Гураль-Сверлова Н. В. - Видове різноманіття наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) степового Придніпров’я (2014)
Ванзар О. М. - Ценотична приуроченість раритетних видів у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення "Цецино”, Романюк В. В., Каланча О. Д. (2014)
Єгорова Т. М. - Актуальні питання агроекологічного районування України, Коніщук В. В. (2014)
Сметана О. М. - Обґрунтування створення техногенного заказника "Першотравневий”, Красова О. О., Долина О. О., Ярощук Ю. В., Таран Я. В., Головенко Є. О. (2014)
Левченко В. Б. - Збереження біологічного різноманіття цінних лісорослинних екоценозів Житомирського Полісся, Шульга І. В., Остапчук Ю. В. (2014)
Казанник В. В. - Водно-болотяна орнітофуна Святошинських ставків м. Київ та її сезонні зміни, Турчик А. В., Яненко В. О. (2014)
Задорожная Г. А. - Поселения речного бобра (Castor fiber) в природном заповеднике "Днепровско-Орельский”, Трифанова М. В., Жукова Ю. А. (2014)
Бессонова В. П. - Дія Рb2+ та Сd2+ на фоні засолення NaCl на показники водного обміну листків Lollium perenne L., Пономарьова О. А., Іванченко О. Є. (2014)
Назаренко Н. М. - Екологічні шкали видів флори листяних лісів північного Степу України (2014)
Ловинська В. М. - Стан та продуктивність деревостанів Pinus sylvestris L. та Robinia pseudoacacia L. Природного заповідника "Дніпровсько-Орільський”, Ситник С. А. (2014)
Аннотации (2014)
Титул, зміст (2013)
Богуславський Є. І. - Диверсифікація як основа глобалізаційних процесів (на прикладі великих компаній) (2013)
Коляда Т. А. - Організація довгострокового бюджетного планування та прогнозування: досвід провідних країн світу (2013)
Кизим М. О. - Методичні положення з оцінки перспективи видобутку нетрадиційного природного газу в Україні, Лелюк О. В., Черкаський І. Б. (2013)
Отенко В. І. - Особливості інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, Громико Р. П. (2013)
Охріменко О. О. - Ефективність інвестиційного механізму підприємств електроенергетики: діалектика якісних та кількісних перетворень, Манаєнко І. М. (2013)
Тютюнникова С. В. - Проблеми формування людського потенціалу на шляху до економіки знань в Україні, Савицька Н. Л. (2013)
Ястремська О. М. - Методичний підхід до організації процесу навчання іноземних студентів, Ромашова Я. В. (2013)
Бірюк О. Г. - Технологія бюджетування як інструмент управління виробництвом цукрових буряків, Король В. В. (2013)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Характерні ознаки процесу залучення іноземних інвестицій для формування промислових інтеграційних об’єднань (2013)
Жебка В. В. - Аналіз діяльності та факторів розвитку послуги фіксованої телефонії в Україні, Капелюшна Т. В. (2013)
Кізюн А. Г. - Системний підхід до розвитку співпраці туристичних підприємств (2013)
Козак Л. В. - Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Колупаєва І. В. - Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування (2013)
Коткова Н. С. - Техніко-технологічне оновлення харчової промисловості України: чинники інвестиційно-інноваційного розвитку (2013)
Мальований М. І. - Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні (2013)
Мартиненко М. В. - Функціональний підхід до формування адаптивної системи професійного навчання працівників промисловості, Петренко О. О. (2013)
Рейкін В. С. - Теоретико-методологічні засади мейнстриму та їх застосування в контексті тіньової економіки (2013)
Станкевич І. В. - Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять (2013)
Цапко-Піддубна О. І. - Державні фінансові механізми стимулювання енергоефективності економіки, Біленко Ю. І. (2013)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Вплив дерегулювання економіки в сфері малого підприємництва на місце України у світових рейтингах, Малишко Ю. М. (2013)
Янчук М. Б. - Трансакційний аспект створення високотехнологічного холдингу в умовах глобалізації (2013)
Ярмош В. В. - Аналіз джерел фінансування інтелектуальної власності (2013)
Виноградова О. В. - Проблеми та стратегічні пріоритети розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні: регіональний аспект, Дарчук В. Г. (2013)
Власюк В. Є. - Особливості забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіонів України за допомогою фінансових механізмів, Бик Л. І. (2013)
Кузьминчук Н. В. - Аналіз видів міжбюджетних трансфертів щодо вирішення регіональних проблем формування бюджетів, Зима О. Г. (2013)
Глєбова А. О. - Сучасні теоретичні та практичні аспекти процесу організації фінансування соціально важливих проектів на основі фандрейзингу (2013)
Danko N. I. - Creation of the tourist cluster as a way of increase of investment attractiveness of a region, Dovhal G. V. (2013)
Крячко Є. М. - Структурна діагностика конкурентоспроможності регіонів на основі когнітивного підходу, Розгон І. В. (2013)
Бєлкіна І. А. - Дослідження залежності доходу і прибутку гірничозбагачувального підприємства від організації рудоподачі, Кочура Є. В. (2013)
Верба В. А. - Формування системи показників результативності консалтингової діяльності (2013)
Вітлінський В. В. - Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства, Скіцько В. І. (2013)
Мельникович О. М. - Вибір стратегії розміщення зовнішньої реклами підприємств торгівлі на основі матричної моделі, Крепак А. С. (2013)
Отенко І. П. - Аналітичне забезпечення стратегічної позиції підприємства, Кошарная П. С. (2013)
Брагинец А. Н. - Уточнение функций мониторинга экономической деятельности предприятий (2013)
Захаркін О. О. - Інноваційна діяльність підприємства: теоретичний аспект (2013)
Кобзєва К. В. - Експортний потенціал підприємства: сутність і особливості формування (2013)
Ермоленко А. А. - Взаимосвязь стратегии развития с системой мотивации на предприятиях (2013)
Костель М. В. - Вартісно-орієнтоване управління підприємствами в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі методу вартісних розривів, Шишова Ю. Г. (2013)
Сочинська-Сибірцева І. М. - Забезпечення надійності персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності (2013)
Супрун Н. А. - Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку в контексті протекціоністсько-фритредерської полеміки ХІХ – початку ХХ ст. , Боднарчук Т. Л. (2013)
Яцкевич И. В. - Трансфертная цена: теоретический и прикладной аспект (2013)
Манойленко О. В. - Методи державного фінансового регулювання корпоративного сектору економіки, Лісіна В. Ю. (2013)
Волохова І. С. - Фінансове вирівнювання в Україні: пошук ефективної моделі (2013)
Гойхман М. І. - Діагностичні підходи до аналізу проблемної ситуації збитковості банківської системи (2013)
Мельниченко О. В. - Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима (2013)
Погореленко Н. П. - Підходи до формування механізму управління економічним капіталом банку (2013)
Портна О. В. - Класифікація сукупного фінансового потенціалу країни (2013)
Рац О. М. - Інтегральна оцінка ефективності антикризового управління банком (2013)
Ясинська Н. А. - Перетворені форми соціально-економічних відносин: практичні вимоги сучасності (2013)
Остапенко Т. М. - Інформаційне забезпечення контролінгу витрат (2013)
Ковальчук К. Ф. - Вдосконалення моделі прогнозування фінансових показників з урахуванням правил розвитку хвиль Елліотта, Никитенко О. К. (2013)
Малярець Л. М. - Багатокритеріальна оптимізаційна задача управління ефективністю виробничо-господарської діяльності підприємства, Сенкевич Б. В., Жуков А. В. (2013)
Савченко К. В. - Науково-методичний підхід до визначення лагів стабілізаційної фінансової політики (2013)
Хайлук С. О. - Метод комплексної оцінки ефективності банківської системи (2013)
Грубник В. Ю. - Малоінвазивні втручання при портальній гіпертензії, Ковальчук О. Л., Грубник В. В. (2009)
Русин В. І. - Ендоскопічна склеротерапія варикозно розширених вен стравоходу – її місце в лікуванні гострих кровотеч, Румянцев К. Є., Кополовець І. І. (2009)
Каніковський О. Є. - Корекція порушень системи гемостазу в комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Кадощук Т. А., Росохай О. В., Мо¬сьондз В. В. (2009)
Комарницький Є. С. - Ефективність методів екстракорпоральної детоксикації в комплексному лікуванні хворих із тяжкою формою гострого панкреатиту, Гордійчук І. Л., Куцик І. Я., Комарницький А. Є. (2009)
Кришень В. П. - Технічні особливості лапароскопічної герніоалопластики в лікуванні защемлених пахових гриж, Кудрявцев А. В., Мущинін В. А., Шептун Ю. Ю. (2009)
Дзюбановський І. Я. - Місцеві мікози в хірургії післяопераційних вентральних гриж, П’ятночка В. І., Поляцко К. Г. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Хірургічна тактика при багатоповерхових атеросклеротичних ураженнях магістральних артерій нижніх кінцівок, Адарбех А. С. Н., Вайда А. Р. (2009)
Попадюк О. Я. - Патогістологічні критерії застосування кава-фільтрів у ранні періоди після імплантації, Багрій М. М. (2009)
Сергєєв О. О. - Хірургічне лікування гострих венозних клубово-стегнових тромбозів, Кутовий О. Б., Люлько І. В., Хабарлак С. В., Євсюков Є. А., Соколов О. В., Ельхаш М. Н. (2009)
Мітюк І. І. - Зміни клітинного та гуморального імунітету у хворих із гострими гнійними деструктивними захворюваннями легень при застосуванні імуномодулятора примавіру, Шостак В. М., Аль Камалі Абдуль Хакім М. М., Кульчиковська О. М. (2009)
Шевчук І. М. - Хірургічна тактика лікування хворих із травмами органів грудної клітки, Сніжко С. С., Шевчук М. Г., Клим В. М. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Особливості гемодинамічних змін та насичення крові киснем після резекції значних обсягів легеневої паренхіми і їх вплив на морфофункціональний стан органів черевної порожнини в експерименті, Венгер І. К., Герасимюк Н. І. (2009)
Валіхновський Р. Л. - Порівняльний досвід використання комп’ютерного моделювання результатів реконструктивної риносептопластики у пацієнтів із набутими вадами носа (2009)
Ковальчук Л. Я. - Патоморфологічне обгрунтування оптимальних термінів та вибору дренуючих операцій при кістах підшлункової залози, Степан Б. Т. (2009)
Савінов С. Г. - Досвід використання малоінвазивних технологій у хірургічному лікуванні варикозної хвороби, Томін В. А., Гривенко С. Г., Золотницький Г. А., Савінов І. С. (2009)
Федорук О. С. - Післяопераційні ускладнення трансуретральної резекції доброякісної гіперплазії перед¬міхурової залози, Іфтодій А. Г. (2009)
Венгер І. К. - Нові підходи до діагностики ступеня ішемії тканин нижніх кінцівок при атеросклеротичному ураженні аорто-стегно-підколінного сегмента, Костів С. Я. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Досвід застосування радикальних операцій при гострій товстокишковій непрохідності пухлинної етіології, Гусак О. М., Господарський А. Я., Угляр Т. Ю. (2009)
Русак О. Б. - Морфологічні особливості епітеліальних куприкових ходів у гострій та хронічній фазах (2009)
Бойко В. В. - Міні-інвазивні методи біліарної декомпресії у хворих на холедохолітіаз, Тарабан І. А., Дрозд І. О., Шателен Н. В. (2009)
Радомський О. А. - Нові підходи до проектування васкуляризованих шкірних клаптів для заміщення гнійно-некротичних дефектів гомілки і стопи, Пархоменко М. В., Аксютін А. Г., Радомська Н. Ю. (2009)
Дзюбановський І. Я. - Ішемічний коліт в ургентній хірургії, Бенедикт В. В., Катерняк В. Б., Кордяк А. В., Ковальчук Ю. М., Балацький Т. І. (2009)
Луценко Н. С. - Застосування радіохвильового методу при лікуванні шийки матки у жінок із німою йоднегативною зоною, Євтерєва І. О. (2009)
Іфтодій А. Г. - Наш досвід лікування хроніч¬них тріщин прямої кишки, Козловська І. М. (2009)
Інструкція з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ та інших гемотрансмісивних інфекцій станцій переливання крові (центрів крові) (2009)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Кубіва С. І. на посаду Голови Національного банку України” (2014)
Щербакова О. - Підсумки реалізації грошово-кредитної політики у 2013 році (2014)
Майорова Т. - Підвищення ролі банківського інвестиційного кредиту в інноваційному розвитку економіки України, Урванцева С. (2014)
Дехтяр Н. - Методологічні аспекти встановлення взаємозв’язку державних видатків та економічного розвитку: вітчизняний і зарубіжний досвід, Дейнека О. (2014)
Береславська О. - Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за січень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за січень 2014 року) (2014)
Ринок державних цінних паперів України у січні 2014 року (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Сумській області” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "ХХІІ зимові Олімпійські ігри” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Визволення Нікополя від фашистських загарбників” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Корсунь-Шевченківська битва” (до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників) (2014)
Система електронних платежів Національного банку України та діяльність банків України на ринку платіжних карток у 2013 році (2014)
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2013 року (2014)
Дмитренко Ю. - Національний банк України в системі суб’єктів управління об’єктами державної власності (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Січень 2014 року (2014)
Харченко В. - Міжнародний досвід формування інформаційно-фінансового простору (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у січні 2014 р. (2014)
Банки, включені до Державного реєстру банків у січні 2014 р. (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 січня і 1 лютого 2014 року (2014)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2014 року (2014)
Структура активів банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура зобов’язань банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Прибутки і збитки банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура власного капіталу банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Міщенко В. - Генеза та поступ національного фінансового господарства (2014)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (2014)
Гейко Т. С. - Тектоно-геодинамические критерии нефтегазоносности кристаллического фундамента Северного борта Днепровско-Донецкого авлакогена, Лукин А. Е., Омельченко В. В., Цеха О. Г. (2013)
Мельничук Г. В. - Палеопротерозойський кристалічний фундамент Волинського палеозойського підняття: особливості будови та геологічної історії (2013)
Иваник М. М. - Особенности строения титон-берриасских отложений Юго-восточного Крыма (район мыса Св. Ильи), Жабина Н. Н., Аникеева Е. В. (2013)
Матвеев А. В. - Стратиграфия верхнего мела Горного Крыма по известковому наннопланктону (2013)
Ситников А. Б. - Обоснование устойчивой расчетной явной конечноразностной схемы реализации исходной физико-математической модели совместной нелинейной миграции жидких углеводородов и подземной влаги в грунтах зоны аэрации (2013)
Сухоребрый А. А. - Поровые растворы зоны аэрации южных степных районов Украины (2013)
Геворкьян В. Х. - Геологическое значение закона В. И. Вернадского о постоянстве биомассы в биосфере Земли (2013)
Макаренко А. Н. - Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 5. Вероятные теплопроизводящие частицы (2013)
Кирилюк В. П. - Особенности стратиграфических исследований нижнего докембрия. Статья 2. Роль геологоbформационных исследований в изучении стратиграфии нижнего докембрия (2013)
Памяти Соколова Бориса Сергеевича (2013)
Основні засади грошово-кредитної політики на 2014 рік (2014)
Богдан Т. - Глобальні ризики боргового "нависання” у розвинутих країнах і засоби їх мінімізації (2014)
Пацера М. - Діти малюють майбутнє банку (2014)
Кудрявцева З. - Вивчаємо історію Національного банку (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Квітень 2014 року (2014)
Петрик О. - Фінансові програми Міжнародного валютного фонду для надання фінансової допомоги країнам, Батковський В. (2014)
Барановський О. - Безпека банківської сфери (2014)
"Банк, якому довіряють – 2014” (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у квітні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у квітні 2014 року (2014)
Структура активів банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура зобов’язань банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Прибутки і збитки банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура власного капіталу банків України станом на 01.04.2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2014 року (2014)
Костюк О. - Іноземний капітал у банківському секторі України в контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків, Костюк О. (2014)
Матвійчук Ю. - Молоді дослідники проблем банківництва (2014)
Пацера М. - Як підготувати конкурентоспроможного банкіра (2014)
Берегуля О. - Банківські групи України. Перші кроки до запровадження консолідованого нагляду (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Володимир Сергєєв” (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у квітні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за квітень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за квітень 2014 року) (2014)
Ринок державних цінних паперів України у квітні 2014 року (2014)
Ковальчук Л. Я. - Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його корекція берлітіоном, Максимлюк В. І., Смачило І. І., Доброродній В. Б., Смачило І. В., Дзюбановський О. І. (2010)
Захараш М. П. - Сучасна діагностично-лікувальна тактика у хворих на механічну жовтяницю, зумовлену холедохолітіазом, Захараш Ю. М., Усова О. В. (2010)
Бойко В. В. - Результати лікування хворих на високу гостру непрохідність тонкої кишки, Шапринський Є. В. (2010)
Беденюк А. Д. - Локальний кровобіг слизової оболонки при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки на фоні функціональних порушень гастродуоденальної зони до та після хірургічної корекції (2010)
Арбузов І. В. - Частота і структура ранніх післяопераційних ускладнень у пацієнтів із синдромом Леріша залежно від методу хірургічного лікування, Спірін Ю. С., Гардубей Є. Ю. (2010)
Іващук О. І. - Зміна оптичних параметрів тканин людського організму при гострому деструктивному холециститі, Ушенко О. Г., Бодяка В. Ю., Морар І. К., Кабиш В. П. (2010)
Новицький О. В. - Ендолімфатична антибактеріальна терапія в комплексному лікуванні хворих на глибокі форми гострого гнильного парапроктиту, Шевчук І. М., Галицький В. В. (2010)
Костів О. І. - Взаємозв’язок клінічних проявів атеросклеротичного ураження судин нижніх кінцівок із прогностичними чинниками, що впливають на перебіг атеросклеротичного процессу, Мерецький В. М. (2010)
Венгер І. К. - Корекція еферентною терапією системної запальної відповіді у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок, Зарудний О. М., Якимчук О. А., Зарудна О. І. (2010)
Полінчук І. С. - Методика відновлення психофізіологічних функцій після різних видів загальної анестезії в умовах стаціонару одного дня (2010)
Герасимчук П. О. - Оцінка ефективності алгоритмів диференційованого хірургічного лікування синдрому стопи діабетика, Кушнір Р. Я., Романів І. Б. (2010)
Ковальчук О. Л. - Ендогенна інтоксикація та перебіг вільнорадикальних процесів у хворих на хронічний калькульозний холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок, Фіра Д. Б. (2010)
Міщук В. В. - Вплив інтраопераційної санації черевної порожнини на рівень маркерів запалення у хворих на перитоніт (2010)
Назарчук С. А. - До питання про підвищення механічної міцності та біологічної герметичності кишкових швів (2010)
Домбровський Д. Б. - Гістологічна та імуногістохімічна характеристика м’язової тканини за умов експериментальної ішемії, Салютін Р. В., Дрюк М. Ф. (2010)
Буднюк О. О. - Предиктори постекстубаційного стридору після операцій на щитоподібній залозі (2010)
Магалецька Н. В. - Досвід впровадження відеолапароскопічних операцій при урологічній патології в багатопрофільному центрі малоінвазивної хірургії, Рудковська Н. Г., Волков А. О. (2010)
Грубар Ю. О. - Алгоритм остеосинтезу великих трубчастих кісток стержнями, що блокуються, Гаріян С. В. (2010)
Іванчов П. В. - Клініко-ендоскопічні особливості гострокровоточивих доброякісних пухлин шлунка та дванадцятипалої кишки (2010)
Федорук О. С. - Аналіз трансуретральних операцій при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Іфтодій А. Г. (2010)
Погребняк І. О. - Наш досвід лікування хворих із травмами селезінки, Лисюк О. В., Лобінцева Н. О. (2010)
Левицький А. В. - Ультразвукове дуплексне сканування при виборі тактики лікування патологічної звивистості сонних артерій, Костів С. Я. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Випадок посттравматичної защемленої лівобічної діафрагмальної грижі, Беденюк А. Д., Мальований В. В., Білозецький І. Ю., Свідерський В. В., Герасимюк Н. І., Било Т. Л. (2010)
Ковалик А. П. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих на паралітичний стеноз гортані з однобічним анкілозом перснечерпакуватого суглоба (2010)
Мальований В. В. - Комплексне лікування гнійно-деструктивних захворювань легень, Калайджан К. О., Вівчар П. Й., Сас П. А. (2010)
Волобуєв М. М. - Порівняльна оцінка новокаїнових блокад як альтернативи операції Малле-Гі в лікуванні холестатичного гепатиту, Косенко О. В., Чемодуров М. Т., Филипенко В. М., Алібаєва З. Е., Міхальчевський В. П. (2010)
Краснянська Л. О. - Лапароскопічне лікування безпліддя трубно-перитонеального ґенезу, Дуць С. І., Мельничук В. В., Кривицька Г. О. (2010)
До 60-річчя хірурга Володимира Володимировича Грубника (2010)
Гурц В. В. - Здорова політика – здорове суспільство – здорова людина (2013)
Trifonova K. - Interdisciplinary interaction between general practitioners and ophthalmologists, Slaveykov K., Despotova-Toleva L., Stoyanov V., Atanasov M. (2013)
Водяник A. A. - Роль дистантного зв'язку у міжклітинних взаємодіях, Берлінець Б. В. (2013)
Ковальчук О. І. - Ультраструктурна організація аденогіпофіза в гострому періоді опікової хвороби та застосуванні дезінтоксикаційних розчинів (2013)
Остапенко О. В. - Морфофункциональное состояние печени крыс при коррекции гипотиреоза l-тироксином в комплексе с кальцитонином (2013)
Савосько С. І. - Структурні зміни кори великого мозку при експериментальному інсульті та їх фармакокорекції (2013)
Ярмолюк Є. С. - Протокол оцінки стійких неврологічних порушень після моделювання фокальної церебральної ішемії в експерименті на щурах, Цимбалюк В. І., Троян О. І. (2013)
Алиева Э. Ш. - Эффективность применения ганцикловира в комплексном лечении герпетических кератитов, Иванова Н. В., Копаенко А. И. (2013)
Ахмад Абед Аль Рахим Абдаллах Акрабави - Влияние никотинамид-содержащих препаратов на концентрацию никотинамидных коферментов в крови больных с непролиферативной диабетической ретинопатией и в эксперименте, Сакович В. Н. (2013)
Безродная А. В. - Клинико-лабораторные особенности течения HCV-ассоциированного цирроза печени в зависимости от его стадии (2013)
Буринский Н. В. - Клинико-морфологические особенности течения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, Боровиков К. С. (2013)
Венедиктова О. А. - Центральная серозная хориоретинопатия. новый взгляд на этиологию и патогенез (обзор литературы), Рыков С. А., Сук С. А., Саксонов С. Г. (2013)
Иванов А. С. - Фантомно-болевой синдром - проблема, с которой сталкивается человек после ампутации конечности, Татаренко Д. П., Шалимов С. А., Смалий К. В., Твардовский А. М., Уличный В. И. (2013)
Каракурсаков Н. Э. - Роль раннего энтерального питания в комплексной терапии хирургических больных, Баснаев У. И., Горелов И. И. (2013)
Карпенко О. О. - Оптимізація комплексного лікування альгодисменореї в сучасних умовах, Колесник В. Л., Ластовецька П. Д. (2013)
Ковальчук В. М. - Результати хірургічного лікування внутрішньосуглобових переломів проксимального відділу плечової кістки (2013)
Кондратюк Л. О. - Клініко-лабораторні особливості перебігу кріоглобулінемічного синдрому у хворих з хронічним гепатитом С (2013)
Лазарева К. П. - Клінічне значення визначення показників центральної гемодинаміки у хворих з неускладненою есенціальною артеріальною гіпертензією, за даними аппланаційної тонометрії, Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Кацитадзе І. Ю. (2013)
Петелицька Л. Б. - Сучасні аспекти патогенезу системних некротизуючих васкулітів, Федьков Д. Л., Юр'єва Г. О. (2013)
Рай О. В. - Уроканінова кислота та її участь в патогенезі псоріазу (2013)
Федьков Д. Л. - Дисметаболізм хрящової тканини у хворих на остеоартроз: лабораторно-інструментальна діагностика та шляхи медикаментозної корекції, Труш І. Ф., Оліфіренко О. І. (2013)
Горлов І. Β. - Особенности течения рекуррентного депрессивного расстройства в зависимости от возраста начала первого эпизода (2013)
Нaумeнко Г. М. - Особливості долаючої копінг-поведінки жінок з лейоміомою матки в післяопераційний період, Божук Б. С. (2013)
Павліченко А. Р. - Вегетативна дисфункція у дітей, як психосоматичний розлад з депресивним компонентом (2013)
Ходан Β. Β. - Дослідження функціональних психоемоційних станів у дітей із хронічним холецистохолангітом в умовах застосування стандартної і комбінованих схем терапії, Мицько Β. М. (2013)
Hryhorenko L. V. - Analyses of the cases outbreaks associated with drinking water in the different countries of the world (by the literature data) (2013)
Slaveykov K. - E-learning in the field of ophthalmology, Trifonova K., Despotova-Toleva L., Stoyanov V., Shosheva V. (2013)
Романюк І. Д. - Епоніми в анатомічній термінології (2013)
Короленко В. В. - Елементи організації дерматовенерологічної допомоги у стародавні часи (2013)
Свінціцький І. А. - Розвиток студентської науки у національному медичному університеті імені О.О.Богомольця: підсумки 2012 року, Джума К. А. (2013)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2013)
Валерій Геєць: "Якісні зміни в економіці України є нагальними” (2014)
Васильєва Т. - Імпліцитне правило таргетування для економіки України, Лєонов С., Луняков О. (2014)
Матвійчук Ю. - Шевченківські урочистості в Національному банку України (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Лютий 2014 року (2014)
Матвійчук Ю. - 200-літньому ювілею Тараса Шевченка Національний банк України присвятив дві пам’ятні монети (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Євгеній Березняк” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка” (2014)
Кузьма Н. - "Шевченко live!” – довели студенти Університету банківської справи Національного банку України” (2014)
Гладких Д. - Ключові показники діяльності банків України за підсумками 2013 року (2014)
Пацера М. - Сергій Мамедов – "Фінансист року” (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у лютому 2014 р. (2014)
Болгар Т. - Розвиток вертикалі колекшену банківських установ на основі аналізу проблем системи стягнення проблемних кредитів (2014)
Прасолова С. - Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки, Чернявська О. (2014)
Підвисоцький Р. - Інформаційні інновації – інструмент ефективної взаємодії банку з клієнтом (2014)
Пацера М. - Визначено лідерів конкурсів журналу "Банкиръ” (2014)
Кльоба Л. - Збалансована система показників як ефективний інструмент управління кадровою безпекою банку (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2014 року (2014)
Козюк В. - Резервний статус валюти в глобальній економіці: проблема темпоральних конфліктів (2014)
Пластун О. - Моделювання поведінки фінансових ринків під час фінансової кризи із застосуванням фрактальної гіпотези ринку, Макаренко І. (2014)
Волошин І. - Ціноутворення на банківські активи на основі матриці узгодження грошових потоків, Волошин М. (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за лютий 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за лютий 2014 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2014 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у лютому 2014 року (2014)
Баранова Л. А. - Аббревиатурно-узуальная омонимия и омонимия исконных и заимствованных аббревиатур как средства языковой игры на стыке языков (2012)
Баринова О. В. - Особенности толкования адъективных колоративов как качественных прилагательных (2012)
Белозор О. С. - Семантическая структура прилагательного чистый по данным толковых словарей русского языка (2012)
Белянина Т. С. - Пути возникновения неологизмов в современном японском языке (2012)
Блинова Н. М. - Типологія соціокультурної метафори у публіцистиці Івана Франка (2012)
Булава Н. Ю. - Специфіка відапелятивних прізвищ субстантивного типу в антропоніміконі Північної Донеччини (2012)
Величанова О. В. - Лингвистические аспекты перевода хорватской поэзии на русский язык (на материале стихотворений Алисы Салопек) (2012)
Высоцкая Т. Н. - Термин как основная единица метаязыка терминологического исследования (2012)
Глухова Л. О. - Особливості та лексичні засоби репрезентації субконцепту "Вищий навчальний заклад" у сучасній англійській мові (2012)
Гнезділова Я. В. - Комунікативно-прагматична типологія англомовних емоційного й емотивного дискурсів (2012)
Гречухина И. Д. - Древнеанглийская поэтическая лексика в жанровом аспекте (2012)
Дук П. О. - Сучасні шпрухові форми у стилістичній системі німецької мови (2012)
Евраева С. В. - Концепт черт в русской наивной картине мира и в идиостиле А. Блока (2012)
Закурдаева М. Ю. - Некоторые проблемы цветообозначения в лингвистике (2012)
Зубенко К. В. - Частини мови в концепції учених Петербурзької лінгвістичної школи (2012)
Ким Л. А. - О грамматических возможностях лексемтипа альфа и бизнес в современном русском языке (2012)
Козлова О. Е. - Соотношение и взаимодействие лексических и словообразовательных средств обозначения интенсивности процесса в современном русском языке (2012)
Короткова C. В. - Семантика наречия в производственно-техническом тексте (2012)
Кравченко Э. А. - Развитие семантики компаративных конструкций с онимами в художественном тексте (2012)
Куварова Е. К. - Редукция заключительной этикетной формулы в эпистолярном тексте (2012)
Луговий В. С. - Широкозначність фразеологізмів з онімним компонентом як об’єкт лексикографії (2012)
Ляпичева Е. Л. - Имитация детской речи как основа языковой игры в художественной литературе для детей (на материале произведений Д. Хармса, Ю. Мориц, Г. Остера) (2012)
Меньшиков И. И. - Типология присловных сложноподчинённых предложений в русском языке (2012)
Мозовая И. Н. - Типы иноязычных слов в аспекте теории метаязыка неологии (на материале современной коммерческой рекламы) (2012)
Нашиванько О. В. - Язык специальной коммуникации в аспекте соотношения в нем естественного и искусственного начал (на материале терминосферы медицинской косметологии) (2012)
Огієнко К. О. - Актуальне членування речення в мовознавстві початку 60-х – кінця 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Онанченко А. В. - К вопросу о вариантности и антонимии терминов переводоведения (2012)
Острецова И. В. - Современные подходы к изучению описательных предикатов (2012)
Панченко Е. И. - Красный цвет в английских паремиях и тексте (2012)
Посмітна В. В. - Майбутній офіцер внутрішніх військ як об’єкт маніпулятивного мовного впливу (2012)
Пристайко Т. С. - Полифункциональная лексема техно в современном русском языке (2012)
Сахно И. А. - Словотворчество в сети (по материалам немецкоязычных блогов) (2012)
Сердечний Ю. В. - Цілісний підхід у викладанні граматики (2012)
Сонник Н. С. - Концептуализация пространства в русской языковой картине мира (2012)
Суима И. П. - Лексикографическое представление сложных прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности (2012)
Филатова Е. А. - Прецедентные феномены в рассказах В. Токаревой (2012)
Хуторцова М. И. - Ментальный компонент "соборность" и его значимость для русского народа (2012)
Червона О. С. - Фреймовая структура концепта странность (2012)
Шевченко М. Ю. - Le cadre communicationnel particulier de la langue publicitaire (2012)
Шепель Ю. А. - Функционально-семантическое поле как метод целостного грамматического описания языковых явлений (2012)
Шпітько І. М. - Терміни кровної спорідненості в українській і словацькій мовах (2012)
Яблонская Ю. Ю. - Особенности функционирования ассоциативно-эмотивных слов со значением "практические эмоции" в поэтическом тексте (на материале поэзии Ю. Шевчука) (2012)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Гонтаревої В. О. на посаду Голови Національного банку України” (2014)
Патрікац Л. - Налагодження ефективної співпраці України з МВФ потребує впровадження нових підходів, Підвисоцький Р. (2014)
Шаров О. - Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у травні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у травні 2014 року (2014)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків у травні 2014 р. (2014)
Барановський О. - Природа економічної безпеки комерційного банку (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 червня 2014 року (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Телятко” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Близнятка” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Анна Ярославна” (2014)
Підбито підсумки конкурсу на кращу монету України 2013 року (2014)
План випуску пам’ятних монет України на 2015 рік (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 100 гривень у червні 2014 року (2014)
Уманців Ю. - Інституціоналізація фінансово-промислових груп в Україні (2014)
Патрікац Л. - Рішучі реформи – головна передумова інтеграції України в європейський і світовий фінансовий простір, Матвійчук Ю. (2014)
Набок Р. - Системно важливі банки: підходи до побудови нагляду (2014)
Балакіна Ю. - Оверсайт платіжних систем: сутність і напрями впровадження в Україні (2014)
Пластун В. - Потенційні можливості нарощування ресурсної бази інституційних інвесторів в Україні (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за травень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за травень 2014 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у травні 2014 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у травні 2014 року (2014)
Сало І. - Сучасний погляд на процес оптимізації повернення проблемних кредитів українських банків (2014)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (2014)
Пистогов Є. - Переміщення фізичними особами банківських металів через митний кордон України (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Травень 2014 року (2014)
Титул, зміст (2014)
Офіційна хроніка. ХII міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини в Україні (2014)
Громадська рада (2014)
Шапошнік В.М. - Роль персоналу у впровадженні й підтримці системи управління якістю у випробувальних лабораторіях ветеринарної медицини, Щур І.М., Сидорко І.І., Сімонов Р.П., Білоконь О.В. (2014)
Завгородній А.І. - Біологічні властивості L-форм мікобактерій, виділених із біоматеріалу, Палій А.П., Стегній Б.Т., Калашник М.В. (2014)
Didukh A. - Basic approaches to intensive care of gastroenteritis caused by parvovirus infection in dogs (2014)
Лапа О.Ю. - Кампілобактерії – збудники інфекції, яка має перебіг з ознаками токсикоінфекції (2014)
Влізло В.В. - Ліпомобілізаційний синдром у молочних корів, Сімонов М.Р., Гультяєва О.В. (2014)
Калашнікова Ю.В. - Зміни морфологічного та біохімічного аналізу крові у собак за піодермії (2014)
Рубленко С.В. - Вплив спінально-епідурального знеболювання на рівень ендотоксикозу за хірургічних втручань у собак, Мельніков А.В. (2014)
Антоненко А.В. - Лейкоз: проблеми і здобутки служби ветеринарної медицини Сумської області (2014)
Поповиченко Б.В. - Продукція бджільництва має бути вільною від лікувальних препаратів, Ярошенко А.І. (2014)
Меженський А.О. - Всеукраїнський науково-практичний семінар "лабораторний радіаційний контроль у галузі ветеринарної медицини України: Сучасний стан і перспективи розвитку" (2014)
Ковальчук Л. Я. - Профілактика системно-запальних та реперфузійних ускладнень при реконструкції аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії, Венгер І. К., Якимчук О. А., Зарудний О. М., Костів С. Я. (2010)
Кебкало А. Б. - Синдром кишкової недостатності при некротичному панкреатиті, Бондарчук Б. Г. (2010)
Грубник В. В. - Варіанти фундоплікації за Ніссеном при лапароскопічних антирефлюксних операціях: проспективне дослідження, Малиновський А. В., Ільяшенко В. В., Медведев О. В. (2010)
Ковальчук О. Л. - Використання фактора Віллебранда як прогностичного показника у пошкодженні ендотеліальної стінки у хворих на холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок, Фіра Д. Б. (2010)
Шевчук І. М. - Ранні маркери печінкової дисфункції та її корекція у хворих на гострий поширений перитоніт, Клименко А. О., Клименко Ю. А., Побуцький О. О., Дроняк М. М. (2010)
Беденюк А. Д. - Функціональний стан органа та локальний кровобіг слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки при ускладненій виразковій хворобі шлунка до та після хірургічного лікування (2010)
Гнатюк М. С. - Морфологічні зміни тканини щитоподібної залози у хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб, Шідловський О. В., Осадчук Д. В., Шідловський В. О. (2010)
Буднюк О. О. - Набряк гортані в тиреоїдній хірургії: оцінка факторів ризику та його профілактика (2010)
Чумаченко О. В. - Використання ербісолу для профілактики ранніх ускладнень після дентальної імплантації, Пермінов О. Б., Юзеф Альрджуб Асем, Махмуд Аль-Таріфі Фаді, Стаханська О .О. (2010)
Слинько Є. І. - Нейрохірургічне лікування травматичних ушкоджень краніовертебрального з’єднання, Хонда О. М., Бурик В. М. (2010)
Гудима А. А. - Особливості перебігу ішемічно-реперфузійного пошкодження шлунка на тлі профілактичного застосування тіотриазоліну в експерименті, Дзюбановський І. Я., Антонюк М. І. Бондаренко Ю. І. (2010)
Підручна С. Р. - Зміна показників гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі (2010)
Бенедикт В. В. - Про значення процесів енергозабезпечення тонкої кишки в патогенезі її функціональної непрохідності при поширеному перитоніті і кишковій непрохідності (2010)
Ковальчук Л. Я. - Амбулаторне лікування, особливості передопераційної підготовки та автодермо¬пластика в лікуванні трофічних виразок венозного генезу, Чонка І. І., Фіра Д. Б. (2010)
Гардубей Є. Ю. - Оцінка показників гемостазу в пацієнтів із синдромом Леріша (2010)
Пінчук В. Д. - Досвід виконання віддалених повторних операцій після ендопротезування жіночих грудей (2010)
Денищук П. А. - Діагностика, лікування та профілактика ускладнень хірургічного лікування аксилярного гіпергідрозу (2010)
Ковалик Н. П. - Віддалені результати лікування хворих на набряково-поліпозний ларингіт, Ковалик А. П. (2010)
Грубар Ю. О. - Тактика в хірургічному лікуванні переломів проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки, Гаріян С. В. (2010)
Васильєв О. О. - Гострий панкреатит: концептуальні підходи у хірургічній тактиці (2010)
Бурлак О. С. - Оптимальний метод ендоскопічної адреналектомії при пухлинах правої та лівої надниркових залоз, Грубник В. В., Ільяшенко В. В. (2010)
Грубник В. В. - Баріатричні операції для лікування цукрового діабету 2-го типу, Голляк В. П., Грубник А. В. (2010)
Фомін П. Д. - Рання діагностика рецидиву кровотеч у просвіт шлунка та ДПК в умовах експерименту з використанням пристрою для ранньої діагностики рецидиву шлунково-кишкових кровотеч, Запорожан С. Й. (2010)
Скакун Л. М. - Метастаз раку легень в очне яблуко, Дрижак В .І., Николюк В. Д., Єрменчук М. М., Чеченюк О. І. (2010)
Ковальчук А. О. - Дерматом одноразового використання, Любунь М. П. (2010)
Поліщук В. Т. - Аневризма загальної печінкової артерії, Данилюк Ю. І., Кравчук О. М., Невмержицький І. М., Кириленко С. І., Мельник В.М. (2010)
Фeдоренко В. П. - Недоліки в діагностиці причини гострого живота, Загородній О. В., Зборівський Я. М., Гжегоцька С., Зубенко О. А., Келеман Б. С., Мицик О. І., Міхель Ю. М. (2010)
До 60-річчя хірурга Юрія Степановича Семенюка (2010)
Бібікова B. M. - Структурні зміни кори великого мозку щурів при експериментальному геморагічному інсульті за умов застосування антагоністів кальцієвих каналів (2013)
Ковальчук O. I. - Динаміка ультраструктурних змін капілярного русла аденогіпофіза за умов експериментальної опікової хвороби (2013)
Козлова Ю. B. - Ретроспективний аналіз та новітні тенденції в моделюванні міокардіальних дисфункцій (2013)
Пузиренко A. M. - Особливості міжмолекулярної взаємодії амлодипіну, бісопрололу та елгацину (2013)
Антоненко K. B. - Прогностичні фактори гострого періоду ішемічного інсульту вертебрально-базилярного басейну для оцінки його клінічного перебігу та наслідків, Соколова Л. І. (2013)
Басов A. B. - Современные методы диагностики сосудистых нарушений при офтальмологической патологии, Витовская О. П. (2013)
Гончаренко Г. Б. - Діагностика синдрому Ангельмана у дітей, Дудєріна Ю. В., Галаган B. O., Кульбалаєва Ш. А., Куракова B. B. (2013)
Курбанов А. К. - Диференціальна діагностика ахалазії стравоходу (2013)
Лобанова І. С. - До питання щодо прогнозування мультифазного варіанту перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту (2013)
Разнатовсъка O. M. - Взаємозв'язок деяких цитокінів і функціонального стану печінки у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень (2013)
Рай О. B. - Вплив ультрафіолетової терапії на рівень уроканінової кислоти в шкірі при псоріазі (2013)
Гурская Т. B. - Локус контроля как специфическая психологическая характеристика личности, Даниленко E. A. (2013)
Гурская Т. B. - Исследование эмоциональной сферы пациентов в контексте внутренней картины болезни в онкоклинике, Иванова О. Б. (2013)
Завгородняя Е. А. - Психологические характеристики выпускников медицинского вуза, Тымченко С. Л. (2013)
Ларин Н. А. - Экспериментальное исследование влияния алкоголя на внимания человека (2013)
Панасюк Ю. В. - Вплив негативних емоцій на розвиток психосоматичних захворювань людини (2013)
Подолюх Т. М. - Психологічний портрет хворого з псоріазом. взаємозв'язок з супутньою стоматологічною патологією з впливом на особистісні поведінкові характеристики (2013)
Тымченко С. Л. - Защитные механизмы личности будущих врачей, Завгородняя Е. А. (2013)
Червинська О. М. - Психосоматика. психосоматичні розлади. психосоматичний підхід (2013)
Алексійчук В. Д. - Вивчення ефективності корекції метаболічних порушень ліпідів печінки експериментальних щурів після дії наночастинок свинцю (2013)
Демидюк О. О. - Суспільно-історична унікальність інтелектуальної спадщини професора Володимира Олексійовича Беца, Маліков О. В., Дзевульська І. В., Ковальчук О. І. (2013)
Джума К. А. - Студентський науковий гурток – школа майстерності і творчості в дитячій хірургії (до 65 річчя студентського наукового гуртка кафедри дитячої хірургії) (2013)
Короленко В. В. - Громадські об'єднання дерматовенерологів України. на шляху від наукових товариств до лікарського самоврядування (2013)
Малунова Г. Д. - Лексико-граматичне забезпечення вивчення теми "Основи клінічної термінології” (на матеріалі елементів давньогрецької граматики та лексики) (2013)
"Український науково-медичний молодіжний журнал": умови публікації (2013)
Музичко О. - Петиції українців Полтави, Чернігова та Одеси про відкриття кафедр українознавства в Одеському (Новоросійському) університеті (1905–1906 рр. ) (2013)
Мицик Ю. - Незнаний лист Івана Мазепи, Циганок О. (2013)
Ніколаєнко О. - Польський жіночий рух у Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. за матеріалами вітчизняних архівів (2013)
Власенко С. - Соціально-економічна політика нацистської Німеччини на окупованій території України в 1941–1944 рр. : огляд документів Центрального державного архіву громадських об’єднань України (2013)
Гінзбург О. - Інформації відділів ЦК Компартії України про діяльність новостворених політичних партій як джерело для вивчення процесу формування багатопартійної системи в Україні у 1990 р. (2013)
Гаранін О. - Фундація Ради директорів центральних державних архівів України за документами ЦДАВО України (до 25-ї річниці з часу створення) (2013)
Волкотруб О. - Конституція та Статут Товариства американських архівістів (1936 р. ) (2013)
Страшко В. - Архівне відродження також розстрілювали (2013)
Власенко В. - До історії української еміграції у Південно-Східній Європі (Український Червоний Хрест на Балканах) (2013)
Магурчак А. - Андрій Жук і справа перенесення Союзу визволення України за межі Австро-Угорщини (за документами архіву УВАН) (2013)
Горбатюк М. - Одеський період життя і діяльності Андрія Ніковського: документи до біографії (2013)
Бандура М. - Документи особових фондів В. Л. Модзалевського як джерело вивчення історії архівної справи в Україні (2013)
Майстренко А. - Життя і діяльність Миколи Антоновича Плевака за архівними документами та спогадами (2013)
Коломієць М. - Архівні документи про діяльність П. Шелеста – першого секретаря ЦК КПУ (1963–1972 рр. ) (2013)
Кулешов С. - Знахідки фальшивих денаріїв англійського короля Етельреда ІІ на території України, Бойко-Гагарін А. (2013)
Клименко Т. - Печатка як важливий елемент засвідчення оригінальності документа у XVIII – на поч. XX ст. (за документами Державного архіву Черкаської області) (2013)
Чернецький Є. - Легітимація та декласація правобережної шляхти наприкінці ХVIII – у першій третині XIX ст. (на прикладі роду Звурських (Зворських) герба Лодзя) (2013)
Бєлая О. - Архівні джерела про монетні скарби Києва (2013)
Отамась І. - Сфрагістика у діловодстві Черкаського регіону України під час нацистської окупації 1941–1943 рр. (2013)
Шаповал А. - Архівна спадщина видатних вчених-зоологів (2013)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Листи й листівки М. Крушельницького і Є. Петрової до Ю. Мейтуса і О. Васильєвої (2013)
Пам’яті Павла Степановича Соханя (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вітання Правління Національного банку України з нагоди професійного свята – Дня банківських працівників (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Березень 2014 року (2014)
Кубів С. - Банківська система України: пріоритети розвитку (2014)
Гриценко А. - Системна криза як наслідок базової деструкції економіки України і шляхи її подолання (2014)
Циганов С. - Фіскальна і монетарна політика – складові забезпечення макрофінансової стабільності національної економіки, Табакова Т. (2014)
Васильєв О. - Принципи скорингового моделювання (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотами номіналами 2 і 20 гривень у квітні 2014 року (2014)
Про випуск пам’ятної медалі "Небесна сотня на варті” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Ягнятко” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Запорізької області” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "70 років Херсонській області” (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу розмінною монетою номіналом 25 копійок із низьковуглецевої сталі (2014)
Гладких Д. - Джерела доходів і напрями витрат українських банків за підсумками 2013 року (2014)
Дзюблюк О. - Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків, Владимир О. (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у березні 2014 р. (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2014 року (2014)
Сухотеплий В. - Модель кризової та прогноз післякризової динаміки активів банківської системи України (2014)
Підвисоцький Р. - Завершальний етап Банківської футзальної ліги засвідчив зрослу майстерність команд-учасниць (2014)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 квітня 2014 року (2014)
Тридід О. - Харківський інститут банківської справи: дорога до знань довжиною у 70 років, Пасічник І. (2014)
Студентський внесок у розвиток банківництва (2014)
Селіверстов В. - Оцінювання впливу інструментів монетарної політики Євросистеми на цінову стабільність (2014)
Матвійчук Ю. - Євроінтеграційний поступ України: перспективи і виклики (2014)
Кузьма Н. - У Моринцях відновлено дубову алею пам’яті Шевченка (2014)
Савлук М. - Регулювання діяльності банків: модернізація чи консерватизм? (2014)
Єльнікова Ю. - Сучасна інфраструктура ринку похідних фінансових інструментів (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за березень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за березень 2014 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2014 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у березні 2014 року (2014)
Гонтарева В. - Вітання Голови Національного банку України з Днем незалежності України (2014)
Підвисоцький Р. - МВФ надає Україні транш кредиту в рамках затвердженої програми "стенд-бай” (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Червень 2014 року (2014)
Соболєв Б. - Україна у Світовому банку та Світовий банк в Україні (2014)
Шаров О. - Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи (2014)
Підвисоцький Р. - Регіональна економічна співпраця сприятиме сталому розвитку України (2014)
Козьменко О. - Трансформування банківської системи України під впливом іноземних фінансових конгломератів, Козирєв В. (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2014 р. (2014)
Тридід О. - Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи, Погореленко Н. (2014)
Перелік банків України, включених до Державного реєстру банків (станом на 01.07.2014 р.) (2014)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків України (24.06.1992 р. – 01.07.2014 р.) (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у червні 2014 р. (2014)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 липня 2014 року (2014)
Хоружий Г. - Міжнародна співпраця Університету банківської справи НБУ в 2013/2014 навчальному році (2014)
Студенти Севастопольського інституту банківської справи стали бакалаврами (2014)
Транскордонні та внутрішньодержавні перекази у І півріччі 2014 року (2014)
Широчин С. - Порівняння вартості операцій з використанням різних платіжних інструментів, Гартінгер Р. (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "220 років м. Одесі” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Рачок” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Левенятко” (2014)
Верховлюк А. - Актуальні напрями розвитку монетних систем, Лахненко В. (2014)
Матвійчук Ю. - Українська інтелектуальна еліта як рушій на шляху до європейських цінностей (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у червні 2014 року (2014)
Ткаченко Н. - Сек’юритизація фінансових активів: особливості використання в банківській сфері, Чеховський Д. (2014)
Ринок державних цінних паперів України у червні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за червень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за червень 2014 року) (2014)
Голубенко O. O. - Сучасні підходи до профілактики артеріальної гіпертензії в Україні, Галієнко Л. І. (2013)
Маліков O. B. - Морфологічні зміни в мозковій речовині нирки щурів на різних стадіях експериментальної опікової хвороби, Черкасов В. Г. (2013)
Понятовський B. A. - Порівняльна чутливість перещеплюваних культур клітин до ентеровірусів виділених із стічних вод, Широбоков В. П., Бобир В. В. (2013)
Абу Шамсія P. H. - Можливості застосування відеолапароскопічних втручань у діагностики та лікуванні в невідкладної абдомінальної хірургії (2013)
Асцатуров Г. Є. - Стан аутомікрофлори у хворих на псоріаз, Сизон О. О. (2013)
Іваніщева І. А. - Грибкові ураження ступнів у осіб молодого віку – етіологія, патогенез та клінічний перебіг (2013)
Логаніхіна К. Ю. - Роль мультидетекторної комп'ютерної томографії у діагностичному супроводі комбінованого лікування раку гортані, Козаренко Т. М. (2013)
Паскевич Ю. В. - Обґрунтування хірургічних методів лікування хворих на хронічний тонзиліт та паратонзилярний абсцес (2013)
Петелицька Л. Б. - IGG4 – асоційовані захворювання – нова класифікаційна одиниця в ревматології, Юр'єва Г. О. (2013)
Хорошкова М. В. - Офтальмологические проявления каротидно-кавернозного соустья (случай из практики), Витовская О. П., Басов А. В., Пичкур А. Л., Литвинчук Л. М. (2013)
Черкасова О. В. - Аналіз та перспективи лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією (2013)
Чешук В. Е. - К вопросу о целесообразности применения бисфосфонатов в составе неоадьювантной полихимиотерапии у больных РМЖ (обзор) (2013)
Овдій M. O. - Проблеми здоров'я та перспективи їх вирішення в навчальному процесі студентів, Секретний B. A., Дудар Л. B., Коршак B. M. (2013)
Свінціцький I. A. - Особливості організації науково-дослідної роботи студентів у Київському медичному інституті в післявоєнний період (40-50-ті роки ХХ століття), Джума K. A. (2013)
Інформаційний лист (2013)
"Український науково-медичний молодіжний журнал": умови публікації (2013)
Акімова Н. В. - Психолінгвістичний опис неологізмів в аспекті варіативності розуміння тексту (2013)
Алипа Р. А. - Актуальные проблемы процессуальной транслатологии (2013)
Амичба Д. П. - Конструкт "болото" в ракурсе лингвоментального описания (2013)
Аніськова С. М. - Тэхнічны тэрмін у спектры сістэмных адносін (2013)
Апоненко И. Н. - Наименования персонажей в сказках В. Ф. Одоевского (2013)
Баринова О. В. - К проблеме оптимизации дефиниций колоративов русского языка (2013)
Белозор О. С. - Роль метафорических и метонимических переносов в формировании семантической структуры прилагательного чистый (2013)
Білоконенко Л. А. - Дискурсивні маркери конфліктності: когнітивний та прагматичний аспекти (2013)
Блинова Н. М. - Лексичні інновації у мові Інтернет-ЗМІ (2013)
Бондарчук М. Н. - Лингвокогнитивные особенности построения фреймовой модели авиационной терминосистемы (2013)
Гайдук Н. А. - Образность как категория современной лингвистики: трактовки и подходы к исследованию образных средств языка (2013)
Георгиева Цв. Н. - За някои нови суфиксални имена за лица в българския език (2013)
Герасименко И. А. - Сложные слова с колороосновами в русской лингвокультуре (2013)
Гимер Н. О. - Терміни як основа фахової мови (2013)
Глухова Л. А. - Вербализация фрейма "глава колледжа" в британской языковой картине мира (2013)
Грицькова Н. В. - Проблеми перекладу технічних текстів комп’ютерної тематики (2013)
Дьяконов Г. П. - Формирование нормативных концепций в германистике (2013)
Дюкар К. В. - Особливості структури й семантики оказіональних іменників із абстрактним значенням у мовотворчості Т. Мельничука та С. Сапеляка (2013)
Жадлун М. И. - Образ Невы в поэзии А. Ахматовой (2013)
Жарко С. Ю. - Особливості розбудови лексикону української мови (на матеріалі віддієслівних іменників), Шпітько І. М. (2013)
Иванова Г. А. - Лингвистическая терминология: вариантность и проблема нормализации (2013)
Конопелькина Е. А. - Формирование тематических парадигм наименований лиц-деятелей в сфере экономики и права (на материале специальных словарей) (2013)
Костусяк Н. М. - Функційні особливості грамеми бажальної модальності (2013)
Куварова Е. К. - Бинарный вокатив в эпистолярном тексте (2013)
Кулік Л. У. - Адмоўныя стэрэатыпы і эталоны ў саматычных фразеалагізмах беларускай мовы (2013)
Лапінська О. М. - Неологічна лексика на базі англіцизмів у мові творів української художньої літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Лелека Т. О. - Процес реактивізації англо-американських запозичень в українській і російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Липин Г. В. - Эзра Паунд-переводчик: лингвофилософская концепция освоения культуры Востока (2013)
Ляпичева Е. Л. - Анимализмы современного русского языка с точки зрения сферы употребления (2013)
Ляшчынская В. А. - Канцэптуалізацыя заканчэння жыцця чалавека ў беларускай фразеалогіі (2013)
Межов О. Г. - Родовий відмінок як морфологічний варіант локативної синтаксеми в сучасній українській мові (2013)
Меньшиков И. И. - Сильная синтаксическая связь и сфера её реализации (2013)
Мозовая И. Н. - Теоретические предпосылки исследования заимствованной лексики в языке рекламы (2013)
Мохосоєва М. М. - Інноваційні процеси в лексиці на позначення смаку в сучасній українській мові (2013)
Онанченко А. В. - Иноязычные заимствования в русской терминологии переводоведения (на материале ЛСГ "компоненты переводческого процесса") (2013)
Панченко Е. И. - SMS и телеграмма: эволюция сжатого текста (2013)
Пикалова А. Н. - Функции именительного темы в устной научной речи (2013)
Попко Л. П. - ИНГ-изация современного языка как проблема неологии (2013)
Проскурина Л. Н. - Концепт "дефект летательного аппарата" как основа для формирования русской терминосистемы ремонта летательных аппаратов (2013)
Пустовойт И. В. - Русский язык в глобальную эпоху: две стороны мирового статуса (2013)
Русенко Т. И. - Синтагматика лексем с корнем -вон'- как компонентов концепта "запах" (на материале произведений А. П. Чехова и И. А. Бунина) (2013)
Сахно И. А. - Немецкие модифицированные фразеологизмы как ценностные кодификаторы (2013)
Суима И. П. - Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности с редуцированными и нередуцированными компонентами (2013)
Тукова Т. В. - Стремление к независимости связей в современном русском языке (2013)
Филатова Е. А. - Языковая игра как объект лингвистического исследования (2013)
Ходоренко А. В. - К проблеме соотношения понятий "референтное содержание" и "номинация" (2013)
Шевчик Е. Ю. - О некоторых способах достижения сжатости текста учебника (2013)
Шелкова К. А. - До питання про феномен дискурсу як об’єкта лінгвістичних досліджень (2013)
Шкурко Е. В. - О принципах классификации синтаксических омонимов (2013)
Шепель Ю. А. - Реценция на монографию Е. А. Пономаренко "Речевые жанры в медицинском дискурсе (в произведениях русских писателей-врачей)" (2013)
Ковальчук Л. Я. - Гемостаз в умовах хронічної критичної ішемії, Венгер І. К., Зарудна О. І., Вайда А. Р., Костів С. Я., Якимчук О. А. (2010)
Ковальчук О. Л. - Прогнозування ускладнень при виконанні лапароскопічної холецистектомії у хворих на цироз печінки, Грубник В. В. (2010)
Кондратенко П. Г. - Тактичні підходи до лікування обтураційної жовтяниці, Конькова М. В., Смирнов М. Л., Мель¬ник О. М. (2010)
Ничитайло М. Ю. - Об’єктивні критерії оцінки тяжкості стану з обґрунтуванням вибору тактики хірургічного лікування хворих на ускладнені непухлинні обтураційні жовтяниці, Годлевський А. І., Саволюк С. І. (2010)
Ярешко В. Г. - Можливості лапароскопічних методик у лікуванні ускладненої жовчнокам’яної хвороби, Міхеєв Ю. О., Перегуда М. С., Попов П. І., Бамбизов Л. М. (2010)
Сипливий В. О. - Застосування малоінвазивних технологій при оперативному лікуванні хворих на гострий калькульозний холецистит, раніше оперованих на органах верхнього поверху черевної порожнини, Петренко Г. Д., Брек О. О., Петюнін О. Г., Гузь А. Г., Брек О. П., Селезньов М. А. (2010)
Хацко В. В. - Комплексне лікування гострого холангіту, зумовленого холедохолітіазом, Шаталов О. Д., Дудін О. М., Греджев Ф. А., Кузьменко О. Є., Єпіфанцев В. О., Базіян Н. К. (2010)
Ничитайло М. Ю. - Стенозуючий папіліт як хірургічна проблема, Огородник П. В., Гомоляко І. В., Дейниченко А. Г., Біляєв В. В., Щербіна С. І., Галочка І. П. (2010)
Грубник В. В. - Нова методика ендоскопічної лівобічної адреналектомії при пухлинах надниркових залоз, Бурлак О. С., Ільяшенко В. В. (2010)
Матвійчук О. Б. - Відеолапароскопія в хірургії перитоніту, Матішинець І. І., Рораговська О. В., Підсуткевич В. В., Кубарич Є. І. (2010)
Колкін Я. Г. - Удосконалення лапароскопічних і традиційних відкритих втручань у хворих на доброякісні осередкові утвори печінки, Хацко В. В., Шаталов О. Д., Греджев Ф. А., Кузьменко О. Є., Піщанський Р. Є., Павлов К. І., Базіян Н. К. (2010)
Ксенофонтов С. С. - Ендохірургічне лікування стенозів та нориць шийного співустя у пацієнтів із товстокишковим штучним стравоходом, Білозерцев О. М., Міхно В. Т. (2010)
Шевчук І. М. - Cучасні аспекти хірургічного лікування хворих на абсцеси печінки, ускладнені абдомінальним сепсисом, Шевчук М. Г., Дроняк М М., Вацеба А.О. (2010)
Перцов В. І. - Оптимізація хірургічної тактики при закритій травмі грудей, Тєлушко Я. В., Моряк О. Ю., Гузь С. Г., Жовніренко М. Г. (2010)
Четверіков С. Г. - Травматичність лапароскопічного доступу в хірургії жовчнокам’яної хвороби, Баязитов М. Р., Олійник О. О. (2010)
Цимбалюк В. І. - Результати застосування методу мікрохірургічної деструкції зони входження задніх корінців для лікування спастичності у хворих із наслідками травматичного ушкодження спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2010)
Скалозубов М. О. - Лапароскопія як найбільш перспективний метод діагностики гострого апендициту в дівчаток-підлітків (2010)
Польовий В. П. - Комплексне застосування лапароскопії та озонотерапії у лікуванні запальних захворювань геніталій, Ротар О. М., Польова С. П., Семеняк А. В. (2010)
Ткачук О. Л. - Застосування антагоністів кальцію у комплексному лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену гострим біліарним панкреатитом, Мєсоєдова В. А. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Вибір хірургічних методів лікування постнекротичних кіст підшлункової залози з врахуванням сонографічної та морфологічної будови стінки на різних стадіях їх формування, Степан Б. Т. (2010)
Ковальчук О. Л. - Особливості змін центральної гемодинаміки в інтраопераційному періоді при лапароскопічних холецистектоміях, Гнатів В. В., Костів О. І., Мельничук В. В., Фіра Д. Б. (2010)
Дзюбановський І. Я. - Функціональне обґрунтування вибору об’єму втручання у хворих на варикозну хворобу, ускладнену хронічною венозною недостатністю, Гощинський В. Б., Луговий О. Б., П’ятничка О. З., Зима І. Я. (2010)
Каніковський О. Є. - Симптоматична хірургічна корекція гострої кишкової непрохідності у хворих на колоректальний рак, Одарченко С. П., Надольський В. О., Одарченко Л. В. (2010)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa в хірургічних стаціонарах України в 2008 році, Марієвський В. Ф., Доан С. І. (2010)
Каштальян М. А. - Концепція "хірургії одного дня” у лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, Шаповалов В. Ю., Павлішин В. В., Тімуш О. О. (2010)
Воровський О. О. - Дефекти передньої черевної стінки після лапароскопічних втручань у хворих похилого та старечого віку (2010)
Мендель M. А. - Холецистектомія: хірургія перед вибором (2010)
Мішалов В. Г. - Досвід використання відеоендоскопічних методик у лікуванні хворих із екстравазальною компресією хребтової артерії, Черняк В. А., Сулік В. В., Дибкалюк С. В. (2010)
Усенко О. Ю. - Відеоендоскопічні технології в хірургії стравохідно-шлункового переходу, Тивончук О. С., Лаврик А. С., Згонник А. Ю., Дмитренко О. Д. (2010)
Арефьева Н. Г. - Лингвострановедческий аспект русской фразеологии в обучении иностранцев: опыт создания практического пособия (2013)
Булава Н. Ю. - Актуальні способи словотвору українського прізвищевого антропонімікону північної Донеччини (2013)
Войцехівська Н. К. - Сучасне молодіжне мовлення (на матеріалі конфліктного дискурсу) (2013)
Волянська Є. В. - Морфонологічна адаптація нових слів у сучасній українській літературній мові (2013)
Высоцкая Т. Н. - Структурные типы составных наименований технических артефактов горной промышленности (2013)
Глобина Л. В. - Полевая модель сочетаемости в практике преподавания русского языка как иностранного в медицинском вузе (2013)
Гончаренко Э. П. - Политкорректность и политкорректный эвфемизм: проблемы перевода (на материале сказок Джеймса Финна Гарнера) (2013)
Гречухина И. Д. - Словосложение как способ образования древнеанглийской поэтической лексики (прилагательное) (2013)
Ємчура Н. Р. - Метафоризація та метонімізація як способи творення чеських суспільно-політичних неологізмів (2013)
Загребельная Н. В. - Англоязычные фразеологизмы как составляющие периферийной зоны ЛСП "Водное транспортное средство" (2013)
Иванова А. А. - Семантический анализ названий должностей и социального статуса, заимствованных в русский язык из арабского (2013)
Ігнатьєва С. Є. - Оптимістичний та песимістичний типи тональності у комунікативному просторі щоденникового дискурсу (2013)
Каракевич Р. О. - Зіставний аналіз зооідіом-лінгвокультурем у німецькій та українській мовних картинах світу (2013)
Коломойченко А. Е. - Прагматика иноязычного имени собственного в экспрессивном тексте (2013)
Кузнецова Е. В. - Имя собственное как средство интродуктивной номинации персонажа в художественном тексте (на материалах рассказов А. П. Чехова и А. И. Куприна) (2013)
Литвак С. Я. - Теоретико-методологічний аналіз граматичних категорій англійського дієслова (2013)
Мальцева Л. В. - Текст как система субтекстов: сопоставительная характеристика учебных и научных текстов (2013)
Мізіна О. І. - Тенденції розвитку системи індивідуально-авторських композитів (на матеріалі ад’єктивних складнонульсуфіксальних дериватів з першим та другим іменниковим компонентом) (2013)
Мозгунов В. В. - Соціальні ролі учасників комунікативного акту як чинник формування і використання модальної рамки діалогічного тексту (2013)
Нашиванько О. В. - Виды семантической неоднозначности терминов медицинской косметологии в современном русском языке (2013)
Нестеренко А. К. - Особливості функціонування прикметників зі значенням кількісного вияву ознаки (2013)
Орел А. С. - Особливості підсистеми консонантизму "давньоруської мови", Маторін Б. І. (2013)
Павленко В. В. - Семантико-стилістичні особливості публікацій "The Sun", "The Daily Mail", "The Times" (2013)
Піскунов О. В. - Реконструкція дивергентних і конвергентних процесів у студіях учених Казанської лінгвістичної школи (2013)
Попова І. С. - До питання про ієрархію синтаксичних категорій української мови (2013)
Попова Т. В. - Русские графиксаты как объект неографии ХХI в. (2013)
Роман В. В. - Тенденції адаптації нових суспільно-політичних лексичних запозиченнь у мові-реципієнті: функціональний аспект (кінець XX ст. – початок XXІ ст.) (2013)
Романец Ю. Р. - Особенности семантической деривации в сфере терминологии материаловедения (2013)
Ситникова Е. В. - Внутренний лексикон человека с позиций когнитивной лингвистики (2013)
Скрябина Т. А. - Лексические инновации: англицизмы в языке современных СМИ, Кошляк Л. А., Гречанова А. Ю. (2013)
Слобода Н. В. - Граматично неадаптовані англомовні запозичення в сучасній українській мові (2013)
Столярская Е. В. - "Языковой меланж" – следствие неологизации или принцип субъязыковой идентификации в текстах рекламных журналов (2013)
Черемська О. С. - Обшири наукової діяльності професора Муромцевої Ольги Георгіївни, Дьолог О. С., Жовтобрюх В. Ф., Петрова Л. П. (2013)
Короленко B. B. - Реформування системи охорони здоров'я в США: аналіз передумов, сутності реформи та перспектив для дерматологічної допомоги (2013)
Ковальчук O. I. - Морфологічні зміни гіпофізарно-адреналової системи щурів при термічній травмі, Дзевульська І B., Титаренко B. H., Маліков O. B. (2013)
Якимів Н. Я. - Мікроструктурна характеристика райдужно-рогівкового кута очного яблука щурів в нормі, Кривко Ю. Я., Онисько P. M. (2013)
Антоненко O. B. - Результати використання препаратів вітаміну D3 у пацієнтів з поєднаною ендокринною патологією на тлі недостатнього забезпечення вітаміном D3, Комісаренко Ю. І (2013)
Жабоєдов Д. Г. - Клінічний вплив сферичності і асферичності оптичних поверхонь інтраокулярних лінз на якість зорових функцій, Пархоменко О. Г. (2013)
Загородний М. І. - Вплив тіотріазоліну на гіпертрофію лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії при сумісному застосуванні з антигіпертензивними препаратами (2013)
Іваніщева І. А. Свирид С. Г. - Особливості загального гуморального імунітету у осіб юнацького та молодого зрілого віку, хворих на мікоз ступнів (2013)
Лисенко С. А. - Проточна ДНК-цитометрія в оцінці паранеопластичного ревматологічного синдрому у хворих на рак легені (2013)
Литвиненко К. О. - Метаболіти кишкової мікрофлори та неалкогольної жирової хвороби печінки (сучасні етіопатогенетичні аспекти) (2013)
Малий Д. Ю. - Епідеміологія захворювань пародонта: віковий аспект, Антоненко М. Ю. (2013)
Полякова С. А. - Клиническая эффективность донатора оксида азота в комплексном лечении больных с впервые выявленным туберкулезом легких и нарушениями выделительной функции почек, Беседа Я. В. (2013)
Рогоза С. В. - Клініко-нейровізуалізаційна характеристика латеральних і медіальних внутрішньомозкових крововиливів (2013)
Шандюк В. Ю. - Клінічні прояви та особливості перебігу кардіоемболічного інсульту у хворих з порушеннями системи фібринолізу, Мельник В. С., Соколова Л. І., Савчук О. М. (2013)
Якушев А. В. - Клітинна терапія при ураженнях серцево-судинної системи. сучасний стан та перспективи, Доманський Т. М., Шаблій В. М (2013)
Трачук Л. Є. - Проблема комплаєнсу при лікуванні артеріальної гіпертензії: клінічні та психологічні аспекти. (огляд літератури), Береза Н. В., Божук Б. С. (2013)
Маліков О. В. - Анатомічні дослідження в роботах Леонардо да Вінчі, Черкасов В. Г., Дзевулъсъка І. В., Гончаров В. Л. (2013)
Молочек А. Ю. - Прокопий Никитович Гудзенко: 100-летнему юбилею посвящается, Лукашук В. Д., Мисюра A. H. (2013)
Прискока А. О. - Науково-методичні основи залучення студентів до наукової діяльності на кафедрі фармакології та клінічної фармакології, Сімонов П. В., Чекман І. С. (2013)
Антоненко Ю. М. - Влияние экстралингвистических факторов на жанровую норму научной рецензии (2013)
Беспам’ятна Л. В. - Структурно-семантична характеристка субстантивних термінів кораблебудування в німецькій, англійській, українській та російській мовах (2013)
Вдовиченко Н. В. - Морально-етичні концепти як лінгвокультурні універсалії (2013)
Волкова І. В. - Уживання антропонімів у романах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та Уласа Самчука "Марія", Калмикова Д. С. (2013)
Воропай С. В. - Конфіксальні іменники у складі професійно-технічних термінів сучасної української мови (2013)
Гаращенко Л. Б. - Ономасіологічна структура аналітичних термінів з атрибутивним компонентом у науково-технічній термінології (2013)
Грабовенко І. С. - Особливості впровадження проектної методики під час навчання студентів вищих технічних навчальних закладів (2013)
Демешко І. М. - Морфонологічна характеристика неолексем- девербативів у сучасній українській літературній мові (2013)
Жовніренко Я. Г. - Визначення терміна мовна ситуація в лінгвістичній енциклопедичній літературі (2013)
Зеленська А. Р. - Прецедентні біблійні топоніми в сучасному публіцистичному дискурсі (на матеріалі статтей на культурну тематику) (2013)
Іванова І. Б. - Українська фразеологія як чинник лінгвостилістичних інновацій у рекламному дискурсі (2013)
Капніна Г. І. - Компаративні фразеологізми із зоонімічним компонентом у німецькій мові (2013)
Коловоротна Н. Д. - До питання про амбівалентну сутність комунікативно значущого мовчання (2013)
Косович О. В. - Модерні тенденції інноваційних процесів у мові он-лайнових засобів масової інформації (2013)
Кошман И. Н. - Понятие "любі друзі" в русских текстах СМИ Украины (2013)
Купіна І. О. - Стилетворча роль фразеологічних одиниць на позначення граничності в тексті: до проблеми постановки питання (2013)
Курмакаева Н. П. - Об основных способах формирования поля безличности русского языка (2013)
Лущай В. В. - Структурная и функциональная периферия в системе частей речи (2013)
Мацюк З. С. - Аби болото, а жаби будуть… (на матеріалі західнополіської фразеології) (2013)
Нестеренко К. В. - О наглядно-образном воплощении термина в художественном тексте (2013)
Острецова И. В. - Семантические особенности глагольного компонента описательных предикатов (на материале специальных текстов) (2013)
Пампура С. Ю. - Проблеми етимології в давньоіндійському та античному мовознавстві: лінгвоісторіографічний аспект (2013)
Просяник О. П. - Сучасна рецепція теорії Фердінанда де Соссюра у російському та українському мовознавстві (проблема періодизації) (2013)
Пугачёва А. В. - Особенности семантики номинаций женщины в поэзии Б. Гребенщикова (2013)
Решетняк О. О. - Символема як один із репрезентантів біблійної картини світу (2013)
Романюк Л. В. - Лінгвопрагматичні аспекти дослідження української фразеології (2013)
Сереброва С. Б. - Исследование функциональных особенностей использования культурного кода в заголовках современной региональной прессы Донбасса (2013)
Сухенко В. Г. - Концептуалізація я (ego) в художній семантиці Дмитра Білоуса (2013)
Фенко М. Я. - Етнокультурна специфіка семантики фразем із компонентом бджола (2013)
Шатілова О. С. - Актуалізація спонукальної модальності в питальних реченнях (2013)
Шахова Е. М. - Предложно-падежные формы имени с первообразными и производными предлогами как средство выражения языковых смыслов в русском языке (2013)
Яновська О. А. - Імпліцитність як складова структурно-смислової цілісності поетичного тексту М. Вінграновського (на матеріалі поезії "У синьому небі я висіяв ліс") (2013)
Пінчук Є. А. - Еволюція технічного та класичного університету (2014)
Ібрагімов М. М. - Грецька Пайдея у сучасній фізкультурно-спортивній експлікації (до проблеми становлення "спортософії") (2014)
Іванова О. С. - Трансформація цінностей освітнього гуманізму в контексті формування гуманітарно-технічної еліти (2014)
Коваль Т. В. - Дихотомія духовності і страху старості у мистецькій практиці: ціннісний аспект (2014)
Ковтун Н. М. - Вольовий характер соціальної активності індивіда і суспільства в інтерпретації Т. Шевченка (2014)
Попович О. В. - Культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм (2014)
Сарнавська О. В. - Художня мова та її філософські, естетичні та лінгвістичні виміри як спосіб здійснення синестезії (2014)
Стасюк Л. О. - Репрезентація протестантської ортодоксії у новоєвропейському просторі (2014)
Чаплінська О. В. - Кітч як наслідок масовізації (2014)
Погребной В. В. - Інтуїтивний християнський базис древніх свят (2014)
Єрмакова С. С. - Вектори лін-освіти у вищому технічному навчальному закладі в умовах транзитивної економіки (2014)
Задорожна І. П. - Формування у майбутніх учителів англомовної компетентності в письмі (2014)
Ленчук І. Г. - Зміст і особливості процесу навчання евклідової геометрії майбутніх учителів (2014)
Куян В. Г. - Значення якості наукових досліджень і навчально-методичних публікацій у навчально-виховному процесі вищої школи, Тимошенко М. М., Євтушок І. М., Чепіков М. С. (2014)
Базурін В. М. - Особливості навчання веб-програмування мовою JavaScript студентів-математиків (2014)
Біденко Л. В. - Роль психологічних механізмів у формуванні лінгвокогнітивних умінь (2014)
Гуковська Т. Г. - Шляхи до мотивації (2014)
Кажан Ю. М. - Метод навчальних станцій як один з ефективних методів інтерактивного навчання німецької мови студентів – майбутніх учителів (2014)
Пастовенський О. В. - Аналіз шляхів здійснення та результатів експериментальної роботи з розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні в умовах чинного законодавства України (2014)
Хижняк О. В. - Використання мультимедійних засобів як інноваційної педагогічної технології у процесі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі (2014)
Шанскова Т. І. - Професійна перепідготовка фахівців гуманітарного профілю в Російській Федерації (2014)
Коробова Ю. В. - Система вправ для формування у майбутніх учителів англійської мови вмінь мовленнєвої адаптації (2014)
Кривонос О. М. - Склад основних компонентів інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителя інформатики (2014)
Левківська С. М. - Формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер як наукова проблема (2014)
Волотівська І. І. - Актуалізація ідеї педагогізації професійної підготовки вчителя іноземної мови наприкінці 40-х − на початку 50-х років ХХ століття (2014)
Мазур Ю. Я. - Формування професійно значущих умінь та навичок майбутніх учителів початкової школи як проблема психологічної науки (2014)
Невмержицька А. Л. - Роль і місце технічної складової в системі професійної підготовки молодшого медичного спеціаліста (2014)
Словінський О. В. - Організаційні аспекти впровадження хмарних обчислень у сфері освіти (2014)
Словінська О. Д. - Вебінар як різновид електронної веб-конференції та його місце в комбінованому навчанні (2014)
Федоренко О. Г. - Чинники формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Якимчук Н. В. - Дидактичні та методичні принципи формування англомовної граматичної компетентності майбутніх філологів у процесі інтерактивного навчання (2014)
Баландюк Р. Г. - Зміст і місце економічної складової серед інших компонентів змісту шкільної історичної освіти (2014)
Воронцова Т. Ю. - Використання нових інформаційних технологій в процесі вивчення іноземної мови (2014)
Місяць Н. К. - Українізми в російськомовному тексті поеми Т. Г. Шевченка "Слепая" (2014)
Москаленко О. І. - Особливості вживання лексико-граматичних структур англійської мови у фразеології радіообміну для льотного складу (2014)
Моркотун С. Б. - Сугестивний характер англомовних медіатекстів (2014)
Назарець В. М. - Персоналізований адресат в адресованій ліриці Бертольда (2014)
Пастернак Т. А. - Навчання іноземним мовам у немовних вузах за допомогою електронних презентацій (2014)
Сингаївська А. В. - Мікродіахронічні зміни у сфері цінностей, потреб і мотивів адресата американської комерційної журнальної реклами, Романюк С. К. (2014)
Топачевський С. К. - Семантично активні моделі структурної надлишковості речення у текстах англомовної реклами (2014)
Форостюк І. В. - Формування міжкультурної компетенції під час аудиторної та позааудиторної роботи зі студентами вищих навчальних закладів (2014)
Черкашина Т. Ю. - Мемуарна, автобіографічна, мемуарно-автобіографічна проза: термінологічний аспект (2014)
Юрчук О. О. - Концепція бунту А. Камю і творчість Т. Шевченка (на прикладі поезії "Заповіт") (2014)
Байло Ю. В. - Особливості функціонування метафори у термінології (2014)
Познанський Р. В. - Віддієслівні абстрактні іменники, мотивовані вербативами лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)", в українській мові (2014)
Аліменко О. С. - Tertium comparationis при зіставленні письмових систем неспоріднених мов (на матеріалі української і корейської мов) (2014)
Анпілогова С. А. - Кіноматографізм як стильова домінанта повісті О. Слісаренка "Плантації" (2014)
Байдак І. С. - Логічні перифрази територіальних одиниць (2014)
Бассай С. М. - Реалізація прийому інтертекстуальності в тексті сучасного німецькомовного анекдоту (2014)
Гуменна І. І. - Лінгвокогнітивний аспект метафори англійської бізнес-мови (2014)
Онищук Н. О. - Шкалювання як початковий етап вільного асоціативного експерименту (2014)
Прима В. В. - Лінгвістичні терміни відпочинку англомовних туристичних путівників по Україні (2014)
Романова Н. В. - Публіцистика Василя Симоненка (2014)
Ковальчук Л. Я. - Корекція диспластичних змін сполучної тканини та ендотеліальної дисфункції при тромбозі глибоких вен у плановій хірургії, Венгер І. К., Костів С. Я., Вайда А. Р. (2010)
Русин В. І. - Ендо¬відеоскопічні втручання в лікуванні гострого тромбофлебіту, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Болдіжар П. О. (2010)
Грубник В. В. - Роль селективної проксимальної ваготомії при лапароскопічній фундоплікації за Тупе, Кіладзе М. А., Малиновський А. В., Гіуашвілі Ш. Т. (2010)
Погорілий В. В. - Роль математичного розрахунку ступеня вісцеро-абдомінальної диспропорції в процесі хірургічного лікування новонароджених із природженими дефектами передньої черевної стінки, Паламарчук Ю. П., Берцун К. Т., Конопліцький В. С., Якименко О. Г., Гончарук В. Б., Гончарук В. Г. (2010)
Селіванов С. С. - Прогноз тяжкості перебігу і наслідку гострого розлитого перитоніту, Бондарєв Р. В., Бондарєв В. І., Фонова Н. О. (2010)
Хілько С. С. - Індекс гіпоксії нейтрофілів периферичної крові як прогностичний критерій оцінки тяжкості печінкової недостатності та ефективності терапії у хворих при механічній жовтяниці, Колбасін П. М., Старосек В. М. (2010)
Солошенко В. В. - Морфологічне обґрунтування доцільності використання культури алофібробластів у шахтарів із поширеними дермальними опіками (2010)
Дейкало І. М. - Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис, Махніцький А. В., Соколик М. Б. (2010)
Шідловський О. В. - Малоінвазивні методики у лікуванні вузлового зоба з кістозною дегенерацією, Карел О. І., Шідловський В. О. (2010)
Гудима А. А. - Морфологічні особливості слизової оболонки стінки шлунка після моделювання кровотечі та ішемічно-реперфузійного пошкодження шлунка і застосування тіотриазоліну, Дзюбановський І. Я., Антонюк М. І. (2010)
Фомін П. Д. - Хірургічне лікування гострокровоточивих поліпів шлунка та дванадцятипалої кишки, Іванчов П. В., Столярчук С. М., Лобанов С. М., Шведенко Ю. І. (2010)
Ничитайло М. Ю. - Технічні аспекти лапароскопічних операцій на надниркових залозах, Дяченко В. В., Гулько О. Н., Литвиненко О. М., Галочка І. П., Лукеча І. І. (2010)
Дикий О. Г. - Діагностична лапароскопія в умовах інтраабдомінального спайкового процесу (2010)
Шевчук І. М. - Результати лікування ферментативного перитоніту у критичних хворих на гострий некротичний панкреатит, Кузенко Т. М., Хруник А. Д. (2010)
Воровський О. О. - Реконструктивно-відновні операції після виконання операцій Гартмана у хворих похилого та старечого віку (2010)
Васильєв О. О. - Лікування парапанкреатичної флегмони (2010)
Гур’єв С. О. - Стан кісткової тканини у хворих на хронічний гепатит із контрактурою Дюпюітрена у віддаленому періоді, Іскра Н. І., Кузьмін В. Ю. (2010)
Колкін Я. Г. - Тимчасова оклюзія бронха як лікувальний засіб при гострих легенево-плевральних норицях, Хацко В. В., Першин Є. С., Межаков С. В., Ступаченко О. М., Гюльмамедов С. І., Вегнер Д. В., Лобанов Е. В. (2010)
Матвійчук Б. О. - Відеолапароскопічні операції при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, асоційованій із ковзною грижею стравохідного отвору діафрагми, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р., Павловський І. М. (2010)
Костирной О. В. - Відеоендоскопічна холецистектомія, Бабаліч О. К., Шестопалов Д. В., Древетняк А. А., Дубовенко В. В., Астапенко С. В. (2010)
Бондарчук Г. В. - Реанімаційна рентгенопрозора каталка в роботі відділень інтенсивної терапії. Досвід організації роботи, Покидько М. І., Цигалко Г. А., Герасименко С. І. (2010)
Гребеник М. В. - Розриви серця – хірургічна проблема невідкладної кардіології (2010)
Стець М. М. - Вибір методу анестезії при проведенні ендоскопічних транспапілярних втручань, Насташенко І. Л., Строгуш О. М., Молнар І. М. (2010)
Буднюк О. О. - Профілактика пресорної реакції на інтубацію трахеї у хворих з патологією щитоподібної залози (2010)
Каштальян М. А. - Перший досвід сигмокольпопоезу з використанням лапароскопічної техніки, Гладчук І. З., Шаповалов В. Ю., Каштальян М. М., Тимчук О. Б., Тімуш О. О. (2010)
П’ятикоп Г. І. - Сучасні аспекти лапароскопічного лікування жовчнокам’яної хвороби, Овєчкін Д. В., Маюра Н. А. (2010)
Прокопович О. Р. - Випадок ізольованого травматичного розриву жовчного міхура (2010)
До 80-річчя академіка АМН України Михайла Петровича Павловського (2010)
Дейкало І. М. - До 200-річчя з дня народження Миколи Івановича Пирогова (1810–1881), Шідловський В. О., Запорожан С. Й., Герасимчук П. О., Кушнір Р. Я., Саюк Ю. М., Лойко І. К., Шідлов¬ський О. В., Іващук Л. Ю., Осадчук Д. В. (2010)
Титул, зміст (2012)
Загорій Г. В. - Формування структури ціноутворення (вартості) лікарських засобів в Україні на прикладі Медихроналу вітчизняного виробництва (2012)
Руденко В. В. - Вивчення арсеналу лікарських засобів для лікування дерматозів, Дроздова А. О., Малецька З. В. (2012)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: огляд заходів протидії розповсюдженню психоактивних речовин через мережу Internet, Шаповалов В. В., Агапов Д. О. (2012)
З нагоди ювілею професора Войтенка Георгія Миколайовича (2012)
Борищук В. О. - Вшановуємо пам’ять Б. П. Єгорова – колишнього керівника аптечної служби м. Києва (2012)
Перцев І. М. - Півненко Григорій Прокопович (1906–1997) (до 105-річчя від народження та 35-річчя заснування кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету), Рубан О. А. (2012)
Коритнюк Р. С. - Технологічна та фізико-хімічна характеристика гелів, Загорій Г. В., Тарасенко В. О., Укадіке Чинамере (2012)
Парченко В. В. - Нові S-похідні 1,2,4-триазолу як потенційні оригінальні вітчизняні ветеринарні лікарські засоби (2012)
Демченко С. А. - Синтез та аналгетична активність похідних, Ядловський О. Є., Бобкова Л. С., Бухтіарова Т. А. (2012)
Буцька В. Є. - Розроблення методу кількісного аналізу мерказолілу в трансдермальній терапевтичній системі, Ратушний С. В., Шитєєва Т. О., Голембіовська О. І. (2012)
Геращенко І. І. - Порівняння структурно-адсорбційних характеристик препаратів каоліну і діоктаедричного смектиту, Маркіна А. І., Пахлов Є. М., Горчев В. Ф. (2012)
Філатова О. О. - Вивчення УФ-спектрів целекоксибу, Прийменко Б. О., Буряк В. П., Сур С. В., Юрченко І. О. (2012)
Білай І. М. - Порівняльна оцінка залежності фармакологічної дії від хімічної будови похідних 1,2,4-триазолу, Михайлюк Є. О., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Гоцуля А. С., ГоцуляА. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2012)
Коновалова О. Ю. - Нова класифікація природних сполук (2012)
Єренко О. К. - Амінокислотний склад трави перспективних видів роду Оман (Inula L. ) флори України, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Гречана О. В., Мазулін Г. В. (2012)
Шанайда М . І. - Порівняльний аналіз компонентного складу ефірних олій видів роду васильки (Ocimum L. ) (2012)
Уточнення (2012)
Ковальчук Л. Я. - Гемодинамічна флебогіпертензія у вені Леонардо в патогенезі гострого варикотромбофлебіту вен нижніх кінцівок, Венгер І. К., Чорненький М. В., Беденюк А. Д., Костів С. Я. (2011)
Гнатюк М. С. - Ремоделювання поверхневої венозної системи при різних формах варикозної хвороби нижніх кінцівок, Зима І. Я. (2011)
Ничитайло М. Ю. - Діагностика та лікування хворих із комбінованими пошкодженнями жовчних проток та судин при холецистектомії, Скумс А. В., Шкарбан В. П., Литвин О. І., Шевчук Б. Л., Скумс А. А. (2011)
Кондратенко П. Г. - Діагностика і лікування стенозуючих захворювань великого сосочка дванадцятипалої кишки, Стукало О. А. (2011)
Сироїд О. М. - Особливості клінічного перебігу і хірургічного лікування пацієнтів різної статі із жовчнокам’яною хворобою (2011)
Грубник В. В. - Застосування лапароскопічних методів герніопластики для лікування рецидивних пахових гриж, Бугрідзе З. Д., Воротинцева К. О. (2011)
Пінчук В. Д. - Динамічна деформація грудей при субмускулярній збільшувальній мамопластиці (2011)
Ямінський Ю. Я. - Результати відновлення рухів у хворих із частковим порушенням функцій спинного мозку після його травматичного ушкодження (2011)
Дейкало І. М. - Вплив рекомбінантного інтерлейкіну-2 на показники цитокінів у хворих із різним ступенем тяжкості перебігу гострого абдомінального сепсису, Махніцький А. В., Чепіль І. В., Левчук Р. Д. (2011)
Іфтодій А. Г. - Особливості патогенезу гострої кишкової недостатності при гострій тонкокишковій непрохідності, Гребенюк В. І., Коломоєць О. М. (2011)
Копитчак І. Р. - Порівняльний аналіз морфологічних змін кісткової та м’язової тканини при ізольованій та поєднаній скелетній травмі (2011)
Ковальчук Л. Я. - Міні-інвазивні пункційні та пункційно-дренуючі методи в лікуванні псевдокіст підшлункової залози, Степан Б. Т. (2011)
Венгер І. К. - Трофічні виразки венозного генезу – тактика хірургічного лікування, Беденюк А. Д., Романюк Т. В. (2011)
Грубник В. В. - Нові методи лапароскопічної герніопластики вентральних гриж, Парфентьєв Р. С., Єлмар Аскеров, Воротинцева К. О. (2011)
Ковальчук А. О. - Ефективність лікування хворих з опіками при проведенні ранньої некректомії з використанням ліофі¬лізованих ксенодермотрансплантатів вторинного зрізу (2011)
Андрейчин В. А. - Клініка і діагностика набряків нижньої кінцівки після діафізарних переломів кісток гомілки, Гамарник О. Т. (2011)
Гомза Я. Ю. - Результати координаційних тестів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2011)
Ковалик А. П. - Віддалені результати хірургічної реабілітації хворих на рубцево-паралітичний стеноз гортані, Ковалик П. В. (2011)
Підгірний Я. М. - Стратегічні напрямки інтенсивної терапії у хворих із гострою дихальною дисфункцією, яка зумовлена "вірусно-бактеріальною” пневмонією (2011)
Перепелиця В. П. - Спостереження випадку перфорації нагноєної гематоми печінки, Хоменко В. С., Сіроткін А. В. (2011)
Проняєв В. В. - Ксенотрансплантація шкіри, Слободян О. М., Проняєв Д. В. (2011)
Федорчук О. Т. - Оптимізація алогерніопластик при грижах різної локалізації, Шевчук Б. Л. (2011)
До 60-річчя професора Ігоря Касяновича Венгера (2011)
Професору Ігорю Яковичу Дзюбановському – 60! (2011)
Содержание (2014)
Долматов Д. А. - Влияние электромагнитного излучения на механизмы горения углеводородов в непосредственной окрестности разряда (2014)
Моргун С. А. - Влияние геометрических параметров на частоты свободных колебаний рабочих лопаток турбомашин (2014)
Карпинос Б. С. - Эксплуатационные повреждения турбореактивных двухконтурных авиационных двигателей с форсажной камерой сгорания, Коровин А. В., Лобунько А. П., Ведищева М. Ю. (2014)
Анпилогов Д. И. - Оценка сдвиговой деформации приводной шестерни авиационного двигателя (2014)
Ивщенко Л. И. - Структурная организация материалов сложнонагруженных трибосопряжений, Цыганов В. В. (2014)
Двирник Я. В. - Методика моделирования течения потока в осевом компрессоре ГТД численным методом, Павленко Д. В. (2014)
Коляда А. Ф. - Циркуляция кинетической энергии в сателлитах зубчатых механизмов, Кожемякин К. С. (2014)
Засовенко А. В. - Про дію рухомого навантаження на пружно-пластичну балку (2014)
Азизов Т. Н. - О влиянии верхней температуры цикла при термоциклических испытаниях никелевых жаропрочных сплавов на их долговечность, Сидохин Е. Ф., Тихомирова Е. А., Сидохин Ф. А. (2014)
Придорожный Р. П. - Расчетная оценка эффективности применения теплозащитных покрытий на охлаждаемых рабочих лопатках турбин высокого давления авиационных газотурбинных двигателей, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П. (2014)
Мастиновский Ю. В. - О расчете сварных соединений на динамическую прочность (2014)
Кресанов Ю. С. - Влияние холодного деформирования и термической обработки жаропрочного сплава на эксплуатационные свойства лопаток компрессора ГТД, Качан А. Я., Павленко Д. В., Уланов С. А. (2014)
Мыленко А. А. - Повышение предела выносливости широкохордных лопаток вентилятора газотурбинных двигателей в поле ультразвука, Рожковская Э. Л., Гараненко Т. Р. (2014)
Дядя С. И. - Конструкция экспериментальной концевой цилиндрической фрезы с изменяемыми углами винтовых режущих кромок, Козлова Е. Б., Кондратюк Э. В., Шевченко А. В. (2014)
Качан А. Я. - Качество отливок рабочих лопаток турбины, модифицированных наночастицами тугоплавких соединений и обработанных ГИП, Лысенко Н. А., Дудников А. С., Уланов С. А. (2014)
Внуков Ю. Н. - Влияние применения вязкоупругих демпфирующих сред на эффективность и качество концевого фрезерования тонкостенных деталей, Гермашев А. И., Кондратюк Э. В., Мозговой В. Ф., Балушок К. Б. (2014)
Поболь И. Л. - Наноструктурированные износостойкие вакуумно-плазменные покрытия на инструменте и деталях машин, Дениженко А. Г., Станкевич Е. В., Селифанов С. О. (2014)
Павленко Д. В. - Технико-экономические аспекты технологических схем получения заготовок из титановых сплавов для лопаток ГТД, Овчинников А. В. (2014)
Попович А. Г. - Расчет силы воздействия упругого волокна чашечного щеточного инструмента на деталь, Гончар Н. В., Степанов Д. Н. (2014)
Исаков А. В. - Оптимизация газоразрядной камеры технологического устройства для ионной полировки поверхностей лопаток газотурбинных установок, Степанушкин Н. П., Колесник В. П., Колесник В. В., Гарин А. О. (2014)
Мозговой В. Ф. - Метод параметризации управляющих программ обработки деталей ГТД на модернизированных многокоординатных станках с ЧПУ, Панасенко В. А., Качан А. Я., Котов И. И. (2014)
Гайдук С. В. - Применение методов пассивного и активного эксперимента к оценке влияния гафния на характеристические температуры многокомпонентного никелевого сплава, Кононов В. В. (2014)
Шейко С. П. - Комплексная оптимизация химического состава низколегированной стали (2014)
Шаломєєв В. А. - Структура та властивості магнієвого сплаву Мл-5 з легкоплавкими металами, Зеленюк Ю. О., Цивірко Е. I. (2014)
Мітяєв О. А. - Забезпечення високої якості вторинних силумінів, Волчок I. П., Лоза К. М., Гнатенко О. В., Лукінов В. В. (2014)
Полишко С. А. - Повышение уровня механических свойств малоуглеродистой стали CТ1КП при помощи модифицирования и выбора оптимального режима термической обработки (2014)
Ткаченко С. Н. - Поверхностное легирование деталей из углерод-углеродистых композиционных материалов для авиационной промышленности с целью повышения жаростойкости (2014)
Глотка Т. А. - Влияние термической обработки на структуру и свойства сложнолегированного титанового сплава (2014)
Субботин С. А. - Обработка стационарных сигналов в задаче диагностирования лопаток газотурбинных авиадвигателей (2014)
Ігнаткін В. У. - Моделювання процесів метрологічного обслуговування засобів вимірювання (2014)
Пирог Т. П. - Біосинтез поверхнево-активних речовин на промислових відходах, Софілканич А. П., Конон А. Д., Гриценко Н. А. (2014)
Nidialkova N. А. - Optimization of elastolytic peptidase biosynthesis by Bacillus thuringiensis ІМV В-7324, Matseliukh О. V., Varbanets L. D. (2014)
Volkova N. А. - Multipotent mesenchymal stromal cells of bone marrow in therapy of chronic inflammation of the murine ovaries, Yukhta M. S., Yurchuk Т. А., Ivanova E. D., Stepanuk L. V., Pavlovich E. V., Sokol L. V. (2014)
Таширев А. Б. - Устойчивость азотфиксирующих бактерий карстовых полостей к экстремальным факторам, Суслова О. С., Рокитко П. В., Олексенко А. А., Бондарь К. М. (2014)
Vasyliev R. G. - 3D Cultivation of neural crest-derived multipotent stem cells in collagen and fibrin hydrogels: effects on cell viability and proliferation, Zubov D. A., Rodnichenko A. E., Labunets I. F., Novikova S. N. (2014)
Шульга С. М. - Створення та характеристика ліпосомальної форми куркуміну (2014)
Yumnam S. - Optimization of tannase positive probiotic production by surface response methodology, Prasanna B., Oriabinska L. B., Khrokalo L. A., Dugan O. M. (2014)
Тевфик А. Ш. - Особенности клонального микроразмножения канны садовой (Canna × Hybrida hort.), Митрофанова И. В., Кузьмина Т. Н. (2014)
Вайнер А. А. - Протекторное действие брассиностероидов на растения проса при абиотических стрессах, Колупаев Ю. Е., Швиденко Н. В., Хрипач В. А. (2014)
Науменко О. В. - Пошук і властивості лактобактерій, перспективних для біотехнології (2014)
Blayda I. A. - Composition and activity of bacterial community of coal tailing (2014)
Косаковская И. В. - Термочувствительность липоксигеназы и пигментов фотосинтеза озимой пшеницы, Бабенко Л. М., Скатерная Т. Д., Устинова А. Ю. (2014)
Швед О. М. - Cучасні технології вилучення азоту зі стічних вод, Петріна Р. О., Карпенко Я. О., Новіков В. П. (2014)
Баль-Прилипко Л. В. - Біотехнології виробництва м’ясних продуктів. сучасний стан, Леонова Б. І. (2014)
News (2014)
Рецензії (2014)
Гусятинська Н. А. - Актуальність впровадження методів активного навчання в процесі формування культури безпеки фахівців, Чорна Т. М. (2014)
Коваль В. О. - Терміни "компетенція" і "компетентність" у контексті професійної підготовки майбутніх учителів-філологів (2014)
БреславецьН. О. - Формування міжкультурної компетенції в процесі вивчення іноземних мов студентами ВНЗ (2014)
Ковальова С. М. - Різноманітні підходи до класифікації кейсів (2014)
Пєтухова І. О. - Впровадження психолого-педагогічного тестування в освітній простір України (2014)
Силко Є. М. - Організація проекту "кіноклуб" як естетико-педагогічна позааудиторна робота зі студентами педагогічних вишів (2014)
Слінченко Л. В. - Соціалізація особистості студента в контексті розвитку самоврядних структур ВНЗ (2014)
Ярмолович О. І. - Полікультурність особистості в межах її формування (2014)
Калашнік Н. В. - Сутність та структура поняття "міжкультурна комунікативна компетентність студентів-медиків" (2014)
Петрученя Г. Г. - Гендерна асиметрія студентства як чинник формування гендерної культури в Україні в 60-80-ті роки ХХ століття (2014)
Суботницький І. М. - Естетичне виховання молодших школярів через формування естетичних почуттів засобами мистецтва (2014)
Хмелівська С. І. - Розвиток іншомовної освіти у чоловічих гімназіях Київського учбового округу у період шкільних реформ 1864 та 1871 рр. (2014)
Відоменко Д. Д. - Сучасні інформаційні системи управління видавництвом як чинник розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування (2014)
Зеленська Н. О. - Естетична й художня культура – найважливіші складові формування творчої особистості (2014)
Михайлова О. Л. - Динаміка розвитку емпатійних здібностей у студентів фізико-математичних спеціальностей в умовах педагогічного ВНЗ (2014)
Черноватий Л. М. - Зміст поняття "фахова компетентність перекладача" як складової методики навчання (2014)
Галуцьких І. А. - Образна концептуалізація сексуальних стосунків в контексті художньої тілесності (на матеріалі художньої прози Д. Г. Лоуренса) (2014)
Государська О. В. - Універсальні властивості мов і культур світу як плацдарм міжетнічного спілкування (2014)
Гридасова О. І. - Кінодискурс як об’єкт навчання кіноперекладу (2014)
Дуркалевич В. В. - Модель світу в оповіданні Івана Франка "Мій злочин" (2014)
Єфименко В. А. - Сучасні модифікації казки про Білосніжку (2014)
Ковалюк Ю. В. - Фразеологізми з компонентом vegetable в національних картинах світу (2014)
Лазебна Н. В. - Продуктивні афіксальні засоби утворення англомовних комп’ютерних термінів з образним компонентом (2014)
Лісова Ю. О. - Гендерні особливості фокалізації при зображенні самотнього персонажа (2014)
Малярчук О. В. - Емоційний концепт ЩАСТЯ: етимологічні та структурні характеристики (2014)
Мизин Т. О. - Лінгвостилістичні особливості англійської народної загадки (2014)
Мороз Л. В. - Проблема типології перекладацьких трансформацій, Кушнір Н. В. (2014)
Мосейчук О. М. - Функціонально-прагматичні особливості реалізації іронії та сарказму в контексті бізнес перемовин, Разгонова К. С. (2014)
Поліщук Л. П. - Інноваційні тенденції у професійній підготовці майбутніх викладачів в умовах формування європейського простору вищої освіти (2014)
Птушка А. С. - Невідповідність жінок утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту (2014)
Романюк С. К. - Оцінка та її різновиди в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі (2014)
Семененко Г. М. - Сучасні підходи до вивчення причин і механізмів мовних змін (2014)
Семенюк І. С. - Маніпулятивний вплив у медійному англомовному меритократичному дискурсі (2014)
Стратулат Н. В. - Відображення суспільно-політичних реалій в інноваційній лексиці української мови (на матеріалі тлумачного Словника української мови в 20-ти томах) (2014)
Ткачівська М. Р. - Емоційність твору як рефлекторне відображення реальності (негативна характеристика жінки у німецькомовних перекладах) (2014)
Хижняк О. В. - Types of Tests Used in English Language (2014)
Чумак Н. А. - Темпорально-контекстуальне маркування як спосіб передачі лінгвокультурної інформації запозичених номінацій в англійській мові (2014)
Балацька О. Л. - Параметри предметної сфери "Науковець" у критичних зауваженнях англомовної наукової статті (2014)
Вольницька Д. О. - Діахронічний аспект топікалізації в англійській мові (2014)
Денисюк Л. В. - Англійський молодіжний сленг як засіб самовираження та відображення світогляду тінейджерів, Данілова Н. Р. (2014)
Дуброва А. С. - Дослідження особливостей перекладу англійських фразеологізмів, Трофімчук В. М. (2014)
Жук В. А. - Семантико-синтаксический статус родственного дополнения в английском предложении (2014)
Кузнецова М. О. - Англомовний художній текст як змістово-мовна основа інтеракції текстових антропоморфів (2014)
Очковська А. П. - Структурна будова рейзингових конструкцій з підметом у сучасній англійській мові (2014)
Свірідова Ю. О. - Опис природи і пейзаж: критерії розрізнення (на матеріалі австралійської поезії ХХ століття) (2014)
Татуревич Н. С. - Поведінка підмета в ранньоновоанглійських імперативних реченнях (2014)
Тодорова Н. Ю. - Фразеологічні засоби вербалізації концепту віддаленості об’єкта в англійській та українській лінгвокультурах (зіставний аспект) (2014)
Ясіновська О. В. - Соціальний вимір морально-етичних концептів релігійного дискурсу (на матеріалі текстів Нового Завіту) (2014)
Бессонов Н. Ю. - Особенности семантики глагола-связки как компонента каузативной конструкции (2014)
Маслюк М. Г. - Виведення імплікатур із стилістичної фігури оксиморону за допомогою операції логічної імплікації (2014)
Носолевська В. Л. - Особливості англомовного дискурсу авіабудування (на матеріалі навчальної літератури) (2014)
Павленко Н. О. - Моделі лексикографічної репрезентації фразеологiчних одиниць з гендерним компонентом (2014)
Подорожна К. Ю. - Проблема класифікації реалій та виокремлення історизмів у ній (2014)
Поліщук О. С. - До проблеми аналізу тривимірної моделі мовної картини світу (зіставно-типологічний аспект) (2014)
Суичимез А. А. - Костюм как компонент социокультурного портрета в пьесе А. Н. Островского "Свои люди – сочтемся!" (2014)
Яковлева К. О. - Фактор гендера у використанні займенників thou та you у ранньоновоанглійський період (2014)
Ярема О. Б. - Алюзивне навантаження художнього дискурсу британського модернізму (2014)
Ярмолович Г. Ю. - Сутність категорії числа (2014)
Ковальчук Л. Я. - Органозберігаючі хірургічні втручання при виразковій хворобі в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Лойко І. І. (2011)
Цимбалюк В. І. - Клініко-електрофізіологічна оцінка результатів відновлення рухів у хворих із наслідками травматичного ушкодження грудних і поперекових сегментів спинного мозку, Ямінський Ю. Я., Третьякова А. І. (2011)
Венгер І. К. - Основні причини формування рецидиву варикозної хвороби вен нижніх кінцівок після хірургічного лікування, Чорненький М. В., Костів С. Я., Запорожець В. В., Гнатко В. В. (2011)
Шевчук І. М. - Профілактика тромбогемо¬рагіч¬них ускладнень у хворих похилого віку з гострим некротичним панкреатитом, Кузенко Р. Т. (2011)
Дейкало І. М. - Імунокорекція та екстракорпоральні методи детоксикації в патогенетичному лікуванні гострого деструктивного панкреатиту, Чепіль І. В., Левчук Р. Д., Гриньків Н. І., Костів О. І., Чепіль Г. В. (2011)
Потапов О. Л. - Шляхи вдосконалення періопераційного менеджменту в гастроінтестинальній хірургії (2011)
Запорожан С. Й. - Особливості формування запальної відповіді у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами, Осадча О. І., Кравець А. М., Стець М. М. (2011)
Філик О. В. - Роль волемічної ресусцитації в комплексній інтенсивній терапії у дітей із тяжким сепсисом/септичним шоком (2011)
Тітов І. І. - Стан центральної та церебральної гемодинаміки на етапах наркозу і операції з видалення інсульт-гематом в осіб старшого віку, Близнюк Д. В., Вінтоняк І. В. (2011)
Ковальчук Л. Я. - Щодо механізмів впливу еластичного бинтування нижніх кінцівок на перерозподіл циркулюючої крові та нові аспекти його застосування у доопераційній підготовці хірургічних хворих, Герасимюк Н. І. (2011)
Сушко Ю. І. - Порівняльна ефективність пери¬то¬не¬ального діалізу та ентеральної оксигенотерапії в лікуванні експериментального панкреонекрозу, Олійник O. В (2011)
Венгер І. К. - Деепідермізовані ліофілізовані ксенодермотрансплантати при локальному лікуванні трофічних виразок венозного генезу, Ковальчук А. О., Романюк Т. В. (2011)
Гривенко С. Г. - Можливі шляхи поліпшен¬ня функціональних та естетичних результатів при повторній корегуючій абдомінопластиці, Кругляцов Д. Ф. (2011)
Андрейчин В. А. - Застосування антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта та великих суглобів, Макар М. Б., Непорадний І. Д., Федунків О. О., Біцька І. В. (2011)
Поліщук В. Т. - Досвід лікування хворих із псевдокістами підшлункової залози, ускладненими кровотечею, Невмержицький І. М., Костина А. І., Пріор П. В., Слободенюк О. В., Дикий О. Г., Кудін І. П., Заболотнюк Р. В., Мельник В. М. (2011)
Копитчак І. Р. - Фактори ризику незадовільних наслідків лікування переломів гомілки у постраждалих із політравмою (2011)
Кокалко М. М. - Оптимізація анестезіологічного забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози, Коновчук В. М., Акентьєв С. О., Маковій¬чук Я. О., Проданчук І. Г. (2011)
Скрипко В. Д. - Вплив внутрішньочеревного тиску в ранньому після¬операційному періоді у хворих на гостру злукову кишкову непрохідність, Шев’як П. І., Мотуз В. В., Скрипко Л. А. (2011)
Павлишин А. В. - Автодермопластика ранових дефектів ступні у лікуванні синдрому стопи діабетика, Шідловський В. О. (2011)
Семенюк Ю. С. - Спостереження успішного лікування хворого з посттравматичним розривом заочеревинного відділу дванадцятипалої кишки, Ткач В. О., Денищук В. Ф. (2011)
Бідованець Б. Ю. - Метастаз карциноми передміхурової залози у шкіру поперекової ділянки, Бідованець Ю. М., Головата Т. К. (2011)
Ковальчук Л. Я. - Серцево-легенева реанімація: порівняння стандартів 2005 та 2010 року, Потупалова Т. О., Олійник О. В. (2011)
Чурпій К. Л. - Новий підхід у лікуванні хворих на бешиху, Чурпій В. К., Чурпій І. К. (2011)
Поліщук О. П. - Людина у вимірах естетичної та культурної антропології: моделювання, інологіка і ціннісний вектор образної стратегії мислення в умовах цивілізаційних зрушень сучасності (2014)
Годованець Н. І. - Релігійно-правова сутність змісту сур та айатів Корану (2014)
Гуменюк С. М. - Культуротворчий потенціал смиренномудрія у проективному просторі давньоруської духовної традиції (2014)
Лазуріна Н. П. - Взаємозв'язок індивідуального та особистісного в структурі громадянської компетентності особистості (2014)
Сабадуха В. О. - Онтологія як філософська наука про достатні підстави людського буття (2014)
Янковський С. В. - Соціально-культурний світ: специфікація феномена та експлікація поняття (2014)
Петришин Н. Є. - Філософські та теологічні розвідки аксіологічних наслідків науково-технічного поступу (2014)
Заблоцька О. С. - Компетентнісне вивчення майбутніми агрономами мікроелементів та їх впливу на рослини (2014)
Бовсунівська Н. М. - Музичні обрії Шевченка-романтика (2014)
Борко Т. М. - Проблеми підготовки редакторів в українських виданнях (2014)
Вітченко А. Ю. - Методика використання оригінальних художніх текстів у процесі формування перекладацьких умінь студентів-філологів (2014)
Кубіцький С. О. - Структура методики індивідуальної роботи з майбутніми землевпорядниками в процесі вивчення спеціальних дисциплін, Кочеригін Л. Ю. (2014)
Малик Г. Д. - Поняттєве тло реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього перекладача (2014)
Озарко І. І. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-гірників, Книш Л. О., Мойсеєнко Н. В. (2014)
Озарко О. О. - Застосування кейс-методу на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у процесі навчання студентів технічних спеціальностей у ВТНЗ, Сахневич І. А. (2014)
Почтовюк С. І. - Формування загальнолюдських моральних цінностей молодших школярів як основа духовного виховання (2014)
Сліпчук В. Л. - Тенденції розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі (XX – початок ХХІ століття) (2014)
Янишин О. К. - Формування інформаційно-технологічного аспекту медіаграмотності майбутнього перекладача засобами веб-ресурсу Citation Machine® (2014)
Іванюк І. В. - Самоосвіта – основне завдання директора як суб'єкта цілісного освітнього простору в системі розбудови інноваційної правової школи (2014)
Сверида Б. В. - Інноваційна професійна діяльність викладача – основа розвитку самоосвіти, Антонюк В. М. (2014)
Флярковська О. В. - Виховання творчої самореалізації школярів у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Андрущенко А. О. - Методичні передумови формування граматичної компетентності майбутніх філологів із французької мови як другої іноземної (2014)
Парвадов Л. А. - Педагогический опыт и современные подходы к исследованию проблемы формирования ЗОЖ в системе образования, Чалабова Э. А., Улановский А. М. (2014)
Прилуцька Н. С. - Понятійно-термінологічний аналіз поняття "електронна бібліотека" (2014)
Штогрин М. В. - Особливості формування перекладацької компетентності майбутнього перекладача на основі текстів нафтогазової сфери (2014)
Герлянд Т. М. - Методичні підходи до забезпечення ефективності загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю (2014)
Гоголь-Саврій М. В. - Етапи підготовки майбутніх вчителів-класних керівників до впровадження ґендерного підходу у загальноосвітні школи України (2014)
Зозуля К. В. - Діяльність Харківського інституту шляхетних дівчат (2014)
Іванов Є. В. - Сучасні тенденції розвитку демократизації управління освітніми закладами в Україні (2014)
Левківська К. В. - Моделювання процесу впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів (2014)
Ніщик Р. О. - Соціолінгвістичні особливості навчання майбутніх філологів вживання англомовних фразеологічних одиниць в усному діалогічному мовленні (2014)
Словінська Ю. А. - До проблеми використання педагогічних програмних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики (2014)
Сорочинська Т. А. - Реформування системи педагогічної освіти Рівненщини в контексті суспільно-політичних змін (1939-1958 рр.) (2014)
Баландюк Р. Г. - Методичні підходи до висвітлення економічної складової у курсі історії у радянській школі (2014)
Гончарук В. В. - Шляхи розвитку сучасного управління освітою у регіоні (2014)
Кравець І. Л. - Альтернатива як педагогічне поняття (2014)
Ткаченко Ю. В. - Служба у справах дітей в системі національного виховання України (2014)
Hillesheim J. - Zwischen Asthetizismus und politischen Realitaten: Stefan Georges Gedicht Das Wort (2014)
Krabiel К. - Literatur im Umbruch. Kontroversen Bertolt Brechts mit Thomas Mann und Klaus Mann in den 1920er Jahren (2014)
Sprenger К. - "Bei uns hier oben…" Thomas Manns Der Zauberberg – eine "totale Institution"? (2014)
Когут О. В. - Власні назви нафтових свердловин відантропонімного походження (на матеріалі назв свердловин Борисласького нафтогазового родовища), Венгринюк М. І., Штогрин І. Ю. (2014)
Голубовська І. В. - Наталена Королева й розвиток української афористики (2014)
Захарчук Н. В. - Реалізація категорії адресата в діалогічних фрагментах (на прикладі англомовного дискурсу) (2014)
Карасенко О. А. - Іменники rihtære і schaffære у середньоверхньонімецькій мові: лексико-семантичний та перекладацький аспекти (2014)
Матійчук О. М. - Творчий акт як боротьба: поезія Рози Ауслендер "Несписаний листок І" (2014)
Мельник О. М. - Художня модель суспільства періоду незалежності: викривальне зображення дійсності в романі "Брухт" Павла Загребельного (2014)
Муравська С. М. - Особливості вживання лексики в англійському авіаційному радіотелефонному дискурсі (2014)
Павлик В. І. - Особливості перекладу іронії публіцистичних текстів (2014)
Савчин Н. Б. - Сюжетно-образна структура оповідань і новел Михася Ткача (2014)
Трубенко І. А. - Джерела художньої метонімії у прозі англійського модернізму (на матеріалі творів В. Вулф та Д. Г. Лоуренса) (2014)
Гуцол М. І. - Інтерпретація традиційної сюжетно-образної системи міфу про морську царівну у сучасній українській драматургії (2014)
Жук А. В. - К вопросу о грамматических межъязыковых преобразованиях (2014)
Івасюта О. Б. - Китайська етно-культурна символіка у романі "Добра земля" Перл Бак (2014)
Калініченко Т. М. - Конектори як засіб експлікації логіко-семантичних відносин в англо-українських перекладах (на матеріалі текстів офіційно-ділової документації ООН в Україні) (2014)
Литвин І. П. - Лінгводидактичні особливості використання художнього діалогу на заняттях з української мови як іноземної (2014)
Онушканич І. В. - Сленг як перекладознавча категорія: поняття, етимологія, способи перекладу, Штогрин М. В. (2014)
Свиридюк Л. А. - Особливості часопросторової організації роману Любка Дереша "Трохи пітьми" (2014)
Сігова К. В. - Жанр жіночого роману як один із видів роману масової літератури (2014)
Дзюбіна О. І. - Скорочення як спосіб утворення неологізмів в сучасній англійській мові (на матеріалі англомовних Інтернет-видань та форумів в молодіжних соціальних мережах) (2014)
Музиченко Н. І. - Лексико-граматична вербалізація жалю та болю у творчості Григора Тютюнника (2014)
Булдакова Е. В. - К вопросу об осуществлении королевской власти во Франции в период правления Людовика VI и Людовика VII (2014)
Вербий Р. Н. - О значении термина "φορτηγέσιος" в березанском письме Ахиллодора (2014)
Каріков С. А. - Створення віросповідних книг Євангелічно-Лютеранської Церкви у конфесійну добу (2014)
Фомін М. - О проблеме формирования раннехристианской художественной традиции в Херсонесе IV-V вв. (2014)
Харламова А. О. - Поховання пізніх кочівників із цілим кістяком коня в басейні середньої течії Сіверського Дінця (2014)
Янко А. Л. - Знову про прабатьківщину етрусків (2014)
Гайдай О. Ю. - Історична політика щодо монументальної спадщини радянської доби в Україні (на прикладі Вінницької області) (2014)
Гірік С. І. - Борьбисти, боротьбисти і Комінтерн: Еволюція взаємовідносин (2014)
Кароєва Т. Р. - Видання та поширення україномовної книги у Російській імперії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.: комерційна складова (2014)
Назарова Є. П. - Український соціалістичний рух у південноукраїнському регіоні напередодні та в умовах революції 1905–1907 рр. (2014)
Посохова Л. Ю. - Українські півчі в придворній капелі першої половини XVIII ст.: принципи "рекрутування" та ротації (2014)
Труш С. М. - Формування професійної етики чекістів (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919–1922 рр.) (2014)
Елкин А. И. - В поисках лучшей доли: русские студенты-эмигранты в Польше в 20–30-е гг. ХХ в. (2014)
Кушнарьов С. С. - К вопросу о социальном составе и материальном обеспечении валуйских станичников в первой половине XVΙΙ в. (2014)
Чернявский Л. С. - Профсоюзная пропаганда во внешней политике СССР (1945–1956 гг.) (2014)
Чувпило О. О. - Індійський національно-визвольний рух на першому етапі Другої світової війни (1939–1940 рр.) (2014)
Домановська М. Є. - Історична славістика та візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – поч. ХХ ст.): традиції у вивченні та викладанні середньовічної історії південних слов’ян (2014)
Куделко С. М. - Преподавание историографии в Харьковском университете (вторая половина ХХ – начало XХI вв.): к 50-летию кафедры историографии, источниковедения и археологии (2014)
Ліман С. І. - Історія середніх віків у навчальних курсах й творчості Івана Олександровича Сливицього (1808–1874). (2014)
Рачков Є. С. - Символи та емблеми Харківського університету кінця XX – початку XXI ст.: на шляху до створення нової корпоративної символіки (2014)
Савенкова И. Ю. - Проблемы истории английской Ост-Индской компании в освещении А. Е . Кудрявцева (1880–1941) (2014)
Бойко-Гагарин А. С. - Кошелек полуторных грошей Сигизмунда ІІІ с денарием Тита из Житомирской области, Мызгин К. В. (2014)
Вовк О. І. - Вшанування в Харківському університеті 240-ї річниці від дня народження В. Н. Каразіна (2014)
Kulikov V. O. - Communist decoding of the world: "Enthusiasm: Symphony of the Donbas” by Dziga Vertov (2014)
Posokhov S. I. - The results of an international research project "Ubi universitas, ibi Europa”, Andreev A. Yu. (2014)
Богдашина О. М. - Цивілізаційний контент минувшини і сучасності України. Рец. на дослідження у двох книгах: Україна найдавнішого часу – початку XХІ століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль : Астон, 2012. (2014)
Лихачева Т. М. - Поляки на сході України у 1832–1921-му роках (Рец. на кн.: Mądzik M., Korzeniowski M., Latawiec K., Tarasiuk D. Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832–1921. – Lublin: Wydawnictwo OLECH, 2012. – 230 s.) (2014)
Наумов С. О. - "Тепер ми знаємо, чому і як…" (Відгук про книгу: Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів. – К., 2013) (2014)
Посохов С. І. - Рецензія: Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, wstęp i opracowanie A. Górak i K. Latawiec, Lublin 2012. – 238 s. (2014)
Борис Петрович Зайцев (2014)
Куліков В. О. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 2013 р., Миколенко Д. В. (2014)
Хроніка подій на історичному факультеті в 2013 р. (2014)
Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна в 2013 році (2014)
Відомості про авторів (2014)
Список скорочень (2014)
Абизов В. А. - Можливості моделювання нових об’єктів інтер’єру на основі традиційних форм, Георгієва О. С. (2011)
Аксенов А. Ф. - Анализ фазового состава смазки в задачах трения, Стельмах А. В., Бадир К. К., Хусейн Д. Д., Селезнев Е. Л. (2011)
Аксенов А. Ф. - Анализ процесса формирования граничных слоев в узлах трения, Ибраимов Т. Т., Аль-Тамими А. У., Стельмах Д. А. (2011)
Батаровська М. В. - Удосконалення процесу формування деталей головних уборів об’ємної форми, Кущевський М. О., Кошевко Ю. В. (2011)
Бобир С. В. - Зміна параметрів соломи льону олійного в процесі зберігання, Островська А. В., Кузьміна Т. О. (2011)
Богонос Л. П. - Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України (2011)
Буханцова Л. В. - Дослідження зміни грубої структури костюмно-пальтових тканин при формотворенні деталей швейних виробів (2011)
Веремчук І. - Реологічна поведінка ізопропілріпакового і метилріпакового біопалив (2011)
Вовк Ю. В. - Аналіз трансформації графічної моделі конструктивних зон поясних виробів в системі покриття тазового поясу та нижніх кінцівок, Словінська А. Л. (2011)
Галавська Л. Є. - Дослідження гігроскопічності бікомпонентного кулірного трикотажу гладкого платированого переплетення, Конахевич Н. Р. (2011)
Головенко Т. М. - Механічна технологія поглибленої переробки трести льону олійного, Міняйло І. О, Бойко Г. А. (2011)
Головчанська Є. О. - Принципи формування комбінаторних систем для цілей проектування одягу, Поліщук О. І. (2011)
Горобчишина В. С - Предмети праці та їх властивості як визначальні характеристики технологічного процесу виготовлення швейного виробу, Макарова О. В. (2011)
Декар Е. Ю. - Исследование изменений антропологических признаков детского населения младшей школьной группы г.Киева (2011)
Демидюк Н. І. - Дослідження ефективності впливу пральних порошків на видалення плям різного походження, Налобіна О. О. (2011)
Домбровська О. М. - Розробка каталогу трансформативних елементів дитячого одягу (2011)
Єліна Т. В. - Силова тривимірна геометрична модель кулірного трикотажу, Галавська Л. Є. (2011)
Жук О. В. - Дослідження впливу будови штучних шкір на їх механічні властивості, Березненко С. М. (2011)
Засорнова І. О. - Вибір кольорів вишивальних ниток для оздоблення жіночих костюмів, Засорнов О. С., Сарана О. М. (2011)
Захаркевич О. В. - Обгрунтування вихідних умов формування ланцюгів перетворення жіночих плечових виробів (2011)
Захаркевич О. В - Метод побудови віртуальної форми жіночого плечового виробу шляхом масштабування, Гречана М. В. (2011)
Здрилюк С. В. - Експериментальне дослідження процесу кратної самосинхронізації дебалансних віброзбудників, Ярошевич М. П. (2011)
Ілюшик І. М. - Технологія добування озерних сапропелів та виробництво ОМД на їх oснові, Тарасюк В. В., Матчук А. Л. (2011)
Качура К. М. - Методика проектування рукавичок з урахуванням коефіцієнтів "золотих пропорцій", Омельченко Н. М, Коновал В. П. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського