Мкртчян О. - Глобальне потепління та його вплив на термічний режим Західної України (2010)
Мороз Г. - Про ґрунтово-кліматичну межу Південного і Сухого Степу в Північно-Західному Причорномор’ї (2010)
Муха Б. - Топотермічні властивості території Львова (2010)
Назарук М. - Міська екологічна інфраструктура – матеріальна основа гармонійного соціально-екологічного середовища (2010)
Недюрмагомедов Г. - Теорія і практика екологічної освіти наприкінці ХХ століття: проблеми розвитку (2010)
Паламарчук Н. - Мікроморфологічна будова ґрунту другої фази коршівського ґрунтоутворення Подільської височини (2010)
Палюх В. - Стан охорони геолого-геоморфологічних пам’яток природи в гірській частині басейну річки Черемош (2010)
Папіш І. - Проблеми ґенези чорноземів Галичини, Позняк С. (2010)
Перхач О. - Здоров’я людини і хімічні забруднювачі довкілля: глобальний та регіональний аспекти (2010)
Петровська М. - Оцінка сучасного медико-демографічного стану Яворівського р-ну Львівської обл. (2010)
Пилипенко І. - Геопросторова неоднорідність динаміки сільського населення Херсонської області як індикатор відношень у системі центр–периферія (2010)
Пилипович О. - Концепція еколого-геоморфологічного моніторингу басейнових систем (2010)
Рутинський М. - Концепція життєвого циклу територіальної рекреаційної системи в сучасному теоретичному арсеналі рекреаційної географії (2010)
Сиротюк М. - Кластерний аналіз гірських сіл Львівської обл. для оцінки рекреаційного потенціалу сільського туризму, Снежик Т. (2010)
Склярська О. - Географія громадських організацій етнонаціональних меншин у Закарпатській та Чернівецькій областях (2010)
Теліш П. - Історико-географічні особливості розвитку і топоніміка сільських поселень у Верхньодністерських Бескидах (2010)
Томенюк О. - Юрій Полянський – дослідник терас Дністра (2010)
Шевчук О. - Геопарки як форма збереження геоспадщини, розвитку геоосвіти та геотуризму (2010)
Шульга В. - Використання пам’яток садово-паркового мистецтва як об’єктів екологічного туризму (на прикладі Сумської обл.) (2010)
Яцишин А. - Основні етапи верхньопліоцен-нижньоплейстоценового морфо-, літогенезу долини Дністра у районі Галицького Придністер’я (2010)
Професор Степан Михайлович Стойко – відомий український натураліст, видатний вчений у галузі геоботанiки, фітогеографії та геосозології (2010)
Горняк О. В. - Структурна політика України в умовах глобалізації світового господарства, Пилипенко Ю. І. (2014)
Erokhin S. А. - General theory of development and structural transformation of national economy (2014)
Петруня Ю. E. - "Общественный выбор" в контексте управленческих процессов, Алексеенко Р. Ю. (2014)
Геращенко С. О. - Прямі іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи розвитку в контексті інституціональних реформ (2014)
Kirijenko О. М. - The development of Ukraine’s economy under the influence of global tendencies, Kobzar N. І., Andrejchykova A. V. (2014)
Ващенко А. А. - Тенденції функціонування та пріоритетні напрями розвитку машинобудування в Україні (2014)
Яцентюк С. В. - Динамічна модель управління розвитком брендів продукції промислового призначення (2014)
Турило А. А. - Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення (2014)
Лобов С. П. - Коригування економічних результатів діяльності підприємства з урахуванням амортизації інвестицій у основні фонди (2014)
Тимошенко О. О. - Запаси рудної сировини в родовищі як чинник забезпечення виробничої потужності гірничо-збагачувальних комбінатів (2014)
Авдющенко А. С. - Фонди охорони навколишнього середовища в системі фінансування природоохоронних заходів Польщі (2014)
Баранник Л. Б. - Загальносвітові тенденції фінансового забезпечення соціального захисту населення (2014)
Kostrytska S. I. - Developing business students’ transferable skills for their successful professional career, Shvets O. D. (2014)
Нємцева Н. С. - Професійне становлення студентів в умовах культурно-освітнього середовища вищого навчального закладу (2014)
Цимбал О. І. - Макроекономічні наслідки трансформації інституціональної структури функціонування ринку праці (2010)
Uziębło A. - Regulations of market of auditor services in Poland - a guiding light or a warning against mistakes? (2010)
Доценко О. Ю. - Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують (2010)
Якименко Н. В. - Умови розвитку європейських та вітчизняних вантажних транспортних коридорів (2010)
Пілова К. П. - Аналіз методик оцінки економічної ефективності використання вугілля в енергетиці (2010)
Турило А. М. - Методичні основи оцінки конкурентоспроможності металургійних і гірничорудних підприємств, Святенко С. В. (2010)
Цуркан І. М. - Страхування ризиків інноваційної діяльності (2010)
Гопкало О. І. - Управління ресурсним потенціалом підприємства: принципи, цілі, завдання (2010)
Міщенко С. П. - Потенціал конкурентостійкості підприємства як економічна категорія та об’єкт управління (2010)
Кірдіна О. Г. - Гнучкість інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства (2010)
Пєтухова Т. О. - Методичний підхід до вартісної оцінки сукупного людського капіталу підприємств (2010)
Макєєв О. Ю. - Економічна оцінка витратних екологічних проектів, Макеєва Д. О. (2010)
Головкова Л. С. - Стратегія розвитку корпорацій на основі інтелектуального капіталу (2010)
Садченко О. В. - Аспекти вдосконалення управлінського обліку в умовах вертикальної інтеграції та кластеризації бізнесу, Гоголь М. М. (2010)
Василюк С. В. - Розвиток персоналу підприємств в контексті забезпечення соціально-економічної ефективності їх діяльності (2010)
Азаренкова Г. М. - Моделювання фінансової стійкості сучасного підприємства, Чурилова О. А. (2010)
Палєхова Л. Л. - Зміст та завдання маркетингу в плануванні сталого розвитку промислового регіону (2010)
Литовченко І. Л. - Типізація Інтернет – середовища в Україні для маркетингової діяльності промислових підприємств (2010)
Вишневская Е. Н. - Национальные экономики и национальные промышленные системы в современном мире: введение в проблему (2014)
Коляда Т. А. - Фінансування видатків на економічну діяльність у контексті реалізації сучасної бюджетної політики держави (2014)
Чепелєв М. Г. - Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни політики субсидіювання на ринку природного газу України (2014)
Коверга С. В. - Концепція управління збалансованим розвитком промислових підприємств (2014)
Гавриленко В. А. - Виявлення впливу тінізації економіки на результати діяльності коксохімічних підприємств, Черникова Є. Г. (2014)
Мінкович О. В. - Модель оптимального розподілу працівників за видами робіт на прикладі енергетичного підприємства (2014)
Промышленность и промышленная политика Украины 2013: актуальные тренды, вызовы, возможности: научно-аналитический доклад НАН Украины. Часть 2 (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Abstracts (2014)
References (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сведения об авторах (2014)
Authors information (2014)
Пилипенко Ю. І. - Нерівномірність технологічного розвитку світової економіки: кількісні та якісні ознаки, Кірієнко О. М. (2011)
Трохимчук В. В. - Необхідність формування інституту влади інноваційного типу в сучасному корпоративному секторі України (2011)
Цимбал О. І. - Визначення емпіричних меж ринку праці в контексті окреслення границь альтернативних механізмів формування зайнятості (2011)
Четверик Т. М. - Напрями впливу держави на рівень продовольчої безпеки в умовах глобалізації, Литвинова О. М. (2011)
Шарпенков А. В. - Проблеми матеріально-технічного забезпечення інноваційної сфери в Україні (2011)
Євдокимов Ф. І. - Оцінка ефективності бренду як чинника конкурентних переваг (2011)
Скоробогатова Н. Є. - Система оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства (2011)
Андрушків Б. М. - Особливості розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах трансформаційної економіки, Погайдак О. Б., Крамар І. Ю. (2011)
Галушко О. С. - Амортизаційна політика та її вплив на інноваційний розвиток підприємства (2011)
Десятнюк О. М. - Джерела ризиків створення ефективного податкового механізму інноваційного розвитку (2011)
Фільо М. М. - Тіньова економіка та ухилення від оподаткування: прагматизм взаємозалежності (2011)
Єрмошкіна О. В. - Фінансові аспекти екологічної безпеки регіонів у контексті інституціональної трансформації (2011)
Сіліна І. В. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності інвестицій природоохоронного призначення (2011)
Полінський О. М. - Вплив економічних ризиків на стратегічні цілі підприємства (2011)
Шукатко В. В. - Рефлексивне управління у страхуванні (2011)
Романенко О. О. - Модель управління комплексом маркетингових комунікацій підприємств (2011)
Бай О. А. - Управлінні закупівельною діяльністю підприємства на основі моделювання його функціонування у відкритій системі (2011)
Памяти Игоря Александровича Кривицкого (1935–2008) (2008)
Бориско Г. А. - Особенности взаимоотношений показателей гормональной регуляции и обменных процессов у детей из семей радиационного риска, Кашкалда Д. А., Калмыкова Н. В., Череватова С. Х. (2008)
Гидулянова К. В. - Возрастные особенности модуляции активности антиоксидантных ферментов при индуцированном окислительном стрессе (2008)
Карпов Л. М. - Порівняльна динаміка вмісту макроергічних фосфатів і загальної АТФазної активності в органах щурів після різних способів введення їм вітамінних комплексів, Анісімов В. Ю., Полтавцева Н. В. (2008)
Набока О. І. - Механізми біохімічних порушень водно-електролітного обміну у спонтанно гіпертензивних щурів та перспектива їх корекції похідними хінолон-карбонових кислот (2008)
El-ta’alu A. B. - Age-associated changes in the content of collagen, elastin and glycosaminoglycans in rats’ skin and aorta, Kot Yu. G., Falchenko K. V., Persky Ye. E., Ponomarenko A. N. (2008)
Димитрова Л. В. - Видовий склад епіфітних лишайників та мохоподібних на деревних породах Києва (2008)
Багацкая Н. В. - Дерматоглифические маркеры различных клинических вариантов гипоталамического синдрома у мальчиков-подростков, Сулима Т. Н., Глотка Л. И. (2008)
Задорожна О. А. - Успадкування морфологічних ознак строкатолистої форми соняшника, Кириченко В. В. (2008)
Монтвід П. Ю. - Особливості кросинговеру у гібридів F1 кавуна (Citrullus lanatus) з різною онтогенетичною пристосованістю (2008)
Федота А. М. - Исследование ассоциации псориаза и онкопатологий, Беляева Л. В., Винокурова Е. И., Безродная А. И. (2008)
Филипоненко Н. С. - Связь экспрессивности признака radius incompletus и жизнеспособности Drosophila melanogaster, Навроцкая В. В., Шеховцова Я. С., Воробьева Л. И. (2008)
Влащенко А. С. - Соотношение полов у четырех видов рукокрылых на северо-востоке Украины (2008)
Загороднюк І. В. - Нориці (Rodentia: Arvicolidae) в басейні Сіверського Дінця: біотопний розподіл, зміни ареалів, видова ідентифікація (2008)
Заморока А. М. - Еколого-фауністичні особливості жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) у лісових екосистемах північно-східного макросхилу Українських Карпат й Передкарпаття (2008)
Kiosya Ye. O. - First record of Macrobiotus beotiae Durante & Maucci, 1979 (Tardigrada: Eutardigrada: Macrobiotidae) in Ukraine, Inshina V. V. (2008)
Малых М. В. - Природные резервации клещей-акарифагов на промышленных виноградниках Крыма (2008)
Савченко Г. А. - Пространственная структура поселения Marmota bobak на северо-востоке Украины, Ронкин В. И. (2008)
Токарский В. А. - Пространственная структура поселений европейского степного сурка (Marmota bobak bobak Müller, 1776) в Ростовской области (2008)
Shandikov G. A. - Channichthys mithridatis, a new species of icefishes (Perciformes: Notothenioidei: Channichthyidae) from the Kerguelen Islands (East Antarctica), with comments on the taxonomic status of Channichthys normani (2008)
Яцюк Є. О. - Фауна дрібних ссавців нагірної діброви Національного природного парку "Гомільшанські ліси" за даними аналізу пелеток сірої сови (2008)
Сакун О. В. - Коефіцієнти проникності мембран дріжджів Saccharomyces cerevisiae для води і кріопротекторів, Коваленко І. Ф., Сіренко А. Ю., Висеканцев І. П., Давидова О. В., Гордієнко Є. О., Гордієнко О. І. (2008)
Павлова Ю. О. - Бактерії родини Chromatiaceae, виділені з озера "Яворівське" Язівського сіркового родовища, Гудзь С. П. (2008)
Колот Н. В. - Трансплантация островков поджелудочной железы новорожденных поросят в костный мозг кроликов с экспериментальным сахарным диабетом 1 типа, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2008)
Мазалов В. К. - Динамика внутричерепного давления после острой общей глубокой гипотермии и возможные способы его нормализации, Вязовская О. В., Овсянников С. Е., Компаниец А. М. (2008)
Мельничук Д. О. - Мембраномодулююча дія фосфоліпідовмісної біологічно активної добавки FLP-MD, Войціцький В. М., Хижняк С. В., Бичко А. В., Грищенко В. А. (2008)
Федорова С. В. - Вплив двох типів клітинних культур репродуктивних органів самок на дозрівання in vitro ооцитів щурів, Мадіч А. В. (2008)
Байрак Н. В. - Применение метода ИФХ для изучения неоднородности системы фотосинтеза растений, Зуза В. А., Погромская Я. А. (2008)
Гребенюк І. В. - Умови культивування пиляків in vitro тритикале (2008)
Ткаченко Ф. П. - Экстракты морских водорослей как стимуляторы начальных этапов развития растений ячменя, Топтиков В. А. (2008)
Щёголев А. С. - Влияние красного света на содержание углеводов в листьях томатов, Жмурко В. В. (2008)
Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты" Харьков, 13–15 октября, 2008 (2008)
Титул, зміст (2013)
Губанова Т. Б. - Методические аспекты оценки морозо- и зимостойкости видов и сортов хурмы, Шишкина Е. Л. (2013)
Юдин С. И. - Алтайские растения семейств Ranunculaceae Juss. и Paeoniaceae Rudolphi в условиях Киева и Кировска (Мурманская обл.) (2013)
Зибенко О. В. - Репродуктивні особливості Pseudolysimachion barrelieri (Schott) Holub та P. spicatum (L.) Opiz в умовах інтродукції, Дем'яненко Т. В. (2013)
Москалюк Б. І. - Інтродукція Gentiana lutea L. в Українських Карпатах (2013)
Гапоненко М. Б. - Особливості інтродукції видів роду Epipactis Zinn (Orchidaceae Juss.) у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2013)
Подорожний Д. С. - Популяції Iris sibirica L. у Криму (2013)
Якобчук О. М. - Використання в культурі та сучасний стан інтродукції східноазійських видів роду Berberis L. в умовах Правобережного Лісостепу України, Пархоменко Л. І. (2013)
Чипиляк Т. Ф. - Географічне поширення і умови зростання видів роду Hemerocallis L., перспективність їх інтродукції в Україні (2013)
Коршиков И. И. - Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) в карьере и на отвалах содового производства в Донецкой области, Пастернак Г. А. (2013)
Музичук Г. М. - Морфологічні та екологічні особливості, перспективи інтродукції і досліджень квітниково-декоративних рослин роду Anemone L. в умовах Полісся і Лісостепу України, Перебойчук О. П. (2013)
Закрасов А. В. - Морфологическая структура побеговой системы растений Azalea indica (2013)
Павлова М. А. - Sisyrinchium angustifolium Mill. в культуре открытого грунта на юго-востоке Украины (2013)
Медведєв В. А. - Підсумки інтродукції деревних декоративних рослин у приозерно-балковий ландшафтний район дендропарку "Тростянець", Ільєнко О. О. (2013)
Олешко В. В. - Інтродукція деревних рослин Кавказу на Волинському Поліссі, Дорошенко О. К. (2013)
Рудь Н. В. - Оцінка екологічного ризику впливу забруднення навколишнього середовища на рослинність Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2013)
Косаківська І. В. - Вплив гіпо- та гіпертермії на вміст нуклеїнових кислот у рослин з різними типами екологічних стратегій, Негрецький В. А., Рахметов Д. Б., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Устінова А. Ю. (2013)
Буйдін В. В. - Його років неумолиме віче… (до 100-річчя від дня народження Д. С. Івашина), Самородов В. М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Колдар Л. А. - Історія формування колекції видів роду Cercis L. у Національному дендропарку "Софіївка" НАН України (2013)
Карнатовская М. Ю. - Результаты изучения зимостойкости некоторых сортов зизифуса в Херсонской области (2013)
Галкін С. І. - Актуальні питання збереження рідкісних рослин у дендропарку "Олександрія" НАН України, Калашнікова Л. В. (2013)
Діденко С. Я. - Стан інтродукційних популяцій видів роду Galanthus L. (Amaryllidaceae) флори Кавказу в умовах Києва. Частина 1. Ендемічні види (2013)
Чурілов А. М. - Аутфітосозологічний аналіз флори південної частини Київського Полісся, Якубенко Б. Є., Попович С. Ю. (2013)
Буюн Л. І. - Особливості систем репродукції в орхідних (2013)
Жила А. І. - Особливості морфоструктури пагонової системи Phaedranassa cinerea Ravenna (Amaryllidaceae) (2013)
Ковальська Л. А. - Особливості морфологічної будови спор деяких видів роду Adiantum L. (Adiantaceae (C. Presl) Ching) (2013)
Кушнір Н. В. - Морфологія пилкових зерен видів роду Crocus L. (Iridaceae Juss.) флори України (2013)
Гнатюк А. М. - Морфологічні особливості пилкових зерен видів родини Colchicaceae DC. флори України, Гурненко І. В. (2013)
Горлачова З. С. - Мінливість морфологічних ознак Salvia officinalis L. при інтродукції, Кустова О. К. (2013)
Медведєв В. А. - Композиційна структура деревних угруповань у рівнинно-пейзажному районі Тростянецького парку, Ільєнко О. О. (2013)
Савосько В. М. - Видовий склад та екоморфний спектр деревно-чагарникових насаджень парку "Веселі Терни" (м. Кривий Ріг) (2013)
Дениско І. Л. - Оцінка перспективності інтродукції троянд групи патіо в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Шумик М. І. - Особливості формування ботанічних експозицій за участю мікотрофних видів (2013)
Кузнецов С. І. - Еколого-біологічні основи відновлення старовинних парків Полісся та Лісостепу України (2013)
Черевченко Т. М. - Репродукційна біологія орхідних in vitro, Буюн Л. І., Ковальська Л. А. (2013)
Єна А. В. - Історія української троянди. Рецензія на книгу: Рубцова О. Л. Рід Rosa L. в Україні: генофонд, історія, напрями досліджень, досягнення та перспективи: монографія. — К.: Фенікс, 2009. — 375 с. (2013)
Зухба О. М. - Інститут домогосподарства: еволюція поглядів (2011)
Бойченко В. С. - Оцінка впливу університетів на регіональний інноваційний розвиток (2011)
Волобоєв В. Д. - Тенденції та шляхи активізації розвитку машинобудування Запорізької області (2011)
Салига К. С. - Визначення періоду повернення інвестицій в інноваційні проекти (2011)
Пономаренко П. І. - Аналіз ризиків при формуванні інноваційного проекту, Хавер В. М. (2011)
Штефан Н. М. - Удосконалення управління інноваційним розвитком промислових підприємств України (2011)
Лісовенкова І. М. - Виробничий потенціал підприємства: методологічні підходи (2011)
Siarka P. - Attempt of estimating credit risk of selected banks in Poland with use of risk-neutral model (2011)
Бойко Ю. О. - Оптимізація розмірної структури та прогнозування розвитку концентрації банківського капіталу в Україні (2011)
Двігун А. О. - Значення трансформації в системі оподаткування в Україні (2011)
Соляник Л. Г. - Оцінка фінансової складової конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі (2011)
Дідик Л. М. - Фінансовий механізм управління діяльністю сучасного підприємства (2011)
Колєсова І. В. - Модернізація фінансового механізму корпорацій (2011)
Мержинський Є. К. - Теоретичні аспекти еколого-економічного моделювання природно-ресурсного потенціалу, Глущевський В. В. (2011)
Рибінцев В. О. - Формування процесного управління промисловим підприємством на основі бізнес-процесів, Цвілий С. М., Бачурін Д. А. (2011)
Лепа Р. М. - Ігровий підхід в плануванні виробничої діяльності підприємства, Стреблянська І. А. (2011)
Берсуцький А. Я. - Моделювання діагностики зовнішньої середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства (2011)
Бардась А. В. - Визначення ролі менеджмент освіти у постіндустріальній економіці, Вудажевскі Г. (2011)
Рабінович П. М. - Потребове праворозуміння як вислід соціально-матеріалістичної парадигми (загальнотеоретична характеристика) (2014)
Баулін Ю. В. - Вплив рішень Конституційного Суду України на розвиток конституційної доктрини в галузі кримінального та кримінального процесуального права (2014)
Петришин О. В. - Конституційна форма державного правління в Україні (2014)
Скакун О. Ф. - Конституция Республики Крым 2014 года в контексте формирования российскими учеными идеологических предпосылок "возвращения" Крыма в Россию (2014)
Кузнєцова Н. С. - Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи, Довгерт А. С. (2014)
Харитонов Є. О. - Приватне право як концепт: постановка питання, Харитонова О. І. (2014)
Маньковский И. А. - Пробелы в гражданском праве и способы их преодоления (2014)
Щербина В. С. - До питання щодо принципів господарського права (2014)
Подцерковний О. П. - Проблеми дослідження страхових правовідносин у контексті їх спрямування на розвиток галузей економіки (2014)
Чанишева Г. І. - Основні принципи соціального діалогу у сфері праці (2014)
Гетьман А. П. - Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики (2014)
Бандурка О. М. - Профілактика злочинності (2014)
Васильєв А. С. - До питання про правову природу і роль синергетичних функцій адміністративного права: постановка проблеми, Карбовський С. Г. (2014)
Борисов В. И. - Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного деяния, Батыргареева В. С. (2014)
Streltsov Е. - Contemporary possibilities of state іmраст on crіme: some reflectons (2014)
Аленін Ю. П. - Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення, Гловюк І. В. (2014)
Тіщенко В. В. - Сучасний стан і деякі проблеми розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів (2014)
Liling Yue - The development of chinese criminal procedure law (2014)
Ківалов С. В. - На порозі оновлення прокурорської системи України (2014)
Буроменський М. В. - Міжнародно-правові проблеми постійного членства Російської Федерації в Раді Безпеки ООН (2014)
Оборотов Ю. М. - Надійність права як відображення його імунної властивості (2014)
Титул, зміст (2013)
Кузнецов С. І. - Таксономічний склад та систематика голонасінних (Pinophyta) дендрофлори України на основі їх сучасної класифікації, Курдюк О. М., Маєвський К. В., Жила А. І. (2013)
Галкін С. І. - Історія інтродукції деревних рослин у Державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Рубіс В. Л. (2013)
Майорова О. Ю. - Поширення і стан популяцій Gentiana lutea L., G. punctata L. та G. acaulis L. в Українських Карпатах, Грицак Л. Р., Мельник В. М., Терехова Г. І., Дробик Н. М. (2013)
Твардовська М. О. - Введення в культуру in vitro півників низьких (Iris pumila L.), Кунах В. А. (2013)
Щербакова О. Ф. - Особливості сезонного розвитку та поліваріантність структури річних квітконосних пагонів Pulsatilla patens (L.) Mill. і P. pratensis (L.) Mill. в умовах Київського мегаполісу, Новосад К. В. (2013)
Деркач В. О. - Введення у культуру Marrubium vulgare L. у Лівобережному Лісостепу України, Рахметов Д. Б. (2013)
Кустова О. К. - Интродукционные исследования видов рода Lavandula L. в Донецком ботаническом саду НАН Украины (2013)
Бойко Л. І. - Культивування Murraya exotica L. у захищеному ґрунті (2013)
Небиков М. В. - Морфогенез Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd в умовах in vitro, Порохнява О. Л. (2013)
Медведєв В. А. - Динаміка участі деревних інтродуцентів у композиціях рівнинно-пейзажного району Тростянецького парку, Ільєнко О. О. (2013)
Федоровський В. Д. - Видовий склад та життєвий стан деревно-чагарникової рослинності парків та скверів м. Кривий Ріг, Терлига Н. С., Юхименко Ю. С., Данильчук О. В., Данильчук Н. М., Лаптєва О. В. (2013)
Тимчишин Г. В. - Ритм сезонного розвитку північноамериканських видів роду Rhododendron L. в умовах Львова (2013)
Мельник В. І. - Колекція тропічних та субтропічних рослин Дубровицького монастиря піарів XIX ст., Буюн Л. І. (2013)
Чумак П. Я. - Трипс гладіолусовий (Thysanoptera, Terebrantia) на заходи управління його чисельністю (2013)
Заіменко Н. В. - Вплив органічних кислот та ростові процеси рослин різних екоморфотипів, Іваницька Б. О. (2013)
Мельник В. І. - Наукова спадщина академіка В. І. Липського — національне надбання України (2013)
Заіменко Н. В. - Нова експозиційна ділянка Ботанічного саду — "Корейський традиційний сад", Смілянець Н. М., Шумик М. І., Рахметов Д. Б. (2013)
Кузнецов С. І. - Професор Ф. М. Левон. Життєвий і творчий шлях (до 75-річчя від дня народження), Горєлов О. М. (2013)
Памяти основателя Харьковской школы возрастной физиологии и биохимии (к 120-летию со дня рождения члена-корреспондента АН Украины А.В.Нагорного) (2007)
Памяти академика Владимира Николаевича Никитина (2007)
Дереча Л. М. - Алкоголь та його дія на організм: огляд літератури (2007)
Догадина Т. В. - Новые таксоны и таксономические комбинации в составе желтозеленых водорослей (Xanthophyta s.l.) (2007)
Жигаленко О. А. - Рідкісні види судинних рослин Ічнянського національного природного парку (2007)
Zarei B. Darki - A specific diversity and taxonomic structure of phytoplankton in water bodies of Iran, Dogadina T. V. (2007)
Багацкая Н. В. - Дерматоглифика при гипоталамическом синдроме пубертатного периода у мальчиков-подростков, Глотка Л. И. (2007)
Дорошенко К. А. - Термический партеногенез яиц тутового шелкопряда Bombyx mori L., формирующихся в яичниках, имплантированных в чужеродную сому, Забелина В. Ю., Клименко В. В. (2007)
Коваленко Н. В. - Использование пропионо-гематоксилина в изучении зародышевой линии медицинской пиявки Hirudo medicinalis (Clitellata, Hirudinea), Дорошенко К. А., Клименко В. В., Утевский А. Ю., Утевский С. Ю. (2007)
Маркова О. А. - Анализ соотношения полов и цветовых вариаций в потомстве волнистых попугайчиков (Melopsittacus undulatus) (2007)
Остаповець Л. І. - Вплив умов культивування ооцит-кумулюсних комплексів свиней in vitro на розвиток партеногенетичних ембріонів (2007)
Самовол О. П. - Якісні показники мейозу як критерій ступеню гомогенізації міжвидових розщеплюваних популяцій томата, Монтвід П. Ю., Черкаський О. М., Граті В. Г., Граті М. І. (2007)
Ткачик Т. Е. - Спадкова консолідація батьківських форм та аутосексних генотипів бірківських м’ясо-яєчних курей (2007)
Филипцова О. В. - Популяционно-генетический анализ профессиональных склонностей, Атраментова Л. А. (2007)
Цао Ю. - Делеции гена FHIT при раке пищевода, Атраментова Л. А. (2007)
Жиденко А. А. - Влияние гербицидов на структурный метаболизм карпа (Cyprinus carpio L.) разного возраста (2007)
Kovalenko M. V. - First Ukrainian record of the frog lung fluke Skrjabinoeces breviansa Sudarikov, 1950 (Trematoda: Plagiorchidae) (2007)
Колесникова М. Ю. - Новые сведения о распространении бранхиобделлид (Clitellata: Branchiobdellida) в водоёмах Харьковской области (2007)
Федоненко Е. В. - Распределение свинца и кадмия в экосистеме самарского рыбоводного пруда, Шарамок Т. С., Есипова Н. Б. (2007)
Александрова Д. И. - Влияние прединкубации эритроцитов человека и быка в растворах сахарозы на устойчивость клеток к гипертоническому шоку, Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2007)
Антонова О. І. - Гістологічні особливості печінки при довготривалій нестачі мелатоніну (2007)
Бабенко Н. А. - Роль сфинго- и глицеролипидов в изменении ответа клеток на действие тироксина в условиях ускоренного старения, Лоай Халед Мохаммад Хассунех (2007)
Буряк И. А. - Изучение сохранности криоконсервированных эритроцитов после обработки озоном, Зинченко В. Д., Воловельская Е. Л., Репин Н. В., Рамазанов В. В. (2007)
Кальян В. В. - Поведінкові реакції самиць-щурів, матері яких підлягали дії різних рухових режимів, в умовах відкритого поля (2007)
Колтунова О. В. - Віддалені наслідки тютюнопаління батька на статеву поведінку нащадків-самиць, Комісова Т. Є. (2007)
Курса М. О. - Гематологічні показники у південно-полярного поморника Catharacta maccormicki: лейкоцитарна формула та гетерофіл-лімфоцитарний індекс, Демидов С. В., Безруков В. Ф., Пустовалов А. C. (2007)
Редька І. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму слабозорих дітей дошкільного віку (2007)
Руденко В. В. - Вікові особливості зміни активності глутатіон-S-трансферази в мозку щурів при іммобілізаційному стресі (2007)
Юссеф Хани Румиех - Возрастные изменения морфо-функциональных характеристик надпочечников и их органотипических культур, Бондаренко Т. П. (2007)
Хаддад Айхам Али - Особенности формирования оксидативного стресса у крыс разного возраста с тиреоидной недостаточностью, Давыдов В. В. (2007)
Задорожна О. А. - Калюсогенез зернового та овочевого гороху в умовах біотичного стресу, Юшкіна Л. Л., Сокол Т. В. (2007)
Тихонова О. В. - Активность гексокиназы и транскетолазы в зерне кукурузы при его прорастании в условиях водного дефицита, Молодченкова О. О., Петров С. А. (2007)
Титул, зміст (2013)
Заіменко Н. В. - Історія та сучасний стан наукових досліджень у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Черевченко Т. М., Гапоненко М. Б., Смілянець Н. М. (2013)
Крохмаль И. И. - Итоги интродукции декоративных видов травянистых многолетников мировой флоры в степной зоне Украины (2013)
Клименко С. В. - Походження сортів хеномелеса (Chaenomeles Lindl.) української селекції, Меженський В. М. (2013)
Якобчук О. М. - Інтродукція представників родини Berberidaceae Juss. в умовах Ботанічного саду НУБіП України, Колесніченко О. В., Григорюк І. П. (2013)
Гапоненко М. Б. - Застосування методу детального картування при дослідженні структури популяцій рідкісних видів рослин-геофітів, Гнатюк А. М. (2013)
Галкін С. І. - Досвід збереження вікових дерев та історичних насаджень у дендропарку "Олександрія" НАН України, Драган Н. В., Дойко Н. М. (2013)
Ліснічук А. М. - Оцінка життєздатності природних популяцій Pinus sylvestris L. Кременецького горбогір'я і Малого Полісся за мінливістю кількісних та якісних ознак (2013)
Скрипка Г. І. - Сезонний ритм росту і розвитку низькорослих сортів Iris hybrida hort. в умовах Лісостепу України (2013)
Харченко І. І. - Особливості морфологічної будови квітки Camellia japonica L. (Theaceae D. Don) (2013)
Суслова О. П. - Селекційні форми Cornus mas L., перспективні для культивування в умовах степової зони України, Довбиш Н. Ф. (2013)
Гурська О. В. - Вміст деяких мікроелементів у ґрунті та рослинах роду Pyrethrum Zinn., Пида С. В., Григорюк І. П. (2013)
Дениско І. Л. - Витоки та походження троянд групи патіо (2013)
Харитонова І. П. - Фізіолого-біохімічні особливості декоративних рослин в умовах інтрер’єрів різного типу (2013)
Колодяженська Т. І. - Порівняльна оцінка посухостійкості мезофанерофітів роду Juniperus L. в умовах Лісостепу України (2013)
Ігнатюк О. А. - Вплив біологічних і хімічних агентів на проростання пилку інвазійного виду Impatiens parviflora DC. (Balsaminaceae), Гапонова Л. П., Омері І. Д. (2013)
Горєлов О. О. - Алелопатична характеристика деяких видів роду Alnus Mill., Елланська Н. Е., Дзюба О. І. (2013)
Гнатюк Н. О. - Оцінка алелопатичних властивостей насіння деяких видів ароматичних рослин (2013)
Пархоменко Л. І. - Комплекс шкідливих організмів, які заселяють берези (Betula L.) у дендрарії Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Чернишов О. В., Громова О. П. (2013)
Чумак П. Я. - Трипс бегонієвий (Thysanoptera, Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду імені акад. О. В. Фоміна та заходи управління його чисельністю (2013)
Абдрахманова М. Ж. - Роль та значення культури в процесі націєтворення (2014)
Баумейстер А. О. - Трансформація трансцендентальної філософії у Чарльза Тейлора (2014)
Бегаль О. М. - Соціально-філософський зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" (2014)
Дзівідзінський В. Є. - Кореляція змісту права та моралі як регуляторів поведінки людини в умовах трансформації суспільства (2014)
Лимар В. Б. - Онтологія свободи у межах сутнього: свавілля як дефективний модус свободи (2014)
Ніколаєнко О. О. - Культурно-національна ідентичність в контексті феміністичного дискурсу (на матеріалі романістики О.Забужко) (2014)
Сащук Г. М. - Культурні засади формування інформаційного суспільства (2014)
Tan Tan D. - Culture and beliefs of the ancient Iranian plateau (2014)
Танцюра І. М. - Трансформація інформаційного коду в історії театру (2014)
Якубіна В. Л. - Функціонування медіазалежних стратегій симулятивних спільностей на перехрестях "реальності" із "віртуальністю" (2014)
Вілков В. Ю. - Концепція націогенезу і національної державності Й. Гердера, Суховій О. О. (2014)
Крицкалюк Н. І. - Інституціоналізація громадянського суспільства як чинник демократизації (2014)
Нагорянський Є. А. - Публічна політика у демократичних суспільствах (2014)
Носовець В. О. - Партійна толерантність: нормативно-ціннісний вимір (2014)
Печенюк Д. О. - Барбер про інституційний вимір сильної демократії (2014)
Поппер О. В. - Тероризм як форма соціально-політичної деструкції: причини виникнення та основні тенденції (2014)
Семенченко Ф. Г. - Плюралізм політичних ідеалів як засіб і форма розвитку політичної діяльності (2014)
Дудченко В. В. - Визнання i дiйснiсть права (за вченням проф. Роберта Алєксi) (2014)
Корчевна Л. О. - Cпiввiдношення моралi i права в ученнi льва петражицького (2014)
Юрочкин М. А. - К вопросу о правовом статусе инородцев в Российской Империи XIX — начале XX века (2014)
Овчаренко О. М. - Суддi Конституцiйного Cуду України як суб’єкти юридичної вiдповiдальностi (2014)
Кiзлова О. С. - Застава в середньовiчному i сучасному правi Нiмеччини (2014)
Вабищевич С. С. - Частноправовые обязанности как объект научного анализа (2014)
Клiм С. І. - Бiфуркацiя права на сiм’ю в мiсцях позбавлення волi (2014)
Listovska А. - Grounds for refusal of recognition and enforcement of arbitral awards under the New York Convention of 1958 (2014)
Скоробагатько А. В. - Правова полiтика держави у пенсiйному забезпеченнi (2014)
Каракаш І. І. - Правова охорона атмосферного повiтря як основного компонента природного середовища (2014)
Кузніченко С. О. - Щодо визначення адмiнiстративно-правового статусу державних iнспекцiй, Коропатов О. М. (2014)
Бiла-Тiунова Л. Р. - Службова кар’єра державного службовця: сутнiсна характеристика (2014)
Туляков В. О. - Дiя кримiнального права у контекстi доктринальних та соцiальних змiн (2014)
Орловська Н. А. - Вiкова осуднiсть неповнолiтнiх: концептуальнi аспекти правового вимiру (2014)
Митрофанов І. І. - Засоби кримiнально-правового впливу на юридичних осiб (2014)
Печерский В. В. - Судебное следствие по уголовным делам требует разработки собственной тактики производства (2014)
Стратонов В. М. - Поняття, завдання слiдчих (розшукових) дiй у процесi розслiдування злочинiв (2014)
Kolkutina М. - Legal aid legislation in Ukraine and Germany: comparative character (2014)
Анцупова Т. О. - Методологiчнi основи дослiдження процесуального права Ради Європи (2014)
Ганс-Йорг Альбрехт - Криминологические исследования во фрайбургском институте зарубежного и международного уголовного права им. Макса Планка (2014)
Стрельцова Є. Д. - Сучаснi методи навчання студентiв-юристiв (2014)
Сотула О. С. - Життя та його початок: кримiнально-правовi аспекти (2014)
Ал-Амуш Адиб Халаф Фадел - Влияние температуры на дезагрегацию тромбоцитов, вызванную грамицидином S, Берест В. П., Хакл Е. В., Перский Е. Э. (2007)
Бездудная Е. Ф. - Влияние солей тяжелых металлов на активность аминотрансфераз и интенсивность перекисного окисления липидов в прорастающих семенах сои (Glicine max L.) (2007)
Вовчук І. Л. - Виділення та очищення карбоксипептидази А з цисаденоми яєчника жінок, Петров С. А. (2007)
Дереча Л. М. - Склад фосфоліпідів клітин крові, печінки та головного мозку тварин при тривалій дії етанолу, М’ясоєдов В. В. (2007)
Кот Ю. Г. - Изменения полисахаридного состава кожи крыс под действием механического напряжения (2007)
Петров С. А. - Влияние витамина В6 на активность некоторых ферментов цикла трикарбоновых кислот, Чернадчук С. С., Захариева З. Е., Федорко Н. Л., Сорокин А. В. (2007)
Багацька Н. В. - Цитогенетичні особливості у дітей та підлітків, хворих на остеоартроз, Нефідова В. Є. (2007)
Глотка Л. И. - Иммуногенетическая характеристика мальчиков с гипоталамическим синдромом пубертатного периода, Багацкая Н. В., Деменкова И. Г. (2007)
Коновалов В. С. - А.С.Серебровский (1892–1948). Судьба и жизнь в науке, Заблудовский Е. Е. (2007)
Куземенский А. В. - Проявление генетической депрессии у мутантных генотипов томата (2007)
Самовол О. П. - Індукування рекомбінаційних обмінів у гібридів F1 томата, Монтвід П. Ю., Черкаський О. М. (2007)
Стрижельчик Н. Г. - Изучение мутагенной и модифицирующей активности новых биологически активных веществ амниоцена и его аналога в микробных тестах (2007)
Ткачик Т. Е. - Дослідження впливу зчепленого зі статтю гена пізньої опереності k на господарсько-корисні ознаки свійських курей (Gallus domesticus) (2007)
Филипцова О. В. - Генетико-популяционный анализ проактивной и реактивной агрессивности среди академической молодежи Восточной Украины, Луценко Е. Л., Атраментова Л. А. (2007)
Колесник А. Н. - Фауна круглоротых и рыб участка реки Северский Донец в пределах Змиевского района Харьковской области, Старко Н. В., Фоменко А. В. (2007)
Лысенко Г. Н. - Сравнительная фитоиндикационная оценка лесных и лугово-степных экотопов Казацкого участка Центрально-Черноземного заповедника (2007)
Савченко Г. А. - Зависимость сроков залегания в спячку Marmota bobak от выраженности окончания периода вегетации, Ронкин В. И. (2007)
Токарский В. А. - Эпизоотологическое значение степного сурка (Marmota bоbаk bоbаk Müll., 1776), Зоря А. В. (2007)
Гончаренко И. В. - Новый метод отбора информативных видов в классификации Браун-Бланке (2007)
Акулов А. Ю. - Дифференцированная оценка развития гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей ярового ячменя (2007)
Антонова О. І. - Морфологічні особливості печінки при довготривалому впливі мелатоніну (2007)
Бабенко Н. А. - Возрастные особенности модуляции флавоноидами Сhamomilla recutita содержания и обмена глицеролипидов и холестерола в печени крыс, Шахова Е. Г. (2007)
Маркова К. В. - Антигемолитическая активность хлорпромазина в условиях гипотонического лизиса эритроцитов в средах различного катионного состава, Олейник О. А., Шпакова Н. М. (2007)
Писаренко Н. А. - Влияние амфифильных соединений на гипертонический стресс эритроцитов человека и быка, Шпакова Н. М., Орлова Н. В. (2007)
Руденко С. В. - Морфологическая реакция эритроцитов на изменение электролитного состава среды. I. Влияние альбумина, Румиех Мухамед Хани, Бондаренко В. А. (2007)
Авксентьева О. А. - Особенности углеводно-белкового обмена растений различных фотопериодических групп в связи с реакцией на фотопериод (2007)
Адамчук-Чала Н. І. - Вплив кліностатування на ультраструктурну організацію і функціонування меристематичних клітин проростків гороху, Соболь М. А. (2007)
Тимчук Д. С. - Вміст крохмалю і амілози в зерні ліній кукурудзи – носіїв ендоспермальних мутацій, Жмурко В. В., Тимчук С. М. (2007)
Мельник Л. Г. - Об экономических последствиях нарушения Божьих заповедей (в свете современного украино-российского конфликта) (2014)
Сербов М. Г. - Економічні основи гідрологічного забезпечення господарського комплексу регіону (2014)
Домашенко М. Д. - Оцінка рівня еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Школа В. Ю., Кліменко О. В. (2014)
Крачунов Х. А. - Анализ экодеструктивных явлений, создающих угрозы устойчивому развитию производственных систем и индустриальных зон, Корназов Н. С., Кинджaкова Е. М. (2014)
Семкина Т. В. - Инновационные методы в управлении корпоративными структурами, Смирнова А. А. (2014)
Боднар І. Р. - Інформаційна безпека як основа національної безпеки (2014)
Назаренко О. М. - Моделювання та ідентифікація динамічного міжгалузевого балансу макроекономічної системи, Костиленко О. О. (2014)
Боронос В. Г. - Сучасні реалії планування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів, Остріщенко Ю. В. (2014)
Калач Г. М. - Структурно-функціональні деформації на фондовому ринку України: моделювання методом ієрархій, Мамонова Г. В. (2014)
Петрушенко Ю. М. - Шляхи удосконалення фінансової політики стимулювання діяльності громадських організацій в Україні (2014)
Андриенко Н. Н. - Инвестиционное кредитование реального сектора экономики в контексте требований МСФО и рекомендаций "Базель-3" (2014)
Похилько С. В. - Інвестиційні механізми "зеленої" економіки (2014)
Мельник Л. Г. - Основы триалектического подхода в экономике (2014)
Бабюк Л. - Розробка проекту екологічної стежки "Джуринський каньйон” як засобу раціонального використання території урочища Червоне (2011)
Байрак Г. - Аерокосмічні дослідження змін природно-господарських компонентів у басейні Полтви на межі ХХ–ХХІ ст. (2011)
Біланчин Я. - Природа кислотності чорноземних ґрунтів острова Зміїний, Гошуренко Л., Свідерська І. (2011)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Дубно (Тараканів), Волинська височина, Волошин П. (2011)
Богуцький А. - Природні умови часу формування дубнівського викопного ґрунту Галицького Придністер’я, Дмитрук Р., Думас І. (2011)
Брусак В. - Методичні аспекти класифікації і паспортизації геолого-геоморфологічних пам’яток природи, Бакун В. (2011)
Войтків П. - Роль лісу у формуванні властивостей буроземів Українських Карпат (2011)
Волошин І. - Геохімічний аналіз ґрунтів приавтомагістральних смуг автотраси Львів–Краковець, Чикайло Ю. (2011)
Волошин П. - Підтоплення території міста Львова: причини, закономірності розвитку, екологічні наслідки (2011)
Гальчак А. - Вплив Галицького регіону на результати виборів президента України 2010 року (2011)
Гаськевич В. - Лучні ґрунти Сянсько-Дністерської височини, Сова О. (2011)
Гнатюк Р. - Розріз верхньоплейстоценового ґрунтово-лесового покриву в районі палеолітичної стоянки Межигірці 1 (Галицьке Придністер’я) (2011)
Гродзинський М. - Відображення ґрунтів у ландшафтних картах (2011)
Гудзеляк І. - Вплив демографічної політики на процеси народжуваності в Україні (2011)
Дністрянський М. - Територіальна структура партійно-політичної системи України і геополітичні виклики (2011)
Дубіс Л. - Літологічні особливості відкладів та вік реліктової дюни в околиці смт Маневичі, Длужевський М. (2011)
Дудич В. - Результати досліджень руслових процесів у верхів’ї басейну річки Прут (2011)
Заячук М. - Фермерство в Чернівецькій обл.: становлення та спеціалізація (2011)
Калько А. - Економічний і географічний підходи до аналізу мінерально-сировинних ресурсів (2011)
Кіптач Ф. - Географія загальної злочинності в Україні (2011)
Коржик В. - Спелеокарстове районування Українських Карпат (2011)
Лабінська Г. - QUO VADIS, Україно? (2011)
Лаврук М. - Географія полонинського господарства Гуцульщини на початку ХІ ст. (2011)
Лозинський М. - Етнічний склад населення Івано-Франківська у другій половині ХХ ст. (історико-географічний аналіз) (2011)
Луцишин О. - Структурно-агрегатний стан дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини (2011)
Мкртчян О. - Методика геопросторового моделювання та картування кліматичних характеристик за даними спостережень, Шубер П. (2011)
Назарук М. - Еколого-географічні аспекти генерального плану розвитку міста Львова до 2025 р. (2011)
Паньків З. - Система класифікаційних категорій землекористування (2011)
Петровська М. - Здоров’я населення Львівської обл. як результат реакції на зміни природного середовища (2011)
Редько Т. - Причинно-наслідкові ефекти в туризмі (2011)
Ренда А. - Деформаційні текстури в камах Волинського Полісся (2011)
Сіренко І. - Геотипи північно-західного краю УКЩ і їхнє використання в геотуризмі (2011)
Сиротюк М. - Методичні аспекти оцінювання вітроенергетичного потенціалу, Гринда О. (2011)
Смолянінов С. - Етногеокультурні аспекти розподілу загальноосвітніх шкіл АР Крим за мовами навчання (2011)
Стецюк О. - Модернізація транспортної інфраструктури Львівської обл. у контексті проведення Євро-2012 (2011)
Телегуз О. - Агроекологічна оцінка еродованих ґрунтів Львівської обл. (2011)
Томенюк О. - Дослідження лесів Волино-Поділля – наріжний камінь наукових пошуків Юрія Полянського (2011)
Худоба В. - Аналіз репрезентативності мережі великих заповідних об’єктів Західного Волино-Поділля (2011)
Мельник Л. Г. - Основы триалектического подхода к анализу самоорганизации экономических систем (2014)
Jonathan Nwosu E. - The Nigerian Challenge in Environmental Sustainability: Forest Economics and the Need for Conservation (2014)
Тарановський В. І. - Науково-методичні підходи до визначення дефініції "екотуризм", Ковальов Б. Л., Портянка А. Г. (2014)
Мельник Л. Г. - Стимулирование развития национальной экономики в условиях климатических изменений, Кубатко А. В., Дериколенко А. Н. (2014)
Румянцева С. Ю. - Идеи циклического развития в природе и обществе и глобальные риски: ноосферный подход и его ценности (2014)
Карінцева О. І. - До питання прийняття рішень в соціо-економічній системі з позицій її розвитку, Терещенко І. В., Дяченко А. В. (2014)
Карінцева О. І. - Науково-практичні засади оцінки розвитку інноваційного потенціалу регіонів, Харченко М. О., Матвєєв П. С. (2014)
Кравченко О. С. - Практичні аспекти оцінки синергії як основного критерію відбору ефективних угод злиття або поглинання при трансформації бізнес-моделей вітчизняних підприємств (2014)
Алєксєєв С. Б. - Механізм формування та вибору стратегічних цілей торговельної мережі на підставі аналізу її зовнішнього стратегічного потенціалу (2014)
Таранюк Л. М. - Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів (2014)
Сотник І. М. - Багатоставкові зонні тарифи в системі управління попитом на електроенергію, Завдов’єва Ю. М., Завдов’єв О. І. (2014)
Родимченко А. О. - Розроблення науково-методичного підходу до визначення місця розміщення регіонального логістичного центру з урахуванням соціо-еколого-економічного стану регіону (2014)
Сабадаш В. В. - Орієнтири національної митної політики в умовах торгово-економічної інтеграції, Казбан А. Ю. (2014)
Dehtyarova I. B. - Economics for Ecology: Perspectives and Challenges, Burlakova I. M. , Bavykina A. Y. (2014)
Черненко О. Л. - Інвестиційне забезпечення пріоритетних галузей економіки в короткостроковій перспективі (2014)
Москаленко Б. А. - Особливості інвестиційної активності в Україні та її вплив на інвестиційний потенціал підприємств (2014)
Носова Т. І. - Економічна сутність категорії "інтелектуальний потенціал" (2014)
Прийменко С. А. - Стратегія розвитку енергетичної галузі України як складова енергетичної безпеки (2014)
Melnyk L. H. - Advanced Use of Science for Global Sustainable Development, Dehtyarova I. B. (2013)
Мельник Л. Г. - Безпека національної економіки в умовах посилення глобальної нестабільності та кліматичних змін, Маценко О. М., Кубатко О. В., Гончаренко І. М. (2013)
Мельник Л. Г. - К вопросу об интегрированном управлении устойчивым развитием региона, Самаль С. А., Шкарупа Е. В. (2013)
Петрушенко Ю. М. - Механізм партисипативного фінансування місцевого розвитку: сутність та соціально-економічні наслідки (2013)
Шипуліна Ю. С. - Шляхи розвитку інноваційної діяльності України в глобалізованому економічному просторі, Костик К. О. (2013)
Чигрин О. Ю. - Науково-методичні підходи до стимулювання збалансованого розвитку корпоративного сектору економіки, Пімоненко Т. В. (2013)
Таранюк Л. М. - Комплексна оцінка альтернативних програм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за видами економічного ризику (2013)
Івашова Н. В. - Стан розвитку промислового брендингу в умовах трансформаційної економіки України (2013)
Дерев’янко Ю. М. - Вдосконалення підходів до оцінювання вартості компанії, Лукаш О. А., Старченко Л. В. (2013)
Нездоймінов С. Г. - Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України, Андрєєва Н. М. (2013)
Колодійчук В. А. - Механізм запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в регіонах України (2013)
Карпенко І. В. - Бюджетно-податкові інструменти управління фінансово-стратегічною адаптивністю регіонального розвитку (2013)
Kondrunina K. Y. - Corporate Governance as a Factor of Investment Attractiveness of Ukraine (2013)
Леус Д. В. - Фінансове забезпечення економічної складової концепції сталого розвитку (2013)
Гриценко П. В. - Формування науково-методичного підходу до оцінки маршруту бізнес-процесу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу (2013)
Богма С. Д. - Інструментарій впливу держави на консолідаційні процеси в банківській системі України (2013)
Левицька А. О. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації (2013)
Мороз Н. В. - Інноваційні способи управління багатоквартирними житловими будинками, Малетич Т. І. (2013)
Олексюк В. М. - Енергетична диверсифікація як фактор економічного зростання (2013)
Прес-конференція Міністра юстиції Олени Лукаш "Ініціативи 100 днів" (2013)
Андрій Вишневський: "Ми починали з великої недовіри і скептицизму з боку адвокатів" (2013)
Реєстрація речових прав на нерухомість у запитаннях-відповідях (2013)
Зелів’янський О. Є. - "Реєстраційний портал" як база для надання адмініст ративних послуг (2013)
Юрій Іващенко: ми вдосконалюємо систему правової обізнаності населення (2013)
Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України повідомляє: (2013)
У Міністерстві юстиції презентовано проект ЄС "Підтримка реформ у сфері юстиції" (2013)
Нарада з питань показників та проблем діяльності територіальних органів Міністерства юстиції (2013)
"Круглий стіл" з актуальних питань державної реєстрації актів цивільного стану (2013)
Про спрощення процедури надання адміністративних послуг між Укрдержреєстром та "Укрпоштою" (2013)
Про роботу IV Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток громадянського суспільства: духовність і право" (2013)
Чергове засідання ВМКМР з правової освіти населення (2013)
Призначення, нагородження, вітання (2013)
Рекомендації ВМКМР з правової освіти населення (20 вересня 2013 року, м. Чернігів) (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції (серпень – вересень 2013 року) (2013)
Іванова М. О. - Розвиток авторського права: дуалістична і моністична теорії (2013)
Самандас Н. В. - Система професійної підготовки поліцейських у Російській імперії в кінці XIX – на початку XX століть (2013)
Матвійчук А. О. - Окремі питання захисту цивільно-правовими способами особистого немайнового права фізичної особи на сприятливе навколишнє природне середовище (2013)
Міщенко О. П. - До питання про теоретичні основи здійснення суб’єктивних авторських прав (2013)
Михальнюк О. В. - Договори в сімейному праві України (2013)
Кузін Д. С. - Реформування комунальних друкованих ЗМІ: напрямки, проблеми та перспективи (2013)
Дмитренко Ю. П. - Проблеми правового та соціального захисту працівників військових формувань під час їх звільнення (2013)
Духневич А. В. - Методологічні принципи формування національної агропродовольчої стратегії в умовах участі України в СОТ (2013)
Піддубна Д. С. - Правовий захист рослин під час органічного виробництва (2013)
Крупчан О. Д. - Принцип презумпції знання закону у світлі забезпечення об’єктивності державного контролю (2013)
Мойсак С. М. - Система принципів нормотворчої процедури як гарантія правомірності актів місцевих державних адміністрацій (2013)
Сатановська М. А. - Державно-приватне партнерство: правові перешкоди та шляхи подолання (2013)
Гурська Л. В. - Система органів державної влади у сфері застосування фінансової відповідальності (2013)
Богатирьова О. І. - Стан та проблеми наукового дослідження у сфері пробації (2013)
Носко Н. В. - Форма співучасті: проблеми визначення та класифікації (2013)
Оробець К. М. - Дія як ознака об’єктивної сторони незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (стаття 249 Кримінального кодексу України) (2013)
Бойкова М. А. - Роль адвоката у вирішенні питань, пов’язаних з цивільним позовом у кримінальному судочинстві (2013)
Біланюк В. - Наукові здобутки географічного факультету в 2001–2011 роках (2012)
Мельник А. - Основні напрями наукових досліджень кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка у 1961–2011 роках, Муха Б. (2012)
Шаблій О. - Наукова і науково-організаційна діяльність кафедри економічної і соціальної географії (2012)
Кравчук Я. - Геоморфологія і палеогеографія у Львівському університеті (1961–2011) (2012)
Кукурудза С. - Ретроспективний аналіз та перспективні напрямки досліджень кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (2012)
Лозинський Р. - Кафедра географії України Львівського національного університету: становлення, етапи розвитку, напрями наукових досліджень (2012)
Позняк С. - Роль кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів у становленні наукової школи ґрунтознавства Західного регіону України, Бонішко О. (2012)
Петлін В. - Кафедра конструктивної географії і картографії, Іванов Є. (2012)
Мальська М. - Основні етапи та напрями розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, Рутинський М. (2012)
Байцар А. - Типи верхньої межі лісу в Українських Карпатах та її охорона (2012)
Блажко Н. - Аналіз стану використання торфових ресурсів Львівської обл., Кіптач Ф. (2012)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Ванжулів (Подільська височина), Волошин П. (2012)
Богуцький А. - Високі тераси Дністра в околицях с. Довге на Івано-Франківщині, Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О., Завалій Д., Ланчонт М. (2012)
Брусак В. - Перспективи створення геопарку на території Подільських Товтрів, Москалюк К. (2012)
Веселова А. - Морфологія кам’яних розсипів Сивулянського та Довбушанського хребтів Скибових Горганів (2012)
Волошин П. - Оцінка природної захищеності та уразливості підземних вод території Львова від антропогенного забруднення (2012)
Гасуляк Н. - Аналіз торговельно-економічних зв’язків України з країнами СНД: географічний аспект (2012)
Гаськевич В. - Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини, Блистів В., Скільська Г. (2012)
Денис В. - Профільна організація структури сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя (2012)
Дністрянська Н. - Роль селищ міського типу Львівської обл. у соціальному обслуговуванні сільської місцевості (2012)
Домаранський А. - Сучасна суспільна ідентифікація Центральноукраїнського регіону: проблеми "експертного середовища” (2012)
Дудич В. - Аналіз впливу кліматичних чинників на розвиток екзогенних процесів у басейні Верхнього Пруту, Гнатяк І. (2012)
Дупелич В. - Тенденції та перспективи розвитку лісового господарства Львівської обл. (2012)
Загульська О. - Особливості ландшафтного сусідства в західній частині Малого Полісся (2012)
Каднічанська М. - Аспекти розвитку туризму у національному природному парку "Сколівські Бескиди” (2012)
Калько А. - Наукова оцінка ефективності системи мінерально-сировинної безпеки України (2012)
Боднар Т. - Оптимальний інвестиційний портфель для різних типів розподілів повернень (2007)
Бридун А. - Голоморфні функції скінченного λ-типу в півсмузі (2007)
Бугрій О. - Задача з початковою умовою для нелінійної параболічної варіаційної нерівності в необмеженій за просторовими змінними області (2007)
Волох О. - Про цілі функції з р-листими в одиничному крузі похідними (2007)
Габрусєв Г. - Побудова наближених розв'язків рівняння Фредгольма першого роду в деяких контактних задачах теорії пружності (2007)
Головатий Ю. - Асимптотика спектра задачi Штурма-Лiувiлля на геометричному графi зі збуренням густини в околi вузлiв, Грабчак Г. (2007)
Гринців Н. - Обернена задача для сильно виродженого параболічного рівняння в області з вільними межами (2007)
Доманська О. - Нелінійні еліптичні рівняння в квазіциліндричних областях (2007)
Єлейко Я. - Асимптотична поведінка S-зупинених гіллястих процесів зі зліченною кількістю типів, Киричинська І., Охрін О. (2007)
Жерновий Ю. - Стаціонарний розподіл імовірностей станів для одноканальної замкненої системи масового обслуговування (2007)
Заболоцький Т. - Властивості зліченновимірних матричних мір (2007)
Зеліско М. - Модифікація узагальненого порядку цілого ряду Діріхле та її застосування (2007)
Йоник Л. - Групи, багаті на AĈ-підгрупи або ĈA-підгрупи (2007)
Коркун О. - Про носій розв'язку задачі Коші для нелінійного 2b-параболічного рівняння, Лавренюк С. (2007)
Кшановський І. - Аналітичні в крузі з проколеним центром функції з обмеженою неванліннівською характеристикою (2007)
Лопушанська Г. - Узагальнені розв'язки півлінійних еліптичних рівнянь із сильними степеневими особливостями на межі області (2007)
Лугова Л. - Про тричленну степеневу асимптотику логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле (2007)
Мулява О. - Про належність абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле скінченного R-порядку до класу збіжності, Шеремета М. (2007)
Nechepurenko M. - The mixed problem for a nonlinear coupled evolution system in a bounded domain (2007)
Pyrch N. - On isomorphisms of the free paratopological groups and free homogeneous spaces I (2007)
Снітко Г. - Визначення невідомого множника в коефіцієнті при першій похідній в параболічному рівнянні в області з вільною межею (2007)
Торган Г. - Мішана задача для еволюційного рівняння типу Ейдельмана в необмеженій області (2007)
Федусь У. - Визначення невідомого коефіцієнта при похідній за часом у параболічному рівнянні з нелокальною умовою перевизначення (2007)
Андриевский А. М. - Термочувствительность молекулярных форм гидролаз эфиров карбоновых кислот личинок, куколок и имаго Drosophila melanogaster (2006)
Бараннік Т. В. - Активність ряду антиоксидантних ферментів і вміст відновленого глутатіону в печінці щурів при дії хлориду кадмію (2006)
Бездудная Е. Ф. - Изменение содержания белка и трансаминирования аминокислот при прорастании семян сои (Glicine max L.), Калиман П. А. (2006)
Вовчук И. Л. - Выделение и идентификация молекулярных форм карбоксипептидазы А опухолевой ткани эндометрия матки женщин, Кучеров В. А., Петров С. А. (2006)
Гисина И. Л. - Эволюция антигенных детерминант гемагглютинина и нейраминидазы вируса гриппа Н9N2, Перский Е. Э., Буланкина Н. И. (2006)
Кочмар О. В. - Распределение тиамина в субклеточных фракциях тканей миометрия женщин при онкопатологии, Петров С. А. (2006)
Марченко Н. Ю. - Влияние двухвалентных катионов на взаимодействие молекулярного шаперона GroEL с ненативными белковыми мишенями (2006)
Станєв О. І. - Вплив різних штамів спіруліни на вміст лактату, малату та пірувату в органах щурів за цукрового діабету, Запорожченко О. В., Карпов Л. М., Коломійчук С. Г., Кокошкіна О. О. (2006)
Горбулин О. С. - Euglenophyta водоемов регионального ландшафтного парка "Нижневорсклянский" (Украина), Райда Е. В. (2006)
Куземенский А. В. - Экспрессия мутантных признаков в гетерозиготе и её практическая значимость в решении селекционных задач для культуры томата, Надточий Л. Ю. (2006)
Ніколенко І. А. - Накопичення білка, олії та крохмалю в достигаючому насінні ендоспермальних мутантів кукурудзи, Тимчук С. М. (2006)
Филипцова О. В. - Половые и возрастные особенности пищевых предпочтений и их связь с личностными и когнитивными свойствами (2006)
Юй Цао - Сегрегационный и компонентный анализ рака пищевода в провинции Хебэй (Китай), Атраментова Л. А. (2006)
Ситнік С. А. - Екологічна оцінка якості води річки Сіверський Донець в межах Луганської області, Смутило О. Є. (2006)
Токарский В. А. - Реакклиматизация степного сурка (Marmota bobak Mull., 1776) в Украине (Харьковская, Полтавская, Сумская, Запорожская и Днепропетровская области), Грубник В. В., Авдеев А. С. (2006)
Бондарович Н. А. - Состояние иммунной системы мышей c генетически детерминированным развитием рака молочной железы после применения криоконсервированных клеток фетальной печени, Останков М. В., Сироус М. А., Останкова Л. В., Гольцев А. Н. (2006)
Гольцев А. Н. - Идентификация фенотипических характеристик и оценка влияния различных режимов криоконсервирования на функциональный потенциал клеток фетальной печени, Ямпольская Е. Е., Дубрава Т. Г. (2006)
Дюбко Т. С. - Влияние замораживания на плазму донорской крови, Морозова Т. Ф., Липина О. В., Ромоданова Э. А. (2006)
Заколесник Н. В. - Застосування регуляторів росту для інтенсифікації процесу утворення примордіїв Pleurotus ostreatus (2006)
Вязовская О. В. - Состояние церебральной нейродинамики в условиях иммобилизационного стресса у крыс на основе оценки энтропии Колмогорова по ЭЭГ, Майоров О. Ю. (2006)
Майоров О. Ю. - Оценка энтропии Колмогорова–Синая по ЭЭГ у здоровых мужчин с различной степенью тревожности, Фрицше Л. Н., Фрицше М., Прогнимак А. Б., Степанченко К. А. (2006)
Семенова Я. А. - Особенности обмена фосфолипидов в функционально различных тканях белых крыс в процессе старения (2006)
Скрипниченко Н. В. - Сравнительное изучение инсулинпродуцирующей способности островков поджелудочной железы новорожденных поросят и новорожденных кроликов in vitro, Божок Г. А., Бондаренко Т. П. (2006)
I Міжнародна конференція молодих учених "Біологія: від молекули до біосфери" (2006)
Буцикіна Є. О. - Трансгресія в мистецтві: досвід естетичного аналізу (2014)
Глушко Т. П. - Хрематистика як "релігія грошей" та дві кризи сучасності (2014)
Ільченко Г. О. - Мовна гра у теоретико-ігровій семантиці (2014)
Калуга В. Ф. - Знання як результат активності людини, особливості його набуття і верифікації (2014)
Коломієць А. І. - Рецепції соціальної єдності в творчості М. П. Драгоманова (2014)
Лимар О. В. - Значення поняття "тілесність" та "простір" в розробці інтерсуб'єктивної тематики (на основі робіт Едмунда Гусерля) (2014)
Ляшко Л. П. - Екологічна естетика в контексті трансформації філософсько-естетичного дискурсу (2014)
Невмержицька М. В. - Адаптаційні механізми українського суспільства в контексті глобалізаційних викликів: соціально-філософський вимір (2014)
Пархоменко І. І. - Економіка культури в епоху Постмодерну: передумови становлення (2014)
Політюк А. П. - Вплив концепцій Ст. Тулміна та Х. Перельмана на розвиток логічної думки ХХ і ХХI ст. (2014)
Самойленко Л. О. - Аналіз підручників з логіки, виданих в ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Гриньків М. В. - Політичний зміст в ідеях соціальних вчень релігійних організацій України та Росії (2014)
Дзятківський В. В. - Поняття морально-політичної відповідальності в сучасній політології (2014)
Петренко І. І. - Аналіз державної політики в системі політичної аналітики (2014)
Калуга В. Ф. - Ідентичність та самоідентичність як ключ до осмислення природи людини (2014)
Колісник О. В. - Етноцентризм С. Гантінгтона як соціальний параметр самоідентифікації в мультикультурному суспільстві (2014)
Максюта М. Є. - Національно-об'єднавчі конотації етнокультурного досвіду у вітчизняному історико-філософському дискурсі другої половини XIX – першої третини XX ст., Коломієць А. І. (2014)
Мельник О. Є. - Концепт інституціоналізованої освіти та його філософська рефлексія (2014)
Надурак В. В. - Вплив суспільних трансформацій епохи модерну на мораль (2014)
Незабитовський Г. В. - До питання взаємозв'язку логіки та евристики (2014)
Носенок Б. Е. - Художній текст як лабіринт в культурі постмодерну: художні колізії суб'єкт-об'єктної опозиції (2014)
Предко Д. Є. - Почуття як складова релігієзнавчої концепції З. Фройда (2014)
Семикрас В. В. - Теоретико-методологічні засади філософсько-правового вчення Богдана Кістяківського (2014)
Яроцька О. В. - Cекуляризація та її осмислення в сучасному релігієзнавстві й теологічній думці (2014)
Вонсович С. Г. - Політичний транзит в контексті політичного розвитку (2014)
Санченко С. П. - Cтворення ефективної системи соціального захисту в Україні як умова побудови соціальної держави (2014)
Червінська Л. М. - Державна та міждержавна міграційна політика (2014)
Ювченко А. І. - Вплив глокалізації ґендерних відносин на формування державних ґендерно-чутливих політик: на прикладі країн Східної та Південної Азії (2014)
100-летие со дня рождения Георгия Ильича Семененко (1906–1972) (2006)
Адиб Ал-Амуш - Влияние катионов на агрегацию тромбоцитов, Берест В. П., Гаташ С. В., Перский Е. Э. (2006)
Ганусова Г. В. - Изучение некоторых показателей стероидогенеза в надпочечниках крыс при введении хлорида кобальта и хлорида ртути (2006)
Гисина И. Л. - Эволюция структурно-функциональных свойств участка расщепления гемагглютинина вируса гриппа Н9N2, Буланкина Н. И., Перский Е. Э. (2006)
Жукова Т. В. - Возможный механизм участия механического напряжения стенок сосудов в возрастном развитии склероза, Кот Ю. Г., Перский Е. Э. (2006)
Безроднова О. В. - Фитосозологическая характеристика заказников "Ковыльная степь" и "Рязановая балка" (2006)
Громакова А. Б. - Новые местонахождения редких видов лишайников в Харьковской области (2006)
Швед М. Д. - Альгофлористические исследования водоёмов левобережного Полесья (2006)
Атраментова Л. А. - Эффект антиципации при распространенных заболеваниях (на примере ишемического инсульта и остеохондроза), Тыжненко Т. В. (2006)
Баева Е. Ю. - Индукция и проявление радиоадаптивного ответа клеток корневой меристемы линий и гибрида подсолнечника (2006)
Волкова Н. Е. - Особенности наследования признаков полового поведения Drosophila melanogaster, Воробьёва Л. И. (2006)
Гуревич И. Я. - Генетико-демографическая характеристика еврейского и арабского населения Израиля, Атраментова Л. А. (2006)
Докукіна К. І. - Успадкування морфологічних та біохімічних ознак гібридами від схрещування амфідиплоїду Triticum durum Desf. – Aegilops tauschii Coss. із сортом ярої м’якої пшениці Харківська 26, Діденко С. Ю., Усова З. В. (2006)
Дорошенко К. А. - Повышение способности к термическому партеногенезу яиц тутового шелкопряда, развившихся в яичниках, имплантированных в личиночном возрасте в сому рекордного по данному признаку партеноклона, Клименко В. В. (2006)
Забелина В. Ю. - Способность к термопартеногенезу яиц тутового шелкопряда Bombyx mori L., развившихся в яичниках, имплантированных в личиночном возрасте в сому противоположного пола, Клименко В. В. (2006)
Кузёменский А. В. - Особенности проявления гена gs (green stripe) и эффекты его неаллельного взаимодействия с генами повышенной пигментации плодов томата (2006)
Кулабухова Н. Н. - Роль отдельных морфологических мутаций в формировании поведенческих признаков Drosophila melanogaster, Воробьева Л. И. (2006)
Марченко А. Ю. - Генетическая вариабельность степени политении гигантских хромосом и действие 20ОН-экдистирона на эндоредупликацию у Drosophila melanogaster Meig., Страшнюк В. Ю. (2006)
Масікевич Ю. Г. - Ядерно-цитоплазматична зумовленість світлових реакцій хлоропластів гетерозисних гібридів кукурудзи (2006)
Мещерякова И. П. - Генетико-демографическая структура населения города Евпатории (2006)
Навроцкая В. В. - Проявление количественных признаков Drosophila melanogaster в зависимости от воздействия света на разные стадии гаметогенеза особей родительского поколения (2006)
Нестеренко А. М. - Влияние предваряющего теплового шока на способность к полному термопартеногенезу у тутового шелкопряда Bombyx mori L., Клименко В. В. (2006)
Норман Т. В. - Генетический анализ фототаксиса у линии ci eyR Drosophila melanogaster Meig., Воробьева Л. И. (2006)
Рожков Р. В. - Успадкування ознак полонікумності у міжвидових гібридів T. petropavlovskyi з сортом м’якої пшениці Харківська 28 (2006)
Таглина О. В. - Изучение спонтанного асинапсиса политенных хромосом слюнных желез Drosophila melanogaster у высокоинбредных линий, комбинированных линий и их гибридов (2006)
Цао Юй - Генетико-эпидемиологическое изучение рака пищевода в Китае, Атраментова Л. А. (2006)
Шахбазов А. В. - Комбинированная экспрессия бактериальной эндохитиназы и рамнозилтрансферазы в трансгенных растениях, Бричкова Г. Г., Манешина Т. В., Картель Н. А. (2006)
Шустикова М. В. - Влияние степени экзогамии на склонность к физической агрессии (2006)
Фатєєв А. І. - Аналіз стану забрудненого важкими металами ґрунту за використання біологічних показників, Самохвалова В. Л., Найдьонова О. Є. (2006)
Влащенко А. С. - Зимовки рукокрылых (Chiroptera: Vespertilionidae) в искусственных пещерах северо-востока Украины, Наглов А. В. (2006)
Полчанинова Н. Ю. - Материалы к инвентаризации фауны пауков (Araneae) заповедника "Хомутовская степь" (Донецкая обл.) (2006)
Савченко Г. А. - Роль исходной и привнесенной неоднородности в формировании комплексности степных экосистем северо-востока Украины, Ронкин В. И. (2006)
Токарский В. А. - Ключевые экологические факторы возрождения европейского подвида степного сурка в середине ХХ века и депрессии его численности на рубеже ХХ–ХХІ веков, Ронкин В. И., Савченко Г. А. (2006)
Усенко Е. В. - Использование биотестов на бактериях Photobacterium phosphoreum, инфузориях Tetrahymena pyriformis и мухах Drosophila melanogaster для эколого-токсикологической оценки водных объектов (2006)
Шабанов Д. А. - Изучение популяционных систем зеленых лягушек (Rana esculenta complex) в Харьковской области: история, современное состояние и перспективы, Зиненко А. И., Коршунов А. В., Кравченко М. А., Мазепа Г. А. (2006)
Дюбко Т. С. - О некоторых аспектах применения флуоресцентного анализа в криобиологии. I. Собственная флуоресценция белков (2006)
Черемской А. К. - Влияние криоконсервированного экстракта плаценты на морфофункциональные показатели лабораторных животных при общем охлаждении, Прокопюк О. С., Губина-Вакулик Г. И., Чижевский В. В., Фалько О. В. (2006)
Усиченко А. С. - К морфологии Phellinus robustus (P. Karst.) Bourd. et Galz. f. robiniae Bond., Ордынец А. В., Глущенко В. И. (2006)
Герасько Т. В. - Вплив антиоксидантних препаратів АОК-М та Марс-1 на морозостійкість озимої пшениці при допосівній інкрустації насіння, Калитка В. В. (2006)
Жмурко В. В. - Интенсивность деления клеток в меристемах проростков сои (Glicine max (L.) Merr.) при пониженной температуре, Высочан А. П., Матушкин В. А. (2006)
Тимошенко В. В. - Вплив тривалості дня на вміст і співвідношення НАДФ+/НАДФН у листках рослин різних фотоперіодичних груп, Жмурко В. В. (2006)
Билявская С. Б. - Комбинированная трансплантация ткани щитовидной и надпочечниковых желез при послеоперационном гипотиреозе, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2006)
Олейник О. А. - Влияние температуры и модификаторов мембраны на транспорт флуоресцеина в эритроцитах, Мухамед Хани Румиех, Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2006)
Руденко С. В. - Ядерно-цитоплазматична зумовленість світлових реакцій хлоропластів гетерозисних гібридів кукурудзи, Важди Кхалаф Жамиль Маданат, Бондаренко В. А. (2006)
Юссеф Хани Румиех - Функциональные характеристики надпочечников и органотипических культур надпочечников крыс при старении, Бондаренко Т. П. (2006)
Ихсан Али Саламех Аль-Салаймех - Влияние n-бутанола и n-гексанола на температурно-осмотическую чувствительность эритроцитов, Мелихова С. В., Нипот Е. Е., Бондаренко В. А. (2006)
Тишко Т. В. - Исследование морфологии эритроцитов крови рожениц и новорожденных с помощью цифрового голографического интерференционного микроскопа, Титарь В. П., Тишко Д. Н., Бондаренко В. А., Мартыненко В. В., Стаценко Н. В., Коровай В. И. (2006)
Лоай Халед Мохаммад Хассунех - Влияние α-токоферола на индукцию L-тироксином обмена липидов в печени старых крыс (2006)
Итоговая научная конференция биологического факультета (2006)
Світлій пам'яті професора С. П. Лавренюка (2008)
Боднар Д. - Про деякі ознаки збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними, Дмитришин Р. (2008)
Бокало М. - Задача без початкових умов для еволюційних варіаційних нерівностей на многовиді, Дмитришин Ю. (2008)
Бокало Т. - Мішана задача для параболічних рівнянь з нелокальною дією (2008)
Волох О. - Про радіуси однолистості похідних Гельфонда-Леонтьєва лакунарних степеневих рядів, Шеремета M. (2008)
Гаталевич А. - l2-кільця та їхні властивості, Кучма М. (2008)
Girnyk M. - Entire function with prescribed indicator (2008)
Жерновий Ю. - Стаціонарні характеристики одноканальної системи масового обслуговування з відмовами та можливістю виходу з ладу (2008)
Жовнер Б. - Узагальнені задачі Діріхле і Неймана для рівняння Лапласа в області зі щілиною, Колесніченко М., Лопушанська Г. (2008)
Забавський Б. - Редукція матриць над 3-простою областю Безу (2008)
Забавський Б. - Праві кільця Безу, в яких радикал Джекобсона є цілком простим, Кисіль Т. (2008)
Кашуба Г. - Скінченні за Дедекіндом диференціальні кільця і модулі та їхній первинний радикал, Комарницький М. (2008)
Кирилич В. - Локальна гладка розв'язність задачі з вільними межами для сингулярних гіперболічних систем квазілінійних рівнянь, Філімонов А. (2008)
Копорх К. - Простір фактороб'єктів компактного топологічного простору (2008)
Лавренюк С. - Задача на спряження для гіперболічних рівнянь другого та третього порядку, Панат О. (2008)
Лозинська В. - Функціональне числення для регулярних еліптичних диференціальних операторів, М'яус О. (2008)
Лугова Л. - Про зв'язок між максимумом модуля і максимальним членом цілого ряду Діріхле у термінах тричленної степеневої асимптотики (2008)
Любицька О. - Про підсумовування двократних тригонометричних рядів узагальненими методами (2008)
Опанасович В. - Комбінований згин і розтяг пластини, ослабленої двома колінеарними тріщинами, береги яких контактують, Дорош М. (2008)
Піпа Г. - Невід'ємні та акреативні збурення оператора третьої крайової задачі для диферецніального виразу Штурма-Ліувілля з обмеженим операторним потенціалом (2008)
Процах Н. - Мішана задача для ультрапараболічного рівняння з виродженням (2008)
Снітко Г. - Обернена задача для параболічного рівняння з невідомими молодшими коефіцієнтами в області з вільною межею (2008)
Сулим Г. - Антиплоска задача для тріщини перпендикулярної до межі поділу двох анізотропних півпросторів, Цап А. (2008)
Торган Г. - Неіснування глобального розв'язку однієї гібридної системи еволюційних рівнянь (2008)
Фединяк С. - Про асимптотичні значення цілого ряду Діріхле стосовно його максимального члена, Шеремета М. (2008)
Яцулка П. - Підсумовування логарифма модуля дзета-функції Рімана на критичній прямій (2008)
Інформаційне повідомлення (2008)
Михасюк І. Р. - Глобалізація і регіоналізація: місце України (2011)
Синякевич І. М. - Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз (2011)
Іщук С. О. - Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону (2011)
Герасимчук З. В. - Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону, Поліщук В. Г. (2011)
Паранчук С. В. - Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону, Ухачевич Я. П. (2011)
Бубенко П. Т. - Житлово-комунальне господарство регіону як системний об'єкт дослідження якісних характеристик, Димченко О. В. (2011)
Залуцький І. Р. - Обґрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах системності економічних реформ (2011)
Паянок Т. М. - Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України, Задорожня Л. А. (2011)
Дяченко Б. І. - Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат, Рошко С. М. (2011)
Курій Л. О. - Конкурентоспроможність регіону в контексті розвитку людського потенціалу та міграційних процесів (на прикладі Хмельницької області) (2011)
Коваленко Т. О. - Забезпечення ефективного використання енергетичного потенціалу металургійної галузі регіону (на прикладі Запорізької області), Ґудзь П. В. (2011)
Палига Є. М. - Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності (2011)
Моршнєва І. Б. - Сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств Львівщини (2011)
Шурпенкова Р. К. - Аналіз статутного капіталу як основного джерела фінансування підприємств (2011)
Мних О. Б. - Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи, Захарчин Г. М., Гончаров Є. В. (2011)
Рудь Н. Т. - Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки (2011)
Кльоба Л. Г. - Конкурентний механізм розвитку банківської діяльності (2011)
Гало М. - Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу, Алмаші Л. В. (2011)
Мойсеєнко І. П. - Інтелектуальна складова економічної безпеки України (2011)
Шірінян Л. В. - Специфіка і перспективи формування ринкового попиту на страхування для незаможного населення України (2011)
Іляш О. І. - Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів, Васильців Т. Г. (2011)
Ляшенко О. І. - Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу, Хомич С. В. (2011)
Фарафонова Н. В. - Необхідність розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки для потреб аграрного сектору економіки (на прикладі Житомирської області) (2011)
Дребот О. І. - Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів (2011)
Жук П. В. - Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки, Соха Ю. І. (2011)
Корній В. В. - Гірські території: проблеми та перспективи сталого розвитку (2011)
Куліш І. М. - Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону) (2011)
Павлов В. І. - Фінансовий капітал в діяльності фінансово-промислових груп (2011)
Пам'яті академіка НАН України М. Г. Чумаченка (2011)
Автори номера (2011)
Зміст за 2011 рік (2011)
Сулим Г. - Володимир Левицький в історії становлення і розвитку Наукового Товариства ім. Шевченка та української культури в галузі точних наук (2008)
Кирилич В. - Глобальна гладка розв'язність гіперболічної квазілінійної задачі Валле-Пуссена з вільними межами, Філімонов А. (2008)
Гачкевич М. - Оптимізація режимів термообробки елементів скляних конструкцій за підвищених температур, Гачкевич О., Ірза Є., Касперський З., Тріщ Б. (2008)
Торган Г. - Поведінка розв'язків мішаної задачі для параболічного рівняння четвертого порядку на нескінченності (2008)
Дробенко Б. - Електромагнітне поле, температура та напружений стан у скінченному циліндрі за умов його індукційного нагріву, Казарян К., Касперський З. (2008)
Прохоренко М. - Задача з імпульсною дією для модельного рівняння коливань струни (2008)
Асташкін В. - Моделювання фазового та напруженого станів стержня при крученні за структурних змін, Гачкевич О., Онишко О., Боженко Б. (2008)
Стащук М. - Підкріплення стільникового трубопроводу кільцевими ребрами з врахуванням дії відпорних зусиль, Опанасович В., Дорош М. (2008)
Нестер В. - Контактна взаємодія вала і тіла з цилідричною порожниною за наявності зазору між ними, Сулим Г. (2008)
Опанасович В. - Згин пластини Рейсснера з наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Яцик І. (2008)
Лавренюк В. - Пружнопластичне деформування термочутливих тіл, Лавренюк М. (2008)
Сулим Г. - Пластичне відшаровування жорсткого підкріплення берега тріщини за наявності перепаду границі текучості, Кривень М. (2008)
Соляр Т. - Визначення нестаціонарних температурних полів і напружень у зістикованих смугах на підставі чисельно-аналітичної формули обернення Лапласа (2008)
Сас Н. - Поширення у нескінченному тілі еліптичної тріщини високо¬температурної повзучості (2008)
Андрейків О. - Осесиметричне скручування циліндра локалізованим поверхневим навантаженням за існування межового шару, Галазюк О. (2008)
Лесів Р. - Довговічність пластини з двояко-періодичною системою прямолінійних повзучо-втомних тріщин (2008)
Прокопишин І. - Асимптотичний аналіз температурних напружень у тонкій стрічці для протяжних зон нагріву у вакуумі, Хлєбніков Д., Гробер Й., Щукін А. (2008)
Сулим Г. - Антиплоска задача для тонкого пружного включення у п’єзоелектричному просторі, Рабош Р. (2008)
Кузь І. - Числове розв’язування плоскої задачі деформаційної теорії пластичності про деформування металевого кутника (2008)
Звізло І. - Двовісний згин моментами на нескінченності кусково-однорідної пластини з прямолінійною тріщиною з урахуванням контакту її берегів (2008)
Мусій Р. - Динамічна центральносиметрична задача термомеханіки для порожнистої електропровідної кулі за умов поверхневої дії електромагнітного імпульсу, Стасюк Г. (2008)
Жидик У. - Температурні напруження у композитній циліндричній оболонці при локальному нагріві (2008)
Ревенко В. - Метод розв’язування плоскої задачі для криволінійної пластини з кутовими точками (2008)
Гарт Е. - Експериментальне дос¬лідження пластини з отвором на основі полярізаційно-оптичного методу, Лисицина О., Прокопало Є. (2008)
Турчин О. - Нестаціонарне осесиметричне температурне поле в шаруватому півпросторі, зумовлене імпульсним нагріванням, Турчин І. (2008)
Любін О. - Контакт жорстких тіл під дією змінного навантаження (2008)
Дмитришин Ю. - Задача без початкових умов для абстрактних неявних субдиференціальних еволюційних включень (2008)
Aliev S. - Asymptotic behavior of joint distribution of the overshoot and the first passage time of Markov chain for the level, Abdurakhmanov V. (2009)
Андрусяк Р. - Гладка розв'язність квазілінійної гіперболічної задачі з вільними межами, Бурдейна Н., Кирилич В. (2009)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації розширеного фондового портфеля (2009)
Долинюк М. - Про правильне зростання суперпозиції ряду Діріхле і зростаючої функції (2009)
Доманська О. - Системи еліптичних варіаційних нерівностей з анізотропною нелінійністю (2009)
Жерновий Ю. - Ергодичні розподіли для деяких модифікацій системи обслуговування M/M/1/m (2009)
Зернов О. - Якісне дослідження однієї сингулярної задачі Коші, Кузіна Ю. (2009)
Іванчов М. - Oбернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності зі слабким виродженням, Власов В. (2009)
Лавренюк С. - Мішана задача для рівняння типу коливання пластинки, Торган Г. (2009)
Магола Я. - Близькість до опуклості цілого розв'язку одного лінійного диференціального рівняння з поліноміальними коефіцієнтами, Шеремета М. (2009)
Працьовитий М. - Диференціальні та фрактальні властивості класу самоафінних функцій, Панасенко О. (2009)
Саліш Н. - Векторні моделі рухомого середнього (2009)
Торган Г. - Мішана задача для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядку в необмеженій області (2009)
Шеремета М. - Властивості гіпергеометричної функції з невід'ємними коефіцієнтами (2009)
Зарічний М. - Видатний український математик і педагог Мирон Зарицький (до 120-річчя від народження), Пташник Б. (2009)
Титул, зміст (2013)
Мазурок П. С. - Іспит на виживання і деякі конкретні рішення однієї з глобальних проблем, Скочеляс А. Б., Радченко І. І., Прілий М. О., Скиданчук В. Я. (2013)
Хомин В. Р. - Про перспективи відкриття покладів сланцевого газу на Прикарпатті, Клюка А. Р., Мончак Л. С. (2013)
Боднарчук В. С. - Перспективи пошуків та розвідки газу з нетрадиційних колекторів у Західному бітумонафтогазоносному регіоні України (2013)
Петрина Д. Ю. - Корозійно-механічні властивості зварних з'єднань магістральних трубопроводів, Козак О. Л., Петрина Ю. Д. (2013)
Криштопа С. І. - Термоелектрична поляризація поверхонь фрикційних накладок гальмівних пристроїв (2013)
Старостін В. А. - Особливості визначення коефіцієнта газонасичення пластів-колекторів із глинисто-карбонатним типом цементу, Коваль Я. М., Федак І. О. (2013)
Мойсишин М. В. - Багатофакторна математична модель енергоємності процесу руйнування гірської породи, Борисевич Б. Д., Щербій Р. Б., Бандура А. І., Михайлюк І. Р. (2013)
Журавчак Л. М. - Моделювання розподілу тиску в горизонтально-неоднорідних обмежених пластах з урахуванням різних типів граничних умов та кількості свердловин, Струк А. Є. (2013)
Гурбанов А. Н. - Математическая модель неравновесного течения природного газа при транспортировке в каналах сложной формы, Исмаилов Ф. Г. (2013)
Попов О. О. - Проектування комп'ютерної системи моделювання забруднення повітря випарами бурового розчину, Яцишин Т. М. (2013)
Іванов О. В. - Розрахунок режиму обслуговування і раціональної схеми розбиття блочно-комплектного устаткування за різних стратегій ремонтних робіт, Тимків Д. Ф. (2013)
Когутяк М. І. - Синтез Neuro-Fuzzy-контролерів для керування роботою ГПА, Борин В. С., Швець Л. І., Кондрат Т. Т., Василенко О. Б. (2013)
Побережний Л. Я. - Кінетика деформації і руйнування основного металу та зварного з'єднання трубопроводу у морській воді, Пиріг Т. Ю., Окіпний І. Б., Асатрян В. Б. (2013)
Дорошенко Ю. І. - Оцінка впливу теплових втрат на ефективність експлуатації системи газопостачання будинку, Михалків В. Б. (2013)
Романишин Т. Л. - Обґрунтування вибору матеріалу постійних магнітів для ловильних пристроїв (2013)
Чернова М. Є. - Полімерно-композиційні матеріали для елементів бурильної колони (2013)
Khosro Rahimi - Optimum formulation of asp for injection in oil reservoir, Mohammad Hadi Fatehi Sarvestani, Ehsan Sharifara (2013)
Чудик І. І. - Модифікована паливно-бітумна ванна, Оринчак М. І., Бейзик О. С. (2013)
Звірко О. І. - Дослідження електрохімічних характеристик сталі тривало експлуатованого нафтового резервуару (2013)
Мандрик О. М. - Визначення техніко-економічних параметрів модуля рухомого трубопроводу, Зайцев Вал. В. (2013)
Джус А. П. - Розроблення заходів щодо ефективного використання попутного нафтового газу свердловин Микуличинського родовища, Галюк І. Б., Борківський В. В., Боян М. О. (2013)
Остапюк І. І. - Планування контрольно-відновлювальних заходів із урахуванням специфіки експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів (2013)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійна оцінка стану обладнання нафтопомпувальної станції, Басараб Р. М., Станкевич О. М. (2013)
Дмитренко В. С. - Економія витрати моторних олив і палив при експлуатації рухомого складу нафтогазового технологічного транспорту, Дмитренко В. В., Процюк Б. Д., Войцехівська Т. Й., Рогів Н. М. (2013)
Возний В. Р. - Аналіз методів інтенсифікації припливу вуглеводнів на родовищах НГВУ "Бориславнафтогаз" і оцінка коефіцієнта нафтогазовилучення, Дудра О. В. (2013)
Келова И. Н. - Анализ состояния и перспективы подготовки нефтей Азербайджана с применением деэмульгаторов (2013)
Євдощук М. І. - Про роль розломів північно-західного простягання у формуванні пасток вуглеводнів у межах Прикерченського шельфу, Коваль А. М., Галко Т. М., Волкова О. В. (2013)
Чеховський С. А. - Національний університет – стан і перспективи дистанційного навчання для технічних спеціальностей, Галущак М. О., Піндус Н. М. (2013)
Шкіца Л. Є. - Досвід впровадження дистанційного навчання з нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки, Павлик І. В., Корнута О. В., Пригоровська Т. О., Стовбенко М. Є. (2013)
Онищенко В. О. - Інформаційна система дистанційного навчання Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Степанов К. В. (2013)
Гладкий Я. М. - Особливості використання дистанційних технологій у викладанні інженерних дисциплін, Милько В. В. (2013)
Мазур М. П. - Віртуальні інтерактивні навчальні засоби – майбутнє дистанційного навчання для інженерних напрямів, Яновський М. Л. (2013)
Іваницька І. О. - Досвід використання технологій дистанційного навчання під час викладання навчальних дисциплін технічного напряму, Степанов К. В. (2013)
Вязніцев Ю. В. - Впровадження комплексної системи дистанційної форми надання інформаційного навчального матеріалу та проведення тестування у навчальному процесі кафедри військової підготовки ІФНТУНГ, Лісафін Д. В., Станецький А. І. (2013)
Векерик В. І. - Інформаційні технології в освіті — досягнення та проблеми мотивації, Степаненко В. Ю., Левчук К. Г. (2013)
Титул, зміст (2013)
Кондрат О. Р. - Сланцевий газ: проблеми і перспективи, Гедзик Н. М. (2013)
Дремлюх Н. С. - Способи ліквідації піщаних корків на вибоях свердловин з нестійкими колекторами (2013)
Яким Р. С. - Підвищення якісних показників тришарошкових бурових доліт з герметизованими опорами ковзання, вдосконаленням технології їх створення, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2013)
Харченко Є. В. - Особливості піднімання трубопроводів балкових переходів магістрального газопроводу над їх опорами у процесі виконання ремонтно-профілактичних робіт, Новіцький Ю. Я. (2013)
Довжок Т. Є. - Літолого-фаціальні особливості майкопського нафтогазоносного комплексу українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів, Вакарчук С. Г., Іщенко І. І., Євдощук М. І., Орач С. В., Галко Т. М. (2013)
Копей Б. В. - Використання "дерева відмов" як методу структурного аналізу штангової насосної установки, Копей В. Б., Мартинець О. Р., Стефанишин О. І., Стефанишин А. Б. (2013)
Стецюк С. М. - Оцінка впливу дотичних напружень та їх пульсацій на пропускну здатність газопроводу (2013)
Копей Б. В. - Розбіжності технології проектування в Україні з сучасними вимогами світової нафтогазової індустрії, Яриновський М. Г., Вязнiцев В. Ю. (2013)
Храбатин Р. І. - Методологічні стратегії менеджменту проектів програмного забезпечення, Яцишин М. М., Козак О. Ф., Храбатин О. В., Григорчук Г. В. (2013)
Худін М. В. - Експериментальні дослідження удосконаленого гідравлічного генератора імпульсно-хвильової дії на нафтоносний пласт, Карпаш О. М., Ващишак С. П., Гутак О. І. (2013)
Бойко В. С. - Методика проектування електровідцентровонасосної експлуатації нафтових свердловин, Кеба Л. М. (2013)
Чорний М. І. - Підвищення якості розкриття продуктивних відкладів при бурінні свердловин Передкарпаття, Чорний О. М., Коваль Я. М., Федак І. О., Михайлюк І. Р. (2013)
Ващишак І. Р. - Безконтактне виявлення місць витоків у підземних тепломережах безканальної прокладки, Ващишак С. П., Яворський А. В. (2013)
Савицький О. М. - Особливості конструкції і надійність зварних комбінованих балонів високого тиску, Мандрик О. М., Савицький М. М. (2013)
Челядин Л. І. - Методи та устаткування зменшення забруднення водних ресурсів стоками з об'єктів нафтогазового комплексу, Григорчук Л. І., Челядин В. Л., Богославець М. М. (2013)
Копей Б. В. - Аналіз відмов морського противикидного обладнання, Іванків Р. В., Мосора Ю. Р. (2013)
Білявська С. - Елементи стабільного та майже стабільного рангу 1 (2009)
Бокало Т. - Деякі формули інтегрування частинами в просторах функцій зі змінним степенем нелінійності, Бугрій О. (2009)
Бродяк О. - Узагальнена теорема Вейєрштрасса для δ-субгармонійних в C функцій, Васильків Я. (2009)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації фондового портфеля опціонів (2009)
Васільєв К. - Використання прямого методу вирізування при дослідженні поздовжнього зсуву півпростору з довільно орієнтованою стрічковою неоднорідністю, Сулим Г. (2009)
Гнатюк О. - Двопараметричні характеристики зростання невід'ємних і мероморфних у кільці функцій, Грешко О., Сташишин О. (2009)
Голдак М. - Обернені формули для коефіцієнтів Фур'є мероморфних в кільцях функцій, Христіянин А. (2009)
Гринців Н. - Визначення коефіцієнта перед першою похідною у параболічному рівнянні з виродженням (2009)
Домша О. - Праве квазідуокільце слабкого стабільного рангу 1 є лівим квазідуо-кільцем (2009)
Жерновий К. - Оптимізація режимів обслуговування для систем M/M/1/m та M/M/1 з блокуванням вхідного потоку (2009)
Забавський Б. - Регулярні кільця з ідемпотентною діагональною редукцією матриць (2009)
Загорбенський П. - Про єдиність розв'язку однієї еволюційної варіаційної нерівності вищого порядку з теорії пластин, Бугрій М., Бугрій О. (2009)
Здомська Л. - Про групи Брауера і Тейта-Шафаревича кривих над псевдоглобальними полями (2009)
Кирилич В. - Деякі нелінійні задачі з вільними межами для гіперболічних систем квазілінійних рівнянь (2009)
Koporkh K. - On space of open maps of the unit segment (2009)
Манько С. - Про оператори Шрединґера та Штурма-Лiувiлля з δ'-потенціалами (2009)
Нечепуренко М. - Мішана задача для нелінійної гіперболічно-параболічної системи рівнянь в необмеженій області (2009)
Олійник Р. - Про моноїди, над якими всі квазіфільтри тривіальні (2009)
Панат О. - Деякі властивості розв'язків еволюційних рівнянь третього порядку зі змінними показниками нелінійності (2009)
Pyrch N. - On the isomorphisms of free paratopological groups and free homogeneous spaces II (2009)
Savchenko O. - Extension of fuzzy metrics: zero-dimensional case (2009)
Стахів Л. - 2-кручення груп Брауера еліптичних і гіпереліптичних кривих над псевдолокальними полями (2009)
Чмир О. - Точкові особливості розв'язку нелінійного інтегрального рівняння Вольтерра (2009)
Bazylevych L. - Eilenberg-Maclane spaces of compact convex bodies of constant width (2010)
Бокало М. - Однозначна розв'язність задачі без початкових умов для сильно нелінійних еліптико-параболічних рівнянь (2010)
Братійчук М. - Дослідження систем M/G/1/m та M/G/1 з груповим надходженням замовлень і пороговим блокуванням вхідного потоку, Жерновий Ю. (2010)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації фондового портфеля акцій, покритих call-опціонами (2010)
Васильків Я. - Інтегральні середні функцій, спряжених до субгармонійних функцій, Політило Л. (2010)
Головатий Ю. - Про задачу Штурма-Ліувілля на зіркових графах з "важкими'' вузлами, Грабчак Г. (2010)
Грод І. - Побудова функцій Ляпунова деяких лінійних розширень динамічних систем, Кулик В. (2010)
Гутік О. - Про напівтопологічні симетричні інверсні півгрупи обмеженого скінченного рангу, Рейтер А. (2010)
Довгань Б. - Інтегровні потенціали симетричних задач чотирьох та п'яти попарно взаємодіючих частинок на прямій, Вус А. (2010)
Єлейко Я. - Системний аналіз багатофакторних економетричних моделей у випадковому середовищі, Косаревич К. (2010)
Жерновий К. - Оптимізація середнього часу очікування для систем типу M/M/1/m з блокуванням вхідного потоку та перемиканням режимів обслуговування (2010)
Іванчов М. - Обернена задача для одновимірного параболічного рівняння загального вигляду (2010)
Лугова Л. - Про багаточленну степеневу асимптотику логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле, Шеремета М. (2010)
Манько С. - Диференцiальнi оператори четвертого порядку з узагальненими функцiями в коефiцiєнтах (2010)
Мулява О. - Про поводженя нулів часткових сум степеневого розвинення цілої функції в термінах класів збіжності, Шеремета М. (2010)
Нестерук В. - Про невиродженість добутку Тейта для кривих над псевдоскінченними полями (2010)
Нечепуренко М. - Мішана задача для сильно нелінійної еволюційної системи рівнянь у необмеженій області, Торган Г. (2010)
Nykyforchyn O. - Conjugate measures on semilattices, Mykytsey O. (2010)
Овчар І. - Теорема типу Бореля для цілих рядів Діріхле з немонотонними показниками, Скасків О. (2010)
Пароля Н. - Обривні керовані марковські процеси на скінченому інтервалі часу для скінченних моделей, Єлейко Я. (2010)
Савченко О. - Функтори і розмиті ультраметрики (2010)
Сидоренко Ю. - Конструктивний метод побудови оператора розсіяння для нестаціонарної гіперболічної системи рівнянь (2010)
Stashyshyn O. - The deficiencies of meromorphic functions in a punctured plane (2010)
Бондаренко Е. В. - Матричное моделирование базовых понятий картины мира (2013)
Колмогорова А. В. - Реальная и перевоплощённая языковые личности немецкого актёра: когнитивный аспект сопоставления, Косинова Е. В. (2013)
Давыденко И. В. - Алгоритм анализа концепта с полисемантическим именем: концептуальная сеть полисемии house в английском языке (2013)
Диденко Н. Н. - Репрезентация эмоционального концепта "ANGST” в художественных произведениях Г. Грасса (2013)
Дойчик О. Я. - Концептуальна метафора в ідіостилі Джуліана Барнса: поетико-когнітивний аналіз (2013)
Шамаева Ю. Ю. - Концепт эмоция как оязыковленная категориально-модусная единица знания матричного формата (2013)
Брославська Л. Я. - Концепт війна в англомовній картині світу: доконцептуальні основи (2013)
Качмар О. Ю. - Концептуальні особливості основних типів американського управлінського дискурсу (2013)
Носолевська В. Л. - Динамічні предикати в англомовних текстах з авіабудування у світлі теорії концептуальної метафори (2013)
Олейник Н. А. - Концепт экономический кризис в англоязычном экономическом дискурсе: понятийная составляющая (2013)
Рябенькая И. В. - Ценностная составляющая концепта вечность в англоязычном песенном дискурсе (2013)
Солощук Л. В. - Особливості функціонування невербальних компонентів комунікації в англомовному діловому діалогічному дискурсі (2013)
Бабич Е. Н. - Типы вербальных реакций на речевые акты с нарушением условия искренности (2013)
Коротка С. Г. - Прагматична і концептуальна складові комунікативної ролі "довірений друг” в діалогах роману Сола Беллоу "Герзог” (2013)
Птушка А. С. - Мовна об’єктивація стереотипних уявлень представників англомовної лінгвокультури про економічне підґрунтя міжособистісних ролей чоловік і дружина у тексті англомовного анекдоту (2013)
Ущина В. А. - Соціокогнітивні особливості англомовної дискурсивної ситуації ризику (2013)
Фролова І. Є. - Суб’єкт як чинник дискурсивної діяльності (2013)
Балацька О. Л. - Стратегічні моделі критичних зауважень в англомовній науковій статі (2013)
Бойко Ю. І. - PR-дискурс як інструмент маніпулювання (2013)
Кабірі М. Х. - Загальна характеристика та типологія самопрезентем (2013)
Сокирська О. С. - Взаємодія та вплив мовних засобів на смисл висловлення відмови (2013)
Фещенко О. В. - Особливості реалізації макротеми "Слідчі дії” в дискурсі американського слідства (2013)
Gasparyan S. - On domain-specific functions of subjunctive mood across languages, Chubaryan А., Karapetyan R. (2013)
Skrypnyk A. V. - L’aspect lexical en tant que la categorie grammaticale dans la langue franзaise (2013)
Ивахненко А. А. - Передача языка немецких ландскнехтов в русскоязычном переводе(на материале романа Р. Дюбеля Die Erbin der Teufelsbibel) (2013)
Кикоть В. М. - Асоціація, поетичний підтекст і переклад (2013)
Міщенко А. Л. - Машинний переклад у контексті сучасного науково-технічного перекладу (2013)
Рудницька Н. М. - Відлуння радянської цензури і переклад у сучасних Україні та Росії (2013)
Zdrazhko A. Y. - Modern Ukrainian publications of translated children’s literature (2013)
Паненко И. А. - К вопросу о передаче восточных имён собственных при переводе художественных текстов с английского на русский язык, Поляков В. С. (2013)
Довгополова Я. В. - V міжнародна науково-методична конференція "Методичні та психолого-педагогічні особливості викладання іноземних мов на сучасному етапі” (2013)
Шевченко І. С. - Бюлетень Х міжнародної школи-семінару "Актуальні проблеми когнітивно-комунікативної лінгвістики та перекладознавства” (2013)
Ребрій О. В. - Форум перекладознавців (2013)
Кравченко Н. К. - Мена коммуникативных ролей как конститутивная категория дискурса (2013)
Бабич Е. Н. - Реакции адресата на пропозицию неискреннего речевого акта (2013)
Варенко Т. К. - Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-ресурсів ВНЗ України та англомовних країн). (2013)
Пастернак Т. А. - Проблема рольової диференціації комунікантів у сучасних дискурсивних дослідженнях (2013)
Рудик І. М. - Політичний лозунг як культурний артефакт (2013)
Безугла Т. А. - Лінгвопрагматичні та стилістичні властивості рекламного дискурсу (2013)
Біляк І. В. - Особливості функціонування мовної гри в сучасному англомовному новинному медіатексті (2013)
Головань В. О. - Інституційні ознаки парламентської комунікації Європейського парламенту (2013)
Давыдова Т. В. - Перлокутивный эффект речевых актов неодобрения в немецкоязычном диалогическом дискурсе (2013)
Котов М. В. - Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування (2013)
Суховирская О. В. - Дистанцирование субъекта дискурсивной деятельности: когнитивно-дискурсивный ракурс (2013)
Омельченко Л. Ф. - Вербалізація образного компонента композитів в англомовному дискурсивному просторі, Соловйова Л. Ф. (2013)
Ступак І. В. - Дериваційна активність іменників у творенні ПКД (2013)
Герман Л. В. - Ономасіологічна характеристика новозеландського сленгу кінця ХХ сторіччя (2013)
Загребельная Н. В. - Словообразовательные особенности конституентов лексико-семантического поля "водное транспортное средство” (2013)
Косович О. В. - Специфіка розвитку словникового складу французької мови початку ХХI столiття: основнi вектори (2013)
Левицька Л. Я. - НІмецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості, Микитка І. С. (2013)
Манжос Я. Ю. - Функціонування юридичних термінів на позначення майнових злочинів у юридичному дискурсі (2013)
Молодчая Н. С. - Лексикографический аспект исследования семантических окказионализмов (2013)
Трофімова О. В. - Концепт гнів у фразеологічній репрезентації (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Щигло Л. В. - Аспекти вивчення дериваційного потенціалу слова (2013)
Демчук Н. М. - Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу (2013)
Дорда В. О. - Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти (2013)
Мінцис Ю. Б. - Конотативний компонент лексичного значення демінутивів в англомовному художньому тексті (2013)
Антонова В. Ф. - Особенности языка и стиля поэтов-"лейкистов” (2013)
Кійко Ю. Є. - Жанрові особливості заголовків у німецькому й українському газетних дискурсах (2013)
Лещенко А. В. - Текстовые категории целостности и связности: интегративная модель (2013)
Тараненко Л. І. - Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок (2013)
Харченко О. В. - Стилістичні засоби американського дискурсу комічного, що пов‘язані з концептом "FOOD” (2013)
Игина Е. В. - Первый англоязычный анималистический нарратив (2013)
Слободяк С. И. - О функционировании пародийных имён в художественном тексте (2013)
Форостюк І. В. - Посилення мотивації до вивчення іноземних мов студентами нефілологічних спеціальностей засобами міжкультурної комунікації (2013)
Билык В. С. - Англоязычный педагогический дискурс (2013)
Лутковська Н. М. - Рольова гра для навчання майбутніх економістів іншомовного спілкування на основі імпліцитної професіоналізації з використанням відеофонограми (2013)
Ребрій О. В. - Бібліографічний покажчик "Українські видання перекладної дитячої літератури від 1900 до 2011 рр.” (2013)
Бриндзя О. З. - Методичні положення еколого- економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі (2014)
Гевко І. Б. - Економічне обґрунтування вибору транспортерів для перевантаження сипких вантажів по криволінійних траєкторіях (2014)
Кулик В. М. - Оцінювання інноваційного розвитку регіонів України, Кравчук В. В., Рачок Р. В. (2014)
Луців О. Р. - Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком у фармації (2014)
Мосій О. Б. - Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств тернопільської області, Машлій Г. Б. (2014)
Панухник О. В. - Системний підхід до формування та впровадження програмних заходів: територіально-ієрархічний зріз (2014)
Просянчук В. Л. - Дослідження стану мотивації праці в морському торговельному порту (2014)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова трансформації вищої школи україни у європейський освітній простір (2014)
Бурлуцький С. В. - Системна декомпозиція інституційного базису соціальної політики та концепція таргетування прожиткового мінімуму (2014)
Гугул О. Я. - Формування механізму мотивації інноваційної активності працівників підприємства (2014)
Маркович І. Б. - Концептуальне бачення гіперглобалістами тенденцій світового економічного розвитку (2014)
Рейкін В. С. - Системні характеристики тіньової економіки та її компонентів (2014)
Сівчук І. П. - Методичний підхід до економічного визначення показника рівня конфліктності (2014)
Устенко А. О. - Функція "накопичення досвіду – пам’ять" і довготривалі моделі управління соціально-економічними системами (2014)
Швед Т. В. - Концептуальні підходи до оцінювання ефективності розвитку підприємства (2014)
Гербич Л. А. - Методи переоцінювання заставного майна за іпотечними кредитами банку (2014)
Кощинець М. І. - Проблемні питання щодо контролю за сплатою судового збору (2014)
Кундеус О. М. - Облік нарахування амортизації основних засобів (2014)
Левицький В. В. - Формування комплексної системи показників забезпечення економічної стійкості підприємства (2014)
Марущак Л. І. - Концептульні засади побудови управлінського обліку (2014)
Михайлишин Н. П. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства, Данилюк І. В. (2014)
Цимбалюк І. О. - Державне регулювання трансфертного ціноутворення: необхідність запровадження та проблеми імплементації у вітчизняну практику, Ковальчук І. І. (2014)
Цюрко І. А. - Формування джерел доходу сучасного пенсіонера (2014)
Черничко Т. В. - Види кредитного каналу української моделі монетарного трансмісійного механізму (2014)
Борисова Т. М. - Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України (2014)
Дячун О. Д. - Методи продажу товарів, їх класифікація (2014)
Оксентюк Б. А. - Маркетингові стратегії розвитку міжнародних корпорацій (2014)
Список авторів та вимоги (2014)
Кіт М. - Вплив зварних швів на залишкову довговічність нафтопроводу (2010)
Гачкевич О. - Напружений стан титанової оболонки обертання при локальному нагріві з врахуванням фазових перетворень, Дробенко Б., Асташкін В., Будз С., Чупик І. (2010)
Стадник М. - Оцінка довговічності трубних елементів на стадії роcту втомної поверхневої півеліптичної тріщини, Дідух І. (2010)
Дробенко Б. - До оцінки параметрів термомеханічного стану феромагнітних тіл за високотемпературної індукційної обробки, Гачкевич О., Бурак Я., Шимчак Й. (2010)
Гачкевич О. - Термомеханічні моделі кількісного опису механічної поведінки скляних тіл обертання при тепловому навантаженні, Ірза Є., Касперський З. (2010)
Говоруха В. - Вплив електричної проникності міжфазової тріщини на характеристики електромеханічного поля в околі її вершини, Лобода В. (2010)
Долінська І. - Аналог задачі Гріффітса для поширення повзучо-втомних тріщин (2010)
Токовий Ю. - Інтегральні рівняння тривимірної задачі термопружності для неоднорідного простору (2010)
Жидик У. - Розрахунок термопружного стану шаруватої анізотропної циліндричної оболонки при локальному нагріванні джерелами тепла, Николишин М., Флячок В. (2010)
Kasimov Z. - On the basis of system of exponential functions with unit in weight space (2010)
Бокало М. - Оптимальне керування еволюційними системами без початкових умов (2010)
Черепанов Г. - Про обвал Міжнародного торгового центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року (2010)
Сулим Г. - Контактна пружно-пластична задача для шару з тонким включенням за наявності затримки текучості, Кривень М. (2010)
Кузь І. - Напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин з розрізом або абсолютно жорстким включенням, Тімар І. (2010)
Яцик І. - Згин пластини Рейсснера з періодичною системою наскрізних колінеарних тріщин з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів (2010)
Васільєв К. - Антиплоска деформація квадратного в плані тіла з внутрішньою тонкою неоднорідністю, Пастернак Я., Сулим Г. (2010)
Пир’єв С. - Максимальне еквівалентне напруження в термопружному півпросторі при русі механічного та теплового навантаження (2010)
Мелешко В. - Спектр Коссера другої крайової задачі для пружного скінченого циліндра, Токовий Ю., Вілладжіо П. (2010)
Богданов В. - Моделювання руху тріщини на основі числового розв’язування задачі плоского напруженого стану, Сулим Г. (2010)
Прохоренко М. - До питання існування періодичних розв’язків для системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією у просторі (2010)
Базиляк Г. - Мішана задача для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядку за просторовими змінними в необмеженій за часом області (2010)
Бурдейна Н. - Спряження розв’язків гіперболічної задачі для системи квазілінійних рівнянь уздовж невідомої лінії розриву в криволінійному секторі (2010)
Колодій В. - Метод поліномів Лагерра в динамічній задачі пружності для радіально-шаруватого циліндра, Турчин І. (2010)
Болдовська О. - Існування розв'язку задачі Неймана для квазілінійного параболічного рівняння з абсорбцією в необмеженій області з нульовим загостренням (2011)
Братійчук М. - Стаціонарні характеристики систем M0/G/1/m та M0/G/1 з пороговим блокуванням вхідного потоку, Жерновий Ю. (2011)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації фондового портфеля акцій та опціонів європейського стилю (2011)
Васильків Я. - Інтегральні середні функцій, спряжених до субгармонійних функцій. II, Політило Л. (2011)
Gadjiev T. - On behavior of solutions of higher order degenerate parabolic equations, Mamedova K. (2011)
Гаталевич А. - Доповнення рядка над комутативним кільцем Безу до матриці з визначником, який дорівнює найбільшому спільному дільнику елементів рядка (2011)
Гнатюк О. - Класифікація ізольованих особливих точок субгармонійних функцій, Кондратюк А., Куд'явіна Ю. (2011)
Гуран І. - Симетричні топологічні групи та півгрупи, Гутік О., Равський О., Чучман І. (2011)
Єлейко Я. - Гранична теорема для гіллястого процесу з довільною кількістю типів частинок та імміграцією, Базилевич І., Тимків Г. (2011)
Єлейко Я. - Багатофрактальні добутки дифузійних процесів: рандомізований випадок, Лазарів Т., Мазур С. (2011)
Заболоцький М. - Властивість монотонності стосовно нулів та полюсів неванліннової характеристики мероморфних функцій, Дейнека І. (2011)
Івасишен С. - Параболічні початкові задачі Солонникова- Ейдельмана, Івасюк Г. (2011)
Кіндибалюк А. - Бігамільтоновість і точні розв'язки узагальненої динамічної системи типу Бюргерса, Притула М. (2011)
Косаревич К. - Деякі аспекти аналізу кількісної конкуренції з випадковою стратегією однієї фірми (2011)
Лопушанська Г. - Узагальнені початкові та крайові значення розв'язків параболічної системи рівнянь (2011)
Магола Я. - Про цілі розв'язки лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами (2011)
Охрін О. - Про твірний функціонал часткового випадку S-зупинених гіллястих процесів (2011)
Савіцька Т. - Обернена задача для параболічного рівняння в області зі слабким виродженням межі (2011)
Savchenko A. - On fuzzy Gromov-Hausdorff hyperspace of the unit segment (2011)
Чмир О. - Характер точкових степеневих особливостей розв'язку нелінійної першої узагальненої крайової задачі для рівняння теплопровідності (2011)
Андрусяк Р. - Глобальна розв'язність мішаної задачі для виродженої гіперболічної системи, Кирилич В., Пелюшкевич О. (2011)
Боднар О. - Розподіл нулів за аргументами та коефіцієнти Фур'є логарифму цілої функції, Заболоцький М. (2011)
Боднарчук А. - Коефіцієнтна обернена задача для параболічного рівняння з довільним слабким виродженням, Гузик Н. (2011)
Бокало Т. - Про розв'язність деяких нелінійних анізотропних рівнянь з виродженням (2011)
Братійчук М. - Система M0/G/1/m з двопороговим регулюванням черги, Жерновий Ю. (2011)
Бридун А. - Деякі властивості голоморфних у півсмузі функцій, Сокульська Н. (2011)
Бугрій О. - Про існування слабкого розв'язку мішаної задачі для модельного півлінійного параболічного рівняння зі змінним степенем нелінійності (2011)
Голдак М. - Голоморфні функції цілком регулярного зростання в проколеній площині, Христіянин А. (2011)
Гриців М. - Багаточленна показниково-степенева асимптотика цілого ряду Діріхле (2011)
Гутік О. - Занурення топологічних півгруп в ідемпотентно породжені, Фігель І. (2011)
Жерновий К. - Період зайнятості та кількість обслужених замовлень для систем типу M0/G/1/m з пороговими стратегіями функціонування (2011)
Квіт Р. - Про статистичні характеристики міцності композитних матеріалів (2011)
Kmit I. - Classical solvability of a singular hyperbolic problem with integral boundary condition (2011)
Koporkh K. - On space of open maps of the circle (2011)
Лопушанський А. - Розв'язність півлінійної параболічної задачі Коші збуреної на комплексних інтерполяційних шкалах (2011)
Пасічник О. - Існування розв'язку задачі Коші для півлінійного рівняння дифузії з дробовою похідною за часом з узагальненими функціями в початковій умові (2011)
Сидоренко Ю. - Інтегрування скалярної ієрархії Кадомцева-Петвіашвілі методом інтегральних перетворень типу Дарбу, Чвартацький О. (2011)
Шеремета М. - Обмеженість l-M-індексу аналітичних кривих (2011)
Біловус Г. Я. - Вплив абіотичних чинників на тривалість інкубаційного періоду темно-бурої плямистості листя озимої пшениці (2010)
Вавринович О. В. - Розвиток фітоценозу бур’янів у посівах пшениці озимої, вирощуваної в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу Західного (2010)
Волощук О. П. - Продуктивність сортів пшениці озимої при вирощуванні в умовах Лісостепу Західного, Волощук І. С., Герешко Г. С., Глива В. В. (2010)
Гук Р. М. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність тимофіївки лучної в Лісостепу Західному (2010)
Заяць О. М. - Створення та агробіологічні властивості нового сорту ячменю ярого, Копчик З. М., Біловус Г. Я., Яремко В. Я. (2010)
Качмар О. Й. - Вплив удобрення в короткоротаційних сівозмінах на щільність будови та запаси продуктивної вологи в сірому лісовому ґрунті Лісостепу Західного, Тимчишин І. М., Щерба М. М., Єрмолаєв М. М. (2010)
Коник Г. С. - Кореляційні зв'язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами в сортозразків пажитниці багаторічної (2010)
Коник Г. С. - Оцінка селекційного матеріалу кормових багаторічних трав за біологічними властивостями та основними господарськими ознаками, Байструк - Глодан Л. З., Хом’як М. М., Лямяжене Н., Кемешіте В. (2010)
Котяш У. О. - Хімічний склад корму лучних травостоїв за різних систем удобрення та строків скошування, Панахид Г. Я. (2010)
Марухняк А. Я. - Оцінка екологічної пластичності і стабільності сортозразків вівса, Дацько А. О., Марухняк Г. І. (2010)
Мащак Я. І. - Продуктивність лучних ценозів на еродованих землях та нагромадження кореневої маси залежно від видового складу сіяних трав і їх травосумішок, Любченко Л. М., Виговський І. В. (2010)
Мащак Я. І. - Ботанічний склад травостою залежно від обробітків ґрунту та удобрення, Сметана С. І., Любченко Л. М., Люшняк М. В., Люшняк О. В. (2010)
Оліфір Ю. М. - Вплив тривалого застосування добрив і вапна на динаміку поживного режиму ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під пшеницею озимою, Габриєль А. Й., Петрунів І. І. (2010)
Панахид Г. Я. - Вплив удобрення та строків скошування трав на якість корму довготривалого травостою (2010)
Петрина Г. І. - Впровадження нових гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу Західного, Рудавська Н. М., М’єскало М. С., Глива В. В., Зрада М. С. (2010)
Пристацька О. Н. - Грибні хвороби ріпаку ярого в умовах Львівської області, Біловус Г. Я. (2010)
Свідерко М. С. - Урожай і якість зерна сортів квасолі залежно від умов живлення, Болехівський В. П., Волощук І. С., Беген Л. Л., Тимків М. Ю., Козак С. В., Купчак Л. Я., Труш Н. М. (2010)
Седіло Г. М. - Оптимізація основних ланок систем землеробства в західному регіоні України, Бомба М. Я., Качмар О. Й., Шикітка В. Л. (2010)
Степ’як Т. І. - Фосформобілізуючі бактерії та їх роль у формуванні врожайності ріпаку озимого (2010)
Тимчишин О. Ф. - Якість зерна гречки різних сортів залежно від строків сівби (2010)
Ткачук Ю. С. - Урожай і якість зерна ячменю ярого залежно від фонів живлення і строків збирання в умовах Лісостепу Західного (2010)
Шевчук Р. В. - Вплив бобових трав та погодних умов на рівень фіксації симбіотичного азоту бобово-злаковими травостоями (2010)
Шикітка В. Л. - Вплив систем основного обробітку на поживний режим ґрунту, врожай та якість зерна пшениці озимої, Качмар О. Й., Іванюк В. Я., Тимчишин І. М. (2010)
Ярмолюк М. Т. - Зміни біорізноманіття лучних ценозів за різних способів їх поліпшення, Панахид Г. Я., Шевчук Р. В. (2010)
Войтюк Л. Я. - Вплив підготовки нетелей до машинного доїння на функціональні властивості молочної залози, Федак Н. М. (2010)
Заяць О. І. - Перетравність поживних речовин корму та баланс азоту в організмі курей-несучок при включенні у комбікорм зерна пайзи і глауконіту, Вовк Я. С., Братуняк Г. В., Вовк С. О. (2010)
Максим’юк Г. В. - Межі концентрацій та співвідношень Са2+, К+, Nа+ у тканинах статевих органів бугая, Максим’юк В. М., Бобрушко В. В., Дяченко О. Б. (2010)
Скорохід І. В. - Вплив гомеопатичного препарату різних потенцій на деякі показники імунітету корів, Гармадій О. С., Харачко Г. Я. (2010)
Снітинський В. В. - Продуктивний ефект за використання в сінажно-концентратних раціонах високопродуктивних корів стандартних та експериментальних варіантів комбікорму і преміксу, Вовк С.О., Войтович Н. Г., Вовк Я. С. (2010)
Федак В. Д. - Формування м’ясної продуктивності у бугайців поліської м’ясної породи різних типів конституції, Федак Н. М., Ільницька Г. В. (2010)
Шелевач А. В. - Динаміка концентрації летких жирних кислот у рубці бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму (2010)
Андрійчук О. В. - Виготовлення придорожніх лотків водовідводу із сталефібробетону, Ясюк І. М. (2014)
Афанасьєва І. А. - Щодо зміни функціонального стану водія під час отримання інформації з додаткових джерел (2014)
Бабич Т. О. - Покращення показників маневреності властивостей автопоїзда компонувальної схеми "B-DOUBLE” шляхом застосування керуючого впливу на осі першого напівпричепа, Стельмащук В. В. (2014)
Бандура І. О. - Модель оптимального керування несиметрією напруги в електричних мережах (2014)
Беличенко Е. А. - Исследование физико-химических свойств дисперсных материалов, Толмачев С.Н. (2014)
Белятинський А. О. - Проблеми відомих математичних моделей взаємодії колеса з поверхнею дорожнього покриття, Краюшкіна К.В., Скрипченко О.В. (2014)
Біліченко В. В. - Проблеми та перспективи розвитку маршрутної мережі пасажирських перевезень у м. Вінниця (2014)
Бодак В. І. - Впровадження системи GPS моніторинга при здійсненні пасажирських перевезень у м. Луцьк (2014)
Божидарнік В. В. - Про визначення граничних навантажень, що викликають локальне руйнування поблизу вершин гострокінцевих вирізів в анізотропних пластинах, Садівський В. М. (2014)
Бондаренко А. І. - Експериментальне дослідження процесу гальмування колісних тракторів з механічною трансмісією, Холодов М. П., Пелипенко Є. С., Кучков В. В. (2014)
Вербовський В. С. - Математична модель розрахунку показників роботи двигуна внутрішнього згорання з системою передпускового прогріву при здійсненні передпускового і післяпускового прискореного прогріву, Грицук І. В., Адров Д. С. (2014)
Веснін А. В. - Обґрунтування передаточних чисел редуктора властивостей колеса кар’єрного самоскида у відповідності до складності трас руху, Монастирський Ю. А. (2014)
Вікович І. А. - Застосування різного типу маятникових динамічних гасників коливань, Дівеєв Б. М., Коваль Т. Б., Мартин В. Є. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського