Трайтлі В. Ю. - Державні цільові програми як об'єкт аудиту ефективності (2014)
Шубіна С. В. - Теоретико-методичні підходи до аналізу фінансових результатів у системі управління машинобудівним підприємством, Юрченко В. П. (2014)
Піскунов Р. О. - Обліково-аналітичне забезпечення системної безпеки банківського сектору (2014)
Москаленко О. В. - Обліково-інформаційне забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банку (2014)
Савченко Т. Г. - Значення фінансової звітності в забезпеченні транспарентності банківської діяльності, Закутняя А. О. (2014)
Коблянська Г. Ю. - Облік і контроль грошових коштів у комп’ютерному середовищі (2014)
Коблянська О. І. - Теоретичні і практичні аспекти аудиту експортних операцій (2014)
Любенко А. М. - Загальні вимоги до стандартів зовнішнього фінансового контролю (2014)
Яцишин В. П. - Оптимізаційні задачі еконофізики методами статистичної фізики, Фещур Р. В., Янішевський В. С. (2014)
Кузніченко В. М. - Узагальнена безперервна модель фінансової взаємодії підприємств при виконанні бюджетних регіональних проектів (2014)
Дубницький В. Ю. - Використання нестандартних інтервальних арифметичних операцій для зменшення невизначеності у процесі виконання фінансово-економічних розрахунків, Кобилін А. М. (2014)
Русинко М. К. - Портфель цінних паперів і ризик фінансових інструментів (2014)
Кавун С. В. - Ієрархічно-матричний метод оцінки рівня економічної безпеки (2014)
Рибін О. І. - Погоджена фільтрація: класичний лінійний та нормальний фільтри, Ніжебецька Ю. Х., Рибіна І. О. (2010)
Полях О. И. - Особенности нахождения резонансных частот системы связанных контуров, Ястребов Н. И. (2010)
Рибіна І. О. - Моделювання кінцевого елемента в імпедансній томографії, Гайдаєнко Є. В. (2010)
Рибіна І. О. - Аналіз подібності та розбіжності реакції лінійної системи до еталонного сигналу за допомогою нормального перетворення, Кузьменко О. М., Ніжебецька Ю. Х., Вівчарик О. Я. (2010)
Кузьменко О. М. - Погоджена фільтрація шуканого сигналу з пачки детермінованих сигналів різної форми, Рибін О. І. (2010)
Литвиненко О. О. - Класифікатор електрокардіограм на основі модифікованого методу Карунена-Лоева для P інтервалу, Якубенко О. А. (2010)
Мрачковський О. Д. - Дослідження функції невизначеності D-кодів велті, Бичков В. Є., Турко C. І. (2010)
Бичков В. Є. - Фільтри зменшення бічних пелюстків (2010)
Шпилька О. О. - Порівняльний аналіз BCJR алгоритмів декодування згортальних кодів, Юрков Ю. О., Жук С. Я. (2010)
Мрачковский О. Д. - Спектры дискретной частотной последовательности "Уелч-10" и "Уелч-16", Добриков А. В. (2010)
Мрачковський О. Д. - Особливості застосування Е-кодів Велті в радіолокації, Бичков В. Є., Турко C. І. (2010)
Вишневый С. В. - Двухэтапная каузальная фильтрация цифровых полутоновых изображений, Жук С. Я. (2010)
Назарько А. І. - Взаємодія електромагнітного поля з неоднорідностями електромагнітних кристалів, Тимофєєва Ю. Ф., Нелін Є. А. (2010)
Дубровка Ф. Ф. - Ультра широкосмугова рупорна антена діапазону частот 1-20 ГГц з низьким рівнем бокового випромінювання, Сушко О. Ю. (2010)
Мартинюк С. Є. - Дослідження міжелементного зв’язку в ультраширокосмуговій скануючій антенній решітці з 9×9 профільованих щілинних випромінювачів, Василенко Д. О. (2010)
Нелін Є. А. - Чисельне перетворення Гілберта для кристалоподібних структур, Імамов В. О. (2010)
Андрусенко Є. М. - Алгоритмізація процесу ладнання коаксіальних діелектричних фільтрів, Задворний А. В. (2010)
Боженко К. О. - Моделювання багаторезонаторних монолітних металодіелектричних фільтрів (2010)
Уваров Б. М. - Проектування та оптимізація конструкцій радіоелектронних засобів з гіпервипадковими макропоказниками (2010)
Левандовський В. Г. - Оптимізація профілю показника заломлення хвилеводу за коефіцієнтом локалізації (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Гіпервипадкові характеристики теплових процесів у пристроях радіоелектронної апаратури, Уваров Б. М. (2010)
Смолянінов В. Г. - Підвищення ефективності керування виконуючими пристроями радіоелектронних засобів, Сухопара О. М. (2010)
Руденко Н. М. - Аналіз та розрахунок теплового режиму потужних світлодіодів, Гурба О. В. (2010)
Яненко О. П. - Дослідження резонансного поглинання біооб'єктами мм – випромінювання, Мельник Є. Т., Зінченко В. І. (2010)
Куценко В. П. - Радіометричний неруйнівний контроль діелектричних матеріалів, Яненко О. П. (2010)
Каширский И. С. - Метод рекуррентных формул для научных исследований (2010)
Реутская Ю. Ю. - Производительность и оптимизация программ. Популярные алгоритмы, Новиченко А. А. (2010)
Зінченко М. В. - Моделювання ансамблю симетрчних вібраторів з нелінійними навантаженнями рядами Вольтерра-Пікара, Зінковський Ю. Ф. (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Методика оцінювання рівнів складності навчальних тестів, Мірських Г. О. (2010)
Бычковский В. А. - Аэростатные радиоэлектронные системы и комплексы., Реутская Ю. Ю. (2010)
Макаренко А. Ю. - Бездротові технології передачі даних Wi-Fi, Bluetooth та ZigBee., Парфенова А. О., Могильний С. Б. (2010)
Неуймін О. С. - ПЗЗ-матриці., Дяченко С. М. (2010)
Дем'яненко П. О. - Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 2), Зінковський Ю. Ф. (2010)
Воропаєв П. В. - Шестиканальний радіометр мм-діапазону., Митрофанов А. Б., Біденко В. А., Березюк Ф. Б., Маруненко Ю. В., Зоренко О. В. (2010)
Відомості про авторів опублікованих статей (2010)
Інформація для авторів (2010)
Левчик В. - Методи вилучення, концентрування та визначення бензофенону та його похідних, Зуй М. (2014)
Паустовська А. - Методи молекулярної спектроскопії для визначення оксалатів і тартратів, Сушко В., Бойко Г., Зінько Л., Запорожець О. (2014)
Цирульнева Ю. - Сучасні методи визначення діуретиків у фармацевтичних та біологічних об'єктах, Запорожець О. (2014)
Войтенко Т. - Вплив заміщення Pb/Bi на властивості сполук типу Pb1212, Неділько С., Головченко О., Зеленько М. (2014)
Гаголкіна З. - Вплив введення in situ гетерополіядерних комплексів Сu3Mn на cтруктуру та властивості сітчастих поліуретанів, Лобко Е., Козак Н., Гомза Ю., Клепко В., Кокозей В., Петрусенко С., Стецюк О. (2014)
Маханькова В. - Синтез та дослідження біядерного півалатного комплексу Мангану(II) з 1,10-фенантроліном (2014)
Будняк Т. - Адсорбція йонів важких металів хітозаном, зшитим глутаровим альдегідом, Яновська Е., Іщенко М., Тьортих В. (2014)
Кисельов Д. - Модифікування активованого вугілля карбациламідофосфатом для сорбції йонів Cu(ІІ) та La(ІІІ), Овчинніков В., Амірханов В., Ставицька С., Циба М., Піддубна О., Пузій О. (2014)
Горда Р. - Кольорометричне визначення Pd(II), Rh(III) та Ru(IV) на поверхні силікагелю, модифікованого тіосечовинними групами, Трохимчук А., Легенчук О. (2014)
Лісняк В. - Електронно-зондовий рентгеноспектральний мікроаналіз та його застосування для аналітичного визначення фосфору (2014)
Бучик С. - Спектрофотометричні та люмінесцентні властивості поліметинових барвників на поверхні гібридних плівок, Іщенко A., Тананайко О. (2014)
Захарків І. - Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування фталатів, Зуй М. (2014)
Трохименко А. - Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його йодом до тетратіонату, Запорожець О. (2014)
Трохименко О. - Вплив аніонів мінеральних кислот на швидкість перебігу ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції, Бойченко Д., Сухан В. (2014)
Кулинич О. - Флуоресцентні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетонатними групами, Антонюк Ю., Старова В., Янчук М., Запорожець О. (2014)
Коноплицкая Е. - Влияние условий синтеза на протолитические и адсорбционные свойства кремнезема, модифицированного пропилтиоэтиламином, Зайцева Г., Кобылинская Н., Крониковский О., Зайцев В. (2014)
Nifantiev K. - The methanation of CO2 over Co-Ni/Al2O3 catalysts at atmospheric pressure, Byeda O., Ischenko E., Mischanchuk A. (2014)
Усенко Н. - Термохімія сплавоутворення феруму з празеодимом та неодимом, Котова Н., Іванов М., Головата Н. (2014)
Varenikov A. - Spectral and basic properties of flavones in the ground and excited states, Serdiuk I., Roshal A. (2014)
Sanin E. - Investigations of bis-chromophore systems: relationship between spectral behaviour and charge transfer in 2-(3-coumaroyl)-benzopyrylium perchlorates, Novikov A., Roshal A. (2014)
Шабликіна О. - Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл)ізокумаринів, Шиманська Н., Іщенко В., Хиля В. (2014)
Babich K. - Synthesis of benzylidene and azocontaining polymers for photophisical application, Krupka O., Smokal V., Kolendo A. (2014)
Коломийчук Н. М. - Удосконалення організації державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі (2014)
Сидор І. П. - Бюджетні видатки у забезпеченні економічного зростання, Коваль С. Л. (2014)
Тарасенко Ю. В. - Удосконалення державної підтримки отримання вищої освіти членами домогосподарств (2014)
Томнюк Т. Л. - Вектори оптимізації справляння обов’язкових платежів з доходів фізичних осіб (2014)
Бриндзя З. Ф. - Удосконалення організації обліку системи планово-запобіжного ремонту засобів праці на підприємствах цукрової промисловості, Кравчук Н. В. (2014)
Максимова А. В. - Рефінансування банків: механізм застосування, особливості обліку, аналіз, проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Петришина Н. С. - Класифікація витрат, Гончарук Н. С. (2014)
Принада І. В. - Сучасні проблеми обліку виробничих запасів на підприємстві, Назарчук О. Д. (2014)
Рожелюк В. М. - Організація облікового забезпечення процесу переробки сільськогосподарської продукції (2014)
Фаріон А. І. - Комп’ютерна модель реалізації перспектив розвитку бухгалтерського обліку на основі кібернетичного підходу в СЗДУ (2014)
Борзаковська Л. В. - Категорійний апарат маркетингового забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Гальчинська Ю. М. - Аналіз продуктів переробки світового ринку олійних культур (2014)
Ганущак Т. В. - Бенчмаркінг в управлінні фінансовою безпекою підприємства (2014)
Терехов Д. С. - Інтернет-реклама у маркетинговій складовій системи антикризового управління підприємством (2014)
Shchuryk M. V. - Social and economic aspects of development of rural cooperative enterprises (2014)
Коба Т. М. - Конкурентоспроможність галузі хмелярствав контексті інтеграційних процесів (2014)
Мартинюк Н. В. - "Кадровий голод" у сільському господарстві: причини, особливості та шляхи подолання (2014)
Морозюк Н. В. - Методичні підходи до формування стратегії диверсифікації економічної діяльності сільських громад (2014)
Новицький К. О. - Методологічні основи аналізу механізму реалізації інноваційного потенціалу соціально значущої продукції (2014)
Ратошнюк Т. М. - Інвестиційна діяльність в сільському господарстві, Мартинюк М. А. (2014)
Стасенко Д. В. - Теорія конкуренції і особливості формування конкурентного середовища в Україні (2014)
Гавловська Н. І. - Об’єктивізація базису формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Латкіна С. А. - Удосконалення маркетингової діяльності з застосуванням критеріїв оптимальності у сфері послуг, Сігарьов В. О., Стегалюк Є. С. (2014)
Павлюк К. В. - Медичне страхування як форма фінансування медичних послуг, Степанова О. В. (2014)
Рибак О. В. - Інформаційне забезпечення механізму контролінгу в управлінні підприємством (2014)
Рудич О. А. - Управління ціноутворенням в контексті забезпечення конкурентного середовища на товарних ринках (2014)
Синчак В. П. - Сутнісні ознаки та інтерпретація принципів санації, Мазур О. В. (2014)
Трусова Н. В. - Концепція управління формуванням фінансового потенціалу підприємств аграрної сфери (2014)
Турило А. А. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання і класифікації процесу адаптації (2014)
Буряк П. Ю. - Історичний аспект та сутність податкового навантаження як економічної категорії, Кулинич Х. В. (2014)
Гоманюк О. К. - Класифікація видів регіональних ринків банківських послуг (2014)
Горбань С. Ф. - Особливості функціонування інноваційних кластерів в Україні, Чумак О. В. (2014)
Горбань В. Б. - Актуальні проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та їх вплив на економіку України (2014)
Григорук П. М. - Управління сталим розвитком регіонів України (в контексті світового досвіду), Федорова Т. Ю. (2014)
Сиротинська Н. М. - Загальні принципи та підходи до оцінювання інновацій машинобудівних підприємств (2014)
Стахів І. М. - Зарубіжний погляд на регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг (2014)
Фаріон М. М. - Диференціація доходів населення України: сучасні реалії (2014)
Ячмінь О. І. - Теоретичні основи дослідження промислового землекористування басейну р. Смотрич (2014)
Азарова А. О. - Математична та структурна моделі оцінювання рівня інтелектуального капіталу на підприємстві, Антонюк С. Ю. (2014)
Башуцька О. С. - Структура бюджетної системи України та особливості міжбюджетної взаємодії (2014)
Сукач О. О. - Аналіз впливу факторів ефективності праці на підприємстві (2014)
Буян І. В. - Взаємозв’язок і взаємодія природи та біологічних, духовних потреб і здібностей людини (2014)
Батечко Н. Г. - Моделювання змісту освіти майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2014)
Конопленко Л. О. - Визначення змісту навчання усного спілкування майбутніх фахівців із інформаційної безпеки (2014)
Довмантович Н. Г. - Самоосвітня компетентність майбутніх фахівців у педагогічній теорії (2014)
Іонова О. М. - Формування національних цінностей молодших школярів засобами мистецтва орігамі: методичний аспект (2014)
Сорокін І. І. - Виховання толерантності у підлітків групи ризику у педагогічному процесі загальноосвітньої школи (2014)
Цуркан Т. Г. - Педагогічна освіта батьків (2014)
Леонтьєва І. В. - Внесок О. Лазурського у розвиток методології психолого-педагогічного дослідження: метод природного експерименту (2014)
Синекоп О. С. - Контроль за створенням іншомовних колективних публікацій студентами технічних спеціальностей (2014)
Чернігівська Н. С. - Особливості змісту навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2014)
Гуменюк О. М. - Проблеми контролю знань і вмінь студентів в умовах інтеграції вищої медичної освіти у світовий освітній простір (2014)
Бабенко Л. В. - Професійно-художня підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2014)
Фольварочний І. В. - Просвітницька діяльність у популяризації фізичної культури (2014)
Брюханова Г. В. - До проблеми вдосконалення освіти фахівців з дизайну друкованої продукції (2014)
Наконечна О. В. - Стан готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії у роботі з підлітками (2014)
Козак Л. В. - Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: технологічний аспект (2014)
Балаєва К. С. - Моделювання підготовки фахівців дошкільного профілю до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності (2014)
Корнят В. С. - Форми та методи формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки (2014)
Сєрих Л. В. - Технологія взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків (2014)
Козир М. В. - Інтелектуальні можливості в інформаційній компетентності суб’єктів педагогічної взаємодії (2014)
Греб М. М. - Лінгводидактична стратегія формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи: соціокультурний аспект (2014)
Кульбашна Я. А. - Формування іншомовної компетентності у майбутніх стоматологів (2014)
Коцюбинський О. В. - Реформаторська педагогіка Німеччини як педагогічний феномен початку хх ст. (2014)
Заяць Л. І. - Інтеграція університетів Нідерландів у міжнародне освітнє середовище (2014)
Поляничко З. О. - Тенденції інформатизації шкільної освіти у Республіці Польща (2014)
Вознюк А. В. - Загальний рівень сформованості психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками (2014)
Громова Н. М. - Проблема критичного мислення у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2014)
Ганзена М. А. - Медико-социальные проблемы абортов в Крыму, Мироненко О. И. (2012)
Говоруха М. O. - Техніка номінальних груп як метод дослідження потреби у додатковій підготовці з менеджменту фармацевтичної галузі серед студентів фармацевтичного факультету, Гульчій О. П., Шучак Р. М, Хернандес С. Р. (2012)
Коба Н. М. - Основні проблеми державної кадрової політики з підготовки керівників охорони здоров'я, Ісаєнко Р. М., Короленко В. В., Глушаниця О. Ф., Ременник О. І., Лазоришинець В. В. (2012)
Бражук Ю. Б. - Роль латинської мови у формуванні термінологічної компетенції комунікаторів (на матеріалі анатомо-гістологічних термінів) (2012)
Водяник А. А. - Вплив стовбурової ваготомії на слизову оболонку шлунка у щурів в експерименті, Шамрай Д. В., Мельник Н. О. (2012)
Керечанин І. В. - Організація самостійної роботи студентів англомовної форми навчання з дисципліни "Анатомія людини" та шляхи її покращення, Фесенко В. В. (2012)
Матвєйшина Т. М. - Особливості розподілу глікозаміногліканів в стінці носової частини глотки щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена, Волошин М. А. (2012)
Савчук Ю. В. - Детекция генов qacA/B и smr, ассоциированных с устойчивостью к дезинфектантам, у микроорганизмов (2012)
Пузиренко А. М. - Вплив антигіпертензивних засобів на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією (2012)
Бєлова О. Г. - Взаємозв'язок мамографічної щільності та імуногістохімічних показників пухлин молочної залози у другій групі хворих за класифікацією BI-RADS (2012)
Беловол А. Н. - Состояние соединительной ткани у больных псориазом и при сопутствующей гипертонической болезни (2012)
Венедиктова О. А. - Диагностическая ценность оптической когерентной томографии и флюоресцентной ангиографии в оценке динамики регресса классических субретинальных неоваскулярных мембран при высокой осложненной близорукости после комбинированного применения ранибизумаба и транспупиллярной термотерапии, Саксонов С. Г., Сук С. А. (2012)
Войтович О. І. - Проблеми діагностики, лікування та профілактики тромбозів при антифосфоліпідному синдромі, Селюк О. В., Малиновська Л. Б., Сулік В. В. (2012)
Волков В.В - Якість життя студентів-медиків з різними рівнями емоційного стану та способу життя, Волинець Л. М. (2012)
Гвоздецкая М. Г. - Значение определения показателей липидного спектра крови у больных хроническим гепатитом С, Юрко К. В., Соломенник А. О., Бондарь А. Е., Могиленец Е. И., Винокурова О. Н., Анцыферова Η. В., Гаврилов А. В. (2012)
Герасимова О. В. - Оцінка функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з бронхіальною астмою за даними реоенцефалографії (2012)
Горбоконь Н. М. - Особливості патоморфологічної діагностики м'якотканинних пухлин, Лагода Н. М., Рудницька О. Г., Діброва Ю. В. (2012)
Демьяненко А. С. - Детоксикационные эффекты озонотерапии при неразвивающейся беременности, Семенюк Л. Н. (2012)
Динник Н. В. - Актуальні питання етіології, патогенезу та клініки хронічного вірусного гепатиту С (2012)
Дубров С. О. - Вплив складності та тривалості відлучення від респіратора на летальність пацієнтів з тяжкою травмою після проведення тривалої штучної вентиляції легень, Трофимович О. О. (2012)
Качан І. С. - Якість життя пацієнтів з гіпертонічною хворобою в залежності від виразності компонентів метаболічного синдрому (2012)
Кондратюк Л. О. - Клінічні та лабораторні особливості позапечінкових проявів хронічного гепатиту С (2012)
Кочет К. О. - Впровадження адаптованих рекомендацій щодо реабілітації пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, ускладнений серцевою недостатністю (2012)
Лаврик О. А. - Оценка отдаленных результатов операции бандажирования желудка у пациентов с морбидным ожирением (2012)
Лазарева К. П. - Ефективність методів реперфузійної терапії у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, Сиченко Ю. О., Безродний А. Б. (2012)
Мішенін А. Б. - Наукове обґрунтування системи медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому (2012)
Михайличенко С. Я. - Сравнительная оценка уровня окисленных липопротеинов низкой плотности и антител к ним у практически здоровых и больных ишемической и гипертонической болезнью сердца, Фефелова Е. В., Терешков П. П., Максименя М. В., Хышиктуев Б. С. (2012)
Морозова А. І. - Перспективи використання препаратів наносрібла у лікуванні інфекційних захворювань шкіри, Степаненко В. І., Короленко В. В. (2012)
Моцарь М. А. - Значение экспрессии коллагена IV при фиброзно-кавернозном туберкулезе, Филоненко Т. Г. (2012)
Мургіна М. М. - Поліморфізм гену TNF-альфа при локалізованих і генералізованих гнійно-септичних захворюваннях у дітей, Пипа П. В. (2012)
Павлів Л. Б. - Дебютні клініко-лабораторні прояви вузликового поліартеріїту (ретроспективний аналіз), Яременко О. Б., Харкевич Т. Ю., Федьков Д. П., Матіящук І. Г. (2012)
Полторак І. Ю. - Стан місцевого імунітету у дітей з алергічною схильністю, Корчак А. І., Колосович А. І., Омельченко А. В., Костецька О. В. (2012)
Пронюк Х. О. - Можливості сучасних методів ультрасонографії в діагностиці стеатозу печінки у пацієнтів із хронічним гепатитом С (2012)
Романюк А. Р. - Особливості неврастенічного синдрому у дітей з нервово-артритичною аномалією конституції, Гурнак Т. В. (2012)
Роттер М. М. - Ожиріння та харчова непереносимість: нові можливості корекції ваги, Мартинчук О. А. (2012)
Слонова М. М. - Изменения соотношения клеток крови как маркер выраженности эндогенной интоксикации при перитоните, Семилетова Я. Б., Хоженко А. О., Кулигин А. В. (2012)
Таланова О. С. - Формування маси селезінки у плодів та дітей до року в нормі та після внутрішньоутробного антигенного навантаження (2012)
Толстанова Г. О. - Клінічна оцінка гемостазіологічних порушень у вагітних з патологічним рівнем антифосфоліпідних антитіл на тлі невиношування вагітності, Кущ В. М. (2012)
Федорич П. В. - Обґрунтування та апробація оригінального способу взяття біологічного матеріалу з метою адаптації діагностикума Фемофлор-16 для кількісної детекції анаеробної та мікроаерофільної мікрофлори сечостатевої системи чоловіків (2012)
Цема Є. В. - Результати ультразвукової санації гострих пілонідальних абсцесів, Діброва Ю. В., Юрків О. Є., Шустик Т. М., Неймарк О. С. (2012)
Антоненко А. М. - Особливості механізму дії оксазолових гербіцидів на організм теплокровних тварин та людини (2012)
Бобрикович О. С. - Епідеміологія ожиріння у дітей та підлітків прикарпатської популяції, Чорна Н. В. (2012)
Борисенко А. А - Гігієнічна оцінка безпечності умов праці персоналу, задіяного у роботі з фунгіцидом беналаксил-М, з використанням різних методичних підходів, Карпенко В. В. (2012)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка безпечності об'єктів навколишнього середовища та сільськогосподарських продуктів при застосуванні фунгіцидів класу триазолів (2012)
Володій М. О. - Аналіз умов праці лікарів та вивченні ролі впливу психоемоційних факторів на розвиток виробничо-зумовленої захворюваності (2012)
Хмєлєвська О. М. - Самоочищення фасованої мінеральної лікувально-столової води від Escherichia coli впродовж зберігання, Мокієнко А. В., Войцеховський В. Г., Ніколенко С. І. (2012)
Кальченко А. Д. - Сторінками історії наукового пошуку студентської молоді (до 80-річчя кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2), Мойсеєнко В. О. (2012)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2012)
Завадський І. О. - Використання скінченних автоматів у завадостійкому кодуванні (2014)
Глибовець М. М. - Теоретичний підхід до розробки та аналізу генетичних алгоритмів, Гулаєва Н. М. (2014)
Болгар Ю. О. - Застосування генетичних алгоритмів для уніфікації термів другого порядку з одномісними функціоналтьними символами, Жежерун О. П. (2014)
Рощин В. О. - Алгоритм глобального рівноважного пошуку розв'язання задачі про покриття, Боярчук Д. О., Ляшко В. І., Шило П. В. (2014)
Мейтус В. Ю. - Створення напівінтелектуальних комп'ютерних систем: основні проблеми (2014)
Шабінський А. С. - Інтеграція тематично-сутнісної онтології в інфраструктуру інформаційно-пошукової системи (2014)
Фесенко А. В. - Зведення задачі обернення кусково-лінійного відображення до задачі про приховану дію на торсор над абелевою групою (2014)
Бучко О. А. - Детекція руху у стиснутому відеопотоці в реальному часі, Савченко Р. Є., Яковенко Д. Л. (2014)
Горборуков В. М. - Задача планування технічного обслуговування складних систем, Франчук О. В. (2014)
Sydorov I. - Domain analysis method as a service of cloud-enabeled service oriented platform (2014)
Афонін А. О. - Координація розподілених команд розробників програмного забезпечення, Глибовець А. М., Бойко О. В. (2014)
Глибовець М. М. - Використання діяльності віртуальних спільнот для покращення інформаційного пошуку, Конюшенко О. В. (2014)
Гломозда Д. К. - Моделювання роботи колаборативного середовища за допомогою кольорових мереж Петрі (2014)
Qashi R. - Learning management system at schools – are they really needed there?, Hänßgen K. (2014)
Олецький О. В. - Про методики інформаційного керування процесом e-learning на основі моделей послідовного прийняття рішень (2014)
Кирієнко О. В. - Використання технології хмарних обчислень в електронній освіті (2014)
Черкасов Д. І. - Висока доступність мережевих сервісів: визначення та основні фатори впливу (2014)
Вовк Н. Є. - Металогічні предикати в пролозі (2014)
Відомості про авторів (2014)
Антоненко О. В. - Абітурієнт НМУ – 2012: статистика сьогодення, Антонюк О. Я., Динник Η. В., Ішутко І. Ф., Наумова Л. О., Приступюк Л. О., Рибачук А. В. (2012)
Ковальчук О. І. - Показники летальності та структурні зміни аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування внутрішньовенної інфузії дезінтоксикаційних розчинів (2012)
Малярчук Е. А - Клеточная регуляция тканевого гомеостаза как способ объяснить механизм канцерогенеза, Карвацкий И. Н. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів важких металів з водних розчинів (2012)
Slaveykov К. - E-health implementation – readiness of Bulgarian ophthalmologists, Trifonova К., Trifonov Zl. (2012)
Trifonova К. - The role of general practitioners in taking care of open-angle glaucoma patients, Slaveykov К, Trifonov Zl. (2012)
Короленко В. В. - Телемедицина, телепсихологія: перспективи розвитку в Україні, Божук Е. С., Мороз В. В., Божук О. А. (2012)
Пузиренко А. М. - Сучасні клініко-фармакологічні аспекти застосування блокаторів кальцієвих каналів в медичній практиці, Горчакова Н. О., Чекман І. С., Довгань Р. С. (2012)
Fedkov D. - Influence of leflunomide on the clinical activity, level of inflammation and bone destruction markers in psoriatic arthritis, Iaremenko O., Iaremenko К. (2012)
Біловол А. М. - Застосування комбінованих препаратів в лікуванні хронічних дерматозів, Колганова Н. П, Берегова А. А. (2012)
Гурова Ж. В. - Сучасна тактика лікування acne vulgaris (огляд літератури) (2012)
Джума К. А. - Стан імунної системи у дітей з допечінковою формою портальної гіпертензії після виконання різних типів портосистемного шунтування, Дубровін О. Г., Притула В. П., Годік О. С., Іщенко М. І. (2012)
Долгая Н. Є. - Ендоскопічні та морфологічні паралелі при ерозивних змінах шлунка у пацієнтів із захворюваннями жовчних шляхів та печінки в діагностиці передракових змін, Свінціцький А. С., Соловйова Г. А. (2012)
Зайченко Л. А. - Використання валацикловіру для лікування генітального герпесу (огляд літератури) (2012)
Кальчук Р. О. - Структурная реакция воспаленной слизистой оболочки полости рта на фоне хронического стресса в эксперименте, Плитень О. Н. (2012)
Керницька А. Я. - Аналіз товщини шару нервових волокон сітківки і гангліозних клітин хворих на глаукому, Горобей М. П, Шеремет С. В., Сковпень Т. В. (2012)
Кириця Н. С. - Астенічний синдром у дітей-реконвалесцентів інфекційного мононуклеозу Епштейна-Барр вірусної етіології (2012)
Коновалов С. Е. - Стан слухового аналізатора за результатами отоакустичної емісії продуктів спотворення у пацієнтів з екстравазальною компресією вертебральних артерій (2012)
Корендович І. В. - Диспепсичні розлади у хворих з ерозіями шлунка при захворюваннях біліарної системи, Свінціцький А. С., Соловйова Г. А. (2012)
Курташ О. О. - Доопераційна діагностика аноректальних вад розвитку у дітей, Притула В. П., Сільченко М. І., Матіяш О. Я., Джума К. А. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів кадмію з сечі людини з використанням хімічно-модифікованого кремнезему, на поверхні якого ковалентно закріплені функціональні групи натрієвої солі 6-п ропіламідо-2-піридиндикарбонової кислоти (PyCOONa–CX) (2012)
Скумс А. А. - Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы (2012)
Тімохіна Т. О. - Стан системного імунітету та цитокінового статусу у невагітних жінок із залізодефіцитною анемією та супутнім генералізованим пародонтитом, Борисенко А. В., Бичкова Н. Г. (2012)
Харкевич Т. Ю. - Ендотелійзалежна і ендотелійнезалежна вазорегуляція у хворих на системний червоний вовчак з класичними факторами ризику атеросклерозу, Матіящук І. Г., Яременко О. Б., Федьков Д. П, Петелицька Л. Б. (2012)
Шерстюк А. И. - Изменение показателей s-IgA в слезной жидкости в процессе лечения аденовирусных кератоконъюнктивитов, Сакович В. Н. (2012)
Божук О. А. - Гестаційна домінанта як маркер у визначенні становлення материнської сфери (2012)
Семененко В. М. - Гігієнічна оцінка поведінки нового інсекто-акарициду тебуфенпіраду в об'єктах навколишнього середовища, Коршун М. М. (2012)
Сурмашева К. М. - Паління та освіта жінок в сучасних демографічних умовах, Качко Г. О., Линчак О. В. (2012)
Кравець Г. Г. - Дерматовенерологія в художній літературі кінця XIX - початку ХХ століття (2012)
Chancellor F. N. - Bioethics and the future of human destiny, Karpenko K. I. (2012)
Шевчук І. К. - Лікар за покликанням: ставлення до пацієнта (2012)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2012)
Рибина И. А. - Решение прямой задачи импедансной томографии методами теории цепей (2010)
Кудінов Є. В. - Математична модель лінії затримки на основі магнітостатичних хвиль (2010)
Овсяніков В. В. - Експрес-контроль якості вугілля радіометричним методом (2010)
Нелін Є. А. - Радіотехнічні та оптичні моделі в наноелектроніці (2010)
Прищепа М. М. - Дослідження електрофізичних властивостей мідних плівок для інтегрованих мікросхем (2010)
Мовчанюк А. В. - Выбор критерия поддержания резонансного режима работы пьезопреобразователя, Антипенко Р. В., Семинский А. О. (2010)
Зінченко М. В. - Поглинання НВЧ-випромінювання в нелінійній радіолокації, Зінковський Ю. Ф. (2010)
Яненко О. П. - Мікрохвильова радіометрія в біології та медицині: структурні рішення, можливості та перспективи використання (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Особливості сучасної освітньої моделі викладання радіотехнічних дисциплін, Мірських Г. О. (2010)
Шарпан О. Б. - Особливості амплітудних і фазових вимірювань в завданнях діагностики стану просторово розвинених об’єктів (2010)
Найденко В. І. - Природа електромагнітних хвиль (2010)
Дем'яненко П. О. - Про електромагнітні хвилі і середовище їх існування, Зінковський Ю. Ф. (2010)
Антипенко Р. В. - Мікросмужковий направлений відгалужувач, Рибін О. І. (2010)
Інформація для авторів (2010)
Голінко В. М. - Роль капілярів у протіканні природних нанопроцесів, Чекман І. Е., Пузиренко А. М., Горчакова Н. О. (2012)
Гунас І. В. - Динаміка різних типів клітинної смерті в тимусі, надниркових залозах, аденогіпофізі та зміни рівня ендогенної інтоксикації в організмі щурів при експериментальній опіковій хворобі за умов інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів, Черкасов Е. В., Дзевульська І. В., Ковальчук О. І. (2012)
Бондар И. В. - Особенности гемоциркуляции лимфоидных узелков червеобразного отростка в грудном возрасте, Сидорова И. В., Таврог М. Л. (2012)
Бондарев Р. В. - Синдром системної запальної відповіді у хворих з гострою злуковою непрохідністю кишківника, Орехов О. А., Чібісов О. Л., Крамаренко Е. Я. (2012)
Дудар П. В. - Вплив надмірної ваги на якість життя осіб молодого віку, Гончаренко Л. І., Овдій М. О., Бруханська В. С. (2012)
Зайченко Л. А. - Інновації в лікуванні псоріазу (огляд літератури) (2012)
Зозуляк Н. В. - Пролонгування антиангінального ефекту нітропрепаратів у хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК із супутньою артеріальною гіпертензією за допомогою антиоксиданта мексикору (2012)
Козачук Є. С. - Кріохірургічна абляція вогнищевої патології печінки злоякісного генезу, Добуш Р. Д., Бакунець Ю. П., Бакунець П. П, Любенко Д. Л., Задорожна К. О. (2012)
Козлов В. А. - Изучение эффективности применения полибактериального комплекса Симбиотик для лечения пациентов с синдромом раздраженного кишечника, Пучков К. С. (2012)
Кузнєцова-Арабулі Ю. В. - Стан жирнокислотного метаболізму в хворих на ішемічну хворобу серця та хронічне обструктивне захворювання легень (2012)
Курташ О. О. - Колостомія на етапах хірургічної корекції аноректальних вад розвитку у дітей, Притула В. П., Сільченко М. І., Хуссейні С. Ф., Матіяш О. Я., Джума К. А., Сидоров В. О. (2012)
Лисенко С. А - Активність лужної фосфатази як маркер паранеопластичного ревматологічного синдрому у хворих на рак легені, Мельник А. В., Церковнюк Р. Г. (2012)
Ліщук-Якимович Х. О. - Анамнестичні та клінічні особливості еозинофільного синдрому в хворих на бронхіальну астму і системні васкуліти, Пукаляк Р. М. (2012)
Логаніхіна К. Ю. - Мультидетекторна комп'ютерна томографія: перфузіографічні критерії незміненої гортані у осіб зрілого і похилого віку, Козаренко Т. М. (2012)
Омельченко В. Ф. - Особенности морфологических изменений ткани легких и плевры при экспериментальном моделировании острой эмпиемы плевры с использованием сверхвысокочастотного облучения, Симонец Е. Н., Иванова Ю. В. (2012)
Сепехри Нур Сепиде - Клинико-неврологические и магнитно-резонансно-томографические особенности клинически изолированного синдрома (2012)
Хижняк Ю. В. - Узагальнена оцінка немоторних проявів та рівня повсякденної активності у пацієнтів з хворобою Паркінсона, Мяловицька О. А. (2012)
Живаго Х. С - Особливості діагностики депресивного синдрому в хворих на параноїдну форму шизофренії, Напрєєнко О. К. (2012)
Банковская Н. В - Рекомендуемые величины суточного потребления белка для различных групп населения: экспертное заключение европейского органа по пищевой безопасности (EFSA), Сластин В. В, Самусева Е. С., Швец О. В. (2012)
Тарасюк Т. В. - Забезпечення якості засвоєння студентами практичних навичок з загальної хірургії в контексті болонського процесу, Іоффе О. Ю., Кульбака В. С., Коваленко О. М., Меллін В. М., Супрун Ю. О., Стеценко О. П., Цюра Ю. П. (2012)
Мельник В. С. - Кора півкуль великого мозку. Вищі мозкові функції та їх порушення (2012)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2012)
Васюренко О. - Ефективність кредитування фізичних та юридичних осіб банками України: методологія аналізу стохастичних границь, Ляшенко В., Подчесова В. (2014)
Бєлова І. - Визначення індикатора фінансового стресу в Україні (2014)
Шоломицький Ю. - Оцінка інфляційної складової в структурі відсоткових ставок на прикладі кредитних відсоткових ставок комерційних банків (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за листопад 2013 року) (2014)
Офіційний курс гривні, щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за листопад 2013 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у листопаді 2013 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у листопаді 2013 року (2014)
Циганов С. - Заходи державної підтримки банківських систем в економічно розвинутих країнах під час фінансової кризи, Олексенко К. (2014)
Костюк О. - Вплив корпоративного управління на ринкові позиції європейських банківських холдингів, Рябіченко Д. (2014)
Панченко Є. - Новий погляд на сучасне і майбутнє теорії і практики нерівноважного глобального розвитку (2014)
Зінькова Т. - Зі скарбниці найбільшої книгозбірні України (2014)
Диба М. - Методологічні підходи до трактування сутності капіталізації банківської системи, Краснова І., Стрижак А. (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у листопаді 2013 р. (2014)
Патрікац Л. - "Банкиръ” назвав кращі банки 2013 року (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2013 року (2014)
Сирота В. - Антикризові заходи у банківських системах України та Польщі у 2008–2009 роках (2014)
Чепелюк Г. - Економічно-правові засади взаємодії зовнішніх аудиторів та інспекторів банківського нагляду (2014)
Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (станом на 01.01.2014 р.) (2014)
Матвійчук Ю. - Як підвищити економічну продуктивність мислення? (2014)
Нескородєв С. - Аналіз цін та інфляції в ході "середнього” циклу національної економіки (1999–2012 рр.) (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Микола Амосов” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Рік Коня” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Лінійний корабель "Слава Катерини” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "900 років "Повісті минулих літ” (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Листопад 2013 року (2014)
Титул, зміст (2013)
Орлов П. А. - Мировой финансово-экономический кризис и проблемы социальной ответственности субъектов хозяйствования (2013)
Навроцька Н. А. - Провідні тенденції глобалізації заощаджень та інвестицій в світовій економіці (2013)
Стрижиченко К. А. - Формирование новой экономической парадигмы в условиях глобального финансового кризиса (2013)
Башта А. И. - Алгоритм построения методики применения возобновляемых источников энергии на рекреационных объектах (2013)
Максишко Н. К. - Аналіз ринку нерухомості України з огляду теорій фінансового ринку, Шаповалова В. О. (2013)
Пакулін С. Л. - Стратегічне планування розвитку вищої освіти України: зміст, проблеми, пріоритети (2013)
Григоренко Т. М. - Управління логістичними процесами в франчайзингових роздрібних торговельних мережах, Кочубей Д. В. (2013)
Демьянченко А. Г. - Роль и структура морских портов Украины (2013)
Зоідзе Д. Р. - Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників як чинник структурної невідповідності між попитом та пропозицією (2013)
Катышева Е. Г. - Характеристика деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса России по внедрению инновационных технологий и оборудования (2013)
Корнівська В. О. - Державна політика в фінансовій сфері в контексті виходу на посткризову траєкторію розвитку (2013)
Махсма М. Б. - Оцінка інтенсивності та якості структурних зрушень у зайнятості сільського населення (2013)
Прушківська Е. В. - Еволюція концепцій структурування національної економіки (2013)
Пьянкова С. Г. - Инcтистуциональное развитие монопрофильных территорий (на примере Свердловской области) (2013)
Филиппова И. Г. - Коррупция, демократия и регуляторная эффективность государства (2013)
Хлівна І. В. - Агропродовольча політика і її вплив на зайнятість сільського ринку праці (2013)
Ястребова Г. С. - Економіка якості продукції галузі капітального будівництва через призму еволюції податкових процесів в Україні (2013)
Євсєєва О. О. - Удосконалення стратегії та інфраструктури інноваційного розвитку крупного міста (2013)
Петренко К. В. - Принципи та фактори регулювання соціогуманітарного розвитку депресивного регіону (2013)
Сментина Н. В. - Соціально-економічний розвиток м. Одеса в розрізі стратегічного планування як форми управління розвитком мезосистем (2013)
Турило А. М. - Класифікація інноваційного потенціалу персоналу підприємства, Адаменко М. В. (2013)
Українська Л. О. - Розробка методики планування постачальників промислового підприємства, Коршунов Є. А. (2013)
Швиданенко Г. О. - Система управління інфраструктурою підприємства, Рикуніч А. Ю. (2013)
Шпак С. А. - Валовые расходы как объект диагностики в задачах стратегического планирования реструктуризации промышленных предприятий, Чепурной А. Д. (2013)
Будник В. А. - Логістичний підхід до управління судновими запасами на підприємствах водного транспорту, Пильнов Д. О. (2013)
Гужва В. М. - Адаптивне управління підприємствами на основі прецедентів: агентно-орієнтований підхід (2013)
Шпирко О. М. - Методичний підхід до вибору стратегії управління грошовими потоками підприємств водного транспорту, Семенова С. М. (2013)
Лисенко Ю. Г. - Модель ефективності IT-аутсорсингу в контексті розвитку інформаційних систем економічних об’єктів, Бізянов Є. Є. (2013)
Янченко З. Б. - Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття "інновація" (2013)
Новак С. М. - Оптимізація структури дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів (2013)
Шевчук А. В. - Факторні впливи цінностей та освіти у сфері підготовки кадрів (2013)
Костенко Е. - Влияние внешних периодических и нелинейных факторов на стабильность экономических систем, Кузниченко В. М., Лапшин В. И. (2013)
Ковальчук К. Ф. - Реляційна модель відношення довіри у страховій компанії, Полушенко В. А. (2013)
Ляшенко О. І. - Міжгалузеві балансові моделі багатоукладної економіки (2013)
Пурський О. І. - Визначення інтегральних показників соціально-економічного розвитку регіонів на основі експертних оцінок та методу головних компонент, Мороз І. О. (2013)
Виноградская Е. А. - Механизм диагностики кризисного состояния страховой компании, Шукатко А. О. (2013)
Гурьянова Л. С. - Методы и модели анализа пространственной кластеризации темпов социально-экономического развития регионов, Холодный Г. А., Лукьянчикова А. С. (2013)
Диленко В. А. - Математические модели оптимального размещения логистических мощностей в региональной системе товарных потоков, Тараканов Н. Л. (2013)
Дубницкий В. Ю. - Проверка выполнения свойств производственных функций как математических объектов, Петренко О. Е. (2013)
Потрашкова Л. В. - Моделирование деятельности предприятия с учетом его социально-экономических отношений как инструмент оценки потенциала предприятия (2013)
Сергієнко О. А. - Моделі прогнозування валютних курсів в системі управління конкурентоспроможністю підприємства, Татар М. С. (2013)
Соловйов В. М. - Використання індикаторів-передвісників кризових явищ фінансового ринку на основі масштабно-залежних показників Ляпунова, Стратійчук І. О. (2013)
Тадеєв Ю. П. - Еколого-економічна модель оптимального керування з лінійною функцією корисності (2013)
Тищенко В. Ф. - Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України, Складанний Д. М. (2013)
Шерстенников Ю. В. - Модельна оптимізація взаємодії малого та великого підприємств (2013)
Коняхіна Т. В. - Формування економічного механізму вирішення проблем природокористування (2013)
Саприкіна Л. М. - Формування парадигми екологічно відповідального споживання (2013)
Тарасова М. Ю. - Модель оцінки впливу екологічних інвестицій на якість навколишнього природного середовища, Кравець О. О. (2013)
Ковальчук Л. Я. - Клінічне застосування алгоритму діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Грубнік В. В., Шкварковський І. В. (2009)
Грубник О. В. - Повторні операції після лапароскопічного бандажування шлунка, Трегубенко А. І., Голляк В. П. (2009)
Шапринський В. О. - Ефективність антибіотиків у лікуванні панкреонекрозу, Петрушенко В. В. (2009)
Семенюк Ю. С. - Порівняльна оцінка способів лапароскопічної холецистектомії в умовах гострого холециститу, Федорук В. А. (2009)
Желіба М. Д. - Визначення та роль показників ендогенної інтоксикації в оцінці перебігу тромбозу мезентеріальних судин, Лещенко Ю. М., Слободяник С. В., Полі¬щук І. В. (2009)
Гнатів В. В. - Вибір методу загального знеболювання при операціях з приводу пілоростенозу з урахуванням особливостей тканинного дихання і його забезпечення, Яворський О. М. (2009)
Годлевський А. І. - Профілактика ендовульнарних ускладнень при алопластиці вентральних гриж, Форманчук Т. В. (2009)
Попович Ю. Л. - Морфофункціональний стан адренергічного нервового апарату тонкої кишки після резекції порожньої кишки, Дацун І. Г., Кавин В. О., Ковальчук Н. Є., Фе¬дорак В. М., Попович Н. Ю. (2009)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови внутрішньоорганних артерій щитоподібної залози при тиреотоксикозі, Шев’як П. І., Ковальчук М. Ф., Данилевич Ю. О., Слабий О. Б., Гаргула В. Д., Максимлюк В. І. (2009)
Кондратенко П. Г. - Тактичний алгоритм при обтураційній жовтяниці, Конькова М. В., Смирнов М. Л. (2009)
Шевчук І. М. - Хірургічна тактика у хворих на абдомінальний сепсис та абсцеси черевної порожнини різної локалізації, Шевчук М. Г., Дроняк М. М. (2009)
Стаценко Н. І. - Методика напівзакритої лапаростомії (2009)
Кавин В. О. - Ендогенна інтоксикація при гострому перитоніті та його лікування, Попович Ю. Л., Ковальчук Н. Є., Федорак В. М. (2009)
Керимов Е. Я. - Структура й аналіз неспроможності швів анастомозів за результатами роботи хірургічного відділення, Усеїнов Е. Б., Торотатдзе Н. Н. (2009)
Бондарев В. І. - Досвід використання раннього ентерального харчування у комплексному лікуванні гострого панкреатиту, Бондарев Р. В., Орєхов О. А. (2009)
Новицький О. В. - Досвід хірургічного лікування хворих із глибокими формами гострого парапроктиту (2009)
Галай О. О. - Кріодеструкція пухлин у хворих на рак слизової порожнини рота, Процик В. С. (2009)
Іваночко Н. Я. - Сучасні аспекти перебігу та лікування гострого калькульозного холециститу в осіб похилого та старечого віку, Гончар М. Г., Кучірка Я. М. (2009)
Котик В. В. - Деструктивний оніхомікоз: досвід комплексного лікування із застосуванням авторських хірургічних методик, Вергун А. Р. (2009)
Геник С. М. - Місце простагландинів Е1 та І2 в лікуванні хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, Федорків М. Б. (2009)
Міщук В. В. - Вплив інтраопераційної санації черевної порожнини дезмістином на мікрофлору перитонеального ексудату при розлитому перитоніті (2009)
Ахтемійчук Ю. Т. - Cучасні вимоги до формування тонко-товстокишкового анастомозу, Проняєв Д. В. (2009)
Хурані І. Ф. - Паранеопластичний синдром як ранній прояв злоякісної пухлини, Ковальчук А. П. (2009)
Бамоду Олувасеун A.О. - Шок – фізіологія, ефективний моніторинг, передвісники клінічних проявів та методи лікування (2009)
Кушта Ю. Ф. - До питання використання класифікацій гострого панкреатиту, Мур Стенлі, Аббас Ібрагім, Кушта О. Ю. (2009)
Романів Б. В. - Два випадки ускладнень холецистодуоденальної нориці, Романів І. Б. (2009)
Методика повторного тестування крові кадрових донорів плазми на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (тимчасова інструкція). Проект (2009)
Донорський плазмаферез. Інструкція (2009)
Ортопедо-травматологічній службі Рівненської області та ортопедо-травматологічному відділенню Обласної клінічної лікарні – 50 років (2009)
Алфавітний іменний покажчик журналу "Шпитальна хірургія” за 2008 рік (2009)
Ковальчук Л. Я. - Системна запальна реакція в умовах хронічної критичної ішемії при атеросклеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента, Вайда А. Р., Якимчук О. А. (2009)
Грубник В. В. - Аналіз ефективності ендоваскулярних втручань у лікуванні хірургічних ускладнень цирозу печінки, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Ковальчук О. Л. (2009)
Венгер І. К. - Корекція проявів поліорганної дисфункції у хворих з атеросклеротичним ураженням аорто-клубово-стегнового сегмента в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, Костів С. Я., Романюк Т. В. (2009)
Братусь В. Д. - Інфузійно-трансфузійна терапія у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами, Фомін П. Д., Запорожан С. Й. (2009)
Беденюк А. Д. - Особливості функціонального стану шлунка при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки за даними ультрасонографії (2009)
Зарудний О. М. - Використання плазмаферезу на етапі передопераційної підготовки при атеро¬склеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента у стадії хронічної критичної ішемії, Зарудна О. І., Венгер І. К. (2009)
Ткачук О. Л. - Застосування тесту толерантності до глюкози у діагностиці гострого біліарного набрякового панкреатиту, Мєсоєдова В. А., Пюрик М. В. (2009)
Дрижак В. І. - Ефективність застосування прогестинів у комплексному лікуванні дифузної фіброзної та фіброзно-кістозної мастопатії, Шкробот Л. В., Потупалова Т. О. (2009)
Галай О. О. - Відновлення голосової функції у хворих на рак гортані після ларингектомії (2009)
Лукавецький Н. О. - Результати хірургічного лікування раку кардії шлунка, Білинський Б. Т. (2009)
Рева В. Б. - Лікування проявів жовчного рефлюксу у хворих на жовчнокам’яну хворобу у післяопераційному періоді, Білик О. В., Рева Т. В., Колотило О. Б., Гродецький В. К. (2009)
Фісталь Н. М. - Шляхи оптимізації хірургічної тактики при наслідках опікової травми (2009)
Федорчук О. Т. - Особливості хірургічної тактики в лікуванні гострого холециститу у геріатричних хворих, Драченко В. П., Чоплак І. В., Шевчук Б. Л., Карголь О. С. (2009)
Олійник О. В. - Вплив гіпербаричної оксигенації на кисневий гомеостаз у хворих після реконструктивних операцій з приводу облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок, Гнатів В. В., Басалига С. І., Костів О. І. (2009)
Бондарчук Г. В. - Оксигенація артеріальної крові при політравмі та у наркозах, Герасименко С. І., Кочетова М. В., Тереховський А. І. (2009)
Попович Ю. Л. - Резекція тонкої кишки у щурів: техніка виконання і післяопераційне харчування, Дацун І. Г., Кавин В. О., Федорак В. М., Ковальчук Н. Є., Попович Н. Р., Шевчук А. О., Попович Н. Ю. (2009)
Білик О. В. - Патофізіологія застосування постійного електричного струму для стимуляції кишечника, Іфтодій А. Г., Рева В. Б., Гребенюк В. І. (2009)
Стасишин О. В. - Хімічна синовектомія з рифампіцином у хворих на гемофілію (2009)
Шапринський В. О. - Тактичні і організаційні прорахунки при наданні доспеціалізованої допомоги пацієнтам з торакотравмою, Мітюк І. І., Кривецький В. Ф., Полянчук М. А., Божок С. М., Поліщук В. І., Усатюк Ю. О., Процик О. І., Гончаренко В. Т. (2009)
Герасимчук П. О. - Рання автодермопластика в комплексному лікуванні ранових дефектів у хворих із синдромом стопи діабетика (2009)
Вайда А. Р. - Венозні тромбози після артеріальних реконструкцій, Боднар П. Я. (2009)
Мисак А .І. - Використання трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з гострою затримкою сечі, Твердохліб В. В., Хорош В. Я., Манкіш А. В., Корильчук Т. Б. (2009)
Прийма О. Б. - Лейкоцитарні чинники інтоксикації при гострій крововтраті і методи її лікування (2009)
Грубар Ю. О. - Випадок заднього переломовивиху плеча, Бурбела. І. В. (2009)
Семенюк Ю. С. - Девіаційна патологія проксимального відділу товстого кишечника, Сидорук І. В., Кордяк В. Д., Потійко О. В., Федорук В. А., Мініч В. Г., Сидорук А. І. (2009)
Застосування компонентів та препаратів донорської крові. Інструкція (2009)
До 80-річчя з дня народження професора Леоніда Хоромського (2009)
Вітання Голови Національного банку України Ігоря Соркіна з Днем банківських працівників (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Березень 2013 року (2013)
Рукавіцин І. - Установи Державного банку на українських землях на початку ХХ століття (2013)
Шаров О. - Гетерогенізація грошових відносин у процесі гомогенізації грошей (2013)
Матвійчук Ю. - Економіка розвитку: що це означає для України? (2013)
Пантєлєєва Н. - Полівекторність інновацій роздрібного банківського бізнесу: реалії сьогодення (2013)
Гладких Д. - Основні складові доходів і витрат українських банків (2013)
Берегуля О. - Перші кроки з ідентифікації та визнання банківських груп (2013)
Чершнев Ю. - Особливості циклічного характеру ліквідності банківської системи, Вербняк Т. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2013 року (2013)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 квітня 2013 року (2013)
Проблеми банківництва – очима молодих науковців (2013)
Онищенко В. - Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного іпотечного ринку комерційної нерухомості, Носенко М. (2013)
Рекуненко І. - Практичні аспекти застосування вітчизняних фондових індексів, Бондарев Є. (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за березень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за березень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у березні 2013 року (2013)
Визначено претендентів на перемогу в конкурсі "Краща монета року України” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "1000-ліття Лядівського монастиря” (2013)
Башко В. - Дефіцит бюджету і квазіфіскальні операції: підвищення прозорості в сфері державних фінансів (2013)
Практичні питання банківської діяльності (2013)
Зінькова Т. - Новинки з книжкових полиць (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Звернення до читачів (1996)
Литвак О. М. - Стан і деякі тенденції сучасної злочинності в Україні (1996)
Зелінський А. Ф. - Про організовану злочинність (1996)
Куц В. М. - Теоретико-прикладні аспекти проблеми суб'єкта злочину (1996)
Кройтор В. А. - До загальної характеристики судочинства в справах, що виникають з адміністративно-правових відносин (1996)
Танцюра О. В. - Проблеми відомчого контролю за попереднім слідством у системі МВС України, Кутєпов Ю. В. (1996)
Щербаковський М. Г. - Джерела криміналістичної інформації про механізм злочину (1996)
Безсмертний О. К. - Порядок попередження про намір застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та фізичної сили з боку працівників міліції, Пєтков В. П., Фролов О. С. (1996)
Яковлєв С. В. - Послідовне виявлення змін властивостей часових рядів для визначення ознак латентних розкрадань, Бодянський Є. В. (1996)
Волобуєв А. Ф. - Проблеми розслідування "комп'ютерних" злочинів (1996)
Пушкін О. А. - Про модельний Цивільний кодекс країн СНД. Питання підприємництва, Ситник О. М. (1996)
Комзюк А. Т. - Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність, Гуменюк В. А., Салманова О. Ю. (1996)
Петрова К. Я. - Про переваги генетичної парадигми в умовах переходу України до ринкової економіки, Кузнєцов С. О., Винницька С. Г. (1996)
Ковальов Є. В. - Урахування чинника часу в економічному аналізі фірми, Рябченко О. П. (1996)
Греченко В. А. - Про періодизацію та датування Визвольної війни українського народу (1996)
Древаль Ю. Д. - До питання про "Український П'ємонт" (1996)
Логвиненко І. А. - Центральна Рада та ідея автономії України (березень-жовтень 1917 р.), Гавриленко О. А. (1996)
Тимченко Л. Д. - Шпіцберген і Україна: історичний та правовий аспекти (1996)
Гоц В. Я. - Правове регулювання праці співробітників міліції, Лавріненко О. В. (1996)
Соболєв В. О. - Призначення соціологічної науки в системі правоохоронних органів (1996)
Клюєв О. М. - Оцінка ефективності і стимулювання результативної діяльності оперативних співробітників і підрозділів карного розшуку, Судаков О. Е. (1996)
Венедиктов В. С. - Деякі напрямки методичного забезпечення навчально-виховного процесу в вузах МВС України (1996)
Шишка Р. Б. - Цивільна правосуб'єктність вищих учбових закладів (1996)
Макаренко Є. І. - Шляхи підвищення викладання криміналістики у вузах МВС України (1996)
Кройтор В. А. - Застосування ділових ігор при вивченні права, Кириченко В. Є. (1996)
Мартиненко О. А. - Хуліганство: сучасний стан проблеми (1996)
Стеценко А. Ю. - Розслідування групою: перспективи розвитку та вдосконалення (1996)
Ярмиш О. Н. - Проблеми роботи з особовим складом - у центрі уваги керівників та науковців органів внутрішніх справ України, Соболєв В. О. (1996)
Тягло О. В. - Знайомство з Центрально-Європейським Університетом (1996)
Яковлєв С. В. - Університет на міжнародному рівні, Арістова І. В. (1996)
Ярмиш О. Н. - Семінар істориків держави і права, Зайцев Л. О. (1996)
Bilyy O. - Application of a CPSI based expert system for assessment of power plant components, Dudra Mileffné J., Beleznai R. (2011)
Lesiv R. - Stochastic fatigue analysis engine for vehicle structural assemblies design, Glen Prater, Nester V. (2011)
Берегова О. С. - Вплив технологічних параметрів приготування модельних сумішей на міцність моделей, що витоплюються, Постіженко В. К., Берегова Н. І. (2011)
Богданов В. Р. - Плоский деформований стан компактного зразку з врахуванням процесів розвантаження і підростання тріщини, Сулим Г. Т. (2011)
Богушевський В. С. - Методи вимірювання температури сталі у конвертері, Сергеєва К. О. (2011)
Божидарнік В. В. - Визначення напружень біля штампу у півплощині з тріщинами на основі модифікованих інтегральних рівнянь, Максимович О. В., Іващук А. Д. (2011)
Божидарнік В. В. - Метод граничних елементів для задач термопружності ізотропних тіл із тонкими неоднорідностями, Пастернак Я. М., Сулим Г. Т. (2011)
Бондарський О. Г. - Методика чисельного розв’язання крайових задач статики систем багатошарової структури, Бабков О. В., Косенко В. І. (2011)
Гуда О. В. - Осесиметрична задача для транстропної плити на пружній основі Вінклера під дією розподіленого навантаження (2011)
Гусачук Д. А. - Особливості пластичного деформування високомідистих чавунів, Фещук Ю. П., Парфентьєва І. О., Зайчук Н. П. (2011)
Здолбіцька Н. - Розрахунок напруженого стану та граничної рівноваги фундаметної плити (2011)
Здолбіцька Н. В. - Напружено-деформований стан товстої ортотропної прямокутної плити, Делявський М. В., Росінські К. (2011)
Кокоч М. В. - Класифікація форм фокусних ліній, Пугачов Є. В. (2011)
Коцюба А. Ю. - Контактна взаємодія жорсткого штампа та нескінченної ортотропної пластинки з близьким до еліптичного отвором, Лавренчук С. В. (2011)
Кочевих М. О. - Отримання декоративних фігурних елементів брукування підвищеної міцності, Гуменюк В. Г. (2011)
Крадінова Т. А. - Визначення залишкового ресурсу пластини з системою компланарних тріщин за довготривалого статичного навантаження (2011)
Кривий П. Д. - Конструкторсько-технологічні параметри багаторізцевих розточувальних головок з радіусними вершинами різців, Крупа В. В. (2011)
Кузнецов Ю. А. - Технологические аспекты использования сверхзвукового газотермического напыления, Гончаренко В. В. (2011)
Кузнецов Ю. А. - Исследование микротвердости покрытий, сформированных микродуговым оксидированием, Кулаков К. В. (2011)
Кузнецов Ю. А. - Влияние характеристик шлифовальных кругов на параметры шлифования деталей из алюминиевых сплавов, упрочненных микродуговым оксидированием, Митюрева Н. В. (2011)
Кузнецов Ю. А. - Краткий обзор оборудования для сверхзвукового газопламенного напыления (2011)
Кузьо І. В. - Математичне моделювання динаміки тихохідного вітроколеса, Корендій В. М. (2011)
Кушнір Р. М. - Інтегральні рівняння неосесиметричної задачі теорії пружності для тіл обертання, Максимович В. М., Соляр Т. Я. (2011)
Лужецький В. С. - Чисельна оцінка кінетики росту втомних тріщин у стінках тривало експлуатованих трубопроводів (2011)
Максимович О. В. - Двоперіодичні задачі теорії пружності для анізотропних пластинок із тріщинами (2011)
Максимович Я. В. - Напруження біля тріщин у обмежених пластинках із залишковими деформаціями за врахування контакту їх берегів (2011)
Маткова А. В. - Розробка ресурсозберігаючих технологій переробки відходів виробництва у технологічні алюмінієві сплави, Дмитріюк М. В., Щерба А. В., Мисковець С. В. (2011)
Маткова А. В. - Дослідження впливу експлуатаційних режимів роботи на руйнування лопаток ГТД, Матвійчук С. М. (2011)
Маткова А. В. - Дослідження впливу способів пластичної деформації на властивості алюмінієвих сплавів, Фещук Ю. П., Матвійчук С. М., Щерба А. В. (2011)
Мельник К. В. - Дослідження контактної взаємодії системи штампів із товстою плитою, Сахнюк Н. В. (2011)
Мікуліч О. А. - Дослідження взаємовпливу отворів у нескінченних пластинках за усталених коливань, Максимович В. М. (2011)
Николишин М. М. - Тріщини в полі залишкових напружень в циліндричній оболонці, Шваб’юк В. І., Маткова А. В., Фещук Ю. П. (2011)
Пасічник Р. В. - Розрахунок однопорожнинного гіперболоїда, Задорожнікова І. В., Пахолюк О. А. (2011)
Пастернак Я. М. - Поздовжній зсув квадратного в плані тіла із тонким пружним включенням, Оліярник Н. Р. (2011)
Пир’єв Ю. О. - Аналіз коливань півпростору зумовлених імпульсним навантаженням (2011)
Подоба Я. О. - Еволюція мікроструктури та фізико-механічних властивостей порошкового кобальту в процесі інтенсивного електроспікання (2011)
Похмурський В. І. - Дослідження процесу корозійно-механічного зношування алюмінієвого сплаву за присутності фосфату, Зінь І. М., Винар В. А., Білий Л. М., Хлопик О. П., Личковський Е. І. (2011)
Приходько О. С. - Пружно-пластична задача для м'якого еліпсоїдного включення (2011)
Рудь В. Д. - Автоматизований вимірювальний комплекс для дослідження властивостей пористих матеріалів при складних траєкторіях навантаження, Смолянкін О. О., Фляк А. В. (2011)
Скальський В. Р. - Використання вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії для визначення особливостей крихкого руйнування скла, Станкевич О. М. (2011)
Скальський В. Р. - Вплив тривалих експлуатаційних навантажень на зміну механічних характеристик ресорної сталі, Дубицький О. С. (2011)
Скальський В. Р. - Методика розрахунку температурних полів у пришовній зоні з’єднань, виконаних електронно-променевим зварюванням, Лясота І. М. (2011)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійна оцінка накопичення об’ємної пошкодженості композитів, Матвіїв Ю. Я., Крадінова Т. А. (2011)
Струтинський В. Б. - Енергетичні характеристики перехідних процесів позиціювання рухомого шпиндельного вузла токарного автоматизованого комплексу, Дрозденко В. М., Юрчишин О. Я. (2011)
Струтинський С. В. - Визначення сингулярних положень просторової системи приводів з використанням методів Монте-Карло (2011)
Сур’янінов М. Г. - Програмна реалізація чисельно-аналітичного методу граничних елементів, Корнієнко Ю. В. (2011)
Сяський А. О. - Контактна взаємодія ортотропної пластинки з еліптичним отвором і двох пружних ребер змінної жорсткості, Кот В. В. (2011)
Сяський А. О. - Двосторонній розтяг-стиск кусково-однорідної пластинки з двома криволінійними розрізами, Шинкарчук Н. В. (2011)
Трач В. М. - Потенціальна енергія деформації пружних анізотропних нетонких оболонок, Подворний А. В., Хоружий М. М. (2011)
Фартушок І. М. - Інформаційно-пошукова підсистема експертної системи оцінювання міцності та надійності конструктивних елементів трубопроводів (2011)
Флячок В. М. - Термопружний аналіз неоднорідних анізотропних пластин, Жидик У. В. (2011)
Цивінда Н. І. - Оцінка ефективності методів статистичного аналізу для діагностики станів ріжучої кромки пластин з КНБ при обробці високомарганцевих сталей (2011)
Швабюк В. В. - Згин пластинки зі зміщеним та защемлиним краями, Ротко С. В., Ротко В. О. (2011)
Шимчук С. П. - Характеристики спрацювання зразків сталі ШХ15 при терті з радіальними відхиленнями, Зайчук Н. П. (2011)
Анотації (2011)
Ивакин А. А. - Соразмышления с М. Хайдеггером о бытии (2014)
Петрушенко В. Л. - К характеристике философско-теологических воззрений Дмитрия Сергеевича Мережковского (2014)
Балабаєва З. В. - Теорія зміни еліт: класика та сучасність (2014)
Боринштейн Е. Р. - Особенности самореализации личности в современном украинском обществе (2014)
Кравченко П. А. - Потреба політичного вибору та вектори розвитку для сучасної України (2014)
Мисик І. Г. - Вплив політичної еліти на стабілізаційні процеси в суспільстві (2014)
Мовчан М. М. - Інтерпретація різновидів страху в соціальному середовищі (2014)
Мозгова Н. Г. - Дискусія щодо місця філософії в системі освіти: історико-філософський екскурс у минуле (2014)
Наумкіна С. М. - Мультикультуралізм як стратегія соціально-політичного розвитку сучасних європейських країн: позитивні та негативні прояви, Соколов О. М. (2014)
Цибра М. Ф. - Свідомість та громадянське суспільство в умовах трансформаційних процесів в Україні (2014)
Шамша І. В. - Трагізм і протест абсурду як відповідь на вихідну суперечливість буття (2014)
Шкурко Н. С. - Использование архетипов героя и трикстера в создании образов политических деятелей (2014)
Титул, зміст (2014)
Мураховський A. - Книговидання в Україні: аналітичний огляд за підсумками 2013 року, Буряк C. (2014)
Плиса Г. - Дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів під час оформлення вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях за 2013 рік, Хювенен Ю. (2014)
Чепелюк B. - Культурно-мистецькі проблеми регіонального простору у вимірах наукових досліджень (2014)
Турченко Ф. - Останній парадокс Петра Шелеста, Штейнле О. (2014)
Патрикей С. - Розвиток бібліографічної інформації про окремі регіони України у ХІХ — на початку ХХ століття (2014)
Геращенко М. - До питання про новітню бібліографічну терміносистему (на правах дискусії), Добровольська Л. (2014)
Соколов В. - Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду (2014)
Баюш О. - Сучасний стан бібліотечних ресурсів сільських бібліотек Півдня України: проблеми та перспективи (2014)
Вараксіна Н. - Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення електронної бібліотеки (2014)
Лясота Г. - Шелковый молитвенник из коллекции графа М. Толстого (2014)
Курас Д. - Україна і більшовизм у теоретичній спадщині Микити Шаповала (2014)
Крайнікова Т. - Медіаконтрольованість як конститутивна ознака медіаконсьюмеризму (2014)
Курбан О. - PR-аспекти інформаційної безпеки організаційних структур (2014)
Бондар Ю. - Шевченко журналістів (2014)
Титул, зміст (2013)
Лабынцев Н. Т. - Исследование взаимосвязи бухгалтерского (финансового) и налогового учёта прибыли в России и за рубежом, Цепилова Е. С. (2013)
Тищенко А. Н. - Социально-экономическое значение и характерные черты фармации, Доровской А. В. (2013)
Амосов О. Ю. - Формирование механизма государственного регулирования топливно-энергетического комплекса региона, Галушко Б. П. (2013)
Раєвнєва О. В. - Теоретико-методологічні основи формування ефективної системи вищої освіти, Аксьонова І. В., Гончаренко М. Ф. (2013)
Ткачук І. Г. - Залучення міграційного капіталу в інвестиційну діяльність в Україні, Вусятицька М. П. (2013)
Шевчук Я. В. - Прогнозування розвитку мережі автодоріг із твердим покриттям з урахуванням конкурентних переваг (2013)
Бєлєнкова О. Ю. - Економічна стійкість малих будівельних підприємств України: оцінка, тенденції, перспективи, Антропов Ю. В. (2013)
Диха М. В. - Цілі та пріоритети соціально-економічних реформ в Україні з урахуванням поточної економічної ситуації (2013)
Дікань Л. В. - Теоретичні засади внутрішнього аудиту в системі державного фінансового контролю в Україні, Калінкін Д. В. (2013)
Йохна М. А. - Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств (2013)
Клочко В. М. - Стратегічні шляхи економічного розвитку сільського господарства України (2013)
Мухіна Л. В. - Економічна доцільність виробництва композиційних матеріалів на основі металевого нікелю і надтвердих матеріалів та методика її визначення, Пчелінцева Л. К., Довбій Т. А., Резніченко Г. М. (2013)
Ольшанська О. В. - Вплив діяльності фермерських господарств на розвиток агросоціальних систем (2013)
Остапенко О. М. - Оцінка рівня розвитку страхування сільськогосподарських підприємств у регіонах України (2013)
Петрикова Е. М. - Государственно-частное партнерство (ГЧП) в спортивной индустрии России, Слободянюк Н. В. (2013)
Петрушенко М. М. - Бюджетне управління в системі вирішення екологічних протиріч розвитку національної економіки: територіальний підхід (2013)
Портна О. В. - Теоретичні підходи до визначення сукупного фінансового потенціалу країни (2013)
Пуліна Т. В. - Генезис кластерних об’єднань підприємств (2013)
Седікова І. О. - Роль інформаційної складової у системі зберігання та переробки зерна (2013)
Тимощук О. М. - Формування механізму реалізації логістичної стратегії річкових портів, Мельник О. В. (2013)
Філіппов М. І. - Впровадження кластерної моделі організації діяльності підприємств легкої промисловості України, Гаврищук Т. Б. (2013)
Хмеленко Г. Г. - Розробка заходів для підвищення економічної безпеки угод зі злиття та поглинання в Україні, Хмеленко О. В. (2013)
Чорнодід І. С. - Соціальний конкурентний статус країни та засоби його підтримання (2013)
Шемякіна Н. В. - Шляхи удосконалення фінансового забезпечення розвитку промисловості (2013)
Дугінець Г. В. - Особливості вимірювання екологічно скоригованого ВРП, Саркісян Л. Г. (2013)
Васюренко В. О. - Діагностика інтелектуального потенціалу розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківського регіону задля забезпечення їх конкурентоспроможності (2013)
Карапейчик И. Н. - Обобщенный анализ потенциала предприятия как функции параметров внешней среды (теоретический подход) (2013)
Курінний О. В. - Проблеми оцінки ефективності управління корпоративними правами в акціонерних товариствах, Волошко Н. О. (2013)
Лугова В. М. - Діагностика здатності керівника-лідера до ефективної взаємодії, Єрмоленко О. А. (2013)
Ткаченко С. А. - Універсальні методи створення функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань та їх використання при проектуванні і впровадженні підсистеми обліково-аналітичного забезпечення (2013)
Глушач А. В. - Трансакційна складова екзогенних чинників впливу на зайнятість в умовах глобалізації економіки, Архієреєв С. І. (2013)
Лигоненко Л. А. - Теория социальных организаций как методологическая основа экономического управления предприятием (2013)
Шубін О. О. - Організаційна культура як соціально-економічний феномен у контексті сучасної парадигми управління, Гладкий М. О. (2013)
Капаруліна І. М. - Сутність та критерії ідентифікації економічного об’єкта (2013)
Мазур О. Є. - Управління інституціональною динамікою: узагальнення сучасних підходів (2013)
Аптекар С. С. - Проблеми і перспективи сучасних методик бізнес-аналізу в оцінці кредитоспроможності позичальників, Скомаровська К. А. (2013)
Вовк В. Я. - Теоретические и прикладные аспекты использования сбалансированной системы показателей в управлении банком (2013)
Ковтун О. А. - Проблеми періодизації трансформації фінансової поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України (2013)
Молдавська О. В. - Статистична оцінка якості кредитної діяльності банків України, Демиденко А. В. (2013)
Доронина М. С. - Практика формирования когнитивной компетентности будущего менеджера, Доронин А. В. (2013)
Стратан Д. И. - Механизм реализации государственно-частного партнерства в социальной сфере Российской Федерации, Хазуев А. И. (2013)
Цимбалюк С. О. - Факторний аналіз сприйняття працівниками компенсаційної політики як справедливої (2013)
Синюгіна Н. В. - Проблема забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетній установі та напрями її вирішення (2013)
Lebedeva L. M. - Application of system dynamics for assessment of changes of the level of stock after introduction of ERP systems, Poluektova N. R. (2013)
Гурьянова Л. С. - Эконометрическое моделирование финансовой деятельности предприятия, Трунова Т. Н., Николаев И. В. (2013)
Митяева Т. Л. - Модельный инструментарий результативного сегментирования рынка продуктов быстрого приготовления (2013)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання дуопольного ринку товару повсякденного попиту (2013)
Яценко Р. Н. - Имитационная паутинообразная модель ценообразования с запаздывающим предложением, Балыков А. Г. (2013)
Верещагіна Г. В. - Моделювання межі доцільності використання грошових коштів для забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислових підприємств, Струпинська Н. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Бондарчук С. М. - Інтелектуальні портрети учених-гігієністів Київського університету Св. Володимира, Одеського і Харківського університетів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Власов В. І. - Глобализация в оценке исследователей Российской академии государственной службы (2014)
Вовк О. І. - "Борець за панування людини над силами природи, агроном та видатний винахідник, природодослідник, що значно випередив свій час": образ В. Н. Каразіна у дзеркалі радянської історіографії (1920-ті – 1980-ті рр.) (2014)
Голікова О. М. - Варшавське лісівниче училище (1816 р. засн.) та його роль у становленні вищої лісівничої освіти в Україні (2014)
Демченко Т. Ф. - Внесок академіка Є. О. Патона у будівництво дерев’яних мостів на залізницях України (2014)
Захарчук О. О. - Еволюційний процес формування мережі сортовивчення (2014)
Ісак Л. М. - Історичні етапи впровадження статистичних методів у галузі генетики та селекції тварин (2014)
Куйбіда В. В. - Історія формування та характеристика анатомічних і фізіологічних народних термінів (2014)
Латиш В. І. - Професор Л. Ф. Ніколаї (1844–1908 рр.) як історик науки і техніки (2014)
Літвінов О. П. - На передових рубежах науково-технічної революції: розробки вчених Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона в другій половині ХХ ст. (2014)
Ожерельєва В. М. - О. Ф. Глянцев (1902–1990 рр.) – вітчизняний учений в галузі рослинництва та землеробства (2014)
Стрелко О. Г. - Академік В. М. Образцов про наукові принципи проектування залізничних станцій та вузлів (2014)
Татарчук В. В. - Вчений у галузі авіабудування В. Ф. Бобров (1884–1946 рр.): віхи біографії (до 130-річчя з дня народження) (2014)
Чернова Н. Ф. - Вчення В. І. Вернадського про ноосферу (2014)
Щиголь Г. С. - Професор Д. Ф. Лихвар (1956–1959) та діяльність Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР (2014)
Соркін І. - Національний банк України: підсумки діяльності у 2013 році та плани на 2014 рік (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Грудень 2013 року (2014)
Приходько Б. - Стратегічні напрями підвищення рівня фінансової грамотності населення України (2014)
Войченко С. - Практичні питання банківської діяльності (2014)
Ніколайчук С. - Визначення факторів динаміки поточного рахунку платіжного балансу в Україні, Шаповаленко Н. (2014)
Основні макроекономічні показники розвитку України у 2008–2013 роках (2014)
Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції в Україні у 1991–2013 рр. (2014)
Грушко В. - Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку, Іваненко Т. (2014)
Шмігельська З. - Банківські інновації: суть, необхідність і розвиток (2014)
Офіційний список банків України, включених до Державного реєстру банків станом на 1 січня 2014 року (2014)
Банки України, вилучені з Державного реєстру банків (24.06.1992 р. – 01.01.2014 р.) (2014)
Розпочато конкурс на кращу монету року (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "1120 років м. Ужгороду” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "60 років Черкаській області” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Кіровоградській області” (2014)
План випуску пам’ятних монет України на 2014 рік (2014)
Бурденко І. - Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності, Макаренко І. (2014)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (2014)
Шовкун І. - Кредитоспроможність підприємств у контексті формування фінансових джерел відтворення переробної промисловості у регіонах України (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за грудень 2013 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за грудень 2013 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у грудні 2013 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у грудні 2013 року (2014)
Динаміка облікової ставки НБУ в 1992–2013 рр. (2014)
Офіційний курс гривні щодо євро, долара США та російського рубля у 2013 році, встановлений Національним банком України (2014)
Баран (Гнідець) У. С. - Активний канон сучасної літератури для дітей та юнацтва: Захід та Схід (2014)
Васюта С. Д. - Чарівний світ у казках В. Королева-Старого "Хуха-Моховинка" та Туве Янсон "Капелюх чарівника" (2014)
Єнальєва О. - Генезис психологічного роману для дітей у німецькомовній реалістичній літературі другої половини ХХ ст. (2014)
Канчура Є. О. - Інтертекст дитячого ігрового фольклору в творах фентезі (2014)
Колесник Г. Л. - Монстри серед нас: цикл "Школа монстрів" (Monster High) Ліззі Харрісон як феномен сучасної літератури для юнацтва (2014)
Косарєва Г. С. - Поколіннєва альтернатива в романі Ференца Молнара "Хлопчики з вулиці Пала" та в однойменній екранізації Золтана Фабрі (2014)
Салюк Б. А. - Інтермедіальна взаємодія дитячої літератури й анімації: "Мандрівний замок Хаула" Д. В. Джонс і Г. Міядзакі (2014)
Семенец О. С. - Функции образа ребенка в романах "Врата ада" Л. Годе и "Танатонавты" Б. Вербера (2014)
Тихомирова О. В. - Гра в "дитячу книгу" як наративна стратегія у фентезійних циклах (2014)
Ушневич С. Е. - Симбіоз науковості тексту й філософічності ілюстрацій у казці Януша Вишневського "Марцелінка. У пошуках найважливішого" (2014)
Шулькова К. І. - Дівчата vs хлопці: сучасний дитячий детектив у контексті субкультури дитинства (2014)
Бондар Л. О. - П’єса Я. Верещака та О. Вратарьова "Чарівна сопілка (Зелена гора)": творення етнокультурного коду на основі традиційного казкового сюжету (2014)
Гоголь Н. В. - Поезія Наталі Забіли і сучасна українська література для дітей (2014)
Деркачова О. С. - Інтертекст у повісті-казці Яна Бжехви "Академія пана Ляпки" (2014)
Дибовська О. В. - Вплив дитячої літератури на формування ґендерної ідентичності підлітка (на матеріалі творів Б. Космовської "Буба" та Й. Яґелло "Кава з кардамоном") (2014)
Корнєва Л. М. - Особливості дитячого анекдоту як жанру фольклору, Сологуб Л. О. (2014)
Лебедівна Л. І. - Роман М. та С. Дяченків "Ритуал": інакшість як шлях до відчуженості (2014)
Макарова Т. М. - Проблема моральної деградації підлітків у романі Любка Дереша "Поклоніння ящірці" (2014)
Овдійчук Л. М. - Пенталогія Марини Павленко: жанрово-стильові особливості (2014)
Слижук О. А. - Твори Галини Малик для дітей у контексті сучасної шкільної літературної освіти, Гребенюк М. А. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Відеоконтрольовані оперативні втручання при кістозних ураженнях підшлункової залози, Огородник П. В., Кондратюк О. П., Дей¬ниченко А. Г. (2009)
Грубник В. В. - Комплексне лікування хворих із цирозами печінки, ускладненими кровотечами, Грубник Ю. В., Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Фоменко В. А. (2009)
Русин В. І. - Ендоскопічні способи лікування справжніх псевдокіст підшлункової залози, Болдіжар О. О., Мартяшов А. В. (2009)
Велигоцький М. М. - Малоінвазивні методи хірургічної корекції ахалазії кардії, Горбулич О. В., Бодрова А. Ю., Шептуха А. А., Пашаєв В. Р. (2009)
Андреєва І. В. - Малоінвазивні технології при постнекротичних кістах підшлункової залози, Єфімов М. С., Сумішевський Е .В., Виноградов О. А. (2009)
Литвиненко О. М. - Балонна дилатація великого дуоденального сосочка в лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену мікрохоледохолітіазом, Лукеча І. І., Гулько О. М. (2009)
Кутовий О. Б. - Відеоторакоскопія при спонтанному пневмотораксі та ексудативному плевриті, Пімахов В. В., Васильченко В. В. (2009)
Шевчук І. М. - Міні-інвазивні втручання як метод вибору в лікуванні хворих із гнояками піддіафрагмального простору, ускладненими сепсисом, Дроняк М. М., Шевчук М. Г., Пилипчук В. І. (2009)
Бондарєв Р. В. - Роль і місце відеолапароскопії при усуненні джерела гострого розлитого перитоніту, Селіванов С. С., Бондарєв В. І. (2009)
Корсак В. В. - Склерооблітерація при лікуванні варикотромбофлебіту, Болдіжар П. О. (2009)
Ковальчук О. Л. - Визначення ризику розвитку кардіальних ускладнень у хворих при планових лапароскопічних холецистектоміях, Гнатів В. В., Олійник О. В., Костів О. І., Чепіль І. В. (2009)
Венгер І. К. - Місце горизонтального рефлюксу у формуванні хронічної венозної недостатності та шляхи корекції, Самойлик Ю. В., Костів С. Я., Романюк Т. В. (2009)
Іфтодій А. Г. - Нові методи профілактики та лікування гнійно-запальних ускладнень при травматичних пошкодженнях печінки, Гродецький В. К., Іващук О. І., Рева В. Б. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Досвід лікування постнекротичних кіст підшлункової залози, Степан Б. Т. (2009)
Воровський О. О. - Причини конверсій при лапароскопічній холецистектомії у хворих похилого і старечого віку та способи їх уникнення, Карий Я. В. (2009)
Потійко О. В. - Міні-інвазивні хірургічні втручання у хворих на гострий некротичний панкреатит (2009)
Дзюбановський І. Я. - Роль ендоскопічних транспапілярних втручань в лікуванні холецистохоледохолітіазу у хворих з високим операційним ризиком, Савчук О. Я. (2009)
Грубник А. В. - Хірургічне лікування цукрового діабету 2 типу. Міф чи реальність?, Грубник В. В., Голяк В. П. (2009)
Федорук В. А. - Порівняння способів лапароскопічної холецистектомії у хворих на гострий холецистит: експериментальне та клінічне дослідження (2009)
Арифжанов А. Ш. - Оцінка ефективності застосування Ревмоксикаму (мелоксикаму) в поєднанні з епідуральною анестезією після реконструктивних операцій на стравоході (2009)
Зима І. Я. - Варіанти клінічних проявів варикозного синдрому в умовах хронічної венозної недостатності та його хірургічна корекція (2009)
Якимчук О. А. - Поліорганна дисфункція у пацієнтів із атеросклеротичною оклюзією аорто-стегнового сегмента (2009)
Семенюк Ю. С. - Міні-інвазивні методи лікування хворих на механічну жовтяницю доброякісного генезу, Вівсянник О. М. (2009)
Осадчук Д. В. - Хірургічне лікування і післяопераційна реабілітація хворих на вузловий колоїдний зоб в умовах йодного дефіциту, Шідловський О. В. (2009)
Малиновський А. В. - Сучасна тактика лікування ахалазії стравоходу, Грубник В. В. (2009)
Шідловський В. О. - Спосіб автодермопластичного закриття рани рельєфним клаптем при ССД, Павлишин А. В., Коптюх В. В. (2009)
Чонка І. І. - До питання лікування анаеробної неклостридіальної інфекції м’яких тканин у хворих на цукровий діабет, Бурковський В. А., Лойко І. І., Угляр Т. Ю. (2009)
Четверіков С. Г. - Можливості використання комбінованих міні-лапароскопічних оперативних втручань у хірургічному лікуванні жовчнокам’яної хвороби, Баязитов М. Р., Вододюк В. Ю., Олійник О. О. (2009)
Гудз І. М. - Лікування варикозної хвороби з позицій доказової медицини, Гудз О. І. (2009)
Інструкція з організації роботи лабораторій із застосування полімеразної ланцюгової реакції для виявлення ВІЛ та інших гемотрансмісивних інфекцій станцій переливання крові (центрів крові) (2009)
До 70-річчя хірурга Петра Дмитровича Фоміна (2009)
До 60-річчя хірургa Василя Івановича Русина (2009)
Бондаренко Г. І. - Мотиви Шевченкової поезії, Клименко З. О. (2014)
Варданян М. В. - Шевченкіана літератури для дітей та юнацтва української діаспори (2014)
Курушина М. А. - "Шевченківський кітч" у сучасній Україні (2014)
Манько А. М. - Тарас Шевченко в поетичній рецепції українських митців (2014)
Мацько В. П. - Речитативна форма голосіння за Тарасом Шевченком: поетика фольклорного жанру (2014)
Свєтлова Г. В. - Рецепція творчості Шевченка в контексті дискурсу української ідентичності у літературознавчих статтях Віктора Петрова (2014)
Сушкевич Т. О. - Епізод смерті як елемент сюжету в романтичних баладах Т. Шевченка (2014)
Бакіна Т. С. - Ґендерні ролі в українській літературі для дітей: традиційне та нове в соціалізації дівчинки (2014)
Береза І. Ю. - С. Черкасенко дітям про поетів (2014)
Демчишина М. Г. - Особливості подій у творах про дітей в українській малій прозі к. ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Качак Т. Б. - Подолання тематичних табу в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва: постколоніальна практика (2014)
Ковальчук Н. П. - Проза В. Чередниченко: внутрішній світ дитини з позицій морально-етичного аналізу соціальної дійсності (2014)
Ніколашина Т. І. - Комічні ситуації у трилогії "Тореадори з Васюківки" В. Нестайка (2014)
Рудько О. В. - Роль дитячої літератури у збереженні національної ідентичності (на матеріалі української та англійської дитячої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть) (2014)
Січкар О. М. - Сучасні дитячі твори в новій шкільній програмі з української літератури, Слижук О. А. (2014)
Старовойт Л. В. - Гуманістичний потенціал дитячої прози Віри Марущак (2014)
Ткачук Г. С. - Київський текст української дитячої прози (2014)
Третяк А. І. - Формування образу ідеологічного супротивника засобами художнього тексту (на прикладі роману М. Трублаїні "Шхуна "Колумб”") (2014)
Хмелюк М. М. - Герої-мандрівники в сучасній українській прозі, Круль Л. М. (2014)
Яковенко А. М. - Фантастичність та міфічність як канон дитячого пригодницького дискурсу (на сучасному етапі розвитку української літератури) (2014)
Кобець А. С. - Проблеми створення природно-заповідного фонду та збереження біологічного різноманіття в степовій зоні України, Олійник С. В., Стрілець Р. О., Тимочко Т. В., Барановський Б. О., Григоренко О. С., Манюк В. В., Грицан Ю. І., Ангурець О. В., Бурковський О. П. (2014)
Василюк О. В. - Проблеми включення категорії земель природно-заповідного фонду до державного земельного кадастру, Борисенко К. А. (2014)
Хромих О. В. - Зміни вмісту хлорофілів трав’янистих декоративних рослин за умов забруднення ґрунту сполуками кобальту та марганцю (2014)
Соломенко Л. І. - Пошук критеріїв для визначення екологічної безпеки застосування пестицидів, Драченко В. Л. (2014)
Суслова О. П. - Різноманіття та стан деревних насаджень парку ім. А. П. Чехова м. Харцизька (донецька область), Задорожна Д. В., Хархота Л. В. (2014)
Кунах О. Н. - Экоморфическое разнообразие и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2014)
Шапар А. Г. - Створення заказників на порушених гірничими роботами землях як засіб формування сполучних елементів екологічної мережі, Скрипник О. О. (2014)
Листопадський М. А. - Роль світлової структури деревостанів біосферного заповідника "Асканія-Нова” у формуванні дендрофільної орнітофауни в репродуктивний період (2014)
Боброва О. М. - Особливості розмноження представників роду Berberis L. в умовах ботанічного саду ДНУ імені Олеся Гончара, Лихолат Ю. В., Лесько Ю. В. (2014)
Кочет В. М. - Загальна характеристика іхтіофауни охоронюваних акваторій малих та середніх річок Дніпропетровської області, Зубкова А. О., Чередник Н. Є. (2014)
Іжик Г. В. - Роль жуків-ксилофагів у букових природних лісах і пралісах, Мателешко О. Ю. (2014)
Волошина Н. О. - Розповсюдження адвентивного виду валіснерії спіральної у водоймах Північного Степового Придніпров’я (2014)
Дубина Д. В. - Раритетне фіторізноманіття екомережі степової зони України: представленість та аналіз, Устименко П. М., Вакаренко Л. П. (2014)
Россихіна-Галича Г. С. - Математичне моделювання при дослідженні стійкості кукурудзи та пшениці до комбінованої дії посухи та гербіцидів, Лихолат Ю. В., Вінниченко О. М., Грицан Ю. І. (2014)
Лядська І. В. - Особливості змін агрегатної структури техноземів за профілемем (2014)
Амолин А. В. - Изучение гнездовых стаций пчел Xylocopa valga и Ceratina chalybea на юго-востоке Украины (2014)
Манюк В. В. - Об’єкти геологічної спадщини у Природно-заповідному фонді України (2014)
Ганин Г. Н. - Педофуанистический Кадастр – основа биоресурсной оценки почв (на примере беспозвоночных Приамурья) (2014)
Реут А. А. - Охрана редкого вида Paeonia anomala l. на Южном Урале, Миронова Л. Н. (2014)
Шевцова Л. В. - Стічні води підприємств готельно-ресторанного комплексу як потенційна загроза біорізноманіттю водних екосистем., Береза-Кіндзерська Л. В. (2014)
Ткачук О. П. - Особливості накопичення відходів та шляхи їх переробки у Вінницькій області, Гусак С. В. (2014)
Прокопенко Е. В. - Герпетобионтные паукообразные букового леса (Закарпатская область), Чумак В. А., Лачат Т. (2014)
Приседський Ю. Г. - Вплив забруднення ґрунту фтори дами та сульфітами на ростові показники деяких видів квітково-декоративних рослин (2014)
Терещенко Л. І. - Розширене відтворення лісових ландшафтів Дніпропетровщини із залученням селекційних підходів , Лось С. А. (2014)
Чорний М. Г. - Інвентаризація та оцінка екологічних загроз для природно-заповідних територій (на прикладі Канівського природного заповідника), Грищенко В. М. (2014)
Ивашов А. В. - Биологическое иэкосистемное разнообразие планируемого Сивашского национального природного парка и перспективы его расширения, Громенко В. М., Пышкин В. Б. (2014)
Крамаренко С. С. - Фрактальный анализ пространственной структуры популяций наземных моллюсков, Жуков А. В. (2014)
Брусенцова Н. О. - Фуаністичне різноманіття НПП "Слобожанський” та його збереження (2014)
Скоропляс І. О. - Сучасний стан популяцій Carlina cirsioides klokov на горі Касова (2014)
Гураль-Сверлова Н. В. - Видове різноманіття наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) степового Придніпров’я (2014)
Ванзар О. М. - Ценотична приуроченість раритетних видів у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення "Цецино”, Романюк В. В., Каланча О. Д. (2014)
Єгорова Т. М. - Актуальні питання агроекологічного районування України, Коніщук В. В. (2014)
Сметана О. М. - Обґрунтування створення техногенного заказника "Першотравневий”, Красова О. О., Долина О. О., Ярощук Ю. В., Таран Я. В., Головенко Є. О. (2014)
Левченко В. Б. - Збереження біологічного різноманіття цінних лісорослинних екоценозів Житомирського Полісся, Шульга І. В., Остапчук Ю. В. (2014)
Казанник В. В. - Водно-болотяна орнітофуна Святошинських ставків м. Київ та її сезонні зміни, Турчик А. В., Яненко В. О. (2014)
Задорожная Г. А. - Поселения речного бобра (Castor fiber) в природном заповеднике "Днепровско-Орельский”, Трифанова М. В., Жукова Ю. А. (2014)
Бессонова В. П. - Дія Рb2+ та Сd2+ на фоні засолення NaCl на показники водного обміну листків Lollium perenne L., Пономарьова О. А., Іванченко О. Є. (2014)
Назаренко Н. М. - Екологічні шкали видів флори листяних лісів північного Степу України (2014)
Ловинська В. М. - Стан та продуктивність деревостанів Pinus sylvestris L. та Robinia pseudoacacia L. Природного заповідника "Дніпровсько-Орільський”, Ситник С. А. (2014)
Аннотации (2014)
Титул, зміст (2013)
Богуславський Є. І. - Диверсифікація як основа глобалізаційних процесів (на прикладі великих компаній) (2013)
Коляда Т. А. - Організація довгострокового бюджетного планування та прогнозування: досвід провідних країн світу (2013)
Кизим М. О. - Методичні положення з оцінки перспективи видобутку нетрадиційного природного газу в Україні, Лелюк О. В., Черкаський І. Б. (2013)
Отенко В. І. - Особливості інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, Громико Р. П. (2013)
Охріменко О. О. - Ефективність інвестиційного механізму підприємств електроенергетики: діалектика якісних та кількісних перетворень, Манаєнко І. М. (2013)
Тютюнникова С. В. - Проблеми формування людського потенціалу на шляху до економіки знань в Україні, Савицька Н. Л. (2013)
Ястремська О. М. - Методичний підхід до організації процесу навчання іноземних студентів, Ромашова Я. В. (2013)
Бірюк О. Г. - Технологія бюджетування як інструмент управління виробництвом цукрових буряків, Король В. В. (2013)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Характерні ознаки процесу залучення іноземних інвестицій для формування промислових інтеграційних об’єднань (2013)
Жебка В. В. - Аналіз діяльності та факторів розвитку послуги фіксованої телефонії в Україні, Капелюшна Т. В. (2013)
Кізюн А. Г. - Системний підхід до розвитку співпраці туристичних підприємств (2013)
Козак Л. В. - Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Колупаєва І. В. - Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування (2013)
Коткова Н. С. - Техніко-технологічне оновлення харчової промисловості України: чинники інвестиційно-інноваційного розвитку (2013)
Мальований М. І. - Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні (2013)
Мартиненко М. В. - Функціональний підхід до формування адаптивної системи професійного навчання працівників промисловості, Петренко О. О. (2013)
Рейкін В. С. - Теоретико-методологічні засади мейнстриму та їх застосування в контексті тіньової економіки (2013)
Станкевич І. В. - Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять (2013)
Цапко-Піддубна О. І. - Державні фінансові механізми стимулювання енергоефективності економіки, Біленко Ю. І. (2013)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Вплив дерегулювання економіки в сфері малого підприємництва на місце України у світових рейтингах, Малишко Ю. М. (2013)
Янчук М. Б. - Трансакційний аспект створення високотехнологічного холдингу в умовах глобалізації (2013)
Ярмош В. В. - Аналіз джерел фінансування інтелектуальної власності (2013)
Виноградова О. В. - Проблеми та стратегічні пріоритети розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні: регіональний аспект, Дарчук В. Г. (2013)
Власюк В. Є. - Особливості забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіонів України за допомогою фінансових механізмів, Бик Л. І. (2013)
Кузьминчук Н. В. - Аналіз видів міжбюджетних трансфертів щодо вирішення регіональних проблем формування бюджетів, Зима О. Г. (2013)
Глєбова А. О. - Сучасні теоретичні та практичні аспекти процесу організації фінансування соціально важливих проектів на основі фандрейзингу (2013)
Danko N. I. - Creation of the tourist cluster as a way of increase of investment attractiveness of a region, Dovhal G. V. (2013)
Крячко Є. М. - Структурна діагностика конкурентоспроможності регіонів на основі когнітивного підходу, Розгон І. В. (2013)
Бєлкіна І. А. - Дослідження залежності доходу і прибутку гірничозбагачувального підприємства від організації рудоподачі, Кочура Є. В. (2013)
Верба В. А. - Формування системи показників результативності консалтингової діяльності (2013)
Вітлінський В. В. - Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства, Скіцько В. І. (2013)
Мельникович О. М. - Вибір стратегії розміщення зовнішньої реклами підприємств торгівлі на основі матричної моделі, Крепак А. С. (2013)
Отенко І. П. - Аналітичне забезпечення стратегічної позиції підприємства, Кошарная П. С. (2013)
Брагинец А. Н. - Уточнение функций мониторинга экономической деятельности предприятий (2013)
Захаркін О. О. - Інноваційна діяльність підприємства: теоретичний аспект (2013)
Кобзєва К. В. - Експортний потенціал підприємства: сутність і особливості формування (2013)
Ермоленко А. А. - Взаимосвязь стратегии развития с системой мотивации на предприятиях (2013)
Костель М. В. - Вартісно-орієнтоване управління підприємствами в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі методу вартісних розривів, Шишова Ю. Г. (2013)
Сочинська-Сибірцева І. М. - Забезпечення надійності персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності (2013)
Супрун Н. А. - Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку в контексті протекціоністсько-фритредерської полеміки ХІХ – початку ХХ ст. , Боднарчук Т. Л. (2013)
Яцкевич И. В. - Трансфертная цена: теоретический и прикладной аспект (2013)
Манойленко О. В. - Методи державного фінансового регулювання корпоративного сектору економіки, Лісіна В. Ю. (2013)
Волохова І. С. - Фінансове вирівнювання в Україні: пошук ефективної моделі (2013)
Гойхман М. І. - Діагностичні підходи до аналізу проблемної ситуації збитковості банківської системи (2013)
Мельниченко О. В. - Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима (2013)
Погореленко Н. П. - Підходи до формування механізму управління економічним капіталом банку (2013)
Портна О. В. - Класифікація сукупного фінансового потенціалу країни (2013)
Рац О. М. - Інтегральна оцінка ефективності антикризового управління банком (2013)
Ясинська Н. А. - Перетворені форми соціально-економічних відносин: практичні вимоги сучасності (2013)
Остапенко Т. М. - Інформаційне забезпечення контролінгу витрат (2013)
Ковальчук К. Ф. - Вдосконалення моделі прогнозування фінансових показників з урахуванням правил розвитку хвиль Елліотта, Никитенко О. К. (2013)
Малярець Л. М. - Багатокритеріальна оптимізаційна задача управління ефективністю виробничо-господарської діяльності підприємства, Сенкевич Б. В., Жуков А. В. (2013)
Савченко К. В. - Науково-методичний підхід до визначення лагів стабілізаційної фінансової політики (2013)
Хайлук С. О. - Метод комплексної оцінки ефективності банківської системи (2013)
Грубник В. Ю. - Малоінвазивні втручання при портальній гіпертензії, Ковальчук О. Л., Грубник В. В. (2009)
Русин В. І. - Ендоскопічна склеротерапія варикозно розширених вен стравоходу – її місце в лікуванні гострих кровотеч, Румянцев К. Є., Кополовець І. І. (2009)
Каніковський О. Є. - Корекція порушень системи гемостазу в комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Кадощук Т. А., Росохай О. В., Мо¬сьондз В. В. (2009)
Комарницький Є. С. - Ефективність методів екстракорпоральної детоксикації в комплексному лікуванні хворих із тяжкою формою гострого панкреатиту, Гордійчук І. Л., Куцик І. Я., Комарницький А. Є. (2009)
Кришень В. П. - Технічні особливості лапароскопічної герніоалопластики в лікуванні защемлених пахових гриж, Кудрявцев А. В., Мущинін В. А., Шептун Ю. Ю. (2009)
Дзюбановський І. Я. - Місцеві мікози в хірургії післяопераційних вентральних гриж, П’ятночка В. І., Поляцко К. Г. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Хірургічна тактика при багатоповерхових атеросклеротичних ураженнях магістральних артерій нижніх кінцівок, Адарбех А. С. Н., Вайда А. Р. (2009)
Попадюк О. Я. - Патогістологічні критерії застосування кава-фільтрів у ранні періоди після імплантації, Багрій М. М. (2009)
Сергєєв О. О. - Хірургічне лікування гострих венозних клубово-стегнових тромбозів, Кутовий О. Б., Люлько І. В., Хабарлак С. В., Євсюков Є. А., Соколов О. В., Ельхаш М. Н. (2009)
Мітюк І. І. - Зміни клітинного та гуморального імунітету у хворих із гострими гнійними деструктивними захворюваннями легень при застосуванні імуномодулятора примавіру, Шостак В. М., Аль Камалі Абдуль Хакім М. М., Кульчиковська О. М. (2009)
Шевчук І. М. - Хірургічна тактика лікування хворих із травмами органів грудної клітки, Сніжко С. С., Шевчук М. Г., Клим В. М. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Особливості гемодинамічних змін та насичення крові киснем після резекції значних обсягів легеневої паренхіми і їх вплив на морфофункціональний стан органів черевної порожнини в експерименті, Венгер І. К., Герасимюк Н. І. (2009)
Валіхновський Р. Л. - Порівняльний досвід використання комп’ютерного моделювання результатів реконструктивної риносептопластики у пацієнтів із набутими вадами носа (2009)
Ковальчук Л. Я. - Патоморфологічне обгрунтування оптимальних термінів та вибору дренуючих операцій при кістах підшлункової залози, Степан Б. Т. (2009)
Савінов С. Г. - Досвід використання малоінвазивних технологій у хірургічному лікуванні варикозної хвороби, Томін В. А., Гривенко С. Г., Золотницький Г. А., Савінов І. С. (2009)
Федорук О. С. - Післяопераційні ускладнення трансуретральної резекції доброякісної гіперплазії перед¬міхурової залози, Іфтодій А. Г. (2009)
Венгер І. К. - Нові підходи до діагностики ступеня ішемії тканин нижніх кінцівок при атеросклеротичному ураженні аорто-стегно-підколінного сегмента, Костів С. Я. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Досвід застосування радикальних операцій при гострій товстокишковій непрохідності пухлинної етіології, Гусак О. М., Господарський А. Я., Угляр Т. Ю. (2009)
Русак О. Б. - Морфологічні особливості епітеліальних куприкових ходів у гострій та хронічній фазах (2009)
Бойко В. В. - Міні-інвазивні методи біліарної декомпресії у хворих на холедохолітіаз, Тарабан І. А., Дрозд І. О., Шателен Н. В. (2009)
Радомський О. А. - Нові підходи до проектування васкуляризованих шкірних клаптів для заміщення гнійно-некротичних дефектів гомілки і стопи, Пархоменко М. В., Аксютін А. Г., Радомська Н. Ю. (2009)
Дзюбановський І. Я. - Ішемічний коліт в ургентній хірургії, Бенедикт В. В., Катерняк В. Б., Кордяк А. В., Ковальчук Ю. М., Балацький Т. І. (2009)
Луценко Н. С. - Застосування радіохвильового методу при лікуванні шийки матки у жінок із німою йоднегативною зоною, Євтерєва І. О. (2009)
Іфтодій А. Г. - Наш досвід лікування хроніч¬них тріщин прямої кишки, Козловська І. М. (2009)
Інструкція з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ та інших гемотрансмісивних інфекцій станцій переливання крові (центрів крові) (2009)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Кубіва С. І. на посаду Голови Національного банку України” (2014)
Щербакова О. - Підсумки реалізації грошово-кредитної політики у 2013 році (2014)
Майорова Т. - Підвищення ролі банківського інвестиційного кредиту в інноваційному розвитку економіки України, Урванцева С. (2014)
Дехтяр Н. - Методологічні аспекти встановлення взаємозв’язку державних видатків та економічного розвитку: вітчизняний і зарубіжний досвід, Дейнека О. (2014)
Береславська О. - Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за січень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за січень 2014 року) (2014)
Ринок державних цінних паперів України у січні 2014 року (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Сумській області” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "ХХІІ зимові Олімпійські ігри” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Визволення Нікополя від фашистських загарбників” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Корсунь-Шевченківська битва” (до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників) (2014)
Система електронних платежів Національного банку України та діяльність банків України на ринку платіжних карток у 2013 році (2014)
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2013 року (2014)
Дмитренко Ю. - Національний банк України в системі суб’єктів управління об’єктами державної власності (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Січень 2014 року (2014)
Харченко В. - Міжнародний досвід формування інформаційно-фінансового простору (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у січні 2014 р. (2014)
Банки, включені до Державного реєстру банків у січні 2014 р. (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 січня і 1 лютого 2014 року (2014)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2014 року (2014)
Структура активів банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура зобов’язань банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Прибутки і збитки банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура власного капіталу банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Міщенко В. - Генеза та поступ національного фінансового господарства (2014)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (2014)
Гейко Т. С. - Тектоно-геодинамические критерии нефтегазоносности кристаллического фундамента Северного борта Днепровско-Донецкого авлакогена, Лукин А. Е., Омельченко В. В., Цеха О. Г. (2013)
Мельничук Г. В. - Палеопротерозойський кристалічний фундамент Волинського палеозойського підняття: особливості будови та геологічної історії (2013)
Иваник М. М. - Особенности строения титон-берриасских отложений Юго-восточного Крыма (район мыса Св. Ильи), Жабина Н. Н., Аникеева Е. В. (2013)
Матвеев А. В. - Стратиграфия верхнего мела Горного Крыма по известковому наннопланктону (2013)
Ситников А. Б. - Обоснование устойчивой расчетной явной конечноразностной схемы реализации исходной физико-математической модели совместной нелинейной миграции жидких углеводородов и подземной влаги в грунтах зоны аэрации (2013)
Сухоребрый А. А. - Поровые растворы зоны аэрации южных степных районов Украины (2013)
Геворкьян В. Х. - Геологическое значение закона В. И. Вернадского о постоянстве биомассы в биосфере Земли (2013)
Макаренко А. Н. - Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 5. Вероятные теплопроизводящие частицы (2013)
Кирилюк В. П. - Особенности стратиграфических исследований нижнего докембрия. Статья 2. Роль геологоbформационных исследований в изучении стратиграфии нижнего докембрия (2013)
Памяти Соколова Бориса Сергеевича (2013)
Основні засади грошово-кредитної політики на 2014 рік (2014)
Богдан Т. - Глобальні ризики боргового "нависання” у розвинутих країнах і засоби їх мінімізації (2014)
Пацера М. - Діти малюють майбутнє банку (2014)
Кудрявцева З. - Вивчаємо історію Національного банку (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Квітень 2014 року (2014)
Петрик О. - Фінансові програми Міжнародного валютного фонду для надання фінансової допомоги країнам, Батковський В. (2014)
Барановський О. - Безпека банківської сфери (2014)
"Банк, якому довіряють – 2014” (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у квітні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у квітні 2014 року (2014)
Структура активів банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура зобов’язань банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Прибутки і збитки банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура власного капіталу банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2014 року (2014)
Костюк О. - Іноземний капітал у банківському секторі України в контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків, Костюк О. (2014)
Матвійчук Ю. - Молоді дослідники проблем банківництва (2014)
Пацера М. - Як підготувати конкурентоспроможного банкіра (2014)
Берегуля О. - Банківські групи України. Перші кроки до запровадження консолідованого нагляду (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Володимир Сергєєв” (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у квітні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за квітень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за квітень 2014 року) (2014)
Ринок державних цінних паперів України у квітні 2014 року (2014)
Ковальчук Л. Я. - Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його корекція берлітіоном, Максимлюк В. І., Смачило І. І., Доброродній В. Б., Смачило І. В., Дзюбановський О. І. (2010)
Захараш М. П. - Сучасна діагностично-лікувальна тактика у хворих на механічну жовтяницю, зумовлену холедохолітіазом, Захараш Ю. М., Усова О. В. (2010)
Бойко В. В. - Результати лікування хворих на високу гостру непрохідність тонкої кишки, Шапринський Є. В. (2010)
Беденюк А. Д. - Локальний кровобіг слизової оболонки при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки на фоні функціональних порушень гастродуоденальної зони до та після хірургічної корекції (2010)
Арбузов І. В. - Частота і структура ранніх післяопераційних ускладнень у пацієнтів із синдромом Леріша залежно від методу хірургічного лікування, Спірін Ю. С., Гардубей Є. Ю. (2010)
Іващук О. І. - Зміна оптичних параметрів тканин людського організму при гострому деструктивному холециститі, Ушенко О. Г., Бодяка В. Ю., Морар І. К., Кабиш В. П. (2010)
Новицький О. В. - Ендолімфатична антибактеріальна терапія в комплексному лікуванні хворих на глибокі форми гострого гнильного парапроктиту, Шевчук І. М., Галицький В. В. (2010)
Костів О. І. - Взаємозв’язок клінічних проявів атеросклеротичного ураження судин нижніх кінцівок із прогностичними чинниками, що впливають на перебіг атеросклеротичного процессу, Мерецький В. М. (2010)
Венгер І. К. - Корекція еферентною терапією системної запальної відповіді у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок, Зарудний О. М., Якимчук О. А., Зарудна О. І. (2010)
Полінчук І. С. - Методика відновлення психофізіологічних функцій після різних видів загальної анестезії в умовах стаціонару одного дня (2010)
Герасимчук П. О. - Оцінка ефективності алгоритмів диференційованого хірургічного лікування синдрому стопи діабетика, Кушнір Р. Я., Романів І. Б. (2010)
Ковальчук О. Л. - Ендогенна інтоксикація та перебіг вільнорадикальних процесів у хворих на хронічний калькульозний холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок, Фіра Д. Б. (2010)
Міщук В. В. - Вплив інтраопераційної санації черевної порожнини на рівень маркерів запалення у хворих на перитоніт (2010)
Назарчук С. А. - До питання про підвищення механічної міцності та біологічної герметичності кишкових швів (2010)
Домбровський Д. Б. - Гістологічна та імуногістохімічна характеристика м’язової тканини за умов експериментальної ішемії, Салютін Р. В., Дрюк М. Ф. (2010)
Буднюк О. О. - Предиктори постекстубаційного стридору після операцій на щитоподібній залозі (2010)
Магалецька Н. В. - Досвід впровадження відеолапароскопічних операцій при урологічній патології в багатопрофільному центрі малоінвазивної хірургії, Рудковська Н. Г., Волков А. О. (2010)
Грубар Ю. О. - Алгоритм остеосинтезу великих трубчастих кісток стержнями, що блокуються, Гаріян С. В. (2010)
Іванчов П. В. - Клініко-ендоскопічні особливості гострокровоточивих доброякісних пухлин шлунка та дванадцятипалої кишки (2010)
Федорук О. С. - Аналіз трансуретральних операцій при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Іфтодій А. Г. (2010)
Погребняк І. О. - Наш досвід лікування хворих із травмами селезінки, Лисюк О. В., Лобінцева Н. О. (2010)
Левицький А. В. - Ультразвукове дуплексне сканування при виборі тактики лікування патологічної звивистості сонних артерій, Костів С. Я. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Випадок посттравматичної защемленої лівобічної діафрагмальної грижі, Беденюк А. Д., Мальований В. В., Білозецький І. Ю., Свідерський В. В., Герасимюк Н. І., Било Т. Л. (2010)
Ковалик А. П. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих на паралітичний стеноз гортані з однобічним анкілозом перснечерпакуватого суглоба (2010)
Мальований В. В. - Комплексне лікування гнійно-деструктивних захворювань легень, Калайджан К. О., Вівчар П. Й., Сас П. А. (2010)
Волобуєв М. М. - Порівняльна оцінка новокаїнових блокад як альтернативи операції Малле-Гі в лікуванні холестатичного гепатиту, Косенко О. В., Чемодуров М. Т., Филипенко В. М., Алібаєва З. Е., Міхальчевський В. П. (2010)
Краснянська Л. О. - Лапароскопічне лікування безпліддя трубно-перитонеального ґенезу, Дуць С. І., Мельничук В. В., Кривицька Г. О. (2010)
До 60-річчя хірурга Володимира Володимировича Грубника (2010)
Гурц В. В. - Здорова політика – здорове суспільство – здорова людина (2013)
Trifonova K. - Interdisciplinary interaction between general practitioners and ophthalmologists, Slaveykov K., Despotova-Toleva L., Stoyanov V., Atanasov M. (2013)
Водяник A. A. - Роль дистантного зв'язку у міжклітинних взаємодіях, Берлінець Б. В. (2013)
Ковальчук О. І. - Ультраструктурна організація аденогіпофіза в гострому періоді опікової хвороби та застосуванні дезінтоксикаційних розчинів (2013)
Остапенко О. В. - Морфофункциональное состояние печени крыс при коррекции гипотиреоза l-тироксином в комплексе с кальцитонином (2013)
Савосько С. І. - Структурні зміни кори великого мозку при експериментальному інсульті та їх фармакокорекції (2013)
Ярмолюк Є. С. - Протокол оцінки стійких неврологічних порушень після моделювання фокальної церебральної ішемії в експерименті на щурах, Цимбалюк В. І., Троян О. І. (2013)
Алиева Э. Ш. - Эффективность применения ганцикловира в комплексном лечении герпетических кератитов, Иванова Н. В., Копаенко А. И. (2013)
Ахмад Абед Аль Рахим Абдаллах Акрабави - Влияние никотинамид-содержащих препаратов на концентрацию никотинамидных коферментов в крови больных с непролиферативной диабетической ретинопатией и в эксперименте, Сакович В. Н. (2013)
Безродная А. В. - Клинико-лабораторные особенности течения HCV-ассоциированного цирроза печени в зависимости от его стадии (2013)
Буринский Н. В. - Клинико-морфологические особенности течения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, Боровиков К. С. (2013)
Венедиктова О. А. - Центральная серозная хориоретинопатия. новый взгляд на этиологию и патогенез (обзор литературы), Рыков С. А., Сук С. А., Саксонов С. Г. (2013)
Иванов А. С. - Фантомно-болевой синдром - проблема, с которой сталкивается человек после ампутации конечности, Татаренко Д. П., Шалимов С. А., Смалий К. В., Твардовский А. М., Уличный В. И. (2013)
Каракурсаков Н. Э. - Роль раннего энтерального питания в комплексной терапии хирургических больных, Баснаев У. И., Горелов И. И. (2013)
Карпенко О. О. - Оптимізація комплексного лікування альгодисменореї в сучасних умовах, Колесник В. Л., Ластовецька П. Д. (2013)
Ковальчук В. М. - Результати хірургічного лікування внутрішньосуглобових переломів проксимального відділу плечової кістки (2013)
Кондратюк Л. О. - Клініко-лабораторні особливості перебігу кріоглобулінемічного синдрому у хворих з хронічним гепатитом С (2013)
Лазарева К. П. - Клінічне значення визначення показників центральної гемодинаміки у хворих з неускладненою есенціальною артеріальною гіпертензією, за даними аппланаційної тонометрії, Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Кацитадзе І. Ю. (2013)
Петелицька Л. Б. - Сучасні аспекти патогенезу системних некротизуючих васкулітів, Федьков Д. Л., Юр'єва Г. О. (2013)
Рай О. В. - Уроканінова кислота та її участь в патогенезі псоріазу (2013)
Федьков Д. Л. - Дисметаболізм хрящової тканини у хворих на остеоартроз: лабораторно-інструментальна діагностика та шляхи медикаментозної корекції, Труш І. Ф., Оліфіренко О. І. (2013)
Горлов І. Β. - Особенности течения рекуррентного депрессивного расстройства в зависимости от возраста начала первого эпизода (2013)
Нaумeнко Г. М. - Особливості долаючої копінг-поведінки жінок з лейоміомою матки в післяопераційний період, Божук Б. С. (2013)
Павліченко А. Р. - Вегетативна дисфункція у дітей, як психосоматичний розлад з депресивним компонентом (2013)
Ходан Β. Β. - Дослідження функціональних психоемоційних станів у дітей із хронічним холецистохолангітом в умовах застосування стандартної і комбінованих схем терапії, Мицько Β. М. (2013)
Hryhorenko L. V. - Analyses of the cases outbreaks associated with drinking water in the different countries of the world (by the literature data) (2013)
Slaveykov K. - E-learning in the field of ophthalmology, Trifonova K., Despotova-Toleva L., Stoyanov V., Shosheva V. (2013)
Романюк І. Д. - Епоніми в анатомічній термінології (2013)
Короленко В. В. - Елементи організації дерматовенерологічної допомоги у стародавні часи (2013)
Свінціцький І. А. - Розвиток студентської науки у національному медичному університеті імені О.О.Богомольця: підсумки 2012 року, Джума К. А. (2013)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2013)
Валерій Геєць: "Якісні зміни в економіці України є нагальними” (2014)
Васильєва Т. - Імпліцитне правило таргетування для економіки України, Лєонов С., Луняков О. (2014)
Матвійчук Ю. - Шевченківські урочистості в Національному банку України (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Лютий 2014 року (2014)
Матвійчук Ю. - 200-літньому ювілею Тараса Шевченка Національний банк України присвятив дві пам’ятні монети (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Євгеній Березняк” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка” (2014)
Кузьма Н. - "Шевченко live!” – довели студенти Університету банківської справи Національного банку України” (2014)
Гладких Д. - Ключові показники діяльності банків України за підсумками 2013 року (2014)
Пацера М. - Сергій Мамедов – "Фінансист року” (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у лютому 2014 р. (2014)
Болгар Т. - Розвиток вертикалі колекшену банківських установ на основі аналізу проблем системи стягнення проблемних кредитів (2014)
Прасолова С. - Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки, Чернявська О. (2014)
Підвисоцький Р. - Інформаційні інновації – інструмент ефективної взаємодії банку з клієнтом (2014)
Пацера М. - Визначено лідерів конкурсів журналу "Банкиръ” (2014)
Кльоба Л. - Збалансована система показників як ефективний інструмент управління кадровою безпекою банку (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2014 року (2014)
Козюк В. - Резервний статус валюти в глобальній економіці: проблема темпоральних конфліктів (2014)
Пластун О. - Моделювання поведінки фінансових ринків під час фінансової кризи із застосуванням фрактальної гіпотези ринку, Макаренко І. (2014)
Волошин І. - Ціноутворення на банківські активи на основі матриці узгодження грошових потоків, Волошин М. (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за лютий 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за лютий 2014 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2014 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у лютому 2014 року (2014)
Баранова Л. А. - Аббревиатурно-узуальная омонимия и омонимия исконных и заимствованных аббревиатур как средства языковой игры на стыке языков (2012)
Баринова О. В. - Особенности толкования адъективных колоративов как качественных прилагательных (2012)
Белозор О. С. - Семантическая структура прилагательного чистый по данным толковых словарей русского языка (2012)
Белянина Т. С. - Пути возникновения неологизмов в современном японском языке (2012)
Блинова Н. М. - Типологія соціокультурної метафори у публіцистиці Івана Франка (2012)
Булава Н. Ю. - Специфіка відапелятивних прізвищ субстантивного типу в антропоніміконі Північної Донеччини (2012)
Величанова О. В. - Лингвистические аспекты перевода хорватской поэзии на русский язык (на материале стихотворений Алисы Салопек) (2012)
Высоцкая Т. Н. - Термин как основная единица метаязыка терминологического исследования (2012)
Глухова Л. О. - Особливості та лексичні засоби репрезентації субконцепту "Вищий навчальний заклад" у сучасній англійській мові (2012)
Гнезділова Я. В. - Комунікативно-прагматична типологія англомовних емоційного й емотивного дискурсів (2012)
Гречухина И. Д. - Древнеанглийская поэтическая лексика в жанровом аспекте (2012)
Дук П. О. - Сучасні шпрухові форми у стилістичній системі німецької мови (2012)
Евраева С. В. - Концепт черт в русской наивной картине мира и в идиостиле А. Блока (2012)
Закурдаева М. Ю. - Некоторые проблемы цветообозначения в лингвистике (2012)
Зубенко К. В. - Частини мови в концепції учених Петербурзької лінгвістичної школи (2012)
Ким Л. А. - О грамматических возможностях лексемтипа альфа и бизнес в современном русском языке (2012)
Козлова О. Е. - Соотношение и взаимодействие лексических и словообразовательных средств обозначения интенсивности процесса в современном русском языке (2012)
Короткова C. В. - Семантика наречия в производственно-техническом тексте (2012)
Кравченко Э. А. - Развитие семантики компаративных конструкций с онимами в художественном тексте (2012)
Куварова Е. К. - Редукция заключительной этикетной формулы в эпистолярном тексте (2012)
Луговий В. С. - Широкозначність фразеологізмів з онімним компонентом як об’єкт лексикографії (2012)
Ляпичева Е. Л. - Имитация детской речи как основа языковой игры в художественной литературе для детей (на материале произведений Д. Хармса, Ю. Мориц, Г. Остера) (2012)
Меньшиков И. И. - Типология присловных сложноподчинённых предложений в русском языке (2012)
Мозовая И. Н. - Типы иноязычных слов в аспекте теории метаязыка неологии (на материале современной коммерческой рекламы) (2012)
Нашиванько О. В. - Язык специальной коммуникации в аспекте соотношения в нем естественного и искусственного начал (на материале терминосферы медицинской косметологии) (2012)
Огієнко К. О. - Актуальне членування речення в мовознавстві початку 60-х – кінця 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Онанченко А. В. - К вопросу о вариантности и антонимии терминов переводоведения (2012)
Острецова И. В. - Современные подходы к изучению описательных предикатов (2012)
Панченко Е. И. - Красный цвет в английских паремиях и тексте (2012)
Посмітна В. В. - Майбутній офіцер внутрішніх військ як об’єкт маніпулятивного мовного впливу (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського