Фадеев А. В. - Математическое обоснование максимизации прибыли в процессе оптимизации содержания проекта инструментального производства (2014)
Дугінець Г. В. - Формування економіки знань в умовах глобальних науково-технологічних трансформацій (2014)
Продіус О. І. - Сучасний стан іноземного інвестування в Україні: проблеми та напрями їх вирішення, Бостанжі Т. З., Горбатова Д. А. (2014)
Chala V. S. - Principal convergent models of metropolis creative development in EU and Ukraine (2014)
Дзяд О. В. - Ринки праці країн ЄС на шляху всеосяжного зростання, Шило А. Е. (2014)
Янішевська А. В. - Компаративний аналіз основних показників стану зайнятості молоді країн ОЕСР та України (2014)
Бобришева О. В. - Вдосконалення індикативного управління установами охорони здоров'я (2014)
Божанова В. Ю. - Динаміка та перспективи розвитку транспортної логістичної системи України, Яременко В. Ф., Басок О. М., Чепурко Ю. Г. (2014)
Ковтун Н. С. - Імперативи розвитку конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Копитько О. О. - Інноваційні підходи управління змінами інвестиційного клімату (2014)
Поповиченко І. В. - Аналіз стану інноваційної сфери України: проблеми та перспективи, Котуранова Т. В, Зінченко Н. О. (2014)
Трубей О. М. - Детермінанти розвитку товарних бірж в Україні (2014)
Яремчук І. О. - Особливості оплати праці працівників закладів охорони здоров’я (2014)
Скачедуб С. А. - Інституціональні особливості функціонування іпотечного ринку: закордонний досвід (2014)
Фесун М. Н. - Формирование распределения бюджета домохозяйств и его значение в рыночной экономике на современном этапе, Зеленская В. А. (2014)
Бутенко О. П. - Пріоритетні завдання успішного функціонування підприємств будівельного комплексу на ринку промислових відходів (2014)
Карачина Н. П. - Конкурентний потенціал та його роль у формуванні конкурентоспроможності підприємства, Перцата Л. І. (2014)
Козик В. В. - Система показників оцінювання поточного рівня ендогенного економічного потенціалу підприємств, Ємельянов О. Ю., Лесик Л. І. (2014)
Онисенко Т. С. - Інтеграція інноваційної діяльності в єдиний організаційно-управлінський процес підприємства (2014)
Причепа І. В. - Проблеми оцінювання ефективності менеджменту на підприємстві, Маріянко А. А. (2014)
Сметанюк О. А. - Поняття мотивації та стимулювання трудової діяльності, Дельгадо Роча Хорхе Густаво (2014)
Харченко Ю. А. - Кореляційно-регресійний аналіз обсягів збуту продукції промислового підприємства (2014)
Шевцова С. А. - Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств (2014)
Чичулін В. П. - Врахування парної кореляції між випадковими процесами в економічному аналізі, Чичуліна К. В. (2014)
Люльов О. В. - Оцінка сучасного стану та перспектив еколого-економічного розвитку транспортної системи міста, Боровик О. В., Шинкаренко О. А. (2014)
Шуптар Н. И. - Прогноз среднегодового объема образования отработанных источников питания в Украине (2014)
Титул, зміст (2014)
Боднар О.С. - Суб’єктність як філософсько-соціальний та управлінський критерій менеджменту персоналу (2014)
Королюк С. В. - Підвищення кваліфікації керівних кадрів: сучасні виклики і реалії (2014)
Норкіна О. В. - Змістово-функціональна модель розвитку дослідницької компетентності вчителів математики засобами ІКТ (2014)
Іваній І. В. - Правова підготовка як умова високого професіоналізму вчителя фізичної культури, Іваній О. М. (2014)
Палкин В. А. - Особенности образования школьников в информационном обществе (2014)
Радиш О. Ю. - Ефективні впровадження інноваційних технологій навчання як складова формування компетентного випускника (2014)
Тимчук Л. І. - Педагогічний наратив про дитинство і шкільні роки В. М. Глушкова – видатного вченого-кібернетика ХХ століття (2014)
Бардінов О. В. - Програмне забезпечення курсу "Менеджмент у туристичній діяльності" для студентів факультету фізичного виховання педагогічних ВНЗ (2014)
Булгакова В. Г. - Аналіз змісту навчальних програм з іноземних мов для учнів 5-7-х класів (60-ті роки ХХ століття) (2014)
Ємець А. В. - Актуальні аспекти підготовки майбутніх фахівців сімейної медицини до використання здоров’язберігальних педагогічних технологій (2014)
Чугуй Л. В. - Педагогічні умови формування енвайроментального світогляду у професійній компетентності майбутніх аграріїв (2014)
Шимановський М. М. - Дитяче самоврядування в педагогічній системі Станіслава Теофіловича Шацького (2014)
Іванова В. В. - Стан здоров’я старшокласників: результати дослідження, Власенко Л. В., Кочеткова Н. К. (2014)
Дудко С. Г. - Результати експериментальних досліджень стану здоров’я учнів в умовах здоров’язбережувального навчального середовища початкової школи (2014)
Єщенко М. М. - Проблема патріотичного виховання у контексті національної ідентичності (2014)
Постольник Я. Г. - Підтримка єдності України та виховання українського патріотизму (з досвіду роботи Кобеляцького НВК №1 Полтавської області) (2014)
Білик Н.І. - Про І Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Сучасні видавництва вищих навчальних закладів" (2014)
До відома авторів (2014)
Наші автори (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2014)
Дугінець Г. В. - Трансформація світового ринку послуг в умовах глобалізації (2014)
Кам’янецька О. В. - Польський досвід антикризового розвитку економіки (2014)
Пухальська Я. П. - Економічна дипломатія в умовах глобалізації (2014)
Березюк Г. О. - Проблеми соціального інвестування підприємств в Україні (2014)
Бобришева О. В. - Індикативне управління розвитком установ територіальної системи охорони здоров'я (2014)
Єрохін С. А. - Політика модернізації і механізми зміни секторальної структури економіки (2014)
Кармазіна Н. В. - Конститутивно-ключові аспекти макроекономічного регулювання траєкторії цілеорієнтованого розвитку регіональних промислових комплексів (2014)
Корсак В. І. - Теоретичні аспекти формування регіональних роздрібних торгівельних мереж у відповідності до принципів сталого розвитку (2014)
Масловська Л. Ц. - Нові підходи в управлінні регіональним розвитком (2014)
Огліх В. В. - Аналіз соціально-економічного розвитку економічної системи Дніпропетровської області, Єфанова Т. І. (2014)
Патлатой А. Е. - Институционально-правовая форма экономических отношений в сфере производства научной информации (2014)
Петрушевська В. В. - Фінансові аспекти в економічній теорії сучасності (2014)
Подмазко О. М. - Формування політики детінізації національної економіки: принципи, цілі, завдання (2014)
Сахно А. А. - Мотивація ефективності машинобудування у промисловості Вінницької області (2014)
Тобіаш Є. В. - Модель підтримки економічного захисту об’єктів нерухомості територіальної громади міста (2014)
Третяк Г. М. - Теоретичні засади державного управління інноваційно-інвестиційним розвитком (2014)
Заборовець Ю. О. - Державне регулювання ринку фінансових інвестицій (2014)
Кишакевич Б. Ю. - Модель багатокритеріальної оптимізації фінансової стійкості банку, Лучаківський А. О. (2014)
Манжос С. Б. - Реалізація центральними банками функції кредитора останньої інстанції (концептуальний аспект) (2014)
Cало Л. К. - Сучасні аспекти ухилення та уникнення від сплати податкових платежів серед загроз економічній безпеці України (2014)
Сальникова Т. В. - Реконструкція житлового фонду в Україні: умови та перспективи фінансового забезпечення (2014)
Євдокимов А. В. - Аналіз стану та шляхів підвищення енергоефективності та енергозбереження систем теплопостачання України, Скібіна Т. І. (2014)
Дюндін В. Д. - Розвиток інтелектуального потенціалу в рамках системи вищої освіти в умовах глобалізації (2014)
Малащук О. С. - Економіко-математичні моделі в землевпорядкуванні (2014)
Панченко В. В. - Сутність та чинники формування зовнішнього державного боргу (2014)
Варламова І. С. - Кількісні індикатори сталого розвитку в економіці України (2014)
Гедз М. Й. - Еволюція розвитку теорії модернізації (2014)
Кічурчак М. В. - Вплив промисловості на відтворення суспільних благ в економічній системі України (2014)
Ляхович О. О. - Формування стратегії державно-приватного партнерства в науково-інноваційній сфері України (2014)
Мельникова М. В. - Проблеми організації взаємодії влади та бізнесу в процесі міського управління, Сорокін Б. А., Косицький К. В. (2014)
Прушківський В. Г. - Методичні підходи до оцінки розвитку сільських територій: регіональний аспект, Колесников В. І. (2014)
Тимошенко М. В. - Фіскальна стійкість та збалансованість регіональних бюджетів (2014)
Шевченко І. Ю. - Концептуальне обґрунтування розвитку трудового потенціалу на різних рівнях його прояву (2014)
Баранник Л. Б. - Ефективність управління видатками бюджету соціального спрямування на регіональному рівні, Вознюк О. В. (2014)
Зуєва О. В. - Функції та принципи функціонування фінансового потенціалу банку (2014)
Васюта В. Б. - Удосконалення системи планування витрат на оплату праці на підприємстві, Васюта В. В. (2014)
Вечеря С. В. - Система можливостей забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: економіко-математичний аспект (2014)
Гаркуша Н. М. - Оцінка ефективності управління витратами підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Гук О. В. - Напрями удосконалення митної логістики на поліграфічних підприємствах (2014)
Іванова М. І. - Формування сучасних логістичних систем промислових підприємств, Ігнатенко А. В. (2014)
Кащишин В. М. - Оцінювання техніко-організаційного рівня підприємства як передумова розроблення інжинірингових проектів (2014)
Кремень О. І. - Методичні підходи до розрахунку чистих активів підприємства, Філатова Г. П. (2014)
Макалюк І. В. - Розробка стратегій управління трансакційними витратами підприємства (2014)
Небава М. І. - Удосконалення показників оцінювання конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі з метою забезпечення їх ефективного функціонування, Шалагай Ю. О. (2014)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Особливості процесу управління командними змінами в дистрибюційній компанії (2014)
Судакова О. І. - Удосконалення стратегічного управління економічною безпекою підприємства, Попова В. В., Орлова М. К. (2014)
Яремко І. Й. - Показники результативності підприємства у системі моніторингу: принципи та підходи до їх добору і систематизації, Рябкова О. В. (2014)
Мащенко С. О. - Методи оцінки енергоефективності як основного аспекту енергозбереження в економіці (2014)
Абрамов А. В. - Застосування стандартів ISO/IEC 17024:2012 та ISO/IEC 17043:2010 в процесі впровадження системи якості у випробувальних лабораторіях (2014)
Айшпур О. Є. - Мікробна забрудненість повітря тваринницьких приміщень в свиногосподарствах неблагополучних щодобактеріальних респіраторних хвороб, Тарасов О. А., Сапейко В. П., Сапон Н. В., Ярос О. В. (2014)
Акименко Л. І. - Стандартизація процедури ідентифікації мікроорганізмів виду Lactobacillus acidophilus, Ушкалов В. О., Постоєнко В. О., Максимчук Р. С. (2014)
Бондарчук А. І. - Вивчення антивірусного впливу дезінфікуючого препарату "Бійодсан" на перещеплювальних клітинних культурах СНЕВ та ПТП, Коваленко В. Л., Галатюк О. Є., Розумнюк А. В., Чехун А. І., Гнатенко А. В., Нестеренкова В. В., Москаленко В. П., Шлапак Ю. В. (2014)
Васянович О. М. - Визначення вмісту мікотоксинів в кормах методом тонкошарової хроматографії, Постоєнко В. О., Сапсай І. С., Самойлова О. А. (2014)
Гайден О. С. - Визначення видової приналежності (фальсифікації) продуктів харчування та комбікормів для тварин за допомогою ПЛР-РЧ, Загребельний В. О., Новожицька Ю. М., Усаченко Н. В. (2014)
Катюха С. М. - Характеристика паразитарних комплексів у риб ставкових господарств Західного Полісся України, Вознюк І. О. (2014)
Головко О. А. - Випробовування ефективності засобу для виявлення геному вірусу чуми м’ясоїдних, Кацимон В. В., Карпуленко М. С. (2014)
Клестова З. С. - Альтернативні методи досліджень in vitro – елемент в системі біобезпеки держави, Головко А. М. (2014)
Коваленко В. Л. - Комплексне Мікологічне дослідження дезінфікуючого препарату, Лясота В. П., Балацький Ю. О., Коваленко Л. І., Розумнюк А. В. (2014)
Кос’янчук Н. І. - Нормативно-правові акти щодо безпечності риби, Яненко У. М., Плаксій С. О. (2014)
Кривохижа Є. М. - Санітарний догляд за доїльним устаткуванням у технології одержання молока за мікробіологічними показниками згідно вимог Європейського Союзу, Крижанівський Я. Й., Карпенко М. М., Русенко Я. Г., Кос’янчук Н. І. (2014)
Кривошия П. Ю. - Аутофлора поверхні шкіри коней за прихованого перебігу інфекційної анемії, Кот Л. Б., Романко М. В., Рудь О. Г. (2014)
Перкій Ю. Б. - Формування мікробних біоплівок на доїльному устаткуванні за наявності молочних залишків в умовах in vitro, Кривохижа Є. М., Кухтин М. Д. (2014)
Макаров В. В. - Анализ нозоареала сибирской язвы, Брико Н. И., Недосеков В. В. (2014)
Марущак Л. В. - Моніторингові дослідження на виявлення Ку-лихоманки на території україни, Неволько О. М., Дедок Л. А., Скибіцький В. Г., Волосянко О. В. (2014)
Марчук О. Т. - Патоморфологічна діагностика дирофіляріозу собак, Омеляненко М. М., Павлунько В. Г. (2014)
Муковоз В. М. - Особливості мікробіологічного обсіменіння за різних способів зачищення туш яловичини (2014)
Неволько О. М. - Діагностичні схеми використання лабораторних методів при африканській чумі свиней, Сушко М. І., Сапачова М. А., Марущак Л. В., П’ятенко С. О. (2014)
Недосєков В. В. - Особливості формування антирабічного імунітету у вакцинованих тварин, Нікітова А. П., Полупан І. М., Ничик С. А., Галка І. В., Дрожже Ж. М., Іванов М. Ю. (2014)
Ничик С. А. - Пероральна імунізація проти сказу в україні: сучасний стан питання та гармонізація з європейськими стандартами, Зоз О. С. (2014)
Омеляненко М. М. - Яєчники корів за різної стадії репродуктивного циклу, Павлунько В. Г. (2014)
Охрим С. А. - Вміст макро- і мікроелементів у біосубстраті корів за різного перебігу післяотельного періоду, Стравська С. М. (2014)
Прискока В. А. - Особливості відбору проб для лабораторних досліджень при африканській чумі свиней, Неволько О. М., Свідерський В. С., Даценко Р. А. (2014)
Пріщенко О. В. - Порівняльна характеристика сучасних методів визначення мікотоксинів, Новожицька Ю. М. (2014)
Рєзніченко Л. С. - Експериментальна субстанція наночастинок міді: характеристика та оцінка антимікробної активності in vitro, Дибкова С. М., Грузіна Т. Г., Риженко В. П., Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О. (2014)
Риженко В. П. - Наночастинки срібла як ефективна мікроелементна добавка у біотехнології виробництва імунобіологічних препаратів, Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р. (2014)
Сапачова М. А. - Порівняльний аналіз методів молекулярної детекції вірусу грипу птиці субтипу H5N1, Постоєнко В. О., Шапошнік В. М. (2014)
Ситюк М. П. - Розробка та валідація методики полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу для детекції днк цирковірусу свиней другого типу, Музикіна Л. М., Галка І. В., Ничик С. А., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2014)
Стравський Я. С. - Стан про- та антиоксидантної системи кровіта лохій у корів за різного перебігу післяотельного періоду, Охрим С. А. (2014)
Тарасов О. А. - Вплив молекулярно-генетичних особливостей Streptococcus suis на його вірулентні властивості, Сапейко В. П., Галка І. В., Зоценко І. А., Бабкіна М. М., Гайдей О. С. (2014)
Ташута В. С. - Цитотоксичність індол-вмісних конденсованих тетрациклічних сполук (2014)
Уховський В. В. - Результати лабораторних досліджень бівалентної інактивованої вакцини проти лептоспірозу м’ясоїдних, Скалига М. Л., Пискун А. В. (2014)
Уховський В. В. - Вивчення імуногенності концентрованої полівалентної вакцини проти лептоспірозу тварин варіант "Bovis" в виробничих умовах (2014)
Ушкалов В. О. - Розробка набору для виявлення ДНК бактерій роду Listeria методом полімеразної ланцюгової реакції "Listeria spp. – ПЛР-тест", Ковтун В. А., Мачуський О. В., Бетлінська Т. В. (2014)
Меженський А.О. - Морфометричні параметри війкового тіла у коней української верхової породи, Мазуркевич Т. А., Меженський А. А. (2014)
Меженська Н. А. - Загальні принципи мікробіологічного контролю безпечності та якості харчових продуктів і кормів відповідно до європейських та міжнародних вимог (2014)
Волков А. М. - Оцінювання вірулентності дерматоміцетів у хворих тварин (2014)
Пам’яті видатного вченого (2014)
Прайс-лист (2014)
Правила оформлення і подання рукописів до Бюлетеню "Ветеринарна біотехнологія" (2014)
Титул, зміст (2014)
Орлов О. А. - Система "CVP”. Мифы и реальность. Возможности выхода из тупика (2014)
Алёхин А. Б. - Сравнительный анализ функционального и оптимизационного подходов к оценке экономического потенциала предприятий, Ванина Н. Н. (2014)
Христиановский В. В. - Практика применения нечеткой логики при оценке мотивации трудовой деятельности, Щербина В. П., Уманец Т. В. (2014)
Дубініна М. В. - Особливості відображення в обліку аграрних підприємств комерційних та управлінських витрат, Чебан Ю. Ю., Скорозінська А. В. (2014)
Половян Н. С. - Оперативный анализ устойчивости предприятий к риску банкротства (2014)
Головач Т. В. - Ризик та економічна стійкість підприємницьких структур (2014)
Геделевич Є. В. - Виробничий процес як складова операційного ризику (2014)
Каратнюк А. Н. - Анализ модели проектирования цепей поставок при условиях максимизации прибыли и олигополистической конкуренции, Меджибовская Н. С. (2014)
Гончарук П. А. - Information systems in business management (2014)
Бельтюков Є. А. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємства за рахунок технологічного вдосконалення, Безнощенко Н. О. (2014)
Белявцев М. І. - Маркетингові дослідження локального ринку: необхідність, значення та проблеми в умовах сучасного розвитку національної економіки, Воробйов А. А. (2014)
Гриценко С. И. - Стратегическое управление маркетинговой деятельностью компаний на рынке телекоммуникационных услуг Украины (2014)
Колодізєв О. М. - Оцінювання ефективності фінансового планування діяльності банку (2014)
Мельникова М. В. - Аспекти розвитку маркетингу у сфері надання інформаційно-комунікаційних послуг, Богачов О. С. (2014)
Гончар О. І. - Формування трудового потенціалу в сучасних умовах господарювання, Мокренко Д. С. (2014)
Диха М. В. - Фіскальні інноваційні джерела вирішення проблем соціально-економічного розвитку України (2014)
Доберчак Н. І. - Теоретичні аспекти розробки програми стимулювання збуту (2014)
Кузнєцова Л. В. - Методичні засади планування кредитної діяльності сучасних банків (2014)
Левків Г. Я. - Формування механізму іноваційного забезпечення маркетнгового менеджменту на підприємствах АПК, Каньоса А. М., Портнова А. В. (2014)
Радецька О. О. - Оцінка системи залучення депозитних коштів пат "УКРСИББАНК”, Талайло С. І. (2014)
Сисой Ю. В. - Планування обсягів зовнішнього фінансування підприємства (2014)
Андрєєва Я. С. - Транспарентність кредитної діяльності банків: необхідність, сутність, властивості (2014)
Єрьоменко Г. С. - Аналіз традиційних систем оплати праці на металургійних підприємствах (2014)
Кузнєцов А. М. - Планування кадрового забезпечення діяльності банку (2014)
Нам’ясенко В. М. - Концептуальна класифікація проблем розвитку підприємств, Гайворонська Т. Г. (2014)
Шаховалова Є. О. - Фінансові методи збільшення прибутку (2014)
Дорофієнко В. В. - Напрями перетворення інституційного середовища у старопромислових регіонах на шляху підвищення їх конкурентоспроможності, Лоскутова В. В. (2014)
Mykolaichuk N. S. - Objectives for governmental support of competitiveness of industrial enterprises of region, Mykolaichuk M. M. (2014)
Скляр Г. П. - Свідомий розвиток партнерства у сфері туризму в умовах глобалізації (2014)
Гриневич Л. В. - Теоретичні аспекти формування структурної політики держави (2014)
Красноносова О. М. - Аналіз поточного стану ринку праці України, Педоренко Д. А. (2014)
Петенко А. В. - Сучасний стан і шляхи вирішення проблем депресивних регіонів України (2014)
Скринник Н. В. - Аналіз результатів приватизації і причин, якими вони обумовлені підходи до прийняття управлінських рішень міжнародними компаніями у процесі управління змінами (2014)
Грушевицька А. Б. - Оцінка результатів діяльності оптової торгівлі України (2014)
Матєха А. С. - Методи підвищення ефективності міжрегіонального економічного співробітництва (2014)
Гоцелюк А. Ю. - Сільський зелений туризм – пріоритетний напрям диверсифікації економіки сільських територій миколаївської області (2014)
Москвін Б. Ю. - Визначення сутності поняття "поведінка підприємств” на ринку корпоративного контролю України (2014)
Новіков О. Є. - Систематизація наукових поглядів щодо визначення сутності терміна "зовнішньоекономічна діяльність”, Садрідінов Т. Ш. (2014)
Ключник А. В. - Роль етики у розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (2014)
Лысенко Н. С. - Особенности формирования результатов морского транспорта при замедлении экономического роста (2014)
Тюріна Н. М. - Оцінювання експортного потенціалу промислових підприємств та прогнозування його розвитку, Шелест Є. О., Карвацка Н. С. (2014)
Гетьманенко Ю. О. - Вплив глобалізації на трансформацію ринку праці України (2014)
Леонтьєв В. А. - Ретроспектива розвитку міжнародного туризму як складової економіки країни (2014)
Перепеч В. М. - Роль торгово-промислової палати в активізації розвитку зовнішньоекономічної діяльності, Демитер О. М. (2014)
Пазиніч О. В. - Підходи до прийняття управлінських рішень міжнародними компаніями у процесі управління змінами (2014)
Петенко І. В. - Трансформація парадигм управління персоналом на промисловому підприємстві (2014)
Сидоренко Т. Н. - Развитие кадрового потенциала как инструмент повышения Эффективности деятельности предприятий (2014)
Тараненко С. М. - Необхідність управління підприємством за слабкими сигналами (2014)
Болотіна Є. - Інституціоналізація синергетичної економіки (2014)
Кужда Т. - Моделювання управлінських процесів з використанням типових моделей менеджменту, Галущак М. (2014)
Малюта Л. - Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства, Мельник Л., Погайдак О. (2014)
Матвійчук І. - Інституціоналізація управлінської діяльності в процесі забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Охота В. - Підвищення ефективності управління міжнародними перевезеннями (2014)
Пирч М. - Основні причини трансформаційного спаду в країнах центрально-східної європи та колишнього срср у 1990-х роках (2014)
Равлик Н. - Інновація цінності та методика її реалізації на сучасному ринку (2014)
Сенишин О. - Пріоритетне значення продовольчої безпеки у процесі формування системи національної безпеки країни (2014)
Смолій Л. - Інвестиційні аспекти формування інтелектуального капіталу в аграрному виробництві (2014)
Федулова С. - Проблеми регулювання процесів формування та використання людського капіталу регіону (2014)
Бриндзя О. - Основні аспекти формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2014)
Грициняк О. - До питання комплексного оцінювання ефективності державного регулювання відтворення робочої сили з позицій макрорівня (2014)
Даниленко-Кульчицька В. - Особливості договірних взаємовідносин між туроператором, турагентом і туристом (2014)
Машлій Г. - Сучасний стан та шляхи активізації розвитку підприємств малого бізнесу тернопільської області, Сороківська О., Мосій О. (2014)
Погайдак О. - Інноваційні підходи до оцінювання діяльності обслуговуючих підприємств (природоохоронні аспекти) (2014)
Баєва О. - Роль міжнародного кредиту в розвитку світової економіки (2014)
Владимир О. - Необхідність та шляхи реогранізаційних перетворень у банківській системі України за умов інтернаціоналізації банківського бізнесу (2014)
Данилюк І. - Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ, Зорій Н. (2014)
Кирилич Ю. - До питання аналізу динаміки фінансової лібералізації в деяких європейських країнах (2014)
Костецька Н. - Стратегічне управління витратами хлібопекарських підприємств (2014)
Омелянчук Т. - Застосування аналітичних процедур в аудиті фінансового стану підприємств ресторанного господарства (2014)
Стасюк Л. - Аналіз показників ліквідності і платоспроможності на прикладі ПАТ "ХЗКПУ "Пригма-Прес" (2014)
Чуркіна І. - Підходи до визначення сутності бюджетної системи в умовах сучасних трансформацій (2014)
Мудра М. - Управління закупівлями у ланцюгу поставок продукції на машинобудівному підприємстві (2014)
Оксентюк Р. - Удосконалення концептуальної моделі керування просуванням інформаційного продукту машинобудівного підприємства в мережі інтернет (2014)
Семенюк С. - Використання інструментів інтерактивного маркетингу в діяльності вищого навчального закладу (2014)
Шафранська І. - Застосування комп’ютерних технологій в процесі проведення маркетингових досліджень (2014)
Список авторів та вимоги (2014)
Гурьева А. В. - Особенности модуляции альдегиддегидрогеназной активности в печени и сердце крыс пубертатного возраста, Давыдов В. В., Грабовецкая Е. Р. (2011)
Каліман П. А. - Вплив аргініну на показники азотного та вуглеводного метаболізму у щурів при експериментальному рабдоміолізі, Охріменко С. М. (2011)
Кашкалда Д. А. - Роль протеолітичних ферментів у прогресуванні деструкції суглобового хряща у дітей та підлітків, хворих на остеоартроз, Лебець І. С., Шевченко Н. С. (2011)
Кот Е. В. - Особенности актиновой сети цитоскелета фибробластов, культивируемых на деформируемой подложке, Кот Ю. Г. (2011)
Поликарпова А. В. - Сравнительное изучение динамики уровней провоспалительных и противовоспалительных цитокинов при ожогах кожи различной природы, Перский Е. Э. (2011)
Боровик Л. П. - Особенности сегетальных растительных сообществ востока Луганской области как начальной стадии сукцессии на залежах (2011)
Горбулин О. С. - Эколого-биологические характеристики Dinophyta флоры континентальных водоемов Украины (2011)
Догадина Т. В. - К пониманию объема вида Characiopsis spinifer Printz (Xanthophyta), Горбулин О. С. (2011)
Казарінова Г. О. - Етапи і напрямки досліджень вищої водної флори та рослинності долини річки Сіверський Донець (2011)
Багацкая Н. В. - Особенности ассоциирования акроцентрических хромосом у больных ревматоидным артритом, Медзяновская Е. В. (2011)
Верлинский О. - Влияние кроссинговера на распределение генов бета-глобина между полярными тельцами и ооцитом и клинические испытания предимплантационной генетической диагностики с использованием анализа полярных телец (2011)
Волкова Н. Є. - Вплив штучних перебудов генотипу на адаптивно значущі ознаки поведінки Drosophila melanogaster, Григор’єв Д. С., Костенко В. В., Воробйова Л. І. (2011)
Гадяка Е. В. - Анализ компонентов приспособленности линий Drosophila melanogaster с нарушением системы ABC-транспортер, Воробьева Л. И. (2011)
Абдуллаева Х. Г. - К изучению распространения диплостомоза среди рыб в рыбоводческих хозяйствах Азербайджана (2011)
Guseinov M. A. - A study of the life cycle of Trypanosoma neveulemaire, a blood parasite of the marsh frog Pelophylax ridibundus, in the organism of the leech Hemiclepsis marginata (2011)
Кечеджи А. Е. - Сперматогенез у триплоидных Pelophylax esculentus (Amphibia, Anura) из Северско-Донецкого центра разнообразия зеленых лягушек (Украина, Харьковская область), Михайлова О. В., Шабанов Д. А. (2011)
Токарский В. А. - Курганчиковая мышь (Mus spicilegus, Rodentia, Mammalia) в Харьковской области, Токарская Н. В., Фоменко Т. C. (2011)
Shandikov G. A. - Channichthys richardsoni sp. n., a new Antarctic icefish (Perciformes: Notothenioidei: Channichthyidae) from the Kerguelen Islands area, Indian sector of the Southern Ocean (2011)
Корниенко Е. М. - Локализация проникающего криопротектора диметилсульфоксида в мембране эритроцитов: исследование методом флуоресцентных зондов, Посохов Е. А. (2011)
Божок Г. А. - Влияние предтрансплантационной интрапортальной инфузии спленоцитов на выживаемость тестикулярных трансплантатов и состояние печени у орхиэктомированных мышей (2011)
Колеснікова А. О. - Вплив Hoechst-фарбування на розвиток in vitro ооцитів миші (2011)
Моренко А. Г. - Статеві особливості потужності θ-ритму електроенцефалограми під час сприйняття й мануального відтворення моно- та поліфонічних ритмічних патернів у людини, Павлович О. С. (2011)
Руденко С. В. - Кинетика связывания литического полипептида эквинатоксина II с мембранами эритроцитов и влияние кальция на токсин-индуцированный гемолиз, Щетинина Е. М. (2011)
Ткаченко А. В. - Метаболические процессы в сердце и печени крыс при экспериментальной гипокинезии и их коррекция фитосиропом "Валеотон" (2011)
"Ботаническая наука в контексте системного познания живого" XIII съезд Украинского ботанического общества (2011)
ІІ Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты", Харьков, Украина, 11–13 октября, 2011 (2011)
Підгурська В. Ю. - Педагогічна практика як важлива передумова становлення майбутнього вчителя-класовода (2013)
Роман С. В. - Дослідження концептуальних основ формування еколого-гуманістичних цінностей школярів (2013)
Шихненко К. І. - Наукові засади формування теорії освітніх змін у педагогічній думці розвинених англомовних країн (кінець XX ст. – початок XXI ст.) (2013)
Дудок Р. І. - Контекстні та інтегральні індикатори у трактуванні значення (2013)
Іваницька Н. Б. - Дієслівна реалізація мікрокатегорії "відношення – холо-партитивні відношення" в українській та англійській мовах (2013)
Помірко Р. С. - Варіативність мовної гри у синтаксичних конструкціях (на матеріалі Lolspeak), Кіпень С. В. (2013)
Андрушенко О. Ю. - Теорія інформаційної структури речення: проблеми та перспективи сучасного розвитку (2013)
Астрахан Н. І. - "Добра людина із Сичуані" Б. Брехта: досвід інтерпретації (2013)
Баланюк С. С. - Сполучуваність англійських прикметників зі значенням "особливий" з класами іменників (2013)
Бечко Я. В. - Аспекти внутрішньої форми фразеологізмів з ключовою лексемою англ. fire (2013)
Великорода В. Б. - Концептуальні характеристики евфемізмів на позначення негативних дій політиків, Небелюк Л. Р. (2013)
Войцехівська Н. К. - Примирення як спосіб подолання конфліктної мовленнєвої взаємодії (2013)
Гарасим Т. О. - Творчість Н. Макдонелла у літературно-критичному дискурсі США (2013)
Гармаш О. Л. - Актуалізація трансдисциплінарності когнітивної лінгвістики як умова підвищення її експланаторності (2013)
Гладка Н. В. - Трансформація образу Нарциса та нарцисизму в французькій літературі кінця XIX – початку XX століття (2013)
Ємець О. В. - Стилістичні критерії дослідження прагматики художнього тексту (2013)
Жихарєва О. О. - Екологічний дискурс: культурологічний підхід (2013)
Калитюк Л. П. - Питальне речення з підрядним порівняльним та причиновим в англійській мові XII-XVII ст. (2013)
Ковальова Т. П. - Ціннісна структура сучасного політичного дискурсу (на матеріалі слоганів німецької політичної реклами) (2013)
Колесник Р. С. - Особливості відтворення ефекту комічного у поезії (на прикладі фонетичної поезії Ґерхарда Рюма) (2013)
Корнєва З. М. - Засоби творення конденсованих структур в англійських науково-технічних текстах та їх переклад українською, Ващило О. В. (2013)
Косович О. В. - Iнновацiйна парадигма розвитку лексичного складу французької мови (2013)
Кришталюк Г. А. - Когнітивне пояснення виявів англомовного заперечення (2013)
Кузів М. З. - Деякі структурно-семантичні особливості німецьких економічних термінів (2013)
Кучумова Н. В. - Структурні особливості полікомпонентних термінів-словосполучень в англомовний фармацевтичній термінології (2013)
Маліновський Е. Ф. - Загально-дискурсивні функції простого контактного повтору (2013)
Мизин Т. О. - Вербалізація концепту weather / погода в англійській та українській мовних картинах світу (2013)
Мосієнко О. В. - Неозначені номінативно-референційні одиниці як засоби представлення референтів у перспективі учасників подій (2013)
Нідзельська Ю. М. - Рабин: лінгвокогнітивний аналіз поняття через призму сучасної англійської мови (2013)
Нуждак Л. В. - Лінгвокультурологічні дослідження українських омонімів (2013)
Поліщук Л. П. - Основні аспекти професійної підготовки майбутніх перекладачів у вітчизняних вищих навчальних закладах (2013)
Рудницька Н. М. - Самоцензура перекладача (2013)
Соколов В. В. - Типологічний аналіз медичної картини світу англомовних соціумів (2013)
Соколовська С. Ф. - Структурні й композиційні особливості повтору в п’єсах Б. Брехта (2013)
Татаровська О. В. - Прагматичний характер одиниць-компонентів заперечної інтенсифікації (2013)
Кухар Л. А. - Способи формування стилістичної значущості субстантивних композитів німецької мови (2013)
Сергієнко Л. В. - Деякі аспекти аргументації в текстах проспектів емісії цінних паперів (2013)
Бурдейна O. Р. - Компаративні моделі концепту insularity (2013)
Гречина Л. Б. - Переклад і його роль в контексті розвитку цивілізації (2013)
Григорів Н. М. - Методика дослідження мовних одиниць міфологічного орієнтованого дискурсу (2013)
Заполовський М. В. - Лінгвостатистичний аналіз біблійних інакомовлень у сучасній німецькомовній публіцистиці (2013)
Маляренко І. О. - Фітоніми на позначення архетипних образів духовного світу австралійських аборигенів в поетичних текстах (2013)
Михасів Т. С. - Образ поета в художній картині світу Уолта Уїтмена (2013)
Помігуєва Л. П. - Термінологічна деривація в науково-технічній сфері англійської мови (2013)
Синдега Р. Є. - Термін як основний елемент термінознавчих та дискурсознавчих досліджень з проблем комп’ютерних наук та інформаційних технологій (2013)
Снісаренко Я. С. - Зіставний аналіз лексико-семантичного поля "Економіка" у складі суспільно- політичної лексики української та англійської мов (2013)
Балацька О. Л. - Наукова критика як дискурсивний феномен (2013)
Бублик Т. Є. - Фреймове представлення концептів programming та belief у медитативних притчах Е. де Мелло (2013)
Дюжева К. В. - Стильові особливості лірики Ліни Костенко (2013)
Заньковська Г. Д. - Вербалізація концепту конфлікт (на матеріалі сучасного політичного дискурсу) (2013)
Крацило С. О. - Фразеологічні засоби вербалізації концепту marriage в англійській мові (2013)
Кундис О. Т. - Порівняльна характеристика номінативних речень в італійській та українській мовах (2013)
Матківська Н. А. - Міжкультурний аспект перекладу (2013)
Саламаха М. Я. - Антонімія у парадигматичних відношеннях англомовної термінології сфери охорони довкілля (2013)
Солопій В. В. - Проблема лінгвістичної та позалінгвістичної презентації концептів у художньому дискурсі (2013)
Хороз А. В. - Стратегії моделювання текстового світу антиутопії у творах Е. Берджеса й Дж. Оруела (2013)
Юшкевич В. І. - Змістовий потенціал макротеми фінанси в англомовному діловому дискурсі (2013)
Соболева А. А. - Жизнетворчество в социальной матрице (2012)
Сарабун О. Б. - Екзистенція як переживання індивідом проекту духовного життя (2012)
Савчин Г. В. - Історико-філософський екскурс вивчення феномена "мислення" (2012)
Отченко А. О. - Роль PR-комунікацій у розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2012)
Новак Т. В. - Підходи до дослідження фуномена контркультури (2012)
Николенко К. В. - Современные теории креативности: проблемы та перспективы анализа (2012)
М’ясникова Н. О. - Основи формування професійної відповідальності у людини XXI століття (2012)
Недопитанська С. М. - Філософські аспекти ігор дітей дошкільного віку (2012)
Муха О. Я. - Естетичний смак в динаміці розвитку: структурно-факторний аналіз (2012)
Мішалова О. В. - Неокантіанські витоки сучасної наративної філософії (2012)
Матвійчук А. В. - Екологічна деонтологія в контексті сучасної інноваційної освіти (2012)
Лугуценко Т. В. - Філософсько-антропологічні концепції людини virtus (2012)
Літвінчук Л. Й. - Теоретичні та соціокультурні джерела освтініх ідеалів доби Просвітництва (2012)
Олексенко Р. І. - Філософський погляд на проблеми становлення ринкових відносин в Україні (2012)
Zhurba M. A. - Virtual reality as compensatory mechanisms of unsolved problems in life (2012)
Пустовая М. И. - Антропология гендера: образование и личность (2012)
Райхерт К. В. - Категории "вещь", "свойство", "отношение" и теория трех рангов Отто Эспэрсена (2012)
Полулях Ю. Ю. - Семіологія інформації: естетичний аспект (2012)
Політюк А. П. - "Нова риторика" та неформальна логіка (2012)
Печеранський І. П. - Основні положення гносеології В. Д. Кудрявцева-Платонова: досвід реконструкції (2012)
Петров Б. М. - О проявлении принципа дополнительности в топонимии (2012)
Москаленко И. И. - Культурная прагматика и семантика мифологической традиции (2012)
Мелков Ю. О. - Иерархия целей и ценностей: пределы самоорганизации (2012)
Левченков Д. А. - Эстетический семиозис и художественность в изобразительном искусстве (2012)
Куріто О. В. - Ключові цінності українського освітнього простору (2012)
Каюк Т. В. - Cучасні соціальні тенденції розвитку вітчизняного освітнього простору (2012)
Арташкина Т. А. - Революции в культуре (2012)
Агаев Я. А. - Н. Макиавелли и макиавеллизм: ключевые идеи (2012)
Остапенко Б. І. - Інноваційно-індустріальна соціально-економічна модель суспільства (2012)
Кайс З. В. - Суперечливість і неоднозначність графіті (репрезентація смислу та руйнація урбаністичного простору) (2012)
Бочуля О. В. - Онтологічний вимір повсякденності у філософській концепції М. Гайдеггера (2012)
Романова Н. В. - Аксіологічна специфіка культуротворчої діяльності (2012)
Харченко Ю. В. - Гравітація як передумова для здійснення комунікації (2012)
Харченко С. П. - Місце етнокультурних процесів у класичних філософсько-історичних парадигмах (2012)
Ліпіч Л. М. - Соціальна природа науково - технічної діяльності (2012)
Вангородская С. А. - Социально-сетевое взаимодействие и его барьеры, Колпина Л. В. (2012)
Реутов Е. В. - Социальное доверие в российском и украинском обществе, Реутова М. Н. (2012)
Жеребятнікова І. В. - Політичні цінності як чинники демократизації сучасного українського суспільства (2012)
Черкашина Т. О. - Теоретичні підходи до вивчення молодіжних рухів (2012)
Вонсович С. Г. - Демократичний транзит: ретроспекції класифікації (2012)
Грушко О. О. - Європейський вектор зовнішньої політики України в експертних оцінках (за матеріалами якісних ЗМІ) (2012)
Горло Н. В. - Націоналізм як фактор впливу на формування іредентистських національних рухів (2012)
Шкірчак С. І. - Громадянське суспільство і державна влада в програмних документах українських політичних партій першої чверті ХХ століття (2012)
Джилавян А. С. - Влияние сирийского фактора на реализацию Туцией внешнеполитической концепции "неоосманизма" на Ближнем Востоке (2012)
Дубовик Н. А. - Особливості формування еліт в Україні та їх вплив на розвиток суспільства (2012)
Ирхин А. А. - Украина в современных геополитических измерениях (2012)
Іванова І. І. - Політична апатія як феномен сучасної політичної практики (2012)
Косьмій О. М. - Інтернет-простір як засіб політичної соціалізації особи (2012)
Кравець А. Ю. - Сучасні суспільства: політико-антропологічний аналіз (2012)
Краснокутська Ю. С. - Засоби масової комунікації у політико-символічному виробництві: аспекти впливу (2012)
Локтіонова Д. А. - Використання адміністративного ресурсу під час парламентських та місцевих виборів в південному регіоні України (2002, 2006, 2010 рр.) (2012)
Мамонтова Е. В. - Символ та символічне у сучасному політологічному дискурсі (2012)
Меренич І. О. - Геополітична ніша Балкан у системі міжнародних відносин до та після розпаду Югославії (2012)
Кондратенко О. Ю. - Формування та реалізація зовнішньополітичної доктрини Російської Федерації у 1991-1996 рр. (2012)
Ковальчук Л. С. - Основні складові іміджу політичної партії та методи психологічного впливу на електорат, Дубовик Н. А. (2012)
Лейно Т. - Практика використання технологій управління образом держави у формуванні міжнародного іміджу України (2012)
Ярема В. Я. - Елементи методики кооперативного теоретико-ігрового моделювання коаліційного уряду (2012)
Печенка Я. О. - Походження концепції місцевого самоврядування: еволюція поглядів та основні наукові підходи до визначення сутності (2012)
Воронова Т. В. - Адаптація української школи до міжнародних тенденцій розвитку освіти (2012)
Титул, зміст (2014)
Орлов О. О. - Некоторые проблемы оценки инновационных проектов, Рясных Е. Г. (2014)
Алёхин А. Б. - Анализ динамики потенциала предприятий с применением математического моделирования и статистических методов, Брутман А. Б. (2014)
Бельтюков Є. А. - Проблеми формування та реалізації пріоритетів інноваційного розвитку України, Толмачова О. В. (2014)
Іванова В. В. - Моделювання як засіб отримання інформації для прийняття планових рішень на туристичних підприємствах (2014)
Козаченко Г. В. - Механізм управління у системі економічної безпеки підприємства: призначення, зміст та структура, Ілляшенко О. В. (2014)
Краснова В. В. - Особливості діагностики втрати економічної стійкості підприємства, Савченко М. В. (2014)
Лук’янова В. В. - Оцінювання ризику і стійкість економічної системи (2014)
Погорелов Ю. С. - Принципи та складові контролю як елементу системи економічної безпеки підприємства, Булкот Г. В. (2014)
Ситник Л. С. - Оздоровлення збиткових підприємств, Бервенова Т. М. (2014)
Tkachenko А. M. - Strategic management is the main factor of legal entity’s activities, Zadnipranna T. S. (2014)
Федулова Л. І. - Проблеми формування технологічної інфраструктури економіки України (2014)
Харичков С. К. - Формирование пространства признаков кадрового потенциала предприятия для решения задачи распознавания его уровня, Скрипник Н. А. (2014)
Андрєєва Н. М. - Сучасні аспекти екологізації інноваційної діяльності України в умовах трансформації вітчизняної економіки, Мартинюк О. М. (2014)
Живко З. Б. - Грінмейл як форма корпоративного шантажу, Муж П. О., Вольних А. І. (2014)
Гавловська Н. І. - Інвестиційний клімат в україні: тенденції та проблеми, Рудніченко Є. М., Гавловська В. І. (2014)
Гайворонська Т. Г. - Фінансове забезпечення розвитку промисловості України: проблеми та шляхи їх вирішення, Макаровська Т. П. (2014)
Уманець Т. В. - Діагностування рівня системи економічної безпеки регіону: теоретичний аспект, Недбалюк І. Р. (2014)
Гарафонова О. І. - Методика розробки та вибору стратегії здійснення змін на підприємстві (2014)
Гончар О. І. - Методи управління трудовим потенціалом сучасного підприємства, Руденко Т. В. (2014)
Дунська А. Р. - Соціальний капітал як ресурс інноваційного розвитку підприємств, Жалдак Г. П. (2014)
Зайцева О. І. - Дослідження та ідентифікація властивостей і здібностей підприємств до самоорганізації в контексті трансформації концепцій управління (2014)
Корчевська Л. О. - Філософсько-історичний підхід до вивчення економічної безпеки підприємства (2014)
Костецький Я. І. - Функціонування фермерських господарств: сучасний стан, проблеми і перспективи, Пухальська Н. Б. (2014)
Косянчук Т. Ф. - Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства за сучасних умов, Кучма С. В. (2014)
Михальчик С. О. - Досвід збереження потенціалу інноваційного машинобудівного підприємства оборонної галузі в умовах конверсії та світової фінансово-економічної кризи, Михальчик Л. Ю. (2014)
Назарчук Т. В. - Модель розвитку внутрішнього потенціалу та конкурентного статусу підприємства (2014)
Пожуєва Т. О. - Стратегічна безпека підприємства як основа надійності функціонування бізнесу (2014)
Пилипяк О. В. - Теоретичні та методологічні аспекти оцінки економічної привабливості інвестиційних проектів (2014)
Мезина Л. В. - Общесистемные условия эффективного позиционирования морских торговых портов украины (2014)
Радецька О. О. - Особливості формування капіталу ПАТ "завод "Темп”, Годлевська М. А. (2014)
Рзаєв Г. І. - Економічний потенціал підприємства та теоретичне обґрунтування напрямів його оцінки (2014)
Рзаєва Т. Г. - Підходи до оцінки потенціалу підприємства: їх переваги та недоліки (2014)
Сєнько О. В. - Програмування ефективного позіціонування судноплавних компаній (2014)
Сокирник І. В. - Система стратегічного управління в інтегрованих корпоративних структурах (2014)
Ступчук С. М. - Формування системи цільових показників як складова стратегіїї розвитку підприємства (2014)
Шипуліна В. О. - Методи оцінки рівня диверсифікації асортиментного портфелю фірми на ринку м’ясних продуктів (2014)
Кукурудзяк Л. В. - Формування стратегії управління нематеріальними активами підприємства (2014)
Головач Т. В. - Огляд сучасних методів і методик оцінювання економічних ризиків (2014)
Грабовська І. В. - Актуальні питання управління бізнес-плануванням інноваційної діяльності підприємств (2014)
Лужецький А. І. - Ідентифікація економічної категорії "конкурентоспроможний потенціал підприємства” та його структура (2014)
Тараненко О. О. - Інформаційне забезпечення управління економічною стійкістю торговельних підприємств (2014)
Бойко О. С. - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу модернізації як основи стратегії модернізації підприємства, Гейко Л. М. (2014)
Бабаченко М. В. - Параметры и факторы структурных трансформаций торгового флота мира (2014)
Вольська О. М. - Методичні засади діагностики стану соціально-економічного розвитку молокопереробних підприємств (2014)
Жук Є. О. - Виробничий потенціал як фактор розвитку підприємства за умов невизначеності (2014)
Плаксина Е. Н. - Инновационно-инвестиционный потенциал машиностроительных предприятий в контексте евроинтеграции (2014)
Свірідова С. С. - Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств, Стойловська О. М. (2014)
Битий А. В. - Генезис теорії формування інформаційного потенціалу підприємства (2014)
Боднарюк В. А. - Тенденції та чинники розвитку ринку легкових автомобілів україни (2014)
Любохинець Л. С. - Розвиток інноваційних форм зайнятості за умов трансформації соціально-трудових відносин (2014)
Тадеуш Трочиковски - Управление на предприятии с использованием моделей инновационного менеджмента (2014)
Shalapko J. - Methodological principles of waste management, Zajdel M., Musial J. (2014)
Пінчук Є. А. - Специфіка, завдання та функції сучасного університету (2013)
Шевель А. О. - Філософські аспекти поглиблення протиріччя між людиною і природою (2013)
Башманівська Я. В. - Віртуальна реальність як чинник зростаючого усамітнення людини (2013)
Яценко К. А. - Мультикультуралізм як соціокультурний феномен: основні підходи та трактування (2013)
Артюшина М. В. - Методи і прийоми мотивування і стимулювання навчальної діяльності студентів (2013)
Ковалевський С. В. - Нейросітьова психо-фізіологічна модель студента, Кошева Л. В. (2013)
Романова Г. М. - Перспективні напрями розробки проблеми підготовки викладачів економічних ВНЗ до проектування навчальних технологій (2013)
Федій О. А. - Естетотерапевтичний вимір філософського знання про людину та Всесвіт (2013)
Благова Т. О. - Особливості хореографічного виховання школярів у системі освіти в Україні: історико-педагогічний аспект (2013)
Бобрицька В. І. - Організаційно-педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей, Процька С. М. (2013)
Бовсунівська Н. М. - Музична естетика Київської Русі (2013)
Будник О. Б. - Філософсько-культурологічні засади етнічної соціалізації як теоретичне підґрунтя її педагогічного розуміння (2013)
Васьківська Г. О. - Метапредметний підхід у процесі формування системи знань про людину в старшокласників (2013)
Войнаровська Н. В. - Педагогічні умови підвищення успішності навчання майбутніх спеціалістів туристичної сфери в процесі вивчення іноземних мов (2013)
Єршова Л. М. - Мовний патріотизм у змісті українського виховного ідеалу (2013)
Жиров О. А. - Особливості мистецько-педагогічної діяльності К. Василенка в самодіяльних танцювальних коллективах (2013)
Калушка В. П. - Теоретико-педагогічні аспекти ролі викладача-наставника в процесі підготовки бакалаврів технічного напрямку у вищих навчальних закладах типу ''коледж'' (2013)
Ковальова С. М. - Проблеми використання кейсів у професійній підготовці вчителя в Україні (2013)
Коновалова Е. Ю. - Стратегія читання: кореляція первинних і вторинних навчальних текстів (2013)
Коновальчук І. І. - Процесуально-змістові аспекти технологізації процесу реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Королюк О. М. - Модель диференціації самостійної роботи студентів у процесі вивчення математики в коледжах технічного профілю (2013)
Красовська О. О. - Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у галузі мистецької освіти (2013)
Луценко В. В. - Інформаційні технології у системі підготовки вчителя художньо-естетичного циклу (2013)
Олійник І. В. - Модель професійної адаптації молодих менеджерів до першого робочого місця, Черненко О. В. (2013)
Петриченко Л. О. - Cутнicть i cтpуктуpa пoняття "якicть ocвiти" у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi у фiлocoфcькiй тa пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтуpi (2013)
Піддубна О. М. - Значення начерків у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2013)
Ренькас Б. М. - Моделювання структури управління профільним загальноосвітнім навчальним закладом (2013)
Рожнова Т. Є. - Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій (2013)
Самаріна С. І. - Система естетичного виховання учнів Ніжинської класичної чоловічої гімназії при історико-філологічному інституті (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Харківська А. А. - Компаративістський аналіз розвитку ВНЗ через його рейтингове оцінювання (2013)
Шквир О. Л. - Дослідницька педагогічна діяльність: сутність та шляхи підготовки до неї (2013)
Шмельова Т. В. - Специфіка класифікації мистецтв у сучасній науці (2013)
Іванова С. М. - Модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників у галузі педагогічних наук (2013)
Тригуб С. С. - Спортивно-технічні гуртки як вид позаурочної роботи з фізичної культури в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою (2013)
Тітченко Н. В. - Андрагогічний підхід до організації професійного навчання безробітних (2013)
Матвійчук Л. А. - Методика використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2013)
Федорцова О. Г. - Культурологічна компонента у творах сучасних письменників Великої Британії і США в процесі вивчення гуманітарних дисциплін у технічному ВНЗ (2013)
Хом’як О. А. - Формування вмінь естетичної діяльності у студентів ВНЗ як чинник підвищення рівня їх вихованості (2013)
Бондарчук О. А. - Національна політика розвитку освіти корінного населення Австралії (2013)
Глазунова Л. О. - Педагогічні умови формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства (2013)
Комурджі Р. З. - Зміст та аналіз результатів констатувального експерименту з формування комунікативної компетенції майбутніх учителів музики в класі оркестрового диригування (2013)
Кришко А. Ю. - Вплив ідей В. Гумбольдта на мовну освіту в країнах Європи у XIX – на початку XX ст. (2013)
Мачача Ю. М. - Роздільне навчання у загальноосвітній і професійній школах (на матеріалах з’їздів російських діячів з технічної і професійної освіти 1889 – 1904 рр.) (2013)
Герасимчук О. Л. - До проблеми формування екологічної компетентності гірничих інженерів (2013)
Мороз М. О. - Формування духовності майбутніх учителів шляхом залучення до традицій українського народу через систему зимової обрядовості, Томанчук А. О. (2013)
Світельська-Дірко С. В. - Використання казок у формуванні світоглядних орієнтацій молодших школярів у сучасній науковій літературі (2013)
Чернова О. В. - Художньо-естетична компетентність як компонент професійної компетентності культуролога (2013)
Шарненкова Т. О. - Погляди М. Корфа на самоосвіту вчителя (2013)
Слободинська Т. С. - Дещо про теоретичні засади становлення функціональної лінгвістики (2013)
Гаращук К. В. - Просодичні особливості англомовного дискурсу реклами автомобілів (2013)
Дуркалевич В. В. - Модель світу в оповіданні Івана Франка "Sсhönschreiben" (2013)
Дзюбишина Н. Б. - Іноземні мови у системі освіти Чехії (2013)
Миронюк В. М. - Експресіоністичні мотиви в поезіях Бертольта Брехта (2013)
Нестерук С. М. - Cтереометрична структура драматургії Бертольда Брехта (2013)
Плахова О. А. - Антропонімічна система англійської народної казки (2013)
Сліпецька В. Д. - Негатив у комунікації, чи маніпулятивні стратегії і тактики конфліктного спілкування: дослідницькі постулати і перспективи (2013)
Соколовська С. Ф. - Способи концептуалізації художньої картини світу Б. Брехта (2013)
Сухомлинов О. М. - Імагологічні презентації міста у творах Р. Верника (2013)
Лисюченко М. К. - Концептуальна метафора у сучасному французькому політичному дискурсі (2013)
Рязанцева Д. В. - Субстантивні вихідні одиниці як дериваційна база компаративних та суперлативних форм прикметника української мови (2013)
Сердійчук Л. П. - Стратегія позитивної самопрезентації в автобіографіях лауреатів Нобелівської премії (2013)
Єршов В. О. - У вінець шани Ю. І. Крашевського, Білявська В. С. (2013)
К 85-летию В. Г. Шахбазова (2010)
Слово об Учителе (2010)
Гарькавенко В. В. - Возрастные особенности краткосрочной тиреоидной регуляции липогенеза в клетках печени самцов крыс линии Wistar (2010)
Мартынова С. Н. - Модель экодетерминированной нефропатии, Перский Е. Э. (2010)
Стороженко Г. В. - Влияние пальмитиновой кислоты на содержание кардиолипина и фосфатидной кислоты в изолированных гепатоцитах крыс, Бабенко Н. А. (2010)
Эль Та’алу Аббас - Связь между возрастными изменениями белково-полисахаридного состава и биомеханическими свойствами кожи, Кот Ю. Г., Перский Е. Э., Пономаренко А. Н. (2010)
Гамуля Ю. Г. - Особенности зонирования местообитаний природной и антропогенной растительности г. Харькова, Звягинцева К. А. (2010)
Белозорова О. А. - Превалирующие генотипы Chlamydia trachomatis у больных урогенитальным хламидиозом Харьковской области (2010)
Білинська О. В. - Застосування кукурудзяних крохмалів з підвищеним вмістом амілози (мутації ae і su2) у складі штучного живильного середовища для одержання гаплоїдів ярого ячменю у культурі пиляків in vitro (2010)
Горенская О. В. - Формирование приспособленности при хроническом действии кофеина у Drosophila melanogaster (2010)
Григорьев Д. С. - Локомоторная активность линий Drosophila melanogaster, полученных из популяций разного географического происхождения, Воробьёва Л. И. (2010)
Задорожна О. А. - Генетичний аналіз ознак строкатолистої форми соняшника (2010)
Зуєва М. І. - Роль 1258G/A поліморфізму гену SPІNK-5 у розвитку обмеженої склеродермії та хронічного червоного вовчака (2010)
Kuliev A. - Application of preimplantation genetic diagnosis at disorders of human haemoglobin, Rechitsky S., Verlinsky O., Tur-Kaspa I., Kalakoutis G., Angastiniotis M., Verlinsky Yu. (2010)
Монтвід П. Ю. - Розподіл хіазм в мейоцитах поперекових секцій пиляка у дикорослих видів баклажана (2010)
Федота А. М. - Цитогенетический анализ ихтиоза, Ткачева Т. М. (2010)
Шкавро Н. М. - Поліморфізм мікросателітних маркерів ДНК двох порід великої рогатої худоби, Радко А., Слота Е., Россоха В. І. (2010)
Гулиева Ф. Р. - Особенности размножения длиннопалого речного рака (Astacus leptodactylus Esch.) в условиях Мингечаурского и Варваринского водохранилищ, Азербайджан (2010)
Скоробогатов Е. В. - Динамика численности представителей семейства Cervidae на территории НПП "Гомольшанские леса", Солодовникова О. В., Деркач М. А. (2010)
Утевский А. Ю. - Полиморфизм окраски медицинской пиявки Hirudo medicinalis (Clitellata, Hirudinida), Утевская О. М., Бояршин К. С., Утевский С. Ю. (2010)
Рильський О. Ф. - Вірогідні механізми блокування синтезу пігментів бактерій при дії тривалого стресу (2010)
Бильченко О. С. - О некоторых особенностях современной внебольничной пневмонии, Бильченко А. В., Клапоух В. А., Веремеенко О. В., Красовская Е. А. (2010)
Бондаренко О. Б. - Действие бионормализатора Д5 на отдельные физиологические и биохимические показатели организма крысы (2010)
Доценко О. И. - Изучение влияния низкочастотной вибрации на активность глутатионпероксидазы эритроцитов, Ткаченко В. О. (2010)
Кузьменко Е. В. - Фагоцитарная активность нейтрофилов периферической крови крыс с различной реакцией на стресс, Никифорова Н. А., Иваненко М. О. (2010)
Лісовий В. М. - Особливості формування медико-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю в Харківській області, Андон’єва Н. М., Бублик В. В., Лісова Г. В. (2010)
Моренко А. Г. - Електрична активність кори головного мозку в альфа-діапазоні при слухо-моторній оцінці білясекундних інтервалів часу у чоловіків (2010)
Руденко С. В. - Морфологическая реакция эритроцитов на изменение электролитного состава среды. III. Влияние моновалентных анионов, Ши Л., Бондаренко В. А. (2010)
Самченко И. И. - Дозозависимый эффект овальбумина и дексаметазона на степень аллергического воспаления у морских свинок, Сирота В. В., Кирошка В. В., Бондаренко Т. П. (2010)
Шкуропат А. В. - Особливості функціонального стану головного мозку приглухуватих підлітків (2010)
Жук О. І. - Транспорт води в рослинах (2010)
Юхно Ю. Ю. - Темпи розвитку та ростові процеси у ізогенних за генами ЕЕ ліній сої (Glycine max (L.) Merr.) за умов різного фотоперіоду, Жмурко В. В. (2010)
Титул, зміст (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание четвертой группы комбинаторных способов усреднения третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.6.1 (2014)
Ліщук Р. І. - Метод розпізнавання значень зі шкал стрілочних вимірювальних приладів, Кучерук В. Ю. (2014)
Филинюк Н. А. - Метод измерения параметров адмитансной матрицы четырехполюсника, Лищинская Л. Б., Чехместрук Р. Ю. (2014)
Полікаровських О. І. - Прямі цифрові синтезатори частоти на основі кодів фібоначчі (2014)
Стахів П. Г. - Синтез радіо-електронних кіл при заданих обмеженнях на вихідні характеристики та за умов заданих допусків на параметри елементів, Дивак М. П., Крепич С. Я. (2014)
Зайцев Е. А. - Цифровая регистрация сигналов лазерних дальномеров на промежуточной частоте (2014)
Федула М. В. - Ітеративна модель залежності коливань хаотичної системи від амплітуди періодичного вхідного сигналу на фоні шумів (2014)
Бондаренко О. В. - Рабочая емкость цепи "замокшего" кабеля тпп-100×2×0,5, Рябушей А. И. (2014)
Bayas M. M. - Improvement of coordination of distributed industrial objects by search methods (2014)
Osharovskaya E. V. - Detecting features on triangular meshes by tensor voting (2014)
Ратушний П. М. - Дослідження вибору розмірності маски для методу підвищення різкості до максимального нахилу примежової кривої, Огородник К. В., Мартинюк В. В. (2014)
Городецька О. С. - Дослідження серверної частини мережі для підтримки он-лайн гри, Михалевський Д. В., Білошкурський С. С. (2014)
Антощук С. Г. - Метод локализации текста на изображении с обучением на основе вероятностной модели символов, Николенко А. А., Нгуен Тьен Т. К. (2014)
Кондратов В. Т. - Определения и базовая классификация измерительных систем (2014)
Романюк О. Н. - Використання графічних процесорів для обробки семантичних даних, Войтко В. В., Возний С. С., Морфіянець О. О. (2014)
Джулій В. М. - Структура, функції системи інтелектуальної обробки даних, Горбатюк О.М. (2014)
Мусієнко М. П. - Підвищення швидкодії декодеру нерегулярних LDPC-кодів на основі організації паралельних черг запису/зчитування, Крайник Я. М. (2014)
Rovira R. H. - Particular aspects of the use of videopolarimetric technology for dermatological study (2014)
Лаугс Е. Л. - Алгоритмическо-программное обеспечение автоматизированного медицинского комплекса амк (2014)
Вирозуб Р. М. - Вибір інформативних фізіологічних показників для медичного комплексу сімейного лікаря, Злепко С. М., Тимчик С. В., Злепко О. С. (2014)
Tolbatov S. V. - Information technology of the work complexity optimization for metalworking machinery with flexible logic operations’ dynamics analysis, Tolbatov A. V., Tolbatov V. A., Dobrorodnov O. A. (2014)
Латенко В. І. - Дослідження похибок резистивних сенсорів у індустріальному діапазоні температур (2014)
Московко М. В. - К вопросу построения модели тренера в спорте высших достижений, Злепко С. М., Тымчик С. В. (2014)
Кучерук В. Ю. - Засоби радіочастотної ідентифікації для доїльно-молочних відділень тваринницьких ферм, Кулаков П. І., Паламарчук Є. А. (2014)
Богомолов М. Ф. - Математична модель оптимального витоку надлишковості середовища через дифузор, Троц А. А., Гончарук В. Л. (2014)
Михалевський Д. В. - Оцінка якості мультимедійного трафіку під час перемикання між точками доступу у мережах Wi-Fi, Наугольних Є. С., Мельник В. М. (2014)
Ратушний П. М. - Пристрій для отримання кольорових тривимірних зображень об’єктів, Огородник К. В., Мартинюк В. В. (2014)
Клещов Г. М. - Автоматична передача апріорної і міжсистем‎ної інформації є скороченням термінів технологічної підготовки виробництва штампів (2014)
Бортник Г. Г. - Метод підвищення лінійності імпульсно-кодових модуляторів високочастотних сигналів, Мінов М. Л., Пунченко Н. О. (2014)
Стрельбицкий В. В. - Некоторые результаты исследования демпфирующей способности составных рам (2014)
Голевич О. Б. - Метод відбору хаотичних сигналів для використання у надширокосмугових системах зв’язку (2014)
Одинцов Н. Н. - Распространение волн в направляющих системах с медленно меняющимися параметрами, Старенький И. В., Слободянюк И. А. (2014)
Джулій В. М. - Аналіз методів та засобів прихованої передачі інформації, Коврига Є. О. (2014)
Захарченко М. В. - Структура спотворень складових таймерних сигнальних конструкцій в "гарному” та "поганому” станах каналів моделі гільберта, Гаджиєв М. М., Белова Ю. В., Рябуха О. М., Омельчук Е. М. (2014)
Муфтеев В. Г. - Моделирование плавности оси автомобильной дороги, Голощапов В. Г., Абдуллин М. М., Федоров П. А., Фаттахов М. М., Романюк А. Н. (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание четвертой группы комбинаторных способов усреднения третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.6.2 (2014)
Contents (2013)
Клименко Н. - На пошану професора Костянтина Тищенка: 50 років досліджень і викладання мов (2013)
Бібліографія К. М. Тищенка (2013)
Пащенко В. - Науково-пізнавальний зміст методу топонімічного контекстування (2013)
Тищенко К. - Перська сатрапія у скіфії: топонімічні контексти (2013)
Шапошников А. - Первый фрагард видевдата и санскритская словесность о прародине арийцев в контексте мифической генеалогии (2013)
Бочарнікова А. - Ороніми замйад-яшту: перспективи дослідження (2013)
Іжик М. - Малагасійські топоніми індонезійського походження (2013)
Marturano А. - Trieste: una città slava?/ Трієст: слов’янське місто? (2013)
Пащенко Є. - Міфологема на карті хорватії: дубровник (2013)
Бубенок О. - Дані топонімії про середньовічні міграції адигів до наддніпрянщини (2013)
Тищенко К. - Месопотамський слід у топонімії України (2013)
Лоза Ю. - "Історичний атлас України”: концепція і здобутки (2013)
Масляк П. - Географічні назви Центральної і Східної України у контексті середньовічних міграційних процесів (2013)
Яценко Б. - Інтродукція географічних номенклатурних термінів у японській топоніміці (особливості композиції японських топонімів) (2013)
Армашевська Т. - Гідроніми Чернігівщини (2013)
Романчук С. - Особливості топонімії Канівського природного заповідника (2013)
Максимів О. - Топонімія в українській і перській публіцистиці як складник двох етномовних картин світу (2013)
Рахно К. - Іранські культурні терміни в українському словнику і топонімії (2013)
Криконюк К. - Семантика, словотвір і етимологія оронімів Ірану (2013)
Тищенко К. - Відродження кельто-слов’янської концепції Олексія Шахматова: нові факти мови й історії, Казакевич Г. (2013)
Рахно М. - Кримсько-готське місто Сківарін у контексті центральноєвропейської топоніміки (2013)
Фаль О. - Запозичення латинського та германського походження у французькій топонімії (2013)
Пономаренко О. - Функціонування топонімів у дипломатичному дискурсі (на прикладі країн романського мовного ареалу) (2013)
Бабак Б. - Ідеологічний моніторинг топонімів у арабський пресі (2013)
Горба С. - Топоніми в доісламській арабській поезії (2013)
Antonyuk N. - The Crimea as a tourism centre in terms of ukrainian and international tourism development (2012)
Барановський М. - Соціально-економічні та природні передумови розвитку сільського зеленого туризму в українському Поліссі, Барановська О. (2012)
Білоус C. - Особливості управління розвитком туристичного бізнесу (2012)
Бордун О. - Забезпеченість Яворівського туристичного субрегіону транспортною інфраструктурою (2012)
Вуйцик О. - Вплив податкового регулювання на інвестиційну діяльність у рекреаційно-туристичному комплексі України (2012)
Голиборода І. - Перспективи розвитку військово-історичного туризму на Львівщині (2012)
Жук І. - Структуризація ринку туристичних послуг як об’єкта маркетингового управління (2012)
Зінько І. - Проблеми та перспективи формування Карпатської міждержавної туристично -рекреаційної системи (2012)
Ільчишин Я. - Проблеми розвитку рекреації на території басейну річки Черемош (2012)
Кирильчук А. - Екологічний стан ґрунтів національного парку "Сколівські бескиди ”як чинник розвитку туристичної сфери цієї території (2012)
Ковальчук А. - Формування понятійно-термінологічного апарату релігійного туризму і паломництва (2012)
Голод А. - Сучасний стан і перспективи розвитку санаторно-курортного господарства регіону (на прикладі смт Східниця), Корнієнко О. (2012)
Krayevska O. - Conditions and perspectives of the tourism policy development in the Crimea (2012)
Кульчицька E. - Особливості використання екологічно орієнтованого комплексу маркетингу для забезпечення збалансованого розвитку рекреаційно-туристичної діяльності на лісових територіях (2012)
Кушнірчук-Ставнича О. - Фінансові аспекти розвитку туристичного бізнесу в контексті проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Манько А. (2012)
Лозинський Р. - Історичні аспекти розвитку географії туризму, Шивала Ю. (2012)
Lukievic U. - EURO-2012: the impact of electronic mass media on the tourism perspectives of Poland and Ukraine, Lviv in particular (2012)
Мальська М. - Пріоритети розвитку туризму у польсько- українських відносинах, Біланюк О . (2012)
Мальська М. - Удосконалення державного регулювання розвитку туризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду (2012)
Манько А. - Деякі чинники розвитку закарпатського туристично-рекреаційного продукту (2012)
Монастирський В. - Організація туризму для осіб з обмеженими можливостями у Львівській області (2012)
Nowak Pawel Fryderyk - Спортивно-рекреаційні заходи як чинник здорового способу життя та підстава розвитку туризму (2012)
Пандяк І. - Історія становлення готельної сфери в Україні (2012)
Пурська І. - Сучасні технології формування ефективної міжнародної комунікаційної політики в туристичній діяльності підприємств (2012)
Rovenchak L. - Peripherality of Lviv region as a factor of development of its tourism, Kotyk I. (2012)
Матіїв О. - Вплив туристично-рекреаційної діяльності на природні комплекси курортного селища Славське та його околиць, Рожко І. (2012)
Романів П. - Діловий туризм у Львівській області проблеми та перспективи організації (2012)
Рутинський М. - Становлення курорту Моршин на ринку міжнародних оздоровчо-рекреаційних послуг (2012)
Смирнов І. - Досягнення Туреччини у застосуванні системи гостинності "все включене" в туризмі та можливості її використання в Україні (логістичний аспект) (2012)
Топорницька М. - Місце фестивального туризму у класифікаційній схемі масових видів туризму (2012)
Ховалко А. - Перспективи розвитку спелеотуристичних складових Поділля (2012)
Szewczyk I. - The importance of motivation in the farm tourism (2012)
Скакун Л. - Українсько-польський геотуристичний шлях "Гео-Карпати", Зінько Ю., Бучинська А., Внук Я., Райхель Р. (2012)
Zontek Z. - Cooperation for development of tourism in the region as an example of an innovation strategy, Lipianin-Zontek E. (2012)
Уманець Т. - Організаційно-економічний механізм розвитку оздоровчо-лікувального туризму (2012)
Титул, зміст (2013)
Євдощук М. І. - Методичне та алгоритмічне забезпечення пошукових робіт на нафту і газ в умовах акваторій Чорного та Азовського морів, Бардін О. О., Галко Т. М. (2013)
Цибульський В. О. - Оцінка впливу геологічної будови об'єкта на сейсмічне хвильове поле, Кузьменко П. М., Скляров С. О. (2013)
Пилип Я. А. - Удосконалення методики вивчення газопроникності гірських порід в умовах прослизання молекул газу, Владика В. М., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Здерка Т. В. (2013)
Локтєв А. В. - Перспективи видобування газу з порід-колекторів піщано-глинистої товщі неогену Закарпатського прогину (2013)
Федак І. О. - Дослідження зміни умов седиментації У процесі формування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ на основі аналізу форми геофізичних кривих, Старостін В. А., Коваль Я. М., Сінцова А. О. (2013)
Трубенко О. М. - Фільтраційно-ємнісна характеристика та петрофізичне моделювання взаємозв'язків фізичних та колекторських параметрів низькоомних порід-колекторів, Федоришин С. Д., Дмитерчук В. Я., Федорів В. В., Коваль Я. М., Олійник А. П. (2013)
Бойко В. С. - Кольматація тріщин дрібнодисперсним матеріалом при тампонуванні тріщинувато-пористого середовища як процес нелінійної адсорбції Ленгмюра, Бойко Р. В. (2013)
Бакулін Є. М. - Екологічні аспекти виробництва та застосування змащувальних добавок до бурових рідин (2013)
Вовк Р. Б. - Подання та обробляння технологічних знань про процес буріння на основі обмежень, Мельник В. Д., Гобир Л. М. (2013)
Чернова М. Є. - Динаміка гідроакустичних коливань у затопленій струмині затрубного простору бурильної колони (2013)
Худін М. В. - Аналіз сучасного стану методів і засобів підвищення продуктивності нафтових свердловин імпульсно-хвильовими діями на пласти, Карпаш О. М. (2013)
Лях М. М. - Особливості механізму піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу, Савик В. М., Федоляк Н. В., Вакалюк В. М., Солоничний Я. В. (2013)
Копей Б. В. - Розрахунок міцності морських стояків при дії зовнішніх навантажень, внутрішнього тиску та температурного розширення, Яриновський М. Г. (2013)
Вольченко О. І. - Контактно-імпульсна взаємодія металополімерних пар тертя гальмівних пристроїв, Вольченко Д. О., Криштопа С. І., Журавльов Д. Ю., Кашуба М. В. (2013)
Копей Б. В. - Використання поліуретанових покриттів у процесі ремонту насосних штанг, Стефанишин О. І., Мартинець О. Р., Стефанишин А. Б. (2013)
Шуляр І. О. - Розрахунки з'єднань із натягом у шарошках, оснащених композиційними зубцями зі сталевим хвостовиком, Шацький І. П., Корнута В. А., Роп'як Л. Я. (2013)
Семеген О. М. - Вплив форми армованої поверхні зубків озброєння шарошкових доліт на енергоємність руйнування гірської породи (2013)
Крижанівський Є. І. - Оцінка умов лавинного руйнування трубопроводів із довільно розміщеними наскрізними тріщинами та ненаскрізними зовнішніми тріщиноподібними дефектами заданої глибини, Мандрик О. М., Грабовський Р. С., Касій О. Т. (2013)
Горбійчук М. І. - Лінеаризована діагностична модель відцентрового нагнітача природного газу, Медведчук В. М. (2013)
Гурбанов А. Н. - Разработка и анализ промысловых исследований модели процесса осушки газа применительно к условиям аппаратов, Джомардов А. Я. (2013)
Ващишак І. Р. - Метод ідентифікації видів дефектів трубопроводів підземних теплових мереж, Ващишак С. П., Витвицька Л. А., Райтер П. М. (2013)
Кузь М. В. - Зведення балансу витрат природного газу в комунально-побутовій сфері, Середюк О. Є. (2013)
Романів В. М. - Удосконалення оптичного методу контролю визначення енерговмісту природного газу (2013)
Колбушкін Ю. П. - Діагностування та шляхи реформування державної тарифної політики на ринках теплової енергії та природного газу України, Данилюк М. О., Висоцький С. О. (2013)
Палійчук У. Ю. - Роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в енергозабезпеченні національного господарства (2013)
Гарматюк О. О. - Обґрунтування методичного підходу до розрахунку сезонного тарифу на транспортування природного газу (2013)
Полянська А. С. - Актуальність ситуаційних теорій керівництва в управлінні розвитком підприємств нафтогазового комплексу (2013)
Павлов В. І. - Проблеми та перспективи впровадження екологічного аудиту в корпоративному секторі (2012)
Валенкевич Л. П. - Обґрунтування оцінки соціо-еколого-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці, Павленко О. О., Алібекова Ю. Т. (2012)
Прокопенко О. В. - Макроекономічне регулювання екологізації інноваційного розвитку регіону, Школа В. Ю. (2012)
Сабадаш В. В. - Економіко-організаційні й інституційні чинники екологічного конфлікту, як ресурсні обмеження економічного зростання (2012)
Freeman A. - Creativity in the Internet Age (2012)
Мельник О. І. - Наукові підходи до удосконалення мотивації екологічно спрямованої діяльності, Маценко О. М., Пронікова Ж. С. (2012)
Міценко Н. Г. - Економічне оцінювання соціальної ефективності локальних інтегрованих систем (2012)
Сотник М. І. - Застосування маркетингових підходів до стимулювання інноваційного енергозбереження у сфері теплопостачання міста, Сотник І. М. (2012)
Старченко Л. В. - Використання методу нечітких множин для діагностики ризику банкрутства підприємства, Старовойт О. В., Семидоцька І. І. (2012)
Самаль С. А. - Устойчивое развитие предприятия и экономическая безопасность государства, Самаль Л. С. (2012)
Боярко І. М. - Методологічний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету, Гриценко Л. Л. (2012)
Kischak I. T. - The role of international transport corridors in the development of Mykolayiv region, Dyomina V. N. (2012)
Вдовенко Н. М. - Еволюція теоретичних поглядів на державне регулювання розвитку аграрного сектору (2012)
Телишевська Л. І. - Маркетинговий потенціал у підвищенні прибутковості підприємства, Комишан О. І., Сергеєв С. С. (2012)
Дерев’янко Ю. М. - Тенденції аналізу фактору часу у сучасних економічних дослідженнях (2012)
Боголіб Т. М. - V Міжнародна наукова конференція "Умови економічного зростання у країнах з ринковою економікою" зібрала в древньому Переяславі наукову еліту України і зарубіжжя (2012)
Рибіна О. І. - Методичні особливості оцінки економічного збитку від впливу залізничного транспорту (2012)
Похилько С. В. - Структурування та оцінка еколого-економічного ефекту від інвестицій (2012)
Ляшенко Н. Є. - Капіталізація праці інформаційних робітників та її місце в оцінці нематеріального компонента вартості підприємства (2012)
Сафарян І. А. - Перспективи розвитку міжнародних партнерських відносин підприємств на фармацевтичному ринку України (2012)
Ковтун Н. М. - Воля як основа соціальної активності особистості (2013)
Мороз О. В. - Гуманістичний вимір сучасного православного світу (2013)
Ostasz G. - Podtawy prawne stosunków państwo – Kościoł katolicki w Polsce w latach 1945-1956, Tłuczek R. (2013)
Кучерук О. А. - Організація навчально-дослідницької діяльності учнів як лінгвометодична проблема (2013)
Вірковський А. П. - Методологічна основа ретропедагогіки як засобу нелінійного розвитку особистості (2013)
Кошева Л. В. - Експериментальне дослідження формування корпоративних особистісних якостей студентів засобами фізичного виховання (2013)
Роман С. В. - Гуманістичні цінності в структурі шкільної хімічної освіти (2013)
Романчук Н. О. - Формування спрямованості на особистісно орієнтоване навчання в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Сахневич І. Д. - Організація виховної роботи з формування громадянського самовизначення учнівської робітничої молоді (2013)
Скульська В. Є. - Принципи професійного навчання безробітних на виробництві (2013)
Тимощук І. В. - Особливості викладання англійської мови професійного спрямування студентам економічних спеціальностей (2013)
Яцишин А. В. - Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем, Лупаренко Л. А. (2013)
Дудік Г. П. - Природоохоронна діяльність учнів екологічного ліцею (2013)
Вовк В. П. - Застосування векторів до розв’язування задач (2013)
Заболотна М. І. - Система вправ для навчання аудіювання новинних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання (2013)
Кубрак С. В. - Модель професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій (2013)
Паскаленко В. В. - Проблема педагогічної підготовки інженерів для технічних закладів освіти в країні в кінці ХІХ – початку ХХ століття в педагогічних працях В. В. Рюміна (2013)
Трухан Л. В. - Проблеми спортивної підготовки легкоатлетів: сучасний погляд (2013)
Білошицька Т. Ю. - Особливості роботи класного керівника в сучасних умовах (2013)
Давиденко О. В. - Підготовка вчителів у закладах підпільної освіти Польщі в період окупації (1942-1944 рр.) (2013)
Мороз С. Е. - Моделювання процесу підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг (2013)
Шарненкова Т. О. - Видавнича діяльність вітчизняної прогресивної інтелігенції у другій половині ХIХ ст. та її роль у розвитку освіти та самоосвіти (2013)
Алексієвець О. М. - Національно-культурний аспект просодії англомовного політичного дискурсу (2013)
Андрушенко О. Ю. - Формальний аналіз контексту у діахронних дослідженнях інформаційної структури речення (2013)
Галайбіда О. В. - Синтаксичні особливості мови оповідача у романі У. Коллінза "Місячний камінь" (2013)
Дерді Е. Т. - Технічний текст як лінгвістичне явище та об’єкт перекладу (2013)
Клименко О. В. - Характеристика інструменту в англійських дієсловах фізичної діяльності (2013)
Коваль Л. М. - Предикат стану як семантико-синтаксичний корелят дієслівного головного компонента безособового речення української мови (2013)
Мігорян О. В. - Динаміка реалізації лексико-семантичних груп дієслівних твірних основ префіксальних похідних в межах ономасіологічних категорій англійської мови (2013)
Назарець В. М. - Топос міста в поезії Бертольда Брехта (2013)
Нідзельська Ю. М. - Концептологія як провідний напрям сучасної лінгвістики (2013)
Овдійчук Л. М. - Літературно-психологічний портрет Бертольда Брехта (до проблеми вивчення біографії письменника на уроках зарубіжної літератури) (2013)
Островська Ю. К. - Засоби актуалізації оцінної семантики неологізмів у контексті (2013)
Радченко О. Ю. - Корелятивний домен водоймище/плавання: спектр концептуальної метафори (2013)
Слоньовська О. Б. - Особливості аспектів міжкультурної комунікації (2013)
Соловйова О. В. - Письмові завдання у розвитку комунікативної компетенції при викладанні іноземних мов (2013)
Щерба О. В. - Принципи структурування змісту навчального матеріалу з іноземної мови для курсантів Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (2013)
Білюк І. Л. - Позиціонування глобальних міст в Інтернеті: Нью-Йорк і Лондон (2013)
Борова Л. О. - Структурно-семантичні особливості німецьких юридичних термінів, Чайка Т. Б. (2013)
Осташова О. І. - Мовні засоби вираження структурних компонентів оцінного висловлювання (2013)
Помігуєва Л. П. - Термінологічна деривація в науково-технічній сфері англійської мови (2013)
Прищепа В. П. - Драма Галілея – трагедія історії. Проблема інтерпретації п'єси Б. Брехта "Життя Галілея" (2013)
Прищепа О. В. - Брехтівське розуміння "очуження" та "одивнення" В. Шкловського (2013)
Сардак О. В. - Лінгвістична філософія Людвіга Вітгенштейна (2013)
Синевич Б. М. - Концепція мистецтва крізь призму творчості Бертольта Брехта (2013)
Тарабріна Н. А. - Конфлікт як різновид комунікативних невдач (2013)
Гудзь Н. О. - Інтернет-дискурс – невід’ємна складова сучасної комунікації (2013)
Дайнека Н. М. - Кібербуллінг: онтологічні ознаки та типологія (2013)
Дейнеко І. А. - До проблеми відтворення образно-стилістичної системи автора в перекладі (2013)
Демьянова C. К. - Поетика неонатуралістської української та польської драми 20-х рр. XX століття (2013)
Кириченко А. Г. - Особливості вимовного акценту в англійському мовленні українських авіадиспетчерів і пілотів: консонантна система (2013)
Комінярський І. Б. - Бертольд Брехт та Джордж Рига: один мотив – два рішення (2013)
Кравець М. В. - Матеріалізація аналогії як механізм створення ірреальності в оповіданнях Едгара По (2013)
Малиненко О. Є. - Принципи добору мовного матеріалу у дослідженні емотивних концептів-опозицій (2013)
Масель Ю. С. - Місце дискримінативів у системі субстандартних одиниць (2013)
Матушевська Н. В. - Онтологічні характеристики комунікативної ситуації спокуси (2013)
Мисько І. Р. - Сакральний онімний простір поезії Олега Ольжича (2013)
Мельник А. П. - Прагматична адаптація як засіб подолання культурної асиметрії у перекладі анімаційного серіалу "Сімпсони" (2013)
Петрінська Т. С. - Вербалізація лінгво-когнітивної категорії "happiness" концепту globalization в англомовній картині світу (2013)
Просяннікова Я. М. - Порівняння як когнітивна операція (2013)
Снітовська О. Й. - Явище інтелектуалізму в художній літературі як змістово-стильова її особливість (2013)
Федоренко Л. О. - "Захід" Б. Брета: трагедія чи "навчальна вправа"? (2013)
Юшкевич В. І. - Змістовий потенціал макротеми підприємництво в англомовному діловому дискурсі (2013)
Ігнатенко Д. Є. - Вираження негативної оцінки у фразеологічних одиницях з власними іменами в англійській та українській мовах (2013)
Мельник Л. Г. - Перспективи розвитку "зеленої економіки" (погляд економіста на конференцію "Ріо + 20", Бурлакова І. М., Зябіна Є. А. (2012)
Андрєєва Н. М. - Діагностика інвестицій у системі реалізації ресурсозберігаючих проектів, Барун М. В. (2012)
Nekrasenko L. A. - Perspective of Environmental Tax Reform in Europe (2012)
Грановська Л. М. - Теоретичне обґрунтування методичного підходу щодо оцінки еколого-економічного стану меліорованих агроландшафтних систем, Дудяк Н. В. (2012)
Ковальов Б. Л. - Методичні підходи до формування інформаційного наповнення векторної моделі оцінки сталого способу життєдіяльності (2012)
Потапенко В. Г. - Стратегическое планирование для "зеленой" экономики (2012)
Сабадаш В. В. - Согласование экономических интересов в условиях рецессии: возможности экономической политики и риски устойчивого развития (2012)
Мельник Л. Г. - Влияние флуктуаций на развитие социально-экономических систем, Кубатко А. В. (2012)
Бакурова А. В. - Модифікована модель експерименту "Суспільне благо", Макарова І. С. (2012)
Лєонов С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності кредитних послуг банків для юридичних осіб, Олещук М. Г. (2012)
Череп А. В. - Особливості соціально-економічного механізму управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості, Дашко І. М. (2012)
Івашова Н. В. - Чинники забезпечення донесення сутності бренду через систему комунікацій підприємства, Гончаренко Т. П. (2012)
Міщук І. П. - Оцінювання ефективності системи логістики підприємства торгівлі (2012)
Лапин Е. В. - Факторный анализ инвестиционного потенциала предприятия (2012)
Асаул А. Н. - Концепция создания "Центра экономического развития" между Украиной и Северо-западным федеральным округом, Малтыз И. Н. (2012)
Feshchenko N. M. - Evolutional approach as basis of effective budgetary process (2012)
Таранюк К. В. - Методичні основи управління екологічними ризиками на регіональному рівні (2012)
Боронос В. Г. - Фінансові інструменти регулювання процесу реалізації екологічної політики розвитку регіону, Карпенко І. В. (2012)
Ковтун О. І. - Визначення параметрів та оцінювання ефективності заходів державної економічної політики на основі використання економетричних моделей (2012)
Зайцев О. В. - Розвиток моделі врахування інфляції за формулою І. Фішера (2012)
Дерев’янко Ю. М. - Фактор часу у закордонних економічних дослідженнях, Лукаш О. А., Дериколенко О. М. (2012)
Сабадаш В. В. - Макроекономічна дилема між продуктивністю праці й заробітною платою, Червяцова О. В. (2012)
Радченко О. В. - Урахування фактору часу при формуванні бюджету інтегрованих маркетингових комунікацій банку на прикладі АТ "Ощадбанк" (2012)
Лазар Ю. В. - Сучасні тренди розвитку соціально відповідального інвестування: закордонний та вітчизняний досвід, Завальна О. С. (2012)
Сидоренко О. М. - Інституціональне забезпечення формування та розвитку механізму банківського нагляду (2012)
Родіонова І. В. - Оцінка інноваційних ризиків на підприємствах легкої промисловості та шляхи їх мінімізації (2012)
Шкарупа О. В. - Формування економічного механізму функціонування екологоорієнтованих кластерних структур, Гімпель В. В. (2012)
Захаркін О. О. - Оцінка інноваційного потенціалу підприємств у контексті інноваційного розвитку регіонів, Харченко М. О., Івахнова А. Л. (2012)
Пляцук Д. Л. - Економічні аспекти оцінки екологічних ризиків у техногенно навантажених регіонах, Бойко В. В. (2012)
Старченко С. М. - Науково-методичні підходи до формування системи моніторингу якості життя населення, Горобець Т. В. (2012)
Turowski R. - Zadziwiające zbliżenia: Pierre Teilhard de Chardin a myśl prawosławna teologiczno-filozoficzna wg Jerzego Klingera (2013)
Ткаченко В. В. - Спілкування й розвиток особистості в інформаційному суспільстві (2013)
Чаплін І. В. - Сенс життя людини та соціальний аспект формування страху смерті у людей похилого віку (2013)
Арешонков В. Ю. - Характеристика змісту предмета "Конституція СРСР та УРСР" у радянській школі (30-50-і рр. ХХ ст.) (2013)
Вакалюк Т. А. - Формування мислительних операцій у процесі розв'язування задач із програмування (2013)
Варгата О. В. - Методична робота в контексті управління естетичним вихованням учнів (2013)
Гуманкова О. С. - Шляхи реалізації диференційованого підходу у навчанні на уроках іноземної мови (2013)
Єршова Л. М. - Виховний ідеал у педагогічній епістолярії І. Вишенського, І. Котляревського та Г. Сковороди (2013)
Жосан О. Е. - Розвиток вітчизняного шкільного словникарства в 20-х – 50-х роках ХХ століття (2013)
Кучерявий А. О. - Цілі та завдання системи управління самостійною роботою студентів юридичних спеціальностей (2013)
Ленчук І. Г. - Моделювання, структурно-системна реалізація принципу конструктивізму в геометрії (2013)
Невзоров Р. В. - Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі авіаційних ВВНЗ з метою вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх льотчиків-винищувачів (2013)
Пастовенський О. В. - Принципи громадсько-державного управління загальною середньою освітою (2013)
Сікора Я. Б. - Класифікація оптимізаційних навчальних задач для побудови операційної частини змістового модуля (2013)
Федосова І. В. - Соціально-економічні та політичні умови кадрового забезпечення вищих навчальних закладів інженерно-технічної освіти (кінець XIX – 20-ті XX століття) (2013)
Щерба Н. С. - Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання веб-квестів у професійно-педагогічній діяльності (2013)
Амиралиева И. - Формирование у студенческой молодежи толерантного сознания и мышления, практики толерантного поведения (2013)
Терешенко Н. В. - Бальний танець в системі освіти та естетичного виховання (2013)
Паскаленко В. В. - Розкриття проблеми відсутності безперервності та наступності в системі технічної освіти в країні на початку ХХ століття в педагогічних працях В. В. Рюміна (2013)
Ващук О. В. - Інтеграція та інтегративний підхід як основа формування готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми: сутність, шляхи реалізації (2013)
Мазко О. П. - Модель формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов (2013)
Миколаєнко Н. М. - До питання формування професійної культури майбутніх редакторів (2013)
Мирна І. О. - Аналіз стану сформованості соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх шкіл (2013)
Пащенко А. Ю. - Роль cуспільно-гуманітарних дисциплін у формуванні загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних училищ (2013)
Самойленко Ю. П. - Використання веб-завдання як якісно нового методу навчання у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя – філолога (2013)
Федьович О. М. - Проблема професійного інтересу майбутнього вчителя в психолого-педагогічній науці (2013)
Іваннікова М. В. - Сутність поняття "традиції трудового виховання кримських татар" (2013)
Михайліна Ю. О. - Психолого-педагогічні особливості організації процесу формування готовності майбутніх архітекторів до проектно-технічної діяльності (2013)
Шарненкова Т. О. - Самоосвітня діяльність учителя в історичному аспекті (2013)
Андрійчук Н. М. - Твори детективного жанру як засіб навчання англійської мови студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ (2013)
Бродська О. О. - Протиставлення людина – суспільство у новелі "Лейтенант Густль" Артура Шніцлера (2013)
Вискушенко С. А. - Наукові підходи до вивчення фахових мов (2013)
Гирин О. В. - Предикативний підтип англійських зворотних інтенсифікаторів (2013)
Давидова М. М. - Реалізація основних функцій просодії у читанні навчального тексту англійською мовою (2013)
Євченко В. В. - Writing and Literary Activity in the Vernacular in Anglo-Saxon England (2013)
Закреницька Л. А. - Термінологічна насиченість англомовних різножанрових фахових текстів (на матеріалі дискурсу християнського богослов'я) (2013)
Кушмар Л. В. - Особливості картини світу полісянина (на матеріалі асоціативного експерименту) (2013)
Назарець В. М. - Жанрова специфіка послання (2013)
Пахаренко В. І. - Романтизм як відкриття людини (2013)
Сингаївська А. В. - "Балада Редінґської в’язниці" Оскара Вайльда та її переклад на мову їдиш: перекладознавчий аналіз як спосіб вивчення конотації, Зорницький А. В. (2013)
Собецька Н. В. - Розвиток феміністичних засад у творчості Д. Г. Лоуренса (2013)
Соколовська С. Ф. - Образ автора у художньому творі (2013)
Федорова О. В. - Семантичні кореляції в парадигмі експліцитно маркованих маскулінізмів англійської мови (2013)
Шарапа М. В. - Вербальні та невербальні репрезентанти теми добробуту в середньополіському весняному обрядовому тексті (2013)
Фатєєва Т. В. - Конотації ранньоновоанглійських займенників та їх аналоги в текстах перекладу російською мовою (2013)
Гуменюк В. А. - І. О. Огієнко у вітчизняних та зарубіжних наукових та просвітницьких виданнях, Черняк І. О., Плотнікова А. М. (2013)
Коржовська О. В. - Концепція творчості у Біблії (2013)
Рябих Л. М. - Реалізація мікротеми "Наукова дисципліна" в американській академічній лекції (2013)
Мельник К. О. - Імагологічна презентація автора у "Записках сенатора" М. П. Сінєльнікова (2013)
Сардак О. В. - Людвіг Вітгенштейн і його "мовні ігри" (2013)
Торговець Ю. І. - Гіпотекстовий рівень текстів СПЕ (графічний контекст) (2013)
Угляй Л. В. - Поліфонічність прози Тоні Моррісон (2013)
Черниш О. А. - Дискурс як синтез соціальних та індивідуальних аспектів мовної діяльності (2013)
Асмукович І. В. - Синонімія та варіантність в авіаційній терміносистемі англійської мови (2013)
Бараняк М. М. - Каузативність як чинник сучасної німецької мови (2013)
Боса В. П. - Структурна організація художньої прози другої половини XX століття (об’ємно-прагматичне членування тексту) (2013)
Кривопишина К. С. - Жанрово-стильові особливості художньої прози Василя Захарченка (2013)
Купчишина Ю. А. - Роль тропів у реалізації очуднення (2013)
Аннамухаммедова О. О. - Вивчення рівня гематологічних показників крові сільськогосподарських тварин, які утримуються на територіях з різним ступенем радіозабруднення, Аннамухаммедов А. О. (2013)
Титул, зміст (2014)
Склярова І. О. - Вплив інформатизації освіти на проектуваннятехнологій навчання (2014)
Білогубка М. Я. - Проблеми вибору програмного забезпеченнядля освіти (2014)
Іванов С. А. - Медійна й інформаційна грамотність як сукупність базових технологій у системі безперервної освіти (2014)
Пасічник О. В. - Розвиток алгоритмічного мислення на уроках інформатики (2014)
Горошко Ю. В. - Навчання основних ідей функціонального програмування з використанням мови ObjectPascal (2014)
Литвинова С. Г. - "Розумники" (Smartkids) — поєднання новітніх ІКТ і електронних освітніх ресурсів задля ефективності навчання учнів початкової школи, Кохан О. В., Каплаушенко І. М. (2014)
Семеніхіна О. В. - Геометричні перетворення на площині і комп’ютерні інструментарії їх реалізації, Друшляк М. Г. (2014)
Руденко В. Д. - Кодування текстових даних (2014)
Макарчук О. М. - Особливості опрацювання документів складної структури в текстовому редакторі Word (2014)
Гуржій А. М. - Завдання XXVI Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання (другий тур), Бондаренко В. В. (2014)
Потієнко В. О. - Навчальна програма курсу за вибором "Офісні інформаційні технології" (для учнів старшої школи), Гогерчак Г. І. (2014)
Абатуров О. Є. - Формування світогляду майбутніх лікарів у контексті біоетики при викладанні медичної генетики, Височина І. Л., Петренко Л. Л., Герасименко О. М. (2014)
Авраменко Н. В. - Проблеми викладання аспектів репродуктивної медицини на медичному факультеті медичного університету, Барковський Д. Є., Кабаченко О. В., Нікіфоров О. А., Грідіна І. Б., Ломейко О. О. (2014)
Бачук-Понич Н. В. - Інтерактивні методи навчання в практиці студентського наукового гуртка, Ілащук Т. О. (2014)
Безрук Т. О. - Міждисциплінарна інтеграція в процесі вивчення клінічних дисциплін, Безрук В. В. (2014)
Бербець А. М. - Використання інтерактивних методик при проведенні практичних занять з акушерства та гінекології (2014)
Бідзіля П. О. - Світоглядна мотивація пізнавальної діяльності, Жадько В. А. (2014)
Бойчук Т. М. - Новітні технології при викладанні дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія” в Буковинському державному медичному університеті, Малик Ю. Ю., Семенюк Т. О., Пентелейчук Н. П. (2014)
Бойчук Т. М. - Актуальні питання підготовки іноземних студентів до складання іспитів для підтвердження дипломів на батьківщині випускників, Савка І. Г., Грицюк М. І., Навчук І. В. (2014)
Борейко Л. Д. - Компетентнісний підхід в організації навчального процессу, Букатару Ю. С., Перижняк А. І. (2014)
Булик Р. Є. - Роль і місце самостійної роботи в навчальній діяльності студента, Черновська Н. В. (2014)
Буряк О. Г. - Досвід викладання педіатрії в контексті підготовки спеціалістів первинної медичної допомоги, Нечитайло Ю. М. (2014)
Височанська Т. П. - Науково-дослідна робота студентів – важливий елемент підготовки медичних фахівців із дисциплін дерматовенерологічного профілю (2014)
Вовченко М. Б. - Адаптація іноземних студентів 1–2 курсів у Запорізькому державному медичному університеті (2014)
Волосовець О. П. - Інноваційні підходи до підготовки лікарів зі спеціальності "Педіатрія” в інтернатурі, Кривопустов С. П., Кузьменко А. Я., Логінова І. О. (2014)
Волосовець А. О. - Використання сучасних інтернет-технологій у практиці викладання на кафедрі неврології, Турчина Н. С. (2014)
Вороненко Ю. В. - Моніторинг знань як основа системи контролю якості навчання інтернів, Вдовиченко Ю. П., Мінцер О. П., Вернер О. М. (2014)
Гиря О. М. - Основні аспекти формування світогляду майбутніх лікарів (2014)
Годлевський Л. С. - Комп’ютерна iнженерія в дистанційному кредитно-модульному навчанні медичних працівників, Кресюн Н. В., Біднюк К. А., Баязітов М. Р. (2014)
Гончарова Н. Г. - Новітні форми самостійної роботи студентів при підготовці майбутніх лікарів на кафедрі нормальної фізіології, Бессараб Г. І., Омельянчик В. М., Єрьоміна А. К., Самура І. Б. (2014)
Грищенко О. В. - Особливості навчання "дорослої” аудиторії в системі післядипломної освіти, Бобрицька В. В., Коровай С. В. (2014)
Громовик Б. П. - До 50-річчя кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Терещук С. І., Гасюк Г. Д., Дацко А. Й., Левицька О. Р., Ярко Н. Б., Горілик А. В. (2014)
Губка В. О. - Організація навчального процесу для студентів та лікарів-інтернів на кафедрі госпітальної хірургії (2014)
Гулей Л. О. - Особливості викладання дисципліни "Дерматологія. Венерологія” студентам спеціальності "Педіатрія”, Денисенко О. І. (2014)
Доля В. С. - Формування світогляду майбутніх провізорів, Мозуль В. І., Мазулін О. В. (2014)
Ждан В. М. - Теоретичні й методологічні аспекти безперервної післядипломної медичної освіти, Скрипник І. М., Давиденко Г. М., Марченко А. В. (2014)
Івченко В. К. - Формування особистісно-професійної компетентності майбутніх лікарів, Сімрок В. В., Разумний Р. В. (2014)
Івченко В. К. - Використання інноваційних навчальних технологій у процесі викладання основних медичних клінічних дисциплін, Сімрок В. В., Сіротченко Т. А. (2014)
Ілащук Т. О. - Методологічні аспекти організації самостійної роботи студента при вивченні пропедевтики внутрішніх хвороб у Буковинському державному медичному університеті в сучасних умовах, Микитюк О. П. (2014)
Камишний О. М. - Особливості організації самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології, Топол І. О., Деген А. С., Поліщук Н. М. (2014)
Кірсанова О. В. - Особливості навчального процесу для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр” зі спеціальності "Лабораторна діагностика”, Соколовська І. А., Гончарова Н. Г., Єрьоміна А. К. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Досвід викладання дисципліни "Хірургія” за кредитно-модульною системою, Дзюбановський І. Я., Беденюк А. Д., Доброродній В. Б., Смачило І. І., Шандрук Т. В. (2014)
Колесник Ю. М. - Професійно-етична складова та "етичний кодекс лікаря України” у формуванні світогляду майбутнього медичного спеціаліста, Нерянов Ю. М., Візір В. А., Деміденко О. В. (2014)
Колесник Ю. М. - Роль рейтингового оцінювання діяльності викладача в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процессу, Нерянов Ю. М., Лур’є І. К., Топол І. О. (2014)
Колесник Ю. М. - Шляхи формування мотиваційно-світоглядної сфери студентів медичних вищих навчальних закладів, Чугунов В. В., Нерянов Ю. М. (2014)
Корнієнко Г. В. - Деякі проблеми базового циклу інтернатури з дитячої хірургії, Дмитряков В. О., Скалозубов М. О. (2014)
Кравченко В. І. - Аналіз захворюваності працівників охорони здоров’я за звертальністю у медустанови м. Запоріжжя, Городкова Ю. В., Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Самура Б. Б., Кравченко Т. В., Русакова Л. В., Кравченко С. В. (2014)
Кравченко В. І. - Проведення виробничої практики в ЗДМУ за вимогами кредитно-модульної системи, Доценко С. Я., Кравченко Т. В., Афанасьєв А. В., Русакова Л. В., Кравченко С. В. (2014)
Крушинська Т. Ю. - Ділові ігри змагання на заняттях з медичної мікробіології, Кременчуцький Г. М., Степанський Д. О. (2014)
Кудієвський А. В. - Психологічні та філософські погляди на сімейну медицину випускників медичного вузу, Нерянов Ю. М., Головаха М. Л., Баніт О. В. (2014)
Кущ О. Г. - Аналіз результатів впровадження кредитно-модульної системи навчання фахівців зі спеціальності "Лабораторна діагностика” (бакалавр) при вивченні мікробіології, вірусології, імунології в Запорізькому державному медичному університеті, Морозова О. В. (2014)
Лашкул Д. А. - Використання інтерактивних технологій при вивченні внутрішніх хвороб як умова інтенсифікації освітнього процессу (2014)
Леженко Г. О. - Інноваційні процеси у навчанні студентів за спеціальністю "Стоматологія”, Резніченко Ю. Г., Врублевська С. В. (2014)
Леженко Г. О. - Впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку в навчальний процес на кафедрі госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб, Резніченко Ю. Г., Пашкова О. Є., Гиря О. М., Лебединець М. Г., Лебединець О. М., Врублевська С. В., Каменщик А. В., Гладун К. В., Ярцева М. О. (2014)
Мисула І. Р. - Актуальність впровадження елективного курсу "Основи натуропатії” у навчальний процес для студентів медичного факультету на кафедрі медичної реабілітації, Бакалюк Т. Г., Голяченко А. О., Левицька Л. В., Лавріненко О. М. (2014)
Мороз В. М. - Моніторинг якості освіти при впровадженні кредитно-модульної системи у ВНМУ імені М. І. Пирогова, Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В., Полеся Т. Л., Тихолаз В. О. (2014)
Наварчук Н. М. - Дуалізм і біхевіоризм кредитно-модульної системи (2014)
Нагорна Н. В. - Досвід використання методів інтерактивного навчання у післядипломній медичній освіті, Бордюгова О. В., Дубова Г. В., Лимаренко М. П. (2014)
Нагорна Н. В. - Особливості роботи кафедри педіатрії науково-навчального інституту післядипломної освіти Донецького національного медичного університету – опорної за спеціальністю "Дитяча гематологія”, Дудчак О. П., Дубова Г. В., Бордюгова О. В., Вільчевська К. В., Марченко К. М. (2014)
Нерянов Ю. М. - Актуальні питання формування світогляду майбутніх фахівців – стоматологів, Компанієць Компанієць, Возна І. В., Кокарь О. О., Возний О. В. (2014)
Никоненко О. С. - Удосконалення практичних навичок у студентів VI курсу в контексті кредитно-модульної системи на кафедрі госпітальної хірургії, Губка О. В., Децик Д. А., Головко М. Г., Грушка В. А., Губка В. О., Клименко А. В., Никоненко А. О., Гайдаржі Е. І., Охріменко Г. І. (2014)
Ніцович І. Р. - Особливості організації самостійної роботи студентів, Андрієць О. А. (2014)
Павленко О. В. - Сучасні підходи до оцінки рівня знань слухачів за спеціальністю "Стоматологія”, Волосовець Т. М., Мазур І. П. (2014)
Павлюченко М. І. - Кредитно-модульна система і клінічне мислення (2014)
Пюрик В. П. - Виробнича практика з хірургічної стоматології в умовах кредитно-модульної системи навчання, Деркач Л. З., Пермінов О. Б., Ярмошук І. Р. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Курс косметології та естетичної медицини в післядипломній освіті дерматовенерологів (2014)
Сажин С. І. - Дистанційне навчання як елемент самопідготовки студентів до занять з педіатричних дисциплін (2014)
Семеняк А. В. - Викладання дисципліни "Акушерство та гінекологія” для студентів за спеціальністю "Медична психологія”, Андрієць О. А. (2014)
Сидорчук А. С. - Активізація самонавчання студентів медичного профілю в межах компетентнісного підходу у викладанні теоретичних та клінічних дисциплін, Сидорчук Л. І., Москалюк В. Д., Сидорчук І. Й. (2014)
Сирцов В. К. - Кореляційний аналіз показників успішності із показниками професійної мотивації студентів Запорізького державного медичного університету при вивченні курсу гістології, цитології та ембріології, Макєєва Л. В., Потоцька О. І. (2014)
Сирцов В. К. - Аналіз викладання медико-біологічних дисциплін за спеціальностями "Лікувальна справа” і "Педіатрія” в Запорізькому державному медичному університеті в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процессу, Нерянов Ю. М., Алієва О. Г., Сидорова І. В., Зідрашко Г. А. (2014)
Сорокман Т. В. - Hаукові дослідження як рушійна сила вищої медичної освіти, Сокольник С. В., Гінгуляк М. Г., Попелюк Н. О. (2014)
Тихоновський О. В. - Міжкультурне спілкування як частина педагогічного спілкування з урахуванням національно-психологічних особливостей іноземних студентів (2014)
Фастовець О. О. - Cистема рейтингової оцінки студентів-стоматологів за умов кредитно-модульної системи навчання, Котелевський Р. А. (2014)
Чебан В. І. - Особливості способу життя, соціальної адаптації студентів-медиків та технології їх оздоровлення, Оленович О. А., Соболь С. П. (2014)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Використання методу міждисциплінарного проекту в конкурентних групах при вивченні теми "ВІЛ-інфекція” для студентів VI курсу медичного факультету, Литвин К. Ю., Шевченко О. П., Волікова О. А., Кушнєрова О. А. (2014)
Шпонька І. С. - Реальність, проблеми, шляхи вдосконалення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи, Короленко Г. С., Бондарєва В. О., Гриценко П. О., Алєксєєнко О. О., Мальцев І. О., Чекан С. М. (2014)
Шумна Т. Є. - Досвід підвищення мотивації до навчання у студентів IV та VI курсів медичного факультету на кафедрі факультетської педіатрії (2014)
Бабієнко В. В. - Використання соціальних мереж при викладанні освітніх дисциплін, Романова Ю. Г. (2014)
Moscote-Salazar L. R. - Decompressive craniectomy in traumatic brain injury: Quo Vadis?, Alvis-Miranda H. R., Alcala-Cerra G., Rubian A. M. (2014)
Лісяний М. І. - Дослідження впливу мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини на ріст експериментальної гліоми головного мозку у щурів, Бєльська Л. М., Семенова В. М., Стайно Л. П. (2014)
Гридіна Н. Я. - Нові підходи до застосування верапамілу та кетаміну при лікуванні гліом головного мозку, Білошицький В. В., Морозов А. М., Розуменко В. Д., Драгунцова Н. Г., Величко О. М., Веселова О. І., Маслов В. П., Ушенін Ю. В. (2014)
Розуменко В. Д. - Применение мультимодальной нейронавигации в предоперационном планировании и интраоперационном сопровождении при хирургическом лечении опухолей головного мозга, Розуменко А. В., Яворский А. А., Бобрик И. С. (2014)
Кручок І. В. - Роль стереотаксичної радіохірургії в лікуванні хворих з приводу менінгіом задньої черепної ямки, Чувашова О. Ю., Вербова Л. М. (2014)
Чувашова О. Ю. - Роль магниторезонансной томографии в пренатальной диагностике врожденных пороков развития центральной нервной системы (2014)
Педаченко Є. Г. - Перший досвід трансплантації аутологічних хондроцитів після поперекової мікродискектомії , Хижняк М. В., Горбатюк К. І., Педаченко Ю. Є., Красиленко О. П., Шаблій В. А. (2014)
Страфун С. С. - Ультраструктурна оцінка відновлення травмованого сідничого нерва при аутопластиці його великих дефектів у щурів в експерименті, Гайович В. В., Савосько С. І. (2014)
Квасніцький М. В. - Епідуральні ін’єкції стероїдних препаратів у лікуванні корінцевого синдрому, зумовленого дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта, Квасніцький О. М. (2014)
Потапов О. О. - Рівень інгібітора активатора плазміногену 1 типу у плазмі крові залежно від - 675 4G/5G поліморфізму гена PAI-1 у потерпілих при черепно-мозковій травмі, Кмита О. П. (2014)
Вотєва В. Є. - Патоморфологічна та імуногістохімічна характеристика процесів васкуляризації доброякісних та злоякісних менінгіом головного мозку (2014)
Зінькевич Я. П. - Підвищення діагностичної інформативності стереотаксичної біопсії шляхом застосування технології суміщення мультимодальних зображень при вогнищевих ураженнях головного мозку, Розуменко В. Д., Чувашова О. Ю., Малишева Т. А., Розуменко А. В., Макєєв С. С., Цимбалюк В. І. (2014)
Поліщук М. Є. - Перспективи роботи та підготовки нейрохірургів України (2014)
Научно-практическая конференция "Инновации в нейрохирургии", 14-15 октября 2014 года, Киев (2014)
Саух П. Ю. - Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації: між історичною місією і реальною перспективою (2013)
Загрійчук І. Д. - Філософія як спосіб розв’язання протиріч буденної свідомості (2013)
Дмитренко М. Й. - Корпоративне знання як основа теорії комунікації (2013)
Ковтун Н. М. - Концептуальні підходи до розуміння співвідношення свободи волі і необхідності у соціальній активності (2013)
Лазуріна Н. П. - Патріотизм та національна ідея як ціннісні складові громадянської компетентності особистості (2013)
Попович О. В. - Філософські виміри креативного потенціалу особистості (2013)
Сабадуха В. О. - Проблема особистості в емпіричній та раціоналістичній європейській філософії ХVII століття (2013)
Шадюк Т. А. - Стражденність крізь призму християнської онтології (2013)
Дробович А. Е. - Дискурс про задоволення в добу Відродження (2013)
Дудар О. П. - Синестезія як об’єкт наукового та філософського дискурсу: понятійний та ціннісний аспекти (2013)
Бігич О. Б. - Експериментальне навчання старших дошкільників англомовного аудіювання з використанням мультимедійної презентації, Мокіна А. Г. (2013)
Гаманюк В. А. - Реалізація концептуальних засад багатомовності у проектах Eurocom (2013)
Кузнецова О. Ю. - Перспективи іншомовної освіти у вищих навчальних закладах в євроінтеграційному вимірі (2013)
Кучерук О. А. - Розвиток креативності мовної особистості учня основної школи (2013)
Романова Г. М. - Стратегії індивідуально-стильового проектування навчальних технологій (2013)
Тарнопольський О. Б. - Проектна робота як один із засобів підвищення навчальної мотивації в експерієнційній методиці навчання іноземної мови, Корнєва З. М. (2013)
Арешонков В. Ю. - Зміст радянської суспільствознавчої освіти в школах України за програмами початку 30-х років ХХ століття (2013)
Васильєва Р. Ю. - Педагогічна практика в системі підготовки вчителів "Основ безпеки життєдіяльності" і "Основ здоров’я" (2013)
Войтович О. П. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих предметів (2013)
Гарлицька Т. С. - Розвиток креативності викладача англійської мови як необхідної складової навчального процесу у вищій школі (2013)
Голуб Т. П. - Організація дослідницької діяльності студентів технічних спеціальностей у межах курсу іноземної мови (2013)
Гудовсек О. А. - Авторські інноваційні технології початкової школи (2013)
Кравець О. Є. - Теоретичні засади адаптивного підходу у використанні технології проектування навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу (2013)
Михайлова О. С. - Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання аудіювання (2013)
Мулик К. О. - Сутність процесу інтегрованого навчання соціальної педагогіки засобами англійської мови (2013)
Муранова Н. П. - Аналіз дослідження рівня фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті (2013)
Орел Л. О. - Формування позитивної мотивації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів (2013)
Осідак В. В. - Значення рідної мови у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності (2013)
Папіжук В. О. - Стан та оновлення підходів до навчання іноземних мов у школах Франції (2013)
Рева Т. Д. - Стан і перспективи удосконалення змісту навчання хімії студентів фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2013)
Редько В. Г. - Зміст підручника як засіб діагностики розвитку іншомовної особистості школяра (2013)
Самойлюкевич І. В. - Особливості організації дослідницької діяльності студентів мовних педагогічних спеціальностей в університетській освіті США, Волкова О. О. (2013)
Сіранчук Н. М. - Робота над метафоричністю та фразеологією образного мовлення молодших школярів, Козіцька С. М. (2013)
Шевчук О. А. - Людський чинник виникнення небезпечних ситуацій у виробничому середовищі (2013)
Шиян Т. В. - Моделювання як метод формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення англійської мови (2013)
Дерев’янко О. В. - Особливості технології формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів (2013)
Зимовець О. А. - Особливості формування проектувальних та конструктивних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства (2013)
Пушкар Т. М. - Комунікативні технології у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів до міжособистісної взаємодії (2013)
Сідун М. М. - Створення розвивального середовища на засадах ситуативного спрямування процесу професійної підготовки вчителя гуманітарного профілю (2013)
Ткаченко В. В. - Критерії ефективності процесу формування професійних знань, вмінь і навичок у майбутніх соціологів на засадах особистісно орієнтованого підходу (2013)
Калитюк Л. М. - Виховання дітей національних меншин в історії Волині: провідні теоретичні підходи до вивчення проблеми (2013)
Петров В. Н. - Реализация модели организации самостоятельной работы студентов и эффективность ее использования в профессиональной подготовке бакалавров в условиях заочного обучения (2013)
Махмудова Ш. - Украинская поэзия в переводах азербайджанской поэтессы М. Дильбази (2013)
Абдуллаева Г. - Параллель q x//ğ//h в литературном азербайджанском языке XVII века (2013)
Гірняк С. П. - Галичина "як психологічна категорія" у концепції Миколи Шлемкевича (2013)
Григораш С. М. - Лексика інтимної сфери життя людини (номінації осіб): структурно-семантичні особливості (2013)
Намазова Ф. - Стилистические оттенки слов в драматургии Ильяса Эфендиева (2013)
Проценко О. В. - До проблеми вивчення функціональних стилів у вищій школі (2013)
Шурупова О. В. - Оціночне значення англомовних фразеологізмів семантичного поля food (2013)
Дадашова С. - Мирза Фатали – "Азербайджанский Мольер?" (2013)
Максимчук О. Л. - Прагматичний потенціал публіцистичного тексту (2013)
Рыжкина А. А. - Когнитивная лингвистика на современном этапе (2013)
Федоренко Л. О. - "Переліт через океан" Б. Брехта: від "Радіоп’єси" до "Lehrstück" (2013)
Гайда О. М. - Прийменник староукраїнської мови: система і підсистема (2013)
Харчишина О. В. - Аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів в Україні, Трофимчук А. О., Ткаченко В. В. (2013)
Професійна освіта в умовах трансформацій трудової сфери інформаційного суспільства (2013)
Пузанов І. І. - Складові впливу ринку нерухомості на світову фінансову кризу (2014)
Перерва П. Г. - Обґрунтування видів економічних збитків та упущеної вигоди, завданих порушенням прав інтелектуальної власності, Ткачов М. М. (2014)
Макаренко М. В. - Напрямки вдосконалення регіональної інноваційної політики як головного чинника конкурентоспроможності регіонів України, Шайхатдінов А. З. (2014)
Маркіна І. А. - Адаптація міжнародного досвіду при реалізації антикризової політики держави у туристичній галузі України, Черниш І. В. (2014)
Кондрашихін А. Б. - Права та об’єкти права інтелектуальної власності працівника кафедри: проблема зберігання (2014)
Тараненко О. М. - Технопарки в Україні як елемент інноваційної інфраструктури, Корновенко С. В. (2014)
Косенко О. П. - Моніторинг комерційного потенціалу об’єктів інтелектуальної власності з використанням тангенціальної функції економічного ефекту (2014)
Писєва О. В. - Загальна характеристика особливостей ліцензійних договорів про використання об’єктів промислової власності у будівництві (2014)
Бондаренко О. О. - Особливості та проблеми використання промислових зразків на підприємствах (2014)
Падучак Б. М. - Деякі аспекти істотних умов договорів про трансфер технологій (2014)
Черненко Л. А. - Караоке, как средство использования объектов авторского права и смежных прав (2014)
Мацкевич О. О. - Відображення норм авторського права у законах України щодо засобів масової інформації (2014)
Осипова Ю. В. - Суб’єкти права інтелектуальної власності на службові об’єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України: окремі питання (2014)
Петренко І. І. - Здійснення авторських прав на літературні твори малолітніми та неповнолітніми особами (2014)
Шикова Л. В. - Теоретичні аспекти управління інтелектуальною власністю на підприємстві (2014)
Погорелая М. А. - Проблемные вопросы подготовки специалистов по управлению интеллектуальной собственностью на современном этапе инновационного развития экономики Украины (2014)
Бессонова С. И. - Управление инновационным развитием промышленных предприятий в условиях энергосбережения, Дорожко Г. К. (2014)
Дорожко Г. К. - Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності, Марченко Н. В. (2014)
Сиволап Л. А. - Служба безпеки підприємства як чинник його економічної безпеки (2014)
Швець Г. О. - К питанню щодо контролю за переміщенням через митний кордон України та США товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності (2014)
Дорожко Г. К. - Об’єкти промислової власності: економічна сутність та особливості оцінки, Балашова О. В., Воліков В. В. (2014)
Анісімова О. М. - Оцінювання ефективності управління ресурсами металургійного підприємства (2014)
Богаченко О. П. - Форми і способи розвитку лікувально-оздоровчого туризму у приморських місцевостях (2014)
Дмитриев В. Ю. - Профессиональная компетентность руководителей ВУЗов. Совершенствование менеджмента высшего образования (2014)
Фесенко О. М. - Особливості комерціалізації науково-технічних об’єктів інтелектуальної власності в Україні, Кіф’юк Є. С., Кавелін В., Погорецький П. П. (2014)
Maka Salkhinashvili - The Licensing of Business Activity and the Administrative Liability for Breach of Certain Licence Conditions, Giuli Giguashvili (2014)
Плахотнік О. О. - Еволюція теорії і практики управління в умовах мережевої економіки (2014)
Василичев Д. В. - Удосконалення методів оцінки інноваційної складової кадрової політики підприємств (2014)
Капранова Л. Г. - Сучасний стан світового зовнішнього боргу (2014)
Коюда В. О. - Формування групи показників для діагностики системи маркетингу підприємства, Мазко Т. І. (2014)
Іксарова Н. О. - Адаптивно-маркетингове управління як інструмент посткризового відновлення будівельного комплексу України (2014)
Павелко В. Ю. - Алгоритм розробки та впровадження системи менеджменту якості вітчизняним аеропортовим комплексом (2014)
Трубей О. М. - Інноваційний розвиток підприємств оптової торгівлі (2014)
Маркіна І. А. - Організаційне забезпечення управління інформаційним потенціалом підприємств ринку безалкогольних газованих напоїв в Україні, Дячков Д. В. (2014)
Махмудова К. В. - Про сутність і основи економічної безпеки розвитку регіонів в умовах глобалізації (2014)
Турило А. М. - Інновації як ключовий чинник економічної та фінансової безпеки підприємства в умовах зовнішньо-економічної діяльності, Зінченко О. А., Турило А. А. (2014)
Остапенко О. М. - Розрахунок втрати економічних вигід за вирощування сільськогосподарських культур при настанні страхових випадків (2014)
Остапенко Т. М. - Аутстафінг як можлива форма організації контролінгу витрат в сільському господарстві (2014)
Науменко С. М. - Система тендерних закупівель: теоретико-методологічні підходи до дефініції і класифікації (2014)
Лісовська В. П. - Математичне моделювання функції рекламної активності підприємства, Мошенська А. В. (2014)
Терованесов М. Р. - Оцінка впливу глобальних процесів на конкурентоспроможність системи вищої освіти (2014)
Гапонюк О. І. - Сучасна світова валютна система: трансформація розподілу світових золотовалютних резервів (2014)
Лазарева А. П. - Особливості економічної безпеки підприємств туристичної сфери (2014)
Тюпа Д. І. - Методологічні принципи оцінки рівня міжнародної заборгованості міжнародними фінансовими інститутами (2014)
Дьякова М. С. - Статистичний огляд розвитку морської портової галузі України (2014)
Андрющенко І. Є. - Вплив інновацій та інвестицій на стратегічний розвиток промислового підприємства (2014)
Поясник П. Г. - Визначення економічної вартості інформаційних ресурсів підприємства з застосуванням групи методів експертних оцінок (2014)
Куровська О. А. - Збалансована система показників як механізм стратегічного контролінгу інноваційних проектів, Овсєєнко О. С. (2014)
Наші автори (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського