Коваленко Н. П. - Історичні аспекти теоретичних основ чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах (2012)
Колодій С. М. - Результати оцінки вихідного матеріалу картоплі на стійкість проти хвороб в умовах гірської підзони Закарпаття, Равлик Д. В. (2012)
Коник Г. С. - Характеристика перспективного сорту конюшини повзучої Східничанка, Байструк-Глодан Л. З. (2012)
Котяш У. О. - Особливості формування старосіяного травостою під впливом мінерального удобрення (2012)
Лопушняк В. І. - Динаміка фракційно-групового складу гумусу темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення (2012)
Матієга О. О. - Закономірності формування продуктивності сортів тютюну різних сортотипів, Савіна О. І. (2012)
Мащак Я. І. - Продуктивність та нагромадження кореневої маси різними травосумішками залежно від мінерального живлення, Терлецька М. І. (2012)
Мисько О. І. - Вплив агрометеорологічних факторів на розвиток кукурудзяного стеблового метелика в умовах Закарпаття, Залізняк О. Л. (2012)
Попович О. І. - Августин – новий перспективний столовий сорт винограду для умов Закарпаття (2012)
Савіна О. І. - Мінливість будови квіток у тютюну при апоміксисі (2012)
Стежко О. В. - Вплив удобрення на приріст вегетативної маси томатів, вирощених в умовах відкритого ґрунту (2012)
Тимофійчук О. Б. - Біостимулятори-добрива нового покоління в технологіях вирощування кукурудзи на зерно в умовах Лісостепу Західного (2012)
Шахнович Н. Ф. - Оцінка інтродукованих сортів груші для інтенсивних насаджень Закарпаття (2012)
Шейдик К. А. - Систематизація базової колекції тютюну за величиною суцвіття (2012)
Шувар А. М. - Продуктивність льону олійного залежно від агротехнічних чинників в умовах Лісостепу Західного (2012)
Щерба М. М. - Продуктивність культур у різних видах короткоротаційних сівозмін залежно від систем удобрення, Качмар О. Й., Тимчишин І. М. (2012)
Ярмолюк М. Т. - Вплив інтенсивності удобрення довготривалих лучних травостоїв на зміну родючості ґрунту, Панахид Г. Я., Котяш У. О. (2012)
Яцух К. І. - Антракноз льону-довгунцю на Львівщині, Тимчук І. С., Ващишин О. А. (2012)
Буря Ю. В. - Забійні та м’ясні якості свиней при введенні в раціон перліту (2012)
Дяченко О. Б. - Вміст жирних кислот в еритроцитах та відтворна здатність корів різної молочної продуктивності за впливу екстракту алое, Рівіс Й. Ф. (2012)
Микитин М. С. - Ріпаковий шрот у раціонах індиків (2012)
Пундик В. П. - Оцінка продуктивних якостей кнурів полтавської м’ясної породи методом контрольного вирощування молодняку, Тесак Г. В. (2012)
Саранчук І. І. - Вміст важких металів у гречаному меді за різного техногенного навантаження на довкілля (2012)
Слобода Л. Я. - Забійні показники молодняку оброшинських сірих гусей, схрещених з гусьми великої сірої породи, Загорець Н. М., Петрів М. Д., Хомик М. М., Тесак Г. В. (2012)
Слобода Л. Я. - Репродуктивні та перо-пухові якості оброшинських сірих гусей, схрещених з великою сірою породою, Загорець Н. М., Петрів М. Д., Хомик М. М., Тесак Г. В. (2012)
Амоша О. І. - Силові параметри економічного зростання, Іванов Є. Т. (2008)
Ковтуненко В. О. - Економічні ризики становлення і розвитку "нового" середнього класу в Україні (2008)
Пилипенко Ю. І. - Знання та інформація як фактори сучасної технологічної організації суспільства (2008)
Бардась А. В. - До питання оцінки перспектив членства України у Світовій організації торгівлі в контексті економічної глобалізації, Горбенко О. А. (2008)
Прощаликіна А. М. - Особливості розвитку інноваційної діяльності в країнах з трансформаційною економікою (2008)
Котляренко Д. В. - До питання про прогнозування споживання електроенергії великими промисловими центрами (2008)
Алєксєєв І. В. - Експрес-аналіз ефективності формування вертикально інтегрованих структур, Віблий П. І. (2008)
Гудзь П. В. - Визначення ефективності операції з імпорту на промисловому підприємстві (2008)
Кулик Ю. Р. - Підготовчий етап проведення функціонально вартісного аналізу оптимізації бізнес-системи (2008)
Метеленко Н. Г. - Дослідження трансформації економічних систем з метою формування внутрішнього механізму господарювання виробничих промислових підприємств (2008)
Черних О. В. - Сутність та значення політики соціальних інвестицій в діяльності підприємств (2008)
Жовтанецький Н. О. - Класифікація ризиків венчурного інвестування (2008)
Лемішко О. О. - Перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового механізму інноваційного розвитку підприємств в Україні (2008)
Бардась А. В. - Еколого-економічна оцінка наслідків відпрацювання залишкових запасів вугілля в надрах (2008)
Ніколаєв Ю. О. - Формування системи еколого-економічного управління на вітчизняних підприємствах, Нікітко В. І. (2008)
Гражевська Н. І. - Системні ризики глобалізації економіки України (2008)
Довбня С. Б. - Методичні особливості формування стратегічно орієнтованої системи мотивації праці, Найдовська А. О. (2008)
Січко С. М. - Бренд як інструмент сучасного бізнесу (2008)
Кундиревич В. П. - Неоінституціоналізм як теоретична платформа глобального регулювання економічних процесів (2011)
Дєєва Н. М. - Потенціал соціалізації, його вимір і оцінка на різних територіально-системних рівнях (2011)
Мешко Н. П. - Економічні ризики залучення іноземних інвестицій в економіку України (2011)
Вишневська М. К. - Модель проектно-орієнтованого центру інноваційного розвитку регіону, Пономаренко П. І. (2011)
Кашуба Я. М. - Оцінювання рейтингу регіонів за рівнем розвитку підприємств на основі структурних показників (2011)
Замковий О. І. - Формування нових теоретико-методологічних підходів до управління власністю територіальної громади (2011)
Філіпішин І. В. - Аналіз чинників розвитку промислових підприємств в Україні (2011)
Омельченко О. С. - Реструктуризація та санація: порівняльний аналіз категорій (2011)
Кабаченко Д. В. - Обґрунтування концепції вартості бізнесу як критерію ефективності діяльності підприємства, Скрипка Є. С. (2011)
Болотських Т. В. - Особливості управління споживчою поведінкою страхувальників (2011)
Галушко О. С. - Генезис концептуальних основ контроллінгу, Козар Д. С. (2011)
Лепа Р. М. - Ігровий підхід у плануванні виробничої діяльності підприємства, Стреблянська І. А. (2011)
Миронова Л. Г. - Модель динамічного рейтингу працівників в управлінні трудовим потенціалом підприємства (2011)
Берсуцький А. Я. - Моделювання діагностики зовнішнього середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства (2011)
Андрієнко В. М. - Концепція управління інформаційним забезпеченням підприємства на основі інноваційних бізнес-процесів (2011)
Сталинська О. В. - Обґрунтування необхідності управління промисловими підприємствами на основі принципів сталого розвитку, Коверга С. В., Гайдатов О. В. (2011)
Рибінцев В. О. - Вертикальні маркетингові системи інфраструктури промислового підприємства, Стріжкова Ю. В. (2011)
Пилипенко Г. М. - Онтологічні і гносеологічні засади виокремлення економіки у функціональну систему суспільства (2008)
Зухба Д. С. - Специфіка створення цінності в сучасній господарській системі інноваційного типу (2008)
Метеленко Н. Г. - Трансформація відносин власності в умовах формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування промислових підприємств (2008)
Десятнюк О. М. - Податковий інструментарій зниження ризикованості інноваційної діяльності (2008)
Довбня С. Б. - Діагностика економічної безпеки підприємства як інструмент визначення напрямків його інноваційного розвитку, Гічова Н. Ю. (2008)
Герасимова І. Ю. - Удосконалення показників виміру продуктивності праці (2008)
Єрмошкіна О. В. - Управління фінансовими резервами при оптимізації фінансових потоків підприємства (2008)
Венетуліс Т. А. - Шляхи зменшення дебіторської заборгованості комунальних підприємств, Шишкова Н. Л. (2008)
Пономарьов І. Ф. - Прогнозування і планування показників фінансового стану платоспроможності підприємства, Легченко О. А. (2008)
Дубицький Д. П. - Аналіз рівня фінансової безпеки підприємств гірничо-видобувної галузі Дніпропетровської області (2008)
Бардась А. В. - Визначення раціональної границі видобування запасів корисних копалин на прикладі вугілля, Бойченко М. В. (2008)
Рогоза М. Є. - Теоретичні аспекти формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства, Вергал К. Ю. (2008)
Павленко І. І. - Економічна оцінка запасів вугілля в умовах корпоративного відпрацювання, Саллі С. В., Терещенко М. К. (2008)
Кабанов А. І. - Принципи планування та організації інноваційної діяльності на вугільних шахтах, Драчук Ю. З., Харченко В. Д., Єременко О. М., Стук М. Р. (2008)
Білов Г. О. - Деякі аспекти методики попередження ризику рейдерського набігу на підприємства (2008)
Паршина О. А. - Дослідження функціонування виробничо- економічної системи при створенні конкурентоспроможної продукції машинобудування (2008)
Берсуцький А. Я. - Економіко-математична модель зведеної технології виробництва продукції (2008)
Пилипенко Ю. І. - Циклічна природа технологічних зрушень національної економіки (2008)
Пилипенко Г. М. - Категоріальне оформлення поняття інститут: проблеми і перспективи інституціональної теорії (2008)
Ходжаян А. О. - Конкурентоспроможність як соціально-економічне поняття і категорія (2008)
Дзядук Т. В. - Новий етап розвитку економічної системи: полігамність визначень (2008)
Мішин Ю. Р. - Соціальна справедливість і соціальне партнерство в умовах трансформації соціально-економічної системи (2008)
Олексієнко Р. Ю. - Основні форми трансформації відносин і прав власності суб‘єктів у сфері митного регулювання ЗЕД (2008)
Піхотіна Л. М. - Теоретичні моделі соціальної політики та їх практична реалізація у розвинутих країнах світу (2008)
Волошенюк Л. В. - Еволюція поглядів на систему прав власності, Алєксєєнко Д. Д. (2008)
Вакульчик О. М. - Визначення вартості інтелектуального капіталу як фактора інноваційної активності підприємств гірничо-металургійного комплексу, Ступнікер Г. Л. (2008)
Драчук Ю. З. - Організаційно-економічні механізми розвитку інноваційних процесів у вугільній галузі, Гусак А. С., Кочешкова І. М., Єременко О. М. (2008)
Метеленко Н. Г. - Передумови формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування виробничих промислових підприємств в умовах ринку (2008)
Корхін А. С. - Оцінка економічного стану підприємства і управління ним на основі агрегованого критерію, Авдющенко А. С. (2008)
Шлюсарчик Б. - Умови інноваційності підприємств у сучасній ринковій економіці (2008)
Комарницький І. М. - Структуризація складських приміщень як фактор організації логістики на підприємствах, Питуляк Н. С. (2008)
Остапенко А. В. - Нематеріальні активи в інноваційному розвитку підприємства (2008)
Рябцева Н. В. - Національна інноваційна система як форма інституціоналізації інноваційної діяльності, Алсуф’єва О. О. (2008)
Шишкова Н. Л. - Перспективи використання похідних фінансових інструментів в Україні (2008)
Варламова І. С. - Ефективність екологічного менеджменту на металургійних підприємствах, Прушківська Е. В. (2008)
Бардась А. В. - Екологічний аудит як передумова екологічної паспортизації вугільних шахт України, Цабегей Н. В. (2008)
Татомир І. Л. - Розвиток форм і методів стимулювання в системі мотивації праці (2008)
Титаренко Т. Б. - Сутність та принципи формування регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг в Україні (2008)
Петруня Ю. Є. - Соціальна відповідальність бізнесу: українські виміри (2012)
Галушко О. С. - Консолідоване фінансування інноваційного розвитку регіону, Доценко О. Ю. (2012)
Ляшок Н. Ю. - Обґрунтування необхідності розвитку людського капіталу промислових підприємств в умовах економічних криз (2012)
Мацкевич Ю. І. - Концептуальні підходи до стратегічного управління діяльністю металургійних підприємств (2012)
Єрмошкіна О. В. - Динамічне управління ресурсним потенціалом промислового підприємства, Горяча О. І. (2012)
Ізвєкова І. М. - Ефективність застосування контрольно-мотиваційного механізму забезпечення якості продукції на підприємствах машинобудування, Король Г. О., Зелікман В. Д. (2012)
Андрющенко І. Є. - Перетворення банками грошових ресурсів під впливом зовнішнього та внутрішнього ефекту капіталовкладень (2012)
Белопольска Т. В. - Форми і методи фінансування об’єк- тів соціальної інфраструктури промислових підприємств (2012)
Іваницька М. П. - Сучасні реалії та проблеми наповнення державного бюджету за рахунок податку на прибуток підприємств (2012)
Дубєй Ю. В. - Особливості формування і структури оборотних активів машинобудівних підприємств (2012)
Дронь В. С. - Моделювання соціально-економічних подій методом умовно-наслідкового розкладу (2012)
Метеленко Н. Г. - Організаційні аспекти управління акціонерний капіталом промислових підприємств (2012)
Довбня С. Б. - Управлінські технології інноваційного розвитку підприємства (2012)
Воротинцев В. А. - Мотиваційні особливості функціонування інвестиційних механізмів (2012)
Плахотнік О. О. - Напрями реформування системи управління багаторівневими виробничими структурами (2012)
Скрипник О. А. - Система показників інформаційного забезпечення процесів управління підприємством (2012)
Яцентюк С. В. - Створення ефективної бренд-архітектури підприємства: світовий досвід та українська практика (2012)
Гайдукович Д. С. - Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності банківських установ України (2012)
Іляшенко А. Х. - Ефективність реалізації інноваційної стратегії вищих навчальних закладів (2012)
Бобало О. Ю. - Особливості функціонування вітчизняних ВНЗ в ринкових умовах: маркетинговий підхід (2012)
Біловус Г. Я. - Роль стимуляторів росту в обмеженні розвитку септоріозу листя на пшениці озимій (2013)
Вавринович О. В. - Вплив короткоротаційних сівозмін з різним насиченням зерновими культурами на формування потенційної забур’яненості в посівах пшениці озимої, Качмар О. Й., Щерба М. М., Магоцька Л. В. (2013)
Ващишин О. А. - Звичайна парша картоплі (2013)
Волощук О. П. - Вплив попередників на формування врожайних властивостей пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу, Волощук І. С., Глива В. В. (2013)
Гнидюк В. С. - Одержання і використання високоефективних екологічно чистих добрив на основі органічних відходів птахофабрик (2013)
Гудим В. С. - Особливості формування врожаю тритікале ярого залежно від строків сівби та норм висіву в умовах гірської зони Карпат, Дзюбайло А. Г. (2013)
Іванців Р. Є. - Вивчення вихідного матеріалу для селекції пажитниці багаторічної в умовах Передкарпаття (2013)
Іванюк В. Я. - Використання протиерозійних фітомеліоративних заходів для відновлення родючості та охорони еродованих ґрунтів Лісостепу Західного, Качмар О. Й. (2013)
Ільчук Р. В - Вплив позакореневого підживлення моно- і мікродобривами та стимулятором росту на врожайність картоплі, Ільчук Ю. Р. (2013)
Котяш У. О. - Урожайність старосіяного лучного травостою за сінокісного використання, Панахид Г. Я., Ярмолюк М. Т. (2013)
Марухняк А. Я. - Гомеостатичність та селекційна цінність генотипів вівса за урожайністю і її елементами, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2013)
Мащак Я. І. - Застосування мінерального удобрення та біопрепаратів на виродження травостою, Мізерник Д. І. (2013)
Мисько О. І. - Феромонний моніторинг кукурудзяного стеблового метелика в агроекологічних умовах Закарпаття, Залізняк О. Л. (2013)
Оліфірович В. О. - Зміни бобово-злакового травостою після залуження схилових земель, виведених з активного обробітку (2013)
Оліфір Ю. М. - Динаміка азотного режиму ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під кукурудзою залежно від тривалого удобрення і періодичного вапнування, Габриєль А. Й., Германович О. М., Сивак Л. М. (2013)
Панахид Г. Я. - Вплив доз азотних добрив та їх розподілу на врожайність довготривалого травостою, Котяш У. О, Ярмолюк М. Т. (2013)
Петрина Г. І. - Інноваційне забезпечення виробництва зерна кукурудзи в умовах Лісостепу Західного, Рудавська Н. М., Глива В. В., Гавриляк Я. Я., Федак В. В. (2013)
Приймачук Л. С. - Сорти суниці в умовах Львівської області (2013)
Пристацька О. Н. - Вплив абіотичних факторів на розвиток хвороб ріпаку озимого в умовах Лісостепу Західного, Волощук О. П., Біловус Г. Я., Волощук І. С., Случак О. М. (2013)
Свідерко М. С. - Порівняльна продуктивність пшениці ярої та тритікале залежно від систем живлення в умовах Лісостепу Західного, Шувар А. М., Беген Л. Л., Тимків М. Ю. (2013)
Сеник І. І. - Енергетична оцінка створення та використання бобово-злакової травосумішки (2013)
Сидорук Г. П. - Вплив способів удобрення та режимів використання на висоту рослин бобово-злакової травосумішки (2013)
Скорохід І. В. - Зміни вмісту важких металів та мікроелементів залежно від гідрологічного стану ґрунту, Телушко Г. Я., Воробель М. І. (2013)
Стельмах О. М. - Продуктивність ріпаку озимого за різних технологій вирощування, Лис Н. М., Мойсей С. І., Максимів Т. О. (2013)
Сюткіна Н. Г. - Стан ентомофауни герпетобіонтів за аналітичних і фауністичних досліджень у Лісостепу, Лісовий М. М., Чайка В. М. (2013)
Тодосюк Є. А. - Продуктивність нових гібридних форм смородини чорної в умовах Західного Лісостепу України (2013)
Голова Н. В. - Вплив соєвої та пальмової олії на рубцеву ферментацію корів, Вудмаска І. В., Невостуєва І. В. (2013)
Пахолків Н. І. - Вплив органічної і неорганічної форми хрому на целюлозолітичну та амілолітичну активність мікроорганізмів рубця ВРХ, Лучка І. В., Дзень Є. О., Куртяк Б. М., Чорнушкін Б. О. (2013)
Петрів М. Д. - Інтенсивність росту та розвитку молодняку оброшинських білих гусей, схрещених з породою легат, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Хомик М. М., Тесак Г. В. (2013)
Саранчук І. І. - Вміст жирних кислот у тканинах голови медоносних бджіл за впливу літнього періоду утримання та екологічних умов довкілля (2013)
Седіло Г. М. - Вплив екстракту алое на вміст неетерифікованих жирних кислот в еритроцитах крові та репродуктивну функцію корів різної молочної продуктивності, Дяченко О. Б. (2013)
Слобода Л. Я. - Репродуктивні якості та показники крові оброшинських білих гусей, схрещених з породою легат, Петрів М. Д., Загорець Н. М., Хомик М. М., Тесак Г. В. (2013)
Фурманець Ю. С. - Продуктивні показники бугайців абердинангуської породи за згодовування високобілкових кормів та природної мінеральної добавки оброшинських білих гусей, схрещених з породою легат (2013)
Грабовська О. С. - Участь періодичних наукових фахових видань у загальному інформаційному науковому просторі, Пилипець А. З., Сачко Р. Г., Смолянінова О. О. (2013)
Зухба Д. С. - Роль неформалізованих елементів НІС у формуванні цінності інновацій (2009)
Черченко О. Л. - Реформування відносин власності і розвиток інвестиційних процесів (2009)
Шевченко Б. О. - Потенціал державно-приватного партнерства як інструмент антикризових заходів (2009)
Баранник Л. Б. - Основні тенденції соціально-економічного розвитку України в контексті світового розвитку, Черкавська Т. М. (2009)
Литвиненко С. В. - Аналіз фінансово-економічного стану будівельного комплексу Дніпропетровського регіону (2009)
Литвинова О. Н. - Вплив глобалізації на продовольчу безпеку України, Судік Є. В., Четверик Т. М. (2009)
Грозний І. С. - Використання аутосорсингу у процесі досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством (2009)
Тарасова Г. О. - Принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному фінансуванні: використання показника IRR (2009)
Безкоровайна Л. В. - Організаційне забезпечення системи управлінського обліку на підприємстві, Пасенко Н. С. (2009)
Бардась О. В. - Визначення взаємозв’язку між продуктивністю екскаваторних комплексів та автосамоскидів на родовищах фосфоритів в Україні (2009)
Метеленко Н. Г. - Дослідження трансформації економічних систем з метою формування внутрішнього механізму господарювання виробничих промислових підприємств (2009)
Добровольський О. І. - Альтернативи ефективності вкладання вільних коштів зі зрозумілими ризиками (2009)
Варламова І. С. - Система екологічного менеджменту на металургійних підприємствах в умовах ринкової економіки (2009)
Бардась А. В. - До питання екологічної паспортизації вугільних шахт (2009)
Гаврилов П. Є. - Удосконалення системи екоменеджменту в рамках регіонального управління (2009)
Пілецька С. Т. - Стратегічний аналіз потенціалу підприємства в обґрунтуванні стратегії економічного розвитку (2009)
Дєєва Н. Е. - Корпоративне управління у банках: специфіка, проблеми і шляхи їх вирішення (2009)
Варяниченко О. В. - Стандарти ISO 9000: якість як принцип та основа довіри між виробником та споживачем, Карасьова Г. В. (2009)
Тимошенко О. В. - Особливості реалізації фінансового механізму системи вищої освіти України (2009)
Бартосик Л. - Иностранный капитал в банковском секторе Польши и современный финансовый кризис: некоторые аспекты (2009)
Молдован Д. - О потерянных возможностях европейской интеграции (2009)
Архипов А. Ю. - Возможности модернизации экономики России в условиях мирового кризиса (2009)
Дучинська Н. І. - Відтворення основних форм капіталу: проблеми збалансованості, Дучинський П. І. (2009)
Пилипенко Г. М. - Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки, Пилипенко Ю. І. (2009)
Majkut R. - Opportunities and Threats Related to Labour Market Globalization (2009)
Алсуф’єва О. О. - Про сутність і структуру процесів взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності (2009)
Скоробогатов А. С. - Вторая экономическая революция и перспективы инновационного развития в странах СНГ (2009)
Ходжаян А. О. - Позиціонування України в глобальній економіці (2009)
Wójcik D. - World Economic Recession Vs. Labour Market Globalization, Hetmańczuk A. (2009)
Литвиненко Н. І. - Інституціональна структура суспільства та економічна безпека держави (2009)
Чорнобаєв В. В. - Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах трансформаційних перетворень національної економіки (2009)
Пахомов Ю. М. - Складності розбудови інноваційної стратегії в Україні (2009)
Ращупкіна В. М. - Моделювання механізму бюджетування на підприємствах гірничо - металургійного комплексу (2009)
Єрмошкіна О. В. - Управління фінансовими потоками підприємств регіону та їх інноваційне спрямування (2009)
Пілецька С. Т. - Управління ризиком при розробці фінансової стратегії підприємства (2009)
Бардась А. В. - Економіка природокористування і продуктивні потоки вугільних шахт (2009)
Радченко В. П. - Роль маркетинга в развитии человеческого капитала сельской экономики (2009)
Тропинова Е. А. - К вопросу об архитектонике инновационных проектов в сфере образования (2009)
Задорожній В. П. - Уроки глобальної фінансово-економічної кризи для економіки України (2012)
Шемяков О. Д. - Особливості виробничої демократії в управлінні соціально-трудовими відносинами в економічно розвинутих країнах (2012)
Шкітіна О. Б. - Проблема визначення економічної категорії "конкурентна позиція" для проведення комплексної оцінки конкурентоспроможності національної економіки, Петренко А. В. (2012)
Бондарева О. Г. - Формування соціально-економічного становища шахтарських міст, що пов’язано з процесами реструктуризації вугільних шахт (2012)
Бойченко М. В. - Концептуальні підходи до розробки стратегії розвитку фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні (2012)
Ободець Р. В. - Трансфер технологій в Україні: проблематика, сучасний стан та шляхи сприяння його розвитку, Краснов О. А. (2012)
Лозинський І. Є. - Вдосконалення системи комплексної оцінки стану вугільної шахти (2012)
Максимов С. В. - Дослідження енергомісткості витрат гірничорудних підприємств, Темченко Г. В. (2012)
Швець В. Я. - Виробничий потенціал як економічна категорія діяльності промислових підприємств, Жаран К. С. (2012)
Лисенко О. В. - Облік невизначеності та ризику в оцінювання ефективності інвестиційних проектів, Тян Є. Р. (2012)
Папіж Ю. С. - Удосконалення управління ресурсами вугільних шахт на підставі регулювання внутрішніх резервів, Мойсейченко Н. В. (2012)
Багрова І. В. - Підвищення інноваційної активності підприємств машинобудування, Гараба С. С. (2012)
Солодовник Л. М. - Роль інноваційних технологій в конкурентоспроможності підприємства, Скринник Я. О. (2012)
Бойко В. В. - Шляхи вдосконалення економічної ефективності на етапі постачання сировини на промислових підприємствах, Будинська О. Ю., Сохач М. О. (2012)
Капітула С. В. - Оптимізація структури капіталу підприємства як спосіб управління його рентабельністю, Корміч Н. Б., Касьяненко О. С., Компанієць К. В. (2012)
Дмитрук І. А. - Застосування методології управління проектами для підвищення енергоефективності інноваційних варіативних систем, Красноштан О. М., Когут Р. Й., Печеник О. М., Сальников В. Г. (2012)
Сухіна О. М. - Сучасні методологічні підходи до оцінки впливу гірничодобувних підприємств на довкілля як екологічна інновація (2012)
Титюк В. К. - Дослідження впливу особливостей оптимального керування технологічними процесами на ефективність генетичного алгоритму пошуку глобального екстремуму, Михайленко О. Ю., Мельник О. Є. (2012)
Зайцева Н. В. - Методичні основи людського капіталу підприємства (2012)
Рекова Н. Ю. - Методичне забезпечення системи управління корпоративними конфліктами (2012)
Пономаренко П. І. - Удосконалення стимулюючої функції існуючої системи оплати праці бурових бригад вахтовим методом, Тарасенко В. А. (2012)
Файвішенко Д. С. - Споживацький потенціал як фактор маркетингового формування інноваційного потенціалу (2012)
Беганська І. Ю. - Економічна сутність регіональних систем вищої освіти (2012)
Шашенко О. М. - Економічне обґрунтування міжнародної політики вищого навчального закладу, Пашкевич М. С., Тертичко Т. В. (2012)
Пастушук Г. О. - Рецептивний потенціал сцени з воротарем у трагедії Вільяма Шекспіра "Макбет” (2013)
Басняк Т. А. - Типологія письменницького статусу: два досвіди – Ч. Мілош та Ґ. фон Реццорі (2013)
Рихло П. В. - Маґребінський кабінет фігур: національні образи в романі Ґреґора фон Реццорі "Горностай з Чернополя” (2013)
Віннікова Н. М. - Засоби та прийоми пародіювання (2013)
Дзик Р. А. - Теоретико-художнє осмислення екзилю Юлією Крістевою (2013)
Драненко Г. Ф. - Автор наратор і протагоніст як агенти й суб’єкти перетину та перестанови (само)ідентичностей у сучасному біографічному дискурсі (2013)
Дроздовський Д. І. - Опозиція метафізичного й авангардного мистецтва в повісті "Вежа з чорного дерева” Дж. Фаулза (2013)
Шалагінов Б. Б. - "Μιμησις – наслідування – мімесис”: поняття і термін у добу Модерн (2013)
Бойчук А. Р. - Жанровий формат "Незнайко в Сонячному місті” М Носова (римейкування класичної утопії) (2013)
Варецька С. О. - Роман про митця: постмодерна варіація (на прикладі романів "Бляшаний барабан” Ґ. Ґраса "Сестра сну” Р. Шнайдера "Парфуми” П. Зюскінда) (2013)
Галета О. І. - Антологія як репрезентативний жанр нової української літератури (2013)
Огуй О. Д. - Принцип становлення німецької літератури середньовіччя: подолання кризових етапів через нові жанри (2013)
Коршунова С. І. - От вольности к свободе: путь героя русского романа середины ХІХ века (2013)
Скороходько Ю. С. - Колониальные мотивы в английском неовикторианском романе: к постановке проблемы (2013)
Улюра Г. А. - Творення докси (легітимація знання та інституалізація понять) у гендерних студіях з літературознавства (2013)
Чернокова Е. С. - Метаморфозы героического в английской лирике начала ХХ века (2013)
Шестакова Э. Г. - Социальность в структуре современного литературоведения (2013)
Borkowski A. - Kultura i samopoznanie. Wokół koncepcji hermeneutycznych Hansa-Georga Gadamera i Paula Ricoeura (2013)
Гальчук О. В. - Античність у ліриці Євгена Маланюка: рецепція й особливості інтерпретації (2013)
Матійчак А. А. - Пам’ять як художня категогрія: рецептивний потенціал роману С. Холла "The raw shark texts” (2013)
Червінська О. В. - "Мертві душі”: гоголівська інтерпретація стану безумства (2013)
Георгієвська В. В. - Античні ремінісценції в трагедії Крістофера Марло ,,Дідона цариця Карфагена” (2013)
Кицан О. В. - Інтермедіальність поетики Василя Голобородька (2013)
Левицька О. С. - Образотворче мистецтво у структурі роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта” (2013)
Нікоряк Н. В. - Інтермедіальність як жанротворчий фактор (кіносценарна специфіка "Київських фресок” Сергія Параджанова) (2013)
Сенькевич Т. В. - Поэтика интермедиальности в структуре романа "Кунигас” Ю. Крашевского (2013)
Кирилова Т. А. - Модерністська естетика в прозі німецьких письменниць на зламі НДР (2013)
Криворучко С. К. - Фемінна ідея в романі Сімони де Бовуар "Мандарини” (2013)
Васильєв Є. М. - Актуальна ідентифікація кіносценарного тексту як оригінальної літературної форми (2013)
Брюховецкая Н. Е. - Формирование вовлеченности сотрудников в работу предприятий, Черная А. А. (2013)
Брюховецька Н. Ю. - Оцінка ризику залучення позикового капіталу підприємств, Базартінова О. В. (2013)
Булеев И. П. - Конкурентоспособность товара, экспортный потенциал предприятий как основные факторы развития экономики, Булеев Е. И. (2013)
Драчук Ю. З. - Підходи до оцінювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі, Трушкіна Н. В., Сулацька І. В. (2013)
Половян А. В. - Экономическая эффективность процесса поточных скоростных технологий бурения, Кожушок О. Д., Юшков Е. А. (2013)
Бриль І. В. - Особливості формування нематеріальних активів та їх управління в ринковій економіці (2013)
Васильєва Н. Ф. - Промислова політика Євросоюзу в контексті стратегій його розвитку: досвід для України (2013)
Гайдатов А. В. - Методы оценки эффективности мотивационных стимулов с использованием нечеткой логики (2013)
Горощенко В. В. - Напрями інноваційної модернізації промисловості України (2013)
Дорофеева А. А. - Формирование системы сохранения ответственности персонала на предприятии, Дасив А. Ф. (2013)
Мадых А. А. - Факторы мотивации персонала в реализации функций управления предприятием (2013)
Толмачова Г. Ф. - Взаємообумовленість розвитку регіонального середовища і малого підприємництва, Квілінський О. С. (2013)
Хаджинова Е. В. - Комбинированный подход к управлению межфирменной сетью (2013)
Ярошевська О. В. - Методи оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства (2013)
Аборчі О. В. - Аналіз еволюції та сучасного стану банківської системи України (2013)
Бондаренко В. В. - Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла (2013)
Брюховецкий Я. С. - Основные направления стимулирования интеллектуального труда работников промышленных предприятий (2013)
Завгородняя О. П. - Направления капитализации электроэнергетических компаний Украины в условиях институциональных изменений (2013)
Чотий Н. Д. - Анализ подходов к банковскому регулированию (2013)
Череватский Д. Ю. - Стратегия развития угольной отрасли Украины, соответствующая принципам организации промышленности, Роттер М. В., Слипенький С. И. (2013)
Маісурадзе М. Ю. - Напрями забезпечення інтересів працівників при реорганізації підприємств (2013)
Рассуждай Э. Я. - Особенности формирования капитализации горнодобывающих компаний Украины, Шестакова О. С. (2013)
Следь О. М. - Використання прибутку підприємства в умовах здійснення модернізації й оновлення виробництва (2013)
Игнатьков В. Н. - Организационные основы формирования и использования инвестиционных ресурсов региона (2013)
Родченко В. Б. - Механізм подолання надмірної соціально-економічної диференціації регіонів (2013)
Абрамова А. С. - Роль международных организаций в финансово-кредитной поддержке малого и среднего бизнеса Украины (2013)
Марич М. Г. - Особливості функціонування банківської системи України в умовах глобалізації (2013)
Семикіна М. В. - Соціальна диференціація в системі чинників сприяння та протидії активізації інноваційної праці, Жеребченко Т. І. (2013)
Манн Р. В. - Особливості інформаційного забезпечення соціалізації регіонального управління (2013)
Красножон Н. С. - Інноваційний потенціал молоді: проблеми реалізації на ринку праці (2013)
Губарев В. В. - Формирование основ научных знаний по управлению недвижимостью: предпосылки и перспективы (2013)
Galoyan D. R. - Armenia on the eurasec food market (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Abstracts (2013)
Андрейко Л. Є. - Урожайність зерна сортів пшениці ярої залежно від строків сівби і норм висіву насіння в умовах Передкарпаття, Дзюбайло А. Г. (2013)
Бегей С. С. - Вплив удобрення і режимів використання на продуктивність травостоїв у Передкарпатті (2013)
Бугрин Л. М. - Вплив стимулятора росту та удобрення трав на якість корму пасовищного травостою, Любченко Л. М., Бугрин О. М., Виговський І. В. (2013)
Бугрин Л. М. - Кормова продуктивність пасовищних агроценозів залежно від удобрення та застосування біопрепаратів, Бугрин О. М. (2013)
Бугрин О. М. - Вплив удобрення та застосування біопрепаратів на зміну ботанічного та видового складу пасовищних агроценозів, Бугрин Л. М., Любченко Л. М. (2013)
Германович О. М. - Вплив удобрення та вапнування на виділення діоксиду вуглецю у ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті (2013)
Дорота Г. М. - Продуктивність колекційних зразків льону в умовах Західного Лісостепу України, Шувар А. М., Терешко Р. В. (2013)
Ільчук Р. В. - Економічна ефективність окремих елементів ресурсозберігаючої технології вирощування картоплі, Ільчук В. В., Альохін В. В. (2013)
Коник Г. С. - Взаємозв’язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами у сортозразків тимофіївки лучної, Байструк-Глодан Л. З. (2013)
Маменько Г. І. - Вплив агротехнічних факторів на формування продуктивності конюшини гібридної в умовах Передкарпаття, Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З. (2013)
Марухняк А. Я. - Успадкування та мінливість кількісних ознак волоті гібридних популяцій вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2013)
Мащак Я. І. - Продуктивність та якість корму сінокісного травостою залежно від передпосівних обробітків ґрунту на еродованих землях Лісостепу Західного, Пукало Д. Л. (2013)
Мащак Я. І. - Якість і поживність корму сіяних травостоїв при сінокісному використанні, Рудавська Н. М. (2013)
Огороднік М. В. - Вплив удобрення на врожайність бобово-злакового травостою та якість корму за докорінного поліпшення, Ярмолюк М. Т., Панахид Г. Я., Котяш У. О. (2013)
Оратівський С. І. - Вплив конструкції насаджень на врожайність та товарні якості плодів черешні (2013)
Петрина Г. І. - Особливості росту й розвитку нових гібридів кукурудзи в умовах Західного Лісостепу, Рудавська Н. М., Глива В. В., Гавриляк Я. Я., Федак В. В. (2013)
Потопляк О. І. - Ячмінь ярий голозерний: удобрення та врожайність (2013)
Приймачук Л. С. - Біохімічний склад і смакові якості песпективних сортів суниці (2013)
Сметана С. І. - Кормова продуктивність і якість бобово-злакового травостою залежно від застосування добрив, Панахид Г. Я., Котяш У. О., Пукало Д. Л. (2013)
Терлецька М. І. - Вплив складу травосумішей, удобрення та строків скошування трав на формування лучних фітоценозів (2013)
Шувар А. М. - Продуктивність квасолі залежно від елементів захисту рослин, Свідерко М. С., Беген Л. Л., Тимків М. Ю., Купчак Л. Я. (2013)
Буря В. В. - Стан популяції бурої карпатської худоби в Закарпатті та напрями збереження її генофонду, Терпай В. П., Тюпа О. І., Федак В. Д. (2013)
Грабовенський М. І. - Використання сумішки цеолітового та доломітового борошна в годівлі телят, Агій В. М., Шилкін О. П., Філеп Р. Г (2013)
Когут М. І. - Характеристика екстер’єру корів основних ліній західної внутрішньопородної популяції української молочної чорно-рябої породи, Братюк В. М. (2013)
Петрів М. Д. - М’ясна та перо-пухова продуктивність оброшинських білих гусей, схрещених з породою легат, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Тесак Г. В., Хомик М. М. (2013)
Півторак Я. І. - Фізіолого-біохімічні показники крові за використання у годівлі дійних корів нової вітамінно-мінеральної добавки в зоні Передкарпаття, Воробель М. І., Вовк Я. С. (2013)
Попов В. Є. - Рівень обмінних процесів в організмі курей-несучок та їх продуктивність за згодовування комбікорму нової рецептури, Заяць О. І. (2013)
Седіло Г. М. - Вплив екстракту алое на неспецифічну резистентність організму корів різної молочної продуктивності у до- і післяродовий періоди, Дяченко О. Б. (2013)
Седіло Г. М. - Раннє відлучення поросят: переваги та проблеми, Пундик В. П., Каплінський В. В., Тесак Г. В. (2013)
Федак В. Д. - Біохімічні показники крові бугайців волинської м’ясної породи різних конституціональних типів у постнатальному онтогенезі, Федак Н. М. (2013)
Федак Н. М. - Мікромінеральна поживність кормів у державному підприємстві ”ДГ ”Радехівське”, Вовк Я. С. (2013)
Чуприна О. О. - Соціально-економічні моделі трудової міграції (2012)
Галюк І. Б. - Теоретичні аспекти інноватизації як об’єктивного процесу розвитку економічних систем (2012)
Забрудський О. В. - Просторово-часовий зріз реалізації суб’єктами економіки соціальної відповідальності (2012)
Скрипник Н. Є. - Проблеми формування ефективної і конкурентної економіки України в умовах глобальної економічної кризи (2012)
Доценко О. Ю. - Механізм інноваційного розвитку регіону (2012)
Пашкевич М. С. - Обґрунтування індексу регіональної суспільної розрізненості для цілей проектування територіально- виробничих кластерів (2012)
Попова В. В. - Засоби та методи визначення надійності інвестицій в інновації (2012)
Сердюк О. С. - До питання про підходи до реструктуризації вугільних шахт (2012)
Жураковська М. Б. - Проблеми нормативного забезпечення трансферу технологій в Україні (2012)
Максимов С. В. - Удосконалення оцінки виробничого потенціалу гірничорудних підприємств, Максимова О. С. (2012)
Горохова Т. В. - Урахування рівноваги інтересів взаємодії суб’єктів господарювання у рамках корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) (2012)
Мироіценко Н. Ю. - Комерціалізація інноваційної продукції підприємства: метод оцінювання, Паук О. Є., Залуцький В. П. (2012)
Нестеренко Ж. К. - Ефективність оперативного управління дебіторською заборгованістю підприємств, Матвєсва Я. Е. (2012)
Ткачова А. В. - Трансформація організаційних форм логістичної діяльності: від системної до сітьової концепції (2012)
Галушко О. С. - Вибір ефективних напрямків розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації на основі економіко- матемагичного моделювання, Никифорова Ю. В., Коряшкіна Л. С. (2012)
Пауло Ж. М. - Сталий розвиток підприємств гірничодобувної промисловості (2012)
Докієнко Л. М. - Фінансова логістика на підприємстві: теоретичні аспекти (2012)
Громова О. М. - Інноваційно-інвестиційні аспекти ефективності ресурсозбереження на базі використання теплових насосів в Україні, Маркова Т. Д. (2012)
Кириченко О. О. - Науково-технічні та інноваційні аспекти природно-ресурсного забезпечення економічного розвитку (2012)
Жишко М. І. - Дослідження впливу точності геологічної моделі нафтогазового родовища на його геолого- економічну оцінку за допомогою економічних показників, Лобасов О. П. (2012)
Николюк О. М. - Особливості застосування методів математичного моделювання та оцінювання конкурентоспроможності підприємства (2012)
Ягнюк І. М. - Управління соціальним потенціалом підприємства (2012)
Хімяк Н. Я. - Формування методології розрахунку прогнозованих трансфертних цін як засобу планування управлінського результату діяльності банківських установ (2012)
Колодій Г. С. - Структура маркетингової програми інноваційної продукції машинобудівного підприємства (2012)
Загорій А. М. - Управління системою ресурсів вищого навчального закладу (2012)
Беганська І. Ю. - Профілізація навчання - магістральний шлях реформи освіти (2012)
Доценко О. Ю. - Інвестиційний потенціал позабюджетних фондів в умовах інноваційного розвитку регіонів України (2012)
Бойко В. В. - Відтворення основних фондів виробничих підприємств у сучасних умовах господарювання, Руденко О. М., Толок В. В. (2012)
Тимошенко Л. В. - Вибір інвестиційних проектів забезпечення реалізації стратегії розвитку гірничо-збагачувального комбінату, Тимошенко О. О. (2012)
Бондаренко Л. А. - Вибір показників оцінювання конкурентоспроможності автомобілів для транспортування гірських порід в кар’єрах на основі АВС-аналізу (2012)
Кладченко І. С. - Збалансованість як умова ефективного функціонування сучасного промислового підприємства (2012)
Noga B. - Effectiveness of financing tangible public investments (2012)
Хохлов В. Ю. - Практичні аспекти управління оптимальним за похибкою стеження портфелем цінних паперів (2012)
Єрмошкіна О. В. - Сучасні тенденції формування фінансових ресурсів промислових підприємств: європейський досвід (2012)
Петрушенко М. М. - Аналітична оцінка потенційних екологічних конфліктів із урахуванням чинника ризику (2012)
Tokarski М. - Motivation programs for employees – accounting approach under IFRS 2: share-based payments, Voss G. (2012)
Хацер М. В. - Проблеми корпоративного управління в Україні (2012)
Яцентюк С. В. - Формування брендів промислової продукції: сучасні підходи (2012)
Janczyk-Strzała E. - The Financial Aspect of the Operation of Non-Public Higher Education Institutions (HEI) in Poland (2012)
Фаізова О. Л. - Середній клас в умовах становлення нової економіки (2009)
Осаул А. О. - Інституційні аспекти дослідження категорії природного капіталу (2009)
Kopyscianski T. - Strategic aims of local development in Lower Silesian communes (2009)
Багрова І. В. - Доходність як фактор надійності інвестиційних проектів на промислових підприємствах, Яровенко Т. С. (2009)
Крилова О. В. - Інновації як інструмент підвищення конкурентоспроможності гірничо – видобувного підприємства, Тимошенко Л. В. (2009)
Лавріненко Ю. М. - Інноваційні механізми розвитку підприємств в умовах ринкової економіки (2009)
Проскуріна Н. М. - Управління оборотними активами в умовах кризового стану підприємства, Романюк Н. С. (2009)
Череп А. В. - Аналіз фінансового стану підприємств та організацій Запорізької області, Устименко А. О. (2009)
Садченко О. В. - Концепції екологічного маркетингу (2009)
Лазарєва О. В. - Проблеми підвищення ефективності використання земельних ресурсів (2009)
Бардась А. В. - Побудова прогностичної моделі оцінки впливу природного середовища шахти на економічні показники, Бабець Д. В. (2009)
Гаврилов П. Є. - Удосконалення економічного механізму регулювання процесів ресурсозбереження на рівні регіонів (2009)
Андрушків Б. М. - Фінансові і валютні ризики як складова стратегії машинобудівного підприємства, Паляниця В. А. (2009)
Дергаль А. В. - Маркетингова діяльність комерційних банків, Голинська О. С. (2009)
Лютий І. О. - Організація класичної університетської освіти на економічному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2009)
Величко О. Г. - Методичний підхід до удосконалення обліково- аналітичної системи підготовки інженерів для металургії, Король Г. О., Куцинська М. В. (2009)
Гельман В. М. - Моделювання оптимальної структури професорсько-викладацького складу випускової кафедри вищого навчального закладу (2009)
Лимонов А. С. - Вейвлет анализ в цифровой обработке сигналов, Перелыгин Б. В., Лимонов А. А. (2011)
Иваньо Я. М. - Оптимизация производственных процессов в условиях природных и техногенных возмущений, Старкова Н. В. (2011)
Лимонов А. С. - Фильтровая реализация вейвлет-преобразования, Перелыгин Б. В., Лимонов А. А. (2011)
Лимонов А. С. - Экстраполяция дискретных сигналов с использованием фильтров Калмана, Пустовит Т. М., Лимонов А. А. (2011)
Степаненко С. Н. - Энергобалансовая модель приземного слоя атмосферы, Волошин В. Г., Курышина В. Ю. (2011)
Глушков А. В. - Глобальные механизмы в атмосферных моделях и баланс углового момента Земли: компьютерные эксперименты – III, Амбросов С. В., Серга Э. Н., Кольцова Н. Ю. (2011)
Ивус Г. П. - Влияние адвекции тепла на образование струйных течений нижних уровней, Семергей-Чумаченко А. Б., Агайар Э. В., Дмитренко А. П. (2011)
Хохлов В. М. - Регіональні особливості розподілу посух в Україні, Боровська Г. О., Хоменко Г. В., Шараєва Т. В. (2011)
Нажмудінова О. М. - Деякі аспекти формування інтенсивних посушливих явищ влітку 2010 р. над Східною Європою, Єрмоленко Н. С. (2011)
Ковылин Г. Д. - Метеорологическое обеспечение защиты населения и войск от последствий техногенных аварий, связанных с выбросом в атмосферу радиоактивных и химических веществ (2011)
Польовий А. М. - Аналіз тенденції зміни термічних показників агрокліматичних ресурсів в Україні за період до 2030-2040 рр, Божко Л. Ю., Дронова О. О. (2011)
Ляшенко Г. В. - Агро- и микроклиматические основы оптимизации размещения винограда на примере Северного Причерноморья (2011)
Польовий А. М. - Оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування озимої пшениці, Букарєва С. А. (2011)
Гопченко Е. Д. - Научно-методическое обоснование нормативной базы по расчетам характеристик максимального стока рек Украины, Овчарук В. А., Романчук М. Е., Ткаченко Т. Г. (2011)
Сербов М. Г. - Пошук оптимальних господарських рішень на основі нормативної і прогностичної гідрологічної інформації: методичні підходи та економічна оцінка, Шакірзанова Ж. Р. (2011)
Обухов Є. В. - Водоспоживання та водовідведення – важливі складові раціонального використання водних ресурсів України (2011)
Шакірзанова Ж. Р. - Метод територіальних довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля та його реалізація в межах рівнинної території України (2011)
Колодеєв Є. І. - Оцінка якості води верхньої частини бассейну р. Південний Буг за гідрохімічними показниками, Захарова М. В. (2011)
Гопченко Є. Д. - Використання формул об’ємного типу до нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок, Погорелова М. П., Романчук М. Є., Бурлуцька М. Е. (2011)
Сербов Н. Г. - Моделирование паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде на основе многофакторного системного подхода, Сухарев Д. Е., Балан А. К. (2011)
Свинаренко А. А. - Многофакторный мультифрактальный подход к моделированию характеристик речного стока, Сухарев Д. Е. (2011)
Доценко С. А. - Загрязнение вод и донных осадков дельты и взморья Дуная нефтепродуктами и тяжелыми металлами, Подплетная Н. Ф., Павлова Е. А., Секундяк Л. Ю. (2011)
Гопченко Є. Д. - Екстремально високі модулі схилового припливу у Закарпатті, Харитонова А. С. (2011)
Тучковенко Ю. С. - Современный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана, Адобовский В. В., Тучковенко О. А., Гриб О. Н. (2011)
Бардан С. И. - Оптические характеристики зоны смешения морских и пресных вод в южном колене Кольского залива (Баренцево море) в летний сезон, Сербов Н. Г. (2011)
Большаков В. Н. - Изменчивость температуры воды у побережья Одессы в масштабах от года до получаса (2011)
Білоцерківець В. В. - Еволюція методологічних засад дослідження нової економіки: від стохастичної перцепції до алгоритмізації пізнання, Завгородня О. О. (2009)
Литвиненко Н. І. - Інтелектуальна рента: сутність та функції (2009)
Головченко Г. Я. - Еволюція та сутність інтеграції як економічної категорії (2009)
Переверзєва А. В. - Проблема визначення вартості та цінності людського капіталу (2009)
Фесенко І. А. - Система показників трудового потенціалу регіону (2009)
Федосєєва О. В. - Особливості регіональної соціально- економічної політики України в ринкових умовах (2009)
Турило А. М. - Удосконалення структурно-функціональної моделі формування собівартості продукції з урахуванням економічних ризиків, Калініченко О. В. (2009)
Грідін О. П. - Ризик реалізації інвестиційних проектів і його врахування в проектному аналізі, Беззуб О. С. (2009)
Гопкало О. І. - Інноваційні фактори ресурсного потенціалу промислового підприємства (2009)
Сімонова М. В. - Глобальні потоки прямих іноземних інвестицій в умовах світової фінансової кризи та їх значення для країн, що розвиваються (2009)
Галушко О. С. - Проблеми гармонізації податкової системи України у глобальному економічному просторі (2009)
Мартієнко А. І. - Визначення ефективної форми власності в природокористуванні на базі теорії альтернативних витрат (2009)
Бардась А. В. - Економічні межі доцільності розміщення породи у виробках, що погашаються (2009)
Скиданенко Ю. П. - Методичні підходи до розрахунку економічного збитку внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру (2009)
Пономаренко О. П. - Результати досліджень потреб робітників видобувних дільниць вугільних шахт (2009)
Метеленко Н. Г. - Критичне дослідження ринку реклами України: тенденції та перспективи розвитку, Хацер М. В. (2009)
Андрушків Б. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління життєдіяльністю вищого навчального закладу, Дудкін П. Д., Кирич Н. Б. (2009)
Глушко М. - Співпраця Василя Доманицького з Науковим товариством імені Шевченка у Львові (2012)
Макарчук C. - Етнографічні дослідження побуту робітників України в 50-х - 60-х рр. XX ст (2012)
Тарнавський Р. - Толока як відробіткова рента у господарствах великих землевласників (2012)
Рачковський Г. - Поселення Старосамбірщини (2012)
Радович Р. - Традиційне житлобудівництво ЗахідногоПолісся (особливості та динаміка розвитку) (2012)
Сілецький Р. - "Дай, Боже, в добру пору, в добрий час..." (Традиційні уявлення українців про час на матеріалах будівельної обрядовості) (2012)
Дарміць Р. - Народні гігієнічні знання і повір'я, пов'язані з народженням і вихованням дитини (За матеріалами з сільського побуту Карпат) (2012)
Герус Л. - Хліб у весняній обрядовості українців (2012)
Несен І. - Поліське бортництво як галузь традиційних чоловічих знань (друга половина XIX-XXI ст.) (2012)
Галайчук В. - Демонологія Кременеччини (2012)
Левкович Н. - Традиційні уявлення бойків про душі померлих дітей (За польовими матеріалами) (2012)
Кузьмінська Б. - Традиційні уявлення опілян про вроки та "урекливих" (2012)
Глушко М. - Весілля у селі Дубрівці Баранівського району Житомирської області (2012)
Галайчук В. - Весілля у селі Сапанові Кременецького району Тернопільської області, Пилипчук С., Сілецький Р. (2012)
Галайчук В. - 3 особистого архіву Адама Фішера: великодня обрядовість Бойківщини та Поділля у записах Калістрата Добрянського і Г Танчаковської (2012)
Матійчук М. - Традиційні техніки покриття дахів на Бойківщині (2012)
Макарчук С. - Кожолянко Георгій. Етнографія Буковини. Чернівці: Золоті литаври, 1999. Т. 1. 384 с, іл.; 2001. Т. 2. 424 с, іл.; 2004. Т. 3. 392 с, іл (2012)
Макарчук С. - Кісь Роман. Фінал Третього Риму. Книга друга. Осторонь Азіопи. Львів: Літопис, 2007. 506 с (2012)
Вклейка (2012)
Павлов В. І. - Формування стратегії реалізації регіональної інноваційної політики, Корецький Ю. М. (2004)
Дєєва Н. М. - Фінансова самодостатність регіонів через призму здобутків і невирішених питань бюджетної реформи (2004)
Гільорме Т. В. - Інноваційні зрушення у кваліфікаційно-професійному складі кадрів: регіональний аспект (2004)
Герасименко Т. В. - Економічні проблеми розвитку геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Україні (2004)
Прокопенко В. І. - Щодо питання встановлення факторів, що визначають собівартість продукції гірничо-збагачувальних підприємств, Пілова Д. П. (2004)
Мальцева І. В. - Експертна оцінка ризиків інвестиційного проекту (2004)
Момот В. Є. - Особливості прояву інерції у процесі стратегічних змін на крупному промисловому підприємстві, Шапа Н. М. (2004)
Решетило В. П. - Фінансові інститути як організаційні форми реалізації сучасних фінансових концепцій (2004)
Швець В. Я. - Зарубіжний досвід прогнозування фінансового стану підприємства, Клементьєва О. Ю. (2004)
Семенов Г. А. - Удосконалення організації управління фінансовою діяльністю на підприємстві, Бондар А. В. (2004)
Рева Т. М. - Податкові проблеми фінансової підтримки підприємств вугледобувної промисловості, Ковальчук К. Ф. (2004)
Семенюк B. C. - Вплив операцій з давальницькою сировиною на потребу в оборотних коштах і ефективність їх використання (2004)
Воронов В. А. - Економіко- організаційна сутність підведення балансу металів на гірничо- збагачувальному виробництві, Чуpiканова О. Ю. (2004)
Усатенко О. В. - Виявлення факторів мотивації топ-менеджменту вугільних шахт як запорука їх вдалої діяльності, Грошелева О. Г. (2004)
Сапицька І. К. - Управлінські інновації на вугільних шахтах Донбасу (2004)
Калюжна Н. Г. - Модель взаємозв'язку характеристик організаційної структури системи управління промисловим підприємством (2004)
Дайновський Ю. А. - Споживацький потенціал як фактор маркетингового формування інноваційного потенціалу, Гліненко Л. К. (2004)
Воронов В. А. - Забезпечення інноваційного розвитку за рахунок підвищення рівня математичних знань (2004)
Павліха Н. В. - Про інвестиційне забезпечення реалізації політики просторового розвитку регіону (2004)
Аровіна М. П. - Економічні аспекти управління соціальною інфраструктурою регіону (2004)
Шаров О. І. - Сучасний стан концентрації у вугільній промисловості України (2004)
Прокопенко В. І. - Визначення ефективності взаємодії підприємств, об’єднаних до технологічного комплексу з видобутку й переробки рудної сировини, Іщенко М. І. (2004)
Meтeлeнко Н. Г. - Функціональна сутність та моделювання механізму управління інноваційною діяльністю підприємств (2004)
Демчук Н. І. - Вибір напрямків зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі формування оптимального набору ринків, Єрмошкіна О. В. (2004)
Слабінський Є. А. - Оцінка економічної стійкості з урахуванням життєвого циклу підприємства (2004)
Язвінська Н. В. - Конкурентоспроможність підприємства як комплексний показник ефективності виробничо-ринкової діяльності підприємства (2004)
Ковальчук К. Ф. - Універсальна модель ранжування прийнятних для підприємства видів лізингових угод, Савчук Л. М., Вишнякова І. B. (2004)
Амоша О. О. - Про напрямки вдосконалення механізму дії ПДВ (2004)
Шишкова Н. Л. - Інноваційна складова при підготовці програми санації для підприємства (2004)
Сахарцева І. І. - Розробка комплексної моделі тематичного аудиту операцій із запасами, Подмешальська Ю. В. (2004)
Петрик О. А. - Особливості визначення мети, завдань та об'єктів аудиту на сучасному етапі його розвитку в Україні (2004)
Родіонов О. В. - Оцінка стану екологічного менеджменту на підприємствах деревообробної промисловості (2004)
Воронов В. А. - До автоматизації оцінки надійності виконання умов кредитування, Юхименко О. В. (2004)
Бандоріна Л. М. - Оцінка ризику впровадження інформаційно- інтелектуальних технологій з використанням теорії нечітких множин (2004)
Пономаренко В. А. - Методичні основи антикризового управління підприємством, Довбня С. Б. (2004)
Сумін В. О. - Паракомунікаційна діяльність посадової особи системи управління (2004)
Кулинич Т. В. - Значення оцінки персоналу у мотиваційній системі підприємства (2004)
Кінаш І. П. - Місце і роль освіти у підвищенні ефективності виробництва (2004)
Пилипенко Г. М. - Механізм інвестиційної діяльності у споживчому секторі України, Піхотіна Л. М. (2004)
Булєєв І. П. - Роль чинників культури в інноваційному розвитку підприємств, Брюховецька Н. Ю. (2004)
Дубницький В. І. - Маркетингові аспекти функціонування регіональної промислової системи (2004)
Кабанов A. I. - Шляхи удосконалення системи технічного та фінансового забезпечення заходів з переоснащення вугільних шахт, Нейєнбург В. Є., Драчук Ю. З., Жогова І. В. (2004)
Гулік Т. В. - Вибір шляхів реструктуризації шахтного фонду регіону на багатокритеріальній основі (2004)
Семенов А. Г. - Структурно-інноваційна перебудова економіки України: проблеми, перспективи та пріоритети (2004)
Близький Р. С. - Оцінка ефективності ресурсозберігаючих заходів у чорній металургії (2004)
Лоскутова Я. Ю. - Механізм оцінки ризику при прийнятті інвестиційних рішень, Романовський І. Г. (2004)
Ковальчук К. Ф. - Принципи бюджетування при реформуванні системи корпоративного управління в металургії, Шпанковська Н. Г., Костанецький В. В., Мезерняк Д. А. (2004)
Салига К. С. - Соціально-економічне регулювання заробітної плати на промислових підприємствах (2004)
Слабінський Є. А. - Попереджуюче управління рівнем стійкості підприємства (2004)
Семенюк B. C. - Оцінка впливу цінового чинника на показники ефективності виробництва (2004)
Брижатий В. В. - Фінансово -інвестиційні ризики підприємства - емітента фондових інструментів (2004)
Петрик О. А. - Удосконалення постулатів аудиту як важливий напрям розвитку його теорії (2004)
Соловйова Л. О. - Моніторинг господарської діяльності підприємства - платника податків (2004)
Недодаєва Н. Л. - Формування механізму плати за забруднення довкілля в Україні, Шолда О. О., Григорюк М. Є. (2004)
Зелікман В. Д. - Економіко-математична модель оптимізації інформаційного забезпечення системи управління підприємством, Заяць Є. І. (2004)
Савчук В. П. - Оцінка ефективності маркетингових програм в умовах невизначеності, Будаєва О. В. (2004)
Берсуцька О. А. - Моделювання комунікаційних процесів у маркетингу (2004)
Євдокимов Ф. І. - Соціально-економічні проблеми об’єднання промислових підприємств: методологічний аспект, Розумна Н. В. (2004)
Герасимова І. Ю. - Сучасні тенденції і закономірності розвитку ефективності праці на вугільних шахтах України (2004)
Шаров О. І. - Аналіз інноваційної конкурентоспроможності вугільної галузі України (2004)
Салига С. Я. - Визначення порівняльної ефективності інвестиційного проекту на фазах підготовки, проектування та ефективності, Кирилова Л. І., Серебряков В. О. (2004)
Турило А. А. - Економічна сутність і особливості формування статистичних показників результативності, ефективності і продуктивності (2004)
Єлісєєва O. K. - Діагностика та прогнозування фінансового стану машинобудівного підприємства, Каплун Т. В. (2004)
Кучер В. А. - Планування інвестиційної діяльності на комплексно-механізованому вугледобувному підприємстві (2004)
Вишневський В. П. - Податкове регулювання діяльності комерційних банків: теоретичні аспекти, Попов С. М. (2004)
Цуркан І. М. - Розробка виробничої програми з урахуванням оптимізації податкових платежів (2004)
Басанцов І. В. - Організація фінансового контролю у системі державного казначейства (2004)
Гронська М. В. - Особливості інноваційного потенціалу стратегічного управління земельними ресурсами (2004)
Манелюк Л. А. - До моделювання науково-технічного прогресу, Воронов В. А. (2004)
Пономаренко П. І. - Кількісна оцінка мотивації праці за допомогою "мотиваційної драбинки” McKinsey, Бойко В. В., Ян Сухун (2004)
Сокольська Р. Б. - Методика визначення інформаційних потоків, які потребують оптимізації, Заяць Є. І., Зелікман В. Д. (2004)
Верхоглядова Н. І. - Впровадження і розвиток освітніх послуг у галузі післядипломної освіти, Іванникова Н. А. (2004)
Роїк М. В. - Створення однонасінної форми цукрових буряків на Ялтушківській дослідно-селекційній станції, Гончарук Г. С. (2010)
Лободін О. К. - Однонасінна форма цукрових буряків білоцерківського походження, Рибак В. О. (2010)
Ильевич С. В. - Создание односемянной сахарной свеклы - крупнейшее достижение отечественной биологической и сельскохозяйственной науки (2010)
Гныра B. Н. - Этапы создания односемянных сортов и гибридов сахарной свеклы на Уладово-Люлинецкой опытно-селекционной станции (2010)
Роїк М. В. - Використання ДНК-маркерів для дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму роду Beta L. , Шаюк Л. В., Шевчук І. П. (2010)
Малецкий C. И. - Наследование признака раздельноцветковости у сахарной свеклы (2010)
Усачева Р. В. - Биохимические параметры энергетического обмена гетерозисных гибридов сахарной свеклы (2010)
Юданова С. С. - Миксоплоидия клеточных популяций и экспрессия признака раздельно-сростноцветковости у сахарной свеклы, Малецкая Е. И. (2010)
Жужжалова Т. П. - Особенности опыления и двойного оплодотворения у сахарной свеклы (2010)
Богомолов М. А. - Экспрессия и наследование признака раздельноплодности у гамма-линий сахарной свеклы (Beta Vulgaris L. ) (2010)
Фоменко Н. Р. - Морфологические изменения у геномодифицированных растений сахарной свеклы, устойчивых к глифосату, Жужжалова Т. П. (2010)
Черкасова Н. Н. - Получение трансгенных растений сахарной свеклы с устойчивостью к фитопатогенам, Федулова Т. П., Жужжалова Т. П. (2010)
Редько B. I. - Прискорення селекційного процесу цукрових буряків біотехнологічними методами, Роїк М. В., Бех Н. С., Нєдяк Т. М., Слуцька Н. П. (2010)
Васильченко Е. Н. - Межвидовая гибридизация сахарной свеклы с использованием эмбриокультуры, Жужжалова Т. П., Подвигина О. А., Землянухина О. А., Фєдорин Д. Н. (2010)
Федулова Т. П. - Геномная идентификация линий и гибридов сахарной свеклы на ЦМС - основе с помощью RAPD - маркеров (2010)
Роїк М. В. - Впровадження та підтримка однонасінних сортів ялтушківської селекції у виробництві, Литвинюк В. В., Федорощак Й. М. (2010)
Литвинюк В. В. - Оцінка експериментальних гібридів цукрових буряків, Гарматюк Н. В., Явнюк О. М., Кирилюк Л. Г., Грицишин В. А. (2010)
Корнєєва М. О. - Мінливість ступеня ураження фузаріозними гнилями вітчизняних і зарубіжних однонасінних гібридів цукрових буряків залежно від погодно-кліматичних умов та фаз онтогенезу рослин, Костенко О. І. (2010)
Литвинюк В. В. - Створення генетично модифікованих матеріалів, Федорощак Й. М., Гарматюк Н. В., Хіміч Н. М., Гончарук Н. П. (2010)
Роїк М. В. - Нові методичні підходи в створенні адаптивних одноросткових форм цукрових буряків, Чередничок О. І. (2010)
Вакуленко П. І. - Врожайність та цукристість триплоїдних гібридів цукрових буряків залежно від різних за генетичною структурою материнських компонентів (2010)
Перфильева Л. В. - Апомиксис как метод получения односемянных гибридов сахарной свеклы (2010)
Дубчак О. В. - Використання ЦЧС матеріалів цукрових буряків при створенні гетерозисних гібридів (2010)
Литвинюк В. В. - Схожість насіння - складова продуктивності гібридів цукрових буряків, Федорощак Л. Г., Старосуд В. І., Гончарук Н. П., Назаренко Г. І. (2010)
Борисюк В. О. - Фізіолого-біохімічні показники в селекції однонасінних цукрових буряків (2010)
Гонтаренко С. Н. - Экспрессия репродуктивного развития микрорастений сахарной свеклы в условиях Іп vitro, Сердюк Е. М. (2010)
Корнєєва М. О. - Роль багатонасінних запилювачів цукрових буряків у формуванні гетерозису гібридів на чоловічостерильній основі (2010)
Чемерис Л. М. - Створення і використання тетраплоідних форм цукрових буряків на Білоцерківській дослідно-селекційній станції, Галашевський В. Л. (2010)
Литвинюк В. В. - Удосконалення продукційного процесу рослин з використанням диких видів роду Beta L. (2010)
Власюк В. І. - Рівень продуктивності і асоційованих ознак насінників багатонасінних запилювачів цукрових буряків веселоподільської селекції, Корнєєва М. О. (2010)
Литвинюк B. В. - Продуктивність ЧС ліній і запилювачів ялтушківської селекції, Кулік О. Г., Яковець В. А. (2010)
Орлов C. Д. - Прояв системи самонесумісності та самосумісності у вихідних матеріалів кормових буряків (2010)
Роїк М. В. - Методи створення стійких до ризоманії селекційних матеріалів цукрових буряків, Нурмухаммедов А. К., Васильєва Н. О. (2010)
Яковець В. А. - Ефективність комплексного добору на стійкість до гнилей коренеплодів цукрових буряків (2010)
Роїк М. В. - Селекція гібридів цукрових буряків, Кулік О. Г., Яковець В. А., Литвинюк В. В., Федорощак Й. М., Гарматюк Н. В., Лободін О. К., Рибак В. О. (2010)
Манько О. А. - Стійкість до церкоспорозу гібридів цукрових буряків, створених за програмою Бетаінтеркрос (2010)
Роїк М. В. - Вітчизняні гібриди, стійкі до ризоманії, Яковець В. А., Костенюк Н. М. (2010)
Заяць Є. М. - Стійкість цукрових буряків до переносника збудника ризоманії гриба Polymyxa Betae К. (2010)
Цвей Я. П. - Технологічні якості коренеплодів цукрових буряків залежно від особливостей агротехніки, Ременюк Ю. О., Гончарук Г. С., Назаренко Г. І. (2010)
Іващенко О. О. - Роль світла в онтогенезі бур'янів - конкурентів цукрових буряків, Іващенко О. О. (2010)
Балан В. М. - Ефективність різних моделей технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків безвисадковим способом, Бобруйко В. М., Клещєвніков М. О. (2010)
Цвєй Я. П. - Залежність технологічних якостей цукрових буряків від ланок сівозмін і фонів удобрення, Шиманська Н. К., Мазур Г. М. (2010)
Гапоненко Г. Д. - Значення насіння цукрових буряків у виробництві цукросировини, Пиркін В. І., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П. (2010)
Балан В. М. - Прискорене розмноження насіння однонасінних сортів і гібридів цукрових буряків, Мельник Д. С., Оголенко І. С., Моргунов Ю. М. (2010)
Буркун О. В. - Коефіцієнт розмноження гібридного насіння залежно від способів його вирощування, Загородний О. М. (2010)
Доронін В. А. - Елементи технології підготовки насіння однонасінних чоловічостерильних гібридів, Бусол М. В., Бідуля К. Г., Доронін В. В., Марченко Н. О. (2010)
Курило В. Л. - Підвищення ефективності застосування одноросткового насіння цукрових буряків, Пачевський І. А., Зиков П. Ю. (2010)
Доронін В. Л. - Урожай і якість гібридного насіння залежно від умов його формування на насінниках однонасінних ЧС гібридів, Турченяк С. М. (2010)
Сторожик Л. І. - Посівні якості одноросткового насіння цукрових буряків, обробленого захисно-стимулюючими речовинами, Грищенко О. М. (2010)
Колібабчук Т. В. - Продуктивність цукрових буряків однонасінного гібриду Весто залежно від системи удобрення (2010)
Посвящение памяти В. А. Шнайдмана и А. Г. Тарнопольского (2013)
Шнайдман Вольф Абрамович. 19 января 1934 – 20 мая 2012 г (2013)
Тарнопольский Анатолий Григорьевич. 23 августа 1934–15 апреля 2012 г. (2013)
Шнайдман В. А. - Численный прогноз трехмерного распределения метеорологических и турбулентных переменных, Беркович Л. В., Ткачева Ю. В. (2013)
Glushkov A. V. - Renorm-group and fractal approach to turbulence spectrum in planetary atmosphere system, "cosmic plasma – galactic cosmic rays” (2013)
Baklanov A. - Integrated multi-scale models of interacting urban meteorology/climate and air quality: Outcomes from MEGAPOLI, Megapoli team (2013)
Сомова С. М. - Анализ режима нижней облачности над Баренцевым морем, Попова В. Н. (2013)
Русин И. Н. - Оценка влияния изменчивости рельефа на тепловой баланс горного склона, Ситдикова Ю. Р. (2013)
Маринин И. Л. - Некоторые оценки характеристик острова тепла г. Одесса, Драничер О. Р. (2013)
Немировская Л. Г. - Некоторые аспекты изучения особенностей, изменчивости и экстремальности климата в региональном аспекте (на примере исследования определённых характеристик увлажнения для региона Урала) (2013)
Тимофеев В. Е. - К проблеме моделирования струйных течений нижних уровней (2013)
Baklanov A. - Airborne risk, regional vulnerability and possible accidental consequences from nuclear sites in the European Arctic and Sub-Arctic, Mahura A., Sorensen J. H., Rigina O., Bergman R., Golikov V., Nielsen S., Segerstahl B., Sickel M. (2013)
Аршинов М. Ю. - Мезомасштабная изменчивость концентрации озона в приземном слое воздуха в Томском регионе (2010-2012 гг. ), Белан Б. Д., Давыдов Д. К., Савкин Д. Е., Скляднева Т. К., Толмачев Г. Н., Фофонов А. В. (2013)
Осипова О. П. - Влияние макроциркуляционных процессов на перенос морского аэрозоля во внутренние районы восточной Антарктиды (2013)
Серга Э. Н. - Универсальный итерационный метод кластеризации данных (2013)
Школьний Є. П. - Особливості телеконекцій приземної температури між тропічними й високими широтами в західному секторі Південної півкулі, Галич Є. А., Сущенко А. І. (2013)
Івус Г. П. - Осінні низькі струмені над Північно-Західним Причорномор'ям, Семергей-Чумаченко А. Б. (2013)
Шевченко О. Г. - Дослідження хвиль тепла літнього сезону, що спостерігалися в Києві за період 1911-2010 рр. (2013)
Агайар Э. В. - Оценка статистических характеристик ветрового режима в районе станций Южный-порт и Ильичевск-порт (2013)
Польовий А. М. - Основні тенденції зміни агрокліматичних умов вирощування озимої пшениці в українській частині суббасейну дельти Дунаю, Божко Л. Ю., Дронова О. О., Боровська Г. О. (2013)
Польовий А. М. - Агрокліматичні умови вирощування ярого ячменю в українській частині суббасейну дельти Дунаю в умовах зміни клімату, Божко Л. Ю., Барсукова О. А., Дронова О. О. (2013)
Ляшенко Г. В. - Методологічні засади різномасштабного агрокліматичного районування територій (2013)
Михайлова Э. Н. - О связи интенсивности циркуляции в Черном море с завихренностью поля ветра, Полонский А. Б., Шокурова И. Г. (2013)
Вольф Абрамович Шнайдман. Научная деятельность (2013)
Аспіранти, які захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук під науковим керівництвом Шнайдмана Вольфа Абрамовича (2013)
Список наукових та навчально-методичних праць Шнайдмана Вольфа Абрамович (2013)
Аспіранти, які захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук під науковим керівництвом Тарнопольського Анатолія Григоровича (2013)
Список наукових та навчально-методичних праць Тарнопольського Анатолія Григоровича (2013)
Глушков А. В. - Анализ и прогноз антропогенного влияния на воздушный бассейн промышленного города на основе теории хаоса: концепция размерностей Ляпунова (2013)
Чугай А. В. - Оцінка забрудненості повітряного басейну міста Миколаїв (2013)
Лоєва І. Д. - Відносний вклад викидів окремих підприємств у формування поля забруднення атмосфери міста, Тимощук М. О. (2013)
Глушков О. В. - Хаос-геометричний аналіз часових рядів концентрацій діоксиду азоту в атмосфері промислового міста (на прикладі Гданського регіону), Бунякова Ю. Я., Грушевський О. М., Балан Г. К. (2013)
Мещеряков В. И. - Создание кадастра природных лечебных ресурсов в системе мониторинга окружающей среды, Мокиенко А. В., Козлов А. В., Фоменко В. В. (2013)
Стрюк Т. Ю. - Определение оптимального уровенного режима для сохранения и восстановления водно-болотного угодья "Озеро Картал" (2013)
Серга Э. Н. - Мультифрактальный анализ временных рядов индексов арктического, атлантического и южного колебаний, Бунякова Ю. Я., Лобода А. В., Мансарлийский В. Ф., Дудинов А. А. (2013)
Батраков Г. Ф. - Межгодовая изменчивость концентрации бериллия-7 (7Be) в приземном слое атмосферы в условиях тропического климата, Кременчуцкий Д. А., Холопцев А. В. (2013)
Балабух В. О. - Регіональні прояви глобальної зміни клімату в Закарпатській області (2013)
Витченко А. Н. - Современные тенденции изменения климата города Минск, Телеш И. А. (2013)
Божко Л. Ю. - Кліматичні умови вирощування томатів в Україні, Барсукова О. А., Ярмольська О. Є. (2013)
Сербов Н. Г. - Прогнозирование хаотических процессов в гидроэкологических системах на основе концепции аттрактора и нейросетевого подхода, Хецелиус О. Ю., Балан А. К., Дудинов А. А. (2013)
Гопченко Є. Д. - Уточнення розрахункових модулів паводкового стоку на річках півдня України, Овчарук В. А., Романчук М. Є., Кічук Н. С. (2013)
Шакірзанова Ж. Р. - Визначення основних факторів весняного водопілля річок лівобережжя Дніпра при довгострокових прогнозах його характеристик (2013)
Обухов Є. В. - Узагальнена формула для визначення втрат води на випаровування з Каховського водосховища (2013)
Обухов Е. В. - Обобщенные оценки испарения с водной поверхности Кременчугского водохранилища, Куклева Д. С., Максюта О. М. (2013)
Адобовский В. В. - Особенности современного гидролого-гидрохимического режима Куяльницкого лимана и прогнозная оценка его составляющих в условиях возможного пополнения водоема морскими и пресными водами, Богатова Ю. И. (2013)
Чорноморець Ю. О. - Деякі підходи щодо завчасного передбачення перебігу весняного водопілля на р. Прип'ять біля м. Мозир, Лук'янець О. І. (2013)
Гребінь В. В. - Характер змін режиму водності та повторюваності паводків в холодний і теплий періоди року в басейні р. Тиса у межах України), Лук'янець О. І., Андрела С. П. (2013)
Приходько В. Ю. - Характеристика екологічного стану та оцінка якості води нижньої частини Дністровського лиману (2013)
Обухов Є.В. - Оцінка багаторічного та внутрішньорічного розподілу температури та випаровування з водної поверхні Каховського водосховища в умовах зміни клімату, Корягіна О.С. (2013)
Черой О. І. - Перерозподіл стоку по рукавах дельти Дунаю в умовах існування судноплавних каналів (2013)
Николаєв А. М. - Режим біогенної та органічної речовин малих річок міста Чернівці, Шевчук Ю. Ф. (2013)
Бардан С. И. - Формулирование и анализ модели влияния температуры на биопродукционный потенциал компонентов фитоценоза в водных экосистемах, Сербов Н. Г. (2013)
Суховей В. Ф. - Муссонные явления Тихого океана, Рубан И. Г. (2013)
Большаков В. Н. - Особенности температурного режима мелководного водоема (на примере Дофиновского лимана) по сравнению с прибрежной акваторией моря (2013)
Андрианова О. Р. - Паводковая природа формирования поверхностной циркуляции вод Черного моря, Белевич Р. Р. (2013)
Доценко С. А. - Межгодовая изменчивость абиотических характеристик и нефтяного загрязнения Одесского региона северо-западной части Черного моря, Подплетная Н. Ф., Павлютина Л. П. (2013)
Доценко С. А. - Динамика вод в прибрежной зоне Одесского региона северо-западной части Черного моря, Адобовский В. В., Никаноров В. А. (2013)
Титул, содержание (2012)
Нефёдов Л. И. - Выбор СУБД в условиях нечеткой информации, Петренко Ю. А., Биньковская А. Б. (2012)
Касьянов В. О. - Інформаційна зв'язність блоків навчальної інформації, Прохоренко І. В., Шипитяк Т. В. (2012)
Доронина Ю. В. - Реинжиниринг мониторинговых информационных систем циклического типа (2012)
Гарбич-Мошора О. Р. - Моделювання виробничого циклу парникового господарства, Григорович В. Г., Карпин Д. С., Пігур-Пастернак О. М., Шаклеіна І. О., Ших Н. В. (2012)
Виклюк Я. І. - Онтологія створення інформаційної системи прогнозування розвитку інфраструктури в туристичній галузі, Гаць Б. М. (2012)
Мисник Л. Д. - Методи управління технологіями навчання і тестування знань студентів ВНЗ (2012)
Юрченко К. М. - Коректність і адаптивність схем оцінювання знань в режимі "реального часу", Снитюк В. Є. (2012)
Кравчук Д. О. - Створення іт інтегрального прогнозування динаміки розвитку тс на основі системної інтеграції сімейства моделей, Лисицький В. Л. (2012)
Гадецькая З. М. - Внедрение "облачных" технологий с целью улучшения организации управления вузом (2012)
Макиенко К. А. - Один из подходов к тестированию web-приложений, Синельникова О. И. (2012)
Жук Е. Ю. - Исследование адаптивного алгоритма фильтрации фрагментов изображения с различной информативной ценностью, Колесникова Т. А., Федько Ю. И. (2012)
Нефьодов Л. І. - Математична модель вибору постачальників товарів, об’ємів закупівлі та типів транспортних засобів для доставки товару до дистриб’ютора, Маркозов Д. О. (2012)
Кисельова О. Г. - Метод прогнозування ризику захворювань кровообігу людини, Настенко Є. А. (2012)
Іляш Ю. Ю. - Критерії та оцінка коефіцієнта ефективності зменшення надлишковості інформаційних потоків (2012)
Мочалин А. Е. - Фильтрация зашумленных трассерных изображений при их обработке с построением реконструированного кадра (2012)
Шевченко О. Г. - Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом, Кульбіда М. І., Сніжко С. І., Щербуха Л. С., Данілова Н. О. (2014)
Алєксєєва Т. М. - Грунтово-рослинний покрив як показник забруднення атмосферного повітря важкими металами (2014)
Степаненко С. Н. - Масштабы приземного и пограничного слоя атмосферы, Волошин В. Г., Курышина В. Ю. (2014)
Івус Г. П. - Мінливість характеристик снігового покриву на метеостанції Славське протягом 1990-2010 років, Гурська Л. М., Марчишин Р. М. (2014)
Семенова І. Г. - Використання вегетаційних індексів для моніторингу посух в Україні (2014)
Серга Э. Н. - Климатическое районирование полей среднемесячной температуры воздуха в северной части Тихого океана в зимний период, Сущенко А. И. (2014)
Антоненко В. С. - Інтегральні переноси різних видів енергії під час блокування атмосферних процесів, Недострелова Л. В. (2014)
Балабух В. О. - Особливості термічного режиму 2013 року в Україні, Лавриненко О. М., Малицька Л. В. (2014)
Польовий А. М. - Зміна показників термічного режиму повітря в Україні на період до 2030 р, Божко Л. Ю., Дронова О. О., Боровська Г. О. (2014)
Польовий А. М. - Динамічна модель формування зимостійкості рослинами озимої пшениці на території Південного Степу України, Блищик Д. В., Феоктістов П. О. (2014)
Ляшенко Г. В. - Моделирование влияния изменения климата на продуктивность технических сортов винограда в Северном Причерноморье, Жигайло Т. С. (2014)
Ляшенко Г. В. - Модель вероятности повреждения заморозками винограда различных сортов на территории Одесской области, Маринин Е. И. (2014)
Гопченко Є. Д. - Теоретична база для розрахунку характеристик максимального стоку невеликих річок, Романчук М. Є. (2014)
Обухов Є. В. - Визначення втрат води на випаровування з Дніпровських водосховищ за узагальненою формулою (2014)
Лобода Н. С. - Оцінка природних водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману за метеорологічними даними, Божок Ю. В. (2014)
Гопченко Є. Д. - Обгрунтування методики розрахунку характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману, Шакірзанова Ж. Р., Овчарук В. А. (2014)
Захарова М. В. - Оцінка якості вод р. Південний Буг в пункті м. Вінниця за показниками окиснюваності (2014)
Юрасов С. Н. - Применение конечно-разностных схем при моделировании неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке, Горун В. В. (2014)
Сніжко С. І. - Уточнення норм та характерних періодів зміни середнього річного стоку річок Житомирської області, Павельчук Є. М., Дідовець Ю. С. (2014)
Обухов Е. В. - Дефицит насыщения водяного пара и испарение с водной поверхности Каховского водохранилища, Корягина Е. С. (2014)
Гопченко Є. Д. - Науково-методична база для визначення тривалості схилового припливу під час дощових паводків і весняних водопіль, Овчарук В. А., Романчук М. Є., Траскова А. В. (2014)
Бардан С. И. - Условия формирования состава доминирующих групп в бактериальных ценозах зимнего планктона на примере Печорского моря, Сербов Н. Г. (2014)
Белокопытов В. Н. - Климатическая изменчивость плотностной структуры Черного моря (2014)
Попов Ю. И. - О некоторых структурно-динамических особенностях антициклонических вихрей северо-западной части материкового склона Черного моря, Полонский А. Б. (2014)
Титул, содержание (2012)
Бабаєв В. М. - Роль логістичних центрів в інтегрованих логістичних системах (2012)
Ачкасов А. Е. - Сценарный подход в системе планирования стратегии развития логистических принципов (2012)
Ковалевский Г. В. - Интегральная логистика и экономические реформы в Украине (2012)
Решетило В. П. - Роль логістики у синергетичному формуванні ринкового потенціалу в перехідних системах (2012)
Кондратенко Н. О. - До питання про формування логістичної стратегії підприємства, Гюлєв Н. У. (2012)
Харченко В. Ф. - Взаємодія учасників логістичної системи при переміщенні матеріального потоку, Санько Я. В. (2012)
Лобашов О. О. - Про вплив рівня розвитку транспортних мереж міст на процеси в логістичних системах, Хворост М. В. (2012)
Сковрон И. Я. - Оптимизация выбора схемы формирования многогруппных составов (2012)
Высоцкая Е. В. - Методика определения систолической дисфункции миокарда у подростков, Рак Л. И., Порван А. П., Сватенко О. А. (2012)
Горяинов А. Н. - Классификация проектов на транспорте с позиции транспортной диагностики (2012)
Тарасова А. В. - Моделирование работы узла распределенной автоматизированной системы управления производством (2012)
Тевяшев А. Д. - Метод идентификации аварийного участка с учетом модели нестационарных режимов работы газотранспортной системы, Гусарова И. Г., Каминская А. В. (2012)
Зубенко Д. Ю. - Дослідження процесу управління проектами при створенні транспортної техніки нового покоління (2012)
Гюлев Н. У. - Нелинейная модель влияния транспортного затора на функциональное состояние водителя (2012)
Ковцур Е. Г. - Резервирование провозных возможностей парка автомобилей при доставке товаров в супермаркеты (2012)
Нефьодов М. А. - Взаємозв'язок маркетингу і логістики у торгівлі, Птиця Н. В. (2012)
Титул, содержание (2012)
Слесаренко А. П. - S-функции в обратных задачах дифференциальной геометрии и управлении образования форм (2012)
Ivasyk H. V. - Spectral decomposition for some transport operator (2012)
Ломотько Д. В. - Математичні моделі інтермодальних перевезень вантажів, Котенко А. М., Шевченко В. I., Шилаєв П. С. (2012)
Смирнов А. К. - Метод оптимизации узлов кусочно-линейной аппроксимации выпуклых на отрезке одномерных функций (2012)
Положаенко С. А. - Моделирование диффузионных процессов пропитки грунтов в основаниях гидротехнических сооружений, Кузниченко С. Д. (2012)
Ващук Ф. Г. - Загальна оцінка мінімізації деревоподібних логічних структур, Василенко Ю. А., Повхан І. Ф. (2012)
Карвацький А. Я. - Математична модель тепло-гідродинамічного стану багатокамерної печі при випалюванні електродних заготовок, Пулінець І. В., Шилович І. Л. (2012)
Cheremnikh E. V. - A remark about calculation of the jump of the resolvent in friedrichs' model (2012)
Серая О. В. - Прогнозирование состояния объекта по результатам оценивания нечеткой экспертной системой, Фищукова Н. В. (2012)
Самісько Д. М. - Алгоритм моделювання процесу дорожнього руху транспортного засобу (2012)
Маляр М. М. - Модель оцінки кредитоспроможності підприємства в умовах невизначеності, Поліщук В. В. (2012)
Кузькін О. Ф. - Топологічні характеристики мереж громадського транспорту великих міст України, Мовчан А. Е., Іорданова А. С. (2012)
Пількевич І. А. - Обґрунтування якості узагальненої логістичної моделі динаміки популяцій, Котков В. І., Маєвський О. В. (2012)
Кунденко Н. П. - Расчет скорости микропотока у поверхности шара, моделирующего эмбрион (2012)
Амичба Д. П. - "Грех" – "общечеловеческий" концепт-конструкт в ментальной образности абхазов, русских и украинцев (2011)
Андрейченко О. І. - Метафора театру в сучасному політичному дискурсі: когнітивний аспект (2011)
Апоненко И. Н. - Наименования персонажей в сказках 20–50-х годов ХХ века (на материале произведений Б. В. Шергина и С. Г. Писахова) (2011)
Берестень Е. Е. - Лингвостилистический анализ поэтических басен Г. Э. Лессинга (2011)
Вокальчук Г. М. - Українська індивідуально-авторська неографія: стан і перспективи (2011)
Высоцкая Т. Н. - Ономасиологические модели суффиксальных наименований технических артефактов горной промышленности (2011)
Гловацька О. Л. - Аксіологічні особливості абстрактних іменників зі значенням негативності в староукраїнській мові (на матеріалі полемічного трактату Герасима Смотрицького "Ключ Царства небесного…"") (2011)
Глухова Л. О. - Особливості метафоризації словосполучень концепту "державне життя" (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2011)
Дьяконов Г. П. - Лингвистическая комбинаторика в дискурсе барочных языковых обществ (2011)
Дьячок Н. В. - Еще раз о моделях модификации номинатем типа "словосочетание + эллиптический универб" (2011)
Заваруева И. И. - Лексикографический портрет слова в электронных словарях (2011)
Закурдаева М. Ю. - Об одной группе сложных колоративов в современном русском языке (2011)
Ільченко О. А. - Медична й побутова лексика в політичному дискурсі преси ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень) (2011)
Комов О. В. - Диференціація мовлення на чоловіче і жіноче (2011)
Куварова Е. К. - Проблема лингвистической маркировки письма как послания и документа (2011)
Курмакаева Н. П. - Поле безличности: модель и направления развития (2011)
Ляпичева Е. Л. - Об одном методе обучения теории коммуникации как отражении новых подходов к её изучению (2011)
Мамрак А. В. - Интуиция и категоризация как составляющие словообразовательной методологической парадигмы (2011)
Манякина Т. И. - Переносно-образные суждения в афористике М. фон Эбнер-Эшенбах (2011)
Меньшиков И. И. - Об одном типе составного сказуемого в современном русском языке (2011)
Попов С. Л. - Стилистические характеристики фонетических и грамматических вариантов: тенденции кодификации (2011)
Титул, содержание (2012)
Пристайко Т. С. - Новообразования в языке рекламы хайтек-товаров (2011)
Березовская И. В. - Моделирование процессов с участием синглетного кислорода в фотодинамической терапии, Рожицкий Н. Н. (2012)
Прутчикова В. В. - Дискурсивні характеристики інтерперсональних відносин адресант–адресат (2011)
Скачков В. О. - Масоперенесення під час ізотермічного ущільнення карбонізованих вуглепластиків, Іванов В. І., Воденніков С. А., Мосейко Ю. В. (2012)
Руденко O. Э. - Явление контаминации в сфере местоимений современного русского языка (на материале лексем самый, сам, весь) (2011)
Воденникова О. С. - Исследование и прогнозирование теплофизических характеристик многокомпонентных композиционных материалов (2012)
Serdechny Yu. V. - Self-correction skills as part of efl students’ autonomy (2011)
Гетманенко Н. Ю. - Исследование кинетики образования иммунного комплекса с помощью кантилеверного сенсора, Рожицкий Н. Н., Черниенко С.С. (2012)
Сухобрус Л. С. - Вопрос об утверждении в языке композитов-существительных иноязычного происхождения (2011)
Доценко Ю. В. - Особенности затвердевания отливок из алюминиевых сплавов при нарастающем давлении и модифицировании, Селиверстов В. Ю. (2012)
Турута И. И. - Особенности лексической сочетаемости компонентов современных составных эргонимов (2011)
Лукина Г. Н. - Структурные особенности нанокристаллических покрытий из порошков системы Fe-Cr-Mo-B (2012)
Хабарова Н. А. - Аксиологическая сущность лексических единиц в аннотациях к художественным произведениям (на материале русского языка) (2011)
Кудринський З. Р. - Вплив низькотемпературного відпалу на властивості гетеропереходів p-In Se–n-In2O3, Ковалюк З. Д. (2012)
Шатілова О. С. - Проблема створення класифікації спонукальних конструкцій в українській мові (на матеріалі публіцистичних текстів початку ХХІ століття) (2011)
Кукоба Е. А. - Определение полиаценов в воде c использованием ленгмюр-блоджеттовской электрохемилюминесцентной технологии (2012)
Яблонская Ю. Ю. - Полевая структура ЛСГ "альтруистические эмоции" в поэзии Ю. Шевчука (2011)
Музика К. М. - Наноелектродні ансамблі на базі мультистінних вуглецевих нанотрубок для електрохімічної сенсорики, Білаш О. М. (2012)
Yashkina V. V. - Emily Dickinson’s poetry translations in comparison (2011)
Солован М. М. - Вплив домішки Fe та термічної обробки на оптичні властивості тонких плівок ТіО2, Мар’янчук П. Д., Брус В. В. (2012)
Сушко О. А. - Нанофотонний метод визначення органічних канцерогенів у водних середовищах, Рожицький М. М. (2012)
Кушнерова Е. Ю. - К вопросу моделирования процесса непрерывного литья серебра в вертикальный графитовый формообразователь, Маняк Н. А., Червоный И. Ф., Бредихин В. Н. (2012)
Логаніна В. І. - Вапнянi оздоблювальні склади iз застосуванням модифікованого дiатомiту, Камбург В. Г., Давидова О. А., Симонов Е. Е. (2012)
Федоренко О. Ю. - Дослідження збагачуваності кварц-польовошпатової сировини україни та перспективи її використання (2012)
Круцевич Т. Ю. - Соціальні аспекти відносин української молоді та спортсменів спеціальних Олімпіад, Когут І. О., Применко С. П. (2014)
Соколова Н. Д. - Регламентація здорового способу життя в навчальних закладах Російської імперії в другій половині ХVIII ст (2014)
Гнітецький Л. В. - Сформованість знань студентів-першокурсників про сутність моральних якостей учителя фізичної культури (2014)
Баканова А. Ф. - Характеристика нормы как оценки физического развития, физической подготовленности и физического состояния контролируемого контингента (2014)
Васкан І. Г. - Науково-методичні основи розвитку рухової активності підлітків у позаурочній діяльності (2014)
Мазур В. А. - Ефективність експериментальної технології залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності в процесі навчання в основній школі (2014)
Валецька Р. О. - Механізм дії фізичної активності на управління здоров`ям, Петрик О. І. (2014)
Войнаровський А. М. - Лікарський контроль студентів як профілактика спортивного травматизму, Войнаровська Н. С. (2014)
Галаманжук Л. Л. - Особливості фізичної працездатності й розвитку фізичних якостей у дівчаток із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії протягом 4–6 років (2014)
Коваль В. Ю. - Роль сім’ї у фізичному та психологічному розвитку дитини, Кушнір Я. А. (2014)
Шишкіна О. М. - Вплив занять фітнес-аеробікою на функціональні показники жінок, Бейгул І. О. (2014)
Сергеєв В. М. - Особливості китайської фітотерапії, порівняно з національною народною фітотерапією, Грейда Н. Б., Усова О. В. (2014)
Філак Я. Ф. - Профілактика сколіотичної постави в умовах школи інтернатного типу, Філак Ф. Г., Цюпак Т. Є. (2014)
Валецький Ю. М. - Самоконтроль спортсменом стану свого здоров’я (2014)
Войнаровська Г. А. - Естетико-спортивний складник занять естетичною гімнастикою на етапі початкової спеціалізації, Войнаровська Н. С., Чеханюк Л. О. (2014)
Доценко О. В. - Комплексна оцінка спеціальної техніко-тактичної підготовленості в спортивному орієнтуванні (2014)
Іванюк О. А. - Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів у стані спокою (2014)
Ніколаєнко В. В. - Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11–18-річного віку: порівняльний аналіз, Байрачний О. В. (2014)
Олійник Р. В. - Оцінка розвитку морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації (2014)
Черкашин Р. Є. - Підвищення працездатності в метальників молота за допомогою засобів відновлення в підготовчому періоді, Тучак А. М. (2014)
Пилипенко Г. М. - Механізм ініціювання інноваційного розвитку в Україні, Чорнобаєв В. В. (2005)
Довбня С. Б. - Методичні основи реструктуризації підприємств вугільної промисловості, Гулік Т. В. (2005)
Савостенко Т. О. - Порівняльна характеристика методів державного регулювання інноваційної діяльності в розвинутих країнах світу та в Україні, Грицаєнко А. М. (2005)
Кривега К. В. - Туристична інфраструктура в Україні: стан та перспективи (2005)
Солодовник Л. М. - Основні аспекти оцінки діяльності виробничих підрозділів, Цихмистро В. В. (2005)
Іванова М. І. - Методика оперативного управління виробничими запасами з використанням багатоф актор ного регресійного аналізу, Воєводін С. О. (2005)
Шевцова О. Й. - Побудова моделі управління капіталом промислових підприємств України за рахунок вдосконалення закупівель та продаж, Касян С. Я. (2005)
Залознова Ю. С. - Вплив природних та індустріальних чинників на основні фонди підприємств на основні фонди підприємств гірничо-металургійної галузі, Дзюба С. В. (2005)
Єрмошкіна О. В. - Класифікація фінансових потоків при розробці ефективної системи управління фінансами підприємства (2005)
Метлова Л. П. - Підходи до реформування природокористування у техногенно перевантажених регіонах (2005)
Драчук Ю. З. - До питання вибору пріоритетних проблем інноваційного розвитку у сфері безпеки й екології у вугільній галузі (2005)
Семенча І. Є. - Роль особистості у фаховій діяльності керівника (2005)
Кармазін В. Я. - Аналіз можливості використання збалансованої системи показників у менеджменті збиткових підприємств гірничо-металургійного комплексу України (2005)
Коніщева Н. Й. - Пропозиції щодо створення спеціалізованого структурного підрозділу з управління логістичною діяльністю вугільного підприємства, Трушкіна Н. В. (2005)
Соловйова Л. О. - Перехід на якісно новий рівень організації роботи з обслуговування підприємств - платників податків (2005)
Iwankiewicz-Rak В. - Non governmental organizations in Poland as a result of economy transition (2005)
Яцентюк С. В. - Інноваційний бренд-менеджмент як ефективний інструмент стратегічного управління змінами на підприємствах регіону (2005)
Паршина О. А. - Економіко-математичне моделювання виробництва гірничорудних машин крупного машинобудівного підприємства, Паршин Ю. І. (2005)
В’юн В. Г. - Комплексний аналіз діяльності й розвитку міжнародних перевезень в регіоні на сучасному етапі, Крайній В. О. (2005)
Бондаренко А. Є. - Організаційно-економічний механізм енергозбереження, Снісаренко С. Г., Шаров О. І. (2005)
Ащеулова О. М. - Основні засоби виробництва геологічних організацій України та ефективність їх використання (2005)
Сахарцева І. І. - Методологія оцінки результатів операційної діяльності, Співак В. К. (2005)
Каїра З. С. - Теоретичні перспективи та чинники ефективності стратегічних альянсів (2005)
Гамолін А. В. - Оптимізація кредитного портфелю банку, Ковальчук К. Ф. (2005)
Поддєрьогін А. М. - Фінансова стійкість підприємств сільського господарства України: проблеми і шляхи її забезпечення, Наумова Л. Ю. (2005)
Задоя А. О. - Фінансовий моніторинг: перспективи впровадження та проблеми реалізації, Ткаченко І. П. (2005)
Соляник Л. Г. - Кредитна політика як інструмент управління дебіторською заборгованістю підприємства (2005)
Пономаренко О. П. - Поняття економічної стійкості (2005)
Дідик Л. М. - Проблеми удосконалення процесу управління сучасним підприємством, Гривко О. Р. (2005)
Бардась А. В. - Роль міжкультурних взаємин при розробці ефективних стратегій управління спільними підприємствами (2005)
Копнін В. М. - Методологічний аналіз проблем та формування програм управління ризиками на вуглевидобувних підприємствах (2005)
Кравченко В. М. - Методи регулювання й оцінки взаємодії підприємств у ланцюгу постачань (2005)
Зазимко A. I. - Організація та оптимізація ресурсної політики гірничого підприємства в умовах державного підприємства "Красноармійськвугілля”, Воронов В. А. (2005)
Пістунов І. М. - Застосування нейронних сіток до моделювання економічних процесів (2005)
Вісин В. В. - Еволюція кооперативних ідей на Волині в другій половині XIX – на початку XX ст., Вісина Т. М., Ліщук В. І. (2014)
Газуда М. В. - Сутнісна характеристика відновлюваних природних ресурсів та особливості їх використання у сільському господарстві (2014)
Галазюк Н. М. - Економічна сутність та чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації, Зелінська О. М. (2014)
Герасимчук Б. П. - Міжнародний досвід використання відновлювальних джерел енергій (2014)
Жуков С. А. - Неоекономіка як нова соціально-економічна реальність і наслідок економічної глобалізації та революції в інформаційних технологіях (2014)
Зелінська О. М. - Досліждення основних проблем співпраці між Україною та МВФ. Шляхи їх подолання, Галазюк Н. М. (2014)
Ковальська Л. Л. - Теоретичні дослідження транзитного потенціалу регіону (2014)
Корольчук Л. В. - Класифікація факторів впливу на розвиток транскордонного співробітництва у сфері туризму (2014)
Кравчук О. Я. - Еволюція світової фінансової системи та можливі наслідки для України (2014)
Кравчук П. Я. - Зовнішньоекономічна безпека України в умовах євроінтеграційних процесів, Голодюк Г. І., Шегінський О. В. (2014)
Лещук В. П. - Еволюція теорії соціального ринкового господарства, Павлів А. Ю. (2014)
Матвійчук Л. Ю. - Методичні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності на основі туристично-рекреаційної сфери регіону, Савош Л. В., Лютак О. М. (2014)
Никитюк Т. Л. - Інфраструктурне забезпечення туристичного ринку, Асютіна С. В. (2014)
Никитюк Т. Л. - Господарський досвід проведення аграрних перетворень (зцілення земель) у Волинському регіоні у 1919–1939 роках, Баула О. В. (2014)
Нужна О. А. - Тенденції розвитку сучасних транснаціональних корпорацій в контексті глобалізації, Урбан О. А., Чиж Н. М. (2014)
Полінкевич О. М. - Суть понять "капітал" та "оптимальна структура капіталу підприємств" в економічній науці, Панькевич О. М. (2014)
Савош Л. В. - Теоретичні основи транскордонного співробітництва, Савченюк О. В. (2014)
Савчук О. А. - Розвиток кредитної системи для сільського господарства Волині: історичний аспект, Божидарнік Т. В. (2014)
Савчук О - Вплив соціальної доктрини церкви на формування державної економічної політики, Осадчий В. (2014)
Сушик І. В. - Формування агротуристичної діяльності як умова покращення добробуту села (на прикладі Волинської області), Сушик О. Г. (2014)
Франчук Ю. О. - Досвід ЄС та Великобританії для стимулювання розвитку малого підприємництва в регіонах України в умовах євроінтеграції (2014)
Церклевич В. С. - Роль купецтва в торгово-промисловому розвитку повітового міста Подільської губернії Проскурова (ХІХ– поч. ХХ ст.) (2014)
Титул, зміст (2013)
Бучма І. М. - Комп'ютеризована система вимірювання товщини конструкцій з листової сталі, Репетило Т. М. (2013)
Лопатін В. В. - Дослідження експериментальної мобільної системи контролю вібрації свердловинної штангової насосної установки (2013)
Лютак З. П. - Обчислення параметрів ультразвукової хвилі в пружному середовищі методом Галеркіна на основі вейвлет–функцій, Мандра А. А., Лютак І. З. (2013)
Цих В. С. - Удосконалення підходу до електромагнітного контролю стану ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів (2013)
Стрілецький Ю. Й. - Цифрова обробка сигналів при дослідженні ізоляційного покриття підземних трубопроводів, Ровінський В. А., Євчук О. В. (2013)
Малько О. Г. - Контроль концентрації поверхнево-активних речовин у водних середовищах за визначеним рівноважним поверхневим натягом методом пульсуючого меніска, Кісіль І. С., Малько А. О. (2013)
Білинський Й. Й. - Підвищення точності вимірювання показника заломлення шляхом використання методу субпікселної локалізації краю об'єкта, Городецька О. С. (2013)
Вакалюк Я. І. - Вибір методу визначення місць витоків газу з підземних газопроводів, Карпаш О. М. (2013)
Івахів О. В. - Cистема нейронного керування роботом з використанням адаптивних методів навчання, Наконечний М. В., Репетило Т. М. (2013)
Походило Є. В. - Контроль якості продукції за відносними електричними параметрами, Остапчак С. Є. (2013)
Галущак М. О. - Автоматизований комплекс для вимірювань термоелектричних параметрів напівпровідників, Дзундза Б. С., Ткачук А. І., Фреїк Д. М. (2013)
Розіскулов С. С. - Перехідні електромагнітні процеси у неоднорідній електричній ізоляції високовольтних кабелів при її діагностиці методами вимірювання і аналізу струму релаксації та поверненої напруги, Михайлів В. І., Грабчук Б. Л. (2013)
Горбійчук М. І. - Використання прямокутних ортогональних функцій для оцінки технічних станів промислових об'єктів, Слабінога М. О. (2013)
Джала Р. М. - Моделювання поляризованості сталі у вершині каверни з урахуванням впливу сірководневого середовища, Юзевич В. М. (2013)
Загайнова А. А. - Усовершенствованный метод и устройство контроля изоляции конденсаторного типа высоковольтного оборудования под рабочим напряжением (2013)
Порєв В. А. - Контроль температурного режиму електронно-променевої безтигельної зонної плавки кремнію (2013)
Огляд захищених дисертацій в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на засіданнях спец. вч. ради д 20.052.03 (2013)
Вимоги до оформлення статтей (2013)
Содержание (2013)
Cherednichenko O. - Towards modeling of comprehensive assessment for licensing in higher education, Yanholenko O., Liutenko I., Pylypenko A. (2013)
Онищенко С. П. - Основные объекты маркетинга в проектной деятельности, Берневек Т. И. (2013)
Іванущак Н. М. - Моделювання розвитку структур комп’ютерних мереж, Пасічник В. В. (2013)
Мулеса О. Ю. - Аналіз інформаційної технології підтримки прийняття рішень для задачі охорони здоров'я (2013)
Олійник А. О. - Автоматизована система дослідження якості IP-з'єднань, Головко M. В., Федорченко Є. М. (2013)
Носов П. С. - Проектування 3D моделі реабілітаційного корсету як засобу комп’ютерної діагностики постави, Яланський А. Д., Яковенко В. O. (2013)
Гладка М. В. - Розробка плану проектних робіт Розробка плану проектних робіт, Хлобистова О. А. (2013)
Харитонов Ю. Н. - Идентифицированные риски при выборе команды проекта, Елгина Е. В. (2013)
Касілов О. В. - Технологія перетворення бібліографічних описів, Суботіна А. В. (2013)
Леонова С. Н. - Внутренние механизмы гармонизации ценности программ отраслевого развития (2013)
Шевченко Е. Л. - Метрика близости семантических аннотаций для задачи сравнения профилей процессов (2013)
Пелещишин О. П. - Оптимізація затрат підприємства на маркетинг в онлайн-спільнотах (2013)
Литвинова Н. С. - Финансирование проектов государственно-частного партнерства: посткризисная реальность и перспективы (2013)
Аннотация и литература (2013)
Абашина В. Н. - Рекламные слоганы как прецедентные знаки: современная речевая практика (2011)
Бондарчук М. Н. - Отражение национальной картины мира в авиационной терминологии, Колчанова А. В. (2011)
Ворова Т. П. - Язык художественного текста как основа смысловой интерпретации произведения (2011)
Гайдар В. П. - Особливостi та шляхи створення алюзiї в поетичному текстi (2011)
Горлачева В. В. - Об изучении русскоязычной рекламы в современной лингвистике (2011)
Деменчук О. В. - Актантна структура експерієнтивів суб’єкта емоційного стану (на матеріалі лексики чуттєвого сприйняття англійської, польської та української мов) (2011)
Ермоленко Ю. А. - К вопросу о статусе аббревиатур современного русского языка (2011)
Козіна Ю. В. - Категорія істоти як історична інновація у граматичній системі української мови (2011)
Кошман И. Н. - О своеобразии картины мира (на материале медиатекстов) (2011)
Кравцова Ю. В. - Семантико-когнитивный анализ метафорики языка: от метафорической картины мира к метафорической концептосфере (2011)
Крайняк О. М. - Структурні та семантичні особливості еліптичних іменників (2011)
Курмакаева Н. П. - Поле безличности: модель и направления развития (2011)
Куцкир Э. Ш. - Толкование слова в философском и лингвистическом измерениях (2011)
Кушнір І. Ю. - Семантичні групи предикатів у структурі складних речень із взаємозалежними частинами (2011)
Лисенко Н. О. - Граматичні засоби досягнення експресивності стислих текстів (2011)
Мельник Д. С. - Фреймовий аналіз концепту "Євратом": особливості його вербалізації (на матеріалі англомовних звітів ЄС) (2011)
Мерінов В. В. - До питання про граматичну синонімію числових форм істот-осіб (2011)
Мізіна О. І. - Тенденції розвитку системи індивідуально-авторських композитів (на матеріалі ад’єктивних складнонульсуфіксальних дериватів з першим колірним компонентом) (2011)
Москаленко Л. С. - Русско-украинская интерференция и проблемы языкового варьирования (2011)
Нікішина Т. І. - Варіативність денотативних і конотативних значень мовних знаків у політичному дискурсі (2011)
Онанченко А. В. - Способы образования переводческих терминов в русском языке (2011)
Панченко Е. И. - Отзыв туриста как новый вид текста (2011)
Панченко С. А. - Сравнение как лексическая инновация (2011)
Проскурина Л. Н. - Структурные параметры и тенденции терминообразования многословных лексикализированных понятий в концептосфере "ремонт летательных аппаратов" (2011)
Рубанова Е. С. - Холодное оружие: номинатемы русских жаргонов (2011)
Рязанцева Д. В. - Ступені порівняння прикметників як ефективний засіб створення граматичного значення оцінки (на матеріалі сучасної української публіцистики) (2011)
Тютюнник В. Ю. - Некоторые особенности синонимических отношений в русской терминологии градостроительной акустики (2011)
Устенко Н. В. - Особливості вираження засобами фразеології емоційних взаємин та соціальних стосунків чоловіка та жінки у мові художніх творів В. Винниченка (2011)
Халіман О. В. - Оцінні значення іменників спільного роду як проблема лексикографування (на матеріалі аналізу відповідей респондентів) (2011)
Хруцкая Н. В. - Неологизация в морфологической подсистеме современного русского языка (2011)
Яненко І. В. - Зіставний аналіз флоронімів із функціонально-цільовими ознаками в германських, романських і слов’янських мовах (2011)
Чорнобаєв В. В. - Мотиваційний механізм прийняття інвестиційних рішень: еволюція поглядів та їх адаптація до сучасних умов України (2005)
Кармазін В. Я. - Аналіз умов формування механізму цілеполагання при реструктуризації підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Лобачьова Н. В. (2005)
Саллі В. І. - Економічні аспекти збереження збиткових шахт, де добувається вугілля дефіцитних марок, Варяниченко О. В. (2005)
Доценко О. Ю. - Формування ефективної системи оплати праці на підприємствах (2005)
Трифонова О. В. - Рівень концентрації гірничих робіт як вимірювач інвестиційної привабливості шахти (2005)
Соляник Л. Г. - Нові підходи до управління дебіторською заборгованістю на промисловому підприємстві (2005)
Єрмошкіна О. В. - Використання системно-цільового підходу при побудові системи управління фінансовими потоками підприємства (2005)
Тітова Н. А. - Використання ефекту фінансового левериджу в управлінні структурою та рентабельністю капіталу підприємства, Карнаухова Ю. В. (2005)
Рекова Н. Ю. - Лізингові операції як перспективна форма інвестування підприємств в України, Мойсеєнко К. Є., Вільчевська К. В. (2005)
Усатенко О. В. - Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу, Грошелева О. Г. (2005)
Кучер В. А. - Удосконалення механізму управління промисловим підприємством (2005)
Минц А. Ю. - Рефлексивні процеси в системі виробник-споживач-конкурент, Петрачкова О. Л. (2005)
Лепа P. M. - Оцінка доцільності реалізації управлінських рішень на підприємстві (2005)
Мадих А. А. - Моделювання еластичності адаптивних виробничо-економічних систем (2005)
Черних О. О. - Механізм аудиту та управління розвитком інформаційної інфраструктури промислового підприємства (2005)
Охтень О. О. - Аналіз підходів до управління конкурентоспроможністю (2005)
Coлomaхa С. А. - Модель формування оптимального динамічного портфелю замовлень (2005)
Роик Н. В. - 120 лет отечественной селекции, Балков И. Я. (2008)
Кулик О. Г. - Оцінка ЧС-ліній та запилювачів Ялтушківської ДСС – компонентів гібридів цукрових буряків за програмою "Бетаінтеркрос” в 2002-2004 рр. , Литвинюк В. В., Гончарук Г. С., Старосуд В. І., Кирилюк Л. Г. (2008)
Роїк М. В. - Використання моделі продуктивності при оцінці генетичної цінності ЧС гібридів цукрових буряків, Корнєєва М. О., Власюк М. В., Власюк І. В. (2008)
Роїк М. В. - Особливості формування апоміктичних зародків у цукрових буряків, Чередничок О. І., Адаменко Д. М., Дубчак О. В. (2008)
Костенко О. І. - Типи успадкування стійкості до гнилей у період вегетації гібридами цукрових буряків на основі генної та цитоплазматичної чоловічої стерильності, Корнєєва М. О. (2008)
Чемерис Л. М. - Селекція цукрових буряків на стійкість до церкоспорозу, Змієвський В. М., Галашевський В . Л., Малігон Г. С., Мельничук Ю. В. (2008)
Фалатюк Л. В. - Продуктивність та ступінь її фенотипового прояву у топкросних ЧС гібридів уладівської селекції (2008)
Корнєєва М. О. - Асоціативна комбінаційна здатність запилювачів веселоподільської генплазми для гетерозисної селекції, Ермантраут Е. Р. (2008)
Саєнко П. І. - Біологічні особливості насінників-компонентів нових гібридів, створених на ЦЧС основі, Рибак В. О. (2008)
Яковець В. А. - Метод комплексного добору селекційних матеріалів цукрових буряків на стійкість до гнилей коренеплодів, Литвинюк В. В. (2008)
Власюк І. В. - Контроль продуктивності і якості насіння запилювачів веселоподільської генплазми на початкових етапах селекційного процесу (2008)
Федорощак Й. М. - Розробка і вдосконалення методики індивідуального поляриметричного добору цукрових буряків на ранніх етапах онтогенезу, Литвинюк В. В., Федорощак Л. Г. (2008)
Яковець В. А. - Розробка і вдосконалення методу ранньої діагностики стійкості до гнилей (2008)
Мазур З. О. - Комбінаційна здатність закріплювачів стерильності озимого жита у полікросних схрещуваннях, Корнєєва М. О. (2008)
Герасименко О. В. - Роль генетичних ресурсів рослин для селекційної роботи з просом, Шудря П. П., Мороз О. В., Холод С. Г., Мошенко М. М. (2008)
Орлов С. Д. - Вихідні матеріали кормових буряків різного рівня геному їх використання у селекції на гетерозис (2008)
Литвинюк В. В. - До створення гібридів кормових буряків на стерильній основі, Старосуд В. І., Гарматюк Н. В., Гончарук Н. П., Явнюк О. М. (2008)
Сидорчук В. І. - Оцінка перспективних селекційних номерів вики ярої на однорідність і стабільність, Петриченко С. М. (2008)
Гагін А. О. - Елементи структури урожаю колекційних зразків вики ярої та їх використання при підборі пар для схрещування (2008)
Безручко О. І. - Квасоля багатоквіткова – новий вид у Реєстрі сортів України, Дудчак Т. В. (2008)
Макаренко Н. М. - Характер успадкування висоти рослин гібридами F1 пшениці м’якої озимої від генотипу та умов вегетації (2008)
Балан В. М. - Різноякісність насіння гібридів цукрових буряків залежно від генотипу і умов вирощування (2008)
Буркун О. В. - Врожайність і різноякісність гібридного насіння цукрових буряків за сівби сумішшю компонентів схрещування (2008)
Будовський М. Д. - Різноякісність насіння у різних біологічних форм цукрових буряків, Мірошниченко В. М., Панов М. І. (2008)
Мельник Д. С. - Пересадний метод вирощування насіння цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму (2008)
Клещевников М. О. - Особливості вирощування безвисадкових насінників у ценозах з іншими сільськогосподарськими культурами (2008)
Загородний О. М. - Ефективність додаткового запилення при вирощуванні гібридного насіння сумішшю компонентів (2008)
Бобруйко В. М. - Оптимізація елементів технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків безвисадковим способом (2008)
Корнієнко С. І. - Енергоощадна технологія вирощування і збирання маточних буряків (2008)
Шутенко Т. О. - Наукове обґрунтування застосування прямого комбайнування насінників цукрових буряків, Гізбуллін Н. Г., Будовський М. Д., Осадчук В. Д., Сапотніцкий І. М. (2008)
Балагура О. В. - Прийоми формування високопродуктивних насінників ЧС гібридів цукрових буряків (2008)
Вахній С. П. - Продуктивність цукрових буряків залежно від сортових особливостей (2008)
Ермантраут Е. Р. - Використання t-критерію для незалежних вибірок при аналізі агрономічних дослідних даних, Присяжнюк О. І., Шевченко І. Л. (2008)
Доронін В. А. - Ефективність шліфування насіння з використанням різних за принципом роботи машин, Бусол М. В. (2008)
Карпук Л. М. - Вплив способів підготовки насіння на польову схожість та рівномірність розміщення цукрових буряків (2008)
Доронін В. А. - Вплив дражувальної оболонки на форму дражованого насіння та рівномірність його висіву, Мотренко С. М., Марченко С. І. (2008)
Кравченко Ю. А. - Якість насіння цукрових буряків залежно від його питомої маси (2008)
Турченяк С. М. - Збереженість безвисадкових насінників залежно від агротехнічних прийомів (2008)
Редько В. І. - Повільноростучі in vitro колекції цукрових і кормових буряків як метод збереження їх генетичного різноманіття, Роїк М. В., Недяк Т. М., Бех Н. С., Слуцька Н. П. (2008)
Сюмка А. А. - Дослідження поліморфізму Cercospora beticola Sacc. за допомогою біохімічних та молекулярно-генетичних маркерів, Шаюк Л. В. (2008)
Борисюк В. О. - Морфологічні особливості, хімічний склад та технологічна якість коренеплодів цукрових буряків залежно від їх маси, Ковальчук В. П., Маковецький К. А., Бойко І. І. (2008)
Борисюк В. О. - Вплив способів консервування зразків м’язги з коренеплодів цикорію коренеплідного на вміст в ній вуглеводів, Маковецький К. А., Бойко І. І. (2008)
Заришняк А. С. - Підвищення продуктивності цукрових буряків шляхом застосування позакореневого підживлення, Жердецький І. М. (2008)
Бондаренко В. М. - Сезонна динаміка вуглецю основних груп гумусу в орному шарі ґрунту під цукровими буряками за використання соломи як органічного добрива, Шикирява О. В., Сінчук Г. А. (2008)
Цвей Я. П. - Баланс поживних речовин у зерно-буряковій сівозміні, Шиманська Н. К., Хильницький О. М., Мазур Г. М. (2008)
Дубовий Ю. П. - Якість цукрових буряків під впливом сівозмін, фонів удобрення і їх післядія та відновлення родючості ґрунту, Галашевський В. Л., Одрехівський А. Ф., Петрова О. Т., Цвей Я. П. (2008)
Буряк І. І. - Особливості впливу позакореневого підживлення на поживний режим ґрунту (2008)
Савчук К. А. - Шляхи ефективного використання добрив (2008)
Іванова О. Г. - Параметри змін кислотно-лужного середовища чорнозему типового в лівобережному Лісостепу України після довготривалого застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні (2008)
Саблук В. Т. - Роль агротехніки в обмеженні чисельності фітофагів у посівах цукрових буряків, Сторожик Л. І., Смірних В. М., Педос В. П. (2008)
Саблук В. Т. - Захист посівів цукрових буряків від дротяників, Грищенко О. М. (2008)
Смірних В. М. - Захист від церкоспорозу, Тищенко М. В. (2008)
Шендрик Р. Я. - Проблема фузаріозів в Україні, Запольська Н. М., Шендрик К. М., Ковбасюк Є. В. (2008)
Калатур К. А. - Шкідливість паразитичних нематод у посівах цукрових буряків (2008)
Григор’єв В. М. - Біологічні особливості та шкідливість бурякової нематоди (2008)
Саблук В. Т. - Шкода посівам цукрових буряків від коренеїда сходів у лівобережному Лісостепу України, Панченко Ю. В. (2008)
Суслик Л. О. - Агротехніка проти бурякової крихітки (2008)
Іващенко О. О. - В гербології потрібні нетрадиційні рішення, Іващенко О. О. (2008)
Дорошенко В. О. - Шкідливість бур’янів та засоби захисту від них посівів цукрових буряків, Власенко С. І., Коновалова Н. В., Копчук К. М., Мартиненко С. І. (2008)
Шам І. В. - Ефективність дії хімічного контролювання бур’янів у посівах цукрових буряків (2008)
Ременюк Ю. О. - Вплив тривалого обробітку ґрунту на видовий склад бур’янів у зерно-буряковій сівозміні, Цвей Я. П., Опанасенко Г. П., Юрчак В. П. (2008)
Липитан Р. М. - Вплив густоти насадження цукрових буряків на забур’яненість посівів та продуктивність культури, Слободяник В. К. (2008)
Курило В. Л. - Передпосівний обробіток ґрунту для безвисадкового вирощування насінників буряків, Корженко А. М., Івахненко Л. Д. (2008)
Мазуренко А. М. - Теоретичні основи дослідження технологічного процесу укладання коренеплодів цукрових буряків у потужний валок із 30 рядків (2008)
Ганженко О. М. - Пропозиції щодо удосконалення просапних культиваторів, Зиков П. Ю., Саганов М. І. (2008)
Курило В. Л. - Вплив способів догляду за посівами на продуктивність кормових буряків, Хіврич О. Б., Орлов С. Д. (2008)
Дудчак Т. В. - Особливості методики досліджень способів сівби та удобрення квасолі багатоквіткової (2008)
Чапай В. О. - Удосконалення елементів технології вирощування культури сориз, Рихлівський І. П. (2008)
Овсянникова С. П. - Удосконалення цінового механізму цукробурякового виробництва, Бондар В. С. (2008)
Пиркін В. І. - Ефективність бурякоцукрового виробництва в Україні, Сінченко В. М., Широкоступ О. В. (2008)
Пиркін В. І. - Шляхи підвищення ефективності інтенсивності технології виробництва цукрових буряків, Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Широкоступ О. В., Тищенко О. С. (2008)
Гапоненко Г. Д. - Шляхи підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків безвисадковим способом, Гапоненко Н. В. (2008)
Фурса А. В. - Визначальні фактори впливу на якість цукробурякової продукції (2008)
Чернієнко О. О. - З історії розвитку ринкових відносин у цукробуряковому виробництві України (2008)
Капустян Г. А. - Патентні дослідження у науковій діяльності, Потапейко Т. М., Мандровська С. М., Коновал І. В. (2008)
Капустян Г. А. - Винахідницька діяльність та її правова основа, Мандровська С. М., Потапейко Т. М., Коновал І. В. (2008)
Титул, содержание (2013)
Морозова И.В. - Перспективы создания логистических индустриальных парков в Украине, Перепичко М. Е. (2013)
Kasianov V. - Invariants and first integrals for a special case of a controlled process in an active aviation system, Goncharenko A. (2013)
Нефьодов В. М. - Раціоналізація технології перевезень зерна, Ткаченко Ю. А. (2013)
Загоровська Л. Г. - Реінжиніринг бізнес-процесів планування закупівель для підприємств ресторанного бізнесу, Бровченко Н. Н, Ковтун О. М., Анцебурова Л. В. (2013)
Шиян А. А - Моделювання впливу топологічної будови на характеристики спайкової нейронної мережі, Іваненко В.С. (2013)
Россолов О. В. - Моделювання попиту на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів у містах, Любий Є. В., Король В. Ю., Левченко О. С. (2013)
Тимочко В. О. - Можливості використання систем автоматизації управління проектами для умов сільськогосподарського виробництва, Падюка Р. І. (2013)
Альошинський Є. С. - Розробка пропозицій щодо створення транспортно-логістичного кластера Харківської області, Білан К. В. (2013)
Хімічева Г. І. - Контроль якості шкіряного напівфабрикату на етапі дублення, Голосна Г. І. (2013)
Самісько Т.О. - Методика довгострокового прогнозування обсягів робіт виконаних дорожнім господарством (2013)
Сазонова М. С. - Розв’язання деяких нескінченновимірних задач розташування підприємств (2013)
Ковальова О. В. - Обґрунтування вибору та організації роботи системи формування составів поїздів. теоретичні передумови (2013)
Зубрецька Н. А. - Нейро-нечітке управління точністю та стабільністю технологічних процесів механічної обробки деталей (2013)
Шульдінер Ю. В. - Функціонування залізничних прикордонних станцій в межах транспортно-логістичних кластерів (2013)
Ковриго Ю. М. - Методи забезпечення стійкості систем регулювання на базі ПІ та ПІД регуляторів, Баган Т. Г., Бунке О. С. (2013)
Вернигора Р. В. - Аналіз нерівномірності відправлення поїздів з технічних станцій на залізничному напрямку, Єльнікова Л. О. (2013)
Гюлев Н. У. - О влиянии изменения функционального состояния водителя на безопас-ность дорожного движения, Доля В. К., Бичев М. С. (2013)
Аннотация и литература (2013)
Латишев Є. Є. - Фінансування систем охорони здоров’я: досвід деяких країн Європейського Союзу (2012)
Рудень В. В. - Консиліум – як організаційно-управлінська технологія медичного та економічно-фінансового ґенезу в умовах вдосконалення якості системи медичного забезпечення населення України, Москвяк Є. Й., Гутор Т. Г. (2012)
Горачук В. В. - Удосконалення методичних підходів до підготовки керівників галузі охорони здоров’я з питань менеджменту якості медичної допомоги (2012)
Владзимирський А. В. - Адаптація підходів та механізмів електронного менеджменту для використання при організації медико-санітарної допомоги пацієнтам з мультирезистентним туберкульозом, Мозговой В. В. (2012)
Лашкул З. В. - "Медичне право" – його місце при підвищенні кваліфікації лікарів, Сізінцова Ю. Ю. (2012)
Слабкий Г. О. - Надання медичної допомоги лікарями загальної практики-сімейної медицини з приводу хірургічних хвороб, Бурдим Ю. В. (2012)
Одринський В. А. - Результати переходу до надання ПМСД на засадах сімейної медицини на рівні адміністративного району в сільській місцевості (2012)
Кочін І. В. - Концептуальні основи становлення і розвитку гігієни катастроф як нового наукового та прикладного напряму в предметній сфері медицини катастроф, Сидоренко П. І., Гут Т. М., Гелдаш С. В., Акулова О. М., Гайволя О. О., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2012)
Русин В. І. - Малоінвазивні способи лікування атеросклеротичних уражень артерій дуги аорти, Корсак В. В., Буцко Є. С., Борсенко М. І. (2012)
Рекалов Д. Г. - Патогенетические параллели аутоиммунных процессов и деструктивных изменений суставных структур на ранних стадиях ревматоидного артрита (2012)
Курило Т. М. - Аналіз останніх змін в законі України "основи законодавства України про охорону здоров’я" щодо надання медичної допомоги (2012)
Крекотень О. М. - Реформування системи охорони здоров’я та його наслідки щодо медичного забезпечення працюючих (2012)
Фершал Я. Ю. - Первинна медична допомога дитячому населенню при впровадженні сімейної медицини (2012)
Бібик І. Г. - Амбулаторна психіатрична допомога при впровадженні сімейної медицини (2012)
Курочка В. Л. - Особисте страхування. Cучасний стан добровільного медичного страхування в Україні, Лашкул З. В., Посний В. Ф., Авраменко В. С., Одринський В. А., Фершал Я. Ю., Бібик І. Г. (2012)
Лашкул З. В. - Исторический опыт отечественной медицины по профилактике инфекционных заболеваний (2012)
Балашов Г. В. - История развития службы скорой медицинской помощи в Запорожской области, Лашкул З. В. (2012)
Прушківська Е. В. - Еволюція поглядів на суть та зміст структурних змін (2005)
Caліі В. І. - Моделювання трансформації шахт до інфраструктури регіону, Павленко І. І. (2005)
Багрова І. В. - Про взаємозв'язок характеристик ефекту капітальних вкладень, Багров В. П. (2005)
Бардась О. В. - Оптимізація витрат при розробці родовищ зернистих фосфоритів за рахунок аутсорсингу (2005)
Русінова О. С. - Моніторинг витрат на етапах впровадження інноваційного проекту (2005)
Саллі В. І. - Граничні параметри інвестиційної привабливості шахт, Бойко В. В., Роменська С. А. (2005)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського