Бульба В. Г. - Соціальні функції держави в умовах управління змінами (2013)
Сичова В. В. - Гендерна проблематика як складова сімейної політики в Україні (2013)
Кулик О. М. - Сфера державної сімейної політики в Україні: сутність і проблеми (2013)
Мандрикіна А. С. - Якість життя населення в контексті соціально-економічного розвитку країни (2013)
Кузнецов А. О. - Майбутня спеціальність та Інститут: проблема вибору, Калінкіна Н. В., Герасименко Г. Г., Іванова Л. А., Приживара С. В. (2013)
Алієва Т. А. - Взаємозв’язок рівня якості життя та порушення психоемоційної сфери в студентів з осо-бливими потребами із серцево-судинними захворюваннями (2013)
Богомаз С. Л. - Качественный подход в психологии: анализ двух исследований, Комлёнок Н. М. (2013)
Богуш О. Ю. - Психологічні особливості програми сприяння успішності кульової стрільби (2013)
Большакова А. М. - Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій та часові перспекти-ви осіб юнацького віку (2013)
Гнезділов Д. Ю. - Особливості внутрішньої структури емпатії (2013)
Журавель А. - До проблеми подружнього життя: вітчизняний та зарубіжний аспект вивчення (2013)
Закревський В. Е. - Розвиток суперпрофесіоналів: антропосоціальний та соціально-педагогічний виміри (2013)
Закревский В. Э. - Профессионализация личности и личностное развитие профессионала (2013)
Зозуля О. В. - Гендерні відмінності в прояві відповідальності в студентів – психологів, Маковєєва С. В. (2013)
Киреева З. А. - Время – аспект функционирования образа мира (2013)
Коваленко В. Є. - Особливості діагностики емоційного розвитку розумово відсталих молодших шко-лярів у контексті різних науково-теоретичних підходів (2013)
Кондрашихина О. А. - Неопределенность феномена любви и его представленность в обыденном соз-нании женщин разного возраста (2013)
Крутько С. В. - Диференціація потреб і можливостей досягнення провідних цінностей як основи життєвих перспектив особистості (2013)
Мельнік Н. Ю. - Роль часової перспективи у становленні професійної ідентичності особистості (2013)
Миронець М. Г. - Психологічні особливості переживання самотності в підлітковому віці (2013)
Немеш О. М. - Теоретико-психологічне структурування інформації про суб’єкт психологічної діяльності (2013)
Прудка Л. М. - Особливості професійної стійкості особистості (2013)
Руссу Е. И. - Эмоциональный интеллект как важный и надежный предиктор при определении личного и профессионального успеха у студентов-педагогов (2013)
Рязанцева Е. Ю. - Индивидуально-типологический профиль лиц с разным уровнем выраженности психологического кризиса и экзистенциальных ресурсов (2013)
Санников А. И. - Принятие решений в деятельности психолога – профессионального консультанта (2013)
Сімко Р. Т. - Особливості взаємозв’язків між психомоторними якостями суб’єкта і ефективністю його діяльності в екстремальних умовах (2013)
Стойчева М. И. - Специфика поведения аутсайдеров и лидеров в подростковой группе (2013)
Таций В. М. - Чинники, що забезпечують особистості відчуття психологічної захищеності (2013)
Шевченко Р. П. - Личностно ориентированный подход в клинике невротических и психосоматичес-ких расстройств среди военнослужащих и сотрудников вооруженных сил Украины (2013)
Щербатюк Б. А. - Використання аксіологічної моделі в процесі надання психотера-певтичної допомоги, Холодова О. О. (2013)
Яновский М. И. - Воздействие мультипликационного сериала "Симпсоны" на моральные установки подростков (2013)
Яроцька А.С. - Особливості психологічних меж особистості у співзалежних стосунках в парі (2013)
Авраменко Б. В. - Стан дослідження проблеми дидактичної культури викладача вищого навчального закладу (2013)
Башавець Н. А. - Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього фахівця як основа його культури (2013)
Бахіча Е. Е. - Проблема підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до про-фесійної діяльності в науково-педагогічних дослідженнях (2013)
Біда О. А. - Сучасний стан проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах заочного навчання (2013)
Бондаренко О.В. - Дослідження рівня рухової підготовленості студенток історико-філологічного факультету (2013)
Бриль Г. К. - Формування продуктивного іміджу вчителя початкових класів засобами ділової гри (2013)
Бриль Г. К. - Педагогічна технологія співробітництва та її впровадження в умовах початкової сільської школи, Бесарабова Т. В. (2013)
Вахницкая М. Г. - Интегративный подход в профессиональной подготовке студентов вуза (2013)
Гузалова О. В. - Аналіз сучасного стану підготовки аспірантів технічних спеціальностей до педагогі-чної діяльності (2013)
Гуцу В. Ф. - Психолого-педагогические основы формирования здорового образа жизни студентов фа-культета физической культуры и спорта (2013)
Джуринський П. Б. - Реалізація експериментальної моделі з підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності (2013)
Журавська Л. М. - Праксиологічний підхід у формуванні готовності майбутніх еко-номістів до професійного саморозвитку, Остапенко Е. О. (2013)
Загороднова В. Ф. - Етнокультурознавчий компонент у змісті мовної освіти представників національ-них спільнот як засіб соціалізації громадян України (2013)
Ирхина Ю. В. - Патриотическое, интернациональное и поликультурное воспитание студентов в усло-виях глобализации (2013)
Кавиліна Г. К. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до організації образотворчої ді-яльності в різновікових групах дошкільного навчального закладу (2013)
Кисельова О. І. - Застосування технологій проблемного навчання в умовах стандар-тизації вищої освіти, Єфіменко А. С. (2013)
Колесниченко Н. Ю. - Іншомовна педагогічна освіта великої Британії: сучасний стан і перспективи модернізації (2013)
Курлат А. М. - Совершенствование подготовки будущих педагогов к решению задач межуровневой преемственности (дошкольного и начального школьного) образования (2013)
Леонова В. І. - Структурні компоненти підготовленості майбутніх соціальних педагогів до професій-ної діяльності у закладах соціального захисту дітей (2013)
Монке О. С. - Виховання духовної культури дітей дошкільного віку в сім'ї (2013)
Николау Л. Л. - Роль проблемно-исследовательского задания в организации исследовательской деятельности и формировании исследовательских умений младших школьников в процессе обучения математике (2013)
Огороднічук І. А. - Особливості формування компетентності майбутніх інженерів (2013)
Перевознюк Н. М. - Структура іншомовної професійно-ділової комунікативної компетентності май-бутніх економістів (2013)
Пономарюк Л.П. - Організація самостійної роботи майбутніх молодших медичних працівників у про-цесі фахової підготовки (2013)
Сакалюк О. О. - Сучасні підходи до вивчення проблем полікультурного освітнього середовища (2013)
Сидорук О. Ю. - Формирование интерактивной компетентности у будущих преподавателей ино-странного языка (2013)
Скоромна М. В. - Роль культури почуттів у професійній діяльності вчителя (2013)
Славська Я. А. - Еколого-естетичне виховання учнів у школах великої Британії (2013)
Степанова Т. М. - Проблема виховання мовленнєвої особистості дитини в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Торган М. М. - Професійні функції менеджерів освіти (2013)
Тубичко Ю. О. - Нейропсихологічна діагностика основних компонентів мовленнєвого розвитку і пер-цептивно-когнітивних функцій в дітей старшого дошкільного віку (2013)
Ушнурцева Н. Н. - Преподаватель как субъект формирования культуры межнацио-нального общения, Васильева Н. И. (2013)
Ушнурцева Н. Н. - Профессиональная подготовка студентов кафедры педагогики и ме-тодики начального образования в процессе педагогической практики, Ткачук А. А. (2013)
Філатова Н. В. - Використання сучасних освітніх технологій в профорієнтаційній роботі загальноос-вітнього навчального закладу (2013)
Яворська Г. Х. - Підготовка курсових офіцерів до виховної роботи в курсантському середовищі (2013)
Яворська Г. Х. - Підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретичні засади (2013)
Яворська Г. Х. - Професійна готовність до дій в нетипових ситуаціях у працівників особового складу спеціального підрозділу ОВС України, Рудницький В. Є. (2013)
Резюме (2013)
Наші автори (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Sibruk L. V. - Measurement the occupied bandwidth of digital television emission by method X dB, Basansky A. А. (2014)
Prokopenko I. G. - Development of non-gaussian noise detection algorithm and investigation of its effectiveness, Babanska N. S. (2014)
Tunik A. A. - On structures of combined UAV flight control systems with elements of fuzzy logics, Komnatska M. M. (2014)
Galaguz T. A. - Investigation of initial data influence to the control law quality (2014)
Chumachenko E. I. - Traffic control system based on neuron networks (2014)
Nechyporenko O. M. - The method of analysis of reliability of frequency pressure sensor for systems of air signals of aircraft (2014)
Prasol I. V. - Models aggregation in electronic devices computer-aided systems (2014)
Sineglazov V. M. - Integrated computer-aided design system of wind-power plant, Boyko V. M., Kulbaka A. V. (2014)
Syneglazov V. M. - Computer-aided design of information fire monitoring system, Kupriyanchyk V. L. (2014)
Sineglazov V. M. - Express system of grain quality parameters determination, Halatenko O. S. (2014)
Sineglazov V. M. - Analysis of solar power plant’s efficiency, Karabetsky D. Р. (2014)
Syneglazov V. M. - Information model of computer-aided design environment, Godny A. P. (2014)
Tupitsin N. F. - The method of takeoff and landing UAV with help springboard, Dmitrenko B. I., Ziganshin A. A., Stepanenko I. A. (2014)
Sineglazov V. M. - Improving the efficiency of development process of automated helicopter flying, Shmelev Ju. M. (2014)
Sineglazov V. M. - Identification of mechanical backlash of navigation equipment testing table, Dolgorukov S. O. (2014)
Fedorov D. M. - Intellectual method of activity support of television system (2014)
Arkhyrei M. V. - Reducing uncertainty in health systems, Ivanets O. B. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Publisher's imprint (2014)
Вихідні дані (2014)
Степаненко М. - Полтавські джерела "Педагогіки добра і краси" Івана Зязюна, Кравченко Л. (2014)
Зязюн І. - Чи зможе дитина знову стати суб'єктом дослідження наукової педології? (2014)
Яланська С. - Професійне становлення вчителя як актуальна проблема педагогічної психології (2014)
Мозговий В. - Цілісний підхід у підготовці майбутніх учителів до режисури педагогічної дії (2014)
Отич О. - Використання педагогічної спадщини Софії Русової в морально-духовному вихованні дошкільника (2014)
Карапузова Н. - Педагогічний досвід естетизації освітнього середовища багатопрофільного факультету (2014)
Соломаха С. - Діалектика розвитку художньо-естетичного світогляду особистості в історії культури (2014)
Березан В. - Естетичний компонент інформаційно-комунікаційної компетентності соціального педагога (2014)
Сулаева Н. - Ретроспективний аналіз розвитку мистецької освіти в Україні (2014)
Дем'янко Н. - Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя в педагогічній спадщині В. М. Верховинця (2014)
Бичкова Л. - Історичний аспект колористичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Будник О. - Національне виховання майбутніх педагогів засобами народного гумористичного мистецтва (2014)
Braslawska-Haque M. - Akceptacja dzieci niepeinosprawnych przez ich peinosprawnych riwieinikyw (2014)
Миропольська Н. - Готовність учителів до впровадження естетико-виховних технологій (2014)
Федій О. - Естетотерапія як об'єкт системного проектування у фаховій підготовці майбутніх педагогів (2014)
Кайдановська О. - Методика виконання освітньо-кваліфікаційної роботи бакалавра архітектури: творчий аспект (2014)
Дмитренко М. - Естетика фольклорного слова (Рецензія на монографію М. П. Вовк "Фольклористика у класичних університетах України: теорія і практика (друга половина XIX- перше десятиліття XXI ст.)".- К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України,2014. - 419 с. (2014)
Гнізділова О. - Педагогічне благодійництво жінок в Україні. (Рецензія на монографію О. Ю. Ільченко "Благодійна діяльність жінок у галузі освіти України (XVII-XVIII ст.)".-Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка,2013. - 373с. (2014)
Погребняк М. - "Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного мистецтва" (Всеукраїнська науково-практична конференція Полтава,2010,2013 (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вступне слово ректора львівського університету бізнесу та права (2014)
Янковська Л. А. - Засади подолання спротиву персоналу змінам в умовах загострення загроз економічній безпеці підприємства (2014)
Мельничук Н. Ю. - Методологічні аспекти дослідження поліфункціональних категорій (2014)
Решота В. В. - Правовий статус ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи та її роль у зміцненні адвокатського самоврядування (2014)
Важинський Ф. А. - Інструменти нівелювання блокування взаємодій у господарській діяльності в транскордонному просторі, Черторижський В. М. (2014)
Індус К. П. - Аналіз тенденцій управління фінансовим потенціалом України (2014)
Кахнич В. С. - Загальнотеоретичні аспекти інтегративної функції порівняльного правознавства (на прикладі правової системи України) (2014)
Квак В. В. - Адміністративне судочинство як механізм вирішення спорів про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності (2014)
Кузьминчук Н. В. - Системно-дiяльнiсний пiдхід до держaвного регулювaння розвитку регiону (2014)
Матлай Л. С. - Зовнішньополітичне відомство Іспанії: історія та сучасний організаційно-правовий устрій ( 1975-2014 рр.) (2014)
Леськів М. Р. - Особливості використання гнучкої системи стимулів та постановки особистих цілей в мотивуванні працівників відділу збуту (2014)
Лозинська С. І. - Духовність як питання ідентифікації особистості правоохоронця (2014)
Ломага О. Б. - Концепція правового регулювання інформації в режимі службової таємниці (2014)
Городній М. М. - Загально-теоретичні аспекти індуського права (в контексті акультурації) (2014)
Мельничук Н. Ю. - Еволюція категорій правопорушення та адміністративна відповідальність, Сьома М. (2014)
Новіков В. В. - Правові загрози громадській безпеці (2014)
Гарасим Л. С. - Особливості удосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг в сучасних економічних умовах (2014)
Полупанов О. М. - Предмет і завдання судової експертизи (2014)
Заяць Р. Я. - Порядок та критерії встановлення неосудності особи (2014)
Романюк І. І. - Фінансово-правовий аспект еволюції категорії "фінансова безпека" (2014)
Семикіна А. В. - Сутність і значення людського капіталу у контексті забезпечення інноваційного соціального розвитку (2014)
Сендецька Т. В. - Правове мислення та його особливості (2014)
Сопільник Л. І. - Принципи, функції та методи адміністративно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2014)
Стасів О. М. - Права людини і громадянина як основний параметр антропологічної парадигми права (2014)
Микитюк М. А. - Аналіз правового забезпечення та взаємодії з іншими правоохоронними органами УДО України (2014)
Галаз Р. І. - Роль рекрутингу та розвитку персоналу в формуванні кадрової безпеки підприємства (2014)
Остапенко Л. О. - Теорія і практика співвідношення адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі охорони праці з іншими видами юридичної відповідальності (2014)
Степанюк Н. А. - Особливості застосування інноваційних технологій в менеджменті навчального закладу (2014)
Середа В. В. - Поняття, ознаки та склад дисциплінарного проступку (2014)
Зюбаненко С. В. - Закордонний досвід контролю в сфері надання охоронних послуг (2014)
Сопільник Р. Л. - Прокуратура і суд в євроінтеграційній парадигмі (2014)
Кобелько Д. М. - Характеристика та види правопорушень у фінансовій сфері (2014)
Кошовий Б-П. О. - Теоретичні засади класифікації чинників демотивації праці як загрози економічній безпеці підприємства (2014)
Козенко О. О. - Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки України (2014)
Галаз Л. В. - Обґрунтування груп характеристик трудового потенціалу підприємства (2014)
Лепех Ю. С. - Адміністративно-правові засади здійснення контролю органами державної влади у сфері захисту права на житло (2014)
Піцикевич В. В. - Орендна плата за земельну ділянку при зміні її нормативної грошової оцінки (2014)
Бачинський Т. В. - Деякі новели законодавчого регулювання електронної комерції в Україні (2014)
Семчук Ю. І. - Представницька функція прокуратури у контексті євроінтеграційних перетворень (2014)
Семчук Ж. В. - Економетрична модель для оцінювання засобів управління інвестиційними ресурсами соціальної економіки з урахуванням соціального конструювання (2014)
Олендер І. Я. - Цивільний позов про стягнення шкоди, завданої ухиленням від сплати податків, у кримінальній справі: питання юрисдикції (2014)
Каблак П. І. - Деякі міркування щодо визначення поняття "громадськість" у контексті налагодження взаємовідносин із судовою владою (2014)
Федотов О. А. - До проблеми адміністративно-правого механізму боротьби з тероризмом (2014)
Романів І. Ф. - Стратегічні орієнтири забезпечення соціально-економічної безпеки держави як передумови сталого соціального розвитку (2014)
Плашовецький О. А. - Розвиток законодавства про вік потерпілого від злочину (2014)
Гронський С. В. - Поняття та класифікація принципів взаємодії державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами (2014)
Бозуленко О. - Оптимізація механізму реалізації маркетингових стратегій (2014)
Камінський М. І. - Президент Франклін Рузвельт і його "Новий курс” реформ (2014)
Калініченко В. В. - Становлення та розвиток правового регулювання касаційного провадження в господарському судочинстві України (2014)
Кучер В. О. - Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення першочергових слідчий (розшукових) дій при розслідуванні економічних злочинів (2014)
Малюга Р. В. - Доказування події кримінального правопорушення в кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2014)
Старенький О. С. - Суб’єкти доказування в кримінальному провадженні: поняття та класифікація (2014)
Ткач О. В. - Межі втручання в приватне життя особи в кримінальному процесі України (2014)
Панюк Т. П. - Стратегія управління персоналом підприємств молочної галузі Рівненської області (2014)
Гаврилко П. П. - Теоретичні аспекти розвитку будівельного комплексу регіону, Лалакулич М. Ю., Пинда Ю. В. (2014)
Тихонова Д. С. - Адміністративні послуги державної реєстраційної служби України: поняття та класифікація (2014)
Савіна Н. Б. - Логістичні засади організації економічних систем (2014)
Чистоклетов Л. Г. - Загрози інформаційній безпеці в сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання в Україні (2014)
Дзюдзь М. С. - Органи державної пенітенціарної служби України в системі суб’єктів захисту прав, свобод і законних інтересів громадян у виправних установах (2014)
Дитюк В. З. - Терористична діяльність на об’єктах транспортної інфраструктури у контексті подій на сході України: аналіз проявів (2014)
Новіков В. В. - Історичні етапи еволюції свободи совісті (2014)
Азаров Ю. І. - Здійснення провадження на підставі угод про визнання винуватості, Климчук М. П. (2014)
Шевчук А. В. - Напрями перспективної модернізації системи освіти в регіоні (2014)
Пинда Ю. В. - Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у контексті реалізації енергозберігаючих заходів на регіональному рівні (2014)
Піх Ю. А. - Теоретико-правові аспекти мусульманського шлюбно-сімейного права у контексті секуляризаційних процесів (2014)
Ситар І. М. - Проблема секуляризації та десекуляризації в акультураційних процесах (2014)
Крикавський Є. В. - Ланцюг поставок – ex adverso традиційного підприємства, Похильченко О. А., Фалович В. А. (2014)
Довгунь О. С. - Механізми поведінки підприємства з партнерами інвестиційного процесу (2014)
Керевич О. В. - Основні напрямки взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при оголошенні в розшук підозрюваного (2014)
Порада В. М. - Міжнародно-правові стандарти доступу громадян до публічної інформації (2014)
Личенко І. О. - "Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження" (2014)
Єрмошин М. О. - Сучасні погляди до створення угруповання сил прикриття воєнних об’єктів від ударів з повітря (2014)
Курдюк В. Ф. - Погляди щодо аналітичної моделі оцінювання ефективності бойового застосування сил і засобів розвідки повітряного противника, Заболоцький О. С. (2014)
Водчиць О. Г. - Методика оцінки ефективності функціонування систем (органів) комплектування Збройних Сил України особовим складом, Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Бердочник А. Д. (2014)
Хижняк В. В. - Інтегральна оцінка ефективності функціонування системи метрологічного забезпечення авіаційної техніки (2014)
Крицкий Д. Н. - Метод расчета обобщенного показателя привлекательности проектов создания беспилотной авиационной техники гражданского применения (2014)
Ряполов И. Е. - Характеристики рассеяния беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн, Василец В. А., Сухаревский О. И. (2014)
Zamula O. А. - Implementation international standards in the Ukrainian air traffic management system, Chernysh V. І., Sievierinov O. V. (2014)
Печенин В. В. - Оценка флуктуационных погрешностей следящей системы, реализованной на синхронизированном автогенераторе, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В. (2014)
Сафронов О. В. - Математична модель прогнозування рівня коливань аеродинамічних поверхонь керування в експериментальних дослідженнях на трансзвукових числах М, Неділько О. М., Сафронов В. О. (2014)
Тютюник В. В. - Розробка науково-технічних основ системи моніторингу зони надзвичайної ситуації, яка включає доставку автоматизованих пристроїв контролю повітряними безпілотними засобами, Калугін В. Д., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2014)
Цитрицька Л. М. - Особливості структурного синтезу системи зниження віброакустичного навантаження на операторів складних систем (2014)
Шмельова Т. Ф. - Системний аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища менеджменту авіапідприємства, Сікірда Ю. В., Ассаул О. Ю. (2014)
Харитонов О. Л. - До питання реформування сучасної української армії., Харитонов А. О. (2014)
Жарик О. М. - Порівняння підходів щодо обґрунтування та розрахунку показника ефективності зенітного ракетного прикриття важливих державних об’єктів (2014)
Яценко К. Г. - Експериментальне визначення параметрів маневреності існуючих засобів рухомості зенітних ракетних комплексів середньої дальності Повітряних Сил Збройних Сил України, Подригало М. А., Куренко О. Б., Рогозін І. В., Клец Д. М. (2014)
Гогонянц С. Ю. - Аналіз впливу кількості стартових позицій на живучість зенітного ракетного підрозділу при маневрених способах ведення протиповітряного бою, Титаренко О. Б. (2014)
Ярош С. П. - Оцінювання радіоелектронної обстановки в районі бойових дій зенітного ракетного з’єднання (частини, підрозділу) з використанням можливостей геоінформаційної системи (2014)
Камалтинов Г. Г. - Шляхи забезпечення еквівалентної внутрішньої когерентності в РЛС з магнетронними генераторами з використанням сучасної цифрової елементної бази, Климченко В. Й. (2014)
Шевченко А. Ф. - Результаты анализа многочастотных пространственно-временных сигналов с прямоугольной огибающей (2014)
Добришкін Ю. М. - Можливі шляхи створення автоматизованої системи повітряного ультракороткохвильового телефонного радіозв'язку Повітряних Сил з використанням існуючих радіостанцій та новітніх інформаційних технологій (2014)
Баркалов В. В. - Методи побудови волоконно-оптичних ліній зв’язку в системі управління військового призначення, Рукас К. Г., Таровітов О. В. (2014)
Кас’яненко М. В. - Удосконалена методика оцінювання ефективності функціонування інформаційних напрямків, які включають різнорідні канали зв’язку з різною пропускною спроможністю, Ясинецький В. П. (2014)
Гнатюк С. Є. - Аналітична модель надійності програмних засобів комп’ютерних систем і програмно-керованих засобів зв’язку (2014)
Белокуров А. А. - Технология корреляционного анализа параметров OFDM сигналов в системах автоматического радиомониторинга, Вотяков О. И., Кузниченко В. С., Писарёнок Г. Г. (2014)
Лаврут О. О. - Вибір критерію оцінювання якості управління потоками інформації у телекомунікаційній мережі мобільного компоненту перспективної системи зв’язку Збройних Сил України (2014)
Кащук В. И. - Анализ относительной устойчивости и робастности системы автоматического регулирования мощности передатчика с двойным фазоопережающим контуром (2014)
Жила С. С. - Оптимальная оценкакоэффициента усиления приемника в СВЧ модуляционных радиометрах, Нгуен Нгок Винь Хао, Одокиенко А. В. (2014)
Чумак Б. О. - Аналіз похибок трьохпараметричних вимірювальних систем, Нос І. А., Мішуков О. М. (2014)
Пузиренко О. Г. - Математична модель загроз інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення (2014)
Павленко М. А. - Метод генерування псевдовипадкових чисел при моделюванні діяльності оператора АСУ, Миргород М. В., Руденко В. М., Довбня А. В., Соколов В. М. (2014)
Брежнев Е. В. - Метод оценивания безопасности критической энергетической инфраструктуры с учетом надежности цифровой подстанции, Харченко В. С. (2014)
Білова Т. Г. - Аналіз ризиків референтної структури хмарних обчислень, Ярута В. О., Побіженко І. О. (2014)
Журавлева А. В. - Использование методов стереозрения для определения положения объекта в пространстве, Плужников А. А. (2014)
Пєвцов Г. В. - Деякі аспекти міжвідомчої координації наукових досліджень як компоненту системи управління науковою діяльністю, Гриб Д. А., Ланецький Б. М., Ніколаєв І. М., Науменко М. В. (2014)
Гутченко О. А. - Розвиток засобів маскування дій військ та об’єктів із застосуванням аерозолів, Гутченко К. С., Тіхонов І. М., Ушмаров П. В. (2014)
Ляшенко І. О. - Визначення багатовимірної оцінки кількісних значень показників, які характеризують інформаційні заходи щодо запобігання воєнного конфлікту (2014)
Рєзніков Ю. В. - Рекомендації по використанню системи контролю і аналізу космічної обстановки в інтересах Збройних Сил України, Кулагін К. К., Поляков А. В. (2014)
Воробьева И. А. - Проектно-баллистические исследования по групповым запускам спутников в одном пуске ракеты носителя на разнесенные базовые орбиты, Шептун А. Д. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Sinitsyn R. B. - Wideband copula ambiguity function in radar and navigation systems, Yanovsky F. J. (2014)
Filyashkin M. K. - Method of measuring of angular orientation parameters in micromechanical nertial-satellite navigation systems (2014)
Osadchy S. I. - Optimal suppression of an electromagnetic interference effect on an acceleration measuring device, Zozulya V. A. (2014)
Azarskov V. N. - Vibration damping for the problems of aircraft motion, Gristchak D. D. (2014)
Ablesimov A. K. - Stability borders and regions of stabilization systems of inertial control objects, Bardon L. V. (2014)
Ryzhkov L. M. - Comparison of the covariance analysis results of the QUEST and the TRIAD methods, Stepurenko D. I. (2014)
Ryzhkov L. M. - Analysis of matrix algorithm of attitude determination, Ozhog M. V. (2014)
Udartsev E. P. - Features of automatic flight control system of UAV with vortex-active wing, Alekseenko S. I., Sattarov A. I. (2014)
Zemljanskij V. M. - A new pattern of development of the doppler effect in a coherent geometry of the multi-wave sensing and receiving laser radiation, Gusiev М. О. (2014)
Sushchenko O. A. - Design of two-degree-of-freedom system for control by inertially stabilized platform (2014)
Zhiteckii L. S. - Design of digital longitudinal autopilots based on l1-optimization approach, Melnyk K. V., Pilchevsky A. Yu., Kvasha I. R. (2014)
Chikovani V. V. - Shock resistance of differential type ring-like resonator vibratory gyroscope, Tsiruk H. V. (2014)
Goncharenko A. V. - Extremality of control and preferences distributions "goodness” (2014)
Chumachenko E. I. - Features of hybrid neural networks use with input data of different types, Koval D. Yu., Sipakov G. A., Shevchuk D. D. (2014)
Syneglazov V. M. - Algorithmic software of the fire monitoring system, Kupriyanchyk V. L., Stepanenko I. A. (2014)
Sineglazov V. M. - Navigation systems based on global system for mobile communications, Shildskyi S. S. (2014)
Sineglazov V. M. - Imitation modeling of express system of grain quality parameters determination, Halatenko O. S. (2014)
Beletsky A. Ya. - Generators of pseudo random sequences of Galois, Beletsky E. A. (2014)
Kozhokhina O. V. - Reliability model of air navigation system operator, Gribov V. M., Rudas S. I. (2014)
Klyuchko O. M. - The set of program models for ecological monitoring technical system based on principles of biophysics, Shutko V. N., Navrotskyi D. O., Mikolushko A. M. (2014)
Bovsunovska K. S. - Approximation of structure of decision of hydrodynamic’s equations in cyclone (2014)
Kit G. V. - Algorithms of selection of essential features of signals, which are invariant to move and rotation (2014)
Zherdev M. K. - Ways and methods of efficiency increasing of the independent automated test systems of radio-electronic devices, Kredentser B. P., Kuzavkov V. V. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Publisher's imprint (2014)
Вихідні дані (2014)
Ярош С. П. - Обґрунтування підходу до розробки методики порівняльного оцінювання зенітних ракетних комплексів (2014)
Обод І. І. - Синтез та аналіз оптимальних виявлювачів сигналів запиту в літакових відповідачах запитальних систем спостереження повітряного простору, Стрельницкий О. О., Андрусевич В. А. (2014)
Украинец Е. А. - Аэродинамические характеристики и характеристики радиолокационной заметности модели беспилотного самолета с крылом асимметрично изменяемой стреловидности (2014)
Кравченко О. І. - Адаптивний метод поліпшення точності визначення азимутальної координати суден оглядовими системами навігації, Печенін В. В., Денисов О. М. (2014)
Краснобаев В. А. - Анализ энергоэффективности беспроводной сенсорной сети, Горбенко Р. А. (2014)
Шевченко А. Ф. - Оценка границы дальней зоны многочастотной антенной решетки с пространственно-временной модуляцией токов излучателей (2014)
Гребеннік І. В. - Задача визначення раціональної структури поліграфічного видання, Грицай Д. В. (2014)
Дорофеев Ю. И. - Синтез системы оптимального управления запасами с дискретным ПИД-регулятором с использованием техники линейных матричных неравенств (2014)
Емельянов В. А. - Распределенная мультиагентная система для технической диагностики футерованного оборудования металлургического предприятия (2014)
Ляшенко І. О. - Удосконалена модель розрахунку імовірності виникнення воєнного конфлікту (2014)
Мохамад Абу Таам Гани - Математическая модель интеллектуального узла коммутации с обслуживанием информационных пакетов различного приоритета, Смирнов А. А., Якименко Н. С., Смирнов С. А. (2014)
Снегуров А. В. - Угрозы информационной безопасности стека протоколов IPv6, Чакрян В. Х. (2014)
Харченко В. С. - Информационная технология оценивания готовности информационно-управляющих систем с использованием марковских моделей на основе выбора инструментальных средств, Бутенко В. О. (2014)
Яновский М. Э. - Методы размещения точек доступа в беспроводных локальных компьютерных сетях на основании критерия полноты покрытия абонентских станций (2014)
Баранова В. О. - Разработка функциональной и структурной схем интеллектуальной системы управления адаптивного головного света автомобиля (2014)
Лагутин Г. И. - Особенности определения перечня параметров и характеристик систем электроснабжения (2014)
Разживін В. П. - Оптимізація електричної мережі промислового району, Маршалов В. В. (2014)
Хворост М. В. - Захист сельбищної зони від шуму транспортної магістралі акустичними методами, Грязнова С. А., Малишева В. В. (2014)
Голота В. И. - Нейтрализация гептила в водном растворе методом озоновой обработки, Таран Г. В., Замуриев А. А., Егоров М. А. (2014)
Дудак С. О. - Дослідження залежності інтенсивності випаровування легкозаймистих та горючих рідин з відкритої поверхні від швидкості руху повітряних мас та температури навколишнього середовища, Роянов О. М. (2014)
Бойко В. М. - Варіант апаратурного оснащення програмно-технічного комплексу для створення автоматизованого робочого місця з метрологічної атестації (повірки) технічних засобів (апаратури споживачів) глобальних навігаційних супутникових систем, Гаврилов А. Б., Рондін Ю. П. (2014)
Водолажко В. О. - Аналіз методів компенсації дисперсії волоконно-оптичних ліній зв’язку, Кондратенко С. О. (2014)
Науменко А. М. - Аналіз впливу характеристик волоконно-оптичних датчиків на швидкість і дальність передачі інформації, Леонова С. Г., Кононова О. А. (2014)
Толок І. В. - Особливості вимірювання витрати рідини калометричними витратомірами, Колеснік А. А. (2014)
Кийко С. Г. - Агентная имитационная модель управления инвестиционным портфелем предприятия, Дружинин Е. А. (2014)
Петровська Т. Е. - Оцінка працездатності системи як засіб управління збоями проектно-орієнтованого підприємства (2014)
Гайдук С. А. - Оценка безошибочности и быстродействия структур спасательных операций на море с параллельной организацией работ, Чабаненко П. П. (2014)
Дагіль В. Г. - Пожежна безпека термомодернізації будівель за допомогою фасадних систем, Хаткова Л. В. (2014)
Липовий В. О. - Дослідження можливих об’ємів утворення продуктів очищення резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів з вмістом шкідливих речовин, Удянський М. М. (2014)
Неклонський І. М. - Методика структурно-функціонального аналізу організації взаємодії між органами управління та підрозділами Національної гвардії України та ДСНС України при виникненні надзвичайних ситуацій (2014)
Рогозін А. С. - Оптимізація розподілу сил цивільного захисту по регіонах країни, Левченко Р. Т. (2014)
Собина В. О. - Постановка задачі прийняття раціонального рішення керівником гасіння пожежі при виконанні основного оперативного завдання (2014)
Стародубцев С. О. - Особливості безпеки особового складу підрозділів Національної гвардії України при перевезенні спеціального контингенту хворих на туберкульоз, Флорін О. П. (2014)
Стрелец В. М. - Сравнительный анализ закономерностей расхода запаса воздуха при работе спасателей в аппаратах на сжатом воздухе (2014)
Башкатов Є. Г. - Особливості тактики дій поліцейських миротворчих підрозділів під час виконання міжнародних миротворчих завдань, Панченко В. Ю., Радченко І. О. (2014)
Власенко І. В. - Вплив умов вогняного контакту на результати використання вогнепальної зброї, Симоненко Г. В. (2014)
Мейко О. В. - Методика визначення раціонального варіанту застосування мобільних груп окремого відділу прикордонної служби типу "С" під час ускладнення обстановки на ділянках державного кордону (2014)
Петрова Л. О. - Моральність як ціннісний модус військової освіти (2014)
Буряк О. О. - Соціальна адаптація армії України до нових умов існування, Гіневський М. І. (2014)
Побіженко І. О. - Перспективи використання хмарних технологій для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, Білова Т. Г., Ярута В. О. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2014)
Кравченко Л. М. - Культурологічна освіта в Полтавському педагогічному: теоретичні засади і досвід, Степаненко М. І. (2014)
Васюк Ю. А. - Заклади культури як осередки мистецько-педагогічного виховання (2014)
Винничук Р. В. - Загальнолюдські цінності у глобалізаційному вимірі (2014)
Науменко Н. С. - Метод проектів як міні-технологія професійного саморозвитку менеджера індустрії дозвілля (2014)
Андрощук І. М. - Створення регіональної системи неперервної освіти педагога: управлінський аспект (2014)
Кравчун Н. П. - Науково-педагогічна діяльність Я. Чепіги з організації навчально-виховного процесу в місті Києві (1920-1925 рр.) (2014)
Кафедра культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2014)
Зіненко Т. М. - Кураторство у симпозіумному русі: проблематика підходів і реалізації (2014)
Дмитренко В. А. - Підходи до періодизації розвитку української культури у підручниках з історії української культури (2014)
Карапузова Н. Д. - З досвіду підготовки майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями (2014)
Скорик Б. С. - Освітня діяльність мандрівних учителів у навчально-виховній системі українських земель (XVIIІ-XIX ст.) (2014)
Кочерга К. С. - Кореляція базових понять компетентнісного підходу в українській професійній освіті (2014)
Кравченко Д. М. - Сучасний театральний мюзикл як явище видовищної культури (2014)
Полянська Г. М. - Мистецтво як виховний чинник педагогічного процесу (2014)
Наталевич Н. П. - Культура сімейних відносин: економічний аспект (2014)
Скріннік Є. О. - Підходи до класифікації сімейних духовно-моральних цінностей учнів (2014)
Ємець А. В. - Актуальні аспекти підготовки майбутніх фахівців сімейної медицини до використання здоров’язберігальних педагогічних технологій (2014)
Артеменко Р. І. - У нашій пам’яті вони назавжди залишились (година пам’яті, приурочена вшануванню героїв Небесної сотні) (2014)
Фотоматеріали соціально-культурних проектів кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2014)
До відома авторів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2014)
Титул, зміст (2014)
Землянкін А. - Аналогії й відмінності системних криз у колишній Югославії та нинішній Україні, Підоричева І. (2014)
Колюх В. - Звуження через розширення: правовий статус Президента України в контексті конституційних змін (2014)
Мушак Н. - Україна на шляху до безвізового режиму з Європейським Союзом: роль та значення угод про місцевий прикордонний рух (2014)
Оніщенко Н. - Громадянська вихованість: моральна та правова складові (2014)
Стрижак А. - Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації (2014)
Редакційна колегія (2014)
Маркова М. В. - Інтеграція медичної психології в систему надання медичної допомоги пацієнтам із тяжкими соматичними захворюваннями як необхідна умова оптимізації лікувального процесу, Мухаровська І. Р., Піонтковська О. В. (2014)
Кришталь Е. В. - Состояние здоровья семьи при неврастении у женщин, Марченко В. Г., Кришталь Т. В. (2014)
Михайлов Б. В. - Формирование комплайенса в процессе медико-психологического сопровождения пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, Федак Б. С. (2014)
Рахман Л. В. - Особливості нейрокогнітивного дефіциту у хворих із терапевтично резистентними депресіями в аспекті їх клінічного поліморфізму (2014)
Балка Л. О. - Клініко-патопсихологічні, індивідуально-психологічні та психосоціальні чинники у генезі дезадаптації пацієнтів із сечокам'яною хворобою однієї або єдиної нирки (2014)
Бучакчийская Н. М. - Оценка распространенности и коррекция некоторых немоторных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона, Бахарева Л. В., Куцак А. В., Клименко А. В., Кравченко Е. А., Левадная А. В., Марамуха И. В. (2014)
Ушакова В. Р. - Вплив подружніх відносин на зміни психоемоційної та особистісної сфер вагітних жінок, Маркова М. В. (2014)
Григорян А. З. - Клініко-психологічна структура емоційних порушень у хворих на полінаркоманію (2014)
Савіна М. В. - Психологічні чинники саморегуляції пацієнтів із алкогольною залежністю, Слюсар В. В., Антонович М. О. (2014)
Архипенко Е. П. - Характеристика маскулинности - фемининности у зависимых от алкоголя женщин с ненормативными стереотипами полоролевого поведения (2014)
Выглазова О. В. - Сравнительный анализ психодиагностических характеристик больных, зависимых от алкоголя, и практически здоровых лиц (2014)
Пушкарь Л. Ю. - Особенности проведения медико-психологической и санитарно-просветительной работы в организованных детских коллективах врачами-интернами (2014)
Марута Н. А. - Критерии диагностики и принципы терапии депрессий, коморбидных с психическими и поведенческими расстройствами, Назарчук А. А. (2014)
Підкоритов В. С. - Особливості діагностики шизоафективного розладу серед спектра афективно-параноїдних станів, Сазонов С. О., Байбарак Н. А. (2014)
Зайцева Л. В. - Нарушение эмоциональных отношений между детьми и родителями в семьях, где матери страдают депрессиями различного генеза, Барычева Э. Н., Григорчук М. Ю. (2014)
Підлубний В. Л. - Оцінка якості життя та соціального функціонування в осіб із розладами особистості та поведінки (2014)
Яцина А. Т. - Гендерно обусловленные патопсихологические закономерности формирования депрессивных расстройств у мужчин (2014)
Лисконог А. Г. - Психотерапевтическая модуляция типов отношения к болезни у пациентов пожилого возраста с сердечно-сосудистыми и коморбидными психическими расстройствами (2014)
Вербовий П. П. - Зміст і ефективність заходів психокорекції порушення життєдіяльності сім'ї при безплідді у чоловіка (2014)
Кришталь Е. В. - Нарушения этапности и фазности психосексуального развития и мотивация сексуального поведения женщин с соматизированным расстройством, Луценко А. Г., Марченко В. Г. (2014)
Луценко А. Г. - Типовое состояние семейных отношений при псориазе у мужчин (2014)
Василишин Р. Д. - Біопродуктивність хвойних насаджень Українських Карпат, Домашовець Г. С., Василишин О. М. (2014)
Володимиренко В. М. - Використання комп’ютерних технологій для обробки лісівничої інформації, Ільченко Д. М. (2014)
Гайда Ю. І. - Збереження генофонду дуба звичайного і скельного в генетичних резерватах західного регіону України (2014)
Білоус А. М. - Методичні особливості дослідження мортмаси березових лісів Полісся України, Ковбаса Я. В. (2014)
Кутя М. М. - Використання методу аналізу ієрархій у практиці оптимізації рекреаційного лісокористування, Свинчук В. А., Кутя В. М. (2014)
Лосюк В. П. - Структура основних лісових формацій НПП "Гуцульщина" (2014)
Свинчук В. А. - Особливості таксаційної будови штучних соснових деревостанів заповідних лісів центрального Полісся України, Зібцев С. В., Гуменюк В. В. (2014)
Свинчук В. А. - Математичні моделі об’єму деревних стовбурів основних лісоутворювальних порід України, Кашпор С. М., Миронюк В. В. (2014)
Свинчук В. А. - Особливості повнодеревності стовбурів дерев липи дрібнолистої Лісостепу України, Сошенський О. М. (2014)
Яворовський П. П. - Лісові пожежі і заходи щодо видалення природних горючих матеріалів у лісових екосистемах (2014)
Білоус М. М. - Фізико-хімічні особливості якісного складу земель, виведених із сільськогосподарського використання (2014)
Бровко Ф. М. - Особливості відтворення сосни звичайної у Ковельському лісництві ДП "Ковельське ЛГ", Гуславський В. О. (2014)
Іванюк І. В. - Вирощування саджанців гінкго дволопатевого в контейнерній культурі, Завадська М. О. (2014)
Кайдик О. Ю. - Шляхи покращення забезпечення садивним матеріалом робіт з відтворення лісів у підприємствах Рівненського ОУЛМГ, Тимощук М. Ю. (2014)
Кривий С. В. - Ґрунтова схожість насіння береки (Sorbus torminalis (L.) Cranz) (2014)
Матковська С. І. - Гаметофітне та ембріональне виживання насінних зачатків сосни звичайної в еколого-географічних культурах Київського Полісся (2014)
Маурер В. М. - Особливості природного відновлення сосняків Східного Полісся (на прикладі ДП "Свеське ЛГ"), Донік Д. С. (2014)
Маурер В. М. - Успішність природного поновлення сосни звичайної в умовах Рівненського Полісся, Корень С. А. (2014)
Маурер В. М. - Особливості розмноження зеленими живцями Кerria japonica (L.) Dc. та Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’, Косенко Ю. І., Копчук І. І. (2014)
Маурер В. М. - Особливості вегетативного розмноження таволги японської ‘Shirobana’ та сніжноягідника коралового ‘Hancock’, Марчук І. В. (2014)
Maurer V. M. - Etiology and pathogenesis of the widespread desiccation of trees and plantations, Pinchuk А. P. (2014)
Маурер В. М. - Сучасний стан та шляхи інтенсифікації плантаційного лісовирощування тополі на Волині, Шилін І. С. (2014)
Маурер В. М. - Причини та особливості патогенезу всихання ялинників НПП "Синевир" і шляхи підвищення їх біологічної стійкості, Ярема С. І. (2014)
Пінчук А. П. - Особливості отримання асептичної культури Аraukaria heterophylla (Salisb.) Franco, Романенко О. В. (2014)
Бровко Ф. М. - Формування мікробоценозів в осередках ущільнення дерново-шаруватих грунтів, Юхновський В. Ю., Рижов О. М. (2014)
Фучило Я. Д. - Особливості створення плантацій тополі в умовах свіжої та вологої судіброви Київського Полісся, Сбитна М. В., Фучило Д. Я. (2014)
Шлапак В. В. - Насіннєношення та природне поновлення сосни звичайної на Чигиринських пісках, Лєванова Д. А. (2014)
Яворовський П. П. - Пристосувальні реакції сіянців горобини звичайної до недостатнього рівня зволоження ґрунтів, Бровко О. Ф. (2014)
Крилов Я. І. - Агрохімічні властивості ґрунтів протиерозійних насаджень дуба звичайного (2014)
Лобченко Г. О. - Просторова оптимізація системи полезахисних лісових смуг (2014)
Малюга В. М. - Особливості використання дуба звичайного у протиерозійних лісових насадженнях, Дударець С. М. (2014)
Малюга В. М. - Водно-фізичні властивості грунту паркових насаджень, Міндер В. В. (2014)
Шестак Я. Л. - Морфолого-фракційний склад і запаси лісової підстилки протиерозійних насаджень (2014)
Пузріна Н. В. - Сучасні методи інтенсифікації вирощування садивного матеріалу сосни звичайної (Pinus silvestris L.), Бойко Г. О. (2014)
Кульбанська І. М. - Комплексна оцінка (симптоматика, екологічний вплив та фітопатологічний аналіз) всихаючих насаджень Fraxinus excelsior L. в умовах Західного Поділля (2014)
Розенфельд В. В. - Особливості використання біологічних фунгіцидів у лісових розсадниках (2014)
Демченко О. О. - Колекція східноазійських кущів ботанічного саду НУБіП України, Демченко С. К. (2014)
Демченко О. О. - Особливості цвітіння видів роду Viburnum L. в умовах Лісостепу України, Демченко С. К. (2014)
Дзиба А. А. - Порівняльний аналіз елементів топіарного мистецтва у містах Бахмач, Ніжин і Батурин Чернігівської області, Романенко А. О. (2014)
Євтушенко Ю. В. - Особливості отримання асептичної культури виду Aesculus carnea Hayne (2014)
Зібцева О. В. - Вуличні насадження м. Вишгорода Київської області (2014)
Косенко Ю. І. - Особливості підживлення контейнерної культури Thuja occidentalis ´Smaragd´ та Juniperus scopulorum ´Blue arrow´ добривами пролонгованої дії (2014)
Маурер В. М. - Перспектива та особливості використання різних культиварів роду Picea A. Dietr в озелененні, Шевчук В. В. (2014)
Oleksiychenko N. О. - The ragenarative ability of the explants of Tilia cordata Mill. plants under in vitro culture conditions, Klyuvadenko А. А., Chornobrov O. Yu., Sovakova М. О. (2014)
Піхало О. В. - Ретроспективний аналіз території дендропарку "Юннатський" Національного еколого-натуралістичного центру, Полупан О. В. (2014)
Соботович А. Л. - Тип лісорослинних умов та допустимі рекреаційні навантаження у лісових та паркових фітоценозах (2014)
Совакова М. О. - Екологічна толерантність видів липи (Tilia L.) за фото- та термоіндукованими змінами флуоресценції хлорофілу листків, Соваков О. В., Китаєв О. І. (2014)
Byiskih N. V. - On the possibility of using of small diameter pine round timber with defects in construction (2014)
Коваль В. С. - Вдосконалення технології сушіння деревини капа (2014)
Пінчевська О. О. - Щодо визначення коефіцієнта вологопровідності деревини сосни (2014)
Професор Салганський Олексій Олександрович (1919–2010). До 95-річчя від дня народження (2014)
Баркалова Е. Л. - Питання патогенезу та діагностики нейросифілісу (2014)
Джораєва С. К. - Особливості мікробного ценозу верхніх дихальних шляхів у хворих на обмежену склеродермію та червоний вовчак, Кутасевич Я. Ф., Савенкова В. В., Гончаренко В. В., Маштакова І. О., Васильєва О. С., Кузьменко А. М., Іванцова О. К., Щоголєва О. В. (2014)
Коцар О. В. - Поширеність метицилінрезистентних позалікарняних Staphylococcus aureus (CA-MRSA) та коагулазонегативних стафілококів (MR-CNS) в розвитку гнійно-запальних процесах (2014)
Болотна Л. А. - Клінічне значення гіпергомоцистеїнемії у хворих на псоріаз, Саріан О. І. (2014)
Єлісєєва О. В. - Оцінка ефективності лікування хворих на хронічний генералізований парадотит, який перебігає на тлі червоного плоского лишаю, Соколова І. І., Кутасевич Я. Ф., Кондакова Г. К. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Терапевтическая эффективность производного хинуклидинов при аллергодерматозов и некоторых других дерматозах, сопровождающихся зудом, Стулий О. Н. (2014)
Проценко Т.В. - Морфологические особенности ремоделирования патологических рубцов при комплексном лечении с применением ингибиторов кальциневрина, Борзых Ю. А., Бондаренко Н. Н. (2014)
Мавров Г. И. - Клинико-эпидемиологические особенности урогенитального хламидиоза на современном этапе, Иващенко Л. В., Щербакова Ю. В., Орлова К. С. (2014)
Солошенко Е. М. - Динаміка розповсюдженості та захворюваності на поширені дерматози в Україні і Харківському регіоні за останні 10 років, Волкославська В. М., Гутнєв О. Л. (2014)
Беловол А. Н. - Энтомодермоскопия чесотки: клинические случаи, Ткаченко С. Г. (2014)
Правила для авторов (2014)
Роїк М. В. - Оцінка генетичного потенціалу вітчизняних цукрових буряків, Корнєєва М. О. (2005)
Роїк М. В. - Оцінка запилювачів цукрових буряків різної генетичної структури за комбінаційною здатністю, Корнєєва М. О. , Власюк М. В. (2005)
Яценко А. О. - Селекційно-генетичні основи вдосконалення адаптивного потенціалу буряківництва в Україні, Опалко А. І. (2005)
Лейбович А. С. - Вивчення ЧС ліній та гетерозисних запилювачів цукрових буряків іванівської селекції за програмою "Бетаінтеркрос", Кулік О. Г., Борисов Д. В. (2005)
Орлов С. Д. - Мінливість ознак маси і цукристості коренеплодів у ліній O типу, ЧС номерів цукрових буряків (2005)
Корнєєва М. О. - Інбридинг і якість пилку запилювачів цукрових буряків різного ступеня гетерозиготності, Власюк М. В. (2005)
Труш С. Г. - Ефективність багаторазового індивідуально-родинного добору при створенні багатонасінних запилювачів цукрових буряків та їх використання, Баланюк Л. О. (2005)
Фалатюк Л. В. - Селекційно-генетична цінність компонентів ЧС гібридів уладівської селекції, Корнєєва М. О. (2005)
Адаменко Д. М. - Шляхи створення багатонасінних ліній-запилювачів на основі багатонасінних популяцій верхняцької селекції (2005)
Корнєєва М. О. - Вихідні матеріали веселоподільської селекції для створення батьківського компонента ЧС гібридів цукрових буряків, Ермантраут Е. Р., Власюк І. В. (2005)
Лейбович А. С. - Особливості створення запилювачів O типу та їх використання в селекції цукрових буряків, Борисов Д. В., Борисова Т. А. (2005)
Вакуленко П. І. - Продуктивність пробних гібридів залежно від походження та структури материнського компонента (2005)
Гольдермахер С. О. - Створення та добір самофертильних закріплювачів стерильності в селекції цукрових буряків, Чемерис Л. М., Мельничук Ю. В., Змієвський В. М. (2005)
Дубчак О. В. - Вивчення генетичного потенціалу ЧС ліній верхняцького походження (2005)
Мельнічук Ю. В. - Створення триплоїдних гібридів цукрових буряків з використанням різних за походженням ЧС форм, Чемерис Л. М., МалігонГ. С., Гольдермахер С. О. (2005)
Чемерис Л. М. - Селекція тетраплоїдних форм цукрових буряків та їх використання при створенні гібридів на ЧС основі, Кулік О. Г., Галашевський В. Л. (2005)
Ковальчук H. С. - Методи створення тетраплоїдних багатонасінних запилювачів цукрових буряків на Веселоподільській дослідно-селекційній станції, Власик В. І., Вареник К. О., Смірних Л. М., Синельник П. М. (2005)
Перфільєва Л. П. - Оцінка тетраплоїдних та анеуплоїдних форм цукрових буряків з метою отримання апоміктичних рослин, Манько А. Е., Яценко А. О. (2005)
Чемерис Л. М. - Створення і стабілізація за плоїдностю тетраплоїдних форм цукрових буряків, Кулік О. Г., Федоренко І. А., Малігон Г. С., Мельник Н. С. (2005)
Роїк М. В. - Методика оцінки і доборів за цитологічними та цитоембріологічними тестами в селекційному процесі для покращання біологічної якості насіння цукрових буряків, Чередничок О. І., Чередничок С. П. (2005)
Татарчук В. М. - Цитологічний контроль плоїдності багатонасінних тетраплоїдних запилювачів цукрових буряків у селекційному процесі (2005)
Манько A. Е. - Вітчизняні джерела стійкості до хвороб і їх використання в селекції цукрових буряків, Манько О. А. (2005)
Яковець B. А. - Результати і перспективи селекції цукрових буряків на стійкість до церкоспорозу (2005)
Костенко О. І. - Вивчення стійкості до загнивання коренеплодів під час вегетації вихідних селекційних матеріалів цукрових буряків, Ганженко О. М., Кулік О. Г. (2005)
Манько О. А. - Інтрогресія генів стійкості до ризоманії у вітчизняні селекційні матеріали цукрових буряків, Манько А. Е. (2005)
Яковець В. А. - Оцінка перспективних гібридів ялтушківської селекції за продуктивністю та стійкістю до комплексу хвороб, Литвинюк В. В., Федорощак Й. М., Радійчук М. І., Яковець I. В. (2005)
Литвинюк В. В. - Формування колекції диких видів роду Beta L. для створення нових форм цукрових буряків (2005)
Борисов Д. В. - Методика вирощування штеклінгів цукрових буряків свіжозібраним насінням та використання їх у селекційному процесі, Лейбович А. С., Борисова Т. А. (2005)
Роїк М. В. - Нові методи створення компонентів гібридів кормових буряків на ЧС основі, Орлов С. Д., Джігіріс Л. А., Шараєнко О. М. (2005)
Слівченко A. M. - Селекція однонасінних кормових буряків, Яценко А. О., Моргун А. В., Слівченко А. О., Жученко О. І., Собченко Л. К. (2005)
Балан B. М. - Агроекологічні причини різноякісності гібридного насіння цукрових буряків, Оберемчук Д. В. (2005)
Балагура О. В. - Біологічні особливості насінників-компонентів ЧС гібридів залежно від умов їх вирощування (2005)
Боршківський М. Г. - Посівні та фізичні якості насіння багатонасінних запилювачів цукрових буряків-компонентів гібридів на стерильній основі, Орлов С. Д., Манько Д. Є. (2005)
Козунь I. I. - Біологічні особливості росту і розвитку та вихід садивних коренеплодів ЧС гібридів цукрових буряків залежно від розміру фракцій насіння і строків сівби (2005)
Деркач B. Г. - Вихід садивного матеріалу кормових буряків залежно від строків сівби та норм висіву насіння в умовах Центрального Лісостепу України (2005)
Корнієнко C. І. - Способи вирощування насіння ЧС гібридів цукрових буряків у північно-східній частині Лісостепу України (2005)
Заришняк A. С. - Ефективність норм внесення мінеральних добрив під насінники цукрових буряків, Кубряк Р. В. (2005)
Балан B. М. - Підпокривна сівба за безвисадкового способу вирощування насіння цукрових буряків у південно-східній частині Криму, Клещевніков О. М. (2005)
Бобруйко В. М. - Норма висіву насіння як фактор збереженості і продуктивності безвисадкових насінників у зрошуваних умовах Криму (2005)
Загородня Л. Г. - Вплив ширини міжрядь на врожай безвисадкових насінників, Загородній О. Т., Манько А. Е. (2005)
Буркун О. В. - Вирощування насіння ЧС гібридів за сівби сумішшю компонентів схрещування (2005)
Пінчковський Г. Л. - Формування густоти безвисадкових насінників гібридів на ЧС основі, Пінчковська В. Г. (2005)
Загородний O. М. - Шляхи підвищення польової схожості насіння при сівбі компонентів схрещування ЧС гібридів (2005)
Доронін B. А. - Пилкоутворююча здатність запилювача залежно від його густоти (2005)
Турченяк C. М. - Різноякісність насіння цукрових буряків, вирощеного безвисадковим способом залежно від його розміщення на насінниках (2005)
Касян Н. Ю. - Збереженість і продуктивність безвисадкових насінників ЧС гібридів залежно від ширини міжрядь і норми висіву насіння (2005)
Моргунов Ю. М. - Продуктивність безвисадкових насінників залежно від строків сівби і норми висіву насіння в південно-східній частині Криму (2005)
Оголенко I. С. - Агротехнічні особливості вирощування насінників кормових буряків (2005)
Файдюк B. В. - Прийоми формування високоякісного гібридного насіння цукрових буряків (2005)
Шутенко Т. О. - Збирання насінників цукрових буряків з застосуванням нових десикантів (2005)
Будовський М. Д. - Випробування селекційних матеріалів цукрових буряків на насіннєву продуктивність і якість насіння, Гізбуллін Н. Г. (2005)
Марченко C. І. - Роль розміру насіння в сучасних технологіях обробки посівного матеріалу, Доронін В. А., Бусол М. В., Бідуля К. Г., Дігтяр Н. Г., Сніжок Ю. Б., Сичук Л. В., Кушицький М. Ф. (2005)
Доронін B. А. - Використання мікроелементів в процесі передпосівної підготовки насіння, Заришняк А. С., Бусол М. В., Марченко С. І., Романенко М. П., Герман Б. О., Кушицький М. Ф. (2005)
Мотренко C. М. - Залежність посівних якостей дражованого насіння від їх біологічних показників (2005)
Балан В. М. - Удосконалення пересадного способу вирощування насіння цукрових буряків, Мельник Д. С. (2005)
Роїк М. В. - Пошук нових джерел стійкості цукрових буряків до ризоманії, Нурмухаммедов А. К., Васильєва Н. О., Шаюк Л. В., Білоус Н. В., Радченко В. П., Песцова Е., Schneider К. (2005)
Редько В. І. - Методи біотехнології як сучасне знаряддя селекції цукрових буряків. Оглядова стаття, Нурмухаммедов A. K., Бех H. C., Драгунова O. K., Недяк Т. М., Шаюк Л. В. (2005)
Небиков М. В. - Селекція на посухостійкість в умовах культури in vitro (2005)
Драгунова O. K. - Індукція галоїдного партеногенезу в умовах культури in vitro у цукрових буряках (2005)
Бех Н. С. - Якість пилку багатонасінних цукрових буряків залежно від умов культивування in vitro, Редько В. І., Білоус Н. В. (2005)
Редько В. І. - Вплив солей кадмію на рослини цукрових буряків у культурі in vitro, Недяк Т. М., Драгунова O. K. (2005)
Дубровна О. В. - Особливості процесів калюсогенезу у рослин буряків різного рівня плоїдності, Лялько I. I., Тищенко О. М. (2005)
Чугункова Т. В. - Вивчення стабільності ознаки стійкості до комплексу стресових факторів у клітинних ліній і рослин-регенерантів буряків, Губанова Н. Я., Розумна Л. Ф. (2005)
Іващенко О. О. - Захист посівів цукрових буряків від бур'янів, Макух Я. П. (2005)
Недашківській О. І. - Вплив систем обробітку ґрунту в сівозміні на продуктивність цукрових буряків і забур'яненість посівів, Цвей Я. П., Ременюк Ю. О., Хильницький О. М., Юрчак В. П. (2005)
Борівський A. Ф. - Ефективність боротьби з бур'янами при вирощуванні насіння цукрових буряків висадковим способом (2005)
Педос B. П. - Ефективність сумішей фунгіцидів для протруювання насіння проти коренеїда цукрових буряків, Колодійчук В. Д., Миколінська Н. М., Король Л. Є. (2005)
Маслоїд A. П. - Продуктивність цукрових буряків при обробці насіння бактеріальними добривами і вегетуючих рослин регулятором росту, Осадчук В. Д., Табачук В. З. (2005)
Саблук C. В. - Захист насінників цукрових буряків від листкової бурякової попелиці (Aphis fabae Scop.), Грищенко О. М., Сторожик Л. І. (2005)
Саблук B. Т. - Ефективний захист маточних посівів цукрових буряків від шкідників, Грищенко В. М., Грищенко О. М. (2005)
Литвинюк В. В. - Характеристика перспективних гібридів яптушківської селекції в умовах епіфітотії церкоспорозу, Яковець В. А., Гарматюк Н. В., Федорощак Й. М. (2005)
Курило В. Л. - Осипання та втрати насіння при скошуванні насінників цукрових буряків (2005)
Саганов М. І. - Технічні засоби для сівби цукрових буряків на дослідних ділянках, Крижко В. М., Зиков П. Ю., Адаменко Д. М., Андреєва Л. С. (2005)
Крижко В. М. - Удосконалення технології збирання коренеплодів маточних цукрових буряків, Зиков П. Ю., Саганов М. І., Ганженко О. М. (2005)
Ганженко О. М. - Методичні рекомендації щодо оцінки якості роботи висадкосадильних машин, Крижко В. М., Зиков П. Ю. (2005)
Овсянникова С. П. - Методичні підходи до визначення вартості сорту і ціни насіння, Бондар B. C. (2005)
Пиркін В. І. - Ефективність виробництва насіння цукрових буряків в Україні, Гапоненко Г. Д., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Федоряка М. М. (2005)
Фурса A. В. - Механізм вільного ціноутворення і державної підтримки виробництва цукросировини та цукру в ринкових умовах (2005)
Пиркін B. І. - Шляхи підвищення ефективності виробництва цукрових буряків, Сінченко В. М., Борисюк В. О., Симоненко О. І., Гізбулліна Л. Н. (2005)
Капустян Г. А. - Стан та перспективи патентно-ліцензійної роботи в Інституті цукрових буряків УААН, Потапейко Т. М., Мандровська С. М. (2005)
Саблук В. Т. - Нові інсектициди для захисту цукрових буряків від шкідників, Грищенко В. М., Грищенко О. М., Самолюк М. С. (2000)
Саблук В. Т. - Розробка нових способів захисту цукрових буряків від коренеїду, Нурмухаммедов А. К. (2000)
Грищенко В. М. - Захист сходів цукрових буряків від хвороб, Грищенко О. М. (2000)
Іващенко О. О. - Проблеми гербології в буряківництві (2000)
Соколо-Поповський А. М. - Надійний захист від бур'янів - реальний (2000)
Шкаредний І. С. - Основи раціоналізації структури посівів, сівозмін і способів обробітку грунту (2000)
Барштейн Л. А. - Вплив сівозміни, обробітку грунту та добрив на врожайність цукрових буряків та використання ними елементів живлення (2000)
Шкаредний І. С. - Місце цукрових буряків у сівозмінах південно-західної частини Лісостепу, Вакуленко М. О., Колібабчук Т. В., Костенко С. С. (2000)
Горобець A. M. - Особливості впливу сівомін, обробітку грунту та добрив на забур'яненість цукрових буряків в підзоні недостатнього зволоження, Зоря С. Ю., Шкаредний І. С., Якименко В. М., Кунак B. Д. (2000)
Кушицька Г. Б. - Продуктивність цукрових буряків залежно від насичення ними сівозміни (2000)
Якименко В. М. - Вплив умов вирощування сільськогосподарських культур на їх урожайність та використання елементів живлення, Барштейн Л. А., Одрехівський А. Ф., Петрова О. Т., Дубовий Ю. В. (2000)
Барштейн Л. А. - Ефективність обробітку грунту щодо накопичення та використання вологи, Якименко В. М., Шкаредний I. С. (2000)
Мацевецька Н. М. - Ефективність оптимізації прийомів основного весняного обробітку та догляду на посівах цукрових буряків, Коломієць О. П., Недашківський О. І., Тараненко В. І. (2000)
Іванець Г. І. - Мінімалізація передпосівного і післяпосівного обробітку грунту під цукрові буряки, Деркач Г. Й. (2000)
Малярчук М. П. - Вплив довгострокового застосування мінімального обробітку грунту на продуктивність цукрових буряків при зрошенні, Ковтун В. А., Куриленко В. О., Зенкіна О. Є. (2000)
Опанасенко Г. П. - Вплив двоярусної оранки на забур'яненість посівів цукрових буряків (2000)
Пономарчук М. В. - Ефективність способів основного обробітку грунту в польовій сівозміні (2000)
Калмикова Н. О. - Зміни мікробіологічного стану грунтів під впливом сидератів, Франков С. В., Гоголь Л. О. (2000)
Калмикова Н. О. - Вплив бактеріальних азотфіксуючих препаратів на продуктивність цукрових буряків, Гоголь Л. О., Гончарук Г. С. (2000)
Гізбуллін Н. Г. - Конкурсні випробування регуляторів росту на цукрових буряках при використанні їх у період вегетації, Гонтаренко С. М., Черната Д. М., Кушицький М. Ф., Романенко М. М., Гирич Б. Д., Григор'єва О. М., Коритник В. М. (2000)
Коломієць О. П. - Особливості агротехніки вирощування цукрових буряків за енерго-, ресурсозберігаючими технологіями, Мацевецька Н. М., Власенко С. І., Дорошенко В. А., Гончарук Г. С., Слободяник В. С., Ломако Т. М. (2000)
Недашківський О. І. - Водоспоживання та продуктивність сортів і гібридів цукрових буряків залежно від режимів зрошення та довжини вегетаційного періоду, Мацевецька Н. М., Коломієць О. П., Бездітний В. В. (2000)
Курило В. Л. - Удосконалення процесу вирощування насінників буряків безвисадковим способом (2000)
Гументик М. Я. - Обгрунтування параметрів робочих органів для підкопування коренеплодів цикорію (2000)
Роїк М. В. - Про морфологічні ознаки рослин цукрових буряків та їх вплив на продуктивність і якість механізованого збирання, Зуєв М. М., Борисюк В. О. (2000)
Погребняк С. П. - Енергозберігаюча технологія вирощування цукрових буряків, Захарова В. В., Побережний Ф. В., Полушкін О. В., Гринюк В. П., Бузанов М. І. (2000)
Крижко В. М. - Основні напрямки вдосконалення технічних засобів для садіння коренеплодів маточних буряків (2000)
Зуєв М. М. - Про сівбу на кінцеву густоту рослин, Борисюк В. О., Миколюк Ю. В. (2000)
Барштейн Л. А. - Шляхи підвищення використання органічних добрив, Якименко В. М., Шкаредний І. С., Одрехівський А. Ф. , Петрова О. Т. (2000)
Бондаренко В. М. - Ефективність на цукрових буряках малих доз мінеральних добрив весняно-літнього внесення, Романенко М. М., Сніжок Ю. Б. (2000)
Мусіч В. І. - Ефективність застосування зернистого фосфориту родовищ України під цукрові буряки на сірому опідзоленому грунті Західного Лісостепу України, Заришняк А. С., Череднічок І. І. (2000)
Чередничок І. І. - Ефективність нового калійного добрива "Калімаг-3" при внесенні під цукрові буряки, Заришняк А. С., Мусіч В. І., Чередничок А. І., Дернова Г. В. (2000)
Теселько В. Л. - Деякі підсумки та проблеми патентно-ліцензійної роботи в ІЦБ УAAH, Потапейко Т. М., Капустян Г. А. (2000)
Кузь В. В. - Динаміка доборів в гібридних популяціях гороху (2000)
Шаповал В. М. - Трасформації людського буття в умовах постсучасності (2014)
Сакун А. В. - Антропологічні інтенції постмодерністського мислення: перспектива vs фіналізму (2014)
Усанова Л. А. - Історії після кінця історії, Усанов І. В. (2014)
Головіна Н. І. - Філософсько-культурологічні засади дослідження феномену культури (2014)
Распопов Є. І. - Іморталізм як антропологічна проблема: інтерпретації, концепції та метанаративні узагальнення (2014)
Сіпіна О. Д. - Людина і світ в мистецтві ХХ століття (2014)
Ігнатьєв В. А. - Ісихазм: суперечність наративів у релігійно-філософському дискурсі (2014)
Ямчук П. М. - Філософія християнської державності в концептуальному осмисленні митрополита Василя Липківського,Чехівського В. М. та Липинського В. К. (2014)
Цебрій І. В. - Поєднання зороастрійських традицій та ісламу в творчій спадщині Абулкасима Фірдоусі (2014)
Блоха Я. Є. - Короленко В. Г. про ціннісні орієнтації світових релігій (2014)
Ліннік Ю. В. - Постать митрополита Володимира в становленні української православної церкви московського патріархату (2014)
Дмитрук І. А. - Специфіка п’ятидесятницьких спільнот в структурі ВС ЄХБ в період 1945 – 1989 років (2014)
Кравченко А. П. - Любов у світі природи,суспільства і людини, Москаленко С. М. (2014)
Шенгерій Л. М. - Прикладне застосування математичних знань при вивченні дисципліни "логіка" у ВНЗ (2014)
Ющенко Ю. П. - Філософія у вищому медичному навчальному закладі: реалії та перспективи (2014)
Салій А. В. - Філософське осмислення проблеми медичного труентизму, Мокляк Є. В., Важнича О. М. (2014)
Кравченко П. А. - З минулого і сьогодення історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка В. Г. (2014)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2014)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2014)
Батуринський М. П. - Аналіз можливості використання двомірної моделі повітряного об’єкту при оцінюванні можливості його виявлення засобом радіолокації (2007)
Голкін Д. В. - Напрямки застосування інформації космічних систем в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України, Худов Г. В., Карлов Д. В. (2007)
Єрмошин М. О. - Застосування геоінформаційних і космічних навігаційних систем для підвищення ефективності дій зенітних ракетних підрозділів, Ткаченко В. І., Макаров А. Ф. (2007)
Іванов В. K. - Аналіз структури сигналів з виходу фазового детектора когерентно-імпульсної РЛС для визначення характеру руху людини, Пащенко Р. Е., Вовк О. І. (2007)
Мегельбей Г. В. - Оптимізація керування енергетичним ресурсом багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу в режимі наведення зенітних керованих ракет (2007)
Новосьолов В. В. - Обґрунтування структури зенітної ракетної батареї ППО Сухопутних військ з удосконаленими системами керування вогневими засобами з метою підвищення бойової ефективності підрозділу (2007)
Порошин С. М. - Наземний амплітудний вимірник кутів місця повітряних цілей, Бахвалов В. Б., Леонов І. Г. (2007)
Севостьянов Ю. В. - Підвищення ефективності виявлення і перехоплення повітряних цілей у передню полусферу атаки на основі застосування авіаційних імпульсно-доплерівських РЛПК, Волосюк В. К., Глущенко П. О. (2007)
Сидоренко В. Л. - Методика розрахунку небезпечних відстаней при осколочній дії вибуху, Азаров С. І. (2007)
Сутюшев Т. А. - Способи взаємодії підрозділів спеціального призначення з авіацією в ході виконання пошукових завдань, Тепан М. В., Афанасьєв В. В., Павлов Д. В. (2007)
Тишко С. А. - Математична модель погрішності визначення азимутальної орієнтації об'єкта в просторі, Васюк В. Н., Сорокін И. А. (2007)
Ткаченко А. О. - Первинне визначення параметрів руху низькоорбітальних космічних об’єктів за даними вимірювань оптичних засобів контролю космічного простору в режимі "beam-park” (2007)
Флоров О. Д. - Оцінка ефективності поляризаційно-просторової обробки в радіолокаційних станціях з повним поляризаційним зондуванням, Волювач С. А., Гребенюк О. П. (2007)
Черевко Ю. М. - Пружній удар незакріпленого вантажу при його транспортуванні, Вікович І. А., Лозовий І. С. (2007)
Адаменко А. А. - Визначення оптимальної стратегії інформаційного впливу на супротивну сторону з метою корегування його стратегічної цілі розвитку озброєння і військової техніки (2007)
Баранник В. В. - Зниження часу цифрової обробки зображень, Сідченко С. О. (2007)
Баришев І. В. - Математична модель каналу курсу автономної системи траєкторного управління посадкою літаків на необладнані аеродроми, Поляков В. В., Висоцький О. В. (2007)
Болюбаш О. О. - Аналіз основних обмежень задачі створення підмережі, що управляє мережою передачі даних (2007)
Герасимов С. В. - Модель експлуатації перспективних засобів вимірювальної техніки, Калашник Д. М. (2007)
Гриб Д. А. - Оптимальний розподіл фрагментів даних інформаційних систем, Бурковський С. І., Савченко С. М. (2007)
Гриньов Д. В. - Метод розпізнавання зображень об'єктів засобами видової розвідки (2007)
Дружінін Є. А. - Системні моделі інтеграції проектування, технологічної підготовки та виробництва у разі застосування наскрізного паралельного циклу створення виробу, Cмаль С. М. (2007)
Євсеєва Л. Г. - Особливості інтервальної математичної моделі задачі упакування кругів з урахуванням похибок (2007)
Колмиков М. М. - Технічна реалізація алгоритмів стиску і відновлення зображень на основі дискретного перетворення Хартлі для базових комплексів повітряної розвідки (2007)
Коренков Р. В. - Оцінка якості матеріалів дистанційного зондування при JPEG-компрессії (2007)
Рассомахін С. Г. - Універсальний метод порозрядної обробки позиційних чисел в умовах гауссова шуму (2007)
Рубан І. В. - Модель процесу затримки в комутаційних вузлах комп’ютерних мереж, Долгий Ю. С., Осієвський С. В. (2007)
Семенов С. Г. - Метод знаходження оптимальної множини маршрутів у багатопролітній мережі системи зв'язку стандарту ЗG (2007)
Скорик Б. І. - Визначення погрішності вимірювання температури яркісними пірометрами випромінювання, Скорик А. Б., Дзимина О. І. (2007)
Стасєв Ю. В. - Розрахунок фрактальних характеристик трафікових процесів у системах з повторними запитами, Кучук Г. А., Можаєв О. О. (2007)
Туркін І. Б. - Динамічне планування запитів у клієнт-серверних системах реального часу, які реалізують технологію "OLE for Process Control", Соколова Є. В., Нікітіна Т. С. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Титул, Зміст (2014)
Грехнев Н. И. - Геохимические процессы зоны гипергенеза в муссонном климате юга Дальнего Востока, Жовинский Э. Я. (2014)
Клос В. Р. - Биогеохимические индикаторы зон экологического риска городских агломераций, Жовинский Э. Я. (2014)
Злобина Е. С. - Биогеохимические особенности питьевых артезианских вод г. Киев, Тугай А. В. (2014)
Плотніков О. В. - Зміни екологічного стану гідросфери півдня Криворізького бассейну (2014)
Осокіна Н. П. - Еколого-гігієнічна оцінка забруднення донних відкладів дніпровських водосховищ органічними токсикантами (2014)
Кураева И. В. - Эколого-геохимические особенности техногенно загрязненных почв (2014)
Войтюк Ю. Ю. - Еколого-геохімічні дослідження ґрунтів м. Маріуполь, Кураєва І. В., Манічев В. Й., Кармазиненко С. П. (2014)
Панаіт Е. В. - Вміст ртуті у ґрунтах навколо Микитівського ртутного комбінату (2014)
Андрієвська О. А. - Цибуля ріпчаста як індикатор техногенного забруднення ґрунтів цинком (2014)
Крюченко Н. О. - Геоекологічний моніторинг снігового покриву субальпійського та середньогірного висотних поясів Карпатського біосферного заповідника, Жовинський Е. Я., Папарига П. С. (2014)
Дмитренко К. Э. - Гидрогеохимические индикаторы зон экологического риска, Попенко Т. А. (2014)
Ковальчук М. С. - Геохімічні аспекти нижньокрейдових континентальних відкладів північного схилу центральної частини Українського щита, Крошко Ю. В. (2014)
Михальченко І. І. - Оцінка концентрації урану в альбітитах Новокостянтинівського родовища (Український щит) (2014)
Компанець Г. С. - Геохімія міді на різних етапах формування червоноколірно-теригенної субформації (стебницька світа) Передкарпатського прогину, Ковальчук М. С. (2014)
Zhovinsky E. Ya. - Rare Elements in Weathering Crusts of Brusilovsky Suture Zone of Ukrainian Shield, Kryuchenko N. O., Zhuk O. A. (2014)
Крюченко Н. О. - К истории открытия Збручанского месторождения минеральных вод (2014)
Наші автори (2014)
Титул, содержание (2013)
Протасов А. А. - Концептуальные модели процессов контуризации в водных экосистемах (2013)
Щербина Г. Х. - Продукционные характеристики моноцикличных видов хирономид (Diptera, Chironomidae) (2013)
Пашкова О. В. - Механизмы и особенности функционирования пелагического зоопланктона равнинного водохранилища (на примере верхней части Каневского водохранилища на р. Днепр) (2013)
Алехнович А. В. - Размерная структура, динамика полового созревания и плодовитость длиннопалого рака Astacus leptodactylus водоёмов Беларуси и Армении, Гукасян Э. Х. (2013)
Кузнецов В. А. - Влияние колебаний температуры на эмбрионально-личиночное развитие Esox lucius L. (Salmoniformes, Esocidae), Лукиянов С. В. (2013)
Волкова Е. Н. - Формирование радиационной дозы облучения пресноводных рыб на эмбриональной стадии развития, Беляев В. В., Пархоменко А. А., Пришляк С. П. (2013)
Линник П. Н. - Медь в поверхностных водах Украины: содержание, формы нахождения, закономерности миграции (2013)
Вакуленко О. В. - Особенности диагностики функционального состояния одноклеточных водорослей в жидких средах люминесцентными методами, Григорьева О. О., Березовская М. А., Даценко А. И. (2013)
Титул, содержание (2013)
Романенко В. Д. - Етапи розвитку НАН України та її гідробіологічного напряму (2013)
Плигин Ю. В. - Распространение чужеродных видов макробеспозвоночных в экосистемах водохранилищ р. Днепра в многолетнем аспекте, Матчинская С. Ф., Железняк Н. И., Линчук М. И. (2013)
Незбрицкая И. Н. - Механизмы резистентности водорослей к высоким температурам (обзор), Курейшевич А. В. (2013)
Макаренко Т. В. - Содержание тяжёлых металлов в раковинах и мягких тканях моллюсков водоёмов Гомеля и прилегающих территорий, Байчоров В. М. (2013)
Новицкий Р. А. - Молекулярные биомаркеры эффектов ионов Al3+ на индукцию оксидативного стресса и клеточную реактивацию в организме Lepomis gibbosus (Pisces: Centrarchidae), Сухаренко Е. В., Недзвецкий В. С. (2013)
Романенко В. Д. - Токсикорезистентність інвазивних видів гамарид (Crustacea: Amphipoda) літоральної зони дніпровських водосховищ до йонів важких металів, Кіпніс Л. С., Гончарова М. Т., Коновець І. М., Подругіна А. Б. (2013)
Яковлев В. А. - Обнаружение эктопаразита Argulus coregoni (Crustacea: Branchiura) в р. Казанке (бассейн Куйбышевского водохранилища, Республика Татарстан, РФ) 84-91, Кашеваров Г. С., Хабибуллина Г. И. (2013)
Гуляева О. А. - Эколого-гидрологическая характеристика водохранилищ Днестровского энергетического комплекса (2013)
Сухарев Ю. С. - Инфузории Stylonichia mytilus как объект для автоматизированного экспресс-анализа энтеротоксинов Escherichia coli (2013)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2013 г. (2013)
Александров Д. О. - Емпіричне дослідження нервово-психічної стійкості у структурі особистості працівника ОВС (2013)
Ван Джун - Динаміка вікових змін самоставлення в молодшому підлітковому віці (2013)
Дегтяренко Т. В. - Професійно важливі якості операторів транспорту за результатами психофізіологічної експертизи (2013)
Єгорченко С. П. - Психологічні та сімейні характеристики матерів наркозалежних, що споживають канабіноїди (2013)
Исаенко О. С. - Социальное взросление: бессознательная потребность в ритуалах инициации (2013)
Кантарева Н. В. - Специфика формирования отношения к здоровью у подростков со склонностью к частым ОРВИ (2013)
Максименко Ю. Б. - Феноменология смеха: теоретико-методологический анализ, Ткачук О. В. (2013)
Мельнік Н. Ю. - Дослідження прогностичних здатностей у студентів (2013)
Москалюк Е. В. - К вопросу об определении психологических особенностей развития англоязычной профессиональной речи будущих политологов (2013)
Снігур Л. А. - Роль учителя у сприянні психологічній стійкості особистості в юнацькому віці (2013)
Хуан Ин - Взаимосвязь черт личности родителей и стилем взаимодействия с ребенком (2013)
Чебикін О.Я. - Психологічні основи правової культури та умови її корекції, Булгакова В.О. (2013)
Чебикін О. Я. - Психологічні основи емоційно-комунікативного методу інтенсивного навчання іноземної мови, Дегірменджі Е. В. (2013)
Шевченко Р. П. - Особенности детско-родительских отношений в семьях военнослужащих с психо-соматическими расстройствами (2013)
Бендяк К. І. - Методичний компонент у системі мовної підготовки іноземних громадян в Україні у другій половині ХХ ст. (2013)
Варварецька Г. А. - Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річкового транспорту у процесі математичної підготовки (2013)
Гелло Т. А. - Творческая самореализация студента в учебном и внеучебном процессе (2013)
Джуринський П. Б. - Діяльнісний компонент у структурі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної і фізкультурно-оздоровчої роботи (2013)
Кисельова О. І. - Зміст та завдання стандартизації вищої освіти, Янкова О. В. (2013)
Кудря Я. В. - Професійний образ сучасного наукового керівника (2013)
Курлянд З. Н. - Інтегративні технології навчання в підготовці майбутніх учителів у площині ідей К. Д. Ушинського (2013)
Марачковская О. Л. - Структурные компоненты воспитания поведенческой гибкости будущих педагогов, Курлат А. М. (2013)
Молоков Д. С. - Творческое наследие К. Д. Ушинского в советский период истории, Ходырев А. М. (2013)
Савлучиньска Л. Г. - Формування природознавчої компетентності учнів початкових класів на уроках природознавства (2013)
Скоромна М. В. - Компонентна структура культури почуттів майбутнього вчителя (2013)
Топор Г. В. - Значення міжнародного досвіду в організації екологічної освіти, Бубела О. В. (2013)
Турбовской Я. С. - Дилемма Ушинского (2013)
Ткачук А. А. - Развитие профессиональной компетентности будущего учителя средствами педагогической практики, Ушнурцева Н. Н. (2013)
Трифонова О. С. - Вплив розвивального мовленнєвого середовища на формування мовленнєвої особистості старшого дошкільника (2013)
Бабий Е. Н. - Обогащение словарного запаса студентов – важный этап формирования коммуникативных компетенций будущего преподавателя (2013)
Базелюк Н. Л. - Комп'ютерна графіка як ефективний метод розробки майбутніми дизайнерами ескізів і моделей одягу (2013)
Ізмайлова О. А. - Формування німецькомовної дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами автентичного тексту (2013)
Коваль В. - Вікові особливості фізичного виховання дітей старшого шкільного віку в процесі формування здорового способу життя (2013)
Кузнецова Н. В. - Дослідно-експериментальне навчання англійського діалогічного мовлення обдарованих учнів старшої школи (2013)
Курлат А. М. - Шляхи розробки моделі навчального процесу в системі підвищення кваліфікації вчителів: модульно-компетентнісний підхід, Нестеренко О. П. (2013)
Матюха Г. В. - Навчання техніки читання англійською мовою, Ступак М. В. (2013)
Посторонко А. І. - Формування у студентів професійних умінь і навичок при вивченні фахових дисциплін (2013)
Романюк О. С. - Процес оволодіння англомовним розмовним мовленням з урахуванням його лексичних особливостей (2013)
Савлучинська Л. Г. - Формування пізнавальних інтересів молодших школярів, Філь І. В. (2013)
Наші автори (2013)
Олійник В. С. - Водорегулювальна роль системи "насадження - ґрунт" у лісах Передкарпаття, Ткачук О. М. (2014)
Шлапак В. П. - Особливості озеленення та реконструкції території Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г, Шевченка, Марно О. Ю. -Куца (2014)
Іващенко І. Є. - Насіннєве розмноження Thuja plicata Don. (2014)
Білоус А. М. - Оцінка мортмаси опаду гілок у березових насадженнях Українського Полісся (2014)
Бродович Ю. Р. - Науково-практичні рекомендації із застосування лісокультурних способів реконструкції похідних і малоцінних молодняків у формації букових лісів карпат і прилеглих територій, Бродович Р. І., Гудима В. М., Кацуляк Ю. Д. (2014)
Вітер Р. М. - Сучасна структура деревостанів вологої буково-ялицевої сусмеречини в Українських Карпатах, Шпарик Ю. С. (2014)
Хоєцький П. Б. - Мисливське господарство країн Європи, Похалюк О. М. (2014)
Делеган І. І. - Особливості організації ведення мисливського господарства у Словаччині, Делеган І. В. (2014)
Запливана Ю. А. - Індивідуальний розвиток видів і сортів роду Heuchera L. у синильному періоді в умовах культури Правобережного Лісостепу України (2014)
Кичилюк О. В. - Природне лісорозведення у Волинському Поліссі, Войтюк В. П., Андреєва В. В. (2014)
Левченко В. Б. - Роль стовбурових шкідників у розповсюдженні кореневої губки сосни звичайної в умовах корабельного лісництва ДП "Житомирське ЛГ", Власюк В. П. (2014)
Лукащук Г. Б. - Аналіз природних фітоценозів стрийського парку міста Львова (2014)
Мирончук К. В. - Порівняльна характеристика моделей створення та формування живоплотів у сільській та міській місцевостях (на прикладі Чернівецької області) (2014)
Новосад В. М. - Генеративне та вегетативне розмноження бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L. ) (2014)
Оверченко О. В. - Розмноження перспективних сортів аґрусу (Grossularia reclinata L. ) в культурі in vitro, Клюваденко А. А., Ліханов А. Ф., Костенко С. М., Мельничук М. Д. (2014)
Челядин Л. І. - Зменшення забруднення гідросфери методом очищення стічних вод від амонійного азоту (2014)
Войцеховська В. В. - Метод визначення пріоритетів зниження забруднення довкілля та реалізації еко-інвестицій, Войцеховська Ю. В. (2014)
Герецун Г. М. - Вплив екологічно небезпечних опадів на властивості міських ґрунтів (2014)
Гнатюк Н. О. - Розподіл біогенних елементів у ґрунті (2014)
Дерех О. І. - Діелектричні показники дерев дуба і бука на ділянках різних стадій дигресії зеленої зони Львова (2014)
Михайлюк Ю. Д. - Характеристика джерел утворення забруднювальних речовин богородчанського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів (2014)
Паславський М. М. - Закономірності розподілу есенціальних хімічних елементів у мезоекосистемі Дністровського Передкарпаття, Руда М. В. (2014)
Тарас У. М. - Застосування показників видового різноманіття мікроміцетів ґрунту при оцінюванні порушення навколишнього природного середовища внаслідок дії антропогенних факторів (2014)
Чернявська Х. І. - Властивості лісової підстилки як компонента пралісових екосистем природного заповідника "Ґорґани" (Українські Карпати) (2014)
Ариф Тапдыг оглы Мамедов - Исследование физико-механических свойств жидкостекольных теплоизоляционных смесей, Вугар Джаваншир оглы Мамедов (2014)
Єфіменко Л. І. - Діагностика технічного стану основних вузлів стрічкового конвеєра, Тиханський М. П., Маринич І. А. (2014)
Кійко І. О. - Закономірності впливу лінійних розмірів структурних елементів меблевого щита на відхилення у напрямках вздовж і поперек волокон (2014)
Копанський М. М. - Дослідження фізичних властивостей деревинно- композиційних матеріалів, виготовлених із використанням ріпакової сировини, Шепелюк О. О., Салдан Р. Г. (2014)
Коржов В. Л. - Лісівничо-екологічна ефективність використання мобільної канатної установки Larix-3T, Кудра В. С., Кокоць С. Ю. (2014)
Мачуга О. С. - Натурні вимірювання та порівняльний аналіз параметрів гідроспоруд на малих ріках в Україні (2014)
Coglu Ibrahimov h. A. - Structure and properties of effective al-zirconium alloys for electronical purposes (2014)
Прокопенко Н. С. - Казначейське обслуговування державної підтримки розвитку інноваційного підприємництва у сільському господарстві, Громов О. А. (2014)
Місюк М. В. - Функції маркетингу на ринку продукції тваринництва у сучасних умовах (2014)
Олексів І. Б. - Сучасні аспекти планування діяльності підприємства: основні тенденції та шляхи вдосконалення (2014)
Виклюк М. І. - Податкові умови ведення бізнесу в Україні, Мостіпан Ю. Є. (2014)
Висоцький А. Л. - Сутність та особливості збутового потенціалу як складової частини сукупного економічного потенціалу підприємств (2014)
Клюев Ю. В. - Стратегия развития туризма в Кемеровской области (2014)
Колодійчук А. В. - Методологічні засади та регіональна специфіка механізму забезпечення інноваційного розвитку промисловості в умовах подолання недосконалої конкуренції (2014)
Кузик О. В. - Вплив економічної кризи на маркетингову комунікаційну політику вітчизняних підприємств (2014)
Юрків Н. Я. - Аналіз системи експорту озброєння в Україні (2014)
Мартинюк І. І. - Форми агропромислової інтеграції (2014)
Оксенюк О. І. - Аналіз елементів податку на додану вартість у Німеччині та динаміки надходжень до бюджету (2014)
Татомир І. Л. - Франчайзинг - ефективний інструмент реалізації освітніх продуктів та послуг на внутрішніх і зовнішніх ринках (2014)
Терлецька В. О. - Оцінювання та аналіз факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності автомобілебудівної галузі України (2014)
Тригоб'юк С. С. - Оцінювання макросередовища малих і середніх приладобудівних підприємств (2014)
Фарат О. В. - Особливості функціонування ринку високотехнологічної продукції, Приймачук І. Р. (2014)
Цап М. В. - Теоретико-методичні засади державного регулювання імпортозаміщенням (2014)
Тринько Р. І. - Соціальна функція інноваційної моделі економічного розвитку, Невінська Г. Б. (2014)
Бутрим О. В. - Оцінка потенціалу низьковуглецевого розвитку лісового господарства України (2014)
Корнєєв М. В. - Особливості фінансіалізації товарних ринків на сучасному етапі економічного розвитку (2014)
Скорупка Д. - Модель управління ефективністю моніторингу банківської системи країни, Приймак П. В. (2014)
Бондаренко О. В. - Прoблeми aудиту в умoвaх комп'ютерних інформаційних систем підприємства та комп'ютерних систем бухгалтерського oбліку (2014)
Микитин Г. В. - Інформаційна технологія оцінювання тріщиностійкості матеріалів (2014)
Чернопятов А. М. - Сбор внутренней и внешней информации для маркетинговых исследований (2014)
Мороз Л. В. - Швидкодіючий гібридний CORDIC-обчислювач тригонометричних функцій, Грабовський Я. І., Микитів Т. М., Борецький Т. Р., Костів Ю. М., Войтусік С. С. (2014)
Цимбалюк Ю. І. - Імітаційна модель руху малогабаритної трелювальної системи, Адамовський М. Г. (2014)
Джейхун Расиф оглы Рагимов - Моделирование координации работы видов транспорта (2014)
Шабаев А. Н. - Определение усредненных статистических характеристик гранулометрического состава дисперсных материалов (2014)
Кульчицький Я. В. - Панорама світової економічної еволюції у науковому дискурсі М. Туган-Барановського (2014)
Стричак Г. В. - Вдосконалення системи управління кадровим потенціалом, Лех Г. А., Грубель Г. С. (2014)
Бойко Т. Л. - Підвищення ефективності управління інтелектуальним потенціалом підприємства (2014)
Бужанська М. В. - Методика розрахунку соціальної ефективності функціонування системи управління охороною праці та впровадження працеохоронних заходів у готельно-ресторанному комплексі (2014)
Крупка А. Я. - Напрями модернізації системи фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва (2014)
Андрощук О. С. - Логістичні моделі автотехнічного забезпечення військових частин, Меленчук В. М. (2014)
Біленко О. І. - Показники та критерії оцінювання ефективності стрільби при виконанні специфічних завдань силами безпеки (2014)
Бирюков А. И. - Постановка задачи и экспериментального исследования износа ствола 9 мм пистолета Макарова при стрельбе патронами длительных сроков хранения, Бирюков И. Ю. (2014)
Бородавка В. А. - З питання перспектив розвитку конструкції зразків бойової гладкоствольної зброї та набоїв до неї, Бзот В. Б., Статінов О. В. (2014)
Грабчак В. І. - Техніко-математичне обґрунтування теплового розрахунку гальмівних систем перспективних зразків військової техніки, Сальник Ю. П., Ванкевич П. І., Іваник Є. Г. (2014)
Дмитрієв В. А. - Методика визначення рівня безпеки приземлення десантників в межах майданчика заданих розмірів (2014)
Єланський О. В. - Оцінка досконалості авіаційного навчально-бойового комплексу на попередніх етапах його проектування або подальшої модернізації (2014)
Жарик О. М. - Основні положення нової методики прогнозування дій засобів повітряного нападу противника в сучасних операціях (бойових діях) Збройних Сил України (2014)
Лагутин Г. И. - Анализ режимов потребления электрической энергии комплексами вооружения и военной техники (2014)
Нор П. І. - Методика оцінки технічного рівня зразків озброєння та військової техніки, Щипанський П. В., Гогонянц С. Ю. (2014)
Рєзніков Ю. В. - Пропозиції щодо забезпечення підрозділів Збройних Сил України необхідною координатно-часовою інформацією з використанням глобальних супутникових навігаційних систем, Солонець О. І., Логачов С. В. (2014)
Сорочкін О. М. - Моделювання впливу авіаційних засобів ураження на характеристики силової установки літака (2014)
Стаховский О. В. - Пожарная защита бронированных машин, Глебов В. В., Паниматка В. И., Литвинов Ю. С. (2014)
Худов Г. В. - Радіолокаційні засоби розвідки позицій кочівних мінометів, Лісогорський Б. А., Борульник В. Я. (2014)
Ярош С. П. - Аналіз характеристик сучасних засобів радіоелектронної боротьби авіаційного базування (2014)
Ясечко М. М. - Альтернативні методи знищення малорозмірних засобів повітряного нападу, Кузнєцов О. Л., Тесленко О. В. (2014)
Андрусевич А. А. - Методология моделирования процесса расходования ресурса РЭС в рамках мониторинга его жизненного цикла, Невлюдов И. Ш., Жарикова И. В., Аллахверанов Р. Ю. (2014)
Демидов Б. А. - Программно-ситуационный подход к планированию и управлению развитием системы вооружения вооруженных сил государства в условиях проявления факторов неопределенности и риска, Науменко М. В., Величко А. Ф. (2014)
Долгушин В. П. - Оценка возможностей выявления характерных особенностей нестационарных сигналов методом дискретного преобразования Хаара, Кольцов Р. Ю, Ленков Е. С., Лоза В. Н. (2014)
Кандырин Н. П. - Цифровые методы формирования сигналов в РЛС с изменяющейся несущей частотой (2014)
Коломійцев О. В. - Мобільна комбінована лазерна інформаційно-вимірювальна система, Клівець С. І., Руденко Д. В. (2014)
Кононов В. Б. - Математична модель задачі визначення оптимального плану розподілу й оптимальних маршрутів руху виїзної метрологічної групи за критерієм мінімуму загального часу метрологічного обслуговування, Шевяков Ю. І., Філістєєв Д. А. (2014)
Ленков С. В. - Применение имитационной статистической модели для надежностно-стоимостного анализа сложных объектов РЭТ при их проектировании, Банзак О. В., Цыцарев В. А., Солодеева Л. В. (2014)
Лєнков С. В. - Метод оптимізації функціонування складних систем спеціального призначення при обмеженнях на часові та вартісні витрати, Царьов Ю. А., Охрименко П. Г. (2014)
Леонов И. Г. - О возможности согласования частотных характеристик радиолокационного канала и амплитудно-частотного спектра многочастотного зондирующего сигнала, Коржов А. Н., Животовський Р. М., Пичугин И. М. (2014)
Мєдвєдєва Н. А. - Обґрунтування вибору показників якості поверхонь тертя, Радько О. В., Кремешний О. І. (2014)
Одноралов І. В. - Військово-економічне забезпечення реалізації програм розвитку озброєння та військової техніки та його показники, Демченко Є. Я., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2014)
Рикун В. Г. - Вплив провалів напруги в мережах на роботу синхронних та асинхронних двигунів, Вошев О. М. (2014)
Рубан И. В. - Возможности по использованию заголовков пакетов сетевого уровня базовой модели сетевого взаимодействия OSI/ISO в качестве стегоконтейнера, Смирнов А. А. (2014)
Ручка О. О. - Асихронно-асинхронні перетворювачі частоти 50/200 Гц, Спіцин С. О. (2014)
Сілков В. І. - Про показник комплексної оцінки технічної досконалості БПЛА з електричною силовою установкою, Жданов С. В., Приймак А. В. (2014)
Тютюник В. В. - Розробка науково-технічних основ створення системи моніторингу за зонами взаємного ризику від стаціонарних і рухомих потенційно небезпечних об’єктів, Соболь О. М., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І., Калугін В. Д. (2014)
Украинец Е. А. - Аэродинамические характеристики и характеристики радиолокационной заметности модели беспилотного самолета с преобразуемым крылом (2014)
Яцко М. М. - Формалізація процесу технічної експлуатації об’єктів авіаційної техніки (2014)
Трофименко П. Є. - Полкова артилерія армій СРСР і Німеччини на початку та в ході Великої Вітчизняної війни, Латін С. П., Матузко Б. П. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Гайда Ю. І. - Географічні культури як інструмент вивчення реакції лісових деревних видів на зміни клімату (2014)
Шпарик Ю. С. - Методологія виділення водозборів для ведення лісового господарства в Українських Карпатах, Парпан В. І., Токар В. І. (2014)
Гірс О. А. - Оптимізація лісокористування за чинними та проектними віками стиглості на підприємствах Київської області, Содолінський Р. В. (2014)
Олійник В. С. - Лісовий покрив річкових басейнів Передкарпаття та його стокорегулювальна роль, Ткачук О. М. (2014)
Гриник Г. Г. - Математико-статистичне обґрунтування виділення експозиційно-орографічних груп ялинових деревостанів Українських Карпат (2014)
Хоєцький П. Б. - Вплив ратичних звірів на деревно-чагарникову рослинність в умовах вольєра Тзов "Явір плюс", Скольський І. М., Похалюк О. М., Паренюк А. П. (2014)
Білоус А. М. - Моделювання мортмаси сухостою осикових лісів Українського Полісся (2014)
Іващенко І. Є. - Оцінювання успішності інтродукції Thuja plicata D. don. та її декоративних форм в умовах Правобережного Лісостепу України (2014)
Висоцька Н. Ю. - Перспективи використання гібридних тополь в Україні на прикладі клону "Дружба" (Populus trichocarpa Torr. & Gray × Populus laurifolia Ldb.) (2014)
Гречаник Р. М. - Вплив регуляторів росту на схожість насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), Гула Л. О., Гбур В. Ю. (2014)
Запливана Ю. А. - Порівняльна оцінка способів розмноження роду Heuchera L. (2014)
Кухарська М. О. - Оцінювання морозостійкості представників роду Catalpa Scop. лабораторним методом прямого проморожування пагонів (2014)
Марно О. Ю. -Куца - Комплексне оцінювання деревних паркових насаджень у місті умань (2014)
Новосад В. М. - Жаростійкість і водоутримувальна здатність Ligustrum vulgare L. Та Ligustrum ovalifolium "Aureum" (2014)
Ткач О. М. - Тенденції виникнення пожеж у лісах Рівненщини (2014)
Торосова Л. О. - Цитологічні маркери для прогнозування швидкості росту видів і гібридів тополь (2014)
Ковбаса Я. В. - Моделювання мортмаси деревної ламані березових лісів Східного Полісся України (2014)
Копій Л. І. - Особливості перерозподілу поживних речовин ґрунту під наметом соснових і березово-соснових деревостанів у суборах Західного Полісся, Гончар В. М., Каганяк Ю. Й., Копій С. Л. (2014)
Бессонова В. П. - Вплив рекреації на стан степових ділянок балки широкої острова Хортиця, Зайцева І. А., Яковлєва-Носарь С. О. (2014)
Величко О. І. - Вплив умов нафтозабрудненого ґрунту на спектральний склад білків рослин конюшини лучної (2014)
Власенко А. С. - Фітоценотипна структура заповідної дендросозофлори ex situ заповідних парків Степу України (2014)
Гнатюк Н. О. - Алелопатична активність відходів ефіроолійного виробництва монарди двійчастої (Monаrda didyma L.); змієголовника молдавського (Dracocephalum moldavicum L.); гісопа лікарського (Hyssopus officinalis L.) (2014)
Довгаюк М. В. -Семенюк - Вміст основних елементів живлення та ріст рослин конюшини лучної у нафтозабрудненому ґрунті, підживленому бактеріальним добривом мікро-вітал, Величко О. І., Терек О. І. (2014)
Курницький В. І. - Оптимізація еколого-економічних засад функціонування та розвитку природно-заповідного фонду України (2014)
Масберг І. В. - Екологічні особливості стану водних екосистем і прибережних територій західного Криму (2014)
Paslavskyi М. M. - The distribution of essential chemical elements in meso-scale ecosystems of the Dniester's Precarpathia, Rykhlyuk S. V. (2014)
Малишевська О. С. - Механічний рециклінг відходів поліетилентерефталатових пляшок, Мельник О. Д. (2014)
Комарницький М. В. - Структурна та фізична моделі для автоматизованого проектування підсистеми віддаленого управління мобільною робототехнічною системою, Матвійчук К. В., Теслюк В. М. (2014)
Комбаров А. М. - Методика дослідження динаміки зміни температури деревини під час нагрівання (2014)
Мачуга О. С. - Методика очищення відстійників каналізаційних очисних споруд від затверділого сапропелю (2014)
Шепелюк І. Р. - Напрями використання скопу целюлозно-паперового виробництва, Шепелюк О. О., Салдан Р. Й., Лютий П. В. (2014)
Юрків Н. Я. - Взаємозв'язок структурних елементів економічної безпеки підприємства з урахуванням комплексу маркетингу, Васильчак С. В., Стручок Н. М. (2014)
Лифар В. В. - Маркетингове дослідження обсягів транзитних перевезень регіону (2014)
Буряк О. П. - Суть, значення та класифікація банківських криз (2014)
Важинський Ф. А. - Стратегія інвестиційної активності розвитку соціально- економічного потенціалу сільських територій, Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю. (2014)
Винничук Р. О. - Особливості формування стратегії розвитку персоналу організації, Дмитришин Я. Ю. (2014)
Вишиванюк М. М. - Підходи до формування інвестиційної стратегії підприємства в індустрії туризму (2014)
Возний Н. Р. - Етимологія та розвиток тайм-менеджменту як невід'ємної складової ефективного управління, Бала Р. Д. (2014)
Гірська О. З. - Аналіз та прогнозування обсягів податкових надходжень до бюджету України від підприємницької діяльності, Цегелик Г. Г. (2014)
Демко І. І. - Особливості відображення результатів переоцінювання основних засобів в бухгалтерському обліку (2014)
Галоян Д. Р. - Некоторые аспекты армяно-иранского экономического сотрудничества (2014)
Дутчак І. Б. - Місце та роль державних інститутів у регулюванні фармацевтичного ринку в Україні (2014)
Жук М. О. - Аналіз структури та функцій системи домогосподарств України на макроекономічному рівні, Здрок В. В. (2014)
Кіпчарська Я. М. - Теоретико-методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства, Малярчук І. І. (2014)
Лещух І. В. - Домінантні характеристики ефективності податкового контролю в системі адміністрування податків, Олійник Н. Р. (2014)
Максимець О. В. - Оцінювання економічної ефективності злиття та поглинання в лісопромисловому комплексі швеції, формування пропозицій для України, Безик Я. В. (2014)
Мартинюк І. І. - Адаптація малих сільськогосподарських підприємств до економічних чинників зовнішнього середовища (2014)
Машика Ю. В. - Україна та країни ЄС у світовій хвилі безробіття (2014)
Морська Т. В. - Земельно-ресурсний потенціал Закарпатської області та його вплив на розвиток сільського господарства (2014)
Самойленко Є. Г. - Детінізація неформального сектору тіньової економіки України (2014)
Столяренко О. О. - Методика стратегічного аналізу підприємств (2014)
Тарасюк Д. С. - Чинники розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні (2014)
Шевчук О. І. - Оцінювання територіальної структури економіки Тернопільської області, Шевчук Я. В. (2014)
Кульчицький Я. В. - Зміна ролі держави у сучасних економічних системах в умовах посилення глобалізаційних процесів (2014)
Савчин О. Я. - Матеріально-технічна база аграрного сектора України: сучасний стан і проблеми формування (2014)
Чорній З. П. - Радіолюмінесценція кристалів BaCl2-Pb за температури t < 145 К, Вайданич В. І., Пірко І. Б., Дячук М. В., Салапак В. М. (2014)
Дудикевич В. Б. - Імітаційна модель дозиметричного детектора з мертвим часом непродовжувального та продовжувального типів, Максимович В. М., Костів Ю. М., Смук Р. Т. (2014)
Кужелєв М. О. - Оцінювання та регулювання адміністративної гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків, Житар М. О. (2014)
Бурдейний М. В. - Підвищення точності визначення параметрів траєкторії безпілотних літальних апаратів шляхом комплексування навігаційної інформації з використанням методу максимальної правдоподібності, Коробчинський М. В. (2014)
Вітер М. Б. - Використання хмарних технологій у системі інформаційної взаємодії державних органів, Засадна Х. О. (2014)
Негрей М. В. - Моделювання динаміки лісових ресурсів України, Гнот Т. В. (2014)
Юрченко О. Б. - Аналіз наявних підходів до моделювання процесу вимірювання людського капіталу підприємства та його оцінювання на підставі збалансованої карти результатів (2014)
Кузик А. Д. - Особливості викладання вищої математики для майбутніх екологів (2014)
Горностай О. Б. - Діяльність міжнародних організацій з охорони праці (2014)
Письменна М. С. - Системний підхід до мотивації управлінського персоналу (2014)
Самофалова М. О. - Визначення схильності працівників до ризику (2014)
Кулиняк І. Я. - Сімейний бізнес: сутність поняття, Кошик О. В. (2014)
Саннікова О. П. - Макроструктура особистості: психологічний опис (2013)
Massanov A. V. - Psychological barriers in activities of a personality (2013)
Бабчук О. Г. - Результати кореляційного аналізу якісних показників толерантності та факторів особистості (за Р. Кеттелом) (2013)
Бондаревич С. М. - Теория оптимизации управления параметрами психофизиологического состояния здоровья человека (2013)
Вовк А. О. - Особистісні детермінанти психологічної проникливості (2013)
Выходцевский М. Д. - О цветовых "универсалиях" базовых эмоций (2013)
Говорун Т. В. - Економічна культура в гендерному вимірі (2013)
Дишель О. В. - Використання впливу інформаційно-психологічних факторів для формування в особистості емоції страху (2013)
Журавльова Л. П. - Чинники та механізми інтернет-залежності від онлайн-ігор, Камінська О. В. (2013)
Кременчуцька М. К. - Екзистенціальні переживання в літньому віці (2013)
Малигіна Г. С. - Відповідальність особистості як загальнопсихологічна проблема (2013)
Мелихова И. А. - Влияние локуса контроля на мотивацию достижения успеха, Архипова А. А., Граждиян Ю. А. (2013)
Оніщенко Н. В. - Вітальний та екзистенціальний характер надзвичайної ситуації (2013)
Романова М. К. - Чинники розвитку екологічної свідомості дорослої особистості (2013)
Саннікова О. П. - Співвідношення показників схильності до авантюризму та асертивності, Меленчук Н. І. (2013)
Свертилова Н. В. - Специфика самоотношения лиц со склонностью к переживанию обиды (2013)
Сенкевич В. Г. - Структуризація феномену небезпеки щодо ураження ВІЛ (2013)
Сергеева Т. В. - Принципы эко-гуманистического саморазвития личности (2013)
Топалова І. П. - Факторна структура цинічних та нецинічних осіб: порівняльна характеристика (2013)
Фіщіна Г. О. - Особливість психологічної проникливості осіб з високим та низьким рівнем емоційного інтелекту (2013)
Форманюк Ю. В. - Егоцентризм як прояв інфантильності (2013)
Черкашин А. І. - Формування особистості працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України у контексті антропологічної парадигми: теоретичний аспект (2013)
Черножук Ю. Г. - Креативна особистість: індивідуальне й типове (2013)
Яковлева М. В. - Мультикультурная среда и личность (2013)
Александрова О. Г. - Особливості образу "Я" у підлітків із неповних сімей (2013)
Бабатіна С. І. - Особливості сприйняття та переживання часу у студентів на етапі адаптації та ідентифікації (2013)
Бужинська С. М. - Особливості розвитку модально-специфічної пам’яті у молодших школярів (2013)
Василенко І. А. - Агресивність та особливості статусного положення підлітків (2013)
Гриник І. Я. - Формування іміджу політичного лідера у студентської молоді (2013)
Грицук О. В. - Проблема зв’язку когнітивних процесів та емоційних станів студентів (2013)
Данілова О. С. - Соціальна перцепція ікони серед молоді (емпіричне дослідження через призму гендерного підходу) (2013)
Дегтяренко Т. В. - Психологічні особливості материнського відношення у жінок які виховують дитину з відхиленнями у психофізичному розвитку, Зіборова О. О. (2013)
Каменська Н. Л. - Роль соціального інтелекту в адаптації молодших школярів до освітнього середовища середньої школи (2013)
Коломієць Т. В. - Емпатійна детермінація емоційних проявів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці (2013)
Кошлань І. Г. - Особливості життєстійкості у студентів-акцентуантів, Вербовецька Н. М. (2013)
Кошлань І. Г. - Психологічні чинники комунікативної толерантності у юнацькому віці, Першина Л. О. (2013)
Литвинчук А. І. - Зв'язок емпатії з екологічною самосвідомістю на різних етапах онтогенезу особистості (2013)
Маматова З. Р. - Клинический аспект задержки психического развития, Егорова А. В. (2013)
Мельничук Т. І - Соціально-психологічний супровід, як умова соціалізації усиновленої дитини в сім’ї (2013)
Мельничук І. В. Кравченко Н. М. - Діагностика та корекція депресивного стану у старшому шкільному віці (2013)
Оріщенко О. А. - Емпатичні переваги осіб різної статті (2013)
Поспелова И. Д. - К вопросу адаптации, психологической защиты и совладения у детей (2013)
Ревенко С. П. - Сучасні підходи до вивчення ідентичності особистості юнацького віку (2013)
Ситнік С. В. - Індивідуально-психологічні передумови міжособистісної взаємодії студентів-психологів (2013)
Штепа О. С. - Особливості психологічної ресурсності осіб 20-25 років з різним статусом ідентичності (2013)
Шукалова О. С. - Дедуктивне дослідження авторитарного стилю сімейного виховання молодших школярів (2013)
Андрєєва І. А. - Психологічна характеристика особистості працівників підприємств вугільної промисловості (2013)
Водолазська О. О. - Психологічні особливості комунікативних якостей майбутніх психологів (2013)
Галкіна О. О. - Соціально-психологічні відмінності у сприйнятті сучасної картини світу студентською молоддю України та Євросоюзу (2013)
Головская И. Г. - Возникновение синдрома выгорания на ранних этапах профессионального становления личности, Далакова А. С. (2013)
Головська І. Г. - Психологічні умови розвитку педагогічного спілкування, Ушакова Т. Ю. (2013)
Дегтяренко Т. В. - Психологические особенности адаптированности начинающих психологов к своей профессиональной деятельности, Арабаджи-Сапункова С. С. (2013)
Заваленко С. В. - О роли личностных свойств в формировании стиля принятия управленческих решений (2013)
Кузнецова О. В. - Адаптивність особистості як чинник професійної надійності у представників екстремальних видів діяльності (2013)
Кухта С. О. - Проблема захопленості та вигорання в професійній діяльності особистості (2013)
Плохих В. В. - Установочная детерминация возрастных изменений субъективных оценок и переживаний течения времени (2013)
Подоляк Н. М. - Факторна структура особистості асертивних та неасертивних осіб (2013)
Саннікова А. О. - Уявлення досвідчених виконавців про прояви сценічних бар’єрів (2013)
Сергеева А. В. - Особенности трансформации интегральной идентичности личности в процессе учебно-тренинговых занять (2013)
Симоненко С. М. - Особливості впливу індивідуально-психологічних властивостей на творчу діяльність особистості, Чебан О. М. (2013)
Скляренко О. М. - Особистісно-професійні якості службовців організацій державної служби надзвичайних ситуацій (2013)
Страцинська І. А. - Психологічна проникливість осіб з різним типом локалізації контролю (2013)
Чайка О. І. - До питання підвищення адаптаційного потенціалу диспетчерів управління повітряним рухом (2013)
Шаюк О. Я. - Особливості формування когнітивного компонента толерантності у майбутніх економістів (2013)
Шевченко Н. Ф. - Детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності (2013)
Санников А. И. - Личностные аспекты принятия решений профессионалом (2013)
Наші автори (2013)
Титул, содержание (2014)
Щербак В. И. - Пространственно-временная динамика фитопланктона придаточной сети киевского участка Каневского водохранилища, Задорожная А. М., Калениченко К. П. (2014)
Казанкова И. И. - Особенности сезонной динамики численности личинок мидии Mytilus galloprovincialis у берегов Крыма (по многолетним данным) (2014)
Финогенова Н. Л. - Анализ стабильности развития двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis (Bivalvia, Arcidae) Черного моря по показателю флуктуирующей асимметрии створок (2014)
Миронюк А. Н. - Фитобентос как показатель экологического состояния малой реки Чичиклея, Ткаченко Ф. П. (2014)
Клоченко П. Д. - К экологии фитоэпифитона водоемов бассейна р. Днепр, Шевченко Т. Ф., Васильчук Т. А., Осипенко В. П., Евтух Т. В., Медведь В. А., Горбунова З. Н. (2014)
Романенко В. Д. - Резистентность гаммарид Pontogammarus robustoides Sars и Chaetogammarus ischnus Stebbing (Crustacea: Amphipoda) к повышению температуры водной среды, Крот Ю. Г., Леконцева Т. И., Подругина А. Б. (2014)
Андреенко Т. И. - Активность аспартатаминотрансферазы в тканях Mytilus galloprovincialis, различающихся окраской створок раковины, Куликова А. Д., Солдатов А. А. (2014)
Гремячих В. А. - Исследование биологических эффектов хронического воздействия кластерного серебра на планктонных ракообразных Ceriodaphnia affinis, Томилина И. И. (2014)
Костюк К. В. - Ионные процессы в клеточных мембранах водных растений при воздействии токсических веществ, Грубинко В. В. (2014)
Миронов О. А. - Накопление нефтяных углеводородов морскими организмами сообщества Zostera noltii в бухте Казачьей (Чёрное море) (2014)
Зарубин О. Л. - Динамика удельной активности 137Cs у рыб разных типов питания водоема-охладителя ЧАЭС (1986—2013 гг. ), Зарубина Н. Е., Залисский А. А., Малюк И. А., Костюк В. А. (2014)
Бакіко І. В. - Історичний розвиток шкільних програм із фізичної культури в Україні в кінці XΙX – на початку XX століття, Дмитрук В. С., Ковальчук В. Я. (2008)
Бреславська-Кемінь С. В. - Українська фольклорна традиція як засіб формування здорового способу життя (2008)
Вербицький В. А. - Діяльність "потішного” руху на території Одеського навчального округу та його значення в розвитку шкільного фізичного виховання (2008)
Вільчковський Е. С. - Шляхи відродження сучасних олімпійських ігор, Вільчковська А. Е., Пасічник В. Р., Дибовський А., Чвенар А. (2008)
Вірна Ж. П. - Життєвий шлях та спортивна кар’єра фахівця, Іванашко О. Є. (2008)
Власюк Г. І. - До питання про діалектику духовного і матеріального у фізичному вихованні, Терешко Л. В. (2008)
Вовк В. М. - Педагогические проблемы управления процессом преемственности физического воспитания личности, Вовк Л. В. (2008)
Герасимович Я. Я. - Формування здорового способу життя молоді (2008)
Деделюк Н. А. - Зміст фізичного виховання і здорового способу життя у літературних пам’ятках ІХ–ХІV століть (2008)
Дубогай О. Д. - Зміст та результативність шкільної інноваційної діяльності в системі здоров’язберігаючих технологій, Євтушок Є. В. (2008)
Дук В. А. - Вплив товарів-субтитутів на попит і пропозицію у сфері спортивно-оздоровчих послуг (2008)
Єжова О. О. - Життєві цінності учнівської молоді закладів профтехосвіти (2008)
Єрмаков С. С. - Критерії визначення якості наукових видань (2008)
Зігунов В. М. - Історичі аспекти розвитку федерації спортивного туризму України (2008)
Кисельов А. Ф. - Миколаївському обласному спортивному яхт-клубу – 120 років, Рожков І. М., Главатий С. М., Козубенько О. С., Руденко А. О., Майоров В. О., Чернозуб А. А. (2008)
Кононенко Т. П. - Роль туристичної сфери в системі соціально-економічних пріоритетів розвитку України (2008)
Косяк В. А. - Многоликий ритм (2008)
Котова О. В. - Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у світі сучасної педагогічної освіти (2008)
Кураса Г. О. - Розвиток футболу на Миколаївщині в період Російської імперії та на початку радянських часів (2008)
Лелека В. М. - Теоретичне обґрунтування проблеми здорового способу життя викладачів кафедри військової підготовки (2008)
Маланюк Т. З. - Особливості використання наявних туристсько-краєзнавчих ресурсів Івано-Франкіщини в організації виховної роботи дитячо-юнацького туризму (2008)
Михайлик О. - Здоровье как жизненная ценность: историко-философская ретроспектива (2008)
Мицкан Б. М. - Природа та здоров’я людини: дієтетика душі й тіла (2008)
Мужичок В. О. - Формування знань у галузі фізичної культури як основного компонента загальнолюдської культури студентів ВНЗ (2008)
Муратова О. П. - Обізнаність як основний фактор впливу на формування свідомого ставлення студентської молоді до власного здоров’я, Сахно Н. Є. (2008)
Омельяненко І. О. - Термінологія в наукових дослідженнях із проблеми адаптації (2008)
Палагнюк Т. В. - Вплив масових спортивних заходів на формування особистості молодої людини (2008)
Приходько А. И. - Практическая деятельность В. К. Крамаренко в области физического воспитания и спорта в досоветский период (2008)
Слімаковський О. В. - Історичні традиції та особливості застосування засобів української народної фізичної культури у життєдіяльності молоді, Волошин О. О., Соляник І. М., Малетич Н. М. (2008)
Степанюк С. І. - Від спорту дитячо-юнацького до Олімпійських вершин, Голяка С. К., Городинська І. В. (2008)
Степанюк Ю. - Філософія здоров’я людини як основа здорового способу життя (2008)
Суббота Ю. В. - Физическая культура в иерархии ценностей современного студента (2008)
Тадєєва І. М. - Характеристика розрізнення студентами понять "здібності” й "обдарованість” (2008)
Твердохліб О. Ф. - Аналіз біоінформаційних аспектів культових психосоматичних практик найдавніших культур, Шарафутдінова С. У. (2008)
Тріфан О. М. - Фізична культура та дитячий волейбол на Закарпатті (2008)
Цибанюк О. О. - Проблеми фізичного виховання у творчій спадщині українських педагогів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Музика В. (2008)
Ярмощук О. О. - Алгоритм створення тимчасової міжвідомчої комісії як консультативно-дорадчого органу з питань реклами у спорті, Ковальський В. В. (2008)
Ясько Л. - Особенности функционирования детско-юношеского футбола в Украине, Ясько Ю. (2008)
Балахнічова Г. В. - Технологія професійного формування майбутнього вчителя фізичної культури, Завацька Л. А., Заремба Л. В. (2008)
Вацеба О. М. - Підготовка науково-педагогічних кадрів – важливий складник діяльності вищих навчальних закладів фізкультурного профілю, Куценко О. В. (2008)
Винничук О. Т. - Упровадження технології тестування як засобу підвищення якості підготовки фахівців (переваги та недоліки) (2008)
Гац Г. О. - Діагностична діяльність учителя фізичної культури (2008)
Герасимчук А. - Новітні педагогічні технології в галузі фізичного виховання, Ужеліна О., Базилюк Н., Каленська С. (2008)
Гончерюк М. А. - Дослідницька діяльність учителя фізичного виховання як показник його професіоналізму (2008)
Данилевич М. В. - Оцінювання організації та проведення занять із теорії і методики фізичного виховання у ЛДУФК згідно із кредитно-модульною системою, Ярошик Я. (2008)
Демчук С. - Актуальність туристської підготовки у професійному становленні фахівців із фізичної культури, Чалій Л. (2008)
Dudkiewicz K. - Trudności w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, Kaźmierczak A. (2008)
Ємець О. Й. - Ситуаційні технології в підготовці вчителя фізичної культури (2008)
Єрусалимець К. Г. - Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці фахівців із фізичної культури, Іваськів Б. К., Олійник І. О. (2008)
Іщук Н. М. - Духовні цінності майбутніх учителів фізичної культури (2008)
Карпюк Р. П. - Теоретичні засади професійної готовності до педагогічної діяльності майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання (2008)
Карченкова М. В. - Особливості професійно-прикладної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Довгань Д. (2008)
Кобринский М. Е. - Использование воспитывающих ситуаций в развитии нравственных качеств личности студентов вуза физической культуры, Заколодная Е. Е. (2008)
Кондрацька Г. Д. - Роль фізкультурної освіти в навчально-пізнавальній діяльності студентів (2008)
Кричфалушій М. В. - Готовність майбутнього спортивного педагога до науково-дослідницької діяльності (2008)
Кузнєцова О. Т. - Організація самостійної роботи студентів педагогічних вузів із дисципліни "Теорія і методика тестування у фізичному вихованні” (2008)
Курок О. І. - Особливості підготовки фахівців із фізичного виховання для дошкільних навчальних закладів, Шовкопляс О. М. (2008)
Кучеренко В. М. - Організація викладання дисципліни "лижний спорт” в умовах кредитно-модульної системи підготовки, Васірук М. С. (2008)
Мальона С. Б. - Правова культура як чинник професійної діяльності фахівців фізичної культури (2008)
Мединський С. В. - Особливості практичної діяльності у рамках навчального процесу напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання” (на прикладі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича), Мосейчук Ю. Ю. (2008)
Мінжорінa І. Л. - Особливості рейтингової системи під час оцінювання спецдисципліни "Легка атлетика та методика викладання”, Ільків Н. Я. (2008)
Огнистий А. В. - Досвід магістерської підготовки з дисципліни "Методика викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах” в умовах кредитно-трансферної системи навчання, Огниста К. М. (2008)
Омельяненко В. Г. - Використання ресурсів Інтернету в біологічній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури (2008)
Панасюк І. В. - Підготовка вчителів фізичної культури до проведення тренінгів (2008)
Пасічник В. Р. - Про деякі аспекти професійної підготовки вчителів фізичного виховання в Польщі (2000−2005 роки) (2008)
Проць Р. О. - Історико-педагогічні етапи становлення професійної підготовки фахівців фізичної культури у Східній Галичині у ХХ столітті (2008)
Рипунов М. О. - Оптимізація соціально-психологічної адаптації студентів-спортсменів до процесу навчання у ВНЗ, Віцько С. М. (2008)
Сергієнко В. М. - Модульно-рейтингова система з легкої атлетики у процесі підготовки вчителів фізичної культури (2008)
Слобожанінов А. А. - Стан та напрями вдосконалення системи підготовки фахівців для фізичного виховання і спорту, Тумак Ю. І. (2008)
Смолюк В. І. - Конструювання процесу фізичного виховання, Павленко Я. (2008)
Степанко А. В. - Мотивація як компонент готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з фізичного виховання школярів (2008)
Тимчишена Н. О. - Сучасний тренер у педагогічній системі (2008)
Черняков В. В. - Організаційно-виховні можливості фізкультурно-спортивної діяльності в аспекті формування соціально-педагогічної активності майбутнього вчителя фізичної культури (2008)
Войнаровський А. М. - Інтенсивні освітні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання (2008)
Романюк В. - Закономірності розвитку фізичної культури на території України (2008)
Подорожній Є. Ю. - Теоретичні підходи до визначення поняття "юридична відповідальність" (2014)
Федосєєва С. В. - Загальнотеоретична характеристика правового виховання (2014)
Анциферов О. Ю. - Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності, які вчиняються в районі проведення антитерористичної операції (2014)
Голиш О. І. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері водокористування (2014)
Грабазій І. А. - Детермінанти злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинності (2014)
Заславська М. Г. - Проблематика встановлення об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 137 КК України (2014)
Зуєв О. Ю. - Класифікація учасників правовідносин, що виникають під час протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом (2014)
Козленко О. О. - Порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства у сфері боротьби із розповсюдженням дитячої порнографії в мережі Інтернет (2014)
Лаврик Ю. В. - Місце розвідувального опитування в діяльності підрозділів карного розшуку, Стащак М. В. (2014)
Марков В. В. - Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину (2014)
Мовчан А. В. - Актуальні проблеми взаємодії оперативних підрозділів та обміну оперативно-розшуковою інформацією під час виявлення та припинення злочинів (2014)
Обушенко О. М. - Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітнього підозрюваного (2014)
Перепелиця М. М. - Порівняльний аналіз оперативного опитування осіб у різних країнах (2014)
Шендрик В. В. - Координація слідчої та оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії зайняттю гральним бізнесом в Україні (2014)
Юхно О. О. - Окремі аспекти співвідношення норм кримінального процесуального і кримінального права у сучасних умовах застосування положень чинного Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Артеменко І. А. - Питання реалізації процесуальних форм діяльності органів виконавчої влади: поняття, види та зміст (2014)
Гарна-Іванова І. О. - Загальний огляд системи повноважень суб’єктів здійснення міграційного контролю в Україні (2014)
Джафарова М. В. - Поняття і структура адміністративної процесуальної правосуб’єктності (2014)
Євдокіменко С. А. - Принципи організації діяльності органів військової прокуратури в Україні (2014)
Проневич О. С. - Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації (2014)
Прошутя І. Д. - Адміністративно-правові відносини у сфері функціонування місцевих загальних судів в Україні (2014)
Швець В. Д. - Сучасний стан і проблеми вдосконалення законодавства про громадський контроль за використанням та охороною земель (2014)
Яценко В. П. - Право на справедливий суд: проблеми та шляхи розв’язання (2014)
Сліпченко С. О. - Правозмінюючі юридичні факти в механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин (2014)
Чалий Ю. І. - Цивільно-правове регулювання відносин з виховання (2014)
Бабенко А. О. - Шляхи удосконалення юридичних гарантій дотриманняm трудових прав (2014)
Теремецький В. І. - Охорона навколишнього природного середовища в Україні: проблеми законодавчого забезпечення (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського