Болдуєва О. В. - Значення та порядок розробки емісійної політики підприємства (2010)
Радзівіло І. В. - Фінансові інструменти забезпечення подолання кризи інноваційного розвитку промислових підприємств (2010)
Рибальченко С. М. - Науково-методичні підходи до формування екологоорієнтованої стратегії розвитку підприємств в системі стратегічного регіонального управління (2010)
Болдуєв М. В. - Організація стратегічного управлінського обліку (2010)
Паршин Ю. І. - Методологічні аспекти проведення експертизи на підприємствах гірничодобувної галузі (2010)
Герасимова О. Л. - Розробка критеріїв оптимізації управлінських рішень з урахуванням концепції сталого розвитку, Лисенко Ю. В. (2010)
Zukhba D. S. - Value of innovations and ERP systems development (2014)
Nikeienko T. V. - State regulation of fundamental science within the context of innovative development (2014)
Кравченко В. О. - Теоретичні аспекти дослідження економічних та страхових ризиків, Драчук Ю. З. (2014)
Шаповал Ю. І. - Банк розвитку як інститут довгострокового фінансування національної економіки України (2014)
Вагонова О. Г. - Визначення термінів впровадження інноваційних засобів кріплення гірничих виробок на вугільних шахтах, Прокопенко В. І., Кириченко А. В. (2014)
Соляник Л. Г. - Проблеми удосконалення управління інвестиційною діяльністю на підприємствах гірниничо-металургійного комплексу України (2014)
Бондарчук О. М. - Економічна ефективність використання сталеплавильного обладнання з урахуванням оптимізації способу змішування металу, Чайка О. В. (2014)
Лобов С. П. - Складові економічного ефекту від використання корпоративних інформаційних систем на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (2014)
Вецепура Н. В. - Корпоративна соціальна відповідальність у вирішенні екологічних проблем Донецького регіону, Филипюк А. О. (2014)
Prokopenko V. I. - Іnvestment activities for the restoration of the main production funds suitability in respect to deepening mining open pits zone, Timoshenko O. O. (2014)
Shishkova N. L. - Current approaches to company’s inventory management, Domaieva O. U. (2014)
Шаповал О. А. - Управління процесами використання персоналу підприємства на основі методу моделювання (2014)
Пістунов І. М. - Визначення ймовірності неповернення кредиту особами, що не мають кредитної історії, Пістунов М. І. (2014)
Стрельцова Е. Д. - Агентно-ориентированные модели в системе поддержки принятия решений по управлению межбюджетным регулированием, Богомягкова И. В., Стрельцов В. С. (2014)
Швец В. Я. - Имплементация идей устойчивого развития в учебные программы студентов экономических специальностей, Палехова Л. Л., Палехов Д. А., Иванников А. Л. (2014)
Безусько Л. - Палеокліматичні реконструкції для пізнього плейстоцену рівнинної частини України, Мосякін С., Безусько А. (2010)
Богадьорова Л. - Особливості територіальної організації особистих господарств населення на прикладі Херсонської обл. (2010)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Здолбунів (Волинська височина), Волошин П. (2010)
Богуцький А. - Торгановичі – новий опорний розріз плейстоцену Передкарпаття, Дмитрук Р., Ланчонт М., Яцишин А. (2010)
Божук Т. - Поняття, функції та завдання релігійного туризму (2010)
Брусак В. - Ключові території Українських і Польських Карпат у складі Транскарпатської екологічної мережі, Зінько Ю., Благодир С., Шевчук О., Кричевська Д., Ліро А. (2010)
Волошин П. - Просторово-часові закономірності змін хімічного та динамічного режиму підземних вод урбосистеми Львова (2010)
Гаськевич В. - Особливості рослинності пірогенно деградованих торфових ґрунтів Малого Полісся, Нецик М. (2010)
Герасимова І. - Геологічна будова Розділ-Жидачівського валоподібного підняття та його відображення в сучасному рельєфі, Петришин В. (2010)
Годісь Н. - Географічний аналіз формування сучасного типу смертності у Львівський обл. (2010)
Давиденко О. - Етнокультурно-географічне положення Львівської обл. (2010)
Дністрянський М. - Зовнішньоекономічні зв’язки України як відображення її геополітичних проблем (2010)
Дубіс Л. - Дослідження мікроскопії зерен кварцу: історія розвитку та перспективи використання для палеогеографічних реконструкцій еолових процесів (2010)
Кіптач Ф. - Склад та цільове призначення основних категорій земель Карпатського регіону України (2010)
Кіт М. - Концепція консервації земель на прикладі Львівської обл., Бойко Г., Єфімчук Н., Прокопів П., Трофимчук А. (2010)
Клапчук М. - Сучасні морфодинамічні процеси в Делятинській улоговині (2010)
Клапчук О. - Характеристика музеїв і музейних експозицій Львівщини та їхня оцінка для цілей туризму (2010)
Книш М. - Наукові підходи до формування нового світового порядку (2010)
Кузик С. - Класифікація туристичної діяльності (2010)
Кульчицька Л. - Географічні закономірності екологічної стійкості агроландшафтів Одеської обл. (2010)
Лагоцька О. - Аналіз стану вивченості антропогенних процесів та їхні класифікації (2010)
Литвин Д. - Аналіз чинників розвитку сфери рекреації (2010)
Міщенко Л. - Геоекологічні структури природоохоронних територій високогірної зони Карпат (2010)
Мкртчян О. - Глобальне потепління та його вплив на термічний режим Західної України (2010)
Мороз Г. - Про ґрунтово-кліматичну межу Південного і Сухого Степу в Північно-Західному Причорномор’ї (2010)
Муха Б. - Топотермічні властивості території Львова (2010)
Назарук М. - Міська екологічна інфраструктура – матеріальна основа гармонійного соціально-екологічного середовища (2010)
Недюрмагомедов Г. - Теорія і практика екологічної освіти наприкінці ХХ століття: проблеми розвитку (2010)
Паламарчук Н. - Мікроморфологічна будова ґрунту другої фази коршівського ґрунтоутворення Подільської височини (2010)
Палюх В. - Стан охорони геолого-геоморфологічних пам’яток природи в гірській частині басейну річки Черемош (2010)
Папіш І. - Проблеми ґенези чорноземів Галичини, Позняк С. (2010)
Перхач О. - Здоров’я людини і хімічні забруднювачі довкілля: глобальний та регіональний аспекти (2010)
Петровська М. - Оцінка сучасного медико-демографічного стану Яворівського р-ну Львівської обл. (2010)
Пилипенко І. - Геопросторова неоднорідність динаміки сільського населення Херсонської області як індикатор відношень у системі центр–периферія (2010)
Пилипович О. - Концепція еколого-геоморфологічного моніторингу басейнових систем (2010)
Рутинський М. - Концепція життєвого циклу територіальної рекреаційної системи в сучасному теоретичному арсеналі рекреаційної географії (2010)
Сиротюк М. - Кластерний аналіз гірських сіл Львівської обл. для оцінки рекреаційного потенціалу сільського туризму, Снежик Т. (2010)
Склярська О. - Географія громадських організацій етнонаціональних меншин у Закарпатській та Чернівецькій областях (2010)
Теліш П. - Історико-географічні особливості розвитку і топоніміка сільських поселень у Верхньодністерських Бескидах (2010)
Томенюк О. - Юрій Полянський – дослідник терас Дністра (2010)
Шевчук О. - Геопарки як форма збереження геоспадщини, розвитку геоосвіти та геотуризму (2010)
Шульга В. - Використання пам’яток садово-паркового мистецтва як об’єктів екологічного туризму (на прикладі Сумської обл.) (2010)
Яцишин А. - Основні етапи верхньопліоцен-нижньоплейстоценового морфо-, літогенезу долини Дністра у районі Галицького Придністер’я (2010)
Професор Степан Михайлович Стойко – відомий український натураліст, видатний вчений у галузі геоботанiки, фітогеографії та геосозології (2010)
Горняк О. В. - Структурна політика України в умовах глобалізації світового господарства, Пилипенко Ю. І. (2014)
Erokhin S. А. - General theory of development and structural transformation of national economy (2014)
Петруня Ю. E. - "Общественный выбор" в контексте управленческих процессов, Алексеенко Р. Ю. (2014)
Геращенко С. О. - Прямі іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи розвитку в контексті інституціональних реформ (2014)
Kirijenko О. М. - The development of Ukraine’s economy under the influence of global tendencies, Kobzar N. І., Andrejchykova A. V. (2014)
Ващенко А. А. - Тенденції функціонування та пріоритетні напрями розвитку машинобудування в Україні (2014)
Яцентюк С. В. - Динамічна модель управління розвитком брендів продукції промислового призначення (2014)
Турило А. А. - Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення (2014)
Лобов С. П. - Коригування економічних результатів діяльності підприємства з урахуванням амортизації інвестицій у основні фонди (2014)
Тимошенко О. О. - Запаси рудної сировини в родовищі як чинник забезпечення виробничої потужності гірничо-збагачувальних комбінатів (2014)
Авдющенко А. С. - Фонди охорони навколишнього середовища в системі фінансування природоохоронних заходів Польщі (2014)
Баранник Л. Б. - Загальносвітові тенденції фінансового забезпечення соціального захисту населення (2014)
Kostrytska S. I. - Developing business students’ transferable skills for their successful professional career, Shvets O. D. (2014)
Нємцева Н. С. - Професійне становлення студентів в умовах культурно-освітнього середовища вищого навчального закладу (2014)
Цимбал О. І. - Макроекономічні наслідки трансформації інституціональної структури функціонування ринку праці (2010)
Uziębło A. - Regulations of market of auditor services in Poland - a guiding light or a warning against mistakes? (2010)
Доценко О. Ю. - Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують (2010)
Якименко Н. В. - Умови розвитку європейських та вітчизняних вантажних транспортних коридорів (2010)
Пілова К. П. - Аналіз методик оцінки економічної ефективності використання вугілля в енергетиці (2010)
Турило А. М. - Методичні основи оцінки конкурентоспроможності металургійних і гірничорудних підприємств, Святенко С. В. (2010)
Цуркан І. М. - Страхування ризиків інноваційної діяльності (2010)
Гопкало О. І. - Управління ресурсним потенціалом підприємства: принципи, цілі, завдання (2010)
Міщенко С. П. - Потенціал конкурентостійкості підприємства як економічна категорія та об’єкт управління (2010)
Кірдіна О. Г. - Гнучкість інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства (2010)
Пєтухова Т. О. - Методичний підхід до вартісної оцінки сукупного людського капіталу підприємств (2010)
Макєєв О. Ю. - Економічна оцінка витратних екологічних проектів, Макеєва Д. О. (2010)
Головкова Л. С. - Стратегія розвитку корпорацій на основі інтелектуального капіталу (2010)
Садченко О. В. - Аспекти вдосконалення управлінського обліку в умовах вертикальної інтеграції та кластеризації бізнесу, Гоголь М. М. (2010)
Василюк С. В. - Розвиток персоналу підприємств в контексті забезпечення соціально-економічної ефективності їх діяльності (2010)
Азаренкова Г. М. - Моделювання фінансової стійкості сучасного підприємства, Чурилова О. А. (2010)
Палєхова Л. Л. - Зміст та завдання маркетингу в плануванні сталого розвитку промислового регіону (2010)
Литовченко І. Л. - Типізація Інтернет – середовища в Україні для маркетингової діяльності промислових підприємств (2010)
Вишневская Е. Н. - Национальные экономики и национальные промышленные системы в современном мире: введение в проблему (2014)
Коляда Т. А. - Фінансування видатків на економічну діяльність у контексті реалізації сучасної бюджетної політики держави (2014)
Чепелєв М. Г. - Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни політики субсидіювання на ринку природного газу України (2014)
Коверга С. В. - Концепція управління збалансованим розвитком промислових підприємств (2014)
Гавриленко В. А. - Виявлення впливу тінізації економіки на результати діяльності коксохімічних підприємств, Черникова Є. Г. (2014)
Мінкович О. В. - Модель оптимального розподілу працівників за видами робіт на прикладі енергетичного підприємства (2014)
Промышленность и промышленная политика Украины 2013: актуальные тренды, вызовы, возможности: научно-аналитический доклад НАН Украины. Часть 2 (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Abstracts (2014)
References (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сведения об авторах (2014)
Authors information (2014)
Пилипенко Ю. І. - Нерівномірність технологічного розвитку світової економіки: кількісні та якісні ознаки, Кірієнко О. М. (2011)
Трохимчук В. В. - Необхідність формування інституту влади інноваційного типу в сучасному корпоративному секторі України (2011)
Цимбал О. І. - Визначення емпіричних меж ринку праці в контексті окреслення границь альтернативних механізмів формування зайнятості (2011)
Четверик Т. М. - Напрями впливу держави на рівень продовольчої безпеки в умовах глобалізації, Литвинова О. М. (2011)
Шарпенков А. В. - Проблеми матеріально-технічного забезпечення інноваційної сфери в Україні (2011)
Євдокимов Ф. І. - Оцінка ефективності бренду як чинника конкурентних переваг (2011)
Скоробогатова Н. Є. - Система оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства (2011)
Андрушків Б. М. - Особливості розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах трансформаційної економіки, Погайдак О. Б., Крамар І. Ю. (2011)
Галушко О. С. - Амортизаційна політика та її вплив на інноваційний розвиток підприємства (2011)
Десятнюк О. М. - Джерела ризиків створення ефективного податкового механізму інноваційного розвитку (2011)
Фільо М. М. - Тіньова економіка та ухилення від оподаткування: прагматизм взаємозалежності (2011)
Єрмошкіна О. В. - Фінансові аспекти екологічної безпеки регіонів у контексті інституціональної трансформації (2011)
Сіліна І. В. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності інвестицій природоохоронного призначення (2011)
Полінський О. М. - Вплив економічних ризиків на стратегічні цілі підприємства (2011)
Шукатко В. В. - Рефлексивне управління у страхуванні (2011)
Романенко О. О. - Модель управління комплексом маркетингових комунікацій підприємств (2011)
Бай О. А. - Управлінні закупівельною діяльністю підприємства на основі моделювання його функціонування у відкритій системі (2011)
Титул, зміст (2013)
Губанова Т. Б. - Методические аспекты оценки морозо- и зимостойкости видов и сортов хурмы, Шишкина Е. Л. (2013)
Юдин С. И. - Алтайские растения семейств Ranunculaceae Juss. и Paeoniaceae Rudolphi в условиях Киева и Кировска (Мурманская обл.) (2013)
Зибенко О. В. - Репродуктивні особливості Pseudolysimachion barrelieri (Schott) Holub та P. spicatum (L.) Opiz в умовах інтродукції, Дем'яненко Т. В. (2013)
Москалюк Б. І. - Інтродукція Gentiana lutea L. в Українських Карпатах (2013)
Гапоненко М. Б. - Особливості інтродукції видів роду Epipactis Zinn (Orchidaceae Juss.) у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2013)
Подорожний Д. С. - Популяції Iris sibirica L. у Криму (2013)
Якобчук О. М. - Використання в культурі та сучасний стан інтродукції східноазійських видів роду Berberis L. в умовах Правобережного Лісостепу України, Пархоменко Л. І. (2013)
Чипиляк Т. Ф. - Географічне поширення і умови зростання видів роду Hemerocallis L., перспективність їх інтродукції в Україні (2013)
Коршиков И. И. - Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) в карьере и на отвалах содового производства в Донецкой области, Пастернак Г. А. (2013)
Музичук Г. М. - Морфологічні та екологічні особливості, перспективи інтродукції і досліджень квітниково-декоративних рослин роду Anemone L. в умовах Полісся і Лісостепу України, Перебойчук О. П. (2013)
Закрасов А. В. - Морфологическая структура побеговой системы растений Azalea indica (2013)
Павлова М. А. - Sisyrinchium angustifolium Mill. в культуре открытого грунта на юго-востоке Украины (2013)
Медведєв В. А. - Підсумки інтродукції деревних декоративних рослин у приозерно-балковий ландшафтний район дендропарку "Тростянець", Ільєнко О. О. (2013)
Олешко В. В. - Інтродукція деревних рослин Кавказу на Волинському Поліссі, Дорошенко О. К. (2013)
Рудь Н. В. - Оцінка екологічного ризику впливу забруднення навколишнього середовища на рослинність Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2013)
Косаківська І. В. - Вплив гіпо- та гіпертермії на вміст нуклеїнових кислот у рослин з різними типами екологічних стратегій, Негрецький В. А., Рахметов Д. Б., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Устінова А. Ю. (2013)
Буйдін В. В. - Його років неумолиме віче… (до 100-річчя від дня народження Д. С. Івашина), Самородов В. М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Колдар Л. А. - Історія формування колекції видів роду Cercis L. у Національному дендропарку "Софіївка" НАН України (2013)
Карнатовская М. Ю. - Результаты изучения зимостойкости некоторых сортов зизифуса в Херсонской области (2013)
Галкін С. І. - Актуальні питання збереження рідкісних рослин у дендропарку "Олександрія" НАН України, Калашнікова Л. В. (2013)
Діденко С. Я. - Стан інтродукційних популяцій видів роду Galanthus L. (Amaryllidaceae) флори Кавказу в умовах Києва. Частина 1. Ендемічні види (2013)
Чурілов А. М. - Аутфітосозологічний аналіз флори південної частини Київського Полісся, Якубенко Б. Є., Попович С. Ю. (2013)
Буюн Л. І. - Особливості систем репродукції в орхідних (2013)
Жила А. І. - Особливості морфоструктури пагонової системи Phaedranassa cinerea Ravenna (Amaryllidaceae) (2013)
Ковальська Л. А. - Особливості морфологічної будови спор деяких видів роду Adiantum L. (Adiantaceae (C. Presl) Ching) (2013)
Кушнір Н. В. - Морфологія пилкових зерен видів роду Crocus L. (Iridaceae Juss.) флори України (2013)
Гнатюк А. М. - Морфологічні особливості пилкових зерен видів родини Colchicaceae DC. флори України, Гурненко І. В. (2013)
Горлачова З. С. - Мінливість морфологічних ознак Salvia officinalis L. при інтродукції, Кустова О. К. (2013)
Медведєв В. А. - Композиційна структура деревних угруповань у рівнинно-пейзажному районі Тростянецького парку, Ільєнко О. О. (2013)
Савосько В. М. - Видовий склад та екоморфний спектр деревно-чагарникових насаджень парку "Веселі Терни" (м. Кривий Ріг) (2013)
Дениско І. Л. - Оцінка перспективності інтродукції троянд групи патіо в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Шумик М. І. - Особливості формування ботанічних експозицій за участю мікотрофних видів (2013)
Кузнецов С. І. - Еколого-біологічні основи відновлення старовинних парків Полісся та Лісостепу України (2013)
Черевченко Т. М. - Репродукційна біологія орхідних in vitro, Буюн Л. І., Ковальська Л. А. (2013)
Єна А. В. - Історія української троянди. Рецензія на книгу: Рубцова О. Л. Рід Rosa L. в Україні: генофонд, історія, напрями досліджень, досягнення та перспективи: монографія. — К.: Фенікс, 2009. — 375 с. (2013)
Зухба О. М. - Інститут домогосподарства: еволюція поглядів (2011)
Бойченко В. С. - Оцінка впливу університетів на регіональний інноваційний розвиток (2011)
Волобоєв В. Д. - Тенденції та шляхи активізації розвитку машинобудування Запорізької області (2011)
Салига К. С. - Визначення періоду повернення інвестицій в інноваційні проекти (2011)
Пономаренко П. І. - Аналіз ризиків при формуванні інноваційного проекту, Хавер В. М. (2011)
Штефан Н. М. - Удосконалення управління інноваційним розвитком промислових підприємств України (2011)
Лісовенкова І. М. - Виробничий потенціал підприємства: методологічні підходи (2011)
Siarka P. - Attempt of estimating credit risk of selected banks in Poland with use of risk-neutral model (2011)
Бойко Ю. О. - Оптимізація розмірної структури та прогнозування розвитку концентрації банківського капіталу в Україні (2011)
Двігун А. О. - Значення трансформації в системі оподаткування в Україні (2011)
Соляник Л. Г. - Оцінка фінансової складової конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі (2011)
Дідик Л. М. - Фінансовий механізм управління діяльністю сучасного підприємства (2011)
Колєсова І. В. - Модернізація фінансового механізму корпорацій (2011)
Мержинський Є. К. - Теоретичні аспекти еколого-економічного моделювання природно-ресурсного потенціалу, Глущевський В. В. (2011)
Рибінцев В. О. - Формування процесного управління промисловим підприємством на основі бізнес-процесів, Цвілий С. М., Бачурін Д. А. (2011)
Лепа Р. М. - Ігровий підхід в плануванні виробничої діяльності підприємства, Стреблянська І. А. (2011)
Берсуцький А. Я. - Моделювання діагностики зовнішньої середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства (2011)
Бардась А. В. - Визначення ролі менеджмент освіти у постіндустріальній економіці, Вудажевскі Г. (2011)
Рабінович П. М. - Потребове праворозуміння як вислід соціально-матеріалістичної парадигми (загальнотеоретична характеристика) (2014)
Баулін Ю. В. - Вплив рішень Конституційного Суду України на розвиток конституційної доктрини в галузі кримінального та кримінального процесуального права (2014)
Петришин О. В. - Конституційна форма державного правління в Україні (2014)
Скакун О. Ф. - Конституция Республики Крым 2014 года в контексте формирования российскими учеными идеологических предпосылок "возвращения" Крыма в Россию (2014)
Кузнєцова Н. С. - Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи, Довгерт А. С. (2014)
Харитонов Є. О. - Приватне право як концепт: постановка питання, Харитонова О. І. (2014)
Маньковский И. А. - Пробелы в гражданском праве и способы их преодоления (2014)
Щербина В. С. - До питання щодо принципів господарського права (2014)
Подцерковний О. П. - Проблеми дослідження страхових правовідносин у контексті їх спрямування на розвиток галузей економіки (2014)
Чанишева Г. І. - Основні принципи соціального діалогу у сфері праці (2014)
Гетьман А. П. - Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики (2014)
Бандурка О. М. - Профілактика злочинності (2014)
Васильєв А. С. - До питання про правову природу і роль синергетичних функцій адміністративного права: постановка проблеми, Карбовський С. Г. (2014)
Борисов В. И. - Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного деяния, Батыргареева В. С. (2014)
Streltsov Е. - Contemporary possibilities of state іmраст on crіme: some reflectons (2014)
Аленін Ю. П. - Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення, Гловюк І. В. (2014)
Тіщенко В. В. - Сучасний стан і деякі проблеми розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів (2014)
Liling Yue - The development of chinese criminal procedure law (2014)
Ківалов С. В. - На порозі оновлення прокурорської системи України (2014)
Буроменський М. В. - Міжнародно-правові проблеми постійного членства Російської Федерації в Раді Безпеки ООН (2014)
Оборотов Ю. М. - Надійність права як відображення його імунної властивості (2014)
Титул, зміст (2013)
Кузнецов С. І. - Таксономічний склад та систематика голонасінних (Pinophyta) дендрофлори України на основі їх сучасної класифікації, Курдюк О. М., Маєвський К. В., Жила А. І. (2013)
Галкін С. І. - Історія інтродукції деревних рослин у Державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Рубіс В. Л. (2013)
Майорова О. Ю. - Поширення і стан популяцій Gentiana lutea L., G. punctata L. та G. acaulis L. в Українських Карпатах, Грицак Л. Р., Мельник В. М., Терехова Г. І., Дробик Н. М. (2013)
Твардовська М. О. - Введення в культуру in vitro півників низьких (Iris pumila L.), Кунах В. А. (2013)
Щербакова О. Ф. - Особливості сезонного розвитку та поліваріантність структури річних квітконосних пагонів Pulsatilla patens (L.) Mill. і P. pratensis (L.) Mill. в умовах Київського мегаполісу, Новосад К. В. (2013)
Деркач В. О. - Введення у культуру Marrubium vulgare L. у Лівобережному Лісостепу України, Рахметов Д. Б. (2013)
Кустова О. К. - Интродукционные исследования видов рода Lavandula L. в Донецком ботаническом саду НАН Украины (2013)
Бойко Л. І. - Культивування Murraya exotica L. у захищеному ґрунті (2013)
Небиков М. В. - Морфогенез Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd в умовах in vitro, Порохнява О. Л. (2013)
Медведєв В. А. - Динаміка участі деревних інтродуцентів у композиціях рівнинно-пейзажного району Тростянецького парку, Ільєнко О. О. (2013)
Федоровський В. Д. - Видовий склад та життєвий стан деревно-чагарникової рослинності парків та скверів м. Кривий Ріг, Терлига Н. С., Юхименко Ю. С., Данильчук О. В., Данильчук Н. М., Лаптєва О. В. (2013)
Тимчишин Г. В. - Ритм сезонного розвитку північноамериканських видів роду Rhododendron L. в умовах Львова (2013)
Мельник В. І. - Колекція тропічних та субтропічних рослин Дубровицького монастиря піарів XIX ст., Буюн Л. І. (2013)
Чумак П. Я. - Трипс гладіолусовий (Thysanoptera, Terebrantia) на заходи управління його чисельністю (2013)
Заіменко Н. В. - Вплив органічних кислот та ростові процеси рослин різних екоморфотипів, Іваницька Б. О. (2013)
Мельник В. І. - Наукова спадщина академіка В. І. Липського — національне надбання України (2013)
Заіменко Н. В. - Нова експозиційна ділянка Ботанічного саду — "Корейський традиційний сад", Смілянець Н. М., Шумик М. І., Рахметов Д. Б. (2013)
Кузнецов С. І. - Професор Ф. М. Левон. Життєвий і творчий шлях (до 75-річчя від дня народження), Горєлов О. М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Заіменко Н. В. - Історія та сучасний стан наукових досліджень у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Черевченко Т. М., Гапоненко М. Б., Смілянець Н. М. (2013)
Крохмаль И. И. - Итоги интродукции декоративных видов травянистых многолетников мировой флоры в степной зоне Украины (2013)
Клименко С. В. - Походження сортів хеномелеса (Chaenomeles Lindl.) української селекції, Меженський В. М. (2013)
Якобчук О. М. - Інтродукція представників родини Berberidaceae Juss. в умовах Ботанічного саду НУБіП України, Колесніченко О. В., Григорюк І. П. (2013)
Гапоненко М. Б. - Застосування методу детального картування при дослідженні структури популяцій рідкісних видів рослин-геофітів, Гнатюк А. М. (2013)
Галкін С. І. - Досвід збереження вікових дерев та історичних насаджень у дендропарку "Олександрія" НАН України, Драган Н. В., Дойко Н. М. (2013)
Ліснічук А. М. - Оцінка життєздатності природних популяцій Pinus sylvestris L. Кременецького горбогір'я і Малого Полісся за мінливістю кількісних та якісних ознак (2013)
Скрипка Г. І. - Сезонний ритм росту і розвитку низькорослих сортів Iris hybrida hort. в умовах Лісостепу України (2013)
Харченко І. І. - Особливості морфологічної будови квітки Camellia japonica L. (Theaceae D. Don) (2013)
Суслова О. П. - Селекційні форми Cornus mas L., перспективні для культивування в умовах степової зони України, Довбиш Н. Ф. (2013)
Гурська О. В. - Вміст деяких мікроелементів у ґрунті та рослинах роду Pyrethrum Zinn., Пида С. В., Григорюк І. П. (2013)
Дениско І. Л. - Витоки та походження троянд групи патіо (2013)
Харитонова І. П. - Фізіолого-біохімічні особливості декоративних рослин в умовах інтрер’єрів різного типу (2013)
Колодяженська Т. І. - Порівняльна оцінка посухостійкості мезофанерофітів роду Juniperus L. в умовах Лісостепу України (2013)
Ігнатюк О. А. - Вплив біологічних і хімічних агентів на проростання пилку інвазійного виду Impatiens parviflora DC. (Balsaminaceae), Гапонова Л. П., Омері І. Д. (2013)
Горєлов О. О. - Алелопатична характеристика деяких видів роду Alnus Mill., Елланська Н. Е., Дзюба О. І. (2013)
Гнатюк Н. О. - Оцінка алелопатичних властивостей насіння деяких видів ароматичних рослин (2013)
Пархоменко Л. І. - Комплекс шкідливих організмів, які заселяють берези (Betula L.) у дендрарії Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Чернишов О. В., Громова О. П. (2013)
Чумак П. Я. - Трипс бегонієвий (Thysanoptera, Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду імені акад. О. В. Фоміна та заходи управління його чисельністю (2013)
Абдрахманова М. Ж. - Роль та значення культури в процесі націєтворення (2014)
Баумейстер А. О. - Трансформація трансцендентальної філософії у Чарльза Тейлора (2014)
Бегаль О. М. - Соціально-філософський зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" (2014)
Дзівідзінський В. Є. - Кореляція змісту права та моралі як регуляторів поведінки людини в умовах трансформації суспільства (2014)
Лимар В. Б. - Онтологія свободи у межах сутнього: свавілля як дефективний модус свободи (2014)
Ніколаєнко О. О. - Культурно-національна ідентичність в контексті феміністичного дискурсу (на матеріалі романістики О.Забужко) (2014)
Сащук Г. М. - Культурні засади формування інформаційного суспільства (2014)
Tan Tan D. - Culture and beliefs of the ancient Iranian plateau (2014)
Танцюра І. М. - Трансформація інформаційного коду в історії театру (2014)
Якубіна В. Л. - Функціонування медіазалежних стратегій симулятивних спільностей на перехрестях "реальності" із "віртуальністю" (2014)
Вілков В. Ю. - Концепція націогенезу і національної державності Й. Гердера, Суховій О. О. (2014)
Крицкалюк Н. І. - Інституціоналізація громадянського суспільства як чинник демократизації (2014)
Нагорянський Є. А. - Публічна політика у демократичних суспільствах (2014)
Носовець В. О. - Партійна толерантність: нормативно-ціннісний вимір (2014)
Печенюк Д. О. - Барбер про інституційний вимір сильної демократії (2014)
Поппер О. В. - Тероризм як форма соціально-політичної деструкції: причини виникнення та основні тенденції (2014)
Семенченко Ф. Г. - Плюралізм політичних ідеалів як засіб і форма розвитку політичної діяльності (2014)
Дудченко В. В. - Визнання i дiйснiсть права (за вченням проф. Роберта Алєксi) (2014)
Корчевна Л. О. - Cпiввiдношення моралi i права в ученнi льва петражицького (2014)
Юрочкин М. А. - К вопросу о правовом статусе инородцев в Российской Империи XIX — начале XX века (2014)
Овчаренко О. М. - Суддi Конституцiйного Cуду України як суб’єкти юридичної вiдповiдальностi (2014)
Кiзлова О. С. - Застава в середньовiчному i сучасному правi Нiмеччини (2014)
Вабищевич С. С. - Частноправовые обязанности как объект научного анализа (2014)
Клiм С. І. - Бiфуркацiя права на сiм’ю в мiсцях позбавлення волi (2014)
Listovska А. - Grounds for refusal of recognition and enforcement of arbitral awards under the New York Convention of 1958 (2014)
Скоробагатько А. В. - Правова полiтика держави у пенсiйному забезпеченнi (2014)
Каракаш І. І. - Правова охорона атмосферного повiтря як основного компонента природного середовища (2014)
Кузніченко С. О. - Щодо визначення адмiнiстративно-правового статусу державних iнспекцiй, Коропатов О. М. (2014)
Бiла-Тiунова Л. Р. - Службова кар’єра державного службовця: сутнiсна характеристика (2014)
Туляков В. О. - Дiя кримiнального права у контекстi доктринальних та соцiальних змiн (2014)
Орловська Н. А. - Вiкова осуднiсть неповнолiтнiх: концептуальнi аспекти правового вимiру (2014)
Митрофанов І. І. - Засоби кримiнально-правового впливу на юридичних осiб (2014)
Печерский В. В. - Судебное следствие по уголовным делам требует разработки собственной тактики производства (2014)
Стратонов В. М. - Поняття, завдання слiдчих (розшукових) дiй у процесi розслiдування злочинiв (2014)
Kolkutina М. - Legal aid legislation in Ukraine and Germany: comparative character (2014)
Анцупова Т. О. - Методологiчнi основи дослiдження процесуального права Ради Європи (2014)
Ганс-Йорг Альбрехт - Криминологические исследования во фрайбургском институте зарубежного и международного уголовного права им. Макса Планка (2014)
Стрельцова Є. Д. - Сучаснi методи навчання студентiв-юристiв (2014)
Сотула О. С. - Життя та його початок: кримiнально-правовi аспекти (2014)
Мельник Л. Г. - Об экономических последствиях нарушения Божьих заповедей (в свете современного украино-российского конфликта) (2014)
Сербов М. Г. - Економічні основи гідрологічного забезпечення господарського комплексу регіону (2014)
Домашенко М. Д. - Оцінка рівня еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Школа В. Ю., Кліменко О. В. (2014)
Крачунов Х. А. - Анализ экодеструктивных явлений, создающих угрозы устойчивому развитию производственных систем и индустриальных зон, Корназов Н. С., Кинджaкова Е. М. (2014)
Семкина Т. В. - Инновационные методы в управлении корпоративными структурами, Смирнова А. А. (2014)
Боднар І. Р. - Інформаційна безпека як основа національної безпеки (2014)
Назаренко О. М. - Моделювання та ідентифікація динамічного міжгалузевого балансу макроекономічної системи, Костиленко О. О. (2014)
Боронос В. Г. - Сучасні реалії планування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів, Остріщенко Ю. В. (2014)
Калач Г. М. - Структурно-функціональні деформації на фондовому ринку України: моделювання методом ієрархій, Мамонова Г. В. (2014)
Петрушенко Ю. М. - Шляхи удосконалення фінансової політики стимулювання діяльності громадських організацій в Україні (2014)
Андриенко Н. Н. - Инвестиционное кредитование реального сектора экономики в контексте требований МСФО и рекомендаций "Базель-3" (2014)
Похилько С. В. - Інвестиційні механізми "зеленої" економіки (2014)
Мельник Л. Г. - Основы триалектического подхода в экономике (2014)
Бабюк Л. - Розробка проекту екологічної стежки "Джуринський каньйон” як засобу раціонального використання території урочища Червоне (2011)
Байрак Г. - Аерокосмічні дослідження змін природно-господарських компонентів у басейні Полтви на межі ХХ–ХХІ ст. (2011)
Біланчин Я. - Природа кислотності чорноземних ґрунтів острова Зміїний, Гошуренко Л., Свідерська І. (2011)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Дубно (Тараканів), Волинська височина, Волошин П. (2011)
Богуцький А. - Природні умови часу формування дубнівського викопного ґрунту Галицького Придністер’я, Дмитрук Р., Думас І. (2011)
Брусак В. - Методичні аспекти класифікації і паспортизації геолого-геоморфологічних пам’яток природи, Бакун В. (2011)
Войтків П. - Роль лісу у формуванні властивостей буроземів Українських Карпат (2011)
Волошин І. - Геохімічний аналіз ґрунтів приавтомагістральних смуг автотраси Львів–Краковець, Чикайло Ю. (2011)
Волошин П. - Підтоплення території міста Львова: причини, закономірності розвитку, екологічні наслідки (2011)
Гальчак А. - Вплив Галицького регіону на результати виборів президента України 2010 року (2011)
Гаськевич В. - Лучні ґрунти Сянсько-Дністерської височини, Сова О. (2011)
Гнатюк Р. - Розріз верхньоплейстоценового ґрунтово-лесового покриву в районі палеолітичної стоянки Межигірці 1 (Галицьке Придністер’я) (2011)
Гродзинський М. - Відображення ґрунтів у ландшафтних картах (2011)
Гудзеляк І. - Вплив демографічної політики на процеси народжуваності в Україні (2011)
Дністрянський М. - Територіальна структура партійно-політичної системи України і геополітичні виклики (2011)
Дубіс Л. - Літологічні особливості відкладів та вік реліктової дюни в околиці смт Маневичі, Длужевський М. (2011)
Дудич В. - Результати досліджень руслових процесів у верхів’ї басейну річки Прут (2011)
Заячук М. - Фермерство в Чернівецькій обл.: становлення та спеціалізація (2011)
Калько А. - Економічний і географічний підходи до аналізу мінерально-сировинних ресурсів (2011)
Кіптач Ф. - Географія загальної злочинності в Україні (2011)
Коржик В. - Спелеокарстове районування Українських Карпат (2011)
Лабінська Г. - QUO VADIS, Україно? (2011)
Лаврук М. - Географія полонинського господарства Гуцульщини на початку ХІ ст. (2011)
Лозинський М. - Етнічний склад населення Івано-Франківська у другій половині ХХ ст. (історико-географічний аналіз) (2011)
Луцишин О. - Структурно-агрегатний стан дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини (2011)
Мкртчян О. - Методика геопросторового моделювання та картування кліматичних характеристик за даними спостережень, Шубер П. (2011)
Назарук М. - Еколого-географічні аспекти генерального плану розвитку міста Львова до 2025 р. (2011)
Паньків З. - Система класифікаційних категорій землекористування (2011)
Петровська М. - Здоров’я населення Львівської обл. як результат реакції на зміни природного середовища (2011)
Редько Т. - Причинно-наслідкові ефекти в туризмі (2011)
Ренда А. - Деформаційні текстури в камах Волинського Полісся (2011)
Сіренко І. - Геотипи північно-західного краю УКЩ і їхнє використання в геотуризмі (2011)
Сиротюк М. - Методичні аспекти оцінювання вітроенергетичного потенціалу, Гринда О. (2011)
Смолянінов С. - Етногеокультурні аспекти розподілу загальноосвітніх шкіл АР Крим за мовами навчання (2011)
Стецюк О. - Модернізація транспортної інфраструктури Львівської обл. у контексті проведення Євро-2012 (2011)
Телегуз О. - Агроекологічна оцінка еродованих ґрунтів Львівської обл. (2011)
Томенюк О. - Дослідження лесів Волино-Поділля – наріжний камінь наукових пошуків Юрія Полянського (2011)
Худоба В. - Аналіз репрезентативності мережі великих заповідних об’єктів Західного Волино-Поділля (2011)
Мельник Л. Г. - Основы триалектического подхода к анализу самоорганизации экономических систем (2014)
Jonathan Nwosu E. - The Nigerian Challenge in Environmental Sustainability: Forest Economics and the Need for Conservation (2014)
Тарановський В. І. - Науково-методичні підходи до визначення дефініції "екотуризм", Ковальов Б. Л., Портянка А. Г. (2014)
Мельник Л. Г. - Стимулирование развития национальной экономики в условиях климатических изменений, Кубатко А. В., Дериколенко А. Н. (2014)
Румянцева С. Ю. - Идеи циклического развития в природе и обществе и глобальные риски: ноосферный подход и его ценности (2014)
Карінцева О. І. - До питання прийняття рішень в соціо-економічній системі з позицій її розвитку, Терещенко І. В., Дяченко А. В. (2014)
Карінцева О. І. - Науково-практичні засади оцінки розвитку інноваційного потенціалу регіонів, Харченко М. О., Матвєєв П. С. (2014)
Кравченко О. С. - Практичні аспекти оцінки синергії як основного критерію відбору ефективних угод злиття або поглинання при трансформації бізнес-моделей вітчизняних підприємств (2014)
Алєксєєв С. Б. - Механізм формування та вибору стратегічних цілей торговельної мережі на підставі аналізу її зовнішнього стратегічного потенціалу (2014)
Таранюк Л. М. - Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів (2014)
Сотник І. М. - Багатоставкові зонні тарифи в системі управління попитом на електроенергію, Завдов’єва Ю. М., Завдов’єв О. І. (2014)
Родимченко А. О. - Розроблення науково-методичного підходу до визначення місця розміщення регіонального логістичного центру з урахуванням соціо-еколого-економічного стану регіону (2014)
Сабадаш В. В. - Орієнтири національної митної політики в умовах торгово-економічної інтеграції, Казбан А. Ю. (2014)
Dehtyarova I. B. - Economics for Ecology: Perspectives and Challenges, Burlakova I. M. , Bavykina A. Y. (2014)
Черненко О. Л. - Інвестиційне забезпечення пріоритетних галузей економіки в короткостроковій перспективі (2014)
Москаленко Б. А. - Особливості інвестиційної активності в Україні та її вплив на інвестиційний потенціал підприємств (2014)
Носова Т. І. - Економічна сутність категорії "інтелектуальний потенціал" (2014)
Прийменко С. А. - Стратегія розвитку енергетичної галузі України як складова енергетичної безпеки (2014)
Melnyk L. H. - Advanced Use of Science for Global Sustainable Development, Dehtyarova I. B. (2013)
Мельник Л. Г. - Безпека національної економіки в умовах посилення глобальної нестабільності та кліматичних змін, Маценко О. М., Кубатко О. В., Гончаренко І. М. (2013)
Мельник Л. Г. - К вопросу об интегрированном управлении устойчивым развитием региона, Самаль С. А., Шкарупа Е. В. (2013)
Петрушенко Ю. М. - Механізм партисипативного фінансування місцевого розвитку: сутність та соціально-економічні наслідки (2013)
Шипуліна Ю. С. - Шляхи розвитку інноваційної діяльності України в глобалізованому економічному просторі, Костик К. О. (2013)
Чигрин О. Ю. - Науково-методичні підходи до стимулювання збалансованого розвитку корпоративного сектору економіки, Пімоненко Т. В. (2013)
Таранюк Л. М. - Комплексна оцінка альтернативних програм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за видами економічного ризику (2013)
Івашова Н. В. - Стан розвитку промислового брендингу в умовах трансформаційної економіки України (2013)
Дерев’янко Ю. М. - Вдосконалення підходів до оцінювання вартості компанії, Лукаш О. А., Старченко Л. В. (2013)
Нездоймінов С. Г. - Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України, Андрєєва Н. М. (2013)
Колодійчук В. А. - Механізм запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в регіонах України (2013)
Карпенко І. В. - Бюджетно-податкові інструменти управління фінансово-стратегічною адаптивністю регіонального розвитку (2013)
Kondrunina K. Y. - Corporate Governance as a Factor of Investment Attractiveness of Ukraine (2013)
Леус Д. В. - Фінансове забезпечення економічної складової концепції сталого розвитку (2013)
Гриценко П. В. - Формування науково-методичного підходу до оцінки маршруту бізнес-процесу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу (2013)
Богма С. Д. - Інструментарій впливу держави на консолідаційні процеси в банківській системі України (2013)
Левицька А. О. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації (2013)
Мороз Н. В. - Інноваційні способи управління багатоквартирними житловими будинками, Малетич Т. І. (2013)
Олексюк В. М. - Енергетична диверсифікація як фактор економічного зростання (2013)
Біланюк В. - Наукові здобутки географічного факультету в 2001–2011 роках (2012)
Мельник А. - Основні напрями наукових досліджень кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка у 1961–2011 роках, Муха Б. (2012)
Шаблій О. - Наукова і науково-організаційна діяльність кафедри економічної і соціальної географії (2012)
Кравчук Я. - Геоморфологія і палеогеографія у Львівському університеті (1961–2011) (2012)
Кукурудза С. - Ретроспективний аналіз та перспективні напрямки досліджень кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (2012)
Лозинський Р. - Кафедра географії України Львівського національного університету: становлення, етапи розвитку, напрями наукових досліджень (2012)
Позняк С. - Роль кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів у становленні наукової школи ґрунтознавства Західного регіону України, Бонішко О. (2012)
Петлін В. - Кафедра конструктивної географії і картографії, Іванов Є. (2012)
Мальська М. - Основні етапи та напрями розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, Рутинський М. (2012)
Байцар А. - Типи верхньої межі лісу в Українських Карпатах та її охорона (2012)
Блажко Н. - Аналіз стану використання торфових ресурсів Львівської обл., Кіптач Ф. (2012)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Ванжулів (Подільська височина), Волошин П. (2012)
Богуцький А. - Високі тераси Дністра в околицях с. Довге на Івано-Франківщині, Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О., Завалій Д., Ланчонт М. (2012)
Брусак В. - Перспективи створення геопарку на території Подільських Товтрів, Москалюк К. (2012)
Веселова А. - Морфологія кам’яних розсипів Сивулянського та Довбушанського хребтів Скибових Горганів (2012)
Волошин П. - Оцінка природної захищеності та уразливості підземних вод території Львова від антропогенного забруднення (2012)
Гасуляк Н. - Аналіз торговельно-економічних зв’язків України з країнами СНД: географічний аспект (2012)
Гаськевич В. - Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини, Блистів В., Скільська Г. (2012)
Денис В. - Профільна організація структури сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя (2012)
Дністрянська Н. - Роль селищ міського типу Львівської обл. у соціальному обслуговуванні сільської місцевості (2012)
Домаранський А. - Сучасна суспільна ідентифікація Центральноукраїнського регіону: проблеми "експертного середовища” (2012)
Дудич В. - Аналіз впливу кліматичних чинників на розвиток екзогенних процесів у басейні Верхнього Пруту, Гнатяк І. (2012)
Дупелич В. - Тенденції та перспективи розвитку лісового господарства Львівської обл. (2012)
Загульська О. - Особливості ландшафтного сусідства в західній частині Малого Полісся (2012)
Каднічанська М. - Аспекти розвитку туризму у національному природному парку "Сколівські Бескиди” (2012)
Калько А. - Наукова оцінка ефективності системи мінерально-сировинної безпеки України (2012)
Боднар Т. - Оптимальний інвестиційний портфель для різних типів розподілів повернень (2007)
Бридун А. - Голоморфні функції скінченного λ-типу в півсмузі (2007)
Бугрій О. - Задача з початковою умовою для нелінійної параболічної варіаційної нерівності в необмеженій за просторовими змінними області (2007)
Волох О. - Про цілі функції з р-листими в одиничному крузі похідними (2007)
Габрусєв Г. - Побудова наближених розв'язків рівняння Фредгольма першого роду в деяких контактних задачах теорії пружності (2007)
Головатий Ю. - Асимптотика спектра задачi Штурма-Лiувiлля на геометричному графi зі збуренням густини в околi вузлiв, Грабчак Г. (2007)
Гринців Н. - Обернена задача для сильно виродженого параболічного рівняння в області з вільними межами (2007)
Доманська О. - Нелінійні еліптичні рівняння в квазіциліндричних областях (2007)
Єлейко Я. - Асимптотична поведінка S-зупинених гіллястих процесів зі зліченною кількістю типів, Киричинська І., Охрін О. (2007)
Жерновий Ю. - Стаціонарний розподіл імовірностей станів для одноканальної замкненої системи масового обслуговування (2007)
Заболоцький Т. - Властивості зліченновимірних матричних мір (2007)
Зеліско М. - Модифікація узагальненого порядку цілого ряду Діріхле та її застосування (2007)
Йоник Л. - Групи, багаті на AĈ-підгрупи або ĈA-підгрупи (2007)
Коркун О. - Про носій розв'язку задачі Коші для нелінійного 2b-параболічного рівняння, Лавренюк С. (2007)
Кшановський І. - Аналітичні в крузі з проколеним центром функції з обмеженою неванліннівською характеристикою (2007)
Лопушанська Г. - Узагальнені розв'язки півлінійних еліптичних рівнянь із сильними степеневими особливостями на межі області (2007)
Лугова Л. - Про тричленну степеневу асимптотику логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле (2007)
Мулява О. - Про належність абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле скінченного R-порядку до класу збіжності, Шеремета М. (2007)
Nechepurenko M. - The mixed problem for a nonlinear coupled evolution system in a bounded domain (2007)
Pyrch N. - On isomorphisms of the free paratopological groups and free homogeneous spaces I (2007)
Снітко Г. - Визначення невідомого множника в коефіцієнті при першій похідній в параболічному рівнянні в області з вільною межею (2007)
Торган Г. - Мішана задача для еволюційного рівняння типу Ейдельмана в необмеженій області (2007)
Федусь У. - Визначення невідомого коефіцієнта при похідній за часом у параболічному рівнянні з нелокальною умовою перевизначення (2007)
Буцикіна Є. О. - Трансгресія в мистецтві: досвід естетичного аналізу (2014)
Глушко Т. П. - Хрематистика як "релігія грошей" та дві кризи сучасності (2014)
Ільченко Г. О. - Мовна гра у теоретико-ігровій семантиці (2014)
Калуга В. Ф. - Знання як результат активності людини, особливості його набуття і верифікації (2014)
Коломієць А. І. - Рецепції соціальної єдності в творчості М. П. Драгоманова (2014)
Лимар О. В. - Значення поняття "тілесність" та "простір" в розробці інтерсуб'єктивної тематики (на основі робіт Едмунда Гусерля) (2014)
Ляшко Л. П. - Екологічна естетика в контексті трансформації філософсько-естетичного дискурсу (2014)
Невмержицька М. В. - Адаптаційні механізми українського суспільства в контексті глобалізаційних викликів: соціально-філософський вимір (2014)
Пархоменко І. І. - Економіка культури в епоху Постмодерну: передумови становлення (2014)
Політюк А. П. - Вплив концепцій Ст. Тулміна та Х. Перельмана на розвиток логічної думки ХХ і ХХI ст. (2014)
Самойленко Л. О. - Аналіз підручників з логіки, виданих в ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Гриньків М. В. - Політичний зміст в ідеях соціальних вчень релігійних організацій України та Росії (2014)
Дзятківський В. В. - Поняття морально-політичної відповідальності в сучасній політології (2014)
Петренко І. І. - Аналіз державної політики в системі політичної аналітики (2014)
Калуга В. Ф. - Ідентичність та самоідентичність як ключ до осмислення природи людини (2014)
Колісник О. В. - Етноцентризм С. Гантінгтона як соціальний параметр самоідентифікації в мультикультурному суспільстві (2014)
Максюта М. Є. - Національно-об'єднавчі конотації етнокультурного досвіду у вітчизняному історико-філософському дискурсі другої половини XIX – першої третини XX ст., Коломієць А. І. (2014)
Мельник О. Є. - Концепт інституціоналізованої освіти та його філософська рефлексія (2014)
Надурак В. В. - Вплив суспільних трансформацій епохи модерну на мораль (2014)
Незабитовський Г. В. - До питання взаємозв'язку логіки та евристики (2014)
Носенок Б. Е. - Художній текст як лабіринт в культурі постмодерну: художні колізії суб'єкт-об'єктної опозиції (2014)
Предко Д. Є. - Почуття як складова релігієзнавчої концепції З. Фройда (2014)
Семикрас В. В. - Теоретико-методологічні засади філософсько-правового вчення Богдана Кістяківського (2014)
Яроцька О. В. - Cекуляризація та її осмислення в сучасному релігієзнавстві й теологічній думці (2014)
Вонсович С. Г. - Політичний транзит в контексті політичного розвитку (2014)
Санченко С. П. - Cтворення ефективної системи соціального захисту в Україні як умова побудови соціальної держави (2014)
Червінська Л. М. - Державна та міждержавна міграційна політика (2014)
Ювченко А. І. - Вплив глокалізації ґендерних відносин на формування державних ґендерно-чутливих політик: на прикладі країн Східної та Південної Азії (2014)
Світлій пам'яті професора С. П. Лавренюка (2008)
Боднар Д. - Про деякі ознаки збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними, Дмитришин Р. (2008)
Бокало М. - Задача без початкових умов для еволюційних варіаційних нерівностей на многовиді, Дмитришин Ю. (2008)
Бокало Т. - Мішана задача для параболічних рівнянь з нелокальною дією (2008)
Волох О. - Про радіуси однолистості похідних Гельфонда-Леонтьєва лакунарних степеневих рядів, Шеремета M. (2008)
Гаталевич А. - l2-кільця та їхні властивості, Кучма М. (2008)
Girnyk M. - Entire function with prescribed indicator (2008)
Жерновий Ю. - Стаціонарні характеристики одноканальної системи масового обслуговування з відмовами та можливістю виходу з ладу (2008)
Жовнер Б. - Узагальнені задачі Діріхле і Неймана для рівняння Лапласа в області зі щілиною, Колесніченко М., Лопушанська Г. (2008)
Забавський Б. - Редукція матриць над 3-простою областю Безу (2008)
Забавський Б. - Праві кільця Безу, в яких радикал Джекобсона є цілком простим, Кисіль Т. (2008)
Кашуба Г. - Скінченні за Дедекіндом диференціальні кільця і модулі та їхній первинний радикал, Комарницький М. (2008)
Кирилич В. - Локальна гладка розв'язність задачі з вільними межами для сингулярних гіперболічних систем квазілінійних рівнянь, Філімонов А. (2008)
Копорх К. - Простір фактороб'єктів компактного топологічного простору (2008)
Лавренюк С. - Задача на спряження для гіперболічних рівнянь другого та третього порядку, Панат О. (2008)
Лозинська В. - Функціональне числення для регулярних еліптичних диференціальних операторів, М'яус О. (2008)
Лугова Л. - Про зв'язок між максимумом модуля і максимальним членом цілого ряду Діріхле у термінах тричленної степеневої асимптотики (2008)
Любицька О. - Про підсумовування двократних тригонометричних рядів узагальненими методами (2008)
Опанасович В. - Комбінований згин і розтяг пластини, ослабленої двома колінеарними тріщинами, береги яких контактують, Дорош М. (2008)
Піпа Г. - Невід'ємні та акреативні збурення оператора третьої крайової задачі для диферецніального виразу Штурма-Ліувілля з обмеженим операторним потенціалом (2008)
Процах Н. - Мішана задача для ультрапараболічного рівняння з виродженням (2008)
Снітко Г. - Обернена задача для параболічного рівняння з невідомими молодшими коефіцієнтами в області з вільною межею (2008)
Сулим Г. - Антиплоска задача для тріщини перпендикулярної до межі поділу двох анізотропних півпросторів, Цап А. (2008)
Торган Г. - Неіснування глобального розв'язку однієї гібридної системи еволюційних рівнянь (2008)
Фединяк С. - Про асимптотичні значення цілого ряду Діріхле стосовно його максимального члена, Шеремета М. (2008)
Яцулка П. - Підсумовування логарифма модуля дзета-функції Рімана на критичній прямій (2008)
Інформаційне повідомлення (2008)
Михасюк І. Р. - Глобалізація і регіоналізація: місце України (2011)
Синякевич І. М. - Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз (2011)
Іщук С. О. - Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону (2011)
Герасимчук З. В. - Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону, Поліщук В. Г. (2011)
Паранчук С. В. - Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону, Ухачевич Я. П. (2011)
Бубенко П. Т. - Житлово-комунальне господарство регіону як системний об'єкт дослідження якісних характеристик, Димченко О. В. (2011)
Залуцький І. Р. - Обґрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах системності економічних реформ (2011)
Паянок Т. М. - Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України, Задорожня Л. А. (2011)
Дяченко Б. І. - Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат, Рошко С. М. (2011)
Курій Л. О. - Конкурентоспроможність регіону в контексті розвитку людського потенціалу та міграційних процесів (на прикладі Хмельницької області) (2011)
Коваленко Т. О. - Забезпечення ефективного використання енергетичного потенціалу металургійної галузі регіону (на прикладі Запорізької області), Ґудзь П. В. (2011)
Палига Є. М. - Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності (2011)
Моршнєва І. Б. - Сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств Львівщини (2011)
Шурпенкова Р. К. - Аналіз статутного капіталу як основного джерела фінансування підприємств (2011)
Мних О. Б. - Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи, Захарчин Г. М., Гончаров Є. В. (2011)
Рудь Н. Т. - Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки (2011)
Кльоба Л. Г. - Конкурентний механізм розвитку банківської діяльності (2011)
Гало М. - Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу, Алмаші Л. В. (2011)
Мойсеєнко І. П. - Інтелектуальна складова економічної безпеки України (2011)
Шірінян Л. В. - Специфіка і перспективи формування ринкового попиту на страхування для незаможного населення України (2011)
Іляш О. І. - Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів, Васильців Т. Г. (2011)
Ляшенко О. І. - Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу, Хомич С. В. (2011)
Фарафонова Н. В. - Необхідність розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки для потреб аграрного сектору економіки (на прикладі Житомирської області) (2011)
Дребот О. І. - Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів (2011)
Жук П. В. - Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки, Соха Ю. І. (2011)
Корній В. В. - Гірські території: проблеми та перспективи сталого розвитку (2011)
Куліш І. М. - Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону) (2011)
Павлов В. І. - Фінансовий капітал в діяльності фінансово-промислових груп (2011)
Пам'яті академіка НАН України М. Г. Чумаченка (2011)
Автори номера (2011)
Зміст за 2011 рік (2011)
Сулим Г. - Володимир Левицький в історії становлення і розвитку Наукового Товариства ім. Шевченка та української культури в галузі точних наук (2008)
Кирилич В. - Глобальна гладка розв'язність гіперболічної квазілінійної задачі Валле-Пуссена з вільними межами, Філімонов А. (2008)
Гачкевич М. - Оптимізація режимів термообробки елементів скляних конструкцій за підвищених температур, Гачкевич О., Ірза Є., Касперський З., Тріщ Б. (2008)
Торган Г. - Поведінка розв'язків мішаної задачі для параболічного рівняння четвертого порядку на нескінченності (2008)
Дробенко Б. - Електромагнітне поле, температура та напружений стан у скінченному циліндрі за умов його індукційного нагріву, Казарян К., Касперський З. (2008)
Прохоренко М. - Задача з імпульсною дією для модельного рівняння коливань струни (2008)
Асташкін В. - Моделювання фазового та напруженого станів стержня при крученні за структурних змін, Гачкевич О., Онишко О., Боженко Б. (2008)
Стащук М. - Підкріплення стільникового трубопроводу кільцевими ребрами з врахуванням дії відпорних зусиль, Опанасович В., Дорош М. (2008)
Нестер В. - Контактна взаємодія вала і тіла з цилідричною порожниною за наявності зазору між ними, Сулим Г. (2008)
Опанасович В. - Згин пластини Рейсснера з наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Яцик І. (2008)
Лавренюк В. - Пружнопластичне деформування термочутливих тіл, Лавренюк М. (2008)
Сулим Г. - Пластичне відшаровування жорсткого підкріплення берега тріщини за наявності перепаду границі текучості, Кривень М. (2008)
Соляр Т. - Визначення нестаціонарних температурних полів і напружень у зістикованих смугах на підставі чисельно-аналітичної формули обернення Лапласа (2008)
Сас Н. - Поширення у нескінченному тілі еліптичної тріщини високо¬температурної повзучості (2008)
Андрейків О. - Осесиметричне скручування циліндра локалізованим поверхневим навантаженням за існування межового шару, Галазюк О. (2008)
Лесів Р. - Довговічність пластини з двояко-періодичною системою прямолінійних повзучо-втомних тріщин (2008)
Прокопишин І. - Асимптотичний аналіз температурних напружень у тонкій стрічці для протяжних зон нагріву у вакуумі, Хлєбніков Д., Гробер Й., Щукін А. (2008)
Сулим Г. - Антиплоска задача для тонкого пружного включення у п’єзоелектричному просторі, Рабош Р. (2008)
Кузь І. - Числове розв’язування плоскої задачі деформаційної теорії пластичності про деформування металевого кутника (2008)
Звізло І. - Двовісний згин моментами на нескінченності кусково-однорідної пластини з прямолінійною тріщиною з урахуванням контакту її берегів (2008)
Мусій Р. - Динамічна центральносиметрична задача термомеханіки для порожнистої електропровідної кулі за умов поверхневої дії електромагнітного імпульсу, Стасюк Г. (2008)
Жидик У. - Температурні напруження у композитній циліндричній оболонці при локальному нагріві (2008)
Ревенко В. - Метод розв’язування плоскої задачі для криволінійної пластини з кутовими точками (2008)
Гарт Е. - Експериментальне дос¬лідження пластини з отвором на основі полярізаційно-оптичного методу, Лисицина О., Прокопало Є. (2008)
Турчин О. - Нестаціонарне осесиметричне температурне поле в шаруватому півпросторі, зумовлене імпульсним нагріванням, Турчин І. (2008)
Любін О. - Контакт жорстких тіл під дією змінного навантаження (2008)
Дмитришин Ю. - Задача без початкових умов для абстрактних неявних субдиференціальних еволюційних включень (2008)
Aliev S. - Asymptotic behavior of joint distribution of the overshoot and the first passage time of Markov chain for the level, Abdurakhmanov V. (2009)
Андрусяк Р. - Гладка розв'язність квазілінійної гіперболічної задачі з вільними межами, Бурдейна Н., Кирилич В. (2009)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації розширеного фондового портфеля (2009)
Долинюк М. - Про правильне зростання суперпозиції ряду Діріхле і зростаючої функції (2009)
Доманська О. - Системи еліптичних варіаційних нерівностей з анізотропною нелінійністю (2009)
Жерновий Ю. - Ергодичні розподіли для деяких модифікацій системи обслуговування M/M/1/m (2009)
Зернов О. - Якісне дослідження однієї сингулярної задачі Коші, Кузіна Ю. (2009)
Іванчов М. - Oбернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності зі слабким виродженням, Власов В. (2009)
Лавренюк С. - Мішана задача для рівняння типу коливання пластинки, Торган Г. (2009)
Магола Я. - Близькість до опуклості цілого розв'язку одного лінійного диференціального рівняння з поліноміальними коефіцієнтами, Шеремета М. (2009)
Працьовитий М. - Диференціальні та фрактальні властивості класу самоафінних функцій, Панасенко О. (2009)
Саліш Н. - Векторні моделі рухомого середнього (2009)
Торган Г. - Мішана задача для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядку в необмеженій області (2009)
Шеремета М. - Властивості гіпергеометричної функції з невід'ємними коефіцієнтами (2009)
Зарічний М. - Видатний український математик і педагог Мирон Зарицький (до 120-річчя від народження), Пташник Б. (2009)
Титул, зміст (2013)
Мазурок П. С. - Іспит на виживання і деякі конкретні рішення однієї з глобальних проблем, Скочеляс А. Б., Радченко І. І., Прілий М. О., Скиданчук В. Я. (2013)
Хомин В. Р. - Про перспективи відкриття покладів сланцевого газу на Прикарпатті, Клюка А. Р., Мончак Л. С. (2013)
Боднарчук В. С. - Перспективи пошуків та розвідки газу з нетрадиційних колекторів у Західному бітумонафтогазоносному регіоні України (2013)
Петрина Д. Ю. - Корозійно-механічні властивості зварних з'єднань магістральних трубопроводів, Козак О. Л., Петрина Ю. Д. (2013)
Криштопа С. І. - Термоелектрична поляризація поверхонь фрикційних накладок гальмівних пристроїв (2013)
Старостін В. А. - Особливості визначення коефіцієнта газонасичення пластів-колекторів із глинисто-карбонатним типом цементу, Коваль Я. М., Федак І. О. (2013)
Мойсишин М. В. - Багатофакторна математична модель енергоємності процесу руйнування гірської породи, Борисевич Б. Д., Щербій Р. Б., Бандура А. І., Михайлюк І. Р. (2013)
Журавчак Л. М. - Моделювання розподілу тиску в горизонтально-неоднорідних обмежених пластах з урахуванням різних типів граничних умов та кількості свердловин, Струк А. Є. (2013)
Гурбанов А. Н. - Математическая модель неравновесного течения природного газа при транспортировке в каналах сложной формы, Исмаилов Ф. Г. (2013)
Попов О. О. - Проектування комп'ютерної системи моделювання забруднення повітря випарами бурового розчину, Яцишин Т. М. (2013)
Іванов О. В. - Розрахунок режиму обслуговування і раціональної схеми розбиття блочно-комплектного устаткування за різних стратегій ремонтних робіт, Тимків Д. Ф. (2013)
Когутяк М. І. - Синтез Neuro-Fuzzy-контролерів для керування роботою ГПА, Борин В. С., Швець Л. І., Кондрат Т. Т., Василенко О. Б. (2013)
Побережний Л. Я. - Кінетика деформації і руйнування основного металу та зварного з'єднання трубопроводу у морській воді, Пиріг Т. Ю., Окіпний І. Б., Асатрян В. Б. (2013)
Дорошенко Ю. І. - Оцінка впливу теплових втрат на ефективність експлуатації системи газопостачання будинку, Михалків В. Б. (2013)
Романишин Т. Л. - Обґрунтування вибору матеріалу постійних магнітів для ловильних пристроїв (2013)
Чернова М. Є. - Полімерно-композиційні матеріали для елементів бурильної колони (2013)
Khosro Rahimi - Optimum formulation of asp for injection in oil reservoir, Mohammad Hadi Fatehi Sarvestani, Ehsan Sharifara (2013)
Чудик І. І. - Модифікована паливно-бітумна ванна, Оринчак М. І., Бейзик О. С. (2013)
Звірко О. І. - Дослідження електрохімічних характеристик сталі тривало експлуатованого нафтового резервуару (2013)
Мандрик О. М. - Визначення техніко-економічних параметрів модуля рухомого трубопроводу, Зайцев Вал. В. (2013)
Джус А. П. - Розроблення заходів щодо ефективного використання попутного нафтового газу свердловин Микуличинського родовища, Галюк І. Б., Борківський В. В., Боян М. О. (2013)
Остапюк І. І. - Планування контрольно-відновлювальних заходів із урахуванням специфіки експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів (2013)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійна оцінка стану обладнання нафтопомпувальної станції, Басараб Р. М., Станкевич О. М. (2013)
Дмитренко В. С. - Економія витрати моторних олив і палив при експлуатації рухомого складу нафтогазового технологічного транспорту, Дмитренко В. В., Процюк Б. Д., Войцехівська Т. Й., Рогів Н. М. (2013)
Возний В. Р. - Аналіз методів інтенсифікації припливу вуглеводнів на родовищах НГВУ "Бориславнафтогаз" і оцінка коефіцієнта нафтогазовилучення, Дудра О. В. (2013)
Келова И. Н. - Анализ состояния и перспективы подготовки нефтей Азербайджана с применением деэмульгаторов (2013)
Євдощук М. І. - Про роль розломів північно-західного простягання у формуванні пасток вуглеводнів у межах Прикерченського шельфу, Коваль А. М., Галко Т. М., Волкова О. В. (2013)
Чеховський С. А. - Національний університет – стан і перспективи дистанційного навчання для технічних спеціальностей, Галущак М. О., Піндус Н. М. (2013)
Шкіца Л. Є. - Досвід впровадження дистанційного навчання з нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки, Павлик І. В., Корнута О. В., Пригоровська Т. О., Стовбенко М. Є. (2013)
Онищенко В. О. - Інформаційна система дистанційного навчання Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Степанов К. В. (2013)
Гладкий Я. М. - Особливості використання дистанційних технологій у викладанні інженерних дисциплін, Милько В. В. (2013)
Мазур М. П. - Віртуальні інтерактивні навчальні засоби – майбутнє дистанційного навчання для інженерних напрямів, Яновський М. Л. (2013)
Іваницька І. О. - Досвід використання технологій дистанційного навчання під час викладання навчальних дисциплін технічного напряму, Степанов К. В. (2013)
Вязніцев Ю. В. - Впровадження комплексної системи дистанційної форми надання інформаційного навчального матеріалу та проведення тестування у навчальному процесі кафедри військової підготовки ІФНТУНГ, Лісафін Д. В., Станецький А. І. (2013)
Векерик В. І. - Інформаційні технології в освіті — досягнення та проблеми мотивації, Степаненко В. Ю., Левчук К. Г. (2013)
Титул, зміст (2013)
Кондрат О. Р. - Сланцевий газ: проблеми і перспективи, Гедзик Н. М. (2013)
Дремлюх Н. С. - Способи ліквідації піщаних корків на вибоях свердловин з нестійкими колекторами (2013)
Яким Р. С. - Підвищення якісних показників тришарошкових бурових доліт з герметизованими опорами ковзання, вдосконаленням технології їх створення, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2013)
Харченко Є. В. - Особливості піднімання трубопроводів балкових переходів магістрального газопроводу над їх опорами у процесі виконання ремонтно-профілактичних робіт, Новіцький Ю. Я. (2013)
Довжок Т. Є. - Літолого-фаціальні особливості майкопського нафтогазоносного комплексу українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів, Вакарчук С. Г., Іщенко І. І., Євдощук М. І., Орач С. В., Галко Т. М. (2013)
Копей Б. В. - Використання "дерева відмов" як методу структурного аналізу штангової насосної установки, Копей В. Б., Мартинець О. Р., Стефанишин О. І., Стефанишин А. Б. (2013)
Стецюк С. М. - Оцінка впливу дотичних напружень та їх пульсацій на пропускну здатність газопроводу (2013)
Копей Б. В. - Розбіжності технології проектування в Україні з сучасними вимогами світової нафтогазової індустрії, Яриновський М. Г., Вязнiцев В. Ю. (2013)
Храбатин Р. І. - Методологічні стратегії менеджменту проектів програмного забезпечення, Яцишин М. М., Козак О. Ф., Храбатин О. В., Григорчук Г. В. (2013)
Худін М. В. - Експериментальні дослідження удосконаленого гідравлічного генератора імпульсно-хвильової дії на нафтоносний пласт, Карпаш О. М., Ващишак С. П., Гутак О. І. (2013)
Бойко В. С. - Методика проектування електровідцентровонасосної експлуатації нафтових свердловин, Кеба Л. М. (2013)
Чорний М. І. - Підвищення якості розкриття продуктивних відкладів при бурінні свердловин Передкарпаття, Чорний О. М., Коваль Я. М., Федак І. О., Михайлюк І. Р. (2013)
Ващишак І. Р. - Безконтактне виявлення місць витоків у підземних тепломережах безканальної прокладки, Ващишак С. П., Яворський А. В. (2013)
Савицький О. М. - Особливості конструкції і надійність зварних комбінованих балонів високого тиску, Мандрик О. М., Савицький М. М. (2013)
Челядин Л. І. - Методи та устаткування зменшення забруднення водних ресурсів стоками з об'єктів нафтогазового комплексу, Григорчук Л. І., Челядин В. Л., Богославець М. М. (2013)
Копей Б. В. - Аналіз відмов морського противикидного обладнання, Іванків Р. В., Мосора Ю. Р. (2013)
Білявська С. - Елементи стабільного та майже стабільного рангу 1 (2009)
Бокало Т. - Деякі формули інтегрування частинами в просторах функцій зі змінним степенем нелінійності, Бугрій О. (2009)
Бродяк О. - Узагальнена теорема Вейєрштрасса для δ-субгармонійних в C функцій, Васильків Я. (2009)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації фондового портфеля опціонів (2009)
Васільєв К. - Використання прямого методу вирізування при дослідженні поздовжнього зсуву півпростору з довільно орієнтованою стрічковою неоднорідністю, Сулим Г. (2009)
Гнатюк О. - Двопараметричні характеристики зростання невід'ємних і мероморфних у кільці функцій, Грешко О., Сташишин О. (2009)
Голдак М. - Обернені формули для коефіцієнтів Фур'є мероморфних в кільцях функцій, Христіянин А. (2009)
Гринців Н. - Визначення коефіцієнта перед першою похідною у параболічному рівнянні з виродженням (2009)
Домша О. - Праве квазідуокільце слабкого стабільного рангу 1 є лівим квазідуо-кільцем (2009)
Жерновий К. - Оптимізація режимів обслуговування для систем M/M/1/m та M/M/1 з блокуванням вхідного потоку (2009)
Забавський Б. - Регулярні кільця з ідемпотентною діагональною редукцією матриць (2009)
Загорбенський П. - Про єдиність розв'язку однієї еволюційної варіаційної нерівності вищого порядку з теорії пластин, Бугрій М., Бугрій О. (2009)
Здомська Л. - Про групи Брауера і Тейта-Шафаревича кривих над псевдоглобальними полями (2009)
Кирилич В. - Деякі нелінійні задачі з вільними межами для гіперболічних систем квазілінійних рівнянь (2009)
Koporkh K. - On space of open maps of the unit segment (2009)
Манько С. - Про оператори Шрединґера та Штурма-Лiувiлля з δ'-потенціалами (2009)
Нечепуренко М. - Мішана задача для нелінійної гіперболічно-параболічної системи рівнянь в необмеженій області (2009)
Олійник Р. - Про моноїди, над якими всі квазіфільтри тривіальні (2009)
Панат О. - Деякі властивості розв'язків еволюційних рівнянь третього порядку зі змінними показниками нелінійності (2009)
Pyrch N. - On the isomorphisms of free paratopological groups and free homogeneous spaces II (2009)
Savchenko O. - Extension of fuzzy metrics: zero-dimensional case (2009)
Стахів Л. - 2-кручення груп Брауера еліптичних і гіпереліптичних кривих над псевдолокальними полями (2009)
Чмир О. - Точкові особливості розв'язку нелінійного інтегрального рівняння Вольтерра (2009)
Bazylevych L. - Eilenberg-Maclane spaces of compact convex bodies of constant width (2010)
Бокало М. - Однозначна розв'язність задачі без початкових умов для сильно нелінійних еліптико-параболічних рівнянь (2010)
Братійчук М. - Дослідження систем M/G/1/m та M/G/1 з груповим надходженням замовлень і пороговим блокуванням вхідного потоку, Жерновий Ю. (2010)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації фондового портфеля акцій, покритих call-опціонами (2010)
Васильків Я. - Інтегральні середні функцій, спряжених до субгармонійних функцій, Політило Л. (2010)
Головатий Ю. - Про задачу Штурма-Ліувілля на зіркових графах з "важкими'' вузлами, Грабчак Г. (2010)
Грод І. - Побудова функцій Ляпунова деяких лінійних розширень динамічних систем, Кулик В. (2010)
Гутік О. - Про напівтопологічні симетричні інверсні півгрупи обмеженого скінченного рангу, Рейтер А. (2010)
Довгань Б. - Інтегровні потенціали симетричних задач чотирьох та п'яти попарно взаємодіючих частинок на прямій, Вус А. (2010)
Єлейко Я. - Системний аналіз багатофакторних економетричних моделей у випадковому середовищі, Косаревич К. (2010)
Жерновий К. - Оптимізація середнього часу очікування для систем типу M/M/1/m з блокуванням вхідного потоку та перемиканням режимів обслуговування (2010)
Іванчов М. - Обернена задача для одновимірного параболічного рівняння загального вигляду (2010)
Лугова Л. - Про багаточленну степеневу асимптотику логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле, Шеремета М. (2010)
Манько С. - Диференцiальнi оператори четвертого порядку з узагальненими функцiями в коефiцiєнтах (2010)
Мулява О. - Про поводженя нулів часткових сум степеневого розвинення цілої функції в термінах класів збіжності, Шеремета М. (2010)
Нестерук В. - Про невиродженість добутку Тейта для кривих над псевдоскінченними полями (2010)
Нечепуренко М. - Мішана задача для сильно нелінійної еволюційної системи рівнянь у необмеженій області, Торган Г. (2010)
Nykyforchyn O. - Conjugate measures on semilattices, Mykytsey O. (2010)
Овчар І. - Теорема типу Бореля для цілих рядів Діріхле з немонотонними показниками, Скасків О. (2010)
Пароля Н. - Обривні керовані марковські процеси на скінченому інтервалі часу для скінченних моделей, Єлейко Я. (2010)
Савченко О. - Функтори і розмиті ультраметрики (2010)
Сидоренко Ю. - Конструктивний метод побудови оператора розсіяння для нестаціонарної гіперболічної системи рівнянь (2010)
Stashyshyn O. - The deficiencies of meromorphic functions in a punctured plane (2010)
Бриндзя О. З. - Методичні положення еколого- економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі (2014)
Гевко І. Б. - Економічне обґрунтування вибору транспортерів для перевантаження сипких вантажів по криволінійних траєкторіях (2014)
Кулик В. М. - Оцінювання інноваційного розвитку регіонів України, Кравчук В. В., Рачок Р. В. (2014)
Луців О. Р. - Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком у фармації (2014)
Мосій О. Б. - Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств тернопільської області, Машлій Г. Б. (2014)
Панухник О. В. - Системний підхід до формування та впровадження програмних заходів: територіально-ієрархічний зріз (2014)
Просянчук В. Л. - Дослідження стану мотивації праці в морському торговельному порту (2014)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова трансформації вищої школи україни у європейський освітній простір (2014)
Бурлуцький С. В. - Системна декомпозиція інституційного базису соціальної політики та концепція таргетування прожиткового мінімуму (2014)
Гугул О. Я. - Формування механізму мотивації інноваційної активності працівників підприємства (2014)
Маркович І. Б. - Концептуальне бачення гіперглобалістами тенденцій світового економічного розвитку (2014)
Рейкін В. С. - Системні характеристики тіньової економіки та її компонентів (2014)
Сівчук І. П. - Методичний підхід до економічного визначення показника рівня конфліктності (2014)
Устенко А. О. - Функція "накопичення досвіду – пам’ять" і довготривалі моделі управління соціально-економічними системами (2014)
Швед Т. В. - Концептуальні підходи до оцінювання ефективності розвитку підприємства (2014)
Гербич Л. А. - Методи переоцінювання заставного майна за іпотечними кредитами банку (2014)
Кощинець М. І. - Проблемні питання щодо контролю за сплатою судового збору (2014)
Кундеус О. М. - Облік нарахування амортизації основних засобів (2014)
Левицький В. В. - Формування комплексної системи показників забезпечення економічної стійкості підприємства (2014)
Марущак Л. І. - Концептульні засади побудови управлінського обліку (2014)
Михайлишин Н. П. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства, Данилюк І. В. (2014)
Цимбалюк І. О. - Державне регулювання трансфертного ціноутворення: необхідність запровадження та проблеми імплементації у вітчизняну практику, Ковальчук І. І. (2014)
Цюрко І. А. - Формування джерел доходу сучасного пенсіонера (2014)
Черничко Т. В. - Види кредитного каналу української моделі монетарного трансмісійного механізму (2014)
Борисова Т. М. - Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України (2014)
Дячун О. Д. - Методи продажу товарів, їх класифікація (2014)
Оксентюк Б. А. - Маркетингові стратегії розвитку міжнародних корпорацій (2014)
Список авторів та вимоги (2014)
Кіт М. - Вплив зварних швів на залишкову довговічність нафтопроводу (2010)
Гачкевич О. - Напружений стан титанової оболонки обертання при локальному нагріві з врахуванням фазових перетворень, Дробенко Б., Асташкін В., Будз С., Чупик І. (2010)
Стадник М. - Оцінка довговічності трубних елементів на стадії роcту втомної поверхневої півеліптичної тріщини, Дідух І. (2010)
Дробенко Б. - До оцінки параметрів термомеханічного стану феромагнітних тіл за високотемпературної індукційної обробки, Гачкевич О., Бурак Я., Шимчак Й. (2010)
Гачкевич О. - Термомеханічні моделі кількісного опису механічної поведінки скляних тіл обертання при тепловому навантаженні, Ірза Є., Касперський З. (2010)
Говоруха В. - Вплив електричної проникності міжфазової тріщини на характеристики електромеханічного поля в околі її вершини, Лобода В. (2010)
Долінська І. - Аналог задачі Гріффітса для поширення повзучо-втомних тріщин (2010)
Токовий Ю. - Інтегральні рівняння тривимірної задачі термопружності для неоднорідного простору (2010)
Жидик У. - Розрахунок термопружного стану шаруватої анізотропної циліндричної оболонки при локальному нагріванні джерелами тепла, Николишин М., Флячок В. (2010)
Kasimov Z. - On the basis of system of exponential functions with unit in weight space (2010)
Бокало М. - Оптимальне керування еволюційними системами без початкових умов (2010)
Черепанов Г. - Про обвал Міжнародного торгового центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року (2010)
Сулим Г. - Контактна пружно-пластична задача для шару з тонким включенням за наявності затримки текучості, Кривень М. (2010)
Кузь І. - Напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин з розрізом або абсолютно жорстким включенням, Тімар І. (2010)
Яцик І. - Згин пластини Рейсснера з періодичною системою наскрізних колінеарних тріщин з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів (2010)
Васільєв К. - Антиплоска деформація квадратного в плані тіла з внутрішньою тонкою неоднорідністю, Пастернак Я., Сулим Г. (2010)
Пир’єв С. - Максимальне еквівалентне напруження в термопружному півпросторі при русі механічного та теплового навантаження (2010)
Мелешко В. - Спектр Коссера другої крайової задачі для пружного скінченого циліндра, Токовий Ю., Вілладжіо П. (2010)
Богданов В. - Моделювання руху тріщини на основі числового розв’язування задачі плоского напруженого стану, Сулим Г. (2010)
Прохоренко М. - До питання існування періодичних розв’язків для системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією у просторі (2010)
Базиляк Г. - Мішана задача для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядку за просторовими змінними в необмеженій за часом області (2010)
Бурдейна Н. - Спряження розв’язків гіперболічної задачі для системи квазілінійних рівнянь уздовж невідомої лінії розриву в криволінійному секторі (2010)
Колодій В. - Метод поліномів Лагерра в динамічній задачі пружності для радіально-шаруватого циліндра, Турчин І. (2010)
Болдовська О. - Існування розв'язку задачі Неймана для квазілінійного параболічного рівняння з абсорбцією в необмеженій області з нульовим загостренням (2011)
Братійчук М. - Стаціонарні характеристики систем M0/G/1/m та M0/G/1 з пороговим блокуванням вхідного потоку, Жерновий Ю. (2011)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації фондового портфеля акцій та опціонів європейського стилю (2011)
Васильків Я. - Інтегральні середні функцій, спряжених до субгармонійних функцій. II, Політило Л. (2011)
Gadjiev T. - On behavior of solutions of higher order degenerate parabolic equations, Mamedova K. (2011)
Гаталевич А. - Доповнення рядка над комутативним кільцем Безу до матриці з визначником, який дорівнює найбільшому спільному дільнику елементів рядка (2011)
Гнатюк О. - Класифікація ізольованих особливих точок субгармонійних функцій, Кондратюк А., Куд'явіна Ю. (2011)
Гуран І. - Симетричні топологічні групи та півгрупи, Гутік О., Равський О., Чучман І. (2011)
Єлейко Я. - Гранична теорема для гіллястого процесу з довільною кількістю типів частинок та імміграцією, Базилевич І., Тимків Г. (2011)
Єлейко Я. - Багатофрактальні добутки дифузійних процесів: рандомізований випадок, Лазарів Т., Мазур С. (2011)
Заболоцький М. - Властивість монотонності стосовно нулів та полюсів неванліннової характеристики мероморфних функцій, Дейнека І. (2011)
Івасишен С. - Параболічні початкові задачі Солонникова- Ейдельмана, Івасюк Г. (2011)
Кіндибалюк А. - Бігамільтоновість і точні розв'язки узагальненої динамічної системи типу Бюргерса, Притула М. (2011)
Косаревич К. - Деякі аспекти аналізу кількісної конкуренції з випадковою стратегією однієї фірми (2011)
Лопушанська Г. - Узагальнені початкові та крайові значення розв'язків параболічної системи рівнянь (2011)
Магола Я. - Про цілі розв'язки лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами (2011)
Охрін О. - Про твірний функціонал часткового випадку S-зупинених гіллястих процесів (2011)
Савіцька Т. - Обернена задача для параболічного рівняння в області зі слабким виродженням межі (2011)
Savchenko A. - On fuzzy Gromov-Hausdorff hyperspace of the unit segment (2011)
Чмир О. - Характер точкових степеневих особливостей розв'язку нелінійної першої узагальненої крайової задачі для рівняння теплопровідності (2011)
Андрусяк Р. - Глобальна розв'язність мішаної задачі для виродженої гіперболічної системи, Кирилич В., Пелюшкевич О. (2011)
Боднар О. - Розподіл нулів за аргументами та коефіцієнти Фур'є логарифму цілої функції, Заболоцький М. (2011)
Боднарчук А. - Коефіцієнтна обернена задача для параболічного рівняння з довільним слабким виродженням, Гузик Н. (2011)
Бокало Т. - Про розв'язність деяких нелінійних анізотропних рівнянь з виродженням (2011)
Братійчук М. - Система M0/G/1/m з двопороговим регулюванням черги, Жерновий Ю. (2011)
Бридун А. - Деякі властивості голоморфних у півсмузі функцій, Сокульська Н. (2011)
Бугрій О. - Про існування слабкого розв'язку мішаної задачі для модельного півлінійного параболічного рівняння зі змінним степенем нелінійності (2011)
Голдак М. - Голоморфні функції цілком регулярного зростання в проколеній площині, Христіянин А. (2011)
Гриців М. - Багаточленна показниково-степенева асимптотика цілого ряду Діріхле (2011)
Гутік О. - Занурення топологічних півгруп в ідемпотентно породжені, Фігель І. (2011)
Жерновий К. - Період зайнятості та кількість обслужених замовлень для систем типу M0/G/1/m з пороговими стратегіями функціонування (2011)
Квіт Р. - Про статистичні характеристики міцності композитних матеріалів (2011)
Kmit I. - Classical solvability of a singular hyperbolic problem with integral boundary condition (2011)
Koporkh K. - On space of open maps of the circle (2011)
Лопушанський А. - Розв'язність півлінійної параболічної задачі Коші збуреної на комплексних інтерполяційних шкалах (2011)
Пасічник О. - Існування розв'язку задачі Коші для півлінійного рівняння дифузії з дробовою похідною за часом з узагальненими функціями в початковій умові (2011)
Сидоренко Ю. - Інтегрування скалярної ієрархії Кадомцева-Петвіашвілі методом інтегральних перетворень типу Дарбу, Чвартацький О. (2011)
Шеремета М. - Обмеженість l-M-індексу аналітичних кривих (2011)
Біловус Г. Я. - Вплив абіотичних чинників на тривалість інкубаційного періоду темно-бурої плямистості листя озимої пшениці (2010)
Вавринович О. В. - Розвиток фітоценозу бур’янів у посівах пшениці озимої, вирощуваної в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу Західного (2010)
Волощук О. П. - Продуктивність сортів пшениці озимої при вирощуванні в умовах Лісостепу Західного, Волощук І. С., Герешко Г. С., Глива В. В. (2010)
Гук Р. М. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність тимофіївки лучної в Лісостепу Західному (2010)
Заяць О. М. - Створення та агробіологічні властивості нового сорту ячменю ярого, Копчик З. М., Біловус Г. Я., Яремко В. Я. (2010)
Качмар О. Й. - Вплив удобрення в короткоротаційних сівозмінах на щільність будови та запаси продуктивної вологи в сірому лісовому ґрунті Лісостепу Західного, Тимчишин І. М., Щерба М. М., Єрмолаєв М. М. (2010)
Коник Г. С. - Кореляційні зв'язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами в сортозразків пажитниці багаторічної (2010)
Коник Г. С. - Оцінка селекційного матеріалу кормових багаторічних трав за біологічними властивостями та основними господарськими ознаками, Байструк - Глодан Л. З., Хом’як М. М., Лямяжене Н., Кемешіте В. (2010)
Котяш У. О. - Хімічний склад корму лучних травостоїв за різних систем удобрення та строків скошування, Панахид Г. Я. (2010)
Марухняк А. Я. - Оцінка екологічної пластичності і стабільності сортозразків вівса, Дацько А. О., Марухняк Г. І. (2010)
Мащак Я. І. - Продуктивність лучних ценозів на еродованих землях та нагромадження кореневої маси залежно від видового складу сіяних трав і їх травосумішок, Любченко Л. М., Виговський І. В. (2010)
Мащак Я. І. - Ботанічний склад травостою залежно від обробітків ґрунту та удобрення, Сметана С. І., Любченко Л. М., Люшняк М. В., Люшняк О. В. (2010)
Оліфір Ю. М. - Вплив тривалого застосування добрив і вапна на динаміку поживного режиму ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під пшеницею озимою, Габриєль А. Й., Петрунів І. І. (2010)
Панахид Г. Я. - Вплив удобрення та строків скошування трав на якість корму довготривалого травостою (2010)
Петрина Г. І. - Впровадження нових гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу Західного, Рудавська Н. М., М’єскало М. С., Глива В. В., Зрада М. С. (2010)
Пристацька О. Н. - Грибні хвороби ріпаку ярого в умовах Львівської області, Біловус Г. Я. (2010)
Свідерко М. С. - Урожай і якість зерна сортів квасолі залежно від умов живлення, Болехівський В. П., Волощук І. С., Беген Л. Л., Тимків М. Ю., Козак С. В., Купчак Л. Я., Труш Н. М. (2010)
Седіло Г. М. - Оптимізація основних ланок систем землеробства в західному регіоні України, Бомба М. Я., Качмар О. Й., Шикітка В. Л. (2010)
Степ’як Т. І. - Фосформобілізуючі бактерії та їх роль у формуванні врожайності ріпаку озимого (2010)
Тимчишин О. Ф. - Якість зерна гречки різних сортів залежно від строків сівби (2010)
Ткачук Ю. С. - Урожай і якість зерна ячменю ярого залежно від фонів живлення і строків збирання в умовах Лісостепу Західного (2010)
Шевчук Р. В. - Вплив бобових трав та погодних умов на рівень фіксації симбіотичного азоту бобово-злаковими травостоями (2010)
Шикітка В. Л. - Вплив систем основного обробітку на поживний режим ґрунту, врожай та якість зерна пшениці озимої, Качмар О. Й., Іванюк В. Я., Тимчишин І. М. (2010)
Ярмолюк М. Т. - Зміни біорізноманіття лучних ценозів за різних способів їх поліпшення, Панахид Г. Я., Шевчук Р. В. (2010)
Войтюк Л. Я. - Вплив підготовки нетелей до машинного доїння на функціональні властивості молочної залози, Федак Н. М. (2010)
Заяць О. І. - Перетравність поживних речовин корму та баланс азоту в організмі курей-несучок при включенні у комбікорм зерна пайзи і глауконіту, Вовк Я. С., Братуняк Г. В., Вовк С. О. (2010)
Максим’юк Г. В. - Межі концентрацій та співвідношень Са2+, К+, Nа+ у тканинах статевих органів бугая, Максим’юк В. М., Бобрушко В. В., Дяченко О. Б. (2010)
Скорохід І. В. - Вплив гомеопатичного препарату різних потенцій на деякі показники імунітету корів, Гармадій О. С., Харачко Г. Я. (2010)
Снітинський В. В. - Продуктивний ефект за використання в сінажно-концентратних раціонах високопродуктивних корів стандартних та експериментальних варіантів комбікорму і преміксу, Вовк С.О., Войтович Н. Г., Вовк Я. С. (2010)
Федак В. Д. - Формування м’ясної продуктивності у бугайців поліської м’ясної породи різних типів конституції, Федак Н. М., Ільницька Г. В. (2010)
Шелевач А. В. - Динаміка концентрації летких жирних кислот у рубці бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму (2010)
Андрійчук О. В. - Виготовлення придорожніх лотків водовідводу із сталефібробетону, Ясюк І. М. (2014)
Афанасьєва І. А. - Щодо зміни функціонального стану водія під час отримання інформації з додаткових джерел (2014)
Бабич Т. О. - Покращення показників маневреності властивостей автопоїзда компонувальної схеми "B-DOUBLE” шляхом застосування керуючого впливу на осі першого напівпричепа, Стельмащук В. В. (2014)
Бандура І. О. - Модель оптимального керування несиметрією напруги в електричних мережах (2014)
Беличенко Е. А. - Исследование физико-химических свойств дисперсных материалов, Толмачев С.Н. (2014)
Белятинський А. О. - Проблеми відомих математичних моделей взаємодії колеса з поверхнею дорожнього покриття, Краюшкіна К.В., Скрипченко О.В. (2014)
Біліченко В. В. - Проблеми та перспективи розвитку маршрутної мережі пасажирських перевезень у м. Вінниця (2014)
Бодак В. І. - Впровадження системи GPS моніторинга при здійсненні пасажирських перевезень у м. Луцьк (2014)
Божидарнік В. В. - Про визначення граничних навантажень, що викликають локальне руйнування поблизу вершин гострокінцевих вирізів в анізотропних пластинах, Садівський В. М. (2014)
Бондаренко А. І. - Експериментальне дослідження процесу гальмування колісних тракторів з механічною трансмісією, Холодов М. П., Пелипенко Є. С., Кучков В. В. (2014)
Вербовський В. С. - Математична модель розрахунку показників роботи двигуна внутрішнього згорання з системою передпускового прогріву при здійсненні передпускового і післяпускового прискореного прогріву, Грицук І. В., Адров Д. С. (2014)
Веснін А. В. - Обґрунтування передаточних чисел редуктора властивостей колеса кар’єрного самоскида у відповідності до складності трас руху, Монастирський Ю. А. (2014)
Вікович І. А. - Застосування різного типу маятникових динамічних гасників коливань, Дівеєв Б. М., Коваль Т. Б., Мартин В. Є. (2014)
Вітрух П. І. - Обгрунтування вантажності та місткості кузовів транспортно – технологічних машин, Вітрух І. П., Спічак В. С. (2014)
Вольченко Д. А. - Нанотрибология при фрикционном взаимодействии в барабанно-колодочных тормозах транспортных средств, Вольченко Н. А., Скрыпник В. С. (2014)
Воробьев Ю. А. - Моделирование газодинамики пневмоимпульсного ручного инструмента в системе ANSYS CFX И LS-DYNA, Нечипорук Н. В., Воробьев А. Ю., Трифонов О. В., Скалыга Н. Н. (2014)
Гавриш В. С. - Аналіз методів оцінки транспортної вібрації в межах зон впливу автомобільних доріг (2014)
Галавська Л. Є. - Розробка двошарового трикотажу технічного призначення (2014)
Гамеляк І. П. - Вплив термовологоперенесення на водно-тепловий режим дорожньої конструкції, Петрович В. В., Скрипник В. Ю. (2014)
Гандзюк М. О. - Розробка та впровадження інтелектуальних систем оплати проїзду та обліку пасажирів міського пасажирського транспорту (2014)
Гречихин Л. И. - Открытые энергосистемы на транспорте, Куць Н. Г. (2014)
Григорова Т. М. - Вдосконалення системи перевезення пасажирів у приміському сполученні громадським транспортом з урахуванням транспортної стомлюваності пасажирів (2014)
Гудз Г. С. - Вимірювальний комплекс для системного дослідження теплового стану середовища "Гільза-охолодник” ДВЗ, Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Клипко О. Р. (2014)
Дембіцький В. М. - Математична модель процесу електродинамічного гальмування з рекуперацією енергії транспортного засобу, обладнаного електроприводом, Сітовський О. П., Булік Ю. В., Демидюк М. А. (2014)
Дячук М. В. - Розробка імітаційної моделі гальмівного крану EBS електронно-пневматичної гальмівної системи вантажних автомобілів (2014)
Єресов В. І. - Аналіз перехідних процесів в транспортному потоці, Григор’єва О. В. (2014)
Жданюк В. К. - Воловик О.О. Дослідження властивостей щебенево-мастикових асфальтобетонів з модифікуючою добавкою, Костін Д. Ю. (2014)
Жданюк В. К. - Порівняльні дослідження впливу поверхнево-активних речовин на показник зчеплення бітумів з мінеральною поверхнею, Шурупова А. А. (2014)
Жук М. М. - Вплив часу перебування за кермом та умов руху на функціональний стан водія, Афонін М. О. (2014)
Журавлев Д. Ю. - Энергонагруженность фрикционного взаимодействия пар трения барабанно-колодочных тормозов, Курыляк Я. В., Стаднык А. Б. (2014)
Захарчук В. І. - Оцінка показників двигуна при його роботі на альтернативних палива, Захарчук Ю. В. (2014)
Защепкіна Н. М. - Респіраторний захист людини за допомогою текстильних матеріалів, Терентьєва Н. Р. (2014)
Защепкіна К. О. - Перспективи застосування матеріалів з додаванням базальтових волокон та базальтового ровінгу (2014)
Зінько Р. В. - Морфологічне середовище для дослідження роботи зчіпних пристроїв розчленованих транспортних засобів, Лозовий І. С., Бадейнов О. М. (2014)
Іваник І. Г. - Напружено-деформований стан сталезалізобетонних конструкцій при зміні положення пружної осі, Віхоть С. І., Іваник Я. І. (2014)
Іванов І. Є. - Визначення нелінійної моделі транспортної рухливості (2014)
Картава О. Ф. - Впровадження методів екологічної логістики в регіональних програмах поводження з відходами, Картавий А. Г., Хрутьба В. О. (2014)
Кашканов А. А. - Модульний принцип синтезу системи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод, Грисюк О. Г., Яровенко А. О. (2014)
Кашуба А. М. - Дослідження руху автомобіля з гібридною силовою установкою (2014)
Кваша В. Г. - Скінченно-елементний аналіз несучої здатності просторової залізобетонної плитно-ребристої мостової системи, Шиндер В. К., Волоцюга В. В., Шиндер Ю. В. (2014)
Кищун В. А. - Автомобілізація України: Крок вперед (2014)
Клец Д. М. - Экспериментальные исследования показателей маневренности многоосных колесных машин, Сальников Р. Ю. (2014)
Клименко О. Д. - Експериментальні дослідження впливу конструктивних параметрів зміцнювача з деформівними елементами на силу деформування при вібраційно-відцентровому зміцненні зубчастих коліс, Селезньов Е. Л., Шовкомуд О. В. (2014)
Коваль П. М. - Дослідження тріщиностійкості попередньо напружених залізобетонних балок при дії малоциклових навантажень, Ковальчик Я. І. (2014)
Когут В. М. - Пасивна безпека автобусних пасажирських сидінь, Горбай О. З. (2014)
Корольков Р. О. - Забезпечення експлуатаційної надійності насипів автомобільних доріг, армованих геоситетичними матеріалами (2014)
Кравченко О. П. - До питання удосконалення методу оцінки рівня безпеки руху на окремих ділянках автодороги, Осипов В. О. (2014)
Кривошапов С. И. - Нормирование расхода топлива на транспорте (2014)
Кристопчук М. Є. - Дослідження факторів впливу на розподіл пасажирських кореспонденцій по маршрутній мережі (2014)
Куц Ю. В. - Сучасні методи дослідження мікроструктур за допомогою комп’ютерного матеріалознавства з використанням прикладних програм, Повстяной О. Ю. (2014)
Лиходій О. С. - Імітаційне моделювання системи "Керована вісь напівпричепа - гідропривод" (2014)
Лотиш Я. В. - Моделювання транспортних потоків з врахуванням габаритів надвеликих автобусів, Стельмащук В.В., Лотиш В.В., Лелик Я.Р. (2014)
Матейчик В. П. - Управління проектами екологічної логістики транспортних підприємств, Смешек М., Хрутьба В. О. (2014)
Мельник В. М. - Про джерела отримання альтернативного палива для двигунів внутрішнього згоряння (2014)
Микитюк О. О. - Методи формування мікрорельєфу поверхонь з покращеними трибологічними властивостями, Шимчук С. П. (2014)
Мінаков О. С. - Експериментальне дослідження, щодо розподілу температури асфальтобетонної суміші за глибиною в кузові транспортного засобу під час транспортування, Кіяшко І. В. (2014)
Мурований І. С. - Вплив технічного обслуговування та поточного ремонту на ефективність роботи автотранспортних підприємств, Рибай О. В., Рудинець М. В. (2014)
Наглюк М. И. - Уточнение сроков смены антифризов при эксплуатации, Волков В. П., Наглюк И. С. (2014)
Ноженко Е. С. - Повышение топливной экономичности и экологичности транспортных средств путем озонирования топлива (2014)
Огневий В. О. - Розвиток автотранспортних підприємств через трансформацію як стратегічний інструмент підвищення ефективності (2014)
Оліскевич М. С. - Оптимізація структури автомобілепотоків для обслуговування заданого пункту відправлення вантажів (2014)
Онищенко А. М. - Обгрунтування конструкції дорожнього одягу з асфальтобетону литого Гусасфальт підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості для металевої прогонової будови південного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, Кузьмінець М. П., Прикладовський В. C., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю. (2014)
Онищук В. П. - Передові технології і засоби у перевезенні небезпечних вантажів (2014)
Павленко Н. В. - Особливості розрахунку нежорстких дорожніх одягів за критеріями міцності (2014)
Пашинський В. А. - Методика оцінювання теплової надійності стін за критерієм тепловитрат, Плотніков О. А., Карюк А. М. (2014)
Петренко Д. І. - Розробка імітаційної моделі системи екстреного гальмування легкового автомобіля, Дячук М. В. (2014)
Поліщук В. П. - До питання удосконалення методів оцінки рівня безпеки дорожнього руху, Дмитрієвська К. В. (2014)
Поляков А. П. - Математична модель системи "двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив", Галущак О. О. (2014)
Придюк В. М. - Аналіз шляхів підвищення ефективності використання автотранспортних засобів при перевезенні небезпечних вантажів (2014)
Процишин О. С. - Дослідження миттєвих швидкостей руху у транспортному потоці (2014)
Процюк В. О. - Аналіз методів та засобів визначення вологості грунтів земляного полотна автомобільних доріг (2014)
Прунько І. Б. - Аналіз впливу технологічних параметрів електроіскрового легування на експлуатаційні властивості швидкозношуваних деталей нафтогазового технологічного транспорту (2014)
Рациборинський В. В. - Індивідуально-психологічні характеристики водія як фактор безпеки дорожнього руху, Рациборинська-Полякова Н. В., Мацко Л. А. (2014)
Ройко Ю. Я. - Підвищення ефективності функціонування ділянок вулично-дорожньої мережі в умовах координованого регулювання, Грицунь О. М. (2014)
Романюк С. О. - Модель оцінювання результату проекту регіонального партнерства в розвитку системи технічної підготовки парків автотранспортних засобів в позиціях організацій автомобільного транспорту-учасників проекту (2014)
Савчук П. П. - Функціональні та експлуатаційні властивості деталей триботехнічного призначення зі сталі 45, Мисковець С. В. (2014)
Самчук В. П. - Моделювання ділянок поверхонь автодорожнього полотна на основі заданих геометричних вимог (2014)
Сараєв О. В. - Використання прикладних комп’ютерних програм при дослідженні дорожньо-транспортної пригоди, Данець С. В. (2014)
Сахно В. П. - Маневреність автопоїзда з керованим напівпричепом, Поляков В. М., Кузнєцов Р. М., Гуменюк П. О. (2014)
Сидоров Д.Ю. - Дослідження інтенсивності руху на ділянках вулично-дорожньої мережі та прогнозування її зміни (2014)
Сидорчук О. В. - Системні засади управління конфігурацією машинно-тракторних агрегатів у проектах сільськогосподарського виробництва, Мурований І. С., Гріцаєв Я. В., Сидорчук Л. Л. (2014)
Сидорчук О. В. - Концептуальна модель управлінсько-інформаційної системи рільництва, Жуль С. Г., Сидорчук Л. Л., Демидюк М. А., Сіваковська О. М. (2014)
Смолянюк Р. В. - Нормування показників поздовжньої рівності дорожніх покриттів, Кіяшко Д. І., Савенко В. Я. (2014)
Солодкий С. Й. - Можливості використання фосфорних кислот в технологіях ЛЕМС, Волліс О. Є., Сідун Ю. В. (2014)
Старзицзны Петр. - Испытания автомобильных топливных баков из пластика (2014)
Таран И. А. - Мониторинг альтернативных вариантов трансмиссий транспортных средств с применением системы интегральных стохастических критериев (2014)
Тимченко О. М. - Моніторинг та прогноз руйнування схилів автомобільної дороги Сімферополь-Ялта-Севастополь (2014)
Тімков О. М. - До розрахунку дорожніх умов експлуатаційного маршруту руху автомобіля, Іванов О. С., Ященко Д. М., Луцик А. П. (2014)
Толмачов С. М. - Міцність дорожніх бетонів з використанням свіжепідробленого щебеню різного генезису (2014)
Тригуба А. М. - Вплив територіального розташування пунктів заготівлі сільськогосподарської продукції на ефективність функціонування транспортної системи, Луб П. М., Шарибура А. О., Грабовець В. В. (2014)
Угненко Є. Б. - Визначення оптимальної відстані між водовідвідними спорудами на автомобільних дорогах, Сорочук Н. І. (2014)
Філіпова Г. А. - Способи поліпшення індикаторних та ефективних показників двигуна ЗМЗ-4063 при роботі на генераторному газі, Орисенко О. В., Криворот А. І., Голуб О. М., Капуста О. О. (2014)
Шимчук С. П. - Технологія приготування холодних органо-мінеральних сумішей для цілорічного ямкового ремонту асфальтобетонних покритті (2014)
Кирилич В. - Деякі зауваження до задачі Ніколетті з невідомими внутрішніми межами, Філімонов А. (2012)
Галазюк В. - Ефект межового шару в нестаціонарній плоскій деформації циліндра за ненульових початкових умов, Сулим Г., Прокопів А. (2012)
Николишин М. - Двовісний розтяг кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів і ненаскрізною тріщиною в ній з урахуванням пластичних зон біля її вершин, Опанасович В., Куротчин Л., Слободян М. (2012)
Лопушанська Г. - Фундаментальний розв’язок рівнянь з частинними дробовими похідними, Лопушанський А. (2012)
Турчин О. - Нестаціонарне температурне поле в півсмузі з покриттям при торцьовому нагріванні (2012)
Богданов В. - Визначення в’язкості руйнування на підставі розв’язування просторової задачі в квазістатичному пружно-пластичному формулюванні, Сулим Г. (2012)
Опанасович В. - Термопружний стан пластини з розміщеними уздовж кола теплопроникними тріщинами, береги яких гладко контактують уздовж усієї довжини, Басса Н. (2012)
Кузь І. - Пластичне деформування пластин з двома співвісними або компланарними розрізами (абсолютно жорсткими включеннями) (2012)
Бойко З. - До оцінки параметрів моделі структурно неоднорідного твердого тіла, Нагірний Т. (2012)
Пелюшкевич О. - Про одну задачу для навантаженої гіперболічної системи напівлінійних рівнянь з горизонтальними характеристиками (2012)
Пастернак Я. - Метод граничних елементів у задачах антиплоского деформування анізотропних тіл із тонкими неоднорідностями, Сулим Г., Оліярник Н. (2012)
Козакевич Т. - Методика дослідження та оптимізації структурного та напруженого станів сталевих пластин за монотонного теплового навантаження (2012)
Галазюк В. - Осесиметричний напружено-деформований стан у тілі за розтягу обмеженими переміщеннями на нескінченності, Бубняк І. (2012)
Ірза Є. - До методології оптимізації теплових режимів і напруженого стану в скляному виробництві (2012)
Опанасович В. - Двовісний згин кусково-однорідної пластини з пружною круговою шайбою та радіальною тріщиною у шайбі з урахуванням контакту її берегів, Звізло І., Слободян М. (2012)
Твардовська С. - Поперечна механоелектромагнітна хвиля в пористому насиченому середовищі в зовнішньому постійному електричному полі (2012)
Гуцайлюк В. - Динамічна задача теорії пружності для прямокутної пластинки, Сулим Г., Турчин І. (2012)
Процюк Б. - Термопружний стан кусково-неоднорідних термочутливих сферичних тіл за однакових сталих коефіцієнтів Пуассона (2012)
Чупик І. - Оптимізація локального поля температурної витримки осесиметричної оболонки з титанового сплаву з врахуванням поліморфних перетворень (2012)
Опанасович В. - Згин пластини з круговим отвором і радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М., Бедрій В. (2012)
Myaus O. - Functional calculus on a Wiener type algebra of analytic functions of infinity many variables (2012)
Бугрин Л. М. - Хімічний склад і вміст алкалоїдів у зерні люпину вузьколистого за різних технологічних прийомів вирощування, Булка Б. І. (2010)
Голець І. М. - Урожайність і якість зерна сортів вівса залежно від добрив і норм висіву (2010)
Дорота Г. М. - Характеристика генетичних ресурсів льону за комплексом господарсько-цінних ознак, Шувар А. М., Кабай О. І., Терешко Р. В. (2010)
Дубицький О. Л. - Регуляція цукрами активності глутамінсинтетази і аспарагінсинтетази листків в онтогенезі озимої пшениці за різних умов забезпечення поживними речовинами, Ткачук К. С. (2010)
Іванюк В. Я. - Продуктивність трав і поживний режим еродованих ґрунтів залежно від способу залуження та експозиції схилу, Качмар О. Й. (2010)
Ільчук Р. В. - Вплив способів і строків застосування регулятора росту вермистим на врожайність і якісні показники сортів картоплі різних груп стиглості, Ільчук Л. А. (2010)
Карпенко В. П. - Вплив гербіциду Хармоні 75 і мікробіологічного препарату Агат 25К на врожайність ячменю ярого (2010)
Любченко Л. М. - Продуктивність різночаснодостигаючих пасовищних травостоїв залежно від диференціації застосування стимулятора росту і удобрення, Бугрин Л. М., Бугрин О. М. (2010)
Петрина Г. І. - Порівняльна оцінка нових гібридів кукурудзи за різних строків сівби в умовах Передкарпаття, Рудавська Н. М., М’єскало М. С., Глива В. В., Гавриляк Я. Я., Зрада М. С. (2010)
Погорецький А. В. - Азотне живлення ріпаку озимого та шляхи його поліпшення, Случак О. М., Глива В. В., Хархаліс О. Є., Зрада М. С. (2010)
Сидорчук С. І. - Вплив рівня удобрення на врожай коренеплодів кормових буряків, Мащак Я. І. (2010)
Тітенко А. О. - Вплив обробітку ґрунту в ланці з проміжною культурою на забур’яненість посіву ячменю ярого після стерньового попередника (2010)
Фурманець М. Г. - Вплив сівозміни на продуктивність польових культур у Західному Лісостеп (2010)
Царик З. О. - Результати інтродукції та селекції козлятнику східного (Galega orientalis Lam.) в умовах Західного Лісостепу України, Бугрин Л. М., Сметана С. І., Дідик Г. М. (2010)
Черномиз А. М. - Методи добору гібридів кукурудзи в селекції на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Буковини, Микуляк І. С., Лінська М. І., Заплітний Я. Д. (2010)
Шувар А. М. - Ефективність фунгіцидів на посівах льону олійного в умовах Лісостепу Західного (2010)
Ярмолюк М. Т. - Продуктивність лядвенцево-злакового травостою залежно від удобрення в умоваx Передкарпаття, Марцінко Т. І. (2010)
Яцух О. М. - Профільний розподіл рухомих форм важких металів у чорноземі типовому в зоні впливу вуглевидобутку (на прикладі шахти "Червоноградська") (2010)
Яцух К. І. - Ефективність протруйників проти кореневих гнилей на посівах пшениці озимої, Ващишин О. А., Добровецька М. Р., Тимчук І. С. (2010)
Агій В. М. - Вміст селену в кормах низинного Закарпаття (2010)
Братуняк Г. В. - М’ясна продуктивність бугайців симентальської м’ясної породи при згодовуванні преміксу нової рецептури, Вовк Я. С., Заяць О. І., Душара І. В., Зінкевич В. І., Постол О. І. (2010)
Воргач Л. Ю. - Лінійна характеристика чорно-рябої худоби західноукраїнської популяції (2010)
Душара І. В. - Гематологічна картина за використання у годівлі дійних корів кукурудзяного та вико-ячмінного силосів, Вовк Я. С. (2010)
Когут М. І. - Продуктивні якості нащадків корів різних екстер’єрних типів (2010)
Колта М. М. - Молочна продуктивність корів симентальської породи в умовах Прикарпаття, Полуліх М. І., Зінкевич В. І., Даньків В. Я. (2010)
Котляр О. С. - Сумісне застосування гумінових кормових добавок та пробіотиків у годівлі свиней (2010)
Петрів Б. М. - Баланс жирних кислот в організмі гусок за згодовування сульфату натрію (2010)
Федак Н.М. - Роль комбікормів і преміксів у годівлі сільськогосподарських тварин, Вовк Я.С., Чумаченко С.П. (2010)
Грабовська О. С. - Інноваційна діяльність сектора інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту біології тварин НААН, Макогон Р. В., Пилипець А. З., Чорненький Т. Я. (2010)
Біляк Ю. - Про відносно-псевдорегулярні скрути в категорії полігонів над моноїдом з нулем (2012)
Бокало М. - Задача без початкових умов для лінійних і нелінійних еліптично-параболічних рівнянь, які вироджуються в початковий момент часу (2012)
Бокало Т. - Про єдиність розв'язку деяких нелінійних диференціальних рівнянь спеціального вигляду (2012)
Buhrii O. - On solvability of model nonhomogeneous problems for semilinear parabolic equations with variable exponents of nonlinearity (2012)
Бугрій О. - Гіперболічні варіаційні нерівності другого порядку зі змінним показником нелінійності, Гурняк І., Пукач П., Холявка О. (2012)
Burban N. - One-to-one correspondences between classes of objects of the category UR-Mod and radical functors (2012)
Буряченко К. - Теореми існування та регулярності розв'язку задачі з трьома крайовими умовами для еліптичних рівнянь четвертого порядку в крузі (2012)
Гнатюк О. - Характеристики зростання δ-субгармонійних у симетричних кульових прошарках функцій (2012)
Гуран І. - Альтернатива Понтрягіна для локально компактних моноїдів зі скороченнями, Кісіль М. (2012)
Гут В. - Коливні системи з важкими включеннями малої жорсткості: асимптотика спектра (2012)
Ivanchov M. - A nonlocal inverse problem for the diffusion equation (2012)
Кінаш О. - Про зростання характеристичних функцій ймовірнісних законів, Пароля М. (2012)
Кулявець Л. - Про модифіковані узагальнені порядки цілих рядів Діріхле та характеристичні функції ймовірнісних законів, Шеремета М. (2012)
Лопушанський А. - Розв'язок задачі Коші для рівнянь з дробовими похідними в просторах узагальнених функцій (2012)
Mehraliyev Y. - On an inverse boundary value problem for a second order elliptic equation with integral condition (2012)
Мулява О. - Властивості адамарових композицій похідних рядів Діріхле, Шеремета М. (2012)
Новосад О. - Кватерніонні алгебри над псевдоглобальним полем (2012)
Савочкіна Т. - Структурні властивості скінченних DM-груп (2012)
Сидоренко Ю. - Факторизація інтегральних операторів і нелінійні інтегровні моделі, I, Чвартацький О. (2012)
Снітко Г. - Обернена задача для параболічного рівняння з невідомим молодшим коефіцієнтом в області з вільною межею (2012)
Холявка Я. - Сумісні наближення значень двох еліптичних функцій (2012)
Шaхно C. - Метод лінійної інтерполяції Курчатова за узагальнених умов Ліпшиця для поділених різниць першого та другого порядків (2012)
Барабаш Г. - Умови існування, єдиності та стійкості за Ляпуновим розв'язку рівняння типу коливання пластинки з розривними коефіцієнтами (2013)
Бокало М. - Мішана задача для еліптично-параболічних анізотропних рівнянь вищих порядків зі змінними показниками нелінійності (2013)
Глова Т. - Умова застосовності формули для обчислення R-порядку цілих рядів Діріхле, Філевич П. (2013)
Гущак О. - Жюліа-винятковість локсодромних мероморфних функцій, Кондратюк А. (2013)
Дільний В. - Про деякі умови для функцій із вагових просторів Гарді, що мають сингулярність (2013)
Забавський Б. - Дробове IF-кільце Безу, Гаталевич А. (2013)
Єлейко Я. - Адитивні функціонали, задані на сімействі марковських процесів, Лебедєв О. (2013)
Ільків В. - Про розв'язки однорідної задачі Діріхле у часовій смузі для рівняння з частинними похідними другого порядку за часовою змінною, Нитребич З. (2013)
Коцюба І. - Обчислення рівноважної ціни європейського опціону за умов невизначеності (2013)
Лесіна Є. - Розв'язність задачі з косою похідною для неправильно еліптичного рівняння (2013)
Lopushanskyj A. - Non-homogeneous fractional boundary value problem in spaces of generalized functions, Lopushanska H. (2013)
Maturin Yu. - Filters and their triviality (2013)
Мильо О. - Сумiснi наближення значень двох елiптичних функцiй Вейєрштрасса, Холявка Я. (2013)
Михайлишин В. - Дослідження закономірностей термомеханічних процесів у шаруватих пластично деформівних тілах за умов, що моделюють експлуатаційні (2013)
Оліяр Ю. - Про операторну частину максимально дисипативного розширення ермітового оператора, Сторож О. (2013)
Попович Р. - Нижня межа для порядку елементів в розширеннях скінченних полів вигляду Fpp (2013)
Стець Ю. - Про R-порядок і нижній R-порядок рядів Діріхле з нульовою абсцисою абсолютної збіжності (2013)
Флюд О. - Задача з малим параметром при похідних у гіперболічній системі рівнянь першого порядку (2013)
Шпак П. - Обривні керовані марковські процеси зі скінченними або зліченними множинами станів і керувань, Єлейко Я. (2013)
Байструк-Глодан Л. З. - Характеристика кращих селекційних номерів конюшини лучної (2011)
Біловус Г. Я. - Стійкість сортів ярого ячменю до листкових хвороб, Заяць О. М., Копчик З. М., Яремко В. Я., Гнатишин М. В. (2011)
Вавринович О. В. - Вплив систем удобрення і хімічного меліоранту на забур’яненість посівів пшениці озимої, Магоцька Л. В., Качмар О. Й., Малієнко А. М. (2011)
Ващишин О. А. - Вплив метеорологічних факторів на ураження сортів картоплі фітофторозом, Яцух К. І., Біловус Г. Я., Пристацька О. Н., Добровецька М. Р., Дудко Ю. П. (2011)
Волощук О. П. - Ефективність азотфіксуючого бактеріального препарату діазофіт у технології вирощування ріпаку озимого, Погорецький А. В., Случак О. М., Герешко Г. С., Глива В. В., Мокрецька Т. І. (2011)
Воробйова Ю. В. - Стійкість сортів пшениці озимої до ензимо-мікозного виснаження зерна залежно від групи стиглості в умовах Лісостепу Західного (2011)
Глива В. В. - Вплив екологічної пластичності сортів пшениці озимої на рівень реалізації їх генетичного потенціалу в умовах Лісостепу Західного (2011)
Качмар О. Й. - Вплив систем удобрення у короткоротаційних сівозмінах на продуктивність ячменю ярого, Тимчишин І. М., Щерба М. М. (2011)
Любченко Л. М. - Продуктивність та якість корму пасовищного травостою залежно від диференціації застосування стимулятора росту і удобрення, Бугрин Л. М., Бугрин О. М. (2011)
Люшняк О. В. - Вплив покривних культур на ботанічний склад злаково-бобових травосумішок (2011)
Мащак Я. І. - Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від обробітків ґрунту на еродованих землях Лісостепу Західного, Пукало Д. Л. (2011)
Оліфір Ю. М. - Вплив органічних та органо-мінеральних добрив на динаміку лабільних форм гумусу сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під картоплею, Габриєль А. Й., Качмар О. Й. (2011)
Панахид Г. Я. - Вплив способів поліпшення довготривалих лучних угідь на агрофізичні та агрохімічні показники темно-сірого лісового ґрунту (2011)
Панахид Г. Я. - Вплив способів поліпшення довготривалих лучних угідь на густоту травостоїв, Ярмолюк М. Т., Бугрин Л. М., Котяш У. О. (2011)
Приймачук Л. С. - Нові сорти суниці селекції Львівської дослідної станції садівництва Інституту садівництва НААН (2011)
Юркевич Є. О. - Економічна ефективність вирощування зернових культур у сівозмінах залежно від попередників (2011)
Ярмолюк М. Т. - Зміна ботанічного та видового складу різновікових лучних травостоїв під впливом мінеральних добрив і режимів використання, Котяш У. О., Панахид Г. Я., Любченко Л. М. (2011)
Бесєдін О. В. - Особливості відтворної здатності вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи (2011)
Дудок А. Р. - Внутрішньопородні відмінності тварин української червоної молочної породи (2011)
Дяченко О. Б. - Рівень неетерифікованих жирних кислот в еритроцитах та відтворна здатність корів за впливу екстракту алое, Рівіс Й. Ф. (2011)
Заяць О. І. - Вплив глауконіту на якість яєчної шкаралупи, Вовк С. О., Вовк Я. С. (2011)
Когут М. І. - Глобулінові фракції та їх зв’язок з молочною продуктивністю у корів різних екстер’єрних типів (2011)
Лобачова І. В. - Мейотичне дозрівання ооцитів поза організмом: вплив об’єму культурального середовища, Гузєватий О. Є. (2011)
Полуліх М. І. - Синтетичні процеси в рубці дійних корів на фоні нової білково-вітамінно-мінеральної добавки (2011)
Пундик В. П. - Оцінка господарсько-корисних ознак чистопородних і помісних кнурів і свиноматок методом контрольного вирощування молодняку, Петрів М. Д., Самарін Ю. С., Шевчук П. Л. (2011)
Бабенко В. Ф. - О неравенствах типа Харди-Литтлвуда-Полиа для операторов в гильбертовом пространстве, Крячко Н. А. (2014)
Бiккужина Т. Р. - Точнi значення взаємного вiдхилення деяких iнтерполяцiйних пiдпросторiв ермiтових сплайнiв в рiвномiрнiй i iнтегральнiй метриках, Великiн В. Л. (2014)
Вакарчук С. Б. - Точные неравенствах типа Джексона в весовом пространстве L2, р (R2), Вакарчук М. Б. (2014)
Гончаров С. В. - О вложении классов функций, интегрируемых с весом на отрезке и удовлетворяющих условия типа Липшица (2014)
Gorbonos S. O. - On non-variational solutions to optimal boundary control problems for parabolic equations, Kogutp. I. (2014)
Загорулько Ю. С. - О продолжении дифференцируемых функций с отрезка их монотонности и неравенства типа Колмогорова, Кофанов А. А. (2014)
Калашникова Н. В. - L-пiдгрупи на деяких скiнченних групах (2014)
Моторный В. П. - О классах М. К. Потапова (2014)
Пипка О. О. - Про деякi групи з чернiковською групою автоморфiзмiв (2014)
Сєдунова В. В. - Властивостi деяких модулiв неперервностi iнтегровних функцiй в просторах Lp (2014)
Трактинська В. М. - Загальний вид лiнiйного неперервного функцiоналу i критерiй елемента найкращого наближення у просторах iз змiшаною iнтегральною метрикою з вагою, Ткаченко М. Є. (2014)
Chupordia V. A. - On the structure of artinian-by-(finite rank) modules over generalized soluble groups (2014)
Бегей С. С. - Створення високопродуктивних травостоїв на схилах Передкарпаття (2011)
Біловус Г. Я. - Характер взаємодії між збудниками темно-бурої плямистості листя та септоріозу на озимій пшениці (2011)
Волощук І. С. - Вплив передпосівної обробки насіння мікробними препаратами на зимостійкість рослин пшениці озимої (2011)
Волощук О. П. - Зниження хіміко-технологічних показників якості зерна сортів пшениці озимої під впливом ензимо-мікозного виснаження зерна, Воробйова Ю. В. (2011)
Волощук О. П. - Біологічні препарати вимпел-К, вимпел у підвищенні насіннєвої продуктивності рослин ріпаку озимого, Косовська Р. Ю. (2011)
Галятовський Б. Р. - Вплив удобрення та густоти маточників на урожай і вихід садивних коренеплодів кормових буряків (2011)
Дацько А. О. - Стійкість сортозразків вівса до корончастої іржі та червоно-бурої плямистості в умовах Західного Лісостепу України, Царик З. О. (2011)
Дутов О. І. - Організаційні аспекти ведення землеробства на радіоактивно забрудненій території (на прикладі Чорнобильської зони) (2011)
Іванюк В. Я. - Вплив способів залуження та експозиції схилу на структурно-агрегатний стан сірих лісових ґрунтів, Качмар О. Й. (2011)
Ільчук В .В. - Економічна ефективність вирощування нових високопродуктивних сортів картоплі (2011)
Ільчук Р. В. - Вплив внесення мікродобрива кристалон на якісні показники сортів картоплі різних груп стиглості, Ільчук В. А., Андрейчук Н. І., Альохін В. В., Сабат М. М., Ільчук Ю. Р. (2011)
Коник Г. С. - Ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні конюшини повзучої, Жапалеу Г. З. (2011)
Коник Г. С. - Насіннєва продуктивність костриці червоної залежно від строків, способів сівби та норм висіву насіння, Маменько Г. І., Добрянська Н. А. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського