Андрєєва Є. Д. - Формування облікової політики та шляхи її вдосконалення (2014)
Ніколюкіна К. Є. - Стимулювання інноваційної активності підприємств та оподаткування інноваційної діяльності (2014)
Афанасієвська Т. В. - Особливості складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (2014)
Зима М. О. - Науковий підхід до організації обліку за центрами відповідальності (2014)
Ярмішко С. В. - Проблеми організації обліку оплати праці та принципи її вдосконалення на підприємстві (2014)
Лук'янчикова К. Ю. - Особливості бюджетування суб'єктів малого підприємництва (2014)
Чуприна В. Ю. - Проблеми обліку дебіторської заборгованості (2014)
Шляхтич Т. В. - Особливості організації обліку туристичної діяльності (2014)
Целуйко К. Ю. - Особливості організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві (2014)
Тищенко В. Б. - Рекламна діяльність: облік та оподаткування (2014)
Кудякова С. С. - Бухгалтерський облік у будівництві (2014)
Алєксєєнко О. С. - Управління і контроль за депозитними операціями в комерційному банку (2014)
Буряк О. О. - Особливості нарахування амортизації основних засобів (2014)
Березка Т. С. - Окремі аспекти внутрішнього контролю в органах державної казначейської служби України та шляхи його вдосконалення (2014)
Васильєва К. Г. - Організація обліку виробничих запасів з використанням автоматизованих інформаційних технологій (2014)
Бусяк В. А. - Превышение служебных полномочий государственной налоговой службы (2014)
Єрмакова Ю. В. - Створення банківських резервів під кредитні операції (2014)
Гринчук А. Л. - Особливості складання фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами в Україні (2014)
Киба К. В. - Важливість вибору облікової політики підприємствами малого бізнесу (2014)
Ковальова О. А. - Об'єкти обліку майнового страхування на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Кириченко Є. О. - Організація обліку основних засобів на підприємстві (2014)
Лихоманова Є. В. - Особливості організації обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Лазарєва А. С. - Особливості організації обліку фінансових результатів на торговельних підприємствах (2014)
Лісна М. О. - Проблеми в процесі переходу вітчизняних підприємств до складання фінансової звітності згідно з МСФЗ (2014)
Ліснича Т. В. - Сутність облікової політики та основні проблеми в процесі формування її на підприємствах України (2014)
Луганський А. Е. - Організація обліку з оплати праці робітників на підприємстві (2014)
Мажуліна М. О. - Облікова політика як основа для діяльності підприємства (2014)
Муренец И. Г. - Включение налогообложения в процессы планирования и управления субъектами хозяйствования (2014)
Овсійчук О. В. - Удосконалення організації обліку виробничих запасів (2014)
Пересічанська А. С. - Деякі напрями вдосконалення положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (2014)
Різник І. В. - Розмежування термінів "витрати" та "затрати" для потреб господарювання (2014)
Самойленко А. В. - Облік кредитних операцій у комерційних банках (2014)
Склярова І. С. - Особливості обліку депозитних операцій комерційного банку (2014)
Сотникова Г. І. - Аналіз фінансового стану та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України (2014)
Сукачова М. М. - Особливості обліку й оподаткування доходів і витрат, пов'язаних із безкоштовною рекламною роздачею товарів (2014)
Тєлєгіна А. В. - Особливості побудови системи обліку витрат виробництва на підприємствах молочної промисловості (2014)
Ткаченко К. П. - Вибір методу аналізу звіту про фінансовий стан (баланс) бюджетних установ задля виявлення резервів підвищення ефективності діяльності (2014)
Хворостовська М. В. - Проблеми відображення фінансових результатів діяльності підприємства в обліку та звітності (2014)
Юрків Д. І. - Удосконалення документального оформлення обліку основних засобів (2014)
Бережная Ю. А. - Особенности формирования бренда предприятия в условиях российского рынка (2014)
Герасимов О. К. - Процедура проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві (2014)
Коряк М. С. - Мотивація персоналу на підприємстві (2014)
Лісковська А. О. - Удосконалення системи адміністрування інвестиційної діяльності підприємства (2014)
Манжай Д. П. - Удосконалення організаційної структури підприємства в умовах ринкової економіки (2014)
Петрова К. В. - Діагностика інвестиційної привабливості підприємства (2014)
Сорокин А. В. - Управление затратами предприятия (2014)
Фам Тхань Хуень - Управління якістю як фактором конкурентоспроможності продукції (2014)
Шинкаренко А. Д. - Особливості збуту продукції в сучасних умовах (2014)
Буряк В. С. - Напрями вдосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем (2014)
Калачіді М. М. - Структурно-функціональне моделювання процесу управління дохідністю банку (2014)
Бондар А. В. - Удосконалення систем управління банківськими ризиками (2014)
Батиров Д. - Разработка технического плана предприятия (2014)
Бахбидов Б. Г. - Связь стратегического планирования с бизнес-планированием (2014)
Дурдымырадов Г. Г. - Организация оценки труда персонала строительной организации (2014)
Жолудєв О. С. - Фази впровадження ощадливого будівництва за дослідженнями інституту будівельної індустрії (2014)
Курса Р. В. - Організація збутової діяльності (2014)
Кібець М. М. - Удосконалення організаційної структури будівельного підприємства (2014)
Омельченко М. О. - Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту (2014)
Польшина І. М. - Система показників КРІ та мотивація персоналу: нерозривно пов'язані поняття (2014)
Польщенко М. Ф. - Особливості розвитку логістики в Україні (2014)
Стовбун А. В. - Ефективність прийняття управлінських рішень (2014)
Чекиров Б. И. - Методы организации трудовых процессов на строительном предприятии (2014)
Зайцева Д. В. - Особливості організації збутової діяльності для підприємств хіміко-фармацевтичної галузі (2014)
Петренко М. С. - Корпоративна соціальна відповідальність як невід'ємна складова сучасного бізнесу (2014)
Чеканова В. В. - Організація обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних установах України (2014)
Легка Л. М. - Основні проблеми розвитку системи підвищення кваліфікації в органах державної влади та місцевого самоврядування (2014)
Баранов А. Л. - Тарифна політика в системі управління вартістю страхової компанії (2014)
Гладченко Л. П. - Державні фінанси в умовах інституційних трансформацій суспільства (2014)
Дегтярьова Н. В. - Інноваційні біржові продукти залучення капіталу, Ройко І. М. (2014)
Кондратюк С. Я. - Раціоналізація видатків державного і місцевих бюджетів в Україні (2014)
Лупенко Ю. О. - Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки, Фещенко В. В. (2014)
Пислиця А. В. - Теоретичні засади адміністрування акцизів (2014)
Поліщук Є. А. - Характеристика інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ (2014)
Примостка Л. О. - Державний капітал у банківській системі України (2014)
Радзієвська В. М. - Інфраструктурне забезпечення функціонування ринку цінних паперів з урахуванням складності системи (2014)
Самородов Б. В. - Ідентифікація проблемних ситуацій банківської системи на основі діагностування основних показників її діяльності, Гойхман М. І. (2014)
Суторміна А. М. - Еволюція системи валютного регулювання та контролю в Україні (2014)
Безверхий К. В. - Екологічний податок з побічної продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств у вигляді добрив (2014)
Бочуля Т. В. - Філософський підхід у бухгалтерському обліку в системі інформаційного забезпечення бізнесу (2014)
Кощинець М. І. - Порядок складання і подання розрахунків до бюджетних запитів і затвердження бюджету у судовій владі (2014)
Лелявська Л. В. - Облік витрат та управління в організаціях водного господарства (2014)
Осмятченко В. О. - Моделювання затрат в умовах сталого розвитку торговельних підприємств (2014)
Парасій-Вергуненко І. М. - Аналіз стійкого розвитку економічних систем: теоретико-методологічні аспекти (2014)
Свірко С. В. - Організація управлінського обліку в бюджетних установах: етап постановки та його складові (2014)
Суков Г. С. - Організація управлінського обліку на великих промислових підприємствах: первинні позиції (2014)
Щербакова Н. А. - Роль аудиту у підвищенні ефективності податкового адміністрування в Україні, Кротова О. Г. (2014)
Бакатова І. О. - Формування маркетингової стратегії промислових підприємств України на основі диверсифікації збутових каналів (2014)
Векліч З. В. - Оцінювання ефективності державного впливу на зовнішньоекономічну діяльність підприємств (2014)
Коровяковская А. В. - Факторинговые операции коммерческих банков (2014)
Макєєва К. Ю. - Аутсорсинг як механізм підвищення ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств (2014)
Харченко Д. В. - Інфляція в Україні та її безпечний рівень (2014)
Коротя Ю. С. - Зміни у фінансовій звітності у процесі переходу до Міжнародних стандартів фінансової звітності (2014)
Барсученко А. С. - Теоретичні основи аудиту кредитних операцій комерційних банків, Зінченко А. С. (2014)
Березка Т. С. - Казначейське обслуговування місцевих бюджетів в Україні: переваги та недоліки (2014)
Біленко А. О. - Стан державного контролю в Україні (2014)
Бистро В. В. - Ревізія основних засобів на підприємстві (2014)
Вдовиченко А. С. - Проблемы проведения госзакупок и применение электронных торговых площадок (2014)
Валєжна М. С. - Особливості аудиту ефективності діяльності банку (2014)
Гайдай Н. М. - Особливості організації внутрішнього аудиту кредитного портфеля комерційного банку (2014)
Галущак А. В. - Развитие системы государственного аудита в Украине (2014)
Гамзаєва Е. М. - Особливості аудиту фінансових результатів (2014)
Деменкова А. Е. - Сутність та значення аудиту в сучасних умовах господарювання (2014)
Дограшвілі М. Б. - Шляхи підвищення ефективності фінансового контролю в державних програмах (2014)
Євко Н. О. - Взаємодія експерта-бухгалтера та правоохоронних органів під час розслідування економічних злочинів (2014)
Єрмоленко В. А. - Сутність дефініції "судово-економічна експертиза" (2014)
Катков К. С. - Державний аудит в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Киба К. В. - Теоретико-методологічні аспекти аудиту фінансової звітності підприємства (2014)
Киян Т. С. - Особливості судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства (2014)
Ковальчук О. О. - Судово-економічна експертиза: теоретичний аспект (2014)
Колесник А. Є. - Сутність та значення ревізії в сучасних умовах господарювання (2014)
Колпак В. В. - Теоретичні засади судово-економічної експертизи (2014)
Крута Л. С. - Удосконалення методичного забезпечення аудиту заробітної плати, Хомюк А. В. (2014)
Копилова Т. С. - Удосконалення нормативно-правової бази здійснення судово-економічної експертизи (2014)
Курило А. В. - Процес отримання сертифіката аудитора: дискусійні питання та напрями їх вирішення (2014)
Магидова В. П. - Ревизия государственного учреждения в условиях использования компьютерных технологий (2014)
Матвєєва А. С. - Контроль витрат на оплату праці на підприємстві (2014)
Мельник Е. В. - Проблемы становления аудита в Украине и пути их решения, Панафидина М. Э. (2014)
Монаршенко І. М. - Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (2014)
Нікітіна Г. Ю. - Проблемні питання нарахування амортизації основних засобів (2014)
Пересічанська А. С. - Теоретичні аспекти аудиту основних засобів (2014)
Погрібняк Д. С. - Особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах (2014)
П'яткіна Е. В. - Автоматизація застосування моделей прогнозування ймовірності банкрутства у ході аудиту оборотних активів підприємства (2014)
Ревенко Ю. В. - Організація ревізії виконання кошторису на утримання бюджетної установи (2014)
Скотаренко Є. С. - Теоретичні засади здійснення судово-економічної експертизи (2014)
Соломашенко І. М. - Сутність аудиту кредитних операцій банку (2014)
Терехина Д. И. - Ревизия в условиях использования компьютерных технологий (2014)
Усатий А. В. - Актуальні проблеми аудиторської діяльності в Україні та можливі шляхи їх вирішення (2014)
Федорищева О. А. - Особливості державного аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетної установи (2014)
Фоменко К. Ю. - Ревізія податкових платежів (2014)
Хричікова М. О. - Особливості аудиту основних засобів на підприємстві (2014)
Шамрай Ю. О. - Особливості аналізу зарубіжного досвіду одержання аудиторських доказів та його цінність для аудиторів в Україні (2014)
Шевченко М. С. - Ревізія запасів на підприємстві (2014)
Шевченко О. А. - Методичні аспекти аудиту фінансових результатів та шляхи його вдосконалення, Короткова А. В. (2014)
Шмарівоз С. Г. - Особливості технології аудиту запасів (2014)
Байрачна А. В. - Неологізми як один із головних факторів розвитку української мови (2014)
Бойко О. М. - Лінгвістичні засоби комізму в українському побуті та літературі (2014)
Брагіна К. Ю. - Національна термінологія в умовах глобалізації (2014)
Воропай С. В. - Мовлення сучасної молоді – дзеркало соціальної культури (2014)
Грошова Т. В. - Професійне мовлення як один із складників формування особистості економіста (2014)
Грузіна І. В. - Комунікативна компетентність у професійній діяльності (2014)
Дугінова І. О. - Про засоби активізації розумової діяльності адресата в рекламному тексті (2014)
Єнь Л. Ю. - Стилістичні особливості функціонування омонімів в українській мові (2014)
Зіміна А. В. - Явище синонімії у термінологічній лексиці (2014)
Король О. С. - Степовий говір південно-східного наріччя української мови (2014)
Кузнецов В. С. - Сучасні тенденції розвитку українського офіційно-ділового мовлення (2014)
Лихольот Т. О. - Міжкультурна і кроскультурна комунікація (2014)
Літвінова А. А. - Терміни іншомовного походження у мовленні економічних та юридичних спеціальностей (2014)
Рєпіна М. О. - Проблема популяризації української мови серед молоді (2014)
Рєпіна Ю. О. - Англіцизм у субмові сучасної української молоді (2014)
Рубан В. В. - Особливості функціонування паронімів у професійному мовленні економіста (2014)
Сабліна А. С. - Особливості студентського сленгу (2014)
Сименко Ю. О. - Проблема двомовності в сучасній Україні в соціокультурному аспекті (2014)
Сирадоєва А. О. - Лексичні новоутворення, семантичні переосмислення, запозичення як основа інноваційних явищ в українській мові (2014)
Софеніна П. С. - Явище фразеологічної паронімії в українській мові (2014)
Стешкіна Н. В. - Жаргонізми в мові української преси (2014)
Харланова А. Є. - Запозичення з англійської мови в сучасній українській економічній термінології (2014)
Шевченко Ю. І. - Фонетична, лексична, лексико-фразеологічна й синтаксична інтерференції в сучасній українській мові (2014)
Шустова Ю. С. - Проблема сприйняття української мови в умовах білінгвізму (2014)
Титаренко В. М. - Державна стратегія розвитку індустрії туризму України (2014)
Аллабердыев С. Г. - Анализ экономического развития Туркменистана (2014)
Льон А. В. - Облік та оцінювання трансакційних витрат на підприємствах України (2014)
Оралов Б. П. - Монетарна політика держави в умовах реформування національної економіки (2014)
Гуменюк Т. - "Друга реальність" сучасної культури та її виміри. Погляд на вік ХХ з початку ХХІ століття (2014)
Рожок О. - Синтез мистецтв у просторі сучасної художньої культури (2014)
Лисенко Л. - Питання лінгвоконструювання в лінгвокультурології. Комунікативна та когнітивна місія мови в культурологічному дослідженні (2014)
Протопопова О. - Проблеми художньої інтерпретаціїї в посткультурі (2014)
Савицька Н. - Декілька рефлексій з приводу психологічного віку композитора (2014)
Касьянова О. - Підготовка режисера-хореографа в реаліях сьогодення (2014)
Оганезова-Григоренко О. - Професійні здібності та загальна обдарованість як сегменти автопоезної системи – актор мюзиклу (2014)
Тимченко-Быхун И. - Диалог музыкального и вербального текстов смоленской фортепианной тетралогии М.И. Глинки "Привет Отчизне" и его художественно-биографические смыслы (2014)
Бодіна-Дячок В. - Авторські присвяти М. І. Глінки в умовах культурного побуту першої половини XIX століття (2014)
Лозова А. - Колискова пісня як символ трагічного у творчості М. П. Мусоргського (2014)
Соломонова О. - "Байка" І. Стравінського як проекція скомороського синерезису (2014)
Василенко О. - Творчість М. Колачевського у просторі української культури ХІХ сторіччя (2014)
Марценківська О. - Загальні тенденції музичного романтизму та їх прояв у фортепіанній творчості Б. Лятошинського (2014)
Жаркова В. - Жанр придворного балета как уникальный феномен в истории французской культуры XVII века (2014)
Луковская С. - Ранние вокальные миниатюры Клода Дебюсси в свете главных новаций французских поэтов-символистов (2014)
Климова Н. - Первая картина оперы Клода Дебюсси "Пеллеас и Мелизанда" как ключ к пониманию концепции оперы (2014)
Лоева М. - Система ба инь в музыкальной культуре Китая (2014)
Павко А. - Значення соціальних та гуманітарних наук у формуванні методологічної культури мислення викладачів і студентів у вищих навчальних закладах культурно-мистецького спрямування, Курило Л. (2014)
Рябов И. - Понятие "исполнительский тезаурус" как отображение духовных и профессиональных качеств артиста (2014)
Алоэ М. - Некоторые аспекты изучения фортепианной этюдности (2014)
Хуторская А. - Исполнительская партитура как метод реконструкции и анализа интерпретации в вокальной музыке (2014)
Тучинская Т. - Пространство звука в современной украинской электронной музыке: звуковые ландшафты (2014)
Лебедева Н. - Мотивы творческой судьбы Мишеля Петруччиани: "соединить музыку с жизнью в духовном измерении" (2014)
Кондратенко І. - Михайло Литвиненко: штрихи до портрету регента митрополичого хору (2014)
Мендришора І. - Образ байронівського Манфреда в музиці Шумана та Чайковського (2014)
Єськова М. - Образ І. Мазепи в поемах В. Гюго та Ф. Ліста (2014)
Синяк Л. - Мелодрама Е. Гріга "Бергліот": композиційно-драматургічні вектори дослідження (2014)
Ракочі В. - Solі другої частини скрипкового концерта Й. Брамса (2014)
Галаджун М. - Модифікація образу П’єро у циклічних вокальних творах А. Шонбрега та О. Козаренка (2014)
Лозова А. - Проблема класифікації жанру колискової пісні у російській музиці (2014)
Овдійчук А. - "Серенада" О. П. Бородіна в аспекті еволюції жанру (2014)
Мироненко-Михейшина О. - Особенности тактового структурирования музыкальной ткани в концерте для виолончели с оркестром В. Лютославского (2014)
Купина Д. - О предпосылках и методах межкультурной коммуникации в "Grande Batalha" В. Самохвалова (2014)
Харитонова Д. - Символічна аура камерно-інструментальної творчості В. Косенко (на прикладі Сонати для віолончелі та фортепіано оп. 10) (2014)
Безродня Є. - Втілення образу дзвонів в творчості українських композиторів (2014)
Пахомова Є. - Втілення традицій містеріальної драми в оперному театрі ХХ–ХХІ століть (на прикладі хорової опери Лесі Дичко "Різдвяне дійство") (2014)
Титаренко В. - "Камерна симфонія" Олега Киви на текст Т. Шевченка в світлі ідеї покаяння (2014)
Постоловская Н. - Элегия "Пора, мой друг, пора" А. Пушкина в прочтении Е. Станковича (Камерная симфония №4 "Памяти поэта", IV часть) (2014)
Зипа Е. - Заголовочный комплекс струнного трио Ю. Гомельской "Гербарий…музыка воспоминаний…" как функционально-стилевой индикатор (2014)
Павелко Е. - М. И. Глинка в Варшаве (1848–1851 гг.): неизвестные страницы польской периодики и новые факты творческой биографии композитора (2014)
Ибраимова Э. - "Сирены" Р. М. Глиэра в контексте русской музыкальной маринистики (2014)
Шепеленко Н. - Оратория "Потерянный рай" А. Рубинштейна как отражение западноевропейской традиции (2014)
Куркова И. - Проблема коммуникации творческих личностей на примере взаимоотношений Сергея Рахманинова и Владимира Горовица (2014)
Герасимова А. - С. Рахманинов в поисках балетного сюжета: тема с вариациями (2014)
Жданько И. - "И зачем это вас только понесло за границу?" (об особенностях творческих миграций С. В. Рахманинова) (2014)
Манокина А. - Особенности прочтения поэзии О. Мандельштама в камерной кантате Е. Фирсовой "Лесные прогулки" (2014)
Чубак А. - Музикознавчі рецепції творчої зрілості композитора (2014)
Андрієвська Т. - Ісаак Беркович – педагог та композитор (2014)
Павлина М. - Творчість як складова суспільного прояву митця-діяча другої половини ХІХ ст. (на прикладі отця Остапа Нижанківського) (2014)
Шемчук В. - Внесок Е. П. Скрипчинської у методичну та педагогічну справу українського хорового мистецтва, зокрема Київської хорової школи (2014)
Данканич Г. - Основні елементи методики викладання вокалу Андрія Задора через призму його власного педагогічного досвіду (2014)
Лемех Л. - Виконавські рецепції модусу ліричного (фортепіанний цикл "Любов" Василя Барвінського в інтерпретації Марії Крушельницької) (2014)
Савайтан О. - Макс Регер. Шесть интермеццо: спектр традиций и предвосхищений, исполнительский аспект (2014)
Фішер Т. - Неопалима шевченкіана: відзначення шевченкових днів у Галичині під гнітом фашистської окупації в дзеркалі тогочасної щоденної преси (2014)
Комлікова А. - Особливості втілення патріотичної тематики у рок-опері Ю. Дерського "Розп’ята юність" (2014)
Содержание (2011)
Гусак В. Г. - О марочной структуре и технологических свойствах углей, импортируемых в Украину для коксования, Дроздник И. Д. (2011)
Медянцев С. А. - Совершенствование технологической схемы подготовки угольной шихты к коксованию на ОАО "Ясиновский КХЗ", Полуэктов И. Е. Дудяк В. Н., Казаков В. В. Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Бессчастный Ю. В. (2011)
Дроздник И. Д - Опыт получения кокса улучшенного качества на базе угля шахты "Красноармейская Западная №1" в условиях ОАО "Алчевсккокс", Шульга И. В., Ладыжинский В. М., Гордиенко А. И., Долгарев Г. В. Данилов А. Б., Вердибоженко Г. С., Рудавин А. И. (2011)
Пиш'єв С. В. - Вплив температури на процес оксидаційного знесірчування бурого вугілля, Гунька В. М., Братичак М. М., Гриценко Ю. Б. (2011)
Власов Г. А. - О теплопереносе в камере коксования Сообщение 1: Модель теплопереноса, Барский В. Д., Рудницкий А. Г. (2011)
Старовойт А. Г. - Процесс коксообразования в условиях сжигания летучих продуктов над угольной загрузкой, Пинчук С. И., Малый Е. И., Старовойт М. А. (2011)
Сытник А. В. - Давление распирания при коксовании бинарных смесей углей насыпным методом, Кузниченко В. М., Шульга И. В. (2011)
Фидчунов А. Л. - Динамика образования различных видов оксидов азота в отопительной системе коксовой батареи, Гринь А. П. (2011)
Стефаник Ю. В. - Технологія підземної газифікації некондиційних вугільних пластів водяною парою та оксидом кальцію, Брик Д. В., Тенюк Т. О. (2011)
Скрипченко Н. П. - Эмульгируемость каменноугольного поглотительного масла водой в процессах конечного охлаждения коксового газа, Ковалев Е. Т., Банников Л. П., Мирошниченко Д. В., Карчакова В. В., Григорьева В. Д. (2011)
Скрипченко Н. П. - Некоторые особенности термохимических превращений малопиро-лизованных смол при формировании пека, Банников Л. П., Чешко Ф. Ф., Шустиков В. И., Прохач Э. Е. (2011)
Крутько І. Г. - Визначення характеристик кам’яновугільних водних емульсій високотемпературного піролізу вугільної шихти, Пульникова Ю. В. (2011)
Поздравляем (2011)
Памятка для авторов (2011)
Содержание (2010)
Данилов А. Б. - Оптимизация технологических параметров подготовки угольной шихты в условиях ОАО "Алчевсккокс, Вердибоженко Г. С., Соловьев М. А., Карпо А. А., Трубников С. И. Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Ладыжинский В. М., Сербин О. Н., Сытник А. В. (2010)
Макітра Р. Г. - Дія кислотних реагентів на вугілля, Брик Д. В., Кальмук С. Д. (2010)
Зеленский О. И. - Получение углеродных наноструктур из углей и продуктов коксования, Шмалько В. М., Богатыренко С. И. (2010)
Брик Д. В. - Газифікація некондиційного вугілля Львівсько-волинського басейну , Стефаник Ю. В. (2010)
Кузниченко В. М. - Процесс развития максимального давления распирания при коксовании углей. Сообщение второе. Пластометрические исследования, Сытник А. В. (2010)
Старовойт А. Г. - Сопоставительная оценка методов спекаемости с точки зрения их чувствительности к свойствам окисленных углей, Коверя А. С., Вадешкин И. С., Панченко Е. А. (2010)
Соснова Е. Б. - Прогнозирование показателя толщины пластического слоя углей зарубежных месторождений по показателю дилатации и оценка влияния уровня зольности углей на их теплоту сгорания, Полторацкая Е. А., Балаева Я. С. (2010)
Фидчунов А. Л. - К вопросу о ресурсе образования топливных оксидов азота при обогреве коксовых печей, Шульга И. В., Банников Л. П. (2010)
Белошапка И. В. - Двухступенчатая вакуум-карбонатная сероочистка коксового газа на предприятии ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Сикан И. И., Зоря С. И., Мукина Н. В., Грабко В. В., Ковалев Е. Т., Банников Л. П. (2010)
Чешко Ф. Ф. - Влияние масштабного фактора на термохимические превращения компонентов каменноугольной смолы (2010)
Клешня Г. Г. - Технология производства электродных пеков на основе смол низкой степени пиролиза, Скрипченко Н. П., Чешко Ф. Ф., Питюлин И. Н. (2010)
Чешко Ф. Ф. - Аспекты использования химически-активных добавок при переработке каменноугольной смолы и продуктов на ее основе, Банников Л. П., Рудкевич М. И. (2010)
Борисенко А. Л. - Периодичность контроля содержания полициклических ароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны коксохимических предприятий Украины (2010)
Мартынова А. Ю. - Определение содержания пиридина в толуоле, Гапотченко Н. П., Белянцева Л. А. (2010)
Поздравляем (2010)
Помним (2010)
Дяблова К. - Эволюция песнопений праздника Преображения в православной литургической традиции (2014)
Мазуренко А. - Акустичні та психоакустичні дослідження в системі звуковисотного аналізу етномузики (2014)
Палазова С. - Информационное поле народно-песенных традиций болгар-переселенцев Украины (2014)
Скворцова Н. - Специфічні форми ритуального голосіння у творчості сучасних українських композиторів (на прикладі "Заклинання дощу" Галини Овчаренко та "Похоронів мух" Віталія Вишинського) (2014)
Рыбалка Л. - Финал-медитация в циклических симфониях ХХ века (на примере Пятнадцатой симфонии Д. Шостаковича) (2014)
Ващенко Е. - Жанровые и смысловые аналогии в ансамблях для септета Альфреда Шнитке (2014)
Стрильчук Е. - Неоклассицистские черты поздних произведений Оливье Мессиана ("Улыбка", "Концерт для четырех солистов") (2014)
Приходько О. - Особливості композиторської роботи зі словесним текстом в циклі "Nonsense madrigals", або Д. Лігеті в країні слів (2014)
Шурдак М. - Інтегративні явища технік композиції (на прикладі "Тріо для скрипки, валторни і фортепіано" Д. Лігеті) (2014)
Стоянова А. - Жанровое моделирование современного композиторского творчества (на материале одесского фестиваля "2 дня и 2 ночи новой музыки") (2014)
Репин Ю. - Фестивали "Open Air": проблемы современного решения оперного спектакля (2014)
Усова А. - Киномузыка как объект музыковедения: к проблеме определения аналитических подходов (2014)
Моцар О. - Театр абсурду в оперному мистецтві (на прикладі опери О. Щетинського "Бестіарій") (2014)
Гусева А. - О музыкальности, известной и неизвестной (2014)
Хуан Ц. - Темпоритмическое взаимодействие концертмейстера и вокалиста в процессе исполнения камерной музыки (2014)
Ткаченко Є. - Ранній протестантський мотет (2014)
Воронина М. - "Жертвоприношение Авраама" М.-А. Шарпантье как пример ораториального жанра "historia" (2014)
Соловей Х. - Втілення образів страшного суду в музиці різних часів ("Dies Irae" в реквіємах В.А. Моцарта, Дж. Верді, А. Шнітке) (2014)
Павленко А. - "Мисливська симфонія" Франсуа-Жозефа Госсека: традиції і новації (2014)
Молибога А. - Особливості буффонного стилю в опері Дж. Россіні "Італійка в Алжирі" (2014)
Богданова Л. - Творческое становление Рихарда Вагнера. Опера "Свадьба" (2014)
Богданова І. - "Едмея" Альфредо Каталані у фокусі художнього часу італійської романтичної опери (2014)
Нечепуренко В. - О специфике взаимодействия вербального и музыкального в вокальном творчестве Г. Форе (2014)
Марушко А. - "Оркестровые диалоги" Мориса Равеля как интертекстуальный феномен (2014)
Романец М. - Формы функционирования автоцитаты (на примере произведений Мориса Равеля) (2014)
Менделенко Д. - Камерно-инструментальная соната в творчестве Ф. Пуленка: особенности трактовки жанра и жанровые истоки (2014)
Когут Т. - Франсіс Пуленк: "Laudes de Saint Antoine de Padoue": особливості прочитання молитовних текстів (2014)
Колотиленко Н. - Камерно-вокальное творчество Р. Штрауса: начало пути (на примерах вокальных циклов "Лепестки Лотоса" и "Простые напевы") (2014)
Криштофович В. - Фантастика в опері Б. Бріттена "Сон літньої ночі" (2014)
Геди А. - О некоторых особенностях венгерского национального стиля в творчестве Белы Бартока (2014)
Содержание (2011)
Смоляренко Л. И. - Коксохимическое производство ПАО "АМКР": вчера, сегодня, завтра, Сикан И. И. (2011)
Белошапка И. В. - Влияние качества угольных концентратов на их насыпную плотность, Сикан И. И., Василенко Б. Я., Мукина Н. В., Селин С. С., Кобзарь О. А. Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Иванова Е. В. Десна Н. А. (2011)
Мукина Н. В. - Прогноз выхода химических продуктов коксования по данным элементного анализа исходных углей, Жадан С. П., Черноусова Е. П., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Головко М. Б. Десна Н. А. (2011)
Сикан И. И. - Пути модернизации закрытого склада угля на коксохимическом производстве ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Селин С. С., Василенко Б. Я., Мукина Н. В., Бойко С. В. (2011)
Шарамок А. Г. - Новые технические решения при реконструкции коксовых батарей №№ 3, 4 коксохимического производства ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Дрозд В. И., Лавский В. Ф., Мукина Н. В. (2011)
Белошапка И. В. - Пути улучшения качества каменноугольной смолы КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"на трикантерной центрифуге фирмы "ФЛОТТВЕГ", Клемин И. А., Мукина Н. В., Жадан С. П. (2011)
Клемин И. А. - Метод утилизации отработанного раствора цеха сероочистки на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог, Мукина Н. В., Жадан С. П., Мохнатая И. В. (2011)
Клемин И. А. - Применение реагентов PUROTECH для стабилизационной обработки оборотной воды на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог, Каспрук М. В., Мельников А. А., Мукина Н. В. Господинов И. П., Ерастова Л. Г. (2011)
Клемин И. А. - Объединение воздушников емкостей в общий коллектор – одно из направлений по улучшению экологической ситуации на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Мукина Н. В., Жадан С. П., Мохнатая И. В. (2011)
Власов Г. А. - О теплопереносе в камере коксования. Сообщение 2: Анализ модели теплопереноса., Барский В. Д., Рудницкий А. Г. (2011)
Макітра Р. Г. - Дія органічних розчинників на вугілля, Брик Д. В., Кальмук С. Д. (2011)
Старовойт А. Г. - Исследование модификации слабоспекающихся углей в процессе термоокислительного коксования, Пинчук С. И., Малый Е. И., Старовойт М. А. (2011)
Герезняк В. - Перспективы развития рынка для польского кокса, Ярно М., Варжеха А. (2011)
Поздравляем (2011)
Памятка для авторов (2011)
Коваленко П. І. - Розвиток меліорації та водного господарства України за світовими тенденціями (2009)
Ромащенко М. І. - Управління хімічним складом вод Дніпра, Михайлов Ю. О., Сташук В. А., Лютницький С. М., Кордюм А. Б., Чернокозинський А. В. (2009)
Сніговий В. С. - Ресурсоощадний режим мікрозрошення яблуні в умовах Південного Степу України, Козлова Л. В. (2009)
Власова О. В. - Оцінка стану посівів сільськогосподарських культур за температурними даними (2009)
Даниленко Ю. Ю. - Дослідження агроландшафтів зрошуваних територій за даними дистанційного зондування земної поверхні (2009)
Балихіна Г. А. - Моделювання основних підходів до платного водокористування при заборі води з каналів комплексного призначення (2009)
Шахмалиева С. - Капельное орошение маслин в условиях Апшерона Азербайджанской Республики (2009)
Бабіцька О. А. - Вплив атмосферних опадів на рівень ґрунтових вод у зоні зрошуваного землеробства на фоні дренажу (2009)
Яцик М. В. - Ресурсоощадна технологія водорегулювання на меліорованих землях у зоні надлишкового зволоження, Скрипник О. В., Ворошнова Л. М., Воропай Г. В., Мозоль Н. В. (2009)
Козак В. С. - Особливості формування сучасного меліоративного стану на осушувальних землях Львівської області, Козак М. І., Козловський Б. І. (2009)
Чалий Б. І. - Технічні засоби управління процесами водорегулювання на осушувально- зволожуваних системах, Яцик М. В., Дробот О. В. (2009)
Натальчук А. М. - Збереження родючості осушуваних ґрунтів у сучасних умовах (2009)
Шевченко А. М. - Обґрунтування захисту меліорованих територій від шкідливої дії вод з використанням картографічних моделей (2009)
Савчук Д. П. - Моніторинг водних стихій у Прикарпатському регіоні, Бабіцька О. А., Гнатюк Р. М. (2009)
Ковальчук В. П. - Аналіз принципів та методів розв’язування обернених задач фільтрації в системах захисту меліорованих територій від підтоплення (2009)
Федотов М. М. - Оцінка розвитку процесів на меліорованих осушуваних і прилеглих до них територіях на основі геоінформаційних систем (2009)
Хомік Н. В. - Засади інтегрованого управління водними ресурсами на території Шацького національного природного парку (2009)
Слюта В. Б. - Оцінка трансформації умов підтоплення і затоплення меліорованих геосистем Північного Лісостепу на прикладі басейну р. Удай (2009)
Гринь Ю. І. - Визначення продуктивності сучасних дощувальних машин, Бабіцький В. В., Удовенко В. В., Рева О. А., Вельбік А. Г. (2009)
Яковенко Ю. П. - Математичне моделювання і дослідження роботи інфільтраційних басейнів (2009)
Василюк А. В. - Математичне моделювання роботи біореакторів з волокнистим завантаженням у системах водопостачання (2009)
Петроченко В. І. - Методика комплексного порівняльного аналізу варіантів меліорації перезволожених земель (2009)
Бохон І. М. - Технологія відновлення напірних і всмоктувальних колекторів насосних станцій (2009)
Литвиненко П. Є. - Електрометричні методи визначення місць фільтраційних втрат на гідротехнічних спорудах меліоративних систем, Коваленко О. В. (2009)
Коваленко О. В. - Модифікована пінобетонна суміш для відновлення трубопроводів, Дехтяр О. О., Левченко А. І. (2009)
Коваленко О. В. - Аналіз впливу рецептури на властивості епоксиуретан-бітумного герметика, Брюзгіна Н. Д. (2009)
Коваленко О. В. - Дослідження технологічних та фізико-механічних властивостей стирол-ізоціанатних просочувальних композицій, Вітковський Ю. А. (2009)
Жовтоног О. І. - Використання імітаційної гідрологічної моделі SWAT для вирішення завдань управління водними і земельними ресурсами на сільськогосподарських територіях, Хоффманн М. В., Болькіна О. П., Михайленко С. О. (2009)
Просунко В. М. - Методика прогнозування температури повітря і кількості опадів, Космік Н. М. (2009)
Сайдак Р. В. - Вплив агрометеорологічних та агротехнічних чинників на рівень і сталість продуктивності сільськогосподарських культур у зоні Південного Степу (2009)
Вергунов В. А. - Передумови зародження, становлення й розвику науково-освітньої меліораційної справи на українських землях (2009)
Содержание (2011)
Ярошевський C. Л. - Українське вугілля як основа для ресурсозберігаючої технології металургійного виробництва, Філатов Ю. В. Ємченко А. В Старовойт А. Г., Шульга І. В., Кузнєцов О. М., Гусак В. Г., Кауфман С. І., Коломійченко О. І. (2011)
Білецький В. С. - Аналіз сил зчеплення вугільних зерен при селективній масляній агрегації вугільних шламів, Сергєєв П. В. (2011)
Дроздник И. Д. - Влияние окисленности на флотационные свойства углей, Топоркова Н. И., Сербин О. Н., Иванова Е. В., Десна Н. А., Кауфман С. И., Скрипченко Н. П., Пастернак А. А., Дудко В. В. (2011)
Дроздник І. Д. - Стандартизування сучасних методів визначення якості вугільної сировини для коксування, Мірошниченко Д. В., Головко М. Б., Іванова О. В., Десна Н. А. (2011)
Кузниченко В. М. - Влияние пыли УСТК и УБВК на трамбуемость шихты (2011)
Кузниченко В. М. - Давление распирания трамбованных бинарных угольных смесей, Сытник А. В., Шульга И. В. (2011)
Жилина М. В. - Процесс карбонизации при получении активированного угля: сырьевая база, влияющие факторы (Oбзор), Карножицкий П. В. (2011)
Романюк О. І. - Використання відходів полімерів сумісно з вугіллям для одержання синтетичних рідких палив, Макітра Р. Г., Мідяна Г. Г., Брик Д. В. (2011)
Пиш'єв С. В. - Вплив тривалості на процес оксидаційного знесірчування кам’яного вугілля з середнім ступенем метаморфізму, Присяжний Ю. В., Михайлів О. М. (2011)
Банников Л. П. - Выбор поглотителя ароматических углеводородов для доочистки коксового газа, Комисова В. И., Соловьев М. А., Шустиков В. И. (2011)
Банников Л. П. - Причины образования отходов процесса очистки коксового газа раствором моноэтаноламина (Обзор). Сообщение 1. Нерастворимые загрязнители, загрязнители от пополняющей воды, продукты окислительной деградации раствора, Костенко А. В. (2011)
Поздравляем (2011)
Дисертації (2011)
Памятка для авторов (2011)
Алефиренко Н. Ф. - Неофразеологизация в светекогнитивно-дискурсивного подхода (2009)
Белозор О. С. - Культурологический компонент в структуре концепта чистый в русском языке (2009)
Билан Н. И. - Перевод на английский язык фреквенталий русского и украинского языков (2009)
Білоконенко Л. А. - Конфліктогенний потенціал крилатих виразівросійської та української мов (2009)
Бичок О. І. - Проблема порядку слів у мові законодавства України (2009)
Бондарчук М. Н. - Концепт "профессия" и способы его презентации в языке (на базе лексики авиационной сферы деятельности), Колчанова А. В. (2009)
Валявская Е. В. - Эргонимы как составная часть лингвистическойаттракции в романах Джоан Ролинг о Гарри Поттере (2009)
Васюкова Н. В. - Лингвокогнитивная организация рекламы воинской службы (2009)
Ворова Т. П. - Стилевые принципы дилогии Вс. Соловьева (2009)
Выхрыстюк М. С. - Российский документ в научно-культурном пространстве (2009)
Голодов А. Г. - Лексические и грамматические инновации в немецком языке (на материале разговорного варианта немецкого языка) (2009)
Гульчин М. Б. - Визуальные определители слуховых впечатлений в русской художественной речи (2009)
Дубова О. А. - Перспективи структурно-типологичних змін української і російської мов (2009)
Дук П. О. - Текстемний аналіз гумористичних віршів (2009)
Дьяконов Г. П. - Ранние стадии формирования нормативных концептов немецкого языка (2009)
Дьячок Н. В. - Об особенностях омонимии номинатем типа "словосочетание + универб" (2009)
Зайцева В. В. - Метонімічні перенесення в структурі газетного заголовка (2009)
Карат О. В. - Діахронічні універсалії та проблеми методології їх дослідження (2009)
Компанцева Л. Ф. - Когнитивные трансакции в словообразовательной системе интернета: компрессивное словообразование и экспансия иноязычных основ (2009)
Кравцова Ю. В. - Метафорическое моделирование мира в поэзии и прозе А. Ахматовой (2009)
Крайняк О. Н. - Сужение, расширение значения слов и эллипс в немецком языке (2009)
Крыжан В. С. - Ещё раз о принципах организации лексических дериватов (2009)
Ляпичева Е. Л. - Ассоциативнй эксперимент как метод выявления новой информации, формирующей концепт "животное" (2009)
Майборода Н. Г. - Д. І. Яворницький про питання функціонування й розвитку української мови (2009)
Майструк Т. С. - Номінативна функція англізмів різних семантичних груп у текстах наукового стилю (2009)
Манякина Т. И. - К оформлению косвенной речи в разговорном немецком языке. Кондиционалис I (2009)
Марченко О. Ю. - Дистрибуція фонем у різноструктурних мовах (лінгвоісторіографічний аспект) (2009)
Медведева У. Ю. - Новые сочетания окказионального характера: особенности структуры и семантики (2009)
Меньшиков И. И. - Обучающие графические модели речевых цепей (2009)
Мозовая И. Н. - Теоретические предпосылки исследования заимствованной лексики в языке рекламы (2009)
Нелюба А. М. - Черезкрокове словотворення й інноваційні явища в українській мові (на зразках суфіксальних дериватів) (2009)
Нечитайло І. М. - Словенські архаїчні діалектизми (семантико-словотвірний аспект) (2009)
Панченко Е. И. - Софтверизация в современной филологии (2009)
Пивоварчик Т. А. - Речевые формулы с именем Бога в повседневной коммуникации (2009)
Пожидаева И. В. - Лексико-грамматические инновации сквозь призму гипертекстуальности (на матералах блогов) (2009)
Попко Л. П. - О некоторых способах неологизации фразеологизмов (2009)
Попова І. С. - Деривати від словосполучень у сучасній українській мові (2009)
Пристайко Т. С. - О некоторых терминологических проблемах современной неологии (2009)
Rutkowska M. - Derywacja jako podstawowy sposób bogacenia słownictwa w slangu uczniowskim (2009)
Савченко А. Л. - Реальні лінгвістичні інновації у віртуальному світі (2009)
Сереброва С. Б. - Грамматический аспект использования прецедентных феноменов в региональном медиадискурсе (2009)
Станкевич О. И. - Текст финансового отчета и его разновидности (2009)
Стасюк Т. В. - Термінологія сфери інноваційних технологій (2009)
Степаненко О. К. - Словотвірна парадигма першого ступеня похідності кореня-соматизму ног- в українській мові (2009)
Тарасенко И. Т. - Функционально-семантические особенности концепта "любовь" в поэзии А. Ахматовой (2009)
Терещенко С. С. - Широке значення як особливий тип неосемем (семантичних неологізмів) (2009)
Теркулов В. И. - Параметры описания моделей универбализации (2009)
Тютюнник В. Ю. - Некоторые особенности лингвистических проблем терминологии в свете мировых интеграционных процессов (2009)
Умрихіна Л. В. - Становлення вчення про речення з модальним значенням оптатива (2009)
Фильцова М. С. - О возможных механизмах возникновения обязательной сочетаемости русского инфинитива (2009)
Хабарова Н. А. - Воздейственность лексических единиц в информационном дискурсе (2009)
Хруцкая Н. В. - Морфологическая подсистема современного русского языка в динамике (2009)
Чернова А. В. - Концепт як лінгвокогнітивний феномен: форма втілення, типологія, дефініційні моделі (2009)
Щеглова Т. Е. - Лексико-грамматические особенности адъективов-чистых сложений в составе терминологических словосочетаний (на материале подъязыка строительства) (2009)
Юрченко О. В. - Поетичні концепти "СТЕП" і "ДНІПРО" в ідіостилі Віктора Чабаненка (2009)
До 90-річчя з дня народження О. М. Шиловського (2009)
До 60-річчя з дня народження Л. П. Столярової (2009)
Ромащенко М. І. - Передмова (2011)
Коваленко П. І. - Актуальні проблеми використання водних ресурсів і меліорованих земель на сучасному етапі (2011)
Ромащенко М. І. - Концепція водної стратегії України, Михайлов Ю. О. (2011)
Шатковський А. П. - Закономірності формування режиму краплинного зрошення просапних культур, Черевичний Ю. О., Чабанов А. С. (2011)
Вожегова Р. А. - Оптимізація режимів зрошення пшениці озимої з використанням показників сумарного випаровування в умовах АР Крим, Тищенко О. П., Коковіхін С. В. (2011)
Усатий С. В. - Випробування технічних засобів мікрозрошення, Кунєдінова Р. А. (2011)
Тетьоркіна О. Є. - Режими краплинного зрошування і продуктивність молодих виноградників, Павелківська О. Є. (2011)
Серебреннікова Т. І. - Про методику проведення лабораторних та польових досліджень роботоздатності та експлуатаційних характеристик краплинних водовипусків (2011)
Ковальчук В. П. - Метод оптимізації системного управління розвитком зрошуваних територій (2011)
Яцик М. В. - Особливості обґрунтування та застосування меліоративних систем, адаптованих до умов мікрорельєфу, Скринник О. В., Воронай Г. В. (2011)
Тишенко О. І. - Використання поверхневих і підземних водних ресурсів для зволоження осушуваних земель, Нагалюк С. І. (2011)
Чалий Б. І. - Технологія регулювання водного режиму осушуваних земель з використанням дренажного стоку, Дробот О. В. (2011)
Контюк Р. М. - Вплив нерівномірності рельєфу на будівництво та реконструкцію осушувальних систем, Будз М. Д., Рокочинський А. М. (2011)
Коломієць С. С. - Сучасні аспекти екологічних проблем осушуваних земель та шляхи їхнього розв’язання, Ясенчук Т. О. (2011)
Цвєтова О. В. - Моніторинг природних вод у зоні можливого впливу кар’єру "Хотиславський", Федотов М. Н., Тураєва О. В., Демида І. А. (2011)
Сидоренко О. О. - Флора заплав рр. Трубіж та Ірпінь, її систематичний та біоморфологічний аналіз (2011)
Войтович І. В. - Визначення площ еродованих земель у межах річкового басейну, Шевченко А. М., Власова О. В., Топольнік Т. І. (2011)
Слюта В. Б. - Характеристика западинного рельєфу басейну р. Удай, його особливості та класифікація (2011)
Шевчук С. А. - Оцінка та прогнозуванні підтоплення території на основі нейронних мереж у задачах моніторингу (2011)
Ясенчук Т. О. - Оцінка антропогенного навантаження на басейн р. Ірпінь у сучасних умовах землекористування (2011)
Ромащенко М. І. - Удосконалення інтегрованого управління водними ресурсами України за басейновим принципом, Михайлов Ю. О., Лютницький С. М., Дантенко Ю. Ю. (2011)
Хомупецька Т. П. - Знезалізнення підземних вод на установках з волокнисто-пінополістироль- ними фільтрами, Хоружий П. Д., Рубан О. В. (2011)
Ковальчук П. І. - Метод оптимізації ризиків водопостачальників у системі ціноутворення, Балихіна Г. А. (2011)
Хомутецька Т. П. - Методика розрахунку автоматизованих систем подачі води із шахтних колодязів (2011)
Мацелюк Є. М. - Про вибір споруд водопццотовки на групових системах водопостачання з поверхневих природних джерел (2011)
Чарний Д. В. - Обґрунтування доцільності застосування біологічних систем очищення підземних вод (2011)
Матяш Т. В. - Платне водокористування при зрошенні — важливий елемент ефективного інтегрованого управління (2011)
Моісеєва О. Ю. - Аналіз водовідведення у поверхневі водні об’єкти підприємств-забруднювачів та їхніх абонентів (2011)
Дунаєва Є. А. - Моделювання та оцінка динаміки притоку до Сімферопольського водосховища (2011)
Демчук О. С. - Інформаційно-аналітична система оцінювання екологічного стану басейнів малих річок (2011)
Чернишевська Л. Ю. - Натурні дослідження протиерозійної ефективності гідротехнічних споруд, Шевчук Я. В., Ворошнов С. М., Ігнатова О. С., Міхоноша Т. І. (2011)
Козицький О. М. - Методичні основи оцінки характеру та інтенсивності руслових деформацій (2011)
Петроченко В. І. - Основні напрями вдосконалення робочих органів меліоративних розпушувачів, Гринько П. В., Музика О. П. (2011)
Бабіцький В. В. - Дослідження короткоструминних дощувальних насадок колової дії, Гамрецький І. А., Мавлютдінов О. О., Антонюк А. В. (2011)
Коваленко О. В. - Полімерцементний фібробетон — новий композиційний матеріал для ремонту та реконструкції гідротехнічних споруд (2011)
Дехтяр О. О. - Сучасні технології підвищення експлуатаційної надійності водогосподарських споруд, Литвиненко П. Є., Коваленко О. В., Брюзгіна Н. Д. (2011)
Петроченко В. І. - Розрахунок міцності сталевих зрошувальних трубопроводів при їхній санації безтраншейним способом, Ковтунович І. В. (2011)
Тараріко Ю. О. - Оптимізація використання агроресурсів на базі агротехнічного досліду (2011)
Сайдак Р. В. - Вплив гідротермічних умов та систем удобрення на продуктивність озимої пшениці в зоні Полісся (2011)
Козаченко О. А. - Економічні аспекти організації зрошення на Півдні України (2011)
Амичба Д. П. - Описание концептов "подвиг", "вера", "любовь" в русской, украинской и абхазской фразеологии (2009)
Ахтырская Ю. - Выражение культуротворческой формы "красное" в русском языковом сознании (на материале пословици поговорок) (2009)
Богачева М. В. - Специфика композиционного, логического и синтаксического оформления аргументативного текста (2009)
Бурлакова О. Н. - Экранизация литературного произведения как креолизованный текст (2009)
Горлачева В. В. - Квазиколоративы в современном русскоязычном рекламном дискурсе (2009)
Демешко І. М. - Ономасіологічний механізм і морфонологічні трансформації віддієслівних новотворів в українській мові (2009)
Заваруева И. И. - Отражение системности лексики в электронныхсловарях разных типов (2009)
Зюзькіна Г. М. - Морфонологічні особливості словотворення дериватів німецького походження в українській мові (2009)
Касумова М. Ю. - Компьютерный дискурс как полиаспектная разновидность речи (2009)
Климова Ю. Ю. - Концепт "событие" как доминанта лексико-семантической группы одноструктурных единиц – композитов (2009)
Лавриненко О. В. - становление понятийно-методологического аппарата науки о жаргонах (2009)
Лелека Т. О. - Процеси семантичної асиміляції запозичень з англійської мови в українській та російській (2009)
Литвак С. Я. - Нові явища в граматичній будові англійської мовиХХ століття (2009)
Мамрак А. В. - Функция как системообразующий фактор и ее преломление в словообразовании (2009)
Мордань В. И. - Метаязыковые проблемы вербально-иконической коммуникации (2009)
Олещенко Ю. Р. - Концептуально-дискурсивный анализ фрейма "Кристаллическое строение металлов" (2009)
Павлова О. І. - Гіпонімія в музичній терміносистемі англійської, французької, російської та української мов (2009)
Плотникова Л. И. - Словотворчество в живой разговорной речи (коммуникативно-когнитивный аспект) (2009)
Рибалка Н. С. - Мотивація англійських номенклатурних найменувань ссавців (асоціативно-термінальний різновид) (2009)
Саплин Ю. Ю. - Реализация инновационного потенциала социокультурной группы в языке (на примере языка русских стиляг) (2009)
Скрипник Н. І. - Народно-мовна символіка у творенні концептосфери "мораль" (2009)
Таран А. А. - Варіантні номінації у сучасній українській мові (2009)
Труфанова Н. В. - Функционирование и адаптация жаргонных инноваций в современном дискурсе в контексте теории патогенного текста (2009)
Халіман О. В. - Граматична метафоризація як механізм творенняоцінних значень (2009)
Хейлик Т. А. - СМС как новая форма речевой коммуникации (2009)
Шумейко О. А. - Оцінна лексика як засіб творення комічного в сучасній українській поезії (2009)
Ярошенко Н. О. - Антропоніми та логіноніми: наслідки міжвидової трансонімізації (2009)
Миколюк С. М. - Ефективність механізму управлінської діяльності у сфері соціального влаштування дітей у регіоні (2014)
Плескач В. Ю. - Дослідження динаміки інтегрального показника безробіття із застосуванням дисперсійного аналізу і Т-методу множинних порівнянь (2014)
Венгерська Н. С. - Експортний потенціал харчової промисловості України, Калантарова А. Р. (2014)
Грицаєнко М. І. - Кадрове забезпечення аграрної науки України (2014)
Тищенко М. Р. - Удосконалення процесів забезпечення житлового будівництва в Україні (2014)
Базавлук Н. Г. - Визначальні чинники конкурентоспроможності національної економіки: сучасний контекст аналізу (2014)
Воліков В. В. - Удосконалення трансферу технологій у вищих навчальних закладах (2014)
Васильчук І. П. - Корпорація суспільної вигоди (Benefit Corporation) як нова організаційно-правова форма соціально відповідального підприємництва (2014)
Іванова О. Ю. - Теоретико-методичне забезпечення вдосконалення системи податково-бюджетних відносин (2014)
Чмутова І. М. - Адаптація системи фінансового менеджменту банку до циклічності його розвитку (2014)
Ястремская О. А. - Международный туризм: анализ, тенденции, менеджмент (2014)
Науменкова С. В. - Макропруденційний банківський нагляд та умови забезпечення його ефективності, Цицик К. Ю. (2014)
Сибірцев В. В. - Організація інформаційно-інституціональної підтримки державного регулювання розвитку ринку праці (2014)
Гонтарева І. В. - Умови формування та властивості системної ефективності діяльності підприємства (2014)
Янчева Л. М. - Оптимізація інформаційно-аналітичної системи підприємства на базі I-інжинірингу, Бочуля Т. В. (2014)
Березовський К. М. - Консолідація маркетингової інформації в управлінні інтегрованими корпоративними логістичними системами, Пилипенко Д. Р. (2014)
Шимко А. В. - Організаційне забезпечення застосування маркетингових технологій на торговельних підприємствах (2014)
Полоус О. В. - Формування концептуальних засад розвитку трудового потенціалу аеропорту (2014)
Labunska S. - Methodological Approaches to the Evaluation and Analysis of the Impact of Interrelated Factors on the Business Innovation Capacity (2014)
Кіпа Д. В. - Обґрунтування вибору конкурентної стратегії підприємства (2014)
Ястремська О. М. - Інвестиції: сучасне розуміння та класифікація, Яблонська-Агу Н. Л. (2014)
Щербак А. М. - Особливості інформаційного управління та інформаційних процесів на промисловому підприємстві (2014)
Пушкар О. І. - Метод оцінювання цінності міжфірмових відносин у ланцюгах поставок на основі інструментарію теорії нечітких множин, Курбатова Ю. Л. (2014)
Чернов В. Г. - Підхід до розробки подієвих сценаріїв на основі нечіткого моделювання, Дорохов О. В. (2014)
Білоус Л. В. - Назви на позначення болота у говорах Вінниччини (2009)
Блюмина О. В. - Универбализационные композиты – обозначения действий в русском языке (2009)
Булава Н. Ю. - Непродуктивні поліфункціональні суфікси у складі українського прізвищевого антропонімікону Північної Донеччини (2009)
Горбань А. Д. - Стилистический контекст, Карманова Е. И. (2009)
Датченко Ю. В. - До питання про лінгвістичну спадщину Петра Бузука (2009)
Дорофеев Ю. В. - Вариантные формы языка (2009)
Зимовець Г. В. - Структурно-семантичні особливості ергонімів України (2009)
Инякина Ю. В. - Проблема лексикографической интерпретации омонимии в толковых словарях (2009)
Ким Л. А. - Вопрос об аналитических прилагательных в современной русистике (2009)
Конопелькина Е. А. - Типы наименований лиц в экономико-правовой сфере русского языка (2009)
Коротеева Л. Ф. - Языковая и стилистическая ситуация в Англии второй половины ХVІІ века, Горбань А. Д. (2009)
Липина-Березкина В. И. - Из истории переводов стихотворения Байрона "Солнце бессонных": стилистико-компаративный аспект (2009)
Литвиненко Н. П. - Комунікативні стратегії і тактики у медичному дискурсі (2009)
Мейзерська І. В. - Складені одиниці у прийменниковій системі сучасної української мови та їх відображення у тлумачній лексикографії (2009)
Нашиванько О. В. - Категория "процедура" и средства ее выраженияв терминологии косметологической медицины (2009)
Острецова И. В. - Дискурсивные свойства описательных предикатовв учебно-научных текстах (2009)
Павликівська Н. М. - Псевдоніми й інші різновиди антропонімів (2009)
Рахматуллина Э. А. - Функционирование союза "и" в поэзии Ю. Кузнецова (2009)
Савченко Л. В. - Макроетноконцепт "традиція" у фразеосистемі української мови: лінгвокультурологічний аспект (2009)
Семиколенова Е. И. - "Кратность" как тип отношений между глаголами в видовой паре (2009)
Соболева Г. В. - Сфера экономики как фрагмент специальной и художественной картин мира (2009)
Титаренко Е. Я. - Выражение временной локализованности ситуаций в русском языке (2009)
Устенко Н. В. - Фразеологічна система як структурний елемент мовної особистості (на прикладі мови роману "Записки Кирпатого Мефістофеля" та автоперекладу В. Винниченка) (2009)
Шарманова Н. М. - Концепт доля як засіб лінгвалізації буття (2009)
Шепель Ю. А. - Семантика словообразовательного ряда и словообразовательное (лингвистическое) поле (2009)
Щетинникова О. А. - Заимствование как способ пополнения спортивной лексики (2009)
Ященко Т. А. - Лингвокогнитологический подход к исследованию индивидуально-стилистических неологизмов (2009)
Содержание (2012)
Гусак В. Г. - Получение кокса улучшенного качества в условиях межбассейновой сырьевой базы ПАО "Запорожкокс", Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С., Торяник Э. И., Мирошниченко Д. В., Рубчевский В. Н., Чернышов Ю. А., Овчинникова С. А., Подлубный А. В. (2012)
Старовойт А. Г. - Влияние различных способов термической подготовки углей и угольных шихт на качество кокса. Сообщение 1. Экспериментальная часть, Малый Е. И., Чемеринский М. С. (2012)
Гордиенко А. И. - Перспективы глубокой переработки углей Украины газификацией с получением продуктов высокой добавленной стоимости, Долгарев Г. В. (2012)
Голубев А. В. - Особенности термонапряженного состояния кокса при сухом тушении и его влияние на качество продукции, Збыковский Е. И., Шульга И. В. (2012)
Слободской С. А. - Совершенствование процесса производства электродного термоантрацита. Сообщение 1. Влияние режима нагрева исходного сырья на свойства термоантрацита (2012)
Мукина Н. В. - Влияние гранулометрического состава твердой дисперсной фазы каменноугольной смолы на эффективность ее выделения в центрифуге непрерывного действия, Банников Л. П., Чешко Ф. Ф., Ачкасова Г. Г. (2012)
Банников Л. П. - Причины образования отходов процесса очистки коксового газа раствором моноэтаноламина (Обзор). Сообщение 2. Влияние компонентов коксового газа, Костенко А. В. (2012)
Борисенко А. Л. - Опыт термохимической переработки отходов пиролитическим методом, Авилова Н. И., Близнюкова М. И., Малахова Т. Я. (2012)
Пиш’єв С. В. - Застосування побічних продуктів оксидаційного знесірчування вугілля, що використовується в енергетиці, Гунька В. М., Присяжний Ю. В. (2012)
Старовойт А. Г. - Исследование температурных интервалов взаимодействия рудной и угольной составляющих, Сорокин Е. Л., Кабак Т. А. (2012)
Мартынова А. Ю. - Разработка и применение стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, Белянцева Л. А., Комисова В. И., Ларина А. И. (2012)
Поздравляем (2012)
Перечень статей, опубликованных в 2008-2011 годах (2012)
Памятка для авторов (2012)
Антонюк О. О. - Збереження белігеративних ландшафтів як природно-історичної спадщини Поділля (2010)
Божук Т. І. - Релігійні об’єкти в культурному ландшафті та їх використання для потреб туризму (на прикладі міста Львова) (2010)
Бондарець Д. С. - Територіальний розподіл рекреаційних ландшафтів Запорізької області (2010)
Война І. М. - Висотна диференціація та різноманіття белігеративних ландшафтів Вінницької області, Мудрак Г. В. (2010)
Воловик В. М. - Концепція культурного ландшафту в руській географії (2010)
Гавриленко О. П. - Геоекологічний підхід до організації території культурного ландшафту з водогосподарською спадщиною (2010)
Гавришок Б. Б. - Географічні особливості розвитку бджільництва як галузі природокористування Подільських Товтр і прилеглих територій (2010)
Гамалій І. П. - Водяні "млини" як об’єкти збереження природної, культурної та історичної спадщини (на прикладі басейну ріки Рось) (2010)
Гладкий О. В. - Географія і втрачена єдність (2010)
Глибовець В. Л. - Методи суспільно-географічного дослідження столичного міста для потреб туризму (2010)
Головчак В. Ф. - Перспективи перетворення деградаційних і екологічно загрозливих територіальних систем Калуш-Голинського родовища калійних солей на культурні ландшафти (2010)
Горб К. М. - Картографування елементів історичної митної та торгівельної інфраструктури як об’єктів спадщини, Дук Н. М. (2010)
Гудзевич А. В. - Культурфітоценози: проблеми функціонування та оптимізації (2010)
Джаман М. О. - Естетичні якості території Полтавської області як один із факторів розвитку туристично-рекреаційної діяльності, Павленко Т. М. (2010)
Казаков В. Л. - Критерії часової ідентифікації об’єктів індустріальної спадщини (на прикладі Кривбасу) (2010)
Канська В. В. - Конструктивно-географічний аналіз антропогенних історико-археологічних заповідних об’єктів Поділля (2010)
Ковальчук І. П. - Меліоровані геокомплекси як категорія окультурених ландшафтних систем, Ліщук Н. М. (2010)
Ковальчук І. П. - Актуальні питання пізнання і конструювання культурних (окультурених) ландшафтів (2010)
Ковальчук І. П. - Чинники і наслідки окультурення річково-басейнової системи Гнилий Ріг, Павловська Т. С. (2010)
Койнова І. Б. - Об’єкти природно-заповідного фонду як складова частина природної спадщини міста Львова (2010)
Кокус В. В. - Дослідження історико-культурної спадщини в працях вчених науково-краєзнавчих товариств Поділля в 20-х - 30-х роках ХХ століття (2010)
Купач Т. Г. - Топонімія як мовний образ території України (2010)
Лаврик О. Д. - Річкові ландшафти Південного Бугу як перспективна основа формування культурних ландшафтів (2010)
Лучка Р. В. - Випасні антропогенні модифікації як підклас культурних ландшафтів субальпійських територій Українських Карпат (2010)
Мельничук А. Л. - Ойконімічне районування Подільського суспільно-географічного району, Гнатюк О. М. (2010)
Міщенко О. В. - Комплексна оцінка екотуристського потенціалу Шацького національного природного парку (2010)
Молодецкий А. Е. - Фортифікаційні та палацово-паркові культурні ландшафти як кандидати до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, Васильєва Л. Д., Навроцька К. С., Пташник А. О. (2010)
Москалюк К. Л. - Гірничодобувне природокористування у межах Подільських Товтр, Брусак В. П. (2010)
Новицька С. Р. - Перспектива створення регіонального ландшафтного парку "Збаразькі Товтри” (2010)
Рудько Г. І. - Досвід збереження гірничопромислових ландшафтів як об’єктів індустріальної спадщини в світі та Україні, Суматохіна І. М. (2010)
Савчук Л. Я. - Теоретична та методологічна база екологічних та конструктивно-нозогеографічних досліджень (2010)
Суматохіна І. М. - Індустріальна спадщина в екстремальному туризмі, Павленко О. В. (2010)
Сушик Л. - Культурні ландшафти на теренах природних національних парків (2010)
Танасюк М. В. - Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Прут-Дністерського межиріччя (в межах Чернівецької області), Ходан Г. Д. (2010)
Троценко О. В. - Втрачена сакральна спадщина міста Дніпропетровська: облік та історико-географічний аналіз (2010)
Холковська Т. Ю. - Матеріали "Словника географічного королівства Польського та інших країв слов’янських" як важливе джерело пізнання Подільського краю (2010)
Холявчук Д. І. - Антропогенне перетворення ландшафтів долини Середнього Дністра як передумова розвитку рекреації (2010)
Чаплінський П. - Проблематика етнокультурного ландшафту Гуцульщини: риси, поділ, збереження, Кібич А. Д. (2010)
Яковенко Н. В. - Агротуризм как направление сохранения первозданности сельского ландшафта и историко-культурного наследия местного населения, Шилов Ю. М. (2010)
Байдиков К. А. - Исторические этапы антропогенного освоения ландшафтов Запорожской области (2010)
Білик Г. С. - Стан звалищ твердих побутових відходів у Львівській області (2010)
Дмитрук Ю. М. - Елементний склад урбоґрунтів селитебних ландшафтів (на прикладі м. Чернівці) (2010)
Задорожня Г. М. - Прикладні напрями досліджень похідних процесів та явищ в ландшафтах зон техногенезу (2010)
Канський В. С. - Сучасна структура лісових антропогенних ландшафтів Поділля (2010)
Шмагельська М. О. - Несприятливі мікроосередкові процеси у сільськогосподарських ландшафтах Подільського Побужжя (2010)
Титул, зміст (2014)
Спазм, температура, боль — малышей не беспокой! (2014)
Дедишина Л. - Фармаконагляд як повноцінна складова системи охорони здоров’я (2014)
Михаил Пасечник: "Главное обеспечить спокойствие на фармрынке" (2014)
XV Ювілейний конкурс професіоналів фармацевтичної галузі України "Панацея – 2014" (2014)
Промоция лекарственных средств (2014)
Физическая активность — залог здоровья и долголетия (2014)
Демецкая А. - Невидимые помощники: радиоактивные изотопы (2014)
Если горло заболело (2014)
Демецкая А. - В здоровом теле здоровый дух: кардиотренинг (2014)
Кривомаз Т. - Страсти по Lactobacillus acidophilus (2014)
Встретим ОРВИ во всеоружии! (2014)
В фокусе: традиционные осенние проблемы (2014)
Чи можна зупинити епідемію серцево-судинних катастроф? (2014)
Кривомаз Т. - Зачем нужен сон? (2014)
Приметы сезона (2014)
Дедишина Л. - Шануй старих — молоді тебе пошанують (2014)
Славний ювілей кафедри (2014)
Дыхательные пути: уязвимое место. Выбираем муколитическое средство (2014)
Graduate Recruitment: особенности реализации проекта (2014)
Орловецкая Н. - Фитотерапия гиповитаминозов, Редькин Р. (2014)
В холодный сезон во всеоружии (2014)
Рослинний дует проти кашлю (2014)
Дедишина Л. - Швидка аптечна допомога (2014)
Чего не хотят женщины (2014)
Примак Р. - В поисках антидотов (2014)
Кириленко М. - Особливості роботи з вимушеними переселенцями (2014)
Рыбий жир — наш ответ старости (2014)
Кривомаз Т. - Почему люди икают? (2014)
Демецкая А. - Для здоровых и долгих лет — Альпиния церумбет (2014)
Обед с Эрмиталем: аспекты здорового пищеварения (2014)
Денисик Г. І. - "Золота середина" у природничо-географічних дослідженнях (2011)
Кульбіда М. І. - Прогноз змін клімату України на початку ХХІ століття, Барабаш М. Б., Єлістратова Л. О. (2011)
Белінська Л. С. - Культурологічно-ландшафтознавча сутність поняття "культурний ландшафт", Кукурудза С. І. (2011)
Коржик В. П. - Ландшафтознавчий аналіз історичних подій на Глибоччині (2011)
Кравцова І. В. - Особливості ландшафтної структури Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2011)
Ситник О. І. - Рекреаційний потенціал природних та історико-культурних ресурсів Гайворонсько-Бершадського рекреаційного району, Дериземля Н. О. (2011)
Рутинський М. Й. - Історико-географічні чинники розвитку Буркута – найдавнішого гірського курорту Галичини (2011)
Бугрий О. В. - Оценка аттрактивности памятных футбольных объектов в городах ЕВРО – 2012 (Украина) (2011)
Смирнов І. Г. - Турецький досвід із застосування системи гостинності "Все включене" в туризмі та можливості його використання в Україні (логістичний аспект) (2011)
Савчук І. Г. - Значення експорту у розвитку залізорудної промисловості України (2011)
Cломінська Л. С. - Управління збалансованим природокористуванням: Україна в європейській перспективі (2011)
Дудник І. М - Методичні особливості дослідження регіональних авіатранспортних систем, Борисюк О. А. (2011)
Паранько І. С. - Про необхідність впорядкування геологічної складової шкільної географічної освіти, Ярков С. В., Бурман Л. В. (2011)
До 70-річчя від дня народження Б. П. Яценка (2011)
До 65-річчя від дня народження І. Г. Смирнова (2011)
Кравцова І. В. - Класифікація садово-паркових ландшафтів (2012)
Война І. М. - Створення екомережі Вінницької області з урахуванням висотної диференціації та ландшафтного різноманіття, Хаєцький Г. С. (2012)
Дєдов О. В. - Еколого-ландшафтне землеробство як панацея деградації ґрунтів Вінницької області, Кирилюк Л. М., Дєдов О. О. (2012)
Яцентюк Ю. В. - Загрози біотичному та ландшафтному різноманіттю Вінницької області, Ворона Є. І. (2012)
Вальчук-Оркуша О. М. - Залізнодорожні ландшафти: екологічні проблеми та їх оптимізація (2012)
Денисик Б. Г. - Варіанти дослідження та реконструкції меж в антропогенних мікрогеоекотонах (2012)
Гладкий О. В. - Сучасні вітчизняні концепції регіональної економіки (2012)
Гуцуляк В. М. - До питання вартісної оцінки земель урбанізованих територій (на прикладі м. Чернівці), Наконечний К. П., Думітраш Д. Г. (2012)
Гуцуляк В. М. - Розвиток туризму в Сучавській частині Єврорегіону "Верхній Прут", Думітраш Д. Г. (2012)
Бірюкова Н. В. - Основні напрямки розвитку та удосконалення територіальної організації м’ясної промисловості Вінницької області (2012)
Тютюнник Ю. Г. - Цукроварні – промислові ландшафти і пам’ятки містобудування України (2012)
Содержание (2012)
Романюк И. В. - ПАО "ЕВРАЗ Баглейкокс" - 60 лет! (2012)
Романюк И. В. - Показатели CRI/CSR кокса: межлабораторные исследования и факторы влияния, Лысик Н. А., Ремко В. Н. Зеленский О. И., Шмалько В. М., Шульга И. В. (2012)
Чоп Ю. А. - Эксплуатация закрытого цикла конечных газовых холодильников цеха улавливания ПАО "ЕВРАЗ Баглейкокс", Шпортько И. В. (2012)
Чоп Ю. А. - Нейтрализация кислой смолки ректификации сырого бензола, Бесчасный Я. В. (2012)
Романюк И. В. - Проблемы загрязнения атмосферного воздуха и пути их решения на ПАО "ЕВРАЗ Баглейкокс", Бакун Л. Д., Борисенко А. Л., Малыш А. С. (2012)
Романюк И. В. - Обращение с отходами на ПАО "ЕВРАЗ Баглейкокс", Бакун Л. Д., Панчишина Л. А., Борисенко А. Л., Близнюкова М. И., Малахова Т. Я. (2012)
Марченко С. Н. - Энергоснабжение на ПАО "ЕВРАЗ Баглейкокс", Морараш В. Н. (2012)
Тамко В. О. - Удосконалення методу комплексної переробки бурого вугілля з метою поліпшення якості продуктів, Шендрік Т. Г., Матвєєв О. А. (2012)
Пиш’єв С. В. - Перетворення органічної частини бурого вугілля у процесі його оксидаційного знесірчення. Повідомлення 1. Вплив витрати оксид анту, Гунька В. М., Кочубей В. В., Астахова О. Т. (2012)
Лакомський В. Й. - Електричні властивості термоантрациту (2012)
Слободской С. А. - Совершенствование процесса производства электродного термоантрацита Сообщение 2. Промышленные испытания опытных партий электродного термоантрацита, Уразлина О. Ю. (2012)
Банников Л. П. - Повышение селективности извлечения сероводорода из коксового газа на вакуум-карбонатных установках (2012)
Рубчевский В. Н. - Пути решения проблем защиты окружающей среды и энергосбережения на кокосовых батареях, Лобов А. А., Данилин Е. А., Свирин А. В., Борисенко А. Л., Малыш А. С., Малько Н. И., Лобов С. А. (2012)
Поздравляем (2012)
Письма в редакцію (2012)
Памятка для авторов (2012)
Флорикян В. А. - Сопоставление артериального и венозного компонентов интракраниального кровообращения по данным ультразвуковой допплерографии у больных в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы (2014)
Якимець В. В. - Аналіз загальних рівнів та показників госпіталізованої захворюваності військовослужбовців Збройних сил України за 2009-2013 рр., Гуценко І. В., Косарчук В. В., Чергава О. Ю. (2014)
Чепелевська Л. А. - Статево-вікові тенденції смертності населення від хвороб системи кровообігу в регіонах України, Ященко Ю. Б. (2014)
Северин Г. К. - Оптимізована система онкологічної допомоги населенню, Слабкий Г. О., Астахова Н. Ю. (2014)
Бугоркова И. А. - Мониторинг основных стоматологических заболеваний в группе лиц подросткового возраста (2014)
Плужнікова Т. В. - Сучасні підходи до профілактики цереброваскулярних захворювань у населення агропромислового регіону (2014)
Качур О. Ю. - Структурна перебудова системи надання медичної допомоги як основа нової моделі організації променевої діагностики (2014)
Знаменська М. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності програм комунікацій з населенням в охороні здоров'я (2014)
Савчук О. В. - Cучасні проблеми та перспективи розвитку муніципальних стоматологічних закладів м. Києва (на думку керівників і лікарів цих закладів) (2014)
Матюха Л. Ф. - Результати соціологічного дослідження інтернів щодо їх готовності до надання первинної медичної допомоги дитячому населенню, Слабкий Г. О., Бухановська Т. М. (2014)
Картавцев Р. Л. - Забезпеченість закладів охорони здоров'я вторинного рівня високовартісним обладнанням (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз факторів інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань на основі історичних когорт (2014)
Кривенко Є. М. - Сучасна структура функціонально-організаційної моделі інформатизації охорони здоров'я на регіональному рівні (2014)
Ukraine:not only matter of geopolitics (2014)
Шевченко М. В. - Державне регулювання ціноутворення та системи відшкодування лікарських засобів в Україні, Кучеренко Н. Т. (2014)
Некролог Пам'яті професора А. Р. Уваренка (2014)
Титул, зміст (2014)
Маєвський Б. Й. - Особливості поширення та перспективи нафтогазоносності палеогенових порід-колекторів північно-західної частини Передкарпатського прогину, Ярема А. В., Куровець С. С., Здерка Т. В. (2014)
Федоришин Д. Д. - Комплексні геофізичні дослідження карбонатних порід-колекторів юрських відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Пятковська І. О., Махамбетова М. С., Фтемов Я. М. (2014)
Давибіда Л. І. - Створення регіональних прогностичних геоінформаційних моделей глибини залягання рівнів ґрунтових вод (2014)
Крижанівська А. Є. - Навколишнє середовище – визначальний чинник здоров'я населення екологічно-кризових регіонів, Савчук Л. Я. (2014)
Чернова М. Є. - Дослідження гідродинамічних циркуляційних процесів промивальної рідини під час буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин (2014)
Паневник О. В. - Визначення розподілу тиску, температури та швидкості руху газорідинної суміші вздовж стовбура нафтової свердловини у випадку експлуатації штанговим свердловинним насосом, Дубей О. Я. (2014)
Полутренко М. С. - Біостійкість інгібіторів корозії-біоцидів, складових комплексу протикорозійного захисту лінійної частини нафтогазотранспортної системи України, Піляшенко-Новохатний А. І. (2014)
Савицький О. М. - Екологічна складова дугового зварювання та напрямок її підвищення, Мандрик О. М. (2014)
Галущак І. Д. - Розробляння методів зниження втрат електричної енергії на трансформаторних підстанціях нафтових і газових промислів (2014)
Полутренко М. С. - Вплив нітрогеновмісних конденсованих гетероциклів на корозійні процеси підземних металоконструкцій (2014)
Грудз В. Я. - Зміна режиму роботи неізотермічного нафтопроводу шляхом зміни схем роботи його лінійної частини, Болонний В. Т., Ждек А. Я. (2014)
Григорський С. Я. - Дослідження впливу зупинок насосних агрегатів на режим роботи магістрального нафтопроводу, Середюк М. Д. (2014)
Люта Н. В. - Обґрунтування доцільності досліджень і оцінки перспектив розвитку трубопровідного транспорту як глобальної альтернативи, Швидкий Е. А., Петренко В. П., Лютий М. О. (2014)
Кривенко Г. М. - Дослідження впливу діаметра трубопроводу на поширення ударної хвилі у аварійних ситуаціях, Возняк М. П., Возняк Л. В., Кривенко С. О. (2014)
Дорошенко Я. В. - Сучасні технології обслуговування, ремонту та реконструкції підводних газонафтопроводів, Марко Т. І., Тихонов С. І. (2014)
Ксенич А. І. - Метод уточнення технологічних параметрів розподілу газу в газових мережах населених пунктів (2014)
Дорошенко Ю. І. - Захист внутрішньої поверхні нафтопроводів від корозії шляхом визначення оптимальної швидкості перекачування нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами (2014)
Мартинюк Р. Т. - Діагностування газоперекачувального агрегата з метою прогнозування його залишкового ресурсу, Дем'янчук Я. М., Мартинюк О. Р. (2014)
Тимків О. В. - Метод розрахунку режимів роботи систем магістральних газопроводів, Михалків В. Б. (2014)
Білинський Й. Й. - Визначення кількісного вмісту компонентів парової фази суміші скрапленого нафтового газу, Книш Б. П. (2014)
Петренко В.П. - Методика оптимального вибору відновлюваних джерел енергогенерації в умовах Прикарпаття, Палійчук У. Ю. (2014)
Ващишак І. Р. - Шляхи підвищення енергоефективності будівель об'єктів нафтогазового комплексу, Ващишак О. П., Яворський А. В. (2014)
Петрунчак І. М. - Фактори, особливості та показники, що визначають ефективність проектів дорозробки виснажених нафтових родовищ (2014)
Вихідні дані (2014)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2014)
Павлов К. В. - Учет экологического птенциала и развитие природно-антропогенных систем (2014)
Сава А. П. - Концептуальні основи визначення збалансованого економічного розвитку (2014)
Кучерова Г. Ю. - Конгнітивне моделювання сценаріїв розвитку екологічного оподаткування в Україні, Чала о. А. (2014)
Ліхоносова Г.С. - Узгодженність рівня оподаткування доходів фізичних осіб і демографічних показників країни (2014)
Стэмплевка Л. - Оптимизация налогообложения как элемент формирования управленческих решений (2014)
Романовська Ю. А. - Національні особливості митного менеджменту в податковому процесі України, Сирова Д. С. (2014)
Зелісько І. М. - Фінансові відносини аграрних холдингів України (2014)
Ильин С. Ю. - Анализ деловой активности и рентабельности предприятия, Кочеткова И. А. (2014)
Костирко Л. А. - Адаптивний фінансовий механізм забезпечення прибутковості підприємства, Чернодубова Е. В. (2014)
Самородов Б. В. - Імплементація вдосконаленої методики визначення фінансової стійкості банку, Калініна О. О. (2014)
Безпарточний М. Г. - Обгрунтування вибору методів екоомічного аналізу щодо оцінки ефективності використання потенціалу торговельних підприємств (2014)
Гречишкіна О.О. - Теоретичні аспекти організації митної роботи на підприєствах, Козлова Г. О. (2014)
Doronina M. - Background for revision the Ukrainian social and economic model, Chepel I. (2014)
Заюков І. В. - Аналіз неформальної зайнятості молоді в Україні (2014)
Зеленко о. О. - Засади формування соціального діалогу в суспільстві (2014)
Лебедєва О. А. - Теоретико-методичний підхід до оцінювання соціальної спрямованості розвитку національної економіки (2014)
Труніна І. М. - Розвиток бюджетно-податкової політики щодо забезпечення гідного рівня та якості життя, Гвоздікова Ю. Ю. (2014)
Ушенко Н. В. - Ринок праці у капіталізації людського потенціалу (2014)
Шевченко В. В. - Моделювання механізму адаптації працівника в процесі мотивации праці (2014)
Павлов К. В. - Взаимосвязь экономической теории и региональной экономики (2014)
Верезубова Т. А. - Алгоритм механизма реализации финансовой стратегии страховщиков в Республике Беларусь (2014)
Мохначев С. А. - Формирование кластеров в старопромышленном регионе России, Шамаева Н. П. (2014)
Новини науки та практики (2014)
Редакційна колегія рекомендує (2014)
Рецензія (2014)
Відомості про авторів (2014)
Облікові дані (2014)
Вимоги до оформлення статтей (2014)
Столетие со дня рождения Ф. Л. Литвина (2014)
Поздравления юбиляров (2014)
Памяти коллег и единомышленников (2014)
Муховатый А. А. - Памяти доктора технических наук, профессора Шишова Валентина Павловича, Ревякина О. А., Ткач П. Н. (2014)
Андриенко С. В. - Численное решение задачи синтеза профиля зуба звездочки цепной втулочно-роликовой передачи, Устиненко А. В., Протасов Р. В. (2014)
Бондаренко О. В. - Підходи до псевдовипадкового пошуку при раціональному проектуванні зубчастих циліндричних двоступінчастих редукторів (2014)
Голованов В. В. - Исследование зависимости контактных напряжений в конических зубчатых передачах с круговыми зубьями от степени локализации контакта, Дорофеев В. Л., Дорофеев Д. В., Новиков В. С., Павленко Ю. М. (2014)
Громнюк С. І. - Моделювання складових сумарної похибки і точності зубчастих коліс в радіально-коловому способі зубонарізання, Грицай І. Є. (2014)
Гутыря С. С. - Конечно-элементное моделирование усталостных трещин в трубчатых осях при изгибе с вращением, Хомяк Ю. М., Ариза Де Мигель Й. (2014)
Добровольская И. В. - Методика испытаний – эффективный инструмент интеллектуальной собственности (2014)
Запоточны Я. - Возможности повышения предельной нагрузки поверхности шестерни, Бoшански M., Копилакова Б., Ракусова Д. (2014)
Захарченко А. В. - Механические свойства и структура тонких поверхностных слоев трибосопряжений, образуемых присадками на поверхностях трения (2014)
Ишин Н. Н. - Применение метода синхронного накопления при вибродиагностике зубчатых передач в условиях эксплуатации, Гоман А. М., Скороходов А. С., Гаврилов С. А. (2014)
Карпов О. П. - Вплив асиметричної функції передаточного відношення на крутильні коливання веденого вала зубчастої передачі (2014)
Кириченко С. Г. - Технология изготовления гиперболоидных фрез (2014)
Коровайченко Ю. М. - Профілювання різців зуборізних головок для формоутворення зуб’їв плоских коліс наближеної спіроїдної передачі, Надєїна Е. В. (2014)
Короткин B. И. - Напряжения на площадках контакта в зубчатых передачах Новикова, Харитонов Ю. Д. (2014)
Кривошея А. В. - К вопросу классификации кинематических схем и математических моделей формо¬образования зубчатых передач, Данильченко Ю. М., Сторчак М. Г., Бабичев Д. Т., Мельник В. Е., Французов В. И., Гуцаленко Ю. Г., Третьяк Т. Е. (2014)
Кузьменко Н. Н. - Формообразование глобоидного станочного зацепления (2014)
Литвиненко А. В. - Метод линеаризации поверхности отклика в задаче обоснования проектных параметров тонкостенных элементов машиностроительных конструкций, Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Бондаренко М. А. (2014)
Мамонтов А. В. - Математическое обоснование способа определения статической неуравновешенности роторов (2014)
Маргулис М. В. - Корригирование профиля поперечного сечения периодических дорожек качения волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2014)
Матюшенко Н. В. - Некоторые геометрические аспекты цилиндрических передач Новикова ДЛЗ, Федченко А. В., Бережной В. А., Калинин П. Н. (2014)
Муховатый А. А. - Неэвольвентные цилиндрические зубчатые передачи с улучшенными показателями нагрузочной способности (2014)
Настасенко В. А. - Повышение технологичности изготовления многозаходных гиперболоидных червячных инструментов, Подзолков А. И. (2014)
Неменко А. В. - Прогнозная оценка технического состояния зубчатой передачи, Никитин М. М. (2014)
Попов А. П. - Высокоэффективные зубчатые передачи с двухпарным точечным зацеплением зубьев, Попова Л. А., Савенков О. И. (2014)
Протасов Р. В. - Формирование конечно-элементной модели и анализ напряженно-деформированного состояния эволютной передачи, Устиненко А. В., Сериков В. И. (2014)
Ставицкий В. В. - Исследование аэродинамического сопротивления высокоскоростных конических зубчатых передач, Носко П. Л., Панкратова С. С. (2014)
Тариков Г. П. - Решение пространственной контактной задачи термоупругости применительно к зубчатой передаче с точечным контактом, Пархоменко В. Н., Комраков В. В. (2014)
Ткач З. - Выполнение работ по моделированию технических кривых в PRO/ENGINEER, Каднар М., Руснак Ю. (2014)
Ткач П. М. - Визначення умов контакту зубців довільного профілю циліндричної прямозубої передачі (2014)
Ткач П. М. - Геометро-кінематичні критерії працездатності циліндричних аркових передач змішаного зачепленния з круговим зубом, Чала О. Ю. (2014)
Утутов Н. Л. - Относительные движения зацепляющихся зубьев в круговинтовой глобоидно-цилиндрической зубчатой передаче, Плясуля Н. В. (2014)
Филипенков А. Л. - Анализ двухступенчатых планетарных передач с циркуляцией мощности в замкнутом контуре (2014)
Чернышев В. Л. - К вопросу о конструкции и технических характеристиках силовой передачи танка "Леопард-1", Арнаудов К. Б., Акиншин А. Г. (2014)
Чернявский И. С. - Эффективность научно-исследовательских работ на Харьковском тракторном заводе при повышении надежности и ресурса семейства тракторов Т-150, Устиненко А. В. (2014)
Шевченко С. В. - Червячные передачи локализованного контакта с нелинейчатыми червяками, Мазнев Е. А. (2014)
Шехов А. В. - Оптимизация двухпоточного многоступенчатого планетарного механизма типа nxAI по критерию минимума массы (2014)
Шилько С. В. - Конечноэлементный анализ деформативности и прочности полимерных элементов конструкций с учетом вязкоупругости материала, Старжинский В. Е., Петроковец Е. М., Гавриленко С. Л. (2014)
Денисик Г. І. - Селитебні ландшафти: терміни і поняття, їх суть та правомірне використання, Кізюн А. Г. (2011)
Панасенко Б. Д. - Аналіз впливу геотопу на стан польових ландшафтів Вінниччини (2011)
Козинська І. П. - Структура гірничопромислових ландшафтів південного лісостепу Правобережної України (2011)
Смирнова В. Г. - Антропогенні зміни гідрографічної мережі Полтавської області (2011)
Дєдов О. О. - Проблеми поліпшення екологічного стану сільськогосподарських ландшафтів Поділля та шляхи їх вирішення, Дєдов О. В. (2011)
Гродзинський М. Д. - Ландшафтна екологія як нечітка суб'єкт-об'єктна система (2011)
Назарук М. М. - Екологічні постулати – базис формування середовища міста (2011)
Денисик Г. І. - "Правило тріади" і межі в геоекотонах, Стефанков Л. І., Ситник О. І. (2011)
Чернов Б. О. - Історіографія розвитку поняття "ландшафт" в географічній думці у 50-80-ті рр. ХХ ст. (2011)
Смирнов І. Г. - Логістичний вимір туристичних чудес України: історико-архітектурний заповідник "Кам'янець" (2011)
Кокус В. В. - Географічні дослідження вчених науково-краєзнавчих товариств Правобережної України (20-ті роки ХХ ст. ) (2011)
Кравцова І. В. - Історичні особливості формування Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2011)
Ситник О. І. - Історичні етапи формування культурних ландшафтів міжзонального екотону лісостепової і степової смуги Правобережної України, Кравцова І. В. (2011)
Куйбіда В. В. - Історія вивчення народних назв риб (2011)
Холковська Т. Ю. - Польський дослідник Поділля Вавжинець Марчинський та його "Статистично-топографічний і історичний опис Подільської губернії” (2011)
Шилова Л. Г. - Перлина Приазовського степу (2011)
Олійник В. Д. - Типізація регіонів України за суспільно-географічними ознаками (2011)
Дудник І. М. - Методичні особливості дослідження регіональних авіатранспортних систем, Борисюк О. А. (2011)
Грицай Х. - Субрегіональні особливості використання працересурсного потенціалу у Львівській області, Кіптач Ф. (2011)
Маца К. А. - Самосохранение как принцип организации материальных систем (2011)
Тютюнник Ю. Г. - От акультурного ландшафта к ландшафтоиду (2011)
Титул, зміст (2014)
Локтєв А. В. - Методичні питання щодо визначення характеру флюїдонасичення порід-колекторів у тонкошаруватому піщано-глинистому розрізі, Нестеренко М. Ю., Владика В. М., Паюк С. О., Балацький Р. С., Здерка Т. В. (2014)
Чепурний І. В. - Оцінка карстової небезпеки з використанням гіс на прикладі території Яворів-Шкло (2014)
Чепіль В. П. - Основні чинники формування та критерії промислової газоносності сланцевих відкладів силуру Волино-Поділля (2014)
Окрепкий О. І. - Методологія визначення "критичного моменту" формування нафтогазового покладу на прикладі свердловини Cолохівської площі, Карпенко О. М. (2014)
Чернов Б. О. - Математична і комп'ютерна моделі розрахунку поширення пружних коливань у гідроакустичних пристроях та в продуктивному пласті, Западнюк М. М. (2014)
Матвієнко А. М. - Технологічний комплекс для очищення насосно-компресорних труб від АСПВ, виконаний на базі глибинного електричного спірального трубного нагрівача, Головко С. В. (2014)
Гурбанов А. Н. - Комплексный реагент с синергетическим эффектом для промысловой обработки природного газа (2014)
Петрина Ю. Д. - Оцінка в'язких властивостей пластично деформованих сталей газопроводів, Шуляр Б. Р., Петрина Д. Ю., Яким Р. С., Сидор П. Я., Венгринюк Т. П. (2014)
Івасів В. М. - Оцінка впливу перевантажування на кінетику втомного пошкодження зразків із сталі 40ХН, Артим В. І., Яциняк І. І., Гриців В. В. (2014)
Рачкевич Р. В. - Лабораторне моделювання деформації трубної колони в криволінійному стовбурі свердловини (2014)
Стоцький Ф. І. - Прямозуба циліндрична евольвентна зубчаста передача найбільшої контактної міцності, Тутко Т. Ф., Дубей О. Я. (2014)
Сичов Ю. С. (мол.) - Вплив залишкових напружень на втомну міцність бурильних труб (2014)
Дорохов М. А. - Дослідження механічних властивостей гумових ущільнень свердловинних пакерів (2014)
Криштопа Л. І. - Застосування формул гармонічного аналізу в комп'ютерних науках для підвищення надійності силового привода бурових установок, Криштопа В. С. (2014)
Григорський С. Я. - Методи зменшення негативного впливу перехідних процесів, спричинених зупинками насосних агрегатів, на режими експлуатації нафтопроводу (2014)
Кривенко Г. М. - Дослідження впливу твердих домішок на втрати тиску в трубопроводі, Возняк М. П., Возняк Л. В., Кривенко С. О. (2014)
Грабовський Р. С. - Оцінка міцності трубопроводів із корозійно-механічними тріщиноподібними дефектами (2014)
Мороз Л. Б. - Системи розробки нафтових родовищ із підтримуванням пластового тиску (2014)
Якимечко Я. Я. - Дослідження пульсаційно-кавітаційних процесів, що виникають під час роботи гідродинамічного кавітатора (2014)
Василик А. В. - До проблеми зварювальних робіт на діючих газопроводах. Частина I, Запухляк В. Б., Височан М. І. (2014)
Сусак О. М. - Дослідження ефективності традиційних енерго-зберігаючих технологій в умовах населених пунктів (2014)
Паньків Х. В. - Програмне забезпечення для автоматизованого виявлення на фотографії лазерної проекції твірної стінки вертикального сталевого циліндричного резервуара (2014)
Герасимова-Персидская Н. - Музыка в период раскола Русской Православной церкви (2013)
Шип С. - В поисках логики музыкально-исторического процесса (2013)
Терентьев Д. - Музыкальное понятие в процессе профессионального общения музыкантов (2013)
Тукова И. - Музыкальное искусство и общенаучная картина мира ХХ века: аналогии и параллели (2013)
Коханик И. - Интертекстуальность как основа диалога в пространстве современной музыкальной культуры (2013)
Дугина Т. - Современные звуковысотные техники как фактор стилеобразования (2013)
Черкашина-Губаренко М. - Фестиваль для элиты, искусство – для всех (2013)
Жукова Е. - Музыка и общество: тенденции и пути взаимодействия. Опыт музыкального путешествия (2013)
Корчевая Е. - Немецкий культурный опыт в творческой практике Николая Лысенко (2013)
Кушнірук О. - Імпресіонізм в німецькій музиці (2013)
Гаргай О. - Інноваційні риси інструментального стилю А. Нікодемовича "львівського періоду" (2013)
Воронина М. - Оратория Ж. Массне "Мария Магдалина" в контексте западноевропейской ораториальной традиции (2013)
Мудрецкая Л. - Вагнеровские влияния в опере "Эсклармонда" Ж. Массне (2013)
Нечепуренко В. - Образы галантного века в творчестве Г. Форе (2013)
Бодіна В. - Авторські присвяти як атрибут повсякденного життя композитора романтичної епохи (2013)
Жданько И. - Феномен климата в фантазиях западноевропейских и славянских романтиков (2013)
Новохатько Л. - Жанр баллады в авторских композициях Т. Монка (на примере "Monk`s Mood", "Crepuscule with Nellie", "Reflections", "Ask Me Now") (2013)
Саранчин А. - Киевский джаз 60-х–80-х: тема со многими неизвестными… (2013)
Содержание (2014)
Рудыка В. И. - Научно-техническая деятельность ГП "ГИПРОКОКС" в современных условиях (2014)
Булат А. Ф. - Структура и взаимосвязь процессов комплексной переработки углеродсодержащих сред методом плазменной газификации, Холявченко Л. Т., Давыдов С. Л., Рудыка В. И. (2014)
Васильев Ю. С. - Влияние состояния кладки на эксплуатацию и экологические характеристики коксовой батареи, Фидчунов А. Л., Шульга И. В. (2014)
Шульга И. В. - Методы оценки технического состояния действующих коксовых батарей и расчета их производственной мощности, Торяник Э. И., Золотарев И. В., Губанов С. А., Ковальчук А. Ф., Темченюк Ю. Ф. (2014)
Донской Д. Ф. - Изменения показателей крупности и прочности доменного кокса при транспортировке к потребителю, Золотарев И. В., Яценко Ю. В., Торяник Э. И., Кубрак С. С. (2014)
Чешко Ф. Ф. - Корректировка температуры размягчения электродного пека после термической обработки, Карчакова В. В., Банников Л. П., Клешня Г. Г., Скрипченко Н. П. (2014)
Варжеха А. - Мировой рынок кокса и коксующегося угля, Ярно М. (2014)
Улановский М. Л. - Вопросы формирования угольной сырьевой базы производства кокса с заданными значениями показателей CRI и CSR, Мирошниченко Д. В. (2014)
Шмалько В. М. - Смачивающая и спекающая способности пека, Карчакова В. В., Волох В. М. (2014)
Чешко Ф. Ф. - О возможности диспергирования твердой дисперсной фазы каменноугольных смол, Клешня Г. Г., Скрипченко Н. П., Прохач Э. Е. (2014)
Сергєєв П. В. - Обґрунтування раціональних витрат реагенту у технологіях переробки вугілля, Білецький В. С. (2014)
Брик Д. В. - Фізико-технічне обгрунтування виробництва синтетичного палива з вугілля (на прикладі Львівсько-Волинського басейну), Подольський М. Р., Гвоздевич О. В. (2014)
Панасенко В. А. - Турбулентно-вихревой промыватель очистки паровоздушной смеси из гасителя извести и результаты его испытания, Гридасов В. Н., Кузенко Ю. Н., Заикин А. П., Барановский А. А., Стасюк Т. А. (2014)
Поздравляем (2014)
Содержание (2014)
Балаева Я. С. - Прогноз величины высшей теплоты сгорания углей, Мирошниченко Д. В., Кафтан Ю. С., Тютюнников Ю. Б. (2014)
Барский В. Д. Кравченко А. В. - Температурная зависимость давления паров химических продуктов коксования, Гуляев В. М., Письменный М. В. (2014)
Тамко В. А. - Влияние щелочной модификации бурого угля на свойства жидких продуктов термолиза его смесей с углеродсодержащими матеріалами, Шендрик Т. Г., Пехтерева Т. М., Семенова Р. Г. (2014)
Банников Л. П. - Особенности совместного поглощения кислых компонентов коксового газа раствором моноэтаноламина, Костенко А. В., Нестеренко С. В., Панасенко В. А. (2014)
Пиш’єв С. В. - Одержання інден-кумаронових смол для модифікації нафтових дорожніх бітумів, Гриценко Ю. Б., Никулишин І. Є., Гнатів З. Я. (2014)
Герман К. Е. - Проблемы производства котельного топлива из коксохимического сырья, Борисенко А. Л. (2014)
Чемеринский М. С. - Влияние подготовки и способа коксования угольной шихты на качество кокса (2014)
Банников Л. П. - Оценка направлений превращения цианистого водорода в моноэтаноламиновом поглотителе, Костенко А. В., Нестеренко С. В. (2014)
Чешко Ф. Ф. - Об интенсификации термической обработки пека, Тютюнников Ю. Б. (2014)
Юсибова Ю. М. - Исследования процесса получения диспергаторов из полупродуктов коксования углей, Попов Е. В., Мороз В. А., Островка В. И. (2014)
Касимов А. М. - Управление деятельностью предприятий в области образования промышленных отходов (2014)
Шмалько В. М. - Уголь – сырье для углеродных и графитовых пен (обзор) (2014)
Поздравляем (2014)
Дем’яненко Б. - Метод стильової диференціації восьмиголосих партесних творів на основі статистичного аналізу констант авторського стилю – об’єднуюча модель (2013)
Черноземова Е. - К проблеме авторской атрибуции трех сонат для клавирчембало Синьора Бера / М. С. Березовского (2013)
Ляшенко Л. - Природа таланту як теоретична проблема (на матеріалі аналізу творчості Е. Корнгольда) (2013)
Горзов Е. - Столітній маестро: основні віхи життя і творчості Д. Задора (2013)
Шелепко М. - Відоме та невідоме в творчій біографії митця в контексті української музичної культури (2013)
Поклад Н. - Філософсько-релігійна концепція вокальної симфонії "Упокорення" К. Карпенко (2013)
Стрильчук Е. - Игровые интенции композиторского метода Оливье Мессиана (2013)
Стоянова А. - Симфоническая концепция человека в свете музыковедческого анализа: к постановке проблемы (2013)
Бондаренко Е. - Романс М. И. Глинки "Заздравный кубок", сочиненный в Варшаве в 1848 г., и "Пир во время чумы" А. С. Пушкина: во времена холеры (2013)
Алымова К. - Поэт – переводчик – композитор. К проблеме трактовки образов шотландского поэта в цикле Г. Свиридова "Песни на слова Роберта Бернса" в переводе С. Маршака (2013)
Лозова А. - Специфіка відтворення жанру колискової пісні у творчості П. І. Чайковського (2013)
Ибраимова Э. - Прочтение "Спеся" А. К. Толстого М. П. Мусоргским и А. П. Бородиным (2013)
Кизя Н. - Функции комического в опере И. Стравинского "Похождения повесы" (2013)
Кузьмич Л. - Сон или смерть? (об одном образе сочинений сказок Игоря Стравинского и его воплощении в современных видеоверсиях) (2013)
Постоловская Н. - К вопросу о жанровой доминанте "Медитации" из цикла "Тихие песни" В. Сильвестрова (2013)
Кароль М. - Особливості сміхової культури українського "Низового" бароко (на прикладі інтермедій до шкільних драм з музикою) (2013)
Пахомова Є. - Неофольклористичний контекст оперної творчості Лесі Дичко (на прикладі опер "Золотослов" та "Різдвяне дійство") (2013)
Скворцова Н. - Специфіка втілення голосінь весільно-обрядового циклу у творчості сучасних українських композиторів (на прикладі творів М. Скорика та О. Козаренка) (2013)
Нискогуз І. - "Золотий камінь посіємо" Г. Гаврилець в аспекті сучасного композиторського трактування фольклору (2013)
Луценко Е. - "Инструментальный театр" Е. Станковича в балете "Ночь перед рождеством" (2013)
Доронкина Д. - Святая Хильдегарда Бингенская: религиозно-философское, медицинское, литературное и музыкальное наследие (2013)
Палинська О. - Образ Дездемони у новелі Дж. Чинтіо, трагедії В. Шекспіра та опері Дж. Россіні. Порівняльна характеристика (2013)
Богданова І. - Епістолярна спадщина Альфредо Каталані та оперна культура Італії останньої третини ХІХ ст. (2013)
Качанова О. - Образи-характери головних героїнь в опері Дж. Пуччіні "Вілліси" та балеті А. Адана "Жізель" (2013)
Нечепуренко В. - Вокальный цикл Г. Форе на тексты Ш. Ван Лерберга "Песнь Евы": новые возможности прочтения поэтического текста (2013)
Когут Т. - Ф. Пуленк. Меса G-Dur: біля витоків духовної музики композитора (2013)
Яворский Д. - Трансцендентные этюды Ф. Листа в аспекте исторической периодизации развития категории жанра С. Аверинцева (2013)
Масляєва О. - Фортепіанні парафрази Ф. Ліста за операми Дж. Верді: "Ернані", "Ріголетто", "Трубадур" (2013)
Федорова И. - Фортепианные этюды Д. Лигети: к вопросу о трактовке программности в музыке ХХ века (2013)
Приходько О. - Риси сучасного хорового письма на прикладі Stabat Mater К. Пендерцького (2013)
Бистріцька Е. - Опера Х. Лахенманна "Дівчинка з сірниками" ("Das Mädchen mit den schwefelhölzern") як приклад авангардного трактування жанру (2013)
Репин Ю. - Оперные фестивали в истории музыкального искусства: опыт типологизации (2013)
Комлікова А. - "Ірод" І. Поклада як втілення українського рок-оперного експресіонізму (2013)
Юферова Г. - Музичні комп’ютерні технoлогії в українській музичній творчості. До проблеми професійної музичної освіти (2013)
Овдійчук О. - Інтерпретація опери І. Стравінського "Соловей" Крістіаном Шоде (2013)
Кравчук М. - Проблема створення художньо цілісного образу при роботі над хоровою партитурою: специфіка творчих методів М. М. Кречка (2013)
Шемчук В. - Постать Е. П. Верьовки-Скрипчинської у контексті розвитку хорової культури 20–70-х років ХХ ст. (2013)
Галай А. О. - Пенітенціарна юридична клініка (2014)
Білоус О. І. - Проблеми вдосконалення Кримінально-виконавчого кодексу України, Пазиніч В. І. (2014)
Копотун І. М. - Запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій, у виправно-трудових установах УСРР (УРСР (2014)
Курилін І. Р. - Характеристика службового злочину, пов'язаного з одержанням неправомірної вигоди посадовими особами державних органів України (2014)
Найдьон Є. М. - Нормативно-правове та організаційне забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержжаних злочинним шляхом (2014)
Пузирьов М. С. - Режим викнання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк як форма диференціації та індивідуалізації виконання покарання (2014)
Стебницький О. Л. - Шляхи застосування альтернативних покарань кримінально-виконавчою інспекцією щодо неповнолітніх (2014)
Ткач Т. П. - Досудова доповідь служби пробації: поняття, необхідність, функції (2014)
Ісаков П. М. - До питання про функціонування виправно-трудової системи в УСРР 1922 року (на прикладі Харківської губернії) (2014)
Космій О. М. - Консюмеризм як чинник злочинності (2014)
Сокальська О. В. - Попереднє ув'язнення як запобіжний захід у судовому процесі в добу середньовіччя (2014)
Дєніжна С. О. - Профілактика й корекція синдрому "емоційного вигорання" у працівників пенітенціарної служби (2014)
Дука О. А. - Сутніість і структура професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України (2014)
Кнодель Л. В. - Становление и развитие пенитенциарной педагогики (2014)
Кобильченко В. В. - Дефекти первинної соціалізації як важливий чинник формування особистості правопорушника (2014)
Конопацька О. М. - Формування соціально-психологічної готовності працівників Державної пенітенціарної служби України до професійної діяльності, Можарівський М. Р. (2014)
Кушнарьов С. В. - Соціально-психологічні особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених у контексті пенітенціарного процесу (2014)
Микитенко М. С. - Сучасний стан профілактики девіантної поведінки підлітків органами кримінально-виконавчої інспекції (2014)
Нестеренко А. В. - Формування професійно-стрілецьких навичок у курсантів вищих навчальних закладів під час використання травматичної зброї (2014)
Романенко О. В. - Застосування інтегративних моделей психотерапії в умовах посттравми (2014)
Сова М. О. - Інформаційна культура майбутнього працівника пенітенціарної служби та організація процесу її формування (2014)
Сотниченко В. М. - Формування професійної моделі фахівця для Державної пенітенціарної служби України на основі запровадження у навчальний процес дидактичного алгоритму (2014)
Супрун М. О. - Педагогіка співпраці академіка В. М. Синьова (2014)
Супрун М. О. - Принципи організації соціально-педагогічної роботи з непвнолітніми засудженими, Пампура І. І. (2014)
Наш ювеляр (2014)
Вимоги до оформлення статей журналу (2014)
Павко А. - Культурологія в структурі соціогуманітарної науки, Курило Л. (2013)
Харченко О. - Духовний концерт як явище культури: історична ґенеза та культурологічне обґрунтування (2013)
Кірієнко А. - Історичний час як теоретична проблема (2013)
Емельяненко М. - Циклическая симфония в творчестве С. Слонимского: от временного контекста к пространственным свойствам фактуры (2013)
Гнатів Н. - Принципи тематичного цитування в інструментальних творах П. Гіндеміта (2013)
Жарик А. - "Основи музичної психології" П. Сокальського. Джерелознавчий дискурс (2013)
Зубко Н. - Товариство "Коло музичне" як один з осередків музичного життя Львова першої третини ХХ ст. (2013)
Романенко А. - Значення військового виховання в процесі творчої самореалізації В. В. Пухальського: соціокультурний та психологічний аспекти (2013)
Тимченко-Быхун И. - Три мистических знака судьбы: комментарий к одному фрагменту "Записок" М. И. Глинки (2013)
Василенко О. - Некоторые вопросы вокального стиля Модеста Мусоргского сквозь призму учения Лафатера (на примере романсов и песен композитора) (2013)
Проскурня А. - Скерцо и скерцозность в аспекте жанровой эволюции: попытка теоретического обоснования понятий (2013)
Лисовенко Е. - "Афоризмы" Д. Шостаковича и А. Шнитке: некоторые параллели (2013)
Ситарская Ю. - Черты западной и восточной праздничной традиции в гимне на Богоявление св. Амвросия Медиоланского (2013)
Воловчук Ю. - Симфонія № 3 "Антитези" Євгена Петриченка в контексті розвитку жанру вокальної симфонії (2013)
Свірідова С. - "Камерно-інструментальна соната у творчості О. Зноско-Боровського: особливості музичної мови та стильова еволюція" (2013)
Утина А. - Жанровая панорама камерно-инструментальной музыки донецких композиторов (2013)
Лаврова З. - Драматургія ораторії Ю. Ланюка "Скорбна мати" (2013)
Богданова Л. - Рихард Вагнер в начале пути (2013)
Трифонова Е. - "Каприччио" Л. Яначека: музыкальный вздор или нечто большее? (2013)
Панкова Г. - Ліризм та емоційність як визначальні характеристики музики А. Веберна (на основі редакції Петером Штадленом варіацій ор.27) (2013)
Шевченко А. - Музыка Дании конца XIX- первой половины XX века: от Нильса Вильгельма Гаде До Пера Нёргорда (2013)
Ткаченко Є. - Духовна творчість Хуго Дістлера в контексті німецької протестантської традиції (2013)
Максименко Л. - Специфіка сучасних прийомів гри на саксофоні (на прикладі саксофонної творчості композитора В. Рунчака) (2013)
Мошак Е. - Стилевые тенденции развития западноевропейского гитарного джазового и рок- исполнительства второй половины ХХ века (2013)
Овдейчук О. - Проблема ансамблевого исполнения: к вопросу о совместимости различных акустических систем (2013)
Рябов И. - Черты постмодернизма в фортепианной исполнительской культуре на рубеже ХХ и XXI веков (2013)
Давидовський К. - Вплив позанавчальної творчої діяльності на формування особистості студентів Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра (соціологічний аспект) (2013)
Марценковская Е. - Учитель и ученик (Р. М. Глиер и Б. Н. Лятошинский) (2013)
Зильберман Ю. - Ошибка Гарольда Чарльза Шонберга. Об одной фотонрафии семьи Владимира Горовица (2013)
Дорофеев Ю. - Грамматика и языковая категоризация (2013)
Putilina O. - Innovative processes in the present-day english language in comparison with ukrainian one: innovations and pseudo-innovations (2013)
Донцова О. - Атрибутивний композитний комплекс (на прикладі атрибутивного композитного комплексу "-окий") (2013)
Пославська Н. - Дериваційно релевантні параметри дієслів (2013)
Ачилова О. - Опозиційний характер функційно-семантичної категорії кратності в сучасній українській мові (2013)
Космеда Т. - Явище прецедентності в аспекті граматики оцінки (на прикладі аналізу граматичного значення минулого часу), Халіман О. (2013)
Мельник Ю. - Семантичні групи відчислівникових дієслівних синтаксичних транспозитів (2013)
Рыжкович А. - Темпоральные предлоги с лексемами "время" и "час" в русском и белорусском языках (2013)
Скоробогатова Е. - Способы актуализации грамматических значений в русской поэзии XIX – XXI веков (2013)
Соколова С. - Фазовий характер видового протиставлення в сучасній українській мові (2013)
Теркулов В. - К определению глагола: лингвально-когнитологический подход (2013)
Хрупіна Г. - Дієслова зі значенням негативного психічного впливу у сучасній німецькій мові (2013)
Антоненко Ю. - Особенности синтаксической организации жанра научной рецензии (2013)
Балко М. - Інтонація як засіб вираження синтаксичного зв’язку у словосполученні (2013)
Бувалец Е. - Семантические связи между компонентами в составе субстантивного бинома с определительными отношениями (2013)
Коваль Л. - Формально-граматичні вияви простого головного компонента узагальнено-особового речення в українській мові (2013)
Компанієць І. - Репрезентація оцінних значень у реченнях із відношенням номінації (2013)
Конюшкевич М. - Преобразование предложно-падежной синтаксемы в предикативную единицу: корреляция предлога и показателя связи сложного предложения (2013)
Костусяк Н. - Категорія синтаксичної модальності та її грамемна реалізація (2013)
Курмакаева Н. - Безличные номинативно-субстантивные предложения в русском языке (2013)
Масицька Т. - Диференційні особливості локативної семантичної залежності (2013)
Минчук И. - Конверсивы как инструмент создания медиареальности (2013)
Островська Л. - Особливості функціонування атрибутивної конструкції в складі предикативної групи (2013)
Орленко О. - Семантичні відношення у конструкціях з українським прийменником до та сербськими до і код (2013)
Ситарь А. - Украинские и русские структурно-сложные немотивированные предлоги: проблемы перевода, описания и функционирования, Виноградова Е. (2013)
Тімоніна А. - Когнітивно-прагматичні особливості вживання слів-символів, що позначають концепт "багатство" у фольклорному дискурсі (2013)
Трофімова О. - Структура фразеологізмів на позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах (2013)
Бардукова Г. - Сучасна українськомовна картина світу у фразеоінноваціях (2013)
Д’якова Т. - Функціонування гірницької фразеології в східнослобожанському говірковому мовленні (2013)
Кірлаш М. - Лексико-семантичні особливості одиниць української мови на позначення металургійного процесу (2013)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Терміносистема фразеології: структура та складники термінологічної мікросистеми "фразеокласифікація" (2013)
Винокурова І. - Актуалізація ігрового світу в художньому тексті "Володар кілець" Дж.Р.Р. Толкіна (2013)
Данилюк І. - Метафора як засіб вираження концепту "сміх" у поетичних текстах початку XXI століття (когнітивний аспект) (2013)
Коваленко А. - Концепт "страх" в авторській картині світу (на матеріалі роману Л. Дереша "Поклоніння ящірці") (2013)
Михальченко М. - Норма у структурі оцінки та особливості її мовної реалізації (2013)
Нікішина Т. - Специфіка вираження концепту "freedom" у політичній системі Великобританії (на матеріалі правових документів) (2013)
Пефтієва О. - Вербалізація мікроконцепту "рід діяльності" образними іменниками-найменуваннями особи в українській мові (2013)
Покровська І. - Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках (2013)
Рогожкин А. - Теория целостности текста. риторический дискурс (2013)
Сивова Т. - Пространство в романе К. Г. Паустовского "романтики" (2013)
Шкуран О. - Гендерна та вікова специфіка об’єктивації концепту "щастя" у середньоподінцівському компаративно-фразеологічному етнопросторі (2013)
Загнітко А. - Кваліфікаційні та класифікаційні ознаки білінгвізму: аспекти, різновиди, методи (2013)
Сисоєва Є. - Загальна семантична характеристика англійських оцінних антропонімів (2013)
Данилюк І. - Корпус текстів для вивчення граматичної службовості (2013)
Загнітко Н. - Про деякі назви їжі тваринного походження в східностепових говірках Донеччини (2013)
Загнітко А. - Мовна особистість у сучасних комунікативних дослідженнях : Рец. на кн. : Космеда Т. А. Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу : монографія / Тетяна Анатоліївна Космеда. – Дрогобич : Коло, 2012. – 372 с., Левічева (Павлович) О. (2013)
Рагавцов В. - Найновіші досягнення в граматиці : Рецензія на наукову працю : Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. – Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 2011. – 992 с. (2013)
Титул, зміст (2013)
Говдяк Р. M. - Стан та перспективи будівництва підземних сховищ природного газу в Україні (2013)
Бойко В. С. - Підвищення тампонувальної здатності дисперсної системи у тріщинах пластів, Грибовський Р. В., Бойко Р. В., Грибовський О. Р., Купер І. М. (2013)
Тамамянц Т. Л. - Аналіз стану технології буріння свердловини із заданим вибійним тиском, Лях М. М., Федоляк Н. В., Вакалюк В. М., Бандура А. І. (2013)
Khosro Rahimi - Oil Production Affected by ASP and Gelation Technologies, Ehsan Sharifara, Mohammad Hadi Fatehi Sarvestani (2013)
Кондрат Р. М. - Характеристика та вибір очисних пристроїв для очищення внутрішньої порожнини трубопроводів, Угриновський А. В., Петришак В. С., Сапожкова Т. С. (2013)
Олійник А. П. - Математичні моделі процесу деформування апаратів повітряного охолодження газу в задачах оцінки його технічного стану, Незамай Б. С., Кучер О. Р. (2013)
Кондрат Р. М. - Математична модель процесу мінімізації значень кінцевого пластового тиску в газових покладах з газовим режимом розробки, Кондрат О. Р., Матіїшин Л. І. (2013)
Федоришин Д. Д. - Застосування індикаторних та геофізичних досліджень свердловин на родовищах, що розробляються з підтримуванням пластового тиску, Нагорняк Р. І. (2013)
Чудик І. І. - Узагальнена методика розрахунку енергетичних затрат, обумовлених роботою бурильної колони при роторному способі буріння (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського