Марухняк А. Я. - Екологічна адаптивність сортів та ліній вівса за вмістом білка в зерні, Дацько А. О., Марухняк Г. І., Марухняк Ю. А. (2011)
Мащак Я. І. - Вплив удобрення і стимуляторів росту на видовий та мінеральний склад травостою, Любченко Л. М., Виговський І. В. (2011)
Мащак Я. І. - Економічна ефективність вирощування основних одновидових лукопасовищних трав, Сметана С. І., Тимчишин С. М. (2011)
Петрина Г. І. - Нові гібриди кукурудзи для Західного Лісостепу, Рудавська Н. М., Глива В. В., Федак В. В. (2011)
Терлецька М. І. - Поживність корму багатоукісних травостоїв залежно від їх складу, удобрення та строків використання (2011)
Тимчишин О. Ф. - Вплив строків сівби на нектаропродуктивність і медопродуктивність сортів гречки (2011)
Ткаченко Л. Ю. - Вплив системи удобрення на динаміку наростання листової поверхні та врожайність жита озимого (2011)
Чайка В. М. - Стан біорізноманіття комах-дендробіонтів агроландшафтів Північного Лісостепу України та екологічні чинники, що його визначають, Гавей І. В., Лісовий М. М., Вагалюк Л. В. (2011)
Шевчук Р. В. - Вплив добрив та режимів використання на формування бобово-злакового травостою (2011)
Яцух К. І. - Пантера – ефективний гербіцид проти пирію в посівах озимого ріпаку, Ващишин О. А., Тимчук І. С., Добровецька М. Р. (2011)
Братюк В. М. - Пожиттєва продуктивність та причини вибуття корів-нащадків бугаїв різних ліній (2011)
Братюк В. М. - Розвиток статей тіла корів західної внутрішньопородної популяції української чорно-рябої молочної породи (2011)
Козак Є. Б. - Вміст мікроелементів у кормах, морфологічні та біохімічні показники крові у бугайців червоної степової породи, Остап’юк Ю. І., Каплінський В. В. (2011)
Левицька Л. Г. - Ефективність використання пайзово-бобового силосу та зерносінажу в зимових раціонах дійних корів, Заяць О. І., Душара І. В. (2011)
Петрів М. Д. - М’ясна продуктивність гусей оброшинської селекції при чистопородному розведенні, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Хомик М. М. (2011)
Петрів М. Д. - Продуктивність гусей оброшинської селекції при чистопородному розведенні, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Хомик М. М. (2011)
Попов В. Є. - Протеїнове живлення молодняку кролів (2011)
Седіло Г. М. - Продуктивна дія нової білково-вітамінно-мінеральної добавки у годівлі ремонтних телиць, Вовк Я. С., Федак Н. М., Душара І. В., Полуліх М. І., Зінкевич В. І., Вовк С. О. (2011)
Седіло Г. М. - Вовна українських гірськокарпатських овець: проблеми і перспективи, Мерва А. О. (2011)
Скорохід І. В. - Ефективність застосування гомеопатичних препаратів у лікуванні маститів у корів, Воробель М. І., Харачко Г. Я. (2011)
Федак Н. М. - Нетрадиційні корми у годівлі молодняку ВРХ (кавовий шлам), Чумаченко С. П., Вовк Я. С., Ільницька Н. В. (2011)
Чумаченко С. П. - Якісні показники силосів за використання біопрепаратів в умовах Карпатського регіону, Федак Н. М., Бугрин Л. М., Ільницька Н. В., Кравченко Н. О., Божок Л. В. (2011)
Шелевач А. В. - Рівень неетерифікованих жирних кислот у печінці бугайців та його корекція шляхом згодовування різних форм клітковиновмісного корму (2011)
Кориневская В. Ю. - Оценка эмиссии загрязняющих веществ в цикле посадка/взлёт (на примере международного аэропорта "Одесса"), Белоусова И. В., Шанина Т. П. (2011)
Стрюк Т. Ю. - Зарастание озера Картал (2011)
Колісник А. В. - Оцінка якості вод річок Вінницької області (2011)
Сербов М. Г. - Методичні основи економічної оцінки збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру (2011)
Улибіна В. О. - Муніципальне регулювання екологічної безпеки (2011)
Тонконогая И. В. - Социально-экономические и экологические проблемы развития Причерноморской зоны Украины (2011)
Жавнерчик О. В. - Інституціональні зрушення в напрямку економіко-екологічної трансформації (2011)
Анюхіна Л. О. - Напрями підвищення ефективності діяльності рекреаційно-туристичних підприємств (2011)
Калинина Н. В. - Методологические основы формирования комплексных природоохранных программ (2011)
Польовий А. М. - Оцінка агроекологічних умов вирощування сільськогосподарських культур (на прикладі озимої пшениці та ярого ячменю) в Херсонській області, Букарєва С. А. (2011)
Ляшенко Г. В. - Агроекологічна оцінка якості грунтів на півдні Одеської області, Прикуп Л. О. (2011)
Иконникова В. В. - Влияние агрометеорологических условий на интенсивность фотосинтеза гороха (2011)
Флоря Л. В. - Динаміка показників родючості грунтів Північно-Західного Причорномор?я (2011)
Недострелова Л. В. - Энергетические аспекты блокирующего антициклона, взаимодействующего с циклоном (2011)
Семенова І. Г. - Регіональна циркуляція атмосфери та умови виникнення морських бризів на північному узбережжі Чорного моря (2011)
Волошин В. Г. - Особенности суточного хода температуры воздуха в приземном слое атмосферы в Одесской области, Головатюк Н. Д. (2011)
Холопцев А. В. - Особенности статистической связи межгодовых изменений среднемесячных значений общего содержания озона и индексов грозовой активности над Украиной, Никифорова М. П. (2011)
Галич Е. А. - Статистическая структура полей геопотенциальных высот в тропосфере восточного сектора Южного полушария, Покровщук М. О., Евсеев Е. Г., Дмитриенко Ю. А. (2011)
Гопченко Є. Д. - Територіальне узагальнення базових величин прогнозної схеми характеристик весняного водопілля для рівнинних річок України, Шакірзанова Ж. Р. (2011)
Лобода Н. С. - Мінливість клімату та водних ресурсів Закарпаття, Божок Ю. В. (2011)
Лобода Н. С. - Оцінка мінливості річного стоку у басейні річки Дністер (лівобережжя), Дорофєєва В. П. (2011)
Тучковенко Ю. С. - Оценка влияния СБО "Северная" и "Южная" на загрязнение вод Одесского района северо-западной части Черного моря, Сапко О. Ю. (2011)
Илюшин В. Я. - Расчет дальности проникновения вод взморья в дельтовые водотоки в ходе нагонного процесса в бесприливной устьевой области (2011)
Кругляк Ю. А. - Одноэлектронный одномолекулярный полевой транзистор: квантово-механическое и электродинамическое рассмотрение на примере молекулы бензола, Кругляк Н. Е. (2011)
Герасимов О. І. - Стереологічний аналіз локальної структури гранульованих матеріалів (метод Вороного), Сомов М. М. (2011)
Горьев С. А. - Построение двумерных несепарабельных блоков фильтров с полным восстановлением для обработки изображений (2011)
Сухарев Д. Е. - Эффекты сильного взаимодействия в теории каонных систем, Серга И. Н., Шахман А. Н. (2011)
Игнатенко А. В. - Численное моделирование динамики многоэлектронных ридберговских атомов в электромагнитном поле, Башкарёв П. Г., Бакунина Е. В., Яковлева А. К. (2011)
Витавецкая Л. А. - Собственно-энергетический вклад в лэмбовский сдвиг: аппроксимация функции Мора на случай многоэлектронных систем, Чернякова Ю. Г., Дубровская Ю. В., Андронович И. А. (2011)
Флорко Т. А. - Релятивистский энергетический подход к вычислению вероятностей запрещенных переходов в атомных спектрах, Никола Л. В., Середенко С. С., Постовая А. А. (2011)
Сафранов Т. А. - Физиологическая полноценность минерального состава питьевых вод Одесской агломерации, Полищук А. А., Волков А. И., Гусева Е. Д., Конькова А. И., Ярчук Ю. А. (2013)
Буц Ю. В. - Динаміка видового різноманіття водно-болотних природних комплексів як прояв пірогенної релаксії геосистем, Тітенко Г. В. (2013)
Сапко О. Ю. - Современные подходы к составлению кадастра береговой зоны (2013)
Біньковська Г. В. - Відходи тваринництва та птахівництва як сировина для виробництва біогазу в Одеській області, Шаніна Т. П. (2013)
Улибіна В. О. - Ринкові перетворення в обслуговуванні житлового фонду (2013)
Павленко Е. П. - Формирование актуальных механизмов экологизации морской деятельности (2013)
Ковалев В. Г. - Методические основы результативности природоохранной деятельности, Рекиш А. А., Колонтай С. Н. (2013)
Тюлькіна К. О. - Перспективні напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні, Заволока М. М. (2013)
Поляничко О. В. - Фінансові підходи до мотивації розвитку природно-заповідного фонду України (2013)
Тюлькіна К. О. - Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості регіону, Неря В. І. (2013)
Иванов С. В. - Роль альбедо в формировании городского острова тепла, Драничер О. Р. (2013)
Толмачева А. В. - Влияние агрометеорологических условий на произрастание культуры сои (2013)
Прикуп Л. О. - Оцінка агроекологічного стану земель південних районів Одеської області з врахуванням організації різних типів угідь (2013)
Сініцина В. В. - Алгоритм динамічної моделі формування сходів зернових культур (2013)
Васалатій Н. В. - Вплив агрометеорологічних умов на формування площі листової поверхні та фотосинтетичну продуктивність озимого ріпаку в осінньо-зимовий період вегетації (2013)
Дюльгер М. О. - Забезпечення теплом, світлом і вологою пожнивних культур в Україні (2013)
Гопченко Є. Д. - Особливості структурної бази деяких розрахункових формул максимального стоку, Романчук М. Є. (2013)
Мельник С. В. - Оценка влияния климатических осцилляций на сток Днестра, Багрина К. В. (2013)
Обухов Є. В. - Диференційовані оцінки показників випаровування з акваторії Каховського водосховища, Корягіна О. С., Корецький Є. П. (2013)
Колісник А. В. - Оцінка геоекологічного стану річок Південний Буг, Дністер та Дніпро у межах Вінницької області (2013)
Илюшин В. Я. - Механизм формирования двухслойной зоны смешения лимана и влияние на нее реверсивного водообмена через пролив (2013)
Горун В. В. - Методические рекомендации по расчету распространения взвеси при залповых сбросах (2013)
Полубок Т. Н. - Изученность процессов литолого-геоморфологических изменений дна Керченского пролива (2013)
Герасимов О. И. - Распространение электромагнитных волн в модели 1D гранулированной системы в приближении виртуальной упорядоченности, Худынцев Н. Н. (2013)
Кругляк Ю. А. - Взаимодействие ионов Li+, Na+ и K+ с молекулами диметилового эфира и воды ab initio/3G (2013)
Кругляк Ю. А. - Уроки наноэлектроники. 3. Электронная проводимость и моды проводимости в концепции "снизу - вверх", Кругляк Н. Е. (2013)
Кругляк Ю. А. - Уроки наноэлектроники. 4. Термоэлектрические явления в концепции "снизу-вверх", Глушков А. В. (2013)
Ганин Э. В. - N-(4-нитрофенил) изонафталимид. Строение продуктов ацилирования анилинов 1,8-нафталоилхлоридом, Горличенко М. Г., Васильева М. Г., Шевченко С. В. (2013)
Кушніренко І. Ю. - Формування засад становлення та забезпечення прав національних меншин в Україні (2013)
Глушков А. В. - Анализ и прогноз антропогенного влияния на воздушный бассейн промышленного города на основе методов теории хаоса: математические основы (2013)
Бунякова Ю. Я. - Загальна характеристика екологічного стану атмосфери по областях і промислових містах України (2013)
Губанова О. Р. - Використання методології стейкхолдер-менеджменту в забезпеченні сталого розвитку Тилігульського лиману (2013)
Павленко О. П. - Економіко-екологічні основи комплексного морського планування (2013)
Поляничко О. В. - Інституціональні підходи розвитку екологічного підприємництва в рекреаційно-туристичній сфері (2013)
Полищук Т. Н. - Об основах организации производства вин высшей категории качества в Украине (2013)
Воскресенская Е. Н. - Экстремальные осадки и их климатические изменения на территории Украины по данным наблюдений, Вышкваркова Е. В. (2013)
Хохлов В. М. - Про зв’язок середнього річного стоку р. Південний Буг з посухами в період 1951-2010 рр., Єрмоленко Н. С. (2013)
Івус Г. П. - Роль гідродинамічної нестійкості атмосфери в процесах відсіченого циклогенезу влітку над Україною, Семенова І. Г., Ковальков І. А. (2013)
Івус Г. П. - Використання фронтального параметра для визначення зон небезпечного вітру, Хоменко Г. В., Зубкович С. О. (2013)
Сініцина В. В. - Моделювання росту колеоптилю зернових культур в період "посів-сходи" (2013)
Агайар Э. В. - Применение закона распределения Джонсона для выравнивания рядов скорости ветра у поверхности Земли (2013)
Бардан С. И. - Формирование бимодального сценария сукцессии автотрофных компонент планктона в Баренцевом и Черном морях и оценка роли температурного фактора, Сербов Н. Г. (2013)
Обухов Є. В. - Оцінка внутрішньорічного розподілу температури поверхні води Каховського водосховища, Корягіна О. С. (2013)
Лобода Н. С. - Оцінка якості води річки Десна за комплексом гідрохімічних показників, Даус М. Є., Дичеренко Ю. Л. (2013)
Гопченко Є. Д. - Норми річного стоку на території Закарпаття, Катинська І. В. (2013)
Овчарук В. А. - Статистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку весняного водопілля в басейні річки Дністер, Траскова А. В. (2013)
Тучковенко Ю. С. - Моделирование ветровой циркуляции вод в Тилигульском лимане, Кушнир Д. В. (2013)
Полубок Т. Н. - Характеристика источников и механизмов образования наносов в Керченском проливе (2013)
Кругляк Ю. А. - Начала спинтроники в концепции "снизу-вверх" (2013)
Герасимов О. И. - Физика гранулированных материалов: состояние и перспективы исследований. Часть 1 (2013)
Хецелиус О. Ю. - Прогнозирование хаотических процессов в геофизических и экологических системах на основе концепции аттрактора и нейросетевого подхода (2013)
Ганин Э. В. - Супрамолекулярные соединения краун-эфиров с 1Н-имидазол-4,5дикарбонитрилом, 3-нитро-1,2,4-триазолом и 1Н-тетразолом, Герасименко Г. И., Горличенко М. Г., Шевченко В. Ф., Васильева М. Г., Шевченко С. В. (2013)
Лавриненко А. В. - Выбор граничных условий для построения моделей фотонно-кристаллических волноводов, Лавриненко Ю. В. (2013)
Khetselius O. Yu. - Analysis of the fractal structures in wave processes, Svinarenko A. A. (2013)
Препелица Г. П. - К вопросу о применении аппарата нейросетевого моделирования и распознавания образов в задачах прикладной экологии и гидрометеорологии, Лобода А. В., Грушевский О. Н., Буяджи В. В. (2013)
Сытов В. Н. - Анализ системы получения и обработки результатов радиозондирования и обоснование путей ее развития, Вельмискин Д. И., Лавриненко Ю. В., Лимонов А. С., Перелыгин Б. В., Пустовит Т. М. (2013)
Лімонов О. С. - Оцінка можливості використання різних топографічних даних для створення цифрового рельєфу місцевості, Перелигін Б. В., Пустовіт Т. М. (2013)
Павленко О. П. - Економіко-екологічні індикатори регіональних трансформацій морегосподарського комплексу України (2014)
Крисак А. І. - Інституціоналізація земельних відносин у країнах з перехідною економікою: акценти та паралелі (2014)
Фещенко Н. Н. - Теоретико-методологические основы финансового выравнивания (2014)
Польовий А. М. - Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів України на формування урожайності ярого ячменю, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2014)
Михайловський В. В. - Кількісне прогнозування врожайності з використанням супутникових спостережень, Адаменко Т. І., Кульбіда М. І. (2014)
Ляшенко Г. В. - Моделирование формирования продуктивности технических сортов винограда при различных агрометеорологических условиях, Жигайло Т. С. (2014)
Ляшенко Г. В. - Оценка рисков повреждения винограда весенними и осенними заморозками в северо-западном Причерноморье, Маринин Е. И. (2014)
Пишняк Д. В. - Мезомасштабная доступная потенциальная энергия фронтального раздела как характеристика его конвективной и грозовой активности, Шпиг В. М., Ивус Г. П. (2014)
Собченко А. Ю. - Особенности статистической структуры полей температуры воздуха в свободной атмосфере в западном секторе Южного полушария (2014)
Мурадян О. Л. - Особенности моделирования развития гроздевой листовертки (Lobesia botrana) на виноградном растении (2014)
Дюльгер М. О. - Динаміка приростів агроекологічних категорій урожайності пожнивного проса в умовах Центрального Лісостепу (2014)
Сініцина В. В. - Моделювання впливу температури на формування сходів зернових культур (2014)
Гопченко Є. Д. - Про особливості редукції максимальних модулів дощових паводків і весняних водопіль в залежності від розміру річкових водозборів, Романчук М. Є., Траскова А. В., Грушковська І. О. (2014)
Лобода Н. С. - Зміни кліматичних чинників та характеристик стоку р. Тилігул під впливом глобального потепління, Божок Ю. В., Куза А. М. (2014)
Кулібабін О. Г. - Розрахункові відмітки захисних споруд (на ділянці р. Дунай від м. Рені до м. Вилкове) (2014)
Гопченко Е. Д. - Максимальный сток дождевых паводков рек Горного Крыма, Овчарук В. А., Тодорова Е. И. (2014)
Бардан С. И. - Фракталы в биогеографических закономерностях, определяющих состав бактериоценозов зимнего планктона на примере Печорского моря, Сербов Н. Г. (2014)
Серга Э. Н. - Климатическое районирование полей среднемесячной температуры подстилающей поверхности в северной части Тихого океана в зимний период, Рубан И. Г., Рудич О. С. (2014)
Гриб О. М. - Оцінка випаровування з водної поверхні в районі Тилігульського лиману (2014)
Гриб О. М. - Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості (2014)
Тучковенко Ю. С. - Характеристика изменчивости термохалинных условий Тилигульского лимана в современный период, Адобовский В. В., Тучковенко О. А. (2014)
Полонский А. Б. - Влияние Североатлантического колебания на аномалии приземной температуры воздуха над территорией Украины в холодный период, Брагина О. С., Кибальчич И. А. (2014)
Сахненко О. І. - Моделювання вітро-хвильової динаміки вод прибережної морської акваторії в районі Тилігульського лиману, Тучковенко Ю. С. (2014)
Лімонов О. С. - Розробка методики створення цифрового рельєфу місцевості по топографічних картах, Перелигін Б. В., Пустовіт Т. М. (2014)
Лавриненко А. В. - Построение анизотропного идеально согласующегося граничного слоя во временной области, Лавриненко Ю. В. (2014)
Лимонов А. С. - Оценивание случайных сигналов гидрометеорологической информации с использованием рекуррентных алгоритмов адаптации, Пустовит Т. М., Лимонов А. А. (2014)
Ходжаян А. О. - Сучасні проблеми розвитку інвестиційного ринку України (2006)
Адоньєв Є. О. - Інвестування впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах АПК як чинник зменшення собівартості сільськогосподарської продукції (2006)
Соляник Л. Г. - Оптимізація параметрів управління товарно- матеріальними запасами на промисловому підприємстві (2006)
Лазебник Л. Л. - Об’єктивні передумови використання фінансових відносин для централізованого впливу на господарську систему, Прушківська Е. В. (2006)
Аберніхіна І. Г. - Теоретичні засади страхового захисту підприємства (2006)
Данченко О. Ю. - Порівняння методів бюджетування: традиційне, гнучке та процесне (2006)
Черненко Н. О. - Управління основними елементами оборотних активів (2006)
Верхоглядова Н. І. - Екологізація як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника в аспекті розвитку малого бізнесу, Стенічева І. Б., Головко Л. С. (2006)
Бардась А. В. - Оптимізація використання ресурсів вугледобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків (2006)
Гончаров В. М. - Діагностування невизначеності зовнішнього середовища, Ларін О. В. (2006)
Смірнов В. В. - Підвищення конкурентоздатності залізорудних ГЗК шляхом вдосконалення форми організації обслуговуючих підрозділів, Клименко О. О. (2006)
Євдокимов Ф. І. - Соціальний капітал підприємства: методи виміру, Губська М. В. (2006)
Трушкіна Н. В. - Удосконалення організаційної структури управління логістичною діяльністю вугільної шахти (2006)
Чириченко Ю. В. - Проблематика прогнозування розвитку сільського господарства України в контексті використання нейронних мереж (2006)
Пономаренко П. І. - Експорт залізорудної продукції України: аналіз динаміки і ефективності, Солодянкін O. B., Харін С. А. (2006)
Касьянова Н. В. - Додана вартість як джерело розвитку крупних промислових підприємств (2006)
Прокопенко В. І. - Концептуальна модель формування економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств, Пілова Д. П. (2006)
Довбня С. Б. - Факторингове фінансування оборотних активів підприємства: особливості та перспективи, Разгоняєва Т. М. (2006)
Єрмошкіна О. В. - Визначення часу обслуговування фінансових потоків в системі управління фінансовими ресурсами підприємства (2006)
Шатирьова С. С. - Оцінка інвестиційної привабливості Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (2006)
Бурлуцькй Б. В. - Ефективність податкового середовища України (2006)
Боєнко О. С. - Планування кредитування інноваційних проектів (2006)
Гресь Н. Л. - Теоретико-практичний аспект пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників, Грідіна М. О. (2006)
Прокопенко В. І. - Сучасні складові формування ціни рекультивованих земель на відкритих гірничих розробках, Кириченко О. О., Терехов Є. В. (2006)
Палєхова Л. Л. - Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах глобалізації (2006)
Шпанковська Н. Г. - Складові аналітичної культури фахівців, Король Г. О., Ковальчук К. Ф., Костанецький В. В. (2006)
Шаповал В. М. - Рівні соціальної відповідальності підприємництва (2006)
Лопатовський В. Г. - Особливості взаємозв’язків між ризиками на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки (2006)
Сидич О. В. - Стратегічне маркетингове управління інноваційним потенціалом підприємства (2006)
Векленко А. В. - Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів учасника фондового ринку, Лісовенко М. М. (2006)
Пилипенко Г. М. - Громадянська культура як фактор економічного розвитку (2013)
Матюк Т. В. - Роль освіти в економічному розвитку суспільства (2013)
Лусте О. О. - Психологічні детермінанти ефективності соціально-економічних трансформацій (2013)
Тараненко І. В. - Удосконалення товарної структури експорту як фактор підвищення конкурентоспроможності країн (2013)
Ходжаян А. О. - Макроекономічна стійкість в системі забезпечення конкурентоспроможного розвитку економіки (2013)
Шевченко Ю. О. - Оcновні тенденції розвитку національної сфери послуг в умовах глобальної економічної нестабільності (2013)
Лимонова Є. М. - Інвестиційна діяльність ТНК в Україні: проблеми і перспективи (2013)
Солянік Л. Г. - Від збитковості до прибутковості: ключові фактори успіху вітчизняних підприємств (2013)
Бойко В. В. - Комплексная система воспроизводства и обновления основных фондов предприятий Украины в современных условиях хозяйствования, Толок В. В. (2013)
Топоркова О. А. - Облікова політика як складова системи управління витратами (2013)
Терещенко М. К. - Особливості обліку витрат проектних і будівельно-монтажних підприємств у сучасних умовах (2013)
Вакульчик О. М. - Оцінка економічної безпеки підприємства в умовах кредитування, Дубицький Д. П. (2013)
Халимендиков Е. Н. - Экономическая эффективность поточных технологий сооружения скважин, Зинченко C. А., Юшков Е. А., Дедич И. А. (2013)
Тимошенко Л. В. - Управління рівнем забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами у промисловому місті (2013)
Терехов Є. В. - Удосконалення економіко-організаційного механізму формування вартості земель, відтворених в умовах відкритих гірничих розробок (2013)
Балуєва О. В. - Методика розрахунку індексу соціо-еколого-економічного розвитку міста (2013)
Майдукова С. С. - Экономическая целесообразность использования ресурсного потенциала минеральной составляющей отходов угольного проризводства (2013)
Переверзєва Г. В. - Роль нематеріальної мотивації у системі сучасного менеджменту (2013)
Протасова Є. В. - Модель оцінювання впливу управлінських рішень на вартість підприємства (2013)
Вишневська М. К. - Маркетингова кооперація як один із дієвих механізмів скорочення витрат на етапі ініціалізації проекту (2013)
Синіцина Ю. П. - Напрями підвищення ефективності стратегічного управління запасами залізорудної сировини на металургійному підприємстві (2013)
Ковальчук К. Ф. - Модель оцінки довіри клієнтів до страхової компанії, Полушенко В. А. (2013)
Арсеньєва Н. О. - Визначення міцності на зсув асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх одягів за критерієм Писаренко-Лебедєва – 2, Ряпухін В. М. (2014)
Батракова А. Г. - Діагностика дорожніх одягів із застосуванням георадарних технологій (2014)
Березін Л. М. - Розрахунки деталей складних форм та критеріальних за розмірами на втомлену довговічність та надійність (2014)
Біліченко В. В. - Аналіз підходів до класифікації автотренажерів для підготовки водіїв, Рациборинський В. В. (2014)
Біліченко В. В. - Вдосконалення міських пасажирських перевезень шляхом застосування експресного режиму руху, Цимбал С. В., Мирниця А. В. (2014)
Бугайов І. С. - Щодо дослідження пунктів тяжіння пішохідних потоків, Єрмак О. М. (2014)
Величко Л. Д. - Оцінка впливу характеристик підпружинення на коливання встановлених на транспортні засоби об’єктів, Петрученко О. С., Дзюба А. О. (2014)
Вельган І. В. - Особливості властивостей і технології виготовлення крупнопористих бетонів (2014)
Вольченко А. И. - Фрикционное взаимодействие термонапряженных ободов тормозных брабанов, Кашуба Н. В., Возный А. В. (2014)
Вольченко Н. А. - К вопросу прогнозирования конструктивных параметров тормозных барабанов колодочных тормозов транспортных средств, Малык В. Я., Красин П. С. (2014)
Воробьев Ю. А. - Модели онтологий и онтологической системы поддержки принятия решений по выбору ручных импульсных устройств, Нечипорук Н. В., Кобрин В. Н., Шостак И. В. (2014)
Гайдукевич В. А. - Метод мінімізації функціоналу інформативності дорожнього середовища (2014)
Гамеляк І. П. - Дослідження термостійкості жорстких граток, Усиченко О. Ю., Дмитренко Л. А., Коломієць А. Я. (2014)
Гасенко Л. В. - Порівняльний аналіз основних вимог, що висуваються до велосипедної інфраструктури в Україні та за кордоном, Литвиненко Т. П. (2014)
Гембарський О. С. - Підвищення рівня підготовки водіїв машин інженерного озброєння за рахунок впровадження тренажерних комплексів, Поляков А. П. (2014)
Грубель М. Г. - Вертикальні коливання підресореної частини колісних транспортних засобів під дією випадкових збурень, Красюк О. П., Сокіл М. Б., Нанівський Р. А. (2014)
Гудз Г. С. - Систематизація дефектів кузова спеціальних автобусів, Борис М. М., Захара І. Я. (2014)
Гюлєв Н. У. - До питання про залежність безпеки дорожнього руху від емоційної напруженості водія, Доля В. К., Жукова А. В., Бабаєв Г. (2014)
Деркач В. Л. - Порівняльний аналіз роботи двигуна при різних температурних режимах (2014)
Дівеєв Б. М. - Експериментальне визначення параметрів розрахункової моделі насоса з динамічними гасниками коливань, Сава Р. В., Черчик Г. Т., Яворський Я. П. (2014)
Дідківська Л. С. О - бґрунтування області ефективного функціонування адаптивних методів світлофорного регулювання через оцінку параметрів транспортного потоку (2014)
Дорожко Є. В. - Визначення температурних напружень в тонких асфальтобетонних шарах на жорсткій основі, Ряпухін В. М. (2014)
Дробишинець С. Я. - Геотекстиль у дорожньому будівництві, шляхи використання (2014)
Дубицький О. С. - Реалії міського електротранспорту міста Луцька (2014)
Енглезі І. П. - Визначення факторів впливу на ймовірність виникнення ДТП (2014)
Єрмак О. М. - Щодо визначення якості пасажирських перевезень, Пустовіт В. І. (2014)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу добавок синтетичних восків та латексів, як модифікаторів бітумів, на властивості асфальтобетонів, Циркунова К. В., Костін Д. Ю., Макарчев О. О. (2014)
Жук М. М. - Період настання сутінок, як чинник впливу на функціональний стан водія, Бойків М. В., Постранський Т. М. (2014)
Зайчук Н. П. - Особливості зношування зневуглецьованих поверхонь зі сталі ШХ15, Шимчук С. П., Імбірович Н. Ю., Назарчук Л. В. (2014)
Захарчук О. В. - Обгрунтування економічної ефективності переобладнання колісного трактора для роботи на природному газі (2014)
Защепкіна Н. М. - Аналіз асортименту тканин для пошиття чохлів автомобілів, Прохорова І. А. (2014)
Защепкіна Н. М. - Вплив властивостей матеріалу на експлуатаційні характеристики слінгів, Кутова А. П. (2014)
Іваник І. Г. - Натурні випробування металевої шпренгельної статично невизначеної конструкції прольотом 18,0 м…, Вибранець Ю. Ю., Іваник Ю. І. (2014)
Івасенко В. В. - Аналіз основних нормативних вимог до засобів інформаційного забезпечення вулично-шляхової мережі, доступної для маломобільних груп населення, Литвиненко Т. П. (2014)
Ігнатюк В. В. - Управління програмами відновлення стану дорожнього одягу (2014)
Ільченко В. В. - Вплив геодезичних і будівельних робіт на рівність дорожнього покриття, Міщенко Р. А., Козарь В. І., Козарь Л. М. (2014)
Кашканов А. А. - Дослідження впливу антиблокувальної системи на величину гальмівного шляху легкового автомобіля, Тишківський І. Р. (2014)
Кіяшко І. В. - Рівень забезпеченості та щільність розташування об’єктів дорожнього сервісу (2014)
Клімов Е. С. - Щодо визначення моменту опору повороту шини керованого колеса на місці (2014)
Коваленко Л. О. - Визначення рівнів шуму на магістралях та вулицях міста (2014)
Коваль М. І. - Вплив вантажного транспорту на ефективність функціонування транспортних потоків у місті Луцьку (2014)
Коваль П. М. - Перспективи використання базальтобетонних конструкцій в будівництві, Гримак О.Я. (2014)
Козачук Л. С. - Аналіз систем активної безпеки автомобіля, Стельмащук В. В., Онищук В. П., Козачук І. С. (2014)
Колякова В. М. - Особливості роботи сталезалізобетонних прольотних конструкцій при забезпеченні їх анкерування у прольоті, Шармаков Є. Л. (2014)
Коник М. В. - Інформативність елементів дорожнього середовища (2014)
Кошель С. О. - Кінематичне дослідження механізмів з декількома ведучими ланками, Кошель Г.В. (2014)
Кравченко К. О. - Визначення шляхів підвищення ефективності охолодження гальмівних елементів транспортних засобів (2014)
Кравченко О. П. - Скорочення часу простою автомобілів в ремонті шляхом оптимізації складу запасних частин на вантажних автотранспортних підприємствах, Верітельник Є. А. (2014)
Кравченко О. П. - Визначення характеристик тимчасових параметрів транспортного циклу обслуговування безперервних технологічних виробництв, Панайотов К. К. (2014)
Крещенецький В. Л. - Розробка алгоритму моделювання роботи автосервісних підприємств, Цимбал С. В., Семічаснова Н. С., Клименко М. О. (2014)
Криштопа С. І. - Напружено-деформований стан поверхневих і приповерхневих шарів металевих фрикційних елементів гальмівних пристроїв (2014)
Кужель В. П. - Обґрунтування схем та розробка алгоритмів проведення досліджень з визначення дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби, Клименчук А. М. (2014)
Кузькін О. Ф. - Розвиток маршрутних мереж громадського транспорту великих міст України (2014)
Кукурудзяк Ю. Ю. - Інформаційна база системи автоматизованого інтелектуально-експлуатаційного моніторингу (2014)
Ларін О. О. - Контроль технічного стану пожежних відцентрових насосів в експлуатації за допомогою своєчасної вібродіагностики, Ущапівський І. Л. (2014)
Линник І. Е. - Прогнозування обсягів перевезень пасажирів метрополітеном м. Харкова, Завальний О. В., Буряк А. І. (2014)
Макаров В. А. - Щодо обґрунтування напряму розвитку прогнозування стійкості руху автомобіля (2014)
Марціяш О. М. - Лабораторний стенд для визначення деяких робочих параметрів системи мащення автомобільного двигуна, Іванюра І. Т., Булік Ю. В., Іванюра Н. І. (2014)
Матейчик В. П. - Моделювання системи "Транспортний потік - дорога", Цюман М. П., Вайганг Г. О. (2014)
Опанасюк Є. Г. - Характеристики роботи двигуна з регульованим тиском відпрацьованих газів, Бегерський Д. Б., Опанасюк О. Є. (2014)
Павлова І. О. - Дослідження транспортного процесу на міських регульованих перехрестях, Грабовець В. В., Решетило О. М., Курин М. М. (2014)
Панасюк Я. І. - Комлексний підхід у визначенні зміни фізико-механічних властивостей грунтів укріплених цементом з додаванням пігментів, Маліков В. В., Боярчук Б. А. (2014)
Повстяна Ю. С. - Загальні аспекти про передачу інформації в автомобільній галузі, Андрущак І. Є. (2014)
Погорєлов М. Г. - Підвищення ефективності функціонування автосервісних підприємств з урахуванням виробничих і екологічних інвестицій, Мастепан С. М., Субочев О. І., Субочева В. О. (2014)
Подригало М. А. - Підвищення маневреності автомобільних колон, Абрамов Д. В., Нікорчук А. І. (2014)
Подригало М. А. - Новое в теории эксплуатационных свойств автомобиля, Клец Д. М., Потапов Н. Н., Холодов М. П. (2014)
Поляков А. П. - Дослідження впливу на показники автомобіля переведення його двигуна на роботу на біодизельному паливі, Галущак Д. О. (2014)
Поляков А. П. - Вплив на техніко-економічні та екологічні показники дизелів КамАЗ-740 зміни конструктивних параметрів форсунки, Коробов С. С., Квасневський С. О. (2014)
Поляков А. П. - Визначення впливу на показники дизеля ЯМЗ-238 зміни конструктивних параметрів деталей циліндро-поршневої групи, Маріянко Б. С. (2014)
Понкратов Д. П. - Оцінка значущості критеріїв вибору пасажирами шляху пересування у містах, Фалецька Г. І. (2014)
Ройко Ю. Я. - Визначення оптимальної довжини ділянки міської магістральної вулиці, Євчук М. Ю. (2014)
Самостян В. Р. - Реагування поперечного профілю дороги на геометричні характеристики просторової моделі траси дороги (2014)
Сахно В. П. - Вплив конструкційних параметрів легкового автомобіля малого класу на бокове відведення шин у неусталеному криволінійному русі, Кузнєцов Р. М., Павлюк В. І., Гуменюк П. О. (2014)
Селезньов Е. Л. - Аналіз методів фінішної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь, Шимчук Ю. П. (2014)
Сидорчук О. В. - Концептуальна формалізація конфігурації проектів зернозбирально-транспортних систем, Днесь В. І., Скібчик В. І., Гріцаєв Я. В., Сятковський О. А., Пукас В. Л. (2014)
Сичук В. А. - Дослідження повітропроникності пористих зразків з метою виявлення оптимальних параметрів, Заболотний О. В. (2014)
Сідей В. М. - Прогнозування температурно-вологісного режиму цегли за метеорологічними даними, Пашинський В. А. (2014)
Смирнов Є. В. - Управління стратегіями технічного розвитку виробництва на автомобільному транспорті (2014)
Смірнова Н. В. - Вплив інтервалів та дистанцій між автомобілями у транспортному потоці на пропускну здатність автомобільних доріг (2014)
Солодкий С. Й. - Експериментально-статистичне моделювання тріщиностійкості бетонів, армованих поліпропіленовою фіброю, Турба Ю. В. (2014)
Солодкий С. Й. - Прискорювачі швидкості набору когезійної міцності для литих емульсійно-мінеральних сумішей, Сідун Ю. В., Волліс О. Є. (2014)
Ткаченко І. В. - Порівняння українських та зарубіжних нормативних вимог щодо розміщення елементів благоустрою автомобільних доріг (2014)
Томляк С. І. - Шляхи підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним транспортом, Поляков А. П. (2014)
Тростенюк Ю. В. - Моделювання осьового теплового потоку трубки термоанемометричного витратоміра біопалив, Безвесільна О. М., Ільченко А. В. (2014)
Угненко Є. Б. - Імовірнісна оцінка покращання дорожніх умов та математичні моделі підвищення безпеки руху, Ужвієва О. М. (2014)
Ужегова О. А. - До розрахунку на міцність нормальних перерізів залізобетонних елементів таврового профілю, Оліферук М. І., Ротко С. В. (2014)
Форнальчик Є. Ю. - Техніко-технологічний аналіз регульованих перехресть з магістральними вулицями, Гілевич В. В. (2014)
Цимбал С. В. - Дослідження та прогнозування потоку відмов транспортних засобів в умовах автотранспортного підприємства (2014)
Шаповалов А. Л. - Дослідження складу транспортного потоку на вулицях і дорогах міст у відповідності до правил ЄС (2014)
Шльончак І. А. - Оцінка ефективності використання біопалив в дизелі DONG FENG (2014)
Кіптач Ф. - Сучасний стан повітряного басейну України та головні тенденції його змін: стаціонарні джерела забруднення, Блажко Н. (2012)
Клапчук М. - Селеві процеси в гірській частині басейну ріки Прут (2012)
Кобзяк Р. - Динаміка кількості населення міст України на початку ХХІ ст. (2012)
Кодрул В. - Методологічні дослідження проблеми поширення вроджених вад у контексті історії її розвитку (2012)
Кравчук Я. - Проектований геопарк "Вулканічні Карпати”, Зінько Ю., Хомин Я., Шевчук О. (2012)
Кричевська Д. - Еволюція концептуальних моделей функціонального зонування біосферних резерватів (2012)
Курганевич Л. - Умови формування та чинники впливу на водний режим річки Полтва, Шіпка М. (2012)
Лабінська Г. - Походження хоронімів "Україна” та "Росія” (2012)
Марчак А. - Методика морфометричного аналізу рельєфу басейнових систем гірських територій засобами ГІС-технологій (на прикладі басейну р. Прут у межах Чорногори) (2012)
Мкртчян О. - Порівняльний аналіз зв’язків кліматичних характеристик з кількісними морфометричними характеристиками рельєфу та положенням у ландшафтній структурі, Шубер П. (2012)
Паньків З. - Ранній етап землекористування в Україні (2012)
Петровська М. - Аналіз впливу автотранспорту на забруднення атмосферного повітря м. Яворова монооксидом карбону, Каплун Л. (2012)
Ренда А. - Палеогеографічні аспекти формування камів Волинського Полісся (2012)
Рутинський М. - Польські першоджерела історичної географії Галичини ХVІІ – першої половини ХХ ст. (2012)
Салюк М. - Генеза й еволюція дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами (2012)
Сливка Р. - Вплив вертикально-структурних політико-географічних процесів на геоконфліктологічну ситуацію в світі (2012)
Смалійчук А. - Геоекологічний аналіз сучасної динаміки ландшафтів низькогір’я Українських Карпат (2012)
Стецюк О. - Готельне господарство Львова: сучасні тенденції розвитку (2012)
Теслюк Р. - Стан і динаміка демографічних процесів у Західному соціально-економічному районі України (2012)
Томенюк О. - Вплив наукових ідей Юрія Полянського на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні (до 120-річчя від дня народження Ю. Полянського) (2012)
Топорницька М. - Eтнофестивальний туризм у Львівській обл.: тематична структура та просторово-часові особливості організації (2012)
Федірко О. - Стріальний рівень організації гірського ландшафту чи ефект стріальності у ландшафтному устрої гір? (2012)
Черемха Т. - Поняття природного потенціалу ландшафту (2012)
Чернець І. - Опорні розрізи лесово-ґрунтової серії як комплексні пам’ятки неживої природи (2012)
Чернявський М. - Географічні аспекти оптимізації структури лісів Верхньодністерських Бескидів на засадах наближеного до природного лісівництва, Теліш П. (2012)
Шубер П. - Тенденції змін температури повітря та кількості опадів у гірській частині басейну ріки Прут у 2007–2009 роках, Березяк В. (2012)
Яцишин А. - Літологічна і седиментологічна характеристика алювію шостої тераси Дністра (поверхні Лоєвої) у розрізі Торгановичі 1, Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д., Богуцький А., Васьків С. (2012)
Дністрянський М. - Вагомий внесок в українську географічну освіту (відгук на навчальний посібник "Географія світового господарства (з основами економіки)” / за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – К. : Знання, 2011. – 640 с.) (2012)
Симоненко О. І. - До питання забезпечення оптимального розподілу інвестицій при розробці родовищ корисних копалин, Бардась О. В. (2006)
Ковзель К. А. - Концепція динамічного дисконтування грошових потоків (2006)
Дучинська Н. І. - Дослідження економічної природи амортизації (2006)
Марченко О. О. - Результати моделювання економічної доцільності повноти видобутку залишкових запасів вугілля (2006)
Багрова І. В. - Визначення оптимального обсягу дебіторської заборгованості, Макєєва Н. С. (2006)
Коритько Т. Ю. - Місцеві бюджети в складі бюджетної системи (2006)
Бардась А. В. - Оптимізація використання ресурсів вуглевидобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків (2006)
Боєнко О. С. - Планування кредитування інноваційних проектів (2006)
Смірнов В. В. - Обґрунтування застосування моделей теорії масового обслуговування щодо систем технічного обслуговування і ремонту гірничо-збагачувальних комбінатів, Клименко О. О. (2006)
Берсуцький А. Я. - Роль ринкового потенціалу в стратегічному управлінні підприємством (2006)
Кібкало М. М. - Методологічні основи управління ефективністю функціонування вугільних підприємств (2006)
Пономаренко О. П. - Структура потреб керівників видобувних дільниць вугільних шахт і їх пріоритетність (2006)
Павленко І. І. - Оцінка інноваційної активності як складової інвестиційної привабливості шахт, Олійник С. П. (2007)
Бондаренко Я. П. - Удосконалення планування та використання ресурсів вугільних шахт на базі бюджетування, Волощенко Д. В. (2007)
Передерій Л. В. - Особливості інноваційного розвитку підприємства в умовах моно виробництва (2007)
Дереза В. Н. - Механізм визначення варіантів диверсифікації виробництва та капіталу, Наджафов І. Н. (2007)
Метеленко Н. Г. - Підприємство як інститут національної економіки з погляду системних позицій (2007)
Двігун А. О. - Роль малого та середнього бізнесу у формуванні конкурентних ринків (2007)
Бардась О. В. - Планування витрат матеріальних ресурсів при змінному попиті на продукцію гірничих підприємств (2007)
Довбня С. Б. - Факторингове фінансування оборотних активів підприємства: особливості та перспективи, Разгоняєва Т. М. (2007)
Саллі В. І. - Планування екологічних заходів при здійсненні виробничої діяльності гірничо- збагачувальними комбінатами, Лозинський І. Є. (2007)
Турило А. М. - Економічні проблеми управління трудовим потенціалом гірничо-збагачувальних комбінатів, Короленко Р. В. (2007)
Коломієць В. М. - Механізм розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства (2007)
Ручаєвський Д. О. - Виявлення психологічних особливостей професійної діяльності фахівця транспортної логістики (2007)
Смірнов В. В. - Модифікована система збалансованих показників як синтез існуючих інструментів стратегічного управління, Клименко О. О. (2007)
Літовченко Б. В. - Формалізація організаційних знань в стратегії розвитку (2007)
Грошелева О. Г. - Нові підходи до оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу, Рябцева О. Є. (2007)
Дикань В. Л. - Механизм восстановления машиностроительного комплекса Украины в условиях логистической интеграции (2014)
Дикань В. В. - Формування стратегії державного регулювання створення та функціонування промислово-логістичної системи (2014)
Новіков Д. А. - Економіко-математичне моделювання впливу показників-факторів трудового потенціалу на валовий регіональний продукт промислових регіонів України (2014)
Сисоєва Л. Ю. - Європейський досвід державної підтримки банків в умовах фінансової кризи (2014)
Блиндюк Р. В. - Стратегічний союз, як основа забезпечення ефективності діяльності залізничного транспорту України (2014)
Кондратюк М. В. - Використання досвіду Європейського Союзу у створенні транспортно-логістичних центрів в Україні (2014)
Вавринович О. В. - Вплив сівозмінного фактора на потенційну забур’яненість ріллі (2012)
Озерська Г. В. - Транспортно-логістичне обслуговування міжнародних вантажних перевезень (2014)
Волощук О. П. - Підвищення зимостійкості пшениці озимої в умовах Лісостепу Західного, Волощук І. С., Біловус Г. Я., Глива В. В., Герешко Г. С., Мокрецька Т. І. (2012)
Стадник Г. В. - Методичний підхід до оцінювання фінансово-економічної безпеки транспортної галузі на мезорівні, Новіков А. О. (2014)
Волощук О. П. - Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення рослин рістрегуляторами на перезимівлю ріпаку озимого, Волощук І. С., Косовська Р. Ю., Случак О. М., Пристацька О. Н., Мокрецька Т. І. (2012)
Степанова Л. Б. - Дослідження та удосконалення транспортної системи України (2014)
Магоцька Л. В. - Вплив систем основного обробітку ґрунту на сегетальну рослинність у посівах пшениці озимої, Вавринович О. В., Качмар О. Й. (2012)
Сухорукова Т. Г. - Характеристика класифікаційних ознак транспортної логістики, Назаренко І. Л. (2014)
Марухняк А. Я. - Мінливість компонентних ознак продуктивності та їхні зв’язки з урожайністю селекційних генотипів вівса, Дацько А. О., Марухняк Г. І., Лісова Ю. А. (2012)
Федорко І. П. - Впровадження логістичних принципів в процес надання транспортних послуг залізничним транспортом (2014)
Мащак Я. І. - Агробіологічне обґрунтування поліпшення продуктивності природних кормових угідь, Слобода Л. Я., Слобода О. М., Виговський І. В. (2012)
Чередниченко О. Ю. - Несанкціоновані втручання в роботу залізничного транспорту, як фактор нанесення шкоди державним інтересам України, Чередниченко А. О. (2014)
Оліфір Ю. М. - Екологічно безпечні системи відтворення і збереження родючості ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів, Габриєль А. Й., Германович О. М. (2012)
Шевченко А. В. - Удосконалення планування роботи залізничного транспорту при розширенні можливостей логістичних методів (2014)
Петрина Г. І. - Формування продуктивності гібридів кукурудзи в умовах Західного Лісостепу, Рудавська Н. М., Глива В. В., Гавриляк Я. Я., Федак В. В. (2012)
Гетьман О. А. - Определение закономерностей между построением организационной структуры и эффективностью работы организации (2014)
Рудавська Н. М. - Вплив складу травосумішок на їх продуктивність при сінокісному використанні (2012)
Дикань О. В. - Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах євроінтеграції (2014)
Свідерко М. С. - Формування якості зерна жита озимого залежно від рівня мінерального живлення, Беген Л. Л. (2012)
Каличева Н. Є. - Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві, Маслова В. О. (2014)
Ткаченко Л. Ю. - Врожайність та якість зерна жита озимого залежно від системи захисту рослин (2012)
Омельченко Л. С. - Исследование различных форм финансирования оборотных активов предприятий в современных условиях, Пискулёва И. В. (2014)
Шевчук Р. В. - Зміна ботанічного складу та якості корму залежно від удобрення та режимів скошування травостою, Шевчук Г. М. (2012)
Пархоменко Т. І. - Структурно-функціональне моделювання процесу управління структурою капіталу підприємства, Коцегуб Ю. О. (2014)
Шуста В. М. - Відтворення оригінального насіння та еліти сортів картоплі в умовах гірської зони Карпат, Марочко В. П., Ільчук Ю. Р., Ільчук Р. В., Демкович Я. Б., Недільська У. І. (2012)
Пустовгар С. А. - Атрибутивна оцінка методичних підходів до діагностики неплатоспроможності підприємств (2014)
Ярмолюк М. Т. - Поживність лядвенцево-злакового корму залежно від удобрення, Марцінко Т. І. (2012)
Чередниченко А. О. - Удосконалення підходів до оцінки інформаційної безпеки будівельних підприємств (2014)
Заяць О. І. - Продуктивні показники ремонтного молодняку курей-несучок за використання у комбікормі глауконіту, Попов В. Є. (2012)
Черкашина М. В. - Системный анализ моделирования антикризисного развития социально-экономических объектов, Науменко М. А. (2014)
Петрів Б. М. - Вікова динаміка вмісту неетерифікованих жирних кислот у плазмі крові гусей за згодовування сульфату натрію, Седіло Г. М., Рівіс Й. Ф. (2012)
Шевлюга О. Г. - Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на техніко-технологічний розвиток промислового підприємства (2014)
Петрів М. Д. - Інтенсивність росту та розвитку молодняку оброшинських сірих гусей при схрещуванні з великою сірою породою, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Хомик М. М., Тесак Г. В. (2012)
Якименко Н. В. - Конкурентні переваги підприємств торгівлі, Федорова В. (2014)
Полуліх М. І. - Молочна продуктивність корів за використання у годівлі нової білково-вітамінно-мінеральної добавки в умовах Передкарпаття (2012)
Карачарова К. А. - Бюджетування як інструмент ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємств залізничного транспорту, Обруч Г. В. (2014)
Попов В. Є. - Перетравність поживних речовин кормів у молодняку кролів за різних рівнів протеїнового живлення (2012)
Уткіна Ю. М. - Організація бізнес-планування інвестиційних проектів на промислових підприємствах, Хиленко О. (2014)
Пилипенко Г. М. - Шляхи підвищення ефективності регулюючої функції держави у сфері інновацій, Чорнобаєв В. В. (2007)
Стецько Т. І. - Чутливість до цефазоліну збудників бактеріальних інфекцій у собак та котів (2012)
Нескородєв С. М. - Дослідження сутності управління фінансовими ризиками підприємства, Грачова О. О. (2014)
Любченко О. М. - Принципи формування стратегії соціально- економічного розвитку регіону (2007)
Федак В. Д. - Ріст маси тіла та лінійний розвиток бугайців волинської м’ясної породи різних типів конституції, Федак Н. М., Чорна О. І. (2012)
Остапюк Б. Я. - Формування стратегії управління персоналом як інструменту забезпечення ефективного розвитку залізничного транспорту (2014)
Товста Т. Л. - Кон’юнктура ринку продукції регіону: сучасний стан та дослідження (2007)
Федак Н. М. - Мінеральні речовини в годівлі сільськогосподарських тварин, Вовк Я. С., Чумаченко С. П., Душара І. В. (2012)
Прохорова В. В. - Методи стратегії управління фінансовою реструктуризацією підприємств (2014)
Прушківська Е. В. - Аналіз найбільш перспективних для створення на території Запорізького регіону кластерів, Богма О. С. (2007)
Черномиз Т. О. - Ефективність розведення овець буковинського типу асканійської м’ясо-вовнової породи, Лесик О. Б., Похивка М. В. (2012)
Ромат Є. В. - Підходи до класифікації брендів професійних футбольних клубів у системі спортивного маркетингу, Островерх С. А. (2014)
Саллі В. І. - Економічне моделювання процесів доробки обмежених запасів, Петренко Д. О. (2007)
Пйонтик Ю. Л. - Обґрунтування вихідних даних для розробки електроогороджувальних засобів на базі поновлюваних джерел енергії для віддалених пасовищ, Добрянський Б. І., Матвієвський В. А. (2012)
Чебанова Н. В. - Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками підприємств (2014)
Герасимова І. Ю. - Вплив технологічних факторів на ефективність праці робітників з видобутку вугілля (2007)
Спісак А. В. - Технологічне забезпечення обробки бульб картоплі засобами захисту під час садіння, Закорчемний М. С., Пйонтик Г. Б. (2012)
Мішина С. В. - Економічна сутність поняття "кар’єра”, Мішин О. Ю. (2014)
Трифонова О. В. - Забезпечення конкурентоспроможності гірничих підприємств на основі управління внутрішніми резервами, Павленко А. М. (2007)
Гримак А. В. - М'ясопереробна галузь Львівської області в умовах ринкової економіки (2012)
Пакуліна А. А. - Державно-приватне партнерство як фактор ефективного розвитку соціального комплексу регіону, Пакуліна Г. С. (2014)
Варяниченко О. В. - Удосконалення комплексної оцінки ефективності роботи вугільних шахт, Ільїнський В. В. (2007)
Черняєва Г. О. - Вибір напрямів формування й розвитку робітників на підприємстві (2014)
Швець В. Я. - Організаційна структура діяльності інститутів спільного інвестування в Україні: теоретичний аспект, Опанасова Г. В. (2007)
Янченко Н. В. - Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення, Юрченко Л. В. (2014)
Івченко Л. В. - Удосконалення обліку торгівельних знижок на підприємствах торгівлі (2007)
Берест М. М. - Теоретичні засади та класифікаційні аспекти категорії "розвиток", Дудка М. О. (2014)
Бобкова О. О. - Аналіз методів оцінки нематеріальних активів (2007)
Кондратенко Д. В. - Теоретический анализ сущности понятия "страховой портфель" страховщика (2014)
Прокопенко В. І. - Застосування системного підходу у моделюванні механізму економіко – організаційного забезпечення обігу земельних ресурсів гірничого відводу, Терехов Є. В. (2007)
Кузенко О. Л. - Таксономічний аналіз стану фінансової безпеки суб’єктів фінансових відносин на макрорівні (2014)
В’юн В. Г. - Теоретичні аспекти управління розвитком та формуванням рекреаційних територій, Гайдаєнко О. М. (2007)
Лантух І. В. - Дослідження вітчизняної кустарної промисловості та її технічної освіти наприкінці ХІХ століття (2014)
Гушко С. В. - Вдосконалення аналітичної роботи в системі планування діяльності промислового підприємства з позиції стратегічного розвитку, Турило А. А. (2007)
Онищенко С. П. - Дослідження динаміки фрахтового ринку методами фрактального аналізу, Шихєєва К. Д. (2014)
Коломоєць Д. О. - Митне законодавство України як основа кардинальних змін в системі управління ЗЕД (2007)
Воловельськая И. В. - Классификация основных подходов изучения экономической психологии (2014)
Выскочил В. К. - Facility менеджмент – эффективный метод управления вспомогательными процессами (2007)
Кукурудза С. - Два десятиліття підготовки фахівців з проблем природокористування та охорони природи (2009)
Стойко С. - Геосозологія – інтегральна природоохоронна наука. Завдання созології ландшафтів (2009)
Dyguś К.H. - Рослинність стариць в агрокультурних ландшафтах центральної частини Західного Бугу (Східна Польща) (2009)
Зузук Ф. - Природні ресурси Волинської області, Кутовий С., Ільїн Л., Колошко Л., Нетробчук І., Міщенко О., Химин М. (2009)
Царик Л. - Геоекологічні підходи до оцінки ступеня збалансованості природокористування, Царик П. (2009)
Монастирський В. - Глобальна системна збалансованість як прояв стійкого розвитку (2009)
Білик Г. - Основи правового регулювання та управління процесом поводження з твердими побутовими відходами в Україні (2009)
Сивий М. - До проблеми раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів регіону (2009)
Кучманич Н. - Перспектива видобутку йоду з пластових вод нафтогазових родовищ Бориславського нафтопромислового району (2009)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід опорного лесового розрізу "Нововолинськ” (Волинська височина), Волошин П. (2009)
Кіптач Ф. - Стан використання та охорона земель сільськогосподарського призначення у регіонах України (2009)
Паньків З. - Екологічні проблеми землекористування в Україні (2009)
Гнаткович О. - Проблеми раціонального використання сільськогосподарських земель у Львівській області, Смолінська С. (2009)
Волошин І. - Оцінка поглинальних властивостей полютантів приавтомагістральними деревами, Матвійчук Л. (2009)
Волошин І. - Вміст свинцю в ґрунтах і рослинах та його вплив на поширення нозокласів, Мезенцева І. (2009)
Муха Б. - Мікрокліматичні особливості Дубровицького ландшафту Південного Розточчя, Руда О. (2009)
Мельник А. - Фізико-географічні передумови, динаміка та наслідки катастрофічного липневого паводка 2008 року у верхів’ї річки Прут, Шубер П., Шушняк В., Костів Л., Березяк В. (2009)
Перхач О. - Геопросторові особливості використання водних ресурсів: світ і Україна (2009)
Ліхо О. - Оцінка якості води р. Турія за індексом фітоіндикації, Гроховська Ю., Веремійчик І. (2009)
Грех В. - Рибні ресурси басейну річки Верещиці: використання, відтворення та охорона (2009)
Блажко Н. - Використання й охорона ресурсів перезволожених ландшафтних систем Львівської області (2009)
Теліш П. - Антропогенна трансформація в лісах Верхньодністровських Бескидів і шляхи її оптимізації (2009)
Гурська Т. - Оцінка якості поверхневих вод басейну річки Сян (2009)
Назарук М. - Регіональні особливості соціально-екологічного дослідження міста Львова (2009)
Собечко О. - Зелена зона міста Львова та її екологічний стан (2009)
Бобко Х. - Стан повітряного басейну у Львівській області та головні тенденції його змін (2009)
Ільїна О. - Болотні геокомплекси Волині як резерв для розширення природно-заповідного фонду (2009)
Найда В. - Стратегічні аспекти природоохоронної діяльності біосферного резервату "Шацький” (2009)
Койнова І. - Сучасний антропогенний вплив на природні комплекси Чорногірського масиву Українських Карпат, Рожко І. (2009)
Коберніченко Т. - Рекреаційний потенціал гірських сіл Львівської області (2009)
Худоба В. - Хрінниківське водосховище як найбільший рекреаційний об’єкт Волинської височини (2009)
Безручко Л. - Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького національного природного парку (2009)
Шушняк В. - Історія природоохоронних досліджень території Яворівського національного природного парку, Савка Г. (2009)
Леонідов І. Л. - Формування ефективного власника з погляду привласнювальних інтересів (2007)
Федосева О. В. - Особливості аграрних відносин в умовах переходу до ринкової економіки (2007)
Прушківська Е. В. - Людський капітал: проблеми та перспективи, Переверзєва А. В. (2007)
Крайній В. О. - Формування організаційно-економічних проблем інвестування міжнародних перевезень у Миколаївському регіоні (2007)
Алєксєєнко Д. Д. - Реформування комунального сектора шляхом залучення капіталу приватних інвесторів (2007)
Дедіков О. І. - Інноваційна активність і деякі проблеми економічного розвитку в Україні (2007)
Прокопенко В. І. - Обгрунтування методу амортизації гірничих виробок для підвищення ефективності інноваційних проектів на вугільних шахтах, Кириченко А. В. (2007)
Ручаєвський Д. О. - Формування факторної моделі розрахунку заробітної плати службовців транспортної логістики (2007)
Сьомченко В. В. - Бюджетне планування як засіб забезпечення збалансованості державного бюджету (2007)
Шевченко В. В. - Факторинг: нові можливості фінансування (2007)
Турило А. М. - Контролінг - система забезпечення ефективного управління підприємством, Святенко С. В. (2007)
Кваша О. С. - Формування і розвиток кадрово – управлінського потенціалу як організаційної складової виробництва (2007)
Саллі В. І. - Класифікація рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудування з використанням кластерного аналізу, Паршина О. А. (2007)
Січко С. М. - Бренд як інструмент сучасного бізнесу (2007)
Ткаліч Т. І. - Кадровий потенціал менеджменту освіти: проблеми формування, використання і управління (2007)
Гавриш О. Р. - Новий етап інтеграції еврозони, Кутьіна А. О. (2011)
Пашкевич М. С. - Диверсифікація діяльності вугледобувних підприємств в контексті розвитку депресивних регіонів України (2011)
Бойко В. В. - Вплив коливань незавершеного виробництва, залишків готової продукції на складах та дебіторської заборгованості на необхідні обсяги оборотного капіталу, Будинська О. Ю. (2011)
Трифонова О. В. - Логістичні витрати як фактор стійкого функціонування промислового підприємства, Болотова Ю. С. (2011)
Варава Л. Н. - Становлення енергоменеджменту на гірничо-збагачувальних комбінатах, Добровольский В. В. (2011)
Краснов О. А. - Методичні підходи до розробки інноваційних складових розвитку інфраструктури підтримки підприємництва із залученням ресурсів вищого навчального закладу, Ободець Р. В. (2011)
Львова Ю. Г. - Механізм управління інноваційного розвитку вітчизняних підприємств акумуляторного виробництва (2011)
Тертичко Т. В. - Аналіз та оцінка сучасних підходів до планування витрат на вугільну продукцію в залежності від її якості (2011)
Дзензерський Д. В. - Система бюджетного управління фінансовою діяльністю корпорацій та її удосконалення (2011)
Воробйов Ю. М. - Особливості методики розрахунку рівня фінансової безпеки на залізничному транспорті, Горб В. А., Почечун О. І. (2011)
Хавер В. М. - Аналіз факторів впливу на прийняття рішення щодо фінансування інноваційного проекту (2011)
Єрохондіна Т. О. - Економіко-математична модель оптимізації витрат в умовах нестабільного ринку вугільної промисловості, Шашенко О. О. (2011)
Іванова М. І. - Використання сучасних методів управління персоналом на виробничих підприємствах, Єгорова Н. О. (2011)
Рулінська О. В. - Вдосконалення методики маркетингового стратегічного планування в страхових компаніях (2011)
Фаізова О. Л. - Соціальна складова інноваційного розвитку (2007)
Пилипенко Г. М. - Теорії виникнення держави як методологічна основа дослідження державної присутності в економіці (2007)
Гаркуша В. В. - Еволюція інституціональних та організаційних форм регулювання конкуренції (2007)
Васильонок А. Ю. - Механізм реалізації промислового потенціалу розвитку міста на основі індустріальних кластерів (2007)
Кравченко Т. В. - Оцінка ефективності процесів формування та використання оборотного капіталу фармацевтичних підприємств (2007)
Дедіков О. І. - Про деякі аспекти аналізу діяльності підприємств (2007)
Довбня С. Б. - Методичні засади формування інвестиційної привабливості підприємства, Охлопкова Т. Л. (2007)
Казимиренко О. В. - Лізинг обладнання як перспективна форма оновлення основних фондів вітчизняних підприємств, Кучерявенко Г. В. (2007)
Остапенко А. В. - Нематеріальні активи в інноваційному розвитку підприємства (2007)
Галан Н. І. - Інтернет-технології в управлінні малим та середнім бізнесом: досвід розвинених країн та можливість його адаптації в Україні (2007)
Бойченко М. В. - Оцінка перспектив трансформації природного середовища як результату антропогенного впливу на довкілля (2007)
Пістунов І. М. - Кореляційний аналіз типів інвестицій, та іх вплив на прибутковість вугільної шахти, Чуріканова О. Ю. (2007)
Коміссаров В. Ф. - Оцінка надійності маркетингової стратегії експертно-орієнтованого підприємства, Коміссаров В. В. (2007)
Миронишина О. В. - Маркетингове формування інноваційного потенціалу підприємств фармацевтичної індустрії (2007)
Салогубова В. М. - Оцінка ризику маркетингової діяльності ВНЗ на регіональних ринках освітніх послуг і праці (2007)
Ткаліч Т. І. - До питання про професійно-педагогічну підготовку майбутнього викладача з основ економічних знань, Рехтета О. М. (2007)
Чекушина Ю. В. - Удосконалення системи вищої освіти як фактор розвитку ринку інтелектуальної праці України (2007)
Содержание (2014)
Гузь А. Н. - Действие акустического излучения в вязкой жидкости на сферическую каплю идеальной жидкости, Жук А. П. (2014)
Бабешко М. Е. - Исследование процессов осесимметричного термовязкоупругопластического деформирования слоистых оболочек с учетом третьего инварианта девиатора напряжений, Шевченко Ю. Н. (2014)
Попов Г. Я. - Осесимметричная задача теории упругости для бесконечной плиты с цилиндрическим включением при учете ее удельного веса, Вайсфельд Н. Д. (2014)
Рущицкий Я. Я. - О нелинейно упругой волне Стоунли (2014)
Беспалова Е. И. - О методе конечных интегральных преобразований в задачах статики неоднородных пластин (2014)
Ковальчук П. С. - Об устойчивости композитных цилиндрических оболочек, взаимодействующих с протекающей жидкостью при различных условиях закрепления, Крук Л. А., Пелых В. А. (2014)
Мейш В. Ф. - Нестационарная динамика продольно подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического поперечного сечения, Кепенач Н. П. (2014)
Мольченко Л. В. - О влиянии стороннего тока на напряженное состояние ортотропной кольцевой пластины с ортотропной электропроводностью, Лоос И. И., Федорченко Л. Н. (2014)
Исрафилов Р. М. - Волны в насыщенном жидкостью пористом вязкоупругом материале, Савельева Е. В. (2014)
Малежик М. П. - О фотоупругом моделировании задач механики ортотропных тел, Войтович Л. В. (2014)
Крысько В. А. - Хаотическая синхронизация колебаний многослойных механических структур на базе вейвлет-анализа, Яковлева Т. В., Добриян В. В., Папкова И. В. (2014)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости и бифуркации в одной модели магнитного поля Земли, Никитина Н. В. (2014)
Алфавитный указатель т. 50, 2014 (2014)
Абрамик М. І. - Формування асиміляційної поверхні ріпаку озимого за різних способів основного обробітку ґрунту та мінерального живлення, Лис Н. М. (2012)
Біловус Г. Я. - Видовий склад збудників септоріозу на пшениці озимій (2012)
Дубицька А. О. - Вплив систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунтута продуктивність сівозмін, Качмар О. Й., Дубицький О. Л., Щерба М. М. (2012)
Журавель В. М. - Ефективність використання індукованого мутагенезу в селекції гірчиці сизої (2012)
Злотенко О. Ю. - Формування врожайності суміші вівса та кормових бобів залежно від мінерального живлення та норм висіву компонентів (2012)
Коваленко Н. П. - Історичні аспекти теоретичних основ чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах (2012)
Колодій С. М. - Результати оцінки вихідного матеріалу картоплі на стійкість проти хвороб в умовах гірської підзони Закарпаття, Равлик Д. В. (2012)
Коник Г. С. - Характеристика перспективного сорту конюшини повзучої Східничанка, Байструк-Глодан Л. З. (2012)
Котяш У. О. - Особливості формування старосіяного травостою під впливом мінерального удобрення (2012)
Лопушняк В. І. - Динаміка фракційно-групового складу гумусу темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення (2012)
Матієга О. О. - Закономірності формування продуктивності сортів тютюну різних сортотипів, Савіна О. І. (2012)
Мащак Я. І. - Продуктивність та нагромадження кореневої маси різними травосумішками залежно від мінерального живлення, Терлецька М. І. (2012)
Мисько О. І. - Вплив агрометеорологічних факторів на розвиток кукурудзяного стеблового метелика в умовах Закарпаття, Залізняк О. Л. (2012)
Попович О. І. - Августин – новий перспективний столовий сорт винограду для умов Закарпаття (2012)
Савіна О. І. - Мінливість будови квіток у тютюну при апоміксисі (2012)
Стежко О. В. - Вплив удобрення на приріст вегетативної маси томатів, вирощених в умовах відкритого ґрунту (2012)
Тимофійчук О. Б. - Біостимулятори-добрива нового покоління в технологіях вирощування кукурудзи на зерно в умовах Лісостепу Західного (2012)
Шахнович Н. Ф. - Оцінка інтродукованих сортів груші для інтенсивних насаджень Закарпаття (2012)
Шейдик К. А. - Систематизація базової колекції тютюну за величиною суцвіття (2012)
Шувар А. М. - Продуктивність льону олійного залежно від агротехнічних чинників в умовах Лісостепу Західного (2012)
Щерба М. М. - Продуктивність культур у різних видах короткоротаційних сівозмін залежно від систем удобрення, Качмар О. Й., Тимчишин І. М. (2012)
Ярмолюк М. Т. - Вплив інтенсивності удобрення довготривалих лучних травостоїв на зміну родючості ґрунту, Панахид Г. Я., Котяш У. О. (2012)
Яцух К. І. - Антракноз льону-довгунцю на Львівщині, Тимчук І. С., Ващишин О. А. (2012)
Буря Ю. В. - Забійні та м’ясні якості свиней при введенні в раціон перліту (2012)
Дяченко О. Б. - Вміст жирних кислот в еритроцитах та відтворна здатність корів різної молочної продуктивності за впливу екстракту алое, Рівіс Й. Ф. (2012)
Микитин М. С. - Ріпаковий шрот у раціонах індиків (2012)
Пундик В. П. - Оцінка продуктивних якостей кнурів полтавської м’ясної породи методом контрольного вирощування молодняку, Тесак Г. В. (2012)
Саранчук І. І. - Вміст важких металів у гречаному меді за різного техногенного навантаження на довкілля (2012)
Слобода Л. Я. - Забійні показники молодняку оброшинських сірих гусей, схрещених з гусьми великої сірої породи, Загорець Н. М., Петрів М. Д., Хомик М. М., Тесак Г. В. (2012)
Слобода Л. Я. - Репродуктивні та перо-пухові якості оброшинських сірих гусей, схрещених з великою сірою породою, Загорець Н. М., Петрів М. Д., Хомик М. М., Тесак Г. В. (2012)
Амоша О. І. - Силові параметри економічного зростання, Іванов Є. Т. (2008)
Ковтуненко В. О. - Економічні ризики становлення і розвитку "нового" середнього класу в Україні (2008)
Пилипенко Ю. І. - Знання та інформація як фактори сучасної технологічної організації суспільства (2008)
Бардась А. В. - До питання оцінки перспектив членства України у Світовій організації торгівлі в контексті економічної глобалізації, Горбенко О. А. (2008)
Прощаликіна А. М. - Особливості розвитку інноваційної діяльності в країнах з трансформаційною економікою (2008)
Котляренко Д. В. - До питання про прогнозування споживання електроенергії великими промисловими центрами (2008)
Алєксєєв І. В. - Експрес-аналіз ефективності формування вертикально інтегрованих структур, Віблий П. І. (2008)
Гудзь П. В. - Визначення ефективності операції з імпорту на промисловому підприємстві (2008)
Кулик Ю. Р. - Підготовчий етап проведення функціонально вартісного аналізу оптимізації бізнес-системи (2008)
Метеленко Н. Г. - Дослідження трансформації економічних систем з метою формування внутрішнього механізму господарювання виробничих промислових підприємств (2008)
Черних О. В. - Сутність та значення політики соціальних інвестицій в діяльності підприємств (2008)
Жовтанецький Н. О. - Класифікація ризиків венчурного інвестування (2008)
Лемішко О. О. - Перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового механізму інноваційного розвитку підприємств в Україні (2008)
Бардась А. В. - Еколого-економічна оцінка наслідків відпрацювання залишкових запасів вугілля в надрах (2008)
Ніколаєв Ю. О. - Формування системи еколого-економічного управління на вітчизняних підприємствах, Нікітко В. І. (2008)
Гражевська Н. І. - Системні ризики глобалізації економіки України (2008)
Довбня С. Б. - Методичні особливості формування стратегічно орієнтованої системи мотивації праці, Найдовська А. О. (2008)
Січко С. М. - Бренд як інструмент сучасного бізнесу (2008)
Кундиревич В. П. - Неоінституціоналізм як теоретична платформа глобального регулювання економічних процесів (2011)
Дєєва Н. М. - Потенціал соціалізації, його вимір і оцінка на різних територіально-системних рівнях (2011)
Мешко Н. П. - Економічні ризики залучення іноземних інвестицій в економіку України (2011)
Вишневська М. К. - Модель проектно-орієнтованого центру інноваційного розвитку регіону, Пономаренко П. І. (2011)
Кашуба Я. М. - Оцінювання рейтингу регіонів за рівнем розвитку підприємств на основі структурних показників (2011)
Замковий О. І. - Формування нових теоретико-методологічних підходів до управління власністю територіальної громади (2011)
Філіпішин І. В. - Аналіз чинників розвитку промислових підприємств в Україні (2011)
Омельченко О. С. - Реструктуризація та санація: порівняльний аналіз категорій (2011)
Кабаченко Д. В. - Обґрунтування концепції вартості бізнесу як критерію ефективності діяльності підприємства, Скрипка Є. С. (2011)
Болотських Т. В. - Особливості управління споживчою поведінкою страхувальників (2011)
Галушко О. С. - Генезис концептуальних основ контроллінгу, Козар Д. С. (2011)
Лепа Р. М. - Ігровий підхід у плануванні виробничої діяльності підприємства, Стреблянська І. А. (2011)
Миронова Л. Г. - Модель динамічного рейтингу працівників в управлінні трудовим потенціалом підприємства (2011)
Берсуцький А. Я. - Моделювання діагностики зовнішнього середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства (2011)
Андрієнко В. М. - Концепція управління інформаційним забезпеченням підприємства на основі інноваційних бізнес-процесів (2011)
Сталинська О. В. - Обґрунтування необхідності управління промисловими підприємствами на основі принципів сталого розвитку, Коверга С. В., Гайдатов О. В. (2011)
Рибінцев В. О. - Вертикальні маркетингові системи інфраструктури промислового підприємства, Стріжкова Ю. В. (2011)
Пилипенко Г. М. - Онтологічні і гносеологічні засади виокремлення економіки у функціональну систему суспільства (2008)
Зухба Д. С. - Специфіка створення цінності в сучасній господарській системі інноваційного типу (2008)
Метеленко Н. Г. - Трансформація відносин власності в умовах формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування промислових підприємств (2008)
Десятнюк О. М. - Податковий інструментарій зниження ризикованості інноваційної діяльності (2008)
Довбня С. Б. - Діагностика економічної безпеки підприємства як інструмент визначення напрямків його інноваційного розвитку, Гічова Н. Ю. (2008)
Герасимова І. Ю. - Удосконалення показників виміру продуктивності праці (2008)
Єрмошкіна О. В. - Управління фінансовими резервами при оптимізації фінансових потоків підприємства (2008)
Венетуліс Т. А. - Шляхи зменшення дебіторської заборгованості комунальних підприємств, Шишкова Н. Л. (2008)
Пономарьов І. Ф. - Прогнозування і планування показників фінансового стану платоспроможності підприємства, Легченко О. А. (2008)
Дубицький Д. П. - Аналіз рівня фінансової безпеки підприємств гірничо-видобувної галузі Дніпропетровської області (2008)
Бардась А. В. - Визначення раціональної границі видобування запасів корисних копалин на прикладі вугілля, Бойченко М. В. (2008)
Рогоза М. Є. - Теоретичні аспекти формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства, Вергал К. Ю. (2008)
Павленко І. І. - Економічна оцінка запасів вугілля в умовах корпоративного відпрацювання, Саллі С. В., Терещенко М. К. (2008)
Кабанов А. І. - Принципи планування та організації інноваційної діяльності на вугільних шахтах, Драчук Ю. З., Харченко В. Д., Єременко О. М., Стук М. Р. (2008)
Білов Г. О. - Деякі аспекти методики попередження ризику рейдерського набігу на підприємства (2008)
Паршина О. А. - Дослідження функціонування виробничо- економічної системи при створенні конкурентоспроможної продукції машинобудування (2008)
Берсуцький А. Я. - Економіко-математична модель зведеної технології виробництва продукції (2008)
Пилипенко Ю. І. - Циклічна природа технологічних зрушень національної економіки (2008)
Пилипенко Г. М. - Категоріальне оформлення поняття інститут: проблеми і перспективи інституціональної теорії (2008)
Ходжаян А. О. - Конкурентоспроможність як соціально-економічне поняття і категорія (2008)
Дзядук Т. В. - Новий етап розвитку економічної системи: полігамність визначень (2008)
Мішин Ю. Р. - Соціальна справедливість і соціальне партнерство в умовах трансформації соціально-економічної системи (2008)
Олексієнко Р. Ю. - Основні форми трансформації відносин і прав власності суб‘єктів у сфері митного регулювання ЗЕД (2008)
Піхотіна Л. М. - Теоретичні моделі соціальної політики та їх практична реалізація у розвинутих країнах світу (2008)
Волошенюк Л. В. - Еволюція поглядів на систему прав власності, Алєксєєнко Д. Д. (2008)
Вакульчик О. М. - Визначення вартості інтелектуального капіталу як фактора інноваційної активності підприємств гірничо-металургійного комплексу, Ступнікер Г. Л. (2008)
Драчук Ю. З. - Організаційно-економічні механізми розвитку інноваційних процесів у вугільній галузі, Гусак А. С., Кочешкова І. М., Єременко О. М. (2008)
Метеленко Н. Г. - Передумови формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування виробничих промислових підприємств в умовах ринку (2008)
Корхін А. С. - Оцінка економічного стану підприємства і управління ним на основі агрегованого критерію, Авдющенко А. С. (2008)
Шлюсарчик Б. - Умови інноваційності підприємств у сучасній ринковій економіці (2008)
Комарницький І. М. - Структуризація складських приміщень як фактор організації логістики на підприємствах, Питуляк Н. С. (2008)
Остапенко А. В. - Нематеріальні активи в інноваційному розвитку підприємства (2008)
Рябцева Н. В. - Національна інноваційна система як форма інституціоналізації інноваційної діяльності, Алсуф’єва О. О. (2008)
Шишкова Н. Л. - Перспективи використання похідних фінансових інструментів в Україні (2008)
Варламова І. С. - Ефективність екологічного менеджменту на металургійних підприємствах, Прушківська Е. В. (2008)
Бардась А. В. - Екологічний аудит як передумова екологічної паспортизації вугільних шахт України, Цабегей Н. В. (2008)
Татомир І. Л. - Розвиток форм і методів стимулювання в системі мотивації праці (2008)
Титаренко Т. Б. - Сутність та принципи формування регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг в Україні (2008)
Петруня Ю. Є. - Соціальна відповідальність бізнесу: українські виміри (2012)
Галушко О. С. - Консолідоване фінансування інноваційного розвитку регіону, Доценко О. Ю. (2012)
Ляшок Н. Ю. - Обґрунтування необхідності розвитку людського капіталу промислових підприємств в умовах економічних криз (2012)
Мацкевич Ю. І. - Концептуальні підходи до стратегічного управління діяльністю металургійних підприємств (2012)
Єрмошкіна О. В. - Динамічне управління ресурсним потенціалом промислового підприємства, Горяча О. І. (2012)
Ізвєкова І. М. - Ефективність застосування контрольно-мотиваційного механізму забезпечення якості продукції на підприємствах машинобудування, Король Г. О., Зелікман В. Д. (2012)
Андрющенко І. Є. - Перетворення банками грошових ресурсів під впливом зовнішнього та внутрішнього ефекту капіталовкладень (2012)
Белопольска Т. В. - Форми і методи фінансування об’єк- тів соціальної інфраструктури промислових підприємств (2012)
Іваницька М. П. - Сучасні реалії та проблеми наповнення державного бюджету за рахунок податку на прибуток підприємств (2012)
Дубєй Ю. В. - Особливості формування і структури оборотних активів машинобудівних підприємств (2012)
Дронь В. С. - Моделювання соціально-економічних подій методом умовно-наслідкового розкладу (2012)
Метеленко Н. Г. - Організаційні аспекти управління акціонерний капіталом промислових підприємств (2012)
Довбня С. Б. - Управлінські технології інноваційного розвитку підприємства (2012)
Воротинцев В. А. - Мотиваційні особливості функціонування інвестиційних механізмів (2012)
Плахотнік О. О. - Напрями реформування системи управління багаторівневими виробничими структурами (2012)
Скрипник О. А. - Система показників інформаційного забезпечення процесів управління підприємством (2012)
Яцентюк С. В. - Створення ефективної бренд-архітектури підприємства: світовий досвід та українська практика (2012)
Гайдукович Д. С. - Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності банківських установ України (2012)
Іляшенко А. Х. - Ефективність реалізації інноваційної стратегії вищих навчальних закладів (2012)
Бобало О. Ю. - Особливості функціонування вітчизняних ВНЗ в ринкових умовах: маркетинговий підхід (2012)
Біловус Г. Я. - Роль стимуляторів росту в обмеженні розвитку септоріозу листя на пшениці озимій (2013)
Вавринович О. В. - Вплив короткоротаційних сівозмін з різним насиченням зерновими культурами на формування потенційної забур’яненості в посівах пшениці озимої, Качмар О. Й., Щерба М. М., Магоцька Л. В. (2013)
Ващишин О. А. - Звичайна парша картоплі (2013)
Волощук О. П. - Вплив попередників на формування врожайних властивостей пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу, Волощук І. С., Глива В. В. (2013)
Гнидюк В. С. - Одержання і використання високоефективних екологічно чистих добрив на основі органічних відходів птахофабрик (2013)
Гудим В. С. - Особливості формування врожаю тритікале ярого залежно від строків сівби та норм висіву в умовах гірської зони Карпат, Дзюбайло А. Г. (2013)
Іванців Р. Є. - Вивчення вихідного матеріалу для селекції пажитниці багаторічної в умовах Передкарпаття (2013)
Іванюк В. Я. - Використання протиерозійних фітомеліоративних заходів для відновлення родючості та охорони еродованих ґрунтів Лісостепу Західного, Качмар О. Й. (2013)
Ільчук Р. В. - Вплив позакореневого підживлення моно- і мікродобривами та стимулятором росту на врожайність картоплі, Ільчук Ю. Р. (2013)
Котяш У. О. - Урожайність старосіяного лучного травостою за сінокісного використання, Панахид Г. Я., Ярмолюк М. Т. (2013)
Марухняк А. Я. - Гомеостатичність та селекційна цінність генотипів вівса за урожайністю і її елементами, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2013)
Мащак Я. І. - Застосування мінерального удобрення та біопрепаратів на виродження травостою, Мізерник Д. І. (2013)
Мисько О. І. - Феромонний моніторинг кукурудзяного стеблового метелика в агроекологічних умовах Закарпаття, Залізняк О. Л. (2013)
Оліфірович В. О. - Зміни бобово-злакового травостою після залуження схилових земель, виведених з активного обробітку (2013)
Оліфір Ю. М. - Динаміка азотного режиму ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під кукурудзою залежно від тривалого удобрення і періодичного вапнування, Габриєль А. Й., Германович О. М., Сивак Л. М. (2013)
Панахид Г. Я. - Вплив доз азотних добрив та їх розподілу на врожайність довготривалого травостою, Котяш У. О, Ярмолюк М. Т. (2013)
Петрина Г. І. - Інноваційне забезпечення виробництва зерна кукурудзи в умовах Лісостепу Західного, Рудавська Н. М., Глива В. В., Гавриляк Я. Я., Федак В. В. (2013)
Приймачук Л. С. - Сорти суниці в умовах Львівської області (2013)
Пристацька О. Н. - Вплив абіотичних факторів на розвиток хвороб ріпаку озимого в умовах Лісостепу Західного, Волощук О. П., Біловус Г. Я., Волощук І. С., Случак О. М. (2013)
Свідерко М. С. - Порівняльна продуктивність пшениці ярої та тритікале залежно від систем живлення в умовах Лісостепу Західного, Шувар А. М., Беген Л. Л., Тимків М. Ю. (2013)
Сеник І. І. - Енергетична оцінка створення та використання бобово-злакової травосумішки (2013)
Сидорук Г. П. - Вплив способів удобрення та режимів використання на висоту рослин бобово-злакової травосумішки (2013)
Скорохід І. В. - Зміни вмісту важких металів та мікроелементів залежно від гідрологічного стану ґрунту, Телушко Г. Я., Воробель М. І. (2013)
Стельмах О. М. - Продуктивність ріпаку озимого за різних технологій вирощування, Лис Н. М., Мойсей С. І., Максимів Т. О. (2013)
Сюткіна Н. Г. - Стан ентомофауни герпетобіонтів за аналітичних і фауністичних досліджень у Лісостепу, Лісовий М. М., Чайка В. М. (2013)
Тодосюк Є. А. - Продуктивність нових гібридних форм смородини чорної в умовах Західного Лісостепу України (2013)
Голова Н. В. - Вплив соєвої та пальмової олії на рубцеву ферментацію корів, Вудмаска І. В., Невостуєва І. В. (2013)
Пахолків Н. І. - Вплив органічної і неорганічної форми хрому на целюлозолітичну та амілолітичну активність мікроорганізмів рубця ВРХ, Лучка І. В., Дзень Є. О., Куртяк Б. М., Чорнушкін Б. О. (2013)
Петрів М. Д. - Інтенсивність росту та розвитку молодняку оброшинських білих гусей, схрещених з породою легат, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Хомик М. М., Тесак Г. В. (2013)
Саранчук І. І. - Вміст жирних кислот у тканинах голови медоносних бджіл за впливу літнього періоду утримання та екологічних умов довкілля (2013)
Седіло Г. М. - Вплив екстракту алое на вміст неетерифікованих жирних кислот в еритроцитах крові та репродуктивну функцію корів різної молочної продуктивності, Дяченко О. Б. (2013)
Слобода Л. Я. - Репродуктивні якості та показники крові оброшинських білих гусей, схрещених з породою легат, Петрів М. Д., Загорець Н. М., Хомик М. М., Тесак Г. В. (2013)
Фурманець Ю. С. - Продуктивні показники бугайців абердинангуської породи за згодовування високобілкових кормів та природної мінеральної добавки оброшинських білих гусей, схрещених з породою легат (2013)
Грабовська О. С. - Участь періодичних наукових фахових видань у загальному інформаційному науковому просторі, Пилипець А. З., Сачко Р. Г., Смолянінова О. О. (2013)
Зухба Д. С. - Роль неформалізованих елементів НІС у формуванні цінності інновацій (2009)
Черченко О. Л. - Реформування відносин власності і розвиток інвестиційних процесів (2009)
Шевченко Б. О. - Потенціал державно-приватного партнерства як інструмент антикризових заходів (2009)
Баранник Л. Б. - Основні тенденції соціально-економічного розвитку України в контексті світового розвитку, Черкавська Т. М. (2009)
Литвиненко С. В. - Аналіз фінансово-економічного стану будівельного комплексу Дніпропетровського регіону (2009)
Литвинова О. Н. - Вплив глобалізації на продовольчу безпеку України, Судік Є. В., Четверик Т. М. (2009)
Грозний І. С. - Використання аутосорсингу у процесі досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством (2009)
Тарасова Г. О. - Принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному фінансуванні: використання показника IRR (2009)
Безкоровайна Л. В. - Організаційне забезпечення системи управлінського обліку на підприємстві, Пасенко Н. С. (2009)
Бардась О. В. - Визначення взаємозв’язку між продуктивністю екскаваторних комплексів та автосамоскидів на родовищах фосфоритів в Україні (2009)
Метеленко Н. Г. - Дослідження трансформації економічних систем з метою формування внутрішнього механізму господарювання виробничих промислових підприємств (2009)
Добровольський О. І. - Альтернативи ефективності вкладання вільних коштів зі зрозумілими ризиками (2009)
Варламова І. С. - Система екологічного менеджменту на металургійних підприємствах в умовах ринкової економіки (2009)
Бардась А. В. - До питання екологічної паспортизації вугільних шахт (2009)
Гаврилов П. Є. - Удосконалення системи екоменеджменту в рамках регіонального управління (2009)
Пілецька С. Т. - Стратегічний аналіз потенціалу підприємства в обґрунтуванні стратегії економічного розвитку (2009)
Дєєва Н. Е. - Корпоративне управління у банках: специфіка, проблеми і шляхи їх вирішення (2009)
Варяниченко О. В. - Стандарти ISO 9000: якість як принцип та основа довіри між виробником та споживачем, Карасьова Г. В. (2009)
Тимошенко О. В. - Особливості реалізації фінансового механізму системи вищої освіти України (2009)
Бартосик Л. - Иностранный капитал в банковском секторе Польши и современный финансовый кризис: некоторые аспекты (2009)
Молдован Д. - О потерянных возможностях европейской интеграции (2009)
Архипов А. Ю. - Возможности модернизации экономики России в условиях мирового кризиса (2009)
Дучинська Н. І. - Відтворення основних форм капіталу: проблеми збалансованості, Дучинський П. І. (2009)
Пилипенко Г. М. - Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки, Пилипенко Ю. І. (2009)
Majkut R. - Opportunities and Threats Related to Labour Market Globalization (2009)
Алсуф’єва О. О. - Про сутність і структуру процесів взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності (2009)
Скоробогатов А. С. - Вторая экономическая революция и перспективы инновационного развития в странах СНГ (2009)
Ходжаян А. О. - Позиціонування України в глобальній економіці (2009)
Wójcik D. - World Economic Recession Vs. Labour Market Globalization, Hetmańczuk A. (2009)
Литвиненко Н. І. - Інституціональна структура суспільства та економічна безпека держави (2009)
Чорнобаєв В. В. - Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах трансформаційних перетворень національної економіки (2009)
Пахомов Ю. М. - Складності розбудови інноваційної стратегії в Україні (2009)
Ращупкіна В. М. - Моделювання механізму бюджетування на підприємствах гірничо - металургійного комплексу (2009)
Єрмошкіна О. В. - Управління фінансовими потоками підприємств регіону та їх інноваційне спрямування (2009)
Пілецька С. Т. - Управління ризиком при розробці фінансової стратегії підприємства (2009)
Бардась А. В. - Економіка природокористування і продуктивні потоки вугільних шахт (2009)
Радченко В. П. - Роль маркетинга в развитии человеческого капитала сельской экономики (2009)
Тропинова Е. А. - К вопросу об архитектонике инновационных проектов в сфере образования (2009)
Задорожній В. П. - Уроки глобальної фінансово-економічної кризи для економіки України (2012)
Шемяков О. Д. - Особливості виробничої демократії в управлінні соціально-трудовими відносинами в економічно розвинутих країнах (2012)
Шкітіна О. Б. - Проблема визначення економічної категорії "конкурентна позиція" для проведення комплексної оцінки конкурентоспроможності національної економіки, Петренко А. В. (2012)
Бондарева О. Г. - Формування соціально-економічного становища шахтарських міст, що пов’язано з процесами реструктуризації вугільних шахт (2012)
Бойченко М. В. - Концептуальні підходи до розробки стратегії розвитку фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні (2012)
Ободець Р. В. - Трансфер технологій в Україні: проблематика, сучасний стан та шляхи сприяння його розвитку, Краснов О. А. (2012)
Лозинський І. Є. - Вдосконалення системи комплексної оцінки стану вугільної шахти (2012)
Максимов С. В. - Дослідження енергомісткості витрат гірничорудних підприємств, Темченко Г. В. (2012)
Швець В. Я. - Виробничий потенціал як економічна категорія діяльності промислових підприємств, Жаран К. С. (2012)
Лисенко О. В. - Облік невизначеності та ризику в оцінювання ефективності інвестиційних проектів, Тян Є. Р. (2012)
Папіж Ю. С. - Удосконалення управління ресурсами вугільних шахт на підставі регулювання внутрішніх резервів, Мойсейченко Н. В. (2012)
Багрова І. В. - Підвищення інноваційної активності підприємств машинобудування, Гараба С. С. (2012)
Солодовник Л. М. - Роль інноваційних технологій в конкурентоспроможності підприємства, Скринник Я. О. (2012)
Бойко В. В. - Шляхи вдосконалення економічної ефективності на етапі постачання сировини на промислових підприємствах, Будинська О. Ю., Сохач М. О. (2012)
Капітула С. В. - Оптимізація структури капіталу підприємства як спосіб управління його рентабельністю, Корміч Н. Б., Касьяненко О. С., Компанієць К. В. (2012)
Дмитрук І. А. - Застосування методології управління проектами для підвищення енергоефективності інноваційних варіативних систем, Красноштан О. М., Когут Р. Й., Печеник О. М., Сальников В. Г. (2012)
Сухіна О. М. - Сучасні методологічні підходи до оцінки впливу гірничодобувних підприємств на довкілля як екологічна інновація (2012)
Титюк В. К. - Дослідження впливу особливостей оптимального керування технологічними процесами на ефективність генетичного алгоритму пошуку глобального екстремуму, Михайленко О. Ю., Мельник О. Є. (2012)
Зайцева Н. В. - Методичні основи людського капіталу підприємства (2012)
Рекова Н. Ю. - Методичне забезпечення системи управління корпоративними конфліктами (2012)
Пономаренко П. І. - Удосконалення стимулюючої функції існуючої системи оплати праці бурових бригад вахтовим методом, Тарасенко В. А. (2012)
Файвішенко Д. С. - Споживацький потенціал як фактор маркетингового формування інноваційного потенціалу (2012)
Беганська І. Ю. - Економічна сутність регіональних систем вищої освіти (2012)
Шашенко О. М. - Економічне обґрунтування міжнародної політики вищого навчального закладу, Пашкевич М. С., Тертичко Т. В. (2012)
Пастушук Г. О. - Рецептивний потенціал сцени з воротарем у трагедії Вільяма Шекспіра "Макбет” (2013)
Басняк Т. А. - Типологія письменницького статусу: два досвіди – Ч. Мілош та Ґ. фон Реццорі (2013)
Рихло П. В. - Маґребінський кабінет фігур: національні образи в романі Ґреґора фон Реццорі "Горностай з Чернополя” (2013)
Віннікова Н. М. - Засоби та прийоми пародіювання (2013)
Дзик Р. А. - Теоретико-художнє осмислення екзилю Юлією Крістевою (2013)
Драненко Г. Ф. - Автор наратор і протагоніст як агенти й суб’єкти перетину та перестанови (само)ідентичностей у сучасному біографічному дискурсі (2013)
Дроздовський Д. І. - Опозиція метафізичного й авангардного мистецтва в повісті "Вежа з чорного дерева” Дж. Фаулза (2013)
Шалагінов Б. Б. - "Μιμησις – наслідування – мімесис”: поняття і термін у добу Модерн (2013)
Бойчук А. Р. - Жанровий формат "Незнайко в Сонячному місті” М Носова (римейкування класичної утопії) (2013)
Варецька С. О. - Роман про митця: постмодерна варіація (на прикладі романів "Бляшаний барабан” Ґ. Ґраса "Сестра сну” Р. Шнайдера "Парфуми” П. Зюскінда) (2013)
Галета О. І. - Антологія як репрезентативний жанр нової української літератури (2013)
Огуй О. Д. - Принцип становлення німецької літератури середньовіччя: подолання кризових етапів через нові жанри (2013)
Коршунова С. І. - От вольности к свободе: путь героя русского романа середины ХІХ века (2013)
Скороходько Ю. С. - Колониальные мотивы в английском неовикторианском романе: к постановке проблемы (2013)
Улюра Г. А. - Творення докси (легітимація знання та інституалізація понять) у гендерних студіях з літературознавства (2013)
Чернокова Е. С. - Метаморфозы героического в английской лирике начала ХХ века (2013)
Шестакова Э. Г. - Социальность в структуре современного литературоведения (2013)
Borkowski A. - Kultura i samopoznanie. Wokół koncepcji hermeneutycznych Hansa-Georga Gadamera i Paula Ricoeura (2013)
Гальчук О. В. - Античність у ліриці Євгена Маланюка: рецепція й особливості інтерпретації (2013)
Матійчак А. А. - Пам’ять як художня категогрія: рецептивний потенціал роману С. Холла "The raw shark texts” (2013)
Червінська О. В. - "Мертві душі”: гоголівська інтерпретація стану безумства (2013)
Георгієвська В. В. - Античні ремінісценції в трагедії Крістофера Марло ,,Дідона цариця Карфагена” (2013)
Кицан О. В. - Інтермедіальність поетики Василя Голобородька (2013)
Левицька О. С. - Образотворче мистецтво у структурі роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта” (2013)
Нікоряк Н. В. - Інтермедіальність як жанротворчий фактор (кіносценарна специфіка "Київських фресок” Сергія Параджанова) (2013)
Сенькевич Т. В. - Поэтика интермедиальности в структуре романа "Кунигас” Ю. Крашевского (2013)
Кирилова Т. А. - Модерністська естетика в прозі німецьких письменниць на зламі НДР (2013)
Криворучко С. К. - Фемінна ідея в романі Сімони де Бовуар "Мандарини” (2013)
Васильєв Є. М. - Актуальна ідентифікація кіносценарного тексту як оригінальної літературної форми (2013)
Брюховецкая Н. Е. - Формирование вовлеченности сотрудников в работу предприятий, Черная А. А. (2013)
Брюховецька Н. Ю. - Оцінка ризику залучення позикового капіталу підприємств, Базартінова О. В. (2013)
Булеев И. П. - Конкурентоспособность товара, экспортный потенциал предприятий как основные факторы развития экономики, Булеев Е. И. (2013)
Драчук Ю. З. - Підходи до оцінювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі, Трушкіна Н. В., Сулацька І. В. (2013)
Половян А. В. - Экономическая эффективность процесса поточных скоростных технологий бурения, Кожушок О. Д., Юшков Е. А. (2013)
Бриль І. В. - Особливості формування нематеріальних активів та їх управління в ринковій економіці (2013)
Васильєва Н. Ф. - Промислова політика Євросоюзу в контексті стратегій його розвитку: досвід для України (2013)
Гайдатов А. В. - Методы оценки эффективности мотивационных стимулов с использованием нечеткой логики (2013)
Горощенко В. В. - Напрями інноваційної модернізації промисловості України (2013)
Дорофеева А. А. - Формирование системы сохранения ответственности персонала на предприятии, Дасив А. Ф. (2013)
Мадых А. А. - Факторы мотивации персонала в реализации функций управления предприятием (2013)
Толмачова Г. Ф. - Взаємообумовленість розвитку регіонального середовища і малого підприємництва, Квілінський О. С. (2013)
Хаджинова Е. В. - Комбинированный подход к управлению межфирменной сетью (2013)
Ярошевська О. В. - Методи оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства (2013)
Аборчі О. В. - Аналіз еволюції та сучасного стану банківської системи України (2013)
Бондаренко В. В. - Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла (2013)
Брюховецкий Я. С. - Основные направления стимулирования интеллектуального труда работников промышленных предприятий (2013)
Завгородняя О. П. - Направления капитализации электроэнергетических компаний Украины в условиях институциональных изменений (2013)
Чотий Н. Д. - Анализ подходов к банковскому регулированию (2013)
Череватский Д. Ю. - Стратегия развития угольной отрасли Украины, соответствующая принципам организации промышленности, Роттер М. В., Слипенький С. И. (2013)
Маісурадзе М. Ю. - Напрями забезпечення інтересів працівників при реорганізації підприємств (2013)
Рассуждай Э. Я. - Особенности формирования капитализации горнодобывающих компаний Украины, Шестакова О. С. (2013)
Следь О. М. - Використання прибутку підприємства в умовах здійснення модернізації й оновлення виробництва (2013)
Игнатьков В. Н. - Организационные основы формирования и использования инвестиционных ресурсов региона (2013)
Родченко В. Б. - Механізм подолання надмірної соціально-економічної диференціації регіонів (2013)
Абрамова А. С. - Роль международных организаций в финансово-кредитной поддержке малого и среднего бизнеса Украины (2013)
Марич М. Г. - Особливості функціонування банківської системи України в умовах глобалізації (2013)
Семикіна М. В. - Соціальна диференціація в системі чинників сприяння та протидії активізації інноваційної праці, Жеребченко Т. І. (2013)
Манн Р. В. - Особливості інформаційного забезпечення соціалізації регіонального управління (2013)
Красножон Н. С. - Інноваційний потенціал молоді: проблеми реалізації на ринку праці (2013)
Губарев В. В. - Формирование основ научных знаний по управлению недвижимостью: предпосылки и перспективы (2013)
Galoyan D. R. - Armenia on the eurasec food market (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Abstracts (2013)
Андрейко Л. Є. - Урожайність зерна сортів пшениці ярої залежно від строків сівби і норм висіву насіння в умовах Передкарпаття, Дзюбайло А. Г. (2013)
Бегей С. С. - Вплив удобрення і режимів використання на продуктивність травостоїв у Передкарпатті (2013)
Бугрин Л. М. - Вплив стимулятора росту та удобрення трав на якість корму пасовищного травостою, Любченко Л. М., Бугрин О. М., Виговський І. В. (2013)
Бугрин Л. М. - Кормова продуктивність пасовищних агроценозів залежно від удобрення та застосування біопрепаратів, Бугрин О. М. (2013)
Бугрин О. М. - Вплив удобрення та застосування біопрепаратів на зміну ботанічного та видового складу пасовищних агроценозів, Бугрин Л. М., Любченко Л. М. (2013)
Германович О. М. - Вплив удобрення та вапнування на виділення діоксиду вуглецю у ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті (2013)
Дорота Г. М. - Продуктивність колекційних зразків льону в умовах Західного Лісостепу України, Шувар А. М., Терешко Р. В. (2013)
Ільчук Р. В. - Економічна ефективність окремих елементів ресурсозберігаючої технології вирощування картоплі, Ільчук В. В., Альохін В. В. (2013)
Коник Г. С. - Взаємозв’язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами у сортозразків тимофіївки лучної, Байструк-Глодан Л. З. (2013)
Маменько Г. І. - Вплив агротехнічних факторів на формування продуктивності конюшини гібридної в умовах Передкарпаття, Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З. (2013)
Марухняк А. Я. - Успадкування та мінливість кількісних ознак волоті гібридних популяцій вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2013)
Мащак Я. І. - Продуктивність та якість корму сінокісного травостою залежно від передпосівних обробітків ґрунту на еродованих землях Лісостепу Західного, Пукало Д. Л. (2013)
Мащак Я. І. - Якість і поживність корму сіяних травостоїв при сінокісному використанні, Рудавська Н. М. (2013)
Огороднік М. В. - Вплив удобрення на врожайність бобово-злакового травостою та якість корму за докорінного поліпшення, Ярмолюк М. Т., Панахид Г. Я., Котяш У. О. (2013)
Оратівський С. І. - Вплив конструкції насаджень на врожайність та товарні якості плодів черешні (2013)
Петрина Г. І. - Особливості росту й розвитку нових гібридів кукурудзи в умовах Західного Лісостепу, Рудавська Н. М., Глива В. В., Гавриляк Я. Я., Федак В. В. (2013)
Потопляк О. І. - Ячмінь ярий голозерний: удобрення та врожайність (2013)
Приймачук Л. С. - Біохімічний склад і смакові якості песпективних сортів суниці (2013)
Сметана С. І. - Кормова продуктивність і якість бобово-злакового травостою залежно від застосування добрив, Панахид Г. Я., Котяш У. О., Пукало Д. Л. (2013)
Терлецька М. І. - Вплив складу травосумішей, удобрення та строків скошування трав на формування лучних фітоценозів (2013)
Шувар А. М. - Продуктивність квасолі залежно від елементів захисту рослин, Свідерко М. С., Беген Л. Л., Тимків М. Ю., Купчак Л. Я. (2013)
Буря В. В. - Стан популяції бурої карпатської худоби в Закарпатті та напрями збереження її генофонду, Терпай В. П., Тюпа О. І., Федак В. Д. (2013)
Грабовенський М. І. - Використання сумішки цеолітового та доломітового борошна в годівлі телят, Агій В. М., Шилкін О. П., Філеп Р. Г (2013)
Когут М. І. - Характеристика екстер’єру корів основних ліній західної внутрішньопородної популяції української молочної чорно-рябої породи, Братюк В. М. (2013)
Петрів М. Д. - М’ясна та перо-пухова продуктивність оброшинських білих гусей, схрещених з породою легат, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Тесак Г. В., Хомик М. М. (2013)
Півторак Я. І. - Фізіолого-біохімічні показники крові за використання у годівлі дійних корів нової вітамінно-мінеральної добавки в зоні Передкарпаття, Воробель М. І., Вовк Я. С. (2013)
Попов В. Є. - Рівень обмінних процесів в організмі курей-несучок та їх продуктивність за згодовування комбікорму нової рецептури, Заяць О. І. (2013)
Седіло Г. М. - Вплив екстракту алое на неспецифічну резистентність організму корів різної молочної продуктивності у до- і післяродовий періоди, Дяченко О. Б. (2013)
Седіло Г. М. - Раннє відлучення поросят: переваги та проблеми, Пундик В. П., Каплінський В. В., Тесак Г. В. (2013)
Федак В. Д. - Біохімічні показники крові бугайців волинської м’ясної породи різних конституціональних типів у постнатальному онтогенезі, Федак Н. М. (2013)
Федак Н. М. - Мікромінеральна поживність кормів у державному підприємстві ”ДГ ”Радехівське”, Вовк Я. С. (2013)
Чуприна О. О. - Соціально-економічні моделі трудової міграції (2012)
Галюк І. Б. - Теоретичні аспекти інноватизації як об’єктивного процесу розвитку економічних систем (2012)
Забрудський О. В. - Просторово-часовий зріз реалізації суб’єктами економіки соціальної відповідальності (2012)
Скрипник Н. Є. - Проблеми формування ефективної і конкурентної економіки України в умовах глобальної економічної кризи (2012)
Доценко О. Ю. - Механізм інноваційного розвитку регіону (2012)
Пашкевич М. С. - Обґрунтування індексу регіональної суспільної розрізненості для цілей проектування територіально- виробничих кластерів (2012)
Попова В. В. - Засоби та методи визначення надійності інвестицій в інновації (2012)
Сердюк О. С. - До питання про підходи до реструктуризації вугільних шахт (2012)
Жураковська М. Б. - Проблеми нормативного забезпечення трансферу технологій в Україні (2012)
Максимов С. В. - Удосконалення оцінки виробничого потенціалу гірничорудних підприємств, Максимова О. С. (2012)
Горохова Т. В. - Урахування рівноваги інтересів взаємодії суб’єктів господарювання у рамках корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) (2012)
Мироіценко Н. Ю. - Комерціалізація інноваційної продукції підприємства: метод оцінювання, Паук О. Є., Залуцький В. П. (2012)
Нестеренко Ж. К. - Ефективність оперативного управління дебіторською заборгованістю підприємств, Матвєєва Я. Е. (2012)
Ткачова А. В. - Трансформація організаційних форм логістичної діяльності: від системної до сітьової концепції (2012)
Галушко О. С. - Вибір ефективних напрямків розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації на основі економіко- матемагичного моделювання, Никифорова Ю. В., Коряшкіна Л. С. (2012)
Пауло Ж. М. - Сталий розвиток підприємств гірничодобувної промисловості (2012)
Докієнко Л. М. - Фінансова логістика на підприємстві: теоретичні аспекти (2012)
Громова О. М. - Інноваційно-інвестиційні аспекти ефективності ресурсозбереження на базі використання теплових насосів в Україні, Маркова Т. Д. (2012)
Кириченко О. О. - Науково-технічні та інноваційні аспекти природно-ресурсного забезпечення економічного розвитку (2012)
Жишко М. І. - Дослідження впливу точності геологічної моделі нафтогазового родовища на його геолого- економічну оцінку за допомогою економічних показників, Лобасов О. П. (2012)
Николюк О. М. - Особливості застосування методів математичного моделювання та оцінювання конкурентоспроможності підприємства (2012)
Ягнюк І. М. - Управління соціальним потенціалом підприємства (2012)
Хімяк Н. Я. - Формування методології розрахунку прогнозованих трансфертних цін як засобу планування управлінського результату діяльності банківських установ (2012)
Колодій Г. С. - Структура маркетингової програми інноваційної продукції машинобудівного підприємства (2012)
Загорій А. М. - Управління системою ресурсів вищого навчального закладу (2012)
Беганська І. Ю. - Профілізація навчання - магістральний шлях реформи освіти (2012)
Доценко О. Ю. - Інвестиційний потенціал позабюджетних фондів в умовах інноваційного розвитку регіонів України (2012)
Бойко В. В. - Відтворення основних фондів виробничих підприємств у сучасних умовах господарювання, Руденко О. М., Толок В. В. (2012)
Тимошенко Л. В. - Вибір інвестиційних проектів забезпечення реалізації стратегії розвитку гірничо-збагачувального комбінату, Тимошенко О. О. (2012)
Бондаренко Л. А. - Вибір показників оцінювання конкурентоспроможності автомобілів для транспортування гірських порід в кар’єрах на основі АВС-аналізу (2012)
Кладченко І. С. - Збалансованість як умова ефективного функціонування сучасного промислового підприємства (2012)
Noga B. - Effectiveness of financing tangible public investments (2012)
Хохлов В. Ю. - Практичні аспекти управління оптимальним за похибкою стеження портфелем цінних паперів (2012)
Єрмошкіна О. В. - Сучасні тенденції формування фінансових ресурсів промислових підприємств: європейський досвід (2012)
Петрушенко М. М. - Аналітична оцінка потенційних екологічних конфліктів із урахуванням чинника ризику (2012)
Tokarski М. - Motivation programs for employees – accounting approach under IFRS 2: share-based payments, Voss G. (2012)
Хацер М. В. - Проблеми корпоративного управління в Україні (2012)
Яцентюк С. В. - Формування брендів промислової продукції: сучасні підходи (2012)
Janczyk-Strzała E. - The Financial Aspect of the Operation of Non-Public Higher Education Institutions (HEI) in Poland (2012)
Фаізова О. Л. - Середній клас в умовах становлення нової економіки (2009)
Осаул А. О. - Інституційні аспекти дослідження категорії природного капіталу (2009)
Kopyscianski T. - Strategic aims of local development in Lower Silesian communes (2009)
Багрова І. В. - Доходність як фактор надійності інвестиційних проектів на промислових підприємствах, Яровенко Т. С. (2009)
Крилова О. В. - Інновації як інструмент підвищення конкурентоспроможності гірничо – видобувного підприємства, Тимошенко Л. В. (2009)
Лавріненко Ю. М. - Інноваційні механізми розвитку підприємств в умовах ринкової економіки (2009)
Проскуріна Н. М. - Управління оборотними активами в умовах кризового стану підприємства, Романюк Н. С. (2009)
Череп А. В. - Аналіз фінансового стану підприємств та організацій Запорізької області, Устименко А. О. (2009)
Садченко О. В. - Концепції екологічного маркетингу (2009)
Лазарєва О. В. - Проблеми підвищення ефективності використання земельних ресурсів (2009)
Бардась А. В. - Побудова прогностичної моделі оцінки впливу природного середовища шахти на економічні показники, Бабець Д. В. (2009)
Гаврилов П. Є. - Удосконалення економічного механізму регулювання процесів ресурсозбереження на рівні регіонів (2009)
Андрушків Б. М. - Фінансові і валютні ризики як складова стратегії машинобудівного підприємства, Паляниця В. А. (2009)
Дергаль А. В. - Маркетингова діяльність комерційних банків, Голинська О. С. (2009)
Лютий І. О. - Організація класичної університетської освіти на економічному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2009)
Величко О. Г. - Методичний підхід до удосконалення обліково- аналітичної системи підготовки інженерів для металургії, Король Г. О., Куцинська М. В. (2009)
Гельман В. М. - Моделювання оптимальної структури професорсько-викладацького складу випускової кафедри вищого навчального закладу (2009)
Лимонов А. С. - Вейвлет анализ в цифровой обработке сигналов, Перелыгин Б. В., Лимонов А. А. (2011)
Иваньо Я. М. - Оптимизация производственных процессов в условиях природных и техногенных возмущений, Старкова Н. В. (2011)
Лимонов А. С. - Фильтровая реализация вейвлет-преобразования, Перелыгин Б. В., Лимонов А. А. (2011)
Лимонов А. С. - Экстраполяция дискретных сигналов с использованием фильтров Калмана, Пустовит Т. М., Лимонов А. А. (2011)
Степаненко С. Н. - Энергобалансовая модель приземного слоя атмосферы, Волошин В. Г., Курышина В. Ю. (2011)
Глушков А. В. - Глобальные механизмы в атмосферных моделях и баланс углового момента Земли: компьютерные эксперименты – III, Амбросов С. В., Серга Э. Н., Кольцова Н. Ю. (2011)
Ивус Г. П. - Влияние адвекции тепла на образование струйных течений нижних уровней, Семергей-Чумаченко А. Б., Агайар Э. В., Дмитренко А. П. (2011)
Хохлов В. М. - Регіональні особливості розподілу посух в Україні, Боровська Г. О., Хоменко Г. В., Шараєва Т. В. (2011)
Нажмудінова О. М. - Деякі аспекти формування інтенсивних посушливих явищ влітку 2010 р. над Східною Європою, Єрмоленко Н. С. (2011)
Ковылин Г. Д. - Метеорологическое обеспечение защиты населения и войск от последствий техногенных аварий, связанных с выбросом в атмосферу радиоактивных и химических веществ (2011)
Польовий А. М. - Аналіз тенденції зміни термічних показників агрокліматичних ресурсів в Україні за період до 2030-2040 рр, Божко Л. Ю., Дронова О. О. (2011)
Ляшенко Г. В. - Агро- и микроклиматические основы оптимизации размещения винограда на примере Северного Причерноморья (2011)
Польовий А. М. - Оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування озимої пшениці, Букарєва С. А. (2011)
Гопченко Е. Д. - Научно-методическое обоснование нормативной базы по расчетам характеристик максимального стока рек Украины, Овчарук В. А., Романчук М. Е., Ткаченко Т. Г. (2011)
Сербов М. Г. - Пошук оптимальних господарських рішень на основі нормативної і прогностичної гідрологічної інформації: методичні підходи та економічна оцінка, Шакірзанова Ж. Р. (2011)
Обухов Є. В. - Водоспоживання та водовідведення – важливі складові раціонального використання водних ресурсів України (2011)
Шакірзанова Ж. Р. - Метод територіальних довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля та його реалізація в межах рівнинної території України (2011)
Колодеєв Є. І. - Оцінка якості води верхньої частини бассейну р. Південний Буг за гідрохімічними показниками, Захарова М. В. (2011)
Гопченко Є. Д. - Використання формул об’ємного типу до нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок, Погорелова М. П., Романчук М. Є., Бурлуцька М. Е. (2011)
Сербов Н. Г. - Моделирование паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде на основе многофакторного системного подхода, Сухарев Д. Е., Балан А. К. (2011)
Свинаренко А. А. - Многофакторный мультифрактальный подход к моделированию характеристик речного стока, Сухарев Д. Е. (2011)
Доценко С. А. - Загрязнение вод и донных осадков дельты и взморья Дуная нефтепродуктами и тяжелыми металлами, Подплетная Н. Ф., Павлова Е. А., Секундяк Л. Ю. (2011)
Гопченко Є. Д. - Екстремально високі модулі схилового припливу у Закарпатті, Харитонова А. С. (2011)
Тучковенко Ю. С. - Современный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана, Адобовский В. В., Тучковенко О. А., Гриб О. Н. (2011)
Бардан С. И. - Оптические характеристики зоны смешения морских и пресных вод в южном колене Кольского залива (Баренцево море) в летний сезон, Сербов Н. Г. (2011)
Большаков В. Н. - Изменчивость температуры воды у побережья Одессы в масштабах от года до получаса (2011)
Білоцерківець В. В. - Еволюція методологічних засад дослідження нової економіки: від стохастичної перцепції до алгоритмізації пізнання, Завгородня О. О. (2009)
Литвиненко Н. І. - Інтелектуальна рента: сутність та функції (2009)
Головченко Г. Я. - Еволюція та сутність інтеграції як економічної категорії (2009)
Переверзєва А. В. - Проблема визначення вартості та цінності людського капіталу (2009)
Фесенко І. А. - Система показників трудового потенціалу регіону (2009)
Федосєєва О. В. - Особливості регіональної соціально- економічної політики України в ринкових умовах (2009)
Турило А. М. - Удосконалення структурно-функціональної моделі формування собівартості продукції з урахуванням економічних ризиків, Калініченко О. В. (2009)
Грідін О. П. - Ризик реалізації інвестиційних проектів і його врахування в проектному аналізі, Беззуб О. С. (2009)
Гопкало О. І. - Інноваційні фактори ресурсного потенціалу промислового підприємства (2009)
Сімонова М. В. - Глобальні потоки прямих іноземних інвестицій в умовах світової фінансової кризи та їх значення для країн, що розвиваються (2009)
Галушко О. С. - Проблеми гармонізації податкової системи України у глобальному економічному просторі (2009)
Мартієнко А. І. - Визначення ефективної форми власності в природокористуванні на базі теорії альтернативних витрат (2009)
Бардась А. В. - Економічні межі доцільності розміщення породи у виробках, що погашаються (2009)
Скиданенко Ю. П. - Методичні підходи до розрахунку економічного збитку внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру (2009)
Пономаренко О. П. - Результати досліджень потреб робітників видобувних дільниць вугільних шахт (2009)
Метеленко Н. Г. - Критичне дослідження ринку реклами України: тенденції та перспективи розвитку, Хацер М. В. (2009)
Андрушків Б. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління життєдіяльністю вищого навчального закладу, Дудкін П. Д., Кирич Н. Б. (2009)
Павлов В. І. - Формування стратегії реалізації регіональної інноваційної політики, Корецький Ю. М. (2004)
Дєєва Н. М. - Фінансова самодостатність регіонів через призму здобутків і невирішених питань бюджетної реформи (2004)
Гільорме Т. В. - Інноваційні зрушення у кваліфікаційно-професійному складі кадрів: регіональний аспект (2004)
Герасименко Т. В. - Економічні проблеми розвитку геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Україні (2004)
Прокопенко В. І. - Щодо питання встановлення факторів, що визначають собівартість продукції гірничо-збагачувальних підприємств, Пілова Д. П. (2004)
Мальцева І. В. - Експертна оцінка ризиків інвестиційного проекту (2004)
Момот В. Є. - Особливості прояву інерції у процесі стратегічних змін на крупному промисловому підприємстві, Шапа Н. М. (2004)
Решетило В. П. - Фінансові інститути як організаційні форми реалізації сучасних фінансових концепцій (2004)
Швець В. Я. - Зарубіжний досвід прогнозування фінансового стану підприємства, Клементьєва О. Ю. (2004)
Семенов Г. А. - Удосконалення організації управління фінансовою діяльністю на підприємстві, Бондар А. В. (2004)
Рева Т. М. - Податкові проблеми фінансової підтримки підприємств вугледобувної промисловості, Ковальчук К. Ф. (2004)
Семенюк В. С. - Вплив операцій з давальницькою сировиною на потребу в оборотних коштах і ефективність їх використання (2004)
Воронов В. А. - Економіко- організаційна сутність підведення балансу металів на гірничо- збагачувальному виробництві, Чуpiканова О. Ю. (2004)
Усатенко О. В. - Виявлення факторів мотивації топ-менеджменту вугільних шахт як запорука їх вдалої діяльності, Грошелева О. Г. (2004)
Сапицька І. К. - Управлінські інновації на вугільних шахтах Донбасу (2004)
Калюжна Н. Г. - Модель взаємозв'язку характеристик організаційної структури системи управління промисловим підприємством (2004)
Дайновський Ю. А. - Споживацький потенціал як фактор маркетингового формування інноваційного потенціалу, Гліненко Л. К. (2004)
Воронов В. А. - Забезпечення інноваційного розвитку за рахунок підвищення рівня математичних знань (2004)
Павліха Н. В. - Про інвестиційне забезпечення реалізації політики просторового розвитку регіону (2004)
Аровіна М. П. - Економічні аспекти управління соціальною інфраструктурою регіону (2004)
Шаров О. І. - Сучасний стан концентрації у вугільній промисловості України (2004)
Прокопенко В. І. - Визначення ефективності взаємодії підприємств, об’єднаних до технологічного комплексу з видобутку й переробки рудної сировини, Іщенко М. І. (2004)
Метеленко Н. Г. - Функціональна сутність та моделювання механізму управління інноваційною діяльністю підприємств (2004)
Демчук Н. І. - Вибір напрямків зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі формування оптимального набору ринків, Єрмошкіна О. В. (2004)
Слабінський Є. А. - Оцінка економічної стійкості з урахуванням життєвого циклу підприємства (2004)
Язвінська Н. В. - Конкурентоспроможність підприємства як комплексний показник ефективності виробничо-ринкової діяльності підприємства (2004)
Ковальчук К. Ф. - Універсальна модель ранжування прийнятних для підприємства видів лізингових угод, Савчук Л. М., Вишнякова І. В. (2004)
Амоша О. О. - Про напрямки вдосконалення механізму дії ПДВ (2004)
Шишкова Н. Л. - Інноваційна складова при підготовці програми санації для підприємства (2004)
Сахарцева І. І. - Розробка комплексної моделі тематичного аудиту операцій із запасами, Подмешальська Ю. В. (2004)
Петрик О. А. - Особливості визначення мети, завдань та об'єктів аудиту на сучасному етапі його розвитку в Україні (2004)
Родіонов О. В. - Оцінка стану екологічного менеджменту на підприємствах деревообробної промисловості (2004)
Воронов В. А. - До автоматизації оцінки надійності виконання умов кредитування, Юхименко О. В. (2004)
Бандоріна Л. М. - Оцінка ризику впровадження інформаційно- інтелектуальних технологій з використанням теорії нечітких множин (2004)
Пономаренко В. А. - Методичні основи антикризового управління підприємством, Довбня С. Б. (2004)
Сумін В. О. - Паракомунікаційна діяльність посадової особи системи управління (2004)
Кулинич Т. В. - Значення оцінки персоналу у мотиваційній системі підприємства (2004)
Кінаш І. П. - Місце і роль освіти у підвищенні ефективності виробництва (2004)
Пилипенко Г. М. - Механізм інвестиційної діяльності у споживчому секторі України, Піхотіна Л. М. (2004)
Булєєв І. П. - Роль чинників культури в інноваційному розвитку підприємств, Брюховецька Н. Ю. (2004)
Дубницький В. І. - Маркетингові аспекти функціонування регіональної промислової системи (2004)
Кабанов А. І. - Шляхи удосконалення системи технічного та фінансового забезпечення заходів з переоснащення вугільних шахт, Нейєнбург В. Є., Драчук Ю. З., Жогова І. В. (2004)
Гулік Т. В. - Вибір шляхів реструктуризації шахтного фонду регіону на багатокритеріальній основі (2004)
Семенов А. Г. - Структурно-інноваційна перебудова економіки України: проблеми, перспективи та пріоритети (2004)
Близький Р. С. - Оцінка ефективності ресурсозберігаючих заходів у чорній металургії (2004)
Лоскутова Я. Ю. - Механізм оцінки ризику при прийнятті інвестиційних рішень, Романовський І. Г. (2004)
Ковальчук К. Ф. - Принципи бюджетування при реформуванні системи корпоративного управління в металургії, Шпанковська Н. Г., Костанецький В. В., Мезерняк Д. А. (2004)
Салига К. С. - Соціально-економічне регулювання заробітної плати на промислових підприємствах (2004)
Слабінський Є. А. - Попереджуюче управління рівнем стійкості підприємства (2004)
Семенюк В. С. - Оцінка впливу цінового чинника на показники ефективності виробництва (2004)
Брижатий В. В. - Фінансово -інвестиційні ризики підприємства - емітента фондових інструментів (2004)
Петрик О. А. - Удосконалення постулатів аудиту як важливий напрям розвитку його теорії (2004)
Соловйова Л. О. - Моніторинг господарської діяльності підприємства - платника податків (2004)
Недодаєва Н. Л. - Формування механізму плати за забруднення довкілля в Україні, Шолда О. О., Григорюк М. Є. (2004)
Зелікман В. Д. - Економіко-математична модель оптимізації інформаційного забезпечення системи управління підприємством, Заяць Є. І. (2004)
Савчук В. П. - Оцінка ефективності маркетингових програм в умовах невизначеності, Будаєва О. В. (2004)
Берсуцька О. А. - Моделювання комунікаційних процесів у маркетингу (2004)
Євдокимов Ф. І. - Соціально-економічні проблеми об’єднання промислових підприємств: методологічний аспект, Розумна Н. В. (2004)
Герасимова І. Ю. - Сучасні тенденції і закономірності розвитку ефективності праці на вугільних шахтах України (2004)
Шаров О. І. - Аналіз інноваційної конкурентоспроможності вугільної галузі України (2004)
Салига С. Я. - Визначення порівняльної ефективності інвестиційного проекту на фазах підготовки, проектування та ефективності, Кирилова Л. І., Серебряков В. О. (2004)
Турило А. А. - Економічна сутність і особливості формування статистичних показників результативності, ефективності і продуктивності (2004)
Єлісєєва O. K. - Діагностика та прогнозування фінансового стану машинобудівного підприємства, Каплун Т. В. (2004)
Кучер В. А. - Планування інвестиційної діяльності на комплексно-механізованому вугледобувному підприємстві (2004)
Вишневський В. П. - Податкове регулювання діяльності комерційних банків: теоретичні аспекти, Попов С. М. (2004)
Цуркан І. М. - Розробка виробничої програми з урахуванням оптимізації податкових платежів (2004)
Басанцов І. В. - Організація фінансового контролю у системі державного казначейства (2004)
Гронська М. В. - Особливості інноваційного потенціалу стратегічного управління земельними ресурсами (2004)
Манелюк Л. А. - До моделювання науково-технічного прогресу, Воронов В. А. (2004)
Пономаренко П. І. - Кількісна оцінка мотивації праці за допомогою "мотиваційної драбинки” McKinsey, Бойко В. В., Сухун Я. (2004)
Сокольська Р. Б. - Методика визначення інформаційних потоків, які потребують оптимізації, Заяць Є. І., Зелікман В. Д. (2004)
Верхоглядова Н. І. - Впровадження і розвиток освітніх послуг у галузі післядипломної освіти, Іванникова Н. А. (2004)
Роїк М. В. - Створення однонасінної форми цукрових буряків на Ялтушківській дослідно-селекційній станції, Гончарук Г. С. (2010)
Лободін О. К. - Однонасінна форма цукрових буряків білоцерківського походження, Рибак В. О. (2010)
Ильевич С. В. - Создание односемянной сахарной свеклы - крупнейшее достижение отечественной биологической и сельскохозяйственной науки (2010)
Гныра B. Н. - Этапы создания односемянных сортов и гибридов сахарной свеклы на Уладово-Люлинецкой опытно-селекционной станции (2010)
Роїк М. В. - Використання ДНК-маркерів для дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму роду Beta L. , Шаюк Л. В., Шевчук І. П. (2010)
Малецкий C. И. - Наследование признака раздельноцветковости у сахарной свеклы (2010)
Усачева Р. В. - Биохимические параметры энергетического обмена гетерозисных гибридов сахарной свеклы (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського