Сохацький А. В. - Концепція формування аеродинамічного компонування високошвидкісного транспортного апарату на надпровідних магнітах (2009)
Кабак Л. В. - Моделі використання сервісів web 2.0 для організації web-спільнот курсантів, Білецький М. М., Лисенко А. М. (2009)
Швець В. Б. - Експериментальні дослідження стійкості фундаментів, що містяться на штучній основі, Рубан О. А., Ковальов В. В. (2009)
Молотков О. Н. - Застосування генератора псевдовипадкових чисел Mersennе Twister для генерації паролів, Костенко Д. Є. (2009)
Шаповалов О. В. - Вплив модифікування та термічної обробки на структуру і властивості титанових сплавів (2009)
Інформація. Семінари (2009)
Новохатський К. Є. - Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ (2000)
Кучмаренко В. А. - Архівний фонд Національної академії наук України: історія, сучасний стан, зміст і склад документів, Яременко Л. М. (2000)
Папакін Г. В. - До питання опрацювання джерельної бази дослідження українських визвольних змагань 1939-1956 рр. (2000)
"Святий обов'язок фахівця - поділитися досвідом". На запитання редакції "Архівів України" відповідає Любов Дубровіна (2000)
Шандра В. С. - "...Настоящее положение малороссийских козаков" (Всепідданійша доповідь 1836 р. генерал-губернатора В. В. Левашова Миколі І) (2000)
Кентій А. В. - Фонд "Український музей у Празі" ЦДАГО України як складова "Празького архіву" (за результатами впорядкування) (2000)
Кононенко С. І. - Фонд роду Симиренків Держархіву Черкаської області (2000)
Губенко Н. П. - Особовий фонд С. О. Сірополка ЦДАВО України (2000)
Пиріг О. А. - Джерела з історії непу: потреба нового прочитання (2000)
Марущак О. В. - Колекція Тор ЦДІАК України: зберігання, використання, відновлення (2000)
Арустам'ян Ж. Г. - Роль архівних документів у атрибуції виробів київського срібляра ХІХ ст. Івана Вінниковського (2000)
Наленч Д. - Міжнародні стандарти та рекомендації міжнародних інституцій щодо принципів доступу до архівних документів (2000)
Лозицький В. С. - Архів Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918-1926 рр. передано в Україну. (2000)
Бартнік А. - Центральний військовий архів Польщі та доступ до його документів (2000)
Кураєв О. О. - Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікацією Т. Горникевича) (2000)
Розпорядження Президента України. Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи (2000)
Новохатський К. Є. - Проблеми впровадження унормованої архівної термінології: "використання" чи "користування"? (2000)
Студенніков І. В. - До питання комплектування архівів у XXI столітті: нові можливості чи втрата позицій? (2000)
Любовець Г. В. - Занедбаний потенціал чи важливе інформаційне джерело? (2000)
Чиркова М. Ю. - Документи Держархіву Полтавської області про переселення євреїв на південь України (20-ті рр. ХХ ст.) (2000)
Борисенко С. А. - Взаємини України з державними формуваннями на теренах колишньої Російської імперії у 1918 р. (за документами ЦДАВО України) (2000)
Гісцова Л. З. - Родовий фонд Галаганів ЦДІАК України (2000)
Біленький Є. А. - Родинний архів Шодуарів у зібраннях Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2000)
Ляхоцький В. П. - Джерела до біографії І. І. Огієнка в архівосховищах Києва (2000)
Пащенко О. Б. - Діяльність українських жіночих організацій Польщі й Чехословаччини 1919 - 1939 рр. (за документами ЦДАВО України) (2000)
Захожай З. В. - Документи ЦДАГО України про політику більшовицького керівництва щодо західноукраїнських земель (1921 - 1939 рр.) (2000)
Білоусова Л. Г. - Перша міжнародна науково-практична конференція "Архів. Документ. Історія. Сучасність", Малінова Г. Л., Мальченко В. М., Сапожников І. В. (2000)
Верба І. В. - Матеріали з української генеалогії в київському архіві Олександра Оглоблина (2000)
XIV Міжнародний конгрес архівів (2000)
Матяш І. Б. - Вагомий внесок в історіографію етнонаціональних досліджень (2000)
Галайчук І. Й. - Хіміотерапія меланоми шкіри: теоретичні і практичні аспекти, Гаврилюк І. С. (2003)
Зіменковський А. Б. - Методологічні аспекти опрацювання системи підвищення якості надання медичної допомоги в охороні здоров'я України (2003)
Чешук В. Є. - Виявлення експресії рецептора епідермального фактору росту та білка-супресора Р53, як прогностичних факторів раку молочної залози, Гарманчук Л. В., Зайчук В. В., Дасюкевич О. І., Пясковська О. Н. (2003)
Марченкова Н. О. - Класифікація травм гомілковостопного суглоба (2003)
Орлов Ю. О. - Особливості оптичних гліном асоційованих з нейрофіброматозом, Квасніцький М. В., Малишева Т. А. (2003)
Жернов О. А. - Діагностика та лікування артрогенних контрактур ліктьових суглобів після термічних уражень (2003)
Дацко Т. В. - Патоморфологічна характеристика слизової оболонки шлунка при геморагічних гастритах, П'ятничка О. З. (2003)
Гнатів В. В. - Застосування способу безперервної тривалої шлункової оксигенотерапії при лікуванні пептичної виразки, Беденюк А. Д., Беденюк Н. А. (2003)
Дзіх О. І. - Обґрунтування доцільності досліджень суглобової рідини при діагностуванні захворювань скронево-нижньощелепових суглобів (2003)
Мороз О. Б. - Лапароскопічна холецистектомія - варіант вибору методу хірургічного лікування хворих на гострий холецистит (2003)
Венгер І. К. - Можливості корекції активності судинно-тромбоцитарного механізму стегно-дистального автовенозного шунта, Левицький А. В., Костів С. Я. (2003)
Лучанко П. І. - Ефективність використання ксенодермотрансплантатів у лікуванні хворих з опіками (2003)
Вітенко І. С. - Співвідношення алекситимії та тривожності у хворих на гострі форми ішемічної хвороби серця (2003)
Сміян С. І. - Аналіз гемокоагуляційних порушень при ревматичних захворюваннях, Зарудна О. І. (2003)
Лихацька Г. В. - Імуномодулювальна та гепатопротекторна здатність неоселену у хворих на гастродуоденіти та виразкову хворобу із супровідним ураженням гепатобіліарної системи (2003)
Ковальчук Л. І. - Роль флексоелектричного ефекту в механізмі електричної поляризації рідкокристалічних ліпідів атеросклеротичних уражень (2003)
Кашуба М. О. - Реалізація чисельного алгоритму визначення біологічного віку людини методом множинної лінійної регресії в інтернет-проекті, Марценюк В. П. (2003)
Дерпак Ю. Ю. - Стан показників згортальної системи крові у хворих на ожиріння і артеріальну гіпертензію та їх динаміка під впливом розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з альфа-токоферолом (2003)
Борткевич О. П. - Оцінка ураження суглобів кистей у хворих з ревматичними захворюваннями суглобів на ранніх стадіях їхнього розвитку за даними ультрасонографії (2003)
Отченашенко В. А. - Вираженість ендогенної інтоксикації та змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет (2003)
Швед М. І. - Клінічна ефективність комплексної терапії з включенням моексиприлу, емоксипіну та кальцій D3-нікомеду у хворих на артеріальну гупертензію в поєднанні з остеоартрозом, Вівчар Н. М. (2003)
Єпішин А. В. - Віддалені результати комплексного лікування хронічних захворювань біліарної системи із застосуванням імуноактивних засобів, Хабарова Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Руда М. М., Бількевич Н. А. (2003)
Волинець В. Я. - Вплив фізичних навантажень загальнофізичного напрямку на показники варіативності ритму серця у студентів з різним типом вегетативної нервової системи, Гудима А. А., Коваль В. Б. (2003)
Пострелко В. М. - Деякі патопсихологічні особливості нервово-психічних розладів у ліквідаторів чорнобильської катастрофи з психічними порушеннями, які страждають на синдром залежності від алкоголю, Коновалов О. Г. (2003)
Кінаш М. І. - Клінічна характеристика остеопенічного синдрому залежно від ступеня вираження у дітей з гепатобіліарною патологією (2003)
Лобода В. Ф. - Роль helicobacter pylori в розвитку хронічних гастродуоденітів у дітей, Бутницький Ю. І. (2003)
Шестобуз С. В. - Стан екскреторної та кислотовидільної функції нирок у дітей, хворих на гострий брижовий лімфаденіт, Боднар Б. М. (2003)
Гульчій О. П. - Особливості формування захворюваності новонароджених в Україні (2003)
Мисула І. Р. - Кропостачання кукси бронха у тварин після пульмонектомії залежно від типу реактивності, Вайда О. В., Герасимюк І. Є. (2003)
Качмарська М. О. - Ультраструктурна організація тканин печінки за умов хронічної гіперімунокомплексемії в експерименті, Бідюк М. М., Чоп'як В. В., Ковалишин В. І. (2003)
Булик Р. Є. - Характеристика циркадіанних перебудов екскреторної функції нирок за умови блокади синтезу ниркових простагландинів на тлі гіпофункції епіфіза (2003)
Мисула І. Р. - Вплив світлоімпульсних подразнень на резистентність білих щурів до гіпоксичної гіпоксії, Левицький П. Р., Дем'яненко В. В. (2003)
Кучеренко Л. І. - Вивчення процесу покриття таблеток пірацетаму з тіотриазоліном захисною полімерною плівкою в псевдозрідженому шарі, Грошовий Т. А., Калинюк Т. Г. (2003)
Поташнюк І. В. - Фізична підготовленість учнів гімназії як показник фізіологічних резервів організму (2003)
Маляр В. В. - Репродуктивне здоров'я у жінок з недоношуванням вагітності в умовах природного дефіциту йоду (2003)
Маляр В. В. - До питання вивчення репродуктивної функції у жінок в умовах природного дефіциту йоду, Маляр Вол. В., Ломага Ю. Ю., Слободкіна С. П. (2003)
Бутіна Л. І. - Лікування психоемоційних розладів у жінок клімактеричного періоду, Галалу С. І., Золотухін М. С., Петров Ю. А., Дабіжа Л. П. (2003)
Золотухін М. С. - Застосування препарату диферелін для лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок в пременопаузі, Бутіна Л. І., Щербіна Н. В., Маханькова О. В., Солоп М. І., Кас’янова Н. В., Каліновська Н. Є., Теліус Л. Г. (2003)
Ткачук Т. Є. - Репродуктивне здоров'я у жінок з вульварними інтраепітеліальними неоплазіями та карциномами вульви (2003)
Лизин М. А. - Лікування гіперплазії ендометрію в пременопаузі, Гудивок І. І., Нітефор І. Б., Головчак І. С., Стоцький С. С., Пахаренко Л. В. (2003)
Лизин М. А. - Постоваріоектомічний синдром, Гудивок І. І., Геник Н. І., Нітефор І. Б., Стоцький С. С., Пахаренко Л. В., Ємець Н. О. (2003)
Ольшевська О. В. - Можливості гормоногенезу і оцінка адаптації в системі мати-плацента-плід в динаміці пологів при хронічному пієлонефриті та прееклампсії на тлі хронічного пієлонефриту (2003)
Ткачук Т. Є. - Рівень гормонів щитоподібної залози при дисплазіях епітелію вульви в менопаузі (2003)
Мальцева О. І. - Показники обміну катехоламінів у дівчат з різним паспортним віком (2003)
Макарчук О. М. - Макроглобуліни як маркери розвитку акушерських та перинатальних ускладнень (2003)
Ткаліч В. О. - Перебіг і ведення пологів у вагітних з патологією шийки матки, Леуш С. Ст., Бойчук А. В., Щуревська О. Д., Раскалей Н. В. (2003)
Жарких А. В. - особливості перебігу вагітності та пологів залежно від типологічних характеристик жінок, Бєляєва Т. М. (2003)
Ломага Ю. Ю. - Визначення стану перинатального ризику у жінок із внутрішньоматковою загибеллю плода та самовільними викиднями в анамнезі при невиношуваній вагітності в умовах природного дефіциту йоду, Маляр В. В., Цмур О. В. (2003)
Вакалюк Л. М. - Акустична структура і ехометрична характеристика ділянки рубйя на матці в післяопераційному періоді (2003)
Лимар Л. Є. - Застосування антигомотоксичних засобів у комплексному лікуванні преклімактеричних розладів при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, Маланчук Л. М., Лимар Н. А. (2003)
Маланчук Л. М. - Застосування препарату кальцій-Д3 нікомед у комплексномулікуванні клімактеричних розладів, Лимар Л. Є., Кучма З. М., Флехнер В. М. (2003)
Олійник Н. М. - Нові аспекти використання кальцій-Д3 нікомед у профілактиці та лікуванні остеопенії у вагітних та породіль із захворюваннями гепатобіліарної системи, Кузьма Н. О. (2003)
Олійник Н. М. - Гестаційні ускладнення у вагітних із фетоплацентарною недостатністю на фоні захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту, Гаврищак О. Б. (2003)
Лукащук-Федик С. В. - Корекція репродуктивного здоров'я - як елемент освіти у вищому навчальному закладі, Луй З. І., Якобчук М. В., Курко Г. Б., Дембіцька М. П., Бойко О. В., Цетнар Л. Й. (2003)
Барна О. М. - Деякі особливості діагностики ішемічної хвороби серця у жінок в період менопаузи (огляд літератури та власні дані) (2003)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини та показники біологічного віку у жінок в пізньому постменопаузальному періоді залежно від рівня фізичної активності, Шеремет О. Б., Слюсаренко О. М. (2003)
Поворознюк В. В. - Вивчення ефективності міорелаксантів у лікуванні болю в нижній частині спини в жінок у постменопаузальному періоді, Григор'єва Н. В., Литвин В. О. (2003)
Поворознюк В. В. - Селективні регулятори естрогенних рецепторів у корекції структурно-функціональних порушень кісткової тканини в постменопаузальному періоді (експериментально-клінічні дослідження), Григор'єва Н. В., Мухайдлі О. В., Лузін В. І. (2003)
Поворознюк В. В. - Вивчення ефективності актовегіну в лікуванні остеоартрозу колінних суглобів у жінок у постменопаузальному періоді, Шеремет О. Б., Григор'єва Н. В., Міхньов І. О., Заєць В. Б. (2003)
Геряк С. М. - Гемодинамічні порушення та зміни мінеральної щільності кісткової тканини у вагітних з гіпотиреозом (2003)
Локащук-Федик С. В. - Досвід роботи центру корекції репродуктивної культури молоді Тернопільської академії народного господарства, Шніцер В. М., Василевская С. І. (2003)
Маркін Л. Б. - Особливості кровотоку в судинах плацентарного ложа при затримці розвитку плода, Медвєдєва О. С. (2003)
Григоренко А. П. - Віковий профіль гіпофізарно-яєчникових гормонів у жінок з матково-вагінальним пролапсом (2003)
Хміль С. В. - Використання паузогесту у жінок з постменопаузальними порушеннями, Стельмах О. Є., Багній Н. І., Франчук О. А., Вітик Д. П., Зарічанська Х. В. (2003)
Швед М. І. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у жінок хворих на цукровий діабет в постменопаузальному періоді, Отченашенко В. А., Пасєчко Н. В. (2003)
Маркін Л. Б. - Технологія пологодопомоги при слабкості пологової діяльності, Кучерова М. М. (2003)
Маркін Л. Б. - Застосування бад біотроф-5 + фітокомплекс в комплексному лікуванні ендометріозу тіла матки, Попович А. І. (2003)
Хміль С. В. - Вплив магнітолазерної терапії на щільність кісткових тканин у хворих на посткастраційний синдром, Жиляєв М. І., Лучка А. В., Романчук Л. І., Стельмах О. Є. (2003)
Хміль С. В. - Ефективність внутрішньоматкової гормональної системи "Мірена" з левоноргестрелом у жінок з фіброміомою матки та внутрішнім ендометріозом, Бульса М. Г. (2003)
Хміль С. В. - Застосування емболізації маткових артерій для лікування фіброміоми матки, Бульса М. Г. (2003)
Бойчук А. В. - Застосування прожестожелю в лікуванні доброякісних захворювань молочної залози, Франчук А. Ю., Берегуляк О. О., Шубала Т. Е. (2003)
Бойчук А. В. - Гормонозамісна терапія в лікуванні клімактеричного синдрому, Коптюх В. І., Хлібовська О. І., Шадріна В. С., Бегош Б. М., Франчук О. А., Шубала Т. Е., Берегуляк О. О. (2003)
Маланчин І. М. - Профілактика перинатальних втрат у вагітних з прееклампсією (2003)
П'ятночка І. Т. - Легеневі геморагічні ускладнення у жінок, хворих на туберкульоз легень в доменопаузальний та післяменопаузальний період життя, Грищук Л. А., Корнага С. І., Білик С. О. (2003)
Градов О. В. - Загальнодоступні морфогістохімічні лабораторії на чипі на базі сіток рахункових камер різних типів: мікрофлюїдні морфодинамічні робочі станції, Нотченко О. В. (2012)
Харченко С. В. - Морфофункциональные изменения и механизмы их реализации в легких, развивавшихся под воздействием парацетамола и нимесулида, Лазарев К. Л. (2012)
Волошин В. М. - Морфологічні зміни тимусу статевонезрілих щурів після інгаляційного впливу толуолу (2012)
Жилюк В. І. - Характеристика морфологічних змін нервових та ендотеліальних клітин СА1 зони гіпокампу у щурів з алоксан-індукованою гіперглікемією за умов застосування ноотропних засобів, Мамчур В. Й. (2012)
Малофій Л. С. - Особливості розподілу імунокомпетентних клітин в сегментарних бронхах у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2012)
Медведєв М. В. - Імуногістохімічна оцінка стану міоматозної тканини та міометрія у хворих на лейоміому матки при гіпо- та гіперестрогенних станах, обумовленних різними схемами використання аналогів гонадотропін-релізинг гормону (2012)
Новиков Н. Ю. - Морфологические изменения при мембраногенном отеке легких в условиях заместительной сурфактантной терапии (2012)
Богданова Л. О. - Особенности формирования композиционной структуры многофункциональной рекреации в условиях исторических ландшафтов (2009)
Вольська С. О. - Творчість народного майстра Лідії Стасюк: збереження традицій в період глобалізації (2009)
Гнатюк В. А. - Знакова алегорика на печатках ремісничих цехів Кам'янця-Подільського кінця ХІХ століття (2009)
Грималюк Р. - Вітражний іконостас Свято-Івано-Усікновенського храму у Харкові (2009)
Дудка О. М. - Організаційні процеси в архітектурі 20-30-х років ХХ століття та їх вплив на формування проектної практики (2009)
Дяків М. В. - Центри виробництва професійних художніх меблів (2009)
Івашко Ю. В. - Специфіка планування будинків модерну України (2009)
Костенко Н. Є. - Композиторська творчість як дзеркало виконавського мислення (на прикладі музики Б. Міхєєва для домри) (2009)
Красовська І. В. - Трансформація традиційних весільних обрядодій Буковини і Молдови у сучасне весілля південного району Дністровсько-Прутського межиріччя (2009)
Марковская З. И. - Шнеур Залман как создатель этико-философской концепции восточно-европейского хасидизма (2009)
Нагорняк Х. М. - Декор та орнамент Покутської вишивки кінця ХІХ - середини ХХ століття (2009)
Осиченко Г. О. - Формоутворення в сучасній архітектурі на прикладі Музеїв Гуггенхайма, Гусев А. О. (2009)
Плотнік Н. А. - Збереження етнічної самобутності російської та української народнопісенної культури на території етноконтактної зони - Слобожанщини (2009)
Русаков І. О. - Аналіз сучасних тенденцій в розвитку та формуванні допоміжних функцій адміністративно-офісних будівель, Хрипун Т. М. (2009)
Рябушина И. А. - Забытая версия раннего калифорнийского модернизма. Ирвинг Джон Гилл, 1870-1936 (2009)
Содомора Х. - Типологія металевих прикрас та шкіряних доповнень до традиційного чоловічого одягу в українських Карпатах кінця ХІХ - початку ХХ століття (2009)
Старкова А. В. - Гипертекст как отражение нелинейности электронной эпохи. Компьютерные игры и гипертекст (2009)
Сысоева Е. В. - Международная выставка декоративного и индустриального искусства 1925 года в Париже (2009)
Тканко О. Д. - Національна тематика у творчості випускників львівської школи моделювання костюму (2009)
Шевцова Г. В. - Народне житло Японії: аналогії з процессами розвитку народної архітектури в Україні (2009)
Швед М. І. - Актуальні питання патофізіології та лікування метаболічного синдрому х, Отченашенко В. А. (2000)
Скляров О. Я. - Функціональні взаємовідношення між ендоекологічними компонентами травної системи, Косий Є. Р., Бейда Р. П., Бондарчук Т. І. (2000)
Косцик H. Р. - Екологічні аспекти та діагностика тиреопатій у дітей (2000)
Зозуля Ю. П. - Хірургічні доступи до базальних менінгіом супратенторіальної локалізації, Кваша М. С., Кондратюк В. В. (2000)
Жулкевич І. В. - Методологічні підходи до вивчення якості життя в гематологічних дослідженнях, Сміян С. І., Гаврилюк М. Є., Кміта Г. Г., Крамар Л. Т., Корчинська Р. Й. (2000)
Караченцев Ю. І. - Індукційна кріотерапія в лікуванні аутоімунного тиреоїдиту (2000)
Василюк В. В. - Ефективність комплексної терапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційованої з гелікобактер пілорі, Шостак С. Є., Кравчук Н. В. (2000)
Федів О. І. - Захисний слизовий бар’єр при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки із супутнім ураженням гепатобіліарної системи у хворих різного віку (2000)
Радецька Л. В. - Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на морфо-функціональний стан тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця (2000)
Андрейчин С. М. - Вплив сорбційної терапії на перебіг хронічних невиразкових проктосигмоїдитів з гіпертрофічними і атрофічними змінами слизової товстої кишки (2000)
Корнацький В. М. - Медико-соціальна значимість серцево-судинних захворювань в стані здоров’я населення України в сучасних умовах (2000)
Абдулаєв Р. П. - Перебіг виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки у хворих, які вживають тютюн "нас” (2000)
Ковальчук Л. Я. - Роль вегетативної нервової системи в агресивності перебігу атеросклеротичного ураження артерій нижніх кінцівок, Венгер І. К., Кадубець В. Я. (2000)
Єдинак О. М. - Медико-технічні основи розробки і застосування малоінвазивних засобів репозиції уламків та остеосинтезу при внутрішньосуглобових переломах, Березовський О. І., Андрейчин В. А., Процайло М. Д., Малий Ю. В., Сморщок Ю. С. (2000)
Мішалов В. Г. - Наш досвід застосування мінірозрізів при хірургічному лікуванні транссексуалізму, Храпач В. В., Балабан О. В., Літвінова Н. Ю., Альошина І. Г. (2000)
Яшан О. І. - Порівняння двох технік мастоїдопластики за матеріалами однієї клініки (2000)
Шор Н. А. - Порівняльна характеристика імунних порушень у хворих з пептичними виразками дванадцятипалої кишки – "гігантськими” та звичайних розмірів, Фролов В. М. , Курочка І. Є., Клокол Д. Є. (2000)
Максимлюк В. І. - Оцінка ступеня ендогенної інтоксикації у хворих на обтураційну жовтяницю, спричинену жовчнокам’яною хворобою, Бех М. Д., Смачило І. І. (2000)
Сюта Л. О. - Прогностична оцінка стійкості гемостазу при гастродуоденальній виразковій кровотечі (2000)
Галникіна С. О. - Особливості перебігу посткастраційного синдрому у жінок менопаузального віку, Хміль С. В., Луків А. К., Белінська Л. А. (2000)
Заболотнов В. О. - Стан клітинної ланки імунітету у жінок з бронхо-легеневою патологією на 2-3 добу післяпологового періоду (2000)
Белазі Н. - Особливості гомеостазу жінок, які багато народжують, до і після абдомінального розродження (2000)
Іванов І. І. - Вплив антагоністів кальцію на гомеостаз кальцію при лікуванні прееклампсії вагітних жінок (2000)
Лобода В. Ф. - Аналіз клінічних симптомів і даних параклінічних методів обстеження дітей з хронічною патологією гепатобіліарної системи, Кінаш М. І. (2000)
Абунада А. - Акцентуації характеру підлітків, які страждають на хронічні захворювання органів дихання (2000)
Ковальова О. М. - Порівняльна характеристика циркадного ритму функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей на грудному та штучному вигодовуванні (2000)
Лобода В. Ф. - Клінічні та параклінічні критерії хронічного пієлонефриту та дисметаболічних нефропатій у дітей, Боймиструк Т. П. (2000)
Траверсе Г. М. - Функціональна активність стрес-забезпечуючих систем та її зв’язок з регуляторною функцією вегетативних центрів дітей, які часто хворіють, Горішна О. В. (2000)
Федорців О. Є. - Стан клітинної та гуморальної ланки імунітету у дітей з гострим гломерулонефритом, Філюк А. П. (2000)
Шкурупій Д. А. - Оцінка клінічної ефективності напівелементних сумішей у немовлят в умовах інтенсивної терапії (2000)
Янко Н. В. - Особливості адаптації до навчального процесу учнів початкових класів гімназії (2000)
Гнатюк Р. М. - Перебіг та вихід неврастенії сучасності, Чабан О. С. (2000)
Шкробот С. І. - Остеопенічний синдром у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу, Сохор Н. Р. (2000)
Мисула І. Р. - Морфометрична оцінка вікових змін серця у експериментальних тварин, Гнатюк М. С., Сусла О. Б. (2000)
Грицина І. В. - Атріовентрикулярна блокада: клініко-морфологічні кореляції (2000)
Нуралієв Н. А. - До механізму дії біфідумбактерину PL на кровотворення і імунну систему в експерименті, Дусчанов Б. А., Судулаєв О. К. (2000)
Кузьменко С. А. - Активність дегідрогеназ печінки щурів при аманіта-фалоїдиновому гепатиті (2000)
Чергінець А. В. - Вплив фуросеміду на розвиток алерген-індукованої бронхообструкції у морських свинок (2000)
Гнатюк М. С. - Вплив превентивного магнітолазерного опромінення на морфометричні показники печінки при експериментальному токсичному гепатиті, Гудима А. А., Гусак О. М. (2000)
Запорожан В. М. - Вивчення ефекту та механізму впливу нітриту натрію на репродуктивну систему інфантильних щурів-самців, Гоженко А. І., Савицький І. В. (2000)
Алексеєв О. М. - Будова виносних канальців яєчка людини (2000)
Романюк В. Л. - Вроджений зоб телят як біоіндикатор йодної недостатності довкілля, Луцик В. В. (2000)
Васильєва Н. А. - Специфічна терапія лептоспірозу (2000)
Степаненко А. В. - Соціологічні дослідження в системі акредитації закладів охорони здоров’я, Морозов А. М. (2000)
Рабінович П. М. - Виявлення соціальної сутності правових і державних явищ — головне завдання юридичної науки (2011)
Матвійчук В. К. - Актуальні проблеми юридичної науки 2010 (2011)
Єрохін С. А. - Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці, Нікітін Ю. В., Нікітіна І. В. (2011)
Куц В. М. - Підготовка прокурорських кадрів у контексті реформування правничої освіти: європейські моделі та вітчизняні реалії (2011)
Вовк В. М. - Про "корисність" вивчення римського права студентами — юристами (2011)
Столярський О. В. - Права людини в умовах національного та глобального правопорядку (2011)
Кампо В. М. - Конституційна юстиція в Україні: проблеми і перспектива (2011)
Єзеров А. А. - Об'єкт та зміст конституційної безпеки (2011)
Снігур І. Й. - Установча влада народу та установча функція парламенту (окремі аспекти взаємодії) (2011)
Клименкo О. М. - Інститут Президента України в аспекті конституційно-правової моделі примусового відчуження приватної власності для забезпечення суспільних потреб (2011)
Мельник O. В. - Організація роботи виборчих комісій: деякі проблеми законодавчого регулювання (2011)
Борденюк В. І. - Окремі аспекти наукового забезпечення реформування місцевого самоврядування в Україні (2011)
Демський Е. Ф. - Адміністративні послуги та їх юридична природа (2011)
Лагус І. І. - Адміністративний договір як інструмент регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на регіональному рівні (2011)
Прилуцький Р. Б. - Цінність, перевірена часом: господарському праву сто років (2011)
Карчевський К. А. - Проблеми визнання недійсним значного правочину акціонерного товариства, вчиненого з порушенням встановленого порядку (2011)
Соловйов А. В. - Проблемні питання правового регулювання участі держави у біржових відносинах (2011)
Лаврінчук І. П. - Забезпечення трудових прав за Європейськими стандартами (2011)
Гаращенко Л. П. - Кодифікація трудового законодавства України: цілі та принципи (2011)
Бортнік С. В. - Шляхи удосконалення функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні (2011)
Лаврухіна Н. О. - Проблемні питання сплати страхових внесків до Пенсійного фонду підприємцями, які працюють за спрощеною системою оподаткування (2011)
Шумило М. М. - Підстави виникнення пенсійних правовідносин (2011)
Ященко А. М. - Класифікація злочинів: деякі аспекти законодавчої регламентації (2011)
Стрєлков Л. О. - Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (2011)
Вітко О. Ю. - Об'єкт злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів: постановка проблеми (2011)
Нікітін Ю. В. - Внутрішня безпека українського суспільства як новий напрямок у кримінології (2011)
Денисов С. Ф. - Клінічна кримінологія: стан та проблеми розвитку, Юрасов А. В. (2011)
Сервецький І. В. - Розшукове право: самостійна галузева юридична наука, Юрченко О. М. (2011)
Шевчук В. М. - Організаційна функція тактичних операцій (2011)
Александренко О. В. - Проблемні питання розкриття та розслідування серійних сексуальних вбивств (аналіз літературних джерел) (2011)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Норми jus cogens — сучасне jus gentium intra se (2011)
Репецький В. М. - Особливості дії норм внутрішньодержавного права на території з міжнародним режимом (2011)
Топільницький М. В. - Витоки інституту міжнародно-правового визнання держав (2011)
Стасюк С. В. - Особливості регулювання сучасних збройних конфліктів: проблеми та перспективи (2011)
Орлов Ю. Ю. - Інноваційна діяльність Національної академії внутрішніх справ (2011)
Солоненко О. М. - Функціональний аспект принципів права у правозастосовній діяльності (2011)
Дутка М. Т. - Формально-юридичні джерела муніципально-правових норм (2011)
Кінаш Б. С. - Правові аспекти державного будівництва в Україні (2011)
Князєв С. М. - Фінансова піраміда: поняття та криміналістичні ознаки (2011)
Росоляк О. Б. - Місце і роль виконавчої влади України у формуванні та виконанні державного бюджету України (2011)
Лебідь В. І. - Предмет правового регулювання кодексів України (2011)
Томма Р. П. - Порушення авторських і суміжних прав та відповідальність за їх учинення, Варивода В. І. (2011)
Гура І. В. - Нотаріат як публічно-правовий інститут охорони та захисту прав громадян (2011)
Братасюк В. М. - Людина-особистість як суб’єкт права: методологічні засади дослідження (2011)
Хуторянський О. В. - Потерпілий від злочину, передбаченого статтею 136 Кримінального кодексу України: кримінально-правовий аналіз, Останін В. О. (2011)
Користін О. Є. - Організована економічна злочинність в Україні: сучасний стан і стратегія протидії, Чернявський С. С. (2011)
Хахановський В. Г. - Особливості криміналістичної характеристики кіберзлочинів (2011)
Алексашина Н. С. - Підвищення рівня податкової соціальної пільги як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки (2011)
Ієвіня О. В. - Поняття неповнолітніх батьків у сімейному законодавстві України (2011)
Майгур М. О. - Процесуальний порядок закриття кримінальної справи за реабілітуючими підставами (2011)
Давиденко В. В. - Слідчий огляд документів у справах про ухилення від військової служби (2011)
Колб О. Г. - Віктимологічний аспект злочинів, що вчиняє персонал виправних колоній (2011)
Гіда Є. О. - Праксеологічна сутність правопорядку (2011)
Юсупов В. В. - Розвиток криміналістики в Київській, Одеській, Харківській наукових школах: головні етапи та персоналії (2011)
Чичиркіна С. П. - Способи приховування злочинів у сфері службової діяльності (2011)
Братасюк М. Г. - Біологізаторсько-волюнтаристський підхід до конфліктів у праві (2011)
Слюсаренко О. Л. - Праворозуміння в епоху постмодерну (2011)
Музика І. В. - Проблеми окреслення предметного поля історико-правової науки: сучасний науковий дискурс (2011)
Павлишин О. В. - Реформування правової системи України як філософсько-правова проблема (семіотичний підхід) (2011)
Присухін С. І. - Іван Павло ІІ про право на життя в умовах кризи сучасної цивілізації (2011)
Чернопищук Я. В. - Концептуальні підходи наукового пізнання євроінтеграційних процесів у конституційному праві (2011)
Заіка Ю. О. - Реалізація принципу справедливості при зміні черговості спадкоємців за законом (2011)
Лебідь В. І. - Співвідношення Цивільного кодексу України та інших кодексів України: окремі питання предмету правового регулювання (2011)
Бахрієва З. Р. - До проблеми правового регулювання припинення цивільних договорів (2011)
Матвійчук А. О. - Поняття сприятливого навколишнього природного середовища у немайнових відносинах, що регулюються цивільним правом (2011)
Бичкова C. C. - Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження (2011)
Турчин-Кукаріна І. В. - Характеристика змісту, обсягу, форми та функцій цивільно-процесуальних оціночних понять права (2011)
Прилуцький Р. Б. - Про відповідність принципів господарського права потребам докорінної перебудови економіки України у світлі наслідків фінансово-економічної кризи та глобальних змін клімату (2011)
Нескороджена Л. Л. - Реєстрація права власності громадян на новостворене нерухоме майно (2011)
Диковенко К. О. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення державного регулювання у сфері господарської діяльності в Україні (2011)
Жорнокуй Ю. М. - Об'єкт корпоративного правовідношення (2011)
Пилипенко П. Д. - Внутрішній трудовий розпорядок як об'єкт правового регулювання, Пилипенко Ю. П. (2011)
Дараганова Н. В. - Особливості правового регулювання робочого часу екіпажу повітряного судна України (2011)
Бейкун А. Л. - Деякі критерії правового взаємозв'язку економічних, управлінських та природоохоронних чинників у сфері раціонального використання природних ресурсів в аграрному виробництві, що опосередковують екологічну безпеку (2011)
Гетманець О. П. - Напрямки удосконалення законодавства щодо бюджетного контролю (2011)
Симов'ян С. В. - Засоби протидії легалізації злочинних доходів у системі державного фінансового контролю в Україні (2011)
Ящук О. В. - Законодавство України про адміністративну відповідальність: сучасний стан і перспективні положення його розвитку (2011)
Матвійчук В. К. - Особливо жорстоке поводження як ознака об'єктивної сторони складу злочину (2011)
Габро О. І. - Порівняльно-правова характеристика складів злочинів, передбачених ст. ст. 384 і 385 КК України, та аналогічних діянь кримінального законодавства республік колишнього СРСР (2011)
Карпенко М. І. - Особливо кваліфікуючі обставини вчинення злочину, передбаченого статтею 406 Кримінального кодексу України, потребують законодавчого удосконалення (2011)
Денисов С. Ф. - Профілактика групової злочинності осіб молодіжного віку (2011)
Ковалевська Є. С. - Виготовлення та обіг платіжних карток у світі: етапи розвитку ринку та проблеми боротьби зі злочинністю (2011)
Пилипенко Д. О. - Термінологічне визначення осіб кримінально-процесуальних правовідносин (2011)
Єлєазаров О. П. - Особливості міжнародно-правової регламентації захисту морського середовища (2011)
Буковецька Н. В. - Визнання і виконання рішень іноземних судів у Франції (2011)
Разикова І. С. - Клінічна ефективність інгаляційних кортикостероїдів при бронхіальній астмі, Назарова А. А., Ірсалієва Ф. Х. (2001)
Усинська О. С. - Ефективність застосування озонотерапії в комбінованому лікуванні хронічних гастродуоденітів (2001)
Новак В. Л. - Імунне донорство. Виробництво та забезпеченість населення імунними препаратами плазми крові в 1991 - 2000 рр., Гриза П. В., Чугрієв А. М. (2001)
Федів О. І. - Динаміка гемостазіологічних порушень у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки при включенні до лікувального комплексу ербісолу (2001)
Давидович Н. Я. - Вплив етімізолу на зміну показників імуногомеостазу у хворих на цукровий діабет І типу з ураженням печінки залежно від тривалості хвороби (2001)
Іванова С. А. - Деякі аспекти мікробіоценозу кишечника здорової людини (2001)
Клименко В. І. - Особливості системної і легеневої гемодинаміки, деяких пресорних нейрогуморальних регулювальних субстанцій у хворих на її пертонічну хворобу на різних стадіях її розвитку (2001)
Бугаєнко В. В. - Добова ішемічна активність у хворих з різними клінічними формами ішемічної хвороби серця, Євтушенко О. В., Бобровська О. О. (2001)
Дунець Г. В. - Патогенетичне значення міжгормональних відношень андрогенів і глюкокортикоїдів при тонзилоодонтогенних ураженнях серця (2001)
Ружило С. В. - Механізми амбівалентних термінових реакцій гемодинаміки на вживання біоактивної води "Нафтуся", Гучко Б. Я., Попович І. Л. (2001)
Стефанюк В. Д. - Патоморфологічні зміни слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у робітників, які контактують із сполуками хрому на рівні і незначному перевищенні гранично допустимих концентрацій у повітрі робочих приміщень (2001)
Донбровська Е. - Нова концепція лікування пізньої шкірної порфірії дуже низькокалорійною фруктово-овочевою дієтою (2001)
Абдулаєв І. К. - Медико-соціальні аспекти поширеності анемії у жінок дітородного віку, які проживають в зоні екологічної стихії Південного Приаралля (2001)
Сміян С. І. - Клінічні аспекти змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на анкілозуючий спондилоартрит, Мерецька І. В., Масик О. М. (2001)
П'ятночка І. Т. - Захворювання легень та остеопороз, Грищук Л. А., Паламар М. В. (2001)
Сміян С. І. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини в анемізованих жінок, Жулкевич І. В., Бакалюк О. Й., Дячан Л. (2001)
Ковальчук Л. Я. - Структурно-функціональний стан шлунка і дванадцятипалої кишки у віддаленні терміни після операції, Беденюк А. Д., Сухінський Р. К., Лисейко О. Б., Заборний М. В. (2001)
Вірстюк Н. Г. - Клініко-морфологічні особливості внутрішньопечінкового холестазу (2001)
Процайло М. Д. - Концептуальна модель патогенезу синдрому довготривалого стиснення, Костик В. М., Синицька В. О., Стець В. М., та ін. (2001)
Науменко О. М. - Характеристика супровідної патології та її імовірна патогенетична роль у хворих на хронічний риніт, Терещенко В. П., Полякова В. О. (2001)
Бліхар В. Є. - Ефективність комплексного лікування гемангіом у дітей, Бондарчук В. Л., Коновальчук М. В., Данилків С. О., Дауда Д. С. (2001)
Хміль С. В. - Імунна ефективність використання нового протимікробного препарату флуренізиду в комплексній превентивній терапії гнійно-запальних ускладнень кесарського розтину у породіль, які проживають у зоні незначного радіаційного забруднення, Кравець Т. В., Ничик А. З. (2001)
Макарчук О. М. - Стан деяких показників гуморального імунітету в організмі матері і плода при фізіологічному перебігу вагітності (2001)
Пересунько О. П. - Спадковий фактор в оцінці клінічного анамнезу та перебігу раку жіночої репродуктивної системи (2001)
Гнатюк М. С. - Вплив магнітолазерного опромінення на структурно-функціональні зміни товстої кишки при експериментальному коліті, Андрейчин С. М., Мисула І. Р. (2001)
Файфура В. В. - Вагусні реакції серця різностатевих тварин з міокардіодистрофіями різного генезу, Хара М. Р., Сас Л. М., Кіндрацька В. Б., Коляда Н. С. (2001)
Дзюбановський І. Я. - Роль ураження відвідної петлі в генезі поглиблення ендогенної інтоксикації у ранньому післяопераційному періоді у хворих з гострою тонкокишковою непрохідністю, Свистун Р. В., Гаргула В. Д., Квік І. І., та ін. (2001)
Шорахмедов Ш. К. - Динаміка імунологічних змін при гострому пієлонефриті в експерименті, Іріскулов П. І., Батирбеков А. А. (2001)
Шукурлаєв К. Ш. - Протизапальні властивості нового похідного тіокарбомату (2001)
Чекаліна Н. І. - Ангіопротекторні властивості пептидних біорегуляторів при експериментальному автоімунному пошкодженні судин (2001)
Гнатюк Р. М. - Особливості перебігу та виходу гістіорних невротичних розладів (2001)
Сонник Є. Г. - Показники сексуального здоров'я подружніх пар, де чоловік страждає на шизофренію і сексуальна дисгармонія обумовлена низьким рівнем психологічної та соціально-психологічної адаптації подружжя (2001)
Шкробот С. І. - Механізми ефективності сульфідної бальнеотерапії хворих на поперековий остеохондроз на санаторному етапі реабілітації (2001)
Лобода В. Ф. - Чинники, що зумовлюють інтоксикаційний синдром при гострих кишкових інфекціях у дітей, Мазур Н. В., Шідловська Н. В., Балацька Н. І. (2001)
Федорців О. Є. - Захворюваність на хронічний пієлонефрит дитячого населення міста Тернополя , Крохмалюк Л. А. (2001)
Куновська Л. М. - Вплив внутрішньоутробного інфікування на перебіг неонатального періоду новонароджених дітей (2001)
Федорців О. Є. - Вплив харчування на перебіг гіпотрофії у дітей грудного віку, Гащинський В. Б., Цідилко І. М. (2001)
Хунов Ю. А. - Механізми державного регулювання в період реорганізації охорони здоров'я (2001)
Буняк Н. А. - Вплив забруднення атмосферного повітря на фізичний розвиток дітей дошкільного віку (2001)
Поташнюк І. М. - Гігієнічна оцінка ефективності організації корекційно-педагогічного процесу в школах для дітей із затримкою психічного розвитку і шляхи її оптимізації (2001)
Федина В. М. - Про лікувальні властивості трускавецьких мінеральних вод (2001)
Москаленко В. З. - Студентське наукове товариство як етап підготовки лікаря за спеціальністю "дитяча хірургія, Сопов Г. О., Веселий С. В., Латишов К. В. (2001)
Васильєва Н. А. - Роль водного фактора в епідеміології лептоспірозу (2001)
Кліщ І. М. - Ефективність використання цеоліту з метою корекції порушень мікросомального окислення у тварин різного віку з токсичним ураженням печінки тетрахлорметаном, Корда М. М., Фіра Л. С., Дем'яненко В. В., та ін. (2001)
Джужа О. М. - Місце віктимологічного вчення у кримінологічній науці (2011)
Стрельченко О. Г. - Суб’єкти публічного адміністрування сфери охорони здоров’я (2011)
Мосьондз С. О. - Джерела державної політики у сфері науки в Україні (2011)
Буличева Н. А. - Електронне урядування у сфері надання адміністративних послуг органами державної влади, Пивовар Ю. І. (2011)
Чорна В. Г. - Ліцензування як адміністративно-правовий засіб регулювання позашкільної освіти в Україні (2011)
Багрій Т. Я. - Принцип верховенства права як умова розвитку сучасного українського конституціоналізму (2011)
Алексійчук К. О. - Правовий статус фонду гарантування вкладів фізичних осіб у контексті реформування фінансового законодавства (2011)
Якимець Ю. В. - Контроль і нагляд як засоби публічного адміністрування сфери культури (2011)
Шевченко Л. В. - Правові засоби забезпечення цивільного захисту населення (2011)
Кузьмін Р. Р. - Перекриття каналів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова господарсько-правового механізму запобігання економічній злочинності (2011)
Вознюк А. А. - Ієрархічність як кримінально-правова ознака злочинної організації (2011)
Тичина Д. М. - Засади запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що вчиняють групи підлітків (2011)
Дзісяк О. П. - Ознаки корупційних діянь на етапі збирання первинних матеріалів про порушення податкового законодавства (2011)
Бусол О. Ю. - Підрозділи аналітичної розвідки як спеціальний суб’єкт оперативно-розшукового прогнозування (2011)
Чернявський С. С. - Актуальні проблеми досудового провадження у справах про незаконне одержання банківського кредиту (2011)
Калиновський О. В. - Судовий контроль і прокурорський нагляд за діяльністю органів дізнання та досудового слідства щодо порушення кримінальної справи (2011)
Петрова І. А. - Особливості оцінювання висновку судово-товарознавчої експертизи (2011)
Бахин В. П. - Особенности проведения задержания и обыска подозреваемого (2011)
Копотун І. М. - Підготовка заходів із забезпечення громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу (2011)
Мінченко С. І. - Проблеми формування правової культури працівників оперативних підрозділів в умовах демократизації суспільства (2011)
Терещенко Ю. В. - Слідчі та інші процесуальні дії: правова регламентація (2011)
Мартюк А. С. - Історичні засади формування політико-правових поглядів декабристів (2011)
Лавринець А. Є. - Міжнародно-правове регулювання прикордонного контролю (2011)
Кудря В. О. - Протидія торгівлі людьми: міжнародно-правові аспекти співробітництва правоохоронних органів (2011)
Говійко Є. А. - Юридична відповідальність Національного центрального бюро Інтерполу (2011)
Абрамова В. М. - Правова соціалізація особистості як об’єкт теоретико-правового дослідження, Швачка В. Ю. (2011)
Сульженко Ю. О. - Поняття та система економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Присухін С. І. - Неотомістська рефлексія категорії "справедливість" (2011)
Демиденко К. Є. - Шляхи імплементації міжнародних стандартів стосовно дитини до національного законодавства (2011)
Болотіна Н. Б. - Європейська соціальна хартія (переглянута) і Україна, Феськов М. М. (2011)
Костюк В. Л. - Європейська соціальна хартія (переглянута): тенденції удосконалення правового становища суб’єктів трудового права (2011)
Бортнік С. В. - Запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні у контексті Європейської соціальної хартії (переглянутої) (2011)
Венедіктов В. С. - Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем зайнятості та кодифікації трудового законодавства (2011)
Дараганова Н. В. - Історико-правовий аналіз виникнення трудових спорів в Україні (2011)
Петровський А. В. - Еволюція наукових думок щодо матеріального та процесуального аспекту визнання правочинів недійсними (2011)
Прилуцький Р. Б. - Про критерії визначення галузі права у світлі проблеми визнання господарського права самостійною галуззю права (2011)
Пєтков С. В. - Реформування адміністративного права як основа демократизації суспільства (2011)
Добрянська Н. В. - Правова природа адміністративно-господарських санкцій (2011)
Коваленко В. В. - Правові засади мінімізації фінансових ризиків на фондовому ринку (2011)
Рябець К. А. - Реалізація адміністративних правовідносин у галузі водного господарства (2011)
Рябець Т. А. - Шляхи оптимізації адміністративно-правових засад діяльності органів державного управління у галузі лісового господарства (2011)
Нікітіна І. О. - Одноінстанційний розгляд адміністративних справ: проблеми і перспективи (2011)
Матвійчук В. К. - Історія розвитку кримінального законодавства стосовно злочинів проти основ національної безпеки (2011)
Харь І. О. - Витоки, історія кримінально!правової охорони атмосферного повітря та сучасний стан проблеми (2011)
Габро О. І. - Витоки, історія кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, експерта та перекладача за ст. 384 КК України та сучасний стан проблеми (2011)
Демидова А. М. - Про системний підхід до захисту банків від загроз їх безпеці (2011)
Кузнецов В. В. - Кримінальна відповідальність за наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого за законодавством країн колишнього СРСР (2011)
Лога В. М. - Способи завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження типових об’єктів власності (2011)
Лопащук Д. І. - Витоки та генезис кримінальної відповідальності за вбивство, вчинене на замовлення (2011)
Сервецький І. В. - Принципи розшукового права (2011)
Єлєазаров О. П. - Здійснення юрисдикції прибережних держав з метою захисту морського середовища від забруднення з суден: міжнародно-правовий аспект (2011)
Матвійчук В. К. - Впровадження інформаційно–коммунікаційних технологій як додатковий засіб підвищення якості освіти (на прикладі юридичного факультету), Ілларіонов В. М. (2011)
Сульженко Ю. О. - Конституційний генезис захисту економічних прав та свобод людини і громадянина у світі та Україні (2011)
Полішко Н. Л. - Особливості укладання договорів на торгах, аукціонах, конкурсах (2011)
Апаров А. М. - Цивільно-правові аспекти визначення поняття "аматорський спорт" (2011)
Гайдулін О. О. - Тлумачення договорів доброї совісті (bonae fidei contractus) у римському контрактному праві (2011)
Гоголь Б. М. - Співвідношення права на інформацію та виключних прав автора (2011)
Матвійчук А. О. - Суб’єкти особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище (2011)
Бичкова С. С. - Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин, Чурпіта Г. В. (2011)
Чучкова Н. О. - Передумови виникнення та умови реалізації іноземними особами права на звернення до суду (2011)
Мироненко В. П. - Поняття, соціально-економічне та правове значення правочинів щодо земельних ділянок (2011)
Павлов Д. М. - Організаційно-правові засади фінансування органів виконавчої та судової влади із використанням програмно-цільового методу, Чубенко А. Г., Лемещук Л. В. (2011)
Дараганова Н. В. - Юридична відповідальність за адміністративні правопорушення на повітряному транспорті: дискусійні питання (2011)
Покатаєва О. В. - Правове регулювання справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну енергію та природний газ (2011)
Матвійчук В. К. - З’ясування теоретичних та правозастосовних положень стосовно деяких наслідків у складах злочинів проти навколишнього природного середовища (2011)
Харь І. О. - Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта складу злочинів проти навколишнього природного середовища (2011)
Габро О. І. - Суб’єктивна сторона складу злочину завідомо неправдиве показання (2011)
Архіпова К. С. - Правовий режим використання електронного цифрового підпису в аспекті попередження правопорушень і злочинів (2011)
Карпенко М. І. - Історичні аспекти кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів, Чередник В. М. (2011)
Олєйнічук О. М. - Історичні передумови розвитку на території України кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 175 КК України (ХІV – початок ХVІІІ століття) (2011)
Масько Д. В. - Покарання за кримінальними кодексами окремих держав за порушення правил охорони та видобутку надр (2011)
Салій П. І. - З’ясування понять "житло" та "інше володіння особи" як об’єктів кримінально-правової охорони їх недоторканості (2011)
Кухарук Ю. О. - Відвід у кримінальному судочинстві та усунення захисника від участі у справі (2011)
Сервецький І. В. - Об’єкти розшукового права (2011)
Стрєльцова О. В. - Організаційний механізм Європейського Союзу в сфері спільної кримінальної політики (2011)
Присухін С. І. - Абсолютизація істини в неотомізмі Івана Павла ІІ як альтернатива філософсько-правовому інструменталізму (2011)
Радзівілл О. А. - Алгоритми соціогенезу та їх значення для "управління правом" (2011)
Скуріхін С. М. - Форми правового виховання офіцерського складу Збройних Сил України (2011)
Чорний В. С. - Військові організації нових незалежних держав як чинник соціальної модернізації (2011)
Рабінович П. М. - Людяність як об’єкт протиправного посягання (2011)
Шатіло В. А. - Уряд та центральні органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади (2011)
Мироненко В. П. - Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності (2011)
Полішко Н. Л. - Поняття та значення інституту моральної шкоди в цивільному праві України (2011)
Лов’як О. О. - Відшкодування шкоди, завданої громадянинові діями службових осіб ОВС у стані необхідної оборони (2011)
Чурпіта Г. В. - Деякі аспекти суб’єктного складу справ окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин (2011)
Рубець І. В. - Презумпція батьківства та можливості її спростування за сімейним законодавством України (2011)
Прилуцький Р. Б. - До проблеми розмежування предметів господарського та цивільного права (2011)
Яськів Б. А. - Правовий режим майна акціонерного товариства (2011)
Дараганова Н. В. - Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів (2011)
Рябець К. А. - До питання організаційно–правового забезпечення якості води (2011)
Рябець Т. А. - Проблеми адміністративно–правового забезпечення лісокористування (2011)
Матвійчук В. К. - Інші тяжкі наслідки в злочинах проти довкілля: теоретичні та практичні проблеми (2011)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти основ національної безпеки України (2011)
Чередник В. М. - Генезис законодавчого формування кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів починаючи з часів Київської Русі по ХІХ століття (2011)
Савенкова Т. Г. - Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 238 КК України (2011)
Письменський Є. О. - Кримінально-правові проблеми звільнення від відбування покарання на підставі акту про помилування (2011)
Александренко О. В. - Правові засоби попередження та подолання протидії розслідуванню (2011)
Нікітін Ю. В. - Значення інтуїції та пильності при запобіганні та розкритті злочинів, Козлов П. П., Нікітіна І. В. (2011)
Козлюк Л. Г. - Значення типології особистості злочинця для спеціально–кримінологічного запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх (2011)
Сервецький І. В. - Завдання розшукового права (2011)
Медвідь Л. П. - Гарантії реалізації прав і свобод військовослужбовців (2011)
Савченко Ю. С. - Деякі особливості правового статусу військовослужбовців–жінок у Збройних Силах України (2011)
Богуцький П. П. - Правовий режим військового права у контексті системотворення українського права (2011)
Присухін С. І. - Проблема рівноправ’я чоловіків і жінок у неотомістській рефлексії (2011)
Привітання з ювілеєм доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України П.М. Рабіновича (2011)
Бігун В. - Метр вітчизняної теорії права. (До ювілею Петра Мойсейовича Рабіновича) (2011)
Ювілей члена редакційної колегії журналу "Юридична наука" кандидата юридичних наук, доцента Н.Б. Болотіної (2011)
Гармонізація екологічного законодавства в питаннях природокористування з міжнародним правом (2011)
Висловлюємо щире співчуття з приводу втрати Володимира Володимировича Сташиса (2011)
Єдинак О. М. - Сучасні підходи до комплексного консервативного лікування хвороби Легг-Кальве-Пертесса (огляд літератури, частина І), Процайло М. Д., Березовський О. І., Грубар Ю. О., Малий Ю. В., Кулянда І. С., Сморщок Ю. С. (2002)
Ковальчук М. Т. - Медикаментозна терапія атопічного дерматиту (2002)
Барна О. М. - Серцево-судинні ефекти естрогенів, Була Л. С., Буратинська О. Я. (2002)
Коморовський Р. Р. - Діастолічна міжшлуночкова взаємодія у хворих із гострим інфорктом міокарда (2002)
Соломчак Д. Б. - Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічний пієлонефрит з симптоматичною гіпертензією (2002)
Яцишин Р. І. - Корекція порушень у системі антиоксидантного захисту при системній склеродермії (2002)
Бойчук Т. В. - Результати генеалогічного дослідження хворих на неімунні нефропатії, Ковальчук Л. Є., Глушко Л. В. (2002)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурно-функціональних змін дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі, Дзюбановський І. Я., Луговий О. Б., Польовчик В. І. (2002)
Головач І. Ю. - Мінеральний обмін у хворих на цироз печінки і хронічний гепатит залежно від важкості перебігу захворювання, Митник З. М. (2002)
Зіменковський А. Б. - Уніфікація класифікацій противиразкових препаратів для оптимізації лікувального процесу в сучасній практичній гастроентерології, Івашків Н. М. (2002)
Фурман Ю. М. - Величина внутрішнього об'єму навантаження як основний фактор ефективності бігових оздоровчих тренувань (2002)
Федоров Ю. В. - Зміни показників активізаційних маркерів лімфоцитів як критерій диференційної діагностики кальцинуючої хвороби клапанів серця та ревматичного пошкодження клапанів серця (2002)
Сидоренко О. Л. - Гломерулонефрит у хворих із супутньою НВs-антигенемією, Бакалюк О. Й. (2002)
Ільницька Л. А. - Особливості імунного статусу у хворих на іхс при приєднанні дегенеративного аортального стенозу (2002)
Кліщ І. М. - Вираженість окиснювальної модифікації білків та стан антиоксидної системи у щурів різного віку з токсичним ураженням тетрахлорметаном, Бойчук А. В., Корда М. М. (2002)
Ружило С. В. - Механізми термінових ефектів біоактивної води Нафтуся на гемодинаміку печінки і шлунка людини (2002)
Андрейчин С. М. - Регіонарний кровообіг слизової прямої кишки при хронічних невиразкових проктосигмоїдитах (2002)
Аксентійчук Б. І. - Варіанти ефектів бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець на рівень урикемії та параметри вегетативного гомеостазу (2002)
Лобода В. Ф. - Взаємозв'язок між станом провідної системи серця, фізичним розвитком та дефіцитом кісткової маси в дітей, Гудима А. А., Балацька Н. І., Ясній О. Р., Боймиструк Т. П., Кінаш М. І., Шідловська Н. В. (2002)
Швед М. І. - Особливості порушення мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на цукровий діабет І та ІІ типів, Отченашенко В. А. (2002)
Сміян С. І. - Особливості обміну сполучної тканини у хворих на бронхіальну астму з різними ступенями остеодефіциту, Барладин О. Р. (2002)
Жулкевич І. В. - Визначення прогнозу структурно-функціональних змін кісткової тканини при гемобластових, Марценюк В. П. (2002)
Масик О. М. - Особливості мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта хворих на анкілозуючий спондилоартрит (2002)
Лозіна Л. Б. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак (2002)
Вацик М. В. - Вплив методів імунореанімації на функціональний стан імунної системи (2002)
Басистюк І. І. - Оцінка ризику операції у хворих з шлунково-кишковою кровотечею (2002)
Венгер І. К. - Вплив антиоксидантної терапії тіотриазоліном на пероксидне окиснення білків у хворих облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок, Куликовський М. Є., Пастернак А. Г., Булгакова А. І. (2002)
Саєнко В. Ф. - Особливості кровопостачання дванадцятипалої кишки за кровоточивої дуоденальної виразки у хворих похилого та старечого віку, Іващук О. І., Полінкевич Б. С., Пустовіт А. А. (2002)
Кваша М. С. - Динаміка імунного і тиреоїдного гомеостазу у хворих з менінгіомами головного мозку (2002)
Ковальчук Ю. М. - Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування шлункових виразок у світлі віддалених результатів (2002)
Маслій Я. О. - До патогенезу ураження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки в опечених хворих, Лучанко П. І., Таран В. М., Масляк Т. Р. (2002)
Швед А. М. - Динаміка параметрів перекисного окислення ліпідів у хворих на діабетичну ретинопатію під впливом вобензиму (2002)
Горішна О. В. - Корекція метаболічних порушень печінки у дітей, що мешкають на нітратнозабруднених територіях (2002)
Шкробот С. І. - Вплив додаткових факторів на імунну реактивність у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу (2002)
Білоус С. В. - Місце хронічної алкогольної енцефалопатії в клініці алкоголізму (2002)
Хміль С. В. - Оцінка ефективності застосування аналогу Gn-RH Золадексу при лікуванні фіброміоми матки та ендометріозу, Бульса М. Г., Ничик А. З. (2002)
Олійник Н. М. - Хвороби печінки у вагітних (2002)
Балла Н. В. - Характеристика оптичної густини епітелію сполучниці у викиднів чоловічої статі 5 - 7 місяців розвитку, Закрута А. М., Кривко Ю. Я., Закрута М. П. (2002)
Хміль С. В. - Динаміка клініко-параклінічних показників організму породіль, що проживають у північних районах Рівненської області, Кравець Т. В. (2002)
Сніжко Т. Б. - Порушення гемокоагуляційного гомеостазу при прееклампсії вагітних (2002)
Посохова К. А. - Вплив L-аргініну та N-нітро -L-аргініну на деякі показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в здорових тварин, Буковська В. В. (2002)
Мисула І. Р. - Динаміка маркерів ендогенної інтоксикації у дорослих та старих тварин в умовах розвитку адреналінової міокардіодистрофії, Сусла О. Б., Балабан Ю. С. (2002)
Нікіфоров І. А. - Місце грязелікування при ревізійному ендопротезуванні тазостегнового суглоба (2002)
Посохова К. А. - Особливості перебігу гемічної гіпоксії і ефективність препаратів антиоксидантної і антигіпоксантної дії у тварин з різною резистентністю до гіпоксії, Бережна І. Ю. (2002)
Котюжинська С. Г. - Порівняльна характеристика вплив нітриту натрію на систему гемостазу іn vivo та in vintro (2002)
Шульгай А. Г. - Структурно-морфометрична характеристика артеріального русла тонкої кишки (2002)
Галникіна С. О. - Вплив препарату клімадинон на показники ліпопероксидації та стан системи антиоксидного захисту у експериментальних тварин з посткастраційним синдромом (2002)
Лобода О. Ю. - Зміни в нирках щурів різних вікових груп при загальному зневодненні організму (2002)
Гнатюк М. С. - Морфологічні особливості епіфізів довгих трубчастих кісток при адаптації їх до клітинної дегідратації організму, Шовдра Н. В., Флекей П. П. (2002)
Сагатов Т. А. - Структурно-функціональна перебудова мікроциркуляторного русла тонкої кишки при впливі пестицидів в умовах алоксанового діабету, Рузібаєв Р. Ю. (2002)
Киричок О. М. - Морфо-функціональні особливості кісток скелета у тварин, адаптованих і неадаптованих до дегідратації при загальному зневодненні організму (2002)
Ястремська С. О. - Захисна дія холінфосфатидних ліпосом з інкапсульованими цитохромом с і манітолом при кадмієвому токсикозі (2002)
Халімов А. - Нова компресійна папілосфінктеропластика, Янгібаєв З., Карімов М., Янгібаєв О., Худайбергенов Б. (2002)
Рудень В. В. - Динаміка показників захворюваності, смертності та інвалідності від природжених вад розвитку серед населення України за період 1994-2000 роки (2002)
Ачабаєва Н. А. - Ефективність впливу комплексного методу післяопераційного лікування на гормональні показники та результати оперативного лікування в хворих після вшивання перфоративної виразки дванадцятипалої кишки, Ісмаілов С. І., Дусчанов Б. А. (2002)
Потьомкіна Г. О. - Роль імуноферментного аналізу в діагностиці сифілісу, Юркіна С. О., Гаврилюк А. М. (2002)
Чайка Г. В. - Досвід використання препарату "Зінацеф" для профілактики гнійно-септичних ускладнень у післяопераційному періоді, Галенда М. П., Сумовський О. М. (2002)
Закіров У. Б. - Вплив нових похідних триазолу і тіокарбамату на перебіг нейрорефлекторних виразок шлунка, Шукурлаєв К. Ш., Урунов Р. Х. (2002)
Янгібаєв З. Р. - Лапароскопічні операції на органах черевної порожнини, Ботіров Д. Ю., Кадіров З. Х., Назаров А. Х., Ешметов Ш. Р. (2002)
Барштейн Ю. А. - Андрейчин М. А., Ивахив О. Л. Бактериальные диареи. - Киев: Здоров'я, 1998 - 412 с. (2002)
Нагірний Я. П. - Гіпертрофічні розростання ясен і грибкова інфекція (2002)
Олександр Андріанович Ярош (світлій пам'яті) (2002)
Скакун О. Ф. - Потребою часу є прийняття деонтологічного (етичного) кодексу учених-правознавців України (2011)
Пахомов В. В. - Теоретичні засади забезпечення законності в державному управлінні (2011)
Попович Є. М. - Функціонування органів прокуратури України відповідно до європейських стандартів (2011)
Телічко О. А. - Процес адаптації трудового законодавства України в сфері охорони праці до європейських стандартів (2011)
Яловий К. В. - Регулювання Європейським Союзом та Світовою організацією торгівлі захисних заходів у сфері зовнішньої торгівлі (2011)
Арістова І. В. - Нормативно-правове забезпечення державної служби в Україні (2011)
Тітко І. А. - Окремі питання правової регламентації екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України (2011)
Клюєв О. М. - Поняття та сутність контролю, що здійснюється правоохоронними органами (2011)
Голубов А. Є. - Мета діяльності органів дізнання та досудового слідства з розслідування кримінальних справ (2011)
Бурбика М. М. - Напрями координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю (2011)
Стеценко В. Ю. - Обов’язкове медичне страхування в Україні: адміністративно-правовий аналіз основних законопроектів (2011)
Завальний М. В. - Особливості порушення справи про адміністративне правопорушення (2011)
Лукашев О. А. - Проблеми публічно-правової природи фінансів (2011)
Вавженчук С. Я. - Сутність та зміст захисту й охорони трудових прав у законодавстві України (2011)
Кисельова О. І. - Трудові конфлікти та трудові спори: поняття, характеристика, співвідношення (2011)
Іншин М. І. - Історія виникнення, розвитку та формування державної служби в Україні (2011)
Пилипишин В. П. - Поняття та основні риси державного управління (2011)
Дуравкіна Н. І. - Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина (2011)
Лазур Я. В. - Аналіз роботи інституцій Європейського Союзу, їхній досвід у сфері забезпечення основних прав і свобод людини та громадянина (2011)
Лукаш С. С. - Міжнародно-правове регулювання в сфері праці (2011)
Лопатін С. І. - Сфера інформаційних відносин:правове регулювання,проблемні питання (2011)
Сєрєбряк С. В. - Пропозиції удосконалення Закону України "Про прокуратуру" (2011)
Музичук О. М. - Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів (2011)
Куліш А. М. - Державна кадрова політика в сфері діяльності правоохоронних органів (2011)
Чернецький О. Л. - Шляхи попередження адміністративної деліктності неповнолітніх (2011)
Стеценко С. Г. - Виконавча влада та роль Конституції України в організації її діяльності (2011)
Штих О. В. - Аналіз значення доказування в справах про адміністративне правопорушення (2011)
Кучерявенко М. П. - Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподаткування (2011)
Козачок Н. В. - Способи та методи правового регулювання трудових відносин: співвідношення понять (2011)
Устинов С. О. - Співвідношення термінів "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" в законодавстві України (2011)
Паращук Ю.С. - Особливості ліпідного та мінерального обміну у жінок, хворих на постоваріоектомічний синдром, Березовська О. Є. (2002)
Лакуста Н. М. - Зміни необмеженого тканинного протеолізу у вагітних жінок при передчасному розривіі плодових оболонок та урогенітальній інфекції, Завадовська І. Г. (2002)
Луб'яна С. С. - Клінічна адаптація різних методів терапії хронічних сальпінгоофоритів у жінок репродуктивного віку, Шелигін О. С. (2002)
Цинтар С. А. - Рівень статевих та гонадотропних гормонів при паталогічних станах ендометрія дисгормональної природи у жінок з преклімактеричними та клімактеричними менометрорагіями, Юзько О. М., Завадовська І. Г. (2002)
Камінський В. В. - Порівняльна оцінка різних методів субтотальної гістеректомії при доброякісних пухлинах матки, Каюк В. Г., Ямчук М. М., Краєвська Н. А. (2002)
Жабченко І. А. - Сучасні погляди на метаболізм заліза та профілактику анемії у вагітних в умовах екологічних негараздів, Бондаренко О. М. (2002)
Квашенко В. П. - Вплив нейрообмінно-ендокринного синдрому на перебіг перименопаузального періоду у жінок, Богослав Ю. П. (2002)
Мировіч Д. Ю. - Питання профілактики і лікування посткастраційного синдрому, Петренко С. О., Чурілов А. В., Мировіч Є. Д., Кушнір С. В. (2002)
Ткачук Т. Є. - Замісна гормонотерапія при фонових та передракових захворюваннях жіночих зовнішніх статевих органів (2002)
Шикаєва Ф. В. - Взаємовідносини опіоїдних та моноамінергічних систем в регуляції репродуктивної функції жінок, Єфіменко Н. Ф., Плотнікова В. М. (2002)
Мірович Є. Д. - Корекція урогенітальних порушень в постменопаузі у жінок, що страждають на пролапс геніталій (2002)
Ніцович І. Р. - Замісна гормонотерапія клімактеричних порушень, Ніцович Р. М., Гарбузова І. В. (2002)
Бегаль Л. В. - Нові підходи до патогенезу передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності, Ринжук В. Є. (2002)
Кремінський Я. М. - Взаємозв'язок реабілітаційних заходів та репродуктивної функції породіль з гнійно-запальними захворюваннями на фоні патологічної крововтрати при пологах (2002)
Іванюта Л. І. - Стан вегетативної нервової системи, мозкового кровообігу та оваріальної гемодинаміки після корекції гормонального статусу у жінок з ендокринною неплідністю, Іванюти С. О., Кондратюк В. К. (2002)
Іванюта Л. І. - Значення гістероскопії в діагностиці та лікуванні жінок з неплідністю, Іванюта С. О., Бринь В. М. (2002)
Іванюта Л. І. - Корекція гормонального гомеостазу у хворих з ендокринною неплідністю, Ракша І. І. (2002)
Дубчак А. Є. - Роль антитіл до тиреопероксидази та тиреоглобуліну при вивченні функціонального стану тиреоїдної системи у жінок з ендокринною неплідністю (2002)
Маркін Л. Б. - Роль кліане в терапії урогенітальних порушень у жінок з клімактеричним синдромом, Попович А. І. (2002)
Головач І. Ю. - Постменопауза як основна детермінанта втрата кісткової маси при ревматоїдному артриті у жінок, Семенів І. П., Митник З. М. (2002)
Юзько О. М. - Лапароскопічна репродуктивна медицина медицина: особливості видового складу мікробної контамінації піхви та маткових труб у жінок з безпліддям трубного походження, Приймак С. Г., Лаптєва Т. А. (2002)
Пирогова В. І. - Оцінка якості життя жінок після гістеректомії з приводу генітального ендометріозу, Вільгельм А. А. (2002)
Пирогова В. І. - Особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок з поєднаними ендокринними та метаболічними порушеннями, Гроховська М. В., Янів Л. Б., Томич М. В. (2002)
Луценко Н. С. - Функціональний стан симпатоадреналової системи у жінок з ожирінням та клімактеричним синдромом, Кириченко І. М., Ломака І. В., Головко А. В. (2002)
Писаренко Г. Ф. - Репродуктивне здоров'я у жінок з хронічною нирковою недостатністбю (2002)
Масик О. М. - Темпи зменшення кісткової маси осьового скелета у жінок, хворих на ревматоїдний артрит, в залежності від збереженості менструальної функції (2002)
Бойчук А. В. - Проблема негормональної корекції посткастраційного синдрому, Франчук А. Ю., Гонта Р. І., Шубала Т. Є. (2002)
Нагорна В. Ф. - Профілактика та лікування синдрому після тотальної оваріектомії у жінок в ранньому постменопаузальному періоді, Тюєва Н. В. (2002)
Коломійцева А. Г. - Гормональні порушення та їх лікування у невагітних жінок з внутрішньоматковою загибеллю плода в анамнезі, Буткова О. І. (2002)
Золотухін М. С. - Репродуктивне здоров'я у жінок клімактеричного періоду, які працюють на промисловому підприємстві, Бутіна Л. І. (2002)
Щербіна М. О. - Шляхи підвищення адаптаційної реакції організму у хворих з клімактеричним синдромом, Ліпко О. П., Потапова Л. В., Щербіна І. М. (2002)
Рожковська Н. М. - Діагностична цінність ультрасонографії при аденомізі, Тоня А. Г. (2002)
Запорожан В. М. - Ендоскопія у збереженні репродуктивного здоров'я жінки, Мозговий Ю. С., Попова Л. М. (2002)
Сімрок В. В. - Підвищення ефективності замісної гормонотерапії шляхом застосування тіотриазоліну та хофітолу, Гордієнко О. В., Дзюба Г. А., Коробкова О. А. (2002)
Надворний М. М. - Вплив довкілля на розвиток репродуктивної системи дівчат, Рожковська Н. М., Надворна О. М., Ворохта Ю. М. (2002)
Зварич Л. І. - Взаємозв'язок стертих форм гіперандрогенії з порушенням репродуктивної функції у жінок, Плотнікова В. М. (2002)
Грищенко О. В. - Аналіз клінічної ефективності препаратів замісної гормональної терапії, Сторчак Г. В. (2002)
Белінська Л. А. - Патологія менопаузального віку як одна з основних проблем нашого суспільства, Маланчук Л. М., Кучма З. М., Помазанський О. В., Корда І. В., Флехнер В. М. (2002)
Тащук В. К. - Статеві аспекти розвитку кардіальної патології, Полянська О. С., Демешко М. І., Поліщук О. Ю., Гречко С. І., Тащук І. А. (2002)
П'ятночка І. Т. - Стан кісткової системи у жінок, хворих на туберкульоз легень, в доменопаузальний та післяменопаузальний періоди, Грищук Л. А., Корнага С. І. (2002)
Мазорчук Б. Ф. - Корекція порушень серцево-судинної системи у жінок з клімактеричним синдромом, Дністрянська А. П., Засаднюк О. П. (2002)
Чередниченко В. І. - Немедикаментозні методи в лікуванні клімактеричного синдрому, Мезіна В. І., Пікуль М. Ю. (2002)
Барна О. М. - Порівняльна характеристика ранніх клімактеричних симптомів у жінок з хірургічною та природною менопаузою, Галникіна С. О., Ониськів Т. М., Буратинська О. Я. (2002)
Дубоссарська Ю. О. - Вплив замісної гормональної терапії на рівні оксиду азоту в постменопаузі, Кишко Т. О. (2002)
Темченко О. І. - Молекули середньої маси та лікувальний патоморфоз як критерії моніторингу ефективності лікування хворих на рак яєчників (2002)
Мартинюк Л. П. - Особливості стану кісткової тканини у жінок постменопаузального періоді на тлі хронічної ниркової недостатності , Сміян С. І., Бутвин С. М. (2002)
Хміль С. В. - Порівняння ефективності введення естрадіолу через рот, шкіру і ніс при лікуванні клімактеричних симптомів, Бульса М. Г. (2002)
Галникіна С. О. - Вміст молекіл середньої маси у тварин з посткастраційним синдромом та його корекції клімадиноном, естрогелем і вобензимом (2002)
Хміль С. В. - Оцінка стану кісткової системи при фіброміомі матки, Флехнер В. М., Котик А. О., Багній Н. І., та ін. (2002)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини в українських жінок в постменопаузальному періоді, Григор'єва Н. В., Боріс О. М. (2002)
Ярема І. В. - Відеоендохірургічна місцева імунотерапія гнійно-запальних захворювань додатків матки, Марченко А. І., Вацик М. В., Бикова О. О., Єрмоленко Г. Л. (2002)
Григоренко А. П. - Тактика лікування при випаданні матки у жінок в глибокій менопаузі, Григоренко П. П. (2002)
Левицький А. П. - Дослідження нешкідливості препарату "Віталонг", Зубачик М. В., Макаренко О. А., Пустовойт П. І., Винарчук-Патерега В. В., Скиба В. Я., Дзяд О. В. (2002)
Воронцов О. О. - Удосконалення психопрофілактичної роботи з вагітними жінками - вимога часу, Архіпова Н. О., Павліковська В. В., Корильчук Н. І., Романко Т. В. (2002)
Гаврищак О. Б. - Поширення вірусних гепатитів В і С у жінок репродуктивного віку з хронічними запальними захворюваннями гепатобіліарної системи (2002)
Кузьма Н. О. - Сучасні аспекти стану кісткового метаболізму та імунітету у вагітних та породіль на фоні захворювань гепатобіліаної системи (2002)
Олійник Н. М. - Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних і породіль із захворюваннями печінки і шлунково-кишкового тракту (2002)
Жук С. І. - Оцінка особливостей психічного статусу жінки у перименопаузі, Мойсеєва Т. Д., Марцинковська В. В. (2002)
Задорожна О. Б. - Застосування немедикаментозної терапії у комплексному лікуванні клімактеричного синдрому, Телющенко О. Д., Задорожний В. А. (2002)
Поворознюк В. В. - Роль порушень фактичного харчування в розвитку обмінно-ендокринних проявів постменопаузального періоду, Григор'єва Н. В., Григоров Ю. Г., Семесько Т. М. (2002)
Жулкевич І. В. - Фактори впливу на реконструктивні процеси кісткової тканини в жінок із залізодефіцитною анемією (2002)
Звершхановський Ф. А. - Індопрес - пріоритетний засіб у лікуванні ізольованої систолічної гіпертензії у жінок в клімактеричному періоді, Доскоч Є. З., Жулкевич І. В. , Калайджан К. О. (2002)
Шкробот С. І. - Зміни кісткової тканини у жінок, хворих на розсіяний склероз в залежності від збереження менструальної функції, Бударна О. Ю. (2002)
Марцинковська В. В. - Застосування замісної гормональної терапії у жінок після гістероваріектомії з приводу доброякісних пухлин матки, Жук С. І., Каюк В. Г., Моєсєєва Т. Д. (2002)
Антонечко І. В. - Особливості клінічного перебігу хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів (2002)
Нерянов К. Ю. - Склад деяких гормонів у крові вагітних та породіль з пієлонефритом як показник стану фетоплацентарного комплексу (2002)
Вільгушинський М. Й. - До питання реалізації принципу спеціалізації в системі судів загальної юрисдикції (2012)
Закропивний О. В. - Розвиток територіальної організації судів в Україні до судової реформи 1864 р. (історико-правовий аспект) (2012)
Юрчишин В. М. - Правозахисна функція прокурора і її значення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Мойсак С. М. - Сприяння адвоката в реалізації права на медичну допомогу особі, яку взято під варту (2012)
Глущенко С. В. - До питання про конституційно-правовий статус державного органу (2012)
Грек Б. М. - Правова доктрина інституту розумних строків у господарському процесі, Грек Т. Б. (2012)
Петрицин Н. Т. - Деякі проблеми визначення суб’єкта цивільної відповідальності (2012)
Макаренко Н. А. - Еколого-правовий аспект відповідальності суб’єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ (2012)
Братасюк М. Г. - Ідея народовладдя як засада утвердження правовладдя в працях українських мислителів класичної доби (2012)
Бичкова С. С. - Форми спеціального законного цивільного процесуального інтересу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору (2012)
Кузнецов В. В. - Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності: особливості законотворчого процесу (2012)
Мостепанюк Л. О. - Тлумачення статті 53 Кримінального кодексу України в контексті останніх законодавчих змін (2012)
Середа О. Г. - Правовий статус роботодавця за проектом Трудового кодексу України (2012)
Мотиль І. І. - Аспекти перебудови державних органів в умовах розвитку правової системи України (2012)
Середа Т. М. - Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2012)
Івашев Є. В. - Людські потреби, інтереси, цінності як підґрунтя аксіології права (2012)
Богатирьов І. Г. - Проблеми соціальної адаптації жінок, звільнених з місць позбавлення волі, Неживець О. М. (2012)
Росоляк О. Б. - Принцип верховенства права як засада державного управління (2012)
Сервецький І. В. - Проблеми формування політичної свідомості громадян в умовах демократичного суспільства, Редька В. В. (2012)
Чернявський С. С. - Розв’язання проблем протидіЇ шахрайству з фінансовими ресурсами в банківській сфері, Бондар С. В. (2012)
Вознюк А. А. - Розподіл функцій і ролей за окремими формами співучасті в злочині (2012)
Тичина Д. М. - Кримінально-правовий зміст поняття "корислива злочинність дітей” (2012)
Чабанюк В. Д. - Кримінальна відповідальність за вчинення кримінально-процесуальних правопорушень (2012)
Федчишин Ю. А. - Виявлення схем незаконного відшкодування податку на додану вартість, що ґрунтуються на використанні "податкових ям” (2012)
Бусол О. Ю. - Детермінація організованої злочинності: кримінологічний аспект (2012)
Бондаренко І. П. - Категорії об’єктів оперативного обслуговування підрозділами карного розшуку за лінійним принципом (2012)
Паланичко Л. Є. - Характеристика елементів оперативної обстановки в умовах великого міста (2012)
Гіда Є. О. - Деонтологічні засади діяльності поліції царської Росії: характеристика джерельної бази (2012)
Яцишин М. М. - Розвиток системи покарань в Україні, Пащук Т. В. (2012)
Мартюк А. С. - Історіографія дослідження законопроектів декабристського руху: дискусійні питання (2012)
Телесніцький Г. Н. - Кримінально-правова характеристика катування за законодавством України та інших країн (2012)
Користін О. Є. - Шляхи вдосконалення діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ у системі забезпечення протидії злочинності (2012)
Кучинська О. П. - Поняття гарантій забезпечення прав учасників кримінального провадження (2012)
Городовенко В. В. - Реалізація принципів судової влади в КПК України 2012 р.: концептуальний аналіз (2012)
Курдюков В. В. - Деякі питання обов’язкового проведення експертизи в контексті реформування кримінального судочинства України (2012)
Немеш П. Ф. - Процесуально-правовий статус спеціаліста як передумова права на відвід у цивільному процесі (2012)
Фомін С. Б. - Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми? (2012)
Юрчишин В. М. - Прокурор як керівник досудового розслідування (2012)
Лукасевич-Крутник І. С. - Суб’єктний склад договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт (2012)
Дудик І. М. - Поняття державного контролю узгоджених дій суб’єктів господарювання (2012)
Петрик В. В. - Загальні підстави відводу в цивільному процесі (2012)
Грек Б. М. - Гуманізація кримінальної відповідальності як напрям кримінально-правової політики в Україні, Грек Т. Б. (2012)
Портнов А. В. - Особливості французької моделі конституційної юстиції (2012)
Кухнюк Д. В. - Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми нормативного забезпечення, Петраковський В. В. (2012)
Дякович М. М. - Індивідуалізація юридичних осіб та їх об’єднань у нотаріальній практиці, Юркевич Ю. М. (2012)
Фомін С. Б. - Щодо застосування амністії за діючим та новим КПК України (2012)
Байда А. О. - Правове забезпечення психологічної безпеки суспільства (2012)
Коротун В. М. - Функції апеляційного суду через призму понятійного апарату (2012)
Петрик В. В. - Поняття та сутність підстав відводу в цивільному процесі (2012)
Гринь О. Д. - До питання про стан вітчизняного законодавства, що визначає застосування бланкетної диспозиції норми статті 131 Кримінального кодексу України (2012)
Зеленяк Е. С. - Оцінка доказів на українських землях у складі Польського королівства (2012)
Попелюшко В. О. - Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування (2012)
Вільгушинський М. Й. - Шляхи взаємодії судів з місцевими державними адміністраціями (2012)
Портнов А. В. - Конституційно-правовий статус захисника прав у Франції (2012)
Сердюк В. В. - Право на судовий захист у контексті змагальності сторін (2012)
Юрчишин В. М. - Відносини прокурора із захисником у досудовому розслідуванні за новим КПК України (2012)
Філіп’єв А. О. - Вибір права та його обмеження в джерелах міжнародного приватного права ЄС та України: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Ментух Н. Ф. - Лізинг в окремих сферах господарювання (2012)
Жорнік М. О. - Застосування поняття недійсності правочину та її види у цивільному судочинстві (2012)
Кочеров М. В. - Поняття службової особи як суб’єкта незаконного збагачення (2012)
Поливач В. О. - Правова природа справ, що виникають із кредитних правовідносин, та процесуальні проблеми їх розгляду (2012)
Грек Г. Б. - Законність та логічність – основні принципи гуманізації кримінальної відповідальності у сфері господарської діяльності (2012)
Волянський Ю. Л. - Перспективи створення протимікробних препаратів на основі похідних акридину і фенантридину, Крестецька С. Л. (2002)
Процайло М. Д. - Деякі аспекти синдрому Ларсена-Іохансона, Єдинак О. М., Федорців О. Є., Грубар Ю. О., Марченкова Н. О., Романенко Л. М. (2002)
Дахнюк І. Є. - Динаміка імунорегуляторних порушень при нозокоміальних пневмоніях (2002)
Цьока С. А. - Взаємозв'язок функціонального стану ендотелію й активності цитокінів при хронічній серцевій недостатності (2002)
Якубович Г. Н. - Зміна цитохімічних показників лейкоцитів у хворих на активні форми сифілісу (2002)
Горпинченко І. І. - Роль аланіну, валіну та аргініну в патогенезі хвороби Пейроні та еректильної дисфункції, Гурженко Ю. М., Мірошников Я. О. (2002)
Міщенко В. В. - Рівень теплового балансу щитоподібної залози при вузлових формах зоба, Хаустов С. О. (2002)
Сидоренко О. Л. - Стан імунної реактивності та синдрому ендогенної інтоксикації у пацієнтів з хронічним гломерулонефритом залежно від ступеня порушення азотовидільної функції (2002)
Вітенко І. С. - Алекситимія та тривожність у хворих на гострі форми ішемічної хвороби серця, Поліщук О. Ю., Юрценюк О. С. (2002)
Сєбов Д. М. - Преформовані фізичні фактори в реабілітації хворих ішемічною хворобою серця з імплантованим кардіостимулятором: проблеми і перспективи (2002)
Гнатюк М. С. - Використання харчової депривації та електромагнітних хвиль міліметрового діапазону для корекції експериментальної артеріальній гіпертензії, Сливка Ю. І. (2002)
Аксентійчук Б. І. - Вплив стану адаптації організму на характер і силу зв'язків між рівнем урикемії та параметрами імунного статусу (2002)
Тимків І. В. - Дерматогліфічні ознаки як маркер спадкової схильності до ревматизму, Ковальчук Л. Є., Нейко В. Є. (2002)
Гевко О. В. - Роль і місце флуренізиду в комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит (2002)
Сааїд Саллам - Легенева гіпертензія і діастолічна функція правого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію напруги, Коморовський Р. Р., Жарінов О. Й. (2002)
Тбілєлі В. В. - Вплив низькочастотної магнітотерапії на клінічні прояви системного остеопорозу при ревматоїдному артриті (2002)
Гашинська О. С. - Динаміка геометричного ремоделювання та діастолічного наповнення лівого шлуночка у гіпертензивних хворих із збереженою систолічною функцією при застосуванні пролонгованих дигідропіридинових антагоністів кальцію (2002)
Ковальчук Л. Я. - Спосіб зниження тромбогенності ендартеректомованої артерії, Венгер І. К., Левицький А. В., Шідловський О. В., Шкробот Л. В. (2002)
Кольба О. О. - Клініко-лабораторна діагностика хронічних артритів і артрозів скронево-нижньощелепних суглобів, Дзіх О. І. (2002)
Гнатюк М. С. - Імуноморфологічна та морфометрична характеристика структурних змін у дванадцятипалій кишці при виразковій хворобі, ускладненій кровотечею, Дзюбановський І. Я., Луговий О. Б. (2002)
Мокрик І. Ю. - Права торакотомія як новий доступ при хірургічному лікуванні дефекту міжпередсердної пертинки в умовах штучного кровообігу, Лоскутов О. А., Лазоришинець В. В. (2002)
Нагайчук В. І. - Раннє хірургічне лікування опечених дітей в періоді опікового шоку, Зеленько В. О. (2002)
Турчин М. В. - Результати термометрії горизонтально діючих окорухових м'язів хворих на збіжну співдружню монолатеральну косоокість (2002)
Шідловський В. О. - Тиреотоксична ентеропатія, механізми розвитку, Дейкало І. М., Чонка І. І., П'ятикоп Г. І. (2002)
Квасніцький М. В. - Зміни клітинного та гуморального імунітету в хворих з нейрофіброматозом, Лісяний М. І., Скітяк С. А. (2002)
Гнатів В. В. - Вікові особливості кисневотранспортної функції крові у хворих на пенетруючі виразки шлунка і дванадцятипалої кишки (2002)
Зіменковський А. Б. - Лікування куріозином хронічних ран у невідкладній хірургії тонкої і товстої кишки, Матвійчук О. Б. (2002)
Синоверський Л. В. - Доопераційна оцінка клінічних варіантів перебігу гострого холециститу у хворих похилого та старечого віку (2002)
Ляпіс М. О. - Застосування актовегіну в комплексному лікуванні синдрому стопи діабетика, Герасимчук П. О., Лойко І. К., Герасимець Ю. М., Кушнір Р. Я. (2002)
Нагірний Я. П. - Аналіз показників імунітету дітей, оперованих з приводу вродженого розщеплення піднебіння (2002)
Повстяний М. Е. - Електротермічні ураження великих суглобів кінцівок і кисті, Жернов А. А., Циганков В. П., Сочієнкова Л. С., Тацюк С. В. (2002)
Коваленко О. Н. - Трансфузійна терапія при багатоетапних ранніх оперативних втручаннях у тяжкоопечених, Повстяний М. Е. (2002)
Ковальчук Л. Я. - Покращення результатів стегнодистальних реконструктивних операцій з використанням аутовени в якості шунтуючого матеріалу, Венгер І. К., Левицький А. В., Шідловський О. В. (2002)
Дрозд О. В. - Ультразвукове дуплексне дослідження суральних вен у хворих з хронічною венозною недостатністю, Венгер І. К., Левицький А. В., Свідерський Ю. Ю., Наконечний А. Д. (2002)
Басистюк І. І. - Гемостазіологічні критерії у виборі хірургічної тактики у хворих з гострою гастродуоденальною кровотечею, Дзюбановський І. Я. (2002)
Нікіфоров І. А. - Роль антропометрії стегнової кісти при створенні первинного і ревізійного ендопротезів тазостегнового суглоба (2002)
Машарипов Ф. С. - Про вплив настроїв рослинних діуретиків на сечові фактори ризику при оксалатному нефролітіазі, Гайбуллаєв А. А., Карієв С. С. (2002)
Громов Є. В. - Порівняльна характеристика вмісту молекул середньої маси у вагітних і невагітних жінок з еутиреоїдним і дифузно-токсичним зобом, Безруков О. Ф. (2002)
Жук П. М. - Залежність глибини ендогенної інтоксикації у жінок клімактеричного періоду, хворих на поперековий остеохондроз хребта, від фонової патології та тривалості перебігу хвороби, Стельмах І. М. (2002)
Оксюта В. М. - До питання функціональних порушень серцевої діяльності при фіброміомах матки (2002)
Бульса М. Г. - Добові коливання вмісту естрадіолу у сироватці крові з менопаузою після введення його через ніс (2002)
Каченюк Ю. А. - Інвазивна пренатальна діагностика природжених вад розвитку та спадкових захворювань плода (2002)
Мусаєв М. Р. - Стрівальність основних клінічних симптомів бронхолегеневих захворювань у жінок репродуктивного віку в північних районах Узбекистану, Курбанов Р. Д., Нуралієва Х. О. (2002)
Абдуллаєв Б. А. - Репродуктивний анамнез матерів і розміри тіла немовлят в узбецьких популяціях ферганської долини (на моделі Наманганської області) (2002)
Білоус С. В. - Вибір методу купування алкогольного делірію, Шкробот С. І. (2002)
Митник З. М. - Маркери резорбції кісткової тканини у хворих на цироз печінки (2002)
Мерецький В. М. - Корекція змін мінеральної щільності кісткової тканини у жінок після оваріектомії (2002)
Лобода В. Ф. - Ендоскопічні зміни слизової оболонки при патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і захворюваннях жовчовивідної системи у дітей, Бутницький Ю. І. (2002)
Буняк Н. А. - Зміни психофізіологічного стану організму дошкільнят - як реакція на забруднення довкілля (2002)
Степаненко К. І. - Динаміка первинного позитивного компонента пеніцилін- викликаних спайкових потенціалів у коріголовного мозку щурів за умов ес кори черв'яка мозочка (2002)
Геращенко С. Б. - Морфологічні зміни спинномозкових вузлів при експериментальній доксорубіцин- індукованій периферійній нейропатії (2002)
Фоміних Т. А. - Особливості будови емісарних вен в антенатальному періоді розвитку (2002)
Кліщ І. М. - Стан надфн- залежної систем ліпопереокиснення у мікросомах печінки щурів різного віку за умов токсичного ураження тетрахлорметаном (2002)
Климнюк С. І. - Зміни мікробіоценозів шкіри стоп під впливом А-бактерину в хворих на цукровий діабет, Бойчак О. В., Ляпіс М. О., Кременчуцький Г. М., Герасимчук П. О. (2002)
Бугай Б. Г. - Вплив епіцентричного лазерного опромінення тимуса на клініко-імунологічні параметри хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи (2002)
Галникіна С. О. - Субмікроскопічний стан шкіри при посткастраційному синдромі та застосуванні клімадинону в експерименті (2002)
Климов О. І. - Системний підхід до створення нових профілактичних і лікарських протимікробних засобів (2002)
Юсупов Ш. Р. - Новий підхід до лікування діарейних захворювань у дітей з преморбідним фоном у регіоні Південного Приаралля, Дусчанов Б. А., Зокіров Ш. Ю. (2002)
Кривда Г. Ф. - Особливості виділення та характеристика ДНК із слідів біологічного походження на різних матеріалах (2002)
Оборотов Ю. М. - Поняття "образ держави" та його різновиди в умовах глобалізації (2003)
Дудченко В. В. - Роль методології юридичної науки у становленні новаційного науково-правового мислення, Манько Д. Г. (2003)
Музиченко П. П. - Литовська Метрика як джерело пізнання українського права (системна характеристика) (2003)
Крижанівський А. Ф. - Громадянське суспільство і механізм дії права: проблеми співвідношення і взаємодії, Крезе О. О. (2003)
Хашматулла Бехруз. - Правова система — центральна категорія порівняльного правознавства (2003)
Ківалова Т. С. - До питання про поняття і складові методу правового регулювання, Смелянець Г. Є. (2003)
Мельничук 0. С. - Головна аксіома політики — правити повинні кращі (2003)
Кормич А. І. - Взаємозалежність функцій як елемент моделі сучасної держави (2003)
Долматов І. В. - Геополітичні фактори в розвитку держави (2003)
Бальжик І. А. - Світська та церковна влада в концепції "симфонія влад" (2003)
Джураєва О. О. - Функція внутрішньої безпеки та охорони правопорядка в сучасній державі (2003)
Овчиннікова A. П. - Формування традицій мовного дискурсу в Україні (2003)
Писаренко Л. М. - Мова як чинник формування ментальності юристів (2003)
Дмитрїєнко Ю. М. - Міжфункціональна (різнолінійна) гносеологія девіантної правосвідомості у джерельній парадигмі девіацій синергетичного правосвітогляду (2003)
Харитонова О. І. - Деякі проблеми загальної теорії правовідносин (2003)
Чувакова Г. М. - Наслідки дефектності фактичного складу (2003)
Санжарук Т. О. - Поняття "суб'єкт права" та "суб'єкт правовідносин": питання розмежування (2003)
Юдін 3. М. - Про розширення поняття "тлумачення права" (2003)
Матвєєва Л. Г. - Акти тлумачення Пленуму Верховного Суду України (2003)
Скуріхін С. М. - Правове виховання військовослужбовців (2003)
Крумаленко М. В. - Судові права іновірців на українських землях Великого князівства Литовського (2003)
Стрельник О. Л. - Інститут необхідної оборони в історичному аспекті (2003)
Аніщук Н. В. - Правове становище жінок за давньоруським законодавством (2003)
Ковальський B. К. - Митна політика на Півдні України в кінці XVIII — початку XIX ст (2003)
Баймуратов М. О. - Публічна самоврядна (муніципальна) влада та громадянське суспільство: проблеми взаємозв'язку і взаємозалежності (2003)
Кормич Л. І. - Політична реформа в Україні: проблеми відповідності теорії і практики (2003)
Паньков A. І. - Президентство і український менталітет (2003)
Долежан B. В. - Проблеми діяльності адміністративних судів по забезпеченню законності правових актів органів публічної влади, Кравчук В. М. (2003)
Жук Н. С. - Джерела адміністративного права: понятійна і правова характеристика (2003)
Пережняк Б. А. - Організація управління атестацією наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні (2003)
Панасюк В. М. - Молодіжна політика: поняття, структура та суб'єктний склад відносин в сфері її реалізації (2003)
Майдебура А. М. - Становлення та розвиток інституту державних нагород України (2003)
Бальцій Ю. Ю. - Деякі проблеми правового статусу сільських, селищних, міських голів (2003)
Крестовська Н. М. - До питання про функції ювенального права (2003)
Березовський А. А. - Амністія як кримінально-правовий феномен: Поняття і сутність (2003)
Бедний О. І. - Організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування в Україні: визначення та зміст (2003)
Коваль В. М. - Розвиток системи апеляційних судів України (2003)
Терентьєв B. І. - Спеціальний суб'єкт злочину і "необхідна" співучасть (2003)
Слінько C. В. - Проблеми повноважень експерта у кримінальному процесі (2003)
Назаренко П. Г. - Принцип рівності всіх перед законом та судом у кримінальному судочинстві України (2003)
Тіщенко B. В. - Особливості пізнавальної діяльності в розслідуванні злочинів (2003)
Орловська Н. А. - Деякі питання легалізації (відмивання) доходів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом (2003)
Стефанов C. О. - Профілактика наркоманії в місцях позбавлення волі, Рублевський А. П. (2003)
Саінчин О. С. - Основні напрямки розкриття та розслідування вбивств новонародженої дитини (2003)
Комаха В. О. - Щодо планів заснування вітчизняної судової фотографо-дактилоскопічної лабораторії на початку XX ст (2003)
Кармушина Г. В. - Використання полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) ДНК у практиці судово-медичної експертизи ідентифікації особистості та встановлення споріднення (2003)
Мішина Н. В. - Рада по наданню місцевих позик Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (2003)
Погібко О. І. - Організаційно-правові питання запровадження цивільного контролю у військовій сфері (2003)
Лебідь Н. В. - Щодо характеру та значення контролю в діяльності державних інспекцій (2003)
Харитонов Є. О. - Деякі питання типології правової системи та цивільного права України, Калетнік І. Г. (2003)
Саніахметова H. О. - Викладання підприємницького права в Одеській національній юридичній академії: досягнення та перспективи (2003)
Вишняков О. К. - Деякі аспекти гармонізації міжнародних договорів України з нормами світової організації торгівлі (2003)
Проданакі Г. В. - Торговельне (комерційне) право в системі права України (2003)
Дрішлюк A. І. - Комерційне (торгове) представництво: порівняльно-правовий аспект (2003)
Ульяновська О. В. - Фікції в правовому регулюванні лізингових відносин (2003)
Анохіна I. О. - Поняття, принципи і методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (2003)
Габак B. Д. - Правові передумови становлення інституту іпотеки землі в Україні (2003)
Кравцов Д. В. - Специфічна роль банківського кредитування у здійсненні інвестиційної діяльності (2003)
Сляднєва Г. О. - Поняття та ознаки комерційної таємниці суб'єкта господарювання (2003)
Кадрова О. О. - Стратегія правового регулювання сімейних відносин в Україні (2003)
Каштанов 0. С. - Загальна характеристика антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання (2003)
Шмуклерман Б. М. - Процедура антимонопольного контролю за концентрацією суб'єктів господарювання (2003)
Бабенко В. А. - Проблеми діяльності страхових брокерів в Україні: правовий аспект (2003)
Новицька М. - Становлення поняття "власність" в історичній ретроспективі (2003)
Ільїн І. А. - Ідея рангу (Пер. на укр. О. С. Мельничук) (2003)
Веропотвелян П. Н. - Лікування урогенітального хламідіозу в чоловіків, що перебувають у безсплідному шлюбі, Веропотвелян Н. П., Шилин В. В., Горук П. С., Тарасова Л. А. (2003)
Маркін Л. Б. - Основні параметри біофізичного профілю плода при асиметричній формі затримки його розвитку, Шатилович К. Л., Сороколетова Г. В. (2003)
Маркін Л. Б. - Підготовка до пологів при прееклампсії вагітних, Снітинська І. В. (2003)
Іванюта Л. І. - Допплерометричний моніторинг гемодинаміки органів малого тазу у жінок з неплідністю після хірургічного лікування, Іванюта С. О., Кондратюк В. К. (2003)
Григоренко П. П. - Інтраопераційна антибіотикопрофілактика в акушерстві та гінекології, проблеми та перспективи, Якубовський А. Ф., Григоренко А. П., Булавенко О. В., Глубоченко Л. Л. (2003)
Островська О. М. - Моніторинг впливу хламідійної інфекції на інтерлейкіновий профіль при загрозі переривання вагітності, Гених Н. І., Гудивок І. І. (2003)
Беседін В. М. - Особливості перебігу вагітності у жінок з міомою матки, Томашова С. А., Ісаєва К. Ю., Беседін О. В. (2003)
Нагорна В. Ф. - Немедикаментозна корекція функції гіпофізарно-яєчникової системи у робітниць промислового комплексу, Саннікова Н. М. (2003)
Воронін К. В. - Стан гемодинаміки у вагітних із прееклампсією легкого ступеня тяжкості, Лоскутова Т. А. (2003)
Павловська О. М. - Особливості мікрофлори кишечника у вагітних з раннім гестозом та її корекція лактулозою (2003)
Нізова Н. М. - Синдром ендогенної інтоксикації у вагітних з важкою прееклампсією та її корекція лактулозою, Павловська О. М. (2003)
Посохова С. П. - Роль планового кесаревого розтину у зниженні рівня материнсько-плодової трансмісії ВІЛ (2003)
Антоненко І. В. - Роль інфекційного фактора в патогенезі хронічних запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів (2003)
Сімрок В. В. - Використання діане-35 у комплексному лікуванні ендометріозу у дівчаток-підлітків, Дзюба Г. А., Слєпічко Ю. М. (2003)
Сімрок В. В. - Досвід застосування кальцію-Д3 нікомеду в акушерстві та гінекології (2003)
Бондаренко О. М. - Деякі показники лагіндних сполук гемоглобіну у вагітних, які зазнали впливу радіаційного опромінення (2003)
Воробйова І. І. - Роль порушень функції симпато-адреналової системи в патогенезі невиношування вагітності, Писарєва С. П. (2003)
Давидова Ю. В. - Преконцептуальне консультування жінок із захворюваннями щитовидної залози у постчорнобильський період, Коломійченко Т. В. (2003)
Жабченко І. А. - Прогнозування акушерської патології у здорових вагітних (2003)
Ткаченко В. Б. - Клінічні та гемодинамічні аспекти лікування прееклампсії легкого ступеня, Писарєва С. П. (2003)
Барковський Д. Є. - Стан клітинного імунітету та маркерів його активації при залізодефіцитній анемії вагітних (2003)
Авраменко Т. В. - Принципи організації лікувальної допомоги жінкам з цукровим діабетом (2003)
Медведь В. І. - Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура і вагітність, Ісламова О. В., Данилко В. О., Шкабаровська О. М. (2003)
Медведь В. І. - Патогенетичне обґрунтування і перспективи застосування хофітолу при цукровому діабеті у вагітних, Авраменко Т. В., Бикова Л. М., Данилків О. О., Наконечна І. В. (2003)
Берегова Ю. П. - Корекція ендокринних порушень у хворих на ендометріоз жінок, які контактують з продуктами переробки нафти (2003)
Мелліна І. М. - Ускладнення вагітності у жінок з гіпертонічною хворобою: фактори ризику і профілактика (2003)
Голота В. Я. - Вплив загрози недоношування на стан і адаптацію доношеного новонародженого, Бенюк В. О., Половинка В. О., Бенюк С. В., Щерба О. А. (2003)
Мартинова Л. І. - Застосування сучасних методів дослідження для діагностики ектопічної вагітності (2003)
Жук С. І. - Проспективний аналіз факторів ризику виникнення гіперпластичних процесів ендометрія в пременопаузі, Григоренко А. М. (2003)
Подольський В. В. - Особливості використання епідеміологічних досліджень для визначення стану репродуктивного здоров'я жінок фертильного віку, мешканок промислового регіону, Тетерін В. В., Гульчій Л. П., Дідиченко В. М. (2003)
Астахов В. М. - Гісто-морфологічна картина плаценти жінок, що страждають від варикозного розширення вен, Шемякова М. О. (2003)
Беседін В. М. - Патоморфологія плодових оболонок при маловодді, Семенина Г. Б., Томашова С. А. (2003)
Франчук О. А. - Ультраструктурні зміни нейтрофільних лейкоцитів периферичної крові у хворих на гестаційні пієлонефрити і їх нормалізація залежно від методів лікування, Волков К. С., Хміль С. В., Франчук А. Ю., Бойчук А. В., Кумпаненко В. А., Франчук В. В. (2003)
Коломійцева А. Г. - Мікробіоценоз статевих шляхів та особливості локального імунітету у вагітних з лейоміомами, Скрипченко Н. Я., Діденко Л. В., Лісяна Т. О. (2003)
Писарєва С. П. - Роль герпесвірусної інфекції у виникненні патології у матері і плода, Толкач С. М., Могілевська С. І., Величко Т. М. (2003)
Шамаєва О. В. - Стан плода та новонародженого у жінок, інфікованих герпесвірусами, Знаменська Т. К., Толкач С. М., Писарєв А. О., Нетреба Н. І. (2003)
Буткова О. І. - Оцінка стану плода у жінок з внутрішньоутробною загибеллю плода в минулому за допомогою фетального моніторингу серцевого ритму (2003)
Маркін Л. Б. - Порівняльна ефективність сучасних засобів для підготовки шийки матки до пологів, Попович А. І. (2003)
Кравченко О. В. - Сироваткові рівні білків зони вагітності та репродуктивних гормонів у жінок із загрозою викидня в першому триместрі, Бербець А. М. (2003)
Луценко Н. С. - Клінічна оцінка фетоплацентарної недостатності при ускладненому перебігу вагітності, Гераскіна Л. Р., Євтерєва І. О. (2003)
Голота В. Я. - Роль генітального герпесу в винекненні порушень репродуктивного здоров'я у дівчат-підлітків, Макаренко Г. І., Мироненко Н. О., Нетреба Н. І., Диндар О. А., Никонюк Т. Р. (2003)
Рибалка А. М. - Групи ризику виникнення НПГ-гестозу, Заболотнов В. О., Закут Рашад. (2003)
Подольський В. В. - Стан кислотно-лужної рівноваги у вагітних з нейроциркуляторною астенією, Теслюк Р. С. (2003)
Марек Генріх Бульса. - Вплив перев'язування маткових артерій на стан внутрішніх статевих органів у кролиць (2003)
Подольський В. В. - Перебіг вагітності та пологів у жінок, які знаходяться під впливом тютюнопаління, Геревич Г. Й. (2003)
Нечай О. С. - Адаптаційні морфологічні зміни в плаценті людини як наслідок впливу ксенобіотиків (2003)
Грищенко О. В. - Лікування локальних папіломавірусних уражень у вагітних, Бобрицька В. В., Дудко В. Л. (2003)
Грищенко О. В. - Морфо-функціональні особливості амніона при бактеріальному багатоводді, Яковлева Т. А., Сторчак Г. В., Полторацька І. В. (2003)
Шевченко О. І. - Особливості обміну ліпідів при загрозі аборту пізнього терміну, Сторчак А. В., Сабадаш І. А. (2003)
Гришенко О. В. - Корекція імунологічних та деяких біохімічних показників препаратом "Ліолів" у комплексному лікуванні хворих з гострим сальпінгоофоритом, Полуян Л. В. (2003)
Суханова А. А. - Корекція ендокринних порушень в лікуванні дисплазій епітелію шийки матки (2003)
Дерикіт О. Г. - Шляхи підвищення ефективності попередження вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції (2003)
Камінський В. В. - Порівняльна характеристика методів лікування передчасних пологів у жінок, які хворіють та перехворіли на вірусний гепатит В, Гончар К. В., Кравець А. А., Маслій Ю. В. (2003)
Школьник О. С. - Медико-генетичне консультування сімей з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом, Каченюк Ю. А., Самохвалова А. В., Маланчук О. М. (2003)
Лукащук-Федик С. В. - Застосування лінійно-поляризованого світла у гінекологічній практиці (2003)
Луценко Н. С. - Вимірювання істинної кон'югати за допомогою магнітно-резонансного томографа, Шауш Белькасем. (2003)
Запорожан В. М. - Гістеректомія: вибір доступу, Гладчук І. З., Рожковська Н. М., Дубініна В. Г., Процепко О. О. (2003)
Іванюта Л. І. - Стан гіпофізарно-яєчникової системи у жінок після хірургічного лікування неплідності, Ракша І. І., Іванюта С. О., Бараш А. М., Лукомська І. Г. (2003)
Гутман Л. Б. - Хомвіокорин-n в лікуванні хронічної серцевої недостатності у вагітних, Мелліна І. М., Лук'янова І. С., Апресова К. Г. (2003)
Маланчук Л. М. - Застосування клімактоплану в постменопаузі, Кучма З. М., Лимар Л. Є., Флехнер В. М., Корда І. В. (2003)
Кулініч Т. І. - Імунний статус хворих з фоновими процесами шийки матки та урогенітальним хламідіозом (2003)
Вітовський Я. М. - Особливості ліпідного обміну у вагітних з прееклампсією, Сазоненко Л. В., Гужевська І. В. (2003)
Петрух Л. І. - Аналіз сучасних антибактерійних супозиторіїв для лікування уроґенітальної інфекції, Пронюк О. В. (2003)
Шлемкевич А. М. - Комплексні методи пренатальної діагностики природженої та спадкової патології, Корінець Я. М. (2003)
Вільгельм А. А. - Особливості перебігу постоваріоектомічного синдрому у жінок з генітальним ендометріозом та масивною гормональною терапією в анамнезі (2003)
Бойчук А. В. - Профілактика і лікування кровотеч в ранньому післяродовому періоді, Шадріна В. С., Сопель В. В., Хлібовська О. І., Семків А. Л., Лучанко П. І., Франчук В. В. (2003)
Бондарчук В. П. - Перебіг пологів та післяпологового періоду у вагітних залежно від місця розміщення плаценти на стінці матки, Салюк Л. І., Шрамкевич А. Ф., Геліч Н. В. (2003)
Нагорна В. Ф. - Принципи вибору антибіотика для лікування загрози переривання вагітності в акушерстві, Хепатрауд А. (2003)
Головчак І. С. - Клініко-морфологічні зміни плаценти при пізньому гестозі (2003)
Лизин М. А. - Клініко-гістерографічна характеристика скоротливої дфяльності матки у вагітних жінок із загрозою передчасних пологів, Гудивок І. І., Нітефор І. Б., Ємець Н. О. (2003)
Авраменко А. О. - Менопауза як чинник, що провокує загострення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, Гоженко А. І. (2003)
Вакалюк Л. М. - Раціональна гістеротомія і оптимальне витягнення плоду при кесаревому розтині (2003)
Даниленко О. Г. - Адаптаційні можливості жінок, оперованих з приводу трубно-перитонеальної неплідності, Іванюта С. О. (2003)
Міщенко В. П. - Актуальність питання макросомії плода, Руденко І. В. (2003)
Хлібовська О. І. - Залізодефіцитна анемія вагітних та її лікування (2003)
Голота В. Я. - Стан гепатобіліарної системи плода при патологічному перебігу вагітності, Бенюк В. О., Половинка В. О., Бенюк С. В., та ін. (2003)
Остафійчук С. О. - Гемомікроциркуляція плаценти при пізньому гестозі (2003)
Макарчук О. М. - Деякі патогенетичні аспекти розвитку фетоплацентарної недостатності та гіпотрофії плода при гестаційній анемії (2003)
Дужий І. Д. - Туберкульоз внутрішньогрудної локалізації і вагітність, Бойко В. І., Дужа О. І. (2003)
Лиманська А. Ю. - Стан новонародженого у жінок з порушеннями серцевого ритму, Єрмолова Г. С. (2003)
Надворна О. М. - Деякі особливості стану репродуктивної системи жінок, що мещкають у різних екологічних умовах (2003)
Міщенко В. П. - Клінічне значення вмісту в крові вагітних макро-, мікроелементів при багатоводді, Никогосян Л. Р. (2003)
Лінніков В. І. - Синдром утрати плоду і тромбофілія, Рачок Т. Ю., Іонка І. В. (2003)
Марчукова Т. В. - Етіопатогенетична корекція гормонального статусу у жінок з невиношуванням вагітності в стадії плацентації та феталізації плаценти, Ляшенко Г. М. (2003)
Мозговий Ю. С. - Якість життя пацієнток при медикаментозному перериванні вагітності ранніх термінів, Попова Л. М. (2003)
Гончарова Я. О. - Корекція ендокрінних порушень в лікуванні генітального ендометріозу (2003)
Громадський Є. О. - Фактори ризику виникнення позаматкової вагітності (2003)
Співак А. В. - Особливості контамінації та персистенції мікроорганізмів в тканині маткової труби при ектопічній вагітності (2003)
Співак А. В. - Характеристика змін інтенсивності протеолізу в тканині маткової труби при порушеній трубній вагітності (2003)
Подольський В. В. - Особливості мікробіоценозу урогенітальних органів у здорових жінок фертильного віку, Дронова В. Л., Лисяна Т. А., Гульчій О. П., Басистий О. В., Тетерін В. В. (2003)
Савченко С. Є. - Пологи у здорових вагітних з фізіологічним та патологічним прелімінарним періодом, Кирильчук М. Є., Янюта С. М., Карпенко О. П. (2003)
Задорожний В. А. - Стан основних регуляторних систем організму вагітних з туберкульозом легень (2003)
Галич С. Р. - Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок у різні фази переживаючого часу, Кореновська О. А., Щурко М. І. (2003)
Головатюк-Юзефпольська І. Л. - Ефективність гідазепаму у лікуванні нервово-психічної форми передменструального синдрому (ПМС), Краснова Ж. О., Анчева І. А. (2003)
Воронцов О. О. - Альгодисменорея. Біль як критерій якості життя та ефективності лікування, Соколухо Н. В. (2003)
Гроховська М. В. - Диференційоване застосування гестагенних препаратів у жінок з екстрагенітальною патологією і гіперпластичними процесами ендометрію (2003)
Мітюков В. А. - Рання діагностика і прогнозування родових ушкоджень мозку в немовлят (клініко-офтальмоскопічні і морфологічні дослідження), Галалу С. И., Пернаков С. Н., Князєва Н. В. (2003)
Бесєдін В. М. - Дослідження гормональної функції плаценти немолодих першороділь при фетоплацентарній недостатності, Дорошенко-Кравчик М. В. (2003)
Тутченко Л. І. - Характер харчування і деякі показники ліпідного обміну у вагітних і породілей груп високого ризику, Марушко Т. Л. (2003)
Сімрок В. В. - Оптимізація лікування затримки розвитку плода на тлі функціональної недостатності плаценти, Чібісова І. В., Дзюба Г. А., Крохмаль І. П. (2003)
Фащук Л. Л. - Новий спосіб діагностики варіантів перинатального перебігу обструктивних уропатій верхніх сечових шляхів плода, Гордієнко І. Ю., Петербургський В. Ф. (2003)
Гайдай Г. Л. - Зміни біохімічних параметрів амніотичної рідини за хондродисплазії у плода, Гордієнко І. Ю., Маломуж В. М., Горіла Е. М., Хомінська З. Б. (2003)
Константинова О. М. - Особливості пренатальної діагностики вроджених вад центральної нервової системи, Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М., Сопко Н. І., Нікитчина Т. В. (2003)
Величко А. В. - Переривання вагітності шляхом трансабдомінального інтраамніального введення 2% розчину граміцидіну С, Тарапурова О. М. (2003)
Артамонов В. С. - Діагностика та лікування порушень менструального циклу при нейрообмінно-ендокринному синдромі, Карачарова І. Ю., Михайлюта М. А., Лузан Т. О. (2003)
Кравченко О. В. - Локалізація злукового процесу в маткових трубах залежно від етіологічного фактора за даними гістеросальпінгографії, Капоріна Н. В. (2003)
Косілова С. Є. - Вивчення характеру порушення скоротливої діяльності матки у жінок з набутими вадами серця, Капоріна Н. В., Ніцович Р. М. (2003)
Супрунова Т. В. - Значення визначення вмісту специфічних білків вагітності, ц-амф та інсуліноподібного фактора росту 2 для діагностики фетоплацентарної недостатності при невиношуванні вагітності (2003)
Маланчук О. М. - Пренатальна діагностика природженої патології плода у жінок з ризиком внутрішньоутробного інфікування, Школьник М. Б., Чемерис М. М. (2003)
Жернова Я. С. - Стан фетоплацентарного комплексу при внутрішньоутробномуінфікуванні плода, Сміян С. А., Сухарєв А. Б., Томенко В. В., Сепик І. Я., Антипенко І. В. (2003)
Жернова Я. С. - Особливості ендокринної неплідності жінок гіперпролактинемічного генезу (2003)
Жестова І. В. - Стан тромбоцитарного гемостазу при гестозах і слабкості родової діяльності, Чубатий А. І., Манащук С. І., Козак Г. І. (2003)
Жестова І. В. - Порівняльна характеристика впливу продуктів деградації фібріногену/ фібріну на скоротливу діяльність матки, Семко О. Ф., Чубатий А. І. (2003)
Бойчук А. В. - Застосування гініпралу для лікування загрози переривання вагітності в пізні терміни, Коптюх В. І., Франчук А. Ю., Шадріна В. С., Хлібовська О. І., Сопель В. В., Бегош Б. М. (2003)
Бирчак І. В. - Стан лізизу низько-, високомолекулярних білків та колагену в гомогенатах тканин матки жінок, хворих на міому (2003)
Ломага Ю. Ю. - Деякі аспекти клініко-статистичних даних стану репродуктивного здоров'я жінок із внутріматковою загибеллю плода та самовільними викиднями в анамнезі (2003)
Новохатський К. Є. - Проект нової редакції архівного закону (2001)
Кеннеді Грімстед П. - Одіссея "Берлін-Уллерсдорф-?-Київ": До історії переміщення архіву Академії співу в Берліні під час і після Другої світової війни (2001)
Шандра В. С. - Канцелярія новоросійського і бессарабського генерал-губернатора (1822-1874): структура, особовий склад, архів (2001)
Носевич В. Л. - Проблеми довгострокового зберігання електронних архівних матеріалів у роботі Білоруського науково-дослідного центру електронної документації (2001)
Тарасов В. П. - Повернення архівних документів, переміщених у СРСР у результаті Другої світової війни (2001)
Кононенко С. І. - Спогади черкащан про голод 1932-1933 років (за документами Держархіву Черкаської області), Кривенко С. І. (2001)
Старков В. А. - Особовий архів Володимира Гнатюка та його роль у дослідженні ігрової культури українців (2001)
"Военные трофеи" : матеріали до бібліографії переміщених культурних цінностей (2001)
Кочерга Л. K. - Невідомі архівні джерела про організацію протиповітряної оборони на теренах України в роки Другої світової війни (2001)
Гісцова Л. З. - Із записничка архівіста (2001)
Матяш І. Б. - Комплексне дослідження історії архівної справи в Білорусі (2001)
Лисенко Г. І. - Діагностика та ліуквання холестерозу жовчного міхура в поєднанні з ішемічною хворобою серця у хворих з порушенням ліпідного обміну, Родонежська Ю. В. (2006)
Дзвонковська Т. Т. - Особливості змін слизової при кислотозалежних захворюваннях, асоційованих з helicobacter pylori (2006)
Федів О. І. - Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднана з цукровим діабетом, у практиці сімейного лікаря, Олійник О. Ю. (2006)
Міщук В. Г. - Ефективність реамберину при хронічних гепатитах алкогольної епітології, що супроводжуються інтоксикаційним синдромом, Маковецька Т. І., Масюк Н. А., Гоцуляк А. І. (2006)
Паліброда Н. М. - Патогенетична роль порушень реологічних властивостей еритроцитів та зростання рівня фактора Віллебранда у виникненні уражень слизової оболонки шлунка у хворих на цироз печінки, Федів О. І. (2006)
Папакін Г. В. - Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК) (2001)
Швед М. І. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на гелікобактерзалежні хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу, Лихацька Г. В., Лихацька Т. В., Нецюк О. Г. (2006)
Боряк Г. В. - Чи не час збирати каміння? (Думки з приводу виходу в світ книги "Трофеї війни та імперії…") (2001)
Зоря Л. В. - Роль хронічного холециститу у прогресуванні остеоартрозу колінних суглобів, Лазарчук Т. Б., Михайлів Л. М. (2006)
Швецова-Водка Г. М. - Співвідношення понять "документ" та "історичне джерело" (2001)
Стародуб Є. М. - Ентеральне застосування кисню у комплексній терапії хворих на пептичну виразку, Ільясова О. В. (2006)
Ганжуров Ю. С. - Типізація та індивідуалізація історичних джерел новітнього часу: начерки до проблеми (2001)
Бабінець Л. С. - Кальцитріол як показник глибини остеодефіциту при хронічному панкреатиті (2006)
Романова В. Ю. - "Засмічений антирадянськими елементами…" (Московський історико-архівний інститут у 1930-ті рр.), Хорхордіна Т. І. (2001)
Глушко Л. В. - Стан моторики верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у хворих на хронічний некаменевий холецистит та можливості медикаментозної корекції дицетелом, Лапковський Е. Й. (2006)
Заяць А. Є. - До історії правової локації волинських міст XVI - першої половини XVII ст.: Локаційні привілеї у Литовській і Волинській (Руській) метриках (2001)
Лобода В. Ф. - Застосування озонованої обліпихової олії в комплексному лікуванні хронічної гастродуоденальної патології, поєднаної з хворобами гепатобіліарної системи у дітей, Бутницький Ю. І. (2006)
Кондратюк Р. Ю. - Джерела з історії уніатської церкви південно-східної Волині другої половини XVIII ст. (2001)
Лобода В. Ф. - Профілактичні огляди - основа формування диспансерних груп сімейним лікарем, Миколенко А. З. (2006)
Пиріг О. А. - Документальна база дослідження банківської системи України 1920-х років (2001)
Губська О. Ю. - Хронічна діарея як фактор високого ризику наявності целіакії (2006)
Павленко І. А. - Відділ ЦК КП(б)У по західних, Ізмаїльській та Закарпатській областях: документи ЦДАГО України (2001)
Винокурова Ф. А. - Протистояння особистості політиці нацистського геноциду в Україні: документальні свідчення, інтерпретації, роздуми (2001)
Софронова О. М. - Стан кальцієвого метаболізму у хворих на ПХЕС у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2006)
"Военные трофеи", выпуск 7. Содержание (2001)
Заячківська О. С. - Морфофункціональні особливості Езофагеального бар'єру при дії Мелатоніну за умов експериментального пошкодження різного генезу, Гжегоцький М. Р., Гаврилюк О. М., Слівовський З., Контурек С. (2006)
Одіссея архіву Академії співу в Берліні: ланка, якої бракувало (2001)
Стародуб Є. М. - Особливості цитокінового профілю при цирозі печінки, Самогальська О. Є., Лазарчук Т. Б. (2006)
Чепуренко Я. О. - Правове забезпечення формування фондів та використання інформаційних ресурсів президентських бібліотек США (2001)
Кузів П. П. - Ураження органів - мішеней під час лікування нестероїдними протизапальними засобами, Ярема Н. З., Михайлів Л. М., Верещагіна Н. Я., та ін. (2006)
Матвіюв М. - Евакуація польських зібрань зі Львова в 1944 р. (2001)
Маковецька Т. І. - Стан вегетативного забезпечення при пептичній виразковій хворобі у жінок (2006)
Шкробот С. І. - Препарат "Ноофен" у лікуванні астенодепресивних розладів у хворих з цереброваскулярними захворюваннями на фоні супутньої патології шлунково-кишкового тракту, Сохор Н. Р. (2006)
Марчук І. В. - Невідомі документи Народно-визвольної революційної організації (2001)
Вітенко І. С. - Необхідність соціально-психологічної реабілітації урологічних хворих, Капшитар Ю. Г., Григоренко І. А. (2006)
Климова К. І. - "Куди прямують архіви..?" (До виходу в світ збірника праць Шарля Кечкеметі), Матяш І. Б., Палієнко М. Г. (2001)
Гінчицька Л. В. - Постменопаузальний остеопороз та сучасні методи діагностики (2006)
Верба І. В. - Персоніфікуючи історію архівної справи (2001)
Фастовець О. О. - Особливості стирання зубів при різних Ph середовища (експериментальне дослідження) (2006)
В. В. Кузьменко : некролог (2001)
Садляк О. В. - Дослідження ультраструктури стінки аорти за умов хронічної гіперімунокомплексемії, Чоп'як В. В., Качмарська М. О., Бідюк М. М., Любінець Л. А. (2006)
М. Я. Варшавчик : некролог (2001)
Тимків І. С. - Корекція гестаційної автоімунної тиреопатії із застосуванням селену (2006)
М. П. Лукичов : некролог (2001)
Кишакевич І. Т. - Електронно-мікроскопічна характеристика фонових захворювань шийки матки, Дмитришин Л. М., Чернега Т. В. (2006)
Денисенко О. І. - Вплив хронодетермінованої лазерної терапії на характер циркадіанних ритмів гіпофізарно-тиреоїдної системи у хворих на алергодерматози (2006)
Михальчук В. М. - Динаміка зміни активності протеолітичних ферментів у процесі розвитку вірусу грипу В, Дівоча В. П., Гоженко А. І. (2006)
Пасієшвілі Л. М. - Особливості кісткового ремоделювання при поєднаному перебігу остеохондрозу та хронічного коліту чи синдрому подразненої кишки, Андруша А. Б. (2006)
Швед М. І. - Віддалені результати застосування вобензину у хворих на цукровий діабет 1 типу з дисліпідемією, Мазур Л. П. (2006)
Черноброва О. І. - Клінічний поліморфізм анемії, зумовленої комбінацією дефіциту заліза а вітаміну В12 (2006)
Погорєлов В. М. - Легенева гіпертензія та її антигіпертензивна корекція, Брек В. В., Іванців В. М. (2006)
Тащук В. К. - Клініко-функціональні особливості перебігу інфаркту міокарда, усклалдненого гострою серцевою недостатністю, Ілащук Т. О., Турубарова-Леунова Н. А., Поліщук О. Ю., Окіпняк І. В. (2006)
Скрипник Н. В. - Діагностика і лікування метаболічного синдрому в практиці сімейного лікаря, Боцюрко В. І., Бабенко І. Г., Костіцька І. О. (2006)
Бабінець Л. С. - Застосування фітотаблеток стевії "Стевіясан" в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту (2006)
Пасєчко Н. В. - Ефективність застосування генно-інженерних інсулінів ЗАТ "Індар" у Тернопільській області, Наумова Л. В., Мартинюк Л. П., Мазур Л. П., Літовкіна З. І., Сидоренко О. Л. (2006)
Новожилова І. О. - Застосування фібробронхоскопії та виявлення патології бронхів у фтизіопульмонологічному центрі (2005)
Приймак А. В. - Вплив комплексного лікування із застосуванням Віта-мелатоніну та лазерної терапії на показники про- й антиоксидантної систем крові у хворих на псоріаз (2006)
Крутько В. С. - Характеристика хворих на туберкульоз легень при поєднаннійого з ВІЛ-інфекцією та СНІДОМ серед контингенту протитуберкульозних закладів м. Харкова, Стаднікова А. В., Сокол Т. В., Потейко П. І., Єфімов В. О. (2005)
Корнага С. І. - Хронічне легеневе серце (ХЛС) - найбільш часта безпосередня причина смерті хворих на туберкульоз легень (2006)
Пухлик Б. М. - Медикаментозна алергія - актуальна проблема фтизіатрії, Зайков С. В., Тхоровський М. А., Кириченко Л. М., Кулик Л. Г. (2005)
Кужко М. М. - Синдром Лефгрена як варіант гострого перебігу саркоїдозу, Процик Л. М. (2006)
Константинович-Чічірельо Т. В. - Клініко-функціональний перебіг бронхіальної астми за наявності психоемоційної дисфункції (2005)
Лисенко Г. І. - Варіабельність серцевого ритму у підлітків, що страждають від вегетативних дисфункцій, Маяцька О. В., Ященко О. Б. (2006)
Бойко М. Г. - Сучасні напрямки реабілітації хворих на хронічні обструктивні захворювання легень та бронхіальну астму, Жабо Т. М., Бойко Д. М. (2005)
Корнацький В. М. - Етичні проблеми та правові питання проведення клінічних досліджень, Сілантьєва О. В., Талаєва Т. В. (2006)
Фомічова Н. І. - Безпосередні і віддаленні результати комплексного лікування хворих на туберкульоз органів дихання, які виділяють резистентні штами мікобактерій , Магалецький І. Ф., Литвин І. В., Любушкіна С. М., Рум’янцева Т. В., Сидорова Н. С. (2005)
Потяженко М. М. - Застосування Серетиду в комплексній терапії хронічних обструктивних захворювань легень, Скрипник І. М., Соколюк Н. Л., Люлька Н. О., Гопко О. Ф., Шепітько К. В. (2006)
Крутько В. С. - Результати генотипування штамів mycobacterium tuberculosis у хворих на туберкульоз легень м. Харкова, Филипенко М. Л., Ляшенко О. О., Рот М. А., Потейко П. І., Стаднікова А. В., Сокол Т. В., Кашуба Д. О. (2005)
Бобров В. О. - Клінічні ефекти бісокарду у хворих на есенціальну гіпертензію у сполученні з ішемічною хворобою серця, Давидова І. В., Боброва О. В., Самойленко Т. О. (2006)
Сидоренко Ю. В. - Взаємний вплив факторів соціальної дизадаптації та полірезистентності мікобактерій на розвиток впершк діагностованого туберкульозу, Манохіна О. Ю. (2005)
Заремба Є. Х. - Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини як вірогідний фактор ризику розвитку ревматизму, Зімба О. О. (2006)
Дужий І. Д. - Лімфотропна терапія як діагностичний чинник при туберкульозі придатків, Дужа-Еластал О. І. (2005)
Глушко Л. В. - Корекція судинно-тромбоцитарного гемостазу препаратами симвастатину і кварцетину у хворих на прогресуючу стенокардію, Чаплинська Н. В. (2006)
Дужий І. Д. - Туберкульоз плеври та інших органів при пересадженій нирці, Шевченко В. П., Мадяр В. В. (2005)
Вакалюк І. П. - Антиоксидантний захист та стан пероксидного окислення ліпідів в аспекті тривалої ліпідзнижуючої та гепатопротекторної терапії, Клименко В. І., Клименко А. О. (2006)
Кужко М. М. - Сучасний погляд на лікування туберкульозу легень із застосуванням нового препарату групи Гінк, Куріло С. М., Гульчук Н. М., Процик Л. М., Петішкіна В. М., Копосова І. В., Головенко М. С., Бережна І. В. (2005)
Потабашній В. А. - Міжшлуночковий електромеханічний асинхронізм при хронічній серцевій недостатності, асоційованій з ішемічною хворобою серця і артеріальною гіпертензією в поєднанні з хронічною обструктивною хворобою легень (2006)
Панасюк В. О. - Сучасний клінічний портрет туберкульозного і герпесвірусного ураження речовини й оболонок головного мозкуу , Гошко О. Л. (2005)
Лизогуб В. Г. - Ендотеліальна дисфункція у пацієнтів молодого віку з метаболічним синдромом Х, Волошина О. О., Бондарчук О. М., Левіщенко О. С. (2006)
Господарський І. Я. - Ефективність етіотропної терапії хронічного гепатиту С у хворих з супровідною кріоглобулінемією (2005)
Василюк В. В. - Особливості перебігу виразкової хвороби асоційованої з helicobacter pylori, Гаврилюк М. Є., Василюк В. М., Боднар Л. П., Кравчук Н. В. (2006)
Процюк Р. Г. - Особливості перебігу туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД (2005)
Губіна Н. В. - Добове моніторування артеріального тиску і функціональний стан щитоподібної залози у хворих на артеріальну гіпертензію (2006)
Поліщук О. І. - Національна програма інфекційного контролю - нагальна потреба у боротьбі з внутрішньолікарняними інфекціями, Авдєєва Л. В. (2005)
Марущак М. І. - Методи корекції ураження кісткової тканини при хронічній серцевій недостатності, Андрейчин С. М. (2006)
Сторожко А. І. - Історичні та сучасні погляди на класифікацію, клініку, діагностику та лікування хронічних артритів скронево-нижньощелепних суглобів, Кольба О. О., Стаханський О. О. (2005)
Траверсе Г. М. - Патогенетичні аспекти розвитку кон'югаційної гіпербілірубінемії у новонароджених дітей, Нхал Мухамед Хамду (2005)
Швед М. І. - Застосування вобензиму для корекції порушень перекисного окислення ліпідів і синдрому ендогенної інтоксикації при автоімунних ускладненнях гострого інфаркту міокарда, Тофан І. П., Радецька Л. В., Вівчар Н. М., Зубанюк В. М. (2006)
Приступа Л. Н. - Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на стан імунної системи у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із ожирінням (2005)
Швед М. І. - Корекція кишкового дисбіозу у хворих після резекції шлунка, Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Гевко О. В., Усинська О. С. (2006)
Бузунов В. О. - Поширеність патологічних змін судин сітківки в учасників аварійних робіт на ЧАЕС - мешканців Дніпропетровської області: аналіз даних 14-річного спостереження, Федірко П. А., Кринична І. П., Козлова Н. А. (2005)
Швед М. І. - Клінічна оцінка порушень ритму серця та змін добового профілю артеріального тиску у хворих з ішемічною кардіопатією, асоційованою із гіперурикемією , Гриценко С. Й. (2006)
Кашуба М. А. - Застосування математичних моделей для дослідження характеру залежності частоти патології і захворюваності на хронічний бронхіт робітників електрозварювальних виробництв від стажу роботи (2005)
Нейко Є. М. - Порушення агрегаційної функції тромбоцитів при серцевій недостатності у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень та бронхіальною астмою, Глушко Л. В., Яцишин Р. І., Кожевнікова І. В., Скрипник Л. М. (2006)
Лихацька Т. В. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання панкреатогастродуоденальної зони (2005)
Лихацька Т. В. - Ендогенна інтоксикація у хворих на гелікобактерзалежний хронічний гастродуоденіт і остеодефіцит (2006)
Курко Я. В. - Результативна працездатність плавців брасом при різних метеорологічних ситуаціях (2005)
Поташнюк І. В. - Хронічні захворювання системи травлення та організація харчування учнів загальноосвітніх шкіл (2005)
Городецький В. Є. - Ефективність кандесартану для корекції гемодинамічних порушень у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (2005)
Лозіна Л. Б. - Клініко-імунологічні паралелі імунологічного статусу та стану кісткової тканини в хворих на системний червоний вовчак (2005)
Федчишин Н. Є. - Особливості клінічного перебігу гострого інфаркту міокарда у сільських мешканців (2005)
Шевченко О. С. - Динаміка ліпідного профілю та судинно-рушійної функції ендотелію в процесі лікування статинами при наростанні тяжкості серцевої недостатності (2005)
Швед М. І. - Клінічна ефективність вобензиму та кандесартану в комплексному лікуванні хворих на інфаркт міокарда, ускладнений післяінфарктним синдромом, Тофан І. П. (2005)
Мельник В. П. - Серцево-судинна система при антимікобактеріальній терапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень, Корнага С. І. (2005)
Зіменковський А. Б. - Роль клінічного провізора в державній системі медичної стандартизації України (2005)
Пловецька І. А. - Залежність показників імунного статусу робітників виробництва медичного скла від професійного стажу (2005)
Давидович О. В. - Особливості призначення диротону в осіб похилого віку при лікуванні есенціальної гіпертензії з фібриляцією передсердь, Стаднюк Л. А., Асінова М. І., Бондаренко О. В., Давидович Н. Я., Ровда О. А. (2005)
Олійник О. В. - Вплив бронхолітичних засобів на фазовий аналіз серцевого циклу у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (2005)
Солонинка Г. Я. - Захворюваність на туберкульоз серед студентів (2005)
Звершхановський Ф. А. - Деякі аспекти стандартизації лікування анемічного синдрому у жінок, хворих на лімфоми, Жулкевич І. В., Калайджан К. О. (2005)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського