Freeman A. - Creativity in the Internet Age (2012)
Мельник О. І. - Наукові підходи до удосконалення мотивації екологічно спрямованої діяльності, Маценко О. М., Пронікова Ж. С. (2012)
Міценко Н. Г. - Економічне оцінювання соціальної ефективності локальних інтегрованих систем (2012)
Сотник М. І. - Застосування маркетингових підходів до стимулювання інноваційного енергозбереження у сфері теплопостачання міста, Сотник І. М. (2012)
Старченко Л. В. - Використання методу нечітких множин для діагностики ризику банкрутства підприємства, Старовойт О. В., Семидоцька І. І. (2012)
Самаль С. А. - Устойчивое развитие предприятия и экономическая безопасность государства, Самаль Л. С. (2012)
Боярко І. М. - Методологічний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету, Гриценко Л. Л. (2012)
Kischak I. T. - The role of international transport corridors in the development of Mykolayiv region, Dyomina V. N. (2012)
Вдовенко Н. М. - Еволюція теоретичних поглядів на державне регулювання розвитку аграрного сектору (2012)
Телишевська Л. І. - Маркетинговий потенціал у підвищенні прибутковості підприємства, Комишан О. І., Сергеєв С. С. (2012)
Дерев’янко Ю. М. - Тенденції аналізу фактору часу у сучасних економічних дослідженнях (2012)
Боголіб Т. М. - V Міжнародна наукова конференція "Умови економічного зростання у країнах з ринковою економікою" зібрала в древньому Переяславі наукову еліту України і зарубіжжя (2012)
Рибіна О. І. - Методичні особливості оцінки економічного збитку від впливу залізничного транспорту (2012)
Похилько С. В. - Структурування та оцінка еколого-економічного ефекту від інвестицій (2012)
Ляшенко Н. Є. - Капіталізація праці інформаційних робітників та її місце в оцінці нематеріального компонента вартості підприємства (2012)
Сафарян І. А. - Перспективи розвитку міжнародних партнерських відносин підприємств на фармацевтичному ринку України (2012)
Ковтун Н. М. - Воля як основа соціальної активності особистості (2013)
Мороз О. В. - Гуманістичний вимір сучасного православного світу (2013)
Ostasz G. - Podtawy prawne stosunków państwo – Kościoł katolicki w Polsce w latach 1945-1956, Tłuczek R. (2013)
Кучерук О. А. - Організація навчально-дослідницької діяльності учнів як лінгвометодична проблема (2013)
Вірковський А. П. - Методологічна основа ретропедагогіки як засобу нелінійного розвитку особистості (2013)
Кошева Л. В. - Експериментальне дослідження формування корпоративних особистісних якостей студентів засобами фізичного виховання (2013)
Роман С. В. - Гуманістичні цінності в структурі шкільної хімічної освіти (2013)
Романчук Н. О. - Формування спрямованості на особистісно орієнтоване навчання в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Сахневич І. Д. - Організація виховної роботи з формування громадянського самовизначення учнівської робітничої молоді (2013)
Скульська В. Є. - Принципи професійного навчання безробітних на виробництві (2013)
Тимощук І. В. - Особливості викладання англійської мови професійного спрямування студентам економічних спеціальностей (2013)
Яцишин А. В. - Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем, Лупаренко Л. А. (2013)
Дудік Г. П. - Природоохоронна діяльність учнів екологічного ліцею (2013)
Вовк В. П. - Застосування векторів до розв’язування задач (2013)
Заболотна М. І. - Система вправ для навчання аудіювання новинних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання (2013)
Кубрак С. В. - Модель професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій (2013)
Паскаленко В. В. - Проблема педагогічної підготовки інженерів для технічних закладів освіти в країні в кінці ХІХ – початку ХХ століття в педагогічних працях В. В. Рюміна (2013)
Трухан Л. В. - Проблеми спортивної підготовки легкоатлетів: сучасний погляд (2013)
Білошицька Т. Ю. - Особливості роботи класного керівника в сучасних умовах (2013)
Давиденко О. В. - Підготовка вчителів у закладах підпільної освіти Польщі в період окупації (1942-1944 рр.) (2013)
Мороз С. Е. - Моделювання процесу підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг (2013)
Шарненкова Т. О. - Видавнича діяльність вітчизняної прогресивної інтелігенції у другій половині ХIХ ст. та її роль у розвитку освіти та самоосвіти (2013)
Алексієвець О. М. - Національно-культурний аспект просодії англомовного політичного дискурсу (2013)
Андрушенко О. Ю. - Формальний аналіз контексту у діахронних дослідженнях інформаційної структури речення (2013)
Галайбіда О. В. - Синтаксичні особливості мови оповідача у романі У. Коллінза "Місячний камінь" (2013)
Дерді Е. Т. - Технічний текст як лінгвістичне явище та об’єкт перекладу (2013)
Клименко О. В. - Характеристика інструменту в англійських дієсловах фізичної діяльності (2013)
Коваль Л. М. - Предикат стану як семантико-синтаксичний корелят дієслівного головного компонента безособового речення української мови (2013)
Мігорян О. В. - Динаміка реалізації лексико-семантичних груп дієслівних твірних основ префіксальних похідних в межах ономасіологічних категорій англійської мови (2013)
Назарець В. М. - Топос міста в поезії Бертольда Брехта (2013)
Нідзельська Ю. М. - Концептологія як провідний напрям сучасної лінгвістики (2013)
Овдійчук Л. М. - Літературно-психологічний портрет Бертольда Брехта (до проблеми вивчення біографії письменника на уроках зарубіжної літератури) (2013)
Островська Ю. К. - Засоби актуалізації оцінної семантики неологізмів у контексті (2013)
Радченко О. Ю. - Корелятивний домен водоймище/плавання: спектр концептуальної метафори (2013)
Слоньовська О. Б. - Особливості аспектів міжкультурної комунікації (2013)
Соловйова О. В. - Письмові завдання у розвитку комунікативної компетенції при викладанні іноземних мов (2013)
Щерба О. В. - Принципи структурування змісту навчального матеріалу з іноземної мови для курсантів Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (2013)
Білюк І. Л. - Позиціонування глобальних міст в Інтернеті: Нью-Йорк і Лондон (2013)
Борова Л. О. - Структурно-семантичні особливості німецьких юридичних термінів, Чайка Т. Б. (2013)
Осташова О. І. - Мовні засоби вираження структурних компонентів оцінного висловлювання (2013)
Помігуєва Л. П. - Термінологічна деривація в науково-технічній сфері англійської мови (2013)
Прищепа В. П. - Драма Галілея – трагедія історії. Проблема інтерпретації п'єси Б. Брехта "Життя Галілея" (2013)
Прищепа О. В. - Брехтівське розуміння "очуження" та "одивнення" В. Шкловського (2013)
Сардак О. В. - Лінгвістична філософія Людвіга Вітгенштейна (2013)
Синевич Б. М. - Концепція мистецтва крізь призму творчості Бертольта Брехта (2013)
Тарабріна Н. А. - Конфлікт як різновид комунікативних невдач (2013)
Гудзь Н. О. - Інтернет-дискурс – невід’ємна складова сучасної комунікації (2013)
Дайнека Н. М. - Кібербуллінг: онтологічні ознаки та типологія (2013)
Дейнеко І. А. - До проблеми відтворення образно-стилістичної системи автора в перекладі (2013)
Демьянова C. К. - Поетика неонатуралістської української та польської драми 20-х рр. XX століття (2013)
Кириченко А. Г. - Особливості вимовного акценту в англійському мовленні українських авіадиспетчерів і пілотів: консонантна система (2013)
Комінярський І. Б. - Бертольд Брехт та Джордж Рига: один мотив – два рішення (2013)
Кравець М. В. - Матеріалізація аналогії як механізм створення ірреальності в оповіданнях Едгара По (2013)
Малиненко О. Є. - Принципи добору мовного матеріалу у дослідженні емотивних концептів-опозицій (2013)
Масель Ю. С. - Місце дискримінативів у системі субстандартних одиниць (2013)
Матушевська Н. В. - Онтологічні характеристики комунікативної ситуації спокуси (2013)
Мисько І. Р. - Сакральний онімний простір поезії Олега Ольжича (2013)
Мельник А. П. - Прагматична адаптація як засіб подолання культурної асиметрії у перекладі анімаційного серіалу "Сімпсони" (2013)
Петрінська Т. С. - Вербалізація лінгво-когнітивної категорії "happiness" концепту globalization в англомовній картині світу (2013)
Просяннікова Я. М. - Порівняння як когнітивна операція (2013)
Снітовська О. Й. - Явище інтелектуалізму в художній літературі як змістово-стильова її особливість (2013)
Федоренко Л. О. - "Захід" Б. Брета: трагедія чи "навчальна вправа"? (2013)
Юшкевич В. І. - Змістовий потенціал макротеми підприємництво в англомовному діловому дискурсі (2013)
Ігнатенко Д. Є. - Вираження негативної оцінки у фразеологічних одиницях з власними іменами в англійській та українській мовах (2013)
Мельник Л. Г. - Перспективи розвитку "зеленої економіки" (погляд економіста на конференцію "Ріо + 20", Бурлакова І. М., Зябіна Є. А. (2012)
Андрєєва Н. М. - Діагностика інвестицій у системі реалізації ресурсозберігаючих проектів, Барун М. В. (2012)
Nekrasenko L. A. - Perspective of Environmental Tax Reform in Europe (2012)
Грановська Л. М. - Теоретичне обґрунтування методичного підходу щодо оцінки еколого-економічного стану меліорованих агроландшафтних систем, Дудяк Н. В. (2012)
Ковальов Б. Л. - Методичні підходи до формування інформаційного наповнення векторної моделі оцінки сталого способу життєдіяльності (2012)
Потапенко В. Г. - Стратегическое планирование для "зеленой" экономики (2012)
Сабадаш В. В. - Согласование экономических интересов в условиях рецессии: возможности экономической политики и риски устойчивого развития (2012)
Мельник Л. Г. - Влияние флуктуаций на развитие социально-экономических систем, Кубатко А. В. (2012)
Бакурова А. В. - Модифікована модель експерименту "Суспільне благо", Макарова І. С. (2012)
Лєонов С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності кредитних послуг банків для юридичних осіб, Олещук М. Г. (2012)
Череп А. В. - Особливості соціально-економічного механізму управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості, Дашко І. М. (2012)
Івашова Н. В. - Чинники забезпечення донесення сутності бренду через систему комунікацій підприємства, Гончаренко Т. П. (2012)
Міщук І. П. - Оцінювання ефективності системи логістики підприємства торгівлі (2012)
Лапин Е. В. - Факторный анализ инвестиционного потенциала предприятия (2012)
Асаул А. Н. - Концепция создания "Центра экономического развития" между Украиной и Северо-западным федеральным округом, Малтыз И. Н. (2012)
Feshchenko N. M. - Evolutional approach as basis of effective budgetary process (2012)
Таранюк К. В. - Методичні основи управління екологічними ризиками на регіональному рівні (2012)
Боронос В. Г. - Фінансові інструменти регулювання процесу реалізації екологічної політики розвитку регіону, Карпенко І. В. (2012)
Ковтун О. І. - Визначення параметрів та оцінювання ефективності заходів державної економічної політики на основі використання економетричних моделей (2012)
Зайцев О. В. - Розвиток моделі врахування інфляції за формулою І. Фішера (2012)
Дерев’янко Ю. М. - Фактор часу у закордонних економічних дослідженнях, Лукаш О. А., Дериколенко О. М. (2012)
Сабадаш В. В. - Макроекономічна дилема між продуктивністю праці й заробітною платою, Червяцова О. В. (2012)
Радченко О. В. - Урахування фактору часу при формуванні бюджету інтегрованих маркетингових комунікацій банку на прикладі АТ "Ощадбанк" (2012)
Лазар Ю. В. - Сучасні тренди розвитку соціально відповідального інвестування: закордонний та вітчизняний досвід, Завальна О. С. (2012)
Сидоренко О. М. - Інституціональне забезпечення формування та розвитку механізму банківського нагляду (2012)
Родіонова І. В. - Оцінка інноваційних ризиків на підприємствах легкої промисловості та шляхи їх мінімізації (2012)
Шкарупа О. В. - Формування економічного механізму функціонування екологоорієнтованих кластерних структур, Гімпель В. В. (2012)
Захаркін О. О. - Оцінка інноваційного потенціалу підприємств у контексті інноваційного розвитку регіонів, Харченко М. О., Івахнова А. Л. (2012)
Пляцук Д. Л. - Економічні аспекти оцінки екологічних ризиків у техногенно навантажених регіонах, Бойко В. В. (2012)
Старченко С. М. - Науково-методичні підходи до формування системи моніторингу якості життя населення, Горобець Т. В. (2012)
Turowski R. - Zadziwiające zbliżenia: Pierre Teilhard de Chardin a myśl prawosławna teologiczno-filozoficzna wg Jerzego Klingera (2013)
Ткаченко В. В. - Спілкування й розвиток особистості в інформаційному суспільстві (2013)
Чаплін І. В. - Сенс життя людини та соціальний аспект формування страху смерті у людей похилого віку (2013)
Арешонков В. Ю. - Характеристика змісту предмета "Конституція СРСР та УРСР" у радянській школі (30-50-і рр. ХХ ст.) (2013)
Вакалюк Т. А. - Формування мислительних операцій у процесі розв'язування задач із програмування (2013)
Варгата О. В. - Методична робота в контексті управління естетичним вихованням учнів (2013)
Гуманкова О. С. - Шляхи реалізації диференційованого підходу у навчанні на уроках іноземної мови (2013)
Єршова Л. М. - Виховний ідеал у педагогічній епістолярії І. Вишенського, І. Котляревського та Г. Сковороди (2013)
Жосан О. Е. - Розвиток вітчизняного шкільного словникарства в 20-х – 50-х роках ХХ століття (2013)
Кучерявий А. О. - Цілі та завдання системи управління самостійною роботою студентів юридичних спеціальностей (2013)
Ленчук І. Г. - Моделювання, структурно-системна реалізація принципу конструктивізму в геометрії (2013)
Невзоров Р. В. - Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі авіаційних ВВНЗ з метою вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх льотчиків-винищувачів (2013)
Пастовенський О. В. - Принципи громадсько-державного управління загальною середньою освітою (2013)
Сікора Я. Б. - Класифікація оптимізаційних навчальних задач для побудови операційної частини змістового модуля (2013)
Федосова І. В. - Соціально-економічні та політичні умови кадрового забезпечення вищих навчальних закладів інженерно-технічної освіти (кінець XIX – 20-ті XX століття) (2013)
Щерба Н. С. - Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання веб-квестів у професійно-педагогічній діяльності (2013)
Амиралиева И. - Формирование у студенческой молодежи толерантного сознания и мышления, практики толерантного поведения (2013)
Терешенко Н. В. - Бальний танець в системі освіти та естетичного виховання (2013)
Паскаленко В. В. - Розкриття проблеми відсутності безперервності та наступності в системі технічної освіти в країні на початку ХХ століття в педагогічних працях В. В. Рюміна (2013)
Ващук О. В. - Інтеграція та інтегративний підхід як основа формування готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми: сутність, шляхи реалізації (2013)
Мазко О. П. - Модель формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов (2013)
Миколаєнко Н. М. - До питання формування професійної культури майбутніх редакторів (2013)
Мирна І. О. - Аналіз стану сформованості соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх шкіл (2013)
Пащенко А. Ю. - Роль cуспільно-гуманітарних дисциплін у формуванні загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних училищ (2013)
Самойленко Ю. П. - Використання веб-завдання як якісно нового методу навчання у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя – філолога (2013)
Федьович О. М. - Проблема професійного інтересу майбутнього вчителя в психолого-педагогічній науці (2013)
Іваннікова М. В. - Сутність поняття "традиції трудового виховання кримських татар" (2013)
Михайліна Ю. О. - Психолого-педагогічні особливості організації процесу формування готовності майбутніх архітекторів до проектно-технічної діяльності (2013)
Шарненкова Т. О. - Самоосвітня діяльність учителя в історичному аспекті (2013)
Андрійчук Н. М. - Твори детективного жанру як засіб навчання англійської мови студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ (2013)
Бродська О. О. - Протиставлення людина – суспільство у новелі "Лейтенант Густль" Артура Шніцлера (2013)
Вискушенко С. А. - Наукові підходи до вивчення фахових мов (2013)
Гирин О. В. - Предикативний підтип англійських зворотних інтенсифікаторів (2013)
Давидова М. М. - Реалізація основних функцій просодії у читанні навчального тексту англійською мовою (2013)
Євченко В. В. - Writing and Literary Activity in the Vernacular in Anglo-Saxon England (2013)
Закреницька Л. А. - Термінологічна насиченість англомовних різножанрових фахових текстів (на матеріалі дискурсу християнського богослов'я) (2013)
Кушмар Л. В. - Особливості картини світу полісянина (на матеріалі асоціативного експерименту) (2013)
Назарець В. М. - Жанрова специфіка послання (2013)
Пахаренко В. І. - Романтизм як відкриття людини (2013)
Сингаївська А. В. - "Балада Редінґської в’язниці" Оскара Вайльда та її переклад на мову їдиш: перекладознавчий аналіз як спосіб вивчення конотації, Зорницький А. В. (2013)
Собецька Н. В. - Розвиток феміністичних засад у творчості Д. Г. Лоуренса (2013)
Соколовська С. Ф. - Образ автора у художньому творі (2013)
Федорова О. В. - Семантичні кореляції в парадигмі експліцитно маркованих маскулінізмів англійської мови (2013)
Шарапа М. В. - Вербальні та невербальні репрезентанти теми добробуту в середньополіському весняному обрядовому тексті (2013)
Фатєєва Т. В. - Конотації ранньоновоанглійських займенників та їх аналоги в текстах перекладу російською мовою (2013)
Гуменюк В. А. - І. О. Огієнко у вітчизняних та зарубіжних наукових та просвітницьких виданнях, Черняк І. О., Плотнікова А. М. (2013)
Коржовська О. В. - Концепція творчості у Біблії (2013)
Рябих Л. М. - Реалізація мікротеми "Наукова дисципліна" в американській академічній лекції (2013)
Мельник К. О. - Імагологічна презентація автора у "Записках сенатора" М. П. Сінєльнікова (2013)
Сардак О. В. - Людвіг Вітгенштейн і його "мовні ігри" (2013)
Торговець Ю. І. - Гіпотекстовий рівень текстів СПЕ (графічний контекст) (2013)
Угляй Л. В. - Поліфонічність прози Тоні Моррісон (2013)
Черниш О. А. - Дискурс як синтез соціальних та індивідуальних аспектів мовної діяльності (2013)
Асмукович І. В. - Синонімія та варіантність в авіаційній терміносистемі англійської мови (2013)
Бараняк М. М. - Каузативність як чинник сучасної німецької мови (2013)
Боса В. П. - Структурна організація художньої прози другої половини XX століття (об’ємно-прагматичне членування тексту) (2013)
Кривопишина К. С. - Жанрово-стильові особливості художньої прози Василя Захарченка (2013)
Купчишина Ю. А. - Роль тропів у реалізації очуднення (2013)
Аннамухаммедова О. О. - Вивчення рівня гематологічних показників крові сільськогосподарських тварин, які утримуються на територіях з різним ступенем радіозабруднення, Аннамухаммедов А. О. (2013)
Титул, зміст (2014)
Склярова І. О. - Вплив інформатизації освіти на проектуваннятехнологій навчання (2014)
Білогубка М. Я. - Проблеми вибору програмного забезпеченнядля освіти (2014)
Іванов С. А. - Медійна й інформаційна грамотність як сукупність базових технологій у системі безперервної освіти (2014)
Пасічник О. В. - Розвиток алгоритмічного мислення на уроках інформатики (2014)
Горошко Ю. В. - Навчання основних ідей функціонального програмування з використанням мови ObjectPascal (2014)
Литвинова С. Г. - "Розумники" (Smartkids) — поєднання новітніх ІКТ і електронних освітніх ресурсів задля ефективності навчання учнів початкової школи, Кохан О. В., Каплаушенко І. М. (2014)
Семеніхіна О. В. - Геометричні перетворення на площині і комп’ютерні інструментарії їх реалізації, Друшляк М. Г. (2014)
Руденко В. Д. - Кодування текстових даних (2014)
Макарчук О. М. - Особливості опрацювання документів складної структури в текстовому редакторі Word (2014)
Гуржій А. М. - Завдання XXVI Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання (другий тур), Бондаренко В. В. (2014)
Потієнко В. О. - Навчальна програма курсу за вибором "Офісні інформаційні технології" (для учнів старшої школи), Гогерчак Г. І. (2014)
Абатуров О. Є. - Формування світогляду майбутніх лікарів у контексті біоетики при викладанні медичної генетики, Височина І. Л., Петренко Л. Л., Герасименко О. М. (2014)
Авраменко Н. В. - Проблеми викладання аспектів репродуктивної медицини на медичному факультеті медичного університету, Барковський Д. Є., Кабаченко О. В., Нікіфоров О. А., Грідіна І. Б., Ломейко О. О. (2014)
Бачук-Понич Н. В. - Інтерактивні методи навчання в практиці студентського наукового гуртка, Ілащук Т. О. (2014)
Безрук Т. О. - Міждисциплінарна інтеграція в процесі вивчення клінічних дисциплін, Безрук В. В. (2014)
Бербець А. М. - Використання інтерактивних методик при проведенні практичних занять з акушерства та гінекології (2014)
Бідзіля П. О. - Світоглядна мотивація пізнавальної діяльності, Жадько В. А. (2014)
Бойчук Т. М. - Новітні технології при викладанні дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія” в Буковинському державному медичному університеті, Малик Ю. Ю., Семенюк Т. О., Пентелейчук Н. П. (2014)
Бойчук Т. М. - Актуальні питання підготовки іноземних студентів до складання іспитів для підтвердження дипломів на батьківщині випускників, Савка І. Г., Грицюк М. І., Навчук І. В. (2014)
Борейко Л. Д. - Компетентнісний підхід в організації навчального процессу, Букатару Ю. С., Перижняк А. І. (2014)
Булик Р. Є. - Роль і місце самостійної роботи в навчальній діяльності студента, Черновська Н. В. (2014)
Буряк О. Г. - Досвід викладання педіатрії в контексті підготовки спеціалістів первинної медичної допомоги, Нечитайло Ю. М. (2014)
Височанська Т. П. - Науково-дослідна робота студентів – важливий елемент підготовки медичних фахівців із дисциплін дерматовенерологічного профілю (2014)
Вовченко М. Б. - Адаптація іноземних студентів 1–2 курсів у Запорізькому державному медичному університеті (2014)
Волосовець О. П. - Інноваційні підходи до підготовки лікарів зі спеціальності "Педіатрія” в інтернатурі, Кривопустов С. П., Кузьменко А. Я., Логінова І. О. (2014)
Волосовець А. О. - Використання сучасних інтернет-технологій у практиці викладання на кафедрі неврології, Турчина Н. С. (2014)
Вороненко Ю. В. - Моніторинг знань як основа системи контролю якості навчання інтернів, Вдовиченко Ю. П., Мінцер О. П., Вернер О. М. (2014)
Гиря О. М. - Основні аспекти формування світогляду майбутніх лікарів (2014)
Годлевський Л. С. - Комп’ютерна iнженерія в дистанційному кредитно-модульному навчанні медичних працівників, Кресюн Н. В., Біднюк К. А., Баязітов М. Р. (2014)
Гончарова Н. Г. - Новітні форми самостійної роботи студентів при підготовці майбутніх лікарів на кафедрі нормальної фізіології, Бессараб Г. І., Омельянчик В. М., Єрьоміна А. К., Самура І. Б. (2014)
Грищенко О. В. - Особливості навчання "дорослої” аудиторії в системі післядипломної освіти, Бобрицька В. В., Коровай С. В. (2014)
Громовик Б. П. - До 50-річчя кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Терещук С. І., Гасюк Г. Д., Дацко А. Й., Левицька О. Р., Ярко Н. Б., Горілик А. В. (2014)
Губка В. О. - Організація навчального процесу для студентів та лікарів-інтернів на кафедрі госпітальної хірургії (2014)
Гулей Л. О. - Особливості викладання дисципліни "Дерматологія. Венерологія” студентам спеціальності "Педіатрія”, Денисенко О. І. (2014)
Доля В. С. - Формування світогляду майбутніх провізорів, Мозуль В. І., Мазулін О. В. (2014)
Ждан В. М. - Теоретичні й методологічні аспекти безперервної післядипломної медичної освіти, Скрипник І. М., Давиденко Г. М., Марченко А. В. (2014)
Івченко В. К. - Формування особистісно-професійної компетентності майбутніх лікарів, Сімрок В. В., Разумний Р. В. (2014)
Івченко В. К. - Використання інноваційних навчальних технологій у процесі викладання основних медичних клінічних дисциплін, Сімрок В. В., Сіротченко Т. А. (2014)
Ілащук Т. О. - Методологічні аспекти організації самостійної роботи студента при вивченні пропедевтики внутрішніх хвороб у Буковинському державному медичному університеті в сучасних умовах, Микитюк О. П. (2014)
Камишний О. М. - Особливості організації самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології, Топол І. О., Деген А. С., Поліщук Н. М. (2014)
Кірсанова О. В. - Особливості навчального процесу для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр” зі спеціальності "Лабораторна діагностика”, Соколовська І. А., Гончарова Н. Г., Єрьоміна А. К. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Досвід викладання дисципліни "Хірургія” за кредитно-модульною системою, Дзюбановський І. Я., Беденюк А. Д., Доброродній В. Б., Смачило І. І., Шандрук Т. В. (2014)
Колесник Ю. М. - Професійно-етична складова та "етичний кодекс лікаря України” у формуванні світогляду майбутнього медичного спеціаліста, Нерянов Ю. М., Візір В. А., Деміденко О. В. (2014)
Колесник Ю. М. - Роль рейтингового оцінювання діяльності викладача в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процессу, Нерянов Ю. М., Лур’є І. К., Топол І. О. (2014)
Колесник Ю. М. - Шляхи формування мотиваційно-світоглядної сфери студентів медичних вищих навчальних закладів, Чугунов В. В., Нерянов Ю. М. (2014)
Корнієнко Г. В. - Деякі проблеми базового циклу інтернатури з дитячої хірургії, Дмитряков В. О., Скалозубов М. О. (2014)
Кравченко В. І. - Аналіз захворюваності працівників охорони здоров’я за звертальністю у медустанови м. Запоріжжя, Городкова Ю. В., Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Самура Б. Б., Кравченко Т. В., Русакова Л. В., Кравченко С. В. (2014)
Кравченко В. І. - Проведення виробничої практики в ЗДМУ за вимогами кредитно-модульної системи, Доценко С. Я., Кравченко Т. В., Афанасьєв А. В., Русакова Л. В., Кравченко С. В. (2014)
Крушинська Т. Ю. - Ділові ігри змагання на заняттях з медичної мікробіології, Кременчуцький Г. М., Степанський Д. О. (2014)
Кудієвський А. В. - Психологічні та філософські погляди на сімейну медицину випускників медичного вузу, Нерянов Ю. М., Головаха М. Л., Баніт О. В. (2014)
Кущ О. Г. - Аналіз результатів впровадження кредитно-модульної системи навчання фахівців зі спеціальності "Лабораторна діагностика” (бакалавр) при вивченні мікробіології, вірусології, імунології в Запорізькому державному медичному університеті, Морозова О. В. (2014)
Лашкул Д. А. - Використання інтерактивних технологій при вивченні внутрішніх хвороб як умова інтенсифікації освітнього процессу (2014)
Леженко Г. О. - Інноваційні процеси у навчанні студентів за спеціальністю "Стоматологія”, Резніченко Ю. Г., Врублевська С. В. (2014)
Леженко Г. О. - Впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку в навчальний процес на кафедрі госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб, Резніченко Ю. Г., Пашкова О. Є., Гиря О. М., Лебединець М. Г., Лебединець О. М., Врублевська С. В., Каменщик А. В., Гладун К. В., Ярцева М. О. (2014)
Мисула І. Р. - Актуальність впровадження елективного курсу "Основи натуропатії” у навчальний процес для студентів медичного факультету на кафедрі медичної реабілітації, Бакалюк Т. Г., Голяченко А. О., Левицька Л. В., Лавріненко О. М. (2014)
Мороз В. М. - Моніторинг якості освіти при впровадженні кредитно-модульної системи у ВНМУ імені М. І. Пирогова, Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В., Полеся Т. Л., Тихолаз В. О. (2014)
Наварчук Н. М. - Дуалізм і біхевіоризм кредитно-модульної системи (2014)
Нагорна Н. В. - Досвід використання методів інтерактивного навчання у післядипломній медичній освіті, Бордюгова О. В., Дубова Г. В., Лимаренко М. П. (2014)
Нагорна Н. В. - Особливості роботи кафедри педіатрії науково-навчального інституту післядипломної освіти Донецького національного медичного університету – опорної за спеціальністю "Дитяча гематологія”, Дудчак О. П., Дубова Г. В., Бордюгова О. В., Вільчевська К. В., Марченко К. М. (2014)
Нерянов Ю. М. - Актуальні питання формування світогляду майбутніх фахівців – стоматологів, Компанієць Компанієць, Возна І. В., Кокарь О. О., Возний О. В. (2014)
Никоненко О. С. - Удосконалення практичних навичок у студентів VI курсу в контексті кредитно-модульної системи на кафедрі госпітальної хірургії, Губка О. В., Децик Д. А., Головко М. Г., Грушка В. А., Губка В. О., Клименко А. В., Никоненко А. О., Гайдаржі Е. І., Охріменко Г. І. (2014)
Ніцович І. Р. - Особливості організації самостійної роботи студентів, Андрієць О. А. (2014)
Павленко О. В. - Сучасні підходи до оцінки рівня знань слухачів за спеціальністю "Стоматологія”, Волосовець Т. М., Мазур І. П. (2014)
Павлюченко М. І. - Кредитно-модульна система і клінічне мислення (2014)
Пюрик В. П. - Виробнича практика з хірургічної стоматології в умовах кредитно-модульної системи навчання, Деркач Л. З., Пермінов О. Б., Ярмошук І. Р. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Курс косметології та естетичної медицини в післядипломній освіті дерматовенерологів (2014)
Сажин С. І. - Дистанційне навчання як елемент самопідготовки студентів до занять з педіатричних дисциплін (2014)
Семеняк А. В. - Викладання дисципліни "Акушерство та гінекологія” для студентів за спеціальністю "Медична психологія”, Андрієць О. А. (2014)
Сидорчук А. С. - Активізація самонавчання студентів медичного профілю в межах компетентнісного підходу у викладанні теоретичних та клінічних дисциплін, Сидорчук Л. І., Москалюк В. Д., Сидорчук І. Й. (2014)
Сирцов В. К. - Кореляційний аналіз показників успішності із показниками професійної мотивації студентів Запорізького державного медичного університету при вивченні курсу гістології, цитології та ембріології, Макєєва Л. В., Потоцька О. І. (2014)
Сирцов В. К. - Аналіз викладання медико-біологічних дисциплін за спеціальностями "Лікувальна справа” і "Педіатрія” в Запорізькому державному медичному університеті в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процессу, Нерянов Ю. М., Алієва О. Г., Сидорова І. В., Зідрашко Г. А. (2014)
Сорокман Т. В. - Hаукові дослідження як рушійна сила вищої медичної освіти, Сокольник С. В., Гінгуляк М. Г., Попелюк Н. О. (2014)
Тихоновський О. В. - Міжкультурне спілкування як частина педагогічного спілкування з урахуванням національно-психологічних особливостей іноземних студентів (2014)
Фастовець О. О. - Cистема рейтингової оцінки студентів-стоматологів за умов кредитно-модульної системи навчання, Котелевський Р. А. (2014)
Чебан В. І. - Особливості способу життя, соціальної адаптації студентів-медиків та технології їх оздоровлення, Оленович О. А., Соболь С. П. (2014)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Використання методу міждисциплінарного проекту в конкурентних групах при вивченні теми "ВІЛ-інфекція” для студентів VI курсу медичного факультету, Литвин К. Ю., Шевченко О. П., Волікова О. А., Кушнєрова О. А. (2014)
Шпонька І. С. - Реальність, проблеми, шляхи вдосконалення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи, Короленко Г. С., Бондарєва В. О., Гриценко П. О., Алєксєєнко О. О., Мальцев І. О., Чекан С. М. (2014)
Шумна Т. Є. - Досвід підвищення мотивації до навчання у студентів IV та VI курсів медичного факультету на кафедрі факультетської педіатрії (2014)
Бабієнко В. В. - Використання соціальних мереж при викладанні освітніх дисциплін, Романова Ю. Г. (2014)
Moscote-Salazar L. R. - Decompressive craniectomy in traumatic brain injury: Quo Vadis?, Alvis-Miranda H. R., Alcala-Cerra G., Rubian A. M. (2014)
Лісяний М. І. - Дослідження впливу мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини на ріст експериментальної гліоми головного мозку у щурів, Бєльська Л. М., Семенова В. М., Стайно Л. П. (2014)
Гридіна Н. Я. - Нові підходи до застосування верапамілу та кетаміну при лікуванні гліом головного мозку, Білошицький В. В., Морозов А. М., Розуменко В. Д., Драгунцова Н. Г., Величко О. М., Веселова О. І., Маслов В. П., Ушенін Ю. В. (2014)
Розуменко В. Д. - Применение мультимодальной нейронавигации в предоперационном планировании и интраоперационном сопровождении при хирургическом лечении опухолей головного мозга, Розуменко А. В., Яворский А. А., Бобрик И. С. (2014)
Кручок І. В. - Роль стереотаксичної радіохірургії в лікуванні хворих з приводу менінгіом задньої черепної ямки, Чувашова О. Ю., Вербова Л. М. (2014)
Чувашова О. Ю. - Роль магниторезонансной томографии в пренатальной диагностике врожденных пороков развития центральной нервной системы (2014)
Педаченко Є. Г. - Перший досвід трансплантації аутологічних хондроцитів після поперекової мікродискектомії , Хижняк М. В., Горбатюк К. І., Педаченко Ю. Є., Красиленко О. П., Шаблій В. А. (2014)
Страфун С. С. - Ультраструктурна оцінка відновлення травмованого сідничого нерва при аутопластиці його великих дефектів у щурів в експерименті, Гайович В. В., Савосько С. І. (2014)
Квасніцький М. В. - Епідуральні ін’єкції стероїдних препаратів у лікуванні корінцевого синдрому, зумовленого дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта, Квасніцький О. М. (2014)
Потапов О. О. - Рівень інгібітора активатора плазміногену 1 типу у плазмі крові залежно від - 675 4G/5G поліморфізму гена PAI-1 у потерпілих при черепно-мозковій травмі, Кмита О. П. (2014)
Вотєва В. Є. - Патоморфологічна та імуногістохімічна характеристика процесів васкуляризації доброякісних та злоякісних менінгіом головного мозку (2014)
Зінькевич Я. П. - Підвищення діагностичної інформативності стереотаксичної біопсії шляхом застосування технології суміщення мультимодальних зображень при вогнищевих ураженнях головного мозку, Розуменко В. Д., Чувашова О. Ю., Малишева Т. А., Розуменко А. В., Макєєв С. С., Цимбалюк В. І. (2014)
Поліщук М. Є. - Перспективи роботи та підготовки нейрохірургів України (2014)
Научно-практическая конференция "Инновации в нейрохирургии", 14-15 октября 2014 года, Киев (2014)
Саух П. Ю. - Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації: між історичною місією і реальною перспективою (2013)
Загрійчук І. Д. - Філософія як спосіб розв’язання протиріч буденної свідомості (2013)
Дмитренко М. Й. - Корпоративне знання як основа теорії комунікації (2013)
Ковтун Н. М. - Концептуальні підходи до розуміння співвідношення свободи волі і необхідності у соціальній активності (2013)
Лазуріна Н. П. - Патріотизм та національна ідея як ціннісні складові громадянської компетентності особистості (2013)
Попович О. В. - Філософські виміри креативного потенціалу особистості (2013)
Сабадуха В. О. - Проблема особистості в емпіричній та раціоналістичній європейській філософії ХVII століття (2013)
Шадюк Т. А. - Стражденність крізь призму християнської онтології (2013)
Дробович А. Е. - Дискурс про задоволення в добу Відродження (2013)
Дудар О. П. - Синестезія як об’єкт наукового та філософського дискурсу: понятійний та ціннісний аспекти (2013)
Бігич О. Б. - Експериментальне навчання старших дошкільників англомовного аудіювання з використанням мультимедійної презентації, Мокіна А. Г. (2013)
Гаманюк В. А. - Реалізація концептуальних засад багатомовності у проектах Eurocom (2013)
Кузнецова О. Ю. - Перспективи іншомовної освіти у вищих навчальних закладах в євроінтеграційному вимірі (2013)
Кучерук О. А. - Розвиток креативності мовної особистості учня основної школи (2013)
Романова Г. М. - Стратегії індивідуально-стильового проектування навчальних технологій (2013)
Тарнопольський О. Б. - Проектна робота як один із засобів підвищення навчальної мотивації в експерієнційній методиці навчання іноземної мови, Корнєва З. М. (2013)
Арешонков В. Ю. - Зміст радянської суспільствознавчої освіти в школах України за програмами початку 30-х років ХХ століття (2013)
Васильєва Р. Ю. - Педагогічна практика в системі підготовки вчителів "Основ безпеки життєдіяльності" і "Основ здоров’я" (2013)
Войтович О. П. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих предметів (2013)
Гарлицька Т. С. - Розвиток креативності викладача англійської мови як необхідної складової навчального процесу у вищій школі (2013)
Голуб Т. П. - Організація дослідницької діяльності студентів технічних спеціальностей у межах курсу іноземної мови (2013)
Гудовсек О. А. - Авторські інноваційні технології початкової школи (2013)
Кравець О. Є. - Теоретичні засади адаптивного підходу у використанні технології проектування навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу (2013)
Михайлова О. С. - Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання аудіювання (2013)
Мулик К. О. - Сутність процесу інтегрованого навчання соціальної педагогіки засобами англійської мови (2013)
Муранова Н. П. - Аналіз дослідження рівня фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті (2013)
Орел Л. О. - Формування позитивної мотивації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів (2013)
Осідак В. В. - Значення рідної мови у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності (2013)
Папіжук В. О. - Стан та оновлення підходів до навчання іноземних мов у школах Франції (2013)
Рева Т. Д. - Стан і перспективи удосконалення змісту навчання хімії студентів фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2013)
Редько В. Г. - Зміст підручника як засіб діагностики розвитку іншомовної особистості школяра (2013)
Самойлюкевич І. В. - Особливості організації дослідницької діяльності студентів мовних педагогічних спеціальностей в університетській освіті США, Волкова О. О. (2013)
Сіранчук Н. М. - Робота над метафоричністю та фразеологією образного мовлення молодших школярів, Козіцька С. М. (2013)
Шевчук О. А. - Людський чинник виникнення небезпечних ситуацій у виробничому середовищі (2013)
Шиян Т. В. - Моделювання як метод формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення англійської мови (2013)
Дерев’янко О. В. - Особливості технології формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів (2013)
Зимовець О. А. - Особливості формування проектувальних та конструктивних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства (2013)
Пушкар Т. М. - Комунікативні технології у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів до міжособистісної взаємодії (2013)
Сідун М. М. - Створення розвивального середовища на засадах ситуативного спрямування процесу професійної підготовки вчителя гуманітарного профілю (2013)
Ткаченко В. В. - Критерії ефективності процесу формування професійних знань, вмінь і навичок у майбутніх соціологів на засадах особистісно орієнтованого підходу (2013)
Калитюк Л. М. - Виховання дітей національних меншин в історії Волині: провідні теоретичні підходи до вивчення проблеми (2013)
Петров В. Н. - Реализация модели организации самостоятельной работы студентов и эффективность ее использования в профессиональной подготовке бакалавров в условиях заочного обучения (2013)
Махмудова Ш. - Украинская поэзия в переводах азербайджанской поэтессы М. Дильбази (2013)
Абдуллаева Г. - Параллель q x//ğ//h в литературном азербайджанском языке XVII века (2013)
Гірняк С. П. - Галичина "як психологічна категорія" у концепції Миколи Шлемкевича (2013)
Григораш С. М. - Лексика інтимної сфери життя людини (номінації осіб): структурно-семантичні особливості (2013)
Намазова Ф. - Стилистические оттенки слов в драматургии Ильяса Эфендиева (2013)
Проценко О. В. - До проблеми вивчення функціональних стилів у вищій школі (2013)
Шурупова О. В. - Оціночне значення англомовних фразеологізмів семантичного поля food (2013)
Дадашова С. - Мирза Фатали – "Азербайджанский Мольер?" (2013)
Максимчук О. Л. - Прагматичний потенціал публіцистичного тексту (2013)
Рыжкина А. А. - Когнитивная лингвистика на современном этапе (2013)
Федоренко Л. О. - "Переліт через океан" Б. Брехта: від "Радіоп’єси" до "Lehrstück" (2013)
Гайда О. М. - Прийменник староукраїнської мови: система і підсистема (2013)
Харчишина О. В. - Аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів в Україні, Трофимчук А. О., Ткаченко В. В. (2013)
Професійна освіта в умовах трансформацій трудової сфери інформаційного суспільства (2013)
Пузанов І. І. - Складові впливу ринку нерухомості на світову фінансову кризу (2014)
Перерва П. Г. - Обґрунтування видів економічних збитків та упущеної вигоди, завданих порушенням прав інтелектуальної власності, Ткачов М. М. (2014)
Макаренко М. В. - Напрямки вдосконалення регіональної інноваційної політики як головного чинника конкурентоспроможності регіонів України, Шайхатдінов А. З. (2014)
Маркіна І. А. - Адаптація міжнародного досвіду при реалізації антикризової політики держави у туристичній галузі України, Черниш І. В. (2014)
Кондрашихін А. Б. - Права та об’єкти права інтелектуальної власності працівника кафедри: проблема зберігання (2014)
Тараненко О. М. - Технопарки в Україні як елемент інноваційної інфраструктури, Корновенко С. В. (2014)
Косенко О. П. - Моніторинг комерційного потенціалу об’єктів інтелектуальної власності з використанням тангенціальної функції економічного ефекту (2014)
Писєва О. В. - Загальна характеристика особливостей ліцензійних договорів про використання об’єктів промислової власності у будівництві (2014)
Бондаренко О. О. - Особливості та проблеми використання промислових зразків на підприємствах (2014)
Падучак Б. М. - Деякі аспекти істотних умов договорів про трансфер технологій (2014)
Черненко Л. А. - Караоке, как средство использования объектов авторского права и смежных прав (2014)
Мацкевич О. О. - Відображення норм авторського права у законах України щодо засобів масової інформації (2014)
Осипова Ю. В. - Суб’єкти права інтелектуальної власності на службові об’єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України: окремі питання (2014)
Петренко І. І. - Здійснення авторських прав на літературні твори малолітніми та неповнолітніми особами (2014)
Шикова Л. В. - Теоретичні аспекти управління інтелектуальною власністю на підприємстві (2014)
Погорелая М. А. - Проблемные вопросы подготовки специалистов по управлению интеллектуальной собственностью на современном этапе инновационного развития экономики Украины (2014)
Бессонова С. И. - Управление инновационным развитием промышленных предприятий в условиях энергосбережения, Дорожко Г. К. (2014)
Дорожко Г. К. - Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності, Марченко Н. В. (2014)
Сиволап Л. А. - Служба безпеки підприємства як чинник його економічної безпеки (2014)
Швець Г. О. - К питанню щодо контролю за переміщенням через митний кордон України та США товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності (2014)
Дорожко Г. К. - Об’єкти промислової власності: економічна сутність та особливості оцінки, Балашова О. В., Воліков В. В. (2014)
Анісімова О. М. - Оцінювання ефективності управління ресурсами металургійного підприємства (2014)
Богаченко О. П. - Форми і способи розвитку лікувально-оздоровчого туризму у приморських місцевостях (2014)
Дмитриев В. Ю. - Профессиональная компетентность руководителей ВУЗов. Совершенствование менеджмента высшего образования (2014)
Фесенко О. М. - Особливості комерціалізації науково-технічних об’єктів інтелектуальної власності в Україні, Кіф’юк Є. С., Кавелін В., Погорецький П. П. (2014)
Maka Salkhinashvili - The Licensing of Business Activity and the Administrative Liability for Breach of Certain Licence Conditions, Giuli Giguashvili (2014)
Плахотнік О. О. - Еволюція теорії і практики управління в умовах мережевої економіки (2014)
Василичев Д. В. - Удосконалення методів оцінки інноваційної складової кадрової політики підприємств (2014)
Капранова Л. Г. - Сучасний стан світового зовнішнього боргу (2014)
Коюда В. О. - Формування групи показників для діагностики системи маркетингу підприємства, Мазко Т. І. (2014)
Іксарова Н. О. - Адаптивно-маркетингове управління як інструмент посткризового відновлення будівельного комплексу України (2014)
Павелко В. Ю. - Алгоритм розробки та впровадження системи менеджменту якості вітчизняним аеропортовим комплексом (2014)
Трубей О. М. - Інноваційний розвиток підприємств оптової торгівлі (2014)
Маркіна І. А. - Організаційне забезпечення управління інформаційним потенціалом підприємств ринку безалкогольних газованих напоїв в Україні, Дячков Д. В. (2014)
Махмудова К. В. - Про сутність і основи економічної безпеки розвитку регіонів в умовах глобалізації (2014)
Турило А. М. - Інновації як ключовий чинник економічної та фінансової безпеки підприємства в умовах зовнішньо-економічної діяльності, Зінченко О. А., Турило А. А. (2014)
Остапенко О. М. - Розрахунок втрати економічних вигід за вирощування сільськогосподарських культур при настанні страхових випадків (2014)
Остапенко Т. М. - Аутстафінг як можлива форма організації контролінгу витрат в сільському господарстві (2014)
Науменко С. М. - Система тендерних закупівель: теоретико-методологічні підходи до дефініції і класифікації (2014)
Лісовська В. П. - Математичне моделювання функції рекламної активності підприємства, Мошенська А. В. (2014)
Терованесов М. Р. - Оцінка впливу глобальних процесів на конкурентоспроможність системи вищої освіти (2014)
Гапонюк О. І. - Сучасна світова валютна система: трансформація розподілу світових золотовалютних резервів (2014)
Лазарева А. П. - Особливості економічної безпеки підприємств туристичної сфери (2014)
Тюпа Д. І. - Методологічні принципи оцінки рівня міжнародної заборгованості міжнародними фінансовими інститутами (2014)
Дьякова М. С. - Статистичний огляд розвитку морської портової галузі України (2014)
Андрющенко І. Є. - Вплив інновацій та інвестицій на стратегічний розвиток промислового підприємства (2014)
Поясник П. Г. - Визначення економічної вартості інформаційних ресурсів підприємства з застосуванням групи методів експертних оцінок (2014)
Куровська О. А. - Збалансована система показників як механізм стратегічного контролінгу інноваційних проектів, Овсєєнко О. С. (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2011)
Алмакаєва Л. Г. - Флагману вітчизняної фармації ДП "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції" – 90 років, Маслова Н. Ф., Георгієвський В. П. (2011)
Доля В. С. - Історія кафедри фармакогнозії Запорізького державного медичного університету (2011)
Губський Ю. І. - Формулярна система в паліативній та хоспісній медицині: концептуальні підходи та досвід створення першого державного формуляру; анальгетичні засоби, Морозов А. М., Бобров О. Є., Афанасенко О. В., Бабійчук О. М. (2011)
Загорій Г. В. - Загальні положення типових кваліфікаційних характеристик в галузі охорони здоров’я, промислової та практичної фармації. Повідомлення ІІ (2011)
Дацюк Н. О. - Деякі аспекти політики цінорегулювання на лікарські засоби, Хейломський О. Б., Шолойко Н. В. (2011)
Шматенко О. П. - Дослідження усадки целюлозних матеріалів при їх взаємодії з оксидом азоту (IV). Повідомлення V, Оридорога В. О. (2011)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення стану здоров’я населення у Хмельницькій області, Шувера О. В. (2011)
Васіна Ю. В. - Судова фармація: підвищення рівня державного контролю у впровадженні екстепморальної рецептури для розв’язання проблеми протидії обігу фальсифікованих лікарських засобів, Омельченко В. О. (2011)
Чекман І. С. - Квантова фармакологія: стан, перспективи наукових досліджень, впровадження результатів у практичну фармацію (2011)
Кобзар Н. П. - Методи синтезу та фармакологічні властивості анілідів 4-бром- та 4,6-дибром-2-карбоксисукцинанілових кислот, Ісаєв С. Г., Мамедова Д. О., Хрущова О. В., Павлій О. І., Сергієнко О. М., Брунь Л. В. (2011)
Барчина О. І. - Синтез та антиоксидантна активність похідних 4,6-біс-(етиламіно)-2-ацилтіотриазинів-1,3,5, Геращенко І. В., Суховєєв В. В., Смольський О. С., Демченко А. М. (2011)
Петюнін Г. П. - Визначення апрофену в біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії, Хусейн Каафарани (2011)
Бурлака Ю. В. - Спектрофотометричне визначення тербінафіну в таблетках за реакцією з бромкрезоловим зеленим, Тарханова О. О., Коржова А. С., Васюк С. О., Кейтлін І. М. (2011)
Блажеєвський М. Є. - Кількісне визначення натрію бензилпеніциліну у порошку для приготування розчину для ін’єкцій, Карпова С. П. (2011)
Здрайковська М. В. - Визначення мінімальної концентрації натрію метабісульфіту для стабілізації поліелектролітного інфузійного розчину з глюкозою і сорбітолом "Сорбіцин", Торхова Т. В. (2011)
Федоритенко Р. В. - Валідація методики визначення селену в комбінованому полівітамінному лікарському засобі "Есмін" методом атомно-абсорбіційної спектрометрії із гідридною приставкою, Шкляєв С. А., Цуркан О. О., Колядич О. П. (2011)
Унгурян Л. М. - Мікрохвильовий спосіб екстракції біологічно активних речовин БАР з рослинної сировини цукровим сиропом, Рожковський Я. В., Образенко М. С. (2011)
Сметаніна К. І. - Фармацевтичні та нутріціологічні аспекти профілактичного використання біологічно активних добавок рослинного походження, Рибак О. В. (2011)
Юрченко І. О. - Розробка методик ізолювання німесуліду з біологічних об’єктів, Буряк В. П., Коротіна О. В. (2011)
Абудеійх З. Х. - Дослідження ліпофільних сполук іван-чаю (хаменерію вузьколистого) у різні фази вегетації (2011)
Бурда Н. Є. - Вивчення амінокислотного складу трави та підземних органів гадючника в’язолистого Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Журавель І. О., Кисличенко В. С., Дємьохін В. Б. (2011)
Антоненко І. - Зелена зона в рекреаційно-туристичному потенціалі міста Києва (2014)
Божко Л. - Туризм та культурні трансформації в суспільстві на пострадянському просторі (2014)
Бордун О. - Розвиток індустрії зустрічей міста Львова (2014)
Гаталяк О. - Розвиток туризму в історичних населених місцях Волинської області (2014)
Грицку В. - Становлення та розвиток дитячо-юнацького туризму в Чернівецькій області, Грицку-Андрієш Ю., Сопіт О. (2014)
Грицку-Андрієш Ю. - Географія сільського зеленого туризму у Закарпатській області, Грицку В. (2014)
Деркач У. - Особливості організації туризму техногенних катастроф в Україні (2014)
Ковальчук А. - Конфесійно-географічний аналіз культових будівель в Україні як об’єктів паломництва та релігійного туризму (2014)
Микитчак О. - Туристично-рекреаційні ресурси Чернігівської області (2014)
Романів П. - Економіко-організаційні та географічні аспекти туристичної діяльності в гірських районах Чернівецької області (2014)
Leśniak-Johann M. - Tourism planning in the nature protected areas – grand canyon national park case study, Drozdowska M., Maciejewski W. (2014)
Lukievič U. - Tourist capacity of minsk in the run-up to the world ice hockey championship of 2014 (on the basis of the analysis of electronic mass media) (2014)
Przybyłka A. - Tourism spa as the main type of healthy tourism in Poland (2014)
Szyguła A. - Agritourism as the best form of enterpreneurship in the polish coutryside (2014)
Антонюк Н. - Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 рр., Краєвська О. (2014)
Горб К. - Паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом (2014)
Кульчицька Е. - Міжнародні тенденції розвитку мисливського туризму (2014)
Охріменко А. - Досвід європейських країн фінансування туризму (2014)
Пурська І. - Організаційний механізм формування ефективної продуктової політики суб'єктів міжнародного туризму (2014)
Юрченко С. - Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку, Юрченко О. (2014)
Kaczmarska A. - Terrorism as threat to international tourism (2014)
Meyer B. - Significance of self-government units’ cooperation in creating cross-border tourism product (on the example of Zachodniopomorskie voivodeship and Meclenburg Vorpommern), Gardzińska A. (2014)
Білоус С. - Регіональні аспекти розвитку туристичної індустрії Львівської області (2014)
Вуйцик О. - Проблеми оцінювання інвестиційно-туристичної привабливості туристичних дестинацій (на прикладі львівської області України) (2014)
Жук І. - Адміністративна відповідальність за порушення у галузі туризму (2014)
Мальська М. - Економіка послуг: суть та управління (2014)
Мальська М - Критеріально-функціональні ознаки послуг та їх особливості у сфері туризму, Занько Ю. (2014)
Мандюк Н. - Маркетингові дослідження туристичних потоків та просування туристичного маршруту "Золота підкова Львівщини", Манько А. (2014)
Манько А. - Оцінка ефективності впливу реклами на туристичного споживача (2014)
Масюк Ю. - Необхідність формування моделі саморегулювальної організації у сфері туризму України: економічні та правові аспекти (2014)
Юрченко О. - Інновації в готельному бізнесі на сучасному етапі (2014)
Чорнолоз Г. - Вплив проведення Чемпіонату Європи з футболу "ЄВРО - 2012” на економічний розвиток готелів міста Львова (2014)
Kotlorz D. - Tourism as a factor of economic growth and employment in Poland in the years of 2007-2011, Zagóra-Jonszta U. (2014)
Tokarz – Kocik A. - Recruitment risk in hotel industry selected theoretical problems (2014)
Krzysztofek A. - Social responsibility in tourism industry (2014)
Kuskov A. - Modern approaches to definition essence and content of positioning as element of the complex of tourist marketing, Losev P. (2014)
Lesniak-Johann M. - Traveling expenditures among wroclaw tourism students in the 2010-2012 years, Goralewicz-Drozdowska M., Maciejewski W. (2014)
Lesniak-Johann M. - Polish museums and their growing segment of interactive ways of sightseeing, Goralewicz-Drozdowska M., Maciejewski W. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Contents (2014)
Ільницький М. - Ситуація пограниччя: проблема ідентичності і драми самоідентифікації (2014)
Гнатюк М. - Українсько-німецький білінгвізм: пограниччя чи діалог ідентичностей (2014)
Корбич Г. - Іван Франко: погляд на сусідів з постколоніальної перспективи (2014)
Шевченко-Савчинська Л. - Латиномовна інтелектуальна спадщина "львівського народу" – продукт культурного порубіжжя (2014)
Брацка М. - Постколоніальне прочитання літератури українсько-польського пограниччя ХІХ століття (2014)
Випасняк Г. - Специфіка репрезентації українсько-польських взаємин на пограниччі у повісті Лукаша Сатурчака "Ґаліція" (2014)
Голик Р. - Anima galiciana і/чи fata morgana: реальна й віртуальна Галичина в літературі та ментальності (2014)
Пупурс І. - Пограничне Східне в поетиці українського романтизму (2014)
Останіна Г. - Східний колорит "Щоденника…" Кості Котка (2014)
Бикова Т. - Мікрокосм "української" Атлантиди (Гуцульщини) у творчості Станіслава Вінценза (2014)
Солодар Л. - Хутір – ментальний кордон українського простору в проекції національної літератури (2014)
Будний В. - Культурологічні аспекти літературної інтерпретації (зі спостережень над історичною еволюцією та методологічною диференціацією української критики доби раннього модерну) (2014)
Госовська М. - На межі: переклад Івана Франка "Жіночий рух у Франції і в Німеччині" Кеті Шірмахер (2014)
Зварич О. - Історична свідомість на рубіконі: проблема національної ідентичності у прозі Юрія Косача (2014)
Дрозда А. - Видіння замість спогадів: образи незнаної вітчизни у поезії Романа Бабовала та Марії Ревакович (2014)
Кицан О. - Опозиція "своє"/"чуже" в сучасній українській літературі зарубіжжя Олена Ткачук. "Емі Фостер" Джозефа Конрада: проблема адаптації в іншомовному суспільстві (2014)
Ткачик О. - "Емі Форстер" Джозефа Конрада: проблема адаптації в іншомовному суспільстві (2014)
Мельнікава А. - Сітуацыя культурнага памежжа ў творах Вацлава Ластоўскага (2014)
Шимчишин М. - Перехрестя культурних традицій у романі Клода Маккея "Бананова Долина" (2014)
Павлюк Х. - Дюссельдорф як парадигма мультикультурного співіснування у романі Мартіна Вальзера "Біографія кохання" (2014)
Ісапчук Ю. - Каринтія як культурне пограниччя у житті та малій прозі Інгеборг Бахман (2014)
Улюра Г. - Чужинець у ліжку: іноземець як фантазм (на матеріалі російської жіночої прози початку 2000-х років) (2014)
Набитович І. - Історична проза як предтеча проекту "історії повсякденності" та "історії ментальностей": література та історія у пошуках цивілізаційних елементів буття (2014)
Маценка С. - Досвід межі як смислотворчий чинник у романі, спрямованому до музики (2014)
Бестюк І. - Джаз й орнаментальна проза: інтермедіальний формат літератури 1920–1930-х років (2014)
Коржик У. - Сучасна зорова поезія як літературна модифікація доби бароко (на матеріалі поезій Івана Іова) (2014)
Починок Ю. - Зорова поезія: від писанкарства до супрематизму (2014)
Гуляк А. - Символіка керамічного виробу в аспекті синтезу мистецтв (на матеріалі сучасної української поезії), Науменко Н. (2014)
Мочернюк Н. - Своєрідність міжмистецького діалогу 20−30 років ХХ століття (література та образотворче мистецтво) (2014)
Линник Н. - Синтез мистецтв у малій прозі Миколи Вінграновського (2014)
Левицький В. - Київ як літературне пограниччя 1910–1930-х років: особливості іконіки (2014)
Комариця М. - Естетика vs етика: сучасні акценти міжвоєнних літературних дискусій (2014)
Козлов Р. - Франко-драматург на помежів’ї позитивізму u1110 . модернізму (між майстром Чирняком і князем Святославом) (2014)
Демьянова С. - Дискурс іронії, пародії, сатири як долання утопічних стереотипів в українській та польській "хлопській" драмі кінця ХІХ–ХХ століть (2014)
Яструбецька г. - "Імпресіоністичний експресіонізм" прози Миколи Хвильового (2014)
Кулінська Я. - Суперечності самоактуалізації особистості в культурі постмодерну (2014)
Зорницька І. - Художній парадокс на рубежі століть (2014)
Романенко О. - Жанрові моделі масової літератури: походження, напрями еволюції та типологія (2014)
Кузьма Н. - Особливості жанру поезії у прозі в українській та французькій літературах кінця ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Борис О. - Літературно-критичний портрет: метаморфози жанру в майстерні Миколи Євшана (2014)
Дробіт І. - Британська історіографічна металітература кінця ХХ – початку ХХІ століть: гібридизація історичного роману в межах постмодерністської парадигми (2014)
Нестерович Є. - Електронний фронтир як середовище творення сучасного українського літературного процесу (2014)
Витичак У. - Функції "сезонних слів" (кіґо) у поезії жанру хайку (2014)
Содержание (2013)
Абдулгазис Д. У. - Экспериментальные исследования эффективности масляной СОТС с присадкой наноглинистых минералов листовой структуры, Умеров Э. Д., Ягьяев Э. Э., Меметов С. Р., Абдулгазис У. А. (2013)
Абдулкеримов И. Д. - Технологическое обеспечение качества резьбовых соединений деталей на основе поверхностно пластического деформирования (2013)
Алиев А. И. - Влияние скорости резания при зенкеровании в среде СОТС растительного происхрждения на качество обработанной поверхности (2013)
Антонюк В. С. - Динамические резонансные явления в технологической обрабатывающей системе при фрезеровании, Гнатейко Н. В., Катрук О. В. (2013)
Ваниев Э. Р. - Влияние режимов резания на стойкость инструмента при фрезеровании стали 12Х18Н10Т в присутствии различных СОТС (2013)
Внуков Ю. Н. - Способ и устройство для исследования регенеративных автоколебаний при точении, Кучугуров М. В., Дядя С. И., Зинченко Р. Н., Гончар Е. А. (2013)
Гончар Н. В. - Исследование процесса обработки полимерно-абразивным инструментом при помощи моделирования, Кондратюк Э. В., Степанов Д. Н., Кучугуров М. В. (2013)
Гончаров Д. А. - Зависимость точности незатылованных червячных фрез от геометрических и конструктивных параметров, Гончаров А. М. (2013)
Грабченко А. И. - Повышение эффективности плоского торцевого шлифования, Пыжов И. Н., Клименко В. Г. (2013)
Гусев В. В. - Повышение виброустойчивости технологической системы во время алмазного шлифования тонкостенных оболочек вращения из ситаллов, Калафатова Л. П., Олейник С. Ю. (2013)
Джемилов Э. Ш. - Исследование влияния СОТС на качество обработанной поверхности при торцевом фрезеровании (2013)
Дядюра К. А. - Использование современных инструментальных материалов при механической обработке резанием износостойкого чугуна ИЧ210Х30Г3, Юнак А. С. (2013)
Залога В. А. - Применение методов математического моделирования для расчета результативности системы управления качеством заготовительного производства, Дынник О. Д., Ивченко А. В. (2013)
Залога В. А. - Современное состояние вопроса о диагностике состояния режущего инструмента при фрезеровании, Зинченко Р. Н., Шаповал Ю. В. (2013)
Залога В. А. - Классификация затрат на качество процессов инструментообеспечения машиностроительного предприятия, Ивченко А. В., Погоржельская Ю. О. (2013)
Залога В. А. - Измерение температуры при сверлении волокнистых полимерных композиционных материалов, Криворучко Д. В., Колесник В. А., Нешта А. А., Осадчий И. О. (2013)
Кондратюк О. Л. - Создание технологической системы для шлифования сложнопрофильных поверхностей крупногабаритных лопаток турбин на основе адаптивного управления процессом (2013)
Кравченко Ю. Г. - Визначення коефіцієнта розподілу теплоти деформації в площині зсуву і температури на поверхні різання (2013)
Кравченко Ю. Г. - Температурне поле стружки від тертя з лезом (2013)
Лавриненко С. Н. - Создание техоснастки для механической обработки участков кости по результатам компьютерной томографии и 3D моделирования, Вакуленко И. Я., Кулинич Г. В., Лавриненко И. С. (2013)
Мицык А. В. - Процесс отделочно-зачистной виброобработки и параметры, влияющие на его производительность, Федорович В. А. (2013)
Немировский Я. Б. - Технологическое обеспечение точности при обработке отверстий деформирующим протягиванием (2013)
Новоселов Ю. К. - Аналитическая оценка параметров шероховатости шлифованных поверхностей, Братан С. М., Богуцкий В. Б. (2013)
Равська Н. С. - Аналіз геометрії різальної частини черв’ячних фрез на прикладі визначенні кута в плані при нарізанні прямозубих зубчастих коліс, Охріменко О. А. (2013)
Ромашов Д. В. - Теоретическое определение рациональных условий изготовления кругов для алмазного сверхскоростного шлифования, Федоренко Д. О., Федорович В. А. (2013)
Руднев А. В. - Владимир Сергеевич Кнаббе и его труд "Фреза и её роль в современном машиностроении" (2013)
Стрельчук Р. М. - Исследование и анализ процесса микрорезания наноструктурных твердых сплавов, Стороженко Д. С., Узунян М. Д. (2013)
Тонконогий В. М. - Повышение точности и качества обработки конических отверстий абразивно-выглаживающим развертыванием, Перпери Л. М., Рязанцев В. М., Голобородько А. М. (2013)
Федорович В. А. - 3D моделирование вибрационного алмазного шлифования, Пыжов И. Н., Кронов С. С. (2013)
Хавин Г. Л. - Моделирование межслойного разрушения при сверлении композиционных материалов (2013)
Шелковой А. Н. - Технологическое обеспечение заданной системы параметров поверхностного слоя цилиндрических закаленных крупномодульных зубчатых колес, Тимофеев Ю. В., Клочко А. А. (2013)
Якубов Ч. Ф. - Повышение функциональных свойств СОТС на основе использования α-токоферольных антиоксидантных композиций, Менумеров Э. Р. (2013)
Профессор Худобин Леонид Викторович (2013)
Профессор Мовшович Александр Яковлевич (2013)
Профессор Христофоров Анатолий Ильич (2013)
Пилипенко Г. М. - Еволюція теорії ринкової рівноваги та механізм її досягнення в сучасній економіці (2003)
Чекушина Ю. В. - Сучасні тенденції на світовому ринку праці та українські реалії (огляд наукових публікацій) (2003)
Шлюсарчик Б. - Попитово - пропозиційні передумови конкурентоспроможності в сучасних теоріях міжнародної торгівлі (2003)
Дьячкова І. В. - Світовий ринок вугілля: стан, тенденції розвитку та перспективи українських експортерів (2003)
Саллі В. І. - Підвищення ефективності інвестиційних процесів на мало перспективних вугільних шахтах, Чмихун В. О. (2003)
Дереза В. М. - Диверсифікація виробництва і капіталу та оцінка її ефективності (2003)
Герасимова І. Ю. - Вплив концентрації виробництва на ефективність праці робітників з видобутку вугілля (2003)
Ляшенко В. І. - Шляхи формування сприятливих умов для розвитку малого бізнесу в Україні (2003)
Єрмошкіна О. В. - Побудова системи управління фінансовими потоками підприємства в ринкових умовах (2003)
Соляник Л. Г. - Ефективне управління оборотними активами - ключовий фінансовий важіль поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності підприємств (2003)
Коновалюк В. І. - Проблеми формування системи оподатковування монополій видобувної промисловості (2003)
Шишкова Н. Л. - Удосконалення аналітичного етапу підготовки до проведення санації (2003)
Драчук Ю. З. - Механізм визначення ефективності науково- технічних заходів щодо екології у вугільному виробництві (2003)
Усатенко О. В. - Роль інструментів стратегічного менеджменту для малого бізнесу, Грошелева О. Г. (2003)
Яковенко О. А. - Розробка організаційної структури підприємства, що забезпечує ефективне управління витратами (2003)
Коновалюк В. І. - Роль монополій в економіці індустріально розвинутих держав (2003)
Patrzalek L. - Intraregional politics - premises and purposes (2003)
Шаров О. І. - Ресурси вугільної промисловості України та напрямки їх ефективного використання (2003)
Пилипенко Ю. І. - Експортний потенціал і структурна політика України на сучасному етапі (2003)
Дьячкова І. В. - Організаційно -технічний потенціал підвищення конкурентоспроможності продукції вугільних підприємств (2003)
Трифонова О. В. - Особливості вибору показників інвестиційної привабливості вугільних шахт (2003)
Іщенко М. І. - Дослідження економічного механізму взаємодії підприємства "Кривбасвибухпром” з гірничо-збагачувальними комбінатами (2003)
Піскова Ж. В. - Удосконалення методики визначення ресурса ємності продукції підприємств металургійної промисловості (2003)
Guziejewska B. - Characteristics of government and local securities traded on financial markets - the Polish case (2003)
Макаренко Ю. П. - Управління кредитним забезпеченням підприємств продуктового підкомплексу (2003)
Єрмошкіна О. В. - Теоретичні підходи до класифікації фінансових потоків в умовах розвитку міжнародних зв’язків підприємства (2003)
Цуркан І. М. - Зниження податкового навантаження на базі покращення використання ресурсного потенціалу підприємства (2003)
Вишневська А. В. - Основні аспекти методики управління активами компаній (2003)
Семенов Г. А. - Концептуальні підходи до формування запасів підприємств за допомогою логістики, Астраханцева О. В. (2003)
Євдокимов Ф. І. - Оцінка ефективності гарантійного терміну експлуатації продукції, Письменний О. А. (2003)
Пістунов І. М. - Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца, Ситников О. А. (2003)
Демиденко М. А. - Економіко-математична модель багатокритеріальної оптимізапії із застосувашіям еволюційних алгоритмів (2003)
Содержание (2014)
Абдулкеримов И. Д. - Технологическое обеспечение герметичности резьбовых соединений деталей пневмоаппаратуры на основе поверхностно пластического деформирования (2014)
Агу Коллинз - Исследование и анализ остаточных напряжений при алмазно-искровом шлифовании твердых сплавов с применением технологии минимальной смазки, Узунян М. Д. (2014)
Брижан Т. М. - Теоретический анализ условий уменьшения силы резания при механической обработке, Крюкова Н. В. (2014)
Верещака А. С. - Наноразмерные многослойно-композиционные покрытия для повышения износостойкости и работоспособности твердосплавных концевых фрез, Верещака А. А., Бубликов Ю. И., Оганян М. Г. (2014)
Внуков Ю. Н. - Влияние угла наклона винтовой режущей кромки концевой цилиндрической фрезы на уровень возбуждения вибраций при обработке тонкостенной детали, Дядя С. И., Козлова Е. Б., Логоминов В. А., Шевченко А. В. (2014)
Гавриш А. П. - Надтонке ультразвукове шліфування гнучкими алмазними стрічками деталей зі зносостійких композитів на основі алюмінію, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Гуцаленко Ю. Г. - Сравнительный анализ ресурсного потенциала алмазных кругов c режущими зернами различного заострения и притупления в процессах тонкого чистового шлифования (2014)
Деревянченко А. Г. - Формирование первичных образов режущей части с использованием СТЗ для диагностирования состояний инструментов на основе анализа 3D-моделей, Волков С. К., Марченко Е. Н., Криницын Д. А. (2014)
Дмитриева С. Ю. - Расчет геометрических параметров прерывистых кругов с учетом температуры шлифования (2014)
Доброскок В. Л. - Повышение точности построения изделий на установках селективного лазерного спекания, Витязев Ю. Б., Погарский А. В. (2014)
Доброскок В. Л. - Получение триангуляционной модели рельефа рабочей поверхности шлифовальных кругов, Шпилька А. Н., Котляров В. Б. (2014)
Залога В. А. - Контроль качества обработки и состояния режущего инструмента по звуку, сопровождающему процесс резания, Нагорный В. В. (2014)
Кальченко В. І. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями колінчастого вала і круга, Кальченко Д. В. (2014)
Ковалев В. Д. - Управление режимами обработки на тяжелом токарном станке посредством PLC модулей, Васильченко Я. В., Мельник М. С. (2014)
Коломієць Л. В. - Дослідження моделі складного інструменту - штампів холодного листового штампування, Клещов Г. М. (2014)
Криворучко Д. В. - Современные достижения в области изготовления зубчатых колес из композиционных материалов, Осадчий И. О. (2014)
Кузей А. М. - Механизмы изнашивания алмазота в однокристальном инструменте при правке абразивных кругов, Лебедев В. Я. (2014)
Лавріненко В. І. - Дослідження впливу морфометричних характеристик зерен НТМ на різальну здатність алмазно-абразивного інструменту, Смоквина В. В., Петасюк Г. А., Ільницка Г. Д. (2014)
Ларшин В. П. - Технологическая диагностика сверления отверстий малого диаметра на станках с ЧПУ, Лищенко Н. В. (2014)
Марчук В. І. - Забезпечення якості та ефективності виготовлення роликів підшипників під час оброблення переривчастим шліфувальним інструментом, Марчук І. В., Лук'янчук Ю. А. (2014)
Оборский Г. А. - Математическая модель динамической системы процесса резания однолезвийной разверткой одностороннего резания, Оргиян А. А., Голобородько А. М., Перпери Л. М. (2014)
Онисько О. Р. - Аналітичний розрахунок профілю різальної кромки різця для виготовлення внутрішньої трикутної різьби труб нафтогазового сортаменту, Витвицкий В. С. (2014)
Панчук В. Г. - Алгоритм розрахунку профілю задньої поверхні радіального фасонного різця в залежності від значення величини переднього кута (2014)
Пижов І. М. - Деякі собливості багатопрохідного плоского торцевого шліфування, Клименко В. Г. (2014)
Стрельчук Р. М. - Работоспособность алмазных зерен при микрорезании твердых сплавов из наноразмерных зерен монокарбида вольфрама (2014)
Тонконогий В. М. - Механизм возникновения колебаний при обработке однолезвийными коническими развертками одностороннего резания, Оргиян А. А., Голобородько А. М., Перпери Л. М. (2014)
Хейфец М. Л. - Анализ термодинамических неустойчивостей при стружкообразовании, Клименко С. А. (2014)
Якимов А. А. - Определение температуры, возникающей при зубошлифовании прерывистыми кругами на станках МААГ. 5851, 5853, работающими по нулевой схеме (2014)
Професор Кальченко Віталій Іванович (до 80-річчя з дня народження) (2014)
Title, contents (2014)
Rich J. - Satellite DNA and related diseases, Ogryzko V. V., Pirozhkova I. V. (2014)
Kotova E. S. - Transcription factor CTCF and mammalian genome organization, Akopov S. B., Sverdlov E. D., Nikolaev L. G. (2014)
Maiborodin I. V. - The interaction of polyhydroxyalkanoate polymer group with cells and tissues, Kuznetsova I. V., Shevela A. I., Manaev A. A., Chastikin G. A. (2014)
Skorobogatov O. Yu. - Study of dephosphorylated 2'-5'-linked oligoadenylates impact on apo -S100A1 protein conformation by heteronuclear NMR and circular dichroism, Lozhko D. N., Zhukov I. Yu., Kozlov O. V., Tkachuk Z. Yu. (2014)
Savchuk M. V. - Tissue engineering of vascular/valvular equivalents on the base of the xenogeneic decellularized matrix (2014)
Soldatkin O. O. - Elaboration of new method of enzyme adsorption on silicalite and nano beta zeolite for amperometric biosensor creation, Ozansoy Kasap B., Akata Kurc B., Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V., El’skaya A. V. (2014)
Goriacha I. P. - Antioxidant capacity and sustainability of Saccharomyces cerevisiae cells exposed to ozone, Zinchenko V. D., Dyubko T. S., Romodanova E. A., Tatarets A. L. (2014)
Kalnina J. - Study of association between polymorphisms in the PSMB5 (rs11543947) and PSMA3 (rs2348071) genes and multiple sclerosis in Latvians, Paramonova N., Sjakste N., Sjakste T. (2014)
Fishchuk L. Ye. - Association of genotypes by polymorphic variant C-108T of PON1 gene with the risk of developing breast cancer and hypertensive disease in women (2014)
Tkacheva T. N. - Dynamics of dye release from nanocarriers of different types in model cell membranes and living cells, Yefimova S. L., Klochkov V. K., Sorokin A. V., Malyukin Yu. V. (2014)
Hurmach V. V. - Design of potentially active ligands for SH2 domains by molecular modeling methods, Balinskyi O. M., Platonov M. O., Boyko O. M., Borysko P. O., Prylutskyy Yu. I. (2014)
Title, contents (2014)
Germini D. - Relationship between TLR4 signalling alterations and effective human cytomegalovirus infection, Arcangeletti M. C. (2014)
Sheval E. V. - Structural plasticity of the nuclear envelope and the endoplasmic reticulum, Musinova Y. R. (2014)
Massaad-Massade L. - Relevance of targeting RET/PTC junction oncogene and Wnt/β-catenin pathway in the treatment of papillary thyroid carcinoma: skill of 8-year work (2014)
Slyvka A. V. - Molecular mechanisms of versatile biological activity of interleukin-7, Okunev O. V. (2014)
Valishkevych B. V. - Sensitivity of Saccharomyces cerevisiae defective in TOR signaling pathway to carbonyl/oxidative stress (2014)
Dranitsina A. S. - Expression of Gast, Cckbr, Reg1α genes in rat duodenal epithelial cells upon long-term gastric hypoacidity and after a multiprobiotic administration, Savko U. V., Dvorshchenko K. O., Ostapchenko L. I. (2014)
Prylutska S. V. - Toxic effect of C 60 fullerene-doxorubicin complex towards tumor and normal cells in vitro, Didenko G. V., Potebnya G. P., Bogutska K. I., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2014)
Paramonova N. - Genetic variants in the PSMA6 , PSMC6 and PSMA3 genes associated with childhood asthma in Latvian and Taiwanese populations, Wu L. Shi-Shin, Rumba-Rozenfelde I., Wang J.-Y., Sjakste N., Sjakste T. (2014)
Trofimova N. S. - Specificities of Sanfilippo A syndrome laboratory diagnostics, Olkhovich N. V., Gorovenko N. G. (2014)
Sukach A. N. - Comparative study on influence of fetal bovine serum and serum of adult rat on cultivation of newborn rat neural cells, Shevchenko M. V., Liashenko T. D. (2014)
Kucherenko A. M. - Study on the IFNL4 gene ss469415590 variant in Ukrainian population, Pampukha V. M., Livshits L. A. (2014)
Grytsay V. I. - Self-organization and chaos in the metabolism of a cell, Musatenko I. V. (2014)
In memoriam: Yuriy M. Sivolap (1939–2014) (2014)
Вступне слово (2010)
Скорочення та позначення (2010)
Гошовський В. Л. - Етногенетичні аспекти мелогеографії (2010)
Луканюк Б. С. - Питання методики географічного етномузикознавства й етнографічне регіонування західноукраїнських земель (2010)
Клименко І. В. - Методичні проблеми сучасної мелоареалогії: з практичного досвіду документального картографування (2010)
Гончаренко О. В. - Обрядові пісенні жанри Сумщини: географія основних ритмотипів (2010)
Скаженик М. В. - Мелогеографічний ландшафт басейну Уборті (за матеріалами річного обрядово-пісенного циклу) (2010)
Лукашенко Л. В. - Мелогеографія традиційних обрядових наспівів та лінґводіалектичне членування північного Підляшшя (2010)
Рибак Ю. П. - Типи й ареали весільних наспівів Верхньоприп’ятської низовини (2010)
Коваль В. М. - Весільні семискладові ладканки на Підгорганні: до питання вирізнення народномузичних діалектів за мелічними ознаками (2010)
Поточняк A. - Традиційне весілля у селах Вороняків: питання мелогеографії та етногенези (2010)
Бєлогурова Л. М. - Смоленські весільні наспіви трійкової ритмічної організації (матеріали до Смоленського етномузикологічного атласу) (2010)
Калюжна В. П. - Весільний обряд південної Смоленщини в ареалогічному аспекті: з досвіду виявлення мелодіалектної структури регіону (2010)
Клименко І. В. - Макроареалогічні замітки. Нарис другий: весільні мелодії з віршами 4+4+6 та 5+5+7 у східних слов’ян (2010)
Клименко І. В. - Наспіви купальсько-петрівської приуроченості в українців: макроареалогія. Поліський реєстр купальсько-петрівських мелоформ (2010)
Карапата О. М. - Купальські пісні "лівобережного типу": спроба локально-структурної диференціації (2010)
Протасова C. Г. - Купальські пісні з окраїни східного Поділля (уманщина та околиці) (2010)
Клименко І. В. - Зведений мелоаналітичний реєстр "Східне Поділля та суміжні землі: купальсько-петрівські мелодії", Протасова C. Г., Терещенко О. А. (2010)
Терещенко О. А. - Купальські наспіви східних кордонів Поділля (механізм варіантності) (2010)
Клименко І. В. - Регіонально-жанровий огляд українських етномузичних аудіопублікацій, Гончаренко К. Б. (2010)
Данилейко І. П. - Аудіофонд Київської лабораторії етномузикології: польові записи 2004–2010 років (2010)
Хроніка (2010)
Автори (2010)
Summary (2010)
Атлас: Титул (2010)
Атлас: Зміст (2010)
Атлас: Луканюк Б. С. Питання методики географічного етномузикознавства й етнографічне регіонування західноукраїнських земель (2010)
Атлас: Клименко І. В. Методичні проблеми сучасної мелоареалогії: з практичного досвіду документального картографування (2010)
Атлас: Гончаренко О. В. Обрядові пісенні жанри Сумщини: географія основних ритмотипів (2010)
Атлас: Скаженик М. В. Мелогеографічний ландшафт басейну Уборті (за матеріалами річного обрядово-пісенного циклу) (2010)
Атлас: Лукашенко Л. В. Мелогеографія традиційних обрядових наспівів та лінґводіалектичне членування північного Підляшшя (2010)
Атлас: Рибак Ю. П. Типи й ареали весільних наспівів Верхньоприп’ятської низовини (2010)
Атлас: Коваль В. М. Весільні семискладові ладканки на Підгорганні: до питання вирізнення народномузичних діалектів за мелічними ознаками (2010)
Атлас: Поточняк A. Традиційне весілля у селах Вороняків: питання мелогеографії та етногенези (2010)
Атлас: Бєлогурова Л. М. Смоленські весільні наспіви трійкової ритмічної організації (матеріали до Смоленського етномузикологічного атласу) (2010)
Атлас: Калюжна В. П. Весільний обряд південної Смоленщини в ареалогічному аспекті: з досвіду виявлення мелодіалектної структури регіону (2010)
Атлас: Клименко І. В. Макроареалогічні замітки. Нарис другий: весільні мелодії з віршами 4+4+6 та 5+5+7 у східних слов’ян (2010)
Атлас: Клименко І. В. Наспіви купальсько-петрівської приуроченості в українців: макроареалогія (2010)
Атлас: Клименко І. В., Гончаренко К. Б. Регіонально-жанровий огляд українських етномузичних аудіопублікацій (2010)
Атлас: Данилейко І. П. Аудіофонд Київської лабораторії етномузикології: польові записи 2004–2010 років (2010)
Contents (2014)
Зубрицька М. - Категорія "inbetweenness": літературно-теоретичний аспект (2014)
Pospíšil І. - Area Studies and Regional Aesthetic Autonomy (2014)
Лучук Т. - Ранньовізантійський постмодернізм: "Гомерокентрон" Євдокії Авґусти (2014)
Астрахан Н. - Авторська інтерпретаційна модель літературного твору (2014)
Галета О. - Екс-центричне літературознавство: від теорії літератури до літературної антропології (2014)
Бігун О. - Візантійська концепція святості у творах Тараса Шевченка (2014)
Левченко Г. - Лірика Лесі Українки і творчість Генріха Гейне: аспекти творчої взаємодії 67-75 (2014)
Тепла Ю. - Літературна критика Миколи Гнатишака: між "естетичною красою" та "моральним добром" (2014)
Семеренко І. - Місто у футуристичній поезії: вибір і розшарування традиції (2014)
Степанець К. - Твір як космос, або художній синкретизм повісті-вертепу Івана Багряного "Розгром" (2014)
Загороднюк О. - Мовчання в "скрині": постколоніальні візії (2014)
Вірченко Т. - Традиційність сучасної української драматургії (2014)
Яворська О. - Текстуалізація пам’яті про місто дитинства у творчості Анджея Хцюка та Генрика Гринберга (2014)
Козлова К. - Трансформація міфу про короля Артура як авторське виявлення національної ідентичності (на матеріалі роману Робертсона Дейвіса "Ліра Орфея") (2014)
Левицька О. - Діалогічна природа роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" (крізь призму теорії діалогізму Михайла Бахтіна) (2014)
Тростогон В. - Анти-поезія Гуннара Екельофа як вихід за межі традиції (2014)
Сатиго І. - Гібридна ментальність – передумова деформації традиційної поетики (досвід Леопольда Сенгора) (2014)
Кравчук О. - "Чотири мови уживаються вкупі, голублять повітря": мовні інтерференції у ліриці Рози Ауслендер (2014)
Кравець Я. - Еміль Вергарн та Райнер-Марія Рільке (з історії творчих взаємин) (2014)
Вербич О. - Дитячі спогади про Львів (Ліда Палій "Дитинство, заметене часом", Станіслав Лем "Високий замок") (2014)
Пащенко Є. - Деякі аспекти порівняльного вивчення української і хорватської літератур (2014)
Ботнаренко Б. - Страх та відчуження як світосприйняття у прозі кінця XIX – початку XX століть (Василь Стефаник і Антон Чехов) (2014)
Кирильчук О. - Семантика простору в польській та українській історичній прозі другої половини ХІХ століття (2014)
Крупка М. - Доля жінки у світі рухомих кордонів (на прикладі роману Теодозії Зарівни "Вербовая дощечка") (2014)
Швець А. - Лімінальні топоси в художньому світі "Казок" Наталії Кобринської (2014)
Жаркова Р. - Гібридне "я" саморепрезентантки у жіночому письмі (на матеріалі повісті "Хризантеми" Уляни Кравченко) (2014)
Божук А. - Конфлікт конкурентних ідентичностей у драматургії Степана Васильченка (2014)
Меншій А. - Художня інтерпретація мотиву смерті у прозі Михайла Коцюбинського та Антона Крушельницького: досвід пограниччя (2014)
Нестелєєв М. - Автодеструктивне пограниччя у творах Бориса Антоненка-Давидовича (2014)
Гальчук О. - Ідейно-художній потенціал античних міфем як ключових мікрообразів лірики Євгена Маланюка (2014)
Сушкевич Т. - Часопросторове "пограниччя" у романах про Київську Русь Павла Загребельного (2014)
Лебединцева Н. - Поезія на межі тривання: зупинений час у художньому світі Михайла Григоріва (2014)
Воїнська К. - Екзистенційна транзитність як пошук архетипної ідентичності в казці Валерія Шевчука "Чотири сестри" (2014)
Волощак Х. - Перетин авторських афоризмів в літературних проекціях (на матеріалі збірки Ліни Костенко "Вибране", 1989 рік) (2014)
Косинська Н. - Топос пограниччя у прозі Марії Матіос: міфопоетичний аспект (2014)
Юферева О. - Ментальне пограниччя в автоетнографічній перспективі ("Сад Меттерніха" Миколи Рябчука) (2014)
Бродюк Ю. - Ментальні дефініції у творчості Михайла Томчанія (на матеріалі малої прози письменника) (2014)
Гірняк М. - Поетика пограниччя у "Книзі снів і пробуджень" Галини Пагутяк (2014)
Котик-Чубінська М. - Безмежність, межа, по той бік межі у поезії Маріанни Кіяновської (2014)
Пастух Б. - Феномен екокритики в романі Миколи Руденка "Орлова балка" (2014)
Від голови редакційної колегії (2011)
Скорочення (2011)
Клименко І. В. - Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву: 1. До постановки проблеми (2011)
Бєлоґурова Л .М. - Музична культура білорусько-українського ареалу у східнослов’янському контексті . 1. Система макрорегіональних традицій (2011)
Прибилова В. М. - Мелоареали обрядових наспівів масляниці верхнього Подніпров'я (2011)
Рибак Ю. П. - Локальні обрядові мелоформи у Верхньоприп’ятському басейнi (2011)
Коваль В. М. - До проблеми мелотипології тридольних щедрівок із висхідним іоніком у музично-ритмічній формі (за матеріалами зимових наспівів з околиць на північний захід від Горган) (2011)
Карпенко C. Є. - Зимовий обрядово-пісенний цикл східної Чернігівщини (межиріччя Десни і Сейму) (2011)
Пономар Л. Г. - Народний одяг Західного Полісся кінця XIX – початку XX ст. (за матеріалами картографування) (2011)
Нагорнюк О. А. - Картографування поховально-поминальної атрибутики на межі Західного і Середнього Полісся (2011)
Літопис фольклористичних подій (2011)
Анонс (2011)
Автори (2011)
Обкладинка: ретроспектива подій останнього року (2011)
Атлас: Титул (2011)
Атлас: Зміст (2011)
Атлас: Пономар Л. Г. Народний одяг Західного Полісся кінця XIX – початку XX ст. (2011)
Атлас: Нагорнюк О. А. Картографування поховально-поминальної атрибутики на межі Західного і Середнього Полісся (2011)
Атлас: Клименко І. В. Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву (2011)
Атлас: Бєлоґурова Л .М. Музична культура білорусько-українського ареалу у східнослов’янському контексті . 1. Система макрорегіональних традицій (2011)
Атлас: Прибилова В. М. Мелоареали обрядових наспівів масляниці верхнього Подніпров'я (2011)
Атлас: Рибак Ю. П. Локальні обрядові мелоформи у Верхньоприп’ятському басейнi (2011)
Атлас: Коваль В. М. До проблеми мелотипології тридольних щедрівок із висхідним іоніком у музично-ритмічній формі (за матеріалами зимових наспівів з околиць на північний захід від Горган) (2011)
Атлас: Карпенко C. Є. Зимовий обрядово-пісенний цикл східної Чернігівщини (межиріччя Десни і Сейму) (2011)
Волинчук Ю. В. - Організація фінансових потоків у системі лісогосподарських підприємств, Бакалейко І. В. (2014)
Беновська Л. Я. - Інноваційні фактори підвищення капіталізації підприємств (2014)
Бойко О. В. - Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємства, Адамук В. В. (2014)
Бойко О. В. - Управління ресурсним потенціалом підприємств-виробників цукру, Герус С. Є. (2014)
Борзаковська Л. В. - Застосування латерального маркетингу в інноваційній діяльності підприємств-виробників торговельного обладнання (2014)
Василик Н. М. - Теоретичні аспекти формування системи управління інноваційною діяльністю підприємства (2014)
Герасимчук З. В. - Принципи, індикатори, критерії сталого збереження біорізноманіття, Якимчук А. Ю. (2014)
Герасимяк Н. В. - Соціально-відповідальний маркетинг як одна з передових концепцій сучасного маркетингу (2014)
Дзямулич О. С. - Сутність репутаційних ризиків підприємств та особливості управління ними (2014)
Загорруйко В. Л. - Обґрунтування оптимальних обсягів виробництва, Войтович С. Я., Ковальчук О. В. (2014)
Зелінська Г. О. - Підвищення конкурентноспроможності персоналу – вимога інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, Зелінський Р. Р. (2014)
Кобєлєва Т. О. - Обґрунтування рейтингу антикризових заходів на машинобудівних підприємствах, Ткачова Н. П., Товажнянський В. Л. (2014)
Кондіус І. С. - Методичні підходи до формування та вибору стратегії ефективної роботи банку (2014)
Косенко О. П. - Цитування патентів як фактор їх комерційного потенціалу (2014)
Кощій О. В. - Проблеми екологічної безпеки України (2014)
Кривов’язюк І. В. - Таргетування зниження витрат виробництва на підприємствах харчової промисловості, Гнускова Ю. М. (2014)
Куцай Н. С. - Стимулювання персоналу інноваційного підприємства, Стельмащук І. В. (2014)
Лорві І. Ф. - Формування та реалізація стратегії збутової діяльності промислового підприємства (2014)
Маслак О. І. - Сучасний інструментарій оцінки інноваційного потенціалу держави (2014)
Матвійчук Т. О. - Стратегічне планування просторового розвитку міських підсистем (2014)
Морохова В. О. - Методичні підходи до оцінки рівня розвитку промислового підприємства, Карпінська Ю. А. (2014)
Морохова В. О. - Вибір методу оцінки потенціалу підприємства, Сергійчук Н. С. (2014)
Нагорний Є. О. - Система управління активами як релевантний чинник ефективного розвитку підприємства (2014)
Перерва П. Г. - Мотиваційний потенціал працівника як резерв розвитку підприємства, Гуцан О. М. (2014)
Полінкевич О. М. - Необхідність розробки заходів з антикризового управління підприємством в Україні, Довжик Ю. В., Козачук А. В. (2014)
Сидорук С. В. - Інструменти проектування оцінки якості готельних послуг (2014)
Смолич Д. В. - Співставність інтересів потенційних учасників інноваційного кластера прикордонного регіону, що вмотивовують їх до об’єднання та взаємодії (2014)
Стрижеус Л. В. - Теоретичні аспекти управління інноваційною діяльністю на виробничому підприємстві, Шелінговська І. І. (2014)
Стрільчук Р. М. - Формування та реалізація антикризових стратегій інноваційно активних машинобудівних підприємств в сучасних умовах (2014)
Сяська О. В. - Формування та розвиток системи економічного регулювання водокористування в Україні (2014)
Ткачов М. М. - Дослідження методів визначення збитків від порушення виключних прав (2014)
Фаловська І. Д. - Засади формування системи раціонального використання ресурсів підприємствами (2014)
Фітель О. І. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення підприємств за участю банківських установ (2014)
Бизнес-история как научное направление (2014)
Беликов Ю. - Купеческая династия Жевержеевых: портрет двух поколений предпринимателей пореформенного Харькова (2014)
Венгер Н. - Российский националистический дискурс и меннонитское этническое предпринимательство: генезис и динамика социально-политического конфликта (1830–1917) (2014)
Дейнеко С. - Всеросійська спілка митних службовців у 1917 році (2014)
Куделко С. - Деловая активность преподавателей Харьковского императорского университета в XIX веке (к постановке проблемы) (2014)
Кulikov V. - Escaping paternalism: transfer of managerial models by foreign industrialists to South Russia in the late 19th – early 20th century (2014)
Лисенко М. - Сільськогосподарські виставки в Харківській губернії (кін. XIX – поч. XX ст.) (2014)
Моргун О. - Становление откупной системы и чифтликов в Османской империи (конец XVI – XVIII вв.) (2014)
Москалець В. - Конфлікти у нафтовій промисловості Галичини у ХІХ столітті як маркер економічних змін (2014)
Попов А. - Репетиция капитализма?: международная коммерческая деятельность оргкомитета "Олимпиада-80" (1975-1980 гг.) (2014)
Скубій І. - Підприємницькі ризики у сфері торгівлі в Харкові в роки непу (2014)
Скубневский В. - Платоновы и Судовская: к истории коммерческого предприятия (2014)
Шандра І. - Вітчизняна буржуазія на шляху до європейської форми представництва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Бацак Н. - Становлення торговельно-господарської діяльності грецької спільноти Надазов’я наприкінці XVIII ст. в умовах етнічного самоврядування за документами Маріупольського грецького суду (з фондів ЦДІА України у Києві) (2014)
Волосник Ю. - Благодійництво приватних підприємців України в роки непу (2014)
Константинова В. - Бердянские купцы XIX столетия: материалы к просопографическому портрету, Лыман И. (2014)
Корниенко О. - Организация и система управления французскими предприятиями сферы модельного бизнеса глазами советских модельеров (по архивным материалам 1950-1960-х годов) (2014)
Protsenko M. - The Pavlovs merchants: From the history of hotel business in Kharkiv (2014)
Волосник Ю. - Рецензия на монографию Б. М. Шпотова "Американский бизнес и Советский Союз в 1920-1930-е годы. Лабиринты экономического сотрудничества" (Москва,2013)., Любавский Р. (2014)
Куликов В. - Международная конференция по бизнес-истории (Франкфурт-на-Майне, 16-17 марта 2014 года) (2014)
Скиданова А. - Рецензія на монографію Ю. П. Волосника "Підприємці і приватне підприємництво в радянській державі в добу НЕПу (на матеріалах України)" (Харків, 2014 р.) (2014)
Гасюк А. П. - Структурно-биохимическая организация дентина, Новосельцева Т. В., Ройко Н. В., Писаренко Е. А. (2014)
Довгаль Г. В. - Вплив ацетату свинцю на морфофункціональні властивості підшлункової залози в різних вікових групах, Супонько Ю. В. (2014)
Кривенко Л. С. - Особенности стоматологического статуса детей, рожденных преждевременно (обзор литературы) (2014)
Островская С. С. - Сочетанное воздействие свинца и кадмия на организм (обзор иностранной литературы), Шаторная В. Ф., Колосова И. И. (2014)
Сакевич В. Д. - Атопія і метаболічний синдром: обгрунтування патогенетичних підходів до діагностики, лікування та профілактики, Трибрат Т. А., Шуть С. В. (2014)
Дівнич Т. Я. - Як впливає організація навчального процесу на педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів-медиків? (2014)
Доленко О. Б. - Використання класичних та інноваційних технологій при проведенні практичних занять з дитячої хірургічної стоматології (2014)
Ільницька О. М. - Інноваційні технології та їх результативність при підготовці фахівців за спеціальністю "Стоматологія" (2014)
Попадинець О. Г. - Особливості викладання анатомії людини в умовах кредитно-модульної системи (2014)
Дибкова С. М. - Розробка чутливого елементу біосенсорного аналізатору для визначення вмісту гербіцидів у ґрунтах та сільськогосподарській продукції, Грузіна Т. Г., Рєзніченко Л. С., Ульберг З. Р. (2014)
Костюк С. С. - Лейкограма крові білих щурів під впливом гама-опромінення на тлі дії піридоксину Leucogram (2014)
Кузнецова В. Г. - Дослідження вмісту амінокислот та жирних кислот в екстракті з ембріонів курей, Жегунов Г. Ф., Погоріла М. С. (2014)
Розуменко І. О. - Зв’язок K121Q поліморфізму гена ENPPI з гострим коронарним синдромом в осіб з нормальним та підвищеним артеріальним тиском, Прасол Д. А., Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. (2014)
Багацкая Н. В. - Анализ родословных семей детей с депрессивными расстройствами, Аль-Анни ИнасГхассан Свидан, Решетовская Н. С. (2014)
Барыш А. Е. - Осложнения переднего межтелового спондилодеза ригидными пластинами, Козырев С. А. (2014)
Беспалова Е. Я. - Сравнительный анализ иммунологических показателей периферической крови локтевой и подключичной вены у больных инфекционным эндокардитом, Трембовецкая Е. М., Колтунова А. Б., Руснак А. О., Крикунов А. А. (2014)
Бібікова В. М. - Особливості первинного та повторного геморрагічного інсульту у щурів різних вікових груп (2014)
Борисова І. С. - Аспергильозні пневмонії у хворих на фоні онкологічних захворювань крові: сучасна діагностика та підходи до лікування, Каплан П. Є., Степанський Д. О. (2014)
Гаджиева А. С. - Эффективность нейрометаболической терапии при перинатальном гипоксическом поражении центральной нервной системы у новорожденных, Гасанов С. Ш. (2014)
Гасми Мохамед Мехди - Лекарственная терапии неоперабельного рака желудка (2014)
Герасименко Н. Д. - Отдаленные результаты эрадикационной терапии язвенной болезни с приенением антиоксидантов, иммуномодуляторов и энтеросорбции (2014)
Горішна О. В. - Особливості діагностики стану здоров`я військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Печиборщ В. П., Іванько О. М., Бабієнко В. В., Косарчук В. В. (2014)
Грішина О. І. - Стан клітинного імунітету у хворих на остеоартроз з метаболічним синдромом і іншими факторами ризику серцево-судиних захворювань, Бабінець О. М. (2014)
Довгань Р. С. - Вплив периндоприлу на проникливість мембран еритроцитів у щурів з артеріальною гіпертензією, Антоненко Л. І., Чекман І. С. (2014)
Довгий Р. С. - Экспериментальное исследование средств "Хэюань", "Мацутакэ", "Хэ Чжун" и "Сян Ци", полученных из высших грибов, известных своей противоопухолевой активностью, Рудык М. П., Позур В. В., Святецкая В. Н., Макаренко А. Н. (2014)
Єна М. С. - Порівняльний вплив цитостатиків похідного малеіміду та 5-фторурацилу на слизову оболонку сліпої кишки щурів, Кузнєцова Г. М., Рибальченко В. К. (2014)
Катеренчук В. І. - Застосування метформіну у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2 та ожирінням, які перебувають на монотерапії інсуліном (2014)
Кириченко М. П. - Влияние лечения триметазидином на тече­ние аримий у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом II типа, Латогуз С. И., Латогуз Ю. И., Супрун Е. В., Шапкин В. Е. (2014)
Кравчун П. Г. - Клинический случай синдрома Бругада у больного с полиморфной желудочковой тахикардией, Ломакина О. В., Кожин М. И., Паштиани Р. В., Молотягин Д. Г. (2014)
Красносельський М. В. - Корекція окислювального гомеостазу в системі інтраопераційної інтенсивної терапії: ферментативно-метаболічні особливості хворих на рак грудної залози, Хижняк А. А., Крутько Є. М., Шульга М. В. (2014)
Нагорна О. О. - Дія ірбесартану в комбінації з ангіоліном на компоненти сполучної тканини щурів при експериментальній гіпертензії, Магомедов С., Чекман І. С., Кузуб Т. А., Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф. (2014)
Николишин Л. В. - Порівняльний аналіз змін показників системи метаболізму оксиду азоту, структурних порушень у міокарді та печінці щурів із гіпотиреоїдною дисфункцією на тлі йодної депривації та комбінованого дефіциту йоду й селену, Воронич-Семченко Н. М., Багрій М. М. (2014)
Панченко М. С. - Синдромологічна структура реакцій психічної дезадаптації у пацієнтів підвищеного кардіоваскулярного ризику (2014)
Пікас П. Б. - Стан мікробної контамінації товстої кишки у хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту (2014)
Поготова Г. А. - Вплив метаболітних препаратів з гепатопротекторною дією на показники цитолізу в сироватці крові щурів при токсичному гепатиті (2014)
Потапов С. М. - Аналіз онкологічної патології яєчок за даними харківського обласного клінічного центру урології та нефрології імені В. І. Шаповала (2014)
Рамазанов В. В. - Коагуляційна активність еритроцитів, що заморожували у комбінованих середовищах з непроникаючими та проникаючими кріопротекторами, Воловельська Є. Л., Коптелов В. О., Бондаренко В. А. (2014)
Свиридюк Б. В. - Можливості двохетапних методів лікування при гострому холециститі, який ускладнений холедохолітіазом та перитонітом у хворих похилого та старечого віку, Іванько О. В. (2014)
Сергеєва О. Ю. - Клініко-імунологічна стратифікація хворих на хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, поєднаних з хронічним обструктивним захворюванням легенів (2014)
Січінава Р. М. - Аналіз структури раку щитоподібної залози за даними спеціалізованої клініки ендокринної хірургії у 2008-2012 рр., Якимець В. М. (2014)
Танцура Л. М. - Клінічні та електроенцефалографічні особливості у дітей з мінімальною мозковою дисфункцією, Пилипець О. Ю., Третьяков Д. В., Трембовецька О. В. (2014)
Тарасенко К. В. - Особливості гормональної регуляції репродуктивної системи у вагітних жінок з ожирінням (2014)
Федота А. М. - Особенности расчета величины генетичес­кого риска в семьях с моногенными заболеваниями (2014)
Фесенко М. Є. - Характеристика фізичного розвитку дітей з вродженими цитомегаловірусною, герпетичною та хламідійною інфекціями, Мелащенко О. І., Зюзіна Л. С., Шапошнікова Н. В. (2014)
Харапонова О. Б. - Ефект ноотропних препаратів в умовах експериментального психозу в щурів, Дроздов О. Л., Сілкіна Ю. В., Альнасер Ейад (2014)
Шиян С. П. - Дослідження окисного гомеостазу у хворих на хронічний поліпозний риносинуїт (2014)
Шкарупа В. М. - Алельний поліморфізм гена репарації ДНК XRCC1 у хворих на рак щитоподібної залози без впливу іонізуючого випромінювання в анамнезі, Геник-Березовська С. О., Неумержицька Л. В., Клименко С. В. (2014)
Куроєдова В. Д. - Підвищення ефективності ортодонтичного лікування шляхом застосування авторської конструкції Increase, Куроєдова К. Л. (2014)
Любченко А. В. - Вариант решения проблемы протекции дыхательных путей при стоматологических манипуляциях под общим ингаляционным наркозом в амбулаторных условиях, Любченко О. В., Егоров Р. В. (2014)
Лобанова Ю. І. - Антибіотикорезистентність штамів ентеробактерій, виділених у відділеннях хірургічного профілю, Крисенко О. В., Скляр Т. В., Вінніков А. І. (2014)
Аветіков Д. С. - Цитологічне обґрунтування динаміки процесу загоєння гнійних ран при комплексному лікуванні хворих з одонтогенними флегмонами дна порожнини рота за класичною методикою, Єрошенко Г. А., Ву В’єт Куонг, Лепський В. В. (2014)
Лепський В. В. - Деталізація хірургічної анатомії судин басейну зовнішньої сонної артерії стосовно до ангіосомних аутотрансплантатів голови (2014)
Шкляр А. С. - Соматометричний індекс кісткової маси тіла та її взаємозв’язки з фізичним розвитком осіб жіночої статі на етапах постнатального онтогенезу (2014)
Яковцова И. И. - Морфологические особенности регенерации слизистой оболочки полости рта у лиц с металлическими конструкціями, Данилюк С. В., Никонов А. Ю., Ковальчук Ю. А., Долгая О. В. (2014)
Борисенко В. Б. - Патоморфологическая характеристика холедоха при экспериментальном холестазе Pathomorphological, Сорокина И. В., Горголь Н. И. (2014)
Ивахно И. В. - Основные морфологические признаки метастазирующих папиллярных микрокарцином щитовидной железы (2014)
Кузовкова С. Д. - Виявлення М. tuberculosis в легеневій тканині при активних туберкульомах легень з використанням різних гістохімічних методів, Загаба Л. М., Олексинська О. О., Ліскіна І. В. (2014)
Марковский В. Д. - Гистологические особенности строения матки плодов от матерей, беременность у которых протекала на фоне плацентарной дисфункции, Куприянова Л. С. (2014)
Проценко О. С. - Вплив патології матері на морфометричні дані печінки та тіла плодів та новонароджених (2014)
Шерстюк С. А. - Иммуногистохимические особенности щитовидной железы мертворожденных от ВИЧ-инфицированных матерей (2014)
Щербак О. М. - Вплив нового похідного тіонів піридопіранопіримідину, що має протимікробні властивості, на внутрішні органи тварин, Андреєва І. Д., Щербак В. В., Погоріла М. С. (2014)
Канюра О. А. - Шляхи удосконалення стоматологічної допомоги населенню (2014)
Клименюк В. П. - Когортний аналіз трендів інвалідизації внаслідок ішемічної хвороби серця за ієрархічною АРС мікст-моделлю (2014)
Лехан В. М. - Досвід розробки та впровадження системи забезпечення чутливості охорони здоров’я до очікувань населення, Крячкова Л. В., Борвінко Е. В., Заярський М. І. (2014)
Присяжна А. М. - Санітарно – мікробіологічний аналіз якості молочних продуктів, що реалізуються у торгівельній мережі м. Бобринець, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2014)
Юкова Г. В. - Санітарно-мікробіологічний контроль кулінарних виробів харчових підприємств м. Маріуполь, Голодок Л. П., Вінніков А. І. (2014)
Григорова А. О. - Інтенсивність ураження карієсом та узагальнені індекси потреби у лікуванні пародонту на етапах комплексного лікування та реабілітації пацієнтів з запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки (2014)
Назарян Р. С. - Динамика изменений гигиенического и пародонтологического статуса пациентов с несъёмной ортодонтической техникой до и после проведения лечебно-профилактических мероприятий, Огурцов А. С., Прасол А. С. (2014)
Прохно О. І. - Особливості проведення санації порожнини рота у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення Частина I. Лікування неускладненого карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення (2014)
Рожко М. М. - Імунологічний статус ротової рідини у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні дитячого церебрального паралічу, Боднарук Ю. Б. (2014)
Смоляр Н. І. - Вікові особливості місцевого імунітету порожнини рота у дітей з дитячих будинків та шкіл-інтернатів, Нарепеха О. Т. (2014)
Штурмак В. М. - Результати дослідження стану тканин пародонта у хворих, ортопедичне лікування яким було проведено частковими знімними пластинковими протезами, які виготовлялись різними способами (2014)
Янішен І. В. - Причини зниження якості та її прогнозування на етапах клінічної експлуатації знімних конструкції зубних протезів (2014)
Марченко О. М. - Застосування методів судово-біологічного дослідження слідів сперми в залежності від імітованих умов зовнішнього середовища, Кузнєцова Г. М. (2014)
Буркова І. С. - Динаміка фізіологічних психоемоційних параметрів організму донора на етапах проведення автоматичного плазмаферезу (2014)
Косович В. М. - Видання нормативно-правових актів України у новій редакції як спосіб їх удосконалення (2014)
Настасяк І. Ю. - Загальнотеоретична характеристика правової системи суспільства (2014)
Бризіцький М. І. - Лобіювання: деякі теоретичні аспекти (2014)
Клабан В. В. - Система джерел права Чеської Республіки: сучасний стан та тенденції розвитку (2014)
Хомюк Н. С. - Структура системи джерел права України: теоретичні та практичні питання (2014)
Шевчук І. І. - Основні способи попередження та подолання правотворчих помилок у законодавстві України (2014)
Щирба М. Ю. - Порядок набрання чинності нормативно-правовими актами: загальнотеоретична характеристика (2014)
Ярмола А. Є. - Кодекси України: техніко-технологічні вимоги (2014)
Полетило К. С. - Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист в конституційних нормах Мальти (2014)
Герц А. А. - Джерела правового регулювання відносин з надання медичної допомоги (2014)
Сеник С. В. - Сторони представництва в цивільному процесі (2014)
Зуб О. Ю. - Спрощені судові процедури: досвід Давнього Риму (2014)
Орлова О. С. - Поняття, склад та види фінансової звітності суб’єктів господарювання (2014)
Місінкевич А. Л. - Юридична природа рекультивації земель в Україні (2014)
Артеменко О. В. - Система суб’єктів адміністрування у сфері охорони навколишнього природного середовища (2014)
Турчин Ю. Б. - Повноваження суб’єктів адміністративно-правового регулювання щодо діяльності державних підприємств в Україні (2014)
Омельчук О. М. - Юридична особа як спеціальний суб’єкт злочину (2014)
Копанчук В. О. - До питання вдосконалення кримінально-правової охорони життя і діяльності осіб, які виконують спеціальні публічні повноваження (2014)
Огороднік К. М. - Питання вини при ухиленні від сплати податків (2014)
Карпенко М. О. - Закон про кримінальну відповідальність крізь призму Кримінального процесуального кодексу України (окремі аспекти) (2014)
Сорока А. З. - Незаконне переправлення іноземних громадян через державний кордон України як об’єкт криміналістичного вивчення (2014)
Туровець Ю. М. - Криміналістичне значення тимчасового доступу до речей та документів для організації розслідування злочинів проти довкілля (2014)
Осмолян В. А. - Психолого-правові аспекти діяльності слідчого при призначенні судової психіатричної експертизи та поміщенні особи на стаціонарне обстеження (2014)
Шамрай О. В. - Електронний суд в українському судочинстві: нормативне врегулювання та перші практичні здобутки (2014)
Чупринська Є. М. - Роль прокурора при перегляді Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах (2014)
Молодожен Ю. Б. - Процес надання адміністративних послуг через призму системного підходу, Гуненкова О. В. (2014)
Кострубіцька А. В. - Моделі державного регулювання діяльності засобів масової комунікації у країнах Європейського Союзу: регіональний аспект (2014)
Коротушак А. І. - Мотиваційний механізм в структурі державного управління публічною інформацією у Державній прикордонній службі України (2014)
Примуш Р. Б. - Управлінська культура як основа інноваційного управління персоналом (2014)
Задорожний С. А. - Роль місцевої влади в організації взаємодії правоохоронних органів та громадянського суспільства у сфері протидії корупції (2014)
Надрага В. І. - Фактори формування демографічних втрат України внаслідок передчасної смертності (2014)
Мельничук Л. М. - Історична ґенеза демографічної політики в Україні: особливості радянського періоду (2014)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2014)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки” (2014)
Інформація для авторів (2014)
Contents (2014)
Вихідні дані (2014)
Алексеенко В. Н. - Перепрофилирование торговых зданий южного берега крыма в офисные центры с жилыми помещениями, Жиленко О. Б. (2014)
Бондаренко А. Ю. - Инструмент для магнитно-импульсной рихтовки вмятин в металлических покрытиях автомобильных кузовов, Финкельштейн В. Б., Еремина Е. Ф. (2014)
Букетов А. В. - Визначення оптимального вмісту двокомпонентного наповнювача методом математичного планування експерименту, Браїло М. В., Алексенко В. Л., Овдій В. М. (2014)
Буюкли И. М. - Разработка нового способа и инструмента для хонингования глухих отверстий, Колесник В. М. (2014)
Вісин О. О. - Вимоги безпеки до технологічних процесів при термічній обробці металів (2014)
Габрусєв Г. В. - Методика розв’язання задач термопружності для трансверсально ізотропного шару із концентричними коловими лініями розділу граничних умов (2014)
Гавриш А. П. - Тонке алмазне шліфування деталей тертя з композитів на основі алюмінію для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Гевко І. Б. - Обґрунтування параметрів гвинтових завантажувачів, Тарасюк Ю. М., Клендій В. М. (2014)
Григор’єва Н. С. - Структуризація складальних модулів (2014)
Гуда О. В. - Виведення рівнянь руху та розрахунок власних частот транстропних пластин з урахуванням поперечного зсуву, деформацій поперечного обтиснення та поперечного нормального напруження (2014)
Гулієва Н. М. - Хімічний аналіз та фізичні властивості природного матеріалу – сапоніту (2014)
Делявський М. В. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану тонких ортотропних плит, Здолбіцька Н. В., Здолбіцький А. П. (2014)
Денисюк В. Ю. - Практична реалізація методики пришвидшеного налагодження багатошпиндельних токарних автоматів в умовах багатономенклатурного підшипникового виробництва, Заблоцький В. Ю., Лапченко Ю. С. (2014)
Добровольська Л. Н. - Аналіз експлуатаційної надійності автономних електростанцій з двигунами внутрішнього згорання, Грицюк І. В., Собчук Д. С. (2014)
Дячун А. Є. - Морфологічний синтез пристроїв для заміру конструктивних параметрів шнека, Тарасюк Ю. М., Клендій В. М., Босюк П. В., Кучвара І. М. (2014)
Заболотний О. В. - Розробка та виготовлення оригінальних конструкцій автомобільних дисків, Воінков Д. О. (2014)
Залета О. М. - Аналіз системи подачі стрічкових матеріалів в машинах для пакування в м’яку тару та розрахунку параметрів її роботи (2014)
Зубовецька Н. Т. - Високопродуктивна та високошвидкісна обробка на верстатах (2014)
Карташов В. В. - Дослідження дисперснонаповнених епоксикомпозитів сформованих у змінному магнітному полі (2014)
Кислюк Д. Я. - Вплив попереднього напруження затяжки на перерозподіл зусиль в двохшарнірних залізобетонних арках при повторних навантаженнях (2014)
Кіркова О. Г. - Визначення пластичного потенціалу пористих середовищ методом обчислювального експерименту, Штерн М. Б. (2014)
Крисак Ф. М. - Особливості отримання і оптимізації впливу тонких водяних струменів високого тиску на процес миття рослинної сировин (2014)
Кузьмов А. В. - Моделювання вдавлювання сферичного індентора в зворотно стисливий матеріал з розподіленими дефектами (2014)
Кустов В. В. - Дослідження руху та нагрівання частинок порошку в процесі напилення композиційних покриттів електродуговим методом, Маковійчук М. В., Роп’як Л. Я. (2014)
Ляшук О. Л. - Дослідження динамічного процесу транспортування сипких матеріалів (2014)
Мандрик О. М. - Оцінювання впливів на навколишнє середовище при транспортуванні природного газу (2014)
Марчук В. І. - Моделювання віброакустичних характеристик роликопідшипника, Равенець Л. М. (2014)
Михайлюк Ю. Д. - Механізм і фактори утворення оксидів нітрогену і карбону при згоранні природніх газів (2014)
Михалевич В. Т. - Кореляція систематичних та випадкових чинників у системах активного контролю розмірів деталей (2014)
Мороз С. А. - Дослідження впливу технологічних факторів на якість поверхні для операції алмазного вигладжування, Пташенчук В. В. (2014)
Окрепкий Б. С. - Задача теплопровідності для системи двох контактуючих шарів, Мигович Ф. М. (2014)
Окрепкий Б. С. - Задача теплопровідності для кругового циліндра з урахуванням теплообміну через тонкий проміжковий шар, Новосад І. Я. (2014)
Пилипець М. І. - Технологічні передумови формування навивних гвинтових заготовок, Левкович М. Г., Кучвара І. М. (2014)
Полутренко М. С. - Екологічний аудит корозійної активності грунтів прокладання магістральних газопроводів (2014)
Приступа С. О. - Дослідження впливу технологічних факторівна енергоємність процесу різання, Ткачук А. А., Дахнюк О. П. (2014)
Пустюльга С. І. - Дискретне формування еквідистант до моделей замкнутих кривих апаратом числових послідовностей, Самостян В. Р., Хомич А. А. (2014)
Ревенко В. П. - Визначення напружено-деформованого стану навантаженого на торцях двошарового циліндра (2014)
Редько О. І. - Дослідження критичного вмісту наповнювачів різної природи для формування покриттів з підвищеними експлуатаційними характеристиками (2014)
Редько Р. Г. - Дослідження пружно-силових характеристик затискних цанг, виготовлених за діючими та новими технологіями, Редько О. І., Шанайда В. В., Скляров Р. А. (2014)
Ротко С. В. - Захист залізобетону від корозії інтегральними капілярними системами на основі мінеральних і полімерних композицій, Мельничук І. І. (2014)
Рудь Н. - Індустріальні парки в Україні: доцільність створення, Гнускова Ю., Марчук О. (2014)
Самчук В. П. - Згущення каркасів дискретно представлених поверхонь на основі перерозподілу формуючого навантаження (2014)
Самчук Л. М. - Аналіз металографічного дослідження для системи Ti-C-ШХ15 отриманої методом СВС (2014)
Сергеєва К. О. - Критерії оптимальності якості керування киснево-конвертерною плавкою, Жук С. В., Грабівський К. П., Жердєв К. В. (2014)
Сітовський О. П. - Визначення впливу передпускового підігріву на характеристику роботи двигуна з підвищеними обертами холостого ходу, Деркач В. Л. (2014)
Ткачук В. В. - Інфрачервона спектроскопія біодизельних палив (2014)
Шемет В. Я. - Халькогенiди у сучасному матеріалознавстві, Садовська Ю. В. (2014)
Шинкарчук Н. В. - Односторонній контакт ізотропної пластинки з коловим отвором і пружного диска (2014)
Задоя А. О. - Спільне інвестування в Україні: сучасні проблеми та перспективи (2003)
Петруня Ю. Є. - Відображення ринкової поведінки споживача в економічних теоріях, Гут І. О. (2003)
Пилипенко Ю. І. - Механізми інноваційної мотивації та їх специфіка в умовах України (2003)
Зайцева Л. М. - Регулювання розвитку соціально-економічних процесів у регіонах У країни (2003)
Максимов В. В. - Стимулювання ефективного використання економічного потенціалу регіону (2003)
Сазонець І. Л. - Економічний потенціал Дніпропетровщини: динаміка, проблеми, інвестиції (2003)
Амоша О. І. - Роль вугілля у паливно-енергетичному балансі України (2003)
Саллі В. І. - До проблеми підвищення ефективності роботи вугільних шахт України (2003)
Решетілова Т. Б. - Перспективи нових методів державного регулювання вугільної промисловості України (2003)
Галушко О. С. - Особливості та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах інтеграції України у світове економічне співтовариство (2003)
Довбня С. Б. - Обгрунтування та оцінка доцільності об’єднання підприємств, Гулик Т. В. (2003)
Єрмошкіна О. В. - Фінансово-кредитна підтримка підприємств промислового регіону - необхідний фактор їх інтенсивного розвитку (2003)
Штефан Н. М. - Вплив дивідендної політики на вибір варіантів та джерел фінансування розвитку підприємства в сучасних умовах оподаткування (2003)
Дідик Л. М. - Теоретичні аспекти рейтингової оцінки фінансового стану підприємств (2003)
Прокопенко В. І. - Економічна ефективність підвищення якості залізорудної сировини у гірничо-збагачувальному виробництві (2003)
Усатенко О. В. - Вибір та обґрунтування стратегії конкуренції для шахт ДХК "Павлоградвугілля”, Моісєєв А. С. (2003)
Кочура Є. В. - Управління замкнутими економічними системами методом динамічного програмування (2003)
Демиденко М. А. - Економічно-математична модель підвищення ефективності управління кар’єрним транспортом (2003)
Derkach L. M. - Management education and brain: new directions in theory and research (2003)
Сьома М. - Виконання рішень у галузі адміністративного права в контексті євроінтеграції (2014)
Оксінь В. Ю. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання банківської системи (2014)
Грищук О. В. - Філософсько-правові проблеми детермінації позитивної правової відповідальності людини, Соломчак Х. Б. (2014)
Козаченко В. В. - Правовой менталитет в категориальном аппарате современной юриспруденции (2014)
Салей М. І. - Цінність Конституції України (2014)
Ситар І. М. - Поліджерельність в англо-американському типі права з позиції акультурації (2014)
Слюсарчук Х. Т. - Лібералізм vs комунітаризм: аналіз філософсько-правових підходів (2014)
Дмитришин Ю. Л. - Хелмінська (Кульменська) грамота як джерело хелмінського права (2014)
Цушко С. Є. - Становлення інституту політичного представництва на українських землях у складі Великого князівства Литовського в XV- першій половині XVI ст. (2014)
Урсуляк О. В. - Утворення судів присяжних в австрійській імперії у 1849-1851 рр.: причини та результати (2014)
Гриб А. М. - Примирення у праві Гетьманської України (2014)
Остапенко Т. О. - Збірник "Суд і розправа в правах малоросійських" Ф. Чуйкевича – важливий напрямок розвитку правової системи України-Гетьманщини XVIII ст. (2014)
Шевчук-Белая Я. В. - Правовое положение отдельных французских хозяйств Новороссии в составе Российской империи в конце XVII - начале XIX вв., Попсуенко Л.А. (2014)
Каненберг-Сандул О. К. - Историография исследований о правовом положении немецких колонистов на Юге Украины (2014)
Качковський М. С. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції (2014)
Пелецький В. О. - Тактика обшуку при розслідуванні самовільного залишення військової частини або місця служби (2014)
Бондарчук О. М. - Предмет допиту у кримінальних провадженнях про залишення в небезпеці (2014)
Адамян А. С. - Історично-правові аспекти регламентації категорії невинного заподіяння шкоди (казусу) в Україні (2014)
Петренко О. І. - Предмет підкупу учасників та організаторів спортивних змагань (2014)
Гора І. Ю. - Суспільна небезпека та характерні психологічні ознаки злочинів, вчинених із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2014)
Хуторянський О. В. - Кваліфікуючі ознаки ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, Азаров Ю. І. (2014)
Сторожик Я. Б. - Підстави та процесуальний порядок застосування тичасового арешту (2014)
Фігурський В. М. - Причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення за новим КПК України 2012 року (2014)
Сопільник Р. Л. - Конвенційні вимоги щодо справедливого судового розгляду (2014)
Калатур М. В. - Особливості взаємодії слідчих з іншими підрозділами ОВС під час досудового розслідування (теоретичний аспект) (2014)
Охман О. В. - Про деякі особливості застосування до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї в Україні (2014)
Конопельський В. Я. - Роль та місце диференціації та індивідуалізації у правовому механізмі прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі (2014)
Отчак Н. Я. - Особливості застосування покарань щодо неповнолітніх (2014)
Крикушенко О. Г. - Науково-методологічні основи пенітенціарної інформації щодо вивчення пенітенціарної субкультури в місцях позбавлення волі (2014)
Ковальов А. В. - Співвідношення категорій "адміністративний процес" та "адміністративне судочинство" (2014)
Кіцул Ю. С. - Характеристика суб’єктів нелегальних міграційно-правових відносин (2014)
Маліков В. В. - Особливості визначення змісту поняття "громадський порядок” (2014)
Тригубенко С. М. - Система управління в Міністерстві аграрної політики та продовольства України (2014)
Горлов Е. В. - Государственная служба борьбы с экономической преступностью как субъект предотвращения административных правонарушений (2014)
Когут Я. М. - Роль громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону як суб’єктів поліцейської діяльності у сфері охорони громадського порядку в сучасних умовах (2014)
Крижановська В. А. - Про підстави адміністративної відповідальності (2014)
Урбанський Б. П. - Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх як спеціального суб’єкта (2014)
Русецький А. А. - Поняття адміністративної відповідальності юридичних осіб (2014)
Середа В. В. - Дисциплінарна відповідальність як видовий елемент адміністративно-деліктної відповідальності за вчинення адміністративних проступків (2014)
Чубенко А. Г. - Особливості фінансово-правового статусу суб’єктів забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуаціях (2014)
Бойко В. В. - Особливості адміністративних та фінансових правовідносин за участю МВС України (2014)
Дяків Б. З. - Негативний вплив соціально-психологічних факторів на протиправну поведінку студентської молоді України (2014)
Головкін О. В. - Прокурорська діяльність у сфері земельних відносин поза межами кримінальної юстиції (2014)
Мельниченко Л. М. - Зарубіжний досвід профілактики крадіжкам, вчинених неповнолітніми (2014)
Перерва Ю. М. - Внесення змін до Конституції України: особливості процедури (2014)
Дорош В. С. - Сутність та елементи контрольно-наглядової функції держави (2014)
Соколовий В. П. - Загальнотеоретичні підходи до визначення корупції, корупційних діянь та корупційних відносин (2014)
Севрюков Д. Г. - Модернізація соціальної держави (політико-правовий досвід Швеції) (2014)
Данилова М. В. - Функції організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2014)
Дяков В. С. - Поняття та юридичне значення виправдувального вироку (2014)
Колєснік Т. В. - Комбінування різних методів та способів при забезпеченні дисципліни праці (2014)
Шевчук О. О. - Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України, Томма Р. П. (2014)
Єфіменко Д. К. - Сутність та роль адміністративної процедури у забезпеченні координації правоохоронної діяльності (2014)
Єфремов А. О. - Поняття охорони праці державних службовців в Україні (2014)
Іншин М. І. - Припинення трудових відносин із різними категоріями працівників (2014)
Кравченко І. О. - Система субєктів державного контролю за діяльністю органів Пенсійного фонду України (2014)
Кулик Д. О. - Поняття та ознаки юридичної відповідальності державних службовців (2014)
Міщук М. О. - Поняття та форми соціального партнерства у трудовому праві (2014)
Кузьмінський О. О. - Правила застосування спеціальних способів захисту права на комерційне (фірмове) найменування (2014)
Великодний Д. В. - Укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим (2014)
Вилегжаніна В. В. - Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки (2014)
Тедорадзе М. Д. - Підстави виникнення недоговірних зобов’язань за законодавством України (2014)
Загородній В. Є. - Професійна підготовка прокурорів у контексті прийняття нового Закону України "Про прокуратуру" (2014)
Хатнюк Ю. А. - Історичні аспекти становлення рейдерства в Україні (2014)
Костовська К. М. - Загально-правова характеристика відповідальності працівників органів внутрішніх справа (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського