Сеник Л. - Україна у візії Івана Франка між Заходом і Сходом (2011)
Вертій О. - Іван Франко і національне самоусвідомлення українців (2011)
Будний В. - Два маніфести новітнього письменства: "Чеська модерна” Йосефа Сватоплука Махара та інших і "Слово про критику” Івана Франка (2011)
Полякова Л. - Стаття Івана Франка "Старе й нове в сучасній українській літературі” (до проблеми української модерни) (2011)
Лучук І. - Іван Франко про мистецтво поетичне: дискурс лірики (2011)
Артюх В. - Позитивізм в історіософії Івана Франка (2011)
Цар Ю. - Проблема читача та рецепції художнього твору у працях Олександра Потебні, Івана Франка, Олександра Білецького (2011)
Новоставська О. - Синонімія у філософській терміносистемі Івана Франка (2011)
Гузар З. - Поема Івана Франка "Ціцерон і Філіск”: антична історіографія - поетична ідея (2011)
Дронь К. - "Тут цілий вік мусять жити і вмирати люди”: міфологіка дескрипції хати (дому) у Франковій прозі (2011)
Вербицька Л. - Вода у поетичному світі Івана Франка: філософська символіка стихії на рівні макро- та мікрокосму (2011)
Лапій М. - Флористичні та анімістичні образи як поліестетичні художні коди (на матеріалі прози Івана Франка) (2011)
Івашків В. - Драматургія Марка Кропивницького в інтерпретації Івана Франка (2011)
Легкий М. - Іван Франко і Лесь Мартович: мотиви одного непорозуміння (2011)
Нахлік Є. - В інтелектуальній орбіті Івана Франка: Іван Копач, Нахлік О. (2011)
Швець А. - "Наші погляди, змагання, інтереси так з собою близькі...” (Іван Франко та Наталія Кобринська в епістолярному дискурсі) (2011)
Яремчук І. - Франкова присутність у літературній творчості українських січових стрільців (2011)
Козак Л. - Василь Щурат та Іван Франко: з історії особистих і творчих взаємин (2011)
Кравець Я. - Іван Франко та іспанська література (2011)
Теплий І. - Науковий перекладний текст Івана Франка: тематика і проблематика (2011)
Сокіл Г. - Фольклористика Івана Франка крізь призму епістолярію (2011)
Гунчик І. - Експресивні фольклорні оказіоналізми у романі Івана Франка "Основи суспільності” (2011)
Пилипчук С. - Думознавство Івана Франка (2011)
Салій О. - Призабута розвідка Леоніда Білецького (причинок до вивчення "Гуцульського тексту” в українській літературі) (2011)
Капанайко І. - Іван Франко про правописну систему української мови на шпальтах польської періодики (переклади газетних статей та заміток) (2011)
Титул, зміст (2014)
Кизим М. О. - Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Козирєва О. В., Костенко Д. М., Моісеєнко Ю. М., Бунтов І. Ю. (2014)
Біла І. С. - Світовий досвід державного регулювання підприємництва, Салатюк Н. М. (2014)
Петрушевська В. В. - Фінансова політика попередження та ліквідації наслідків глобальної економічної нестабільності: закордонний досвід (2014)
Полякова Я. А. - Принципы функционирования передаточного механизма кредитно-денежной системы в международном бизнесе (2014)
Дехтяр Н. А. - Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму (2014)
Козик В. В. - Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств, Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О. (2014)
Кузьминчук Н. В. - Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Лігоненко Л. О. - Стан та проблеми впровадження економічного управління на підприємствах України, Молодоженя М. С. (2014)
Руденський Р. А. - Модель управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (2014)
Самсонкін В. М. - Розробка моделей оцінки впливу людського чинника на інноваційний розвиток підприємств залізничного транспорту, Аджавенко М. М. (2014)
Семак Б. Б. - Роль екологічного аудиту в інформаційному забезпеченні вітчизняного ринку екотекстилю (2014)
Семенов В. Ф. - Механизм государственного регулирования инновационного развития строительной сферы, Чекулаева Е. Д. (2014)
Скрипник А. В. - Перспективи досягнення світових стандартів споживання м’яса в Україні, Родина М. А., Воловоденко Л. В. (2014)
Швець В. Г. - Програма визначення та оцінювання ризиків на молокопереробних підприємствах України, Травінська С. І. (2014)
Яненкова І. Г. - Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу, Ляховець О. О. (2014)
Губарєва І. О. - Оцінка якості державних програм запобігання і протидії корупції (2014)
Кочарян І. С. - Аналіз використання навчального потенціалу та розвитку вищої освіти України (2014)
Краснова І. В. - Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Круш П. В. - Реалізація функцій планування та організування в системі управління трансакційними витратами, Макалюк І. В. (2014)
Новикова І. В. - Державне регулювання та підтримка конкурентоспорможності підприємств телекомунікацій (2014)
Проноза П. В. - Теоретические аспекты возникновения "пузырей" в экономике (2014)
Скорук О. П. - Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні, Зубар І. В. (2014)
Филиппова И. Г. - Социальная ответственность государства и бизнеса как фактор конкурентоспособности и экономического роста, Сумцов В. Г. (2014)
Черниш І. В. - Обґрунтування принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі (2014)
Чернихівська А. В. - Стратегічне планування регіональної екологічної політики (2014)
Верба В. А. - Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства, Тищенко О. О. (2014)
Грішнова О. А. - Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління, Жорова Є. Р. (2014)
Зборовська О. М. - Функціонально-вартісний аналіз трудового потенціалу підприємства, Галан О. Є. (2014)
Отенко І. П. - Ідентифікація поняття "економічна безпека стратегічних змін підприємства", Яртим І. А. (2014)
Бурлан С. А. - Учет затрат по видам деятельности на предприятиях промышленности, Прокопович Л. Б. (2014)
Гречина І. В. - Науково-методичні підходи до аналізу потенціалу розвитку підприємства (2014)
Деревянко Е. Г. - Бизнес-процесс "управления репутацией" предприятий пищевой промышленности (2014)
Джеджула В. В. - Напрямки організаційного та маловитратного енергозбереження машинобудівних підприємств (2014)
Мельникова К. В. - Методичний підхід до матеріального стимулювання менеджерів з логістики (2014)
Погорелов Ю. С. - Види адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання, Рудніченко Є. М. (2014)
Рогов Г. К. - Фактори формування дивідендної політики акціонерних товариств (2014)
Синькевич Н. І. - Видова класифікація фінансового аналізу діяльності підприємств, Василишин Т. М. (2014)
Таньков К. М. - Концептуальні аспекти формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг, Чепурда Г. М. (2014)
Шалімова Н. С. - Результат аудиту та його користувачі (2014)
Диба О. М. - Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів, Поліщук Є. А., Гернего Ю. О. (2014)
Тисячна Ю. С. - Методичні підходи до оцінки якості кредитного портфеля банку (2014)
Тригуб О. В. - Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг (2014)
Чмутова І. М. - Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку, Максімова М. В. (2014)
Ходякова О. В. - Анализ косвенного налогообложения в Украине (2014)
Бервено О. В. - Влияние чрезмерного неравенства доходов на качество жизни (2014)
Голіков І. В. - Сутність та еволюція поняття економічна безпека (2014)
Kostenko E. - Generalized continuous linear model of international trade, Kuznichenko V. M., Lapshyn V. I. (2014)
Лук'яненко І. Г. - Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом, Жук В. М. (2014)
Полякова О. Ю. - Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу, Шликова В. О. (2014)
Соколовський Д. Б. - Моделювання неефективних норм поведінки економічних аґентів на прикладі взаємовідносин "інвестор – держава" (2014)
Самойлік М. С. - Економіко-екологічні оптимальні стратегії управління системою поводження з твердими відходами регіону (2014)
Балицька Н. О. - Види відмов прорізних фрез та фактори, що впливають на їх виникнення (2013)
Букетов А. В. - Прогнозування деформаційних властивостей епоксидних композитних матеріалів, Кравцова Л. В., Пірог А. П. (2013)
Гавриш О. А. - Аналіз температурного поля при тонкому кубонітовому шліфуванні деталей з високолегованих композитів для жорстких умов експлуатації, Гавриш А. П., Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Мельничук М. М. - Управління висотною спорудою як складним об’єктом. Моделі реакції системи, Шостачук Д. М., Шостачук А. М. (2013)
Сироїд Є. С. - Теоретичні аспекти використання високошвидкісної обробки плоских поверхонь деталей торцевим лезовим інструментом (2013)
Скирденко В. О. - Оптимізація режимів високочастотної електромагнітної обробки епоксидних композитів методом математичного планування експерименту, Акімов О. В. (2013)
Степчин Я. А. - Визначення нестаціонарних температурних полів зони різання при торцевому фрезеруванні за математичною моделлю (2013)
Шевченко О. В. - Використання приводів нано- та мікропереміщень при ультрапрецизійній обробці на верстатах, Манзюк С. А. (2013)
Добржанський О. О. - Оцінка впливу динаміки руху основи на вихідний сигнал інтегруючого гірогравіметра (2013)
Киричок Т. Ю. - Методика оцінки колірних відмінностей зображень (2013)
Крижановський Є. М. - Метод автоматизації розрахунку та візуалізації індексу загального забруднення міста, Давидова І. В. (2013)
Подчашинський Ю. О. - Геометричні похибки визначення координат виробів за їх цифровими відеозображеннями в автоматизованих системах (2013)
Субботін С. О. - Метод побудови нейромоделей із дійсним виходом за прецедентами (2013)
Аблєєва І. Ю. - Особливості процесу переробки бурового шламу хімічним методом з використанням фосфогіпсу, Пляцук Л. Д., Коцюба І. Г. (2013)
Бондаренко А. О. - Проектування та впровадження комплексів видобутку та переробки "земснаряд–пульпопровід–класифікаційна установка” при освоєнні осадових родовищ, Клеван О. М. (2013)
Вовк Р. Б. - Формалізація та дослідження простору технологічних проблем буріння на основі оціночних функцій (2013)
Горобчишин О. В. - Дослідження впливу видобутку блочного каменю на його підповерхневу структуру, Зуєвська Н. В., Мацук О. Є. (2013)
Драчук О. Г. - Дослідження ефективності вітчизняних технічних засобів для вторинного розкриття продуктивних пластів (2013)
Зубченко О. А. - Аналіз енергозатрат на екскаваційні роботи на Сабарівському родовищі при збільшенні вмісту негабариту в розвалі гірської породи (2013)
Козій І. С. - Аналіз гідродинамічних і пиловловлюючих характеристик апарата з провальними тарілками, Гурець Л. Л., Трунова І. О., Курбет Т. В. (2013)
Корбут М. Б. - Запобігання забруднення водного басейну в зоні впливу звалища ТПВ м. Житомира шляхом очищення стічних вод від органічних полютантів, амонійного азоту та важких металів, Мальований М. С. (2013)
Скиба Г. В. - Особливості розподілу мікроелементів в рудній формації Федорівського родовища ільменіту (2013)
Франчук В. П. - Проблеми створення обладнання для видобутку та первинної переробки глибоководних органо-мінеральних відкладень Чорного моря, Шевченко О. Є., Шепель Т. В. (2013)
Харламова О. В. - Моніторингові дослідження станів екологічної небезпеки регіонального рівня (2013)
Скоць А. - Поема Тараса Шевченка "Сон" ("Гори мої високії...") (ідейно-естетичний аналіз) (2012)
Салига Т. - Прийди ж, гармоніє, в стривоженість мою (2012)
Вертій О. - "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") (2012)
Крупач М. - "Генералісімус народа" (до проблеми генезису диптиха Євгена Маланюка "Генерал Павленко") (2012)
Іванишин М. - Націологічні домінанти українського постколоніального літературознавства: основні аспекти (2012)
Циганок О. - Епітафії Марціала в українських поетиках та риториках ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.: деякі особливості і шляхи рецепції (2012)
Легкий М. - Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) (2012)
Лучук І. - Два аспекти осмислення мистецтва поетичного в українській ліриці ХХ століття (2012)
Бондар Л. - Від романтизму до модернізму: "непричесані думки" професора Івана Денисюка (2012)
Крохмальний Р. - "Студена тая доля к серденьку припала": формула когерентності художнього образу в поетичному тексті Маркіяна Шашкевича (2012)
Іванишин П. - Виміри шляхетного у творчості Джона Толкіна: епістолярний аспект (2012)
Підгорна Л. - Думознавча концепція Миколи Костомарова (2012)
Вільна Я. - Роль українських приказок та прислів’їв у гумористичних мініатюрах Г. Квітку-Основ’яненка "На пущання – як зав’язано" та "Підбрехач" (2012)
Стецько Я. - Ритміко-синтаксична варіативність експресивно-виражальних засобів французької та української поезії першої половини ХХ століття (2012)
Сироїд Д. - Бідність і багатство у Житії Теодосія Печерського препод. Нестора: сотеріологічний аспект (2012)
Пастух Б. - Слідами "омовленого" світу: траєкторія поетичного руху Павла Вольвача (2012)
Пастух Х. - Роман "Буреверхи" Емілії Бронте в контексті сучасного ґотикознавства (2012)
Рибчинська З. - Творчість Дмитра Загула: шукання на грані (2012)
Утріско О. - Літературна сильвета Олеся Бабія у журналі "Маски" (2012)
Козіна Н. - Модифікації "Каравели" Віри Вовк (2012)
Волощак Х. - Кольороназви у поезії Ліни Костенко (збірка "Вибране” (1989)) (2012)
Шутка І. - Публіцистика Оксани Пахльовської крізь призму постколоніальної теорії (2012)
Писко Н. - Національно-екзистенціальна інтенціональність як методологічна передумова пізнання творчості Олени Теліги (2012)
Гарасим Я. - Із покоління тих, що смерті не боялись. (світлій пам’яті Ірини Калинець) (2012)
Салига Т. - Ірина Калинець: вона із вічності (2012)
Клименюк М. М. - Виробничі відносини як фактор подолання економічної кризи, Безус А. М. (2010)
Лич В. М. - Теоретико-методологічні аспекти системного відношення до трудового потенціалу суспільства, Шедяков В. Є. (2010)
Оболенський О. Ю. - Інститути економічної системи суспільства як об’єкти публічного управління (2010)
Іванова Т. В. - Управління підприємництвом на регіональному рівні (2010)
Безус П. І. - Підприємство і розвиток економіки України (2010)
Береговий В. К. - Формування зовнішньоекономічної безпеки України при інтеграції в світове господарство (2010)
Болдирєв К. О. - Корпоративний характер розвитку партнерських стосунків взаємовигідної співпраці держави і великого бізнесу в підвищенні конкурентоспроможності економіки України (2010)
Будзяк О. С. - Раціональне використання земель рекреаційного призначення (2010)
Дубова С. Г. - Нормування чисельності персоналу на підприємствах (2010)
Коротун В. І. - Гармонізація специфічного акцизного оподаткування України до вимог Європейського Союзу (2010)
Кузьома О. Ю. - Адаптація економіки України до вимог та правил СОТ (2010)
Редзюк Є. В. - Розвиток ринку фінансових послуг в Україні в умовах нестабільності (2010)
Сафонова В. Є. - Прогнозні аспекти розвитку вищої освіти в умовах демографічної кризи в Україні (2010)
Слободяник С. С. - Проблемні аспекти розвитку підприємництва в Україні (2010)
Сльозко Т. М. - Облік у "рульовому колесі" менеджменту (2010)
Бакурова А. В. - Економіко-математична модель гри-тренінгу стратегічного мислення в умовах інформаційного суспільства, Макарова І. С. (2010)
Колумбет О. П. - Трансакційні витрати в національній економіці: досвід міждержавного співставлення, Зосименко Т. І. (2010)
Кочкіна Н. Ю. - Інтеграційні перспективи національного ринку високих технологій у сфері управління знаннями, Гедзь В. В. (2010)
Миронов М. Д. - Структурні зміни в економіці України: їхня неохідність та пріоритети реалізації, Обушна Н. І. (2010)
Устюгова Ж. В. - Розробка стратегій інвестування в умовах падаючого ринку цінних паперів (2010)
Алексеєнко О. В. - Фінансовий контроль у реформуванні збройних сил України (2010)
Булкот О. В. - Особливості реалізації валютної політики країнами в умовах нестабільного розвитку (2010)
Дзядук Т. В. - Вітчизняна практика формування виробничої структури мереженого підприємства (2010)
Кєтова О. В. - Завдання й механізм державного впливу на розвиток системи високоризикового інвестування (2010)
Кобилюх Т. І. - Удосконалення обліку торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами (2010)
Лісовська Н. В. - Діюча законодавча база державного регулювання лізингової діяльності (2010)
Семенюта І. А. - Інвестиції як економічна категорія (2010)
Татомир І. Л. - Еволюція наукових поглядів на проблеми мотивації праці в теоріях представників різних економічних шкіл і течій (2010)
Телега Н. Ю. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста (2010)
Ткаченко П. В. - Застосування венчурного капіталу у фінансуванні інноваційних процесів на підприємстві (2010)
Третяк Д. Д. - Роль місцевих бюджетів у системі виконання державного бюджету в Україні (2010)
Шафранова К. В. - Стратегічне планування в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю Житомирської області (2010)
Джегур Г. В. - Програми сприяння зайнятості населення - необхідний елемент активної політики держави (2010)
Козачок О. Б. - Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв`язків середини-другої половини ХІІ ст. (2014)
Курдина Ю. М. - Візантійський чинник розвитку склярства на Русі (2014)
Лущай Ю. В. - Давньоруська істьба за відомостями історичних джерел Х–XIV століття (2014)
Майко А. В. - Деревянные машикули генуэзской крепости в Судаке (2014)
Походнякова А. С. - Набатейско-иудейские отношения в І в.до н.е. (2014)
Яцына А. И. - Социальная структура минойского общества: опыт реконструкции (2014)
Артамонова К. Ю. - Статус Кипра в условиях Османской и Британской империй (до начала ХХ в.) (2014)
Басенко Р. О. - Генеза і зміст освітньо-виховного напряму молодіжної політики ордену єзуїтів (XVI–XVII століття) (2014)
Віруцька С. В. - Аналіз політичної та суспільної реакції в Німецькій Демократичній Республіці на події у Чехословаччині періоду "Празької весни" (2014)
Кондратюк М. М. - Прощання із релігійним ідентитом: формування модерної моделі колективної свідомості чехів і словаків (1918–1938 рр.). (2014)
Кушнарев С. С. - К вопросу о заселении Среднего Поосколья во второй половине XVII в. (2014)
Луценко С. М. - Правовое регулирование жизни колонистов в африканских колониях Германии (1874–1918 гг.) (2014)
Галішевський В. А. - Участь М. Брайчевського у створенніта діяльності Народного Руху України (2014)
Ільницький В. І. - Провідник Карпатського крайового проводу ОУН – Василь Сидор-"Шелест" (2014)
Лапченко А. С. - Географічний розподіл селянських промислів УСРР в період непу (1921–1928 рр.) (2014)
Лісунець Л. І. - Жінки-благодійниці як засновниці літературних альманахів "Подарок бедным" та "La Queteuse" в Одесі (2014)
Пилипенко В. В. - Радянсько-іранська співпраця у сфері важкої промисловості, 1972–1990 (2014)
Федорченко О. В. - Розвиток поштової гоньби у Таврійській і Херсонській губерніях наприкинці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Хададова Ф. Т. - Функціонування магістратів Волині як судових органів (кінець XVIII – І пол. ХІХ ст.) (2014)
Бучастая С. И. - Новые данные по генеалогии рода И. Е. Репина и новый взгляд на происхождение художника, Сабодаш Е. Н., Шевченко О. А. (2014)
Іванов С. Ю. - Зміни соціального статусу сільських мігрантів у Харкові в другій половині ХХ ст. (2014)
Махоніна О. Г. - Державна політика регулювання розвитку кустарно-ремісничої промисловості Харкова в роки непу (1921-1928 рр.) (2014)
Труш С. М. - Органи Надзвичайної комісії на території Харківської губернії: повітові комісії та політичні бюро (1919–1922 рр.) (2014)
Гринюка Б. М. - Співпраця Івана Старчука з журналом "Filomata" (2014)
Дітковська С. О. - Етапи термінологічного визначення громадянських об`єднань в радянській Україні (2014)
Кліш А. Б. - Польський суспільно-християнський рух у Галичині наприкинці ХІХ – на початку ХХ ст.: сучасна зарубіжна історіографія (2014)
Олещук Н. Ю. - Радянська та польська історіографія міжнародних відносин Другої Речі Посполітої та СРСР у 1932-1939 рр.: порівняльний аспект (2014)
Кириченко О. Б. - Журнал "Морской сборник" як джерело з історії російської дипломатичної служби в Японії у другій половині 50-х – на початку 70-х рр. ХІХ ст. (2014)
Красько О. И. - "Устные воспоминания" в контексте изучения студенческого строительного движения (по материалам ССО Харьковского университета) (2014)
Ніколаєнко А. В. - Фронтові епістолярії 1941-1945 рр. крізь призму гуманістичних цінностей (2014)
Рачков Є. С. - Використання корпоративних символів та емблем в обрядах переходу (на матеріалах Харківського університету) (2014)
Чорноіваненко І. В. - Висвітлення діяльності Г. Л. Скадовського на сторінках газети "Юг" (1898–1907 рр.) (2014)
Щебликіна А. О. - Проблеми жіночої гімназійної освіти на сторінках "Журнала Министерства народного просвещения" (2014)
Рачков Є. С. - Музейна виставка "Символи та емблеми Харківського університету" (2014)
Харченко А. В. - Роздуми над складними словами, або про "соціальну модернізацію" у реаліях вітчизняної науки (2014)
Вишневський А. В. - Закон України "Про безоплатну правову допомогу": основні положення та підходи до впровадження (2012)
Кравчук В. М. - Порівняльно-правовий аналіз окремих елементів конституційно-правового статусу судді (2012)
Мельничук О. Ф. - Реалізація права людини на освіту: сутність та механізм (2012)
Менджул М. В. - Створення окремих непідприємницьких товариств в Україні (2012)
Головкін О. В. - Деякі аспекти реформування системи державного контролю і нагляду у сфері охорони навколишнього середовища в Україні (2012)
Городецька І. А. - Методи адміністративної діяльності спеціально вповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель (2012)
Дудченко О. С. - Правові засади діяльності колегії Міністерства юстиції України (2012)
Діордіца І. В. - Забезпечення позову в адміністративному судочинстві України (2012)
Дмитренко Е. С. - Загальнотеоретичні питання механізму правового забезпечення фінансової безпеки держави (2012)
Карчевський М. В. - Питання оптимізації зобов’язань, зумовлених ратифікацією Конвенції про кіберзлочинність (2012)
Прилуцький С. В. - Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади (2012)
Руднєва О. М. - Правова природа відповідальності органів місцевого самоврядування за дотримання європейських стандартів прав і свобод людини (2012)
Бисага Ю. М. - Рецензія на монографію О. М. Бикова "Правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: конституційно-правовий аспект" (2012)
Костицький М. В. - Про теорію конституційного права як практику захисту Конституції, Кушакова-Костицька Н. В. (2012)
Малишева М. Х. - Методологія систематизації господарського законодавства України у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2012)
Нікончук А. М. - Сучасний стан та проблеми місцевого самоврядування в Україні (2012)
Чучкова Н. О. - Міжнародні договори, що регулюють цивільні процесуальні правовідносини за участю іноземних осіб (2012)
Швець І. В. - Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види (2012)
Якість надання безоплатної правової допомоги перевірятимуть професійні адвокати-оцінювачі (2012)
У березні Мін’юст розпочне відбір адвокатів, які надаватимуть громадянам безоплатну вторинну правову допомогу (2012)
Німеччина пропонує провести в Україні Європейський правовий конгрес (2012)
Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України – законопроект (2012)
Протягом 2012 року Мін’юст винесе на громадське обговорення близько двох десятків суспільно значимих законодавчих ініціатив (2012)
Інформація про права на земельні ділянки дублюватиметься в Державному земельному кадастрі та в Реєстрі прав на нерухомість (2012)
Відкрито веб-сторінку щодо виконання Україною зобов’язань у галузі прав людини (2012)
Міністр юстиції про новий Кримінально-процесуальний кодекс (2012)
Призначення і нагородження (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 лютого 2012 року по 29 лютого 2012 року (2012)
Ільницький М. - Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка (2012)
Голод Р. - Штрихи до генези Франкової повісті "Boa constrictor” (2012)
Микитюк В. - Франкова концепція підручника з літератури (2012)
Легкий М. - Іван Франко і Борис Грінченко: нові матеріали до мовно-літературної полеміки (2012)
Швець А. - "Прихильниця ваша від усего серця” (Ольга Франко та Олена Пчілка: життєтворча історія) (2012)
Франко А. - Андрій Франко як науковий дослідник фольклористично-етнографічного доробку Григорія Ількевича, перекладач, креативний співробітник, секретар, помічник, опікун Івана Франка (2012)
Каневська Л. - Іван Франко в мемуаристиці та епістолярії Людмили Старицької-Черняхівської (2012)
Ільницький Д. - Оніричне і реальне: психологія художньої творчості у концепціях Івана Франка і Богдана Ігоря Антонича (2012)
Юречко О. - Письменники в ролі дослідників психології творчості: Іван Франко і Валер’ян Підмогильний (2012)
Пилипчук С. - "Блискавка, що нагло освітлює найглибші тайники людської душі...”: баладознавчі розмисли Івана Франка (2012)
Підгорна Л. - Микола Костомаров в оцінках Івана Франка (2012)
Кріль Б. - Взаємини Івана Франка та Ісидора Пасічинського (2012)
Бук С. - Кількісне зіставлення текстів (на матеріалі редакцій 1884 та 1907 років повісті Івана Франка "Boa constrictor”) (2012)
Ріпей М. - Особливості роботи Франка-редактора на різних етапах редакційно-видавничого процесу (2012)
Римашевський Ю. - Формування семантичного поля "національна ідея” на межі ХІХ та ХХ ст.: контекст праць Івана Франка (2012)
Кравець Я. - Іван Франко як перекладач бельгійської французькомовної літератури (2012)
Кравець Я. - Іван Франко: перекладач драми Віктора Гюго "Торквемада” (1882) (2012)
Теплий І. - "Присвята” до "Фауста” Йогана-Вольфганга Ґете: перекладознавчий аспект (на матеріалі перекладів Івана Франка та Миколи Лукаша) (2012)
Легка О. - Відтворення словесних образів "Прологу” до поеми "Мойсей” Івана Франка в англомовних перекладах (2012)
Гунчик І. - Галицькі народні молитовки у зібранні та коментарях Франка-фольклориста (2012)
Клименюк М. М. - Моделювання надійності промислової продукції як показника її якості, Грудцина Ю. В. (2011)
Корецька С. О. - Контролінг в системі підвищення ефективності облікового забезпечення підприємства (2011)
Невелєв О. М. - Вдосконалення механізмів здійснення державної інноваційної політики, Іваненко В. В., Барикін В. М. (2011)
Оболенський О. Ю. - Держава добробуту, соціально орієнтована ринкова система та адміністративна реформа (2011)
Сук П. Л. - Система бухгалтерського обліку в умовах розвитку ринкових відносин (2011)
Царенко О. В. - Методологічний інструментарій реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку країни (2011)
Бакаєва І. Г. - Глобальне фінансове управління та регіональне співробітництво (2011)
Безус А. М. - Вплив факторів на розвиток підприємства, Безус П. І. (2011)
Демківський А. В. - Фінансове забезпечення модернізації продуктивного потенціалу регіонів та місцевого самоврядування (2011)
Журило В. В. - Економічна природа та особливості функціонування українського ринку високотехнологічних товарів (2011)
Знаменський І. О. - Економічна криза у туристичній галузі України та шляхи її подолання (2011)
Кудрицька Ж. В. - Методологічні підходи до вирішення проблем організації обліку та внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами, Апарова О. В. (2011)
Румик І. І. - Вплив банківського кредитування на економіку України (2011)
Тихонович О. О. - Проблеми регіонального розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, Тимошенко В. Ф., Пономарьова Л. В. (2011)
Тіпанов В. В. - Особливості регулювання світових ринків сировинних товарів (2011)
Панкратова Л. Л. - Страховий захист професійної відповідальності медичних працівників, Савенко С. С. (2011)
Слюсарчук Л. - Інструменти формування інформаційної бази, як основа управління виробництвом продукції, Слюсарчук Я. (2011)
Шкуратов О. І. - Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення підприємств (2011)
Гусак В. А. - Рефінансування кредитних спілок в умовах фінансової кризи (2011)
Курінна О. В. - Напрями реалізації антикризової політики держави в процесі подолання фінансової кризи (2011)
Марчак О. А. - Трудова мотивація: теоретичний аспект (2011)
Нестеренко С. С. - Економічні підходи до управління оборотним капіталом в сучасних умовах господарювання (2011)
Процько О. В. - Нетрадиційний інструментарій грошово-кредитної політики в умовах глобальної фінансової кризи: особливості застосування (2011)
Стецький В. О. - Структурні детермінанти фінансової стабільності (2011)
Устюгова Ж. В. - Теоретичні аспекти організації процесу злиття та поглинання підприємств на сучасному етапі (2011)
Шафранова К. В. - Проблемні питання організації системи стратегічного планування соціально-економічного розвитку Житомирської області (2011)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - В одній зв’язці (2013)
Дедишина Л. - Бізнес — приватний, підхід — державницький (2013)
Неформальный формуляр (2013)
Львова Л. - Нанодоставка: лекарство подано (2013)
Демецкая А. - О чем "говорят" волосы (2013)
Дедишина Л. - Якість, а не кількість (2013)
Редькин Р. - НФаУ: "Ночь науки" (2013)
Примак Р. - Всепроникающий целитель (2013)
Перспективы трансплантологии в Украине (2013)
Рейтинг спеціалізованих медичних ЗМІ (2013)
"Ледниковая эпоха": гипотезы и реальность (2013)
Редькин Р. - Спорт-фармакология или гонка допингов? (2013)
Зайченко А. В. - Рациональные подходы к лечению боли в горле, Брюханова Т. А. (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Линимент Вишневского, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - Соціальна відповідальність як фірмовий стиль бізнесу (2013)
Дедишина Л. - Створена серцем (2013)
Довбня С. - Корону в аптеці носити ніколи (2013)
Наукові стратеги (2013)
Примак Р. - Отец экспериментальной медицины (2013)
Кириленко М. - Как сплетничать правильно (2013)
Демецкая А. - "Домоклов меч" перенаселения (2013)
Кривомаз Т. - Как самостоятельно выучить иностранный язык (2013)
Демецкая А. - Здоровые волосы: правила питания (2013)
Демецкая А. - Советы косметолога: антиэйджинг (2013)
Безверхняя Л. - Йога: необъятный океан (2013)
Дедишина Л. - Лелечі сни (2013)
Гурко О. В. - Категорія ствердження у логіко-філософському та лінгвістичному витлумаченні (2014)
Корольова В. В. - Гендерні концепти в мовній свідомості сучасної молоді (2014)
Попова І. С. - Про парадокси окремих аспектів учення про синтаксичні зв’язки слів (2014)
Собецька Н. В. - Гендер і мова в сучасному лінгвістичному світі (2014)
Зайцева В. В. - Антропоніми й топоніми – джерело походження метонімії (на матеріалі сучасної українськомовної газети) (2014)
Личук С. В. - Способи творення географічної номенклатури Івано-Франківщини на позначення рослинного покриву (2014)
Мосур О. С. - Йосифінська та Францисканська метрики як джерело вивчення мікротопонімії (2014)
Степаненко О. К. - Субстантивні блоки словотвірного гнізда з вершинним соматизмом РУК-А (2014)
Тараненко К. В. - Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматики антонімії української мови (2014)
Шевченко Т. В. - Фонові детермінанти як компоненти семантико-синтаксичної структури речення (2014)
Карікова Н. М. - Культура української мови в концепції Василя Сімовича (2014)
Коцюба Н. Й. - Засоби вираження комунікативно-прагматичного значення в офіційно-діловому тексті (на прикладі розпорядчих документів) (2014)
Левун Н. В. - Шляхи засвоєння акцентуаційних норм української мови (2014)
Мамчич І. П. - Мова наказів про зовнішнє незалежне оцінювання (2014)
Миронюк С. С. - Роль юридичної термінології у формуванні мовленнєвої культури студентів-правознавців (2014)
Навчук Г. В. - Культура мови медика як невід’ємна складова лікарської деонтології, Шутак Л. Б. (2014)
Пелипась М. І. - Питання нормативності різних одиниць і явищ структури української мови в інтерпретації Максима Рильського (2014)
Стасюк Т. В. - Мовно-професійна компетентність / термінологічна компетентність у розрізі соціолінгвістики (2014)
Чепурко К. О. - Відхилення від норм української літературної мови при передачі літери Ґ у словах іншомовного походження (на матеріалі сучасних українських газет) (2014)
Чорноус О. В. - Пунктуаційні помилки в текстах судових рішень (2014)
Голікова Н. С. - Семантичні та прагматичні маркери контекстуальних антонімів у художньо-літературному дискурсі (2014)
Ковальчук М. С. - Лексико-семантична структура метафори в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2014)
Кондратенко С. І. - Етноконцепт "Мальва" як елемент мовної картини світу Олеся Гончара (2014)
Лощинова І. С. - Оказіональні натурфактоніми у творчості дніпропетровських письменників (2014)
Рибалка Я. І. - Жаргонізми в літературі: мовні викрутаси чи зона підвищеної небезпеки? (на матеріалі роману "Архе" Л. Дереша) (2014)
Сардарян К. Г. - Лексико-стилістичні особливості книги спогадів "Homo Feriens" Ірини Жиленко (2014)
Семак Л. А. - Функційно-стилістичний потенціал контекстуальних синонімів у сучасній жіночій прозі (2014)
Відомості про авторів (2014)
Солодка І. - Нове "обличчя" державної служби в Україні, Вишневський А. (2012)
Вихристенко Б. - Правові засади страхування в туризмі, Опанасюк Н. (2012)
Мічурін Є. - Проблеми виникнення права власності на нерухоме майно в ракурсі останніх змін до законодавства: критичний аналіз (2012)
Скакун О. Ф. - Загальна теорія права і держави: проблематизація та переосмислення метатеорії (2012)
Оніщенко Н. М. - Нормотактика як складова державної правової політики (2012)
Вовк О. Й. - Закон про міста 1791 року – пам’ятка міського права України (2012)
Кіндюк Б. В. - Правові основи створення та діяльності державної охорони лісів УРСР у період 1925-1950 рр. (2012)
Мяловицька Н. А. - Сучасні тенденції видозмін державного устрою як структурного елемента форми держави (2012)
Волощук О. Т. - Проблеми тлумачення теорії розподілу влад у світовій правовій доктрині (2012)
Дякович М. М. - Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблемні питання, Юркевич Ю. М. (2012)
Крисань Т. Є. - До питання про гарантування права приватної власності у судовій практиці (2012)
Настіна О. І. - До проблеми закріплення правового статусу держави як учасника земельних відносин власності (2012)
Халюк С. О. - Генеза, поняття та місце Вищої ради юстиції в системі державних органів України (2012)
Олійник О. В. - Інформаційний простір як основа соціально-економічного, політичного і культурного забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2012)
Колодій А. М. - Концепція конституційно-правового регулювання примусового відчуження приватної власності в суспільних інтересах (2012)
Макавчук Ф. Ф. - Рецензія на навчальний посібник "Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)", Сарнавський О. М. (2012)
Мірошниченко А. М. - Вдосконалення правового регулювання якості сільськогосподарської продукції (2012)
Семчик В. І. - Рецензія на монографію С. В. Прилуцького "Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава)" (2012)
Арнаутова Л. М. - Соціальний вимір правового регулювання інформаційної політики щодо європейської інтеграції (2012)
Бакумов О. С. - Проблеми зловживання правами громадян у процесі реалізації форм безпосередньої демократії (2012)
Демчіхіна Є. С. - Кримінально-правова характеристика групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх (2012)
Котенко Т. В. - Взаємодія місцевого самоврядування та громадянського суспільства: функціональний аналіз (2012)
Котюк О. І. - Класифікація слідчих дій – нові підстави і старі проблеми (2012)
Лекарь А. С. - Основні риси та базові принципи системи вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 березня 2012 року по 31 березня 2012 року (2012)
Відомості з декларації про доходи за 2011 рік керівного складу: Міністерства юстиції України (2012)
Державної виконавчої служби України (2012)
Державної реєстраційної служби України (2012)
Державної служби України з питань захисту персональних даних (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Волошко Л. В. - Розв’язування задачі оптимального керування правою частиною неоднорідного бігармонічного рівняння (2014)
Hrebeniuk S. - effective elastic modulus determination of unidirectional composite for stochastic geometric characteristics of fiber, Klymenko M., Omelchenko K. (2014)
Грищак В. З. - Нелінійний аналіз динаміки механічної системи із зосередженим абсорбером, Д’яченко Т. А. (2014)
Ковальова В. М. - Низькотемпературне циклування технічного алюмінію після лазерного легування міддю та кобальтом (2014)
Козлова О. С. - Современные тенденции развития САПР в механике, Гоменюк С. И. (2014)
Коломієць Н. В. - Корекція середньої висоти орбіти супутника двигуном малої тяги (2014)
Кудзіновська І. П. - Математичне моделювання коливань круглої п’єзокерамічної пластини з урахуванням в’язкопружності матеріалу (2014)
Кудин А. В. - Аналитический и численный анализ изгиба круглой трехслойной пластины под действием локальных нагрузок, Тамуров Ю. Н., Чопоров С. В. (2014)
Ластівка І. О. - Математичне моделювання і числовий аналіз динамічної поведінки віброзахисної системи із маятниковим гасником (2014)
Морозов Д. І. - Ізометрії та стискаючі функції кільця Z 2 (2014)
Новицький В. В. - Керування рухом гіроскопа з лінійною характеристикою системи міжрамкової корекції, Коломійчук О. П., Святовець І. Ф. (2014)
Ободан Н. И. - обращение операторов в нелинейной теории оболочек с помощью нейронной сети и генетического алгоритма, Гук Н. А., Магас А. С. (2014)
Ольшанский В. П. - о свободных колебаниях осциллятора экспоненциально переменной массы, Ольшанский С. В. (2014)
Погребицька Г. М. - Застосування асимптотичного розширеного гібридного ВКБ-гальоркін підходу в задачі про теплопровідність тонкого стрижня конічної форми (2014)
Полковниченко Е. Ю. - Математическое моделирование и численный анализ течений вязкой несжимаемой жидкости в областях с подвижной границей, Сидоров М. В., Шульгина С. С. (2014)
Рак Л. О. - Розрахунок деформівного стану складеного тіла з двох пластин, з’єднаних під довільним кутом (2014)
Romanuke V. V. - Pixel-to-turn standard deviations ratio optimization for training two-layer perceptron on pixel-distorted turned 60-by-80-images in turned objects classification problem (2014)
Снежкова Л. С. - Методы и подходы к моделированию геометрических объектов в контактных задачах, Чопоров С. В. (2014)
Танцюра И. В. - Особенности формирования структуры в сплавах системы AL-CU-CO (2014)
Хома-Могильська С. Г. - Моделювання неперервного періодичного розв’язку хвильового рівняння (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2014)
Кисельова О. М. - Основи муніципального оподаткування в Україні (2011)
Кондрашихін А. Б. - Трансформація фінансових відносин як об’єкт наукового дослідження (2011)
Невелєв О. М. - Міжнародні аспекти вирішення продовольчої проблеми. Шанс для України, Іваненко В. В. (2011)
Пилипенко О. Є. - Сучасний стан розвитку російсько-французьких економічних відносин на початку ХХІ століття (2011)
Сук Л. К. - Форми обліку для підприємств малого бізнесу (2011)
Сук П. Л. - Облік біологічних активів рослинництва (2011)
Царенко О. В. - Збалансована система показників як засіб алокаційної ефективності стратегічного потенціалу (2011)
Царенко О. В. - Формування інвестиційної стратегії розвитку на регіональному рівні, Гаркавенко Д. (2011)
Царенко О. В. - Аутсорсинг як інструмент оптимізації бізнес-процесів підприємства, Прокопенко А. С. (2011)
Черленяк І. І. - Особливості формування операційного прибутку та механізми управління ним, Пойда-Носик Н. Н., Гаврилко П. П. (2011)
Апарова О. В. - Перспективи використання факторингу в Україні (2011)
Безус А. М. - Основні тенденції розвитку кластерних формувань як основи ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності регіону, Шафранова К. В. (2011)
Горошкова Л. А. - Стан та динаміка розвитку чорної металургії України та забезпечуючих її галузей (2011)
Кармазіна Н. В. - Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг регіонів України (2011)
Колумбет О. П. - Інтелектуальний капітал як основа розвитку інноваційної діяльності підприємства (2011)
Кочарян І. С. - Моделювання соціальної потреби населення у вищій освіті (2011)
Красноспуп Н. І. - Роль органів місцевого самоврядування в наповненні місцевих бюджетів, Красноступ О. М. (2011)
Кудрицька Ж. В. - Управління фінансовою безпекою підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Здоровцев В. В. (2011)
Кудрицька Ж. В. - Внутрішньогалузеві інтеграційні процеси як фактор забезпечення сталого розвитку підприємств (2011)
Маньковська Т. І. - Політика податкового регулювання в системі заходів антикризового державного регулювання економіки України (2011)
Пушкарь І. В. - Цільові орієнтири сталого регіонального розвитку в сучасних умовах (2011)
Сундук А. М. - Економічна система України та її регіонів у процесах взаємодії із впливами зовнішнього походження (2011)
Чала Н. Д. - Міжмуніципальне співробітництво в управлінні економічним простором: соціально-фінансовий зріз (2011)
Шпильовий С. Є. - Проблеми діючої системи пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Кальний С. В. - Завдання системи економічної безпеки вітчизняних підприємств у контексті національної економічної безпеки (2011)
Ляденко Т. В. - Місцеві бюджети в організаційно-економічному механізмі управління фінансами регіону (2011)
Мартиненко Л. М. - Стратегічне планування розвитку страхового ринку: методичний підхід (2011)
Попова А. В. - Маркетингова складова регіонального розвитку економіки промислового регіону (2011)
Процько О. В. - Особливості кон’юнктури ринку державних цінних паперів (2011)
Рожманов В. В. - Інвестування галузі машинобудування: історія становлення та напрями розвитку (2011)
Романенко О. О. - Стан та тенденції розвитку підприємств готельного господарства м. Києва (2011)
Стецький В. О. - Стратегічне управління борговими зобов’язаннями України в умовах нестабільності світової фінансової системи (2011)
Стрибуль О.В. - Роль амортизаційної політики в інвестиційному процесі (2011)
Яремчук І. М. - Методика встановлення результативних показників програмно-цільового фінансування підготовки фахівців у галузі знань "державне управління" (2011)
Крупач М. - Пошуки дотаборових публікацій Євгена Маланюка (1916-1917 та 1920 років) (2013)
Пастух Т. - Вольове епічне слово Євгена Пашковського (за романом "Щоденний жезл”) (2013)
Підгорна Л. - Микола Костомаров і доба романтизму: національна самобутність (2013)
Мельник Л. - Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича (2013)
Хижняк К. - Мотив зради як складник тоталітарного буття у прозі Юрія Андруховича (2013)
Працьовитий В. - Творча концепція Олеся Гончара в романі "Прапороносці” (2013)
Янковська Ж. - До питання про з’ясування теоретичних аспектів фольклоризму української літературної прози першої половини ХІХ століття: загальні зауваги (2013)
Починок Ю. - Мовно-семантичні експерименти Юрія Тарнавського (Нью-Йоркська група) та Василя Махна ("Західний вітер” (Тернопіль)/Нью-Йорк) (2013)
Яремчук І. - Художня Шевченкіана українських січових стрільців (2013)
Крохмальний Р. - Параметри когерентності образного світу у баладі "Причинна” Тараса Шевченка (2013)
Кметь В. - Архетип великої матері у творчій рецепції Тараса Шевченка: демонічні модуляції (2013)
Кметь І. - Іван Огієнко - продовжувач традиційного галицького шевченкознавства (2013)
Демидюк Л. - Вірші Івана Огієнка як інтерпретація поетико-філософського світу Тараса Шевченка (2013)
Сюй Л. - Образ жінки у малій прозі Пантелеймона Куліша (2013)
Линник Н. - Художній часопростір у малій прозі Миколи Вінграновського (2013)
Матвійчук У. - Фонічний рівень вияву музичності у поетичній творчості Богдана-Ігоря Антонича (2013)
Максимчук О. - Один із аспектів христологічного тлумачення образу лілеї в літературі українського бароко (2013)
Косцьов’ят Т. - Український Данте або від маргінальності до канонічності містичного епосу "Золоті ворота” Василя Пачовського (2013)
Бордуляк Т. - Отець Тимотей Бордуляк очима внуків, Бордуляк Н. (2013)
Скоць А. - Поезія Тимофія Бордуляка "Сіяч” (спроба мікроаналізу: герменевтика художнього тексту) (2013)
Бондар Л. - Тимофій Бордуляк у критичній інтерпретації Андрія Ніковського (2013)
Костюк І. - Творчість Тимофія Бордуляка в літературно-критичній спадщині Олександра Грушевського (2013)
Яремчук І. - "Ближні” Тимофія Бордуляка в оцінці Луки Луціва (2013)
Гнатюк М. - Тема війни у творах Тимофія Бордуляка (2013)
Криса Б. - Кирило Транквіліон Ставровецький: історія творчої особистості (2013)
Федорак Н. - Метафізична стратегія "Першоначальної” літератури в історії українського письменства (2013)
Сироїд Д. - Димитрій Туптало і Петро Скарга крізь призму Сави Освяченого (2013)
Трофимук М. - Засоби художнього вираження у латиномовній спадщині Василя Довговича (2013)
Іванишин П. - Обрії словесності професора Івана Денисюка: націоцентричний аспект (2013)
Печарський А. - У полоні творчого дивоцвіту Лесі Українки (світлій пам’яті професора Леоніли Міщенко) (2013)
Гарасим Я. - Нова теоретична робота в українській фольклористиці. Лабащук Оксана Василівна "Натальний наратив і усна традиція: синтаксика, семантика, прагматика”. - Тернопіль, 2013 (2013)
Івашків В. - Оповіді матерів про очікування й народження дітей у фольклористичному дослідженні (2013)
Кисельова О. М. - Теоретико-методичні основи визначення ефективності здійснення митної справи (2012)
Кондрашихін А. Б. - Задача комівояжера в економіці: еволюційна оптимізаційна модель в Excel з обмеженнями alldifferent, Кузьмичов А. І., Шмирко Т. П., Шмирко Я. В. (2012)
Пилипенко О. Є. - Експорт промислової продукції та сировини з України: історичний аспект (2012)
Царенко О. В. - Фінансово-економічний інструментарій організації обліку основних засобів підприємства (2012)
Апарова О. В. - Особливості формування тарифних пропозицій на вітчизняному ринку широкосмугового доступу (2012)
Безус П. І. - Особливості впровадження ERP-систем в діяльність вищого навчального закладу, Серебряков Р. А. (2012)
Бовсунівська І. В. - Суб’єкти та об’єкти комунальної власності (2012)
Вірченко В. В. - Інтелектуальний капітал в системі факторів економічної безпеки підприємства, Кальний С. В. (2012)
Голованенко М. В. - Використання інструментів моделювання для підвищення ефективності діяльності підприємств АПК в умовах невизначеності (2012)
Кармазіна Н. В. - Ефективний механізм взаємодії регіональних господарських систем (2012)
Корень Н. В. - Сучасні орієнтири підвищення ефективності державного внутрішнього фінансового контролю (2012)
Коренєва Н. О. - "Зелений" імператив сталого розвитку економіки України в контексті "нової глобальної зеленої угоди" (2012)
Корнєв М. М. - Основні тенденції реструктуризації національної економіки (2012)
Кочарян І. С. - Вплив регіонального фактора на планування державного замовлення на підготовку фахівців, Безус А. М., Петровська Ю. В. (2012)
Кузьмічов А. І. - Управлінське рішення "зробити чи купити": економічний аналіз та релізація в Excel, Кудрицька Ж. В., Шмирко Т. П., Шмирко Я. В. (2012)
Матвієнко Г. А. - Розвиток людського капіталу, як основа стійкого інноваційного забезпечення регіонів України (2012)
Небава М. І. - Протиріччя формування прожиткового мінімуму в Україні як базового стандарту соціальної політики (2012)
Підкамінний І. М. - Фінансовий контролінг у вищих навчальних закладах, Підкамінна О. В. (2012)
Пушкарь І. В. - Заходи поліпшення державної підтримки формування конкурентних переваг економічних систем регіонів (2012)
Савенко А. Є. - Введення обов’язкового соціального медичного страхування в Україні: актуальні проблеми та перспективи, Савенко С. С. (2012)
Слободяник С. С. - Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні (2012)
Слюсарчук Л. І. - Грошова система – інструмент стабілізації економіки України, Слюсарчук Я. Д. (2012)
Гончарова В. Г. - Методичні підходи щодо технічного і технологічного переозброєння промисловості регіонів (2012)
Ганущак Т. В. - Оцінка рівня забезпечення фінансової безпеки підприємств птахівництва (2012)
Грицак Т. - Державне регулювання фармацевтичної промисловості (2012)
Кондаков О. В. - Реформування системи державного фінансового контролю у контексті європейської інтеграції України, Євтушевська О. А. (2012)
Обушна Н. І. - Об’єктивна необхідність прямих іноземних інвестицій для модернізації економіки України (2012)
Попова А. В. - Проблеми та передумови ефективності реструктуризації (2012)
Ружицький А. В. - Економічна сутність взаєморозрахунків підприємства, Томчишен О. О. (2012)
Славін В. С. - Методичні основи реалізації інвестиційних проектів в аграрних підприємствах (2012)
Стеців І. С. - Методика визначення собівартості навчання, як спосіб забезпечення ефективного функціонування учбових закладів недержавного сектора економіки (2012)
Титул, зміст (2013)
Малишевская Н. - Камо грядеши? (2013)
Стеців В. - Як використати потенціал фармацевтичної галузі (2013)
Примак Р. - Знакомьтесь: фармакометрика (2013)
Демецкая А. - Медицина будущего: почки-имплантаты (2013)
Кривомаз Т. - На перекрестке чувств (2013)
Кривомаз Т. - Секреты творчества (2013)
Львова Л. - Опасный источник (2013)
Демецкая А. - Киберхондрия: диагноз по интернету (2013)
Вакцинация против ВПЧ спасет сотни жизней (2013)
Дедишина Л. - Здорова дитина - це реально (2013)
Дедишина Л. - Комп’ютер і викладач: партнери чи конкуренти? (2013)
Дедишина Л. - За знання платять гроші (2013)
Львова Л. - Опасные связи, или Особенности подростковой контрацепции (2013)
Тревога! У ребенка температура (2013)
Примак Р. - Алкалоид с секретом (2013)
Дедишина Л. - Здоров’я у склянці (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Пилюли Шерешевского, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - У нас є майбутнє! (2013)
Редькин Р. - Аптечные вывески от античных времен до наших дней (2013)
Дедишина Л. - Аптека як доля (2013)
Кириленко М. - Если вы стали героем сплетен. . . (2013)
Кириленко М. - Пусть праздник будет веселым и удачным (2013)
Демецкая А. - Советы диетолога: заботимся о почках (2013)
Демецкая А. - "Эпидемия" дауншифтинга (2013)
Безверхняя Л. - Чтобы ножки не болели (2013)
Демецкая А. - Луг Нептуна: полезные водоросли (2013)
Примак Р. - Культура аперитива (2013)
Булгаков В. М. - Математическая модель движения материальной точки по плоской кривой, Пилипака С. Ф., Захарова Т. Н., Адамчук О. В. (2014)
Ловейкін В. С. - Аналіз (параметричних) коливань віброплуга у горизонтальній площині, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. (2014)
Леженкін О. М. - Математичні моделі відносного руху напівнавісного агрегату для збирання рицини, Рубцов М. О., Головін С. В. (2014)
Кюрчев С. В. - Статистичний аналіз біометричних характеристик компонентів обчесаного вороху зернових, Леженкін І. О. (2014)
Буніна Л. М. - Втома низьколегованих сталей для поковок (2014)
Журавель Д. П. - Дослідження надійності ущільнюючих елементів паливних насосів високого тиску дизелів в середовищі біопалива, Коломоєць В. А. (2014)
Гавриленко Е. А. - Формирование геометрической модели рабочего колеса турбокомпрессора, Холодняк Ю. В. (2014)
Ялпачик В. Ф. - Теплофізичні характеристики гарбузів, кабачків, кукурудзи молочної спілості і солодкого перцю та їх прогнозування (2014)
Дідур В. А. - Проектування робочого органу фрези для обробітку ґрунту, Мінько С. А. (2014)
Лежнюк П. Д. - Использование нейронной сети для распознавания вейвлет-образа искаженного несинусоидального сигнала, Мирошник А. А. (2014)
Фурман І. О. - Особливості створення мікроконтролерної системи визначення параметрів робочих органів сільськогосподарських машин, Піскарьов О. М. (2014)
Малиновский М. Л. - Алгоритм трансляции табличного кода thdl в синтезируемый текстовый hdl-код, Конищева А. П., Аленин Д. А. (2014)
Діордієв В. Т. - Керування параметрами мікроклімату теплиці на основі прямого спалювання біологічної маси, Кашкарьов А. О. (2014)
Куценко Ю. М. - Обґрунтування системи керування електродвигуном приводу малогабаритного ґрунтообробного мотоблоку, Ковальов О. В. (2014)
Куценко Ю.М. - Обґрунтування виробництва біогазу в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Діордієв В. Т. - Иатематичне моделювання електромагнітного фону у замкненому просторі стимуляторів зернового матеріалу, Кашкарьов А. О., Новіков Г. В. (2014)
Овчаров В. В. - Комбинированная электротехническая система электроснабжения жилых домов, Овчаров С. В., Стребков А. А. (2014)
Борохов І. В. - Обґрунтування можливостей використання альтернативних джерел енергії та шляхи їх впровадження (2014)
Величко І. Г. - Розв’язання ізопериметричної задачі для замкненої ломаної за допомогою теореми про три сили, Іщенко О. А. (2014)
Величко О. В. - Відновлення кривої за її нормалями в системі точок, Малкіна В. М. (2014)
Мацулевич О. Е. - Спосіб дискретної інтерполяції спіралеподібних ДПК у полярній системі координат з врахуванням внутрішньої геометрії кривої, Щербина В. М. (2014)
Спірінцев В. В. - Згущення перехідних ділянок ДПК на основі адаптивного способу дискретної інтерполяції (2014)
Вірченко Г. А. - Алгоритм комбінаторно-варіаційного геометричного моделювання складених обводів (2014)
Корчинський В. М. - Методи підвищення інформаційних показників багатоспектральних зображень на основі ортогоналізації даних, Свинаренко Д. М., Мацулевич О. Є. (2014)
Геннадій Васильович Книшов (до 80-річчя від дня народження) (2014)
Павло Григорович Kравчун (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Лутай М. И. - Исследование КОРИФЕЙ: оценка эффективности ивабрадина у амбулаторных пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и симптомами стенокардии, Голикова И. П., Лысенко А. Ф., Ткаченко Л. М. (2014)
Жарінов О. Й. - Предиктори виникнення ранніх ускладнень після операції аортокоронарного шунтування в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом, Студнікова В. В., Міхалєв К. О., Надорак О. П., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2014)
Целуйко В. И. - Галектин-3 и состояние постинфарктного ремоделирования у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта задней стенки левого желудочка, Лозовая Т. А. (2014)
Коваленко В. М. - Особливості структурно-функціонального стану лівих відділів серця у пацієнтів з гіпертонічною хворобою з різними типами ремоделювання, Несукай О. Г., Тітов Є. Ю., Поленова Н. С., Даниленко О. О. (2014)
Урбанович А. М. - Рівень sР-селектину крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію (2014)
Соловьян А. Н. - Структурно-функциональное состояние миокарда, вариабельность ритма и электрофизиологические свойства сердца при различных нейровегетативных вариантах пароксизмальной фибрилляции предсердий (2014)
Сычев О. С. - Предикторы немых кардиоэмболических инфарктов головного мозга у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий неклапанной этиологии, Бородай А. А., Федькив С. В., Бородай Э. С., Гетьман Т. В., Рыбак А. Ю. (2014)
Трембовецкая Е. М. - Изучение особенностей ротационного движения стенок левого желудочка с помощью векторэхокардиографии у больных дилатационной кардиомиопатией, Кнышов Г. В., Захарова В. П. (2014)
Воронков Л. Г. - Стан гормонів жирової тканини, циркулюючого фактора некрозу пухлини A та показників ліпідного обміну залежно від наявності інсулінорезистентності в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і систолічною дисфункцією лівого шлуночка, Ільницька М. Р., Гавриленко Т. І., Ляшенко А. В., Якушко Л. В., Рижкова Н. А., Пономарьова Г. В. (2014)
Березин А. Е. - Биологические маркеры в оценке риска наступления неблагоприятных клинических исходов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, Кремзер А. А. (2014)
Богмат Л. Ф. - Дисфункция сердца у подростков с патологией миокарда как начальная стадия хронической сердечной недостаточности, Рак Л. И., Головко Т. А. (2014)
Коваленко В. М. - Молекулярно-генетичні особливості функціонування параоксонази та її значення в розвитку серцево­судинної патології, Кучменко О. Б., Мхітарян Л. С. (2014)
Володимир Олексійович Бобров (1943–2014) (2014)
Резолюція ХV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23–25 вересня 2014 р.) (2014)
Lotyuk O. - Political parties in the context of civil society (2014)
Матвійчук А. О. - Шляхи вдосконалення законодавства України, що регулює питання здійснення особистих немайнових прав у сфері охорони навколишнього природного середовища (2014)
Буцко О. В. - Поняття злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України (2014)
Звоненко О. О. - Кримінальна відповідальність за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху за законодавством України та деяких інших держав: порівняльний аналіз (2014)
Мельниченко В. Л. - Родовий об’єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України (2014)
Олєйнічук О. М. - Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 175 КК України (2014)
Soloviova A. - Crimes against property under the criminal law of USA (2014)
Денисов С. Ф. - Кримінально-виконавче право в україномовних таблицях універсальної десяткової класифікації, Босак К. С. (2014)
Азаров Ю. І. - Особливості взаємодії слідчого з експертом (спеціалістом) на початковому етапі досудового розслідування, Рафальський Є. О. (2014)
Білоус О. В. - Окремі питання застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні (2014)
Кузьмічова-Кисленко Є. В. - Захисник у кримінальному процесі України (2014)
Малярчук Т. В. - Особливості діяльності поліції Фінляндії: запозичення позитивного досвіду Україною, Сташук Т. А. (2014)
Сервецький І. В. - Теоретико-методологічні засади негласного розслідування (2014)
Аверочкина Т. - Суверенные права прибрежного государства в отношении правомерной деятельности на континентальном шельфе: проблемные аспекты законодательного обеспечения на Украине (2014)
Галущенко Г. В. - Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права (2014)
Кашинцева О. Ю. - Рецензія на навчальний посібник В. І. Лебідя, Н. О. Можаровської, Л. Л. Нескородженої "Господарське право" (2014)
Привітання з ювілеєм Юрія Вікторовича Нікітіна (2014)
Клименюк М. М. - Визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємства на основі структуризації системи управління, Безус А. М., Кочарян І. С., Петровська Ю. В. (2012)
Крейдич І. М. - Теоретичні аспекти поняття економічної політики розвитку підприємства, Вістяка Г. І. (2012)
Царенко О. В. - Напрями підвищення ефективності використання основних засобів (2012)
Кондрашихін А. Б. - Підготовка наукових кадрів публічної служби у сфері економіки: регіональний аналіз (2012)
Баєв В. В. - Економіко-організаційні засади впровадження системи управління якістю в сфері туризму (2012)
Бовсунівська І. В. - Муніципальний інтерес в системі економічних інтересів (2012)
Вірченко В. В. - Захист права інтелектуальної власності як основа економічної безпеки підприємства, Кальний С. В. (2012)
Залєтов О. М. - Економічна сутність прямого страхування (2012)
Кармазіна Н. В. - Особливості обліку інвестицій на умовах здійснення спільної діяльності (2012)
Клименко О. М. - Формування і реалізація валютної політики в Україні (2012)
Курінна О. В. - Теоретичні основи формування оптимальної структури капіталу підприємства (2012)
Матвієнко Г. А. - Вплив відтоку наукових кадрів на стан науково-технічної діяльності в Україні в умовах глобалізації економіки (2012)
Петровська Ю. В. - Врахування соціально-економічних потреб населення як критерій оптимальності дій органів місцевої влади (2012)
Пилипенко О. О. - Розвиток інтернет-торгівлі в Україні (2012)
Редзюк Є. В. - Стан вітчизняного фондового ринку та його роль в економіці (2012)
Романюк С. А. - Аналіз міжрегіональних диспропорцій в умовах економічної концентрації (2012)
Румик І. І. - Інвестиційна діяльність в умовах продовольчої та фінансової кризи (2012)
Салтисов І. В. - Організаційне забезпечення цільових програм, Петровська Ю. В. (2012)
Середа В. І. - Роль Міжнародного валютного фонду у підтриманні стабільності економічного розвитку країн з перехідною економікою (2012)
Слободяник С. С. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні (2012)
Тихонович О. О. - Аналіз стану інвестиційно-інноваційних процесів в регіонах України, Пономарьова Л. В., Тимошенко В. Ф. (2012)
Тищенко М. П. - Перспективи розвитку університетських дослідницьких парків в Україні (2012)
Устюгова Ж. В. - Вибір моменту старту первинного публічного розміщення корпоративних прав та визначення кола його учасників як запорука успішності проведення ІРО (2012)
Філінська Т. Р. - Окремі аспекти оцінки попиту у залізничних перевезеннях, Вертель В. В. (2012)
Шпильовий С. Є. - Недержавні пенсійні фонди як альтернатива пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Денисенко С. А. - Вибір важелів економічного регулювання відтворювальних процесів промисловості регіонів (2012)
Дмитренко Т. Л. - Фінансовий моніторинг готівкового обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму (2012)
Євтушевська О. А. - Міжнародний досвід здійснення контролю (2012)
Каськів В. В. - Організаційні основи управління національними проектами в регіонах (2012)
Лосіхін О. О. - Європротокол та його застосування в обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2012)
Матвійчук О. В. - Теоретичні підходи до визначення інфраструктури ринку страхових послуг (2012)
Яременко Н. В. - Роль брокерів у формуванні цивілізованих відносин на страховому ринку (2012)
Клименюк М. М. - Оцінка складності системи управління вищим навчальним закладом, Кочарян І. С., Безус А. М. (2013)
Кураташвили А. А. - Решение двуединой задачи налоговой политики – необходимое условие эффективного менеджмента в масштабе государства (2013)
Пилипенко О. Є. - Іноземна трудова імміграція в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Царенко О. В. - Формування політики управління оборотними активами (2013)
Безус П. І. - Проблеми інноваційного розвитку економіки України, Грицак Т. І. (2013)
Березніченко Н. О. - Зарубіжні інвестиції в системі факторів модернізації економіки України наприкінці ХІХ - початку ХХ століття (2013)
Бєлова А. І. - Проблеми розвитку Карпатського регіону в умовах глобалізації, Орловська О. В. (2013)
Бондаренко В. М. - Оцінка впливу ризиків на результати діяльності бізнесу, Черленяк І. І., Сембер С. В. (2013)
Гузик М. М. - Реалізація інвестиційної та соціальної функцій при оподаткуванні доходів в Україні, Соколов М. В. (2013)
Демківський А. В. - Джерела формування інвестицій в Україні (2013)
Знаменський І. О. - Вплив глобалізаційних процесів на економіку України в контексті світової фінансової кризи (2013)
Кармазіна Н. В. - Моделювання організації управлінського обліку амортизаційних відрахувань виробничо-економічних систем регіонів (2013)
Матвієнко Г. А. - Розвиток нової конкурентної парадигми в Україні відповідно до сучасних загальносвітових тенденцій (2013)
Романенко О. О. - Теоретичні засади маркетингових комунікацій в контексті формування їх комплексу (2013)
Ортіна Г. В. - Теоретичні підходи до визначення взаємодії глобалізації, конкурентоспроможності та економічної безпеки (2013)
Узунов В .В. - Створення й ефективне функціонування чіткої системи фінансування на всіх стадіях інноваційного процесу (2013)
Узунов Ф. В. - Формоутворення інтегративних корпоративних структур в національній економіці (2013)
Артюх Г. І. - Формування економічної політики як інструмент підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств України (2013)
Бондаренко Г. В. - Теоретичні основи функціонування кластерів в Україні (2013)
Горлач А.С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства (2013)
Дем’янчук Д. О. - Фонди суверенного добробуту як антикризовий стабілізатор економіки (світовий досвід та перспективи функціонування в Україні) (2013)
Дьякон Д. Р. - Диверсифікація фінансових інструментів регулювання вищої освіти в Латвії (2013)
Калинина Н. Ю. - Влияние факторов формирования бизнес-среды на конкурентоспособность Латвии и Украины (2013)
Курінна О. В. - Факторинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Курінний В. П. - Особливості впровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2013)
Романюк С. А. - Сучасні детермінанти регіонального розвитку (2013)
Семенюта І. А. - Інвестиційна політика як механізм активізації інвестиційних процесів (2013)
Туболець К. Г. - Методичні підходи до сценарного планування маркетингової діяльності аграрних підприємств (2013)
Феріна О. С. - Державно-приватні засоби регулювання розвитку регіонів: пошук парадигми (2013)
Титул, зміст (2014)
Prushkivskyi V. H. - The characteristic features of development of the consumer market of Ukraine in the post-crisis period, Prushkivska O. V. (2014)
Сухінін Д. В. - Концептуальна модель інтегрованого управління забезпеченням якості муніципальних послуг (2014)
Ясева М. О. - Ціноутворення інтелектуально-інформаційного продукту (2014)
Wołowiec T. - Taxation and theories of equity, Cienkowski M. (2014)
Petrenko I. P. - Dualistic approach to the economic nature of investment capital determining (2014)
Луців О. В. - Особливості капіталізації природних ресурсів України (2014)
Тиванюк І. С. - Організація бухгалтерського обліку із застосуванням оцінки за справедливою вартістю (2014)
Поліщук Є. А. - Банки у забезпеченні інвестиційної привабливості регіонів (2014)
Лепейко Т. І. - Механізм формування конкурентної стратегії підприємства, Кіпа Д. В. (2014)
Паршина О. А. - Формування методики оцінки стратегії розвитку кадрового потенціалу підприємства (2014)
Кошовий Б. -П. О. - Демотивація праці як особливий різновид загрози економічній безпеці приватного вищого навчального закладу (2014)
Кайнова Т. В. - Маркетинг регіону як фактор інноваційного розвитку (2014)
Бондаренко В. М. - Оцінка регіональних програм підтримки суб’єктів господарювання у Закарпатській області, Рябак М. І., Сембер С. В. (2014)
Грушевский С. В. - Некоторые подходы к управлению инновационной деятельностью на основе инвестиционных проектов, Климович Н. И. (2014)
Грущинська Н. М. - Економічна дипломатія в сучасних геоекономічних процесах формування світового порядку (2014)
Задоя А. О. - Регулювання діяльності ТНК: державний рівень, Лимонова Е. М. (2014)
Тищенко О. П. - Північно-східне транскордонне співробітництво України: очікування та реалії, Королюк Т. О. (2014)
Швець В. Я. - Діяльність ТНК в Україні: механізм законодавчого регулювання (2014)
Хватов Ю. Ю. - Превращение юаня в резервную валюту: проблемы и перспективы (2014)
Воробйова К. О. - Взаємозв’язок макроекономічного валютного ризику та основних факторів валютного курсоутворення в Україні (2014)
Abstracts (2014)
Титул, зміст (2014)
Шаров О. М. - Цивілізаційні основи національних стратегій економічного розвитку (2014)
Basiuk V. - Will a breakthrough in science modify world history?, Warner H. (2014)
Frolova T. - The European Union TNCs’ investment strategies of innovation development, Tokar V. (2014)
Grzebyk M. - Social and economic development of Ukraine in comparison to European Union member states: statistical evaluation, Stec M. (2014)
Яхно Т. П. - Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України із країнами ЄС, Макогін З. Я. (2014)
Mazur I. - Problems of research and development commercialization in Ukraine, Kot L. (2014)
Краус Н. М. - Інституціональні аспекти кластеризації в інноваційній економіці під впливом системної та комплексної модернізації (2014)
Кривенко С. В. - Інноваційний механізм формування конкурентоспроможних підприємницьких структур (2014)
Федулова Л. І. - Науково-технологічний розвиток сфери охорони здоров’я України в контексті інтеграційних викликів (2014)
Markina I. - Theoretical and practical aspects of services development in Ukraine, Potapiuk I. (2014)
Tej J. - Tourism product creation as a basis of economic prosperity of a destination, Matusikova D. (2014)
Кутаєв Ш. К. - Проблеми розвитку економіки та управління трудовими ресурсами регіонів Російською мовою (2014)
Литвин В. В. - Оцінка складових національних заощаджень України: формалізація підходів та визначення тенденцій (2014)
Дехтяр Н. А. - Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання України, Боярко І. М., Дейнека О. В. (2014)
Shyshkov S. - Market mechanisms of hryvnia exchange rate stabilization: accounting and institutional aspects, Shyshkova N. (2014)
Lukashevich N. - A practical approach to validation of credit scoring models (2014)
Шевчук Н. В. - Вартість як критерій ефективності управління підприємством (2014)
Nechaev A. - Identification and management of the enterprises innovative activity risks, Prokopyeva A. (2014)
Ілляшенко Н. С. - Формування теоретичних засад випереджального розвитку на рівні країни та підприємства (2014)
Stacho Z. - Approach of organisations operating in Slovakia to employee’s performance evaluation, Stasiak-Betlejewska R. (2014)
Doronina M. - Problems and prospects in diagnosing of industrial organisation socio-economic potential development, Bilokonenko H. (2014)
Ponikarov V. - Operative tax planning as a key element of industrial enterprise’s business reputation, Kozhushko O., Butenko K. (2014)
Dubovyk T. - Ethics of online marketing communications of trade business (2014)
Kuznetsova T. - 3d-modelling in angstrom-management technology of air enterprises (2014)
Шумська С. С. - Модельні оцінки короткострокової курсової еластичності товарного експорту та імпорту України (2014)
Матвійчук А. В. - Моделювання ефективності податкових пільг, Великоіваненко Г. І. (2014)
Пилипенко О. Є. - Зовнішня політика Японії в першій половині ХХ століття (2013)
Проскуріна Н. М. - Формування та стійкий розвиток регіональних промислових комплексів в умовах інтеграційного вибору держави (2013)
Сук П. Л. - Системно-універсальна технологія формування інвестиційної стратегії розвитку на регіональному рівні (2013)
Черленяк І. І. - Формування стимулів інвестиційної діяльності міжнародного бізнесу, Нечитайло У. П., Бондаренко В. М. (2013)
Безус А. М. - Кластерна політика як основа економічного розвитку регіонів України, Бондаренко Г. В. (2013)
Бєлова А. І. - Формалізація важелів та регуляторів цілеорієнтованого управління реструктуризацією РПК (2013)
Болдырев К. А. - Методологические принципы и логика инновационной модернизации отношений конкуренции (2013)
Клименко О. М. - Фінансове забезпечення інвестиційного розвитку регіонів (2013)
Матвієнко Г. А. - Стан та основні напрямки модернізації пенсійної системи України в контексті загальносвітових тенденцій (2013)
Петровська Ю. В. - Підвищення якості послуг органів місцевої влади (2013)
Расшивалов Д. П. - Роль експортних кредитних агенцій в інтернаціоналізації страхової діяльності (2013)
Романенко О. О. - Типологізація методів формування маркетингових стратегій промислових підприємств (2013)
Слободяник С. С. - Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (2013)
Грудцина Ю. В. - Напрями вдосконалення системи державного управління якістю продукції та послуг (2013)
Кальний С. В. - Економічна безпека сільського господарства України в контексті економіки сталого розвитку (2013)
Конотоп Г. О. - Теоретичні основи залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік (2013)
Курінна О. В. - Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства (2013)
Курінний В. П. - Міжбюджетні відносини в системі бюджетного регулювання (2013)
Подтьолок К. С. - Аналіз виробництва як напрям підвищення безпеки підприємства (2013)
Зінченко С. А. - Cтворення системи підготовки кадрів Державної пенітенціарної служби України (2012)
Вихристенко Б. І. - Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та проблеми правореалізації (закінчення), Опанасюк Н. А. (2012)
Прилуцький С. В. - Єдність судової влади як конституційно-правова засада правосуддя: проблеми теорії та практики (2012)
Берназюк Я. О. - Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підготовки проектів актів Президента України (2012)
Пугачов О. М. - Поняття, види та способи усунення колізій у конституційному праві (2012)
Деревянко Б. В. - Щодо визначення видів послуг у сфері освіти (2012)
Постригань Т. Л. - Трудовий аспект в корпоративних правовідносинах (2012)
Коваленко Т. О. - Джерела аграрного права України: сучасний стан та перспективи (2012)
Ляхович У. І. - Державне управління у сучасній теорії адміністративно-правової науки, Ляхович Г. І. (2012)
Колосовський Є. Ю. - Неповнолітні – суб’єкти адміністративної відповідальності: теоретико-правовий аспект (2012)
Гурська Л. В. - Нормативне закріплення державного фінансового контролю в Україні (2012)
Клочко Т. Ю. - Цивільно-правовий режим ексклюзивних даних на лікарські засоби (2012)
Коробчук П. М. - Особливості застосування адміністративних заходів до тривалих адміністративних правопорушень (2012)
Мазурик К. З. - Юридична природа закону як джерела права (2012)
Мартинюк А. В. - Щодо правового статусу працівників органів державної податкової служби та податкової міліції зокрема (2012)
Нємцова А. О. - Щодо поняття безвинної відповідальності в цивільному праві України (2012)
Чорней С. В. - Розвиток інституту осудності в кримінальному законодавстві України (2012)
Кравченко Л. М. - Соціальні ініціативи Президента України – запорука справедливої соціальної політики держави (2012)
Круглий стіл до Дня Конституції України (2012)
Державні органи посилять роз’яснювальну роботу для населення щодо захисту прав споживачів (2012)
Відібрано майже тисячу адвокатів, які надаватимуть населенню безоплатну правову допомогу (2012)
Кабмін пропонує вдосконалити окремі положення закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (2012)
Договори з рухомим та нерухомим майном нотаріуси посвідчуватимуть лише за наявності оцінки сертифікованих оцінювачів (2012)
Україна та Південна Корея обмінюватимуться досвідом стосовно законодавства у сфері інформаційних технологій (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 червня 2012 року по 30 червня 2012 року (2012)
Клименюк М. М. - Дослідження закономірностей виробництва методом імітаційного моделювання, Подтьолок К. С. (2014)
Кондрашихін А. Б. - Оцінювання якості вищої освіти: методологічні підходи для спеціальності "Фінанси і кредит" (2014)
Проскуріна Н. М. - Механізми реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку промисловості регіонів (2014)
Царенко О. В. - Домінанти інноваційної моделі розвитку виробничо-економічних систем регіонів країни (2014)
Чала Н. Д. - Особливості планування бюджету в Україні в умовах євроінтеграції (2014)
Безус А. М. - Фактори впливу на формування та реалізацію інноваційної стратегії підприємства, Безус П. І. (2014)
Кармазіна Н. В. - Умови забезпечення керованості державного впливу на збалансованість функціонування регіонального промислового комплексу (2014)
Клименко О. М. - Інструменти реалізації валютної політики НБУ (2014)
Коварш І. С. - Особливості та проблеми сучасної комерційної діяльності (2014)
Матвієнко Г. А. - Виявлення пріоритетів державного регулювання економіки на основі аналізу платіжного балансу (2014)
Савченко К. В. - Оптимізація напрямків реалізації стабілізаційної фінансової політики в Україні (2014)
Слободяник С. С. - Засоби активізації інноваційної діяльності підприємств (2014)
Шафранова К. В. - Перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів України в сучасних економічних умовах (2014)
Бондаренко Г. В. - Основні засади функціонування кластерних програм в країнах Європи (2014)
Кальний С. В. - Стале землекористування у контексті забезпечення економічної безпеки сільського господарства (2014)
Курінна О. В. - Теоретичні аспекти управління фінансовим потенціалом підприємств (2014)
Соколов О. В. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств з виробництва шинної та гумотехнічної продукції (2014)
Кондрашихін А. Б. - Военно-промышленный комплекс Севастополя: методологические вопросы оценки (2014)
Марынчак В. С. - Севастопольский завод радиоаппаратуры в структуре промышленного комплекса города, Новиков В. М. (2014)
Жадько К. С. - Аспекти оцінки економічної ефективності інформаційних систем обліку та економічного аналізу (2014)
Туболець І. І. - Регулювання іннoваційнo-інвeстиційних процесів у peгіoні (2014)
Бистрякова Ю. І. - Інституційне забезпечення імплементації положень Конвенцій Ріо: регіональний аспект (2014)
Тищенко М. П. - Теоретично-методологічний підхід до аналізу концепції сталого розвитку (2014)
Віленчук О. М. - Трансформація поняття "ринок" у теорії функціонування страхових відносин в суспільстві (2014)
Аль К’юбезі М. - Моделювання нагрівання та випаровування крапель біодизельного палива, Колодницька Р. В. (2014)
Антонюк А. П. - Обґрунтування вихідних принципів розробки методу формування номенклатури та кількості запасних частин, Баранов А. М., Коробов С. С., Мар’янко Б. С. (2014)
Аулін В. В. - Теоретичне обґрунтування прогнозування розподілу попиту пасажирів на послуги різних типів міського транспорту, Голуб Д. В. (2014)
Аулін В. В. - Виявлення сукупності елементів ЕСКД, що обмежують надійність автомобіля, Лисенко С. В., Бичовий І. В. (2014)
Аулін В. В. - Комплексний підхід в оптимізації та плануванні процесів експлуатації ремонту автомобілів з використанням телеметричних систем дистанційної електронної діагностики, Панарін Д. Є. (2014)
Біліченко В. В. - Передумови обґрунтування стратегічного розвитку виробничих систем автомобільного транспорту в Україні (2014)
Біліченко В. В. - Оцінка ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту при визначенні стратегій технічного розвитку, Смирнов Є. В. (2014)
Бондаренок А. І. - Методика експериментального дослідження процесу розгону трактора FEND 936 VARIO при виконанні польових та транспортних робіт, Кожушко А. П., Мітцель М. О., Самородов В. Б. (2014)
Босенко В. М. - До порівняльної оцінки стійкості руху автопоїзда з некерованим і керованим напівпричепом, Мойся Д. М., Поляков В. М., Сахно В. П. (2014)
Бурєнніков Ю. Ю. - Аналіз результативності економічної діяльності транспортної галузі на регіональному рівні (2014)
Галущак Д. О. - Теоретичні підходи щодо поліпшення економічних та екологічних показників автомобіля зміною відсоткового складу суміші дизельного та біодизельного палива залежно від його навантаження (2014)
Галущак О. О. - Особливості акумуляторної системи живлення Common Rail при динамічному регулюванні відсоткового складу суміші дизельного та біодизельного палив (2014)
Гембарський О. С. - Оцінка впливу на рівень майстерності водіїв та операторів спеціальної техніки застосування тренажерних комплексів, Поляков А. П., Пушкар О. В. (2014)
Говорун А. Г. - Експериментальні дослідження механічного регулятора паливного насосу 4 УТН-М, з параметрами, що забезпечують зміну принципу регулювання двигуном, Павловський М. В., Куций П. В. (2014)
Гутаревич Ю. Ф. - Про можливість використання водненвовмісних сполук в дизелях транспортних машин, Корпач А. О., Філоненко О. Д, Шуба Є. В. (2014)
Дмитренко М. Ф. - Технологічний контроль виготовлення автотракторних деталей оптичними приладами, Шапошніков Б. В., Корпач А. О., Кошелев В. Г., Мельник О. В. (2014)
Захарчук О. В. - Порівняльні стендові випробування газового двигуна та базового дизеля Д-240 за стандартизованим циклом (2014)
Кашканов А. А. - Морфологічний метод синтезу авто технічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (2014)
Кашканов В. А. - Оцінка гальмівних властивостей автомобілів при автотехнічній експертизі (2014)
Кищун В. А. - Low cost – дешевий, але новий легковий автомобіль, Мурований І. С. (2014)
Козачук Л. С. - До визначення стійкості руху автопоїзда категорії М1 (2014)
Коробко А. І. - Валідація устаткування для випробувань комплектуючих АТЗ, Назарько О. О., Радченко Ю. А, Шеїн В. С. (2014)
Кужель В. П. - Обґрунтування вибору факторів впливу на дальність видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби при експертизі ДТП (2014)
Кузькін О. Ф. - Дослідження роботи міського маршрутного таксі методом активно-пасивного експерименту, Лащених О. А., Якимов А. В. (2014)
Кукурудзяк Ю. Ю. - Модель ідентифікації несправностей автомобільного двигуна (2014)
Куць Н. Г. - Вплив теплопровідності на ефективність роботи дизеля (2014)
Левківський О. П. - Напрямки поліпшення процесів ремонту автотранспортних засобів, Ковальов М. Ф. (2014)
Опанасюк Є. Г. - Аналітичні дослідження впливу процесу газообміну на показники роботи двигуна, Бегерський Д. Б., Опанасюк О. Є. (2014)
Рудзінський В. В. - До питання покращення якості виробничого процесу автосервісу за рахунок підбору технічного персоналу, Низковолосов В. В., Рідзінська О. В. (2014)
Рудзінський В. В. - Аспекти створення Інтелектуальних Транспортних Систем автомобільного транспорту України, Рудзінська О. В. (2014)
Сакно О. П. - Комплексний підхід до забезпечення надійності транспортних засобів, Лукічов О. В., Мельничук С. В. (2014)
Титаренко В. Є - Вібродіагностика в системі технічного обслуговування автомобіля, Шумляківський В. П. (2014)
Цимбал С. В. - Розробка методики вибору стратегії розвитку підприємств автомобільного транспорту (2014)
Сараєв О. В. - Дослідження можливості запобігання зіткненню транспортних засобів шляхом своєчасного гальмування (2014)
Захарчук В. І. - Оцінка експлуатаційних показників моторних палив методом аналізу ієрархій (2014)
Nechiporuk N. - Defects research of the titanium rivets bucked heads, Vorobyov Yu., Voronko V., Skalyga N. (2011)
Андрейків О. Є. - Оцінка залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за блочного навантаження, Хиль С. В., Матвіїв Ю. Я. (2011)
Андрейків О. Є. - Втомне руйнуванння тонкостінних елементів конструкцій з витягнутими отворами за високих температур, Долінська І. Я., Яворська Н. В. (2011)
Баглюк Г. А. - Застосування апаратно-програмного комплексу "тензор" для дослідження ущільнюваності металевих порошків та їх сумішей, Хоменко О. І., Куровський В. Я., Хоменко А. О. (2011)
Бачинський Ю. Г. - Високотемпературна воднева проникність сплавів на основі металів V групи, Сидорак І. І., Іваницький Р. І., Мохун С. В., Басистий П. В., Федоров В. В. (2011)
Білий О. Л. - Моніторинг зародження та розвитку потенційних дефектів різної геометрії на внутрішній поверхні трубопровідних систем за їх тривалої експлуатації, Лещак Р. Л., Юхим Р. Я. (2011)
Богатырева Г. П. - Повышение эффективности получения порошков кубического нитрида бора, Соколов А. А., Ильницкая Г. Д., Олейник Н. А. (2011)
Божидарнік В. В. - Розрахунок на міцність композитних пластинок із тріщинами на основі енергетичного критерію руйнування, Максимович О. В. (2011)
Валецький Б. П. - Теоретичне дослідження стягування великогабаритного пакування (2011)
Вишняков Л. Р. - Вплив вуглецевих наночастинок на розсіяння механічної енергії полімерними вуглекомпозитами, Мозговий О. В., Сінайський Б. М., Переселенцева Л. М., Морозова В. М. (2011)
Вовченко А. И. - Интенсификация пластической деформации поверхностей металлов под действием импульсов тока при сварке давлением, Демиденко Л. Ю., Онацкая Н. А. (2011)
Гальчук Т. Н. - Властивості композицій на основі порошку сталі ШХ15, отриманого із шламових відходів підшипникового виробництва, Рудь В. Д. (2011)
Гарост А. И. - Решение технологических и материаловедческих задач при переработке замасленной стружки (2011)
Гасій О. Б - Технологічні та експлуатаційні властивості вакуумних йонно-плазмових конденсатів, Голубець В. М. (2011)
Гевко Р. Б. - Результати експериментальних досліджень підживлення транспортних потоків комбінованого пневмомеханічного транспортера, Дзюра В. О., Романовський Р. В. (2011)
Гречанюк М. І. - Порівняльні дослідження особливостей формування композиції на основі міді та заліза (міді та нікелю), отриманих методом електронно-провменевого випаровування-конденсації, Мінакова Р. В., Головкова М. Є., Мінаков М. В., Хоменко О. В., Копилова Г. Є. (2011)
Гречихин Л. И. - Водяное охлаждение двигателя внутреннего сгорания, Куць Н.Г. (2011)
Григор’єва Н. С. - Концепція модульної організації гнучкого складання виробів в машинобудуванні, Божидарнік В. В. (2011)
Демидюк Н. - Дослідження впливу форми гребенів барабану пральної машини на процес прання (2011)
Дудников А. А. - Повышение долговечности деталей машин пластическим деформированием, Беловод А. И., Дудник В. В., Канивец А. В. (2011)
Епифанцева Т. А. - Вплив схеми ущільнення порошкових композицій гетерогенного складу на формування структури неспеченних прессовок конусної форми (2011)
Жильников Е. П. - Расчет долговечности авиационных подшипников качения по базовым контактным напряжениям, Макарчук В. В. (2011)
Иваницкий С. Г. - Определение расхода расплавов при формовании непрерывных базальтовых волокон, Штерн М. Б. (2011)
Капустенко П. А. - К вопросу автоматизации процесса неперерывного травления листовой углеродистой стали в условиях неопределенности, Илюнин О. О., Перевертайленко А. Ю., Самер Лага (2011)
Карпусь В. Є. - Багатошпиндельні головки для обробки отворів, Котляр О. В. (2011)
Кіяновський М. В. - Інформаційне забезпечення технологічної підготовки машинобудівних підприємств (2011)
Клименко О. Д. - Автоматизований розрахунок апаратів з перемішуючими пристроями, Селезньов Е. Л., Селезньов Д. Е. (2011)
Ковальчик Ю. І. - Моделювання випадкових процесів у фізичних системах із дискретними станами при управлінні проектами, Говда О. І. (2011)
Козачук І. С. - Перспективи використання природного газу в якості палива для транспортних дизелів, Козачук Л. С. (2011)
Колосов О. Є. - Методика прогнозування експлуатаційних властивостей затверділих епоксидних полімерів, одержаних на основі епоксидних композицій з використанням ультразвуку, та особливості її патентування, Сівецький В. І., Сахаров О. С., Колосова О. П., Сідоров Д. Е. (2011)
Коржик В. М. - Трибологічні характеристики електродугових покриттів для відновлення деталей сільськогосподарських машин та обладнання, Рябоволик Ю. В., Шевченко В. Ю., Демянов О. І. (2011)
Красовський М. О. - Електрохімічне окиснення фази Mg2Si в нових деформівних алюмінієвих сплавів системи Al−Zn−Mg−Cu, Лавренко В. О. (2011)
Кузнєцов Р. М. - До питання стійкості сідельно-причіпного автопоїзда у гальмівному режимі, Данилюк Р. Л. (2011)
Куцел С. А. - Шліфування та основні напрямки вдосконалення процесу шліфування (2011)
Лапченко Ю. С. - Моделювання формоутворення робочої поверхні на операції безцентрового шліфування зовнішнього кільця роликопідшипника, Пальчевський Б. О. (2011)
Лебедев А. А. - Влияние вида напряженного состояния на деформирование и прочность теплостойких сталей, Ламашевский В. П. (2011)
Маруха В. І. - Просочування бетонних матриць і формування захисних покриттів, як перша стадія ін’єкційного відновлення роботоздатності пошкоджених залізобетонних конструкцій, Середницький Я. А., Волошин М. П. (2011)
Маткова А. В. - Особливості зварювання сірих чавунів методом напівавтоматичного зварювання, Дмитріюк М. В., Поліщук Н. М. (2011)
Мельник К. В. - Дослідження контактних напружень в однорядних конічних роликопідшипниках, Маркова Т. П. (2011)
Мельник Ю. А. - Оцінка мікрорельєфу механічно сформованих поверхонь методом структурної функції (2011)
Можаровский В. В. - Теоретическое и экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния армированного покрытия из резины, Марьин С. А., Марьина Н. А. (2011)
Наддачин В. Б. - Регулирование волнистости при обработке с вибрациями, Баланюк А. В. (2011)
Назаренко В. А. - Физико-механические свойства смесей из порошков титана и гидрида титана (2011)
Нарівський О. Е. - Закономірності корозійного розчинення та швидкість пітінгування сплаву 06ХН28МДТ у нейтральних хлоридовмісних розчинах (2011)
Николишин М. М. - Вплив зварних напружень на граничну рівновагу циліндричної оболонки з тріщиною, Маткова А. В., Шваб’юк В. І., Фещук Ю. П. (2011)
Нищак І. Д. - Можливості комп’ютерних технологій для стилізації художньої обробки металів (на прикладі карбування), Бориславський Р. К. (2011)
Олейник Н. А. - Характеристики крупности дисперсних систем, содержащих сверхтвердые материалы (2011)
Онищук В. П. - Автоматизований комплекс для дослідження показників руху експериментального автопоїзда-контейнеровоза (2011)
Осташ О. П. - Корозійно-циклічна тріщиностійкість сталей залізничних коліс, Андрейко І. М., Кулик В. В. (2011)
Павленко В. И. - Использование классической модели многомерного шкалирования торгерсона для оценки предложений поставщиков, Королев М. Е., Королев Е. А. (2011)
Павлова І. О. - Дослідження складових транспортного потоку на вулично-дорожній мережі міста, Мурований І. С. (2011)
Пальчевський Б. О. - Розвиток методів проектування і дослідження технологічних машин (2011)
Пашечко М. І. - Підвищення зносостійкості ножів для подррібнення автомобільних шин з використанням евтектичних порошкових електродів системи Fe-Mn-C-B, Голубець В. М., Малєц М. (2011)
Писаренко В. Г. - Структура і властивості поверхневого шару після комбінованої ХТО, Боковий Є. Ф. (2011)
Подрезов Ю. Н. - Качество контактов порошковых и композиционных материалов и его влияние на механические свойства, Евич Я. И. (2011)
Приймак О. В. - Експериментальні дорожні дослідження рівномірності зношення протектора шини, Биковець О. В. (2011)
Приймак О. В. - Розробка алгоритму функціонування програмної моделі GPS/GSM трекера моніторингу автомобілів, Зданевич А. О. (2011)
Приймак О. В. - Аналіз теоретичних методів визначення екологічної безпеки маршрутних автобусів (2011)
Рак В. С. - Методика побудови креслень на основі віртуальних моделей системи PRO|ENGINEER WF2 (2011)
Рещенко І. О. - Вплив попереднього деформування сталей вантажних портових конструкцій на їх експлуатаційні властивості, Фуртатов Ю. В. (2011)
Роїк Т. А. - Комп’ютерне моделювання вибору оптимальних режимів пресування підшипникових матеріалів на основі відходів інструментальних сталей для поліграфічних машин, Віцюк Ю. Ю., Гавриш А. П., Мельник О. О., Зора Б. П., Дорфман І. Є. (2011)
Рудь В. Д. - Аналіз технологій водопідготовки питної води в системі індивідуального водокористування, Гулієва Н. М., Дарюга О. А. (2011)
Рябичева Л. А. - Моделирование оптимальной формы и определение размеров пористой заготовки при прямом выдавливании, Усатюк Д. А., Любчич К. В. (2011)
Савченко Г. В. - Закономірності формостворення взуттєвих заготовок зі шкіри кроля (2011)
Савяк М. П. - Структурні перетворення в титані при його помелі в планетарному млині у присутності неметалічних добавок вуглецю та бору, Скороход В. В., Мельник О. Б., Мацера В. Ю., Даниленко М. І., Уварова І. В. (2011)
Сахаров О. С. - Комп’ютерне моделювання процесу змішування полімерних композицій в бар’єрному змішувачі, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С. (2011)
Свирид М. Н. - К гипотезе о состоянии поверхностей трения в условиях воздействия (2011)
Селезньов Е. Л. - Визначення швидкодії пневмоциліндра при модернізації машини для встановлення заклепок, Клименко О. Д., Печера О. В. (2011)
Скальський В. Р. - Створення засобів технічного діагностування феромагнетних елементів конструкцій та деталей машин, Почапський Є. П., Клим Б. П., Гірний С. І., Великий П. П., Долішній П. М. (2011)
Смолянкін О. О. - Моделювання впливу тиску і пористості на зміну розмірів зразків методом нечіткої логіки, Решетило О. М., Фляк А. В. (2011)
Стасюк В. М. - Результати досліджень передударної фази робочого циклу приводів із пневмомеханічним керуванням (2011)
Степанишин В. І. - Створення багатофункціональних покриттів з запрограмованою еволюцією структурно-фазового стану на сплавах тугоплавких металів, Гончар І. М., Ацбергер Й. Л. (2011)
Стухляк П. Д. - Дослідження впливу природи наповнювачів  відходів промислового виробництва на фізико-механічні властивості пластифікованих епоксикомпозитів, Редько О. І. (2011)
Ткачук А. А. - Дослідження теплових процесів під час вигладжування, Мороз С. А. (2011)
Ткачук І. Є. - Експериментальне дослідження температури в зоні різання при механічній обробці спечених матеріалів, Божко Т. Є., Рудь В. Д. (2011)
Ткачук О. Л. - Вивчення механізму взаємодії метилсиліконату калію з целюлозним волокном (2011)
Ушак Т. - Метод дискретизації в задачі про вільні коливання оболонки змінної товщини (2011)
Фурс В. В. - Поліпшення технології переробки вихідної сировини із відходів машинобудівного виробництва для отримання матеріалів конструкційного призначення, Рудь В. Д. (2011)
Христинець Н. А. - Моделювання перетворень у сипких середовищах під дією вібрації, Рудь В. Д., Приймак О. В. (2011)
Чекурін В. Ф. - Теоретично-експериментальна методика визначення статистичних параметрів довговічності скла, Дяків В. В. (2011)
Човнюк Ю. В. - Моделі коливань суттєво-нелінійних систем ґрунтообробних робочих органів, Гуменюк Ю. О., Герасимчук Г. А. (2011)
Чувашов Ю. М - Скло та волокна на основі базальтоподібної сировини та ільменіту, Дідук І. І., Ященко О. М., Горбачов Г. Ф. (2011)
Чувашов Ю. М. - Дослідження стану волокон з гірських порід, Ященко О. М., Черюканов С. Д., Скорик М. А. (2011)
Шабайкович В. А. - Інноваційні способи очищення води і оснащення для їх здійснення Частина 2 (2011)
Шабайкович В. А. - Високоточні зубчасті колеса (2011)
Широков В. В. - Водневе зношування як порушення граничної рівноваги пружного стану приповерхневих шарів металевих тіл тертя, Калиняк І. В., Широков О. В. (2011)
Широков В. В. - Технологічне забезпечення інженерії робочих поверхонь гідро розподільників, Шахбазов Я. О. (2011)
Широков О. В. - Деякі аспекти рідкометалевого окрихчення високоміцних нержавних сталей (2011)
Шостак А. В. - Оцінка мікрорельєфу поверхонь на основі орієнтаційних характеристик, Мельник В. М. (2011)
Юрчук М. О. - Фізико-механічні властивості середньозернистого твердого сплаву вк11, спеченого за температури існування рідкої фази, Діордіца І. М., Юрчук В. М. (2011)
Анотації (2011)
Титул, зміст (2014)
Кизим М. О. - Можливості і загрози від членства в СОТ для України у виробництві і зовнішній торгівлі зерновими культурами з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Ярошенко І. В., Матюшенко І. Ю., Семигуліна І. Б., Маханьова Ю. М. (2014)
Черленяк І. І. - Міжнародний офшорний бізнес та глобальна фінансова система, Дюгованець О. М. (2014)
Berenda S. V. - From Overhang to Policy Space Enhancement Within WTO Negotiations, Panova A. V. (2014)
Князєва Т. В. - Обґрунтування ефективності економічного механізму вирішення міжнародних проблем природокористування (2014)
Прокопенко В. Ю. - Вплив монетарних інструментів на ринки нерухомості в окремих країнах світу (2014)
Сейтим А. Е. - Использование криптовалют как альтернативное решение проблем мировой валютной системы (2014)
Лучик С. Д. - Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни, Лучик М. В. (2014)
Мороз О. В. - Принципи адаптування економіки України до вимог постіндустріального суспільства, Воловодюк С. С. (2014)
Тарачев В. А. - Инфраструктурные облигации в России как инструмент снижения инфраструктурных ограничений экономического роста, Петрикова Е. М. (2014)
Горьовий В. П. - SWOT-аналіз біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні, Сидоренко О. В. (2014)
Іванов Ю. Б. - Методичні аспекти аналізу економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України (2014)
Шкурупій О. В. - Чинники динаміки економіки України та національної конкурентоспроможності, Базавлук Н. Г. (2014)
Ачкасова О. В. - Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні (2014)
Будник В. А. - Контролінг тарифів на перевалку вантажів у морських портах України, Шкурко Є. Л. (2014)
Калюжна Н. Г. - Ресурсна концепція трактування потенціалу в економіці: сутність та обмеження у застосуванні (2014)
Куценко М. А. - Економічні фактори якості освіти в системі цивільного захисту України (2014)
Матюшенко І. Ю. - Підхід до автоматизації методології форсайт щодо визначення науково-технологічних пріоритетів наноіндустрії, Шостак І. В., Данова М. О. (2014)
Петрушевська В. В. - Адаптація фінансової політики України до умов глобалізаційних і євроінтеграційних процесів (2014)
Рядська В. В. - Інституціональна парадигма аудиту в Україні: сучасний стан та напрямки розвитку (2014)
Сисоєв В. В. - Модель управління постачанням сил сектору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення (2014)
Тимошенко О. В. - Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України (2014)
Томах В. В. - Сутність процесу управління знаннями підприємств промисловості (2014)
Ястребова Г. С. - Можливості та передумови українського "економічного дива", Чаговець Л. О., Баликов О. Г. (2014)
Бадида М. П. - Напрямки підвищення ефективності бюджетного фінансування соціально-економічного розвитку Карпатського регіону, Жук І. І. (2014)
Корсак В. І. - Формування регіональних роздрібних торговельних мереж, соціально-економічно-екологічні аспекти (2014)
Самойлік М. С. - Методологічні засади оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону (2014)
Стадник В. В. - Чинник гетерогенності персоналу в нарощуванні інтелектуального капіталу інноваційно-активного підприємства, Гризовська Л. О. (2014)
Маркіна І. А. - Антикризове управління туристичними організаціями і підприємствами як засіб формування їхніх конкурентних переваг, Маховка В. М. (2014)
Бойко М. М. - Управління формуванням індивідуального та корпоративного соціального капіталу в сфері послуг, Грішнова О. А. (2014)
Ястремська О. М. - Синектика як метод активізації творчого мислення персоналу, Сиваш Ю. М. (2014)
Бірюк О. Г. - Документальне оформлення виробництва і виходу продукції садівництва, Смольська О. Ю. (2014)
Бояринова К. О. - Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління (2014)
Васюткина Н. В. - Теоретические аспекты понимания категории "развитие предприятия" (2014)
Кавун О. О. - Диверсифікація діяльності підприємницьких мереж у торгівлі: сутність, форми, мотиви та ризики здійснення (2014)
Овсюк Н. В. - Організаційно-економічні основи побудови внутрішнього контролю витрат на оплату праці (2014)
Петриченко П. А. - Факторы, влияющие на маркетинг отношений и корпоративный имидж туристических предприятий (2014)
Салун М. Н. - Детерминированный факторный анализ ресурсного потенциала предприятия (2014)
Сендзюк М. А. - Моделі збалансованої системи показників і технологій їх підтримки, Науменко І. В. (2014)
Ткаченко С. А. - Автохтонна характеристика взаємозв’язків підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями сучасної постіндустріальної країни (2014)
Шабельник Т. В. - Моделі управління роздрібною мережею фармацевтичного підприємства (2014)
Кравчук І. С. - Діяльність банків у сфері мезонінного фінансування (2014)
Мельниченко О. В. - Концепція обліку електронних грошей у банках (2014)
Киркач С. М. - Фінансовий план як інструмент фінансового планування діяльності банку (2014)
Івашина С. Ю. - Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації, Івашина О. Ф. (2014)
Костюк В. К. - Проблеми та фактори підвищення сукупної продуктивності підприємства, Сологуб О. П., Пішеніна Т. І., Цимбалюк Л. Г. (2014)
Рогач Ф. И. - Роль и оценки интеллектуального труда в современности (2014)
Благун І. С. - Моделювання диференціації зв’язків у секторі малих і середніх підприємств на регіональному рівні, Квасній З. В. (2014)
Кузьмін О. Є. - Інструментарій теорії ігор у ціноутворенні на інжинірингові продукти, Жежуха В. Й., Городиська Н. А. (2014)
Бобирь О. І. - Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу, Шевченко Н. В. (2014)
Буртняк І. В. - Дослідження процесу Орнштейна – Уленбека методами спектрального аналізу, Малицька Г. П. (2014)
Oliskevych M. O. - Empirical Modeling of Long-term Interrelations and Short-term Dynamic Adjustments of Private Consumption in Ukraine (2014)
Жуковська В. М. - Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі (2014)
Дідух Я. П. - Екологічна диференціація біотопів Карабі-яйли (Гірський Крим), Соколенко У. М. (2014)
Дідух Я. П. - Фітоіндикаційна оцінка синтаксонів класу Molinio-Arrhenatheretea Полісся та Лісостепу України, Куземко А. А. (2014)
Винокуров Д. С. - Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 1. Петрофітно-степова рослинність (2014)
Голівець М. О. - Адаптивна стратегія Impatiens parviflora (Balsaminaceae) у вторинному ареалі. I. Закономірності організації популяцій на еколого-ценотичному градієнті (2014)
Крицька Л. І. - Роди Trigonella, Melilotoides і Crimea (Fabaceae) у флорі України, Новосад В. В. (2014)
Лєтухова В. Ю. - Аналіз таксономії деяких видів роду Сrataegus (Rosaceae) флори Криму, Потапенко І. Л., Федорончук М. М. (2014)
Каліста М. С. - Морфологічні особливості плодів Crambe koktebelica та Crambe mitridatis (Brassicaceae), Щербакова О. Ф., Попович А. В. (2014)
Мельник В. І. - Сучасний стан популяцій Carlina onopordifolia на Західному Волино-Поділлі, Скоропляс І. О., Баточенко В. М. (2014)
Горбняк Л. Т. - Найпівденніший локалітет Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) в Україні, Любінська Л. Г., Попова О. М., Артюх М. М. (2014)
Хом’як І. В. - Нове місцезнаходження Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) на території Центрального Полісся (2014)
Данилик І. М. - Унікальна популяція Carex dioica (Cyperaceae) у високогір’ї Свидовця (Українські Карпати), Борсукевич Л. М., Сосновська С. В. (2014)
Барсуков О. О. - Епіфітні мохоподібні м. Харкова (2014)
Бухтіярова Л. М. - Функціональна морфологія піковоподібної плями в панцирі видів Planothidium (Bacillariophyta), Лях А. М. (2014)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 2. Рід Coprinus (секція Pseudocoprinus) (2014)
Тихоненко Ю. Я. - Перші відомості про іржасті гриби Національного природного парку "Синевир", Дудка І. О. (2014)
Прилуцький О. В. - Знахідка Mycena galopus var. leucogala (Agaricales, Basidiomycota) в Національному природному парку "Слобожанський" (Україна) — за межами її суцільного поширення (2014)
Мусієнко М. М. - Протекторна роль цитокініну за дії теплового стресу на рослини пшениці, Жук В. В., Бацманова Л. М. (2014)
Шумілова А. В. - Calligonum aphyllum (Polygonaceae) — цікава знахідка в історичній колекції Й.К. Бойка (2014)
Свінціцький І. А. - Студентське наукове товариство імені О. А. Киселя: славетні сторінки минулого та перспективи на майбутнє (2011)
Лисенко О. Ю. - Вища фармацевтична освіта в Україні та країнах європейського простору (2011)
Благая А. В. - Обґрунтування допустимої добової дози піноксадену, пікоксістробіну та трінексапак-етилу для людини на основі аналізу їх токсичних властивостей (2011)
Отинова Е. В. - Влияние водных и спиртовых экстрактов различных видов марьянника на свертываемость крови, Петриченко В. М., Сыропятов Б. Я., Скрябина Е. Н. (2011)
Динник Н. В. - Закономірності резистентності та реактивності організму у хворих на хронічний вірусний гепатит С (2011)
Євдокимова В. В. - Антибактеріальна терапія Трифамоксом ІБЛ у пацієнток з ендометріозом яєчників при лапароскопічних оперативних втручаннях (2011)
Ліходей К. О. - Значення розширеної лімфаденектомії в лікуванні раку нижньоампулярного відділу прямої кишки (2011)
Новак Н. В. - Реабилитация больных катарактой в свете Международной концепции ограничения жизнедеятельности, Рыков С. А. (2011)
Салата П. М. - Особливості асоціацій між системою генів HLA DQB1 і первинною відкритокутовою глаукомою (2011)
Сікорська Т. А. - Вплив метаболітної терапії на частоту серцевих скорочень та суправентрикулярні порушення ритму в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічною ішемією мозку (2011)
Божук Б. С. - Вплив психокорекційної роботи на основні копінг-стратегії пацієнтів загальносоматичного стаціонару (2011)
Костирко О. О. - Основні принципи української та латинської хімічної термінології, Кісельова О. Г., Калібабчук В. О., Каврайський Д. П. (2011)
Джума К. А. - Лікарська помилка в медичному та правовому аспектах, Шульжик І. І. (2011)
Костирко О. О. - Зв'язок сучасної української термінології та номенклатури органічних сполук з латинською мовою, Кісельова О. Г., Калібабчук В. О., Каврайський Д. П. (2011)
Коляденко Е. В. - "Латинский квартал" Киева конца ХІХ – начала ХХ века (2011)
Лаврик О. А. - Філософія пізнання і шлях у медицині професора В. О. Караваєва (2011)
Матеріали Міжнародного конгресу "Актуальні проблеми сучасної медицини" 12-14 жовтня 2011 року, м. Київ, Україна (2011)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2011)
Всеукраїнський тиждень права 2012: п’ятирічна традиція утвердження верховенства прав людини (2012)
Манжул І. В. - Визначення методів пізнання в науковій літературі (2012)
Пустовіт Ж. М. - Поняття, сутність та зміст функцій Верховної Ради України (2012)
Деревянко Б. В. - Питання правового регулювання діяльності закладів релігійної освіти у європейських державах (2012)
Гвоздик П. О. - Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права (2012)
Гетьман А. П. - Витоки екологічного законодавства в наукових працях учених-юристів (2012)
Комарницький В. М. - Правові аспекти участі громадськості в охороні довкілля (2012)
Беззубов Д. О. - Державно-службові відносини у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави (2012)
Ляшук Р. М. - Переконання та примус у діяльності відділів прикордонної служби (2012)
Сусловець А. О. - Місце та роль публічної служби в органах Державної податкової служби України (2012)
Журавська З. В. - Роль віктимності у механізмі вчинення злочинів у місцях позбавлення волі (2012)
Трофименко В. М. - Актуальні питання порядку проведення експертизи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Цірат Г. В. - Якість перекладу міжнародних договорів на українську мову (2012)
Дудченко В. В. - Рецензія на монографію С. В. Бобровник "Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу" (2012)
Котляр А. О. - Співавтори як первісні суб’єкти авторського права: окремі проблеми правової регламентації (2012)
Опотяк С. З. - Про тенденцію телеологічного (цільового) тлумачення (2012)
Пономарьов С. М. - Категоріально-понятійний апарат механізму реалізації конституційного права громадян на об’єднання в громадські організації (2012)
Тавлуй О. В. - Історико-правові витоки незаконних дій щодо усиновлення (2012)
Теут З. Ф. - Правова природа стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду (2012)
Сошников А. О. - Деякі аспекти співвідношення публічних та приватних інтересів при здійсненні закупівель в комунальному секторі економіки (2012)
Микола Козюбра — корифей правничої науки та конституційного правосуддя (2012)
Ананко С. В. - Державна підтримка сімей, у яких народжуються діти (2012)
Корко К. Г. - Вимоги щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру та оприлюднення декларацій (2012)
З 19 січня 2013 року втратять чинність усі акти Кабміну щодо ліцензування господарської діяльності арбітражних керуючих (2012)
Україна виграла в арбітражному трибуналі справу за позовом компанії "Bosh International Inc." (2012)
ДАІ, державні виконавці та нотаріуси обмінюватимуться інформацією щодо транспортних засобів (2012)
Мін’юст затвердив новий порядок подання клопотання про помилування (2012)
Мін’юст рекомендує усунути статеву дискримінацію з окремих положень закону "Про освіту" (2012)
Верховна Рада узгодила із законом про безоплатну правову допомогу п’ять кодексів та низку законів (2012)
Нагородження, призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 28 вересня 2012 року по 31 жовтня 2012 року (2012)
Василюк С. М. - Безпосередні і віддалені результати герніопластики за Ліхтенштейн у хворих похилого та старечого віку, Прудніков О. В. (2013)
Ащеулова Т. В. - Інтерлейкінемія у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що асоціюється з порушеннями вуглеводного метаболізму, Ковальова О. М., Сайєд Муджахід Аббас, Амбросова Т. М., Смирнова В. І. (2013)
Бевз Н. Ю. - Розробка методик ідентифікації та кількісного визначення дифентрикарбу, Георгіянц В. А., Перехода Л. О., Безуглий П. О., Cич І. А. (2013)
Бука Г. Ю. - Особенности хирургического лечения больных с каротидными хемодектомами (2013)
Зайченко Г. В. - Вивчення ефективності нового гомеопатичного препарату з цикламену європейського на моделі бронхообструктивного синдрому у мурчаків, Колос О. М., Лар’яновска Ю. Б. (2013)
Казаков В. Е. - Формирование постравматических когнитивных нарушений (2013)
Кацуба І. К. - Дослідження полісахаридів мати-й-мачухи, Новосел О. М., Кисличенко В. С. (2013)
Назарова Д. І. - Сучасні методичні підходи викладання анатомії людини студентам за фахом "клінічна фармація" та "фармація" (2013)
Нестеренко З. В. - Заболеваемость туберкулезом у детей и подростков Луганской области, Хижняк Т. А., Румянцева Т. В., Дюкарева Ю. В. (2013)
Паламар А. О. - Дослідження антиоксидантної активності ((1-(3-метилфеніл)-5-форміл-1н-імідазол-4-іл)тіо)оцтової кислоти на тлі тетрахлорометанового гепатиту в щурів, Яремій І. М., Чорноус В. О., Вовк М. В. (2013)
Потапов С. Н. - Сравнительная динамика частоты опухолей яичек по данным Xарьковского областного клинического центра урологии и нефрологии имени В. И. Шаповала за два десятилетия (1993-2002 гг. и 2003-2012 гг.) (2013)
Процюк Р. Г. - Ефективність застосування гормональних препаратів з анаболічною дією у лікуванні хворих на КО-інфекцію туберкульоз / ВІЛ, Загута Ю. Б., Бєгоулєв О. Є. (2013)
Рещиков В. А. - Многокомпонентность болонского процесса в формировании врача (2013)
Рябенко Н. Б. - Исследование студенческих мотиваций по методу А. Маслоу, Рябенко Э. Б. (2013)
Скоробогатов А. Н. - Прочность плечевых костей у белых крыс различного возраста после длительного воздействия паров эпихлоргидрина (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського