Шенгур С. В. - Статистическая обработка сверхмалых выборок случайных углов (2014)
Burov Ye. - Access control to resources using ontological models in intelligent enterprise (2014)
Литвинов А. Л. - Активные методы обучения в системе компьютерной математики Maple (2014)
Соколова І. М. - Передумови соціально-психологічної адаптації студентів-туркмен, які навчаються в Україні, Нікітіна О. П. (2014)
Поляничко З. О. - Медіаосвіта у контексті інформатизації шкільної освіти у Республіці Польща в умовах євроінтеграції (2014)
Романовська О. О. - Формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Абросимова Е. Б. - Государственные программы подготовки кадров — fast track создания кадрового резерва (2014)
Самаріна М. О. - До питання управління якістю аграрної освіти, Гиль М. І. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Амине Хади - Общие исполнительные этапы удовлетворения потребителей в соответствии с ISO 9001 (2014)
Бойко Т. Г. - Трактування і класифікація ризиків, що супроводжують господарську діяльність (2014)
Володарский Е. Т. - Валидация методик измерений при аккредитации испытательных лабораторий, Кошевая Л. А. (2014)
Трищ Р. М. - Структурные характеристики системы менеджмента качества предприятия, Горбенко Н. А. (2014)
Тріщ Г. М. - Аналіз стану системи управління якістю в динаміці, Денисенко М. В. (2014)
Зубенко Д. Ю. - Причины аварий на дорогах и разработка устройств, предотвращающих столкновение (2014)
Кирилюк О. В. - Басейнове планування сталого розвитку малих річок Верхнього Пруту (2014)
Клєщ А. А. - Використання ландшафтного планування для управління якістю довкілля міських територій (2014)
Кутах К. М. - Впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах (2014)
Куликова О. Н. - Проблемы интеграции региональных органов технического регулирования и инспекций по защите прав потребителей, Маматов В. П. (2014)
Остап’юк С. Д. - Коригувальні дії для кожної критичної точки контролю при виробництві молочних продуктів (2014)
Плахтій Ю. Р. - Проблеми ризиків споживачів при купівлі товарів (2014)
Долгов О. І. - Перетворення показників при рейтинговій оцінці, Прокопенко О. О. (2014)
Шаша І. К. - Оцінка залежності витрати пального в особливих умовах експлуатації, Сікоринський В. В. (2014)
Булыгина Е. В. - Анализ влияния факторов на качество диагностирования психофизиологического состояния оператора (2014)
Корсунов А. Р. - Интеллектуализация диагностической базы данных летного состава как средство повышения качества профессиональной готовности (2014)
Кузовик В. Д. - Апаратно-програмний комплекс для оцінювання психофізіологічного стану оператора, Гордєєв А. Д. (2014)
Булаенко Д. В. - Принципы, методы и современные направления в анализе рынка жилой недвижимости (2014)
Єрємєєва А. В. - Вплив інтелектуального капіталу аграрної науки на ефективність аграрного сектору України (2014)
Брайловський І. А. - Мета і зміст державно-приватних партнерств (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Аксёнова Л. И. - Внутренний аудит системы менеджмента качества. Количественная оценка процессов, Коваль Г. М. (2013)
Бедрій Д. І. - Статистичний метод оцінки ризиків наукових проектів (2013)
Гусак О. М. - Шляхи підвищення ефективності розпізнавання і класифікації об’єктів на супутникових знімках (2013)
Чеботарева И. Б. - Возможности автоматизации обработки цифровых портретов, Захарченко В. В. (2013)
Ільїн С. В. - Дослідження теплових та гідродинамічних процесів в радіаторній системі охолодження масляного трансформатора (2013)
Полякова М. В. - Применение обобщенных гребенчатых вейвлет-функций для сегментации изображений ангиограмм, Ищенко А. В., Емец Ю. В. (2013)
Новицький О. П. - Моделювання процесу виготовлення та випробування ґрунтоцементних паль (2013)
Альошинський Є. С. - Дослідження етапів розподілу процесу переробки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях, Світлична С. О., Виборнова Ю. Ю. (2013)
Антипов И. Е. - Моделирование параметров метеорной РЛС с целью оптимизации ее работы, Бондарь Е. Ю., Шкарлет А. И. (2013)
Мельничук А. С. - Аналіз методів сортування масиву чисел, луценко С. П., Громовий Д. С., Трофимова К. В. (2013)
Санько Я. В. - Дослідження закономірностей формування структури вулично-дорожньої мережі, Ройко Ю. Я. (2013)
Abstracts and References (2013)
Кунанець Н. - Соціокомунікаційні канали передавання інформації в електронних бібліотеках, Ржеуський А. (2014)
Кухарчук Є. - Світові наукометричні системи (2014)
Стрішенець Н. - Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу (2014)
Савченко І. - Нотно-друкарська справа у Києво-Печерській лаврі (2014)
Яценко О. - Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз (2014)
Чуканова С. - Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США (Огляд) (2014)
Новохатський К. В. І. - Вернадський і Україна: нововиявлене листування вченого (2014)
Носкіна Н. - Т. Г. Шевченко. Прижиттєва критика 1840–1861 рр. у газетній періодиці (2014)
Лобузіна К. - Меморіальна електронна колекція "Т. Г. Шевченко" у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2014)
Добко Т. - Знана майстриня бібліотечної справи (2014)
Титул, зміст (2013)
Браженко С. А. - Оптимизация конструктивно-технологических параметров ротационного органа для междурядной обработки (2013)
Мамедов Б. Ш. - К единой теории движителей на непрерывных потоках — краткая теория спутновращающихся гребных винтов (2013)
Коваленко В. И. - Кавитационная стойкость вакуумно-дуговых покрытий, осажденных на подложках разной ориентации, Маринин В. Г. (2013)
Одарченко А. М. - Колірні характеристики компонентів овочевого напівфабрикату, призначеного для заморожування (2013)
Sakhnenko M. - Redox flow batteries — perspective means of electrochemical energy storage, Ved M., Bairachna T., Shepelenko O., Ziubanova S. (2013)
Бутенко А. Н. - Состав твердого адсорбента для получения альтернативной топливной композиции, Юрченко А. А., Блинков Н. А. (2013)
Белый Я. И. - Влияние оксидов щелочно-земельных металлов на свойства бесфтористых безборных эмалей, Голеус В. И., Павлова Е. В., Кисличная Р. И. (2013)
Доля В. К. - Дослідження розподілу транспортної рухливості населення міст між індивідуальним і суспільним транспортом, Іванов І. Є. (2013)
Башинський С. І. - Дослідження процесу різання природного облицювального каменю алмазним канатом (2013)
Дікань Л. В. - Визначення впливу факторів на обсяги порушень в бюджетній установі, Дейнеко Є. В. (2013)
Желізняк Р. Й. - Деякі аспекти визначення ефективності податкового стимулювання інноваційної діяльності (2013)
Климчук М. М. - Методика діагностики факторного впливу в контексті бізнес-процесів підприємств альтернативної енергетики (2013)
Синюгіна Н. В. - Актуальні питання гармонізації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту (2013)
Галкін А. С. - Вибір раціональної кількості транспортних засобів з урахуванням параметрів матеріального потоку (2013)
Кащишин В. М. - Передумови формування потреби підприємств в інжинірингових послугах впровадження нових технологій (2013)
Abstracts and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Гоц В. В. - Метод управління інформаційним середовищем девелоперского проекта (2013)
Мережко Н. В. - Исследование процессов взаимодействия в системе наполнитель — эпоксидно-акриловый пленкообразователь, Домниченко Р. Г. (2013)
Кіктєв М. О. - Програмна реалізація методу k-середніх інтелектуальної інформаційно-управляючої системи виробництва комбікорму (2013)
Коробийчук В. В. - Определение рационального способа извлечения монолитов камня при проведении капитальных траншей, Иськов С. С. (2013)
Лобашов А. О. - Влияние уровня автомобилизации на параметры транспортных потоков, Бурко Д. Л. (2013)
Туз В. О. - Конвективний теплообмін на зовнішній стороні гладкотрубних поверхонь, Неїло Р. В. (2013)
Клименко К. В. - Применение геофизического метода для кадастрового учета рекреационных территорий, Орлова Т. А., Саломатин В. Н. (2013)
Замула А. А. - Генераторы псевдослучайных чисел, основанные на дискретном логарифме, Семченко Д. А. (2013)
Храбатин Р. И. - Проектирование математической модели для оценки надежности информационно-вычислительной системы, Яцишин Н. Н., Бандура В. В., Саманив Л . В. (2013)
Авдеев Б. А. - Модель движения частиц в магнитном гидроциклоне (2013)
Артем’єв С. Р. - Про механічні властивості ниткоподібних кристалів, Андронов В. А., Семків О. М. (2013)
Лабутина Т. В. - Кинематические модели механической системы "наземная антенна — космический аппарат", Петренко А. Н. (2013)
Мелконов Л. Д. - К вопросу определения прогиба и отжатия нежесткого карданного вала, Мелекбекян А. Х., Мелконов Г. Л. (2013)
Свідерський О. О. - Визначення впливу індивідуальних біоритмів водіїв на імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод (2013)
Коваль О. С. - Технологический аудит процесса модифицирования чугуна для отливок автомобильной и дорожной техники, Дёмин Д. А., Костик В. О. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Бабиченко А. К. - Оптимизация режимных параметров нагрузки отделения синтеза производств аммиака (2013)
Бондарєв С. І. - Обґрунтування граничного спрацювання лез ґрунтообробних робочих органів (2013)
Одарченко А. Н. - Криоскопические исследования дрожжевого теста с добавлением растительного сырья (2013)
Осипенко А. В. - Исследование экономнолегированного титанового сплава с заданным химическим составом (2013)
Самчук В. В. - Пристрій для безцентрової механічної обробки циліндричних виробів із ПКМ (2013)
Логанина В. И. - Достоверность контроля с учетом стабильности технологического процесса производства, Круглова а. Н., давыдова о. а. (2013)
Прасолов Е. Я. - Оптимизация конструктивно-технологических параметров сепаратора молока, дударь М. с. (2013)
Слесаренко А. П. - Теоретичне обґрунтування оптимізації режимів керування енергопотоками живлення нагрівників електрообігрівної підлоги, Романченко М. а., сорока о. с. (2013)
Малахова О. А. - Удосконалення перевезення вагонотопоків шляхом раціоналізації маршрутів, Шевченко о. в. (2013)
Соловьева О. И. - Повышение эффективности компьютерной модельной диагностики с помощью искусственной нейронной сети (2013)
Хандола О. Ю. - Теоретический анализ распределения электромагнитного поля внутри яиц грены шелкопряда (2013)
Швачич Г. Г. - Экстремальные алгоритмы решения коэффициентных задач высокого порядка точности (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Доля В. К. - Результати оцінки ефективності інвестування альтернативних проектів транспортного обслуговування замовників, Галкін А. С. (2013)
Сотніков А. В. - Показник ефективності управління вартістю компанії (2013)
Герасимович I. А. - Обґрунтування методики побудови управлінського обліку витрат в умовах бюджетування, Морозова-Герасимович Н. А. (2013)
Олійник Н. Ю. - Методичні аспекти використання Web-квестів у процесі навчання майбутніх фінансистів, Дяченко К. С. (2013)
Левкіна Р. В. - Формування організаційно-економічного механізму стабільного розвитку аграрних підприємств (2013)
Любченко В. О. - Об одном методическом подходе к оценке рисков поставщиков, признанных классификационным обществом (2013)
Малюкова В. Ю. - Можливості реалізації монетарного представлення платіжного балансу в Україні (2013)
Матвійчук Т. О. - Просторовий розвиток міста через призму розвитку його підземного простору (2013)
Москвіченко І. М. - Статистичні методи вибіркового контролю стану вантажу в порту, Стаднік В. Г. (2013)
Твердушка Т. Б. - Механізм активізації інноваційної праці (2013)
Кондратюк А. П. - Методичні засади здійснення процесів інтеграції агропромислового виробництва (2013)
Донець О. В. - Зміст економічних категорій "ефект" та "ефективність" інноваційної діяльності (2013)
Скиба Т. В. - Перспективи розвитку сільського підприємництва: гендерна диференціація (2013)
Головко-Марченко І. С. - Сутність поняття конкурентоспроможність підприємства (2013)
Барун М. В. - Методологія економіко-екологічної оцінки проектів з використання вторинних ресурсів (2013)
Колмакова О. М. - Оцінка та прогнозування розвитку людських ресурсів (2013)
Смачило В. В. - Показники оцінки демографічної безпеки (2013)
Яворська Н. Р. - Методи кількісного оцінювання соціально-економічного розвитку підприємств, Шишковський С. В. (2013)
Литвинова Н. С. - Тарифная политика и структура концессионных платежей в портовом секторе (2013)
Шпилько С. В. - Учет рисков транспортировки при формировании системы доставки грузов (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Аль-Азави Рази Джабур - Устойчивость многостадийного процесса восстановления при катастрофах с переменной интенсивностью (2013)
Альрефаі Валід Ахмед - Математична модель хаосу, викликаного міжнародною торгівлею (2013)
Гармаш Р. В. - Очистка газових викидів від хлору і хлористого водню виробництва вінілхлориду (2013)
Горбань Г. В. - Застосування B*-дерев для створення та обчислення OLAP-кубів з використанням комбінаторного алгоритму (2013)
Михайлова И. Ю. - Моделювання температурного поля з урахуванням залежності фізичних характеристик від температури (2013)
Молодецька К. В. - Моделювання процесу екстракції із використанням алгебричних властивостей диференціальних спектрів (2013)
Щелкалін В. М. - Системний аналіз у прогнозуванні взаємопов’язаних випадкових процесів (2013)
Пилькевич И. А. - Энергетический подход при моделировании динамики популяций (2013)
Блинков Н. А. - Влияние времени обработки на процесс обезвоживания этанола (2013)
Дементий А. В. - Зависимость свойств анодного титана (IV) оксида от состава активатора (2013)
Сєногонова Г. І. - Ожиріння — хвороба XXI століття (2013)
Грегірчак Н. М. - Біоцидна дія комбінованих засобів на основі полігексаметиленгуанідину (2013)
Комариста Б. М. - Екологічна складова в оцінці життєвого циклу продукції (2013)
Цыганкова О. В. - Прецизионное рафинирование меди из лома и отходов (2013)
Бачурский Д. В. - Влияние влажности на удаление TiCl2 из солевого расплава при электролизе MgCl2 (2013)
Шульга В. О. - Повышение эффективности комплексного раскисления стали (2013)
Чейлытко А. А. - Исследование формирования пор во вспучивающимся материале (2013)
Завинский С. И. - Теоретический подход к описанию процесса экструзии композитного органического сырья (2013)
Пітак О. Я. - Аналіз технологій утилізації відходів (2013)
Авдеев Б. А. - Анализ воздействия магнитного поля на процесс сепарации в гидроциклонах (2013)
Аристархова Э. А. - Проблема экологической безопасности водной среды в условиях антропогенной эвтрофикации (2013)
Бордюг Н. С. - Аналіз санітарного стану якості питної води децентралізованого водопостачання (2013)
Левченко В. Б. - Вплив органічних кислот та фунгіцидів на сіянці сосни і дуба звичайного в лісових розсадниках, Шульга І. В. (2013)
Черкашина О. С. - Нормативне забезпечення розрахунку розмірних ланцюгів при складанні з термовпливом (2013)
Семчук Г. И. - Методы восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственных машин (2013)
Канивец А. В. - Вибрационная обработка при изготовлении и восстановлении деталей (2013)
Abstract and References (2013)
Козак Ф. В. - Реформування вищої нафтогазової освіти: проблеми і шляхи (2014)
Владика В. М. - Моделювання процесу ущільнення слабозцементованих і сипучих піщано-алевритових порід (2014)
Світлицький В .М. - До питання підвищення продуктивності нафтогазових свердловин (2014)
Грудз Я. В. - Гідравлічна ефективність складних газотранспортних систем, Якимів М. М. (2014)
Андріїшин М. П. - Баланс газу в газотранспортній системі (2014)
Фик М. І. - Уточнення розрахунку ефективності роботи ДКС в умовах фактичних термоградієнтів та сучасних покриттів НКТ (2014)
Манчук Н. М. - Полімеризація алкенів із метою одержання високооктанового компонента бензину, Посадська О. В., Бурміна К. В. (2014)
Семенцов Г. Н. - Застосування багатопараметричних регуляторів для підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату, Лагойда А. І. (2014)
Гунда М. В. - Розвиток технологій переробки природного газу в рідкі синтетичні палива та перспективи їх впровадження для розробки родовищ вуглеводнів, Єгер Д. О., Зарубін Ю. О., Сміх П. М., Гладун В. В., Касянчук С. В., Чепіль П. М. (2014)
Дригулич П. Г. - Аналіз стану нормативної бази з радіаційної безпеки у нафтогазовій галузі України (2014)
Титул, содержание (2013)
Гонтарь Ю. Н. - Задача разработки прикладной информационной технологии сбора бизнес-информации в Internet (2013)
Гусак О. М. - Оргaнізація експериментального дослідження психологічних механізмів забезпечення ефективності роботи операторів (2013)
Журавська І. М. - Аналіз та вибір WiFi-мережі в умовах нестабільної ефірної ситуації (2013)
Кавицкая В. С. - Украинские технические науки и наукометрические инструменты (2013)
Світлична С. О. - Удосконалення системи розподілу міжнародних вантажопотоків усередині припортового транспортного вузла (2013)
Гнатів Р. М. - Візуалізація структури потоку з вимірюванням полів швидкостей при неусталеному русі рідини (2013)
Карлов В. А. - Свойства Е-плоскостных волноводных преобразователей комплексного коэффициента отражения (2013)
Малєй О. В. - Удосконалення системи управління у сфері поводження з відходами (2013)
Чимшир В. І. - Визначення напрямків регіонального розвитку соціотехнічних систем у рамках програми євроінтеграції (2013)
Горбенко Н. А. - Оцінювання процесів систем управління якістю підприємств (2013)
Коваль В. В. - Застосування модульного принципу для проектування нормативної документації (2013)
Огродніча М. Л. - Методологічні принципи і підходи до оцінки якості текстової частини нормативного документу (2013)
Дык Чан Там - Экспериментальное исследование системы управления высотой хода подводного буксируемого аппарата (2013)
Блінцов О. В. - Оцінка ефективності застосування підводної техніки у проектах глибоководної археології, Надточій А. В. (2013)
Надточій В. А. - Автоматизація морського технологічного комплексу з прив’язною підводною системою робочого класу (2013)
Блінцов С. В. - Керування групою автономних підводних апаратів при виконанні морських пошукових робіт, Тхи Доан Фук (2013)
Блінцов О. В. - Сучасні задачі проектування прив’язних підводних систем (2013)
Голиков С. П. - Оптимальное управление электроприводом траловой лебедки (2013)
Грищук Р. В. - Методологія побудови багатокритерійних диференціально-ігрових моделей та методів (2013)
Казакова Н. Ф. - Аналитическое обоснование использования GFSR-генераторов в задачах криптографии (2013)
Москалюк А. Ю. - Нечеткое управление инициацией проектов охраны труда (2013)
Тесленко П. А. - Синергетический синтез системы управления проектами (2013)
Хандожко В. О. - Термометричні властивості моноселеніду галію (2013)
Вовчук Д. А. - Моделювання системи передавання цифрової інформації з допомогою хаотичного маскування (2013)
Волков С. Л. - Емпіричні розподіли статистик кореляційного аналізу для захищених інформаційних систем з CDMA (2013)
Фразе-Фразенко О. О. - Система текстурних ознак, заснованих на вимірюванні просторових частот (2013)
Abstract and References (2013)
Cлаветні ювілеї видатних вчених університету у 2014 році (2014)
Назаренко Л. А. - Проблеми світлового забруднення, Чернець В. С. (2014)
Назаренко Л. А. - Светодиодные источники света в установках наружного освещения улиц в условиях сумеречного диапазона, Мироненко Т. В. (2014)
Соловей О. І. - Вибір оптимального джерела світла для технологічного освітлення пташника, Чернявський А. В., Грищук Ю. О. (2014)
Рой Ю. В. - Пускорегулюючий апарат для розрядних ламп високого тиску, Рой В. Ф., Бурма М. Г. (2014)
Любарский Б. Г. - Моделирование тягового привода на основе СДПМ, Демидов А. В., Парфенюк Т. В., Глебова М. Л. (2014)
Сосков А. Г. - Гібридний контактор змінного струму, Форкун Я. Б., Сабалаєва Н. О., Дорохов О. В. (2014)
Ягуп В. Г. - К определению параметров моделей трансформаторов, Ягуп Е. В. (2014)
50-річний ювілей кафедри світлотехніки і джерел світла харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (2014)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2014)
Титул, содержание (2013)
Артемьев С. Р. - Свойства нитевидных кристаллов. Механические испытания на прочность (2013)
Бойко Г. В. - Линейно упругий подвес поплавкового гироскопа в акустическом поле (2013)
Егорова И. Н. - Исследование программных сред 3D-моделирования, Гайдамащук А. В. (2013)
Гончаров В. В. - 3D моделирование динамики центробежной соковыжималки с шаровым автобалансиром, Филимонихин Г. Б. (2013)
Вікович І. А. - Розроблення імітаційної моделі для визначення максимальної довжини черги автомобілів на координованому перехресті, Зубачик Р. М. (2013)
Тодорцев Ю. К . - Оценка массы теплоносителя в реакторной установке при полной потере подпитки, Кокол Е. А., Никольский М. В. (2013)
Литвин-Попович А. И. - Обнаружение сигналов и измерение их параметров в следящих радиотехнических системах (2013)
Дульфан С. Б. - Про напрямки зниження завантаження дорожнім рухом транспортних мереж міст, Лобашов О. О. (2013)
Плугин А. А. - Программное обеспечение системы проектирования состава бетона для конструкций и сооружений железных дорог, Калинин О. А., Сизова Н. Д., Михеев И. А. (2013)
Породько Л. В. - Електродинамічна енергія в кульових шаруватих наночастинках, Лерман Л. Б. (2013)
Черкас Ю. В. - Спектральный анализ распределения астероидов по большой полоуоси. LS-метод, Коломиец С. В., Волощук Ю. И. (2013)
Шевченко Д. С. - Транспортна задача з обмеженнями на вантажопідйомність, час перевезення та кількість транспортних засобів, Шевченко А. С. (2013)
Стеценко Д. О. - Розробка інтелектуальних алгоритмів керування брагоректифікаційною установкою (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Казимиренко Ю. А. - Закономерности формирования металлостеклянных материалов и покрытий с повышенными рентгенозащитными свойствами (2013)
Кіктєв М. О. - Оргaнізація експериментального дослідження психологічних механізмів забезпечення ефективності роботи операторів (2013)
Kozar O. - Eco-friendly technologies of leather manufacturing using natural minerals montmorilonite and zeolite, Mokrousova O. (2013)
Гликин М. А. - Состав продуктов крекинга в аэрозольном нанокатализе для модифицированного Si/Zr-катализатора, Кудрявцев С. А., Магди Х. А., Амер А. Х. (2013)
Митиков Ю. А. - Модернизация системы наддува бака впрыском горячего керосина, Андриевский М. В. (2013)
Нечепуренко К. Б. - Обґрунтування технології виробництва січених виробів з використанням структурованих емульсій, Пивоваров П. П. (2013)
Ал-Хаддад Амир Т. Джасим - Новая добавка к автомобильным бензинам, Киселёва-Логинова Е. В., Ижак А. В., Исак А. Д., Попов Е. В. (2013)
Алимов В. И. - Свойства прочной вязальной проволоки после дорекристаллизационного отжига, Пушкина О. В. (2013)
Романченко М. А. - Обґрунтування параметрів і числові експериментальні дослідження електрообігрівних підлог, Слесаренко А. П., Сорока О. С. (2013)
Пономаренко О. И. - Компьютерное моделирование процессов кристаллизации как резерв повышения качества поршней ДВС, Тренёв Н. С. (2013)
Насырова В. А. - Выявление резервов повышения качества корпусных отливок на основе компьютерно-интегрированного проектирования оснастки (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Бонецький О. О. - Взаємозв’язок економічної довіри з іншими видами довіри (2013)
Галахова О. В. - Амортизаційна політика та її вплив на фінансові показники виробництва, Зайцев О. В. (2013)
Галкін А. С. - Щодо оцінки ефективності перевезень вантажів однотипними автотранспортними засобами (2013)
Жданова О. Г. - Задача складання портфеля бізнесів підприємства, Івченко О. М., Яворська К. Ю. (2013)
Коваленко К. С. - Оцінювання результатів впровадження диверсифікації товаропотоків на підприємстві (2013)
Кухта К. О. - Еволюція технологій та обладнання для приготування комбікормів — основа дослідження економічної ефективності кормовиробництва (2013)
Чорній Б. П. - Шляхи залучення інвестицій в об’єкти комунальної власності України (2013)
Лаврова Н. И. - Техническое перевооружение формовочного участка литейного цеха на основе внедрения процесса импульсной формовки (2013)
Тріщ Г. М. - Ознаки класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Горбенко Н. А., Катрич О. О. (2013)
Гумен О. М. - Програмні засоби оптимізації робочого часу викладача за рейтингової системи оцінювання результатів навчання, Коломієць Н. Я., Смаковська Г. М., Коломієць О. В. (2013)
Порван А. П. - Информационная система определения адаптационных возможностей организма студентов, Журавлева Ю. В. (2013)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных для информационной системы определения очагов токсичности водных экосистем, Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Порван А. П., Пащенко М. А. (2013)
Высоцкая Е. В. - Информационная система определения влияния загрязнения атмосферного воздуха на отношения микроэлементов в овощах, Некос А. Н ., Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Петухова А. Л. (2013)
Павлов О. А. - Поліноміальна складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів, Жданова О. Г., Мисюра О. Б., Сперкач М. О. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Дядюн С. В. - Оценка эффективности управления системами водоснабжения в зависимости от степени неопределенности модели (2013)
Коновалова В. Б. - Особливості перекладу неологізмів медичної наукової літератури з англійської мови на українську (2013)
Мирошниченко В. М. - Теоретичні проблеми перекладу мови ділових паперів (2013)
Котов І. А. - Логіко-імовірнісне моделювання надійності систем електропостачання в інтелектуальних системах керування (2013)
Крайник Я. М. - Створення систем управління GSM/GPS/MCU пристроями на базі USB (2013)
Гринчак Н. В. - Стенд для изучения микроконтроллеров, Кузьмичева Е. В. (2013)
Куценко М. Н. - Структура управления знаниями организации в рамках системного контекста (2013)
Литвин-Попович А. И. - Влияние нестабильности несущей частоты на технические характеристики радиотехнических систем (2013)
Луценко И. А. - Практический метод определения оптимального управления (2013)
Мирошниченко И. В. - Информационные технологии проектирования систем обработки данных при контроле качества поверхности (2013)
Прокопенко Т. О. - Методологічні основи управління технологічними комплексами в умовах невизначено (2013)
Савинов В. Ю. - Уменьшение энергопотребления распределённых компьютерных систем с энергоограниченными измерительными модулями (2013)
Ткаченко А. А. - Методика проектирования инфокоммуникационных систем с максимальной пропускной способностью (2013)
Ткачук А. Г. - Особливості конструкції п’єзогравіметра автоматизованої авіаційної гравіметричної системи (2013)
Товстик А. В. - Моделирование эпидемического процесса гепатита В с применением интеллектуальных агентов (2013)
Аль-Азави Рази Джабур - Моделирование аварий и их ликвидации в эргатических системах (2013)
Аушева Н. М. - Моделювання плоских сіток на основі дробово-раціональних ізотропних кривих (2013)
Безвесильная Е. Н. - Анализ методических погрешностей авиационной гравиметрической системы (2013)
Карпухин А. В. - Использование численно-аналитических методов для построения и анализа моделей нелинейных динамических систем (2013)
Тевяшев А. Д. - Стохастические модели и методы оптимизации режимов работы газотранспортных систем (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Щербань Г. И. - Повышение показателей промышленного электролизера (2013)
Шульга В. О. - Исследование условий эксплуатации огнеупорной футеровки конвертера (2013)
Черняк Л. П. - Особливості структуроутворення дисперсних систем у технології портландцементу (2013)
Цыганкова О. В. - Повышение качества анодов при огневом рафинировании меди (2013)
Загорулько А. Н. - Влияние размещения и геометрии рефлектора на процесс сушки органического сырья (2013)
Дорогань Н. О. - Коагуляційна структура цементного шламу з різновидами глинистого компоненту (2013)
Бачурский Д. В. - К выбору температурного режима поточной линии электролитического производства магния (2013)
Девяткин Д. С. - Анализ процессов спонтанного намагничивания в кристаллах чистого железа (2013)
Качур Н. В. - Розвиток поляризаційних способів неруйнівного контролю оптично прозорих матреіалів (2013)
Новосядлий С. П. - Варізонні напівпровідники та їхнє застосування, Кіндрат Т. П. (2013)
Семчук Г. И. - Динамика изнашивания лап культиваторов (2013)
Алексеик О. С. - Влияние характеристик пористой структуры на интенсивность кипения в тепловой трубе (2013)
Неїло Р. В. - Експериментальне дослідження гідродинаміки та теплообміну в умовах вільної конвекції (2013)
Тимчук С. О. - Розкриття невизначеності інформації в енергетиці (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Альошинський Є. С. - Організаційні принципи планування мультимодальних перевезень (2013)
Линник И. Э. - Экспериментальная оценка динамики состояний системы "водитель – транспортное средство" (2013)
Сіваконева Г. О. - Метод розробки графіку руху причіпних туристських вагонів (2013)
Шелехань Г. І. - Удосконалення технології обробки міжнародних контейнерних вагонопотоків (2013)
Андросюк Г. М. - Логістичний підхід до технологічного аудиту науково-технічних інноваційних розробок (2013)
Базелюк Ю. А. - Сучасні особливості функціонування закладів охорони здоров’я Північно-Західного економічного району України (2013)
Бобов Г. Б. - Підвищення конкурентоспроможності інтегрованих формувань цукробурякового підкомплексу (2013)
Гвоздю С. Ю. - Підходи до класифікації витрат на інноваційну діяльність (2013)
Дудка О. О. - Вплив транскордонного співробітництва на розвиток інноваційного підприємництва в західноукраїнському прикордонні (2013)
Єфремов Д. П. - Автоматичні стабілзатори у фіскальній системі України (2013)
Заворотній Р. І. - Управління позиковим капіталом за впливом на ринкову вартість підприємств (2013)
Михайлишина Л. В. - Оцінка конкурентного середовища функціонування підприємств-виробників плодоягідної продукції (2013)
Полянська А. С. - Менеджмент знань у вітчизняній практиці (2013)
Ткаченко Т. І. - Функціональна схема управління якістю продукції на комбікормових підприємствах (2013)
Ходзицька В. В. - Стратегічне управління витратами як головна складова стратегічного управлінського обліку (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2014)
Дедишина Л. - Конгрес СФУФТ: 20 років потому (2014)
Полховская Н. - Актуальная тема: увольнение, Топчий В. (2014)
Редькин Р. - Перший крок у професію (2014)
До 70-річчя Тимофія Калинюка (2014)
Демецкая А. - Сердце "из пробирки" (2014)
Примак Р. - "Премудрости" липосомальной лекарственной формы (2014)
Кривомаза Т. - Знаменитая и неподражаемая Escherihia coli (2014)
Дедишина Л. - У путах рабської залежності (2014)
Кривомаз Т. - Смотреть и видеть (2014)
Кривомаз Т. - Тише, пожалуйста, тише (2014)
Демецкая А. - Профилактика может многое! (2014)
Дедишина Л. - Все по-справжньому (2014)
Тепло и солнце - день чудесный! (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление суппозиториев методом выкатывания, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: профессиональные заболевания (2014)
Кожа - зеркало здоровья (2014)
Медицина страны комфорта (2014)
Редькин Р. - Тренинг-класс "Фитотека" для будущих провизоров (2014)
Дедишина Л. - Дати більше, ніж інші (2014)
Демецкая А. - Как противостоять домогательствам на работе (2014)
Львова Л. - "Язык" пульса (2014)
Дедишина Л. - Завдяки молоку! (2014)
Как правильно рекомендовать средства экстренной контрацепции (2014)
Мітченко О. І. - Вплив консервативних та хірургічних методів лікування ожиріння на серцево-судинний ризик у хворих з артеріальною гіпертензією та морбідним ожирінням, Лаврик А. С., Шкрьоба А. О., Романов В. Ю. (2014)
Коваленко В. М. - Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Несукай О. Г., Поленова Н. С., Тітов Є. Ю., Даниленко О. О. (2014)
Радченко А. Д. - Влияние лечения на основе фиксированной комбинации валсартана и гидрохлоротиазида и свободной комбинации бисопролола с гидрохлоротиазидом на артериальное давление, упруго-эластические свойства артерий и сексуальную дисфункцию, Сиренко Ю. Н., Торбас Е. А., Доброход А. С., Муштенко Л. А., Сницаренко Е. А. (2014)
Талаева Т. В. - Значимость и механизмы действия воспаления как независимого фактора атерогенеза, Гавриш А. С., Братусь В. В. (2014)
Коваленко В. М. - Характеристика функціонального стану периферичних артерій в умовах хронічного системного запалення у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом, Козлюк А. С. (2014)
Долженко М. Н. - Особенности дисфункции эндотелия у пациентов с постинфартной ишемической кардиомиопатией в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени, Конопляник Л. И., Лымарь Ю. В., Базилевич А. Я. (2014)
Соловьян А. Н. - Структурно-функциональное состояние миокарда, вариабельность ритма и электрофизиологические свойства сердца у больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий различной этиологии (2014)
Сычёв О. С. - Особенности выявления тромбообразования в полостях сердца у больных с типичным трепетанием предсердий и пациентов с фибрилляцией предсердий, Бородай А. А. (2014)
Михалева Т. В. - Структурно-функциональное состояние миокарда при фибрилляции предсердий неклапанного генеза у пациентов в возрасте меньше 65 лет с сохраненной систолической функцией левого желудочка сердца (2014)
Лебедь И. Г. - Одноцентровое исследование хирургической активности у взрослых с врожденными пороками сердца: 15-летний ретроспективный анализ (2014)
Гавриленко Т. И. - Миелопероксидаза и ее роль в развитии ишемической болезни сердца, Рыжкова Н. А., Пархоменко А. Н. (2014)
Юрий Николаевич Соколов (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Дзяк Г. В. - Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю Д 14.01.11 – "Кардіологія" у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02, Родіонова В. В., Мітченко О. І. (2014)
До відома авторів (2014)
Дегтяр А. О. - Гармонізація вітчизняного податкового законодавства до міжнародних стандартів як чинник прискорення євроінтеграційних процесів в Україні (2008)
Клімова С. М. - Технологія управління публічними фінансами (2008)
Мельниченко О. А. - Особливості реалізації державної політики щодо підвищення рівня та якості життя населення України в умовах глобальної фінансової кризи (2008)
Радченко О. В. - Цінність в системі державного управління: категоріальний аспект (2008)
Сиченко В. В. - Аспекти державного регулювання системи освіти в Україні (2008)
Євстрат Д. І. - Способи розв’язання проблем впровадження інформаційних технологій для підвищення ефективності роботи системи державного управління (2008)
Єганов В. В. - Державно-управлінська діяльність: культура та стиль (2008)
Багрич С. П. - Система соціального партнерства: особливості формування і перспективи розвитку (2008)
Ганоцька С. О. - Інтерпретація стандарту ISO 9001:2000 для органів державної влади (2008)
Мацокін А. П. - Теоретичні основи соціалізації студентської молоді: державно-управлінський аспект (2008)
Мельничук Л. М. - Проблеми формування інституційного механізму державного регулювання розвитку інституту сім’ї в Україні (2008)
Найда І. В. - Організаційне забезпечення державної політики зайнятості молодих спеціалістів (2008)
Петров О. Г. - Пріоритетні напрямки переходу країни до моделі "постіндустріального суспільства” (2008)
Коняєва В. В. - Теоретичні та практичні засади формування публічних послуг в Україні (2008)
Ковалевіч І. П. - Теоретичні засади забезпечення зворотного зв’язку в державному управлінні (2008)
Шахненко Є. Д. - Теоретико-методологічна змістовність державної політики та роль інститутів громадянського суспільства в її формуванні (2008)
Одінцова Г. С. - Державна служба ветеринарної медицини України: гендерний аспект, Чабанова Ю. В. (2008)
Груба Г. І. - Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів у національній економіці (2008)
Левченко Н. М. - Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку аграрного сектора економіки (2008)
Лозинська Т. М. - Державний контроль за використанням земель сільськогосподарського призначення, Байдик М. І. (2008)
Гаман П. І. - Удосконалення системи державного управління рекреаційним природокористуванням (2008)
Мороз В. М. - Динаміка змін якісних характеристик трудового потенціалу України у 2004 – 2006 рр. (2008)
Надюк З. О. - Поєднання механізмів державного управління і лікарського самоврядування на ринку медичних послуг в Україні (2008)
Пасемко Г. П. - Аграрні відносини як об’єкт державного регулювання (2008)
Соболь Р. Г. - Правове регулювання страхової діяльності в Україні (2008)
Франчук І. А. - Засади державного регулювання ринку електрозабезпечення (2008)
Шевченко О. О. - Економічна доступність продовольчого забезпечення (2008)
Бєлєвцова Я. С. - Розвиток системи надання соціальних послуг в Україні (2008)
Бібленко С. Б. - Шляхи вдосконалення організаційно-економічних відносин у сфері державного технічного нагляду України (2008)
Іорданов А. Є. - Класифікація територій в контексті державного стимулювання регіонального розвитку (2008)
Надточій А. О. - Концепція "держави загального добробуту” як основа формування системи пенсійного забезпечення в Україні (2008)
Польська Л. О. - Принципи застосування міжнародного стандарту якості ISO 9001:2000 у діяльності органів місцевого самоврядування (2008)
Самофалова Т. О. - Імперативи державного регулювання фінансових потоків у інноваційно-інвестиційному відтворенні (2008)
Сущенко Р. В. - Роль науки в подоланні проблем та суперечностей державного регулювання розвитку залізничного транспорту (2008)
Хріпливець Д. Є. - Сутність місцевого самоврядування та його територіальної організації (2008)
Борисенко М. Б. - Формування доктрини інноваційного розвитку промисловості (2008)
Іванченко О. В. - Адаптація європейського досвіду формування державної регіональної політики (2008)
Коврига О. С. - Особливості інституційних процесів в Україні на регіональному рівні (2008)
Павленко С. В. - Сучасна концепція місцевого самоврядування та її відображення в законодавстві України (2008)
Головій В. М. - Взаємодія органів влади, ЗМІ та організацій громадянського суспільства в реалізації державної соціальної політики (2008)
Кряж М. С. - Вплив державної політики на формування соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу (2008)
Мельников О. Ф. - Кар’єра в системах державної служби різних країн (2008)
Бронікова С. А. - Новітні методики ефективного управлінського тренінгу (2008)
Минко П. Є. - Особливості формування інформаційної культури сучасного фахівця, Столяренко Т. Л., Доценко С. О. (2008)
Рачинський А. П. - Служби управління персоналом: особливості створення і функціонування (2008)
Селютіна Н. Ф. - Призначення на посаду як канал рекрутування адміністративної складової політико-адміністративної еліти (2008)
Гайдученко С. О. - Кадрове планування в сфері державної служби: цілі, завдання, заходи (2008)
Марценюк О. О. - Професіографічний підхід до формування соціально-психологічної компетентності керівника в системі державного управління (2008)
Севтунов М. А. - Основні напрямки підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування в Україні (2008)
Кікіньова К. О. - Професіоналізація як процес підвищення ефективності державної служби у контексті європейських стандартів (2008)
Приходько В. А. - Місцева влада у світлі сучасної кадрової політики (2008)
Говоруха В. В. - Вплив факторів мотивації та демотивації на ефективність державного управління у сфері національної безпеки і оборони, Даник Ю. Г. (2008)
Древаль Ю. Д. - "Нація-держава” і парламентаризм в умовах сучасних глобалізаційних процесів (2008)
Ковальова Т. В. - Мовна політика з позиції теорії раціонального вибору (2008)
Курінна Т. М. - Визначення та обгрунтування перспективних напрямів дослідження державного регулювання благодійності і меценатства (2008)
Петровський П. М. - Парадигма як модель дослідження суспільно-владних відносин (2008)
Борухович А. С. - Сучасна мовна політика: ситуація в Україні (2008)
Вишневська О. А. - Проблеми нелегальної зовнішньої трудової міграції та шляхи їх вирішення (2008)
Чередник Ю. М. - Концептуальні чинники державної мовної політики в Україні (2008)
Чухно І. А. - Нормативно-правове забезпечення державного управління розвитком сільських територій (2008)
Решевець О. В. - Правове регулювання іноземної інвестиційної діяльності (2008)
Ворона П. В. - Особливості місцевого самоврядування Франції на прикладі регіональних адміністративно-територіальних одиниць – департаментів: досвід для України (2008)
Крюков О. І. - Демократичні інститути як чинник становлення громадянського суспільства (2008)
Плакіда В. Т. - Важливість міжнародного досвіду у сфері управління об’єктами державної власності та їх роздержавлення для України (2008)
Фесенко Н. С. - Політика держави у сфері культури: імплементація закордонного досвіду на українські терена (2008)
Дейниховська К. А. - Європейські принципи та методи функціонування системи охорони здоров’я (на прикладі Франції та Іспанії) (2008)
Лєбєдєва Я. В. - Перспективи інтеграції України до Європейського Союзу в контексті політики мультикультуралізму (2008)
Лисенко Л. В. - Розвиток сільського господарства і сільських територій в Польщі – досвід для України (2008)
Чурсіна Н. В. - Сучасні підходи до регіональної політики України у напрямку євроінтеграції (2008)
Шутенко О. А. - Особливості становлення теорії державного управління в США (2008)
Усаченко Л. М. - Публічні консультації як базовий формат відносин урядових та громадських структур: світовий та український досвід (2008)
Козенко Р. В. - Особливості політичної модернізації в умовах демократичного транзиту: досвід для України (2008)
Шевцов В. Г. - Порівняльний аналіз стану вітчизняної та закордонних систем медичного страхування (2008)
Криницький М. Г. - Державне регулювання розвитку сільського туризму в контексті досвіду Республіки Польща (2008)
Клюнь А.М. - Досвід побудови та впровадження сучасних систем менеджменту (інтегрованої системи управління) в ПАТ "Укртрансгаз", Довгошея О.А., Хомик Н.П. (2014)
Огородніков П.І. - Дослідження зв’язку між поздовжніми і крутильними коливаннями бурильної колони, Світлицький В.М., Гоголь В.І. (2014)
Чорний О.М. - Вплив геологічних чинників на розкриття і розробку газоносних пластів Передкарпатського прогину, Левицька Г.М., Кузів І.М., Чорний Е.О. (2014)
Нагорний В.П. - Дослідження режимів оброблення привибійної зони нафтогазоносних пластів акустичними хвилями, Денисюк І.І., Юшицина Я.О., Швейкіна Т.А. (2014)
Копей Б.В. - Гідравлічне моделювання робочого процесу ежекційної системи для промивання піскових корків, Паневник О.В., Кузьмін О.О., Концур І.Ф. (2014)
Роєнко К.В. - Прогнозування складу асфальтосмолопарафінових відкладень під час зберігання нафти в резервуарах, Тертишна О.В., Чернишов А.А., Калініченко О.О., Сніжко Л.О. (2014)
Неїло Р.В. - Дослідження вільної конвекції в теплообмінних поверхнях підігрівачів газу, Туз В.О. (2014)
Карпенко В.М. - Модель процесу освоєння паливно-енергетичних ресурсів свердловинами, Стасенко В.М., Гришаненко В.П. (2014)
Дригулич П.Г. - Дослідження методів дезактивації насосно-компресорних труб, забруднених природними радіонуклідами (2014)
Тараєвський О.С. - Деякі аспекти технічного стану магістральних трубопроводів із урахуванням їх тривалої експлуатації (2014)
Войнаровський А. М. - Ветеранський спортивний рух на Волині (2011)
Ібрагімов М. М. - "Філософія спорту” – новий напрям у фізкультурно-спортивному наукознавстві? (2011)
Файдевич В. В. - Нормативне забезпечення фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України в 70-80-х роках ХХ століття, Козіброцький С. П. (2011)
Човган Р. Я. - Підлітковий вік як найсприятливіший період соціалізації особистості засобами фізичної культури, Соя М. М, Презлята Г. В. (2011)
Лелека В. М. - Педагогічна компетентність майбутніх учителів із початкової військової підготовки та мотиваційні аспекти їх формування як особистості (2011)
Мудрик С. С. - Стан обізнаності вчителів початкових класів у галузі фізичної культури (2011)
Северіна Л. Є. - Формування фахових компетенцій у майбутніх учителів фізичної культури засобами гімнастики (2011)
Арзютов Г. М. - Становлення системи навчання рухових дій (історико-педагогічний аналіз) (2011)
Гац Г. О. - Характеристика діагностичних методик у педагогічній діяльності вчителя фізичної культури, Цьось А. В. (2011)
Матвієнко М. І - Самостійна постановка питань та завдань як фактор забезпечення успішного формування вмінь і навичок студентів до самостійних занять, Хасанов М. Х., Кузьмін К. П. (2011)
Смолюк І. О. - Конструювання нових технологій здоров’язбереження школярів, Смолюк В. І. (2011)
Bąkowicz M. - Organizacja czasu wolnego i formy rekreacji w życiu współczesnej rodziny, Kotnis E. (2011)
Бейгул И. О. - Формирование потребности студентов технических высших учебных заведений в двигательной активности, Гладощук А. Г., Тонконог В. М. (2011)
Вольчинський А. Я. - Фізичне виховання дошкільників засобами гри, Малімон О. О., Смаль Я. А. (2011)
Гнітецька Т. В. - Вплив програми "Бодіфлекс” на вдосконалення тілобудови й функціонального стану дівчат 17–20 років, Андрієнко І. Я. (2011)
Дмитрук В. С. - Функціональні показники кардіореспіраторної системи дітей молодшого шкільного віку (2011)
Клеха І. Г. - Організація професійно-прикладної фізичної підготовки у вищих навчальних закладах, Латчук В. П., Базюк В. Д. (2011)
Ковальчук В. Я. - Особливості показників зовнішнього дихання в підлітків і студентів-юнаків (2011)
Ковальчук С. В. - Організація діяльності волонтерів у рамках реалізації українсько-польського проекту "Тренер із мого подвір’я”, Левків В. І. (2011)
Куцай О. О. - Використання електронних таблиць Microsoft Excel в управлінні процесом фізичного виховання студентів Луцького національного технічного університету (2011)
Митчик О. П. - Етапи формування здоров’язбережувальної компетенції в студентів вищих навчальних закладів, Сапожник О. А. (2011)
Савчук С. А. - Аналіз стану соматичного здоров’я студентів вищого технічного навчального закладу (2011)
Морозюк О. С. - Використання фізичних вправ та інших засобів для відновлення й покращення зору (2011)
Стасюк О. М. - Фізична реабілітація осіб із гіперкінетичною формою дитячого церебрального паралічу (2011)
Ціж Л. М. - Вплив програми фізичної реабілітації на функціональний стан кардіореспіраторної системи чоловіків 35–40 років із вогнищевим туберкульозом, Бовсунівська О. М. (2011)
Горлов А. С. - Изменения физиологических показателей двигательной функции у бегунов-спринтеров 14–17 лет под влиянием восcтановительных микроциклов подготовительных периодов (2011)
Попадюха Ю. А. - Біотехнічна система профілактики травматизму суглобів нижніх кінцівок і відновлення спортсменів із використанням віброплатформи, Степанюк Н. В., Шалда С. В. (2011)
Вакарчук С. Г. - Оцінка ресурсного потенціалу сланцевого газу нафтогазоносних басейнів України, Довжок Т. Є., Філюшкін К. К. (2014)
Орлов О. О. - Перспективи нафтогазоносності Волино-Подільської плити і Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Калиній Т. В., Калиній Ю. А. (2014)
Мончак Л. С. - Про перспективи газоносності глибокозанурених горизонтів Крукеницької западини, Анікеєв С. Г., Маєвський Б. Й., Куровець С. С. (2014)
Непапишев Є. О. - Перспективи видобування шахтного метану в межах Західного Донбасу (на прикладі Павлоградсько-Петропавлівської площі), Радул Р. К., Макєєва В. О., Бойко П. І. (2014)
Повєрєнний С. Ф. - Пісковики з аномально низькою буримістю, Діц Р. А., Боровик М. В., Піддубна О. В. (2014)
Іванишин В. А. - Історія геологічного розвитку Лисогірсько-Ярошівської зони, Копчалюк А. Я. (2014)
Кривуля С. В. - Щодо уніфікації методик виконання вимірювань петрофізичних параметрів порід-колекторів, Блізняков В. Є., Владика В. М., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С. (2014)
Федоришин Д. Д. - Основні геологічні чинники, які зумовлюють неоднозначність геофізичної інформації в процесі дослідження неогенових відкладів у свердловинах Хідновицького газового родовища, Трубенко О. М., Федоришин С. Д., Потятинник Т. В. (2014)
Шлапак Л. С. - Про напружено-деформований стан газової обв’язки ГПА КС "Тарутине", Лінчевський М. П., Саркісов В. О. (2014)
Титул, содержание (2003)
Иващенко В. П. - Информационная система интеллектуальной поддержки принятия решений процесса проката, Швачич Г. Г., Соболенко А. В., Протопопов Д. В. (2003)
Костик В. О. - Прогрессивный метод очистки окалины с круглого проката, Дьяченко С. С. (2003)
Акимов О. В. - Анализ погрешностей формообразования отливок колес турбин турбокомпрессоров для наддува ДВС на этапе изготовления их восковых моделей (2003)
Макшанцев В. Г. - Изготовление тонкостенных баллонов огнетушителей прикаткой – сборкой (2003)
Анохин А. А. - Метод хрупких прокладок, Евстратов В. А., Кутецкий Я. В. (2003)
Юрченко А. А. - Технология производства валковой формовкой гнутых профилей с просечно-вытяжными элементами (2003)
Байрачный Б. И. - Электро-осаждение сплава олово-свинец из борфтористо-водородного электролита без поверхностно-активных веществ, Трубникова Л. В., Майзелис А. А. (2003)
Становский А. - Современные проблемы высшего образования (2003)
Конкурсы ИНТАС 2003 года (2003)
Інформаційне повідомлення Міністерства освіти та науки України від 16.05.2003 (2003)
Американский фонд гражданских исследований и развития (2003)
Симпозиум по проблемам коррозии и природе водорода им. Михаила Смяловского (MSCHS 2003) (2003)
Титул, зміст (2014)
Про цінності. Духовні і матеріальні (2014)
Всемирный день сердца: да здравствует профилактика! (2014)
Знакомьтесь - Klosterfrau Healthcare Group (2014)
Демецкая А. - Робототехника - медицине и фармации (2014)
Еда как лекарство: питание при дисбиозе (2014)
Демецкая А. - Инновации в вакцинации (2014)
Дедишина Л. - Смарт-терапія проти лейкемії (2014)
Кривомаз Т. - Mycobacterium tuberculosis (2014)
Львова Л. - Взрослая болезнь в детском возрасте (2014)
Примак Р. - На стыке наук: биоэнергетика (2014)
Кривомаз Т. - Почему мы зеваем? (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление суппозиториев на гидрофобной основе методом выливания, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - Кожна вагітність - бажана (2014)
Когда план "Б" не поможет (2014)
Примак Р. - Эффект плацебо (2014)
Дедишина Л. - Ох, і смачно! (2014)
Опасность "бархатного" сезона (2014)
Коивомаз Т. - У "Е-шек" глаза велики (2014)
Вдовиченко Ю. - Бориспільська центральна аптека № 24 - база кафедри фармацевтичної технології і біофармації НМАПО ім. П.Л. Шупика, Давтян Л., Коритнюк Р., Вернер О., Хомич О. (2014)
Мини-тренинг: как вести себя на новой работе (2014)
Кириленко М. - Давайте ценить то, что у нас есть (2014)
Примак Р. - Первый, кто "вступил в диалог" с нейроном (2014)
Дедишина Л. - Фізкультаптечка (2014)
Выдающиеся фармацевты: Гедеон Рихтер (2014)
Титул, содержание (2003)
Голкин Д. В. - Особенности оптимизации многоальтернативных решений при совместном поиске и проверке гипотез о состоянии объекта наблюдения, Худов Г. В. (2003)
Матвіїшин Є. Г. - Прийняття оптимальних рішень на основі перебору поєднань проміжних значень, Нєма О. С. (2003)
Певцов Г. В. - Синтез непараметрических алгоритмов распознавания групп радиоизлучений на основе линейной интерполяции статистических усредненных функций правдоподобия, Лупандин В. А., Батурин Н. Г. (2003)
Березина С. И. - Оценка ошибок определения местоположения сейсмического источника с использованием имитационного статистического моделирования, Таран И. А. (2003)
Сало В. А. - Эффективный метод расчета нетонких ортотропных оболочек с отверстиями (2003)
Павлов А. И. - Качественные характеристики эволютных зацеплений (2003)
Богомолов А. В. - Движение частиц детермированных форм поперечного сечения (эллипс, оживал) по движущемуся профилю наименьшего сопротивления (2003)
Гамаюн И. П. - Многокритериальная оптимизация на множестве технологических схем сборки, Ямшанов И. С. (2003)
Лябук С. И. - О влиянии содержания упрочняющей фазы на релаксационную стойкость вакуумных композитов на основе Ni, Ильинский А. И., Сте А. Н. (2003)
Алаа М. - Cвойства капли водоугольной суспензии на основе печного топлива и мазута в высокотемпературной среде, Кучмамбетов Р. А. (2003)
Описание деятельности международных научных и гражданских центров. Контактная информация (2003)
Титул, содержание (2003)
Акимов О. В. - Обобщенные тенденции и опыт применения алгоритмических подходов к управлению качеством машино-строительных изделий (2003)
Анохин А. А. - Некоторые прогрессивные технологии восстановления качества поверхностей деталей (2003)
Гордеев А. С. - Феноменологический подход в управлении качеством механической обработки (2003)
Афанасьева М. А. - Безинструментальная закатка плоских днищ на трубчатых заготовках, Макшанцев В. Г., Ткаченко Б. И. (2003)
Водовозов Н. П. - Перспективные технологии восстановления внутренних поверхностей трубопроводов. Передовой опыт ОАО "Южспецстрой" (2003)
Водовозов Н. П. - Оптимальна технологія торкретування (2003)
Копей Б. В. - Зміцнення пошкодженої сталевої труби композитним бандажем: модель і розрахунок, Розгонюк В. В., Максимук О. В., Щербина Н. В., Найда А. М. (2003)
Турбин П. В. - Ионно-плазменное осаждение покрытий, Фареник В. И., Целуйко А. Ф., Юнаков Н. Н., Яцков А. П. (2003)
Информация об учреждении. Учебно-научный комплекс физических технологий (2003)
Международные проекты и программы (2003)
Козіброцький С. П. - Особливості та напрями укладання навчальних програм із фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів України, Деделюк Н. А. (2011)
Kubińska Z. - Marketing mix w działalności gospodarstw agroturystycznych południowego Podlasia, Stachyra A., Bergier B. (2011)
Лелека В. М. - Науково-методичні аспекти вдосконалення професійної компетентності вчителів із початкової військової підготовки (2011)
Твеліна А. О. - Програмно-методичне забезпечення формування професійних умінь і навичок у студентів – майбутніх учителів фізичної культури з використанням фітнес-технологій (2011)
Гащин В. В. - Технологія навчання футболу дітей з обмеженими фізичними можливостями (2011)
Дубогай О. Д. - Роль фізичного виховання в системі оздоровчих заходів у загальноосвітніх навчальних закладах, Поташнюк І. В. (2011)
Петренко Г. В. - Спортивно орієнтоване фізичне виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячого навчального закладу (2011)
Розтока А. В. - Загальна характеристика технологій навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Корж Н. Л. - Деякі аспекти формування культури здоров’я в студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання, Захарова О. М., Сокол А. О. (2011)
Коцан І. Я. - Фізкультурно-оздоровча робота з молодшими школярами в режимі навчального дня, Бичук О. І. (2011)
Ніколаєв Ю. М. - Оптимізація розвитку фізичних якостей та координації рухів у дітей молодшого шкільного віку засобами гімнастики (2011)
Рут П. - Вікові особливості рекреаційно-туристичної діяльності, Рут Є., Мицкан Б. М. (2011)
Цьось А. В. - Рекреаційно-туристичний потенціал Волинської області, Овчаренко Т. Г., Калитка С. В. (2011)
Андрійчук О. Я. - Результати проведення фізичної реабілітації хворих на гонартроз 0–І рентгенологічної стадії (2011)
Валькевич О. В. - Біомеханічний аналіз сагітального профілю стопи дівчаток молодшого шкільного віку, Бичук О. І. (2011)
Михайлова Н. Є. - Вплив вродженої клишоногості на функціональний стан нижніх кінцівок дітей (2011)
Ногас А. О. - Зміни якості життя хворих на туберкульоз легенів у процесі проведення фізичної реабілітації (2011)
Попадюха Ю. А. - Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора-реабілітолога, Глиняна О. О., Горго Ю. П. (2011)
Сергеєв В. М. - Рефлексотерапія в лікуванні амбулаторних хворих, Грейда Н. Б., Усова О. В. (2011)
Чоба Н. В. - СНІД – реалії, профілактика, фізична реабілітація (2011)
Бобровник В. И. - Основные группы средств подготовки спортсменов высокой квалификации в легкоатлетических соревновательных прыжках (2011)
Валецький Ю. М. - Деякі аспекти фізіології й патології перетренування, Валецька Р. О., Петрик О. І., Пантік В. В. (2011)
Криворученко О. В. - Взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості й типу вегетативної регуляції серцевого ритму кваліфікованих спортсменів із бігу на короткі дистанції (2011)
Михалевський В. М. - До питання вдосконалення правил змагань із лижного спортивного туризму (2011)
Назар П. С. - Особливості змін умісту про- та протизапальних цитокінів у спортсменів залежно від типу енергозабезпечення фізичних навантажень, Осадча О. І., Левон М. М. (2011)
Крижанівськи Є. І. - Організація безперервної освіти персоналу нафтогазової галузі України – головна умова збереження і нарощування її конкурентоздатності, Андибур А. П., Данилюк-Черних І. М., Петренко В. П. (2014)
Устенко А. О. - Функціональна підсистема управління буровими роботами (2014)
Витвицький Я. С. - Удосконалення методичного підходу до оцінювання ефективності експлуатації нафтовидобувних свердловин, Петрунчак І. М. (2014)
Данилюк М. О. - Аналіз результатів діяльності газорозподільних підприємств та їх вплив на формування фінансової стратегії, Савко О. Я. (2014)
Шийко В. I. - Багатокритеріальна оптимізація експортного потенціалу газотранспортного підприємства, Сергєєв О. П. (2014)
Гораль Л. Т. - Концепція формування регіонального газового кластера (2014)
Коваль А. М. - Особливості введення апріорних статичних поправок за ЗМШ у нафтогазоносних регіонах, Тищенко М. В., Рогачук М. П., Василюк Ю. А., Оломський С. В. (2014)
Якушин Л. М. - Стратиграфічна схема крейдових відкладів українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів як основа подальших геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, Іщенко І. І. (2014)
Нагорний В. П. - Розподіл енергії імпульсної дії у привибійній зоні пласта за частотами, Денисюк І. І., Швейкіна Т. А. (2014)
Андрієвський А. В. - Стандартизації нафтогазової галузі України – 15 років, Ганжа А. А., Хомик П. М. (2014)
Осінчук З. П. - Нові трубопровідні системи у світі (2014)
Мамонова В. В. - Розподіл повноважень при управлінні майном спільної власності територіальних громад, Гуляк О. О. (2009)
Древаль Ю. Д. - Механізми державного управління як наукова проблема (2009)
Конотопцев О. С. - Доцільність існування представницьких органів місцевого самоврядування в містах з районним поділом (2009)
Радченко О. В. - Циклічний характер суспільного розвитку в ціннісному вимірі (2009)
Солових В. П. - Новий публічний менеджмент як одна із моделей організації системи державного управління (2009)
Степанов В. Ю. - Моделювання інформаційно-комунікативного простору в сучасному суспільстві (2009)
Кравченко Т. В. - Теоретичні засади державної регіональної політики (2009)
Резченко Є. О. - Організаційне забезпечення процесів інформатизації органів державної влади в Україні (2009)
Шевченко В. І. - Теоретичне обґрунтування концепції ресурсного підходу до вдосконалення організаційно-функціонального механізму державного управління системою охорони здоров’я (2009)
Шеломовська О. М. - Актуалізація синергетичного підходу в дослідженнях процесу державного управління вищою освітою (2009)
Вєльчева Н. І. - Науково-теоретичні основи державного регулювання вищої освіти (2009)
Серьогін С. М. - Удосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення діяльності обласної ради у сфері охорони суспільного здоров’я, Шипко А. Ф. (2009)
Карамишев Д. В. - Державне регулювання інвестиційних процесів у фармацевтичній галузі України, Лєонова Ю. О. (2009)
Ворона П. В. - Теоретичні аспекти ефективності роботи органів місцевого самоврядування (2009)
Кринична І. П. - Парадокси управління Чорнобильськими ризиками (2009)
Пасемко Г. П. - Загальне та особливе державного регулювання аграрною реформою в україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2009)
Соболь Р. Г. - Розвиток страхового ринку України в умовах світової фінансової кризи (2009)
Шевченко С. Г. - Роль трансформаційних чинників у формуванні попиту на гроші в економіці України (2009)
Болдін О. С. - Інституційні засади державного регулювання виставково-ярмаркової діяльності (2009)
Ключник В. М. - Особливості становлення системи державного регулювання українського фондового ринку (2009)
Охоцький І. Л. - Формування публічно-самоврядної влади як фактор соціально-економічного розвитку адміністративного району (2009)
Сітніченко А. В. - Проблеми розмежування доходів між державним та місцевими бюджетами (2009)
Винник І. О. - Удосконалення процесу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в контексті професійної орієнтації молоді (2009)
Єрошкіна О. О. - Територіальні природно-економічні відмінності як об'єктивна основа територіального розподілу праці і регіонального розвитку (2009)
Козир Т. О. - Шляхи фінансування місцевого розвитку: аналіз можливостей (2009)
Домбровська С. М. - До питання про державне сприяння адаптації Болонського процесу в системі вищої освіти України (2009)
Чечель О. М. - Тип економічної системи як чинник економічної політики держави (2009)
Лазор О. Д. - Інститут територіальної основи публічної самоврядної влади: історіографія проблеми (2009)
Коновалова І. В. - Науково-теоретичні аспекти програмно-цільового підходу в державному управлінні (2009)
Чуприна Ю. Ю. - Концептуальні засади оцінки ефективності функціонування судової влади (2009)
Краснопьорова С. В. - Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування в світлі доктрини нового публічного управління (2009)
Мих О. В. - Зарубіжний досвід здійснення контролю в органах виконавчої влади (2009)
Яценко С. С. - Шляхи підвищення комунікативної компетентності державних службовців (2009)
Варакіна Н. О. - Планування як складова організаційно-правового механізму управління кар’єрою державних службовців (2009)
Медвідь Н. П. - Громадська атестація керівних кадрів системи державного управління: сутність, механізм та бар’єри здійснення (2009)
Дроздова Т. В. - Молодь як суб’єкт державотворчих процесів (2009)
Сливка Ю. Ю. - Українські політичні партії Західної України 20-30-х років ХХ століття, Панфілова Т. О. (2009)
Меляков А. В. - Місце органів виконавчої влади у впровадженні альтернативних форм влаштування дітей, Рагімова С. О. (2009)
Серант А. Й. - Мотивація як один із механізмів налагодження зв’язків місцевих органів влади з громадськістю (2009)
Ісаєв К. А. - Політичні партії в системі державної влади (2009)
Колісник Г. О. - Консолідуюча сила становлення громадянського суспільства та його вплив на легітимність та ефективність державного управління (2009)
Писаренко Ж. А. - Організаційно-правові засади розвитку культури державного управління в Україні (2009)
Стрілець Ю. П. - Дострокове припинення повноважень місцевих рад та відкликання депутатів місцевих рад як форми політичної відповідальності (2009)
Маренич В. М. - Діяльність прес-служби міської ради в контексті здійснення державної інформаційної політики на місцевому рівні (2009)
Крюков О. І. - Соціальна забезпеченість населення як чинник побудови соціальної держави: Україна та європейський досвід (2009)
Романенко К. М. - Концептуальні засади дослідження маркетингових механізмів у державному управлінні (2009)
Колісник М. М. - Підвищення результативності програмування соціально-економічного розвитку регіонів в процесі європейської інтеграції України (2009)
Труш О. О. - Досвід побудови та діяльності систем цивільного захисту країн-членів Європейського Союзу Північної Європи та Норвегії (2009)
Боршош І. С. - Особливості розвитку малих міст: закордонний досвід (2009)
Гвазава Н. Г. - Формування місцевих бюджетів: проблеми та перспективи (2009)
Кудіна В. О. - Використання у вітчизняній регіональній політиці європейського досвіду регулювання розвитку територій (2009)
Хашиєва Л. В. - Практика стратегічного управління розвитком міст: аналіз зарубіжного досвіду (2009)
Шкільова Н. В. - Організаційно-правові засади ріелторської діяльності в контексті світового досвіду (2009)
Титул, зміст (2010)
Афанасьєв Д. - Роль інтернет-мережевих спільнот у становленні інформаційного суспільства в Україні (2010)
Вівчаренко О. - Стимулююча функція охорони земель (2010)
Данюк Л. - Статус нотаріату у сфері соціального управління (2010)
Ізарова І. - Деякі проблеми визначення правового статусу архітектора (2010)
Костюк С. - Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України (2010)
Литвин Є. - Суб’єктність особистості в контексті політичної гри (2010)
Миронець І. - Теоретичні основи адміністративно-правового регулювання у сфері будівництва (2010)
Митрофанов І. - Проблеми виконання судового рішення як стадії реалізації кримінальної відповідальності (2010)
Мороз А. - Міфологізація політичних цінностей у контексті президентської кампанії 2010 року (2010)
Соколов В. - Українська трудова імміграція в Італії (2010)
Ющенко О. - Поняття законотворчого процесу в Україні та його основні елементи (2010)
Влізло В. В. - Наукометричні бази даних і можливості реєстрації в них вітчизняних наукових видань, Іскра Р. Я., Салига Ю. Т. (2013)
Єрмолаєв М. М. - Зміни гумусного стану дерново-підзолистого ґрунту під впливом удобрення у сівозмінах Полісся, Хохлов В. В. (2013)
Цвей Я. П. - Груповий та фракційний склад гумусу чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах, Іваніна В. В., Петрова О. Т. (2013)
Демиденко О. В. - Біогенність чорнозему типового за різного обробітку ґрунту, Тонха О. Л., Величко В. А. (2013)
Іващенко О. О. - Методика розрахунку рентабельності ліквідації карантинних організмів, Клечковський Ю. Е., Могилюк Н. Т., Чебановська Г. Ф. (2013)
Корнієнко С. І. - Зменшення нітратів у коренеплодах буряків столових, Куц О. В., Парамонова Т. В., Горова Т. К. (2013)
Мандигра М. С. - Філогенетичний аналіз вірусів лейкозу великої рогатої худоби, Любар Н. В., Гулюкін М. І., Іванова Л. О., Козирьова Н. Г. (2013)
Каци Г. Д. - Акліматизація м’ясної худоби породи шароле в Донецькій області, Ладиш К. І., Хірлюк Р. Я., Абальмасов В. С. (2013)
Дзюбецький Б. В. - Формування ознаки "вологість" у скоростиглих гібридів кукурудзи, Черчель В. Ю., Марочко В. А. (2013)
Василюк П. М. - Наукове обґрунтування післяреєстраційних досліджень сортів, Улич Л. І. (2013)
Сидорчук О. В. - Формування ефективних ринків техніки, технічних і техніко-технологічних послуг (2013)
Булигін С. Ю. - Визначення критичності агропродукції в землеробстві радіоактивно забруднених регіонів, Фурдичко О. І., Бондар О. І., Дутов О. І. (2013)
Медведєв В. В. - До обґрунтування скорочення ріллі в Україні (2013)
Скрипник О. В. - Реконструкція меліоративних систем в умовах реформованого cільськогосподарського виробництва, Воропай Г. В., Пожидаєва Н. В. (2013)
Лисанюк В. Г. - Придатність плодів нових сортів яблуні для виготовлення натурального соку, Войток Т. І. (2013)
Зеліско І. М. - Ризики в системі забезпечення інтеграційних аграрних формувань фінансовими ресурсами (2013)
Сатир Л. М. - Напрями забезпечення відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Смірнов О. Є. - Активація фенольного метаболізму в рослина (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2010)
Бесчастний В. - Державна політика транспортної безпеки України: актуальні питання реалізації, Собакарь А. (2010)
Жовнір О. - Проблеми правового забезпечення суспільства у протистоянні організованій злочинності та корупції (2010)
Каліущенко І. - Перспективи членства України в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (2010)
Морозовська Т. - Розуміння права на екологічну інформацію (2010)
Недюха М. - Лобізм як соціально-політичний феномен: сутність і засоби впливу*, Федорін М. (2010)
Озерський І. - Міжнародні стандарти прокурорської діяльності (2010)
Рибалко С. - Політико-інституційні передумови реформи місцевого самоврядування в сучасній Україні (2010)
Рябошапко Л. - Від верховенства закону до верховенства права: зміна світоглядної парадигми* (2010)
Соснін О. - Про поточні питання розбудови інформаційного суспільства в Україні (2010)
Татарин А. - Виборчі стратегії основних кандидатів під час президентської виборчої кампанії 2004 року (2010)
Харитонов Є. - Змістовний аналіз правових аспектів міжнаціональних відносин у Радянській Україні в 1917–1939 рр.* (2010)
Титул, зміст (2010)
Асланов M. - Азербайджанская государственность: традиции и современность (2010)
Бушанський В. - Логіка на експорт* (2010)
Євграфова Є. - Закони України: питання для з’ясування (2010)
Комарницький В. - Правові питання справляння плати (збору) за спеціальне природокористування (2010)
Мукшименко А. - Громадський контроль за дотриманням прав людини під час виконання кримінальних покарань (2010)
Озерський І. - Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді (психолого-правовий аспект) (2010)
Очеретяный А. - Политика: что это? (2010)
Рзаева Г. - Революция в Закавказье (1917–1918 годы) (2010)
Українець Н. - Реституційна політика. Політичні домовленості в рамках міжурядового українсько-угорського співробітництва (2010)
Шаповал А. - Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи, Мартиненко Ю. (2010)
Шпакович O. - Теоретичні засади співвідношення міжнародного та внутрішнього права держав (2010)
Титул, зміст (2010)
Бабич Т. - Проблеми репрезентативності організацій соціальних партнерів (2010)
Вонсович О. - Моделі інтеграції України до Європейського Союзу та механізми інтеграції до НАТО (2010)
Озерський І. - Використання прокурором спеціальних психологічних знань у судових справах поза кримінально-правовою сферою (2010)
Павко А. - Джерела права у правових системах сучасного світу, Павко Я. (2010)
Семигіна Т. - Профілактика суспільно небезпечних хвороб: світоглядний вибір? (2010)
Солдатенко О. - Реімбурсація як один із видів фінансування видатків на охорону здоров’я (2010)
Татарин А. - Стратегія і тактика основних кандидатів на посаду Президента України: досвід виборчої кампанії 2009–2010 рр. (2010)
Шаповал А. - Алкоголь і наркотики як чинники демографічної кризи в Україні (2010)
Швирков О. - Український націоналізм як ідеологічний тренд (2010)
Титул, зміст (2014)
Слесик К. - Навчально-методичний інструментарій формування етичної культури учнів: суспільно-гуманітарні предмети (2014)
Кузнєцова А. - Ноосферна освіта - нова парадигма сучасного освітянського простору (2014)
Дрожжина Т. - Розвиток професійної майстерності викладачів закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Армейська Л. - Особливості сучасних підходів до організаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу в нечисленній школі у післядипломній освіті (2014)
Лузан Л. - Стан управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Сіліна Г. - Особливості організації та змісту наукової діяльності кафедри виховання й розвитку особистості, Вороніна Г. (2014)
Мельник С. - Діагностика рівня професійної компетентності вчителів початкових класів, Гезей О. (2014)
Астахова М. - Культура безпеки життєдіяльності вчителя:освіта протягом життя (2014)
Смирнова М. - Аксіологічні основи управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Папернова Т. - Основні напрями навчання педагогів використанню інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності (2014)
Казачінер О. - Модель підготовки вчителя до роботи з учнями, що зазнають труднощів у навчанні (2014)
Грінченко О. - Система роботи з розвитку краєзнавчої освіти на Харківщині (2014)
Юрченко А. - Адаптація музейних занять з циклу "Найдавніше минуле краю" до шкільної програми з історії (2014)
Набока Ю. - Історія Харківської єпархії в незалежній Україні як компонент змісту викладання християнської етики (2014)
Дегтярьова Г. - Підготовка вчителів до використання контенту Інтернет-ресурсів для підвищення ефективності уроку літератури (2014)
Цебренко А. - Використання ІКТ при викладанні історії та суспільствознавства в загальноосвітній школі (2014)
Безноско О. - Робота з термінами на уроках історії при формуванні історичних понять (2014)
Десятов Д. - Методологічні принципи викладання теми геноцидів у шкільному курсі історії (2014)
Кучер О. - Стан проблеми формування громадянської компетентності старшокласників у масовій практиці навчання (2014)
Махаріна Л. - Інтегрування питань прав людини у зміст навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу (2014)
Примакова Т. - Виховний потенціал практичних занять з історії у 5 класах (2014)
Палкин В. - Духовно-нравственное воспитание школьников как основа общественно-гуманитарного образования (2014)
Буланов Ю. - Виховувати громадянина через практичне впровадження демократичних інституцій у навчальному закладі (2014)
Шахненко В. - Досвід підготовки молоді до здорового способу життя та створення здорової сім’ї в історії світової та вітчизняної педагогіки як засіб послаблення демографічної кризи (2014)
Фотоматеріали про науково-методичну діяльність КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2010)
Єделєв Р. - Діяльність Європейського суду справедливості в установленні компетенції Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища (2010)
Іщук І. - Функції правового навчання (2010)
Кононенко М. - Альтернативні шляхи забезпечення (2010)
Коцюба Р. - До проблеми реалізації права людини на ядерну безпеку (2010)
Лісничий А. - Вплив виборів 2006 року на владно-партійну взаємодію системи (2010)
Лісовська М. - Проблема політичної символіки у вітчизняній та зарубіжній політології (2010)
Олещук П. - Теоретичні засади аналізу політичних наративів як засобу дослідження політичного дискурсу (2010)
Полетило К. - Сучасні Цивільні процесуальні кодекси України та Російської Федерації про судовий захист інформаційних прав і свобод людини та громадянина (2010)
Сокур С. - Формування спільної політики ЄС у галузі безпеки й оборони в контексті боротьби з сучасним кібертероризмом (2010)
Сокальський Ю. - "Уся Польща ближча до тебе!" (2010)
Яровой Т. - Парламентаризм як засіб розвитку демократії, Гулєвата Н. (2010)
Цвея Я. П. - Поживний режим чорнозему типового залежно від способів обрабітку ґрунту під буряки цукрові, Бойчук О. В., Мазур Г. М., Мартинюк Л. С. (2013)
Сайдак Р. В. - Сівозмінний фактор як засіб оптимізації воднопоживного режиму дерново-підзолистого ґрунту (2013)
Демиденко О. В. - Агрофізичні умови ґрунтоутвореннячорноземів в агроценозах, Величко В. А. (2013)
Шевчук Л. М. - Залежність умісту сухих розчинних речовин у плодах суниці від умов року вирощування, Денисюк О. Ф. (2013)
Тимчук В. М. - Проблемні питання трансферу технологічних інновацій в АПВ (2013)
Газієв Б. М. - Ефективність згодовування різних доз хелатної форми заліза супоросним і лактуючим свиноматкам, Саприкін В. О., Іонов І. А., Жукорськи О. М., Марченков Ф. С., Мартенюк І. О. (2013)
Обуховська О. В. - Епізоотологія респіраторного мікоплазмозу птиці (2013)
Созінов О. О. - Ідентифікація алельного стану локусу стійкості до хвороб Lr34/Yr18/Pm38 у сортів пшениці м’якої озимої, Заїка Є. В., Карелов А. В., Козуб Н. О., Пилипенко Л. А., Щербина О. З., Созінов І. О. (2013)
Василюк П. М. - Добір сортів пшениці м’якої озимої для інтенсивних технологій, Каражбей Г. М., Гринів С. М., Улич Л. І., Лисікова В. М., Хахула В. С. (2013)
Цибуля М. Г. - Оцінювання програмними засобами рівномірності розподілу насіння по площі (2013)
Смаглій В. І. - Рух матеріальної частинкипо криволінійній лопатці з вертикальною віссю обертання (2013)
Дутов О. І. - Радіаційно-екологічні аспекти використання ґрунтів, забруднених радіонуклідами, Єрмолаєв М. М. (2013)
Луканін О. С. - Вплив мікроміцетів на формування ароматичного комплексу деревини дуба в процесі висушування-дозрівання клепки, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф., Панахов Т. М. (2013)
Даниленко А. С. - Роль агролізингу в забезпеченні відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Сатир Л. М. (2013)
Наконечна К. В. - Трансформаційні процеси в аграрній сфері (2013)
Козаченко О. А. - Альтернативні способи підвищення економічної ефективності аграрного виробництва (2013)
Поліщук К. В. - Продуктивність ланки зернокормової сівозміни з використанням бактеріальних препаратів в умовах Полісся (2013)
Бурик О. Ю. - Ураження льону-довгунцю хворобами залежно від строків збирання (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2010)
Авраменко М. - Аналіз концептуальних положень міжурядового підходу до європейської інтеграції (2010)
Балко О. - Становлення інституту шлюбу в римському праві та у країнах романо-германського типу правової системи (2010)
Зварич І. - Регіональні особливості етнополітичних процесів: електоральний контекст (2010)
Магерамов. А. - Антидемпинговая политика в рамках ГАТТ/ВТО (2010)
Матвієнко В. - Особливості інтеграції пострадянських держав в економічній сфері, Ковтун О. (2010)
Мукшименко А. - Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності спостережних комісій як інструменту громадського контролю (2010)
Ніколаєнко Н. - Позитивістські основи державно-правових поглядів Максима Ковалевського (2010)
Сокур С. - Інституціональні зміни в ЄС після прийняття Лісабонського договору (2010)
Шумляк О. - Правове регулювання діяльності органів Державного реєстру виборців (2010)
Черняєва О. - Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (2010)
Інформаційне повідомлення (2013)
Крисанов Д. Ф. - Глобалізація і трансформації в переробній сфері АПК України, Удова Л. О., Варченко О. М., Даниленко А. С. (2013)
Медведєв В. В. - Досвід реалізації "Європейської ґрунтової політики" (2013)
Іваніна В. В. - Роль добрив у підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій (2013)
Борона В. П. - Забур’яненість та врожайність кукурудзи на зерно за системи no-till, Задорожний В. С., Мовчан І. В., Колодій С. В. (2013)
Іващенко О. О. - Проблеми генетично модифікованих рослин в Україні, Рудник-Іващенко О. І. (2013)
Грициняк І. І. - Вплив різних форм селену і йоду на рибницькі та гематологічні показники дворічок риб, Тушницька Н. Й., Фріштак О. М., Петрів В. Б. (2013)
Карповський В. І. - Молочна продуктивність корів за умов згодовування цитратів біогенних металів, Криворучко Д. І., Постой Р. В., Карповський П. В. (2013)
Кольчик О. В. - Застосування імуномодулятора та специфічної сироватки для лікування синдрому мультисистемного виснаження відлучених поросят (2013)
Федорович Є. І. - Формування природної резистентності у телиць української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України, Кузів М. І., Кузів Н. М. (2013)
Василенко М. О. - Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів ґрунтообробних машин під час їх відновлення та інноваційні пропозиції сільгосппідприємствам, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кучерявий В. М. (2013)
Момот Г. Ф. - Оцінювання рекультивованих ґрунтів за придатністю для використання у сільськогосподарському виробництві, Шимель В. В., Акімова Р. В., Демидов О. А. (2013)
Тараріко Ю. О. - Моделювання агроекосистем на інформаційній базі стаціонарного досліду в Поліссі, Личук Г. І. (2013)
Войцехівська Л. У. - Вплив бактеріального препарату на формування структури ферментованого суцільном’язового продукту зі свинини, Лизова В. Ю., Недорізанюк Л. П. (2013)
Сало І. А. - Ринок яблук в Україні (2013)
Ковальова С. П. - Морфологічні показники крові качок за вирощування їх на радіоактивно забруднених територіях Полісся (2013)
Кудельський В. Е. - Методичні засади визначення ефективності взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі України (2013)
Панасюк Б. Я. - Академік Вернадський і сучасність (2013)
Сучасні проблеми ерозієзнавства (2013)
А. С. Даниленку — 60 (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2010)
Бабич Т. - Рейдерство в Україні – загроза національній безпеці (2010)
Бишер м а Аларадж. - Влияние социально-политических факторов на процессы урегулирования палестино-израильских отношений (2010)
Власюк І. - Головні питання захисту прав інтелектуальної власності у галузі фармацевтики (2010)
Іваненко Я. - Адміністративне неюрисдикційне провадження в публічно-правових відносинах (2010)
Малишев В. - Кримінальне законодавство України потребує вдосконалення, Бесчастний В. (2010)
Ніколаєнко Н. - Сутність та особливості історико-порівняльного методу правових досліджень М. Ковалевського (2010)
Середа О. - Правова культура в Україні: хто винен і що робити? (2010)
Раскалєй М. - Деякі аспекти багатостороннього регулювання відносин (2010)
Трофименко М. - Сутність антиглобалістського руху (2010)
Яровой Т. - Прийдешня Україна неодмінно стане національною (2010)
Содержание (2014)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Принципы альгофлористического районирования пресных вод Украины, Царенко П. М. (2014)
Миничева Г. Г. - Сопоставление механизмов "цветения" и пожара на примере альгосистемы фитопланктон–макрофиты, Зотов А. Б., Калашник Е. С. (2014)
Маслов И. И. - Некоторые аспекты охраны водорослей-макрофитов в Украине (2014)
Хисориев Х. Х. - О некоторых особенностях эндемизма флоры Euglenophyta (2014)
Болдина О. Н. - Ультраструктура клеток почвенной водоросли ACKU 61-02 из коллекции культур Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (2014)
Лилицкая Г. Г. - Морфология створок Ellerbekia arenariaи E. arenaria f. teres (Bacillariophyta) из водоемов Киевской области (Украина) (2014)
Сафиуллина Л. М. - Сравнительный анализ микроскопических почвенных водорослей Eustigmatos magnus и Vischeria helvetica (Eustigmatophyta), Муратова К. Р., Закирова М. Б. (2014)
Стратулат И. И. - Морфологические параметры клеток Nostoc flagelliforme (Berk. et Curt) ELenkin (Cyanophyta) в условиях культивирования на различных питательных средах, Доброжан С. Н., Шалару В. B. (2014)
Патова А. Д. - Сравнительная молекулярно-генетическая характеристика популяций Nostoc commune Vauch. ex Born. & Flah. (Сyanoprokaryota) из разных регионов, Патова Е. Н., Шадрин Д. М., Пылина Я. И., Егорова И. Н., Яровой С. А. (2014)
Grubinko V. V. - Structural adaptations of cell walls of Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) the action of ions zinc and lead, Kostiuk K. V., Lutsiv A. I. (2014)
Курейшевич А. В. - Особенности функционирования десмидиевой водоросли Cosmarium polygonum var. acutius (Streptophyta) в условиях воздействия фенолкарбоновых кислот, Медведь В. А., Незбрицкая И. Н. (2014)
Винярская Г. Б. - Антиоксидантная роль селенита натрия у Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta), Боднар О. И., Станиславчук А. В., Грубинко В. В. (2014)
Василенко О. В. - Энергетический и азотистый обмен у Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) под влиянием селенита натрия, Боднар О. И., Винярская Г. Б., Синюк Ю. В., Грубинко В. В. (2014)
Давыдов О. А. - Эколого-морфологическая структура микро-фитобентоса Русановского пролива (Украина), Ларионова Д. П. (2014)
Ткаченко Ф. П. - Эколого-биологические особенности лиманной и морской популяций Cystoseira barbata и морской C. crinita (Phaeophyta), Маслов И. И. (2014)
Разумовский Л. В. - Графический анализ трансформации озерных экосистем по таксономической структуре диатомовых комплексов (2014)
Баринова С. С. - Динамика сообществ водорослей и биоиндикационные исследования озера Хула (Северный Израиль), Царенко П. М. (2014)
Балычева Д. С. - Сезонная динамика количественных характеристик Bacillariophyta перифитона экспериментальных стеклянных пластин в акватории крымского прибрежья Чёрного моря (2014)
Виноградова О. Н. - Особенности почвенных и скальных Cyanoprokaryota пустыни Негев (Израиль) (2014)
Садогурский С. Е. - Предварительные сведения о макрофитобентосе оз. Караджа и прилегающей акватории Караджинской бухты (Чёрное море, Украина) (2014)
Габышев В. А. - Флористические особенности планктона крупных рек Восточной Сибири на участках с различными гидрологическими условиями (2014)
Михайлюк Т. И. - Водоросли наземных местообитаний Казантипского природного заповедника и его окрестностей (Крым) (2014)
Мальцева И. А. - Водоросли техногенных экотопов железорудного производства, Баранова О. А. (2014)
Кухалеишвили Л. К. - Обзор конъюгатовых водорослей (Mesotaeniales, Desmidiales) верхнего бассейна р. Риони (Западная Грузия) (2014)
Шкундина Ф. Б. - Водоросли и цианопрокариоты урбанизированных территорий лесостепной зоны Башкирского Предуралья, Никитина О. А. (2014)
Борисова Е. В. - Особенности распространения Charales в Украинском Полесье (2014)
Капустин Д. А. - Две новые находки Coleochaete Brèb. (Coleochaetales, Charophyta) в Полесском заповеднике (Украина), Бурова О. В. (2014)
Самойленко В. М. - Многолетние изменения фитопланктона водоема-охладителя, Свирид А. А. (2014)
Ткаченко Ф. П. - Zygnematales водоемов северо-западного Причерноморья (Украина) (2014)
Лялюк Н. М. - Водоросли планктона среднего течения реки Северский Донец (Украина), Петраева М. Ю. (2014)
Фазлутдинова А. И. - Bacillariophyta песчаных пляжей некоторых морей Средиземноморского бассейна, Суханова Н. В. (2014)
Евстигнеева И. К. - Макроводоросли биологического литоконтура акватории Карадагского природного заповедника (Крым), Танковская И. Н. (2014)
Белоус Е. П. - Особенности таксономической структуры фитопланктона верхнего и среднего участков реки Южный Буг (2014)
Малахов Ю. П. - Новые данные о разнообразии водорослей Ривненского природного заповедника (Украина) (2014)
Патова Е. Н. - Разнообразие и количественные характеристики фитопланктона разнотипных озер Приполярного Урала (северо-восток Европейской части России), Стерлягова И. Н., Сивков М. Д., Шабалина Ю. Н., Герасименко О. С. (2014)
Царенко П. М. - Коллекция культур микроводорослей IBASU-A – потенциальный ресурс биосырья для производства биодизеля, Борисова Е. В. (2014)
Шалару В. В. - Альгофлора некоторых почв закрытого грунта Республики Молдова, Трофим А. А., Семенюк Е. Н. (2014)
Авсиян А. Л. - Динамика потери биомассы в культуре Arthrospira platensis (Nordst.) Geitler (Cyanoprokaryota) в темновых условиях (2014)
Боровков А. Б. - Полупромышленное выращивание Dunaliella salina Teod. (Chlorophyta) в восточной части Украины, Гудвилович И. Н. (2014)
Доброжан С. Н. - Использование некоторых видов синезелёных азотфиксирующих водорослей в качестве биологического удобрения, Шалару В. В., Шалару В. М., Стратулат И. И., Семенюк Е. Н. (2014)
Демченко Э. Н. - Использование микровидеосъемки водорослей в научной и педагогической практике, Михайлюк Т. И. (2014)
Снигирёва А. А. - Новый подход в исследовании микро-водорослей песчаной супралиторали, Александров Б. Г. (2014)
Ашиток Н. І. - Проблеми фізичного виховання в Україні та способи їх соціально-педагогічного розв’язання (2012)
Войнаровський А. М. - Історичний аналіз розвитку студентського спорту у вищих навчальних закладах України (2012)
Галан-Влащук В. Й. - В. О. Сухомлинський про виховання здорової дитини (2012)
Ібрагімов М. М. - Аскеза в спорті та фізичному вихованні як теософська проблема самозбереження людини (2012)
Марчук О. О. - Проблема фізичного виховання дітей у педагогіці XIX ст. (2012)
Огірко І. В. - Духовно-моральні аспекти фізичного виховання, Огірко О. В. (2012)
Панчук А. - Сучасний стан громадянської вихованості студентів педагогічних університетів (2012)
Степанюк С. І. - Розвиток фізкультурно-спортивного руху в Херсонському державному університеті, Городинська І. В., Грабовський Ю. А. (2012)
Ху Лифей - Развитие физической культуры и спорта в высшей школе КНР (1996–2012 гг. ) (2012)
Атамась О. А. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу (2012)
Власюк Г. І. - Педагогічні засади виховання самостійності майбутніх фахівців із фізичного виховання, Ярмощук О. О. (2012)
Герасимчук А. Ю. - Педагогічні та психологічні аспекти формування професійної компетенції вчителів фізичної культури, Франків Є. Є., Франків Є. М., Онисько Є. Б. (2012)
Дручик В. Д. - Методологічні підходи до проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язберігальних технологій у старшій школі (2012)
Іщук Н. М. - Самовиховання та його роль у формуванні морально-етичних цінностей майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Кіндрат В. К. - Проблема патріотичного виховання студентів спеціальності "Фізичне виховання”, Кіндрат Н. П. (2012)
Котова О. В. - Теоретико-методологічні засади та проблеми підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання (2012)
Михута И. Ю. - Сравнительный анализ уровня развития психофизических способностей суворовцев разного военно-профессионального профиля, Васюк В. Е., Барановская Д. И. (2012)
Мішин С. В. - Теоретичне обґрунтування поняття "самоосвіта” в процесі професійної педагогічної діяльності майбутнього фахівця (2012)
Поташнюк Р. З. - Методологічні підходи до дослідження проблеми підготовки майбутніх фахівців здров’я людини до здоров’язберігальної діяльності, Кубович О. В. (2012)
Свірщук Н. С. - Спеціальна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної діяльності як пріоритетний напрям сучасної вищої освіти, Вознюк Т. В., Драчук А. І. (2012)
Сущенко Л. П. - Основні напрями використання Інтернету в професійній підготовці майбутніх фахівців із фізичної реабілітації, Путров С. Ю. (2012)
Томащук О. - Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту, Хриплюк О. (2012)
Чепелюк А. В. - Перевірка ефективності методики психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Андросова А. П. - Аналіз процесу навчання старшокласників плавання в школах спортивного профілю Луганської області (2012)
Вольчинська Н. О. - Реалізація ігрового методу в навчанні дітей дошкільного віку основних умінь і навичок (2012)
Галаманжук Л. Л. - Стан вивчення проблеми, пов’язаної із забезпеченням оздоровчої спрямованості занять фізичними вправами дошкільників та учнів початкової школи, Єдинак Г. А. (2012)
Єрмолаєва Т. М. - Організація позанавчальної роботи з фізичного виховання за експериментальною програмою формування естетико-фізичних якостей студентів, Ляпін В. П. (2012)
Москаленко Н. В. - Концепция олимпийского образования в общеобразовательных учебных заведениях (2012)
Олефір Г. В. - До питання формування рухових навичок із волейболу в учнів у процесі профільного навчання (2012)
Седляр Ю. В. - Структура принципов адаптивной физической подготовки (2012)
Семенович С. В. - Диференційований підхід у процесі навчання юнаків старшої школи атлетичної гімнастики, Кіндрат В. К. (2012)
Смолюк І. О. - Підвищення ефективності фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі, Смолюк В. І., Шандригось В. І. (2012)
Федоров А. П. - Інтерактивні педагогічні технології формування цінностей здоров’я в студентів університетів (2012)
Цюпак Ю. Ю. - Формування здоров’язберігальних знань та навичок молодших школярів притулку (2012)
Школа О. М. - Вплив інтерактивних технологій навчання на уроках фізичної культури учнів молодших класів на формування їхньої життєвої компетентності (2012)
Андрощук О. Ю. - Загартування як один з ефективних засобів оздоровлення дітей дошкільного віку (2012)
Bąkowicz M. - Ćwiczenia kształtujące w profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2012)
Бейгул І. О. - Роль туризму як засобу фізичної рекреації в життєдіяльності студентської молоді, Гладощук О. Г., Тонконог В. М., Шишкіна О. М. (2012)
Вихляєв Ю. М. - Планування та контроль самостійної роботи студентів із фізичного виховання, Чиченьова О. М. (2012)
Гончарова Н. М. - Використання сучасних інформаційних технологій у сфері оздоровчого фітнесу, Денисова Л. В., Усиченко В. В. (2012)
Дмитрук В. С. - Роль фізичної культури у формуванні валеологічних знань учнів молодшого шкільного віку (2012)
Зубаль М. В. - Соматотипологічні особливості темпів приросту фізичних якостей хлопчиків 13–14 років (факторний аналіз) (2012)
Ляхович Я. В. - Динамика физической подготовленности детей 13–18 лет с лёгкой степенью интеллектуальной недостаточности (2012)
Мороз О. О. - Взаємозв’язок компонентного складу тіла та рівня рухової активності жінок першого періоду зрілого віку (2012)
Мудрик С. С. - Сучасний стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку (2012)
Переверзева С. В. - Определение факторов мотивации старшеклассников к занятиям физической культурой и спортом, Андрианов Т. В., Дронникова Т. А., Дронникова К. Є. (2012)
Семенів Б. С. - Обґрунтування змісту професійно орієнтованої фізичної підготовки студентів факультету харчових технологій (2012)
Цап І. Г. - Рівень адаптаційного потенціалу 19–21-річних студенток із секції волейболу (2012)
Цюпак Т. Є. - Психосоматичні адаптивні реакції організму ліцеїстів різного соматотипу при екзаменаційному стресі, Васильків М. М., Карабанович П. П., Попель С. Л., Файчак Р. І. (2012)
Яців Я. М. - Сучасні погляди на реалізацію оздоровчої функції фізичної культури в дітей з урахуванням їхніх вікових особливостей, Чепіль М. (2012)
Ячнюк М. Ю. - Теоретичні основи залучення студентської молоді до рекреаційної діяльності (2012)
Алёшина А. И. - Физическая реабилитация пациентов с выраженной дисфункцией стопы на отдалённом этапе острого нарушения мозгового кровообращения, Алёшин А. А. (2012)
Бойчук Т. В. - Характеристика параметрів фізичного розвитку й функціональної підготовленості студенток спеціальної медичної групи, Голод Н. Р. (2012)
Грейда Н. Б. - Вплив фізичних вправ на функціональний стан організму дітей молодшого шкільного віку з надмірною вагою, Грицай О. С, Кренделєва В. У. (2012)
Дичко В. В. - Оцінка психофізіологічного статусу дітей із вадами зору віком 7–17 років, Флєгонтова В. В., Дичко Д. В., Гаврилін В. О., Пікінер Д. С., Макарец В. В., Акімова Н. О., Ахременко І. В. (2012)
Жирак Л. М. - Психологічна реабілітація дітей із вадами слуху засобами рекреаційно-туристичної діяльності (2012)
Кренделєва В. У. - Вплив засобів фізичної реабілітації на стан кардіореспіраторної системи жінок зрілого віку зі стенокардією (2012)
Лазарева Е. Б. - Основные принципы физической реабилитации при хирургическом лечении больных с вертеброгенными пояснично-крестцовыми компрессионными синдромами (2012)
Ліпська О. І. - Епідеміологічні особливості травм кисті та методи оцінки результатів реабілітаційного втручання (2012)
Попадюха Ю. А. - Використання тракційних засобів для відновлення спортсменів після травм попереково-крижового відділу хребта, Сохіб Бахджат Махмуд Аль Маваджех (2012)
Філак Я. Ф. - Особливості фізичного розвитку дітей, у яких порушення постави (кругло-увігнута спина) поєднується з дискінезією жовчовивідних шляхів, Філак Ф. Г. (2012)
Фурман Ю. М. - Фізична реабілітація студентів із бронхіальною астмою в процесі фізичного виховання у вищому навчальному закладі, Онищук В. Є. (2012)
Ахметов Р. Ф. - Перспективні підходи до вдосконалення техніки рухових дій спортсменів, Шаверський В. К. (2012)
Борисова Ю. Ю. - Аналіз технічної підготовленості спортсменок, які займаються естетичною гімнастикою (2012)
Валецький Ю. М. - Особливості фізіології та клініки перетренування в чоловіків і жінок, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2012)
Галій С. М. - Вивчення впливу фізичних навантажень спортсменів, які займаються пауерліфтингом, на стан фагоцитарної активності моноцитів і нейтрофілів та спонтанну продукцію цитокінів (2012)
Гусаревич О. В. - Удосконалення управління спортивною підготовкою на основі комплексного використання технічних методів (2012)
Єднак В. Д. - Особливості фізичної підготовки футбольних арбітрів у підготовчому періоді річного циклу тренування (2012)
Заплатинська О. Б. - Удосконалення системи підготовки гімнасток-художниць згідно із сучасними правилами (2012)
Іванюк О. - Просторова синхронізація й десинхронізація біопотенціалів ЕЕГ при когнітивній діяльності спортсменів, Гаврилюк А. П. (2012)
Кутек Т. Б. - До питання прогнозування результативності спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту (2012)
Максачук Е. П. - Повышение эффективности воспитательного потенциала учебно-тренировочного процесса в условиях ДЮСШ (2012)
Максименко И. Г. - Особенности системы подготовки юных украинских спортсменов, специализирующихся в спортивных играх (2012)
Ніколаєв С. Ю. - Показники сили основних груп м’язів пауерліфтерів після силового навантаження, Ніколалєв Ю. М. (2012)
П’ятничук Д. В. - Роль кислотно-лужної рівноваги в забезпеченні гомеостазу організму під час перебування спортсменів у гірських умовах (2012)
Самоленко Т. В. - Пространственно-временные характеристики бегуний высокой квалификации на средние дистанции (2012)
Стасюк І. І. - Показники змагальної діяльності висококваліфікованих гравців у футзалі (2012)
Супрунович В. О. - Вплив показників тактичного мислення на ефективність ігрової діяльності футболісток із різним рівнем нейродинамічних функцій (2012)
Хасан Файсал Али Хасан - Оценка величины тренировочных нагрузок метателей, перенёсших детский церебральный паралич (2012)
Хохла А. І. - Взаємозв’язки показників спеціальної та загальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп (2012)
Швай О. Д. - Ефективність фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів різних ігрових амплуа, Гнітецький Л. В., Поляковський В. І. (2012)
Шевчук М. А. - Морфофункціональна характеристика юних акробатів 6–7 років (2012)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2013)
Адамчук В. В. - Електрифікація як фактор створення мобільної сільськогосподарської техніки нового покоління, Мироненко В. Г., Третяк В. М., Мельник Р. В. (2013)
Цвей Я. П. - Вплив тривалого внесення добрив на калійний режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах, Іваніна В. В., Петрова О. Т., Дубовий Ю. П. (2013)
Петриченко В. Ф. - Бактеріальні хвороби сільськогосподарських рослин і пестициди, Корнійчук О. В., Пасічник Л. А., Буценко Л. М., Житкевич Н. В., Гнатюк Т. Т., Патика В. П. (2013)
Федоренко В. П. - Шкідливість стеблового кукурудзяного метелика в посівах кукурудзи, Гуляк Н. В. (2013)
Капустіна Г. А. - Вплив післядії добрив на врожайність та олійність насіння соняшнику в умовах Південного Степу, Лісовий М. В. (2013)
Кулик М. Ф. - Оцінка кормів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П. (2013)
Медвідь К. О. - Зміни гістоморфологічної структури бурси Фабриціуса курчат, заражених низькопатогенними штамами вірусу хвороби Марека (2013)
Зєльдін В. Ф. - Взаємозв’язок запліднюваності тварин і тривалості сервіс-періоду в свиноматок (2013)
Говоров О. Ф. - Методика визначення енергоємності перерізування стебел рослин (2013)
Романчук Л. Д. - Формування доз опромінення мешканців радіоактивно забруднених територій за рахунок овочевої продукції (2013)
Григорюк І. П. - Вплив добрив на ріст саджанців ялини європейської, Середюк О. О., Колесніченко О. В. (2013)
Демиденко О. В. - Управління фаціальним гумусонакопиченням чорноземів в агроценозах Лісостепу і Степу України, Величко В. А. (2013)
Тихонова Т. М. - Електропровідність меду, Штангрет Л. І., Шаповал Ж. В., Коваль О. С. (2013)
Рудик Р. І. - Високопродуктивні сорти — основа інноваційного розвитку галузі хмелярства, Проценко А. В., Свірчевська О. В. (2013)
Отрешко Л. М. - Моніторинг забруднення 90Sr зернової продукції в Іванківському районі Київської області (2013)
Войцеховська О. С. - Інтенсивність виділення СО2 за різних систем основного обробітку ґрунту в сівозмінах Півдня України (2013)
Дейнеко Р. М. - Продуктивність та забійні якості качок залежно від джерел цинку і марганцю в комбікормах (2013)
Смірнов О. Є. - Перспективи використання верби прутовидної як відновлювального джерела біопалива, Фурса А. Д. (2013)
Войцеховський І. О. - Ефективність використання добрив та регуляторів росту у вирощуванні ячменю ярого в Південному Степу України (2013)
Бекиров Г. М. - О влиянии повышения жизнеспособности шелкопряда на его производительность (2013)
А. І. Фененку — 80 (2013)
Рефераты (2013)
Антонюк В. П. - Формирование доходов населения индустриального города как экономическая основа человеческого развития, Кузнецова Д. В. (2014)
Білопольський М. Г. - Оцінка розвитку промислового виробництва, Турченко Д. К., Харченко В. А. (2014)
Борейко В. І. - Інвестиційне забезпечення економічного розвитку України (2014)
Воловодова О. В. - Взаємодія суб'єктів надання соціальної допомоги — умова подолання бідності та забезпечення сталого розвитку громад (2014)
Гріневська С. М. - Управління бюджетними соціальними ресурсами регіону (2014)
Іщенко О. В. - Особливості країн-лідерів рейтингів сталого розвитку (2014)
Кацура С. Н. - Исследование тенденций развития научно-технического потенциала Украины, Ляшенко В. И., Лепихова Н. А. (2014)
Клівець П. Г. - Методологічний підхід до оцінки гнучкості підприємств, Нечепуренко Д. О. (2014)
Корінєв В. Л. - Маркетинговий підхід до управління ціновою політикою на підприємстві (2014)
Котов Е. В. - Активизация механизмов государственно-частного партнерства в повышении уровня жизни населения (2014)
Котова Н. І. - Підходи до формування соціального пакета як сучасного інструменту мотивації працівників, Нікуліна А. В. (2014)
Кукурудза І. І. - Ринковий менеджмент України в контексті "польського дива" (2014)
Лернер Ю. И. - Методологические подходы к прогнозированиюпоказателей Государственного бюджета Украины (2014)
Логачева Л. Н. - Потенциал волонтерства — социальный ресурс устойчивого развития региона, Логачева Е. В. (2014)
Лымарь В. В. - Оценка подготовленности регионов европы к практической реализации концепции разумной специализации (2014)
Лях І. І. - Методологічні аспекти координації розробки стратегії інноваційного розвитку промислового міста (2014)
Майорова І. М. - Походження і структура сіті-логістичних потоків Приазов’я (2014)
Меліхов А. А. - Моделювання чинників зовнішнього впливу конкурентного розвитку промислових підприємств (2014)
Надрага В. І. - Соціальне страхування в системі соціального регулювання ризиків (2014)
Науменко Н. С. - Оцінка ефективності запровадження зони вільної торгівлі України з країнами ЄАВТ (2014)
Новак І. М. - Соціальні зміни зайнятості в Україні: соціологічний вимір впливу на якість трудового життя (2014)
Павлов К. В. - Система показателей, характеризующих развитие наноэкономики (2014)
Панькова А. Д. - Взаємодія суб’єктів соціальної відповідальності: концептуальні підходи та напрями забезпечення (2014)
Пивоваров М. Г. - Агентне моделювання як інструмент оцінки ефективності функціонування логістичної системи металургійного підприємства, Шаповалов О. М. (2014)
Поторочин С. О. - Соціально-трудові відносини в контексті безпечної трудової діяльності (2014)
Семенов А. Г. - Механізми фінансового менеджменту для проведення аналізу, Ярошевська О. В. (2014)
Столяров В. Ф. - Провідні складові механізму державного управління "Життям по-новому" (в умовах децентралізації влади), Шинкарюк О. В. (2014)
Тараш Л. І. - Механізм реалізації партнерської взаємодії держави і приватного сектору, Петрова І. П. (2014)
Ткаченко Н. М. - Антикризові зміни податків та зниження соціальних гарантій в Україні у 2014 р. (2014)
Уланчук В. С. - Формування стратегії підвищення ефективності виробництва продукції круп'яних культур на сільськогосподарських підприємствах, Кузьменко О. А. (2014)
Холод С. Б. - Удосконалення структури підприємства і системи управління щодо реалізації стратегії розвитку, Грушевський С. В., Куянова О. Ю. (2014)
Чеботарьов В. А. - Вдосконалення систем забезпечення якості на підприємствах агропродовольчого комплексу (2014)
Шаповал М. С. - У чому полягає невідповідність методики побудови балансів "витрати-випуск” економічній теорії розширеного відтворення К. Маркса (2014)
Швайка М. А. - Шляхи перетворення грошей із засобу пограбування народу в активне знаряддя державного будівництва (2014)
Ляшенко В. І. - Чи стане україна польщею ХХІ століття? (досвід компіляції в умовах окупації) (2014)
Звіт президії АЕН України на щорічних загальних зборах 16-17 травня 2014 р. (2014)
Нагородження (2014)
Макогон Ю. В. - Звіт секції економістів-міжнародників АЕН України (2014)
Саблук П. Т. - Основні результати наукових досліджень секції економістів- аграрників АЕН України та завдання на перспективу (2014)
Орієнтовна структура монографії "Академік М.Г.Чумаченко у споминах та роздумах сучасників" (упорядники - О. І. Амоша, В. М. Геєць, М. М. Чумаченко, В. І. Ляшенко) (2014)
Постанова загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії про роботу АЕН України з 17 травня 2013 р. по 16 травня 2014 p. (2014)
Рецензія на колективну монографію "Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми" (2014)
До 80 — річчя з дня народження та 55 — річчя наукової діяльності доктора економічних наук, професора, академіка Академії наук України, Падеріна Івана Дмитровича (2014)
Пам’яті колеги (2014)
Титул, зміст (2010)
Шемшученко Ю. - Державний суверенітет і правова держава (до 20річчя Декларації про Державний суверенітет України) (2010)
Кампо В. - Конституційні принципи правової держави та проблеми їх реалізації у практиці Конституційного Суду України (2010)
Копиленко О. - Ідея правової держави та її реалізація в законотворчому процесі (2010)
Кудряченко А. - Ідея правової держави в контексті європейської інтеграції України (2010)
Селіванов А. - Судова влада в правовій державі: нові принципи забезпечення ефективності (2010)
Теплюк М. - Проблемні питання введення в дію Конституції України (2010)
Ющик О. - Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави (2010)
Алямкін Р. - Практика Міжнародного Суду ООН із делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони на прикладі спору між Україною та Румунією (2010)
Бишер м а Аларадж - Взаимосвязь политического и экономического факторов в урегулировании общественно-политических отношений (на примере арабо-израильского конфликта) (2010)
Євграфова Є. - Право, яке належить виключно народові (2010)
Кубік Б. - Війна триває доти, доки не похований останній із загиблих солдатів (2010)
Мельник М. - Засоби, джерела доказування в адміністративному судочинстві України: поняття та особливості (2010)
Титул, зміст (2010)
Барабаш Ю. - Про співвідношення принципів правової, демократичної та соціальної державності (2010)
Максакова Р. - Ідея установчої влади народу в Декларації про державний суверенітет та Конституції України: проблеми співвідношення (2010)
Оніщук М. - Верховенство Конституції України як засадничий принцип правової держави (2010)
Скрипнюк О. - Правова держава в Україні: питання теорії і практика реалізації (2010)
Сухонос В. - Декларація про державний суверенітет України як основний чинник формування інституту глави держави (2010)
Тимошенко В. - Проблеми побудови правової держави (2010)
Бишер м а Аларадж. - Формы урегулирования международных конфликтов (на примере урегулирования арабо-израильского конфликта) (2010)
Веклич В. - Історичні передумови сучасної концепції прав людини і громадянина (2010)
Іваненко Я. - Генезис доктринального визначення змісту категорії "адміністративний процес" (2010)
Крещенко Н. - Соціальний діалог з позиції країн ЄС (2010)
Олійник О. - Реформування юридичної риторики в Україні: євроінтеграція та адаптація національного законодавства і права України до законодавства та права ЄС (2010)
Ринажевський Б. - Військова дисципліна, законність і правопорядок – необхідні умови забезпечення військової служби (2010)
Камінський В. Ф. - Роль сівозмін у сучасному землеробстві, Бойко П. І. (2013)
Заришняк А. С. - Калійний режим чорнозему опідзоленого за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни, Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. (2013)
Мірошниченко М. М. - Безводний аміак у землеробстві, Гладкіх Є. Ю., Ревтьє А. В., Цуркан К. П., Галушка С. В. (2013)
Кулик М. Ф. - Пригнічення росту проростків зерна пшениці, тритикале і жита під впливом водної витяжки раундапостійкої ГМ сої порівняно з не ГМ соєю, Корнійчук О. В., Бугайов В. Д., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Лілик Т. В., Кулик Я. М. (2013)
Соболь В. А. - Позакореневе підживлення саджанців яблуні макро- та мікроелементами в розсаднику, Горб О. С. (2013)
Якубчак О. М. - Фактори, що впливають на загальне бактеріальне обсіменіння молока, Оленіч Л. О., Таран Т. В. (2013)
Біндюг О. А. - Перетравність і баланс поживних речовин корму за осциляторної годівлі свиней, Зінов’єв С .Г., Денисюк П. В., Біндюг Д. О. (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Створення генотипів м’ясної худоби для розведення і виробництва яловичини в умовах інтенсивного теплового навантаження, Омельченко Л. О., Найдьонова В. О. (2013)
Глухова Н. А. - Використання мутагенезу в селекції ріпаку озимого на гетерозис (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського