Розоринов Г. Н. - Пассивная оптическая сеть с кодовым разделением каналов, Платоненко А. В. (2014)
Бишовець Г. Ю - Оптимізація часової затримки доставки інформаційних ресурсів у мережі за технологією LTE, Козелков С. В. (2014)
Гайворонская Г. С. - Формализация процесса развития телекоммуникационных технологий с использованием математического аппарата популяционной динамики, Вайсфельд Н. Д. (2014)
Цитрицька Л. М. - Методика самодіагностування телекомунікацйних мереж на основі гнучких структур перевірочних зв’язків (2014)
Жураковський Б. Ю. - Методика розрахунку частості і-кратних помилок в кодових комбінаціях різної довжини при передачі інформації (2014)
Дружинін В. А. - Алгоритми радіокерування дистанційно пілотованими літальними апаратами у складі багатопозиційних систем радіолокації (2014)
Каток В. Б. - Модовое мультиплексирование в волоконно-оптической связи, Манько А. А., Марков С. Е. (2014)
Гайдур Г. І. - Визначення оптимального маршруту для забезпечення надійності системи управління безпроводовими мережами (2014)
Галкин П. В. - Исследование модифицированных муравьиных алгоритмов оптимизации сбора информации в беспроводных сенсорных сетях (2014)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура: біхевіоральний і праксеологічний аспекти (2014)
Лісовський П. М. - Соціокультурний концепт системи духовної безпеки у сучасному освітньому просторі (2014)
Мельничук М. С. - Філософсько-культурологічний аналіз сучасної ролі музичного мистецтва у сакральному дійстві християнства (2014)
Шеремет Л. А. - Фізична і спортивна культура в контексті проблеми формування ціннісних орієнтацій особистості та суспільства (2014)
Рахмайлов Є. В. - Фашистський та комуністичний тоталітаризм в соціально-філософській та міждисциплінарній рефлексії (2014)
Riegger M. - Unterrichten in Deutschland. Ein Überblick über die allgemeine Didaktik seit 1945 (2014)
Арешонков В. Ю. - Розвиток змісту шкільного етико-морального курсу (Закон Божий) у ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Благун Н. М. - Соціально-функціональний аспект регулювання та коригування діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Гвоздій С. П. - Безпека життєдіяльності як соціально-педагогічна проблема сучасності (2014)
Годованець Н. І. - Особливості змішаного методу навчання іноземної мови (2014)
Гончарова О. А. - Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови, Коноваленко Т. В. (2014)
Завалевський Ю. І. - Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця (2014)
Козачко О. М. - Дослідження професійної мотивації студентів технічних ВНЗ в процесі вивчення графічних дисциплін, Козачко А. О. (2014)
Колесник Н. Є. - Підготовка майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей (2014)
Корчевський Д. О. - Концептуальні засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю (2014)
Пристай Г. В. - Особливості навчання іноземних мов в умовах співпраці (2014)
Рибалко А. П. - Використання дистанційної форми навчання в процесі математичної підготовки студентів-економістів (2014)
Сіранчук Н. М. - Психологічні та психолінгвістичні основи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у молодших школярів (2014)
Шишкіна М. П. - Електронні ресурси хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища у діяльності педагога (2014)
Тичина І. В. - Історіографічний аналіз проблеми підготовки військових фахівців в Україні у 20-40 роках ХХ сторіччя (2014)
Барбелко Н. С. - Критеріально-показникова характеристика рівнів сформованості міжкультурної толерантності студентів коледжів в процесі вивчення іноземної мови (2014)
Дуброва C. В. - Особливості застосування педагогічної діагностики у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Левківська К. В. - Аксіологічні характеристики науково-теоретичних підходів до проблеми дослідження діяльності інноваційних навчальних закладів (2014)
Миколаєнко Н. М. - Виставки та ярмарки як основні форми реалізації книжкових заходів: до проблеми формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань (2014)
Потюк І. Є. - Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетенції майбутніх фахівців сфери туризму на засадах навчальних стратегій (2014)
Шарненкова Т. О. - Організація діяльності курсів підвищення кваліфікації вчителів в Україні другої половини XIX – першої половини XX століття (2014)
Новіцька І. В. - Створення моделі формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач (2014)
Hillesheim J. - Fatale Grenzen. Zum Gesellschaftlichen in Lessings "Bürgerlichem Trauerspiel" Emilia Galotti (2014)
Кравцова Ю. В. - Моделирование в современной лингвистике (2014)
Гирин О. В. - Деграматикалізація як системне явище в англійській мові (2014)
Кабов А. В. - Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі (на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo) (2014)
Кузнєцова І. В. - Заголовок-алюзія: смисловий і концептуальний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ-ХХІ століть) (2014)
Савельєва Н. О. - Логіко-філософські засади вивчення деонтичної модальності (2014)
Трубенко І. А. - Функціональні особливості метонімії в художній прозі англійського модернізму (2014)
Ваврінчік Р. Я. - Експліцитні та імпліцитні перформативні мовленнєві акти (2014)
Труба Г. М. - Взаємодія категорій становості й аспектуальності на понятійному рівні (рівень граничності / неграничності) (2014)
Столярчук О. В. - Афіксація як один з продуктивних способів деривації молодіжних сленгових одиниць (на прикладах з англійської, німецької, української та російської мов) (2014)
Антонов О. В. - Вік як компонент комунікативного стилю персонажу (на матеріалі сучасної американської драми) (2014)
Березіна Ю. О. - Реалізація зімкнених приголосних у давньогерманській епічній поезії "Пісня про Хільтібранта" ("Hildebrandslied") (2014)
Бігдан М. В. - Генеративні теорії та методи у діахронних дослідженнях англійського квазібезособового речення (2014)
Величко Н. М. - Форми звертання в родині (на матеріалі німецької мови) (2014)
Касіян Г. В. - Мовленнєвий етикет як засіб реалізації комунікативних стратегій у суспільно-політичному дискурсі (2014)
Koбзєва О. О. - Метакомунікативна стратегія у мовленні судді в американському судовому дискурсі (2014)
Коваленко К. А. - Метафора як домінантна ознака тексту французької народної загадки (2014)
Куценко М. М. - Псевдонімізація Миколи Хвильового в аспекті структурного психоаналізу (2014)
Щербак О. В. - Жінки у Густинському літописі (2014)
Януш Х. М. - Семантична реконструкція слів Heimat і Vaterland як ключових складових лінгвокультурного концепту "Батьківщина" в німецькій мові (2014)
Степанець К. В. - Діалог з участю третього (І. Багряний, Б. Брехт і Я. Гашек) (2014)
Козловець М. - Філософські ідеї культури Київської Русі в контексті сучасних цивілізаційних змін, Киричок О. (2014)
Халін В. В. - Народження творчого вчителя літератури: Рецензія на монографію Ольги Куцевол "Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури" (2014)
Чирков О. С. - Рецензія на монографію В. М. Назарця "Жанрові модифікації української адресованої лірики" (2014)
Глухов Ю. П. - Динамическая задача для двухслойной полосы на жестком основании (2014)
Козин А. Б. - Напряженно-деформируемое состояние оболочки с включением при изгибе, Папковская О. Б. (2014)
Непомнящий А. В. - Учет межэлементного трения в деформированном состоянии кабель-канатов, Чаюн И. М. (2014)
Мелентьев Р. Ю. - Особенности сверления углепластиков, Натальчишин В. В. (2014)
Ткаченко Б. О. - Моделирование колебаний при растачивании отверстий с учетом переменной жесткости технологической системы, Баланюк А. В. (2014)
Шуклинов С. Н. - Математическое моделирование рабочих процессов механизма подъема кабины грузового автомобиля, Залогин М. Ю., Бартош П. Р. (2014)
Клименко В. И. - Анализ систем автоматического управления началом движения автомобиля на подъем, Шуклинов С. Н., Босенко Е. И. (2014)
Туренко А. Н. - Технологии производства несущих систем из композитных материалов методом инжекции полиэфирной смолы в закрытую форму, Ужва А. В., Чебан А. А., Сергиенко А. В., Шаповаленко В. А. (2014)
Петров Л. М. - Спосіб рівномірного розподілення ваги між колісними рушіями, Лисий О. В. (2014)
Григорова Т. М. - Питання логістичного управління процесом перевезення пасажирів у приміському сполученні (2014)
Chaban V. V. - The calculation of warping spools of warp-knitting machines, Pipa B. F. (2014)
Чабан В. В. - Динамічні навантаження в рукавичному автоматі, зумовлені зворотно-поступальним рухом кареток, та їх зниження, Піпа Б. Ф., Чабан О. В. (2014)
Maksimov M. V. - Control of the axial offset in a nuclear reactor at power maneuvering, Kanazirskyi N. F., Kokol E. A. (2014)
Пелых С. Н. - Метод ограничения вероятности накопления поврежденности оболочек твэлов ВВЭР, Никольский M. В., Рябчиков С. Д. (2014)
Korolyov О. V. - Twin-rotor combined turbine drive with a transmission for the nuclear power plant equipment emergency water supply system, Dеrevyanko О. V., Pogosov O. Yu. (2014)
Кишневский В. А. - Расчет углекислотного равновесия в системах охлаждения крупных электростанций, Чиченин В. В., Ахрамеев В. Г. (2014)
Vоinov А. P. - Predictive assessment of the Ukrainian power industry fuel balance structure progress, Маzurenko А. S., Olesevich Е. K. (2014)
Лукьянов А. В. - Определение тепловых характеристик продуктов сгорания жаротрубного теплогенератора с турбулизатором потока, Остапенко Д. В., Басист Д. В. (2014)
Brunetkin А. I. - Integrated approach to solving the fluid dynamics and heat transfer problems (2014)
Оборский Г. А. - Методика расчета ветроколеса с самонастраиваемой лопастью, Моргун Б. А., Бундюк А. Н. (2014)
Бундюк А. Н. - Моделирование динамики топливно-воздушного тракта когенерационной энергетической установки, Улицкая Е. О., Ларионова О. С. (2014)
Savelyeva O. S. - Using the structural fault-tolerance index in project designing, Krasnozhon O. M., Lebedeva O. U. (2014)
Кобозева А. А. - Основы общего подхода к разработке универсальных стеганоаналитических методов для цифровых изображений (2014)
Kozina M. O. - Discrete Fourier transform as a basis for steganographic method (2014)
Volkov V. E. - Mathematical simulation of laminar-turbulent transition and the turbulence scale estimation (2014)
Кузнєцова Н. В. - Практичні підходи до визначення та урахування невизначеностей, що формують фінансові ризики (2014)
Іванченко Л. В. - Дослідження процесу перероблення відходів калійних виробництв Прикарпаття в товарні продукти, Ерайзер Л. М. (2014)
Тrus І. М. - Studying the processes of sulphates and chlorides extraction from water at low-waste water demineralization technology, Маkarenko І. М., Shabliy Т. О. (2014)
Савченко М. О. - Инфракрасные спектры поглощения нанодисперсного кремнезема с органическими добавками, Мысов О. П., Черненко И. М., Олейников В. Г. (2014)
Коvаlеnkо I. L. - Energy condensed packaged systems. The selection of oxidizer components, Кuрrin V. P. (2014)
Андриенко Н. Н. - Методика прогноза неэффективного оттока капитала в Украине (2014)
Ковтуненко Ю. В. - Аналіз структури витрат промислового підприємства, Крисенко А. В., Амурова О. В. (2014)
Liubchenko V. V. - Blended learning models for directing the self-learning activity of "Software Engineering” specialty students (2014)
Акімова Л. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку фінансового лізингу в Україні (2013)
Гасуха Л. О. - Якісна складова продовольчої безпеки регіонів України (2013)
Кондрацька Н. М. - Сучасний стан та напрями удосконалення системи управління проблемними активами (2013)
Кузнєцова Т. В. - Особливості формування моделей соціальної відповідальності бізнесу в зарубіжних країнах, Шергіна Л. А. (2013)
Мельник Л. М. - Міжнародний досвід формування муніципальних фінансів, Дума В. Л. (2013)
Осадча О. О. - "Фінансовий результат" і "результативність" господарської діяльності: економічна категорія та об’єкти бухгалтерського обліку (2013)
Тимошенко І. О. - Формування пріоритетів інноваційної політики з урахуванням ресурсного потенціалу регіону (2013)
Веретін Л. С. - Продуктивність торговельної діяльності споживчої кооперації регіону: сучасні тенденції та напрями вдосконалення, Брітченко І. Г. (2013)
Вовк В. М. - Зрілість підприємства до впровадження системи управління якістю (2013)
Павлов В. І. - Механізми управління корпоративними правами держави, Гісюк О. В. (2013)
Гус В. М. - Особливості лісогосподарського виробництва та основні пріоритети розвитку галузі (2013)
Заремба В. М. - Тенденції розвитку агропромислового комплексу регіону, Мазурик С. М. (2013)
Науменко С. В. - Визначення завдань та критеріїв розвитку промислового виробництва в регіоні, Подлевський А. А. (2013)
Савущик А. І. - Суперечності і закономірності розвитку процесів злиття та поглинань в Україні (2013)
Скрипчук П. М. - Якість, стандартизація, сертифікація: методологічні засади розвитку, Пахаренко О. В., Судук О. Ю. (2013)
Чуприна А. І. - Роль інвестиційної складової в забезпеченні економічної безпеки регіону, Панчук О. П. (2013)
Шило Ж. С. - Проблеми та перспективи розвитку кредитного ринку України, Кравчун О. В. (2013)
Безтелесна Л. І. - Удосконалення регулювання розвитку більш чистого виробництва продуктів харчування в Україні (2013)
Білоус Н. М. - Динаміка концентрації ринку суб’єктів страхування життя в Україні (2013)
Заячківська О. В. - Розкриття інформації про виплати працівникам у фінансовій звітності суб’єктів державного сектору (2013)
Лесняк О. Ю. - Екологічна складова підтримання економічної безпеки підприємства (2013)
Мальчик М. В. - Маркетингова складова в системі управління промисловим підприємством (2013)
Мороз Е. Г. - Державно-приватне партнерство у сфері водопровідно-каналізаційного господарства України (2013)
Ольшанцева Т. О. - Конкурентні переваги ВНЗ в умовах реформування освіти України, Брітченко І. Г. (2013)
Павлов К. В. - Підвищення доступності житлових кредитних ресурсів (2013)
Рижков О. Ф. - Законодавчі ініціативи впровадження екологічно чистого виробництва (2013)
Солодкий В. О. - Проблеми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (2013)
Клименко М. О. - Критеріальні підходи при оцінці вартості басейнів водних об’єктів, Войтишина Д. Й. (2013)
Лукін С. О. - Матеріально-сировинний потенціал регіону: стан та перспективи використання, Маланчук Л. О. (2013)
Мельник Л. В. - "Кольорова скриня" паливно-енергетичного комплексу, Пашечко О. А. (2013)
Павлов В. І. - Забезпечення енергетичної безпеки регіону, Ткачик В. І. (2013)
Павлова І. І. - Аналіз фінансування природоохоронних заходів в регіоні, Федина К. М. (2013)
Павлюк Н. П. - Ефективність використання водного фонду регіону для ведення рибного господарства (2013)
Притула М. Ю. - Оцінка впливу галузі виробництва будівельних матеріалів на навколишнє природне середовище, Лукін С. О. (2013)
Сидорченко Т. Ф. - Визначення вартості земельних ділянок як складового елементу земельно-майнового комплексу (2013)
Скаковська С. С. - Аналіз розвитку природно-рекреаційної сфери в регіонах України (2013)
Щербакова А. С. - Формування інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання на осушуваних землях (2013)
Щурик М. В. - Модернізація ринкових засад відтворення земельних ресурсів АПК: новий концепт, Тимоць М. В. (2013)
Акімова Л. М. - Факторинг як джерело фінансування діяльності підприємств, Павлов В. І. (2013)
Вецепура Н. В. - Шляхи закріплення конкурентних позицій України на світовому ринку (2013)
Жемба А. Й. - Інноваційна та екологічна компоненти моделі міжнародного співробітництва в світовій економіці (2013)
Заячківська О. В. - Визнання та оцінка витрат суб’єктами державного сектору (2013)
Ляхович О. О. - Підвищення рівня відповідальності держави за впровадження інноваційних проектів ДПП (2013)
Максимів Л. І. - Інтегровані системи екологічного менеджменту як інструмент запровадження чистішого виробництва, Максимів І. М. (2013)
Тимошенко І. О. - Оцінка ефективності впровадження інноваційних проектів на регіональному рівні (2013)
Чуприна А. І. - Особливості сучасного регулювання цін в Україні: стан та перспективи, Грицюк О. В., Коцан Л. М. (2013)
Якимчук С. А. - Система екологічного менеджменту в Україні (2013)
Алейнікова О. В. - Аналіз ринку праці щодо напрямків подолання соціально-економічних конфліктів (2013)
Андрєєва Н. М. - Інституційні регулятори впровадження концепції екологічно-чистого виробництва в агропромисловому секторі України: систематика та напрями розвитку, Козловцева В. А. (2013)
Заглинський А. О. - Світова фінансова криза і проблеми зайнятості (2013)
Кропивко Д. С. - Інституційні засади становлення ринку органічної продукції у світі та в Україні (2013)
Латишева О. В. - Відбір критеріїв оцінки інвестиційних проектів з урахуванням екологічного фактору (2013)
Лещук В. П. - Моделювання розподілу фінансових результатів діяльності фінансово-промислових груп (2013)
Самолюк Н. М. - Використання податкових пільг у стимулюванні персоналу (2013)
Скрипчук П. М. - Структурна перебудова підприємств: Екологічний маркетинг, більш чисті виробництва та державні закупівлі, Швець Ф. Д. (2013)
Тарасюк С. Р. - Тенденції розвитку транспорту та зв’язку в регіоні, Ткачик В. І. (2013)
Антонова С. Є. - Дуплексна система в сфері питного водопостачання населення (2013)
Білоус Н. М. - Сучасні тенденції капіталоутворення в секторі страхування життя та накопичення в Україні, Коцан Л. М. (2013)
Войчук М. В. - Зміст та роль екологічно спрямованої діяльності в умовах становлення зеленої економіки (2013)
Кондрацька Н. М. - Сучасний стан та особливості трансформації заощаджень домогосподарств через банківські інструменти (2013)
Макаєв М. В. - Провідний світовий досвід "позеленення" національних господарств (на прикладі Німеччини і Данії) (2013)
Мельник В. І. - Організаційні засади забезпечення екологізації сільськогосподарського виробництва в Україні, Погріщук Г. Б. (2013)
Пивоварчук Л. В. - Моніторинг розвитку регіонального ринку праці, Рябушенко Н. П. (2013)
Федина К. М. - Теоретичні аспекти впровадження "зеленої" економіки в Україні (2013)
Бортнюк Т. Ю. - Участь органів місцевої влади у реалізації державної політики енергозбереження (2013)
Гнєушев В. О. - Біоенергетика в Україні: екологічні стимули, правові та економічні проблеми розвитку і структурування, Гелетуха Г. Г. (2013)
Заремба В. М. - Трансформаційні процеси у структурі земельного фонду регіону, Хомюк Н. Л. (2013)
Ісаєнко В. М. - Забезпечення якості продукції та послуг в агротуризмі, Бабікова К. О. (2013)
Колісник Б. І. - Формування та розвиток мисливського та рибного господарства регіону, Павлюк Н. М. (2013)
Рижков О. Ф. - Перспективи розвитку екологобезпечного природокористування в Україні, Федина К. М. (2013)
Свердлюк І. В. - До проблеми забруднення водних ресурсів України, Ус С. В. (2013)
Cемещук Т. В. - Економічний механізм управління водокористуванням та охороною вод (2013)
Скаковська С. С. - Реалізація рекреаційного потенціалу Волинського краю (2013)
Горбачев М. Н. - Метод геометрического моделирования энергетических негармонических детерминированных процессов и его применение в радиотехнике (2014)
Rusyn V. B. - Modelling and Research of Chaotic Rossler System with LabView and Multisim Software Environment (2014)
Волочій Б. Ю. - Порівняння методів для визначення показників ефективності алгоритмів поведінки радіоелектронних комплексів, Озірковський Л. Д., Шкілюк О. П., Мащак А. В. (2014)
Ищенко М. Л. - Теория круглой микрополосковой антенны, Кореновская О. Л., Манойлов В. П., Полищук И. И. (2014)
Найденко В. І. - Зменшення опромінення голови людини антеною мобільного телефону, Саламатіна Н. І. (2014)
Неуймин А. С. - Адаптивный двухальтернативный алгоритм последовательного обнаружения траектории цели с использованием решающих статистик отметок, Жук С. Я. (2014)
Бичковський В. О. - Макроскопічний аналіз ергатичних систем, Реутська Ю. Ю. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Макромодель тунельного діода в системах схемотехнічного моделювання, Коваль А . В. (2014)
Назарько А. І. Назарько А. І. - Порівняльний аналіз ефективності кристалоподібних та традиційних мікросмужкових структур (2014)
Yanenko A. F. - Eguipment and technologies of low intensity millimeter therapy, Peregudov S. N., Fedotova I. V., Golovchanska О. D. (2014)
Сушко І. О. - Оцінка чутливості в електроімпедансній томографії методом нормального перетворення, Рибін О. І., Чекерис І. О. (2014)
Горб Н. С. - Применение метода разложения поля по собственным функциям в микроволновой томографии, Гусева Е. В. (2014)
Пантасенко В. В. - Бездротова розподілена інформаційно-обчислювальна система для офтальмологічних досліджень, Ящук А. Ф., Павлов О. І. (2014)
Безверхий К. В. - Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій вітності підприємства на основі аналітичних процедур (2014)
Дубініна М. В. - Формування облікової політики сільськогосподарських підприємств, Боєва О. В. (2014)
Занько Б. М. - Стан та удосконалення обліку витрат на ремонти і поліпшення основних засобів (2014)
Канцедал Н. А. - Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визнання її результатів (2014)
Кінєва Т. С. - Практична концептуалізація інформаційно-аналітичного забезпечення управління відтворенням біологічного капіталу скотарства (2014)
Левицька С. О. - Проблеми відображення результатів фінансової діяльності підприємств, Панчук І. П. (2014)
Панадій О. П. - Методичні розробки для цілей управлінського обліку в сільському господарстві й інших галузях економіки України: порівняння та критика (2014)
Пігош В. А. - Трансформація бухгалтерського обліку запасів в умовах гармонізації облікової системи державного сектору економіки до міжнародних стандартів (2014)
Стельмах Н. Є. - Економіко-правова сутність судово-бухгалтерської експертизи в ринкових умовах господарювання (2014)
Тодорова Л. В. - Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции в соответствии с новыми НСБУ (2014)
Цегельник Н. І. - Формування облікової політики підприємства щодо обліку дебіторської заборгованості в системі розрахунків з покупцями (2014)
Чирва А. А. - Облік податку на прибуток: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Шинкаренко М. С. - Бухгалтерський облік в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах (2014)
Алескерова Ю. В. - Удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування (2014)
Корнійчук Г. В. - Теоретичні основи кредитного забезпечення як фактору економічного зростання сільськогосподарських підприємств (2014)
Петрук О. М. - Оцінка інвестиційно-кредитного потенціалу підприємств АПК, Григорук І. О. (2014)
Трофименко М. Ю. - Фінансові аспекти розвитку соціальної інфраструктури в Україні (2014)
Шавлюк А. О. - Організаційні форми аудиту ефективності ділового партнерства (2014)
Дьяконова С. Ю. - Оцінка показників ефективності польового кормовиробництва (2014)
Костенко О. М. - Індикатори інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю підприємства (2014)
Савчук Д. Г. - Контролінг витрат у антикризовому фінансовому управлінні підприємством (2014)
Ходзицька В. В. - Стратегічний контролінг як методичний інструментарій стратегічного управління витратами (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Степовичка Л. - Поезія (2014)
Василенко В. - Поезія (2014)
Ткаченко Г. - Врятоване життя. Оповідання (2014)
Чудо. Новела (2014)
Новакович Р. - Серед ясного неба грім. Оповідання (2014)
Ріцас Я. - Ромйосіні. Перклад із новогрецької мови Василя Степаненка (2014)
Бублик О. - Поезія (2014)
Грушевська Ю. - Володарка холоду (2014)
Бугрименко М. - Поезія (2014)
Расевич В. - Політична доцільність і ностальгія: про "переписування" минулого сучасниками (2014)
Чернов А. - Роздуми практичного психолога стосовно окупації частини Української держави (2014)
Манжела Б. - Історична довідка національного безпам’ятства (2014)
Луньова Т. - Крила (2014)
Стражі часу (2014)
Кушлик О. - Континуум словотвірних значень дериватів вербальної зони типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою "обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною" (2014)
Гриценко М. - Прізвища мешканців Зіньківщини та місцеві назви східного (тюркського) походження (2014)
Ківшик С. - Прислівники як репрезентанти інтенційних відношень у простому ускладненому реченні (2014)
Стасюк Н. - Заклик як агітаційна форма політичного дискурсу: прагмалінгвістичний аспект (2014)
Горіздра О. - Синестетичні вторинні перенесення в біологічній терміносистемі (2014)
Фецко І. - Гіперо-гіпонімні відношення в музейній терміносистемі (2014)
П’ятковська Т. - Концепти української ментальності в мовному дискурсі паремій (2014)
Мелешко В. - Петро Загайко про зв’язки Тараса Шевченка з Полтавщиною (2014)
Радько Г. - Витоки "Мар’янської осені": любовна історія й особистісна драма Тараса Шевченка та Феодосії Кошиць (2014)
Осьмак Н. - Мотив кохання в повісті "Кудеяр" Миколи Костомарова, Дика С. (2014)
Йолкіна Л. - Проблема міжлітературних впливів у словесному мистецтві XVI–XVIII століть у науковій рецепції Володимира Перетца (2014)
Білик Г. - Мюнхенські сторінки в історіографії українського неокласицизму (2014)
Савич В. - Джерела художнього мислення Р. Володимира (2014)
Шкурка М. - Пошуки безцінних скарбів малярської спадщини Тараса Шевченка продовжуються (2014)
Наєнко М. - Шевченко, Гуляйполе, Тікич (2014)
Танана Р. - Літописові Тарасової гори – 50 (2014)
З історії двох ювілеїв кобзаря Євгена Адамцевича. Упорядкування, передмова, підготовка до друку Олексія Вертія (2014)
Степаненко Н. - "Наш велетень", "наш величний кобзар" Микола Лисенко у спогадах і думках редактора часопису "Рідний Край" Олени Пчілки (2014)
Шебеліст С. - Терни й лаври кінорежисера Мирослава Слабошпицького (2014)
Ревегук В. - Трагедія українського актора, Кочерга Н. (2014)
Діптан І. - Бендерське "яблуко розбрату" перших українських політемігрантів (2014)
Ротач А. - З історії ювілеїв "Енеїди" І. П. Котляревського (2014)
Чернов А. - Полтавський учительський інститут. До 100-річчя відкриття навчального закладу (2014)
Білик Г. - Роман Іваничук: "…Право на землю мають тільки ті, хто пролив за неї кров". До 85-річчя видатного українського письменника (2014)
Подрига В. - "Рай – наша Україна!": штрихи до літературного портрета Андрія Стороженка (2014)
Угрюмов Є. - Його образ овіяний звуками й ореолом любові. Про митця, фольклориста, заслуженого артиста України Павла Бакланова, Білик Г. (2014)
Пилипчук О. - Могутній спалах душі Людмили Мосіної (2014)
Чернов А. - Знакова постать української літератури: Анатолій Андрійович Дімаров (2014)
Баран Є. - "Свідки часу і життя"… Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського /автор перед. слова й упор. Микола Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 388 с (2014)
Три погляди на одну книгу. Рецензії на книгу: Степаненко М. І. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні / М. І. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 498 с (2014)
Степаненко М. - "Підкорені уміють говорити". Рецензія на книгу: Дзюба Т. А. Спрага народу і спрага Вітчизни. Публіцистика другої половини ХIХ – першої третини ХХ століть: модель національної ідентичності: (2014)
Панасюк Б. - Поезія українського відродження (2014)
Наші автори (2014)
Contents (2014)
Содержание (2014)
Азаров С. І. - Оцінка вибухонебезпечності водню на ранній стадії розвитку Чорнобильської аварії, Тарановський О. В., Сидоренко В. Л. (2014)
Алышанов Г. Н. - Анализ математических моделей динамики метрических параметров нефтяного пятна при аварии танкера на морской акватории (2014)
Басманов А. Е. - Растекание жидкости на негладкой горизонтальной поверхности при аварии на железнодорожном транспорте, Горпинич И. А. (2014)
Беляев В. Ю. - Нахождение оптимального маршрута эвакуации населения в случае угрозы аварии на химически опасных объектах, Яковлев А. М. (2014)
Бородич П. Ю. - Імітаційне моделювання оперативного розгортання особового складу автомобілю пожежного першої допомоги установкою триноги на колодязь та спуском в нього, Ковальов П. А., Поляков І. О. (2014)
Горносталь С. А. - Усовершенствование метода выбора режима работы аэротенка, Петухова Е. А., Уваров Ю. В. (2014)
Грінченко Є. М. - Метод визначення колективного ризику при виникненні надзвичайної ситуації на підприємстві по збереженню нафтопродуктів, Соколов Д. Л., Федоренко Р. М., Собина В. О. (2014)
Єрьомін О. В. - Розробка моделей для довгострокового прогнозування рівня професійного ризику, Дейнеко Н. В., Стрілець В. М. (2014)
Закора А. В. - Підвищення точності місцевизначення підсистеми моніторингу мобільних об’єктів ДСНС шляхом комплексування каналів, Селеєнко Є. Є., Фещенко А. Б. (2014)
Іванець Г. В. - Застосування регресійних математичних моделей для прогнозування завданих збитків внаслідок надзвичайних ситуацій чи подій, Букін М. П., Ігнатьєв О. М. (2014)
Іванець Г. В. - Математична модель раціонального використання сил і засобів підрозділів ДСНС України для виконання завдань за призначенням, Толкунов І. О., Стецюк Є. І. (2014)
Калиновський А. Я. - Визначення параметрів пневматичних пружних елементів другої ступені ресорного підвішування візка для транспортування небезпечних вантажів, Ларін О. М., Ціолковський В. І., Чернобай Г. О. (2014)
Карпець К. М. - Застосування методів ГІС-аналізу для моделювання зони повені та витрат води під час паводка з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (2014)
Кривцова В. И. - Математическая модель по определению воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций на системы хранения взрывоопасных газов из композитных материалов, Ключка Ю. П., Тарариев А. И. (2014)
Кустов М. В. - Влияние концентрации ионов в атмосфере на интенсивность осадков над зоной выброса опасных веществ (2014)
Неклонський І. М. - Спосіб кількісного описання взаємодії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Самарін В. О., Фурсенко О. М. (2014)
Поспелов Б. Б. - Проверка адекватности гауссовой статистики для спутниковых данных фоновой температуры земной поверхности при обнаружении чрезвычайных ситуаций, Остапов К. М. (2014)
Рогозін А. С. - Оптимізаційна модель розподілу сил цивільного захисту по регіонам України, Соболь О. М., Левченко Р. Т. (2014)
Рыбка Е. А. - Исследование эффективности защитных покрытий металлических конструкций, работающих в условиях чрезвычайных ситуаций (2014)
Сенчихин Ю. Н. - Приближенный анализ работы (процесса выстрела) спасательного устройства для метания снаряда с тросом на высоты зданий (2014)
Стрелец В. М. - Оценка эффективности подготовки спасателей с использованием нормативов, Васильев М. В., Тригуб В. В. (2014)
Фесенко Г. В. - Особливості прогнозування наслідків повені з урахуванням кутів нахилу берегів річки та швидкості її течії, Грязнова С. А., Д’яконов В. І., Чеботарьова О. В., Попов І. І. (2014)
Чуб И. А. - Моделирование влияние испарения на объем потерь нефти при авариях на трубопроводах, Андронов В. А., Неронов А. А., Важинский С. Э. (2014)
Борисова А. С. - Влияние формы терморезистивного чувствительного элемента пожарного извещателя на его динамические свойства, Прохач Э. Е., Абрамов Ю. А. (2014)
Андронов В. А. - Оценка эффективности применения эпоксидных полимерных композиций для огнезащиты клееной древесины, Данченко Ю. М., Саенко Н. В., Коссе А. Г., Плисюк Т. И. (2014)
Антошкин А. А. - Особенности формирования распределительной сети спринклерных установок пожаротушения (2014)
Артеменко В. В. - До визначення температури прогріву бетону та арматури сталезалізобетонної колони (2014)
Афанасенко К. А. - Влияние термической деструкции и интенсивности коксообразования на расслоение стеклопластиков в условиях повышенных температур, Михайлюк А. П. (2014)
Басманов А. Е. - Горение растекающейся жидкости, ограниченной железнодорожной насыпью, Горпинич И. А., Кулик Я. С. (2014)
Безуглов О. Е. - Использование современного огнезащитного средства повышенной эффективности для получения огнезащищённой древесины с повышенной ударопрочностью, Чернуха А. А., Федцов А. А., Сорока В. С. (2014)
Бондаренко С. Н. - Модель чувствительного элемента активного линейного извещателя пламени, Калабанов В. В., Пулавский В. А. (2014)
Бугаёв А. Ю. - Выбор критического диаметра огнегасящей насадки огнепреградителя с минимально допустимым гидравлическим сопротивлением при возможном изменении молекулярного веса воздуха (2014)
Вамболь С. А. - Определение избыточного давления при статических испытаниях на прочность цилиндрических труб пожарного водоснабжения, Халыпа В. М., Мищенко И. В. (2014)
Васильченко А. В. - Оценка огнестойкости железобетонной фермы при использовании фибробетона в ее отдельных элементах, Хмыров И. М. (2014)
Виноградов С. А. - Влияние параметров грунтометательной машины на эффективность грунтометания, Мисюра Н. И., Попова А. Н., Консуров Н. О. (2014)
Гишко Г. Б. - Визначення кількісних характеристик масових пожеж у районах виконання завдань підрозділами державної служби України з надзвичайних ситуацій, Толкунов І. О. (2014)
Григоренко А. Н. - Теоретические предпосылки выбора добавок для снижения дымообразующей способности эпоксиполимеров (2014)
Дуреев В. А. - Модель стационарного разрушения пористого композиционного покрытия (2014)
Казьяхметова Д. Т. - Ингибиторы горения целлюлозосодержащих материалов, Хасанова Г. Ш., Тарахно Е. В. (2014)
Каракулин А. Б. - Исследование огнезащиты резины гелеобразными слоями, Киреев А. А., Жерноклёв К. В., Нат Т. П. (2014)
Кирилюк А. С. - Модели показателей долговечности кабельных линий при определенных законах распределения наработки, Кулаков О. В., Катунин А. Н. (2014)
Ключка Ю. П. - Анализ применения тепловизоров при тушении пожаров, Гасанов Х. Ш., Крынская Н. В. (2014)
Комяк В. М. - Оптимизация размещения пунктов наблюдения наземных систем видео-мониторинга лесных пожаров, Панкратов А. В., Приходько А. Ю., Светличная С. Д. (2014)
Коровникова Н. І. - Дослідження складу пірофорних відкладень резервуару Якімівської нафтобази ВАТ "Запоріжнафтопродукт", Бурдаш А. Ю., Олійник В. В. (2014)
Ларін О. М. - Використання теорії нечітких множин для оцінки пожежного ризику резервуару з нафтопро-дуктом, Грінченко Є. М., Соколов Д. Л., Федоренко Р. М. (2014)
Ларін О. М. - Визначення дисипативних властивостей напірного пожежного рукава, Чернобай Г. О., Коханенко В. Б., Назаренко С. Ю. (2014)
Луценко Ю. В. - Математична модель пасивного теплового захисту людини в умовах пожежі, Васильєв О. Б., Яровий Є. А. (2014)
Мелещенко Р. Г. - Моделирование скорости создания противопожарного барьера при взаимодействии наземных и авиационных сил пожаротушения, Мунтян В. К. (2014)
Михайлюк О. П. - Проблеми нормування пожежовибухобезпеки автомобільних газових заправних станцій, Кравців С. Я. (2014)
Мурин М. Н. - Методика побудови збалансованої розподільчої мережі для установок газового пожежогасіння об'ємним способом діоксидом вуглецю (2014)
Назаренко С. Ю. - Визначення механічних властивостей пожежного рукава типу "Т" діаметром 77 мм (2014)
Петухова О. А. - Визначення факторів, що впливають на опір рукавів пожежних кран-комплектів, Горносталь С. А., Щербак С. М. (2014)
Поспелов Б. Б. - Повышение эффективности систем автоматического обнаружения пожара за счет использования группы измерителей и комбинорованного порогового устройства, Шевченко Р. И., Тютюник В. В., Коленов А. Н. (2014)
Рыбка Е. А. - Определение динамических погрешностей модели нагревательного устройства с системой управления термическим комплексом для испытаний образцов строительных конструкций на огнестойкость, Прохач Э. Е. (2014)
Савченко А. В. - Определение показателя коррозионной активности гелеобразующей системы CaCl2 – Na2O•2,95 SiO2 – Н2О на стальные элементы резервуаров для нефтепродуктов, Киреев А. А., Островерх О. А., Холодный А. С. (2014)
Сакун А. В. - Численное моделирование внутрибаллистических процессов в газодетонационной установке метания тушащих веществ, Хилько Ю. В., Корытченко К. В. (2014)
Сарапина М. В. - Топливно-экономические и экологические показатели двигателей пожарных автомобилей на примере автоцистерн (2014)
Сенчихін Ю. М. - Обґрунтування вибору вихідних даних розрахунку сил та засобів для гасіння пожеж, Сировой В. В., Росоха С. В. (2014)
Скородумова О. Б. - Исследование процессов термодеструкции органо-неорганических гелей SiO2, Тарахно Е. В., Лозовской А. Ю. (2014)
Стрелец В. М. - Раскрытие закономерностей расхода запаса воздуха при работе спасателей в аппаратах на сжатом воздухе, Бородич П. Ю., Ковалев П. А. (2014)
Тарахно Е. В. - Применение кремнийорганических материалов для огнестойкого защитного обмундирования, Андрющенко Л. А., Кудин А. М., Трефилова Л. Н. (2014)
Тесленко А. А. - Методы оценки взрывоопасности наружных установок в России, Беларуси и Украине, Токарь А. И. (2014)
Трегубов Д. Г. - Спрощення та підвищення точності розрахунку температури амо спалахування складних ефірів, Тарахно О. В., Коврегін В. В. (2014)
Шаршанов А. Я. - Создание условий для защиты пострадавшего от опасных факторов пожара, Пономаренко Р. В., Поляков И. А. (2014)
Щербак С. Н. - Использование внутреннего водоснабжения для эффективного тушения пожаров в жилых зданиях (2014)
Іноземцев Г. Б. - Електромагнітна енергія як фактор активації розвитку та підвищення врожайності в рослинництві (2012)
Долінський А. А. - Моделювання процесу навчання та оцінки знань, Драганов Б. Х., Козирський В. В. (2012)
Берека О. М. - Розрядні процеси в насіннєвій масі під дією сильного електричного поля постійного струму, Усенко С. М. (2012)
Горобець В. Г. - Гідравлічний розрахунок пучків труб з плавниковим оребренням (2012)
Долінський А. А. - Аналіз узагальнюючих характеристик ентропійних діаграм, Драганов Б. Х. (2012)
Горобець В. Г. - Оптимізація вертикальних поверхонь з неперервним і дискретним оребренням (2012)
Радько І. П. - Аналіз структури робочої поверхні серійних контактів типу КМК-А10М (2012)
Драганов Б. Х. - Підвищення ефективності акумуляторів геліоустановок (2012)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на кутову швидкість робочих машин, Савченко В. В. (2012)
Снітинський В. В. - Наукові передумови керованого електромагнітного впливу на еволюцію енергетичного рівня продуктивного потенціалу генотипів культурних рослин, Боярчук В. М., Паранюк В. О., Ковалишин С. Й. (2012)
Кіктєв М. О. - Апаратно-програмний інтерфейс інформаційно-управляючої підсистеми дистанційного спостереження за станом технологічного об’єкта агропромислового комплексу, Веклинець І. І. (2012)
Міщенко А. В. - Дослідження параметрів мікроклімату у приміщеннях навчального корпусу №8 НУБіП України, Шеліманова О. В., Оленєв О. Є. (2012)
Шеліманова О. В. - Розрахунок процесу сушіння подрібненого матеріалу при змінній температурі теплоносія (2012)
Пузанов А. П. - Імовірнісна оцінка небезпеки ураження людини електричним струмом у системі розподілу електроенергії сільського населеного пункту (2012)
Феофілов І. В. - Підвищення надійності роботи когенераційної установки на основі дроблення її енергетичних потужностей (2012)
Карпусь О. Т. - Ламінарний рух плівки по похилій стінці під дією дотичних напруг і сили ваги (2012)
Ряба О. І. - Синтез програмного забезпечення промислового мікроконтролера дозування реагентів при водопідготовці стічних вод, Штепа В. М. (2012)
Ковалишин Б. М. - Обґрунтування ефективності спалювання вуглеводневого палива в електричному полі високої напруги (2012)
Лисенко В. П. - Ідентифікація процесу нагріву зерна ріпаку в щільному шарі при кондуктивному підведенні тепла за експериментальними даними, Калініченко Р. А., Комарчук Д. С. (2012)
Лисенко В. П. - Обґрунтування активного експерименту дослідження інтенсивності фотосинтезу у біотехнічних об’єктах рослинного типу (на прикладі помідорів), Мірошник В. О., Дудник А. О. (2012)
Козирський В. В. - Інтенсивність сонячного випромінювання, спрямованого на похилу поверхню, Мартинюк Л. В. (2012)
Макаревич С. С. - Особливості енергетичних перетворень в автономному електромеханічному комплексі з компенсованими асинхронними машинами (2012)
Кондратенко І. П. - Визначення геометричних параметрів розрахункової моделі циліндричного індуктора для нагріву феромагнітних труб, Березюк А. О. (2012)
Каплун В. В. - Системно-аналітичні засади проектування вітро-сонячних систем електроживлення, Осипенко В. В., Яцик С. С. (2012)
Василенко В. В. - Особливості розрахунку активного опору первинної обмотки трансформатора Тесли, Пушилін В. М., Комаров В. М. (2012)
Поліщук В. М. - Аналоги дизельного палива із викопної сировини, Тарасенко С. Є., Поліщук О. В. (2012)
Скороход Т. А. - Середнє число перетинів сітки площини в задачі бюффона, Гнучій Ю. Б. (2012)
Ковтун І. І. - Про крайову задачу для нелінійного параболічного диференціального рівняння з Лапласіаном Леві (2012)
Панталієнко Л. А. - Дослідження практичної стійкості параметричних моделей зі змінною структурою (2012)
Дюженкова О. Ю. - Зв'язок між dt-модулем та звичайним модулем гладкості (2012)
Грищук О. Ю. - Застосування аналітичного підхіду до граничної поляризованості гетерогенних систем, Стеценко С. В. (2012)
Кочет О. М. - Результати наукового супроводу виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки науковими установами МОЗ України в 2010 році, Петрашенко П. Р., Єльчиць Т. В., Шевчук І. І., Трубка І .О., Збітнєва С. В. (2011)
Пархоменко Г. Я. - Аналітична оцінка стану здоров'я населення старших вікових груп, Курчатов Г. В., Авраменко О. І., Бідний В. В. (2011)
Рингач Н. О. - Здоров'я учнівської молоді: соціологічний аспект (2011)
Клименко В. І. - Стан та чинники ризику репродуктивного здоров'я населення України, Денисенко І. М. (2011)
Хобзей Н. К. - Эпидемиология инвалидности вследствие черепно-мозговых травм в Украине, Педаченко Е. К., Голик В. А., Гук А. П., Гондуленко Н. А. (2011)
Чепелевська Л. А. - Тенденції смертності населення від хвороб системи кровообігу в регіонах України, Риков С. О., Орда О. М. (2011)
Голубчиков М. В. - Аналіз обсягів стоматологічної допомоги дитячому населенню м. Києва у 2006-2010 рр., Савчук О. В. (2011)
Didenko L. O. - Surgeon-induced demand on planned hernia repair surgeries in Ukraine (2011)
Дячук Д. Д. - Диспансеризація населення - як один із важелів впливу на збільшення тривалості життя, Чумаченко М. М., Лисенко І. Ю. (2011)
Медведовська Н. В. - Досвід регіонального запровадження функціонально-організаційної системи моніторингу стану здоров'я населення України (2011)
Ярош Н. П. - Проблеми та завдання у сфері впровадження державних соціальних стандартів надання медичної допомоги населенню України (2011)
Григоренко А. А. - Оцінка ефективності виконання заходів Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення у 2009-2010 роках (2011)
Кризина Н. П. - Психіатрична служба як об'єкт державного регулювання, Березовська Є. О., Слабкий В. Г., Письменна О. В. (2011)
Діденко Л. В. - Придатність військовослужбовців до строкової служби та служби за контрактом в умовах переходу Збройних сил України до професійної армії (2011)
Лехан В. М. - Інноваційні підходи до забезпечення доступності первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню, Надутий К. О., Слабкий Г. О. (2011)
Шатило В. Й. - Психологічні чинники та передумови виникнення сімейних конфліктів, Діденко С. В., Свиридюк В. З., Яворський П. В. (2011)
Шатило В. Й. - Ступінь готовності медичних сестер - помічників сімейного лікаря до професійної діяльності та підходи до удосконалення їх підготовки і організації роботи, Щербань І. В., Свиридюк В. З., Киричук І. М., Шпита О. О., Шпак Г. В. (2011)
Жогов І. В. - Фактори впливу на задоволеність лікарів власною роботою (на прикладі кількох лікарень м. Львова), Андрєєва Т. І., Либа А. М. (2011)
Денисенко В. І. - Деякі підсумки епідеміологічних спостережень і проведення протиепідемічних заходів під час пандемічного підйому захворюваності на грип у Донецькій області, Біломеря Т. А. , Філіппова Т. І., Демкович О. О., Копиріна Є. М., Єктова Л. І., Чорний Д. Г. (2011)
Капшук В. Г. - Досвід роботи вірусологів Дніпропетровської обласної санепідстанції щодо діагностики грипу A/Каліфорнія/H1N1, Бредихіна М. О., Гриценко Л. О., Гернець І. С., Хижняк Л. І. (2011)
Капшук В. Г. - Аналіз летальних випадків внаслідок ускладнень у перший рік пандемії грипу в Дніпропетровській області, Курилов Є. М., Гриценко Л. О., Портних В. М., Стрига В. А., Якимець В. М. (2011)
Моргачева В. И. - Организация мероприятий в период подготовки к пандемии гриппа и в период пандемического распространения вируса в г. Днепропетровске, Резвых В. Г., Шеховцова Н. Н., Макаровская В. А., Киселев Д. А., Прокопенко Г. В. (2011)
Севальнев А. И. - Особенности эпидемического процесса гриппа и других острых респираторных инфекций в Запорожской области в сезон 2009-2010 годов, Колерова М. Е., Акчурина Л. С., Зеленухин Е. В. (2011)
Cлабкий Г. О. - Від фармакоекономічних досліджень - до оцінки медичних технологій: досвід країн світу, Марков О. Ю., Горбенко О. В. (2011)
Ященко Ю. Б. - Передчасна смертність населення та шляхи її попередження в Україні (аналітичний огляд наукової літератури), Семенюк О. А. (2011)
Криштопа Б. П. - Адаптація опитувальника "Quality of Life in Childhood Epilepsy Questionnaire QOLCE: Parent Form" до національних умов, Огнєв В. А. , Лічман Л. Ю., Горачук В. В., Чумак Л. І., Брич В. В. (2011)
Здобутки первомайських медичних працівників (2011)
Галина Василівна Бесполудіна - співчуття з приводу смерті (2011)
Риков С. О. - Захворюваність на хвороби ока та його придаткового апарату, їх поширеність серед населення України, Васюта В. А. (2011)
Крапівіна А. А. - Захворюваність на хвороби системи кровообігу та їх поширеність серед дорослого населення України в 2010 році: гендерний аспект (2011)
Діденко Л. О. - Формування захворюваності сільського населення залежно від критичних радіусів обслуговування, Пірникоза А. В., Очередько О. М., Андріївський І. Ю. (2011)
Андрейчин Л. - Вплив способу життя на розвиток офтальмологічної патології у дітей Тернопільської області (за даними спеціального дослідження) (2011)
Крисько М. О. - Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції в Україні (2011)
Соболь С. П. - Характеристика рівня соціальної адаптації та якості життя як важливих чинників формування здоров'я студентів-медиків (2011)
Андрєєва Т. І. - Розвиток тютюнової епідемії серед чоловіків України в 2000-2010 роках, Красовський К. С., Григоренко А. А. (2011)
Кальныш В. В. - Возрастные особенности трансформации полового равновесия смертности и психоэмоциональное напряжение, Нагорная А. М. (2011)
Чепелевська Л. А. - Смертність населення України від травматизму: сучасні проблеми, регіональні аспекти, Орда О. М. (2011)
Розенцвейг Маркус А. - Значение первичной медицины для системы здравоохранения и здоровья нации, Пресс Я. (2011)
Дячук Д. Д. - Науково-методичний супровід оптимізації вторинної профілактики серцево-судинних захворювань в амбулаторних умовах: досвід Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами (2011)
Подольський В. В. - Аналіз програм допоміжних репродуктивних технологій, проведений за І півріччя 2011 року в ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України", Раковська Н. І., Бутенко В. Л., Подольський В. В. (2011)
Дудіна О. О. - Характеристика медичної допомоги новонародженим дітям в Україні, Волошина У. В. (2011)
Пархоменко Г. Я. - Характеристика мережі закладів охорони здоров'я України, Якимець В. М. (2011)
Горачук В. В. - Cтан і перспективи стандартизації медичної допомоги в Україні, Пащенко В. М. (2011)
Надута-Скринник О. К. - Особливості інноваційної фінансово-організаційної моделі надання первинної медико-санітарної допомоги сімейним лікарем - приватним підприємцем, Кризина Н. П. (2011)
Яворський П. В. - Використання спіральної комп'ютерної томографії в діагностиці лейоміоми матки при поєднанні екстраабдоменального та інтраабдоменального типів ожиріння (2011)
Матвієнко І. М. - Сучасні підходи до організації медичної допомоги новонародженим дітям (2011)
Шевченко М. В. - Фінансування системи охорони здоров'я України у 2009-2010 роках (2011)
Лехан В. М. - Порівняльна характеристика якості медичної допомоги породіллям і новонародженим до та після проведення організаційного експерименту з комплексної реорганізації акушерської служби, Гінзбург В. Г., Михайлова В. В., Каїра К. (2011)
Горачук В. В. - Модифікація методичних підходів до створення локальних протоколів медичної допомоги і клінічних маршрутів пацієнта (2011)
Слабкий Г. А. - Оценка финансовых ресурсов и политики, оказывающих влияние на состояние кадровых ресурсов здравоохранения, Шевченко М. В., Шпак Г. В. (2011)
Вегержинська Н. Д. - Аналіз епідемії грипу та гострих респіраторних інфекцій в Одеській області за сезон 2009-2010 рр., Потієнко Л. П., Тіхенко Н. М. (2011)
Кисляк І. І. - Аналіз епідемічних підйомів грипу та їх особливості в м. Києві, Алексєєва І. В., Мишко О. В. (2011)
Кобеляцький Ю. Ю. - Лікування тяжкої респіраторної вірусної інфекції, викликаної вірусами грипу осінньо-зимового сезону 2009-2010 рр., у клініці інтенсивної терапії (огляд літератури та власні спостереження), Йовенко І. О., Панченко Г. В., Царьов О. В., Воротіліщев С. М. (2011)
Когут О. М. - Особливості перебігу епідемії грипу у Львівській області, Тімко Н. О., Косоовська В. Ф. (2011)
Колос Л. А. - Організація епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями в м. Києві, Кракович А. В., Рубан О. М., Клякіна Л. Д., Миколенко Н. І., Маринюк О. В., Медведь Л. В., Маркович І. Г., Костюк О. С., Кисляк І. І. (2011)
Якобчук А. В. - Епідемія ВІЛ/СНІДу як соціально-правовий феномен сучасності, Поляков Є. О., Лета А. М. (2011)
Ціборовський О. М. - Проблеми медичного обслуговування національних меншин в Україні: реальні чи надумані?, Сорока В. М. (2011)
Черная Ю. А. - Прогнозирование достижения различных типов ортостатических реакций артериального давления методом шагово-дискриминантного анализа у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий (2011)
Батманова І. Ю. - Оптимізація медичної допомоги населенню з хворобами крові та кровотворних органів у промисловому регіоні (2011)
Галина Федорівна Ємельянова - видатний соціал-гігієніст і організатор охорони здоров'я (до 90-річчя від дня народження) (2011)
Титул, зміст (2014)
Інформація про ХІХ Симпозіум IGWT (2014)
Ружевичюс Ю. - Квалитология: путь становления – трамплин для развития (2014)
Голуб Б. - Передумови формування асортименту функціональних молочних продуктів (2014)
Петров П. - Ідентифікація географічного походження харчових продуктів за ізотопним складом, Деміхов Ю., Жукова Я. (2014)
Шаповал С. - РЕМ-фотограмметрія в експрес-діагностиці теплофізичних властивостей товарів, Шевченко Р. (2014)
Палієнко О. - Визначення імпульсним методом теплофізичних параметрів фруктів (2014)
Притульська Н. - Товарознавчі засади позиціонування продуктів для ентерального харчування, Мотузка Ю. (2014)
Коваль А. - Господарсько-товарознавча оцінка районованих в Україні сортів кукурудзи цукрової, Дідух Н. (2014)
Сімахіна Г. - Переробка їстівних грибів для отримання білоквмісних напівфабрикатів, Гойко І., Стеценко Н. (2014)
Прісс О. - Антиоксидантний комплекс гарбузових овочів, Калитка В. (2014)
Дьяков О. - Споживна цінність швидкозаморожених купажованих соків із м’якоттю, Белінська С. (2014)
Дубініна А. - Вітамінний і мінеральний склад крупів із гречки, Попова Т., Ленерт С. (2014)
Кундіус Д. - Сенсорний аналіз фіточаїв із шипшиною (2014)
Кравченко М. - Хімічний і фракційний склад порошку з листя волоського горіха, Поп Т. (2014)
Головко М. - Модельні дослідження антиоксидантних властивостей спиртових настоянок, Пенкіна Н., Колесник В. (2014)
Гуць В. - Прогнозування якості структуроутворювачів на основі вторинної сировини з товстолобика, Іванюта А., Сидоренко О. (2014)
Мережко Н. - Адсорбційні властивості каолінів українських родовищ, Шульга О. (2014)
Комаха В. - Реологічні властивості модифікованих акрилових дисперсій, Свідерський В. (2014)
Дьякова Ю. - Зміна вмісту каротиноїдів у баклажанових снеках при зберіганні, Орлова Н. (2014)
Рудавська Г. - Окиснювально-відновний потенціал як показник бактеріальної безпечності молочних продуктів, Ромоданова В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Михайліченко М. В. - Компетентністний підхід до підготовки керівників навчальних закладів (2011)
Радул В. В. - Розвиток ідей Макаренка А. С. стосовно середовища життєдіяльності особистості (2011)
Вороненко О. В. - Сучасний стан готовності керівників системи вищої освіти до управління трансфером технологій (2011)
Саннікова Н. Г. - Проблемний аналіз в управлінні діяльністю освітнього закладу (2011)
Наумов Б. Н. - Макаренко А. С. та цілісний підхід у педагогіці (2011)
Дмитренко Т. О. - Диференціація та інтеграція в управлінні навчальними закладами, Яресько К. В. (2011)
Вакуленко В. М. - Методологічні аспекти професійної компетентності менеджера освіти (2011)
Нагаєв В. М. - Технологічні засади управління самостійною та індивідуальною роботою студентів (2011)
Біда О. А. - Підготовка майбутніх учителів до професійної орієнтації учнів (2011)
Романенко Ю. А. - Основи організації моніторингу у вищому навчальному закладі (2011)
Бардінов О. В. - Управління процесом ресоціанізації осіб спецконтингенту в педагогічній спадщині Макаренка А. С. (2011)
Беляєва Н. В. - Урахування вікових особливостей у вихованні професійно-етичних якостей майбутніх магістрів-менеджерів (2011)
Бойченко К. В. - Взаємодія школи та громади в управлінні школою: європейський досвід та українські перспективи (2011)
Бойченко М. А. - Розвиток творчого потенціалу освітніх лідерів: британський досвід (2011)
Василенко Н. В. - Теоретико - методичні засади формування соціокомунікативної компетентності керівників профільної школи (2011)
Вітебська П. В. - Умови та етапи формування педагогічного оптимізму вихователя в педагогічному колективі (з досвіду А.С .Макаренка) (2011)
Ганжа О. В. - Роль самоврядування в соціально-професійному розвитку студента (2011)
Гнізділова О. А. - Діяльність наукової школи професора Хрикова Є. М. у галузі управління навчальними закладами (2011)
Гора О. В. - Освітнє середовище як фактор формування національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів (2011)
Грицькова Н. В. - Формування мобільності майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2011)
Дзигаленко Л. М. - Практичний досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання в 6-7 класах середньої загальноосвітньої школи (2011)
Добридень А. В. - Педагогічна техніка вчителя у контексті ідей Макаренка А. С. (2011)
Долгова Н. О. - Інноваційні комп'ютерні технології як засіб організації процесу фізичного виховання в університетах Польщі (2011)
Жихорська О. В. - Корпоративне навчання персоналу класичних університетів: понятійно-термінологічний дискурс у контексті управлінської діяльності (2011)
Загородній С. П. - Комплексна програма розвитку закладу як засіб здійснення інноваційної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Зарва О. М. - Роль студентського самоврядуання у процесі морального виховання в університетах та коледжах США (2011)
Зелюк В. В. - Сучасна адаптивна школа в контексті педагогіки Макаренка А. С. (2011)
Іваненко Л. О. - Дистанційний курс "Культура здоров'я" як нововведення в змісті навчання й виховання (2011)
Ілалтдінова О. Ю. - Розробка спадку Макаренка А. С. в контексті розвитку методології педагогіки (1950-1980р.) (2011)
Камозіна Н. В. - Управління загальноосвітніми навчальними закладами французької системи освіти закордоном (2011)
Ковальчук О. С. - Забезпечення ефективності шкільного менеджменту через делегування повноважень (2011)
Козлова О. Г. - Функції управління загальноосвітнім навчальним закладом у теоретичній спадщині Макаренка А. С., Гавриленко І. І. (2011)
Колос Ю. З. - Самоврядування в контексті теорії колективу Макаренка А. С., Пашко Л. Ф. (2011)
Кононец Н. В. - Оцінювання електронних підручників для індивідуалізації навчання студентів (2011)
Костенко Г. Г. - Формування нової культури американської школи в контексті запровадження автономного шкільного менеджменту (2011)
Кравченко О. І. - Методологічні засади управління розвитком дистанційного навчання в педагогічному університеті (2011)
Крамаренко А. М. - Технології управління педагогічним процесом у вищій школі: теоретичний аспект (2011)
Кращенко Ю. П. - Сучасне студентське самоврядування в контексті ідей Макаренка А. (2011)
Куліш С. М. - Участь Харківської професури у створенні університетського статуту 1863 р.: спроба актуалізації історичного досвіду (2011)
Курмишева Н. І. - Методологічні та практичні засади інноваційної діяльності педагога (2011)
Маріуц І. О. - Управління освітою: досвід Румунії (2011)
Меттіні Е. - Етика менеджменту у творчості Макаренка А. С. : шлях до розвитку особистості (2011)
Мірошніченко Т. В. - Навчально-виховний потенціал "педагогічної пісочниці" у змісті професійної підготовки педагога (2011)
Москаленко А. М. - Формування професійної етики майбутніх управлінців 223 навчальних закладів в умовах магістратури (2011)
Москаленко А. М. - Симашко Ф. І. у традиціях управління та лідерства на Полтавській землі (2011)
Мельник О. Ф. - Управлінський дискурс навчального процесу у вищому навчальному закладі (2011)
Осаволюк О. А. - Історичні обриси становлення вчительських семінарій в Україні (2011)
Пінський О. О. - Самостійна робота учнів та питання організації управлінської діяльності у сільських малокомплектних школах Харківщини (2011)
Сас Н. М. - Необхідність перебудови фінансування в державному ВНЗ, Приходько І. П. (2011)
Рябуха А. Ю. - Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій (2011)
Свириденко О. О. - Модель роботи тренера-викладача з виховання здорового способу життя підлітків у ДЮСШ (2011)
Сергеєва Л. М. - Сучасні тенденції формування змісту підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ (2011)
Сердюк Т. В. - Принцип "паралельної педагогічної дії" в сучасній педагогіці (2011)
Скиба Ю. А. - Функціонально - змістовий аналіз управлінської діяльності майбутнього еколога (2011)
Сморочинська О. О. - Соціокультурна компетенція як складова професійної підготовки майбутнього менеджера (2011)
Тараненко І. В. - Проблеми виховання "важких" підлітків: сучасні тенденції (2011)
Токуєва Н. В. - Використання ідей Макаренка А. в управлінській діяльності директора Гадяцької загальноосвітньої школи-інтернату іменіКочергіна Є. П.,Андрієвського М. (1962 - 1998 рр.) (2011)
Уваровська О. В. - Виховна система ВНЗ: нові підходи та технологіїї її реалізації (2011)
Федій О. А. - Традиційні та інноваційні форми і методи в підготовці педагогів до естетотерапевтичної діяльності (2011)
Худенко О. М. - Педагогічна майстерність як прояв індивідуального стилю професійної діяльності вчителя (2011)
Цина В. І. - Вища освіта і Болонський процес як навчальний предмет (2011)
Чистякова І. А. - Коопероване лідерство як управлінська технологія: досвід Великої Британії (2011)
Шалімова Т. І. - Особливості реформування управління середньою освітою США другої половини XX ст. - поч. ХХІ ст. (2011)
Шарко В. В. - Напрямки просвітницько-природоохоронної діяльності в позашкільних екологічних центрах Австралії (2011)
Штепа О. Г. - Дидактична взаємодія в системі вивчення педагогічних дисциплін у ВНЗ (2011)
Титул, зміст (2014)
On the awarding the title of "Honorary Doctor of KNTEU" to Grigore Belostecinic (2014)
Mazaraki A. - Domestic market of Ukraine in an unstable global economy, Lagutin V. (2014)
Zubritskiy A. - Ukrainian export diversification: macro level analysis (2014)
Fomina O. - Trading enterprise management reporting system (2014)
Novikova N. - Credit policy of trade enterprises (2014)
Furman T. - Basic strategies in the management of development of the enterprise (2014)
Shulga N. - The global misbalance influence on bank’s credit risk, Chornyy A., Husach A. (2014)
Volosovych S. - State specialized funds in the system of economic programs implementation (2014)
Nasibova O. - Income generation of PAYG pension system (2014)
Huliaevа N. - Competence-based measurement of higher education quality (2014)
Покалюк В. В. - Седиментогенез в раннем докембрии Криворожского железорудного бассейна: литохимические типы и MINLITH-нормативный состав метаосадков, Сукач В. В. (2014)
Осьмачко Л. С. - О вариациях геохимического состава гранитоидов Приазовского мегаблока Украинского щита при тектонических активизациях (2014)
Rakishev B. R. - Specifications of the rock massifs by the block sizes, Auezova A. M., Kuttybayev A. Ye., Kozhantov A. U. (2014)
Dumenko S.S. - Priority objects for gas exploration within Donbas (2014)
Саїк П.Б. - До питання одночасної газифікації зближених тонких вугільних пластів (2014)
Шашенко А. Н. - Пошаговая процедура оценки параметров подработанного углепородного массива как газового коллектора, Кухарев Е. В., Гапеев С. Н., Еременко А. Ю. (2014)
Сахно И. Г. - Изучение динамики развития деформационных процессов и трещинообразования в породном массиве вокруг выработки, поддерживаемой за лавой, Малышева Н. Н., Нефёдов В. Е. (2014)
Казанин О. И. - Обоснование параметров технологии отработки мощных крутых газоносных пластов системой разработки с подэтажным обрушением и выпуском угля, Сидоренко А. А., Семенцов В. В. (2014)
Левицький В. Г. - Управління якістю блоків декоративного каменю на основі наземної цифрової фотограмметрії, Соболевський Р. В. (2014)
Андрусяк А. М. - Розроблення рецептур високоінгібованих промивальних рідин для розкриття продуктивних пластів, Коцкулич Є. Я. (2014)
Грядущий К. В. - Влияние подпора на всасе высоконапорных зумпфовых водоструйных аппаратов на их характеристики и параметры (2014)
Мащенко В. А. - Дослідження особливостей деформації неідеально-пружних гірських порід, Садовенко І. О. (2014)
Sivun S. O. - The CAM-system technological capabilities of the cylindric worm lathe processing in the CNC lathes, Zil V. V., Patsera S. T. (2014)
Повєткін В. В. - Визначення жорсткості конструктивних елементів приводу кульового млина, Сушкова О. А., Ібрагімова З. А., Шуханова Ж. К., Ассан А. Е. (2014)
Loveikin V. S. - The crane’s vibrating systems controlled by mechatronic devices with magnetorheological fluid: the nonlinear mathematical model of behavior and optimization of work regimes, Chovniuk Yu. V., Liashko A. P. (2014)
Кулагін Д. О. - Математична модель тягового асинхронного двигуна з урахуванням насичення магнітних кіл (2014)
Федорейко В. С. - Використання термоелектричних модулів у теплогенераторних когенераційних системах, Рутило М. І., Луцик І. Б., Загородній Р. І. (2014)
Сегеда М. С. - Обмеження внутрішніх перенапруг в електричних мережах власних потреб електростанцій під час однофазних замикань на землю, Равлик Н. О. (2014)
Biletska V. A. - Application of natural sorbents for waste detoxication, Yatsechko N. Ye., Demura V. I., Pavlychenko А. V. (2014)
Жуков М. Н. - Спосіб відновлення кондиційності бази даних з концентраціями мікроелементів у природних водах, Клипа А. В. (2014)
Голінько В. І. - Дослідження аеродинамічного опору диханню протипилових респіраторів, Чеберячко С. І., Радчук Д. І., Чеберячко Ю. І. (2014)
Емельянов В. А. - Метод обработки изображений теплового контроля футерованных объектов (2014)
Копп В. Я. - Анализ применимости усеченного нормального распределения при выборе оптимального числа многократных измерений, Балакин А. И., Заморенов М. В. (2014)
Косюк О. М. - Від Гоголя – до сучасності (дискурс народної сміхової культури). (2009)
Дунай П. О. - Повість М.Гоголя "Тарас Бульба" як націотворчий текст (10–20-ті роки ХХ ст.). (2009)
Фесенко Т. М. - Порівняльна характеристика засобів вираження семантико-синтаксичних відношень у системі просте/складнопідрядне речення (за повістю М.В.Гоголя "Тарас Бульба" та однойменним кіносценарієм О.П.Довженка). (2009)
Будугай О. Д. - Діалог у часі й просторі героїв твору М.Гоголя "Тарас Бульба" та В.Шкляра "Елементал": аксіологічний та історіософський аспекти. (2009)
Смольницька О. О. - Відторгнення агресивних Анімуса та Аніми (на матеріалі повістей М.В.Гоголя і перекладених І.Я.Франком старонорвезьких балад). (2009)
Бараненкова Н. А. - Традиції староукраїнського барокового театру в ранніх прозових творах Миколи Гоголя. (2009)
Береза І. Ю. - Українська відьма: від Гоголя до Капранових. (2009)
Юрченко О. В. - Концепт "Дніпро" в образній мовній картині світу (на матеріалі творчості М.Гоголя та сучасних українських поетів Нижньої Наддніпрянщини) (2009)
Лук’яненко Д. В. - Топос саду в творах Миколи Гоголя, Григорія Сковороди та Валерія Шевчука. (2009)
Копєйцева Л. П. - Суголосні мотиви творчості М.Гоголя та І.Нечуя-Левицького. (2009)
Зіневич Л. В. - М.Гоголь у перекладі М.Зерова. (2009)
Ромащенко Л. І. - Микола Васильович Гоголь і культурно-мистецьке оточення доби (за повістю О.Полторацького "У Петербурзі"). (2009)
Тетеріна О. Б. - П.Куліш – основоположник вітчизняного гоголезнавства (літературознавча проекція). (2009)
Литвиненко С. В. - Постать Миколи Гоголя в літературно-критичних працях Володимира Базилевського. (2009)
Ісаєнко К. П. - Біографічно-видавничий доробок П.Куліша у рецепції російської критики (на матеріалі відгуків та рецензій ХІХ–ХХ ст.). (2009)
Бережняк В. М. - Гоголезнавець – професор Г.В.Самойленко. (2009)
Полянський В. В. - Діалогічність в обробках українських народних пісень з репертуару Миколи Гоголя. (2009)
Попик В. - Створення фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як складник формування національного гуманітарного інформаційного простору (2014)
Давидова І. - Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку (2014)
Самохіна Н. - Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2014)
Гарагуля С. - Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача (2014)
Струнгар В. - Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект (2014)
Бондаренко В. - Мобільні технології у бібліотеці: QR-код (2014)
Ковальчук Г. - Прижиттєві та посмертні видання Т. Г. Шевченка у фондах відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Ківшар Т. - Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення, новітні тенденції і перспективи розвитку (2014)
Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору (2014)
Життя, як творчість (Пам’яті Павли Іванівни Рогової) (2014)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2014 рік (2014)
Кушнір Я. А. - Поширеність захворювань дітей шкільного віку в різних регіонах України (2014)
Човган Р. Я. - Вплив ігрової діяльності у дитячому оздоровчому таборі на соматичне здоров’я дітей 10–11 років (2014)
Семанишин Т. М. - Оптимізація валеологічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури, Попель С. Л., Презлята Г. В. (2014)
Шандригось В. А. - Аналіз досягнень країн-учасниць на Олімпійських іграх з вільної боротьби, Мицкан Б. М. (2014)
Арламовський Р. В. - Корекція фізичного стану підлітків чоловічої статі різних соматотипів, Султанова І. Д., Іванишин І. М. (2014)
Лещак О. М. - Вплив короткотермінової середньогірської рек¬реації на показники варіабельності серцевого ритму, Сарабай В. В. (2014)
Чепіль М. В. - Оцінка здоров’я старшокласників за показниками фізичного розвитку та фізичної працездатності (2014)
Чорний В. - Диверсифікація соматичної будови студентів першого року навчання факультету фізичного виховання Прешовського й Жешувського університетів, Дрозд с., Новосад-Сержант Є., Чая Р., Дрозд М., Чорнота Б., Мицкан Б. М., Мицкан Т. С. (2014)
Олійник Ю. О. - Антидопінгова освіта в системі підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні й Росії, Мицкан Б. М., Солдатенков П. М. (2014)
Шандригось Г. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури за оцінкою студентів-випускників ВНЗ України, Мицкан Б. М. (2014)
Олійник Ю. О. - Екологічні проблеми сучасного олімпійського руху та їхнє відображення в системі олімпійської освіти студентів, Лісовський Б. П. (2014)
Франків Є. Є. - Оцінка на уроці фізичної культури як мотиваційно-стимулюючий фактор для дітей середнього шкільного віку (2014)
Кашуба В. О. - До питання використання інформаційних технологій у процесі адаптивного фізичного виховання, Демчук С. П. (2014)
Коробейнікова Л. Г. - Взаємозв’язок між рівнем прояву стресостійкості та когнітивними функціями в спортивних танцях, Стовба А., Щіпенко А., Мицкан Т. С. (2014)
Герасимчук А. Ю. - Динаміка розумової працездатності дітей у перший рік навчання в основній школі (2014)
Мицкан В. М. - Формування психофізичних якостей керівника туристичної групи, Мицкан Т. С. (2014)
Майструк В. В. - Показники фізичного стану й нейродинамічних властивостей у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Блавт О. З. - Аналітичний аналіз метрологічної достеменності тестового контролю здібності до диференціювання параметрів рухів студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2014)
Антонець В. В. - Взаємозв’язок показників швидкісносилової підготовки з результатом у стрибках у висоту з розбігу способом "фосбері-флоп”, Антонець В. Д., Лебедюк В. І. (2014)
Банах В. І. - Удосконалення техніки відштовхування в стрибках на лижах з трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки, Бережанський О. О., Казмірук А. В. (2014)
Мицкан Б. М. - Реабілітація хворих ревматоїдним артритом. Сучасний стан проблеми, Остап’як З. М. (2014)
Іваночко В. В. - Використання оздоровчих фітнес-програм у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями, Грибовська І. Б., Музика Ф. В. (2014)
Голод Н. Р. - Вплив порушень функціонального стану вегетативної нервової системи на рівень фізичної підготовленості студенток спеціальної медичної групи (2014)
Заставна О. М. - Сучасний стан проблеми реабілітації слабочуючих дітей в Україні, Аравіцька М. Г. (2014)
Ротар О. В. - Фізичний розвиток і рухові дисфункції у дітей старшого шкільного віку з вадами зору, Білоус І. В., Грицуляк Б. В. (2014)
Галаманжук Л. Л. - Відставлений ефект урахування рухової асиметрії дівчаток під час фізичної активності в дошкільному навчальному закладі, Єдинак Г. А. (2014)
Новосад-Сержант Є. - Вивчення прояву порушень постави в першокурсників факультету фізичного виховання Прешовського університету, Чорний В., Дрозд С., Чорнота Б., Чая Р., Дрозд М., Мицкан Б. М. (2014)
Новак В. Л. - Стан та перспективи розвитку гематологіїт в Україні (2014)
Andreeva S. V. - Variant translocations t(9;22)(q34;q11) or additionalchromosomal abnormalities at diafnosis of myeloid leukemia, Korets K. V, Ruzhinskaya E. E. (2014)
Барілка В. А. - Секреція фактора некрозу пухлин(TNF),трансформуючого фактора БЕТА 1 (TGF ?1) та природна уитотоксичність у хворих на злоякісні лімфоми з ураження селезінки, Матлан В. Л., Євстахевич Ю. Л, Євстахевич І. Й, Логінський Є. В. (2014)
Bebeshko V. G. - The relationship between amino acid composition of bone marrow stromal fibroblasts and myelogram data in different phases of children acutelymphoblastic leukemia, Bruslova K. M., Volodyna T. T., Panchenko L. M., Lashenko L. A., Tsvetkova N. M., Gonchar L. O. (2014)
Бездєнєжних Н. О. - Модифікація в пухлинних клітинах антигенних характеристик,асоційованих з епітеліально-мезенхімальним транзитом, під впливом деяких цитокінів та протипухлинних препаратів, Лихова О. О., Семесюк Н. І., Кудрявець Ю. Й. (2014)
Бойко О. І. - Прогнозування перебігу мієлодиспластичного синдрому:традиційні та нові фактори (2014)
Вороняк М. І. - Проблеми проведення полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) та шляхи їх розв’язання, Кокоруз М. В., Тераз С. С. (2014)
Гордієнко А. І. - Порівняльна характеристика гуморальної імунної вдповіді на ліпополісахариди ентеробактерій у хворих з захворюваннями системи крові, Гордієнко А. І., Третяк Н. М. (2014)
Гордієнко А. І. - Гликопротеин PGP-170 – предиктор ответа на терапию у больных острой миелоидной лейкемией, Горяінова Н. В., Кубарова В. О., Третяк Н. М. (2014)
Гордієнко А. І. - Роль імунорегуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів в прогресуванні хронічної мієломоноцитарної лейкемії, Кубарова В. О., Стародуб Г. С., Третяк Н. М., Горяінова Н. В. (2014)
Євстахевич Ю. Л. - Клінічна ефективність та віддалені результати спленектомії при хронічній лімфоцитарній лейкемії, Євстахевич І. Й., Виговська О. Я., Рехтман Г. Б., Логінський В. Є. (2014)
Зотова О. В. - Цитогенетичні фактори прогнозу при гострих лімфобластних лейкеміях, Лук’янова А. С., Вальчук М. О., Лебедь Г. Б., Логінський В. Є. (2014)
Котлярчук К. Б. - Сучасні підходи до проблеми вагітності при хронічній мієлоїдній лейкемії (2014)
Красівська В. В. - Визначення вмісту фактора зсідання крові VIII (ІХ)у концентратах препаратів для лікування хворих на гемофілію А та В, Семеняка В. І., Стасишин О. В. (2014)
Лановенко І. І. - Залізодефіцит пригнічує активність оксиду азоту (2014)
Лановенко І. І. - Експериментальне моделювання апластичної анемії (2014)
Лановенко І. І. - Кисневотранспортна функція крові у хворих на гемофілію в стабільний період, Авер’янов Є. В., Ющенко П. В., Семеняка В. І. (2014)
Лихова О. О. - Дослідження змін деяких біологічних та цитогенетичних характеристик пухлинних клітин після трансдукції їх геном інтерферону-БЕТА в складі бакуловірусного фактора, Семесюк Н. І., Бездєнєжних Н. О., Ковальова О. А., Строковська Л. І., Воронцова А. Л., Кудрявець Ю. Й. (2014)
Лозинський Р. Ю. - Поліплоїдія та інші хромосомні аномалії стимульованих IN VITRO клітин периферичної крові при ідіопатичному мієлофіброзі (2014)
Лукавецький Л. М. - Сучасні підходи до профілактики інвазивних мікозів у гематології, Жуковець В. Є., Сімонова М. І., Зозуля Т. О., Везденко Л. О., Примак С. В. (2014)
Лук’янова А. С. - Хромосомні зміни у Ph-негативних клітинах хворих на ХМЛ при лікуванні іматинібом та нілотинібом (2014)
Liubich L. D. - Comparatve study of rat neural cells supernatant and immunomodulatory preparations influence on the peripheral blood mononuclear cells of patients with brain gliomas in vitro (2014)
Масляк З. В. - Особливості перебігу множинної мієломи у хворих з цитогенетичними аномаліями в умовах сучасної терапії, Цяпка О. М., Лещук О. В., Лукавецький Л. М., Дзісь І. Є., Гриців М. С., Даниш О. Й., Лук’янова А. С. (2014)
Мироненко Г. А. - Вміст олігопептидів середньої молекулярної маси як показник метаболічної інтоксикації при автоімунній гемолітичній анемії (2014)
Misharina Z. A. - Defining the role of gene deletion TP 53 in the diagnosis and prognosis of chronical lymphoprolipherative neoplasms using the methodof fluorescence in situ hibridization, Sitko V. V., Kurchenko A. I., Кravchenko S. M., Коstyukova N. I., Bebeshko V. G. (2014)
Ніколаєнко-Камишова Т. П. - О роли фибринокетина в развитии сосудистых осложнений у больных с хроническими миелопролиферативными неоплазиями (2014)
Пеленьо Н. В. - Волосистоклітинна лейкемія – варіант (діагностика, лікування), Виговська Я. І., Масляк З. В., Євстахевич Ю. Л., Логінський В. Є. (2014)
Перехрестенко Т. П. - Аналіз ефективності лікування інгібіторами тирозинкінази хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, які отримували попереднє лікування мієлосаном (2014)
Рибальська А. П. - Предиктори інфекційно-запальних ускладнень у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, Мельник О. А., Немировська Л. М., Скачкова Н. К., Федоровська О. О. (2014)
Сидорович Э. К. - Динамика содержания Т-лимфоцитов у пациентов в остром периоде инфаркта мозга в зависимости от исхода заболевания, Гончарова Н. В., Лихачев С. А., Шабалина Ю. С. (2014)
Стасишин О. В. - Аналіз розподілу алельних варіантів генів HLA-DRB1,HLA-DQA1,HLA-DQB1 у хворих на гемофілію А, Терпиляк О. І., Красівська В. В., Макух Г.В. (2014)
Третяк Н. М. - Якість життя людини: сутність поняття, Басова О. В., Горяінова Н. В., Коваль А. І., Аношина М. Ю., Мнишенко В. М., Яговдик М. В. (2014)
Шляхтиченко Т. Ю. - Функціональний стан цитокінової ланки імунітету хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, Дягіль І. С., Мінченко Ж. М., Дмитренко І. В., Федоренко В. Г., Дмитренко О. О. (2014)
Шороп Є. В. - Морфометрична характеристика тромбоцитів у хворих мієлопроліферативні неоплазії (2014)
Юрчишак І. М. - Аналіз роботи консультативної поліклініки за 2011–2013 роки, Примак С. В., Войціцький Ю. В., Іваник С. Л. (2014)
Тимченко А. С. - Розробки і впровадження результатів наукової діяльності інституту за напрямом "Трансфузіологія", Настенко О. П., Загоруйко Н. Л. (2014)
Вергун Л. Ю. - Новий молдекулярно-генетичний маркер крові в діагностиці гемотрансмісивних інфекцій (2014)
Вороняк М. І. - Використання методу електрофорезу для контролю якості препаратів з донорської крові людини, Мосінг Н. Ф., Потьомкіна Г. О., Паробецька І. М. (2014)
Калиниченко Т. О. - Захист еритроцитів пуповинної крові людини при наднизькій температурі, Аношина М. Ю., Глухенька Г. Т. (2014)
Кондрацький Я. Б. - Токсикологічна характеристика нового колоїдного-гіперсмолярного інфузійного розчину (2014)
Любич В. В. - Особливості мікробіологічних досліджень під час випробувань гемотрансфузійних препаратів на стерильність (2014)
Любчак В. В. - Менеджмент донорства як шлях раціонального використання ресурсів і складова управління якістю та забезпеченням інфекційної безпеки, Тимченко А.С. (2014)
Новак В. Л. - Використання синергічного ефекту вірусінактивуючих агентів у сучасних технологіях одержання факторів згортання крові та фібринолізу, Вороняк М. І., Даниш Т. В., Дульцева Н. А., Мадич С. Є., Орлова Л. В., Шурко Н. О. (2014)
Павлюк Р. П. - Антигени й антитіла системи КІДД:фізіологічне та клінічне значення (2014)
Перехрестенко П. М. - Донороздатність населення України, Назарчук Л. В., Буркова І. С., Самусь В. М. (2014)
Петров А. К. - Застосування екстракорпоральної детоксикації в комплексному лікуванні синдрому діабетичної стопи (2014)
Сергутіна С. Ю. - Визначення титрів антиеритроцитарних антитілу препаратах імуноглобуліну для внутрішньовенного введення, Тимченко А. С. (2014)
Старіков А. В. - Порівняльна характеристика впливу розчинів реологічно-мікроциркуляторної дії на систему гемостазу, Баронська Л. В., Петров А. К. (2014)
Старіков А. В. - Досвід інтенсивної терапії гемолітичної анемії, Баронська Л. В., Семеняка В. І., Петров А. К. (2014)
Терещук Т. О. - Вміст основних класів імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові донорів антименінгококової плазми (2014)
Шурко Н. О. - Дослідження впливу вірусінактивуючих агентів на активність факторів згортання крові, Вороняк М. І., Даниш Т. В., Дульцева Н. А., Мадич С. Є. (2014)
Вихідні дані (2014)
Бортнік А. М. - Вирощування вівса в умовах радіоактивного забруднення західного Полісся (2014)
Голодна А. В. - Урожайність та якість зерна люпину вузьколистого і вівса голозерного за сумісного вирощування, Павленко В. Ю., Ремез Г. Г. (2014)
Зуза В. С. - Ефективність гербіцидів різного характеру дії залежно від рівня забур’яненост, Гутянський Р. А. (2014)
Кирилюк В. П. - Продуктивність гречки залежно від систем основного обробітку ґрунту та удобрення, Бєлоцька Л. В. (2014)
Кнігніцька Л. П. - Продуктивність пшениці м’якої дворучки зимоярка в умовах Прикарпаття (2014)
Огурцов Є. М. - Продуктивність фотосинтезу сої залежно від погодних умов і технологічних прийомів вирощування в східній частині Лівобережного Лісостепу України, Белінський Ю. В. (2014)
Попов С. І. - Формування якості зерна пшениці озимої залежно від системи удобрення за різних погодних умов, Фурсова Г. К., Авраменко С. В., Леонов О. Ю. (2014)
Rozhkov A. O. - Crop productivity of Spring barley variety monomakh under the influence of different seeding rates and foliar additional fertilizing, Chernobay S. V. (2014)
Скидан В. О. - Реакція сортів рису на елементи технології вирощування в умовах рисових систем, Скидан М. С. (2014)
Буряк Ю. І. - Розробка способів підвищення насіннєвої продуктивності зернових колосових культур та соняшнику в лабораторії насінництва та насіннєзнавства ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН, Огурцов Ю. Є., Чернобаб О. В., Клименко І. І. (2014)
Горова Т. К. - Особливості формування фаз вегетаційного періоду квасолі звичайної, Сайко О. Ю., Черкасова В. К. (2014)
Козаченко М. Р. - Сорти ячменю ярого для сучасного сільськогосподарського виробництва, Васько Н. І., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Важеніна О. Є., Солонечна О. В., Зимогляд О. В., Шевченко Г. С. (2014)
Корнієнко С. І. - Статистичні показники формування фаз вегетаційного періоду квасолі звичайної в адаптивній селекції, Горова Т. К., Сайко О. Ю. (2014)
Коханюк Н. В. - Оцінка сортозразків сої на основі кореляції кількісних ознак та індексів (2014)
Леонова Н. М. - Залежність показників господарсько корисних ознак гібридів кондитерського соняшнику від густоти стояння рослин, Кириченко В. В., Сивенко В. І., Кузьмишена Н. В. (2014)
Макляк К. М. - Особливості мінливості жирнокислотного складу олії гібридів соняшнику залежно від температури повітря, Вареник Б. Ф., Кутіщева Н. М. (2014)
Олепір Р. В. - Вплив елементів технології вирощування на розвиток симбіотичного апарату сої, Запорожець Л. М. (2014)
Посилаєва О. О. - Скринінг світової колекції сої за стійкістю до спеки та посухи і виділення джерел для селекції, Кириченко В. В., Рябуха С. С. (2014)
Сатаров О. З. - Добір високостійких гібридів соняшнику до гербіциду Євролайтінг за елементами структури урожаю, Кириченко В. В. (2014)
Сивенко В. І. - Інноваційні розробки з селекції соняшнику, Кириченко В. В., Коломацька В. П., Сивенко О. А., Андрієнко В. В. (2014)
Тарасюк С. І. - Triticosecale Wittmack ex. A. Camus: значення,стан у часі на прикладі євразійського простору (2014)
Шпак Д. В. - Визначення джерел та донорів цінних господарських ознак для селекції рису, Петкевич З. З., Шпак Т. М., Паламарчук Д. П. (2014)
Вінюков О. О. - Ефективнисть застосування мінерального мікродобрива сизам при вирощуванні сільськогосподарських культур, Коробова О. М., Пархомюк К. М., Моргунова Л. Я., Прокопенко Л. А. (2014)
Кузьменко Н. В. - Передпосівна обробка насіння пшениці м‘якої озимої (Trіticum aestivum l.) в захисті від кореневих гнилей, Литвинов А. Є., Фурсова Г. К. (2014)
Роман Б. В. - Зміни реакції ґрунтового розчину між IX (2006-2010 рр.) та Х (2011-2013 рр.) турами агрохімічного обстеження ґрунтів в Харківській області, Десенко В. Г., Жадан Б. І. (2014)
Трускавецький С. Р. - Контроль стану систем контурно-меліоративної організації території в Харківській області за допомогою космічної зйомки, Вяткін К. В., Шерстюк О. І. (2014)
Євтушевський М. Н. - Аналіз фактора популяції вовка (Canis lupus) в мисливському господарстві "Ізбицьке" Харківської області, Пієв С. М. (2014)
Ляшенко А. О. - Вплив термінів зберігання сперми бугаїв рідкісних і локальних порід на морфологічні і морфометричні показники (2014)
Голік О. В. - Нові сорти пшениці ярої селекції інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН, Звягінцева А. М. (2014)
До уваги авторів (2014)
Рябчун В. К. - Шляхи збагачення Національного генбанку рослин України, Кузьмишина Н. В., Богуславський Р. Л., Бондаренко В. М., Музафарова В. А., Холод С. М., Холод С. Г., Курдін О. О. (2014)
Кір’ян В. М. - Збір зразків генофонду рослин у південних і центральних степових районах України, Глущенко Л. А., Богуславський Р. Л. (2014)
Рябчун В. К. - Ознакова колекція тритикале ярого за ознаками відмінності, Капустіна Т. Б., Мельник В. С., Щеченко О. Є., Клименко І. В. (2014)
Кузьмишина Н. В. - Оцінка нових колекційних зразків кукурудзи за біохімічними показниками зерна, Рябчун В. К., Вакуленко С. М., Ільченко Н. К., Головчанська І. О., Тертишна Н. В., Акулова М. А. (2014)
Безугла О. М. - Наукові основи формування ознакової колекції квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.), Кобизєва Л. Н. (2014)
Харченко Ю. В. - Study collection potato varieties for resistance to viral diseases, Бондус Р. О., Таран О. П., Міщенко Л. Т., Карелов А. В. (2014)
Маренюк О. Б. - Оцінка колекційних зразків ячменю ярого на алюмостійкість, Бугайов В. Д. (2014)
Боровська І. Ю. - Визначення джерел стійкості кукурудзи до шкідливих організмів, Петренкова В. П., Чернобай Л. М., Чугаєв С. В. (2014)
Горенський В. М. - Джерела насіннєвої продуктивності колекційних зразків люцерни за умов підвищеної кислотності ґрунту, Бугайов В. Д. (2014)
Задорожна О. А. - Особливості довготривалого зберігання насіння зразків генофонду жита, Шиянова Т. П., Герасимов М. В. (2014)
Рябчун В. К. - Норман Борлоуг – агроном, лауреат Нобелівської премії миру (2014)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2014)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2014)
Наукові конференції (2014)
Задорожна О. А. - Нарада в м.Тапіозеле, Угорщина, Кір’ян В. М. (2014)
Кір’ян В. М. - П’ята нарада робочої групи по зернобобових культурах Європейської кооперативної програми з генетичних ресурсів рослин (2014)
Правила для авторів (2014)
Фадєєнко Г. Д. - МАЛА – легенда медицини XX століття (до 95-річчя з дня народження академіка Любов Трохимівни Малої), Милославський Д. К., Грідасова Л. М., Бенько О. Г., Кулешова О. М., Кужель У. М. Академік Л. Т. (2014)
Боярська Л. М. - Актуальні проблеми формування здоров’я дітей, народжених недоношеними. Літературний огляд. Частина 1, Веліканова Т. В., Подліанова О. І. (2014)
Довгаль Г. В. - Структурно-функціональні зміни серцево-судинної системи за умов свинцевої інтоксикації, Шевченко І. В. (2014)
Мачоган В. Р. - Мікрофлора порожнини рота та її роль у патогенезі генералізованого пародонти ту (2014)
Григ Н. І. - Хвороба Ебола: що необхідно знати лікарю-стоматологу, Коленко Ю. Г. (2014)
Дикий О. М. - Гіпокаліємія (2014)
Довгаль Г. В. - Навчально-методичні заходи, що сприяють підготовці студентів до ліцензійного тестування "Крок" – 1, Супонько Ю. В., Довгаль М. А., Снісар О. С. (2014)
Абдиримова А. Д. - Взаимосвязь интенсивности выявления элементов воспаления и этиологических агентов воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин, Туйчиева Г. В., Матризаева Г. Д. (2014)
Беньковська Л. К. - Характер неспецифічних реакцій при серологічній діагностиці гепатиту с у зіставленні з дослідженнями гормонального стану, Сергеєва Т. А. (2014)
Борисенко В. Б. - Микробиологическая характеристика гемокультуры при механической желтухе, остром холангите и билиарном сепсисе (2014)
Вашкеба-Бітлер Е. М. - Дослідження антиоксидантних властивостей екстракту з листя хріну звичайного в умовах парацетамолового гепатиту (2014)
Гасми Мохамед Мехди - Химиотерапия второй линии у больных распространенным раком желудка (2014)
Горбач О. І. - Поєднання вакцини на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину – ефективний метод в боротьбі з пухлинною імуносупресією, Храновська Н. М., Скачкова О. В., Сидор Р. І., Позур В. К. (2014)
Дендеберя С. Г. - Визначення переважних груп ризику ураження на ВІЛ/СНІД серед населення м. Кременчук, Гаврилюк В. Г., Вінніков А. І. (2014)
Коваленко Е. Ю. - Особенности гепатотоксичности лекарственных средств: акцент на безопасность назначения (часть 2) (2014)
Комнацький Б. Ю. - Вміст глюкози і глікованого гемоглобіну в крові та калію, натрію і загального білку в ротовій рідині стоматологічних хворих із поєднаним цукровим діабетом, Кулигіна В. М. (2014)
Кравчун П. П. - Патогенетичне значення порушень вуглеводного обміну у прогресуванні хронічної серцевої недостатності у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2 типу та ожирінням (2014)
Кравчун П. Г. - Динаміка копептину у хворих з гострим інфарктом міокарда залежно від ступеня ожиріння, Єрмак О. С., Риндіна Н. Г., Литвиненко О. Ю. (2014)
Курташ О. О. - Ранні та віддалені результати після колостомії, як першого етапу хірургічного лікування дітей з аноректальними вадами розвитку (2014)
Латогуз С. И. - Влияние карведилола на дисфункцию эндо­телия при нарушениях сердечного ритма у больных ишемической болезнью серда (ИБС) и сахарным диабетом II типа (СД II), Кириченко М. П., Реусов В. В. (2014)
Мумджи З. Ф. - Структурні зміни серця при хронічних обструктивних захворюваннях легень професійного ґенезу, Ніколенко Є. Я., Захаров О. Г. (2014)
Нефьодов О. О. - Оцінка знеболюючого потенціалу неопіоїдних анальгетиків за умов експериментального алергічного енцефаломієліту (2014)
Николенко М. И. - Особенности динамики биохимических маркеров 1 и 2 триместров при беременностях после вспомогательных репродуктивных технологий, Грабарь В. В., Арбузова С. Б., Телитченко А. Г. (2014)
Панченко М. С. - Синдромологічна структура соматогенного астенічного симптомокомплексу у пацієнтів підвищеного кардіоваскулярного ризику (2014)
Перцева Н. О. - Структура кореляційних зв’язків між показниками ендотеліальної дисфункції і судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу з поганою компенсацією гіперглікемії після лікування артеріальної гіпертонії блокаторами рецепторів ангіотензину (2014)
Поготова Г. А. - Вплив метаболітотропних засобів синтетичного і природного походження на осмотичну резистентність мембран еритроцитів в крові щурів при дихлоретановому гепатиті (2014)
Посохова К. А. - Ефективність препаратів кверцетину при експериментальному цукровому діабеті типу 1, Стечишин І. П. (2014)
Притула В. П. - Варіанти відкритого хірургічного втручання при кістах печінки різної етіології у дітей (2014)
Розуменко В. Д. - Якість життя пацієнтів похилого віку хворих на гліобластоми півкуль великого мозку, Яворський О. А., Бабієнко В. В. (2014)
Сафонова И. Н. - Возможности эхографического исследования плода, плаценты и амниотической жидкости в диагностике реализации внутриутробного инфицирования (2014)
Сатурська Г. С. - Антиоксидантний захист міокарда щурів з різною вродженою стійкістю до гіпоксії на етапах розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу, Бондаренко Ю. І., Чарнош С. М. (2014)
Сорока І. О. - Оксидативний стрес та фактор антиоксидного захисту в умовах хронічного ендотоксикозу (2014)
Степанова О. В. - Печінкові ферменти як маркери порушення чутливості до інсуліну та кардіоваскулярного ризику у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Ярмиш Н. В., Грозна Л. М., Зелена І. І., Сьомова О. В. (2014)
Танцура Л. М. - Роль хронічних герпесвірусних інфекцій в ґенезі затримки психомовного розвитку у дітей, Сало С. В., Третьяков Д. В., Пилипець О. Ю., Лук’янцева О. Ю. (2014)
Терещук Т. О. - Визначення титру антименінгококових антитіл у донороздатного специфічно неімунізованого населення Житомирської області (2014)
Хара М. Р. - Половые отличия реакции миокардиальных холинорецепторов при повреждении сердца адреналином на фоне мела тонина, Шкумбатюк Е. В. (2014)
Хижняк А. А. - Інтенсивна інтраопераційна терапія хворих на рак грудної залози: стан окисної модифікації білків плазми як індикатор ефективності антиоксидантної протекції, Красносельський М. В., Шульга М. В. (2014)
Шевчук С. В. - Тромбоцитопенія – як маркер ураження серцево-судинної системи у хворих на системний червоний вовчак (2014)
Барыш А. Е. - Мультисегментарное математическое моделирование шейных позвоночных двигательных сегментов, Козырев С. А., Яресько А. В. (2014)
Голік В. П. - Порівняльна оцінка протиконтамінаційної ефективності відбиткового матеріалу та розмірної точності конструкцій зубних протезів, Янішен І. В., Філатов І. В., Філатов М. І. (2014)
Литвиненко О. А. - Адгезивні властивості мікрофлори, виділеної з кишківника у осіб з ожирінням (2014)
Мироненко Л. Г. - Биологические свойства музейных штаммов микроорганизмов рода Enterococcus, Перетятко Е. Г. (2014)
Михайліченко І. В - Дослідження умовно-патогенних мікроорганізмів – чинників дисбіозу урогенітального тракту та їх здатність до біоплівкоутворення, Голодок Л. П., Вінніков А. І. (2014)
Білаш С. М. - Лектинова активність вуглеводних детермінант структурних компонентів воротарного відділу шлунку при гострому експериментальному гастриті та введенні кріоконсервованої плаценти (2014)
Біляєва О. О. - Ультраструктурне обґрунтування ефек­тивності застосування раннього ентерального харчування у післяопераційному періоді при гострій кишковій непрохідності в експерименті , Іванченко Р. В. (2014)
Іванченко М. В. - Комп’ютерний тривимірний аналіз ультраструктурних перебудов та реакцій мітохондрій скоротливих кардіоміоцитів щурів за умов хронічної пренатальної гіпоксії (2014)
Каминский Р. Ф. - Морфофункциональные изменения кардиомоцитов крыс при хронической ртутной экспозиции (2014)
Крамар С. Б. - Гістологічні та гістохімічні зміни ушкодженої ділянки шкіри в динаміці після експериментальної термічної травми, Волков К. С. (2014)
Онул Н. М. - Особливості структурної перебудови фетоплацентарного бар’єру при впливі сполук свинцю (2014)
Шкляр А. С. - Частота дисгармонійного компонентного складу маси та динаміка змін міцністі тілобудови людини у онтогенетичному періоді підліткового віку (2014)
Марковский В. Д. - Морфофункциональные изменения в системе мать-плацента-плод при плацентарной дисфункции, Куприянова Л. С., Ткачев А. Э., Несмиян Н. В. (2014)
Нефьодова О. О. - Модифікуюча дія цитрату срібла на кардіо­токсичність ацетату свинцю в експерименті (2014)
Побережник Г. А. - Причины возникновения послеоперационных осложнений у пациентов с одонтогенным гайморитом (2014)
Проценко Е. С. - Маркер пролиферативной активности Ki-67 печени плодов и новорожденных от матерей с осложненной беременностью, Ремнёва Н. А., Шерстюк С. А., Сорокина И. В. (2014)
Савченко І. М. - Аналіз впливу поліморфізму 1G/2G-1607 гена матриксної металопротеїнази-1 на розвиток лейоміоми матки у жінок із різними факторами її ризику, Гарбузова В. Ю. (2014)
Яковцова И. И. - Морфологические аспекты сравнения повреждающего действия электрохирургического и радиоволнового методов на ткани маточной трубы крыс при экспериментальном моделировании спаечной болезни, Козуб Н. И., Олейник А. Е., Рыженко Ю. В., Данилюк С. В. (2014)
Лехан В. М. - Медико-соціальне обґрунтування, розробка та впровадження інтегрованої системи організації перинатальної допомоги, Гінзбург В. Г. (2014)
Цанько І. І. - Удосконалена система організації вторинної профілактики гіпертонічної хвороби, Кондратюк Н. Ю. (2014)
Шапаренко І. Є. - Екологічний аналіз рідкісних видів рослин зональних екосистем на території басейну р. Ворскла (2014)
Дроздовська С. Б. - Комплексний аналіз поліморфізмів генів ангіотензинперетворюючого ферменту і α-актиніну 3 при визначення схильності до розвитку фізичних якостей (2014)
Неханевич О. Б. - Результати скринінгу спортсменів з малими аномаліями розвитку серця (2014)
Аветіков Д. С. - Профілактика розвитку запальних контрактур жувальних м’язів, Локес К. П., Ставицький С. О. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Видовий склад анаеробної мікрофлори ясенних борозен та пародонтальних кишень у хворих з запально-деструктивними захворюваннями тканин пародонта на фоні патології органів шлунково-кишкового тракту, Швець І. Є. (2014)
Боднарук Ю. Б. - Особливості мікрокристалізації слини при хронічному катаральному гінгівіті у дітей з дитячим церебральним паралічем (2014)
Варес Я. Е. - Планування операції атипового видалення горизонтально ретенованих нижніх третіх молярів з допомогою комп’ютерної програми, Кияк С. В. (2014)
Видойник О. Я. - ЧАСТОТА УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ТА СТУПІНЬ АКТИВНОСТІ КАРІОЗНОГО ПРОЦЕСУ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, Авдєєв О. В. (2014)
Григорова А. О. - Інтенсивність ураження карієсом та узагальнені індекси потреби у лікуванні пародонту на етапах імобілізації при пошкодженнях щелепно-лицевої ділянки (2014)
Демьяненко С. А. - Характеристика гемодинамических нарушений на стоматологическом приёме в зависимости от качества жизни пациентов (2014)
Зубачик О. В. - Специфичность проявления гиперчувствительности при разных дефектах зуба (2014)
Митченок О. В. - Особливості клінічних змін власне жувальних м’язів при заміщенні дефектів дуговими протезами (2014)
Морозова М. Н. - Шкалы оценки тяжести состояния пациентов с одонтогенными флегмонами (2014)
Назаренко З. Ю. - Клініко-морфологічне обґрунтування лікування хронічного катарального гінгівіту у хворих без супутньої патології (2014)
Петрушанко Т. О. - Тактика місцевого лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит І-ІІ ступенів тяжкості Local, Скрипников П. М., Литовченко І. Ю., Коломієць С. В. (2014)
Пинда М. Я. - Показники систем гомеостазу порожнини рота у 6-річних дітей з високою інтенсивністю карієсу зубів, Якимець М. М., Карнківська Г. Б. (2014)
Слинько Ю. О. - Особливості біохімічних показників ротової рідини дітей, які народилися від матерів з недостатнім рівнем рухової активності під час вагітності, Назарян Р. С., Соколова І. І., Абрамова Л. П. (2014)
Смоляр Н. І. - Ураженість карієсом зубів у дітей 6-9 років з різним психоемоційним станом, Стадник У. О., Лисак Т. Ю., Дмишко Х. А. (2014)
Солонько Г. М. - Алельний поліморфізм локусу с. 2166 Т>C гена Stathmin у дітей, яким проводилось стоматологічне лікування під загальним знеболенням, Смоляр Н. І., Тиркус М. Я., Макух Г. В. (2014)
Стремчук М. В. - Оцінка якості життя дітей, хворих на атопічний хейліт, та їх родин в процесі комплексного лікування (2014)
Ткаченко П. И. - Диагностические и лечебные мероприятия при гемангиомах челюстно-лицевой локализации у детей, Белоконь С. А., Доленко О. Б., Белоконь Н. П. (2014)
Воронов В. Т. - Судебно-медицинская оценка посттравматических базальных субарахноидальных кровоизлияний (системно-причинный анализ), Рощин Г. Г., Слонецкий Б. И., Кебкало А. Б. (2014)
Івасенко О. М. - Судово-медична та клінічна оцінка двомоментого розриву селезінки, Плетенецька А. О., Слонецький Б. І., Кебкало А. Б. (2014)
Плетенецька А. О. - Результати аналізу комісійних судово-медичних експертиз Закарпатського обласного бюро СМЕ за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, Боднар С. С., Берч А. С., Івасенко О. М., Куцик Є. М. (2014)
Редька І. В. - Варіабельність серцевого ритму при вроджених зорових дисфункціях (2014)
Станишевская Т. И. - Влияние уровня циркулирующего трийодтиронина на функциональные параметры мышечного сокращения (исследование in situ) (2014)
Zahnitko A. - Typology of Functionality in the Syntax: Tiered Dimensions and Regularities of the Analysis (2014)
Klymenko O. - Explicit and Implicit Ways of Resource Encoding in English Physical Activity Verbs (2014)
Бобошко Т. - Вербальна реалізація маніпулятивного потенціалу оцінних реактивних висловлень (2014)
Масицька Т. - Функційний вияв формально-синтаксичної залежності в структурі простого речення (2014)
Мельник І. - Ступені відприслівникової дієслівної аналітичної синтаксичної транспозиції (2014)
Vzhesch Ya. - Syntactical Organisation of the News Texts Headlines in Electronic Versions of British and Australian Newspapers (2014)
Kotvytska V. - Zum Englischen Spracheinfluss und Deutschen Sprachwandel (2014)
Putilina O. - Typology of Syntactic and Sociolinguistic Changes in Present-day English Language (in Comparison with the Ukrainian one): Reasons and Consequences (2014)
Denisova I. - Nonce Words in Fantasy Genre: Lexicoraphic Aspect (2014)
Ілик О. - Класифікації дискурсивних слів у сучасному мовознавстві (2014)
Рiddubna N. - Linguistic Image of a Clergyman in Ukrainian Paremiis (2014)
Prasol O. - Polonisms in "Galician-Russian Folk Bywords” by Ivan Franko (2014)
Andrushenko V. - Syntactical-Stylistic Devices as Emotive-Expressive Cohesive Factors of the Belles-Lettres Style Text Structure Organization (2014)
Antonenko Ju. - Conceptualization of Genre of Review in Scientific Discourse: Genre-Based Approach (2014)
Антонова М. - Перелічення в економічному дискурсі: синтаксичний аспект (2014)
Kharchenko O. - The Tactics of Lies in American Comic Discourse (2014)
Кітаєва Т. - Комунікативні стратегії і тактики мовленнєвої поведінки адресанта (2014)
Krasnobayeva-Chorna Zh. - Discourse and Concept: Ragularity and Correlation (2014)
Osipova T. - Metalanguage of Non-Verbal Communication: "Verbalization of Non-Verbalics" as a Means of Language Code Realization (2014)
Pasko H. - The Role of the Background Knowledge in the Speech Genre of Riddle Decoding (2014)
Sazonova Ya. - Pragmatic Function of Semantics of Motion in Creation of Atmosphere of Horror in "Dreamcatcher" by S. King (2014)
Sivova T. - Color Chronotope in the Novel "The Romantics" by K.G. Paustovsky (2014)
Тесленко О. - Смс-переписка как жанр "естественной" письменной речи (2014)
Ємельяненко Г. - Синкретичне функціонування різних типів ірреально-модальних форм як реалізаторів лінгвокреативності (2014)
Юшковец И. - Стратегия преемственности власти в политическом дискурсе (2014)
Гаращенко Л. - Складені терміни з компонентами-епонімами в науково-технічній термінології (2014)
Клименко Н. - Назви способів носіння одягу та відповідних процесів і дій у східностепових говірках Донеччини (2014)
Lazebna O. - Österreichisches Deutsch: Eine Autonome Eigenständige Sprache (Österreichisch) oder eine Regionale "Akustisch-Exotische" Abart des Deutschländischen Deutsch? (2014)
Mitnitska G. - Toponymics in the Poetic Picture of World by Volodymyr Sosyura (2014)
Miкiнa O. - Про шляхи формування методики семасіологічних студій (2014)
Космеда Т. - Збагачення української лінгвістичної термінологічної лексикографії. Рец. на словник : Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни (Текст) / Анатолій Панасович Загнітко : у 4 т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. (2014)
Lachur Cz. - Semantyczno-słowotwórcza kategoria aktionsarten w językach słowiańskich. Рец. на кн. : Бранко Тошович. Способи дієслівної дії в сербській, хорватській і боснійській мовах (Текст) / Бранко Тошович. – Катовіце : Вид-во Слов’янського університету, 2009. – 119 с. (2014)
Степаненко М. - Речення і текст у тема-рематичному представленні. Рец. на монографію : Вінтонів, М.О. Актуальне членування речення і тексту : формальні та функційні вияви (Текст) : монографія : (відп. ред. А. П. Загнітко) / М. О. Вінтонів. – Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2013. – 327 с. (2014)
Загнітко А. - Слову відданий душею: штрихи до наукового і творчого портрету Йозефа Андерша (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Petrychenko V. F. - Space Technologies in Agri-Environmental Monitoring System, Tarariko O. H., Syrotenko O. V. (2014)
Laktionova T. M. - Particle Size Distribution as a Basic Characteristic for Pedotransfer Prediction of Permanent Wilting Point, Nakisko S. G. (2014)
Liashenko M. I. - Bitter Substances in the Hop Lupulin, Protsenko L. V., Rudyk R. I., Svirchevska O. V. (2014)
Dobrianska M. L. - Genetic Structure’s Investigation of the Ukrainian Population of the Polish Red Breed Cattle by Quantitative Trait Loci, Jaschuk T. S., Dzhus P. P., Kopylova K. V., Zhukorskyi O. M., Kopylov K. V. (2014)
Zhukorskiy O. M. - Changes in the Population Density of Pathogenic Microorganisms in Response to the Allelopathic Effect of Thypha Latifolia, Gulay O. V., Gulay V. V., Tkachuk N. P. (2014)
Stegniy B. T. - Molecular Epidemiology Issues of BVDV Infection in the Eastern Ukraine, Gerilovych A. P., Vilcek S., Peterhans E., Kucheriavenko R. O., Stegniy M. Yu., Goraichuk I. V., Bolotin V. I., Solodiankin O. S. (2014)
Yuskiv L. L. - Vitamin D Provision in High-Yield Dairy Cows During the Winter Housing Period, Vlizlo V. V. (2014)
Mykhalska L. М. - Nitrogen-Affected Florasulam and Pinoxaden Metabolism in Winter Wheat, Omelchuk S. T., Schwartau V. V. (2014)
Vlasov V. V. - Development Мodel of Winemaking Regions in Ukraine, Belous I. V., Dzhaburiya L. V., Bulayeva Yu. Yu. (2014)
Mandygra M. S. - Some Aspects of the Polyhexamethyleneguanidine Salts Effect on Cell Cultures, Lysytsia A. V. (2014)
Gerilovych A. P. - Comparative Study of Highly Pathogenic Avian Influenza Strains Isolated in Ukraine in 2005 and 2008, Stegniy B. T., Stegniy A. B., Stegniy M. Yu., Smietanka K., Minta Z. (2014)
Gudkov I. M. - Comparative Efficiency of Countermeasures in Agriculture at the Radionuclide-Contaminated Territories (2014)
Боровська І. Ю. - Створення ліній соняшнику з груповою стійкістю до хвороб (2014)
Дзюбецький Б. В. - Комбінаційна здатність сімей S3 – S5, отриманих на базі подвійних сестринських гібридів кукурудзи генетичної плазми Айодент, Бондар Т. М. (2014)
Китайова С. С. - Використання маркерних систем в селекції високогетерозисних гібридів кукурудзи, Кириченко В. В., Чернобай Л. М. (2014)
Кобизєва Л. Н. - Формування бази родоводів сортів сої в НЦГРРУ та її практичне значення (2014)
Лифенко С. П. - Інтрогресії в геном пшениці м'якої від різних донорів – проблемний, але перспективний напрям селекції, Нарган Т. П., Наконечний М. Ю. (2014)
Luchna I. S. - New source material for Winter Wheat breeding for resistance to diseases (2014)
Наумов О. Г. - Селекція waxy - ячменю, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Солонечний П. М., Важеніна О. Є. (2014)
Сокол Т. В. - Нові джерела стійкості гороху до шкідливих організмів в умовах східної частини Лісостепу України (2014)
Стариченко В. М. - Оцінка адаптивної здатності та стабільності сортів і ліній в селекції пшениці озимої, Голик Л. М., Ткачова Н. А., Литус М. В. (2014)
Четверик О. О. - Комбінаційна здатність сортів пшениці м’якої озимої, Звягін А. Ф., Козаченко М. Р. (2014)
Бабушкіна Т. В. - Генетичний контроль стійкості у пшениці м’якої ярої до збудника борошнистої роси (Blumeria graminis DC.) (2014)
Безугла О. М. - Генетична колекція гороху (Pisum sativum L.), Кобизєва Л. Н., Василенко А. О., Безуглий І. М. (2014)
Булавка Н. В. - Застосування та вдосконалення способів добору морозостійкого селекційного матеріалу озимої м'якої пшениці у гібридних популяціях, Фоманюк В. А., Кириленко В. В., Юрченко Т. В., Харченко А. В. (2014)
Леонов О. Ю. - Технологічні та хлібопекарські властивості зразків пшениці м’якої ярої залежно від походження (2014)
Лісова Ю. А. - Характеристика голозерних зразків вівса за врожайністю та адаптивністю, Царик З. О., Дацько А. О. (2014)
Посилаєва О. О. - Вплив дефіциту вологи і підвищених температур на накопичення білка в насінні сучасних сортів сої, Кириченко В. В., Шелякіна Т. А. (2014)
Riabchun N. I. - Adaptability of winter cereals and their varieties to abiotic winter factors, Chetverik A. N. (2014)
Штефан О. О. - Адаптивні особливості зразків жита озимого за продуктивністю та її елементами, Єгоров Д. К. (2014)
Буряк Ю. І. - Посівні якості насіння соняшнику залежно від впливу регуляторів росту рослин та протруйників, Огурцов Ю. Є., Чернобаб О. В., Клименко І. І. (2014)
Кирпа М. Я. - Особливості вологовіддачі та формування схожості насіння гібридів кукурудзи при дозріванні за посушливих умов Степу України, Стюрко М. О. (2014)
Рябуха С. С. - Урожайність та біохімічні якості насіння селекційного матеріалу сої, Чернишенко П. В., Посилаєва О. О., Серикова Л. Г. (2014)
Солонечний П. М. - Стабільність елементів продуктивності сортів ячменю ярого в екологічному випробуванні, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Дмитренко П. П., Коваленко О. Л. (2014)
Шоферістов Є. П. - Стійкість гібридів нектарина та персика з мигдалем звичайним до збудника кучерявості листків, Цюпка С. Ю., Іващенко Ю. О. (2014)
До уваги авторів (2014)
Важеніна О. Є. - Екологічна стабільність сортів ячменю ярого за елементами продуктивності та створення на цій основі цінного вихідного матеріалу (2014)
Гудзенко В. М. - Оцінка селекційних ліній ячменю озимого за продуктивністю та адаптивністю в умовах Лісостепу України (2014)
Кирильчук А. М. - Оцінка генофонду тритикале озимого для створення сортів Поліського екотипу (2014)
Кобизєва Л. Н. - Різноманіття колекційного матеріалу гороху, сої, квасолі, нуту та сочевиці за рівнем біологічної урожайності (2014)
Козаченко М. Р. - Нові форми ячменю ярого, створені методом гібридизації, Васько Н. І., Солонечний П. М., Наумов О. Г. (2014)
Коник Г. С. - Кореляція між ознаками продуктивності різних за походженням форм багаторічних трав родини тонконогих (Poaceae Barng.), Байструк-Глодан Л. З., Хом’як М. М., Іванців Р. Є. (2014)
Kosev V. I. - Inheritance type of the leaves and productivity indeferent genotypes of pea (Pisum sativum L.) (2014)
Корнієнко С. І. - Статистична характеристика тривалості фаз вегетаційного періоду квасолі звичайної в селекції на адаптивність, Горова Т. К., Сайко О. Ю. (2014)
Коханюк Н. В. - Оцінка зразків сої на основі кореляції кількісних ознак та індексів (2014)
Маренюк О. Б. - Пластичність та стабільність кількісних ознак колекційних зразків ячменю ярого в умовах підвищеної кислотності грунтів (2014)
Січкар В. І. - Селекційна цінність колекційних зразків при створенні високопродуктивних сортів сої (2014)
Солонечний П. М. - GGЕ biplot аналіз взаємодії генотип-середовище сортів ячменю ярого, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Важеніна О. Є., Солонечна О. В., Дмитренко П. П., Коваленко О. Л. (2014)
Кириленко В. В. - Успадкування підвищеного вмісту білка гібридами першого покоління пшениці м’якої озимої (Triticum аеstivum L.), Гуменюк О. В. (2014)
Клімова О. Є. - Диференціація рекомбінантних ліній цукрової кукурудзи за параметрами комбінаційної здатності (2014)
Глухова Н. А. - Проблеми розмноження гібридів F1 ріпаку та шляхи їх вирішення, Деребізова О. Ю., Садовой О. О., Олійник О. О., Штефан О. О. (2014)
Кирпа М. Я. - Термостійкість та схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від режимів їх сушіння, Стюрко М. О. (2014)
Кушнір М. В. - Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на урожайність та якість насіння сучасних сортів сої (2014)
Бєлєніхіна А. В. - Сортовивчення проса посівного за агроекологічною стабільністю і пластичністю, Костромітін В. М. (2014)
Jin Xiaomei - Case studies of super yield in the soybean variety Tszhun Khuan 35, Wang Lan (2014)
Пальчук Н. С. - Продуктивність різних сортів пшениці озимої залежно від умов вирощування в північному Степу України (2014)
Попов С. І. - Формування врожайності зерна інтенсивних сортів озимих колосових культур після попередників соняшник та соя, Фурсова Г. К., Авраменко С. В. (2014)
Скидан В. О. - Реакція сортів рису на строк сівби в умовах Степу України, Скидан М. С., Сучкова В. М. (2014)
Сухова Г. І. - Вплив строків сівби на ріст, розвиток та формування врожаю сочевиці в умовах східної частини Лісостепу України (2014)
Черчель В. Ю. - Овес – стан та ефективність виробництва, нові сорти і можливості, Федоренко Е. М., Алдошин А. В., Солодушко В. П., Ляшенко Н. О. (2014)
Вергунов В. А. - Діяльність професора Б. К. Єнкена (1873–1943) в контексті становлення й розвитку селекційної та дослідної справи на Харківщині (2014)
До уваги авторів (2014)
Shchepanska Х. - From the Archetype Original Image to the Functional Language Image (Based on the Verbal Image of Heart in the Ukrainian Poetic Discourse of the XIXth Century) (2014)
Ясакова Н. - Теоретичні засади вивчення мовної репрезентації семантики персональності (2014)
Putilina O. - Typology of Morphological Changes in Present-Day English: Verbal Processes (2014)
Teslenko N. - Referential Semantics of the Demonstrative Pronoun цей as a Component of the Nominal Group (2014)
Важеніна О. - Концептуальні виміри фразеологічної одиниці (2014)
Vinogradova E. - The Grammaticalization Paths (New Prepositions in Russian Language) (2014)
Голтвеницька М. - Складнопідрядні речення з підрядним відповідності в сучасній українській прозі: структурно-граматичний і функціонально-семантичний аспекти (2014)
Криницька О. - Реалізація комунікативних стратегій на синтаксичному рівні мови (на матеріалі української модерної драми початку ХХ століття) (2014)
Островська Л. - Вираження темпоральної семантики атрибутивними конструкціями (2014)
Загнітко А. - Система компонентів мовленнєвого акту: функційно-структурні вияви, Левічева О. (2014)
Каратаєва А. - Партикуляційна система української та англійської мов: особливості співвіднесенності (2014)
Orlenko O. - Conceptualization of Spatial Relations: over vs. над, через (2014)
Palytsya H. - Verbalization of the Concept "Teaching" in Ukrainian, Russian and German (2014)
Vinogradova E. - Facing the Prepositions (Prepositional Units in the Russian, Bulgarian and Ukrainian Languages), Sytar H., Chekalina V. (2014)
Євтушенко О. - До питання про проблему аспектуальної системи іспанської мови у порівнянні з українською (2014)
Deyneka V. - Customs Term as Unit of Ukrainian Sectoral Terminology System (2014)
Кірлаш М. - Принципи віднесення реєстрових одиниць тлумачного словника до складу лексики на позначення понять металургійної галузі (2014)
Protsenko I. - Léxico sacral (determinación de la noción). Clasificacón del léxico sacral (2014)
Guseva A. - Ways of Presentation Linguistic Identity in the Virtual Discourse (2014)
Karpenko N. - The Military Language as a Means of Verbalisation of the Concept WOMAN (2014)
Михальченко М. - Текстова оцінна градація: суб’єктивний і об’єктивний компоненти (2014)
Пирлік Н. - "Кризові" промови в жанровому просторі англійськомовного політичного дискурсу (2014)
Sakharuk I. - Text and Discursive Categories of Modern Ukrainian Internet-Media in the Paradigm of Postmodernism (2014)
Sytenko O. - Problem of Adequate Translation of Contracts (2014)
Ємельяненко Г. - Лінгвокреативний потенціал периферійних компонентів функціонально-семантичного поля ірреальної модальності (2014)
Юшковец И. - Индивидуальные вербальные характеристики языковой личности канцлеров ФРГ (2014)
Gerasymenko I. - The Semantic Meaning of the Lexeme Rose (Розовый): Linguoculturological Aspect (on the Basis of Russian Phraseology, The Folklore Language and the Language of Fiction) (2014)
Гнатюк Л. - Лінгвокультурні прагматичні й функційно-комунікативні особливості комунікативного акту мовчання в українськомовному, польськомовному, англомовному просторах (2014)
Slipetska V. - Cursings as Behaviour Speech Formulas that Verbalize Negative Emotions and States (2014)
Vetrova E. - Subjects of Wishes in Speech Etiquette of Ukrainians and Lezgins: Universal and Ethnocultural (2014)
Карлова Т. - Номінативний статус дієслова з позицій когнітивної ономасіології (симбіоз лексичних та синтаксичних концептів) (2014)
Danyliuk I. - Color Map of Taras Shevchenko’s "Kobzar” with Mathematica (2014)
Бєссонова О. - Master Class in Translation: Opening Up New Vistas. Review of the monograph : Bednárová-Gibová K. "Non-Literary and Literary Text in Translation”. – Filozofická fakulta Prešovskej universzity. – Prešov, 2012. – 100 pp. – ISBN 978-80-555-0612-8 (2014)
Кремзикова С. - Міжособистісне спілкування у міжкультурному просторі. Рецензія на монографію : Гнатюк, Л.Я. Технології міжперсонального спілкування у міжкультурній взаємодії : (монографія) / Л. Я. Гнатюк. – Донецьк : Вид-во "Ноулідж", 2013.– 336 с. (2014)
Lachur Cz. - Konfrontatywny opis czasowników słowiańskich. Рец. на кн. : Бранко Тошович. Трансакціонал російської і сербської / хорватської / бошняцької мов (Текст) / Бранко Тошович. – Катовіце : Вид-во Слов’янського університету, 2009. – 263 с. (2014)
Рагаўцоў В. - Сучасны лінгвістычны тэзаўрус. Рэцэнзія на кнігу: Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни : у 4 т. Т. 1 / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 402 с. ; Т. 2. – 350 с. ; Т. 3. – 426 с. ; Т. 4. – 388 с. (2014)
Сенів М. - Іспансько-українські типологічні дослідження. Рец. на монографію : Проценко, І. Ю. Лексика на позначення людини за віком в іспанській та українській мовах (структурно-семантична характеристика) (монографія) (Текст) / І. Ю. Проценко (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. – Т. 10). – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 212 с. (2014)
Всеволодова М. - Категория квантитативности в славянских язиках (доклад на "Грамматических чтениях – VII" (Донецк, 5.02.2013)) (2014)
Zahnitko A. - Innovations in Present-Day Ukrainian and English Languages. Presentation of : Putilina, Oksana. Innovations in Present-day Ukrainian and English Languages (Morphology. Syntax. Sociolinguistics). Book 2 (Text) / Oksana Putilina : Educational Supply for Students of Higher Educational Institutions / Ed. by Anatoliy Zahnitko. – Donetsk : Donetsk National University, 2012. – 306 pp. (2014)
Загнітко А. - Наукове реферування : міжнародний стандарт. Презентація книги : Путіліна О.Л. Реферування : теорія і практика в сучасних англійській та українській мовах (Текст) / О. Л. Путіліна : Навчальний посібник із курсу "Реферування : теорія і практика в сучасних англійській та українській мовах" для студентів вищих навчальних закладів / За ред. А.П. Загнітка. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 93 с. (2014)
Загнітко А. - Сучасна прийменникова граматика. Рец. на кн. : Всеволодова, М.В., Кукушкина, О.В., Поликарпов, А.А. Русские предлоги и средства предложного типа. Материалы к функционально-грамматическому описанию реального употребления. Кн. 1: Введение в объективную грамматику и лексикографию русских предложных единиц (Текст) / Под общ. ред. М. В. Всеволодовой. – М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. – 304 с., Кущ Н. (2014)
Загнітко А. - Гра в аксіологічному просторі мови. Рецензія на монографію : Космеда, Т.А., Халіман, О.В. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматичні ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) (Текст) / Тетяна Анатоліївна Космеда, Оксана В. Халіман. – Дрогобич : Коло, 2013. – 228 с., Михальченко М. (2014)
Zahnitko A. - Reciprocal Constructions: Global Dimension. Review of : Reciprocal constructions (Text) / Edited by Vladimir P. Nedjalkov / With the assistance of Emma Š. Geniušiené and Zlatka Guentchéva / Foreword by Bernard Comrie. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2007. – xxiii, 2219 pp. – 5 vols. (Typological Studies in Language (TSL), 71)., Putilina O. (2014)
Title (2014)
Content (2014)
Pylypenko L. A. - Phylogenetic Affinities of the Globodera pallida Inferred From the mtDNA cyt-b Gene Polymorphism, Blok V., Phillips M. (2014)
Medvedev V. V. - Pedotransfer Modeling In Precision Agriculture (2014)
Ivashchenko O. O. - Mechanical Factors of Influence on Biological Efficiency of Solanum Nigrum L., Ivashchenko O. O. (2014)
Kopylov K. V. - Use of the Molecular-Genetic Markers in the Selection Process of the Ukrainian Animal Husbandry, Kopylova K. V., Shelov A. V., Berezovsky O. V. (2014)
Batsmanova L. M. - Formation of Nonspecific Resistance in Winter Wheat Plants by the Hydrogen Peroxide Treatment, Musienko M. M. (2014)
Zhukorskyi O. M. - Emissions of Air Pollutants From the Livestock Production in Ukraine, Moklyachuk L. I., Nykiforuk O. V. (2014)
Rudnyk-Ivashchenko O. I. - Features of Inheritance to Individual Traits of Millet (Panicum mileaceum L.) (2014)
Bulgakov V. M. - Computing Model for Vibratory Digging-Out of Sugar Beet Roots, Adamchuk. V., Kaletnyk H. N. (2014)
Demydenko A. V. - Climatic Change Impact on the Grain Crops’ Yielding Capacity at Various Soil Cultivation Ways within Crop-Sugar Beet Rotation Agrocenoses in the Left-Bank Ukraine’s Forest-Steppe, Velychko V. A. (2014)
Prister B. S. - Lessons From Chornobyl For the Veterinary. Domestic Animals Protection Measures and Radiation-Affected Livestock Treatment (2014)
Титул, содержание (2014)
Кушнірецька І. І. - Визначення структури і змісту вхідних інформаційних ресурсів для роботи Мешап-системи, Кушнірецька О. І., Берко А. Ю. (2014)
Осідач А. О. - Розроблення архітектури системи корпоративного документообігу (2014)
Очеретна В. В. - Аналіз інтегрованої логістичної системи на прикладі роботи транспортно-експедиторської компанії (2014)
Харчевская И. В. - Анализ конкурентной среды экспедиторских компаний в секторе контейнерных перевозок, Онищенко С. П. (2014)
Кунгурцев А. Б. - Разработка алгоритма работы обучаемого с моделью выявления требований к программному продукту, Калинина С. А. (2014)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование логистических систем промышленных предприятий с учетом скидок, Несторенко А. В. (2014)
Павленко О. В. - Оцінка доцільності роботи транспортно-логістичного центру на ринку транспортних послуг, Потаман Н. В., Калініченко О. П., Гонтаренко Ю. О. (2014)
Сливницин В. Р. - Планирование и организация проекта нейтрализации химически активных затонувших объектов (2014)
Киктев Н. А. - Разработка алгоритма исследования возможности усиления противоаварийной устойчивости узлов ленточных конвейеров (2014)
Ковалева Е. А. - Разработка комплекса интерактивных тестов по математике в Adobe Captivate (2014)
Филиппенко И. В. - Выбор и обоснование критериев оценки эффективности беспроводной информационной системы (2014)
Верёвкин Л. Л. - Разработка микроконтроллерного анализатора ретинальной остроты зрения (2014)
Топалов В. В. - Модификация алгоритма Bi-SOVA для декодирования Турбокодов произведения (2014)
Євсеєва Л. Г. - Засоби побудови математичних моделей оптимізаційних задач розміщення в інтервальних просторах (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Добровольська О. Г. - Практична реалізація методів з оптимізації потокорозподілу у водопровідних мережах, Українець М. О. (2014)
Попик Н. В. - Онтологічний підхід та нечітке моделювання для опису об’єктів житлового середовища (2014)
Бойко Г. В. - Можливість утворення звуковою хвилею низькочастотного резонансу в поплавковому гіроскопі (2014)
Шибецький В. Ю. - Корекція похибки гіроскопа в експлуатаційних умовах об’ємною нелінійністю поплавкового підвісу (2014)
Івасів В. М. - Аналіз причин руйнування елементів бурильної колони, Гриджук Я. С., Юрич Л. Р. (2014)
Зубарев С. Г. - Совершенствование системы подачи угольного комбайна путем прогнозирования нагрузки (2014)
Сердюк О. Ю. - Комплексная оценка компьютерного тестирования (2014)
Прокопенко Т. О. - Класифікація невизначеностей в управлінні організаціно-технологічними об’єктами (2014)
Козловський В. В. - Алгоритм аналізу та управління комплексною безпекою на основі когнітивного моделювання, Міщенко А. В., Сніжко В. В. (2014)
Зарубенко О. О. - Побудова алгоритму аналізу рукописного тексту (2014)
Фешанич Л. І. - Експериментальна оцінка статистичних характеристик вібрації передньої опори нагнітача газоперекачувального агрегату (2014)
Столярчук В. Н. - Стратегическое планирование развития гостинично ресторанного бизнеса (2014)
Смірнова А. С. - Використання методів системного аналізу в розробці моделі користувача інформаційних мереж (2014)
Лагойда А. І. - Застосування багатопараметричних регуляторів для керування газоперекачувальним агрегатом (2014)
Савеленко Г. В. - Обоснование структуры экстремального регулятора по производительности автоматизированного процесса электроэрозионной обработки, Ермолаев Ю. А. (2014)
Хлапонін Ю. І. - Управління інформаційною безпекою на основі інтелектуальних технологій (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Завгородня Н. І. - Дослідження структури відновленого сульфіду цинку із відпрацьованих катодолюмінофорів (2014)
Казимиренко Ю. А. - Формирование конструкций плавучих композитных сооружений для перевозки и хранения радиоактивных грузов (2014)
Сергеева О. В. - Исследование процесса поджига газового разряда в системе газ — жидкость (2014)
Загорулько А. Н. - Разработка вертикальной цилиндрической ИК-сушилки (2014)
Олексюк М. П. - Вибір способу ліквідації флюїдопроявлень, Васько І. С., Юрич А. Р. (2014)
Барбаш В. А. - Одержання солом’яної целюлози у системі ізобутанолу — гідразину — КОН, Ященко О. В. (2014)
Демишок Т. І. - Розробка синтетичного електроізоляційного паперу, Антоненко Л. П. (2014)
Джус А. П. - Проблеми впровадження технології транспортування стиснутого природного газу морськими акваторіями, Волинський Д. А. (2014)
Дорошенко О. І. - Про економічний еквівалент реактивної потужності систем електропостачання (2014)
Мисак С. Й. - Розробка алгоритму та програми розрахунку продуктивності пилосистем котлів ТП-92 (2014)
Книш Б. П. - Метод контролю кількісного вмісту компонентів скрапленого нафтового газу та засіб для його реалізації (2014)
Чайковська Є. Є. - Розробка комплексного методу інтелектуального управління у складі когенераційної системи (2014)
Юрасова О. Г. - Дослідження екологічних показників роботи котла ТПП-210А при різних системах пилоподачі (2014)
Волянский Р. С. - Статические характеристики электромеханических систем со скользящими режимами второго порядка (2014)
Романова Т. І. - Оцінка ефективності застосування симетруючих пристроїв в системах освітлення будівель (2014)
Abstract and References (2014)
Аніщенко О. - Скарбниця педагогічних ідей В.О. Сухомлинського (на прикладі наукової організації праці у школі) (2014)
Батліна Л. - Погляди сучасних педагогів щодо сенсорного виховання в початковій школі (2014)
Віндюк А. - Використання проблемних методів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи (2014)
Гуренко О. - Методологічні підходи до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів (2014)
Гуров С. - Розвиток літературного мистецтва як форми вираження духовно-моральних цінностей у період до XVІІІ ст. (2014)
Канарова О. - Проблема виховання духовних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогічних дослідженнях (2014)
Малуш К. - Використання прогресивних ідей досвіду країн Європейського союзу для розвитку ступеневої педагогічної освіти в Україні (2014)
Мачинська Н. - Актуалізація особистості студента в контексті акмеологічного підходу як чинник розвитку вищої школи (2014)
Москальова Л. - Християнська етика у процесі становлення системи духовно-морального виховання молоді на теренах Північного Приазов’я (2014)
Наливайко І. - Театр у початковій школі: історія розвитку (2014)
Потапюк Л. - Роль педагогічно-просвітницької діяльності жіночих об’єднань у духовно-моральному вихованні молоді (2014)
Рашидов С. - Вплив цінностей громадянського суспільства на формування ціннісної свідомості студентської молоді (2014)
Сватьєв А. - Аналіз стану вищої фізкультурно-спортивної освіти у країнах Західної Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону (2014)
Скриль О. - Роль учителя у вихованні в молоді основоположних принципів християнської етики у другій половині ХХ століття (2014)
Солоненко А. - Праксеологічна культура студента педагогічного університету: теоретичні засади (2014)
Столяренко О. - Компонентний аналіз процесу формування у школярів ціннісного ставлення до людини (2014)
Стручаєва Т - Музейная педагогика в образовательном пространстве школы и вуза России и Украины, Молодиченко В., Олексенко Т. (2014)
Фунтикова О. - Эталонные системы сенсорного воспитания учеников начальной школы: теоретический аспект истории педагогики (2014)
Шкільова Г. - Духовна культура студента як педагогічна категорія (2014)
Гузь В. - Модернізація дидактичної системи формування екологічної культури учнів у процесі навчання предметів природничо-наукового циклу, Гузь Н. (2014)
Довгань О. - Сучасна інноваційна практика професійної мистецької освіти: можливості переходу на епістемологічні засади (2014)
Житнік Т. - Механізм формування художньо-творчої самоактивності у старших дошкільників засобами живопису (2014)
Лаппо В. - Виховання духовних цінностей студентської молоді засобами національної культури (2014)
Литвинова С. - Семантичний диференціал як метод наукового дослідження хмаро орієнтованого навчального середовища ЗНЗ (2014)
Логвіна-Бик Т. - Підручник із біології як основа формування цілісних знань школярів (2014)
Маковецька Н. - Професійна компетентність викладачів як умова ефективного впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму (2014)
Мелаш В. - Екологізація системи освіти майбутніх фахівців, Гнатів О., Варениченко А. (2014)
Меркулова Н. - Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрів менеджменту освіти у вищих навчальних закладах (2014)
Омельяненко Г. - Дослідницька компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського