Цехмістренко О. В. - Аксіологічні концепції сучасної економічної культури (2013)
Шаповал О. П. - Прояв транзитивності всезагального через трансформації суспільного буття та свідомості (2013)
Вершина В. А. - Тематизация антропологии в контексте пространства современной коммуникации (2014)
Писная Ю. В. - Феномен самоубийства как отражение духовной атмосферы в России XIX – первой половины XX в. (2014)
Грабовська І. М. - Український жіночий рух у Канаді - приклад консолідації українства за межами Батьківщини, Талько Т. М. (2014)
Ходус Е. В. - Проблема приватности: концептуальный траектории в современной социальной теории (2014)
Кулик О. В. - Критика філософами ХХ ст. ідеї раціонального впорядкування (2014)
Окороков В. Б. - Конструирование языкового пространства в творчестве А. Бадью (2014)
Арабаджи Ю. І. - Криза українсько-російських взаємовідносин (2014)
Ключник Р. М. - Еволюція концепту "криза" у західній політичній думці (2014)
Конон Н. Є. - Публічна політика правозахисних міжнародних не- урядових організацій у формуванні глобального громадянського суспільства (2014)
Клюй А. І. - Українська національна ідея як проблема суспільно-політичної думки: поч. ХХ ст. та сучасності (2014)
Демичева А. В. - Поліваріативність статусів міста у просторі міжнародних відносин: до постановки проблеми (2014)
Ищенко И. В. - Глобализация и постмодерн как факторы нестабильности политических режимов (2014)
Кравченко В. Ю. - Особливості приватизації політичного насилля в контексті трансформації легітимності державних інститутів (2014)
Кривошеїн В. В. - Концептуалізація публічної політики в полі соціологічного теоретизування (2014)
Лясота А. Є. - Неурядові громадські організації як інститут громадянського суспільства в Україні (2014)
Ставченко С. В. - Керування проблемами як різновид превентивних технологій антикризового управління в політиці (2014)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики та інституційна структура політичної системи: взаємодоповнення чи альтернативні виміри політичної дійсності? (2014)
Титова В. С. - Сучасні характеристики бренду "Україна" (2014)
Лелеко В. В. - Проблеми та перспективи сталого розвитку України: політичний аспект (2014)
Манько В. І. - Основні інструменти впливу "розумної сили" ЄС в Україні (2014)
Борисова Ю. В. - Эволюция системи льгот и привелегий как предмет междисциплинарного анализа (2014)
Гилюн А. В. - Студенты - первокурсники о мотивах поступления в университет (2014)
Пірог Л. А. - Перспективи розвитку державної соціальної допомоги в сучасних умовах (2014)
Хуторна А. В. - Еволюція фемінізму крізь призму соціологічного теоретизування (2014)
Глазунов С. В. - Жебрацтво як соціальне явище в історичному вимірі (2014)
Паламаренко І. О. - Організація післядипломної медичної освіти у Великій Британії (2012)
Zawłocki І. - Zasadnicze zmiany programowo-organizacyjne w polskim systemie ksztalcenia nauczycieli, Niewiadomski K., Nieroba E. (2012)
Рибченко О. Ю. - Особливості підготовки лекційних занять із соціально-педагогічних дисциплін у вищій школі, Теслюк В. М. (2012)
Сидорко В. М. - Визначення основних етапів, що сприяють реалізації міжпредметних зв’язків (2012)
Теслюк В. М. - Підготовка та проведення семінарських занять із дисципліни "Соціальна педагогіка", Безлегка Т. Ю. (2012)
Продайко М. Ю. - Логічне мислення майбутніх техніків-електриків як складова їх професійної підготовки (2012)
Шихненко Н. В. - Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекцій із дисципліни "Соціальна педагогіка", Теслюк В. М. (2012)
Каленський А. А. - Визначення умов щодо ефективного засвоєння спеціальних дисциплін фахівцями неінженерних спеціальностей, Мараховський І. М. (2012)
Нагорнюк О. М. - Методика проведення практичного заняття з навчальної дисципліни "Земельний кадастр", Грицишин Н. М. (2012)
Лукач В. С. - Модель та принципи формування комунікативної компетентності майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу, Петрух Р. Б. (2012)
Прохорчук О. М. - Психолого-педагогічні аспекти компетентнісної підготовки дослідництва у бакалаврів соціальної педагогіки (2012)
Іванюта О. О. - Сутність моніторингу навчальних досягнень майбутніх фахівців (2012)
Кручек В. А. - Структурні компоненти професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів, Климчук С. В. (2012)
Янц Н. Д. - Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи (2012)
Яковлева В. А. - Вплив трикомпонентної технології на рівень пізнавальної самостійності старшокласників під час формувального етапу експерименту (2012)
Тверезовська Н. Т. - Вимоги до практичної роботи майбутніх соціальних педагогів у закладах інтернатного типу, Білик Р. М. (2012)
Гедзик А. М. - Класифікація методичних прийомів навчання кресленню майбутніх інженерів-аграрників (2012)
Іванова Ю. І. - Вживання й оперування студентами математичних понять (2012)
Зайченко Н. І. - Професійна підготовка соціальних педагогів в Іспанії у 1960-80-х рр. (2012)
Абрамович В. Є. - Проблема розробки навчальної програми з англійської медичної мови (2012)
Мельничук Т. Ф. - Гуманістична складова в діяльності жіночого клубу "Гармонія" НУБІП України (2012)
Карпюк В. А. - Узагальнене визначення методологічної основи інтеграції навчально-пізнавальної і самоосвітньої діяльності студентів (2012)
Меркулова В. О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів ігровими методами при вивчення економічних дисциплін, Каленський А. А. (2012)
Каленський А. А. - Застосування проектних технологій при підготовці майбутніх техніків-землевпорядників, Прокопенко І. П. (2012)
Саєнко Т. - Інноваційні методи навчання та управління екологічною освітою вищої школи (2012)
Сподін Л. А. - Проблема визначення структури особистості в наукових дослідженнях (2012)
Стаднійчук І. П. - Теоретичні основи застосування кейс-технологій у процесі формування фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків (2012)
Рудик Я. М. - Методика підготовки тестів успішності з дисципліни "Технологія виробництва продукції вівчарства", Ткачук Т. В. (2012)
Разкевич І. О. - Технологія конструювання педагогічних тестів (2012)
Ковальчук Т. І. - Вимоги до застосування інтерактивних засобів навчання під час підготовки фахівців-економістів в умовах аграрного вищого навчального закладу, Жолак Я. В. (2012)
Хвіст В. О. - Використання інноваційних педагогічних технологій в самостійній роботі студентів при вивченні курсу історичних дисциплін (2012)
Дубченко Д. І. - Фактори, що впливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів аграрників, Яковлева В. А. (2012)
Дворак К. П. - Методика проведення навчальних занять з дисципліни "Cільськогосподарська фітопатологія" для студентів спеціальності "Захист рослин", Кручек В. А. (2012)
Балалаєва О. Ю. - Становлення методики викладання латинської мови у вищій професійній школі (2012)
Гедзик А. М. - Дидактичні умови визначення рівнів розвитку просторового мислення майбутніх інженерів-механіків аграрної галузі (2012)
Кручек В. А. - Особливості методики викладання дисципліни "Основи соціальної роботи", Усова Г. В. (2012)
Данькевич Л. Р. - Застосування кейс-технологій у викладанні англійської мови професійного спрямування, Ямнич Н. Ю. (2012)
Сицька А. В. - Підготовка майбутніх екологів у вищих навчальних закладах до експертної діяльності (2012)
Іжко Є. - Сутність поняття "автономне навчання" як виду самостійної навчальної діяльності студентів (2012)
Тверезовська Н. Т. - Роль і місце соціальних мереж у формуванні освітньо-інформаційного середовища аграрних університетів, Мигович С. М. (2012)
Дьомін О. А. - Дидактичні умови проведення поточного тестового контролю знань студентів у вищому аграрному навчальному закладі, Колосок І. О. (2012)
Козяр М. - Розвиток просторового мислення студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення графічних дисциплін, Фещук Ю. (2012)
Гаріна С. М. - Інформаційні технології в управлінні навчальним закладом: питання термінології, Тарасенко Р. О. (2012)
Сидоренко В. К. - Технічні здібності як визначальний чинник професійної діяльності в умовах сучасного виробництва, Паламар А. С. (2012)
Тверезовська Н. Т. - Використання віртуального середовища в начальному процесі, Місяченко І. Л. (2012)
Броварський В. Д. - Особливості методики навчання дисциплін сільськогосподарського напряму із застосуванням технологій мультимедіа, Тарасюк А. П. (2012)
Тверезовська Н. Т. - Методика навчання студентів у комп‘ютерному середовищі, Пилипака С. Ф., Тарасюк А. П., Несвідомін В. М. (2012)
Тверезовська Н. Т. - Взаємовплив професійно-важливих якостей керівника навчального закладу та стилю його керівництва (2012)
Макодзей Л. І. - Особливості управління вищими навчальними закладами, Божко Г. О. (2012)
Пилипенко О. П. - Використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ветеринарних ВНЗ Німеччини (2012)
Макодзей Л. І. - Особливості формування управлінської команди, Брагіна О. В. (2012)
Хвіст В. О. - Електронний підручник – навчальний засіб нового покоління (2012)
Амеліна С. М. - Сутність проектно-творчих умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства, Халілова С. Е. (2012)
Боголюбов В. М. - Формування етичних принципів у контексті переходу суспільства до сталого розвитку (2012)
Макух О. І. - Соціально-психологічні фактори ціннісних орієнтацій осіб юнацького віку (2012)
Маценко Л. М. - Формування здоров’я та здорового способу життя студентів НУБІП України (2012)
Опальчук Б. В. - Передумови створення та особливості пробаційної служби за кордоном, Кубіцький С. О. (2012)
Вознюк Н. М. - Соціалізація особистості: деякі сучасні проблеми етико-педагогічного аспекту (2012)
Батечко Н. Г. - Акмесинергетичний підхід у формуванні мотиваційної сфери майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2012)
Голік О. В. - Аналіз вимог до морально-етичного портрету сучасного лікаря (2012)
Карпова І. Г. - Механізми виявлення творчої обдарованості студента у процесі літературно-мистецької діяльності (2012)
Амеліна С. Б. - Конструювання образу людської тілесності у смисловому полі масової культури (2014)
Афанасьєв О. І. - Гуманітарні науки і гуманітаристика (2014)
Більовський О. А. - Механізми соціальної детермінації безпеки суспільства і держави: досвід історико-філософської рефлексії (2014)
Більченко Є. В. - Міфологема "Схід – Захід" та український контекст: православна соборність vs католицький персоналізм (2014)
Бродецька Ю. Ю. - Превращение человека желающего: анализ механизмов деформации человеческого потенциала (2014)
Доній Н. Є. - Феномен тілесного стайлінгу в сучасному соціальному просторі (2014)
Карпова С. Г. - Феномен кризиса в философии О.Шпенглера (2014)
Ковалець М. С. - Кореляція об’єктів і гіпер-об’єктів в новій метафізиці (2014)
Кузьменко О. М. - Американські концептуальні моделі університету ХХ ст.: соціально філософський аналіз (2014)
Макешина Ю. В. - Либеральный феминизм и психоанализ: общество VS. сімья (2014)
Микольченко В. С. - Особливості української ментальності як підґрунтя вибору між vita minima та vita heroicа (2014)
Мудрак В. І. - Філософсько-освітні підходи до становлення фахової компетентності особистості в системі вищої освіти як реалізація співвідношення "особистість-інформація-знання" (2014)
Самченко В. Н. - Философия Нового Времени: новое содержание в новой форме (2014)
Соколовський О. Л. - Історико-духовні витоки й особливості віровчення христадельфіан (2014)
Айтов С. Ш. - Философия истории и развитие когнитивных подходов исторической антропологии (2014)
Захарчук О. Ф. - Капитализм в современном обществе, Ярош О. М. (2014)
Андреева О. Н. - Рефлективное воплощение модусов бытия в культуре с позиций "семантичечкого": теоретические и практические аспекты (2014)
Цимбал О. Є. - Особливості християнської етики в контексті традиційної моральнісної східнослов’янської народної культури (2014)
Шепетяк О. М. - Тринітарне богослов’я Карла Барта і Карла Ранера (2014)
Сінькевич О. Б. - Наративна персональна ідентичність в добу масової культури (2014)
Волинець О. О. - Католицька церква про війну, мир і загальне благо (2014)
Ба Алави М. М. - После Йеменской революции: разделение страны или федеративное государство? (2014)
Закіров М. Б. - Политична аксіологія М. О. Бердяєва (2014)
Козачук О. О. - Зміни в політиці США щодо корінних народів у 60-их – 70-их рр. ХХ ст. (2014)
Лаврук Т. П. - Геополітична "тінь батька Гамлета" як детермінанта становлення "українського питання" (2014)
Ланюк Є. Ю. - Форми діалогічності політики і мистецтва в гомерівському епосі (2014)
Манойло Д. О. - Інституціоналізація політичної опозиції: залучення досвіду країн перехідних демократій (2014)
Реутов Е. В. - Легитимность власти в России и Украине: сравнительный анализ (2014)
Слободян Т. З. - Двосторонні відносини Іспанії та Польщі (2014)
Стряпко І. О. - Теорія нації Володимира Старосольського (2014)
Антонюк О. А. - Суддівська політика: "диктатура лівих суддів" в Італії (2014)
Борисова В. О. - Зростання соціального капіталу як головна передумова розвитку громадянського суспільства (2014)
Вонсович С. Г. - Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи:теоретичний аспект (2014)
Воробйова Т. Л. - Багатовимірність категорії політичного протесту (2014)
Полянська В. Ю. - Метафоричні елементи естетизації політичного простору: стилістична реконструкція політичної дійсності мовними засобами (2014)
Крівчун Є. О. - Геополітичний контекст розвитку ядерної програми Ісламської республіки Іран (2014)
Панарін А. С. - Соціальні та економічні індикатори політичної стабільності (2014)
Воронова Т. В. - Вплив політичного іміджу на виборчий процес (2014)
Набіуллін Л. Г. - Современные особенности и тенденции формирования социально-профессиональных ценностей учащейся молодежи (2014)
Аболихина Е. В. - Коррозионная стойкость конструкций из сплава Д16Т, Чернега С. М. (2013)
Божидарнік В. В. - Про деякі теоретичні та експериментальні результати досліджень напружено – деформованого стану і граничної рівноваги композиційних тіл з дефектами типу тріщин, Садівський В. М. (2013)
Божко Т. Є. - Шляхи зниження температури в зоні різання при фінішній обробці детей із порошкових матеріалів (2013)
Валецький Б. П. - Упаковка великогабаритних вантажів (2013)
Гальчук Т. Н. - Структура та властивості порошку сталі ШХ15 відновленого у водні (2013)
Дівеєв Б. М. - Розрахунок та оптимізація шумопоглинаючих шаруватих пластин з додатковими масами, Коник І. В., Пелех Р. Я., Пелех Я. М. (2013)
Дідук І. І. - Теплоізоляційні матеріали на основі волокон із гірських порід основного складу (Типу базальтів), Краснікова К. С., Ященко О. М., Чувашов Ю. М., Божко В. І., Трофімова Т. П. (2013)
Дмитріюк М. В. - Триботехнічні характеристики та перспективи застосування мідистих високоміцних чавунів (2013)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Гібридне моделювання вузлів установки для розпилення порошків металів, Веселовська Н. Р., Іванчук Я. В., Івашко Є. І., Веселовський Я. П. (2013)
Карпенко В. Р. - Вплив зміни тиску в шинах і завантаження легкового автомобіля малого класу на його повороткість, Кузнєцов Р. М., Павлюк В. І., Костюк П. П. (2013)
Карпук Д. П. - Система збереження інформації з елементами управління стійкою для ендоскопічних операцій, Лотиш В. В. (2013)
Клименко О. Д. - Визначення характеристик стирання текстильних матеріалів, Селезньов Е. Л., Селезньов Д. Е. (2013)
Козак Н. О. - Моделювання сідельного тягача з реалізацією задньої керованої осі напівпричепа, Гуменюк Л. О. (2013)
Кузнецов В. Д. - Влив модифікування наночастинками оксидів на структуроутворення зварних швів низьколегованих сталей, Смирнов І. В., Степанов Д. В., Шаповалов К. П. (2013)
Кузнєцов Ю. М. - Динамічний аналіз супортної системи токарного верстата на основі механізмів паралельної структури типу "Гексаглайд", Подольський М. І., Дмитрієв Д. О., Русанов С. А. (2013)
Марціяш О. М. - Визначення характеристик рульового керування з гідравлічним підсилювачем (2013)
Марчук О. В. - Система CoS – Er2S3 – SiS2 за температури 770 К та кристалічна структура сполуки Er3Co0,5SiS7, Шемет В. Я., Смітюх О. В., Гулай Л. Д. (2013)
Онищук О. О. - Дослідження структури та трибологічних характеристик системи TіFе-хC, отриманих самопоширюючим високотемпературним синтезом (СВС), Рудь В. Д. (2013)
Петросян Г. Л. - Исследование распределения пористости в образце прямоугольного сечения в случае больших пластических деформаций, Карапетян А. К., Арустамян А. М. (2013)
Пилипенко О. І. - Побудова моделей і порівняльний аналіз кінематики ланцюгових передач в металевому та полімерному виконанні, Полуян А. В. (2013)
Подрезов Ю. Н. - Роль структурных перестроек в формировании механических свойств деформированных материалов, Даниленко Н. И., Вербило Д. Г., Фирстов С. А. (2013)
Попович В. С. - Квазістатичні термонапруження в тонкому термочутливому диску, Янішевський В. В. (2013)
Поступайло О. В. - Якісні характеристики зварювання рамно-оболонкових конструкцій, Бакалець Д. В, Савуляк В. І. (2013)
Похмурський В. І. - Структура, механічні та електрохімічні характеристики корозійностійких електродугових покриттів із порошкових дротів, Студент М. М., Ступницький Т. Р., Червінська Н. Р. (2013)
Придальний Б. І. - Методика розрахунку окремих характеристик електромеханічних приводів механізму затиску токарних автоматів (2013)
Пурдик В. П. - Методика визначення динамічних характеристик гнучких рукавів високого тиску, Поздняков М. Ю. (2013)
Пустюльга С. І. - Формування дискретних моделей зрівноважених замкнутих кривих за заданими вихідними вимогами математичним апаратом числових послідовностей, Самостян В. Р., Хомич А. А. (2013)
Пустюльга С. І. - Формування фрактальних кривих, що є моделями профілограм, статико-геометричним методом, Самчук В. П., Прушко І. В. (2013)
Рябічева Л. О. - Отримання алюмінієвого прутка із стружкових відходів, Белошицький М. В., Добриднєва А. І. (2013)
Сизоненко О. Н. - Новое в изготовлении микропорошков синтетического алмаза с повышенной абразивной способностью, Олейник Н. А., Ильницкая Г. Д., Петасюк Г. А., Базалий Г. А., Шамраева В. С., Торпаков А. С., Зайченко А. Д., Липян Е. В. (2013)
Силованюк В. П. - Вплив повзучості ін’єкційних матеріалів на ефективність заліковування тріщин в бетоні, Ревенко А. В., Онищак Н. В. (2013)
Стельмах А. В. - Программно-аппаратный комплекс управления и контроля процесса трибологических испытаний (2013)
Стельмах А. У. - Влияние агрегатного и фазового состояния смазки на эффективность трибосистем, Аль-Тамими Р. К. (2013)
Стухляк П. Д. - Дослідження впливу полідисперсного двокомпонентного наповнювача на діелектричні властивості композитних матеріалів на епоксидній основі, Редько О. І., Редько Р. Г. (2013)
Скальський В. Р. - Статична тріщиностійкість корпусних реакторних сталей, Добровольська Л. Н., Клим Б. П., Великий П. П. (2013)
Татаркина И. С. - О возможности повышения пластичности сталей поверхностной ионной бомбардировкой (2013)
Троцан А. И. - Применение компьютерного моделирования для расчёта рациональных параметров модифицирования сталей дисперсными порошками, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Иценко А. И. (2013)
Українець М. С. - Вплив температури випробувань на триботехнічні характеристики композиційних покриттів системи NiAl-CrB2, Уманський О. П., Полярус О. М. , Кущев О. В., Стельмах О. У. (2013)
Уманский А. П. - Исследование закономерностей влияния мелкодисперсных добавок тib2 на формирование структурно-фазового состава композиционных порошков и покрытий системы (Ni-Cr-Si-B) – ТiB2, Терентьев А. Е., Стороженко М. С., Марценюк И. С. (2013)
Федоров В. В. - Вплив домішок втілення на магнітні перетворення в нікелі, сплавах системи Fe - Ni та інтерметалічних сполуках SmCo5 і Dy2Fe17, Наговська І. В. (2013)
Хоменко О. І. - Особливості застосування акустичних методів визначення об'єму порошкових деталей довільної форми, Баглюк Г. А. (2013)
Хоменко О. В. - Дослідження особливостей структуроутворення порошкових композицій Сr-Сu-Fe, отриманих за технологією рідкофазного спікання, Мінакова Р. В. (2013)
Цейко А. В. - Аналіз існуючих CAD/CAM/CAE – систем, їх потенційні можливості при постановці експерименту (2013)
Чепугов О. П. - Особливості підготовки зонда з напівпровідникового монокристалу алмазу, легованого бором, Івахненко С. О., Цисар М. О., Лєщук О. О. (2013)
Шабайкович В. А. - Підвищення якості та конкурентоспроможності української промислової продукції (2013)
Шимчук С. П. - Прилад тертя для дослідження конструкційних і мастильних матеріалів при односторонньому і реверсивному терті (2013)
Широков В. В. - Формування та вплив інтерметалідних і нікелевих дифузійних покриттів на механічні властивості хромонікелевих сталей і сплавів, Білюк А. І. (2013)
Шостак А. В. - Застосування векторного аналізу в РЕМ-фотограмметрії, Божидарнік В. В., Мельник О. В., Синій С. В., Дрозд Ю. І. (2013)
Яворська Н. М. - Корозійні дослідження композиційних електрохімічних покриттів на основі нікелю з добавкою нанодисперсної суміші порошків TiN і Si3N4, Підгайчук С. Я., Дробот О. С., Покришко Г. А. (2013)
Козаренко О. - Сценічний фольклоризм "Черемошу”: між автентикою та артифіційним мистецтвом (2014)
Losiak R. - Audiosfera miast: projekt badan porownawczych wroclawia i lwowa (2014)
Topp I. - Muzyka i medytacja. O technikach ekstazy (2014)
Шумакова С. - Циркове мистецтво: аспект духовно-естетичної сфери особистості (2014)
Чупріна Н. - Аналіз ролі модельєрів та дизайнерів у функціонуванні індустрії моди (2014)
Струтинська Ю. - Європейські дизайнерські школи та їх роль у формуванні кухонного середовища у міському житлі ХХ століття (2014)
Плахотнюк О. - Хореографічне мистецтво України у роздумах Олега Семеновича Голдрича (2014)
Шіт Т. - Вікентій Матвійович Рудчик – легендарна постать у контексті розвитку бальної хореографії Галичини (2014)
Безпаленко Ю. - Педагогічний досвід Володимира Андрійовича Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю, Горбачук Г. (2014)
Булик З. - Інструментальна традиція "Черемошу” (2014)
Кіптілова Н. - Гопак – один з феноменів українського танцю (2014)
Аксьонова І. - Роль хореографа-аматора у створенні народного танцю (2014)
Самохвалова А. - Використання елементів етнічної хореографії при викладанні дисципліни "Мистецтво балетмейстера” (2014)
Мельник В. - Особливості народної хореографії донських козаків Луганської області (2014)
Забігач І. - Історичні та локальні чинники формування хореографічного мистецтва Слобожанщини (2014)
Бернадська Д. - Характеристика танцювальної культури народів Сибіру (2014)
Шариков Д. - Стилістичні різновиди народного танцю в світі (2014)
Шкутяк Т. - Проблематика зниження інтересу до народного танцю в умовах популяризації сучасного хореографічного мистецтва (2014)
Благова Т. - Розвиток українського народно-сценічного танцю у діяльності професійних вокально-хореографічних колективів XX століття (2014)
Кирильчук Н. - Народно-сценічний екзерсис як засіб формування професійних навичок майбутніх фахівців-хореографів (2014)
Лань О. - Художнє кредо балетмейстера як наслідок світогляду в контексті створення художнього образу (2014)
Ірдинєнко К. - Еволюція розвитку сучасної хореографічної естетики (2014)
Медвідь Т. - Хореографічне мистецтво як фактор творчої діяльності дитини (2014)
Сосіна В. - Шляхи вдосконалення виразності рухів як складової виконавчої майстерності спортсменів у видах спорту зі складною координацією (2014)
Kofin E. - Problemy z zagadnieniem genezy muzyki (2014)
Граб У. - Партесна доба у наукових пошуках Мирослава Антоновича: погляд крізь епістолярій (2014)
Дубровний Т. - Традиція домашнього музикування в Галичині першої половини ХХ століття (2014)
Кушніренко О. - Андрій Кушніренко – дослідник музичної спадщини Сидора Воробкевича (2014)
Воєводіна О. - Етапи розвитку угорської фортепіанної школи (2014)
Луканюк Б. - Ритмічне варіювання: стилістика (2014)
Пасічник В. - Основні тенденції розвитку зарубіжної етномузикології II половини XX століття (2014)
Яцків Н. - Народна пісня як жанровий пан-знак української національної музичної культури (2014)
Коломиєць О. - Засновники стильової школи Ґхарани Кірана у контексті системи носіїв професійної музичної культури усної традиції Гіндустані (2014)
Кузик О. - Хореографічні колективи як осередок творчого натхнення та формування фахової зрілості молоді: традиції минулого і поступ сучасного іяльність студентських творчих колективів у розвитку (2014)
Ящук І. - Діяльність студентських творчих колективів у розвитку патріотизму сучасної молоді (2014)
Мартиненко О. - Проблеми та перспективи виховання національної свідомості дітей у загальноосвітніх школах півдня України засобами української хореографії (2014)
Пригода Л. - Особливості викладання народно-сценічного танцю у хореографічних колективах художньої самодіяльності (2014)
Волошина Л. - Особливості підготовки фахівців-хореографів (2014)
Васірук С. - Науково-пошуковий підхід до формування професійних навичок майбутнього педагога-хореографа на матеріалі класичного танцю (2014)
Тафінцева С. - Критерії естетичної вихованості студентів педагогічного ВНЗ (2014)
Ризванюк О. - Наступність у навчанні (2014)
Савчин Л. - Хореографічне мистецтво у культурно-освітньому просторі України (2014)
Сівак Н. - Соціалізація молоді через різні форми діалогізації навчально-виховного процесу (2014)
Яківчук Г. - Колективне музикування у вихованні майбутнього вчителя музики (2014)
Титул, зміст (2011)
Загорій Г. В. - Ексклюзивний аналіз реімбурсаційних витрат щодо захворюваності та використання додаткових благодійних надходжень для окремих кластерних угруповань на соціально-орієнтовані заходи, Трохимчук В. В., Григорук Ю. М., Балинська М. В. (2011)
Федяк І. О. - Дослідження динаміки фармацевтичного ринку в Україні інтерферонів-альфа, які рекомендовано для етіотропної терапії хворих на вірусні гепатити, Семенів Д. В. (2011)
Волох Д. С. - Використання нестероїдних протизапальних препаратів, що містять німесулід у різних лікарських формах, їхні ефективність та економічність при лікуванні ревматоїдного артриту, Довжук В. В., Гребельник А. І. (2011)
Шкляєв С. А. - Аналіз ризиків у визначенні репрезентативного лікарського засобу при формуванні огляду якості продукції на фармацевтичному підприємстві (2011)
Шаповалов В. В. - Судова фармація: вивчення схильності до адитивних розладів здоров’я у наркопацієнтів з девіантною поведінкою, Лінський І. В. (2011)
Шаповалов В. В. - Доказова і судова фармація: чинники, ризики і наслідки немедичного вживання психоактивних речовин, Шаповалова В. О., Васіна Ю. В., Зброжек С. І., Омельченко В. О. (2011)
Оліфірова Т. Ф. - Технологічні основи створення крему для лікування ранового процесу, Давтян Л. Л. (2011)
Поліщук Ю. П. - Вивчення сперміцидної активності гелю для гінекології, Давтян Л. Л., Лакатош В. М. (2011)
Домар Н. А. - Вплив фрігопротекторів на стан видільної функції нирок мишей після гострого загального охолодження, Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю., Пімінов О. Ф. (2011)
Боднарчук О. В. - Протистафілококова активність четвертинних солей циклопента, Куцик Р. В., Мельник М. В., Стецьків А. О., Дмитрів А. М., Калин Т. І. (2011)
Білай І. М. - Дослідження гепатопротекторної активності похідних 1,2,4-тріазолу, Михайлюк Є. О. (2011)
Мельник М. В. - Дослідження впливу співвідношення компонентів лікарських плівок на їхню здатність до набрякання, Попадюк О. Я., Геник С. М., Мельник Д. О. (2011)
Цуркан О. О. - Вивчення біологічно активних речовин надземної частини шовковиці білої (Morus alba L.) та шовковиці чорної (Morus nigra L.), Ковальчук Т. В., Гергель О. В. (2011)
Зінченко І. Г. - Вивчення жирокислотного складу трави, листя та коренів тифону, Кисличенко В. С. (2011)
Джан Т. В. - Дослідження впливу на кров плодів хеномелесу (Chaenomeles lindl.) різних видів, Коновалова О. Ю., Клименко С. В., Бухтіарова Т. А., Ядловський О. Є. (2011)
Рибак Л. М. - Порівняльне дослідження кількісного вмісту елагової та галової кислот у сировині деяких видів роду герань (Geranium L.) методом високоефективної рідинної хроматографії (2011)
Ковальський О. В. - Дослідження нагромадження дубильних речовин у листі кизилу, Коновалова О. Ю., Клименко С. В. (2011)
Гергель Є. М. - Дослідження вмісту вуглеводів у плодах маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora L.) та маслинки вузьколистої (Elaeagnus angustifolia L.), Коновалова О. Ю., Джан Т. В., Васюк Є. А. (2011)
Марчишин С. М. - Дослідження ліпофільної фракції трави розхідника звичайного (Glechoma Hederacea L.), Гарник М. С. (2011)
Уточнення (2011)
Титул, зміст (2014)
Пепа Ю. В. - Моделирование процессов передачи сигналов авиационных радиоэлектронных систем на основе рядов Вольтерра, Захаров Д. М., Малецкий И. К. (2014)
Матвеева И. В. - Радиоемкость различных типов экосистем и принципы их экологического нормирования (2014)
Двоєглазова М. В. - Застосування методу DEA для визначення ефективності функціонування інтегрованої інформаційної системи (2014)
Хлопицький О. О. - Стан, проблеми та перспективи переробки золошлакових відходів теплоелектростанцій України (2014)
Шапорев В. П. - Термическое разложение и окисление хлорида титана в расплавах хлоридов натрия и калия, структура образующегося диоксида титана, Шестопалов А. В., Питак И. В. (2014)
Кроніковський Д. О. - Методи усунення інтегрального насичення в системах автоматичного регулювання з ПІД-регуляторами (2014)
Скрипко Г. А. - Оценка качества полиэфирных волокон (нитей) методом поляризационной микроскопии (2014)
Федоренко О. Ю. - Знепрозорені нефриттовані поливи для фаянсу та низькотемпературного фарфору, Рищенко М. І., Дайнеко К. Б., Пермяков Ю. В. (2014)
Тришина И. В. - Исследование задачи автоматизации подготовки к печати старинных изданий, Бизюк А. В. (2014)
Ружинская Л. И. - Моделирование процессов переноса в анаэробном биореакторе с иммобилизированной микрофлорой, Фоменкова А. А. (2014)
Нефедов Н. А. - Прогнозирование распределения пассажирских корреспонденций по участкам маршрутной сети, Альберт Авуа Дж. (2014)
Ружинская Л. И. - Математическое моделирование процессов анаэробного сбраживания органического субстрата. Обзор, Фоменкова А. А. (2014)
Климчук А. А. - Исследование популярности темы управления проектами в банках среди интернет-аудитории (на основе анализа интернет-запросов), Лагода И. А. (2014)
Рибалка Ю. В. - Удосконалення технології формування поїздів на станціях залізничних вузлів, Сіконенко Г. М. (2014)
Haider Ali Muse - Using spectroscopy of the near-infrared techniques to detection the gas (2014)
Kazak V. - Aerodynamic state diagnosing method of aircraft with thermal field usage, Shevchuk D., Babenko A., Levchenko M. (2014)
Доровской В. А. - Применение информационных технологий при синтезе методов очистки данных, Черный С. Г., Доровская И. А., Сметюх Н. П. (2014)
Карачун В. В. - Резонанс співпадіння і похибки поплавкового гіроскопа, Шибецький В. Ю. (2014)
Kruglyak Yu. - Configuration interaction in the second quantization representation: basics with applications up to full CI (2014)
Мамедов Х. Ф. - Радиолитическое превращение природных токсинов в загрязненных растительных продуктах и водных растворах (2014)
Хрипак Степан Михайлович (до 85-річчя від дня народження) (2014)
Сідей В. І. - Кристалохімічний аналіз субсульфіду індію In5S4: модель зв'язкової валентності, Штейфан А. Я. (2014)
Зубака О. В. - Фазові рівноваги у системі Rb2TeBr6 - Cs2TeІ6, Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Сідей В. І., Кохан О. П., Кун Г. В., Соломон А. М., Сабов І. В. (2014)
Погодін А. І. - Фазові рівноваги у вторинній тернарній системі Cu6PS5I–Cu7PS6–Cu3PS4, Кохан О. П., Барчій І. Є., Соломон А. М., Малаховська Т. О. (2014)
Козьма А. А. - Про взаємозв’язок термоелектричних властивостей бінарних халькогенідів підгрупи арсену з елементарними вихідними компонентами, Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Сабов М. Ю., Габорець Н. Й., Кун Г. В. (2014)
Масалович О. О. - Фазові рівноваги в системі Tl2Se–Tl9BiSe6–Tl4PbSe3, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Малаховська Т. О., Соломон А. М. (2014)
Марійчук Р. - Дослідження процесу утворення срібних наночастинок за допомогою рослинних екстрактів, Біркнерова В. (2014)
Роман Л. Ю. - Синтез, структура, властивості та біологічна активність координаційних сполук Zn(II) та Cd(II) з гідразидом бензенової кислоти, Чундак С. Ю. (2014)
Савчук Т. І. - Сенсор для визначення харчової добавки Е-315 (2014)
Фізер О. І. - Поведінка ПВХ-модифікованих мембранних сенсорів у розчинах поверхнево-активних речовин, Студеняк Я. І. (2014)
Рябухіна Т. С. - Спектрофотометричне визначення феруму в харчових продуктах, Свалявчук О. Ю., Сухарева О. Ю., Базель Я. Р. (2014)
Рейвейс В. А. - Синтез та властивості похідних 2-меркапто-5-(4-бромофеніл)-1,3,4-оксадіазолу, Кривов’яз А. О., Фаринюк Ю. І., Лендєл В. Г. (2014)
Свалявин Н. І. - Синтез алкенілокси(аміно)піразоло(3,4-D)піримідин-4-онів, Свалявин О. В., Балог І. М, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2014)
Голуб Є. О. - Одержання складної оксидної системи хАl2О3.уР2О5 та дослідження її фізико-хімічних властивостей, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2014)
Дзямко В. М. - Парціальне каталітичне окиснення С3-С4 вуглеводнів на фосфаті хрому, Гомонай В. І. (2014)
Мільович С. С. - Можливості сорбції мурашиної кислоти на клиноптилоліті, Гомонай В. І., Іляшович М. Є. (2014)
Чігаш В. Р. - Санітарно-гігієнічний стан водойми "Кар’єр" (м. Ужгород), Делеган-Кокайко С. В., Сухарев С. М. (2014)
Токар Б. І. - Вплив місць захоронень на хімічні та мікробіологічні показники ґрунту, Глух О. С. (2014)
Трапезнікова Л. В. - Екологічний стан ґрунтових вод басейну р. Вела, Чундак С. Ю., Монич І. І., Ламбрух Л. М., Маркович В. П., Голик К. В. (2014)
Білогорка Р. Ю. - Оцінка шляхів екологізації та розвитку туристично-рекреаційних об'єктів на території НПП "Синевир" та озера Синевир, Чонка І. І. (2014)
Галла-Бобик С. В. - Вплив комунально-побутових підприємств на забруднення р. Тиса органічними речовинами, Осійський Е. Й. (2014)
Правила для авторів (2014)
У доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ "Ужгородський національний університет" Галла-Бобик С. В. – ювілей (2014)
Сідей В. І. - Щодо природи поліморфізму тернарного селеніду LiAsSe2, Семрад О. О., Штейфан А. Я. (2014)
Cабов В. І. - Фізико-хімічна взаємодія в системі TlBiP2Se6–TlSbP2Se6, Барчій І. Є., Поторій М. В., Соломон А. М., Сабов М. Ю. (2014)
Козьма А. А. - Взаємодія нонаталій (І) бісмут (ІІІ) гексаселеніду Tl9BiSe6 з моноталій (І) бісмут (ІІІ) диселенідом TlBiSe2, Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Староста А. В. (2014)
Тацькар А. Р. - Утворення тернарної сполуки TlSb3Se5 на квазібінарному перерізі Tl2Se–Sb2Se3, Барчій І. Є., Козьма А. А., Переш Є. Ю., Соломон А. М., Рекіта В. В. (2014)
Стецьків А. О. - Кристалічна структура R4NaSn4 (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy), Павлюк В. В. (2014)
Мельник Д. О. - Природа електронних переходів в катіон-радикалах полієнів (2014)
Марійчук Р. - Екстракція антоціанінів із рослинної сировини, Феєр Й., Еліашова А., Грульова Д., Шаламон І. (2014)
Жукова Ю. П. - Протолітичні та спектрофотометричні характеристики 4-гідроксістирилових барвників, Студеняк Я. І. (2014)
Кормош Ж. О. - Спектрофотометричне визначення лорноксикаму у лікарських формах, Матвійчук О. Ю., Базель Я. Р. (2014)
Фізер М. М. - Дослідження селективності бромування алкенільних тіоетерів 3-меркапто-1,2,4-триазолу, Соломон Н. І., Сливка М. В., Хрипак Н. П., Лендєл В. Г. (2014)
Філак І. О. - Синтез та гетероциклізація 2-(3-метилбут-2-ен-1-ілтіо)-хінолінкарбальдегіду, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2014)
Цмур Ю. Ю. - Енаміноеcтери в магнійорганічному синтезі (2014)
Голуб Є. О. - Вплив поверхневих властивостей складної оксидної системи типу хАl2О3.уР2О5 на каталітичну активність в реакції парціального окиснення легких вуглеводнів, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2014)
Голуб Є. О. - Вплив концентрації етану та кисню на кінетику парціального окиснення етану на деяких складних оксидних каталізаторах, Голуб Н. П., Баренблат І. О., Гомонай В. І., Секереш К. Ю. (2014)
Симканич О. І. - Радіоекологічне та геохімічне дослідження донних відкладів малих річок територій національних природних парків "Ужанський" та "Синевир", Сухарев С. М., Маслюк В. Т. (2014)
Роман Л. Ю. - Антропогенний вплив смт. Довге Іршавського району на якість води річки Боржава, Білинець Т. Б. (2014)
Купчик Е. Ю. - Химический мониторинг снежного покрова г. Чернигова (2014)
Климчук Д. О. - Фізико-хімічні властивості води джерела Чоргів (с. Велика Копаня Закарпатської області), Курик М. В., Матвеєва Н. А., Сапсай В. І., Маханець І. А. (2014)
Поп О. М. - Прямий та обернений Бутстреп-методи в задачах обробки даних ядерної гамма-спектрометрії зразків кераміки, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2014)
Правила для авторів (2014)
Горлов В. Г. - Реалізація права на об’єднання громадян (2013)
Кармазін В. Я. - Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав (2013)
Захарова О. В. - Умови та порядок перегляду справи Верховним Судом України на підставі рішення Европейського суду з прав людини (2013)
Дякович М. М. - Окремі питання нотаріального провадження у справах про прийняття спадщини, Федорич І. Я. (2013)
Стоян В. О. - Теоретичні та прикладні проблеми визначення підвідомчості цивільних справ, що розглядаються за участю нотаріусів (2013)
Волощук О. Т. - Причини бікамералізму (2013)
Оржаховська А. А. - Особливості конституційно-правового статусу учня навчального закладу соціальної реабілітації (2013)
Крисань Т. Є. - Співвідношення понять "юридичні гарантії" та "гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань" (2013)
Мироненко В. П. - Патронат як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Скурський П. П. - Правове регулювання у сфері оборонно-промислового комплексу України та США: порівняльно-правовий аналіз, Єрменчук О. П. (2013)
Труш І. В. - Особливості здійснення господарської діяльності комунальними корпоративними підприємствами (2013)
Єрьоменко В. В. - Поняття та види колізій в правовому регулюванні трудових та пов’язаних з ними відносин (2013)
Петлюк Ю. С. - Законодавче забезпечення правового режиму земель оздоровчого призначення (2013)
Нинюк М. А. - Професійна культура як основа ефективної діяльності управлінських кадрів (2013)
Яцик Т. П. - Організаційно-правові основи взаємодії засобів масової інформації і податкових органів в зарубіжних країнах (2013)
Андрушко П. П. - Щодо відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення у вигляді застосування до них заходів кримінально-правового характеру (2013)
Бабенко А. М. - Кримінологічна класифікація регіонів України та її значення для протидії злочинності (2013)
Безрукава А. Ф. - Особливості обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (2013)
Котюк О. І. - Слідчий експеримент – процесуальні аспекти (2013)
Линник О. В. - Використання поліграфа в кримінальному судочинстві США (2013)
Сіренко О. В. - Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми (2013)
Уваров В. Г. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели Кримінального процесуального кодексу України та євростандарти (2013)
Рабінович С. П. - Цільовий вимір правової системи як предмет теоретико-правової рефлексії (2013)
Шопіна І. М. - Рецензія на монографію О. В. Олійника "Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки України" (2013)
Богатирьов І. Г. - Теоретичні та практичні засади функціонування наукової ради Державної пенітенціарної служби України, Сидоренко С. М. (2013)
Кондратішина В. В. - Щодо змісту деяких сучасних джерел кримінально-виконавчої політики України (2013)
Круглий стіл з обговорення питань щодо відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення (2013)
Рада Європи пропонує експертну допомогу для імплементації в Україні нового Кримінального процесуального кодексу (2013)
Кабмін пропонує узгодити вітчизняне законодавство з рекомендацією ПАРЄ щодо гарантування прозорості власності ЗМІ (2013)
Кабмін визначив міністрів, які відповідатимуть за адаптацію законодавства України до законодавства ЄС (2013)
Кабмін пропонує підвищити рівень особистої безпеки суддів та їх близьких родичів (2013)
Кабмін ліквідував 103 урядові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (2013)
Другий рік поспіль ринок нерухомості в Україні демонструє поступове зростання (2013)
У лютому кількість вторинної реєстрації нерухомого майна в Україні збільшилася майже вдвічі у порівнянні з січнем (2013)
90 відсотків нотаріусів в Україні вже здійснювали реєстрацію нерухомого майна за новими правилами (2013)
В Україні майже на 20 відсотків зросла кількість операцій із земельними ділянками не сільськогосподарського призначення (2013)
В Україні створено перші дві Всеукраїнські саморегулівні організації арбітражних керуючих (2013)
Арбітражним керуючим присвоять п’ять рівнів кваліфікації (2013)
Нагородження, призначення (2013)
Вітаємо (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у січні – лютому 2013 року (2013)
Коцуба А. Л. - Особенности моделирования бассейна выдержки отработанного ядерного топлива сиспользованием расчетного кода MELCOR1.8.5, Воробьев Ю. Ю. (2014)
Королёв А. В. - Резервная подпитка парогенераторов АЭС в условиях электрообесточивания энергоблока, Деревянко О. В. (2014)
Скалозубов В. И. - Гидродинамическая модель затопления промплощадки АЭС Fukushima-Daiichi, Ващенко В. Н., Козлов И. Л., Габлая Т. В., Герасименко Т. В. (2014)
Воробьев Ю. Ю. - Расчетное исследование численных критериев эффективности теплообменников системы аварийного охлаждения активной зоны реактора вразличных условиях работы при помощи кода RELAP5, Терещенко И. А. (2014)
Туз В. Е. - Гидродинамика сепарационных устройств технологического оборудованияАЭС, Лебедь Н. Л., Лебедь И. К. (2014)
Снисар И. Б. - Предел пространственной неоднородности поверхностных полей злучений (2014)
Асламова Л. І. - Контроль додаткового дозового навантаження на пацієнта під час терапії системою КіберНіж, Куліч Є. В., Лучковський С. М., Меленевська Н. В., Лук’янчук Л. П. (2014)
Скалозубов В. И. - Методические аспекты ремонта по техническому состоянию оборудования АЭС Украины, Комаров Ю. А., Шендрик Н. Н. (2014)
Проскура Н. И. - Схема классификации радиоактивных отходов дляобеспечения долгосрочной безопасности захоронения, Шестопалов В. М., Зинкевич Л. И., Шибецкий Ю. А., Алексеева З. М., Жебровская Е. И. (2014)
Ольховик Ю. А. - Применение метода динамического анализа излучения низкоактивных отходов для освобождения отрегулирующего контроля, Буртняк В. М., Забулонов Ю. Л., Золкин И. О. (2014)
Розен Ю. В. - Новые нормативные документы, регламентирующие требования кинформационным иуправляющим системам, важным для безопасности АЭС, Ястребенецкий М. А. (2014)
Титул, зміст (2012)
Пономаренко М. С. - Критичний аналіз багаторічного моніторингу телерекламного ринку лікарських засобів, парамедицини, парафармації та пиво-горілчаних виробів в Україні. Повідомлення І, Загорій Г. В., Ляшук Т. О. (2012)
Гудзенко А. В. - Вітчизняний ринок багатокомпонентних лікарських засобів рослинного походження: аналіз стану структура та перспективи розвитку, Цуркан О. О., Ковальчук Т. В. (2012)
Федяк І. О. - Дослідження динаміки фармацевтичного ринку в Україні противірусних засобів прямої дії, які рекомендовано для етіотропної терапії хворих на вірусні гепатити, Семенів Д. В. (2012)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення фармакотерапії при синдромі відміни опіоїдів у пацієнтів-правопорушників з різним рівнем прогредієнтності на опієманію на засадах доказової фармації, Лінський І. В. (2012)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: становлення системи міжнародного контролю за обігом наркотичних засобів у протидії наркозагрози, Мусоєв С. М., Шаповалов В. В. (2012)
Демченко А. М. - Синтез та протипухлинна активність 2,5,7-заміщених похідних (1,3)тіазоло(4,5-d)їпіридазин-4(5H)-онів), Бобкова Л. С. (2012)
Галій Л. В. - Статистичний аналіз експертних оцінок з визначення компетенцій провізора аптеки, Серопян Т. М. (2012)
Шкляєв С. А. - Вивчення біоєквівалентності як елемента фармацевтичної розробки для лікарського засобу "Азитроміцин", капсули по 500 мг, Кулікова О. О. (2012)
Довжук В. В. - Теоретичний аналіз стану розробки і впровадження нових вітчизняних м’яких лікарських форм з німесулідом (2012)
Ведернікова І. О. - Вплив середовища на фізико-хімічний стан поверхні магнітних наночастинок, Ольховик Л. П., Коваль А. О. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Визначення домішок купруму у субстанції гліцину, Боровська І. М. (2012)
Ратушний С. В. - Дослідження адгезійних композицій на основі полівінілпірролідону для створення матричної трансдермальної терапевтичної системи, Буцька В. Є., Шитєєва Т. А. (2012)
Стороженко К. В. - Вплив сиропу "Амкесол" на рівень продукції протизапальних цитокінів при експериментальному запаленні (2012)
Гарна С. В. - Теоретичне обґрунтування комплексної технології переробки лікарської рослинної сировини, Вєтров П. П. (2012)
Владімірова І. М. - Дослідження кількісного вмісту водовмісних сполук лікарських рослин, що мають тиреотропну дію (2012)
Ковальський О. В. - Дослідження вмісту дубильних речовин у плодах кизилу, Коновалова О. Ю., Джан Т. В., Клименко С. В. (2012)
Гергель Є. М. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження летких сполук плодів і листя маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora thumb), Джан Т. В., Коновалова О. Ю., Васюк Є. А. (2012)
Марчишин С. М. - Амінокислотний склад трави перстачу гусячого (Potentilla anserine L), Калушка О. Б., Амброзюк О. Б. (2012)
Правила для авторів (2012)
Самойленко І. О. - Механізм формування економічного збитку від постачання електроенергії низької якості (2014)
Камнєва А. В. - Дослідження існуючих інструментів та моделей антикризового управління на підприємстві (2014)
Ареф’єв С. О. - Детермінанти управління реструктуризацією авіаперевізників (2014)
Ревенко Д. С. - Метод діагностики структурної стійкості соціально-економічної системи (2014)
Мельников С. М. - О стратегии повышения конкурентоспособности предприятия, Петухова В. В. (2014)
Чимшир А. В. - Современные подходы к повышению конкурентоспособности морского порта в рамках развития морехозяйственного комплекса придунайского региона, Чимшир В. И. (2014)
Ярмош О. В. - Встановлення торгової націнки на продукцію за ціновими групами (2014)
Kharchenko Yu. A. - Areas of improvement contracts activities of machine building enterprises of Ukraine, Kharchenko M. Yu. (2014)
Черепня Г. М. - Формування системи управління ризиками машинобудівних підприємств (2014)
Зеленський М. В. - Методичний підхід до оцінювання ефективності застосування аутсорсингу логістичних функцій на машинобудівному підприємстві (2014)
Караїм М. М. - Вибір оптимального варіанту антикризового рішення в процесі гарантування економічної безпеки машинобудівного підприємства (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Барабан Л. М. - Електронні гроші: можливості, тенденції та перспективи розвитку в Україні (2014)
Вантух Т. З. - Аксіологічна складова довіри до банківських вкладів (2014)
Вареник В. А. - Формування системи управління капіталоутворенням у банківській діяльності, Сидоренко В. А. (2014)
Войтко М. М. - Побудова узагальненої моделі загроз для систем інтернет-банкінгу (2014)
Даниленко С. М. - Державно-приватне партнерство в реалізації та фінансуванні інноваційних проектів (2014)
Демченко А. М. - Сучасний стан банківського ритейлу в Україні (2014)
Діденко С. В. - Methods of risk assessment of credit and investment banking based on regulatory-index model, Шльончак В. В. (2014)
Дубенецький М. О. - К вопросу о причинах и последствиях кризиса ликвидности, Калиновська І. М. (2014)
Дубініна М. В. - Напрями формування якісної інформаційної бази щодо фінансових результатів діяльності аграрних підприємств, Вишенська Л. М. (2014)
Єфімова Л. М. - Theoretical aspects of financial provision of agricultural enterprises activity (2014)
Зайналов Ж. . - Повышение роли денежно-кредитной политики центрального банка по оздоровлению экономики и обеспечению устойчивого экономического роста, Алієва С. С. (2014)
Зайналов Ж. . - Влияние цен на стабильность развития денежно-кредитной политики, Саттаров Т. А., Расулов Ш. Ж. (2014)
Засадна Х. О. - QR-кодування та альтернативні технології (2014)
Золотарева О. О. - Совершенствование институциональной инфраструктуры финансовых систем в странах с формирующимися рынками, Теляк О. О. (2014)
Квасницька Р. С. - Банки як інвестори на фінансовому ринку: роль та статус (2014)
Коблик І. І. - Соціально-економічні наслідки сучасної боргової політики в Україні (2014)
Коваленко С. О. - Роль высших учебных заведений в подготовке молодых специалистов, Крицька А. М. (2014)
Кравченко І. С. - Визначення сутності поняття "платіжна система", Балакіна Ю. С. (2014)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Майнове страхування: особливості, значимість та перспективи розвитку (2014)
Медвідь С. В. - Специфіка предмету і об’єкту бухгалтерського обліку в недержавних пенсійних фондах (2014)
Нємкова О. А. - Information system of biometric authentication in mobile banking (2014)
Прокопенко Н. С. - Проблеми і перспективи управління банківським кредитуванням підприємств аграрного сектору (2014)
Пухир С. Т. - Новий механізм фінансування державної регіональної політики: угода щодо регіонального розвитку (2014)
Расулов З. Ж. - Денежно-кредитная политика в условиях растущего масштаба инфляционных процессов, Ібрагімов Ш. І., Дусанов А. О. (2014)
Руда О. Л. - Банківське кредитування як один із видів забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань (2014)
Саюн А. О. - Управлінський облік у системі стратегічного планування (2014)
Сенищ П. М. - Розвиток інвестиційного партнерства та капіталотворчої діяльності банків (2014)
Серпенінова Ю. С. - Обмеження системи гарантування вкладів (2014)
Скок Є. М. - Мікрорівень міжбанківського кредитного ринку України в умовах глобалізації (2014)
Соловйова В. В. - Дослідження тенденцій розвитку фондового ринку України (2014)
Шемаєв В. М. - Основні напрямки діяльності державних закордонних представництв на світових ринках озброєнь (2014)
Юрченко В. П. - Роль обліково-аналітичної інформації для управління діяльністю підприємств важкої промисловості (2014)
Smyrnov Ye. - Study of the forming mechanism of the central discontinuity flaw with different diameters and deflected mode of continuously cast billets in conditions of nonsteady rolling process, Dombrovsky Ye., Galukhina I., Sklyar V. (2013)
Бадир К. К. - Приборы трения с оптическим каналом съема информации о механизме трения скольжения (2013)
Божидарнік В. В - Визначення залишкової міцності композитних пластинок із тріщинами, Бортник К. Я., Максимович О. М. (2013)
Божидарнік В. В. - Короткий огляд і аналіз деяких досліджень механіки руйнування анізотропних матеріалів, Садівський В. М. (2013)
Волошин В. А. - Оцінка схильності конструкційних сталей до експлуатаційної деградації, Греділь М. І., Цирульник О. Т., Сидор П. Я. (2013)
Винар В. А. - Трибологічні властивості оксидованого сплаву системи Ti-Nb-Al за різних умов наводнювання, Головчук М. Я., Арендар Л. Я., Рацька Н. Б., Василів Х. Б. (2013)
Григор’єва Н. С. - Модульні автоматизовані гнучкі системи складання виробів (2013)
Глухов В. С. - Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) з надвеликим степенем, Еліас Р., Мельник А. О. (2013)
Глушкова Д. Б. - Влияние ионноплазменного покрытия на эксплуатационные свойства деталей, работающих в условиях знакопеременных температурных напряжений, Тарабанова В. П., Белый В. А. (2013)
Гордєєв О. Ф. - Демпфуюча здатність стиків металорізальних верстатів, Полінкевич Р. М., Четвержук Т. І. (2013)
Горик О. В. - Згин композитних призматичних брусів в умовах обмеженого деформування, Ковальчук С. Б. (2013)
Грибовська В. І. - Вплив формоутворення та термообробки пружних елементів рейкових скріплень на структуру їх матеріалу, Осташ О. П., Чепіль Р. В., Подгурська В. Я. (2013)
Гавриш А. П. - Вплив мастильно-охолоджуючих рідин на якість поверхонь деталей тертя друкарських машин з композиційних сплавів при тонкому абразивному шліфуванні, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Герасимчук Г. А. - Розробка математичної моделі та дослідження складних профільних з’єднань у спеціалізованих пакетах комп’ютерного моделювання, Скляров Р. А., Шанайда В. В. (2013)
Дівєєв Б. М. - Вплив параметрів об’єкту віброзахисту та динамічного гасника коливань на енергоефективність вібропоглинання, Паращук Д. Л., Сава Р. В., Черчик Г. Т. (2013)
Дурягіна З. А. - Шляхи підвищення зносостійкості деревообробного інструменту із сталі 6ХС, Ольшевська С. О., Підкова В. Я., Романишин М. Р. (2013)
Єфімчук Г. В. - Інтеграція педагогічних програмних засобів у навчальний процес (2013)
Журавель І. М. - Про один підхід до покращання слабоконтрастних зашумлених рентгенівських зображень (2013)
Зубовецька Н. Т. - Прогнозування розвитку динамічних процесів у металорізальних верстатах на основі теорії коінтеграції (2013)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Розрахунок температурних полів в робочих зонах піролізної установки, Веселовська Н. Р., Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2013)
Кошелюк В. А. - Побудова розв’язку рівняння термопружності для порошкових тіл (2013)
Кравченко И. Ф. - Увеличение ресурса редукторов ГТД с использованием двухфазной масловоздушной смеси, Ананьев В. Г., Колесник П. А., Единович А. Б., Аксёнов А. Ф., Стельмах А. У. (2013)
Крестьянполь Л. Ю. - Інформаційні технології в проектуванні системи захисту алкогольної продукції (2013)
Кречковська Г. В. - Вплив експлуатаційної деградації сталей 20Х13 та 34ХН3М на їх характеристики багатоциклової втоми, Ткачук Ю. М., Студент О. З. (2013)
Кузнєцов Ю. М. - Кінетостатичний аналіз та дослідження динамічних характеристик супортної системи токарного верстата типу "Гексаглайд", Подольський М. І., Дмитрієв Д. О., Рожко О. І. (2013)
Кузьмов А. В. - Мультимасштабное моделирование спекания пористых материалов (2013)
Куць Н. Г. - Теплопроводность в газообразном, жидком и твердом состояниях, Гречихин Л. И. (2013)
Кущев А. В. - Механизм бесконтактной магнитно-турбулентной очистки подшипников качения (2013)
Мандрик О. М. - Аналіз методів зміцнення замкнутих ємностей для транспортування стиснутого природного газу, Савицький А. М., Артим В. І. (2013)
Маткова А. В. - Особливості одержання фотоелектричних матеріалів на основі кремнію, Поліщук Н. М. (2013)
Обертюх Р. Р - Особливості розрахунку та проектування силових ланок гідроімпульсних пристроїв для вібраційного різання та поверхневого зміцнення, виконаних у вигляді комбінації поршня з прорізною пружиною та золотника з прорізною пружиною, Слабкий А. В., Поліщук О. В. (2013)
Окрепкий Б. - Осесиметрична температурна задача для системи двох циліндричних тіл при неідеальному тепловому контакті з урахуванням тонкого проміжкового шару, Новосад І. (2013)
Посувайло В. М. - Стан електролітної плазми в процесі синтезу оксидокерамічних покриттів на магнієвій основі, Імбірович Н. Ю., Клапків М. Д., Остап’юк С. І., Коваль Ю. М. (2013)
Пурдик В. П. - Особливості математичного моделювання регулятора витрати з полімерним робочим органом, Брицький О. Л. (2013)
Пустюльга С. І. - Дискретне моделювання фрактальних геометричних об’єктів у машинобудуванні, Самчук В. П., Клак Ю. В., Прушко І. В. (2013)
Рудь В. Д. - Порошкові фільтруючі матеріали на основі природних мінералів, Храпатий С. В., Гулієва Н. М. (2013)
Рудь В. Д. - Технологія виготовлення фільтрувальних матеріалів на основі алюмінію з використанням відходів машинобудівного виробництва, Самчук Л. М., Сомов Д. А. (2013)
Рудь В. Д. - Теоретичний аналіз температури поверхневого шару оброблюваної деталі при механічній обробці спечених матеріалів, Ткачук І. Є. (2013)
Рудь Н. Т. - Роль технопаркових структур в активізації науково-інноваційної діяльності (2013)
Свіржевський Д. М. - Вимірювальний комплекс для дослідження механічних властивостей, Рудь В. Д., Смолянкін О. В. (2013)
Сизоненко О. М. - Отримання карбідосталей системи Fe-Ti-B-C з використанням високовольтного розряду в рідині для підготовки шихти, Григор’єв Є. Г., Зайченко А. Д., Торпаков А. С., Липян Є. В., Присташ М. С., Трегуб В. О. (2013)
Симонюк В. П. - До особливостей вибору приводу вібромашин з метою покращення перемішування робочих сумішей у вібробункері (2013)
Сичук В. А. - Комп’ютерне моделювання потоку повітря через пористу вставку сопла нової конструкції абразивоструменевої машини (2013)
Слободян В. І. - Визначення корозійних втрат металу труб з використанням високочастотного індуктивного давача, Райтер П. М., Джус А. П., Івасів О. В. (2013)
Смирнов Е. Н. - Оценка возможности производства сортового проката из рессорно-пружинных марок стали в условиях типового непрерывного стана, Скляр В. А., Семенова В. Ю. (2013)
Стельмах А. В. - Автоматизированная измерительно-испытательная система исследования динамических процессов при трении граничных слоев (2013)
Стельмах А. У. - Закономерность влияния скорости скольжения на характеристики трибоконтакта посредством изменения агрегатного состояния смазочной среды, Хусейн Д. Д. (2013)
Студент О. З. - Вплив теплозмін у високотемпературному воденьвмісному середовищі на деградацію сталі 15Х1М1Ф парогонів ТЕС, Кречковська Г. В., Марков А. Д. (2013)
Ступницький В. В. - Триботехнічний критерій формування функціонально-орієнтованої технології виготовлення деталей в машинобудуванні, Махоркін Є. М. (2013)
Фурс В. В. - Методи розділення відходів обробки металів на металеві та неметалеві компоненти (2013)
Шиберко В. В. - Комплекс моделювання та формування структури сипучих матеріалів (2013)
Шостак А. В. - Кількісний аналіз мікроструктури в трибоматеріалознавстві із застосуванням Фур’є-аналізу та функцій Уолша, Широков В. В., Мельник В. М., Мельник Ю. А., Смола О. Ю. (2013)
Пальчевський Б. О. - Іформаційні процеси в системах автоматизованого проектування технологічного устаткування (2013)
Титул, зміст (2012)
Загорій Г. В. - Критичний аналіз багаторічного моніторингу телерекламного ринку лікарських засобів, парамедицини, парафармації та пиво-горілчаних виробів в Україні. Повідомлення 2, Чертков Ю. І. (2012)
Давтян Л. Л. - Маркетингові дослідження країн-виробників вагінальних супозиторіїв групи G01, що застосовуються для лікування пацієнток гінекологічного профілю, Малецька З. В. (2012)
Гала Л. О. - Дослідження сучасних аспектів діяльності фармацевтичних працівників, Бровченко А. І. (2012)
Шаповалов В. В. - Доказова фармація: обґрунтування включення ентеросорбентів до схем фармакокорекції адиктивної залежності (2012)
Георгієвський Г.В. - Методики оцінювання критичних показників якості у фармацевтичній розробці субстанції лізиній-3-метил-1,2,4-тріазоліл-5-тіацетату та 2,5 % розчину лізинію для ін’єкцій (2012)
Павловський В. І. - Синтез 14С-етоксозепаму та визначення його основних фізико-хімічних та радіологічних показників, Семенішина К. О., Ларіонов В. Б., Жукова Н. О. (2012)
Бойко М. Я. - Розробка та валідація аналітичної методики спектрофотометричного визначення сульфаметазину в препараті "Мастисан-а-форте", Врублевська Т. Я., Коркуна О. Я., Коцюмбас І. Я., Тесляр Г. Ю., Смалюх О. Г. (2012)
Шкляєв С. А. - Валідація процедури очищення лабораторного посуду в дезінфекційно-мийному автоматі "Miele G 7883" (2012)
Руденко В. В. - Методологічні підходи до розробки дерматологічних м’яких лікарських засобів (2012)
Гуреєва С. М. - Використання методів математичного планування для підбору оптимальної композиції полімерної оболонки таблеток "Антраль" (2012)
Нікітіна М. В. - Розробка складу та комплексне дослідження крем-гелю для лікування вугрової хвороби, Баранова І. І. (2012)
Шматенко О. П. - Біологічні випробування крему з цефтриаксоном і німесулідом за показником "мікробіологічна чистота", Тарасенко В. О., Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Шматенко В. В. (2012)
Геращенко І. І. - Адсорбція різнозаряджених барвників дослідними зразками вуглецевих сорбентів, Войтко І. І., Васильєва А. В. (2012)
Філатова О. О. - Застосування УФ-спектрофотометрії для кількісного визначення целекоксибу в субстанції та лікарських формах, Буряк В. П., Юрченко І. О., Cур С. В., Кейтлін І. М. (2012)
Джан Т. В. - Дослідження жирно кислотного та амінокислотного складу насіння хеномелесу (Chaenomeles lindl.) різних видів, Коновалова О. Ю., Клименко С. В. (2012)
Кисличенко О. А. - Терпеноїдний склад надземних органів деревію звичайного Achillea millefolium L.S., Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2012)
Корнієвська В. Г. - Аналіз фенольних сполук плодів буяхів методом ВЕРХ, Таланов А. А., Фурса М. С. (2012)
Пам’яті Ореста Лаврентійовича Грома (2012)
Волосюк В. К. - Синтез оптимального сверхширокополосного модуляционного радиометра, Павликов В. В., Жила С. С. (2014)
Зотов В. Г. - Оценка надежности собственной устойчивости дискретных рекурсивных корректирующих фильтров (2014)
Пономаренко Н. Н. - Метод энтропийного рекурсивного группового кодирования, Кожемякина Н. В., Лукин В. В. (2014)
Базилевич К. А. - Алгоритмическая модель определения параметров модели популяционной динамики старения Гомперца, Мазорчук М. С., Бакуменко Н. С. (2014)
Берест О. Б. - Порівняльний аналіз двох- і трьохальтернативної систем оцінок рішень в задачах машинного навчання, Довбиш А. С. (2014)
Горелик С. И. - Нечеткое моделирование зон возможных подтоплений при разных режимах эксплуатации верхнемелового водоносного горизонта по данным контактных и дистанционных исследований (2014)
Лытош Е. В. - Концепция применения и совершенствования герметичных компрессорных агрегатов судового оборудования кондиционирования и рефрижерации, Дорош В. С. (2014)
Радченко М. І. - Шляхи зменшення антропогенного навантаження газових котельних підприємств автоклавного виробництва будівельних матеріалів, Макарова О. В. (2014)
Радченко Р. Н. - Альтернативные системы охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля, Андреев А. А., Коновалов Д. В., Бохдаль Л. (2014)
Сагун А. В. - Інтеграція системи контролю доступу на базі HMI SCADA у виробничу модель (2014)
Стрижак О. Є. - Онтологічні інформаційно-аналітичні системи (2014)
Моря А. О. - Регулювання відцентрового компресора за допомогою канального дифузора з поворотним диском, Трушляков Є. І., Чегринцев Ф. О. (2014)
Чегринцев В. Ф. - Оценка эффективности использования рекуперативных теплообменников в системах энергоустановок, Дымо Б. В., Радченко Н. И., Чегринцев Ф. А. (2014)
Калиниченко И. В. - Тепловой насос в качестве альтернативной судовой парогенерующей установки (2014)
Петренко А. Н. - Информационная система экспресс-диагностики заболеваний печени, Скорик Б. И., Чорненко М. В. (2014)
Морозова А. С. - Метод самоокупаемости в управлении инновационными проектами модернизации газоперекачивающих станций, Радченко А. Н. (2014)
Попов В. А. - Графоаналитический метод композиции вероятностных параметров звеньев логистических систем (2014)
Соуд Абдалазез Мохаммед Амен - Моделирование в цепочке "НПЗ – сеть нефтебаз – сеть АЗС" (2014)
Западня К. О. - Обеспечение требований качества в логистической цепи производства, Лещенко Ю. А. (2014)
Попов А. В. - Информационная технология оптимизации транспортных потоков, Иванов М. В. (2014)
Попов А. В. - Разработка подсистемы поддержки принятия решений для грузовых автоперевозок с учетом внештатных ситуаций, Белоконь Ю. А., Тарасенко А. Н. (2014)
Еременко Н. В. - Моделирование взаимодействия разнородных транспортных систем в логистике грузоперевозок, Пуйденко В. А. (2014)
Федорович О. Е. - Агентная имитационная модель управления ресурсами в рапределенных динамических средах, Пахнина Е. М. (2014)
Федорович О. Е. - Обоснование и оптимизация проектных решений при создании наукоемкой техники, Сергеева Ю. И. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Белименко C. С. - Разработка критериев эффективности заряда и разряда твердотельного теплового аккумулятора, Ищенко В. А. (2014)
Hololobova O. O. - Study of transmission lines effect on the system operationon of continuous automatic cab signaling, Havryliuk V. I., Kovryhin M. O., Buriak S. Yu. (2014)
Беляев Н. Н. - Моделирование аварийного загрязнения атмосферы при чрезвычайной ситуации в хранилище твердого ракетного топлива, Берлов А. В., Шевченко А. В. (2014)
Грушевська Т. М. - Дослідження закономірностей пасажиропотоків у залізничному приміському сполученні (2014)
Мілянич А. Р. - Пошкодження робочих елементів інструменту, пов’язаних із пластичним деформуванням затверділих органічних речовин (2014)
Прохорченко А. В. - Дослідження властивості масштабної інваріантності системи організації поїздопотоків на основі теорії перколяції (2014)
Забарило Д. О. - Визначення частоти високочастотної ланки для перспективної схеми електрорухомого складу (2014)
Міщенко Т. М. - Теоретичні аспекти та методи ідентифікації параметрів пристроїв систем електричної тяги. Метод вагової функції (2014)
Petrenko V. D. - The results of the defect places investigation of Donetsk railway road bed by ground penetrating radar complex, Kovalevych V. V. (2014)
Vakulenko I. О. - Influence of chemical compounds on the forming of welding ARC, Plitchenko S. О., Makarevich D. M. (2014)
Волчок І. П. - Підвищення якості вторинних силумінів шляхом використання рафінувально-модифікувальної, термічної та лазерної обробок, Скуйбіда О. Л., Лютова О. В., Широкобокова Н. В. (2014)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Основи резонансно-структурної теорії віброударного розвантаження транспортних засобів, Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2014)
Kolesnykov S. R. - Wheelset axle with the cavity of uniform cross section, Rомаniukha M. R., Kebal I. Yu. (2014)
Myamlin S. V. - Investigation of dynamic characteristics of gondola cars on perspective bogies, Bubnov V. M., Pysmennyi Ye. O. (2014)
Большаков В. И. - Контактная прочность механоактивированных мелкозернистых бетонов из доменных гранулированных шлаков, Елисеева М. А., Щербак С. А. (2014)
Иванова А. П. - Анализ и перспективы применения эффективных ресурсосберегающих технологий в производстве бетона, Труфанова О. И. (2014)
Panchenko S. P. - Numerical simulation of viscoelastic materials (2014)
Титул, содержание (2014)
Абелешев В. И. - Анализ системы осушающей вентиляции теплоизоляционного слоя для совмещённых крыш зданий (2014)
Костін Ю. Д. - Енергозбереження та енергоефективність: основні напрями розвитку машинобудівного комплексу в ринкових умовах, Пустовий О. Д. (2014)
Бойко В. С. - Розширення галузей застосування засобів енергетичної електроніки, Сотник М. І., Юрченко М. М. (2014)
Соколовский Ю. Б. - Повышение эффективности ветровых энергетических установок, Соколовский А. Ю., Лимонов Л. Г. (2014)
Мехович С. А. - Развитие отечественного машиностроения – основа динамичного роста национальной экономики (2014)
Фадеев А. В. - Стратегические направления формирования региональных межотраслевых связей на основе технологического реинжиниринга производственной базы промышленных предприятий, Мехович С. А. (2014)
Білецький Е. В. - Сучасний огляд стану досліджень теплообміну при течії неньютонівських рідин (2014)
Звіт за результатами проведення 12 міжнародної спеціалізованої виставки (2014)
Павлов С. А. - Энергетический аудит - одна из составных энергетической безопасности на транспорте, Щурко А. С., Подопригора А. И. (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-липень 2014 року (2014)
Abstracts (2014)
Огляд українських ЗМІ з проблем ПЕК (2014)
К сведению авторов (2014)
Козаченко А. І. - Особливості діяльності Полтавського земства у період першої світової війни (1914 – 1916 рр.) (2014)
Лялюк О. Ю. - Територіальна організація публічної влади в Україні як конституційно-правова категорія (2014)
Пасмор Ю. В. - Окремі питання структурно-семантичної консолідації законодавства: соціально-правовий аспект (2014)
Надьон В. В. - Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві (2014)
Крат В. І. - Недійсність у процедурі банкрутства: окремі прояви (2014)
Цувіна Т. А. - Захист права на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку: практика Європейського суду з прав людини та досвід зарубіжних країн (2014)
Шевченко Л. С. - Університети як суб’єкти інтелектуального підприємництва (2014)
Милаш В. С. - Приватно-правові підвалини господарського правопорядку: сучасний стан і перспективи модернізації (2014)
Задихайло Д. В. - До концепції правового забезпечення механізму економічної політики держави (2014)
Соколова А. К. - Питання формування правової основи охорони водних об’єктів: історичний аспект (2014)
Селіхов Д. А. - Аграрна криза в Російській імперії кінця ХІХ ст. як фактор впливу на становлення державних земельних банків у губерніях Наддніпрянської України (2014)
Віннічук Р. І. - Питання спеціального правового режиму відносин перестрахування в господарсько-правовій доктрині (2014)
Карпова О. С. - Юридична природа категорії "публічний екологічний інтерес" (2014)
Анісімова Г. В. - Об’єкти екологічних правовідносин: сучасні підходи (2014)
Дмитрик О. О. - Деякі проблеми кодифікації фінансового законодавства України (2014)
Товкун Л. В. - Податковий контроль у сфері трансфертного ціноутворення (2014)
Шевчук О. М. - Види державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і прекурсорів (2014)
Дуженко С. А. - Принципи провадження у справах про порушення митних правил крізь призму їх реалізації (2014)
Підгорний Б. А. - Cуб’єкти, що забезпечують адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів (2014)
Токарєва К. О. - "Видатки бюджету" як категорія бюджетного права (2014)
Крижановська А. С. - Організаційно-правові питання реалізації принципу гласності в діяльності Президента України (2014)
Головкін Б. М. - Причинність у системі детермінації злочинності (2014)
Бабкова В. С. - Результати прокурорської перевірки додержання законів при виконанні покарань у виді громадських та виправних робіт (2014)
Гринчак С. В. - Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинені відносно реципієнта (2014)
Колодяжний М. Г. - Запобігання злочинам у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (2014)
Вапнярчук В. В. - Межі застосування судового розсуду в кримінальному провадженні (2014)
Лисодєд О. В. - Чергові зміни у правовому статусі засуджених (2014)
Шаповалов В. В. - Міжнародна співпраця України з протидії організованій наркозлочинності, наркотрафіку і контрабанді наркотичних засобів на засадах судової фармації та криміналістики (2014)
Комаров О. Д. - Фактична помилка при необхідній обороні (2014)
Олійник О. М. - Сучасний стан нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України (2014)
Кудас І. Б. - Створення та розвиток міжнародної банківської системи (2014)
Радчук О. П. - Європейська конвенція про захист прав найбільш уразливих верств населення (2014)
Гетьман І. В. - Методологічні передумови виникнення актуальних підходів до розуміння права (2014)
Шестопал С. С. - Політико-правовий персоналізм та плюралізм – погляди та трактовки Ж. Марітена (2014)
Єрмоленко В. М. - Відгук на монографію авторського колективу кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого "Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку" (2014)
Югаєв М. В. - Актуальні питання про цедури банкрутства фізичної особи – підприємця (2013)
Юхта О. Г. - Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором (2013)
Мовчан В. В. - До проблемних питань проявів судової влади у сферах правотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності (2013)
Верес І. Я. - Права та обов’язки комерційного представника (2013)
Нємцева А. О. - Цивільно-правова відповідальність підприємців – володільців джерел підвищеної небезпеки: суб’єктивний аспект (2013)
Тімуш І. С. - Розвиток інституту шлюбного договору в правовій системі України (2013)
Кравчук О. О. - Проблеми формулювання найменування посади як істотної умови трудового договору в контексті реалізації громадянами конституційного права на працю (2013)
Анциперова І. І. - Конституційно-правові ознаки акта про бюджет (2013)
Бойчук Т. В. - Правовий статус учасників відносин у сфері заощаджень (2013)
Галай А. О. - Юридична клініка як суб’єкт адміністративних правовідносин (2013)
Гарварт Г. А. - Принципи державного управління лісовим фондом України (2013)
Тімашова В. М. - Шлях до виживання: деякі аспекти особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ з огляду на зарубіжний досвід (2013)
Демченко І. М. - Загальні норми про призначення покарання у кримінальному законодавстві окремих постсоціалістичних країн Європи (2013)
Матвійчук В. К. - Порівняльно-правове дослідження деяких наслідків вчинення злочинів проти довкілля за Кримінальними кодексами України 1960 та 2001 рр. (2013)
Олєйнічук О. М. - Перші витоки кримінальної відповідальності за злочин, передбачений статтею 175 Кримінального кодексу України (2013)
Оробець К. М. - Суб’єкт незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правові та кримінологічні особливості (2013)
Касумова А. Б. - Суб’єкти права на скаргу за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року (2013)
Прилуцький П. В. - Угода про визнання винуватості в кримінальному провадженні: новела процесуального законодавства України (2013)
Вітальне слово голови ДПтС України до 15-річчя від дня утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань. (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Державна пенітенціарна служба Украї ни: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби", 28–29 березня 2013 року) (2013)
Вітальне слово голови ДПтС України (2013)
Концепція державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України (2013)
Сидоренко С. М. - Шляхи реалізації Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України на сучасному етапі (2013)
Протягом 2013 року Уряд планує розробити 68 законів, 1 кодекс та 2 державні програми (2013)
Президент ПАРЄ Жан-Клод Міньйон заявляє про підтримку угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (2013)
GRECO підвищила рейтинг виконання Україною антикорупційних рекомендацій (2013)
Латвія зацікавлена у вивченні українського досвіду щодо створення загальнодержавних електронних реєстрів (2013)
Затверджено правила професійної етики нотаріусів України (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у березні 2013 року (2013)
Відомості з декларацій про доходи за 2012 рік (2013)
Призначення, вітаємо (2013)
Титул, зміст (2011)
Витяг про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України (2011)
Пономаренко М. С. - Ступінь комплаєнтності, обов’язків та відповідальності провізорів, лікарів, пацієнтів щодо дотримання санітарного, протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я, аптеках та фармакоекономічні обґрунтування витрат, Загорій Г. В., Бабський А. А., Клименко І. В., Сятиня М. Л., Білоус М.В., Безугла О. М. (2011)
Шаповалова В. О. - Фармацевтичне право: особливості регулювання обігу троянди гавайської (Argyrea nervosa) в Україні з позиції судової фармації, Шаповалов В. В., Сухая М. Ю. (2011)
Шкляєв С. А. - Аналіз ризиків при визначенні вимог до залишкових кількостей мийних засобів на поверхні технологічного обладнання на фармацевтичному підприємстві, Цуркан О. О. (2011)
Перцев І. М. - Термінологія фармацевтичної галузі потребує негайної уніфікації та стандартизації, Рубан О. А. (2011)
Машейко А. М. - Роль провізора в успішній реалізації концепції відповідального самолікування, Подплетня О. А., Заярський М. І., Залигіна Є. В., Кухар О. П. (2011)
Демченко А. М. - Синтез та властивості похідних (1,3,4)тіадіазоло(2,3-c)(1,2,4)триазину), Ковбаса П. М., Суховєєв В. В., Бухтіарова Т. А., Ядловський О. Є. (2011)
Кривов’яз О. В. - Обгрунтування складу іраціональної технології дитячих емульсій, Голод А. С. (2011)
Галькевич І. Й. - Застосування твердофазної екстракції на сорбенті С18 при дослідженні плазми на наявність антидепресантів, Іванаускас Л. П., Гуль А. Л. (2011)
Парченко В. В. - Противірусна активність похідних 1,2,4-тріазолу (2011)
Северіна Г. І. - Синтез, фізико-хімічні властивості та прогноз фармакологічної активності нових похідних 2-ізопропіл-5,6-R-піримідин-4(3Н)-ону, Скупа О. О., Георгіянц В. А. (2011)
Сулейман М. М. - Кількісне визначення нових біологічно активних 3-сукциноїлзаміщених N-фенілантранілових кислот методом двофазного титрування, Ісаєв С. Г., Свєчнікова О. М., Яременко В. Д. (2011)
Петюнін Г. П. - Визначення декстропропоксифену в біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії, Хіжніченко О. В. (2011)
Марчишин С. М. - Дубильні речовини перстачу гусячого (Potentilla anserine L.), Амброзюк О. Б. (2011)
Унгурян Л. М. - Мікрохвильова екстракція біологічно активних речовин з рослинної сировини пружно-в’язкими середовищами, Лук’янчук І. І., Образенко М. С. (2011)
Абудеійх З. Х. - Дослідження макро- і мікроелементного складу і вмісту вітаміну С в листі, бутонах і квітках іван-чаю (Chamaenerion angustifolium (L.) (2011)
Мазурець С. І. - Розробка методів стандартизації сухого екстракту з листя хмелю звичайного, Ковальов С. В. (2011)
Цимбаліста Ю. А. - Амінокислотний склад соняшника однорічного та топінамбура (2011)
Гудзенко А. В. - Дослідження препаратів плодів глоду, Цуркан О. О., Ковальчук Т. В. (2011)
Коновалова О. Ю. - Дослідження вмісту полісахаридів у плодах хурми віргінської (Diospyros virginiana L.), Джан Т. В., Шураєва Т. К., Клименко С. В., Колядич О. П., Страшнюк Т. (2011)
Title (2013)
Contents (2013)
Didkowsky R. M. - Information transmission methods with through the use of stochastic signals (2013)
Pilipenko A. - Asymptotic properties of self-similar traffic models based on discrete-time and continuous-time martingales, Uryvskyi L., Trach B. (2013)
Uryvskyi L. O. - OFDM signal energy characteristics research in channel with permanent parameters, Osypchuk S. O. (2013)
Luntovskyy A. - Smart GRID as integration technology for energy supply and telecommunication networks (2013)
Pukhkaiev D. S. - An approach to dynamic web service composition, Kot T. M., Globa L. S. (2013)
Kolomytsev M. A. - Increase of geostationary orbit efficiency in the Ku band based on changes of ITU threshold values, Lipatov A. A., Synepolski Y. (2013)
Mazurenko O. V. - Principles of three dimensional spatial multiplexing in wireless communications, Yakornov Ye. A. (2013)
Ilchenko O. M. - Mobile communications, mobile language (2013)
Абселямова Е. Х. - Елементи технології вирощування суниці садової за умов гідропоніки у плівкових неопалюваних теплицях Київської області, Силаєва А. М. (2013)
Авраменко С. В. - Якість зерна сортів пшениці озимої залежно від погодних умов року у східній частині Лісостепу України, Попов С. І. (2013)
Андрианова Л. О. - Урожайность зерна проса Удалое в зависимости от приемов ухода, Коконов С. И. (2013)
Бабич А. О. - Ефективність застосування позакореневих підживлень сої, Сереветник О. В. (2013)
Безвіконний П. В. - Фотосинтетична діяльність рослин буряків столових залежно від сорту (2013)
Вдовенко С. А. - Обгрунтування можливості отримання продукції гливи звичайної в приміщенні напівпідвального типу в зимово-весняний період (2013)
Виродов О. С. - Якість переробленої овочевої продукції залежно від різних систем удобрення, Яременко С. С. (2013)
Вишнівський П. С. - Вплив погодних умов на формування продуктивності ріпаку в Київській області, Губенко Л. В., Вєтрова Н. О. (2013)
Волошина В. В. - Вміст поживних речовин у ґрунті та розвиток кореневої системи саджанців яблуні залежно від впливу різних мульчуючих матеріалів (2013)
Гаврилюк В. О. - Класифікація сортів сої за комплексом господарсько-цінних ознак (2013)
Гораш О. С. - Актуальність використання добрива "нутрівант плюс пивоварний ячмінь", Бігуляк С. П. (2013)
Гораш О. С. - Залежність екстрактивності пивоварного ячменю озимого від сорту, Климишена Р. І. (2013)
Гордеева Е. А. - Агротехнические приемы возделывания и качество льна масличного в северном Казахстане, Файружанова А. З. (2013)
Гриб І. І. - Вплив садивного матеріалу та удобрення на формування та якість шишок хмелю, Гарбар Л. А. (2013)
Григорів Я. Я. - Конкурентоспроможність рижію ярого в умовах Прикарпаття, Стельмах О. М. (2013)
Даніліна А. С. - Вплив густоти рослин на врожайність цибулі ріпчастої сорту Любчик при вирощуванні на краплинному зрошенні в умовах північного Степу України (2013)
Дзюбенко І. М. - Вплив застосування мікродобрив та строків збирання на ураження листя цукрових буряків хворобами, Ермантраут Е. Р. (2013)
Долгова С. В. - Особливості фенологічних фаз розвитку сортів черешні (Сerasus avium Moench. ) в умовах південного Степу України (2013)
Дьяконенко Г. Ю. - Морозостійкість проростків ріпаку після обробки насіння кріопротекторами, Компанієць А. М., Гольцев А. М. (2013)
Ермантраут Е. Р. - Екологічна стабільність і пластичність гібридів цукрових буряків, Литвинюк В. В., Зацерковна Н. С. (2013)
Ермантраут Е. Р. - Продуктивність цукрових буряків залежно від фонів живлення та передпопередників, Зацерковна Н. С. (2013)
Євтушенко Т. А. - Ріст рослин томатів за дії мікробного препарату бактопасльону (2013)
Жуйков О. Г. - Експериментальне дослідження строків сівби гірчиці сарептської як фактора стабілізації насіннєвої продуктивності культури в умовах сухого Степу (2013)
Заришняк А. С. - Підвищення продуктивності цукрових буряків шляхом застосування мікробіологічних препаратів при передпосівній обробці насіння, Коваль Т. В. (2013)
Ионицой Ю. С. - Агробиологические аспекты развития листового аппарата растений сахарной свеклы (2013)
Каленський В. П. - Якість зерна озимих зернових культур залежно від сортових особливостей та системи живлення, Матвієнко А. І. (2013)
Камінський В. Ф. - Формування листової поверхні сортів сої залежно від елементів технології вирощування у Лісостепу, Павленко Г. В., Павленко В. Ю. (2013)
Карпук Л. М. - Продуктивність гібридів залежно від біологічних форм цукрових буряків (2013)
Квак В. М. - Вплив маси ризомів міскантусу та густоти їх садіння на енергетичну продуктивність біомаси (2013)
Кецкало В. В. - Метод розсади за вирощування салату головчастого у весняній теплиці (2013)
Коваленко О. А. - Строки сівби та норми висіву насіння, як фактори формування продуктивності різних сортів пшениці озимої на півдні України, Корхова М. М. (2013)
Ковтуник І. М. - Показники фотосинтетичної діяльності посівів розторопші плямистої залежно від строків, способів сівби і глибини загортання насіння, Тарасюк В. А. (2013)
Ковтунюк З. І. - Якісні показники розсади та врожайність капусти кольрабі за вирощування у спорудах закритого грунту (2013)
Козлик Т. І. - Розвиток рослин хмелю культури in vitro залежно від складу субстрату та мінерального живлення (2013)
Колесніков М. О. - Вплив препарату АКМ на продуктивність пшениці озимої при її вирощуванні на слабкосолонцюватих ґрунтах Присивашшя, Євстафіева К. С. (2013)
Корабльова О. А. - Наукові основи використання видів Nigella L. у різних галузях промисловості України, Рахметов Д. Б., Рись М. В. (2013)
Костюк О. О. - Формування врожаю зелених бобів залежно від сортових особливостей в умовах правобережного Лісостепу України, Чернецький В. М. (2013)
Кузнєцова І. В. - Роль фенолів та флаваноїдів в оцінці якості стевії (Stevіa rebaudіana bertonі) (2013)
Кусаинова Г. С. - Влияние различных субстратов на развитие рассады томата в условиях малообъемной гидропоники, Бойко С. Б., Мирманова Э. М. (2013)
Кушнірук Т. М. - Енергетична ефективність елементів технології вирощування огірка гібриду Анжеліна F1 (2013)
Мандрика С. М. - Вплив регуляторів росту на вкорінення здерев'янілих живців смородини золотистої, Мазур Б. М., Шеренговий П. З. (2013)
Марчук О. О. - Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від різних методів боротьби з бур'янами на удобреному фоні (2013)
Маслиев С. В. - Влияние густоты стояния растений на урожайность пищевых подвидов кукурузы, Смелянская Ю. С. (2013)
Мельниченко Т. В. - Вирощування розсади селери коренеплідної сорту Аніта касетним способом за використання різних субстратів (2013)
Мирзаев О. Ф. - Современные представления выращивания семян озимой пшеницы с высокими посевными качествами, Усмонов И. И., Кодиров О. С., Джураев М. Я., Турсунов Х. О. (2013)
М’ялковський Р. О. - Фотосинтетична діяльність рослин ранньої картоплі залежно від різних норм добрив (2013)
Натальчук Т. А. - Вплив агрометеорологічних умов на урожайність та якість зерна пшениці озимої в умовах північної частини Лісостепу (2013)
Нелюбина Ж. С. - Агрофитоценозы многолетних трав на основе лядвенца рогатого, люцерны изменчивой, козлятника восточного в условиях Удмуртской республики, Касаткина Н. И., Каримов А. Ф. (2013)
Овчарук В. І. - Урожайність та біохімічний склад плодів гарбузів мускатних залежно від сорту та схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу західного, Лендел В. Ф. (2013)
Овчарук В. І. - Ефективність вирощування розсади спаржі (Asparagus) в умовах південно-західного Лісостепу України, Сарахман М. В. (2013)
Овчарук О. В. - Характеристика сортів квасолі звичайної в умовах Лісостепу західного (2013)
Паламарчук В. Д. - Вплив системи удобрення на стійкість гібридів кукурудзи до стеблового кукурудзяного метелика, Поліщук М. І., Паламарчук О. Д. (2013)
Петриченко В. Ф. - Формування індивідуальної та зернової продуктивності бобів кормових залежно від способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного, Кобак С. Я., Савченко В. О. (2013)
Подвигін О. А. - Вирощування сортів смородини чорної (Ribes nigrum L. ) за дії регуляторів росту рослин, Силаєва А. М., Мазур Б. М. (2013)
Полторецький С. П. - Вплив способу сівби та особливостей мінерального живлення на формування посівних якостей та врожайних властивостей насіння проса (2013)
Постоленко Є. П. - Біохімічні та якісні показники перспективних сортів кизилу в умовах правобережного Лісостепу України (2013)
Постоленко Л. В. - Вплив мульчування прикущових смуг на урожайність смородини чорної (Ribes nigrum L. ) (2013)
Потапський Ю. В. - Вплив температурного режиму ґрунту на тривалість міжфазних періодів та масу коренеплодів моркви (2013)
Походня М. М. - Підвищення ефективності вегетативного розмноження і урожайності сортів суниці (Fragaria ananassa Duch. ) за дії регуляторів росту рослин, Силаєва А. М. (2013)
Рарок А. В. - Особливості дозрівання сортів гречки при різних строках збирання (2013)
Ревтьо О. Я. - Енергетична ефективність вирощування кукурудзи на зерно при зрошенні (2013)
Россихіна-Галича Г. С. - Інтенсивність процесів пероксидного окислення ліпідів, як показник стресового впливу гербіцидних препаратів на рослини кукурудзи, Вінниченко О. М., Лихолат Ю. В. (2013)
Селін В. Р. - Продуктивність нових сортів та елітних форм яблуні селекції Інституту помології ім. Л. П. Симиренка НААН при різних схемах садіння (2013)
Семенченко О. Л. - Фракційний склад маточника редьки лобо залежно від щільності рослин та використання регулятора росту в умовах північного Степу України на зрошенні дощуванням (2013)
Соколовська І. М. - Визначення стану популяцій деяких бур’янів в агрофітоценозах кукурудзи (2013)
Стежко О. В. - Вплив технологій вирощування на вміст нітратів в огірках (2013)
Стефанюк В. Й. - Урожайність стевії (Stevia rebaudiana Bertoni) залежно від густоти стояння рослин, Бондаренко В. М. (2013)
Storozhyk L. I. - The features of water consumption of sugar sorghum in Eastern forest steppe in Ukraine (2013)
Стрілець О. П. - Енергетична ефективність вирощування різних гібридів цукрових буряків залежно від позакореневого підживлення мікродобривами (2013)
Сухомуд О. Г. - Якість зерна сортів пшениці озимої різного еколого-геогафічного походження, Любич В. В., Возіян В. В. (2013)
Танчик С. П. - Вологозабезпеченість посівів пшениці озимої залежно від строків сівби, Мокрієнко В. А., Моторний В. А. (2013)
Телекало Н. В. - Особливості формування зернової продуктивності гороху в умовах правобережного Лісостепу України (2013)
Ткач О. В. - Система обробітку ґрунту під цикорій коренеплідний (2013)
Трояновська О. М. - Вплив строків і схем висаджування розсади базиліка звичайного (Oсimum basilium) на площу листкової поверхні та чисту продуктивність фотосинтезу (2013)
Турсунов С. - Влияние сроков сева на урожайность сортов озимой пшеницы, Тешабоева М., Акбаров С., Ешабоев Н. (2013)
Улянич О. І. - Продуктивність картоплі за застосування біогумусу в Лісостепу України, Воробйова Н. В. (2013)
Холодченко Р. М. - Оптимізація мінерального живлення голозерних сортів вівса (2013)
Хоміна В. Я. - Урожайність коріандру посівного залежно від розміщення рослин на одиниці площі та застосування регулятора росту біоагростим-екстра (2013)
Худолій Л. В. - Ефективність застосування плантафолу на пшениці озимій (2013)
Цицюра Т. В. - Кормова продуктивність сортів редьки олійної залежно від технологічних прийомів вирощування в Лісостепу правобережному (2013)
Чернелівська О. О. - Вплив удобрення на продуктивність та економічну ефективність вирощування культур короткоротаційної сівозміни (2013)
Чинчик О. С. - Продуктивність гороху залежно від основного обробітку ґрунту в умовах західного Лісостепу України (2013)
Каленська С. М. - Особливості росту і розвитку рослин сорго залежно від видових, сортових особливостей та удобрення культури в умовах правобережного Лісостепу України, Гринюк І. П. (2013)
Архипенко Ф. М. - Вплив макро- та мікродобрив на продуктивність багаторічних злакових трав в умовах північного Лісостепу, Повидало В. М. (2013)
Бобер А. В. - Динаміка вмісту білка в зерні ячменю ярого вирощеного за різних систем землеробства та різних систем основного обробітку ґрунту в процесі зберігання, Мишко П. В. (2013)
Данілкова Т. В. - Збереженість картоплі (Solanum tuberosum L. ) залежно від строку садіння і обробки препаратами біологічного та хімічного спрямування в умовах західного Лісостепу, Бородай В. В., Колтунов В. А. (2013)
Подпрятов Г. І. - Якість зерна пшениці озимої залежно від умов та тривалості зберігання, Гунько C. М., Сіденко О. О. (2013)
Ящук Н. О. - Вміст міклоелементів у зерні пшениці озимої вирощеної за різних попередників та систем землеробства, Коберник М. В. (2013)
Подпрятов Г. І. - Вміст олії у насінні ріпаку ярого залежно від мінерального живлення та умов зберігання, Довбиш О. Б. (2013)
Скалецька Л. Ф. - Якість сушеної моркви, вирощеної за різних варіантів позакореневого підживлення, Завгородній В. М., Насіковський В. А. (2013)
Бабич А. Г. - Ефективність комбінованої токсикації сходів буряків цукрових системними препаратами, Бабич О. А., Статкевич А. О. (2013)
Березовська-Бригас В. В. - Видова різноманітність комах-фітофагів на посівах сої у центральному Лісостепу України (2013)
Біловус Г. Я. - Ураження озимої пшениці борошнистою росою залежно від строків сівби (2013)
Бондаренко І. В. - Шкідники запасів зерна в лівобережному Лісостепу України (2013)
Бурик О. Ю. - Вивчення шкодочинності фузаріозу на різних за ступенем стійкості до хвороби сортах льону-довгунця (2013)
Ворожко С. П. - Ентомофауна полів зерно-бурякової сівозміни (2013)
Горобець А. І. - Вплив обприскування посівів цукрових буряків фунгіцидами проти альтернаріозу і фомозу на якість коренеплодів (2013)
Заболотний О. І. - Вміст хлорофілу у листках пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С, Заболотна А. В. (2013)
Запольська Н. М. - Фунгістатичні властивості грунту під різними культурами бурякової сівозміни, Шендрик К. М. (2013)
Зінченко І. О. - Грушева листоблішка та регулювання її чисельності у північній лісостеповій (правобережній) зоні України (2013)
Калатур К. А. - Стійкість ріпаку ярого до ураження буряковою нематодою, Суслик Л. О. (2013)
Ковальова А. О. - Шкідники лікарських рослин родини губоцвітих в північному Лісостепу України (2013)
Кубик М. М. - Вірусна мозаїка у посівах цукрових буряків (2013)
Курдюкова О. М. - Поширення, трапляння та плодючість чорнощиру нетроболистого в Степу України, Жердєва К. О. (2013)
Кучеренко Є. П. - Ураженість коренеплодів цукрових буряків кагатною гниллю за різного їх фізіологічного стану (2013)
Кучеровська С. В. - Вивчення ентомокомплексу проса лозоподібного (Panicum virgatum L. ) в умовах центрального Лісостепу України, Стефановська Т. Р., Смірних В. М. (2013)
Мартиненко Є. В. - Вплив реакції середовища на проростання насіння гірчака розлогого (2013)
Мельничук Ф. С. - Ефективність фунгіцидів проти комплексу хвороб соняшника в умовах Лісостепу України (2013)
Немкевич М. Г. - Экологически безопасный метод защиты люпина узколистного от доминантных вредителей в Беларуси (2013)
Русін О. О. - Біла плямистість суниці садової та вихід стандартних саджанців в північній лісостеповій (правобережній) зоні України (2013)
Тимошенко О. П. - Особливості розвитку рослин пшениці ярої за передпосівної обробки насіння озоно-повітряною сумішшю (2013)
Ткачова С. В. - Вплив агротехнічних заходів на чисельність хлібної смугастої блішки в посівах пшениці озимої (2013)
Ткачук О. П. - Розробка ефективних та екологічно-безпечних способів захисту від бур'янів посівів козлятнику східного, як біоенергетичної культури (2013)
Холод С. М. - Моніторинг стійкості колекційних зразків ячменю ярого до борошнистої роси, Ільїчов О. Г., Іллічов Ю. Г. (2013)
Шам І. В. - Захист посівів проса лозоподібного від бур’янів, Макух Я. П., Іващенко О. О., Ременюк С. О. (2013)
Шевага Г. М. - Використання засобів захисту проти вірусних хвороб та їхній вплив на врожайність картоплі, Сухарева Р. Д., Кирик М. М. (2013)
Гудзевич А. В. - Природничо-географічна освіта і наука у педвузі (до 40–річчя природничо-географічного факультету) (2014)
Яворська В. В. - Методологічне порівняння систематики розселення на адміністративно-територіальних та генетичних засадах (2014)
Заставецький Т. Б. - Стадійність розвитку урбанізаційного процесу в Україні (2014)
Позняк С. П. - Рендзини (rendzic leptosols) подільських Товтр, Гарбар В. В. (2014)
Кирильчук А. А. - Особливості диференціації карбонатного профілю рендзин західного регіону України на різних стадіях їх онтогенезу (2014)
Десятник В. В. - Палеогеоморфологічний розвиток межиріччя Стохід - Горинь упродовж олігоцену (2014)
Семащук Р. Б. - Гумусовий стан слаборозвинутих рендзин Західного Поділля (2014)
Заставецька О. В. - Шляхи оптимізації розвитку сільських територій в Україні, Заставецька Л. Б. (2014)
Кисельов Ю. О. - Крим як український геопростір (2014)
Петровська М. А. - Оцінка рівня життя населення Львівської області, Пантилей В.А. (2014)
Грушко В. С. - Міста у культурно-семіотичному процесі формування геополітичних просторів та зон підвищеної геополітичної напруги (2014)
Савченко І. А. - Основи методики суспільно-географічного дослідження територіально-політичної системи регіону, Шевчук О. А. (2014)
Брич В. Я. - Сучасні вектори розвитку міжнародного туризму в умовах глобалізації, Гербера О. Є. (2014)
Царик П. Л. - Оцінка ступеня сприятливості геолого-геоморфологічних ресурсів Поділля для рекреаційної діяльності (2014)
Паньків Н. М. - Туристичні ресурси та їхні класифікації (2014)
Єрко І. В. - Аналіз основних показників розвитку санаторно-курортної сфери Волинської області (2014)
Міщенко О. В. - Туристичні маршрути національних природних парків Волинської області (2014)
Рудакевич І. Р. - Сучасні тенденції територіальної організації політичного туризму в Україні (2014)
Ковальчук І. П. - Картографування селів при розробці комплексу протисельових заходів, Трофімова О. О. (2014)
Петлін В. М. - Проблеми аналізу середовища та екологічного стану ландшафтних систем (2014)
Двинских С. А. - Инженерные мероприятия по предотвращению негативных последствий наводнений на водных объектах, Китаев А. Б., Ларченко О. В. (2014)
Фесюк В. О. - Генеральний план м. Луцька: тенденції розвитку міста та екологічні проблеми, Мороз І. А. (2014)
Приходько М. М. - Екологічні ризики та екологічна безпека басейну верхнього Пруту (2014)
Богданець В. А. - Тематичне геоінформаційне картографування ландшафтів за даними дистанційного зондування: проблемні питання та перспективи їх вирішення (2014)
Вітенко І. М. - Вплив еколого-географічної ситуації на сприятливість природних умов проживання населення (2014)
Бабич О. Б. - Особливості ритміки інформаційного простору в лісових геосистемах приміських масивів Львова (на прикладі Лапаївської лісової зони) (2014)
Терлецька О. В. - Дрогобицька урбосистема: становлення та зв'язок з природною ландшафтною основою (2014)
Нікіпелова О. М. - Проблеми рекреаційного використання морського узбережжя у межах Будакського (Шаболатського) лиману з урахуванням небезпечних геологічних процесів, Сторчак О. В., Мокієнко А. В. (2014)
Царик Л. П. - Щодо тенденцій і проблем розвитку заповідної справи в Україні, Бакало О. Д., Царик Н. Л. (2014)
Воловик В. М. - Етнокультурні особливості дорожніх ландшафтів Поділля (2014)
Професор Йосип Михайлович Свинко – фундатор географічної науки на Тернопільщині (з нагоди 80-річчя) (2014)
Ухвала Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я”, присвяченої 100-річчю ботанічних досліджень у регіоні, яка відбулася 11-12 вересня 2014 року на базі національного природного парку "Дністровський каньйон" (Тернопільська обл.) (2014)
Іменна аудиторія імені Миколи Чайковського (2014)
Сучасне наукове джерело з політичної географії України (2014)
Рецензія на монографію "Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика" (обсягом 69,1 д.а.), підготовлену к.т.н., доцентом кафедри туризму Божук Т. І. (Національний університет "Львівська політехніка") (2014)
Відомості про авторів (2014)
Тугай Ю. І. - Перехідні процеси в розподільчих пристроях електростанцій з елегазовими вимикачами, Мельничук В. А. (2014)
Тугай І. Ю. - Визначення наявності умов виникнення ферорезонансного процесу в електричних мережах високої напруги (2014)
Бардик Є. І. - Підвищення надійності функціонування енергокомпаній на основі оцінки ризику виникнення аварійних ситуацій при відмовах електрообладнання, Костерєв М. В., Болотний М. П. (2014)
Антонов А. Е. - Активная компенсация реактивных моментов в электрических машинах магнитоэлектрического типа, Филоменко А. А. (2014)
Левицький А. С. - Огляд деяких схем охолодження турбогенераторів і контролю вологості охолоджувального водню, Новік А. І. (2014)
Крищук Р. С. - Огляд електроприводів кульових барабанних млинів, Ращепкін А. П. (2014)
Титко О. І. - Математична модель, методика та результати розрахунку зусиль у стяжних призмах осердя статора турбогенератора за наявності дефектів на основі методу трьох моментів, Мистецький В. А. (2014)
Пересада С. М. - Векторне керування моментом асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора і ротора, побудоване на основі нелінійного принципу розділення, Коноплінський М. А., Трандафілов В. М. (2014)
Пушкар М. В. - Регулювання напруги асинхронних генераторів з самозбудженням за допомогою сімісторно-комутованої конденсаторної батареї, Бур’ян С. О., Михайленко В. В. (2014)
Трегуб М. І. - Обґрунтування магнітної системи дугостаторного вітроелектричного генератора з кільцеподібним ротором (2014)
Щерба А. А. - Энергетические характеристики суперконденсаторов при их заряде от источника напряжения и разряде на резистивную нагрузку, Супруновская Н. И., Белецкий О . А. (2014)
Липківський К. О. - Можливості реструктуризації виконавчого органу стабілізатора змінної напруги з вольтододавчими трансформаторами, Можаровський А . Г. (2014)
Руденко Ю. В. - Влияние неидеальности трансформатора на процессы в прямоходовом двухтактном преобразователе (2014)
Щерба М. А. - Электрофизическая постановка задачи о расчете сильного электрического поля в полиэтиленовой изоляции с учетом ее нелинейных характеристик (2014)
Щерба А. А. - Энергетические процессы в магнитодинамических установках при питании их электромагнитов от тиристорных регуляторов напряжения с накопительными конденсаторами, Ломко Н. А., Супруновская Н. И. (2014)
Шидловский А. К. - Особенности создания и эксплуатации внутригородского электромобильного транспорта, Павлов В. Б. (2014)
Виштак Т. В. - Синхронный привод магнитной системы на постоянных магнитах для возбуждения вращающегося магнитного поля в кристаллизаторе, Карлов А. Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П. (2014)
Глухенький А. И. - Расчетное исследование влияния конструктивных параметров на эффективность однофазного перемешивателя жидкого металла, Гориславец Ю. М., Максименко В. Ю., Токаревский А. В. (2014)
Гречко В. В. - Визначення вимог до метрологічних характеристик електромагнітного давача електронного трансформатора струму, Варський Г. М., Танкевич Є. М. (2014)
Стогній Б. С. - Вплив похибок вимірювання напруги та струму лінії на точність визначення місця короткого замикання, Сопель М. Ф., Яковлєва І. В., Варський Г. М., Танкевич Є. М. (2014)
Содержание (2012)
Олейников А. Н. - Использование сигналов цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T2 для радиометеорных исследований, Кукуш В. Д., Стародубов Р. К. (2012)
Антипов И. Е. - Восстановление координат метеорного радианта по неполной радиолокационной информации, Набиль Оде Имнехир, Шандренко Р. В. (2012)
Костыря А. А. - Исследование фильтрующих свойств системы фазовой автоподстройки применительно к задаче синхронизации времени и частоты, Науменко В. Н., Плехно С. А., Асаад Х. Х. (2012)
Воргуль А. В. - Критерии оценки качества метеорной системы передачи информации, Сулейман Ю. Х. (2012)
Коваль Ю. А. - Погрешности и неопределенности фазовых радиотехнических методов синхронизации разнесенных эталонов времени, Костыря А. А., Иванова Е. А., Хусейн А. Ф. (2012)
Коваль Ю. А. - Критерии сравнения радиотехнических методов и алгоритмов синхронизации разнесенных эталонов времени и частоты, Иванова Е. А., Приймак В. Ю., Ал-твежри Б. А. (2012)
Антипов И. Е. - Усовершенствованная математическая модель для расчета времени распространения радиоволн в тропосфере для задач высокоточной синхронизации времени и частоты, Бондарь Е. Ю. (2012)
Горелов Д. Ю. - Астрономическая интерпретация результатов радиолокационных наблюдений метеоров на комплексе МАРС ХНУРЭ (2012)
Омельченко А. В. - Цифровая обработка сигналов в задаче измерения перемещения объектов фазовым методом (2012)
Бабкин С. И. - Анализ погрешностей регистрации профилей температуры воздуха доплеровским и корреляционным способами (2012)
Тюрин С. В. - Адаптивный лазерный сканер для автономных мобильных комплексов, Алексеев И. Е. (2012)
Сайковская Л. Ф. - Устройства для исследования временных характеристик ЦНС человека (2012)
Стрельницкий А. А. - Варианты построения широкополосных мобильных каналов связи Wі-Fі – 3G, Стрельницкий А. А., Васильченко В. С. (2012)
Юдин С. В. - Применение защитной бленды для подавления земной помехи а атмосферной РЛС ВЗ, Олейников В. Н., Евсеев Д. Б., Соляник О. А. (2012)
Литвин-Попович А. И. - Применение нелинейной фильтрации при обработке узкополосных сигналов (2012)
Панченко А. Ю. - Анализ спектральных компонент принимаемого сигнала при содарном зондировании, Слипченко Н. И., Лю Чан (2012)
Козлов С. С. - Выбор структуры базы данных для хранения информации харьковского радара некогерентного рассеяния, Пулеев В. А. (2012)
Малий О. Ю. - Метод опису інженерних задач за допомогою універсальної мови програмування мікро контролерів, Фарафонов О. Ю., Дем’яненко О. А. (2012)
Мизрахи С. В. - Автоматизированная система измерения поляризационных характеристик рассеяния в многоканальном квазиоптическом микрокомпактном полигоне (2012)
Булавин Д. А. - Трехэтапный метод распределения каналов в системах мобильной связи, Дурнев Д. С. (2012)
Котух В. Г. - Решение задач диспетчеризации в распределенных телекоммуникационных системах, Мирошник М. А., Селевко С. Н. (2012)
Ивженко А. В. - Исследование механизмов адаптации в беспроводных WiMAX каналах связи при передаче мультимедийной информации, Маслий В. В., Цопа А. И. (2012)
Кузнецов А. А. - Экспериментальные исследования MIMO канала связи для оценки его качества на основе имитационной модели, Цопа А. И. (2012)
Майстренко Г. В. - Влияние случайного изменения направления прихода помехи на помехозащищенность Wi-Fi канала связи с адаптивными антеннами, Рыбалко А. М., Стрельницкий А. А., Шокало В. М. (2012)
Олейников А. Н. - Ультразвуковые методы защиты речевой информации, Пулавский В. А., Кривенко М. А. (2012)
Лихограй В. Г. - Пропускная способность случайных каналов MIMO, Вовченко В. С., Нух Т. Н. (2012)
Шокало В. М. - Усовершенствованная модель расчета предельной секретной производительности Wi-Fi канала связи, Стрельницкий А. А., Абдул-хуссейн Мухаммед К., Ягудина Е. В. (2012)
Лыков Ю. В. - Анализ источников ПЭМИ в современных ПЭВМ, Сягаева О. О. (2012)
Руженцев В. И. - Особенности реализации наиболее эффективных криптоаналитических атак на стандарт шифрования FIPS-197, Олейников Р. В. (2012)
Гомозов А. В. - Оценка влияния электрических и конструктивных параметров передающей подсистемы беспроводной передачи энергии к труднодоступным объектам на основе многопозиционной системы излучателей с фокусировкой излучения (2012)
Должиков В. В. - Корреляционные характеристики поля на фокальной оси круглой сфокусированной апертуры (2012)
Лучанинов А. И. - Моделирование нелинейных эффектов в ВТСП фильтрах, Гавва Д. С., Крикун Е. В., Вишнякова Ю. В. (2012)
Усин В. А. - Сканеры ротационного типа для измерения параметров антенн, Марков В. И. (2012)
Помазанов С. В. - Повышение точности и оперативности определения параметров антенн в ближней зоне, Усина А. В. (2012)
Сахненко Н. К. - Возбуждение кругового резонатора ультракороткими импульсами (2012)
Бондаренко И. Н. - О некоторых возможностях повышения добротности коаксиальных резонаторов, Васильев Ю. С., Галич А. В. (2012)
Желанов А. А. - Учет составляющих погрешностей и корреляционный анализ при обработке дифференциальных ГНСС-измерений (2012)
Жалило А. А. - Усовершенствованный метод разрешения фазовой неоднозначности двухчастотных дифференциальных фазовых ГНСС-наблюдений и высокоточное позиционирование на базовых расстояниях до 200 км, Дицкий И. В. (2012)
Жалило А. А. - Повышение точности дифференциального одночастотного ГНСС-позиционирования путем сетевой коррекции ионосферных погрешностей, Бессонов Е. А. (2012)
Яковченко А. И. - Основные источники и составляющие погрешностей ГНСС-наблюдений и их моделирование при реализации метода точного позиционирования PPP (2012)
Дзюбенко М. И. - Разделение перекрывающихся линий лазерно-индуцированных эмиссионных спектров, Кулишенко Д. Ф., Приемко А. А., Колпаков С. Н. (2012)
Пащенко А. Г. - Определение функций плотностей электронных состояний в аморфном кремнии, Сологуб О. Ю. (2012)
Липинский А. Ю. - Синтез дифракционных решеток в кристалле LiNbO3 (2012)
Невлюдов И. Ш. - Мониторинг технологического процесса сборки и монтажа РЭС, Андрусевич А. А., Стародубцев Н. Г. (2012)
Басецкий В. Л. - Теоретический анализ интенсивности усиленного радиационного шума в лазере на красителе с ламповой накачкой, Зарудный А. А. (2012)
Басецкий В. Л. - Спектральные характеристики передатчика резонансного лидара на основе лазера на красителе с дисперсионным резонатором, Зарудный А. А. (2012)
Титул, зміст (2011)
Кабачна А. В. - Впровадження формулярної системи у практику роботи лікувально-профілактичних закладів. Повідомлення I, Кабачний О. Г., Шелкова Е. В., Рогова О. Г. (2011)
Германюк Т. А. - Фармакоекономічний аналіз застосування препаратів для лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, Волоцька Н. А. (2011)
Перцев І. М. - Стан фармацевтичної термінології та правомірність статусу терміну "фармацевтичний препарат", Рубан О. А. (2011)
Головенко М. Я. - Використання тесту "Розчинення" для вивчення відтворюваності лікарських засобів на прикладі комбінованого препарату "Паракод ІС", Борисюк І. Ю., Гіхер З. О., Єгорова А. В., Анельчик Г. В. (2011)
Шаповалов В. В. - Дослідження режиму контролю лікарських засобів для фармацевтичної корекції опіоїдної залежності у наркохворих на засадах судової фармації (2011)
Петренко В. О. - Судово-фармацевтичний моніторинг поширеності розладів здоров’я серед жінок з наркотичною залежністю, Шаповалова В. О., Конєва В. Ю., Лінський І. В. (2011)
Макарова О. Є. - Сучасний стан розробки та застосування вакцин, Пенчук Ю. М., Гергель М. В. (2011)
Барчина О. І. - Синтез та антирадикальна ефективність похідних 4,6-диморфоліно-1,3,5-триазинів, Демченко А. М., Смольський О. С., Суховєєв В. В., Кравченко А. В. (2011)
Федоритенко Р. В. - Валідація методики одночасного визначення молібдену та ванадію в комбінованому поліелементному лікарському засобі "Есмін" методом АЕС з ІПП, Шкляєв С. А., Цуркан О. О., Колядич О. П. (2011)
Васильєва І.Г. - Дослідження фракційного складу нового препарату групи трофінотропінів – "Церебрал", Макаренко О. М., Корольов Ю. Н., Карандєєва Ю. К. (2011)
Оліфірова Т. Ф. - Фармако-технологічні випробування та аналіз крему для лікування ранових процесів, Петюнін Г. П., Давтян Л. Л., Ожеван М. В. (2011)
Петюнін Г. П. - Визначення декстропропоксифену у біологічному матеріалі методом газорідинної хроматографії, Хіжніченко О. В. (2011)
Алмакаєва Л. Г. - Розробка складу парентерального препарату на основі тіоктової кислоти, Науменок Л. Г., Бєгунова Н. В. (2011)
Карпова С. П. - Кількісне визначення феноксиметилпеніциліну кінетичним методом, Блажеєвський М. Є. (2011)
Ведерникова І. О. - Синтез наночасток цинкферум (ІІ) феритів для фармацевтичних препаратів з магнітокерованими властивостями, Коваль А. О., Дедусенко А. В. (2011)
Лебедін А. М. - Ідентифікація та розділення антигістамінних препаратів при їх сумісній наявності методом високоефективної рідинної хроматографії, Маміна О. О. (2011)
Коновалова О. Ю. - Дослідження вмісту полісахаридів у плодах сорбаронії, Джан Т. В., Шураєва Т. К., Клименко С. В., Колядич О. П., Зашкольна Н. І. (2011)
Панченко С. В. - Дослідження складу зразків ефірної олії валеріани лікарської дикорослої (Valeriana officinalis L.s.l.), з півдня України методом хромато-мас-спектрометрії, Сур С. В., Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І., Рудяк С. С. (2011)
Кисличенко В. С. - Порівняльний аналіз жирокислотного складу надземної та підземної частин кукурудзи звичайної, Карпюк У. В., Брюзгіна Т. С., Середа П. І. (2011)
Марчишин С. М. - Анатомічна будова трави чорнобривців тонколистих (Tagetes tenuifolia Cav.), Сіра Л. М., Бердей Т. С. (2011)
Уточнення (2011)
Близнюк Ю. М. - Зміни рівня гідратації колагену типу І та глікозаміногліканів, що синтезуються в шкірі щурів за дії механічного напруження, Костіна Т. В., Пономаренко О. М., Перський Є. Е., Семенов М. О. (2012)
Кот Е. В. - Связь между вынужденными колебаниями интегринов, степенью полимеризации актина цитоскелета и содержанием свободного Cа2+ фибробластов, Кот Ю. Г., Седова К. В., Перский Е. Э. (2012)
Кулешова Д. К. - Возрастные особенности проявления оксидативного стресса у подростков разного возраста с ожирением на фоне инсулинорезистентности и без нее, Давыдов В. В. (2012)
Оришака О. В. - Выделение и очистка тиаминпирофосфокиназы немалигнизированного миометрия и при наличии в нем опухолей, Вовчук И. Л., Петров С. А. (2012)
Харченко В. С. - Влияние высококалорийной диеты и кверцетина на фосфолипаза Д-зависимый сигналинг инсулина в неокортексе молодых крыс (2012)
Горбулин О. С. - Эколого-биологические характеристики Xanthophyta континентальных водоемов Украины (2012)
Миронюк А. Н. - Характеристика флористического состава фитобентоса реки Кучурган (Одесская обл., Украина), Ткаченко Ф. П. (2012)
Ahmed I. H. - Structure of Ukrainian population on SNP rs3093059 of C-reactive protein gene, Ghali Z. H., Gorshunska M. Yu., Pоchеrnyaev A. K., Atramentova L. A. (2012)
Багацкая Н. В. - Уровень хромосомных аберраций у детей и подростков с депрессивными расстройствами, Свидан Инас Гх. (2012)
Воробьева Л. И. - Анализ показателей приспособленности Drosophila melanogaster, происходящих из природных популяций Иркутской области в условиях разной плотности культуры, Романко А. И., Горенская О. В., Леонова И. С. (2012)
Ghali Z. H. - Structure of Ukrainian population on SNP rs1137101 of leptin receptor gene LEPR, Ahmed I. H., Gorshunska M. Yu., Pоchеrnyaev A. K., Atramentova L. A. (2012)
Леус Т. В. - Наследование колючек и формы обёртки листьев у некоторых образцов сафлора красильного (2012)
Феськов О. М. - Дослідження вмісту анеуплоїдних сперматозоїдів та сперматозоїдів, що несуть фрагментовану ДНК, у чоловіків з підвищеною кількістю незрілих сперматозоїдів у еякуляті, Феськова І. А., Жилкова Є. С., Блажко О. В. (2012)
Чигрин Т. В. - Активність пероксидази у батьківських ліній та гібридів соняшнику при інокуляції вовчком, Задорожна О. А. (2012)
Бондарева А. А. - Цитогенетические особенности эритроцитов зеленых лягушек из Северско-Донецкого центра разнообразия Pelophylax esculentus complex, Бибик Ю. С., Самило С. М., Шабанов Д. А. (2012)
Джуртубаев Ю. М. - Макрозообентос дунайского канала "Общественный", Джуртубаев М. М. (2012)
Кулиев Г. Н. - Попытка гибридизации трех видов лесных мышей (Sylvaemus uralensis, S. fulvipectus, S. рonticus) и различных географических популяций обыкновенной полевки (Microtus arvalis) Азербайджана (2012)
Кулиев С. М. - Современное экологическое состояние млекопитающих (парнокопытные – Artiodactyla), предложенных для включения во второе издание Красной Книги Азербайджана, Аскеров Э. К. (2012)
Мамедова С. О. - Кровепаразиты (Apicomplexa: Coccidia) рептилий Азербайджана, Гаибова Г. Д. (2012)
Махмудова Е. А. - Эколого-фаунистический анализ трематод водно-болотных птиц дельты реки Куры (2012)
Токарский В. А. - История изучения и динамика роста Великобурлукской популяции степного сурка, Савченко Г. А., Ронкин В. И. (2012)
Янович Л. М. - Особливості морфології та біології водяного кліща Unionicola ypsilophora (Acari: Hydracarina) – паразита перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) України, Шевчук Т. В. (2012)
Корниенко Е. М. - Исследование кинетики детергентного гемолиза эритроцитов, модифицированных ДМСО (2012)
Ямпольская Е. Е. - Регуляция иммуновоспалительного процесса у животных с адъювантным артритом криоконсервированными клетками фетальной печени, Кравченко М. А., Дубрава Т. Г., Гольцев А. Н. (2012)
Менкус О. В. - Вивчення антилізоцимної активності бактерій родів Streptococcus та Staphylococcus, виділених від пацієнтів із захворюваннями органів дихання (2012)
Бабенко Н. А. - Возрастные особенности содержания фосфолипидов, свободных жирных кислот и нейтральных липидов в сыворотке крови и скелетной мускулатуре самцов крыс линии Wistar, Тимофийчук О. А. (2012)
Колот Н. В. - Применение флуоресцентного карбоцианинового красителя DiOC18 для идентификации панкреатических островков после ксенотрансплантации (2012)
Юссеф Хани Румиех - Сравнительная морфологическая структура надпочечников и их органотипических культур у животных различных возрастных групп (2012)
Тарабрина Н. Ю. - Роль активной тракционно-ротационной миорелаксации в коррекции реакций сердечно-сосудистой системы спортсменов с различным исходным вегетативным тонусом на действие вестибулярной нагрузки (2012)
Жмурко В. В. - Влияние разных фотопериодических условий на развитие и элементы продуктивности изогенных по генам VRN линий пшеницы (Triticum aestivum L.), Авксентьева О. А., Хань Бин (2012)
Міхєєв О. М. - Можлива роль надклітинних механізмів у радіоадаптаційних ефектах рослин, Овсяннікова Л. Г., Євдокимова С. О. (2012)
Содержание (2013)
Стогний Н. П. - Нестационарный отклик поверхностно плазмона металлического нанопровода на изменение показателя преломления внешнего пространства, Сахненко Н. К. (2013)
Калиберда М. Е. - Метод гиперсингулярных интегральных уравнений в задаче дифракции на конечном метаматериале на основе разомкнутых прямоугольных рамок, Погарский В. А., Белоусов В. А. (2013)
Войтович О. А. - Измерение коэффициента усиления больших антенн в существенно ближней зоне, Линкова А. М., Руднев Г. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. (2013)
Петров В. А. - Оценка СВЧ поля за радиогоризонтом по измеренному профилю коэффициента преломления воздуха, Шиляева О. Л., Жуков Б. В. (2013)
Мальцев В. П. - Флуктуации когерентных сигналов миллиметрового диапазона при зондировании почвы с малых высот, Хлопов Г. И. (2013)
Литвин-Попович А. И. - Модели рассеянных сигналов в радиолокационных системах вертикального зон-дирования атмосферы (2013)
Замула А. А. - Метод построения многофазных характеристических дискретных сигналов (2013)
Веселовская А. Б. - Двухчастотное зондирование полидисперсной среды в виде капель эллипсоидальной формы (2013)
Гимпилевич Ю. Б. - Моделирование процесса обнаружения конечного числа точечных объектов радаром со ступенчатой частотной модуляцией зондирующего сигнала, Савочкин Д. А. (2013)
Карташов В. М. - К вопросу о возможности регистрации влажности воздуха при корреляционной обработке сигналов системы радиоакустического зондирования, Бабкин С. И., Куля Д. Н. (2013)
Душепа В. А. - Учет информативности при совмещении оптических изображений в задачах корреляционно-экстремальной навигации, Усс М. Л. (2013)
Al-Janabi H. D. - Using LTE Technology in Wirelrss Sensor Networks, Hussain Y. T. (2013)
Писаренко А. В. - Оптимальне за швидкодією керування консервативними процесами (2013)
Халимов Г. З. - Композиционное универсальное хеширование по кривым Ферма в простом поле (2013)
Казимиров А. В. - Метод построения нелинейных узлов замены на основе градиентного спуска, Олейников Р. В. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Спеціалізовані процесори шифрування інформації без попереднього розподілу ключів на основі рекурентних послідовностей (2013)
Naumeyko I. V. - Another dynamic model of Markovian human-machine-environment system affected by some hazard, Alazawi R. J. (2013)
Ефимов Б. П. - Факельный СВЧ разряд в однопроводной линии: экспериментальная установка и результаты исследований, Кулешов А. Н., Пузанов А. О., Хорунжий М. О. (2013)
Бітченко О. М. - Неалгебраїчний декодер коригувальних кодів, Макаров Л. Б., Цопа О. І., Коняхін Г. Ф. (2013)
Белоусова Е. Э. - Анализ влияния частоты дискретизации на качество формирования квадратурной составляющей для некоторых сигналов, Пастушенко О. Н. (2013)
Липинский А. Ю. - Моделирование процесса динамического изменения архитектуры оптоэлектронной акустооптической вычислительной среды, Рудякова А. Н., Данилов В. В. (2013)
Аврунин О. Г. - Методика метрологической аттестации риноманометров при использовании расходомера на основе сопла Вентури (2013)
Калюжный Н. М. - Методика оценивания эффективности функционирования системы мониторинга общих пользователей радиочастотного ресурса на основе пространственно-частотно-временного подхода. Часть 1, Попов А. М., Ковшарь В. А. (2013)
Титул, зміст (2011)
Загорій Г. В. - Альтернативні технології, стратегія та механізми державних, недержавних, суспільних та реінжиніринг-процесів реімбурсації у розв’язанні соціальноорієнтованих проблем (2011)
Євстратьєв Є. Є. - Вивчення можливостей аптечних закладів міста Львова з екстемпорального виготовлення лікарських засобів в умовах надзвичайних ситуацій, Калинюк Т. Г., Бойко О. П. (2011)
Шкляєв С. А. - Підхід до обґрунтування меж попередження та тривоги для процесів на фармацевтичному підприємстві (2011)
Кривов’яз О. В. - Фінансове планування як основна функція менеджменту аптечного підприємства, Голод А. С. (2011)
Алмакаєва Л. Г. - Мембранно-мікроскопічний контроль механічних включень в парентеральних лікарських засобах, Доля В. Г. (2011)
Шаповалов В. В. - Вплив генетичних та середовищних компонент на розвиток адитивної залежності у наркопацієнтів з девіантною поведінкою (судово-фармацевтичні аспекти), Лінський І. В. (2011)
Шаповалова В. О. - Фармацевтичне право: судово-фармацевтичне виявлення ризиків від вживання психоактивних речовин у складі препаратів для схуднення, Малініна Н. Г., Шаповалов В. В., Мовсісян А. Г. (2011)
Корнієвський Ю. І. - З нагоди ювілею однокурсника та колеги професора Миколи Сергійовича Фурси (2011)
Ніженковська І. В. - Шамрай Євгеній Федорович (14.07.1911–04.07.1980). До 100-річчя від дня народження, Мисник О. Ф. (2011)
Заярнюк Н. Л. - Комбінована ін’єкційна емульсія пролонгованої дії на лтрексону та дисульфіраму для лікування пацієнтів з наркотичною та алкогольною залежностями, Черпак О. М., Кричковська А. М., Паращин Ж. Д., Федорова О. В., Собетов Б. Г., Новіков В. П. (2011)
Немченко А. С. - Дослідження міжнародного досвіду впровадження оцінки технологій в охороні здоров’я, Косяченко К. Л. (2011)
Бондаренко Н. Ю. - Кількісне визначення дипіридамолу методом хемілюмінесценції, Блажеєвський М. Є. (2011)
Подплетня О. А. - Порівняльний аналіз імунотропної, антиноцицептивної та антициклооксигеназної активності індотрилу та натрію диклофенаку, Поета О. М., Мамчур В. Й. (2011)
Міщенко І. О. - Фізико-хімічні дослідження субстанцій крему "Артифлекс ультра" протизапальної та хондропротекторної дії, Тихонов О. І. (2011)
Кустова С. П. - Розробка технології мазі фенсукциналу, Бойко М. О. (2011)
Блажеєвський М. Є. - Вольтамперометричне визначення дипразину у вигляді сульфоксиду, одержаного за допомогою калію пероксомоносульфату, Шлюсар О. І., Кисіль О. П. (2011)
Бельтюкова С. В. - Люмінесцентне визначення суми поліфенольних сполук у лікарських рослинах, Бичкова Г. О. (2011)
Гудзенко А. В. - Використання речовин-маркерів – сучасний підхід до стандартизації багатокомпонентних лікарських засобів рослинного походження, Цуркан О. О., Ковальчук Т. В. (2011)
Дроговоз С. М. - Експериментальне дослідження фармакологічної активності настоянки настурції намоделі некротичних виразок у щурів, Марчишин С. М., Щокіна К. Г., Козир Г. Р., Баєв О. О. (2011)
Коновалова О. Ю. - Дослідження вмісту полісахаридів у плодах калини зморшкуватолистої (Viburnum rhytidophyllum hemsl), Джан Т. В., Шураєва Т. К., Клименко С. В., Колядич О. П., Передерій Ю. І. (2011)
Дем’яненко Д. В. - Дослідження складу ліпофільних сполук в дифторхлорметанових екстрактах суцвіть липи (2011)
Памяти Ларисы Алексеевны Красильниковой (2012)
Біологічний факультет: минуле і сьогодення (2012)
Зміст і методичне забезпечення загального курсу "Адаптогенез в біологічних системах" (2012)
Памяти Андрея Николаевича Краснова – выдающегося ученого и популяризатора науки (1862–1915) (2012)
Ахмедов Э. И. - Влияние кокцидиоза на содержание аминокислот в печени цыплят (2012)
Гончаренко О. В. - Вплив хлориду марганцю у дозі ЛД50 на мікроелементний обмін білих щурів, Коновалова О. О., Гончаренко М. С., Миронова Г. Д. (2012)
Зинченко В. Д. - Люминесценция дрожжей Saccharomyces cerevisiae и Saccharomyces boulardii под действием озона, Горячая И. П., Говор И. В. (2012)
Кот Ю. Г. - Влияние деформации фибробластов в культуре на молекулярную массу синтезируемой ими гиалуроновой кислоты (2012)
Литовченко О. А. - Сравнительный анализ структуры внеклеточных петель главного белка наружной мембраны серотипов Е и К Chlamydia trachomatis и их антигенности (2012)
Gorbulin O. S. - Ecological and biological characteristics of the green flagellates (Phytomonadina) of the continental waters of Ukraine (2012)
Багацкая Н. В. - Цитогенетическая характеристика девочек с патологией полового созревания (2012)
Задорожна О. А. - Генетичний контроль ознак форм соняшника з укороченим черешком, Чигрин Т. В. (2012)
Костенко В. В. - Влияние аллелей локуса white и генетического фона на локомоторную активность имаго Drosophila melanogaster, Воробьева Л. И. (2012)
Загороднюк І. В. - Ссавці сходу України: зміни переліку й рясноти видів від огляду І.Сахна (1963) до сучасності (2012)
Сидоровский С. А. - Фауна ракообразных (Crustacea) и коловраток (Rotifera) НПП "Гомольшанские леса" (2012)
Токарский В. А. - Возрождение популяции речного бобра (Castor fiber L.) на Левобережной Украине, Волох А. М., Токарская Н. В., Скоробогатов Е. В. (2012)
Шандиков Г. А. - Краткий обзор антарктических пуголовковидных рыб-бородаток рода Pogonophryne (Perciformes: Notothenioidei: Artedidraconidae) (2012)
Войда Ю. В. - Особливості клінічних штамів Escherichia coli, вилучених з різних біотопів, Бірюкова С. В. (2012)
Бабенко Н. А. - Модуляция возрастных нарушений содержания сфинголипидов в тканях крыс при помощи ингибирования нейтральной сфингомиелиназы, Тимофийчук О. А., Хассунех А. Х. М. (2012)
Гончаренко М. С. - Методические подходы к оценке адаптационных возможностей студентов с нарушениями зрения, Мартыненко И. Г., Носов К. В., Мартыненко В. В. (2012)
Єлецька Т. О. - Перетравність поживних речовин в шлунково-кишковому тракті корів залежно від рівня сирого протеїну та способу згодовування раціону, Василевський М. В. (2012)
Іскра Р. Я. - Гематологічні та імунологічні показники організму щурів за дії хром хлориду та хром цитрату (2012)
Нипот Е. Е. - Влияние 2-дезокси-D-глюкозы как ингибитора гликолиза на уровень гипертонического гемолиза эритроцитов млекопитающих, Перский Е. Э., Орлова Н. В., Шапкина О. А., Александрова Д. И., Черепанов В. В. (2012)
Погорелая М. С. - Влияние экстракта куриных эмбрионов на состояние нейтрофилов периферической крови мышей после однократного тотального γ-облучения, Жегунов Г. Ф., Щербак О. Н. (2012)
Станишевская Т. И. - Характер зависимости тепловой стоимости мышечного сокращения от уровня циркулирующего свободного трийодтиронина у наркотизированных белых крыс (2012)
Фуджу Халід Ісса Мохамед - Експериментальне вивчення протипухлинних властивостей плодово-ягідного екстракту Фуджу (2012)
Варавкин В. А. - Модификация проницаемости клеточных мембран корнеплодов свёклы столовой Beta vulgaris L. при действии "Этамона" и гумата калия (2012)
Содержание (2013)
Должиков В. В. - Корреляционные характеристики поля антенны с круглой сфокусированной апертурой (2013)
Ерин С. Н. - Взаимные связи между антеннами, используемыми в качестве элементов фазированной антенной решетки для радиотелескопа декаметрового диапазона волн, Токарский П. Л. (2013)
Горобец Н. Н. - Многодиапазонные пирамидальные рупорные антенны с одинаковой шириной главного лепестка диаграммы направленности, Елизаренко А. А. (2013)
Швец В. А. - Расчет антенной решетки спутниковых аэронавигационных систем (2013)
Грецких Д. В. - Исследование приемно-выпрямительных элементов ректенн систем беспроводной передачи энергии к труднодоступным объектам, Гомозов А. В., Аль-Самарай Ш. Ф. А., Горелов Д. Ю., Сторожев А. А. (2013)
Щербак В. В. - Конверсия ТEM-волны в высшие TM-волны на каскадах разнопериодных ленточных диафрагм (2013)
Мищенко М. В. - Исследование влияния отверстия в экранирующем слое на значение емкостей неоднородностей топологии в устройствах на связанных микрополосковых линиях, Фарафонов А. Ю., Романенко С. Н., Фурманова Н. И. (2013)
Шиляева О. Л. - Структура зон многолучевости и каустик при распространении радиоволн за радиогоризонт, Петров В. А. (2013)
Карташов В. М. - Выбор модели изменения скорости звука для оптимального линейного фильтра систем радиоакустического зондирования атмосферы, Куля Д. Н., Кушнир М. В., Толстых Е. Г. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського