Rovenchak A. - Defining thermodynamic parameters for texts from word rank-frequency distributions, Buk S. (2011)
Kondej S. - Hamiltonian with delta type interaction: Perturbation by dynamics (2011)
Samar M. I. - Modified perturbation theory for hydrogen atom in space with Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length (2011)
Duviryak A. - On confinement interactions in scalar generalizations of the dipole model, Darewych J. W. (2011)
Mudry S. - Correlation between the structure in the liquid state and the structure in the solid state in the Al-Al2Cu eutectic alloy, Shtablavyi I., Rybicki J. (2011)
Novosyadlyj B. - Distinguishability of scalar field models of dark energy with the time variable equation of state parameter, Sergijenko O., Apunevych S. (2011)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2011)
Швед М. - Соціально-критична педагогіка в епоху постмодернізму (2011)
Ковальчук Л. - Застосування методологічних підходів у науково-педагогічних дослідженнях (2011)
Біляковська О. - Інноваційна активність як компетенція сучасного педагога, Заячківська Н. (2011)
Цюра С. - Особливості побудови суб'єктної часової перспективи (на прикладі професійної "Я-концепції" студента - майбутнього вчителя) (2011)
Кравець Л. - Інноваційні форми та методи формування рефлексії у майбутніх педагогів (2011)
Тинкалюк О. - Формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування за допомогою системи вправ з англійської мови (2011)
Синєока Г. - Підготовка майбутнього вчителя біології до формування гендерної культури школярів відповідно до концепції особистісно орієнтованої освіти (2011)
Гишка Н. - Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в контексті компетентнісного підходу до формування в молодших школярів загальнонавчальних умінь і навичок (2011)
Равчина Т. - Посередницька діяльність викладача вищої школи у формуванні наукових понять студентів у навчальному процесі (2011)
Лозинська Н. - Феномен адаптації студентів у процесі переході зі школи у вищий навчальний заклад (2011)
Михайлишин Р. - Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів (2011)
Максимець О. - Спортивна анімація як складова позааудиторної роботи студентів вищих навчальних закладів туристичного профілю (2011)
Туриця О. - Використання технічних засобів навчання під час вивчення хімічних дисциплін майбутніми технологами харчових виробництв (2011)
Мізерна Т. - Критерії й показники моніторингу якості підготовки з іноземної мови учнів в ЗНЗ (2011)
Заячук Ю. - Актуальні проблеми релігійного виховання в сучасній українській школі, Кобрин М. (2011)
Мищишин І. - Психолого-педагогічні передумови формування девіантної поведінки в дітей і молоді (2011)
Горбанюк Ю - Психолого-педагогічні наслідки міграційної розлуки членів родини, Хухра Ю. (2011)
П'ятакова Г. - Особливості підготовки магістрів за спеціальністю "Українська філологія" у Львівському та Вроцлавському університетах (2011)
Дужа-Задорожна М. - Посередництво як ефективний соціально-педагогічний метод вирішення сімейних конфліктів у Німеччині (2011)
Тріщук Ю. - Проблеми диференціації навчання обдарованих учнів у середніх навчальних закладах Франції (2011)
Каловська А. - Педагогічний дискурс родини Віткевичів: інтродукції батька та синівська рецепція (2011)
Герцюк Д. - Доріст товариства "Рідна школа" як форма національного виховання української молоді в Галичині (30-ті роки ХХ ст.) (2011)
Калагурка Х. - Внесок Ф. І. Науменка у вивчення історії освіти і педагогічної думки Київської Русі (2011)
Різничок С. - Євген Вертипорох як організатор фармацевтичної освіти у Львові у 40-х роках ХХ століття (2011)
Квас О. - Візія дитинства в українській етнопедагогічній традиції (2011)
Шевчук Г. - До історії освіти в Наддніпрянській Україні у ХІХ - на початку ХХ століття (2011)
Olemskoi A. - Creation probabilities of hierarchical trees, Borysov S., Shuda I. (2011)
Parnowski A. S. - Regression modelling of geomagnetic activity (2011)
Головацький В. А. - Обмежені та інтерфейсні оптичні фонони в напівпровідниковому еліптичному квантовому дроті з аксіальною гетероструктурою, Гуцул В. І. (2011)
Шуаiбов O. К. - Ультрафіолетова лампа ємнісного розряду на сумішах інертних газів та пари йоду, Шимон Л. Л., Миня O. Й., Гомокі З. Т., Калюжна Г. Г., Щедрин А. І. (2011)
Мицик Б. Г. - Фотопружність кристалів CaWO4 за різницею ходу і двозаломленням, Кость Я. П., Андрущак А. С., Сольський І. М. (2011)
Cахнюк В. - Вплив прозорості діелектричного прошарку на форму залежності струму від різниці фаз у контактах типу SIS, Головій В. (2011)
Стадник В. Й. - Розрахунок абсолютних п'єзооптичних констант кристалів ТГС із домішкою L-треоніну, Романюк М. О., Кірик Ю. І. (2011)
Лисов В. І. - Дослідження впливу леґування на термічну стабільність та старіння аморфних сплавів, Цареградська Т. Л., Турков О. В., Саєнко Г. В. (2011)
Луньов С. - Визначення константи деформаційного потенціалу Ξd в n-Si методом п'єзоопору, Федосов С. (2011)
Ткач М. В. - Теорія оптимізації геометричного дизайну двобар'єрного нанодетектора, що працює на квантових переходах між двома найнижчими квазістаціонарними станами електрона, Сеті Ю. О., Матієк В. О. (2011)
Virnina N. A. - A hot spot and mass transfer in the Algol-type binary system WZ Crv, Andronov I. L., Mogorean M. V. (2011)
Болеста І. - Метаматеріали (2011)
Бордун О. - Термостимульована і тунельна люмінесценція в кераміках Y2O3 і Sс2O3, Бордун I., Кухарський І. (2011)
Бабич О. - Електронний спектр та коефіцієнт термо-е.р.с. HgBa2CaCu2O6+δ у разі легування киснем, Васюк М., Габрієль І., Матвіїв М., Луців Р. (2011)
Вельгош С. - Люмінесцентні дослідження чистих та легованих домішками In, Sb, Sn кристалів йодистого кадмію, Карбовник І., Кітик І., Попов А., Ровецький І. (2011)
Костик Л. - Люмінесцентні властивості кальцій-галій-германієвого гранату,легованого європієм, Цвєткова О., Новосад С. (2011)
Павлик Б. - Деякі особливості хімічного травлення поверхонь монокристалічного кремнію, Дідик Р., Шикоряк Й., Лис Р., Слободзян Д., Грипа А., Чегіль І. (2011)
Свелеба С. - Фізичні властивості кристалів, Карпа І., Катеринчук І., Шимків Р., Куньо І., Фіцич О. (2011)
Оленич І. - Портативні повітряно-водневі паливні елементи на основі нанопоруватого кремнію, Монастирський Л., Аксіментьєва О. (2011)
Писаревський В. - Детектори ІЧ-випромінювання на основі епітаксійних шарів CdHgTe, Шевченко Г. (2011)
Юзевич В. - Моделювання адгезійних зв’язків у конденсатах міді на монокристалічному кремнії, Коман Б. (2011)
Андрущак А. - Просторова анізотропія фотопружного ефекту в кристалах кварцу, Юркевич О., Андрущак Н., Кушнір О., Кітик A. (2011)
Камышан В. - Применение модифицированного алгоритма Ангера для восстановления координаты точки взаимодействия в толстом ПЧ детекторе, Педаш В. (2011)
Кушнір О. - Моделювання оптичного пропускання структури Фабрі–Перо з двопроменезаломлювальним кристалом, Гузь Т., Дзендзелюк О., Климович Ю., Михайлик В. (2011)
Стадник В. - Розрахунок електрооптичних коефіцієнтів в домішкових кристалах тригліцинсуьфату, Кірик Ю., Матвіїшин І. (2011)
Фітьо В. - Локалізовані моди ґрадієнтних планарних хвилеводів. Аналогії в квантовій механіці, Ромах В., Бобицький Я. (2011)
Флюнт О. - Особливості температурної залежності діелектричної проникності високоомних кристалів GаSe у рамках моделі розподілу ефективних диполів за часами релаксації (2011)
Франкевич Л. - Кореляційна оцінка корозійних виразок на шорсткій поверхні (2011)
Вороняк Т. - Електронна спекл-інтерферометрія та спекл-кореляція для визначення просторових полів мікропереміщень поверхонь, Кметь А., Максименко О., Муравський Л. (2011)
Грабовський В. - Оцінка радіоактивних викидів Добротвірської ТЕС (Львівська обл.) та їхнього впливу на довкілля, Браташ О. (2011)
Фаренюк А. - Дослідження впровадження малих нейронних мереж в задачі розпізнавання образів, Любунь З. (2011)
Дочвірі Дж. - Цифровий регулятор збудження для потужних синхронних генераторів (2011)
Благітко Б. - Практична діагностика електронних кіл: апаратне і програмне забезпечення, Бригілевич В., Рабик В. (2011)
Мартинов В. - Визначення комплексної магнітної проникності за комплексним опором котушки індуктивності із феромагнітним осердям, Трушаков Д. (2011)
Григоренко В. - Прискорений розрахунок динамічних режимів слабо дисипативних систем, Романів І., Шмигельський Я. (2011)
Павлишенко Б. - Ієрархічна кластеризація текстових документів у векторному просторі семантичних полів (2011)
Столярчук О. - Веб-інтерфейси доступу до баз даних, Шувар Р., Продивус А. (2011)
Фурман В. - Комп’ютерне моделювання траєкторій напружень для дослідження тектонічних процесів у літосфері Землі, Хом’як М., Хом’як Л. (2011)
Шийка Ю. - Використання платформи BOINC для опрацювання даних дистанційного зондування Землі, Шувар Р. (2011)
Злобін Г. - Використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти України: спроба аналізу (2011)
Цибуляк Б. - Вивчення принципів роботи логічних елементів у вищій школі (2011)
Ageev E. V. - Hard Alloy Synthesis from Tungsten-containing Electroerosion Powders of Micro- and Nanometric Fractions, Kirichek A. V., Altuhov A. Yu., Ageeva E. V. (2014)
Rabinovich O. I. - Impurity Influence on Nitride LEDs, Legotin S. A., Didenko S. I. (2014)
Adryshev A. K. - The Development of the Effective Way of Chromium-containing Wastewater Treatment by Means of Modified Sorbents, Daumova G. K., Hayrullina A. A. (2014)
Rogalin V. E. - Vaskovsky Yu. M., Zhavoronkov M. I., Ivanov V. M., Korenev A. S., Kaplunov I. A., Babaev I. K. (2014)
Kapitan V. Yu. - Labyrinth Domain Structure in the Models with Long-range Interaction, Nefedev K. V. (2014)
Boroznin S. V. - Boron-carbon Nanotube Modification Using Alkaline Metal Atoms, Boroznina E. V., Zaporotskova I. V., Polikarpova N. P. (2014)
Andreyachshenko V. A. - Analyze of Microstructure of Composition Material AL-SI-FE System, Naizabekov A. B., Bassov V. V. (2014)
Zaporotskova I. V. - Obtaining New Dental Materials Reinforced with Carbon Nanotubes, Elbakyan L. S. (2014)
Orlova M. N. - Formation of Polymer Films in Organic Photovoltaic Systems, Kolesnikova L. I., Schemerov I. V., Didenko S. I. (2014)
Makarov A. G. - Distribution of Exchange Interaction Fields for 2D and 3D Systems of Spherical Dipoles, Nefedev K. V. (2014)
Ageevа E. V. - Production of Copper Electroerosion Nanopowders from Wastes in Kerosene Medium, Ageev E. V., Horyakova N. M., Malukhov V. S. (2014)
Gorenko N. A. - Concentration Transitions on the Crystalline Lattices, Nefedev K. V. (2014)
Drozdova V. I. - The Effect of Interface Tension on Forced Oscillations of Elongated Microdroplet Aggregates in Magnetic Fluids, Shagrova G. V., Romanenko M. G. (2014)
Yudin V. V. - Fractal Properties of Quasicrystalline Penrose Tiling synthesis, Titov P. L., Schegoleva S. A. (2014)
Odinokov V. V. - Small-scale Vacuum System for Deposition of Multilayer Metallic Films "MVU TM – Magna 3M”, Pavlov G. Ya., Panin V. V., Raschinsky V. P., Shpakov A. N., Shubnikov A. V. (2014)
Melnikov G. A. - Elastic and Caloric Properties of Cluster Systems and Nanoparticles, Ignatenko N. M., Melnikov V. G., Cherkasov E. N., Apalkova O. A. (2014)
Emelianov N. - Piezoelectric Properties of BaTiO3 Nanoparticles with Surfaces Modified by Hydroxyl Groups, Belov P., Sizov A., Yacovlev O. (2014)
Anfimov I. М. - On the Applicability of HF and m-PCD Methods for Determination of Carrier Recombination Lifetime in the Non-passivated Single-crystal Silicon Samples, Kobeleva S. P., Schemerov I. V., Orlova M. N. (2014)
Bazalevsky M. A. - Photosensitive AlGaAs / GaAs Structures Grown by Molecular Beam Epitaxy, Koltsov G. I., Didenko S. I., Yurchuk S. Yu., Legotin S. A., Rabinovich O. I., Murashev V. N., Kazakov I. P. (2014)
Legotin S. A. - Monolithic Silicon Photodetector-detector of Ionizing Radiation Based on Functional Integrated MOS Structures, Murashev V. N., Didenko S. I., Rabinovich O. I., Elnikov D. S., Krasnov A. A., Bazalevsky M. A., Koltsov G. I., Kuzmina K. A. (2014)
Murashev V. N. - Thermal and Magnetic Field Sensors Based on Injection-coupled Devices, Legotin S. A., Ivshin P. A., Tapero K. I., Rabinovich O. I., Elnikov D., Krasnov A. A., Kuz’mina K. A. (2014)
Kuzmenko A. P. - 3D-Self-Assemblage and Self-Organization on Natural Colloidal Microinclusions in Mineral Sediments, Chan Nyein Aung, Rodionov V. V., Dobromyslov M. B. (2014)
Chekadanov A. S. - Small Angle X-ray Scattering in Thin Iron Films, Kuzmenko A. P., Emelyanov S. G., Chervyakov L. M., Dobromyslov M. B. (2014)
Kozhitov L. - Influence of Structural Features and Physico-chemical Properties of Metal-carbon Nanocomposites with Ferromagnetic Metal Inclusions on Microwave Radiation, Kuzmenko A., Muratov D., Rodionov V., Popkova A., Yakushko E., Dobromyslov M. (2014)
Kuzmenko A. P. - Microstructural Barrier-locking Formation Mechanism of Dispersed Current-forming Components of Current Power Supply, Grechushnikov E. A., Kharseev V. A., Dobromyslov M. B. (2014)
Chan N. A. - Synthesis of the Carbon Nanomaterials Based on Renewable Bioresources, Chakov V. V., Kuzmenko A. P., Emelyanov S. G., Chervyakov L. M., Dobromyslov M. B. (2014)
Nesterenkov P. A. - Technology for Producing Carbon Nanotubes on the Laboratory Setting for Students, Nesterenkov A. G. (2014)
Kuzmenko A. P. - Influence of Electroconductive Additives in the Positive Electrode Material on Morphology, Structure and Characteristics of the Lead-acid Batteries, Grechushnikov E. A., Kharseev V. A., Dobromyslov M. B. (2014)
Dikansky Yu. I. - Structural Organization in the System of Magnetized Aggregates in Elliptically Polarized Rotating Magnetic Field, Gladkikh D. V., Kolesnikova A. A. (2014)
Kalaeva S. Z. - The Synthesis of Nanodispersed Magnetite Using Electrochemical Method , Yamanina N. S., Makarov V. M., Zaharova I. N., Shipilin A. M., Solovyova A. N., Terzi M. E. (2014)
Kurochka A. - Features of Electronic Emission from Surface of Dielectric Thin-film Materials with Ion-beam Etching, Sergienko A., Kurochka S., Kolybelkin V. (2014)
Batryshev D. G. - Separation Process of Polydisperse Particles in the Plasma of Radio-frequency Discharge, Ramazanov T.S., Dosbolayev M. K., Gabdullin M. T. (2014)
Yerin C.V. - Determination of Polydispersity of Magnetics Colloidal Nanopaticles by Optical Methods: Birefringence and Light Scattering Experiments (2014)
Kozlova A. P. - Lanthanum-Gallium Tantalate Crystals and their Electrophysical Characterization, Kozlova N. S., Anfimov I. M., Kiselev D. A., Bykov A. S. (2014)
Zaporotskova I. V. - Theoretical Studies of the Structure of the Metal-carbon Composites on the Base of Acryle-nitrile Nanopolimer, Anikeev N. A., Kojitov L. V., Davletova O. A., Popkova A. V. (2014)
Kuzmenko A. P. - Temperature and Concentration Effects of Aqueous Solution of Sodium Octanoate on Micelle Formation Measured by Small angle X-ray Scattering, Chekadanov A. S., Mirgorod U. A., Dolenko T. A., Burikov S. A., Dobromyslov M. B. (2014)
Rodionov V. V. - Microwave Properties of Carbon Nanotubes Grown by Pyrolysis of Ethanol on Nickel Catalyst, Kuzmenko A. P., Emelyanov S. G., Chervyakov L. M., Dobromyslov M. B. (2014)
Kozhitov L. V. - Features of Formation of the Nanoparticles of Alloys in Metal-carbon Nanocomposites FeCo / C and NiCo / C on Based Polyacrylonitrile, Muratov D. G., Kostishin V. G., Savchenko A. G., Schetinin I. V., Popkova A. V., Yakushko E. V., Chervjakov L. M. (2014)
Kozhitov L. V. - The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites FeCo /C on Based of Polyacrylonitrile, Muratov D. G., Kostishin V. G., Savchenko A. G., Schetinin I. V., Tarala V. A., Popkova A. V., Chervjakov L. M. (2014)
Kozhitov L. V. - The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites NiCo / C on Based of Polyacrylonitrile, Muratov D. G., Emelyanov S. G., Kostishin V. G., Yakushko E. V., Savchenko A. G., Schetinin I. V., Mosyakina E. P. (2014)
Kuzmenko A. P. - Localized Electrospark Impacts on Thin Metal Films, Kuz’ko A. E., Timakov D. I., Roslyakova L. I., Dobromyslov M. B. (2014)
Kosushkin V. G. - Crystal Growth Mechanism in" Synthesis-solute-diffusion" Method in Ultrasonic Field, Kozhitov S. L., Emelyanov S. G., Parkhomenko Yu. N., Kozhitov L. V. (2014)
Kosushkin V. G. - Gallium Arsenide Czokhralski Crystal Growth with High Oscillatory Influences, Kozhitov S. L., Emelyanov S. G., Parkhomenko Yu. N., Kozhitov L. V. (2014)
Kosushkin V. G. - Morphological Features of Gallium Arsenide Crystals Grown at Low-frequency Influences to the Crystallization Front, Kozhitov S. L., Kozhitov L. V., Parkhomenko Yu. N., Chervjakov L. M. (2014)
Vasilchenko Yu. M. - The Modified Fibrous Material on the Basis of Polyethyleneterephthalate and Metal / Carbon Nanostructures, Vasilchenko M. Yu., Bazhenov V. A., Shirobokov K. P., Strelkov M. N., Perevoshchikova A. V., Kazantsev M. M., Chevychelov S. A. (2014)
Yudanov N. A. - Effect of Bias Fields on Off-diagonal Magnetoimpedance (MI) Sensor Performance, Rudyonok A. A., Panina L. V., Kolesnikov A. V., Morchenko A. T., Kostishyn V. G. (2014)
Roslyakova L. I. - Thermodynamic Analysis of Equilibrium Condition of Carbon-containing Atmospheres in Nanosized Carbide Structures Formation, Roslyakov I. N. (2014)
Timokhin V. M. - Tunnel Effect in Widezone Crystals with Proton Conductivity (2014)
Ageev E. V. - Studing Tungsten-containing Electroerosion Powders and Alloys Synthesized from Them , Ageeva E. V., Karpenko V. Yu., Osminina A. S. (2014)
Kovtanyuk A. E. - The Use of GPUs for Solving the Computed Tomography Problem (2014)
Ivakhnenko A. G. - Revisiting the Provision of Nanoscale Precision of Cutting on the Basis of Dynamic Characteristics Modeling of Processing Equipment, Ivakhnenko E. O., Altukhov A. Yu., Kuts V. V. (2014)
Borodina V. G. - Catalytic Synthesis Lactobionic Acid, Mirgorod Y. A. (2014)
Adamova M. E. - Dynamics of Domain Walls in Iron Borate and Yttrium Orthoferrite in Alternating and Constant Magnetic Fields, Zhukov E. A., Kaminsky A. V., Komina O. Yu., Kuzmenko A. P., Shcherbakov Yu. I. (2014)
Kuzmenko A. P. - Defragmentation, Thermocapillary Extraction and Agglomeration of Ultradispersed Inclusions of Noble Metals in Laser Processing, Leonenko N. A., Khrapov I. V., Dobromyslov M. B. (2014)
Arefyev I. M. - Stability of Magnetic Fluids in Magnetic Fields, Arefyeva T. A. (2014)
Storozhenko A. M. - Features of the Rotational Kinetic of Magnetic Fluid Nanoparticles, Ryapolov P. A., Tantsyura A. O., Polunin V. M., Aref'ev I. M., Aref'eva T. A., Kazakov Yu. B., Neruchev Yu. A., Korotkovskii V. I. (2014)
Еmelyanov S. G. - Induction of Polymerization of the Surface Nanostructures of the Electrodes by Electric Field, Kuz’ko A. E., Kuz’ko A. V., Kuzmenko A. P., Belov P. A. (2014)
Emelyanov S. G. - Study of Capacitive and Electrical Conductivity Characteristics of the System "Nanostructured Electrodes - Dielectric Liquid", Kuz'ko A. E., Kuz'ko A. V., Ryapolov P. A. (2014)
Mirgorod Yu. A. - Liquid-Liquid Polymorphous Transition VS. Micelle Formation of Surfactants (2014)
Shipko M. N. - Influence of Magnetic Pulseprocessing on Oxide Materials Physics and Mechanical Properties, Korovushkin V. V., Smagina A. V., Kostishyn V. G., Kogitov L. V. (2014)
Melnikov A. A. - Structural, Dimensional and Thermoelectric Properties of Melt Spun p-Bi0,5Sb1,5Te3, Kostishin V. G., Kichik S. A., Alenkov V. V. (2014)
Zakhvalinskii V. S. - RF Magnetron Sputtering of Silicon Carbide and Silicon Nitride Films for Solar Cells, Piljuk E. A., Goncharov I. Yu., Rodriges V. G., Kuzmenko A. P., Taran S. V., Abakumov P. A. (2014)
Golev I. M. - Thermoelectric Properties of Compacted Micro- and Nanodisperse Graphite Materials, Sanin V. N. (2014)
Ivanov O. N. - Characterization of Bulk Nanostructural Bi2Te3-based Material Prepared by Microwave-solvothermal Synthesis and Hot Isostatic Pressure, Lyubushkin R. A., Soklakova O. N. (2014)
Zhakin A. I. - Prospects for Use of Electrohydrodynamic Dispersion of Charged Meniscus and Jets in the Development and Creation of New Materials and Processes, Kuz’ko А. Е., Belov P. А., Emelianov N. А. (2014)
Zhukeshov A. M. - Hardening of Structural Steel by Pulsed Plasma Treatment, Gabdullina A. T., Amrenova A. U., Ibraimova S. A. (2014)
Prikhodko O. - Plasmon Resonance in а-С : Н Films Modified with Platinum Nanoclusters, Manabaev N., Guseinov N., Maksimova S., Muhametkarimov E., Mikhailova S., Daineko E. (2014)
Emelyanov V. M. - Evaluation of Silver and Gold Nanoparticles on Polyester Fibers by Fluorescent Polarization Raman Spectra, Dobrovolskaya T. A., Avilova I. A., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V., Orlov E. J., Eskov A. S., Eskova N. Y. (2014)
Kirichek A. V. - Deformation Wave Hardening of Metallic Materials, Solov’ev D. L., Altuhov A. Yu. (2014)
Kirichek A. V. - Production of Quasicomposite Surface Layer of a Metal Material by Shock Wave Strain Hardening, Soloviev D. L., Altuhov A. Y. (2014)
Sobol’ O. V. - Influence of the Thermal Factor on the Structural and Substructural States of the Quasi-binary TiC-WC System Ion-plasma Coatings, Shovkoplyas O. A. (2014)
Polunin V. M. - Restriction of Helmholtz Model, Emelyanov S. G., Schabanova I. A., Ryapolov P. A., Myo Min Tan, Karpova G. V., Aksenova T. I. (2014)
Morchenko A. T. - On Properties of Magneto-dielectric Composites in the Effective Medium Approximation, Panina L. V., Podgornaya S. V., Kostishyn V. G., Ryapolov P. A. (2014)
Polunin V. M. - Physics of Hermetic Sealing of Large Portion of Gas Using Magnetic Fluid Membrane, Chervyakov L. M., Schabanova I. A., Ryapolov P. A., Myo Min Tang, Lobova O. V., Paukov V. М. (2014)
Morchenko A. T. - On Influence of Magnetic Fields and Excitation Conditions on the Magnetization Distribution in Microwire Magnetoimpedance Element, Panina L. V., Kostishyn V. G. (2014)
Шпак О. - Конструктивна складова професійної діяльності педагога, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Щука Г. - Організація науково-дослідної роботи студентів напряму підготовки "Туризм” (2014)
Вачевський М. - Використання педагогічних технологій у процесі лекційного матеріалу і їх взаємозв’язок з реформами економічної освіти в Україні та Польщі, Кринський А. (2014)
Гжещук В. - Суть конкуренції в ринковій економіці промислових підприємств (2014)
Бистрова О. - Полікультурний аспект творчості Лесі Українки (2014)
Смерчко А. - Топоніми як мотивуюча і дериваційна база слов’янських фразеологізмів (словникові матеріали), Смерчко А. (2014)
Варнацька Г. - Між літературою і живописом: трансформація екфразису (2014)
Єременко І. - Творчість Миколи Гоголя в оцінці Івана Франка, Григорук С. (2014)
Іванишин М. - Теорія національної ідентичності в українському літературознавстві: концептуальні принципи та ідеї (2014)
Лазірко Н. - "Повість про двоє міст” Ч. Діккенса у літературознавчій оцінці Юрія Клена (2014)
Куцик О. - Концепт "Сон” у малих фольклорних жанрах (на матеріалі збірника В. Даля "Пословицы русского народа”), Колечко М. (2014)
Романюк С. - Роль междисциплинарной интеграции при формировании поликультурной профессиональной компетентности на магистерской программе по специальности "Правоведение” (2014)
Мацюк О. - Формування позитивної мотивації навчання засобами ІКТ під час професійної підготовки майбутніх перекладачів (2014)
Кульчицький В. - Соціально-педагогічні основи патріотичного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2014)
Лещук Г. - Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації підлітків (2014)
Петришин Л. - Структура об’єкт-суб’єктної взаємодії в системі формування креативності майбутніх соціальних педагогів (2014)
Скиба К. - Особливості та сутність підготовки перекладачів в університетах Канади (2014)
Марко В. - Особливості соціально-педагогічної праці на парафії (2014)
Бахов І. - Реалізація ідеї полікультурності в освіті США і країнах Європи: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Морозова О. - Розвиток музичного смаку у молодших школярів, Сікора Г. (2014)
Долецька С. - Основні етапи патріотичного виховання молодших школярів засобами краєзнавчої роботи (2014)
Гнатів З. - Специфіка диригентсько-хорових дисциплін як фахових предметів та виду виконавського мистецтва в сучасній музично-педагогічній освіті (2014)
Скрябіна Т. - Методична підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації методу проектів в процесі навчання (2014)
Кузьменко П. - Впровадження інформаційно-педагогічних технологій у забезпеченні самостійної роботи студентів (2014)
Каленик І. - Концертмейстерська діяльність – історичний та педагогічний аспекти (2014)
Петришин О. - Особливості фонетичної асиміляції англіцизмів у сучасній українській мові, Лужецька О. (2014)
Петриця Л. - Критерії визначення фразеологічних словосполучень (2014)
Титаренко В. - Теоретико-методична підготовка вчителя технологій у вищих педагогічних закладах (2014)
Фойдер Т. - До питання розвитку творчих навичок студента концертмейстерського класу (2014)
Кузьо В. - До питання пріоритетності засад виконавської діяльності вчителя музичного мистецтва, Чавва Л. (2014)
Сенкевич Д. - Глобалістика та глобалізація фіскальної і монетарної політики в підготовці майбутніх менеджерів підприємництва (2014)
Жуковські В. - Класифікація сфери послуг в маркетинговій діяльності (2014)
Писко Н. - Екзистенція жінки у творчості Олени Теліги: історіографічні аспекти (2014)
Гриник І. - Формування системи професійної підготовки соціальних педагогів у Німеччині на початку ХХ століття (2014)
Штик І. - Якісні показники та біологічна цінність м’яса диких тварин, Іванова Т., Дидюк О. (2013)
Дмитрук Є. - Підвищення ефективності розмельних систем в сортових хлібопекарських помелах пшениці, Верещинський О., Харченко Є. (2013)
Lugovska O. - Stability studies of inulin and olihofructose in the drink, Sydor V., Okоpna Ya. (2013)
Radzievska I. - Research of Content Biologically Active Components of Oils, Lazarenko T., Gromova O. (2013)
Osmak T. - Удосконалення технології морозива з фруктозою, Turkowa T. (2013)
Пешук Л. - Розробка сирокопчених ковбас для гурманів, Рябовол М., Клименко А. (2013)
Чеботарьова К. - Антиадгезивні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241, Пирог Т. (2013)
Малюта О. - Отримання рекомбінантного С2 домену білка Вcr, Незелюк о., Єфременко Д., Телегеєв Г., Карпов О. (2013)
Кудря Н. - Особливості синтезу поверхнево-активних речовин nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на суміші ростових субстратів, Пирог Т. (2013)
Tasheva T. - Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Stationary distillation apparatus (2013)
Шутюк В. - Режими сушіння екстракту топінамбура в розпилювальній сушарці, Бессараб О., Василенко С. (2013)
Поздняков В. - Математическое описание взаимодействия зерновой массы с конструктивными элементами вибропневмосепаратора, Зеленко С. (2013)
Chmielewska B. - Differentiation of the standard of living of families in countries of the European Union (2013)
Беренда Н. - Загальновиробничі витрати як складова операційних витрат, сутність та особливості їх розподілу, Коваль А. (2013)
Влощинська В. - Оподаткування операцій з цінними паперами, Редзюк Т. (2013)
Denysiuk I. - The enterprise’s development: the essence of the concept and characteristics (2013)
Коваленко Л. - Економічний зміст ресурсного потенціалу банківської установи, Мартиненко В. (2013)
Хамутовська І. - Пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2013)
Анотації (2013)
Короткі повідомлення (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Сторінка головного редактора (2013)
Chochkov R. - Rheological properties of fermented beverage from barley flour, Chonova V., Valova S., Karadzhov G. (2013)
Popovici C. - Soxhlet extraction and characterisation of natural compounds from walnut (Juglans regia L.) by-products (2013)
Гапонюк І. - Вплив параметрів довкілля на сушіння зерна (2013)
Дробот В. - Зміни показників якості безглютенового хліба при зберіганні, Грищенко А. (2013)
Мельник О. - Властивості модифікованого крохмалю, Довгун І. (2013)
Соловьёва Е. - Разработка технологии хлебных изделий обогащенных йодосодержащими препаратами, Батракова Т., Губеня О. (2013)
Грегірчак Н. - Ефективність дії комбінованих дезінфектантів, Лупина Т., Мордич Т. (2013)
Лич І. - Ліпосоми як засоби адресної доставки лікарських засобів, Волошина І., Пекло А. (2013)
Мордич Т. - Дослідження дії комбінованого дезінфікуючого препарату в умовах наближених до практичного застосування (2013)
Люлька Д. - Моделювання процесу стискання сокостружкової суміші в дифузійних апаратах, Пушанко М. (2013)
Шутюк В. - Вплив способів та режимів сушіння на зміну мікроструктури рослинної сировини (2013)
Харченко Є. - Аеродинамічний опір нетканих фільтрувальних матеріалів, Дмитрук Є., Шаран А. (2013)
Володченкова Н. - Аналіз вибухонебезпечних ситуацій на підприємствах харчової промисловості, Хіврич О., Левченко О. (2013)
Протасова Л. - Ефективність діяльності в системі стратегічних показників молокопереробних підприємств, Щехорський А. (2013)
Сергеєва Г. - Застосування функцій для математичного моделювання перехідних процесів, Зінченко Т. (2013)
Коваль Б. - Реалізація експортного потенціалу національних аграрних підприємств, П’янкова О. (2013)
Анотації (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Мадзігон В. - Суть сфери послуг в сучасних умовах туристично-рекреаційної індустрії (2014)
Морська Л. - Організація навчання іноземних мов у сучасній профільній школі: обґрунтування вибору навчальних технологій, Скібська Дж. (2014)
Ромащенко І. - Науково-дослідницька діяльність студентів як засіб забезпечення якості освіти (2014)
Жигірь В. - Значення аналітичної компетентності у професійній діяльності менеджера освіти (2014)
Гладкий М. - Виховний потенціал українських колядок (2014)
Корольова Н. - Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі (2014)
Корнєва З. - Компонентний склад іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів ВТНЗ (2014)
Сас О. - Лінгводидактична спадщина Є. І. Тихеєвої у збагаченні словника дітей дошкільного віку (2014)
Петриця А. - Особливості використання цифрових лабораторій у навчальному фізичному експерименті (2014)
Кемінь Г. - Формування у студентів вищих навчальних закладів комунікативної компетенції на заняттях англійської мови, Волошанська І. (2014)
Шевчук І. - Організація самостійної роботи учнів засобами інформаційних технологій при вивченні фізики, Шаклеіна І., Вороняк Л. (2014)
Білан Т. - Художньо-мистецькі основи педагогічної освіти (2014)
Кожушко С. - Підготовка майбутніх фахівців до професійної взаємодії у контексті зарубіжної педагогіки (2014)
Алєксєєва Г. - Модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності (2014)
Сільвейстр А. - Дидактичні основи організації навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології в педагогічному університеті (2014)
Моклюк М. - On-line система дистанційної підтримки навчання та її використання під час вивчення фізики, Моклюк О. (2014)
Проценко У. - Форми та методи психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих спеціалізованих навчальних закладах України (1930 – 1991 рр. ) (2014)
Зубрицький І. - Питання антиалкогольного виховання дітей та молоді на сторінках часопису "Українська школа” (1925 – 1943 рр. ) (2014)
Величко Н. - Театральна діяльність як засіб естетичного виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії (2014)
Мацьків М. - Ефективність гейміфікації на уроках іноземної мови (2014)
Synowiec А. - Meandry techniki podatkowej wprowadzenie (2014)
Ващило О. - Формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в говорінні студентів магістратури технічних спеціальностей (2014)
Машкова І. - Започаткування україномовної освіти в Канаді: організаційний аспект (2014)
Сеньків О. - Використання онлайн-ресурсів при навчанні англомовної лексики учнів молодшого шкільного віку (фрагмент уроку "Мій будинок. Моя квартира”), Витрикуш Б. (2014)
Павловська Ю. - Експериментальна перевірка методики індивідуалізації навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем (2014)
Волох О. - Обґрунтування проблеми сучасної дитячої хорової музики (2014)
Волотко Л. - Шляхи модернізації професійної підготовки педагога в системі вищої освіти в Україні (2014)
Гжещук В. - Міжнародний менеджмент в національному стилі спілкування країн світу (2014)
Жуковські В. - Маркетингові рішення у роздрібній торгівлі та ринкова торгівля на основі маркетингу (2014)
Савка І. - Предмет і завдання економіки та організації виробництва народного господарства (2014)
Левкович У. - Маркетинг використання нових педагогічних технологій туристичних послуг в готельно-курортній діяльності (2014)
Дзіковська Н. - Формування педагогічних умов у процесі фахової підготовки вчителів початкових класів: постановка проблеми (2014)
Юзьв’як Г. - Формування інноваційної компетентності у майбутніх менеджерів сфери послуг під час навчання у виші (2014)
Цебенко О. - Участь Гербуртів в розвитку освіти, культури та мистецтва у Галичині ХVІ – початку ХVІІ століття (2014)
Ковальчук Л. - Формування культури здоров’я як умова запобігання виникненню синдрому емоційного вигоряння педагога (аспект дослідження культури професійного мислення) (2012)
Лозинська Н - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів у процесі їх адаптації до професійної діяльності, Крецька Ю. (2012)
Михайлишин Р. - Професійно–педагогічна культура учителів початкових класів (2012)
Шмирко О. - Діагностико-проектувальна діяльність як один з напрямів організації навчання майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Вишпінська Я. - Роль самоосвіти у професійному становленні вчителя музики (2012)
Біляковська О. - Психологічні аспекти оцінювання успішності учнів (2012)
Крива М. - Комплексне дослідження проблеми творчості (2012)
Туриця О. - Інтеграція та диференціація знань студентів у процесі вивчення хімічних і технологічних дисциплін (2012)
Королюк Т. - Характеристика стану зв’язного мовлення дітей 4-5 років із загальним недорозвиненням мовлення III рівня, Ярмола О. (2012)
Куб’як Н. - Форми і методи соціально-педагогічної роботи з дітьми з дистантних сімей (2012)
Корнят В. - Соціально-емоційний розвиток дитини в сім’ї, Павленко М. (2012)
Кобилянська Л. - Гувернерство як предмет науково-педагогічного аналізу (2012)
Черепанова С. - Людина у діалозі з вічністю: феномен професора Валерія Скотного (2012)
Цюра С. - Особливості організації білінгвальної освіти для дітей національних меншин в Україні, Боднарчук Т. (2012)
Калинюк Т. - Діяльність шкіл з поглибленим вивченням німецької мови (сучасний етап) (2012)
Тимчук Л. - Розвиток дидактики дорослих наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Комар І. - Соціально-психологічна діяльність УГКЦ у Галичині на початку ХХ століття (2012)
Платаш Л. - Персоналія Омеляна Поповича в історико-педагогічних дослідженнях сучасності (2012)
Перепелюк І. - Особистісні та професійні риси жінки-вихователя: історико-педагогічний аспект (2012)
Гавран М. - Сучасні напрями розвитку педагогічної освіти у приватних вищих школах Польщі (2012)
Клонцак О. - Становлення та зміст академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США (2012)
Михайлик В. - Кореляція між особливостями структури та люмінесцентними властивостями системи MgWO4-MgMoO4, Василечко Л., Kраус Г., Капустяник В., Панасюк M., Проць Ю., Цибульський В. (2010)
Nazarenko A. V. - Glasma evolution in partonic medium (2010)
Борисова М. С. - Сигнали кварк-ґлюонної плазми в експерименті CBM (2010)
Лазур В. Ю. - Проблема двох електронів у межах ефектів третього порядку квантової електродинаміки, Павлик О. Ф., Рейтій O. К. (2010)
Levitskii R. R. - The thermodynamics of the Rochelle salt NaKC4H4O6·4H2O crystal studied within the mitsui model extended by piezoelectric interaction and transverse field, Zachek I. R., Andrusyk A. Ya. (2010)
Бойчук В. І. - Спектри дірок та акцепторів у двошаровій сферичній квантовій точці, Білинський І. В., Лешко Р. Я. (2010)
Ткач М. В. - Властивості електронної провідності двобар'єрної симетричної наноструктури циліндричної форми, Маханець О. М., Сеті Ю. О., Довганюк М. М., Войцехівська О. М. (2010)
Onodera Ch. - The effect of dielectric confinement on exciton binding energies in CdS/MgS single quantum wells, Yoshida M. (2010)
Миколайчук О. Г. - Політермічний розріз Ag8SnS6-, Мороз М. В., Демченко П. Ю. (2010)
Parnovsky S. L. - The influence of measurement errors on the cosmological deceleration parameter obtained from the semirelativistic model of collective galactic motion, Parnowski A. S. (2010)
Лаба I. С. - Надзвичайна сонячна й геомагнітна активність у жовтні-листопаді 2003 р., Підстригач І. Я., Сумарук Ю. П., Сумарук Т. П., Сумарук П. В., Баран О. А. (2010)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2010)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Петров Ю. Є. - Підсумки роботи галузі птахівництвау 2013 році (2014)
Шевченко Л. В. - Функціональний стан органів травлення курей-несучок за дії препаратів β-каротину (2014)
Це цікаво (2014)
Кретов О. А. - Яєчна продуктивність японських перепелів за різних схем фазової годівлі, Сидоренко О. Г. (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ" – шесть лет работы на рынке комбикормов Украины, Кучеров В. А. (2014)
Жеребов Микола Єпіфанович – голова правління ВО "Київптахопром” (2014)
Вакуленко Ю. О. - Сучасні системи і способи утримання курей-несучок (2014)
Трофимов Н. Н. - Оценка белковой питательности растительных компонентов рациона для птицы, Захаров А. И. (2014)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Сучасне птахівництво” у 2013 році (2014)
Це цікаво (2014)
Шопа Я. I. - Оптична активність активованих хромом кристалів Ca-галогерманатів, Фтомин Н. Є. (2010)
Mikhailik V. B. - Scintillators for cryogenic applications: state-of-art, Kraus H. (2010)
Карбованець О. М. - Метод поверхневих інтеґралів у теорії обмінної взаємодії полярної молекули з багатозарядним йоном, Карбованець М. І., Лазур В. Ю., Хома М. В. (2010)
Кушнір О. П. - Умови екстремального коефіцієнта відбивання багатошарових структур: застосування для розрахунку пропускання вузькосмугових оптичних фільтрів (2010)
Пелещак Р. М. - моделювання деформації гетероструктури InAs/GaAs З квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі, Даньків О. О., Кузик О. В. (2010)
Томчук П. М. - ґенерація моменту імпульсу в асиметричній металевій наночастинці під дією ультракороткого лазерного імпульсу, Григорчук М. І. (2010)
Васильєв О. М. - Двопулова кінетична модель активації синапсу, Кисляк С. В. (2010)
Ваврух М. В. - Мікроскопічні параметри й макроскопічні характеристики реальних вироджених карликів, Смеречинський С. В., Тишко Н. Л. (2010)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2010)
Авторський покажчик тому 14 (2010)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Ібатуллін І. І. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування зміни потреб курей батьківського стада у треоніні і метіоніні залежно від віку та продуктивності, Кривенок М. Я., Ільчук І. І. (2014)
Катеринич О. О. - Мінливість інформаційних параметрів імуногенетичної структури курей, Ткачик Т. Е., Хвостик В. П. (2014)
Забиякин В. А. - Аутосексность белых цесарок, Кропотова А. Л., Забиякина Т. В. (2014)
Вервейко Борис Миколайович – директор ТОВ "ФІДЛАЙФ” (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” увеличивает производство комбикормов, Кучеров В. А. (2014)
Кутнюк П. И. - Эффективность использования кариометрического метода определения генетического потенциала яйценоскости у кур, Бородай В. П. (2014)
Шуляк С. В. - Кумуляція колоїдного срібла органами і тканинами перепелів за умов його використання у перепелівництві, Засєкін Д. А., Лопатько К. Г. (2014)
Мельник В. В. - До ДП "НД ППЗ ім. Фрунзе НУБіП України” – на підвищення кваліфікації (2014)
Це цікаво (2014)
Мельник В. В. - "Agro Animal Show 2014” – виставка ефективного тваринництва та птахівництва (2014)
Це цікаво (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Інформаційно-консультаційне забезпечення в птахівництві (2014)
Це цікаво (2014)
Катеринич О. О. - Методичні підходи щодо створення генетико-інформаційного профілю імуногенетичної структури м’ясо-яєчних курей, Ткачик Т. Е., Бондаренко Ю. В. (2014)
Лекстадт К. - Кормление птицы без антибиотиков: используем "Биотроник® СЕ форте”, Лохов В. (2014)
"Інноваційні напрями професійної підготовки дорадників України” – всеукраїнська науково-практична конференція (2014)
Новожилова Е. В. - Вручение первого в Украине сертификата "Gafta Trade Assurance Scheme” (2014)
Соколов Ю. В. - Применение наноэмульсии ивермектина для лечения эктопаразитозов индеек, Хасбауи Х. А. (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – от натуральных кормов к здоровой пище, Кучеров В. А. (2014)
Ройтер Я. С. - Организация селекционно-племенной работы с утками при создании высокопродуктивных кроссов (2014)
Марчишина Є. І. - Методологія оцінювання умов праці на робочих місцях працівників, Бабенко В. О. (2014)
Мельник В. В. - Використання природних барвників для фарбування шкаралупи яєць (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Іщенко Ю. Б. - Аналіз виробництва продукції птахівництва в Україні і прогнози до 2020 року (2014)
Вакуленко Ю. О. - Біохімічні показники крові курей за використання різних джерел освітлення, Бородай В. П., Томчук В. А. (2014)
Кормик Д. - Яйцесклад: лучшая практика (2014)
Банвелл Р. - Сбалансированная загрузка инкубационной машины (2014)
Як позбавитись жуків-чорнотілок і мух у птахівничих господарствах? (2014)
Шванц А. О. - Особливості організації виробничого процесу у ТзОВ "Агідель” (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – обеспечение приусадебных и фермерских хозяйств качественными комбикормами, Кучеров В. А. (2014)
Бородай В. П. - Екологічна оцінка стану довкілля в зонах виробництва продукції птахівництва, Тертична О. В., Кейван М. П., Бригас О. П., Масберг І. В., Мінералов О. І. (2014)
Костюк В. К. - Особливості будови дзьоба і язика деяких свійських та диких гусеподібних, Максименко О. М., Волощук О. В. (2014)
Петерс М. В. - Семінар у НУБіП України – "Компанія "Alltech”– 12 років на ринку України” (2014)
Це цікаво (2014)
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Немішаївський агротехнічний коледж” (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Колесник Д. М. - Вплив кропиви дводомної на антиоксидантну активність та жирнокислотний склад ліпідів м’язових тканин курчат-бройлерів, Дюжикова Т. М., Данченко О. О. (2014)
Фисинин В. И. - Оценка клеточной технологии выращивания бройлеров с учетом новых реалий, Кавтарашвили А. Ш. (2014)
День науки в Навчально-науковому інституті тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України (2014)
Вітаємо Бородая Віталія Петровича з ювілеєм (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ" – новые возможности производства комбикормов, Кучеров В. А. (2014)
Банвелл Р. - Понимание процесса вывода (2014)
Костюк В. К. - Будова органів травного та дихального апаратів свійської гуски, Волощук О. В., Кирилюк А. М., Костюк В. В. (2014)
Марчишина Є. І. - Особливості безпеки праці на страусовій фермі, Джухіль В. М. (2014)
Мельник В. В. - Кропива дводомна – корм і ліки для домашньої птиці (2014)
Це цікаво (2014)
Болеста І. - Поверхневі плазмон-поляритони (2012)
Павлик Б. - Генерування дислокацій в напівпровідникових кристалах методом пластичної деформації, Дідик Р., Шикоряк Й., Лис Р., Слободзян Д., Грипа А., Кушлик М., Чегіль І. (2012)
Коман Б. - Методика дослідження радіаційно-індукованих змін параметрів МДН-транзисторів (2012)
Сминтина В. - Вплив поверхні нанокристалів CdS на їхні люмінесцентні властивості, Семененко Б., Скобєєва В., Малушин М. (2012)
Сминтина В. - Вплив міжфазних фізико-хімічних процесів на оптичні властивості нанокристалів CdS в желатині, Бошерніцан В., Скобєєва В., Малушин М. (2012)
Павлик Б. - Електрофізичні характеристики приповерхневих шарів кристалів Si p-типу з напиленими плівками Al, підданих пружній деформації, Кушлик М., Дідик Р., Шикоряк Й., Слободзян Д., Грипа А., Лис Р., Кулик Б. (2012)
Цвєткова О. - Отримання та спектрально-люмінесцентні властивості нанокристалічного гранату Gd3Ga5O12, легованого йонами Tb3+, Костик Л., Лучечко А. (2012)
Флюнт О. - Поведінка низькочастотної дисперсії у кристалах GaSe зі зміною температури (2012)
Благітко Б. - Способи ручного керування вертикальним злетом і приземленням квадрокоптера, Мочульський Ю. (2012)
Лєпіхов О. - Дослідження спектральних характеристик датчика полум’я, Котлубаєв М., Бурик І. (2012)
Фурман В. - Модель плину конвективного плюму мантії Землі (2012)
Фурман В. - Моделювання теплоперенесення та теплової дифузії плинів мантійних плюмів мантії Землі, Хом’як М. (2012)
Мочульський Ю. - Взаємодія планарної CL-схеми з електромагнітною хвилею (2012)
Дочвірі Дж. - Моделювання динамічних режимів дводвигунового електроприводу з урахуванням пружностей і шпаруватостей механічних передач, Хачапурідзе О. (2012)
Трушаков Д. - Дослідження електромагнітних явищ у вихрострумовому перетворювачі за умови його взаємодії з контрольованим феромагнітним зразком (2012)
Трушаков Д. - Визначення надійності персонального комп’ютера типу "IBM PC”, Бірзул О. (2012)
Рендзіняк С. - Моделювання просторових координат рухомих феромагнітних твердих тіл в індукованому магнітному полі діакоптичними методами (2012)
Григоренко В. - До питання конвергентності нелінійних динамічних систем, Романів І., Шмигельський Я. (2012)
Ночвай В. - Використання ГІС у задачах управління якістю повітря, Криваковська Р., Іщук О. (2012)
Павлишенко Б. - Ймовірнісна класифікація текстових документів у просторі семантичних полів (2012)
Шийка Ю. - Використання розподілених обчислень для сегментації даних дистанційного зондування Землі, Шувар Р. (2012)
Волчек А. - Розрахунок затоплення території для системи моніторингу і прогнозування паводку, Костюк Д., Петров Д., Шешко Н. (2012)
Кость Я. - Розробка програмного забезпечення для моделювання динамічних систем із жорсткими математичними моделями, Хвищун І. (2012)
Алєксєєв Є. - Порівняльний аналіз використання ВПЗ у вищих закладах освіти Білорусі, Російської федерації та України, Злобін Г., Костюк Д. (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Стеаченко Л. М. - Особливості м’ясної продуктивності чорних африканських страусів на тлі застосування кормової добавки "Гумілід”, Галузіна Л. І. (2014)
Баланчук І. М. - Баланс мінеральних речовин в організмі каченят за різних рівнів протеїнового живлення (2014)
Почтаренко П. П. - Зміни гематологічних і біохімічних показників сироватки крові курчат-бройлерів за умов надходження до організму гамма-ГХЦГ (2014)
Це цікаво (2014)
Шеремет Д. О. - Розведення гусей у присадибному господарстві: вибір породи і формування батьківського стада, Мельник В. В. (2014)
Мельник В. В. - За інформацією про розведення чорних африканських страусів – до Національного університету біоресурсів і природокористування України (2014)
Карпенко С. - Міжнародна конференція "Комбикорми-2014” (2014)
Робертсон Э. - Черный язык у птиц, Лохов В. (2014)
Циновий О. В. - Вітчизняна ІФА тест-система для діагностики метапневмовірусної інфекції птиці (2014)
Глєбова Ю. А. - Дієтичні властивості курячих харчових яєць, Вертійчук А. І. (2014)
Вакуленко Ю. О. - Новітні технології світлодіодного освітлення (2014)
Найда В. О. - Вплив температурного чинника на організм птиці, Мельник В. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Почтаренко П. П. - Ветеринарно-санітарна оцінка тушок та субпродуктів курчат-бройлерів за впливу гамма-ГХЦГ (2014)
Вовкогон А. Г. - Ефективність застосування збагаченої Йодом біомаси вермикультури у складі комбікормів для курчат-бройлерів, Мерзлов С. В. (2014)
Подобед Л. И. - Влияние кремния на организм птицы (2014)
Боротись з жуками-чорнотілками слід цілорічно! (2014)
Базиволяк С. М. - Плімутрок і род-айленд – породи курей комбінованого напряму продуктивності (2014)
Козак С. С. - Критические факторы безопасности в птицеперерабатывающей отрасли, Мокшанцева И. В., Догадова Н. Л., Хан Л. С. (2014)
Марчишина Є. І. - Основні функціональні обов’язки з охорони праці керівників виробничих підрозділів птахофабрик, Зубок Т. О., Безуса О. А. (2014)
Чапний М. В. - Розведення голубів відповідно до Ветеринарно-санітарних вимог утримання птиці в особистих селянських господарствах (2014)
Пономаренко Н. П. - Партнерство бізнесу та університету: зустріч зі студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва НУБіП України в межах проекту "Почни кар’єру з МХП”, Базиволяк С. М. (2014)
Ядловський О. Є. - Роль ванілоїдного компонента в антиноцицептивній дії кеторолаку, Бухтіарова Т. А. (2012)
Морозова Л. П. - Вплив високодисперсного кремнезему на гідратацію ліофілізованої тканини тонкої кишки, Штатько О. І., Луцюк М. Б., Таран І. В., Маланіч В. С., Туров В. В. (2012)
Іванова Н. М. - Активність антимікробних препаратів у ліпосомальній формі стосовно Staphylococcus Aureus, Мавров Г. І., Деркач С. А., Коцар Е. В. (2012)
Савченкова Л. В. - Скринінг потенційних аналгетиків серед похідних 4-(гідроксі)-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот на моделі "оцтовокислих корчів”, Фоменко С. І. (2012)
Кравченко О. О. - Активність фосфатидилінозитол-3-кінази за умов розвитку експериментального колітасоційованого канцерогенезу, Тимошенко М. О., Гайда Л. М., Сокур О. В., Остапченко Л. І. (2012)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліолів на основі гліцеролу на вміст фосфоліпідних фракцій мембран еритроцитів і гепатоцитів щурів, Стеценко С. О., Прокопов В. О. (2012)
Хара М. Р. - Метаболізм ацетилхоліну в пошкодженому адреналіном міокарді самців і самок щурів за застосування модуляторів активності системи оксиду азоту, Юріїв К. Є., Кузів О. В. (2012)
Горбачова С. В. - Вплив тіотриазоліну та -ліпоєвої кислоти на показники тіолдисульфідної системи за умов експериментальної церебральної ішемії, Бєленічев І. Ф. (2012)
Ніженковська І. В. - Вплив похідних краун-ефірів на біоенергетичні процеси в міокарді, Ніженковський О. І., Вельчинська О. В., Філіпова К. Ю. (2012)
Кобернік А. О. - Лікарська форма пелоїду Куяльницького лиману та її протизапальна активність, Кравченко І. А. (2012)
Гаїна Ж. М. - Коригувальний вплив мілдронату на показники оксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі щурів на тлі токсичної дії доксорубіцину, Косуба Р. Б., Яремій І. М. (2012)
Челін Н. В. - Аналіз речовин ліпофільної природи в органах любистку лікарського (Levisticum Officinale Koch.), Марчишин С. М. (2012)
Петрух Л. І. - Дія деяких антибіотиків на основні компоненти молока, Михалик О. І., Коваленко М. М., Павленко О. В., Панич О. П. (2012)
Гуда Н. В. - Вміст амінокислот та мікроелементів у кріоліофілізованій ксеношкірі як показник її біологічної активності, Цимбалюк А. В. (2012)
Лотоцька О. В. - Вплив питної води з різними концентраціями міді на стан антиоксидантної системи піддослідних тварин (2012)
Сулейман М. М. - Синтез і фармакологічна активність 9-аміно-5-нітроакридинію 3-оксамоїлзаміщених n-фенілантранілатів, Ісаєв С. Г., Яременко В. Д., Микитенко О. Є., Кізь О. В., Шевельова Н. Ю. (2012)
Авдєєв О. В. - Аналіз біохімічних показників сироватки крові й ЕКГ у тварин з гіпо- та гіперергічним запальним процесом у пародонті (2012)
Колодницька Г. Б. - Патогенетичне обґрунтування місцевого застосування пегільованої супероксиддисмутази при пародонтиті, Корда М. М. (2012)
Усенко В. Ф. - Експериментальне дослідження фармакокінетичних властивостей кверцетину при пероральному застосуванні з модифікаторами розчинності, Зупанець І. А., Тарасенко О. О., Шебеко С. К. (2012)
Банний І. П. - Синтез, фармакологічна активність та гостра токсичність карбоксиметиламідів R-бензолсульфогідразидів щавлевої кислоти, Банна Н. І., Криськів О. С., Савченко В. М. (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Визначення впливу екстракту з трави люцерни посівної на білковий обмін у системі крові за умов доксорубіцинової гіпопротеїнемії (2012)
Марущак М. І. - Роль активних форм кисню у розвитку і прогресуванні гострого ураження легень в експерименті (2012)
Волкова Н. М. - Стан ПОЛ у мозку і зміни реактивності автономної регуляції кровообігу в молодих щурів при метеоциклоні (2012)
Яковлєва Л. В. - Експериментальне дослідження потенційної антимутагенної дії Елгацину, Сахарова Т. С. (2012)
Гнатюк М. С. - Гістохімічна характеристика структури ацинарного відділу великих слинних залоз людини, Гасюк П. А. (2012)
Демкович А. Є. - Роль цитокінів у механізмах розвитку запальних процесів одонтогенного походження (2012)
Гонський Я. І. - Поступ біохімії на перехресті XX–XXI ст. (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Фисинин В. И. - Мировые тенденции развития птицеводства (2014)
Семенко О. В. - Деякі особливості поширення та заходів боротьби з еймеріозом птиці (2014)
Дегтярьов І. М. - Порівняльна оцінка комплексного антибактеріального препарату "Тримікозин” з аналогічними препаратами (2014)
Кубентаев А. - Казахстанский международный форум птицеводов (2014)
Рот Н. - Применение подкислителя для контроля cальмонеллы, Лохов В. (2014)
Чапний М. В. - Догляд за голубами (2014)
Подобед Л. И. - Характеристика кремнийсодержащих добавок для птицы (2014)
Тесля М. О. - Особливості годівлі курей яєчних кросів упродовж примусової линьки (2014)
Бородай В. П. - Розвиток внутрішніх органів та несучість курей залежно від джерела освітлення, Вакуленко Ю. О. (2014)
Уилкокс Н. - Утилизация отходов инкубатория (2014)
Це цікаво (2014)
Федорчук О. Г. - Імуногенні властивості високоангіогенного варіанта карциноми легені льюїс: зв’язок з метастатичним потенціалом (2012)
Максимович Я. С. - Експресія ізоформ синтази оксиду азоту за умов розвитку та загоєння стресіндукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів, Драницина А. С., Cокур О. В., Остапченко Л. І. (2012)
Воронкова Ю. С. - Характеристика анемічного та гіпоглікемічного стану крові при розвитку карциноми Герена та застосуванні цисплатину і кластерних сполук ренію при різних формах введення, Скорик О. Д., Штеменко Н. І. (2012)
Пясковська О. М. - Антиангіогенна дія циклофосфану відносно метастазуючих експериментальних пухлин (2012)
Поляков В. В. - Особливості обміну сполучної тканини в дітей із бронхіальною астмою та рецидивним обструктивним бронхітом, Сенаторова Г. С. (2012)
Голік М. Ю. - Синтез та діуретична дія алкіламідів 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислоти, Українець І. В., Кравченко В. М., Петрушова Л. О. (2012)
Шлюсар О. І. - Кількісне визначення трифлюоперазину в лікарських препаратах методом спектрофлуориметрії у вигляді S-оксиду, Блажеєвський М. Є., Александрова Д. І. (2012)
Сусла О. Б. - Особливості порушень мінерального метаболізму у хворих із кальцинозом клапанів серця на додіалізному та діалізному етапах хронічної хвороби нирок (2012)
Олещук О. М. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс у печiнцi щурiв при її iшемiї-реперфузії за присутностi модуляторів синтезу оксиду азоту (2012)
Яковлєва Л. В. - Дослідження імунотропних властивостей препарату ехінацеї пурпурової у формі желе, Немятих О. Д., Кошова О. Ю. (2012)
Філіпцова К. А. - Фізико-хімічні властивості карбоксипептидази а злоякісного новоутворення молочної залози, Вовчук І. Л. (2012)
Щерба В. В. - Патогенетичні особливості перебігу пародонтиту на фоні хронічного гепатиту, Корда М. М. (2012)
Іскра Р. Я. - Білковий обмін у вагітних щурів за дії цитрату нанохрому (2012)
Йолтухівський М. М. - Дослідження процесів метилування, транссульфування та утворення гідроген сульфіду в нирках щурів за умов цисплатинової нефропатії (2012)
Доцюк Л. Г. - Інтраренальні механізми регуляції циркадіанного ритму функції нирок, Кушнір І. Г., Бойчук Т. М. (2012)
Петрух Л. І. - Взаємодія флуоренів з основними компонентами молока, Коваленко М. М., Михалик О. І., Павленко О. В., Панич О. П. (2012)
Пацкань Л. О. - Вплив парацетамолу на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи щурів на тлі тривалого застосування нітритів, Кліщ І. М. (2012)
Вербіловський Я. П. - Визначення ловастатину в плазмі крові методом високоефективної рідинної хроматографії, Ільченко О. В. (2012)
Цимбалюк А. В. - Антитоксичний феномен кріоліофілізованого ксенодермального субстрату (2012)
Марущак М. І. - Метаболічні порушення у щурів з гострим ураженням легень (2012)
Ісаєв С. Г. - Синтез, будова та біологічна активність нітро- та хлорзаміщених 9-(r-іліден)гідразиноакридинів, Девяткіна А. О., Єрьоміна Г. О., Семенов А. М., Мазейко А. Ю., Сокуренко І. А., Шевельова Н. Ю. (2012)
Загайко А. Л. - Вплив субстанції "полікатехін” на вміст гіалуронової кислоти у шкірі щурів та проліферативну активність фібробластів, Филимоненко В. П., Красільнікова О. А., Соловйова Л. М., Огай Ю. О. (2012)
Ніженковська І. В. - Біоорганічна та біологічна хімія на медико-психологічному факультеті: стан викладання та перспективи, Стеченко О. В., Ягупова А. С., Яніцька Л. В. (2012)
Gladyshevskii R. - Chemistry at Lviv University (2012)
Фреїк Д. - Термодинаміка власних точкових дефектів у нестехіометричному плюмбум телуриді, Горічок І., Лисюк Ю., Шевчук М. (2012)
Verbovytskyy Yu. - On new ternary hafnium aluminides containing palladium, platinum and gold, Łątka K. (2012)
Kozak R. - Magnetic properties of solid solutions with AlB2-type structure in R–Ag–Al–Ge systems (R = Ce, Pr, Nd), Kaczorowski D., Gladyshevskii R. (2012)
Verbovytskyy Yu. - On the crystal chemistry of new ternary rare earth gold aluminides (2012)
Ivashchenko I. - Phase diagrams of the AgIn5Se8–AgGaSe2 and AgIn5Se8–Ga2Se3 systems of the quasi-ternary system Ag2Se–Ga2Se3–In2Se3, Danylyuk І., Olekseyuk І. (2012)
Mozolyuk M. Yu. - Phase equilibria in the Tl2S–PbS–GeS2 system and crystal structure of Tl0.5Pb1.75GeS4, Piskach L. V., Fedorchuk A. O., Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2012)
Rameswara Rao M. - Determination of ruthenium(III) in the presence of micellar medium by derivative spectrophotometric technique, Chandrasekhar K. B., Devanna N. (2012)
Mika T. - Crystallization of Al87Y5Ni8 amorphous alloys doped with Dy and Fe, Karolus M., Boichyshyn L., Haneczok G., Kotur B., Nosenko V. (2012)
Pukas S. - MgAl2Ge2 – a new representative of the structure type CaAl2Si2, Pylypchak L., Matselko O., Demchenko P., Gladyshevskii R. (2012)
Luk’yanov M. - Copper(I) complexes with 3-(allylamino)-, 3-(diallylamino)-, 3-, Kinzybalo V., Goreshnik E., Pavlyuk O., Mys’kiv M. (2012)
Фреїк Д. - Точкові дефекти і механізми утворення термоелектричних твердих розчинів PbTe-Ві2Te3, Туровська Л., Бойчук В. (2012)
Tokaychuk I. - The ternary system Hf–Ga–Si at 600ºC, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2012)
Monchak M. - Synthesis and crystal structure of N,N'-diallyl-N,N,N',N'-tetramethylethylenediammonium (dalltmen2+) compounds: (dalltmen)(ClO4)2 and the copper(I) nitrate π-complex ((dalltmen)0.5Cu(NO3)2)), Goreshnik E., Mys’kiv M. (2012)
Lutsyshyn Yu. - Ternary compounds with Sc0.6Fe2Si4.9-type structure in the systems Sm–, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2012)
Savysyuk I. - The (Y, Pr)–Ag–Si systems: isothermal sections and crystal structures, Shcherban O., Semuso N., Gladyshevskii R., Gladyshevskii E. (2012)
Титул, зміст (2014)
Nekleva Yu. - Traitement du fourrage par des enzymes comportant un ensemble des cellulases pour l’amelioration de leur valeur alimentaire, Syrchin S., Krasinko V. (2014)
Грабовський С. С. - Вміст фосфоліпідів у крові свиней за умов стресу, Грабовська О. С., Пилипець А. З. (2014)
Драгулян М. В. - Моделювання токсичного пошкодження печінки на лінії мишей ICR, Гулько Т. П., Кордюм В. А., Бубнов Р. В., Дерябіна О. Г. (2014)
Крючкова А. І. - Аллелопатическая активность листового опада древесных растений, почвы и копролитов в парках г. Днепропетровск, Кульбачко Ю. Л. (2014)
Popel’ S. - Structure of skeletal muscles after hypokinesia and physical loading of middle aerobic power, Duma Z. (2014)
Тимченко Г. М. - Хронобіологічний паспорт як засіб оптимізації режиму дня студентів класичного університету (2014)
Харковлюк-Балакіна Н. В. - Оцінка функціонального робочого стану та працездатності осіб різного віку в умовах розумових навантажень, Горго Ю. П. (2014)
Холопцев А. В. - Ориентировочный прогноз зимних температур в горном Крыму с учетом субоптимального набора факторов (2014)
Полинский А. М. - Разработка мероприятий по управлению рисками в инновационной деятельности машиностроительного предприятия (2014)
Сединкин В. А. - Значение качественного состава для кристаллоидных растворов, применяемых в акушерской практике, Клигуненко Е. Н. (2014)
Хасхачих Д. А. - Дифференциальная диагностика гестационных отеков, Стрельцова Т. Р. (2014)
Бойченко А. В. - Формування рухових здібностей та технічної підготовленості юних футболістів 11-14 років (2014)
Семанишин Т. М. - Диференційований підхід до підготовки майбутніх фахівців з валеологічної діяльності в дошкільних установах, Презлята Г. В., Попель С. Л. (2014)
Ліннік О. О. - Підготовка майбутніх учителів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями (2014)
Рожков А. О. - Продуктивність ріпака ярого залежно від ценотичної напруги в умовах лівобережного лісостепу україни, Куцегуб Г. О. (2014)
Федорюк А. В. - Режимы двигательной активности для преподавателей высших учебных заведений в возрасте 50-65 лет, Попель С. Л. (2014)
Улаева Л. А. - Роль занятий физическим воспитанием в подготовке студентов-экономистов к профессиональной деятельности (2014)
Малишкін А. М. - Систематичне поточне оцінювання на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі (2014)
Бушуєва І. В. - Застосування препарату "авесстим" для підвищення ефективності вакцинопрофілактики та вплив препарату на резистентність курчат, Березовський А. В., Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2014)
Сепетий Д. П. - Логічна можливість феноменальних зомбі як аргумент проти матеріалізму (2014)
Серьогіна С. Г. - Особливості розподілу повноважень у виконавчо- розпорядчій сфері за різних моделей республіканської форми правління (2014)
Процюк І. В. - Законодавча влада у парламентській республіці (2014)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості ціннісної складової конституційного розвитку постсоціалістичних країн (2014)
Болдирєв C. В. - Інститут контрасигнації як засіб взаємодії Президента та уряду України: проблеми та перспективи (2014)
Яковюк І. В. - Європейський Парламент: динаміка правового статусу (2014)
Якименко Х. С. - Правотворча діяльність інститутів Європейського Союзу, Сало В. І., Окладна М. Г. (2014)
Гаращук І. В. - До проблеми формування комітетів (комісій) муніципальних органів зарубіжних країн (2014)
Саннікова М. В. - До питання комплексних утворень у системі права України (на прикладі аграрного права) (2014)
Черкас М. Є. - Радикалізм як форма деформації правосвідомості (2014)
Дуравкін П. М. - Податковий обов’язок: правова категорія чи наукова абстракція (2014)
Калмикова Я. С. - Доказова діяльність на стадіях розгляду справи в порядку адміністративного судочинства (2014)
Дуюнова Т. В. - Особливості забезпечення конституційного права на працю засуджених до позбавлення волі та засуджених довічно (2014)
Погребняк Н. С. - Аналітично-функціональна складова конституційно- правового статусу апарату Верховної Ради України (проблеми та перспективи) (2014)
Новак А. О. - Окремі питання визначення правової природи делегованих повноважень органів місцевого самоврядування (2014)
Онопрієнко Л. А. - Субсидіарність як принцип розбудови держави у політико-правовій думці Іоганна Альтузія (2014)
Бондаренко В. Ю. - Теоретико-правові аспекти класифікації громадських об’єднань в Україні (2014)
Любченко Я. П. - Підходи до визначення сфери альтернативних способів вирішення спорів (2014)
Шпак Ю. О. - Організація місцевого самоврядування в Японії (2014)
Шкуропацький О. І. - До питання актуальності надання військовим частинам статусу юридичної особи (2014)
Гоцуляк С. Л. - Організаційне забезпечення санітарної справи в Україні в період 1917–1921 рр. (2014)
Ковач А. В. - Особливості управління інноваційними процесами на підприємстві (2014)
Усубова Айнур Джебраил гызы - Некоторые вопросы совершенствования уголовного законодательства Азербайджанской Республики и Российской Федерации о посягательствах на культурные ценности (сравнительный аспект) (2014)
Вихідні дані (2014)
Оголошення (2014)
Майданник В. Г. - Механізми прогресування пошкодження нирок при хронічному гломерулонефриті у дітей, Бурлака Є. A., Ганусевич І. І. (2012)
Бурлака А. П. - Вплив комплексу попередників і модулятора біосинтезу убіхінону на систему церулоплазмін/трансферин, вільнорадикальне окиснення ліпідів і білків та активність матриксних металопротеїназ у крові тварин за введення доксорубіцину, Кучменко О. Б., Петухов Д. М., Ганусевич І. І., Лукін С. М., Лук’янчук Є. В., Сидорик Є. П., Делеменчук Н. В., Донченко Г. В. (2012)
Мончак І. Л. - Дослідження впливу диклофенаку та амізону на TRPV1 ворітної вени, Ядловський О. Є., Бухтіарова Т. А. (2012)
Пивоваренко Ю. В. - Природа взаємодiї мiж катiонними n оксидфеназинами та ДНК, Шабликiн О. В., Васильєв О. М. (2012)
Хара М. Р. - Метаболізм ацетилхоліну в пошкодженому адреналіном міокарді самців і самок щурів за застосування блокатора АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламіду та блокатора кальцієвих каналів верапамілу, Усинський Р. С. (2012)
Федорович З. Я. - Моделювання динаміки внутрішньоклітинної концентрації іонів Na+, K+, Cl-, Са2+, H+ та мембранного потенціалу лімфоцитів, Фафула Р. В., Личковський Е. І., Воробець З. Д. (2012)
Хара М. Р. - Вплив замісної терапії на стан мінерального складу кісток верхньої та нижньої щелеп у гонадектомованих самців і самиць щурів, Росоловська С. О. (2012)
Дармограй Н. М. - Вивчення умов екстракції агомелатину органічними розчинниками (2012)
Рубан А. М. - Міжфазні взаємодії вітреоретинального силікону з розчином гіалуронової кислоти, Казанець А. І., Крупська Т. В., Туров В. В. (2012)
Максимюк Г. В. - Гомеостаз іонів cолей лужних металів нативної сперми, Воробець З. Д., Максим’юк В. М. (2012)
Романовська І. І. - Фізико-хімічні властивості й офтальмонешкідливість очної лікарської мазі з лізоцимом, Сотникова О. П., Декіна С. С., Шестеренко Є. А. (2012)
Підручна С. Р. - Зміни показників неспецифічної резистентності організму при тяжкій та комбінованій травмі, Захарчук У. М., Кулянда О. О. (2012)
Ніколаєнко Т. В. - Вплив іонів свинцю на показники гепатобіліарної системи та азотистого катаболізму, Бесараб І. В., Почтарьова Г. О., Непийвода Х. Д., Лаврова К. В., Ступак Ю. А., Томачинська Л. І., Гарманчук Л. В. (2012)
Кліщ І. М. - Вікові особливості впливу парацетамолу на деякі показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів, Погорецька Х. В., Куліцька М. І. (2012)
Посохова К. А. - Метаболічні порушення при експериментальному цукровому діабеті 2 типу та призначенні водорозчинної форми кверцетину, Зозуляк Н. Б., Ніколаєва В. В. (2012)
Вовк Т. Б. - Особливості функціонування тромбоцитів за умов розвитку системного червоного вовчака, Бурлова-Васильєва Н. К., Остапченко Л. І. (2012)
Щерба В. В. - Застосування інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту N-(3-(амінометил)бензил)ацетамідину при ліпополісахаридному запаленні тканин пародонта, Корда М. М. (2012)
Авдєєв О. В. - Стан ендогенної інтоксикації у тварин різного віку з гіпо- і гіперергічним пародонтитом (2012)
Сікорин У. Б. - Одержання і стандартизація екстрактів стародуба широколистого (2012)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку раннього апоптозу тканинних лімфоцитів, Гудима А. А. (2012)
Татарчук Л. В. - Особливості структурно-функціональних змін в артеріях шлуночків серця при пострезекційній легеневій гіпертензії (2012)
Уліщенко Є. О. - Віртуальний скринінг та синтез нових N-ацильних похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну як потенційних біорегуляторів направленої дії, Бражко О. А., Омельянчик Л. О., Генчева В. І., Бражко О. О. (2012)
Марценюк В. П. - Аналіз об’єктивності новітніх методик оцінювання при викладанні біологічної та біоорганічної хімії, Сельський П. Р. (2012)
Мізь А. В. - Отруєння тетрахлорметаном: поширеність, патогенез, клінічні та морфофункціональні прояви (2012)
Коваль О. С. - Біологічно активні речовини видів роду Hypericum L., Фтемова Л. В., Дробик Н. М. (2012)
Шпак О. - Методологічне забезпечення конструктивної діяльності педагога, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Kryсski А. - "Paidagogos” – "ten, ktуry prowadzi”. Koncepcja pedagoga na wspуіczesne czasy (2014)
Мадзігон В. - Особливості конкуренції на розвиток освіти та формування професійних компетенцій маркетологів виробничої сфери, Вачевський М. (2014)
Мадзігон В. - Мікроаспекти функціонування оптимізаційного розвитку підприємництва та шляхи ефективного розвитку (2014)
Білавич Г. - Розвиток неперервної сільськогосподарської освіти в Галичині на початку ХХ ст, Савчук Б. (2014)
Осадчий В. - Особливості використання електронних підручників у професійній підготовці майбутніх учителів (2014)
Ромащенко І. - Роль науково-дослідницької діяльності у формуванні творчої особистості (2014)
Сєргєєва О. - Стан професійної підготовки перекладачів в українських ВНЗ (2014)
Лисенко С. - Аналіз історико-педагогічних умов становлення гуманістичної спрямованості виховання студентів у вітчизняній вищій школі другої половини XIX – початку XX ст, Копитін Р. (2014)
Попова Т. - Дослідження організаційно-виховного процесу у вищому навчальному закладі (2014)
Ванівська О. - Ідіоматичні одиниці на позначення частин тіла в різних жанрах англомовного дискурсу: ергономічний підхід, Дубравська Д. (2014)
Страхарчук В. - Шляхи удосконалення процесу банківського споживчого кредитування, Страхарчук А. (2014)
Галів М. - Епістемологія наративного підходу в історико-педагогічній науці (2014)
Гриценко Л. - Інтерактивні технології викладання креслення у професійній підготовці конкурентноспроможних робітників (2014)
Малюга О. - До питання інтерактивних методів навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей на заключному етапі вищої школи (2014)
Мацюк О. - Інтенсифікація процесу навчання іноземних мов засобами ІКТ під час професійної підготовки майбутніх перекладачів (2014)
Сорока Н. - До питань функції мотивації людини як основного чинника її діяльності (2014)
Романова М. - Ділова гра як засіб формування професійної компетентності молодших спеціалістів (2014)
Білецька І. - Двомовна освіта та її функціонування у США (2014)
Каньковський І. - Реалізація моделі позиційного навчання в процесі професійної підготовки інженера-педагога автотранспортного профілю (2014)
Мішеніна Т. - Організація науково-дослідницької роботи майбутніх учителів філологічних спеціальностей у змісті компетентнісно-орієнтованої вищої освіти (2014)
Косопуд Б. - Камерно-вокальна шевченкіана у творчості львівських композиторів (2014)
Лазуренко О. - До проблеми визначення змісту емоційної компетентності (2014)
Маляров О. - Формування професійної культури майбутнього інженера-педагога (2014)
Сенкевич Д. - Тенденції розвитку менеджменту та економічна сутність функцій менеджменту в галузі освіти (2014)
Жуковські В. - Управління сферою послуг підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах (2014)
Василиків І. - Інформаційні технології у формуванні маркетингової компетенції майбутніх спеціалістів (2014)
Савка І. - Сучасна економічна освіта молоді як основа формування професійної компетенції (2014)
Гжещук В. - Якості менеджера навчального закладу та управління менеджментом в закладах освіти (2014)
Чередніченко Н. - Інтеграційні педагогічні функції вчителів інформатики в Нідерландах (2014)
Скляренко Н. - Моделі аргументації у процесі навчання монологу-доказу німецькою мовою після англійської (2014)
Суровицька М. - Вплив гри на розвиток особистості молодших школярів (2014)
Губський Ю. І. - Вивчення біохімічних та структурно-динамічних параметрів мембран еритроцитів за умов гострого больового синдрому та дії кеторолаку і α-токоферолу ацетату, Бухтіарова Т. А., Горюшко Г. Г., Літвінова Н. В., Парамонова Г. І., Бабенко Л. П., Курапова Т. М., Величко О. М. (2012)
Рясний В. М. - Синергізм дії вітаміну d3 та метиленбісфосфонової кислоти в регуляції мінерального обміну за експериментального дисфункціонального остеопорозу, Великий О. М., Калашніков О. В., Шиманський І. О. (2012)
Олещук О. М. - Зміни біохімічних показників стану печінки при експериментальному цирозі та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту (2012)
Ткаченко І. М. - Перспективи одержання та використання наночасток гідроксіапатиту стронцію для профілактики і лікування підвищеної стертості зубів, Роговцов О. О. (2012)
Драпак О. Я. - Вплив гіпертонічної хвороби на клінічний перебіг хронічного панкреатиту і показники цитокінового профілю пацієнтів (2012)
Дзецюх Т. І. - Особливості перебігу вільнорадикальних процесів і стану антиоксидантної системи за умов експериментального гострого пародонтиту на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2012)
Сопотніцька В. В. - Корекція ліпофлавоном порушень окиснювальних процесів при пародонтиті, Корда М. М. (2012)
Горицький В. М. - Аспартат- і аланінамінотрансфераза слизової оболонки порожнини рота при гіперергічному запаленні й дії постійного магнітного поля, Лаповець Л. Є. (2012)
Мізь А. В. - Морфологічна оцінка структурної перебудови стінки тонкої кишки та динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів з гострим ураженням тетрахлорметаном у віковому аспекті (2012)
Погорецька Х. В. - Динаміка показників процесів енергозабезпечення у печінці білих щурів різних вікових періодів з ацетамінофеновим ураженням, Кліщ І. М., Куліцька М. І. (2012)
Галагдина А. А. - Довготривалі ефекти порушення кровообігу в басейні сонних артерій на показники протео- і фібринолітичної активності в слизовій ротової порожнини щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом (2012)
Гевкалюк Н. О. - Білки гострої фази запалення як показники неспецифічної резистентності організму дітей, хворих на ГРВІ (2012)
Підручна С. Р. - Метаболічні зміни у серцевому м’язі при тяжкій і комбінованій травмі після корекції ліофілізованими ксеноімплантатами, Гонський Я. І., Соколова Л. В. (2012)
Гурська О. В. - Накопичення біологічно активних сполук в онтогенезі Pyrethrum Partenium (L.) Smith., Пида С. В. (2012)
Козак М. Р. - Біохімічні та фізичні властивості полімеру, виготовленого на основі акрилової кислоти, Олійник А. В., Остапів Д. Д., Заіченко О. С., Влізло В. В. (2012)
Сатурська Г. С. - Патогенетична оцінка процесів синтезу та ферментативного гідролізу ацетилхоліну в міокарді щурів на етапах розвитку дифузного кардіосклерозу (2012)
Стечишин І. П. - Вплив препаратів кверцетину на пероксидне окиснення ліпідів у міокарді при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу, Лепявко А. А. (2012)
Бігдан О. А. - Дослідження фармакологічної активності серед 3-ацетилтіо-5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-1,2,4-тріазолів, 1-((5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-4н-1,2,4-тріазол-3-іл)сульфоніл)етанонів та 1,2-біс(5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-1н-1,2,4-тріазол-3-іл)дисульфідів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2012)
Мерецький В. М. - Пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у тканині серця і легень тварин з черепно-мозковою травмою та стрептозотоциновим цукровим діабетом (2012)
Мерецька І. В. - Вплив нового гіпоглікемічного рослинного збору на динаміку показників цитокінового статусу при цукровому діабеті (2012)
Качула С. О. - Вплив тютюнокуріння на активність α-амілази слини, Курлянцева А. Ю., Шунков В. С. (2012)
Лепявко А. А. - Стан системи гемостазу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2012)
Левенець С. С. - Використання харчових продуктів, що містять олію вівса і комплекс вітамінів А, С, Е, у лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму (2012)
Косовська Т. М. - Використання антиоксидантних препаратів у педіатричній практиці (2012)
Бекус І. Р. - Карнітин – його роль при дії ксенобіотиків (2012)
Табалюк Т. А. - Клінічна оцінка реакції фотополімеризації колагенових волокон рогівки при кератоконусі (2012)
Пацкань Л. О. - Вплив тіотриазоліну на процеси вільнорадикального окиснення білків плазми крові та печінки щурів при гострому отруєнні парацетамолом на тлі нітритної інтоксикації (2012)
Франчук О. А. - Лікування передменструального синдрому з використанням фітопрепарату "ТазалокТМ” (2012)
Мисула Ю. І. - Порівняльний аналіз нейролептичної терапії хворих на параноїдну форму шизофренії (2012)
Бандрівський Ю. Л. - Роль пероксидної оксигенації ліпідів у розвитку патології пародонта (2012)
Мацко Н. В. - Роль імуноцитокінових порушень у патогенезі пародонтиту, асоційованого з гастродуоденальними виразками (2012)
Геращенко І. І. - Дослідження макромолекулярної структури препарату "Склоподібне тіло” методами інфрачервоної та лазерної кореляційної спектроскопії, Маркіна А. І., Горчев В. Ф. (2013)
Олещук О. М. - Вплив блокатора синтезу оксиду азоту на стан печінки при внутрішньопечінковому холестазі (2013)
Гавриляк В. В. - Структурні зміни кератину волоса людини за норми та патології, Сенцев Л. Ю., Шехович О. М. (2013)
Мельник А. В. - Статеві відмінності метаболізму гомоцистеїну в печінці щурів, Заічко Н. В., Волощук Н. І. (2013)
Гембаровський М. В. - Вплив харчової депривації на показники пероксидного окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту печінки щурів, Кліщ І. М., Марущак М. І. (2013)
Полякова В. В. - Особливості впливу таурину та гліцину на організм щурів за алоксаніндукованого цукрового діабету, Данченко Н. М., Весельський С. П. (2013)
Криницька І. Я. - Функціональний стан системи антиоксидантного захисту крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Гоженко А. І. - Відхилення глутатіонової антипероксидної системи в динаміці періоду гострої реакції на краніоскелетну травму, Гудима А. А., Борис Р. М. (2013)
Мерецький В. М. - Особливості вуглеводного і білкового обміну за умов черепно-мозкової травми та експериментального цукрового діабету, Корда М. М. (2013)
Вовк Т. Б. - Вплив Ig G сироватки крові хворих на системний червоний вовчак на потенційну активність антитромбіну ІІІ та плазміногена, Кравченко Н. К., Остапченко Л. І. (2013)
Кліщ І. М. - Стан ендогенної інтоксикації та показників неспецифічного імунного захисту організму при місцевому використанні подрібненого субстрату ліофілізованого ксенодермоімплантата для закриття інфікованих опікових ран ІІІ–ІV ступенів в експерименті, Цимбалюк А. В. (2013)
Юріїв К. Є. - Роль системи оксиду азоту та холінергічної регуляції в механізмах некротичного пошкодження міокарда у щурів різної статі, Бондаренко Ю. І. (2013)
Савула М. М. - Особливості концентрації сечової кислоти в плазмі крові хворих на туберкульоз легень, лікованих препаратами І і ІІ рядів, Майовецька Н. С., Якимів І. С., Лопушанська О. І. (2013)
Ляхович Р. М. - Вплив тривалої внутрішньошлункової оксигенації в поєднанні з тіотриазоліном на показники гуморального імунітету та ендогенної інтоксикації (2013)
Степанець І. О. - Отримання та характеристика імуноглобулінів класу G із сироватки крові щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією, Кравченко Н. К., Остапченко Л. І. (2013)
Соколова Л. В. - Якісна ідентифікація біологічно активних речовин сублімованого порошку аронії (2013)
Бандрівський Ю. Л. - Вміст цитокінів та С-реактивного протеїну в сироватці крові працівників спиртового виробництва із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта, Мрочко О. І., Бандрівська Н. Н. (2013)
Придруга С. М. - Особливості антиоксидантного захисту в патогенезі проявів травматичної хвороби та їх корекція (2013)
Колодницька Г. Б. - Патогенетичне обґрунтування доцільності інгібування iNOS при запаленні тканин пародонта на фоні цукрового діабету, Коропчук В. М., Корда М. М. (2013)
Децик О. І. - Модулювання активності no-ергічної системи у шлунку за умов стрептозотоциніндукованої гіперглікемії, Скляров О. Я. (2013)
Левків М. О. - Морфологічна оцінка структурних змін внутрішньочасточкових проток та артерій привушної слинної залози при механічній жовтяниці, Шульгай А. Г. (2013)
Ярема О. М. - Зміна структурно-функціонального стану тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом (2013)
Мельник О. В. - Активність аргінази в лімфоцитах периферичної крові хворих на реактивний артрит, Корнійчук О. П., Воробець З. Д. (2013)
Матолінець Т. М. - Корекція змін стану про- та антиоксидантної систем у тварин за умов експериментального алергічного альвеоліту, Матолінець О. М. (2013)
Дзецюх Т. І. - Показники ендогенної інтоксикації у щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу (2013)
Кліщ І. М. - Показники ендогенної інтоксикації та гуморального імунітету у тварин при хронічному простатиті й доброякісній гіперплазії на фоні одночасного впливу токсичного ксенодермального екстракту, Хорош В. Я. (2013)
Креховська-Лепявко О. М. - Особливості впливу амінокислот L орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту, Гудима А. А., Городецький В. Є. (2013)
Середницька К. Р. - Особливості біосинтезу серотоніну в мозку щурів із стрептозотоциніндукованим цукровим діабетом 2-го типу, Конопельнюк В. В., Савчук О. М. (2013)
Корнійчук І. Ю. - Функціональний стан печінки у хворих на неалкогольний стеатоз печінки та стеатогепатит у динаміці лікування атоксілом (2013)
Гнатів В. В. - Активні форми кисню в патогенезі ангіопатій при цукровому діабеті 2-го типу, Демчак Х. С., Бабуленко О. М. (2013)
Мочурад Б. І. - Бароковий концерт для гобоя (2013)
Кузьмінський І. Ю. - Доба становлення партесного багатоголосся (2013)
Кот А. А. - Етап творчої зрілості в драматургії біографічного сценарію композитора (2013)
Денисенко Я. О. - Традиція бароко в сучасному гобойному виконавстві (2013)
Стасюк С. О. - Жанрові архетипи драматичних концепцій П. І. Чайковського (2013)
Мартиненко О. П. - Камерна симфонія Бориса Чайковського: варіації в контексті раціонально-конструктивних тенденцій формоутворення (2013)
Максименко Д. П. - Циклічні концерти для саксофона з оркестром (ХХ століття): композиційно-драматургічний аспект (2013)
Морозова Я. В. - Скрипкові засоби музичної виразності в сонаті П. Хіндеміта ор. 31 №2 (2013)
Мартинова Н. І. - Фортепіанний цикл "Спорт та розваги" Еріка Саті: відображення урбаністичної поетики в сюрреалістичному ракурсі (2013)
Гаргай О. М. - Скрипкова сонористика А. Нікодемовича (2013)
Свірідова С. В. - Камерний концерт як прояв неокласичних тенденцій у творчості О. Зноско-Боровського (2013)
Зіпа К. С. - Ім’я музичного твору як елемент його образно-смислового контексту (на прикладі опусу Юлії Гомельської "гербарій… музика спогадів") (2013)
Сетун О. Д. - Риси комічної опери у міні-моноопері К. Цепколенко "Сьогодні ввечері "Борис Годунов”" (2013)
Ванюга Л. С. - Українсько-польський театральний діалог (2013)
Грушецький Я. І. - Поетика українського фольклору і народного театру ляльок як фактор оновлення художньої мови професійного театру ляльок України (остання чверть ХХ століття) (2013)
Архангородська А. В. - Драматургічні функції кіномузики у фільмі "Мамай" (2013)
Безручко О. В. - Ю. М. Терещенко: режисер документальногокіно і педагог екранних мистецтв (2013)
Полянський Т. В. - Мюзикл як поліжанровий феномен музичного театру: історія та перспективи (2013)
Кравченко Н. І. - Атрибуція ікони "Цвєтоносіє" із церковної колекції храму Святого Стефана (м. Афіни, Греція), Бродченко О. Ю. (2013)
Лисенко-Ткачук І. В. - Синтез мистецтв у сучасному міському середовищі (на прикладі Маріїнського архітектурного комплексу) (2013)
Чілікіна Н. О. - Проблема виразності тіла (body) як джерела знакових кодів у когнітивній системі розпізнавання танцю (2013)
Северинова М. Ю. - Філософсько-музикознавчі підходи до вивчення архетипів як "спів/буття" (2013)
Радзієвський В. О. - Молодіжні субкультури: до проблеми класифікації (2013)
Тюрікова О. В. - Український фольклор і сучасність: аксіологія збереженості (за матеріалами Донецького регіону) (2013)
Кротова Т. Ф. - Формування ідентичності американської моди на межі ХІХ – ХХ століть (2013)
Шандренко О. М. - Комунікативні аспекти моди в контексті віртуальної реальності (2013)
Книшева Л. В. - Роль системи середньої професійної музичної освіти у культурній розбудові Донеччини (2013)
Ліва Н. В. - Бардівські тенденції в музичній культурі романтизму ХІХ століття та рок-культурі (2013)
Бадалов О. П. - Діяльність студентських хорів у контексті розвитку академічного хорового виконавства Чернігівщини (2013)
Чернета Т. О. - Кобзарі і бандуристи у Катеринославському товаристві "Просвіта" (2013)
Доманська О. А. - Сценічний простір сучасних арт-практик (2013)
Порцев М. В. - Джазове гітарне виконавство у пострадянському соціокультурному просторі: витоки, тенденції, перспективи (2013)
Немцова Л. О. - Хорові твори на вірші Івана Франка у фокусі музикознавчої думки (2013)
Sandeep Arya - Microfluidic Mechanics and Applications: a Review , Saleem Khan, Akhil Vaid, Harneet Kour, Parveen Lehana (2013)
Kaleemulla S. - Effect of Annealing on Structural and Optical Properties of Cu Doped In2O3 Thin Films, Madhusudhana Rao N., Sai Krishna N., Kuppan M., Rigana Begam M., Shobana M. (2013)
Humeniuk L. M. - Influence of Doping of Titanium Dioxide by Zirconium and Niobium on its Morphology, Budzulyak I. M., Ilnytskyy R. V. (2013)
Nandre S. J. - FT-IR, Thermal and Optical Studies on Gel Grown Cobalt Tartrate Crystals, Shitole S. J., Ahire R. R. (2013)
Ghahramani S. - Optical Properties of MgF2 / MgF2 / Glass and MgF2 / TiO2 / Glass, Kangarlau H. (2013)
Sakun T. M. - Photoconductivity of the Polymer Layer with Resazurin Sodium at Two-Photon Excitation (2013)
Reshi H. A. - Grain Size Induced Metal-Insulator Transition in La0.7Sr0.3MnO3 Compounds, Shelke V. (2013)
Abhishek Mukherjee - Modeling of Field Effect Mobility Using Grain Boundaries on Nanocrystalline Slicon Thin-Film Transistor (nc-Si TFT), Prachi Sharma, Navneet Gupta (2013)
Sumanta Kumar Tripathy - Effect of the Type of the Substrates on CO Gas Sensing of SnO2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Method, Bhabani Prasad Hota, Jahnavy V. Siva (2013)
Fedosov S. N. - Critical Dependence of Polarization Phenomena in Ferroelectric Polymers on Conductivity, Von Seggern H. (2013)
Gnilenko A. B. - Mechanically Stacked Triple-junction GaInP / GaAs / Si Solar Cell Simulation, Plaksin S. V. (2013)
Bikshalu K. - Comparison of Atomic Level Simulation Studies of MOSFETs Containing Silica and Lanthana Nano Oxide Layers, Manasa M. V., Reddy V. S. K., Reddy P. C. S., Venkateswara Rao K. (2013)
Ahmed W. K. - Investigating Impact of the Interfacial Debonding on the Mechanical Properties of NanoFiber Reinforced Composites (2013)
Voznyi V. - Development of the RF Ion Sources for Focused Ion Beam Accelerators, Miroshnichenko V., Mordyk S., Shulha D., Storizhko V., Tokman V. (2013)
Daoud S. - Elastic, Optoelectronic and Thermal Properties of Boron Phosphide, Bioud N., Belagraa L., Lebgaa N. (2013)
Subhramita Basak - Design and Analysis of a High Speed, Power Efficient 8 Bit ALU Based on SOI / SON MOSFET Technology, Anindya Jana, Subir Kumar Sarkar (2013)
Azza Mazrouaa - Preparation of Emulsion Polymerization from Styrene Vinylpyrrolidone and Studying their Thermal Stability and Electrical Conductivity, Abdelfatah Badawi, Nahla Mansour, Mohamed Fathy, Maher Elsabee (2013)
Киця А. Р. - Спектри екстинкції водних золів наночастинок срібла як характеристика їх розміру та полі дисперсності, Решетняк О. В., Базиляк Л. І., Гринда Ю. М. (2013)
Петрушенко И. К. - Структурные и механические свойства графена, функционализированного атомарным кисло родом (2013)
Корбутяк Д. В. - Синтез і спектри фотолюмінесценції композитних плівок з нанокристалами сульфіду кадмію, Токарєв С. В., Шевчук О. М., Ільчук Г. А., Токарев В. С., Будзуляк С. І., Курик А. О. (2013)
Гайша О. О. - Імітаційне моделювання конденсації речовини у нанопосудині з використанням парного потенціалу міжатомної взаємодії, Ушкац М. В. (2013)
Мазманiшвiлi О. С. - Вплив кореляції між модами поляризації на статистичні властивості гаусiвського низькоiнтенсивного випромінювання, Князь I. О. (2013)
Малашенко А. Г. - Модель молекулярного переключателя на основе молекулы пероксида водовода, Сакун Т. Н., Кондратенко П. А., Лопаткин Ю. М. (2013)
Симкин А. В. - Термоэлектрическая эффективность низкотемпературных генераторных материалов и возможности её повышения, Бирюков А. В., Репников Н. И., Иванов О. Н. (2013)
Пуганцева О. В. - До питання про ефективність електрон-фононної взаємодії у наноплівках дийодиду свинцю, Крамар В. М. (2013)
Оленич І. Б. - Вплив термічного окислення на процеси перенесення носіїв заряду в поруватому кремнії (2013)
Рудченко С. О. - Структура и механические свойства фуллерита С60, Пугачёв А. Т., Пуха В. Е., Стариков В. В. (2013)
Тищенко И. Ю. - Использование трансформаторного плазмотрона для синтеза нанопорошка кремния, Кузема П. А. (2013)
Джежеря Ю. И. - Влияние косвенного обменного взаимодействия на ферромагнитный резонанс в магнитных наногранулированных пленках, Кравец А. Ф., Козак И. М., Шипиль Е. В., Погорелый А. Н. (2013)
Prashant Kumar - The Study of Physical Parameters of Pb Modified Germanate Chalcogenide Glass, Vivek Modgil, Subhash Chand, Rangra V. S. (2013)
Soni B. H. - Studies on ZnO Nanorods Synthesized by Hydrothermal Method and their Characterization, Deshpande M. P., Bhatt S. V., Garg N., Chaki S. H. (2013)
Калькута С .А. - Моделирование атомной структуры и распределения вакансий в ионном проводнике LaxCe1/2 – xLixTiO3 (2013)
Беседіна А. С. - Вікові особливості змін аргіназо-no-синтазної системи у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2013)
Борис Р. М. - Відхилення вмісту циркулюючих імунних комплексів та імуноглобулінів класів A, M, G сироватки крові в динаміці періоду гострої реакції на експериментальну краніоскелетну травму, Гоженко А. І. (2013)
Воронкова Ю. С. - Регуляція енергетичного обміну еритроцитів за допомогою речовини з почверним зв’язком, Штеменко Н. І. (2013)
Загайко А. Л. - Порівняльне дослідження дії поліфенольних концентратів з винограду та ліпотропних речовин на моделі хронічного тетрахлорметанового гепатиту, Заїка С. В., Сенюк І. В. (2013)
Лихацька Г. В. - Клініко-біохімічні показники у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням енерліву (2013)
Москва Х. А. - Вплив піоглітазону на рівень тиреотропного гормону у хворих на гіпотиреоз та предіабет, Лаповець Л. Є., Кіхтяк О. П. (2013)
Рега Н. І. - Вплив лікування тіотропіум бромідом на стан пероксидного окиснення ліпідів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Романовська І. І. - Співокиснення фенольних субстратів у пероксидазному каталізі, Осійчук О. В., Севастьянов О. В. (2013)
Щерба В. В. - Гуморальний імунітет при пародонтиті на фоні хронічного гепатиту, Калинський М. І., Корда М. М. (2013)
Гнатюк М. С. - Структурно-функціональне дослідження особливостей вікової перебудови артерій піднижньощелепної залози, Посоленик Л. Я. (2013)
Онисковець М. Я. - Вплив свинцю на експресію білків теплового шоку Hsp70 і Hsc70 у печінці та лейкоцитах коропа, Снітинський В. В. (2013)
Придруга С. М. - Динаміка показників цитолізу й ендогенної інтоксикації в період пізніх проявів травматичної хвороби та їх корекція тіотриазоліном, Бондаренко Ю. І., Борис Р. М. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Деякі показники стану оксидантно-антиоксидантної системи при грипозному стоматиті у дітей (2013)
Мисула М. С. - Особливості метаболічних процесів у хворих після перенесеного ішемічного півкульного інсульту (2013)
Гембаровський М. В. - Вплив L-карнітину на показники ендогенної інтоксикації за умови експериментального токсичного ураження парацетамолом на тлі харчової депривації (2013)
Сохор Н. Р. - Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту в гострому періоді ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Бударна О. Ю. (2013)
Ніженковська І. В. - Креатинфосфокіназна система організму людини. оцінка ефективності застосування екзогенного фосфокреатину при різних патологічних станах людини, Гладчук А. Б., Яніцька Л. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Дробенко Б. Д. - Оцінка придатності елементів енергетичного обладнання до експлуатації понад парковий ресурс, Будз С. Ф., Асташкін В. І. (2014)
Різун А. Р. - Технологічний процес та обладнання для електророзрядного локального знеміцнення грунтів різної міцності і структури, Голень Ю. В., Денисюк Т. Д. (2014)
Данько В. А. - Технологія виробництва голограмних дифракційних граток на основі неорганічних вакуумних фоторезисторів, Індутний І. З., Луканюк М. В., Минько В. І., Шепелявий П. Є. (2014)
Шелягін В. Д. - Розробка технології та обладнання автоматизованого лазерного зварювання для виготовлення деталей теплообмінників корабельних двигунів, Лукашенко А. Г., Хаскін В. Ю., Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А. (2014)
Моргун В. В. - ФВпровадження у виробництва нових, стійких до стресових факторів, високопродуктивних сортів озимої пшениці, створених на основі використання хромосомної інженерії та маркер-допоміжної селекції, Гаврилюк М. М., Оксьом В. П., Моргун Б. В., Починок В. М. (2014)
Дем’янчук Г. В. - Об’єкти промислової власності в процесі комерціалізації інновацій (2014)
Підоричева І. Ю. - Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації (2014)
Бубенко П. Т. - Инновационная система Харькова: состояние, проблемы, перспективы, Гагауз И. Б., Гусев В. А., Лукьянец С. П. (2014)
Ваврух П. О. - Динаміка інтегральних маркерів ендогенної інтоксикації, спричиненої введенням цитостатиків, Боднар Я. Я., Ваврух Г. П. (2013)
Швець В. М. - Фосфоліпідний склад гомогенату серця дорослих і старих щурів та особливості його модуляції при стресі (2013)
Федевич Ю. М. - Вплив гаптоглобіну на киснезв’язувальні та нітритредуктазні властивості гемоглобіну (2013)
Кулініч О. С. - Модуляція гепатотоксичності цисплатину кластерними сполуками ренію(ІІІ) у моделі канцерогенезу, Дьомшина О. О., Штеменко Н. І. (2013)
Мисула І. Р. - Перебіг пародонтиту при гіпоергічному та гіперергічному типах запальної реакції на фоні адреналінової міокардіопатії, Суховолець І. О. (2013)
Борис Р. М. - Динаміка ферментативної ланки антиоксидантного захисту в період гострої реакції на поєднану краніоскелетну травму (2013)
Павлишин Г. А. - Оцінка показників вуглеводного обміну в дітей з надмірною масою тіла та ожирінням, Козак К. В. (2013)
Вовк Т. Б. - Вплив Ig G хворих на системний червоний вовчак на показники хронометричних тестів (2013)
Яковлєва Л. В. - Порівняльна характеристика розвитку діабетичної нефропатії через 1 і через 3 місяці від початку індукції інсулінзалежного цукрового діабету та вплив густого екстракту з листя берези бородавчастої на її прогресування, Чорна Н. С., Бабенко Д. М. (2013)
Пида В. П. - Дослідження гепатозахисних властивостей густого екстракту з бруньок обліпихи крушиноподібної на моделі тетрациклінового гепатиту (2013)
Яковлєва Л. В. - Вивчення специфічної фармакологічної активності стоматологічної настоянки "Касдент” на моделі експериментального гінгівіту в щурів, Стефанів І. В. (2013)
Глушко К. Т. - Імунологічні особливості у дітей із хронічною патологією травної системи на фоні токсокарозу (2013)
Семенів Д. В. - Дослідження кардіопротекторних властивостей субстанції аронії гідрофільної на моделі адреналінового міокардиту в щурів (2013)
Сиротинська І. Д. - Досвід використання нетрадиційних форм проведення лекцій для іноземних студентів (2013)
Палиця Л. М. - Токсичність фулеренів: оцінка ризику їх впливу на здоров’я людей, Ястремська С. О., Корда М. М. (2013)
Галицький В. А. - Нерівномірність локалізації сайтів СG і CNG у транскриптах генів Xist та Tsix (2013)
Ольховський О. С. - Вплив пропаргілгліцину та натрію гідрогенсульфіду на вміст H2S і показники про-антиоксидантної системи в міокарді щурів різного віку, Заічко Н. В. (2013)
Губський Ю. І. - Вивчення субмолекулярних та квантово-хімічних механізмів антиоксидантної дії природних і синтетичних фенолів. ІІ. статична поляризація та розподіл зарядів, Афанасенко О. В. (2013)
Ястремська С. О. - Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів, Палиця Л. М., Матвіїв Н. Я., Ястремська І. М., Корда М. М. (2013)
Посохова К. А. - Вплив тівортіну на перебіг вагітності, стан плодів та новонароджених при експериментальному антифосфоліпідному синдромі, Сампара С. Р., Сак І. Ю. (2013)
Раєцька Я. Б. - Відтворення експериментальної моделі хімічного опіку стравоходу І ступеня в щурів, Іщук Т. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Дзецюх Т. І. - Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагінату на показники ендогенної інтоксикації в щурів із гострим пародонтитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2013)
Раєцька Я. Б. - Активність амінотрансфераз у сироватці крові щурів при злоякісному рості карциноми Герена за умов введення антиоксидантного препарату, Іщук Т. В., Моргаєнко О. О., Остапченко Л. І. (2013)
Бойко Т. В. - Гетерогенність змін показників ендогенної інтоксикації залежно від чинників ризику остеопорозу у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом, Лихацька Г. В. (2013)
Видойник О. Я. - Динаміка Змін продукції білків гострої фази запалення в дітей із стоматологічною захворюваністю на тлі бронхіальної астми (2013)
Ковальчук А. О. - Особливості синдрому ендогенної інтоксикації при проведенні раннього хірургічного лікування з використанням гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів (2013)
Герасимець А. Ю. - Біохімічні зміни у гомогенаті рогівки кроля за умов механічної непроникної травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом, Герасимець І. І., Хара М. Р. (2013)
Демкович А. Є. - Роль порушень оксидаційних процесів у динаміці розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном (2013)
Галицький В. А. - МікроРНК-опосередковане обмеження проліферації клітин та канцерогенез, Гонський Я. І. (2013)
Каплаушенко А. Г. - Вивчення протитуберкульозної дії нових ацилгідразидів 2-(5-R-4-R1-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот (2013)
Кирилів М. В. - Оксидативний стрес у білих щурів за умов токсичного впливу іонів кадмію (2013)
Геряк С. М. - Експериментальна модель організації артеріального русла матки у клімактеричному віці при ожирінні (2013)
Вольська А. С. - Вплив тіотриазоліну та ацетилцистеїну при їх лікувально-профілактичному введенні на стан печінки при гострому ураженні парацетамолом (2013)
Яремчук О. З. - Дослідження концентрації нітрит-аніона та прозапальних цитокінів при гострому експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту (2013)
Садляк О. В. - Ендотелій як регулятор імунних, запальних та вільнорадикальних процесів, опосередкованих системою L-аргінін–оксид азоту (2013)
Петренко О. М. - Роль металопротеїназ матриксу в процесах загоєння ран, Тихомиров А. О. (2013)
До ювілею академіка І. М. Трахтенберга (2013)
До ювілею професора М. І. Калинського (2013)
Бурлова-Васильєва М. К. - Стан системи фібринолізу хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт та кардіоемболічний ішемічний інсульт на фоні миготливої аритмії, Кравченко Н. К., Мельник В. С. (2014)
Гаділія О. П. - Застосування низькомолекулярної органічної сполуки КУД 259 у профілактиці виразкоутворення, викликаного нестероїдними протизапальними засобами, Тимошенко М. О., Остапченко Л. І. (2014)
Котюжинська С. Г. - Ліпопротеїнліпазна активність ліпідтранспортної системи при гіпергепаринемії, Васюк В. Л. (2014)
Демченко О. М. - Роль тиреоїдних гормонів у формуванні когнітивної функції (2014)
Регеда М. С. - Вплив тіотриазоліну на стан про- та антиоксидантного балансу в легенях морських свинок за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми, Колішецька М. А. (2014)
Андрейчин С. М. - Патогенетична роль зв’язувальної функції сироваткового альбуміну при гострому токсичному алкогольному гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Ольховський О. С. - Вплив тривалого введення тіолактону гомоцистеїну на вміст гідрогенсульфіду та показники про-антиоксидантної системи міокарда щурів різних вікових груп (2014)
Гарасимів І. М. - Жовчовидільна, поглинально-видільна та глікогенсинтезувальна функції печінки за умов гострого холодового стресу в експерименті (2014)
Єрьоменко Р. Ф. - Гістоморфологічне обґрунтування використання екстракту з трави люцерни посівної для корекції білкового обміну при патології печінки, Малоштан Л. М. (2014)
Хара М. Р. - Статеві відмінності метаболізму ацетилхоліну та структурних змін у міокарді при експериментальному гіпертиреозі, Гаврисьо В. А. (2014)
Малоштан А. В. - Протизапальна й антимікробна активність песаріїв "Фітовагін” та їх складових частин, Загайко А. Л., Малоштан Л. М. (2014)
Демид А. Є. - Компонентний склад ефірної олії вербозілля лучного (Lysimachia Nummularia L.) (2014)
Зятковська О. Я. - Особливості ендотоксикозу в умовах скелетної травми, опіку та їх поєднання (2014)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку антиоксидантно-прооксидантного балансу в тканині печінки у динаміці політравми (2014)
Заєць Т. А. - Стан жовчовидільної функції печінки за умов краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, Гудима А. А. (2014)
Посохова К. А. - Акушерський антифосфоліпідний синдром і система оксиду азоту (огляд літератури і результати власних досліджень), Сак І. Ю., Сампара С. Р. (2014)
Нечипорук В. М. - Роль тиреоїдних гормонів в обміні гомоцистеїну, Заічко Н. В., Мельник А. В., Корда М. М. (2014)
Макарчук В. А. - Особливості розподілу S-100B і гліального фібрилярного кислого протеїну в головному мозку та підшлунковій залозі щурів за умов панкреатичної енцефалопатії, Ушакова Г. О. (2014)
Вельчинська О. В. - Протипухлинна активність хіміко-біологічних аддуктів 1,1-біс- (2014)
Кущ О. Г. - Вуглеводний код антигенпрезентуючих клітин плаценти (2014)
Андрейчин Ю. М. - Оцінка біохімічних маркерів ремоделювання кісткової тканини у хворих на верхньощелепний синусит, Хлєбан О. В. (2014)
Іваночко Р. Б. - Стан системи NO-синтаза/аргіназа й оксидативних процесів у лімфоцитах крові хворих із хронічною нирковою недостатністю до та після сеансу гемодіалізу, Скляров О. Я. (2014)
Лимар Л. Є. - Сучасні підходи до прегравідарної підготовки жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних захворювань травної системи (2014)
Сухомлин Т. А. - Біохімічні зміни в сполучній тканині легень за умов опікової хвороби та їх корекція препаратом "Ліпін”, Нетюхайло Л. Г. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Експериментальне вивчення антигенних властивостей кріоксенодерми, Олещук О. М., Бондаренко Ю. І. (2014)
Грабовська О. І. - Інтенсивність оксидативного стресу крові щурів за розвитку карциноми Герена та введення цисплатину, Кириченко С. В., Штеменко Н. І. (2014)
Твердохліб Н. О. - Морфологічна характеристика слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці за умов застосування коригувальних впливів (2014)
Максимлюк В. І. - Дисфункція щитоподібної залози на фоні вузлових утворів (2014)
Маслак Г. С. - Експонування a1,2-фукоантигенiв на лiмфоцитах хворих на iстинну полiцитемiю та сублейкемiчний мiєлоз (2014)
Дуда К. М. - Рівень імунологічної адаптації в сироватці крові щурів при пародонтиті на тлі цукрового діабету 2 типу (2014)
Загайко А. Л. - Застосування інгібіторів JNK-кіназ при лікуванні дисліпідемій, Кравченко Г. Б., Кочубей Ю. І. (2014)
Іванюк Н. О. - Реставрація двовимірного образу методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара (2014)
Piltyay S. I. - Enhanced C-band Coaxial Orthomode Transducer (2014)
Гусєва О. В. - Задача мікрохвильової візуалізації для двовимірної екранованої структури, Горб М. С. (2014)
Бичковський В. О. - Прогнозування ефективності інформаційного обміну в групі операторів, Реутська Ю. Ю. (2014)
Бойко Ю.М. - Проблеми синтезу пристроїв тактової синхронізації приймачів супутникових телекомунікаційних систем передачі інформації, Єрьоменко О.І. (2014)
Кашуба С. В. - Оцінка ефективності супутникової телекомунікаційної системи з бортовою реалізацією DAMA (2014)
Бондаренко Г. І. - Оптимізація пропускної здатності каналів зв'язку корпоративних мереж, Коробенков П. М. (2014)
Кичак В. М. - Пристрій для вимірювання нестабільності частоти радіосигналів, Гаврасієнко П. О. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Функціональні параметри радіоелектронного апарату, обумовлені тепловими процесами у ньому, Уваров Б.М. (2014)
Васильєв В. І. - Розробка алгоритму управління електромеханічною системою з розподіленими параметрами (2014)
Миколайчик О. В. - Вхідні імпедансні характеристики двобар’єрних структур, Водолазька М. В., Нелін Є. А. (2014)
Вунтесмері Вол. С. - Дослідження магнітних властивостей ненамагніченого високочастотного ферита у широкій смузі частот, Максимчук Т. М. (2014)
Шишкін О. В. - Прихована цифрова модуляція звукових сигналів (2014)
Зінченко М. В. - Оцінка чутливості нелінійних розсіювачів до зондуючого випромінювання, Зіньковський Ю. Ф. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Рибін О. І. - Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень, Ніжебецька Ю. Х., Рибіна І. О. (2010)
Земляк О. М. - Ефект прискорення при оптимізації електронних кіл, Маркiна Т. М. (2010)
Рибін О. І. - Оцінка надійності аутентифікації особи за динамічно введеним підписом при наявності адитивного шуму, Кузьменко О. М. (2010)
Бондаренко А. С. - Розпізнавання сигналів фонендоскопії в просторі автокореляційних функцій та коефіцієнтів лінійного прогнозування, Павлов О. І. , Шарпан О. Б. (2010)
Рибін О. І. - Аутентифікація особи за динамічноо введеним підписом з використанням нормального перетворення, Ніжебецька Ю. Х., Луцків А. М. (2010)
Литвиненко О. О. - Аналіз кардіограм модифікованим методом Карунена-Лоева (2010)
Янковенко О. Д. - Експериментальне дослідження функціонального стану людини на основі амплітудного спектрального аналізу пульсової хвилі (2010)
Бычковский В. А. - Нормативный прогноз информационного обмена в системах с потерями информации (2010)
Мрачковський О. Д. - Дослідження функції невизначеності дискретної частотної послідовності "Уелч-16", Добриков А. В. (2010)
Шпилька О. О. - Інтерполяційно-фільтровий алгоритм декодування згортальних кодів, Жук С. Я. (2010)
Вишневий С. В. - Алгоритм об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації при обробці зображень, Жук С. Я. (2010)
Смолянінов В. Г. - Методика розрахунку струму споживання при змінному активно-ідуктивному навантаженні РЕЗ, Сухопара О. М. (2010)
Кудінов Є. В. - Вимірювання побічних сигналів в мережі електроживлення, Кухоль Є. М. (2010)
Мрачковський О. Д. - Кореляційні властивості D-кодів Велті, Бичков В. Є., Турко C. І. (2010)
Піддубний В. В. - Зменшення взаємного впливу генераторів в перетворювачах механічних величин на поверхневих акустичних хвилях, Малюкін О. В., Піддубний В. О. (2010)
Боженко К. О. - Модель дворезонаторного монолітного металодіелектричного фільтру, Андрусенко Є. М. (2010)
Трубин О. О. - Оптимизация амплитудно-частотной характеристики трехзвенного полосового фильтра на диэлектрических резонаторах с помощью генетического алгоритма, Моховиков А. С. (2010)
Старков М. А. - Добротность излучения открытых сфероидальных диэлектрических резонаторов (2010)
Ocinoв A. M. - Врахування неузгодженого навантаження при досліджені структури електромагнітного поля в мікросмужковій лінії методом ФМР, Комарова О. П. (2010)
Вунтесмері В. С. - Дослідження внутрішнього магнітного поля близько розташованих феритових вкладишів невзаємних пасивних пристроїв, Стоколос М. О. (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Радіоелектронна апаратура як об’єкт теорії гіпервипадкових явищ, Уваров Б. М. (2010)
Левандовський В. Г. - Проектування профілю показника заломлення в планарних металодіелектричних хвилеводах. (2010)
Уваров Б. М. - Гіпервипадкові функціональні характеристики радіоелектронних засобів (2010)
Каширський І. С. - Рішення чисельних проблем чисельно-символьними методами (2010)
Зінченко М. В. - Розсіювання плоских хвиль симетричним вібратором з нелінійним навантаженням при дії нелінійного радіолокатора, Зінковський Ю. Ф. (2010)
Назарько А. І. - Ефективність неоднорідностей електромагнітних кристалів, Тимофєєва Ю. Ф., Нелін Є. А. (2010)
Руденко Н. М. - Вплив нейтронного випромінювання на параметри гетеросруктур з червоним та жовтим кольором свічення, Кузьменко О. М. (2010)
Кисіль О. С. - Формування нанорозмірів структур мікроелектроніки (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Розкриті особливості сучасної парадигми вищої технічної освіти, Мірських Г. О. (2010)
Ястребов Н. І. - Електронний підручник – компонент сучасного освітнього середовища, Полях О. І. (2010)
Коцержинський Б. О. - Потроювання частоти у транзисторних НВЧ генераторах (2010)
Парфенова А. О. - Порівняльний аналіз основних стандартів відео для передачі по 4G-мережам, Макаренко А. Ю., Могильний С. Б. (2010)
Дем'яненко П. О. - Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 1), Зінковський Ю. Ф. (2010)
Мазор Ю. Л. - Радіоконтакт з позаземними цивілізаціями (2010)
Мірських Г. О. - Монолітні діелектричні фільтри НВЧ діапазону, Андрусенко Є. М., Боженко К. О. (2010)
Тихонов І. В. - Методика підвищення ефективності навігаційного забезпечення плавання на внутрішніх водних шляхах (2010)
Відомості про авторів статей (2010)
Інформація для авторів (2010)
Виноградов А. - Векторная параметризация перемещения в русских и венгерских префиксальных глаголах (2013)
Вегеш А. - Функціонування літературно-художніх антропонімів у романі Олеся Ульяненка "Жінка його мрії" (2013)
Галас А. - Лінгвостилістичні параметри епістолярію Г.Стрипського (2013)
Галас Б. - Словничок бойківських говірок В. Давидяка (2013)
Ивасюк О. - Дивергентное словообразовательное гнездо как объект исследования функциональной дериватологии (2013)
Крайник В. - Структурные особенности деепричастий в "Письмах русского путешественника" Н. Карамзина (2013)
Миголинець О. - Фраземи, пов’язані з народною медициною, в українських закарпатських говірках (2013)
Папіш В. - Акцентуація характеру в художньому мовленні П.Куліша (2013)
Пискач О. - Номінація учасників поховального обряду в Закарпатському говорі (2013)
Сабадош І. - Розвиток лексики дикорослої трав’янистої флори в українській мові ХІХ – поч. ХХ ст. (родина губоцвіті) (2013)
Сугоняк В. - Ономастичні студії у виданнях підкарпатського общества наук (2013)
Сус І. - Українська лексика у чотиримовному "Словарі языка южно-руского” І. Вагилевича (2013)
Тодер Д. - Лексика, пов’язана з житлом та прилеглою до нього територією, в українських говорах Закарпаття (2013)
Устюгова Л. - Функционально-стилистические особенности деепричастий в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети" (2013)
Харьківська О. - Відчислівникові деривати в українських говорах Закарпаття (2013)
Шкурко Г. - Лексика, пов’язана з традиційними видами транспорту та комунікаціями, в українських говорах Закарпаття як об’єкт наукового вивчення (2013)
Юсип-Якимович Ю. - Застосування методів експериментальної фонетики при вивченні фоностильових одиниць поетичного тексту (2013)
Вигодованець Н. - "церковні бесіди…” Михайла Лучкая в оцінці проф. Олександра Барана (2013)
Кузьма О. - Проблема свободи в драмі Лесі Українки "В катакомбах” (2013)
Мальцев В. - Ритмічні форми піввіршів в українському 13-складовому вірші ХVІІІ століття (2013)
Сабадош Г. - Українська інтелігенція в романі "Чайка” Д.Бузька (2013)
Талабірчук О. - Художнє осмислення національної ідентичності в малій прозі Івана Яцканина (оповідання "Коріння", "Шуміли берести") (2013)
Шимоняк К. - Етноміфологеми моря та сонця як складові поняття долі у творчості Івана Ірлявського (2013)
Щербей О. - Екзистенційно-онтологічна проблематика поезій у прозі Ф. Потушняка ("Вікно”, "Глибина”, "Камені”) (2013)
Vivat academia! vivat noster professor! до 80-річчя від дня народження В. В. Німчука (2013)
Слово і майстер (до 60-річчя з дня народження Б.К.Галаса) (2013)
"...Лежить життя – зарита в землю книга" (до 80-річчя з дня народження В.С.Попа) (2013)
Згадаймо Василя Вовчка (до 80-річчя з дня народження В.Ю.Вовчка) (2013)
Шпак О. - Використання особистісно орієнтованих технологій в професійній підготовці майбутніх педагогів, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Осадчий В. - Організація лабораторних занять з дисципліни "Адміністрування комп’ютерних мереж”, Наумук О. (2014)
Вачевський М. - Християнська педагогіка у вихованні учнівської молоді (2014)
Гук О. - Громадсько-просвітницька діяльність Г. Г. Ващенка (2014)
Ромащенко І. - Модель процесу формування конкурентоздатності студентів за допомогою наково-дослідної діяльності (2014)
Хоменко С. - Підвищення якості підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей економічного профілю засобами інформаційних технологій (2014)
Бобечко О. - Творча постать бандуристки Олесі Левадної в контексті трансформації виконавської та педагогічної традиції в кобзарському мистецтві (2014)
Вишнівський Р. - Іван Франко про роль інтелігенції у вихованні української молоді (2014)
Бахмат Н. - Використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі вищої школи (2014)
Кривильова О. - Особливості психолого-педагогічної діяльності викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Попова Т. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підготовки кваліфікованих робітників в професійно-технічних навчальних закладах на уроках виробничого навчання з професії "Кравець”, Яковенко Ю. (2014)
Голік О. - Управління інноваційною діяльністю в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Логвиненко О. - Здоровий спосіб життя як наукове інтегроване поняття (2014)
Кожушко С. - Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Павлішак О. - Комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови, Гутиряк О. (2014)
Кобрій О. - Принципи оновлення змісту педагогічних дисциплін у сучасних вищих навчальних закладах України (2014)
Щокіна Т. - Аудіювання як один із видів мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови (2014)
Кліш І. - Співачка з "напрочуд гарним голосом” (До 140-річчя від дня народження Філомени Лопатинської) (2014)
Проць Р. - Хортинг як чинник військово-патріотичного виховання учнівської молоді в процесі допризовної підготовки (2014)
Сипа Л. - Філософський роман епохи Просвітництва у контексті філософської прози XVIII століття (2014)
Сенюта О. - Лінгвостилістичні засоби процесів вторинної композиційно зумовленої номінації (2014)
Дубравська З. - Наративна мотивація автобіографічного роману Мартіна Еміса "Досвід” (2014)
Білан Н. - Організація самостійної роботи студентів аграрних ВНЗ при вивченні іноземної мови (2014)
Демків Ю. - Особливості використання інтонації у різних функціональних стилях англійської мови, Чернявська А. (2014)
Гаськевич Р. - Вигуки в англійській та українській мовах (2014)
Єгоров Р. - Розвиток педагогічних ідей у Львівсько-Варшавській філософській школі: постановка проблеми (2014)
Сулій Н. - Українська церковно-пісенна спадщина XIX – поч. XX ст. в навчально-виховному процесі ВНЗ України: доцільність та перспективи з проекцією на практикування християнського життя студентством (2014)
Гжещук В. - Міжнародний менеджмент в національному стилі спілкування країн світу (2014)
Жуковські В. - Професійна підготовка майбутніх маркетологів в роздрібній торгівлі сфери послуг (2014)
Шпак Н. - Вивчення та практичне втілення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на уроках природознавства у початковій школі (2014)
Сагула Т. - Формування професійної комптентності майбутніх економістів-кібернетиків (2014)
Савка І. - Значення шкільної економічної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх підприємців (2014)
Мисько В. - Соціально-педагогічні ідеї Януша Корчака (2014)
Левкович У. - Історія розвитку готельного господарства, суть, види та становлення готельної індустрії (2014)
Захарчук Н. - Проектні технології в початковій школі: шляхи розвитку творчої особистості, Макарчук Н. (2014)
Бекасова Е. - Личность М.В. Ломоносова в оценке А.С. Пушкина (2012)
Буднікова Л. - Категорія збірності у словацькій мові: зіставний аспект (2012)
Вегеш А. - Роль промовистих літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" (2012)
Виноградов А. - Концептуализация директивных значений венгерских глагольных префиксов: русские аналитические соответствия (2012)
Жовтобрюх Н. - Становлення української медичної термінології (2012)
Мельничук Т. - До питання транскрипції офіційних українських антропонімів польською мовою (2012)
Миголинець О. - Назви на позначення інфекційних шкірних хвороб в українських закарпатських говірках (2012)
Папіш В. - Душа поетового слова (до 70-ліття Петра Скунця) (2012)
Піцура Т. - Запозичення як джерело збагачення побутової лексики українських говорів Карпат (2012)
Сабадош І. - Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини (2012)
Тодер Д. - Будівельна лексика українських говорів Закарпаття як предмет наукового дослідження (2012)
Устюгова Л. - Анализ старославянских текстов в структуре самостоятельной работы студентов, Шимко Е. (2012)
Фанта О. - Віддієслівні іменники чоловічого роду в українських говорах Закарпатської області (2012)
Чучвара А. - Стать респондента і формування семантики твірної основи прізвиська (на матеріалі неофіційного іменника школяра) (2012)
Шманько А. - Система прошедших времён глагола в постниковском летописце: структура и значение (2012)
Козак М. - Особливості поетики лірики Миколи Рішка (2012)
Кордонець О. - Стильовий синкретизм та засоби ліризації в повісті "Веселка над пустарем” Богдана Лепкого (2012)
Кузьма О. - Настроєва палітра пейзажної лірики С.Черкасенка (цикли "Осінні настрої”, "Акварелі”, "Осіннє”) (2012)
Сабадош Г. - Поетика повісті "За ґратами” Д.Бузька (2012)
Севостьянова В. - Творческие достижения С.М. Рафальского, С.К. Маковского в период пражской эмиграции (2012)
Талабірчук О. - Літературно-критична творчість Івана Яцканина (2012)
Тиховська О. - Проблематика повісті В.Бережного "Археоскрипт" (2012)
Хававчак О. - Біблійний топос "Історії русів": до питання про "Вторинний міф" (2012)
Шинкар І. - Еконструкція чи адекватне прочитання минулого в історичному романі (2012)
Історія української мови крізь призму сьогодення Українська мова в Галичині: Історичний вимір / Відп. ред. Я.Ісаєвич, М.Мозер, Н.Хобзей. – Львів: Ін-т українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, 2011 (Серія "Історія мови"). – 332 с. (2012)
"Душу тут свою виповідаю" Микола Ільницький. "Вересневі відлуння". Поезії. Переклади. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія". – 2011. – 230 с. (2012)
Усвідомлення світу по-валтонівськи Валтон Арво. Усвідомлення: Поезії. Мініатюри / Переклад з естонської М. Антоненка та І. Петровція. – Ужгород: Карпатська вежа, 2011. – 91 с. (2012)
Титул, зміст (2013)
Романюк П. - Поезія (2013)
Конак С. - Поезія (2013)
Пилипчук О. - Поезія (2013)
Цілуйко І. - Поезія (2013)
Луньова Т. - Українська хата у стилі Воргола (2013)
Силогізми Бродського (2013)
Срібних справ майстри (2013)
Копенгагенська Русалонька (2013)
Дещо про золото (2013)
Шакін М. - Кріт-садівник. Казка (2013)
Карпенко В. - Арешт. Уривок із роману "Амба" (2013)
Борщова А. - Запах (2013)
Льонька (2013)
Банькатий капелюх (2013)
Ломбард (2013)
Горбатюк В. - Ярема Байрак – поет із Байрака (2013)
Ярема Байрак (Харитон Бородай). Поезії (2013)
Проза (2013)
Вишневська Г. - Головна пісня України (2013)
Рябчук М. - Три есеї про ідентичність (2013)
Вертій O. - На шляхах утвердження нашої Незалежності (2013)
Безотосний М. - Національна ідея – основа консолідації українського суспільства на сучасному етапі (2013)
Дичко І. - Ноосфера і біосфера: проблеми співіснування. До 150-ліття від дня народження Володимира Вернадського (2013)
Мелешко В. - Грані творчого світу Миколи Степаненка (2013)
Поповський А. - Сакральний світ Олеся Гончара (2013)
Ковтун А. - Семантичні можливості релігійної лексики у творах Олеся Гончара (2013)
Вишневська Г. - Астральні іменники зоря і зірка на українському мовному просторі (2013)
Корнєва Л. - "Двоголосе слово": до проблеми внутрішнього мовлення в повісті Леоніда Бразова "Втеча з-під слідства", Сологуб Л. (2013)
Богданова M. - Специфіка моделювання образу головного героя Валентія Босаковського в історичній повісті Богдана Лепкого "Крутіж" (2013)
Лучицька М. - Прояви свідомості автора в наративі великої прози Євгена Гуцала (2013)
Рик C. - Феномен віри у філософських працях Григорія Сковороди (2013)
Самсоненко М. - Діахронічний процес поезії хайкай: феномен сучасного північноамериканського хайку та класичного японського хайку (2013)
Саєнко в. - Концепт "дзеркало" в драматургії Миколи Куліша (2013)
Білик Г. - Річище і береги літературознавчої діяльності професора Михайла Наєнка. До 75-річчя від дня народження (2013)
Михайлин І. - Поет в оптиці свого часу. Розмова з Іваном Перепеляком (2013)
Дичко І. - Сім’я талановитих (2013)
Шкурка М. - Лебединське літо в житті і творчості Сергія Рахманінова. До 140-річчя від дня народження та 120-річчя з часу перебування на Лебединщині видатного композитора (2013)
Шебеліст C. - Пам’ятник Тарасові Шевченку в Полтаві: монументальне одкровення Івана Кавалерідзе (2013)
Ревегук В. - Шевченкіана Михайла Гаврилка (2013)
Степаненко Н. - "…Ратай на ниві нашого слова" (часопис "Рідний Край" про "…розманітну постать Кулішеву") (2013)
Діптан І. - "Договори і постанови…" 5 (16) квітня 1710 року: контраверсії прочитання (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського