Черненко Н. - Особливості мовної маніфестації концепту virtus (на матеріалі "Моральних листів до Луцілія" Сенеки) (2013)
Шовковий В. - До проблеми принципів навчання граматики класичних мов (2013)
Яранцева О. - Вивчення ідіостилю Луція Аннея Сенеки молодшого на матеріалі філологічних та філософських досліджень українських і російських науковців (2013)
Давиденко Г. - Інтерпретація концепту tod у текстах німецьких народних казок (2013)
Дзюбенко О. - Концепт знання у наївному дискурсі (на матеріалі паремійного фонду англійської та української мов) (2013)
Єсипович К. - Феномен когнітивного картування в сучасній лінгвістичній парадигмі (2013)
Levko O. - Verbalization of the concept light in the discource of St. Gregory the theologian (2013)
Мазепова О. - Концепт серце як ключовий концепт внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови) (2013)
Настенко С. - Концептуальна природа образного простору поетичного твору у світлі когнітивної лінгвістики (2013)
Орел А. - Вікторіанська концептуалізація жіночості у зооморфних та флороморфних метафорах (2013)
Покровська І. - Репрезентація концепту молитва в сучасній турецькій мові (2013)
Старко В. - Категоризація кольору: між універсалізмом та релятивізмом (2013)
Shypitsyna Y. - The concepts of codes of ethics as expression of business values (2013)
Багратіон-Мухранська К. - До питання про використання сучасних інформаційних ресурсів при дослідженні фольклорних витоків творчості Р. Бернса та В. Скотта в контексті антиномії "історія – вигадка": завдання, методи та перспективи (2013)
Vazhynska O. - L'intertextualité comme le moyen innovateur dans la recherche comparative littéraire et linguistique du XXe siècle (2013)
Golubovs'ka I. - Cultural linguistics sub specie teaching languages in nowаdays (2013)
Єфименко В. - Інтертекстуальні зв'язки між текстовими світами казкових творів (2013)
Ільченко О. - Дискурсивні стандарти сучасної англійської мови науки (2013)
Карпова К. - Прецедентне ім'я Steve Jobs в американському лінгвокультурному середовищі (2013)
Лазебна О. - До питання про зону норми в структурі оцінної шкали (2013)
Лазер Т. - Карнавальна основа комічного у творі Акілле Кампаніле "Agosto, moglie mia non ti conosco" (2013)
Мельник І. - Особливості використання принципів кооперації та ввічливості в провокаційному мовленні (2013)
Меркотан Л. - Засоби реалізації категорії інтертекстуальності (2013)
Nikolenko A. - Identity and language in intercultural communication in american movies (2013)
Порадовська А. - Оцінка у виразних порівняльних структурах (на матеріалі англійської мови) (2013)
Патен І. - Предметна символіка як образно-смисловий центр формування компаративних фразем зі значенням руху (на матеріалі польської, англійської та української мов) (2013)
Сизонов Д. - Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі (2013)
Солдатова Л. - Информация: сущность и история понятия (2013)
Руда Н. - Категорія демінутивності: аспекти та перспективи досліджень (2013)
Стодолінська Ю. - Дискурс маркетингу американських компаній дитячого одягу: структура та характерні риси (2013)
Теличко В. - Вербальні та невербальні засоби реалізації стратегії інформування на англомовних професійних інтернет-форумах (2013)
Філоненко Н. - Структурні та функціональні особливості синтаксичних одиниць роману Марі Ндьяй "Trois femmes puissantes" (2013)
Бражук Ю. - Проблема взаємодії національного та інтернаціонального компонентів в анатомічній термінології (на прикладі українського стандарту анатомічної номенклатури) (2013)
Воскобойник-Шпинта Г. - Відонімна лексика в латиномовній ентомологічній номенклатурі: ономасіологічний аспект (2013)
Надточій Ю. - Типи англо-американських запозичених політико-економічних термінів (2013)
Лехніцька С. - Епонімічний і топонімічний компоненти у фармацевтичній термінології і номенклатурі (2013)
Радзієвська С. - Нанонаукові терміни atom / атом і molecule / молекула: історичний аспект (2013)
Голубовська І. - ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертацію Калініченко Віри Ігорівни "Особливості вербалізації концептів "SUCCESS" – "FAILURE" в англійській та "УСПІХ" – "НЕВДАЧА" в українській мовах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (Донецьк, 2013) (2013)
Голубовська І. - ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертацію Жарікової Юлії Валентинівни "Румейська фразеологія у її відношеннях з українською та новогрецькою фразеологіями", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (Донецьк, 2013) (2013)
Голубовська І. - ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертацію Максимів Ольги Йосифівни "Етноспецифіка лексичної системи перської мови (на матеріалі публіцистичного стилю)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії (Київ, 2012) (2013)
Голубовська І. - Відгук на автореферат дисертації Бєляєвої Анастасії Вікторівни на тему "Концепт ОСВІТА в англійській, французькій, українській та російській мовах)",поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 –порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (Донецьк, 2012) (2013)
Титул, содержание (2012)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2012 року (2012)
Розен В. П. - Методологія бенчмаркінгу енергоефективності для промисловості України, Тішкевич Б. Л., Розен П. В. (2012)
Ефимов А. В. - Применение методов интервальной статистики для диагностики технического состояния оборудования и планирования продолжительности ремонтов энергоблоков ТЭС и АЭС, Потанина Т. В., Каверцев В. Л., Гаркуша Т. А., Есипенко Т. А. (2012)
Шелепов И. Г. - О количественной оценке влияния надежности теплоэнергетических систем ТЭС на показатели эффективности, Быкова Т. И. (2012)
Волошко А. В. - Короткострокове прогнозування графіків електричних навантажень на основі вейвлет-перетворення, Лутчин Т. М., Кладько О. М. (2012)
Демьяненко Т. И. - Распределение электроэнергии – важное условие развития альтернативной энергетики (2012)
Покалицын С. Н. - Насосная станция первого подъема речной воды для технических нужд предприятия. Оценка текущей энергетической эффективности и новоое техническое решение (2012)
Омельченко Т. В. - Інвестиційна привабливість вугільної промисловості України (2012)
Борисенко А. Н. - Повышение энергоэффективности автономной электростанции за счет оптимизации управления дизель - генератора, Светличная Е. Е. (2012)
Abstracts (2012)
Державна премія України – комплексу підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" (2012)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу № 431, квітень 2012 р. (2012)
К сведению авторов и подписчиков (2012)
Каменська Т. О. - Внутрішній аудит бізнес-процесів підприємства (2010)
Кащенко О. І. - Організація обліку та внутрішньогосподарського контролю дебіторської заборгованості на прикладі ТОВ "Стрітрейсінг" (2010)
Квіта Г. М. - Сучасні підходи до оцінки трудової активності персоналу помислового підприємства (2010)
Келічавий А. - Фактори конкурентоспроможності економіки (2010)
Кірейцев Г. Г. - Вплив зовнішніх чинників на результативність економічних реформ (2010)
Ковалишин У. В. - Облікова політика, як фінансово-економічний інструмент регулювання діяльності підприємства (2010)
Коваль А. М. - Особливості формування і сучасний стан ринку праці аграрного сектора житомирської області (2010)
Ковальова Л. М. - Ефективність виробництва продукції м’ясо і молоко переробними підприємствами Житомирщини та проблеми заборгованості галузі (2010)
Ковальчук Т. М. - Сучасна парадигма аналізу якості (2010)
Ковгунова Н. В. - Сутність контролю, його мета і завдання в процесі управління суб’єктом господарювання (2010)
Козак В. Г. - Документальне оформлення оцінки активів (2010)
Королюк Т. М. - До питання обліку статутного капіталу акціонерного товариства, Хрупович С. Є. (2010)
Костів М. А. - Деякі аспекти організації внутрішнього контролю доходів і витрат на електролампових підприємствах, Медвідь Л. Г. (2010)
Костюченко В. М. - Концептуальні підходи та теоретичні основи зовнішньої заборгованості в умовах глобалізації економіки (2010)
Костякова А. А. - Облік і оцінка виробничих витрат продукції власного виробництва до вимог П(с)БО 30 "Біологічні активи" (2010)
Костяник Н. В. - Концептуальні засади побудови системи обліку товарних запасів в сучасних інформаційних системах (2010)
Кузнецова С. А. - Концепція синергії бухгалтерської звітності в управлінні економікою України (2010)
Кузьмінська К. І. - Аспекти організації управлінського обліку на гірничо-збагачувальних підприємствах (2010)
Кулагин А. А. - Концепция существенности в учете и ее взаимосвязь с аудиторскими процедурами (2010)
Курліщук І. Б. - Економічна природа трансакційних витрат: сутність, класифікація, види (2010)
Куровська О. А. - Контроль як інструмент захусту прав інвестора за здійсненням проекту (2010)
Курташова І. В. - Особливості ризиків підприємницької діяльності інтернет-представництв (2010)
Куцик П. О. - Бюджетування як основна складова оперативного планування та фінансового контролінгу вищих навчальних закладів (2010)
Лайко П. А. - Податковий борг як основа контрольно-перевірочної роботи (2010)
Литвиненко Н. О. - Промислово-фінансові групи: вплив процедури обліку внутрішніх розрахунків на формування фінансової звітності (2010)
Лук’янова В. В. - Адаптація функціонування підприємства до ризику у нестабільному ринковому середовищі (2010)
Мазіна О. І. - Методичні аспекти оцінки людського капіталу та його збереження (2010)
Макарук Ф. Ф. - Облік доходів основної операційної діяльності ринків: організаційний аспект (2010)
Максімова В. Ф. - Конкретизація стратегії системного дослідження внутрішнього економічного контролю (2010)
Маліч Ю. С. - Вдосконалення систем аналітичного забезпечення та автоматизації управління інтегрованою взаємодією суб’єктів ринку (2010)
Мартинюк Н. Ю. - Вплив інформації щодо обсягу виконаних будівельних робіт на визначення показника фінансового результату звітного періоду (2010)
Матвієнко Т. О. - Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів з обліку податку на прибуток (2010)
Мачулка О. В. - Управлінський облік на державних підприємствах (2010)
Мельникова Е. В. - Стратегический контроллинг как фактор повышения устойчивости организации (2010)
Мервенецька В. Ф. - Статистична звітність в управлінні технічними та енергетичними ресурсами сільськогосподарський підприємств (2010)
Михалевич С. Г. - Оцінка виробничих запасів для належної організації обліку (2010)
Міняйло В. П. - До питання оцінки ефективності державних закупівель (2010)
Молодецька О. М. - Методологічні особливості оцінки техніко-економічної безпеки підприємств, Нусінова О. В. (2010)
Моссаковський В. Б. - Побудова бухгалтерського обліку в сучасних умовах (2010)
Нагірська К. Є. - Етапи формування та періодичність подання управлінської звітності (2010)
Нападовська Л. В. - Особливості формування цільової собівартості та ціноутворення в умовах глобалізації (2010)
Нечипорук Н. В. - Обліку доходів і видатків спеціального фонду: стан та перспективи розвитку (2010)
Ніколашин А. О. - Комп’ютерні форми обліку, їх особливості та аналіз (2010)
Нужна О. А. - Європейський досвід розвитку кредитних відносин в сільському господарстві: історичний аспект (2010)
Нусінов В. Я. - Організація бюджетування з урахуванням контролю за ступенем кризового стану на промислових підприємствах, Міщук Є. В. (2010)
Ножова Г. М. - Моделювання ключових фінансових показників для оцінки фінансового стану сучасного підприємства, Ценклер Н. І. (2010)
Озеран А. В. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та фінансової звітності (МСФЗ) в Україні, Вовк М. О. (2010)
Озеран В. О. - Операційний аудит транспортно-заготівельних витрат у лісовому господарстві, Чік М. Ю. (2010)
Олішевська А. М. - Ретроспектива та сучасний стан розвитку фермерських господарств в Миколаївській області (2010)
Орищенко М. М. - Етапи розвитку системи резервування: від зародження до сьогодення (2010)
Осипов С. В. - Маркетинговий аудит розвитку інновацій, виробництва та споживання в системі управлінського обліку підприємств (2010)
Осмятченко В. О. - Моделювання подвійного запису в умовах застосування інформаційних технологій (2010)
Осмятченко Л. М. - Економіко–правові засади методології та організації обліку і контролю інтелектуального капіталу (2010)
Папуша І. Д. - Проблеми оцінювання ефективності господарської діяльності в аналітичних системах підприємств, Шафалюк М. С. (2010)
Пасемник О. Г. - Система обліку як джерело управлінської інформації, Дмитришин А. Ф. (2010)
Парасій-Вергуненко І. М. - Динамічний підхід до формування обліково-аналітичної системи (2010)
Петрик О. А. - Діяльність аудиторських фірм великої четвірки: сучасні тенденції розвитку (2010)
Плаксієнко В. Я. - Інвентаризація: від сучасного до минулого, Лега О. В. (2010)
Писаренко Т. М. - Управлінський підхід до методики проведення інвентаризації, Букало Н. А. (2010)
Півнюк О. П. - Економічна суть, класифікація витрат виробництва та собівартості продукції в умовах глобалізації економіки України (2010)
Пойда Ю. М. - Особливості обліку фінансового та операційного лізингу (2010)
Покинтелиця В. М. - Систематизація і оцінка ризиків адміністрування податків торговельних підприємств (2010)
Полянська О. А. - Методи управлінського обліку та доцільність їх застосування на підприємствах гуртової торгівлі (2010)
Попівняк Ю. М. - Інформаційне забезпечення фінансового механізму управління витратами підприємства (2010)
Попітіч Т. В. - Раціоналізація побудови документообороту на підприємстві: бухгалтерський аспект (2010)
Титул, содержание (2012)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2012 року (2012)
Варламов Г. Б. - Активна громадська діяльність фахівців паливно-енергетичного комплексу – запорука підвищення екологічної безпеки галузі, Оліневич Н. В., Приймак К. О. (2012)
Овчаренко Т. И. - Анализ существующих систем электроснабжения промышленных предприятий, как фактор повышения их эффективности, Васюченко П. В., Кирисов И. Г. (2012)
Шубенко А. Л. - Утилизация сбросной теплоты технологических процессов промышленного предприятия с целью выработки электроэнергии, Бабак Н. Ю., Cенецкий А. В. (2012)
Кононов Б. Т. - Спосіб отримання постійного часу випередження та пристрій його реалізації, Вінницька В. В. (2012)
Маляренко В. А. - Відновлювані джерела енергії для Харківської області: сучасний стан, тенденції, перспективи, Галетич І. К., Вергелес Ю. І. (2012)
Гнєушев В. А. - Логика сооружения и обеспечения биотопливом мини-тэц в Украине, Стадник А. С., Крохмалюк Ю. А. (2012)
Дмитрик В. В. - К улучшению качественных харктеристик металла шва сварных соединений паропроводов, Лучка Н. В., Скляр О. В. (2012)
Жунь Г. Г. - Исследование сопряженного теплообмена в криососудах (2012)
Кунденко Н. П. - Разработка и исследования генераторов на лавинно-пролётных диодах и диодах Ганна (2012)
Карпенко О. О. - Концепція удосконалення ресурсозберігаючих технологій і технологічного обладнання для виробництва коксу з заданими властивостями, Лазаренко О. Я., Лазаренко Т. В., Ніколайчук Ю. В. (2012)
Щур Ю. А. - Оптимизация процесса горения твердого топлива, Перегудов С. В., Безъязычный В. Ф. (2012)
Abstracts (2012)
К сведению авторов и подписчиков (2012)
Титул, содержание (2012)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень - червень 2012 р. (2012)
Маляренко В. А. - Економія електроенергії і зниження втрат в електричних мережах, Щербак І. Є., Колотило І. Д. (2012)
Кирилюк Т. І. - Способи підвищення ефективності електроспоживання на залізницях України (2012)
Немировский И. А. - Энергоэффективность систем теплоснабжения (2012)
Овчаренко Т. И. - Особенности внедрения мероприятий по снижению потерь электрической энергии на действующих предприятиях, Васюченко П. В. (2012)
Кошельник А. В. - Применение когенерационных установок в утилизационных схемах стекольного производства, Кошельник В. М., Хавин Е. В., Жбанков А. Е. (2012)
Омельченко Т. В. - Тенденції розвитку енергетичного ринку України (2012)
Соболь А. В. - Влияние высоковольтного импульсного действия на структуру, напряженное состояние и твердость вакуумно-плазменных TIN-покрытий, Киданова Н. В., Храмовая Т. И., Фильчиков В. Е., Андреев А. А., Столбовой В. А. (2012)
Жунь Г. Г. - Исследование экранно-вакуумной теплоизоляции с новыми материалами (2012)
Кунденко Н. П. - Анализ системы контроля за обработкой микрообъектов животных акустическими колебаниями (2012)
Ситников Б. В. - Влияние параметров режима импульсно-дуговой сварки на распределение остаточных напряжений в соединениях сплава АМг6 (2012)
Голишева Є. О. - Стратегії управління споживчим капіталом промислового підприємства на основі його діагностики (2012)
Колесников А. В. - Многоуровневый учёт и прогнозирование затрат в строительстве (себестоимость по Колесникову) (2012)
Міжнародний виставковий центр (2012)
Abstracts (2012)
К сведению авторов и подписчиков (2012)
Титул, содержание (2012)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-липні 2012 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2012)
Арсеньев В. М. - Характеристики теплонасосного режима гибридного термотрансформатора с использованием естественных источников теплоты, Проценко М. И., Козин В. Н., Буянов С. В. (2012)
Андреев С. Ю. - Экспериментальная оценка доверительных границ измерений температуры пирометрами, Федоров И. П. (2012)
Алёхина С. В. - Особенности исследования тепловых и газодинамических процессов в выходных патрубках паровых турбин, Симбирская О. А. (2012)
Мехович С. А. - Ризики неплатежів на оптовому ринку електричної енергії України, Колєсніченко А. С. (2012)
Коваленко Г. М. - Формування інноваційного потенціалу підприємств малого та середнього бізнесу (2012)
Коцалап С. О. - Діагностика організаційної культури на прикладі КП "Геоград", Громова А. О. (2012)
Жунь Г. Г. - Совершенствование характеристик экранно-вакуумной теплоизоляции на криососудах (2012)
Завгородний А. И. - Изучение особенностей гидравлического режима вибропневматического сепаратора для разделения сыпучих смесей, Синяева О. В. (2012)
Abstracts (2012)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу № 437 з 16 по 31 серпня 2012 р. (2012)
К сведению авторов и подписчиков (2012)
Титул, содержание (2012)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні – серпні 2012 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2012)
Мехович С. А. - Украина в контексте особенностей современного развития промышленного производства ведущих мировых производителей, Захарченков А. С. (2012)
Презентация муниципальной энергетической программы г. Люботин 6 сентября 2012 г. (2012)
Покалицын С. Н. - Потенциал экономии природного газа, реализуемый внедрением системы контроля и нормализации (КиН) расходов газа на отопление зданий образования и здравоохранения города Люботин Харьковской области, Хренов А. М., Ромашко А. В. (2012)
Григоров А. Б. - Каталитическое увеличение выхода светлых фракций нефти, Шпаковский В. В., Антонюк О. Д. (2012)
Пшінько О. М. - Підвищення ефективності споживання електроенергії в університеті, Сиченко В. Г., Кузнецов В. Г., Яценко Д. К. (2012)
Бобух А. А. - Исследование объектов управления закрытой системы централизованного теплоснабжения на их физических моделях, Ковалев Д. А. (2012)
Ромашов Ю. В. - Оценка показателей долговечности теплообменных труб пароперегревателей паровых котлов на основе континуальной механики разрушения (2012)
Абелешев В. И. - Исследование некоторых теплотехнических аспектов эффективного устройства мансард (2012)
Ковалёв Л. И. - Малая энергетика республики Беларусь: проблемы и пути развития, Ковалёв И. Л. (2012)
Морфлюк В. Ф. - Автоматизовані засоби цифрового контролю очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин змивними розчинами, Кохан В. Ф., Мельников О. В. (2012)
Федюшко Ю. Н. - Диэлекометрический метод контроля состояния биологических объектов, Михайлова Л. Н. (2012)
Abstracts (2012)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу No 438, вересень 2012г. (2012)
К сведению авторов и подписчиков (2012)
Титул, содержание (2012)
Перекрест А. Л. - Оптимізація процесу теплоспоживанння навчального закладу, Романенко С. С., Найда В. В. (2012)
Мехович С. А. - Реализация потенциала энергосбережения предприятия в период подготовки к сертификации на соответствие требованиям международного стандарта iso 50001, Покалицын С. Н. (2012)
Дерзский В. Г. - Реформирование рынка в электроэнергетике Украины и ценообразование (2012)
Маляренко В. А - Сжигание органических топлив и эколого-химическая безопасность, Канило П. М. (2012)
Черенков И. А. - Прогнозирование на основе новостного потока посредством ассоциативных правил (2012)
Омельчук А. О. - Оптимизация параметров и режимов источников реактивной мощности в электрических сетях разных уровней напряжения, Скрипник А. М., Трондюк В. С. (2012)
Трунова І. М. - Вдосконалення типової методики "Загальні вимоги до організацїі та проведення енергетичного аудиту", Безсонова К. Ф. (2012)
Пачколін Ю. Е - Визначення величини та напряму дії електромагнітних сил у електросталеплавильних комплексах (2012)
Пиротти Е. Л. - Исследования проблемы воздействия ультразвуковых волн в процессе криоконсервации, Михайлова Л. Н. (2012)
Кунденко Н. П. - Определение добротности открытой резонансной системы в режиме слабой связи (2012)
Abstracts (2012)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного ко мплексу (2012)
К сведению авторов и подпичиков (2012)
Титул, содержание (2012)
Мехович С. А. - 15 лет на службе энергоэффективности (2012)
Мехович С. А. - Выбор стратегии технологического прорыва на современном этапе (2012)
Костенко А. А. - Теоретические аспекты проведения технологического реинжиниринга на промышленных предприятиях (2012)
Попова М. Н. - Программный бюджет как инструмент повышения эффективности управления расходами региональных бюджетов (2012)
Остапчук В. Н. - Энергосбережение – современный путь развития железнодорожного транспорта!, Залозных В. А., Подопригора А. И. (2012)
Алексеева Ю. А - Технико-экономические показатели системы комплексного повышения эффективности насосных станций, Коренькова Т. В. (2012)
Пономарьов С. В. - Оцінка ефективності інвестицій в енергозбереження на підприємствах ПЕК (2012)
Махотіло К. В. - Експериментальна оцінка ефективності сонячних колекторів, Косатий Д. М. (2012)
Білик А.С. - Екологічний менеджмент на промислових підприємствах України: зміст та сутність поняття (2012)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-жовтні 2012 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2012)
Abstract (2012)
15 лет журналу (1997-2012). Нас поздравляют (2012)
К сведению авторов и подписчиков (2012)
Акастьолова О. Г. - Особливості формально-синтаксичної структури окличних речень у поезії Ліни Костенко (2011)
Акульшина Н. Т. - Поняття "картина світу" у сучасній лінгвістиці (2011)
Афонина Ю. Н. - Семантические сдвиги и лексические инновации конца ХХ – начала ХХI вв. (2011)
Валеева Л. В. - Дискурсивные стратегии мифемы (2011)
Галаева А. В. - Структурные и когнитивные методы исследования лексических инноваций (2011)
Гаража М. М. - Світський дискурс як лінгвістичний феномен: суть, специфіка, перспективи дослідження (2011)
Гречухина И. - Д. Усилительно-экспрессивная лексика в древнеанглийской поэзии (2011)
Демчук А. И. - Вербализация ситуативных характеристик речевого голоса (2011)
Дорофеев Ю. В. - Межрегиональные лексические соответствия как проявление вариативности языка (2011)
Евраева С. В. - Религиозные концепты в идиостиле А. Блока (2011)
Євсєєва Г. П. - До питань культури мовлення в ЗМІ (на прикладі видань Дніпропетровщини), Єгорова В. С. (2011)
Зеленцова М. Г. - Семантичний простір концепту "менеджмент знань" (2011)
Зимовець Г. В. - Особливості аналітичного словотвору ергонімів (2011)
Клочко Е. А. - Развитие специальных наименований, объединённых понятием "учебное заведение" в древне- и среднеанглийском языке (2011)
Короткова C. В. - Лексико-семантические группы наречий, характеризующих речь персонажей (2011)
Лавриненко О. В. - Становление теории речевых жанров как самостоятельной лингвистической дисциплины (2011)
Лю Фейхун - Русское междометие – традиции и инновации (2011)
Мартьянова Н. Г. - Інструментальні засоби дослідження інтонації: синхронний та діахронний аспекти (2011)
Миронова Т. Ю. - Глаголы в англоязычном авторском тексте: национально-культурная проблема перевода (2011)
Мордань В. И. - Открытый тезаурус как инструмент анализа метаязыковых вербально-иконических параллелей (2011)
Острецова И. В. - Репрезетация объектных актантов в высказываниях с описательными предикатами (на материале специальных дискурсов) (2011)
Петрова Л. А. - Художественный концепт в современной лингвокогнитологии (2011)
Попко Л. П. - О некоторых "новых языках" сети Интернет (2011)
Сахно И. А. - Формы и функции повтора в интервью с экономической тематикой (на материале публикаций журнала "Der Spiegel") (2011)
Сереброва С. Б. - Стилистические особенности использования прецедентных феноменов в заголовках региональной прессы Донбасса (2011)
Турчак О. М. - З історії вивчення вставлених конструкцій як синтаксичної категорії структурно-комунікативного рівня (2011)
Филатова Е. А. - Сравнение как отличительная черта идиостиля В. Токаревой (2011)
Ходоренко А. В. - Гештальт и его выражение в языковых единицах (2011)
Шумейко О. А. - Оказіоналізми як мовні засоби творення комічного в українській поезії II пол. ХХ ст. (2011)
Правдюк О. Л. - Тенденції фінансових процесів в аграрній сфері економіки України (2010)
Приймак С. В. - Фінансова діагностика як інструмент контролінгу, Клебан О. Д. (2010)
Примаченко О. Л. - Міжгосподарське використання техніки та особливості обліку витрат на її утримання (2010)
Приступа К. П. - Оцінка в системі оперативного контролю сільськогосподарських підприємств (2010)
Пушкар М. С. - Умови для розробки нової парадигми обліку (2010)
Рабошук А. В. - Концептуальна основа бухгалтерського обліку: критика та розвиток, Лісничий К. М. (2010)
Радченко К. М. - узгодження обліку витрат в бухгалтерському та податковому обліку (2010)
Радзивилюк Ю. В. - Особливості класифікації основних засобів на промислових підприємствах (2010)
Редько Л. Ю. - Повноліття аудиту в Україні. риторичні питання еволюції (2010)
Роєва О. С. - Проблемні питання первинного обліку основних засобів (2010)
Романчук А. Л. - Проблеми обліку напівфабрикатів сфер відповідальності на підприємствах промисловості будівельних матеріалів (2010)
Саблук П. Т. - Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Савош Л. В. - Щодо особливих випадків при застосування методики множинного регресійного аналізу для управління витратами (2010)
Савчук Л. І. - Проблемні аспекти формування обліково-аналітичної інформації в сучасних умовах (2010)
Садовська І. Б. - Облік доходів і витрат в управлінні надзвичайною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2010)
Самойлова Т. А. - Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення управління капіталом підприємства (2010)
Сачинська Л. В. - Вплив логістичних витрат на ефективність діяльності машинобудівного підприємства (2010)
Свідерський Д. Є. - Формування показників видів діяльності фінансової звітності за даними бухгалтерського обліку (2010)
Свірко С. В. - Фінансова звітність суб’єктів державного сектору в умовах гіперінфляції відповідно до МСБОДС (2010)
Селіверстова Л. С. - Методологічні засади сучасного корпоративного управління в Україні (2010)
Сенчук Т. Я. - Аналіз як інструмент контролю витрат на дослідження та розробки (2010)
Скворцов Д. І. - Аналітичне забезпечення вибору інноваційних проектів суб’єктів господарювання (2010)
Сидоренко Р. В. - Особливості впровадження обліку за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах (2010)
Скворцов І. Б. - Оцінювання ризиковості інноваційного проекту, Гринаш Л. П. (2010)
Скворцов І. Б. - Амортизація як ціноутворюючий фактор і механізм антикризового регулювання, Загорецька О. Я. (2010)
Скрипник М. І. - Облік витрат на промислових підприємствах у розрізі їх класифікації (2010)
Сльозенок Н. М. - Аналіз позикових фінансових ресурсів та їх вплив на фінансову спроможність підприємств торгівлі (2010)
Сметанюк Т. Б. - Технології контролінгу в системі маркетингових досліджень кон’юнктури ринків та ефективності споживання (2010)
Сопко В. В. - Прибуток як об’єкт обліково-економічної інформаційної системи, Бенько М. М. (2010)
Сорока І. Й. - Ключові чинники успіху організації автомобільного транспорту на ринку логістичних (транспортних) послуг (2010)
Стасів О. Ф. - Вдосконалення форм господарювання в сільському господарстві (2010)
Стефанов С. Є. - Аудит ефективності: розуміння, застосування, завдання (2010)
Сторожук Т. М. - Облікова політика як засіб для досягнення цілей підприємства (2010)
Струк Н. С. - Цільове калькулювання в обліковій системі ділового партнерства підприємств (2010)
Талах Т. А. - Зниження витрат на виробництво хлібопекарської продукції на основі проведення перспективного аналізу (2010)
Терен Г. М. - Аналіз ліквідності на різних стадіях життєвого циклу підприємства (2010)
Тимчев М. Л. - ССП анализа эффективности, антикризисньiй анализ и оценка конкурентоспособности предприятия (2010)
Титикало В. С. - Теоретичні основи фінансової звітності бюджетних установ (2010)
Тітаренко Г. Б. - Управлінський облік та фінансова структура: спорідненість та відмінність (2010)
Ткаченко Н. М. - Проблеми методології і передумов гармонізації системи бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Ткачук І. М. - Бюджетування у діяльності підприємств дорожньо-будівельної галузі (2010)
Тлучкевич Н. В. - Нормування витрат в сільському господарстві: проблеми та шляхи їх вирішення (2010)
Труфен А. О. - критерії ефективності видатків на освіту (2010)
Тулуш Л. Д. - Реформування механізму справляння плати за землі сільськогосподарського призначення, Боровик П. М. (2010)
Фаріон В. Я. - Моделювання процесів формування собівартості продукції підприємств спиртової галузі в умовах нечітко заданих даних (2010)
Фаріон І. Д. - Формування стратегії для підприємства y сучасних умовах, Чичун В. А. (2010)
Фаріон М. - Боргова криза та внутрішньоекономічна активність, Фаріон А. (2010)
Фендик В. М. - Проблеми гармонізації фінансової звітності в Україні з міжнародними стандартами фінансової звітності (2010)
Фертюк С. В. - Вдосконалення систем бюджетування підприємств на принципах маркетингу, нарощування цінності для споживачів і потенціалу бізнесу (2010)
Фецович Т. Р. - Удосконалення методики оцінки нематеріальних активів підприємства (2010)
Філонов В. І. - Розвиток інтегрованих форм економічного і маркетингового аналізу ефективності діяльності підприємств (2010)
Цалко М. М. - Удосконалення поточного обліку амортизаційних витрат на сільськогосподарських підприємствах (2010)
Цюга М. М. - Контролінг як економічна категорія: історичний аспект (2010)
Цюпак М. І. - Статистичний аналіз діяльності підприємств туристичної та готельної індустрії (2010)
Чаплінський Ю. Б. - Оцінка ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства, Чаплінська А. А. (2010)
Чернецька О. В. - Економіко-математичне моделювання як засіб оптимізації структури витрат в сільськогосподарських підприємствах (2010)
Чудовець В. В. - Теоретико-практичне обгрунтування видів економічного контролю (2010)
Чужинов І. Й. - Маркетинговий аудит маркетингових стратегій підприємств в нових умовах споживання (2010)
Шафалюк О. К. - Організація аналітичної роботи на підприємстві з використанням маркетингових методик моніторингу, діагностики і аудиту (2010)
Шевченко Ю. А. - Організація економічного аналізу використання кормів (2010)
Шипіна С. Б. - Звіт про прибутки і збитки в системі фінансової звітності США (2010)
Шкабура М. О. - Суттєвість у формуванні облікової політики (2010)
Шкіря Н. Л. - Функція контролю у захисті прав міноритарних акціонерів, Ващенко Н. І. (2010)
Шпикуляк О. Г. - Проблеми формування інститутів ринку в аграрній сфері (2010)
Шпір М. Ф. - Методики долання невизначенності і моніторингу ринкового середовища в процедурах маркетингового аудиту (2010)
Штерма Т. В. - Матеріальна мотивація праці персоналу. перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств (2010)
Штимер Л. Т. - Теореричні основи методичних підходів до оцінки потенціалу матеріальних ресурсів підприємства в ході формування стратегічних переваг (2010)
Шумило Р. Р. - Зарубіжний досвід обліку та внутрішньогосподарського контролю малоцінних і швидкозношуваних активів (2010)
Шунь О. Ф. - Аспекти бухгалтерського обліку та моніторинг вищої освіти в забезпеченні ефективного управління галуззю (2010)
Ясишена В. В. - Методика прогнозування грошових потоків (2010)
Іщенко М. Л. - З’ясування чинників сприяння спільному функціонуванню підприємств у гірничо-збагачувальному комплексі (2006)
Шатирьова А. С. - Оцінка вартості запасів родовищ мінеральних вод України (методологічний аспект) (2006)
Прокопенко В. І. - Аналіз і оцінка ефективності ремонту технологічного устаткування на марганцевих кар’єрах, Лопатіна О. С. (2006)
Піскова Ж. В. - Структурні схеми виробничих матеріальних потоків металургійного виробництва (2006)
Кравчук Н. В. - Особливості організації первинного та аналітичного обліку виробничих запасів в умовах вугледобувних підприємств України (2006)
Лобачова Н. В. - Формування системи збалансованих виробничих зв’язків у корпоративних об’єднаннях (2006)
Масалаб Р. М. - Фактори інвестиційної привабливості акцій, Сичова Л. Т. (2006)
Ковальчук К. Ф. - Бюджетування в процесах реорганізації структур управління і делегування повноважен, Мезерняк Д. А., Шпанковська Н. Г., Костанецький В. В. (2006)
Ремньова Л. М. - Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства як об’єкт фінансового менеджменту, Лавров Р. В. (2006)
Белозерцев B. C. - Концептуальні основи кредитної політики на підприємствах України (2006)
Бондар Ю. А. - Проведення аналогій внутрішнього та зовнішнього аудиту господарюючих суб’єктів (2006)
Швець В. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення інвестицій на ринку антикваріату (2006)
Семенов В. В. - Особливості аналізу ефективності діяльності корпоративних структур, Гамолін А. В. (2006)
Гресь Н. Л. - Організація обліку руху автомобільних шин на підприємстві, Жадан Ю. М. (2006)
Король Г. О. - Підхід до формулювання місії підприємств на прикладі підприємства газопостачання, Труш Ю. Т. (2006)
Баханова М. В. - Особливості використання комплексу маркетингу та його концепцій в банківський діяльності (2006)
Паршина О. А. - Дослідження процесу формування конкурентоспроможності продукції машинобудівного підприємства на основі нейромережних технологій (2006)
Титул, зміст (2013)
Крижанівський Є. І. - Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу із морських родовищ, Дзьоба О. Г., Джус А. П., Міронов Ю. В. (2013)
Середюк М. Д. - Експериментальні дослідження перехідних процесів у магістральних нафтопроводах, спричинених зупинками насосних агрегатів, Григорський С. Я. (2013)
Люта Н. В. - Компаративний аналіз ефективності використання газотурбінного та електричного приводів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів, Дубей О. Я., Ісаєва І. М. (2013)
Сусак О. М. - Методологія розрахунку густини природного газу в магістральних газопроводах великої протяжності, Волинський Д. А. (2013)
Тутко Т. Ф. - Визначення відстані між роликовими опорами дюкера при його протягуванні через водну перешкоду, Запухляк В. Б. (2013)
Кузьменко Е. Д. - Просторові побудови критерію ймовірності розвитку зсувів, Крив'юк І. В. (2013)
Трубенко О. М. - Петрофізичне моделювання взаємозв'язків фільтраційно-ємнісних параметрів поліміктових порід-колекторів ДДЗ, Федоришин С. Д., Федорів В. В., Коваль Я. М., Олійник А. П. (2013)
Коваль Я. М. - Підвищення ефективності визначення коефіцієнта газонасичення складнопобудованих порід-колекторів шляхом побудови індивідуальних моделей електропровідності (2013)
Бойко В. С. - Вимоги до технологічних властивостей дисперсних матеріалів, придатних для тампонування тріщин у процесі видобування нафти, Дорошенко В. М., Грибовський Р. В., Бойко Р. В. (2013)
Чудик І. І. - Експериментальні дослідження неорієнтованих компоновок низу бурильної колони на механічних моделях (2013)
Владика В. М. - Методика тестування ефективності соляно-кислотних обробок порід-колекторів (на прикладі нижньопермських відкладів Дніпровсько-Донецької западини), Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Здерка Т. В. (2013)
Воловецький В. Б. - Збільшення обсягів відбору газу в умовах періодичної експлуатації газоконденсатних свердловин, Щирба О. М., Витязь О. Ю., Дорошенко Я. В. (2013)
Чудик І. І. - Узагальнена методика розрахунку енергетичних витрат при роботі неорієнтованих компоновок низу бурильної колони для роторного способу буріння (2013)
Боднарчук В. С. - Екологічні аспекти при видобуванні газу з нетрадиційних колекторів, Мазур А. П., Кобелінець Л. В., Палійчук О. В. (2013)
Кондрат Р. М. - Дослідження застосування поверхнево-активних речовин для інтенсифікації видобування нафти на завершальній стадії розробки родовищ, Мороз Л. Б., Михайлюк В. Д. (2013)
Дмитрах І. М. - Методика для досліджень особливостей взаємодії деформованих поверхонь металу трубопроводів з воденьвмісними середовищами, Сиротюк А. М., Лещак Р.Л., Лутицький О. Л. (2013)
Присяжнюк П. М. - Розроблення електроіскрових покриттів на основі карбідосталей NbC-сталь Гадфільда, Криль Я. А. (2013)
Мельников О. П. - Дослідження впливу геометричних параметрів проточної частини свердловинного струминного насоса на його характеристики (2013)
Давиденко Л. І. - Методи злиття даних для виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів, Семенцов Г. Н. (2013)
Семенцова А. О. - Методи і прилади контролю енергетичних параметрів ефективності буріння свердловин електробурами, Копистинський Л. О. (2013)
Паньків Ю. В. - Розроблення інформаційної web-орієнтованої системи контролю успішності студентів (2013)
Ключенко А. В. - Збалансоване освоєння природних рекреаційних ресурсів карпатського макрорегіону (2013)
Фадєєва І. Г. - Методологічні засади управління діяльністю підприємств нафтогазовидобувної галузі (2013)
Полянська А. С. - Пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств нафтогазового комплексу на шляху до інтеграції вітчизняного ПЕК у європейський економічний простір (2013)
Малинка О. Я. - Бренд як елемент системи управління компаніями на роздрібному ринку нафтопродуктів, Устенко А. О. (2013)
Кафка С. М. - Інноваційна економіка як стратегічний напрям удосконалення обліку необоротних активів (2013)
Палійчук У. Ю. - Економічні особливості використання енергії відновлюваних джерел в індивідуальних господарствах (2013)
Голубовська І. - Класичні мови у контексті сучасного мовознавства: епістеми, метамова, інструментарій (2014)
Нікітіна Ф. - Античність як культурно-мовний арсенал глобалізації та науково-технічного прогресу (2014)
Клименко Н. - Етимологічні пояснення як засіб семантизації термінів у сучасних українських спеціальних словниках (2014)
Мегела І. - "Люблю і ненавиджу" Катулла vs "Ars Amatoria" Овідія (2014)
Будейко В. - Имена букв в современном восточнославянском письме и латинский алфавит (2014)
Лазер-Паньків О. - Особливості лексичної репрезентації концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові (2014)
Макар І. - Антитетичні відношення у тексті роману Лонга (2014)
Михайлова О. - Міфологічна cемантика "arbor vitae" в латинськомовній анатомічній термінології (2014)
Морозова И. - Калокагатия и филокалия как императивы духовно-нравственного идеала в античности и христианстве: актуальность и гипотезы лингво-культурного исследования (2014)
Третьякова К. - Фауноназви в латинських пареміях (2014)
Єрьоміна О. - До проблеми афіксального статусу компонентів композита (2014)
Воскобойник-Шпинта Г. - Роль номенклатурної латини у становленні наукової мови (2014)
Карлова Т. - Особенности метаязыка медицинской науки (2014)
Куйбіда Х. - Художні означення в епосі Гомера (на матеріалі похідних прикметників) (2014)
Левко О. - Соматичні фразеологізми з компонентом ἡ καρδία "серце" у Септуагінті та Новому Завіті (2014)
Ніколаєнко О. - Експресивність лексичних засобів мови як засіб впливу на адресата у текстах ораторського дискурсу республіканського Риму (2014)
Руда Н. - Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект) (2014)
Антонюк С. - Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників із семою "велика вага" у творах поетів епохи принципату Августа (2014)
Ніколаєнко О. - Лексико-фразеологічні особливості епіграм Марціала (2014)
Полович І. - Структура та семантика концепту VIRTUS у "Моральних листах до Луцилія" Луція Аннея Сенеки (2014)
Садовський А. - Прономінальний суб’єкт ἐγώ як засіб лексичної когезії в тексті монологічної промови Платона "Апологія Сократа" (2014)
Бойцун Л. - Семантико-прагматичний аналіз імперативних формул в давньогрецькому та латинському текстах Євангелій (2014)
Борбенчук І. - Виражальні засоби латинської поетичної мови у творах Г. В. Катула (на матеріалі епілію "Аттіс") (2014)
Галамага О. - Фоносемантичні виміри сакральних латиномовних написів (2014)
Грекова М. - СПІВОЧІ ПТАХИ у картині світу народів європейської античності: до проблеми визначення критерію відбору (2014)
Івашків-Ващук О. - Епітет як формотворчий елемент ідіостилю Теокріта (2014)
Малунова Г. - "Апологія Сократа" Платона: історичне джерело чи художній вимисел? (2014)
Мудрик-Іванець О. - Лінгвістична репрезентація кольорув латинській мові (2014)
Дещинська М. - Топоніми Рим і Київ у прислів’ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської та української мов) (2014)
Гриценко С. - Латинськомовна психіатрична термінологія: формальний і семантичний аспекти, Чухно Ю. (2014)
Лазер-Паньків О. - Метафора у давньогрецькій музичній термінології, Гриценко А. (2014)
Левко О. - Лексико-семантичне поле "Природні явища" в давньогрецькій мові, Докучаєва К. (2014)
Крамар Н. - Функціонально-семантична кореляція лексем ᾅδης/γέεννα і διάβολος/σατανᾶς у Новому Завіті (2014)
Лазер-Паньків О. - Особливості вербалізації гендера у латинській фразеології, Янчук А. (2014)
Звонська Л. - Біобібліографія української класичної філології (XVIII–XXI ст.) (2014)
Некрашевич-Короткая Ж. - "Панегирик на взятие Полоцка" (1580) Базыля Гиацинта и проблемы литературной специфики панегирика как жанра древней литературы (2014)
Теперик Т. - Роль сновидения в "Электре" Софокла (2014)
Головач У. - Актуальні проблеми перекладу і коментування грецької філософської прози з погляду специфіки жанру (2014)
Косіцька О. - Структура латинськомовних документів Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст. (2014)
Кожушний О. - Латинськомовна епітафія з віденського храму Мальтійського ордену (2014)
Полюга С. - Концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ та СИН-ДИТИНА як архетипні релігійні символи у грецькому та українському текстах святого письма (2014)
Шевченко-Савчинська Л. - Переваги філолого-історичного методу дослідження новолатинської літератури (на прикладі "De virtutibus Graecorum et Romanorum…" Романа Тимківського) (2014)
Бидная А. - Проблемы перевода и комментирования двуязычного текста (на материале полемического сочинения середины XVI века "Разговор Поляка с Литвином") (2014)
Ластовець М. - Вчення про літературні жанри в анонімній латинськомовній поетиці "Camoena in Parnasso" (2014)
Лущенко Т. - Історія дослідження "ноннівського" питання у класичній філології (2014)
Васильев Л. - К параметрам лингво-аргументативного исследования речевого воздействия (2014)
Зеленько А. - Від описового давньогрецького мовознавства до когнітивної концептології (про становлення паралінгвістики в українському мовознавстві), Хенкіна Г. (2014)
Костриця Н. - Лінгвокультурологічний підхід до навчання української мови фахівців-аграрників (2014)
Лучканин С. - Особливості тлумаченя історії української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства (2014)
Борисов О. - Комунікативна ситуація суперечки в британському та українському діалогічному дискурсі (2014)
Войцехівська Н. - Характеристика комунікантів у конфліктному діалогічному дискурсі (2014)
Мединська Н. - Валентність дієслів багатократно-дистрибутивної дії (2014)
Ionel I. - Factorul lingvistic în geopolitica europei centrale şi de est (2014)
Гриценко С. - Історія дослідження українського лексикону XVI–XVII ст. (2014)
Гурбанська С. - Постмодерністська модель світу в художньому дискурсі (2014)
Задорожний В. - Ознаки акцентної нестабільності дієслів на –ати на тлі формування ними видових пар (2014)
Любченко Т. - Семантична основа видового протиставлення (2014)
Івасишина Т. - Привітання як комунікативний акт: когнітивно-прагматичний потенціал (на матеріалі німецької, латинської та української мов), Костіна Л. (2014)
Корольов І. - Когнітивно-комунікативна категорія кооперативності в міжособистісному спілкуванні (2014)
Малікова О. - Теологічний трактат: прагма-стилістичний вимір (2014)
Пахолок З. - Використання складів у вербальних засобах вираження звукових відчуттів (2014)
Пожидаєва І. - Прецедентність як механізм формування маніпулятивного дискурсу блогів (2014)
Сазонова Є. - Нікнейміка як нова галузь сучасної антропоніміки (2014)
Сардарян К. - Метафора у структурі поетичного тексту І. В. Жиленко (2014)
Солдатова Л. - Сутність та історія розвитку змістового наповнення поняття "мова" в греко-латинській мовознавчий традиції (доба ранньої античності VІІІ ст. до н. е. – II ст. до н. е.) (2014)
Жарікова Ю. - Вербалізація концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах (2014)
Кіреєнко К. - Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ у фольклорно-магічній картині світу французьких любовних замовлянь (2014)
Любімова О. - Трискладовики у творчості західноукраїнських поетів 80-х років ХІХ століття (2014)
Онищук М. - Емотивність субстантивів як вияв системної міжмовної лакунарності в англійській та українській мовах (2014)
Служинська Л. - Засоби вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій мові за допомогою артикля (2014)
Pysmenna Y. - The Image of a "Wise Man" in the East Slavonic and British Linguo-Cultural Areas (2014)
Усанова О. - Систематизація спеціальної термінології у педагогічній практиці акордеоніста / баяніста (на прикладі створення словника музичних термінів), Балабуєв І. (2014)
Доскоч І. - Перехід художнього тексту в гіпермедійне середовище як вияв сучасних можливостей медіапростору (2014)
Лужецька О. - Відапелятивні мікротопоніми Південно-Західного Опілля, утворені лексико-семантичним способом (2014)
Кравець М. - Дослідження семантики ірреального: текстовий вимір (2014)
Фоміна А. - Семантична класифікація звуконаслідувальних дієслів латинської та французької мов (2014)
Бобошко Т. - Функціональний аспект оцінних реактивних висловлень (2014)
Зайцева О. - Ремарка "фамільярне" у словниках української мови (2014)
Кирилова В. - Реалізація авторських інтенцій у художньому перекладі (на матеріалі новел Михайла Коцюбинського та їх французьких перекладів Еміля Крюби) (2014)
Михайлець В. - Філософські виміри проблеми розуміння та інтерпретації (2014)
Олешко Ю. - Дейксис староукраїнської проповіді XVII століття (2014)
Рижкіна А. - Концепт СІМ’Я в китайській, англійській та украінській мовних картинах світу (2014)
Черненко Н. - Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у лексико-семантичному просторі латинської, англійської та французької мов (2014)
Моллаахмаді Дехагі А. - Основи теорії та практики перекладу перськомовної прози російською мовою (2014)
Пироговська Є. В. - Типологія держав за їхньою могутністю, Якушик В. М. (2014)
Гомза І. А. - Мультисеторальна класифікація авторитарних режимів (2014)
Косюк Т. П. - Актуальні аспекти тлумачення та реалізації принципу самовизначення народів (2014)
Демя'янчук О. П. - Зміни розподілу політичної влади в Україні після весни-2014 (2014)
Семигіна Т. В. - Групи інтересів в політиці: приклади охорони здоров'я (2014)
Сидорчук О. В. - Назад у майбутнє: чи вирішить Конституція-2004 проблему надмірної президентської влади? (2014)
Струк Л. М. - Історія і механізми збалансування репрезентації гендерів: від маскулінізації влади до рівного посередництва (2014)
Гнатюк М. М. - Міжнародний актор та політична суб'єктність у дискурсі реалістського і ліберального підходів (2014)
Кияниця Л. Л. - Зовнішня політика Туреччини в контексті "Арабської весни": від ізольованої держави до претендента на регіональну гегемонію (2014)
Макаренко А. І. - Символічне насильство як інструмент російської політики в Чечні (2014)
Грицяк І. А. - Європейський Союз у глобальному врядуванні. Рецензія на монографію: Гнатюк М. М. Потенціал політичної суб’єктності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин / М. М. Гнатюк. – Житомир : Рута, 2013. – 316 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Бацевич Ф. С. - Ченнелінг-тексти: спроба типології та прагматичного аналізу (2014)
Колегаєва І. М. - Що нам показує картина світу: людський чинник ономасіологічних процесів (2014)
Монахова Т. В. - Азірівка як соціолінгвістичний феномен (2014)
Матузкова О. П. - Ідентичність як структура (2014)
Підкуймуха Л. М. - Лексика міського побуту в мовленні міжфоєнного Львова (2014)
Демська О. М. - Лексика і лексикологія, або про лексикологію як університетську дисципліну (2014)
Христіанінова Р. О. - Лінгвістичний статус безсполучникових складних утворень (2014)
Ясакова Н. Ю. - Кваліфікація граматичних значень особи в іменнику: традиція та сучасні погляди (2014)
Кадочнікова О. П. - Синтаксичний статус речень зі взаємозалежними частинами (2014)
Кобченко Н. В. - Стилістичні функції речень з прономінативно-інфінітивним комплексом у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2014)
Кальченко Т. Ю. - Національно-прецендентні феномени в поетичних текстах В. Герасим'юка: вербалізація елементів національної когнітивної бази (2014)
Гуменюк Т. І. - Запозичення та їхні типи в сучасній українські телівізійній фаховій мові (2014)
Зернецький П. В. - Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів, Рябоконь Г. Л. (2014)
Трач Н. С. - Єврометафори в мовленні мас-медіа (українсько-польські паралелі на матеріалі видань "Український тиждень" та "Gazeta Wyborcza") (2014)
Ожоган А. В. - Дієслівні предикати зі значенням травмування в німецькій та українській мовах, Ожоган В. М. (2014)
Finogina T. - Reflective teaching as a means of overcoming difficulties of the communicative approach (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андренко С. О. - Структура кадрового складу органів внутрішніх справ України: проблеми класифікації (2014)
Андрушко П. П. - Питання призначення покарання на підставі угод (про примирення та визнання винуватості), Васюк М. М. (2014)
Бойко Д. Д. - Провадження в справах про адміністративні порушення правил експлуатації транспортних засобів (2014)
Борець М. В. - Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України (2014)
Бортняк В. А. - Державний фінансовий контроль: система, принципи та особливості структурної ієрархії (2014)
Бруслик О. Ю. - Виникнення та склад палати лордів Британського парламенту (2014)
Бурбика М. М. - Деякі питання історії виникнення і становлення виробничих сільськогосподарських кооперативів в Україні і Російській Федерації та їх правове положення в сучасних умовах, Горевий В. І. (2014)
Гаєвська Ю. С. - Конституційно-правові засади права власності у системі засад конституційного ладу (2014)
Галан В. О. - Дискримінація за расовою ознакою: від апології рабства до міжнародно-правового злочину (2014)
Гладій С. В. - Удосконалення суспільного контролю за професійною якістю суддів (2014)
Гладкий С. О. - Правовий нігілізм як об’єкт правового самопізнання (2014)
Говорун Д. М. - Особливості реалізації засади публічності під час судового розгляду у суді апеляційної інстанції (2014)
Грабовська О. О. - Специфіка дії принципу безпосередності в доказуванні у цивільних справах (2014)
Гуліда О. М. - Сторони у справах, що виникають зі спорів про право власності (2014)
Давиденко В. Л. - Генеза кримінологічного вчення про жертву (2014)
Дахова І. І. - Участь громадян в управлінні державними справами: питання теорії та практики (2014)
Євміна І. Л. - Недійсність договорів за цивільним та господарським законодавством: проблема узгодження термінології (2014)
Захарченко О. В. - Історичний розвиток підсудності у кримінальному судочинстві України (2014)
Каранікола О. П. - Кількісно-якісна характеристика умисних вбивств заручника або викраденої людини в Україні (2014)
Касьян А. О. - Загальна характеристика примусу як обов’язкової ознаки суспільно небезпечного діяння (2014)
Кахнич В. С. - Загальнотеоретичні аспекти співвідношення та взаємодії національного права України з правом Європейського Союзу (2014)
Корчака В. М. - Правова природа поняття "народ" (2014)
Костенко М. В. - Психологічні характеристики організованих злочинних груп (2014)
Крикушенко О. Г. - Поняття та основний зміст сучасної субкультури засуджених у місцях позбавлення волі (2014)
Курепина Е. Ю. - Ответственность за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции (2014)
Курко С. М. - Поняття та ознаки прокурорської діяльності в Україні (2014)
Левченко А. М. - Суб’єкти загальносоціальної протидії негативному впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі (2014)
Лемішко Ю. Ю. - Деякі аспекти законодавчої класифікації обставин, які обтяжують покарання (2014)
Лісогорова К. М. - Основні риси трудового законодавства в УРСР в період десталінізації (середина 1950 – середина 1960-х рр.) (2014)
Логвиненко М. І. - Суддівська винагорода в контексті судової реформи, Юрковський Ю. О. (2014)
Лозовий А. І. - Поділ спільного нерухомого майна та виділ частки із нерухомості, що перебуває у спільній частковій власності (2014)
Мамницький В. Ю. - Поняття та зміст принципу змагальності у цивільному судочинстві (2014)
Маркова О. О. - Щодо можливості використовувати договір в процедурі примирення сторін для врегулювання конфліктів та спорів: порівняльний аналіз із законодавством країн Європейського Союзу (2014)
Матюхіна Н. П. - Державна служба України на шляху реформування: проблеми кадрового забезпечення (2014)
Мацькевич М. М. - Поняття гарантій конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Михайлова Ю. О. - Вплив інтерактивних технологій навчання на якість підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України (2014)
Міліціанов Р. В. - Процесуальна активність суду як гарантія конституційної засади змагальності сторін (2014)
Мірошниченко О. А. - Практичні питання застосування Закону України "Про захист прав споживачів" (2014)
Молчанов Р. Ю. - Щодо якості імені особи за законодавством України (2014)
Мороз М. В. - Право найму (оренди) нерухомості як речове право на чуже майно (2014)
Мукомела І. В. - Ідея інформаційного суспільства в концептуальних розробках Й. Масуди (2014)
Назар Ю. С. - Оскарження в адміністративному суді розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами (2014)
Овакімян М. А. - Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України (2014)
Огороднікова І. І. - Щодо методичних підходів оцінки земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування, Трубіна М. В. (2014)
Перепелиця М. М. - Оперативно-розшукова діяльність: минуле, сьогодення, майбутнє (2014)
Перощук З. І. - Бюджетна система України як фінансово-правовий інститут забезпечення функцій держави та органів місцевого самоврядування (2014)
Петреченко С. А. - Актуальні аспекти укладення та розірвання шлюбного договору в Україні: історія та сучасність (2014)
Петрова І. А. - Фактори, що формують ділові якості жінки-керівника силових структур (2014)
Проневич О. С. - Національна рада прокуратури Польщі як орган професійного самоврядування: соціально-правова природа та напрями діяльності (2014)
Радчук О. П. - Особливості правового регулювання міжнародних автомобільних перевезень (2014)
Романюк І. І. - Методика дослідження фінансової безпеки як категорії фінансового права (2014)
Россильна О. В. - Поняття, ознаки, види господарського процесуального представництва (2014)
Русанова В. Б. - Деякі аспекти реалізації права на оскарження в суді постанов у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Ситар І. М. - Релігійний аспект акультурації права (до проблеми десекуляризації) (2014)
Сіваш О. М. - Зародження ідеї суверенітету: історичні передумови (2014)
Скуратович І. М. - Значення підготовчого етапу у прийнятті судової реформи 1864 р. (2014)
Сліпченко С. О. - Ім’я фізичної особи та його місце в системі об’єктів цивільного права (2014)
Спєсівцев Д. С. - Вплив іпотеки на цивільну оборотоздатність нерухомого майна (2014)
Стеценко Н. С. - Органи виконання судових рішень у кінці XVIII ст. – 60-х роках ХІХ ст. в українських губерніях (2014)
Стецюк Н. В. - Ідеї соборності в українській політико-правовій думці (спроба системного аналізу) (2014)
Тихонова Д. С. - Особливості юридичної відповідальності посадових осіб державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг (2014)
Тітов Є. Б. - Система універсальних міжнародних актів по боротьбі з катуваннями та іншими формами негуманного поводження (2014)
Трегубец Н. А. - Правовые средства в законодательстве о защите экономической конкуренции (2014)
Усатий Г. О. - Конфліктні кримінально-правові відносини (2014)
Фролов Ю. М. - Класифікація адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній (2014)
Хоменко О. В. - Принцип поділу державної влади в юридичній науці та практиці США (2014)
Чалий Ю. І. - Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх: окремі проблемні аспекти (2014)
Чепік-Трегубенко О. С. - Теоретико-правові проблеми становлення відкритого суспільства в Україні в умовах глобалізації (2014)
Шендрик В. В. - Суспільно-правові засади обмеження конституційних прав і свобод громадян в оперативно-розшуковій діяльності, Шендрик А. В. (2014)
Шилов В. В. - Щодо сутності об’єкта та предмета профілактичної діяльності органів прокуратури (2014)
Шишкін А. О. - Питання організації оперативного обслуговування підрозділами ДСБЕЗ лінії боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою, Вінцук В. В. (2014)
Шолкова Т. Б. - Публічні централізовані бюджетні цільові фонди місцевого самоврядування України, правовий статус (2014)
Шпенов Д. Ю. - Адміністративно-правовий механізм обрання чи призначення суддів до спеціалізованих судів України (2014)
Шулатова І. С. - Поняття і сутність Державної фіскальної служби України (2014)
Яценко С. С. - Змістовне наповнення права на питну воду (2014)
Гриценко В. Г. - Принципи правоохоронної системи (2014)
Іншин М. І. - Дистанційна зайнятість працівників в умовах ринкової економіки (2014)
Кагляк І. І. - Інформаційне забезпечення слідчої діяльності (2014)
Колєснік Т. В. - Забезпечення дисципліни праці за допомогою організаційних заходів (2014)
Кутоманов Д. Є. - Проблеми правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці (2014)
Слово до науковця (2014)
Олійник Б. В. - Столітній ювілей професора Лева Аркадійовича Калужніна, Сущанський В. І. (2014)
Вавдіюк Д. О. - Абелеві двопороджені самоподібні групи (2014)
Дрінь Я. М. - Задачі Коші для рівномірно параболічних систем псевдодиференціальних рівнянь (2014)
Дяченко С. М. - Напівгрупи Рісса нажд циклічною групою четвертого порядку скінченного зображувального типу (2014)
Кашпіровський О. І. - Класи єдиності та локальні наближення розв'язків нескінченних несиметричних систем різницевих рівнянь, Лебідь В. О. (2014)
Михалевич В. М. - До побудови закономірності статистично нестійкої послідовності елементів скінченної множини (2014)
Морозов Д. І. - Рекурсивний критерій спряженості автоморфізмів у FAut T2 (2014)
Pyliavska Pyliavska - On p-groups of nilpotency class 3 where all proper subgroups have nilpotency clas les than 3, Naichuk M. (2014)
Федорова М. В. - Вільні добутки скінченних груп, задані скінченними автоматами (2014)
Чорней Р. К. - Оптимізаційна еколого-економічна модель з урахуванням технологічних аварій (2014)
Відомості про авторів (2014)
Коротич О. І. - Термочутливі гідрогелі з інкорпорованими вуглецевими нанотрубками, Слюсар Ю. С., Гончарук А. І., Коновалова В. В., Самченко Ю. М. (2014)
Колесник І. С. - Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів, Ворон О. О., Білько Д. І., Антонюк Н. Г., Бурбак А. Ф. (2014)
Бупбак А. Ф. - Мембранна дистиляція в процесах водопідготовки, знесолення та очищення стічних вод (2014)
Повторова Н. В. - Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембарн уф-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів, Вакулюк П. В., Юхименко Н. М., Бупбак А. Ф. (2014)
Момот Л. М. - Виготовлення гідрофобних мембарн на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих уф-опроміненням, та дослідження їх властивостей, Михальонок Я. С., Вретік Л. О., Ніколаєва О. А., Бурбак А. Ф. (2014)
Вакуляк П. В. - Отримання флуоровмісних мембран для очистки шахтних вод методом мембранної дистиляції, Петрук В. В., Філатова Д. М., Сергійчук І. А., Бурбан А. Ф. (2014)
Леоненко Є. В. - Фізико-хімічні закономірності взаємодії пар-барвників і формування гібридних міцел, Тельбіз Г. М., Гребенніков В. Н., Ординський В. В. (2014)
Воробець В. С. - Методи синтезу та електрокаталітичні властивості електродів на основі нанодисперсного ТЮ2, Алонцева В. В., Колбасов Г. Я. (2014)
Будзінська В. Л. - Суперпоглинальні органо-неорганічні композити, що містять природний полісахарид (2014)
Воробець В. С. - Електрокаталітичні властивості електродів на основі B-C-N плівок при електровідновленні кисню (2014)
Шкавро З. М. - Теорія та практика використання коагулянтів у технології водоочищення, Антонюк Н. Г. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передмова, або деякі підсумки виконання наукової теми "Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика (2014)
Собуцький М. А. - Психоаналіз у дзеркалі галантної літератури XVII-XVIII ст. (2014)
Danchenko M. - The aspect of rococo in the history of relativity of time and truth (2014)
Бібік О. М. - Релігійна складова японського естетичного світосприйняття (2014)
Король Д. О. - Полівалентність образу Сатурна в свідомості ранньомодерного часу (2014)
Джулай Ю. В. - В. Хогарт та Г. К. Ліхтенберг в історії Плюшкіна (2014)
Гамалія К. М. - Людина, гігієна та цивілізація в творах І. П. Скворцова (2014)
Готун І. А. - Керамічний комплекс поселення Ходосівка-Рославське як показних духовної культури мешканців, Гунь М. О. (2014)
Пустовалов С. Ж. - Археологічні дослідження напівземлянки шляхти та прилеглої до неї території на острові Байда (2014)
Довжик О. К. - Сексологізація Обрі Бердслея в Англії кінця ХІХ ст. (2014)
Петрова О. М. - Соціальний та художній зміст проекту "Жлобарт" (2014)
Погрібна А. І. - Виховання почуттів у добу "відлиги": шкільні кіноповісті про перше кохання (2014)
Оленєв О. А. - Образ цифрової сучасності та його критика: випадок соціальних медіа (2014)
Сарапіна Є. В. - Структура української колективної ідентичності через аналіз співвідношення спадку та історичного середовища (2014)
Павліченко Н. В. - Незвичні виставкові проекти Києва початку ХХ ст. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ободовський О. Г. - Теоретичне та прикладне руслознавство в Київському університеті: стан і перспективи наукового та освітнього розвитку (2010)
Бойко В. М. - Використання геоінформаційних технологій в оперативній гідрометеорології, Кульбіда М. І., Адаменко Т. І. (2010)
Дубняк С. С. - Методологічні основи еколого-гідроморфологічного аналізу екосистем великих рівнинних водосховищ (2010)
Лук’янець О. І. - Питання моделювання та прогнозування в гідрології (2010)
Приймаченко Н. В. - Узагальнення параметрів математичної моделі формування дощового стоку на прикладі малих водозборів басейну Дністра (2010)
Шевчук Ю. Ф. - Моделювання процесів формування якості питної води в місті Чернівці, Шевчук А. Ю. (2010)
Лобода Н. С. - Закономірності коливань річного стоку річок України при змінах клімату на початку ХХІ сторіччя (2010)
Ромась М. І. - Вплив атомних електростанцій на водогосподарський стан басейнів річок, Чунарьов О. В., Шевчук І. О., Сукач Л. В. (2010)
Kovalchuk I. - Modelling of dike relocation scenarios for flood risk mitigation in the upper Dnister valley, Quast J., Ehlert V., Mykhnovych A., Steidl J., Fritsche S. (2010)
Ющенко Ю. С. - Аналіз гранулометричного складу руслоформуючих наносів Верхнього Пруту, Кирилюк А. О., Опеченик В. М. (2010)
Лобода Н. С. - Оцінка впливу мінливості Півнично-Атлантичного та Скандинавського коливань на гідрометеорологічні характеристики України, Коробчинська А. О. (2010)
Чорноморець Ю. О. - Внутрішньорічний розподіл окремих елементів водного балансу річок басейну Десни (в межах України) та їх багаторічні коливання, Гребінь В. В. (2010)
Горбачова Л. О. - Просторове узагальнення норм річного стоку води (2010)
Мельник С. В. - Динаміка періодичних складових багаторічних коливань гідрометеорологічних характеристик, виявлених на основі методу "гусениця"-SSA, Лобода Н. С. (2010)
Василенко Є. В. - Зміна термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Прип’яті(в межах України) в сучасний період, Гребінь В. В. (2010)
Москаленко С. О. - Гідрометеорологічні умови та багаторічні характеристики дощових паводків на річках Правобережжя Прип’яті (2010)
Керечан Д. М. - Переваги та недоліки найбільш типових видів берегоукріплювальних споруд, що використовуються на малих та середніх річках Закарпатської області (2010)
Осадчий В. І. - Особливості розподілу і трансформації хімічних речовин в умовах підігрітих вод (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС), Мостова Н. М., Осадча Н. М., Чернишова Л. О. (2010)
Курило С. М. - Оцінка трансформації хімічного складу води річки Десна, Хільчевський В. К. (2010)
Лобода Н. С. - Оцінка хімічного складу води р. Південний Буг на протязі 1996-2006 рр., Романенко В. П. (2010)
Ухань О. О. - Закономірності формування хімічного складу поверхневих вод басейну Сіверського Донця, Осадчий В. І. (2010)
Бєлов В. В. - Сучасний гідроекологічний стан гирлово-плавневої системи річки Дністер та перспективи його поліпшення, Гриб О. М., Килимник О. М. (2010)
Клименко М. О. - Екогеохімічний стан донних відкладів р. Устя, Залеський І. І. (2010)
Колодеєв Є. І. - Методи обчислення іонного стоку гірських та рівнинних річок і перспективи їх подальшого розвитку, Гриб О. М., Захарова М. В., Яров Я. С. (2010)
Осадча Н. М. - Вертикальний розподіл гумусових речовин у донних відкладах дніпровських водосховищ, Білецька С. В. (2010)
Осадча Н. М. - Особливості виносу гумусових речовин з поверхні водозбору, Білецька С. В., Саливон-Пєскова В. Я., Литвин М. Ю. (2010)
Винарчук О. О. - Умови формування хімічного складу води та вивченість гідрохімічного режиму річок Лівобережного Лісостепу, Хільчевський В. К. (2010)
Притула Л. М. - Особливості формування хімічного складу поверхневих вод басейну р. Десни у 2000–2007 роках (2010)
Зуб Л. М. - Споруди берегоукріплення дніпровських водоймищ як резервати біотичного різноманіття гідробіонтів (2010)
Зуб Л. М. - Особливості трансформації заростей вищої водної рослинності заплавних водойм р. Прип’ять у зоні відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі оз. Глибоке) (2010)
Вовченко М. М. - Трансформація структури біогеографічних комплексів гідробіонтів лиманів Північного Приазов’я як результат посилення антропогенного впливу, Зуб Л. М., Васильківська О. Б. (2010)
Бєлоусова Н. В. - Сучасні проблеми водокористування в Луганській області (2010)
Данильченко О. С. - Гідролого-географічна структура водних ресурсів Сумської області (2010)
Дідич І. Б. - Трансформаційні процеси у річкових системах басейну Сяну (2010)
Зеленська Л. І. - Рекреаційне використання гідрологічного та гідроекологічного потенціалу території Дніпропетровської області (2010)
Кирилюк О. В. - Оцінка перетвореності малих річкових басейнів як крок до визначення антропогенних змін гідроморфологічних умов (2010)
Васильківська О. Б. - Сучасний гідробіологічний стан басейнів малих річок Дніпровсько-Дністровського межиріччя (2010)
Діденко Г. В. - Стан та перспективи вивчення водного стоку на мережі спостережень Гідрометслужби України, Самойленко Н. А. (2010)
Мольчак Я. О. - Теоретико-методологічні аспекти конструктивно-географічної оцінки гідрохімічного режиму річок, Фесюк В. О., Мисковець І. Я. (2010)
Тимченко З. В. - Расчёт модуля стока рек северного макросклона Крымских гор с малыми расходами карстовых источников при отсутствии гидрометрических наблюдений (2010)
Ющенко Ю. С. - Дослідження закономірностей руслоформування річок Передкарпаття, Паланичко О. В. (2010)
Цайтц Єрмінінгельд Стефанович (2010)
Ромась Микола Іванович (2010)
Содержание (2012)
Фесенко Г. В. - Вплив кліматичних і топографічних чинників на поширення лелеки чорного (Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) в Україні, Калюжна М. О., Хоменко С. В. (2012)
Кивганов Д. А. - Новые данные о распространении хохлатого баклана (Phalacrocorax aristotelis (L., 1761)) в Украине, Корзюков А. И., Форманюк О. А., Яковлев М. В. (2012)
Чаплигіна А. Б. - Особливості гніздування мухоловки сірої (Muscicapa striata Pallas.) в рекреаційній зоні НПП "Гомільшанські ліси" (Харьківська область), Савинська Н. О. (2012)
Гавриленко В. С. - Особенности фенологии, динамики численности и характер пребывания журавлей в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", Листопадский М. А., Мезинов А. С. (2012)
Дядичева Е. А. - Результаты мониторинга весенней миграции птиц древесно-кустарникового комплекса на полуострове Тарханкут (Западный Крым) в 2008-2009 И 2011 гг., Максалон Л. (2012)
Кирикова Т. А. - Значение лиманов и лагун Азово-Черноморского региона для реализации миграционной стратегии тундровых куликов (2012)
Ликова І. О. - Зміни жирнокислотного складу ліпідів у тканинах різних органів куликів у передміграційний період (2012)
Полуда А. М. - Особенности пространственно-временного распределения грачей (Corvus frugilegus), связанных с территорией Украины, Цуканова С. В. (2012)
Струс Ю. М. - Миграция куликов рр. Calidris и Limicola на западе Украины (2012)
Цвелых А. Н. - Миграции сорокопутов в Горном Крыму, Аппак Б. А. (2012)
Андрющенко Ю. А. - О зимовке птиц на юге Крыма в экстремальных условиях зимы 2011/2012 гг., Бескаравайный М. М., Костин С. Ю., Попенко В. М., Прокопенко С. П. (2012)
Домашевский С. В. - Видовой состав и численность хищных птиц долины р.Здвиж (Житомирская и Киевская области), Костюшин В. А., Письменный К. А. (2012)
Лохман Ю. В. - О расширении гнездового ареала чегравы (Hydroprogne caspia) в Восточном Приазовье, Лохман А. О. (2012)
Олейник Д. С. - Современное состояние хищных птиц бассейна реки Берестовая (2012)
Прокопенко С. П. - О гнездовании рыжепоясничной ласточки (Hirunda daurica) в Крыму, Бескаравайный М. М., Кучеренко В. Н. (2012)
Панченко П. С. - Тусклая зарничка (Phylloscopus humei Brooks) - новый таксон фауны Украины, Форманюк О. А., Кивганов Д. А., Гайдаш А. М. (2012)
Яковлев М. В. - Трясогузка желтолобая (Motacilla lutea Gm.) – новый вид для орнитофауны Украины, Корзюков А. И., Радьков Д. В. (2012)
Piwowarski J. - refleksja o ponadkulturowym charakterze misji wyższej szkoły bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego (2013)
Янковська Л. А. - антикризове управління персоналом в умовах організаційних змін (2013)
Гарасимів Т. З. - девіантна свідомість: смислозмістовна сутність (2013)
Сопільник Р. Л. - судочинство крізь призму євроінтеграційної парадигми (2013)
Жига І. П. - продовольча безпрека в контексті економічної складової національної безпеки держави (2013)
Камінський М. І. - "неоконсервативна революція” рональда рейгана (2013)
Хариш М. С. - недержавні громадські організації як складова частина суб'єктів адміністративного права україни (2013)
Курочка М. І. - європейський досвід адміністративного затримання, доставлення та приводу та можливості його використання (2013)
Семчук Ю. І. - статус прокуратури в євроінтеграційній парадигмі (2013)
Лозинська С. І. - поняття духовності крізь призму морально-ціннісних орієнтацій особи (2013)
Настрадін В. П. - актуальні питання розвитку безперервної професійної освіти співробітників правоохоронних органів спеціального призначення (2013)
Новіков В. В. - до питання про освітню діяльність церкви і релігійних організацій (2013)
Далюк Н. Я. - методологічні підходи до розробки і реалізації програми реструктуризації підприємства сфери послуг (2013)
Чемерис В. А. - проектний підхід розвитку сільських територій на регіональному рівні: порівняльний аналіз досвіду україни та польщі (2013)
Кравчук В. М. - "фіктивна" юридична особа (2013)
Остапенко Л. О. - співставлення видів юридичної відповідальності за правопорушення в галузі охорони праці: матеріальний аспект (2013)
Дзюдзь М. С. - шляхи удосконалення адміністративно-правового захисту прав, свобод і законних інтересів громадян у установах державної пенітенціарної служби україни (2013)
Дитюк В. З. - теоретичні питання провадження у справах про адміністративні правопорушення, що здійснюється органами внутрішніх справ на транспорті (2013)
Єсімов С. С. - шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання в сфері інформаційної безпеки (2013)
Миронюк О. І. - теоретико-правовий аналіз механізму реформування системи права (2013)
Ковалів М. В. - основні завдання та функції органів прокуратури україни (2013)
Пробко І. Б. - поняття та класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків людини та громадянина, гарантії їх реалізації (2013)
Семендяй М. М. - теоретично – правові проблеми визначення політичної корупції, Григор’єв В. І. (2013)
Григор’єв В. І. - інформаційні загрози в державному управлінні (2013)
Соха С. І. - об’єднання громадян як суб’єкти протидії адміністративним правопорушенням у сфері громадського порядку (2013)
Гринчишин І. М. - теоретичне підґрунтя розвитку пенсійного страхування як складової соціального захисту (2013)
Мельник В. - юридична практика теофіла окуневського (2013)
Захаров В. П. - використання біометричних технологій в системах захисту інформації правоохоронних органів україни, Зачек О. І. (2013)
Ковальчук В. П. - проникнення та протидія злочинним організаціям (2013)
Ніколенко Л. М. - співвідношення мети та завдань касаційного провадження у господарському судочинстві (2013)
Заставна С. Л. - про строки і терміни в національному праві україни (2013)
Ситник Н. С. - стимулювання інвестиційно-інноваційної модернізації сфери товарного обігу (2013)
Римарчук Р. М. - теоретико-правові основи застосування запобіжних заходів за кримінальним-процесуальним законодавством 2012 року (2013)
Телефанко Б. М. - тлумачення режиму виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк, Бахмат І. В. (2013)
Азаров Ю. Ю. - нормативно-правове забезпечення підвищення ефективності забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Петрик І. В. - перспективи підвищення інвестиційної привабливост і економіки україни в сучасних умовах (2013)
Галаз Р. І. - макрорівневі загрози кадровій безпеці підприємства (2013)
Микитюк М. А. - аспекти законодавчого регулювання обігу спеціальних асобів (2013)
Кісіль Р-В. В. - системний аналіз механізму запобігання та протидії корупції у спеціалізованому законодавстві україни (2013)
Гула Н. Л. - теоретико-правова характеристика сфери цільових спеціалізованих державних фондів (2013)
Сідоров В. М. - особливості дотриманя законності, прав і свобод людини при заведенні оперативно-розшукових справ (2013)
Фальшовник Д. В. - оперативно-розшукове дослідження рейдерства, як різновиду протидії законній господарській діяльнсті (2013)
Мельникович В. М. - професіоналізація державних службовців (2013)
Степанюк Н. А. - ефективність застосування принципів фінансового менеджменту в управлінні підприємством (2013)
Романюк І. І. - юридична відповідальність за правопорушення у галузі фінансового права як умова зміцнення фінансової безпеки держави (2013)
Кошман Л. А. - рeaлiзaцiя eкoлoгiчнoї пoлiтики дeржaви: фiлoсoфськo-свiтoгляднi кoнцeпти (2013)
Дуда С. М. - структура романо-германської правової сім’ї (2013)
Стойка М. С. - формування справедливості в діяльності органів внутрішніх справ (морально-етичні цінності) (2013)
Гарасим Л. С. - сучасні концепції вдосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг (2013)
Шевців М. Б. - позитивістсько-правові концептуальні засади інтуїтивної культури юриста (2013)
Качур Р. П. - особливості розподілу функцій між судом присяжних і професійними суддями (2013)
Чистоклетов Л. Г. - обґрунтування доцільності запровадження концепції адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб'єктів господарювання в україні (2013)
Тертична Е. В. - місце та роль органів судової влади в механізмі "стримування і противаг" у системі розподілу влади україни (2013)
Каблак П. І. - судова влада та громадськість:проблеми вироблення взаємодії (2013)
Семчук Ж. В. - перспективи застосування розширеної теорії мотивації а. маслоу у світлі євроінтеграційних тенденцій, Кошовий Б-П. О., Скриньковський Р. М. (2013)
Марцинкевич А. М. - методика професійно-психологічного відбору кандидатів на посади суддів (2013)
Заяць Р. Я. - поняття та співвідношення неосудності з іншими поняттями (2013)
Sopilnyk L. I. - international legal protection of information rights in court (2013)
Зюбаненко С. В. - система суб’єктів контролю у сфері надання охоронних послуг (2013)
Заяць О. Є. - перспективи розвитку права громадян на отримання інформації від органів державної влади в сучасних умовах державотворення (2013)
Семчук Ж. В. - аналіз соціальної структури та показники оцінки результатів розвитку підприємства (2013)
Олєйніков Д. О. - особливості суб’єктивної сторони співучасті у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки україни (2013)
Назаренко Д. О. - протидія проституції як фоновому для злочинності явищу (2013)
Герасименко О. В. - правове регулювання відносин в сфері інформації у рамках вітчизняної правової науки (2013)
Маргіта Н. О. - концепція регулювання інвестиційної діяльності в контексті нерівномірності інвестиційного простору, Кузяк В. В., Хтей Н. І. (2013)
Решота В. В. - організація адвокатського самоврядування в україні (2013)
Бабошин А. М. - сутністьта функціональнаструктура кримінально-процесуальної діяльності прокурора (2013)
Жовтан П. В. - щодо визначення поняття доказу у кримінальному процесі (2013)
Малюга Р. В. - доказування в кримінальному процесі: проблеми визначення структурних елементів (2013)
Сергєєва Д. Б. - визначення строків провадження негласних слідчих (розшукових) дійза новим кпк україни:проблемні аспекти (2013)
Бараш Є. Ю. - пенітенціарна реформа як складова стратегії гуманітарного розвитку україни (2013)
Фролов Ю. М. - ліцензування діяльності вищих навчальних закладів україни як адміністративна процедура (2013)
Черв Я. - надання публічної інформації політичними партіями в польщі-досвід для україни, Каспрук І. І. (2013)
Fihun N. V. - дослідження сучасного стану та перспектив розвитку міжнародних перевезень вантажів в україні, Vynnytskyi А. А., Kuzjak V. V. (2013)
Максимов В. І. - науково-практичні елементи закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2013)
Savina N. B. - logistics system of the country as an integrated economic structure, They N. I., Voznyak H. S. (2013)
Гронський С. В. - сутність взаємодії державної прикордонної служби україни з правоохоронними органами інших держав (2013)
Сватко Ю. І. - Народження риторики з духу філософії, або деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" (2014)
Саковська О. Ю. - Principium individuationis у Св. Томи Аквінського (2014)
Кольцов М. О. - Роль природничих праць Томаса Гоббса, Генрі Мора та Роберта Бойля в становленні філософських поглядів Ісаака Ньютона (2014)
Козловський В. П. - Кантівський критицизм очима вольфівського догматизму: конфлікт філософських позицій (2014)
Лютий Т. В. - "Ранкова заграва" Ніцше: перший похід проти моралі (2014)
Самчук В. А. - Прагматична спрямованість історико-філософської концепції Дж. Міда (2014)
Запорожцева Л. Є. - Цифровий вимір масової культури як середовище конструювання міфології (2014)
Головащенко С. І. - Біблієзнавтство в Київській Духовній Академії ХІХ - початку ХХ ст. : джерелознавчий аспект дослідження (2014)
Кузьміна С. Л. - Індивідуальність як категорія філософії виховання у київській духовно-академічній традиції ХІХ ст. (2014)
Пастушенко Л. А. - Вихованець Київської Духовної Академії Микола Стеллецький: сторінками біографії та творчості (2014)
Відомості про авторів (2014)
Оршанський Л. - Проблеми, пріоритетні напрями та завдання вітчизняної професійної освіти (2014)
Пономаренко Т. - Використання інтерактивного навчання у процесі формування управлінської культури керівників дошкільної освіти (2014)
Вовк Н. - Особливості вивчення процесу виготовлення весільного вишитого рушника в навчальному курсі "домознавство", Лихолат О. (2014)
Бурдун В. - Організація самостійної роботи студентів внз в процесі їх професійної підготовки (2014)
Лихолат О. - Екологізація світогляду майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін спеціалізації "основи домашнього господарювання" (2014)
Малихін А. - Теоретичні аспекти проблеми змісту методичних знань та вмінь майбутнього вчителя технологій (2014)
Гусак Н. - Модернізація підготовки майбутніх учителів трудового навчання за допомогою проектної технології навчання (2014)
Пристинський В. - Стандарты критического мышления в формировании валеологического мировоззрения студентов высших учебных заведений (2014)
Макарова Л. - Диференціація навчання в контексті особистісно-орієнтованої парадигми (2014)
Манько В. - Формування конструкторських умінь студентів у процесі вивчення графічних дисциплін (2014)
Василенко М. - Формування професіоналізму майбутнього педагога у світлі вимог галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2014)
Ткаченко Т. - Перспективи використання художніх творів при навчанні іноземних мов студентів неспеціальних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, Хілько Л. (2014)
Стешенко Б. - Сутність формування організаційної культури майбутнього педагога (2014)
Чорнусь С. - Формування інженерної компетенції спеціаліста в умовах реформування освіти (2014)
Хілько Л. - До проблеми навчання аудіюванню студентів немовного вузу, Ткаченко Т. (2014)
Стешенко В. - Становлення та розвиток проектно-технологічної освіти в Україні, Бєлікова М. (2014)
Цибулько Г. - Суть та особливість філософсько-педагогічних поглядів представлених у працях російських учених наприкінці XX – початку XXI сторіччя, Будаговська О. (2014)
Кітова О. - Продуктивна педагогіка у "прогресивній освіті" Д. Дьюї (2014)
Цибулько Л. - Гуго Гаудіг – "архітектор школи свободи" Німеччини, Новолаєва А. (2014)
Чепіга І. - Історична сформованість проблеми громадянської соціалізації у вихованні старших підлітків, Караїмчук І. (2014)
Сидоренко В. - Трудове навчання в загальноосвітній школі як основа формування технологічної культури учнів, Стешенко В. (2014)
Цина А. - Шляхи вирішення проблем сучасного трудового навчання учнів основної школи (2014)
Алфімов Д. - Теоретико-методологічні основи виховання лідерських якостей школярів (2014)
Сипченко В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, Бурчак С., Прокопенко Ю. (2014)
Омельчук О. - Профільна технологічна підготовка як чинник розвитку творчої особистості школяра (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Андрушків Б. - Про організаційно-правові проблеми державного управління національною економікою в умовах перед’європейської адаптації законодавства України, Погайдак О. Б., Митник У. (2014)
Бокій О. - Аналіз фінансового механізму хлібопекарської галузі України (2014)
Бухта В. - Проблеми інвестиційно-інноваційної привабливості промислових підприємств України у конкурентному середовищі (2014)
Грінченко Р. - Трансформація підприємств агропромислового комплексу України (2014)
Кулик В. М. - Інноваційний вектор розвитку економіки: регіональний аспект, Руда О., Кравчук В. В. (2014)
Рудич О. - Вплив антимонопольної політики держави на розвиток національної економіки (2014)
Тютюнник Г. - Основи розвитку національного ринку органічного землеробства в Україні (2014)
Апостолюк О. - Реалії та перспективи розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг (2014)
Haida T. - Economic data sources for enterprise’s information and analytical support systems (2014)
Зарічна О. - Стратегія і планування інноваційної діяльності підприємств сфери туризму (2014)
Іванов Є. - Індекси обмеження торгівлі як інструмент аналізу зовнішньоторговельної політики держави (2014)
Капітан В. - Модернізація системи державного регулювання зайнятості населення з позицій економічної безпеки (2014)
Копитко М. - Використання методів антисипативного управління як спосіб удосконалення процесу функціонування системи гарантування економічної безпеки промислових підприємств (2014)
Левицький В. - Формування ефективної системи управління стратегічним потенціалом підприємств, Сидяга Б. (2014)
Рубан В. - Аналіз підходів компонування етапів перебування підприємства в кризі та принципів антикризового управління (2014)
Свідерська А. - Поняття та класифікація ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (2014)
Бриндзя З. - Визначення та застосування звичайної ціни в призмі податкового законодавства, Кіляр О., Бриндзя А. (2014)
Манжос С. - Рефінансування як інструмент підтримання ліквідності банківських установ України (2014)
Павликівська О. - Диференціація та інтеграція бухгалтерського обліку як науки: методологічний аспект (2014)
Саченко С. - Застосування інструментів семантичного вебу при створенні баз знань у системі обліку (2014)
Чимшит С. - Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості, Грабовський І. (2014)
Борисова Т. М. - Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України (2014)
Ковальчук Л. - Дослідження нецінових факторів впливу на споживчий попит (2014)
Мулярчук В. - Особливості маркетингової стратегії диверсифікації для підприємств побутового сервісу й торгівлі в сільській місцевості, Мулярчук Л. (2014)
Фроленко О. - Інституалізація механізму стратегічного маркетингового управління підприємством та його інформаційно-аналітичного забезпечення (2014)
Список авторів та вимоги (2014)
Андрусік К. Ю. - Фінансове забезпечення розвитку медичної сфери: проблеми та шляхи вирішення, Вахович І. М. (2014)
Бляхарчук М. О. - Облікова потітика в інфораційній системі підприємства (2014)
Вахович І. М. - Інвестиційні інструменти стимулювання розвитку депресивних регіонів, Ропотан І. В., Чапюк О. П. (2014)
Вахновська Н. А. - Склад податкової системи України в умовах інтеграційних процесів (2014)
Гаркуша С. А. - Уніфікація обліку до вимог підприємства в умовах автоматизації (2014)
Голячук Н. В. - Хмарні обчислення: завтрашній день бізнесу, Голячук С. Є., Рихлюк В. С. (2014)
Гончаренко Л. В. - Роль фінансової системи у забезпеченні сільськогосподарських підприємств (2014)
Дзямулич М. І. - Забезпечення ліквідності банків в кризових умовах, Чиж Н. М. (2014)
Дорош В. Ю. - Досвід США у вирівнюванні вертикальних фіскальних дисбалансів (2014)
Зеленко С. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи та послуги, Горбатюк О. О. (2014)
Іщук Л. І. - Інноваційний потенціал ВНЗ як важливий фактор розвитку економіки України, Іщук І. М. (2014)
Кондіус І. С. - Методика прогнозування рівня загальної ефективності банку (2014)
Корецька Н. І. - Порівняльна оцінка процесу концентрації ринку банківських послуг Російської Федерації, України, Республік Білорусь та Казахстан (2014)
Матвійчук Л. Ю. - Особливості використання фінансових ресурсів льонопереробних підприємств, Федорусь Ю. В., Федорусь Л. А. (2014)
Мельник К. П. - Економічна сутність оперативного контролю: концептуальний підхід (2014)
Мостовенко Н. А. - Функціональне призначення фінансової системи, Коробчук Т. І. (2014)
Нагірська К. Є. - Виправлення помилок у фінансовій звітності: проблеми нормативно-методичного забезпечення, Рибковська Л. О. (2014)
Ніколаєва А. М. - Забезпечення економічних інтересів учасників на ринку цінних паперів (2014)
Нужна О. А. - Новітні технології оцінки кредитоспроможності аграрних підприємств, Урбан О. А. (2014)
Печенко О. О. - Методичні засади оцінювання ефективності інвестиційної політики банку (2014)
Пиріг С. О. - Дослідження ринку електронної комерції в Україні (2014)
Писаренко Т. М. - Вплив стратегії розвитку підприємства на побудову управлінського обліку (2014)
Полінкевич О. М. - Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства, Коноваленко П. В. (2014)
Полінкевич О. М. - Вплив державного боргу на розвиток економіки України, Линь М. М. (2014)
Потьомкіна О. В. - Контролінг кредитної політики банку у забезпеченні його фінансової стабільності (2014)
Рак Н. Є. - Дослідження доцільності оптимізації обігу монет дрібних номіналів в Україні, Пасевич О. В. (2014)
Різник Н. С. - Стратегії протидії втечі капіталу з національної економіки (2014)
Романова О. В. - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат на навчання (2014)
Садовська І. Б. - Класифікація екологічних витрат для цілей управлінського обліку (2014)
Сидоренко Р. В. - Визначення сутності податку на додану вартість та перспективи його розвитку (2014)
Сторонянська І. З. - Концептуальні засади управління фінансами регіону (2014)
Талах Т. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства (2014)
Ткаченко Н. В. - Формування потужного клієнтського капіталу як результат стабільності договорів страхування життя (2014)
Ткачук І. М. - Страхування професійної відповідальності бухгалтера (2014)
Тлучкевич Н. В. - Економічний зміст соціальної відповідальності, Нечипорук В. В. (2014)
Торяник Ж. І. - Фінансовий омбудсмен як альтернативний спосіб позасудового врегулювання спорів: світовий досвід (2014)
Чепурда Л. М. - Фінансове забезпечення еколого-економічної безпеки використання природно-заповідних туристичних територій, Матвійчук Л. Ю. (2014)
Черевата Р. Ю. - Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств методом кореляційно-регресійного аналізу (2014)
Чудовець В. В. - Оцінка та облік інвестиційної нерухомості в Україні: проблеми практичної реалізації (2014)
Шульц С. Л. - Інвестиційні процеси в регіонах України: проблеми структурної асиметрії, Максимчук М. В. (2014)
Алишева Н. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємства, Швець Д.О., Швець М.О. (2014)
Андрющенко О. Б. - Напрями підвищення ефективності транспортної сфери в Україні (2014)
Банчук-Петросова Е. В. - Приоритетные направления военной кадровой политики в процессе реализации военной политики СССР (2014)
Бурих Ю. В. - Методичні підходи до визначення поняття "еколого-економічна система": літературний огляд, Марова С. Ф. (2014)
Ватковська М. Г. - Досвід Сінгапуру щодо впровадження електронного урядування у сфері освіти (2014)
Гречко О. С. - Соціальні групи: дефініція, взаємодія (2014)
Гречко Т. К. - Керівник проектів у галузі державного управління: професійний стандарт, Хаджирадєва С.К. (2014)
Ємельянова О. М. - Особливості розвитку регіонів України в період стагнації (2014)
Калініна Я. В. - Формування механізму активізації розвитку інноваційного потенціалу національної економіки (2014)
Карагодін О. В. - Підвищення ефективності державно-управлінської діяльності, за умови використання різноманітних форм комунікативного впливу (2014)
Кизима В. В. - Функціональна діяльність з надання адміністративних послуг в податкових органах України: нормативний аспект (2014)
Кірєєва О. Б. - Сутність поняття "соціальні ресурси" (2014)
Коваленко Т. Ю. - Інформаційне забезпечення надання соціальних послуг населенню в Україні (2014)
Козаченко Т. П. - Екологічна безпека як передумова сталого соціально-економічного розвитку України (2014)
Крушельницька Т. А. - Стратегічні підходи до реформування системи державного управління України в умовах економічної невизначеності (2014)
Лагно В. Т. - Розвиток міжрегіонального співробітництва України та країн ЄС (2014)
Лисенко В. В. - Роль територіальних громад в управлінні соціальною інфраструктурою в сільській місцевості (2014)
Михайленко О. В. - Цінність сім’ї в українському суспільстві як основний соціальний пріоритет держави (2014)
Найдюк С. В. - Щодо попередження та виявлення корупційних схем з використанням інформаційного митного контролю на основі сучасних інформаційних технологій (2014)
Пилипенко І. Л. - Міжнародний досвід управління місцевим самоврядуванням через самоорганізацію населення, Шишкіна Ю. С. (2014)
Пономаренко О. В. - Мультикультурний захист інтелектуальної власності в проектному аналізі (2014)
Савенко К. С. - Тенденції інноваційного розвитку України. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств (2014)
Сап'яна О. М. - Аналіз форми та змісту національних проектів України (2014)
Сенчук Ю. В. - Ефективне державне управління: державотворення та регіональна влада (2014)
Стародубцев С. Є. - Інноваційний регіональний розвиток: сучасні теорії (2014)
Хаджирадєва С. К. - Сучасні підходи до навчання управлінців публічної сфери, Ніколаєв В. О. (2014)
Бабанін В. Є. - Модернізація управління муніціпальною школою на засадах неперервності (2014)
Бодряга В. В. - Інформаційне забезпечення управліняя освітою в місцевому самоврядуванні (2014)
Бурховецька Г. В. - Децентралізація управління шкільною освітою (2014)
Бурцева Л. В. - Проектно-орієнтоване управління підвищенням кваліфікації педпрацівників в місцевому самоврядуванні (2014)
Бєлая М. А. - Управління формуванням єдиного інформаційно-освітнього середовища місцевого навчального закладу (2014)
Гамаюнов В. Г. - Управління освітніми закладами та процесами у сучасному місцевому самоврядуванні і/або освітній менеджмент (2014)
Глива Р. М. - Інклюзивне навчання як фактор демократичного перетворення муніціпальної освіти (2014)
Денисенко Т. В. - Акмеологічний вектор управлінської діяльності в муніціпальної освіті (2014)
Клещукова І. Є. - Шляхи реалізації проекту "Управління розвитком навчального закладу" (2014)
Лобурець А. В. - Ринкова трансформація освітньої діяльності в районі міста (2014)
Персток Т. М. - Дистанційна освіта: модернізація шкільної освіти органами місцевого самоврядування, Метеджи О. Ж. (2014)
Распорська Л. О. - Модернізація управління освітою у районі міста (2014)
Cавченко В. Л. - Формування компетентності зі стратегічного та проектного менеджменту у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Статуєва С. С. - Управління муніціпальним навчальним закладом в умовах профільної освіти (2014)
Харченко Є. О. - Нова етика управлінської діяльності менеджера освіти (2014)
Хомутова Т. А. - Адаптивне управління у розвитку державно-громадського управління муніціпальними навчальними закладами (2014)
Чертакова І. А. - Реалізація районной програми "Обдаровані діти" освітнім закладом (2014)
Теремко В. І. - Українська книга: випробування часом і політикою (2014)
Андрійчук М. Т. - Вітчизняні мас-медіа та формування національної пам'яті українського народу (2014)
Близнюк А. С. - Сучасне книговидання Житомирщини: стан, проблеми, перспективи (2014)
Бондар Ю. В. - Книга: комунікаційний вимір (2014)
Клічак В. Й. - Типологічна характеристика літератури видавничого центру "Просвіта" першого десятиліття ХХ ст. (2014)
Огар Е. І. - Читання в структурі сучасних культурних практик (за матеріалами всеукраїнського соціологічного опитування) (2014)
Пономаренко Л. Г. - Перемоги та поразки української дитячої книги як комунікаційного продукту, Бессараб А. О. (2014)
Серажим К. С. - Культура читання в Україні (2014)
Тишкевич К. І. - Бібліотека для юнацтва - видавець. Видавнича діяльність бібліотек для юнацтва як відображення бібліотечної практики (2014)
Шевченко Т. М. - Особливості просування корпоративного видання (2014)
Шпак В. І. - Видавнича сфера України: чинники становлення (2014)
Копецька О. Ю. - Артбук як різновид нішевих видань (2014)
Хмельовська О. Ю. - Особливості підготовки до Декади Української літератури і мистецтва в Москві 1960 р. (2014)
Водолазька С. А. - Технологічні інновації як мотиватор радикальних змін у видавничій галузі (2014)
Женченко М. І. - Організаційні моделі редакцій ЗМІ в умовах мультиплатформного медіавиробництва (2014)
Левчук О. М. - Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації (2014)
Остроух В. І. - Специфіка роботи редактора під час створення навчальних електронних картографічних посібників (2014)
Руденко І. С. - Цифрові картографічні продукти в сучасному інформаційному медіасередовищі, Кічкірук І. П., Прокопьєва В. О. (2014)
Буяло А. П. - Буктрейлер як засіб просування видавничої продукції (2014)
Владімірська Р. Л. - Цільова аудиторія електронних видань: закордонний досвід (2014)
Кузьмук І. В. - Самвидав як перспективний напрям для традиційного книговидання (2014)
Безверха Т. М. - Проблеми художньо-технічного редагування під час створення книжкових видань у регіональних видавничо-поліграфічних підприємствах України (2014)
Вернигора Н. М. - До проблеми дискурсу текстів для дитячого сприйняття (2014)
Гриднєва Л. М. - Логічні помилки в дипломних роботах редакторів (2014)
Давидова Л. В. - Робота редактора та коректора регіональних видавництв і редакцій ЗМІ у сучасних умовах (2014)
Кремпова Л. О. - Вплив міждисциплінарних зв'язків на теорію та практику редагування лінгвістичних словників (2014)
Миколаєнко Н. М. - Компетентнісні профілі майбутнього редактора (2014)
Партико З. В. - Галузеві норми редагування поетичних творів, Бевзюк С. В. (2014)
Полковенко Т. В. - Фактична основа та стилістичні особливості наукових і науково-популярних текстів: практика редагування (2014)
Gladyshevskii R. - Editorial, Miliyanchuk K. (2010)
Dremlyuzhenko S.G. - Investigation of CdSb surfaces after different processing methods (2010)
Sosovska S. M. - The quasi-ternary CdSe–Ga2Se3–Bi2Se3 system, Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2010)
Abrishamkar M. - Synthesis of borosilicate MFI type zeolite using different aging techniques, Azizi S. N., Kazemian H. (2010)
Marushko L. P. - The reciprocal system CuGaS2+CuInSe2CuGaSe2+CuInS2, Romanyuk Y. E., Piskach L. V., Parasyuk O. V., Olekseyuk I. D., Volkov S. V., Pekhnyo V. I. (2010)
Krachan T. - Phase equilibria and crystal structure of the ternary compounds of the La–Ag–Ga system in the region up to 50.0 at.% of La, Stelmakhovych B. (2010)
Фреїк Д. - Кристалохімічні моделі точкових дефектів у сполуках системи Pb–Cr–Te, Туровська Л., Межиловська Л., Бойчук В. (2010)
Pukas S. - New compounds RNiAl3 (R = Gd, Tb, Dy), Matselko O., Gladyshevskii R. (2010)
Савчук А. - Електрохімічна поведінка іридію та рутенію в низькотемпературних розплавлених електролітах, Туманова Н., Малишев В. (2010)
Typilo I. - Refinement of the crystal structure of potassium octacyanomolybdate(IV) dihydrate, Sereda O., Stoeckli-Evans H., Gladyshevskii R., Semenyshyn D. (2010)
Kozak R. - Quaternary phases with Fe2P-type structure in R-Ag-Al-Ge systems (R = Pr, Sm), Zaharko O., Cervellino A., Akselrud L., Gladyshevskii R. (2010)
Вакуленко М. О. - 100-річний ювілей (1999)
Грицик М. С. - Від багатонасінних сортів-популяцій до однонасінних гібридів на стерильній основі (1999)
Перетятько В. Г. - Видатний селекціонер (1999)
Андреєва Л. С. - Селекція тераплоїдних форм, Грицик M. С. (1999)
Перетятько B. Г. - Життя, віддане науці (1999)
Гізбуллін Н. Г. - Розвиток досліджень з насінництва цукрових буряків на Верхняцькій дослідно-селекційній станції, Кириченко І. Г., Тарасюк В. К. (1999)
Ільєвич C. В. - Видатний вчений і організатор сортоводно-насінницької справи (1999)
Волошин B. М. - Селекція озимого жита (1999)
Бердичевська Г. О. - Результати і перспективи селекції вівса (1999)
Бердичевська Г. О. - Ім'я, варте пошани, Довгун О. І. (1999)
Лисенко Л. В. - Насінництво зернових культур (1999)
Мартинович M. М. - Сортова агротехніка цукрових буряків, Радзивіл В. X., Васильченко М. А. (1999)
Костенко C. С. - Продуктивність сівозмін залежно від чергування культур і внесення добрив (1999)
Вакуленко М. О. - Вирощування цукрових буряків по спрощеній технології, Мартинович M. М., Радзивіл В. X., Коротич П. П. (1999)
Шкаредний І. С. - Енергетична ефективність сівозмін (1999)
Колібабчук Т. В. - Продуктивність цукрових буряків і вміст рухомих сполук фосфору в чорноземі опідзоленому в центральній частині Лісостепу України залежно від внесення добрив (1999)
Мартинович М. М. - Вплив 50-річного систематичного застосування органічних та мінеральних добрив у зерно-буряковій сівозміні на винесення поживних речовин сільськогосподарськими культурами, Мартинович Л. І. (1999)
Колібабчук Т. В. - Вплив хлормістких калійних добрив на процеси перетворення азоту добрив у грунті і їх дія на продуктивність цукрових буряків, Myсіч В. I., Радзивіл В. X., Козленко І. А. (1999)
Мартинович М. М. - Вирощування цукрових буряків розсадним способом, Радзивіл В. X., Вакуленко П. І., Вакуленко М. О., Коротич П. П., Cayx С. Б. (1999)
Коротич П. П. - Розвиток наукових досліджень з захисту рослин, Жук М. П., Митник 0. І. (1999)
Вакуленко М. О. - Хвороби цукрових буряків та заходи, що обмежують їх розвиток, Шендрик Р. Я., Коротич П. П. (1999)
Коротич П. П. - Розробка заходів боротьби із буряковою крихіткою (1999)
Шендрик Р. Я. - Вплив обробки насіння на розвиток хвороб коре-невої системи цукрових буряків, Коротич П. П., Прокопчук В. Б. (1999)
Реферати (1999)
Роїк М. В. - Взаємозв'язок між стійкістю до ризоманії та іншими хворобами цукрових буряків, Манько О. А. (2000)
Адаменко Д. М. - Характеристика і методи створення багатонасінних запилювачів на Верхняцькій дослідно-селекційній станції (2000)
Дубчак О. В. - Передумова переходу в селекції цукрових буряків на лінійну основу (2000)
Корнєєва М. О. - Генні взаємодії та їх вплив на гетерозис у цукрових буряків, Власюк І. В., Ермантраут Е. Р. (2000)
Видрик В. Н. Beta cicla var. Purpurescens - як донор цінних ознак та чіткий маркер у селекційних програмах - (2000)
Костенко О. І. - Оцінка гібридів на стійкість до гнилизни коренеплодів (2000)
Нурмухаммедов А. К. - Удосконалення методів оцінки стійкості селекційних матеріалів цукрових буряків до хвороб коренеплодів (2000)
Сливченко О. А. - Продуктивність генетично модифікованих фосфінотрицин-толерантних цукрових буряків (2000)
Рибак Д. А. - Життєздатність насіння однонасінних кормових буряків та шляхи її селекційного покращання, Мірошниченко В. О., Монке Г. Ю., Крамар О. О. (2000)
Коваль Т. М. - Селекційна оцінка зразків озимої м'якої пшениці на покращання технологічних якостей зерна при віддаленій гібридизації, Моцний І. І. (2000)
Єгорова Т. В. - Фенотипічні кореляції вівса (2000)
Овсяннікова Н. С. - Використання мексиканських популяцій у селекції самозапилених ліній кукурудзи, Гур'єва І. А. (2000)
Тараненко Л. К. - Рівень кросбридингу самосумісних ліній гречки, Яцишен О. Л., Смолка О. О. (2000)
Кузь В. В. - Оцінка ефективності схрещування гороху (2000)
Савіна О. І. - Стратегія розробки підходів у селекції тютюну сортотипу Соболчський, Чопик В. К. (2000)
Кляченко О. Л. - Фізіолого-біохімічні ознаки в селекції цукрових буряків (2000)
Йозефова Л. - Вміст хлорофілу в листках цукрових буряків, Пулкрабек Й., Фамєра O., Шроллер Й., Штепанек П. (2000)
Манько О. А. - Вплив нафтилоцтової кислоти (нок) на коренеутворення у рослин цукрових буряків у культурі in vitro, Небиков М. В. (2000)
Бевз M. M. - Різноякісність насіння цукрових буряків і її значення (2000)
Єщенко О. В. - Засміченість насінників при комплексному застосуванні ґрунтового і посходових гербіцидів (2000)
Марченко С. І. - Вплив величини оболонки на посівні якості дражованого насіння цукрових буряків, Доронін В. А. (2000)
Сологуб Ю. М. - Вплив метеофакторів на якість і вихід маточних коренеплодів цукрових буряків (2000)
Тарабрін О. Є. - Сумісна сівба при безвисадковому способі вирощування насіння цукрових буряків (2000)
Юхновський О. І. - Прийоми формування високопродуктивних насінників цукрових буряків (2000)
Файдюк В. В. - Ефективність різних моделей технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків (2000)
Курило В. Л. - Період дозрівання насіння цукрових буряків і сила зв'язку його із стеблами (2000)
Саблук В. Т. - Ефективність фунгіцидів проти коренеїду, Кісліцина Н. В. (2000)
Грищенко О. М. - Вплив захисних композицій для обробки насіння цукрових буряків на мікробний ценоз і токсичність грунту (2000)
Калатур К. А. - Розвиток коренеїду у зв'язку з ураженням проростків цукрових буряків буряковою нематодою Heterodera schachtii Schmidt та пошкодженням буряковою крихіткою Atomaria linearis Steph (2000)
Лісовий М. П. - Динаміка розвитку септоріозу озимої пшениці та добір стійких ліній, Суська В. Я., Кириленко В. В. (2000)
Лінчевський А. А. - Стійкість ячменю до збудника борошнистої роси у зв'язку із завданнями селекції, Дубініна Л. О., Гаврилюк Т. К. (2000)
Федоренко В. П. - Динаміка чисельності шкідливих сисних комах та ентомофагів, Саблук С. В. (2000)
Каражбей Г. М. - Біоекологія чорного бурякового довгоносика в умовах Степу України, Пісня І. В. (2000)
Полішвайко М. Ю. - Сезонна динаміка чисельності бурякових блішок в умовах Центрального Лісостепу України, Федоренко В. П. (2000)
Макух Я. П. - Бур'яни у зерно-бурякових сівозмінах Лісостепу, Землін М. І., Марушак О. В. (2000)
Матковська Ж. Л. - Мінімалізація обробітку грунту, Горобець Н. А. (2000)
Вербицький В. В. - Який спосіб ефективніший (2000)
Кравець І. С. - Винос азоту культурами польової сівозміни залежно від рівня застосування добрив, Господаренко Г. М. (2000)
Прокопчук І. В. - Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на кислотність чорнозему опідзоленого, Господаренко Г. М. (2000)
Колібабчук Т. В. - Особливості впливу типу сівозміни та різних доз мінеральних добрив на продуктивність цукрових буряків (2000)
Зиков П. Ю. - Дослідження роботи садильних апаратів, Ганженко О. М., Саганов М. І. (2000)
Гументнк М. Я. - Агрофізичні властивості цикорію коренеплідного як основа для обгрунтування технологічних процесів механізації його виробництва і параметрів робочих органів для їх здійснення (2000)
Ганженко О. М. - Дослідження способів підготовки грунту перед садінням маточних коренеплодів, Зиков П. Ю. (2000)
Бондар B. C. - Вплив селекції та насінництва цукрових буряків на функціонування бурякоцукрового підкомплексу України, Задворний А. С. (2000)
Фурса А. В. - Методика визначення витрат на виробництво цукрових буряків (2000)
Кісіль А. О. - Шляхи ефективного розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні (2000)
Печенюк А. В. - Проблеми ринкових перетворень у бурякоцукровому підкомплексі АПК України (2000)
Gladyshevskii R. - Editorial (2010)
Giannini E. - Crystal chemistry, superconductivity and magnetism in iron chalcogenides, Viennois R., Černý R., Hanfland M. (2010)
Bardyn O. - Magnetic properties of Tm2Fe17-xSix alloys, Belan B., Gladyshevskii R., Pietraszko A., Suski W., Wochowski K., Gorzelniak R., Gilewski A., Mydlarz T. (2010)
Zinchenko V. F. - Influence of Ln2S3 (Ln – Gd, Dy) dopant on the crystal structure and optical properties of zinc sulfide, Chivireva N. O., Kocherba G. I., Markiv V. Ya., Belyavina N. M. (2010)
Kuzhel B. - Contribution of unstable valence states of europium to the electronic transport properties of EuPd2-xSi2+x, Belan B., Kuzhel V., Stets’ I., Serkiz R. (2010)
Belous A. G. - Synthesis, structure and properties of lithium-ion conducting lanthanum niobates with defect perovskite structure, Gavrilenko O. N., Kobilyanskaya S. D., V’yunov O. I., Trachevskii V. V., Bohnke O. (2010)
Mel’nikova T. I. - Structure and morphology peculiarities of Bi24(Si,M)2O40 (M = Mn, V) with sillenite structure, Kuz’micheva G. M., Rybakov V. B., Bolotina N. B., Cousson A., Dubovsky A. B. (2010)
Murashova E. V. - Intermetallics La11Ru2Al6 and Ce11Ru2Al6 with a new structure type, Tursina A. I., Kurenbaeva Zh. M., Noël H., Seropegin Y. D. (2010)
Sidey V. I. - X-ray Rietveld structure refinement and bond-valence analysis of Cs2TeI6, Zubaka O. V., Stercho I. P., Peresh E. Yu. (2010)
Szajek A. - Electronic and magnetic properties of U-(Mo, W, V)-(Si, Ge) compounds crystallizing with U2Mo3Si4-type structure (2010)
V’yunov O. I. - PTCR effect of solid solutions based on the (1-x)BaTiO3–xNa0.5Bi0.5TiO3 system, Plutenko T. O., Belous A. G., Bilous’ko A. V. (2010)
Jemmali M. - Crystal structures and magnetic properties of the RFe1-xGe2 (R = Gd, Er) compounds, Walha S., Noël H., Ben Hassen R. (2010)
Dreval’ L. A. - Thermodynamic assessment of the Cu–Fe–Cr phase diagram, Turchanin M. A., Abdulov A. R., Bondar A. A. (2010)
Harbachova A. N. - Surface microstructure and optical properties of PbTe films on semiconductor and dielectric substrates, Malashkevich G. E., Freik D. M., Nykyruy R. I., Shevchenko G. P. (2010)
Tursina A. - Synthesis, crystal structure and magnetic properties of the new ternary indide SmPd2In4, Nesterenko S., Seropegin Y., Noël H., Kaczorowski D. (2010)
Kazakov S. M. - A-site substitution in Fe1.1Te: synthesis, structure and properties, Belikov V. V., Sadakov A. V., Omelyanovskii O. E. (2010)
Moroz M. V. - Phase relations along the Ag8GeS6–, Demchenko P. Yu., Akselrud L. G., Mykolaychuk O. G., Gladyshevskii R. E. (2010)
Riabov A. B. - "Post-hydrogenation” structural transformations from KHg2- to Fe2P-type in R(Cu,Ni)2 hydrides (R = Ce, Pr, Nd), Denys R. V., Černý R., Zavaliy I. Yu. (2010)
Oshchapovsky I. - Tb13ZnSn13: A novel intergrowth structure type, Pavlyuk V., Fässler T. F., HLUKHYY V. (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського