Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Добровольська О. Г. - Практична реалізація методів з оптимізації потокорозподілу у водопровідних мережах, Українець М. О. (2014)
Попик Н. В. - Онтологічний підхід та нечітке моделювання для опису об’єктів житлового середовища (2014)
Бойко Г. В. - Можливість утворення звуковою хвилею низькочастотного резонансу в поплавковому гіроскопі (2014)
Шибецький В. Ю. - Корекція похибки гіроскопа в експлуатаційних умовах об’ємною нелінійністю поплавкового підвісу (2014)
Івасів В. М. - Аналіз причин руйнування елементів бурильної колони, Гриджук Я. С., Юрич Л. Р. (2014)
Зубарев С. Г. - Совершенствование системы подачи угольного комбайна путем прогнозирования нагрузки (2014)
Сердюк О. Ю. - Комплексная оценка компьютерного тестирования (2014)
Прокопенко Т. О. - Класифікація невизначеностей в управлінні організаціно-технологічними об’єктами (2014)
Козловський В. В. - Алгоритм аналізу та управління комплексною безпекою на основі когнітивного моделювання, Міщенко А. В., Сніжко В. В. (2014)
Зарубенко О. О. - Побудова алгоритму аналізу рукописного тексту (2014)
Фешанич Л. І. - Експериментальна оцінка статистичних характеристик вібрації передньої опори нагнітача газоперекачувального агрегату (2014)
Столярчук В. Н. - Стратегическое планирование развития гостинично ресторанного бизнеса (2014)
Смірнова А. С. - Використання методів системного аналізу в розробці моделі користувача інформаційних мереж (2014)
Лагойда А. І. - Застосування багатопараметричних регуляторів для керування газоперекачувальним агрегатом (2014)
Савеленко Г. В. - Обоснование структуры экстремального регулятора по производительности автоматизированного процесса электроэрозионной обработки, Ермолаев Ю. А. (2014)
Хлапонін Ю. І. - Управління інформаційною безпекою на основі інтелектуальних технологій (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Завгородня Н. І. - Дослідження структури відновленого сульфіду цинку із відпрацьованих катодолюмінофорів (2014)
Казимиренко Ю. А. - Формирование конструкций плавучих композитных сооружений для перевозки и хранения радиоактивных грузов (2014)
Сергеева О. В. - Исследование процесса поджига газового разряда в системе газ — жидкость (2014)
Загорулько А. Н. - Разработка вертикальной цилиндрической ИК-сушилки (2014)
Олексюк М. П. - Вибір способу ліквідації флюїдопроявлень, Васько І. С., Юрич А. Р. (2014)
Барбаш В. А. - Одержання солом’яної целюлози у системі ізобутанолу — гідразину — КОН, Ященко О. В. (2014)
Демишок Т. І. - Розробка синтетичного електроізоляційного паперу, Антоненко Л. П. (2014)
Джус А. П. - Проблеми впровадження технології транспортування стиснутого природного газу морськими акваторіями, Волинський Д. А. (2014)
Дорошенко О. І. - Про економічний еквівалент реактивної потужності систем електропостачання (2014)
Мисак С. Й. - Розробка алгоритму та програми розрахунку продуктивності пилосистем котлів ТП-92 (2014)
Книш Б. П. - Метод контролю кількісного вмісту компонентів скрапленого нафтового газу та засіб для його реалізації (2014)
Чайковська Є. Є. - Розробка комплексного методу інтелектуального управління у складі когенераційної системи (2014)
Юрасова О. Г. - Дослідження екологічних показників роботи котла ТПП-210А при різних системах пилоподачі (2014)
Волянский Р. С. - Статические характеристики электромеханических систем со скользящими режимами второго порядка (2014)
Романова Т. І. - Оцінка ефективності застосування симетруючих пристроїв в системах освітлення будівель (2014)
Abstract and References (2014)
Аніщенко О. - Скарбниця педагогічних ідей В.О. Сухомлинського (на прикладі наукової організації праці у школі) (2014)
Батліна Л. - Погляди сучасних педагогів щодо сенсорного виховання в початковій школі (2014)
Віндюк А. - Використання проблемних методів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи (2014)
Гуренко О. - Методологічні підходи до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів (2014)
Гуров С. - Розвиток літературного мистецтва як форми вираження духовно-моральних цінностей у період до XVІІІ ст. (2014)
Канарова О. - Проблема виховання духовних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогічних дослідженнях (2014)
Малуш К. - Використання прогресивних ідей досвіду країн Європейського союзу для розвитку ступеневої педагогічної освіти в Україні (2014)
Мачинська Н. - Актуалізація особистості студента в контексті акмеологічного підходу як чинник розвитку вищої школи (2014)
Москальова Л. - Християнська етика у процесі становлення системи духовно-морального виховання молоді на теренах Північного Приазов’я (2014)
Наливайко І. - Театр у початковій школі: історія розвитку (2014)
Потапюк Л. - Роль педагогічно-просвітницької діяльності жіночих об’єднань у духовно-моральному вихованні молоді (2014)
Рашидов С. - Вплив цінностей громадянського суспільства на формування ціннісної свідомості студентської молоді (2014)
Сватьєв А. - Аналіз стану вищої фізкультурно-спортивної освіти у країнах Західної Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону (2014)
Скриль О. - Роль учителя у вихованні в молоді основоположних принципів християнської етики у другій половині ХХ століття (2014)
Солоненко А. - Праксеологічна культура студента педагогічного університету: теоретичні засади (2014)
Столяренко О. - Компонентний аналіз процесу формування у школярів ціннісного ставлення до людини (2014)
Стручаєва Т - Музейная педагогика в образовательном пространстве школы и вуза России и Украины, Молодиченко В., Олексенко Т. (2014)
Фунтикова О. - Эталонные системы сенсорного воспитания учеников начальной школы: теоретический аспект истории педагогики (2014)
Шкільова Г. - Духовна культура студента як педагогічна категорія (2014)
Гузь В. - Модернізація дидактичної системи формування екологічної культури учнів у процесі навчання предметів природничо-наукового циклу, Гузь Н. (2014)
Довгань О. - Сучасна інноваційна практика професійної мистецької освіти: можливості переходу на епістемологічні засади (2014)
Житнік Т. - Механізм формування художньо-творчої самоактивності у старших дошкільників засобами живопису (2014)
Лаппо В. - Виховання духовних цінностей студентської молоді засобами національної культури (2014)
Литвинова С. - Семантичний диференціал як метод наукового дослідження хмаро орієнтованого навчального середовища ЗНЗ (2014)
Логвіна-Бик Т. - Підручник із біології як основа формування цілісних знань школярів (2014)
Маковецька Н. - Професійна компетентність викладачів як умова ефективного впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму (2014)
Мелаш В. - Екологізація системи освіти майбутніх фахівців, Гнатів О., Варениченко А. (2014)
Меркулова Н. - Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрів менеджменту освіти у вищих навчальних закладах (2014)
Омельяненко Г. - Дослідницька компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту (2014)
Семеніхіна О. - Інструменти контролю в ІГС "Математичний конструктор", Друшляк М. (2014)
Тарасенко Т. - Методологічний і методичний аспекти підготовки творчої особистості вчителя-філолога (2014)
Фефілова Т. - Проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя (2014)
Царькова О. - Збереження психологічного здоров’я студентської молоді за допомогою методів емоційно-вольової саморегуляції, Работа Т., Гончарова Ю. (2014)
Шандиба О. - Обоснование общего подхода к оптимизации системы непрерывного инновационного инженерного образования (2014)
Шевченко Ю. - Гармонізація естетичної культури майбутніх учителів початкових класів (2014)
Шишкіна М. - Тенденції розвитку і стандартизації вимог до засобів ІКТ навчального призначення на базі хмарних обчислень (2014)
Вахняк Н. - Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку засобами казки, Божко А. (2014)
Вахняк Н. - Формування у дошкільників екологічної компетентності щодо світу птахів, Чуксіна Р. (2014)
Войтович І. - Галузеві стандарти підготовки майбутніх учителів інформатики (2014)
Грицай Н. - Концепція методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі (2014)
Дубяга С. - Професійна спрямованість учителя на формування духовно-моральних цінностей молодших школярів (2014)
Єрмоленко С. - Специфіка методики навчання української мови як іноземної (2014)
Журавльова Л. - Педагогічні умови формування англомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку, Овсяннікова Г. (2014)
Захаріна Є. - Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності (2014)
Коваль О. - Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури (2014)
Кошелєв О. - Принципи і підходи до гармонізації екологічної підготовки майбутніх педагогів, Кошелєв В., Ніколенко О., Писанець О. (2014)
Кубанов Р. - Вимоги до професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей та їх реалізація в освітньому процесі вищого навчального закладу (2014)
Мамон О. - Тенденції розвитку електронної освіти та ефективність упровадження E-LEARNING у традиційну освіту (2014)
Тітова О. - Навчання студентів-механіків професійної іншомовної лексики (2014)
Шевчук О. - До проблеми понятійного апарату методу case-study (2014)
Щепова Д. - Місце соціально-гуманітарних дисциплін у системі аграрної освіти (2014)
Дущенко О. - Особливості використання Інтернет-технологій в освіті (2014)
Кучина К. - Удосконалення сучасної освітньої політики в Україні як умова функціонування системи освіти (2014)
Літвінова-Головань О. - Аналіз підготовки фахівців із дозвільної анімації у сучасних вищих навчальних закладах України, Безкоровайна Л. (2014)
Мельник О. - Зарубіжний досвід упровадження електронних освітніх ресурсів у навчально-виховний процес початкової школи (2014)
Муртазієв Е. - Культурологічний підхід до фахової підготовки майбутніх учителів математичної освіти (2014)
Наход С. - Педагогічний потенціал інтерактивних технологій навчання (2014)
Сивцева О. - Педагогические условия формирования англоязычной коммуникативной компетенции студентов-медиков (2014)
Абдулгазис Д. У. - Предпосылки к использованию энергоемких эндотермических присадок к масляным СОТС в виде наноглинистых минералов, Умеров Э. Д., Абдулгазис У. А. (2014)
Бабенко А. Е. - Определение динамических характеристик лабораторной центрифуги с учетом ее конструктивных особенностей, Лавренко Я. И. (2014)
Батыгин Ю. В. - Анализ возможности направленной деформации листового металла в индукторных системах с притягивающим экраном, Чаплыгин Е. А., Фалалеев А. П., Огрызков С. В., Шимченко А. В. (2014)
Бєляєва А. Ю. - Вдосконалення гідродинамічного підшипника зубошліфувального напівавтомату (2014)
Братан С. М. - Разработка алгоритмов управления операцией круглого шлифования, учитывающих коррекции цикла за период стойкости инструмента, Ярошенко А. А., Столяров Н. Н. (2014)
Владецкая Е. О. - Разработка формирующего фильтра, моделирующего динамику морского волнения плавучей ремонтной мастерской (2014)
Водолазская Н. В. - Контроль процесса затяжки резьбовых соединений с использованием ударного резьбозавертывающего инструмента, Водолазская Е. Г., Искрицкий В. М. (2014)
Горбатюк С. М. - Устройство для механического упрочнения поверхности прокатных валков, Кочанов А. В., Зарапин А. Ю. (2014)
Горбатюк С. М. - Оптимизация процессов напыления меди и хрома методом термического испарения в вакууме, Морозова И. Г., Пашков А. Н. (2014)
Гусев В. В. - Теоретическое исследование механизма взаимодействия свободного абразива со связкой алмазного шлифовального круга при управлении состоянием его рабочей поверхности, Медведев А. Л. (2014)
Гуцаленко Ю. Г. - Расчетные оценки и использование электрической эрозии в формировании рельефа обработанной поверхности при алмазно-искровом шлифовании (2014)
Джемилов Э. Ш. - Исследование влияния СОТС на механические колебания при концевом цилиндрическом фрезеровании, Бекиров Э. Л. (2014)
Дудюк В. О. - Передування відмов елементів гідроабразивного обладнання на основі аналітичних моделей параметричної та функціональної надійності (2014)
Зверев И. А. - Комплексное моделирование при проектировании шпиндельных узлов на опорах качения, Данильченко Ю. М. (2014)
Зобнин А. Д. - Инжиниринг оборудования линии рудоподготовки на горно-обогатительном комбинате месторождении Мурунтау, Морозова И. Г., Наумова М. Г. (2014)
Лебедь В. Т. - Реинжиниринг крупногабаритных составных изделий на основе групповых технологических процессов разборки – сборки, Шелковой А. Н. (2014)
Новиков Ф. В. - Условия уменьшения высотных параметров шероховатости поверхности, Шкурупий В. Г. (2014)
Новоселов Ю. К. - Размерный анализ процессов прототипирования, Яглицкая А. С. (2014)
Носенко В. А. - Определение проходного и непроходного размера ширины зёрен в пробах при рассеве шлифовального порошка 54CF60 на контрольных ситах, Александров А. А. (2014)
Овчинников А. В. - Исследование возможности ремонта высоконагруженных деталей из титановых сплавов, Фалалеев А. П., Мешков В. В., Сикавин Г. Н. (2014)
Петраков Ю. В. - Визначення умов закріплення заготовки при розточуванні отворів (2014)
Ревенко Д. В. - Влияние режимов комбинированного шлифования на параметры качества поверхностного слоя в наплавленных покрытиях (2014)
Резинкина Г. П. - Особенности термической обработки штамповых сталей и сталей для литья под давлением на предприятиях Крыма, Гордеева Э. С. (2014)
Сазонов С. Е. - Динамическая модель взаимодействия шлифовального круга с заготовкой при круглом врезном наружном шлифовании (2014)
Саленко А. Ф. - Перспективы использование регенерированного твердого сплава для производства буровых долот, Федотьев А. Н., Федотьев Н. А. (2014)
Сидоров Д. Е. - Анализ математических моделей абразивно-алмазной обработки материалов для синтеза САУ ТП чистового шлифования (2014)
Стреляная Ю. О. - Построение динамического звена моделирующего динамику отклонений формы заготовки при чистовом точении на тяжелых токарных станках, Ярошенко А. А. (2014)
Струтинский В. Б. - Механизм формирования волнистой поверхности при термофрикционной обработке деталей, Покинтелица Н. И. (2014)
Струтинський С. В. - Мехатронні системи приводів у вигляді деформованих просторових структур, призначені для маніпулювання об’єктами в замкнених об’ємах типу трубопроводу (2014)
Титков В. А. - Повышение эффективности работы шлифовального круга за счет создания "бегущей волны" на его рабочей поверхности (2014)
Федотьєва Л. П. - Моделювання поведінки пружної системи шліфувальної бабки при зміні жорсткості опор (2014)
Шевченко С. В. - Оценка нагрузочной способности червячных передач с локализованным контактом, Мазнев Е. А. (2014)
Шиляев С. А. - Технология и устройство ротационного ленточного охватывающего шлифования бунтовой проволоки малого диаметра, Федоров В. Б. (2014)
Здобутки кафедри психології Полтавського педагогічного університету у психозойську еру людства (2014)
Москаленко В. В. - Соціальні ідеали як виявлення творчої сутності свідомості особистості (2014)
Тітов І. Г. - До обґрунтування структурно-генетичного принципу у постнекласичній психології експериментальні та прикладні дослідження (2014)
Седих К. В. - Бінауральна стимуляція як додатковий психотерапевтичний метод, Львов О. О. (2014)
Перетятько Л. Г. - Білінгвізм в умовах загальнооcвітнього навчання (2014)
Хоменко Є. Г. - Особливості використання наративного аналізу для дослідження взаємодії (2014)
Шелюг O. A. - Багатовимірність феномену посттравматичного росту: біологічний,психологічний та соціокультурний складники особистісних трансформацій (2014)
Кучеренко Є. В. - Гіпнотерапія у світлі особпстісно-орієнтованої психотерапії: від медичної до психологічної парадигми (2014)
Мирошник О. Г. - Шляхи розвитку рефлексивності у професійній підготовці педагога (2014)
Ніна Федорівна Тализіна (2014)
Болтівець С. І. - Психологія вчинку людського самоздійснення Роменця В. (2014)
Карамушка Л. М. - Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Психологія дорослості з основами геронтопсихології" (2014)
Зінченко Володимир Петрович - світла пам’ять інженерному психологові душі (2014)
Пост реліз круглий стіл "Психологія майдану: наслідки і перспективи" (14 березня 2014 року, м. Київ) (2014)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2014)
Ключковський Ю. Б. - Виборчий процес: процедурний аспект (2014)
Панкевич І. М. - Реалізація активного виборчого права в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Новак О. М. - Виборчі системи на місцевих виборах у Європі: досвід регіональних держав (2014)
Подорожна Т. С. - Взаємозв’язок конституційного права з іншими галузями публічного права (2014)
Георгієвський Ю. В. - Поняття та класифікація принципів розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (2014)
Стефанчук М. М. - Актуальні питання адміністративної відповідальності неповнолітніх (2014)
Зьолка В. Л. - Стан та напрямки удосконалення соціально-правового захисту персоналу Державної прикордонної служби України та членів їх сімей: адміністративно-правовий аспект (2014)
Шатковська Д. М. - Запобігання соціально небезпечним захворюванням: проблеми підвищення дієвості законодавства (2014)
Шевчук Н. В. - Організаційно-правові засади побудови належної системи організації медичної допомоги на рівні регіонів України (2014)
Баклан О. В. - Деякі теоретично-правові питання щодо регулювання трансфертного ціноутворення (2014)
Гаєвський І. М. - Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв’язків (2014)
Тітко І. А. - Забезпечення інтересів окремих учасників відновного правосуддя (2014)
Камінська Н. В. - Тенденції розвитку міжнародної правосуб’єктності: теоретичний аналіз (2014)
Макаренко О. Ю. - Проблемні аспекти визначення та реалізації міжнародної екологічної відповідальності (2014)
Mendzhul M. - The concept of equality and the elaboration of justifications in direct tax cases in EC tax law, Navrotskyy V. (2014)
Іншин М. І. - Щодо підвищення професійної кваліфікації працівників державної служби (2014)
Костюк В. Л. - Громадський контроль за дотриманням трудового законодавства: науково-правовий аспект (2014)
Шумило М. М. - Правовідносини в пенсійному забезпеченні: функціональний аспект (2014)
Яцкевич І. І. - Поняття та ознаки юридичних гарантій у трудовому праві України (2014)
Рум’янцев В. О. - Окремі питання незалежності та інстанційності судової системи за судовою реформою 1864 року (до 150-річчя судової реформи 1864 р.), Середа О. В. (2014)
Андрусишин Б. І. - Права і свободи людини в просторі культурної та політико-правової традиції, Огірко Р. С. (2014)
Стеценко В. Ю. - Обов'язкове медичне страхування: поєднання публічного та приватного права (2014)
Шевченко А. Є. - Державно-правова ідеологія російської Конституційно-демократичної партії ("Партії народної волі"), Сорокін Р. О. (2014)
Севрюков Д. Г. - Розвиток європейської соціальної держави за умов тоталітаризму (2014)
Лотюк О. С. - Інституціоналізація як метод наукового пізнання громадянського суспільства (2014)
Ситар І. М. - Джерела права в контексті акультурації (2014)
Герасимчук Н. В. - Міжнародно-правові питання формування і розширення функцій міжнародних інституцій (2014)
Досінчук К. Ф. - Гарантії забезпечення діяльності нотаріату в Україні (2014)
Панчишина О. О. - Особливості кадрового забезпечення діяльності прокуратури із захисту майнових прав дітей (2014)
Поліщук П. В. - Основні детермінанти формування правосвідомості в сучасних умовах суспільного буття (2014)
Роїк М. В. - Генетичний контроль і фенотипова вираженість ознаки самосумісності-самонесумісності у цукрових буряків, Корнєєва М. О. (2003)
Шевченко I. Л. - Підходи до інформатизації селекційних досліджень (2003)
Чередничок О. І. - Покращання біологічної якості насіння цукрових буряків в селекційному процесі на основі доборів за цитологічними та цитоембріологічними тестами (2003)
Вакуленко П. І. - Продуктивність різних за походженням ЧС ліній і їх простих гібридів (2003)
Власюк М. В. - Вплив інбридингу на морфобіологічні і господарські ознаки інбредних ліній цукрових буряків (2003)
Сливченко О. А. - Наслідки переносу генів з культурних форм буряків у їх дикі родичі в Україні, Bartsch D. (2003)
Фалатюк Л. B. - Масовий добір у популяціях запилювачів уладівської генплазми і його значення в комбінаційній селекції цукрових буряків, Корнєєва М. О. (2003)
Дубчак О. В. - Створення ЧС матеріалів на основі ектоплазми (2003)
Кляченко O. Л. - Прогнозування гетерозису за фізіолого-біохімічними ознаками в селекції цукрових буряків, Шевченко І. Л. (2003)
Манько A. Є. - Підвищення комбінаційної здатності тетраплоїдних популяцій цукрових буряків за врожайністю і цукристістю коренеплодів в процесі 2-х циклів рекурентного добору, Труш С. Г., Небиков М. В., Татарчук В. М. (2003)
Яковець B. А. - Результати і перспективи селекції цукрових буряків на стійкість до борошнистої роси (2003)
Фоменко Н. Р. - Особливості розвитку жіночого гаметофіту у рослин апоміктичних гамма-ліній Beta vulgaris L. (2003)
Федулова Т. П. - Використання білкових маркерів для вирішення прикладних задач селекції цукрових буряків, Мітін С. Н. (2003)
Небиков М. В. - Відбір посухостійких біотипів цукрових буряків в умовах культури in vitro за допомогою осмотично активних речовин (2003)
Журавльова H. В. - Успадкування висоти рослин в гібридних поколіннях географічно віддалених форм озимої пшениці, Чугункова Т. В. (2003)
Калій I. Г. - Вдосконалення методів створення високопродуктивних гібридів кормових та цукрових буряків (2003)
Гонтаренко С. М. - Підвищення продуктивності цукрових буряків при використанні для обробки насіння регуляторів росту, що містять комплекс амінокислот, Гізбуллін Н. Г. (2003)
Юхновський О. І. - Біологічні особливості та продуктивність компонентів схрещування ЧС гібридів залежно від умов їх вирощування (2003)
Файдюк В. В. - Врожайність і якість гібридного насіння залежно від технології його вирощування (2003)
Борисов Д. В. - Пилкоутворююча здатність біологічних форм цукрових буряків (2003)
Дубчак О. В. - Якість насіння фертильних і стерильних форм цукрових буряків залежно від фази цвітіння насінників (2003)
Касян Н. Ю. - Збереженість безвисадкових насінників залежно від способів сівби та метеофакторів (2003)
Моргун А. В. - Строки сівби і якість маточних коренеплодів цукрових буряків, Шевченко Ж. П., Моргун I. A. (2003)
Мотрук І. Н. - Вплив агротехнічних прийомів на якість і вихід маточних коренеплодів кормових буряків (2003)
Сологуб Ю. М. - Складові виходу садивних коренеплодів (2003)
Ковнєв І. І. - Густота насінників при пересадному способі вирощування насіння цукрових буряків (2003)
Гаврилюк О. Д. - Вплив синтетичних регуляторів росту на схожість насіння цукрових буряків, Дубровна О. В., Лялько І. І., Журавльова Н. В. (2003)
Корнієнко С. І. - Удосконалення технології передсадильного обробітку ґрунту при вирощуванні насінників цукрових буряків (2003)
Маслоїд A. П. - Ефективність інокуляції насіння цукрових буряків бактеріальними препаратами (2003)
Марченко C. І. - Вивчення можливості використання вітчизняних мікродобрив та визначення їх оптимальної дози в дражувальній та інкрустаційній сумішах при обробці насіння цукрових буряків (2003)
Умрихін Н. Л. - Вплив фонів живлення та строків збирання на продуктивність ЧС гібридів (2003)
Саблук B. Т. - Формування агроценозу і продуктивність цукрових буряків при інкрустації насіння інсектицидами, Грищенко О. М. (2003)
Ненич П. Б. - Математична модель росту цукрових буряків 204-209 (2003)
Дубовий В. І. - Енергозберігаюча технологія вирощування насіння буряків в умовах фітотронно-тепличного комплексу за однорічним циклом, Глеваський I. В., Боковий В. І., Дубовий О. І., Кардаш М. В. (2003)
Завгородній В. М. - Агротехнічні прийоми збільшення урожайності стевії в умовах лісостепу України (2003)
Савіна 0. I. - Технологічний фактор підвищення потенціалу сортів тютюну, Чопик В. К. (2003)
Буряк I. I. - Особливості росту і продуктивність насінників цукрових буряків при позакореневому живленні, Заришняк А. С. (2003)
Мазур Г. М. - Вплив системи удобрення цукрових буряків у сівозміні на їх продуктивність і винос елементів живлення (2003)
Чередничок А. І. - Вплив застосування нового калійного добрива "Калімаг-30" на основні показників росту та розвитку цукрових буряків (2003)
Якусик М. М. - Дія фосфорних добрив різного ступеня розчинності на розвиток кореневої системи та продуктивність цукрових буряків (2003)
Цвей Я. П. - Вплив довготривалого застосування добрив на вміст важких металів у чорноземі вилугуваному (2003)
Шам I. В. - Потенційні запаси насіння бур'янів у ґрунті в умовах східного Лісостепу України (2003)
Сторчоус І. М. - Гербіциди на озимій пшениці в Степу України, Шевчук О. В. (2003)
Сторожик Л. I. - Композиції інсектицидів та ефективність їх дії проти основних шкідників сходів цукрових буряків (2003)
Каражбей Г. М. - Видовий склад шкідників сходів цукрових буряків в умовах степу України (2003)
Кісліцина H. В. - Тривалість захисної дії фунгіцидів та їх композицій проти коренеїда цукрових буряків (2003)
Дем'янюк М. М. - Особливості етології звичайного бурякового довгоносика за сучасних умов (2003)
Григор'єв B. М. - Ефективність дії інсектицидів та їх композицій проти бурякової нематоди (2003)
Нурмухаммедов А. К. - Використання штамів спороутворюючих бактерій роду Bacillus для боротьби з коренеїдом цукрових буряків, Рой А. О., Кістень О. Г. (2003)
Фальчук О. М. - Полісахаридні еліситори як стимулятори імунітету у буряків, Чугункова Т. В., Губанова Н. Я., Розумна Л. Ф. (2003)
Мельничук М. Д. - Діагностика вірусних інфекцій цукрових буряків у агроценозах України, Смирнова С. О., Качура Е. В., Смирнова Г. В. (2003)
Веріжнікова I. В. - Фенологія капустянки звичайної (2003)
Ганженко О. М. - Стохастична модель роботи садильного апарата висадкосадильної машини (2003)
Гументик М. Я. - Особливості цикорію кореневого і агротехніка його вирощування (2003)
Дяченко C. В. - Ефективність заходів з підвищення продуктивності цукрових буряків (2003)
Гореленко В. І. - Ефективність різних форм інтеграційних процесів у бурякоцукровому виробництві (2003)
Печенюк А. В. - Становлення ринкових відносин у буряківництві України: проблеми та перспективи (2003)
Гапоненко Г. Д. - Ефективність безвисадкового способу вирощування насіння цукрових буряків (2003)
Зорін І. Л. - Спеціалізація - основний фактор підвищення ефективності насінництва (2003)
Бебешко Я. А. - Економічна ефективність виробництва стевії (2003)
Босенко Н. П. - Суспільно-політичний устрій Київської Русі (історіографічний нарис) (2014)
Леп’явко С. А. - Перед Хотинською війною (1617–1620) (2014)
Ярошенко М. О. - Політичні та соціально-економічні передумови української національно-визвольної війни в середині ХVII ст. (2014)
Лесик Л. В. - Стан пожежної безпеки в місті Ніжині у ХVІІІ ст. (2014)
Казіміров Д. В. - Населення міста Мени за матеріалами Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр. (2014)
Самойленко О. Г. - Формування кадрового складу професійних істориків у вищих навчальних закладах України в першій половині – середині ХІХ ст. (2014)
Дятлов В. О. - Іноземна діаспора в конфліктах влади і суспільства Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. Регіональний аспект., Шебуренкова Т. В. (2014)
Демуз І. О. - Церковно-археологічні товариства і установи України ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна вітчизняна історіографія (2014)
Крупенко О. В. - Промислове підприємництво на Лівобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Історіографічні засади дослідження (2014)
Лейберов О. О. - "Око й ухо народнє" – організація та діяльність комісій Конгресу Трудового Народу України (2014)
Конончук І. М. - Доля поляків України та Ніжинщини 1920–30-х рр. (2014)
Тарапон О. А. - Житлово-комунальне забезпечення міських мешканців України 1920–1930-х рр. (2014)
Шаповаленко Є. Ю. - Повсякденність селянства Чернігівщини в умовах німецької окупації 1941–1943 рр.: заборони й покарання (2014)
Маршицька В. В. - Примусові робітники з Київщини у системі економічної експлуатації Третього Рейху (1942–1945 рр.), Болтаєвський І. Ю. (2014)
Mytsyk L. M. - Stalinist Regime from the British Perspective: English Parliamentarians’ Reflections on the Visit to the USSR in 1945 (2014)
Сидорович О. С. - Проблеми розвитку сільських споживчих товариств України в 1940–1980-х рр. (2014)
Лавріненко Л. І. - Проблематика охорони здоров’я сільського населення Чернігівщини в 1960–1980-ті рр. (2014)
Висовень О. І. - Боротьба радянського тоталітарного режиму з Євангельськими християнами-баптистами України (60–70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Бардашевська Ю. І. - Міський ринок повсякденних товарів на території Криму в умовах соціально-економічних перетворень Перебудови (1985–1991 рр.) (2014)
Бабка В. Л. - Історична пам’ять доби Перебудови в Україні: вектори трансформації (2014)
Потій Н. М. - Особливості діяльності земських установ Чернігівської губернії у сфері початкової освіти у 80-х рр. ХІХ ст. (2014)
Самойленко Г. В. - Будівництво та архітектура Чернігівщини у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Мідько А. С. - Тарновський-молодший – громадський діяч і благодійник чернігівської землі (2014)
Кароєва Т. Р. - Книговидавничі практики у поширенні політичних ідей на підросійських українських теренах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Михайленко Г. М. - Становлення О. Лотоцького як інтелектуала-гуманітарія (2014)
Конта Р. М. - Сучасний стан та перспективи історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940 рр.) (2014)
Моціяка П. П. - Шевченківський ювілей 1914 р. в Інституті князя Безбородька (2014)
Прудько В. О. - Освіта Ніжинщини в період Української Держави П. Скоропадського (2014)
Іванцова Н. І. - Створення вечірніх робітничих університетів в УСРР у 1920-ті рр. (2014)
Литовченко О. Л. - Фото- та кіносправа на Чернігівщині у 20–30-ті рр. XX ст. (2014)
Двірна К. П. - Педагогічна освіта в м. Ніжині у перші повоєнні роки: за матеріалами звітів Ніжинського педінституту та Ніжинського учительського інституту (1945–1948 рр.) (2014)
Кузьменко Ю. В. - Повсякденне життя студентів УРСР у роки перебудови, Семененко Л. М. (2014)
Bakhanova S. - Lighting the Y. Pilsudsky’s activity at the end of the 20–30th years of the XX century in school history textbooks (2014)
Артюх М. С. - Структурна реорганізація районного відділу освіти в Україні на початку ХХІ ст. (2014)
Gordienko Y. F. - Bringing up successful people in the universities of the USA (2014)
Наші автори (2014)
Подання (2014)
Роїк М. В. - Методи створення вихідного матеріалу зернових, зернобобових і круп'яних культур, Кулик Л. А., Петриченко С. М. (2004)
Яшовський І. В. - Особливості успадкування та генетичного зчеплення ознак величини і забарвлення зернівки проса, а також стійкості до окремих рас сажки, Рудник О. І. (2004)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Результати використання чорнобильських радіомутантів озимої пшениці як джерел цінних властивостей при гібридизації (2004)
Власенко В. А. - Результативність поєднання комбінаційної та мутаційної мінливості в селекції озимої пшениці, Хоменко С. О., Маринка С. М. (2004)
Шелепов В. В. - Результати застосування штучних інфекційних фонів в селекції озимої пшениці на групову стійкість, Кириленко В. В., Суська В. Я., Басанець Г. С., Харченко М. В. (2004)
Матвієць В. Г. - Результати селекційної роботи з озимою пшеницею на Веселоподільській дослідно-селекційній станції, Мошенко М. М., Шудря П. П. (2004)
Коваль Н. М. - Селекція м'якої ярої пшениці на скоростиглість,продуктивність і високу якість зерна в північному Лісостепу України, Вітвіцький М. А., Коваль Л. І. (2004)
Коваль Н. М. - Селекція озимого жита на стійкість до ураження хворобами в північному Лісостепу України (2004)
Алексеева Е. С. - Направления и перспективы селекции гречихи (2004)
Роїк М. В. - Селекція гречки на якість, Литвинюк В. В. (2004)
Кузь В. В. - Використання еколого-генетичної моделі кількісних ознак продуктивності для оцінки сортозразків гороху (2004)
Сидорчук B. I. - Селекція ярої вики на зернову продуктивність у вико-вівсяній суміші, Синьогуб С. В. (2004)
Журавльова Н. В. - Зимостійкість, скоростиглість та стійкість до борошнистої роси колекційних сортозразків озимої пшениці в умовах правобережного Лісостепу України, Харченко М. В. (2004)
Леонов О. Ю. - Елементи продуктивності колекційних зразків озимої м'якої пшениці у зв'язку з їх походженням, Стрельцова І. Б. (2004)
Посылаева Г. А. - Создание исходного материала зернобобовых культур для селекции на комплексную устойчивость к болезням и вредителям (2004)
Розвадовська Е. А. - Використання генетичного матеріалу колекції для створення конкурентоспроможних сортів гороху (2004)
Безуглая О. Н. - Влияние абиотических факторов на формирование урожайности фасоли, Ижик Н. К. (2004)
Кобизєва Л. Н. - Поліморфізм генофонду колекції сої НЦГРРУ за господарсько-цінними ознаками (2004)
Григоращенко Л. В. - Изучение сортообразцов проса по хозяйственно-ценним признакам (2004)
Сидорчук В. І. - Створення банку вихідних форм ярої вики та особливості їх вивчення, Синьогуб С. В., Гагін А. О. (2004)
Гур'єва І. А. - Використання в гетерозисній селекції інформаційної системи "Банк даних - Генетичні ресурси кукурудзи", Кузьмишина Н. В. (2004)
Ключковський Ю. Б. - Виборчий процес: процедурний аспект (2014)
Васильченко О. П. - Рівність прав і свобод людини громадянина в Україні незалежно від релігійних переконань (2014)
Богашева Н. В. - Значення виборчого законодавства для правової інституціалізації політичних партій в Україні (2014)
Лотюк О. С. - Модернізація громадянського суспільства у посткомуністичній Європі (2014)
Мацюк А. А. - Проблеми формування парламентської коаліції депутатських фракцій у світлі конституційних положень і вимог Основного Закону держави (2014)
Баклан О. В. - Інновації, підприємництво, людський капітал та правоздатність органів державного управління з питань інновацій (2014)
Оксьом І. Г. - Форми і методи державного управління в соціальній сфері: організаційно-правовий аспект (2014)
Бондаренко Д. С. - Характеристика адміністративно-процедурного регулювання у сфері державно-приватного партнерства (2014)
Шпенов Д. Ю. - Адміністративно-правовий механізм звільнення суддів з посади в Україні (2014)
Шатковська Д. М. - Принцип адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях (2014)
Чернадчук Т. О. - Щодо визначення поняття валютних правовідносин (2014)
Гаєвський І. М. - Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів: аналіз сутності та мети правового регулювання (2014)
Storgaard A. - Criminal justice and the penalty system in Denmark – a short introduction (2014)
Сокальська О. В. - Історичний розвиток гарантій особистої недоторканності на етапі досудового слідства: зарубіжний і вітчизняний досвід (2014)
Пацкан В. В. - Міжпарламентські організації та їх роль в забезпеченні прав та свобод людини та громадянина (2014)
Ошовський В. І. - Адмініістративні процедури крізь призму модернізації державної кримінально-виконавчої політики України (2014)
Каблак П. І. - Судді як користувачі соціальних мереж в Інтернеті: правові та етичні аспекти (2014)
Пчеліна О. В. - Окремі аспекти використання спеціальних знань у галузі інформаційних і комп’ютерних технологій під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Іншин М. І. - Надання працівникам можливостей для захисту від незаконного звільнення (2014)
Семенова А. В. - Юридична природа права на охорону здоров’я (2014)
Черноус С. М. - Використання прийому юридичної фікції в нормах про укладення трудового договору (2014)
Міщук М. О. - Cутність і значення правовідносин соціального партнерства у трудовому праві (2014)
Гапон О. - Зарубіжний досвід правового регулювання часу відпочинку працівників (2014)
Рєзніченко В. - Поняття та сутність нестандартних форм зайнятості працівників в Україні (2014)
Лемак В. В. - Державний режим як теоретико-правова категорія (поняття, критерії для видової класифікації), Попович Т. П. (2014)
Аракелян М. Р. - Методологічний потенціал історичного підходу в дослідження правозахисної діяльності інституту адвокатури (2014)
Скригонюк М. І. - Плебсологічна філософсько-правова оцінка конституційної та інших видів юридичної відповідальності української держави перед людиною за свою діяльність (2014)
Бурдоносова М. А. - Розвиток національної правової свідомості як необхідна умова подолання політико-правової кризи в Україні (2014)
Настасяк І. Ю. - Основи типологізації сучасних правових систем світу (2014)
Черних Є. М. - Проблеми понятійних ознак суб’єктивного права (2014)
Юськів Н. В. - Види прав неповнолітніх: теоретико-правовий пошук (2014)
Молчанов Р. Ю. - Деякі властивості імені як об’єкта цивільних прав (2014)
Мельниченко А. О. - Історичний генезис розвитку правового регулювання заохочень працівників прокуратури (2014)
Рябошапченко А. А. - Австрійський досвід інтеграції до Європейського Союзу в економічній сфері як приклад для України та економічне співробітництво між Україною та Австрійською Республікою: правові питання (2014)
Нечипорук Ю. М. - Співвідношення адміністративної та цивільно-правової відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері України (2014)
Полякова Ю. О. - Політико-правова еволюція місця й ролі органів забезпечення діяльності Президента України в механізмі держави (2014)
Червінська Н. В. - Підвищення правової культури суб’єктів законотворчого процесу та вдосконалення їхньої професійної підготовки, як необхідна умова ефективності законодавства (2014)
Прокопчук К. М. - Започаткування інституціональних форм економічного співробітництва України та Республіки Польща (2014)
Супрун М. О. - Внесок академіка В. М. Синьова та його наукової школи в розвиток загальної психолого-педагогічної науки та пенітенціарної теорії і практики (до 75-річчя із дня народження) (2014)
Камінська Т. М. - Медичне страхування в Україні в контексті розвитку системи соціального страхування, Нечипорук Л. В. (2014)
Вовк І. А. - Економічна поведінка і правове регулювання (на прикладі інституту інтелектуальної власності) (2014)
Губін К. Г. - Перетворення інтелектуального капіталу фірми на головне джерело конкурентних переваг в українській системі формування доходів (2014)
Набатова О. О. - Постіндустріальна трансформація відносин власності (2014)
Овсієнко О. В. - Держава як джерело нерівності у реалізації соціально-економічних прав в Україні (2014)
Чуприна О. О. - Джерела та обсяги інвестицій в інтелектуальний капітал підприємств України (2014)
Українська Л. О. - Дослідження щільності та характеру взаємозв’язку між макроекономічними показниками і показниками монетарної політики, Крюкова О. М., Бєлова О. А. (2014)
Українська Л. О. - Оцінка екологічної складової сталого розвитку та еколого-економічного рахівництва в Україні, Крюкова О. М., Корнєєва Г. Ю. (2014)
Квитка Э. Е. - Либерализм и протекционизм в международном движении капитала как составляющая инвестиционной политики государства (2014)
Возна В. О. - Господарська компетенція органів місцевого самоврядування: удосконалення правового забезпечення (2014)
Денисов А. І. - Ринок технологій: правові аспекти забезпечення інтересів технологічної безпеки (2014)
Заїченко Л. І. - Спортивний клуб у системі координат організаційно-правових форм господарських організацій (2014)
Кудрявцева В. В. - Структура інвестиційного ринку як матриця господарсько-правового регулювання (2014)
Сергєєва Н. С. - Спеціальний режим господарювання в умовах надзвичайного стану: удосконалення механізму правового регулювання (2014)
Стадник К. О. - Проблеми правового забезпечення холдингових відносин у сфері господарювання (2014)
Шимко А. Р. - Публічні інтереси у сфері ліцензування господарських операцій із металобрухтом (2014)
Лученко Д. В. - Верховенство права у практиці страсбурзького суду в аспекті проблем судового оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень (2014)
Шевченко Є. В. - До питання про предмет кримінального права (2014)
Шульга М. Г. - Митне законодавство України і міжнародні митні стандарти (2014)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "вісник національного університету "юридична академія україни імені ярослава мудрого”. Серія: економічна теорія та право" (2014)
Вихідні дані (2014)
Фаренюк Г. Г. - Стратегія розвитку Державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на 2014 – 2018 р. (2014)
Тарасюк В. Г. - Шляхи впровадження інноваційних будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і технологій в Україні, Мірошник Т. П. (2014)
Немчинов Ю. І. - Дослідження вогнестійкості будівельних конструкцій, Поклонський В. Г., Коник Х. З., Расюк Р. В., Фесенко О. А. (2014)
Червінський Я. Й. - Дослідження технічного стану будівель та споруд при небезпечних геологічних процесах, Петраков О. О., Зоценко М. Л., Винников Ю. Л., Титаренко В. А., Шумінський В. Д., Степанчук С. В., Дворник А. М., Домбровський Я. І. (2014)
Шеховцов И. В. - Работа многослойных балок при действии статической нагрузки, Петраш С. В., Овсак И. И. (2014)
Куркін М. П. - Визначення параметрів залишкового експлуатаційного ресурсу будівель перших масових серій, Розенфельд М. С., Любченко І. Г., Шинкіна О. С. (2014)
Шейніч Л. О. - Технології виготовлення залізобетонних конструкцій (2014)
Хавкин А. К. - Практические и теоретические вопросы мониторинга зданий и сооружений, Калюх Ю. И. (2014)
Жарко Л. О. - Дослідження матеріалів, виробів і конструкцій будівель та споруд (2014)
Глуховський В. П. - Практичний досвід неруйнівних випробувань будівельних конструкцій (на англійській мові) (2014)
Івлєва Н. П. - Комерціалізація науково-технічної діяльності - основний напрям економічних досліджень у будівництві (2014)
- (2014)
- (2014)
Васильєва І. М. - Стан обміну біогенних моноамінів і процесів їх окислювального дезамінування у хворих на гастро канцерогенез, Шевченко О. О., Вінник Ю. О., Жуков В. І., Ткаченко А. С. (2014)
Васильчишин Я. М. - Удосконалена технологія ендопротезування кульшового суглоба (2014)
Герман А. О. - Інтерлейкін-6 при вперше діагностованому туберкульозі легень із різною чутливістю до хіміопрепаратів залежно від показників тиреоїдного гомеостазу (2014)
Головачук О. К. - Ехографічні особливості розвитку ембріона у вагітних групи ризику з геніальними інфекціями (2014)
Горбач Т. В. - Уровень интоксикации организма и эластичность сосудов новорожденных крысят – потомков крыс, подвергавшихся действию табачного дыма, Юнусов В. Ю., Мартынова С. Н. (2014)
Дудко О. Г. - Методика оцінки результатів полімерного остеосинтезу (2014)
Задирака Д. А. - Клінічно-патогенетична роль стану прооксидантно-антиоксидантної регуляції у хворих на гнійні менінгіти в динаміці захворювання, Рябоконь О. В. (2014)
Зелінська Н. В. - Клінічні особливості аденокарциноми шийки матки, Пересунько О. П. (2014)
Іванчук П. Р. - Моделювання експертних систем при вивченні гендерного розподілу антропометричних показників, Іванчук М. А., Амеліна Т. М. (2014)
Іващук С. І. - Імунологічна реактивність організму хворих на гострий панкреатит залежно від ґенезу (2014)
Каратєєва С. Ю. - Застосування озонотерапії з індивідуальним підбором дози при гнійних процесах у хворих на цукровий діабет (2014)
Кобрин О. П. - Оцінка стану місцевого імунітету та рівня ендогенної інтоксикації у хворих на генералізований пародонти із супутньою хламідійною інфекцією (2014)
Ковальчук П. Є. - Морфологічні особливості репаративного остеогенезу в умовах селенодефіциту, Тулюлюк С. В., Козлов С. В. (2014)
Ковтуненко О. В. - Аналіз рівня експресії матриксних металопротеїназ 2 та 9 імуноцитохімічним методом діагностики у хворих на рак гортані з реґіонарними метастазами, Тимчук С. М., Шпортько Б. В. (2014)
Колесник М. Ю. - Вплив інсулінорезистентності на структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка у чоловіків із неускладненою артеріальною гіпертензією (2014)
Koloskova O. K. - Indicators of the bronchial lability and hyperreactivity in children with bronchial asthma and exercise induced bronchoconstriction, Shahova O. O., Bogutska N. K. (2014)
Костюченко Л. В. - Рання діагностика тяжких комбінованих імунодефіцитів (2014)
Крук Т. В. - Мутації генів глутатіон-s-трансферази у хворих на рак молочної залози та їх близьких родичів у Чернівецькій області, Пересунько О. П., Волков Р. А. (2014)
Максимів О. О. - Ефективність застосування кварцетину як терапії супроводу при протезуванні повними знімними протезами у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Митченок О. В. - Клінічні приклади заміщення дефектів зубного ряду з урахуванням оклюзійних змін (2014)
Наріжна А. В. - Цитокіновий статус і матриксна металопротеїназа-9 у пацієнтів із кардіоренальним синдромом на тлі хронічної серцевої недостатності і цукрового діабету 2-го типу, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г. (2014)
Оринчак Л. Б. - Особливості перебігу розсіяного склерозу серед мешканців Прикарпаття залежно від деяких соціальних факторів ризику цього захворювання (2014)
Оринчак М. А. - Особливості несприятливих гемостатичних чинників перебігу фібриляції передсердь у хворих із метаболічним синдромом залежно від віку, Василечко М. М. (2014)
Пахаренко Л. В. - Соціальні передумови розвитку передменструального синдрому (2014)
Петрик І. О. - Вплив фармакопрофілактичного застосування похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксіндолу (сполука R-86) на розвиток кардіоцеребральної дисфункції при модельному внутрішньомозковому крововиливі, Браверман Л. Б., Ходаківський О. А., Рокунець І. Л. (2014)
Підмурняк О. О. - Тотальна нефректомія за ендовідеохірургічною методикою з трансперитонеальним доступом (2014)
Плегуца І. М. - Зміни гуморальної ланки системного імунітету хворих на травматичну хворобу, Сидорчук Р. І. (2014)
Поворознюк В. В. - Порівняльний аналіз вмісту вітаміну D у населення різних клімато-географічних зон Карпатського регіону, Паньків І. В. (2014)
Prysyazhnyuk V. P. - Age-dependent peculiarities of echocardiographic parameters of the heart in patients with nonalcoholic fatty liver disease (2014)
Радченко О. М. - Лептинемія та показники варіабельності ритму серця і прогноз у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням, Бек Н. С., Потапов В. І. (2014)
Салютін Р. В. - Ультраструктура ендотеліоцитів капілярів м’язової тканини у хворих на хронічну ішемію кінцівок після трансплантації прогеніторних клітин фетальної печінки, Паляниця С. С., Буслович О. В., Боголепов В. М. (2014)
Семененко А. І. - Гемодинаміка при ішемії-реперфузії головного мозку у щурів при застосуванні деяких інфузійних розчинів, Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю. (2014)
Семененко С. Б. - Особливості циркадіанних перебудов кислотнорегулювальної функції нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози (2014)
Семчишин М. Г. - Вміст заліза в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах, Задорожна Б. В. (2014)
Слободян О. М. - Синтопічні особливості внутрішніх жіночих статевих органів і прямої кишки в другому триместрі внутрішньоутробного розвитку, Проняєв Д. В., Вітенок О. Я. (2014)
Соколенко А. А. - Зміни секреторної активності адипоцитів та вмісту ліпідів під впливом лікування хворих на артеріальну гіпертензію і ожиріння. Роль поліморфізму генів, Сидорчук Л. П., Соколенко М. О. (2014)
Сохор Н. Р. - Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Бударна О. Ю., Мусієнко А. М. (2014)
Струк В. І. - Результати електронно-мікроскопічного дослідження структурних особливостей дентину зубів людини у віковому аспекті (2014)
Тащук В. К. - Окремі аспекти лікування стабільної стенокардії: оцінка ризику розвитку ускладнень при поєднаному перебігу з ХОЗЛ, Амеліна Т. М., Полянська О. С., Гулага О. І. (2014)
Ходан А. Г. - Корекція порушень агрегатного стану крові у дівчаток із матковими кровотечами пубертатного віку (2014)
Khukhlina O. S. - The influence of factors of the hemostasis, fibrinolysis and proteilysis systems upon the development and progressing of somatoform vegetative dysfunction and essential hypertension in patients with chronic acalculous cholecystitis, Antoniv A. A., Voytkevich Y. I. (2014)
Хухліна О. С. - Порівняння ефективності плазмаферезу та комплексної протиоксидантної терапії у хворих із поєднаним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень, Урсул О. О., Смандич В. С. (2014)
Цинтар Т. П. - Протеолітична та фібринолітична активність плазми крові при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Зборовська Н. В. - Аналіз факторів виникнення природжених вад розвитку у родинах із випадками непліддя в анамнезі, Лук’яненко Н. С. (2014)
Урсол Г. М. - Приватний сектор системи охорони здоров’я України – активний резерв підвищення доступності та якості надання медичної допомоги: досвід Кіровоградської області, Скрипник О. А., Василенко О. М. (2014)
Шищук В. Д. - Стан травматизму в Сумській області (2014)
Федів В. І. - Дослідження процесу синтезу, властивостей і напрямків використання наночастинок та наноструктур на основі напівровідників АIIBVI (2014)
Білецький С. В. - Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу, хронічне обструктивне захворювання легень та особливості їх поєднаного перебігу (огляд літератури), Бойко В. В., Сумарюк М. П. (2014)
Заремба Є. Х. - Маркери запалення та функції ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця (огляд літератури), Смалюх О. В. (2014)
Коваленко С. В. - Вплив персисту вального запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень на стан слизових бар’єрів бронхів і кишечнику (огляд літератури) (2014)
Максимчук Н. О. - Проблеми моніторингу ендотоксикозу септичного генезу (огляд літератури), Коновчук В. М. (2014)
Паляниця С. С. - Патофізіологічні аспекти трансплантації кишечнику (огляд літератури), Панченко Л. А., Буслович О. В., Давидова Т. І., Соколов М. Ф. (2014)
Попадинець О. Г. - Клапани серця людини: розвиток, макро- та мікроскопічна будова, особливості кровопостачання (огляд літератури), Саган О. В., Дубина Н. М. (2014)
Пурденко Т. Й. - Проблема когнітивних розладів у неврологічній практиці (огляд літератури) (2014)
Романишин Я. - Сучасні аспекти вакцинації дітей із ревматичними захворюваннями (огляд літератури), Костюченко Л., Бойко Я. (2014)
Ватаманюк М. М. - Клініко-антропометричний аналіз анатомо-фізіологічного стану у пацієнтів геріартричного віку з повною втратою зубів, Бєліков О. Б. (2014)
Мішалов В. Д. - Діагностика гострого ішемічного пошкодження міокарда – актуальна проблема судової медицини, Козлов С. В., Іркін І. В., Гаврилюк А. О., Федотова І. А. (2014)
Патрабой В. В. - Протимікробні засоби в продуктах харчування – нова загроза формуванню антибіотикорезистентності мікроорганізмів, Ротар Д. В. (2014)
Шаплавський М. В. - Дослідження біофізичних механізмів мікроциркуляції крові та розробка її фізичних методів аналізу в контексті електромагнетизму, Бойчук Т. М., Гуцул О. В., Буждиган В. В., Григоришин П. М., Зав’янський Л. Ю., Микитюк О. Ю., Слободян В. З., Шинкура Л. М. (2014)
Шкварковський І. В. - Поєднане використання ультразвукової кавітації та вакуумної терапії у комплексному лікуванні гострих гнійно-некротичних процесів, Антонюк Т. В. (2014)
Роговик Н. В. - Випадок гострого гангренозного апендициту, ускладненого флегмонозним оментитом у дитини з міковісцидозом, Захарусь М. Б., Бобер Л. Й., Цюпка Б. В., Гижа Б. І., Гижа Л. Ю. (2014)
Сегедій Л. І. - Успішне лікування безпліддя при синдромі Сваєра у двох сестер (2014)
Ступницька Г. Я. - Оцінка ефективності реабілітаційних програм у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за модифікованим індексом BODE на підставі власних клінічних спостережень (2014)
Волощук Н. І. - Індивідуальна робота в студентському науковому гуртку кафедри фармакології як фактор формування професійної компетенції, Денисюк О. М. (2014)
Михайловська Н. С. - Шляхи удосконалення організації навчального процесу з дисципліни "Пропедевтика внутрішньої медицини" за кредитно-модульною системою для студентів, які навчаються за спеціальністю "Стоматологія", Шальміна М. О., Моргунцова С. А., Грицай Г. В. (2014)
Перепелиця О. О. - Проблеми підготовки провізорів з курсу органічної хімії до ЛІІ "Крок 1. Фармація", Грозав А. М. (2014)
Романишин С. С. - Проблема формування комунікативної культури студентів в аспекті медичної деонтології (2014)
Sydorchuk L. P. - University educational-practical centres of the primary medical care – a step to the improvement of the family doctors training, Biletskyi S. V., Petrynych O. A., Ivashchuk S. I., Kazantseva T. V., Mel’nychuk L. V., Nykyfor L. V., Sokolenko A. A., Flyundra I. G. (2014)
Медичні internet-вісті. Частина IV. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2014)
Мацапура В. - Пушкин на Украинской сцене в конце ХІХ - начале ХХ века:нео публикованные переводы и инсценировки произведений поэта (2014)
Кобзар О. - Хто він, барон Мюнхаузен (2014)
Курьянов С. - Смерть на фоне курортного Крыма, или об особенностях Крымского текста в творчестве М. П. Арцыбашева (2014)
Зуєнко М. - Від раю до пекла як традиційний бароковий мотив ("Втрачений рай" Дж. Мільтона, "Мертві душі" М. Гоголя (2014)
Семенец О. - Орфические мистерии в романе Бернара Вербера "Танатованты" (2014)
Ятищук О. - Використання етнографічних матеріалів у творчості Гоголя М. (2014)
Іконнікова М. - "Фауст" Ґете як претекст роману Є. Замятіна "Ми" (2014)
Адамович А. - Художньо-естетичне осмислення національного характеру в поезіях Гончаренка О. (за збіркою "Астрофізми вічної гончарні" (2014)
Ніколенко К. - Концепт "Туга" в збірці Гейне Г. "Книга пісень" (цикли "Страждання юності" й "Ліричне інтермецо") (2014)
Винник Т. - Ліричний сюжет в ідилії (2014)
Роспопа Т. - Студії про Лесю Українку на сторінках журналу "Життя і революція" (2014)
Данилюк С. - Комунікативні стратегії і тактики створення англомовних електронних текстів інтернет-чатів (2014)
Ніколашина Т. - Редуплікати у структурі Шевченкової поезії, Сологуб Л. (2014)
Браїлко Ю. - "І в небесах я бачу Бога і боже слово на землі".Семантико-стилістичні функції християнської лексики в поезії Івана Світличного (2014)
Антонова В. - Антрополингвистические аспекты терминологии железнодорожного транспорта (на материале русских и английских терминов) (2014)
Лісна М. - Лінгвальний статус культурологічних безеквівалентів у контексті перекладної лексикографії (2014)
Горіздра О. - Вторинні терміни - юкстапозити в лексиці біологічної галузі (2014)
Дейна Л. - До проблеми класифікації оцінних значень (2014)
Наші автори (2014)
Високоповажані автори! (2014)
Вихідні дані (2014)
Виноградов И. - Преподобный Серафим Саровский и Н. Гоголь (2013)
Воропаев В. - Н. Гоголь и его окружение. Материалы к биобиблиографическому словарю (2013)
Кобзар О. - Міфопоетичний аналіз художнього твору (2013)
Зуєнко М. - Міфопоетичний час і простір в англійській бароковій літературі (2013)
Конєва Т. - Ідея природного людського прагнення до щастя і світла у повісті В. Г. Короленка "Сліпий музикант" (2013)
Мацапура Л. - Поэтика готической новеллы в творчестве М. Н. Загоскина (2013)
Люлька В. - Структура и типология художественных образов в романе А. С. Пушкина " Евгений Онегин" (2013)
Ткаченко К. - Особенности восприятия художественного события (на материале "Капитанской дочки" А. С. Пушкина) (2013)
Волошко А. - Религиозная составляющая сказок В. А. Жуковского: функциональный аспект (2013)
Палий Е. - Тема войны в лирике В. Брюсова 1900-х годов (сборник "Венок" (2013)
Школа І. - Візія Лондона в романі "Місіс Делловей" В. Вулф (2013)
Українець Л. - Конотація як лінгвістична категорія: загальна характеристика та проблеми інтерпретації (2013)
Галунова Н. - Реакції-повтори та переклади стимулу в асоціативних полях україномовних респондентів та україно-російських білінгвів 4-5 років (2013)
Тагільцева Я. - Термінологічна омонімія в номінаціях овочів та фруктів сучасної англійської мови (2013)
Петрушова Н. - Поняття пресупозиції та її типологія у прагмалінгвістиці (2013)
Халчанська О. - Мовні засоби ефективності переконання під час спілкування (2013)
Зінченко Г. - Функціонування релятивних маркерів у складі аппозитивних конструкцій із підрядним означальним реченням в англійській мові XII-XVII століть (2013)
Рубчак О. - Аудитивний аналіз англомовних радіо- і телеінтерв'ю аудиторами - носіями мови (2013)
Степаненко М. - Прислівники сучасної української мови в системному семантичному, формально-і семантико-синтаксичному представленні (2013)
Наші автори (2013)
Високоповажані автори! (2013)
Титул, зміст (2014)
Мельник Н. - Нормативно-правове забезпечення діяльності освітнього округу (2014)
Ворон О. - Методологічні аспекти зростання професійного потенціалу керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Гуменюк В. - Сучасні концептуальні підходи до роботи з керівниками ЗНЗ у системі післядипломної освіти (2014)
Бухальська С. - Тренінг як групова форма розвитку ціннісно-мотиваційного компонента педагогічної компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів (2014)
Шацька Н. - Реалізація умови поглиблення інформаційно-комунікативної компетентності педагога для розвитку україномовної культури вчителя в інститутах післядипломної освіти (2014)
Орловська Т. - Інноваційні форми роботи методиста з бібліотечними працівниками (2014)
Бандура Р. - Концепція релігійності в духовному розвитку особистості інваліда та її роль у соціальній роботі, Терновий Я. (2014)
Яценюк Л. - Формування компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу щодо навчання дітей із порушенням інтелектуальної сфери в системі інклюзивної освіти (2014)
Абрамович Т. - Імідж як презентаційна складова професійного становлення соціального педагога (2014)
Полицяк Н. - Стратегії розвитку та навчання академічно обдарованих учнів в умовах загальноосвітньої школи (2014)
Соловій У. - Вивчення української мови як іноземної у ВНЗ нефілологічного профілю: комплексний підхід (2014)
Тадеєва М. - Лінгвопсихологічні особливості вивчення іноземних мов у школах німецькомовних країн, Купчик Л. (2014)
Троцюк В. - Інтернет як творчий ресурс розвитку студентів та викладачів на заняттях з іноземної мови, Метка І. (2014)
Гуріна А. - Білінгвізм як спосіб інтеграції учнів у європейський полікультурний соціум (2014)
Господинчик Т. - Використання аудіовізуальних матеріалів як засобу створення іншомовного середовища на уроках іноземної мови (2014)
Андраш Т. - Упровадження новітніх освітніх технологій на уроках англійської мови для школярів середньої ланки за підручником OXFOR DHEROES (2014)
Михасюк Т. - Психолого-педагогічні основи мовленнєвого розвитку молодших школярів засобами народознавства (2014)
Шутяк В. - Досліди та спостереження на уроках трудового навчання в початкових класах (2014)
Савка І. - Концептуальні засади інтеграції знань та вмінь майбутніх фахівців міжнародного права (2014)
Бирка М. - Концепції неперервної освіти вчителів природничо-математичних дисциплін у європейських країнах (2014)
Белешко Д. - Метод доведення від супротивного. Теоретичні основи. Практика (2014)
Бордюк М. - Алгоритм формування знань про отримання полімерних нанокомпозитів у майбутніх учителів технологій при вивченні курсу "Технологія виробництва конструкційних матеріалів", Бордюк Н., Шевчук Т. (2014)
Васильченко Л. - Умови підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти (2014)
Глінчук Ю. - Негативні виробничі чинники сучасного загальноосвітнього шкільного середовища (2014)
Цикалов В. - Деякі питання щодо викладання дисципліни "Основи охорони праці" для хімічних спеціальностей при огляді типових програм (2014)
Русіна Н. - Протиерозійна організація території: інновації навчальної програми, Люльчик В., Петрова О., Кийко Н. (2014)
Борейко В. - Екологічні загрози для нинішнього покоління та шляхи їх подолання (2014)
Онищук Н. - Сутність естетичного та соціокультурного осмислення феномену музичного мистецтва естради, Сметана О. (2014)
Вербицький В. - Провідні ідеї педагогіки А. С. Макаренка в сучасній системі виховання (2014)
Давидюк Н. - Теоретико-методичні засади формування колективу вихованців позашкільного навчального закладу в контексті творчої спадщини А. С. Макаренка (2014)
Карпенчук С. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка: гуманістичні контексти (2014)
Цимбалюк І. - Сутність гуманістичних цінностей і орієнтирів розвитку особистості у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2014)
Гатрич І. - Музична обдарованість школярів як психолого-педагогічна проблема (2014)
Заєць С. - Теоретичні засади діяльності соціального гувернера в умовах сім’ї (2014)
Костащук О. - Виховання професійної честі і тенденції її розвитку в дослідженнях педагогів (2014)
Кучина К. - Вітчизняні освітні концепції кінця ХХ - початку ХХІ ст. як стратегічні орієнтири модернізації системи освіти (2014)
Луцик Г. - Теоретичні засади соціально-педагогічного супроводу девіантних підлітків (2014)
Михайлова Л. - Роль естетичних ціннісних орієнтацій у життєвому смисловизначенні підлітка: психолого-педагогічний аспект (2014)
Нікула Н. - Особливості розвитку методичної культури вчителя у процесі професійної підготовки (2014)
Олійник О. - Особливості формування навичок самообслуговування у молодших школярів на уроках трудового навчання (2014)
Осадець М. - Психологічна підготовка особистості в спорті (2014)
Полухтович Т. - Розвиток вищої освіти в контексті глобалізаційних тенденцій (2014)
Сизоненко І. - Соціально-педагогічна робота щодо формування правових знань підлітків у процесі правової соціалізації (2014)
Чорней І. - Психологічні аспекти розвитку мотивації молодшого школяра у навчальному процесі (2014)
Tyshchenko О. - An evolving reservoir neo-fuzzy network for time series prediction, Pliss I. (2014)
Osypenko V. - About some design principles of information-retrieval system and processing of electronic documents in internet, Shvorov A. (2014)
Pelech Y. - Marking speech signal based on factor holder smoothness and fast fourier transform, Peleshko D. (2014)
Batyuk A. - Methodological principles of electronic information resources of branch, Viter M., Sendzyuk M. (2014)
Кунанець Н. - Електронні бібліотеки: обслуговування осіб з особливими потребами, Малиновський О. (2014)
Бомба А. - Побудова дифузійноподібної моделі інформаційного процесу поширення знаннєвого потенціалу, Назарук М., Пасічник В. (2014)
Огородник І. - Концепція управління якістю міського середовища великого міста, Огородник Т. (2014)
Скринникова Г. - Модель процесу адаптації людино-машинних систем до користувачів (2014)
Назаркевич М. - Аналіз сучасних методів та видів графічного захисту друкованих документів, Троян О. (2014)
Petsko V. - Optimal parameters of four-layer optical structures when the light is incident at an angle, Mitsa A., Geche F., Kotsovsky V., Batyuk A. (2014)
Павлюк О. - Прогнозування ймовірності роботи та відмови за заданої умови готовності симетричних ієрархічних систем, галужених до 4-го рівня, за допомогою штучних нейронних мереж (2014)
Обельовська К. - Маршрутизація пакетів з врахуванням пропускних здатностей каналів та кількості проміжних вузлів, Роман В., Ліскевич О. (2014)
Bodyanskiy Ye. - Self-organizing map and its learning in the fuzzy clustering-classification tasks, Vynokurova O., Mulesa P., Slipchenko O. (2014)
Басюк Т. - Проектування системи автоматизації процесу Seo-оптимізації (2014)
Гожий О. - Підхід до оцінювання ризиків у задачах планування, Кобилінський І., Лугінець Д. (2014)
Берко А. - Теоретико-множинна модель систем електронної контент-комерції, Висоцька В., Чирун Л. (2014)
Сєдушев О. - Форми нечіткостей у базах даних та знань, Буров Є. (2014)
Kozhukhivska O. - Model based decision support system for forecasting financial processes, Bidyuk P., Kozhukhivskyi А. (2014)
Lytvynenko V. - Hybrid swarm negative selection algorithm for dna-microarray data classification (2014)
Ковальчук А. - Кубічні і лінійні фрактали з елементами алгоритму RSA в шифруванні і дешифруванні зображень, Цмоць І., Ступень М. (2014)
Marusenkova T. - Analytic solution for the problem of in-situ calibrating magnetometric 3D-probes based on non-orthogonally placed hall devices (2014)
Журавчак Л. - Розпізнавання провідних та висоомних включень у кусково-однорідному півпросторі при математичному моделюванні усталених коливань електромагнітного поля, Федоришин Ю. (2014)
Хома А. - Метод реконструкції поверхні з інтерферограми білого світла на основі перетворення Гільберта (2014)
Ilnytskyi Ja. - Computer simulations of a stochastic model for the non-immune disease spread, Holovatch Yu., Kozitsky Yu., Ilnytskyi H. (2014)
Пелещишин А. - Формування моделі каталогу генераторів інформаційного образу ВНЗ, Корж Р. (2014)
Лотиш Л. - Математичні та програмні аспекти моделювання вікової структури розвитку двовидового лісу (2014)
Гнатчук Є. - Дослідження методів формування вимог до експертних систем технічного діагностування (2014)
Юрчик Г. - Структурно-алгоритмічний метод автокалібрування термоелектричних вимірювальних каналів температури в умовах їх експлуатації (2014)
Bogucharskiy S. - On matrix modification of clarans clustering method in large video surveillance databases, Mashtalir V. (2014)
Висоцька В. - Побудова та функціонування систем електронної контент-комерції, Чирун Л. (2014)
Морозов Ю. - Інтернет-портал геофізичного моніторингу, Назаревич Р., Назаревич А., Струк Є., Мархивка В. (2014)
Базилевич Р. - Дослідження та аналіз алгоритмів острівкування енергетичних мереж, Андрієнко В. (2014)
Копитчук М. - Визначення нечітких ситуацій впливу навколишнього середовища на когнітивний стан особи, що приймає рішення в ергатичних системах, Передерій В. (2014)
Lytvynenko V. - Synthesis of rbf-network for prediction of secondary protein structure (2014)
Строкань О. - Комп’ютерна система аналізу аероіонного розподілення на похилій площині (2014)
Вавіленкова А. - Застосування формальних алгоритмів у структурній лінгвістиці (2014)
Тимчак М. - Компонентний метод опрацювання електрогастросигналу, Дозорський В., Шадріна Г. (2014)
Базилевич Р. - Розв'язування задачі комівояжера великих розмірностей методом спільних ребер, Кутельмах Р., Томчук А. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Ranskiy A. - Direct Synthesis of Cuprum(II) Complex Compounds Based on Thioamide Ligands, Didenko N. (2014)
Godavarthi P. - Electrical and Electrochemical Properties of Li|Ni0.5 Co0.25 Mn0.25|O2 Cathode Material, Pitcheri R., Bommireddy P., Kapu S., Obili M. (2014)
Savchenko I. - Synthesis and Electrooptical Properties of Side-Chain Polymethacrylates and Polycomplexes Containing Azobenzene Moieties with Different Length Spacers (2014)
Nadtoka O. - The Influence of Chemical Structure of Chromophore on Polymerization of Methacrylic Azomonomers, Syromyatnikov V. (2014)
Makeieva L. - Synthesis of Bioactive Folate-Ferrocene Conjugate, Gladyr I., Rozhnova R., Galatenko N. (2014)
Gnativ Z. - Study of Aromatic and Terpenic Hydrocarbons Catalytic Cooligomerization Regularities, Nykulyshyn I., Rypka A., Voronchak T., Pikh Z. (2014)
Suberlyak O. - Effect of the Low-molecular Additives Nature on the Adhesive Properties of Based on Polyvinylpirolidone Compositions, Bratychak M., Zemke V., Chopyk N. (2014)
Medvid O. - Impact of Microwave Energy and Leuconate Hardener on the Adhesive Joint Strength, Kozar O., Oliynykova V. (2014)
Costa A. - Scanning Electron Microscopic Characterization of Iron-Gall Inks from Different Tannin Sources – Applications for Cultural Heritage, Correa F., Sant’Anna G., Carvalho Sh., Santos F., Lutterbach M. (2014)
Vitenko T. - Mechanism and Kinetic Regularities of Inactivating Effects of Cavitation on Microorganisms, Gashchyn O. (2014)
Bansode S. - Comparative Studies on Physico-Chemical Properties of Indium Sulfide Films Deposited under Different Deposition Conditions by Chemical Bath Deposition, Kapadnis R., Wagh V., Kale S., Pathan Ha. (2014)
Formela M. - Compatibilization of Polymeric Composition Filled with Ground Tire Rubber – Short Review, Haponiuk J., Jasinska-Walc L., Formela K. (2014)
Semeshko O. - The Influence of Electrical Discharge Nonlinear Bulk Cavitation on the Structural and Chemical Changes in Water during the Wool Fiber Bleaching, Saribekova J., Asaulyuk T., Myasnikov S. (2014)
Artus M. - Kinetics of Langbeinite Conversion into Schenite in the Presence of Mirabilite, Sylvine and Water, Kostiv I. (2014)
Sobol Kh. - Analysis of Structure Formation Peculiarities during Hydration of Oil-Well Cement with Zeolitic Tuff and Metakaolin Additives, Blikharskyy Z., Petrovska N., Terlyha V. (2014)
Prysiazhnyi Yu. - Desulphurization and Usage of Medium-Metamorphized Black Coal. 2. Desulphurized Coal Used as an Additive for the Production of Special Types of Coke , Pyshyev S., Kochubey V., Miroshnichenko D. (2014)
Starovoit A. - Mechanism of Gas-Coal Thermal Preparation in Electromagnetic Field, Chemerinskii M., Malyi E. (2014)
Sklabinskyy V. - Hydrodynamics Modeling of Gas Separator Inertial and Filter Elements for Natural Gas Fine Cleaning, Liaposhchenko O., Logvyn A., Al-Rammahi M. (2014)
Kalymon Ya. - Professor Victor Yavorsky – 45 Years Head of the Department, Kunty O., Znak Z. (2014)
Brostow W. - Report from POLYCHAR 22 (2014)
Від редакційної колегії (2014)
Бойко А. - Концептуальні положення Пирогова М. І. про заохочення і покарання дітей, Іноземцев В. (2014)
Тищенко Т. - Освітні ідеї Тараса Григоровича Шевченка (2014)
Хоменко А. - Парадигма виховання як базовий методологічний конструкт педагогічної науки (2014)
Ляхоцька Л. - Дистанційне навчання як педагогічна технологія непереривної освіти (2014)
Pogrebnyak V. - Education of democratic citizenship in Canada (2014)
Ващенко Н. - Моральне та патріотичне виховання у науково-педагогічній школі Олександра Мишуги (2014)
Romanko I. - The theoretical principles and specifics of pedagogical dialogue at educational process at british educational establishments (2014)
Гриньова Я. - Формування правової держави засобами викладання правових дисциплін (2014)
Малашевська І. - Гедоністичний принцип музичного навчання дошкільників і молодших школярів із використання музикотерапії (2014)
Хоменко П. - Концептуальні основи природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури (2014)
Пусепліна Н. - Реалізація проектної діяльності в освітньо-виховній роботі музеїв вищих навчальних закладів (2014)
Цина В. - Психолого-педагогічні основи формування особистісно-професійної зрілості майбутніх педагогів (2014)
Кравченко І. - Індивідуальна і групова форми організації навчання студентів вищого закладу освіти (2014)
Мокляк В. - Автономія як форма академічної свободи вищого навчального закладу (2014)
Яремко Г. - Моделі професійного розвитку Австралійських учителів (2014)
Смольнікова О. - Категорія автономного навчання у предметному полі педагогіки вищої школи (2014)
Кравченко А. - Урахування типологій особистості у процесі виховання курсантів військового навчального закладу (2014)
Лазуткіна Ю. - Граматичний аспект вивчення іноземної мови (2014)
Зімакова Л. - Професійна підготовка майбутніх магістрів дошкільної освіти до викладання лінгводидактичних дисциплін (2014)
Карапузова Н. - Результати моніторингу мотивації навчальної діяльності студентів на підготовчому етапі екзаменаційного контролю (2014)
Бегека Д. - Складники підготовки майбутніх магістрів іноземної філології (2014)
Олійник Л. - Дослідження розвитку спеціальної компетентності магістрів військово-соціального управління (2014)
Согоконь О. - Педагогічний уплив лікувальної фізичної культури на студентську молодь (2014)
Shkola I. - Technology of project activity for english language teaching of university students (2014)
Ясак Т. - Динамічне унаочнення на лекційних заняттях із української мови у вищій школі (2014)
Бойко А. - Генеза вищої жіночої освіти в Україні:Київський фребелівський педагогічний інститут (1907-1920рр.), Дем'яненко Н. (2014)
Лутфуллін В. - Боротьба послідовників Штурма Й. і Коменського Я. А. в історії шкільної освіти (2014)
Семеновська Л. - Особливості розвитку ідеї політехнізму у вітчизняній педагогічній теорії (1937-1952рр) (2014)
Цебрій І. - Виховання у стародавній бактрiї: історіографія та перспективні напрями вивчення проблеми (2014)
Ilchenko O. - Charity activity in Ukraine: Halshka Ostrozka and Halska Gulevychivna at the beginning of epoch of national education (2014)
Фазан В. - Педагогічна просвіта у вищих духовних навчальних закладах при лаврах України (ХІХ поч.ХХ ст.) (2014)
Василига Н. - Провідні напрями педагогічно-просвітницької діяльності Крамаренка В. К. (2014)
Водяник С. - Творча спадщина Тітова Ф. І. у руслі розвитку християнсько-педагогічного вчення (2014)
Даниско О. - Ідеї та досвід формування здорового способу життя у відчизняній педагогічній думці (2014)
Коноваленко Ю. - Тенденції відходу від політичного і пропагандистського висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в українській педагогічній періодиці перебудовного періоду (1985-1991рр.) (2014)
Ільченко О. - Науковий круглий стіл "Творчості Григорія Ващенка - стяг державотворчої педагогічної думки"(до 100-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2014)
Наші автори (2014)
Виноградов Н. А. - Управление псевдосервисами в защищенных информационных системах на основе теории конфликта, Данилина Г. В., Домарев Д. В., Милокум Я. В. (2014)
Розоринов Г. Н. - Тонкопленочные магнитные головки нового поколения для дисковых цифровых накопителей, Махджубиан Масуд (2014)
Матичин И. И. - О вычислении матричной обобщенной функции Миттаг-Леффлера, Онищенко В. В. (2014)
Почерняев В. Н. - Управление мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станцией, Повхлеб В. С. (2014)
Хорошко В. А. - Жизнестойкость систем защиты информационного пространства, Браиловский Н. Н. (2014)
Одинцов Н. Н. - Анализ нерегулярных направляющих систем, Лесовой И. П., Багачук Д. Г., Савицкая Н. М. (2014)
Chang Shu - Adaptive control traffic rate by multivariable regulating token shaper (2014)
Максимов В. В. - Аналіз верхньої межі кількості вузлів-ретрансляторів у протоколі OLSR, Панасюк М. С. (2014)
Кустов А. И. - Построение изолиний для определения зон и областей строительства 3G и 4G сетей (2014)
Скулиш М. А. - Метод складання розкладу залучення ресурсів для високонавантажених інформаційних систем (2014)
Романюк А. В. - Комп’ютерна інформаційно-вимірювальна система для оперативного моніторингу обладнання телекомунікаційних мереж (2014)
Волосюк Ю. В. - Методи класифікації текстових документів в задачах Text Mining (2014)
Стрихалюк Б. М. - Дослідження статистичних параметрів та характеристик інформаційних потоків гетерогенної мережі, Демидов І. В., Романчук В. І., Бешлей М. І. (2014)
Al-Zayadi Haider - SNR effect on CQI applying multiple antennas in closed loop spatial multiplexing mode in LTE technologies, Al-Shuraifi Mushtaq, Al-Sharify Talib (2014)
Войтович И. Д. - Спинтроника и ее вклад в элементную базу информатики. Ч. 1, Корсунский В. М. (2014)
Беляев А. К. - Об оценке длины микропрограмм в системе преобразований абстрактного регистра, Клименко В. П. (2014)
Ледянкин Ю. Я. - Операция деления для параллельных вычислительных систем. Ч. 2 (2014)
Кряжич О. О. - Вирішення оптимізаційних задач при обгрунтуванні проектів за методикою DOTMLPF (2014)
Яриловець А. В. - Оцінка ефективності інформаційної технології для систем безпроводового доступу, побудованої на основі оптимальних ортогональних багаточастотних сигнальних конструкцій, Назарук В. Д., Зайцев С. В. (2014)
Литвинов В. В. - Автоматизированная система обработки динамических коллекций разноязычных текстовых документов по морскому и речному делу, Мойсеенко О. П. (2014)
Литвинов В. А. - Оценка контролирующих свойств базового словаря допустимых слов в системе автоматического обнаружения ошибок пользователя, Майстренко С. Я., Хурцилава К. В. (2014)
Альперт С. І. - Аналіз методів відбору найбільш інформативних спектральних каналів для вивчення об’єктів дистанційного зондування (2014)
Остапюк И. И. - Оптимизация выбора технологии и комплектации ремонтно-эксплуатационных подразделений при обслуживании линейной части магистральных газопроводов (2014)
Ильина Е. П. - Управление качеством организационных решений на основе формализованного корпоративного знания. Ч. 2. Качество организационных решений и его поддержка (2014)
Халченков А. В. - Использование вычислительной гидродинамической модели OpenFoam для оценки влияния загрязненных зданий на прилегающие территории, Ковалец И. В. (2014)
Косолап А. И. - Полуопределенная оптимизация в задаче расположения датчиков в сети, Перетятько А. С. (2014)
Demchuk M. - The continuum approach in a grouting model, Saiyouri N. (2014)
Радченко С. Г. - Планы экспериментов для получения моделей высокой точности, Козырь О. В. (2014)
Грибов В. М. - Статистический анализ функций ошибок принятия решения при допусковом контроле работоспособности компонентов авионики, Смолич Д. В. (2014)
Федухин А. В. - Радиопроцессорные информационные системы для железнодорожных переездов серии "Благовест", Муха Ар. А. (2014)
Костановський В. В. - Математичні моделі надійності типових апертур фазованих антенних решіток, які враховують раптові та поступові відмови модулів надвисоких частот (2014)
Нікітенко Є. В. - Один з прикладів використання методу пошуку несправностей у складних електронних приладах з урахуванням зовнішніх факторів (2014)
Сосницкий А. В. - Универсальная модель как радикальная реформа современной науки (2014)
Охріменко О. - Поліпшення екологічного стану водойми-охолоджувача запорізької АЕС (2014)
Козырь В. - Пути решения некоторых проблем в зоотехнической науке (2014)
Бойко Н. - Характеристика вовни у ярок з різною величиною виходу митого волокна, Помітун І. (2014)
Ковальчук І. - Мінеральний вміст у продуктах бджільництва за умов органічного і традиційного виробництва (2014)
Коваленко В. - Лактаційні криві у корів з різною інтенсивністю формування організму, Гиль М. (2014)
Сусол Р. - Умови продуктивного розвитку ремонтних свинок породи п'єтрен (2014)
Волощук В. - Адаптаційна здатність та експлуатаційна цінність свиноматок зарубіжного походження, Василів А. (2014)
Щербина О. - Диференційовані показники сироватки крові птиці (2014)
Косенко С. - Концентрація бікарбонатів у крові рисаків, Безалтична O. (2014)
Любічев М. - Показники мікроклімату приміщень для утримання свиноматок, Бурлака В. (2014)
Title (2014)
Table of Contents (2014)
Marukyan G. S. - The problem of movement of capital for transnational corporations (2014)
Prokopenko O. V. - International dimension of technological aspect of space economy, Zhekov Zh., Omelyanenko V. A. (2014)
Illiashenko S. M. - Methodic foundations of the ecologically oriented consumer’s readiness analysis (2014)
Revetria R. - Animated classroom demonstration tools for physics classes as an innovation for improving education quality in remote schools of Kyrgyzstan, Omurbekov S. A. (2014)
Stoychev P. - Synchronization between Bulgarian and European legislation on conservation of air quality, Vlaknenski Ts., Chuturkova R. (2014)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Arfanuzzaman Md. - An assessment of child mortality in the low and middle income nations: a cross country analysis (2014)
Zięba K. - The importance of employee creativity in the development of their attitudes pro-innovation, Prokopenko O. (2014)
Hrabar M. V. - Concession as the implementation of public-private partnership in sphere of tourism and recreation (2014)
Khodyko D. I. - Self-organization effects in regional environmental monitoring systems – an assessment and governance implications (2014)
Karaieva N. V. - Global energy conflicts and sustaіnable development risks caused by the climate changes (2014)
Мирошніченко В. І. - Підготовка вчителя до формування самоосвітньої компетентності учнів у процесі профільного навчання (2011)
Лещенко М. П. - Діяльність викладача вищого навчального закладу в управлінському дискурсі (2011)
Гриньова М.В. - Основи професійної майстерності журналіста Нестулі Л. А. (2011)
Калініченко Н. А. - Сучасний урок біології (2011)
Голованова Н. Ф. - Виховання і сучасні соціальні технології (2011)
Шмалєй С. В. - Еколого-валеологічна професійна підготовка майбутніх педагогів (2011)
Гриценко Л. І. - Професійна компетентність педагога: традиції і новації (2011)
Полежаєв Д. В. - Наука й освіта: проблеми гуманітаризації (ментальний аспект дослідження) (2011)
Алфімов Д. В. - Розвиток лідерських якостей школярів у системі особистісно орієнтованого виховання (2011)
Базова В. І. - Проблема професійної підготовки викладачів іноземної мови в університетах Німеччини (2011)
Бардінова В. Д. - Допрофесійна, професійна та післядипломна підготовка гувернера-вихователя, Бардінов О. В. (2011)
Білик В. Г. - Особливості формування педагогічної майстерності у майбутніх учителів фізичної культури (2011)
Благова Т. О. - Хореографічна підготовка вчителя у системі вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 20-х рр. XX ст. (2011)
Вєнєвцева Є. В. - Толерантність, конформізм та колективізм як складові структури особистості (2011)
Ворона Л. І. - Формування особистоcті великого вченого та педагога Боголюбова M. M. (2011)
Воскобойніков С. О. - Теоретичні та методичні основи застосування криптографічних методів захисту інформації у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Воскобойнікова Г. Л. - Моніторінг якості педагогічного процесу формування медико-валеологічної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2011)
Вторнікова Ю. С. - Комунікативна компетентність у структурі ключових компетентностей громадян Європи (2011)
Грицька Т. С. - Компетентнісний підхід як основа формування інформаційної компетентності вчителя (2011)
Дворникова К. В. - Полікультурна освіта (виховання) і її важливість для суспільства (2011)
Дрозд Т. М. - Актуальні питання розвитку мовленнєвого позитиву як засобу особистісного зростання вчителя (2011)
Єрмаков В. М. - Педагогічна майстерність у творчій спадщині Сухомлинського В. О. (2011)
Завада В. П. - Ціль як основа самореалізації старшокласників (2011)
Захарова O. В. - Мopaльнa пpaктикa як ідейна засада сучасної cвітової педагогіки (2011)
Зінченко А. В. - Індивідуально-типологічні вияви комунікативної толерантності особистості майбутнього вчителя (2011)
Іванова Ю. Ю. - Дослідження ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних педагогів (2011)
Кава А. А. - Особистісний підхід як основа педагогічної майстерності у вітчизняній педагогічній думці (2011)
Капустян І. І. - Функціональні та структурні особливості системи неперервної освіти Швеції (2011)
Кирильчук О. Б. - Риторична майстерність учителя гуманітарних дисциплін (2011)
Коваль П. П. - Психолого-педагогічні чинники педагогічної дії в системі учитель-учень, викладач-студент (2011)
Краєва Л. І. - Залучення студентів до цінностей народної педагогіки, Краєва І. Ю. (2011)
Литвинюк Л. В. - "Шлях до професіоналізму": проект професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, Олійниченко В. О. (2011)
Любчак Л. В. - Формування комунікативної компетентності майбутнього педагога у процесі вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності” (2011)
Малаканова Л. В. - Управління навчанням у співробітництві викладача та студентів, Сорокіна Г. Ю. (2011)
Мамон О. В. - Самооцінка в професійному розвитку вчителя: аналіз поняття, структури і процесу формування (2011)
Нєженцева А. Є. - Проблема управління якістю освіти в університетах Великої Британії (2011)
Новік С. М. - Теоретико-методичні засади управління психологічною підготовкою футболістів вищих спортивних розрядів (2011)
Обривкіна О. М. - Модель підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю (2011)
Орєхова Л. І. - Історичні аспекти мовної освіти в сучасній Україні (2011)
Отрощенко Л. С. - Організація та здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю в Німеччині (2011)
Павицька К. М. - Виховні аспекти у діяльності педагогічного університету (2011)
Панасенко Е. А. - Експеримент у системі методів наукового дослідження в історико-педагогічній думці радянської доби (2011)
Процай Л. П. - Толстой Л. М. і Євтушевський В. А.: два погляди на методи навчання у народній школі (2011)
Рибалка О. Я. - Особливості професійної підготовки вчителя до статевого виховання підлітків у сучасній школі (2011)
Ріхтер О. Є. - Проблема підвищення якості професійної підготовки студентів економічних спеціальностей (2011)
Савченко Н. С. - Генеза закладів позашкільної освіти у Польщі (2011)
Савчук О. П. - Особистісна самореалізація майбутніх учителів природничих дисциплін як шлях до професійного розвитку (2011)
Свєртнєв О. А. - Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2011)
Скрипай Т. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до активізації пізнавальної діяльності учнів засобами естетотерапії (2011)
Степанюк К. І. - Діагностика рівня сформованості дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи (2011)
Стойчик Т. І. - Конкурентоспроможний кваліфікований робітник як результат ефективного процесу управління (2011)
Сулаєва Н. В. - Основні підходи до менеджменту неформальної мистецької освіти в художньо-творчих колективах вищих педагогічних навчальних закладів (2011)
Ткаченко А. В. - Категоріальний статус поняття "професійний розвиток особистості" (2011)
Ткаченко О. М. - Підготовка майбутнього вчителя до організації еколого-естетичного виховання засобами етнопедагогіки в процесі вивчення основ педагогічної майстерності (2011)
Файнман І. Б. - Професійна підготовка авіадиспетчерів до ведення радіообміну (2011)
Хлєбнікова Т. М. - Управління процесом саморозвитку особистості вчителя (2011)
Хоменко П. В. - Предметні біологічні компетентності в системі формування професійної майстерності майбутнього фахівця фізичної культури (2011)
Черненко В. О. - Педагогічні ідеї Лесі Українки та сучасне національне виховання (2011)
Чичук В. М. - Нові підходи до підготовки вчителів початкових класів у контексті євроінтеграційних процесів (2011)
Чурсін М. М. - Система вищої освіти і наукової комунікації: взаємний вплив як джерело нових вимог (2011)
Шаповал Є. Ю. - Виховний вплив на підлітків особливостей організації навчально-тренувального процесу в умовах дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2011)
Шиловська М. О. - Виховання толерантності у структурі спеціального академічного курсу "Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов" (2011)
Шкляєва Г. О. - Діалогізація навчального процесу як складова модернізації вищої економічної освіти (2011)
Шутько Т. П. - Управління формуванням комунікативних якостей молодших медичних спеціалістів (2011)
Щоголєва І. В. - Місце і роль професійно орієнтованих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх менеджерів туризму (2011)
Павленко Н. О. - Операційно-діяльнісний компонент підготовінтерактивних педагогічних технологій (2011)
Наші автори (2011)
Вихідні дані (2011)
Волощук В. - Селекція французька, технологія прогресивна: як розвиватимуться ремонтні свинки (2014)
Поліщук В. - Вплив бджолиних маток різного віку на розвиток і продуктивність бджолиних сімей, Волощук І. (2014)
Гиль М. - Очікувана продуктивність молодняку різних ліній української молочної чорно-рябої ВРХ, Волков В. (2014)
Столяр Ж. - Оценка коров по комплексным индексам телосложения (2014)
Кретов О. - Морфогенез заднього відділу травної системи перепілки японської, Дурхам ІсмаЇл Аль Альнабі. (2014)
Мазуркевич А. - Біологічна активність стовбурових клітин із кісткового мозку коня, Малюк М., Ковпак В., Харкевич Ю. (2014)
Колеснікова К. - Економічна ефективність поживних середовищ з морських гідробіонтів, Пінчук Н. (2014)
Позняковський Ю. - Регульоване співвідношення клітковини в кормах для кролів (2014)
Разанов С. - Щоб не зашкодити квітковому пилку добривами для рослин (2014)
Чудак Р. - Несучість і якість яєць у перепілок, Огороднічук Г., Паладійчук О. (2014)
Федорович Є. - Вплив показників відтворної здатності на молочну продуктивність корів, Щербатий З., Бондар П. (2014)
Мангура Л. - Використання вітчизняних генотипів свиней при різних поєднаннях, Вовк В. (2014)
Жукорський О. - Репродуктивність свиноматок за рівнем стресостійкості, Церенюк О. (2014)
Охріменко О. - Використання білого товстолоба як біомеліоратора водойм-охолоджувачів АЕС (2014)
Гузєєв Ю. - Буйволи – унікальне біорізноманіття великої рогатої худоби України (2014)
Ковальчук Т. - Якісний склад молока корів різних порід (2014)
Піддубна Л. - Вплив генотипових та паративових факторів на молочну продуктивність української чорно-рябої молочної худоби (2014)
Кретов О. - Морфологічні показники перепелиних яєць за різних схем фазової годівлі перепілок-несучок, Сидоренко О. (2014)
Пелехатий М. - Племінний підбір для високопродуктивного заводського стада молочної худоби, Кучер Д. (2014)
Наріжна О. - Продуктивність свиноматок у поєднанні з різними генотипами кнурів, Вовк В. (2014)
Слюсар М. - Масть і молочна продуктивність корів української червоно-рябої (2014)
Кузебний С. - Перебіг отелення і післяотельного періоду у корів молочного напряму продуктивності, Шарапа Г. , Шилофост В. (2014)
Шабля В. - Селекційний індекс пожиттєвого прибутку племінних бугаїв молочних порід, Синицька О. (2014)
Китаєва А. - Від чого залежать гематологічні показники української червоної молочної худоби, Проноза О. (2014)
Огородник Н. - Протеїновий обмін у крові поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату (2014)
Шуляк С. - Колоїдне срібло - у перепелівництві, Засєкін Д. (2014)
Ушкалов В. - Розповсюдження лістерій та їх експрес-індикація, Дерябін О., Мачуський О., Ковтун В. (2014)
Коваленко В. - Репродуктивні якості свиноматок і розвиток поросят-сисунців після застосування імуностимулятора, Чорний М., Лясота В., Іванова-Сальнікова В. (2014)
Романів Л. - Як позначаються на організмі бджіл корми з нативної і трансгенної сої, Федорук Р. (2014)
Шкурко Т. - Эффективность использования кормой добавки-лизунца, Григорьев Д. (2014)
Титул, зміст (2014)
Примин М. А. - Применение метода главных компонент при обработке слабых магнитных сигналов, Недайвода И. В. (2014)
Багацький В. В. - Прилад для визначення якості електроенергії в мережі 220 В у споживача, Багацький О. В. (2014)
Бєднов М. В. - Моделювання оптичних сенсорів з наноструктурованими покриттями, Лебєдєва Т. С., Шпильовий П. Б. (2014)
Чернецкий В. В. - Компьютерный прибор для измерения динамических параметров сердечно-сосудистой системы, Брайко Ю. А., Имамутдинова Р. Г. (2014)
Дегтярук В. І. - Пульсові процеси в серцево-судинній системі людини та іх використання для діагностики (2014)
Романов В. О. - Безпровідна сенсорна мережа для прецизійного землеробства та екологічного моніторингу, Палагін О. В., Галелюка І. Б., Вороненко О. В. (2014)
Плетінка О. В. - До питання моделювання параметрів систем зв'язку мікросупутника з використанням підсистем віртуального оточення, Горін Ф. М., Потапенко А. Ф., Чумакова Н. Ф. (2014)
Зинченко С. В. - Высокопродуктивные системы реального времени для крупномасштабных приложений (2014)
Ли В. - Формирование программных сред для поддержки задач автоматизации научных исследований, Зинченко В. П., Борисов В. В., Броварская Н. И., Чумаков В. Г. (2014)
Лукаш С. І. - Моделювання впливу фізичного навантаження на зміну функціонального стану людини, Будник М. М. (2014)
Самолюк Т. А. - Решение уравнений дальности обнаружения цели при шумопеленговании в системе гидроакустических расчетов, Лось В. С. (2014)
Безвербний І. А. - Алгоритмічна база частотно-фазового аналізу у системах гідролокації (2014)
Груша В. М. - Інформаційні технології для дослідження індукції флуоресценції хлорофілу (2014)
Ковирьова О. В. - Методи обробки вимірів кривих індукції флуоресценції хлорофілу (2014)
Скачко Д. А. - Информационная технология принятия решений на основе классификации и анализа перемещений внутри пространственных объектов (2014)
Тимашов Є. О. - Імітаційні моделі з інтерфейсом віртуальної реальності при розробці тренажерів лікаря ЛДК (2014)
Тищенко А. В. - Информационные технологии для электроразрядных процессов (2014)
Ходаковский Н. И. - Исследование моделей поиска знаний в молекулярной памяти с использованием онтологий и агентных программ (2014)
Баркалов А. А. - Реализация схемы устройства управления с двумя источниками кодов, Базыдло Г., Визор Я. Е., Матвиенко А. В., Титаренко Л. А. (2014)
Писаренко Ю. В. - Некоторые компоненты интеллектуальной системы "Управление_ТЭП", Мелкумян Е. Ю. (2014)
Содержание (2014)
Литвиненко О. В. - Взаємодія викладачів іноземних мов і спеціальних дисциплін на початковому етапі навчання іноземної мови професійного спрямування, Лалазарова Н. О. (2014)
Кириченко И. Г. - Компьютерное и физическое моделирование строительных и дорожных машин (2014)
Венцель Є. С. - Аналіз навантажувальної здатності запобіжних фрикційних муфт приводів підйомно-транспортних машин, Малащенко В. О., Федик В. В. (2014)
Хмара Л. А. - Перспективы создания энергосберегающих строительно-дорожных машин и совершенствования гидроаккумулирующих систем, Холодов А. П. (2014)
Хмара Л. А. - Інноваційний метод створення елементів робочого обладнання з підвищеною несучою здатністю, Талалай В. О. (2014)
Емельянова И. А. - Определение условий работы бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия для приготовления однородных бетонных смесей, Анищенко А. И. (2014)
Маслов А. Г. - Исследование взаимодействия лопатки вибрационного смесителя с бетонной смесью, Саленко Ю. С. (2014)
Маслов А. Г. - Разработка вибрационного пресса для уплотнения контрольных асфальтобетонных образцов, Саленко Ю. С., Олейник С. В. (2014)
Кравець С. В. - Визначення кута нахилу бічних стінок прорізу до горизонту, Стінько О. В. (2014)
Пенчук В. А. - Влияние условий закрепления широкозахватного рабочего органа к толкающей раме на силовые и энергетические параметры процесса разработки грунта, Мыльников Н. В. (2014)
Кириченко И. Г. - Анализ программных средств компьютерного проектирования строительных и дорожных машин, Черников А. В. (2014)
Кириченко I. Г. - Комп’ютерне моделювання елементів технологічного процесу виготовлення цементобетону, Єфименко О. В., Плугіна Т. В. (2014)
Балака М. М. - Вплив умов експлуатації на довговічність великогабаритних шин (2014)
Анофрієв П. Г. - Фізико-математична модель ущільнення ґрунтів ґрунтоущільнювальним обладнанням з поверхнями блокувального типу, Черкудінов В. Е. (2014)
Міщук Д. О. - Кінематичний аналіз маніпуляційної системи будівельного робота (2014)
Главацький К. Ц. - Дослідження і розробка об’ємної ножової системи бульдозера з виступаючими ножами і бічними косинками, Кіфорук Ю. В. (2014)
Супонев В. Н. - Требования, выдвигаемые к параметрам горизонтальных скважин, и эффективность бестраншейных методов их разработки, Олексин В. И., Вивчар С. М. (2014)
Разарёнов Л. В. - Оценка квазистатической устойчивости малогабаритного погрузчика типа ПМТС-1200 (2014)
Хачатурян С. Л. - Експериментальне дослідження металоконструкцій, заповнених бетоном (2014)
Мачишин Г. М. - Визначення раціональної області застосування полімерно-абразивного інструменту (2014)
Кассов В. Д. - Повышение качества сварного соединения при ремонтной сварке деталей из среднеуглеродистых сталей, Иванык А. В. (2014)
Погребняк А. В. - Вплив матеріалу вкладиша на гідродинамічне обертання підшипників ковзання, Євтушенко А. В., Кравець А. М. (2014)
Кассов В. Д. - Математическое моделирование состава металла, наплавленного порошковой проволокой сложной конструкции, Разумович О. О. (2014)
Щербак О. В. - Оценка прочности несущих систем спецтехники, созданной на базе автомобильных и тракторных шасси, Бойко С. И., Дибров Е. И., Гуменюк И. А. (2014)
Григоров О. В. - Контроль напружено-деформованого стану кранових коліс, валів та осей, Губський С. О. (2014)
Ловейкин В. С. - Динамический анализ движения грейфера, подвешенного на гибком подвесе, при повороте крана, Човнюк Ю. В., Лымарь П. В., Мельниченко В. В. (2014)
Міренський І. Г. - Підвищення надійності вантажопідіймальних і будівельно-дорожніх машин (2014)
Ловейкін В. С. - Вплив параметрів кранового візка із гнучким підвісом вантажу на оптимальний динамічний режим руху, Шевчук О. Г. (2014)
Міренський І. Г. - Оцінка напружено-деформованого стану звитих виробів вантажо-підіймальних засобів (2014)
Пенчук В. А. - Направления совершенствования подготовки машинистов грузоподъемных машин, Юрченко Н. А. (2014)
Иваненко О. И. - Учет действия ветровых нагрузок при расчетах и работе специальных козловых кранов, Мирошников А. А. (2014)
Міренський І. Г. - Пристрій для преформації армуючого елемента коліс самохідних кранів, Крикун Д. С. (2014)
Швачунов А. С. - Моделирование поведения груза после обрыва одной из ветвей каната крана мостового типа, Дорохов Н. Ю., Периг А. В., Стадник А. Н. (2014)
Єрмакова С. О. - Основні шляхи підвищення безпеки і надійності експлуатації стрілових кранів, Крупко В. Г. (2014)
Човнюк Ю. В. - Застосування мехатронних систем для нейромережного керування конструкціями вантажопідйомних механізмів кранів, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2014)
Суглобов В. В. - Методика определения исходных весовых данных для проектирования стреловой системы портального крана, Ткачук Е.В., Михеев В. А. (2014)
Хмара Л. А. - Визначення зусилля розвантаження ґрунту з ковша скрепера з напівкруглим днищем, Баєв С. В., Спільник М. А. (2014)
Хмара Л. А. - Визначення напружень у задній стінці ковша скрепера, Спільник М. А. (2014)
Шевченко В. А. - Исследование нагружения системы управления основным отвалом автогрейдера методом трехмерного виртуального моделирования, Рагулин В. Н., Фатеев Р. В. (2014)
Шевченко В. А. - Экспериментальное исследование влияния показателей курсовой устойчивости автогрейдера, Чаплыгина А. М. (2014)
Ковалевский С. Г. - Анализ конструктивных особенностей сцепных устройств скреперных поездов (2014)
Розенфельд Н. В. - Нагрузки, действующие на бульдозер при транспортировке грунта, Доля Ю. А. (2014)
Резников А. А. - Выбор рациональных параметров металлоконструкции основной рамы автогрейдера (2014)
Главацький К. Ц. - Дослідження і розробка відвала бульдозера з комбінованою ножовою системою, Середа О. В. (2014)
Волянюк В. О. - Аналіз конструктивних схем ґрунтоприбирачів та визначення параметрів ланцюгових скребкових траншеєкопачів, Горбатюк Є. В. (2014)
Ярыжко А. В. - Грейдер дорожный прицепной. Оценка планирующей способности (2014)
Фомін А. В. - Зменшення опорів ґрунту зубу розпушника в режимі заглиблення робочого органа, Пелевін Л. Є., Мельниченко Б. М., Жмура М. О. (2014)
Хмара Л. А. - Оцінка ефективності телескопічного робочого обладнання одноківшевого екскаватора та визначення продуктивності, Дахно О. О. (2014)
Венцель Е. С. - Исследование влияния ионно-плазменного покрытия на ресурс режущих элементов автогрейдера, Глушкова Д. Б., Щукин А. В., Волощук С. А. (2014)
Венцель Є. С. - Визначення строку служби робочих рідин гідроприводів будівельних машин, Глушкова Д. Б., Орел О. В., Талалаєнко О. М. (2014)
Венцель Є. С. - Покращення протизношувальних властивостей дизельного палива шляхом введення у нього кондиціонера Теchni-lube, Дикунова Л. М., Шилова Т. Г., Голубов О. С. (2014)
Косолапов В. Б. - Исследование влияния наработки рабочей жидкости гидропривода строительной машины на диэлектрическую проницаемость смазочной пленки в трибосопряжениях (2014)
Пимонов И. Г. - Температурная подготовка гидроприводов мобильных машин (2014)
Пимонов Г. Г. - Исследование и разработка системы терморегуляции гидропривода, Пимонов И. Г. (2014)
Сиротинський О. А. - Пристрій для гідроімпульсної очистки поверхонь, Онокало В. Г., Форсюк С. Л., Заєць В. В., Рєзніков О. О. (2014)
Жукорський О. - Інформаційне забезпечення та управління селекційно-племінною роботою у птахівництві, Катеринич О., Костенко О. (2014)
Яремчук О. - Аеробна-термофільна термофільна стабілізація біомаси при переробці гнойових стоків (2014)
Підпала Т. - Технологічне середовище і пристосованість корів, Марикіна О. (2014)
Кривий М. - Технолог-аграрій – фах, зумовлений часом! (2014)
Шкурко Т. - Тривалість розвитку телят-ембріотрансплантантів голштинської породи, Іванов О. (2014)
Піддубна Л. - Еволюція популяції чорно-рябої молочної худоби північно-поліського регіону в розрізі базових племінних господарств (2014)
Сидоренко І. - Лікувально-профілактичні заходи при малофагозі голубів, Сорока Н. (2014)
Малюк М. - Імунологічні показники крові тварин-реципієнтів під впливом алогенних стовбурових клітин (2014)
Колесник А. - Адаптациоморфозы кожи у молодняка абердин-ангусской и создаваемой украинско-ангусской мясной пород, Кацы Г., Прудников В. (2014)
Ібатуллін І. - Показники забою та хімічний склад м’язів кролів, Махно К. (2014)
Ігнатовська М. - Жирнокислотний склад м’язової тканини кролів під впливом вітаміну Е (2014)
Волинець В. - Випробування полівалентної інактивованої вакцини проти лептоспірозу коней. (2014)
Войтович И. Д. - Спинтроника и ее вклад в элементную базу информатики. Ч. 3, Корсунский В. М. (2014)
Нагірна А. М. - Локалізація значення лінійної функції, заданої на множині сполучень (2014)
Чмырь И. А. - Принципы организации интеллектуальной САПР на основе диалоговой базы знаний (2014)
Білецький Б. О. - Розподілена обробка інформації і ГІС-технології в системі електронного урядування регіонального рівня, Хомініч В. С. (2014)
Оксанич І. М. - Інтерфейс системи квазідовільних запитів у єдиному інформаційному просторі (2014)
Назарук В. Д. - Модель вибору складних сигнально-кодових конструкцій для інформаційної технології побудови систем безпроводового доступу (2014)
Алексеев К. Д. - Технологии управления медиапотоками, Алексеева Е. Д. (2014)
Lytvynov V. V. - Functional features of dispatching control centre for automatic control system of agricultural enterprise, Mykhailiuk I. V., Posadska A. S. (2014)
Железняк М. И. - Численное моделирование резонансных свойств гаваней с помощью нелинейной негидростатической модели SWASH, Демченко Р. И., Дикий П. В., Сорокин М. В. (2014)
Снитюк В. Е. - Об особенностях формирования целевой функции и ограничений в задаче составления расписания занятий, Сипко Е. Н. (2014)
Пікуляк М. В. - Застосування теорії мультимножин для формування індивідуального квантового набору навчального контенту (2014)
Попадинец В. И. - Алгоритмы определения величин выбросов парниковых газов и закиси азота в Украине (2014)
Таран В. М. - Моделі та методи аналізу і прогнозування складних процесів (2014)
Федухин А. В. - Моделирование надежности восстанавливаемой квазимостиковой структуры с учетом тренда параметров надежности составных частей, Пасько В. П. (2014)
Грибов В. М. - О возможности уменьшения вероятности ложных отказов блоков типа LRU на основе алгоритмической избыточности, Смолич Д. В. (2014)
Иванов Д. Е. - Разработка шаблонов эволюционных методов диагностирования цифровых устройств (2014)
Сеспедес Гарсія Н. В. - Оцінка рівня конфіденційності гарантоздатних комп’ютерних систем (2014)
Жукорський О. - Багаторівнева інформаційно-аналітична система – технологічна складова виробництва тваринницької продукції, Борисенко В., Іонов І., Шаповалов С. (2014)
Дзіцюк В. - Генетичні дослідження у собаківництві, Круглик С. (2014)
Маріуца А. - Структура строкатого і білого товстолобика за використання ДНК маркерів (ІSSR-PCR), Борисенко Н. (2014)
Тюпіна Н. - Як подовжити продуктивне використання корів на промисловому комплексі (2014)
Похил В. - Для покращення рівня відтворної здатності вівцематок, Борисенко Я. (2014)
Уховський В. - Виявлення антитіл проти L. interrogans серовару hardjo у великої рогатої худоби, Пискун А. (2014)
Фдорук Р. - Використання нанокарбоксилатів: корови – продуктивніші, молоко – поживніше!,  Хомин М.,  Кропивка С. (2014)
Ситюк М. - Серопревалентність популяції диких кабанів до цирковірусу свиней другого типу (2014)
Шостя А. - Якість спермопродукції у кнурців при споживанні кормової добавки (2014)
Почтаренко П. - Жирнокислотний склад м’яса курчат-бройлерів за наявності у кормі гамма-гхцг (2014)
Поліщук Н. В. - Філософсько-освітня концепція антропокосмізму та духовні перспективи існування людської цивілізації в епоху інформаційно-високотехнологічного прогресу (2014)
Сінькевич О. Б. - Конвергенція елітарної та масової культур як чинник трансформації ідентифікаційних стратегій (2014)
Скиба Э. К. - Гендерная идентичность как дисплей взаимовлияния различия и нера­венства (2014)
Нарядько Г. Я. - Особистість в дискурсі соціально-філософської думки (Ч. 1: від Античності до Відродження) (2014)
Добридень О. В. - Науковий та соціокультурний діалог в контексті підвищення якості життя в сучасному суспільстві споживання (2014)
Шишко І. А. - Мова як універсальна форма існування культури (2014)
Чечельницький А. В. - Формирование системы ценностей в условиях постнеклассической рациональности (2014)
Остренко С. А. - Бинарный характер инновационной деятельности в образовании (2014)
Шелемба М. М. - Методологічні аспекти використання параметричного підходу щодо дослідження електорального простору (2014)
Ставченко С. В. - Політичний бенчмаркінг як складова антикризової стратегії держави (2014)
Марусик Ю. В. - Антиімміграційна позиція в контексті кризових тенденцій європейської політики (2014)
Луцишин Г. І. - Роль національних меншин в євроінтеграційному процесі України (2014)
Мельник В. В. - Тенденції розвитку громадського сектора Волинської області (2014)
Грачевська Т. О. - Парадипломатія як складова процесів регіоналізації на сучасному етапі (2014)
Міхейченко М. А. - Світовий досвід діяльності організацій громадського мовлення як чинник конструювання міжнародного інформаційного простору (2014)
Семчишин С. І. - Суперечливий характер "десуверенізації" міжнародних відносин (2014)
Шаленна Н. М. - Ісламський чинник у сучасній Росії (2014)
Коршун Т. С. - Державні обмеження права на інформацію у сучасному глобалізованому світі (2014)
Ступак Ф. Я. - Благодійність на сторінках періодичних видань (журнал "детская помощь") (2014)
Ріжняк Р. Я. - Еволюція нормативно-правового забезпечення інформатизації наукових бібліотек вишів України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2014)
Доценко В. О. - Єврейський національний культурно-релігійний громадський рух в Україні в 1920-ті роки (2014)
Подгайко М. К. - Вивчення самоврядування Маріупольської грецької громади (остання чверть XVIIІ - кінець ХІХ ст.) сучасною українською історичною наукою (2014)
Шипік Н. Ф. - Оргнабір як метод поповнення робочої сили до промислових підприємств донбасу у повоєнний час (2014)
Карпенко В. В. - Лев Платонович Симиренко: життя та діяльність (2014)
Шаповаленко Є. Ю. - Релігія в повсякденному житті населення Чернігівщини в 1941-1943 рр. (2014)
Волгирева Г. П. - Российское землеустройство крестьянских хозяйств в 1906–1917 гг. как становление "родовых поместий" истинных хозяев земли (2014)
Бойко В. А. - Феномен покоління: особливості соціологічної концептуалізації (2014)
Гудзенко О. З. - Сміхова культура як модус соціокультурних трансформацій українського суспільства (2014)
Кавєріна А. С. - Довіра до ЗМІ: мікро- та макрорівень (2014)
Друга міжнародна наукова відео-конференція "Студентська молодь в умовах глобалізації" (2014)
Перелік статей за 2014 рік (2014)
Бажай-Жежерун С. А. - Перспективи підвищення антиоксидантного потенціалу натуральної кави (2014)
Карпутина Д. Д. - Обґрунтування перспективи використання цукрового сорго в технології оздоровчих ферментованих напоїв, Фролова Н. Є., Олійник С. І. (2014)
Мардар М. Р. - Маркетинговая среда предприятий про производству сухих завтраков в Украине, Макарь А., Голубёнкова Е. А., Яновская А. И. (2014)
Никичина Т. И. - Влияние солей кальция на гелеобразование биохимически модифицированных пектинових веществ, Безусов А. Т. (2014)
Poltavska O. A. - Effect of functional fiber on viability of lactic acid bacteria and bifidobacteria during storage , Kovalenko N. K. (2014)
Ткаченко Н. А. - Обґрунтування параметрів ферментації молочнорослинних вершків у біотехнології білкових паст для дитячого харчування, Українцева Ю. С., Гросу Є. І. (2014)
Білик О. Я. - Дослідження біологічної цінності альбумінового сиру урда, Дроник Г. В. (2014)
Мусій Л. Я. - Оксидантна стабільність кисло вершкового масла при зберіганні, Цісарик О. Й. (2014)
Пасічний В. М. - М’ясомісткі продукти з буряковим барвником, Тимошенко І.В., Дубковецький І. В. (2014)
Ткаченко О. Б. - Влияние системы защиты виноградника от болезней на качество красных столовых вин в условиях юга Украины , Лозовская Т. С., Шелехов Ю. Н. (2014)
Ткаченко О. Б. - Особенности состава минерального комплекса белых столовых виноматериалов агроклиматической зоны Шабо, Иукуридзе В. Г. (2014)
Антоненко А. В. - Харчова цінність та безпечність локшини з пророщеного зерна пшениці (2014)
Аристова Н. И. - Современные методики для идентификации винодельческой и безалкогольной продукции (2014)
Байрамов Э. Э. - Улучшители, понижающие эластичность и повышающие растяжимость клейковины и теста (2014)
Колтунов В. А. - Господарська і товарознавча оцінка яблук зимових сортів, Метельська Н. С., Бровенко Т. В. (2014)
Осика В. А. - Збереження якості затяжного печива залежно від виду паперових пакувальних матеріалів, Мостика К. В. (2014)
Tatsenko O. A. - Using of marinades in cooking technologies of main-course dishes, Golikova T. P. (2014)
Топчій О. А. - Характеристика вітамінізованих купажів рослинних олій, Котляр Є. О., Кишенько І. І. (2014)
Abstract and references (2014)
Украинские животноводы готовятся к приезду европейских инспекторов (2014)
Тарасенко Л. - Безпека продукції птахівництва, Селіна В., Лізогуб Л. (2014)
Шкурко Т. - Продуктивне використання корів (2014)
Яремчук О. - Біоферментація відходів сільгосппідприємств за анаеробних умов (2014)
Бикадоров П. - Інбридинг української чорно-рябої молочної худоби та господарськи корисні ознаки тварин (2014)
Кодак Т. - Забійні якості відгодівельного молодняку, одержаного від різних поєднань, Вовк В. (2014)
Павленко О. - Генетичні аспекти резистентності молочної худоби, Бірюкова О. (2014)
Гузєєв Ю. - Симентальська худоба – порода світового значення, Гончаренко І., Вінничук Д. (2014)
Лядський І. - Зв’язок поліморфізмів генів ctsl та mc4r з продуктивними якостями свиней великої білої породи (2014)
Черемисова О. - Ранній онтогенез телиць та їх молочна продуктивність, Крамар Н. (2014)
Айшпур О. - Стрептококоз –проблема сучасного свинарства, Тарасов О., Ничик С. (2014)
Кабмин предлагает Раде разрешить утилизацию отходов животного происхождения физ- и юрлицам (2014)
Скареднов Д. - Вирощуємо м’ясних свиней на соєпродуктах, Цибенко В., Голуб Н. (2014)
Янковська Л. А. - Людський фактор в економіці, Шургот Б. Й., Бобик Ю. В. (2009)
Пирожак Є. К. - Корпоративна культура в системі стратегічного управління, Семенина В. П., Скупейко В. В. (2009)
Коваль З. О. - Аналіз впливу маркетингового менеджменту на визначення стратегії управління підприємством, Малєєва О. О. (2009)
Громяк С. І. - Організаційна культура у підприємстві торгівлі (2009)
Романенко К. М. - Соціально-етичний маркетинг та формування корпоративної організаційної культури (2009)
Олійник Г. Ю. - Удосконалення облікової системи підприємства залізничного транспорту (2009)
Міга В. К. - Особливості підготовки трудових ресурсів в умовах реформування АПК (2009)
Мартинюк В. М. - Теоретичні основи адаптації підприємств до умов конкуренції, Том’юк Г. М. (2009)
Олешко А. А. - Ключові тенденції розвитку організаційної культури в умовах постіндустріалізації, Пивовар В. Я. (2009)
Титаренко В. Є. - Вплив організаційної культури на конкурентоспроможність підприємств (2009)
Лиса О. В. - Проблеми та перспективи використання автоматизованої системи управління у готельно-ресторанному бізнесі, Боднарчук В. Р. (2009)
Фалюта А. В. - Основні підходи до визначення сутності фінансової стабільності банку (2009)
Харчишина О. В. - Властивості організаційної культури: системний підхід (2009)
Лиса О. В. - Проблеми реформування фінансової звітності в Україні, Андрушко Р. П. (2009)
Романів О. В. - Проблеми та перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин в Україні (2009)
Дейнега І. О. - Регіональні особливості маркетингового забезпечення інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки, Якубовська Н. В., Кубрак Н. Р. (2009)
Калетнік Г. М. - Теоретична основа права власності в контексті груп підприємств, Ліпкевич С. Я., Візняк Ю. Я. (2009)
Михалюк Н. І. - Шляхи підвищення економічної безпеки підприємств, Михалюк Л. М. (2009)
Семчук Ж. В. - Науковий доробок на рівень сучасних вимог (2009)
Сопільник Л. І. - До питання класифікації заходів адміністративного примусу, Новіков В. В. (2009)
Новіков В. В. - Деякі проблеми в діяльності місцевого самоврядування, Ковальчук Р. Л., Сопільник Р. Л. (2009)
Чистоклєтов Л. Г. - Марнотратне використання паливно-енергетичних ресурсів, як одна із причин вчинення правопорушення у сфері енергозбереження, Крамар Р. І. (2009)
Бренько В. Б. - Організаційна свідомість працівників органів внутрішніх справ як фактор забезпечення гармонізації міжрегіональних взаємовідносин в Україні (2009)
Хитра О. Л. - Детермінація наркозлочинів, вчинюваних із залученням неповнолітніх. Причини і умови їх вчинення (2009)
Кіцул Ю. С. - Взаємодія та координація діяльності місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування (2009)
Павленко Є. Б. - Особливості удосконалення адміністративно-деліктного законодавства в діяльності митних органів України (2009)
Поповчук С. К. - Міжнародно-правова практика введення адміністративно-правових режимів (2009)
Пісний В. М. - Еволюція діяльності вітчизняних банків та її адміністративно-правове регулювання, Хитра І. Я. (2009)
Гумін О. М. - Особливості кримінологічного аналізу жертв насильницьких злочинів (2009)
Мойсей Л. О. - Реалізація права громадян на житло: проблеми та перспективи, Середа В. В. (2009)
Дубров Я. О. - Про тричасову спіраль соціально-економічної еволюції суспільства, Дорош М. М. (2009)
Бакаєва С. Г. - Значення освіти у формуванні сучасної екологічної свідомості (2009)
Мельничук Н. Ю. - Поняття "злочин" та "покарання" у давньогрецькій філософії права (2009)
Стадник Б. І. - Проблеми метрологічного забезпечення охорони здоров’я, Мідик І. В. (2009)
Шапошнікова Н. В. - Екологічна правосвідомість – необхідний елемент організаційної культури підприємств (2009)
Вишневський Л. - Моніторинг племінної бази спеціалізованого м’ясного скотарства, Войтенко С. (2014)
Волощук В. - Вплив умов утримання на ефективність відгодівлі молодняку свиней, Грищенко Н. (2014)
Костенко О. - Електронна ідентифікація тварин.Законодавство ЄС по зоотехнії, Гуменний В., Скловська С. (2014)
Вакуленко Ю. - Вплив різних джерел освітлення на якість продукції курей-несучок (2014)
Сироватка Д. - Стресостійкість нащадків білого амура, одержаних з дестростованої сперми., Бех В. (2014)
Лесь С. - Відтворення та молочна продуктивність голштинів при утриманні в боксах, Костенко В. (2014)
Дзіцюк В. - Оцінювання чистопородності місцевих бджіл України, Литвинюк О. (2014)
Вдовиченко Ю. - Інтенсивність росту та м’ясна продуктивність південної м’ясної породи худоби (2014)
Москаленко Н. - Вирощування цьоголіток коропа з використанням мікродобрива "Росток" Макро, Базаєва А., Григоренко Т., Гейко Л. (2014)
Щербань Т. - Якість свинини від тварин, помісних з генотипом миргородської породи, Вовк В. (2014)
Шевук Т. - Розвиток та репродуктивність лисиць різних кольорових типів при споживанні кропиви дводомної (2014)
Малюк М. - Клоногенна активність первинної культури фібробластоподібних клітин пупкового канатика лошат (2014)
Лінійчук Н. - Оптимізація методики визначення фторхінолонів у продуктах тваринного походження (2014)
Федорук Р. - Важкі метали у тканинах медоносних бджіл, Романів Л. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського