Малый В. П. - Болезнь, вызванная вирусом Эбола: клиника, диагностика, профилактика, Абду Ж. (2014)
Мирсайдуллаев М. М. - Влияние профессиональных и некорригируемых факторов риска на развитие повышенного артериального давления у ВИЧ-позитивного населения, Мамасалиев Н. С. (2014)
Юрко Е. В. - Характеристика цитокинового обмена у пациентов c ко-инфекцией ВИЧ/ХГС (2014)
Карпенко Е. А. - Кардиальная безопасность различных вариантов тотальной внутривенной анестезии у пациентов с ишемической болезнью сердца (2014)
Лисенко В. Й. - Інтраабдомінальна гіпертензія у хворих із діабетичним кетоацидозом, Брик Р. П. (2014)
Сисун Л. А. - Ехографічні варіанти ураження сонних артерій і їх зв'язок із частотою розвитку ішемічного інсульту (2014)
Калашніков В. Й. - Стан церебральної гемодинаміки і речовини головного мозку за даними дуплексного сканування та магніторезонансної томографії у пацієнтів із мігренню (2014)
Бондар М. І. - Бухгалтерський облік діяльності судноплавних підприємств: галузеві особливості (2013)
Брохун Н. С. - Поняття логістики як інструмента управління підприємством, Бонь М. М. (2013)
Винятинська Л. В. - Етапи комплексного статистичного дослідження платоспроможності лісових господарств в умовах ринкової нестабільності (2013)
Дідух Д. М. - Оцінка ефективності інновацій за інформаційними ресурсами бухгалтерського обліку в умовах соціально-орієнтованого розвитку підприємства (2013)
Євдокимов В. В. - Економічний аналіз діяльності судноплавних підприємств, Тарасенко С. В. (2013)
Єфіменко Т. І. - Зауваження на користь концепції адаптивності системи бухгалтерського обліку (2013)
Замула І. В. - Бухгалтерський облік відходів сільськогосподарського виробництва: екологічний вектор, Бондарчук В. В. (2013)
Кирилюк Б. Л. - Проблеми обліку запасів у дисертаціях українських дослідників (2013)
Коротаев С. Л. - Переход имущественных и обязательственных прав в условиях трансформации отношений собственности: проблемы междисциплинарного синтеза (2013)
Кузнєцова О. В. - Бухгалтерський облік опрерацій з управління відходами в забезпеченні економіко-екологічної безпеки підприємств-утилізаторів (2013)
Лаговська О. А. - Моделювання процесу калькулювання вартості рекламного продукту (2013)
Литвинчук І. В. - Економічна сутність бюджетного контролю (2013)
Ломаченко Т. І. - Теоретико-методологічні засади формування економічної безпеки підприємств (2013)
Лучик Г. М. - Обліково-аналітична інформація у формуванні інформаційної моделі для управління (2013)
Мандражи З. Р. - Методичні аспекти узгодження показників звіту про фінансові результати у форматі МСФЗ, Романюк Д. В. (2013)
Моссаковський В. Б. - Бухгалтерський облік операцій з нерухомістю: економіко-правовий підхід (2013)
Носирєв О. О. - Податкове регулювання інвестиційного капіталу в умовах інтеграційних процесів (2013)
Нусінова О. В. - Соціально-відповідальні аспекти аудиту, Лебідь І. О. (2013)
Романів Р. В. - Облікові та юридичні аспекти операцій з правами на нерухомість: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Романчук К. В. - Нормативно-правове регулювання облікового забезпечення господарських операцій підприємств у сфері поводження з відходами, Шиманська К. В. (2013)
Руденко Н. О. - Особливості обліку доходів спеціального фонду в державних вищих навчальних закладах як специфічних суб’єктах господарювання (2013)
Сабіна Н. Ю. - Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні та світі, Семенченко К. І. (2013)
Серпенінова Ю. С. - Порядок проведення переоцінки основних засобів та відображення її результатів в обліку (2013)
Сизоненко О. А. - Інтерактивні методи навчання як засіб підготовки фахівців з обліку нової інтеграції (2013)
Черкаський І. Б. - Система внутрішньої звітності лізингових компаній: напрями удосконалення, Ніколаєва С. П. (2013)
Чижевська Л. В. - Реалізація положення соціального захисту працівників у системі бухгалтерського обліку (2013)
Шавурська О. В. - Лісові ресурси як об’єкт господарського контролю (2013)
Безручук С. Л. - Облік валютних операцій в банках Республіки Польща та України: порівняльна характеристика, Грабчук І. Л. (2014)
Біляк Н. І. - Методичний інструментарій стратегічного аналізу зовнішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств (2014)
Бруханський Р. Ф. - Проблемні питання обліково-аналітичного стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Бурденюк Т. Г. - Стратегічний аналіз критеріїв конкурентоспроможності підприємств (2014)
Бутинець Т. А. - Сучасний стан обліку і документування розрахунків з податку на додану вартість (2014)
Гринишин Г. М. - Методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2014)
Данилко В. К. - Статистика сільського зеленого туризму: розвиток і становлення (2014)
Даньків Й. Я. - Економіка древньоісторичного періоду та Київської Русі (економіко-податковий та обліково-правовий аспекти), Даньків В. Й., Молнар О. С., Остап’юк М. Я. (2014)
Демченко Я. М. - Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, Прохорова В. М. (2014)
Довгалюк В. В. - Розвиток фінансового ринку як передумова активізації інвестування в Україні (2014)
Замула И. В. - Квоты на выбросы парниковых газов как объект бухгалтерского учета, Кирейцева А. В. (2014)
Іванюта О. В. - Організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат на великих промислових підприємствах (2014)
Куришко Л. А. - Удосконалення організаційно-методичного забезпечення спільного контролю спільної діяльності (2014)
Ларікова Т. В. - Оцінка достатності регулятивного капіталу банків (2014)
Лисенок О. В. - Методологія формування прибутковості банків (2014)
Маркович Н. В. - Регіональні тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій Львівщини в умовах глобалізації (2014)
Панченко І. А. - Особливості складання фінансової звітності загального призначення після переходу на застосування МСФЗ, Городиський М. П. (2014)
Погосова А. В. - Облік операцій з надання соціального пакета працівникам підприємства (2014)
Поліщук І. Р. - Класифікація прибутку та напрями його розподілу для цілей бухгалтерського обліку: стратегічний аспект, Колеснікова М. Л. (2014)
Самборська-Музичко Ю. О. - Особливості підходів до стратегічного аналізу конкурентоспроможності банків (2014)
Світлишин І. І. - Інтенсифікація як засіб забезпечення ефективності виробництва: теоретико-методологічні аспекти оцінювання (2014)
Сизоненко О. А. - Критична оцінка існуючої методики бухгалтерського обліку газу (метану) вугільних родовищ (2014)
Чук О. В. - Обліково аналітичне забезпечення ефективності управління запасами (2014)
Шеверя Я. В. - Регулювання та якість фінансової звітності в Україні (2014)
Шиманська К. В. - Бухгалтерський облік і оподаткування операцій зі зворотними металевими відходами в умовах невизначеності ринку металобрухту (2014)
Юхименко-Назарук І. А. - Деякі питання розвитку бухгалтерського обліку на основі положень егентської теорії (2014)
Янченко З. Б. - Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами інноваційної діяльності (2014)
Лаговская Е. А. - Учет операций по договору факторинга (2014)
Васильєв О. М. - Профіль густини багатокомпонентної рідини в циліндричній порі (2009)
Блажиєвський Ю. Л. - Конфіґураційний інтеґрал йонної системи в пористій матриці (2009)
Bratchenko M. I. - The effect of dynamically unstable channeling on off-axis ion implantation, Bakai A. S., Dyuldya S. V. (2009)
Ваків М. М. - Післярадіаційні деґрадаційно-релаксаційні перетворення в халькогенідних склоподібних напівпровідниках: феноменологія кінетики та можливі мікроструктурні механізми (2009)
Сороков С. І. - Релаксація та термодинамічні властивості моделі протонного скла з суттєвими короткосяжними конкуруючими взаємодіями, Вдович А. С., Левицький Р. Р. (2009)
Ткач М. В. - Електронний і екситонний спектри в закритій подвійній квантовій точці, що розташована у квантовій дротині циліндричної форми, Маханець О. М., Довганюк М. М. (2009)
Шевчук В. Н. - Особливості діелектричного відгуку кристалів Ca3Ga2Ge3O12 та Ca3Ga2Ge4O14, Каюн І. В. (2009)
Bercha D. M. - Fundamental characteristics of a new Hg3TeCl4 crystal obtained by means of the elementary energy bands concept based on ab initio band structure calculations, Sznajder M., Kharkhalis L. Yu. (2009)
Малинич С. З. - Синтез та оптичні властивості водних суспензій ультрадисперсного срібла (2009)
Yakunina G. V. - Plasma jets on the Sun, Porfir'eva G. A., Delone A. B., Oreshina I. V., Oreshina A. V. (2009)
Novosyadlyj B. - Evolution of scalar perturbations in cosmology with quintessential dark energy, Sergijenko O. (2009)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2009)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - Антигіпертензивний проект: а як у Львові? (2013)
Клиническая фармация: 20 лет в Украине (2013)
Что нам известно о раке? (2013)
Мифы и реальность онкологических заболеваний (2013)
Кривомаз Т. - На страже организма (2013)
Зупанец И. - Актуальная проблема: ринит, Сахарова Т., Безуглая Н. (2013)
Демецкая А. - Нобелевская премия – 2012 в области медицины и физиологии: перепрограммирование клеток (2013)
Примак Р. - Ліки і релігія (2013)
Примак Р. - Гораздо больше, чем просто лягушка (2013)
Дедишина Л. - Зберігаючи здоров’я дітей (2013)
Безверхняя Л. - Средство от простуды: закаливание (2013)
Особенности элегантного возраста, или Как отодвинуть старость (2013)
Демецкая А. - Наука и искусство: ДНК-арт (2013)
В зоне особого внимания: лекарственные поражения печени (2013)
Зайченко А. В. - Боль в горле: рекомендации клинического провизора, Брюханова Т. А. (2013)
Редькин Р. - Внимание! Водитель в аптеке (2013)
Дедишина Л. - Аптека Ференці: династія професіоналів та її послідовники (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Натуральные средства для лечения ринита: эмульсия хлорофиллипта, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - За першим столом - чоловік (2013)
Кириленко М. - Подарки в нашей жизни (2013)
Дедишина Л. - Людина-всесвіт (2013)
Дедишина Л. - "Фармакопейна" історія вітчизняної фармації (2013)
Безверхняя Л. - Зарядка для здоровья (2013)
Демецкая А. - Диета для иммунитета (2013)
Кривомаз Т. - Мужчина и женщина: в чем разница? (2013)
Дедишина Л. - Випив і… вилікувався?! (2013)
Примак Р. - Несправедливо забытая (2013)
Біліченко В. В. - Управління визначенням стратегій розвитку виробництва через трансформацію на автомобільному транспорті, Огневий В. О. (2013)
Букетов А. В. - Дослідження властивостей і структури нанокомпозитних епоксидних матеріалів, Сапронов О. О., Яцюк В. М. (2013)
Виговський Г. М. - Зносостійкість торцевих фрез, оснащених надтвердими матеріалами, Громовий О. А. (2013)
Сакно О. П. - Удосконалення системи управління експлуатацією шин вантажних автомобілів (2013)
Степчин Я. А. - Математична модель динаміки торцевого фрезерування різних схем різання (2013)
Шелег В. К. - Моделювання процесу поєднаної обробки деталей магнітно-дінамічним розкочуванням і обертовим змінним магнітним полем, Довгалев А. М., Жолобов А. А., Леванович Н. А., Кирилович В. А. (2013)
Безвесільна О. М. - Аналіз основних типів гравіметрів АГС, Чепюк Л. О. (2013)
Добряков В. Л. - Субрадіаційна структура стоксової (антистоксової) компоненти в умовах інтенсивної нерезонансної накачки дворівневої системи (2013)
Іщенко М. Л. - Неінвазивна НВЧ-діагностика людського організму, Коренівська О. Л., Коломієць Р. О., Морозов Д. С. (2013)
Манойлов В. П. - Характеристики жолобкового хвилеводу з прямокутним поперечним перерізом, Павлюк В. В., Ставісюк В. Л. (2013)
Подчашинський Ю. О. - Визначення геометричних параметрів виробів в автоматизованих системах шляхом апроксимації контурів на відеозображеннях (2013)
Свістельник С. С. - Метод розрахунку параметрів регулятора для керування астатичним об’єктом третього порядку, Тютюнник А. Г. (2013)
Ципоренко В. В. - Безпошуковий цифровий метод кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним дисперсійним обробленням для великої антенної бази, Ципоренко В. Г. (2013)
Павлій В. О. - Показники ефективності відновлення дефокусованих оптико-електронних зображень та зображень, що спотворені змазом, Маковейчук О. М., Худов Г. В. (2013)
Сугоняк І. І. - Модель системи підтримки прийняття рішень технопарку (2013)
Жупіев О. Л. - Обґрунтування параметрів гідроприводу підйому маніпулятора тунельного укладача, Заболотний К. С., Сірченко А. О. (2013)
Корбут М. Б. - Актуальність використання методики оцінки інтенсивності запаху у зоні впливу міських полігонів ТПВ (на прикладі полігона ТПВ міста Житомира), Мальований М. С. (2013)
Коцюба І. Г. - Вплив молочної галуззі виробництва на екологічний стан водних об'єктів м. Житомира (2013)
Франчук В. П. - Розробка математичної моделі руху потоку в класифікаторі гідравлічному горизонтальному, Бондаренко А. О. (2013)
Чала О. М. - Про вплив сейсмовибухових хвиль на стійкість бортів кар’єру (2013)
Титул, содержание (2013)
Ульев Л. М. - Энергосберегающий потенциал процесса производства и очистки двуокиси титана, Ковальчук А. А. (2013)
Ваганов А. И. - Метрологическое обеспечение безопасной и энергоэффек - тивной эксплуатации котельных установок, Добровольская С. В. (2013)
Серебренников Б. С. - Повышение энергетической эффективности технологических процессов промышленных предприятий , Петрова Е. Г. (2013)
Ущаповський К. В. - Тенденції розвитку електроенергетики: загрози та можливості, Костін Ю. Д. (2013)
Пономарьов С. В. - Особливості інституціоналізації Українського енергоринку та їх вплив на цінову політику у паливно-енергетичному комплексі (2013)
Маляренко В. А. - Изучаем земной и космический водород. Часть 1, Федоренко Г. М., Губин С. В., Яковлев А. И. (2013)
Иващук Н. Л. - Этапы реформирования рынка природного газа в Польше, Иващук А. В. (2013)
Шерстюк А. В. - Обоснование подхода к построению электронной системы измерения диэлектрической проницаемости крови (2013)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричн та теплову енергію в Україні і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу за січень-листопад 2012 року (2013)
Abstracts (2013)
V специализированная конференция "Автоматизация. ТЭК. Украина" 5 декабря 2012 г. (2013)
Список статей опубликованных в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" в 2012 году (2013)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 444, грудень 2012 року (2013)
К сведению автоторов и подписчиков (2013)
Шевченко В. Л. - Економічні підходи до оцінки ризиків інформаційної безпеки (2014)
Леонов В. В. - Методика оцінки компетентності експертів у процесі розробки пропозицій до програмних документів, Ворович Б. О. (2014)
Рудніцький І. А. - Стан і проблеми залучення міжнародної технічної допомоги в інтересах розвитку системи підготовки національних контингентів та національного персоналу, Мильченко О. М., Островський О. В., Троцький І. В. (2014)
Сафронов О. В. - Показники воєнно-економічного потенціалу держав у регіоні довкола України і деяких провідних держав у світіі, Неділько О. М., Сафронов В. О. (2014)
Лисенко О. І. - Визначення безпечного району розміщення, маршрутів пересування та забезпечення безперервним зв’язком пошуково-рятувальних бригад в умовах ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, Хазанович О. І., Чеканова І. В., Андрієвський А. П. (2014)
Левченко О. В. - Реалізація "м’якої сили” для просування національних інтересів (2014)
Дузь-Крятченко О. П. - Українська національна ідея: якою їй бути?, Лисицин Е. М. (2014)
Кулажський В. І. - Криптографічний захист інформаційних ресурсів в ERP-системі, Берестов Д. С., Кульчицький О. С. (2014)
Купріненко О. М. - Підвищення ефективності застосування бойових броньованих машин під час ліквідації незаконних збройних формувань, Голуб В. А. (2014)
Ващенко І. В. - Обґрунтування підходу до визначення загроз поточному фінансуванню потреб Міністерства оборони України, Абрамова М. В., Чеканова І. В. (2014)
Баталюк В. І. - Методичний підхід до обґрунтування раціональної структури командування сухопутних військ Збройних Сил України (2014)
Педан Ф. П. - Аналіз досвіду використання управлінського обліку у військовій сфері, Руденська Г. В., Кондратенко Ю. В. (2014)
Рибидайло А. А. - Підходи щодо оцінки сукупної вартості володіння інформаційною технологією, Поривай О. В., Бобров С. В., Солошенко Н. В. (2014)
Голобородько М. Ю. - Загальні вимоги до видів, послідовності та умов проведення випробувань радіоелектронного обладнання, Зотова І. Г., Левшенко О. С., Петрушен М. В. (2014)
Ващенко І. В. - Методологічні підходи до розробки збалансованої системи показників у військовій сфері, Федоренко Р. М., Ткаченко М. В. (2014)
Устименко О .В. - Проблеми взаємодії складових сектору безпеки і оборони України на тактичному рівні у ході першого етапу антитерористичної операції, Розумний О.Д. , Храпач Г. С. (2014)
Нікітін В. А. - Оптимізація розподілу обмежених ресурсів для забезпечення оперативних (бойових) спроможностей військових формувань, Кутовий О. П. (2014)
Леонов В. В. - Алгоритм прийняття рішень при створенні складних організаційно-технічних систем на стратегічному рівні управління, Бойко Р. В., Сівоха І. М. (2014)
Кутовий О. П. - Розвиток офсетних технологій у військово-технічному співробітництві за видами, Чумаченко С. М. (2014)
Білетов В. І. - Стратегія військово-технічного співробітництва Збройних Сил України в умовах їх євроінтеграції та переходу на євростандарти, Закалад М. А., Пивовар О. П., Ворона Т. О. (2014)
Возняк С. М. - Показники для порівняльного оцінювання способів застосування підрозділів Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, Федянович Д. Л., Фучко А. Й., Комолаєва Т. М. (2014)
Кірпічніков Ю. А. - Теоретичні підходи для розрахунку штату програмістів, необхідних для підтримки єдиного інформаційного середовища, Федорієнко В. А., Головченко О. В., Кошлань О. А. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Захист, інформування, профілактика (2013)
Серб А. - Увага! Реєстрація медичних виробів, Сінічкіна Л. (2013)
Нужен ли аптечной сети центральный склад? (2013)
Компания MSD представляет уникальный сервис интернет-консультирования для врачей (2013)
Львова Л. - Врачевание музыкой (2013)
Актуальная проблема: простуда (2013)
Дедишина Л. - Медичні знання є базовими для сучасного провізора (2013)
Зупанец И. А. - Симптоматическая помощь при боли: взгляд на проблему, Отришко И. А. (2013)
Демецкая А. - Наночипы: вчера, сегодня, завтра (2013)
Когда статины незаменимы (2013)
Демецкая А. - Тайм-менеджмент, или Управление временем (2013)
Зупанец И. А. - Фармацевтическая опека пациентов с болью в горле, Отришко И. А. (2013)
Примак Р. - Табачный дым: новые сюрпризы (2013)
Дедишина Л. - Мейк-ап для провізора (2013)
Дедишина Л. - Не те, що вигідно, а те, що треба (2013)
Львів, "Під угорською короною" (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Лекарство своими руками: приготовление противопростудного сбора, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Кириленко М. - Книга в жизни ребенка (2013)
Кириленко М. - Праздник весны (2013)
Безверхня Л. - Зарядка для здоровья (2013)
Кривомаз Т. - Феминизм нынче не в моде (2013)
Ходить сон біля вікон… (2013)
Болевой синдром при заболеваниях суставов: проблемы и достижения (2013)
Титул, содержание (2013)
Руднєв В. К. - Ефективність використання газового змащення при проколюванні ґрунту, Супонєв В. М, Хачатурян С. Л (2013)
Семеней А. Р. - Результаты испытаний и промышленного внедрения теплогенераторов пиролизного типа (2013)
Дуэль М. А. - Автоматизация определения энергетических характеристик энергооборудования, Канюк Г. И., Фурсова Т. Н., Близниченко Е. Н. (2013)
Ущаповський К. В. - Модель реалізації електроенергії населенню в ринкових умовах, Шпак О. Л. (2013)
Маляренко В. А. - Изучаем земной и космический водород. Часть 2, Федоренко Г. М., Губин С. В., Яковлев А. И. (2013)
Редько А. Ф. - Методики исследований солеотложений в геотермальных системах теплоснабжения, Онищенко А. А. (2013)
Иващук Н. Л. - Перспективы развития газового рынка в Польше, Иващук А. В. (2013)
Арсеньєв В. М. - Застосування рідинно-парового ежектора для рекомпресії вторинної пари вакуумних випарних установок, Шарапов С. О., Мірошниченко В. В. (2013)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу за січень-грудень 2012 року (2013)
Abstracts (2013)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 444, грудень 2012 року (2013)
К сведению авторов и подписчиков (2013)
Аболіхіна Е. В. - Деградація сплаву В93Т при експлуатації літаків Ан, Чернега С. М. (2011)
Аль Аджейлат С. А. - Качество обрабатываемых деталей при эльборовом шлифовании направляющих прессов, Лебедев В. Г., Луговская Е. А. (2011)
Бабич Т. О. - Визначення впливу виносу опорно-зчіпного пристрою на величину габаритної смуги руху триланкового автопоїзда компонувальної схеми "B-Double”, Стельмащук В. В., Мурований І. С. (2011)
Баховський П. Ф. - Математична модель реалізації послуги в рамках моделі систем масового обслуговування, Євсюк М. М. (2011)
Белас О. Н. - Влияние циклического нагружения на триботехнические характеристики стали 45 (2011)
Беловод А. И. - К Вопросу износостойкости восстановленных рабочих органов сельскохозяйственных машин, Дудников А. А., Канивец А. В., Дудник В. В. (2011)
Білявський М. Л. - Передумови розробки математичної моделі роботи двигуна внутрішнього згорання у складі когенераційної машини, Кузьо І. В., Шоловій Ю. П. (2011)
Бодак В. І. - Аналіз роботи вальцевого пристрою при гранулюванні сапропелів, Булік Ю. В., Приймак О. В. (2011)
Веселовська Н. Р. - Розширення функціональних можливостей верстатних комлексів за рахунок оптимізації процесу механічної обробки (2011)
Волков Г. В. - Структурная наследственность в сплавах после электрогидроимпульсной обработки в жидком состоянии (2011)
Гандзюк М. О. - Дослідження забруднення повітря в місті луцьку та розробка заходів для його зменшення (2011)
Гевко Б. М. - Особливості розрахунку привідних ланок ланцюгового конвеєра, Ляшук О. Л., Комар Р. В., Диня В. I., Олексишин О. В. (2011)
Гогаєв К. О. - Дослідження ріжучих властивостей порошкових швидкорізальних сталей при механічній обробці титанових сплавів, Іценко А. І. (2011)
Гордєєв О. Ф. - Упорний ГСП з пружними перемичками, Полінкевич Р. М., Зубовецька Н. Т., Скляров Р. А. (2011)
Гошко З. О. - Особливості виробництва олії з розторопші, Василькевич В. О., Гошко О. В. (2011)
Грабовець В. В. - Аналіз способів та засобів зневоднення озерних сапропелів у механізованій технології, Шарибура А. О., Ілюшик І. М. (2011)
Гречанюк Н. И. - Современные теплозащитные покрытия для лопаток газотурбинных двигателей и оборудование для их получения, Кучеренко П. П., Гречанюк И. Н., Василега О. П., Минакова Р. В. (2011)
Гречихин Л. И. - Явление образования монолитных упрочняющих слоев в строительных композитах, Подлозный Э. Д. (2011)
Даниленко Н. И. - Исследования методом аналитической электронной микроскопии нанопрослоек в зоне контакта биметаллов при горячей прокатке в вакууме, Подрезов Ю. Н., Борц Б. В., Пархоменко А. А., Лопата А. А. (2011)
Джала Р. М. - Енергія aктивації деформованого металу поблизу вершини корозійної каверни, Юзевич В. М., Мельник М. І., Семенюк О. М. (2011)
Дикий М. О. - Газодизельна система живлення автомобільного двигуна з мікропроцесорним керуванням, Петренко В. Г., Соломаха А. С., Рябов В. В., Устименко Є. В. (2011)
Диха О. В. - Модифікація поверхневої будови трибосполучень комбінованою електрофізичною обробкою, Бабак О. П., Посонський С. Ф., Вичавка А. А. (2011)
Заблоцький В. Ю. - Вплив технологічної спадковості на формування показників якості підшипників, Марчук В. І. (2011)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Сучасне обладнання для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації, Булига Ю. В., Манжілевський О. Д. (2011)
Кальба Є. М. - Покращення експлуатаційних характеристик магістральних нафтоперекачуючих насосів, Голотенко С. М., Гарматюк Р. Т., Голотенко О. С. (2011)
Карпенко В. Р. - Трудовитрати на обслуговування легкових автомобілів фірмовими СТО, Павлюк В. І., Приймак О. В. (2011)
Кашицький В. П. - Дослідження фрикційних характеристик базальтонаповнених прес-композитів, Савчук П. П., Киселюк О. П., Клименко О. О., Дуда О. О. (2011)
Клапків М. Д. - Плазмоелектролітне оксидування легких сплавів і напилених шарів, Імбірович Н. Ю., Посувайло В. М., Остап’юк С. І. (2011)
Козачук І. С. - Експериментальні дослідження параметрів процесу згоряння газового двигуна, переобладнаного з дизеля (2011)
Колядинський І. М. - Розробка системи клапана для контролера газових потоків F 260, Коровицький А. М., Коменда Т. І., Панасюк І. М., Сахарчук В. В. (2011)
Костюник Р. Е. - Автоматизированная измерительно-испытательная система исследования компрессионно-вакуумных процессов трения скольжения (2011)
Кравченко О. П. - Аналіз чинників, що визначають інтенсивність і характер зносу протектора шин та його зв'язок з технічним станом елементів автомобіля, Сакно О. П., Лукічов О. В., Гнатюк М. І. (2011)
Крижанівський Є. І. - Об’ємна пошкодженість тривало експлуатованих магістральних газопроводів: роль корозивно-наводнювального середовища, Никифорчин Г. М. (2011)
Кущев А. В. - Физика процесса бесконтактной магнитно-турбулентной очистки подшипников качения (2011)
Лапченко Ю. С. - Особливості процесів формоутворення поверхонь обертання на операціях безцентрового шліфування, Пальчевський Б. О. (2011)
Лебедев В. Г. - Разрушение пористых напыленных слоев из минерало и металлокерамики при шлифовании их кругами из синтетических сверхтвердых материалов силами резания, Чумаченко Т. В., Клименко Н. Н. (2011)
Лотиш В. В. - Комп'ютерна обробка мікрофотографій шліфів полідисперсних матеріалів з метою вивчення їх морфологічний характеристик, Грудецький Р. Я., Лисенко Р. (2011)
Марчук В. І. - Структура простоїв верстатного обладнання, пов’язаних з підготовкою інструментальних комплектів, Мережа В. В., Ткачук А. А. (2011)
Маткова А. В. - Морфологія та характер розподілення мідистих включень у легованих міддю сірих чавунах, Гусачук Д. А., Парфентьєва І. О. (2011)
Мельничук М. Д. - Стабілізаційний відпал термоелектродного дроту в стані поставки, Пашинський Л. М. (2011)
Нарівський О. Е. - Кінетика корозійних процесів та швидкість пітінгування сплаву 06ХН28МДТ у слабокислих хлоридовмісних середовищах (2011)
Никифорчин Г. М. - Структурні зміни в теплостійких сталях, спричинені зупинками блоків ТЕС, Кречковська Г. В., Студент О. З. (2011)
Нікітін О. О. - Використання швидкісної відеозйомки для безконтактних методів вимірювання, Дробот О. С. (2011)
Орловская С. Г. - Динамика роста оксидных образований на окисленной поверхности молибдена, Шкоропадо М. С., Каримова Ф. Ф. (2011)
Павлиго Т. М. - Уніфіікація термінології у галузі нанотехнологій на міжнародному рівні (2011)
Петраков Ю. В. - Моделювання утворення хвилястості і ограновування поверхні при плоскому шліфуванні, Кравець Н. А. (2011)
Пічугін А. Т. - Зміцнення поверхні титанових сплавів термодифузійним насиченням зі статичної атмосфери аргонокисневої газової суміші, Лук’яненко О. Г., Труш В. С. (2011)
Повстяной О. Ю. - Оптимізація форми для виготовлення пористих проникливих матеріалів, Богінський Л. С. (2011)
Погрелюк І. М. - Поверхневе зміцнення титанових сплавів термодифузійним контактним насиченням з карбіду бору, Федірко В. М., Самборський О. В. (2011)
Похмурський В. І. - Трибологічна поведінка електролітично наводнених армко заліза та титанового сплаву ОТ-4, Василів Х. Б., Винар В. А., Рацька Н. Б., Головчук М. Я. (2011)
Придюк В. М. - Експериментальна установка автопоїзда-контейнеровоза для дослідження його маневреності (2011)
Приймак О. В. - Аналіз факторів, що впливають на фізичне зношення протектора шин. фактор якості дорожнього покриття українських автошляхів, Биковець О. В. (2011)
Пташенчук В. В. - Характеристика ріжучої здатності переривчастого шліфувального круга та її зв’язок з режимними параметрами процесу різання (2011)
Пустюльга С. І. - Дискретне моделювання замкнутих траєкторій числовими послідовностями, Самостян В. Р., Клак Ю. В., Хомич А. (2011)
Рамш В. Ю. - Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів, Барановський В. М., Паньків М. Р., Герасимчук Г. А. (2011)
Розенберг О. А. - Моделирование процесса упрочнения пористых втулок методом многократного протягивания, Михайлов О. В., Штерн М. Б. (2011)
Рудь В. Д. - Низькочастотний електрогідравлічний вібромодуль для просвічування землі, Сомов Д. О., Сацик В. О., Приймак О. В. (2011)
Савуляк В. - Технологія стабільного забезпечення структури і експлуатаційних властивостей антифрикційних високовуглецевих сплавів зустрічним модифікуванням, Янченко О. (2011)
Савчук П. П. - Технології отримання і особливості застосування у промисловості епоксидних композитів з різним ступенем наповнення, Косторнов А. Г. (2011)
Сизоненко О. Н. - Влияние электроразрядного воздействия на композицию порошков Fe-Ti-B4C, Баглюк Г. А., Мамонова А. А., Тафтай Э. И., Торпаков А. С., Жданов А. А., Зайченко А. Д., Липян Е. В. (2011)
Симонюк В. П. - Вібраційна обробка деталей та її технологічні особливості (2011)
Сичук В. А. - Практика виготовлення та випробування зносостійкого сопла піскоструменевої машини отриманого методом сухого радіально-ізостатичного пресування, Заболотний О. В. (2011)
Скальський В. Р. - Вплив пластичної деформації конструкційної низьковуглецевої сталі на параметри сигналів магнетопружної акустичної емісії, Гірний С. І., Клим Б. П., Почапський Є. П., Долішній П. М., Толопко Я. Д., Великий П. П., Дубицький О. С. (2011)
Смалько М. А. - До питання створення автоматичного комплексу для випробування радіоактивних та токсичних зразків (2011)
Стельмах А. В. - Универсальный программно-аппаратный комплекс контроля и управления приемо-сдаточными испытаниями двигателя внутреннего сгорания (2011)
Степанчук А. М. - Зносостійкість товстошарових покриттів з композицій реліт - самофлюсівний сплав, Шевчук М. Б., Незабитовський Д. Г. (2011)
Стухляк П. Д. - Вплив об’єму зовнішніх поверхневих шарів на залишкові напруження в епоксикомпозитах, Добротвор І. Г., Букетов А. В., Сорівка І. Т. (2011)
Ткачук О. В. - Вплив температури на термодифузійне насичення титану в азоткисневмісному середовищі, Погрелюк І. М., Проскурняк Р. В. (2011)
Ткачук Ю. М. - Зміна корозійно-втомної довговічності сталі 20х13 після експлуатації в паровій турбіні, Студент О. З. (2011)
Токарчук В. В. - Програмно-апаратний комплекс на базі DS1104 для контролю і управління технічними об’єктами, Смолянкін О. О., Гуменюк Л. О. (2011)
Федориненко Д. Ю. - Вплив експлуатаційних параметрів на характеристики гідростатичних опор шпинделя, Сапон С. П. (2011)
Хоменко О. В. - Структура та властивості композиту CU – 30 % Мас.Сr, отриманого методом динамічного гарячого прессування за різних умов попереднього диспергування порошків, Толочин О. І., Найда Ю. І., Лаптєв А. В., Мінакова Р. В. (2011)
Хуфенбах В. - Трибологические исследования легких полимерных материалов для их применения в узлах трения машин, Кунце К., Модлер Н., Стельмах А. У. (2011)
Чернега С. М. - Адгезійна міцність дифузійних покриттів на основі боридів заліза, Подрезов Ю. М., Сидор Д. М. (2011)
Шабайкович В. А. - Інноваційні способи очищення води і оснащення для їх здійснення. Частина 1 (2011)
Шваб’юк В. І. - Згин круглої транстропної плити, частково опертої на жорстку основу, Ротко С. В., Гуда О. В. (2011)
Широков В. В. - Вплив навантаження на деформування поверхневого шару та зближення перспективних трібоматеріалів, Василів Х. Б., Арендар Л. А. (2011)
Штерн М. Б. - Залежності швидкостей поширення акустичних хвиль в нелінійно-пружних матеріалах від характеру динамічного навантаження, Вдовиченко О. В., Кіркова О. Г. (2011)
Яворська Н. М. - Композиційні електролітичні покриття на основі нікелю та заліза з добавкою мікро- та нанодисперсних включень (2011)
Анотації (2011)
Титул, зміст (2013)
Цінова стратегія лідера (2013)
Кривомаз Т. - Этиология и эпидемиология ОРВИ (2013)
Редькин Р. - Отечественной клинической фармации - 20 лет (2013)
Оценка технологий здравоохранения: практические аспекты внедрения (2013)
Редькин Р. - Эндокринная патология: помочь и не навредить (2013)
Примак Р. - Зачем медицине математика? (2013)
Демецкая А. - Фитнес для мозга: нейробика (2013)
Освіта - важливий чинник розвитку суспільства (2013)
Демецкая А. - Под прессом стресса: седативные препараты (2013)
Демецкая А. - В стремлении к идеалу: худеем "под прикрытием" (2013)
Дедишина Л. - Завдання - народитись здоровим (2013)
Редькин Р. - Занимательная фармакология: мед и лекарства (2013)
Зайченко А. В. - Головная боль в практике клинического провизора: современные подходы к фармакологической коррекции, Брюханова Т. А. (2013)
Михайлюк О. - Біль у горлі: допомогти і не нашкодити, Михайлюк О. (2013)
Дедишина Л. - Віч-на-віч з історією (2013)
Кривомаз Т. - Двойной юбилей династии фармацевтов (2013)
Кириленко М. - Подарите детям праздник общения с книгой (2013)
Демецкая А. - Мини-тренинг: конфликт в аптеке (2013)
Безверхняя Л. - Зарядка для глаз (2013)
Дедишина Л. - Золотий стандарт здорового харчування (2013)
Бразилия - страна здоровых и жизнерадостных (2013)
Афанасов А. М. - Регулирование магнитных потоков тяговых электрических машин при их взаимном нагружении (2011)
Бамбура О. В. - Використання перехідних кривих при будівництві залізниць (2011)
Возненко А. Д. - Досвід зарубіжних країн у проведенні колієвимірювальних робіт при будівництві та експлуатації швидкісних магістралей (2011)
Данилевський В. І. - Комплексна модернізація тягових електричних машин тягового і моторвагонного залізничного рухомого складу, Сливовська Л. В. (2011)
Дорошенко О. Ю. - Історія американських швидкісних магістралей і перспективні напрямки досліджень в області цементобетонних покриттів, Гудіменко К. В., Дорошенко Ю. М. (2011)
Дьомін Ю. В. - Аналіз сучасних технічних вирішень конструкцій спеціалізованих вагонів для інтероперабельних та інтермодальних перевезень, Стецько А. А. (2011)
Іванов В. Б. - Досвід модернізації маневрових локомотивів ТГМ з встановленням гідропередачі VOITH, Косенко В. І., Осколков О. Г. (2011)
Ищенко В. М. - Диагностирование холодильных машин подвижного состава с использованием lgp-i диаграммы, Кулешов В. П., Мельничук А. В. (2011)
Матвієнко С. - Вибір режимів керування рухом поїзда при виконанні тягово-енергетичних розрахунків (2011)
Осьмак В. Е. - К оценке герметичности кузова вагона с теплоизоляцией при использовании физической модели, Брайковская Н. С. (2011)
Сорока О. О. - Аналіз методів діагностики земляного полотна. Їх переваги та недоліки (2011)
Сущенко І. П. - Модернізація кабіни машиніста електровозів ВЛ11М (2011)
Тарасюк В. М. - Просочувальні матеріали для ізоляції обмоток тягових електричних машин (2011)
Чистяков В. В. - Комплексна домішка для модифікації бетонів транспортного будівництва, Шургея А. Г., Гудіменко К. В., Дорошенко О. Ю. (2011)
Андрейцев А. Ю. - Моделювання та розрахунок температури частинок плакованого порошку Al2O3 при плазмовому напиленні, Смирнов І. В. (2011)
Белевцова Н. Л. - Упруго-пластическое напряженное состояние оболочек вращения переменной жесткости в двух направлениях при неосесимметричных неизотермических процессах нагружения с учетом истории их протекания (2011)
Крюков М. М. - Деформування біметалічних оболонок обертання в докритичній області (2011)
Лобас Л. Г. - Вплив асиметрії слідкувальної сили на рух перевернутого подвійного математичного маятника, Лобас Л. Г., Лупіна Т. О. (2011)
Пугачов Г. С. - Вільні коливання механічної системи з двома степенями вільності при розгляді задач динаміки транспортних засобів (2011)
Калинюк І. О. - Методи організації реконфігурувальних обчислювальних контролерів та інформаційних технологій (2011)
Наконечна С. В. - Вихідні теоретичні положення створення паралельних ієрарх-ієрархічних мереж (2011)
Михно Н. Л. - Способы построения реконфигурируемых компьютерных систем на элементах автоматной памяти (2011)
Самсонкин В. Н. - Моделирование организационного механизма распределения ресурсов при решении задач технического нормирования, Меркулов В. С. (2011)
Сорочинська О. Л. - Європейські стандарти у сфері охорони праці (2011)
Прищепчук О. В. - Вибір оптимального рішення щодо впровадження швидкісного залізничного руху в систему пасажирських перевезень (2011)
Ковальов В. В. - Система захисту інформації в локальних обчислювальних мережах (2011)
Горб М. С. - Власні хвилі в неоднорідному за перерізом відкритому циліндричному діелектричному хвилеводі, Гусєва О. В. (2011)
Зінковський Ю. Ф. - Визначення зони однорідності керованого квазістатичного електричного поля в області з кільцевою багатозв’язною границею, Сидорук Ю. К. (2011)
Трубин А. А. - Рассеяние электромагнитных волн на планарных решетках диэлектрических резонаторов (2011)
Артеменко М. Е. - Анализ линейно-параметрических цепей с переключающимися конденсаторами компактным модифицированным методом припасовывания, Рыбин А. И., Кумсия М. С. (2011)
Рибін О. І. - Реставрація образів за методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара, Іванюк Н. О. (2011)
Павлюченкова А. М. - Оптимальний алгоритм фільтрації мовних повідомлень при наявності опорного сигналу завади, Жук С. Я. (2011)
Мрачковський О. Д. - Кореляційні властивості послідовностей Голда, Часник А. А., Реутська Ю. Ю. (2011)
Рибіна І. О. - Моделювання кінцевого елемента для об’ємного фантома в імпедансній томографії (2011)
Орiшко Р. В. - Метод модифікації сузір’я для зменшення пік-фактора в OFDM сигналах, Головiн В. А. (2011)
Мрачковський О. Д. - Залежність максимальних бокових піків кореляційних функцій ФМ аперіодичного сигналу М-послідовності від довжини послідовності. , Боднарук О. Д. (2011)
Цурко Д. Ю. - Проста нижня границя кількості перевірочних символів у блокових кодах, Старков М. О. (2011)
Бичковський В. О. - Редукція моделі системотехнічного комплексу, Ханчопуло О. В. (2011)
Біденко П. С. - Мікросмужковий фільтр на основі двовимірних неоднорідностей, Назарько А. І. (2011)
Овсяников В. В. - Улучшение внутренних параметров электрически малых проволочных антенн, Загородняя Л. С. (2011)
Балінський М. Г. - Прямокутні плівкові резонатори на основі магнітостатичних хвиль для генераторів НВЧ, Кудінов Є. В. (2011)
Овсяников В. В. - Параметры излучателей из холодной плазмы, Мороз С. Н. (2011)
Шупта О. О. - Оптимальна фільтрація радіосигналів малої тривалості в частотно-часовому методі вимірювань несучої частоти, Богомолов М. Ф. (2011)
Таранчук А . А. - Моделирование микроперемещений мембраны пьезокварцевого измерительного преобразователя, Акулиничев А . А., Цегольник Г. Г. (2011)
Мірських Г. О. - Модуль частотної селекції у складі центральної станції прийому та передачі мультимедійної інформації. , Орлов А. Т., Цикалов Д. В. (2011)
Бабушкін А. М. - Комп’ютерне моделювання квантоворозмірних структур в середовищі Matlab, Нелін Є. А. (2011)
Зінченко М. В. - Ідентифікація нелінійних розсіювачів за хаотичним сигналом, Зінковський Ю. Ф. (2011)
Яковенко И. А. - Основной алгоритм обработки ЭКГ для повышения достоверности определения макроэлементов в крови, Клочко Т. Р., Леус Е. А. (2011)
Абрамович А. О. - Металодетектори, Дяченко С. М. (2011)
Василю Олександровичу Гойжевському –90! (2011)
Ліщинська О. - Соціальна адаптація особистості як ресурс експлуатації в деструктивному культі (2011)
Сердюк С. - Самореалізація студентів з обмеженими можливостями в інтегрованому освітньому середовищі (2011)
Белей М. - "Я-концепція" як показник особистісного зростання в молодшому шкільному та підлітковому віці (2011)
Блинова О. - Криза ідентичності як мотиваційна основа міграційної поведінки (2011)
Федоришин Г. - Соціальна мобільність як чинник девіантної поведінки (2011)
Пілецький В. - Комп’ютерна залежність та її вплив на сучасних підлітків (2011)
Палій А. - Когнітивні стилі як детермінанти формування особистісних рис (2011)
Семак О. - Професійно важливі якості як основа успішності та надійності діяльності людини-оператора (2011)
Сидорик Ю. - Основні чинники зростання конфліктності підлітків та юнацтва в їхніх взає¬минах зі своїми батьками (2011)
Гетьман Д. - Релігієзнавчо-теологічний та світоглядний аналіз ідентифікації релігійної віри (2011)
Доскач С. - Вплив когнітивних стилів на формування індивідуального стилю діяльності практичних психологів (2011)
Тоба М. - Вплив більшості та меншості групи на прийняття групового рішення (2011)
Кулеша-Любінець М. - Стиль професійного спілкування педагогів державних закладів опіки (психологічний аспект) (2011)
Паненкова Ю. - Критерії й показники особистісної адаптації обдарованих дітей (2011)
Черенщикова Д. - Справедливість як атрибут суб’єктності викладача ВНЗ (2011)
Сохан І. - Правовий нігілізм: соціально-психологічний аспект (2011)
Чаплак Я. - Психологічний вплив у науковій психології (2011)
Чаплак Я. - Формування готовності психолога-консультанта до творчої самореалізації в професійній діяльності на основі особистісно-акмеологічного підходу (2011)
Коропецька О. - Самореалізація як екзистенційна потреба особистості (2011)
Провоторова Н. - Дослідження професійної мотивації державних службовців як представників соціономічних професій (2011)
Жердецька Л. - Сутнісна характеристика професійно значущих якостей психолога як психологічна проблема (2011)
Шкраб’юк В. - Соціально-психологічна адаптація засуджених в умовах соціальної ізоляції (2011)
Гаркавенко Н. - Психологічна допомога сім’ям: розвиток і сучасний стан (2011)
Тоба М. - Нормативне самовизначення особистості (2011)
Карпенко Г. - Діалогічне мовлення – актуальний засіб оптимізації й стимуляції процесу навчання у вищій школі (2011)
Прокопів Л. - Феномен гіперактивності в дошкільників: ознаки та причини (2011)
Бохонкова Ю. - Психологічні особливості сприйняття підлітком стресової ситуації та адаптація до неї (2011)
Гринчук О. - Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку соціальної мобіль¬ності майбутніх спеціалістів (2011)
Зеленін В. - Психолого-педагогічна модель розвитку професійної самоактуалізації музикантів-виконавців (2011)
Кравченко К. - Структурно-функціональна модель довіри (2011)
Бойко Г. - Груповий тренінг ефективного працевлаштування для студентів старших курсів вищих навчальних закладів (2011)
Дмитерко-Карабин Х. - Елементи системної сімейної та позитивної психотерапії в консультуванні подружньої пари (2011)
Шмілик Н. - Теоретико-методологічні аспекти становлення й розвитку перина¬тальної психології (2011)
Пілецька Л. - Професійна мобільність особистості як одна зі складових соціальної мобільності (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, содержание (2013)
Розен В. П. - Кластеризація об’ектів енергоспоживання вищих навчальних закладів за впливом технологічних призначень, Ткаченко В. Ф., Мильніченко С. М. (2013)
Ильченко Б. С. - Математические модели для расчета погрешности материального баланса при трубопроводной транспортировке природного газа (2013)
Редько А. А. - Когенерационная энергетическая установка в тепловой схеме обжиговой машины железнорудных окатышей, Компан А. И., Редько А. Ф., Голышев А. М. (2013)
Швецов М. В. - Механізми забезпечення стійкості ринку двосторонніх договорів, Ганус О. І. (2013)
Куріс Ю. В. - Енергетичні аспекти біогазових технологій (2013)
Ущаповський К. В. - Моделювання економічних процесів в електроенергетиці, Шпак О. Л. (2013)
Кипоренко А. С. - Проблемы экологического мониторинга в районах эксплуатации АЭС (2013)
Бондаренко І. В. - Екологія автомобілебудування: інноваційна система ФГР (2013)
Кутовой В. А. - Термовакуумный процесс получения нанодисперсных материалов целевого назначения, Луценко А. С. (2013)
Руднев В. К. - Минимальная глубина заложения горизонтальных скважин для инженерных коммуникаций, Супонев В. Н., Олексин В. И. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
К сведению авторов и подписчиков (2013)
Чернега В. С. - Пропускная способность транспортного уровня беспроводных локальных сетей при наличии скрытых станций, Виниченко С. А. (2014)
Шаталова Ю. Г. - Разработка имитационной модели трехуровневой архитектуры распределенной базы данных и ее исследование в среде ANYLOGIC (2014)
Ткаченко К. С. - Адаптивное принятие решений автоматными алгоритмами по критерию минимума предельных средних потерь (2014)
Гусев В. А. - Дефектно-примесная инженерия в технологии кремниевых солнечных элементов с зарядовыми насосами, Старков В. В., Шоферистов С. Е. (2014)
Гусев В. А. - Конструкторско-технологические методы обеспечения радиационной стойкости кремниевых солнечных элементов, Старков В. В., Анисимов А. В. (2014)
Лобкова Л. М. - Статистическая модель турбулентной атмосферы для морских систем радиосвязи, Головин В. В. (2014)
Лобкова Л. М. - Выбор геометрических параметров сферических антенн, Тыщук Ю. Н. (2014)
Лукьянчиков А. В. - Оптимизация характеристик излучения двухзаходной конической спиральной антенны, Колпенский А. А., Могилевский А. В. (2014)
Гимпилевич Ю. Б. - Спектрометрический метод измерения комплексного коэффициента отражения микроволновых узлов, Зебек C. Е. (2014)
Плоткин А. Д. - Измерение потерь в полосковой линии (2014)
Широков И. Б. - Однопортовый резонансный транзисторный усилитель, Лялюк Д. В., Филиппов И. Ф. (2014)
Широков И. Б. - Минимизация погрешности определения местоположения объекта поиска под завалом в шахтах, Редькина Е. А., Дурманов М. А. (2014)
Зиборов С. Р. - Система диагностики коллекторных электродвигателей, Редькина Е. А., Цыганов И. А. (2014)
Зиборов С. Р. - Цифровой частотный демодулятор, Прохоров В. Г. (2014)
Маригодов В. К. - Теоретико игровой синтез системы связи в условиях изменяющейся помеховой обстановки, Бабуров Э. Ф. (2014)
Маригодов В. К. - О возможности приведения многоканальной системы связи к эквивалентной одноканальной, Чмут В. В. (2014)
Маригодов В. К. - Неискаженная передача комплексного спектра сигнала в системах связи с оптимальным предыскажением сигналов, Чмут В. В. (2014)
Афонин И. Л. - Повышение достоверности информации, передаваемой в системах связи ГМССБ, Слезкин В. Г. (2014)
Паслён В. В. - Моделирование несимметричной зоны обнаружения для двухпозиционного радиолучевого средства охраны, Добровольский А. Б., Демидов И. Р. (2014)
Михайлюк Ю. П. - Оценка эффективности модельных и немодельных методов улучшения видимости объектов по телевизионным изображениям, Начаров Д. В. (2014)
Титул, содержание (2013)
Калабухін Ю. Є. - Економічна ефективність впровадження раціональних строків служби по значенню коефіцієнта протизношувальнх властивостей робочих рідин, Венцель Є. С., Орел О. В. (2013)
Сапрыка А. В. - Анализ энергосбережения в последовательном колебательном контуре при подаче на его вход импульсного и синусоидного напряжени (2013)
Тройникова Е. Н. - Подходы к оптимизации затрат на технологическую безопасность на некоторых элементах повышенной аварийности (2013)
Братута Е. Г. - Визначення ефективності градирні бризкального типу з урахуванням поверхні крапель розпиленої води, Круглякова О. В., Чубарова В. В., Бондаренко Я. В. (2013)
Шпак О. Л. - Стратегічне завдання електроенергетики, Ущаповський К.В. (2013)
Болотских Н. Н. - Повышение эффективности работы газовых инфракрасных трубчатых нагревателей, Болотских Н. С., Сорокотяга А. С. (2013)
Куріс Ю. В. - Температурні режими метаногенезу та технологічні схеми отримання біогазу (2013)
Мерхо О. - Теоретико-аналітичні аспекти оцінки енергетичноїскладової економічної безпеки національного господарства, Салашенко Т. (2013)
Павленко Т. П. - Контактные композиции для многоамперных автоматических выключателей (2013)
Курской Ю. С. - Особенности измерений в реальных динамическихсистемах (2013)
Руднев В. К. - Расширение горизонтальных скважин кольцевыми ножами, Супонев В. Н., Олексин В. И. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-лютий 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
К сведению авторов и подписчиков (2013)
Белец Ж. А. - Ґендерне бюджетування в Україні як складова механізму забезпечення рівності чоловіків і жінок (2013)
Бобровська О. Ю. - Cистемні організаційні перетворення в соціальній сфері як ключовий чинник соціального розвитку (2013)
Дегтяр А. О. - Методологічні підходи до державного регулювання земельно-орендних відносин, Помаза-Пономаренко А. Л. (2013)
Драгомирецька Н. М. - Методи реалізації проектів громадськими організаціями в аспекті впливу на суспільно-економічний розвиток держави (2013)
Дурман М. О. - Доповнення до класичної теорії управління при розробці нормативно-правових актів (2013)
Іваницька О. М. - Cучасний стан авіаційної галузі та проблеми державного регулювання розвитку авіалізингу в Україні, Гадіяк А. Г. (2013)
Казюк Я. М. - Моделі державного управління міжбюджетними відносинами у розвинених країнах світу: уроки для України (2013)
Коваленко М. А. - Ринок технічного текстилю та роль держави в забезпеченні його розвитку, Безкровна Г. Д. (2013)
Кринична І. П. - Роль громадських організацій у реалізації державної політики радіаційної безпеки України (2013)
Лопушинський І. П. - Електронні закупівлі як складова електронного урядування в Україні (2013)
Миколайчук М. М. - Оцінювання стратегічного потенціалу розвитку районів області (2013)
Молодцов О. В. - Європейські орієнтири розвитку мережевої інформаційно-консультативної інфраструктури регіонального розвитку в Україні (2013)
Половцев О. В. - Ризики в державному управлінні: методичні підходи до керування, Коробко Г. Г. (2013)
Семенченко Ф. Г. - Критерії ефективності політичної діяльності (2013)
Сичова В. В. - Правове та фінансове забезпечення діяльності клубів за місцем проживання (2013)
Статівка Н. В. - Чинники впливу на якість економічного зростання України (2013)
Філіппова В. Д. - Проблема систематизації та кодифікації законодавства в галузі освіти України (2013)
Шерман М. І. - Навчальна дисципліна "Електронний документообіг та захист інформації" як складова системи формування комп’ютерно-інформаційної компетентності магістрів державної служби (2013)
Демченко В. М. - Духовні цінності херсонської міської громади: формальний вимір (2013)
Молодожен Ю. Б. - Деякі аспекти визначення самодостатності органу місцевого самоврядування (2013)
Гаєвська Л. А. - Роль земств у становленні та розвитку державно-громадського управління освітою (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Куц Ю. О. - Природа та сутність державного управління (2013)
Мартиненко В. Ф. - Методологічні засади дослідження суспільного розвитку (2013)
Sakhanenko S. E. - Regional democracy: from principles to standards, Kolisnichenko N. M. (2013)
Сеник Л. - Франків націоналізм (2010)
Павлюх М. - Іван Франко і жіночий рух Галичини (2010)
Студінський В. - Економічний аспект творчості Івана Франка (2010)
Голод Р. - Синтез імпресіонізму та натуралізму як стильова домінанта Франкового оповідання "У столярні” (2010)
Кобзей Н. - Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: порівняльно-типологічний аспект (2010)
Гольберг М. - Оповідання Івана Франка "Борис Граб”. До проблеми: Іван Франко про читача і читання (2010)
Вербицька Л. - Архетип матері-природи в поетичній творчості Івана Франка (2010)
Зарицька Л. - Поетика листів Івана Франка до Ольги Рошкевич у контексті інтимного листування українських письменників (2010)
Гузар З. - Опозиція на рівні образів-персонажів ("Маніпулянтка” - "Між добрими людьми”) (2010)
Скоць А. - Поезія Івана Франка "Ніч. Довкола тихо, мертво...” (Спроба психологічного мікроаналізу) (2010)
Данько О. - Драматичний етюд Івана Франка "Чи вдуріла?”: особливості психологічного портрету (2010)
Ціхоцький І. - Франкознавчі дослідження кафедри української мови Львівського університету (наукові традиції і перспективи) (2010)
Сокіл Н. - Мікротопоніми Франкового села (2010)
Мельник Я. - "Урятовані із хвиль забуття”: Іван Франко як видавець давніх українських пам’яток (2010)
Швець А. - До історії одного видавничого проекту (Іван Франко та Олександра Озаркевич) (2010)
Калініна А. - Південноукраїнські альманахи кінця ХІХ - початку ХХ століття в оцінці Івана Франка (2010)
Ясіновський А. - Іван Франко і Карл Крумбахер (2010)
Муранець Т. - "Колосальне всеобіймаюче око всієї України” (Іван Нечуй-Левицький в оцінці Івана Франка) (2010)
Яремчук І. - Франкова присутність у художній прозі Галини Тарасюк (2010)
Теплий І. - Німецькомовна поетична Шевченкіана Івана Франка (2010)
Сокіл В. - Один літописний сюжет у переспівах та коментарях Івана Франка: сучасна інтерпретація (2010)
Сокіл Г. - "Будити нову охоту до збирання творів народних” ("Житє і слово” в едитивній практиці Івана Франка) (2010)
Демедюк М. - Казковий наратив як виразник етносоціокультурної та етнорегіональної своєрідності українців (за матеріалами "Галицьких народних казок” в упорядкуванні Івана Франка) (2010)
Коваль Г. - Естетика календарно-обрядової пісні з погляду Франкової концепції (2010)
Качмар М. - Українська етіологічна легенда на сорінках часопису "Житє і слово” (2010)
Пилипчук С. - "Шукання в орієнті”: міграційна школа у рецепції Івана Франка (2010)
Мельник Я. - "Без батька, без матері”. Антін Петрушевич: Сильветка Івана Франка (2010)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Бібліотечно-інформаційна діяльність: системний підхід (2011)
Петрова Л. - Українська бібліотека в інформаційному суспільстві: сучасний стан, перспективи розвитку, проблеми управління (2011)
Солоіденко Г. - Роль громадських і самоврядних органів в управлінні бібліотечною діяльністю (2011)
Ісаєнко О. - Управління бібліотечними технологіями в умовах інноваційних структурно-функціональних перетворень (2011)
Шуляк С. - Інформаційний менеджмент в управлінні бібліотекою (2011)
Шкурко О. - Інформаційний моніторинг: можливості застосування в управлінні бібліотекою (2011)
Жукова В. - Комплексний підхід до управління професійно-діяльнісним середовищем бібліотеки (2011)
Петрова М. - Інформаційна система управління: бібліотекознавчий аспект (2011)
Стрішенець Н. - Вивчення повноти комплектування обов’язковим примірником Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Клочок Т., Білько Є., Лобода В. (2011)
Красій Р. - Комплектування бібліотек НАН України зарубіжними періодичними виданнями в сучасних умовах, Малолєтова Н., Полякова О. (2011)
Антоненко І. - Система каталогізації як складова інформаційно-бібліотечного комплексу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2011)
Галицька С. - Методично-лінгвістична підтримка розділів Рубрикатора НБУВ (розділ "Ж/О Техніка. Технічні науки") (2011)
Біліна Л. - Маркетингові дослідження – основа організації та прогнозування бібліотечного-інформаційного обслуговування, Коновал Л. (2011)
Туровська Л. - Маркетинговий підхід як чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування (2011)
Коваль Т. - Маркетингові дослідження як спосіб вивчення інформаційних потреб читачів-гуманітаріїв (2011)
Василенко О. - Сучасні аспекти обліку і реєстрації віддалених користувачів бібліотек (2011)
Захарова Н. - Концепція управління культурно-просвітницькою діяльністю в Національній бібліотеці в період структурної реорганізації (2011)
Лобузіна К. - Інформаційні технології в організації роботи спеціалізованих підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Лобузін І. (2011)
Самохіна Н. - Інформаційні ресурси та електронні пристрої у бібліотечній діяльності (2011)
Демчук Н. - розвиток бібліопсихологічних вчень у контексті бібліотечно-інформаційної діяльності XXI ст..: інтер- і супервербальна бібліопсихологія як концепція гіпертексту (2011)
Вертік Ж. - Еволюція бібліотеранії як складової бібліотекознавства (2011)
Вараксіна Н. - Моделювання як метод дослідження інформаційного ресурсу з питань педагогіки та психології (2011)
Корнієнко В. - Від підвищення кваліфікації до практичного втілення знань у бібліотечно-інформаційні технології (2011)
Литвинова Л. - Бібліотекознавчі та бібліографознавчі дисертаційні дослідження в галузі соціальних комунікацій, захищені у 2008-2010 рр. (2011)
Лопата О. - Історія вивчення інформаційних потреб читача: сутність та методика (20-ті роки XX ст.) (2011)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - Сила - в єдності! (2013)
Примак Р. - Рождение лекарства: доклинические исследования (2013)
Освободитесь из плена никотина (2013)
Львова Л. - Драматический маркер (2013)
Когда страдает кожа: дерматит (2013)
Безверхняя Л. - Питание в пожилом возрасте (2013)
Демецкая А. - Сordis sanum - залог активного долголетия (2013)
Дедишина Л. - Ідеальний працівник для лікарні й аптеки - клінічний провізор! (2013)
Нужно ли чистить печень? (2013)
Кривомаз Т. - Сколько нужно спать? (2013)
В зоне особого внимания: Всемирный день сердца (2013)
Львова Л. - БАДы и лекарственные средства (2013)
Рыльская О. Г. - Особенности современного подхода к лечению респираторных инфекций (2013)
Кривомаз Т. - Тайные механизмы мотивации (2013)
Дедишина Л. - Чесна гра (2013)
Дедишина Л. - Сімейна справа - берегти здоров’я (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Приготовление водных растворов. Раствор Люголя, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Примак Р. - Пионер реаниматологии (2013)
Кииленко М. - Большая польза от мелкой общественной деятельности (2013)
Безверхняя Л. - Гимнастика мозга (2013)
Демецкая А. - Диета против ожирения: лучше иногда, чем никогда! (2013)
Дедишина Л. - Іноді краще жувати… (2013)
Титул, содержание (2013)
Кузнецов В. Г. - Определение оптимальной дислокации поездов между тяговыми подстанциями по критерию минимума потерь мощности в тяговой сети, Калашников К. А. (2013)
Ганжа А. Н. - Анализ эффективности теплонасосной системы утилизации теплоты от компрессорной установки с учетом взаимного влияния эксплуатационных характеристик оборудования, Братута Э. Г., Круглякова О. В., Подкопай В. Н., Чубарова В. В. (2013)
Маляренко В. А. - Электрическая энергия как источник диверсификации топлива в системах горячего водоснабжения ЖКХ, Щербак И. Е., Колотило И. Д. (2013)
Нефедов Ю. И. - Гидроударный кавитационный теплогенератор и водоподъемное устройство, Брагин С. С. (2013)
Шпак О. Л. - Ефективність стратегічних напрямків в енергетиці, Ущаповський К. В. (2013)
Мешков Б. Н. - Самоидентификация замыкания на землю посредством телеграфирования, Чернышов В. А. (2013)
Павленко Т. П. - Исследование аморфных сплавов в трансформаторах тока полупроводниковых расцепителей автоматических выключателей, Токарь М. Н. (2013)
Крутов Ю. М. - Моделирование горения пылевидной коксовой частицы в присутствии водяного пара, Решетняк Д. В., Токарев И. И. (2013)
Орфанова М. Мик. - Перспективи використання методу механоактивації з метою утилізації зол ТЕС в наповнювачі будівельних матеріалів, Орфанова М. Мих., Пустогов В. І. (2013)
Gurevich V. - The issues of philosophy in relay protection (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-березень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, березень 2013 року (2013)
К сведению авторов и подписчиков (2013)
Title (2014)
Content (2014)
Kolomytseva I. N. - Functional class of chronic heart failure and clinical features of patients with permanent pacemakers, Volkov D. E., Lopin D. A., Yabluchansky M. I. (2014)
Kulik O. L. - Implementation of biofeedback in a closed loop of heart rate variability and paced breathing in patients with arterial hypertension, Schmidt O. J., Belal S. A. S., Rank I. A. (2014)
Kutasevych Y. F. - Prophylaxis and therapy of impaired glucose tolerance in longterm therapy of the patients with severe dermatoses with glucocorticosteroid hormones, Levchenko O. O., Popov M. M. (2014)
Popov M. M. - Polyoxidonium effect on immunoreactivity of patients with chronic staphylococcosis pharyngitis, Ognivenko O. V., Sevastianova T. V. (2014)
Popov M. M - Immunoreactivity of children of different ages with the cerebroasthenic syndrome, who were prematurely born with perinatal defeat of central nervous system, Olenych V. B., Savvo O. M. (2014)
Shanina I. V. - Frequency of detached cardiac drugs prescribing in patients of different classes QRS complex duration on the permanent pacing background, Volkov D. E. (2014)
Shustval M. F. - Clinical course of myocarditis in infectious mononucleosis in adults, Lyadova T. I., Volobueva O. V. (2014)
Petrenko O. V. - Clinical case of chronotherapy of arterial hypertension, Bogun L. V., Yabluchansky M. I. (2014)
Maltseva M. S. - Importance of QTc interval duration in pacing parameters optimization and therapeutic management of the patients with permanent cardiac pacing, Volkov D. E. (2014)
Tomin M. S. - Open inguinal hernia repair in adult patients (2014)
Tomina O. E. - The main principles of insulin therapy (2014)
Soldatenko I. V. - Clinical pharmacology of diuretics (2014)
The 70th anniversary of eminent scientist, talented doctor-cardiologist kravchun pavlo grygorovich is dedicated (2014)
Абдулаєва Е. Ш. - Аналіз автоматизованих систем управління швидкістю скочування відчепів на сортувальних гірках , Бєдін А. В. (2014)
Обухова А. Л. - Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції при обробці вантажного вагонопотоку, Бабунич М. В. (2014)
Запара В. М. - Використання сучасних підходів співпраці при взаємодії станції примикання і під`їзних колій підприємств , Вітенко М. І. (2014)
Константінов Д. В. - Дослідження питань удосконалення технології організації комерційної роботи залізничних станцій України, Вовченко І. О. (2014)
Долгополов П. В. - Підвищення ефективності роботи залізничного вузла із застосуванням системи диспетчерського управління, Гаджиєв Е. Л. (2014)
Мкртичьян Д. І. - Дослідження причин виникнення комерційних несправностей на залізничному транспорті, Гаріфуллін В. О., Литвишко М. В. (2014)
Запара В. М. - Стан і перспективи забезпечення збереження вантажів при перевезенні залізницями України, Запара Я. В., Діжак Н. П. (2014)
Куценко М. Ю. - Визначення максимальної довжини відчепа на сортувальних гірках Південної залізниці в умовах використання нових уповільнювачів, Єфіменко Ю. Ю., Ворона В. В., Куріліна Н. М. (2014)
Квітковська М. В. - Аналіз відомих підходів до регулювання швидкості скочування відчепів (2014)
Лаврухін О. В. - Транзитні вантажопотоки залізницями України в умовах інтеграції до Європейського Союзу, Костєнніков О. М., Ковальова Г. О., Калмиков О. Ю. (2014)
Шаповал Г. В. - Дослідження пропускної та переробної спроможності технічної станції , Ковальонок М. Ю., Жданов А. Ю. (2014)
Коцібан Ю. О. - Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції в умовах різної ширини колії (2014)
Калашнікова Т. Ю. - Удосконалення інформаційно-керуючої системи залізниць в умовах інтероперабельності , Кушкін Є. М., Кіценко Є. Д. (2014)
Головко Т. В. - Удосконалення процесу взаємодії залізничного та водного транспорту на основі вимог логістики, Паровик О. О. (2014)
Шаповал Г. В. - Вибір оптимальної стратегії взаємодії вантажної станції та під’їзних колій, Резніченко О. Ю. (2014)
Бутько Т. В. - Удосконалення організації перевезення небезпечних вантажів на залізничному транспорті, Розгон І. С. (2014)
Константінов Д. В. - Дослідження перспективних напрямків розвитку приміських перевезень, Штагер А. О. (2014)
Кравченко Д. С. - Удосконалення вантажних перевезень у міжнародному сполученні на основі автоматизації оперативного управління, Шумик Д. В. (2014)
Прохорченко А. В. - Удосконалення методики розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури на основі обліку експлуатаційної надійності системи перевезень, Воленюк О. М. (2014)
Архіпкіна С. Ю. - Деякі аспекти управління витратами на основі еталонного підходу у сфері залізничних перевезень (2014)
Дикань В. В. - Шляхи активізації інноваційно-інвестиційних процесів розвитку підприємств залізничної галузі, Василенко Л. П. (2014)
Дейнека О. Г. - Проблеми формування кадрового потенціалу залізниці, Вичисенко І. С. (2014)
Гелеверя Т. С. - Управління інноваційною діяльністю залізничного транспорту, Волохов В. А. (2014)
Позднякова Л. О. - Удосконалення управління персоналом як фактор підвищення ефективності , Горобей К .В. (2014)
Корнієвська О. О. - Перспективи підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю залізничного транспорту, Маркова І. В. (2014)
Куєвда Є. Г. - Використання організаційно – функціональної системи управління витратами на підприємствах залізничного транспорту (2014)
Лойко І. Г. - Аналіз сучасних методів оцінювання персоналу (2014)
Комаревцева К. О. - Дослідження впливу коливань кузова локомотива на функціонування роботи локомотивних пристроїв АЛСН , Кошевий С. В. (2014)
Мойсеєнко В. І. - Удосконалення рейкових кіл маневрового району станції, Петренко А. О. (2014)
Петренко О. М. - Дослідження ефективності застосування в системах залізничної автоматики автоматизованих робочих місць чергового по станції, Кошевий С. В. (2014)
Феделеш Н. - Комп’ютерні технології при розробленні автоматизованої обліково-аналітичної інформаційної системи взаємодії залізниці з клієнтами , Мірошник М. А. (2014)
Вихідні дані (2014)
Українська державна академія залізничного транспорту (2014)
Титул, содержание (2013)
Ваганов А. И. - Стандартизация, управление качеством, бережливое производство – значительные резервы энергосбережения (2013)
Капустянский А. А. - Метод аналитического определения перерасхода топлива на пылеугольных котлах (2013)
Кузнецов В. Г. - Експериментальне дослідження похибок розсинхронізації в АСКОЕ залізничного транспорту (2013)
Серебренников Б. С. - Дифференциация методов управления электропотреблением по структурным уровням электроэнергетической системы, Петрова Е. Г. (2013)
Сафьянц А. С. - Моделирование теплообменных процессов помещения на основе экспериментальных данных, а так же использование модели в составе автоматизированного рабочего места (2013)
Полях О. М. - Аналіз систем діагностування тягових трансформаторів (2013)
Болотских Н. Н. - Отопление помещений средних и крупных размеров с помощью излучающих лент "ОНА" (2013)
Гриньов А. В. - Концептуальні засади системного управління конкурентним потенціалом машинобудівного підприємства (2013)
Павленко Т. П. - Развитие процессов в прикатодной области электрических контактов (2013)
Шимук Д. С. - Моделирование реле направления мощности на ПК, Ажель А. А. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2013 р (2013)
Abstracts (2013)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, травень 2013 року (2013)
К сведению авторов (2013)
Гарасим Я. - Менестрель ночей осінніх: орація епідактична (Романові Кудлику - 70) (2011)
Салига Т. - "...В мільйонних митях жити як в одній... (Іван Світличний без часових кордонів)” (2011)
Крохмальний Р. - Крізь епохи та світи: трансфігурація і трансферність як форми когерентності художнього образу (2011)
Лучук І. - Питання мистецтва поетичного в епістолярії Миколи Мірошниченка (2011)
Татаренко А. - Розвиток постмодерністської стратегії семантизації форми у період постпостмодернізму (роман Мілети Продановича "Сад у Венеції”) (2011)
Крупач М. - Початок таборової діяльності Євгена Маланюка (2011)
Ребрик Н. - Античний та біблійний світ лірики Зореслава (2011)
Голембовська Т. - Між двома берегами (тематична своєрідність лірики Олени Теліги) (2011)
Мельник М. - Драматична поема "Великий день” як перетин особистого та національного досвіду (2011)
Микуш С. - Українство Василя Стефаника (2011)
Дроздовський Д. - Експресіоністська поетика українських перекладів Вільяма Шекспіра (на матеріалі перекладів Тодося Осьмачки) (2011)
Стецько Я. - Особливості перенесення музичних жанрів в українську та французьку поезії першої половини ХХ століття (2011)
Василишин І. - Екзистенційні візії епохи в повоєнній творчості Олега Зуєвського (2011)
Пастух Х. - Творчість Олекси Стороженка в аспекті готичної поетики (2011)
Утріско О. - Період "ЛНВ”–"Вісника” у творчому бутті Олеся Бабія: бібліографічний та біографічний аспекти (2011)
Ребрик О. - Буттєві міфологеми у поезії Василя Голобородька (збірка "Ми йдемо”) (2011)
Янів Я. - Порівняльний аспект романів виховання "Повнолітні діти” Ірини Вільде та "Братья-близнецы” Олекси Стороженка (2011)
Мельник Л. - Гонитва за грішми чи комплекс меншовартості? (Роздуми над оповіданнями Федора Заревича "Хлопович Жорж Мотозо”) (2011)
Козіна Н. - "Духи й дервіші” Віри Вовк: деструкція традиційного (авто)біографічного роману (2011)
Козак Л. - Тарас Шевченко в рецепції Василя Щурата (2011)
Мельник Я. - "...Чого ще не згриз зуб часу”: українські рукописні збірники в науковій спадщині Михайла Возняка (2011)
Клебан Л. - Наукова та громадська діяльність Михайла Возняка в роки Другої світової війни (2011)
Бондар Л. - З науково-педагогічної спадщини Івана Овксентійовича Денисюка (2011)
Федорак Н. - Михайло Возняк - видавець творів Маркіяна Шашкевича (2011)
Салига Т. - "...Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху...” (у 200-літній ювілей Маркіяна Шашкевича: історико-літературознавчий аспект і сьогочасні проблеми...) (2011)
Пастух Б. - Стиль як симптом (2011)
Присяжна Б. - "А її, здається, признано за мій шедевр...” (2011)
Господаренко Г. М. - Формування якості пшениці спельти під впливом азотного живлення, Ткаченко І. Ю. (2014)
Грицаєнко З. М. - Мікробіологічна активність ризосфери пшениці озимої за різних фонів вирощування та застосування біологічно активних речовин, Волошина Л. Г. (2014)
Жуков А. В. - Экологическое значение пространственной изменчивости твёрдости почвы в условиях природного земледелия, Задорожная Г. А., Демидов А. А., Рысина Е. В. (2014)
Грицаєнко З. М. - Активність антиоксидантних ферментів у рослинах гречки за дії біологічних препаратів, Даценко А. А. (2014)
Полторецький С. П. - Порівняльна оцінка впливу комплексної дії попередників і удобрення на посівні якості та врожайні властивості насіння проса (2014)
Моргун А. В. - Взаємозв’язок розміру насіння та продуктивності буряку цукрового, Новак А. В., Новак В. Г., Моргун І. А. (2014)
Василишина О. В. - Моделювання впливу факторів на плоди вишні під час зберігання (2014)
Карнаух О. Б. - Забур’яненість посівів та урожайність кукурудзи залежно від розміщення в сівозміні та заходів основного обробітку ґрунту (2014)
Ровна О. В. - Формування врожайності льону олійного в залежності від мінерального живлення в умовах Західного Лісостепу (2014)
Грицаєнко З. М. - Фізіологічні зміни в рослинах пшениці озимої залежно від впливу гербіциду Лонтрім та регулятора росту рослин емістим С, Розборська Л. В., Голодрига О. В. (2014)
Цицюра Н. І. - Поліваріантність представників роду Thuja L. в культурних фітоландшафтах Волино-Поділля, Галаган О. К. (2014)
Чернецький В. М. - Формування урожайності кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного , Паламарчук І. І. (2014)
Краснопьорова О. Є. - Створення плазмідної конструкції протеїн-кінази AtKIN10 злитої із RFP для дослідження клітинної локалізації цього ферменту, Новожилов Д. О., Блюм Я. Б., Ісаєнков С. В. (2014)
Тараненко А. О. - Різноманітність ґрунтової біоти в умовах ґрунтово-кліматичних зон Полтавської області (2014)
Овчарук О. В. - Агроекологічна характеристика сортів квасолі звичайної та їх продуктивність в умовах Західного Лісостепу (2014)
Миколайко В. П. - Створення вихідного матеріалу для гетерозисної селекції цикорію коренеплідного, Моргун А. В. (2014)
Адаменко Д. М. - Вплив різноякісності елітного насіння ЧС- компонентів гібридів на посівні якості гібридного насіння цукрових буряків, Поліщук В. В. (2014)
Карпук Л. М. - Особливості росту і розвитку цукрових буряків за сівби насінням, підготовленим різними способами, Кикало М. М. (2014)
Лихацький В. І. - Вирощування капусти броколі у плівковій теплиці за мульчування ґрунту та застосування водоутримуючих гранул, Чередниченко В. М. (2014)
Непочатенко О. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні, Прокопчук О. Т. (2014)
Ткаченко Т. А. - Управління збутовою діяльністю сільськогосподарських підприємств (2014)
Оляднічук Н. В. - Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам та його удосконалення (2014)
Шевченко Н. О. - Проблеми та шляхи удосконалення обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Непочатенко В. О. - Ринкова вартість бізнесу, як фактор забезпечення інвестиційної безпеки підприємств харчової промисловості (2014)
Вуйченко М. А. - Фінансові аспекти управління формуванням підприємств туристичного бізнесу (2014)
Уланчук В. С. - Стан виробництва та вдосконалення каналів збуту гречки в Кіровоградській області, Кузьменко О. А. (2014)
Мельник В. - Економічні проблеми розвитку, як головна причина соціально-демографічної кризи в Україні (2014)
Саковська О. М. - Проблеми та перспективи розвитку кооперативних структур в аграрному виробництві (2014)
Доронін А. В. - Еколого-економічні аспекти вирощування насіння цукрових буряків в Україні (2014)
Балян А. В. - Регіональні особливості інвестиційної діяльності в сільському господарстві (2014)
Гарбар В. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку фермерських господарств (2014)
Тупчій О. С. - Методика оцінки економічного розвитку садівничих підприємств (2014)
Кіпіоро І. М. - Методичні підходи оцінювання інвестиційних проектів сільськогосподарських підприємств (2014)
Мудрак Р. П. - Виробництво біопалива та продовольча безпека країни (2014)
Мазур Ю. П. - Фактори підвищення продуктивності знань з облікових дисциплін (2014)
Прокопчук О. Т. - Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку, Улянич Ю. В., Бечко В. П. (2014)
Неміш П. Д. - Основи механізму енергозбереження АПК та його багатогранна природа (2014)
Фоменко Л. Г. - Генезис системи збутової сільськогосподарської кооперації як новітнього інструменту підвищення конкурентоспроможності малих сільськогосподарських підприємств (2014)
Самойлік М. С. - Стратегічні напрями розвитку регіональної сфери поводження з твердими відходами (2014)
Мишкуров Ю. Н. - Очерк истории кафедры генетики, селекции растений и биотехнологии и преподавания генетики в Уманском ВУЗе (2014)
Титул, содержание (2013)
Ковалев Д. А. - Автоматизация технологических процессов систем солнечных коллекторов и кондиционирования воздуха, Бобух А. А. (2013)
Ваганов А. И. - Реализация долгосрочной программы обеспечения энергоэффективности теплоэнергетических объектов железнодорожного транспорта (2013)
Гридин С. В. - Энергоэффективность способов утилизации отработанного тепла систем охлаждения силовых трансформаторов, Петренко А. Ф. (2013)
Алексахін О. О. - Спрощена методика обчислення теплових втрат трубопроводами розгалуженої опалювальної мережі з урахуванням утеплення будівель, Бобловський О. В. (2013)
Васюченко П. В. - Обоснование целесообразности компенсации реактивной мощности в условиях эксплуатации, Кирисов И. Г., Овчаренко Т. И. (2013)
Федоров П. О. - Технико-экономические характеристики системы теплоснабжения на базе возобновляемых источников энергии в реалиях приднепровского региона, Федорова А. П. (2013)
Рудычев А. А - Основные направления повышения конкурентоспособности предприятия на отраслевом уровне, Никитина Е. А. (2013)
Стеценко І. В. - Побудова багатофакторних математичних моделей енергоспоживання на хімічному виробництві, Бедерак Я. С. (2013)
Вдовенко С. В. - Бенчмаркинг эффективности работы структурных подразделений НПЗ по контролю за потерями углеводородных ресурсов, Розен В. П. (2013)
Маляренко В. А. - Програма профільного навчання з енергетики учнів загальноосвітніх закладів України, Латинін Ю. М., Єфанов І. М. (2013)
Коваленко Г. М. - Актуальні проблеми використання трудового потенціалу підприемства, Толкач К. В. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-червень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
К сведению авторов (2013)
Парій Ф. М. - Апробація способів отримання гібридів жита озимого за різних генетичних систем контрольованого розмноження, Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. (2014)
Полторецький С. П. - Особливості формування структури насінницьких посівів проса залежно від способу сівби та норми висіву в умовах Правобережного Лісостепу (2014)
Дубін О. М. - Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів, Василенко О. В. (2014)
Богульська C. В. - Апробація агробактеріальної трансформації соняшника методом in planta (2014)
Кравець І. С. - Шкідливий ентомоакарикомплекс промислових насаджень яблуні в Лісостепу, Адаменко Д. М. (2014)
Чернобай С. В. - Урожайність ячменю ярого за впливу норми висіву та застосування позакореневих підживлень біопрепаратами і мікродобривами, Рожков А. О. (2014)
Молдован Ж. А. - Формування продуктивності кормових культур пізніх строків сівби та їх сумісних посівів із соєю залежно від способів основного обробітку ґрунту та удобрення (2014)
Москалевська Ю. П. - Функціональне різноманіття мікробіоти чорнозему типового при вирощуванні буряка цукрового, Патика М. В. (2014)
Плакса В. М. - Продуктивність пшениці ярої залежно від удобрення в умовах Західного Полісся України, Куць Р. О., Дибко М. І., Дударчук І. С., Коленда О. В. (2014)
Пую В. Л. - Метод морфологічного аналізу назви наукової продукції, як формули її змістовності та актуальності (2014)
Баган А. В. - Вплив сортових властивостей та удобрення на урожайність пшениці озимої (2014)
Барат Ю. М. - Вплив допосадкової обробки садивного матеріалу на врожайність бульб картоплі, Кулик М. І. (2014)
Улич Л. І. - Екологічна пластичність нових сортів озимої пшениці за різних ґрунтово-кліматичних умов, Улич О. Л., Каражбей Г. М., Гринів С. М., Терещенко Ю. Ф. (2014)
Каленська С. М. - Поліпшення посівних якостей насіння нуту за допомогою наночастинок біогенних металів, Новицька Н. В., Рожко В. І., Малинка Л. В., Барзо І. Т. (2014)
Ображій С. В. - Забур’яненість посівів залежно від систем основного обробітку і рівнів удобрення ґрунту в зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України (2014)
Овчарук О. В. - Агроекологічна характеристика сортів квасолі звичайної та їх продуктивність в умовах Західного Лісостепу (2014)
Рожко В. І. - Урожайність, якість товарного насіння та симбіотична діяльність рослин нуту залежно від застосування інокуляції та мінеральних добрив, Малинка Л. В., Барзо І. Т. (2014)
Хахула В. С. - Вплив агрометеорологічних умов на ріст і розвиток пшениці озимої (2014)
Світовий В. М. - Вміст бору в пшениці озимій вирощеній на чорноземі опідзоленому, Черно О. Д. (2014)
Чернецький В. М. - Особливості формування фотосинтетичного потенціалу бобу овочевого за різної продуктивності в умовах Вінницької області, Вдовенко С. А., Костюк О. О. (2014)
Степенко Т. А. - Вивчення загальної і специфічної комбінаційних здатностей колекційних зразків вихідних форм перцю солодкого (capsicum annuum) у закритому ґрунті за показниками раннього і загального урожаю (2014)
Полєнок А. В. - Вплив способів обробітку ґрунту та норм добрив на кормову продуктивність сільськогосподарських культур в умовах чекових зрошуваних систем (2014)
Приліпко С. М. - Джерела формування інвестиційних ресурсів та фінансування заходів соціально-економічного розвитку сільських територій Черкаської області (2014)
Бурик А. Ф. - Вдосконалення матеріального стимулювання в сільськогосподарських формуваннях у ринкових умовах, Желєзний М. Ф. (2014)
Слатвінська Л. А. - Сутність системності інвестування молокопродуктового підкомплексу (2014)
Коваль Л. М. - Основні форми та особливості землеволодіння у розрізі історії людської цивілізації (2014)
Господаренко С. Г. - Особливості формування стратегії розвитку підприємств виробників молока (2014)
Тупчій О. С. - Відтворення багаторічних насаджень як передумова ефективного функціонування галузі садівництва (2014)
Вуйченко М. А. - Побудова моделей регулювання наслідків поглиблення сегментації ринку праці в аграрній сфері (2014)
Гуменюк А. В. - Концепція екологічного маркетингу в діяльності аграрних підприємств (2014)
Концеба С. М. - Виправлення помилок при введенні початкових залишків основних засобів в програмі "1с: Підприємство 8.2" (2014)
Мартинюк І. І. - Вплив концентрації сільськогосподарського виробництва та його диверсифікації на розвиток дрібнотоварних підприємств, Романишин С. Б. (2014)
Лозова О. А. - Менеджмент в діяльності туристичного підприємства та його проблеми (2014)
Гринчак О. В. - Прикладна інформаційна технологія розв’язування задач заміни сільськогосподарських машин, Марін Б. М. (2014)
Мудрак Р. П. - Продовольчий ринок України: ризики та нові можливості в контексті європейської інтеграції (2014)
Парубок Н. В. - Теоретичні аспекти розвитку інтеграції в АПК (2014)
Барабаш Л. В. - Теоретичні основи механізмів практичної реалізації податкової системи держави (2014)
Бондаренко Н. В. - Сучасний стан кредитування комерційними банками фізичних осіб в Україні (2014)
Власюк С. А. - Фінансування сільського господарства у контексті сучасних умов (2014)
Бондарець В. В. - Тенденції розвитку молокопереробних підприємств (2014)
Копитіна І. В. - Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів враховуючи економічний розвиток країни (2014)
Сарафонова І. С. - Структурно-динамічні характеристики розвитку ринку продукції переробки олійних культур в сучасних економічних умовах (2014)
Титул, содержание (2013)
Алексахін О. О. - Аналіз теплових втрат трубопроводами розгалуженої опалювальної мережі з урахуванням можливого зниження розрахункового опалювального навантаження будівель (2013)
Ганжа А. Н. - Выбор рациональных параметров отпуска теплоты от источника системы теплоснабжения, Подкопай В. Н. (2013)
Ромашов Ю. В. - Внешние воздействующие факторы и ресурс эксплуатации элементов конструкций парогенерирующих установок тепловых и атомных электростанций (2013)
Овчаренко Т. І. - Оцінка ефективності статичних компенсуючих пристроїв на промислових підприємствах, Кирисов І. Г. (2013)
Гридин С. В. - Анализ перспектив и методов использования газогенераторного газа с целью разработки энергоэффективных решений по экономии энергоресурсов, Вертела С. А. (2013)
Парфенова Е. Н. - Проблемы управления инвестиционной деятельностью в регионе (2013)
Тройникова Е. Н. - Экономическая природа технологической безопасности транспортной услуги (2013)
Канило П. М. - Антропогенно-экологические факторы глобального потепления климата, Соловей В. В., Сарапина М. В. (2013)
Кутовой В. А. - Энергосберегающий метод подготовки твердого топлива к сжиганию, Казаринов Ю. Г., Луценко А. С., Николаенко А. А., Кошельник В. М. (2013)
Коцалап С. О. - Аналіз проблем плинності кадрів на підприємствах різних сфер діяльності, Уласевич В. Ю. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-червень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, липень 2013 року (2013)
К сведению авторов (2013)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - Утилізація ліків - нова вимога стандартів GPP (2013)
Дедишина Л. - Гіпертоніків поменшало (2013)
Украина - Китай: сотрудничество на благо здоровья (2013)
Актуальная тема: экспертиза регистрационного досье (2013)
Кривомаз Т. - Великий обманщик (2013)
Примак Р. - Користь нового погляду (2013)
Сухие врата солнца (2013)
Зробимо вік 60+ активним! (2013)
Редькин Р. - Сердце и лекарства (2013)
"Сердечные" беседы (2013)
Кривомаз Т. - Парадоксы выбора (2013)
Зайченко А. В. - Рациональное лечение боли в горле у детей, Коваленко Е. Н., Брюханова Т. А. (2013)
Дедишина Л. - Аптека як спосіб самовираження (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Микстура Павлова, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Примак Р. - Победа над болью (2013)
Кириленко М. - Ох уж эти сплетни! (2013)
Дедишина Л. - Ab ovo (2013)
Безверхняя Л. - Для здоровья спины (2013)
Демецкая Л. - Пища для ума (2013)
Особенности "элегантного возраста": кальциевый гомеостаз (2013)
Ворушко Т. В. - Уподібнення словоформ у межах простого речення (2012)
Каморникова Ю. В. - Граматична категорія членів речення через призму синтаксичних відношень (2012)
Комов О. В. - Морфологічні особливості мовлення чоловіків і жінок (комп’ютерний дискурс) 19-25 (2012)
Орленко О. В. - Семантична асиметрія опозиції прийменників НАД і ПІД в українській мові (2012)
Романюк І. В. - Розмовне мовлення персонажів у художньому діалозі (2012)
Білоусова О. І. - Словосполучення термінологічного характеру в мові українського законодавства (2012)
Ворона І. І. - Використання церковно-релігійних термінів-синонімів у проповідях (2012)
Демешко І. М. - Морфонологія словотвірних гнізд із нечленованими питомими вершинними дієсловами другого морфонологічного типу в сучасній українській мові (2012)
Дем’янова Ю. О. - Національно-комунікативні особливості паремійних формул прокльонів та злопобажань (2012)
Заневич О. Є. - Акузатив при запереченні в українській мові кінця XIХ – початку ХХ ст.: типи структурних моделей (2012)
Майборода Н. Г. - Стилістичні функції біблеїзмів у творчості Дмитра Яворницького (2012)
Мороз Т. В. - Спільні риси українського перекладу Біблії 1903 року та мови творів Івана Франка: лексика високого стилю (2012)
Нестеренко Т. А. - До питання про синтаксичний спосіб (2012)
Стасюк Т. В. - Розвиток терміносфер як наслідок соціального замовлення на терміни (2012)
Білозуб А. І. - Лексико-семантичні прийоми мовної гри в українському постмодерному тексті (2012)
Дегтярьова І. О. - Стилістичні засоби мовної економії у постмодерністському тексті (2012)
Кевлюк І. В. - Прагматика соматичних фразем із компонентом ОКО в публіцистичних текстах (2012)
Турчак О. М. - Функціонально-семантичне навантаження антропонімів у мовному просторі творів Григора Тютюнника (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2014)
Колядинська Т. - Без землевпорядника вже не обійтися!, Звірко В. (2014)
Чепурний В. - Баталії навколо новоселівської землі (2014)
Чернов В. - Аукціону потрібна база (2014)
Зінковська О. - Мораторій на землі сільгосппризначення. Чи доцільно його відміняти? (2014)
Краснолуцький О. - "Менше законно обмежувати, більше законно дозволяти" (2014)
Боровий В. - Про підготовку кадрів у зв'язку з утворенням Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (2014)
Люшин В. - Організаційно-правове забезпечення охорони особливо цінних земель (2014)
Кошель А. - Масова оцінка як багатофункціональна система визначення вартості земель в Україні (2014)
Солов’яненко Н. - Розвиток орендних земельних відносин в Україні (2014)
Кальніченко А. - Розміщення кіосків та інших тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в населених пунктах (2014)
Гривнак К. - Оподаткування земель водного фонду (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Фермерам на замітку (2014)
Законодавець не передбачає необхідності надання органом місцевого самоврядування дозволу на виготовлення техдокументації при продажу успадкованого будинку, розміщеного на неприватизованій земельній ділянці (2014)
Як землю повернули у державну власність (2014)
Офіційні документи (2014)
Козіна Ю. В. - Знахідний-родовий як основний засіб маркування назв істот (причини виникнення) (2013)
Коцюба Н. Й. - Офіційно-діловий текст як об'єкт системно-структурного аналізу (2013)
Новак Д. В. - Історія походження іменних повних відмінюваних форм прикметника української мови (2013)
Попова І. С. - Про дефініцію синтаксичного зв’язку (енциклопедичні та спеціальні довідкові видання) (2013)
Семотюк О.В. - Типи відношень між основним і вставленим текстом (2013)
Гурко О. В. - Детермінологізація лексики графічного дизайну (2013)
Лобачова І. М. - Функціювання синонімічних пар дієслів у перекладах Біблії І. Огієнка та І. Хоменка (2013)
Медведєва Т. М. - Інолексеми як один із чинників становлення лексичної системи української мови (2013)
Монахова Т. В. - Постмодерністський кітч у лінгвістиці (2013)
Решетняк О. О. - До питання семантичної трансформації бібліїзмів із топонімом ВАВИЛОН (2013)
Швидка Н. В. - Структурно-семантична організація біблійного фразеологізму Содом і Гоморра (2013)
Баньоі В. Ф. - Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа з атрибутивними компонентами апелятивного походження (2013)
Харьківська О. В. - Суфіксальний словотвір іменників в українських говірках Закарпаття (2013)
Ґоца Е. Д. - Лексико-фразеологічні засоби експресивності поетичної збірки І. Світличного "У мене – тільки слово" (2013)
Корольова В. В. - Сучасна поетична графіка (2013)
Кравчук Л. В. - Оказіоналізми-інолексеми в текстах мас-медіа початку ХХІ століття (2013)
Пискач О. Д. - Семантико-граматична характеристика фразем у романі Марини Гримич "Варфоломієва ніч" (2013)
Щепанська Х. А. - Внутрішня антиномічність образу серця та мовні засоби її вираження у поетичому дискурсі Пантелеймона Куліша (2013)
Яворський А. Ю. - Фонетичні особливості середньополіських говірок у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, содержание (2013)
Барский В. А. - Электропривод как энергосберегающий фактор в промышленности и ЖКХ Украины, Бешта А. С., Горбачев Н. В., Загирняк М. В., Клепиков В. Б., Лозинский О. Ю., Мехович С. А., Пересада С. М., Садовой А. В., Толочко О. И. (2013)
Глухов А. П. - Влияние коэффициента избытка воздуха на потери тепла с уходящими газами (2013)
Gurevich V. - RCD nuisance tripping: who’s guilty and what needs to be done? (2013)
Босий Д. О. - Особливості роботи електронних лічильників у несинусоїдних режимах тягових підстанцій електричного транспорту (2013)
Болотских Н. Н. - Ленточные инфракрасные газовые обогреватели Schulte для отопления высоких помещений с большой тепловой нагрузкой (2013)
Мехович С. А. - Методологічна основа логістичного аудиту, Захарченков А. С. (2013)
Данюшевский И. А. - Эксплуатация оборудования в особо тяжелых условиях, их безопасность, надежность и ресурс, Пучков С. В. (2013)
Шахова С. Н. - О методах расчета средних превышений температур электрических двигателей, Тарасова В. В. (2013)
Коцалап С. О. - Особливості управління персоналом на будівельних підприємствах України, Коваленко Г. М., Бєляєва А. В. (2013)
Чешев И. В. - Научно-практическая конференция в сфере энергоэффективности на транспорте, Подопригора А. И., Грасько А. А. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-липень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
К сведению авторов (2013)
Титул, зміст (2013)
Тимченко С. - Україна технічно вже сьогодні готова до участі в європейських проектах зі створення інфраструктури геопросторових даних (2013)
Бердніков Є. - Новини законопроектної діяльності, Матвієнко Ж., Радкевич Н. (2013)
Скосирська С. - Наступного року кредити можуть зрости до 15 мільярдів гривень (2013)
Шемелинець Л. - Правова робота у земельній службі — особлива (2013)
Добряк Д. - Підготовка фахівців і науковців із землеустрою та земельного кадастру: як вирішувати проблеми?, Мартин А., Ковальчук І., Будзяк В., Дорош О., Кохан С., Лоїк Г. (2013)
Шарий Г. - Обґрунтування шляхів подальшого вдосконалення земельних відносин в Україні (2013)
Туровська Л. - Про підходи до оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності (2013)
Боровий В. - Аналіз обігу (купівлі-продажу) земель та оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, Олінович А., Іванченко О. (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Буркинський Б. В. - Стимулювання фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні, Лайко О. І. (2014)
Шувалов С. Є. - Роль торгово-промислових палат у розвитку підприємницької діяльності (2014)
Андрєєва Н. М. - Ресурсозберігаюча складова як аспект екологізації виробництва, Барун М. В. (2014)
Андрєєва Н. М. - Політика екологізації та активізації економічної діяльності суб'єктів господарювання агропромислового комплексу України, Козловцева В. А. (2014)
Бутенко А. І. - Інституційні механізми підвищення ефективності використання потенціалу малого підприємництва, Шлафман Н. Л. (2014)
Бутенко І. А. - "Управління персоналом підприємства" як системна категорія (2014)
Волохова М. П. - Сучасний стан та напрями вдосконалення справляння місцевих податків і зборів України (2014)
Гавриленко Н. В. - Оцінка бюджетної ефективності програм підтримки малого бізнесу, Гришина Н. В. (2014)
Галушкіна Т. П. - Адаптація світової практики побудови системи земельно-майнових відносин в Україні, Сидорченко Т. Ф. (2014)
Гнилицька Л. В. - Інформаційне забезпечення ризиками підприємницької діяльності: обліковий аспект (2014)
Горячук В. Ф. - Сценарна модель оцінки впливу підвищення рівня капіталізації на економічне зростання регіонів Українського Причорномор'я (2014)
Дергачев в. А. - Новые формы международной экономической регионализации (2014)
Деркач Т. В. - Регіональна економічна інтеграція у системі глобалізації світової економіки (2014)
Дубницький В. І. - Особливості маркетингу території в умовах монофункціонального міста, Луніна В. Ю. (2014)
Карпінська Г. В. - Інфраструктурний потенціал малого та середнього підприємництва Українського Причорномор 'я (2014)
Кіртока Р. Г. - Институциональное обеспечение борьбы с коррупцией, как основной фактор создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Украины (2014)
Купінець Л. Є. - Потенціал екологізації агропродовольчого сектору економіки України (2014)
Лазарева Є. В. - Інституційний механізм підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу малого підприємництва, Курносова А. В., Таран Г. В. (2014)
Лазарєва Є. В. - Зарубіжний досвід підтримки малого інноваційно активного підприємництва, Попова А. О., Бутенко А. І. (2014)
Лисюк В. М. - Ефектівність товарного ринку - відтворювальний підхід до визначення та вимірювання (2014)
Лукащук В. В. - Потенціал малого підприємництва Миколаївської області для забезпечення її сталого розвитку (2014)
Мартієнко А. І. - Інститут адміністративних послуг в забезпеченні економіко-екологічної безпеки природокористування (2014)
Мельник М. І. - Напрями вдосконалення податкового контролю в умовах підвищення ефективності адміністрування податків в Україні, Лещух І. В. (2014)
Мостенець О. В. - Конкурентні переваги рекреаційної системи регіону (2014)
Небога Т. В. - Розвиток кадрової складової інформаційно-комунікаційного сектору економіки (2014)
Нікішина О. В. - Методичний підхід до оцінки ефективності інтегрованого зернового ринку України (2014)
Олійник Н. М. - Вдосконалення системи управління розвитком трудових ресурсів як головного критерію підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу (2014)
Осипов В. М. - Конкурентоспроможність міських агломерацій: світові тренди та перспективи формування в Україні, Кукош М. С. (2014)
Пашкова Н. С. - Підприємства малого бізнесу в забезпеченні сталого розвитку (2014)
Пішеніна Т. І. - Концептуальні основи формування ефективного механізму конкурентоспроможності підприємств, Костюк В. К. (2014)
Познанська І. В. - Перспективи подальшого розвитку морських портів, як елементів морської транспортної інфраструктури (2014)
Рассадникова С. І. - Теоретичні основи реформування організаційно-управлінської системи природокористування в Україні в контексті сучасних викликів (2014)
Рябич О. Н. - Обеспечение устойчивого развития региона на основе инновационных ресурсосберегающих технологий в угольной отрасли (2014)
Садченко Е. В. - Теоретико-методические подходы к управлению экономико-экологическими рисками, Товкан М. Н. (2014)
Сараєва І. М. - Проблеми розвитку кредитно-фінансових механізмів підтримки малого підприємництва в Україні, Носова Н. І. (2014)
Світлична В. Л. - Методика оцінки кадрового потенціалу підприємства в контексті економіки знань (2014)
Синютка О. М. - Методичні підходи до оцінки метрополійних функцій регіональних метрополій (2014)
Степанова Е. В. - Принципы многокритериальности в решении задач оптимального управления проектами экологизации социально-экономического развития, Степанов В. Н. (2014)
Степанов В. Н. - Экологизация лесохозяйственной деятельности как феномен капитализации (2014)
Cтоянова М. М. - Адаптація закордонного досвіду стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, Журавльова Т. О., Добровольський О. І. (2014)
Хумаров О. А. - Удосконалення інституційного забезпечення управління парниковими газами в Україні (2014)
Хумарова Н. І. - Наукові засади екологоорієнтованого прогнозування розвитку національної економіки (2014)
Циналєвська І. А. - Інституційні проблеми розвитку експортної діяльності в Україні та регіонах (на прикладі Одеської області) (2014)
Титул, содержание (2013)
Варламов Г. Б. - Загальні підходи до створення методологічних основ енерго - екологічного аналізу експлуатації об’єктів ПЕК, Приймак К. О., Шварцзова Х. (2013)
Белоусов А. В. - Демонстрационная зона по энергосбережению БГТУ им. В. Г. Шухова – база для развития энергоэффективных проектов в регионе, Глаголев С. Н., Кошлич Ю. А., Быстров А. Б. (2013)
Ковалев Д. А. - Повышение энергоэффективности получения и использования геотепловой энергии за счет автоматизации технологических процессов, Бобух А. А. (2013)
Кузнецов В. Г. - Модель износа контактных проводов для задач контроля потерь электроэнергии в тяговой сети (2013)
Бирюков А. Б. - Анализ мероприятий по повышению значения коэффициента использования топлива при нагреве металла в печах (2013)
Серебренников Б. С. - Маркетинговая сегментация розничного рынка электроэнергии, Петрова Е. Г. (2013)
Мехович С. А. - Разделение труда при автоматизации производственных процессов, Захарченков А. С. (2013)
Иншеков Е. Н. - Стандарт ИСО 50001 "Системы энергетического менеджмента" от истории создания к промышленному внедрению (2013)
Дмитрик В. В. - К улучшению качественных характеристик структуры сварных соединений паропроводов, Глушко А. В., Барташ С. Н. (2013)
Кутовой В. А. - Аппроксимирующий анализ экспериментальных сред, Репалова О. Н. (2013)
Ситников Б. В. - Влияние параметров режима сварки вольфрамовым электродом в аргоне на силовое воздействие дуги и формирование шва (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень - серпень 2013 р (2013)
О проведении XX международной научно-технической конференции "Ппроблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика" (2013)
Abstracts (2013)
Княжанский В. - Три розетки (2013)
К сведению авторов (2013)
Зайцев О. І. - Визначення раціональної кількості екстрагенту при виробництві витяжок з рослинної сировини, Бойко М. М., Нефьодова Л. В. (2014)
Ільїна Т. В. - Cтандартизація марени красильної кореневищ і коренів за вмістом антраценпохідних, Горяча О. В., Котов А. Г., Ковальова А. М. (2014)
Бєгунова Н. В. - Фармацевтична розробка. Вибір адьювантів для сиропу на основі амінокислот (2014)
Гриценко В. І. - Валідація методики кількісного визначення діючої речовини тамсулозину гідрохлориду в супозиторіях для лікування гіперплазії передміхурової залози, Рубан О. А., Гусаров В. І., Губарь С. М. (2014)
Доброва В. Є. - Науково-методичне обґрунтування оцінки ефективності нових лікарських засобів (2014)
Лебединець В. О. - Визначення змісту навчальної програми з підготовки персоналу в рамках проекту впровадження системи управління якістю фармацевтичного підприємства (2014)
Кобець М. М. - Експертна оцінка стану наркоманії в україні як соціально-економічної проблеми суспільства та держави, Кобець Ю. М., Філіпцова О. В. (2014)
Кричковська А. М. - Аналіз використання інформаційних технологій для забезпечення доступності нормативно-правових актів, Паращин Ж. Д., Загорій Г. В., Стасевич М. В., Лобур І. П., Кушнір Н. В., Новіков В. П. (2014)
Котвіцька А. А. - Дослідження доступності фармацевтичної допомоги дітям віком до 3-х років за оцінкою споживачів лікарських засобів в україні, Коробова Є. С. (2014)
Доброва В. Є. - Моделювання процесів вимірювань при клінічних дослідженнях лікарських засобів (2014)
Тарасенко О. О. - Анaлiз якості контролю рівня знань, умінь і навичок студентів на прикладі дисципліни "клінічне вивчення лікарських засобів" (2014)
Андрєєва О. О. - Дослідження мотивації до професії провізора студентів фармацевтичного університету при удосконаленні викладання дисципліни "клінічна фармація" (2014)
Евтушенко Е. Н. - Основные направления развития и совершенствования фармацевтического сектора Судана, Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед (2014)
Кобець М. М. - Аналіз обсягів реалізації засобів, які містять контрольовані речовини, на українському фармацевтичному ринку (2014)
Малий В. В. - Сучасна концепція фармацевтичного маркетингу: холістичний підхід (2014)
Nemchenko A. S. - Study of socio-epidemiological indicators of malignant neoplasms of the trachea, bronchus and lung in Ukraine, Fursa L. I. (2014)
Панфілова Г. Л. - Результати досліджень показника "порога готовності сплатити" в системі охорони здоров’я та фармацевтичному забезпеченні населення україни (2014)
Podgaina M. V. - Results of retrospective analysis of registration of antituberculosis drugs and their presence in state formulary list in Ukraine (2014)
Ковальова Н. О. - Семантичні мікроструктури, їхнє значення і співвідносне функціонування у складі односуб’єктного речення (2013)
Попова І. С. - Що моделюють у синтаксисі? (2013)
Ясакова Н. Ю. - Категорія персональності: основи вивчення у вимірах функційної граматики (2013)
Варинська А. М. - Функціонування абревіатур у морській термінології, Корнодудова Н. М. (2013)
Кузьма І. Т. - Теоретичні питання словотвірної синонімії та словотвірної варіантності (на матеріалі українського прикметника) (2013)
Купчинська З. О. - Компонент РАД- в архаїчній ойконімії України (2013)
Лиса Н. С. - Структурно-семантичні особливості сучасної економічної термінології, Янкова Т. М. (2013)
Личук М. І. - Структурні й морфологічні типи слів-речень в українській мові (2013)
Луньо П. Є. - Структурне моделювання трикомпонентних термінів конституційного права України (2013)
Підкуймуха Л. М. - Специфіка лексикографічної практики радянської доби щодо західноукраїнської лексики (на матеріалі текстів письменників літературного угруповання "Дванадцятка") (2013)
Шутак Л. Б. - Основні засоби вторинної номінації в медичному дискурсі (2013)
Ільченко І. І. - Історико-етнографічні відомості про надвеликолузький регіон у зв’язку з формуванням місцевого антропонімікону (2013)
Макович Х. Я. - Діалектні риси в іменниковій словозміні в мові Учительних Євангелій XVI–XVII ст. (2013)
Майборода Н. Г. - Мовленнєва стилізація у творах Володимира Даниленка (2013)
Полякова Т. В. - Особливості функціонування іменникової синонімії в мовотворчості Яра Славутича та Ліни Костенко, Щербатюк В. С. (2013)
Циганенко В. Л. - Художні засоби в "Палінодії" Захарії Копистенського (на матеріалі уривків ІІІ і ІV частин) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, содержание (2013)
Сокол Е. И. - Обзор научных разработок кафедры промышленной и биомедицинской электроники национального технического университета "Харьковский политехнический институт" в области энергосбережения и электромагнитной совместимости преобразовательных систем (часть 1), Жемеров Г. Г., Домнин И. Ф., Ильина Н. А., Ильина О. В., Крылов Д. С., Холод О. И., Лобач И. О., Тугай Д. В. (2013)
Абєлєшов В. І. - Дослідження деяких аспектів підвищення ефективності конструкцій фасадів будівель (2013)
Кирилюк Т. І. - Метод визначення коефіцієнта втрат на основі повного факторного експерименту (2013)
Агєєва Г. М. - Аналіз конструктивних рішень утеплення житлового будинку (2013)
Тарасова В. О. - Аналіз еколого-енергетичних характеристик сучасних чилерів і теплових насосів при роботі з неповним навантаженням, Харлампіді Д. Х. (2013)
Семеней А. Р. - Модель трикомпонентного енергетичного потенціалу деревини при її термічному розкладанні у теплогенераторі піролізного типу, Братута Е. Г., Круглякова О. В. (2013)
Чижевская И. А. - Новый рынок электроэнергии: роль "зеленой" электроэнергии в балансировании (2013)
Парфенова Е. Н. - Совершенствование инвестиционной инфраструктуры в регионе (2013)
Ярымбаш Д. С. - Исследование электромагнитных и электротепловых процессов в области торцевых шинных пакетов печей графитации, Олейников А. М. (2013)
Сыренко Т. А. - К деградации металла сварных соединений паропроводов, Дмитрик В. В. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-червень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
Поздравление Говорова Ф. П. (2013)
К сведению авторов (2013)
Титул, содержание (2013)
Сокол Е. И. - Обзор научных разработок кафедры промышленной и биомедицинской электроники национального технического университета "Харьковский политехнический институт" в области энергосбережения и электромагнитной совместимости преобразовательных систем (часть 2), Жемеров Г. Г., Домнин И. Ф., Ильина Н. А., Ильина О. В., Крылов Д. С., Холод О. И., Лобач И. О., Тугай Д. В. (2013)
Андреев С. Ю. - Автоматизация расчетов сопротивления теплообменников в период эксплуатации, Федоров И. П., Мельниченко С. В. (2013)
Кіпоренко Г. С. - Розрахунковий аналіз вібраційного стану трубопроводів Рівненської АЕС та забезпечення їх безпечної експлуатації (2013)
Болотских Н. Н. - Энергоэффективный инфракрасный трубчато-панельный газовый обогреватель (2013)
Кисіль С. В. - Аналіз світових тенденцій по раціональному використанню ресурсів залізничних вокзальних комплексів (2013)
Пастушенко М. С. - Перспективи впровадження відновлювальних джерел електричної енергії на залізничному транспорті України (2013)
Симоненко Н. В. - Обоснование направлений повышения инвестиционной привлекательности регионов, Подлесная О. Э. (2013)
Трунова І. М. - Вдосконалення методики розрахунків під час енергетичного аудиту систем освітлення в АПК, Меркулова А. O. (2013)
Маляр А. В. - Автоматизована система управління технологічним процесом водопостачання, Місюренко В. О. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-жовтень 2013 р. (2013)
Мелешко М. В. - Енергетичний аудит – як одна із складових аудиту всього підприємства, Підіпригора А. І. (2013)
Abstracts (2013)
Список статей опубликованных в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" в 2013 году (2013)
К сведению авторов (2013)
Мельник Я. - Два "Слова” давнього українського письменства ("Слово о Лазареве воскресеніи” і "Слово о збуреню пекла”): причинки Івана Франка (2011)
Гарасим Я. - Іван Франко: філософія національного поступу (2011)
Сеник Л. - Україна у візії Івана Франка між Заходом і Сходом (2011)
Вертій О. - Іван Франко і національне самоусвідомлення українців (2011)
Будний В. - Два маніфести новітнього письменства: "Чеська модерна” Йосефа Сватоплука Махара та інших і "Слово про критику” Івана Франка (2011)
Полякова Л. - Стаття Івана Франка "Старе й нове в сучасній українській літературі” (до проблеми української модерни) (2011)
Лучук І. - Іван Франко про мистецтво поетичне: дискурс лірики (2011)
Артюх В. - Позитивізм в історіософії Івана Франка (2011)
Цар Ю. - Проблема читача та рецепції художнього твору у працях Олександра Потебні, Івана Франка, Олександра Білецького (2011)
Новоставська О. - Синонімія у філософській терміносистемі Івана Франка (2011)
Гузар З. - Поема Івана Франка "Ціцерон і Філіск”: антична історіографія - поетична ідея (2011)
Дронь К. - "Тут цілий вік мусять жити і вмирати люди”: міфологіка дескрипції хати (дому) у Франковій прозі (2011)
Вербицька Л. - Вода у поетичному світі Івана Франка: філософська символіка стихії на рівні макро- та мікрокосму (2011)
Лапій М. - Флористичні та анімістичні образи як поліестетичні художні коди (на матеріалі прози Івана Франка) (2011)
Івашків В. - Драматургія Марка Кропивницького в інтерпретації Івана Франка (2011)
Легкий М. - Іван Франко і Лесь Мартович: мотиви одного непорозуміння (2011)
Нахлік Є. - В інтелектуальній орбіті Івана Франка: Іван Копач, Нахлік О. (2011)
Швець А. - "Наші погляди, змагання, інтереси так з собою близькі...” (Іван Франко та Наталія Кобринська в епістолярному дискурсі) (2011)
Яремчук І. - Франкова присутність у літературній творчості українських січових стрільців (2011)
Козак Л. - Василь Щурат та Іван Франко: з історії особистих і творчих взаємин (2011)
Кравець Я. - Іван Франко та іспанська література (2011)
Теплий І. - Науковий перекладний текст Івана Франка: тематика і проблематика (2011)
Сокіл Г. - Фольклористика Івана Франка крізь призму епістолярію (2011)
Гунчик І. - Експресивні фольклорні оказіоналізми у романі Івана Франка "Основи суспільності” (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського