Шабатура Т. С. - Концептуальні напрямки до визначення змісту інвестиційного потенціалу підприємства (2014)
Юрій Е. О. - Організаційне забезпечення запобігання виникненню корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах, Карвацький М. В. (2014)
Юрій К. К. - Сучасні підходи до оцінки ефективності діяльності малих підприємств (2014)
Косминко М. В. - Стандартизація управлінського обліку як інструмент його активізації (2014)
Пославська Л. І. - Практичні аспекти обліку прямих витрат за центрами відповідальності (2014)
Проданчук М. А. - Роль та місце облікової інформації в управлінській діяльності бізнесом підприємства та інструментарій забезпечення її якості (2014)
Щербатюк В. В. - Бухгалтерские планы счетов в учётном обеспечении развития экономики (2014)
Аверкина М. Ф. - Діагностика забезпечення стійкого розвитку міст Центрально-Луганського субрегіону (2014)
Антошків О. Д. - Інформаційно-комунікаційні технології як інноваційна складова регіонального розвитку (2014)
Вяткіна Т. Г. - Використання потенціалу трудових ресурсів в розвитку сільського господарства регіонів України (2014)
Іванюта С. В. - Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України (2014)
Кондратенко Н. О. - Ефективне використання енергетичного потенціалу у регіональних економічних системах (2014)
Семикіна М. В. - Підвищення керованості інноваційним розвитком на основі інтегрального оцінювання соціально-трудового потенціалу, Пасєка С. Р. (2014)
Чушенко В. О. - Соціально-економічний потенціал як інструмент управління регіональним розвитком (2014)
Горбач Л. М. - Екологічна політика держави: сучасна парадигма, реалії і перспективи (2014)
Гальків Л. І. - Загальні витрати на освіту в Україні та їх роль у формуванні інноваційного потенціалу (2014)
Збродська О. В. - Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та їхня кваліфікаційна відповідність вимогам ринку праці, Шахраюк-Онофрей Є. В. (2014)
Шульга О. А. - Активізація розвитку сфери зайнятості у сільській місцевості (2014)
Дронь В. С. - Дослідження взаємозв’язку між соціально-економічними величинами (2014)
Яцько О. М. - Застосування деяких методів нейронних мереж при розв’язуванні економічних задач, Довгунь А. Я., Літвінчук Ю. А. (2014)
Атаманчук З. А. - Дослідження впливу імпорту машинобудівної продукції на основні макроекономічні показники України, Зборовський Д. Є. (2014)
Гайдукова О. О. - Теоретико-методологічні засади формування та розвитку транскордонного співробітництва (2014)
Маркович В. В. - Критерії соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва (2014)
Буднікевич І. М. - Формування конкурентних переваг міста на основі новітніх чинників: маркетинговий підхід (2014)
Гуменюк А. М. - Регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки трансформаційних процесів (2014)
Дубиківський С. Л. - Особливості моделювання економічної безпеки країн з інформаційною економікою (2014)
Зайцева І. Ю. - Дослідження впливу розвитку міжнародних транспортних коридорів на національну безпеку України (2014)
Карлова О. А. - Визначення ступеню підготовленості та елементів стратегії управління міського комплексу до інноваційних змін (2014)
Кутаренко Н. Я. - Проблема понятійно-змістового трактування сутності органічного агровиробництва (2014)
Онопко М. О. - Роль фондов суверенного богатства в экономической политике (2014)
Петращак О. О. - Соціально-економічні важелі підвищення продуктивності праці в системі чинників її зростання в сучасних умовах (2014)
Трішкіна Н. І. - Інноваційні підходи розвитку оптової торгівлі України (2014)
Турило А. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження розвитку на різних рівнях господарювання, Корнух О. В. (2014)
Ворошан А. Д. - Системна економіка як платформа розвитку сучасної економічної теорії (2014)
Гордієнко Л. А. - Еволюція концепцій соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Титул, зміст (2014)
Корж В. - Конституція громадянського суспільства. Пропозиція для реформи* (2014)
Korzh V. - The Constitution of Civil Society. Proposal for Reforms (2014)
Суббот А. - Застосування в Україні передових світових стандартів організації ефективної діяльності правоохоронних органів (2014)
Subbot A. - Application of Advanced World Standards for the Organization of Efficient Operations of Law Enforcement Agencies in Ukraine (2014)
Вільгушинський В. - Щодо проблемних питань законодавчого регулювання інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2014)
Vilgushinskiy V. - Regarding Problematic Issues on Legal Regulation of the Institute of Covert Investigative (Detective) Actions in Criminal Proceedings (2014)
Годз К. - Напрями вдосконалення законодавчого регулювання ПДВ в Україні у контексті євроінтеграції (2014)
Godz K. - Methods For Improvement of VAT Legal Regulations in Ukraine in the Context of Its European Integration (2014)
Дідук О. - Спірні питання спільної власності подружжя (2014)
Diduk O. - Controversial Issues Regarding Joint Property Ownership between Spouses (2014)
Задирака Н. - Світовий досвід запобігання та протидії корупції: до питання про інтеграцію законодавства України до права Європейського Союзу , Кабанець Р. (2014)
Zadyraka A. - Global Experiences in Preventing and Counteracting Corruption: Towards the Issue on Integration of the Legislation of Ukraine into EU Law, Kabanets R. (2014)
Титул, зміст (2014)
Вітик І. - На засадах ідеологічної багатоманітності (2014)
VItyk I. - On the Basis of Ideological Diversity (2014)
Зварич І. - Щодо поглядів окремих західних учених на подальше формування європейської спільноти (2014)
Zvarych I. - Regarding the Views of Some Western Scientists on Further Formation of the European Community (2014)
Зозуля Є. - Підготовку сучасного правоохоронця – на рівень європейських стандартів (2014)
Zozulya I. - Training of Modern Law Enforcement Officers Is to Comply with European Standards (2014)
Луцький А. - Методологічні підходи до визначення взаємозв’язку національної, політичної та правової ідеологій (2014)
Lutskyi A. - Methodological Approaches to Determine the Correlation between National, Political and Legal Ideologies (2014)
Петриченко В. Ф. - Підвищення стійкості землеробства в умовах глобального потепління, Балюк С. А., Носко Б. C. (2013)
Лопушняк В. І. - Кислотно-основні властивості темно-сірого опідзоленого ґрунту за різних систем удобрення (2013)
Мащак Я. І. - Урожайність деградованих травостоїв залежно від підсіяних видів і норм бобових багаторічних трав, Мізерник Д. І. (2013)
Стегній Б. Т. - Науковий супровід у галузі ветеринарної медицини (2013)
Козир В. С. - Якісні показники шкур бугайців молочної, комбінованої і м’ясної порід (2013)
Гайдей О. С. - Оцінка стресостійкості та резистентності у корів молочних порід (2013)
Дзюбецький Б. В. - Використання генетичної плазми кукурудзи Айодент у селекції вихідного матеріалу, Боденко Н. А., Бондарь Т. М. (2013)
Нагорнюк Т. А. - Аналіз генетичної структури коропа антонінсько-зозуленецького типу, Залоїло О. В., Тарасюк С. І. (2013)
Фіялка М. Д. - Обґрунтування зональної структури технічних засобів для вирощування зернових та олійних культур (2013)
Городній М. М. - Проблеми використання осадів стічних вод для виробництва добрив (2013)
Полєнок А. В. - Вплив мінеральних добрив і способів обробітку ґрунту на продуктивність культур рисової сівозміни, Вожегов С. Г., Скидан В. О. (2013)
Сичевський М. П. - Концептуальна модель паспортизації галузей харчопереробної промисловості, Коваленко О. В. (2013)
Скоцик В. Є. - Формування дилерської мережі збуту сільськогосподарської техніки в Україні (2013)
Савченко В. О. - Формування продуктивності бобів кормових в умовах Правобережного Лісостепу (2013)
Дунаєва Є. А. - Алгоритм оцінки впливу природних та антропогенних факторів на водні ресурси (2013)
Прудивус Л. В. - Державна підтримка оптових сільськогосподарських ринків в Україні (2013)
Панасюк Б. Я. - Можливості природи і потреби людини (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2014)
Суббот А. - Особливості правового регулювання контролю трансфертного ціноутворення (2014)
Subbot A. - Specifics of Legal Regulation of the Control over Transfer Pricing within the Relations of Large Taxpayers (2014)
Романюк Б. - Зупинення досудового розслідування з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Romaniuk B. - Termination of Pretrial Investigation on the Grounds Set Forth in Paragraph 2 of Part 1 of Article 280 of the Criminal Procedure Code of Ukraine (2014)
Чекаленко Л. - Засади взаємовідносин України і Росії: Крим (2014)
Chekalenko L. - Principles of Ukraine – Russia Relations: Crimea (2014)
Назимко Є. - Результати анкетування суддів апеляційних інстанцій щодо ефективності застосування покарання до неповнолітніх та можливість їх використання в законодавчій і правозастосовній діяльності (2014)
Nazimko I. - Results of a Questionnaire Poll on the Effectiveness of Juvenile Punishments Conducted amongst Judges of Appellate Courts, and the Possibility to Use These Results in Legislative and Law Enforcement Activities (2014)
Василик Ю. - Участь малолітніх та неповнолітніх осіб як сторін у цивільному процесі (2014)
Vasylyk I. - Participation of Minor Children and Juveniles as Parties to Civil Actions (2014)
Титул, зміст (2014)
Алексєєв В. - Громадівська власність – матеріальна основа життєзабезпечення територіальних громад (2014)
Aleksyeyev V. - Communal Property as the Material Basis of Life Support for Territorial Communities in Ukraine (2014)
Дідук О. - Який принцип важливіший — недоторканності приватної власності чи наявності її охорони? (2014)
Diduk O. - Which Principle Is More Important — the Principle of Inviolability of Private Property or the Principle of Availability of Its Protection? (2014)
Павлів А. - Розвиток держави й вищих представницьких органів Англії та Франції в дореволюційний період (2014)
Pavliv A. - Development of the State and Supreme Representative Bodies of England and France in the Pre-Revolutionary Period (2014)
Рудик П. - Правові вимоги до процедури внесення змін до Конституції України (2014)
Rudyk P. - Legal Requirements for the Procedure for Amending the Constitution of Ukraine (2014)
Суббот А. - Забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів від корупційних посягань (2014)
Subbot A. - Ensuring of Security of the Law Enforcement Officers Exposed to Corruption Attacks (2014)
Sukhodub L. F. - Nanocomposite Apatite-Biopolymer Materials and Coatings for Biomedical Applications, Yanovska G. O., Sukhodub L. B., Kuznetsov V. M., Stanislavov O. S. (2014)
Ilchehko O. O. - Investigation of Water Cluster Structure Using Raman Spectra Temperature Dependences, Kutsyk A. M., Lemeshko V. V., Nikonova V. V., Obukhovsky V. V. (2014)
Murugakoothan P. - Natural Dye Extracts of Areca Catechu Nut as dye Sensitizer for Titanium dioxide Based Dye Sensitized Solar Cells, Ananth S., Vivek P., Arumanayagam T. (2014)
Bijoy Kantha - The Design of a Low Power MEMS Based Micro-hotplate Device Using a Novel Nickel Alloy for Gas Sensing Applications, Subir Kumar Sarkar (2014)
Aruna Bharathi M. - Synthesis, Characterization and Density Functional Study of LiMn1.5Ni 0.5O4 Electrode for Lithium Ion Battery, Venkateswara Rao K., Sushama M. (2014)
Omer B. M. - Simulation Study on the Open-Circuit Voltage of Amorphous Silicon p-i-n Solar Cells using AMPS-1D, Mohammed F. A., Seed Ahmed Mahgoub A. (2014)
Sharma K. - Effect of Composition on Optical and Thermoelectric Properties of Microstructured p-type (Bi2Te3)x(Sb2Te3)1 – x Alloys, Lal M., Gumber V. K., Kumar A., Chaudary N., Goyal N. (2014)
Pankaj Sharma - Synthesis and Characterization of Nickel Ferrite: Role of Sintering Temperature on Structural Parameters, Emdadul Islam S. K. (2014)
Sushko O. A. - Investigation of a Nanophotonic Sensor with Electrode Modified by Semiconductor Quantum Dots, Rozhitskii M. M. (2014)
Barabash M. Yu. - Getting of Nanocomposites Thin Films on the Basis of Carbazole from Gas Phase and their Properties (2014)
Thanh-Tuan Ngo - A Planar Interdigital Sensor for Bio-impedance Measurement: Theoretical analysis, Optimization and Simulation, Hamidraza Shirzadfar, Djilali Koutiche, Mustapha Nadi (2014)
Хоменко А. В. - Трибологические свойства наноразмерных систем, содержащих углеродные поверхности, Проданов Н. В., Хоменко Е. П., Трощенко Д. С. (2014)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника: термоэлектрические явления в концепции "снизу-вверх", Кондратенко П. А., Лопаткин Ю. М. (2014)
Любушкин Р. А. - Влияние растворителя на микроструктуру Bi2Te3 полученного микроволновым сольвотермальным методом, Соклакова О. Н., Япрынцев М. Н., Васильев А. Е., Даньшина Е. П., Иванов О. Н. (2014)
Дінжос Р. В. - Аналіз теплопровідності полімерних нанокомпозитів наповниних вуглецевими нанотрубками та технічним вуглецем, Фіалко Н. М., Лисенков Е. А. (2014)
Софронов Д. С. - Получение пленок ZnSe методом гидрохимического осаждения, Софронова Е. М., Костенюкова Е. И., Стариков В. В., Лебединский А. М., Матейченко П. В., Опанасюк А. С. (2014)
Мандзюк В. І. - Морфологія та електрохімічні властивості термічно модифікованого нанопористого вуглецю як електроду літієвих джерел струму, Нагірна Н. І., Лісовський Р. П. (2014)
Чурюмов Г. И. - Эффект аномального увеличения анодного тока в диодных структурах, Экезли А. И. (2014)
Данильченко С. Н. - Модельная оценка влияния размеров, формы и состояния поверхности нанокристаллов апатита на отклонение отношения Ca/P от стехиометрического значения (2014)
Луньов С. В. - Константи електрон-фононної взаємодії для оптичних та міждолинних фононів в n-Ge, Бурбан О. В. (2014)
Бойко І. В. - Сила осциляторів квантових переходів у багатошарових резонансно-тунельних структурах як базових елементах квантових каскадних лазерів та детекторів у поперечному магнітному полі (2014)
Барсук И. В. - Экспериментальное моделирование режимов фокусировки электронных пучков в аксиально-симметричных системах, Воробьев Г. С., Дрозденко А. А. (2014)
Лазаренко А. Г. - Анизотропный химический реактор с корреляционно-спектроскопическим контролем размеров наночастиц, Андреев А. Н., Канаев А. В., Шор К. (2014)
Воробьев Г. С. - Автоматизированная система исследования нелинейных процессов в электровакуумных приборах с открытыми резонансными периодическими структурами, Рубан А. И., Журба В. О., Рыбалко А. А., Дорошенко Д. Ю. (2014)
Коропов О. В. - Контрольоване поверхневою кінетикою визрівання Оствальда пласких включень на межі зерен (2014)
Игнатьев И. Г. - Измерение эмиттанса пучка ионов электростатического ускорителя, Захарец М. И., Колинько С. В., Шульга Д. П. (2014)
Ковальчук О. В. - Про один підхід до блокування голдстоунівської моди сегнетоелектричного рідкого кристалу, Шевчук О. Ф. (2014)
Медведовская О. Г. - Теория Ландау в области фазовых переходов первого рода, Лопаткин Ю. М., Федоренко Т. А., Чепурных Г. К. (2014)
Барабаш М. Ю. - Зародкоутворення золота в електричному полі на поверхні темплату, Мартинчук Е. Л., Гринько Д. О., Литвин Р. В. (2014)
Beresnev V. M. - Formation of Biphasic State in Vacuum-Arc Coatings Obtained by Evaporation of Ti-Al-Zr-Nb-Y Alloy in the Atmosphere of Nitrogen, Sobol O. V., Torianyk I. M., Meylekhov A. A., Nyemchenko U. S., Turbin P. V., Yakushchenko I. V., Lisovenko M. O. (2014)
Protsenko I. Yu. - Magnetoresistive Properties of Quasi Granular Film Alloys FeхPt1 – х at the Low Concentration of Pt Atoms, Mehta P. K., Odnodvorets L. V., Panchal C. J., Tyschenko K. V., Shabelnyk Yu. M., Shumakova N. I. (2014)
Лобода В. Б. - Електропровідність тришарових полікристалічних плівок Co/Ag(Cu)/Fe в умовах взаємодифузії атомів, Коломієць В. М., Хурсенко С. М., Шкурдода Ю. О. (2014)
Титул, зміст (2014)
Ахтирська Н. - Трансформація міжнародного співробітництва щодо пошуку доходів, одержаних злочиннимшляхом: виклик і потреба часу (2014)
Козловський А. - Питання адміністративного нагляду у сфері користування радіочастотним ресурсом України (2014)
Muraviov V. - Supra-national Nature of the European Union Association Agreements (2014)
Різак М. - Правовий статус автора (творця, розробника) бази персональних даних (2014)
Романюк Б. - Об’єктивність пізнання події злочину на стадії досудового провадження неможлива без свободи мислення та дій суб’єкта, який проводить розслідування (2014)
Суббот А. - Шляхи вдосконалення механізму процедури банкрутства в Україні на основі міжнародного досвіду (2014)
Тимошенко А. - Ефективна боротьба з корупцією – запорука мінімізації та подолання контрабанди (2014)
Титул, зміст (2014)
Буздуган Я. - Благодійні організації як суб’єкти фінансового права й фінансових правовідносин (2014)
Георгієвський Ю. - До питання визначення критеріїв розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (2014)
Колюх В. - Представник Президента чи уряду? (2014)
Неліпа Д. - Державний службовець – це "обличчя" держави , Зубчик О. (2014)
Гладких В. - Політичний менеджмент* (2014)
Курінна А. - Добре джерело знань (2014)
Подорожна Т. - Правова реформа як форма проведення модернізаціїправової системи України (2014)
Різак М. - Права та обов’язки третіх осіб у правовідносинах обігу та обробки персональних даних в Україні (2014)
Rizak M. - Rights and Obligations of Third Parties in Legal Relationships Regarding Circulation and Processing of Personal Data in Ukraine (2014)
Хатнюк О. - Дуалізм правової природи договорів оренди землі* (2014)
Khatniuk O. - Dualism of the Legal Nature of Land Lease Agreements (2014)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення на вміст гумусу в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу (2014)
Медведєв В. В. - Аграрні дослідження у Франції (2014)
Удовиченко К. М. - Молекулярно-філогенетичний аналіз українських ізолятів вірусу хлоротичної плямистості листя яблуні, виділених із груші (2014)
Волощук В. М. - Стан і перспективи розвитку галузі свинарства (2014)
Єфіменко Т. М. - Nozema ceranaе — збудник нозематозу бджіл в Україні, Ігнатьєва А. Н., Токарєв Ю. С., Односум Г. В. (2014)
Котляр О. С. - Ефективність дії сольових і хелатних мікроелементів у годівлі свиней, Саприкін В. О. (2014)
Жукорський О. М. - Розширення генеалогічної структури вітчизняних популяцій свиней порід ландрас та уельс, Церенюк О. М., Акімов О. В. (2014)
Макаренко Л. О. - Результати випробування селекційного матеріалу сафлору, Ведмедєва К. В. (2014)
Пелих В. Г. - Ентропійний аналіз гетерогенності свиноматок різних напрямів продуктивності за показником вирівняності гнізд під час народження, Чернишов І. В. (2014)
Лінник М. К. - Технологічні аспекти розвитку коноплярства в Україні, Примаков О. А., Макаєв В. І. (2014)
Сипко А. О. - Вплив хімічної меліорації на властивості чорнозему реградованого в умовах Правобережного Лісостепу, Стрілець О. П., Шапран В. С. (2014)
Чайковська Л. О. - Бактеризація як чинник оптимізації біологічної активності ґрунту в ризосфері пшениці озимої за дії важких металів, Баранська М. І., Овсієнко О. Л., Сологуб Н. О. (2014)
Єтеревська Л. В. - Прогнозні моделі формування профілю рекультивованих ґрунтів різного генезису Лівобережного Лісостепу, Момот Г. Ф., Шимель В. В., Демидов О. А., Філатов В. П. (2014)
Кирпа М. Я. - Аналіз й обґрунтування систем і технологій зі зберігання зерна (2014)
Балюк C. А. - Концептуальні засади економічного механізму відтворення родючості ґрунтів, Кучер А. В., Анісімова О. В. (2014)
Ульянченко О. В. - Оцінка ефективності землекористування за різних технологій вирощування сільськогосподарських культур, Шарий Г. І., Улько Є. М., Бухало О. В. (2014)
Петренко А. М. - Вплив удобрення за різних норм і способів унесення на врожайність бульб картоплі (2014)
Москаленко Н. М. - Агрегації бактеріопланктону вирощувальних ставів за дії різних видів добрив (2014)
Ширма В. В. - Забезпечення агропідприємств основними засобами в контексті їх інноваційного розвитку (2014)
Зелені сусіди (2014)
Ю. І. Савченку (2014)
Рефераты (2014)
Титул, зміст (2014)
Олійник О. - Фаворитизм і кронізм як основні критерії кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні (2014)
Омельченко А. - Сучасне науково-теоретичне дослідження міжнародного економічного права і процесу* (2014)
Рудик П. - Конституційно-правовий статус Президента України в умовах парламентсько-президентської республіки (2014)
Святун О. - Будапештський меморандум та його співвідношення з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Святун О. (2014)
Скопненко Ю. - Столичне місто як об’єкт управління: порівняльно-правовий аспект (2014)
Шліхта В. - Системний підхід до державного управління (2014)
Шпакович О. - Співвідношення наднаціональності міжнародних організацій та суверенітету їхніх держав-членів (2014)
Титул, зміст (2014)
Веремко П. Д. - Прогнозування енергетичного комплексу Волинської області на основі нейронних мереж та моделі АРПСС, Мельник К. В., Багнюк Н. В. (2014)
Говорущенко Т. О. - Забезпечення якості програмних продуктів (2014)
Гринюк С. В. - Кодування інформації за допомогою самокорегуючого штрихового коду НЕМ-8.В, Топчевська К. Е., Шолом П. С. (2014)
Губаль Г. М. - Бібліографічні інструменти та деякі правила для створення математичних текстів у видавничій системі LATEX (2014)
Губаль Г. М. - Вишукані команди для створення математичних текстів у видавничій системі LATEX (2014)
Губіш С. А. - Поширення сигналу на відкритому просторі, Здолбіцька Н. В., Здолбіцький А. П. (2014)
Дудік О. В. - Аспекти безпеки програмування на РНР (2014)
Здолбіцький А. П. - Об'єктно-орієнтована програмна реалізація математичної моделі деформування деревини у процесі неізотермічного вологоперенесення (2014)
Здолбіцький А. П. - Система на кристалі Amber ARM в базисі ПЛІС, Місюк В. В. (2014)
Коцюба А. Ю. - Імітаційне моделювання симуляції розіграшів національної лотереї "Супер Лото”, Матвіюк В. В. (2014)
Красій А. В. - Моделювання процесу прогнозування характеристик програмного забезпечення на основі аналізу специфікацій (2014)
Мельник В. А. - Аналіз та дослідження ефективності застосування апаратних прискорювачів для побудови реконфігуровних комп’ютерних систем (2014)
Melnyk V. M. - Network emulation for java-based applications through socket factories, Melnyk K. V., Zhyharevych O. K. (2014)
Пех П. А. - Програмний комплекс для дослідження вхідних потоків систем масового обслуговування (СМО), Кузава О. В., Мацібора А. С., Шафета Ю. О. (2014)
Пех П. А. - Програмний комплекс для дослідження процесу оброблення вимог у системах масового обслуговування (СМО), Середа А. О., Калінін Б. Ю., Лавренюк О. С. (2014)
Савенко О. С. - Ефективність діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж антивірусною мультиагентною системою, Лисенко С. М., Крищук А. Ф. (2014)
Христинець Н. А. - Shell-програмування процесів фонового режиму в ОС Linux, Міскевич О. І. (2014)
Шолом П. С. - Система контролю просторовим положенням монітора, Гринюк С. В., Семчук С. Р. (2014)
Бортник К. Я. - Інноваційні технології в енергозбереженні по компенсації реактивної потужності (2014)
Брей В. А. - Звукова сигналізація на PIC16F84 контролері, Здолбіцька Н. В., Здолбіцький А. П. (2014)
Вісин О. О. - Аналіз сучасних комп’ютеризованих систем управління охороною праці (2014)
Жигаревич О. К. - Дослідження складних систем засобами імітаційного моделювання (2014)
Крестьянполь Л. Ю. - Розробка комп’ютерної моделі для вирішення задачі оптимізації системи захисту паковань алкогольної продукції (2014)
Кулінченко Г. В. - Ідентифікація моделі процесу низькотемпературної сепарації природного газу, Леонтьєв П. В., Ляпощенко О. О. (2014)
Полетайкин А. Н. - Интеллектуальные средства и технологии инфраструктуры городского дорожного движения, Гузь О. А., Каганюк А. К. (2014)
Савеленко Г. В. - Дослідження робочого процесу розмірної обробки дугою на верстаті з електромеханічним приводом, Єрмолаєв Ю. О. (2014)
Соколовськия Я. І. - Математичне та програмне забезпечення моделювання в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням багатофазності, Семенюк В. Я., Мокрицька О. В. (2014)
Яремко С. А. - Дослідження проблем впровадження сучасних інформаційних систем аудиту в контрольно-ревізійній діяльності, Коваленко В. В. (2014)
Панасюк О. П. - Теоретичні засади сприйняття інформації про розвиток моральних цінностей (2014)
Сидорчук О. В. - Алгоритм статистичної імітаційної моделі ґрунтообробно-посівних процесів літньо-осіннього періоду, Луб П. М., Грабовець В. В., Спічак В. С. (2014)
Тригуба А. М. - Структура системи управління технологічно інтегрованими програмами молочарства (2014)
Титул, зміст (2013)
Біляцький С. - Соціальний комфорт — через сталий розвиток (2013)
Буздуган Я. - Правові засади гуманітарної діяльності міжнародних (2013)
Демчишин Н. - Правові засади фінансового забезпечення фармацевтичних послуг в Україні (2013)
Кампо В. - Фіксування судового процесу технічними засобами: проблеми сучасної конституційно-судової практики (2013)
Назимко Є. - Покарання неповнолітніх: аналіз та моделювання подальших змін і доповнень до розділу ХV Загальної частини Кримінального кодексу України (2013)
Скопненко Ю. - Місцеве самоврядування в місті Києві: конституційні аспекти реформування (2013)
Третьякова В. - До питання формування міжнародно-правових біоетичних засад терапевтичного клонування органів і тканин людини (2013)
Чугуєвська М. - Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини: проблемні аспекти (2013)
Якимчук Б. - Мова, якою здійснюється кримінальне провадження (2013)
Титул, зміст (2013)
Кудряченко А. - Сучасний досвід застосування прямої демократії в країнах ЦСЄ (2013)
Калінічева Г. - Державна політика підтримки розвитку організацій громадянського суспільства в країнах ЦСЄ (2013)
Метельова Т. - Практика та результати зоозахисного руху в країнах ЦСЄ (2013)
Миклащук І. - Профспілки як суб'єкти соціального партнерства на боці працівників: досвід Республіки Польща (2013)
Піляєв І. - Специфіка регіону Центрально-Східної Європи в контексті глобальних тенденцій модернізації соціуму (2013)
Солошенко В. - Практика дотримання засад гендерної рівності у країнах ЦСЄ як чинник демократизації суспільства (2013)
Ткаченко І. - Оптимізація форм взаємодії у тріаді "особа – суспільство – держава": досвід профспілок Чеської Республіки (2013)
Чорногор Я. - Конвент як форма взаємодії з владою щодо реалізації євроінтеграційного курсу (2013)
Титул, зміст (2013)
Бойкова M. - Проблеми оцінки ефективності державі діалектичні шляхи їх розв'язання (Частина І) (2013)
Гультай М. - Модель конституційної скарги для України: питання оптимізації (2013)
Гусаров С. - Діяльність органів внутрішніх справ України із забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2013)
Ілов І. - Конституційні зміни в Угорщині 2012 року (2013)
Мацюк А. - Прийняття нової Конституції України 1996 року, її передумови й особливості та перспективи конституційної реформи (2013)
Пилипишин П. - Склад конституційно правових деліктів у сфері місцевого самоврядування (2013)
Суббот А. - Удосконалення системи забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів в умовах сучасних трансформаційних процесів (2013)
Третьякова В. - Психонасильство та психотерор як міжнародноправові глобальні біоетичні проблеми: їх профілактика в сучасному суспільстві (2013)
Якимчук Б. - Застосування тактичних прийомів під час провадження вербальних слідчих (розшукових) дій за участю іноземців (2013)
Титул, зміст (2013)
Баганець О. - Я за реформу прокуратури, але в конституційний спосіб (2013)
Біленчук П. - Підготовка юристів нової генерації.Світовий досвід та реалії українського класичного університету (2013)
Влялько І. - Проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: аналіз положень щодо створення зони вільної торгівлі (2013)
Гультай П. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в кримінальному провадженні (2013)
Келестин М. - Регулювання торгівлі сировинними товарами до укладення перших міжнародних товарних угод (2013)
Кукуруз О. - Роль держави в забезпеченні потреб та інтересів людини в Україні (2013)
Мірошниченко Ю. - "Ефективний діалог" держави і громадянського суспільства як передумова становлення консенсусної демократії (2013)
Москаль Г. - Організаційно-структурні формування системи міграційної політики України (2013)
Товт М. - Щодо вдосконалення законодавчого регулювання діяльності у сфері сільського зеленого туризму (2013)
Камінський В. Ф. - Стратегія оптимізації використання земельних ресурсів в агропромисловому виробництві України в контексті світового стабільного розвитку, Сайко В. Ф. (2014)
Медведєв В. В. - Діагностика, параметри і географія особливо цінних ґрунтів в Україні, Пліско І. В., Бігун О. М. (2014)
Рудник-Іващенко О. І. - Сортові ресурси та перспективи ягідних культур в Україні, Смульська І. В. (2014)
Шевчук І. В. - Стійкість до основних шкідників і продуктивність нових та перспективних сортів черешні в Україні, Мойсейченко Н. В., Тонконоженко А. А. (2014)
Рудик Р. І. - Вплив мікроелементів на врожайність кормових культур і накопичення у зеленій масі 137Cs та 90Sr (2014)
Трускова Т. Ю. - Актуальні питання безпечності молока в Україні, Руденко Є. В., Грицина О. Г., Ємельянова Н. С. (2014)
Стрижак Т. А. - Відтворна здатність кнурів породи ландрас вітчизняної та зарубіжної селекцій, Мартинюк І. М., Мірошникова О. С. (2014)
Волощук C. І. - Індукований андрогенез у селекції тритикале озимого (2014)
Василенко В. І. - Особливості функціонування листкового апарату дерев вишні, Китаєв О. І. (2014)
Слісарчук М. В. - Удосконалення техніки гібридизації льону олійного і льону-довгунцю при створенні нового вихідного матеріалу, Динник О. В., Вишнівська Ю. С., Клименко Т. Є. (2014)
Смаглій В . І. - Перевірка розв’язків рівнянь руху матеріальної частинки по лопатці, що обертається (2014)
Савченко Ю. І. - Концентрація 137Сs і важких металів у яловичині за використання люпину безалкалоїдного в раціонах бугайців, Савчук І. М., Савченко М. Г. (2014)
Тараріко Ю. О. - Потенціал біопродуктивності органогенних ґрунтів Полісся, Стецюк М. Г. (2014)
Даниленко С. Г. - Вплив ефірних олій на технологічно важливу мікрофлору, Панасюк І. В., Гарда С. О. (2014)
Приймачук Т. Ю. - Кооперативний рух на Житомирщині: проблеми та способи розв’язання, Штанько Т. А. (2014)
Сайдак Р. В. - Формування врожайності картоплі за різних систем удобрення залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду (2014)
Шеремет Ю. В. - Фотосинтетична продуктивність льону олійного в умовах Поліссям (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2013)
Бесчастний В. - Особливості реалізації державної політики України у сфері забезпечення безпеки на наземному транспорті (2013)
Бойкова М. - Проблеми оцінки ефективності держав і діалектичні шляхи їх розв’язання (Частина ІІ) (2013)
Вечурко С. - Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони праці (2013)
Котюк О. - Загальні організаційно-процесуальні умови правомірності слідчих дій (2013)
Красняков Є. - Формування та реалізація інклюзивної політики у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні, Бурда В. (2013)
Леоненко І. - Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як кримінально-правовий засіб протидії злочинності в Україні (2013)
Михальченко М. - Трансформація політичних інститутів України: новітні проблеми й тенденції, Михальченко О. (2013)
Салміна Я. - Природні ресурси як об’єкти екологічних правовідносин, що складаються в процесі використання континентального шельфу (2013)
Третьякова В. - Про правові основи функціонування системи біобезпеки під час здійснення генно-інженерної діяльності та обігу ГМО в контексті застосування міжнародних біоетичних стандартів (2013)
Ул’яновська О. - Адміністративно-правові засоби реалізації конституційного права на судовий захист: теоретичний аналіз (2013)
Титул, зміст (2013)
Грицюк В. - Битва за Дніпро, Лисенко О. (2013)
Розумний М. - Конституційний процес: нова політична модель для України (2013)
Мірошніченко Ю. - Юридичні механізми ухвалення консенсусних рішень у міжнародній та українській практиці (порівняльно-правовий аспект) (2013)
Павко А. - Діалектичний процес взаємозв’язку національної консолідації українців та їхнього євроінтеграційного вибору (2013)
Приполова Л. - Проблемні питання законодавчого регулювання статусу Автономної Республіки Крим та міст в Україні (2013)
Біленчук П. - Деякі питання сучасного наукового забезпечення кримінального провадження: теорія і практика (2013)
Суббот А. - Забезпечення контролю й обліку великих платників податків, Гончарук Н. (2013)
Умови публікації наукових статей у журналі "Віче" (2013)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2013 році (2013)
Титул, зміст (2013)
Скрипник О. - Законодавство має орієнтири (2013)
Андреєв Д. - Суспільнотворчий характер ЗМІ в конструюванні соціального простору (2013)
Буздуган Я. - Роль благодійних надходжень у правовому механізмі фінансового забезпечення соціально-культурної сфери (2013)
Вечурко С. - До питання державної політики України у сфері охорони праці з огляду на інтеграцію до Європейського Союзу (2013)
Муравйов В. - Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Мушак Н. (2013)
Нестерович В. - Вплив етнічних діаспор на прийняття правових актів у США (2013)
Приполова Л. - До питання про особливості законодавчого регулювання статусу території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Різак М. - Співвідношення понять "обіг" та "обробка" персональних даних: термінологічні аспекти (2013)
Третьякова В. - Про необхідність запровадження до національних законодавств країн світу єдиного уніфікованого міжнародного стандарту щодо обов’язкового отримання інформованої згоди донора під час здійснення трансплантації органів та тканин людини (2013)
Ул’яновська О. - Аналіз наукових поглядів щодо змісту судового захисту та адміністративно-правового регулювання його здійснення (2013)
Титул, зміст (2013)
Рибак В. - Друга сесія проходила на високому рівні політичного напруження (2013)
Скрипник Г. - До питання про сутність та зміст категорії "суб’єкт владних повноважень" (2013)
Бебик В. - Становлення політології міжнародних відносин: політична наука про міжнародний процес (2013)
Клименко Н. - З історії розвитку і становлення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Федчишина В. (2013)
Біленчук П. - Методологічні засади наукового забезпечення кримінального провадження (2013)
Костиря І. - Роль комунікативної компетентності політичних суб’єктів в умовах сучасного політичного процесу (2013)
Леоненко І. - Проблематика звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини (2013)
Міщенко Т. - Специфіка розвитку та функціонування інституту адміністративних послуг (2013)
Приполова Л. - Законодавче регулювання статусу адміністративно-територіальних одиниць в окремих європейських унітарних державах (2013)
Філонов О. - Кадрове забезпечення поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії як важливий чинник організації боротьби з тероризмом наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Титул, зміст (2013)
Рибак В. - "Політичні тіні... та політичні реальності" (2013)
Бесчастний В. - Професійна та економічна привабливість наукової діяльності для молодих юристів: сучасний стан і перспективи (2013)
Барбара А. - Теоретико-методологічні засади аналізу девіантної поведінки молоді (2013)
Лежух Т. - Застосування електронних доказів у справах про захист честі, гідності та ділової репутації (2013)
Павловська Н. - Захист прав та інтересів громадян України, що перебувають за кордоном (2013)
Пандурська А. - Законодавче регулювання кредитного договору: новели та практичні рекомендації (2013)
Петьовка В. - Про запровадження системи управління якістю у сферу надання адміністративних послуг: окремі проблеми та шляхи їх розв’язання (2013)
Рашківська В. - Деякі аспекти правового механізму звернення стягнення на заставлене нерухоме майно (2013)
Чайка Г. - До питання про цивільно-правову відповідальність державних органів (2013)
Хіміч О. - Управління екологічним правопорядком та його роль у забезпеченні екологічної безпеки (2013)
Титул, зміст (2012)
Щербанюк О. - Теорія допомагає вдосконалювати конституційну практику (2012)
Арутюнян Г. - Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии (2012)
Бесчастний В. - Імідж як складова успіху правоохоронця: до постановки проблеми, Тимченко О. (2012)
Буздуган Я. - Правові та економічні засади організації діяльності благодійних об'єднань (2012)
Галайденко Т. - Незалежність суддів як індикатор стану вітчизняної судової системи (2012)
Костюк В. - Поняття та особливості правосуб'єктності юрисдикційних органів у трудовому праві (2012)
Кушніренко О. - Унітаризм як базова цінність конституційного ладу України (2012)
Мацькевич М. - Культура й конституційні культурні права та свободи людини і громадянина: ключові аспекти взаємодії (2012)
Очеретяный А. - Кадровая политика и политика кадров (2012)
Рудик П. - Внесок суддів Конституційного Суду України в дослідження положень "Договорів і постанов" Пилипа Орлика 1710 року (2012)
Адамчук В. В. - Пріоритетні напрями створення сучасної сільськогосподарської техніки, Булгаков В. М. (2014)
Тараріко Ю. О. - Стимулятори росту рослин у системі органічного землеробства, Личук Г. І. (2014)
Черенков А. В. - Кліматичні зміни та особливості вирощування пшениці озимої в умовах Північного cтепу, Солодушко М. М. (2014)
Шпак Д. В. - Динаміка тріщиноутворення ендосперму зернівок у сучасних вітчизняних сортів рису, Марущак Г. М., Петкевич З. З., Шпак Т. М., Паламарчук Д. П. (2014)
Іоніцой Ю. С. - Вплив режимів вологозабезпечення на динаміку водного потенціалу листків буряків цукрових (2014)
Ситюк М. П. - Імунопероксидазний тест для вірусологічної та серологічної діагностики репродуктивно-респіраторного синдрому та цирковірусної інфекції свиней (2014)
Вакуленко Ю. О. - Продуктивність курей-несучок за використання різних джерел світла (2014)
Литвиненко М. А. - Генетичні фактори позитивного впливу на якість зерна у ліній пшениці м’якої озимої з житньою транслокацією 1AL/1RS, Топал М. М. (2014)
Сорока А. І. - Розширення генетичного різноманіття у соняшнику під впливом мутагену на незрілі зародки та насіння (2014)
Лінник М. К. - Обґрунтування технології і технологічно-конструкційної схеми універсального подрібнювача–розподілювача пожнивних залишків і соломи, Говоров О. Ф. (2014)
Дутов О. І. - Родючість ґрунтів радіоактивно забруднених територій, Булигін С. Ю. (2014)
Дунаєвська О. В. - Порівняльна характеристика вмісту біологічно активних речовин і мінерального складу ординарних вин Каберне, Кагор та напою з аличі Героант, Гребенникова О. А., Латишева Г. М. (2014)
Корнієнко C. І. - Перспективи розвитку овочевого ринку, Рудь В. П. (2014)
Радько В. І. - Організаційно-економічні засади відтворення стада корів у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Олефір О. В. - Вплив позакореневих підживлень шкілки на розвиток листкової поверхні саджанців винограду (2014)
Никифорук О. В. - Вплив комплексу факторів на емісію парникових газів від свиноферми (2014)
Ткаченко К. В. - Регіональні особливості зерновиробництва та перспективи його розвитку (2014)
Д. А. Волкову — 95 (2014)
Рефераты (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Андреєв Д. - Завдання та механізми правового регулювання діяльності інформаційних агентств (2013)
Ахмач Г. - Про вдосконалення положень окремих норм Цивільного процесуального кодексу України (2013)
Буздуган Я. - Фінанси благодійних організацій та їх місце у фінансовій системі України (2013)
Віхляєв М. - Адміністративна відповідальність громадських об’єднань в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання в контексті вступу в дію нового Закону України "Про громадські об’єднання" (2013)
Назимко Є. - Використання математичних методів як засіб оптимізації застосування покарання до неповнолітніх: кримінально-правовий аспект (2013)
Саламатов В. - Методика експрес-оцінки якості адміністративного управління (2013)
Соснін О. - Про комунікативну парадигму суспільно-політичного розвитку України (2013)
Суббот А. - Забезпечення безпеки осіб, укорінених у злочинне середовище (2013)
Швайка М. - Уплив фінансової економічної кризи в країнах Євросоюзу на вдосконалення його недовершеної конструкції (2013)
Титул, зміст (2013)
Малієнко О. - На шляху до ефективного суспільства: дороговкази Богдана Гаврилишина (2013)
Берназюк Я. - Законодавче регулювання нормотворчої діяльності Президента України: науково-практичний аспект (2013)
Біленчук П. - Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у ХХІ столітті: засоби, методи, технології (2013)
Бойкова М. - Процесуальні гарантії використання адвокатом спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2013)
Вдовичен О. - Генеза розвитку категорії "зловживання правом" (2013)
Захарчук А. - Лютнева революція в Росії: спроба теоретико-правового аналізу феномену (2013)
Карпушева І. - Протидія віктимізації суспільства на основі взаємодії громадянських інститутів та правоохоронної системи, Стрелюк Л. (2013)
Сорока Г. - Міжнародне гуманітарне право у ХХІ столітті (2013)
Цирфа Ю. - Особливості визначення компетенції міжнародних комерційних арбітражів Великої Британії у сфері торгового мореплавства (2013)
Чиж І. - Право, громадянин, суспільство, держава в контексті глобальних інформаційних викликів (2013)
Титул, зміст (2012)
Ахтирська Н. - Формування внутрішнього переконання судді у справах, пов'язаних з торгівлею людьми, Юденко Т. (2012)
Бесчастний В. - Стратегічне реформування державної політики безпеки дорожнього руху: від причин до конкретних заходів (2012)
Виноградова А. - Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин (2012)
Демський Е. - Про деякі питання процедурного забезпечення заходів запобігання й протидії корупції (2012)
Красняков Є. - Перспективи розвитку позашкільної освіти в контексті вдосконалення механізму її фінансування (2012)
Ляхович В. - Політичний режим "керованої демократії" в Росії: сучасні виклики трансформаціям (2012)
Мацькевич М. - Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина на сучасному етапі розвитку демократії в Україні (2012)
Павко А. - Проблеми політичної модернізації України у світлі сучасної наукової парадигми (2012)
Теплюк М. - Питання чинності законів України в аспекті конституційної юрисдикції (2012)
Шпакович О. - Наближаємо європерспективу, дбаємо про національні інтереси, Святун О. (2012)
Щербанюк О. - Історичні аспекти виникнення поняття народного суверенітету (2012)
Титул, зміст (2013)
Бесчастний В. - Взаємодія міліції й населення як стратегічний напрям діяльності органів правопорядку, Гребеньков Г. (2013)
Біленчук П. - Концептуальні засади забезпечення органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання (2013)
Буздуган Я. - Еволюція світового волонтерського руху (2013)
Вільгушинський М. - До питання про сутність та зміст категорії "суб’єкт владних повноважень" (2013)
Куріленко О. - "Фактичний шлюб" як прояв правового нігілізму (2013)
Леоненко І. - Розширення спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності – ефективний засіб протидії злочинності в Україні (2013)
Ліцька О. - Правові наслідки для України укладення Договору про зону вільної торгівлі в межах СНД (2013)
Павко Я. - Поняття міжнародного договору, його джерела та суб’єкти: термінологічні аспекти проблеми (2013)
Приполова Л. - Європейський досвід запровадження номенклатури територіальних одиниць для статистики (NUTS) та перспективи для України (2013)
Савойська С. - Українська національна ідея в мовно-комунікативному контексті консолідації поліетнічного соціуму (2013)
Філонов О. - Застосування провокації в боротьбі з проявами тероризму в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Патика М. В. - Сучасні проблеми біорізноманітності і зміни клімату, Патика В. П. (2014)
Сичевський М. П. - Формування національної продовольчої системи на засадах незалежності (2014)
Мірошниченко М. М. - Діагностика сіркового живлення рослин у зв’язку із сезонною міграцією сульфатів у ґрунті, Савченко Ю. О. (2014)
Кудрявицька А. М. - Агроекологічне обґрунтування внесення добрив під пшеницю яру сорту Миронівська яра (2014)
Іващенко О. О. - Реакція рослин лободи білої на індуковані дистреси, Іващенко О. О. (2014)
Соболь В. А. - Вирощування саджанців черешні з використанням вставок слаборослих сортів вишні різної довжини, Сухойван О. М. (2014)
Жукорський О. М. - Забійні якості молодняку свиней з різною стресостійкістю, Церенюк О. М. (2014)
Риженко В. П. - Стратегія профілактики анаеробних інфекцій у тваринництві (2014)
Роїк М. В. - Апозиготія як метод створення вихідних матеріалів буряків цукрових, Ковальчук Н. С., Яцева О. А. (2014)
Гречка Г. М. - Зимостійкість і гігієнічна поведінка бджіл під час зимівлі на різних кормах (2014)
Дерев’янко Д. А. - Обґрунтування ефективності схеми зерноочисних машин для обробки зернового вороху після обмолочування (2014)
Єгорова Т. М. - Еколого-геохімічні процеси міграції кобальту в агроландшафтах України (2014)
Жукова Я. Ф. - Вплив пастеризації на накопичення ароматичних сполук у сировині для виробництва сиру, Король Ц. О., Малова В. В., Чуманська Г. С. (2014)
Шабля В. П. - Ергономічна оцінка процесів приготування та роздавання кормів, Адмін О. Є., Задорожна І. Ю., Адміна Н. Г., Ткач Є. Ф. (2014)
Сало І. А. - Вплив митно-тарифного регулювання на формування кон’юнктури вітчизняного ринку плодів (2014)
Чумак Р. М. - Організаційно-економічні засади диверсифікації діяльності агропідприємств (2014)
Рефераты (2014)
Відомості про авторів (2014)
Starodubtcev S. E. - Reduced Polarizability and Local-Field Effect in Self-Assembled Ensemble of Nanoparticles, Korolev N. V., Klinskikh A. F., Meleshenko P. A. (2013)
Sato K. - Hydration-Induced Local Molecular Structures in Nano-Layered Clay Particles, Numata K. (2013)
Tolstoy V. P. - New Way of As2S3 Microtubules Preparation by Roll Up Thin Films Synthesized at the Air-Solution Interface, Gulina L. B. (2013)
Maksimchuk P. O. - Spectroscopically Detected Formation of Oxygen Vacancies in Nano-Crystalline CeO2 – x , Masalov A. A., Malyukin Yu. V. (2013)
Valinejad M. - A Comparative Study of the Oxidation and Wet Chemical Methods for Uncapping the Multi-Walled Carbon Nanotubes, Shokuhfar A., Arab B. (2013)
Vihodceva S. - Cotton Textile Surface Investigation Before and After Deposition of the ZnO Coating by Sol-Gel Method, Kukle S. (2013)
Berezovskaya I. V. - Luminescence Properties of Ce3+-Doped Terbium Aluminum Garnet Phosphor Prepared with Use of Nanostructured Reagents, Zadneprovski B. I., Poletaev N. I., Doroshenko Yu. A., Efryushina N. P., Zubar E. V., Dotsenko V. P. (2013)
Goltsev A. N. - Application of Nanocomposite Coatings with Different Structural Physical and Chemical Characteristics in Tissue Engineering, Rassokha I. V., Dubrava T. G., Ostankova L. V., Ostankov M. V., Gordienko E. A., Safonov V. I., Zykova A. V. (2013)
Berestok T. O. - Structural Properties of ZnO Thin Films Obtained by Chemical Bath Deposition Technique, Kurbatov D. I., Opanasyuk N. M., Pogrebnjak A. D., Manzhos O. P., Danilchenko S. M. (2013)
Ovcharenko A. P. - Design of Broadband Optical Interference Filters Based on Six-Layer Period, Bilozertseva V. I., Gaman D. A., Khlyap H. M., Duong Thi Nhu Tranh (2013)
Shirdastian H. - Comparing the Ranking of Cobalt Coating Microstructures, Produced by Direct Current Through. Experimental Studies and the Analytic Hierarchy Process, Towhidi N., Allahkaram S. R., Cheraghi M. S. (2013)
Shovkoplyas O. A. - Influence of the Electric Field on the Electronic Properties of the Substituted Biphenyl Molecules, Lopatkin Yu. M., Kondratenko P. O. (2013)
Arab B. - Molecular Dynamics Simulation of Cross-Linked Epoxy Polymers: the Effect of Force Field on the Estimation of Properties , Shokuhfar A. (2013)
Grichanovskaya T. M. - Phase Composition and Magnetoresistive Properties of Film Systems Based on Ferum and Vanadium or Nikel and Vanadium, Bibik V. V., Buryk I. P., Grischuk A. S., Sheshenya L. A. (2013)
Комаров Ф. Ф. - Фокусировка ионных пучков диэлектрическими микро- и нанокапиллярными структурами, Камышан А. С., Гришин П. А. (2013)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2014)
Іващенко О. О. - Механічні фактори впливу на біологічну продуктивність пасльону чорного (Solanumnigrum l. , Іващенко О. О. (2014)
Камінська В. В. - Продуктивність культур ланки зернопросапної сівозміни залежно від удобрення, Клименко І. І. (2014)
Карабач К. С. - Фосфатазна активність чорнозему типового за застосування мінімізації обробітку ґрунту та біологізації землеробства, Козак В. М. (2014)
Циков В. С. - Продуктивність кукурудзи залежно від обробітку ґрунту і системи захисту від бур’я- нів у Північному Степу, Ткаліч Ю. І., Бокун О. І. (2014)
Барабаш Л. О. - Господарсько-біологічна та економічна оцінка перспективних сортів малини, Остапенко В. М. (2014)
Якубчак О. М. - Жирнокислотний склад м’язової тканини за саркоцистозу свиней, Збарська А. А., Таран Т. В. (2014)
Кучерявий В. П. - Забійні показники молодняку свиней за згодовування пребіотичного препарату, Бойчук В. М. (2014)
Шаповалов С. О. - Аналіз дослідження соматич- них клітин молока кіз і моніторингові визначення їх рівня в стадах Східного регіону України, Русько Н. П., Ладика Л. М., Фотіна Т. І., Кисельов О. Б., Рижкова Т. М. (2014)
Лавриненко Ю. О. - Вплив світло- вого режиму та ріверму на індукцію утворення мікробульб картоплі в культурі меристем in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І. (2014)
Зєльдін В. Ф. - Селекційно-технологічна оцінка якості туш у свиней, Козир В. С., Удовицький В. О. (2014)
Сидорчук О. В. - Концептуальні засади розвитку ринку технічного сервісу сільськогосподарського виробництва (2014)
Дерев’янко Д. А. - Вплив надходження хлібної маси в молотильний апарат під час обмолочування на травмування на сіння (2014)
Єрьоміна Т. А. - Реалізація агроресурсного потенціалу чорнозему звичайного в Північно-центральному Степу, Сорока Ю. В. (2014)
Климчук О. В. - Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива (2014)
Тимчук В. М. - Щодо методології оцінки активних оригінаторів на ринку селекційно-насінницьких інновацій, Святченко С. І., Єгорова Н. Ю., Матвієць В. Г. (2014)
Носко Б. С. - Внесок професора А. Є. Зайкевича в організацію і розвиток агрохімічних досліджень на Cлобожанщині (2014)
Досвід ландшафтного планування в Україні (2014)
Корисна книга (2014)
Про підсумки проведення ІХ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агроіхіміків (2014)
Пам’яті Ю. М. Сиволапа (2014)
Рефераты (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2012)
Ахтирська Н. - Інформаційне забезпечення пізнавальних процесів у кримінальному судочинстві України (2012)
Буздуган Я. - Правові та економічні перспективи побудови національної моделі фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні (2012)
Дерев'янко В. - Організація роботи з кадрами в органах прокуратури (2012)
Колюх В. - Актуальні напрями реформування Конституції України в контексті політичних викликів сучасності (2012)
Меленчук А. - Угода про асоціацію: чого чекати українцям? (2012)
Муравйов В. - Юридична природа порядку денного асоціації між Україною та Європейським Союзом (2012)
Різак М. - Правові аспекти захисту персональних даних, які підлягають обробці в навчальному процесі (2012)
Соснін О. - Про право громадян на інформацію в сучасному суспільстві (2012)
Суббот А. - Негативні явища та прояви, що впливають на безпеку діяльності правоохоронних органів та особисту безпеку їх співробітників (2012)
Эйюбов К. - Основные результаты имплементации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики (2004—2008 годы)" (2012)
Stetsyk N. V. - Luminescence of single crystals cadmium bromide doped with impurities of argentum, Antonyuk V. G., Rudka M. M. (2014)
Goloborodko A. A. - Multiangular and Spectral Ellipsometry for Semiconductor Nanostructures Classification, Epov M. V., Robur L. Y., Rodionova T. V. (2014)
Pogrebnjak A. D. - Structural properties and elemental composition of Au+ implanted ZnO films, obtained by sol-gel method, Berestok T. O., Opanasyuk A. S., Takeda Y., Oyoshi K., Komarov F. F., Kassi J. (2014)
Chandra Sekhar Kanuru - Surface Morphological Studies of Solar absorber layer Cu2ZnSnS4 (CZTS) Thin Films by non-vacuum deposition methods, Shekar G. L., Krishnamurthy L., Gopal Krishne Urs R. (2014)
Bharat Singh - Double Peak Behavior of Resistivity-Temperature Curves in (Nd / Pr)0.67Sr0.33MnO3 Manganites, Naresh Kumar, Masroor Ahmad Bhat, Rajneesh Mohan, Bhattacharya S., Gaur N. K. (2014)
Samanta P. K. - Interaction of Glucose with ZnO Nanoparticles, Bhunia A. K., Kamilya T. (2014)
Taya S. A. - Field profile of asymmetric slab wavequide structure with LHM layers, Elwasife Kh. Y. (2014)
Khan S. A. - Investigation of CNTFET Performance with Gate Control Coefficient Effect, Hasan M., Mominuzzaman S. M. (2014)
Mathad S. N. - Response of Ag thick film microstripline due to superstrate strontium substituted bismuth manganites, Jadhav R. N., Varsha Phadatare, Vijaya Puri (2014)
Ravi Kumar - Evaluation of Vertical Coherence Length, Twist and Microstrain of GaAs / Si Epilayers Using Modified Williamson-Hall Analysis, Tapas Ganguli, Vijay Chouhan, Dixit V. K., Puspen Mondal, Srivastava A. K., Mukherjee C., Sharma T. K. (2014)
Денисов С. И. - Вклад магнитного поля вихревых токов в параметр затухания Гильберта, Лютый Т. В., Бабич А. В., Педченко Б. А. (2014)
Барсук И. В. - Численное моделирование процессов формирования электронных пучков в аксиально-симметричных системах, Воробьев Г. С., Пономарева А. А. (2014)
Шкалето В. И. - Определение комплексного показателя преломления эталона для измерения коэффициента отражения, Копач Г. И., Зайцев Р. В. (2014)
Литвиненко Я. М. - Структурні, магнітні та магніторезистивні властивості трикомпонентного плівкового сплаву на основі NixFe1-x та Co, Пазуха І. М., Бібик В. В. (2014)
Іванський Б. В. - До розподілу Вагнера-Венгреновича, Панько І. І., Стасик М. О., Ярема С. В., Фесів І. В. (2014)
Хрипунов Г. С. - Разработка экономичных токопроводящих контактов для газочувствительных пленочных слоев диоксида олова, Пирогов А. В., Новиков В. А., Зайцев Р. В. (2014)
Корнющенко Г. С. - Отримання шарів AlN при магнетронному розпиленні алюмінію в газовій суміші Ar + N2 (2014)
Бондаренко М. О. - Механізм виникнення та нейтралізація залишкової трибоелектрики при скануванні кремнієвим зондом атомно-силового мікроскопу діелектричних поверхонь, Білокінь С. О., Антонюк В. С., Бондаренко Ю. Ю. (2014)
Опанасюк А. С. - Аналіз елементного складу плівок Cu2ZnSnSe4 методами PIXE та м-PIXE, Коваль П. В., Магілін Д. В., Пономарев А. Г., Чеонг Х. (2014)
Фреїк Д. М. - Міжзеренні межі і електричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, Дзундза Б. С., Межиловська Л. Й., Гатала І. Б., Мудрий С. І. (2014)
Куліш В. В. - Спінові хвилі у довільній феромагнітній наносистемі з трансляційною симетрією: нанотрубка еліптичного кругового перерізу (2014)
Воробйов С. І. - Фазовий склад та магнітні властивості плівкових систем на основі Fe(Co) та Gd(Dy), Чешко І. В., Чорноус А. М., Ширзадфар Х., Шутилєва О. В. (2014)
Кусьнеж В. В. - Масив наночастинок золота на напівпровідникових плівках CDS: одержання морфологія та оптичні властивості, Петрусь Р. Ю., Ільчук Г. А., Тузяк О. І., Зачек І. Р., Родич В. М. (2014)
Шовкопляс О. А. - Вплив термічної та радіаційної дій на фазовий склад, структуру та напружено-деформований стан покриттів системи Ti-W-B, осаджених з іонно-атомних потоків, Соболь О. В. (2014)
Власенко О. В. - Фазові перетворення і магніторезистивні властивості розбавлених твердих розчинів на основі атомів Fe і Ge, Однодворець Л. В., Шумакова Н. І. (2014)
Белоус О. И. - Четырехзеркальный открытый резонатор с канавкой на плоском зеркале, Дудка В. Г., Корнеенков В. К., Сухоручко О. Н., Фисун А. И. (2014)
Джежеря Ю. И. - Поля непрямых обменных взаимодействий в магнитных наногранулированных пленках, Кравец А. Ф., Козак И. М., Вовк А. Я., Погорелый А. Н. (2014)
Bagdasaryan A. A. - The Analysis of Elemental Composition and Depth Profiles of Nitride Nanostructured Coatings Based on the TiHfVNbZr High-entropy Alloy, Smirnova E., Konarski P., Miśnik M., Zawada A. (2014)
Галій П. В. - Дослідження топографії та атомної структури поверхонь сколювання (100) шаруватих кристалів In4Se3, Ненчук Т. М., Яровець І. Р. (2014)
Титул, зміст (2011)
Кондратюк С. - Лісабонський договір і формування спільного європейського простору (2011)
Новакова Н. - Геополітичний вимір відносин України та ЄС (2011)
Ткаченко І. - Європйська перспектива: тернистий шлях України до Європи (2011)
Філоненко Р. - Демократизація Українського суспільства — засаднича складова входження України до простору Європи (2011)
Чекаленко Л. - Геополітичні виміри об’єднаної Європи на рубежі XX—XXI століть (2011)
Бесчастний В. - Актуальні питання реформування МВС України (2011)
Ковбасюк Ю. - Сучасна кадрова політика в державному управлінні (2011)
Красняков Є. - Чинники впливу на процеси формування та здійснення державної політики в галузі освіти України (2011)
Лисенко О. - Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року як джерело права у правовій системі України (2011)
Олійник О. - Місце і роль юридичної риторики в реалізації демократичного принципу змагальності сторін у судовому процесі (2011)
Титул, зміст (2011)
Акайомова А. - Теоретична ідентифікація терміна "інформаційна політика" (на прикладі Російської Федерації) (2011)
Білозір О. - Зміст правового статусу діаспори за національним законодавством (2011)
Буздуган Я. - Правова характеристика благодійності, благодійництва та благодійної діяльності (2011)
Веклич В. - Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина (2011)
Виноградова А. - Криміналістична профілактика злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин (2011)
Волкова О. - Соціальна правова держава як важливий етап у розширенні свободи особи (2011)
Воробйова О. - Проблема визначення оптимальної форми державного правління в Україні після скасування конституційної реформи (2011)
Гусиев Ф. - Азербайджанская пресса в Украине* (2011)
Навроцький В. - Вплив реалізації програми "Партнерство заради миру" на процес розширення НАТО (2011)
Тімуш І. - Людиномірність права та спроби його інтегрування на антропологічних засадах (2011)
Шиб Т. - Співвідношення міжнародного та національного права України (2011)
Титул, зміст (2012)
Литвин В. - Суспільство треба об’єднувати навколо фундаментальних цінностей — свободи, незалежності, соборності (2012)
Бойкова М. - Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення (Частина І) (2012)
Буздуган Я. - Правова політика та її вплив на розвиток благодійної діяльності в Україні (2012)
Дерев'янко В. - Проблеми управління прокурорсько-слідчими кадрами (2012)
Ірінєєва В. - Євроюст у системі кримінально-правового співробітництва Європейського Союзу (2012)
Костенко В. - Історико-правове дослідження розвитку корупційних дій у владі та суспільстві (2012)
Луговий В. - Осмислити складові соціального успіху* (2012)
Мицик В. - Теорія, факти, логіка наддержавних структур у глобалізованому світі* (2012)
Павко Я. - Роль і значення праць Альберіко Джентілі в історії міжнародно-правової науки (2012)
Суббот А. - Сучасні підходи до формування безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їхніх співробітників (2012)
Тараненко М. - Генеза законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні (2012)
Титул, зміст (2011)
Акайомова А. - Політична реклама як процес комунікації (2011)
Бойкова М. - Діалектична основа методології ефективного правового державотворення, господарювання і прогнозування розвитку країни (2011)
Виноградова А. - Сучасні проблеми криміналістичної методики розслідування злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин (2011)
Мисловський П. - Теорія як дієвий інструмент стримування (2011)
Павко Я. - Гуго Гроцій — один із засновників науки міжнародного права (2011)
Подобінська-штик Т. - Протистояння безпековим загрозам у США та Великій Британії: порівняльний аналіз (2011)
Тварковська Л. - Деякі аспекти законодавчого регулювання зміни статусу та меж адміністративно-територіальних одиниць в Україні та європейських державах (2011)
Ул'яновська О. - Класифікація конструктивних фікцій як окремого виду правової фікції (2011)
Фролов О. - Гарантії місцевого самоврядування в Україні: проблемні питання (2011)
Швайка М. - Світова фінансова криза та шляхи її подолання, Пельо А. (2011)
Титул, зміст (2012)
Оніщенко Н. - Принцип законності: природа та сутність в умовах демократичних змін (2012)
Бондарь Н. - Конституционное правосудие сквозь призму теории конституционного права в соотношении с концепцией конституционной модернизации*, Джагарян А. (2012)
Буздуган Я. - Правові засади участі громадських організацій у здійсненні громадського контролю (2012)
Константінов С. - Практичні питання формування кадрів судової гілки влади*, Джужа О., Користін О. (2012)
Москаль Г. - Формування системи міграційної політики в контексті національних інтересів (2012)
Стельмах В. - Неполітичні агенти політичної соціалізації (2012)
Шедяков В. - Розвиток державно-приватного партнерства як необхідна складова проведення успішної модернізації країни (2012)
Бойкова М. - Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення (Частина ІІ)* (2012)
Чаркіна А. - Деякі питання стану хабарництва в судовій гілці влади та можливі шляхи його подолання (2012)
Титул, зміст (2011)
Бесчастний В. - Сучасні вимоги до підвищення ефективності підготовки наукових кадрів в ад’юнктурі (2011)
Бойкова М. - Нова правова концепція безкорупційного якісного набору студентів, що гарантує високу мотивацію в шкільному й університетському навчанні (2011)
Буздуган Я. - Правові форми та принципи благодійної діяльності як джерела фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні (2011)
Гаєвський Б. - Конституційне забезпечення соціального управління, Гаєвська О. (2011)
Запорощенко Н. - Організація місця для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин як спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. 317 Кримінального кодексу України (2011)
Очеретяный А. - К вопросу о политике как профессии (2011)
Ошитко О. - Сучасні тенденції міжкультурного співробітництва у Європі (2011)
Словська І. - Правові проблеми участі Президента України у законотворчому процесі (2011)
Соснін О. - Інформаційні ризики в державному управлінні, Яременко С. (2011)
Тварковська Л. - До питання про концептуальні підходи у реформуванні системи адміністративно-територіального устрою в Україні (2011)
Шаповал А. - Міжнародний досвід висвітлення кримінального та цивільного судочинства, Ганга В. (2011)
Титул, зміст (2011)
Бесчастний В. - Окремі питання вдосконалення адміністративного законодавства України у напрямі гармонізації зі стандартами та вихідними засадами права Європейського Союзу (2011)
Буздуган Я. - Організаційно-правові форми та принципи сучасної благодійної діяльності в Україні (2011)
Драч Ю. - Культурна політика як один із зовнішньополітичних інструментів французької дипломатії (2011)
Липяцька М. - Реалізація зовнішньополітичного курсу Ізраїлю: нові виклики та загрози (2011)
Лукомська О. - Співвідношення іпотечних цінних паперів та рухомих речей (2011)
Магєррамова Ю. - Вплив релігійного чинника на формування зовнішньої політики Саудівської Аравії (2011)
Муравйов В. - Правові засади функціонування простору свободи, безпеки та юстиції Європейського Союзу (2011)
Ошитко О. - Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у Європі (2011)
Петренко І. - Сутність державної політики та державних цільових програм (2011)
Ул’яновська О. - Розмежування понять правової презумпції та правової фікції. Погляди провідних учених (2011)
Шаповал А. - "Чайлд-фрі" – новітня загроза зниження народжуваності (2011)
Титул, зміст (2012)
Таций Я. - Сильна наукова школа, постійний розвиток, помножений на зважений консерватизм, відповідальність і моральність, наполеглива й напружена праця колективу — ось на чому тримаються успіх, авторитет і визнання нашого вишу (2012)
Барабаш Ю. - Окремі питання розгляду судами виборчих спорів (2012)
Бесчастний В. - Моральна складова професіоналізму правоохоронців, Гребеньков Г. (2012)
Буздуган Я. - Відкриті питання податкової реформи (2012)
Гультай М. - Конституційна скарга як інститут демократії (2012)
Карпунцов В. - Міжнародний досвід реалізації прокуратурою функцій захисту прав і свобод громадян та шляхи його використання в Україні (2012)
Красняков Є. - Міжнародні нормативно-правові акти про освіту та їхній вплив на формування державної політики в галузі освіти України (2012)
Малютін І. - Природний феномен державної влади (2012)
Тимошенко В. - Оригінальна праця з правозастосування і захисту прав людини (2012)
Титул, зміст (2011)
Зінченко Н. - Становлення інституту захисту прав біженців у системі міжнародного права: сучасний етап (2011)
Марусич Т. - Близькосхідний вектор зовнішньої політики Німеччини після завершення Жасминової революції (2011)
Нагорний С. - Сучасні процеси демократизації в країнах Арабського Сходу* (2011)
Новікова В. - Досвід протидії економічній злочинності у промисловому комплексі Донбасу в період непу (2011)
Петренко І. - Експертно-аналітичне забезпечення державної політики в Україні: стан і перспективи розвитку (2011)
Питайчук Л. - PR-індустрія в Європі в посткризовий період (2011)
Сас О. - Верховна Рада Української РСР – безпосередня попередниця сучасного українського парламенту (2011)
Селіванов А. - Істотний науковий внесок відомого російського конституціоналіста (2011)
Терегейло Ю. - Нагальні проблеми системи нотаріату в Україні (2011)
Шиб Т. - Правові засади автономності арбітражного застереження (2011)
Ясенко О. - Європейський ринок бізнес-аналітики: посткризовий період (2011)
Титул, зміст (2012)
Литвин В. - Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 30 липня направив Президенту України Віктору Януковичу листа (2012)
Батура С. - Порівняльно-правовий аналіз пропорційних виборчих систем країн—членів Європейського Союзу (2012)
Бєлов Д. - Конституційна реформа як наслідок формування нової парадигми конституціоналізму (2012)
Євграфова Є. - Питання вдосконалення судового законодавства (2012)
Комарницький В. - Деякі питання застосування спеціальних дозволів на користування надрами (правовий аспект) (2012)
Москаль Г. - Система нормативних актів у сфері регулювання міграційних процесів (2012)
Пасека М. - Неповнолітній як об'єкт криміналістичної профілактики (2012)
Швець М. - Віхи становлення правової інформатики (2012)
Титул, зміст (2011)
Вітик І. - Діяльність Служби безпеки України та соціальні права: науково-теоретичний аспект, Костюк В. (2011)
Головченко В. - Доктрина народного суверенітету: правові й політичні погляди, Головченко О. (2011)
Костенко О. - Наукове відкриття в суспільно-гуманітарних науках і правознавстві: теоретичні та прикладні проблеми, Нерсесян А. (2011)
Павко А. - Політична культура українського суспільства в умовах трансформаційних змін: теоретичні виміри і суспільні реалії (2011)
Поліщук Л. - Форми права власності за законодавством України (2011)
Сульженко Ю. - Конституційний механізм реалізації економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Фролов О. - Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Польщі (2011)
Фурашев В. - Правові проблеми здійснення народом права на владу (2011)
Шпакович О. - Вступ України до Європейського Союзу: переваги та перспективи (2011)
Яцков В. - Деньги и власть: влияние на развитие общества и эффективность его управления (2011)
Титул, зміст (2012)
Батура С. - Становлення виборчої системи до Європейського парламенту: порівняльно-правовий аналіз міжнародно-правових актів (2012)
Головченко О. - Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині (2012)
Гультай М. - Конституційна скарга як спосіб вирішення конституційно-правового cпору (2012)
Кушерець Д. - Законодавче регулювання процесів ворожого поглинання у США та Великій Британії (2012)
Мендусь Є. - Рекомендації Європейської комісії "За демократію через право" як джерело реформування законодавства України (2012)
Москаль Г. - Напрями вдосконалення міжнародного співробітництва України у сфері регулювання міграційних процесів (2012)
Смирнова К. - Зона вільної торгівлі між Україною та країнами Європейської асоціації вільної торгівлі: правовий аналіз (2012)
Соснін О. - Інформаційно-комунікативна компетентність громадянина в процесах формування громадянського суспільства (2012)
Шевченко Т. - Європейські стандарти висвітлення виборчих кампаній та доступу кандидатів до 3MI (2012)
Яковлєва О. - Моделі організації мовного простору в Європі: контрактивний аспект (2012)
Сіворонов А. - Дмитро Петрович Рєзвой – геолог і вчений (до 100-річчя від дня народження), Генералова Л. (2012)
Павлунь М. - Історія термобарогеохімічних досліджень на геологічному факультеті: етапи становлення і теоретико-прикладні наслідки (2012)
Матковський О. - Металогенія Донбасу і Карпат у працях Є. Лазаренка (2012)
Сіворонов А. - Геотектонічна природа зеленокам’яних поясів нижнього докембрію (2012)
Фурман В. - Моделювання термомеханічних процесів у середовищах активної взаємодії кори та мантії Землі (2012)
Яценко Г. - Мінерагенія західного схилу Українського Щита у флюїдизатно-експлозивному аспекті (Наддністер’я)) 71-82, Бучковська О. (2012)
Узіюк В. - Склад, якість, генезис вугілля, стратифікація, кореляція та умови формування розрізів пласта h7 на території донецько-макіївського району Донбасу, Шварцман О. (2012)
Генералова Л. - Геодинамічні реконструкції нижньо-середньопалеозойського сересуйського вулканогенно-осадового структурно-формаційного комплексу північно-східної Фергани (Тянь-Шань) (2012)
Лисак А. - Особливості хімізму та формаційна належність Октябрського інтрузивного комплексу докембрію Приазов’я (Український Щит), Пащенко В., Бородиня Б., Савіна О. (2012)
Білоніжка П. - Сутуро-стилолітові шви у верхньокрейдових вапняках Гірського Криму та їхнє походження, Крижевич С. (2012)
Волошин П. - Аналіз впливу Львівського сміттєзвалища на природне середовище (2012)
Харкевич В. - Заходи щодо охорони підземних вод від виснаження і забруднення, Крижевич С. (2012)
Тузяк Я. - Про районування нафтогазоносних нижньокрейдових відкладів території рівнинного Криму: структурно-фаціальні зони, типи розрізів, ознаки та критерії виділення (2012)
Малицький Д. - Математичне моделювання в задачах сейсмології, Фурман В. (2012)
Бубняк І. - Комплексне використання кінематичного та структурно-парагенетичного методів для дослідження еволюції полів палеонапружень гірських порід Українських Карпат, Віхоть Ю., Накапелюх М. (2012)
Мамчур С. - Особливості геологічної будови та деякі прогнозні критерії Маневицького бурштиноносного району (Волинь) (2012)
Костюк О. - Термоелектричні властивості халькопіриту з відкладів яремчанського горизонту (Скибова зона Українських Карпат) (2012)
Андрейчук М. - Роль донеогенових ерозійних процесів у формуванні структурних елементів зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2012)
Камінецька Б. - Геоекологічна характеристика нагірних озер у зоні впливу Подорожнянського сірчаного кар’єру, Гайдін А., Дяків В. (2012)
МатковськийО. МатковськийО. - До 300-річчя від народження Михайла Васильовича Ломоносова, Білоніжка П. (2012)
Лещух Й. - Ю.З. Крупський (до 70-річчя від дня народження) 238-240, Полиняк Б., Чепіль П. (2012)
Бакаєва С. - Данило Михайлович Дригант: 50 років творчості і відкриттів (до 70-річчя від дня народження) (2012)
Павлунь М. - Геннадій Олександрович Луньов (світлій пам’яті вчителя й товариша), Ляхов Ю., Шваєвський О., Сіворонов А., ГайовськийО. ГайовськийО., Ціхонь С., Яценко Г. (2012)
Бубняк І. - Про підсумки проведення 3-ї Студентської міжнародної геологічної конференції, Ціхонь С., Павлюк О., Кріль С. (2012)
Білоніжка П. - IV Міжнародна конференція "Полевые геологические практики в системе высшего профессионального образования", Генералова Л. (2012)
Дацюк Ю. - Друга Міжнародна наукова конференція "Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі” (2012)
Пащенко В. - Зустрічі з випускниками 1972 року (2012)
Білоніжка П. - Зустріч через тридцять років (2012)
Вовченко Р. - Російсько-український словник геологічної термінології (2012)
Сіворонов А. - Урочиста академія, присвячена пам’яті визначного вченого-геолога Дмитра Рєзвого, Генералова Л. (2012)
Данилів А. - Всеукраїнська наукова конференція "Комплекс стратиграфічних методів під час розшуків корисних копалин в осадовому чохлі фанерозою України" (2012)
Білоніжка П. - Випускники геологічного факультету Львівського Національного Університету Імені Івана Франка, 2012, Полубічко О. (2012)
Титул, зміст (2012)
Дубровін С. - Щоб владою народу не маніпулювали (2012)
Селіванов А. - Природне право з необмеженим потенціалом (2012)
Бориславська О. - Комісія пропонує подолати "дефіцит" народовладдя конституційними змінами (2012)
Батура С. - Політико-правові особливості становлення виборчої системи в Україні (2012)
Буздуган Я. - Сучасна вітчизняна практика оподаткування благодійної допомоги та благодійної діяльності (2012)
Вільгушинський М. - Адміністративно-правові основи взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в контексті дотримання європейських стандартів (2012)
Головченко О. - Політико-правова й філософська сутність справедливості (2012)
Євтошук Ю. - Принцип пропорційності та його вимоги у сфері законотворчості (2012)
Костенко О. - Соціальний натуралізм —актуальна ідеологія для нової України (запрошення до ідеологічної дискусії) (2012)
Метельова Т. - Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей: між демократизацією та дегуманізацією (на прикладі зоозахисних реалій України та Євросоюзу) (2012)
Шедяков В. - Стратегічна конкуренція макрорегіонів і стимулювання бажаних трансформацій (2012)
Титул, зміст (2011)
Литвин В. - Складаю глибоку шану і повагу усім поколінням апостолів правди і науки, прометеїв, які 350 років творили більше, ніж університет. Творили Україну, творили європейську цивілізацію (2011)
Акайомова А. - Семіологічні підходи в дослідженні масової комунікації (2011)
Ахтирська Н. - Елементи судового пізнання у справах, пов'язаних з екстремізмом (2011)
Батура С. - Політико-правові чинники формування та функціонування виборчих систем (2011)
Гош О. - Особливості еволюції українського суспільства у XX столітті (2011)
Гужва О. - Глобалістика і футурологія: концептуалізація понять, Овчаренко В. (2011)
Ковальчук Т. - Формування європейського громадянства як особливого феномену об'єднаної Європи (2011)
Красняков Є. - Державна освітня політика: сутність поняття, системність, історико-політичні аспекти (2011)
Мацькевич М. - Культурні права та свободи людини і громадянина: питання регламентації змісту та реалізації (2011)
Павко А. - Правничо-політична думка Київської Русі , Павко Я. (2011)
Шуба О. - Феномен політичної влади в сучасній Україні* (2011)
Титул, зміст (2011)
Акайомова А. - Комунікативні властивості іміджу та його класифікація (2011)
Анпілогов О. - Про систематизацію форм правозахисної діяльності прокурора в бюджетній сфері (2011)
Ахтирська Н. - Абсолютна заборона катувань як умова справедливого судочинства (2011)
Буздуган Я. - Правові та економічні чинники ефективності благодійної діяльності (2011)
Гаєвська О. - До проблеми реформування системи управління в Україні: забезпечити керівництво державою науковим знанням (2011)
Костюк В. - Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності трудового колективу: теоретико-правовий аспект (2011)
Мацькевич М. - Гуманізм конституційних культурних прав і свобод людини й громадянина (2011)
Соснін О. - Інформаційні державно-управлінські ресурси України: визначення і розуміння, Твердохліб О. (2011)
Якимчук Б. - Особливості тактики затримання іноземців (2011)
Титул, зміст (2012)
Малієнко О. - Наукові засади державного управління (2012)
Цирфа Ю. - Європейські стандарти належного управління в Україні. З досвіду Німеччини (2012)
Батура С. - Політико-правовий аналіз виборчої системи до Верховної Ради України: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Красняков Є. - Державна політика в галузі освіти й науки та національної безпеки України (2012)
Пономарьова Т. - Суспільна небезпека аудіостимуляторів: кримінально-правовий аналіз (2012)
Солошенко В. - Гендерна політика об’єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми (2012)
Суббот А. - Фінансове та матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів як складові їх безпечної діяльності (2012)
Третьякова В. - Міжнародно-правові аспекти біоетики (2012)
Чугуєвська М. - Проблемні аспекти правового регулювання працевлаштування громадян України за кордоном (2012)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2012 році (2012)
Титул, зміст (2011)
Ахтирська Н. - Безоплатна правова допомога та приватна детективна діяльність у змагальному кримінальному процесі України (2011)
Головченко В. - Питання легітимності ризиків за договором купівлі-продажу майнових прав на житло, Головченко О. (2011)
Загрійчук І. - Нація та її політична культура* (2011)
Левчук П. - Коаліція зростання як чинник модифікації політичного простору міської спільноти (2011)
Мацькевич М. - Тип правового регулювання як фактор реалізації конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина (2011)
Прокопов Д. - Нове актуальне дослідження системних основ наукового аналізу політики* (2011)
Різак М. - Проблеми забезпечення захисту прав і свобод людини при впровадженні Єдиного реєстру фізичних осіб України та документів посвідчення особи з електронним носієм інформації (2011)
Суббот А. - Загальний аналіз соціального захисту працівників правоохоронних органів, Козак Л. (2011)
Швайка М. - Неолібералізм, що з тріском провалився (2011)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2011 році (2011)
Павлунь М. - Деякі надзвичайні прогностичні риси наукових досліджень академіка В. І. Вернадського (до 150-річчя з дня народження) (2013)
Білоніжка П. - Володимир Вернадський – засновник української Академії Наук (2013)
Фурман В. - Моделювання геодинамічних та енергетичних перетворень в активних зонах взаємодії кори та мантії Землі (2013)
Малицький Д. - Динаміка післясейсмічних тектонічних деформацій) 33-39, Кравець С. (2013)
Заяць Х. - Протофундамент – межа у земній корі Західного регіону України та перспективи її вивчення (2013)
Харкевич В. - Проблема охорони водних ресурсів Львівщини, Місюра Я. (2013)
Кицмур І. - Оцінка впливу солевідвалів та хвостостосховищ Калуш-Голинського родовища калійних солей на геохімічні характеристики річкових вод, Дяків В. (2013)
Гулій В. - Використання об’єктів-еталонів родовищ алмазу в ході прогнозно-розшукових робіт у проблематиці сучасної алмазоносності, Побережська І. (2013)
Лепігов Г. - Про застосування геосолітонної концепції генезису вуглеводнів у геологічних умовах україни, Гулій В., Побережська І., Локтєв А. (2013)
Генералова Л. - Деякі особливості хімізму вулканітів тростянецького комплексу мезозою (Українські Карпати), Пащенко В., Степанов В. (2013)
Смішко Р. - Про формування гранулярних колекторів нафтогазових покладів (2013)
Кріль С. - Особливості полів палеонапружень і тектонічної тріщинуватості у долині ріки Чорна Тиса (Поркулецький, Дуклянський Покриви), Бубняк І., Віхоть Ю., Ціхонь С. (2013)
Радованов С. - Щодо методики кореляції розрізнених розрізів залізистої кременисто-сланцевої товщі Кривбасу (2013)
Войтович С. - Геохімічні особливості шахтних вод Червоноградського гірничо-промислового району (2013)
Білоніжка П. - Новий російсько-український геологічний словник, Павлунь М. (2013)
Павлунь М. - З історії геологічних досліджень у Львівському Університеті (до 50-річчя видання Вісника, Білоніжка П. (2013)
Лозиняк П. - Історія розвитку поглядів на геологічну будову Карпат (2013)
Крупський Ю. - Професорові Роману Йосиповичу Лещуху – 70, Наумко І., Павлунь М., Федишин В. (2013)
Сіворонов А. - до 60-річчя Лариси Володимирівни ГенераловоЇ) 180-185, Павлунь М., Білоніжка П. (2013)
Гоцанюк Г. - Четверта щорічна Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання геологічних досліджень в Україні (2013)
Білоніжка П. - Випускники геологічного факультету Львівського Національного Університету Імені Івана Франка, 2013 рік, Полубічко О. (2013)
Шидловская Н. А. - Нелинейно-параметрическая модель электрического сопротивления гранулированных токопроводящих сред для широкого диапазона изменений приложенного напряжения, Захарченко С. Н., Черкасский А. П. (2014)
Беспрозванных А. В. - Распределение плотности поверхностных зарядов на границе раздела контактирующих изолированных проводников кабелей, Бойко А. Н. (2014)
Загирняк М. В. - Разработка метода определения геометрических параметров элемента матрицы высокоградиентного сепаратора наночастиц, Волканин Е. Е. (2014)
Резинкина М. М. - Математическое моделирование распределения магнитного поля в окрестности магнитных стержней, Резинкин О. Л., Сосина Е. В. (2014)
Сокол Е. И. - Применение прогнозных методов для управления полупроводниковыми преобразователями в системе электроснабжения, Гончаров Ю. П., Замаруев В. В., Ивахно В. В., Кривошеев С. Ю., Лобко А. В., Безъязычный А. В., Войтович Ю. С., Стысло Б. А., Дзюндзя И. В. (2014)
Пересада С. М. - Инвариантность наблюдателей вектора потокосцепления ротора при прямом векторном управлении асинхронными двигателями, Трандафилов В. Н. (2014)
Кулагін Д. О. - Математична модель тягового асинхронного двигуна з урахуванням насичення (2014)
Голенков Г. М. - Електромеханічні тягові характеристики коаксіально-лінійного двигуна з постійними магнітами та магнітним підвісом, Пархоменко Д. І. (2014)
Ekel P. Yа. - Multicriteria power engineering problems and fuzzy set based methods of their solution, Kokshenev I. V., Parreiras R. O., Alves G. B., Pereira J. G., Souza P. M. (2014)
Стогній Б. С. - Дослідження алгоритмів адаптивної протиаварійної автоматики південного регіону ОЕС України, Авраменко В. М., Сопель М. Ф., Прихно В. Л. (2014)
Блага О. В. - Удосконалення джерела живлення для збільшення енергоефективності імпульсного бар'єрного розряду, Божко І. В., Зозульов В. І., Кобильчак В. В. (2014)
Васілевський О. М. - Методика визначення міжповірочного інтервалу засобів вимірювання на основі концепції невизначеності (2014)
Покажчик статей за 2014 рік (2014)
Інформація для передплатників (2014)
Скрипниченко М. І. - Індикатори ідентифікації небезпечних дисбалансів в економіках емерджентного типу, Яценко Г. Ю. (2014)
Осташко Т. О. - Оцінка ризиків і втрат у торгівлі України від запровадження ЄЕП / Митним союзом нетарифних бар'єрів, Лір В. Е., Кобута І. В., Олефір В. К., Биконя О. С. (2014)
Чукаєва І. К. - Можливості та ризики реалізації варіантів диверсифікації імпорту природного газу в Україну, Лір В. Е., Рамазанов В. А. (2014)
Мухін В. В. - Газотранспортна система України як фактор енергетичної безпеки країн Європи (2014)
Шубравська О. В. - Розвиток аграрного господарювання України на засадах економічної сталості (2014)
Бородіна О. М. - Інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості: методологічні підходи та емпіричні дослідження (2014)
Хаустов В. К. - Інноваційний потенціал структурних зрушень в Україні (2014)
Грига В. Ю. - Результативність інноваційної діяльності малих підприємств при взаємодії з великим бізнесом, Богдан С. В., Ісакова Н. Б. (2014)
Ткачова О. А. - Нанотехнології як об'єкт статистичного моніторингу: світова та вітчизняна практики (2014)
Капитанов В. А. - Влияние пропорционального распределения общего излишка на имущественное расслоение, Иванова А. А. (2014)
П'ятницький Д. В. - Бінарні моделі поведінки населення в період фінансової нестабільності (2014)
Терещенко С. В. - Формування полівалютної світової фінансової системи (2014)
Медведєв В. В. - Новітні технології і знаряддя обробітку для збереження фізичних властивостей ґрунтів (2013)
Христенко А. О. - Ґрунтово-кліматичні умови України та ефективність калійних добрив, Істоміна Ю. О. (2013)
Смага І. С. - Вологозабезпеченість бурувато-підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів Передкарпаття за різних способів землевикористання (2013)
Рудик Р. І. - Сучасна сортова політика вітчизняного ринку хмелю (2013)
Одинцова В. А. - Прогнозування виходу зі спокою й початку цвітіння кісточкових культур за фенокліматографічними моделями (2013)
Савченко Ю. І. - Концентрація важких металів у яловичині за використання силосів — кукурудзяного та зі злаково-бобових культур, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А., Степаненко В. М., Чорна Л. І., Гончарова К. В. (2013)
Оробченко О. Л.. - Фармакодинаміка a-токоферолу ацетату і натрію селеніту у добових курчат (2013)
Черчель В. Ю. - Оцінка різних типів гібридів кукурудзи за генетичними дистанціями та ступенем гетерозису, Дзюбецький Б. В., Борисова В. В., Сатарова Т. М. (2013)
Смаглій В. І. - Оптимізація руху матеріальної частинки в полі відцентрових сил (2013)
Булигін С. Ю. - Агроландшафт і системний підхід до його оптимізації: теоретичний аспект, Белоліпський В. О., Булигіна М. Є. (2013)
Габриєль А. Й. - Агроекологічні основи відтворення родючості ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів, Оліфір Ю. М., Качмар О. Й. (2013)
Тараріко Ю. О. - Міжгалузева оптимізація сільськогосподарського підприємства на осушуваних землях Полісся, Величко В. А. (2013)
Кирпа М. Я. - Зберігання та передпосівна підготовка насіння кукурудзи (2013)
Пабат В. О. - Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві України, Кулаєць М. М., Бабієнко М. Ф., Скрипниченко В. А. (2013)
Варченко О. М. - Методологічні підходи до оцінки збуту продукції сільськогосподарськими товаровиробниками, Свиноус І. В., Микитюк Д. М. (2013)
Зубковська В. В. - Вплив зволоження на поведінку фосфору у ясно-сірому поверхнево оглеєному лісовому ґрунті (2013)
Лукашук В. П. - Вплив бактеризації насіння люцерни на посилення її азотфіксувальної здатності (2013)
Борис А. М. - Дослідження динамічної взаємодії копірно-роторного відокремлювача гички з головкою коренеплоду (2013)
Назарок П. Г. - Особливості визначення вмісту гумусу у схилових ґрунтах дистанційними методами (2013)
В. М. Кандибі — 75 (2013)
М. Д. Волощуку — 80 (2013)
Рефераты (2013)
Жаркова В. - О движении в музыке, или "о достижении того, чего прежде не достигали" (2014)
Вышинский В. - Движение как предмет науки о музыке (2014)
Ракочі В. - Початкове solo як іноваційний прийом сучасного оркестрового мислення (2014)
Скворцова Н. - Жанр голосіння у дзеркалі композиторських пошуків сучасності (2014)
Гнатів Н. - Тематичний ритм як фактор організації музичного руху в інструментальних творах Пауля Гіндеміта (2014)
Бизюк А. - О некоторых особенностях музыкально-поетической организации темпо-ритма (на материале романсов "Предчувствие№ на слова А. С. Пушкина) (2014)
Пупина О. - Организиция движения исполнительской мысли в пьесе"Angelus" из "Третьего года странствий" Ф. Листа Лазарем Берманом и Дьердем Цифрой (2014)
Яворский Д. - Жанровая семантика в трансцендентных этюдах Ф. Листа как фактор организации движения (2014)
Карачевцева И. - Движение как фактор организации музыкального целого в сонате для скрипки и фортепиано F-dur Ф. Мендельсона (2014)
Колотиленко Н. - Рихард Штраус. Вокальный цикл "Лепестки лотоса": ритмо-интонационный и томповой факторы становления драматургии (2014)
Гарна Н. - Об организации композиционного развертывания в "Прелюдиях" для фортепиано К. Дебюси (2014)
Афанасенко Т. - Статичное и динамичное в пьесе "Садовая славка" О. Мессиана (2014)
Суховерська О. - "Розриви площини" В. Годзяцького як яскравий зразок українського музичного авангарду 1960-х років (2014)
Су Юйчен. - Трактовка програмности в Концерте для скрипки с оркестром Чэнь Ган и Хэ Чжань-хао "Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай" (2014)
Рынденко О. - "Видения Аминя" Оливье Мессиана в авторских комментариях композитора (2014)
Олендарьов А. - Музичне і пластичне в діяльності виконавця-інструменталіста українського драматичного театру: особливості і співвідношення к контексті організації музичного руху (2014)
Відомості про авторів (2014)
Адамень Ф. Ф. - Особливості водоспоживання сафлору красильного при різних строках посіву і нормах висіву в умовах півдня України, Рудік О. Л., Прошина І. А. (2012)
Пузік Л. М. - Технологічні властивості ферментованих плодів патисона (2012)
Рожков А. О. - Зв'язок між факторами рослинництва: нормою висіву, способами сівби та дружністю розвитку посівів пшениці ярої твердої (2012)
Бобро М. А. - Продуктивність сортів сої різних груп стиглості залежно від норм висіву в східній частині Лісостепу України, Огурцов Є. М., Міхєєв В. Г. (2012)
Усова З. В. - Успадкування ознаки маси 1000 зерен та спектра гліадинів при міжвидовій гібридизації за участю пшенично-елімусних гібридів (2012)
Бухало В. Я. - Вплив гумату амонію на урожайність ярого ячменю, Алексеєнко А. О. (2012)
Радченко Л. О. - Ознака скоростиглості у гібридів огірка F1 партенокарпічного типу (2012)
Сизых Л. М. - Применение экологощадящих средств защиты против наиболее опасных вредителей яблони в садах Крымского полуострова, Шестопалов М. В., Славгородская-Куприева Л. Е. (2012)
Свиридов А. А. - Урожайність гібридів зернового сорго залежно від способів та строків посіву в східній частині Лісостепу України (2012)
Кохан К. М. - Формування врожаю зернового сорго Кейрас залежно від стимуляторів росту в Північному Степу України (2012)
Мітрохіна Н. В. - Урожайність та якість коренеплодів моркви залежно від обробітку насіння мікробними препаратами, Яровий Г. І. (2012)
Кабацюра А. А. - Успадкування крупності зерна і вмісту білка та їх взаємозв'язки з макаронними якостями у вихідного матеріалу пшениці твердої ярої (2012)
Біленька О. М. - Адаптивний потенціал вихідного матеріалу цибулі-шалоту (2012)
Лєбєдєв С. М. - Агроекологічне обгрунтування моделей прогнозу розвитку та розмноження шкідливих поколінь Lobesia botrana Den.et Schiff. в умовах рівнинно-степового Криму (2012)
Єгоров Д. К. - Прибутковість інноваційної технології отримання гібридного насіння жита озимого (2012)
Поташова Л. М. - Роль інокуляції та біостимуляції в підвищенні продуктивності квасолі, Поташов Ю. М. (2012)
Сухова Г. І. - Формування елементів продуктивності сочевиці залежно від особливостей сорту (2012)
Арсланова Л. Е. - Урожайність льону олійного сорту Південна ніч залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Степу Криму (2012)
Сташкина А. Ф. - Почвы Восточного региона Крымских гор и их пригодность к ведению аграрного и садово-паркового производства (2012)
Адамень Ф. Ф. - Лісотипологічна класифікація лісів України, Плугатар Ю. В. (2012)
Байструк-Глодан Л. З. - Оцінка селекційного матеріалу конюшини повзучої в умовах Передкарпаття, Жапалеу Г. З., Коваль Г. Л. (2012)
Коник Г. С. - Удосконалення технології вирощування тимофіївки лучної в умовах Західного регіону, Добрянська Н. А. (2012)
Кушнірук Т. М. - Ріст і розвиток рослин та врожайність плодів гібридів огірка залежно від строку сівби і норми добрив (2012)
Сухова Г. І. - Фотосинтетична діяльність сортів сочевиці в умовах Східного Лісостепу України (2012)
Дідух Н. О. - Мінливість морфологічних ознак сортів і гібридів кукурудзи цукрової в умовах Лівобережного Лісостепу України (2012)
Гордієнко І. М. - Зміни вмісту ефірної олії цибулі ріпчастої під час зберігання, Ткаленко Г. М., Колтунов В. А. (2012)
Терьохіна Л. А. - Трансфер наукових розробок овочівництва в агропромислове виробництво (2012)
Бухало В. Я. - Вплив густоти рослин на формування урожаю кукурудзи на зерно в умовах Східного Лісостепу України, Сухова Г. І. (2012)
Демчук О. В. - Вплив строків сівби та норм висіву на врожайність озимого ячменю в умовах степового Криму (2012)
Яковченко А. В. - Строки і способи дозарювання баклажана східно-азіатського підвиду в умовах Степу України (2012)
Духін Є. О. - Зміна лабораторної та польової схожості насіння буряка столового сорту Дій залежно від інкрустації (2012)
Колтунов В. А. - Зміни структури нестандартної частини врожаю картоплі, вирощеної в умовах Передгір'я Карпат Львівської області при використанні біопрепаратів, Данілкова Т. В., Бородай В. В. (2012)
Тимчук С. М. - Генетичний аналіз основних ознак якості гранулярного крохмалю у мутантів кукурудзи sh1 та sh2, Мартинюк М. М., Поздняков В. В., Тимчук В. М., Анциферова О. В., Харченко Л. Я., Харченко Ю. В. (2012)
Івакін О. В. - Вплив систем обробітку грунту та гербіцидів на забур'яненість і врожайність культур сівозміни (2012)
Томашов С. В. - Вивчення окремих елементів технології вирощування гірчиці білої в суходольних умовах степового Криму, Журавель В. М. (2012)
Кулик М. І. - Допосівна підготовка насіння томату як один з елементів технології вирощування якісної розсади (2012)
Деревянко І. О. - Визначення жаростійкості та летальних температур для рослин ячменю ярого, Турчинова Н. П. (2012)
Кодацький Д. В. - Стан та перспективи вирощування гречки в Харківській області, Чернобай С. В., Бобров О. Ю. (2012)
Панкова О. В. - Життєздатність міжродових гібридів T. aestivum / S. cereale, залежно від дії різних доз гамма-опромінення, Пузік В. К. (2012)
Каленська С. М. - Вплив елементів технології вирощування на польову схожість і врожайність пшениці твердої ярої та м'якої в умовах північної та північно-західної частин Лісостепу України, Каленський В. П., Антал Т. В., Гарбар Л. А., Малеончук О. В. (2012)
Шокало Н. С. - Формування врожайності рицини за її інтродукції в перехідну південну частину Полтавської області (2012)
Солонечний В. М. - Оцінка екологічної адаптивності сортів ячменю ярого (2012)
Лазебний Д. В. - Стійкість рослин озимої пшениці до полягання залежно від норм висіву насіння (2012)
Хареба В. В. - Науковий супровід виробництва овочів і баштанних культур (2012)
Пузік Л. М. - Інтенсивність дихання капусти броколі під час зберігання, Бондаренко В. А. (2012)
Гребенюк І. В. - Наукове обгрунтування Б. М. Рожественським впливу органічних добрив на врожайність зернових культур, Петренкова В. П. (2012)
Тимчук В. М. - Аналіз складових трансферу в галузі рослинництва (2012)
Непран І. В. - Вплив норм висіву на продуктивність нуту в умовах Східного Лісостепу України, Ніколаєнко А. М., Стець С. І. (2012)
Куцегуб Г. О. - Ефективність застосування інсектициду Бі 58 новий на посівах ріпака ярого у Лісостепу України (2012)
Белінський Ю. В. - Продуктивність сої залежно від способів основного обробітку грунту в умовах Лівобережного Лісостепу України (2012)
Світлої пам'яті Будьонного Юрія Васильовича (2012)
УДК (2012)
Title (2014)
Content (2014)
Petrova Zh. - Intensifying drying process with creation of functional plant compositions, Snezhkіn Yu., Getmanyuk K., Dmytrenko N., Vorontsov M. (2014)
Mazur A. - The potato chips and dry mashed as products of potato rational processing (2014)
Toshkov N. - Sorption characteristics of pectin isolated from Jerusalem Artichoke tubers (Helianthus tuberosus L.), Delchev N., Kozludzhova S. (2014)
Kalinina O. - Investigation of viscosity of whole hydrolyze sweetened condensed milk, Kovalenko O., Kornilova O. (2014)
Lugovska O. - Effect of starch as hydrocolloids for formation of a stable emulsion system in food, Sydor V. (2014)
Baerle A. - Electrophoresis of oil-containing edible microcapsules with protein-polyuronic shells, Dimova O., Zadorojnai L., Tatarov P., Zenkovich A. (2014)
Mykolenko S. - Investigation of the effect of water exposed to nonequilibrium contact plasma onto saccharomyces cerevisiae yeast, Stepanskiy D., Tishchenko A., Pivovarov O. (2014)
Yegorov B. - Technological foundations of processing tomato pomace in feed additives, Malaki I. (2014)
Golovko M. - Micro structural characteristics of minced meat products from use of protein-mineral additive, Serik M., Golovko T., Polupan V. (2014)
Bakirov M. - Content iodine in sauces of type emulsion, Golovko M., Serik M., Golovko T. (2014)
Diukareva G. - Determination of storage conditions for new biscuits using their sorption isotherms, Pak A., Gasanova A. (2014)
Ivahniuk M. - Intensification of microbial exopolysaccharide ethapolan synthesis under Acinetobacter sp. IМV B-7005 cultivation on sunflower oil, Pirog T. (2014)
Piddubnyi V. - Definition energy consumption for overclocking powered by mass with sinusoidal acceleration and synthesis drive mechanism, Kryvorotko V. (2014)
Biletskii E. - Theoretical aspects of non-newtonian fluids flow simulation in food technologies, Petrenko O., Semeniuk D. (2014)
Kyrychuk I - Treatment of dairy effluent model solutions by nanofiltration and reverse osmosis, Zmievskii Yu, Myronchuk V. (2014)
Kovalenko S. - Planning of elimination of emergency consequences, Siryk A., Vlasiuk I. (2014)
Анотації (2014)
Instructions for authors (2014)
Колонка головного редактора (2014)
Звернення вченої ради НМАПО ім. Шупика до медичної громадськості України та Російської Федерації (2014)
Югов В. К. - Рентгеноморфологічні особливості змін у зубах при пульпітах залежно від перебігу і форми процесу (2014)
Воловар О. С. - Рентгенологическая картина некоторых заболеваний височно-нижнечелюстного сустава с учетом типа телосложения, Топчий Д. В. (2014)
Бортный Н. А. - Зависимость состояния малого круга кровообращения при трансмуральном инфаркте миокарда от периода ремоделирования левого желудочка по данным лучевых методов исследования, Шармазанова Е. П., Киношенко К. Ю., Романенко О. А., Бортная Т. Н. (2014)
Щукин Д. В. - МСКТ-исследование источников кровотечений при удалении опухолевых тромбов нижней полой вены, Алтухов А. А., Илюхин Ю. А., Лесовая А. В. (2014)
Бортний М. О. - Особливості рентгенологічної картини інфаркт-пневмоній у пацієнтів з інфарктом міокарда, Шармазанова О. П., Сиротніков Є. Л., Мангов А. В., Шаповалова В. В. (2014)
Шаповалова В. В. - Лучевая диагностика интерстициальных заболеваний легких у новорожденных (обзор литературы) (2014)
Момот Н. В. - Возможности мультисрезовой компьютерной томографии в оценке послеоперационных результатов у пациентов с локализованными формами буллезной эмфиземы легких, Первак М. Б., Соловьева Е. М., Пацкань И. И., Скрынникова И. П., Душацкая А. В. (2014)
Ткаченко М. М. - Шляхи покращення якості рентгенологічної візуалізації органів сечової системи, Морозова Н. Л. (2014)
Демченко А. В. - Лучевые методы исследований в дифференциальной диагностике позвоночных болей у детей и подростков (2014)
Мягков С. А. - Магнитно-резонансная томография в оценке морфологических и структурных изменений тел позвонков поясничного отдела позвоночника при снижении минеральной плотности костной ткани, Мягков А. П., Рыбак И. Р., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2014)
Воротынцева Н. С. - Рентгенологическая динамика изменений в легочной ткани у детей с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, Воротынцев С. Г. (2014)
Лозинська Н. В. - Пренатальна ультразвукова діагностика аритмій плода і моніторинг медикаментозного лікування (2014)
Палкина А. А. - Диагностика уровня тревоги в комплексе психологической подготовки пациента к МРТ-обследованию, Болгова И. И., Мухина В. И., Тулупова О. Н., Гюлямерьянц А. В., Губенко Г. В., Колесник Л. А., Ольшанский И. П. (2014)
Тарасенко О. М. - Променева діагностика наслідків травм шийного відділу хребта та спинного мозку в практиці медико-соціальної експертизи, Шармазанова О. П., Мирончук Л. В. (2014)
Іванкова В. С. - Підходи до хіміопроменевого лікування хворих на рак шийки матки з використанням сучасної гамма-терапевтичної апаратури, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Шевченко Г. М., Галяс О. В. (2014)
Удатова Т. В. - Оцінка проявів місцевої токсичності при використанні різних режимів фракціонування при радикальному лікуванні раку передміхурової залози із застосуванням сучасних методик дистанційної променевої терапії, Сафронова О. В., Кметюк Я. В. (2014)
Дынник О. Б. - Cдвигововолновая эластография и эластометрия паренхимы печени (методические аспекты), Линская А. В., Кобыляк Н. Н. (2014)
Стадник Л. Л. - Динаміка індивідуальних доз професійного опромінення медичних рентгенологів та радіологів України за результатами централізованого індивідуального дозиметричного контролю за 1991-2013 рр., Явон І. О., Смірнова І. П. (2014)
Стадник Л. Л. - Оцінка ефективних доз опромінення пацієнтів за найбільш масових рентгенодіагностичних досліджень та їх вкладу в сумарну колективну дозу медичного опромінення населення України, Шальопа О. Ю., Носик О. В. (2014)
Киношенко Ю. Т. - О насущных проблемах современной лучевой диагностики (2014)
Солодянникова О. І. - Рецензія на підручник О. В. Ковальського, Д. С. Мечева, В. П. Данілевича "Радіологія" (Променева терапія, променева діагностика) (2014)
Професор В. М. Славнов (до 90-річчя з дня народження) (2014)
Наукові матеріали ІІ-го Національного конгресу з міжнародною участю "Радіологія в Україні” (м. Київ, 26-28 березня 2014 р.) (2014)
Нові книги (2014)
Ашиток Н. І. - Здоров’я людини як соціальна цінність в освітньо-мовному контексті (2010)
Дубчак М. В. - Кадрове забезпечення спорту вищих досягнень в Україні, Шкребтій Ю. М., Томашевський В. В. (2010)
Завидівська Н. Н. - Онтологія компетентнісного підходу у фізкультурній освіті студентів вищих навчальних закладів (2010)
Карабанова Н. С. - Участь волинських спортсменів в Олімпійських іграх, Карабанов А. Г., Черкашин Р. Є. (2010)
Луцький В. Я. - Активний туризм у діяльності молодіжних пластунських організацій Західної України (20−30 рр. ХХ ст.) (2010)
Шкребтій Ю. М. - Реалізація Закону України "Про фізичну культуру і спорт” у навчально-виховній сфері (2010)
Кричфалушій М. В. - Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в майбутніх спортивних педагогів (2010)
Лоза Т. О. - Застосування інтервальних гіпоксичних вправ у тренувально-оздоровчому комплексі майбутніх учителів, Верблюдов І. Б. (2010)
Захожий В. В. - Формування в старшокласників інтересу до самостійних занять фізичними вправами (2010)
Кравчук Я. І. - Теоретико-методичні засади диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи (2010)
Темерівська Т. Г. - Системний підхід до вдосконалення самостійної позааудиторної роботи студентів вищих навчальних закладів (2010)
Бакіко І. В. - Методичні основи антиалкогольного виховання в сучасній школі (2010)
Войнаровська Н. С. - Силова підготовленість дівчат середнього шкільного віку загальноосвітньої школи (2010)
Лещак О. М. - Фізична підготовленість і рухова активність дітей молодшого шкільного віку в умовах літнього спортивно-оздоровчого табору (2010)
Микитин Л. М. - Стан фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону (2010)
Митчик О. П. - Психофізіологічні аспекти фізичного виховання жінок у зрілому віці (2010)
Сініцина О. В. - Особливості організації спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі, Петрук Л. (2010)
Альошина А. І. - Фізичні вправи як засіб формування опорно-ресорних властивостей стопи дошкільнят, Бичук І. О. (2010)
Бойчук Т. В. - Оцінювання функціонального стану хребта в учнів старшого шкільного віку з порушеннями постави в сагітальній площині, Войчишин Л. І. (2010)
Поташнюк І. М. - Реабілітація осіб похилого та літнього віку (2010)
Тершак Н. М. - Корекція соматометричних показників хворих на метаболічний синдром засобами фізичної реабілітації (2010)
Цюпак Т. Є. - Реабілітація хворих із захворюваннями венозних судин нижніх кінцівок, Цюпак Ю. Ю. (2010)
Богачёв П. - Некоторые вопросы к подготовке игроков-гандболистов, выполняющих семиметровые штрафные броски (2010)
Долбишева Н. Г. - Характеристика зовнішнього дихання спортсменів, які займаються силовими видами спорту (2010)
Дрожжин В. Ю. - Кількісні прогностичні критерії психофізіологічного контролю за функціональним станом юних п’ятиборців у контексті динаміки багаторічної підготовки (2010)
Валецький Ю. М. - Психогігієнічні основи профілактики неврозів у спортсменів, Петрик О. І., Валецька Р. О. (2010)
Адамень Ф. Ф. - Вплив системи удобрення на якісні показники насіння льону олійного, Арсланова Л. Е. (2013)
Кирпа М. Я. - Якість зерна пшениці і її основні чинники (2013)
Пузік Л. М. - Вибір кращих сортів та гібридів кукурудзи цукрової методом багатокритеріальної оптимізації, Дідух Н. О. (2013)
Рожков А. О. - Вплив норм висіву та способів сівби на ефективність вирощування посівів пшениці твердої ярої (2013)
Гаврилюк М. М. - Інноваційне та господарське значення пшениці, Каленич П. Є. (2013)
Подгаєцький А. Ад. - Вплив умов вирощування на прояв продуктивності сортів картоплі Поліської дослідної станції ім. О. М. Засухіна, Коваленко В. М., Подгаєцький А. Ан. (2013)
Важеніна О. Є. - Продуктивність, комбінаційна здатність і ефективність використання сортів у селекції ячменю ярого, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г. (2013)
Шевніков Д. М. - Вплив умов зовнішнього середовища Лівобережного Лісостепу України на ріст і розвиток пшениці твердої ярої (2013)
Колтунов В. А. - Вплив строку садіння й обробки біологічними та хімічними препаратами на збереженість картоплі (Solanum tuberosum L.) в умовах Карпат, Данілкова Т. В., Бородай В. В. (2013)
Мартыненко В. И. - Влияние фитофтороза на количество макро- и микроэлементов в листьях картофеля, Романова Т. А., Романов А. В. (2013)
Кирпа М. Я. - Крупність насіння та передпосівна підготовка пшениці озимої (2013)
Непран І. В. - Екологічно безпечна технологія вирощування нуту, Ніколаєнко А. М. (2013)
Бачкала О. В. - Агрономія Європи і світу епох Середньовіччя - Індустріалізації, Шелепов В. В. (2013)
Хареба В. В. - Ринок овочів і баштанних культур та баланси (2013)
Мельник А. В. - Насіннєва продуктивність соняшнику залежно від попередників та мінеральних добрив в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Говорун С. О. (2013)
Лаврик И. Н. - Симбиотическая активность и урожайность люпина белого в зависимости от биопрепарата и микроудобрений, Жатова Г. А. (2013)
Чернецький В. М. - Особливості проходження фенологічних фаз та формування біометричних показників сортів бобу овочевого в умовах Правобережного Лісостепу України, Костюк О. О., Власюк О. О. (2013)
Чернецький В. М. - Особливості проходження фенологічних фаз та формування біометричних показників сортів та гібридів бобу овочевого в умовах Правобережного Лісостепу України, Костюк О. О. (2013)
Вдовенко С. А. - Економічна та енергетична ефективність застосування норми висіву міцелію при виробництві гливи звичайної в захищеному грунті (2013)
Балагура О. В. - Особливості формування продуктивності цукрових буряків залежно від передпосівної підготовки насіння (2013)
Аврамчук Б. І. - Утворення бульбочок на кореневій системі еспарцету посівного залежно від впливу елементів технології в Правобережному Лісостепу України, Демидась Г. І. (2013)
Корнєєва М. О. - Реакція ЧС-ліній і О-типів цукрових буряків на розширену площу живлення як фактор середовища, Ненька М. М., Андрєєва Л. С., Кротюк Л. А. (2013)
Кулібаба М. Ю. - Динаміка розвитку рослин сої і структурні показники врожаю залежно від елементів технології (2013)
Карпук Л. М. - Вплив позакореневого підживлення цукрових буряків на фотосинтетичну продуктивність (2013)
Полторецький С. П. - Порівняльне вивчення строків і способів сівби проса посівного на насінницькі цілі в Правобережному Лісостепу (2013)
Кирилюк В. П. - Вплив тривалого застосування систем основного обробітку грунту на формування бур'янового компонента агроценозу (2013)
Голодна А. В. - Урожайність квасолі звичайної залежно від технології вирощування в Північному Лісостепу, Акуленко В. В., Столяр О. О. (2013)
Дударев Д. П. - Урожайность озимой пшеницы при некорневой подкормке микроудобрениями и карбамидом (2013)
Сташкина А. Ф. - Геоэкологическая угроза опустынивания ландшафтов зоны Присивашья Крымского полуострова (2013)
Тітова А. Є. - Перспективи вирощування та використання нуту під час глобальних змін клімату, Пузік В. К. (2013)
Панкова О. В. - Мітотичний цикл кореневої меристеми пшениць ярих залежно від дії гамма-опромінення (2013)
Полякова К. М. - Досягнення та перспективи селекції сочевиці (2013)
Лебединський І. В. - Господарська і фітопатологічна оцінка використання вітчизняних біопрепаратів на рослинах огірка у Східному Лісостепу України, Марютін Ф. М., Марютін О. Ф. (2013)
Пузік Л. М. - Ураженість хворобами капусти броколі під час її зберігання залежно від обробки препаратом Байкал ЕМ-1, Бондаренко В. А. (2013)
Дідух Н. О. - Вирощування кукурудзи цукрової в ущільнених посівах у Лівобережному Лісостепу України (2013)
Яровий Г. І. - Вирощування капусти кольрабі в зоні Лівобережного Лісостепу України, Щербина Є. В. (2013)
Огурцов Є. М. - Забур'яненість посівів сої залежно від способів основного обробітку грунту в східній частині Лівобережного Лісостепу, Белінський Ю. В. (2013)
Поташова Л. М. - Продуктивність сортів квасолі залежно від інокуляції насіння в Східному Лісостепу України, Труш О. К. (2013)
Ніколаєнко А. М. - Урожайність і якість озимої пшениці залежно від застосування рістстимуляторів в умовах ФГ "Грищенко" Краснокутського району Харківської області, Грищенко В. М. (2013)
Сухова Г. І. - Якість зерна сочевиці залежно від елементів технології вирощування в умовах Східного Лісостепу України (2013)
Сухова Г. І. - Прогнозування врожайності сочевиці, Бухало В. Я. (2013)
Петренко О. Я. - Еколого-економічні аспекти використання і охорони земель, Бідило М. І. (2013)
Чернишенко П. В. - Удобрення насінницьких посівів сої - запорука одержання посівного матеріалу з високими урожайними властивостями і посівними якостями в насіннєвому потомстві (2013)
Колтунов В. А. - Інтенсивність зниження і підвищення температури цибулин залежно від їх розміру, Гордієнко І. М. (2013)
Гризодуб С. М. - Оцінка придатності сортів та гібридних форм жимолості їстівної для механізованого збирання врожаю (2013)
Бородай В. В. - Розвиток хвороб картоплі під час зберігання залежно від строку садіння та обробки препаратами біологічної і хімічної природи в умовах Карпат, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2013)
Кикоть С. М. - Урожайність та якість продукції конопель залежно від способів сівби і доз мінеральних добрив в умовах Центрального Лісостепу України, Орлов М. М. (2013)
Вітанов О. Д. - Економічна ефективність вирощування огірка на насіннєві цілі за краплинного зрошення та локального внесення добрив у Східному Лісостепу України, Солдатенко О. В., Урюпіна Л. М. (2013)
Гладун Г. Б. - Захист багаторічних насаджень лісомеліоративними методами (2013)
Чигрин О. В. - Посівні якості і врожайність гірчиці білої (Sinapis alba L.) залежно від строків передпосівної стимуляції насіння, Плахута А. С. (2013)
Янішевський Л. І. - Екологічна стабільність і пластичність сортів льону олійного (2013)
Бобро М. А. - Урожайність і якість зерна пшениці озимої і ярої залежно від позакореневих підживлень з використанням карбаміду і сірчано-кислого магнію в східній частині Лісостепу України, Ольховський Г. Ф., Кошляк Л. В. (2013)
Корхова М. М. - Вплив тривалості зимового спокою та ЧВВВ на врожайність пшениці м'якої озимої залежно від строків сівби в Південному Степу України (2013)
Nenka M. - Reaction of CMS-lines and O-types of sugar beet to extended nutrition area at increased preceding fertilization as an environmental factor, Kornieieva M., Andrieieva L., Krotiuk L. (2013)
УДК (2013)
Балахничёв В. В. - Актуальные проблемы олимпийского движения в Российской Федерации (2010)
Деделюк Н. А. - Народні ігри як основа традиційної системи фізичного виховання (2010)
Козіброцький С. П. - Програмне забезпечення фізичного виховання студентської молоді в період незалежності України, Смолюк В. І., Швай О. Д. (2010)
Мудрик С. Б. - Рухливі ігри від інстинкту до соціалізації (2010)
Файдевич В. В. - Формування нормативних основ фізичного виховання студентів у довоєнний період (2010)
Данилко М. Т. - Сучасні уявлення про сутність і структуру діяльності тренера, Толкач В. П. (2010)
Іщук Н. М. - Гуманістичні цінності майбутніх учителів фізичної культури (2010)
Карпюк Р. П. - Проблема готовності майбутнього викладача до використання засобів адаптивної фізичної культури в педагогічній теорії й практиці (2010)
Захожий В. В. - Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами (2010)
Савчук С. А. - До питання про оздоровчі технології фізичного виховання студентів, Хомич А. В. (2010)
Шуба Л. В. - Методика навчання фізичної культури учнів першого класу з використанням елементів тенісу (2010)
Войнаровська Н. С. - Формування грації дівчаток 5–9 класів загальноосвітньої школи засобами ритмічної гімнастики (2010)
Горбунов Л. М. - Вплив оздоровчого туризму на рівень фізичної підготовленості учнів старших класів (2010)
Завидівська Н. Н. - Шляхи оптимізації фізкультурно-спортивної діяльності студентів вищих навчальних закладів, Ополонець І. В. (2010)
Ковальчук Н. М. - Вплив вправ спрямованої дії на розвиток спритності підлітків, Мацкевич Н. М. (2010)
Котченко Ю. В. - Динамика снижения исходных показателей общей выносливости студентов первого курса (2010)
Кренделєва В. У. - Визначення ефективності занять оздоровчою гімнастикою жінок 20–35 років (2010)
Ніколаєв С. Ю. - Рівень розвитку силових здібностей і силової витривалості в учнів 10–11-х класів засобами атлетичної гімнастики, Ніколаєв Ю. М. (2010)
Півень О. П. - Професійно-прикладна фізична підготовка студенток вищих гуманітарних навчальних закладів, Гордієнко О. І. (2010)
Черкашин Р. Є. - Рівень розвитку сили у студентів вищих навчальних закладів (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського