Виходные данные (2014)
Аненко С. Ю. - Технологія аналізу витрат підприємств, що надають житлово-комунальні послуги (2014)
Бака В. В. - Фактори впливу на ділову активність підприємства легкої промисловості (2014)
Баранова Д. В. - Теоретико-методичне забезпечення обліку та аналізу витрат підприємства (2014)
Гуленко Г. П. - Аналіз підходів до формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства (2014)
Дурасова Є. О. - Комплексна оцінка фінансових ризиків підприємства (2014)
Єгорова О. А. - Економічна сутність категорії "капітал банку" та його класифікація (2014)
Ємець Є. І. - Дослідження проблемної заборгованості банків України (2014)
Золотарева Н. В. - Узагальнення підходів до визначення сутності поняття "фінансове планування на підприємстві" (2014)
Каминіна В. В. - Визначення факторів впливу на об'єм податкових надходжень до зведеного бюджету Харківської області (2014)
Каращук І. В. - Визначення таксономічного показника рівня розвитку для оцінки фінансового потенціалу підприємства (2014)
Кіпа М. О. - Дослідження теоретичних аспектів фінансової безпеки підприємства (2014)
Колодна Р. В. - Технологія аналізу фінансової безпеки підприємства скляної галузі (2014)
Король Т. Р. - Методичне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства (2014)
Кравченко Г. Г. - Застосування таксономічного аналізу для визначення показника оптимальності структури банківського капіталу (2014)
Кузьміна В. В. - Фінансовий стан як економічна категорія (2014)
Кукочка В. В. - Організація кредитних операцій банку (2014)
Кушка Т. В. - Фінансування місцевих органів влади (2014)
Ленко М. В. - Застосування таксономічного аналізу для визначення інтегрального показника ефективності виконання місцевого бюджету за доходами (2014)
Мельник О. О. - Особливості аналізу фінансового стану малих підприємств (2014)
Москаленко З. О. - Узагальнення сутності поняття грошових потоків на підприємстві (2014)
Мураховський О. О. - Методичне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства (2014)
Обанья Е. - Методичні засади оцінювання фінансового стану банку (2014)
Ольшанська А. Г. - Скоринг-моделі та інші методи управління кредитним ризиком (2014)
Попов О. В. - Забезпечення фінансової стійкості банківської системи (2014)
Разуваєва Д. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів (2014)
Садченко К. М. - Емпіричне дослідження фінансової стійкості на підґрунті моделювання інтегрального показника (2014)
Садкова В. В. - Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі застосування методу таксономічного аналізу (2014)
Саліна А. В. - Морфологічний аналіз поняття "фінансова стійкість підприємства" (2014)
Семененко А. В. - Вплив нестабільної ситуації в Україні на фінансову стійкість банків (2014)
Сєрікова А. А. - Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова безпека підприємства" (2014)
Сінанович Д. Е. - Теоретичні підходи до визначення економічної сутності поняття "фінансові ресурси" (2014)
Томенко Р. В. - Теоретичні основи оцінювання фінансових ресурсів підприємства (2014)
Степаненко Д. А. - Технологія аналізу фінансових ресурсів підприємства (2014)
Третьякова Т. Є. - Методичні підходи до діагностики та оцінювання ймовірності банкрутства підприємств (2014)
Хохлова К. С. - Оцінювання фінансової діяльності банку з використанням міжнародного досвіду (2014)
Хворостян Ю. В. - Оптимізація структури капіталу підприємства (2014)
Хрумало А. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження поняття "фінансова стійкість" господарюючих суб'єктів (2014)
Ципаринда А. О. - Побудова таксономічного показника оцінки рівня фінансової стійкості підприємства (2014)
Цівенко А. В. - Дослідження питання щодо механізму забезпечення фінансової безпеки на підприємстві (2014)
Цубера К. В. - Сутність інвестиційної привабливості підприємства як економічної категорії (2014)
Коцюк К. В. - Роль кредитування для розвитку економіки України (2014)
Абдыев С. Ш. - Формирование инновационной стратегии предприятия (2014)
Джораев Р. Д. - Инновационно-активный персонал как субъект инновационной деятельности предприятия (2014)
Мелаев А. Д. - Принципы и задачи управления прибылью предприятия (2014)
Ханмамедов Б. М. - Определение сущности понятия "инновация" (2014)
Худайназаров Б. М. - Основные аспекты ценовой политики инновационной продукции предприятия (2014)
Чарыев М. А. - Основные аспекты формирования финансового плана инновационного бизнес-процесса (2014)
Бондаренко В. В. - Методичне забезпечення аналізу фінансових результатів (2014)
Босова С. В. - Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства (2014)
Вишнівецька А. А. - Особливості мотивації працівників бюджетних організацій (2014)
Горобець О. І. - Методи аналізу фінансового стану підприємств (2014)
Д'яченко І. І. - Методичне забезпечення аналізу ділової активності підприємства (2014)
Литвишко Т. В. - Методичні підходи щодо аналізу фінансових результатів діяльності промислових підприємств (2014)
Мартинова В. В. - Порівняльна характеристика розрахунку резервів за постановами НБУ № 279 від 6 липня 2000 року та № 23 від 25 січня 2012 року (2014)
Погрібняк Д. С. - Прогнозування собівартості реалізованої продукції сільськогосподарських підприємств (2014)
Халімон М. В. - Сутність та особливості аудиту фінансових результатів підприємства (2014)
Лісна М. О. - Проблеми визначення достовірної ринкової вартості основних засобів (2014)
Легка Л. М. - Нормативно-правове регулювання процесу підвищення кваліфікації кадрів в органах місцевого самоврядування України (2014)
Мельник К. В. - Проблеми організації оплати праці в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Педаченко Ю. Е. - Эффективность динамических систем межостистой фиксации у больных со стенозом позвоночного канала, Хижняк М. В., Красиленко Е. П. (2012)
Никоненко А. С. - Отдалённые результаты хирургической коррекции патологической извитости внутренней сонной артерии, Губка А. В., Хамуд М. Ф. (2012)
Ходос В. А. - Оптимізація вибору методу лікування варикозно змінених приток магістральних підшкірних вен нижніх кінцівок в амбулаторних умовах, Паламарчук В. І., Криса В. М. (2012)
Пимахов В. В. - Видеоторакоскопические вмешательства в лечении повреждений грудной клетки, сочетанных с черепно-мозговой травмой (2012)
Ничитайло М. Ю. - Метод електрозварювання біологічних тканин в лапароскопічній хірургії, Литвиненко О. М., Гулько О. М., Лукеча І. І., Булик І. І., Шпаковський М. М. (2012)
Криворучко И. А. - Лапароскопические пластики вентральных грыж, Сивожелезов А. В., Тесленко С. Н., Чугай В. В. (2012)
Грубник В. В. - Новая методика лапароскопической пластики гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский A. В. (2012)
Зубов А. Д. - Особенности ультразвуковой визуализации абсцессов печени различной этиологии, Вилсон Д. И. (2012)
Ярешко В. Г. - Принципы лечения острого панкреатита, Рязанов Д. Ю., Антоневич В. Н. (2012)
Шідловський В. О. - Ендотеліальна дисфункція при гострому панкреатиті, Чорномидз А. В. (2012)
Велигоцкий Н. Н. - Роль трансформирующего фактора роста в определении тяжести острого панкреатита, Клименко М. В., Арутюнов С. Э. (2012)
Луцевич О. Э. - Варианты доступов при лечении панкреонекроза, Галлямов Э. А., Милица Н. Н., Милица К. Н., Галлямова С. В. (2012)
Молчанов Р. Н. - Преимущества биполярной технологии при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Глущенко С. Н. (2012)
Миминошвили О. И. - Лимфатическая терапия в коррекции послеоперационного пареза кишечника и синдрома эндогенной интоксикации при распространенном перитоните, Антонюк О. С., Ярощак С. В., Корчагин Е. П., Миминошвили А. О. (2012)
Милица Н. Н. - Сфинктеросохраняющяя хирургия рака прямой кишки, Постоленко Н. Д., Ангеловский И. Н., Милица К. Н., Казаков В. С. (2012)
Леднев Д. А. - Принципы дифференциальной диагностики грамотрицательного и грамположительного сепсиса (2012)
Лаврик А. С. - Возможности хирургического лечения сахарного диабета 2 типа, Тывончук А. С., Кожара С. П., Фурманенко Е. Д., Лаврик О. А. (2012)
Шаповал С. Д. - Бактеріальна характеристика первинного гнійного осередку у хворих сепсисом при ускладненому синдромі діабетичної стопи, Савон І. Л. (2012)
Звіт про проведення IV з'їзду судинних хірургів ангіологів України з міжнародною участю (2012)
Ярошенко А. А. - Вычисление скорости звука в морской воде.От Колладона и Штурма до наших дней (2012)
Богом'я В. І. - Розроблення науково-технічних пропозицій щодо використання систем динамічного позиціонування на пасажирських суднах, Бондаренко С. І., Кривенко Н. В. (2012)
Даник А. В. - Моделирование опасности "сухого" смещения навалочного груза (2012)
Дерепа А. В. - К вопросу о влиянии корпуса корабля на характеристики акустической антенны его навигационной гидроакустической станции, Лейко А. Г., Майборода А. Н. (2012)
Федотов В. Г. - Установка для дослідження дисперсії природної оптичної активності та визначення сталої Верде кристалів в широкому діапазоні довжин хвиль та температури (2012)
Лисютин В. А. - Акустические методы исследования моря, Ластовенко О. Р. (2012)
Давыдов В. С. - О создании и применении системы объективного компьютеризированного контроля качества подготовки специалистов судовождения, Тарасюк В. И., Кучерук С. М., Блоха Д. А. (2012)
Краснопольський А. О. - Програмні рішення автоматизації ділових процесів вищого навчального закладу, Луцько П. В. (2012)
Черепков С. Т. - Обоснование предпосылок к изменению действующей классификации систем динамического позиционирования в национальных морских классификационных обществах, Колесник А. П. (2012)
Мачалин И. А. - Стратегии технического обслуживания транспортных систем навигации и связи (2012)
Родичев Ю. М. - Совершенствование технологии обработки элементов транспортного остекления по критериям прочности и трещиностойкости на основе анализа статистического распределения результатов механических испытаний листового стекла, Шабетя А. А., Горалик Е. Т. (2012)
Лупіна Т. О. - Оцінка стійкості вертикального положення рівноваги перевернутого подвійного маятника з в’язко-пружними елементами (2012)
Баранов Г. Л. - Інтелектуалізація поліергатичних систем навігації та управління рухом морськими танкерами-газовозами, Тихонов І. В., Джиджула Г. О., Міронова В. Л. (2012)
Ковбатюк М. В. - Обгрунтування ролі портів в реалізації європейської політики розвитку інтермодальних перевезень (2012)
Беник Н. Г. - Поняття і сутність категорії "адаптація підприємств" (2012)
Євтушевська О. А. - Комплексний контроль як дієвий метод управління підприємствами водного транспорту (2012)
Боняр С.М. - Підвищення ефективності діяльності судноплавних компаній в сфері морського транспорту України, Ющенко О. М. (2012)
Горошко К. О. - Економічна сутність інвестиції та її класифікація (2012)
Тупкало С. В. - Бизнес–целевой подход к управлению сбытом электроснабжающего предприятия (2012)
Боняр С. М. - Аналіз роботи морських торгівельних портів України, Корнійко Я. Р. (2012)
Шпирко О. М. - Внутрішній аудит на підприємствах водного транспорту: проблеми, практика, організація (2012)
Захарченко Л. В. - Анализ экологической проблемы при восстановлении ГСХ "р.Дунай-Черное море" (2012)
Карпенко О. О. - Аналіз транзитних перевезень вантажів через морські торговельні порти України, Продченко Г. Ю. (2012)
Кузьменко О. М. - Митні процедури на морському транспорті як основа стабільної міжнародної торгівлі (2012)
Шкляр В. В. - Аналіз діяльності транспортних підприємств України (2012)
Майкова Е. В. - Економічні проблеми інтеграції України до Євросоюзу (2012)
Писаренко Н. Н. - Виміри соціально-економічного розвитку України в міжнародних рейтингах (2012)
Семенова С. М. - Класифікація грошових потоків підприємства з метою стратегічного управління (2012)
Стрілок І. І. - Аналіз методів формування рейтингового показника (2012)
Бойко П. А. - Экономический механизм структуры мирового рынка транспортных услуг (2012)
Ткаченко К. О. - Характеристика підприємств підготовки фахівців водного транспорту в Україні (2012)
Коротка Н. В. - Іноземна мова в професійній діяльності фахівця-юриста, Тернова О. І. (2012)
Лопатюк М. М. - Сучасні проблеми викладання дискретної математики, Лопатюк С. П. (2012)
Demydenko N. - Maritime English Terminology: Some Aspects of Developing Teaching/Learning Materials for the Students of the Faculty of Navigation (2012)
Тирон О. М. - Використання флеш-карток як мнемонічний прийом (2012)
Мучник М. М. - Об одном методе представления графических образов текстовых символов в виде характеристических векторов, Прохоров В. Г. (2012)
Богом'я В. І. - Особливості ідентифікації геостаціонарних космічних об'єктів (2012)
Ломоносов С. Е. - Анализ направлений модернизации радиотехнических средств контроля космического пространства, Разгонаев С. Н., Черная О. Б., Поляков Д. А. (2012)
Автори випуску (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Клименко А. В. - Хирургический" тип хронического панкреатита: классификационные определения, уточняющие показания к хирургическому лечению, Клименко В. Н., Стешенко А. А. (2013)
Миминошвили О. И. - Хирургические осложнения после операций на инфраренальном отделе аорты, Ярощак С. В., Корчагин Е. П. (2013)
Волошин А. Н. - Топографо-анатомические особенности коллатерального кровообращения нижних конечностей при бедренно-подколенных окклюзиях, Матерухин А. Н., Губка В. А., Суздаленко А. В., Макаренков А. Л. (2013)
Милица Н. Н. - Выбор тактики хирургического лечения больных с осложненными формами колоректального рака, Ангеловский И. Н., Козлов В. Б., Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Казаков В. С. (2013)
Милица Н. Н. - Выбор срока операции при восстановлении непрерывности толстого кишечника у стомированных больных, Постоленко Н. Д., Ангеловский И. Н., Милица К. Н., Солдусова В. В. (2013)
Бакуменко В. П. - Подходы к лечению хронического комбинированного геморроя у больных с синдромом недифференцированной системной дисплазии соединительной ткани (2013)
Маслов А. И. - Роль и значение колоноскопии и эндоскопической полипэктомии в диагностике и лечении пациентов с полипами толстого кишечника, Солдусова В. В. (2013)
Гребенніков Д. С. - Сучасний підхід до діагностики та лікування гострого парапроктиту, Григор’ян А. І. (2013)
Король А. Р. - Классификация экссудативной формы возрастной макулярной дегенерации по степени тяжести, Драгомирецкая Е. И., Кустрин Т. Б. (2013)
Завгородняя Н. Г. - Критерии диагностики хронической ишемической нейропатии зрительного нерва, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2013)
Молодан А. В. - Ремоделирование левого желудочка у больных с cердечной недостаточностью, Подлужный С. Г., Доценко Н. Я., Боев С. С., Шехунова И. А., Иващук В. А. (2013)
Молодан А. В. - Векторный анализ левого желудочка: методологические основы и показатели деформации у здоровых лиц, Мирошник Н. Ю., Подлужный С. Г., Иващук В. А. (2013)
Зализняк В. А. - Возможности малоинвазивной хирургии в оперативной гинекологии, Шаповал Н. Л., Кирилюк А. Д., Цурканенко А. Д. (2013)
Омельянець М. І. - Гігієнічна оцінка стану й наслідків застосування радіоактивно чистих продуктів харчування в системі протирадіаційного захисту населення внаслідок чорнобильської катастрофи, Хоменко І. М. (2013)
Рябошапка А. М. - Дослідження якості життя пацієнтів з місцево поширеними карциномами порожнини рота, асоційованими з вірусом папіломи людини, Ковальов О. О. (2013)
Вороненко Ю. В. - Впровадження інструменту Europep для оцінки пацієнтами загальної практики/сімейної медицини в Україні, Одринський В. А. (2013)
Шпак І. В. - Характеристика судинно-тромбоцитарної та плазмово-коагуляційної ланки системи гемостазу у вагітних, інфікованих вірусом грипу А/Н1N1 (2013)
Никоненко Т. Н. - Различие морфологических процессов в стенке брюшной аорты при аневризме и атеросклерозе, Никоненко А. А., Траилин А. В., Максименко В. Г. (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
Толстанов О. К. - Cучасний підхід до розвитку нирковозамісної терапії методом перитонеального діалізу (2013)
Люлько А. А. - Выбор метода эндовидеохирургического оперативного лечения кист почек, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Варвашеня М. В. (2013)
Лісовий В. М. - Можливості інтеграції медичної допомоги хворим на нирковозамісній терапії в умовах спеціалізованого центру, Андон’єва Н. М. (2013)
Шамраев С. Н. - Болезнь пейрони: способы графтинга полового члена и новая концепция патоморфогенеза, Волос Л. И., Шлопов В. Г., Ермилов С. Г. (2013)
Серняк. Ю. П - "Континентная" радикальная простатэктомия (обзор литературы), Фуксзон А. С., Рощин Ю. В., Фролов А. С. (2013)
Пасєчніков С. П. - Зв’язок виникнення ранніх післяопераційних ускладнень простатектомії з інфікованістю trichomonas vaginalis, Грицай В. С., Глєбов А. С. (2013)
Люлько А. А. - Лапароскопия в лечении коралловидного нефролитиаза, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Стец А. В. (2013)
Люлько А. А. - Ретроперитонеоскопическое оперативное лечение гнойно-воспалительных заболеваний почек и забрюшинного пространства, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С. (2013)
Резніченко Н. Ю. - Шляхи корекції змін концентрації статевих гормонів у чоловіків старшої вікової групи, хворих на хронічні алергодерматози (2013)
Соловйов А. Є. - До питання оптимізації діагностики та лікування вроджених вад розвитку сечової системи у дітей, Кокоркін О. Д. (2013)
Мішалов В. Г. - Застосування протизлукового гелю при резекції товстої кишки на фоні злукового процесу в експерименті, Бик П. Л., Лещишин І. М., Голінко В. М. (2013)
Комаров М. П. - Розвиток трансплантації в Україні – проблеми та шляхи їх подолання, Никоненко О. С., Салютін Р. В., Паляниця С. С. (2013)
Никоненко А. С. - Цитокины сыворотки крови и мочи как маркеры хронической дисфункции почечного аллотрансплантата, Траилин А. В., Плетень М. В., Ефименко Н. Ф., Никоненко Т. Н., Остапенко Т. И. (2013)
Никоненко А. С. - Опыт применения метода высокочастотного электросваривания тканей в трансплантации почки, Поляков Н. Н., Сушко Ю. В. (2013)
Цема Є. В. - Досвід малотравматичного лікування пацієнтів з пілонідальною кістою з використанням методики Bascom II ("cleft-lift") (2013)
Винник Ю. А. - Показатели качества жизни больных раком желудка и факторы, влияющие на их изменения в ходе лечения, Олексенко В. В., Ефетова Т. С., Захаров В. А. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Лечение свищей желудочно-кишечного тракта у больных с панкреонекрозом, Трушин А. С., Арутюнов С. Э., Комарчук В. В., Тесленко И. В., Сероштанов А. И., Клименко М. В. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Интраоперационная диагностика патологических рефлюксов при лечении осложнённых форм язвенной болезни, Комарчук В. В. (2013)
Русин В. І. - Ранні та віддалені результати хірургічного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В. (2013)
Завгородняя Н. Г. - Применение коротких каротиноидов у больных с диабетической ретинопатией, Михальчик С. В., Михальчик Т. С. (2013)
Цыбульская Т. Е. - Особенности биомеханических и биометрических параметров корнеосклеральной капсулы глазного яблока у детей с миопией, Завгородняя Т. С. (2013)
Василик В. С. - Вплив чинників способу життя на здоров’я міських школярів, Крекотень О. М. (2013)
Кириченко А. Г. - Інтегральна оцінка обмеження життєдіяльності (2013)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - Для діалогу між владою і фармацевтами (2013)
Майбутнє фармації формується сьогодні (2013)
Малішевська Н. - Світ каже "Ні" підробкам! (2013)
GMP: производственная практика здравого смысла (2013)
ABC: Ukraine & Partners (2013)
У фокусі - здоров’я громадян (2013)
Отпуск без проблем с TM Vishpha (2013)
На благо Украины (2013)
Львова Л. - Неполадки в центре управления (2013)
Незабываемое путешествие, или Все выглядело так заманчиво (2013)
Дедишина Л. - Аптека очима першокурсника (2013)
Открой свое сердце (2013)
Особенности лечения кашля в летний период (2013)
Демецкая А. - "Умная" одежда: диагностика и мониторинг (2013)
Демецкая А. - Спасающая жизни: плазма крови (2013)
Что день грядущий нам готовит? (2013)
Безверхняя Л. - Компьютер и дети: как предотвратить зависимость (2013)
Стандарти для професіоналів (2013)
Відстеження обігу лікарських засобів (2013)
Аргосульфан - целебная сила серебра против ожогов (2013)
Летняя сказка о диарее (2013)
Демецкая А. - Сахарный диабет: средства самоконтроля (2013)
"Фарма персонал ": 10 лет на фармацевтическом рынке (2013)
Примак Р. - Вернется ли мода на черноплодную рябину? (2013)
Демецкая А. - Запах как симптом (2013)
Пігулки для щастя шукайте в Таємній аптеці (2013)
Дедишина Л. - І одна аптека - воїн! (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Приготовление гомогенных мазей в аптеке, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - Студенти - мої друзі та колеги (2013)
Обрати найкращого (2013)
Дедишина Л. - Двоє (2013)
Дедишина Л. - Історія кримської фармації (2013)
Кириленко М. - Последняя капля, или Разрушение образа (2013)
Львова Л. - Леворукое меньшинство (2013)
Безверхняя Л. - На зарядку по порядку становись! (2013)
Демецкая А. - Диета для донора (2013)
Примак Р. - Загадочные красавицы (2013)
Дедишина Л. - Купи собі шматочок щастя (2013)
Демецкая А. - Кино со "вкусом" (2013)
Глянько А. К. - Роль Nod-фактора Rhizobium в индукции сигнальных систем растения при формировании бобово-ризобиального симбиоза (2014)
Жадько С. И. - Н2О2-зависимое увеличение активности гистон ацетилтрансферазы и деацетилазы в культуре ткани Arabidopsis thaliana при осмотическом стрессе (2014)
Дрок К. М. - Особливості симбіотичної системи і продукції етилену у сортів Glycine max (L.) Merr., що відрізняються за стійкістю до абіотичних стресорів, Маменко П. М., Омельчук С. В., Косаківська І. В. (2014)
Тарасюк О. І. - Фотосинтетична активність прапорцевих листків ліній озимої м’якої пшениці, які містять рідкісні Glu-алелі, Починок В. М. (2014)
Vayner A. A. - The influence of 24-epibrassinolide on heat resistance and productivity of millet (Panicum miliaceum) plants, Miroshnichenko N. N., Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O., Khripach V. A., Sotnikov Yu. A. (2014)
Матяшук Р. К. - Стан пилку канни в умовах урбанізованих територій, Мазура М. Ю., Ткаченко І. В. (2014)
Карпінець Л. - Вплив бріофітів на вміст макроелементів та органічного вуглецю у техноземах відвалів Червоноградського гірничопромислового комплексу, Лобачевська О., Баранов В. (2014)
Солоденко А. Є. - Маркери гена стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси , Бурлов В. В., Сиволап Ю. М. (2014)
Попов В. М. - Аналіз зчеплення маркерів HRG01, HRG02 та гена відновлення фертильності пилку соняшнику, Акініна Г. Є., Тереняк Ю. М., Кириченко В. В. (2014)
Ламари Н. П. - Оценка гетерозиса и типа наследования плотности расположения устьиц листа пшеницы (Triticum aestivum L.) в полевых условиях (2014)
Джамеев В. Ю. - Фосфолипидный сигналинг у растений (2014)
Колупаев Ю. Е. - В. Н. Буров, М. О. Петрова, О. Г. Селицкая, Е. А. Степанычева, Т. Д. Черменская, И. В. Шамшев "Индуцированная устойчивость растений к фитофагам" (2014)
Косаковская И. В. - Международная конференция "Физиология растений и генетика: достижения и задачи", Болгария, София, 24-26 сентября 2014 г. (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила для авторов (2014)
Rules for authors (2014)
Зміст вип. 1-2, 2014 (2014)
Содержание (2014)
Козюк В. - Качество институтов и отклонение валютных курсов от паритета покупательной способности: последствия для экономического роста (2014)
Войтко С. - Внешний долг стран Евросоюза и Украины в координатах устойчивого развития (2014)
Пыка Я. - "Smart specialisations" в региональных инновационных экосистемах, Янишевски А. (2014)
Иляш О. - Механизмы и инструменты регулирования рынка труда в пограничных районах западных регионов Украины (2014)
Поулиопоулос Л. - Автономный отдел корпоративной социальной ответственности (КСО) и его влияние на восприятие менеджерами КСО, Геитона М., Поулиопоулос Т., Триантафилидоу А. (2014)
Степаненко С. - Управление торговыми марками: борьба с паразитизмом (2014)
Пында Р. - Стандартизация управления качеством в строительстве (2014)
Наши авторы (2014)
Мироненко Л. П. - Два новых метода доказательства фундаментальных пределов в математическом анализе (2014)
Руссіян С. А. - Оцінка ефективності замикання пошкодженної фази мережі на землю як засобу підвищення електробезпеки дільничної мережі шахти напругою 3 (3,3) кВ (2014)
Скоробогатова И. В. - Экспериментальное исследование энергосберегающих режимов в камерной печи, Бирюков А. Б., Гавриленко Б. В., Неежмаков С. В., Гнитиев П. А. (2014)
Ставицький В. М. - Математична модель розгалуженої конвеєрної лінії (2014)
Федюн Р. В. - Математическая модель полета конвертоплана, Пихно Э. В. (2014)
Федюн Р. В. - Автоматизация процесса химической очистки воды ТЭС, Табаленкова Т. В., Попов В. А. (2014)
Ченгарь О. В. - Метод Парето-оптимизации производственного расписания на основе "направленного" муравьиного алгоритма (2014)
Чернышев Н. Н. - Компенсация зарастания канала дозирования жидкого металла в системе управления уровнем металла в кристаллизаторе МНЛЗ, Волуева О. С. (2014)
Климаш М. М. - Метод спектрально-часового мультиплексування інформаційних потоків в оптичних мережах доступу, Красько О. В., Максимюк Т. А. (2014)
Сахаров В. И. - Экономичный Ethernet доступ на микроконтроллере, Сахарова С. В. (2014)
Світлична В. А. - Метод розподілу обслуговуючих робіт при виконанні замовлень, Землянська С. Ю., Гавенко С. С. (2014)
Сєров Ю. О. - Проблеми функціонування веб-сайтів міських рад невеликих міст України, Матієшин Л. М. (2014)
Скрупський С. Ю. - Фрактальне ущільнення відеоінформації у розподіленних комп'ютерних системах, Доля А. С. (2014)
Стрихалюк Б. М. - Визначення доступності програмних комплексів у системах з сервісно-орієнтованою архітектурою, Шпур О. М., Селюченко М. О. (2014)
Ткаченко Н. О. - Алгоритм роботи інформаційно-пошукової системи зі зворотним зв'язком, Воропаєва В. Я. (2014)
Федоров И. И. - Метод синтеза вокальных звуком речи по эталонным образцам на основе саундлетов (2014)
Червінська Н. В. - Аналіз та дослідження протоколів маршрутизації для бездротових Ad-hoc мереж, Клімов І. О., Ігнатенко Є. Г. (2014)
Шаховська Н. Б. - Організація великих даних у розподіленому середовищі, Болюбаш Ю. Я., Верес О. М. (2014)
Шрамко Н. А. - Исследование влияния помех при распространении радиоволн в условиях ограниченного пространства, Молоковский И. А., Турупалов В. В. (2014)
Щербов І. Л. - Алгоритм прийняття ризику з метою забезпечення безпеки ТКС, Воропаєва В. Я., Вашакідзе Г. А. (2014)
Куценко В. П. - Оцінка комплексних узагальнених величин спрямованого хвильовидного відгалужувача з використанням нечіткої логіки (2014)
Лактионов И. С. - Способ уменьшения дополнительной погрешности измерителя влажности почвы оранжерей ботанического сада, Вовна А. В. (2014)
Поздняков В. К. - Исследование входных параметров метода определения дальности в многопозиционных пассивных системах при помощи функций чувствительности (2014)
Соломічев Р. І. - Дослідження двопроміневого оптико-абсорбційного вимірювача концентрації і дисперсності пилу в умовах вугільних шахт (2014)
Соломичева С. В. - Обоснование выбора пьезоэлектрического преобразователя измерительного канала контроля уровня жидкости в барабане котла (2014)
Цололо С. О. - Оптимізація схеми автомата Мура в базисі FRGA (2014)
Тюрикова О. В. - Пісенна самосвідомість сучасних фольклорних виконавців Донбасу (2012)
Тукова И. Г. - Научная картина мира и музыка Нового времени: опыт сближения (2012)
Єфіменко А. Г. - Від музиканта до теолога: літургічна творчість композиторів О. Йохума і Й. Н. Давіда (2012)
Качмар М. І. - Розуміння музичної форми у семіологічному контексті нотаційних систем (2012)
Коростелёв В. В. - Интонационная формульность в музыке И. С. Баха: мотивная символика или эмблематика? (2012)
Зубко Ж. І. - Знак нескінченності "∞" в каноні D-dur Йоґана Пахельбеля як складова графічної барокової символіки (2012)
Горбаль В. Я. - Оркестр у німецькій опері середини ХVІІІ ст. (на прикладі творчості К. Г. Грауна) (2012)
Шумилина О. А. - Силлабо-тоническая поэзия в духовных песнопениях партесного стиля (2012)
Сємикін В. Г. - Композиційно-драматургічні особливості фортепіанних сонатних allegro Л. Бетховена (в аспекті впливу на формування одночастинної романтичної сонати) (2012)
Данченко Н. Г. - Струнный квартет во французском музыкальном искусстве конца ХІХ – первой половины ХХ века (2012)
Стасюк С. А. - К вопросу формирования жанровых архетипов в русской оперной классике (2012)
Тукова Т. В. - "Игроки" Д. Шостаковича – "Женитьба" М. Мусоргского: к проблеме преемственных связей, Кадук Л. Л. (2012)
Скрыпник А. В. - Импровизация и алеаторика (опыт сравнительной характеристики) (2012)
Гамова И. В. - О полифонии в ранних фортепианных опусах С. Прокофьева (2012)
Антонова Е. Г. - "Шесть медитаций" для флейты и баяна В. Зубицкого: к вопросу о воплощении образов размышления в музыкальном искусстве, Кудрявцева И. В. (2012)
Купина Д. Д. - "Антифоны" для органа В. Гончаренко в контексте традиций европейских духовных жанров (2012)
Дерев’янченко О. О. - Опера "Мойсей" М. Скорика в контексті національних та західноєвропейських традицій, Овчинникова Г. А. (2012)
Балашова І. І. - Модуляція і форма (2012)
Качмарчик В. П. - Артикуляционнaя фонетика во флейтовом исполнительстве ХVI–ХVIII вв. (2012)
Котляревська О. І. - Читання партитур як вид інтерпретації (2012)
Соляная В. В. - Фактурные преобразования авторского текста как способ работы исполнителя над произведением (на примере этюда Ф. Шопена ор. 25 № 2 в версии Л. Годовского) (2012)
Кужелев Д. О. - У пошуку мистецьких перспектив (про перекладення творів М. Лисенка для народних інструментів) (2012)
Нижник А. А. - Формы солирования в баянных концертах украинских композиторов (2012)
Нефедов С. Ю. - Культурологічний аспект виконавської майстерності (на прикладі баянного виконавства) (2012)
Биджакова Н. Л. - Соната для виолончели и фортепиано Н. Потоловского: (к проблеме возрождения редко исполняемых произведений) (2012)
Седых Н. С. - Об исполнительских задачах в трактовке вокального цикла М. П. Мусоргского "Детская" (2012)
Петрова Т. С. - Моторика в технике домриста (2012)
Литвинец Т. А. - Концерт № 1 для скрипки с оркестром Н. Паганини в репертуаре домриста (2012)
Відомості про авторів (2012)
Анотація (2012)
Аксьонова О. П. - Теоретичні засади використання системного підходу до формування кондиційних здібностей студенток ВНЗ засобами баскетболу, Рибалка О. І. (2008)
Бакіко І. В. - Вікова динаміка розвитку спритності у дітей шкільного віку, Носарчук Л. М., Свенцицька Т. В. (2008)
Бакіко І. В. - Порівняльний аналіз орієнтовних комплексних тестів оцінювання фізичної підготовленості учнів за 12-бальною системою, Панасюк О. О. (2008)
Безпалова Н. - Зміни антропометричних показників у юнаків 17–21 років із переважанням симпатотонічного типу автономної нервової системи під дією фізичних навантажень (2008)
Bielski J. - Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym (2008)
Бондарев Д. В. - Оценка интенсивности специфических упражнений футбола при выполнении их студентами (2008)
Бондарчук Н. - Кореляційні взаємозв’язки показників фізичного стану з рівнем тиреоїдних гормонів у студентів Ужгородського національного університету, Чернов В., Молнар М. (2008)
Бурень Н. В. - Об особенностях совершенствования функционального состояния организма студентов в процессе физкультурно-оздоровительних занятий, Ровный А. С., Ажицкий К. Ю. (2008)
Васильчук А. Г. - Аналіз техніко-тактичних дій старшокласників під час занять із футболу в загальноосвітній школі, Палагнюк Т. В., Ніколенко С. В. (2008)
Вацеба О. М. - Ставлення батьків та вчителів до проблем фізичного виховання першокласників, Боднарчук О. М. (2008)
Вілігорський О. М. - Аспекти забезпечення мотивації до занять фізичними вправами у молодших школярів (2008)
Вільчковська А. Е. - Ритмічна гімнастика Еміля Далькроза (теоретичний аспект) (2008)
Вольчинський А. Я. - Теоретико-методичні основи застосування українських народних ігор у навчально-виховному процесі дошкільників, Малімон О. О., Гребік О. В. (2008)
Вольчинський А. Я. - Національні рухливі ігри у фізичному вихованні дітей дошкільного віку, Потапюк П., Мельник Т. (2008)
Гаврилюк А. П. - Особливості тижневої динаміки фізичної працездатності молодших школярів у зимовий період року, Гнітецька Т. В. (2008)
Гнітецький Л. В. - Динаміка розвитку вольових якостей у хлопчиків 9–11 років (2008)
Горбенко М. І. - Психолого-педагогічне виховання дітей молодшого шкільного віку (2008)
Горбунов Л. М. - Динаміка фізичної підготовленості молодших школярів із різним рівнем рухової активності (2008)
Городинський С. І. - Рухова активність та показники психофізичного стану студентів, Куліш Н. М., Ібрагімова Л. С., Решетілова Н. Б. (2008)
Гребік О. В. - Формування стійкого інтересу студентів І курсу ЛДТУ до занять із фізичного виховання та спорту, Савчук С. А. (2008)
Дмитрів Р. В. - Порівняльна характеристика фізичного розвитку та м’язової сили школярів 11−12 років (2008)
Добринський В. С. - Особливості фізичної працездатності в процесі розумової праці, Мордик М. Ю. (2008)
Добровольська Н. О. - Ефективність використання тренувальних програм аеробно-анаеробної спрямованості для студентів із відхиленнями у стані здоров’я, Начата О. С., Черняк О. П., Шиншина С. І., Калиновська Т. М. (2008)
Довгань О. - Фізичний розвиток студентів під впливом фізичних навантажень залежно від типу автономної нервової системи, Юр’єва Л., Трифонюк В. (2008)
Додонова О. А. - Мотиваційні чинники в системі фізичного виховання студентської молоді, Григор’єва В. О., Єрмолаєва Т. М. (2008)
Додонова О. А. - Физические нагрузки как средство предупреждения синдрома эмоционального выгорания у студентов, Григор’єва В. О., Єрмолаєва Т. М. (2008)
Долбишева Н. Г. - Основні фактори, які впливають на формування знань із фізичної культури (2008)
Дорошенко В. В. - Порівняльний аналіз фізичного здоров’я хлопців старшого шкільного віку, які мешкають у різних умовах зовнішнього середовища, Богдановська Н. В. (2008)
Доценко О. М. - Вплив занять шейпінгом на підвищення координаційних та рухових можливостей моторної системи студенток спеціальних медичних груп у вищих навчальних закладах (2008)
Драчук А. І. - Інтенсифікація навчального процесу з фізичного виховання на моделі баскетболу, Галайдюк М. А. (2008)
Дубогай О. Д. - Тенденції розвитку оцінювання фізкультурно-оздоровчих досягнень студентів: інноваційний світовий досвід, Євтушок М. В. (2008)
Дуржинська О. - Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень для студенток із низьким рівнем фізичної підготовленості, Льовкін В., Войтенко С. (2008)
Дурманенко М. Ю. - Оптимізація розвитку основних рухових навичок у дітей старшого дошкільного віку засобами акробатики, Лянной М. О. (2008)
Завидівська Н. Н. - Організаційно-педагогічні засади формування культури вільного часу у студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання (2008)
Захожа Н. Я. - Пропаганда і реклама фізкультурно-оздоровчих занять серед студентської молоді, Самчук О. М. (2008)
Захожий В. В. - Нормування фізичних навантажень у процесі оздоровчих занять фізичними вправами, Фукс Л. (2008)
Зінченко Н. М. - Диференційовані програми з фізичного виховання для студенток із різним соматотипом (2008)
Іваній І. В. - Моніторинг стану здоров’я школяра в системі фізичного виховання початкової школи (2008)
Калиниченко І. О. - Оцінка здоров’я та фізичного стану дітей молодшого шкільного віку (2008)
Калиниченко О. О. - Соціально-гігієнічні аспекти збереження індивідуального здоров’я школярів (2008)
Kwieciński S. - Gry i zabawy rekreacyjne w doskonaleniu elementów techniki w piłce siatkowej halowej, Kędra S. (2008)
Кліш І. С. - Формування у студентської молоді системи науково обґрунтованих знань та вмінь використання засобів етнопедагогіки у фізичному вихованні дошкільнят, Митчик О. П., Самчук О. М., Бухвал А. В. (2008)
Ковальчук Н. М. - Матеріальне забезпечення уроків шкільної гімнастики (2008)
Ковбій Н. - Методика оздоровчих занять зі студентами із використанням тренажерів, Костенко О., Рудницький В. (2008)
Кожевнікова Л. К. - Формування культури дозвілля сучасного студента в контексті технологізації навчального процесу, Дзюба З. Г., Бреславська Г. Б. (2008)
Козлова К. П. - Модульна технологія стимуляції розвитку швидкісно-силових здібностей юнаків старших класів на уроках фізичної культури, Дмитренко С. М., Асаулюк І. О. (2008)
Кравчук Я. І. - Стан та шляхи формування у школярів інтересу до фізичного виховання та спорту, Войнаровська Н. С. (2008)
Крендєлєва В. У. - Фітнес як засіб оздоровлення жінок другого зрілого віку (2008)
Кривчикова Е. Д. - Использование средств бодибилдинга в системе физкультурно-оздоровительных занятий юношей, Кравцов В. П. (2008)
Кривчикова О. Д. - Психомоторний стан як фактор адаптації учнів початкових класів до умов навчання в школі, Лясота Т. І. (2008)
Куц О. С. - Проблеми побудови раціональних режимів рухової активності (теоретичні аспекти проблеми), Данчук П. С. (2008)
Кушнерчук І. - Місце танцювальних вправ у системі засобів фізичного виховання школярів (2008)
Marek E. - Zielona szkoła formą nauki poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą (2008)
Марчук В. Г. - Реакція організму студентів-першокурсників на ергофізіологічний режим у процесі розвитку швидкісної витривалості (2008)
Медвідь А. М. - Виховання вмінь та навичок самостійної роботи учнів для збереження здоров’я як важливого компонента загальнолюдської культури, Ківерник О. (2008)
Микіч М. С. - Особливості розвитку сили засобами легкої атлетики у школярів 12–16 років, Чорненька Г. В., Турчин М. Д. (2008)
Митчик О. П. - Ставлення студенток до фізичного виховання і спорту, Козіброцький С. П., Кліш І. С., Пантік В. В. (2008)
Михайлюк О. А. - Рівень психічного здоров’я учнів 7−11 класів відповідно до інтелектуальних здібностей, Савчук С. І. (2008)
Мороз О. - Толерантність серцево-судинної системи жінок 20–35 років до фізичних навантажень та її взаємозв’язок із показниками маси тіла, Беляк Ю. І. (2008)
Мудрик С. Б. - Вплив національних рухливих ігор на розвиток швидкості дітей 4 класу (2008)
Навроцький Е. М. - Удосконалення фізичних якостей студентів засобом фізкультурно-оздоровчих занять, Навроцький Г. Е. (2008)
Ніколаєв С. Ю. - Вікова динаміка управління рухами за параметрами простору, часу і зусилля (2008)
Ніколаєв Ю. М. - Розвиток здібностей до тривалого виконання роботи на заданому рівні при статичному напруженні (статична витривалість), Ніколаєв С. Ю. (2008)
Огірко І. В. - Особливості занять із туризму як засобу фізичного виховання дошкільнят, Похмурська С. С. (2008)
Ольхова Н. - Порівняльна характеристика міжособистісних взаємин дітей у різних умовах життєдіяльності, Розтока А. (2008)
Пуздимір М. - Технологія оцінювання фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Наскальний В., Анісім П. (2008)
Радченко О. В. - Ставлення молоді до вживання спиртних напоїв, Радченко С. В. (2008)
Розпутняк Б. Д. - Навчання дітей плавання в оздоровчому таборі, Ніфака Я. М. (2008)
Романова В. І. - Вплив рухової активності на показники морфофункціонального стану студенток молодших курсів, Леонова В. А. (2008)
Садовская Ю. Я. - Возрастная динамика соотношений физиологического и функционального возрастов студенток и сотрудниц Крымского государственного медицинского университета, Голубова Т. Н. (2008)
Самчук О. М. - Фізична активність як одна з умов формування здорового способу життя студентської молоді, Захожа Н. Я. (2008)
Санюк В. І. - Фізкультурно-оздоровчі заходи для вдосконалення фізичного стану учнів молодшого шкільного віку (2008)
Свірщук Н. С. - Фізична активність учнів 5-х класів (2008)
Сембрат С. В. - Критерії оцінки ефективності організації процесу фізичної підготовки дітей 6−7 річного віку, Погребний В. В. (2008)
Семенович С. В. - Динаміка морфологічного стану юнаків 15−17 років у процесі фізичного виховання засобами атлетичної гімнастики, Кіндрат В. К. (2008)
Сіренко Р. Р. - Формування знань і вмінь студентів у процесі залучення до здорового способу життя, Дубревський Ю. М. (2008)
Смоляр О. В. - Розвиток витривалості у студентів різних конституційних типів (2008)
Трачук С. В. - Пошук підходів до компенсації дефіциту рухової активності молодших школярів в організованих формах занять фізичними вправами (2008)
Троценко В. В. - Особливості прояву емоційної стійкості студентів, Галенко Т. П. (2008)
Троценко Т. - Використання ігрової діяльності у формуванні моральних якостей молодших школярів (2008)
Turski W. - WYdolność fizyczna kobiet 20–50-letnich ćwiczących fitness a ich codzienne odżywianie, Małkowska J., Buczyńska J. (2008)
Тюх І. А. - Індивідуально доступні моделі результатів вияву спритності для дітей 7–9 років із різними рівнями фізичного здоров’я (2008)
Федорович О. - Виховання дисциплінованості учнів засобами фізичної культури та спорту (2008)
Хомич В. - Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків (2008)
Цьось А. В. - Програма самостійних занять фізичними вправами студентів вищих закладів освіти, Котов Є. О. (2008)
Цюпак Ю. Ю. - Вплив просвітницької та пропагандистської роботи на рухову активність молодших школярів сільських шкіл, Цюпак Т. Є. (2008)
Чайковський Д. Й. - Взаємозв’язок фізичного розвитку дітей 8–9 років із різними темпами біологічного віку (2008)
Череповська О. А. - Питання стану фізичної підготовленості студенток Національного університету "Львівська політехніка” та проблема диференціації заліку з предмета "Фізичне виховання” (2008)
Чиженок Т. М. - Аналіз фізичної підготовленості допризовної молоді України (Запоріжжя, Волинь, Центральний регіон) (2008)
Чопик Р. В. - Кваліметричний підхід до оцінювання техніки фізичних вправ (на прикладі баскетболу) (2008)
Шелудешева М. В. - Дослідження рівня рухових умінь і навичок у процесі виконання загальнорозвивальних вправ зі скакалкою з учнями професійно-технічних навчальних закладів, Качан О. А. (2008)
Юдкіна Х. В. - Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку (2008)
Ярощук Я. - Фізична працездатність та навчальні навантаження в учнів сучасних загальноосвітніх шкіл і гімназій, Макаренко М. В., Педик Л. І., Чижик В. В. (2008)
Ячнюк І. - Мотиви до занять фізичною культурою та спортом учнів старших класів, Ячнюк Ю., Ячнюк М. (2008)
Русин В. І. - Особливості хірургічної профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак нирки, Левчак Ю. А., Корсак В. В., Тернущак О. М. (2011)
Дикан І. М. - Функціональна мрт в діагностичному супроводі нейрохірургічних втручань у хворих на внутрішньомозкові пухлини півкуль великого мозку, Чувашова О. Ю. (2011)
Макеєв С. С. - Радіонуклідні методи у діагностиці захворювань головного мозку (2011)
Спузяк М. І. - Променева анатомія шийного відділу хребта у дітей першого року життя в нормі, Коломійченко Ю. А., Вороньжев І. О., Спузяк С. М. (2011)
Молодан А. В. - Оценка эффективности кардиологической ударно-волновой терапии у пациентов ИБС (2011)
Никоненко А. С. - Интраоперационные ультразвуковые методы диагностики в сердечно-сосудистой хирургии, Молодан А. В., Осауленко В. В., Никоненко А. А., Гордиенко О. С. (2011)
Сиволап В. Д. - Прогнозування перебігу Q-інфаркту міокарда, асоційованого з метаболічним синдромом, Михайловська Н. С. (2011)
Солодянникова О. И. - Возможности радионуклидной визуализации в диагностике рака молочной железы, Пиперкова Е., Войт Н. Ю., Саган Д. Л. (2011)
Рябинская О. С. - К вопросам стандартизации современной диагностики варикозной болезни малой подкожной вены методом дуплексного ангиосканирования, Османов Р. Р. (2011)
Білоненко Г. А. - Оптимізація діагностики й лікування гнійного галактофориту, Аксьонов О. А., Аксьонова О. Г., Осипов О. Г. (2011)
Зубов А. Д. - Ультразвуковая диагностика лигатурных свищей, Губанов Д. М. (2011)
Жайворонок М. М. - Можливості сучасного комплексного ультразвукового дослідження прямої кишки та ректосигмоїдного відділу в онкологічній практиці, Федусенко О. А. (2011)
Чирков Ю. Э. - Способы повышения результативности и безопасности чрескожной пункционной биопсии почки при диффузных гломерулопатиях у детей (2011)
Мечев Д. С. - Радіонуклідно-медикаментозне лікування хворих на рак щитовидної залози з множинними віддаленими метастазами, Щербіна О. В. (2011)
Мечев Д. С. - Значення сучасної передпроменевої підготовки для проведення конформної радioтерапії, Гаркуша Ю. М., Івчук В. П. (2011)
Доценко Н. Я. - Сонография в исследовании упруго-эластических свойств кровеносных сосудов, Доценко С. Я., Боев С. С., Дедова В. О. (2011)
Мечев Д. С. - Позитронна емісійна томографія – теоретичні та клінічні аспекти, Щербіна О. В. (2011)
Мирошник М. - Векторний аналіз функції лівого шлуночка: досвід клінічного застосування (2011)
Титул, зміст (2014)
Галстян А. Г. - Дослідження озонолізу 2-ацетамінотолуолу в оцтовій кислоті (2014)
Супрун О. О. - Каталітичне окиснення циклогексану в присутності амінокислот та їх похідних, Реутський В. В., Іващук О. С., Мудрий С. О. (2014)
Петік П. Ф. - Дослідження кінетики екстрагування соняшникової макухи етиловим спиртом, Гірман В. В., Мазур О. В. (2014)
Буртна І. А. - Математична модель процесу сорбції полімерними мембранними елементами рідких органічних речовин, Ружинська Л. І., Мурашко М. М., Руденко Л. С. (2014)
Рубан О. В. - Получение силиконакрилового поверхностно-активного вещества методом безэмульсионной сополимеризации, Киселева-Логинова К. В., Попов Е. В. (2014)
Масюк А. С. - Закономірності одержання полімер-силікатних композитів з водорозчинних силікатів та полімерів, Левицький В. Є. (2014)
Зайцев С. В. - Разработка методов газохроматографических определений содержаний растворенных компонентов в энергетических маслах, Кишневский В. А., Савич С. Л. (2014)
Букет А. И. - Электрохимический сенсор хлора на основе галогенидного электролита с медиатором для аварийных выбросов, Линючева О. В., Нагорный А. В., Линючев А. Г. (2014)
Донченко М. И. - Разработка высокопродуктивных токовых режимов процесса электроэкстракции меди в виде компактного металла, Линючева О. В., Ущаповский Д. Ю., Бык М. В., Складанный Д. Н. (2014)
Сидорчук О. В. - Паралельно-послідовні процеси адсорбції фосфатів природними сорбентами, Мацуська О. В., Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Аристархова А. А. - Метастатические опухоли почечно-клеточного рака в щитовидной железе: опыт клиники, Аристархов В. Г., Пузин Д. А. (2013)
Аристархов В. Г. - О преимуществе органосберегающих операций на щитовидной железе у пожилых пациентов, Данилов Н. В. (2013)
Атаманов В. М. - АКТГ-эктопический синдром (два клинических наблюдения), Демичева Т. П. (2013)
Аюпов А. М. - Опухоли надпочечников и артериальная гипертензия, Чернышев В. Н., Казанцев А. В. (2013)
Барсуков А. Н. - Причины рецидивного роста коллоидных узлов после чрескожной склерозирующей терапии этанолом, Пономарёв А. Ю., Родин А. В., Басем Яссин, Бровченко А. В. (2013)
Белобородов В. А. - Оптимизация диагностики и выбора лечебной тактики при фолликулярной неоплазии щитовидной железы, Олифирова О. С., Маньковский В. А. (2013)
Белобородов В. А. - Лечение гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы, Фролов А. П., Рудых К. Ю. (2013)
Белошицкий М. Е. - Симультанные операции в хирургии надпочечников, Калинин А. П., Богатырев О. П., Бритвин Т. А., Пирогов Д. А., Колосков В. В., Тишенина Р. С. (2013)
Богатырев О. П. - Вненадпочечниковые феохромоцитомы, Полякова Г. А., Бритвин Т. А., Молчанова Г. С., Шумский В. И. (2013)
Бойко Н. И. - Множественная эндокринная неоплазия – МЭН тип 1 (синдром Вермера). Собственное наблюдение больной, Кеминь Р. В., Гаврыш Я. И., Хомяк В. В. (2013)
Бойко Н. И. - Роль видеоассистированной паратиреоидэктомии в лечении пациентов с первичным гиперпаратиреозом, Хомяк В. В., Лерчук О. М. (2013)
Боклин А. А. - Результаты лечения больных с синдромом диабетической стопы после малых ампутаций, Кривощеков Е. П., Дмитриева И. А. (2013)
Бритвин Т. А. - Феохромоцитома у беременных, Гурьева В. М., Молчанова Г. С., Полякова Г. А., Бирюкова Т. А., Богатырев О. П., Петрухин В. А. (2013)
Быкова Н. М. - Прогнозирование феохромоцитомы среди инциденталомнадпочечников при помощи искусственной нейронной сети, Куликов Л. К., Привалов Ю. А., Соботович В. Ф., Смирнов А. А. (2013)
Герасименко Л. В. - Факторы риска формирования системного остеопороза при диффузном токсическом зобе, Караченцев Ю. И., Гопкалова И. В. (2013)
Горобейко М. Б. - Результаты лечения синдрома диабетической стопы с позиций доказательной медицины и мировых стандартов (2013)
Дворников М. В. - Возможности аспирационной режущей пункционной биопсии в морфологической верификации гормонально-неактивных опухолей надпочечников, Александров Ю. К., Потапов М. П. (2013)
Дейнеко И. В. - Комплексный подход к диагностике и комбинированному лечению местно-распространенного рака щитовидной железы Т4, Тымчук С. Н., Ковтуненко А. В., Кравченко В. А., Меренкова С. П. (2013)
Десятерик В. И. - Шейно-загрудинный зоб: клинические проявления и диагностическо-лечебный алгоритм, Михно С. П.. Полищук Л. Н., Малунов В. В. (2013)
Дубовик В. Н. - Отдаленные результаты хирургического лечения папиллярного рака щитовидной железы, Караченцев Ю. И., Хазиев В. В., Лях И. А., Гопкалова И. В. (2013)
Завгородний С. Н. - Выявляемость рака щитовидной железы при операциях по поводу различных форм зоба, Вильховой С. О., Доля О. С., Поляков Н. Н. (2013)
Заривчацкий М. Ф. - Комплексное лечение гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы, Палакян Х. П., Швецова Ю. А., Лукин П. С., Лазуков Н. В. (2013)
Калачев Е. В. - Особенности хирургической инфекции при гнойно-некротических осложнениях синдрома диабетической стопы, Бутырский А. Г., Власов Н. В. (2013)
Калинин А. П. - "Ложноположительные" и "ложноотрицательные" результаты визуализирующих околощитовидные железы методов исследования при первичном гиперпаратиреозе, Котова И. В., Алаев Д. С., Астахов П. В. (2013)
Кваченюк А. Н. - Сварочная технология как метод диссекции и гемостаза в эндокринной хирургии, Супрун И. С., Негриенко К. В. (2013)
Коваленко А. Е. - Тиреоидные узлы и папиллярные карциномы: дискуссионные вопросы лечебно-диагностического протокола (2013)
Корымасов Е. А. - Пути улучшения результатов лечения гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы, Бенян А. С., Аюпов А. М. (2013)
Корымасов Е. А. - Выбор объема операции при токсическом зобе: приоритет морфологии или функции?, Иванов С. А., Горбунов Ю. В., Козлов М. Н., Богданов В. Е. (2013)
Котельникова Л. П. - Сравнительная оценка течения раннего и позднего послеоперационного периода после хирургического лечения опухолей надпочечников с использованием различных доступов, Степанов Р. А., Федачук А. Н., Баженова О. В. (2013)
Котова И. В. - Инциденталома околощитовидной железы, эктопированной в средостение?(клиническое наблюдение), Бритвин Т. А., Алферьева-Мартино Е. А., Пирогов Д. А. (2013)
Кундин В. Ю. - Сцинтиграфия с аналогами соматостатиновых рецепторов в диагностике послеоперационных рецидивов и метастазов нейроэндокринных опухолей, Сатыр М. В., Новерко И. В. (2013)
Кутовой А. Б. - Обоснование и результаты мануально-ассистированной видеолапароскопической адреналэктомии, Дейнеко И. В., Меренкова С. П., Шкура М. Н. (2013)
Лаврик А. С. - Возможности хирургической коррекции метаболического синдрома у больных ожирением, Тывончук А. С., Манойло Н. В., Дмитренко Е. П., Лаврик О. А. (2013)
Ларин А. С. - Подходы к лечению рака щитовидной железы на фоне беременности, Черенько С. М., Давидова Ю. В., Федорченко Г. А. (2013)
Луцкая Т. Д. - Диагностика и лечение неходжкинской лимфомыщитовидной железы, Голенков А. К., Митина Т. А., Бритвин Т. А., Захаров С. Г. (2013)
Магомедов М. М. - Тактика лечения многоузлового зоба в регионе йоддефицита, Абдулхаликов А. С., Нурмагомедова П. М. (2013)
Макаров И. В. - Отдаленные результаты субтотальной субфасциальной резекции щитовидной железы у больных с диффузным токсическим зобом, Галкин Р. А., Шибанов В. Я., Сидоров А. Ю., Андреев М. М. (2013)
Мамчич В. И. - Особенности комплексной диагностики мелкоочаговых поражений щитовидной железы, Рейти А. А. (2013)
Неймарк М. И. - Клинико-метаболические изменения после сочетанной абдоминопластики и липосакции передней брюшной стенки у пациенток с метаболическим синдромом, ассоциированым с ожирением, Киселев Р. В., Плотников Е. С. (2013)
Неймарк М. И. - Острая надпочечниковая недостаточность после ретроперитонеовидеоскопической адреналэктомии по поводу "немой" феохромоцитомы (клиническое наблюдение), Пантюшин А. А., Жабин З. В., Варварин М. В., Киселев Р. В. (2013)
Нечай А. П. - К вопросу о семейной форме папиллярного рака щитовидной железы, Черенько С. М., Шаповал Н. А., Смоляр В. А., Сичинава Р. М. (2013)
Никоненко А. А. - Патогенез аневризмы брюшного отдела аорты (2013)
Никоненко А. С. - Опыт хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений, Децык Д. А., Клименко А. В., Головко Н. Г., Гайдаржи Е. И. (2013)
Никоненко А. С. - Возможности диагностики и хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза, Завгородний С. Н., Вильховой С. О., Доля О. С. (2013)
Никоненко А. С. - Симультанные операции при хирургическом лечении больных с эндокринной патологией, Завгородний С. Н., Головко Н. Г., Клименко А. В., Гайдаржи Е. И., Вильховой С. О., Доля О. С., Децык Д. А., Русанов И. В., Подлужный А. А. (2013)
Никоненко А. С. - Эволюция взглядов на диагностику и лечение больных с опухолями надпочечников, Завгородний С. Н., Подлужный А. А., Клименко А. В., Матерухин А. Н., Вильховой С. О., Гайдаржи Е. И., Макаренков А. Л. (2013)
Олифирова О. С. - Определение онкомаркеров при узловых новообразованиях щитовидной железы, Кналян С. В., Трынов Н. Н., Тальченкова Т. Е., Тарараева Т. В., Шибанова М. В. (2013)
Олифирова О. С. - Лечение обширных ран мягких тканей у больных сахарным диабетом, Лебедь А. А., Алексеевнина В. В., Брегадзе А. А., Штарберг М. И. (2013)
Паламарчук В. А. - Нейрорафия возвратного гортанного нерва. Реально ли достичь восстановления голоса?, Войтенко В. В. (2013)
Пампутис С. Н. - Интерстициальная лазерная фотокоагуляция при первичном гиперпаратиреозе, Патрунов Ю. Н., Лопатникова Е. Н. (2013)
Перцов В. И. - Опыт диагностики и хирургического лечения миастении, Телушко Я. В., Тучинский А. В., Троян Г. С. (2013)
Пинский С. Б. - Актуальные проблемы классификации и диагностики нейроэндокринных опухолей (в помощь практикующему врачу), Белобородов В. А., Ботороев Ю. К., Дворниченко В. В. (2013)
Попандопуло А. Г. - Дифференцированные карциномы щитовидной железы в сочетании с тиреоидитом Хашимото: цито-гистологический анализ, Корчагин Е. П., Попандопуло Д. А., Ваганова И. Ю., Постолюк И. Г., Пащенко С. А., Родина Н. Б. (2013)
Попандопуло А. Г. - Современная диагностика микрокарцином щитовидной железы, Попандопуло Д. А., Корчагин Е. П., Бондаренко А. И., Ваганова И. Ю., Пащенко С. А., Родина Н. Б. (2013)
Привалов В. А. - Реваскуляризирующая лазерная остеоперфорация в лечении синдрома диабетической стопы, Крочек И. В., Сергийко С. В., Крочек Я. И. (2013)
Привольнев В. В. - Частота ампутаций нижних конечностей при инфекционных осложнениях различных форм синдрома диабетической стопы, Хомченко А. А., Даниленков Н. В. (2013)
Проничев В. В. - Новый метод лечения трофических язв при синдроме диабетической стопы, Стяжкина С. Н., Михайлов А. Ю., Соловьев А. А. (2013)
Рогозин Д. С. - Частота гиперкальциемии (маркера первичного гиперпаратиреоза) у больных с мочевыми конкрементами, Сергийко С. В., Привалов В. А., Азаров А. А. (2013)
Романчишен А. Ф. - Мультицентрический двусторонний рак околощитовидных желез на фоне хронического пиелонефрита, осложнившегося хронической почечной недостаточностью, третичным гиперпаратиреозом и переломом шейки бедра (клиническое наблюдение), Матвеева З. С., Вабалайте К. В., Махроблишвили Д. В. (2013)
Романчишен А. Ф. - Хирургическое лечение больных дифференцированным раком щитовидной железы: динамика в выборе объёма операций на протяжении 40 лет в практике одного центра, Романчишен Ф. А., Климшин С. Б. (2013)
Ромащенко П. Н. - Компьютерно-томографическая диагностика и навигация в хирургии надпочечников, Блюмина С. Г., Довганюк В. С. (2013)
Самохвалова Н. А. - Вторичный гиперпаратиреоз: преимущества субтотальной паратиреоидэктомии, Майстренко Н. А. (2013)
Сергийко С. В. - Особенности гемодинамических изменений, диагностической и лечебной тактики у больных с "немыми" феохромоцитомами, Лукьянов С. А., Палько Н. Н. (2013)
Сергийко С. В. - Аденома надпочечника с миелолипоматозной трансформацией у больного с врожденной дисфункцией коры надпочечников (клиническое наблюдение), Привалов В. А., Батурин О. Г. (2013)
Смоляр В. А. - Роль экспресс-гистологического исследования в определении объема диссекции при папилярном раке щитовидной железы, Шаповал Н. А., Хоперия В. Г. (2013)
Соколова Е. И. - Диагностические ошибки при микрокарциномах щитовидной железы, Левина А. И., Александров Ю. К., Александрова С. В. (2013)
Тишенина Р. С. - Аутоиммунные полигландулярные синдромы (2013)
Хазиев В. В. - Особенности экспрессии рецепторов к эндотелину-1 в доброкачественных и злокачественных опухолях щитовидной железы (2013)
Харнас С. С. - Результаты хирургического лечения адренокортикального рака, Ипполитов Л. И., Ветшев С. П., Полунин Г. В., Стефанков С. В., Слободяник А. С., Коваленко А. А. (2013)
Харнас С. С. - Хирургическое лечение адренокортикального рака с инвазией в магистральные венозные сосуды, Ипполитов Л. И., Полунин Г. В., Ветшев С. П., Мамаева С. К., Салиба М. Б., Слободяник А. С., Коваленко А. А. (2013)
Черенько С. М. - Влияние дефицита витамина D на клиническое течение заболевания и ранний послеоперационный период пациентов с первичным гиперпаратиреозом, Бандура Г. В. (2013)
Черенько С. М. - Итоги десятилетнего опыта лапароскопических адреналэктомий, Ларин А. С., Товкай А. А. (2013)
Черенько С. М. - Возможности лапароскопического удаления инсулином поджелудочной железы, Товкай А. А. (2013)
Черных А. В. - Новые подходы к изучению актуальных вопросов топографии щитовидной и околощитовидных желез, Малеев Ю. В., Шевцов А. Н., Стекольников В. В. (2013)
Чумасов Е. И. - Морфологические изменения островков лангерганса при хроническом панкреатите, Майстренко Н. А. , Коржевский Д. Э., Петрова Е. С., Довганюк В. С., Ромащенко П. Н. (2013)
Шевченко С. П. - Дифференциальная диагностика рака щитовидной железы с молекулярно-генетических позиций, Колесников Н. Н., Гуляева Л. Ф. (2013)
Шептуха С. А. - Сложные клинические ситуации в лечении первичного гиперпаратиреоза, Черенько С. М. (2013)
Шидловский А. В. - Сравнительная оценка результатов операций на щитовидной железе, выполненных традиционным методом и с использованием технологии Liga Sure, Дейкало И. Н., Шидловский В. А., Осадчук Д. В., Пелешок О. И. (2013)
Щекатурова Л. В. - Отдаленные результаты лечения первичного гиперальдостеронизма в свете совершенствования лечебно-диагностической тактики, Ларин А. С., Черенько С. М., Товкай А. А. (2013)
Яйцев С. В. - Эндоскопическое лечение нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта, Зуйков К. С., Королев В. Н., Суровцев И. Ю. (2013)
Войтенко В. В. - Акустический анализ голоса пациентов в тиреоидной хирургии, Черенько С. М., Паламарчук В. А. (2013)
Зборовська О. В. - Диференційна діагностика (оклюзійного і неоклюзійного) ускладненого та дифузного діабетичного макулярного набряку по даним оптичної когерентної томографії у хворих на цукровий діабет II типу, Прейс Н. І. (2013)
Альошина А. І. - Профілактика плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку, Бичук І. О., Валькевич О. В. (2008)
Батрак О. В. - Механізм реабілітаційної дії дихальної гімнастики на відновлення функції кардіореспіраторної системи, Варавіна О. М., Дакал Н. А., Бондаренко В. Ф. (2008)
Білик О. М. - Практичні рекомендації щодо лікувальної фізичної культури для осіб із хворобою Паркінсона (2008)
Бойчук Т. В. - Концептуальні засади становлення і розвитку спеціальності "Фізична реабілітація” в Україні, Голубєва М. Г., Левандовський О. С. (2008)
Бойчук Т. В. - Обґрунтування потреби корекції вегетативного дисбалансу під час розробки і впровадження реабілітаційних програм для хворих на метаболічний синдром, Тершак Н. (2008)
Випасняк І. П. - Характеристика розумової працездатності школярів із вадами слуху (2008)
Волошин О. Р. - Реабілітація дітей з особливими потребами (2008)
Горбатюк С. О. - Ефективність застосування мануальної терапії в комплексній фізичній реабілітації інвалідів із люмбоішіалгічним синдромом остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта (2008)
Грейда Н. Б. - Оцінювання функціонального стану дихальної системи дітей 5−6 років із порушеним слухом (2008)
Григус І. М. - Результати проведення фізичної реабілітації хворих на легку персистуючу бронхіальну астму (2008)
Грубар Ю. О. - Комплексна діагностика ушкоджень ротаторної манжети плеча у спортсменів, Грубар І. Я. (2008)
Гуменна О. А. - Особливості фізіологічних характеристик учнів різних умов навчання, Ситник Р. М. (2008)
Давибіда Н. - Закономірності росту, формоутворення та зміни, які відбуваються у плечовій кістці тварин різних вікових груп під час дії на організм динамічних фізичних навантажень різної інтенсивності (2008)
Залізняк М. М. - Комплексна програма фізичної реабілітації дітей із деформацією грудної клітки в умовах дошкільної установи (2008)
Івасик Н. О. - Особливості фізичної реабілітації дітей із клінічними ознаками бронхообструктивного синдрому в умовах стаціонарного лікування, Беш Л. В. (2008)
Карабанова Н. С. - Концептуальні основи соціальної інтеграції та професійної адаптації глухих дітей, Карабанов А. Г., Суворова Т. І., Овчаренко Т. Г. (2008)
Кашуба В. А. - Динамика изменения тонуса мышц, которые принимают участие в поддержании рабочих поз при работе студентов за компьютером, Алёшина А. И., Колос Н. А. (2008)
Климюк О. В. - Дія естрогенів на секреторну функцію залоз (2008)
Колишкін О. В. - Вплив засобів адаптивного фізичного виховання на процес корекції рухових порушень учнів із розладами слуху (2008)
Кравченко А. І. - Актуальні проблеми корекції фізичного стану футболістів із вадами зору із застосуванням природних засобів, Чхайло М. (2008)
Лопатьев А. - Теоретические основы использования имитационного моделирования при исследовании сложных биомеханических систем в стрелковом спорте, Дзюбачик Н., Виноградский Б., Бретз К. (2008)
Ляпін В. П. - Зв’язок захворюваності борців у макроциклі тренувального процесу зі станом HLA-системи лімфоцитів, Галій С. М., Ніколайчук І. Ю., Андреєва В. В., Хатіпов М. О. (2008)
Мардар Г. - Запобігання травматизму в процесі підготовки спортсменів, Ячнюк І. (2008)
Матрошилін О. Г. - Добові енергетичні витрати хворих на гіпертонію в умовах комплексної санаторно-курортної реабілітації, Белінський М. Ю., Рогаля Ю. Л. (2008)
Мороз Л. В. - Особливості застосування музичних занять у корекції рухової сфери молодших школярів із дитячим церебральним паралічем, Лянной Ю. О. (2008)
Нєворова Л. В. - Особливості динаміки показників частоти дихання під час фізичних навантажень у дітей 6−10 років із різними властивостями нервових процесів, Нєворова О. В. (2008)
Нєворова О. В. - Особливості динаміки показників тривалості періоду відновлення у дітей 7−10 років із різними властивостями нервових процесів (2008)
Ногас А. О. - Зміни показників функції зовнішнього дихання у хворих на первинний туберкульоз легень під час застосування лікувального масажу (2008)
Олійник І. О. - Інноваційні технології корекції порушень постави і деформацій хребта, Іваськів С. М., Єрусалимець К. Г. (2008)
Осіпов В. М. - Особливості гемодинамічних порушень у пацієнтів із міофасціальним больовим синдромом (2008)
Павлова Н. А. - Основні напрями та принципи оздоровчої фізичної культури, Зендик О. (2008)
Петрович В. В. - Теоретичні аспекти корекції прорушень сагітального профілю постави молодших школярів у процесі фізичного виховання, Бичук О. І., Альошина А. І. (2008)
Пикалюк В. - Особливості електричної активності серця у підлітків і дорослих під впливом агроантропогенного фактора, Усова О. В., Ліщук О. (2008)
Поташнюк Р. З. - Корекція сколіотичної деформації у дітей із дитячим церебральним паралічем засобами фізичної реабілітації, Козачук І., Поташнюк І. (2008)
Радзієвський П. О. - Актуальні проблеми організації навчального процесу фізичного виховання студентів із захворюваннями органів дихання, Диба Т. Г., Радзієвська М. П. (2008)
Россыпчук И. А. - Мотивация студента к учебной и физкультурно-оздоровительной деятельности (2008)
Сарафинюк Л. А. - Вікова динаміка тотальних й обхватних розмірів тіла в юнацькому віці, Башинська О., Шипіцина О., Камінська Н., Сарафинюк О. (2008)
Сергєєв В. М. - Рефлексотерапія у фізичній реабілітації хворих (2008)
Славік М. - Постава як фактор відображення здоров’я людини (2008)
Сотник Ж. Г. - Рухова активність при артеріальній гіпертонії, Завацька Л. А., Радецька В. П. (2008)
Ступницька С. А. - Особливості застосування засобів фізичної реабілітації у дітей раннього віку при вродженій м’язовій кривошиї, Рябуха О. І. (2008)
Тимошенко О. П. - Дослідження впливу нейрогенного стресу на стан опорно-рухової системи білих щурів як експериментальне обґрунтування призначення диференційованих комплексів реабілітації у хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання, Котелевський В. І., Леонтьєва Ф. С. (2008)
Тучак А. М. - З історії становлення суспільної допомоги дітям із психофізичними вадами в Україні, Цюпак Т. Є. (2008)
Усова О. В. - Вплив лікувальної фізичної культури та масажу на показники функціонального стану опорно-рухового апарату при шийному остеохондрозі хребта в осіб другого зрілого віку, Грицай О. В., Філюк Н. (2008)
Філак Ф. - Зміни білкового обміну у хворих на хронічний неспецифічний виразковий коліт під впливом засобів фізичної реабілітації на курорті "Поляна”, Молнар М. (2008)
Філак Я. Ф. - Реабілітація дітей із хронічним холециститом і порушенням постави на курорті "Поляна” (2008)
Филиппов М. М. - Идеомоторная тренировка как компонент коррекции нарушений осанки студентов-музыкантов, Юмашева Л. (2008)
Чернецька О. Б. - Особливості розвитку рухової сфери аутичних дітей (2008)
Чернявська О. - Особливості фізичного розвитку і рухових здібностей дітей із розумовими вадами (2008)
Човнюк Ю. В. - Информационно-волновая терапия как реабилитационно-оздоровительный метод восстановления студентов-спортсменов, подвергшихся стрессорным воздействиям вследствие поражений в спортивных играх/единоборствах, Иванова Е., Андриянова В., Россыпчук И. А., Шарапов Д. (2008)
Човнюк Ю. В. - Методы информационной медицины в анализе взаимодействия и взаимосвязи электромагнитного излучения КВЧ-диапазона (нетепловой интенсивности) с биологическими системами человека: способ миллиметрово-волновой терапии в профилактике, лечении и посттравматической реабилитации студентов-спортсменов, Иванова Е., Андриянова В., Россыпчук И. А., Шарапов Д. (2008)
Андрєєва Р. І. - Дослідження структури та техніки кидкових рухів з обручем у художній гімнастиці, Леонова В. О. (2008)
Асаулюк І. О. - Послідовність оволодіння видами семиборства та особливості технічної підготовки семиборок, Козлова К. П., Дмитренко С. М. (2008)
Белых С. И. - Воспитание личностных и физических качеств в женском кикбоксинге (2008)
Білера М. О. - Розвиток спеціальної сили рук лижників-гонщиків із допомогою амортизаторів і тренажерів (2008)
Билитюк С. А. - Интенсификация процессов тренировки спортсменов при помощи тренажерных устройств в спортивном плавании, Ремзи И., Петелкаки В., Билитюк Р. (2008)
Бобровник В. - Методологические подходы формирования технического мастерства легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации, Козлова Е. (2008)
Богуславська В. - Удосконалення функції дихання веслувальників на байдарках на етапі попередньої базової підготовки різними режимами тренувань, Фурман Ю. М. (2008)
Вихор В. І. - Мотивація молоді до занять боксом (2008)
Вознюк Т. В. - Оцінка перспективності юних баскетболісток (2008)
Ворона В. В. - Основные ошибки в технике стрельбы юных биатлонистов и их возможные последствия, Ратов А. (2008)
Гакман А. В. - Зміна показників тонусу м’язів у спортсменів І дорослого розряду з баскетболу в умовах спортивного тренування (2008)
Гарієвський Ю. В. - Дослідження ефективності ігрових дій жіночих команд "Регіна” та "Олімп” у фіналі чемпіонату України з волейболу серед команд вищої ліги (2008)
Горшова І. - Характеристика якісних параметрів рухової діяльності підлітків-спортсменів в умовах різної метеоситуації (2008)
Грабик Н. М. - Особливості розвитку координаційних здібностей кваліфікованих могулістів (2008)
Грициляк С. М. - Застосування кількісних повторень фізичних вправ для якісного виконання штрафного кидка в баскетболі, Цюпак Ю. Ю., Левковський Д. (2008)
Данилевич М. В. - Модельні часові характеристики стрибкових ударних рухів у бойовому гопаку, Гачкевич А. М. (2008)
Єднак В. Д. - Залежність результатів у стрибках у довжину від швидкості на останніх 10 м розбігу в спортсменів різної кваліфікації (2008)
Калитка С. В. - Диморфічні особливості рівня спортивних результатів у спортивній ходьбі (2008)
Коробейніков Г. В. - Стан нейродинамічних функцій у спортсменів високої кваліфікації, Медвидчук К. В., Мазманян К. Р., Россоха Г., Коняєва Л. (2008)
Костюкевич В. М. - Побудова тренувального процесу футболістів високої кваліфікації у змагальному періоді річного тренувального циклу (2008)
Котченко Ю. В. - Развитие скоростных качеств в скалолазании (2008)
Кощеєв О. С. - Чергування аеробних і анаеробних навантажень у тхеквондо для подолання монотонності тренування (2008)
Ладика В. І. - Методика розвитку здатності узгоджувати рухи в руховій дії веслувальників на етапі початкової підготовки (2008)
Лазарчук О. В. - Визначення рівня спеціальних фізичних здібностей майбутніх тенісистів (2008)
Лапицький В. О. - Система модельних характеристик юних спортсменок у хокеї на траві, Шаповал М. С. (2008)
Микитчик О. С. - Інформативні показники процесу підготовки стрибунів у воду на етапі початкової підготовки (2008)
Мудрик Ж. С. - Взаємозв’язок тренувальних засобів, які визначають рівень спеціальної підготовленості стрибунів у довжину у передзмагальному мезоциклі, Косорукова Н. (2008)
Наконечний І. Ю. - Вплив саморегуляції на результативність змагальних поєдинків із панкратіону підлітків віком 12–13 років (2008)
Наумчук В. І. - Педагогічні умови вдосконалення технічної підготовки юних футболістів (2008)
Овчаренко Т. Г. - Відповідальність як важливий компонент у системі вольових якостей туриста, Мацкевич Н. М., Чеханюк Л. О., Карабанова Н. С. (2008)
Олійник І. О. - Контроль фізичної підготовленості та спортивний відбір юних легкоатлетів, Єрусалимець К. Г., Сава М. П. (2008)
Осадців Т. - Фізична підготовленість дітей 7–9 років, які займаються спортивними танцями (2008)
Осадчий О. В. - Вплив фізичних вправ, які моделюють умови гіпергравітаційного навантаження, на координаційну структуру рухів волейболістів 17−18 та 19−20 років (2008)
Перепелиця О. А. - Характеристика тренувальних занять спортсменів високої кваліфікації із хокею на траві (2008)
Петрик О. І. - Деякі реакції серцево-судинної системи у плавців юнацького віку з інтенсивним тренуванням, Валецька Р. О., Валецький Ю. М. (2008)
Пилипко О. А. - Особенности работы судейской коллегии во время соревнований по водному поло, Вишневская С. В. (2008)
Поднебесная Е. - Сравнительный анализ центрального и периферического кровообращения у юных спортсменов при физической нагрузке, Шкопинский Е. (2008)
Поляковський В. І. - Дослідження впливу інтенсивної рухової діяльності на ефективність кидків м’яча в кошик у баскетболі (2008)
Попичев М. И. - Отбор и развитие перспективных волейболистов с учетом индивидуальных морфофункциональных особенностей, Епишкин И. В. (2008)
Послушной И. В. - Модельная характеристика скоростно-силовой подготовки штангистов, Орехова В. Л. (2008)
Присяжнюк Д. С. - Методика тренувань із бігу на витривалість: минуле і сучасне, Романенко В. В. (2008)
Рыбковский А. Г. - Вариативность техники движений и ее реализация в тактике бега на выносливость, Дядюра В. П., Чамата О. А. (2008)
Рихлюк С. П. - Динаміка функціональних показників юних гімнастів протягом річного циклу тренувань (2008)
Романюк В. П. - Комплексне оцінювання функціональних можливостей системи дихання волейболісток, Деркач Ю. (2008)
Сергієнко Л. П. - Сучасний стан наукових досліджень генетичних маркерів спортивної обдарованості людини, Чекмарьова Н. Г., Олійник Р. В. (2008)
Солдаткина Е. В. - Развитие гибкости в ходе тренировочного процесса, Борзилова Ж. М. (2008)
Суворова Т. І. - Увага як динамічна характеристика психологічної підготовленості гандбольних воротарів, Мороз М. С., Карабанова Н. С. (2008)
Тимченко Д. М. - Рухова спритність як основний чинник формування технічних дій юних волейболісток (2008)
Tytarenko A. - Modern tendencies of technical preparation in single combats (2008)
Фролова Л. С. - Морфофункціональні та психофізіологічні критерії первинного й основного спортивного відбору в жіночому гандболі, Глазирін І. Д., Наварецький Д. (2008)
Фурман Ю. М. - Статеві особливості вдосконалення аеробної та анаеробної продуктивності організму осіб постпубертатного періоду онтогенезу біговими тренуваннями, Бекас О. О. (2008)
Ханікянц О. В. - Ритмо-темпові характеристики розбігу стрибунів у висоту різної кваліфікації, Конестяпін В. Г. (2008)
Черкашин Р. Є. - Особливості тренування метальників диска на початковому етапі багаторічної підготовки (2008)
Chodinow W. - Rola wypoczynku aktywnego w treningu obwodowym (2008)
Швай О. Д. - Організація відбору та планування роботи зі студентами академічних груп, які спеціалізуються з волейболу, Козарецький В., Ройко Т. М. (2008)
Юшина Е. В. - Роль тренера в процессе восстановления работоспособности спортсмена в посттравматическом периоде, Николаенко О. С. (2008)
Яковлів В. Л. - Особливості спортивної орієнтації юних легкоатлетів 10−12 років у групах початкової підготовки ДЮСШ, Яковліва О. (2008)
Яловик В. Т. - Медико-педагогічний контроль за фізичною підготовкою спортсменів у видах спорту з проявом витривалості, Олещук В. В. (2008)
Ященко А. - Адаптаційні перебудови насосної функції серця у боксерів високої кваліфікації різних вагових категорій, Майданюк О., Колодяжна Л. (2008)
Ящур М. Й. - Особливості харчування та меню спортсменок збірних команд України (2008)
Андрусів Л. - Бінарне трактування поняття розум мислителями українського Відродження (2014)
Возняк С. - Світогляд Т. Шевченка в оцінці І. Франка (2014)
Голянич М. - Прогностичність поглядів Володимира Вернадського (2014)
Макарова А. - Розвиток ідей соціальної справедливості в українській традиції: історико-філософський огляд (2014)
Гоян І. - Радикальний конструктивізм Ернста Глазерсфельда в історико-філософському контексті (2014)
Дойчик М. - Ідея гідності у християнській патристиці (2014)
Ібрагімов М. - Філософія спорту в контексті екзистенціальної антропології (2014)
Пятківський Р. - Філософське осмислення проблеми старості представниками римського стоїцизму (2014)
Сабадуха В. - Гностицизм як джерело концепції чотирьох рівнів духовного розвитку людини (2014)
Надурак В. - Моральна криза українського суспільства: основні причини (2014)
Радченко О. - Зміна світоглядних настанов як шлях нормалізації сучасних українських соціальних взаємин (2014)
Томюк Н. - Ідея самореалізації особистості в етичних поглядах Бордена Паркера Боуна (2014)
Гнатюк Я. - Функції дискурсу відкритого суспільства (2014)
Духович О. - Некласичні аспекти гносеології у праці "До філософії вчинку” М. Бахтіна (2014)
Чейз А. - Стратегії редукціонізму в постнекласичній науковій раціональності (2014)
Пітулей В. - Глобалізація як визначальний феномен сучасності (2014)
Рябека О. - Синергетичний погляд на трансформацію планетарного світу в контексті ХХІ століття (2014)
Заграй Л. - Проблематизація гендерного досвіду в психоаналізі та фемінізмі (2014)
Литвин-Кіндратюк С. - Методологічні орієнтири соціально-психологічного дослідження історіогенезу ритуально-побутової поведінки особистості (2014)
Коропецька О. - Ціннісно-смислова детермінація самореалізації особистості в період зрілості (2014)
Гринів О. - Особливості реалізації життєвого шляху сучасних чоловіків і жінок у ранній дорослості (2014)
Матейко Н. - Вплив сімейного виховання на формування адиктивної поведінки дітей і підлітків (2014)
Палій А. - Когнітивно-стильовий підхід до психологічного супроводу інтелектуально обдарованих учнів і студентів (2014)
Паркулаб О. - Інтеграція гуманістичних психологічних ідей у систему освіти обдарованих дітей (2014)
Федик О. - Проблеми сексуальної культури сучасної молоді (2014)
Максимович О. - Громадянська депривація: соціокультурні реалії та соціально-структурні виміри в умовах українського сьогодення (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до подання статей (2014)
Видавець (2014)
Титул,Зміст (2014)
Кулагін Д. О. - Алгоритм роботи інформаційно-керуючої системи рухом моторвагонного рухомого складу за умови відставання від графіка руху (2014)
Щербакова И. А. - Математические модели компьютерного анализа и оптимизации стоимости электроэнергии по коммерческим тарифам с учетом затрат для изменения графика движения поездов, Стасюк А.И. (2014)
Биньковская А. Б. - Модели выбора типов и видов линий связи и коммутирующих устройств локальной компьютерной сети в условиях нечеткой информации (2014)
Маркозов Д. О. - Багатокритеріальна математична модель підтримки прийняття рішень вибору постачальників та обсягів закупівлі товарів (2014)
Мойсеєнко В. І. - Методи діагностування систем залізничної автоматики, Чегодаєв Б. В., Зотова О. С. (2014)
Акимов А. И. - Аналитическое определение выделяемых в ОПН энергий при грозовых перенапряжениях, Акимова Ю. А., Свиридов Н. И. (2014)
Прохорченко А. В. - Проблеми розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах ринкових відносин (2014)
Єлізаренко А. О. - Впровадження дводіапазонних мереж технологічного радіозв’язку в тунелях залізниць (2014)
Баранник В. В. - Анализ существующих форматов видеоданных для семантической обработки, Ширяев А. В., Королёва Н. А. (2014)
Баранник В. В. - Метод оценки битовой скорости в процессе кодирования макроблока для видеоинформационного потока в телекоммуникационной сети, Харченко Н. А., Юрченко К. Н., Твердохлеб В. В. (2014)
Подорожняк А. А. - Метод выявления объектов интереса при обработке данных в системе дистанционного зондирования земли (2014)
Рябуха Ю. Н. - Метод оценки эффективности декодирования трехмерных структур с позиции целостности и доступности видеоинформационного ресурса (2014)
Мирошник М. А. - Размещение подзадач в распределенных вычислительных системах кластерно-метакомпьютерного типа, Клименко Л. А. (2014)
Жуковицкий И. В. - Структурная схема цифровой системы управления торможением отцепа замедлителями тормозной позиции (2014)
Пахомова В. М. - Аналіз методів з природними механізмами визначення оптимального маршруту в комп’ютерній мережі Придніпровської залізниці, Лепеха Р. О. (2014)
Агарков В. И. - Технология оптимизации психического здоровья и профилактики депрессивных состояний у работников монотонно и эмоционально напряженных видов труда, Евтушенко Е. И., Коктышев И. В. (2013)
Андрейчин Л. В. - Результати комплексного офтальмологічного обстеження дітей (2013)
Бирюков В. С. - Реформа здравоохранения: от отраслевого мышления к кластерному подходу (2013)
Бібик І. Г. - Обґрунтування надання медичної допомоги хворим з розладами психіки і поведінки лікарями загальної практики/сімейними лікарями на первинному рівні (2013)
Василик В. С. - Сучасні ефективні заходи з формування здорового способу життя у школах міста Вінниці (2013)
Василик В. С. - Стаціонарна допомога населенню області: підсумки роботи стаціонарів, перспективи оптимізації діяльності (2013)
Вороненко Ю. В. - Реформування охорони здоров`я: успіхи та перешкоди, Гойда Н. Г. (2013)
Вороненко Ю. В. - Інноваційні форми післядипломної підготовки організаторів охорони здоров’я в Україні: перший досвід, Гойда Н. Г., Латишев Є. Є., Михальчук В. М., Гусєва І. В. (2013)
Головкова Т. А. - Пектинопрофілактика у вагітних жінок та гігієнічна оцінка її ефективності (2013)
Горачук В. В. - Анализ результатов удовлетворенности качеством медицинской помощи представителей пациентов областной детской больницы (2013)
Гутор Т. Г. - Ретроспективні основи процесу становлення та розвитку групового методу експертного оцінювання (2013)
Децик О. З. - Порівняльна характеристика кадрового складу закладів охорони здоров’я в контексті обслуговування паліативних пацієнтів, Золотарьова Ж. М. (2013)
Децик О. З. - Шляхи поліпшення задоволеності пацієнтів в системі управління якістю стаціонарної допомоги, Яворський А. М., Яворський М. І. (2013)
Крекотень О. М. - Методологія циклічного управління виробничими ризиками та їх профілактикою (2013)
Лашкул З. В. - Вплив організації первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини на захворюваність і смертність від артеріальної гіпертензії та цереброваскулярної патології з артеріальною гіпертензією (2013)
Лисунець О. М. - Медико-соціальна експертиза при вроджених вадах серця як соціальна технологія (2013)
Литвинова О. Н. - Методи економічної теорії в реформі охорони здоров’я України, Теренда Н. О., Коломийчук В. С. (2013)
Лобас В. М. - Результаты внедрения первичной медико-санитарной помощи на принципах семейной медицины в Донецкой области, Слабкий Г. А., Кравець О. А. (2013)
Лобода Т. В. - Аналіз результатів медико-соціологічного дослідження щодо портрету лікаря сімейної медицини, Якимець В. М. (2013)
Моісеєнко Р. О. - Основні напрямки реформування охорони здоров’я матерів та дітей в Україні та їх ефективність (2013)
Пищита А. Н. - Реформа законодательства в сфере здравоохранения в Российской Федерации (2013)
Погоріляк Р. Ю. - Характеристика якості та доступності надання первинної медичної допомоги населенню Закарпаття (2013)
Посный В. Ф. - Социально-гигиеническое исследование гипертонической болезни у лиц интеллектуального труда (2013)
Присенко В. Г. - Охрана здоровья: структура и механизмы корпоративного управления, Махкамова З. Р. (2013)
Прохорова А. І. - Забезпечення середнім медичним персоналом населення Закарпатської області в динаміці за період 2005-2011 років (2013)
Рудень В. В. - Жінки про особисту турботу до молочних залоз – як основу превентивної поведінки у власному здоров’ї (за вислідами соціологічного дослідження), Москвяк-Лесняк Д. Є. (2013)
Сенюта І. Я. - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики: окремі штрихи до нормативного "портрету" (2013)
Сізінцова Ю. Ю. - Значення вивчення медичного права для керівників лікувально-профілактичних закладів України (2013)
Слабкий Г. О. - Про готовність лікарів загальної практики-сімейних лікарів до надання медичної допомоги при хворобах ока та придаткового апарату, Збітнєва С. В. (2013)
Слабкий Г. О. - Загальна характеристика законодавства України з питань організації охорони здоров’я, Русняк В. А., Істомин С. В. (2013)
Слабкий Г. О. - Вплив законодавства україни на подолання дефіциту медичних кадрів, підвищення їх кваліфікації та якості медичної допомоги, Шпак Г. В., Лисенко П. В. (2013)
Солоненко І. М. - Удосконалення діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров’я, Ушакова О. І. (2013)
Фершал Я. Ю. - Оцінка стану амбулаторної педіатричної допомоги лікарями первинної ланки та їх ставлення до реформування системи охорони здоров’я (2013)
Черешнюк Г. С. - Проблемні питання підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини в період реформування в пілотному регіоні (2013)
Щудро С. А. - Інформаційна технологія оцінки фізичного розвитку підлітків (2013)
Балашов Г. В. - Реформирование экстренной медицинской помощи в Запорожской области: проблемы и пути их решения (2013)
Жилка К. І. - Державна політика україни в охороні здоров’я дітей в сучасних умовах реформування, Кризина Н. П. (2013)
Жилка Н. Я. - Щодо моделі комплексної профілактики раку шийки матки, Зайкова Т. В. (2013)
Іпатов А. В. - Первинна інвалідність внаслідок хвороб системи кровообігу, Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. (2013)
Лахно В. А. - Гигиена детей и подростков Крыма: прошлое и настоящее, Неуймина Г. И. (2013)
Лехан В. М. - Організаційно-технологічні рішення підвищення доступності та якості медичної допомоги в умовах реформи системи охорони здоров’я, Гінзбург В. Г. (2013)
Лехан В. М. - До проблем управління в охороні здоров’я, Слабкий Г. О., Русняк В. А. (2013)
Литвинова Л. О. - Деякі показники здоров’я сільського населення "пілотних" областей України, Захарова Н. М., Тонковид О. Б., Гречишкіна Н. В., Донік О. М. (2013)
Ляхова Н. О. - Значення методів імітаційного і оптимізаційного моделювання в технології прийняття управлінських рішень в період реформування охорони здоров’я, Голованова І. А. (2013)
Малыш П. Н. - Реформирование системы здравоохранения в Луганской области, Фесенко И. В. (2013)
Слабкий В. Г. - Сучасний стан організації стаціонарної медичної допомоги населенню України та інших країн, Кризина Н. П., Пархоменко Г. Я. (2013)
Слабкий В. Г. - До питання завдань лікаря загальної практики-сімейного лікаря в рамках компетентнісного підходу інших країн, Матюха Л. Ф., Кравець О. А., Антонидин О. І., Закревська С. О., Бурдим Ю. В. (2013)
Слабкий Г. О. - Повноваження лікаря загальної практики-сімейного лікаря з надання медичної допомоги при хворобах органу зору в рамках компетентнісного підходу, Риков С. О., Збітнєва С. В., Троянов Д. П. (2013)
Слабкий Г. О. - До індикаторів оцінки діяльності обласних лікарень, Готь Н. Р. (2013)
Слабкий Г. О. - Система медико-соціальної профілактики передчасної смертності чоловіків працездатного віку у великому промисловому регіоні, Дудник С. В. (2013)
Третьякова О. С. - Современный эффективный менеджмент в медицинском образовании – инструмент повышения эффективности подготовки кадров в здравоохранении, Сухарева И. А., Пузиков Р. А. (2013)
Герасимова­Персидская Н. А. - Музыка начала XXI века (2013)
Тукова И. Г. - Музыкознание и естествознание: причины и перспективы научного диалога (2013)
Титаренко Л. С. - Жанры английской клавирной музыки XVI — начала XVII века в фитцуильямовой верджинальной книге (2013)
Карачевцева И. М. - Стилевые метаморфозы в шести сонатах для скрипки и фортепиано К. М. Вебера (2013)
Сємикін В. Г. - Формування композиційно­драматургічних принципів одночастинної сонати у фантазії­сонаті "Після прочитання Данте" Ф. Ліста (2013)
Стасюк С. А. - Жанровые архетипы и национальная ментальность в операх Р. Вагнера и Н. А. Римского­Корсакова (2013)
Тукова Т. В. - Опера С. Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" и театр В. Мейерхольда (2013)
Филатова Т. В. - "Agnus dei" С. Барбера: хоральная версия струнного adagio (к проблеме стилевых взаимодействий) (2013)
Гнатів Н. В. - Композиційні функції тематичних повторів в інструментальних творах П. Гіндеміта (2013)
Гарна Н. А. - Феномен темы в "прелюдиях" для фортепиано К. Дебюсси (2013)
Приходько А. В. - Інструментальний театр у соціокультурному просторі ХХ–ХХІ століть (2013)
Муравьева С. А. - Принципы претворения темы­монограммы DSCH в музыкальных приношениях Д. Д. Шостаковичу, Заднипряная Е. В. (2013)
Мартыненко Е. П. - "Слышимая простота" и "Зримая сложность" в музыке Бориса Чайковского (2013)
Рубинская Е. С. - Жанровая специфика литературных произведений с чертами музыкальности (2013)
Тюрикова О. В. - Стасус і функції української народної пісні: фольклор донбаського регіону в контексті "фольклорної історії" (2013)
Скрыпник А. В. - Выразительные функции алеаторики в симфонии № 3 "Я стверджуюсь" Е. Станковича (2013)
Лунина А. Е. - Парадигма стиля Евгения Станковича: метаморфозы в контексте единства (на примере камерной музыки) (2013)
Шумилина О. А. - Венская рукопись М. Березовского (2013)
Тесля Т. М. (с. Соломія) - Гімн "Світе тихий" у записах нотолінійних ірмолоїв XVI–XVIІІ століть (2013)
Юсипів Н. Я. (с. Тереза) - Полієлей "Хваліте Господа со небес" в українській літургійній практиці ранньомодерної доби (за нотолінійними ірмологіонами) (2013)
Иванников Т. П. - Украинская гитарная музыка: стилевые проекции творчества (2013)
Зав’ялова О. К. - Віолончельна соната в Україні у контексті стильових зрушень першої третини ХХ ст. (2013)
Купина Д. Д. - Молитва "Kol nidrei" для скрипки и органа М. Эрденко в контексте украинской органной культуры начала ХХ века (2013)
Гаргай О. М. - Рецепції романтичної стилістики у скрипкових мініатюрах А. Солтиса (2013)
Горбаль В. Я. - До питання про склад оркестру в ляйпцизьких кантатах Й. С. Баха (2013)
Авилов В. Н. - Генезис и конструктивный статус саксофона в условиях романтического искусства (2013)
Кушнір А. Я. - Еволюція поперечної флейти від стародавніх часів до XVIII сторіччя (2013)
Дробот Ю. К. - О варьированных репризах в клавирной музыке эпохи барокко (на примере шести сонат для клавира Ф. Э. Баха) (2013)
Биджакова Н. Л. - От лирики к гротеску (об исполнительском прочтении виолончельной сонаты Д. Шостаковича) (2013)
Лаврик Н. И. - Композиционно­драматургическая роль фактурно­тембровых приёмов в украинской виолончельной сонате конца ХХ века (к вопросу исполнительской трактовки) (2013)
Перепелица А. А. - Новые формы нотации как способ фиксации текста в современной фортепианной музыке (2013)
Мирошниченко О. Н. - Соната для баяна А. Нижника: к проблеме трактовки жанра (2013)
Книшева Л. В. - Становлення музичних училищ Донеччини як регіональних соціокультурних осередків (друга половина ХХ століття) (2013)
Казакевич Г. - Кельтська "держава" у Фракії та її можливі зв’язки з Північним Причорномор’ям у ІІІ ст. до н. е. (2014)
Котлярова К. - "Thesaurus Superstitionum": внесок Ернста Рісса у вивчення античних марновірств (2014)
Овчаренко Л. - Передача професійних гончарських знань в умовах цехової організації праці на території підросійських українських земель (2014)
Грицюк О. - Символіка жіночого волосся в традиційних віруваннях та обрядах українців, Ігнатенко І. (2014)
Герасько М. - Вбрання українців як явище традиційної культури (2014)
Худайбердиєва О. - Етапи проникнення ісламу в Буджак (2014)
Долженко Ю. - Історико-антропологічний нарис поховань XVI–XVIII ст. з с. Жовнино на Черкащині, Прядко О. (2014)
Шульга Я. - Паломництво до Києва у XVIII ст.: історіографія проблеми (2014)
Круглов Б. - Наукова діяльність Степана Івановича Пономарьова (друга половина XIX – початок XX ст.) (2014)
Іванчишен В. - Осередки каменотесного промислу на Східному Поділлі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (на прикладі с. Буша Ямпільського району Вінницької області) (2014)
Ковтун І. - Єврейське населення Наддніпрянської України в імперській системі стримувань і покарань при здійсненні рекрутських наборів у ХІХ столітті (2014)
Цигульський С. - Становище Лівобережного козацтва в державній системі Російської імперії після наполеонівських війн до першого польського національно-визвольного повстання (2014)
Дороніна Н. - Спеціалізація філологічних дисциплін на історико-філологічному факультеті Імператорського університету Св. Володимира (1834–1917) (2014)
Крижевський А. - В. Я. Шульгін та його внесок у розвиток антикознавства в Університеті Св. Володимира (2014)
Потапов О. - Участь Київської міської думи в організації Київського українського народного університету (2014)
Пасічник Н. - Фінансова і фінансово-правова освіта в Харківському університеті в дослідженнях сучасників (2014)
Папенко Є. - Діяльність українського молодіжного товариства "Сокіл" у ліквідації стихійних лих і пожеж у Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Машкевич С. - Трамвай як приватне підприємство: історія Товариства Київської міської залізниці (2014)
Годунова Л. - Висвітлення проблем діяльності акцизних управлінь у системі імперських органів податкового контролю наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в ювілейних виданнях Міністерства фінансів Російської імперії (2014)
Житков О. - Рефлексія чи дискурс: аграрні реформи Директорії УНР у світлі української зарубіжної історіографії (2014)
Товкун Л. - Розвиток гігієни у вищих медичних закладах Харкова (1920–1930-ті рр.) (2014)
Тарапон О. - Формування ціннісних орієнтирів українського радянського суспільства в умовах політичних та соціокультурних трансформацій 1920–1930-х рр. (2014)
Бурда В. - Більшовицька політика "пожвавлення рад" в 1920-х роках (2014)
Дем’яненко А. - Професор Олександр Зінов’єв про характер і суспільні цінності "західноїдів" (2014)
Ріжняк Р. - Розвиток комп’ютерних мереж та розподілених комп’ютерних середовищ у вищій школі України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми (2014)
Попова О. - Життя і діяльність академіка В. М. Трегобчука (історіографія питання) (2014)
Наші автори (2014)
Ващенко Л. С. - Уміння вчитися — ключова компетентність учнівської молоді сучасного інформаційного суспільства (2014)
Малицька І. Д. - Формування та оцінювання ІК-компетентності у школах Великої Британії: освітня реформа (2014)
Морзе Н. В. - Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти, Кочарян А. Б. (2014)
Khalid Said Rabayah - Information technology use and academic achievements of students in primary schools (2014)
Рацул О. А. - Аналіз зарубіжного досвіду системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Кіяновська Н. М. - Етапи розвитку теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки, Рашевська Н. В., Семеріков С. О. (2014)
Гринько В. О. - Розвиток ІК-компетентності майбутніх учителів початкових класів у контексті формування вмінь здійснювати профілактику комп’ютерної залежності в учнів (2014)
Пічугіна І. С. - Особливості використання вебінарів для розвитку духовно-моральних цінностей у неформальній освіті доросли (2014)
Хижняк І. А - Філософсько-методологічні засади електронної лінгвометодики в підготовці вчителів початкової школи (2014)
Федорчук А. Л. - Організація навчання старшокласників предмету "Інформатика" у класах фізико-математичного профілю (2014)
Олексюк Н. В. - Актуальність використання мультимедійних засобів у попередженні агресивної поведінки молодших школярів (2014)
Бессарабов В. І. - Організація інтуїтивно зрозумілого входу в електронні навчально-методичні комплекси підвищення кваліфікації працівників освіти на базі хмаро орієнтованої системи управління навчальними ресурсами (2014)
Богачков Ю. Н. - Типовая модель ресурсного центра дистанционного образования для общеобразовательных учебных заведений, Ухань П. С. (2014)
Коневщинська О. Е. - Електронні освітні ресурси у межах інформаційного забезпечення діяльності ресурсних центрів дистанційної освіти (2014)
Глазунова О. Г. - Принципи формування "Академічної хмари" сучасного університету на основі відкритих програмних платформ (2014)
Петков А. А. - Тестовый контроль выполнения расчетных заданий на алгоритмическом уровне учебной деятельности, Петкова М. А. (2014)
Калінічева Г. - Проекції націософської концепції Тараса Шевченка на формування сучасної української політичної нації (2014)
Чирков О. - Діяльність вікіпедичної спільноти на початку ХХІ століття щодо упорядкування, зберігання, оновлення й поширення у світі знань про Тараса Шевченка слов’янськими мовами (2014)
Хоменко О. - Одвічний діалог з Кобзарем (2014)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (червень — жовтень 1997 р.), Томенчук Б. (2014)
Фігурний Ю. - Українські етнічні процеси у другій половині XVIII століття (2014)
Толочко Д. - Стратегія Української держави у вирішенні проблем національного розвитку та регулювання міжнаціональних відносин (кінець ХХ — початок ХХІ століття) (2014)
Чубик Ю. - Чоловічий шляхетський одяг як невід’ємний елемент матеріального життя волинської шляхти XVI — XVII століть (2014)
Висотін М. - Вплив природних катаклізмів на стан мирного населення Волині протягом 1648—1657 рр. Історіографічний аспект (2014)
Шевченко В. - До питання про українізацію доби визвольних змагань і відродження національної державності та соборності (1917 — 1921 рр.) (2014)
Чмільова С. - Відновлення спільної історичної пам’яті як чинник розвитку українсько-польських відносин на сучасному етапі (2014)
Цебро О. - Доробок Тараса Шевченка як засіб радянської пропаганди з мобілізації духовних сил українського народу під час війни 1941 — 1945 рр. (2014)
Кучерук М. - Фільваркове господарство: історіографічний аспект (2014)
Терлецький В. - Геополітична концепція Карла Шмітта в контексті подій у сучасній Україні (2014)
Семенова О. - Характерные особенности изделий кустарей-кожевников Среднего Поднепровья и губерний Европейской России в конце ХІХ — начале ХХ века (2014)
Кір’янова О. - Історіографія діяльності науково-педагогічної і вчительської інтелігенції (1920 — 1930 рр. ХХ ст.): теоретико-методологічні аспекти та етапи розвитку (2014)
Коткова М. - Медіа-інформаційна грамотність як чинник розвитку українознавчих студій (2014)
Коротя-Ковальська В. - Свобода духу "Народної філармонії" у контексті сучасних подій в Україні. Руслана Лоцман (2014)
Кухар В. - Історія вивчення поняття "неформальна субкультура" як підсистема субкультури (2014)
Пекарчук В. - Зміни характеру участі представників етноспільнот у професійному культурно-мистецькому житті незалежної України: досвід та тенденції 1990 — 2000 рр. (2014)
Отрошко Л. - Символічний образ України у пейзажному живописі XIX століття (2014)
Фігурний Ю. - Теоретичне осмислення українознавчого дискурсу (2014)
Баран В. - Рецензія на наукове видання Фігурного Ю. С. "Українське етнодержавонацієтворення (XV—XVIII ст.) в українознавчому вимірі" (2014)
Краснодемська І. - Методологія системного пізнання (2014)
Котенко О. Г. - Результаты предоперационной эмболизации воротной вены у пациентов при билиарных опухолях печени, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2014)
Щепотін І. Б. - Поєднання in–situ розділення печінки та лігування ворітної вени у хворих на колоректальний рак з метастатичним ураженням печінки, Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Бурлака А. А., Приймак В. В., Ганіч О. В. (2014)
Борота А. В. - Комбинированные оперативные вмешательства по поводу местно–распространенных заболеваний толстой кишки, Совпель О. В., Кухто А. П., Базиян–Кухто Н. К. (2014)
Кустрьо В. І. - Хірургічне лікування гострої обтураційної непрохідності товстого кишечнику, Лангазо О. В. (2014)
Грубник В. В. - Тактика хирургического лечения сложных свищей прямой кишки, Дегтяренко С. П. (2014)
Милица Н. Н. - Подходы к формированию толстокишечных анастомозов в целях профилактики несостоятельности их швов, Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Ангеловский И. Н., Солдусова В. В., Казаков В. С. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Троакарна грижа після лапароскопічних оперативних втручань. Класифікація, лікування, профілактика, Булик І. І., Загрійчук М. С., Коритко І. П., Гоман А. В. (2014)
Біляєва О. О. - Жовчнокам’яна хвороба: ускладнення та реабілітація, Коржик Н. П., Миронов О. М., Ємець В. В., Мірошніченко А. П., Біляєв В. В. (2014)
Андрющенко Д. В. - Особливості термінології та класифікації гострого панкреатиту (2014)
Щукін С. П. - Сучасні методи діагностики тромбофілічних станів та комплексне лікування пацієнтів з приводу тромботичних ускладнень тяжких форм варикозної хвороби (2014)
Бузмаков Д. Л. - Алгоритм лікування післятромботичної хвороби нижніх кінцівок (2014)
Косульников С. О. - Комплексна служба лікування хворих з приводу синдрому діабетичної стопи, Тарнопольський С. О., Беседин А. М., Карпенко С. І. (2014)
Розуменко В. Д. - Возрастные особенности метаболизма, структуры опухолей головного мозга и их клиническое значение, Яворский А. А., Малышева Т. А., Васлович В. В., Черненко О. Г., Бобрик И. С. (2014)
Аветиков Д. С. - Факторы риска и анализ осложнений после регенеративных вмешательств в хирургии полости рта, Криничко Л. Р., Ставицкий С. А., Раскалупа А. А., Бойко И. В. (2014)
Опанасенко М. С. - Оптимізація інтраопераційних умов при проведенні ендоскопічної біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, Калениченко М. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Обремська О. К., Климець Є. В., Борисова В. І., Леванда Л. І., Купчак І. М., Кшановський О. Е. (2014)
Савенков В. І. - Зміни профілю цитокінів у хворих при гідронефрозі, яким показане оперативне втручання, Павлов С. Б. (2014)
Кукушкіна М. М. - Значення лімфаденектомії "сторожових" лімфатичних вузлів у комбінованому лікуванні меланоми шкіри кінцівок і тулуба, Коровін С. І., Солодянникова О. І., Сукач Г. Г., Палівець А. Ю., Остафійчук В. В., Потороча О. М. (2014)
Макаренко М. В. - Системная продукция цитокинов и факторов роста при различных формах синдрома задержки роста плода (2014)
Страфун С. С. - Біомеханічні аспекти ефективності операції латарже з приводу звичного вивиху плеча при ураженні кісток, Лазарeв І. А., Гомонай І. В. (2014)
Черный В. В. - Наблюдение аденокарциномы восходящей ободочной кишки, Гулько О. Н., Сердюк В. П., Симонов О. М. (2014)
Фуркало С. Н. - Применение биодеградирующего стента при атеросклеротическом поражении артерий голени, Гиндич П. А. (2014)
Володимир Якович Білий 70 років від дня народження (2014)
Біттер О. А. - Розвиток особистих селянських господарств у малоземельному регіоні, Франчук І. Б. (2009)
Гарасим П. М. - Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах комп'ютеризації, Гарасим М. П. (2009)
Дем’яненко М. Я. - Вплив фінансових факторів на формування доходності аграрних формувань (2009)
Корінько М. Д. - Облік придбання підприємств транснаціональними корпораціями: сучасні тенденції та практика (2009)
Крупка Я. Д. - Економічна ефективність аграрного виробництва в регіонах у контексті менеджменту, Хомин П. Я. (2009)
Малік М. Й. - Кооперація в сільському господарстві: стан та перспективи (2009)
Свірко С. В. - Облікова політика суб’єктів державного сектору: позиції міжнародної теорії та практики (2009)
Парасій-Вергуненко І. М. - Сучасні моделі та тенденції розвитку аналітичної оцінки ефективності фінансових стратегій компаній (2009)
Правдюк Н. Л. - Уніфікація облікових систем та їх узагальнення у звітності (2009)
Шевчук В. О. - Аудиторська діяльність та виміри її фаховості (2009)
Алескерова Ю. В. - Сутність кредитного забезпечення інноваційно-інвестиційних проектів у кормовиробництві (2009)
Бродська І. І. - Концептуальні засади облікового забезпечення оціночної діяльності (2009)
Власюк С. В. - Принципи організації внутрішнього контролю (2009)
Голячук Н. В. - Економічна сутність давальницьких операцій та порядок відображення їх в обліку (2009)
Дацюк А. А. - Поняття витрат допоміжних виробництв на сільськогосподарських підприємствах (2009)
Дерій М. В. - Мотивація розвитку обліку грошових коштів (2009)
Жук В. М. - Парадигма бухгалтерського обліку економіки гармонійного розвитку (2009)
Жураковська І. В. - Особливості використання та обліку інтелектуальної власності в діяльності сільськогосподарських підприємств (2009)
Кацевич В. К. - Облік основних засобів: визначення, питання термінології (2009)
Курліщук І. Б. - Періодизація розвитку бухгалтерського обліку (2009)
Мойсеєць Н. С. - Особливості обліку витрат та калькулювання собівартості у рибництві (2009)
Нужна О. А. - Вплив цінового фактора на процеси капіталізації в аграрному секторі економіки України (2009)
Осмятченко В. О. - Стан та розвиток комп’ютерних технологій бухгалтерського обліку (2009)
Павлюковець М. П. - Удосконалення системи документування сільськогосподарських підприємств з використанням сучасних інформаційних технологій (2009)
Писаренко Т. М. - Прийняття управлінських рішень у процесі постачання сировинних та товарних запасів (2009)
Плахтій Т. Ф. - Зміни в бухгалтерському обліку податку на додану вартість на підприємствах АПК (2009)
Приступа К. П. - Особливості форм оперативного контролю на підприємствах АПК (2009)
Радченко О. Д. - Організація фінансової діяльності малих підприємств, Коваль Н. І. (2009)
Савош Л. В. - Застосування математичних методів для управління витратами, Павлюк Л. В. (2009)
Стендер С. В. - Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку (2009)
Сидоренко Р. В. - Організація трансфертного ціноутворення при обліку за центрами відповідальності (2009)
Талах Т. А. - Деякі особливості застосування функціонально-вартісного аналізу при дослідженні витрат виробництва (2009)
Титаренко Г. Б. - Методичні підходи обліку фінансових інвестицій транснаціональних корпорацій (2009)
Ткачук І. М. - Історичні витоки становлення та розвитку організації бухгалтерського обліку (2009)
Тлучкевич Н. В. - Директ-кост в сільському господарстві (2009)
Тулуш Л. Д. - Пряме оподаткування аграрних підприємств: досвід Росії та Польщі, Боровик П. М. (2009)
Хвищун І. П. - Формування сучасної концепції інтелектуальної власності (2009)
Хомовий С. М. - Біологічні активи та П(С)БО 30 – як воно є, сьогодення (2009)
Чудовець В. В. - Класифікація видів інвентаризацій: науково-практичний підхід (2009)
Шолойко А. С. - Роль франшизи у страхуванні сільськогосподарських культур (2009)
Шпикуляк О. Г. - Ціновий моніторинг у регулюванні аграрного ринку, Воскобійник Ю. П. (2009)
Авраменко С. В. - Реакція сортів тритикале озимого на систему удобрення після люцерни (2012)
Безвіконний П. В. - Вплив мікроелементів на нагромадження біомаси рослин буряка столового (2012)
Бикіна Н. М. - Залежність продуктивності моркви столової від умов живлення за вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті (2012)
Бойчук О. В. - Формування агрофізичних властивостей чорнозему типового залежно від способів обробітку ґрунту під пшеницю озиму (2012)
Бордюжа Н. П. - Вплив позакореневих підживлень на ростові процеси пшениці озимої в умовах Лісостепу (2012)
Бульба І. О. - Урожайність ріпаку ярого залежно від азотного живлення та обробітку ґрунту в умовах зрошення Південного Степу (2012)
Бутенко В. А. - Влияние энергосберегающих систем обработки почвы под сахарную свёклу на биологические показатели плодородия чернозема типичного, Воронов А. С. (2012)
Власенко В. С. - Вплив системи удобрення в сівозміні на врожай та урожайні якості зерна пшениці озимої (2012)
Волосач О. Н. - Формирование ассимиляционного аппарата сахарной свеклы под влиянием минеральных удобрений, Тарасенко В. С. (2012)
Господаренко Г. М. - Ріст і продуктивність сорго зернового залежно від рівня мінерального живлення у Правобережному Лісостепу України, Климович П. В., Стасінєвич О. Ю. (2012)
Гринів С. М. - Вплив мінерального живлення на продуктивність цукрових буряків (2012)
Дорошенко О. Л. - Вплив мікроелементів на врожайність гречки (2012)
Іваніна В. В. - Резерви підвищення продуктивності цукрових буряків і стабілізації родючості ґрунту, Калібабчук Т. В., Кулеша П. О. (2012)
Ільчук Р. В. - Вплив позакореневого підживлення кристалонами на врожайність картоплі, Ільчук Л. А. (2012)
Каражбей Г. М. - Продуктивність сорго звичайного двокольорового (Sorghum bicolor L. ) залежно від рівня мінерального живлення та густоти стояння, Тегун С. В. (2012)
Климишена Р. І. - Польова схожість та виживання рослин озимого пивоварного ячменю залежно від внесених мінеральних добрив та норм висіву насіння (2012)
Кулеша П. О. - Вплив глибини основного обробітку чорнозему опідзоленого на продуктивність цукрових буряків в умовах Лісостепу України (2012)
Кушнірук Т. М. - Вплив мінерального живлення і крапельного зрошення на ріст і розвиток гібрида огірка Анжеліна F1 (2012)
Лопушняк В. І. - Динаміка агрофізичних показників темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення цукрових буряків у Західному Лісостепу України (2012)
Лопушняк В. І. - Післядія нетрадиційних видів органічних ферментованих добрив на агрохімічні показники ґрунту та врожайність зерна вівса, Засєкін Н. П. (2012)
Манько К. М. - Урожайність сучасних сортів ячменю ярого залежно від попередника та фону живлення, Музафаров Н. М., Глубокий О. М. (2012)
Мостьовна Н. А. - Продуктивність цукрових буряків і зернових культур в усталених короткотривалих сівозмінах на різних фонах живлення в Східному Лісостепу України (2012)
Миронова О. В. - Спектральная характеристика гумуса чернозема выщелоченного (2012)
Мухин А. Н. - Энергосберегающие технологии обработки почвы и биологические показатели плодородия под озимой пшеницей, Илларионов И. В. (2012)
Овчарук В. І. - Вплив рівня термічного режиму ґрунту на урожайність та біохімічні показники коренеплодів моркви, Потапський Ю. В. (2012)
Петрик Є. М. - Оптимізація живлення ріпаку ярого шляхом застосування органічних добрив нового покоління (2012)
Сереветник О. В. - Сортова реакція сої на строки проведення позакореневого підживлення в умовах Правобережного Лісостепу України (2012)
Слобода П. М. - Динаміка врожаю бульб топінамбуру та його структура залежно від систем удобрення на сірих лісових ґрунтах Західного Лісостепу України (2012)
Стекольникова Н. В. - Эффективность воздействия вторичных ресурсов сахарного производства на агроценозы, Коноплина Е. А. (2012)
Стрілець О. П. - Вплив мікродобрив і фунгіцидів на продуктивність цукрових буряків (2012)
Франтійчук В. В. - Вплив неіонного колоїдного розчину наночасток металів на ріст і розвиток озимої пшениці, Коваленко М. С., Гончар Л. М., Бацманова Л. М., Таран Н. Ю. (2012)
Цехмейструк М. Г. - Вплив фонів живлення на урожайність сортів гірчиці сизої і білої в умовах Східного Лісостепу України, Стрельцова І. Б., Гутянський Р. А. (2012)
Бакалова А. В. - Ефективність застосування інсектоакарицидів при захисті смородини чорної від акариформних кліщів в агроекологічних умовах Центрального Полісся України (2012)
Балан В. П. - Ефективність застосування біофунгіцидів проти хвороб листкового апарата цукрових буряків у Центральному Лісостепу України (2012)
Березовська–Бригас В. В. - Заходи обмеження чисельності та шкідливості акацієвої вогнівки на посівах сої (2012)
Біловус Г. Я. - Ефективність фунгіцидів проти септоріозу листя на пшениці озимій (2012)
Бородай В. В. - Ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні картоплі залежно від строків садіння, грунтово-кліматичної зони в умовах Львівської області, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2012)
Бурик О. Ю. - Вивчення вірулентності популяцій гриба Fusariumoxysporum (f. lini), виділених з різних за стійкістю до фузаріозу сортів льону-довгунця, Чучвага В. І. (2012)
Бурлака В. С. - Ефективність раціонального застосування хімічних засобів захисту суниці проти білої плямистості, Русін О. О. (2012)
Галаган Т. О. - Паразитичні нематоди агроценозів цукрових буряків в Україні, Ніколайчук Л. П., Григор‘єв В. М. (2012)
Горобець А. І. - Технічна ефективність фунгіцидів проти альтернаріозу та фомозу у посівах цукрових буряків (2012)
Граціанова Н. В. - Ентомопатогенні нематоди родів Steinernema та Heterorhabditis проти західного травневого хруща, Шевчук І. В., Олененко В. В. (2012)
Грицюк Н. В. - Патогенність ізолятів Рythium spp. на посівах озимої пшениці (2012)
Жук Е. И. - Особенности защиты сорта яровой пшеницы от болезней в условиях Республики Беларусь (2012)
Журавська І. А. - Прогнозування розвитку альтернаріозу картоплі на Поліссі України (2012)
Іващенко О. О. - Обприскування як спосіб нанесення гербіцидів на рослини (2012)
Истомин А. М. - Динамика эндофитной микробиоты у различных форм и сортов груши в условиях абиотических и биотических стрессов, Платицин И. В., Козаева М. И. (2012)
Карплюк В. Г. - Нематодози квітково-декоративних рослин вирощуваних в умовах закритого ґрунту, Чигрин Н. М. (2012)
Ключевич М. М. - Грибні хвороби посівів тритикале в умовах Полісся, Чайка О. В. (2012)
Кучеренко Є. П. - Вплив травмування та генетичного походження коренеплодів цукрових буряків на рівень їх ураження збудниками кагатної гнилі (2012)
Лютко Л. М. - Чутливість природної популяції звичайного павутинного кліща Tetranychus urticae koch. до сучасних інсектоакарицидів (2012)
Лященко С. А. - Вплив мікробіологічних препаратів на урожайність і ураженість грибковими та бактеріальними хворобами бульб картоплі (2012)
Макух Я. П. - Перспективний гербіцид на посівах соняшнику, Семенко П. М., Семенко Л. О. (2012)
Мартиненко Є. В. - Проростання насіння гірчака розлогого за різних концентрацій аміачної селітри (2012)
Ніколенко А. В. - Борошниста роса у посівах цукрових буряків (2012)
Пестерева А. С. - Эффективность гербицида оцелот, кэ в посевах яровой тритикале в Беларуси, Сорока С. В. (2012)
Сильчак Н. Я. - Використання рослин не живителів для зниження глободерозної інвазії в ґрунті, Галаган Т. О. (2012)
Склименок Н. А. - Роль сорта в пораженности листьев озимой пшеницы возбудителем септориоза – грибом Septoria Triticirob. exdesm. (2012)
Сташкевич А. В. - Гербициды Сатурн и Сатурн плюс в посевах кукурузы (2012)
Ткаленко Г. М. - Біологічні препарати для захисту суниці, Ігнат В. В., Гораль С. В. (2012)
Трибель С. О. - Динаміка вирощування цукрових буряків в Україні та фітосанітарний стан посівів, Стригун О. О. (2012)
Хом'юк С. О. - Якісний та надійний спосіб контролювання рослин ваточника сирійського (2012)
Циганкова В. А. - Малі регуляторні si/miRNA як імуно-складові в захисті рослин від патогенних організмів, Стефановська Т. Р., Пономаренко С. П., Саблук В. Т., Блюм Я. Б. (2012)
Чайка О. В. - Оцінка ефективності комплексного застосування протруйників насіння ячменю ярого в умовах Полісся, Ключевич М. М. (2012)
Шестопалов М. В. - Вредители полезащитных лесных полос, обитающие в почве и травостое в условиях предгорного Крыма (2012)
Ющенко Л. П. - Використання Macrolophus Nubilis в захисті квіткових культур від комах-фітофагів, Желєзна Є. П. (2012)
Айтбаева А. Т. - Состояние и перспективы использования прогрессивных водосберегающих технологий в картофелеводстве Казахстана, Бурибаева Л. А. (2012)
Акимов Е. И. - Влияние энергосберегающих технологий обработки почвы на биологические показатели плодородия и продуктивность ячменя в Лесостепи ЦЧР, Воронов А. С. (2012)
Бєлєніхіна А. В. - Оптимізація елементів сортової технології вирощування проса в умовах східної частини Лісостепу України, Музафаров І. М., Костромітін В. М. (2012)
Бурдига В. М. - Формування урожаю сорго зернового залежно від елементів технології вирощування (2012)
Бурко Л. М. - Ріст, розвиток і врожай буряків кормових залежно від елементів технології вирощування (2012)
Войташенко Д. П. - Вплив регулятора росту Грейнактив на продуктивність ріпаку озимого, Демченко Н. В. (2012)
Гаевая Э. А. - Ресурсосберегающие технологии возделывания колосовых на эрозионноопасных склонах (2012)
Ганженко О. М. - Прогнозування фракційного складу коренеплодів цукрових буряків (2012)
Гончар Л. М. - Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці озимої в правобережному Лісостепу України (2012)
Грищенко О. М. - Продуктивність цукрових буряків за використання регулятора росту Грейнактив-С, Половинчук О. Ю. (2012)
Григорів Я. Я. - Вплив строків сівби і технологій вирощування на врожайність рижію ярого на дерново-опідзолених ґрунтах Передкарпаття (2012)
Гузь К. Ф. - Структурні елементи конюшини лучної залежно від різних норм висіву та фаз скошування на чорноземах типових (2012)
Ільїнський Ю. М. - Ефективність агротехнічних заходів у покращенні вологозабезпеченості насаджень хмелю на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті в зоні Полісся (2012)
Коваленко Р. В. - Посівні якості насіння пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування (2012)
Костенко С. С. - Вплив погодних умов на продуктивність сільськогосподарських культур (2012)
Курило В. Л. - Особливості вирощування цикорію кореневого з комбінованою шириною міжрядь, Ткач О. В. (2012)
Натальчук Т. А. - Урожайність пшениці озимої залежно від формування показників її структури в північному Лісостепу України (2012)
Нетупська І. Т. - Вплив передпосівної інокуляції насіння нутовим нітрагіном та норм добрив на фотосинтетичну продуктивність посівів нуту (2012)
Олекшій Л. М. - Регулятори росту в інтенсивній технології вирощування цукрових буряків (2012)
Олепір Р. В. - Вплив елементів агротехніки вирощування на продуктивність сої (2012)
Перегрим О. Р. - Формування врожайності насіння люпину вузьколистого залежно від агротехнічних прийомів в умовах Передкарпаття, Дзюбайло А. Г. (2012)
Петренко В. В. - Динаміка вмісту та якості клейковини у пшеничному борошні за різних умов та термінів зберігання (2012)
Петриченко В. Ф. - Вплив способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на формування урожаю бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України, Кобак С. Я., Савченко В. О. (2012)
Плакса В. М. - Адаптивність та продуктивність тритикале ярого в умовах західного Полісся України (2012)
Рарок А. В. - Формування урожайності сортів гречки при різних строках збирання та застосуванні дефоліантів (2012)
Ртищев А. А. - Зависимость урожайности и биохимического состава семян масличных культур от норм высева (2012)
Рябініна Н. П. - Енергетична ефективність вирощування розсадних томатів за краплинного зрошення на півдні України (2012)
Слюсар О. В. - Вплив передпосівної обробки на схожість насіння цибулі на перо, Генгало О. М., Харечко К. М. (2012)
Степаненко Ю. П. - Особливості умов зберігання насіння олійних культур (2012)
Сторожик Л. І. - Моніторинг агрофітоценозів соргового поля, Сергеєва І. О. (2012)
Тигунова И. Е. - Влияние сроков посева на получение максимального урожая лука-порея в условиях юга Украины (2012)
Трояновська О. М. - Вміст поживних речовин та ефірного масла у зеленій масі базиліка звичайного (Oсimum basilium) (2012)
Улянич О. І. - Врожайність та товарні якості сортів і гібридів капусти броколі в Лісостепу України, Ковтунюк З. І. (2012)
Улянич О. І. - Вплив передпосівної обробки насіння регуляторами росту на урожайність салату посівного, Кецкало В. В. (2012)
Філіпась Л. П. - Продуктивність різних сортів світчграсу, Горобець А. М., Мандровська С. М. (2012)
Холод С. М. - Характеристика інтродукованих зразків цукрової кукурудзи в умовах південного лісостепу України, Харченко Л. Я. (2012)
Хоміна В. Я. - Продуктивність льону олійного залежно від впливу біогенних чинників (2012)
Хомовський Д. І. - Вплив норм висіву та мінеральних добрив на урожайність пшениці ярої м’якої в умовах південно-західної частини Лісостепу України (2012)
Хомяк П. В. - Урожайність та якість зерна озимої пшениці залежно від сорту, умов живлення та розміщення в сівозміні (2012)
Худолій Л. В. - Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від технології вирощування (2012)
Чинчик О. С. - Динаміка формування кількості та маси бульбочок і урожайність зерна сої залежно від удобрення в умовах південної частини західного Лісостепу (2012)
Ященко Л. А. - Вплив мікробного препарату поліміксобактерин на формування продуктивності ячменю ярого, Ткаченко О. С. (2012)
Новицька Н. В. - Структура врожаю рослин сої під впливом нанометалів на чорноземах типових (2012)
Баб’яж А. І. - Визначення генетичної однорідності селекційних матеріалів цукрових буряків з використанням ПЛР-аналізу (2012)
Безносюк К. П. - Вихідні джерела господарсько-цінних ознак для селекції моркви (2012)
Бєлік Я. В. - Вплив шліфування насіння цукрових буряків на інтенсивність його проростання (2012)
Венгер О. О. - Дослідження біологічно-активної сполуки хмелю-ксантогумолу (2012)
Войтовська В. І. - Спосіб визначення плоїдності селери і салату, вирощених у культурі in vitro, за кількістю хромосом, Бех Н. С., Мельниченко Т. В. (2012)
Волощук О. П. - Вплив ензимо-мікозного виснаження зерна на показники насіннєвої продуктивності сортів пшениці озимої в умовах західної частини Лісостепу, Волощук І. С., Воробйова Ю. В., Глива В. В. (2012)
Глюдзик М. Ю. - Розширення можливостей використання апоміксису в селекції та насінництві тютюну, Савіна О. І. (2012)
Головаш Л. М. - Екологічне вивчення нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур на Устимівській дослідній станції рослинництва, Роговий О. Ю., Павлик С. А. (2012)
Демидюк М. В. - Оцінка сортів гороху посівного за вмістом протеїну в зерні (2012)
Дубчак О. В. - Вивчення продуктивності батьківських компонентів гібридів кормових буряків, Паламарчук Л. Ю. (2012)
Єщенко О. В. - Вивчення похідних ЧС-форм як донорів самофертильності буряка цукрового, Андрощук М. П., Парій Ф. М., Рябовол Л. О. (2012)
Запарнюк О. Ф. - Прояв господарсько-цінних ознак рослин нуту (Cicer arietinum L. ) за грунтово-кліматичних умов Подільського краю, Шерепітко В. В. (2012)
Иванова-Ханина Л. В. - Влияние длины проращиваемых в лабораторных условиях черенков винограда на получение инициальных побегов (2012)
Карпук Л. М. - Продуктивність цукрових буряків залежно від якості висіяного насіння, Качан Л. М. (2012)
Кириленко В. В. - Основні складові створення селекційного матеріалу пшениці озимої за стійкістю проти хвороб, Харченко А. В. (2012)
Ковальов В. Б. - Формування кореневої системи хмелю in vitro залежно від біостимуляторів та їх концентрації, Козлик Т. І., Штанько І. П., Черненко О. В. (2012)
Кожемякіна Л. М. - Ідентифікація генів промоторних ділянок генетичних конструкцій в трансгенних рослинах цукрових буряків, Петюх Г. П. (2012)
Корнєєва М. О. - Використання діалельних схрещувань для генетичного аналізу ліній озимого жита, Мазур З. О. (2012)
Костогриз Л. А. - Вплив гібридизації цукрових буряків із столовими на якість насіння (2012)
Кравченко Ю. А. - Продуктивність цукрових буряків залежно від питомої маси насіння (2012)
Криловська С. А. - Особливості морфогенезу in vitro цукрових буряків (Beta vulgaris L. ) (2012)
Кузнєцова І. В. - Біологічна цінність стевії як сировини для виробництва концентратів (2012)
Кулікова Н. М. - Комбінаційна здатність самонесумісних ліній редиски, Книш Д. В., Куліков Ю. А. (2012)
Литвинюк В. В. - Створення запилювачів, стійких до ризоманії і хвороб листків, Яковець В. А. (2012)
Любич В. В. - Стійкість спельтоїдних гібридів, одержаних від схрещування Triticum aestivum L. × Ttriticum spelta L., проти хвороб і шкідників, Жекова І. О., Сухомуд О. Г., Парій Ф. М. (2012)
Мацук М. Б. - Одержання диплоїдних форм цукрових буряків із тетраплоїдних на основі використання валентних схрещувань (2012)
Мельник Я. А. - Порівняльний аналіз вмісту мелясоутворюючих іонів у вихідних форм та популяцій ЧС гібридів, створених на їх основі (2012)
Мигаль М. Д. - Про запах рослин конопель у зв’язку з канабіноїдами, Кмець І. Л. (2012)
Міщенко С. В. - Визначення рівня стабільності ознаки відсутності канабіноїдів у конопель шляхом самозапилення, Лайко І. М. (2012)
Ненька М. М. - Фенотиповий прояв енергії проростання і схожості насіння у ЧС ліній та простих стерильних гібридів цукрових буряків (2012)
Ненька О. В. - Оцінка вихідних ліній багатонасінних запилювачів цукрових буряків за господарсько-цінними ознаками (2012)
Панкова О. В. - Вплив гамма-випромінювання на прояв індукованих змін польових популяцій пшениці (2012)
Поліщук В. В. - Вплив чеканки компонентів гібрида цукрових буряків на інтенсивність квіткоутворення (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського