Меренич І. О. - Геополітична ніша Балкан у системі міжнародних відносин до та після розпаду Югославії (2012)
Кондратенко О. Ю. - Формування та реалізація зовнішньополітичної доктрини Російської Федерації у 1991-1996 рр. (2012)
Ковальчук Л. С. - Основні складові іміджу політичної партії та методи психологічного впливу на електорат, Дубовик Н. А. (2012)
Лейно Т. - Практика використання технологій управління образом держави у формуванні міжнародного іміджу України (2012)
Ярема В. Я. - Елементи методики кооперативного теоретико-ігрового моделювання коаліційного уряду (2012)
Печенка Я. О. - Походження концепції місцевого самоврядування: еволюція поглядів та основні наукові підходи до визначення сутності (2012)
Воронова Т. В. - Адаптація української школи до міжнародних тенденцій розвитку освіти (2012)
Титул, зміст (2014)
Орлов О. О. - Некоторые проблемы оценки инновационных проектов, Рясных Е. Г. (2014)
Алёхин А. Б. - Анализ динамики потенциала предприятий с применением математического моделирования и статистических методов, Брутман А. Б. (2014)
Бельтюков Є. А. - Проблеми формування та реалізації пріоритетів інноваційного розвитку України, Толмачова О. В. (2014)
Іванова В. В. - Моделювання як засіб отримання інформації для прийняття планових рішень на туристичних підприємствах (2014)
Козаченко Г. В. - Механізм управління у системі економічної безпеки підприємства: призначення, зміст та структура, Ілляшенко О. В. (2014)
Краснова В. В. - Особливості діагностики втрати економічної стійкості підприємства, Савченко М. В. (2014)
Лук’янова В. В. - Оцінювання ризику і стійкість економічної системи (2014)
Погорелов Ю. С. - Принципи та складові контролю як елементу системи економічної безпеки підприємства, Булкот Г. В. (2014)
Ситник Л. С. - Оздоровлення збиткових підприємств, Бервенова Т. М. (2014)
Tkachenko А. M. - Strategic management is the main factor of legal entity’s activities, Zadnipranna T. S. (2014)
Федулова Л. І. - Проблеми формування технологічної інфраструктури економіки України (2014)
Харичков С. К. - Формирование пространства признаков кадрового потенциала предприятия для решения задачи распознавания его уровня, Скрипник Н. А. (2014)
Андрєєва Н. М. - Сучасні аспекти екологізації інноваційної діяльності України в умовах трансформації вітчизняної економіки, Мартинюк О. М. (2014)
Живко З. Б. - Грінмейл як форма корпоративного шантажу, Муж П. О., Вольних А. І. (2014)
Гавловська Н. І. - Інвестиційний клімат в україні: тенденції та проблеми, Рудніченко Є. М., Гавловська В. І. (2014)
Гайворонська Т. Г. - Фінансове забезпечення розвитку промисловості України: проблеми та шляхи їх вирішення, Макаровська Т. П. (2014)
Уманець Т. В. - Діагностування рівня системи економічної безпеки регіону: теоретичний аспект, Недбалюк І. Р. (2014)
Гарафонова О. І. - Методика розробки та вибору стратегії здійснення змін на підприємстві (2014)
Гончар О. І. - Методи управління трудовим потенціалом сучасного підприємства, Руденко Т. В. (2014)
Дунська А. Р. - Соціальний капітал як ресурс інноваційного розвитку підприємств, Жалдак Г. П. (2014)
Зайцева О. І. - Дослідження та ідентифікація властивостей і здібностей підприємств до самоорганізації в контексті трансформації концепцій управління (2014)
Корчевська Л. О. - Філософсько-історичний підхід до вивчення економічної безпеки підприємства (2014)
Костецький Я. І. - Функціонування фермерських господарств: сучасний стан, проблеми і перспективи, Пухальська Н. Б. (2014)
Косянчук Т. Ф. - Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства за сучасних умов, Кучма С. В. (2014)
Михальчик С. О. - Досвід збереження потенціалу інноваційного машинобудівного підприємства оборонної галузі в умовах конверсії та світової фінансово-економічної кризи, Михальчик Л. Ю. (2014)
Назарчук Т. В. - Модель розвитку внутрішнього потенціалу та конкурентного статусу підприємства (2014)
Пожуєва Т. О. - Стратегічна безпека підприємства як основа надійності функціонування бізнесу (2014)
Пилипяк О. В. - Теоретичні та методологічні аспекти оцінки економічної привабливості інвестиційних проектів (2014)
Мезина Л. В. - Общесистемные условия эффективного позиционирования морских торговых портов украины (2014)
Радецька О. О. - Особливості формування капіталу ПАТ "завод "Темп”, Годлевська М. А. (2014)
Рзаєв Г. І. - Економічний потенціал підприємства та теоретичне обґрунтування напрямів його оцінки (2014)
Рзаєва Т. Г. - Підходи до оцінки потенціалу підприємства: їх переваги та недоліки (2014)
Сєнько О. В. - Програмування ефективного позіціонування судноплавних компаній (2014)
Сокирник І. В. - Система стратегічного управління в інтегрованих корпоративних структурах (2014)
Ступчук С. М. - Формування системи цільових показників як складова стратегіїї розвитку підприємства (2014)
Шипуліна В. О. - Методи оцінки рівня диверсифікації асортиментного портфелю фірми на ринку м’ясних продуктів (2014)
Кукурудзяк Л. В. - Формування стратегії управління нематеріальними активами підприємства (2014)
Головач Т. В. - Огляд сучасних методів і методик оцінювання економічних ризиків (2014)
Грабовська І. В. - Актуальні питання управління бізнес-плануванням інноваційної діяльності підприємств (2014)
Лужецький А. І. - Ідентифікація економічної категорії "конкурентоспроможний потенціал підприємства” та його структура (2014)
Тараненко О. О. - Інформаційне забезпечення управління економічною стійкістю торговельних підприємств (2014)
Бойко О. С. - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу модернізації як основи стратегії модернізації підприємства, Гейко Л. М. (2014)
Бабаченко М. В. - Параметры и факторы структурных трансформаций торгового флота мира (2014)
Вольська О. М. - Методичні засади діагностики стану соціально-економічного розвитку молокопереробних підприємств (2014)
Жук Є. О. - Виробничий потенціал як фактор розвитку підприємства за умов невизначеності (2014)
Плаксина Е. Н. - Инновационно-инвестиционный потенциал машиностроительных предприятий в контексте евроинтеграции (2014)
Свірідова С. С. - Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств, Стойловська О. М. (2014)
Битий А. В. - Генезис теорії формування інформаційного потенціалу підприємства (2014)
Боднарюк В. А. - Тенденції та чинники розвитку ринку легкових автомобілів україни (2014)
Любохинець Л. С. - Розвиток інноваційних форм зайнятості за умов трансформації соціально-трудових відносин (2014)
Тадеуш Трочиковски - Управление на предприятии с использованием моделей инновационного менеджмента (2014)
Shalapko J. - Methodological principles of waste management, Zajdel M., Musial J. (2014)
Пінчук Є. А. - Специфіка, завдання та функції сучасного університету (2013)
Шевель А. О. - Філософські аспекти поглиблення протиріччя між людиною і природою (2013)
Башманівська Я. В. - Віртуальна реальність як чинник зростаючого усамітнення людини (2013)
Яценко К. А. - Мультикультуралізм як соціокультурний феномен: основні підходи та трактування (2013)
Артюшина М. В. - Методи і прийоми мотивування і стимулювання навчальної діяльності студентів (2013)
Ковалевський С. В. - Нейросітьова психо-фізіологічна модель студента, Кошева Л. В. (2013)
Романова Г. М. - Перспективні напрями розробки проблеми підготовки викладачів економічних ВНЗ до проектування навчальних технологій (2013)
Федій О. А. - Естетотерапевтичний вимір філософського знання про людину та Всесвіт (2013)
Благова Т. О. - Особливості хореографічного виховання школярів у системі освіти в Україні: історико-педагогічний аспект (2013)
Бобрицька В. І. - Організаційно-педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей, Процька С. М. (2013)
Бовсунівська Н. М. - Музична естетика Київської Русі (2013)
Будник О. Б. - Філософсько-культурологічні засади етнічної соціалізації як теоретичне підґрунтя її педагогічного розуміння (2013)
Васьківська Г. О. - Метапредметний підхід у процесі формування системи знань про людину в старшокласників (2013)
Войнаровська Н. В. - Педагогічні умови підвищення успішності навчання майбутніх спеціалістів туристичної сфери в процесі вивчення іноземних мов (2013)
Єршова Л. М. - Мовний патріотизм у змісті українського виховного ідеалу (2013)
Жиров О. А. - Особливості мистецько-педагогічної діяльності К. Василенка в самодіяльних танцювальних коллективах (2013)
Калушка В. П. - Теоретико-педагогічні аспекти ролі викладача-наставника в процесі підготовки бакалаврів технічного напрямку у вищих навчальних закладах типу ''коледж'' (2013)
Ковальова С. М. - Проблеми використання кейсів у професійній підготовці вчителя в Україні (2013)
Коновалова Е. Ю. - Стратегія читання: кореляція первинних і вторинних навчальних текстів (2013)
Коновальчук І. І. - Процесуально-змістові аспекти технологізації процесу реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Королюк О. М. - Модель диференціації самостійної роботи студентів у процесі вивчення математики в коледжах технічного профілю (2013)
Красовська О. О. - Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у галузі мистецької освіти (2013)
Луценко В. В. - Інформаційні технології у системі підготовки вчителя художньо-естетичного циклу (2013)
Олійник І. В. - Модель професійної адаптації молодих менеджерів до першого робочого місця, Черненко О. В. (2013)
Петриченко Л. О. - Cутнicть i cтpуктуpa пoняття "якicть ocвiти" у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi у фiлocoфcькiй тa пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтуpi (2013)
Піддубна О. М. - Значення начерків у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2013)
Ренькас Б. М. - Моделювання структури управління профільним загальноосвітнім навчальним закладом (2013)
Рожнова Т. Є. - Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій (2013)
Самаріна С. І. - Система естетичного виховання учнів Ніжинської класичної чоловічої гімназії при історико-філологічному інституті (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Харківська А. А. - Компаративістський аналіз розвитку ВНЗ через його рейтингове оцінювання (2013)
Шквир О. Л. - Дослідницька педагогічна діяльність: сутність та шляхи підготовки до неї (2013)
Шмельова Т. В. - Специфіка класифікації мистецтв у сучасній науці (2013)
Іванова С. М. - Модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників у галузі педагогічних наук (2013)
Тригуб С. С. - Спортивно-технічні гуртки як вид позаурочної роботи з фізичної культури в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою (2013)
Тітченко Н. В. - Андрагогічний підхід до організації професійного навчання безробітних (2013)
Матвійчук Л. А. - Методика використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2013)
Федорцова О. Г. - Культурологічна компонента у творах сучасних письменників Великої Британії і США в процесі вивчення гуманітарних дисциплін у технічному ВНЗ (2013)
Хом’як О. А. - Формування вмінь естетичної діяльності у студентів ВНЗ як чинник підвищення рівня їх вихованості (2013)
Бондарчук О. А. - Національна політика розвитку освіти корінного населення Австралії (2013)
Глазунова Л. О. - Педагогічні умови формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства (2013)
Комурджі Р. З. - Зміст та аналіз результатів констатувального експерименту з формування комунікативної компетенції майбутніх учителів музики в класі оркестрового диригування (2013)
Кришко А. Ю. - Вплив ідей В. Гумбольдта на мовну освіту в країнах Європи у XIX – на початку XX ст. (2013)
Мачача Ю. М. - Роздільне навчання у загальноосвітній і професійній школах (на матеріалах з’їздів російських діячів з технічної і професійної освіти 1889 – 1904 рр.) (2013)
Герасимчук О. Л. - До проблеми формування екологічної компетентності гірничих інженерів (2013)
Мороз М. О. - Формування духовності майбутніх учителів шляхом залучення до традицій українського народу через систему зимової обрядовості, Томанчук А. О. (2013)
Світельська-Дірко С. В. - Використання казок у формуванні світоглядних орієнтацій молодших школярів у сучасній науковій літературі (2013)
Чернова О. В. - Художньо-естетична компетентність як компонент професійної компетентності культуролога (2013)
Шарненкова Т. О. - Погляди М. Корфа на самоосвіту вчителя (2013)
Слободинська Т. С. - Дещо про теоретичні засади становлення функціональної лінгвістики (2013)
Гаращук К. В. - Просодичні особливості англомовного дискурсу реклами автомобілів (2013)
Дуркалевич В. В. - Модель світу в оповіданні Івана Франка "Sсhönschreiben" (2013)
Дзюбишина Н. Б. - Іноземні мови у системі освіти Чехії (2013)
Миронюк В. М. - Експресіоністичні мотиви в поезіях Бертольта Брехта (2013)
Нестерук С. М. - Cтереометрична структура драматургії Бертольда Брехта (2013)
Плахова О. А. - Антропонімічна система англійської народної казки (2013)
Сліпецька В. Д. - Негатив у комунікації, чи маніпулятивні стратегії і тактики конфліктного спілкування: дослідницькі постулати і перспективи (2013)
Соколовська С. Ф. - Способи концептуалізації художньої картини світу Б. Брехта (2013)
Сухомлинов О. М. - Імагологічні презентації міста у творах Р. Верника (2013)
Лисюченко М. К. - Концептуальна метафора у сучасному французькому політичному дискурсі (2013)
Рязанцева Д. В. - Субстантивні вихідні одиниці як дериваційна база компаративних та суперлативних форм прикметника української мови (2013)
Сердійчук Л. П. - Стратегія позитивної самопрезентації в автобіографіях лауреатів Нобелівської премії (2013)
Єршов В. О. - У вінець шани Ю. І. Крашевського, Білявська В. С. (2013)
Титул, зміст (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание четвертой группы комбинаторных способов усреднения третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.6.1 (2014)
Ліщук Р. І. - Метод розпізнавання значень зі шкал стрілочних вимірювальних приладів, Кучерук В. Ю. (2014)
Филинюк Н. А. - Метод измерения параметров адмитансной матрицы четырехполюсника, Лищинская Л. Б., Чехместрук Р. Ю. (2014)
Полікаровських О. І. - Прямі цифрові синтезатори частоти на основі кодів фібоначчі (2014)
Стахів П. Г. - Синтез радіо-електронних кіл при заданих обмеженнях на вихідні характеристики та за умов заданих допусків на параметри елементів, Дивак М. П., Крепич С. Я. (2014)
Зайцев Е. А. - Цифровая регистрация сигналов лазерних дальномеров на промежуточной частоте (2014)
Федула М. В. - Ітеративна модель залежності коливань хаотичної системи від амплітуди періодичного вхідного сигналу на фоні шумів (2014)
Бондаренко О. В. - Рабочая емкость цепи "замокшего" кабеля тпп-100×2×0,5, Рябушей А. И. (2014)
Bayas M. M. - Improvement of coordination of distributed industrial objects by search methods (2014)
Osharovskaya E. V. - Detecting features on triangular meshes by tensor voting (2014)
Ратушний П. М. - Дослідження вибору розмірності маски для методу підвищення різкості до максимального нахилу примежової кривої, Огородник К. В., Мартинюк В. В. (2014)
Городецька О. С. - Дослідження серверної частини мережі для підтримки он-лайн гри, Михалевський Д. В., Білошкурський С. С. (2014)
Антощук С. Г. - Метод локализации текста на изображении с обучением на основе вероятностной модели символов, Николенко А. А., Нгуен Тьен Т. К. (2014)
Кондратов В. Т. - Определения и базовая классификация измерительных систем (2014)
Романюк О. Н. - Використання графічних процесорів для обробки семантичних даних, Войтко В. В., Возний С. С., Морфіянець О. О. (2014)
Джулій В. М. - Структура, функції системи інтелектуальної обробки даних, Горбатюк О.М. (2014)
Мусієнко М. П. - Підвищення швидкодії декодеру нерегулярних LDPC-кодів на основі організації паралельних черг запису/зчитування, Крайник Я. М. (2014)
Rovira R. H. - Particular aspects of the use of videopolarimetric technology for dermatological study (2014)
Лаугс Е. Л. - Алгоритмическо-программное обеспечение автоматизированного медицинского комплекса амк (2014)
Вирозуб Р. М. - Вибір інформативних фізіологічних показників для медичного комплексу сімейного лікаря, Злепко С. М., Тимчик С. В., Злепко О. С. (2014)
Tolbatov S. V. - Information technology of the work complexity optimization for metalworking machinery with flexible logic operations’ dynamics analysis, Tolbatov A. V., Tolbatov V. A., Dobrorodnov O. A. (2014)
Латенко В. І. - Дослідження похибок резистивних сенсорів у індустріальному діапазоні температур (2014)
Московко М. В. - К вопросу построения модели тренера в спорте высших достижений, Злепко С. М., Тымчик С. В. (2014)
Кучерук В. Ю. - Засоби радіочастотної ідентифікації для доїльно-молочних відділень тваринницьких ферм, Кулаков П. І., Паламарчук Є. А. (2014)
Богомолов М. Ф. - Математична модель оптимального витоку надлишковості середовища через дифузор, Троц А. А., Гончарук В. Л. (2014)
Михалевський Д. В. - Оцінка якості мультимедійного трафіку під час перемикання між точками доступу у мережах Wi-Fi, Наугольних Є. С., Мельник В. М. (2014)
Ратушний П. М. - Пристрій для отримання кольорових тривимірних зображень об’єктів, Огородник К. В., Мартинюк В. В. (2014)
Клещов Г. М. - Автоматична передача апріорної і міжсистем‎ної інформації є скороченням термінів технологічної підготовки виробництва штампів (2014)
Бортник Г. Г. - Метод підвищення лінійності імпульсно-кодових модуляторів високочастотних сигналів, Мінов М. Л., Пунченко Н. О. (2014)
Стрельбицкий В. В. - Некоторые результаты исследования демпфирующей способности составных рам (2014)
Голевич О. Б. - Метод відбору хаотичних сигналів для використання у надширокосмугових системах зв’язку (2014)
Одинцов Н. Н. - Распространение волн в направляющих системах с медленно меняющимися параметрами, Старенький И. В., Слободянюк И. А. (2014)
Джулій В. М. - Аналіз методів та засобів прихованої передачі інформації, Коврига Є. О. (2014)
Захарченко М. В. - Структура спотворень складових таймерних сигнальних конструкцій в "гарному” та "поганому” станах каналів моделі гільберта, Гаджиєв М. М., Белова Ю. В., Рябуха О. М., Омельчук Е. М. (2014)
Муфтеев В. Г. - Моделирование плавности оси автомобильной дороги, Голощапов В. Г., Абдуллин М. М., Федоров П. А., Фаттахов М. М., Романюк А. Н. (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание четвертой группы комбинаторных способов усреднения третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.6.2 (2014)
Contents (2013)
Клименко Н. - На пошану професора Костянтина Тищенка: 50 років досліджень і викладання мов (2013)
Бібліографія К. М. Тищенка (2013)
Пащенко В. - Науково-пізнавальний зміст методу топонімічного контекстування (2013)
Тищенко К. - Перська сатрапія у скіфії: топонімічні контексти (2013)
Шапошников А. - Первый фрагард видевдата и санскритская словесность о прародине арийцев в контексте мифической генеалогии (2013)
Бочарнікова А. - Ороніми замйад-яшту: перспективи дослідження (2013)
Іжик М. - Малагасійські топоніми індонезійського походження (2013)
Marturano А. - Trieste: una città slava?/ Трієст: слов’янське місто? (2013)
Пащенко Є. - Міфологема на карті хорватії: дубровник (2013)
Бубенок О. - Дані топонімії про середньовічні міграції адигів до наддніпрянщини (2013)
Тищенко К. - Месопотамський слід у топонімії України (2013)
Лоза Ю. - "Історичний атлас України”: концепція і здобутки (2013)
Масляк П. - Географічні назви Центральної і Східної України у контексті середньовічних міграційних процесів (2013)
Яценко Б. - Інтродукція географічних номенклатурних термінів у японській топоніміці (особливості композиції японських топонімів) (2013)
Армашевська Т. - Гідроніми Чернігівщини (2013)
Романчук С. - Особливості топонімії Канівського природного заповідника (2013)
Максимів О. - Топонімія в українській і перській публіцистиці як складник двох етномовних картин світу (2013)
Рахно К. - Іранські культурні терміни в українському словнику і топонімії (2013)
Криконюк К. - Семантика, словотвір і етимологія оронімів Ірану (2013)
Тищенко К. - Відродження кельто-слов’янської концепції Олексія Шахматова: нові факти мови й історії, Казакевич Г. (2013)
Рахно М. - Кримсько-готське місто Сківарін у контексті центральноєвропейської топоніміки (2013)
Фаль О. - Запозичення латинського та германського походження у французькій топонімії (2013)
Пономаренко О. - Функціонування топонімів у дипломатичному дискурсі (на прикладі країн романського мовного ареалу) (2013)
Бабак Б. - Ідеологічний моніторинг топонімів у арабський пресі (2013)
Горба С. - Топоніми в доісламській арабській поезії (2013)
Antonyuk N. - The Crimea as a tourism centre in terms of ukrainian and international tourism development (2012)
Барановський М. - Соціально-економічні та природні передумови розвитку сільського зеленого туризму в українському Поліссі, Барановська О. (2012)
Білоус C. - Особливості управління розвитком туристичного бізнесу (2012)
Бордун О. - Забезпеченість Яворівського туристичного субрегіону транспортною інфраструктурою (2012)
Вуйцик О. - Вплив податкового регулювання на інвестиційну діяльність у рекреаційно-туристичному комплексі України (2012)
Голиборода І. - Перспективи розвитку військово-історичного туризму на Львівщині (2012)
Жук І. - Структуризація ринку туристичних послуг як об’єкта маркетингового управління (2012)
Зінько І. - Проблеми та перспективи формування Карпатської міждержавної туристично -рекреаційної системи (2012)
Ільчишин Я. - Проблеми розвитку рекреації на території басейну річки Черемош (2012)
Кирильчук А. - Екологічний стан ґрунтів національного парку "Сколівські бескиди ”як чинник розвитку туристичної сфери цієї території (2012)
Ковальчук А. - Формування понятійно-термінологічного апарату релігійного туризму і паломництва (2012)
Голод А. - Сучасний стан і перспективи розвитку санаторно-курортного господарства регіону (на прикладі смт Східниця), Корнієнко О. (2012)
Krayevska O. - Conditions and perspectives of the tourism policy development in the Crimea (2012)
Кульчицька E. - Особливості використання екологічно орієнтованого комплексу маркетингу для забезпечення збалансованого розвитку рекреаційно-туристичної діяльності на лісових територіях (2012)
Кушнірчук-Ставнича О. - Фінансові аспекти розвитку туристичного бізнесу в контексті проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Манько А. (2012)
Лозинський Р. - Історичні аспекти розвитку географії туризму, Шивала Ю. (2012)
Lukievic U. - EURO-2012: the impact of electronic mass media on the tourism perspectives of Poland and Ukraine, Lviv in particular (2012)
Мальська М. - Пріоритети розвитку туризму у польсько- українських відносинах, Біланюк О . (2012)
Мальська М. - Удосконалення державного регулювання розвитку туризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду (2012)
Манько А. - Деякі чинники розвитку закарпатського туристично-рекреаційного продукту (2012)
Монастирський В. - Організація туризму для осіб з обмеженими можливостями у Львівській області (2012)
Nowak Pawel Fryderyk - Спортивно-рекреаційні заходи як чинник здорового способу життя та підстава розвитку туризму (2012)
Пандяк І. - Історія становлення готельної сфери в Україні (2012)
Пурська І. - Сучасні технології формування ефективної міжнародної комунікаційної політики в туристичній діяльності підприємств (2012)
Rovenchak L. - Peripherality of Lviv region as a factor of development of its tourism, Kotyk I. (2012)
Матіїв О. - Вплив туристично-рекреаційної діяльності на природні комплекси курортного селища Славське та його околиць, Рожко І. (2012)
Романів П. - Діловий туризм у Львівській області проблеми та перспективи організації (2012)
Рутинський М. - Становлення курорту Моршин на ринку міжнародних оздоровчо-рекреаційних послуг (2012)
Смирнов І. - Досягнення Туреччини у застосуванні системи гостинності "все включене" в туризмі та можливості її використання в Україні (логістичний аспект) (2012)
Топорницька М. - Місце фестивального туризму у класифікаційній схемі масових видів туризму (2012)
Ховалко А. - Перспективи розвитку спелеотуристичних складових Поділля (2012)
Szewczyk I. - The importance of motivation in the farm tourism (2012)
Скакун Л. - Українсько-польський геотуристичний шлях "Гео-Карпати", Зінько Ю., Бучинська А., Внук Я., Райхель Р. (2012)
Zontek Z. - Cooperation for development of tourism in the region as an example of an innovation strategy, Lipianin-Zontek E. (2012)
Уманець Т. - Організаційно-економічний механізм розвитку оздоровчо-лікувального туризму (2012)
Титул, зміст (2013)
Євдощук М. І. - Методичне та алгоритмічне забезпечення пошукових робіт на нафту і газ в умовах акваторій Чорного та Азовського морів, Бардін О. О., Галко Т. М. (2013)
Цибульський В. О. - Оцінка впливу геологічної будови об'єкта на сейсмічне хвильове поле, Кузьменко П. М., Скляров С. О. (2013)
Пилип Я. А. - Удосконалення методики вивчення газопроникності гірських порід в умовах прослизання молекул газу, Владика В. М., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Здерка Т. В. (2013)
Локтєв А. В. - Перспективи видобування газу з порід-колекторів піщано-глинистої товщі неогену Закарпатського прогину (2013)
Федак І. О. - Дослідження зміни умов седиментації У процесі формування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ на основі аналізу форми геофізичних кривих, Старостін В. А., Коваль Я. М., Сінцова А. О. (2013)
Трубенко О. М. - Фільтраційно-ємнісна характеристика та петрофізичне моделювання взаємозв'язків фізичних та колекторських параметрів низькоомних порід-колекторів, Федоришин С. Д., Дмитерчук В. Я., Федорів В. В., Коваль Я. М., Олійник А. П. (2013)
Бойко В. С. - Кольматація тріщин дрібнодисперсним матеріалом при тампонуванні тріщинувато-пористого середовища як процес нелінійної адсорбції Ленгмюра, Бойко Р. В. (2013)
Бакулін Є. М. - Екологічні аспекти виробництва та застосування змащувальних добавок до бурових рідин (2013)
Вовк Р. Б. - Подання та обробляння технологічних знань про процес буріння на основі обмежень, Мельник В. Д., Гобир Л. М. (2013)
Чернова М. Є. - Динаміка гідроакустичних коливань у затопленій струмині затрубного простору бурильної колони (2013)
Худін М. В. - Аналіз сучасного стану методів і засобів підвищення продуктивності нафтових свердловин імпульсно-хвильовими діями на пласти, Карпаш О. М. (2013)
Лях М. М. - Особливості механізму піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу, Савик В. М., Федоляк Н. В., Вакалюк В. М., Солоничний Я. В. (2013)
Копей Б. В. - Розрахунок міцності морських стояків при дії зовнішніх навантажень, внутрішнього тиску та температурного розширення, Яриновський М. Г. (2013)
Вольченко О. І. - Контактно-імпульсна взаємодія металополімерних пар тертя гальмівних пристроїв, Вольченко Д. О., Криштопа С. І., Журавльов Д. Ю., Кашуба М. В. (2013)
Копей Б. В. - Використання поліуретанових покриттів у процесі ремонту насосних штанг, Стефанишин О. І., Мартинець О. Р., Стефанишин А. Б. (2013)
Шуляр І. О. - Розрахунки з'єднань із натягом у шарошках, оснащених композиційними зубцями зі сталевим хвостовиком, Шацький І. П., Корнута В. А., Роп'як Л. Я. (2013)
Семеген О. М. - Вплив форми армованої поверхні зубків озброєння шарошкових доліт на енергоємність руйнування гірської породи (2013)
Крижанівський Є. І. - Оцінка умов лавинного руйнування трубопроводів із довільно розміщеними наскрізними тріщинами та ненаскрізними зовнішніми тріщиноподібними дефектами заданої глибини, Мандрик О. М., Грабовський Р. С., Касій О. Т. (2013)
Горбійчук М. І. - Лінеаризована діагностична модель відцентрового нагнітача природного газу, Медведчук В. М. (2013)
Гурбанов А. Н. - Разработка и анализ промысловых исследований модели процесса осушки газа применительно к условиям аппаратов, Джомардов А. Я. (2013)
Ващишак І. Р. - Метод ідентифікації видів дефектів трубопроводів підземних теплових мереж, Ващишак С. П., Витвицька Л. А., Райтер П. М. (2013)
Кузь М. В. - Зведення балансу витрат природного газу в комунально-побутовій сфері, Середюк О. Є. (2013)
Романів В. М. - Удосконалення оптичного методу контролю визначення енерговмісту природного газу (2013)
Колбушкін Ю. П. - Діагностування та шляхи реформування державної тарифної політики на ринках теплової енергії та природного газу України, Данилюк М. О., Висоцький С. О. (2013)
Палійчук У. Ю. - Роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в енергозабезпеченні національного господарства (2013)
Гарматюк О. О. - Обґрунтування методичного підходу до розрахунку сезонного тарифу на транспортування природного газу (2013)
Полянська А. С. - Актуальність ситуаційних теорій керівництва в управлінні розвитком підприємств нафтогазового комплексу (2013)
Павлов В. І. - Проблеми та перспективи впровадження екологічного аудиту в корпоративному секторі (2012)
Валенкевич Л. П. - Обґрунтування оцінки соціо-еколого-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці, Павленко О. О., Алібекова Ю. Т. (2012)
Прокопенко О. В. - Макроекономічне регулювання екологізації інноваційного розвитку регіону, Школа В. Ю. (2012)
Сабадаш В. В. - Економіко-організаційні й інституційні чинники екологічного конфлікту, як ресурсні обмеження економічного зростання (2012)
Freeman A. - Creativity in the Internet Age (2012)
Мельник О. І. - Наукові підходи до удосконалення мотивації екологічно спрямованої діяльності, Маценко О. М., Пронікова Ж. С. (2012)
Міценко Н. Г. - Економічне оцінювання соціальної ефективності локальних інтегрованих систем (2012)
Сотник М. І. - Застосування маркетингових підходів до стимулювання інноваційного енергозбереження у сфері теплопостачання міста, Сотник І. М. (2012)
Старченко Л. В. - Використання методу нечітких множин для діагностики ризику банкрутства підприємства, Старовойт О. В., Семидоцька І. І. (2012)
Самаль С. А. - Устойчивое развитие предприятия и экономическая безопасность государства, Самаль Л. С. (2012)
Боярко І. М. - Методологічний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету, Гриценко Л. Л. (2012)
Kischak I. T. - The role of international transport corridors in the development of Mykolayiv region, Dyomina V. N. (2012)
Вдовенко Н. М. - Еволюція теоретичних поглядів на державне регулювання розвитку аграрного сектору (2012)
Телишевська Л. І. - Маркетинговий потенціал у підвищенні прибутковості підприємства, Комишан О. І., Сергеєв С. С. (2012)
Дерев’янко Ю. М. - Тенденції аналізу фактору часу у сучасних економічних дослідженнях (2012)
Боголіб Т. М. - V Міжнародна наукова конференція "Умови економічного зростання у країнах з ринковою економікою" зібрала в древньому Переяславі наукову еліту України і зарубіжжя (2012)
Рибіна О. І. - Методичні особливості оцінки економічного збитку від впливу залізничного транспорту (2012)
Похилько С. В. - Структурування та оцінка еколого-економічного ефекту від інвестицій (2012)
Ляшенко Н. Є. - Капіталізація праці інформаційних робітників та її місце в оцінці нематеріального компонента вартості підприємства (2012)
Сафарян І. А. - Перспективи розвитку міжнародних партнерських відносин підприємств на фармацевтичному ринку України (2012)
Ковтун Н. М. - Воля як основа соціальної активності особистості (2013)
Мороз О. В. - Гуманістичний вимір сучасного православного світу (2013)
Ostasz G. - Podtawy prawne stosunków państwo – Kościoł katolicki w Polsce w latach 1945-1956, Tłuczek R. (2013)
Кучерук О. А. - Організація навчально-дослідницької діяльності учнів як лінгвометодична проблема (2013)
Вірковський А. П. - Методологічна основа ретропедагогіки як засобу нелінійного розвитку особистості (2013)
Кошева Л. В. - Експериментальне дослідження формування корпоративних особистісних якостей студентів засобами фізичного виховання (2013)
Роман С. В. - Гуманістичні цінності в структурі шкільної хімічної освіти (2013)
Романчук Н. О. - Формування спрямованості на особистісно орієнтоване навчання в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Сахневич І. Д. - Організація виховної роботи з формування громадянського самовизначення учнівської робітничої молоді (2013)
Скульська В. Є. - Принципи професійного навчання безробітних на виробництві (2013)
Тимощук І. В. - Особливості викладання англійської мови професійного спрямування студентам економічних спеціальностей (2013)
Яцишин А. В. - Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем, Лупаренко Л. А. (2013)
Дудік Г. П. - Природоохоронна діяльність учнів екологічного ліцею (2013)
Вовк В. П. - Застосування векторів до розв’язування задач (2013)
Заболотна М. І. - Система вправ для навчання аудіювання новинних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання (2013)
Кубрак С. В. - Модель професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій (2013)
Паскаленко В. В. - Проблема педагогічної підготовки інженерів для технічних закладів освіти в країні в кінці ХІХ – початку ХХ століття в педагогічних працях В. В. Рюміна (2013)
Трухан Л. В. - Проблеми спортивної підготовки легкоатлетів: сучасний погляд (2013)
Білошицька Т. Ю. - Особливості роботи класного керівника в сучасних умовах (2013)
Давиденко О. В. - Підготовка вчителів у закладах підпільної освіти Польщі в період окупації (1942-1944 рр.) (2013)
Мороз С. Е. - Моделювання процесу підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг (2013)
Шарненкова Т. О. - Видавнича діяльність вітчизняної прогресивної інтелігенції у другій половині ХIХ ст. та її роль у розвитку освіти та самоосвіти (2013)
Алексієвець О. М. - Національно-культурний аспект просодії англомовного політичного дискурсу (2013)
Андрушенко О. Ю. - Формальний аналіз контексту у діахронних дослідженнях інформаційної структури речення (2013)
Галайбіда О. В. - Синтаксичні особливості мови оповідача у романі У. Коллінза "Місячний камінь" (2013)
Дерді Е. Т. - Технічний текст як лінгвістичне явище та об’єкт перекладу (2013)
Клименко О. В. - Характеристика інструменту в англійських дієсловах фізичної діяльності (2013)
Коваль Л. М. - Предикат стану як семантико-синтаксичний корелят дієслівного головного компонента безособового речення української мови (2013)
Мігорян О. В. - Динаміка реалізації лексико-семантичних груп дієслівних твірних основ префіксальних похідних в межах ономасіологічних категорій англійської мови (2013)
Назарець В. М. - Топос міста в поезії Бертольда Брехта (2013)
Нідзельська Ю. М. - Концептологія як провідний напрям сучасної лінгвістики (2013)
Овдійчук Л. М. - Літературно-психологічний портрет Бертольда Брехта (до проблеми вивчення біографії письменника на уроках зарубіжної літератури) (2013)
Островська Ю. К. - Засоби актуалізації оцінної семантики неологізмів у контексті (2013)
Радченко О. Ю. - Корелятивний домен водоймище/плавання: спектр концептуальної метафори (2013)
Слоньовська О. Б. - Особливості аспектів міжкультурної комунікації (2013)
Соловйова О. В. - Письмові завдання у розвитку комунікативної компетенції при викладанні іноземних мов (2013)
Щерба О. В. - Принципи структурування змісту навчального матеріалу з іноземної мови для курсантів Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (2013)
Білюк І. Л. - Позиціонування глобальних міст в Інтернеті: Нью-Йорк і Лондон (2013)
Борова Л. О. - Структурно-семантичні особливості німецьких юридичних термінів, Чайка Т. Б. (2013)
Осташова О. І. - Мовні засоби вираження структурних компонентів оцінного висловлювання (2013)
Помігуєва Л. П. - Термінологічна деривація в науково-технічній сфері англійської мови (2013)
Прищепа В. П. - Драма Галілея – трагедія історії. Проблема інтерпретації п'єси Б. Брехта "Життя Галілея" (2013)
Прищепа О. В. - Брехтівське розуміння "очуження" та "одивнення" В. Шкловського (2013)
Сардак О. В. - Лінгвістична філософія Людвіга Вітгенштейна (2013)
Синевич Б. М. - Концепція мистецтва крізь призму творчості Бертольта Брехта (2013)
Тарабріна Н. А. - Конфлікт як різновид комунікативних невдач (2013)
Гудзь Н. О. - Інтернет-дискурс – невід’ємна складова сучасної комунікації (2013)
Дайнека Н. М. - Кібербуллінг: онтологічні ознаки та типологія (2013)
Дейнеко І. А. - До проблеми відтворення образно-стилістичної системи автора в перекладі (2013)
Демьянова C. К. - Поетика неонатуралістської української та польської драми 20-х рр. XX століття (2013)
Кириченко А. Г. - Особливості вимовного акценту в англійському мовленні українських авіадиспетчерів і пілотів: консонантна система (2013)
Комінярський І. Б. - Бертольд Брехт та Джордж Рига: один мотив – два рішення (2013)
Кравець М. В. - Матеріалізація аналогії як механізм створення ірреальності в оповіданнях Едгара По (2013)
Малиненко О. Є. - Принципи добору мовного матеріалу у дослідженні емотивних концептів-опозицій (2013)
Масель Ю. С. - Місце дискримінативів у системі субстандартних одиниць (2013)
Матушевська Н. В. - Онтологічні характеристики комунікативної ситуації спокуси (2013)
Мисько І. Р. - Сакральний онімний простір поезії Олега Ольжича (2013)
Мельник А. П. - Прагматична адаптація як засіб подолання культурної асиметрії у перекладі анімаційного серіалу "Сімпсони" (2013)
Петрінська Т. С. - Вербалізація лінгво-когнітивної категорії "happiness" концепту globalization в англомовній картині світу (2013)
Просяннікова Я. М. - Порівняння як когнітивна операція (2013)
Снітовська О. Й. - Явище інтелектуалізму в художній літературі як змістово-стильова її особливість (2013)
Федоренко Л. О. - "Захід" Б. Брета: трагедія чи "навчальна вправа"? (2013)
Юшкевич В. І. - Змістовий потенціал макротеми підприємництво в англомовному діловому дискурсі (2013)
Ігнатенко Д. Є. - Вираження негативної оцінки у фразеологічних одиницях з власними іменами в англійській та українській мовах (2013)
Мельник Л. Г. - Перспективи розвитку "зеленої економіки" (погляд економіста на конференцію "Ріо + 20", Бурлакова І. М., Зябіна Є. А. (2012)
Андрєєва Н. М. - Діагностика інвестицій у системі реалізації ресурсозберігаючих проектів, Барун М. В. (2012)
Nekrasenko L. A. - Perspective of Environmental Tax Reform in Europe (2012)
Грановська Л. М. - Теоретичне обґрунтування методичного підходу щодо оцінки еколого-економічного стану меліорованих агроландшафтних систем, Дудяк Н. В. (2012)
Ковальов Б. Л. - Методичні підходи до формування інформаційного наповнення векторної моделі оцінки сталого способу життєдіяльності (2012)
Потапенко В. Г. - Стратегическое планирование для "зеленой" экономики (2012)
Сабадаш В. В. - Согласование экономических интересов в условиях рецессии: возможности экономической политики и риски устойчивого развития (2012)
Мельник Л. Г. - Влияние флуктуаций на развитие социально-экономических систем, Кубатко А. В. (2012)
Бакурова А. В. - Модифікована модель експерименту "Суспільне благо", Макарова І. С. (2012)
Лєонов С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності кредитних послуг банків для юридичних осіб, Олещук М. Г. (2012)
Череп А. В. - Особливості соціально-економічного механізму управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості, Дашко І. М. (2012)
Івашова Н. В. - Чинники забезпечення донесення сутності бренду через систему комунікацій підприємства, Гончаренко Т. П. (2012)
Міщук І. П. - Оцінювання ефективності системи логістики підприємства торгівлі (2012)
Лапин Е. В. - Факторный анализ инвестиционного потенциала предприятия (2012)
Асаул А. Н. - Концепция создания "Центра экономического развития" между Украиной и Северо-западным федеральным округом, Малтыз И. Н. (2012)
Feshchenko N. M. - Evolutional approach as basis of effective budgetary process (2012)
Таранюк К. В. - Методичні основи управління екологічними ризиками на регіональному рівні (2012)
Боронос В. Г. - Фінансові інструменти регулювання процесу реалізації екологічної політики розвитку регіону, Карпенко І. В. (2012)
Ковтун О. І. - Визначення параметрів та оцінювання ефективності заходів державної економічної політики на основі використання економетричних моделей (2012)
Зайцев О. В. - Розвиток моделі врахування інфляції за формулою І. Фішера (2012)
Дерев’янко Ю. М. - Фактор часу у закордонних економічних дослідженнях, Лукаш О. А., Дериколенко О. М. (2012)
Сабадаш В. В. - Макроекономічна дилема між продуктивністю праці й заробітною платою, Червяцова О. В. (2012)
Радченко О. В. - Урахування фактору часу при формуванні бюджету інтегрованих маркетингових комунікацій банку на прикладі АТ "Ощадбанк" (2012)
Лазар Ю. В. - Сучасні тренди розвитку соціально відповідального інвестування: закордонний та вітчизняний досвід, Завальна О. С. (2012)
Сидоренко О. М. - Інституціональне забезпечення формування та розвитку механізму банківського нагляду (2012)
Родіонова І. В. - Оцінка інноваційних ризиків на підприємствах легкої промисловості та шляхи їх мінімізації (2012)
Шкарупа О. В. - Формування економічного механізму функціонування екологоорієнтованих кластерних структур, Гімпель В. В. (2012)
Захаркін О. О. - Оцінка інноваційного потенціалу підприємств у контексті інноваційного розвитку регіонів, Харченко М. О., Івахнова А. Л. (2012)
Пляцук Д. Л. - Економічні аспекти оцінки екологічних ризиків у техногенно навантажених регіонах, Бойко В. В. (2012)
Старченко С. М. - Науково-методичні підходи до формування системи моніторингу якості життя населення, Горобець Т. В. (2012)
Turowski R. - Zadziwiające zbliżenia: Pierre Teilhard de Chardin a myśl prawosławna teologiczno-filozoficzna wg Jerzego Klingera (2013)
Ткаченко В. В. - Спілкування й розвиток особистості в інформаційному суспільстві (2013)
Чаплін І. В. - Сенс життя людини та соціальний аспект формування страху смерті у людей похилого віку (2013)
Арешонков В. Ю. - Характеристика змісту предмета "Конституція СРСР та УРСР" у радянській школі (30-50-і рр. ХХ ст.) (2013)
Вакалюк Т. А. - Формування мислительних операцій у процесі розв'язування задач із програмування (2013)
Варгата О. В. - Методична робота в контексті управління естетичним вихованням учнів (2013)
Гуманкова О. С. - Шляхи реалізації диференційованого підходу у навчанні на уроках іноземної мови (2013)
Єршова Л. М. - Виховний ідеал у педагогічній епістолярії І. Вишенського, І. Котляревського та Г. Сковороди (2013)
Жосан О. Е. - Розвиток вітчизняного шкільного словникарства в 20-х – 50-х роках ХХ століття (2013)
Кучерявий А. О. - Цілі та завдання системи управління самостійною роботою студентів юридичних спеціальностей (2013)
Ленчук І. Г. - Моделювання, структурно-системна реалізація принципу конструктивізму в геометрії (2013)
Невзоров Р. В. - Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі авіаційних ВВНЗ з метою вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх льотчиків-винищувачів (2013)
Пастовенський О. В. - Принципи громадсько-державного управління загальною середньою освітою (2013)
Сікора Я. Б. - Класифікація оптимізаційних навчальних задач для побудови операційної частини змістового модуля (2013)
Федосова І. В. - Соціально-економічні та політичні умови кадрового забезпечення вищих навчальних закладів інженерно-технічної освіти (кінець XIX – 20-ті XX століття) (2013)
Щерба Н. С. - Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання веб-квестів у професійно-педагогічній діяльності (2013)
Амиралиева И. - Формирование у студенческой молодежи толерантного сознания и мышления, практики толерантного поведения (2013)
Терешенко Н. В. - Бальний танець в системі освіти та естетичного виховання (2013)
Паскаленко В. В. - Розкриття проблеми відсутності безперервності та наступності в системі технічної освіти в країні на початку ХХ століття в педагогічних працях В. В. Рюміна (2013)
Ващук О. В. - Інтеграція та інтегративний підхід як основа формування готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми: сутність, шляхи реалізації (2013)
Мазко О. П. - Модель формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов (2013)
Миколаєнко Н. М. - До питання формування професійної культури майбутніх редакторів (2013)
Мирна І. О. - Аналіз стану сформованості соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх шкіл (2013)
Пащенко А. Ю. - Роль cуспільно-гуманітарних дисциплін у формуванні загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних училищ (2013)
Самойленко Ю. П. - Використання веб-завдання як якісно нового методу навчання у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя – філолога (2013)
Федьович О. М. - Проблема професійного інтересу майбутнього вчителя в психолого-педагогічній науці (2013)
Іваннікова М. В. - Сутність поняття "традиції трудового виховання кримських татар" (2013)
Михайліна Ю. О. - Психолого-педагогічні особливості організації процесу формування готовності майбутніх архітекторів до проектно-технічної діяльності (2013)
Шарненкова Т. О. - Самоосвітня діяльність учителя в історичному аспекті (2013)
Андрійчук Н. М. - Твори детективного жанру як засіб навчання англійської мови студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ (2013)
Бродська О. О. - Протиставлення людина – суспільство у новелі "Лейтенант Густль" Артура Шніцлера (2013)
Вискушенко С. А. - Наукові підходи до вивчення фахових мов (2013)
Гирин О. В. - Предикативний підтип англійських зворотних інтенсифікаторів (2013)
Давидова М. М. - Реалізація основних функцій просодії у читанні навчального тексту англійською мовою (2013)
Євченко В. В. - Writing and Literary Activity in the Vernacular in Anglo-Saxon England (2013)
Закреницька Л. А. - Термінологічна насиченість англомовних різножанрових фахових текстів (на матеріалі дискурсу християнського богослов'я) (2013)
Кушмар Л. В. - Особливості картини світу полісянина (на матеріалі асоціативного експерименту) (2013)
Назарець В. М. - Жанрова специфіка послання (2013)
Пахаренко В. І. - Романтизм як відкриття людини (2013)
Сингаївська А. В. - "Балада Редінґської в’язниці" Оскара Вайльда та її переклад на мову їдиш: перекладознавчий аналіз як спосіб вивчення конотації, Зорницький А. В. (2013)
Собецька Н. В. - Розвиток феміністичних засад у творчості Д. Г. Лоуренса (2013)
Соколовська С. Ф. - Образ автора у художньому творі (2013)
Федорова О. В. - Семантичні кореляції в парадигмі експліцитно маркованих маскулінізмів англійської мови (2013)
Шарапа М. В. - Вербальні та невербальні репрезентанти теми добробуту в середньополіському весняному обрядовому тексті (2013)
Фатєєва Т. В. - Конотації ранньоновоанглійських займенників та їх аналоги в текстах перекладу російською мовою (2013)
Гуменюк В. А. - І. О. Огієнко у вітчизняних та зарубіжних наукових та просвітницьких виданнях, Черняк І. О., Плотнікова А. М. (2013)
Коржовська О. В. - Концепція творчості у Біблії (2013)
Рябих Л. М. - Реалізація мікротеми "Наукова дисципліна" в американській академічній лекції (2013)
Мельник К. О. - Імагологічна презентація автора у "Записках сенатора" М. П. Сінєльнікова (2013)
Сардак О. В. - Людвіг Вітгенштейн і його "мовні ігри" (2013)
Торговець Ю. І. - Гіпотекстовий рівень текстів СПЕ (графічний контекст) (2013)
Угляй Л. В. - Поліфонічність прози Тоні Моррісон (2013)
Черниш О. А. - Дискурс як синтез соціальних та індивідуальних аспектів мовної діяльності (2013)
Асмукович І. В. - Синонімія та варіантність в авіаційній терміносистемі англійської мови (2013)
Бараняк М. М. - Каузативність як чинник сучасної німецької мови (2013)
Боса В. П. - Структурна організація художньої прози другої половини XX століття (об’ємно-прагматичне членування тексту) (2013)
Кривопишина К. С. - Жанрово-стильові особливості художньої прози Василя Захарченка (2013)
Купчишина Ю. А. - Роль тропів у реалізації очуднення (2013)
Аннамухаммедова О. О. - Вивчення рівня гематологічних показників крові сільськогосподарських тварин, які утримуються на територіях з різним ступенем радіозабруднення, Аннамухаммедов А. О. (2013)
Титул, зміст (2014)
Склярова І. О. - Вплив інформатизації освіти на проектуваннятехнологій навчання (2014)
Білогубка М. Я. - Проблеми вибору програмного забезпеченнядля освіти (2014)
Іванов С. А. - Медійна й інформаційна грамотність як сукупність базових технологій у системі безперервної освіти (2014)
Пасічник О. В. - Розвиток алгоритмічного мислення на уроках інформатики (2014)
Горошко Ю. В. - Навчання основних ідей функціонального програмування з використанням мови ObjectPascal (2014)
Литвинова С. Г. - "Розумники" (Smartkids) — поєднання новітніх ІКТ і електронних освітніх ресурсів задля ефективності навчання учнів початкової школи, Кохан О. В., Каплаушенко І. М. (2014)
Семеніхіна О. В. - Геометричні перетворення на площині і комп’ютерні інструментарії їх реалізації, Друшляк М. Г. (2014)
Руденко В. Д. - Кодування текстових даних (2014)
Макарчук О. М. - Особливості опрацювання документів складної структури в текстовому редакторі Word (2014)
Гуржій А. М. - Завдання XXVI Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання (другий тур), Бондаренко В. В. (2014)
Потієнко В. О. - Навчальна програма курсу за вибором "Офісні інформаційні технології" (для учнів старшої школи), Гогерчак Г. І. (2014)
Абатуров О. Є. - Формування світогляду майбутніх лікарів у контексті біоетики при викладанні медичної генетики, Височина І. Л., Петренко Л. Л., Герасименко О. М. (2014)
Авраменко Н. В. - Проблеми викладання аспектів репродуктивної медицини на медичному факультеті медичного університету, Барковський Д. Є., Кабаченко О. В., Нікіфоров О. А., Грідіна І. Б., Ломейко О. О. (2014)
Бачук-Понич Н. В. - Інтерактивні методи навчання в практиці студентського наукового гуртка, Ілащук Т. О. (2014)
Безрук Т. О. - Міждисциплінарна інтеграція в процесі вивчення клінічних дисциплін, Безрук В. В. (2014)
Бербець А. М. - Використання інтерактивних методик при проведенні практичних занять з акушерства та гінекології (2014)
Бідзіля П. О. - Світоглядна мотивація пізнавальної діяльності, Жадько В. А. (2014)
Бойчук Т. М. - Новітні технології при викладанні дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія” в Буковинському державному медичному університеті, Малик Ю. Ю., Семенюк Т. О., Пентелейчук Н. П. (2014)
Бойчук Т. М. - Актуальні питання підготовки іноземних студентів до складання іспитів для підтвердження дипломів на батьківщині випускників, Савка І. Г., Грицюк М. І., Навчук І. В. (2014)
Борейко Л. Д. - Компетентнісний підхід в організації навчального процессу, Букатару Ю. С., Перижняк А. І. (2014)
Булик Р. Є. - Роль і місце самостійної роботи в навчальній діяльності студента, Черновська Н. В. (2014)
Буряк О. Г. - Досвід викладання педіатрії в контексті підготовки спеціалістів первинної медичної допомоги, Нечитайло Ю. М. (2014)
Височанська Т. П. - Науково-дослідна робота студентів – важливий елемент підготовки медичних фахівців із дисциплін дерматовенерологічного профілю (2014)
Вовченко М. Б. - Адаптація іноземних студентів 1–2 курсів у Запорізькому державному медичному університеті (2014)
Волосовець О. П. - Інноваційні підходи до підготовки лікарів зі спеціальності "Педіатрія” в інтернатурі, Кривопустов С. П., Кузьменко А. Я., Логінова І. О. (2014)
Волосовець А. О. - Використання сучасних інтернет-технологій у практиці викладання на кафедрі неврології, Турчина Н. С. (2014)
Вороненко Ю. В. - Моніторинг знань як основа системи контролю якості навчання інтернів, Вдовиченко Ю. П., Мінцер О. П., Вернер О. М. (2014)
Гиря О. М. - Основні аспекти формування світогляду майбутніх лікарів (2014)
Годлевський Л. С. - Комп’ютерна iнженерія в дистанційному кредитно-модульному навчанні медичних працівників, Кресюн Н. В., Біднюк К. А., Баязітов М. Р. (2014)
Гончарова Н. Г. - Новітні форми самостійної роботи студентів при підготовці майбутніх лікарів на кафедрі нормальної фізіології, Бессараб Г. І., Омельянчик В. М., Єрьоміна А. К., Самура І. Б. (2014)
Грищенко О. В. - Особливості навчання "дорослої” аудиторії в системі післядипломної освіти, Бобрицька В. В., Коровай С. В. (2014)
Громовик Б. П. - До 50-річчя кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Терещук С. І., Гасюк Г. Д., Дацко А. Й., Левицька О. Р., Ярко Н. Б., Горілик А. В. (2014)
Губка В. О. - Організація навчального процесу для студентів та лікарів-інтернів на кафедрі госпітальної хірургії (2014)
Гулей Л. О. - Особливості викладання дисципліни "Дерматологія. Венерологія” студентам спеціальності "Педіатрія”, Денисенко О. І. (2014)
Доля В. С. - Формування світогляду майбутніх провізорів, Мозуль В. І., Мазулін О. В. (2014)
Ждан В. М. - Теоретичні й методологічні аспекти безперервної післядипломної медичної освіти, Скрипник І. М., Давиденко Г. М., Марченко А. В. (2014)
Івченко В. К. - Формування особистісно-професійної компетентності майбутніх лікарів, Сімрок В. В., Разумний Р. В. (2014)
Івченко В. К. - Використання інноваційних навчальних технологій у процесі викладання основних медичних клінічних дисциплін, Сімрок В. В., Сіротченко Т. А. (2014)
Ілащук Т. О. - Методологічні аспекти організації самостійної роботи студента при вивченні пропедевтики внутрішніх хвороб у Буковинському державному медичному університеті в сучасних умовах, Микитюк О. П. (2014)
Камишний О. М. - Особливості організації самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології, Топол І. О., Деген А. С., Поліщук Н. М. (2014)
Кірсанова О. В. - Особливості навчального процесу для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр” зі спеціальності "Лабораторна діагностика”, Соколовська І. А., Гончарова Н. Г., Єрьоміна А. К. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Досвід викладання дисципліни "Хірургія” за кредитно-модульною системою, Дзюбановський І. Я., Беденюк А. Д., Доброродній В. Б., Смачило І. І., Шандрук Т. В. (2014)
Колесник Ю. М. - Професійно-етична складова та "етичний кодекс лікаря України” у формуванні світогляду майбутнього медичного спеціаліста, Нерянов Ю. М., Візір В. А., Деміденко О. В. (2014)
Колесник Ю. М. - Роль рейтингового оцінювання діяльності викладача в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процессу, Нерянов Ю. М., Лур’є І. К., Топол І. О. (2014)
Колесник Ю. М. - Шляхи формування мотиваційно-світоглядної сфери студентів медичних вищих навчальних закладів, Чугунов В. В., Нерянов Ю. М. (2014)
Корнієнко Г. В. - Деякі проблеми базового циклу інтернатури з дитячої хірургії, Дмитряков В. О., Скалозубов М. О. (2014)
Кравченко В. І. - Аналіз захворюваності працівників охорони здоров’я за звертальністю у медустанови м. Запоріжжя, Городкова Ю. В., Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Самура Б. Б., Кравченко Т. В., Русакова Л. В., Кравченко С. В. (2014)
Кравченко В. І. - Проведення виробничої практики в ЗДМУ за вимогами кредитно-модульної системи, Доценко С. Я., Кравченко Т. В., Афанасьєв А. В., Русакова Л. В., Кравченко С. В. (2014)
Крушинська Т. Ю. - Ділові ігри змагання на заняттях з медичної мікробіології, Кременчуцький Г. М., Степанський Д. О. (2014)
Кудієвський А. В. - Психологічні та філософські погляди на сімейну медицину випускників медичного вузу, Нерянов Ю. М., Головаха М. Л., Баніт О. В. (2014)
Кущ О. Г. - Аналіз результатів впровадження кредитно-модульної системи навчання фахівців зі спеціальності "Лабораторна діагностика” (бакалавр) при вивченні мікробіології, вірусології, імунології в Запорізькому державному медичному університеті, Морозова О. В. (2014)
Лашкул Д. А. - Використання інтерактивних технологій при вивченні внутрішніх хвороб як умова інтенсифікації освітнього процессу (2014)
Леженко Г. О. - Інноваційні процеси у навчанні студентів за спеціальністю "Стоматологія”, Резніченко Ю. Г., Врублевська С. В. (2014)
Леженко Г. О. - Впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку в навчальний процес на кафедрі госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб, Резніченко Ю. Г., Пашкова О. Є., Гиря О. М., Лебединець М. Г., Лебединець О. М., Врублевська С. В., Каменщик А. В., Гладун К. В., Ярцева М. О. (2014)
Мисула І. Р. - Актуальність впровадження елективного курсу "Основи натуропатії” у навчальний процес для студентів медичного факультету на кафедрі медичної реабілітації, Бакалюк Т. Г., Голяченко А. О., Левицька Л. В., Лавріненко О. М. (2014)
Мороз В. М. - Моніторинг якості освіти при впровадженні кредитно-модульної системи у ВНМУ імені М. І. Пирогова, Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В., Полеся Т. Л., Тихолаз В. О. (2014)
Наварчук Н. М. - Дуалізм і біхевіоризм кредитно-модульної системи (2014)
Нагорна Н. В. - Досвід використання методів інтерактивного навчання у післядипломній медичній освіті, Бордюгова О. В., Дубова Г. В., Лимаренко М. П. (2014)
Нагорна Н. В. - Особливості роботи кафедри педіатрії науково-навчального інституту післядипломної освіти Донецького національного медичного університету – опорної за спеціальністю "Дитяча гематологія”, Дудчак О. П., Дубова Г. В., Бордюгова О. В., Вільчевська К. В., Марченко К. М. (2014)
Нерянов Ю. М. - Актуальні питання формування світогляду майбутніх фахівців – стоматологів, Компанієць Компанієць, Возна І. В., Кокарь О. О., Возний О. В. (2014)
Никоненко О. С. - Удосконалення практичних навичок у студентів VI курсу в контексті кредитно-модульної системи на кафедрі госпітальної хірургії, Губка О. В., Децик Д. А., Головко М. Г., Грушка В. А., Губка В. О., Клименко А. В., Никоненко А. О., Гайдаржі Е. І., Охріменко Г. І. (2014)
Ніцович І. Р. - Особливості організації самостійної роботи студентів, Андрієць О. А. (2014)
Павленко О. В. - Сучасні підходи до оцінки рівня знань слухачів за спеціальністю "Стоматологія”, Волосовець Т. М., Мазур І. П. (2014)
Павлюченко М. І. - Кредитно-модульна система і клінічне мислення (2014)
Пюрик В. П. - Виробнича практика з хірургічної стоматології в умовах кредитно-модульної системи навчання, Деркач Л. З., Пермінов О. Б., Ярмошук І. Р. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Курс косметології та естетичної медицини в післядипломній освіті дерматовенерологів (2014)
Сажин С. І. - Дистанційне навчання як елемент самопідготовки студентів до занять з педіатричних дисциплін (2014)
Семеняк А. В. - Викладання дисципліни "Акушерство та гінекологія” для студентів за спеціальністю "Медична психологія”, Андрієць О. А. (2014)
Сидорчук А. С. - Активізація самонавчання студентів медичного профілю в межах компетентнісного підходу у викладанні теоретичних та клінічних дисциплін, Сидорчук Л. І., Москалюк В. Д., Сидорчук І. Й. (2014)
Сирцов В. К. - Кореляційний аналіз показників успішності із показниками професійної мотивації студентів Запорізького державного медичного університету при вивченні курсу гістології, цитології та ембріології, Макєєва Л. В., Потоцька О. І. (2014)
Сирцов В. К. - Аналіз викладання медико-біологічних дисциплін за спеціальностями "Лікувальна справа” і "Педіатрія” в Запорізькому державному медичному університеті в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процессу, Нерянов Ю. М., Алієва О. Г., Сидорова І. В., Зідрашко Г. А. (2014)
Сорокман Т. В. - Hаукові дослідження як рушійна сила вищої медичної освіти, Сокольник С. В., Гінгуляк М. Г., Попелюк Н. О. (2014)
Тихоновський О. В. - Міжкультурне спілкування як частина педагогічного спілкування з урахуванням національно-психологічних особливостей іноземних студентів (2014)
Фастовець О. О. - Cистема рейтингової оцінки студентів-стоматологів за умов кредитно-модульної системи навчання, Котелевський Р. А. (2014)
Чебан В. І. - Особливості способу життя, соціальної адаптації студентів-медиків та технології їх оздоровлення, Оленович О. А., Соболь С. П. (2014)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Використання методу міждисциплінарного проекту в конкурентних групах при вивченні теми "ВІЛ-інфекція” для студентів VI курсу медичного факультету, Литвин К. Ю., Шевченко О. П., Волікова О. А., Кушнєрова О. А. (2014)
Шпонька І. С. - Реальність, проблеми, шляхи вдосконалення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи, Короленко Г. С., Бондарєва В. О., Гриценко П. О., Алєксєєнко О. О., Мальцев І. О., Чекан С. М. (2014)
Шумна Т. Є. - Досвід підвищення мотивації до навчання у студентів IV та VI курсів медичного факультету на кафедрі факультетської педіатрії (2014)
Бабієнко В. В. - Використання соціальних мереж при викладанні освітніх дисциплін, Романова Ю. Г. (2014)
Moscote-Salazar L. R. - Decompressive craniectomy in traumatic brain injury: Quo Vadis?, Alvis-Miranda H. R., Alcala-Cerra G., Rubian A. M. (2014)
Лісяний М. І. - Дослідження впливу мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини на ріст експериментальної гліоми головного мозку у щурів, Бєльська Л. М., Семенова В. М., Стайно Л. П. (2014)
Гридіна Н. Я. - Нові підходи до застосування верапамілу та кетаміну при лікуванні гліом головного мозку, Білошицький В. В., Морозов А. М., Розуменко В. Д., Драгунцова Н. Г., Величко О. М., Веселова О. І., Маслов В. П., Ушенін Ю. В. (2014)
Розуменко В. Д. - Применение мультимодальной нейронавигации в предоперационном планировании и интраоперационном сопровождении при хирургическом лечении опухолей головного мозга, Розуменко А. В., Яворский А. А., Бобрик И. С. (2014)
Кручок І. В. - Роль стереотаксичної радіохірургії в лікуванні хворих з приводу менінгіом задньої черепної ямки, Чувашова О. Ю., Вербова Л. М. (2014)
Чувашова О. Ю. - Роль магниторезонансной томографии в пренатальной диагностике врожденных пороков развития центральной нервной системы (2014)
Педаченко Є. Г. - Перший досвід трансплантації аутологічних хондроцитів після поперекової мікродискектомії , Хижняк М. В., Горбатюк К. І., Педаченко Ю. Є., Красиленко О. П., Шаблій В. А. (2014)
Страфун С. С. - Ультраструктурна оцінка відновлення травмованого сідничого нерва при аутопластиці його великих дефектів у щурів в експерименті, Гайович В. В., Савосько С. І. (2014)
Квасніцький М. В. - Епідуральні ін’єкції стероїдних препаратів у лікуванні корінцевого синдрому, зумовленого дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта, Квасніцький О. М. (2014)
Потапов О. О. - Рівень інгібітора активатора плазміногену 1 типу у плазмі крові залежно від - 675 4G/5G поліморфізму гена PAI-1 у потерпілих при черепно-мозковій травмі, Кмита О. П. (2014)
Вотєва В. Є. - Патоморфологічна та імуногістохімічна характеристика процесів васкуляризації доброякісних та злоякісних менінгіом головного мозку (2014)
Зінькевич Я. П. - Підвищення діагностичної інформативності стереотаксичної біопсії шляхом застосування технології суміщення мультимодальних зображень при вогнищевих ураженнях головного мозку, Розуменко В. Д., Чувашова О. Ю., Малишева Т. А., Розуменко А. В., Макєєв С. С., Цимбалюк В. І. (2014)
Поліщук М. Є. - Перспективи роботи та підготовки нейрохірургів України (2014)
Научно-практическая конференция "Инновации в нейрохирургии", 14-15 октября 2014 года, Киев (2014)
Саух П. Ю. - Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації: між історичною місією і реальною перспективою (2013)
Загрійчук І. Д. - Філософія як спосіб розв’язання протиріч буденної свідомості (2013)
Дмитренко М. Й. - Корпоративне знання як основа теорії комунікації (2013)
Ковтун Н. М. - Концептуальні підходи до розуміння співвідношення свободи волі і необхідності у соціальній активності (2013)
Лазуріна Н. П. - Патріотизм та національна ідея як ціннісні складові громадянської компетентності особистості (2013)
Попович О. В. - Філософські виміри креативного потенціалу особистості (2013)
Сабадуха В. О. - Проблема особистості в емпіричній та раціоналістичній європейській філософії ХVII століття (2013)
Шадюк Т. А. - Стражденність крізь призму християнської онтології (2013)
Дробович А. Е. - Дискурс про задоволення в добу Відродження (2013)
Дудар О. П. - Синестезія як об’єкт наукового та філософського дискурсу: понятійний та ціннісний аспекти (2013)
Бігич О. Б. - Експериментальне навчання старших дошкільників англомовного аудіювання з використанням мультимедійної презентації, Мокіна А. Г. (2013)
Гаманюк В. А. - Реалізація концептуальних засад багатомовності у проектах Eurocom (2013)
Кузнецова О. Ю. - Перспективи іншомовної освіти у вищих навчальних закладах в євроінтеграційному вимірі (2013)
Кучерук О. А. - Розвиток креативності мовної особистості учня основної школи (2013)
Романова Г. М. - Стратегії індивідуально-стильового проектування навчальних технологій (2013)
Тарнопольський О. Б. - Проектна робота як один із засобів підвищення навчальної мотивації в експерієнційній методиці навчання іноземної мови, Корнєва З. М. (2013)
Арешонков В. Ю. - Зміст радянської суспільствознавчої освіти в школах України за програмами початку 30-х років ХХ століття (2013)
Васильєва Р. Ю. - Педагогічна практика в системі підготовки вчителів "Основ безпеки життєдіяльності" і "Основ здоров’я" (2013)
Войтович О. П. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих предметів (2013)
Гарлицька Т. С. - Розвиток креативності викладача англійської мови як необхідної складової навчального процесу у вищій школі (2013)
Голуб Т. П. - Організація дослідницької діяльності студентів технічних спеціальностей у межах курсу іноземної мови (2013)
Гудовсек О. А. - Авторські інноваційні технології початкової школи (2013)
Кравець О. Є. - Теоретичні засади адаптивного підходу у використанні технології проектування навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу (2013)
Михайлова О. С. - Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання аудіювання (2013)
Мулик К. О. - Сутність процесу інтегрованого навчання соціальної педагогіки засобами англійської мови (2013)
Муранова Н. П. - Аналіз дослідження рівня фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті (2013)
Орел Л. О. - Формування позитивної мотивації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів (2013)
Осідак В. В. - Значення рідної мови у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності (2013)
Папіжук В. О. - Стан та оновлення підходів до навчання іноземних мов у школах Франції (2013)
Рева Т. Д. - Стан і перспективи удосконалення змісту навчання хімії студентів фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2013)
Редько В. Г. - Зміст підручника як засіб діагностики розвитку іншомовної особистості школяра (2013)
Самойлюкевич І. В. - Особливості організації дослідницької діяльності студентів мовних педагогічних спеціальностей в університетській освіті США, Волкова О. О. (2013)
Сіранчук Н. М. - Робота над метафоричністю та фразеологією образного мовлення молодших школярів, Козіцька С. М. (2013)
Шевчук О. А. - Людський чинник виникнення небезпечних ситуацій у виробничому середовищі (2013)
Шиян Т. В. - Моделювання як метод формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення англійської мови (2013)
Дерев’янко О. В. - Особливості технології формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів (2013)
Зимовець О. А. - Особливості формування проектувальних та конструктивних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства (2013)
Пушкар Т. М. - Комунікативні технології у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів до міжособистісної взаємодії (2013)
Сідун М. М. - Створення розвивального середовища на засадах ситуативного спрямування процесу професійної підготовки вчителя гуманітарного профілю (2013)
Ткаченко В. В. - Критерії ефективності процесу формування професійних знань, вмінь і навичок у майбутніх соціологів на засадах особистісно орієнтованого підходу (2013)
Калитюк Л. М. - Виховання дітей національних меншин в історії Волині: провідні теоретичні підходи до вивчення проблеми (2013)
Петров В. Н. - Реализация модели организации самостоятельной работы студентов и эффективность ее использования в профессиональной подготовке бакалавров в условиях заочного обучения (2013)
Махмудова Ш. - Украинская поэзия в переводах азербайджанской поэтессы М. Дильбази (2013)
Абдуллаева Г. - Параллель q x//ğ//h в литературном азербайджанском языке XVII века (2013)
Гірняк С. П. - Галичина "як психологічна категорія" у концепції Миколи Шлемкевича (2013)
Григораш С. М. - Лексика інтимної сфери життя людини (номінації осіб): структурно-семантичні особливості (2013)
Намазова Ф. - Стилистические оттенки слов в драматургии Ильяса Эфендиева (2013)
Проценко О. В. - До проблеми вивчення функціональних стилів у вищій школі (2013)
Шурупова О. В. - Оціночне значення англомовних фразеологізмів семантичного поля food (2013)
Дадашова С. - Мирза Фатали – "Азербайджанский Мольер?" (2013)
Максимчук О. Л. - Прагматичний потенціал публіцистичного тексту (2013)
Рыжкина А. А. - Когнитивная лингвистика на современном этапе (2013)
Федоренко Л. О. - "Переліт через океан" Б. Брехта: від "Радіоп’єси" до "Lehrstück" (2013)
Гайда О. М. - Прийменник староукраїнської мови: система і підсистема (2013)
Харчишина О. В. - Аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів в Україні, Трофимчук А. О., Ткаченко В. В. (2013)
Професійна освіта в умовах трансформацій трудової сфери інформаційного суспільства (2013)
Пузанов І. І. - Складові впливу ринку нерухомості на світову фінансову кризу (2014)
Перерва П. Г. - Обґрунтування видів економічних збитків та упущеної вигоди, завданих порушенням прав інтелектуальної власності, Ткачов М. М. (2014)
Макаренко М. В. - Напрямки вдосконалення регіональної інноваційної політики як головного чинника конкурентоспроможності регіонів України, Шайхатдінов А. З. (2014)
Маркіна І. А. - Адаптація міжнародного досвіду при реалізації антикризової політики держави у туристичній галузі України, Черниш І. В. (2014)
Кондрашихін А. Б. - Права та об’єкти права інтелектуальної власності працівника кафедри: проблема зберігання (2014)
Тараненко О. М. - Технопарки в Україні як елемент інноваційної інфраструктури, Корновенко С. В. (2014)
Косенко О. П. - Моніторинг комерційного потенціалу об’єктів інтелектуальної власності з використанням тангенціальної функції економічного ефекту (2014)
Писєва О. В. - Загальна характеристика особливостей ліцензійних договорів про використання об’єктів промислової власності у будівництві (2014)
Бондаренко О. О. - Особливості та проблеми використання промислових зразків на підприємствах (2014)
Падучак Б. М. - Деякі аспекти істотних умов договорів про трансфер технологій (2014)
Черненко Л. А. - Караоке, как средство использования объектов авторского права и смежных прав (2014)
Мацкевич О. О. - Відображення норм авторського права у законах України щодо засобів масової інформації (2014)
Осипова Ю. В. - Суб’єкти права інтелектуальної власності на службові об’єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України: окремі питання (2014)
Петренко І. І. - Здійснення авторських прав на літературні твори малолітніми та неповнолітніми особами (2014)
Шикова Л. В. - Теоретичні аспекти управління інтелектуальною власністю на підприємстві (2014)
Погорелая М. А. - Проблемные вопросы подготовки специалистов по управлению интеллектуальной собственностью на современном этапе инновационного развития экономики Украины (2014)
Бессонова С. И. - Управление инновационным развитием промышленных предприятий в условиях энергосбережения, Дорожко Г. К. (2014)
Дорожко Г. К. - Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності, Марченко Н. В. (2014)
Сиволап Л. А. - Служба безпеки підприємства як чинник його економічної безпеки (2014)
Швець Г. О. - К питанню щодо контролю за переміщенням через митний кордон України та США товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності (2014)
Дорожко Г. К. - Об’єкти промислової власності: економічна сутність та особливості оцінки, Балашова О. В., Воліков В. В. (2014)
Анісімова О. М. - Оцінювання ефективності управління ресурсами металургійного підприємства (2014)
Богаченко О. П. - Форми і способи розвитку лікувально-оздоровчого туризму у приморських місцевостях (2014)
Дмитриев В. Ю. - Профессиональная компетентность руководителей ВУЗов. Совершенствование менеджмента высшего образования (2014)
Фесенко О. М. - Особливості комерціалізації науково-технічних об’єктів інтелектуальної власності в Україні, Кіф’юк Є. С., Кавелін В., Погорецький П. П. (2014)
Maka Salkhinashvili - The Licensing of Business Activity and the Administrative Liability for Breach of Certain Licence Conditions, Giuli Giguashvili (2014)
Плахотнік О. О. - Еволюція теорії і практики управління в умовах мережевої економіки (2014)
Василичев Д. В. - Удосконалення методів оцінки інноваційної складової кадрової політики підприємств (2014)
Капранова Л. Г. - Сучасний стан світового зовнішнього боргу (2014)
Коюда В. О. - Формування групи показників для діагностики системи маркетингу підприємства, Мазко Т. І. (2014)
Іксарова Н. О. - Адаптивно-маркетингове управління як інструмент посткризового відновлення будівельного комплексу України (2014)
Павелко В. Ю. - Алгоритм розробки та впровадження системи менеджменту якості вітчизняним аеропортовим комплексом (2014)
Трубей О. М. - Інноваційний розвиток підприємств оптової торгівлі (2014)
Маркіна І. А. - Організаційне забезпечення управління інформаційним потенціалом підприємств ринку безалкогольних газованих напоїв в Україні, Дячков Д. В. (2014)
Махмудова К. В. - Про сутність і основи економічної безпеки розвитку регіонів в умовах глобалізації (2014)
Турило А. М. - Інновації як ключовий чинник економічної та фінансової безпеки підприємства в умовах зовнішньо-економічної діяльності, Зінченко О. А., Турило А. А. (2014)
Остапенко О. М. - Розрахунок втрати економічних вигід за вирощування сільськогосподарських культур при настанні страхових випадків (2014)
Остапенко Т. М. - Аутстафінг як можлива форма організації контролінгу витрат в сільському господарстві (2014)
Науменко С. М. - Система тендерних закупівель: теоретико-методологічні підходи до дефініції і класифікації (2014)
Лісовська В. П. - Математичне моделювання функції рекламної активності підприємства, Мошенська А. В. (2014)
Терованесов М. Р. - Оцінка впливу глобальних процесів на конкурентоспроможність системи вищої освіти (2014)
Гапонюк О. І. - Сучасна світова валютна система: трансформація розподілу світових золотовалютних резервів (2014)
Лазарева А. П. - Особливості економічної безпеки підприємств туристичної сфери (2014)
Тюпа Д. І. - Методологічні принципи оцінки рівня міжнародної заборгованості міжнародними фінансовими інститутами (2014)
Дьякова М. С. - Статистичний огляд розвитку морської портової галузі України (2014)
Андрющенко І. Є. - Вплив інновацій та інвестицій на стратегічний розвиток промислового підприємства (2014)
Поясник П. Г. - Визначення економічної вартості інформаційних ресурсів підприємства з застосуванням групи методів експертних оцінок (2014)
Куровська О. А. - Збалансована система показників як механізм стратегічного контролінгу інноваційних проектів, Овсєєнко О. С. (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2011)
Алмакаєва Л. Г. - Флагману вітчизняної фармації ДП "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції" – 90 років, Маслова Н. Ф., Георгієвський В. П. (2011)
Доля В. С. - Історія кафедри фармакогнозії Запорізького державного медичного університету (2011)
Губський Ю. І. - Формулярна система в паліативній та хоспісній медицині: концептуальні підходи та досвід створення першого державного формуляру; анальгетичні засоби, Морозов А. М., Бобров О. Є., Афанасенко О. В., Бабійчук О. М. (2011)
Загорій Г. В. - Загальні положення типових кваліфікаційних характеристик в галузі охорони здоров’я, промислової та практичної фармації. Повідомлення ІІ (2011)
Дацюк Н. О. - Деякі аспекти політики цінорегулювання на лікарські засоби, Хейломський О. Б., Шолойко Н. В. (2011)
Шматенко О. П. - Дослідження усадки целюлозних матеріалів при їх взаємодії з оксидом азоту (IV). Повідомлення V, Оридорога В. О. (2011)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення стану здоров’я населення у Хмельницькій області, Шувера О. В. (2011)
Васіна Ю. В. - Судова фармація: підвищення рівня державного контролю у впровадженні екстепморальної рецептури для розв’язання проблеми протидії обігу фальсифікованих лікарських засобів, Омельченко В. О. (2011)
Чекман І. С. - Квантова фармакологія: стан, перспективи наукових досліджень, впровадження результатів у практичну фармацію (2011)
Кобзар Н. П. - Методи синтезу та фармакологічні властивості анілідів 4-бром- та 4,6-дибром-2-карбоксисукцинанілових кислот, Ісаєв С. Г., Мамедова Д. О., Хрущова О. В., Павлій О. І., Сергієнко О. М., Брунь Л. В. (2011)
Барчина О. І. - Синтез та антиоксидантна активність похідних 4,6-біс-(етиламіно)-2-ацилтіотриазинів-1,3,5, Геращенко І. В., Суховєєв В. В., Смольський О. С., Демченко А. М. (2011)
Петюнін Г. П. - Визначення апрофену в біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії, Хусейн Каафарани (2011)
Бурлака Ю. В. - Спектрофотометричне визначення тербінафіну в таблетках за реакцією з бромкрезоловим зеленим, Тарханова О. О., Коржова А. С., Васюк С. О., Кейтлін І. М. (2011)
Блажеєвський М. Є. - Кількісне визначення натрію бензилпеніциліну у порошку для приготування розчину для ін’єкцій, Карпова С. П. (2011)
Здрайковська М. В. - Визначення мінімальної концентрації натрію метабісульфіту для стабілізації поліелектролітного інфузійного розчину з глюкозою і сорбітолом "Сорбіцин", Торхова Т. В. (2011)
Федоритенко Р. В. - Валідація методики визначення селену в комбінованому полівітамінному лікарському засобі "Есмін" методом атомно-абсорбіційної спектрометрії із гідридною приставкою, Шкляєв С. А., Цуркан О. О., Колядич О. П. (2011)
Унгурян Л. М. - Мікрохвильовий спосіб екстракції біологічно активних речовин БАР з рослинної сировини цукровим сиропом, Рожковський Я. В., Образенко М. С. (2011)
Сметаніна К. І. - Фармацевтичні та нутріціологічні аспекти профілактичного використання біологічно активних добавок рослинного походження, Рибак О. В. (2011)
Юрченко І. О. - Розробка методик ізолювання німесуліду з біологічних об’єктів, Буряк В. П., Коротіна О. В. (2011)
Абудеійх З. Х. - Дослідження ліпофільних сполук іван-чаю (хаменерію вузьколистого) у різні фази вегетації (2011)
Бурда Н. Є. - Вивчення амінокислотного складу трави та підземних органів гадючника в’язолистого Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Журавель І. О., Кисличенко В. С., Дємьохін В. Б. (2011)
Антоненко І. - Зелена зона в рекреаційно-туристичному потенціалі міста Києва (2014)
Божко Л. - Туризм та культурні трансформації в суспільстві на пострадянському просторі (2014)
Бордун О. - Розвиток індустрії зустрічей міста Львова (2014)
Гаталяк О. - Розвиток туризму в історичних населених місцях Волинської області (2014)
Грицку В. - Становлення та розвиток дитячо-юнацького туризму в Чернівецькій області, Грицку-Андрієш Ю., Сопіт О. (2014)
Грицку-Андрієш Ю. - Географія сільського зеленого туризму у Закарпатській області, Грицку В. (2014)
Деркач У. - Особливості організації туризму техногенних катастроф в Україні (2014)
Ковальчук А. - Конфесійно-географічний аналіз культових будівель в Україні як об’єктів паломництва та релігійного туризму (2014)
Микитчак О. - Туристично-рекреаційні ресурси Чернігівської області (2014)
Романів П. - Економіко-організаційні та географічні аспекти туристичної діяльності в гірських районах Чернівецької області (2014)
Leśniak-Johann M. - Tourism planning in the nature protected areas – grand canyon national park case study, Drozdowska M., Maciejewski W. (2014)
Lukievič U. - Tourist capacity of minsk in the run-up to the world ice hockey championship of 2014 (on the basis of the analysis of electronic mass media) (2014)
Przybyłka A. - Tourism spa as the main type of healthy tourism in Poland (2014)
Szyguła A. - Agritourism as the best form of enterpreneurship in the polish coutryside (2014)
Антонюк Н. - Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 рр., Краєвська О. (2014)
Горб К. - Паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом (2014)
Кульчицька Е. - Міжнародні тенденції розвитку мисливського туризму (2014)
Охріменко А. - Досвід європейських країн фінансування туризму (2014)
Пурська І. - Організаційний механізм формування ефективної продуктової політики суб'єктів міжнародного туризму (2014)
Юрченко С. - Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку, Юрченко О. (2014)
Kaczmarska A. - Terrorism as threat to international tourism (2014)
Meyer B. - Significance of self-government units’ cooperation in creating cross-border tourism product (on the example of Zachodniopomorskie voivodeship and Meclenburg Vorpommern), Gardzińska A. (2014)
Білоус С. - Регіональні аспекти розвитку туристичної індустрії Львівської області (2014)
Вуйцик О. - Проблеми оцінювання інвестиційно-туристичної привабливості туристичних дестинацій (на прикладі львівської області України) (2014)
Жук І. - Адміністративна відповідальність за порушення у галузі туризму (2014)
Мальська М. - Економіка послуг: суть та управління (2014)
Мальська М - Критеріально-функціональні ознаки послуг та їх особливості у сфері туризму, Занько Ю. (2014)
Мандюк Н. - Маркетингові дослідження туристичних потоків та просування туристичного маршруту "Золота підкова Львівщини", Манько А. (2014)
Манько А. - Оцінка ефективності впливу реклами на туристичного споживача (2014)
Масюк Ю. - Необхідність формування моделі саморегулювальної організації у сфері туризму України: економічні та правові аспекти (2014)
Юрченко О. - Інновації в готельному бізнесі на сучасному етапі (2014)
Чорнолоз Г. - Вплив проведення Чемпіонату Європи з футболу "ЄВРО - 2012” на економічний розвиток готелів міста Львова (2014)
Kotlorz D. - Tourism as a factor of economic growth and employment in Poland in the years of 2007-2011, Zagóra-Jonszta U. (2014)
Tokarz-Kocik A. - Recruitment risk in hotel industry selected theoretical problems (2014)
Krzysztofek A. - Social responsibility in tourism industry (2014)
Kuskov A. - Modern approaches to definition essence and content of positioning as element of the complex of tourist marketing, Losev P. (2014)
Lesniak-Johann M. - Traveling expenditures among wroclaw tourism students in the 2010-2012 years, Goralewicz-Drozdowska M., Maciejewski W. (2014)
Lesniak-Johann M. - Polish museums and their growing segment of interactive ways of sightseeing, Goralewicz-Drozdowska M., Maciejewski W. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Contents (2014)
Ільницький М. - Ситуація пограниччя: проблема ідентичності і драми самоідентифікації (2014)
Гнатюк М. - Українсько-німецький білінгвізм: пограниччя чи діалог ідентичностей (2014)
Корбич Г. - Іван Франко: погляд на сусідів з постколоніальної перспективи (2014)
Шевченко-Савчинська Л. - Латиномовна інтелектуальна спадщина "львівського народу" – продукт культурного порубіжжя (2014)
Брацка М. - Постколоніальне прочитання літератури українсько-польського пограниччя ХІХ століття (2014)
Випасняк Г. - Специфіка репрезентації українсько-польських взаємин на пограниччі у повісті Лукаша Сатурчака "Ґаліція" (2014)
Голик Р. - Anima galiciana і/чи fata morgana: реальна й віртуальна Галичина в літературі та ментальності (2014)
Пупурс І. - Пограничне Східне в поетиці українського романтизму (2014)
Останіна Г. - Східний колорит "Щоденника…" Кості Котка (2014)
Бикова Т. - Мікрокосм "української" Атлантиди (Гуцульщини) у творчості Станіслава Вінценза (2014)
Солодар Л. - Хутір – ментальний кордон українського простору в проекції національної літератури (2014)
Будний В. - Культурологічні аспекти літературної інтерпретації (зі спостережень над історичною еволюцією та методологічною диференціацією української критики доби раннього модерну) (2014)
Госовська М. - На межі: переклад Івана Франка "Жіночий рух у Франції і в Німеччині" Кеті Шірмахер (2014)
Зварич О. - Історична свідомість на рубіконі: проблема національної ідентичності у прозі Юрія Косача (2014)
Дрозда А. - Видіння замість спогадів: образи незнаної вітчизни у поезії Романа Бабовала та Марії Ревакович (2014)
Кицан О. - Опозиція "своє"/"чуже" в сучасній українській літературі зарубіжжя Олена Ткачук. "Емі Фостер" Джозефа Конрада: проблема адаптації в іншомовному суспільстві (2014)
Ткачик О. - "Емі Форстер" Джозефа Конрада: проблема адаптації в іншомовному суспільстві (2014)
Мельнікава А. - Сітуацыя культурнага памежжа ў творах Вацлава Ластоўскага (2014)
Шимчишин М. - Перехрестя культурних традицій у романі Клода Маккея "Бананова Долина" (2014)
Павлюк Х. - Дюссельдорф як парадигма мультикультурного співіснування у романі Мартіна Вальзера "Біографія кохання" (2014)
Ісапчук Ю. - Каринтія як культурне пограниччя у житті та малій прозі Інгеборг Бахман (2014)
Улюра Г. - Чужинець у ліжку: іноземець як фантазм (на матеріалі російської жіночої прози початку 2000-х років) (2014)
Набитович І. - Історична проза як предтеча проекту "історії повсякденності" та "історії ментальностей": література та історія у пошуках цивілізаційних елементів буття (2014)
Маценка С. - Досвід межі як смислотворчий чинник у романі, спрямованому до музики (2014)
Бестюк І. - Джаз й орнаментальна проза: інтермедіальний формат літератури 1920–1930-х років (2014)
Коржик У. - Сучасна зорова поезія як літературна модифікація доби бароко (на матеріалі поезій Івана Іова) (2014)
Починок Ю. - Зорова поезія: від писанкарства до супрематизму (2014)
Гуляк А. - Символіка керамічного виробу в аспекті синтезу мистецтв (на матеріалі сучасної української поезії), Науменко Н. (2014)
Мочернюк Н. - Своєрідність міжмистецького діалогу 20−30 років ХХ століття (література та образотворче мистецтво) (2014)
Линник Н. - Синтез мистецтв у малій прозі Миколи Вінграновського (2014)
Левицький В. - Київ як літературне пограниччя 1910–1930-х років: особливості іконіки (2014)
Комариця М. - Естетика vs етика: сучасні акценти міжвоєнних літературних дискусій (2014)
Козлов Р. - Франко-драматург на помежів’ї позитивізму u1110 . модернізму (між майстром Чирняком і князем Святославом) (2014)
Демьянова С. - Дискурс іронії, пародії, сатири як долання утопічних стереотипів в українській та польській "хлопській" драмі кінця ХІХ–ХХ століть (2014)
Яструбецька г. - "Імпресіоністичний експресіонізм" прози Миколи Хвильового (2014)
Кулінська Я. - Суперечності самоактуалізації особистості в культурі постмодерну (2014)
Зорницька І. - Художній парадокс на рубежі століть (2014)
Романенко О. - Жанрові моделі масової літератури: походження, напрями еволюції та типологія (2014)
Кузьма Н. - Особливості жанру поезії у прозі в українській та французькій літературах кінця ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Борис О. - Літературно-критичний портрет: метаморфози жанру в майстерні Миколи Євшана (2014)
Дробіт І. - Британська історіографічна металітература кінця ХХ – початку ХХІ століть: гібридизація історичного роману в межах постмодерністської парадигми (2014)
Нестерович Є. - Електронний фронтир як середовище творення сучасного українського літературного процесу (2014)
Витичак У. - Функції "сезонних слів" (кіґо) у поезії жанру хайку (2014)
Содержание (2013)
Абдулгазис Д. У. - Экспериментальные исследования эффективности масляной СОТС с присадкой наноглинистых минералов листовой структуры, Умеров Э. Д., Ягьяев Э. Э., Меметов С. Р., Абдулгазис У. А. (2013)
Абдулкеримов И. Д. - Технологическое обеспечение качества резьбовых соединений деталей на основе поверхностно пластического деформирования (2013)
Алиев А. И. - Влияние скорости резания при зенкеровании в среде СОТС растительного происхрждения на качество обработанной поверхности (2013)
Антонюк В. С. - Динамические резонансные явления в технологической обрабатывающей системе при фрезеровании, Гнатейко Н. В., Катрук О. В. (2013)
Ваниев Э. Р. - Влияние режимов резания на стойкость инструмента при фрезеровании стали 12Х18Н10Т в присутствии различных СОТС (2013)
Внуков Ю. Н. - Способ и устройство для исследования регенеративных автоколебаний при точении, Кучугуров М. В., Дядя С. И., Зинченко Р. Н., Гончар Е. А. (2013)
Гончар Н. В. - Исследование процесса обработки полимерно-абразивным инструментом при помощи моделирования, Кондратюк Э. В., Степанов Д. Н., Кучугуров М. В. (2013)
Гончаров Д. А. - Зависимость точности незатылованных червячных фрез от геометрических и конструктивных параметров, Гончаров А. М. (2013)
Грабченко А. И. - Повышение эффективности плоского торцевого шлифования, Пыжов И. Н., Клименко В. Г. (2013)
Гусев В. В. - Повышение виброустойчивости технологической системы во время алмазного шлифования тонкостенных оболочек вращения из ситаллов, Калафатова Л. П., Олейник С. Ю. (2013)
Джемилов Э. Ш. - Исследование влияния СОТС на качество обработанной поверхности при торцевом фрезеровании (2013)
Дядюра К. А. - Использование современных инструментальных материалов при механической обработке резанием износостойкого чугуна ИЧ210Х30Г3, Юнак А. С. (2013)
Залога В. А. - Применение методов математического моделирования для расчета результативности системы управления качеством заготовительного производства, Дынник О. Д., Ивченко А. В. (2013)
Залога В. А. - Современное состояние вопроса о диагностике состояния режущего инструмента при фрезеровании, Зинченко Р. Н., Шаповал Ю. В. (2013)
Залога В. А. - Классификация затрат на качество процессов инструментообеспечения машиностроительного предприятия, Ивченко А. В., Погоржельская Ю. О. (2013)
Залога В. А. - Измерение температуры при сверлении волокнистых полимерных композиционных материалов, Криворучко Д. В., Колесник В. А., Нешта А. А., Осадчий И. О. (2013)
Кондратюк О. Л. - Создание технологической системы для шлифования сложнопрофильных поверхностей крупногабаритных лопаток турбин на основе адаптивного управления процессом (2013)
Кравченко Ю. Г. - Визначення коефіцієнта розподілу теплоти деформації в площині зсуву і температури на поверхні різання (2013)
Кравченко Ю. Г. - Температурне поле стружки від тертя з лезом (2013)
Лавриненко С. Н. - Создание техоснастки для механической обработки участков кости по результатам компьютерной томографии и 3D моделирования, Вакуленко И. Я., Кулинич Г. В., Лавриненко И. С. (2013)
Мицык А. В. - Процесс отделочно-зачистной виброобработки и параметры, влияющие на его производительность, Федорович В. А. (2013)
Немировский Я. Б. - Технологическое обеспечение точности при обработке отверстий деформирующим протягиванием (2013)
Новоселов Ю. К. - Аналитическая оценка параметров шероховатости шлифованных поверхностей, Братан С. М., Богуцкий В. Б. (2013)
Равська Н. С. - Аналіз геометрії різальної частини черв’ячних фрез на прикладі визначенні кута в плані при нарізанні прямозубих зубчастих коліс, Охріменко О. А. (2013)
Ромашов Д. В. - Теоретическое определение рациональных условий изготовления кругов для алмазного сверхскоростного шлифования, Федоренко Д. О., Федорович В. А. (2013)
Руднев А. В. - Владимир Сергеевич Кнаббе и его труд "Фреза и её роль в современном машиностроении" (2013)
Стрельчук Р. М. - Исследование и анализ процесса микрорезания наноструктурных твердых сплавов, Стороженко Д. С., Узунян М. Д. (2013)
Тонконогий В. М. - Повышение точности и качества обработки конических отверстий абразивно-выглаживающим развертыванием, Перпери Л. М., Рязанцев В. М., Голобородько А. М. (2013)
Федорович В. А. - 3D моделирование вибрационного алмазного шлифования, Пыжов И. Н., Кронов С. С. (2013)
Хавин Г. Л. - Моделирование межслойного разрушения при сверлении композиционных материалов (2013)
Шелковой А. Н. - Технологическое обеспечение заданной системы параметров поверхностного слоя цилиндрических закаленных крупномодульных зубчатых колес, Тимофеев Ю. В., Клочко А. А. (2013)
Якубов Ч. Ф. - Повышение функциональных свойств СОТС на основе использования α-токоферольных антиоксидантных композиций, Менумеров Э. Р. (2013)
Профессор Худобин Леонид Викторович (2013)
Профессор Мовшович Александр Яковлевич (2013)
Профессор Христофоров Анатолий Ильич (2013)
Пилипенко Г. М. - Еволюція теорії ринкової рівноваги та механізм її досягнення в сучасній економіці (2003)
Чекушина Ю. В. - Сучасні тенденції на світовому ринку праці та українські реалії (огляд наукових публікацій) (2003)
Шлюсарчик Б. - Попитово - пропозиційні передумови конкурентоспроможності в сучасних теоріях міжнародної торгівлі (2003)
Дьячкова І. В. - Світовий ринок вугілля: стан, тенденції розвитку та перспективи українських експортерів (2003)
Саллі В. І. - Підвищення ефективності інвестиційних процесів на мало перспективних вугільних шахтах, Чмихун В. О. (2003)
Дереза В. М. - Диверсифікація виробництва і капіталу та оцінка її ефективності (2003)
Герасимова І. Ю. - Вплив концентрації виробництва на ефективність праці робітників з видобутку вугілля (2003)
Ляшенко В. І. - Шляхи формування сприятливих умов для розвитку малого бізнесу в Україні (2003)
Єрмошкіна О. В. - Побудова системи управління фінансовими потоками підприємства в ринкових умовах (2003)
Соляник Л. Г. - Ефективне управління оборотними активами - ключовий фінансовий важіль поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності підприємств (2003)
Коновалюк В. І. - Проблеми формування системи оподатковування монополій видобувної промисловості (2003)
Шишкова Н. Л. - Удосконалення аналітичного етапу підготовки до проведення санації (2003)
Драчук Ю. З. - Механізм визначення ефективності науково- технічних заходів щодо екології у вугільному виробництві (2003)
Усатенко О. В. - Роль інструментів стратегічного менеджменту для малого бізнесу, Грошелева О. Г. (2003)
Яковенко О. А. - Розробка організаційної структури підприємства, що забезпечує ефективне управління витратами (2003)
Коновалюк В. І. - Роль монополій в економіці індустріально розвинутих держав (2003)
Patrzalek L. - Intraregional politics - premises and purposes (2003)
Шаров О. І. - Ресурси вугільної промисловості України та напрямки їх ефективного використання (2003)
Пилипенко Ю. І. - Експортний потенціал і структурна політика України на сучасному етапі (2003)
Дьячкова І. В. - Організаційно -технічний потенціал підвищення конкурентоспроможності продукції вугільних підприємств (2003)
Трифонова О. В. - Особливості вибору показників інвестиційної привабливості вугільних шахт (2003)
Іщенко М. І. - Дослідження економічного механізму взаємодії підприємства "Кривбасвибухпром” з гірничо-збагачувальними комбінатами (2003)
Піскова Ж. В. - Удосконалення методики визначення ресурса ємності продукції підприємств металургійної промисловості (2003)
Guziejewska B. - Characteristics of government and local securities traded on financial markets - the Polish case (2003)
Макаренко Ю. П. - Управління кредитним забезпеченням підприємств продуктового підкомплексу (2003)
Єрмошкіна О. В. - Теоретичні підходи до класифікації фінансових потоків в умовах розвитку міжнародних зв’язків підприємства (2003)
Цуркан І. М. - Зниження податкового навантаження на базі покращення використання ресурсного потенціалу підприємства (2003)
Вишневська А. В. - Основні аспекти методики управління активами компаній (2003)
Семенов Г. А. - Концептуальні підходи до формування запасів підприємств за допомогою логістики, Астраханцева О. В. (2003)
Євдокимов Ф. І. - Оцінка ефективності гарантійного терміну експлуатації продукції, Письменний О. А. (2003)
Пістунов І. М. - Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца, Ситников О. А. (2003)
Демиденко М. А. - Економіко-математична модель багатокритеріальної оптимізапії із застосувашіям еволюційних алгоритмів (2003)
Содержание (2014)
Абдулкеримов И. Д. - Технологическое обеспечение герметичности резьбовых соединений деталей пневмоаппаратуры на основе поверхностно пластического деформирования (2014)
Агу Коллинз - Исследование и анализ остаточных напряжений при алмазно-искровом шлифовании твердых сплавов с применением технологии минимальной смазки, Узунян М. Д. (2014)
Брижан Т. М. - Теоретический анализ условий уменьшения силы резания при механической обработке, Крюкова Н. В. (2014)
Верещака А. С. - Наноразмерные многослойно-композиционные покрытия для повышения износостойкости и работоспособности твердосплавных концевых фрез, Верещака А. А., Бубликов Ю. И., Оганян М. Г. (2014)
Внуков Ю. Н. - Влияние угла наклона винтовой режущей кромки концевой цилиндрической фрезы на уровень возбуждения вибраций при обработке тонкостенной детали, Дядя С. И., Козлова Е. Б., Логоминов В. А., Шевченко А. В. (2014)
Гавриш А. П. - Надтонке ультразвукове шліфування гнучкими алмазними стрічками деталей зі зносостійких композитів на основі алюмінію, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Гуцаленко Ю. Г. - Сравнительный анализ ресурсного потенциала алмазных кругов c режущими зернами различного заострения и притупления в процессах тонкого чистового шлифования (2014)
Деревянченко А. Г. - Формирование первичных образов режущей части с использованием СТЗ для диагностирования состояний инструментов на основе анализа 3D-моделей, Волков С. К., Марченко Е. Н., Криницын Д. А. (2014)
Дмитриева С. Ю. - Расчет геометрических параметров прерывистых кругов с учетом температуры шлифования (2014)
Доброскок В. Л. - Повышение точности построения изделий на установках селективного лазерного спекания, Витязев Ю. Б., Погарский А. В. (2014)
Доброскок В. Л. - Получение триангуляционной модели рельефа рабочей поверхности шлифовальных кругов, Шпилька А. Н., Котляров В. Б. (2014)
Залога В. А. - Контроль качества обработки и состояния режущего инструмента по звуку, сопровождающему процесс резания, Нагорный В. В. (2014)
Кальченко В. І. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями колінчастого вала і круга, Кальченко Д. В. (2014)
Ковалев В. Д. - Управление режимами обработки на тяжелом токарном станке посредством PLC модулей, Васильченко Я. В., Мельник М. С. (2014)
Коломієць Л. В. - Дослідження моделі складного інструменту - штампів холодного листового штампування, Клещов Г. М. (2014)
Криворучко Д. В. - Современные достижения в области изготовления зубчатых колес из композиционных материалов, Осадчий И. О. (2014)
Кузей А. М. - Механизмы изнашивания алмазота в однокристальном инструменте при правке абразивных кругов, Лебедев В. Я. (2014)
Лавріненко В. І. - Дослідження впливу морфометричних характеристик зерен НТМ на різальну здатність алмазно-абразивного інструменту, Смоквина В. В., Петасюк Г. А., Ільницка Г. Д. (2014)
Ларшин В. П. - Технологическая диагностика сверления отверстий малого диаметра на станках с ЧПУ, Лищенко Н. В. (2014)
Марчук В. І. - Забезпечення якості та ефективності виготовлення роликів підшипників під час оброблення переривчастим шліфувальним інструментом, Марчук І. В., Лук'янчук Ю. А. (2014)
Оборский Г. А. - Математическая модель динамической системы процесса резания однолезвийной разверткой одностороннего резания, Оргиян А. А., Голобородько А. М., Перпери Л. М. (2014)
Онисько О. Р. - Аналітичний розрахунок профілю різальної кромки різця для виготовлення внутрішньої трикутної різьби труб нафтогазового сортаменту, Витвицкий В. С. (2014)
Панчук В. Г. - Алгоритм розрахунку профілю задньої поверхні радіального фасонного різця в залежності від значення величини переднього кута (2014)
Пижов І. М. - Деякі собливості багатопрохідного плоского торцевого шліфування, Клименко В. Г. (2014)
Стрельчук Р. М. - Работоспособность алмазных зерен при микрорезании твердых сплавов из наноразмерных зерен монокарбида вольфрама (2014)
Тонконогий В. М. - Механизм возникновения колебаний при обработке однолезвийными коническими развертками одностороннего резания, Оргиян А. А., Голобородько А. М., Перпери Л. М. (2014)
Хейфец М. Л. - Анализ термодинамических неустойчивостей при стружкообразовании, Клименко С. А. (2014)
Якимов А. А. - Определение температуры, возникающей при зубошлифовании прерывистыми кругами на станках МААГ. 5851, 5853, работающими по нулевой схеме (2014)
Професор Кальченко Віталій Іванович (до 80-річчя з дня народження) (2014)
Title, contents (2014)
Rich J. - Satellite DNA and related diseases, Ogryzko V. V., Pirozhkova I. V. (2014)
Kotova E. S. - Transcription factor CTCF and mammalian genome organization, Akopov S. B., Sverdlov E. D., Nikolaev L. G. (2014)
Maiborodin I. V. - The interaction of polyhydroxyalkanoate polymer group with cells and tissues, Kuznetsova I. V., Shevela A. I., Manaev A. A., Chastikin G. A. (2014)
Skorobogatov O. Yu. - Study of dephosphorylated 2'-5'-linked oligoadenylates impact on apo -S100A1 protein conformation by heteronuclear NMR and circular dichroism, Lozhko D. N., Zhukov I. Yu., Kozlov O. V., Tkachuk Z. Yu. (2014)
Savchuk M. V. - Tissue engineering of vascular/valvular equivalents on the base of the xenogeneic decellularized matrix (2014)
Soldatkin O. O. - Elaboration of new method of enzyme adsorption on silicalite and nano beta zeolite for amperometric biosensor creation, Ozansoy Kasap B., Akata Kurc B., Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V., El’skaya A. V. (2014)
Goriacha I. P. - Antioxidant capacity and sustainability of Saccharomyces cerevisiae cells exposed to ozone, Zinchenko V. D., Dyubko T. S., Romodanova E. A., Tatarets A. L. (2014)
Kalnina J. - Study of association between polymorphisms in the PSMB5 (rs11543947) and PSMA3 (rs2348071) genes and multiple sclerosis in Latvians, Paramonova N., Sjakste N., Sjakste T. (2014)
Fishchuk L. Ye. - Association of genotypes by polymorphic variant C-108T of PON1 gene with the risk of developing breast cancer and hypertensive disease in women (2014)
Tkacheva T. N. - Dynamics of dye release from nanocarriers of different types in model cell membranes and living cells, Yefimova S. L., Klochkov V. K., Sorokin A. V., Malyukin Yu. V. (2014)
Hurmach V. V. - Design of potentially active ligands for SH2 domains by molecular modeling methods, Balinskyi O. M., Platonov M. O., Boyko O. M., Borysko P. O., Prylutskyy Yu. I. (2014)
Title, contents (2014)
Germini D. - Relationship between TLR4 signalling alterations and effective human cytomegalovirus infection, Arcangeletti M. C. (2014)
Sheval E. V. - Structural plasticity of the nuclear envelope and the endoplasmic reticulum, Musinova Y. R. (2014)
Massaad-Massade L. - Relevance of targeting RET/PTC junction oncogene and Wnt/β-catenin pathway in the treatment of papillary thyroid carcinoma: skill of 8-year work (2014)
Slyvka A. V. - Molecular mechanisms of versatile biological activity of interleukin-7, Okunev O. V. (2014)
Valishkevych B. V. - Sensitivity of Saccharomyces cerevisiae defective in TOR signaling pathway to carbonyl/oxidative stress (2014)
Dranitsina A. S. - Expression of Gast, Cckbr, Reg1α genes in rat duodenal epithelial cells upon long-term gastric hypoacidity and after a multiprobiotic administration, Savko U. V., Dvorshchenko K. O., Ostapchenko L. I. (2014)
Prylutska S. V. - Toxic effect of C 60 fullerene-doxorubicin complex towards tumor and normal cells in vitro, Didenko G. V., Potebnya G. P., Bogutska K. I., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2014)
Paramonova N. - Genetic variants in the PSMA6 , PSMC6 and PSMA3 genes associated with childhood asthma in Latvian and Taiwanese populations, Wu L. Shi-Shin, Rumba-Rozenfelde I., Wang J.-Y., Sjakste N., Sjakste T. (2014)
Trofimova N. S. - Specificities of Sanfilippo A syndrome laboratory diagnostics, Olkhovich N. V., Gorovenko N. G. (2014)
Sukach A. N. - Comparative study on influence of fetal bovine serum and serum of adult rat on cultivation of newborn rat neural cells, Shevchenko M. V., Liashenko T. D. (2014)
Kucherenko A. M. - Study on the IFNL4 gene ss469415590 variant in Ukrainian population, Pampukha V. M., Livshits L. A. (2014)
Grytsay V. I. - Self-organization and chaos in the metabolism of a cell, Musatenko I. V. (2014)
In memoriam: Yuriy M. Sivolap (1939–2014) (2014)
Вступне слово (2010)
Скорочення та позначення (2010)
Гошовський В. Л. - Етногенетичні аспекти мелогеографії (2010)
Луканюк Б. С. - Питання методики географічного етномузикознавства й етнографічне регіонування західноукраїнських земель (2010)
Клименко І. В. - Методичні проблеми сучасної мелоареалогії: з практичного досвіду документального картографування (2010)
Гончаренко О. В. - Обрядові пісенні жанри Сумщини: географія основних ритмотипів (2010)
Скаженик М. В. - Мелогеографічний ландшафт басейну Уборті (за матеріалами річного обрядово-пісенного циклу) (2010)
Лукашенко Л. В. - Мелогеографія традиційних обрядових наспівів та лінґводіалектичне членування північного Підляшшя (2010)
Рибак Ю. П. - Типи й ареали весільних наспівів Верхньоприп’ятської низовини (2010)
Коваль В. М. - Весільні семискладові ладканки на Підгорганні: до питання вирізнення народномузичних діалектів за мелічними ознаками (2010)
Поточняк A. - Традиційне весілля у селах Вороняків: питання мелогеографії та етногенези (2010)
Бєлогурова Л. М. - Смоленські весільні наспіви трійкової ритмічної організації (матеріали до Смоленського етномузикологічного атласу) (2010)
Калюжна В. П. - Весільний обряд південної Смоленщини в ареалогічному аспекті: з досвіду виявлення мелодіалектної структури регіону (2010)
Клименко І. В. - Макроареалогічні замітки. Нарис другий: весільні мелодії з віршами 4+4+6 та 5+5+7 у східних слов’ян (2010)
Клименко І. В. - Наспіви купальсько-петрівської приуроченості в українців: макроареалогія. Поліський реєстр купальсько-петрівських мелоформ (2010)
Карапата О. М. - Купальські пісні "лівобережного типу": спроба локально-структурної диференціації (2010)
Протасова C. Г. - Купальські пісні з окраїни східного Поділля (уманщина та околиці) (2010)
Клименко І. В. - Зведений мелоаналітичний реєстр "Східне Поділля та суміжні землі: купальсько-петрівські мелодії", Протасова C. Г., Терещенко О. А. (2010)
Терещенко О. А. - Купальські наспіви східних кордонів Поділля (механізм варіантності) (2010)
Клименко І. В. - Регіонально-жанровий огляд українських етномузичних аудіопублікацій, Гончаренко К. Б. (2010)
Данилейко І. П. - Аудіофонд Київської лабораторії етномузикології: польові записи 2004–2010 років (2010)
Хроніка (2010)
Автори (2010)
Summary (2010)
Атлас: Титул (2010)
Атлас: Зміст (2010)
Атлас: Луканюк Б. С. Питання методики географічного етномузикознавства й етнографічне регіонування західноукраїнських земель (2010)
Атлас: Клименко І. В. Методичні проблеми сучасної мелоареалогії: з практичного досвіду документального картографування (2010)
Атлас: Гончаренко О. В. Обрядові пісенні жанри Сумщини: географія основних ритмотипів (2010)
Атлас: Скаженик М. В. Мелогеографічний ландшафт басейну Уборті (за матеріалами річного обрядово-пісенного циклу) (2010)
Атлас: Лукашенко Л. В. Мелогеографія традиційних обрядових наспівів та лінґводіалектичне членування північного Підляшшя (2010)
Атлас: Рибак Ю. П. Типи й ареали весільних наспівів Верхньоприп’ятської низовини (2010)
Атлас: Коваль В. М. Весільні семискладові ладканки на Підгорганні: до питання вирізнення народномузичних діалектів за мелічними ознаками (2010)
Атлас: Поточняк A. Традиційне весілля у селах Вороняків: питання мелогеографії та етногенези (2010)
Атлас: Бєлогурова Л. М. Смоленські весільні наспіви трійкової ритмічної організації (матеріали до Смоленського етномузикологічного атласу) (2010)
Атлас: Калюжна В. П. Весільний обряд південної Смоленщини в ареалогічному аспекті: з досвіду виявлення мелодіалектної структури регіону (2010)
Атлас: Клименко І. В. Макроареалогічні замітки. Нарис другий: весільні мелодії з віршами 4+4+6 та 5+5+7 у східних слов’ян (2010)
Атлас: Клименко І. В. Наспіви купальсько-петрівської приуроченості в українців: макроареалогія (2010)
Атлас: Клименко І. В., Гончаренко К. Б. Регіонально-жанровий огляд українських етномузичних аудіопублікацій (2010)
Атлас: Данилейко І. П. Аудіофонд Київської лабораторії етномузикології: польові записи 2004–2010 років (2010)
Contents (2014)
Зубрицька М. - Категорія "inbetweenness": літературно-теоретичний аспект (2014)
Pospíšil І. - Area Studies and Regional Aesthetic Autonomy (2014)
Лучук Т. - Ранньовізантійський постмодернізм: "Гомерокентрон" Євдокії Авґусти (2014)
Астрахан Н. - Авторська інтерпретаційна модель літературного твору (2014)
Галета О. - Екс-центричне літературознавство: від теорії літератури до літературної антропології (2014)
Бігун О. - Візантійська концепція святості у творах Тараса Шевченка (2014)
Левченко Г. - Лірика Лесі Українки і творчість Генріха Гейне: аспекти творчої взаємодії 67-75 (2014)
Тепла Ю. - Літературна критика Миколи Гнатишака: між "естетичною красою" та "моральним добром" (2014)
Семеренко І. - Місто у футуристичній поезії: вибір і розшарування традиції (2014)
Степанець К. - Твір як космос, або художній синкретизм повісті-вертепу Івана Багряного "Розгром" (2014)
Загороднюк О. - Мовчання в "скрині": постколоніальні візії (2014)
Вірченко Т. - Традиційність сучасної української драматургії (2014)
Яворська О. - Текстуалізація пам’яті про місто дитинства у творчості Анджея Хцюка та Генрика Гринберга (2014)
Козлова К. - Трансформація міфу про короля Артура як авторське виявлення національної ідентичності (на матеріалі роману Робертсона Дейвіса "Ліра Орфея") (2014)
Левицька О. - Діалогічна природа роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" (крізь призму теорії діалогізму Михайла Бахтіна) (2014)
Тростогон В. - Анти-поезія Гуннара Екельофа як вихід за межі традиції (2014)
Сатиго І. - Гібридна ментальність – передумова деформації традиційної поетики (досвід Леопольда Сенгора) (2014)
Кравчук О. - "Чотири мови уживаються вкупі, голублять повітря": мовні інтерференції у ліриці Рози Ауслендер (2014)
Кравець Я. - Еміль Вергарн та Райнер-Марія Рільке (з історії творчих взаємин) (2014)
Вербич О. - Дитячі спогади про Львів (Ліда Палій "Дитинство, заметене часом", Станіслав Лем "Високий замок") (2014)
Пащенко Є. - Деякі аспекти порівняльного вивчення української і хорватської літератур (2014)
Ботнаренко Б. - Страх та відчуження як світосприйняття у прозі кінця XIX – початку XX століть (Василь Стефаник і Антон Чехов) (2014)
Кирильчук О. - Семантика простору в польській та українській історичній прозі другої половини ХІХ століття (2014)
Крупка М. - Доля жінки у світі рухомих кордонів (на прикладі роману Теодозії Зарівни "Вербовая дощечка") (2014)
Швець А. - Лімінальні топоси в художньому світі "Казок" Наталії Кобринської (2014)
Жаркова Р. - Гібридне "я" саморепрезентантки у жіночому письмі (на матеріалі повісті "Хризантеми" Уляни Кравченко) (2014)
Божук А. - Конфлікт конкурентних ідентичностей у драматургії Степана Васильченка (2014)
Меншій А. - Художня інтерпретація мотиву смерті у прозі Михайла Коцюбинського та Антона Крушельницького: досвід пограниччя (2014)
Нестелєєв М. - Автодеструктивне пограниччя у творах Бориса Антоненка-Давидовича (2014)
Гальчук О. - Ідейно-художній потенціал античних міфем як ключових мікрообразів лірики Євгена Маланюка (2014)
Сушкевич Т. - Часопросторове "пограниччя" у романах про Київську Русь Павла Загребельного (2014)
Лебединцева Н. - Поезія на межі тривання: зупинений час у художньому світі Михайла Григоріва (2014)
Воїнська К. - Екзистенційна транзитність як пошук архетипної ідентичності в казці Валерія Шевчука "Чотири сестри" (2014)
Волощак Х. - Перетин авторських афоризмів в літературних проекціях (на матеріалі збірки Ліни Костенко "Вибране", 1989 рік) (2014)
Косинська Н. - Топос пограниччя у прозі Марії Матіос: міфопоетичний аспект (2014)
Юферева О. - Ментальне пограниччя в автоетнографічній перспективі ("Сад Меттерніха" Миколи Рябчука) (2014)
Бродюк Ю. - Ментальні дефініції у творчості Михайла Томчанія (на матеріалі малої прози письменника) (2014)
Гірняк М. - Поетика пограниччя у "Книзі снів і пробуджень" Галини Пагутяк (2014)
Котик-Чубінська М. - Безмежність, межа, по той бік межі у поезії Маріанни Кіяновської (2014)
Пастух Б. - Феномен екокритики в романі Миколи Руденка "Орлова балка" (2014)
Від голови редакційної колегії (2011)
Скорочення (2011)
Клименко І. В. - Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву: 1. До постановки проблеми (2011)
Бєлоґурова Л .М. - Музична культура білорусько-українського ареалу у східнослов’янському контексті . 1. Система макрорегіональних традицій (2011)
Прибилова В. М. - Мелоареали обрядових наспівів масляниці верхнього Подніпров'я (2011)
Рибак Ю. П. - Локальні обрядові мелоформи у Верхньоприп’ятському басейнi (2011)
Коваль В. М. - До проблеми мелотипології тридольних щедрівок із висхідним іоніком у музично-ритмічній формі (за матеріалами зимових наспівів з околиць на північний захід від Горган) (2011)
Карпенко C. Є. - Зимовий обрядово-пісенний цикл східної Чернігівщини (межиріччя Десни і Сейму) (2011)
Пономар Л. Г. - Народний одяг Західного Полісся кінця XIX – початку XX ст. (за матеріалами картографування) (2011)
Нагорнюк О. А. - Картографування поховально-поминальної атрибутики на межі Західного і Середнього Полісся (2011)
Літопис фольклористичних подій (2011)
Анонс (2011)
Автори (2011)
Обкладинка: ретроспектива подій останнього року (2011)
Атлас: Титул (2011)
Атлас: Зміст (2011)
Атлас: Пономар Л. Г. Народний одяг Західного Полісся кінця XIX – початку XX ст. (2011)
Атлас: Нагорнюк О. А. Картографування поховально-поминальної атрибутики на межі Західного і Середнього Полісся (2011)
Атлас: Клименко І. В. Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву (2011)
Атлас: Бєлоґурова Л .М. Музична культура білорусько-українського ареалу у східнослов’янському контексті . 1. Система макрорегіональних традицій (2011)
Атлас: Прибилова В. М. Мелоареали обрядових наспівів масляниці верхнього Подніпров'я (2011)
Атлас: Рибак Ю. П. Локальні обрядові мелоформи у Верхньоприп’ятському басейнi (2011)
Атлас: Коваль В. М. До проблеми мелотипології тридольних щедрівок із висхідним іоніком у музично-ритмічній формі (за матеріалами зимових наспівів з околиць на північний захід від Горган) (2011)
Атлас: Карпенко C. Є. Зимовий обрядово-пісенний цикл східної Чернігівщини (межиріччя Десни і Сейму) (2011)
Волинчук Ю. В. - Організація фінансових потоків у системі лісогосподарських підприємств, Бакалейко І. В. (2014)
Беновська Л. Я. - Інноваційні фактори підвищення капіталізації підприємств (2014)
Бойко О. В. - Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємства, Адамук В. В. (2014)
Бойко О. В. - Управління ресурсним потенціалом підприємств-виробників цукру, Герус С. Є. (2014)
Борзаковська Л. В. - Застосування латерального маркетингу в інноваційній діяльності підприємств-виробників торговельного обладнання (2014)
Василик Н. М. - Теоретичні аспекти формування системи управління інноваційною діяльністю підприємства (2014)
Герасимчук З. В. - Принципи, індикатори, критерії сталого збереження біорізноманіття, Якимчук А. Ю. (2014)
Герасимяк Н. В. - Соціально-відповідальний маркетинг як одна з передових концепцій сучасного маркетингу (2014)
Дзямулич О. С. - Сутність репутаційних ризиків підприємств та особливості управління ними (2014)
Загорруйко В. Л. - Обґрунтування оптимальних обсягів виробництва, Войтович С. Я., Ковальчук О. В. (2014)
Зелінська Г. О. - Підвищення конкурентноспроможності персоналу – вимога інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, Зелінський Р. Р. (2014)
Кобєлєва Т. О. - Обґрунтування рейтингу антикризових заходів на машинобудівних підприємствах, Ткачова Н. П., Товажнянський В. Л. (2014)
Кондіус І. С. - Методичні підходи до формування та вибору стратегії ефективної роботи банку (2014)
Косенко О. П. - Цитування патентів як фактор їх комерційного потенціалу (2014)
Кощій О. В. - Проблеми екологічної безпеки України (2014)
Кривов’язюк І. В. - Таргетування зниження витрат виробництва на підприємствах харчової промисловості, Гнускова Ю. М. (2014)
Куцай Н. С. - Стимулювання персоналу інноваційного підприємства, Стельмащук І. В. (2014)
Лорві І. Ф. - Формування та реалізація стратегії збутової діяльності промислового підприємства (2014)
Маслак О. І. - Сучасний інструментарій оцінки інноваційного потенціалу держави (2014)
Матвійчук Т. О. - Стратегічне планування просторового розвитку міських підсистем (2014)
Морохова В. О. - Методичні підходи до оцінки рівня розвитку промислового підприємства, Карпінська Ю. А. (2014)
Морохова В. О. - Вибір методу оцінки потенціалу підприємства, Сергійчук Н. С. (2014)
Нагорний Є. О. - Система управління активами як релевантний чинник ефективного розвитку підприємства (2014)
Перерва П. Г. - Мотиваційний потенціал працівника як резерв розвитку підприємства, Гуцан О. М. (2014)
Полінкевич О. М. - Необхідність розробки заходів з антикризового управління підприємством в Україні, Довжик Ю. В., Козачук А. В. (2014)
Сидорук С. В. - Інструменти проектування оцінки якості готельних послуг (2014)
Смолич Д. В. - Співставність інтересів потенційних учасників інноваційного кластера прикордонного регіону, що вмотивовують їх до об’єднання та взаємодії (2014)
Стрижеус Л. В. - Теоретичні аспекти управління інноваційною діяльністю на виробничому підприємстві, Шелінговська І. І. (2014)
Стрільчук Р. М. - Формування та реалізація антикризових стратегій інноваційно активних машинобудівних підприємств в сучасних умовах (2014)
Сяська О. В. - Формування та розвиток системи економічного регулювання водокористування в Україні (2014)
Ткачов М. М. - Дослідження методів визначення збитків від порушення виключних прав (2014)
Фаловська І. Д. - Засади формування системи раціонального використання ресурсів підприємствами (2014)
Фітель О. І. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення підприємств за участю банківських установ (2014)
Бизнес-история как научное направление (2014)
Беликов Ю. - Купеческая династия Жевержеевых: портрет двух поколений предпринимателей пореформенного Харькова (2014)
Венгер Н. - Российский националистический дискурс и меннонитское этническое предпринимательство: генезис и динамика социально-политического конфликта (1830–1917) (2014)
Дейнеко С. - Всеросійська спілка митних службовців у 1917 році (2014)
Куделко С. - Деловая активность преподавателей Харьковского императорского университета в XIX веке (к постановке проблемы) (2014)
Кulikov V. - Escaping paternalism: transfer of managerial models by foreign industrialists to South Russia in the late 19th – early 20th century (2014)
Лисенко М. - Сільськогосподарські виставки в Харківській губернії (кін. XIX – поч. XX ст.) (2014)
Моргун О. - Становление откупной системы и чифтликов в Османской империи (конец XVI – XVIII вв.) (2014)
Москалець В. - Конфлікти у нафтовій промисловості Галичини у ХІХ столітті як маркер економічних змін (2014)
Попов А. - Репетиция капитализма?: международная коммерческая деятельность оргкомитета "Олимпиада-80" (1975-1980 гг.) (2014)
Скубій І. - Підприємницькі ризики у сфері торгівлі в Харкові в роки непу (2014)
Скубневский В. - Платоновы и Судовская: к истории коммерческого предприятия (2014)
Шандра І. - Вітчизняна буржуазія на шляху до європейської форми представництва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського