Єльнікова Ю. - Сучасна інфраструктура ринку похідних фінансових інструментів (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за березень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за березень 2014 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2014 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у березні 2014 року (2014)
Гонтарева В. - Вітання Голови Національного банку України з Днем незалежності України (2014)
Підвисоцький Р. - МВФ надає Україні транш кредиту в рамках затвердженої програми "стенд-бай” (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Червень 2014 року (2014)
Соболєв Б. - Україна у Світовому банку та Світовий банк в Україні (2014)
Шаров О. - Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи (2014)
Підвисоцький Р. - Регіональна економічна співпраця сприятиме сталому розвитку України (2014)
Козьменко О. - Трансформування банківської системи України під впливом іноземних фінансових конгломератів, Козирєв В. (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2014 р. (2014)
Тридід О. - Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи, Погореленко Н. (2014)
Перелік банків України, включених до Державного реєстру банків (станом на 01.07.2014 р.) (2014)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків України (24.06.1992 р. – 01.07.2014 р.) (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у червні 2014 р. (2014)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 липня 2014 року (2014)
Хоружий Г. - Міжнародна співпраця Університету банківської справи НБУ в 2013/2014 навчальному році (2014)
Студенти Севастопольського інституту банківської справи стали бакалаврами (2014)
Транскордонні та внутрішньодержавні перекази у І півріччі 2014 року (2014)
Широчин С. - Порівняння вартості операцій з використанням різних платіжних інструментів, Гартінгер Р. (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "220 років м. Одесі” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Рачок” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Левенятко” (2014)
Верховлюк А. - Актуальні напрями розвитку монетних систем, Лахненко В. (2014)
Матвійчук Ю. - Українська інтелектуальна еліта як рушій на шляху до європейських цінностей (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у червні 2014 року (2014)
Ткаченко Н. - Сек’юритизація фінансових активів: особливості використання в банківській сфері, Чеховський Д. (2014)
Ринок державних цінних паперів України у червні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за червень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за червень 2014 року) (2014)
Голубенко O. O. - Сучасні підходи до профілактики артеріальної гіпертензії в Україні, Галієнко Л. І. (2013)
Маліков O. B. - Морфологічні зміни в мозковій речовині нирки щурів на різних стадіях експериментальної опікової хвороби, Черкасов В. Г. (2013)
Понятовський B. A. - Порівняльна чутливість перещеплюваних культур клітин до ентеровірусів виділених із стічних вод, Широбоков В. П., Бобир В. В. (2013)
Абу Шамсія P. H. - Можливості застосування відеолапароскопічних втручань у діагностики та лікуванні в невідкладної абдомінальної хірургії (2013)
Асцатуров Г. Є. - Стан аутомікрофлори у хворих на псоріаз, Сизон О. О. (2013)
Іваніщева І. А. - Грибкові ураження ступнів у осіб молодого віку – етіологія, патогенез та клінічний перебіг (2013)
Логаніхіна К. Ю. - Роль мультидетекторної комп'ютерної томографії у діагностичному супроводі комбінованого лікування раку гортані, Козаренко Т. М. (2013)
Паскевич Ю. В. - Обґрунтування хірургічних методів лікування хворих на хронічний тонзиліт та паратонзилярний абсцес (2013)
Петелицька Л. Б. - IGG4 – асоційовані захворювання – нова класифікаційна одиниця в ревматології, Юр'єва Г. О. (2013)
Хорошкова М. В. - Офтальмологические проявления каротидно-кавернозного соустья (случай из практики), Витовская О. П., Басов А. В., Пичкур А. Л., Литвинчук Л. М. (2013)
Черкасова О. В. - Аналіз та перспективи лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією (2013)
Чешук В. Е. - К вопросу о целесообразности применения бисфосфонатов в составе неоадьювантной полихимиотерапии у больных РМЖ (обзор) (2013)
Овдій M. O. - Проблеми здоров'я та перспективи їх вирішення в навчальному процесі студентів, Секретний B. A., Дудар Л. B., Коршак B. M. (2013)
Свінціцький I. A. - Особливості організації науково-дослідної роботи студентів у Київському медичному інституті в післявоєнний період (40-50-ті роки ХХ століття), Джума K. A. (2013)
Інформаційний лист (2013)
"Український науково-медичний молодіжний журнал": умови публікації (2013)
Акімова Н. В. - Психолінгвістичний опис неологізмів в аспекті варіативності розуміння тексту (2013)
Алипа Р. А. - Актуальные проблемы процессуальной транслатологии (2013)
Амичба Д. П. - Конструкт "болото" в ракурсе лингвоментального описания (2013)
Аніськова С. М. - Тэхнічны тэрмін у спектры сістэмных адносін (2013)
Апоненко И. Н. - Наименования персонажей в сказках В. Ф. Одоевского (2013)
Баринова О. В. - К проблеме оптимизации дефиниций колоративов русского языка (2013)
Белозор О. С. - Роль метафорических и метонимических переносов в формировании семантической структуры прилагательного чистый (2013)
Білоконенко Л. А. - Дискурсивні маркери конфліктності: когнітивний та прагматичний аспекти (2013)
Блинова Н. М. - Лексичні інновації у мові Інтернет-ЗМІ (2013)
Бондарчук М. Н. - Лингвокогнитивные особенности построения фреймовой модели авиационной терминосистемы (2013)
Гайдук Н. А. - Образность как категория современной лингвистики: трактовки и подходы к исследованию образных средств языка (2013)
Георгиева Цв. Н. - За някои нови суфиксални имена за лица в българския език (2013)
Герасименко И. А. - Сложные слова с колороосновами в русской лингвокультуре (2013)
Гимер Н. О. - Терміни як основа фахової мови (2013)
Глухова Л. А. - Вербализация фрейма "глава колледжа" в британской языковой картине мира (2013)
Грицькова Н. В. - Проблеми перекладу технічних текстів комп’ютерної тематики (2013)
Дьяконов Г. П. - Формирование нормативных концепций в германистике (2013)
Дюкар К. В. - Особливості структури й семантики оказіональних іменників із абстрактним значенням у мовотворчості Т. Мельничука та С. Сапеляка (2013)
Жадлун М. И. - Образ Невы в поэзии А. Ахматовой (2013)
Жарко С. Ю. - Особливості розбудови лексикону української мови (на матеріалі віддієслівних іменників), Шпітько І. М. (2013)
Иванова Г. А. - Лингвистическая терминология: вариантность и проблема нормализации (2013)
Конопелькина Е. А. - Формирование тематических парадигм наименований лиц-деятелей в сфере экономики и права (на материале специальных словарей) (2013)
Костусяк Н. М. - Функційні особливості грамеми бажальної модальності (2013)
Куварова Е. К. - Бинарный вокатив в эпистолярном тексте (2013)
Кулік Л. У. - Адмоўныя стэрэатыпы і эталоны ў саматычных фразеалагізмах беларускай мовы (2013)
Лапінська О. М. - Неологічна лексика на базі англіцизмів у мові творів української художньої літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Лелека Т. О. - Процес реактивізації англо-американських запозичень в українській і російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Липин Г. В. - Эзра Паунд-переводчик: лингвофилософская концепция освоения культуры Востока (2013)
Ляпичева Е. Л. - Анимализмы современного русского языка с точки зрения сферы употребления (2013)
Ляшчынская В. А. - Канцэптуалізацыя заканчэння жыцця чалавека ў беларускай фразеалогіі (2013)
Межов О. Г. - Родовий відмінок як морфологічний варіант локативної синтаксеми в сучасній українській мові (2013)
Меньшиков И. И. - Сильная синтаксическая связь и сфера её реализации (2013)
Мозовая И. Н. - Теоретические предпосылки исследования заимствованной лексики в языке рекламы (2013)
Мохосоєва М. М. - Інноваційні процеси в лексиці на позначення смаку в сучасній українській мові (2013)
Онанченко А. В. - Иноязычные заимствования в русской терминологии переводоведения (на материале ЛСГ "компоненты переводческого процесса") (2013)
Панченко Е. И. - SMS и телеграмма: эволюция сжатого текста (2013)
Пикалова А. Н. - Функции именительного темы в устной научной речи (2013)
Попко Л. П. - ИНГ-изация современного языка как проблема неологии (2013)
Проскурина Л. Н. - Концепт "дефект летательного аппарата" как основа для формирования русской терминосистемы ремонта летательных аппаратов (2013)
Пустовойт И. В. - Русский язык в глобальную эпоху: две стороны мирового статуса (2013)
Русенко Т. И. - Синтагматика лексем с корнем -вон'- как компонентов концепта "запах" (на материале произведений А. П. Чехова и И. А. Бунина) (2013)
Сахно И. А. - Немецкие модифицированные фразеологизмы как ценностные кодификаторы (2013)
Суима И. П. - Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности с редуцированными и нередуцированными компонентами (2013)
Тукова Т. В. - Стремление к независимости связей в современном русском языке (2013)
Филатова Е. А. - Языковая игра как объект лингвистического исследования (2013)
Ходоренко А. В. - К проблеме соотношения понятий "референтное содержание" и "номинация" (2013)
Шевчик Е. Ю. - О некоторых способах достижения сжатости текста учебника (2013)
Шелкова К. А. - До питання про феномен дискурсу як об’єкта лінгвістичних досліджень (2013)
Шкурко Е. В. - О принципах классификации синтаксических омонимов (2013)
Шепель Ю. А. - Реценция на монографию Е. А. Пономаренко "Речевые жанры в медицинском дискурсе (в произведениях русских писателей-врачей)" (2013)
Ковальчук Л. Я. - Гемостаз в умовах хронічної критичної ішемії, Венгер І. К., Зарудна О. І., Вайда А. Р., Костів С. Я., Якимчук О. А. (2010)
Ковальчук О. Л. - Прогнозування ускладнень при виконанні лапароскопічної холецистектомії у хворих на цироз печінки, Грубник В. В. (2010)
Кондратенко П. Г. - Тактичні підходи до лікування обтураційної жовтяниці, Конькова М. В., Смирнов М. Л., Мель¬ник О. М. (2010)
Ничитайло М. Ю. - Об’єктивні критерії оцінки тяжкості стану з обґрунтуванням вибору тактики хірургічного лікування хворих на ускладнені непухлинні обтураційні жовтяниці, Годлевський А. І., Саволюк С. І. (2010)
Ярешко В. Г. - Можливості лапароскопічних методик у лікуванні ускладненої жовчнокам’яної хвороби, Міхеєв Ю. О., Перегуда М. С., Попов П. І., Бамбизов Л. М. (2010)
Сипливий В. О. - Застосування малоінвазивних технологій при оперативному лікуванні хворих на гострий калькульозний холецистит, раніше оперованих на органах верхнього поверху черевної порожнини, Петренко Г. Д., Брек О. О., Петюнін О. Г., Гузь А. Г., Брек О. П., Селезньов М. А. (2010)
Хацко В. В. - Комплексне лікування гострого холангіту, зумовленого холедохолітіазом, Шаталов О. Д., Дудін О. М., Греджев Ф. А., Кузьменко О. Є., Єпіфанцев В. О., Базіян Н. К. (2010)
Ничитайло М. Ю. - Стенозуючий папіліт як хірургічна проблема, Огородник П. В., Гомоляко І. В., Дейниченко А. Г., Біляєв В. В., Щербіна С. І., Галочка І. П. (2010)
Грубник В. В. - Нова методика ендоскопічної лівобічної адреналектомії при пухлинах надниркових залоз, Бурлак О. С., Ільяшенко В. В. (2010)
Матвійчук О. Б. - Відеолапароскопія в хірургії перитоніту, Матішинець І. І., Рораговська О. В., Підсуткевич В. В., Кубарич Є. І. (2010)
Колкін Я. Г. - Удосконалення лапароскопічних і традиційних відкритих втручань у хворих на доброякісні осередкові утвори печінки, Хацко В. В., Шаталов О. Д., Греджев Ф. А., Кузьменко О. Є., Піщанський Р. Є., Павлов К. І., Базіян Н. К. (2010)
Ксенофонтов С. С. - Ендохірургічне лікування стенозів та нориць шийного співустя у пацієнтів із товстокишковим штучним стравоходом, Білозерцев О. М., Міхно В. Т. (2010)
Шевчук І. М. - Cучасні аспекти хірургічного лікування хворих на абсцеси печінки, ускладнені абдомінальним сепсисом, Шевчук М. Г., Дроняк М М., Вацеба А.О. (2010)
Перцов В. І. - Оптимізація хірургічної тактики при закритій травмі грудей, Тєлушко Я. В., Моряк О. Ю., Гузь С. Г., Жовніренко М. Г. (2010)
Четверіков С. Г. - Травматичність лапароскопічного доступу в хірургії жовчнокам’яної хвороби, Баязитов М. Р., Олійник О. О. (2010)
Цимбалюк В. І. - Результати застосування методу мікрохірургічної деструкції зони входження задніх корінців для лікування спастичності у хворих із наслідками травматичного ушкодження спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2010)
Скалозубов М. О. - Лапароскопія як найбільш перспективний метод діагностики гострого апендициту в дівчаток-підлітків (2010)
Польовий В. П. - Комплексне застосування лапароскопії та озонотерапії у лікуванні запальних захворювань геніталій, Ротар О. М., Польова С. П., Семеняк А. В. (2010)
Ткачук О. Л. - Застосування антагоністів кальцію у комплексному лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену гострим біліарним панкреатитом, Мєсоєдова В. А. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Вибір хірургічних методів лікування постнекротичних кіст підшлункової залози з врахуванням сонографічної та морфологічної будови стінки на різних стадіях їх формування, Степан Б. Т. (2010)
Ковальчук О. Л. - Особливості змін центральної гемодинаміки в інтраопераційному періоді при лапароскопічних холецистектоміях, Гнатів В. В., Костів О. І., Мельничук В. В., Фіра Д. Б. (2010)
Дзюбановський І. Я. - Функціональне обґрунтування вибору об’єму втручання у хворих на варикозну хворобу, ускладнену хронічною венозною недостатністю, Гощинський В. Б., Луговий О. Б., П’ятничка О. З., Зима І. Я. (2010)
Каніковський О. Є. - Симптоматична хірургічна корекція гострої кишкової непрохідності у хворих на колоректальний рак, Одарченко С. П., Надольський В. О., Одарченко Л. В. (2010)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa в хірургічних стаціонарах України в 2008 році, Марієвський В. Ф., Доан С. І. (2010)
Каштальян М. А. - Концепція "хірургії одного дня” у лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, Шаповалов В. Ю., Павлішин В. В., Тімуш О. О. (2010)
Воровський О. О. - Дефекти передньої черевної стінки після лапароскопічних втручань у хворих похилого та старечого віку (2010)
Мендель M. А. - Холецистектомія: хірургія перед вибором (2010)
Мішалов В. Г. - Досвід використання відеоендоскопічних методик у лікуванні хворих із екстравазальною компресією хребтової артерії, Черняк В. А., Сулік В. В., Дибкалюк С. В. (2010)
Усенко О. Ю. - Відеоендоскопічні технології в хірургії стравохідно-шлункового переходу, Тивончук О. С., Лаврик А. С., Згонник А. Ю., Дмитренко О. Д. (2010)
Арефьева Н. Г. - Лингвострановедческий аспект русской фразеологии в обучении иностранцев: опыт создания практического пособия (2013)
Булава Н. Ю. - Актуальні способи словотвору українського прізвищевого антропонімікону північної Донеччини (2013)
Войцехівська Н. К. - Сучасне молодіжне мовлення (на матеріалі конфліктного дискурсу) (2013)
Волянська Є. В. - Морфонологічна адаптація нових слів у сучасній українській літературній мові (2013)
Высоцкая Т. Н. - Структурные типы составных наименований технических артефактов горной промышленности (2013)
Глобина Л. В. - Полевая модель сочетаемости в практике преподавания русского языка как иностранного в медицинском вузе (2013)
Гончаренко Э. П. - Политкорректность и политкорректный эвфемизм: проблемы перевода (на материале сказок Джеймса Финна Гарнера) (2013)
Гречухина И. Д. - Словосложение как способ образования древнеанглийской поэтической лексики (прилагательное) (2013)
Ємчура Н. Р. - Метафоризація та метонімізація як способи творення чеських суспільно-політичних неологізмів (2013)
Загребельная Н. В. - Англоязычные фразеологизмы как составляющие периферийной зоны ЛСП "Водное транспортное средство" (2013)
Иванова А. А. - Семантический анализ названий должностей и социального статуса, заимствованных в русский язык из арабского (2013)
Ігнатьєва С. Є. - Оптимістичний та песимістичний типи тональності у комунікативному просторі щоденникового дискурсу (2013)
Каракевич Р. О. - Зіставний аналіз зооідіом-лінгвокультурем у німецькій та українській мовних картинах світу (2013)
Коломойченко А. Е. - Прагматика иноязычного имени собственного в экспрессивном тексте (2013)
Кузнецова Е. В. - Имя собственное как средство интродуктивной номинации персонажа в художественном тексте (на материалах рассказов А. П. Чехова и А. И. Куприна) (2013)
Литвак С. Я. - Теоретико-методологічний аналіз граматичних категорій англійського дієслова (2013)
Мальцева Л. В. - Текст как система субтекстов: сопоставительная характеристика учебных и научных текстов (2013)
Мізіна О. І. - Тенденції розвитку системи індивідуально-авторських композитів (на матеріалі ад’єктивних складнонульсуфіксальних дериватів з першим та другим іменниковим компонентом) (2013)
Мозгунов В. В. - Соціальні ролі учасників комунікативного акту як чинник формування і використання модальної рамки діалогічного тексту (2013)
Нашиванько О. В. - Виды семантической неоднозначности терминов медицинской косметологии в современном русском языке (2013)
Нестеренко А. К. - Особливості функціонування прикметників зі значенням кількісного вияву ознаки (2013)
Орел А. С. - Особливості підсистеми консонантизму "давньоруської мови", Маторін Б. І. (2013)
Павленко В. В. - Семантико-стилістичні особливості публікацій "The Sun", "The Daily Mail", "The Times" (2013)
Піскунов О. В. - Реконструкція дивергентних і конвергентних процесів у студіях учених Казанської лінгвістичної школи (2013)
Попова І. С. - До питання про ієрархію синтаксичних категорій української мови (2013)
Попова Т. В. - Русские графиксаты как объект неографии ХХI в. (2013)
Роман В. В. - Тенденції адаптації нових суспільно-політичних лексичних запозиченнь у мові-реципієнті: функціональний аспект (кінець XX ст. – початок XXІ ст.) (2013)
Романец Ю. Р. - Особенности семантической деривации в сфере терминологии материаловедения (2013)
Ситникова Е. В. - Внутренний лексикон человека с позиций когнитивной лингвистики (2013)
Скрябина Т. А. - Лексические инновации: англицизмы в языке современных СМИ, Кошляк Л. А., Гречанова А. Ю. (2013)
Слобода Н. В. - Граматично неадаптовані англомовні запозичення в сучасній українській мові (2013)
Столярская Е. В. - "Языковой меланж" – следствие неологизации или принцип субъязыковой идентификации в текстах рекламных журналов (2013)
Черемська О. С. - Обшири наукової діяльності професора Муромцевої Ольги Георгіївни, Дьолог О. С., Жовтобрюх В. Ф., Петрова Л. П. (2013)
Короленко B. B. - Реформування системи охорони здоров'я в США: аналіз передумов, сутності реформи та перспектив для дерматологічної допомоги (2013)
Ковальчук O. I. - Морфологічні зміни гіпофізарно-адреналової системи щурів при термічній травмі, Дзевульська І B., Титаренко B. H., Маліков O. B. (2013)
Якимів Н. Я. - Мікроструктурна характеристика райдужно-рогівкового кута очного яблука щурів в нормі, Кривко Ю. Я., Онисько P. M. (2013)
Антоненко O. B. - Результати використання препаратів вітаміну D3 у пацієнтів з поєднаною ендокринною патологією на тлі недостатнього забезпечення вітаміном D3, Комісаренко Ю. І (2013)
Жабоєдов Д. Г. - Клінічний вплив сферичності і асферичності оптичних поверхонь інтраокулярних лінз на якість зорових функцій, Пархоменко О. Г. (2013)
Загородний М. І. - Вплив тіотріазоліну на гіпертрофію лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії при сумісному застосуванні з антигіпертензивними препаратами (2013)
Іваніщева І. А. Свирид С. Г. - Особливості загального гуморального імунітету у осіб юнацького та молодого зрілого віку, хворих на мікоз ступнів (2013)
Лисенко С. А. - Проточна ДНК-цитометрія в оцінці паранеопластичного ревматологічного синдрому у хворих на рак легені (2013)
Литвиненко К. О. - Метаболіти кишкової мікрофлори та неалкогольної жирової хвороби печінки (сучасні етіопатогенетичні аспекти) (2013)
Малий Д. Ю. - Епідеміологія захворювань пародонта: віковий аспект, Антоненко М. Ю. (2013)
Полякова С. А. - Клиническая эффективность донатора оксида азота в комплексном лечении больных с впервые выявленным туберкулезом легких и нарушениями выделительной функции почек, Беседа Я. В. (2013)
Рогоза С. В. - Клініко-нейровізуалізаційна характеристика латеральних і медіальних внутрішньомозкових крововиливів (2013)
Шандюк В. Ю. - Клінічні прояви та особливості перебігу кардіоемболічного інсульту у хворих з порушеннями системи фібринолізу, Мельник В. С., Соколова Л. І., Савчук О. М. (2013)
Якушев А. В. - Клітинна терапія при ураженнях серцево-судинної системи. сучасний стан та перспективи, Доманський Т. М., Шаблій В. М (2013)
Трачук Л. Є. - Проблема комплаєнсу при лікуванні артеріальної гіпертензії: клінічні та психологічні аспекти. (огляд літератури), Береза Н. В., Божук Б. С. (2013)
Маліков О. В. - Анатомічні дослідження в роботах Леонардо да Вінчі, Черкасов В. Г., Дзевулъсъка І. В., Гончаров В. Л. (2013)
Молочек А. Ю. - Прокопий Никитович Гудзенко: 100-летнему юбилею посвящается, Лукашук В. Д., Мисюра A. H. (2013)
Прискока А. О. - Науково-методичні основи залучення студентів до наукової діяльності на кафедрі фармакології та клінічної фармакології, Сімонов П. В., Чекман І. С. (2013)
Антоненко Ю. М. - Влияние экстралингвистических факторов на жанровую норму научной рецензии (2013)
Беспам’ятна Л. В. - Структурно-семантична характеристка субстантивних термінів кораблебудування в німецькій, англійській, українській та російській мовах (2013)
Вдовиченко Н. В. - Морально-етичні концепти як лінгвокультурні універсалії (2013)
Волкова І. В. - Уживання антропонімів у романах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та Уласа Самчука "Марія", Калмикова Д. С. (2013)
Воропай С. В. - Конфіксальні іменники у складі професійно-технічних термінів сучасної української мови (2013)
Гаращенко Л. Б. - Ономасіологічна структура аналітичних термінів з атрибутивним компонентом у науково-технічній термінології (2013)
Грабовенко І. С. - Особливості впровадження проектної методики під час навчання студентів вищих технічних навчальних закладів (2013)
Демешко І. М. - Морфонологічна характеристика неолексем- девербативів у сучасній українській літературній мові (2013)
Жовніренко Я. Г. - Визначення терміна мовна ситуація в лінгвістичній енциклопедичній літературі (2013)
Зеленська А. Р. - Прецедентні біблійні топоніми в сучасному публіцистичному дискурсі (на матеріалі статтей на культурну тематику) (2013)
Іванова І. Б. - Українська фразеологія як чинник лінгвостилістичних інновацій у рекламному дискурсі (2013)
Капніна Г. І. - Компаративні фразеологізми із зоонімічним компонентом у німецькій мові (2013)
Коловоротна Н. Д. - До питання про амбівалентну сутність комунікативно значущого мовчання (2013)
Косович О. В. - Модерні тенденції інноваційних процесів у мові он-лайнових засобів масової інформації (2013)
Кошман И. Н. - Понятие "любі друзі" в русских текстах СМИ Украины (2013)
Купіна І. О. - Стилетворча роль фразеологічних одиниць на позначення граничності в тексті: до проблеми постановки питання (2013)
Курмакаева Н. П. - Об основных способах формирования поля безличности русского языка (2013)
Лущай В. В. - Структурная и функциональная периферия в системе частей речи (2013)
Мацюк З. С. - Аби болото, а жаби будуть… (на матеріалі західнополіської фразеології) (2013)
Нестеренко К. В. - О наглядно-образном воплощении термина в художественном тексте (2013)
Острецова И. В. - Семантические особенности глагольного компонента описательных предикатов (на материале специальных текстов) (2013)
Пампура С. Ю. - Проблеми етимології в давньоіндійському та античному мовознавстві: лінгвоісторіографічний аспект (2013)
Просяник О. П. - Сучасна рецепція теорії Фердінанда де Соссюра у російському та українському мовознавстві (проблема періодизації) (2013)
Пугачёва А. В. - Особенности семантики номинаций женщины в поэзии Б. Гребенщикова (2013)
Решетняк О. О. - Символема як один із репрезентантів біблійної картини світу (2013)
Романюк Л. В. - Лінгвопрагматичні аспекти дослідження української фразеології (2013)
Сереброва С. Б. - Исследование функциональных особенностей использования культурного кода в заголовках современной региональной прессы Донбасса (2013)
Сухенко В. Г. - Концептуалізація я (ego) в художній семантиці Дмитра Білоуса (2013)
Фенко М. Я. - Етнокультурна специфіка семантики фразем із компонентом бджола (2013)
Шатілова О. С. - Актуалізація спонукальної модальності в питальних реченнях (2013)
Шахова Е. М. - Предложно-падежные формы имени с первообразными и производными предлогами как средство выражения языковых смыслов в русском языке (2013)
Яновська О. А. - Імпліцитність як складова структурно-смислової цілісності поетичного тексту М. Вінграновського (на матеріалі поезії "У синьому небі я висіяв ліс") (2013)
Пінчук Є. А. - Еволюція технічного та класичного університету (2014)
Ібрагімов М. М. - Грецька Пайдея у сучасній фізкультурно-спортивній експлікації (до проблеми становлення "спортософії") (2014)
Іванова О. С. - Трансформація цінностей освітнього гуманізму в контексті формування гуманітарно-технічної еліти (2014)
Коваль Т. В. - Дихотомія духовності і страху старості у мистецькій практиці: ціннісний аспект (2014)
Ковтун Н. М. - Вольовий характер соціальної активності індивіда і суспільства в інтерпретації Т. Шевченка (2014)
Попович О. В. - Культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм (2014)
Сарнавська О. В. - Художня мова та її філософські, естетичні та лінгвістичні виміри як спосіб здійснення синестезії (2014)
Стасюк Л. О. - Репрезентація протестантської ортодоксії у новоєвропейському просторі (2014)
Чаплінська О. В. - Кітч як наслідок масовізації (2014)
Погребной В. В. - Інтуїтивний християнський базис древніх свят (2014)
Єрмакова С. С. - Вектори лін-освіти у вищому технічному навчальному закладі в умовах транзитивної економіки (2014)
Задорожна І. П. - Формування у майбутніх учителів англомовної компетентності в письмі (2014)
Ленчук І. Г. - Зміст і особливості процесу навчання евклідової геометрії майбутніх учителів (2014)
Куян В. Г. - Значення якості наукових досліджень і навчально-методичних публікацій у навчально-виховному процесі вищої школи, Тимошенко М. М., Євтушок І. М., Чепіков М. С. (2014)
Базурін В. М. - Особливості навчання веб-програмування мовою JavaScript студентів-математиків (2014)
Біденко Л. В. - Роль психологічних механізмів у формуванні лінгвокогнітивних умінь (2014)
Гуковська Т. Г. - Шляхи до мотивації (2014)
Кажан Ю. М. - Метод навчальних станцій як один з ефективних методів інтерактивного навчання німецької мови студентів – майбутніх учителів (2014)
Пастовенський О. В. - Аналіз шляхів здійснення та результатів експериментальної роботи з розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні в умовах чинного законодавства України (2014)
Хижняк О. В. - Використання мультимедійних засобів як інноваційної педагогічної технології у процесі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі (2014)
Шанскова Т. І. - Професійна перепідготовка фахівців гуманітарного профілю в Російській Федерації (2014)
Коробова Ю. В. - Система вправ для формування у майбутніх учителів англійської мови вмінь мовленнєвої адаптації (2014)
Кривонос О. М. - Склад основних компонентів інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителя інформатики (2014)
Левківська С. М. - Формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер як наукова проблема (2014)
Волотівська І. І. - Актуалізація ідеї педагогізації професійної підготовки вчителя іноземної мови наприкінці 40-х − на початку 50-х років ХХ століття (2014)
Мазур Ю. Я. - Формування професійно значущих умінь та навичок майбутніх учителів початкової школи як проблема психологічної науки (2014)
Невмержицька А. Л. - Роль і місце технічної складової в системі професійної підготовки молодшого медичного спеціаліста (2014)
Словінський О. В. - Організаційні аспекти впровадження хмарних обчислень у сфері освіти (2014)
Словінська О. Д. - Вебінар як різновид електронної веб-конференції та його місце в комбінованому навчанні (2014)
Федоренко О. Г. - Чинники формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Якимчук Н. В. - Дидактичні та методичні принципи формування англомовної граматичної компетентності майбутніх філологів у процесі інтерактивного навчання (2014)
Баландюк Р. Г. - Зміст і місце економічної складової серед інших компонентів змісту шкільної історичної освіти (2014)
Воронцова Т. Ю. - Використання нових інформаційних технологій в процесі вивчення іноземної мови (2014)
Місяць Н. К. - Українізми в російськомовному тексті поеми Т. Г. Шевченка "Слепая" (2014)
Москаленко О. І. - Особливості вживання лексико-граматичних структур англійської мови у фразеології радіообміну для льотного складу (2014)
Моркотун С. Б. - Сугестивний характер англомовних медіатекстів (2014)
Назарець В. М. - Персоналізований адресат в адресованій ліриці Бертольда (2014)
Пастернак Т. А. - Навчання іноземним мовам у немовних вузах за допомогою електронних презентацій (2014)
Сингаївська А. В. - Мікродіахронічні зміни у сфері цінностей, потреб і мотивів адресата американської комерційної журнальної реклами, Романюк С. К. (2014)
Топачевський С. К. - Семантично активні моделі структурної надлишковості речення у текстах англомовної реклами (2014)
Форостюк І. В. - Формування міжкультурної компетенції під час аудиторної та позааудиторної роботи зі студентами вищих навчальних закладів (2014)
Черкашина Т. Ю. - Мемуарна, автобіографічна, мемуарно-автобіографічна проза: термінологічний аспект (2014)
Юрчук О. О. - Концепція бунту А. Камю і творчість Т. Шевченка (на прикладі поезії "Заповіт") (2014)
Байло Ю. В. - Особливості функціонування метафори у термінології (2014)
Познанський Р. В. - Віддієслівні абстрактні іменники, мотивовані вербативами лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)", в українській мові (2014)
Аліменко О. С. - Tertium comparationis при зіставленні письмових систем неспоріднених мов (на матеріалі української і корейської мов) (2014)
Анпілогова С. А. - Кіноматографізм як стильова домінанта повісті О. Слісаренка "Плантації" (2014)
Байдак І. С. - Логічні перифрази територіальних одиниць (2014)
Бассай С. М. - Реалізація прийому інтертекстуальності в тексті сучасного німецькомовного анекдоту (2014)
Гуменна І. І. - Лінгвокогнітивний аспект метафори англійської бізнес-мови (2014)
Онищук Н. О. - Шкалювання як початковий етап вільного асоціативного експерименту (2014)
Прима В. В. - Лінгвістичні терміни відпочинку англомовних туристичних путівників по Україні (2014)
Романова Н. В. - Публіцистика Василя Симоненка (2014)
Ковальчук Л. Я. - Корекція диспластичних змін сполучної тканини та ендотеліальної дисфункції при тромбозі глибоких вен у плановій хірургії, Венгер І. К., Костів С. Я., Вайда А. Р. (2010)
Русин В. І. - Ендо¬відеоскопічні втручання в лікуванні гострого тромбофлебіту, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Болдіжар П. О. (2010)
Грубник В. В. - Роль селективної проксимальної ваготомії при лапароскопічній фундоплікації за Тупе, Кіладзе М. А., Малиновський А. В., Гіуашвілі Ш. Т. (2010)
Погорілий В. В. - Роль математичного розрахунку ступеня вісцеро-абдомінальної диспропорції в процесі хірургічного лікування новонароджених із природженими дефектами передньої черевної стінки, Паламарчук Ю. П., Берцун К. Т., Конопліцький В. С., Якименко О. Г., Гончарук В. Б., Гончарук В. Г. (2010)
Селіванов С. С. - Прогноз тяжкості перебігу і наслідку гострого розлитого перитоніту, Бондарєв Р. В., Бондарєв В. І., Фонова Н. О. (2010)
Хілько С. С. - Індекс гіпоксії нейтрофілів периферичної крові як прогностичний критерій оцінки тяжкості печінкової недостатності та ефективності терапії у хворих при механічній жовтяниці, Колбасін П. М., Старосек В. М. (2010)
Солошенко В. В. - Морфологічне обґрунтування доцільності використання культури алофібробластів у шахтарів із поширеними дермальними опіками (2010)
Дейкало І. М. - Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис, Махніцький А. В., Соколик М. Б. (2010)
Шідловський О. В. - Малоінвазивні методики у лікуванні вузлового зоба з кістозною дегенерацією, Карел О. І., Шідловський В. О. (2010)
Гудима А. А. - Морфологічні особливості слизової оболонки стінки шлунка після моделювання кровотечі та ішемічно-реперфузійного пошкодження шлунка і застосування тіотриазоліну, Дзюбановський І. Я., Антонюк М. І. (2010)
Фомін П. Д. - Хірургічне лікування гострокровоточивих поліпів шлунка та дванадцятипалої кишки, Іванчов П. В., Столярчук С. М., Лобанов С. М., Шведенко Ю. І. (2010)
Ничитайло М. Ю. - Технічні аспекти лапароскопічних операцій на надниркових залозах, Дяченко В. В., Гулько О. Н., Литвиненко О. М., Галочка І. П., Лукеча І. І. (2010)
Дикий О. Г. - Діагностична лапароскопія в умовах інтраабдомінального спайкового процесу (2010)
Шевчук І. М. - Результати лікування ферментативного перитоніту у критичних хворих на гострий некротичний панкреатит, Кузенко Т. М., Хруник А. Д. (2010)
Воровський О. О. - Реконструктивно-відновні операції після виконання операцій Гартмана у хворих похилого та старечого віку (2010)
Васильєв О. О. - Лікування парапанкреатичної флегмони (2010)
Гур’єв С. О. - Стан кісткової тканини у хворих на хронічний гепатит із контрактурою Дюпюітрена у віддаленому періоді, Іскра Н. І., Кузьмін В. Ю. (2010)
Колкін Я. Г. - Тимчасова оклюзія бронха як лікувальний засіб при гострих легенево-плевральних норицях, Хацко В. В., Першин Є. С., Межаков С. В., Ступаченко О. М., Гюльмамедов С. І., Вегнер Д. В., Лобанов Е. В. (2010)
Матвійчук Б. О. - Відеолапароскопічні операції при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, асоційованій із ковзною грижею стравохідного отвору діафрагми, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р., Павловський І. М. (2010)
Костирной О. В. - Відеоендоскопічна холецистектомія, Бабаліч О. К., Шестопалов Д. В., Древетняк А. А., Дубовенко В. В., Астапенко С. В. (2010)
Бондарчук Г. В. - Реанімаційна рентгенопрозора каталка в роботі відділень інтенсивної терапії. Досвід організації роботи, Покидько М. І., Цигалко Г. А., Герасименко С. І. (2010)
Гребеник М. В. - Розриви серця – хірургічна проблема невідкладної кардіології (2010)
Стець М. М. - Вибір методу анестезії при проведенні ендоскопічних транспапілярних втручань, Насташенко І. Л., Строгуш О. М., Молнар І. М. (2010)
Буднюк О. О. - Профілактика пресорної реакції на інтубацію трахеї у хворих з патологією щитоподібної залози (2010)
Каштальян М. А. - Перший досвід сигмокольпопоезу з використанням лапароскопічної техніки, Гладчук І. З., Шаповалов В. Ю., Каштальян М. М., Тимчук О. Б., Тімуш О. О. (2010)
П’ятикоп Г. І. - Сучасні аспекти лапароскопічного лікування жовчнокам’яної хвороби, Овєчкін Д. В., Маюра Н. А. (2010)
Прокопович О. Р. - Випадок ізольованого травматичного розриву жовчного міхура (2010)
До 80-річчя академіка АМН України Михайла Петровича Павловського (2010)
Дейкало І. М. - До 200-річчя з дня народження Миколи Івановича Пирогова (1810–1881), Шідловський В. О., Запорожан С. Й., Герасимчук П. О., Кушнір Р. Я., Саюк Ю. М., Лойко І. К., Шідлов¬ський О. В., Іващук Л. Ю., Осадчук Д. В. (2010)
Титул, зміст (2012)
Загорій Г. В. - Формування структури ціноутворення (вартості) лікарських засобів в Україні на прикладі Медихроналу вітчизняного виробництва (2012)
Руденко В. В. - Вивчення арсеналу лікарських засобів для лікування дерматозів, Дроздова А. О., Малецька З. В. (2012)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: огляд заходів протидії розповсюдженню психоактивних речовин через мережу Internet, Шаповалов В. В., Агапов Д. О. (2012)
З нагоди ювілею професора Войтенка Георгія Миколайовича (2012)
Борищук В. О. - Вшановуємо пам’ять Б. П. Єгорова – колишнього керівника аптечної служби м. Києва (2012)
Перцев І. М. - Півненко Григорій Прокопович (1906–1997) (до 105-річчя від народження та 35-річчя заснування кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету), Рубан О. А. (2012)
Коритнюк Р. С. - Технологічна та фізико-хімічна характеристика гелів, Загорій Г. В., Тарасенко В. О., Укадіке Чинамере (2012)
Парченко В. В. - Нові S-похідні 1,2,4-триазолу як потенційні оригінальні вітчизняні ветеринарні лікарські засоби (2012)
Демченко С. А. - Синтез та аналгетична активність похідних, Ядловський О. Є., Бобкова Л. С., Бухтіарова Т. А. (2012)
Буцька В. Є. - Розроблення методу кількісного аналізу мерказолілу в трансдермальній терапевтичній системі, Ратушний С. В., Шитєєва Т. О., Голембіовська О. І. (2012)
Геращенко І. І. - Порівняння структурно-адсорбційних характеристик препаратів каоліну і діоктаедричного смектиту, Маркіна А. І., Пахлов Є. М., Горчев В. Ф. (2012)
Філатова О. О. - Вивчення УФ-спектрів целекоксибу, Прийменко Б. О., Буряк В. П., Сур С. В., Юрченко І. О. (2012)
Білай І. М. - Порівняльна оцінка залежності фармакологічної дії від хімічної будови похідних 1,2,4-триазолу, Михайлюк Є. О., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Гоцуля А. С., ГоцуляА. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2012)
Коновалова О. Ю. - Нова класифікація природних сполук (2012)
Єренко О. К. - Амінокислотний склад трави перспективних видів роду Оман (Inula L. ) флори України, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Гречана О. В., Мазулін Г. В. (2012)
Шанайда М . І. - Порівняльний аналіз компонентного складу ефірних олій видів роду васильки (Ocimum L. ) (2012)
Уточнення (2012)
Ковальчук Л. Я. - Гемодинамічна флебогіпертензія у вені Леонардо в патогенезі гострого варикотромбофлебіту вен нижніх кінцівок, Венгер І. К., Чорненький М. В., Беденюк А. Д., Костів С. Я. (2011)
Гнатюк М. С. - Ремоделювання поверхневої венозної системи при різних формах варикозної хвороби нижніх кінцівок, Зима І. Я. (2011)
Ничитайло М. Ю. - Діагностика та лікування хворих із комбінованими пошкодженнями жовчних проток та судин при холецистектомії, Скумс А. В., Шкарбан В. П., Литвин О. І., Шевчук Б. Л., Скумс А. А. (2011)
Кондратенко П. Г. - Діагностика і лікування стенозуючих захворювань великого сосочка дванадцятипалої кишки, Стукало О. А. (2011)
Сироїд О. М. - Особливості клінічного перебігу і хірургічного лікування пацієнтів різної статі із жовчнокам’яною хворобою (2011)
Грубник В. В. - Застосування лапароскопічних методів герніопластики для лікування рецидивних пахових гриж, Бугрідзе З. Д., Воротинцева К. О. (2011)
Пінчук В. Д. - Динамічна деформація грудей при субмускулярній збільшувальній мамопластиці (2011)
Ямінський Ю. Я. - Результати відновлення рухів у хворих із частковим порушенням функцій спинного мозку після його травматичного ушкодження (2011)
Дейкало І. М. - Вплив рекомбінантного інтерлейкіну-2 на показники цитокінів у хворих із різним ступенем тяжкості перебігу гострого абдомінального сепсису, Махніцький А. В., Чепіль І. В., Левчук Р. Д. (2011)
Іфтодій А. Г. - Особливості патогенезу гострої кишкової недостатності при гострій тонкокишковій непрохідності, Гребенюк В. І., Коломоєць О. М. (2011)
Копитчак І. Р. - Порівняльний аналіз морфологічних змін кісткової та м’язової тканини при ізольованій та поєднаній скелетній травмі (2011)
Ковальчук Л. Я. - Міні-інвазивні пункційні та пункційно-дренуючі методи в лікуванні псевдокіст підшлункової залози, Степан Б. Т. (2011)
Венгер І. К. - Трофічні виразки венозного генезу – тактика хірургічного лікування, Беденюк А. Д., Романюк Т. В. (2011)
Грубник В. В. - Нові методи лапароскопічної герніопластики вентральних гриж, Парфентьєв Р. С., Єлмар Аскеров, Воротинцева К. О. (2011)
Ковальчук А. О. - Ефективність лікування хворих з опіками при проведенні ранньої некректомії з використанням ліофі¬лізованих ксенодермотрансплантатів вторинного зрізу (2011)
Андрейчин В. А. - Клініка і діагностика набряків нижньої кінцівки після діафізарних переломів кісток гомілки, Гамарник О. Т. (2011)
Гомза Я. Ю. - Результати координаційних тестів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2011)
Ковалик А. П. - Віддалені результати хірургічної реабілітації хворих на рубцево-паралітичний стеноз гортані, Ковалик П. В. (2011)
Підгірний Я. М. - Стратегічні напрямки інтенсивної терапії у хворих із гострою дихальною дисфункцією, яка зумовлена "вірусно-бактеріальною” пневмонією (2011)
Перепелиця В. П. - Спостереження випадку перфорації нагноєної гематоми печінки, Хоменко В. С., Сіроткін А. В. (2011)
Проняєв В. В. - Ксенотрансплантація шкіри, Слободян О. М., Проняєв Д. В. (2011)
Федорчук О. Т. - Оптимізація алогерніопластик при грижах різної локалізації, Шевчук Б. Л. (2011)
До 60-річчя професора Ігоря Касяновича Венгера (2011)
Професору Ігорю Яковичу Дзюбановському – 60! (2011)
Содержание (2014)
Долматов Д. А. - Влияние электромагнитного излучения на механизмы горения углеводородов в непосредственной окрестности разряда (2014)
Моргун С. А. - Влияние геометрических параметров на частоты свободных колебаний рабочих лопаток турбомашин (2014)
Карпинос Б. С. - Эксплуатационные повреждения турбореактивных двухконтурных авиационных двигателей с форсажной камерой сгорания, Коровин А. В., Лобунько А. П., Ведищева М. Ю. (2014)
Анпилогов Д. И. - Оценка сдвиговой деформации приводной шестерни авиационного двигателя (2014)
Ивщенко Л. И. - Структурная организация материалов сложнонагруженных трибосопряжений, Цыганов В. В. (2014)
Двирник Я. В. - Методика моделирования течения потока в осевом компрессоре ГТД численным методом, Павленко Д. В. (2014)
Коляда А. Ф. - Циркуляция кинетической энергии в сателлитах зубчатых механизмов, Кожемякин К. С. (2014)
Засовенко А. В. - Про дію рухомого навантаження на пружно-пластичну балку (2014)
Азизов Т. Н. - О влиянии верхней температуры цикла при термоциклических испытаниях никелевых жаропрочных сплавов на их долговечность, Сидохин Е. Ф., Тихомирова Е. А., Сидохин Ф. А. (2014)
Придорожный Р. П. - Расчетная оценка эффективности применения теплозащитных покрытий на охлаждаемых рабочих лопатках турбин высокого давления авиационных газотурбинных двигателей, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П. (2014)
Мастиновский Ю. В. - О расчете сварных соединений на динамическую прочность (2014)
Кресанов Ю. С. - Влияние холодного деформирования и термической обработки жаропрочного сплава на эксплуатационные свойства лопаток компрессора ГТД, Качан А. Я., Павленко Д. В., Уланов С. А. (2014)
Мыленко А. А. - Повышение предела выносливости широкохордных лопаток вентилятора газотурбинных двигателей в поле ультразвука, Рожковская Э. Л., Гараненко Т. Р. (2014)
Дядя С. И. - Конструкция экспериментальной концевой цилиндрической фрезы с изменяемыми углами винтовых режущих кромок, Козлова Е. Б., Кондратюк Э. В., Шевченко А. В. (2014)
Качан А. Я. - Качество отливок рабочих лопаток турбины, модифицированных наночастицами тугоплавких соединений и обработанных ГИП, Лысенко Н. А., Дудников А. С., Уланов С. А. (2014)
Внуков Ю. Н. - Влияние применения вязкоупругих демпфирующих сред на эффективность и качество концевого фрезерования тонкостенных деталей, Гермашев А. И., Кондратюк Э. В., Мозговой В. Ф., Балушок К. Б. (2014)
Поболь И. Л. - Наноструктурированные износостойкие вакуумно-плазменные покрытия на инструменте и деталях машин, Дениженко А. Г., Станкевич Е. В., Селифанов С. О. (2014)
Павленко Д. В. - Технико-экономические аспекты технологических схем получения заготовок из титановых сплавов для лопаток ГТД, Овчинников А. В. (2014)
Попович А. Г. - Расчет силы воздействия упругого волокна чашечного щеточного инструмента на деталь, Гончар Н. В., Степанов Д. Н. (2014)
Исаков А. В. - Оптимизация газоразрядной камеры технологического устройства для ионной полировки поверхностей лопаток газотурбинных установок, Степанушкин Н. П., Колесник В. П., Колесник В. В., Гарин А. О. (2014)
Мозговой В. Ф. - Метод параметризации управляющих программ обработки деталей ГТД на модернизированных многокоординатных станках с ЧПУ, Панасенко В. А., Качан А. Я., Котов И. И. (2014)
Гайдук С. В. - Применение методов пассивного и активного эксперимента к оценке влияния гафния на характеристические температуры многокомпонентного никелевого сплава, Кононов В. В. (2014)
Шейко С. П. - Комплексная оптимизация химического состава низколегированной стали (2014)
Шаломєєв В. А. - Структура та властивості магнієвого сплаву Мл-5 з легкоплавкими металами, Зеленюк Ю. О., Цивірко Е. I. (2014)
Мітяєв О. А. - Забезпечення високої якості вторинних силумінів, Волчок I. П., Лоза К. М., Гнатенко О. В., Лукінов В. В. (2014)
Полишко С. А. - Повышение уровня механических свойств малоуглеродистой стали CТ1КП при помощи модифицирования и выбора оптимального режима термической обработки (2014)
Ткаченко С. Н. - Поверхностное легирование деталей из углерод-углеродистых композиционных материалов для авиационной промышленности с целью повышения жаростойкости (2014)
Глотка Т. А. - Влияние термической обработки на структуру и свойства сложнолегированного титанового сплава (2014)
Субботин С. А. - Обработка стационарных сигналов в задаче диагностирования лопаток газотурбинных авиадвигателей (2014)
Ігнаткін В. У. - Моделювання процесів метрологічного обслуговування засобів вимірювання (2014)
Пирог Т. П. - Біосинтез поверхнево-активних речовин на промислових відходах, Софілканич А. П., Конон А. Д., Гриценко Н. А. (2014)
Nidialkova N. А. - Optimization of elastolytic peptidase biosynthesis by Bacillus thuringiensis ІМV В-7324, Matseliukh О. V., Varbanets L. D. (2014)
Volkova N. А. - Multipotent mesenchymal stromal cells of bone marrow in therapy of chronic inflammation of the murine ovaries, Yukhta M. S., Yurchuk Т. А., Ivanova E. D., Stepanuk L. V., Pavlovich E. V., Sokol L. V. (2014)
Таширев А. Б. - Устойчивость азотфиксирующих бактерий карстовых полостей к экстремальным факторам, Суслова О. С., Рокитко П. В., Олексенко А. А., Бондарь К. М. (2014)
Vasyliev R. G. - 3D Cultivation of neural crest-derived multipotent stem cells in collagen and fibrin hydrogels: effects on cell viability and proliferation, Zubov D. A., Rodnichenko A. E., Labunets I. F., Novikova S. N. (2014)
Шульга С. М. - Створення та характеристика ліпосомальної форми куркуміну (2014)
Yumnam S. - Optimization of tannase positive probiotic production by surface response methodology, Prasanna B., Oriabinska L. B., Khrokalo L. A., Dugan O. M. (2014)
Тевфик А. Ш. - Особенности клонального микроразмножения канны садовой (Canna × Hybrida hort.), Митрофанова И. В., Кузьмина Т. Н. (2014)
Вайнер А. А. - Протекторное действие брассиностероидов на растения проса при абиотических стрессах, Колупаев Ю. Е., Швиденко Н. В., Хрипач В. А. (2014)
Науменко О. В. - Пошук і властивості лактобактерій, перспективних для біотехнології (2014)
Blayda I. A. - Composition and activity of bacterial community of coal tailing (2014)
Косаковская И. В. - Термочувствительность липоксигеназы и пигментов фотосинтеза озимой пшеницы, Бабенко Л. М., Скатерная Т. Д., Устинова А. Ю. (2014)
Швед О. М. - Cучасні технології вилучення азоту зі стічних вод, Петріна Р. О., Карпенко Я. О., Новіков В. П. (2014)
Баль-Прилипко Л. В. - Біотехнології виробництва м’ясних продуктів. сучасний стан, Леонова Б. І. (2014)
News (2014)
Рецензії (2014)
Гусятинська Н. А. - Актуальність впровадження методів активного навчання в процесі формування культури безпеки фахівців, Чорна Т. М. (2014)
Коваль В. О. - Терміни "компетенція" і "компетентність" у контексті професійної підготовки майбутніх учителів-філологів (2014)
БреславецьН. О. - Формування міжкультурної компетенції в процесі вивчення іноземних мов студентами ВНЗ (2014)
Ковальова С. М. - Різноманітні підходи до класифікації кейсів (2014)
Пєтухова І. О. - Впровадження психолого-педагогічного тестування в освітній простір України (2014)
Силко Є. М. - Організація проекту "кіноклуб" як естетико-педагогічна позааудиторна робота зі студентами педагогічних вишів (2014)
Слінченко Л. В. - Соціалізація особистості студента в контексті розвитку самоврядних структур ВНЗ (2014)
Ярмолович О. І. - Полікультурність особистості в межах її формування (2014)
Калашнік Н. В. - Сутність та структура поняття "міжкультурна комунікативна компетентність студентів-медиків" (2014)
Петрученя Г. Г. - Гендерна асиметрія студентства як чинник формування гендерної культури в Україні в 60-80-ті роки ХХ століття (2014)
Суботницький І. М. - Естетичне виховання молодших школярів через формування естетичних почуттів засобами мистецтва (2014)
Хмелівська С. І. - Розвиток іншомовної освіти у чоловічих гімназіях Київського учбового округу у період шкільних реформ 1864 та 1871 рр. (2014)
Відоменко Д. Д. - Сучасні інформаційні системи управління видавництвом як чинник розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування (2014)
Зеленська Н. О. - Естетична й художня культура – найважливіші складові формування творчої особистості (2014)
Михайлова О. Л. - Динаміка розвитку емпатійних здібностей у студентів фізико-математичних спеціальностей в умовах педагогічного ВНЗ (2014)
Черноватий Л. М. - Зміст поняття "фахова компетентність перекладача" як складової методики навчання (2014)
Галуцьких І. А. - Образна концептуалізація сексуальних стосунків в контексті художньої тілесності (на матеріалі художньої прози Д. Г. Лоуренса) (2014)
Государська О. В. - Універсальні властивості мов і культур світу як плацдарм міжетнічного спілкування (2014)
Гридасова О. І. - Кінодискурс як об’єкт навчання кіноперекладу (2014)
Дуркалевич В. В. - Модель світу в оповіданні Івана Франка "Мій злочин" (2014)
Єфименко В. А. - Сучасні модифікації казки про Білосніжку (2014)
Ковалюк Ю. В. - Фразеологізми з компонентом vegetable в національних картинах світу (2014)
Лазебна Н. В. - Продуктивні афіксальні засоби утворення англомовних комп’ютерних термінів з образним компонентом (2014)
Лісова Ю. О. - Гендерні особливості фокалізації при зображенні самотнього персонажа (2014)
Малярчук О. В. - Емоційний концепт ЩАСТЯ: етимологічні та структурні характеристики (2014)
Мизин Т. О. - Лінгвостилістичні особливості англійської народної загадки (2014)
Мороз Л. В. - Проблема типології перекладацьких трансформацій, Кушнір Н. В. (2014)
Мосейчук О. М. - Функціонально-прагматичні особливості реалізації іронії та сарказму в контексті бізнес перемовин, Разгонова К. С. (2014)
Поліщук Л. П. - Інноваційні тенденції у професійній підготовці майбутніх викладачів в умовах формування європейського простору вищої освіти (2014)
Птушка А. С. - Невідповідність жінок утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту (2014)
Романюк С. К. - Оцінка та її різновиди в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі (2014)
Семененко Г. М. - Сучасні підходи до вивчення причин і механізмів мовних змін (2014)
Семенюк І. С. - Маніпулятивний вплив у медійному англомовному меритократичному дискурсі (2014)
Стратулат Н. В. - Відображення суспільно-політичних реалій в інноваційній лексиці української мови (на матеріалі тлумачного Словника української мови в 20-ти томах) (2014)
Ткачівська М. Р. - Емоційність твору як рефлекторне відображення реальності (негативна характеристика жінки у німецькомовних перекладах) (2014)
Хижняк О. В. - Types of Tests Used in English Language (2014)
Чумак Н. А. - Темпорально-контекстуальне маркування як спосіб передачі лінгвокультурної інформації запозичених номінацій в англійській мові (2014)
Балацька О. Л. - Параметри предметної сфери "Науковець" у критичних зауваженнях англомовної наукової статті (2014)
Вольницька Д. О. - Діахронічний аспект топікалізації в англійській мові (2014)
Денисюк Л. В. - Англійський молодіжний сленг як засіб самовираження та відображення світогляду тінейджерів, Данілова Н. Р. (2014)
Дуброва А. С. - Дослідження особливостей перекладу англійських фразеологізмів, Трофімчук В. М. (2014)
Жук В. А. - Семантико-синтаксический статус родственного дополнения в английском предложении (2014)
Кузнецова М. О. - Англомовний художній текст як змістово-мовна основа інтеракції текстових антропоморфів (2014)
Очковська А. П. - Структурна будова рейзингових конструкцій з підметом у сучасній англійській мові (2014)
Свірідова Ю. О. - Опис природи і пейзаж: критерії розрізнення (на матеріалі австралійської поезії ХХ століття) (2014)
Татуревич Н. С. - Поведінка підмета в ранньоновоанглійських імперативних реченнях (2014)
Тодорова Н. Ю. - Фразеологічні засоби вербалізації концепту віддаленості об’єкта в англійській та українській лінгвокультурах (зіставний аспект) (2014)
Ясіновська О. В. - Соціальний вимір морально-етичних концептів релігійного дискурсу (на матеріалі текстів Нового Завіту) (2014)
Бессонов Н. Ю. - Особенности семантики глагола-связки как компонента каузативной конструкции (2014)
Маслюк М. Г. - Виведення імплікатур із стилістичної фігури оксиморону за допомогою операції логічної імплікації (2014)
Носолевська В. Л. - Особливості англомовного дискурсу авіабудування (на матеріалі навчальної літератури) (2014)
Павленко Н. О. - Моделі лексикографічної репрезентації фразеологiчних одиниць з гендерним компонентом (2014)
Подорожна К. Ю. - Проблема класифікації реалій та виокремлення історизмів у ній (2014)
Поліщук О. С. - До проблеми аналізу тривимірної моделі мовної картини світу (зіставно-типологічний аспект) (2014)
Суичимез А. А. - Костюм как компонент социокультурного портрета в пьесе А. Н. Островского "Свои люди – сочтемся!" (2014)
Яковлева К. О. - Фактор гендера у використанні займенників thou та you у ранньоновоанглійський період (2014)
Ярема О. Б. - Алюзивне навантаження художнього дискурсу британського модернізму (2014)
Ярмолович Г. Ю. - Сутність категорії числа (2014)
Ковальчук Л. Я. - Органозберігаючі хірургічні втручання при виразковій хворобі в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Лойко І. І. (2011)
Цимбалюк В. І. - Клініко-електрофізіологічна оцінка результатів відновлення рухів у хворих із наслідками травматичного ушкодження грудних і поперекових сегментів спинного мозку, Ямінський Ю. Я., Третьякова А. І. (2011)
Венгер І. К. - Основні причини формування рецидиву варикозної хвороби вен нижніх кінцівок після хірургічного лікування, Чорненький М. В., Костів С. Я., Запорожець В. В., Гнатко В. В. (2011)
Шевчук І. М. - Профілактика тромбогемо¬рагіч¬них ускладнень у хворих похилого віку з гострим некротичним панкреатитом, Кузенко Р. Т. (2011)
Дейкало І. М. - Імунокорекція та екстракорпоральні методи детоксикації в патогенетичному лікуванні гострого деструктивного панкреатиту, Чепіль І. В., Левчук Р. Д., Гриньків Н. І., Костів О. І., Чепіль Г. В. (2011)
Потапов О. Л. - Шляхи вдосконалення періопераційного менеджменту в гастроінтестинальній хірургії (2011)
Запорожан С. Й. - Особливості формування запальної відповіді у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами, Осадча О. І., Кравець А. М., Стець М. М. (2011)
Філик О. В. - Роль волемічної ресусцитації в комплексній інтенсивній терапії у дітей із тяжким сепсисом/септичним шоком (2011)
Тітов І. І. - Стан центральної та церебральної гемодинаміки на етапах наркозу і операції з видалення інсульт-гематом в осіб старшого віку, Близнюк Д. В., Вінтоняк І. В. (2011)
Ковальчук Л. Я. - Щодо механізмів впливу еластичного бинтування нижніх кінцівок на перерозподіл циркулюючої крові та нові аспекти його застосування у доопераційній підготовці хірургічних хворих, Герасимюк Н. І. (2011)
Сушко Ю. І. - Порівняльна ефективність пери¬то¬не¬ального діалізу та ентеральної оксигенотерапії в лікуванні експериментального панкреонекрозу, Олійник O. В (2011)
Венгер І. К. - Деепідермізовані ліофілізовані ксенодермотрансплантати при локальному лікуванні трофічних виразок венозного генезу, Ковальчук А. О., Романюк Т. В. (2011)
Гривенко С. Г. - Можливі шляхи поліпшен¬ня функціональних та естетичних результатів при повторній корегуючій абдомінопластиці, Кругляцов Д. Ф. (2011)
Андрейчин В. А. - Застосування антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта та великих суглобів, Макар М. Б., Непорадний І. Д., Федунків О. О., Біцька І. В. (2011)
Поліщук В. Т. - Досвід лікування хворих із псевдокістами підшлункової залози, ускладненими кровотечею, Невмержицький І. М., Костина А. І., Пріор П. В., Слободенюк О. В., Дикий О. Г., Кудін І. П., Заболотнюк Р. В., Мельник В. М. (2011)
Копитчак І. Р. - Фактори ризику незадовільних наслідків лікування переломів гомілки у постраждалих із політравмою (2011)
Кокалко М. М. - Оптимізація анестезіологічного забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози, Коновчук В. М., Акентьєв С. О., Маковій¬чук Я. О., Проданчук І. Г. (2011)
Скрипко В. Д. - Вплив внутрішньочеревного тиску в ранньому після¬операційному періоді у хворих на гостру злукову кишкову непрохідність, Шев’як П. І., Мотуз В. В., Скрипко Л. А. (2011)
Павлишин А. В. - Автодермопластика ранових дефектів ступні у лікуванні синдрому стопи діабетика, Шідловський В. О. (2011)
Семенюк Ю. С. - Спостереження успішного лікування хворого з посттравматичним розривом заочеревинного відділу дванадцятипалої кишки, Ткач В. О., Денищук В. Ф. (2011)
Бідованець Б. Ю. - Метастаз карциноми передміхурової залози у шкіру поперекової ділянки, Бідованець Ю. М., Головата Т. К. (2011)
Ковальчук Л. Я. - Серцево-легенева реанімація: порівняння стандартів 2005 та 2010 року, Потупалова Т. О., Олійник О. В. (2011)
Чурпій К. Л. - Новий підхід у лікуванні хворих на бешиху, Чурпій В. К., Чурпій І. К. (2011)
Поліщук О. П. - Людина у вимірах естетичної та культурної антропології: моделювання, інологіка і ціннісний вектор образної стратегії мислення в умовах цивілізаційних зрушень сучасності (2014)
Годованець Н. І. - Релігійно-правова сутність змісту сур та айатів Корану (2014)
Гуменюк С. М. - Культуротворчий потенціал смиренномудрія у проективному просторі давньоруської духовної традиції (2014)
Лазуріна Н. П. - Взаємозв'язок індивідуального та особистісного в структурі громадянської компетентності особистості (2014)
Сабадуха В. О. - Онтологія як філософська наука про достатні підстави людського буття (2014)
Янковський С. В. - Соціально-культурний світ: специфікація феномена та експлікація поняття (2014)
Петришин Н. Є. - Філософські та теологічні розвідки аксіологічних наслідків науково-технічного поступу (2014)
Заблоцька О. С. - Компетентнісне вивчення майбутніми агрономами мікроелементів та їх впливу на рослини (2014)
Бовсунівська Н. М. - Музичні обрії Шевченка-романтика (2014)
Борко Т. М. - Проблеми підготовки редакторів в українських виданнях (2014)
Вітченко А. Ю. - Методика використання оригінальних художніх текстів у процесі формування перекладацьких умінь студентів-філологів (2014)
Кубіцький С. О. - Структура методики індивідуальної роботи з майбутніми землевпорядниками в процесі вивчення спеціальних дисциплін, Кочеригін Л. Ю. (2014)
Малик Г. Д. - Поняттєве тло реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього перекладача (2014)
Озарко І. І. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-гірників, Книш Л. О., Мойсеєнко Н. В. (2014)
Озарко О. О. - Застосування кейс-методу на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у процесі навчання студентів технічних спеціальностей у ВТНЗ, Сахневич І. А. (2014)
Почтовюк С. І. - Формування загальнолюдських моральних цінностей молодших школярів як основа духовного виховання (2014)
Сліпчук В. Л. - Тенденції розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі (XX – початок ХХІ століття) (2014)
Янишин О. К. - Формування інформаційно-технологічного аспекту медіаграмотності майбутнього перекладача засобами веб-ресурсу Citation Machine® (2014)
Іванюк І. В. - Самоосвіта – основне завдання директора як суб'єкта цілісного освітнього простору в системі розбудови інноваційної правової школи (2014)
Сверида Б. В. - Інноваційна професійна діяльність викладача – основа розвитку самоосвіти, Антонюк В. М. (2014)
Флярковська О. В. - Виховання творчої самореалізації школярів у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Андрущенко А. О. - Методичні передумови формування граматичної компетентності майбутніх філологів із французької мови як другої іноземної (2014)
Парвадов Л. А. - Педагогический опыт и современные подходы к исследованию проблемы формирования ЗОЖ в системе образования, Чалабова Э. А., Улановский А. М. (2014)
Прилуцька Н. С. - Понятійно-термінологічний аналіз поняття "електронна бібліотека" (2014)
Штогрин М. В. - Особливості формування перекладацької компетентності майбутнього перекладача на основі текстів нафтогазової сфери (2014)
Герлянд Т. М. - Методичні підходи до забезпечення ефективності загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю (2014)
Гоголь-Саврій М. В. - Етапи підготовки майбутніх вчителів-класних керівників до впровадження ґендерного підходу у загальноосвітні школи України (2014)
Зозуля К. В. - Діяльність Харківського інституту шляхетних дівчат (2014)
Іванов Є. В. - Сучасні тенденції розвитку демократизації управління освітніми закладами в Україні (2014)
Левківська К. В. - Моделювання процесу впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів (2014)
Ніщик Р. О. - Соціолінгвістичні особливості навчання майбутніх філологів вживання англомовних фразеологічних одиниць в усному діалогічному мовленні (2014)
Словінська Ю. А. - До проблеми використання педагогічних програмних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики (2014)
Сорочинська Т. А. - Реформування системи педагогічної освіти Рівненщини в контексті суспільно-політичних змін (1939-1958 рр.) (2014)
Баландюк Р. Г. - Методичні підходи до висвітлення економічної складової у курсі історії у радянській школі (2014)
Гончарук В. В. - Шляхи розвитку сучасного управління освітою у регіоні (2014)
Кравець І. Л. - Альтернатива як педагогічне поняття (2014)
Ткаченко Ю. В. - Служба у справах дітей в системі національного виховання України (2014)
Hillesheim J. - Zwischen Asthetizismus und politischen Realitaten: Stefan Georges Gedicht Das Wort (2014)
Krabiel К. - Literatur im Umbruch. Kontroversen Bertolt Brechts mit Thomas Mann und Klaus Mann in den 1920er Jahren (2014)
Sprenger К. - "Bei uns hier oben…" Thomas Manns Der Zauberberg – eine "totale Institution"? (2014)
Когут О. В. - Власні назви нафтових свердловин відантропонімного походження (на матеріалі назв свердловин Борисласького нафтогазового родовища), Венгринюк М. І., Штогрин І. Ю. (2014)
Голубовська І. В. - Наталена Королева й розвиток української афористики (2014)
Захарчук Н. В. - Реалізація категорії адресата в діалогічних фрагментах (на прикладі англомовного дискурсу) (2014)
Карасенко О. А. - Іменники rihtære і schaffære у середньоверхньонімецькій мові: лексико-семантичний та перекладацький аспекти (2014)
Матійчук О. М. - Творчий акт як боротьба: поезія Рози Ауслендер "Несписаний листок І" (2014)
Мельник О. М. - Художня модель суспільства періоду незалежності: викривальне зображення дійсності в романі "Брухт" Павла Загребельного (2014)
Муравська С. М. - Особливості вживання лексики в англійському авіаційному радіотелефонному дискурсі (2014)
Павлик В. І. - Особливості перекладу іронії публіцистичних текстів (2014)
Савчин Н. Б. - Сюжетно-образна структура оповідань і новел Михася Ткача (2014)
Трубенко І. А. - Джерела художньої метонімії у прозі англійського модернізму (на матеріалі творів В. Вулф та Д. Г. Лоуренса) (2014)
Гуцол М. І. - Інтерпретація традиційної сюжетно-образної системи міфу про морську царівну у сучасній українській драматургії (2014)
Жук А. В. - К вопросу о грамматических межъязыковых преобразованиях (2014)
Івасюта О. Б. - Китайська етно-культурна символіка у романі "Добра земля" Перл Бак (2014)
Калініченко Т. М. - Конектори як засіб експлікації логіко-семантичних відносин в англо-українських перекладах (на матеріалі текстів офіційно-ділової документації ООН в Україні) (2014)
Литвин І. П. - Лінгводидактичні особливості використання художнього діалогу на заняттях з української мови як іноземної (2014)
Онушканич І. В. - Сленг як перекладознавча категорія: поняття, етимологія, способи перекладу, Штогрин М. В. (2014)
Свиридюк Л. А. - Особливості часопросторової організації роману Любка Дереша "Трохи пітьми" (2014)
Сігова К. В. - Жанр жіночого роману як один із видів роману масової літератури (2014)
Дзюбіна О. І. - Скорочення як спосіб утворення неологізмів в сучасній англійській мові (на матеріалі англомовних Інтернет-видань та форумів в молодіжних соціальних мережах) (2014)
Музиченко Н. І. - Лексико-граматична вербалізація жалю та болю у творчості Григора Тютюнника (2014)
Булдакова Е. В. - К вопросу об осуществлении королевской власти во Франции в период правления Людовика VI и Людовика VII (2014)
Вербий Р. Н. - О значении термина "φορτηγέσιος" в березанском письме Ахиллодора (2014)
Каріков С. А. - Створення віросповідних книг Євангелічно-Лютеранської Церкви у конфесійну добу (2014)
Фомін М. - О проблеме формирования раннехристианской художественной традиции в Херсонесе IV-V вв. (2014)
Харламова А. О. - Поховання пізніх кочівників із цілим кістяком коня в басейні середньої течії Сіверського Дінця (2014)
Янко А. Л. - Знову про прабатьківщину етрусків (2014)
Гайдай О. Ю. - Історична політика щодо монументальної спадщини радянської доби в Україні (на прикладі Вінницької області) (2014)
Гірік С. І. - Борьбисти, боротьбисти і Комінтерн: Еволюція взаємовідносин (2014)
Кароєва Т. Р. - Видання та поширення україномовної книги у Російській імперії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.: комерційна складова (2014)
Назарова Є. П. - Український соціалістичний рух у південноукраїнському регіоні напередодні та в умовах революції 1905–1907 рр. (2014)
Посохова Л. Ю. - Українські півчі в придворній капелі першої половини XVIII ст.: принципи "рекрутування" та ротації (2014)
Труш С. М. - Формування професійної етики чекістів (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919–1922 рр.) (2014)
Елкин А. И. - В поисках лучшей доли: русские студенты-эмигранты в Польше в 20–30-е гг. ХХ в. (2014)
Кушнарьов С. С. - К вопросу о социальном составе и материальном обеспечении валуйских станичников в первой половине XVΙΙ в. (2014)
Чернявский Л. С. - Профсоюзная пропаганда во внешней политике СССР (1945–1956 гг.) (2014)
Чувпило О. О. - Індійський національно-визвольний рух на першому етапі Другої світової війни (1939–1940 рр.) (2014)
Домановська М. Є. - Історична славістика та візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – поч. ХХ ст.): традиції у вивченні та викладанні середньовічної історії південних слов’ян (2014)
Куделко С. М. - Преподавание историографии в Харьковском университете (вторая половина ХХ – начало XХI вв.): к 50-летию кафедры историографии, источниковедения и археологии (2014)
Ліман С. І. - Історія середніх віків у навчальних курсах й творчості Івана Олександровича Сливицього (1808–1874). (2014)
Рачков Є. С. - Символи та емблеми Харківського університету кінця XX – початку XXI ст.: на шляху до створення нової корпоративної символіки (2014)
Савенкова И. Ю. - Проблемы истории английской Ост-Индской компании в освещении А. Е . Кудрявцева (1880–1941) (2014)
Бойко-Гагарин А. С. - Кошелек полуторных грошей Сигизмунда ІІІ с денарием Тита из Житомирской области, Мызгин К. В. (2014)
Вовк О. І. - Вшанування в Харківському університеті 240-ї річниці від дня народження В. Н. Каразіна (2014)
Kulikov V. O. - Communist decoding of the world: "Enthusiasm: Symphony of the Donbas” by Dziga Vertov (2014)
Posokhov S. I. - The results of an international research project "Ubi universitas, ibi Europa”, Andreev A. Yu. (2014)
Богдашина О. М. - Цивілізаційний контент минувшини і сучасності України. Рец. на дослідження у двох книгах: Україна найдавнішого часу – початку XХІ століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль : Астон, 2012. (2014)
Лихачева Т. М. - Поляки на сході України у 1832–1921-му роках (Рец. на кн.: Mądzik M., Korzeniowski M., Latawiec K., Tarasiuk D. Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832–1921. – Lublin: Wydawnictwo OLECH, 2012. – 230 s.) (2014)
Наумов С. О. - "Тепер ми знаємо, чому і як…" (Відгук про книгу: Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів. – К., 2013) (2014)
Посохов С. І. - Рецензія: Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, wstęp i opracowanie A. Górak i K. Latawiec, Lublin 2012. – 238 s. (2014)
Борис Петрович Зайцев (2014)
Куліков В. О. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 2013 р., Миколенко Д. В. (2014)
Хроніка подій на історичному факультеті в 2013 р. (2014)
Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна в 2013 році (2014)
Відомості про авторів (2014)
Список скорочень (2014)
Абизов В. А. - Можливості моделювання нових об’єктів інтер’єру на основі традиційних форм, Георгієва О. С. (2011)
Аксенов А. Ф. - Анализ фазового состава смазки в задачах трения, Стельмах А. В., Бадир К. К., Хусейн Д. Д., Селезнев Е. Л. (2011)
Аксенов А. Ф. - Анализ процесса формирования граничных слоев в узлах трения, Ибраимов Т. Т., Аль-Тамими А. У., Стельмах Д. А. (2011)
Батаровська М. В. - Удосконалення процесу формування деталей головних уборів об’ємної форми, Кущевський М. О., Кошевко Ю. В. (2011)
Бобир С. В. - Зміна параметрів соломи льону олійного в процесі зберігання, Островська А. В., Кузьміна Т. О. (2011)
Богонос Л. П. - Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України (2011)
Буханцова Л. В. - Дослідження зміни грубої структури костюмно-пальтових тканин при формотворенні деталей швейних виробів (2011)
Веремчук І. - Реологічна поведінка ізопропілріпакового і метилріпакового біопалив (2011)
Вовк Ю. В. - Аналіз трансформації графічної моделі конструктивних зон поясних виробів в системі покриття тазового поясу та нижніх кінцівок, Словінська А. Л. (2011)
Галавська Л. Є. - Дослідження гігроскопічності бікомпонентного кулірного трикотажу гладкого платированого переплетення, Конахевич Н. Р. (2011)
Головенко Т. М. - Механічна технологія поглибленої переробки трести льону олійного, Міняйло І. О, Бойко Г. А. (2011)
Головчанська Є. О. - Принципи формування комбінаторних систем для цілей проектування одягу, Поліщук О. І. (2011)
Горобчишина В. С - Предмети праці та їх властивості як визначальні характеристики технологічного процесу виготовлення швейного виробу, Макарова О. В. (2011)
Декар Е. Ю. - Исследование изменений антропологических признаков детского населения младшей школьной группы г.Киева (2011)
Демидюк Н. І. - Дослідження ефективності впливу пральних порошків на видалення плям різного походження, Налобіна О. О. (2011)
Домбровська О. М. - Розробка каталогу трансформативних елементів дитячого одягу (2011)
Єліна Т. В. - Силова тривимірна геометрична модель кулірного трикотажу, Галавська Л. Є. (2011)
Жук О. В. - Дослідження впливу будови штучних шкір на їх механічні властивості, Березненко С. М. (2011)
Засорнова І. О. - Вибір кольорів вишивальних ниток для оздоблення жіночих костюмів, Засорнов О. С., Сарана О. М. (2011)
Захаркевич О. В. - Обгрунтування вихідних умов формування ланцюгів перетворення жіночих плечових виробів (2011)
Захаркевич О. В - Метод побудови віртуальної форми жіночого плечового виробу шляхом масштабування, Гречана М. В. (2011)
Здрилюк С. В. - Експериментальне дослідження процесу кратної самосинхронізації дебалансних віброзбудників, Ярошевич М. П. (2011)
Ілюшик І. М. - Технологія добування озерних сапропелів та виробництво ОМД на їх oснові, Тарасюк В. В., Матчук А. Л. (2011)
Качура К. М. - Методика проектування рукавичок з урахуванням коефіцієнтів "золотих пропорцій", Омельченко Н. М, Коновал В. П. (2011)
Клименко О. Д. - Побудова транспортно-завантажувальних підсистем за модульним принципом, Мисковець С. В. (2011)
Клименко О. Д. - Автоматизований розрахунок рамного фільтрпресу, Селезньов Д. Е. (2011)
Кокоячук Ю. Б. - Вибір конструкторсько-композиційних рішень для проектування скаутського форменого одягу, Троян О. М., Краснюк Л. В. (2011)
Костюнік Р. Є. - Оптимізація 3-D конфігурації шорсткості робочих поверхонь деталей трибосистеми ковзання (2011)
Кошевко Ю. В. - Розробка способу віброформування деталей головних уборів об’ємної форми з тканин, Кущевський М. О. (2011)
Кравченко И. Ф. - Физическая механика гетерофазной смазки редукторов ГТД, Ананьєв В. Г., Колесник П. А., Единович А. Б., Аксёнов А. Ф., Стельмах А. У. (2011)
Круглий Д. Г. - Створення екологічно чистих технологій одержання лляної трести, Прохорова Н. І. (2011)
Кулешова С. Г. - Розробка принципів проектування гармонійного зовнішнього образу споживача на основі візуалізації віртуальної системи "людина – одяг" (2011)
Куць Н. Г. - Ефективність роботи дизеля при впливі стаціонарної та нестаціонарної теплопровідності (2011)
Лозінська С. М. - Дослідження динаміки зношування матеріалів спеціального призначення, Ярощук О. В., Царьова Є. В. (2011)
Лозовенко С. Ю. - Текучість волосяного покриву виробів із натурального хутра та способи її усунення, Неровня В. М. (2011)
Майдан П. С. - Аналітична модель процесу силової фіксації плоских деталей перед складанням у заготовку верху взуття, Драпак Г. М., Горященко С. Л. (2011)
Марчук А. Р. - Експериментально-аналітичні дослідження системи подачі ниток основов’язальних машин, Буряк А. В., Параска Г. Б. (2011)
Мельничук Л. С. - Теоретичні засади прогнозування технічних характеристик електродвигунів компресора холодильника, Налобіна О. О. (2011)
Муравинець Ю. В. - Аналіз шляхів підвищення якості льоносировини, яка отримується в умовах високої вологості (2011)
Назарчук Л. В. - Особливості проектування дитячого одягу з елементами трансформації (2011)
Налобіна О. О. - Аналіз методів планування розвитку льонарської галузі АПК (2011)
Нікольчук С. С. - Визначення потрібної кількості зубів підбираючого барабана адаптера до льонозбирального комбайна (2011)
Поліщук Н. С. - Нові підходи до покращення гігієнічних властивостей одягу немовлят шляхом антимікробної обробки текстильних матеріалів, Бохонько О. П., Палій Г. К., Назарчук О. А., Назарчук Г. Г. (2011)
Поліщук М. М. - Дослідження переміщення вологи в озерному сапропелі методом сорбції (2011)
Поліщук Н. М. - Особливості визначення волокнистого складу лляних тканин (2011)
Поліщук О. С. - Стенд для дослідження пристрою з електромагнітним приводом для встановлення металевої фурнітури у вироби легкої промисловості, Чумакова С. В., Пундик С. І. (2011)
Приходько Н. О. - Дослідження діелектричних властивостей біопалив (2011)
Проданчук І. В. - Удосконалення конструкції профілактичного корсета для корегування постави учнів молодшої шкільної групи, Білоусова Г. Г., Фадєєва В. С. (2011)
Пронь О. І. - Про утворення вторинних структур (2011)
Рудь В. Д. - Нові технології та матеріали для легкої промисловості, Самчук Л. М. (2011)
Савич T. I. - Споживчі властивості спортивного взуття для скейтборду (2011)
Савчук П. П. - Наукові передумови та світова практика реалізації явища "вибіркового перенесення" в полімеркомпозитах при навантаженні тертям, Кашицький В. П., Садова О. Л. (2011)
Сай В. А. - Дослідження середньої масодовжини волокна льону олійного, вирощеного в умовах західного Полісся України (2011)
Селезньова А. В. - Напрямки удосконалення інформаційної бази даних для проектування корсетних виробів, Славінська А. Л. (2011)
Селезньов Д. Е. - Визначення енергетичних витрат на здійснення процесу обчосу (2011)
Сиротинко О. П. - Розробка гармонійних параметрів кишень на основі інтегрованої сітки внутрішніх членувань жіночого плечового одягу (2011)
Соболев О. А. - Розробка нової ресурсозберігаючої технології механічної переробки луб’яних культур, Клевцов К. М. (2011)
Собчук Д. С. - Оптимізація місткості бункера для шпуль орієнтуючого пристрою прядильного автомата, Грицюк Ю.В. (2011)
Стельмах А. У. - Анализ эффективности магнитно-турбулентной очистки подшипников качения, Кущев А. В., Шимчук С. П. (2011)
Стельмах А. У. - Реология гидродинамики смазывания деталей машин, Бадир К. К., Ибраимов Т. Т., Стельмах Д. А. (2011)
Стельмах А. В. - Система управления и контроля процессов трибологических испытаний (2011)
Тимочко К. Р. - Аналіз модульних систем будови тіла для побудови геометричної моделі умовно-ідеальної фігури, Кульшова С. Г. (2011)
Ткачук О. Л. - Оздоблення тканин для спецодягу із застосуванням водорозчинного кремнійорганічного препарату, Пуць В. С. (2011)
Харченко Ю. М. - Оптимізація номенклатури показників якості одягу для спортсменів-фехтувальників (2011)
Хомич А. В. - Аналіз технологій переробки лляної трести (2011)
Хомич А. В. - Дослідження роботи струшувача стрічки стебел льону, Дударєв І. М. (2011)
Хуфенбах В. - Трибология легких полимерных материалов применяемых в узлах трения машин, Стельмах А., Кунце К., Модлер Н. (2011)
Червінська Т. В. - Розробка конструктивних і технологічних рішень трансформуючих вузлів виробів-трансформерів верхнього одягу, Савчук Н. Г. (2011)
Чурсіна Л. А. - Моделювання та дизайн нового асортименту льоновмісних тканин, Тіхосова Г. А., Бабіч С. С. (2011)
Шаран Т. Г. - Оцінка властивостей плівкоутворюючого комплексу на основі полівінілового спирту з хромом, Рокицька В. Й., Прошина Н. В. (2011)
Швець Г. С. - Прогнозування появи дефектів в результаті силуетної трансформації конструкції спідниці-штанів (2011)
Шевченко Р. А. - Экспериментальное исследование реологии смазывающей среды, Хусейн Д. Д., Коба В. П., Радзиевский В. А. (2011)
Шегинський О. В. - Дослідження показників надійності взуттєвих синтетичних шкір (2011)
Шовкомуд О. В. - Системний аналіз і моделювання процесу отримання льоносировини (2011)
Ящук А. А. - Дослідження ефективності імпульсного сушіння насіння льону олійного, Кірчук Р. В. (2011)
Анотації (2011)
Держко І. З. - Соціокультурні передумови формування класичної метафізики (2014)
Полищук Н. В. - Духовные проблемы общества в эпоху современного инфор­мационно-высокотехнологического прогресса и перспективы их решения (2014)
Сінькевич О. Б. - Гендер в ідентифікаційних практиках масової культури (2014)
Захарчук А. Ф. - Преодоление государства в рамках иррационалистического подхода Ф. Ницше, Ярош А. Н. (2014)
Макешина Ю. В. - Репрезентация материнства в феминистской философии Ю. Кристевой (2014)
Чуйкова О. В. - Біполярність концепції ноосфери В. І. Вернадського: пасіонарність та нооетика (2014)
Крапівник Г. О. - Компенсаторна функція детективних текстів у масовій культурі (2014)
Лупак Т. І. - Прояви екзистенціалізму у творчості художників закарпатської образотворчої школи 1960-х – 1980-х років (на прикладі творчості В. Микити) (2014)
Ситниченко Є. Г. - Інноваційний характер маркетингової парадигми управління освітою (2014)
Грекова В. С. - Homo creator: грані творчості (2014)
Кісєль О. В. - Культурологічний підхід до проблеми споживання в контексті освітніх завдань (2014)
Ланюк Є. Ю. - Форми діалогічності політики і мистецтва у контексті світоглядної парадигми раціоналізму Нового часу (2014)
Бабарикіна Н. А. - Громадянське суспільство як засіб гармонізації відносин між державою і громадянами (2014)
Музиченко Г. В. - Державна політика України у сфері суспільно-релігійних відносин (2014)
Славина О. В. - Теоретико-методологические основания изучения символизации социально-политической реальности в трансформирующихся обществах (2014)
Шваб М. А. - Соціальні медіа як інструмент позиціонування діяльності молодіжних неурядових організацій (2014)
Артеменко М. А. - Формування транснаціональної еліти як чинник сучасних глобалізаційних процесів (2014)
Жувака И. А. - Геофилософия циркумполярной цивилизации (2014)
Маслов Ю. К. - Місцеве самоврядування як структурний елемент системи влади сучасних країн Європи (2014)
Демура О. О. - Аналіз тоталітарної свідомості в соціально-критичній теорії Франкфуртської школи (2014)
Осипчук А. Д. - Структурація, простір і час: реконструкція спроби побудови теорії синтезу "структури-агентності" Ентоні Гідденса (2014)
Прокопчук І. І. - Вплив політичної культури на функціонування демократії: аналіз ідей Алексіса де Токвіля (2014)
Орешета Ю. В. - Фахівці із соціальної роботи як ключові суб’єкти сфери соціальної роботи (2014)
Пекарчук В. М. - Роль зв’язків з етнічною батьківщиною та міжкультурного діалогу у відродженні та розвитку культур етноменшин: зміни 1990 – 2000-х років (2014)
Шалашна Н. М. - Державницькі ідеї українського православного духовенства періоду національно-визвольної революції середини XVII ст. (1648-1657) (2014)
Зборець С. В. - Консервативна націологічна концепція державотворення в працях В. Липинського (2014)
Усенко Н. М. - Побутовий аспект повсякденного життя сільської трудящої молоді: зміни 1990-2000-х років (2014)
Гордовская Е. К. - Разработка С. А. Мокржецким в начале XX века метода внекорневого питания и лечения растений (2014)
Ковальчук Л. Я. - Спосіб корекції клапанної недостатності глибоких вен нижньої кінцівки, Венгер І. К., Романюк Т. В., Чорненький М. В. (2011)
Ничитайло М. Ю. - Ендоскопічні хірургічні втручання при хронічному панкреатиті, ускладненому псевдокістами, Огородник П. В., Дейниченко А. Г. (2011)
Запорожченко Б. С. - Застосування плазмаферезу в комплексній терапії гострого деструктивного панкреатиту, Коритна Г. Ю., Муравйов П. Т. (2011)
Скумс А. В. - Прецизійна техніка панкреатодуоденальної резекції як основа профілактики панкреатичної нориці, Ничитайло М. Ю., Цюра Ю. П. (2011)
Румянцев К. Є. - Комплексний підхід у лікуванні кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу при C-класі цирозу печінки, Кополовець І. І., Русин В. І. (2011)
Лігоненко О. В. - Рання біологічна ентеральна терапія у комплексному лікуванні хворих на гостру кишкову непрохідність, Дігтяр І. І., Лігоненко О. О. (2011)
Кондратюк О. П. - Цитологічні та мікробіологічні аспекти гострого некротизуючого панкреатиту (2011)
Чурпій І. К. - Корекція печінкової недостатності у хворих на перитоніт (2011)
Доброродній А. В. - Газовий склад артеріальної та венозної крові при експериментальному гострому респіраторному дистрес-синдромі (2011)
Ковальчук Л. Я. - Хірургічна тактика при діастатичних розривах товстої кишки на фоні обтураційної кишкової непрохідності, Беденюк А. Д., Угляр Т. Ю. (2011)
Грубник В. В. - Ретроспективний аналіз 15-річного досвіду лапароскопічної пластики гриж стравохідного отвору діафрагми, Малиновський А. В. (2011)
Нікішаєв В. І. - Діагностична та лікувальна ендоскопія при кровотечах із варикозно розширених вен стравоходу та шлунка, Задорожній О. М., Лемко І. І. (2011)
Запорожченко Б. С. - Досвід лікування псевдокіст підшлункової залози із застосуванням комплексних міні-інвазивних технологій, Шевченко В. Г. (2011)
Сірчак Є. С. - Безпосередня оцінка якості життя на фоні комплексного лікування у хворих на цироз печінки, Русин В. І., Шеремет А. П. (2011)
Спіженко Н. Ю. - Перший досвід лікування хворих із метастазами колоректального раку печінки з використанням стереотаксичного радіохірургічного комплексу "CyberKnife® G4”, Бобров О. Є., Чеботарьова Т. І., Леонович А. Л., Лещенко Ю. М., Лисак В. І., Шараєвський О. А., Дудка А. Ю., Лучковський С. М. (2011)
Шапринський В. О. - Аналіз причин летальності при травматичних ушкодженнях печінки за даними аутопсій бюро судово-медичної експертизи, Продан С. М. (2011)
Бойко В. В. - Проблеми антибактеріальної терапії в клініці невідкладної хірургії, Логачов В. К., Береснєв С. О., Головіна О. О., Андреєв Г. І. (2011)
Нікішаєв В. І. - Ефективність скринінгової колоноскопії, Лазарчук В. М. (2011)
Іскра Н. І. - Порівняльна характеристика виразності фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит із контрактурою Дюпюітрена за даними різних методів дослідження, Шатрова К. М., Гур'єв С. О., Кузьмін В. Ю., Новікова М. М. (2011)
Павлишин А. В. - Хірургічне лікування ранових дефектів у хворих на синдром стопи діабетика шляхом дермальної автопластики, Шідловський В. О. (2011)
Бенедикт В. В. - Особливості хірургічної тактики у хворих на гострий поширений перитоніт в умовах супутньої патології (2011)
П’ятночка І. Т. - Пневмоперитонеум в комплексному лікуванні хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, Корнага С. І., Довбуш Ю. В., Цибуляк В. Є., Білик С. О., Корнага Н. В. (2011)
Чорноморденко І. В. - Роль духовно-інтелектуальної спадщини І. Франка у формуванні національної еліти, Куцурук В. М. (2014)
Вітюк І. К. - Християнська етика: доетичний зміст моральних заповідей Декалогу (2014)
Ковтун Н. М. - Вольові стани у контексті дослідження соціальної активності індивіда і суспільства (2014)
Кришмарел В. Ю. - До питання про впровадження навчання релігійної освіти у ЗНЗ: статистичні дані (на прикладі України, РФ та Білорусі) (2014)
Тофтул М. Г. - Яку філософію ми читаємо студентам? (2014)
Кобетяк А. Р. - Іслам в Україні: реалії співіснування (2014)
Вітвицька С. С. - Проблема формування національної свідомості особистості у педагогічній спадщини видатних українських педагогів (2014)
Смагін І. І. - Суспільствознавча компетентність учнів: поняття, зміст, структура (2014)
Арешонков В. Ю. - Пошуки нового змісту шкільного суспільствознавства у факультативах та курсах народознавчого, громадянознавчого, етико-морального та економічного спрямування у 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Величко В. Є. - Використання технології візуального програмування в університетській освіті засобами вільного програмного забезпечення (2014)
Греб М. М. - Реалізація активного типу навчання майбутніх учителів початкової школи під час засвоєння лексикології (2014)
Коновальчук І. І. - Інноваційне середовище як засіб розвитку інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Косигіна О. В. - Післядипломна освіта в світлі андрагогічного підходу (2014)
Костючков С. К. - Біологічні знання як чинник формування політичних ідей і цінностей у громадянському суспільстві (2014)
Куліш Т. І. - Диференціація навчального процесу на уроках образотворчого мистецтва (40-80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Мирончук Н. М. - Діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутніх педагогів до реалізації функцій учителя-вихователя (2014)
Сахневич І. Д. - Проблеми всебічного гармонійного виховання студентської молоді (2014)
Смолінська О. Є. - Ідея європейського університету в педагогічному дискурсі (2014)
Супрун М. В. - Мотивація студентів магістратури до викладацької діяльності з урахуванням її особливостей в умовах інформатизації суспільств (2014)
Шехавцова С. О. - Критерії та показники формування суб’єктності студентів до професійно-педагогічної діяльності в університеті (2014)
Клязника В. М. - Методика забезпечення поточного контролю знань на заняттях з англійської мови (2014)
Олендер К. П. - Розвиток пізнавальної активності учнів гімназій Галичини за допомогою підручників у 20-30-х роках ХХ століття (2014)
Поліщук З. П. - Використання саморобних приладів для демонстраційного експерименту на уроках фізики під час вивчення теми "Електромагнітне поле", Свищ Б. В., Федьович М. В. (2014)
Жук О. І. - Професійна підготовка інженерів у США: традиції та інновації (2014)
Левків С. П. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках екології в загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Приходько Г. В. - Аналіз досвіду соціостатевого виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – поч. ХХ ст.: стан, проблеми, перспективи (2014)
Сивцева А. С. - Определение содержания понятия "педагогические условия" методом контент-анализа (2014)
Скорик Ю. М. - Імідж педагога як формуючий чинник стійкості до професійного вигорання майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Гаспарян С. К. - Особенности репрезентации концепта в художественном произведении, Геворгян К. Ш. (2014)
Алиева Н. - Адъективные и наречные узлы (2014)
Білас А. А. - Адекватність відтворення розмовно-силенційного функціонування трьох крапок в українському перекладі роману П. Модіано "Неділі в серпні" (2014)
Венгринюк М. І. - Прагматика вторинних науково-технічних текстів (на матеріалі заголовків наукових статей нафтогазового спрямування) (2014)
Весельська Г. С. - Функціонально-стилістичне використання сурядних сполучників у поетичній творчості Тараса Шевченка (на матеріалі поеми "Гайдамаки") (2014)
Герасименко Л. С. - Особливості синтаксичної структури англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу (2014)
Гірняк С. П. - Мовні особливості пастирських послань і морально-пасторальних праць Митрополита Андрея Шептицького (2014)
Гримашевич Г. І. - Функціонування прислівників у поетичній творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Ковтун А. А. - Лексикографічне опрацювання церковно-релігійної лексики в сучасній українській мові (2014)
Кушлик О. П. - Дериваційний потенціал відсубстантивних дієслів із семантикою "обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною" (2014)
Лисенко О. А. - Фонетичне засвоєння студентами німецькомовних запозичень в українській термінології (2014)
Манюх Н. Б. - Особливості перекладів роману "Вовкулака (Самотній вовк)" В. Дрозда російською та польською мовами (2014)
Миненко Ю. В. - Родинна й сімейна тематика у поезії Т. Шевченка 1843-1848 рр. (2014)
Муравська С. М. - The Structure of Linguistic Dictionary Entry (on the Materials of Aviation English) (2014)
Назарець В. М. - Жанрові форми адресованої лірики Бертольда Брехта (2014)
Озарко І. І. - Лексичні, граматичні та термінологічні особливості науково-технічного перекладу, Соломчак Т. В. (2014)
Соколовська С. Ф. - Образна будова тексту драми (2014)
Кульчицька О. В. - Про деякі критерії та методи визначення пейоративної лексики (2014)
Хохлова В. А. - Этноспецифика оценочной семантики английской и украинской топонимической фразеологии (2014)
Шевчук Д. О. - Проблема жіночої свободи та самоідентифікації у повісті Т. Шевченка "Музыкант" (2014)
Бобровницька Н. В. - Фольклорна традиція та особливості віршування поезій Т. Г. Шевченка (2014)
Велилаева Л. Р. - Основные направления исследований по эмиграционистике российской научной школы (2014)
Власенко М. В. - Функціонування квазіеталонів у складі фразеологізмів (2014)
Гузак А. М. - Комунікативна роль біблійних цитат та притч у формуванні позитивного іміджу сучасного політичного лідера (2014)
Гурмак Ю. М. - Вплив соціально-політичної ситуації епохи абсолютизму на мовні та літературні процеси у Франції ХVІІ століття (2014)
Завадська Н. В. - Фольклорний мотив заборони у прозі Марії Матіос (2014)
Шевлякова Ю. О. - Вербалізація ґендерної ідентифікації в англомовних он-лайн журналах для дівчат (2014)
Юрчак Г. М. - Джерела і контекст романного мислення Юрія Косача (2014)
Юшкевич В. І. - Кореляції лінійної монотематичної моделі і комунікативних ситуацій англомовного ділового дискурсу (2014)
Пазюк Я. А. - Маркери драми у внутрішньому монолозі (2014)
Андрійчук А. В. - Зміни метаболічних реакцій в крові триборних коней в динаміці тренінгу, Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М., Ткачова І. В., Вартовник М. С. (2014)
Антоняк Г. Л. - Вплив шестивалентного Хрому на активність ензимів гліколізу та пентозофосфатного шляху в лейкоцитах крові кроликів, Хомич Н. П. (2014)
Березовський Р. З. - Показники системи антиоксидантного захисту у поросят за дії цитратних сполук Феруму, Максимович І. Я., Влізло В. В. (2014)
Волощук В. М. - Якість продуктів забою за осциляторного режиму годівлі молодняку свиней, Біндюг Д. О., Манюненко С. А. (2014)
Гавриляк В. В. - Імпедансна характеристика кератину вовняного волокна, Яремкевич О. С., Седіло Г. М. (2014)
Головко А. М. - Аналіз активності існуючих протимікробних препаратів на ринках України, Пінчук Н. Г., Дмитриєва Г. В. (2014)
оловчак Х. М. - Вплив ентеросорбентів на активність No-синтази у клітинах щурів за умов введення афлатоксину В1, Панчук І. В., Антоняк Г. Л., Возна О. Є. (2014)
Гопаненко О. О. - Синтез кортизолу і альдостерону наднирниковими залозами кролів за гострого аргінінового панкреатиту та його корекції (2014)
Zhukorskiy O. M. - Reaction of the populations of disease causative agents in animals to the influence of Sagittaria Sagittifolia l. intravital excretions, Gulay O. V., Gulay V. V., Tkachuk N. P. (2014)
Зинов’єв С. Г. - Деякі біохімічні показники крові свиней при використанні гм-сої в їх раціонах (2014)
Корбецький А. Р. - Вплив тіотріазоліну у складі середовища для кріоконсервування сперми псів на цілісність плазматичних мембран та збереженість акросом сперміїв після розморожування, Шаран М. М. (2014)
Кузьмінов О. Б. - Токсикологічна оцінка лоратадину на лабораторних тваринах (2014)
Кухтин М. Д. - Формування біоплівок мікроорганізмами, які виділені з доїльного устаткування, Крушельницька Н. В. (2014)
Лесик Я. В. - Фізіолого-біохімічні показники крові та якість сперми кролів-плідників за умов випоювання сполук Сірки і Хрому, Федорук Р. С., Кропивка С. Й., Долайчук О. П. (2014)
Назарук Н. В. - Вплив метіфену та вітамікс Se на ензимну систему антиоксидантного захисту організму бичків за хронічного нітратно-нітритного токсикозу з Кадмієвим навантаженням, Гуфрій Д. Ф. (2014)
Паска М. З. - Обмін речовин та м’ясна продуктивність бугайців поліської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за згодовування кормової добавки "Мікроліповіт" (2014)
Сеньків О. М. - Активність ензимів антиоксидантного захисту в тканинах поросят за різного рівня Цинку в раціоні, Іскра Р. Я., Мартинишин І. М., Бучко О. М., Максимович І. Я., Цепко Н. Л. (2014)
Скляров П. М. - Розробка вітамінно-гормональних фітопрепаратів для профілактики перинатальної патології овець та кіз, Кошевой В. П., Федоренко С. Я. (2014)
Томчук В. А. - Ентеросорбенти, їх властивості та застосування (2014)
Федорук Р. С. - Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх фракцій у тканинах медоносних бджіл за згодовування борошна нативної сої з додаванням хлориду та цитрату хрому, Романів Л. І. (2014)
Хвостик В. П. - Оцінка закономірностей інтенсивності росту м’ясо-яєчних курей різного генетичного походження (2014)
Шевченко Є. А. - Геномна та Blup оцінка кролів новозеландської білої породи в розрізі лінійної належності, Копилов К. В. (2014)
Оголошення (2014)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2014)
Калініченко А. В. - Спеціальні сировинні зони як елемент ґрадації екологічності аграрних підприємств, Писаренко П. В., Мінькова О. Г. (2014)
Харитонов Н. Н. - Визначення стійкості сортів кісточкових рослин до кислотних дощів, обумовлених утворенням аерозолів, Станкевич С. А., Клименко О. Є., Хлопова В. Н. (2014)
Макаренко Н. А. Сальнікова А. В. - Екотоксикологічна оцінка біодобрив, продуктів ферментації біогазової установки, на предмет їх відповідності вимогам органічного виробництва, Бондарь В. І., Борщ Г. М. (2014)
Шевніков М. Я. - Якісні показники насіння сої залежно від впливу мінеральних і бактеріальних добрив, Міленко О. Г., Лотиш І. І. (2014)
Рожков А. О. - Урожайність ячменю ярого сорту Докучаєвський 15 залежно від застосування різних норм висіву та позакореневих підживлень, Чернобай С. В. (2014)
Баташова М. Є. - Біотехнологічні культури в сучасному аграрному секторі (2014)
Маслиёв С. В. - Урожайность сахарной и лопающейся кукурузы при возделывании бессменно и в севооборотах (2014)
Солонечний П. М. - Оцінка адаптивної здатності та стабільності сортів ячменю ярогоза продуктивністю (2014)
Кулинич С. М. - Ефективність кріодеструкції у великої рогатої худоби в разі видалення злоякісних новоутворень повік (2014)
Локес П. І. - Морфологічні зміни печінки за гепатиту у собак і котів, Кравченко С. О., Локес-Крупка Т. П., Бурда Т. Л. (2014)
Євстаф’єва В. О. - Удосконалення методів зажиттєвої діагностики саркоптозу, отодектозу та демодекозу собак, Гаврик К. А. (2014)
Писаренко В. В. - Сутність маркетингових ризиків сільськогосподарських підприємств, Лях Я. Ю. (2014)
Дорогань-Писаренко Л. О. - Антикризовий моніторинг фінансового стану сільськогосподарських підприємств (2014)
Демчук Н. І. - Стратегічне планування інвестиційної діяльності харчових підприємств (2014)
Горик О. В. - Аналітично-експериментальне встановлення ресурсу несучої здатності елементів каркасу стадіону "Ворскла" ім. Олексія Бутовського (м. Полтава). Повідомлення 3. Визначення експлуатаційного ресурсу, Ковальчук С. Б., Яхін С. В. (2014)
Калініченко А. В. - Використання методів математичного моделювання для оптимізації режимів роботи геліосистем, Титко Р., Сакало В. М., Горб О. О. (2014)
Прасолов Є. Я. - Підвищення стійкості деталей проти зношування двигунів сільськогосподарської техніки, Лапенко Т. Г., Бондаренко О. Ю. (2014)
Іващенко Т. Г. - Визначення забруднюючих речовин ґрунту територій промислових підприємств та ідентифікація їх екологічної небезпеки, Пушкарьова І. Д. (2014)
Шовкова О. В. - Стан виробництва сої в Україні та в Полтавській області (2014)
Повх О. В. - Формування показників біопродуктивності моркви столової під впливом органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату (2014)
Фролов Д. О. - Економічні проблеми фазанівництва в Україні (2014)
Семіренко В. В. - Здорові кінцівки – основа високої продуктивності свиней (2014)
Канівець Н. С. - Поширення виразки язика у великої рогатої худоби у господарствах центрального регіону України (2014)
Палій Л. М. - Особливості симптоматики параанального аденіту у свійських котів в умовах ветеринарного центру "Рыжий кот" (2014)
Юрченко І. І. - Розповсюдження у корів гнійно-запальних процесів дистального відділу кінцівок (2014)
Воловик Д. В. - Розвиток системи управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств (2014)
Аннотации (2014)
Аnnotations (2014)
Титул, зміст (2013)
Волкотруб О. - Публікації з питань оцінки та відбору документів для архівного зберігання у США на сторінках журналу "The American Archivist" (1940–2002 рр. ) (2013)
Приходько Л. - Питання експертизи цінності архівних документів: зарубіжний досвід на працях Х. Дженкінсона (2013)
Бойко В. - Уніфікація службових документів державних органів і центральних установ України у 1997–2012 рр. (2013)
Бандура М. - Розроблення стандарту Державної архівної служби України "Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного фонду" (2013)
Селіверстова К. - Особливості відбору аудіовізуальних документів на постійне зберігання (2013)
Осередчук О. - Шляхи забезпечення збереженості архівних документів в архівах державних установ на території Західної України (кінець ХІХ ст. – 1939 р. ): на прикладі архіву Львівського університету (2013)
Пасічник Л. - Архівіст, названий "ворогом народу" (2013)
Гаранін О. - Основні здобутки та завдання наукової діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи а документознавства (УНДІАСД) на сучасному етапі (2013)
Купрунець Т. - Аналіз сучасних тенденцій документотворення в умовах поширення документування інформації в електронній формі в Україні (2013)
Загорецька О. - Аналіз основних змін у нормативно-правовій базі із забезпечення організації загального діловодства у 2011–2013 роках (2013)
Гордієнко Г. - Згортання текстової інформації заголовком до тексту службового управлінського документа: лексико-граматичний аспект (2013)
Вацеба І. - Класифікація науково-технічної документації нафто- і газодобувної галузі (2013)
Новіцька О. - Сучасні класифікації службових листів (2013)
Юрченко В. - Еволюція документаційного забезпечення процесів управління в Україні: історіографія проблеми (2013)
Леміш Н. - "Канцелярский самоучитель" Федора Русанова: до джерел становлення документознавства (2013)
Шеломенцев-Терський С. - Стан обороноздатності Львова у світлі архівних документів королівської канцелярії середини ХIV – середини XVII ст. , Білущак Т. (2013)
Горбатюк М. - Нереалізований проект рееміграції німців-колоністів з Німеччини в УСРР у 1921–1922 рр. (2013)
Гінзбург О. - Відображення розвитку неформального руху в УРСР у роки перебудови в документах ЦК Компартії України (2013)
Юрченко В. - Становище україномовної періодичної преси в Києві під час і після революції 1905–1907 рр. (2013)
Плешкевич Е. - Документология как наука и учебная дисциплина: рассуждения в связи с публикацией учебного пособия (2013)
Мурашко Н. - Hауково-практичний семінар "Сучасний стан та перспективи розвитку служб науково-технічної інформації державних архівних установ України" (2013)
Бабкіна В. - Пам’яті Віктора Васильовича Страшка (2013)
Кулешов С. - Пам’яті Георгія Володимировича Портнова (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Проноза П. В. - Патоэкономика: сущность, особенности, гипотезы (2013)
Шпілевський В. В. - Аналітичні аспекти оцінки енергетичної залежності в нафтодефіцитних країнах, Сапронов Ю. А., Салашенко Т. І. (2013)
Ястремська О. О. - Сучасні світові тенденції розвитку туризму (2013)
Аничин В. Л. - Регулирование вертикальной конкуренции как способ модернизации АПК (2013)
Горбатов В. М. - Теоретико-методичні засади оцінки зовнішньоекономічної безпеки України, Григорова-Беренда Л. І. (2013)
Дороніна М. С. - Роль держави у формуванні економіки знань (2013)
Манойленко О. В. - Місце і роль олійно-жирової галузі в національній економіці України, Жадан Т. А. (2013)
Якубів В. М. - Потенціал енергозбереження у системі розвитку сільського господарства України. (2013)
Алдошина М. В. - Особливості маркетингових комунікацій на рекламно-комунікаційному ринку України (2013)
Булах Т. М. - Управління сферою житлово-комунального господарства на селі: проблеми та шляхи подолання, Гончарова Н. І. (2013)
Карпенко О. О. - Аспекти прояву ефекту від функціонування кластерів у контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Коваленко О. Ю. - Інструменти підвищення попиту на продукцію сільськогосподарських підприємств на внутрішньому ринку (2013)
Кузьменко О. В. - Оптимізація структури активного перестрахування України за напрямками (країнами) (2013)
Матюшенко І. Ю. - Створення сприятливого інвестиційного клімату як передумова технологічного розвитку України (2013)
Медвідь В. Ю. - Нормативно-правове забезпечення економічного регулювання регіонального розвитку (2013)
Михайліченко Г. І. - Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток (2013)
Олійник Я. В. - Правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку в Україні у системі макроекономічного управління (2013)
Пушкар Т. А. - Транскордонні територіально-виробничі кластери: сучасний стан і перспективи розвитку (2013)
Хлівна І. В. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільського ринку праці (2013)
Худолей В. Ю. - Розроблення алокаційної стратегії управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів України (2013)
Тищенко А. Н. - Экономическая диагностика регионов как способ управления конкурентоспособностью, Розгон И. В., Узунов В. Н. (2013)
Євсєєва О. О. - Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування в реалізації соціальної політики (2013)
Котенок Д. М. - Концепція життєвого циклу в управлінні економічним потенціалом міста (2013)
Пашкевич М. С. - Моделювання сталого розвитку територіальних виробничих систем, Чернишева О. С., Гвініашвілі Т. З. (2013)
Тищенко О. М. - Діагностика розвитку франчайзингової мережі в економічній системі регіону, Гусєв Ю. В. (2013)
Тищенко А. Н. - Оценка конкурентоспособности строительных предприятий с учетом их специфики, Хаустова В. Е., Беляев А. С. (2013)
Касич А. О. - Науково-методичні основи обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства, Циган Р. М., Карбан О. І. (2013)
Бабина О. Є. - Багатовимірність прояву результатів формування та реалізації екологічної складової потенціалу підприємства (2013)
Бойченко К. С. - Віртуальне підприємство як фактор підвищення результативності бізнес-проектування (2013)
Буряк Р. І. - Розвиток систем менеджменту якості діяльності аграрних підприємств на основі удосконалення методики їх аудиту (2013)
Васильківський Д. М. - Трансформація періодів планування підвищення економічного потенціалу в системі стратегічного управління підприємством (2013)
Камінська Т. Г. - Комплексний господарський контроль кругообігу капіталу підприємства (2013)
Ковбатюк М. В. - Класифікація факторів впливу мезорівня на діяльність підприємств водного транспорту, Шкляр В. В. (2013)
Семенченко А. В. - Управління кадровою безпекою в контексті соціально-економічного розвитку організації (2013)
Серова И. А. - Концептуальная схема управления затратами промышленного предприятия, Свидло А. И. (2013)
Ситник Г. В. - Цільова функція підприємства: еволюція концепцій та сучасні погляди (2013)
Тельнова Г. В. - Особливості управління фінансами інтегрованих корпоративних структур (2013)
Fayvishenko D. S. - Marketing strategy of brand management (2013)
Скоробогатова Т. Н. - Ценность и стоимость как категории: соотношение понятий, логистический аспект сравнения (2013)
Боярина Т. В. - Удосконалення класифікації ефективності на основі системного підходу, Кашубіна Ю. Б. (2013)
Гречина І. В. - Загальнотеоретичні підходи до розробки концепції потенціалогічного аналізу потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи (2013)
Абакуменко О. В. - Моделювання пропозиції на фінансовому ринку України (2013)
Шумська С. С. - Емпірична оцінка впливу змін часткових РЕОК гривні на потоки експорту та імпорту у розрізі ВЕД (2013)
Гриненко С. В. - Инженерное образование: экономические компетенции (2013)
Пакулін С. Л. - Модернізація й підвищення ефективності вищої освіти України: зміст, проблеми, системні ефекти (2013)
Кінаш І. П. - Особливості розвитку інфраструктури культури України: аналітичний аспект (2013)
Мартусенко І. В. - Трансформація фінансування системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах, Сіташ Т. Д. (2013)
Оганезова А. В. - Методика расчёта экономической эффективности человеческой жизни (2013)
Пакуліна А. А. - Удосконалення державного регулювання системи освіти (2013)
Гоголь Т. А. - Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект (2013)
Кузенко Т. Б. - Формування системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу, Полтініна О. П. (2013)
Вітлінський В. В. - Моделювання та аналіз траєкторій економічного розвитку на підґрунті дискретної моделі Солоу, Коляда Ю. В., Баранов К. О. (2013)
Kharlamova A. A. - Investment security of Ukraine: dynamics and forecast (2013)
Гончаренко М. Ф. - Методи та моделі оцінки та прогнозування потреб економіки у випускниках ВНЗ (2013)
Добров Г. М. - О предвидении развития науки (2014)
Соловьев В. П. - Технологические парки в Украине: от исходной концепции к реальной практике (2014)
Мех О. А. - Засади та проблеми соціалізації науки, техніки і технологій (2014)
Сенченко В. В. - Инновационное предпринимательство в Украине: проблемы, роль сетевых технологий в расширении международного сотрудничества (2014)
Чехун В. Ф. - Пріоритетні результати Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України (2014)
Кот О. В. - Досвід становлення та розвитку національних технологічних платформ в Україні як фактор активізації інноваційного розвитку аграрного сектору економіки (2014)
Батурин Ю. М. - Реформа Российской академии наук: уроки для Украины (2014)
Ащеулова Н. А. - Становление и развитие петербургской школы социологии науки, Душина С. А., Ломовицкая В. М. (2014)
Колтачихіна О. Ю. - Основні періоди та етапи розвитку ракетно-космічної техніки України (до 60-річчя КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля). Ч.1, Храмов Ю. О. (2014)
Кілочицька Т. В. - Передумови виникнення та становлення синергетики (2014)
Козубенко Ю. Л. - Визначний український ботанык М. І. Котов і його внесок в охорону рослин України (2014)
Жабін С. О. - Ювілейна сесія Загальних зборів Відділення інформатики НАН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАН України О. І. Кухтенка, Київ, 18 березня, 2014 р. (2014)
Глебова А. Н. - Академик А. И. Кухтенко (к 100-летию со дня рождения) (2014)
Академику В. П. Горбулину – 75 (2014)
А. С. Литвинко (до 50-річчя від дня народження) (2014)
Пам’яті Володимира Федоровича Мачуліна (2014)
Оноприенко М. В. - Власть, отделенная от интеллекта. Рецензия на книгу: Алферов Ж. Власть без мозгов. Отделение науки от государства. – М.: Алгоритм, 2012. – 224 с. (2014)
Оноприенко В. И. - Общество знаний и риски новейших технологий. Рецензия на книгу: Современное научно-техническое развитие и его последствия: Проблемы адаптации социальных систем / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Отв. ред. Ефременко Д. В., Москалев И. Е. — М, 2013. — 242 с. (2014)
Боброва А. А. - Порушення фертильності у міжвидових гібридів зелених жаб із Сіверсько-Донецького центру різноманіття Pelophylax esculentus complex, Макарян Р. М., Шейко В. П., Шабанов Д. А. (2014)
Костюк С. С. - Вплив гама-опромінення на активність ферментів антиоксидантної системи кролів (2014)
Кратенко Р. І. - Сrown-ethers – xenobiotics which possess membranotropi activity (2014)
Ликова І. О. - Динаміка морфометричних показників органів травлення куликів на міграційних зупинках (2014)
Маркіна Т. Ю. - Особливості розведення рідкісних та зникаючих видів комах у лабораторних умовах (2014)
Попова Т. М. - Деякі показники ефективності альтану при експериментальному сальмонельозі (2014)
Усова О. Є. - Скелетохронологічне вивчення росту зелених жаб зі ставків Національного природного парку "Гомільшанські ліси" та його околиць (2014)
Харченко Л. П. - Макроскопічна будова шлунка птахів різних трофічних спеціалізацій (2014)
Гончаренко Я. В. - Систематичний та декоративний аналіз дендрофлори парку "Перемога" (м. Харків) (2014)
Лось С. А. - Особливості росту та розвитку бука лісового в умовах Північного Сходу України, Грицайчук В. В., Чепіга А. М. (2014)
Рожак В. П. - Пули і потоки вуглецю в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати) (2014)
Правила для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Ковальчук Л. Я. - Системна запальна відповідь як предиктор ендотеліальної дисфункції та гіперкоагуляційного синдрому, Ковальчук О. Л., Костів С. Я., Венгер І. К., Ненашко І. А. (2011)
Чуклін С. М. - Комплексна антиоксидаційна терапія у лікуванні хворих на гострий панкреатит, Бігальський І. Ю., Гранат О. Б. (2011)
Ковальчук О. Л. - Особливості проведення передопераційної підготовки хворих на жовчнокам’яну хворобу, що перебігає на фоні хронічного гепатиту (2011)
Підмурняк О. О. - Стан імунної системи організму при гострому післяопераційному панкреатиті після міні-інвазивних та лапаротомічних оперативних втручань на органах гепатобіліарної системи (2011)
Ковальчук Л. Я. - Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними біопсій стравоходу хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, Ковальчук О. Л., Лойко І. І., Боднар Я. Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М. (2011)
Павляк А. Я. - Прогностичне значення ЛАЛ-тесту в діагностиці ендогенної інтоксикації при розповсюдженому гнійному перитоніті (2011)
Беденюк А. Д. - Оцінка стану кісткової тканини після хірур¬гічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки (2011)
Галай О. О. - Аналіз експресії онкобілка bcl-2 в плоскоклітинних раках слизової порожнини рота і ротоглотки, Гулей Р. В., Петрончак О. А. (2011)
Коноваленко С. О. - Вікові особливості ядерно-цитоплазматичних співвідношень у кардіоміоцитах шлуночків серця дослідних тварин (2011)
Ковальчук О. Л. - Можливості прогнозування перебігу гострого деструктивного панкреатиту із врахуванням клініко-лабораторних та імунологічних змін, Беденюк А. Д., Олійник О. В., Чепіль І. В., Костів О. І., Гриньків Н. І., Чепіль Г. В. (2011)
Ничитайло М. Ю. - Сучасні аспекти хірургіч¬ного лікування органічного гіперінсулінізму, Шкарбан В. П. (2011)
Ткачук О. Л. - Лапароскопічна холецистектомія з трьох троакарних проколів, Мельник С. В., Федорика Р. Я., Скрипко В. Д. (2011)
Коваль П. Б. - Клінічні результати лапароскопічних холецистектомій у літніх пацієнтів на фоні ранньої післяопераційної гепаринотерапії, Строкань А. М., Василенко Ю. А. (2011)
Вільцанюк О. А. - Ефективність застосування мазей "Офлокаїн – Дарниця®” та "Метилурацил із мірамістином” в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань м’яких тканин (2011)
Іващук О. І. - Алгоритм хірургічної тактики при гострокровоточивій дуоденальній виразці у пацієнтів літнього та старечого віку залежно від наявності гелікобактерної інвазії, Малишевський І. О. (2011)
Василюк С. М. - Зміни лімфоїдної тканини стінки жовчного міхура у хворих похилого та старечого віку на гострий калькульозний холецистит, Михайлюк І. О., Чурпій В. К. (2011)
Хворостов Є. Д. - Обгрунтування вибору способу спленектомії при захворюваннях сиcтеми крові, Душик Л. М., Черкова Н. В. (2011)
Ковальчук О. Л. - Надання допомоги потерпілим із політравмою при домінуючій скелетній травмі, Кулянда І. С., Сморщок Ю. С., Кулянда О. О. (2011)
Шапринський В. О. - Відновлювальні операції на товстій кишці у хворих після операції Гартмана, Шалигін С. М., Шапринський Є. В. (2011)
Дрижак В. І. - Передня резекція прямої кишки з приводу раку із застосуванням методики тотальної мезоректумектомії та циркулярних степлерів, Мороз Г. С., Недошитко В. Б., Николюк В. Д. (2011)
Параняк М. Р. - Використання ізоксуприну у лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок, Кобза Т. І. (2011)
Демкович А. Є. - Аналіз постекстракційних ускладнень у хірургічній стоматології (2011)
Ковальчук Л. Я. - Системна запальна відповідь при атеросклеротичній оклюзії аорто-стегно-підколінного сегмента у стадії хронічної критичної ішемії, Вадзюк С. Н., Зарудний О. М., Венгер І. К., Костів С. Я., Зарудна О. І. (2012)
Беденюк А. Д. - Імуноморфологічні особливості стану слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки (2012)
Шаповал С. Д. - Порушення клітинного та гуморального імунітету у хворих на сепсис на тлі ускладненого синдрому діабетичної стопи, Савон І. Л., Клєвцова М. Г. (2012)
Сироїд О. М. - Лікування пацієнтів із післяхолецистектомічним синдромом та ендокринними і метаболічними розладами, Коломійцев В. І., Павловський М. П. (2012)
Олексенко В. В. - Вплив різних варіантів виконання гастректомії на утворення жовчних конкрементів (2012)
Косован В. М. - Реконструктивно-відновні операції при "короткій” куксі прямої кишки після перенесених обструктивних резекцій сигмоподібної кишки (2012)
Полянський І. Ю. - Мутація R122H гена синтезу катіонічного трипсиногена (PRSS1) у хворих на гострий панкреатит, Максим'юк В. В. (2012)
Гривенко С. Г. - Прогнозування та шляхи поліпшення естетичних наслідків при реконструктивних оперативних втручаннях на передній черевній стінці, Барановський Ю. Г. (2012)
Шульгай А. Г. - Морфометричні особливості ремоделювання структур привушної залози при механічній жовтяниці, Левків М. О. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Хірургічне лікування хворих із рецидивною варикозною хворобою вен нижніх кінцівок, ускладненою активною трофічною виразкою, Чорненький М. В., Венгер І. К., Костів С. Я., Ненашко І. А. (2012)
Даниленко І. А. - Клінічні прояви гострого порушення мезенте¬ріального кровообігу, Кононенко М. Г., Леонов В. В., Кащенко Л. Г., Бугайов В. І. (2012)
Пінчук В. Д. - Визначення факторів ризику та розрахунок математичної моделі прогнозу ймовірності розвитку ускладнень збільшувальної мамопластики (2012)
Шапринський В. О. - Досвід лікування хворих на рубцеві після¬опікові стриктури стравоходу, Кривецький В. Ф., Поліщук В. І., Шапринський Є. В. (2012)
Дронов О. І. - Лікування раку підшлункової залози, Крючина Є. А., Добуш Р. Д. (2012)
Чурпій І. К. - Морфометричні показники тканини міокарда при локальному та розлитому перитоніті (2012)
Нагірний Я. П. - Клінічний досвід корекції гіпертрофічних рубців голови та шиї в передопераційному періоді (2012)
Павлишин А. В. - Віддалені результати пластичного закриття виразок та ранових дефектів клаптем за Тіршу та рельєфним автошматком у хворих на синдром стопи діабетика, Шідловський В. О. (2012)
Прийма О. Б. - Роль і місце епідидимектомії в оперативному лікуванні хворих на гострий неспецифічний епідидиміт в пострепродуктивному періоді, Ільїн О. В. (2012)
Леонід Якимович Ковальчук ректор Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (2012)
Котов Е. В. - Концептуальные подходы к оценке уровня модернизации промышленных городов Донбасса, Ляшенко В. И. (2014)
Анісімов А. Є. - Організаційне забезпечення формування програми економічного і соціального розвитку м. Донецька, Дорофєєва А. А. (2014)
Чеботарьова Н. М. - Комплексний аналіз малого підприємництва Луганської області як складова формування соціально-економічного розвитку регіонів, Демчєнко О. (2014)
Благодарный А. И. - Оценка особенностей межтерриториальных различий в экономическом развитии Донецкой области, Коршикова И. А., Плужникова Е. А. (2014)
Стариченко Л. Л. - Сучасний стан та перспективи розвитку вугільної промисловості України, Фокіна І. В. (2014)
Бєлєнцов В. М. - Методичний підхід до дослідження розвитку національної економіки на основі структурних пропорцій (2014)
Омельченко О. Ю. - Особливості прояву інформаційних екстерналій в економічній діяльності та суспільному житті (2014)
Житний П. Є. - Концептуальні аспекти розвитку методології обліково-аналітичного забезпечення сучасних виробничо-економічних відносин (2014)
Кудріна О. Ю. - Регіональна промислова політика: елементи теорії, логіки та понятійного апарату (2014)
Альошкін В. С. - Синергетичний підхід до моделювання соціально-економічної політики України на шляху до євроінтеграції (2014)
Розмислов О. М. - Сучасна інтерпретація механізму інвестиційної політики регіонів в умовах економічної кризи (2014)
Квасній Л. Г. - Роль економічного потенціалу регіону в забезпеченні стійкого розвитку економіки, Паславська В. В. (2014)
Гонтар Д. Д. - Оцінка впливу фінансових та нефінансових факторів на вартість банків України (2014)
Молдован О. О. - Формування сприятливого податкового простору для підприємницької діяльності в Україні: ключові проблеми та шляхи їх подолання (2014)
Ляшенко С. В. - Формування ринку капіталів Україні та шляхи його взаємодії з країнами Співдружності незалежних держав (СНД) (2014)
Канивец Е. П. - Анализ убыточности судоходных компаний, работающих на рынке речных грузоперевозок Украины, Пономарёва А. С. (2014)
Ангеліна І. А. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів сумлінного управління державними фінансами в українську практику (2014)
Коваленко В. В. - Оцінювання впливу монетарних чинників на формування інфляційної складової діяльності банків, Шепель Є. В. (2014)
Чепелюк Г. М. - Оцінка стратегій розвитку банку як концепція незалежного аудиту в Україні (2014)
Кулаков В. О. - Стан кредитування малого та середнього бізнесу в Україні, Курган О. Г., Павленок О. І. (2014)
Путінцев А. В. - Проблеми формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів, Прищепа Н. П. (2014)
Дубовиков М. М. - Диференціація товаровиробників в умовах неекономічних преференцій (2014)
Король К. В. - Економічний стан та проблеми розвитку галузі машинобудування в Україні (2014)
Тульку Я. І. - Мале інноваційне підприємництво як об’єкт державної інноваційної політики (2014)
Лях І. І. - Методичний підхід до комплексної оцінки інноваційного розвитку регіону (2014)
Шабельнікова Є. А. - Інноваційний розвиток національних підприємств в умовах інтеграції в світове господарство (2014)
Головінов О. М. - Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми (2014)
Надрага В. І. - Методичні засади оцінювання професійних ризиків (2014)
Павлов К. В. - Инновационная экология: теоретические и практические аспекты (2014)
Золотов А. Ф. - Про деякі проблеми сучасної економічної науки (2014)
Ковальчук Л. Я. - Повторні реконструктивні втручання при реоклюзії аорто-стегново-підколінного сегмента, Венгер І. К., Вайда А. Р. (2012)
Герасимчук П. О. - Аналіз комплексного диференційованого лікування хворих на синдром діабетичної стопи, Кісіль П. В. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Новий підхід до нормоволемічної гемодилюції в доопераційній підготовці і веденні післяопераційного періоду в хірургічних хворих абдомінального профілю із супутньою серцево-судинною недостатністю, Герасимюк Н. І., Беденюк А. Д. (2012)
Цема Є. В. - Результати хірургічного лікування пілонідальних кіст, ускладнених гострим абсцесом, з використанням ультразвукової санації (2012)
Шідловський В. О. - Хірургія зоба в ендемічному регіоні, Дейкало І. М., Шідловський О. В. (2012)
Фомін П. Д. - Післяопераційні ускладнення у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами, Запорожан С. Й. (2012)
Акилов Х. А. - Віддалені результати хірургічного лікування кістозних трансформацій холедоха у дітей, Матякубов Х. Н. (2012)
Марущак М. І. - Закономірності змін цитокінового статусу в бронхоальвеолярному змиві щурів за умови гострого ураження легень (2012)
Мерецький В. М. - Морфофункціональні зміни у внутрішніх органах при експериментальній черепно-мозковій травмі (2012)
Тугаров Ю. Р. - Морфологічні зміни при внутрішньосуглобових ушкодженнях після експериментально змодельованого гемартрозу, Яворський А. В., Марченкова Н. О. (2012)
Козак Д. В. - Динаміка показників цитолізу в умовах полі¬травми (2012)
Островська Л. О. - Вплив хірургічної корекції центральної гемодинаміки на ремоделювання судин органів черевної порожнини після реканалізації попередньо змодельованої оклюзії аорто-клубового сегмента у щурів (2012)
Ковальчук Л. Я. - Особливості відновлення локального кровобігу у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок, Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М., Смачило І. І. (2012)
Шевчук І. М. - Ретроспективний аналіз результатів оперативного лікування пацієнтів із гострим тромбозом гемороїдальних вузлів, Кіндракевич Ю. Б., Петрина О. М., Шаповал А. Л., Герич Р. П. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Емболонебезпечні тромбози в системі нижньої порожнистої вени, Костів С. Я., Венгер І. К. (2012)
П’ятночка І. Т. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень і плеври, Корнага С. І., Довбуш Ю. В., Цибуляк В. Є. (2012)
Біцька І. В. - Застосування антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні посттромботичного синдрому нижніх кінцівок, Василюк М. Д., Андрейчин В. А. (2012)
Марченкова Н. О. - Складні переломи проксимального відділу плеча та їх лікування системою PHILOS, Веселовський Т. С., Сапіщук Н. О. (2012)
Прикупенко М. В. - Функціональний стан печінки та імунологічної реактивності у різних умовах проведення лапароскопічної холецистектомії (2012)
Дзюбановський І. Я. - Порівняльна оцінка моторно-евакуаторної функції шлунка після функціональних операцій у хворих із виразковими пілородуоденальними стенозами, Яворський О. М. (2012)
Чуклін С. М. - Антибіотикопрофілактика при тяжкому гострому панкреатиті, Гранат О. Б. (2012)
Андрейчин В. А. - Причини розладів загоєння діафізарних переломів. Сучасні аспекти стабільно-функціонального та інтрамедулярного остеосинтезу, Білінський П. І., Непорадний І. Д. (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об’єктивності семестрового тестування із загальної хірургії як необхідної складової підготовки висококваліфікованого спеці¬аліста, Сельський П. Р. (2012)
Голяченко А. О. - Захворюваність сільської людності на хірургічну патологію (2012)
Олійник О. В. - Синдром вигорання в анестезіологів: дослідження депресивної симптоматики і порога больової чутливості з точки зору стажу та статі, Кучеренко С. В., Потупалова Т. О. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського