Докукіна О. М. - Феномен терпимості: характеристика, сутність, структура (2014)
Долгова О. В. - Формування організаційно-управлінських умінь у лідерів учнівського самоврядування: теоретичний аспект (2014)
Євтушенко Н. А. - Вікові особливості учнів початкової школи в контексті виховання міжкультурної толерантності (2014)
Жаровська О. П. - Національна самосвідомість як складова патріотичного виховання студентів педагогічних університетів (2014)
Журба К. О. - Філософсько-психологічне підґрунтя виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи (2014)
Зайцева А. В. - Організаційно-методичні основи забезпечення творчої взаємодії викладача і студентів у процесі інструментально-виконавської підготовки (2014)
Зобенько Н. А. - Практична складова підготовки соціальних педагогів у системі післядипломної освіти до превентивного виховання учнівської молоді, Ніколаєску І. О. (2014)
Зубалій М. Д. - Становлення і розвиток змісту військово-патріотичного виховання в педагогічній літературі (2014)
Ільченко А. І. - Формування ціннісного ставлення старшокласників до оздоровчої та розвивальної рухової діяльності (2014)
Ївженко Ю. В. - Молодіжні громадські організації як інститут формування соціальної активності особистості (2014)
Канішевська Л. В. - Формування цінностей сімейного життя старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2014)
Кендзьор П. І. - Толерантність як ціннісна складова полікультурної компетентності особистості школяра (2014)
Киричок В. А. - Теоретичні основи виховання моральної самосвідомості молодших школярів (учнів 3-4-х класів) у позакласній діяльності (2014)
Кобзаренко Л. А. - Технологія виховання гуманістичних цінностей студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки (2014)
Колодько І. М. - Формування у підлітків готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті європейських країн (2014)
Комаровська О. А. - Художньо-естетичне виховання у позаурочний час: технологічний вимір (2014)
Корпач Н. І. - Особливості розвитку молодіжної участі у волонтерській діяльності, Олешак С. П. (2014)
Кравченко Т. В. - Сімейні цінності у контексті реалій сучасного американського суспільства (2014)
Крюкова О. І. - Музичні образи як виховні складові навчальної діяльності молодших школярів (2014)
Кучина К. О. - Становлення ціннісних орієнтацій в умовах модернізаційних змін системи освіти (2014)
Лаппо В. В. - Виховання шляхетної особистості в контексті педагогічних традицій і освітніх інновацій (2014)
Ларіна Т. В. - Освітньо-професійні концепції навчальної діяльності у технічних коледжах Німеччини (2014)
Леоненко А. В. - Запровадження спецкурсу "Патріотичне виховання молоді на традиціях національної фізичної культури" у процес фахової підготовки майбутнього вчителя (2014)
Литовченко О. В. - Соціально-педагогічний супровід соціального становлення дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах (2014)
Любич О. І. - Педагогічні засоби реалізації музейної педагогіки у позашкільних навчальних закладах (2014)
Малиношевський Р. В. - Особливості формування альтруїзму як соціально значущої якості у молоших підлітків (2014)
Маринич В. Л. - Шляхи впровадження здоров’язбережувальної компетентності у практику позашкільної освіти (2014)
Мартинець Л. А. - Робота педагогічного колективу школи над Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Маслюк К. А. - Культура особистісного самовизначення студентів: актуалізація проблеми (2014)
Матвієнко О. В. - Шляхи та умови формування гуманістичних цінностей у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Мачуська І. М. - Теоретичні аспекти культури міжособистісного спілкування старшокласників (2014)
Відомості про авторів (2014)
Солнцева А. В. - Эффективность разных видов коррекции избыточной массы тела у детей с ожирением (2014)
Будрейко О. А. - Особливості продукції судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) у дітей із цукровим діабетом 1 типу, Морозов О. В., Шляхова Н. В., Чумак С. О. (2014)
Солнцева А. В. - Оценка психологических факторов, влияющих на пищевое поведение у детей с ожирением (2014)
Громнацька Н. М. - Тиреоїдна функція як патогенетичний чинник розвитку метаболічного синдрому в дітей (2014)
Кашкалда Д. А. - Роль витамина А в функционировании щитовидной железы у подростков, Волкова Ю. В., Турчина С. И. (2014)
Фіщук О. О. - Синдром Рокитанського – Кюстнера, Біляєва К. С. (2014)
Зелінська Н. Б. - Діагностика та лікування синдрому полікістозних яєчників. Клінічні настанови Ендокринологічного товариства (2013 рік) (2014)
Зелінська Н. Б. - Поліурія (2014)
Зелінська Н. Б. - Гіпергідратація (2014)
Зелінська Н. Б. - Дегідратація (2014)
Зелінська Н. Б. - Гіпомагніємія (2014)
Єрін Ю. С. - Синдром Кушинга (2014)
Єрін Ю. С. - Попередники стероїдних гормонів, харчові добавки та здоров’я підлітків (2014)
Єрін Ю. С. - Синдром полікістозних яєчників у підлітків (2014)
Мельник В. М. - Воїн, хірург, вчений (до 100-річчя з дня народження Г. Г. Горовенка), Приходько А. М. (2014)
Фещенко Ю. И. - Диагностика и контроль гиперинфляции легких у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, Яшина Л. А., Опимах С. Г. (2014)
Гуменюк М. І. - Дослідження мінеральної щільності поперекових хребців і денситометричних показників щільності губчастої речовини альвеолярного відростка та бугра верхньої щелепи у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Линник М. І., Харченко-Севрюкова Г. С., Куц В. В. (2014)
Опанасенко М. С. - Діагностична цінність різних видів забору матеріалу при диференційній діагностиці внутрішньогрудної лімфаденопатії, Терешкович О. В., Калениченко М. І., Кшановський О. Е., Конік Б. М., Демус Р. С., Бичковський В. Б., Обремська О. К., Леванда Л. І. (2014)
Ячник В. А. - Алгоритм діагностики інфекційного загострення бронхіальної астми вірусної етіології (2014)
Крахмалова Е. О. - Динамика клинической симптоматики легочной гипертензии у пациентов с хозл и сопутствующей ибс на фоне терапии статинами, Гетман Е. А., Калашник Д. Н. (2014)
Сауссен Б. А. - Клинико-патогенетический анализ содержания мозгового натрийуретического пептида у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием лёгких (2014)
Дзюблик Я. О. - Застосування 13-валентної кон’югованої пневмококової вакцини для профілактики інфекцій, викликаних S. Pneumoniae, у дорослих у сучасній практиці охорони здоров’я (2014)
Актуальные вопросы лечения больных хозл и бронхиальной астмой (2014)
Литвиненко А. В. - Общие принципы системной глюкокортикостероидной терапии (2014)
Гаврисюк И. В. - Кистозная гипоплазия легких: клиническое наблюдение, Рудиченко В. М., Кушнерова М. А. (2014)
Ватанська I. Ю. - Гранулематоз вегенера: випадок ранньої діагностики, Оленицька О. С., Степаненко Т. І., Стрекозова І. П., Ватанська Ю. О. (2014)
Вступне слово академіка НАМН України, професора Ю. І. Фещенка (2014)
Мостовой Ю. М. - Цифри, що говорять і мовчать: роздуми про хозл, що базуються на статистичному аналіз (2014)
Вишнивецкий И. И. - ХОЗЛ в Украине: чего мы опасаемся? Вопросы безопасности ингаляционных средств (2014)
Перцева Т. А. - Терапия ХОЗЛ: К чему надо стремиться? (2014)
Современные подходы к профилактике и лечению обструктивных заболеваний легких (по материалам симпозиума при поддержке компании Берингер Ингельхайм) (2014)
Гаврисюк В. К. - Хроническое легочное сердце в свете положений международных руководств NICE-COPD и GOLD, Ячник А. И., Меренкова Е. А. (2014)
Моногарова Н. Е. - Выбор терапии у пациентов с высоким риском обострения ХОЗЛ (2014)
Конопкина Л. И. - Влияние комплаенса на результаты лечения больных хроническим обструктивным заболеванием легких (2014)
Гришило А. П. - Использование инновационной структуры флутиказона пропионата в лечении больных хроническим обструктивным заболеванием легких (2014)
Яшина Л. А. - Доказательная база эффективности гликопирония у пациентов с ХОЗЛ (2014)
Перцева Т. А. - Сибри Бризхалер — новый М-холинолитик: тактика выбора оптимальной бронхолитической терапии пациентов с ХОЗЛ (2014)
Островський М. М. - Сибрі Бризхайлер — нові можливості та шляхи покращення контролю симптомів та загострень ХОЗЛ (2014)
Лещенко С. И. - Новые перспективы развития отечественной ингаляционной терапии (2014)
Мельник В. М. - Ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в україні: аналіз офіційної звітності, Новожилова І. О., Матусевич В. Г., Приходько А. М., Бушура І. В. (2014)
Фещенко Ю. І. - Особливості мікробіоценозу верхніх дихальних шляхіву хворих на бронхіальну астму у фазі загострення, Турчина І. П., Курик Л. М., Миронченко С. В. (2014)
Ячник В. А. - Спектр та роль інфекційних збудників при загостренні бронхіальної астми (2014)
Панчук С. І. - Віруліцидна дія декаметоксину по відношенню до вірусних тригерів інфекційного загострення бронхіальної астми, Гуменюк М. І., Трохименко О. П., Дзюблик І. В. (2014)
Белоглазов В. А. - Эффективность рофлумиласта в терапии у больных среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмой, Попенко Ю. О. (2014)
Дзюблик Я. О. - Раціональна антибіотикотерапія хворих на негоспітальну пневмонію ііі клінічної групи (2014)
Мостовой Ю. М. - Значення дисфункції скелетних м’язів у фенотипуванні хронічного обструктивного захворювання легень, Демчук А. В., Побережець В. Л. (2014)
Гаврисюк В. К. - Алгоритм диагностики саркоидоза органов дыхания, Гуменюк Г. Л., Меренкова Е. А., Процик Л. М., Рекалова Е. М. (2014)
Резолюція наради експертів з пульмонології "Cучасні підходи та нові можливості в лікуванні ХОЗЛ" (2014)
Процюк Раду Георгійович (до 75-річччя від дня народження) (2014)
Островський М. М. - Вплив базової терапії на окремі патогенетичні ланки неоколагенезу та локальний імунній захист бронхіального дерева при хронічному обструктивному захворюванні легень, Савеліхіна І. О. (2014)
Обухова Н. В. - Клиническая эффективность комплексного ингаляционного использования проурокиназы и липофлавона для коррекции дисбаланса регионарного (эндобронхиального) цитокинового гомеостаза при обострении хозл у лиц, перенесших туберкулез легких (2014)
Опанасенко М. С. - Первинна неходжкінська лімфома легень, Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Конік Б. М., Обремська О. К., Павлюк І. М. (2014)
Авторам журнальних публікацій (2014)
Фещенко Ю. І. - Госпітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія (проект клінічних настанов) частина ІІ, Голубовська О. А., Гончаров К. А., Дзюблик О. Я., Дзюблик Я. О., Дмитриченко В. В., Капитан Г. Б., Клягін В. Я., Мостовий Ю. М., Мухін О. О. (2013)
Мельник В. М. - Хіміорезистентний туберкульоз: поширеність та профіль стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів, Новожилова І. О., Матусевич В. Г., Приходько А. М., Бушура І. В. (2013)
Кресюн В. Й. - Фармакокінетика ізоніазиду у хворих на туберкульоз з різним генотипом ацетилювання, Філюк В. В., Антоненко П. Б., Рогач К. К., Даниленко Ю. М., Мозолевич Г. В. (2013)
Барбова А. І. - Сучасні підходи щодо проведення бактеріо- логічної ідентифікації мікобактерій, Журило О. А., Трофімова П. С., Чайка А. О., Миронченко С. В., Пустовалова А. О., Гайова Л. В. (2013)
Фещенко Ю. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень і супутні депресія та розлади сну, Яшина Л. О., Поточняк О. В. (2013)
Гаврисюк В. К. - Заболеваемость саркоидозом органов дыхания в южном и северном регионах украины в 2011 году, Меренкова Е. А., Шадрина О. В., Беренда Е. А., Ячник А. И., Куц В. В., Ульченко И. Г., Хвэлось С. И. (2013)
Дзюблик О. Я. - Ефективність антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні хворих із вірусіндукованим загостренням бронхіальної астми нетяжкого перебігу, Стежка В. А., Недлінська Н. М., Ячник В. А., Капітан Г. Б., Мухін О. О., Чечель Л. В. (2013)
Перцева Т. О. - Хронічне обструктивне захворювання легень: особливості прогнозування подальшого перебігу, Конопкіна Л. І., Басіна Б. О. (2013)
Мостовой Ю. М. - Роль изучения обратимости обструкции при бронхиальной астме и хроническом обструктивном заболевании легких: обзор литературы и собственные данные, Вишнивецкий И. И. (2013)
Островський М. М. - Вплив патогенетично-обґрунтованої медикаментозної терапії негоспітальної пневмонії на тлі ішемічної хвороби серця в осіб, інфікованих chlamydophila рneumoniae, на ендобронхіальні фактори неспецифічної резистентності та локальну імунну відпові, Варунків О. І. (2013)
Перцева Т. О. - Обґрунтування тривалості антибактеріальної терапії хворих на тяжкі негоспітальні пневмонії, Кіреєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Петрик Н. Н. (2013)
Резолюція V з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України (2013)
Дроздова И. В. - Подходы к анализу и прогнозированию первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхани, Мацуга О. Н., Сидорова М. Г., Панина С. С., Храмцова В. В. (2013)
Дзюблик Я. О. - Оптимізація антимікробної хіміотерапії у хворих на негоспітальну пневмонію вірусно-бактеріальної етіології, Слєсаренко О. П. (2013)
Перцева Т. А. - Використання спірометрії у оцінці стану респіраторної системи жінок з ускладненим та не ускладненим перебігом вагітності, Кіреєва Т. В., Кравченко Н. К. (2013)
Островський М. М. - Вплив базового лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ііі стадії на процеси морфологічної перебудови слизової оболонки бронхів, Савеліхіна І. О. (2013)
Ільницький Г. І. - Досвід та перспективи впровадження математичного моделювання при діагностиці туберкульозу первинного і вторинного генезу (2013)
Шило М. М. - Вікові особливості формування запальних хвороб пародонта у дітей в залежності від клінічних форм туберкульозу (2013)
Фещенко Ю. І. - Труднощі діагностики туберкульозу легень у хворих з хронічним гепатитом с на тлі противірусної терапії, Голубовська О. А., Корчинський М. Ч., Корчинська М. М. (2013)
Опанасенко М. С. - Карциноїд легені: огляд літератури і власне спостереження, Конік Б. М., Клименко В. І., Кононенко В. А., Терешкович А. В., Калениченко М. І., Бичковський В. Б., Демус Р. С., Обремська О. К., Леванда Л. І. (2013)
Сибри Бризхайлер – новый М-холинолитик в лечении ХОЗЛ (2013)
Світлій пам’яті Іванова Георгія Анатолійовича (2013)
Алиджанов С. К. - Стентирование мочеточника как этап лечения обструктивных форм туберкулеза мочевых путей (2013)
Йулдашов Ш. К. - Эффективность применения метилметакрилат- мономера при хирургическом лечении туберкулезного поражения позвоночника, Кулдошов А. Ш. (2013)
Калабуха В. А. - Результати лікування вперше діагностованого туберкульозу легень у хворих з асоціальною поведінкою, Калабуха А. В., Скворцова О. Ф., Холодняк Л. В. (2013)
Махмудова З. П. - Диагностика и клиническое течение туберкулеза костей и суставов (2013)
Мухтаров Д. З. - Причины нарушения режима на амбулаторном этапе лечения больных множественным лекарственно-устойчивым туберкулезом, Саидова Ш. М. (2013)
Мухтаров Д. З. - Метод выбора введения изониазида и тип инактивации гинк у больных полирезистентным туберкулезом легких, Куйлиев К. У., Тарасова Н. В. (2013)
Назиров П. Х. - Эпидемиологическая характеристика показателей туберкулеза внелегочной локализации в республике узбекистан за 2003–2012 годы, Мамарасулова О. У., Махмудова З. П. (2013)
Позднякова А. С. - Современные аспекты внелегочного туберкулеза в республике Беларусь, Лубневская И. В., Мерзлов М. М., Жвалевская Я. И., Хитева Е. С. (2013)
Позднякова А. С. - Диаскинтест в диагностике туберкулезной инфекции у детей Беларуси, Леви Д. Т., Хитева Е. С., Катибникова Е. И. (2013)
Попеску Г. Г. - Особливості ендемії мультирезистентного туберкульозу у румунії і ефективність національної програми профілактики, спостереження і контролю за туберкульозом, Спину В. (2013)
Сабиров Ш. Ю. - Результаты хирургического лечения туберкулеза легких и плевры, Джураев Э. Д., Рахманов Ш. А. (2013)
Сабиров Ш. Ю. - Резекции легких и пульмонэктомии при фиброзно-кавернозном туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза, Абулкасимов С. П., Иргашев А. А. (2013)
Смаилова Г. А. - Удельный вес полирезистентности у впервые выявленных больных туберкулезом легких, СагинтаеваГ. Л., Шаймуратов Ш. Ш. (2013)
Ташпулатова Ф. К. - Состояние окислительно-восстановительных и протеолитических процессов у больных туберкулезом легких, Тарасова Н. В., Белоцерковец В. Г. (2013)
Хакимов М. А. - Раннее выявления туберкулеза почки в группах риска (2013)
Тилляшайхов М. Н. - Состояние печени и почек у больных туберкулезом легких с ВИЧ-инфекцией, Хакимов М. А. (2013)
Передплата на 2014 рік (2013)
Ясній П. - Дослідження ндс силових конструктивних елементів з функціональними отворами за одновісного циклічного розтягу, Гладьо С., Сидор П., Семенець О. (2014)
Андрейків О. - Оцінювання залишкового ресурсу зварних з’єднань паропроводів з тріщинами, Сас Н. (2014)
Багно О. - Поширення хвиль у пружному шарі, що контактує з шаром в'язкої стисливої рідини (2014)
Сулим Г. - Граничноелементний аналіз анізотропного термопружного півпростору з тонкими деформівними включеннями, Пастернак Я., Томашівський М. (2014)
Ластівка І. - Моделювання та розрахунок процесу поширення вісесиметричних електропружних хвиль у тришаровій оболонці (2014)
Розрахунок швидкості росту фізично малої та довгої втомних тріщин, Герасимчук О. (2014)
Гопкало О. - Визначення опору малоцикловому навантаженню конструкційної сталі (2014)
Шевельова А. - Тріщина з частково завантаженими берегами між двома п’єзоелектричними матеріалами, Лобода В. (2014)
Дудик М. - Дослідження напружено-деформованого стану біля кутової точки межі поділу матеріалів, з якої виходить міжфазна тріщина (2014)
Лучко Й. - Механіка тривалих вібраційних переміщень позацентрово-стисненого залізобетонного стержня, Слободянюк С., Буратинський А. (2014)
Ковальчук Я. - Моделювання напружено-деформованого стану нижнього пояса будівельної зварної ферми, Шингера Н., Рибачок О. (2014)
Стухляк П. - Технологія нанесення захисних покриттів на основі оцінок характеристик структур епоксикомпозитів, Добротвор І., Митник М., Яструбчак О. (2014)
Слободян З. - Вплив високомодульних силікатів на корозійно-електрохімічні властивості сталі 20 у водогінній воді, Маглатюк Л., Хабурський Я., Купович Р. (2014)
Ковбашин В. - Технологічні особливості формування силіцидного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену, Бочар І. (2014)
Мастенко В. - Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізу, Татарин Б., Підгурський М., Мариненко С. (2014)
Немировський Я. - Вплив умов базування на точність деталей, оброблених деформуючим протягуванням (2014)
Попович П. - Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин, Цьонь О., Довбуш Т. (2014)
Барабаш І. - Застосування активованого композиційного в'яжучого при виробництві бетонів, Зубченко Н., Кровяков С. (2014)
Луньов С. - Методика вимірювання електричних властивостей монокристалів n-ge при високих одновісних тисках, Назарчук П., Бурбан О., Лопухович В. (2014)
Белякова І. - Дослідження електричних параметрів світлодіодних джерел світла, Медвідь В., Пісьціо В., Трембач Р. (2014)
Кут В. - Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів із урахуванням нозологій, Пасічник В., Кунанець Н., Демчук А., Малиновський О., Ржеуський А. (2014)
Гнатович М. - Вплив комбінованого опромінення на рослини закритого грунту (2014)
Недашковський М. - Обчислювальні методи для оцінювання параметрів у багатофакторній регресії, Дудкін Д. (2014)
Король О. - Математична модель визначення температурного поля при відновленні деталей циліндричної форми (2014)
Пецко В. - Моделювання просторово-поляризаційних параметрів та вплив неоднорідностей на спектральні характеристики широкосмугових фільтрів, Міца О. (2014)
Умови для участі в конференції (2014)
Бычков С. А. - О дифференциации комплексной проблемы создания отечественных самолетов транспортной категории: составляющая экспериментальной поддержки принятия проектных решений, Двейрин А. З. (2014)
Кондратьев А. В. - Анализ номенклатуры типовых композитных агрегатов ракет космического назначения и применяемых для них конструктивно-силовых схем, Дмитренко А. Г., Стэнилэ К. Д., Царицынский А. А. (2014)
Бетин А. В. - Погрешности вычислений в задаче оценки достоверности проектных значений центробежных моментов инерции летательных аппаратов, Бетин Д. А. (2014)
Карпов Я. С. - Механизм реализации пластической деформации при импульсной калибровке листовых деталей летательных аппаратов, Остапчук В. В. (2014)
Угримов С. В. - Расчет трехслойных пластин с композитными обшивками (2014)
Canales H. - Effect of stagnation temperature on mechanical properties of CU+AL2O3+ZN coatings produced by low pressure cold spray process, Zolfaguari M. R., Markovych S., Dolmatov A. (2014)
Пащук А. Ю. - Исследование возможности повышения маневренности летательного аппарата класса "Воздух-Воздух" с помощью выдвижного дестабилизатора, Шикула С. В. (2014)
Царицынский А. А. - Оптимизация параметров композитного каркаса солнечной батареи космического аппарата при инерционном и тепловом воздействии (2014)
Canales H. - Calculation of the critical velocity of low pressure cold sprayed materials, Litvinov A., Markovych S., Dolmatov A. (2014)
Третьяков А. С. - Влияние размера зерен материала на долговечность образцов из листа алюминиевого сплава Д16Т при регулярном нагружении, Завгородняя С. С. (2014)
Ярещенко В. Г. - Экспериментальное исследование процессов скоростного деформирования методом динамического широкополосного тензометрирования (2014)
Фещенко Ю. І. - Наукові підходи до вирішення проблем туберкульозу, Мельник В. М., Матусевич В. Г., Новожилова І. О. (2013)
Мельник В. М. - Стан та недоліки організації виявлення хворих на хіміорезистентний туберкульоз, Новожилова І. О., Матусевич В. Г., Бушура І. В. (2013)
Зильбер А. П. - Ационализм в ведении больных с дыхательной недостаточностью (2013)
Перцева Т. О. - Ретроспективний аналіз летальних випадків тяжкої негоспітальної пневмонії: "маски тяжкої пневмонії", Кіреєва Т. В., Бєлослудцева К. О. (2013)
Шевчук В. І. - Сучасний стан та тенденції інвалідності населення працездатного віку внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень та бронхіальної астми, Маленький В. П., Забур’янова В. Ю., Вернигородська М. В., Ільюк І. А. (2013)
Гаврисюк В. К. - Заболеваемость саркоидозом органов дыхания: частота новых случаев в зависимости от географической широты, Меренкова Е. А., Шадрина О. В., Беренда Е. А., Куц В. В. (2013)
Гашинова К. Ю. - Системні прояви та коморбідність у амбулаторних пацієнтів з ХОЗЛ (2013)
Бабіч М. І. - Значення відеоторакоскопії в комплексному лікуванні хворих на туберкульозний плеврит, Опанасенко М. С. (2013)
Юдина Л. В. - Современный взгляд на выбор антибиотика при инфекционном обострении ХОЗЛ (2013)
Фещенко Ю. І. - Госпітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія (проект клінічних настанов) частина І, Голубовська О. А., Гончаров К. А., Дзюблик О. Я., Дзюблик Я. О., Дмитриченко В. В., Капитан Г. Б., Клягін В. Я., Мостовий Ю. М., Мухін О. О. (2013)
Кушнєрова М. О. - Зельман ваксман — видатний вчений, якому світ завдячує за відкриття стрептоміцину (2013)
Рецензія на навчальний посібник "Прикладні питання фтизіатрії дитячого та підліткового віку" (за ред. І. Г. Ільницького, О. П. Костик, Л. І. Білозір. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2013. – 731 с.) (2013)
Мачуський В. В. - Професійна компетентність педагога позашкільного навчального закладу (2014)
Морін О. Л. - Забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу (2014)
Мудрік В. І. - Формування мотивації молоді до військової служби у різних країнах (2014)
Нечай С. П. - Логіка формування міжособистісних партнерських стосунків старших дошкільників з однолітками в організованій спільній діяльності (2014)
Нечерда В. Б. - Толерантне ставлення як складник про соціальної поведінки особистості (2014)
Окушко Т. К. - Методика формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому громадському об’єднанні (2014)
Олинець Т. В. - Зміст, форми і методи формування крос-культурних цінностей у виховній роботі вищих педагогічних навчальних закладів (2014)
Оспанова Я. Н. - Формирование антинаркотической устойчивости студенческой молодежи в рамках социального партнерства (2014)
Остапчук Н. О. - Діагностика рівнів сформованості готовності майбутнього вчителя до особистісного типу спілкування (2014)
Охріменко З. В. - Дослідно-експериментальна робота з формування самовимогливості старшокласників у процесі професійної орієнтації (2014)
Павицька К. М. - Сутність і структура цінностей сімейного життя старшокласників (2014)
Павлюк Г. - Технології виховання гуманістичного ідеалу дітей молодшого шкільного віку (2014)
Парфанович И. И. - Социально-педагогическая работа по профилактике девиантного поведения девочек групп риска (2014)
Пархоменко О. М. - Аспекти професійного самовизначення учнів старших класіву сфері сільськогосподарських професій в умовах освітніх округів (2014)
Пащенко О. В. - Формування екологічного світогляду підлітків в умовах дитячих природоохоронних об’єднань (2014)
Петренко М. В. - Теоретичні засади формування у старшокласників професійних ідеалів (2014)
Петрочко Ж. В. - Сутність і функціональна роль соціальної ініціативності у структурі лідерства підлітків (2014)
Попова Т. С. - Професійна перспектива старшокласників: сутність поняття (2014)
Постовий В. Г. - Ціннісна природа духовної культури виховання особистості (2014)
Приманок Л. Л. - Теоретичне осмислення сутності альтруїзму як моральної та міждисциплінарої категорії (2014)
Ратинська І. В. - Сутнісні характеристики понять "відповідальність" та "моральна відповідальність" (2014)
Роговець О. В. - Основні характеристики моральної самосвідомості молодших школярів (учнів 1-2 класів) (2014)
Руденко Ю. О. - Завдання інформаційної культури та сучасні методи їх реалізації (2014)
Санковська І. М. - Інтерактивні технології формування культури екологічної поведінки учнів початкової школи (2014)
Сафронова Л. Б. - Визначення поняття "соціальний досвід": теоретичний аспект (2014)
Семенов О. С. - Творчо спрямована особистість дошкільника – запорука розвитку успішних націй (2014)
Сергієнко А. В. - Рівні сформованості музично-естетичної культури майбутніх фахівців мистецтвознавства (2014)
Сінельник І. П. - Концепт "толерантність": розмаїття змістового аспекту (2014)
Сіренко А. Є. - Формування у старших дошкільників упевненості в собі у груповій діяльності (2014)
Сойчук Р. Л. - Свобода у контексті проблеми національного самоствердження особистості: філософський аспект (2014)
Солодка А. К. - Теоретико-методичні засади формування готовності учасників педагогічного процесу до крос-культурної взаємодії (2014)
Стаднік Н. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "педагогічна культура батьків" (2014)
Сучкова Л. В. - Профілактика конфліктів як соціально-педагогічна проблема (2014)
Тарасова Т. В. - Особливості формування просоціальної поведінки учнів початкової школи (2014)
Татаринова С. О. - Проблема формування логіко-математичних понять у теорії і практиці дошкільної освіти (2014)
Тимчик М. В. - Єдність школи та сім’ї у військово-патріотичному вихованні старших підлітків у процесі занять хортингом (2014)
Ткачук І. І. - Зміст та педагогічні засоби формування спрямованості старшокласників на майбутній професійний успіх (2014)
Третяк О. П. - Динаміка рівнів вихованості у молодших школярів ціннісного ставлення до людини (2014)
Уйсімбаєва М. В. - Виховання соціальної активності як важлива складова становлення особистості старшокласника (2014)
Федорова М. А. - Зміст феномену "соціально-моральні цінності особистості" (тенденції виховання в історії зарубіжної педагогіки) (2014)
Флярковська О. В. - Творча самореалізація у підлітковому віці (2014)
Хусаинова Г. А. - Обеспечение процесса творческой самореализации обучающихся в современной музыкально-педагогической практике вуза (2014)
Ціпан Т. С. - Самоврядування у дитячо-юнацьких об’єднаннях як засіб громадянського виховання (2014)
Чернишова Г. Ф. - Особливості спільної роботи сім’ї та дитячого закладу оздоровлення і відпочинку (2014)
Чиренко Н. В. - Дитяче об’єднання як соціальний інститут виховання особистості (2014)
Чорна К. І. - Основні компоненти виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості (2014)
Шкільна І. М. - Виховання моральної самосвідомості старших підлітків як наукова проблема (2014)
Школяр Л. В. - Соціально-педагогічна робота у Франції: історичний екскурс (2014)
Шпичак І. П. - Психоаналітичні ідеї в контексті радянської освітньої політики першої половини ХХ століття (2014)
Штифурак В. Є. - Досвід соціально-педагогічної підтримки у роботі з дівчатками-підлітками (2014)
Щербаков А. В. - Взросление подростков и молодежи в условиях ценностного взаимодействия поколений взрослых и молодых (2014)
Яцеленко А. А. - Залучення молодших підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до суспільно корисної діяльності як умова виховання відповідальності (2014)
Яценко Л. В. - Соціальний простір сім’ї та його вплив на соціалізацію дитини (2014)
Відомості про авторів (2014)
Velichenko A. B. - Electrochemical degradation of methyl tert-butyl ether, Dmitrikova L. V., Kopteva S. D., Korshin G. V., Chuvasova N. O. (2014)
Kasian O. I. - Anodes for a trivalent chromium electroplating bath, Velichenko Y. A., Luk’yanenko T. V., Velichenko A. B. (2014)
Криштоп Ю. Г. - Дискуссионные аспекты теории гальваностатического фазообразования, Трофименко В. В. (2014)
Al-Shwaiyat M. K. E. A. - Simultaneous determination of two active components of pharmaceutical preparations by sequential injection method using heteropoly complexes, Denisenko T. A., Zaruba S. V., Vishnikin A. B., Tsiganok L. P., Andruch V., Bazel Y. R. (2014)
Чмиленко Т. С. - Статистические характеристики спектрофотометрической методики определения полигексаметиленгуанидина, ИваницаЛ. А., Чмиленко Ф. А. (2014)
Петрушина Г. О. - Спектрофотометричне визначення аскорбінової кислоти з використанням бісмутовмісного 18-молібдодифосфату, Мєх Ю. В., Циганок Л. П., Вишнікін А. Б., Підгірна Д. В. (2014)
Лавра В. М. - Микроэкстракционное отделение, концентрирование и спектрофотометрическое определение додецилсульфата натрия в виде ионного ассоциата с хинальдиновым красным (2014)
Okovytyy S. I. - Stereochemistry of the epoxidation of bicyclo |2.2.1| hept-2-ene and its 7-syn-substituted derivatives. A DFT study, Zhurakovskyi O. (2014)
Sviatenko L. K. - Theoretical study of ionization potentials of N-heterocyclic compounds (2014)
Анищенко А. А. - Взаимодействие арилглиоксалей с тиомочевинами, Штамбург В. В., Волосюк В. В., Мазепа А. В. (2014)
Гапонов А. А. - Взаимодействие 2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепи-нонов-2 с эпихлоргидрином, Тарабара И. Н. (2014)
Варлан К. Е. - Ионообменные плёночные материалы на основе олигоэпихлоргидринового эпоксида и пиперазина, Плотичкина С. А., Кузьменко А. Л. (2014)
Суровцев А. Б - Влияние природы ПАВ на реологические характеристики высоконаполненных пастообразных композиций на основе олигомерного каучука и дисперсного наполнителя, Коваленко К. И., Кузьменко Н. Я., Бондаренко С. Г. (2014)
Коваленко В. С. - Академік Л. В. Писаржевський – фундатор хімічної науки та освіти в Дніпропетровському університеті, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2014)
Бачериков В. А. - 9-Анилиноакридины как противораковые препараты (2014)
Sviatenko L. K. - Molecular docking of ZSTK474 derivatives as potential PI3K-delta inhibitory agents, Tereshchenko O. V. (2014)
Tokar A. V. - The quantum-chemical investigation of N-cyclization reaction mechanism for epichlorohydrin aminolysis products (2014)
Задорожний П. В. - N-гетарил-2,2-дихлорацетамидины, Киселев В. В., Харченко А. В. (2014)
Заровна І. С. - Особливості взаємодії ізомерних 4-аміно-тетрагідротіофен-3-ол-1,1-діоксидів з деякими С-електрофільними реагентами, Токар А. В., Пальчиков В. О. (2014)
Варгалюк В. Ф. - Мікробіологічні властивості дисперсії на основі міді, отриманої катодним осадженням в присутності акрилової кислоти, Полонський В. А., Стець О. С., Стець Н. В., Щукін А. І. (2014)
Петренко Л. В. - Вплив структурних характеристик електролітичних Zn-Ni сплавів на їх електрохімічні властивості, Коробов В. І. (2014)
Сукачов В. В. - Новий метод синтезу олігомерних ацетоксиметилсилоксанів, Ващєнко Ю. М. (2014)
Нагорна О. О. - Вплив ірбесартану та ангіоліну на жирнокислотний склад ліпідів нирок при експериментальній артеріальній гіпертензії у щурів, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Брюзгіна Т. С. (2014)
Єрмоленко Т. І. - Особливості застосування буферних засобів у лікуванні сечокам’яної хвороби (2014)
Зайцева Е. Н. - Комплексное применение диуретиков и искусственной силы тяжести как новый метод стимуляции экскреторной функции почек (2014)
Зеленюк В. Г. - Зв’язок нефропротекторних та плейотропних властивостей статинів при ішемічно-реперфузивній гострій нирковій недостатності (2014)
Лапшин В. В. - Лечение пиелонефрита у детей, Давиденко В. Б., Сыровая А. О. (2014)
Литвинова Е. В. - Анализ эффективности и фармакоэкономические аспекты применения отечественных фитопрепаратов в профилактике и лечении мочекаменной болезни (2014)
Шамраєв С. Н. - Прогнозування рецидиву каменеутворення ускладненого перебігу хронічного пієлонефриту, Кривобок О. Г., Сохін С. О., Ковач А. В., Сагалєвич А. І. (2014)
Щудрова Т. С. - Вплив органоспецифічних пептидів на деякі ланки патогенезу цисплатин-індукованого ураження нирок, Заморський І. І. (2014)
Горошко О. М. - Вплив ліпіну як основи ліпосомальної форми кверцетину на функціональний стан нирок у щурів при багаторазовому введенні (2014)
Корощенко Г. А. - Возможность применения фитопрепаратов для поддержания гомеостаза организма при патологии, Гайдарова А. П., Айзман Р. И., Cуботялов М. А. (2014)
Волощук Н. І. - Вплив статі та різного рівня насиченості організму щурів статевими гормонами на функціональний стан нирок інтактних щурів (2014)
Монатко К. В. - Вплив ліофільного порошку м’якоті кавуна на стан видільної функції нирок щурів при експериментальній доксорубіциновій нефропатії, Слєсарчук В. Ю., Подплетня О. А. (2014)
Товчига О. В. - Ренальні ефекти препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) у щурів із порушеннями метаболізму, спричиненими фруктозою та гідрохлорoтіазидом (2014)
Мельник В. М. - Аналітичний погляд на проблему хіміорезистентного туберкульозу: нинішній стан, досягнення та деякі невирішені питання, Новожилова І. О., Матусевич В. Г., Линник М. І. (2012)
Тодоріко Л. Д. - Оптимізація стандартного режиму хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, Єременчук І. В., Чорноус В. О., Грозав А. М., Корпан Н. М., Демидовська С. А. (2012)
Корж О. В. - Клінічні особливості перебігу ко-інфекції туберкульоз/віл у осіб з різним ступенем імуносупресії, Павєнко О. В., Тлустова Т. В., Мірошніченко Д. С. (2012)
Ячник А. І. - Особливості морфо-функціональних змін легень у хворих на хозл тяжкого і вкрай тяжкого перебігу за даними багатозрізової комп’ютерної томографії в залежності від строків і об’єму лікування, Мусієнко Н. М., Ячник В. А., Демчук Г. С. (2012)
Литвиненко А. В. - Результаты изучения безопасности оксигенотерапии у больных интерстициальными заболеваниями легких с гипокапнией крови (2012)
Безродная А. И. - Особенности манифестации бронхиальной астмы, Ходош Э. М., Потейко П. И. (2012)
Опанасенко М. С. - Обгрунтування строків застосування плевректомії з декортикацією легені при лікуванні хронічного плевриту, Терешкович О. В., Куц В. В., Калениченко М. І., Конік Б. М., Бичковський В. Б., Сірик О. О., Обремська О. К., Леванда Л. І. (2012)
Перцева Тетяна Олексіївна (до 60-річчя з дня народження) (2012)
Юхимец В. А. - Интернет-представительству НИФП – 12-й год (2012)
Калашников Н. А. - WEB-обзор: бронхоскопия, Гончаров К. А. (2012)
Эффективность индакатерола в лечении больных ХОЗЛ (2012)
Актуальные вопросы диагностики бронхиальной астмы (2012)
Пам’яті професора Віктора Михайловича Петренка (2012)
Юдина Л. В. - Антибактериальная терапия при внебольничной пневмонии у пожилых: акценты на главном (2012)
Дзюблик Я. А. - Место некультуральных методов исследования в этиологической диагностике инфекций нижних дыхательных путей (2012)
Ласиця Т. С. - Проблема прихильності до інгаляційної терапії у пацієнтів із ХОЗЛ (2012)
Будовская Л. А. - Механизмы воспаления при сочетании бронхиальной астмы и ишемической болезни сердца (2012)
Левашов С. П. - Мобильные геофизические технологии: экспериментальное изучение возможности применения для поисков скоплений углеводородов в районах распространения сланцев в Восточной Европе, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2014)
Яценко В. А. - Применение гиперспектральных методов в геологии: состояние и перспективы, Воронов Н. Д., Гниденко В. В., Наливайчук Н. В. (2014)
Долинський І. П. - Апробація комплексу програм 3D регіонального моделювання на прикладі геологічних об’єктів Дніпровсько-Донецької западини (2014)
Пак Р. М. - Методика підвищення числової стійкості для розрахунку хвильового поля на основі матричного методу Томсона−Хаскела (2014)
Жуков М. Н. - Відновлення кондиційності баз даних для корекції моделей розподілів вмістів мікроелементів у природних водах, Клипа А. В. (2014)
Тютюник В. В. - Кластерный анализ территории Украины по основным показателям повседневного функционирования и проявления техногенной опасности, Бондарєв Н. В., Шевченко Р. И., Черногор Л. Ф., Калугин В. Д. (2014)
Давибіда Л. І. - Загальна характеристика методів гідрогеологічного моніторингу підземних вод України на прикладі Житомирської області, Тимків М. М. (2014)
Зміст журналу "Геоінформатика" за 2014 рік (2014)
Лифенко С. П. - Основні наукові положення А. О. Сапєгіна та їхнє значення для виконання програм селекції зернових культур (До 130-річчя з дня народження А.О. Сапєгіна) (2013)
Рибалка О. І. - Нові сорти зернових культур для створення продуктів здорового (функціонального) харчування, Поліщук С. С. (2013)
Литвиненко М. А. - Вплив транслокації 1AL/1RS на елементи продуктивності у популяціях F2 та ліній F4 пшениці м’якої озимої, Топал М. М. (2013)
Паламарчук А. І. - Реакція сучасних сортів пшениці твердої озимої на строки сівби та норми висіву на півдні України, Албул А. О., Козлов В. В. (2013)
Кірдогло Є. К. - Роль первинної кореневої системи у формуванні урожаю середньорослих та напівкарликових сортів ярого ячменю, Поліщук С. С. (2013)
Кірдогло Є. К. - Стійкість ярого ячменю до найбільш поширених в Україні хвороб цієї культури (2013)
Чеботар Г. О. - Порівняння ефектів Rht-генів за комплексом біологічних та агрономічних ознак пшениці в широко- і вузькорядному посівах, Чеботар С. В., Моцний І. І., Файт В. І., Сиволап Ю. М. (2013)
Колесник О. О. - Шляхи формування систем сортовивчення та контролю розсадників за молекулярними маркерами, Чеботар С. В., Сиволап Ю. М., Цевма В. М., Хохлов О. М., Литвиненко М. А. (2013)
Бєлоусов А. О. - Використання ДНК-маркерів для створення самозапилених ліній та гібридів кукурудзи, Соколов В. М., Сиволап Ю. М. (2013)
Лаврова Г. Д. - Характеристика перспективних ліній сої з підвищеним вмістом білка в умовах південного Степу України (2013)
Шаргородська К. О. - Оцінка солетолерантності проростків рису в культурі in vitro, Ігнатова С. О., Шпак Д. В. (2013)
Бродецька К. П. - Продуктивність та якісний склад насіння колекційних сортозразків люпину білого ( Lupinus albus L.) (2013)
Солоденко А. Є. - Расовий склад і стійкість ліній соняшнику до несправжньої борошнистої роси, Вареник Б. Ф., Александрова О. Є., Сиволап Ю. М. (2013)
Неплій Л. В. - Видовий склад та заходи контролю переносників ВЖКЯ на пшениці у південному Степу України, Бабаянц О. В. (2013)
Фещенко Ю. И. - Новая редакция глобальной инициативы по ХОЗЛ (2012)
Яшина Л. А. - Базисная терапия больных ХОЗЛ (2012)
Мостовой Ю. М. - Оцінка соціальних ініціатив у підвищенні ефективності лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму, Демчук Г. В., Слепченко Н. С., Распутіна Л. В., Моцюк О. М. (2012)
Моногарова Н. Е. - Лечение инфекционных обострений хронического бронхита и хронического обструктивного заболевания легких (2012)
Перцева Т. А. - Пациент с высоким риском обострений хозл: кто он и как ему помочь? (2012)
Моногарова Н. Е. - Бронхиальная астма и ХОЗЛ: единство или противоположности, Павлов Е. В., Валуцина В. М., Семендяева О. В. (2012)
Яшина Л. А. - Бета-2-агонист ультрадлительного действия индакатерол — новые возможности в лечении больных ХОЗЛ (2012)
Гаврисюк В. К. - Состояние газообмена и возможности его коррекции у больных ХОЗЛ, Пендальчук Н. В., Литвиненко А. В. (2012)
Дзюблик А. Я. - Вирус-индуцированная бронхообструкция у больных с обострением хозл: целенаправленное действие — хороший результат (2012)
Перцева Т. А. - Комплексная терапия больных ХОЗЛ — обоснованный выбор (2012)
Ячник А. И. - Донатор оксида азота в терапии больных ХОЗЛ (2012)
Рекалова Е. М. - Иммунопатогенез хронического обструктивного заболевания легких (2012)
Симонов С. С. - Антибактериальная терапия больных с обострениями хронического бронхита (2012)
Дзюблик Я. О. - Дослідження soar: моніторинг резистентності основних збудників інфекцій дихальних шляхів (2012)
Фещенко Ю. І. - Е-селектин як маркер активності запального процесу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Рекалова О. М., Панасюкова О. Р., Кадан Л. П., Чернушенко К. Ф., Петішкіна В. М., Фірсова А. С., Бегоулева Ж. Б. (2012)
Перцева Т. О. - Сурфактантний білок д та паління у хворих на ХОЗЛ та здорових осіб, Гашинова К. Ю. (2012)
Дзюблик О. Я. - Клінічна ефективність та безпека застосування вітаглутаму в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму, загострення якої асоційоване з гострою респіраторною вірусною інфекцією, Дзюблик І. В., Капітан Г. Б, Мухін О. О, Недлінська Н. М., Чечель Л. В., Сухін Р. Є., Обертинська О. В., Клягін В. Я., Ячник В. А. (2012)
Распутіна Л. В. - Особливості ендотелій-залежної вазодилатації та структурно-функціонального ремоделювання серця у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби (2012)
Мельник В. М. - Історія виникнення і розвитку хіміорезистентного туберкульозу, Приходько А. М., Ареф’єва Л. В. (2012)
Михайлова А. О. - Вплив інформаційно-освітньої роботи на зменьшення частоти дострокового припинення лікування хворими на вперше діагностований туберкульоз легень (2012)
Компанія "BAYER PHARMA AG" захистила свої виключні права на діючу речовину препарату АВЕЛОКС® у суді (2012)
Победенная Г. П. - Механизмы регуляции бронхиальной проходимости у больных бронхиальной астмой, Чумак Ю. Ю. (2012)
Авторам журнальних публікацій (2012)
Титул, зміст (2014)
Офіційна хроніка. Семінар BTSF щодо міжнародних стандартів, санітарних і фітосанітарних норм (2014)
Ісаєнко В. - Вчимося попереджати АЧС (2014)
Ушкалов В. О. - Депонування мікроорганізмів як елемент права інтелектуальної власності, Мачуський О. В., Ковтун В. А., Виговська Л. М. (2014)
Сарбаш Д. В. - Рентгенографічні форми прояву одонтогенних захворювань у тварин, Синяговська К. А., Кантемир О. В. (2014)
Юрченко І. І. - Вплив внутрішньовенного лазерного опромінення на імунологічні показники крові у великої рогатої худоби за лікування запальних процесів (2014)
Якубчак О. М. - Вимоги до безпеки та якості меду, Коновалова А. В. (2014)
Потоцький М. К. - Африканська чума свиней (Pestis Africana Suum) (2014)
Стибель В. В. - Від першої кафедри ветеринарії у Східній Європі (до 230-річчя кафедри ветеринарії Львівського університету), Падура М. Ф., Кирилів Я. І. (2014)
Тимченко Л. Д. - Ювілей знаного коледжу (2014)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Balabai R. M. - Ribological characteristics of the diamond-like carbon films covered by hydrogen or fluorine: ab initio calculations, Barilka A. G. (2014)
Chebanenko A. P. - Photoelectric properties of the structure Cr-ZnSe with schottky barrier, Stupak A. E. (2014)
Khetselius O. Yu. - Optimized perturbation theory to calculating the hyperfine line shift and broadening for heavy atoms in the buffer gas (2014)
Buyadzhi V. V. - Spectroscopy of atom and nucleus in a strong laser field: stark effect and multiphoton resonances, Glushkov A. V., lovett l. (2014)
Iatsunskyi I. R. - One and two-phonon raman scattering from nanostructured silicon, Nowaczyk G, Pavlenko M. M., Fedorenko V. V., Smyntyna V. A. (2014)
Glushkov A. V. - The green’s functions and density functional approach to vibrational structure in the photoelectron spectra of molecules: review of method (2014)
Sakun T. N. - Photoconductivity of polimeric layers with diazony salts (2014)
Vaksman Yu. F. - Photoluminescence and photoconductivity of ZnS: ti single crystals, Nitsuk Yu. A. (2014)
Svinarenko A. A. - Spectroscopy of autoionization resonances in spectra of he-like ions and alkali-earth atoms: new spectral data and chaos effect (2014)
Florko T. A. - Advanced relativistic model potential approach to calculation of radiation transition parameters in spectra of multicharged ions, Svinarenko A. A., Ignatenko A. V., Ternovsky V. B., Tkach T. B. (2014)
Prepelitsa G. P. - Nonlinear dynamics of quantum and laser systems with elements of a chaos (2014)
Ptashchenko O. O. - Effect of deep centers on the time-resolved surface current induced by ammonia molecules adsorption in GaAs p-n junctions, Ptashchenko F. O., Gilmutdinova V. R. (2014)
Velikodnaya V. V. - Quantum chemical studying the trimethine cyanine dye structure and relaxation dynamics, Kondratenko P. A., Lopatkin Yu. M., Glushkov A. V., Sakun T. N., Kovalenko O. A. (2014)
Kosenko S. I. - Calculating the radiative vacuum polarization contribution to the energy shift of some transitions in pionic and kaonic nitrogen, Kuznetsova A. A., Vitavetskaya L. A., Chernyakova Yu. G., Seredenko. S. (2014)
Bak A.Yu. - Determination of band gap of semiconductor material in end product, Karakis Yu. N., Stupak A. E., Kutalova M. I., Chebanenko A. P. (2014)
Dubrovskaya Yu. V. - Atomic chemical composition effect on the beta decay probabilities for 35Cl, 241Pu, Florko T. A., Sukharev D. E. (2014)
Vikulin I. M. - Bridge sensors based on field-effect transistors, Kurmashev Sh. D., Veremyova A. V. (2014)
Glushkov A. V. - Spectroscopy of cooperative laser electron-g-nuclear processes in multiatomic molecules: OsO4, Kondratenko P. A., Lopatkin Yu. M., Buyadzhi V. V., Kvasikova A. S. (2014)
Svinarenko A. A. - Spectroscopy of rydberg atoms in a black-body radiation field: relativistic theory of excitation and ionization, Khetselius O. Yu., Buyadzhi V. V., Kvasikova A. S., Zaichko P. A. (2014)
Borschak V. A. - Modelling of rapid stage decay of signal of optical sensor based on heterostructure CdS-Cu2S, Smyntyna V. A., Brytavskyi Ie. V. (2014)
Korchevsky D. A. - Stochastic dynamics of the laser field rotational excitation for molecules, Malakhov A. V., Ignatenko A. V., Ponomarenko E. L., Shpinareva I. M. (2014)
Kondratenko P. A. - Simulation chaotic dynamics of complex systems and devices with using chaos theory, geometric attractors, and quantum neural networks, Khetselius O. Yu., Ternovsky V. B., Zaichko P. A., Duborez A. V. (2014)
Nikola L. V. - Calculation of auger-electron energies for some solids, Seredenko S. S., Bashkaryov P. G. (2014)
Serga I. N. - Relativistic theory of spectra of pionic atoms with account of the radiative corrections: hyperfine structure (2014)
Fedchuk O. P. - Atom of hydrogen and wannier-mott exciton in crossed electric and magnetic fields, Glushkov A. V., Lepikh Ya. I., Ignatenko A. V., Kvasikova A. S. (2014)
Shakhman A. N. - Relativistic theory of spectra of heavy pionic atoms with account of strong pion-nucleat interaction effects: new data for 175Lu, 205Ti, 202Pb (2014)
Pavlovich V. N. - Electromagnetic and strong interactions effects in nuclear spectroscopy of hadronic atoms, Zelentsova T. N., Sukharev D. E. (2014)
Mikhailenko V. I. - Non-linear chaotic treating vibrational motion for molecules in the multi-photon photoexcitation regime, Vaschenko V. N., Ambrosov S. V., Loboda A. V., Ponomarenko E. L. (2014)
Андрианова Н. С. - Интернет-коммуникация – реальность или симулякр? (2010)
Андрухович А. А. - О виртуализации и манипуляции (2010)
Апоненко И. Н. - Структура наименований персонажей в "Русских народных сказках" А. Н. Афанасьева (2010)
Байрак В. Г. - Типология полипредикативных синтаксических связей (2010)
Белозор О. С. - Прагматическая эксплуатация прилагательного чистый в составе эргонимов (2010)
Белоконенко Л. А. - Лексическо-фразеологические маркеры конфликтного дискурса на сайте "Lenta. ru" (2010)
Бердник Л. В. - Источники фразеологичности семантики девербативов (2010)
Билан Н. И. - Перевод на английский язык русских и украинских предложений с предикатами аффективного воздействия и обладания (2010)
Богачева М. В. - Аргументативная коммуникативная стратегия и тактические приемы ее реализации в русском языке (2010)
Бондаренко Л. И. - Специфика языковой структуры жанра "Совет" (2010)
Букалов А. С. - Особенности функционирования общего сленга в средствах массовой информации (2010)
Васюкова Н. В. - Принципы рекламной деятельности в Интернете (2010)
Вотинцева М. Л. - Слово-моносемант в толковом словаре: частеречный и стилистический аспект (2010)
Высоцкая Т. Н. - Процедура ступенчатой идентификации как инструмент выделения лексико-семантических групп наименований технических артефактов (2010)
Гапонова Л. Є. - Іншомовні запозичення в українській криміналістичній термінології (2010)
Гафарова Р. И. - Суффиксальные универбы, образованные на базе словосочетаний с предикатными актантами (2010)
Демецька В. В. - Репродуктивний переклад vs адаптивний переклад (2010)
Дорофеев Ю. В. - Изменчивость как онтологическое свойство естественного языка (2010)
Дьяконов Г. П. - Лексикографический проект и нормативные концепции немецких языковых обществ (2010)
Евраева С. В. - Языковая реализация концепта Христос в картине мира произведений А. Блока (2010)
Завадська О. В. - Особливості розвитку і функціонування лінгвопрагматичної стратегії політкоректності на пострадянському інформаційному просторі (на прикладі російської мови) (2010)
Заєць І. Г. - Структура та динаміка асоціативних полів лексем дівчина, жінка, хлопець, чоловік (2010)
Закурдаева М. Ю. - Пять классов сложного адъективного колоратива в современном русском языке (2010)
Зимовец Г. В. - Структурно-семантичні особливості власних назв (2010)
Кедич Т. В. - Фразеологічні одиниці, співвідносні за структурою зі словосполученням (на матеріалі історичного роману П. А. Загребельного "Роксолана") (2010)
Ким Л. А. - Критерии выделения неизменяемых зависимых компонентов в составе терминологических единиц (2010)
Кірковська І. С. - Скалярні єдності в обмежувальному висловлюванні (на матеріалі сучасної французької мови) (2010)
Козлова О. Е. - Типы синонимии единиц разных уровней в современном русском языке (2010)
Конопелькина Е. А. - Наименования лиц по роду деятельности в функционально-стилевом аспекте (на материале лексики экономико-правовой сферы русского языка) (2010)
Кошман И. Н. - О специфике рефлексивов в русских публицистических текстах Украины (2010)
Кравцова Ю. В. - Метафорические концепты русской поэзии и прозы первой половины XX в. (2010)
Лавриненко О. В. - Аббревиация в интернет-коммуникации футбольных болельщиков (2010)
Лебедева А. В. - Семантические модели новейших английских заимствований в молодёжном и компьютерном сленге (2010)
Ляпичева Е. Л. - Русские фразеологизмы, пословицы и лексемы, именующие образы животных в сказках, как предмет преподавания иностранным студентам (2010)
Мамрак А. В. - Корреляция свернутой в имени информации с семантикой словообразовательной перифразы (2010)
Меньшиков И. И. - Типология респонсивных предложений в современном русском языке (к постановке вопроса) (2010)
Нашиванько О. В. - Названия направлений косметологии и их определения (на материале русскоязычных сайтов) (2010)
Олещенко Ю. Р. - Концептуально-дискурсивный анализ фрейма "Структура литых металлов" (2010)
Острецова И. В. - Возможности функционально-коммуникативного и когнитивного подходов к изучению описательных предикатов в специальном дискурсе (2010)
Панченко Е. И. - Юмор как переводческая проблема (2010)
Пожидаева И. В. - Концепт Память в виртуальном дискурсе (2010)
Половинко Е. А. - Лексико-семантическая группа субстантивов, репрезентирующая внутреннего человека в современном русском языке, Чжан Минь. (2010)
Пристайко Т. С. - О стильном iPOD’е замолвите слово… (оценочная лексика в рекламе высокотехнологической продукции) (2010)
Пугачёва А. В. - Ядерно-периферийное строение семантического поля "Женщина" в поэзии И. Кормильцева (2010)
Ришкова О. П. - Застосування маніпуляційних стратегій для вербалізації концепту тероризм у сучасній англійській мові (2010)
Румик О. Л. - Щодо гуманітарного аспекту при вивченні латинської мови (2010)
Rutkowska M. - Rola gramatyki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2010)
Сахно И. А. - Фразеология "протокольной литературы" (2010)
Соболева Г. В. - Метафорический фрагмент современного подъязыка экономики (2010)
Стадній А. С. - Психолінгвістичний аспект емоційно-оцінної лексики (2010)
Cуворова C. А. - "Осколочные заглавия" в системе заглавий научных работ (2010)
Таран А. А. - Вживання конкурентних інновацій на позначення явищ сучасного українського політикуму (2010)
Тарасенко И. Т. - Ассоциативные связи концепта любовь в поэзии Н. С. Гумилева (2010)
Ткач Л. М. - Активні методи розвитку комунікативних навичок у студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, Рибалко І. В. (2010)
Хаджиоглова О. Г. - Психолінгвістичний експеримент як засіб виявлення структури категорії (2010)
Хатиашвили Х. А. - К вопросу о машинном переводе и функционировании электронных словарей, Амирэджиби Н. М. (2010)
Ходоренко А. В. - Пролегомены к созданию образа в наименованиях групп лиц (НГЛ) : риторика и стилистика (2010)
Черкащенко О. Н. - Концептуальный анализ семантики отсубстантивных прилагательных (2010)
Шашков И. А. - Суггестивное речевое воздействие как манипулятивная стратегия виртуального религиозного дискурса (2010)
Шепель Ю. А. - Становление метафоры в свете когнитивной теории (2010)
Шпітько І. М. - Фемінітиви з формантом -ка в українській і словацькій мовах (2010)
Яблонская Ю. Ю. - Эмоциональная лексика в контексте рок-поэзии Ю. Шевчука (2010)
Рецензія на монографію І. С. Попової "Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису (одиниця, зв'язок, модель)" (2010)
Слабкий Г. О. - Деякі уроки реформи охорони здоров'я України, Лехан В. М., Надутий К. О., Ященко Ю. Б., Шевченко М. В., Кондратюк Н. Ю., Знаменська М. А (2014)
Децик О. З. - Аналіз захворюваності, смертності, результатів діагностики і лікування хворих на рак шийки матки в Україні та Івано-Франківській області за 2003-2012 рр., Крижанівська А. Є. (2014)
Савицький В. Л. - Вивчення звернень різних категорій військовослужбовців по медичну допомогу у 2001-2010 рр., Огороднійчук І. В., Якимець В. М., Устінова Л. А. (2014)
Чепелевська Л. А. - Зміни в чисельності та статево-віковому складі населення України, Рудницький О. П. (2014)
Бугоркова И. А. - Учет преемственности между амбулаторной и стационарной помощью при лечении травм (переломов) в челюстно-лицевой хирургии (2014)
Качур О. Ю. - Алгоритм впровадження в охорону здоров'я сучасної системи організації променевої діагностики на регіональному рівні (2014)
Картавцев Р. Л. - Модель забезпечення закладів охорони здоров'я високовартісним обладнанням, Слабкий Г. О. (2014)
Лобас В. М. - Впровадження форм і механізмів державно-приватного партнерства в охорону здоров'я регіону, Вовк С. М., Шутов М. М. (2014)
Крекотень О. М. - Оцінка працезатрат лікаря загальної практики / сімейного лікаря на амбулаторному прийомі методом безпосередніх замірів часу через хронометраж (2014)
Ціборовський О. М. - Проблеми системи охорони здоров'я України та стратегії її реформування, Лисенко П. М. (2014)
Лашкул З. В. - Реформа первичной и экстренной медицинской помощи на региональном уровне и ее влияние на основные показатели поражения населения артериальной гипертензией (2014)
Sytenko O. R. - Preservation of the population health as the strategic direction of state policy in Ukraine, Kucherenko N. T. (2014)
Ціборовський О. М. - Науково-методичне обґрунтування досліджень із регіональної історії української медицини, Сорока В. М. (2014)
Кочін І. В. - Невирішені питання охорони праці медичних працівників Державної служби медицини катастроф України та шляхи реалізації цих питань (аналітичний огляд законодавчих і нормативно-правових актів України), Акулова О. М., Протас С. В., Ланкмілєр Т. В., Сидоренко П. І., Трошин Д. О., Шило І. Ф., Гайволя О. О., Сізінцова Ю. Ю. (2014)
Сміянов В. А. - Аналіз існуючої системи контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Сумської області (2014)
Миронюк І. С. - Оцінка життєздатності програми протидії поширенню ВІЛ-інфекції в середовищі трудових мігрантів за участю Української Православної Церкви в Закарпатській області (2014)
Ярославу Володимировичу Ганіткевичу - 85 (до 85-річчя від дня народження і 60-річчя науково-педагогічної, лікарської та громадської діяльності) (2014)
Київському національному університетові імені Тараса Шевченка – 175 років (2009)
Бацевич Ф. - Синергетика рідної мови (2009)
Карпіловська Є. - Семантична стратифікація сучасного українського лексикону (2009)
Бойко Н. - Вербалізація світу емоцій в українській мові: семантичний аспект (2009)
Українець Л. - Звукова гра в українській поетичній мові ХХ століття: конотаційний аспект (2009)
Козленко І. - Систематизація базових термінів сучасної морфології (2009)
Арібжанова І. - Граматичний статус словосполучення (2009)
Ситар Г. - Інтерпретаційна парадигма речень типової ситуації плати в українській і російській мовах, Виноградова К. (2009)
Селіванова О. - Віддзеркалення конверсаційних імплікатур у фразеологічному масиві української мови (2009)
Вільчинська Т. - Семантико-когнітивна природа концепту Святість у поетичному тезаурусі Б.-І. Антонича (2009)
Данилюк Н. - Українська лінгвофольклористика у слов'янському контексті (2009)
Чейлитко Н. - Лексико-тематична модель дискурсу (2009)
Сірук О. - Загальномовний і спеціалізований тезауруси: порівняльний аналіз (2009)
Наші автори (2009)
До уваги авторів (2009)
Титул, зміст (2014)
Вітання до 70-річчя ТОВ "Укрінсталькон" ім. В.М. Шимановського" (2014)
Шимановський О. В. - Українська наукова школа зварних будівельних металоконструкцій (2014)
Гордеєв В. М. - Становлення колективу проектувальників сталевих конструкцій в Україні (2014)
Адріанов В. П. - Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського в системі технічного регулювання металобудівництва, Кордун О. І. (2014)
Лебедич И. Н. - Создание и становление отдела новых типов конструкций (2014)
Кириллов В. В. - Мариупольское комплексное отделение ООО "Украинский институт стальных конструкций им. В.Н. Шимановского" (2014)
Божко В. А. - Полтавське комплексне відділення ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського" (2014)
Тугай Т. В. - Основные результаты экспериментальных исследований жесткости плосконапряженных железобетонных составных конструкций (2014)
Гук Я. С. - Методика районування теритрії Закарпатської області за параметрами зимового атмосферного тиску (2014)
Любин А. Е. - Оптимизация температурных усилий в трубопроводных системах промышленных предприятий (2014)
Бондарєв С. В. - Дослідження динамічних характеристик електромеханічних систем транспортувальних машин із ланцюговим тяговим органом, Горбатенко Ю. П., Закора О. В. (2014)
Умови друкування (2014)
Вітання до 70-річчя ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського" від імені Мінрегіону України (2014)
Дудник З. - Артикуляційна звичка як культурно-етнічний ідентифікатор (2010)
Руденко О. - Пауза і склад як елементи ритмічного мовлення (2010)
Александрович М. - Просодичні моделі українського емоційного спонтанного мовлення: алгоритм побудови (2010)
Костич Л. - Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -ан-) (2010)
Кислюк Л. - Гібридні новотвори як спосіб засвоєння запозичуваної термінології (2010)
Калько М. - Акціональне партнерство як визначальна риса видової поведінки аспектуального класу активітивів (2010)
Арібжанова І. - Зміст і форма члена речення (2010)
Торчинський М. - Денотатно-номінативна структура псевдонімії як складник української ономастичної терміносистеми (2010)
Торчинська Н. - Імпліцитні авторські введення у поетичному мовленні (на матеріалі роману Л. Костенко "Маруся Чурай") (2010)
Українець Л. - Конотація фонетичних одиниць авангардної поезії М. Семенка (2010)
Гапченко О. - Білінгв як мовна особистість (2010)
Наші автори (2010)
До уваги авторів (2010)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Борисенко А. В. - Шановні читачі! (2014)
Філіпський А. В. - Віддалені результати застосування збагаченого тромбоцитами фібрину при заміщенні великих посткістозних порожнин на нижній щелепі. Опис клінічного випадку, Горицька К. В., Готь М. М., Філіпська Т. А. (2014)
Кузенко Є. В. - Особливості експресії репаративного ензиму О6-метилгуанін-ДНК-метилтрансферази та пошкодження ДНК тканин пародонта при запаленні. Частина ІІ, Романюк А. М., Політун А. М. (2014)
Мазур І. П. - Futurabond U "VOCO" — універсальний адгезив подвійного твердіння для будь-яких випадків, Хлєбас С. В. (2014)
Годована О. І. - Клінічна та мікробіологічна оцінка методу фотофорезу з гелевою композицією Повіхондрогексизол у комплексному лікуванні гінгівіту та пародонтиту, Мартовлос А. І., Годований О. В. (2014)
Інтерв’ю з доктором Расселом Джордано (2014)
Вітек А. - Вторинний карієс — клінічна проблема, Новіцка А. , Бучковска-Радліньска Я. (2014)
MEDINA DENTAL CLINICS — найвищі стандарти у лікуванні, обладнанні, комунікаціях (2014)
Макєєв В. Ф. - Особливості утворення та розвитку тріщин у стоматологічних полімерах для тимчасового незнімного протезування під дією механічного навантаження 42-46, Скальський В. Р., Кирманов О. С. (2014)
Поради та рекомендації для виготовлення оптимальної тимчасової ортопедичної конструкції - (2014)
Телішевська О. Д. - Хвороби, що імітують скронево-нижньощелепні розлади. Нозологічні форми та симптоми (2014)
Куц П. В. - Аналіз використання направляючих шаблонів на хірургічному етапі операції дентальної імплантації, Неспрядько В. П., Гонтар Н. О., Паньков А. А. (2014)
Гутор Н. С. - Порівняльна характеристика мікробіоценозу післяекстракційної лунки у хворих на гострий серозний альвеоліт (2014)
Ципан С. Б. - Навчання дітей із аутизмом догляду за порожниною рота методом зорового сприйняття зображень послідовності, Якубова І. І., Стручек Н. В. (2014)
Хоменко Л. О. - Форма та розміри площ фасеток стирання на аппроксимальних поверхнях коронок тимчасових молярів, Біденко Н. В., Татченко А. О. (2014)
Пиндус Т. О. - Порівняльна характеристика непрямих способів позиціонування лінгвальних брекет-систем, Соломонюк М. М., Бородач В. О. (2014)
Костюк І. Р. - Тимчасова обтурація кореневих каналів постійних зубів із несформованим коренем при лікуванні періодонтиту в дітей. Огляд літератури (2014)
20-річчя Асоціації стоматологів України — підсумки і перспективи (2014)
ХІІ Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал-Україна®" — 2014 та стоматологічний форум (2014)
"Естетичне протезування на імплантатах" в гостинному Базелі (2014)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Новини стоматології" у 2014 році (2014)
Алексеєнко М. Д. - Державне регулювання ринку депозитних послуг (2014)
Баранов А. Л. - Методологічні основи управління ризиками страхової компанії (2014)
Волковський Є. І. - Місто Київ — генератор бюджетних надходжень держави (2014)
Залєтов О. М. - Прояви регуляторного захоплення на страховому ринку (2014)
Кириченко П. В. - Бюджетні пільги дітям, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС , Жибер Т. В. (2014)
Конопатська Л. В. - Теоретичні аспекти необхідності та значення банківського нагляду на міжнародному рівнi , Гойванюк М. П. (2014)
Мацук З. А. - Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання в Україні (2014)
Островська О. А. - Удосконалення фінансування підприємств у системі попередження кризи: макро- та мікроекономічний аспекти (2014)
Сивульська Н. М. - Реформування системи доходів місцевих бюджетів: сучасний стан і перспективи (2014)
Смірнова О. О. - Лізинговий бізнес в Україні: сучасний стан і можливості застосування іноземного досвіду (2014)
Третяк К. В. - Поняття ринку перестрахування та його організаційні засади (2014)
Усатий Д. Г. - Роль хеджування в структурі ризик-менеджменту аграрної галузі України (2014)
Безверхий К. В. - Класифікація облікових систем в інституціональному середовищі (2014)
Бочуля Т. В. - Актуалізація облікового процесу: вплив технологій та інтелекту , Савицька Н. Л. (2014)
Єгорова А. Г. - Шляхи гармонізації бухгалтерського та податкового обліку податкових різниць (2014)
Кириленко В. Б. - Cучасні напрями формування і оцінки ресурсної бази банку (2014)
Ковач С. І. - Облік розрахунків і звітність за податком на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді додаткового блага (2014)
Ларікова Т. В. - Дослідження змін у формуванні власного капіталу банків: обліковий аспект (2014)
Ловінська І. Г. - Фінансова стійкість організації як індикатор економічного потенціалу (2014)
Михальська О. Л. - Особливості використання методу маржинального аналізу "Cost-Volume-Profit" (витрати — обсяг продаж— прибуток) на олійно-жирових підприємствах (2014)
Осмятченко В. О. - Дефініції теоретичних основ бухгалтерського обліку в контексті впливу інформаційних технологій (2014)
Свірко С. В. - Оновлені організаційні позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України (2014)
Алексієнко Людмила Антонівна (2011)
Плющ Надія Прокопівна (2011)
Капуста В. - Шахова термінологія в українських словниках (2011)
Дядечко Л. - "Адамів слід” в українській фразеології (2011)
Валюх З. - Функціональна роль основи твірного слова в процесах деривації (2011)
Тютенко О. - Словотвірна категорія особи в різних стилях: особливості функціонування (2011)
Жигун Т. - Похідні прикметники на -с′к-ий та -н-ий: структурні особливості інтерфіксів (2011)
Козленко І. - Інфінітив і стан (2011)
Українець Л. - Конотація пунктуаційних знаків в українській поетичній мові ХХ ст. (2011)
Буга Т. - Українсько-польський іменни́к Центральної Донеччини (2011)
Дарчук Н. - Комп’ютерна методика дослідження політичного мовлення (2011)
Наші автори (2011)
До уваги авторів (2011)
Ярних Т. Г. - Біофармацевтичні аспекти створення супозиторіїв з екстрактом солодкового кореня для дітей, Мельник Г. М., Рухмакова О. А., Чушенко В. М. (2013)
Бутко Я. О. - Оцінка ефективності лікування хімічних ран в умовах вологого середовища з використанням кремів, що містять кераміди (2013)
Койро О. О. - Яглиця звичайна (Aegopodium podagraria L.) чинить гепатопротекторну дію при пошкодженні печінки ішемічного генезу, Штриголь С. Ю., Горбач Т. В., Степанова С. І. (2013)
Щокіна К. Г. - Дослідження впливу антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на процеси апоптозу на моделі стероїдного остеоартриту у щурів (2013)
Рибак В. А. - Дослідження гіпоглікемічної активності екстрактів листя кизилу, Криворучко О. В., Малоштан Л. М. (2013)
Руда Н. В. - Дослідження гострої токсичності нових амінокислотовмісних похідних 1,4-нафтохінону, Драчук О. П., Степанюк Г. І. (2013)
Шаталова О. М. - Дослідження анаболічної активності гідрофільного екстракту трави сої на моделі доксорубіциніндукованого катаболізму у щурів (2013)
Шахмаев А. Е. - Изучение фармакологической активности препарата, содержащего гидрофобные биологические активные компоненты, Волчик И. В., Краснопольский Ю. М. (2013)
Ковальов С. В. - Флавоноїди ожини широковолотевидної (2013)
Гонтова Т. М. - Вивчення компонентного складу ефірної олії бульб жоржини німфейної, Ільїнська Н. І. (2013)
Безрукавий Є. А. - Дослідження функціональних властивостей кислоти гіалуронової та її солей (2013)
Бондар В. С. - Екстракційно-фотометричне визначення дифеніну, Багуля О. В., Нефьодов І. О. (2013)
Бекус І. Р. - Вплив алкогольної інтоксикації на ліпідний профіль печінки та крові білих щурів, Кирилів М. В., Криницька І. Я., Івануса І. Б. (2014)
Бойко Л. А. - Розвиток ендогенної інтоксикації в організмі щурів, уражених карбофосом, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2014)
Загайко А. Л. - Інгібування комплексом поліфенолів винограду активності JNK-кіназ в ізольованих гепатоцитах щурів, Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б., Кочубей Ю. І. (2014)
Багаурі О. В. - Нейроцитопротекторні властивості похідного 3,2’-спіро-піроло-2-оксіндолу (сполука R-86) у постреперфузійному періоді гострої церебральної ішемії, Ходаківський О. А., Редькін Р. Г. (2014)
Загайко А. Л. - Вивчення антиоксидантної активності екстракту з листя сливи звичайної, Сенюк І. В., Ленчик Л. В., Галімуллін Р. М. (2014)
Тозюк О. Ю. - Порівняльна оцінка антигіпоксичної дії натрію 2-(тетразоло|1,5-с|хіназолін-5-ілтіо)ацетату та бемітилу, Степанюк Г. І. (2014)
Шпичак О. С. - Експериментальне обгрунтування безпечності нового комбінованого гелю для лікування мікротравм у спортивній медицині, Яковлєва Л. В., Шаповал О. М. (2014)
Семенів Д. В. - Порівняльне вивчення противиразкової активності субстанцій аронії чорноплідної на різних моделях виразки шлунка у щурів (2014)
Бабій О. В. - Вивчення вивільнення аміксину з м’яких лікарських засобів, Ващенко К. Ф., Ващенко О. О. (2014)
Попик А. І. - Дослідження компонентного складу ефірної олії квіток бузку звичайного сорту Красуня Москви, Кисличенко В. С., Король В. В. (2014)
Баюрка С. В. - Розробка УФ-спектрофотометричного та екстракційно-спектрофотометричного методів кількісного визначення венлафаксину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу, Карпушина C. А., Степаненко В. І., Томаровська Л. Ю. (2014)
Зязюн І. - Естетика і етика започатковують людську духовність(Вітальне слово) (2011)
Степаненко М. - Усе починається з учителя (Вітальне слово) (2011)
Зязюн І. - Аксіологічні ресурси педагогічної дії вчителя (2011)
Гончаренко С. - Етичний кодекс ученого (2011)
Філіпчук Г. - Етнокультура,природовідповідність в етизації особистості (2011)
Отич О. - Естетичні та етичні засади особистісного розвитку педагога (2011)
Бех І. - Духовна безпечність-напруженість у вихованні та розвитку особистості (2011)
Рибалка В. - Честь і гідність особистості як етико-правові та психолого-педагогічні категорії науки і життя людини (2011)
Помиткін Е. - Розвиток емоційної складової духовної культури педагога (2011)
Тітов І. - Критерії та функції творчої уяви молодшого школяра (2011)
Степаненко М. - Духовно-інтелектуальні виміри особистості вчителя, Шиян Н. (2011)
Федій О. - Естетотерапевтична компетентність як основа професіоналізму сучасного педагога (2011)
Щолокова О. - Категорія духовності у мистецькій освіті:компетентнісний аспект (2011)
Усатенко Т. - Ідентичність в контексті мистецької освіти (2011)
Вовк М. - Київська академічна фольклористична школа: здобутки і перспективи (2011)
Кондрацька Л. - Епістемологічна концепція викладання мистецьких дисциплін: технологія реалізації (2011)
Рашковська В. - Професійно-освітній потенціал образотворчого православного мистецтва (2011)
Отич О. - Ранкові роздуми про вічне Чембержі М. (2011)
Коновець С. - Національні традиції особистісного розвитку педагога-музиканта, Лисакова І. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Пам'ятка авторові (2011)
Бондаренко В. - Мовні засоби ритмізації українських народних лікувальних замовлянь (2012)
Вербич Н. - Роль просодії в реалізації комунікативної стратегії проповідника (2012)
Мельник О. - Семантика вигука А в українській мові (2012)
Костич Л. - Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -н-) (2012)
Арібжанова І. - Уточнення як синтаксичне поняття (2012)
Гнатюк Л. - Мовна свідомість як об’єкт досліджень у західноєвропейській лінгвістиці (огляд німецькомовних праць) (2012)
Ситар Г. - Структура бази даних "Синтаксичні фразеологізми в українській мові” (2012)
Сірук О. - Застосування комп’ютерного інструментарію для опрацювання діалектних даних (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Бурмас Н. І. - Дослідження метаболічних порушень у печінці щурів в умовах ураження туберкулостатиками та сполуками шестивалентного хрому, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2013)
Бондарєв Є. В. - Вплив глюкозаміну гідрохлориду на наркотичний сон, спричинений алкоголем, та його захисний ефект при гострому загальному охолодженні на тлі алкогольної інтоксикації, Штриголь С. Ю., Бездітко Н. В. (2013)
Бухтіярова І. П. - Оцінка впливу антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на перебіг стрептозоцинового діабету у щурів, Дроговоз С. М., Торяник Е. Л. (2013)
Чорна Н. С. - Діуретична активність густого екстракту з листя берези бородавчастої, Яковлєва Л. В. (2013)
Струс О. Є. - Дослідження властивостей крему фотозахисної дії (2013)
Халєєва О. Л. - Застосування інгаляційних бронхолітичних засобів для лікування бронхіальної астми, Печенізька Л. О. (2013)
Каплаушенко А. Г. - Вивчення впливу морфоліній 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату ("Тіометрізолу") на імунний статус і імунологічну реактивність мишей і щурів лінії Вістар (2013)
Марчишин С. М. - Дослідження амінокислот трави розхідника звичайного (Glechoma hederacea L.), Гарник М. С. (2013)
Михалюк О. Б. - Дослідження ліпофільної фракції листків і плодів лимонника китайського (2013)
Завада О. О. - Синтез та вивчення похідних імідазо(1,2-а)піримідину як потенційних протигрибкових засобів, Борисов О. В., Щербак О. М., Журавель І. О., Коваленко С. М. (2013)
Лихолат Т. Ю. - Стан протеолітичної системи організму щурів, аліментарно експозованих естрогенами, Лихолат О. А. (2014)
Рибалкін М. В. - Визначення здатності інактивованих клітин грибів Candida albicans та Candida tropicalis окремо формувати імунітет проти кандидозної інфекції, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2014)
Зайченко Г. В. - Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з олійним екстрактом маклюри на моделі експериментального скипидарного простатиту у щурів, Тацький Ю. О., Коротков В. А., Андріяненков О. В., Іванова О. О. (2014)
Зупанець М. В. - Синтез та фармакологічна активність D-(+)-глюкозиламонієвих солей та D-(+)-глюкозиламідів 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот, Дроговоз С. М., Ісаєв С. Г., Девяткіна А. О. (2014)
Чекман І. С. - Квантово-фармакологічне дослідження антиоксидантних властивостей силімарину, Поготова Г. А., Небесна Т. Ю., Горчакова Н. О. (2014)
Руда Н. В. - Характеристика актопротекторної дії амінокислотовмісних похідних 1,4-нафтохінону в умовах, ускладнених гіпо- та гіпертермією, Степанюк Г. І., Драчук О. П. (2014)
Семенів Д. В. - Вивчення фармакологічної дії мазі з олією аронії чорноплідної (2014)
Загайко А. Л. - Поиск новых субстанций растительного происхождения для лечения псориаза, Галузинская Л. В. (2014)
Авідзба Ю. Н. - Дослідження продуктів комплексної переробки листя евкаліпту після одержання ефірної олії, Кошовий О. М., Кухтенко О. С., Комісаренко А. М. (2014)
Глущенко А. В. - Методика визначення кількісного вмісту флавоноїдів в екстрактах кураю пагорбкового (Salsola collina L.) (2014)
Каплаушенко А. Г. - Ацилювання 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-триазол-3-тіонів та показники гострої токсичності продуктів реакції (2014)
Klimenko L. Yu. - Determining accuracy in validation of UV-spectrophotometric methods of quantitative measurement in forensic toxicological analysis, Trut S. M., Petyunin G. P., Kostina T. A. (2014)
Щербак М. О. - Вплив адсорбційних властивостей 3-алкілтіо-5-(2-,3-,4-нітрофеніл)-4-аміно-1,2,4-триазолів на їх токсичність та актопротекторну активність, Каплаушенко А. Г. (2014)
Дубасенюк О. - Розвиток емоційно-ціннісної сфери особистості майбутніх учителів як чинник професіоналізації педагогічних дій (2011)
Хоружа Л. - Етичний розвиток сучасного педагога (2011)
Балл Г. - Раціогуманістична орієнтація в аналізі взаємозв'язку добра і зла в соціальній поведінці (2011)
Моргун В. - Автобіографічний опитувальник "історико-психологічний портрет фахівця" (2011)
Мирошник О. - Педагогічна рефлексія як чинник вияву творчого потенціалу особистості вчителя (2011)
Хомич Л. - Формування громадянської культури вчителя (2011)
Зязюн Л. - Саморозвиток особистості як пріоритет мотивації індивідуалізованого учіння в освітній системі Франції (2011)
Іванова Т. - Модель педагогічного менеджменту викладача непедагогічного профілю (2011)
Семеног О. - Академічна лекція як професійний комунікативний феномен (2011)
Пилипчук В. - Суб’єктність вчителя й учня в гуманному контексті культури (2011)
Миропольська Н. - До питання про підготовку майбутніх вчителів до виховання пластичної культури учнівської молоді (2011)
Кравченко Л. - Культуротворчий потенціал національної шкільної художньо-естетичної освіти (2011)
Горбенко С. - Гуманістичний потенціал української народної музичної творчості (2011)
Дем’янко Н. - Концептуальні положення педагогічної теорії Василя Верховинця (2011)
Самойленко Ю. - Засоби активізації художньо-творчої діяльності майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва (2011)
Орлов В. - Аксіологічний вимір педагогічних інновацій (2011)
Растригіна А. - Специфіка фахового модулю в асистентській практиці майбутнього педагога-музиканта (2011)
Коваленко О. - Бібліотерапія як засіб оптимізації міжособистісного спілкування осіб похилого віку (2011)
Зінченко О. - Значення емоційної саморегуляції в діяльності музиканта (2011)
Лобач О. - Творчий розвиток особистості у процесі неперервної мистецької освіти (2011)
Калабська В. - Естетика і етика мистецької освіти: всеукраїнська та міжвузівська науково-практичні конференції (м. Умань, жовтень 2011 р.) 195-198, Сирота З. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Алексієнко Л. - До двадцятиріччя лабораторії комп’ютерної лінгвістики, Дарчук Н. (2013)
Дарчук Н. - Автоматичний синтаксичний аналіз текстів корпусу української мови (2013)
Завадська В. - Коли "вікно” не є вікном, або ще раз про сучасну українську ІТ-термінологію (2013)
Кислюк Л. - Подання новотворів у лексичній базі даних (2013)
Лісовський В. - Моделювання префіксального словотворення в системах машинного перекладу (на матеріалі англійських військових текстів) (2013)
Маковецька-Гудзь Ю. - Електронний словник художніх порівнянь (2013)
Міщенко А. - Створення паралельного банку дерев для німецької та української мов (2013)
Романюк А. - Тональний словник української мови на основі сентимент-анотованого корпусу, Романишин М. (2013)
Сірук О. - Лексичні перекладні еквіваленти в болгарських і українських паралельних текстах, Держанський І. (2013)
Старко В. - Параметризація корпусу як спосіб підвищення його репрезентативності та збалансованості, Чейлитко Н. (2013)
Шведова М. - Корпусна лінгвістика та лексико-граматична типологія, Січінава Д. (2013)
Шипнівська О. - Визначення типів синтаксичної неоднозначності у знаннєорієнтованій системі машинного перекладу (2013)
Наші автори (2013)
До уваги авторів (2013)
Антонюк В. О. - Лектини: поширення і функція в живих організмах та особливості заготівлі сировини (2013)
Бабій О. В. - Біофармацевтичні дослідження вивільнення тілорону із мазей на гідрофільних основах, Ващенко К. Ф. (2013)
Бродська А. Ю. - Біохімічні аспекти розвитку метаболічного синдрому у жінок у період пременопаузи, Загайко А. Л., Галузінська Л. В. (2013)
Бухтіярова І. П. - Вивчення антиоксидантних властивостей ралейкіну на моделі дитизонового діабету у кролів (2013)
Коваленко В. М. - Безпечність препарату Ефіаль тм, спрей виробництва ВАТ "Фармак”, Борщевський Г. І., Вороніна А. К. (2013)
Набока О. І. - Вивчення гіпотензивної дії хінокарбу на експериментальній моделі артеріальної гіпертензії у щурів, Вороніна Ю. В. (2013)
Рибак В. А. - Експериментальне дослідження гіпоглікемічної активності рослинних екстрактів, Малоштан Л. М. (2013)
Асадуллаєва Н. Я. - Вплив екстракту з листя артишоку польового на ембріо. та фетогенез самок щурів з алкогольною плацентарною дисфункцією, Риженко І. М. (2013)
Ващенко О. О. - Дослідження гострої токсичності лаку для нігтів лікувального з ундециленовою і саліциловою кислотами (2013)
Стремоухов О. О. - Мікробіологічний скринінг комплексів різних видів жовчі (2013)
Бондаренко Н. Ю. - Кількісне визначення ніфедипіну в лікарських формах кінетико-хемілюмінесцентним методом (2013)
Комарицький І. Л. - Верифікація методики кількісного визначення ніфедипіну в таблетках, Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2013)
Москаленко В. Ю. - Ізолювання метформіну з біологічних об’єктів, Мерзлікін С. І. (2013)
Денисик Г. І. - Проблеми систематики лучно-пасовищних ландшафтів, Дєдов О. О. (2009)
Кізюн А. Г. - Селитебний ландшафт: терміни і поняття, їх суть та правомірне використання (2009)
Лаврик О. Д. - Порівняльний аналіз структури натуральних та антропогенних ландшафтів заплави Південного Бугу (2009)
Ситник О. І. - Регіональні особливості температурного режиму перехідної смуги правобережного лісостепу і степу України (2009)
Гамалій І. П. - Гідрологічні особливості водних ландшафтно-інженерних систем басейну р. Рось (2009)
Костенюк Л. В. - Катастрофічні паводки в басейні Верхнього Пруту (2009)
Фесюк В. О. - Водні ресурси Волинської області, їх екологічний стан, Полянський С. В. (2009)
Чиж О. П. - Порівняльна характеристика лісових антропогенних ландшафтів Волинського і Подільського полісь (2009)
Канський В. С. - Узлісся лісових антропогенних ландшафтів Поділля (2009)
Дутчак С. В. - Ще один погляд на "туристику" як наукову систему (2009)
Канська В. В. - Антропогенні ґрунтово-біотичні заповідні об’єкти Поділля (2009)
Некос А. Н. - Проблеми визначення фонового вмісту мікроелементів у овочах та фруктах географічних регіонів України (2009)
Варивода Є. О. - Аналіз ефективності функціонування мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду Зміївського, Балаклійського та Ізюмського районів Харківської області (2009)
Букевич Н. Ю. - Концептуальні підходи до створення національних природних парків (2009)
Шульга В. П. - Екотуристичний потенціал урбанізованих територій (на прикладі Сумського району), Шевченко Г. Є. (2009)
Горбатова Л. В. - Упередження екологічних ризиків при використанні земель в агроландшафтах (2009)
Суматохіна І. М. - Сучасний розвиток еколого-геоморфологічних досліджень міських утворень і регіонів (2009)
Хаєцький Г. С. - Екологічні проблеми використання природних ресурсів річки Південний Буг (2009)
Ямборак Р. С. - Застосування альтернативних методологій для оцінювання гідрохімічної якості прісноводних систем (2009)
Смаль В. В. - Високотехнологічна промисловість Європейського Cоюзу: особливості розміщення та розвитку (2009)
Пилипенко І. О. - Систематика периферій у суспільній географії (2009)
Литовченко І. В. - Оцінка рівня здоров’я населення в суспільно-екологічних дослідженнях (на прикладі Полтавської області) (2009)
Мальчикова Д. С. - Геопланування сільської місцевості: особливості, проблеми, обмеження (2009)
Машкова О. В. - Закономірності просторової диференціації сільського життєвого середовища Херсонської області (2009)
Воловик В. М. - Аналіз концепцій культурного ландшафту в американській та європейській географії (2009)
Кокус В. В. - Географо-краєзнавчі дослідження в працях вчених Кам’янець-Подільської науково-дослідної кафедри природи, сільського господарства та культури Поділля в 20-х роках ХХ ст. (2009)
Маца К. А. - Кругообороты и их роль в преобразовании систем земной природы (2009)
Денисик Г. - Лариса Іванівна Воропай – теоретик і регіоналіст в історичній географії (до ювілею від дня народження) (2009)
Гудзевич А. - Творчий шлях географа і ландшафтознавця (до 60-річчя професора Г. І. Денисика) (2009)
Кіяшко А. В. - Використання методу mind-mapping для визначення поняття "стимулювання праці" (2014)
Зайцева О. О. - Передумови впровадження аутплейсменту персоналу (2014)
Ковалевська Ю. В. - Аналіз напрямів удосконалення податкового контролю в Україні (2014)
Колесник М. О. - Понятійно-категорійний апарат аудиту персоналу (2014)
Лисюк Н. А. - Нормативно-правове забезпечення звільнення працівників в Україні (2014)
Разінькова А. О. - Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва (2014)
Cкрипниченко Р. О. - Сучасний стан системи управління знаннями на підприємствах (2014)
Титиевская М. А. - Перспективы развития рынка труда Украины в аспекте образования (2014)
Топорова Л. Ю. - Електронні комунікації як фундаментальні процеси управління організацією (2014)
Тріфонова О. К. - Еволюція теорії оподаткування в Україні та зарубіжних країнах (2014)
Чеканова Д. В. - Удосконалення системи гарантування вкладів України на прикладі досвіду країн ЄС (2014)
Чіковані Н. Г. - Організація податкового аудиту на підприємстві (2014)
Шевчук А. В. - Удосконалення нормування управлінської праці на вітчизняних підприємствах (2014)
Шпрінер Т. В. - Вплив тіньової економіки на ринок праці (2014)
Андрєєва А. С. - Особливості бухгалтерського обліку реєстраторів власників іменних цінних паперів в Україні (2014)
Афанасієвська Т. В. - Організація обліку та контролю розрахунків з оплати праці (2014)
Дулембова К. О. - Автоматизація обліку виробничих запасів (2014)
Котенко М. С. - Визначення ролі депозитної політики як інструмента підвищення стійкості та надійної економіки (2014)
Лісна М. О. - Організація первинного обліку основних засобів (2014)
Пальоха Т. М. - Облік кредитних операцій як складова діяльності банківських установ (2014)
Півень Я. В. - Класифікація та сутність дебіторської заборгованості в Україні (2014)
Пуголовкіна М. О. - Сутність виробничих витрат та їх облік на підприємстві (2014)
Сторонкина М. С. - Организация обучения персонала на предприятии (2014)
Юрків Д. І. - Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві (2014)
Чернорук Ю. А. - Несовершенство регулирования бюджетных возмещений как фактор, сдерживающий инвесторов (2014)
Ваховська А. С. - Застосування таксономічного аналізу для оцінки структури капіталу підприємства (2014)
Гриців Є. В. - Визначення економічної сутності капіталу підприємства та його функцій (2014)
Кібкало А. О. - Прогнозування власного капіталу підприємства на основі застосування методу екстраполяції (2014)
Кондратенко А. О. - Особливості проведення діагностики кризового стану підприємства (2014)
Чернега І. І. - Прибуток на підприємстві та фактори, що на нього впливають (2014)
Смолякова С. С. - Формування депозитної політики банку (2014)
Водолазський О. Ю. - Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Кириченко Ю. О. - Особливості використання сучасних методів для мінімізації ризику ліквідності банку (2014)
Кравець Н. А. - Тенденції розвитку ринку добровільного страхування наземного транспорту в Україні (2014)
Малючков М. А. - Технологія надання послуг фізичним особам із автотранспортного страхування в Україні (2014)
Шилькова А. О. - Теоретичні підходи до сутності поняття "Інтернет-банкінг" (2014)
Варвянская В. П. - Теневой сектор экономики Украины и пути ее детенизации (2014)
Жумаев Э. - Влияние современных интеграционных процессов на развитие экономики Украины (2014)
Лазарєв М. В. - Розвиток туристичної галузі в Україні: реалії та перспективи (2014)
Потябiн М. Ю. - Динаміка купівельної спроможності українського споживача (2014)
Стерина Е. В. - Оценивание эффективности инвестиционных проектов (2014)
Фальченко О. Є. - Проблеми зловживання монопольним становищем на ринку (2014)
Шевцов И. В. - Особенности колебания курса гривны в Украине (2014)
Абрамкіна В. В. - Значення та роль зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств для України (2014)
Апаріна Д. В. - Становлення та роль інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Боброва А. Є. - Тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні та за кордоном (2014)
Губарева Є. В. - Статистичний аналіз машинобудування України (2014)
Дерека О. В. - Аналітичне забезпечення оцінки інвестицій в Україну (2014)
Злидень А. С. - Питання формування статистичного забезпечення діяльності аграрних підприємств (2014)
Коломоєць М. О. - Аналіз диференціації регіонального розвитку за валовою доданою вартістю (2014)
Кулик A. В. - Зaгaльні тенденції рoзвитку ринку aвтoмoбілів тa aвтoтoвaрів Укрaїни (2014)
Лисенко О. В. - Статистичний аналіз дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці в Україні (2014)
Молодець Я. О. - Теоретичні основи формування статистичної оцінки економічної активності населення України (2014)
Проскурніна А. А. - Статистичний аналіз чисельності та структури населення країни (2014)
Скороденко Я. В. - Аналітичний огляд прибутків фінансового сектору України (2014)
Штагер О. О. - Проблема стабільності на валютному ринку України (2014)
Ярмош В. В. - Фінансова нестабільність як індикатор кризових явищ в економіці (2014)
Журавкін М. І. - Статистичний аналіз послуг транспорту України (2014)
Малик Я. Й. - Аграрна політика радянської влади в Україні в 1919 – 1920 рр. (2014)
Лопушняк Г. С. - Вища освіта України: проблеми та перспективи розвитку, Рибчанська Х. В. (2014)
Стадник М. М. - Становлення публічної політики в Україні (2014)
Нєма О. С. - Особливості правового регулювання закупівель у суспільному секторі Європейського Союзу (2014)
Олефіренко О. В. - Основні напрямки забезпечення ефективності державного екологічного управління в Україні (2014)
Бурмістрова В. А. - Особливості сучасних трансформацій міжконфесійних та державно-церковних відносин (2014)
Корнат Л. Я. - Формування концептуальних засад управління етнокультурною різноманітністю в Україні (2014)
Бегей І. П. - Використання сучасних теоретичних підходів до удосконалення державного управління в контексті трансформації соціальної структури українського суспільства (2014)
Роман В. Ф. - Поняття, переваги та характеристики децентралізації влади (2014)
Гук О. І. - Тарас Шевченко – аксіологічний вимір процесів українського державотворення (2014)
Береза О. І. - Магдебурзьке право в Україні та його значення для розвитку місцевого самоврядування (2014)
Кравченко М. В. - Інновації державної політики у сфері соціального захисту населення України (2014)
Чернов С. І. - Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної культури в публічному управлінні, Гайдученко C. О. (2014)
Гурковський В. І. - Організаційно-правові засади забезпечення інформаційно-психологічної безпеки в контексті дослідження функціонування традиційних і конвергентних медіа (2014)
Матвіїшин Є. Г. - Умови реалізації державно-приватного партнерства в Україні, Фабрика Ю. М. (2014)
Серант А. Й. - Інформаційні технології та корпоративне управління, Огірко І. В. (2014)
Михайлишин Л. Р. - Державний службовець як суб’єкт навчального процесу (2014)
Хаварівська Г. С. - Удосконалення процесу формування правової культури в діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні (2014)
Федорчак О. В. - Оцінювання процесу реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону на основі методу освоєного обсягу (2014)
Мазій Н. Г. - Пріоритетні напрямки державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва (2014)
Бєльська Т. В. - Конфлікт і консенсус як способи вирішення соціальних протиріч (2014)
Ромін А. В. - Державні механізми управління маркетинговою діяльністю вищих навчальних закладів (2014)
Акімов О. О. - Правове забезпечення фінансового контролю органами державного управління (2014)
Савостенко Т. О. - Реалізація конституційних засад децентралізації державного управління шляхом досягнення фінансової автономії територій України, Матвеєва О. Ю. (2014)
Садковий В. П. - Формування інноваційних механізмів державної освітньої політики впровадження новітніх освітніх стандартів (2014)
Турянський Ю. І. - Податкова політика як каталізатор інтересів держави та суспільства (2014)
Казюк Я. М. - Модель державного управління бюджетною системою та міжбюджетними відносинами в Україні (2014)
Россохатський П. М. - Механізми формування сучасної державної молодіжної політики в Україні (2014)
Гарбариніна В. Ю. - Застосування державно-приватного партнерства для активізації інноваційно-інвестиційних процесів в Україні (2014)
Мусаєва І. А. - Роль місцевих фінансових органів у сучасних умовах, Пушко-Цибуляк Є. М. (2014)
Булгаков І. М. - Принципи державного управління забезпеченням промислової безпеки та охорони праці (2014)
Олійник С. Р. - Проблема визначення стилю діяльності органів публічної влади (2014)
Філіпова Н. В. - Механізми державного управління соціальним захистом трудових мігрантів (2014)
Федорчак Х. Ю. - Механізми реалізації державної політики запобігання та протидії корупції на регіональному рівні (2014)
Базарко І. М. - Напрями покращення державного регулювання земельних відносин (2014)
Жмінка С. П. - Галузеві стандарти вищої освіти з підготовки магістрів державного управління на компетентнісній основі (2014)
Мазур Т. В. - Принципи бюджетного процесу у контексті інтеграції України до Європейського Союзу (2014)
Дяченко Н. П. - Вплив прогнозної інформації на формування управлінських рішень (2014)
Держановська С. Л. - Сутність політичного лідерства: аналіз праць сучасних українських науковців (2014)
Свистович М. Б. - Аналіз стратегічного процесу соціально-економічного розвитку України через призму теоретичних засад різних шкіл стратегічного планування (2014)
Голуб В. Л. - Чинники взаємовідносин державного управління та волонтерського руху (2014)
Заболотна Н. М. - Молодіжні організації в системі інститутів громадянського суспільства України (2014)
Гнатенко А. І. - Напрями вдосконалення системи державного стратегічного планування на регіональному рівні в Україні (2014)
Сисоєва С. І. - Державне регулювання туристичного бізнесу в Україні (2014)
Коломієць Є. В. - Аналіз світової практики використання "фабрик думок” в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної влади (2014)
Мунько А. Ю. - Удосконалення системи формування та розподілу державного фонду регіонального розвитку на основі досвіду ЄС (2014)
Корнієвський С. В. - Адаптація досвіду трансформаційних змін в економіках постсоціалістичних країн (2014)
Козлова Л. В. - Модель п’ятисуб’єктного управління в органах місцевого самоврядування: проблеми взаємодії (2014)
Голинська Х. О. - Гендерний мейнстріминг в управлінні містом: досвід Відня (2014)
Николаїшин Б. Н. - Застосування механізмів прямого народовладдя як необхідна умова стабільних відносин між органами публічної влади і територіальними громадами (2014)
Зубач Л. Л. - Роль муніципальних послуг в умовах трансформації державного управління в епоху глобалізації (2014)
Ундір В. О. - Упровадження механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади з об’єднаннями громадян у вирішенні питань соціально-економічного розвитку регіону (2014)
Неліпа Д. В. - Професійне навчання державних службовців як чинник забезпечення ефективності державного управління (2014)
Карпа М. І. - Функціональний підхід до поняття посади державної служби (2014)
Гурієвська В. М. - Самоаналіз як складова управлінської компетентності державних службовців (2014)
Щербак Н. В. - Розвиток корпоративної культури та впровадження стандартів публічної етики як складовий елемент модернізації служби в органах місцевого самоврядування (2014)
Носов О. Ю. - Формування процентних ставок грошового ринку в механізмі державного грошово-кредитного регулювання (2014)
Коваль Л. М. - Стан та перспективи аграрного ринку робочої сили в Україні (2014)
Акімова Л. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку страхового ринку в Україні (2014)
Жидяк О. Р. - Основні важелі аграрної політики держави у регулюванні розвитку агросфери, Петриняк А. Я. (2014)
Клепанчук О. Ю. - Вплив законодавства на розвиток малого бізнесу (2014)
Клименко С. П. - Оцінювання тіньової економіки в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Стрілець Є. М. - Рейтингове оцінювання ефективності діяльності страхових компаній (2014)
Слєпак С. В. - Державне регулювання діяльності суб’єктів кінематографії в Україні (2014)
Відомості про авторів (2014)
Содержание (2014)
Гура Л. М. - О некоторых проблемах и перспективах интеграции высшего образования Севастополя в образовательное пространство Российской Федерации (2014)
Зубанова С. Г. - Позитивные и негативные стороны реформирования в системе высшего профессионального образования России в контексте принятия нового Закона об образовании (2014)
Козлакова Г. А. - Развитие учебных заведений университетского типа (на примере вузов Украины и России с общим историческим наследием), Коваленко О. Н. (2014)
Тяллева И. А. - Образовательная среда вуза как средство актуализации стремления студента-филолога к саморазвитию и повышению квалификации (2014)
Губенко А. В. - О механизмах функционирования смыслов в творческом мышлении (2014)
Гуцол С. Ю. - Потенциал мифологического сюжета в нарративном самопроектировании личности (2014)
Завгородня О. В. - Поведінкові стратегії у їхньому взаємозв’язку із психологічним здоров’ям людини (2014)
Моря Л. А. - Мыслительные установки исследователя в ходе лингвостилистического анализа текста (2014)
Бовть О. Б. - О необходимости внедрения виктимологического компонента профессиональной подготовки специалистов социально-психолого-педагогического профиля (2014)
Кузнецова Н. В. - Инновационные методы обучения в вузе (2014)
Мусатов С. О. - Особливості професійного самовизначення педагогів дошкільних навчальних закладів, Хомутиннікова Н. Н. (2014)
Паршина В. В. - Инклюзивность вуза как условие успешной социализации студентов с особыми потребностями (2014)
Бенедик И. В. - Детерминанты жизненного пути в юношеском возрасте (2014)
Кондрашихина О. А. - Страхи студентов в период социальных изменений (2014)
Росийчук Т. А. - Культурно-историческая эволюция детства в свете возникновения и развития познавательного отношения к миру и себе (2014)
Тарасенко Н. В. - Анализ детерминант виктимного поведения студентов (2014)
Бойцова Е. Е. - Севастопольский дом-музей Л.Н. Толстого: страницы истории, Онучина М. В. (2014)
Адонина Л. В. - Методологические основы истории методики преподавания литературы (2014)
Величко Н. В. - Методические материалы к визуальному словарю языка А.П. Чехова (2014)
Литинская Е. П. - Жанр элегии в лирике В.А. Жуковского (2014)
Авдеева И. Н. - Воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения: опыт севастопольских учителей-словесников, Адонина Л. В. (2014)
Макаренко Л. В. - Психологічний аспект аналізу малої прози Григора Тютюнника на уроках літератури, Карабашева Л. Р. (2014)
Ощепков А. Р. - Особенности славянского и европейского национального характера в "Письме о Киеве" О. де Бальзака: материалы к изучению новой школьной образовательной дисциплины "Россия в мире" (2014)
Храброва В. Е. - Внеклассная работа по литературе как способ реализации технологии формирования образной картины мира школьников (2014)
Мозговой В. И. - Объективность языковой истории как решающий фактор социальной стабильности (уроки политического кризиса на Юго-Востоке Украины) (2014)
Водолазская Е. В. - Введение налога Тобина в Украине (2014)
Лысюк Н. А. - Аутплейсмент как инструмент управления высвобождением персонала на предприятии (2014)
Журавлева А. С. - Материальное стимулирование работников как один из факторов повышения эффективности труда (2014)
Думчикова А. В. - Сутність поняття "якість життя" (2014)
Гомон М. В. - Спрощена система оподаткування малого підприємництва (2014)
Морозова Н. А. - Особливості оподаткування прибутку підприємств України (2014)
Найденко А. М. - Особливості обслуговування великих платників податків (2014)
Бурдіна Н. О. - Планування трудової кар'єри жінки на основі державних програм демографії (2014)
Минько К. О. - Оцінка сучасного стану якості трудового життя працівників (2014)
Захарова А. В. - Значення розвитку персоналу в системі управління (2014)
Пятак В. В. - Міжособистісні конфлікти в організаціях (2014)
Кіяшко А. В. - Зарубіжний досвід стимулювання праці (2014)
Бахмут О. С. - Напрями вдосконалення податкового менеджменту в Україні (2014)
Баденіна О. О. - Значення процесу адаптації для ефективного управління персоналом (2014)
Городницька В. С. - Державне регулювання валютних операцій в Україні (2014)
Писаренко Ю. О. - Сутність поняття "корпоративна культура" (2014)
Торопигіна М. В. - Корпоративна культура та її взаємозв'язок з інноваціями (2014)
Корнєва К. В. - Аналіз, оцінка та тенденції розвитку людського капіталу в Україні (2014)
Бoндaренкo М. В. - Aнтимoнoпoльне зaкoнoдaвствo у різних крaїнaх світу (2014)
Логвинчук К. В. - Безробіття в Україні та напрями його подолання (2014)
Худайбердыева Г. Д. - Особенности функционирования современного рынка труда Туркменистана (2014)
Режепов Б. - Теоретические основы процесса стратегического планирования на предприятии (2014)
Аннагылыжов М. - Экономические функции государства в условиях системных преобразований экономики (2014)
Керимов А. - Социально-экономическая сущность инвестиционного проекта (2014)
Сапаров А. - Теоретические основы структурного построения банковской системы Украины (2014)
Макарова А. М. - Сучасний стан ринку страхування України, Макарова В. М. (2014)
Велиев С. - Теоретические основы формирования механизма управления капиталом промышленного предприятия (2014)
Наров А. - Инновационный потенциал и его роль в развитии национальной экономики (2014)
Януш М. С. - Особливості розробки стратегії формування конкурентних переваг на прикладі ТОВ "Мобіліс Аутсорсинг" (2014)
Кириченко О. О. - АВС-аналіз постачальників ТОВ "Стальконструкція" (2014)
Фьоклін Д. А. - Світовий досвід щодо підвищення ефективності управління логістичною діяльністю підприємств (2014)
Романова А. О. - Шляхи зниження витрат торговельного підприємства (2014)
Судін В. Д. - Удосконалення логістичної системи підприємства (2014)
Иванова Е. О. - Нормативно-правовое обеспечение процесса развития персонала государственной службы в Украине (2014)
Робота О. І. - Особливості організації та планування інноваційної діяльності на підприємстві (2014)
Клименко О. В. - Стратегії оновлення продукції підприємств (2014)
Євлахов І. В. - Види інноваційних стратегій підприємства (2014)
Сімакова В. С. - Аналіз інвестиційної привабливості підприємства (2014)
Сулейманов Р. Д. - Управление инновационной деятельностью предприятия (2014)
Раимбаев У. М. - Организация контроля на предприятии (2014)
Текаев М. Т. - Оценка персонала в инновационной деятельности (2014)
Ткачук О. О. - Оптимізація інвестиційних ресурсів (2014)
Баталічева Т. Є. - Аналіз методів кількісної оцінки ризиків (2014)
Кравець Є. В. - Оцінювання успіху консалтингової діяльності (2014)
Рева В. О. - Планування витрат на інноваційні розробки (2014)
Юр'єв Є. В. - Західний досвід інвестиційної діяльності страхових компаній (2014)
Момоток М. М. - Організація складського господарства на сучасному етапі (2014)
Літвінов М. С. - Управління логістичними процесами на підприємстві (2014)
Дудін Є. А. - Удосконалення транспортної діяльності як складової логістичної системи підприємства (2014)
Резніченко Ю. Ю. - Роль і структура морських портів України (2014)
Джуга М. М. - Логістичний процес на складі: основні проблеми ефективності складування (2014)
Боденчук О. В. - Теоретичні аспекти логістичної діяльності підприємства (2014)
Осетинський О. Е. - Удосконалення складських процесів підприємства (2014)
Богдан М. О. - Взаємодія підрозділу логістики з іншими підрозділами підприємства (2014)
Радін В. Г. - Організація логістичного процесу на складі (2014)
Лазурко О. В. - Заходи щодо вдосконалення складської діяльності підприємства (2014)
Лісіцин Д. К. - Визначення поняття збутової діяльності підприємства (2014)
Давидов А. Р. - Удосконалення управління матеріальними потоками на підприємствах (2014)
Коптюх Ю. О. - Сутність поняття "логістична система" та принципи управління затратами в логістичних системах (2014)
Севрюк В. О. - Напрями оптимізації управління транспортними та складськими процесами на підприємстві (2014)
Кайда Я. Ю. - Організація відвантаження та доставки продукції (2014)
90 років філологічному підрозділу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (2008)
Александрова В. В. - Креативна система навчання англійської мови (2008)
Андрианова Н. С. - Жанры Интернет-коммуникации: о некоторых подходах (2008)
Багрова Н. М. - Использование видеоматериалов на занятиях по иностранному языку, Борисевич И. П. (2008)
Байрак В. Г. - Соотношение типов синтаксических связей, синтаксических отношений и средств связи в современном русском языке (2008)
Белозор О. С. - Этимология прилагательного чистый в контексте проблем диахронной семантики (2008)
Бердник Л. В. - Внутренняя форма отглагольного наименования деятеля и метонимия (2008)
Богачева М. В. - Специфика гендерной дифференциации языковых средств (2008)
Богданова С. А. - Лингвотеоретические основы изучения суточного круга времени в современной русистике (2008)
Бондаренко Л. И. - Совет в системе жанров современных СМИ: некоторые жанровые и языковые особенности (2008)
Васюкова Н. В. - Реклама vs пропаганда воинской службы: когнитивно-прагматическая составляющая понятий в историческом аспекте (2008)
Воробйова С. С. - Особливості складних і складнопохідних слів у сучасній англійській мові (2008)
Golodov A. - Einige entwicklungstendenzen in der deutschen umgangssprache (2008)
Григорик И. А. - Философские основы понимания категории собирательности (2008)
Датченко Ю. В. - Мовні компоненти мариністичних та степових образів у творах Миколи Чернявського (2008)
Дорофеев Ю. В. - Инновационные процессы в семантической структуре языковых единиц (2008)
Дук П. О. - Метафора та порівняння як засоби гумору (2008)
Дука Л. И. - Функции вводных слов в семантике предложения-высказывания (2008)
Дьяконов Г. П. - Концепты барочных языковых обществ (2008)
Дяговец И. И. - Семантическая типология русских придаточных предложений амплификативного строения (2008)
Евраева С. В. - Концептуальное выражение оппозиции "праведное – греховное" в русской наивной картине мира (2008)
Ким Л. А. - Вопрос о грамматической идентификации терминов типа брутто-вес и вес брутто в научной литературе (2008)
Козлова О. Е. - Проблемы дифференциации омонимичных аффиксов в процессе изучения русского языка как иностранного (2008)
Коновалова О. В. - Змішана мотивація англійських ентомонімів (2008)
Конопелькина Е. А. - Основные подходы к пониманию категории деятеля в современной лингвистике (2008)
Kügel W. - Orden oder Gesellschaft? (2008)
Лук’янюк Ю. М. - Семантычныя змены агульналітаратурнай лексікі як спосаб утварэння тэрмінаў беларускай мовы (2008)
Ляпичева Е. Л. - О сущности и свойствах лингвистического поля в условиях смены научной парадигмы (2008)
Майборода Н. Г. - Опис природи у художніх творах Д. І. Яворницького як компонент етнолінгвістичної картини світу (2008)
Мамрак А. В. - Множество словообразовательных системных отношений и технология их визуализации в электронном словаре-тезаурусе, Ищук П. А. (2008)
Маньковська Т. О. - Діяльність українських вчених у галузі лінгвоукраїністики на сторінках "Історії слов’янської філології" Ватрослава Ягича (2008)
Маркина М. Г. - Адекватность как переводческая проблема (функциональный подход) (2008)
Меньшиков И. И. - Лингвистические фигуры манипуляции сознанием в системах официального общения (2008)
Мозовая И. Н. - Об информативности иноязычного слова в контексте рекламного сообщения (2008)
Муляр І. В. - Лексико-тематичні парадигми найменувань меблів житлового приміщення в українській мові (2008)
Нашиванько О. В. - Термины косметика и косметология: проблема определения (2008)
Ніконова В. Г. - Поетико-когнітивний аналіз драматичного тексту: художній концепт (2008)
Олещенко Ю. Р. - Основные когнитивно-ономасиологические модели суффиксальных терминов материаловедения (2008)
Острецова И. В. - Возможности применения аппарата лексических функций для изучения описательных предикатов специальной сферы коммуникации (2008)
Панченко Е. И. - Особенности функционирования фразеологизмов в современных текстах (2008)
Пожидаева И. В. - Электронный пиар-текст (возможные подходы к определению понятия) (2008)
Половинко Е. А. - Вопросно-ответные высказывания с противоречащими интенциями (на материале произведений Сергея Довлатова) (2008)
Полякова Т. А. - Иноязычные заимствования в русской терминологии маркетинга (2008)
Попова І. С. - Синтаксична одиниця як складник предмета синтаксису (2008)
Пристайко Т. С. - Семантико-прагматическая актуализация прилагательного правильный в современном русском языке (2008)
Рисіч Ю. Й. - Польська мова в контексті новітніх наукових і навчально-методичних розробок (2008)
Семешко Н. М. - Деякі аспекти специфіки алюзії в сонетах Е. Спенсера (2008)
Соколова И. Г. - Анафорические повторы и их стилистическая нагрузка в поэтической речи М. Волошина (2008)
Туманова А. Б. - Образные сравнения как показатели национального менталитета (2008)
Турута И. И. - Собственные имена как маркеры национальной ментальности (на примере паремий русского и украинского языков) (2008)
Шпітько І. М. - Проблеми ад’єктонімії та історія її вивчення в словацькому мовознавстві (2008)
Щеглова Т. Е. - Когнитивно-ономасиологические модели терминологических словосочетаний со сложным адъективом (2008)
Рецензия на монографию Л. П. Попко "Неологизация в языке как трансляция культурно-лингвистической национальной ментальности" (2008)
Матвіїшина Ж. М. - Палеогеографічні умови в окремі теплі етапи плейстоцену за даними палеопедологічного дослідження розрізу біля с. Стрижавка, Дорошкевич С. П. (2010)
Ситник О. І. - Регіональні особливості весняного періоду на території Черкаської області (2010)
Олексійчук Т. В. - Мінеральні форми азоту у підземних водах басейну р. Прут в межах Чернівецької області, Соловей Т. В. (2010)
Гаськевич В. Г. - Ґрунти НПП "Гуцульщина": географія, властивості, екологічне і науково-пізнавальне значення, Бойко Г. І., Єфімчук Н. М., Прокопів П. Я., Трофимчук А. М. (2010)
Костенюк Л. В. - Стік наносів в басейні Верхнього Пруту (2010)
Настюк М. Г. - Формування та проходження катастрофічних паводків на р. Білий Черемош (2010)
Кисельов Ю. О. - Досвід проведення геософічного районування України (2010)
Кулаков В. В. - Гуманістично-ландшафтознавче бачення півдня Миколаївщини. Історико-культурологічний аспект (2010)
Низькошапка Р. В. - Поняття "містечкові ландшафти" та їх місце в структурі селитебних ландшафтів (2010)
Кізюн А. Г. - Типологія міжрічкових сільських ландшафтів Поділля (2010)
Явкін В. Г. - Антропогенні фактори трансформації кривої виснаження гідрографа паводку, Мельник А. А. (2010)
Задорожня Г. М. - Просторово-часовий аналіз похідних процесів та явищ гірничопромислових ландшафтів Кривбасу (2010)
Вальчук-Оркуша О. М. - Несприятливі процеси в дорожніх ландшафтах Поділля (2010)
Дєдов О. О. - Лучно-пасовищний ландшафт: поняття, етимологія та наукове визначення (2010)
Лаврик О. Д. - Просторово-часовий аналіз господарського освоєння ландшафтів річищ та заплав річок Побужжя (2010)
Шмагельська М. О. - Регіональні особливості оптимізації небажаних мікроосередкових процесів (2010)
Бак Г. Д. - Антропогенний вплив м. Монастириська на зміну якісного стану води в річці Коропець, Олексійчук Т. В. (2010)
Придеткевич С. С. - Методичні підходи в дослідженні орнітоценозів антропогенних ландшафтів (2010)
Байдіков І. А. - Розвиток природоохоронної справи в Україні як передумова створення її національної екомережі (2010)
Паранько І. С. - Місце охорони геологічного середовища в професійно-освітніх напрямах підготовки фахівців (2010)
Страшевська Л. В. - Геологічні пам'ятки (геосайти) нижнього палеозою Дністерського каньйону. Гораївське відслонення (2010)
Суматохіна І. М. - Аналіз сучасного міжнародного досвіду еколого-геоморфологічних досліджень міст (2010)
Дабіжук Т. М. - Аналіз джерел забруднення сполуками важких металів продуктів харчування в Україні, Денисик Г. І. (2010)
Смаль В. В. - Деіндустріалізація Європи: причини та наслідки (2010)
Смирнов І. Г. - Інтегрована логістика АПК та її транспортна складова – суспільно-географічний аспект (2010)
Кучинська І. М. - Динаміка, територіальний розподіл та інтенсивність інвестиційної діяльності в аграрній сфері України (2010)
Соколова О. І. - Створення багатогалузевого лікувально-оздоровчого виробничого комплексу в екологічно чистому регіоні як напрям раціонального використання території (2010)
Мезенцев К. В. - Структура населення Хмельницької області як чинник функціонування та розвитку регіонального ринку праці, Сайчук В. С. (2010)
Думітраш Д. Г. - Аналіз демографічної ситуації в прикордонному Сучавському повіті Єврорегіону "Верхній Прут” (2010)
Петрик Н. А. - Етнічний туризм: зміст, особливості та форми, Олексійчук Т. В. (2010)
Кокус В. В. - Роль науково-краєзнавчих товариств України у розвитку регіональних геоботанічних досліджень в 20-х роках ХХ століття (2010)
Кушнір Л. М. - Історико-географічні особливості заселення території Полтавщини, Шевчук С. М. (2010)
Троценко О. В. - Проблеми застосування історичних картографічних джерел в історико-географічних дослідженнях регіонального рівня (на прикладі сучасної Дніпропетровської області) (2010)
Квасневська О. О. - З історії розвитку антропогенної топоніміки Поділля (2010)
Жовнір С. - Визначний теоретик, практик, педагог (До 70-річчя від дня народження Олександра Топчієва), Жовнір Л. (2010)
Біткіне Є. Г. - Організація обліку дебіторської заборгованості на ПАТ "Ш/У "Покровське" (2014)
Дончук Т. А. - Використання в обліку кредитних операцій банку принципів нарахування та відповідності (2014)
Колісник В. Ю. - Проблемні аспекти оцінки балансових статей в умовах переходу національної системи обліку і звітності на МСФЗ (2014)
Євдокімова В. В. - Класифікація нематеріальних активів (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського