваніщева І. А. - Особливості загального гуморального імунітету у осіб юнацького та молодого зрілого віку, хворих на мікоз ступнів, Свирид С. Г. (2013)
Лисенко С. А. - Проточна ДНК-цитометрія в оцінці паранеопластичного ревматологічного синдрому у хворих на рак легені (2013)
Литвиненко К. О. - Метаболіти кишкової мікрофлори та неалкогольної жирової хвороби печінки (сучасні етіопатогенетичні аспекти) (2013)
Малий Д. Ю. - Епідеміологія захворювань пародонта: віковий аспект, Антоненко М. Ю. (2013)
Полякова С. А. - Клиническая эффективность донатора оксида азота в комплексном лечении больных с впервые выявленным туберкулезом легких и нарушениями выделительной функции почек, Беседа Я. В. (2013)
Рогоза С. В. - Клініко-нейровізуалізаційна характеристика латеральних і медіальних внутрішньомозкових крововиливів (2013)
Шандюк В. Ю. - Клінічні прояви та особливості перебігу кардіоемболічного інсульту у хворих з порушеннями системи фібринолізу, Мельник В. С., Соколова Л. І., Савчук О. М. (2013)
Якушев А. В. - Клітинна терапія при ураженнях серцево-судинної системи. сучасний стан та перспективи, Доманський Т. М., Шаблій В. М (2013)
Трачук Л. Є. - Проблема комплаєнсу при лікуванні артеріальної гіпертензії: клінічні та психологічні аспекти. (огляд літератури), Береза Н. В., Божук Б. С. (2013)
Маліков О. В. - Анатомічні дослідження в роботах Леонардо да Вінчі, Черкасов В. Г., Дзевулъсъка І. В., Гончаров В. Л. (2013)
Молочек А. Ю. - Прокопий Никитович Гудзенко: 100-летнему юбилею посвящается, Лукашук В. Д., Мисюра A. H. (2013)
Прискока А. О. - Науково-методичні основи залучення студентів до наукової діяльності на кафедрі фармакології та клінічної фармакології, Сімонов П. В., Чекман І. С. (2013)
Антоненко Ю. М. - Влияние экстралингвистических факторов на жанровую норму научной рецензии (2013)
Беспам’ятна Л. В. - Структурно-семантична характеристка субстантивних термінів кораблебудування в німецькій, англійській, українській та російській мовах (2013)
Вдовиченко Н. В. - Морально-етичні концепти як лінгвокультурні універсалії (2013)
Волкова І. В. - Уживання антропонімів у романах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та Уласа Самчука "Марія", Калмикова Д. С. (2013)
Воропай С. В. - Конфіксальні іменники у складі професійно-технічних термінів сучасної української мови (2013)
Гаращенко Л. Б. - Ономасіологічна структура аналітичних термінів з атрибутивним компонентом у науково-технічній термінології (2013)
Грабовенко І. С. - Особливості впровадження проектної методики під час навчання студентів вищих технічних навчальних закладів (2013)
Демешко І. М. - Морфонологічна характеристика неолексем- девербативів у сучасній українській літературній мові (2013)
Жовніренко Я. Г. - Визначення терміна мовна ситуація в лінгвістичній енциклопедичній літературі (2013)
Зеленська А. Р. - Прецедентні біблійні топоніми в сучасному публіцистичному дискурсі (на матеріалі статтей на культурну тематику) (2013)
Іванова І. Б. - Українська фразеологія як чинник лінгвостилістичних інновацій у рекламному дискурсі (2013)
Капніна Г. І. - Компаративні фразеологізми із зоонімічним компонентом у німецькій мові (2013)
Коловоротна Н. Д. - До питання про амбівалентну сутність комунікативно значущого мовчання (2013)
Косович О. В. - Модерні тенденції інноваційних процесів у мові он-лайнових засобів масової інформації (2013)
Кошман И. Н. - Понятие "любі друзі" в русских текстах СМИ Украины (2013)
Купіна І. О. - Стилетворча роль фразеологічних одиниць на позначення граничності в тексті: до проблеми постановки питання (2013)
Курмакаева Н. П. - Об основных способах формирования поля безличности русского языка (2013)
Лущай В. В. - Структурная и функциональная периферия в системе частей речи (2013)
Мацюк З. С. - Аби болото, а жаби будуть… (на матеріалі західнополіської фразеології) (2013)
Нестеренко К. В. - О наглядно-образном воплощении термина в художественном тексте (2013)
Острецова И. В. - Семантические особенности глагольного компонента описательных предикатов (на материале специальных текстов) (2013)
Пампура С. Ю. - Проблеми етимології в давньоіндійському та античному мовознавстві: лінгвоісторіографічний аспект (2013)
Просяник О. П. - Сучасна рецепція теорії Фердінанда де Соссюра у російському та українському мовознавстві (проблема періодизації) (2013)
Пугачёва А. В. - Особенности семантики номинаций женщины в поэзии Б. Гребенщикова (2013)
Решетняк О. О. - Символема як один із репрезентантів біблійної картини світу (2013)
Романюк Л. В. - Лінгвопрагматичні аспекти дослідження української фразеології (2013)
Сереброва С. Б. - Исследование функциональных особенностей использования культурного кода в заголовках современной региональной прессы Донбасса (2013)
Сухенко В. Г. - Концептуалізація я (ego) в художній семантиці Дмитра Білоуса (2013)
Фенко М. Я. - Етнокультурна специфіка семантики фразем із компонентом бджола (2013)
Шатілова О. С. - Актуалізація спонукальної модальності в питальних реченнях (2013)
Шахова Е. М. - Предложно-падежные формы имени с первообразными и производными предлогами как средство выражения языковых смыслов в русском языке (2013)
Яновська О. А. - Імпліцитність як складова структурно-смислової цілісності поетичного тексту М. Вінграновського (на матеріалі поезії "У синьому небі я висіяв ліс") (2013)
Пінчук Є. А. - Еволюція технічного та класичного університету (2014)
Ібрагімов М. М. - Грецька Пайдея у сучасній фізкультурно-спортивній експлікації (до проблеми становлення "спортософії") (2014)
Іванова О. С. - Трансформація цінностей освітнього гуманізму в контексті формування гуманітарно-технічної еліти (2014)
Коваль Т. В. - Дихотомія духовності і страху старості у мистецькій практиці: ціннісний аспект (2014)
Ковтун Н. М. - Вольовий характер соціальної активності індивіда і суспільства в інтерпретації Т. Шевченка (2014)
Попович О. В. - Культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм (2014)
Сарнавська О. В. - Художня мова та її філософські, естетичні та лінгвістичні виміри як спосіб здійснення синестезії (2014)
Стасюк Л. О. - Репрезентація протестантської ортодоксії у новоєвропейському просторі (2014)
Чаплінська О. В. - Кітч як наслідок масовізації (2014)
Погребной В. В. - Інтуїтивний християнський базис древніх свят (2014)
Єрмакова С. С. - Вектори лін-освіти у вищому технічному навчальному закладі в умовах транзитивної економіки (2014)
Задорожна І. П. - Формування у майбутніх учителів англомовної компетентності в письмі (2014)
Ленчук І. Г. - Зміст і особливості процесу навчання евклідової геометрії майбутніх учителів (2014)
Куян В. Г. - Значення якості наукових досліджень і навчально-методичних публікацій у навчально-виховному процесі вищої школи, Тимошенко М. М., Євтушок І. М., Чепіков М. С. (2014)
Базурін В. М. - Особливості навчання веб-програмування мовою JavaScript студентів-математиків (2014)
Біденко Л. В. - Роль психологічних механізмів у формуванні лінгвокогнітивних умінь (2014)
Гуковська Т. Г. - Шляхи до мотивації (2014)
Кажан Ю. М. - Метод навчальних станцій як один з ефективних методів інтерактивного навчання німецької мови студентів – майбутніх учителів (2014)
Пастовенський О. В. - Аналіз шляхів здійснення та результатів експериментальної роботи з розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні в умовах чинного законодавства України (2014)
Хижняк О. В. - Використання мультимедійних засобів як інноваційної педагогічної технології у процесі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі (2014)
Шанскова Т. І. - Професійна перепідготовка фахівців гуманітарного профілю в Російській Федерації (2014)
Коробова Ю. В. - Система вправ для формування у майбутніх учителів англійської мови вмінь мовленнєвої адаптації (2014)
Кривонос О. М. - Склад основних компонентів інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителя інформатики (2014)
Левківська С. М. - Формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер як наукова проблема (2014)
Волотівська І. І. - Актуалізація ідеї педагогізації професійної підготовки вчителя іноземної мови наприкінці 40-х − на початку 50-х років ХХ століття (2014)
Мазур Ю. Я. - Формування професійно значущих умінь та навичок майбутніх учителів початкової школи як проблема психологічної науки (2014)
Невмержицька А. Л. - Роль і місце технічної складової в системі професійної підготовки молодшого медичного спеціаліста (2014)
Словінський О. В. - Організаційні аспекти впровадження хмарних обчислень у сфері освіти (2014)
Словінська О. Д. - Вебінар як різновид електронної веб-конференції та його місце в комбінованому навчанні (2014)
Федоренко О. Г. - Чинники формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Якимчук Н. В. - Дидактичні та методичні принципи формування англомовної граматичної компетентності майбутніх філологів у процесі інтерактивного навчання (2014)
Баландюк Р. Г. - Зміст і місце економічної складової серед інших компонентів змісту шкільної історичної освіти (2014)
Воронцова Т. Ю. - Використання нових інформаційних технологій в процесі вивчення іноземної мови (2014)
Місяць Н. К. - Українізми в російськомовному тексті поеми Т. Г. Шевченка "Слепая" (2014)
Москаленко О. І. - Особливості вживання лексико-граматичних структур англійської мови у фразеології радіообміну для льотного складу (2014)
Моркотун С. Б. - Сугестивний характер англомовних медіатекстів (2014)
Назарець В. М. - Персоналізований адресат в адресованій ліриці Бертольда (2014)
Пастернак Т. А. - Навчання іноземним мовам у немовних вузах за допомогою електронних презентацій (2014)
Сингаївська А. В. - Мікродіахронічні зміни у сфері цінностей, потреб і мотивів адресата американської комерційної журнальної реклами, Романюк С. К. (2014)
Топачевський С. К. - Семантично активні моделі структурної надлишковості речення у текстах англомовної реклами (2014)
Форостюк І. В. - Формування міжкультурної компетенції під час аудиторної та позааудиторної роботи зі студентами вищих навчальних закладів (2014)
Черкашина Т. Ю. - Мемуарна, автобіографічна, мемуарно-автобіографічна проза: термінологічний аспект (2014)
Юрчук О. О. - Концепція бунту А. Камю і творчість Т. Шевченка (на прикладі поезії "Заповіт") (2014)
Байло Ю. В. - Особливості функціонування метафори у термінології (2014)
Познанський Р. В. - Віддієслівні абстрактні іменники, мотивовані вербативами лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)", в українській мові (2014)
Аліменко О. С. - Tertium comparationis при зіставленні письмових систем неспоріднених мов (на матеріалі української і корейської мов) (2014)
Анпілогова С. А. - Кіноматографізм як стильова домінанта повісті О. Слісаренка "Плантації" (2014)
Байдак І. С. - Логічні перифрази територіальних одиниць (2014)
Бассай С. М. - Реалізація прийому інтертекстуальності в тексті сучасного німецькомовного анекдоту (2014)
Гуменна І. І. - Лінгвокогнітивний аспект метафори англійської бізнес-мови (2014)
Онищук Н. О. - Шкалювання як початковий етап вільного асоціативного експерименту (2014)
Прима В. В. - Лінгвістичні терміни відпочинку англомовних туристичних путівників по Україні (2014)
Романова Н. В. - Публіцистика Василя Симоненка (2014)
Ковальчук Л. Я. - Корекція диспластичних змін сполучної тканини та ендотеліальної дисфункції при тромбозі глибоких вен у плановій хірургії, Венгер І. К., Костів С. Я., Вайда А. Р. (2010)
Русин В. І. - Ендо¬відеоскопічні втручання в лікуванні гострого тромбофлебіту, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Болдіжар П. О. (2010)
Грубник В. В. - Роль селективної проксимальної ваготомії при лапароскопічній фундоплікації за Тупе, Кіладзе М. А., Малиновський А. В., Гіуашвілі Ш. Т. (2010)
Погорілий В. В. - Роль математичного розрахунку ступеня вісцеро-абдомінальної диспропорції в процесі хірургічного лікування новонароджених із природженими дефектами передньої черевної стінки, Паламарчук Ю. П., Берцун К. Т., Конопліцький В. С., Якименко О. Г., Гончарук В. Б., Гончарук В. Г. (2010)
Селіванов С. С. - Прогноз тяжкості перебігу і наслідку гострого розлитого перитоніту, Бондарєв Р. В., Бондарєв В. І., Фонова Н. О. (2010)
Хілько С. С. - Індекс гіпоксії нейтрофілів периферичної крові як прогностичний критерій оцінки тяжкості печінкової недостатності та ефективності терапії у хворих при механічній жовтяниці, Колбасін П. М., Старосек В. М. (2010)
Солошенко В. В. - Морфологічне обґрунтування доцільності використання культури алофібробластів у шахтарів із поширеними дермальними опіками (2010)
Дейкало І. М. - Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис, Махніцький А. В., Соколик М. Б. (2010)
Шідловський О. В. - Малоінвазивні методики у лікуванні вузлового зоба з кістозною дегенерацією, Карел О. І., Шідловський В. О. (2010)
Гудима А. А. - Морфологічні особливості слизової оболонки стінки шлунка після моделювання кровотечі та ішемічно-реперфузійного пошкодження шлунка і застосування тіотриазоліну, Дзюбановський І. Я., Антонюк М. І. (2010)
Фомін П. Д. - Хірургічне лікування гострокровоточивих поліпів шлунка та дванадцятипалої кишки, Іванчов П. В., Столярчук С. М., Лобанов С. М., Шведенко Ю. І. (2010)
Ничитайло М. Ю. - Технічні аспекти лапароскопічних операцій на надниркових залозах, Дяченко В. В., Гулько О. Н., Литвиненко О. М., Галочка І. П., Лукеча І. І. (2010)
Дикий О. Г. - Діагностична лапароскопія в умовах інтраабдомінального спайкового процесу (2010)
Шевчук І. М. - Результати лікування ферментативного перитоніту у критичних хворих на гострий некротичний панкреатит, Кузенко Т. М., Хруник А. Д. (2010)
Воровський О. О. - Реконструктивно-відновні операції після виконання операцій Гартмана у хворих похилого та старечого віку (2010)
Васильєв О. О. - Лікування парапанкреатичної флегмони (2010)
Гур’єв С. О. - Стан кісткової тканини у хворих на хронічний гепатит із контрактурою Дюпюітрена у віддаленому періоді, Іскра Н. І., Кузьмін В. Ю. (2010)
Колкін Я. Г. - Тимчасова оклюзія бронха як лікувальний засіб при гострих легенево-плевральних норицях, Хацко В. В., Першин Є. С., Межаков С. В., Ступаченко О. М., Гюльмамедов С. І., Вегнер Д. В., Лобанов Е. В. (2010)
Матвійчук Б. О. - Відеолапароскопічні операції при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, асоційованій із ковзною грижею стравохідного отвору діафрагми, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р., Павловський І. М. (2010)
Костирной О. В. - Відеоендоскопічна холецистектомія, Бабаліч О. К., Шестопалов Д. В., Древетняк А. А., Дубовенко В. В., Астапенко С. В. (2010)
Бондарчук Г. В. - Реанімаційна рентгенопрозора каталка в роботі відділень інтенсивної терапії. Досвід організації роботи, Покидько М. І., Цигалко Г. А., Герасименко С. І. (2010)
Гребеник М. В. - Розриви серця – хірургічна проблема невідкладної кардіології (2010)
Стець М. М. - Вибір методу анестезії при проведенні ендоскопічних транспапілярних втручань, Насташенко І. Л., Строгуш О. М., Молнар І. М. (2010)
Буднюк О. О. - Профілактика пресорної реакції на інтубацію трахеї у хворих з патологією щитоподібної залози (2010)
Каштальян М. А. - Перший досвід сигмокольпопоезу з використанням лапароскопічної техніки, Гладчук І. З., Шаповалов В. Ю., Каштальян М. М., Тимчук О. Б., Тімуш О. О. (2010)
П’ятикоп Г. І. - Сучасні аспекти лапароскопічного лікування жовчнокам’яної хвороби, Овєчкін Д. В., Маюра Н. А. (2010)
Прокопович О. Р. - Випадок ізольованого травматичного розриву жовчного міхура (2010)
До 80-річчя академіка АМН України Михайла Петровича Павловського (2010)
Дейкало І. М. - До 200-річчя з дня народження Миколи Івановича Пирогова (1810–1881), Шідловський В. О., Запорожан С. Й., Герасимчук П. О., Кушнір Р. Я., Саюк Ю. М., Лойко І. К., Шідлов¬ський О. В., Іващук Л. Ю., Осадчук Д. В. (2010)
Титул, зміст (2012)
Загорій Г. В. - Формування структури ціноутворення (вартості) лікарських засобів в Україні на прикладі Медихроналу вітчизняного виробництва (2012)
Руденко В. В. - Вивчення арсеналу лікарських засобів для лікування дерматозів, Дроздова А. О., Малецька З. В. (2012)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: огляд заходів протидії розповсюдженню психоактивних речовин через мережу Internet, Шаповалов В. В., Агапов Д. О. (2012)
З нагоди ювілею професора Войтенка Георгія Миколайовича (2012)
Борищук В. О. - Вшановуємо пам’ять Б. П. Єгорова – колишнього керівника аптечної служби м. Києва (2012)
Перцев І. М. - Півненко Григорій Прокопович (1906–1997) (до 105-річчя від народження та 35-річчя заснування кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету), Рубан О. А. (2012)
Коритнюк Р. С. - Технологічна та фізико-хімічна характеристика гелів, Загорій Г. В., Тарасенко В. О., Укадіке Чинамере (2012)
Парченко В. В. - Нові S-похідні 1,2,4-триазолу як потенційні оригінальні вітчизняні ветеринарні лікарські засоби (2012)
Демченко С. А. - Синтез та аналгетична активність похідних, Ядловський О. Є., Бобкова Л. С., Бухтіарова Т. А. (2012)
Буцька В. Є. - Розроблення методу кількісного аналізу мерказолілу в трансдермальній терапевтичній системі, Ратушний С. В., Шитєєва Т. О., Голембіовська О. І. (2012)
Геращенко І. І. - Порівняння структурно-адсорбційних характеристик препаратів каоліну і діоктаедричного смектиту, Маркіна А. І., Пахлов Є. М., Горчев В. Ф. (2012)
Філатова О. О. - Вивчення УФ-спектрів целекоксибу, Прийменко Б. О., Буряк В. П., Сур С. В., Юрченко І. О. (2012)
Білай І. М. - Порівняльна оцінка залежності фармакологічної дії від хімічної будови похідних 1,2,4-триазолу, Михайлюк Є. О., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Гоцуля А. С., ГоцуляА. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2012)
Коновалова О. Ю. - Нова класифікація природних сполук (2012)
Єренко О. К. - Амінокислотний склад трави перспективних видів роду Оман (Inula L. ) флори України, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Гречана О. В., Мазулін Г. В. (2012)
Шанайда М . І. - Порівняльний аналіз компонентного складу ефірних олій видів роду васильки (Ocimum L. ) (2012)
Уточнення (2012)
Ковальчук Л. Я. - Гемодинамічна флебогіпертензія у вені Леонардо в патогенезі гострого варикотромбофлебіту вен нижніх кінцівок, Венгер І. К., Чорненький М. В., Беденюк А. Д., Костів С. Я. (2011)
Гнатюк М. С. - Ремоделювання поверхневої венозної системи при різних формах варикозної хвороби нижніх кінцівок, Зима І. Я. (2011)
Ничитайло М. Ю. - Діагностика та лікування хворих із комбінованими пошкодженнями жовчних проток та судин при холецистектомії, Скумс А. В., Шкарбан В. П., Литвин О. І., Шевчук Б. Л., Скумс А. А. (2011)
Кондратенко П. Г. - Діагностика і лікування стенозуючих захворювань великого сосочка дванадцятипалої кишки, Стукало О. А. (2011)
Сироїд О. М. - Особливості клінічного перебігу і хірургічного лікування пацієнтів різної статі із жовчнокам’яною хворобою (2011)
Грубник В. В. - Застосування лапароскопічних методів герніопластики для лікування рецидивних пахових гриж, Бугрідзе З. Д., Воротинцева К. О. (2011)
Пінчук В. Д. - Динамічна деформація грудей при субмускулярній збільшувальній мамопластиці (2011)
Ямінський Ю. Я. - Результати відновлення рухів у хворих із частковим порушенням функцій спинного мозку після його травматичного ушкодження (2011)
Дейкало І. М. - Вплив рекомбінантного інтерлейкіну-2 на показники цитокінів у хворих із різним ступенем тяжкості перебігу гострого абдомінального сепсису, Махніцький А. В., Чепіль І. В., Левчук Р. Д. (2011)
Іфтодій А. Г. - Особливості патогенезу гострої кишкової недостатності при гострій тонкокишковій непрохідності, Гребенюк В. І., Коломоєць О. М. (2011)
Копитчак І. Р. - Порівняльний аналіз морфологічних змін кісткової та м’язової тканини при ізольованій та поєднаній скелетній травмі (2011)
Ковальчук Л. Я. - Міні-інвазивні пункційні та пункційно-дренуючі методи в лікуванні псевдокіст підшлункової залози, Степан Б. Т. (2011)
Венгер І. К. - Трофічні виразки венозного генезу – тактика хірургічного лікування, Беденюк А. Д., Романюк Т. В. (2011)
Грубник В. В. - Нові методи лапароскопічної герніопластики вентральних гриж, Парфентьєв Р. С., Єлмар Аскеров, Воротинцева К. О. (2011)
Ковальчук А. О. - Ефективність лікування хворих з опіками при проведенні ранньої некректомії з використанням ліофі¬лізованих ксенодермотрансплантатів вторинного зрізу (2011)
Андрейчин В. А. - Клініка і діагностика набряків нижньої кінцівки після діафізарних переломів кісток гомілки, Гамарник О. Т. (2011)
Гомза Я. Ю. - Результати координаційних тестів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2011)
Ковалик А. П. - Віддалені результати хірургічної реабілітації хворих на рубцево-паралітичний стеноз гортані, Ковалик П. В. (2011)
Підгірний Я. М. - Стратегічні напрямки інтенсивної терапії у хворих із гострою дихальною дисфункцією, яка зумовлена "вірусно-бактеріальною” пневмонією (2011)
Перепелиця В. П. - Спостереження випадку перфорації нагноєної гематоми печінки, Хоменко В. С., Сіроткін А. В. (2011)
Проняєв В. В. - Ксенотрансплантація шкіри, Слободян О. М., Проняєв Д. В. (2011)
Федорчук О. Т. - Оптимізація алогерніопластик при грижах різної локалізації, Шевчук Б. Л. (2011)
До 60-річчя професора Ігоря Касяновича Венгера (2011)
Професору Ігорю Яковичу Дзюбановському – 60! (2011)
Содержание (2014)
Долматов Д. А. - Влияние электромагнитного излучения на механизмы горения углеводородов в непосредственной окрестности разряда (2014)
Моргун С. А. - Влияние геометрических параметров на частоты свободных колебаний рабочих лопаток турбомашин (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського