Бойченко К. С. - Віртуальне підприємство як фактор підвищення результативності бізнес-проектування (2013)
Буряк Р. І. - Розвиток систем менеджменту якості діяльності аграрних підприємств на основі удосконалення методики їх аудиту (2013)
Васильківський Д. М. - Трансформація періодів планування підвищення економічного потенціалу в системі стратегічного управління підприємством (2013)
Камінська Т. Г. - Комплексний господарський контроль кругообігу капіталу підприємства (2013)
Ковбатюк М. В. - Класифікація факторів впливу мезорівня на діяльність підприємств водного транспорту, Шкляр В. В. (2013)
Семенченко А. В. - Управління кадровою безпекою в контексті соціально-економічного розвитку організації (2013)
Серова И. А. - Концептуальная схема управления затратами промышленного предприятия, Свидло А. И. (2013)
Ситник Г. В. - Цільова функція підприємства: еволюція концепцій та сучасні погляди (2013)
Тельнова Г. В. - Особливості управління фінансами інтегрованих корпоративних структур (2013)
Fayvishenko D. S. - Marketing strategy of brand management (2013)
Скоробогатова Т. Н. - Ценность и стоимость как категории: соотношение понятий, логистический аспект сравнения (2013)
Боярина Т. В. - Удосконалення класифікації ефективності на основі системного підходу, Кашубіна Ю. Б. (2013)
Гречина І. В. - Загальнотеоретичні підходи до розробки концепції потенціалогічного аналізу потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи (2013)
Абакуменко О. В. - Моделювання пропозиції на фінансовому ринку України (2013)
Шумська С. С. - Емпірична оцінка впливу змін часткових РЕОК гривні на потоки експорту та імпорту у розрізі ВЕД (2013)
Гриненко С. В. - Инженерное образование: экономические компетенции (2013)
Пакулін С. Л. - Модернізація й підвищення ефективності вищої освіти України: зміст, проблеми, системні ефекти (2013)
Кінаш І. П. - Особливості розвитку інфраструктури культури України: аналітичний аспект (2013)
Мартусенко І. В. - Трансформація фінансування системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах, Сіташ Т. Д. (2013)
Оганезова А. В. - Методика расчёта экономической эффективности человеческой жизни (2013)
Пакуліна А. А. - Удосконалення державного регулювання системи освіти (2013)
Гоголь Т. А. - Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект (2013)
Кузенко Т. Б. - Формування системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу, Полтініна О. П. (2013)
Вітлінський В. В. - Моделювання та аналіз траєкторій економічного розвитку на підґрунті дискретної моделі Солоу, Коляда Ю. В., Баранов К. О. (2013)
Kharlamova A. A. - Investment security of Ukraine: dynamics and forecast (2013)
Гончаренко М. Ф. - Методи та моделі оцінки та прогнозування потреб економіки у випускниках ВНЗ (2013)
Добров Г. М. - О предвидении развития науки (2014)
Соловьев В. П. - Технологические парки в Украине: от исходной концепции к реальной практике (2014)
Мех О. А. - Засади та проблеми соціалізації науки, техніки і технологій (2014)
Сенченко В. В. - Инновационное предпринимательство в Украине: проблемы, роль сетевых технологий в расширении международного сотрудничества (2014)
Чехун В. Ф. - Пріоритетні результати Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України (2014)
Кот О. В. - Досвід становлення та розвитку національних технологічних платформ в Україні як фактор активізації інноваційного розвитку аграрного сектору економіки (2014)
Батурин Ю. М. - Реформа Российской академии наук: уроки для Украины (2014)
Ащеулова Н. А. - Становление и развитие петербургской школы социологии науки, Душина С. А., Ломовицкая В. М. (2014)
Колтачихіна О. Ю. - Основні періоди та етапи розвитку ракетно-космічної техніки України (до 60-річчя КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля). Ч.1, Храмов Ю. О. (2014)
Кілочицька Т. В. - Передумови виникнення та становлення синергетики (2014)
Козубенко Ю. Л. - Визначний український ботанык М. І. Котов і його внесок в охорону рослин України (2014)
Жабін С. О. - Ювілейна сесія Загальних зборів Відділення інформатики НАН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАН України О. І. Кухтенка, Київ, 18 березня, 2014 р. (2014)
Глебова А. Н. - Академик А. И. Кухтенко (к 100-летию со дня рождения) (2014)
Академику В. П. Горбулину – 75 (2014)
А. С. Литвинко (до 50-річчя від дня народження) (2014)
Пам’яті Володимира Федоровича Мачуліна (2014)
Оноприенко М. В. - Власть, отделенная от интеллекта. Рецензия на книгу: Алферов Ж. Власть без мозгов. Отделение науки от государства. – М.: Алгоритм, 2012. – 224 с. (2014)
Оноприенко В. И. - Общество знаний и риски новейших технологий. Рецензия на книгу: Современное научно-техническое развитие и его последствия: Проблемы адаптации социальных систем / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Отв. ред. Ефременко Д. В., Москалев И. Е. — М, 2013. — 242 с. (2014)
Боброва А. А. - Порушення фертильності у міжвидових гібридів зелених жаб із Сіверсько-Донецького центру різноманіття Pelophylax esculentus complex, Макарян Р. М., Шейко В. П., Шабанов Д. А. (2014)
Костюк С. С. - Вплив гама-опромінення на активність ферментів антиоксидантної системи кролів (2014)
Кратенко Р. І. - Сrown-ethers – xenobiotics which possess membranotropi activity (2014)
Ликова І. О. - Динаміка морфометричних показників органів травлення куликів на міграційних зупинках (2014)
Маркіна Т. Ю. - Особливості розведення рідкісних та зникаючих видів комах у лабораторних умовах (2014)
Попова Т. М. - Деякі показники ефективності альтану при експериментальному сальмонельозі (2014)
Усова О. Є. - Скелетохронологічне вивчення росту зелених жаб зі ставків Національного природного парку "Гомільшанські ліси" та його околиць (2014)
Харченко Л. П. - Макроскопічна будова шлунка птахів різних трофічних спеціалізацій (2014)
Гончаренко Я. В. - Систематичний та декоративний аналіз дендрофлори парку "Перемога" (м. Харків) (2014)
Лось С. А. - Особливості росту та розвитку бука лісового в умовах Північного Сходу України, Грицайчук В. В., Чепіга А. М. (2014)
Рожак В. П. - Пули і потоки вуглецю в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати) (2014)
Правила для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Ковальчук Л. Я. - Системна запальна відповідь як предиктор ендотеліальної дисфункції та гіперкоагуляційного синдрому, Ковальчук О. Л., Костів С. Я., Венгер І. К., Ненашко І. А. (2011)
Чуклін С. М. - Комплексна антиоксидаційна терапія у лікуванні хворих на гострий панкреатит, Бігальський І. Ю., Гранат О. Б. (2011)
Ковальчук О. Л. - Особливості проведення передопераційної підготовки хворих на жовчнокам’яну хворобу, що перебігає на фоні хронічного гепатиту (2011)
Підмурняк О. О. - Стан імунної системи організму при гострому післяопераційному панкреатиті після міні-інвазивних та лапаротомічних оперативних втручань на органах гепатобіліарної системи (2011)
Ковальчук Л. Я. - Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними біопсій стравоходу хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, Ковальчук О. Л., Лойко І. І., Боднар Я. Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М. (2011)
Павляк А. Я. - Прогностичне значення ЛАЛ-тесту в діагностиці ендогенної інтоксикації при розповсюдженому гнійному перитоніті (2011)
Беденюк А. Д. - Оцінка стану кісткової тканини після хірур¬гічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки (2011)
Галай О. О. - Аналіз експресії онкобілка bcl-2 в плоскоклітинних раках слизової порожнини рота і ротоглотки, Гулей Р. В., Петрончак О. А. (2011)
Коноваленко С. О. - Вікові особливості ядерно-цитоплазматичних співвідношень у кардіоміоцитах шлуночків серця дослідних тварин (2011)
Ковальчук О. Л. - Можливості прогнозування перебігу гострого деструктивного панкреатиту із врахуванням клініко-лабораторних та імунологічних змін, Беденюк А. Д., Олійник О. В., Чепіль І. В., Костів О. І., Гриньків Н. І., Чепіль Г. В. (2011)
Ничитайло М. Ю. - Сучасні аспекти хірургіч¬ного лікування органічного гіперінсулінізму, Шкарбан В. П. (2011)
Ткачук О. Л. - Лапароскопічна холецистектомія з трьох троакарних проколів, Мельник С. В., Федорика Р. Я., Скрипко В. Д. (2011)
Коваль П. Б. - Клінічні результати лапароскопічних холецистектомій у літніх пацієнтів на фоні ранньої післяопераційної гепаринотерапії, Строкань А. М., Василенко Ю. А. (2011)
Вільцанюк О. А. - Ефективність застосування мазей "Офлокаїн – Дарниця®” та "Метилурацил із мірамістином” в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань м’яких тканин (2011)
Іващук О. І. - Алгоритм хірургічної тактики при гострокровоточивій дуоденальній виразці у пацієнтів літнього та старечого віку залежно від наявності гелікобактерної інвазії, Малишевський І. О. (2011)
Василюк С. М. - Зміни лімфоїдної тканини стінки жовчного міхура у хворих похилого та старечого віку на гострий калькульозний холецистит, Михайлюк І. О., Чурпій В. К. (2011)
Хворостов Є. Д. - Обгрунтування вибору способу спленектомії при захворюваннях сиcтеми крові, Душик Л. М., Черкова Н. В. (2011)
Ковальчук О. Л. - Надання допомоги потерпілим із політравмою при домінуючій скелетній травмі, Кулянда І. С., Сморщок Ю. С., Кулянда О. О. (2011)
Шапринський В. О. - Відновлювальні операції на товстій кишці у хворих після операції Гартмана, Шалигін С. М., Шапринський Є. В. (2011)
Дрижак В. І. - Передня резекція прямої кишки з приводу раку із застосуванням методики тотальної мезоректумектомії та циркулярних степлерів, Мороз Г. С., Недошитко В. Б., Николюк В. Д. (2011)
Параняк М. Р. - Використання ізоксуприну у лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок, Кобза Т. І. (2011)
Демкович А. Є. - Аналіз постекстракційних ускладнень у хірургічній стоматології (2011)
Ковальчук Л. Я. - Системна запальна відповідь при атеросклеротичній оклюзії аорто-стегно-підколінного сегмента у стадії хронічної критичної ішемії, Вадзюк С. Н., Зарудний О. М., Венгер І. К., Костів С. Я., Зарудна О. І. (2012)
Беденюк А. Д. - Імуноморфологічні особливості стану слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки (2012)
Шаповал С. Д. - Порушення клітинного та гуморального імунітету у хворих на сепсис на тлі ускладненого синдрому діабетичної стопи, Савон І. Л., Клєвцова М. Г. (2012)
Сироїд О. М. - Лікування пацієнтів із післяхолецистектомічним синдромом та ендокринними і метаболічними розладами, Коломійцев В. І., Павловський М. П. (2012)
Олексенко В. В. - Вплив різних варіантів виконання гастректомії на утворення жовчних конкрементів (2012)
Косован В. М. - Реконструктивно-відновні операції при "короткій” куксі прямої кишки після перенесених обструктивних резекцій сигмоподібної кишки (2012)
Полянський І. Ю. - Мутація R122H гена синтезу катіонічного трипсиногена (PRSS1) у хворих на гострий панкреатит, Максим'юк В. В. (2012)
Гривенко С. Г. - Прогнозування та шляхи поліпшення естетичних наслідків при реконструктивних оперативних втручаннях на передній черевній стінці, Барановський Ю. Г. (2012)
Шульгай А. Г. - Морфометричні особливості ремоделювання структур привушної залози при механічній жовтяниці, Левків М. О. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Хірургічне лікування хворих із рецидивною варикозною хворобою вен нижніх кінцівок, ускладненою активною трофічною виразкою, Чорненький М. В., Венгер І. К., Костів С. Я., Ненашко І. А. (2012)
Даниленко І. А. - Клінічні прояви гострого порушення мезенте¬ріального кровообігу, Кононенко М. Г., Леонов В. В., Кащенко Л. Г., Бугайов В. І. (2012)
Пінчук В. Д. - Визначення факторів ризику та розрахунок математичної моделі прогнозу ймовірності розвитку ускладнень збільшувальної мамопластики (2012)
Шапринський В. О. - Досвід лікування хворих на рубцеві після¬опікові стриктури стравоходу, Кривецький В. Ф., Поліщук В. І., Шапринський Є. В. (2012)
Дронов О. І. - Лікування раку підшлункової залози, Крючина Є. А., Добуш Р. Д. (2012)
Чурпій І. К. - Морфометричні показники тканини міокарда при локальному та розлитому перитоніті (2012)
Нагірний Я. П. - Клінічний досвід корекції гіпертрофічних рубців голови та шиї в передопераційному періоді (2012)
Павлишин А. В. - Віддалені результати пластичного закриття виразок та ранових дефектів клаптем за Тіршу та рельєфним автошматком у хворих на синдром стопи діабетика, Шідловський В. О. (2012)
Прийма О. Б. - Роль і місце епідидимектомії в оперативному лікуванні хворих на гострий неспецифічний епідидиміт в пострепродуктивному періоді, Ільїн О. В. (2012)
Леонід Якимович Ковальчук ректор Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (2012)
Котов Е. В. - Концептуальные подходы к оценке уровня модернизации промышленных городов Донбасса, Ляшенко В. И. (2014)
Анісімов А. Є. - Організаційне забезпечення формування програми економічного і соціального розвитку м. Донецька, Дорофєєва А. А. (2014)
Чеботарьова Н. М. - Комплексний аналіз малого підприємництва Луганської області як складова формування соціально-економічного розвитку регіонів, Демчєнко О. (2014)
Благодарный А. И. - Оценка особенностей межтерриториальных различий в экономическом развитии Донецкой области, Коршикова И. А., Плужникова Е. А. (2014)
Стариченко Л. Л. - Сучасний стан та перспективи розвитку вугільної промисловості України, Фокіна І. В. (2014)
Бєлєнцов В. М. - Методичний підхід до дослідження розвитку національної економіки на основі структурних пропорцій (2014)
Омельченко О. Ю. - Особливості прояву інформаційних екстерналій в економічній діяльності та суспільному житті (2014)
Житний П. Є. - Концептуальні аспекти розвитку методології обліково-аналітичного забезпечення сучасних виробничо-економічних відносин (2014)
Кудріна О. Ю. - Регіональна промислова політика: елементи теорії, логіки та понятійного апарату (2014)
Альошкін В. С. - Синергетичний підхід до моделювання соціально-економічної політики України на шляху до євроінтеграції (2014)
Розмислов О. М. - Сучасна інтерпретація механізму інвестиційної політики регіонів в умовах економічної кризи (2014)
Квасній Л. Г. - Роль економічного потенціалу регіону в забезпеченні стійкого розвитку економіки, Паславська В. В. (2014)
Гонтар Д. Д. - Оцінка впливу фінансових та нефінансових факторів на вартість банків України (2014)
Молдован О. О. - Формування сприятливого податкового простору для підприємницької діяльності в Україні: ключові проблеми та шляхи їх подолання (2014)
Ляшенко С. В. - Формування ринку капіталів Україні та шляхи його взаємодії з країнами Співдружності незалежних держав (СНД) (2014)
Канивец Е. П. - Анализ убыточности судоходных компаний, работающих на рынке речных грузоперевозок Украины, Пономарёва А. С. (2014)
Ангеліна І. А. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів сумлінного управління державними фінансами в українську практику (2014)
Коваленко В. В. - Оцінювання впливу монетарних чинників на формування інфляційної складової діяльності банків, Шепель Є. В. (2014)
Чепелюк Г. М. - Оцінка стратегій розвитку банку як концепція незалежного аудиту в Україні (2014)
Кулаков В. О. - Стан кредитування малого та середнього бізнесу в Україні, Курган О. Г., Павленок О. І. (2014)
Путінцев А. В. - Проблеми формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів, Прищепа Н. П. (2014)
Дубовиков М. М. - Диференціація товаровиробників в умовах неекономічних преференцій (2014)
Король К. В. - Економічний стан та проблеми розвитку галузі машинобудування в Україні (2014)
Тульку Я. І. - Мале інноваційне підприємництво як об’єкт державної інноваційної політики (2014)
Лях І. І. - Методичний підхід до комплексної оцінки інноваційного розвитку регіону (2014)
Шабельнікова Є. А. - Інноваційний розвиток національних підприємств в умовах інтеграції в світове господарство (2014)
Головінов О. М. - Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми (2014)
Надрага В. І. - Методичні засади оцінювання професійних ризиків (2014)
Павлов К. В. - Инновационная экология: теоретические и практические аспекты (2014)
Золотов А. Ф. - Про деякі проблеми сучасної економічної науки (2014)
Ковальчук Л. Я. - Повторні реконструктивні втручання при реоклюзії аорто-стегново-підколінного сегмента, Венгер І. К., Вайда А. Р. (2012)
Герасимчук П. О. - Аналіз комплексного диференційованого лікування хворих на синдром діабетичної стопи, Кісіль П. В. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Новий підхід до нормоволемічної гемодилюції в доопераційній підготовці і веденні післяопераційного періоду в хірургічних хворих абдомінального профілю із супутньою серцево-судинною недостатністю, Герасимюк Н. І., Беденюк А. Д. (2012)
Цема Є. В. - Результати хірургічного лікування пілонідальних кіст, ускладнених гострим абсцесом, з використанням ультразвукової санації (2012)
Шідловський В. О. - Хірургія зоба в ендемічному регіоні, Дейкало І. М., Шідловський О. В. (2012)
Фомін П. Д. - Післяопераційні ускладнення у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами, Запорожан С. Й. (2012)
Акилов Х. А. - Віддалені результати хірургічного лікування кістозних трансформацій холедоха у дітей, Матякубов Х. Н. (2012)
Марущак М. І. - Закономірності змін цитокінового статусу в бронхоальвеолярному змиві щурів за умови гострого ураження легень (2012)
Мерецький В. М. - Морфофункціональні зміни у внутрішніх органах при експериментальній черепно-мозковій травмі (2012)
Тугаров Ю. Р. - Морфологічні зміни при внутрішньосуглобових ушкодженнях після експериментально змодельованого гемартрозу, Яворський А. В., Марченкова Н. О. (2012)
Козак Д. В. - Динаміка показників цитолізу в умовах полі¬травми (2012)
Островська Л. О. - Вплив хірургічної корекції центральної гемодинаміки на ремоделювання судин органів черевної порожнини після реканалізації попередньо змодельованої оклюзії аорто-клубового сегмента у щурів (2012)
Ковальчук Л. Я. - Особливості відновлення локального кровобігу у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок, Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М., Смачило І. І. (2012)
Шевчук І. М. - Ретроспективний аналіз результатів оперативного лікування пацієнтів із гострим тромбозом гемороїдальних вузлів, Кіндракевич Ю. Б., Петрина О. М., Шаповал А. Л., Герич Р. П. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Емболонебезпечні тромбози в системі нижньої порожнистої вени, Костів С. Я., Венгер І. К. (2012)
П’ятночка І. Т. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень і плеври, Корнага С. І., Довбуш Ю. В., Цибуляк В. Є. (2012)
Біцька І. В. - Застосування антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні посттромботичного синдрому нижніх кінцівок, Василюк М. Д., Андрейчин В. А. (2012)
Марченкова Н. О. - Складні переломи проксимального відділу плеча та їх лікування системою PHILOS, Веселовський Т. С., Сапіщук Н. О. (2012)
Прикупенко М. В. - Функціональний стан печінки та імунологічної реактивності у різних умовах проведення лапароскопічної холецистектомії (2012)
Дзюбановський І. Я. - Порівняльна оцінка моторно-евакуаторної функції шлунка після функціональних операцій у хворих із виразковими пілородуоденальними стенозами, Яворський О. М. (2012)
Чуклін С. М. - Антибіотикопрофілактика при тяжкому гострому панкреатиті, Гранат О. Б. (2012)
Андрейчин В. А. - Причини розладів загоєння діафізарних переломів. Сучасні аспекти стабільно-функціонального та інтрамедулярного остеосинтезу, Білінський П. І., Непорадний І. Д. (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об’єктивності семестрового тестування із загальної хірургії як необхідної складової підготовки висококваліфікованого спеці¬аліста, Сельський П. Р. (2012)
Голяченко А. О. - Захворюваність сільської людності на хірургічну патологію (2012)
Олійник О. В. - Синдром вигорання в анестезіологів: дослідження депресивної симптоматики і порога больової чутливості з точки зору стажу та статі, Кучеренко С. В., Потупалова Т. О. (2012)
Грубар Ю. О. - Випадок лікування пухлиноподібної форми хондроматозу колінного суглоба, Мельничук В. В. (2012)
Шевчук І. М. - Причини, клініка і діагностика стриктур анального каналу, Садовий І. Я. (2012)
Матійчак А. А. - Сумний автор веселої поезії: Едвард Лір та поезія нісенітниці (2013)
Скуратовская Л. И. - Двести лет с Диккенсом (2013)
Голодюк І. Р. - Мотиваційна модель героя неоромантичного фікційного світу (2013)
Негодяєва С. А. - Архетипні візії Леоніда Талалая (на матеріалі збірки "Безпритульна течія: вибрані поезії”) (2013)
Пагут О. С. - Ґерда: "статево дозріваючий німецький дух” (типологія архетипних стереотипів у романі Роберта Музіля "Людина без властивостей”) (2013)
Тюпа В. И. - Категория интриги в современной нарратологии (2013)
Шапарєва Н. О. - Роль портрета в розкритті кризи особистості в романі Луї Фердінана Селіна "Північ” (2013)
Замбжицька М. - Антропологія літератури в польському літературознавстві (2013)
Литовська О. В. - Драматургія Арістофана та криза полісного світогляду (2013)
Павлюк Н. Л. - Співвідношення історичної та художньої правди в повісті Ю. Мушкетика "Семен Палій” (2013)
Фойк М. - Неокласицизм у східно- та центральноєвропейській літературі як складова європейського пізнього модернізму (2013)
Анісімова Л. В. - "Нова критика” й теорія читацького відгуку в літературознавстві США: компаративний аспект (2013)
Висоцька Н. О. - Між світом і текстом: відповіді літературної теорії на запити часу у перспективі викладання літератури (2013)
Титянін К. О. - Трактування реалізму Лідією Гінзбург (2013)
Urban J. - Zenona Fajfera teoria liberatury (2013)
Bobryk R. - "Fra Angelico: Męczeństwo Świętych Kosmy i Damiana” Zbigniewa Herberta – strategie pisania o sztuce (2013)
Любарець Н. О. - Музика в романі Олдоса Хакслі "Контрапункт” (2013)
Маценка С. П. - Смислова партитура роману спрямованого до музики (2013)
Мочернюк Н. Д. - Художній простір у контексті інтермедіальності (поезія та образотворче мистецтво) (2013)
Нікоряк Н. В. - Екфрастичні елементи сучасного кіносценарного тексту (В. Мицько "Портрет”) (2013)
Повар М. Г. - Образна система в поезії І. Виргана: інтермедіальний вимір (2013)
Саворовская А. А. - Повесть А. В. Чаянова "Необычайные но истинные приключения графа Фёдора Михайловича Бутурлина…” и иллюстрации А. И. Кравченко (2013)
Янкова А. Г. - Рецептивна реакція на роман Ф. Сологуба "Мелкий бес” на драматургічному зрізі (2013)
Басняк Т. А. - Жанрове визначення твору Ґреґора фон Реццорі "Квіти у снігу” (2013)
Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. - Транзитивність жанру франкомовного роману межі ХХ–ХХІ століть у творах А. Нотомб (2013)
Бовсунівська Т. В. - Філософські маркери буття в романі Мюріель Барбері "Елегантна їжачиха” (2013)
Вешелені О. М. - Жанр "сенсаційної повісті” в українській еміграційній літературі (2013)
Джугастрянська Ю. В. - Психотерапевтичний роман: специфіка авторського мета жанру (2013)
Павленко Ю. Ю. - Письмо про себе героя французького роману: до питання про жанрову парадигму (2013)
Швець Г. В. - Текст і сучасність. Життєва позиція "право на життя” (2013)
Бачинская А. А. - Нижегородская легенда о В. Г. Короленко: полифония мифа и контекста (2013)
Давыдова А. В. - Автобографическое начало в творчестве Дженис Кулык Кифер (от романа "The Green Library” к книге мемуаров "Honey and Ashes”) (2013)
Левченко Г. Д. - Героїзм versus святість: до проблеми міфологізму в літературознавчій рецепції життєвого й творчого шляху Лесі Українки (2013)
Черниш А. Є. - Модус художніх біографій М. Слабошпицького (2013)
Червінська О. В. - Методологічна вага теорії іманентної інтерпретації Еміля Штайґера – українська монографія про найсуперечливішого зі швейцарських літературознавців ХХ ст. (2013)
Борисов А. А. - Применение FF-,FB-, MFC-AGC регуляторов в концепции управления приводами клетей прокатного стана по мощности (2014)
Воротникова З. Е. - Формирование и использование архивной базы данных в системе "Советчик оператора доменной печи" (2014)
Суздаль В. С. - Система с параметрической инвариантностью для процессов кристаллизации, Тавровский И. И., Соболев А. В., Кобылянский Б. Б. (2014)
Лапта С. С. - Развитие теории моделирования переходного процесса в сложной гомеостатической системе, Маслова Н. В., Зиновьева Я. В. (2014)
Мироненко Л. П. - Интеграл Ньютона-Лейбница и вторая интегральная теорема о среднем, Петренко И. В., Власенко А. Ю. (2014)
Найденова Т. В. - Синтез САУ процессом биохимической водоочистки, Федюн Р. В. (2014)
Федюн Р. В. - Автоматичне управління занурювальними насосами водовідливу ліквідованих шахт (2014)
Гарматенко А. М. - Алгоритм поиска кратковременной памяти в данных акустической эмиссии угольных пластов (2014)
Воропаєва А. О. - Розробка методу керування безпроводовими телекомунікаційними мережами нового покоління на основі застосування підходу максимізації завантаженності мережі (2014)
Гостев В. И. - Аппроксимация звена чистого запаздывания для AQM-систем комплексной передаточной функцией звена Паде, Кунах Н. И., Артющик А. С. (2014)
Дегтяренко И. В. - Динамические модели средств управления трафиком в сетевом узле, Лозинская В. Н. (2014)
Дмитриева О. А. - Оптимизация выполнения матрично-векторных операций при параллельном моделировании динамических процессов (2014)
Євсеєва О. Г. - Використання комп'ютерно орієнтованих засобів проектування і організації навчання математики на засадах діяльнісного підходу в технічному університеті (2014)
Воропаєва В. Я. - Оцінка впливу алгоритмів обробки черг на показники QoS, Жуковська Д. О. (2014)
Воропаева В. Я. - Выбор методов оценки количества меток в рабочей зоне RFID-ридера для достижения максимальной пропускной способности, Кабакчей В. И. (2014)
Кануннікова К. П. - Алгоритм динамічного регулювання споживаної потужності мікростільниками гетерогенної мережі LTE, Червинський В. В. (2014)
Klymash M. M. - Improving thoughput using Channel Quality Indicator in LTE technology, Haider Abbas Al-Zayadi, Lavriv O. A. (2014)
Мірошкін о. М. - Модифікація системи адресації мікрокоманд у пристрої керування при його реалізації у базисі гібридних FPGA (2014)
Молоковский И. А. - Моделирование процессов распространения радиоволн в подземной части угледобывающего предприятия (2014)
Пасічник В. В. - Інформаційно-технологічний супровід системних трансформацій вітчизняної освітньої галузі, Назарук М. В. (2014)
Батыр С. С. - Особенности оценки эффективности методов управления очередью маршрутизатора, Хорхордин А. В. (2014)
Вовна А. В. - Оптический измеритель концентрации метана с аппаратно-программной компенсацией температурного дрейфа, Зори А. А. (2014)
Жукова Н. В. - Лабораторный стенд регулируемого линейного асинхронного электропривода-аналога электропривода постоянного тока, Литвинов В. И., Голиков В. В. (2014)
Кузнецов Д. Н. - Исследование физической модели ступенчатого испытательного воздействия для определения динамических характеристик термопреобразователей, Чупис Д. А. (2014)
Куценко В. П. - Математичне моделювання властивостей діелектричних матеріалів при використанні мікрохвильових експертних систем (2014)
Лыков А. Г. - Исследование влияния ширины спектра излучения источника на чувствительность измерительных каналов газоанализаторов выхлопных газов автомобильного транспорта, Косарев Н. П. (2014)
Штепа А. А. - Обоснование концепции структурно-алгоритмической организации модульной компьютеризированной информационно-измерительной системы электрофизиологических сигналов (2014)
Ковальчук Л. Я. - Місце ендотеліальної дисфункції в розвитку післяопераційних тромбозів у системі нижньої порожнистої вени, Костів С. Я., Ненашко І. А. (2012)
Русин В. І. - Можливості міні-інвазивних технологій при лікуванні гострого панкреатиту, Філіп С. С., Чобей С. М. (2012)
Бондарєв Р. В. - Шляхи поліпшення результатів комплексного лікування ентеральної недостатності хворих на гострий розлитий перитоніт, Лєсний В. В., Орєхов О. А., Селіванов С. С. (2012)
Коритна Г. Ю. - Тактичні та технічні особливості застосування мембранного плазмаферезу в комплексній терапії гострого деструктивного панкреатиту, Запорожченко Б. С., Дехтяр А. Л., Зубков О. Б., Муравйов П. Т., Шевченко В. Г. (2012)
Воровський О. О. - Оперативне лікування дефектів передньої черевної стінки внаслідок хірургічного лікування розповсюдженого гнійного перитоніту, Шапринський В. О. (2012)
Даниленко І. А. - Оптимізація хірургічного лікування пацієнтів із гострим порушенням мезентеріального кровообігу на стадії перитоніту, Кононенко М. Г., Леонов В. В., Кащенко Л. Г. (2012)
Іванько О. В. - Порівняльна оцінка якості життя хворих після відкритої та лапароскопічної апендектомії, Калина Р. А. (2012)
Ільченко Ф. М. - До питання про травматичність оперативних втручань з приводу післяопераційних вентральних гриж, Сербул М. М., Деркач М. М., Гривенко С. Г. (2012)
Кутовий О. Б. - Обґрунтування ранніх лапароскопічних операцій при гострому калькульозному холециститі, Мартемянов А. В., Гриценко П. О., Губар О. С., Кучер Ю. І., Сліпко І. А. (2012)
Ризюк М. Д. - Характеристика реологічних властивостей крові у хворих на гострий тромбофлебіт нижніх кінцівок (2012)
Венгер І. К. - Лейкаферез у попередженні системно-запальних та реперфузійних ускладнень реконструкції аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії, Зарудний О. М., Вадзюк С. Н., Якимчук О. А., Зарудна О. І. (2012)
Герасимчук П. О. - Варі¬анти шкірно-пластичних оперативних втручань у хворих на ускладнені форми синдрому діабетичної стопи, Шідловський В. О., Павлишин А. В. (2012)
Бенедикт В. В. - Гостра непрохідність кишки. Операційне чи консервативне лікування? (2012)
Ковальчук О. Л. - Аналіз змін показників ендогенної інтоксикації при експериментальній гострій тонкокишковій непрохідності в динаміці комплексного лікування, Клименко А. О., Скрипко В. Д. (2012)
Бодяка В. Ю. - Роль внутрішньочеревної гіпертензії в розвитку печінково-ниркової дисфункції після моделювання та оперативного лікування гострої хірургічної патології органів черевної прожнини, Іващук О. І., Власов В. В., Омелянчук І. О., Петлюк Ю. П. (2012)
Козак Д. В. - Динаміка показників антиоксидантного захисту у відповідь на політравму (2012)
Мерецький В. М. - Порушення функціонального стану прооксидантної і антиоксидантної систем у крові тварин при черепно-мозковій травмі на тлі експериментального цукрового діабету (2012)
Гудима А. А. - Динаміка показників вільнорадикального окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у тварин із різною метаболізувальною здатністю печінки у ранньому періоді політравми, Ярема В. В. (2012)
Шкробот Л. В. - Порівняльна морфофункціональна характеристика змін в над- і підстрангуляційних відділах тонкої кишки при експериментальному моделюванні її непрохідності (2012)
Грищук М. І. - Структурні зміни слизової оболонки тонкої кишки за умов впливу кадмію та пестициду 2,4-Д (2012)
Кіцак Я. М. - Стан клубово-сліпокишкового сегмента після декомпресії жовчних шляхів при різних термінах тривалості механічної жовтяниці, Шульгай А. Г. (2012)
Підручна С. Р. - Патогенетичне використання ксенодермо¬трансплантації в корекції порушень процесів ліпопероксидації на тлі тяжкої комбінованої травми (2012)
Хворостов Є. Д. - Міні-інвазивні методи лікування жовчнокам'яної хвороби, що ускладнена механічною жовтяницею, Бичков С. О., Гриньов Р. М., Цівенко О. І. (2012)
Русин В. І. - Міні-інвазивні втручання при дистальних формах атеросклерозу нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В., Айзенберг С. (2012)
Грубник В. В. - Cучасні методи лапароскопічної пластики при лікуванні рецидивних пахвинних гриж, Черномаз Р. В., Воротинцева К. О. (2012)
Шапринський В. О. - Діагностика та хірургічне лікування постраждалих із травмою печінки, Продан С. М., Романчук В. Д. (2012)
Гощинський В. Б. - Про специфічні ускладнення ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок, Гаврилюк М. В., Пятничко О. З., Стасів М. Я. (2012)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку, Кузенко Р. Т., Протас В. В. (2012)
Байбаков В. М. - Клініко-морфологічні зміни дренажних систем яєчка при гострому орхоепідидиміті та оптимізація шляхів їх корекції (2012)
Вансович В. Є. - Лапароскопічна герніопластика післяопераційних вентральних гриж із застосуванням політетрафлуороетиленової сітки з нітиноловим каркасом (Rebound System), Осадчий Д. М. (2012)
Абрамова О. І. - Якість життя пацієнтів після перенесеного гострого венозного тромбозу стегново-клубового сегмента (2012)
Запорожченко Б. С. - Лікування гострого холециститу в осіб з високим періопераційним ризиком із використанням інноваційної ліфтингової технології, Колодій В. В., Бородаєв І. Є., Горбунов А. А., Качанов В. Н., Бондарець Д. А. (2012)
Косован В. М. - Реконструктивні операції з приводу превентивних колостом у хворих з У-подібним анастомозом (2012)
Ковальчук Л. Я. - До питання ліподермопластики у хворих на ожиріння, Беденюк А. Д., Чонка І. І., Футуйма Ю. М., Смачило І. І., Балабан А. І. (2012)
Маслій Б. Я. - Поломка кава-фільтрів як ускладнення комплексного лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок (2012)
Русак П. С. - Абдомінальна форма крипторхізму (особливості лікування), Шевчук Д. В., Волошин Ю. Л., Стахов В. В. (2012)
Айшпур О. Є. - Мікоплазменна (ензоотична) пневмонія свиней (2014)
Грабовський С. С. - Вміст поліамінів та їх корекція у крові та тканинах курчат-бройлерів за умов стресу (2014)
Єршова Н. А. - Амфіфіли як інструмент для вивчення гіпертонічного кріогемолізу еритроцитів ссавців, Шпакова Н. М., Орлова Н. В., Єршов С. С. (2014)
Kushkevych I. V. - Activity of periplasmic hydrogenase of the intestinal sulfate-reducing bacteria, Antonyak H. L. (2014)
Леськів Х. Я. - Вплив метіфену на активність антиоксидантної та імунної системи захисту організму поросят за нітратного навантаження, Гуфрій Д. Ф. (2014)
Лобойко Ю. В. - Комет-аналіз ступеня ушкодження ДНК лімфоцитів крові однорічок коропа за дії ектопаразитів, Стибель В. В. (2014)
Ляврін Б. З. - Фосфоліпідний склад печінки та зябер риб як індикатор екологічного стану поверхневих вод річок Тернопільщини, Бияк В. Я., Хоменчук В. О., Курант В. З. (2014)
Мазуркевич А. Й. - До методики отримання кісткового мозку у собак, Малюк М. О., Ткаченко С. М., Харкевич Ю. О. (2014)
Мерзлова Г. В. - Вміст хлорофілу у біомасі спіруліни за дії різних доз мікроелементів у поживному середовищі (2014)
Мисак А. Р. - Особливості хірургічного видалення пухлин молочної залози у сук (2014)
Насєдкіна Н. В. - Активність і вміст ізоформ холінестераз у спермі плідників, Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Корнят С. Б. (2014)
Самсонюк І. М. - Ультраструктурна характеристика печінки щурів третього покоління за впливу генетично модифікованої та традиційної сої, Коцюмбас Г. І. (2014)
Ситюк М. П. - Вивчення інфекційної активності та антигенних властивостей ізолятів вірусу хвороби Тешена, виділених від свійських і диких свиней з території України (2014)
Стецько Т. І. - Антимікробна активність амоксициліну відносно до збудників респіраторних захворювань у свиней (2014)
Тодорюк В. Б. - Вплив Ферровету-7,5 % i Фероселу-Т на функціональний стан печінки за латентної ферумодефіцитної анемії поросят, Гунчак В. М. (2014)
Томчук В. А. - Жовчні кислоти в організмі здорових і хворих новонароджених телят та після застосування ентеросорбентів (2014)
Тучапська А. Я. - Фізіолого-біохімічний статус та рибницькі показники цьоголіток любінського лускатого коропа, які вирощувались при різному вмісті природного корму у раціоні, Фріштак О. М., Качай Г. В. (2014)
Федорук Р. С. - Вплив цитратів германію та селену на вміст ліпідів і важких металів в організмі медоносних бджіл, Ковальчук І. І., Романів Л. І., Храбко М. І. (2014)
Федорук Р. С. - Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх фракцій у продукції медоносних бджіл за згодовування борошна нативної сої з додаванням хрому хлориду та аквананоцитрату, Романів Л. І. (2014)
Шестеринська В. В. - Вміст глюкози, лактату та пірувату у сироватці крові свиней різних типів вищої нервової діяльності, Трокоз В. О., Карповський В. І., Данчук О. В., Постой Р. В., Трокоз А. В., Карповський П. В., Карповський В. В., Ландсман А. О. (2014)
Щебентовська О. М. - Структурні зміни м’язової тканини курей у процесі автолізу та їх кореляційний зв'язок із коефіцієнтом активності біоспеклів (2014)
Яремич Н. В. - Оцінка статевої функції самців норок скандинавської селекції за введення різних доз препарату "Е-селен" (2014)
Пам’яті колег (2014)
Оголошення (2014)
Реклама (2014)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2014)
Селівон М. Ф. - Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: стан і перспективи розвитку (2013)
Кармазін В. Я. - Проблеми правового регулювання умов кредитування (2013)
Оніщенко Н. М. - Гласність в праві: деякі аспекти вивчення та розгляду (2013)
Задорожня Г. В. - Правовий механізм введення в Україні надзвичайного стану: проблеми теорії і практики (2013)
Совгиря О. В. - Позапарламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: сучасний стан та перспективи правового регулювання (2013)
Вихристенко Б. І. - Туристи як суб’єкти туристичних правовідносин: характеристика та правовий статус (закінчення), Опанасюк Н. А. (2013)
Щотова Ю. М. - Виникнення професійної спілки як суб’єкта трудового права в Україні (2013)
Філіппов А. В. - Адміністративна відповідальність за правопорушення на повітряному транспорті в законодавстві України: актуальні проблеми (2013)
Станіславський В. П. - Правові підстави кримінальної відповідальності за незаконне використання пісків як виду корисних копалин (2013)
Тимошенко В. І. - Природна правосвідомість (з історії політичної і правової думки) (2013)
Чернявський С. С. - Правове та організаційне забезпечення розгляду в ОВС заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, Татаров О. Ю. (2013)
Кравчук В. М. - Рецензія на монографію В. А. Устименка, Р. А. Джабраілова, В. М. Кампа "Конституційні засади економічної системи України" (2013)
Авдєєва О. В. - Правовые основы регламентации свободы личности в международном праве (2013)
Куровська Т. В. - Особливості застосування заходів забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України (2013)
Морозов С. В. - Трудовий колектив як суб’єкт вираження інтересів працівників на підприємстві, установі та в організації (2013)
Рубащенко М. А. - Місце злочинів проти основ національної безпеки України в системі Особливої частини Кримінального кодексу України (2013)
Супрун Т. М. - Правові презумпції та суміжні поняття (2013)
Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства (2013)
Зустріч Міністра юстиції України Олександра Лавриновича з Послом Франції в Україні Аленом Ремі (2013)
ЮНІСЕФ готовий надати технічну допомогу для підтримки програм у сфері захисту прав дітей в Україні (2013)
З метою виконання пілотного рішення Європейського суду Уряд пропонує змінити законодавство (2013)
У березні Мін’юст розпочне додатковий відбір адвокатів, які надаватимуть громадянам безоплатну правову допомогу (2013)
Уряд збільшить утричі мережу центрів безоплатної правової допомоги для громадян (2013)
Уряд пропонує скасувати двоетапну процедуру припинення діяльності підприємців, які не мають найманих працівників (2013)
Угода між Міністерством юстиції та Держінформ’юстом щодо забезпечення функціонування державних реєстрів гарантує захист майнових прав громадян (2013)
Для Державної виконавчої служби України розробили власні геральдичні знаки — емблему та прапор (2013)
Призначення (2013)
Вітаємо (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у грудні 2012 року — січні 2013 року (2013)
Бабота Л. - Творчість Тараса Шевченка в Угорщині (друга половина ХІХ і початок ХХ століть) (2014)
Балла Е. - Оцінка В. Пачовським постаті Тараса Шевченка крізь призму критеріїв геніальності (2014)
Барташук O. - Використання Шевченкового "Кобзаря" при вивченні "етнології" в системі підготовки українських філологів (2014)
Барчан В. - Функції спогаду в поемі "Гайдамаки" Т. Шевченка (2014)
Бача Ю. - Розуміння Тараса Шевченка сучасною Україною (2014)
Бедзір Н. - Шевченкіана української постмодерністичної прози (2014)
Бикова Т. - Художня модифікація Шевченківських ландшафтних образів-концептів у поезії "Молодої музи" (2014)
Бігун О. - Освячення ножів: до етичних парадоксів поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки" (2014)
Бобинець С. - Тарас Шевченко і російська шіллеріана (2014)
Бойцун І. - Поема "Сон” ("У всякого своя доля”) Тараса Шевченка та "Енеїда” Івана Котляревського: інваріанти світобудови (2014)
Бородінова М. - Пророцька харизма в інтерпретації Т. Шевченка (2014)
Бочко М. - Ф. Коваль — популяризатор творчості Тараса Шевченка на Заході (2014)
Бровко О. - Своєрідність вставних новел у російських повістях Тараса Шевченка (2014)
Васьків М. - Відтворення опозиції Шевченко/Куліш в українській романістиці 1920-30-х років (2014)
Вигодованець Н. - "Давидові псалми" Тараса Шевченка: поетичне відлуння в часі (2014)
Голембовська Т. - Україна Тараса Шевченка та Олени Теліги: спостереження над концепцією художнього образу (2014)
Гребенюк Т. - Концепція творчої особистості в повістях "Музикант" Т. Шевченка та "Історія кілка в плоті" Ю.-І. Крашевського (2014)
Грегорчак П. - Естетика соціалістичного реалізму у фільмовій обробці життєпису Тараса Шевченка (між мистецтвом і кітчем), Дов’як Р. (2014)
Гречаник І. - Концептуальна рефлексія модернізації в письменницькій спадщині Тараса Шевченка: світосистемний аналіз (2014)
Демірджаєва Л. - "Заповіт" Т. Шевченка в перекладацькій інтерпретації Ешрефа Шем’ї-Заде (2014)
Задорожний В. - Апостол правди і свободи — Тарас Шевченко (1814—1861 рр.) (2014)
Ігнатович О. - Шевченкіана на сцені Ужгородського театру (2014)
Ковпік С. - Поетика сцени притчевого характеру Т. Г. Шевченка "Сотник" (2014)
Козак М. - Шевченківські мотиви в ліриці поетів Закарпаття 20—30-х років ХХ ст. (2014)
Кордонець О. - Осінні мотиви в ліриці Тараса Шевченка та Богдана Лепкого (2014)
Дрючило О. - Тарас Шевченко — носій української культури та патріотичного виховання студентської молоді, Кордонська А., Бережна Г. (2014)
Кривуляк О. - Типологічний аналіз жанру "молитви" у творах українських та російських романтиків (2014)
Кудрявцев М. - Шевченків біль України: соціально-етичний аспект поезії Т. Г. Шевченка у світлі національної історії (2014)
Кузьма О. - Поетична шевченкіана С. Черкасенка (2014)
Маляр Л. - Творчість Тараса Шевченка в підручниках і педагогічній пресі Закарпаття 20—30-х років ХХ ст., Кухта М. (2014)
Куца Л. - "…Се поезія бажання життя" (основний емоційний тон творів Т. Шевченка у висвітленні І. Франка) (2014)
Маркова М. - Натурфілософська метаморфоза в поезії Тараса Шевченка (2014)
Меленчук О. - Т. Шевченко в мемуарній та публіцистичній спадщині О. Барвінського (2014)
Михида С. - Художня трансформація внутрішніх конфліктів у ліриці Т. Шевченка періоду заслання (2014)
Мотрук В. - Еміль Дюран — автор першого фундаментального дослідження про Тараса Шевченка у Франції, Кустяєв Є. (2014)
Мушинка М. - Тарас Шевченко в Чехії та Словаччині (2014)
Павлюк Н. - Інтерпретація шевченківського заклику до єдності в історичній прозі Ю. Мушкетика (2014)
Павлюх Н. - Читач Т. Г. Шевченка (2014)
Побідаш І. - Образ Т. Г. Шевченка в оцінці сучасної молоді (2014)
Райбедюк Г. - Тарас Шевченко у філософсько-естетичній системі українських поетів-дисидентів (2014)
Рамач Я. - Тарас Шевченко в національному відродженні русинів Югославії (1918—1941) (2014)
Сабадош Г. - Т. Шевченко — поет і людина крізь призму художнього та публіцистичного мислення Д. Бузька (2014)
Сабол Я. - Тарас Григорович Шевченко та Янко Краль — двоє авторів, одна поетика (компарація словацького й українського романтизму) (2014)
Сенько І. - Баладні мотиви в поетичній творчості Тараса Шевченка та народних баладах Закарпаття (2014)
Січкар О. - Шевченківські алюзії в сучасній українській літературі (на прикладі творчості братів Капранових) (2014)
Слободян О. - Реальність парадиґми митця та проблеми сучасної наукової рецепції особи й творчости Тараса Шевченка (2014)
Стадніченко О. - Тарас Шевченко в українській мемуаристиці кінця ХХ — початку ХХІ століття (2014)
Талабірчук О. - Постать Т.Г.Шевченка на сторінках журналу "Дукля" (1990—2013 рр.) (2014)
Тамаш Ю. - Світовий поет Шевченко: джерела і наслідки (2014)
Тиховська О. - Архетипна образність балад Т. Шевченка (2014)
Турган О. - Авторська рецепція античних образів у творчості Т. Шевченка (2014)
Фeдака С. - Коли історія — один великий льох (історичні погляди Т. Шевченка) (2014)
Ференц Н. - Творчість Шевченка в рецепції письменників Закарпаття (2014)
Філатова Г. - Поезія Тараса Шевченка в музичній інтерпретації гурту "Фата Моргана" (2014)
Франчук М. - Традиційні мотиви в драмі Т. Шевченка "Назар Стодоля" (2014)
Харіна О. - Поетична шевченкіана на уроках позакласного читання: методичний аспект (2014)
Шетеля В. - Синтез мистецтв у поетичній творчості Т. Шевченка та В. Ґренджі-Донського (2014)
Шимоняк К. - Образ дому у творчості І. Ірлявського і Т. Шевченка (2014)
Шинкар І. - Кордоцентризм поетичної творчості Тараса Шевченка (вступ до теми) (2014)
Юричкова В. - Інтерпретаційна багатогранність використання старозавітніх текстів у поемах "Сон" та "Єретик" (2014)
Яковина О. - Національна трансценденція, смисл, діалоґ у парадиґмі серця Тараса Шевченка (2014)
Ярошевич І. - Концепція творчої особистості в повістях Т. Шевченка (2014)
Венжинович Н. - Вербалізація концептів батько і мати у фраземах української мови (на матеріалі творів Т. Г. Шевченка) (2014)
Галас А. - Т. Шевченко і лінґвокраїнознавчий аспект у викладанні української мови в угорськомовних навчальних закладах (2014)
Галас Б. - З історії лексикографічного опрацювання мови творів Т. Шевченка (2014)
Гульпа Д. - Форми звертання у творчості Т. Шевченка та Ш. Петефі (2014)
Заїць В. - Художній прагматизм та ідеалізація матеріального й космогонічного світу українця у творчості Тараса Шевченка (мовний аспект) (2014)
Костусяк Н. - Модальна модифікація речень із категорійним значенням спонукальності (на матеріалі творів Т. Г. Шевченка) (2014)
Макар Г. - Шевченкове слово під цензурою в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. (2014)
Межов О. - Функціональна специфіка конструкцій із семантикою стану в поетичних творах Тараса Шевченка (2014)
Мороз Т. - Старо(церковно)слов’янізми як джерела мови творів Т. Шевченка та біблійних перекладів П. Куліша (2014)
Папіш В. - Вербалізація емотивної та афективно-екзальтованої акцентуації у поетичному дискурсі Т. Шевченка (2014)
Пискач О. - Обрядові назви у творах Тараса Шевченка (2014)
Соколова А. - Біблійний ономастикон у поетичному ідіолекті Тараса Шевченка (2014)
Статєєва В. - Твори Тараса Шевченка на Закарпатті міжвоєнного періоду як фактор утвердження єдиної української літературної мови в краї (2014)
Топчій Л. - Функціонально-стилістичні особливості речень питальної модальності в поезії Т. Г. Шевченка (на матеріалі риторичних запитань) (2014)
Хрістіанінова Р. - Безсполучникові складні речення в ідіостилі Т. Г. Шевченка (2014)
Гецко Г. - Публіцистичне слово Т. Шевченка у "Передмові” до "Гайдамаків” (2014)
Тарасюк В. - Публіцистика Тараса Шевченка: жанрові різновиди, проблематика (2014)
Шумицька Г. - Віддзеркалення Шевченкових філософських ідей у публікаціях часопису "Слово жінки" (2014)
Бєлова Н. - Розподіл осушуваних земель в агроландшафтах Передкарпаття (2013)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Збараж (Подільська височина), Волошин П., Андрейчук Ю. (2013)
Біланчин Я. - Гумусовий стан чорноземних ґрунтів острова Зміїний, Гошуренко Л., Леонідова І., Орлик І. (2013)
Бойко І. - Просторово-господарська специфіка ландшафтів Бойківщини (кінець XVIII ст.) (2013)
Брусак В. - Функціональне зонування національних природних та регіональних ландшафтних парків Карпатського регіону: сучасний стан, методи і методологія реалізації, Майданський М. (2013)
Вовк І. - Історико-географічні аспекти індустріалізації Львівської обл. (2013)
Волошин І. - Еколого-економічний аналіз чинників впливу на стан та розвиток туристичних ресурсів, Матвійчук Л., Герасимчук Б. (2013)
Волошин П. - Моніторинг геодинамічних процесів у центральній частині Львова (2013)
Гаськевич В. - Підзолисто-дернові ґрунти Надсянської рівнини, Луцишин О. (2013)
Горішний П. - Рельєфні ситуації i планувальні структури населених пунктів Розточчя, Крет М. (2013)
Гудзеляк І. - Демографічна ситуація у місті Львові (2013)
Денис В. - Особливості розподілу гумусу у фракціях структурних агрегатів сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя (2013)
Дністрянська Н. - Дуже малі міські поселення України: регіональні особливості поширення та демографічного значення, Дністрянський М. (2013)
Єргіна О. - Енергетичні та термодинамічні характеристики ґрунтів і ґрунтоутворювальних субстратів Кримського півострова (2013)
Зінько Ю. - Методологічні і методичні підходи до охорони рельєфу: міжнародний та вітчизняний досвід (2013)
Іванюк Г. - Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської області та WRB (2013)
Івах Я. - Соціально-економічні чинники посилення руйнівної дії паводків у Карпатському регіоні України (2013)
Ільчишин Я. - Результати дослідження екологічного стану якості вод верхів’я р. Прут методом біоіндикації (2013)
Кураєва І. - Ландшафти Подільських Товтр та їх забруднення важкими металами, Рога І., Сорокіна Л., Голубцов О. (2013)
Леонова С. - Бальна оцінка як метод дослідження рекреаційного потенціалу, Нікіпелова О. (2013)
Мкртчян О. - Цифровий аналіз мультиспектрального космознімка Landsat 7 ETM+ ділянки центральної частини Українських Карпат (2013)
Муха Б. - Особливості динаміки температури повітря в геокомплексах Чорногори у жарку антициклональну погоду (2013)
Назарук М. - Зонування території Львова за характером та ступенем антропогенного навантаження, Шолок І. (2013)
Петровська М. - Поселенське навантаження і структура земельного фонду Перемишлянського району (Львівська обл.) як чинник формування геоекологічної ситуації, Михайлів І. (2013)
Позняк С. - Проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів на сторінках "Вісника Львівського університету. Серія географічна” (1962–2012), Мазник Л. (2013)
Ренда А. - Про максимальну межу поширення середньоплейстоценового зледеніння у західній частині Волинського Полісся (межиріччя Західний Буг–Стохід–Стир) (2013)
Ровенчак І. - Геотопоніміка – одна з неголовних підсистем географії культури (2013)
Свидницький Б. - Особливості антропогенної трансформації темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтів Гощанського плато, Пасека М. (2013)
Сіренко І. - Специфіка охорони об’єктів неживої природи в Польщі (2013)
Сова О. - Агрогенна трансформація гумусового стану чорноземів опідзолених Сянсько-Дністерської височини (2013)
Стойко С. - Екологічна безпека життєвого середовища в Україні та програма сталого розвитку, Койнова І. (2013)
Теодорович Л. - Екологічний туризм у НПП України: теоретичні та практичні аспекти (2013)
Тиханович Є. - Проблеми дослідження лавинних природних територіальних комплексів (2013)
Томенюк О. - Наукові контакти професора Юрія Полянського (за матеріалами епістолярної спадщини) (2013)
Тригуб В. - Медико-географічна оцінка вмісту фтору в природних компонентах Одещини (2013)
Чернець І. - Значення та обґрунтування необхідності збереження розрізу плейстоценових відкладів Скала-Подільська (2013)
Чикайло Ю. - Структура земельних угідь у межах єврокоридору Львів–Краковець (2013)
Яцишин А. - Літологічна і седиментологічна характеристики алювію шостої тераси Дністра (поверхні Лоєвої) у розрізі Торгановичі 2, Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д., Богуцький А., Васьків С. (2013)
Богуцький А. - Фундаментальне дослідження з палеоботаніки України (відгук на монографію Л. Г. Безусько, С. Л. Мосякіна, А. Г. Безусько "Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені”. – К. : Альтерпрес, 2011. – 448 с.) (2013)
Томенюк О. - Ювілей "Вісника” (2013)
Титул, зміст (2014)
Іващук В. В. - Структурування керувальних концептів прийняття рішень в умовах асортиментного виробничого плану, Ладанюк А. П. (2014)
Клименко О. М. - Математичне моделювання періодичних процесів в автоклавах з протитиском, Трегуб В. Г. (2014)
Науменко О. В. - Фаговий моніторинг молочної продукції (2014)
Івахнюк М. О. - Вплив умов культивування на синтез мікробних екзополісахаридів, Гриценко Н. А. (2014)
Пирог Т. П. - Синтез поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на вуглеводневих субстратах за наявності катіонів міді, Конон А. Д., Парфенюк С. А. (2014)
Башкірова А. К. - Прогнозування термінів зберігання м’ясних напівфабрикатів, пакованих у різний спосіб, Потапенко Л. І. (2014)
Карпутіна Д. Д. - Дослідження мікробіологічних і фізико-хімічних показників сусла в технології ферментованих безалкогольних напоїв на основі натуральної рослинної сировини, Тетеріна С. М., Карпутіна М. В., Короленко А. В. (2014)
Пилипенко О. Є. - Iндустріальні регіони України у зовнішній торгівлі Російської імперії наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття (2014)
Гавриш В. І. - Економічна ефективність біоконверсії рослинної сировини в біогаз, Перебийніс В. І. (2014)
Еш С. М. - Історичний аналіз ролі золота в залученні інвестицій (2014)
Волосова В. О. - Вплив конкурентоспроможності на формування потенціалу підприємства, Пєтухова О. М. (2014)
Красноруцький О. О. - Комунікаційні стратегії: цілі розробки і використання (2014)
Markina I. - Characteristics of subsidiaries and TNС groups of EUregions, Pereverzev E. (2014)
Білан Ю. В. - Ринок праці та освітніх послуг в Україні, Байдецький П. Г. (2014)
Шпиг Ю. М. - Обгрунтування залежності вертикально інтегрованих структур від процесів ринкової концентрації (2014)
Грибков С. В. - Використання Ca Erwin Model Manager для моделювання структури сховища даних, Загоровська Л. Г. (2014)
Гладка М. В. - Перспективи використання хмарних технологій у Національному університеті харчових технологій, Бобрівник К. Є., Левун А. В. (2014)
Кіктєв М. О. - Програмна реалізація алгоритму розрахунку основних параметрів конвеєра при визначенні його тягової здатності (2014)
Балюта С. М. - Електромагнітний сепаратор барабанного типу для очищення цукру-піску від феромагнітних домішок, Куєвда В. П., Юхно М. І., Данилюк В. О., Куєвда Ю. В., Литвин І. Ю., Мащенко О. А. (2014)
Морару В. Н. - До питання теплообміну при кипінні нанорідин з алюмосилікатів, Снігур О. В., Копиленко А. В., Сидоренко С. В., Тимонін О. М. (2014)
Киричук І. І. - Доочищення зворотним осмосом нанофільтраційного пермеату молочної сироватки, Змієвський Ю. Г., Мирончук В. Г. (2014)
Штангеєв К. О. - Дослідження процесу спалювання жому цукрових буряків, Шутюк В. В., Василенко С. М. (2014)
Чагайда А. О. - Особливості трансформацій матеріально-енергетичних потоків, Костюк В. С. (2014)
Прядко М. О. - Термічний опір у пристінному шарі низхідних плівок високов’язких рідин, Глоба О. В., Форсюк А. В., Глоба В. З. (2014)
Поржезінський Ю. Г. - Дослідження впливу зміни режимних параметрів на роботу водогрійного жаротрубного котла, Науменко О. П. (2014)
Костенко Є. Є. - Визначення мікроелементного складу грибів, Бутенко О. М. (2014)
Сімурова Н. В. - Високоінтенсивні підсолоджувачі і перспективи їх використання в дієтичному харчуванні, Зінченко Н. Ю., Кушнір А. І., Бальон Я. Г. (2014)
Шульга О. С. - Оптимізація технології виробництва екструзійних картоплепродуктів з використанням додаткової сировини, Грибович Л. B., Шульга C. І. (2014)
Гойко І. Ю. - Перспективи використання дикорослої сировини для одержання безалкогольних напоїв антиоксидантної дії, Сімахіна І. О. (2014)
Іванов С. В. - Регулювання структурно-механічних показників низькокалорійних м’ясних січених напівфабрикатів з використанням нанокомпозитів, Пасічний В. М., Страшинський І. М., Маринін А. І., Фурсік О. П., Степаненко І. О. (2014)
Піддубний В. А. - Особливості зброджування середовищ у хлібопекарській галузі, Коваль О. В. (2014)
Зміст журналу "Наукові праці НУХТ" за 2014 рік (2014)
До відома авторів (2014)
Блажко Н. - Забезпечення населення міст обласного значення і районів Львівської обл. землями сільськогосподарського призначення, Кіптач Ф. (2013)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Коршів (Волинська височина), Волошин П. (2013)
Булавенко І. - Взаємозв’язок формування та функціонування ПТК (2013)
Волошин І. - Туристично-інтелектуальні ресурси Вінницької обл. та їхнє геопросторове розміщення, Карпин Д., Ненько К. (2013)
Волошин І. - Культурно-архітектурні та історико-археологічні пам’ятки у межах транспортного єврокоридора Львів–Краковець та суміжних територій, Чикайло Ю. (2013)
Волошин П. - Геологічні чинники екологічного ризику на території Львова (2013)
Ганич Н. - Історико-географічні особливості становлення та розвитку готельної сфери Львова (2013)
Гаськевич В. - Генетико-географічні особливості торфових ґрунтів Малого Полісся, Нецик М. (2013)
Головатий М. - Проблеми рекреаційного використання бальнеологічних курортів (на прикладі Львівської обл.) (2013)
Городиський Ю. - Мощі святих і блаженних українського християнства як об’єкти релігійно-паломницького туризму в Галичині (2013)
Гузак Л. - Мінеральні джерела НПП "Вижницький”: місцезнаходження, характеристика, рекомендації щодо використання, Андрусяк Н. (2013)
Дністрянська Н. - Геопросторова структура дуже малих міських поселень Львівської обл.: чинники формування, типологічні відмінності, функціональне значення, Дністрянський М. (2013)
Дністрянський М. - Зовнішня геополітика великих держав: порівняльний аналіз інтересів, векторів та конкретних результатів (2013)
Зозуля М. - Геоморфологічні особливості Церков’янського комплексу скель у Сколівських Бескидах (2013)
Зубик А. - Проблеми та перспективи розвитку діаспорного туризму в Україні (2013)
Івах Я. - Розвиток рекреаційної сфери та проблеми раціонального використання природних ресурсів у Карпатському регіоні України (2013)
Ільчишин Я. - Порівняння стану якості вод верхів’я річок Прут та Чорний Черемош (2013)
Кіптач Ф. - Забезпечення населення міст обласного значення і районів Львівської обл. земельними ресурсами (2013)
Кобзяк Р. - Головні етапи і тенденції формування адміністративно-територіального устрою Галичини в австрійський період (1772–1918) (2013)
Ковальчук А. - Організатори паломництва та релігійного туризму, Манько А. (2013)
Ковальчук С. - Теоретичні аспекти оцінки вітропроникності одягу для визначення теплового балансу тіла людини (2013)
Козак Т. - Зміни адміністративно-територіального устрою Жовківського району впродовж кінця ХІХ–ХХ ст. та їхні суспільно-географічні наслідки, Склярська О. (2013)
Кравчук Я. - Загальні риси рельєфу Мармароських і Пенінських стрімчаків Українських Карпат та їхнє місце в системі геоморфологічної регіоналізації, Гнатюк Р., Іваник М., Хомин Я. (2013)
Кудрик І. - Екологічні аспекти рейдового перевантаження у Керченській протоці, Портной В. (2013)
Малиновська О. - Космічний туризм: стан та перспективи розвитку (2013)
Мальська М. - Географічна, соціальна, економічна характеристика послуг (2013)
Масюк Ю. - Особливості розвитку придорожньої туристичної інфраструктури в Україні за сучасних умов (2013)
Мкртчян О. - Інтерполяція даних метеоспостережень кількостей опадів та інших кліматичних змінних методом регресійного криґінґу, Шубер П. (2013)
Новак Т. - Загальні риси геоморфологічної будови Мізоцької височини (2013)
Пандяк І. - Становлення та розвиток туристських притулків у Східних Карпатах в австро-угорський та польський періоди (2013)
Пендерецький О. - Становлення промислового туризму в Західній Україні (2013)
Ренда А. - Четвертинні відклади льодовикового комплексу Волинського Полісся як джерело корисних копалин, Косовський Я., Матеюк В. (2013)
Романів П. - Факторні та ресурсні передумови організації туризму у Путильському районі Чернівецької обл., Манько А. (2013)
Рутинський M. - Курорт Сасів на Львівщині: історико-географічні особливості функціонування у ХІХ–на початку ХХ століття (2013)
Склярська О. - Завдання регіональної політики в прикордонних етнічно неоднорідних регіонах України (2013)
Смирнов І. - Логістика постачання в готельному бізнесі: сутність, структура, основні показники (2013)
Смирнов І. - Маркетинг-мікс у туризмі: модерна концепція в контексті сталого туризму, Шматок О. (2013)
Стецюк О. - Музейні заклади Львівської обл.: територіальні особливості розвитку, Гамкало Н. (2013)
Теліш П. - Структура лісового фонду регіонального ландшафтного парку "Верхньодністровські Бескиди”, її антропогенна трансформація та способи поліпшення (2013)
Тодоров В. - Соціально-економічні передумови розвитку туристично-рекреаційної діяльності в Одеській обл. , Олійник В. (2013)
Чир Н. - Лісовий фонд басейну р. Вижівка: сучасний стан та особливості використання, Мельнійчук М., Качаровський Р. (2013)
Яцишин А. - Літологічна характеристика алювію сьомої тераси Дністра у розрізах Кунисівці та Іване-Пусте (Придністерське Поділля) , Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д., Богуцький А., Дрань К. (2013)
Богуцький А. - ХVІІІ українсько-польський семінар "Лесовий покрив Північного Причорномор’я”, Томенюк О. (2013)
Фомін П. Д. - Оптимізація лікувальної тактики у хворих із кровоточивими гастродуоденальними виразками на різних рівнях надання медичної допомоги, Запорожан С. Й. (2012)
Грубник В. В. - Особливості оперативної техніки у складних випадках лапароскопічної холецистектомії, Прикупенко М. В., Воротинцева К. О. (2012)
Стець М. М. - Токсико-септичний біліарний синдром як причина органної та поліорганної дисфункції, Ничитайло М. Ю., Молнар І. М., Прадош І. М. (2012)
Шевченко В. Г. - Стан тіол-дисульфідної сисaтеми в різних умовах хірургічного лікування псевдокіст підшлункової залози, Запорожченко Б. С., Коритна Г. Ю., Горбунов А. А., Гомонюк І. В., Шарапов І. В. (2012)
Чуклін С. М. - Пролонгована внутрішньоартерійна терапія у лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит, Гранат О. Б. (2012)
Олійник Е. В. - Показники про- та антиоксидантного стану крові хворих на рак шлунка, які одержують хіміотерапію та супровідне лікування мелатоніном та тіотріазоліном (2012)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування післятравматичного фібротораксу, Клим В. М. (2012)
Муравський А. В. - Вплив легкої черепно-мозкової травми боксерів на розвиток аутоімунних реакцій та їх клініко-прогностичне значення, Лісяний М. І., Бельська Л. М. (2012)
Олещук О. М. - Експериментальне обґрунтування застосування попередників синтезу оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки (2012)
Сушко Ю. І. - Структурні зміни внутрішніх органів у динаміці гострого панкреонекрозу та його корекція тривалою внутрішньошлунковою оксигенацією і перитонеальним діалізом, Дацко Т. В. (2012)
Криницька І. Я. - Кислотно-лужний стан крові у щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом, Кліщ І. М. (2012)
Мерецький В. М. - Структурно-морфологічні порушення внутрішніх органів щурів при черепно-мозковій травмі на тлі цукрового діабету (2012)
Степан В. Т. - Морфогенез гострого запального захворювання нирок та паранефральної клітковини в умовах експерименту, Федорук О. С., Тюлєнєва О. А. (2012)
Гудима А. А. - Динаміка морфометричних показників та їх кореляція з летальністю у тварин із різною метаболізувальною здатністю печінки в ранньому періоді полі¬травми, Ярема В. В., Підгірний В. В. (2012)
Підручна С. Р. - Вплив ліофілізованих ксеноімплантатів на показники гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі (2012)
Ковальчук Л. Я. - Хірургічне лікування варикозного розширення малої підшкірної вени у пацієнтів, які перенесли флебектомію великої підшкірної вени, Чорненький М. В., Ненашко І. А. (2012)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих із флегмонами шиї, ускладненими гострим низхідним медіастинітом, Сніжко С. С. (2012)
Воровський О. О. - Лікування та профілактика локальних ускладнень при алопластичних методах лікування дефектів черевної стінки різної локалізації (десятирічний досвід) (2012)
Швайко Л. І. - Морфологічна характеристика слизової оболонки бронхів в осіб, які брали участь у виконанні робіт із перетворення об’єкта "Укриття” Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему (2012)
Гощинський В. Б. - Обґрун¬тування активної тактики у лікуванні хворих із гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок, Кміта В. В., Гощинський П. В. (2012)
Хижняк М. В. - Хірургічне лікування рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта із застосуванням різних систем фіксації ПРС, Новакович К. С. (2012)
Гур’єв С. О. - Ангіогенні інфекції як ускладнення у постраждалих із політравмою, Танасієнко П. В., Сацик С. П., Цвях А. І. (2012)
Шапринський В. О. - Підходи до лікування гострих гастродуоденальних кровотеч, зумовлених прийманням медикаментозних препаратів, Романчук В. Д. (2012)
Косован В. М. - Алопластика дефекту черевної стінки у пацієнтів із параколостомічною грижею при проведенні реконструктивно-відновних втручань після операції Гартмана (2012)
Воронич М. В. - Хірургічне лікування гострої мезентеріальної ішемії з некрозом кишки, Воронич В. М., Тєрьошкін Є. І. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Неремодульована аутовена в реконструкції інфраінгвінальних атеросклеротичних оклюзій, Вайда А. Р., Боднар П. Я. (2012)
Воронков Д. Є. - Санація черевної порожнини в лікуванні розповсюдженого гнійного перитоніту, Костирной О. В., Поленок П. В. (2012)
Смачило І. І. - Патогенетичне обґрунтування застосування глюкокортикостероїдів у ранній післяопераційний період у хворих на обтураційну жовтяницю (2012)
Зарудна О. І. - Дослідження мікроциркуляторного русла: фокус на системні захворювання сполучної тканини (2012)
Дзюбановський О. І. - Вибір строків виконання холецистектомії після попередньої транспапілярної біліарної декомпресії у хворих із холецистохоледохо¬літіазом, Смачило І. І., Галей М. М. (2012)
Футуйма Ю. М. - Місце сонографічного дослідження моторно-евакуаторної функції шлунка та дванадцятипалої кишки у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка (2012)
Ковальчук Л. Я. - Інтраопераційна оцінка життєздатності кишечника у хворих із товстокишковою непрохідністю, Господарський А. Я., Гусак М. О. (2012)
Сидорук Б. І. - Випадок гострої кишкової непрохідності, спричиненої екстрагенітальним ендометріозом (2012)
Талановитий хірург, вчений, педагог (2012)
Содержание (2014)
Агеев В. Г. - Расчет параметров воздушных ударных волн в сети горных выработок (2014)
Агеев В. Г. - Параметры шахтной взрывоустойчивой перемычки, Марийчук И. Ф. (2014)
Пашковский П. С. - Метанометр для применения в экстремальных газовых и климатических условиях угольных шахт, Пефтибай Г. И., Чайковская Э. Г. (2014)
Мамаев В. В. - Пакет для локального охлаждения пострадавших при перегревании и травмах, Положий В. О., Папазова О. В., Попов Е. В. (2014)
Ильинский Э. Г. - Система обеспечения защиты органов дыхания людей от пожарных газов, Конопелько Е. И., Плетенецкий Р. С. (2014)
Налисько Н. Н. - Взаимодействие ударных воздушных волн со стенками горных выработок (2014)
Перехрест Ю. Н. - Влияние метановыделения в изолированном участке на его аэродинамические параметры, Лебедева Ю. В., Васильева Л. Н. (2014)
Костенко Т. В. - Прориви води до діючих гірничих виробок на вугільних шахтах Донбасу (2014)
Толкунов И. А. - Оценка условий труда персонала в помещениях специального назначения (2014)
Пашковский П. С. - Расчет коэффициентов диффузии в углях с использованием хроматографического метода, Греков С. П., Салахутдинов Т. Г. (2014)
Греков С. П. - Определение склонности углей к самовозгоранию, Орликова В. П., Всякий А. А. (2014)
Головченко Е. А. - Определение утечек воздуха в изолированных пожароопасных участках шахты, Кошовский Б. И., Орликова В. П., Луганский А. М. (2014)
Брюм В. З. - Методика расчёта параметров подземного пожара по данным мониторинга (2014)
Беляева Л. С. - Анализ текущего состояния пожароопасности конвейерных лент для угольных шахт, Бондаренко А. В., Непочатых И. Н., Пастернак Е. Н. (2014)
Ющенко Ю. Н. - Параметры противопожарной защиты банных отделений административно-бытовых комбинатов угольных шахт, Король А. А., Дикенштейн И. Ф., Диденко А. А. (2014)
Курбацкий Е. В. - Динамическое напряженное состояние горящих конвейерных лент, Король А. А., Гаврилко А. А. (2014)
Костенко В. К. - Окисление аэровзвесей метанообильных угольных пластов, Завьялова Е. Л., Луганский А. М., Зубрилина Ю. Ю. (2014)
Перехрест Ю. Н. - Аэрогазодинамика изолированных пожарных участков (2014)
Орликова В. П. - Хроматографический метод определения термодинамических характеристик адсорбции кислорода (2014)
Требования к оформлению статьи (2014)
Титул, зміст (2009)
Бондар B. C. - Як мінімізувати витрати на вирощування цукрових буряків в умовах фінансової кризи (2009)
Роїк М. В. - Проблеми становлення й розвитку вітчизняної селекції цукрових буряків (2009)
Борисюк П. Г. - Продуктивність цукрових буряків залежно від норм застосування регуляторів росту Вермистим, Вермистим-К (2009)
Корнєєва М. О. - Структура фенотипової мінливості ознаки ураження фузаріозною гниллю цукрових буряків вітчизняної селекції, Костенко О. І. (2009)
Даньков В. Я. - Моніторинг ризоманії цукрових буряків (2009)
Ганженко О. М. - Удосконалення засобів механізації збирання маточних цукрових буряків, Крижко В. М., Зиков П. Ю., Саганов M. I. (2009)
Ягольник О. Г. - Під прицілом рейдерів-аграрні ресурси України (2009)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Цукрові буряки" за 2008 рік (2009)
Денисик Г. І. - Антропогенне ландшафтознавство у першій половині ХХІ століття (2013)
Міхелі С. В. - Дослідження антропогенних змін ландшафтів в Україні: концептуальні засади, центри розвитку, результати (2013)
Петлін В. М. - Проблеми теорії та методології антропогенного ландшафтознавства (2013)
Гродзинський М. Д. - Просторова гетерогенність і впорядкованість ландшафту (2013)
Бондарець Д. С. - Методи та технології використання туристсько-рекреаційного потенціалу ландшафтів Запорізької області (2013)
Война І. М. - Особливості ландшафтного різноманіття гірничопромислових ландшафтів у зв’язку з їх висотною диференціацією (2013)
Воробьева И. Б. - Оценка почвенно-экологического состояния ландшафтов южной тайги при открытой разработке угольного месторождения, Власова Н. В. (2013)
Воровка В. П. - Ландшафти Східного Сивашу: антропогенне перетворення та його результат (2013)
Гришко С. В. - Ландшафтна структура Cтаробердянського лісового масиву (2013)
Гродзинська О. Ю. - Когнітивне оцінювання ландшафтів (2013)
Дубынина С. С. - Парагенетические растительные сообщества природных и нарушенных геосистем Назаровской котловины (2013)
Дутчак С. В. - Приуроченість туристсько-рекреаційних ресурсів до природних ландшафтних комплексів (на прикладі Чернівецької області), Дутчак М. В. (2013)
Канський В. С. - Екотони-узлісся лісових антропогенних ландшафтів Поділля (2013)
Квасневська О. О. - Відображення історичних подій та господарської діяльності в географічних назвах Подільського Побужжя (2013)
Кирилюк Л. М. - Ландшафти Подільської височинної висотно-ландшафтної області як об’єкти туризму, Кізюн А. Г., Гусак О. М. (2013)
Когайчук С. Ю. - Сучасний стан садівництва Східного Поділля (2013)
Кравцова І. В. - Районування садово-паркових ландшафтів (2013)
Круль В. П. - Висотна диференціація поселенських геосистем Дністерського каньйону у межах адміністративних районів, Добровольська С. Я. (2013)
Олішевська Ю. А. - Урболандшафти як осередки розвитку туризму (на прикладі міста Києва) (2013)
Позаченюк Е. А. - К обоснованию выделения морских антропогенных ландшафтов, Пенно М. В. (2013)
Рябоконь О. В. - Особлива категорія антропогенних ландшафтів – натурально-антропогенні (2013)
Снытко В. А. - Преобразованность геосистем Приангарья, Коновалова Т. И. (2013)
Танасюк М. В. - Ландшафтні комплекси території села Іспас та їх антропогенна перетвореність, Цапок І. Л. (2013)
Холковська Т. Ю. - Замки та палаци Поділля у працях польських дослідників (2013)
Холявчук Д. І. - Висотна кліматична неоднорідність середньодністерських долинних ландшафтів у районі водосховища (2013)
Чиж О. П. - Дюни Подільських полісь та їх антропогенізаці (2013)
Паранько І. С. - Про правомірність виділення наукових напрямів екологічна геологія та економічна геологія в циклі геологічних наук, Сливко Є. М., Ярков С. В. (2013)
Рубаняк А. М. - Енергетика ландшафтів Прут-Дністерської височинної області, Чернега П. І. (2013)
Ситник О. І. - Несприятливі метеорологічні явища на території Черкаської області на початку ХХІ століття, Трохименко Т. Г. (2013)
Зеленчук В. Р. - Цукробуряковий комплекс Вінницької області (2013)
Некос А. Н. - Оптимізація територіальної структури агроландшафтів як важлива умова забезпечення екологічної безпеки рослинної харчової продукції (2013)
Питуляк М. Р. - Ландшафтні комплекси Тернопільського Придністер’я і розвиток агротуризму, Питуляк М. В. (2013)
Киналь О. В. - Орокліматогенні чинники забруднення атмосфери міських ландшафтів (на прикладі Чернівців) (2013)
Безлатня Л. О. - Регіональні дослідження культурних ландшафтів (2013)
Денисик Г. І. - Сучасні ландшафти заплави Південного Бугу та їх раціональне використання (2014)
Гудзевич А. В. - Проблеми й перспективи Південнобузького екокоридору в умовах міста Вінниці (2014)
Яцентюк Ю. В. - Екомережа як антропогенна парагенетична ландшафтна система (на прикладі Вінницької області) (2014)
Лаврик О. Д. - Історико-географічний аналіз формування річкових ландшафтно-технічних систем (2014)
Кравцова І. В. - Український садово-парковий ландшафт (2014)
Чиж О. П. - Обґрунтування формування антропогенних заповідних об’єктів у структурі регіональної екомережі, Канська В. В. (2014)
Ситник О. І. - Історико-географічні особливості освоєння території Звенигородського району Черкаської області у межах міжзонального геоекотону "Лісостеп-степ" Правобережної України (2014)
Козинська І. П. - Парадинамічна система "радіаційні промислові – прилеглі ландшафти" уранових родовищ: радіаційне забруднення та його вплив на здоров’я населення (2014)
Вальчук-Оркуша О. М. - Районування дорожніх ландшафтів (2014)
Дєдов О. В. - Декальцинація ґрунтів Вінниччини: проблема та перспективи її вирішення (2014)
Война І. М. - Висотна диференціація та ландшафтне різноманіття курганних ландшафтів Вінницької області, Антонюк О. О. (2014)
Когайчук С. Ю. - Аналіз структури садових ландшафтів Східного Поділля (2014)
Денисик Б. Г. - Процеси і явища в рекреаційних мікроосередках (2014)
Берчак В. С. - Антропогенні ландшафти долини річки Уманки (2014)
Канський В. С. - Аналіз розвитку досліджень типології лісових ландшафтів України (2014)
Рябоконь О. В. - Регіональні та локальні ансамблі натурально-антропогенних ландшафтів Поділля (2014)
Чеботарський В. А. - Історія господарського освоєння долини Південного Бугу та його вплив на розвиток антропогенних ландшафтних осередків (2014)
Безлатня Л. О. - Поняття "культурний ландшафт": суть, сфери застосування (2014)
Гладкий О. В. - Територіально-виробничий комплекс чи виробничий кластер: концептуальні положення (2014)
Чернова Г. В. - Суспільно-географічні аспекти розвитку авіаційної промисловості України (2014)
Зеленчук В. Р. - Інвестиції як чинник розвитку економіки у Вінницькій області (2014)
Михайленко Т. Ю. - Краєзнавча робота М. Симашкевича у Подільських єпархіальних відомостях (2014)
Квасневська О. О. - Ойконімія Іллінецького району Вінницької області (2014)
Корінний В. І. - Іллінецька астроблема – геологічний феномен Вінниччини (2014)
Чейпеш Т. А. - Кинетика щелочного гидролиза дилаурилфлуоресцеина в водно-этанольной смеси и мицеллярном растворе цетилтриметиламмоний бромида, Таранец Ю. В., Мчедлов-Петросян Н. О. (2014)
Пушкаревская Е. В. - Дифференцирующее действие мицеллярных растворов катионного димерного ПАВ и наночастиц пирогенного кремнезема, модифицированных катионным димерным ПАВ, на кислотную ионизацию сульфофталеиновых индикаторов, Бейник Т. Г., Водолазкая Н. А. (2014)
Рощина Е. В. - Мицеллярные эффекты в кинетике реакции щелочного гидролиза п нитрофенилпальмитата, Литвинова Ю. Л., Ельцов С. В. (2014)
Чергинец В. Л. - Политермическое исследование процесса карбогалогенирования расплава эвтектики KBr-LiBr, Реброва Т. П., Науменко В. А., Пономаренко Т. В. (2014)
Камнева Н. Н. - Влияние мицеллярной среды этония на спектральные и протолитические свойства ряда индикаторных красителей, Быкова О. С. (2014)
Свіщова Я. О. - Різнорідна асоціація катіонних барвників з гуміновими кислотами у водних розчинах, Шаповалов С. А. (2014)
Чернышева О. С. - Влияние мицеллярной среды н-додецилсульфата натрия на протолитические свойства D,L-метионина, D,L-серина и их 2,4-динитрофенильных производных, Маслова Я. А. (2014)
Коновалова О. Ю. - Разделение и определение пищевых красителей Е 110 и Е 122 методом гель-электрофореза, Тимченко В. В., Никитина Н. А. (2014)
Кудрис И. В. - Оценка вариабельности относительных времен удерживания ряда флавоноидов на хроматографических колонках С18, Куликов А. Ю., Чернышёва О. С. (2014)
Юхно Г. Д. - Фазовые равновесия в системах поли-N-винилпирролидон – неорганическая соль – вода, Красноперова А. П., Трифонов В. Д. (2014)
Профессор Олег Валерьевич Шишкн (29.07.1966–17.07.2014) (2014)
Інформація для авторів (2014)
Лузанов А. В. - Индуцирование радикалоидных структур экстремальными полями. Применение простых неэмпирических и полуэмпирических моделей (2013)
Токарев В. В. - Энергетический спектр и термодинамика одномерных спиновых моделей ферримагнетиков на основе комплексов переходных металлов, Черановский В. О. (2013)
Черножук Т. В. - Микроструктура и динамика ионной сольватации однозарядных ионов в пропиленкарбонате, Калугин О. Н., Колесник Я. В. (2013)
Колосов М. А. - Этилирование 6-ацетил-5-метил-7-фенил-4,7 дигидро(1,2,4)триазоло(1,5-а)пиримидина, Кулык О. Г., Чепелева Л. В., Орлов В. Д. (2013)
Колос Н. М. - Синтез похідних піримідин-2,4,6-триону та 2-тіоксопіримідин-4,6-діону з імідазолідиновим фрагментом, Нікішин Д. І., Чечіна Н. В., Замігайло Л. Л. (2013)
Виноградов В. В. - Антиоксидантная активность пиридилгидразонов ароматических альдегидов, Николаевский А. Н., Хижан Е. И. (2013)
Шкумат А. П. - Поиск новых люминофоров с заданными физико-химическими и химическими свойствами Х. 1-(R-2-гидроксифенил)-3- (4-диметиламинофенил)пропеноны и 1-фенил-3-(R-2-гидроксифенил)-5-(4-диметиламинофенил)-2-пиразолины, Власенко С. А. (2013)
Mchedlov-Petrossyan N. O. - Determination of interfacial electrostatic potentials of surfactant micelles using acid-base indicators: results and limitations, Kamneva N. N., Kharchenko A. Yu., Vodolazkaya N. A., Alekseeva V. I. (2013)
Водолазкая Н. А. - Протолитические равновесия и спектральные характеристики флуоресцеинизотиоцианата в различных жидких средах (2013)
Коверга В. А. - Межчастичные взаимодействия в смесях (BmIm)(PF6) с γ-бутиролактоном, Мареха Б. А., Калугин О. Н., Идрисси А. (2013)
Пушкаревская Е. В. - Кислотно-основные равновесия сульфофталеиновых индикаторов в мицеллярных растворах катионного димерного ПАВ, Шеховцов С. В., Водолазкая Н. А. (2013)
Чейпеш Т. А. - Некоторые подходы к обработке спектрофотометрических данных. Расчет ступенчатых констант ионизации трех- и четырехосновных флуоресцеиновых красителей (2013)
Чергинец В. Л. - Влияние кислотности хлоридного расплава на кинетику процесса карбохлорирования, Науменко В. А., Пономаренко Т. В., Реброва Т. П. (2013)
Рощина Е. В. - Мицеллярные эффекты в кинетике реакции взаимодействия фенолфталеина с гидроксид ионом. (1) влияние неионогенных и анионных ПАВ, Ельцов С. В. (2013)
Лагута А. Н. - Мицеллярные эффекты в кинетике реакции взаимодействия фенолфталеина с гидроксид ионом. (2) влияние катионного и цвитерионного ПАВ, Ельцов С. В. (2013)
Рябчунова А. В. - Электрическая проводимость и сольватация (BMIM)(TfO) в пропиленкарбонате, Гаврюкова Е. О., Лукинова Е. В., Калугин О. Н. (2013)
Красноперова А. П. - Объемные свойства двухкомпонентной системы N-метилпирролидон–этанол, Юхно Г. Д., Ляпунов А. Н., Безуглая Е. П. (2013)
Стецик В. В. - Уточнение значений предельных молярных электропроводностей слабых кислот и оснований (2013)
Булавин В. И. - Ближняя гидратация ионов в предельно разбавленных водных растворах галогеноводородов: влияние температуры и давления, Вьюнник И. Н., Сависько А. Е. (2013)
Ткаченко О. С. - Вплив природи темплату на структурні, морфологічні та сорбційні властивості ормосилів з іммобілізованими аміногрупами, Христенко І. В., Міхралієва А. А., Пантелеймонов А. В., Холін Ю. В. (2013)
Яновская А. А. - Формирование покрытий гидроксиапатита на Ti6Al4V субстратах из водных растворов различного ионного состава, Кузнецов В. Н., Станиславов А. С., Данильченко С. Н., Суходуб Л. Ф. (2013)
Bezkrovnyi O. S. - The structure, morphology and electrical properties of Ni1-XLiXO films, prepared by sol-gel method, Babayevskaya N. V., Mateychenko P. V., Vovk O. M., Savvin Yu. N., Kapustnyk O. K. (2013)
Солодовнік Т. В. - Дослідження структури та кінетики набрякання хітозанових плівок, Куриленко Ю. М., Єгорова О. В. (2013)
Правда А. А. - Кинетика и механизм катодного осаждения меди из нитратных электролитов, Лукащук Т. С., Ларин В. И., Радченкова А. П. (2013)
Решетняк Е. А. - Раздельное сорбционно-спектроскопическое определение Pb(II), Mn(II), Co(II), Ni(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II) в их смеси с использованием реагентной индикаторной бумаги, Шевченко В. Н., Пастушкина И. О., Загревский П. М., Бондаренко Я. А., Власова И. В., Островская В. М. (2013)
Юрченко О. И. - Сонолюминeсценцентная спектроскопия в автоматизированной системе эффективной и безопасной работы вакуум-выпарных аппаратов, Бакланова Л. В., Бакланов А. Н., Добриян М. А. (2013)
Юрченко О. І. - Ультразвук в отриманні фторованої кухонної солі, Бакланова Л. В., Бакланов О. М., Добріян М. О. (2013)
Юрченко О. И. - Исследование качества фармацевтических препаратов с использованием потенциометрического титратора, Хасанова М. А., Добриян М. А., Черножук Т. В. (2013)
Правила для авторов (2013)
Синиця А. С. - Концепт інтенціональності: феноменологічний та аналітичний виміри (2012)
Бабина Т. Г. - Історичні виміри менталітету: своєрідність українського світу (2012)
Башманівська Я. В. - Проблема самотності людини в соціально-філософському дискурсі ХХ століття (2012)
Бердій Т. С. - Етнічність у структурі сучасних ідентичностей (2012)
Берегова Г. Д. - Засади формування сільськогосподарської ментальної культури (2012)
Бешта И. А. - Особенности этноязыковой и социальной структуры народов Крыма (2012)
Білик Г. О. - Суб’єктність та процесуальність у концепції М. Бланшо (2012)
Борисенко Г. В. - Симулякр як універсальний знак віртуальної реальності (2012)
Вергелес К. Н. - "Предрассудок" Х.-Г. Гадамера и "парадигма" Т. Куна (2012)
Волинець О. О. - Християнські цінності в контексті сучасного етапу глобалізації (2012)
Галій Ю. С. - Інформаційна трансформація суспільства – епідемія ХХІ століття (2012)
Гейко С. М. - Філософський аналіз місця іронії в культурологічних структурах: зв’язок іронії з карнавалом, грою, символом та цинізмом (2012)
Гнатюк Е. М. - Інтерпретація як форма текстуального досвіду (2012)
Горбатюк Т. В. - Грід-комп’ютерінг як прояв глобалізаційних процесів сучасної науки (2012)
Дзівідзінський В. Є. - Природне та позитивне право: компаративний аналіз (2012)
Федулова В. В. - Зародження гуманістичної філософсько-історичної думки в Україні (2012)
Юхименко Н. Ф. - Характер як фактор самореалізації особистості (2012)
Ширкова І. В. - Засоби масової інформації як впливовий чинник формування позитивного ставлення до прав людини (2012)
Шакун Н. В. - Історія як предмет постмодерністської філософської рефлексії (2012)
Будько М. В. - Гостинність як різновид дружби у ранньоантичній філософській традиції (2012)
Гачко О. І. - Історична наука від Ранке до сьогодні: у пошуках теоретичного підґрунтя (2012)
Мудрак В. І. - Сучасні соціально-філософські тенденції інформаційного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення "особистість – інформація" (2012)
Хамар У. В. - Світоглядний вибір у разі конфлікту компонентів світогляду (2012)
Цехмістренко О. В. - Споживання як основа буття: філософсько-культурологічний аспект (2012)
Сторожик М. І. - Стабілізуюча роль традиції у відтворенні гуманістичних основ освіти і культури (2012)
Сподін Л. А. - Соціально-філософські аспекти генези суспільства: від формаційного до інформаційного, Шевченко Ю. М. (2012)
Сподін Л. А. - Діалектика свободи у філософії Е. Фромма, Генсіцький Ю. Д. (2012)
Пономаренко Я. І. - Психокультура в контексті духовної культури особистості в інформаційну еру (2012)
Поважна А. В. - Духовно-релігійний чинник у системі соціальної безпеки України (2012)
Палагнюк М. М. - Національна проблематика в творчому доробку І. Я. Франка (2012)
Купцова Т. А. - Гендерна теорія і архетипи сексуальності (2012)
Горохова Л. В. - Соціальні страхи в глобалізованому світі (2012)
Чаплінська О. В. - Філософсько-літературне осмислення самотності доби постмодернізму (2012)
Сошніков А. О. - "Любомудріє" як основна риса давньоруського просвітництва (2012)
Соломаха І. Г. - Особливості релігійної віри в християнській традиції (2012)
Соколовський О. Л. - Доктринально-інституційний зміст американського унітаризму першої половини XIX століття (2012)
Скороварова Є. В. - Соціокультурні умови концептуалізації естетичного досвіду як основи художньо-естетичної комунікації (2012)
Снітько Д. Ю. - Співвідношення діяльності й бездіяльності людини в філософській думці Відродження (2012)
Кудря І. Г. - Модернізаційні моделі: регіональний аспект (2012)
Танцюра І. М. - Cучасний театр в умовах медіа - реальності (2012)
Скиртач В. М. - Проблематизація суб’єкта в екзистенціальній філософії (2012)
Лебедюк Є. Н. - Євангельські християни – святі сіоністи: формування церковного устрою організації (2012)
Левченко Л. Ю. - Гендерний вимір феномена самотності: етико-філософський аналіз (2012)
Кобзева О. А. - Метафізика гендерних відносин у сучасному філософському дискурсі (2012)
Кітов М. Г. - Новгодсько-московська єресь – соціально-економічні основи виникнення (2012)
Кирюхин Д. И. - Контрактуалистская традиция в теории справедливости (2012)
Киричок О. Б. - Статус мови політики в історико-філософському дослідженні (2012)
Кальницький Э. А. - Экзистенциальные основы личности террориста (2012)
Калічак Л. Ю. - Проблема розвитку мислення людини в процесі її практичної діяльності (2012)
Ільченко Г. О. - Проблема визначення істини у вченні Я. Хінтікки (2012)
Дупак В. Г. - Віртуальні феномени у структурі соціальних інститутів (2012)
Владиченко Л. Д. - Практика статистичного обліку релігійних організацій в Україні (2012)
Афанасьев О. И. - Научные методы в гуманитаристике (2012)
Алєксєєва К. І. - Ситуаційні умови наративної ідентичності (2012)
Чайковський Я. Р. - Проблема відчуження людини в гуманітарних науках. З питань стану досліджень (2012)
Гончаренко П. В. - Принципи формування змістовних уявлень соціального бутя музики у творчості слухача (2012)
Лещенко І. Л. - Методологія дослідження містики в творчості С. Франка (2012)
Вершина В. А. - "Антропологическая соразмерность" как концепт эпохи постмодерна (2012)
Дондюк А. - Антропологічні та трансцендентальні виміри сучасних досліджень: редукційне та річ у феноменологічному знанні (2012)
Долженко О. А. - Аспекты ментальности в современном научном дискурсе (2012)
Литвин Т. С. - Сучасні європейські мультикультурні процеси у світлі проблеми дефініції свободи (2012)
Заремський М. - Філософсько-освітні інтенції Я. Козельського у контексті європейської та вітчизняної просвітницької думки (2012)
Батаева К. В. - Понятие социальной медиа-иконы (2012)
Звонок Н. С. - Символизм русского иконописного искусства (2012)
Олещенко М. С. - Онтологическое понимание симулякра в учении Платона (2012)
Чекер В. Н. - Философия Гегеля и экзистенциализм: пунктиры оппозиции разума и рациональности и возможности ее преодоления, Кузнецов П. А. (2012)
Целковський Г. - Религиозный язык в ритуале как космогоническом акте (2012)
Осипов А. О. - Символи шаманізму, буддизму та сучасні психотерапевтичні практики (2012)
Сінькевич О. - Масова культура як "агент глобалізації": сучасні трансформації (2012)
Ковальчук Л. - Аналіз концептуальних засад формування культури професійного мислення майбутніх педагогів (2013)
Яремчук Н. - Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців економічних спеціальностей (2013)
Тинкалюк О. - Модель формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування (2013)
Кук Т. - Шляхи реалізації еколого-валеологічної складової змісту професійної підготовки майбутніх хіміків у вищій школі (2013)
Туриця О. - Професійна спрямованість навчання як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю (2013)
Равчина Т. - Педагогічне керівництво процесом формування наукових знань студентів у вищій школі (2013)
Король Т. - Комунікативна поведінка лектора у вищій школі (2013)
Біляковська О. - Особливості системи тестування на базі соціального інтернет-підходу, Мельничин А. (2013)
Лозинська Н. - Основні фактори адаптації до професійної діяльності учителя (2013)
Максимець М. - Адаптація молодого вчителя іноземної мови як етап його професійного становлення у перші роки педагогічної діяльності (2013)
Тріщ Б. - Навчально-методичний комплекс із вищої математики (2013)
Трембецька Ю. - Особливості організації міжнародного співробітництва у системі підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України (2013)
Мищишин І. - Субкультурні організації як середовище формування девіантної поведінки молоді (2013)
Заячук Ю. - "Виклики” для професії університетського викладача в умовах сучасних реформ у галузі вищої освіти (2013)
Bosc J. - The reform of american public schooling: issues, problems, opportunities (2013)
Zinser R. - What do young people need to know for career success? (2013)
Koshmanova T. - Exploratory study on american students’ views on college preparation, Hastings A., Kozlowski B., Macgregor P., Thibaudeau L. (2013)
Клонцак О. - Розвиток академічно-громадського навчання в сучасній системі університетської освіти США (2013)
Тріщук Ю. - Проблеми розвитку обдарованих учнів у системі середньої освіти Франції (2013)
Цюк О. - Міжнародні програми мобільності ("Erasmus mundus”, "Tempus”, "Jean monnet”) : головні завдання та проектні підходи (2013)
Шийка К. - Впровадження європейського досвіду реформування професійної освіти у професійно-технічних навчальних закладах України (2013)
Караманов О. - Діяльність народних університетів Галичини у контексті ідей реформаторської педагогіки (2013)
Лещак Т. - Правова основа педагогічної підготовки студентів Львівського університету в контексті еволюції освітнього законодавства Другої Речі Посполитої (2013)
П’ятакова Г. - Проблема методів навчання у педагогічній спадщині К. Ушинського та Г. Ващенка (2013)
Мацелюх І. А. - Правовий статус українського Закарпаття за Конституційною хартією Чехословацької Республіки 29 лютого 1920 року (2014)
Онищук І. І. - Моніторинг відповідності нормативно-правових актів чинному законодавству України, державним програмам, стратегіям (2014)
Степанюк А. Г. - Касаційне оскарження судових рішень у процесуальному законодавстві України (2014)
Ференс О. Є. - До проблеми професійної підготовки учасників законотворчої діяльності в Україні: деякі концептуальні аспекти (2014)
Горащенков О. М. - Стратегічне забезпечення главою держави розвитку місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики (2014)
Костицька І. О. - Політико-правова природа представницького мандату члена (депутата) Європейського парламенту (2014)
Коцюба Р. О. - Конституційні аспекти розвитку правового регулювання безпеки використання ядерної енергії (2014)
Мищак І. М. - Правове забезпечення запровадження інклюзивної освіти в Україні (2014)
Венедіктова І. В. - Правова природа медичних послуг (2014)
Димінська О. Ю. - Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС (2014)
Михайлюк Г. О. - Проблема термінологічної визначеності категорії "комерційне позначення" (2014)
Пономаренко О. О. - Правова природа та зміст споживчого кредиту (2014)
Поплавська М. В. - Мова маркування як умова доступності інформації про продукцію (2014)
Скок Л. В. - Правова природа поняття "порядок спадкування" (2014)
Гуменюк І. О. - Особливості кодифікації пенсійного законодавства України (2014)
Ліхтер М. П. - Юридична природа права на санітарно-епідемічне благополуччя населення (2014)
Антоненко С. А. - Актуальні питання створення та впровадження української версії тезаурусу "EUROVOC" (2014)
Самбор М. А. - "Законодавство" у нормах про адміністративну відповідальність: питання наповнення змісту та його уніфікованість, Самбор А. М. (2014)
Заєць Я. Б. - До проблеми встановлення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні неповнолітніми особами (2014)
Молодик В. В. - Юридична герменевтика як особливий метод пізнання професійного мислення прокурора у кримінальному провадженні (2014)
Стефанчук М. М. - Новації законодаства щодо реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді (2014)
Боднар А. О. - Аналіз державної євроінтеграційної політики: політико-правовий аспект (2014)
Гладкова Т. Л. - Особливості методології створення правових актів ЄС (2014)
Пташенчук О. М. - Кодифікація норм міжнародно-правової відповідальності держав та міжнародних організацій за міжнародно-протиправні діяння (2014)
Бєлашова Н. В. - Законодавче забезпечення культурної політики в Україні на сучасному етапі (2014)
Глембоцький Д. В. - Досвід стратегічного планування на основі концепту національних інтересів: соціологічна версія (2014)
Магда Є. В. - Виклики гібридної війни: інформаційний вимір (2014)
Онищук С. В. - Інтерпретація поняття "церква" як суб’єкта державно-церковних відносин (2014)
Порайко А. М. - Бюрократизм і корупція в системі державного управління: питання взаємозв’язку (2014)
Рустамзаде А. Х. - Развитие процедуры избрания кандидатов на должность судьи в Республике Азербайджан (2014)
Титул, зміст (2013)
De jure: примусова ліцензія на використання лікарського засобу без згоди власника патенту (2013)
Навчальний центр GMP/GDP започатковує довготривалий освітній проект у співпраці із Всесвітньою організацією охорони здоров’я (2013)
Майбутнє фарМації формується сьогодні (2013)
Малишевская Н. - Новый порядок проведения экспертизы регистрационного досье (2013)
Летняя аптечка от тм Vishpha® (2013)
Здравоохранение Украины требует увеличения финансирования как минимум в два раза (2013)
Практические аспекты фармаконадзора (2013)
Назустріч дитячому таланту (2013)
Быть или не быть абортам в Украине? (2013)
Мезим® форте: праздник, который всегда с тобой (2013)
Демецкая А. - Фабрика идей (2013)
Путешествуем с узарой (2013)
Малишевская Н. - Профилактика вакциноконтролируемых заболеваний (2013)
Аргосульфан — целебная сила серебра против ожогов (2013)
Дедишина Л. - Знання для діла (2013)
"60 + кардіо": головне — профілактика (2013)
Кларитин®. 20 лет доверия в Украине (2013)
Откровенно о похудении (2013)
Счастье — в движении (2013)
Демецкая А. - В поисках информации: vita brevis, judicium difficile (2013)
Примак Р. - Ще раз про контрацептивні засоби (2013)
Зупанец И. А. - Рациональное обезболивание: эффективность или безопасность?, Безуглая Н. П. (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Лекарство своими руками: микстура Шмидта, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Памятка для пациента с диареей (2013)
Редькин Р. - Aльма-матер: ювілейні зустрічі (2013)
Дедишина Л. - Якщо сьогодні, як учора, для чого завтра? (2013)
Редькин Р. - Аптека с большой буквы (2013)
Малишевская Н. - Пусть бог помогает… (2013)
Кириленко М. - Коррупция: почему и зачем мы даем взятки (2013)
Примак Р. - Магия лечебных трав (2013)
Демецкая А. - Воспринимая мир: De gustibus non disputandum est (2013)
Дедишина Л. - Лікує, годує, одягає (2013)
Безверхняя Л. - Зарядка для здоровья. Отдых на воде (2013)
Перспективы фармацевтической отрасли: развитие или торможение? (2013)
Абрамчук Н. Р. - Територіальна громада в україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Забєля М. С. - Конвертаційна стратегія президентської кампанії в Україні-2010 та її наслідки (2012)
Мосаєв Ю. В. - Діяльність націоналістичних партій в Україні: історія, сьогодення та перспектива (2012)
Щегельська Ю. П. - Основні складові промоційної політики міста Донецьк на міжнародній арені (2012)
Черник П. П. - Російсько-українські "газові війни" як дієвий інструментарій російської дипломатії, Шумка А. В. (2012)
Царенко О. О. - Проблеми формування політичної свідомості студентської молоді в процесі політичної соціалізації (2012)
Цурканова І. О. - Сутність та особливості органів виконавчої влади (2012)
Утко Г. М. - Історичний контекст процесу становлення дипломатичної служби Європейського Союзу (2012)
Березовська-Чміль О. - Теоретичні та прикладні аспекти дослідження соціально-політичної трансформації в Україні (2012)
Стефурак М. М. - Трансформація політичної опозиції, її вплив на політичний процес в Україні (2012)
Ставченко С. В. - Антикризове управління як політико-управлінський цикл (2012)
Мацишина І. В. - Семіотика рекламного тексту (2012)
Колотвін П. О. - Інтернет-лобі в сучасній політиці (2012)
Подворна О. Г. - Безпековий вимір зовнішньої політики Російської Федерації на Балканах (2012)
Ямельницький О. Я. - Політична мобілізація: до проблеми трактування поняття (2012)
Орловський В. К. - Участь опозиційних партій у виборчих перегонах (на прикладі місцевих виборів 2010 р. в м. Южноукраїнську) (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Порівняльний аналіз класифікаційної структури адміністративного ресурсу (2012)
Лісовський В. М. - Ідеологія в Україні та її роль у формуванні і становленні громадянського суспільства (2012)
Дорош Л. О. - Зовнішньополітичне сприйняття: стереотипізація образу держави Україна (2012)
Даценко В. С. - Етика державотворення В. Липинського: проблема засад і сутності політичної моралі (2012)
Бондаренко С. В. - Місце соціального інжинірингу в політиці брендингу територій (2012)
Липчук О. І. - Етнонаціональна політика в Україні: механізм вдосконалення етнонаціональних відносин (2012)
Сірук Н. М. - Політико-ідеологічні кампанії в культурно-науковому житті України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2012)
Сирота Н. М. - Реалии и альтернативы российской внешней политики (либеральное видение) (2012)
Седляр Ю. О. - Політика санкцій США з ядерного нерозповсюдження: нормативно-правова база і тенденції інституціоналізації (2012)
Томенчук Х. - Утворення та особливості становлення вищих виконавчих і розпорядчих органів влади Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – червень 1919 рр.) (2012)
Сабадуха О. В. - Трансформація проблеми відповідальності в умовах функціонування громадянських суспільств в Європі в другій половині ХХ століття (2012)
Рябінін Є. В. - Соціально-економічні проблеми кримськотатарського народу АРК як чинник потенційної конфліктогеності (2012)
Русул О. В. - Мультикультуралізм і культурна глобалізація (2012)
Руднєва А. О. - Специфіка та особливості взаємовпливу інформаційно-політичного простору і політичної культури України (2012)
Руденко А. Ф. - Візуалізація партійного продукту: назва та символіка в бренд-стратегії політичних партій України (2012)
Рогожа М. М. - Громадянська сфера доби модерну (моральні виміри) (2012)
Поплавський О. О. - Проблема федералізації України у вітчизняній політичній думці, Боярська О. А. (2012)
Онопко О. В. - Політична ідентичність як результат державної політики міфотворчості (2012)
Олійник Ю. Р. - Відносини асоціації: особливості нормативно-договірного регулювання інтеграційного процесу (2012)
Козачук О. О. - Посилення впливу корінних народів на півночі Канади в кінці ХХ – початку ХХI ст. (2012)
Штерн В. Ю. - Політична соціалізація в Україні: стан та перспективи розвитку, Гринечко М. В. (2012)
Гордієнко А. В. - Особливості формування політики мультикультуралізму в Україні: специфіка, проблеми, перспективи (2012)
Нечипоренко Ю. С. - Система раціоналізованого парламентаризму: трактування поняття та визначення специфіки функціонування у транзитних країнах (2012)
Литвин В. С. - Концепти дефектної та вбудованої демократії у сучасній порівняльній політології (2012)
Фоломєєв М. А. - Політичні актори як дійові сили політичного процесу: проблема концептуалізації (2012)
Юрійчук Є. - Моніторинг конгресом регіональних та місцевих органів влади Європи демократичного реформування виборів органів самоврядування в Україні, Молдові, Росії (2012)
Шуліка А. А. - Політичний вплив об’єднаннь роботодавців у системі соціального партнерства (2012)
Шачковська Л. С. - Процес трансформації української партійної системи: від атомізованої системи до системи поляризованого плюралізму (2012)
Ткаченко А. В. - Сутність системи "електронного уряду" та особливості його впровадження (2012)
Сухорукова А. Л. - Роль і місце кадрової політики в державній діяльності (2012)
Капрусь О. В. - Діяльність Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) в системі Організації Об’єднаних Націй (2012)
Чупрій Л. В. - Формування української політичної нації в контексті забезпечення національної безпеки української держави (2012)
Хомин І. Є. - Міжпартійна комунікація в суспільствах, що трансформуються: теоретико-методологічний аналіз (2012)
Гапонов С. С. - Роль профспілок в тоталітарних політичних системах (на прикладі СРСР) (2012)
Соболь О. Б. - Свобода як центральна проблема "Пактів і конституцій" Пилипа Орлика (2012)
Свирид З. В. - Основні підходи до поняття професіоналізації політики (2012)
Рудницький С. В. - Забезпечення групових інтересів у політичній площині (2012)
Рудакова Е. Н. - Образовательная политика России в контексте современных политологических подходов (2012)
Ржевська Н. Ф. - Стратегічне прогнозування: багатофакторні підходи в прогнозуванні (2012)
Попов Є. О. - Інститути інтелектуального забезпечення політики як розробники державної політики у Європейському Союзі (2012)
Полянська В. Ю. - Проблема символу та символізації в аспекті естетики політичних відносин (2012)
Перфільєва А. О. - Геоекономічна парадигма сучасного світового розвитку (2012)
Осадчук І. Ю. - Президенціалізація/прем’єризація системи інститутів виконавчої влади в Росії (2012)
Нагорняк Т. Л. - Національний брендинг України як вектор її політичного реформування (2012)
Москалева Н. П. - Принципы формирования органов власти и осуществления государственной политики: историко-политологический аспект (2012)
Микитчук Н. М. - Інтереси та політика КНР в Центральній Азії (2012)
Шеренговський Д. В. - Роль конфліктогеності у трансформації сучасної перехідної міжнародної системи (2012)
Бялоблоцький З. - Інститут уряду в контексті державно-формотворчих пошуків і процесів у Азербайджані (1991-1994 рр.) (2012)
Арабаджи Ю. І. - Президентська виборча кампанія у Росії 2012: особливості, результати та перспективи (2012)
Балуцька Л. М. - Громадська думка у масових акціях протесту як чинник політичної відповідальності (2012)
Волошкіна О. С. - Моделі і методи прогнозу забруднення водних ресурсів (2014)
Пазинич Н. В. - Морфодинамічний аналіз рельєфу територій, що зазнали радіаційного забруднення (на прикладі зон відчуження атомних електростанцій Чорнобиль і Фукусіма-1), Філіпович В. Є., Станкевич С. А. (2014)
Яценко Л. Д. - Екологічний вимір стану національної безпеки (2014)
Кривомаз Т. І. - Оцінка модельних об’єктів для поетапної розробки "паспортів екологічної безпеки видів" (2014)
Токаренко О. В. - Оцінка регіонального впливу процесів підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Херсонської області) (2014)
Касіянчук Д. В. - Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складових розвитку карсту (2014)
Вуж Т. Є. - Аналіз ризику впливу алергенних рослин на здоров’я дітей чи дорослих у населених пунктах на основі просторово-хронологічної моделі даних, Мокін В. Б. (2014)
Олійник О. Я. - Моделювання і розрахунки біологічної очистки стічних вод на краплинних біофільтрах, Колпакова О. А. (2014)
Удод В. М. - Наукове обґрунтування комплексного екологічного підходу контролю за станом гідроекосистем р. Інгулець, Вільдман І. Л. (2014)
Дмитрієва О. О. - Еколого-соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарсько-питного водопостачання, Колдоба І. В., Михайлова С. В., Тупотілов О. В., Коляда О. М., Семенченко О. Ю. (2014)
Стефанишин Д. В. - Прогнозування небезпечної ситуації на земляній греблі водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС внаслідок надмірно швидкого спрацювання верхнього б’єфа (2014)
Ходневич Я. В. - Чисельне моделювання умов інтенсифікації місцевого розмиву русла ріки за донною перешкодою, що відхиляється від берега вниз за течією, Стефанишин Д. В. (2014)
Шумейко В. О. - Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС (2014)
Стрижак А. Е. - Трансдисциплинарные онтологии – информационная платформа проведения экологических экспертиз, Трофимчук А. Н., Цурика Л. Ю. (2014)
Полумієнко С. К. - Індикативний аналіз сталості технологічного розвитку, Рибаков Л. О. (2014)
Дороничева А. В. - Методы анализа медицинских изображений, Косых Н. Э., Полумиенко С. К., Савин С. З. (2014)
Кряжич О. О. - Системне моделювання ризику настання економічних і соціальних наслідків на техногенно навантажених територіях України, Кременовська І. В. (2014)
Приступа В. В. - Метод вибору параметрів каскадного кодування систем відомчого радіозв’язку з урахуванням впливу навмисних завад (2014)
Хорозов О. А. - Cистема телемоніторингу фізіологічних показників пацієнтів (2014)
Професору Олені Семенівні Волошкіній – 60 (2014)
До відома авторів (2014)
Bozhydarnyk V. - Circular crack growth in the orthotropic plate under bending, Shvabyuk V., Pasternak Ia. (2013)
Diveyev B. - Different type vibration absorbers design for elongated console structures, Dorosh I., Vikovych I., Koval T., Vysochan I. (2013)
Luhyna N. - Rapid microwave processing of epoxy nanocomposites using carbon nanotubes, Inam F., Winnington Ia. (2013)
Zhiguts Yu. - Тhe features of properties and structure of thermite highstrong cast-iron, Shurokov V. (2013)
Білий О. Л. - Вплив форми тріщини на довговічність стрижнів (2013)
Винар В. А. - Зміна мікромеханічних властивостей поверхневих шарів Fe, Cu і Ti після електролітичного наводнювання, Головчук М. Я., Василів Х. Б., Закієв В. І., Рацька Н. Б. (2013)
Виноградова О. П. - Геометричні параметри еталонного фрагменту продуктів руйнування твердих і надтвердих крихких матеріалів алмазним інструментом (2013)
Гречихин Л. И. - Плотноупакованное состояние и его роль в формировании бетона и железобетона, Подлозный Э. Д. (2013)
Даниленко Н. И. - Cтруктурная и химическая микронеоднородность вблизи границ раздела двухкомпонентных порошковых материалов, Подрезов Ю. Н., Иванова И. И., Демидик А. Н., Крылова Н. А. (2013)
Дудников А. А. - Влияние параметров вибрационной обработки на износостойкость бронзовых опорных втулок распределительных валов, Беловод А. И., Келемеш А. А. (2013)
Епифанцева Т. А. - Особенности структуры и физико-механические свойства прессовок гетерогенного материала Сu-20% мас.w в зависимости от соотношения размеров частиц компонентов смеси R(Cu)/R(W) (2013)
Заболотний О. В. - Теорія і практика отримання пористих порошкових матеріалів методом радіального пресування (2013)
Звірко О. І. - Електрохімічні властивості сталей сітчастих вежових конструкцій системи Шухова (2013)
Иваницкий С. Г. - Влияние скорости охлаждения базальтовых расплавов на прочность непрерывных волокон в процессе их формирования, Штерн М. Б., Чувашов Ю. Н. (2013)
Іванова О. М. - Особливості деформації та руйнування псевдоеластичних сплавів на основі інтерметаліда Ti3Sn, Подрезов Ю. М., Щерецький О. А. (2013)
Ильницкая Г. Д. - Исследование кинетики седиментации суспензии алмазных нанопорошков, Олейник Н. А., Зайцева И. Н., Тимошенко В. В. (2013)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Використання УЭГ.C-200 в якості віброзбуджувача гідроімпульсного привода, Міськов В. П. (2013)
Казимиренко Ю. А. - Формирование электродуговых покрытий с повышенной прочностью, демпфирующей способностью и коэффициентом поглощения ионизирующих излучений, Лебедева Н. Ю., Карпеченко А. А., Жданов А. А. (2013)
Кашаев В. В. - Оптимизация скоростных режимов в непрерывных группах клетей прокатных станов при отклонении температуры полосы от заданной (2013)
Кашицький В. П. - Технологічні особливості формування епоксикомпозитних матеріалів в полі струмів надвисоких частот, Савчук П. П., Боярська І. В., Мельничук М. Д., Лабунець В. Ф. (2013)
Ковалевський С. В. - Метод звукової вібраційної обробки та його експериментальні дослідження, Матвієнко С. А., Сакно О. П., Лукічов О. В. (2013)
Козарь О. П. - Оцінка показників формостійкості шкір, модифікованих органічно-мінеральними композиціями, Мокроусова О. Р., Віктор Т. М. (2013)
Красовський М. О. - Електрохімічна корозія алюмінієвих сплавів систем Al−Zn−Mg−Cu, мікролегованих Sc, Zr, Cr, Mn, в водних розчинах NaCl, Лавренко В. О. (2013)
Кривень В. А. - Пластичне відшаровування жорсткого включення, обмеженого цилідричними поверхнями, під зсувним навантаженням, Бойко А. Р., Гнатюк О. Б. (2013)
Крижанівський Є. І. - Коррозійно-воднева деградація газотранспортних систем, Никифорчин Г. М. (2013)
Ларшин В. П. - Температура прерывистого шлифования без принудительного охлаждения, Лищенко Н. В. (2013)
Лотоцька О. І. - Дослідження якості поверхонь циліндричних деталей поліграфічних машин при комплексній технології (2013)
Луців І. В. - Підвищення гнучкості токарних патронів шляхом адаптації кулачків до поверхні затиску, Волошин В. Н., Бица Р. О. (2013)
Маруха В. І. - Методологія експериментальних досліджень механічної міцності бетону і залізобетону при діагностуванні стану та відновленні роботоздатності конструкцій ін’єкційними матеріалами (2013)
Нарівський О. Е. - Вплив хімічного складу і структурної гетерогенності на корозійні втрати Cr, Ni ТА Fe зі сплаву 06ХН28МДТ у модельній оборотній воді (2013)
Осташ О. П. - Нова концепція розроблення сталей для високоміцних залізничних коліс, Андрейко І. М., Кулик В. В. (2013)
Павлиго Т. М. - Системи класифікації наноматеріалів (2013)
Петраков Ю. В. - Визначення відхилення від круглості оправки стану холодної прокатки труб, Білокур І. Д. (2013)
Повстяной О. Ю. - Морфологічний опис, аналіз та обробка зображень мікроструктури сопел для піскостуменевої обробки, які виготовлені методами порошкової металургії, Сичук В. А., Рудь В. Д., Заболотний О. В. (2013)
Просовский О. Ф. - Компьютерное моделирование и практическая реализация сложных интерференционных систем, Гвоздев А. Б., Исамов А. Н., Просовская Г. Ю. (2013)
Савула Р. С. - Оцінка міцності ділянок трубопроводів в зонах локальних пластичних деформацій, Кичма А. О. (2013)
Савуляк В. І. - Вплив швидкості наплавлення на зносостійкість високовуглецевих шарів, нанесених методом електродугового наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів, Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. (2013)
Свірська М. О. - Особливості деградації сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС, Студент О. З., Василик А. В., Бабій Л. О. (2013)
Скачков В. А. - Моделирование переноса примесных атомов в неоднородном поле микронапряжений поликристаллов, Критская Т. В., Бережная О. Р. (2013)
Скороход В. В. - Некоторые особенности спекания пористо-трещиноватых сред, совмещенного с растяжением, Штерн М. Б. (2013)
Уманский А. П. - Структура и свойства детонационных покрытий из омпозиционных порошков системы TiB2-(Fe-Mo), Акопян В. В., Стороженко М. С., Бондаренко А. А., Гальцов К. Н. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Вплив експлуатаційних параметрів шпиндельного вузла з гідростатичними опорами на точність обробки, Сапон С. П., Урліна А. А., Бойко С. В. (2013)
Шваб’юк В. І. - Постановка першої основної крайової задачі згину ортотропних пластин для півнескінченних областей, Маткова А. В., Шваб’юк В. В. (2013)
Зінов’єва Т. - Автентичний український вертепний театр ХХ ст. (2008)
Веселовська Г. - Мандрівний період діяльності театру ім. Марії Заньковецької. Хронологія творчого виживання (2008)
Кравчук П. - Драматургія Володимира Винниченка у сценічних інтерпретаціях Гната Юри (2008)
Міхалік Я. - Не довіряти попередникам. Між правдою та легендою (2008)
Байцар А. - Болгарський напів у рукописних і друкованих Ірмолоях України кін. XVI– поч. ХІХ ст.: динаміка наповнення (2008)
Дітчук О. - Фортепіанна культура Відня та зв’язки з нею української піаністики (2008)
Козак Н. - Цикл Вселенських соборів у стінописі церкви св. Онуфрія в Лаврові (частина 2): модель, особливі риси, значення (2008)
Гелитович М. - Ікони другої половини XIV ст. з церкви Архангела Михаїла у с. Ісаї (2008)
Бурковська Л. - Аристократичний аспект пошанування св. Миколи Мірлікійського і відображення його у середньовічній культурі (2008)
Фесенко Д. - Богородичний мотив у розписах Львівського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці (2008)
Жеплинська О. - Корнило Устиянович. Портрет Теофіла Окуневського (2008)
Когут Г. - Килим 1782 р. зі збірки Музею українського народного декоративного мистецтва у Києві (2008)
Зубрицька М. - Мова очей і голос душі: невербальі засоби комунікування у творчості Лесі Українки та їх рецепція (2008)
Качмар Л. - Роль просвіти і театру в житті українських військовополонених у таборах Австро-Угорщини та Німеччини (1915-1918) (2008)
Новоженець Г. - Прояви української ментальності в мистецтві української діаспори: світоглядні лінії та позиції (2008)
Агафонова Н. - Медійні принципи як естетичні опори телевізійного фільму (2008)
Садова О. - Комплексна реконструкція сакральної споруди на прикладі монастирської церкви Пресвятого Серця Христового у Жовкві (2008)
Кияновська Л. - Листи Василя Барвінського з Праги до родичів у Львові (2008)
Козак Н . - Українська ікона ХІ–XVIIIст.: Альбом /Авт.-упоряд.: Л. Міляєва за участю М. Гелитович. – К., 2007. (2008)
Редько В. - Філософія освіти: цінності міжкультурної комунікації (2008)
Козак Б. - Лідери Великої театральної реформи і український театр (2008)
Гарбузюк М. - Театральна шекспіріана Михайла Рудницького (2009)
Козак Б. - Інсценізація новел Василя Стефаника "Земля” на українських сценах (1941-1957) (2009)
Романюк М. - Традиції і новаторство в оперній сценографії I пол. 60-х рр. XX ст. (на прикладі постав О. Сальмана та Є. Лисика) (2009)
Marszałek А. - Modrzejewska we Lwowie (2009)
Довгалюк І. - Перша бойківська експедиція Філарета Колесси (2009)
Луканюк Б. - Бойківські коломийки в записах Климента Квітки (2009)
Пасічник В. - Перша рецензія Володимира Гошовського (обставини написання і публікації) (2009)
Мисько-Пасічник Р. - Василь Барвінський та Станіслав Людкевич: діалоги на мистецьких перехрестях (2009)
Gołąb M. - Dzieło muzyczne jako obiekt brzmieniowy w teorii sonologii Józefa M. Chomińskiego (1906-1994) (2009)
Лукашенко Л. - Пісні весняного жанрового циклу на Північному Підляшші (2009)
Скаженик М. - Середньополіські петрівки межиріччя Случі й Уборті ("тип Д”): мелоареалогічний аспект (2009)
Коломиєць О. - Питання про поняття "Ґхарана” у традиційній професійній музичній культурі Гіндустані (на прикладі школи Кірана) (2009)
Гелитович М. - Іконостас 1653 р. церкви Івана Хрестителя у Дністрику Головецькому майстра Яцька з Вишні (2009)
Откович Т. - Декоративне різьблення іконостаса з церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас). Проблема стилю (2009)
Садова О. - Стінопис Кароля Політинського у монастирській залі Домініканського монастиря у Львові (2009)
Ямаш Ю. - Періодизація живописної творчості Івана Труша (2009)
Андрушко Л. - Художньо-композиційні особливості українських народних рушників кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2009)
Белінська Л. - Громадсько-академічне життя наддніпрянської молоді у Львові (1907–1914) (2009)
Кліценко С. - Альтернативи розвитку української культури (на матеріалах статей О. Пахльовської та І. Дзюби) (2009)
Жеплинський Б. - Микола Грисенко – засновник професійної академічної бандурної педагогіки у львівських навчальних закладах, Гавалюк Р. (2009)
Палій О. - Репертуар прем’єр театру імені Марії Заньковецької (1921–1970) з архіву Василя Сергійовича Яременка (2009)
Довгалюк І. - Опанас Сластьон в історії фонографування кобзарсько-лірницької традиції (2011)
Пасічник В. - Володимир Гошовський на кафедрі української фольклористики (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського