Ясько Л. - Особенности функционирования детско-юношеского футбола в Украине, Ясько Ю. (2008)
Балахнічова Г. В. - Технологія професійного формування майбутнього вчителя фізичної культури, Завацька Л. А., Заремба Л. В. (2008)
Вацеба О. М. - Підготовка науково-педагогічних кадрів – важливий складник діяльності вищих навчальних закладів фізкультурного профілю, Куценко О. В. (2008)
Винничук О. Т. - Упровадження технології тестування як засобу підвищення якості підготовки фахівців (переваги та недоліки) (2008)
Гац Г. О. - Діагностична діяльність учителя фізичної культури (2008)
Герасимчук А. - Новітні педагогічні технології в галузі фізичного виховання, Ужеліна О., Базилюк Н., Каленська С. (2008)
Гончерюк М. А. - Дослідницька діяльність учителя фізичного виховання як показник його професіоналізму (2008)
Данилевич М. В. - Оцінювання організації та проведення занять із теорії і методики фізичного виховання у ЛДУФК згідно із кредитно-модульною системою, Ярошик Я. (2008)
Демчук С. - Актуальність туристської підготовки у професійному становленні фахівців із фізичної культури, Чалій Л. (2008)
Dudkiewicz K. - Trudności w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, Kaźmierczak A. (2008)
Ємець О. Й. - Ситуаційні технології в підготовці вчителя фізичної культури (2008)
Єрусалимець К. Г. - Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці фахівців із фізичної культури, Іваськів Б. К., Олійник І. О. (2008)
Іщук Н. М. - Духовні цінності майбутніх учителів фізичної культури (2008)
Карпюк Р. П. - Теоретичні засади професійної готовності до педагогічної діяльності майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання (2008)
Карченкова М. В. - Особливості професійно-прикладної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Довгань Д. (2008)
Кобринский М. Е. - Использование воспитывающих ситуаций в развитии нравственных качеств личности студентов вуза физической культуры, Заколодная Е. Е. (2008)
Кондрацька Г. Д. - Роль фізкультурної освіти в навчально-пізнавальній діяльності студентів (2008)
Кричфалушій М. В. - Готовність майбутнього спортивного педагога до науково-дослідницької діяльності (2008)
Кузнєцова О. Т. - Організація самостійної роботи студентів педагогічних вузів із дисципліни "Теорія і методика тестування у фізичному вихованні” (2008)
Курок О. І. - Особливості підготовки фахівців із фізичного виховання для дошкільних навчальних закладів, Шовкопляс О. М. (2008)
Кучеренко В. М. - Організація викладання дисципліни "лижний спорт” в умовах кредитно-модульної системи підготовки, Васірук М. С. (2008)
Мальона С. Б. - Правова культура як чинник професійної діяльності фахівців фізичної культури (2008)
Мединський С. В. - Особливості практичної діяльності у рамках навчального процесу напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання” (на прикладі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича), Мосейчук Ю. Ю. (2008)
Мінжоріна І. Л. - Особливості рейтингової системи під час оцінювання спецдисципліни "Легка атлетика та методика викладання”, Ільків Н. Я. (2008)
Огнистий А. В. - Досвід магістерської підготовки з дисципліни "Методика викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах” в умовах кредитно-трансферної системи навчання, Огниста К. М. (2008)
Омельяненко В. Г. - Використання ресурсів Інтернету в біологічній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури (2008)
Панасюк І. В. - Підготовка вчителів фізичної культури до проведення тренінгів (2008)
Пасічник В. Р. - Про деякі аспекти професійної підготовки вчителів фізичного виховання в Польщі (2000−2005 роки) (2008)
Проць Р. О. - Історико-педагогічні етапи становлення професійної підготовки фахівців фізичної культури у Східній Галичині у ХХ столітті (2008)
Рипунов М. О. - Оптимізація соціально-психологічної адаптації студентів-спортсменів до процесу навчання у ВНЗ, Віцько С. М. (2008)
Сергієнко В. М. - Модульно-рейтингова система з легкої атлетики у процесі підготовки вчителів фізичної культури (2008)
Слобожанінов А. А. - Стан та напрями вдосконалення системи підготовки фахівців для фізичного виховання і спорту, Тумак Ю. І. (2008)
Смолюк В. І. - Конструювання процесу фізичного виховання, Павленко Я. (2008)
Степанко А. В. - Мотивація як компонент готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з фізичного виховання школярів (2008)
Тимчишена Н. О. - Сучасний тренер у педагогічній системі (2008)
Черняков В. В. - Організаційно-виховні можливості фізкультурно-спортивної діяльності в аспекті формування соціально-педагогічної активності майбутнього вчителя фізичної культури (2008)
Войнаровський А. М. - Інтенсивні освітні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання (2008)
Романюк В. - Закономірності розвитку фізичної культури на території України (2008)
Подорожній Є. Ю. - Теоретичні підходи до визначення поняття "юридична відповідальність" (2014)
Федосєєва С. В. - Загальнотеоретична характеристика правового виховання (2014)
Анциферов О. Ю. - Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності, які вчиняються в районі проведення антитерористичної операції (2014)
Голиш О. І. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері водокористування (2014)
Грабазій І. А. - Детермінанти злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинності (2014)
Заславська М. Г. - Проблематика встановлення об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 137 КК України (2014)
Зуєв О. Ю. - Класифікація учасників правовідносин, що виникають під час протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом (2014)
Козленко О. О. - Порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства у сфері боротьби із розповсюдженням дитячої порнографії в мережі Інтернет (2014)
Лаврик Ю. В. - Місце розвідувального опитування в діяльності підрозділів карного розшуку, Стащак М. В. (2014)
Марков В. В. - Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину (2014)
Мовчан А. В. - Актуальні проблеми взаємодії оперативних підрозділів та обміну оперативно-розшуковою інформацією під час виявлення та припинення злочинів (2014)
Обушенко О. М. - Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітнього підозрюваного (2014)
Перепелиця М. М. - Порівняльний аналіз оперативного опитування осіб у різних країнах (2014)
Шендрик В. В. - Координація слідчої та оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії зайняттю гральним бізнесом в Україні (2014)
Юхно О. О. - Окремі аспекти співвідношення норм кримінального процесуального і кримінального права у сучасних умовах застосування положень чинного Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Артеменко І. А. - Питання реалізації процесуальних форм діяльності органів виконавчої влади: поняття, види та зміст (2014)
Гарна-Іванова І. О. - Загальний огляд системи повноважень суб’єктів здійснення міграційного контролю в Україні (2014)
Джафарова М. В. - Поняття і структура адміністративної процесуальної правосуб’єктності (2014)
Євдокіменко С. А. - Принципи організації діяльності органів військової прокуратури в Україні (2014)
Проневич О. С. - Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації (2014)
Прошутя І. Д. - Адміністративно-правові відносини у сфері функціонування місцевих загальних судів в Україні (2014)
Швець В. Д. - Сучасний стан і проблеми вдосконалення законодавства про громадський контроль за використанням та охороною земель (2014)
Яценко В. П. - Право на справедливий суд: проблеми та шляхи розв’язання (2014)
Сліпченко С. О. - Правозмінюючі юридичні факти в механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин (2014)
Чалий Ю. І. - Цивільно-правове регулювання відносин з виховання (2014)
Бабенко А. О. - Шляхи удосконалення юридичних гарантій дотриманняm трудових прав (2014)
Теремецький В. І. - Охорона навколишнього природного середовища в Україні: проблеми законодавчого забезпечення (2014)
Трофимовська Ю. В. - До питання про правовий статус роботодавця як суб’єкта матеріальної відповідальності за трудовим законодавством України (2014)
Агаларова К. А. - Функції політико-ідеологічної ідентифікації (2014)
Бутиліна О. В. - Концепція поля та капіталу П. Бурдьє в поясненні феномена маргінальності (2014)
Садовська А. О. - Професійне самовизначення студентів – випускників технічного ВНЗ як факт свідомості і поведінки людини на ринку праці (за даними емпіричного дослідження) (2014)
Саппа Г.-М. М. - Первинна професійна орієнтація молоді: соціально-технологічний аспект, Болотова В. О., Ляшенко Н. О. (2014)
Греченко В. А. - Рыбальченко Р. К. Ростислав Рыбальченко и его сельский мир / Р. К. Рыбальченко. – Харьков : Курсор, 2014. – 66 с., Московець В. І. (2014)
На книжкову полицю (2014)
Новини наукового життя (2014)
Наші автори (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Безсмертна В. І. - Моделювання процесу проходження повітря крізь трикотаж, Єліна Т. В., Галавська Л. Є. (2014)
Гончаров О. С. - Дослідження властивостей геотекстильних матеріалів для дорожнього покриття, Слізков А. М., Самійленко Н. Ю. (2014)
Росінська Г. П. - Моделювання електромеханічних систем на базі асинхронного двигуна в програмі ORCAD (2014)
Дроменко В. Б. - Оцінювання похибок класичного диференційного спектрофотометричного методу вимірювального контролю концентрації (2014)
Приступа Л. В. - Автоматизація дистанційної роботи навчального закладу, Пихтєєва І. В., Кучеренко В. В. (2014)
Батрак О. А. - Розробка методики аналізу нещасного випадку як засобу розпізнавання загрозливих небезпек, Федоренко О. О. (2014)
Якимечко Я. Б. - Деякі закономірності використання негашеного вапна у композиційних в’яжучих системах, Новосад П. В. (2014)
Задорожня Ю. М. - Проектна ідея та візуальне втілення тенденцій розвитку в дизайні друкованої реклами (2014)
Стефанoвич O. А. - Ствopення сучаснoгo pекламнoгo пoвiдoмлення (2014)
Федоряк Р. М. - Проблемні питання формування асортиментної політики торговельних підприємств, Андрійчук А. О. (2014)
Діденко Є. О. - Управління конкурентоспроможністю юридичної компанії на основі визначення ключових факторів успіху в умовах насиченого конкурентного середовища, Ткаченко А. Г. (2014)
Радіонова Н. Й. - Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо ПДВ, Штронда І. О. (2014)
Колесник О. В. - Маркетингові стратегії управління збутом на ювелірному ринку (2014)
Мельниченко С. Ю. - Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності на ринку овочевої продукції (2014)
Євсейцева О. С. - Аналіз ринку лакофарбової продукції України, Гришко М. В. (2014)
Діброва О. В. - Огляд основних положень управління інформаційною безпекою в сучасних умовах (2014)
Балабай Я. В. - Формування підходу до розробки стратегії розвитку підприємства, Діденко Є. О. (2014)
Титул, содержание (2013)
Щербак В. И. - Некоторые угрозы биоразнообразию и экологическому состоянию гидроэкосистем Шацкого национального природного парка, Майстрова Н. В., Семенюк Н. Е. (2013)
Ярмошенко Л. П. - Сукцессия микрофитобентоса верхней части Каневского водохранилища (2013)
Белоус Е. П. - Фитопланктон среднего участка р. Южный Буг как показатель его экологического состояния, Баринова С. С., Клоченко П. Д. (2013)
Шевченко Т. Ф. - Фитоэпифитон зеленых нитчатых водорослей водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины (2013)
Старосила Е. В. - Вирусы в микробиальной "петле" в гидроэкосистемах (обзор), Олейник Г. Н., Головко Т. В., Юришинец В. И. (2013)
Новицкая В. Н. - Особенности функциональной морфологии эритроидных элементов гемолимфы двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis, Чёрное море, Солдатов А. А. (2013)
Пасічна О. О. - Використання макрофітів для біомоніторингу та очистки водного середовища за умови комбінованого забруднення важкими металами (2013)
Якименко А. Н. - Радиационный мониторинг поверхностных вод Киевской области (2013)
Вандюк Н. С. - Термический режим Каневского водохранилища как один из важных абиотических факторов функционирования его экосистемы (2013)
Сеник Ю. І. - Фосфоліпідний склад мітохондрій клітин зябер щуки (Esox lucius) за дії йонів цинку, Хоменчук В. О., Курант В. З., Грубінко В. В. (2013)
Протасов А. А. - Биологическое разнообразие и биологические ресурсы водных экосистем (2013)
Афанасьев С. А. - Многолетний аспект изучения альгофлоры водных экосистем Национального природного парка "Припять — Стоход", Середа Т. Н. (2013)
Роз’яснення МОН щодо деяких питань практичної реалізації положень нового закону україни "про вищу освіту" (2014)
Шоп І. В. - Питання оптимізації адаптації іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, Іманова Н. І., Дорошенко О. В. (2014)
Шульга О. Д. - Соціально-економічний статус хворих на розсіяний склероз: результати реєстру на Волині (2014)
Михайлов Б. В. - Розлади аутистичного спектра в дітей раннього віку з перинатальною травмою головного мозку і стосунки дитина–матір: клінічна картина та корекція, Міхановська Н. Г., Романова І. В. (2014)
Волянський А. Ю. - Дисфункція клітинного імунітету в дітей із хронічною персистуючою герпесвірусною інфекцією, Романова О. А., Конорєва К. С., Ігумнова Н. І. (2014)
Сенаторова Г. С. - До питання про нормативні показники діастолічної функції правого шлуночка серця у здорових новонароджених, Бойченко А. Д. (2014)
Вороньжев І. О. - Особливості рентгенологічної картини крововиливів у легені в дітей раннього віку з перинатальними ураженнями ЦНС (2014)
Трунова Т. В. - Диагностическая ценность количественной вирусной нагрузки при ВПЧ-ассоциированной патологии шейки матки (2014)
Зайцева Л. В. - Состояние сексуальной функции и семейной адаптации при невротических депрессиях у женщин (2014)
Куцевляк В. Ф. - Клиническая оценка качества реставраций из микрогибридного композитного реставрационного материала "Дентлайт", Любченко О. В., Северин Л. В. (2014)
Сухіна І. С. - Ризик виникнення орального мукозиту в онкологічних хворих під час проведення цитостатичної терапії, Соколова І. І., Тарасова О. М. (2014)
Савенков В. І. - Можливості ендовідеохірургічного лікування хворих на гідронефроз, зумовлений нефроптозом (2014)
Горбань Є. М. - Вплив інтервального гіпоксичного тренування на вуглеводний обмін дорослих та старих щурів після одноразового r-опромінення, Топольнікова Н. В., Под`яченко О. В., Малаш Л. І. (2014)
Клименко М. О. - Тривалий субтоксичний вплив лапроксидів на метаболічну активність монооксигеназної системи гепатоцитів у підгострому досліді, Кучерявченко М. О., Багмут І. Ю., Жуков В. І. (2014)
Тондій Л. Д. - Про основи самостійної роботи лікарів на циклах спеціалізації післядипломної освіти, Васильєва-Лінецька Л. Я., Кас І. В., Тондій О. Л. (2014)
Козуб Н. И. - Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение пациенток репродуктивного возраста с тубоовариальными образованиями придатков матки, Сыкал К. В., Сыкал И. Н., Сыкал Н. А. (2014)
Любченко А. В. - Опыт комбинированного лечения больных при чрезмерном развитии нижней челюсти (2014)
Гризодуб Д. В. - Оценка гуморального иммунитета у лиц, пользующихся металлическими или комбинированными несъемными зубными протезами (2014)
Сенаторова Г. С. - Досвід роботи кабінету "клініки дружньої до молоді" на базі спеціалізованого дитячого лікувального багатопрофільного закладу, Дриль І. С., Шипко А. Ф., Холодова М. В., Муратов Г. Р. (2014)
Глущенко С. В. - Роль L-карнитина в развитии неалкогольного стеатогепатита (2014)
Цодиков В. В. - Оптимизация купирования болевого синдрома у больных с острой анальной трещиной (2014)
Хмызов Р. А. - Влияние качества подготовки толстой кишки на частоту осложнений при восстановительных операциях у стомированных больных (2014)
Юліан Тодосійович Кіношенко (до 85-річчя від дня народження) (2014)
До ювілею відповідального секретаря журналу, доцента Олександра Олександровича Рожнова (2014)
Біленкова Ю. С. - Внесок дипломатичного відомства УРСР у питання міжнародно-правового регулювання ядерних озброєнь (1945–1991 рр.) (2014)
Перерва Ю. М. - Процедурний аспект прийняття та затвердження Державного бюджету України (2014)
Ріпенко А. І. - Конституційна модель земельних відносин в Україні (2014)
Сидоренко О. О. - Правореалізаційна діяльність: значення процесуальних норм (2014)
Артеменко І. А. - Доктринальна основа визначення сутності органу виконавчої влади як суб’єкта адміністративно-процесуального права (2014)
Горбач Д. О. - Національна гвардія України: історія становлення та сучасний стан (порівняльно-правовий аналіз) (2014)
Долженко К. І. - Нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки регіону (2014)
Іванцов В. О. - Адміністративна відповідальність: узагальнюючий підхід до визначення поняття (2014)
Колєснік Т. Є. - Співвідношення понять "принципи" та "гарантії" незалежності прокуратури в Україні (2014)
Марков В. В. - Щодо необхідності внесення змін до переліку наукових спеціальностей, Гордієнко Є. Г. (2014)
Небрат О. О. - Корупційні прояви у сфері надання адміністративних послуг: теоретико-правові аспекти (2014)
Невядовський В. О. - Принципи державного контролю у сфері зв’язку (2014)
Пабат О. В. - Податкова система України як об’єкт правового регулювання (2014)
Проневич О. С. - Взаємодія як елемент організації діяльності органів прокуратури (2014)
Процких О. Ю. - Застосування процедур встановлення особи під час перетину адміністративних меж із тимчасово окупованою територією України (2014)
Резанов С. А. - Дискреційні повноваження як корупційні ризики в діяльності органів державного управління (2014)
Швець В. Д. - Участь органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення захисту суб’єктів землекористування (2014)
Анциферов О. Ю. - Особливості взаємодії суб’єктів протидії злочинам проти власності в районі проведення антитерористичної операції (2014)
Вінаков А. В. - Окремі напрямки вдосконалення наглядової діяльності прокуратури за оперативно-розшуковою діяльністю органів внутрішніх справ, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (2014)
Голиш О. І. - Стан наукової розробленості питання протидії злочинам у сфері водокористування (2014)
Горбачевський В. Я. - Кваліфіковані вбивства: особливості початкового етапу розслідування (2014)
Заславська М. Г. - Генезис кримінальної відповідальності за невиконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (2014)
Зуєв О. Ю. - Наукова розробленість питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом (2014)
Лаврик Ю. В. - Особливості правового регулювання проведення розвідувального опитування підрозділами карного розшуку (2014)
Обушенко О. М. - Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю (2014)
Озар В. Г. - Типові способи катувань як елемент криміналістичної характеристики злочину (2014)
Павликівський В. І. - Кримінально-правові обмеження свободи слова в європейських країнах, Острівний І. М. (2014)
Панова О. О. - Загальноправові завдання і основні напрями забезпечення громадської безпеки в Україні (2014)
Перепелица Н. Н. - Взаимодействие систем информационного и аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Украины, Журавлёв В. Ю. (2014)
Савчук Т. І. - Виявлення ознак економічних злочинів у процесі досудового слідства (2014)
Степанюк Р. Л. - Класифікація окремих криміналістичних методик розслідування злочинів (2014)
Цимбалюк В. І. - Функція досудового слідства в повноваженнях Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро (2014)
Шандула О. О. - Предмет прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина (2014)
Шинкаренко І. І. - Виявлення та встановлення зброї, бойових припасів або вибухових речовин, що перебувають у незаконному поводженні (2014)
Данильченко Ю. Б. - Сущность кадровой работы в органах прокуратуры: общетеоретические вопросы (2014)
Мельник К. Ю. - Сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ (2014)
Трофимовська Ю. В. - До питання про підстави та умови матеріальної відповідальності роботодавця (2014)
Балюк В. М. - Особливості цивільно-правового механізму регулювання рентних відносин (2014)
Слипченко С. А. - О способности юридического лица иметь личные неимущественные права, обеспечивающие природное существование физического лица (2014)
Барко В. І. - Теоретико-психологічні підходи до розробки програми особистісного розвитку керівників органів внутрішніх справ, Чекулаєв М. А. (2014)
Євдокімова О. О. - Посттравматичні стресові розлади, гострі та віддалені, як наслідок участі у воєнних діях, Заворотний В. І. (2014)
Землянська О. В. - Проблема розвитку соціально-перцептивної компетенції керівника (2014)
Кузнецов М. А. - Чего боятся студенты? Виды и структурно-динамические особенности студенческих страхов, Шаповалова В. С. (2014)
Ларіонов С. О. - Втеча підлітків із дому як психологічна проблема, Петленко О. В., Макаренко П. В. (2014)
Логачев М. Г. - Вплив професійного стресу на суїцид серед персоналу орпорядку (2014)
Чернякова Н. Л. - Психокорегувальна робота з девіантними підлітками у пенітенціарній установі (2014)
Греченко В. А. - Зозуля О. І. Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України : монографія / О. І. Зозуля. – Харків : Харків юрид., 2014. – 300 С. (2014)
Титул, зміст (2014)
Макушенко М. Е. - Зоопланктон Копорской губы Финского залива в зоне воздействия Ленинградской АЭС, Кулаков Д. В., Верещагина Е. А. (2014)
Шелюк Ю. С. - Структура і функціонування фітопланктону водойм антропогенного походження (2014)
Хаменкова Е. В. - Реакция гидрофауны реки Хасын на вымывание мелкодисперсной пульпы из хвостохранилища Карамкенского горно-обогатительного комбината (Магаданская область), Голованов И. С., Изергин И. Л., Марченко С. Л. (2014)
Генкал С. И. - Новые данные к флоре центрических диатомовых водорослей (Centrophyceae) Черного моря, Теренько Л. М. (2014)
Дідух А. Я. - Критико-таксономічний аналіз видів роду Trapa L. флори України на основі морфології плоду, Мазур Т. П. (2014)
Дзюбан А. Н. - Распределение и микробная трансформация метана в воде ряда притоков Рыбинского водохранилища (2014)
Салманов М. А. - Биодеструкция нефтяных загрязнений на акватории морских месторождений, Талыблы А. Г., Гасанов Г. Ф. (2014)
Ольхович О. П. - Экологическая оценка действия наночастиц металлов на ростовые процессы плейстофитов, Таран Н. Ю. (2014)
Романенко В. Д. - Метаболізм азотистих речовин в організмі білого амура за дії йонів свинцю та різної температури водного середовища, Арсан О. М., Грубінко В. В., Коновець І. М., Арсан В. О. (2014)
Силкина Н. И. - Влияние антропогенного загрязнения на иммунный статус и параметры окислительного стресса в печени скорпены Scorpaena porcus, обитающей в прибрежных водах Черного моря, Микряков Д. В., Микряков В. Р., Руднева И. И. (2014)
Сытник Н. А. - О соотношении процессов фильтрации и дыхания у плоской устрицы (Ostrea edulis) при различной температуре воды, Золотницкий А. П. (2014)
Жежеря Т. П. - Содержание и формы нахождения кремния в воде Каневского водохранилища и их связь с развитием фитопланктона, Задорожная А. М., Линник П. Н. (2014)
Степанок Н. А. - Восточная речная креветка рода Macrobrachium в низовье Днестра (2014)
Від редколегії (2014)
Перов М. О. - Напрями ефективного розвитку вугільної промисловості з урахуванням вимог енергетичної безпеки, Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. (2014)
Костиков А. О. - Математическое моделирование и параметрическая идентификация тепловых процессов с учётом априорной информации об источниках генерации теплоты (2014)
Дрёмин И. В. - Математическое моделирование процессов автоматического регулирования частоты и мощности в ОЭС с рассредоточенными ВЭС и генераторами-регуляторами (2014)
Шульженко С. В. - Конкурентоспроможність паливних елементів відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії, Денисов В. А. (2014)
Ковалко О. М. - Порівняльний аналіз показників енергетичної ефективності виробництва біодизельного палива, Євтухова Т. О., Чуприна Л. В. (2014)
Костюковський Б. А. - Проблеми реалізації положень закону "Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні", Лещенко І. Ч. (2014)
Дубровський В. В. - Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень, Підвисоцький О. М., Гришук М. С., Неділько А. П. (2014)
Shraiber A. A. - Modeling of the process of ash removal from gas in a Venturi scrubber with regard for the turbulent fluctuations of particle velocity, Antonets I. V. (2014)
Василенко В. Н. - Подходы к обеспечению эффективной организации труда рабочих-станочников на машиностроительном предприятии, Зайцев B. C. (2014)
Дружиніна В. В. - Інформаційна база для контролю забезпечення збалансованості місцевого ринку праці (2014)
Кондратьев В. О. - Правове значення та місце права на страйк у механізмі правового регулювання трудових правовідносин в україні (2014)
Васильчук Н. О. - Особливості та проблеми молодіжного ринку праці АР Крим (2014)
Благодарний О. І. - дослідження впливу регіональних особливостей на розвиток суб’єктів малого підприємництва, Толмачова Г. Ф., Квілінський О. С. (2014)
Бурлуцький С. В. - Рентоорієнтована поведінка суб’єктів вітчизняної економіки в контексті "прокляття ресурсів" , Бурлуцька С. В. (2014)
Барбашова Н. В. - Особливості правового регулювання просторового розвитку індустріального регіону (2014)
Кременовская И. В. - Методики оценки экономических и социальных последствий хозяйственной деятельности для техногенно нагруженных территоий, Кряжич О. А. (2014)
Азарова А. В. - Опыт организации индикативного планирования во Франции (2014)
Пілігрім Г. С. - Поняття концесії об’єктів права державної та комунальної власності (2014)
Віхров С. О. - Правові форми венчурного інвестування в Україні (2014)
Кірін Р. С. - Проблеми кваліфікації незаконного видобування корисних копалин: кодифікаційний аспект (2014)
Терентьева О. К. - Характеристика правовідносин у сфері адміністрування плати за землю в Україні (2014)
Колесник Р. М. - Поняття підстав перегляду рішень господарських судів за нововиявленими обставинами (2014)
Васильева С. А. - Некоторые вопросы правового регулирования пересечения государственной границы Украины несовершеннолетними гражданами страны (2014)
Дучал О. Ф. - Розвиток правового регулювання заставної за законодавством США та Німеччини (2014)
Хайлова Т. В. - Деякі питання безготівкових розрахунків і шляхи їх вирішення, Кувшинчікова А. С. (2014)
Длугош И. - Проблемы теневой экономики в Польше (2014)
Кобиляцький О. П. - Розробка концепції формування бренду міста Луганська (2014)
Кременовська І. В. - "Метод каналізації", або чи потрібні вітчизняній правовій науці такі "дослідження"? (2014)
Пріоритетне сьогодні слово — "реабілітація" (2014)
Єна А. І. - Актуальність і організаційні засади медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, Маслюк В. В., Сергієнко А. В. (2014)
Виленский Ю. Г.  - Первый министр здравоохранения УССР Лев Иванович Медведь (2014)
Vilensky Yu. G. - Dr Lev Ivanovich Medved, the first Minister of Health of the Ukrainian SSR (2014)
Цимбалюк В. І.  - Професор Духін Олександр Львович — організатор і перший керівник служби анестезіології та реаніматології в Інституті нейрохірургії (2014)
Вороненко Ю. В. - Стратегічне управління в охороні здоров’я: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Кундієв Ю. І. - Медицина праці на сучасному етапі, Трахтенберг І. М., Чернюк В. І., Нагорна А. М. (2014)
Чехун В. Ф. - Сучасний стан міжнародних та національних cтандартів безпеки населення щодо електромагнітного випромінювання радіодіапазону, Якименко І. Л., Сидорик Є. П., Цибулін О. С. (2014)
Белокриницкий В. С. - Электромагнитные волны и здоровье как приоритетная проблема профилактической медицины (2014)
Гайко Г. В. - Остеоартроз кульшового суглоба: чинники виникнення та прогресування, лікування та профілактика, Калашніков О. В. (2014)
Бебешко В. Г. - К оптимизации диагностики ранних проявлений тромботических осложнений у больных при атеросклеротическом поражении магистральных сосудов нижних конечностей, Николаенко-Камышова Т. П. (2014)
Григоренко В. М. - Особливості демографічних показників населення України в аспекті поширення раку передміхурової залози,  Сайдакова Н. О.,  Данилець Р. О.,  Бровко Н. В. (2014)
Борис О. М. - Сучасний підхід до лікування вторинної гіпогалактії в амбулаторній практиці, Онищик Л. М., Сотніченко Г. В., Гак І. А. (2014)
Курик О. Г. - Імуногістохімічне дослідження гормональної активності ектопічного і еутопічного ендометрія при аденоміозі,  Каленська О. В. (2014)
Вырва О. Е. - Оценка эффективности применения препарата Випросал В в комплексной терапии больных остеоартрозом коленного сустава,  Бурлака В. В., Шевченко И. В.,  Малык Р. В. (2014)
Голубчиков М. В. - Досвід кафедри медичної статистики у підготовці лікарів з питань використання міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду, Орлова Н. М., Толстанов О. К., Тонковид О. Б. (2014)
Гриневич Ю. А. - Фактор переноса и проблема иммунопрофилактики метастазов злокачественных новообразований (обзор литературы и собственных исследований),  Фильчаков Ф. В., Шумилина Е. С., Лён А. Д. (2014)
Мокиенко А. В. - Биопленки и инфекции: к оценке взаимосвязи, Пушкина В. А., Гоженко А. И. (2014)
Нові підручники (2014)
Нові книжки (2014)
Лисобей В. А. - Рецензия на монографию B. C. Белокриницкого "Изменения мозга при действии СВЧ-поля" (2014)
Литвиненко А. Ф. - Пам’яті Миколи Михайловича Амосова (2014)
Крилаті вислови (2014)
Пашинцев В. П. - Прогнозирование шумовой погрешности измерения псевдодальности в спутниковых радионавигационных системах при возмущениях ионосферы в слое F (2007)
Баранник В. В. - Метод кодирования трансформант Уолша в системах мониторинга Земли, Сидоренко Н. Ф., Красноруцкий А. А. (2007)
Бодянский Е. В. - Гетерогенная спайк-нейронная сеть с латеральными связями в задаче кластеризации, Долотов А. И. (2007)
Боженко В. І. - Підвищення інформативності тепловізійної системи шляхом формування композитних зображень, Кондратов П. О. (2007)
Васильєв В. А. - Розділення у режимі слідкуючого вимірювання координат цілі при дії активних шумових перешкод (2007)
Гурьева Н. С. - Обработка тестовых шкал для построения профиля ввода (2007)
Доренський О. П. - До питання визначення часткових показників матриці оцінок та коефіцієнтів відносної важливості вимог до параметрів системи забезпечення безпеки інформації, Воропай С. Б. (2007)
Евсеев С. П. - Криптографическое преобразование информации в кодовых криптосистемах на эллиптических кодах для каналов с автоматическим переспросом (2007)
Загорулько А. Н. - Направления развития автоматизированной системы управления КА (2007)
Козелкова Е. С. - Обоснование модели маршрутизации в многоспутниковой низкоорбитальной системе дистанционного зондирования Земли двойного назначения (2007)
Кононов Б. Т. - Метод синтеза системы управления электроприводом радиолокатора, Щека В. Н. (2007)
Кучук Г. А. - Метод динамічної зміни характеристик транспортних протоколів у мультисервісних мережах, Можаєв О. О., Ільїна І. В. (2007)
Лазоренко Д. И. - Алгоритм объединения одномерных циклов исходного текста описания цифровых систем с целью снижения их энергопотребления (2007)
Ларін О. М. - Моделювання консервативних динамічних систем в механіці, Новіков В. С. (2007)
Лосев Ю. И. - Дисциплина обслуживания потока сообщений при мультирадарной обработке радиолокационной информации, Закиров З. З. (2007)
Лосев Ю. И. - Сравнительный анализ математического аппарата моделирования телекоммуникационных сетей, Руккас К. М. (2007)
Макогон Е. А. - Построение уравнения регрессии, описывающего зависимость боевой мощи танка от значений его тактико-технических характеристик (2007)
Музика К. М. - Розробка технології створення сенсорної зони електрохемілюмінесцентної мікрофлюїдної системи на базі методу Ленгмюра-Блоджетт, Білаш О. М., Кукоба А. В. (2007)
Паржин Ю. В. - Построение порождающих грамматик и конечных автоматов для семантической сети структурно-лингвистических концептов в процессе обучения системы распознавания, Гринев Д. В., Онищенко В. В. (2007)
Поляков Г. А. - Формальный синтез параллельных программ для высокопроизводительных VLIW-процессоров, Толстолужская Е. Г. (2007)
Рассомахин С. Г. - Синтез оптимального алгоритма передачи числовых позиционных кодов для дискретно-непрерывных каналов с флуктуационным шумом (2007)
Рубан И. В. - Сокращение разрядности коэффициентов дискретного преобразования Хартли в алгоритмах сжатия и восстановления изображений, Колмыков М. Н. (2007)
Савченко С. В. - Оптимизация цифровых сетей интегрированного обслуживания при ограниченных сетевых ресурсах (2007)
Сергиенко Р. В. - Исследование криптографических свойств нелинейных узлов замен алгоритма симметричного шифрования ГОСТ 28147-89, Московченко И. В. (2007)
Стрелков А. И. - Исследование влияния степени сжатия изображения по алгоритму JPEG с потерями на статистические характеристики изображения, Барсов В. И., Воронин А. В. (2007)
Хавина И. П. - Оптимизация технологических операций лезвийной обработки оптических полимеров (2007)
Харыбин А. В. - Комплексная модель экстремальных воздействий на работоспособность центров обработки данных и коммутации (2007)
Хісматулін В. Ш. - Основні проблеми практичного застосування радіотехнічних слідкуючих систем, що синтезовані на основі багатоальтернативної моделі руху об'єкта, Сачук І. І., Сосунов О. О., Потелещенко П. В. (2007)
Шатров О. А. - Шляхи застосування картографічних даних геоінформаційних систем в авіації Повітряних Сил України, Головко Б. Б. (2007)
Деденок В. П. - О возможности использования результатов ионосферного зондирования для оперативного прогноза движения национальных КА, Маловица С. В., Ямницкий В. А. (2007)
Филатов В. А. - Разработка высокоэффективных средств создания и обработки онтологических баз знаний, Щербак С. С., Хайрова А. А. (2007)
Хоменко Е. В. - Анализ ослабления интенсивности потока рентгеновских квантов во фрактальной среде, Новиков В. Е. (2007)
Вечірська І. Д. - Про дослідження властивостей лінійних логічних перетворень, Шабанов-Кушнаренко Ю. П. (2007)
Грабчак В. И. - Алгебраическое кодирование алгеброгеометрическими кодами на пространственных кривых, Пасько И. В., Королев Р. В., Кужель И. Е. (2007)
Гребенник И. В. - Упорядочение перестановок при решении задач комбинаторной оптимизации с линейной целевой функцией, Юрченко Л. Ю. (2007)
Кривуля А. В. - Математическая модель задачи покрытия многоугольной области семейством прямоугольников (2007)
Смелякова А. С. - Эллиптическая аппроксимация с повышенной точностью идентификации параметров (2007)
Даншина С. Ю. - Управление логистическими рисками проекта, Власенко И. В., Майборода И. Н. (2007)
Чумаченко И. В. - Игровой подход к решению задачи управления конкурентоспособностью продукции, Лысенко А. А. (2007)
Кононов В. Б. - Класифікація педагогічних експериментів, Клименко В. С. (2007)
Куртов А. І. - Мотивація розумової активності навчаємих, Нікітюк О. Б., Хромов І. Ю. (2007)
Хроніка та інформація (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Title, content (2014)
Azarenkov N. A. - Hydrogen sulfide energy of the black sea, Borts B. V., Tkachenko V. I. (2014)
Аксёнов И. И. - Физические аспекты вакуумно-дугового осаждения покрытий, Аксёнов Д. С. (2014)
Karas V. I. - Nonequilibrium kinetics of electron-phonon subsystem of a crystal in strong electric and magnetic field as a base of electro- and magnetoplastic effects, Vlasenko A. M., Voyevodin V. N., Sokolenko V. I., Zakharov V. E. (2014)
Dogjust I. V. - Correlation of secondary particles in the reaction of disintegration of 4He(g, pn)d on the beam of coherent bremsstrahlung radiation (2014)
Borts B. V. - Monte-Carlo evaluation of the radiation shielding efficiency of laminated composites under electron and photon irradiation, Bratchenko M. I., Dyuldya S. V., Marchenko I. G., Sanzharevsky D. A., Tkachenko V. I. (2014)
Zakharchenko A. A. - Monte-Carlo simulation of response of CdZnTe detectors of beta-radiation, Rybka A. V., Davydov L. N., Vierovkin A. A., Kutny V. E., Khazhmuradov M.A. (2014)
Lazurik V. T. - Determination of electron beam parameters on radiation-technological facility for simulation of radiationprocessing, Lazurik V. M., Popov G., Zimek Z. (2014)
Azarenkov N. A. - Silicon monocrystals for alternative energy, Semenenko V. E., Ovcharenko A. I. (2014)
Mamalui A. A. - Intrinsic point defects in anisotropic crystalline systems (quasi-two NbSe2 and quasi-one NbSe3), Shelest T. N., Fatyanova N. B., Minakova K. A., Galtsov N. N. (2014)
Maslov V. I. - Transformation ratio at plasma wakefield excitation by laser pulse with ramping of its intensity according to cosine, Svystun O. M. (2014)
Dubina V. N. - Definition of contribution and type of particles in mixed signal detectors (2014)
Ивашин А. П. - О структуре вихрей в двухкомпонентном бозе-эйнштейновском конденсате, Полуэктов Ю. М. (2014)
Лаптев И. Н. - "Парадокс" зарождения пор, Пархоменко А. А., Ткаченко В. И. (2014)
Гуль О. - Виступ львівського міщанства проти зловживань міської ради в першій чверті XVI століття (2013)
Савчук Г. - Кириличні та латинські видання Ставропігійського інституту у Львові в 1825–1855 роках (2013)
Харчук Х. - Діяльність польських історико-меморіальних громадських організацій і товариств у Львові у ХІХ – першій половині ХХ століття (2013)
Ніколаєнко О. - Участь польських жінок у релігійному русі в Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Мисак Н. - Матеріальне становище педагогічної інтелігенціїв Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Руда О. - Українсько-польські відносини XVII століття в інтерпретації Ольґерда Ґурки (1887–1955) (2013)
Szumiło M. - Dmytro Łewyćkyj – prezes Ukraińskiego Narodowo-Demokratycznego Zjednoczenia (UNDO) w latach 1925–1935 (2013)
Горбачевський Т. - Об’єднання та наукові осередки римо-католицьких священиків у міжвоєнному Львові (2013)
Smoliński A. - Obraz przemysłu, rolnictwa i komunikacji sowieckiej Ukrainy z początku lat trzydziestych XX wieku w świetle akt polskiego wywiadu wojskowego (2013)
Польова З. - Польсько-українські воєнні відносини: розвиток конфлікту та спроби примирення (2013)
Боляновський А. - Проблема кількості польських жертв волинської трагедії 1943 року (2013)
Кондрач Я. - Євроінтеграційний шлях України у 90-х роках ХХ століття (2013)
Хахула Л. - Релігійне та національно-культурне життя української громади у Польщі наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Чебан М. - Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України: співпраця з польськими науковими установами, студії з полоністики (1991–2013) (2013)
Середницький Я. - Українознавча діяльність Антіна Середницького (2013)
Рудь М. - Волинь у вогні (2013)
Козій Н. - Жертви польського терору на Любачівщині (2013)
Александрович В. - Новосончівська колекція українського релігійного малярства: похвали і зауваження до наукового каталогу |рец. на кн.|: Maszczak M. T. Ikony w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. – Nowy Sącz, 2010. – 304 s., il. (2013)
Глушик І. - Історія та історики в австрійському Львові: погляд з ХХІ століття |рец. на кн.|: Toczek A. Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy (1860–1918). – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. – 465 s., Зашкільняк Л. (2013)
Баран В. - Інтелектуальна історія Українського інтегрального націоналізму |рец. на кн.|: Зайцев Олександр. Український інтегральний націоналізм 1920–1930-х років: Нариси інтелектуальної історії. – К.: Критика, 2013. – 488 с., бібл. (2013)
Гордійчук І. - |рец. на кн.|: Joanna Pisulińska. Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918–1939). – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. – 358 s., Зашкільняк Л. (2013)
Чушак Х. - Нова історія радянського Львова |рец. на кн.|: William J. Risch. The Ukrainian West. Culture and the Fate of Empire in Soviet Lviv. – Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2011. – XI, 360 p. (2013)
Хахула Л. - Львів у "кресов’яцькому” дискурсі сучасної Польщі |рец. на кн.|: (Hałaś M. Oddajcie nam Lwow. – Warszawa: Wydawnictwo Bollinari Publishing House, 2012. – 141 s. (2013)
Литвин М. - Волинська трагедія: через історію до порозуміння. Спроба перегляду історичних взаємостереотипів, Хахула Л. (2013)
Зашкільняк Л. - У тіні волинської трагедії: "Форум Україна–Польща” (2013)
Анотації (2013)
Summary (2013)
Аннотации (2013)
Більчук В. М. - Метод вибору раціональної за ефективністю стратегії управління в ході збройної боротьби в умовах її нечіткого інформаційного ресурсу, Литвинець Н. І., Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б (2007)
Варіводін Д. П. - Використання агентного підходу для моделювання процесів пересування бойових одиниць у складі бойових порядків (2007)
Єрмошин М. О. - Математична модель структури системи протиповітряної оборони (2007)
Кононов В. Б. - Математические модели форм военных действий и их применение для исследования боя и операции (2007)
Кораблёв Н. М. - Формализация нечеткой информации на основе опроса одного эксперта (2007)
Новосёлов В. В. - Модернизация систем вооружения подразделения ПВО Сухопутных Войск с учетом оптимизации процессов управления по критерию минимума затрат (2007)
Арабаджи Т. Ш. - Регистрация, обработка и контроль телеметрической информации (2007)
Белокурский Ю. П. - Оптимизация итерационного алгоритма определения параметров СВЧ-трактов, Козлов Ю. В., Руженцев И. В. (2007)
Бессонов А. А. - О нейросетевом подходе к восстановлению многомерных функций при наличии помех измерений, Островерхий А. В., Шамраев А. А., Островерхая Н. Н. (2007)
Волк М. А. - Структурная организация поведенческого имитационного моделирования в GRID (2007)
Евсеев И. А. - Исследование поведения функций неопределенности в бистатических радиолокационных системах с синтезированием апертуры антенн, Волощук Р. П. (2007)
Ермаков Г. В. - Оценка точности измерения координат воздушной цели при использовании пачки сверхширокополосных сигналов, Литовченко Д. М., Иванец М. Г., Воинов В. В. (2007)
Запорожец О. В. - Коррекция частотной характеристики измерительного канала с помощью адаптивного фильтра (2007)
Кулик А. С. - Построение модели неработоспособного состояния температурной камеры с использованием сигнально-параметрического подхода, Нарожный В. В., Таран А. Н. (2007)
Кучеренко Е. И. - Об одном подходе к построению нечетких гибридных моделей сложных систем, Краснокутский Д. Е. (2007)
Кушнір О. І. - Аналіз методів завадостійкого кодування у цифрових системах зв’язку, Тимочко О. І., Сєвєрінов О. В. (2007)
Лещенко Т. Г. - Влияние скорости газового потока и загрязняющих отложений на тепловую эффективность поверхности нагрева с поперечно-лепестковым оребрением (2007)
Лукин В. В. - Оценка эффективности фильтрации оптических изображений с учетом их визуального восприятия, Пономаренко Н. Н., Кривенко С. С. (2007)
Можаєв О. О. - Хаотичні відображення як моделі пакетного трафіку, Ільїна І. В., Шевяков Ю. І., Анохіна О. Д. (2007)
Присяжний В. І. - Оптимальний вибір сеансів радіоконтролю орбіти для забезпечення максимальної точності рішення задачі уточнення параметрів руху космічного апарата (2007)
Рассомахин С. Г. - Математическое описание точности передачи числовых кодов по гауссовым каналам при неравномерном распределении энергии (2007)
Слюсар І. І. - Реалізація перспективних телекомунікаційних технологій та методів цифрової обробки сигналів на вітчизняній елементній базі, Масесов М. О., Дубік А. М., Волошко С. В. (2007)
Соколов О. Ю. - Оптимізація стабілізації зображення за оперативністю при класифікаційному настроюванні системи розпізнавання, Скаковська А. М. (2007)
Ткаченко А. А. - Погрешности многоэтапного метода первоначального определения параметров орбиты при обработке результатов оптических наблюдений низкоорбитального околокругового космического объекта (2007)
Чалая Л. Э. - Метод идентификации пользователей информационных систем на основе многосвязного представления клавиатурного почерка (2007)
Чекунова О. М. - Методика визначення основних властивостей адаптивних систем фазового автопідстроювання частоти з нелінійними законами адаптації, Макаров С. А., Рот С. М. (2007)
Сідченко С. О. - Методика комплексного аналізу документу, Залкін С. В., Бєлімов В. В. (2007)
Синельникова О. И. - Составление и анализ расписания работ по обновлению и восстановлению водораспределительных сетей, Дашевская Е. Е. (2007)
Шабанов-Кушнаренко Ю. П. - Склонение притяжательных имен прилагательных с учетом флексии, полных и кратких форм, Супрун И. А., Яковенко Т. С. (2007)
Александрова А. А. - Плазменные неоднородности в магнитогидродинамической интерпретации (2007)
Литвина З. Ю. - О возможности передачи информации через плазму (2007)
Скорик Б. И. - К вопросу применения бесконтактных методов измерения температуры нагретых тел, Гейко А. В. (2007)
Поворознюк А. И. - Концептуальная модель объекта диагностики в компьютерных системах медицинской диагностики (2007)
Шамраева Е. О. - Реконструкция объемных моделей черепа и имплантата по томографическим снимкам, Шамраев А. А., Аврунин О. Г. (2007)
Виткин Л. М. - Модель взаимосвязи ценности и старения информации, Игнаткин В. У. (2007)
Сиора А. А. - Концепция создания отказоустойчивых систем обработки информации и управления критическими объектами на основе использования модулярной арифметики (2007)
Шевченко В. В. - Атомная энергетика: способы и проблемы хранения отработанного ядерного топлива, Лизан И. Я., Шевченко С. Е (2007)
Дубницький В. Ю. - Модель захисту вітчизняного виробника в умовах стохастичної невизначеності параметрів економічного середовища, Філатова Л. Д. (2007)
Карпенко Н. Ю. - Имитационное моделирование как элемент дистанционного обучения, Левиков Ю. В. (2007)
Мазорчук М. С. - Применение методов и моделей нечеткой логики для моделирования экономических процессов, Симонова К. А., Греков Л. Д. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Хобзей М. К. - Стан психічного здоров'я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні, Волошин П. В., Марута Н. О., Зінченко О. М., Петриченко О. О., Дьяченко Л. І. (2012)
Волошин-Гапонов И. К. - Современные представления об этиологии и патогенезе болезни Вильсона - Коновалова (2012)
Бабінець Л. С. - Мінеральна щільність кісткової тканини, цитокіновий статус та ендотеліальна дисфункція у хворих з рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу, можливості їх корекції (2012)
Гуменюк Л. Н. - Динамический анализ клинико-психопатологических нарушений у больных с первым психотическим эпизодом под действием арт-терапии, Савин А. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Ишемические инсульты, обусловленные парадоксальной эмболией, ассоциированной с незаращенным овальным окном (putment foramen ovale) в возрастном аспекте, Нагорная Н. В., Симонян В. А., Евтушенко Л. Ф., Кардашевская Л. И., Симонов Р. В., Шепотинник Е. В., Перепечаенко Ю. М., Коценко Ю. И., Сохань Д. А. (2012)
Копчак О. О. - Ефективність застосування антидепресивної терапії у лікуванні хворих з депресивними та когнітивними розладами на фоні хронічної недостатності мозкового кровообігу (2012)
Морозова А. В. - Диагностическая значимость паттерн-реверсивных полихроматических зрительных вызванных потенциалов у больных рассеянным склерозом (2012)
Пилипец Е. Ю. - Состояние макро- и микроэлементного обмена у детей с различными типами эпилептических припадков (2012)
Полшкова С. Г. - Параметри якості життя в осіб небезпечних видів професій (2012)
Римша С. В. - Порівняльний аналіз застосування конвенційних нейролептиків та атипових антипсихотиків із використанням соціореабілітаційних заходів при лікуванні психічних захворювань шизофренічного спектра, Теклюк С. В., Мруг О. Ф. (2012)
Рослякова В. А. - Система психотерапевтического сопровождения больных со злокачественными опухолями челюстно-лицевой области (2012)
Сайко Д. Ю. - Особенности клиники и закономерности формирования психических расстройств при болезни Паркинсона (2012)
Федак М. Б. - Емоційні розлади у хворих на ішемічну хворобу серця (2012)
Федченко В. Ю. - Специфіка факторів психічної травматизації у хворих на соматоформні розлади та їх вплив на клініко-психопатологічну структуру даної патології (2012)
Шаповалов В. В. (мол.) - Доказова фармація: вивчення режиму контролю лікарських засобів із кортексином (2012)
Пелехова О.Л. - Современные аспекты синдрома Гийена-Барре (2012)
Tondiy O. L. - Use of the non-medication on the treatment of acute discogenic neck pain, Zavalna O. P., Kol’tsov D. E., Trydub S. I. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Допплеровская диагностика цервикогенной головной боли, Калашников В. И., Марченко В. Г., Калашникова И. В. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Триплексное ультразвуковое сканирование с функциональными нагрузками в диагностике патологии позвоночных артерий, Калашников В. И., Хвисюк А. Н., Марченко В. Г., Сысун Л. А. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Применение транскраниального триплексного сканирования в остром периоде ишемического инсульта, Марченко В. Г., Калашников В. И., Хвисюк А. Н, Сысун Л. А. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Возможности транскраниального триплексного сканирования в дифференциальной диагностике ишемического инсульта и ТИА, Марченко В. Г., Сысун Л. А., Хвисюк А. Н, Калашников В. И. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Ультрасонография в диагностике фораминального стеноза при шейном остеохондрозе, Хвисюк А. Н., Марченко В. Г. , Пономаренко С. А., Калашников В. И., Сысун Л. А. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Coстояние венозной гемодинамики при полушарном ишемическом инсульте и тиа по данным транскраниального триплексного сканирования, Хвисюк А. Н, Сысун Л. А., Марченко В. Г., Калашников В. И. (2012)
Абраменко В. В. - Методика інтегральної пропріоцептивної нейром’язової кінезотерапії та скальппунктури (МІКС) в реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи (2012)
Адонкина В. Ю. - Фармакоэкономические преимущества комплексной нейропротекции у больных с ишемическим инсультом, Мищенко О. Я. (2012)
Бабінець Л. С. - Динаміка параметрів мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу під впливом комплексного лікування з включенням рефлексотерапевтичних методів, Надкевич А. Л. (2012)
Балкова Н. Б. - Латентний запальний процес при ішемічному інсульті (клініко-біохімічні співставлення), Перцева Т. Г., Романова Л. Я., Соколік В. В. (2012)
Башкірова Л. М. - Етичні та морально-правові аспекти надання неврологічної допомоги хворим з боковим аміотрофічним склерозом (2012)
Биневская О. М. - Влияние изменений геомагнитных условий на функциональное состояние системы равновесия у больных с энцефалопатиями различного генеза по данным стабилографии, Алексеева О. Ю., Аристов Ю. В. (2012)
Биттерлих Л. Р. - Компьютерная база доказательной медицины для индивидуальной монотерапии в неврологии и психиатрии (2012)
Богданова І. В. - Оцінка вільнорадикальної модифікації білків крові при хворобі Паркінсона (2012)
Бокатуева В. В. - Клинические особенности течения "фатальных" кардиоэмболических инсультов (2012)
Бондарь Б. Е. - Лечение невралгии тройничного нерва с помощью алкоголизации (2012)
Булеца Б. А. - Особливості когнітивних розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію в біогеохімічних регіонах Закарпаття, Адамчо Н. Н., Яроватий В. В., Роман Р. В., Пак Л. Н. (2012)
Бучакчийская Н. М. - Реабилитация и лечение больных и инвалидов с компрессионными корешковыми и рефлекторными синдромами поясничного остеохондроза, Марамуха А. А., Харченко И. И, Марамуха И. В., Бахарева Л. В., Марамуха В. И., Боненко В. П. (2012)
Варешнюк О. В. - Можливості інтраопераційного нейромоніторингу під час нейрохірургічних операцій у дітей, Духовський О. Е. (2012)
Васильева О. А. - Динамика неврологической симптоматики под влиянием трансформации эпилептических припадков, Череватенко Г. Ф. (2012)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Оценка эффективности комплексного консервативного лечения больных с компрессионно-корешковыми синдромами, обусловленными грыжами межпозвоночных дисков, по данным клинического и компьютерно-томографического исследований, Фурса И. А., Кас И. В. (2012)
Васильєва Н. В. - Застосування L-лізину есцинату в терапії вертеброгенних дорсалгій, зумовлених остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта, Оленович О. А. (2012)
Вастьянов Р. С. - Концепція "нейропептидного пригнічення" епілептичної активності через підвищення активності ендогенних нейропептидів, Ляшенко С. Л., Шандра О. А. (2012)
Височанська Т. Г. - Оцінка результату проведеної процедури тромболізису в умовах інсультного відділення ВОПНЛ ім. акад. О. І. Ющенка, Кривенко Г. О., Костенко Т. В., Бородій С. О., Гельман Г. Г. (2012)
Власенко С. В. - Диагностические аспекты обоснования тактики реабилитации двигательных функций у больных ДЦП, Кушнир Г. М. (2012)
Власенко С. В. - Объективизация структурных нарушений в мышцах у больных с миопатиями, роль ультразвукового метода диагностики, Кушнир Г. М. (2012)
Волошина Н. П. - Гендерные особенности иммунного дисбаланса при разных типах течения рассеянного склероза, Негреба Т. В., Левченко И. Л., Титкова А. М., Ткачева Т. Н. (2012)
Волошина Н. П. - Цитокиновый профиль и показатели липидного обмена у детей, больных рассеянным склерозом, Егоркина О. В., Титкова А. М., Утевская С. В. (2012)
Волошина Н. П. - Гендерные особенности разных типов течения рассеянного склероза, Негреба Т. В., Левченко И. Л., Шестопалова Л. Ф., Терещенко Л. П., Федосеев С. В., Василовский В. В., Лекомцева Е. В., Гапонов И. К., Ткачева Т. Н., Черненко М. Е., Бородавко О. А., Вельковская Л. И., Воробьева Т. Г. (2012)
Волошина Н. П. - Основные принципы комплексной терапии больных с хроническими нейроинфекциями, Терещенко Л. П. (2012)
Воробьева Т. М. - Исследование терапевтических эффектов дистантной имплантации эмбриональных тканей передних сегментов hirudo medicinalis на моделях функциональной и дегенеративной патологии мозга, Шляхова А. В., Веселовская Е. В., Гармаш Т. И., Зайцева Е.О. (2012)
Воробьева Т. М. - Концептуальная модель новых биотехнологий трансплантации в неврологии и психиатрии, Берченко О. Г., Зайцева Е. О., Бевзюк Д. О. (2012)
Гелетка А. А. - Использование поверхностной электромиографии для объективизации гемипареза у больных в раннем восстановительном периоде полушарного ишемического инсульта (2012)
Головченко Ю. І. - Нейротоксичний вплив хіміотерапії у хворих на лейкемію: профілактичні та лікувальні заходи, Асауленко О. І. (2012)
Горб А. Л. - Ефективність регіонального запровадження загальноєвропейських стандартів допомоги при епілепсіях (2012)
Григорова И. А. - Метаболические и биоэнергетические изменения у больных с транзиторными ишемическими атаками атеротромботического генеза, Ескин А. Р., Тихонова Л. В., Водопьянов В. А. (2012)
Григорова І. А. - Стан нейротрофічного фактора BDNF у різні періоди легкої черепно-мозкової травми, Куфтеріна Н. С. (2012)
Григорова И. А. - Патологические и лечебные аспекты острой церебральной ишемии, Тесленко О. А., Тихонова Л. В. (2012)
Григорова И. А. - Особенности клиники и терапии неврологической патологии у больных с нарушениями пубертатогенеза, Тучкина М. Ю. (2012)
Деревецкая В. Г. - Патогенетические механизмы развития дисциркуляторной энцефалопатии у больных с неклапанной формой фибрилляции предсердий, Мищенко В. Н., Джандоева Н. Ш., Харина Е. В. (2012)
Деркач В. Г. - Кортексин у комплексному лікуванні хворих на симптоматичну епілепсію, Деркач А. В. (2012)
Дмитриева Е. В. - Показатели качества жизни и эмоционального состояния у больных, перенесших лакунарный инсульт, Перцева Т. Г. (2012)
Дубенко Е. Г. - Инновационные направления терапевтического воздействия на различные звенья медиаторного процесса при заболеваниях нервной системы (2012)
Дубенко А. Е. - Вопросы трансформации эпилептических припадков у взрослых, Дубенко Е. Г., Коваленко Д. П. (2012)
Дубенко О. Е. - Активность ангиотензинпревращающего фермента при остром ишемическом инсульте, Подушка И. И. (2012)
Дюба Д. Ш. - Оценка риска неврологических осложнений у больных до и после операций с искусственным кровообращением, Евтушенко С. К. (2012)
Дюба Д. Ш. - Профилактика церебральных осложнений у больных с атеросклеротическим поражением сонных и коронарных артерий, Родин Ю. В., Симонян В. А., Белякова М. С. (2012)
Евтушенко С. К. - Гипертермия - как маркер разрушительных форм эпилепсии у детей (2012)
Евтушенко С. К. - Альтернатива современным иммуномодуляторам в терапии дебюта и рецидива рассеянного склероза у детей, Москаленко М. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Клинически изолированный синдром в дебюте рассеянного склероза у детей, Москаленко М. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Возможность лечения и реабилитации больных с последствиями апаллического синдрома, Омельяненко А. А., Евтушенко О. С., Кутякова Е. И. (2012)
Евтушенко С. К. - Полиневропатия как возможный клинический дебют неопластического процесса, Гончарова Я. А., Симонян В. А., Филимонов Д. А. (2012)
Евтушенко О. С. - Опыт реабилитации детей с различными органическими заболеваниями нервной системы в Донецком клиническом центре, Яновская Н. В., Евтушенко С. К. (2012)
Ежова В. А. - Психофизическая реабилитация больных церебральным атеросклерозом: итоги, перспективы, Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Словеснов С. В., Мирзоян С. А., Колесникова Е. Ю., Желдаков А. М. (2012)
Єгоров О. О. - Нервово-психічний стан жінок після органозберігаючого лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки (2012)
Жиляєв С. О. - Церебропротективна ефективність препаратів кверцетину (корвітину та ліпофлавону) в умовах експериментальної тяжкої черепно-мозкової травми, Штриголь С. Ю. (2012)
Завальная Е. П. - Монотерапия препаратами Гинкго Билобы в лечении вегетативно-сосудистых расстройств у женщин в период пре- и менопаузы, Тондий О. Л., Тесленко Е. Б., Тридуб С. И., Павлова О.П. (2012)
Завгородний А. А. - Восстановительная терапия речевых нарушений (2012)
Завгородній О. О. - Кінестезіометри і кінезістимуляційна терапія у медичній реабілітації хворих на ішемічний інсульт (2012)
Здесенко И. В. - Особенности формирования и течения синдрома пароксизмальных состояний у лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС (2012)
Зинченко Е. К. - Адаптационные возможности организма у больных с артериальной гипотонией различной этиологии (2012)
Зозуля І. С. - Гострий коронарний синдром та ішемічний інсульт (2012)
Зозуля І. С. - Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація діагностики та лікування, Нечай А. Ф. (2012)
Зозуля І. С. - Нейропротекторна терапія гострого інфаркту мозку: сучасний вимір, Ніконов В. В., Мироненко Т. В., Зозуля А. І. (2012)
Иванова М. Ф. - Особенности применения модифицированной методики плазмафереза и пульс-терапии в купировании обострений рассеянного склероза, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Бридун И. И. (2012)
Казарян Н. Э. - Роль транскраниальной магнитной стимуляции в изучении динамики нейрофизиологических изменений в восстановительном периоде тяжелой черепно-мозговой травмы, Евтушенко С. К., Симонян В. А. (2012)
Калашников В. И. - Церебральная гемодинамика при различных вариантах мигренозного приступа (2012)
Карабань И. Н. - Применение прамипексола на поздних стадиях болезни Паркинсона, Карабань Н. В., Карасевич Н. В. (2012)
Карабань И. Н. - Возможности клинико-стабилометрического анализа постуральных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона, Карасевич Н. В. (2012)
Карабань И. Н. - Фрактальный анализ интерференционной электромиограммы в диагностике болезни Паркинсона, Луханина Е. П., Березецкая Н. М., Чивликлий М. А. (2012)
Каук О. І. - Ефективність ноотропних препаратів при корекції когнітивних порушень у дітей і підлітків з захворюваннями щитовидної залози, Крупеня В. І. (2012)
Ковальська Л. А. - Витрати часу на етапах проведення процедури тромболізису в умовах інсультного відділення ВОПНЛ ім. акад. О. І. Ющенка, Височанська Т. Г., Кривенко Г. О., Бородій С. О., Вознюк Л. В., Карпенко Н. В., Костенко Т. В. (2012)
Козелкин А. А. - Особенности комбинированных вертебро-висцеральных синдромов, Медведкова С. А. (2012)
Козелкин А. А. - Особенности комбинированной нейрометаболической терапии больных мозговым ишемическим инсультом в остром и раннем восстановительном периодах, Медведкова С. А., Кузнецов А. А. (2012)
Козьолкін О. А. - Особливості артеріальної та венозної церебральної гемодинаміки у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію П стадії, Яркова С. В. (2012)
Корженевський Ю. Л. - Особливості деяких реоенцефалографічних та реогепатографічних показників у хворих з хронічними захворюваннями печінки (2012)
Коршняк В. О. - Корекція вегетативних дисфункцій у хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкових травм методом КВЧ-терапії (2012)
Коршняк В. О. - Динаміка нейропсихологічного стану хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми до та після КВЧ-терапії, Коршняк О. В. (2012)
Кос Л. Т. - Аналіз корекційної роботи логопеда при дизартріях (2012)
Костюковская А. Е. - Особенности локализации бессимптомных лакунарных инфарктов головного мозга у больных артериальной гипертензией разных возрастных групп, Абдуллаев Р. Я., Марченко В. Г., Cысун Л. А. (2012)
Кузін В. О. - Досвід електрофізіологічної оцінки застосування ортезів на верхні кінцівки у дітей, Чернишова І. М., Варешнюк О. В., Литвиненко О. М., Скрипка О. Г. (2012)
Кузнецов В. В. - Биоэлектрическая структура сна у больных, перенесших геморрагический инсульт, Корженевская Н. Н. (2012)
Кунцевская И. В. - Особенности церебральной гемодинамики у больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких, Кушнир Г. М. (2012)
Кушнир Г. М. - Особенности применения холтеровского мониторирования ЭКГ и суточного мониторирования артериального давления в неврологической клинике, Микляев А. А., Микляева Н. Н. (2012)
Лапшина И. А. - Двухлетнее динамическое наблюдение за пациентами с перенесенным мозговым инсультом, Лапшина Л. А., Джандоева Н. Ш. (2012)
Лебедюк М. Н. - Комплексна терапія алергічного дерматиту з урахуванням патогенетичної ролі неврологічних порушень, Шандра О. О. (2012)
Левченко И. Л. - Инфекционные васкулиты и васкулопатии: описание трех клинических случаев и обзор литературы (2012)
Лещенко К. А. - Эпилептический синдром — как осложнение полушарного инсульта (особенности течения и терапевтической коррекции), Гелетка А. А, Лещенко О. К. (2012)
Линская А. В. - Возрастные изменения сонных артерий и ультразвуковые предикторы ишемического мозгового инсульта (2012)
Липинская Я. В. - Лечение миофасциальной дисфункции шейно-плечевой локализации как ведущее звено профилактики вегетативных пароксизмов (2012)
Литвиненко Н. В. - Вплив аторвастатину на перебіг ішемічних стовбурових інсультів у осіб з абдомінальним ожирінням, Дельва М. Ю. (2012)
Литовченко Т. А. - Дифференциальная диагностика мигренозных пароксизмов у детей с эпилепсией, Гасюк Г. И. (2012)
Луханина Е. П. - Электромиографическое исследование наследственных признаков экстрапирамидной недостаточности, Карабань И. Н., Чивликлий М. А., Березецкая Н. М. (2012)
Луцкий Е. И. - Значение пика р300 вызванных потенциалов, связанных с событием в оценке когнитивных функций при хроническом стрессе, Статинова Е. А., Луцкий И. С. (2012)
Луцкий И. С. - Механизмы повреждения сосудистой стенки при воздействии хронического стресса, Луцкий Е. И., Лютикова Л. В. (2012)
Лучанинова Н. В. - Социально-психологическая реабилитация больных с неврологическими заболеваниями (2012)
Малый В. П. - Поражение нервной системы у больных с клещевыми инфекциями (Лайм-боррелиозом), Волошина Н. П., Шепилева Н. В., Левченко И. Л. (2012)
Мамедалиева С. А. - Клинико-диагностические особенности оценки состояния равновесия при хронической церебральной недостаточности, Бубликова А. М., Максименко О. Л. (2012)
Марамуха В. И. - Лечение неврологических синдромов остеохондроза позвоночника поясничной локализации на современном уровне (2012)
Мар’єнко Л. Б. - Класифікація епілепсії як дзеркало її патоморфозу (2012)
Мар'єнко Л. Б. - Про можливість діагностики психічної коморобідності у хворих на епілепсію в практиці лікаря-невролога, Лозицька О. І., Мар'єнко К. М., Вовк А. О. (2012)
Мартинюк В. Ю. - Лікування епілепсії, епілептичних синдромів у дітей, Коноплянко Т. В., Свистільник В. О., Євтушенко С. К., Омельяненко А. А. (2012)
Мартинюк В. Ю. - Досвід 15-річної роботи українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України, Майструк О. А., Здвижкова В. М., Богуш Р. В. (2012)
Мартинюк В. Ю. - Застосування різних методик в реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи згідно з засадами доказової медицини, Назар О. В. (2012)
Мартинюк В. Ю. - Засади доказової медицини в реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, Панасюк В. Ю., Назар О. В. (2012)
Марусиченко Е. А. - Особенности ранней дифференциальной диагностики бокового амиотрофического склероза, Белякова М. С., Евтушевская А. Н., Марусиченко В. В., Евтушенко С. К., Симонян В. А., Гончарова Я. А. (2012)
Мельник Т. М. - Антитела к нейроспецифическим белкам как маркеры церебральных нарушений у больных диабетической энцефалопатией (2012)
Мироненко Т. В. - Розроблення лікувальної схеми для комплексної корекції неврологічних, поведінкових, м’язових та емоціональних розладів при хронічній ішемії мозку, Бакуменко І. К. (2012)
Мироненко Т. В. - Отдельные иммунологические показатели при вегетативной дисфункции у потомков участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, Джагинян В. Н. (2012)
Мироненко Т. В. - Информационно-образовательная программа в комплексном лечении пациентов с сосудистым заболеванием головного мозга на фоне сахарного диабета 2 типа, Мироненко М. О. (2012)
Мироненко Т. В. - Клинико-диагностическая характеристика нейровегетативного статуса у потомков участников ликвидаторов последствий на ЧАЭС, Федорковская Б. О. (2012)
Мироненко Т. В. - Оцінка неврологічного статусу хворих, які перенесли легку черепно-мозкову травму, Храмцов Д. М. (2012)
Мителев Д. А. - К проблеме диагностики и лечения неврологических осложнений сахарного диабета 1 типа у детей (2012)
Михайлов В. Б. - Система диференційованої психотерапевтичної корекції в комплексному лікуванні непсихотичних психічних розладів у хворих, що перенесли інфаркт міокарда та ішемічний мозковий інсульт (2012)
Мищенко В. Н. - Динамическое наблюдение за больными с "немыми" инфарктами мозга (2012)
Мищенко Т. С. - Эпидемиология заболеваний нервной системы в Украине. Что изменилось за 5 лет? (2012)
Міщенко Т. С. - Особливості клініко-неврологічних порушень у хворих з симптомними та асимптомними лакунарними інсультами, Реміняк І. В. (2012)
Моісеєнко Р. О. - До реалізації концепції соціальної педіатрії в Україні, Осташко С. І., Терещенко А. В., Бережний В. В., Мартинюк В. Ю. (2012)
Морозова О. Г. - Патогенетическая концепция профилактики вторичных цервикальных неврологических синдромов у пациентов, страдающих миофасциальной дисфункцией шейно-плечевой локализации, Ярошевский А. А. (2012)
Москаленко М. А. - Прогностические критерии трансформации ремиттирующего течения рассеянного склероза у детей, Евтушенко С. К., Морозова А. В. (2012)
Муравський А. В. - Клініко-діагностичні особливості повторних черепно-мозкових травм у боксерів (2012)
Назар О. В. - Оцінка якості життя у дітей з церебральним паралічем (2012)
Назарчук А. Г. - Эффективность криотерапии у детей дошкольного возраста с нарушениями психоречевого развития и церебральными параличами, Мишанова М. К. (2012)
Назарчук І. А. - Особливості психоемоційного стану у хворих з рефлекторними вертеброневрологічними синдромами, Федосєєв С. В. (2012)
Некрасова Н. О. - Особливості варіабельності серцевого ритму у хворих молодого віку з вертеброгенно обумовленою вертебробазилярною судинною недостатністю (2012)
Ненько А. М. - Нейрофизиологические и биомеханические предпосылки определения ведущей контрактуры при медико-социальной реабилитации и ортопедо-хирургическом лечении детей с детским церебральным параличом, Сиротюк М. В., Власенко С. В., Хащук А. В. (2012)
Павлович С. А. - Использование фенотипических маркеров в популяционных исследованиях патологических состояний человека, Безруков В. Ф. , Пайкова Л. Н. (2012)
Паєнок А. В. - Значення гуморальних показників запалення для прогнозування розвитку післяінсультної депресії, Кухленко Р. В., Кухленко О. Я. (2012)
Пелехова О. Л. - Синдром Миллера - Фишера, необычный вариант острой идиопатической полинейропатии (2012)
Перцев Г. Д. - Суточная зависимость клинических проявлений у больных с отдаленными последствиями закрытой черепно-мозговой травмы (2012)
Песоцкая Е. В. - Особенности терапии хронической ишемии мозга у пациентов пожилого и старческого возраста (2012)
Песоцкая К. О. - Полиморфизм неврологических проявлений у пациентов с патологией гепатобилиарной системы, Песоцкий О. Н., Супличенко М. В. (2012)
Пилипец Е. Ю. - К вопросу о необходимости коррекции отклонений макро- и микроэлементного статуса у детей с эпилепсиями (2012)
Померанцева Т. И. - Структурно-функциональные взаимоотношения при перинатально обусловленных поражениях нервной системы у детей раннего возраста, Винницкая О. А., Можаева Н. Г., Фоменко Н. Н., Шуйская И. Г., Алипова Т. В., Воробьев К. Е, Скоробогатова О. В. (2012)
Померанцева Т. И. - Роль различных факторов риска в формировании детского церебрального паралича, Шуйская И. Г, Фоменко Н. Н., Винницкая О. А., Алипова Т. В., Скоробогатова О. В. (2012)
Пономаренко Ю. Н. - Зависимость развития моторики у больных детским церебральным параличом от результатов терапии патологических двигательных синдромов, Власенко С. В., Ненько А. М., Мех П. И. (2012)
Реминяк И. В. - Особенности головной боли у больных с ишемическим инсультом (2012)
Реминяк В. И. - Роль нейропептидов в формировании сосудистой головной боли, Реминяк И. В., Слюсаренко И. Т. (2012)
Реміняк І. В. - Вегетативні порушення у хворих з пролапсом мітрального клапану, Слюсаренко І. Т., Перцева Т. Г. (2012)
Рожкова З. З. - Современные методы МРТ для дифференциальной диагностики болезни Паркинсона и паркинсонических синдромов, Карабань И. Н., Карабань Н. В. (2012)
Салеева А. Д. - Применение реципрокного ортеза в практике восстановления движения у неврологических больных, Чернышева И. Н., Варешнюк Е. В., Баев П. А. (2012)
Салєєва А. Д. - Реабілітація пацієнтів з ураженнями верхніх кінцівок внаслідок спинальних травм та пошкоджень периферичних нервів, Кабаненко І. В., Юткін В. М., Варешнюк О. В., Литвиненко О. М., Скрипка О.Г. (2012)
Салій З. В. - Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою моса-тесту, Шкробот С. І., Салій М. І. (2012)
Салій М. І. - Особливості клініки гострого періоду лакунарного інсульту, Шкробот С. І. (2012)
Сало С. В. - Особенности двигательных нарушений у постинсультных больных в позднем восстановительном и резидуальном периодах (2012)
Сало В. И. - Неврологические проявления амилоидоза, Кельгина Е. А. (2012)
Симанов Р. В. - Сложности первичной диагностики миастении, Сергиенко А. В., Евтушенко С. К., Симонян В. А., Гончарова Я. А. (2012)
Симонян В. А. - Предикторы симптомности каротидного стеноза, Евтушенко С. К. (2012)
Скрипніков А. М. - Ефективність та безпечність агомелатину в якості додаткового препарату в пацієнтів з епілептичною хворобою та сексуальною дисфункцією, Сонник Г. Т., Шиндер В. В. (2012)
Слюсаренко І. Т. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих з ідеопатичним пролапсом мітрального клапану, Реміняк І. В., Бабкіна Т. С. (2012)
Смульська Н. О. - Клінічна характеристика епілептичного синдрому у дітей, які перенесли інсульт, Зозуля І. С. (2012)
Солодовнікова Ю. О. - Значення динаміки імунологічних порушень у хворих на ішемічний інсульт, Сон А. С. (2012)
Сон А. С. - Можливості інтелектуального аналізу структурованих баз даних у клінічній нейрохірургії, Герцев В. М. (2012)
Сорокин Ю. Н. - Антиоксиданты в практике врача-невролога, Сорокина Н. Б. (2012)
Сорокина Е. В. - Субъективная оценка хронического болевого синдрома при вибрационных полиневропатиях, Любченко П. Н., Яньшина Е. Н. (2012)
Статинова Е. А. - Аномалии интрацеребральных артерий как причина развития тяжелого церебрального ишемического инсульта, Коценко Ю. И. (2012)
Статинова Е. А. - Роль медицинских информационных технологий во внедрении государственных социальных стандартов в сфере здравоохранения, Омельченко Р. Я. (2012)
Стоянов А. Н. - Инновационные подходы к терапии диабетических энцефалопатий и некоторых моторных компонентов, Сон А. С., Прокопенко Е. Б., Бурля О. К., Поляновская Н. Н. (2012)
Сухоносова О. Ю. - Клініко-епідеміологічний аналіз пароксизмальних станів різного ґенезу у дітей Харківської області, Коренєв С. М., Сальникова В. В. (2012)
Сухоруков В. И. - Некоторые диагностические и прогностические нейропсихологические критерии дисциркуляторной энцефалопатии, Привалова Н. Н., Сербиненко И. А., Бовт Ю. В., Лавинская Л. И. (2012)
Сухоруков В. І. - Діагностика функціонального стану головного мозку методом спектрально-когерентного аналізу елект ро енцефалограм у хворих з енцефалопатіями і емоційними розладами, Забродіна Л. П., Назарчук І. А., Привалова Н. М., Бовт Ю. В., Міщенко В. М., Біневська О. М., Лавинська Л. І. (2012)
Сухоруков В. І. - Особливості перебігу енцефалопатій з емоційними розладами як основа вибору лікувально-профілактичних заходів, Назарчук І. А., Бовт Ю. В., Міщенко В. М., Біневська О. М., Нікішкова І. М., Забродіна Л. П. (2012)
Тараканова К. Е. - Ефективність лікування акушерських паралічів за методикою В. Войта (2012)
Терещенко Л. П. - Предварительные данные об опыте применения препарата Мажезик в комплексной терапии больных с вертеброгенным болевым синдромом (2012)
Терещенко Л. П. - Современные стратегии комплексной терапии больных с хроническими нейроинфекциям (2012)
Терещенко Л. П. - Патогенетическая терапия больных с хроническими нейроинфекциями (2012)
Терещенко Л. П. - Применение препарата Гепадиф в комплексной терапии больных с хроническими нейроинфекциям (2012)
Ткачева Т. Н. - Значение ретробульбарного неврита для течения и прогноза рассеянного склероза (2012)
Тягнирядко А. К. - Влияние методов постизометрической релаксации на состояние церебральной венозной гемодинамики у больных молодого возраста с нестабильностью шейного отдела позвоночника, Дубенко А. Е. (2012)
Федосєєв С. В. - Больовий синдром у спині та шиї у хворих на розсіяний склероз: клінічне дослідження (2012)
Федосєєв С. В. - Мануальна терапія у хворих з вертеброгенними та міофасціальними больовими синдромами — погляд з позицій доказової медицини і системного підходу, Назарчук І. А. (2012)
Филимонов Д. А. - Взаимоотношения гомоцистеина с системой гемостаза, и возможности медикаментозной коррекции у пациентов с цереброваскулярной патологией и факторами риска ее развития, Евтушенко С. К., Дюба Д. Ш., Симонян В. А. (2012)
Флорикян В. А. - Определение физической работоспособности у больных с церебральной венозной патологией в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы, Холодный В. П., Слепак Е. Н. (2012)
Харіна К. В. - Клінічні особливості симптомних лакунарних інфарктів головного мозку, Лапшина Л. А., Реміняк І. В. (2012)
Череватенко Г. Ф. - Особенности биоэлектрической активности у больных с парциальной эпилепсией с различными видами трансформаций, Васильева О. О. (2012)
Черненков В. Г. - Некоторые инновационные подходы в совершенствовании операций по устранению нервно-сосудистого конфликта при невралгии тройничного нерва, Сербиненко И. А. (2012)
Черненков В. Г. - Организация нейрохирургического лечения фокальной эпилепсии в условиях реформирования системы здравоохранения Украины, Сербиненко И. А. (2012)
Шатілло А. В. - Аналіз стану надання медичної допомоги хворим на м’язову дистрофію дюшенна в Україні (2012)
Шебатин А. И. - Диагностический тест и данные инструментального исследования синдрома позвоночной артерии при патологии головного мозга (2012)
Шестова Е. П. - Трансформация клинических проявлений как результат нейрометаболического дисбаланса у детей с мальформациями головного мозга, Евтушенко С. К., Савченко Е. А. (2012)
Школьник В. М. - Сучасні підходи до лікування міастенії, Кальбус О. І., Погорєлов О. В., Бараненко О. М., Пашковський В. І., Шастун Н. П., Скребець Ю. В. (2012)
Школьник В. М. - Основні напрямки реабілітації при ішемічних інсультах з позицій доказової медицини, Погорєлов О. В., Кальбус О. І., Бараненко О. М., Юдіна Т. В., Погорєлова С. А. (2012)
Шкробот С. І. - Вміст стабільного метаболіту оксиду азоту у хворих після перенесеного ішемічного півкульного інсульту, Мисула М. С. (2012)
Шкробот В. В. - Основні показники організації неврологічної служби Тернопільської області, Колеснікова Л. І., Шкробот С. І., Кородюк В. В., Насалик Р. Б. (2012)
Шкробот С. І. - Вплив внутрішньої гідроцефалії на якість життя пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією, Насалик Р. Б. (2012)
Шкробот С. І. - Деякі клініко-гемодинамічні особливості гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту, Сохор Н. Р., Бударна О. Ю. (2012)
Юрик О.Є. - Стан вегетативної нервової системи при хронічному посттравматичному остеомієліті нижніх кінцівок, Юрик Н.Є., Кудін В. Г. (2012)
Яворская В. А. - Особенности патоморфологии при геморрагическом инсульте, Бондарь О. Б., Бондарь Б. Е. (2012)
Яворская В. А. - Проведение нейропротекции в остром периоде ишемического инсульта, Бондарь О. Б., Першина Ю. В., Бондарь Б. Е. (2012)
Яворская В. А. - Сопоставление данных ультразвуковой допплерографии магистральных сосудов шеи с клиническими проявлениями, лабораторными и инструментальными методами исследования у лиц с последствиями тяжелой боевой черепно-мозговой травмы, Черненко И. И., Федченко Ю. Г., Бондарь О. Б., Бондарь Б. Е. (2012)
Яковлєва Л. П. - Досвід Бобат-терапії в українському медичному центрі реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України, Омельянчик С. Й., Мартинюк В. Ю. (2012)
Абдряхімова Ц. Б. - Аналіз актуальності проблеми непсихотичних психічних розладів у осіб з частковою втратою зору травматичного ґенезу за даними світових досліджень (2012)
Абрамов В. А. - Особенности методического обеспечения преподавания модуля "основы биоэтики и биобезопасности" на кафедре психиатрии, Денисов Е. М., Ряполова Т. Л., Пырков С. Г., Выговская Е. М. (2012)
Абрамов В. А. - К вопросу о формировании основополагающих мотивов успешного профессионального роста у студентов, Пырков С. Г., Выговская Е. М., Денисов Е. М. (2012)
Абрамов В. А. - Доказательная медицина в системе подготовки семейного врача, Ряполова Т. Л., Голоденко О. Н., Кокотова Е. А. (2012)
Абрамов В. А. - Реализация биопсихосоциального подхода в процессе преподавания психиатрии, Ряполова Т. Л., Голоденко О. Н., Путятин Г. Г., Кокотова Е. А. (2012)
Абрамов В. А. - Етичні аспекти вивчення недобровільних заходів психіатричного втручання на кафедрі психіатрії, Ряполова Т. Л., Денісов Є. М., Путятін Г. Г. (2012)
Абрамов В. А. - Значение медицинской психологии в подготовке семейного врача, Ряполова Т. Л., Кокотова Е. А., Путятин Г. Г. (2012)
Андрейко М. Ф. - Раннее выявление и терапия больных с патологией магистральных артерий головы и шеи (2012)
Андрейко М. Ф. - Клинический случай детского аутизма, Чудакова Л. Б., Гончаренко В. А., Тесленко Е. В. (2012)
Андрух Г. П. - О значении изучения психосоциальной дезадаптации для аддиктологии, Андрух П. Г. (2012)
Бачериков А. М. - Механізми формування суїцидальної поведінки у хворих на залежність від алкоголю, Кузьмінов В. Н., Ткаченко Т. В. (2012)
Бачериков А. М. - Спроби самогубства шляхом самоотруєння у місті Харкові, Матузок Е. Г., Карамушко І. В., Лакинський Р. В., Ткаченко Т. В., Малихіна Н. А. (2012)
Бачериков А. М. - Суїцидальні спроби самоотруєння у осіб, які зверталися за допомогою до міської психіатричної служби, Матузок Е. Г., Хімчан А. І., Гуржий Т. П., Лакинський Р. В., Малихіна Н. А. (2012)
Бевзюк Д. А. - Нейрофизиологические механизмы трансформации социофобий в агрессивное поведение в условиях депривации гедонического поведения у крыс (2012)
Белинский А. В. - К вопросу о патогенезе острой нейролептической дистонии (2012)
Белинский А. В. - Персонализированная медицина: альтернатива или дополнение доказательной? (2012)
Бессмертный А. В. - Мнестологический подход к исследованию внутренней картины болезни при шизофрении (2012)
Богацкая Е. Д. - Внутренний конфликт как основа болезни (2012)
Бородавко О. О. - Гендерні особливості формування рольових позицій хворих на неврологічні та психічні розлади в ході лікувального процесу (2012)
Бредня В. Ф. - Краниоцеребральная гипотермия — эффективный метод лечения психических заболеваний, Бредня В. В. (2012)
Бредня В. Ф. - Лечебная тактика при нервной анорексии, Бредня В. В., Бредня Т. С. (2012)
Бучок С. Ю. - Трансформація професійних настанов студентів медичного факультету щодо психічно хворих після вивчення курсу психіатрії (2012)
Варшавский Я. С. - Опыт применения препарата сероквель xr® для коррекции гиперпролактинемии у больных с шизоаффективным расстройством, Завалко Ю. Н., Левченко А. Д. (2012)
Васильева О. А. - Влияние трансформаций эпилептических припадков на когнитивные и эмоциональные нарушения у больных эпилепсией, Пайкова Л. Н., Бабкина Ю. А., Филимонова Н. Б. (2012)
Васильєва Г. Ю. - До питання про психотерапевтичну інтервенцію у комплексну реабілітацію пацієнток, які страждають на злоякісні новоутворення органів жіночої репродуктивної сфери (2012)
Васякіна Л. О. - Психосоціальна реабілітація хворих на пневмоконіози (2012)
Венгер О. П. - Психофармакотерапія параноїдної шизофренії, що перебігає з супутньою соматичною патологією, Смашна О. Є., Мисула Ю. І. (2012)
Винник М. І. - Порушення когнітивних функцій при шизофренії, Мисула Ю. І. (2012)
Височин Є. В. - Концентрація циклічних нуклеотидів (ЦАМФ та ЦГМФ) у крові підлітків, хворих на соматизовані депресивні розлади, при застосуванні комбінації Золофту та Імуноплюсу, Рачкаускас Г. С., Погребняк Л. Л., Мулік Є. О. (2012)
Витенко И. С. - Психопрофилактика и коррекция расстройств адаптации врачей в условиях работы по принципам семейной медицины, Вьюн В. В. (2012)
Власова К. А. - Акцентуації характеру як преморбідне тло для розвитку поєднаної ігрової та алкогольної залежності (2012)
Войтенко Ю. А. - Зв'язок між патологічним гемблінгом та супутніми психічними розладами (2012)
Волошина Д. Н. - Изучение степени увлечённости чтением у пациентов с психопатологическими последствиями черепно-мозговой травмы, Линский И. В. (2012)
Гавенко В. Л. - Диагностика первичной сексуальной дезадаптации у женщин с неврастенией, Георгиевская Н. В. (2012)
Гейко М. С. - Вдосконалення оцінки тривожно-фобічного статусу і підвищення ефективності моделювання соціальних фобій, Гейко В. В. (2012)
Гейко В. В. - Вплив фізіологічної вагітності та пологів на формування і перебіг розсіяного склерозу у щурів, Утевська С. В., Кириченко О. В. (2012)
Гетманчук Е. И. - Медико-социальное исследование психогенной гиперфагии на примере контингента студентов лечебного факультета 5 курса Запорожского государственного медицинского университета (2012)
Гринь К. В. - Наявність хронобіологічних порушень та їх залежність від глибини депресивного епізоду у пацієнтів з рекурентними депресивними розладами (2012)
Гуменюк Л. Н. - Динамика ассоциативно-мнестической продуктивности у больных с острым полиморфным психотическим расстройством с симптомами шизофрении под влиянием интермодальной арт-терапии (2012)
Гуменюк Л. Н. - Влияние индивидуальных свойств личности на выбор коммуникативных средств, Баснаев У. И., Горелов И. И. (2012)
Гуменюк Л. Н. - Психоэмоциональные и поведенческие особенности пациентов с мочекаменной болезнью, Супруненко Д. В., Войдюк М. Ю. (2012)
Гуменюк Л. Н. - Психоэмоциональные особенности подростков, страдающих ожирением, обусловленным избыточным поступлением энергетических ресурсов, Кабатова И. Н. (2012)
Гуменюк Л. Н. - Особенности психоэмоционального статуса пациентов с доброкачественными меланомоцитарными новообразованиями кожи в предоперационный и послеоперационный периоды, Рычкова И. В. (2012)
Гуменюк Л. Н. - Характеристика синдрома эмоционального выгорания у врачей-стоматологов с учетом гендерных особенностей и врачебного стажа, Савчук Е. О., Ничипор Е. С., Табачная А. А. (2012)
Гуменюк Л. Н. - Эмоциональные нарушения у учащихся младшей школы, обусловленные десинхронизацией ритмостаза, Курт-Умерова Ф. Н., Эннанова Л. Д., Василькевич Ю. К., Мамбетова Ф. С. (2012)
Даценко І. Б. - Механізми розвитку порушень формування особистості у підлітків із мозковою дисфункцією та їх абілітація (2012)
Двирский А. А. - О благоприятном течении шизофрении Маньяна—Гретера (2012)
Двирский А. Е. - Современные тенденции проявления патоморфоза шизофрении (по материалам эпидемиологических исследований с 20-летним интервалом) (2012)
Дзюба А. Н. - Когнитивные и аффективные нарушения (возрастные изменения, норма и патология), Орлова О. С. (2012)
Дзюба А. Н. - Патоморфологические изменения при субкортикальной ишемической депрессии, Хаустова Е. А., Прохорова О. В. (2012)
Дзюба О. М. - Депресія як наслідок кардіохірургічного втручання, Хаустова О. О., Бушинська О. В., Тарновецька К. І. (2012)
Дзюба О. М. - Психоемоційний стан у кардіохірургічних пацієнтів, Хаустова О. О., Бушинська О. В., Тарновецька К. І. (2012)
Дьяченко Л. І. - Організаційно-функціональна система надання психіатричної допомоги на рівні первинної ланки медико-санітарної мережі, Кутіков О. Є., Сергієнко О. В., Офіцерова Ю. В. (2012)
Завалко Ю. Н. - Психотерапия психоза шизофренического спектра (клинический случай), Варшавский Я. С., Куликович А. Ю. (2012)
Завалко Ю. Н. - Опыт консультативной помощи психиатра и психолога телефона доверия, Задорожный В. З., Дробот И. Г., Антофийчук О. И., Хижняк А. А. (2012)
Завалко Ю. Н. - Анализ оказания психиатрической помощи в Днепропетровской области, Задорожный В. З., Хижняк А. А. (2012)
Завгородняя Н. И. - Депрессивные расстройства в остром периоде черепно-мозговой травмы (2012)
Заворотный В. И. - Личностные и психосоциальные факторы суицидального поведения среди солдат срочной службы, Хаджинов О. А., Паламарь А. Д., Розанов В. А. (2012)
Завязкіна Н. В. - Психологічні аспекти агресивної поведінки хворих на епілепсію (2012)
Задорожный В. З. - Модель консультирования семей, имеющих психически больного ребенка, Кетков В. Д., Дробот И. Г., Антофийчук О. И. (2012)
Закревский А. П. - Применение Вальдоксана при лечении невротической аргипнической депрессии, Цыба И. В., Кобец А. Н., Кононенко И. Н., Боброва Н. Г., Матеева Н. Е., Кучерявая В. И., Медведева Е. В., Мицук Д. А. (2012)
Заседа Ю. И. - Особенности структуры психофеноменологического профиля у больных соматическими заболеваниями (2012)
Зеленська К. О. - Патопсихологічні закономірності формування суїцидальної поведінки у хворих з депресіями молодого віку (2012)
Зильберблат Г. М. - К вопросу интеграции психиатрической и наркологической служб, Войтюк Г. И. (2012)
Зильберблат Г. М. - К вопросу совершенствования работы отделений первичного психотического эпизода, Ершова Е. А., Тимен М. Е. (2012)
Зінченко О. М. - Основні тенденції громадського психічного здоров’я сільського населення (2012)
Киреева Е. Н. - Клинические варианты предикторов рекуррентного депрессивного расстройства (2012)
Кожевнікова В. А. - Вікові особливості формування рольових позицій пацієнта в рамках терапевтичного альянсу (2012)
Кожина А. М. - Психообразовательные стратегии как неотъемлемая составляющая современной психиатрической помощи, Коростий В. И., Кришталь В. Е., Сухоиванова Е. И., Литвиненко В. В., Кольцова Г. Г. (2012)
Кожина Г. М. - Клінічні, психодіагностичні та психофізіологічні особливості легких когнітивних розладів серед хворих працездатного віку з соматичними захворюваннями, Григорова І. А., Коростій В. І., Товажнянська О. Л., Резуненко Ю. К., Михайлов В. Б., Паровіна А. В., Літвін Є. Е., Ісаєнко С. В. (2012)
Колядко С. П. - Электрофизиологический анализ роли гиппокампально-неокортикальной системы в механизмах пароксизмальных состояний мозга при невротических расстройствах (2012)
Коростій В. І. - Система психотерапевтичної корекції й медико-психологічної реабілітації емоційних та когнітивних розладів в осіб молодого віку з психосоматичними захворюваннями, Гайчук Л. М., Соколова І. М., Тимченко О. В., Бровко Т. П. (2012)
Коростій В. І. - Принципи та ефективність застосування арт-терапії в комплексному лікуванні хворих з рекурентним депресивним розладом, Хмаїн С. Х. (2012)
Кришталь Є. В. - Диференціація складових психологічного адаптаційного потенціалу та психологічного адаптаційного прогнозу онкохворих, які перенесли хірургічне втручання з формуванням кишкової стоми, в аспекті заходів медико-психологічної допомоги, Маркова М. В., Яворська Т. П. (2012)
Кришталь Є. В. - Медико-психологічне супроводження хворих на вперше діагностований туберкульоз легенів: стан проблеми та шляхи вирішення, Кашуба Д. О. (2012)
Кришталь Є. В. - Щодо необхідності створення системи заходів психосоціальної підтримки для сімей з психічно хворим родичем, Шкода К. В. (2012)
Кужель І. Р. - Медико-психологічна допомога родині онкологічного хворого на етапі паліативної допомоги (2012)
Курило В. А. - Клинико-психопатологическая характеристика супругов лиц с невротическими расстройствами и расстройствами личности в семьях с семейной дезадаптацией (2012)
Кукуруза Г. В. - Методологічні засади раннього втручання як системи психологічного супроводу родин, які виховують дітей з порушеннями розвитку (2012)
Кутасевич Я. Ф. - Инновационный подход к купированию зуда, Олейник И. А., Маштакова И. А. (2012)
Кутько И. И. - Оценка эффективности реамберина при лечении больных параноидной шизофренией с наличием терапевтической резистентности к нейролептикам, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2012)
Кутько И. И. - Оценка эффективности применения энтеросорбции в психиатрии и наркологии, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Пересадин Н. А. (2012)
Кутько И. И. - Влияние современного иммуноактивного препарата Циклоферона на цитокиновый профиль крови больных соматизированными депрессивными расстройствами, Фролов В. М., Пересадин Н. А. (2012)
Лавкай І. Ю. - Девіантні форми поведінки підлітків, які перенесли катастрофічні повені в Закарпатській області, Бучок Ю. С. (2012)
Левченко А. Д. - Особенности ведения больных с вертебрально-базилярной недостаточностью, Гуща С. Г., Гуща С. И. (2012)
Лещина І. В. - Гендерні особливості особистісного профілю у студентів з непсихотичними психічними розладами (2012)
Лиманкин О. В. - Об участии общественных организаций пользователей в процессе оказания психиатрической помощи (2012)
Лобойко Л. І. - Напрямки психопрофілактики порушення взаємодії в системі "мати — дитина" в умовах штучного вигодовування (2012)
Лобунец А. Ю. - Комплексная психотерапевтическая коррекция расстройств адаптации у учащихся, Алиева Т. А. Остапенко Е. С., Вашките И. Д. (2012)
Лысенко В. Н. - О современном состоянии непсихотических психических расстройств в Украине и эффективности традиционных методов их психотерапии (2012)
Мавров Г. И. - Клинико-эпидемиологические особенности нейросифилиса на современном этапе, Бондаренко Г. М., Унучко С. В., Дунаева Г. А., Губенко Т. В. (2012)
Мавров Г. І. - Діагностика сучасного нейросифілісу, Кутова В. В., Білоконь О. М., Дунаєва Г. О. (2012)
Мажбиц В. Б. - Показатель качества жизни в структуре психосоциальной реабилитации больных шизофренией (2012)
Мазур О. В. - Типи ставлення до хвороби при органічних депресивних розладах судинного ґенезу (2012)
Майоров О. Ю. - Нейрофизиологические корреляты депрессии у детей младшего школьного возраста, Михайлова Е. А., Проскурина Т. Ю., Михальчук О. Я., Мителев Д. А., Матковская Т. Н. (2012)
Маркова М. В. - Порушення життєдіяльності партнерської пари за умови ВІЛ-інфікування одного з партнерів: актуальність проблеми та шляхи вирішення, Габрель Р. Т. (2012)
Маркова М. В. - Психоосвітня сімейна психотерапія в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію, Кожина А. М., Горшкова К. А. (2012)
Маркова М. В. - Соціодемографічний та клініко-епідеміологічний аспекти патоморфозу терапевтично резистентних депресій, Рахман Л. В. (2012)
Марценковський І. А. - Пренатальні, перинатальні шкідливості та генетичні фактори ризику в ґенезі розладів зі спектра аутизму (2012)
Марута Н. О. - Антропологічна політиповість та етногенетичні чинники у дослідженні механізмів неврозогенезу, Кутіков О. Є. (2012)
Марута Н. О. - Сучасні механізми неврозогенезу та їх психотерапевтична корекція, Панько Т. В., Явдак І. О., Семікіна О. Є., Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю. (2012)
Марута Н. О. - Інтерфероновий статус хворих на параноїдну шизо фре нію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків при застосуванні лікопіду, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2012)
Марута Н. О. - Гендерні особливості суїцидальної поведінки у структурі депресивної патології, Сновида Л. Т., Денисенко М. М., Ніканорова Ю. В. (2012)
Михайлов Б. В. - Медико-психологическое сопровождение больных с патологией сердечно-сосудистой системы органического и функционального генеза, Кудинова Е. И. (2012)
Михайлова Е. А. - Инновационные технологии диагностики депрессивных расстройств у детей (2012)
Михайлова Е. А. - Нейропсихиатрический аспект ожирения с инсулинорезистентностью у детей и подходы к реабилитации, Мителев Д. А., Беляева Е. Э. (2012)
Міхановська Н. Г. - Роль психотерапевтичного втручання в комплексі допомоги дітям із перинатальним ураженням нервової системи (2012)
Мозговая Т. П. - Современные подходы к профилактике гиперкинетических расстройств и расстройств поведения у подростков, Мозговая С. В. (2012)
Моісеєнко Р. О. - Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в Україні на засадах доказової медицини, Хобзей М. К., Михайлов Б. В., Зінченко О. М. (2012)
Морозов П. В. - Синдром Кандинского — Клерамбо: клинические особенности и история вопроса (2012)
Недуруева Т. В. - Личность врача-психиатра в стрессогенных условиях профессиональной деятельности (2012)
Никишина В. Б. - Особенности профессиональных представлений медицинских работников (2012)
Нікішкова І. М. - Архітектоніка та патерни нічного сну у хворих на енцефалопатію різного ґенезу, Забродіна Л. П. (2012)
Новиков А. С. - Измерение переживаемой самооценки (ИПС) (2012)
Овчаренко М. О. - Підсумки проведення двоетапного психокоригуючого курсу у підлітків для підвищення їх спроможності щодо прийняття конструктивних рішень в стресовій ситуації, Сосін І. К., Радченко Т. М., Пінський Л. Л. (2012)
Пайкова Л. Н. - Клиническое и нейрофизиологическое обоснование применения некоторых немедикаментозных методов для коррекции эмоциональных и психофизиологических нарушений у лиц молодого возраста, страдающих различными формами эпилепсии, Плотников А. Г. (2012)
Пайкова Л. Н. - Психофизиологические критерии когнитивных нарушений и их коррекции у больных эпилепсией, Филимонова Н. Б., Павлович С. А. (2012)
Панченко О. А. - Социально-психологические особенности изменений личности ликвидаторов аварии на ЧАЭС, Басараб И. Ю., Пугач Е. А. (2012)
Панченко О. А. - Университетская клиника — новый этап в развитии отечественного здравоохранения, Кутько И. И. (2012)
Панченко О. А. - Применение гештальт-терапии в коррекции психосоматических расстройств, Петракова Т. В. (2012)
Панченко О. А. - Психодиагностика психофизиологических качеств водителей автомобильного транспорта, Плохих В. В., Гаража М. В. (2012)
Панченко О. А. - Психологический аспект нейрореабилитационного процесса, Садчикова Е. Г. (2012)
Панченко О. А. - Реабилитация подростков с артериальной гипертензией, Цапро Н. П., Симоненко Е. Б. (2012)
Панченко О. А. - Применение внутривенного лазерного облучения крови в комплексном лечении невротических и связанных со стрессами расстройств, Чумак Т. Э., Березовский В. Н. (2012)
Педак А. А. - Нейропсихіатрія: фізіологічна міжкульова латералізація головного мозку при шизофренії (2012)
Пиронкова О. Ф. - Социальное измерение психоического дискурса в контексте реформирования системы психиатрической помощи Украины (2012)
Піонтковська О. В. - Медико-психологічна допомога у сфері дитячої онкології:cистемність, комплексність та багаторівневість впровадження (2012)
Пітик О. М. - Вираженість психопатологічної симптоматики у хворих на первинний гіпотиреоз (2012)
Пішель В. Я. - Особливості сімейного функціонування родини хворого на шизофренію, Полив’яна М. Ю., Сотніченко В. В. (2012)
Погорелко О. В. - Аутоагресивна поведінка у дітей підліткового віку: необхідність вирішення проблеми та напрями її розв’язання (2012)
Подлубный В. Л. - К вопросу семиотики адаптации и дезадаптации у работников промышленных предприятий (2012)
Пономарев В. И. - Результаты исследования индивидуально-психологических особенностей подростков с социальной фобией, отягощенной употреблением психоактивных веществ, Пономарева В. В. (2012)
Проскурина Т. Ю. - Клиническая и нейрогормональная характеристика депрессии у детей в возрастном аспекте (2012)
Проскурина Т. Ю. - К проблеме терапии депрессии у детей младшего школьного возраста, Михайлова Е. А., Михановская Н. Г., Мителев Д. А., Матковская Т. Н. (2012)
Проскуріна Т. Ю. - Ризик суїцидальної поведінки у дітей та підлітків із депресією: діагностика, медико-психологічна реабілітація, профілактика, Михайлова Е. А., Матковська Т. М., Мітельов Д. А. (2012)
Пшук Н. Г. - Динаміка оцінки ресурсу сім’ї, де проживає хворий на параноїдну шизофренію, Маркова М. В., Пшук Є. Я. (2012)
Радіонова С. І. - Стан ліпопероксидації у хворих на фебрильну шизофренію при застосуванні реамберину, Рачкаускас Г. С. (2012)
Рахманов В. М. - Классификация клинических проявлений аутизма, Рахманов Р. В. (2012)
Рахманов В. М. - Наш опыт работы в проведении процессуально ориентированной психотерапии, Рахманов Р. В. (2012)
Рахманов В. М. - Значимость данных психологических исследований при медико- и психосоциальной реабилитации детей, Рахманов Р. В. (2012)
Рахманов В. М. - Особенности семейной психотерапии в практике немедикаментозной реабилитации родителей больных детей, Рахманов Р. В. (2012)
Римша С. В. - Особливості першого етапу психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію, Теклюк С. В., Лук’янович І. Л. (2012)
Риткіс І. С. - Емоційні розлади на початковому етапі формування нікотинової залежності у студентів, Табачніков С. І., Васильєва Г. Ю. (2012)
Риткіс І. С. - Прогнозування ймовірності відмови від тютюнопаління серед студентської молоді, Табачніков С. І., Васильєва Г. Ю. (2012)
Розанов В. А. - Стресс, эпигенетика и психическое здоровье (2012)
Розанов В. А. - Выявление скрытых аутодеструктивных тенденций у подростков и обоснование возможности организации школьной системы суицидальной превенции, Пилягина Г. Я., Рейтарова Т. Е., Солдатова С. А. (2012)
Сайко Д. Ю. - Особенности клинико-психопатологической структуры органического эмоционально лабильного расстройства личности у больных с болезнью Паркинсона (2012)
Самохвалов В. П. - Распространенность полифармации в лечении острых психотических расстройств, Самохвалова О. Е., Вербенко В. А., Вербенко Г. Н. (2012)
Селюкова Т. В. - Психологические и патопсихологические последствия чрезвычайных ситуаций (2012)
Сергета І. В. - Актуальні проблеми діагностики, профілактики та корекції донозологічних зрушень у стані психічного здоров’я учнів шкільного віку і студентів, Браткова О. Ю., Мостова О. П., Панчук О. Ю., Стоян Н. В., Дунець І. Л. (2012)
Сінайко В. М. - До проблеми метаболічного синдрому у хворих на шизофренію, Коровіна Л. Д. (2012)
Сиротюк М. В. - Возможность санаторно-курортного лечения синдрома детского аутизма (2012)
Скринник О. В. - Вплив психотравмуючих ситуацій на перебіг шизоафективного розладу, Серікова О. С. (2012)
Скрипніков А. М. - Психотерапевтична корекція психічних порушень в осіб з дефектами та деформаціями зовнішнього носа, Животовська Л. В., Боднар Л. А. (2012)
Соколова Е. О. - Психопрофілактика порушення здоров'я сім'ї при гіпертензивній енцефалопатії у чоловіків (2012)
Соловьева М. А. - Основные направления профилактики стрессовых расстройств у служащих финансово-кредитных учреждений в странах Eвропейского союза (2012)
Сонник Є. Г. - Аналіз ефективності терапевтичних підходів до лікування передчасної еяколяції у чоловіків як причини порушення здоров'я сім'ї, Моргун В. В. (2012)
Сосин И. К. - Проблемы активации психофизиологических функций внимания и периферического зрительного восприятия цветовых аналогов светофора, Чуев Ю. Ф., Гончарова Е. Ю., Франчук А. Н., Гонтарь О. С., Сосина Л. И., Друзь О. В., Сквира И. М., Осипов А. А. (2012)
Спіріна І. Д. - Мультидисциплінарний підхід в організації надання психотерапевтичної та медико-психологічної допомоги хворим з психосоматичними та соматопсихічними розладами, Леонов С. Ф., Рокутов С. В., Ніколенко А.Є., Шустерман Т. Й. (2012)
Статинова Е. А. - Коррекция депрессивных нарушений у соматоневрологических больных, Селезнева С. В., Максименко О. Л., Мамедалиева С. А. (2012)
Стрельникова И. Н. - Структура депрессивных расстройств у больных эпилепсией, Полякова А. В. (2012)
Субаева К. Р. - Невротические реакции у мужчин молодого возраста, находящихся в условиях социальной изоляции, Хаустов М. Н. (2012)
Субаева К. Р. - Сравнительная характеристика аффективных нарушений адаптации среди молодых правонарушителей в исправительных колониях общих и облегченных условий содержания (2012)
Субаева К. Р. - Особенности факторов, сочетающихся с нарушениями адаптации, у молодых осужденных в исправительных колониях с облегченными условиями содержания, Брагин Р. Б. (2012)
Сухоруков В. І. - Роль ґенезу енцефалопатії у ефективності терапії диссомнічних розладів, Біневська О. М., Бовт Ю. В., Назарчук І. А., Нікішкова І. М. (2012)
Сухоруков В. І. - Особливості диссомнічних розладів у хворих на енцефалопатію різного ґенезу, Нікішкова І. М., Біневська О. М., Бовт Ю. В., Назарчук І. А. (2012)
Табачніков С. І. - Вживання наркотичних речовин, як проблема охорони психічного здоров'я підлітків: від усвідомлення проблеми до концепції допомоги, Марценковська І. І., Марценковський І. А. (2012)
Теренковский Д. И. - Разгрузочно-диетическая терапия неврозоподобных состояний у больных, перенесших черепно-мозговую травму (2012)
Товажнянская Е. Л. - Когнитивные расстройства у больных сахарным диабетом 2 типа, Безуглова И. О., Семенчук Е. В., Семенчук Е. В. (2012)
Федак Б. С. - Психосоціальний ресурс пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом с в аспекті надання медико-психологічної допомоги, Шекманов М. Г. (2012)
Харченко А. В. - Корекція функціонального стану хворих з соматоформною вегетативною дисфункцією (f 45.3) (2012)
Харченко Є. М. - Клінічні ознаки професійної дезадаптації середнього медичного персоналу, що працює із хворими на особливо небезпечні інфекційні захворювання, Продан М. І. (2012)
Царенко О. М. - Щодо розробки заходів психосоціальної корекції та профілактики дезадаптації психічно хворих в умовах примусового лікування (2012)
Чайка Ю. В. - Психиатрия позднего постмодерна, Химчан А. И. (2012)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка показників клітинної ланки імунітету у хворих на соматизовані депресивні розлади при застосуванні комбінації мелітору та поліоксидонію (2012)
Черкасова А. А. - Профилактика дефектных состояний при аутизме у детей (2012)
Чистикова Е. И. - К вопросу о психопрофилактике и психокоррекции психической дезадаптации среди лиц, работающих в условиях пожарной опасности (2012)
Чистова О. О. - Порушення сексуального здоров’я та подружньої взаємодії при генітальному ендометріозі у жінок: аналіз проблеми та шляхи вирішення (2012)
Чугунов В. В. - Истинный патоморфоз психиатрической клиники (2012)
Чугунов В. В. - Псевдообсессивный синдром в клинике шизофрении, Данилевская Н. В. (2012)
Чуприков А. П. - Спорные вопросы детского аутизма (2012)
Чуприков А. П. - Анималотерапия в детской неврологии и психиатрии, Вовченко И. В., Бураго А. С., Кушнирская Е. Е., Василевская Н. Ю. (2012)
Шарко О. М. - Модель психопатогенеза посттравматического стрессового расстройства на фоне отравления угарным газом (2012)
Шейніна Т. Л. - Погляд на реорганізацію надання психіатричної допомоги дітям з розладами психіки та поведінки в Україні (2012)
Шестопалова Л. Ф. - Дослідження типологічних особливостей терапевтичного альянсу в сучасному медичному закладі (2012)
Шестопалова Л. Ф. - Основні індивідуально-психологічні чинники формування терапевтичного альянсу у медичних спеціалістів, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2012)
Шуклин Д. Е. - Гормезис в адаптивных системах (2012)
Юрьев М. Н. - Шизофрения в структуре психотических и непсихотических расстройств в различные периоды работы дневного стационара, Дымшиц С. М., Двирская Э. А., Сардак С. Б., Шажко Е. Л. (2012)
Юрьева Л. Н. - Динамика суицидальной смертности среди городского и сельского населения Украины, Зинченко Е. Н., Юрьев А. Е. (2012)
Юрьева Л. Н. - Профилактика суицидального поведения у пациентов с депрессивными расстройствами в контексте доказательной медицины, Шевченко Ю. Н. (2012)
Юрьева Л. Н. - Динамика суицидальной смертности в Украине, Юрьев А. Е. (2012)
Якущенко И. А. - Психопатологические и неврологические аспекты отдаленного периода закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в боевых условиях (Афганистан), Песоцкая Е. В. (2012)
Андрух П. Г. - О значении феноменологии созависимости для организации систем психотерапии и психосоциальной реабилитации наркозависимых (2012)
Артемчук А. А. - Биохимическое обоснование подбора компонентов в фармакологическую технологию "Композит-1" при лечении алкогольной интоксикации (2012)
Артемчук А. П. - Концептуальне підґрунтя реабілітації хворих наркологічного профілю (2012)
Артемчук А. П. - Метаболічне підґрунтя трансформованих, терапевтично резистентних різновидів алкогольної залежності та розробка безпечних технологій сенсибілізуючої терапії (2012)
Бражник Л. О. - Особливості сучасних вимог до організації приватної наркологічної практики, Милашенко О. М., Чуєва К. Ю., Лизунов С. М., Шабанов В. М., Баганча О. В., Резниченко М. В., Густодим Ю. О. (2012)
Бухтіярова О. Г. - Клініко-патогенетичні аспекти та лікування залежності від тютюнопаління (2012)
Васильєва О. О. - Неврологічні та електроенцефалографічні особливості хворих на алкогольну залежність з різними формами алкоголізації (2012)
Виноград С. П. - Проблемные вопросы идентификации алкогольной зависимости в системе медицинского освидетельствования водителей (2012)
Гайдабрус А. В. - Клінічні та параклінічні особливості залежних від алкоголю військовослужбовців, звільнених у запас (2012)
Гапонов К. Д. - Комплексне лікування хворих на алкогольну залежність в умовах її сучасного патоморфозу (2012)
Гегешко В. В. - Особенности формирования и течения первичного алкогольного делирия (2012)
Задорожный В. В. - Миастеноподобный синдром у больных алкогольным делирием (2012)
Задорожный В. В. - Значение эндотелиальной дисфункции в развитии соматических осложнений у больных тяжелым алкогольным делирием, Юрченко Н. П. (2012)
Закревский А. П. - Влияние курения и употребления пива на органы ротовой полости (2012)
Закревский А. П. - Эпилептический синдром в клинике зависимости от алкоголя, Цыба И. В., Кононенко И. Н., Медведева Е. В., Морозов П. В., Губа Г. Б., Кукта В. В. (2012)
Закревский А. П. - Медико-социальная и психологическая оздоровительная реабилитация девушек-подростков и женщин репродуктивного возраста, регулярно употребляющих алкогольные и наркотические вещества, Митюков В. А., Цыба И. В., Кобец А. Н., Медведева Е. В., Кононенко И. Н., Рябцев А. С., Боброва Н. Г., Кучерявая В. И. (2012)
Закревский А. П. - Применение вальдоксана, лазеропунктуры, иглорефлексотерапии в комплексном лечении гипотонических состояний у больных молодого возраста в стадии ремиссии алкогольной зависимости, Цыба И. В., Кобец А. Н., Медведева Е. В., Рябцев А. С., Морозов П. В. (2012)
Закревский А. П. - Комбинированный метод лечения алкогольной зависимости (рефлексопсихотерапия), Цыба И. В., Кобец А. Н., Рябцев А. С., Медведева Е. В., Кононенко И. Н. (2012)
Закревский А. П. - Применение вальдоксана при коррекции аффективных нарушений у пациентов, страдающих алкогольной зависимостью, Цыба И. В., Митюков В. А., Кобец А. Н., Боброва Н. Г., Матеева Н. Е. (2012)
Закревський О. П. - Спосіб лікування патологічного потягу до алкоголю в терапії синдрому відміни алкоголю, Циба І. В., Кобець О. М., Рябцев О. С., Міцук Д. О., Максютенко О. В., Федоренко О. О. (2012)
Кузьмінов В. Н. - Особливості зловживання спиртними напоями хворими з алкогольною залежністю перед розвитком стану відміни алкоголю з делірієм (2012)
Кузьмінов В. Н. - Динаміка психопатологічних та неврологічних порушень у хворих з алкогольною залежністю, які перенесли гостру алкогольну енцефалопатію, Шульга О. О. (2012)
Лесная Н. Н. - Комплайенс больных с алкогольной зависимостью: уровни, типы, система психокоррекции (2012)
Малыхин А. В. - Эндогенный спирт и метаболические основы развития состояния отмены алкоголя, Малыхина Н. А., Харченко А. В. (2012)
Маркозова Л. М. - Матеріальні витрати працевлаштованих та безробітних осіб з залежністю від психоактивних речовин на придбання алкоголю та тютюну (когортне дослідження) (2012)
Маркозова Л. М. - Порівняльний аналіз клінічних протоколів США та України (класифікація, діагностика проблем, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин), Бараненко О. В. (2012)
Мінко О. І. - Основні напрямки розвитку наркологічної служби України (2012)
Мінко О. О. - Комплексна діагностика залежності від опіоїдів з використанням фоноскопічних характеристик мови, що звучить (2012)
Мусієнко Г. О. - Стан і розробка медико-технологічних нормативів з надання медичної допомоги хворим із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин в Україні, Гольцова С. В. (2012)
Мусієнко Г. О. - Вивчення механізмів успадкування схильності до станів залежності від алкоголю та тютюну і механізмів її реалізації під впливом зовнішнього середовища, Шалашов В. В. (2012)
Павлова Ю. С. - Тропикамидовая зависимость (2012)
Пирогов И. Ф. - Дифференциальная диагностика психозов, обусловленных употреблением ПАВ (2012)
Пшук Н. Г. - Психологічні предиктори комунікативної активності у осіб з алкогольною залежністю, Стукан Л. В., Пшук Є. Я. (2012)
Рищенко О. О. - Розвиток формулярної системи як один із заходів попередження адиктивної залежності серед населення україни на засадах судової фармації, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Півоваров О. В. (2012)
Самойлова О. С. - Формування терапевтичних ремісій у хворих із залежністю від психоактивних речовин, Голощапов В. В., Клочок А. М. (2012)
Слюсар В. В. - Основні етапні аспекти, складові та принципи реабілітації у державному спеціалізованому наркологічному закладі, Мусієнко Г. О., Дюженко М. М., Голинкіна Є. В. (2012)
Собетов Б. Г. - Проблемы, поиски и пути решения терапии наркоманов на разных этапах пребывания в условиях пенитенциарной системы, Гасс Ю. Р., Гасс В. Б., Гасс Р. С. (2012)
Сосін І. К. - Пошук антикревінгових терапевтичних ефектів серед арсеналу немедикаментозних засобів та методів, Чуєв Ю. Ф., Романовський О. Г., Горбань А. Є., Чухрієнко К. П., Шаповалова В. О., Волков О. С., Шаповалов В. В., Гончарова О. Ю., Шаповалов В. В. (мол), Друзь О. В., Сквира І. М., Агапов Д. О. (2012)
Фітькало О. С. - Сучасні підходи до лікування залежних від алкоголю, Собетов Б. Г., Гасс Ю. Р. (2012)
Чугай С. Д. - Фармакологічна та психосоціальна стимуляція абстиненції у осіб з синдромом залежності від алкоголю (2012)
Чуев Ю. Ф. - Инновационные лазерные программы в наркологии (2012)
Чуева Е. Ю. - Особенности аффективных расстройств в клинике пивной зависимости (2012)
Шалашов В. В. - Коррекция аффективных расстройств в раннем постабстинентном периоде при комплексной терапии алкогольной зависимости, Бараненко А. В. (2012)
Шаповалов В. В. (мол.) - Судово-фармацевтичні дослідження наслідків наркозлочинності в україні: захист прав громадянина, людини, хворого і пацієнта (підозрюваного, обвинуваченого, засудженого) на засадах доказової медицини і фармації, Васіна Ю. В., Радіонова В. О., Размадзе О. Т., Хмелевський М. О. (2012)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичні дослідження міжнародного наркобізнесу: міжнародне медичне і фармацевтичне право в країнах Європейського Союзу, Єдиний фармацевтичний простір і Митний союз країн Союзу незалежних держав та Шанхайськоїорганізації співробітництва, Шаповалова В. О., Мусоєв С. М., Лебедева Т. О., Румянцев А. І. (2012)
Лехан В. М. - Особливості епідеміології черепно-мозкової травми в Україні, Гук А. П. (2010)
Любінець О. В. - Стан та прогноз середньої очікуваної тривалості життя населення в Україні (2010)
Медведовська Н. В. - Сучасний стан здоров'я населення працездатного віку в Україні (2010)
Загородній С. М. - Характеристика саморуйнівної поведінки населення України, Якимець В. М. (2010)
Клименко В. І. - Проблеми психічного здоров'я людей похилого віку, Діхтяр А. Ю., Паталах М. Ф., Василькова Ю. В. (2010)
Таралло В. Л. - Захворюваність на хвороби вуха і соскоподібного відростка та їх поширеність серед дитячого населення Чернівецької області, Яцків В. В., Pевенко Ж. А. (2010)
Слабкий Г. О. - Детермінанти безпеки пацієнтів у неонатальних відділеннях інтенсивної терапії, Ковальова О. М., Федосюк Р. М. (2010)
Лехан В. М. - Інтегральна оцінка результатів діяльності системи охорони здоров'я України, Крячкова Л. В. (2010)
Толстанов О. К. - Забезпечення міських та районних лікарень Житомирської області можливістю проведення діагностичних досліджень (2010)
Олексюк O. Б. - Стаціонарозамінні форми запобіжної госпіталізації дітей (2010)
Бойко В. Я. - Показники діяльності дитячої обласної лікарні (на прикладі Рівненської області) (2010)
Клименко В. І. - Актуальні питання організації реабілітації кардіологічних хворих у сучасних умовах, Денисенко І. М. (2010)
Шевченко М. В. - Загальні витрати на охорону здоров'я в Україні (за даними Національних рахунків охорони здоров'я) (2010)
Рудень В. В. - Теоретичні мотиви застосування інтерактивної навчальної технології "Розвиток критичного мислення через читання та письмо" як механізм удосконалення якості процесу викладання академічної дисципліни "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" (2010)
Думенко Т. М. - Наукове обґрунтування методологічних принципів створення Державного формуляру лікарських засобів в Україні, Чумак В. Т. , Морозов А. М. , Степаненко А. В., Парій В. Д., Зіменковський А. Б. (2010)
Богомаз В. М. - Впровадження клінічного аудиту в закладах охорони здоров'я (2010)
Вдовяк Л. - Процесс реформирования системы здравоохранения в Польше, Дятчик Ю., Капка Л. (2010)
Ліщишина О. М. - Вимірювання якості медичної допомоги: проблеми імплементації кращої світової практики в Україні, Горох Є. Л. (2010)
Мендрік О. - Перспективи розширення застосування Оцінки технологій охорони здоров'я (Health Technology Assessment) в Україні, Загладa О. (2010)
Грищенко О. В - Профилактика гиперергического варианта синдрома системного воспалительного ответа у пациенток с преэклампсией на фоне абдоминального родоразрешения, Лахно И. В., Ступак И. И., Корова С. В., Мащенко А. А. (2010)
Письменна О. В. - Термічні опікові рани (2010)
Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна стратегія забезпечення якості та безпеки медичної допомоги" (2010)
В Киеве завершила работу Конференция-выставка "Медицинская лаборатория & Инновации в медицине" (2010)
ДУ "Інститут отоларінгології ім. проф. Коломійченка О. С. Академії медичних наук України" - 50 років (2010)
Анатолій Родіонович Уваренко (до 75-річчя від дня народження та 60-річчя наукової діяльності) (2010)
Дудіна Олена Олександрівна (до 70-річчя від дня народження) (2010)
Пам'яті друга. Лєшек Вдовяк (2010)
Михасюк І. - Глобалізована Європа й світ в неоголошеній українсько-російській війні (2014)
Вачевський М. - Реформа освіти у США та оцінювання компетентностей викладачів навчальних закладів (2014)
Ковальчук В. - Інформатизація освіти як основа модернізації фахової підготовки сучасного вчителя (2014)
Лазурчак І. - Особливості підготовки магістрів в галузях педагогічної освіти, природничих та фізико-математичних наук (2014)
Мадзігон В. - Педагогічні умови реалізації змісту технологічного профілю з основ маркетингу (2014)
Кутняк І. - Інноваційні технології у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Дротенко В. - Гносеологічний простір поняття "модернізація” (2014)
Осьмак Т. - Полікультурне виховання майбутніх педагогів (2014)
Білецька Л. - Особливості використання інноваційних технологій під час вивчення математики у початковій школі, Білецький Р. (2014)
Хом’як А. - Педагогічна технологія як інтегративна модель навчально-виховного процесу (2014)
Шехавцова С. - Суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія як механізм формування суб’єктивності студента до професійно-педагогічної діяльності (2014)
Зимульдінова А. - Організація самостійної роботи молодших школярів, Філь Г. (2014)
Шаран О. - Використання завдань краєзнавчого характеру як засобу формування математичної компетентності учнів, Шаран В. (2014)
Рускуліс Л. - Урахування специфічних принципів навчання в теоретико-методичній підготовці майбутнього вчителя української мови (2014)
Кучик О. - Діяльність роду Гербуртів у контексті ухвал Берестейської унії на теренах Галичини XVI – XVII століття, Цебенко О. (2014)
Галацин К. - Інноваційні методи у процесі викладання англійської мови у вищих технічних навчальних закладах (2014)
Янковська І. - Методика формування художнього образу в процесі образотворчої діяльності учнів початкових класів (2014)
Чупахін С. - Проблеми формування професійної компетентності майбутніх інженерів-зв’язківців (2014)
Савченко І. - Десимінація досвіду стандартизації в системі професійно-технічної освіти, Тропіна І. (2014)
Шагала Л. - Становлення ліцею в Ліґниці: контекст розвитку українського шкільництва в Польщі (2014)
Лукашенко Т. - Проблеми проектування індустріальних парків на Львівщині (2014)
Головецька Н. - Образи історичних осіб в українському політичному анекдоті ХХ століття (2014)
Даниляк Р. - Використання традицій народної педагогіки у вихованні школярів в умовах модернізації освіти (2014)
Стеблюк С. - Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сфери кооперації та реалізація їх в умовах коледжу (2014)
Руденька Т. - Технологія формування професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей засобами арт-педагогіки в умовах навчання у коледжі (2014)
Охріменко Л. - Використання технології розвивального навчання на уроках української мови в початкових класах (2014)
Жуковські В. - Педагогічна модель формування професійних компетентностей майбутніх маркетологів сфери послуг в галузі торгівлі (2014)
Гжещук В. - Теоретичні і практичні принципи сучасних реформ в галузі освіти у Польщі та європейської шкільної освіти (2014)
Гуріч З. - Особливості підготовки вчителів образотворчого мистецтва у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Дудник О. - Читанки для першокласників як засіб формування відповідальності (2014)
Гончарова Л. - Розвиток творчої активності людей похилого віку (2014)
Сорочан Н. - Дослідження проблематики сучасних ринкових вимог до молодих фахівців з маркетингу (2014)
Антонюк Н. - Дослідно-експериментальна робота з формування діалогічних умінь у майбутніх учителів початкової школи (2014)
Салань Н. - Підготовка майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до організації гурткової роботи у закладах освіти (2014)
Al-Janabi Aqeel Bahp Tarkhan - Effect of image enhancement on watershed segmentation, Shuvalova L. А. (2014)
Андрусевич А. А. - Отображение процесса изменения параметров РЭС на основе системологической модели, Жарикова И. В., Невлюдова В. В., Демская Н. П. (2014)
Баранова В. О. - Перспективи розвитку новітніх технологій адаптивного головного світла автомобіля, Ніконов О. Я. (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Разработка автоматизированной системы выбора способа восстановления водоводов с использованием аппарата нечеткой логики, Старкова О. В., Алейникова А. И. (2014)
Дубницкий В. Ю. - Оценка чувствительности системы линейных дифференциальных уравнений, моделирующей взаимодействие цементного бетона с внешней средой, Бутенко В. О., Чернявский В. Л. (2014)
Кандырин Н. П. - Исследование фазовых шумов системы ФАПЧ со смесителем в цепи обратной связи (2014)
Костенко П. Ю. - Уменьшение аддитивного шума на цифровых изображениях с использованием технологии суррогатных данных, Василишин В. И., Слободянюк В. В. (2014)
Рубан И. В. - Применение дискретно-косинусного преобразования изображений для сегментации текстурных областей, Шитова О. В., Пухляк А. Н. (2014)
Синдеев М. В. - Анализ компьютерных систем технического зрения современных автомобилей (2014)
Статкус А. В. - Оценка эффективности оперативной классификации траектории цели, Андреев Ф. М. (2014)
Украинец Е. А. - Показатели для оценки степени реализуемости варианта проектируемого самолета-истребителя (2014)
Шелковина Е. А. - Сравнительный анализ методов цифровой модуляции в стандартах цифрового радиовещания, Лебедев О. Г. (2014)
Асеев Г. Г. - Методы интеллектуальной обработки потоков интернет-документов (2014)
Демидов Б. А. - Системно-концептуальные основы и принципы построения автоматизированных информационно-моделирующих систем обучения и программно-технических тренажных комплексов ПВО, Кучеренко Ю. Ф., Науменко М. В. (2014)
Побіженко В. В. - Комп'ютерна етика як визначний фактор інформаційної політики суспільства, Побіженко І. О., Білова Т. Г. (2014)
Ткаченко В. І. - Шляхи формалізації процесів підготовки й прийняття рішень, Смірнов Є. Б. (2014)
Гиль Н. И. - Квази-phi-функция для сегментов эллипсов, Суббота И. А. (2014)
Баранник В. В. - Кодирование межкадровых апертур для повышения оперативности доставки видеоинформационного потока в инфокоммуникациях, Акимов Р. И. (2014)
Баранник В. В. - Методологические рекомендации по совершенствованию технологии снижения интенсивности кодового представления базовых кадров, Отман Шади О. Ю., Подорожняк А. А. (2014)
Богучарский С. И. - Иерархическая агломеративная кластеризация изображений в больших базах данных, Каграманян А. Г., Машталир С. В. (2014)
Бусигін Ю. Г. - Трьохрівнева математична модель розподілу інформаційного ресурсу інформаційно-обчислювальної мережі автоматизованої системи управління військового призначення (2014)
Duravkin Ie. V. - Method of slow-attack detection, Carlsson Anders, Loktionova A. S. (2014)
Евсеева О. Ю. - Модель энергоэффективного управления ресурсами сети IP-over-DWDM, Ильяшенко Е. Н. (2014)
Евсеева О. Ю. - Многоуровневый иерархический метод комплексного управления ресурсами в гибридных сетях доставки контента, Кадер Мохаммед Б. (2014)
Краснобаев В. А. - Метод многоуровневого кодирования данных в беспроводных сенсорных сетях на основе применения кодов в классе вычетов, Горбенко Р. А. (2014)
Марченко В. А. - Побудова систем обміну мультимедійною інформацією з нерозкривним шифруванням типу "end-to-end" (2014)
Пузиренко О. Г. - Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в забезпеченні живучості інформаційно-телекомунікаційних систем, Івко С. О., Лаврут О. О. (2014)
Рубан І. В. - Обґрунтування вибору інтервалу спостереження при очікуванні повільної DoS-атаки, Лошаков Є. С., Прибильнов Д. В. (2014)
Смеляков К. С. - Анализ эффективности фильтров резкости изображений, Дроб Е. М. (2014)
Высоцкая Е. В. - Определение риска заболеваемости населения болезнями системы кровообращения в различных регионах Украины, Рак Л. И., Страшненко А. Н., Печерская А. И. (2014)
Голованова М. А. - Оценка трудоемкости работ на ранних стадиях создания программного обеспечения, Надин Е. В. (2014)
Павленко Т. Ю. - Анализ динамики финансирования проектов создания и сопровождения беспилотных летательных аппаратов (2014)
Петров Э. Г. - Координационное управление (менеджмент) процессами реализации решений, Косенко Н. В. (2014)
Семененко О. М. - Прогнозування показників номінального та реального ВВП України шляхом застосування факторних моделей (2015-2030рр.), Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Добровольський Б. Ю., Кремешний О. І. (2014)
Адаменко М. І. - Оцінка екологічного ризику в шахтних регіонах комплексно-інформаційним методом, Дармофал Е. А. (2014)
Грязнова C. А. - Система воздушных потоков в метрополитенах, ее роль в предупреждении и ликвидации последствий катастроф (2014)
Дробаха Г. А. - Комплексна модель дій натовпу під час проведення масових заходів, Розанова Л. В., Лісіцин В. Е., Музичук В. А. (2014)
Микитин Г. В. - Розвиток підходів до вирішення проблеми безпеки техногенних об’єктів у сегменті водневої деградації (2014)
Рогозін А. С. - Математичний опис процесу виявлення об’єктів авіацією під час проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, Гурник А. В. (2014)
Тютюник В. В. - Нейромережеве моделювання умов життєдіяльності території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки, Бондарєв М. В., Андронов В. А., Калугін В. Д. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2014)
Книш О. Б. - Дослідження кінематики обробки корінців книжкових блоків дисковими ножами із планетарним приводом, Кравчук І. М. (2014)
Стеців Б. С. - Дослідження процесу реверсування ролика в механізмах із кінематичним замиканням, Стеців Я. Б. (2014)
Румянцев Ю. М. - Аналіз можливостей попередньої обробки поверхні пластикових матеріалів, Ясінський М. Ф., Травкін Д. О., Ясінська-Дамрі Л. М. (2014)
Репета В. Б. - Дослідження процесу формування на флексографічних відбитках УФ-лакових рельєфних зображень, Ривак П. М. (2014)
Золотухіна К. І. - Підвищення продуктивності друкування на невсотувальних матеріалах, Величко О. М., Осипова Т. Г. (2014)
Кащенко Н. О. - Тенденції у розвитку флексографічних друкарських фарб, Хохлова Р. А. (2014)
Сельменська З. М. - Закони, властивості і засоби композиції та їх застосування в газетній практиці, Комар С. М. (2014)
Голубник Т. С. - Дослідження варіантів одночасного формування монтажного спуску для різних видань, Сеньківський В. М., Сеньківська Н. Є., Калиній І. В. (2014)
Кульчицький А. Д. - Оптичний дихроїзм МА-центрів забарвлення в кристалах SrCl2-Me+ (2014)
Коляда Р. В. - Структура і властивості визначника многочленної просторової матриці, Мельник О. М. (2014)
Щирба О. А. - Історія виникнення та розвитку літературних альманахів в Україні (середина XIX- початок XXI століття), Босак О. І. (2014)
Кулеша Н. М. - Віденські німецькомовні часописи української еміграції років Першої світової війни: інформування ширшого політичного світу про наші політичні і культурні змагання (2014)
Березенко В. В. - Перший етап активізації розвитку наукового знання про паблік рилейшнз в Україні (1991 – 1996 рр.) (2014)
Антоник О. В. - Книжкові конкурси як засіб активізації попиту на книжкову продукцію, Жолдак О. О. (2014)
Вовк Г. С. - Мерчандайзингові засоби активізації продажу книжкової продукції (2014)
Катрук М. І. - Формування споживних властивостей книги як особливого товару, Лукашов В. С. (2014)
Стасенко В. В. - Універсальне та індивідуальне в методі побудови національно ідентифікованих констант графіки Софії Караффи-Корбут (2014)
Руденко О. В. - Роздуми Яна Болоза Антонєвича: від Мікеланджела до експресіонізму (2014)
Титул, зміст (2014)
Шибанов В. В. - Взаємодія полівінілового спирту з аліфатичними амінами (2014)
Кукура Ю. А. - Дослідження друкарсько-технологічних властивостей флексографічних УФ-фарб різних виробників, Кукура В. В., Репета В. Б. (2014)
Кузнецов В. О. - Аналітичні дослідження механізму шарнірного чотириланковика із змінною довжиною веденої ланки, Коломієць А. Б., Стеців Я. Б. (2014)
Ватуляк Ю. В. - Визначення технологічно необхідного зусилля затискування книжкових блоків, що рухаються за коловою траєкторією під час їх обрізування (2014)
Козар В. Д. - Методика експериментальних досліджень обрізування книжково-журнальних блоків плоскими різальними інструментами з криволінійним профілем крайки леза (2014)
Пушак А. С. - Люмінесценція кристалічної системи CsI-BaCl2-Eu, Пушак Я. С., Вістовський В. В., Мягкота С. В., Демків Т. М., Волошиновський А. С. (2014)
Семотюк О. В. - Моделювання динаміки неоднорідних станів у тонкошарових кристалах з неспівмірною надструктурою, Карпа І. В., Свелеба С. А., Катеринчук І. М. (2014)
Березенко В. В. - Другий етап розвитку наукового знання про паблік рилейшнз в Україні (1997–2001 рр.) (2014)
Гірняк Г. З. - Напрями вдосконалення документаційного забезпечення органів місцевого самоврядування у контексті розвитку сучасної системи документування в Україні (2014)
Компанович М. С. - Роль бібліотек у популяризації української пізнавальної книги 50-80-х рр. ХХ століття (2014)
Дмитрів Л. Й. - "Wydawca": 20 років на ринку польської періодики (2014)
Щирба О. А. - Особливості розвитку сучасних літературних альманахів в Україні та Росії (2014)
Зубко Н. Н. - Книжкові серії у видавничому репертуарі України: типо-видові пріоритети (2014)
Левицька О. С. - Історія видання одного бестселера: співпраця автора, літературного агента і видавця (на матеріалі роману Джона Фаулза "Колекціонер") (2014)
Голод І. В. - Проблема художньої форми в європейському мистецтвознавстві кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (історичний і методологічний аспекти) (2014)
Ваврух М. І. - Творчий досвід художників Львова другої половини 1960-х – початку 1970-х рр. у контексті розвитку українського образотворчого мистецтва (2014)
Титул, зміст (2014)
Редакційна колегія (2014)
Варламов І. Д. - Модель інформаційних потоків автоматизованих систем управління, Гаценко С. С. (2014)
Гогонянц С. Ю. - Визначення запасу зенітних керованих ракет неповнодоступного угруповання зенітних ракетних військ для забезпечення ефективного відбиття удару повітряного противника (2014)
Зуйко В. В. - Визначення ймовірності зйомки точкового об’єкту при веденні детальної оптико-електронної зйомки у кадровому режимі (2014)
Каніфольський О. О. - Коефіцієнти повноти корпусу корабля перехідного режиму руху, Конотопець М. М. (2014)
Козуб А. М. - Оцінка бойових можливостей з радіоподавлення супутникового зв’язку з використанням безпілотних літальних апаратів постановки перешкод в операціях (2014)
Прібилєв Ю. Б. - Метрологічна надійність інформаційно-вимірювальних систем військового призначення (2014)
Савченко В. А. - Визначення центрів гравітації об’єктів інформаційної інфраструктури, Дзюба Т. М., Ревуцький А. В. (2014)
Салій О. Я. - Декомпозиція частотного діапазону по системам і засобам зв’язку (2014)
Сбітнєв А. І. - Методичний підхід щодо оцінювання зв’язності радіостанцій-ретрансляторів рухомої системи радіозв’язку, Бухал Д. А. (2014)
Сова О. Я. - Метод координації цільових функцій інтелектуальних систем управління вузлами тактичних мобільних радіомереж, Романюк В. А., Жук П. В., Ошурко В. М. (2014)
Ткач М. Я. - Оптимізація технологічного процесу вакуумного газотермоциклічного іонно-плазмового азотування замкових різьбових з’єднань бурильної колони (2014)
Фомін М. М. - Обґрунтування впровадження технології мультипротокольної комутації по міткам як основи транспортної мережі зв’язку, Житник І. В. (2014)
Хлапонін Ю. І. - Застосування методу сплайн-апроксимації для дослідження проблемних задач оцінки захищеності інформації (2014)
Чорнокнижний О. А. - Система показників надійності функціонування географічної інформаційної системи військового призначення (2014)
Штонда Р. М. - Аналіз методів цифрової стеганографії зображень, Процюк Ю. О., Маковецький О. М., Мальцева І. Р. (2014)
Дерев’янчук А. Й. - Загальний методичний підхід до створення навчальних комп’ютерних 3D моделей військово-технічного призначення, Москаленко Д. Р. (2014)
Цибанюк Т. І. - Використання технологій в області навчання англійської мови, Крайова О. В. (2014)
Бобильов В. Є. - Роль ментальних моделей в управлінні військами, Кононенко С. М. (2014)
Литвиненко О. І. - Аналіз сучасних підходів до вирішення проблем раннього попередження конфліктів, Литвиненко Н. І. (2014)
Присяжный В. И. - Перспективы воздушно-космической обороны современной Украины, Прибылев Ю. Б., Левенко А. С., Паук О. Л. (2014)
Вимоги оформлення статтей (2014)
Al-Janabi Aqeel Bahp Tarkhan - Computer vision system for froth flotation based on centroid (2014)
Більчук В. М. - Оцінка ефективності та ризику прийняття рішень щодо змістовності прогнозованих чітких підмножин впливових факторів на розвиток процесу функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Нос І. А. (2014)
Василишин В. И. - Комбинированная пеленгация источников шумового излучения с использованием рандомизации собственных векторов корреляционной матрицы наблюдения и метода формирования луча (2014)
Винничук А. Г. - Дослідження впливу параметрів природного газу на коефіцієнт розширення робочого середовища у звужувальних пристроях при діагностуванні побутових лічильників газу (2014)
Витвицька Л. А. - Метрологічний аналіз пристрою для вимірювання витрати двофазових потоків, Витвицький З. Я., Лаврук Х. З. (2014)
Горбенко И. Д. - Синтез систем сложных сигналов с заданными свойствами корреляционных функций для приложений многопользовательских систем с кодовым разделением абонентов, Замула А. А., Семенко Е. А. (2014)
Емельянов В. А. - Фрагментированная марковская модель эксплуатации футерованного оборудования (2014)
Кандырин Н. П. - Шумовые характеристики комбинированного формирователя сигналов на основе однокольцевой системы ФАПЧ со смесителем и цифрового синтезатора сигналов (2014)
Корниенко В. И. - Принципы построения информационной системы управления нелинейными технологическими процессами рудоподготовки, Мацюк C. М., Удовик И. М. (2014)
Кулик И. А. - Обобщенные вероятности необнаруживаемой ошибки для квазиравновесных кодов, Новгородцев А. И., Скордина Е. М., Арбузов В. В. (2014)
Мороз Н. В. - Особливості обробки інформації оцінювання якості та врожайності зерна, Столярчук П. Г. (2014)
Мусієнко М. П. - Підвищення швидкодії LDPC-декодеру на основі організації подвійного буферу вхідного повідомлення, Крайник Я. М., Куценко С. В. (2014)
Стасев Ю. В. - Функционирование помехозащищенных радиосистем управления в декаметровом диапазоне, Романенко И. А. (2014)
Харченко В. С. - Метрико-интервальные модели и инструментальные средства для оценивания готовности информационно-управляющих систем с использованием марковских процессов, Бутенко В. О., Одарущенко О. Н. (2014)
Шевченко А. Ф. - Результати порівняльного аналізу характеристик спрямованості кільцевих фазованих антенних решіток для завдань створення багатопозиційних активно-пасивних РЛС (2014)
Шувалова Л. А. - Застосування скінченних автоматів для розробки структурної моделі комп’ютерної системи управління технологічними операціями фасування, Лихограй С. М. (2014)
Ярута В. О. - Статистичне оцінювання двокритерійної апроксимації експериментальних даних при вимірюваннІ електричних параметрів живих тканин резистивно-ємнісними електродами, Білова Т. Г., Побіженко І. О. (2014)
Голуб С. В. - Відображення властивостей автора тексту в структурі багатопараметричної моделі, Константиновська О. В., Голуб М. С. (2014)
Дубницкий В. Ю. - Статистический анализ причин антисоветских настроений у перемещённых лиц по данным Гарвардского проекта, Ходырев А. И. (2014)
Янголенко О. В. - Розроблення технології збору даних веб-моніторингу в системі управління якістю ВНЗ, Чередніченко О. Ю., Яковлева О. В. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського