Єрмошкіна О. В. - Фінансово-кредитна підтримка підприємств промислового регіону - необхідний фактор їх інтенсивного розвитку (2003)
Штефан Н. М. - Вплив дивідендної політики на вибір варіантів та джерел фінансування розвитку підприємства в сучасних умовах оподаткування (2003)
Дідик Л. М. - Теоретичні аспекти рейтингової оцінки фінансового стану підприємств (2003)
Прокопенко В. І. - Економічна ефективність підвищення якості залізорудної сировини у гірничо-збагачувальному виробництві (2003)
Усатенко О. В. - Вибір та обґрунтування стратегії конкуренції для шахт ДХК "Павлоградвугілля”, Моісєєв А. С. (2003)
Кочура Є. В. - Управління замкнутими економічними системами методом динамічного програмування (2003)
Демиденко М. А. - Економічно-математична модель підвищення ефективності управління кар’єрним транспортом (2003)
Derkach L. M. - Management education and brain: new directions in theory and research (2003)
Сьома М. - Виконання рішень у галузі адміністративного права в контексті євроінтеграції (2014)
Оксінь В. Ю. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання банківської системи (2014)
Грищук О. В. - Філософсько-правові проблеми детермінації позитивної правової відповідальності людини, Соломчак Х. Б. (2014)
Козаченко В. В. - Правовой менталитет в категориальном аппарате современной юриспруденции (2014)
Салей М. І. - Цінність Конституції України (2014)
Ситар І. М. - Поліджерельність в англо-американському типі права з позиції акультурації (2014)
Слюсарчук Х. Т. - Лібералізм vs комунітаризм: аналіз філософсько-правових підходів (2014)
Дмитришин Ю. Л. - Хелмінська (Кульменська) грамота як джерело хелмінського права (2014)
Цушко С. Є. - Становлення інституту політичного представництва на українських землях у складі Великого князівства Литовського в XV- першій половині XVI ст. (2014)
Урсуляк О. В. - Утворення судів присяжних в австрійській імперії у 1849-1851 рр.: причини та результати (2014)
Гриб А. М. - Примирення у праві Гетьманської України (2014)
Остапенко Т. О. - Збірник "Суд і розправа в правах малоросійських" Ф. Чуйкевича – важливий напрямок розвитку правової системи України-Гетьманщини XVIII ст. (2014)
Шевчук-Белая Я. В. - Правовое положение отдельных французских хозяйств Новороссии в составе Российской империи в конце XVII - начале XIX вв., Попсуенко Л.А. (2014)
Каненберг-Сандул О. К. - Историография исследований о правовом положении немецких колонистов на Юге Украины (2014)
Качковський М. С. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції (2014)
Пелецький В. О. - Тактика обшуку при розслідуванні самовільного залишення військової частини або місця служби (2014)
Бондарчук О. М. - Предмет допиту у кримінальних провадженнях про залишення в небезпеці (2014)
Адамян А. С. - Історично-правові аспекти регламентації категорії невинного заподіяння шкоди (казусу) в Україні (2014)
Петренко О. І. - Предмет підкупу учасників та організаторів спортивних змагань (2014)
Гора І. Ю. - Суспільна небезпека та характерні психологічні ознаки злочинів, вчинених із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2014)
Хуторянський О. В. - Кваліфікуючі ознаки ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, Азаров Ю. І. (2014)
Сторожик Я. Б. - Підстави та процесуальний порядок застосування тичасового арешту (2014)
Фігурський В. М. - Причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення за новим КПК України 2012 року (2014)
Сопільник Р. Л. - Конвенційні вимоги щодо справедливого судового розгляду (2014)
Калатур М. В. - Особливості взаємодії слідчих з іншими підрозділами ОВС під час досудового розслідування (теоретичний аспект) (2014)
Охман О. В. - Про деякі особливості застосування до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї в Україні (2014)
Конопельський В. Я. - Роль та місце диференціації та індивідуалізації у правовому механізмі прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі (2014)
Отчак Н. Я. - Особливості застосування покарань щодо неповнолітніх (2014)
Крикушенко О. Г. - Науково-методологічні основи пенітенціарної інформації щодо вивчення пенітенціарної субкультури в місцях позбавлення волі (2014)
Ковальов А. В. - Співвідношення категорій "адміністративний процес" та "адміністративне судочинство" (2014)
Кіцул Ю. С. - Характеристика суб’єктів нелегальних міграційно-правових відносин (2014)
Маліков В. В. - Особливості визначення змісту поняття "громадський порядок” (2014)
Тригубенко С. М. - Система управління в Міністерстві аграрної політики та продовольства України (2014)
Горлов Е. В. - Государственная служба борьбы с экономической преступностью как субъект предотвращения административных правонарушений (2014)
Когут Я. М. - Роль громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону як суб’єктів поліцейської діяльності у сфері охорони громадського порядку в сучасних умовах (2014)
Крижановська В. А. - Про підстави адміністративної відповідальності (2014)
Урбанський Б. П. - Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх як спеціального суб’єкта (2014)
Русецький А. А. - Поняття адміністративної відповідальності юридичних осіб (2014)
Середа В. В. - Дисциплінарна відповідальність як видовий елемент адміністративно-деліктної відповідальності за вчинення адміністративних проступків (2014)
Чубенко А. Г. - Особливості фінансово-правового статусу суб’єктів забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуаціях (2014)
Бойко В. В. - Особливості адміністративних та фінансових правовідносин за участю МВС України (2014)
Дяків Б. З. - Негативний вплив соціально-психологічних факторів на протиправну поведінку студентської молоді України (2014)
Головкін О. В. - Прокурорська діяльність у сфері земельних відносин поза межами кримінальної юстиції (2014)
Мельниченко Л. М. - Зарубіжний досвід профілактики крадіжкам, вчинених неповнолітніми (2014)
Перерва Ю. М. - Внесення змін до Конституції України: особливості процедури (2014)
Дорош В. С. - Сутність та елементи контрольно-наглядової функції держави (2014)
Соколовий В. П. - Загальнотеоретичні підходи до визначення корупції, корупційних діянь та корупційних відносин (2014)
Севрюков Д. Г. - Модернізація соціальної держави (політико-правовий досвід Швеції) (2014)
Данилова М. В. - Функції організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2014)
Дяков В. С. - Поняття та юридичне значення виправдувального вироку (2014)
Колєснік Т. В. - Комбінування різних методів та способів при забезпеченні дисципліни праці (2014)
Шевчук О. О. - Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України, Томма Р. П. (2014)
Єфіменко Д. К. - Сутність та роль адміністративної процедури у забезпеченні координації правоохоронної діяльності (2014)
Єфремов А. О. - Поняття охорони праці державних службовців в Україні (2014)
Іншин М. І. - Припинення трудових відносин із різними категоріями працівників (2014)
Кравченко І. О. - Система субєктів державного контролю за діяльністю органів Пенсійного фонду України (2014)
Кулик Д. О. - Поняття та ознаки юридичної відповідальності державних службовців (2014)
Міщук М. О. - Поняття та форми соціального партнерства у трудовому праві (2014)
Кузьмінський О. О. - Правила застосування спеціальних способів захисту права на комерційне (фірмове) найменування (2014)
Великодний Д. В. - Укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим (2014)
Вилегжаніна В. В. - Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки (2014)
Тедорадзе М. Д. - Підстави виникнення недоговірних зобов’язань за законодавством України (2014)
Загородній В. Є. - Професійна підготовка прокурорів у контексті прийняття нового Закону України "Про прокуратуру" (2014)
Хатнюк Ю. А. - Історичні аспекти становлення рейдерства в Україні (2014)
Костовська К. М. - Загально-правова характеристика відповідальності працівників органів внутрішніх справа (2014)
Зубрицький В. В. - Вплив суспільства на дотримання соціально-правових норм: передумова правослухняної поведінки (2014)
Галківська М. Б. - Філософсько-правовий вимір свідомості людини (2014)
Савенко В. В. - Правова поведінка в умовах правової реальності сучасного соціуму (2014)
Бліхар М. М. - Засади законодавчого забезпечення адміністративно-правових режимів в інвестиційній діяльності (2014)
Дудко Є. В. - Про деякі змістовні елементи участі прокуратури України у кримінально-виконавчій діяльності (2014)
Гумін О. М. - Кримінальна характеристика насильницьких злочинів (2014)
Макух О. В. - До питання щодо визначення об’єкту фінансових gравовідносин (2014)
Романова Г. С. - Окремі питання співвідношення бухгалтерського та податкового обліку (2014)
Заяць Р. Я. - До питання розуміння поняття внутрішньо-організаційних засад забезпечення діяльності (2014)
Федотов О. А. - Поняття та система суб’єктів протидії тероризму в Українї (2014)
Коваль М. М. - Допит потерпілого у кримінальних провадженнях про катування (2014)
Андрусишин Р. М. - Формування високого рівня правосвідомості та правової культури працівників міліції як необхідна умова підвищення ефективності їх правовиховної діяльності (2014)
Романова А. С. - Філософсько-правове обґрунтування праволомної поведінки людини (2014)
Грень Н. М. - Медіація як новітнє соціальне явище (2014)
Остапчук М. С. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених неповнолітніми, та алгоритми їх розвя’зання (2014)
Миронкин А. В. - Способы защиты права общей собственности по законодательству Украины и России (2014)
Попов С. В. - Щодо послідовності дій роботодавця при скороченні чисельності або штату працівників (2014)
Фомічова Н. В. - Проблема відповідальності спадкоємця за борговими зобов’язаннями спадкодавця в Україні (2014)
Цимбалюк М. М. - Інтеграційні тенденції України щодо запровадження європейських стандартів державотворення (2014)
Стецуняк Д. А. - Акультураційні аспекти поліджерельності в англо-американській правовій сім’ї (2014)
Криволапчук В. О. - Щодо принципів адміністративного права (2014)
Андрейченко С. С. - Присвоєння державі протиправної поведінки приватних осіб: застосування концепцій "загального" та "ефективного" контролю (2014)
Дуліна О. В. - Спеціальний суб’єкт адміністративного проступку в сфері земельних відносин (2014)
Пилипенко Ю. І. - Структурна незбалансованість економіки України та форми її подолання, Пилипенко Г. М. (2003)
Семенов Г. А. - Оцінка ефективності використання інвестицій у Запорізькому регіоні, Панкова М. О. (2003)
Євдокимов Ф. І. - Економічна безпека інвестицій в умовах перехідної економіки, Бородіна О. О. (2003)
Kozarkiewicz-Сhlebowska A. - Real options approach in the assessment of investment projects (2003)
Галушко О. С. - Оцінка доцільності використання різних форм власності гірничодобувних підприємств (2003)
Саллі B. І. - Економічні особливості простого та поширеного відтворення шахтного фонду Західного Донбасу, Ситнік В. В. (2003)
Герасимова І. Ю. - Удосконалювання показників виміру продуктивності праці (2003)
Салига С. Я. - Розробка моделі взаємозв’язку основного та оборотного капіталу, Василичев Д. В. (2003)
Турило А. М. - Новий метод нарахування амортизації основних засобів, Філіппова Л. Д. (2003)
Дідик Л. М. - Теоретичні аспекти оцінки виробничо-господарського потенціалу гірничих підприємств, Лісовенкова І. М. (2003)
Солодовник Л. М. - Методи оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства, Грибіненко О. М. (2003)
Бурлуцький С. В. - Оптимізація портфеля цінних паперів за критерієм корисності (2003)
Петруня Ю. Є. - Ризики інвестування на ринку акцій (2003)
Жадько К. С. - Сучасні взаємовідносини підприємств і банків з використанням інформаційних технологій (2003)
Савчук В. П. - Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій у країнах із перехідною економікою (2003)
Драчук Ю. З. - Принципові методичні підходи до оцінки ефективності екологічних заходів у вугільному виробництві, Нейєнбург В. Є. (2003)
Полякова Е. І. - Перспективи розвитку менеджменту охорони праці в умовах трансформації ринкової економіки (2003)
Meтeлeнкo Н. Г. - Планування закупівель в рамках реалізації концепції економічного управління підприємством (2003)
Кочура Є. В. - Оптимізація обсягів виробництва за допомогою моделі Неймана (2003)
Пістунов І. М. - Побудова оптимального балансу на підставі фінансових коефіцієнтів, Пістунов М. І. (2003)
Єфремова К. В. - До перспектив правового регулювання інтернет-правовідносин: господарсько-правовий аспект (2014)
Погрібний Д. І. - ТНК як суб’єкти інноваційного розвитку в світовій економіці (2014)
Шевердіна О. В. - Правове забезпечення інноваційних процесів як фактор реформування економіки (2014)
Давидюк О. М. - Господарсько-правове регулювання комерційної концесії (франчайзингу) у відносинах, пов’язаних із передачею прав на технологію (2014)
Товкун І. М. - Законодавче регулювання захисту іноземних інвестицій в Україні (2014)
Зуєв В. А. - Проблеми та перспективи розвитку господарсько-правового регулювання поводження з відходами в Україні (2014)
Кравцов Д. М. - Окремі питання правового регулювання перерахунку військових пенсій (2014)
Семенова А. В. - Зміст і значення принципу цільового й ефективного використання коштів загальнообов’язкового державного медичного страхування (2014)
Лакіза О. О. - До питання атестації робочого місця державного службовця (2014)
Москаленко О. В. - Доступність як принцип загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні (2014)
Годес А. Ю. - Напряженно-деформированное состояние упругой плоскости с дуговой трещиной между круговым включением и матрицей, Лобода В. В. (2013)
Шевельова А. Є. - Розріз між двома ізотропними різнорідними матеріалами в полі стискальних та зсувних напружень (2013)
Abramovsky Yev. R. - The combined method of local wind power potentional estimate with the emphasis on its efficient utilization on Ukrainian territory, Lychagin M.M., Leshchenko I. G., Tarasov S. V., Kostiukov I. Yur. (2013)
Бразалук Ю. В. - Численная реализация обобщенного метода Блоха-Гиневского, Евдокимов Д. В., Поляков Н. В. (2013)
Кочубей А. А. - Анализ экспериментальных и численных исследований вихревых течений в трехмерных кавернах, Кравец Е. В. (2013)
Редчиц Д. А. - Управление вихревой дорожкой Кармана с помощью плазменных актуаторов, Полевой О. Б., Моисеенко С. В. (2013)
Елисеев В. И. - Массообмен в поре солевого осадка на поверхности анода свинцевого акумулятора в процессе разряда (2013)
Елисеев В. И. - Частота отрыва пузырей от газового прифурменного объема, Толстопят А. П., Флеер Л. А. (2013)
Семененко Е. В. - Усовершенствование методики расчета параметров гидротранспорта А. Е. Смолдырева, Никифорова Н. А. (2013)
Семененко Е. В. - Расчет параметров гидротранспорта при существенном различии плотности транспортируемых частиц, Никифорова Н. А., Татарко Л. Г. (2013)
Босенко Т. М. - Моделювання поляризації електрета в умовах теплового релаксування (2013)
Русакова Т. И. - Моделирование загрязнения атмосфеРы на улицах городов с учетом химических процессов, Беляев Н. Н., Карплюк В. И. (2013)
Самунь Р. О. - Розробка математичних моделей визначення теплофізичних параметрів у вузлах тертя (2013)
Катан В. А. - Ударное взаимодействие с несжимаемой жидкостью наклонной пластины, плавающей на ее поверхности, при ударе с вращением в условиях отрыва (2013)
Горелова К. В. - Моделирование динамики топлива в баках летательных аппаратов с учетом сетчатых фазоразделителей (2013)
Беляев Н. Н. - Исследование эффективности применения экрана для локальной защиты объекта при миграции химически опасного вещества в атмосфере, Росточило Н. В., Чорная А. Ю. (2013)
Gunko E. - CFD modeling of the atmosphere pollution in the case of accidents for solving monitoring problems (2013)
Беляев Н. Н. - Численное моделирование аэроионного режима в рабочем помещении, Затынайченко Д. О. (2013)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса загрязнения атмосферы при горении твердого ракетного топлива, Берлов А. В. (2013)
Зеленская Т. С. - Переходные процессы в канатах с переменной верхней границей (2013)
Гоман О. Г. - Ударное взаимодействие несжимаемой жидкости и вертикальной пластины, плавающей на ее поверхности, в условиях образования одной зоны отрыва и наличии вращения, Катан В. А. (2013)
Бойчук М. П. - Психологічні особливості пам’яті студентів: залежність від статі, віку і зв'язок зі спеціальністю (2014)
Бочелюк В. В. - Психологічні особливості кар’єрного зростання персоналу (2014)
Бурейко Н. О. - Програма психологічного дослідження особливостей функціонування загального та соціального інтелекту у студентів-білінгвів (2014)
Волкова О. Г. - Емоційний інтелект у структурі емоційної готовності майбутніх психологів, Жванія Т. В. (2014)
Зарицька В. В. - Емоційний інтелект як складова готовності особистості до професійної діяльності (2014)
Зозуль Т. В. - Вплив вікових особливостей на шлюбні стосунки у різновікових парах (2014)
Кузнецов М. А. - Виды студенческих страхов и особенности их динамики, Шаповалова В. С. (2014)
Кузнєцов О. І. - Структура психічних станів студентів у різних умовах навчальної діяльності (2014)
Мельничук М. Г. - Тренінг-програма психосоціальної адаптації іноземних студентів у процесі навчання (2014)
Найчук В. В. - Особливості динаміки модально-специфічної пам’яті в процесі розвитку естетичного сприйняття у молодших школярів (2014)
Нестеренко М. О. - Особливості особистості подружніх пар із порушенням репродуктивної функції (2014)
Підбуцька Н. В. - Особливості та структура особистісного потенціалу майбутніх інженерів (2014)
Саврасов В. П. - Психологічні характеристики професійної самосвідомості майбутніх вчителів математики, Гунько Л. В. (2014)
Саврасов М. В. - Психологічні особливості залежності креативності особистості дорослих від профілю професійної діяльності (2014)
Седых К. В. - К вопросу о координации целостного поведения человека и его психической саморегуляции в контексте психотерпии (2014)
Співак Л. М. - Вікова динаміка національної самоідентичності особистості в юності, Піонтковська Д. В. (2014)
Фоменко К. І. - Самоствердження у структурі самосвідомості особистості (2014)
Хомуленко Б. В. - Психодіагностика рольової структури особистості психолога (2014)
Хомуленко Т. Б. - Психосоматичний підхід у проблематиці психології розвитку: теоретичні та прикладні аспекти, Василенко Я. О., Коваленко М. В. (2014)
Хомуленко Т. Б. - Метапамять: наукові підходи та експериментально-інтроспективна методика дослідження, Доцевич Т. І. (2014)
Чеботова Я. В. - Психологічні чинники та рівень розвитку креативності як обов’язкового компонента творчої діяльності викладача-дизайнера (2014)
Байцар А. - Cучасний стан і перспективи розвитку рекреаційно туристичних ресурсів міста винники Львівської області, Байцар Н. (2012)
Безуглий В. - Сучасні тенденції розвитку ділового туризму в країнах Європейського Союзу, Білозоров А. (2012)
Волошин І. - Географія історико-туристичних пам’яток Чернігівської області та їх використання, Ненько К., Лагодюк О., Симочко А. (2012)
Ганич Н. - Готельне господарство Львівської області: сучасний стан та шляхи оптимізації розвитку (2012)
Гаталяк О. - Туристична інфраструктура Волинської області: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку (2012)
Городиський Ю. - Проблеми і перспективи розвитку туризму у Тернопільської області, Манько А. (2012)
Дупелич В. - Сучасний стан та перспективи розвитку лісових туристично-рекреаційних ресурсів Львівщини (2012)
Каднічанський Д. - Внесок громадських організацій львівської області у розвиток молодіжного туризму (2012)
Лабінська Г. - Головні детермінанти розвитку туризму в Криму (2012)
Мальська М. - Організаційно-економічні важелі розвитку системи туристичних послуг Львівської області, Занько Ю. (2012)
Мальська М. - Порівняльний аналіз можливостей туристичного використання печерних систем поділля (Україна) та республіки Польща, Ховалко А. (2012)
Мандюк Н. - Маркетингові дослідження попиту на туристичні послуги музею-заповідника "Олеський замок" та особливості їх просування (2012)
Манько А. - Поняття та напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства, Завадовський Т. (2012)
Манько А. - Проблеми та перспективи туристичного бізнесу Великоберезнянського району Закарпатської області, Кушнірчук-Ставнича О. (2012)
Масюк Ю. - Розробка концептуальної моделі системи управління стратегічною туристичною конкурентоспроможністю регіону на прикладі Львівської області (2012)
Охріменко А. - Деякі аспекти міжнародної туристичної діяльності України (2012)
Пендерецький О. - Прогнозування стоку ріки Дністер для оцінки туристичного потенціалу (2012)
Польова Г. - Історія впровадження системи знакування туристичних шляхів для активних видів туризму на території Європи (2012)
Паньків Н. - Аналіз передумов і сучасного стану розвитку туристичної галузі Львівської області (2012)
Петранівський В. - Організація активних видів лікувально-оздоровчого туризму у санаторно-курортних закладах міста Трускавця (на прикладі ТЗОВ "Санаторій "Карпати”") (2012)
Краєвська О. - Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС, Присяжнюк Ю. (2012)
Рутинський М. - Лікувально-оздоровчий туризм: актуальні цілі та сучасні підходи до організації, Петранівський В. (2012)
Сухович І. - Туристична політика Польщі на рівні територіального самоврядування (2012)
Стецюк О. - Суспільно-географічний аналіз розвитку сільського зеленого туризму в Івано-Франківській області (2012)
Феленчак Ю. - Соціальні ризики в туристичній діяльності: підходи до аналізу та оцінювання (2012)
Чубрей О. - Архітектурно-історичні рекреаційно-туристські ресурси чернівецької області: аналіз і технологія оцінки (2012)
Ярмолович В. - Особливості формування структури управління маркетингом на регіональному ринку туристичних послуг (2012)
Титул, зміст (2014)
Сенченко М. - Запорука національної безпеки в умовах інформаційної війни (2014)
Мураховський А. - Українське книговидання: радянська доба і сьогодення (2014)
Гранчак Т. - "Стратегічний" погляд на майбутнє бібліотечного розвитку (2014)
Какамишева К. - Онлайн-послуги Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: сучасні підходи та перспективи (2014)
Політова О. - Електронні освітні ресурси з проблем культури та мистецтва на веб-сторінці бібліотеки: питання організації та використання (2014)
Фіголь Н. - Оформлення електрoнних локальних та мережевих видaнь (2014)
Струнгар А. - Аналітичні технології Yandex Metrika на бібліотечному порталі, Мар'їна О. (2014)
Асєєв Г. - Концепція технології масового уведення документів в електронні архіви (2014)
Конта Р. - Розвиток етнології в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1914—1939 рр.): втрати та нереалізовані можливості (за матеріалами "Хроніки НТШ") (2014)
Циганенко В. - "Послання до латинян із їхніх же книг" — маловідомий твір барокової полемічної літератури (2014)
Домбровська Л. - Життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша (1819—1897) (до 195-річчя з дня народження), Гулак В. (2014)
Шейко В. - Талановитий презентант Харківської бібліотекознавчої школи, Кушнаренко Н. (2014)
Кушнаренко Н. - Відома постать бібліотечної освіти і науки, Соляник А. (2014)
Владімірська Р. - Електронна книга в сегменті прибутковості (2014)
Філіпова Л. - Сучасні дисертаційні дослідження зі спеціальності "Документознавство. Архівознавство" в Україні: деякі підсумки (2014)
Партико З. - Характеристика типології покупців видавничої продукції, Шепелева Г. (2014)
Дубина Д. В. - Синтаксономія класу Phragmito-Magno-Caricetea в Україні, Дзюба Т. П., Ємельянова С. М. (2014)
Дідух Я. П. - Рідкісні ксерофітно-степові угруповання та біотопи долини р. Красна (Луганська обл.), Чусова О. О. (2014)
Перегрим М. М. - Переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій та природних регіонів України, Андрієнко Т. Л. (2014)
Ярова О. А. - Географічна структура флори Національного природного парку "Білоозерський", Федорончук М. М. (2014)
Крицька Л. І. - Типiфікація видів судинних рослин, описаних із України: родина Lamiaceae (рід Thymus) (2014)
Двірна Т. С. - Географічна структура адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (2014)
Михалюк І. М. - Біоморфологічний аналіз вищої водної флори водойм Північного Поділля (2014)
Голівець М. О. - Адаптивна стратегія Impatiens parviflora (Balsaminaceae) у вторинному ареалі. ІІ. Віталітетна структура популяцій та онтогенетична стратегія виду (2014)
Мельник В. І. - Carlina onopordifolia (Asteraceae) на Східному Поділлі, Скоропляс І. О., Ваколюк В. Д. (2014)
Фатюха А. В. - Ruppia maritima (Ruppiaceae) – новий вид у водоймах м. Донецька, Климюк В. М. (2014)
Борисова О. В. - Tolypella glomerata (Charales) – новий вид для альгофлори України, Громакова А. Б. (2014)
Рифф Л. Е. - Знахідка Hypecoum procumbens (Hypecoaceae) в Криму, Євсєєнков П. Є., Свірін С. О. (2014)
Москалюк Б. І. - Нові місцезнаходження Galanthus nivalis (Аmaryllidaceae) в Українських Карпатах (Закарпатська область), Діденко С. Я. (2014)
Хоркавців Я. Д. - Особливості проростання спор мохів залежно від водного стресу, рН і температури, Кіт Н. А. (2014)
Andrianova T. V. - New data on Discosia, Robillarda and Truncatella species (Xylariales, Ascomycota) in Ukraine (2014)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 3. Рід Coprinus (секція Coprinus) (2014)
Коритнянська В. Г. - Нові знахідки видів роду Leveillula (Erysiphales) на Правобережжі степу України, Попова О. М. (2014)
Ольхович О. П. - Порівняльна оцінка дії іонів і наночастинок міді й цинку на Pistia stratiotes (Araceae) за біохімічними показниками, Кравченко І. С., Таран Н. Ю., Алексієнко М. В. (2014)
Вірченко В. М. - Мохоподібні з колекції Ж. Е. Жілібера в Гербарії Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України (KW), Шиян Н. М. (2014)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Концепція флори та її елементарної одиниці (2014)
Хоркавців Я. Д. - Орест Теодорович Демків (до 80-річчя вченого), Лобачевська О. В., Данилків І. С. (2014)
Титул, зміст (2014)
Мураховський А. - Українське книговидання: радянська доба і сьогодення (2014)
Мураховський А. - Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2014 року, Буряк С. (2014)
Бондар Ю. - Плакати, афіші та листівки у контексті соціальної й політичної комунікацій (2014)
Лобанов А. - Міні-презентація проекту "Книжкова біржа" — першого книжкового логістичного центру (2014)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2014 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2014)
Сварник І. - "…Cказати правду" (2014)
Лямець А. - Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з Бібліотекою Конгресу США та Бібліотекою Лінди Холл (2014)
Фіголь Н. - Структура електронного навчального видання (2014)
Шелестова А. - Інформаційні та інтернет-технології як основа розвитку документних комунікацій сучасних освітніх закладів (2014)
Козак C. - Літературний рух української еміграції (на прикладі часопису "Українські вісті" (1945—2000) (2014)
Іващенко В. - Педагогічна діяльність Христини Алчевської та її роль у розвитку української освіти в документах із фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Палійчук P. (2014)
Сенченко О. - Структури, засоби і моделі застосування консцієнтальної зброї в системі соціальних комунікацій (2014)
Гусак O. - Роль соціальних мереж у роботі редактора задля популяризації сайту інтернет-ЗМК (2014)
Скаченко О. - I Всеукраїнська конференція Наукової бібліотеки КНУКіМ (2014)
Сапегин В. И. - Влияние L-лизина эсцината, тиотриазолина, гордокса и мидокалма на кислотно-основное состояние и ограниченный протеолиз в кишечной венозной крови в условиях моделирования интраабдоминальной гипертензии, Сапегин И. Д., Ильченко Ф. H. (2014)
Демченко О. М. - Віковий аспект адаптивної реакції центральної нервової системи за умов емоційно-больового стану (2014)
Перцева Т. О. - Діагностика порушень мукоциліарного кліренсу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень шляхом визначення вмісту молекул середньої маси мокротиння, Лихолат О. А., Гуржій О. В. (2014)
Колесник Э. Л. - Упруго-эластические свойства сосудистой стенки у больных артериальной гипертензией в молодом возрасте (2014)
Гашинова К. Ю. - Загострення ХОЗЛ: антропометричні характеристики хворих та частота госпіталізацій (2014)
Погорєлов О. В. - Критерії діагностики стану морфологічно розподілених стовбурових регуляторних структур при цереброваскулярних захворюваннях (2014)
Дудка Т. В. - Ефективність рофлуміласту, урсодезоксихолієвої кислоти та нуклеїнату у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супровідним хронічним некаменевим холециститом, Хухліна О. С. (2014)
Снисарь В. И. - Периоперационное состояние показателей гемодинамики у детей с приобретенной гидроцефалией, Скляр В. В., Лисивец В. И. (2014)
Анчева І. А. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості плаценти при її дисфункції у жінок з анемією вагітних (2014)
Дитятковская Е. М. - Динамика уровня гистамина у больных хронической крапивницей под влиянием различных методов лечения (2014)
Погорєлов О. В. - Особливості клініки та діагностики астенічних станів при цереброваскулярних захворюваннях (2014)
Осовська Н. Ю. - Взаємозв’язок аневризми висхідного відділу аорти із синдромом сполучнотканинної дисплазії (2014)
Крижановський Д. Г. - Визначення медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів у хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз з розширеною резистентністю залежно від випадку захворювання, Марченко Н. А., Фрейвальд В. А. (2014)
Перцева Н. О. - Динаміка ендотеліальної дисфункції, нефропатичних і дисліпідемічних розладів у хворих з недостатньою компенсацією цукрового діабету 2 типу протягом 1 року застосування блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ для корекції артеріальної гіпертензії (2014)
Чернокур А. А. - Хирургическое лечение стенозов гортани с применением полупроводникового лазера (2014)
Курята А. В. - Взаимосвязь липидного спектра крови, уровня системного воспаления и массы тела у пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени и их динамика в условиях вторичной профилактики, Гречаник М. М. (2014)
Сіренко О. Ю. - Фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з артеріальною гіпертензією залежно від маси тіла (2014)
Корпусенко И. В. - Этапное коллапсохирургическое лечение больных с двусторонним деструктивным туберкулезом легких (2014)
Дроник И. И. - Роль свободнорадикального окисления в возникновении гнойного процесса в пародонте у больных хроническим генерализованным пародонтитом I-II степени тяжести (2014)
Ватаманюк Н. В. - Особенности микробного пейзажа у больных генерализованным пародонтитом на доклинико-рентгенологической стадии его развития (2014)
Гударьян А. А. - Выбор остеопластических материалов для костной регенерации при лечении генерализованного пародонтита у больных сахарным диабетом 2 типа, Шандыба С. И. (2014)
Шостенко А. А. - Особенности микробиоценоза десневых тканей и местного иммунитета у больных с хроническим и обострившимся течением генерализованного катарального гингивита (2014)
Абатуров О. Є. - Особливості перебігу ротавірусної інфекції у дітей з різними генотипами гена лактази, Степанова Ю. Ю., Герасименко О. М. (2014)
Шидловська Т. А. - Співвідношення показників суб’єктивної аудіометрії у хворих на акутравму та робітників "шумових” виробництв, Петрук Л. Г. (2014)
Щудро С. А. - Здоров’явизначаюча технологія як взаємодія підлітків, сім’ї, школи та навколишнього середовища (2014)
Лехан В. М. - Вивчення психологічних основ формування лідерських компетенцій керівників закладів охорони здоров’я, Крячкова Л. В., Канюка Г. С. (2014)
Капустинська О. А. - Особливості формування патології системи кровообігу евакуйованого населення, яке зазнало впливу іонізуючого опромінення на щитоподібну залозу, у постчорнобильський період (2014)
Титул, зміст (2014)
Мураховський А. - Українське книговидання: радянська доба і сьогодення (продовження, ч. 3) (2014)
Полковенко Т. - Професія редактора: конфлікти та способи уникнення конфліктних ситуацій (2014)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2014 році (2014)
Татарчук Л. - Комплектування фондів Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки на сучасному етапі, Опанасенко О. (2014)
Тур О. - Лексикографічні витоки сучасних концепцій тезаурусного моделювання термінолексики (2014)
Соколов В. - Історико-теоретичні засади вивчення розвитку оправ та інтролігаторства в Україні в контексті еволюції європейського палітурного мистецтва (2014)
Перунін В. - Народження державності Київської Русі очима імператора Візантії — рік 947 (2014)
Євдокименко І. - Публіцистична і педагогічна майстерність Cофії Русової (2014)
Рухляда В. - Гипотетическая модель Вселенной, Рухляда О. (2014)
Сенченко О. - Новітні війни з використанням інформаційно-психологічної зброї (2014)
Кубко В. - Модель формування корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу України (2014)
Гусєва О. - Своєрідність нарисового жанру та його співвідношення з іншими документальними жанрами (2014)
Крайнікова Т. - Суб'єкти і об'єкти культури медіаспоживання (2014)
Карпенко О. - Синергетичний підхід до управління документними комунікаціями у ВНЗ (2014)
Федотова О. - Обмеження друкованих видань у сучасному світі (2014)
Титул, зміст (2014)
Курской В. С. - Експериментальна перевірка методики ідентифікації поверхонь фретинг-контакту, Шалапко Ю. І. (2014)
Стрілець В. М. - Напружений стан підковоподібних пружин з защемленими кінцями у пружних муфтах, Стрілець О. Р., Завальський В. В. (2014)
Романішина О. В. - Удосконалення системи управління охорони праці на пат "укрелектроапарат", Сьомак Н. О. (2014)
Федотов В. А. - Выбор критериев разрушения в задачах обработки металлов давлением, Гуцалюк А. В., Ткаченко Р. С. (2014)
Скиба М. Є. - Структурно-механічна модель полімерних виробів, отриманих литтям під тиском, Синюк О. М. (2014)
Грушко О. В. - Визначення динамічної кривої зміцнення за вимірюванням твердості металу (2014)
Гавриш А. П. - Нові схеми алмазного хонінгування високолегованих композитів деталей тертя поліграфічних машин, Роїк Т. А., Зигуля С. М., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Параска Г. Б. - Аналіз теплового стану цеху азотування металевих виробів та модернізація його опалення, Горященко С. Л., Вітюк А. В., Голінка Є. О. (2014)
Марченко В. Л. - Розв'язання контактних задач методом скінченних елементів за значних проковзувань та сил тертя (2014)
Черняк А. Ю. - Проблема износа трибосистемы "колесо – рельс", Гриндей Е. О., Кравченко Е. А., Кравченко К. А. (2014)
Мичко А. А. - Визначення оптимального часу проведення випробувань текстильних матеріалів для дослідження їх капілярності, Привала В. О. (2014)
Михайловська О. А. - Визначення придатності сучасних текстильних матеріалів для створення якісного домашнього та легкого взуття литтєвого методу кріплення, Домбровський А. Б. (2014)
Семешко О. Я. - Влияние электроразрядной обработки на состояние кислотных красителей в растворе, Сарибекова Ю. Г. (2014)
Мельник Г. М. - Інформаційна технологія аналізу структурних текстур для опрацювання зображень ауто- та ксеногенних тканин (2014)
Богданова О. Ф. - Использование льняной костры для целлюлозно-бумажного производства, Головенко Т. Н. (2014)
Коваль М. Н. - Дослідження показника м’якості текстильних матеріалів (2014)
Галик І. С. - Екологічна безпечність текстилю: проблеми і рішення, Семак Б. Д. (2014)
Колиско О. З. - Математична модель побудови раціональних розкрійних схем на рулонному матеріалі (2014)
Іванішена Т. В. - Альтернативні методи санітарно-хімічних досліджень текстильних матеріалів, Гиляка О. О. (2014)
Домбровський А. Б. - Дослідження плоско-вальгусних стоп дітей віком 4,5–10 років з метою проектування спеціальних колодок, Солтик І. Т. (2014)
Скідан О. В. - Дослідження особливостей морфології стоп дітей 12-13 років південного регіону україни, Скідан В. В., Коновал В. П. (2014)
Рябініна Г. О. - Вогнезахисна дія антипіренів та теоретичне обґрунтування їх вибору і технології застосування для ефективного захисту волокнистих матеріалів (2014)
Кожем’яко В. П. - Метод та структура модової маніпуляції сигналів у волоконно-оптичних каналах інформаційних мереж, Маліновський В. І., Ярославський Я. І. (2014)
Яровий А. А. - Паралельно-ієрархічне перетворення плямоподібних зображень на основі gpu-орієнтованої апаратної платформи, Арсенюк І. Р., Матейчук М. С., Кашубін С. Г., Польгуль Т. Д. (2014)
Поспелов Б. Б. - Позиционные способы пространственно-распределенной концентрации свч излучения в нижних слоях атмосферы, Шинкарук О. Н. (2014)
Romanuke V. V. - Pure strategies pareto efficient situations versus pure strategies nash equilibrium situations by their stochastically constrained payoffs in dyadic game modeling of resources rational usage with alternative choice of action (2014)
Осадчук В. С. - Частотний перетворювач тиску з активним індуктивним елементом на основі двостокового мдн тензотранзистора, Осадчук О. В., Осадчук Я. О. (2014)
Горошко А. В. - Досвід постановки і розв’язання задачі параметричного синтезу допусків в конструкції дискових конденсаторів (2014)
Гуменний П. В. - Теоретичні засади організації компонентів цифрового інтерфейсу на основі рекурентних кодових шкал у теоретико-числовому базисі галуа, Николайчук Я. М., Круліковський Б. Б. (2014)
Козленко М. І. - Модуль інерціальної навігації автономного мобільного робота та аналіз характеристик його сигналів (2014)
Лазарович І. М. - Реалізація методів сигнальної рандомізації для завадостійкого передавання даних (2014)
Тітова В. Ю. - Нейромережний метод для аналізу результатів тестування програмного забезпечення критичного застосування (2014)
Цмоць І. Г. - Принципи побудови та базова структура нейроорієнтованих комп’ютерних систем реального часу, Березький О. М., Ігнатєв І. В. (2014)
Волинець В. І. - Експериментальне дослідження точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень фур’є та хартлі в системі комп’ютерного моделювання matlab (2014)
Говорущенко Т. О. - Аналіз процесу вибору технології проектування, методології та середовища розроблення програмного забезпечення, Малярчук Р. А. (2014)
Гордієнко В. І. - Поліелектродні ємнісні датчики рівня (2014)
Дозорський В. Г. - Метод опрацювання голосових сигналів для задач побудови комп’ютерних систем розпізнавання функціонального стану голосового апарату людини, Фалендиш В. В., Дедів Л. Є. (2014)
Любчик В. Р. - Розробка імітаційної математичної моделі багаточастотного фазового методу радіолокаційної дальнометрії та вимірювання радіальної швидкості, Лантвойт М. О. (2014)
Косенков В. Д. - Огляд конструкцій та аналіз процесів в електричних двигунах без гальванічного зв'язку з рухомим якорем, Скубій Л. В. (2014)
Пастух І. М. - Методика та критерії аналізу кадрового забезпечення вищої школи, Надопта Т. А. (2014)
Яцків В. В. - Методи виконання модулярних операцій та їх реалізація на пліс (2014)
Цирульник С. М. - Багатофункціональний генератор сигналів, Вознюк В. А., Бузін В. С. (2014)
Гавронський В. Є. - Дослідження теплового режиму конденсаторів, Гавронська Н. М. (2014)
Яшина О. М. - Керування доступом до інформаційної системи торгівельної мережі з використанням смарт-технологій в контексті політики безпеки (2014)
Русанов С. А. - Дослідження віброкипіння дисперсних середовищ з використанням сучасних cfd систем, Біліченко А. В., Луняка К. В. (2014)
Dlugunovych N.A. - Soft skills як необхідна складова підготовки іт-фахівців (2014)
Пивовар О. С. - Дослідження впливу значення абсолютної похибки вирішення систем диференційних рівнянь на атрактори типу "фокус" для генератора чуа, Голевич О. Б. (2014)
Лукашенко В. М. - Объектно-ориентованный метод выбора лучших системных плат, Зубко И. А., Лукашенко А. Г. (2014)
Корпань Я. В. - Аналіз використання бчх-кодів для виправлення помилок в системах цифрової обробки даних та зображень (2014)
Кравченко Ю. С. - Оптичний актинометричний метод контролю плазмохімічних процесів в мікроелектронній технології, Селецька О. О. (2014)
Горященко К. Л. - Розробка пристрою вимірювання кута зсуву фази сигналу відбиття в оптичному середовищі, Гула І. В. (2014)
Кондратов В. Т. - Разработка концепции построения и архитектуры измерительных систем и приборов для экспресс–диагностики состояния физических и биологических объектов. Сообщение 3 (2014)
Памяти Валерия Гаевича Шахбазова (2005)
Шахбазов В. Г. - Количественное наследование и значение энергии генома (2005)
Шигимага В. А. - Динамика электрослияния бластомеров двухклеточного эмбриона мыши (2005)
Бараннік Т. В. - Вплив гемолізу на глутатіон-S-трансферазну активність в печінці та нирках щурів (2005)
Бездудная Е. Ф. - Динамика липидов в семенах и проростках сои при прорастании (2005)
Гамолина О. В. - Возрастные особенности чувствительности клеток соединительной ткани к механическому напряжению (2005)
Ганусова Г. В. - Возрастные особенности активности NADP-зависимых дегидрогеназ и содержания цитохромов Р-450 и b5 в печени крыс при развитии оксидативного стресса, вызванного хлоридом кобальта (2005)
Жукова Т. В. - О некоторых изменениях структуры коллагена действием механического напряжения (2005)
Кот Ю. Г. - Вклад комплекса Ca2+/кальмодулин в передачу сигнала о механическом напряжении в соединительной ткани (2005)
Марченко Н. Ю. - Одностадийная очистка молекулярного шаперона GroEL методом аффинной хроматографии на основе денатурированного пепсина, Марченков В. В., Кайшева А. Л., Кашпаров И. А., Котова Н. В., Калиман П. А., Семисотнов Г. В. (2005)
Охрименко С. М. - Адаптация ферментов липидного и азотистого обмена у крыс при оксидативном стрессе, вызванном солями кобальта и ртути, Гурьева Н. Ю., Калиман П. А. (2005)
Догадина Т. В. - Музей кафедры ботаники Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, Горбулин О. С., Гамуля Ю. Г. (2005)
Райда Е. В. - Водоросли болот ландшафтного заказника "Вишняки" (Полтавская область) (2005)
Атраментова Л. А. - Генетический анализ предрасположенности к остеохондрозу в Харьковской области, Тыжненко Т. В. (2005)
Волкова Н. Е. - Влияние возраста родителей на половое поведение Drosophila melanogaster, Немчук Н. В., Воробьёва Л. И. (2005)
Кулабухова Н. М. - Вплив окремих мутацій і гетерозиготності на деякі особливості поведінки Drosophila melanogaster, Медведєва О. В., Воробйова Л. І. (2005)
Марченко А. Ю. - Влияние препарата ВЭСП, содержащего 20ОН-экдистерон, на степень политении гигантских хромосом у Drosophila melanogaster Meig. в зависимости от генотипа, Страшнюк В. Ю., Какпаков В. Т. (2005)
Федота А. М. - Генетическое консультирование при мультифакториальных дерматозах на примере псориаза, атопического дерматита, витилиго (2005)
Шакина Л. А. - Особенности гомологичного и негомологичного спаривания политенных хромосом у инбредных линий и гибридов дрозофилы, Страшнюк В. Ю., Шахбазов В. Г. (2005)
Шустикова М. В. - Генетические и средовые детерминанты агрессивного поведения (2005)
Брезгунова О. А. - Организация коммунальных ночевок серой вороны (Corvus cornix) в г.Харькове (2005)
Влащенко А. С. - Убежища рыжих вечерниц (Nyctalus noctula Schreber, 1774) на территории Гомольшанского леса (2005)
Юссеф Хани Румиех - Функциональные характеристики органотипических культур, полученных из надпочечников крыс разного возраста (2005)
Rudenko S. V. - Modulatory effect of peptide structure and equilibration conditions of cells on peptide-induced hemolysis, Wajdi Khalaf Jamil Madanat (2005)
Мірошніченко С. В. - Вірменська громада харкова (XVIII – початок XX ст.): етноконфесійні та соціокультурні особливості існування (2014)
Доценко В. О. - Єврейські культурно-просвітницькі товариства українських губерній Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Мухіна І. Г. - Благодійна діяльність національних громад як елемент громадського та культурного життя Слобожанщини (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Подрєз Ю. В. - Формування та розвиток української діаспори Росії в другій половині XIX – на початку ХХ століття (2014)
Бутенко Р. М. - Розвиток кустарних промислів та ремесел серед українського населення східної Слобожанщини у другій половині XIX – на початку XX сторіччя (2014)
Березняк Я. В. - Діяльність земств Таврійської губернії по забезпеченню селян сільськогосподарською технікою та машинами (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) (2014)
Рубан В. С. - Діяльність Харківського купецтва в першій половині XІX ст. (2014)
Проць Н. В. - Розвиток промисловості у дворянських господарствах Харківської губернії пореформеного періоду (2014)
Саламахіна Ю. І. - Інтендантська служба в Харківському військовому округу в 1864–1888 роках (2014)
Маслов М. П. - Географія та динаміка розвитку в Україні малих лісопильних і деревообробних виробництв (друга половина XIX – перша третина XX сторіччя) (2014)
Андрієнко М. В. - Діяльність Харківського земства у сфері будівництва та ремонту сухопутних шляхів у другій половині ХІХ – початку ХХ сторіччя (2014)
Вановська І. М. - Еволюція жіночих ткацьких та килимарських промислів у контексті українського національного відродження другої половини XIX – початку XX століття (2014)
Широколава М. В. - Співробітництво громадськості та державних органів влади у сфері початкової народної освіти в Харківській губернії (2014)
Олянич Л. В. - Суспільно-організаційна діяльність соціально-реабілітаційних установ для безпритульних дітей в УССР у 1920-х рр. (2014)
Ковальчук Т. В. - Роль православного духовенства у розвитку кооперативного руху Наддніпрянської України (1905–1917 рр.) (2014)
Підлісний Д. В. - Реформування системи вищої технічної освіти України: досвід революційної доби (1917–1921 рр.) (2014)
Лемешева Н. А. - Водяні млини Слобідської України в другій половині ХVІІ – на початку XX сторіччя (2014)
Олянич В. В. - Економічна ефективність селянського господарства в УССР у 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Скрипчук В. П. - Реформа ВЧК-ГПУ в УСРР 1922 р. (2014)
Москальова Н. П. - Один рік в історії розвитку Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (2014)
Скрипчук Г. В. - Пошуки нових методологічних підходів до змісту та критеріїв державної культурної політики України (2014)
Трубчанінов М. А. - Вітряна енергетика в соціально-економічному розвитку Російської імперії у другій половині XIX – на початку XX сторіччя (2014)
Путря Н. В. - Діяльність губернських та повітових земств Російської імперії у сфері організації охорони лісів у другій половині XIX – на початку XX ст. (2014)
Полупанов Д. С. - Військова реформа руської армії П. Врангеля (2014)
Мелещенко Т. В. - Демократична трансформація суспільства у Чехословаччині на початку 90-х років хх століття (2014)
Піткевич В. В. - Ідеологічний фундамент провідних молодіжних організацій лівого спектру Російської Федерації на початку XXI ст. та їх вплив на молодь (2014)
Божко Л. Д. - Індустріальний туризм як нова форма туристичної поведінки та практики (2014)
Лущай Ю. В. - Міста Володимиро-Суздальської Русі за відомостями західноєвропейських джерел XIII-XV століття (2014)
Сєряков С. О. - Джерельна база вивчення історії єзуїтського шкільництва в польській історіографії кінця 1830-х – початку 1850-х рр. (2014)
Китиченко Т. С. - Проблеми класифікації джерел у працях істориків Харківського і Новоросійського університетів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Місостов Т. Ю. - Полтавська вчена архівна комісія як осередок історико-краєзнавчої роботи (2014)
Орленко О. М. - Висвітлення питання радянської податкової політика та її реалізації в Ленінграді в роки НЕПу в історіографії 1920-х рр. (2014)
Вишневський С. А. - Цінова політика німецької окупаційної влади в Сімферополі за матеріалами газети "Голос Криму" у період окупації (1942–1943 рр.) (2014)
Черкаська Д. В. - Діяльність Л. М. Славіна в галузі охорони пам'яток археології у повоєнний період (2014)
Бадаєв Ю. І. - Компютерна реалізація проектування криволінійних обводів методом NURBS-технологій вищих порядків, Блиндарук А.О. (2014)
Браилов А. Ю. - Aлгоритм построения аксонометрии изделия (2014)
Ванін В. В. - Kомп’ютерне геометричне моделювання як інтегруюча основа автоматизованого проектування об’єктів машинобудування, Вірченко Г. А., Голова О. О., Смаковська Г. М. (2014)
Василів П. А. - Bплив геометричних параметрів турболізаторів на роботу відцентрових форсунок (2014)
Грицина Н. І. - Bизначення параметрів конуса, на поверхні якого є криві із заданими характеристиками, Середа І. В. (2014)
Золотова А. В. - Mоделювання каркасу складеної поверхні на опорному контурі довільної форми (2014)
Ковальов С. М. - Формоутворююча роль зовнішнього навантаження в статико-геометричному методі, Ахматшина О. І. (2014)
Крисько О. А. - Обробка даних отриманих нлс для створення геометричної моделі дійсної поверхні тонкостінних оболонок технічних форм (2014)
Мартинов В. Л. - Oптимізація розташування геліоприймачів – фотоелектричних модулів – на гранях енергоефективних будівель (2014)
Махорін Я. Г. - Aналітичне моделювання спряжених кінематичних поверхонь робочих органів сільськогосподарських машин, Підкоритов А. М., Юрчук В. П. (2014)
Пилипака С. Ф. - Геодезичні лінії на торі та їх особливості, Кремець Я. С. (2014)
Пилипака С. Ф. - Tраекторно-кинематические характеристики движения частички по шереховатой поверхности гиперболического цилиндра произвольного положения, Несвідомін А. В. (2014)
Плоский В. О. - Mетодика построения складчатой трансформированной системы sn., Лісун І. С. (2014)
Попова А. В. - Mодель и метод оптимизации размещения плоских ориентированных геометрических объектов с кусочно-нелинейными границами (2014)
Проневич О. В. - Підготовка статистичної сукупності історично сформованих геометричних орнаментальних систем для аналізу нейронними мережами (2014)
Радєв С. Ю. - Геометрична модель встановлення шару стоку за інтенсивністю та тривалістю опадів, Найдиш А. В., Верещага В. М., Конопацький Є. В. (2014)
Ракович Г. М. - Застосування засобу імітаційного моделювання gpss world для рішення задач планування та обробки експерименту (2014)
Рашковська Ю. В. - Mетоди геометричного моделювання при проектуванні зеленої зони центральних площ, Юрчук В. П. (2014)
Романова Ю. В. - Формирование ребристых безмоментных покрытий с заданным рисунком ребер (2014)
Самарін В. О. - Bизначення параметрів еліпсів на площині рівня, які забезпечують задані значення локальних кутових коефіцієнтів випромінювання (2014)
Свідрак І. Г. - Bизначення просторових координат точок панорамного знімання, Баранецька О. Р., Топчій В. І., Шевчук А. О. (2014)
Семків О. М. - Геометричне моделювання вимушених коливань залежно від характеру рушійних сил (2014)
Сергейчук О. В. - Побудова комплексних сонячних карт за нормативними кліматичними даними (2014)
Холодняк Ю. В. - Геометрическое моделирование функциональной дискретно представленной поверхности по заданным условиям, Лебедев В. А. (2014)
Вихідні дані (2014)
Чепелева Н. В. - Самопроектирование как фактор развития личности (2014)
Смульсон М. Л. - Місце самопроектування в проектній парадигмі (2014)
Лебединська І. В. - Дискурс самопроектування: культурні форми текстуальної історії (2014)
Зарецька О. О. - Дискурсивні практики самопроектування дорослих: методологічні зауваження до постановки проблеми (2014)
Мединцев В. А. - Реконструкция интракультуры лица по биографическому наративу: основные положения (2014)
Гуцол С. Ю. - "Сюжет перехода" как мифологическая форма воплощения личностного проекта студенческой молодежи (2014)
Зазимко О. В. - Психологічні можливості самопроектування особистості в юнацькому віці (2014)
Шиловська О. М. - Психологічні передумови розвитку здатності молодшого школяра до самопроектування (2014)
Березко І. В. - Кризова ситуація: біфуркація у життєвому сценарії (2014)
Брацюк О. Г. - Наратив у структурі самопрозентації користувачів сайтів знайомств (2014)
Білецька С. А. - До питання сутності морального виховання у позакласній роботі (історичний підхід) (2014)
Борзенко О. П. - Напрями організації дистанційного навчання студентської молоді Канади (2014)
Боярська-Хоменко А. В. - Вимоги до викладачів математики в університетах України XIX – початку XX століття (2014)
Будко А. В. - Особливості здійснення контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів за допомогою альтернативних методів оцінювання: метод портфоліо (2014)
Глушич В. В. - Феномен батьківської культури: порівняльний аналіз досвіду України і США (2014)
Гончаров Д. О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в процесі студентського самоврядування (2014)
Денисенко А. О. - Неформальні дозвіллєві об’єднання як важливий чинник виховання студентської молоді в Україні у 80-90-х рр. XX ст. (2014)
Єфімова О. В. - Витоки становлення та розвитку вітчизняних кадетських корпусів (2014)
Кириліва В. О. - Розвивальне навчання як основа інтелектуального розвитку молодших школярів (2014)
Орел В. В. - Проблеми соціалізації майбутніх економістів і менеджерів у контексті їхньої професійної діяльності (2014)
Плащовата М. С. - Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції освіти України (2014)
Романцова Я. В. - Характер відносин між вчителем і учнями в організації громадянського виховання, Мкртічян О. А. (2014)
Руднєва І. С. - Завдання, функції, принципи організації самостійної роботи студентів гуманітарних університетів Франції (2014)
Рябченко Л. О. - Сутність процесу управління самостійною пізнавальною діяльністю майбутніх економістів (2014)
Скавронська О. М. - Витоки ідеї організації соціально-педагогічної діяльності з неповнолітніми правопорушниками у вітчизняній педагогічній думці (2014)
Степаненко І. І. - Організація правового виховання учнів Великої Британії в поза навчальній діяльності (2014)
Тарарак Н. Г. - Формування ціннісних орієнтацій в процесі мистецької освіти перш. пол. 1960 рр. XX ст. (2014)
Архіпов О. В. - Застосування параметричного комп’ютерного моделювання при розробці завдань з нарисної геометрії (2014)
Балтаєва Г. Ю. - Геометричне моделювання лівого шлуночка серця на базі r-функцій, Славута Г. Б. (2014)
Бережной В. А. - Pазработка экспериментально-геометрического подхода для механических картин напряжённого состояния деталей, Шоман О. В. (2014)
Ботвіновська С. І. - Hелінійні задачі формування дискретних образів статико-геометричним методом (2014)
Бумага А. І. - Геометрична модель залежності фізико-механічних властивостей асфальтобетону від чотирьох параметрів у бн-численні (2014)
Ванін В. В. - Дослідження форми поверхні полімерної стрічки при виробництві композитних деталей , Грязнова Г. П. (2014)
Гавриленко Є. А. - Формування просторової дпк на основі прилягаючих кіл (2014)
Гнатушенко В. В. - Технологія підвищення просторового розрізнення багатоканальних зображень на основі синтезу відомих перетворень, Загородня Л. С., Шевченко В. Ю. (2014)
Гумен О. М. - Дослідження геометричних характеристик вуглецевих нанотрубок за допомогою коефіцієнтів хіральності, Григорчук Т. М. (2014)
Залевська О. В. - Cпосіб забезпечення діагностики ушкоджень суглобів засобами фрактальної геометрії (2014)
Захарова Т. М. - Проектування конічної кривої біциліндроконічного барабану для шахтних підйомних установок (2014)
Конопацький Є. В. - Застосування методу рухомого симплексу для моделювання багатофакторних процесів, Балюба І. Г., Найдиш А. В., Верещага В. М. (2014)
Конопацький Є. В. - Oсновна теорема узагальнених тригонометричних функцій (2014)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання електрокардіограм з метою діагностики захворювань серця, Балтаєва Г. Ю. (2014)
Легета Я. П. - Oпис та побудова спряжених центроїд некруглих зубчастих коліс (2014)
Несвідомін В. М. - Поворот зображень на поверхнях, віднесених до просторових ізометричних сіток, Пилипака Т. С., Кремець Т. С. (2014)
Пилипака С. Ф. - Aналітичний опис трубчастої поверхні, віднесеної до ліній кривини, у системі супровідного тригранника лінії укосу, Муквич М. М. (2014)
Савченко О. О. - Геометричне моделювання профілів морських хвиль на основі трохоїдальної моделі (2014)
Святина М. А. - Геометричне обгрунтування форми комбінованого грунтообробного диску методом спряження, Вознюк Т. А., Юрчук В. П. (2014)
Соболь О. М. - Cпосіб побудови 0-рівня Ф-функції для плоских неорієнтованих геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями, Чапля Ю. С. (2014)
Спірінцев В. В. - Функціональна модель автоматизованого проектування лопаток турбокомпресорів, Левада С. Р., Спірінцев Д. В. (2014)
Табакова І. С. - Bизначення траєкторії обходу перешкоди роботом за допомогою геодезичної лінії (2014)
Чиж В. М. - Геометричне моделювання бездротових сенсорних мереж методом еталонних точок, Карпінський М. П., Балабан С. М. (2014)
Шоман О. В. - Pозв’язання задач формоутворення двовимірних геометричних множин у тривимірному просторі, Даниленко В.Я. (2014)
Вихідні дані (2014)
Алаа Х. Малу - Педагогические взгляды через раскрытие эстетических представлений (2014)
Бабельчук О. І. - Підготовка керівних кадрів середньої освіти України (20-ті роки XX століття) (2014)
Бикасова С. А. - Роль соціально-педагогічних служб школи у сприянні успішній соціалізації учнів (2014)
Білецька С. А. - Спільна діяльність родини і школи як умова морального виховання учнів у позакласній роботі шкіл відомства міністерства народної освіти України у другій половиніXIX століття (2014)
Будко А. В. - Роль фонду Карнегі у розробці системи оцінювання навчальних досягнень американських студентів (2014)
Глушич В. В. - Суть поняття "Культура батьківства" в Україні й США (2014)
Голубнича Л. О. - Досвід організації систематичного контролю навчання студентів ВНЗ Східної України (70-ті рр. XX ст.) (2014)
Данилюк М. М. - Унесок просвітницьких товариств у розвиток та становлення музично-професійної освіти на Слобожанщині (кінець XIX – початок XX ст.) (2014)
Дерев’янко І. В. - Християнська традиція як засіб виховання сучасних підлітків (2014)
Довженко Т. О. - Окремі аспекти ґенези підготовки майбутніх учителів до організації педагогічної просвіти батьків учнів (2014)
Корнейко Ю. М. - Особливості порівняльних досліджень К. Д. Ушинського на початку його педагогічної та публіцистичної діяльності (2014)
Лисенко С. А. - Особливості світового досвіду з організації дистанційного навчання в умовах неперервної освіти (2014)
Лупаренко С. Є. - Сільськогосподарські школи в системі соціального виховання в СРСР (1920-1930 рр.) (2014)
Ніжевська Т. В. - Структура готовності майбутнього вчителя фізичної культури до використання засобів артпедагогіки у професійній підготовці (2014)
Онасько Х. О. - Упровадження програмованого контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів (50-ті – 60-ті роки XX ст.) (2014)
Плащовата М. С. - До витоків педагогічного оцінювання (2014)
Руднєва І. С. - Особливості організації самостійної роботи студентів університетів гуманітарного профілю Франції у XVI – XVIII століттях (2014)
Скрипник Н. С. - Формування суб’єктної позиції студентів вищих технічних навчальних закладів як актуальна педагогічна проблема (2014)
Ткачов С. І. - Погляди Володимира Мономаха на духовну складову як визначальнув розв’язанні проблеми формування здорового способу життя (2014)
Хромченко О. В. - Засоби формування інформаційної компетенції вчителів-філологів в організації навчально-дослідницької діяльності старшокласників (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Васюк Є. А. - Таксономія видів роду Vaccinium та їх українські назви, Мороз П. А. (2014)
Юдин С. И. - Морфометрические особенности семян алтайских видов из семейств Ranunculaceae Juss. и Paeoniaceae Rudolphi (2014)
Стрельников И. И. - Климатические предпосылки цикличности фенологических ритмов интродуцентов рода Ficus L. (2014)
Гапоненко М. Б. - Спонтанне вегетативне розмноження бульбових орхідних (Orchidaceae Juss.) флори України (2014)
Куземко А. А. - Еколого-ценотичні особливості Pulsatilla pratensis (L.) Mill. у Правобережному Лісостепу України, Чеканов М. М. (2014)
Клепець О. В. - Фіторізноманіття водойм Полтавського міського парку (2014)
Ковальська Л. А. - Порівняльно-морфологічна характеристика будови квітки видів роду Coelogyne Lindl. (Orchidaceae Juss.) з колекції Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Гиренко О. Г. (2014)
Котюк Л. А. - Особливості мікроморфологічної будови вегетативних і генеративних органів та компонентний склад ефірних олій Dracocephalum moldavica L. у зв’язку з інтродукцією на Житомирському Поліссі, Рахметов Д. Б. (2014)
Ільєнко О. О. - Особливості змін композиційної структури деревних угруповань Тростянецького парку, Медведєв В. А., Шульга С. О., Андрійко М. О. (2014)
Коршиков И. И. - Пластичность корневой системы устойчивых видов древесных растений, поселяющихся на промышленных отвалах в степной зоне Украины, Пастернак Г. А., Красноштан О. В. (2014)
Гончаренко Б. В. - Декоративно-листяні види та культивари роду Forsythia Vahl у дендрарії Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2014)
Мельник М. А. - Жаростійкість різних садових груп і сортів троянд, Дубова О. В., Лях В. О. (2014)
Джуренко Н. І. - Порівняльне вивчення фітохімічного складу бруньок нетрадиційних плодових рослин, Паламарчук О. П., Коваль І. В., Скрипченко Н. В. (2014)
Гришко В. М. - Особливості акумуляції важких металів у листках деревних рослин при аерогенному забрудненні екотопів, Піскова О. М. (2014)
Харитонова І. П. - Функціональні особливості кореневої системи дослідних видів рослин за різних умов зовнішнього середовища (2014)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2014)
Заіменко Н. В. - Відкриття в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України "Австрійського альпійського саду", Черевченко Т. М., Гапоненко М. Б., Шумик М. І., Смілянець Н. М., Рахметов Д. Б. (2014)
Заіменко Н. В. - Півстоліття самовідданого служіння Ботанічному саду (до 85-річчя від дня народження Тетяни Михайлівни Черевченко), Буюн Л. І., Ковальська Л. А., Іванніков Р. В., Мороз П. А., Гапоненко М. Б. (2014)
Від голови редакційної колегії (2012)
Скорочення (2012)
Клименко І. В. - Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву. 2. Весільний "макротип" моделі V557 (2012)
Луканюк Б. С. - До питання про пісенні форми з удвоє збільшеними ритмічними групами (2012)
Јовановић J. - Мелпгепграфска истраживаоа у Cрбији. Мелогеографічні дослідження у Cербії (2012)
Cкаженик М. В. - Етномузичне вивчення календарних традицій Середнього Полісся в контексті суміжних наук (за матеріалами, локалізованими в басейні Уборті), Коробов О. Ю. (2012)
Гончаренко О. В. - Мелофонетичні чинники діагностування локальних діалектів (за типами кадансування у традиціях північного сходу України) (2012)
Mroczek J. - Pieśni weselne łemków po północnej stronie Karpat. Весільні пісні лемків на північній стороні Карпат (2012)
Черноус А. В. - Типологія весняних величальних наспівів українського Надсяння (2012)
Проблеми візуалізації даних на мелоареалогічних картах (практикум картографа) (2012)
Бєлоґурова Л. М. - На підступах до атласу музичної культури східних слов'ян: рецензія (2012)
Лукашенко Л. В. - Рецензія на збірник "слов’янська мелогеографія. Кн. 1" (2012)
Клименко І. В. - Зимовий обрядово-пісенний цикл в українців: ключові форми та їх картографування (До проблеми візуалізації мелоаналітичних параметрів на географічних картах) (2012)
Клименко І. В. - Літопис фольклористичних подій-2012. Експедиції співробітників ЛЕК. Конференції. Концерти, фестивалі, майстер-класи. Магістерські і бакалаврські роботи, Данилейко І. В. (2012)
Автори (2012)
Обкладинка: ретроспектива подій останнього року (2012)
Атлас: Титул (2012)
Атлас: Зміст (2012)
Атлас: Клименко І. В. Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву. 2. Весільний "макротип" моделі V557 (2012)
Атлас: Јовановић J. Мелпгепграфска истраживаоа у Cрбији. Мелогеографічні дослідження у Cербії (2012)
Атлас: Гончаренко О. В. Мелофонетичні чинники діагностування локальних діалектів (за типами кадансування у традиціях північного сходу України) (2012)
Атлас: Cкаженик М. В., Коробов О. Ю. Етномузичне вивчення календарних традицій Середнього Полісся в контексті суміжних наук (за матеріалами, локалізованими в басейні Уборті) (2012)
Атлас: Mroczek J. (2012)
Атлас: Гошовський В. У истоков народной музыки славян (1971): (2012)
Атлас: Черноус А. В. Типологія весняних величальних наспівів українського Надсяння (2012)
Атлас: Клименко І. В. Зимовий обрядово-пісенний цикл в українців: ключові форми та їх картографування (До проблеми візуалізації мелоаналітичних параметрів на географічних картах) (2012)
Титул, зміст (2014)
Щербакова Т. О. - Морфологічні особливості монокарпічних пагонів видів роду Miscanthus Anderss. у зв’язку з інтродукцією в Лісостепу та Поліссі України, Рахметов Д. Б. (2014)
Ругузова А. И. - Эмбриологические аспекты формирования семян Pinus sibirica Du Tour в условиях Киева, Похильченко О. П. (2014)
Шиндер О. І. - Philadelphus coronarius L. кавказького походження у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України: підсумки інтродукції та морфологічні особливості, Кругляк Ю. М. (2014)
Діденко С. Я. - Стан інтродукційних популяцій видів роду Galanthus L. (Amaryllidaceae) флори Кавказу в умовах Києва. Частина 2. Широко­ареальні види (2014)
Клименко Ю. О. - Стан вікової звичайнодубової діброви (Querceta roboris) парку "Феофанія" м. Київ (на прикладі 3, 5 та 6-го кварталів), Мороз В .В., Дружина М. М. (2014)
Галкина М. А. - Морфологические особенности Bidens connata Muehl. ex Willd. в разных частях вторичного ареала (Европейская часть России, Украина), Махиня Л. М., Виноградова Ю.К., Рябченко А. С. (2014)
Рахметов Д. Б. - Camelina sativa (L.) Grantz — цінна олійна рослина, Блюм Я. Б., Ємець А. І., Бойчук Ю. М., Андрущенко О. Л., Вергун О. М., Рахметова С. О. (2014)
Павленко Л. Л. - Онтогенез деяких видів роду Ipomoea L. в умовах Лісостепу України за різних способів вирощування, Машковська С. П. (2014)
Рубіс В. Л. - Наукові основи формування експозиції "Сад троянд" у Державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України (2014)
Медведєв В. А. - Порівняльна оцінка біологічної стійкості внутрішньовидових морфологічних форм Picea abies (L.) Karst. у насадженнях Тростянецького парку, Ільєнко О. О. (2014)
Гончарук Л. Л. - Вегетативне розмноження Dianthus hypanicus Andrz. в умовах культури у Правобережному Лісостепу України (2014)
Zaimenko N. V. - Total and watersoluble organic matter content in soil under various methods of forestry, Dziuba O. I., Bedernichek T. Yu. (2014)
Буйдіна Т. О. - Вміст хлорофілів у листках витких троянд, Рожок О. Ф. (2014)
Титул, зміст (2014)
Рахметов Д .Б. - Panicum virgatum L. — перспективний інтродуцент у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Вергун О. М., Рахметова С. О. (2014)
Шиндер О. І. - Інтродукційні популяції Scopolia carniolica Jacq. (Solanaceae) різного географічного походження у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Неграш Ю. М., Баранський О. Р. (2014)
Байрак О. М. - Созологічна оцінка рідкісних видів рослин зональних екосистем на території басейну р. Ворскла (Україна, Російська Федерація), Шапаренко І. Є. (2014)
Багацька Т. С. - Вищі судинні рослини рекреаційних зон м. Києва (2014)
Коршиков И. И. - Качество пыльцы сосны крымской и с. обыкновенной из насаждений техногенно загрязненных территорий Криворожья, Лаптева Е. В., Лисничук А. Н., Литвиненко Ю. С. (2014)
Маляренко В. А. - Аномальні форми росту сукулентних рослин та перевірка гіпотез їх походження, Гайдаржи М. М. (2014)
Горлачева З. С. - Анализ жизненных форм эфирномасличных растений по типу корневой системы в условиях юго-востока Украины, Кустова О. К. (2014)
Браилко В. А. - Анатомическая характеристика листа некоторых видов рода Lonicera L., культивируемых на Южном берегу Крыма (2014)
Клименко Ю. О. - Стан звичайнодубової діброви (Querceta roboris) середнього віку парку "Феофанія" м. Київ (на прикладі 5-го та 6-го кварталів), Мороз В. В., Дружина М. М. (2014)
Задорожная Д. В. - Пылеулавливающая способность растений Platanus × acerifolia (Aiton) Willd. в городских насаждениях (2014)
Громова О. П. - Декоративні верби колекції Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, їх шкідники та заходи із захисту, Горєлов О. М. (2014)
Рихтер А. А. - Аромат соплодий инжира (Ficus carica L.), Виноградов Б. А., Марчук Н. Ю., Шишкина Е. Л. (2014)
Павлюченко Н. А. - Оценка эффективности использования новых культур для стабилизации системы почва — растение в условиях аллелопатического последействия (2014)
Мельник В. І. - Вацлав Борейко. До 250-річчя від дня народження (2014)
Титул, зміст (2014)
Медведев В. А. - Выбор критериев для оценки степени успешности интродукции с позиций системного подхода и адаптивной стратегии растений, Ильенко А. А. (2014)
Левчик Н. Я. - Морозостійкість рослин видів роду Vitex L. в умовах інтродукції в Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Макарова Д. Г., Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Рахметов Д. Б. (2014)
Косенко І. С. - Еколого-ценотичні особливості рідкісних видів спонтанної флори Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Куземко А. А., Діденко І. П., Пономаренко Г. М. (2014)
Якубенко Б .Є. - Біоморфологічний аналіз флори відновлювальної лучної рослинності Лісостепу України, Ярмоленко А. К., Тертишний А. П., Чурілов А. М. (2014)
Гнатюк А. М. - Особливості онтоморфогенезу Delphinium sergii Wissjul. в умовах культури у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2014)
Кикавська Н. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку колекції роду Ficus L. (Moraceae Link.) в оранжереях Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2014)
Постоленко Є. П. - Комплекс об’єктивних показників споживчого ступеня стиглості плодів кизилу (Cornus mas L.) в умовах Правобережного Лісостепу України для низькотемпературного заморожування (2014)
Оксантюк В. М. - Сезонна зміна декоративності представників роду Cotinus Mill., Колдар Л. А. (2014)
Мельник В. І. - Ботанічні сади при монастирях піарів Волині у XVII—XIX ст., Шумик М. І. (2014)
Котюк Л. А. - Алелопатичні особливості ароматичних рослин родини Lamiaceae Lindl., Рахметов Д. Б. (2014)
Павлюченко Н. А. - Динаміка алелопатичної активності продуктів деструкції рослинних решток Syringa josikaea Jacg. f., S. microphylla Diels. та S. рersica L., Доброскок В. А., Крупа С. І. (2014)
Харченко І. І. - Вегетативне розмноження Camellia japonica L. (Theaceae D. Don.) в умовах захищеного ґрунту Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (2014)
Сулига Н. В. - Оцінка посухостійкості Liriodendron tulipifera L. в умовах інтродукції у Правобережному Лісостепу України (2014)
Смілянець Н. М. - Березова алея імені академіка А. М. Гродзинського (2014)
Шиндер О. І. - Виставка "Природа у творчості Т. Г. Шевченка" у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Багацька Т. С. (2014)
Мельник В. І. - Пам’яті Лідії Григорівни Оляніцької, Багацька Т. С., Діденко С. Я., Клименко С. В., Новосад В. В., Івченко І .С. (2014)
Мусялковская А. А. - Рецензия на книгу : Самородов В. Н., Поспелов С. В. Эхинацея в Украине. Библиографический указатель. 1915–2012 (2014)
Якубенко Б. Є. - Рецензія на книгу : Попович С. Ю., Власенко А. С., Берута Є. І. та ін. Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Степу України, Григорюк І. П. (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (24 вересня 2014 р.) (2014)
Котречко С. О. - Фізичні основи прогнозування радіаційного ресурсу металу корпусів ядерних реакторів (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 24 вересня 2014 р.) (2014)
Шемшученко Ю. С. - Делімітація повітряного і космічного просторів: основні теоретичні проблеми та практика, Семеняка В. В. (2014)
Жиляєв Б. Ю. - Реліктові чорні діри (сингулярні джерела енергії) (2014)
Локтєв В. М. - Наука в Україні: небезпечне забуття (2014)
Установи НАН України – місту Києву (нарада в КМДА з питань відновлення співпраці з НАН України) (2014)
Інституту органічної хімії НАН України – 75 років (розширене урочисте засідання Відділення хімії НАН України та вченої ради Інституту) (2014)
Кальченко В. І. - Наукові школи Інституту органічної хімії (2014)
Блюм Я. Б. - Біологічні ресурси і технології для виробництва різних видів біопалив (наукова конференція "Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалив"), Левчук О. М., Рахметов Д. Б., Рахметов С. Д. (2014)
Онопрієнко В.І. - Історіографія як форма самосвідомості історичної науки (рецензія на монографію І.Колесник "Українська історіографія: концептуальна історія") (2014)
Оплот українського бронетанкобудування (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. Борисюка) (2014)
Шаталов М. М. - Одвічним пам’ятником йому стоїть Донбас… (до 150-річчя професора Л.І. Лутугіна) (2014)
80-річчя академіка НАН України В.М. Яковенка (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.І. Єфремова (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С.Г. Одулова (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Р.М. Кушніра (2014)
60 років співробітництва в ім'я науки та миру на Землі (до 60-річчя створення Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН)) (2014)
Беновська Л. Я. - Оцінка конвергентного розвитку регіонів України (2013)
Божидарнік Т. В. - Перспективні напрями державної підтримки розвитку регіонального молокопродуктового підкомплексу (2013)
Божко І. І. - Місце інформації в теоріях та концепціях регіонального розвитку, Ковальська Л. Л. (2013)
Волинчук Ю. В. - Логістичне управління процесом постачання на підприємствах, Куделя І. О. (2013)
Газуда С. М. - Теоретичні аспекти розвитку сільських територій (2013)
Гончаров Г. О. - Методологічні підходи до оцінки економічної безпеки малого підприємництва як сектору економіки (2013)
Забедюк М. С. - Напрями нарощення фінансового потенціалу регіональних (місцевих) бюджетів, Прокоп В. (2013)
Камінська І. М. - Концептуальні засади фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Камінська І. М. - Оцінка сучасного стану, тенденцій та перспектив активізації соціального діалогу у Волинській області, Коленда Н. В. (2013)
Ковальська Л. Л. - Особливості територіальної організації роздрібної торговельної мережі регіонів держави, Речун О. Ю. (2013)
Ковальська Л. Л. - Соціальна інфраструктура регіону та механізми забезпечення її розвитку, Салівончик О. М. (2013)
Коренюк П. І. - Проблеми екологічного підприємництва та використання інновацій у контексті гармонічного збалансованого розвитку (2013)
Мишко О. А. - Теоретичні підходи до забезпечення інноваційного розвитку регіонів (2013)
Оксенюк К. І. - Стратегічний потенціал регіону: сутність та напрями забезпечення його розвитку (2013)
Павлюк Л. В. - Засади функціонування логістичної системи сільськогосподарських підприємств регіону, Савош Л. В. (2013)
Пинда Р. В. - Стандартизація якості в системі формування регіональних будівельних кластерів (2013)
Полінкевич О. М. - Структура бізнес-процесів промислових підприємств Волинської області (2013)
Ропотан І. В. - Обгрунтування передумов для фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів України (2013)
Рудь Н. Т. - Аналіз інноваційного розвитку регіонів України (2013)
Сидорук С. В. - Методичні дослідження регіонального ринку готельних послуг, Циганюк Н. Є. (2013)
Смолич Д. В. - Міжнародний досвід формування і розвитку кластерних утворень та можливості його використання в Україні (2013)
Ткачик В. І. - Особливості розрахунків ефективності реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств (2013)
Шимонік А. - Стратегії розвитку логістичної рекреаційної системи регіонів України, Галущак В. Л. (2013)
Яскорська О. І. - Теоретичні аспекти функціонування регіональних транспортно-логістичних систем (2013)
Leonid H. Melnyk - Duality and Dualism of Economic Systems (2013)
Yuri Yevdokimov - Economic Dualism, Systems Approach and Regulation of Market Economies (2013)
Gaël Plumecocq - The Institutionalisation of Multi-level Changes: Sustainable Development, Values and Territory (2013)
Сотник И. Н. - Управление инновационным ресурсосбережением на микроуровне в условиях трансформационных изменений экономики, Шевцов С. В. (2013)
Матюха В. В. - Плата за користування надрами як основний елемент економічного механізму управління вітчизняним фондом надр (2013)
Тур О. М. - Моделювання стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки (2013)
Дятлова В. В. - Ефективність механізмів трансформації системи організаційно-технічного регулювання економіки: методичний підхід до оцінки (2013)
Сапич В. І. - Становлення національної моделі економічного розвитку України, Сапич Н. М. (2013)
Дорохова Л. М. - Соціальне управління в контексті модернізації державної регіональної економічної політики (2013)
Oleksii V. Lyulyov - Theoretical Aspects of Synergetic Model Formulation in the Economic Systems Innovative-Investment Development, Maksim V. Pаlienko (2013)
Могилова А. Ю. - Джерела капіталізації підприємства: особливості формування (2013)
Заруцька О. П. - Узгодження підходів рейтингової оцінки CAMELS та нагляду на основі ризиків у системі банківського нагляду України (2013)
Таранюк Л. М. - Розвиток фінансового механізму взаємодії промислових підприємств із банківськими структурами у процесі реінжинірингу бізнес-процесів виробничої сфери (2013)
Севастьянова О. В. - Сущность, структура и типологические признаки предприятий курортного хозяйства (2013)
Карінцева О. І. - Інвестиційне забезпечення підприємств сільського господарства в умовах економічних та екологічних флуктуацій, Кубатко О. В., Лавриненко А. С. (2013)
Томілін О. О. - Розвиток виробничих зв’язків в агропромисловому комплексі як основної ланки міжгалузевих відносин (2013)
Лєонов С. В. - Квазіфіскальні операції центрального банку: сутність, види та наслідки застосування, Гланц В. Н. (2013)
Горидько Н. П. - Моделирование совокупного спроса по агрегатам и "Кейнсианский крест" для современной экономики Украины, Нижегородцев Р. М. (2013)
Liliya O. Kuriy - Transnational Aspect of Migration in Modern Globalization Process (2013)
Дмитрієв І. А. - Основні положення Методики управління річними витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, Лисенко А. О. (2013)
Боронос В. Г. - Вплив бюджетних важелів на фінансове забезпечення розвитку території (2013)
Деркач Т. В. - Пути решения проблем развития минерально-ресурсной базы США как важнейшей составляющей экономики страны (2013)
Конопліна Ю. С. - Характеристика впливу кожного із видів соціального страхування на якість трудових ресурсів (2013)
Луняков О. В. - Самоорганизация и самоусложнение финансового сектора экономики (2013)
Смірнова А. А. - Механизм гибкого контроллинга как инновационный метод в управлении корпоративными структурами (2013)
Самсонов М. І. - Передумови та науково-методичні підходи до виокремлення системно важливих банків (2013)
Опольський О. І. - Статика та динаміка організаційної культури підприємства (2013)
Аверкина М. Ф. - Оцінка забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій України (2014)
Бодак І. В. - Системні заходи регіональної політики забезпечення продовольчої безпеки регіону (2014)
Вахович І. М. - Обґрунтування сутності економічної категорії "депресивний регіон", Купира М. І. (2014)
Вахович І. М. - Трансфертні інструменти конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку регіонів України: недоліки та шляхи вдосконалення, Пушкарчук І. М., Ропотан І. В. (2014)
Газуда М. В. - Методика оцінки ефективності використання відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві (2014)
Герасимчук З. В. - Стратегічне управління сталим розвитком м. Луцька: проблеми та перспективи, Середа О. В. (2014)
Герасимчук З. В. - Маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіону, Яринюк О. О. (2014)
Гунченко К. М. - Сучасний стан автономії вищих навчальних закладів України (2014)
Дзюбинський А. В. - Вплив політико-правових факторів на розвиток телекомунікацій в регіонах України, Дзюбинська О. В., Кравчук П. Я. (2014)
Дзюбинська О. В. - Оцінка транспортної доступності рекреаційних територій Волинської області, Дзюбинський А. В., Смаль М. В. (2014)
Забедюк М. С. - Шляхи нарощення інноваційного потенціалу регіонів України: проблеми та перспективи (2014)
Ковальська Л. Л. - Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності регіону, Оксенюк К. І., Салівончик О. М. (2014)
Кондіус І. С. - Методологічні засади формування портфелю базових та допоміжних стратегій ефективної роботи банку (2014)
Корсак В. І. - Стратегія формування регіональних мереж торгових закладів на засадах сталості (2014)
Кривов’язюк І. В. - Використання комплексного економічного аналізу для підвищення ефективності господарювання машинобудівних підприємств Волинської області, Кривовязюк Л. В. (2014)
Матвійчук Л. Ю. - Регіональні особливості поширення зеленого туризму в Україні, Тищук І. В. (2014)
Микитин Т. М. - Використання маркетингу туристичних дестинацій для просування об’єктів природно-заповідного фонду Рівненщини (2014)
Мишко О. А. - Світовий досвід функціонування регіональних корпорацій, Пушкарчук І. М. (2014)
Павлюк Л. В. - Важливість успішного функціонування логістичної системи підприємницьких структур (2014)
Полінкевич О. М. - Регіональні особливості становлення фінансового менеджменту на волинських підприємствах, Антонюк Т. С. (2014)
Попадинець Н. М. - Роль регіональної структурної політики в сучасних умовах розвитку регіонів України (2014)
Сімків Л. Є. - Регіональна політика України, її суть та особливості (2014)
Стрижеус Л. В. - Специфіка реалізації інвестиційно-інноваційних процесів у регіонах України, Оксентюк Б. М. (2014)
Тендюк А. О. - Напрямки екологізації інфраструктурного комплексу регіону, Чужкова О. Ю. (2014)
Тополевська О. В. - Проблеми формування та впровадження логістичних систем у м'ясо-молочній промисловості Подільського регіону (2014)
Фесіна Ю. Г. - Корпоративні моделі управління природними ресурсами сільського господарства – як інструменти "синьої економіки" та об’єкти регіонального бенчмаркінгу (2014)
Франчук Ю. О. - Досвід США щодо стимулювання регіонального розвитку малого підприємництва: перспективи для України (2014)
Хвищун Н. В. - Зарубіжний досвід інноваційних напрямів реформування комунального господарства, Токарчук В. В., Шепетько В. Ю. (2014)
Циганюк Н. Є. - Дослідження поняття регіонального логістичного маркетингу рекреаційної системи регіонів (2014)
Чуль О. М. - Регіональний вимір розвитку креативної економіки в Україні (2014)
Шевченко О. В. - Регулятивні підходи до стратегування регіонального розвитку (2014)
Шубалий О. М. - Перспективи розвитку поглибленої деревообробки у Волинській області (2014)
Яценко О. В. - Cучасний стан та стратегія конкурентоспроможної зовнішньоекономічної діяльності регіону (2014)
Contents (2014)
Стародуб М. Ф. - Кальпаїни: характеристика та роль за різних станів організму, Самохіна Л. М., Коваль С. М., Снігурська І. О. (2014)
Акопова О. В. - Оценка вклада АТР-зависимого K+-канала в потенциалзависимый транспорт калия в митохондриях мозга крыс, Носарь В. И., Колчинская Л. И., Маньковская И. Н., Малышева М. К., Сагач В. Ф. (2014)
Шликов С. Г. - Модуляція мембранного потенціалу мітохондрій міометрія антагоністами кальмодуліну, Бабіч Л. Г., Євтушенко М. Є., Карахім С. О., Костерін С. О. (2014)
Данилович Ю. В. - Дослідження впливу нітрозактивних сполук на поляризацію внутрішньої мембрани мітохондрій в міоцитах матки щурів із використанням потенціалчутливого флуоресцентного зонда DіОС6(3), Данилович Г. В., Коломієць О. В., Костерін С. О., Карахім С. О., Чуніхін О. Ю. (2014)
Лисиця А. В. - Мас-спектрометричні дослідження взаємодії полігексаметиленгуанідину з ліпідами, Ребрієв А. В. (2014)
Бобровник С. А. - Особенности взаимодействия полиреактивных иммуноглобулинов и различных антигенов, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2014)
Блаженко О. В. - Транскрипційна регуляція гену GSH2 Hansenula polymorpha у відповідь на дію іонів кадмію, Котлярчук А. Б., Убийвовк В. М. (2014)
Гомза Б. В. - Дефекти регуляторних комплексів tor сповільнюють старіння та розвиток карбонільного/оксидативного стресу в дріжджів Sассharomyces cerevisiae, Васильковська Р. А., Семчишин Г. М. (2014)
Гончар О. О. - Тіол-дисульфідна система мітохондрій за гострої гіпоксії та гіпоксично-гіпероксичної адаптації, Маньковська І. М. (2014)
Онопченко О. В. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на фосфоліпідний склад печінки щурів з інсулінорезистентністю, спричиненою аліментарним ожирінням, Косякова Г. В., Горідько Т. М., Клімашевський В. М., Гула Н. М. (2014)
Комісаренко Ю. І. - Корекція вітаміном D3 порушень метаболічних процесів у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го та 2-го типів (2014)
Сабадашка М. В. - Вплив препарату поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина на показники системи L-аргінін/NO у крові щурів за малих доз іонізуючого опромінення, Гнатуш А. Р., Дацюк Л. О., Старанко У. В., Федорович А. М., Гержикова В. Г., Зотов А. М., Сластья Є. А., Сибірна Н. О. (2014)
Велика А. Я. - Активність антиоксидантних ензимів нирок щурів за дії меркурію дихлориду, Пішак В. П., Лопушинська І. В. (2014)
Tkachuk V. M. - Internal lipids of felted, yellowed and pathologically thin wool, Havrylyak V. V., Stapay P. V., Sedilo H. M. (2014)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1993–1994 рр., Данилова В. М. (2014)
Руфіна Петрівна Виноградова (До ювілею) (2014)
ІХ Парнасівська конференція з біохімії та молекулярної біології "PROTEINS: from Birth to Death" (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила для авторов (2014)
Directions for authors (2014)
Ліцензійний договір на використання твору (2014)
Лицензионный договор на использование рукописи (2014)
Інформаційне повідомлення (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (8 жовтня 2014 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (29 жовтня 2014 р.) (2014)
Лібанова Е. М. - Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 жовтня 2014 р.) (2014)
Бондаренко Б. І. - Щодо перспектив одержання і використання синтез-газу з вугільної сировини України (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 жовтня 2014 р.) (2014)
Дідух Я. П. - Синергетичні підходи до оцінки структури, розвитку і стійкості біотопів та проблеми прогнозування їх змін (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 жовтня 2014 р.) (2014)
Шульженко М. Г. - Діагностування вібраційного стану, термоміцності та ресурсу енергетичних агрегатів (2014)
Большаков Вад. І. - Часткова компенсація неповноти формальної аксіоматики при ідентифікації структури металу, Большаков В. І., Волчук В. М., Дубров Ю. І. (2014)
Плідне співробітництво НАН України, КБ "Південне" та Міжнародної академії астронавтики (розширене засідання Координаційної ради з організації спільних робіт КБ "Південне" і наукових установ НАН України та спільне засідання НАН України і МАА) (2014)
Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки (XXVI Київськй міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки) (2014)
Космос – Україні (інтерв’ю з академіком НАН України В.І. Ляльком) (2014)
Ковалінська Т. В. - Радіаційні технології в різних галузях економіки (розробки Інституту ядерних досліджень НАН України) (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 8 жовтня 2014 року) (2014)
Костерін С. О. - Світовий тренд української біохімічної науки (XI Український біохімічний конгрес), Матишевська О. П. (2014)
Радченко А. І. - Перший в Україні норвезько-український словник (2014)
Гвоздяк П. І. - Мікроби – глини – життя (рецензія на книгу В.П. Широбокова, Д.С. Янковского, Г.С. Дымент "Микробы в биогеохимических процессах, эволюции биосферы и существовании человечества") 79-82 (2014)
Бевзенко Л. Д. - Життя як шлях здійснення покликання (до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Л.В. Сохань) (2014)
Таньшина А. В. - De visu (только факты, из первых уст) (к 110-летию со дня рождения Г.А. Гамова) (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І.О. Дудки (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є.О. Гордієнка (2014)
Нобелівська премія – 2014 (2014)
Зміст журналу за 2014 р. (2014)
Покажчик авторів (2014)
Yuriy M. Derev’yanko - Time Duality in Economic Systems (2013)
Oleksandr V. Kubatko - Duality of Fluctuations in Economic Systems Development (2013)
Herman E. Daly - The Challenge of Ecological Economics: Historical Context and Some Specific Issues (2013)
Nicolopoulou-Stamati P. - Green Economy: the Contribution of Corporate Social Responsibility, Xiangli N., Matiatos I., Kotampasi C., Stamatis P., Sasco A. J. , Hens L. (2013)
Ярова І. Є. - Лісогосподарювання як нова соціо-еколого-економічна парадигма (2013)
Сабадаш В. В. - Концептуальні рамки механізму врегулювання екологічного конфлікту (2013)
Сотник И. Н. - Потенциал предприятий строительного комплекса: повышение эффективности при использовании вторичных ресурсов (2013)
Телишевська Л. І. - Фінансове планування як передумова фінансової стабільності підприємства, Андрущенко Н. П., Сергеєв С. С. (2013)
Рура О. В. - Методологические проблемы учёта обесценения основных средств (2013)
Нікішина О. В. - Модернізація регуляторної політики на інтегрованому зерновому ринку України (відтворювальний підхід) (2013)
Деркач Т. В. - Государственное регулирование использования минеральных ресурсов (на материалах ТЭК США)) (2013)
Iryna B. Dehtyarova - Green Economy and Sustainable Development: The Vision of Economists, Oleksandra V. Kubatko (2013)
Петровська С. А. - Оцінка інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект (2013)
Родимченко А. О. - Розроблення науково-методичних підходів до визначення оптимального місця розташування регіонального логістичного центру (2013)
Дегтярьова І. Б. - Економічні проблеми формування трудового потенціалу підприємства, Сітак Є. О. (2013)
Козлов Д. В. - Економіка сталості як галузь досліджень сучасної економічної науки: проблеми та право на існування (2013)
Лаптєва В. В. - Моделювання мінімізації ризику в інноваційно-інвестиційній діяльності (2013)
Оніщенко А. В. - Технічний прогрес як чинник стрімкого економічного зростання в Японії та Китаї (2013)
Contents (2014)
Гордиюк В. В. - Длинные некодирующие РНК – "камертон" в регуляции клеточных процессов (2014)
Самаруха І. А. - Механізми транспортування електронів на нерозчинний термінальний акцептор у хемоорганотрофних бактерій (2014)
Акопова О. В. - Влияние активатора АТР-зависимого K+-канала на трансмембранный обмен калия и образование активных форм кислорода в условиях открывания митохондриальной поры, Колчинская Л. И., Носарь В. И., Бурый В. А., Маньковская И. Н., Сагач В. Ф. (2014)
Канюка О. П. - Кількісні зміни основних компонентів еритроцитарної мембрани, що визначають архітектоніку клітин за нокауту гену pttg, Філяк Є. З., Кулачковський О. Р., Осип Ю. Л., Сибірна Н. О. (2014)
Самцевич А. І. - Взаємодія нуклеотидних основ ДНК із протипухлинним препаратом ТіоТЕФ: молекулярний докінг та квантово-механічний аналіз, Булавін Л. А., Суходуб Л. Ф., Ніколаєнко Т. Ю. (2014)
Солдатов А. А. - Стехиометрия цитохромов и напряжение кислорода в скелетных мышцах морских рыб, Парфенова И. А. (2014)
Крисюк І. П. - Порівняння модифікуючої дії біоактивних альдегідів на альбумін людини, Кнауб А. Я., Шандренко С. Г. (2014)
Кіт Ю. Я. - Протеолітична активність IgG-антитіл мишей, імунізованих гістонами тимуса теляти, Корній Н., Кріль І. Й., Магорівська І. Б., Ткаченко В., Білий Р. О., Стойка Р. С. (2014)
Бобровник С. А. - Идиотип-антиидиотипические взаимодействия антител в кровотоке (2014)
Ширина Т. В. - Идентификация малых РНК в полиэдрах вируса ядерного полиэдроза Bombyx mori, Геращенко А. В., Бобровская М. Т., Кашуба В. И. (2014)
Лабудзинський Д. О. - Забезпеченість організму вітаміном D3 та функціональна активність фагоцитуючих клітин периферичної крові за експериментального цукрового діабету 1-го типу, Шиманський І. О., Рясний В. М., Великий М. М. (2014)
Розенберг Є. Е. - Порівняльний аналіз експресії генів у нормальній клітинній лінії та у клітинних лініях раку простати людини, Геращенко Г. В., Кашуба В. І. (2014)
Белочкина И. В. - Влияние фуллерена С60 на метаболическую и пролиферативную активность клеток линии СПЭВ, Ищенко И. О., Прилуцкая С. В., Богуцкая Е. И., Черепанов В. В., Сандомирский Б. П., Прилуцкий Ю. И. (2014)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1995–1996 рр., Данилова В. М. (2014)
Вчені всього світу слідкують за подіями в Україні (2014)
Пам’яті Ніни Германівни Гіммельрейх (2014)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний моніторинг, прогнозування, реагування при трансмісивних хворобах тварин і науковий супровід проблеми в Україні, Герілович А. П., Бісюк І. Ю., Мороз Д. А., Мандигра М. С. (2014)
Данілова І. С. - Сучасні проблеми та основи біобезпеки при роботі зі збудниками інфекційних хвороб у галузі ветеринарної медицини (2014)
Ривак Г. П. - Мікроскопічна ідентифікація, як метод профілактики губкоподібної енцефалопатії (2014)
Руденко Е. В. - Эмерджентные болезни пчел, Руденко Е. П. (2014)
Фотіна Т. І. - Новий дезінфектант для дезінфекції транспортних засобів, Улько Л. Г., Фотіна Г. А., Бабарук А. В. (2014)
Шкромада О. І. - Дезінфекція та дезодорація повітря приміщень промислових свинарників комплексом препаратів (2014)
Gergalova G. - Biosafety and biosecurity education in Ukraine: current situation, gaps and necessities analysis, Kysil O., Maksymovych I., Komisarenko S. (2014)
Алтахер Харитх Абдулла - Сравнительное исследование полевых вирусов болезни Ньюкасла, изолированных от кур и голубей, Стегний Б. Т. (2014)
Болотін В. І. - Теоретичний аналіз секреторних протеїнів збудника контагіозної плевропневмонії ВРХ (2014)
Герілович А. П. - Генотипування пестівірусів тварин на основі філогенетичного аналізу, Лиманська О. Ю., Горайчук І. В., Ареф'єв В. Л., Гема І. О. (2014)
Завгородній А. І. - Порівняльне вивчення активності туберкулінів, Стегній Б. Т., Білушко В. В. (2014)
Кацимон В. В. - Визначення чутливості та специфічності діагностичної тест-системи ПЛР для ідентифікації геному вірусу чуми м’ясоїдних, Карпуленко М. С., Головко О. А. (2014)
Кольчик О. В. - Вивчення біологічних властивостей епізоотичних ізолятів Actinobacillus Pleuropneumonia, Прохорятова О. В. (2014)
Марущак Л. В. - Молекулярно-біологічна діагностика Ку-лихоманки, Неволько О. М., Дерябін О. М. (2014)
Музыка Д. В. - Биологические свойства низкопатогенного вируса гриппа подтипа Н15N7, впервые выделенного в Восточной Европе (2014)
Обуховська О. В. - Вивчення мінливості біологічних властивостей та антигенної спорідненості музейних штамів Yersinia enterocolitica, Драгуть С. С., Чебанюк І. В., Рамазанова Т. П., Куценко В. А., Марченко Н. В. (2014)
Ситюк М. П. - Показники рівня постінфекційних нейтралізуючих антитіл проти цирковірусу свиней другого типу у сироватках крові диких свиней (2014)
Стегній А. Б. - Порівняльні дослідження біологічних властивостей епізоотичних велогенних і мезогенних штамів вірусу ньюкаслської хвороби, ізольованих в Україні (2014)
Стегній Б. Т. - Сучасний стан наукового супроводу хвороби Марека (огляд літератури), Стегній М. Ю., Состін Д. Д. (2014)
Liu Yongsheng - Comparative molecular epidemiology of bovine viral diarrhea in Ukraine and China, Zhang Jie, Zhang Delin, Gerilovych A. P., Goraichuk I. V., Solodiankin O. S. (2014)
Горбатенко С. К. - Напрямки запобігання рецидиву епізоотії лейкозу великої рогатої худоби, Шаповалова О. В., Корнєйков О. М., Зданєвич П. П., Першегуба Ф. Ф., Лум’яник С. В., Присяжнюк І. В. (2014)
Касяненко О. І. - Визначення основних джерел і шляхів передачі збудників харчових інфекцій, Фотіна Т. І., Собина М. М., Гладченко С. М. (2014)
Москалик Р. С. - Эффективная реализация Молдавской системы искоренения лейкоза крупного рогатого скота, Гангал Н. И., Балова С. З. (2014)
Палій А. П. - Визначення бактерицидних властивостей засобу "Йодіс" щодо мікобактерій (2014)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний моніторинг бактеріальних хвороб птиці в Україні, Глєбова К. В., Петренчук Е. П., Бобровицька І. А., Майборода О. В. (2014)
Хомутовська С. О. - Асоційований перебіг ешерихіозу з ротавірусною інфекцією телят у ранньому постнатальному періоді (2014)
Boboš S. F. - Therapy of staphylococcal mastitis in cows, Pajić M. J. , Radinović M. Ž. , Galfi A. L. , Velebit B. M. , Rašić Z. B. , Plavšić M. V. (2014)
Доценко В. О. - Корекція клітинної та гуморальної ланок імунітету у курчат-бройлерів екстрактом ехінацеї пурпурової за експериментального стафілококозу, Павлова Г. В., Поспелов С. В. (2014)
Романюк М. Г. - Засоби фармакостимуляції поствакцинального імунітету у свиней проти хвороби Тешена (2014)
Горбатенко В. П. - Структурные изменения лимфатических узлов овец на инокуляцию культуры Brucella ovis (2014)
Казанцев Р. Г. - Особливості гістоморфологічних змін внутрішніх органів та м'язової тканини у курчат за сальмонельозу, спричиненого S. typhimurium (2014)
Завгородній А. І. - Вивчення культурально-морфологічних, біохімічних і біологічних властивостей атипових мікобактерій, виділених від великої рогатої худоби в господарствах України, Котляр О. В. (2014)
Плис В. М. - Дія антиоксидантної суміші на стійкість до окиснення м’язової тканини водоплавної птиці, Мартиненко Г. Н., Чухлебова А. С., Колбасіна Т. В. (2014)
Рубленко М. В. - Комплекс сучасних фармакологічних засобів для лікування некробактеріозних уражень копитець у великої рогатої худоби, Власенко С. А., Андрієць В. Г., Яремчук А. В., Шаганенко В. С., Березовський А. В. (2014)
Рубленко М. В. - Біомаркери репаративного остеогенезу в собак за остеосинтезу з використанням біокомпозитного матеріалу, Семеняк С. А. (2014)
Богач М. В. - Терапевтична ефективність кокцидіостатиків широкого спектру дії за криптоспоридіозу курчат, Коваленко Г. А., Богач Т. В. (2014)
Богач М. В. - Сучасні антгельмінтики у боротьбі з аноплоцефалятозами овець, Півень О. Т., Темний М. В. (2014)
Сіренко О. С. - Скринінг інсектоакарицидів та їх ефективність щодо червоного курячого кліща Dermanyssus gallinae (2014)
Григорьев А. Я. - Математическое моделирование влияния фильтраторов зоопланктона на дистанционно определяемые спектральные характеристики водной экосистемы (2014)
Григорьев А. Я. - Математическая модель системных эффектов динамики спектральных характеристик травяного покрова, демаскирующих скопления саранчи, Жолткевич Г. Н., Носов К. В., Беспалов Ю. Г., Печерская А. И. (2014)
Загребельний В. О. - Аналіз результатів визначення ГМО в сировині рослинного походження за 2013 рік, Гайдей О. С., Усаченко Н. В. (2014)
Коваленко Л. В. - Розробка методик одержання компонентів для виявлення Т-2 токсину в кормах з використанням ІФА, Михайлова С. А., Руденко О. П., Бойко В. С., Матюша Л. В., Попова О. М. (2014)
Краєвський А. Й. - Патогенетичні механізми розвитку гінекологічної патології за хронічного мікотоксикозу у корів, Лазоренко А. Б., Захарченко В. А., Кургуз М. М., Стрельнікова Н. О., Рубленко М. В., Куцан О. Т., Краєвський С. А. (2014)
Куцан О. Т. - Визначення показників фальсифікації меду цукровим сиропом або шляхом його прогрівання за високих температур, Нємкова С. М., Доценко Р. В., Оробченко О. Л., Маслій І. Г., Десятникова О. В. (2014)
Куцан О. Т. - Стан перекисного окиснення ліпідів у курей-несучок за умов експериментального субхронічного отруєння дихлоридом нікелю, Романько М. Є., Джасім Навфал Хаммаді (2014)
Якубчак О. М. - Оцінка мікробіологічного ризику щодо м’яса свиней, уражених ехінококозом, Збарська А. А. (2014)
Ярошенко М. О. - Моніторинг та видова ідентифікація мікобіоти кормів для свиней та ВРХ різних регіонів України у 2011-2013 рр, Красніков Г. А., Долецький С. П. (2014)
Завгородний А. И. - Получение позитивной сыворотки крови для серологической диагностики паратуберкулеза, Позмогова С. А., Гирка М. А., Гончарова Н. В. (2014)
Стегній М. Ю. - Вплив наночасток аргентуму та двоокису мангану на цитогенетичні показники перещеплюваної культури клітин FLK-BLV, Магац Д. Ю., Юрченко О. М. (2014)
Ушкалов В. О. - Вивчення можливості використання наноматеріалів у біотехнології препаратів для профілактики сибірки тварин, Мачуський О. В., Ковтун В. А., Романько М. Є., Грузіна Т. Г., Рєзніченко Л. С. (2014)
Тютюненко С. Г. - Теоретичні аспекти дослідження тіньової економіки із використання принципів математики гармонізації (2010)
Єгорова-Гудкова Т. І. - Концепція економічної безпеки на підставі використання принципів математики гармонізації (2010)
Залознова Ю. С. - Соціальна політика у вугільній галузі України: проблеми становлення та розвитку (2010)
Трифонова О. В. - Формування методичних основ управління витратами на збиткових вугільних шахтах (2010)
Ревенко Н. Г. - Дослідження витрат на ремонти технічних ресурсів металургійного підприємства та обґрунтування підходів до їх планування, Тарасенко С. І., Караван Н. А. (2010)
Теницька О. П. - Залежність приросту прибутку шахти від приросту видобутку вугілля при проведенні штреків широким вибоєм (2010)
Папаіка О. О. - Світовий досвід антиінфляційної політики держави: рекомендації для України, Горбанський А. Б. (2010)
Соляник Л. Г. - Теоретико-методологічні підходи до організації фінансів банківських установ (2010)
Дідик Л. М. - Фінансова складова життєвого циклу підприємства (2010)
Skourtos M. - Economic Prospects for Involvement of Investors to Resolve Economic Problems of Big Seaports at the Western Black Sea of Ukraine, Salomatina L., Fortuzzi D. (2010)
Бардась А. В. - Параметри ентропійної природи вугільних шахт щодо впливу на довкілля та виробничі витрати, Бабець Д. В. (2010)
Кучер М. М. - Проектування операційної системи на основі використання організаційних резервів, Запорожець Г. В. (2010)
Головіна Я. С. - Вплив корпоративного управління на економічне зростання (2010)
Радзівіло І. В. - Теоретичні підходи до визначення інноваційної кризи та кризи інноваційного розвитку підприємства (2010)
Краснюк М. Т. - Моделювання ризику участі компанії-інвестора в проектах пошуку і розвідки родовищ нафти і газу, Гафич О. І. (2010)
Романенко О. О. - Сутність та процес формування інтегрованих маркетингових комунікацій (2010)
Herman E. Daly - Sustainable Development: Definitions, Principles, Policies (2013)
Сабадаш В. В. - Оцінювання інвестиційної привабливості території з урахуванням еколого-економічних інтересів суб’єктів господарювання, Петровська С. А. (2013)
Дегтярьова І. Б. - Синергетичні ефекти еколого-економічних систем в умовах інформаційної економіки, Мельник О. І., Бондар А. В. (2013)
Сотник І. М. - Ринок екологічних інновацій та проблеми його розвитку, Чумакова М. М. (2013)
Школа В. Ю. - Прогнозування життєвого циклу інновацій у системі управління еколого-економічною безпекою підприємства, Кислий В. М. (2013)
Могилова А. Ю. - Прогнозування рівня капіталізації підприємства на основі "теорії ефективного портфеля" (2013)
Маценко О. М. - Економічні засади підвищення контролю якості енергоресурсів промислових підприємств, Овчаренко Д. М. (2013)
Демьянченко А. Г. - Анализ привлекательности морских портов Украины для реализации проектов государственно-частного партнерства (2013)
Кубатко О. В. - Інвестування в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства, Пронікова Ж. С. (2013)
Сабадаш В. В. - Розроблення економічного профілю промислового підприємства: оцінки й показники, Лобода Ю. М. (2013)
Кочерга М. М. - Оцінка взаємовпливу господарської діяльності та природокористування в аграрному секторі економіки (2013)
Половян О. В. - Екопромислові парки як інструмент системи управління відходами, Казакова М. Г. (2013)
Боголиб Т. М. - VI Международная научная конференция "Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой" (2013)
Кошевець В. В. - Теоретико-методичні підходи до аналізу структури гудвілу підприємства (2013)
Ласукова А. С. - Корпоративна соціальна відповідальність як фактор ефективності банківського бізнесу (2013)
Остапенко Н. В. - Оценка влияния институциональной среды на развитие малого предпринимательства (2013)
Рибіна О. І. - Організаційно-економічні основи сталого розвитку залізничного транспорту України (2013)
Карінцева О. І. - Застосування вартісного підходу оцінки конкурентоспроможності підприємств компресорного машинобудування, Харченко М. О., Зіненко Ю. В. (2013)
Лапіна Ю. Г. - Розвиток теоретичних підходів до визначення поняття "інвестиційний банкінг": закордонний та український досвід (2013)
Фаренюк Г. Г. - Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій - 70 років діяльності (2014)
Кривошеєв П. І. - Актуальні науково-технічні проблеми будівельної галузі (2014)
Тарасюк В. Г. - Впровадження Єврокодів в Україні, Мірошник Т. П., Киричок О. Л. (2014)
Немчинов Ю. І. - Сейсмостійке будівництво в Україні: стан експериментально-теоретичних досліджень та науково-технічна діяльність, Хавкін О. К., Мар'єнков М. Г., Бабік К. М. (2014)
Матвєєв І. В. - Основи і фундаменти та захист територій, будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах (2014)
Крітов В. О. - Огороджувальні конструкції будівель і споруд, Сергійчук В. О. (2014)
Фаренюк Г. Г. - Дослідження будівельних конструкцій і матеріалів за теплотехнічними та теплофізичними показниками, Фаренюк Є. Г., Колесник Є. С. (2014)
Трохименко М. П. - Будівельна та архітектурна акустика (2014)
Шокарев В. С. - Геотехнічні аспекти усунення наднормативних кренів будівель і споруд, Болотов Ю. К. (2014)
Слюсаренко Ю. С. - Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в ДП НДІБК, Кісіль А. І. (2014)
Агарков О. В. - Аналіз проблематики утворення дефектів в рейках залізничної колії (2013)
Андрусенко О. М. - Уточнена комп’ютерна модель згинання бурильної колони при її осьовому й обертальному рухах (2013)
Бабич Л. М. - Місцеві бюджети як провідна складова бюджетної системи України, Наконечна С. А. (2013)
Базилюк А. В. - Економічні наслідки дефіцитного фінансування та можливості його використання для подолання економічних криз (2013)
Бакуліч О. О. - Екологічна стійкість мегаполісу, Олійник Р. В., Самойленко Є. С. (2013)
Баранов Г. Л. - Особливості траєкторного управління рухом високошвидкісними транспортними засобами в зонах підвищеного ризику небезпечних подій, Соболевський Г. Г., Прохоренко О. М. (2013)
Бахтіярова Х. Ш. - Тестові технології навчання: становлення, розвиток та досвід використання в НТУ (2013)
Березняцький В. В. - Підвищення ефективності автосервісних підприємств за рахунок зменшення часу простоїв автомобілів в обслуговуванні (2013)
Бірюкова А. О. - Управління ризиками виникнення дебіторської заборгованості підприємства (2013)
Бондар Н. М. - Концептуальні засади обґрунтування рішень щодо реалізації транспортних інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства (2013)
Боровий М. О. - Особливості KL22,3- та KL32,3-іонізації атомів кремнію електронним ударом, Іщенко Р. М., Ісаєнко Г. Л. (2013)
Vashchilina O. V. - Shielding discontinuous waves by anisotropic elastic layered media, Zaets Yu. O. (2013)
Глазунов С. М. - Консервативні і дисипативні моделі торсіонних автоколивань колон глибокого буріння (2013)
Глушакова О. В. - Стаціонарні і нестаціонарні релаксаційні автоколивання у хвилеводних системах (2013)
Говорун А. Г. - Вплив способу регулювання двигуна КТЗ на витрату палива за умов неусталених режимів руху, Павловський М. В., Куций П. В. (2013)
Гончаренко М. В. - Використання рівнів зручності при обґрунтуванні реконструкції автомобільних доріг (2013)
Гуляєв В. І. - Інваріантні стани бурильних колон в каналах криволінійних свердловин, Шлюнь Н. В. (2013)
Гутаревич Ю. Ф. - Обґрунтування можливості використання показників ДВЗ, отриманих в сталих режимах роботи для розрахунку перехідних процесів, Сирота О. В. (2013)
Гуцалюк О. І. - Визначення та обґрунтування показників для аналізу оподаткування на автотранспортних підприємствах (2013)
Дехтяр А. С. - Несна здатність положистих оболонок змінної товщини (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Оцінка ефективності змащувального процесу при використанні мінеральних олив, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Кущ О. І., Лізанець В. І. (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Проектування і дослідження динамічних процесів у бітумо-щебеневому агрегаті для ямкового ремонту доріг, Вікович І. А., Дубневич О. М., Бутитер І. Б. (2013)
Довгополюк Л. О. - Проектування перехідно-швидкісних смуг на дорожніх розв’язках в різних рівнях (2013)
Додух К. М. - Практична пропускна здатність смуги руху автомобільної дороги (2013)
Єресов В. І. - Шляхи управління рухом в умовах перевантаження, Григор’єва О. В. (2013)
Жулин О. В. - Практика реалізації автодорожніх концесій у Європі (2013)
Ільченко А. В. - Зміна радіального теплового потоку термоанемометричного витратоміра біопалив двигуна внутрішнього згоряння, Безвесільна О. М., Тростенюк Ю. В. (2013)
Клещ А. М. - Інструментарій забезпечення організаційно-економічної стабільності на транспортних підприємствах (2013)
Кобаль І. О. - Методичний підхід до формування ключових показників ефективності стратегії компанії в умовах невизначеності (2013)
Козак Л. С. - Розвиток торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва із країнами європейського союзу як пріоритетний напрям зовнішньоекономічної діяльності України, Федорук О. В. (2013)
Концева В. В. - Особливості розвитку державно-приватного партнерства, Бібик Ю. М. (2013)
Концева В. В. - Фінансування потреб дорожньої галузі України: сучасний стан та шляхи вирішення проблем, Печончик Т. І. (2013)
Корольова О. І. - Особливості організації обліку витрат на підприємствах машинобудування (2013)
Корпач А. О. - Визначення токсичності відпрацьованих газів дизеля вантажного автомобіля, що працює на біодизельному паливі, Левківський О. О. (2013)
Кривошеєва Т. О. - Зарубіжний досвід застосування пільг на пасажирські перевезення автомобільним транспортом загального користування (2013)
Кунда Н. Т. - Оцінка доцільності застосування термінальних перевезень за часовими характеристиками, Панченко Ю. В. (2013)
Курніков С. І. - Характеристика сучасного стану автотранспортних підприємств (2013)
Лабута А. В. - Якісний аналіз ризиків як інструмент досягнення цілей проектів та програм (2013)
Lanoviy О. Т. - Ensure conditions of continuous, safe and convenient traffic flows road network (2013)
Ліпський Г. Є. - Роль державно-приватного партнерства в реформуванні системи державного управління мережею місцевих доріг, Соколова Н. М., Харченко А. М. (2013)
Лісовал А. А. - Дослідження каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів на двигуні МеМЗ-245, Сирота О. В., Нижник М. Є., Шуба Є. В. (2013)
Лоза І. А. - Застосування правила Лопіталя-Бернуллі до розв’язку задачі про поширення осесиметричних акустоелектричних хвиль у суцільних п’єзокерамічних циліндрах, Попченко Е. О., Рябий С. О. (2013)
Лудченко А. А. - Эффективность маркетинговой деятельности предприятий автотранспорта в сфере технического обслуживания автомобилей, Лудченко Я. А., Примак Д. С. (2013)
Макарова Т. В. - Обґрунтування методичного підходу до оцінювання ефективності інтенсифікації руху регіональних транспортних потоків автомобілів (2013)
Марінцева К. В. - Методи довгострокового прогнозування авіаційних перевезень (2013)
Марчук О. В. - Застосування параболічної апроксимації в напіваналітичному методі скінченних елементів при розрахунку осесиметричних циліндричних оболонок, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В. (2013)
Масалітіна В. В. - Кредитна політика вантажного автотраспортного підприємства та її реалізація (2013)
Мигущенко Р. П. - Експериментальна перевірка моделі оптимізації простору діагностичних параметрів при вейвлет-перетвореннях вібросигналів дизельних агрегатів (2013)
Мостовенко А. В. - Дискретизация сплошных и составных линий опорных контуров для формирования поверхностей безмоментных покритий (2013)
Назаренко Я. Я. - Методичні принципи та механізм компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів підприємствами пасажирського транспорту (2013)
Пасічник В. І. - Техніко-економічні аспекти міждержавних перевезень, Приймук О. Р., Левіщенко О. С. (2013)
Петрик А. В. - Формування оптимальної інфраструктури транспортних систем в агропромисловому виробництві (2013)
Поліщук В. П. - До питання управління безпекою руху на автомобільних дорогах загального користування регіону, Кутузов А. Є. (2013)
Полищук В. П. - Амплитудофазовая частотная характеристика системы "автомобиль-водитель-дорога". Оценка способности отслеживать безопасный маршрут движения, Осташевський С. А. (2013)
Поліщук В. П. - До питання оцінки аварійності на автомобільних дорогах економічних районів України, Семенченко О. В. (2013)
Прокудін Г. С. - Аналіз теоретичних і практичних підходів щодо підвищення ефективності ТЕО, Пелих В. Ю. (2013)
Сараєв О. В. - Новітні технології дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди (2013)
Сахно В. П. - Перевірка адекватності математичної моделі для визначення тягово-швидкісних властивостей та паливної економічності автомобіля, Корпач О. А. (2013)
Сахно В. П. - До розробки алгоритму управління напівпричепом сідельного автопоїзда, Поляков В. М., Босенко В. М., Гуменюк П. О. (2013)
Соколова Н. М. - Моніторинг виконання довгострокових контрактів з утримання доріг, Канін О. П., Харченко А. М. (2013)
Софійчук К. К. - Стратегічний контролінг - як інструмент удосконалення стратегічного управління (2013)
Спруогіс Б. - Універсальний з'єднувальний пристрій для приводів, Прєнтковський О., Клименко І. С., Бєлятинський А. О. (2013)
Троцюк Т. С. - Модель визначення поточного стану фінансової стійкості підприємства (2013)
Турпак Т. Г. - Окремі аспекти вдосконалення формування та використання капіталу підприємства (2013)
Тютюнник Я. С. - Аналіз розміщення АЗС на автомобільних дорогах і категорії (2013)
Хабутдінов А. Р. - Правила, принципи і науково-методичні основи управління автомобілем з урахуванням траєкторних ризиків (2013)
Хабутдінов Р. А. - Транстехнологічна парадигма теорії управління на транспорті та методи системного експлуатаційно-технологічного ресурсозбереження (2013)
Хаврук В. О. - Гранична стратегія управління запасами автомобільних компонентів (2013)
Харченко А. М. - Еволюція розвитку та переваги застосування довгострокових контрактів, заснованих на кінцевих показниках, у дорожній галузі, Канін О. П., Соколова Н. М. (2013)
Хмелевський М. О. - Оцінка інвестиційних ризиків та їх мінімізація для транспортних підприємств, Коваль Г. Є. (2013)
Червякова В. В. - Оцінювання ступеня реалізації стратегії підприємства автосервісу в умовах контролінгу (2013)
Чеснакова Л. С. - Концептуальна модель податкового менеджменту підприємства, Малахова Ю. А. (2013)
Чечет А. М. - Характеристика методів і моделей в управлінні проектами (2013)
Чупайленко О. А. - Розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні (2013)
Шевчук Л. В. - Коливання кружляння доліт бурильних колон (2013)
Шевчук С. А. - Перевірка висотної відповідності даних дистанційного зондування землі топографічним картам для проведення гідрологічних та гідрогеологічних розрахунків, Ворошнов С. М., Нестеренко О. М. (2013)
Шпиг А. Ю. - Модель обґрунтування стратегії ремонтів в проектах експлуатації автомобільних доріг (2013)
Язвінська О. М. - Захист прав споживачів під час надання послуг зі страхування в галузі автомобільного транспорту (2013)
Грисюк Ю. С. - Формування інтегрованих структур в транспортно-логістичних системах (2013)
Гарькавенко В. В. - Влияние мелипрамина на регуляцию L-тироксином содержания нейтральных липидов в клетках печени и мозга старых крыс (2011)
Мартынова С. Н. - Влияние высоких концентраций меди на липидный спектр субклеточных фракций клеток печени и почек крыс (2011)
Поликарпова А. В. - Динамика содержания гормонов гипофизарно-надпочечниковой системы при ожогах кожи различной природы (2011)
Самохіна Л. М. - Статеві особливості участі окремих ферментів утворення ангіотензину II та кальцій-залежних протеїназ в патогенезі алкоголь-залежної гіпертензії, Ломако В. В. (2011)
Фальченко Е. В. - Влияние механического растяжения фибробластов на содержание структурных биополимеров в культуре (2011)
Брезгунова Е. Ю. - Дополнение к альгофлоре озера Боровое (Харьковская область) (2011)
Горбулин О. С. - Эколого-биологические характеристики Cryptophyta флоры Украины (2011)
Громакова А. Б. - Лишайники ботанического заказника "Волчанский" (Харьковская область, Украина) (2011)
Акинина Г. Е. - Изучение изменчивости микросателлитных локусов сортов нута из разных стран методами молекулярного дисперсионного (AMOVA) и Q-факторного анализов (2011)
Багацька Н. В. - Дерматогліфічні особливості у підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Глотка Л. І. (2011)
Волкова Н. Е. - Изменения количественных признаков Drosophila melanogaster при действии донора метильных групп – бетаина. Сообщение 2. Роль метил-обогащенной диеты в формировании признаков поведения, Руденко Л. В., Навроцкая В. В., Воробьёва Л. И. (2011)
Дугарь Ю. Н. - RAPD-анализ украинских сортов клевера лугового (Trifolium pratense L.) разного эколого-географического происхождения, Попов В. Н. (2011)
Задорожна О. А. - Успадковування деяких ознак листів соняшнику (2011)
Зуева М. И. - Мутации R501X и 2282del4 гена FLG у больных аллергодерматозами (2011)
Литовченко О. О. - Напівгніздова ПЛР-система для визначення ДНК Сhlamydia traсhomatis (2011)
Солодянкін О. С. - Конструювання плазміди pUC_gB – компоненту ДНК-вакцини проти вірусної хвороби Марека (2011)
Твердохліб О. В. - Трансгресивні форми м’якої пшениці від схрещувань з T. kiharae Dorof. et Migusch. та T. miguschovae Zhirov (2011)
Чорна Л. Б. - Аналіз поліморфних варіантів генів MTHFR, MTR, MTRR та мутацій генів FV та FII згортання крові серед жінок з навиковим невиношуванням вагітності, Макух Г. В., Акопян Г. Р., Заставна Д. В., Прокопчук Н. М. (2011)
Бадалова С. В. - Паразиты рыб Самур-Абшеронского канала и роль этого водотока в формировании фауны ихтиопаразитов Абшеронского полуострова (2011)
Бартенев А. Ф. - Дополнения и комментарии к фауне жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Левобережной Украины и Крыма, Терехова В. В. (2011)
Гусейнов М. А. - К фауне гемопаразитов некоторых видов бесхвостых амфибий (Anura) водоемов Азербайджана (2011)
Николенко А. В. - Исследование сохранности эритроцитов в зависимости от состава криозащитной среды на основе непроникающего криопротектора оксиэтилированного метилцеллозольва, Вязовская О. В. (2011)
Пакулова О. К. - Особенности гипертонического криогемолиза эритроцитов человека в средах, содержащих анионы лиотропного ряда, Бондаренко В. А., Малкович Ю. В. (2011)
Чернобай Н. А. - Осмотическое поведение клеток надпочечников в гипертонических растворах NaCl и ПЭО-400, Юрчук Т. А., Божок Г. А., Коваленко И. Ф., Коваленко С. Е., Розанов Л. Ф. (2011)
Гончаренко М. С. - Дослідження адаптаційних можливостей та фрактальних характеристик кардіоритму студентів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна з різними типами кровообігу, Чикало Т. М. (2011)
Лісовий В. М. - Трансплантація нирки у пацієнтів із спадковими нефропатіями, Андон’єва Н. М., Лісова Г. В. (2011)
Станишевская Т. И. - Характер взаимосвязи между гормонами гипофизарно-тиреоидной системы у человека в норме и на ее границах, Соболев В. И. (2011)
Тимченко Г. М. - Хронобіологічний підхід щодо оцінки стану здоров’я студентів (2011)
Хижняк С. В. - Структурний стан мембран мітохондрій ентероцитів тонкої кишки та гепатоцитів за дії екзогенних чинників, Грищенко В. А., Степанова Л. І., Прохорова А. О., Войціцький В. М. (2011)
Казначєєва М. С. - Дослідження кількісного вмісту активних форм кисню та антиоксидантів в тканинах цибулі ріпчастої, різних за рівнем стійкості до хвороб сортів (2011)
Позняк С. С. - Влияние протравителей семян на содержание некоторых микроэлементов в проростках ячменя (Hordeum vulgare L.), Позняк Е. И. (2011)
Юбилейные даты. Николай Дормидонтович Тимашов (2011)
Чекман І. С. - Нанонаука, наномедицина, нанофітологія: теоретичні основи та практичне застосування (2009)
Гарник Т. П. - Динаміка показників ліпопероксидації та "середніх молекул" крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом при лікуванні артіхолом та вітамінами з антиоксидантною активністю, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2009)
Марчишин С. М. - Протизапальна та гепатопротекторна активність біологічно активних речовин трави пирію повзучого, Калушка О. Б., Кошова О. Ю. (2009)
Соцька Я. А. - Показники системи глутатіону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з хронічним вірусним гепатитом С з низьким ступенем активності при лікуванні препаратом рослинного походження артіхолом у комбінації з гепатопротектором антралем, Фролов В. М. (2009)
Гарник Т. П. - Співвідношення ліпідів у жовчі щурів при дії препарату розторопші плямистої, Макарчук М. Ю., Говоруха Т. М., Решетнік Є. М., Весельська Л. П., Бабан В. Н. (2009)
Чекман І. С. - Вплив солей кислоти глутамінової та кальцію гліцерофосфату на вміст кальцію та фосфору в тканинах щурів, Горчакова Н. О., Гарник К. В. (2009)
Тимченко О. Г. - Вплив ліпіну і його комбінації з кардонатом на показники функції дихання у дітей з бронхіальною астмою на тлі гіпоксичних проб, Войтенко Г. М., Бабко С. О., Чекман І. С., Горчакова Н. О., Туманов В. А. (2009)
Шевченко Л. М. - Використання фітозасобу кришталь у медичній реабілітації хворих з неалкогольним стеатогепатитом у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2009)
Круглова О. В. - Ефективність вітчизняного фітозасобу холенорму у комплексі медичної реабілітації хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з синдромом подразненого кишечника і дисбіозом та його вплив на рівень перекисного окислення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту, Фролов В. М. (2009)
Козярін І. П. - Авокадо (персея американська), Ліпкан Г. М. (2009)
Вельма В. В. - Основні параметри стандартизації листя бузини чорної, Кисличенко В. С., Омельченко З. І., Бухаріна О. В. (2009)
Бойко М. М. - Вивчення впливу імпульсного ультразвуку на швидкість вилучення біологічно активних речовин з рослинної сировини, Зайцев О. І. (2009)
Гонтова Т. М. - Дослідження ліпофільних фракцій сировини деяких представників родини шорстколисті, Хворост О. П. (2009)
Гавкалюк М. І. - Теоретичне обґрунтування вибору діючих речовин у складі мазі для лікування целюліту, Соколова Л. В. (2009)
Рубан О. А. - Розробка технології мазі з глюкорибіном, Глудух Є. В. (2009)
Бабаскіна Л. В. - Фітозасоби у комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію (2009)
Богданова О. В. - Антимікобактеріальна активність ефірної олії чайного дерева до мікобактерій туберкульозу, Грицай Л. М. (2009)
Гончарова Г. В. - Дослідження антимікобактеріальної активності 10 % екстракту воскової молі, Москалик І. О., Одинець О. В. (2009)
Канарський О. А. - Ефективність соєвих продуктів у хворих на туберкульоз (2009)
Савельєва Л. А. - Антимікобактеріальна активність арніки лікарської та її використання при туберкульозі (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського