Рубан И. В. - Кратномасштабная сегментация изображений, Смеляков К. С., Смелякова А. С. (2008)
Скорик А. Б. - Проблемные вопросы изучения принципов построения зенитных управляемых ракет и стрельбы ЗУР, Ольховиков С. В., Кирилюк А. С. (2008)
Стрeлков А. И. - О влиянии алгоритма сжатия JPEG-2000 на статистические характеристики изображения, Кальной С. Е., Стрeлкова Т. А., Соломко Е. А. (2008)
Тітов І. В. - Основні тенденції розвитку систем радіозв’язку армій провідних країн світу, Воронов Д. M., Батурін О. В. (2008)
Удовенко С. Г. - Модульная система адаптивного управления стохастическими процессами, Перепелица В. И. (2008)
Фтемов Ю. О. - Визначення міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки, Яковлев М. Ю. (2008)
Хмелевский С. И. - Выбор диапазона волн активных каналов многопозиционного активно-пассивного радиолокационного комплекса и порядка информационного взаимодействия с каналами пассивной радиолокации (2008)
Шевченко В. В. - Повышение мощности гидрогенераторов при модернизации без изменения их габаритных размеров, Омельченко Л. Н., Назаров В. А. (2008)
Баранник В. В. - Комбинаторная модель трансформант двумерного преобразования Уолша, Яковенко А. В. (2008)
Варшавьяк Г. Б. - Оценка близости многомерной классификации, выполненной экспертными методами, Ходырев А. И. (2008)
Кузнецов А. А. - Разработка метода и алгоритмов синтеза больших ансамблей недвоичных дискретных сигналов на основе обобщенных перестановочных преобразований, Носик А. М., Смирнов А. А., Носик А. М., Качур Л. Н. (2008)
Омельченко А. И. - Статистическая математическая модель поляризационных векторов рассеяния обратного отражения от подстилающей поверхности для сантиметрового диапазона радиоволн (2008)
Старець Г. О. - Про деякі сплайни, пов’язані з атомарними функціями, Сидоренко І. І. (2008)
Жадан Т. А. - Проблемы и методы анализа пестицидов, Шевцова О. А., Гайнутдинов А. В. (2008)
Лановой А. Ф. - Об одном подходе к построению прогнозирующих моделей временных рядов показателей преступности (2008)
Неронов А. А. - Прогноз сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации аварийных разливов углеводородного сырья (2008)
Чумаченко И. В. - Модель согласованного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по совершенствованию потребительских свойств продукции в условиях неполной информированности, Витюк В. А., Лисенко А. А. (2008)
Шостак И. В. - Количественное оценивание характеристик типовых блоков принятия решений в составе интегрированной экспертной системы (2008)
Радванская Л. Н. - Алгоритм построения компьютеризированной адаптивной системы тестирования знаний обучаемых, Чепурная Ю. В. (2008)
Хроніка та інформація (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Реутов Е. В. - Детерминанты доверия административно-политическому руководству (2013)
Батюк Д. А. - Политичний імідж України в ЗМІ зарубіжних країн, Кисленко Р. В. (2013)
Денисова А. Ю. - Чорний PR. Український досвід на прикладі парламентських виборів 2012 (2013)
Батюк Д. А. - Типологія гібридних політичних режимів, Кисленко Р. В. (2013)
Борисенко C. C. - Исследование мнения жителей Днепропетровской области о качестве, доступности медицинской помощи и перспективах ее реформирования (2013)
Абасов Ф. Р. - ИКТ как политический фактор в развитии экономики (2013)
Арабаджи Ю. И. - ЕврАзЭС: перспективы развития сотрудничества независимых государств (2013)
Везирова Л. А. - Роль СМИ в международных политических процессах (2013)
Вінничук О. В. - Ризик vs невизначеність: політологічний аспект (2013)
Вонсович С. Г. - Політична криза як фактор транзиту (2013)
Голубчук В. С. - Реформування системи соціальних стандартів та гарантій на основі західноєвропейського досвіду (2013)
Голуб'як Н. Р. - Cутність та науковий фундамент регіональної політики (2013)
Гришин О. Е. - Блогосфера как инструмент современной политики: активность и культура молодежи (2013)
Дементьева В. В. - Становление христианской церковной организации как важнейшего политического института Киевской Руси, Кваша А. П. (2013)
Дорош Л. - Україна та ЄС: суперечності та виклики співробітництва, Хім М. (2013)
Дубовик Н. А. - Ліберальна демократія в історичной ретроспективі українського суспільства та сучасні реалії (2013)
Жеребятнікова І. В. - Проблеми трансформації рівня политичної культури в сучасному українському соціумі (2013)
Житнікова Т. О. - Особливості політичного маніпулювання в Україні (2013)
Залужна А. Є. - "Істина-Добро-Красота" в контексті античної калокагатійності та ареопагітичних "імен-реалій" (2013)
Золотухіна В. В. - Сутність релігійного фанатизму (2013)
Hengl M. - Comparison of the Branches of Handwriting Analysis (2014)
Horvath O. - The Hungarian Method of Scent Identification Line-up (2014)
Sivado M. - Drug Strategy in Hungary, Europe and the USA (2014)
Балацька О. Р. - Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні: нормативні передумови реалізації (2014)
Басай О. В. - Спадкування авторських прав (2014)
Богів Я. С. - Місцеве самоврядування як одна із форм реалізації принципу народного суверенітету (2014)
Бонтлаб В. В. - Принципи цивільного процесуального права у новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект (2014)
Василина Н. В. - Нотаріальна діяльність як публічна служба: правова природа та особливості (2014)
Виноградова A. I. - Висунення версій при розслідуванні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 247 KK України (2014)
Голуб І. Г. - Дотримання прав людини при затриманні жінок у кримінальному процесі (2014)
Грібов М. Л. - Оперативно-розшукова характеристика розбоїв, що вчиняються організованими злочинними формуваннями (2014)
Дробко Е. В. - Формування правового механізму державного управління у сфері взаємодії Збройних Сил України та церкви (релігійних організацій) щодо реалізації свободи совісті та віросповідання (2014)
Дробуш І. В. - Укрупнення територіальних громад як необхідна умова реалізації соціальної функції місцевого самоврядування (2014)
Калініченко В. В. - Окремі проблеми організаційного забезпечення функціонування Вищого господарського суду України (2014)
Катаєва Е. В. - Теоретичні засади розвитку професійної компетентності суддів адміністративних судів (2014)
Ковальчук С. О. - Способи збирання речових доказів стороною обвинувачення (2014)
Костюк В. Л. - Конституційне право на працю у новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект (2014)
Крижова О. Г. - Впровадження принципу верховенства права в правозастосовну діяльність: концептуальні аспекти (2014)
Мартинюк Р. С. - Актуальні проблеми реалізації конституційно-правового статусу Президента України (2014)
Мельник В. П. - Законодавчі засади правового регулювання реабілітації інвалідів: сучасний стан та напрями удосконалення (2014)
Микулець В. Ю. - Інформаційно-правове забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні: суть та значення (2014)
Оверчук С. В. - Розвиток ювенальної юстиції в Україні в контексті реалізації принципу спеціалізації судів (2014)
Панасюк С. В. - Проблеми та перспективи удосконалення конституційного права на соціальний захист (2014)
Письменний Д. П. - Кримінальне процесуальне законодавство України: окремі питання правозастосування та викладання (2014)
Погорецький М. А. - Поняття кримінально-процесуальних гарантій (2014)
Попелюшко В. О. - Судовий арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі ФРН (2014)
Пчеліна О. В. - Використання спеціальних знань у галузі економіки під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Сиза Н. П. - Завдання суду в стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України (2014)
Торош С. О. - Правові механізми врегулювання міжнаціональних конфліктів: поняття та феномен (2014)
Фоминых С. Ф. - Малиновский И. А. под огнем критики российских консерваторов, Некрылов С. А., Афанасенков В. О. (2014)
Хмара М. В. - Неповна зайнятість як соціально-правова категорія (2014)
Цимбалюк В. І. - Правова природа спеціальної конфіскації (2014)
Швидкова О. В. - Обшук як спосіб збирання доказів (2014)
Яцкевич І. І. - Поняття та особливості міжнародно-правового регулювання юридичних гарантій у сфері праці (2014)
Ємельянов В. П. - Актуальне науково-практичне дослідження процесуальних та криміналістичних засад початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою. Рецензія, Цуцкірідзе М. С. (2014)
Изгарская А. А. - Судьбы российских периферий в контексте геополитической теории и миросистемного подхода: история и современность (2013)
Кедик В. - Медіа-вплив телебачення на процес політичної соціалізації української студентської молоді: теоретико-інтегративний аспект (2013)
Кулакова Т. А. - Публичная политика: ценности, институты и эффективность управления в политических сетях (2013)
Кушнір М. М. - Категорія "меншина" як об’єкт наукового аналізу в ліберальній думці XIX ст. (2013)
Лавренов Д. А. - Концептуальні підходи дослідження політичного лобізму (2013)
Лендьел М. О. - Роль партій у "неполітичній" місцевій політиці Чеської Республіки (2013)
Лопата М. О. - Коаліційні уряди Словаччини: чинники формування та оцінка стабільності (2013)
Лященко І. А. - Співвідношення української політики з автентичною грою політичною (2013)
Магда Є. - Провідні вектори енергетичної дипломатії Російської Федерації (2013)
Мамонтова Е. В. - Імідж органу публічної влади як об’єкт наукового дослідження та соціальний феномен (2013)
Миняева Д. Д. - Опыт законодательного регулирования трансграничной лоббистской деятельности природоохранных НКО США и Канади для России (2013)
Молчанов К. А. - Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера (2013)
Новик А. О. - Іміджеві стратегії у президентських виборчих кампаніях в Україні (2013)
Оруджева В. М. - Основные направления обеспечения продовольственной безопасности страны в переходной период (2013)
Бойчук І. В. - Роль діалогової моделі масової комунікації у формуванні політичної свідомості громадян (2013)
Осадчук І. Ю. - Конституційні референдуми/конституційні реформи як чинники президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах СНД (2013)
Панарін А. С. - Фактори формування політичної стабільності (2013)
Пашина Н. П. - Функціональний аналіз політичної ідентичності у сучасному суспільстві (2013)
Посредников Д. В. - Формирование политической субъектности православных религиозных организацый в Украине (2013)
Рудакова Е. Н. - Влияние политических, духовных и экономических процессов на тенденции современной образовательной политики (2013)
Русанова М. І. - Формування британської концепції lebensraum – "життєвого простору імперії" на рубежі XIX – XX ст. (2013)
Рябінін Є. В. - Типи та причини прояву сепаратизму: теоретичний аспект (2013)
Цвяткова Т. І. - Базові цінності як детермінанта існування національної держави (2013)
Чебаник В. І. - Вплив обласних осередків політичних партій Буковини та Закарпаття на суспільно-політичне життя регіонів (2002-2012 рр.) (2013)
Ченских Н. А. - Ключевые проблемы российско-американских отношений в сфере энергетики, Ярыгин Г. О. (2013)
Червінка І. М. - Перспективи врегулювання курдського питання в контексті інтеграції Туреччини до ЄС (2013)
Черкашин К. В. - Особенности поведения избирателей Украины и Донецькой области на парламентских выборах-2012 (2013)
Четверікова Л. О. - Проблема взаємодії ідеології та політики на рубежі ХХ–ХХІ ст. (2013)
Чорноус А. В. - Специфіка реалізації політичного міфу під час виборів (2013)
Чуловська Х. В. - Еволюція сучасних теорій демократії: політичний досвід США (2013)
Артеменко Т. Ю. - Homo aestheticus - новый субъект эстетики и политики (2013)
Бучин М. А. - Індекс демократичних виборів (2013)
Тупиця О. Л. - Профспілки і громадянське суспільство: виклики політизації (2013)
Горбатюк Т. В. - Роль мережі Інтернет в розвитку глобалізованого суспільства (2013)
Кучик О. С. - Євроатлантичний та європейський вимір "Веймарського Трикутника" у зовнішній політиці Республіки Польща, Москалик А. С. (2013)
Тиха О. В. - Контамінація: теоретичний рух від позитивізму до неопозитивізму (2013)
Похилько А. Д. - Типы автономии в философско-антропологическом аспекте (2013)
Риженкова Л. І. - Партійно-громадська взаємодія як чинник розвитку сучасних політичних партій (2013)
Долгов В. И. - Эллиптические кривые в криптографии (2008)
Баранник В. В. - Оценка информативности двоичных массивов на основе комбинаторного подхода, Хаханова А. В. (2008)
Бойко О. Д. - Напрямки досліджень систем регулювання тиску повітря в шинах колісних транспортних засобів, Кузьо І. В., Зінько Р. В., Лозовий І. С. (2008)
Брусенцев В. О. - Інформаційний моніторинг динамічного середовища розподіленої мультиагентної системи (2008)
Віткін Л. М. - Комп’ютерне коригування міжперевірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки за критерієм мінімуму витрат, Ігнаткін В. У., Литвиненко В. А. (2008)
Гейко Г. В. - О применении системы ФАПЧ в вихревых потокоизмерителях, Червонный С. И. (2008)
Горелышев С. А. - Анализ стационарной передаточной функции слоистой среды (2008)
Гуржий П. М. - Оценка степени сжатия и времени обработки изображений в телекоммуникационных системах, Королёва Н. А. (2008)
Дуравкин Е. В. - Оценка эффективности распределенных информационных систем, Амер Таксин Каламех Абу Джассар (2008)
Дюбко Г. Ф. - Интеллектуальные методы поддержки автоматизированной разработки программного обеспечения, Лещинская Е. Л. (2008)
Иванец М. Г. - Анализ возможностей, состояния и перспектив развития малоразмерных воздушных средств наблюдения, разведки и наведения, Литовченко Д. М., Воинов В. В., Ермаков Г. В. (2008)
Карлов В. Д. - Свойства морского тропосферного волновода как элемента радиоканала, Мисайлов В. Л., Петрушенко Н. Н. (2008)
Карлов В. Д. - Метод быстрого расчета амплитудно-фазового распределения активных фар, формирующего диаграммы направленности с провалами в заданных направлениях, Окунев О. А., Головин Г. А. (2008)
Кононов Б. Т. - Управление процессом распределения активных нагрузок при параллельной работе генераторов в энергосистеме, Щека В. Н., Поздов Ю. М. (2008)
Кораблёв Н. М. - Формализация нечеткой экспертной информации при оценивании качественных признаков в балльных шкалах (2008)
Кравцов М. Н. - Анализ эффективности применения существующих технологий синтеза программного обеспечения (2008)
Кучук Г. А. - Конвергенція різнорідного трафіка в інформаційно-телекомунікаційних мережах, Паржин Ю. В., Сидоренко І. І. (2008)
Макеев В. И. - Исследование влияния параметров работы реактивного двигателя на дальность и кучность стрельбы реактивных снарядов, Грабчак В. И., Трофименко П. Е., Пушкарев Ю. И. (2008)
Манко Г. И. - Использование информационных характеристик для оценки неопределенности измерений, Шевчук Н. С. (2008)
Носик А. М. - Исследование корреляционных свойств недвоичных дискретных сигналов, Носик А. М., Качур Л. Н., Сай В. Н. (2008)
Омельченко А. И. - Анализ дальности обнаружения маловысотных малоскоростных целей на фоне подстилающей поверхности при использовании метода полного поляризационного зондирования пространства, Довбня А. В., Свистунов Д. Ю. (2008)
Омельченко А. В. - Синтез сигналов с компактным спектром на основе сплайн-функций, Астраханцев А. А., Шкловец А. В. (2008)
Раковський Х. А. - Підхід до автоматизації процесів управління підготовкою військ Повітряних Сил, Метешкін К. О., Павленко М. А. (2008)
Рысованый А. Н. - Анализ эффективности методик построения нелинейного генератора псевдослучайных последовательностей с использованием блока сложения по модулю 3, Гоготов В. В. (2008)
Стасев Ю. В. - Рекуррентное кодирование массивов данных апертурно-координатного представления изображений, Кривенко C. И. (2008)
Стрелков А. И. - Имитационное моделирование алгоритма обнаружения изображения быстродвижущихся объектов известной формы в ТВ кадрах в условиях слабой освещенности, Стрелкова Т. А., Кац Е. Н. (2008)
Стрелков А. И. - Имитационное моделирование метода разрешения изображений близко расположенных объектов, не равноценных по яркости, Стрелкова Т. А., Панасенко Д. П. (2008)
Супрун Т. C. - Компараторная идентификация линейных систем с интегральными ядрами (2008)
Толок И. В. - Анализ диагностирования технического состояния автомобильной техники (2008)
Тоцкий А. В. - Частотно-временной анализ многочастотных нестационарных сигналов с использованием метода параметрического биспектрального оценивания (2008)
Фтемов Ю. О. - Визначення міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки, Яковлев М. Ю. (2008)
Красовская И. Г. - Сценарий создания экспертной системы для предварительной экспресс-диагностики клеток крови (2008)
Наливайко А. Ю. - Методика картографічного аналізу взаємозв’язку між екологічними показниками та рівнем захворюваності населення (2008)
Адаутов А. Ю. - О противодействии международному терроризму на Государственной границе Республики Казахстан, Серватюк В. Н. (2008)
Каратаев Р. Г. - Угрозы национальной безопасности Республики Казахстан в пограничной сфере (2008)
Клименко О. А. - Обеспечение надежности жизнедеятельности системы "человек-техника" в условиях чрезвычайных ситуаций, Александрова Н. А., Сафронова О. А. (2008)
Баулин С. А. - Модель оценки эффективности проектов и программ государственного уровня (2008)
Дорохов О. В. - Порівняння роботи дистриб’юторів за м’якими оцінками складових логістичного обслуговування клієнтів, Дорохова Л. П. (2008)
Дубницкий В. Ю. - Построение кривых роста заработной платы в Украине, Ходырев А. И. (2008)
Украинец А. Г. - Структура и стереотипы UML-профиля для моделирования бизнеса (2008)
Бакуменко Б. В. - Досвід використання технології візуалізації навчання в системі курсів підвищення кваліфікації офіцерського складу РТВ ПС ЗСУ, Невмержицький І. М., Гризо А. А., Купрій В. М. (2008)
Бондаренко М. А. - Програмне забезпечення класу "Учбова група" для оцінки якості знань за кредитно-модульною системою навчання, Жилін В. А. (2008)
Козлов В. Є. - Позамашинна інформаційна база системи кадрового забезпечення вищого навчального закладу МВС України, Оленченко В. Т., Юзьков І. О. (2008)
Хроніка та інформація (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Литвин М. - Зарубіжне українознавство: здобутки та перспективи дослідження (2013)
Ільницький М. - Ситуація пограниччя: проблема ідентичності і драма самоідентифікації (2013)
Середа О. - Перші публічні декламації поезій Тараса Шевченка та шевченківські "вечерниці” в Галичині (2013)
Голик Р. - Голос душі: українські молитовники й стереотипи релігійної культури в Галичині (2013)
Ільницький Д. - Культурна картографія життєвого світуБогдана Ігоря Антонича: дитинство (2013)
Борчук С. - Участь Юрія Іванова-Меженка в підготовці "Української Радянської Енциклопедії” 1957–1965 років (2013)
Головко О. - "Червенські гради” в політичному житті слов’ян Центральної та Східної Європи (IX – перша третина XI століття) (2013)
Войтович Л. - Угорська політика галицьких князів часів Данила Романовича і Лева Даниловича (1205–1301) (2013)
Книш Я. - Монети Галицько-Волинської держави (2013)
Зазуляк Ю. - Кримінальне судочинство та міжстанові відносини в Руському воєводстві XV століття (2013)
Гуль О. - Владна еліта Львова в кінці XV – на початку XVI століття (2013)
Татьяніна Ю. - Барокові панегірики Атанасію Шептицькому в контексті релігійної культури першої половини XVIII століття: автори і контексти створення (2013)
Паславський І. - Невідомий документ про становище Львівського Успенського братства в 70-х роках ХVІІІ століття (2013)
Райківський І. - Участь наддніпрянських діячів у виданні української преси в Галичині в 1860-х роках (2013)
Білий Д. - Галичина і Кубань у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Створення спільного національно-культурного простору (2013)
Пашук В. - Історичні відомості в перших виданнях "Просвіти” (2013)
Руда О. - Методика навчання історії в народних школах Галичини (1867–1918) (2013)
Яковлєв Ю. - Микола Ковалевський і РУРП у Галичині (1890–1897) (2013)
Королько А. - Межі Покуття в історико-краєзнавчих та етнографічних дослідженнях XIX – початку XXI століття (2013)
Чорновол І. - Дискурс колонізації, теорія фронтиру та історіографія України (2013)
Колб Н. - Суспільно-політична діяльність греко-католицького парафіяльного духовенства в Галичині у 90-х роках ХІХ століття (2013)
Кісь Н. - Ставлення Католицької Церкви до поширення соціалістичних ідей в галичині на початку XX століття: революція соціальної доктрини церкви (2013)
Мартинюк О. - "Настрій виборців спокійний, шкідливої діяльності не виявлено”: вибори в IV Державну думу на матеріалах жандармських та адміністративних звітів Київського генерал-губернаторства (2013)
Бахановіч Н. - Ідэйна-мастацкія пошукі Ежы Жулаўскага ў асяроддзі галіцыйскай інтэлігенцыі (2013)
Лиса М. - Діяльність товариства "Взаїмна поміч галицьких і буковинських вчителів” у контексті культурно-освітнього життя Галичини (1905–1914) (2013)
Патер І. - Галичани в Союзі визволення України (2013)
Шульгата Н. - Співпраця Андрія Жука з галицькими та наддніпрянськими політемігрантськими інституціями (2013)
Синенький В. - Іван Карпинець у визвольних змаганнях українців (1914–1923) (2013)
Панфілова Т. - Структури українського громадянського суспільства Східної Галичини на прикінцевому етапі Першої світової війни (2013)
Орлевич І. - Повернення Ставропігійського музею до Львова в контексті протистояння русофілів та українофілів (2013)
Котов С. - Відновлення діяльності українського спортивного товариства "Сокіл-батько” в Галичині на початку 1920-х років (2013)
Соляр І. - "Інтеграція” галицьких українців до Польської держави (1920–1939). (Рецензія на монографію К. К. Федевича "Галицькі українці у Польщі. 1920–1939 рр. (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920–1930-ті рр.)”. – Київ: Основа 2009. – 280 с.) (2013)
Малець О. - Діяльність Української радикальної партії – Української соціалістично-радикальної партії в робітничому соціалістичному інтернаціоналі (2013)
Зуляк І. - "Просвіта” і радянофільський рух у Східній Галичині міжвоєнного періоду (2013)
Безсмертний А. - Громадсько-політична діяльність львівських купців у 1920–1930-х роках XX століття (2013)
Зайцев О. - Концепція інтегрального націоналізму в історіографії українського націоналістичного руху міжвоєнної доби (2013)
Зуляк М. - Націоналізм і його бачення Антоном Крушельницьким (2013)
Мосійчук Т. - Боротьба УНДО з утраквізацією освіти в Галичині (2013)
Пасіцька О. - Культурно-освітня діяльність українських робітничих організацій Галичини в 1920–1930-х роках (2013)
Горбачик О. - Історія Галичини в наукових розвідках Матвія Стахіва (2013)
Мисак Н. - Українська інтелігенція в Галичині наприкінці XIX – на початку XX століття: до питання взаємовідносин із владою (2013)
Піх О. - Українсько-польські наукові відносини в міжвоєнний період (2013)
Стасюк О. - Облаштування підпільних друкарень ОУН (2013)
Сумко А. - Цэнзура як інстытут рэгулявання кнігавыдавецкай дзейнасцю БССР (1920–30-я гг.) (2013)
Труба Р. - Омелян Терлецький і боротьба радянського режиму з львівською історичною школою Михайла Грушевського (2013)
Малець Н. - Утвердження комуністичної влади на Закарпатті (1945–1950) (2013)
Нестайко М. - Громадсько-політична активність мистецтвознавців Львова (середина 1960-х – середина 1980-х років) (2013)
Ґеник М. - Українсько-польське примирення в політичній думці Івана Лисяка-Рудницького (2013)
Лапан Т. - Соціологічні центри радянського періоду у Львові (2013)
Кривошей Д. - Власть и культура Беларуси: трансформация модели взаимодействия в новейшее время (1991–2010) (2013)
Шумилович Б. - Відмовляючись від соціалізму: альтернативні простори Львова 1970–2000-х років (2013)
Жерноклеєв О. - Терціарії в підпіллі: мирянські організації УГКЦ на Прикарпатті в 70–80-х роках ХХ століття (2013)
Ігнатенко О. - Львівська мисткиня Стефанія Шабатура: сучасний погляд на кримінальну справу 1972 року (2013)
Субботін В. - Передумови легалізації Греко-Католицької Церкви в УРСР на зламі 80–90-х років XX століття (2013)
Луцький О. - Інститут суспільних наук АН УРСР у другій половині 80-х – на початку 90-х років ХХ століття: пошуки нових орієнтирів (2013)
Сімків О. - Діяльність Української Гельсінської спілки в царині формування історичної пам’яті (1988−1990) (2013)
Батюк Т. - Святкування ювілеїв Львівської академічної гімназії в діаспорі у другій половині XX століття (2013)
Муравський О. - Виборча кампанія 1990 року до Верховної Ради УРСР та місцевих органів влади: особливості Західноукраїнського регіону (2013)
Апальков М. - Військова призовна кампанія 1990–1991 років на Львівщині в контексті діяльності Львівської обласної ради першого демократичного скликання (2013)
Курас А. - Національна безпека України: зовнішньополітичний аспект (2013)
Баранник В. В. - Нумерация связных двоичных структур в двумерном полиадическом пространстве, Слободянюк А. В. (2008)
Барсов В. И. - Методы сжатия табличных цифровых данных в модулярной арифметике (2008)
Бархударян М. В. - Аналіз математичного апарату визначення якості функціонування суміщених радіотехнічних систем в умовах впливу загальних неузгоджень (2008)
Батуринський М. П. - Оптимізація просторового розміщення на місцевості обзорної РЛС як елементу системи радіолокаційної розвідки, Свистунов Д. Ю. (2008)
Белевщук Я. О. - Методи розрахунку характеристик розсіяння антен наземних засобів протиповітряної оборони в сантиметровому діапазоні (2008)
Бескоровайный В. В. - Эвристическая процедура для методов оптимизации топологии систем с радиально-узловыми структурами, Соболева Е. В. (2008)
Бодянский Е. В. - Непозиционное кодирование в задачах нейросетевого прогнозирования временных рядов, Удовенко О. С. (2008)
Віткін Л. М. - Комп’ютерний синтез та дослідження імітаційних моделей експлуатації ЗВТ, пристосованих до реальних умов застосування, Ігнаткін В. У., Литвиненко В. А. (2008)
Войтов В. А. - Методика оценки остаточного ресурса главного редуктора транспортно-боевого вертолета, Чернявский В. Н. (2008)
Жилин Е. И. - Обнаружение изображений космических объектов в системах распределенной обработки результатов астрофизических исследований (2008)
Кандрачук И. В. - Расчет звукового поля, формируемого системой цилиндрических пьезокерамических преобразователей и экрана (2008)
Катков К. А. - Способ определения координат потребителя спутниковой радионавигационной системы при использовании трех навигационных космических аппаратов и псевдоспутника в центре Земли, Колезнев И. А., Петров Н. Г. (2008)
Качур Л. Н. - Синтез недвоичных дискретных сигналов с улучшенными свойствами и оценка их параметров (2008)
Кашаев И. А. - Аспекты реализации имитационного тренажера штурмана самолета АН-26Ш, Смык С. И., Пугачёв Р. В., Петров В. Н. (2008)
Кучук Г. А. - Асимптотический анализ очередей высокоскоростных телекоммуникационных сетей, Можаев А. А., Коваленко А. А. (2008)
Логвиненко М. Ф. - Моделювання дії джерел завад в дискретних бінарних каналах зв’язку, Під'ячий Г. Ю., Світличний В. А. (2008)
Лукин В. В. - Визуальное качество зашумленных оптических изображений при их сжатии с потерями, Пономаренко Н. Н., Зряхов М. С., Кривенко С. С. (2008)
Минервин Н. Н. - Влияние флуктуаций фронта помеховой волны на эффективность ее подавления корреляционным компенсатором в радиотехнических системах приморского базирования, Карлов В. Д., Петрушенко Н. Н., Лукашук Е. В., Луковский О. Я. (2008)
Орлов С. В. - Метод расчета нестационарного температурного поля сферического обтекателя антенны перспективных сверхзвуковых летательных аппаратов (2008)
Полениця П. В. - Рекомендації щодо удосконалення управління артилерією загальновійськової частини в умовах оборони морського узбережжя під час застосування противником РЕП, Трофименко П. Є., Коплик І. В., Сорокоумов Г. В. (2008)
Пантелеева И. В. - К вопросу о необходимости использования автоматического повторного включения элементов электрических сетей, Немченко Н. П. (2008)
Полянский А. С. - Динамическая нагруженность силовой передачи тяговой гусеничной машины при трогании с места, Хворост А. Г. (2008)
Приходько С. И. - Метод блокового частотного декодирования сверточных кодов, Штомпель Н. А., Бушримас А. В. (2008)
Репнікова Н. Б. - Синтез цифрових систем управління з ПnД-регуляторами, Федулова В. Ю., Богодьорова Т. Я. (2008)
Ругаль А. І. - Автоматизація ремонту батарей складеної конструкції з використанням комп'ютерних систем символьної математики, Жилін В. А. (2008)
Семенов С. Г. - Дослідження особливостей та методів захисту інформаційних комп’ютерних мереж від СПАМ, Гриньов Д. В., Малишев О. А. (2008)
Смирнов А. А. - Анализ и сравнительное исследование перспективных направлений развития цифровых телекоммуникационных систем и сетей, Босько В. В., Мелешко Е. В. (2008)
Тімочко О. І. - Визначення параметрів, що впливають на вибір метода наведення винищувача на повітряну ціль, Королюк Н. О., Науменко М. В., Бакуменко Б. В. (2008)
Харченко В. С. - Модель информационно-технического состояния компьютерной системы, Одарущенко О. Н. (2008)
Антоненко Н. С. - Методы и устройства защиты радиотехнических систем от мощных электромагнитных излучений, Сачук И. И. (2008)
Антощенков В. Н. - Математическое моделирование разгона сельскохозяйственного агрегата с активными рабочими органами, Шевченко И. А. (2008)
Маковейчук О. М. - Методи математичної морфології, Худов Г. В. (2008)
Паржин Ю. В. - О фундаментальном свойстве невыразимости репрезентативных формальных систем (2008)
Андрощук О. С. - Підтримка прийняття рішень з управління органами охорони державного кордону на основі правил (2008)
Киселёва Я. Г. - Методология и инструментальные средства создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений в приложении к задачам предупреждения и ликвидации лесных пожаров (2008)
Кустов М. В. - Исследование огнетушащей эффективности эмульсий на основе воды с добавками электролитов, Калугин В. Д. (2008)
Вишняк В. Ю. - Структурный анализ агротехнологий в растениеводстве, Лебедев С. А. (2008)
Дорохов А. В. - Нечетко-множественное моделирование при принятии логистических решений на фармацевтическом рынке (2008)
Дубницький В. Ю. - Визначення параметрів виробничої функції із сталою еластичністю заміни, Самородов Б. В. (2008)
Котов А. С. - Метод анализа комплексного плана научно-технического проекта, Косенко В. В., Завизиступ Ю. Ю. (2008)
Лисенко Д. Э. - Методы многокритериального оценивания при принятии решений по управлению социальными объектами, Пономаренко В. П., Лисенко Э. В. (2008)
Краснобаев В. А. - Метод экспресс-диагностки оценки тяжести состояния пострадавших с тупыми травмами поджелудочной железы, Нессонова М. Н. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Ляска В. - Між Прагою, Києвом та Ґнєзно. Zeriuane/zuireani "географа баварського”: до проблеми етнопотестарних структур Волині у ранньому Середньовіччі (2014)
Вілкул Т. - "В лѣто 6360. Поча ся прозывати руская земля”. Початковi статтi повісті временних літ та новгородського літопису (2014)
Шаповалов Г. - "…Прийшов Святослав у пороги…” (2014)
Забашта Р. - Фресковий образ святого Онуфрія великого в Софії Київській: історико-іконографічний вимір (2014)
Мусин А. - Анна Киевская: между историографией и историей (2014)
Чугаєва І. - Давньоруський Любеч на сторінках літописів (2014)
Савицький В. - Нагрудні мініатюрні хрести та підвіски з хрестами Княжої Доби у збірці Любомльського краєзнавчого музею (2014)
Скочиляс І. - Поліптихи владик Володимирської та Галицької єпархій Княжої Доби. Спроба реконструкції за "рукописом Кишки” та сфраґістичними пам’ятками (2014)
Федунків З. - Городище Княжої Доби Чернелиця ІV: результати попередніх досліджень, Поліщук Л., Нагірний В. (2014)
Терський С. - Топографія храмів Княжої Пересопниці (2014)
Пилипчук Я. - Історичні фантоми на берегах Меотиди та Понту (ХІІ–ХІІІ століття) (2014)
Бойко В. - Бойові та похідні порядки галицького і волинського військ у XIII–XIV століттях (2014)
Стасюк А. - Участь Ордену францисканців у переговорах Романовичів з папством у 40-х роках ХІІІ століття (2014)
Александрович В. - Два стилі найстарших ікон Перемишля (2014)
Бубенок О. - Коли і хто заснував місто Черкаси? (2014)
Паршин І. - Чи було папське посольство до Галицько-Волинської держави на початку XIV століття? (2014)
Івашко Р. - Становлення Римо-католицької єпископської та митрополичої катедр у королівстві Русі в середині XIV – на початку XV століття (2014)
Sperka J. - Panowie z zubrzy. Z dziejów szlachty ruskiej pochodzenia śląskiego w XV wieku (2014)
Гупало В. - Історія дослідження городища літописного Звенигорода і його околиць у ХІХ столітті (2014)
Войтович Л. - Спірні питання Галицько-Волинської історії: відкриття дискусії (2014)
Папа І. - "Переуявлення” Старокиївської держави (2014)
Петегирич В. - Цінний каталог знахідок з археологічних досліджень літописного Червена. Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy / Červen’ – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog / Červen’ – un castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra / Червень – град між Сходом і Заходом . Каталог виставки. – Tomaszów Lubelski; Leipzig; Lublin; Rzeszów, 2012. – 449 s. + 43 tabl. (2014)
Щодра О. - Руський елемент в угорському королівстві до кінця XIV століття. Волощук М. "Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації / Відп. ред. Л. В. Войтович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – 496 с. (2014)
Горда-Цибко О. - Пам’ятки Княжої Доби на археологічно-бібліографічній виставці Ставропігійського інституту у Львові 1888–1889 років (2014)
Ковальчук Є. - Мистецтво княжої Волині на сторінках нового видання "Історії українського мистецтва” (2014)
Анотації (2014)
Абызова Л. В. - Власть и общественное сознание: манипулятивные возможности демократии (2014)
Айтов С. Ш. - Когнітивна парадигма синергетики та пізнавальні підходи історичної антропології (2014)
Андреева О. Н. - Онтологические основания культуры в контексте трансцендентального коституирования бытия (2014)
Андруцька Я. В. - Страх як екзистенційна основа філософських поглядів мислителів епохи Київської Русі (2014)
Афанасьєв О. І. - Пояснення в гуманітаристиці: суб’єктивність, наративність, науковість (2014)
Басич Ю. М. - Сучасний танець та місце традиційної танцювальної символіки в українській хореографії (2014)
Боревой М. Б. - Критические размышления об украинском гуманитарном образовании в условиях глобализации (2014)
Борисова Ю. В. - Привилегии в системе социального неравенства: этико-философский и правовой аспекты (2014)
Бугайов В. І. - Сучасні символи в контексті ноосферної концепціїї "минуле - теперішнє - майбутнє" В.Вернадського (2014)
Волинець О. О. - Антропологічні засади соціальної доктрини католицизму (2014)
Гладій А. Л. - Філософія впливу кіберпростору на психологічні властивості сучасних суспільств (2014)
Доній Н. Є. - Самотність як територія ризику суспільного життя людини (2014)
Дрогунов С. В. - Истина в эволюционной эпистемологии: триединий подход к проблеме анализа и интерпретации (2014)
Дубініна В. А. - Філософська концептуалізація систем освіти Китаю (2014)
Журба М. А. - Віртуальна реальність релігії (2014)
Ібрагімов М. М. - Філософсько-світоглядна парадигма в подоланні кризи у теорії фізичної культури і спорту (2014)
Карпова С. Г. - Кризисное мышление российской религиозной философии конца XIX – начала ХХ века (2014)
Кобетяк А. Р. - Трансформація конфесійної структури українського суспільства та ризики міжцерковних конфліктів (2014)
Левченко А. В. - Закони діалектики в контексті синергетичної парадигми розвитку (2014)
Личковах В. А. - Софіологія Сергія Кримського на тлі української філософії етнокультури (2014)
Макогонова В. В. - Про роль літератури в історії російської філософії (досвід рефлексії вітчизняних мислителів першої половини ХХ сторіччя) (2014)
Малахова О. М. - Цінності культури в умовах глобалізації (2014)
Мацышина И. В. - Меланхолия как контроль над эмоциями (2014)
Мелещук А. А. - Відмінності в синтезі західницьких та слов’янофільських ідей в історіософії Ф.Достоєвського та Вол.Соловйова (2014)
Окороков В. Б. - Дискурсивные игры богов и антропологические формы именования (2014)
Осетрова О. О. - Н. А. Бердяев: экзистенциально-психоаналитический аспект исследования феномена самоубийства (2014)
Писная Ю. В. - Смысл жизни и самоубийство: кореляция понятий в российськой философской мысли XIX – первой половины XX веков (2014)
Райхерт К. В. - Чарльз Вильям Моррис и прагматика логики (2014)
Рославіцька Х. Р. - Духовність як основа гуманістичного ідеалу у творчості Лесі Українки (2014)
Русул О. В. - Свобода самореалізації в умовах інформаційного суспільства (2014)
Тимо О. С. - Відношення до Іншого у філософії Е.Левінаса: паралелі з духовною традицією іудаїзму (2014)
Філяніна Н. М. - Пізнання та цінування природи в контексті екологічної та антропологічної кризи (2014)
Чечельницкий А. В. - Проблема рациональности в современном обществе (2014)
Шаталович А. М. - Переосмысления католической концепции брака в контексте аджорнаменто (2014)
Більовський О. А. - Національна безпека як предмет соціально-філософського аналізу (2014)
Джилавян А. С. - Внутриполитические эфекты реализации неоосманской внешней политики Турции (2014)
Докаш О. Ю. - Кадрова політика формування органів влади та управління західних областей УРСР на завершальному етапі Другої Світової війни в контексті ефективності політичного функціонування сталінського тоталітарного режиму (2014)
Іщенко І. В. - Політичні інститути в умовах нестабільності: аксіологічні складова (2014)
Ключник Р. М. - Локальное измерение политических кризисов (2014)
Козачук О. О. - Політика США щодо індіанців у 20-ті - 60-ті рр. ХХ ст. (2014)
Кондратенко О. Ю. - Цілі та засоби забезпечення російського "м’якого впливу" на євразійському просторі (2014)
Конон Н. Є. - Особливості функціонування неурядових організацій України (на матеріалах дослідження Творчого центру Каунтерпарт) (2014)
Кузеванов В. М. - Политологические проблемы трагической взаимосвязи духовной культуры и украинского революционного марксизма (2014)
Осадчук І. Ю. - Політична культура суспільства як чинник президенціалізації напівпрезидентських систем правління у Білорусі (1996-2013) та Казахстані (1995-2013) (2014)
Пилипенко О. В. - Громадські рухи як чинник динамізації суспільних трансформацій (2014)
Пуйо Г. І. - "Європа-фортеця" як різновид європейської імміграційної політики (2014)
Сенкевич Г. А. - Соблюдение политической корректности как один из способов проявления толерантности (2014)
Толочко О. В. - Многопартийность: сущность, предпосылки возникновения и функциональная специфика (2014)
Третяк О. А. - Партійно-ідеологічні засади публічної сфери політики: відстоювання позицій чи монологічне навіювання? (2014)
Ворчакова І. Є. - Регіональний лобізм як один з демократичних інститутів політичної системи США (2014)
Закіров М. Б. - П. Б. Струве: свобода еволюції під контролем міри (2014)
Полянська В. Ю. - Політична практика в Латинській Америці крізь призму політико-естетичного підходу (2014)
Борисова В. О. - Мультиплікатори розвитку громадянського суспільства в Україні (2014)
Величко О. Н. - Проблемные вопросы целостности терминологических подсистем международного словаря по метрологии, Гордиенко Т. Б. (2009)
Дойников А. С. - Презентация РМГ 91 – 2009 "ГСИ. (2009)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений: эволюция нормативной базы и основных подходов, Водотыка С. В. (2009)
Малецкая О. Е. - Разработка методологических основ оценивания неопределенности измерений при калибровке средств измерительной техники, Москаленко М. В., Олейник А. Е., Прокопов А. В. (2009)
Варша З. Л. - Функция сдвинутого косинуса – альтернатива нормальному распределению, Корчински Е. М. (2009)
Дорожовець М. М. - Проблеми практичного опрацювання результатів спостережень при їх взаємній кореляції (2009)
Захаров И. П. - Особенности оценивания неопределенности измерения при выражении входных величин в децибелах, Шевченко Н. С. (2009)
Игнаткин В. У. - Оценивание неопределенности при выборе оптимального количества измерений и класса точности средств измерительной техники, Виткин Л. М., Литвиненко В. А., Белый О. И. (2009)
Коцюба А. М. - Парадокс з аномально високим значенням коефіцієнту кореляції під час розрахунку сумарної стандартної невизначеності (2009)
Кошевая Л. А. - Неопределенность результатов испытаний. (2009)
Мельник С. И. - Теоретико-информационный подход к анализу измерительных данных и оценке их неопределенности (2009)
Novikov V. V. - Some considerations about validity of a Monte-Carlo method for evaluating measurement uncertainty, Timoshenko Yu. A. (2009)
Сергиенко М. П. - Неопределенности динамических характеристик при их взаимном пересчете (2009)
Яремчук Н. А. - Анализ методов оценивания неопределенности косвенного измерения при нелинейности модельного уравнения, Галёвская М. В. (2009)
Доброва В. Е. - Валидация методики изучения влияния дестабилизирующих факторов на модели костного мозга крыс, Должикова Е. В., Колесник Е. С., Степанова Е. А. (2009)
Иванен Р. И. - Оценка расширенной неопределенности результатов межлабораторного эксперимента по методу спектрального анализа никеля по ГОСТ 6012 (2009)
Латипов В. Б. - Оценивание неопределенности результатов измерения теплопроводности влажных текстильных материалов, Хакимов О. Ш. (2009)
Maksimov I. - pH traceability system in Japan, Ohata M., Hioki A., Chiba K. (2009)
Полищук А. А. - Применение основных способов оценки неопределенности измерений в практике химической лаборатории, Мозолевская Т. Н., Полищук К. А. (2009)
Пономарев Ю. В. - Неопределенность измерения основных параметров нестационарного газового потока в измерительном трубопроводе газоизмерительной станции, Назаренко Ю. В., Борисенко В. П. (2009)
Азаров А. В. - Метод статистического моделирования при изучении влияния расширенной неопределенности на риски заказчика и изготовителя метрической резьбы, Войчишен А. Л., Корсун В. И., Пацера С. Т. (2009)
Безрук В. М. - Совместное обнаружение, пеленгование и распознавание радиоизлучений с учетом неопределенности измерений параметров сигналов, Чеботов А. В. (2009)
Кадацкая О. И. - Исследование неопределенности измерения однократных временных интервалов метода пакетного совпадения (2009)
Мельник С. И. - Оценка предельной разрешающей способности в микроволновой сканирующей микроскопии, Слипченко Н. И. (2009)
Жарко Ю. Г. - Оценивание неопределенности измерений при определении уровня радиоэлектрических помех, вызываемых системами зажигания автотранспортных средств, Захаров И. П., Слипченко Е. Н., Сорока Е. П. (2009)
Зиньковский В. Н. - Оценивание неопределенности измерения мультиметра на базе цифровой обработки сигналов, Крюков М. А., Руженцев И. В., Сакало С. Н. (2009)
Князев В. В. - Анализ составляющих бюджета неопределенности результатов метрологической аттестации эталона РЭМП (2009)
Руженцев И. В. - Уменьшение неопределенности измерений параметров СВЧ-сигналов, Козлов Ю. В., Копоть М. Н. (2009)
Стадник Б. І. - Термоелектричні перетворювачі., Яцишин С. П. (2009)
Surdu M. N. - Peculiarities of the uncertainty determination for vector quantities reproduction and transfer, Lameko А. L., Akhmadov S. A., Surdu D. M. (2009)
Туз Ю. М. - Похибки та невизначеність еталону одиниці електричної напруги від 0,001 до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц, Добролюбова М. В., Артюхова Ю. В. (2009)
Belousov V. I. - Necessity and feasibility of inter-universitiesknowledge generation base for research and education in general and fundamental physics, Degtyarev I. I., Ezhela V. V., Zenin O. V., Kiyanov Yu. V., Larin V. N., Lugovsky K. S., Lugovsky S. B., Tikhonin F. F., Tkachenko N. P. (2009)
Пашкевич І. Д. - Впровадження оцінювання невизначеності вимірювань в метрологічних та вимірювальних лабораторіях Збройних Сил України, Шевкун С. М. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Болгов Н. - К истории средневекового Боспора (2013)
Диба Ю. - Літописні свідчення про заснування міста Володимира наприкінці Х століття: Володимир на Лузі чи Владімір на Клязьмі? (2013)
Гаврилишин М. - Київський слід у біографії англійського принца Едварда вигнанця (2013)
Волощук М. - Iobagio zubuzlaus de villa checher castri de ung, онуки боярина Судислава та проблема етнічної ідентифікації населення східних комітатів Угорщини в ХІ–ХІІІ століттях (2013)
Могаричев Ю. - О "Крымской Хазарии” в XI–XII веках (2013)
Миська Р. - Звенигород на Дністрі: історіографічний міф чи літописне місто (2013)
Селицкий А. - Фрески святых князей-мучеников в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке (2013)
Баран О. - Мешканці міських осередків у системі управління Галицько-Волинської держави (2013)
Adamovyč V. - Rus v českych kronikach 13–14 storočia (2013)
Ляска В. - Districtus podhorayensis: до проблеми територіальної організації Галицько-Волинського порубіжжя у XIII–XIV століттях (2013)
Jusupović A. - Bojar czy książę? "Uzurpacje” Wołodysława kormiliczicza w narracji kroniki Halickowołyńskiej (2013)
Войтович Л. - Відносини галицько-волинських князів з Литвою (2013)
Паславський І. - Римська політика князя Данила Романовича в 30-х роках ХІІІ століття (2013)
Buko A. - Rezydencja książęca na "Wysokiej Gorce” w Chełmie w świetle wynikow badań archeologicznych z lat 2010–2012, Dzieńkowski T., Gołub S. (2013)
Майоров О. - Коли й вiд кого князь Данило Романович відібрав Дорогичин? (2013)
Грущинський Я. - Тевтонсько-польська війна 20–40-х років ХІV століття і королівство Русі (2013)
Гарді Д. - Кілька нових зауважень до походу угорського палатина Віллерма Другета "in ruteniam” навесні 1340 року (2013)
Білялов С. - Хаджі-герай – перший кримський хан (2013)
Лисейко Я. - Міграція руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття (2013)
Папа І. - Проблеми Княжої Доби на сторінках журналу "Rossica Antiqua” (2013)
Лісін Д. - Українська та зарубіжна історіографія про вплив вікінгів на розвиток ранньої державності у сусідніх народів на прикладі ірландського суспільства (2013)
Терський C. - Історико-археологічне вивчення літописної пересипниці (2013)
Гордієнко Д. - "Слово о полку Ігоревім” на сторінках часопису "Сіверянський Літопис” (1995–2012) (2013)
Александрович В. - Не зовсім звичайна монографія "незвичайного князя” Майоров О. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич, володар, воїн, дипломат: У 2 т. – Біла Церква, 2011. – Т. 1–2 (2013)
Войтович Л. - Портрет князя Володислава Опольського на повний зріст. Sperka J. Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401). – Krakow, 2013. – 508 s. (2013)
Анотації (2013)
Лепіх Я. І. - Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. Стан і перспективи, Литовченко В. Г., Сминтина В. А. (2014)
Ткач М. В. - Роль двофотонних електронних переходів у роботі квантових лазерів, Сеті Ю. О., Бойко І. В., Паньків М. В. (2014)
Гордиенко Ю. Е. - Основы высоколокальной СВЧ сенсорики, Бондаренко И. Н., Лепих Я. И., Проказа А. М. (2014)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: роль електростатики й контактів у концепції "знизу – вгору", Стріха М. В. (2014)
Препелиця Г. П. - Хаотична динаміка нелінійних процесів в атомних і молекулярних системах в електромагнітному полі і напівпровідникових та волоконно-лазерних пристроях: нові підходи, одноманітність і краса хаосу, Глушков О. В., Лепiх Я. I., Буяджі В. В., Терновський В. Б., Заїчко П. О. (2014)
Литвиненко В. Я. - Квантова ефективність, оптичні і рекомбінаційні втрати в тонкоплівкових сонячних елементах на основі Cu(In,Ga)Se2, Косяченко Л. А., Маслянчук О. Л. (2014)
Микитюк Т. І. - Оптимізація оптичних характеристик тандемного сонячного елемента CdMgTe/Cu(In,Ga)Se2, Косяченко Л. А., Mathew X., Фодчук І. М., Кульчинський В. В., Маслянчук О. Л. (2014)
Дудченко О. Є. - Біосенсори для визначення деяких найпоширеніших вуглеводів, Пєшкова В. М., Солдаткін О. О., Дзядевич С. В. (2014)
Борщак В. А. - Дослідження компонентного складу шарів сенсорної структури CdS-CuxS, Сминтина В. А., Бритавський Є. В. (2014)
Маркіна О. М. - Термографічне дослідження телевізійної відеокамери з ПЗЗ-матрицею, Дунаєвський В. І., Маслов В. П., Качур Н. В. (2014)
Персоналії. До 80-ліття Стахіри Йосипа Михайловича (2014)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2014)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2014)
Зданевич Л. - Використання кейс-стаді як інтерактивного методу взаємодії в процесі підготовки майбутніх вихователів (2014)
Войтович І. - Використання синергетичного підходу у навчанні майбутніх учителів інформатики (2014)
Оршанський Л. - Проблеми, пріоритетні напрями та завдання вітчизняної професійної освіти (2014)
Хоменко В. - Дослідження загальнонаукових підходів до побудови моделей змісту навчання в ракурсі розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Савченко М. - Модель гендерного виховання дітей старшого дошкільного віку (2014)
Онофрійчук Л. - Ретроспектива проблеми підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2014)
Бартків О. - Суб’єктність педагога: теоретичний аналіз проблеми, Дурманенко Є. (2014)
Терещук Д. - Стратегії ведення переговорів як необхідна складова змісту навчання міжкультурної компетентності студентів європейського вишу (2014)
Кошелєв О. - Проведення ділових ігор при вивченні курсу "Основи наукових досліджень” (2014)
Лучкевич В. - Розвиток франкомовної граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей, Паньків У. (2014)
Карапузова Н. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної роботи з математики (2014)
Павленко Л. - Методика розв’язання прикладних задач з використанням комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних (2014)
Скрипченко І. - Використання тренажерів, що імітують скальний рельєф для підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту на практичних заняттях з дисципліни "Туризм” (2014)
Сеньків С. - Закономірності сполучуваності п’ятьох приголосних фонем в інтервокальній позиції (2014)
Чернєга О. - Модель формування професійної компетентності бакалавра-викладача практичного навчання в галузі економіки у вищому навчальному закладі (2014)
Жигірь В. - Напрями удосконалення професійної підготовки менеджера освіти у ВНЗ (2014)
Зайченко Н. - Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю у країнах Латинської Америки: соціальні виклики, особливості розвитку (2014)
Левицька Л. - Домашнє читання як складовий компонент навчання іноземної мови в середній школі (2014)
Смалиус Л. - Інноваційні освітні технології у фаховій підготовці майбутніх психологів (2014)
Красильникова Г. - Класифікація моделей моніторингу якості складових педагогічної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах (2014)
Грушева А. - Результати діагностики рівнів значущості управлінської компетентності у майбутній професійній діяльності економістів (2014)
Скварок О. - Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання у вищій школі як шлях до формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя (2014)
Кізин І. - Використання концептуальних положень та ідей Едварда Жарського у сучасній педагогічній практиці (2014)
Швачка Л. - Умови розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Мисик О. - Педагогічна практика як чинник формування фахової компетентності у майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2014)
Бобак О. - Засади сімейного виховання дошкільників в Україні у ІІ-й половині ХХ ст (2014)
Михаць Р. - Музично-сценічна творчість Михайла Вербицького (до 200-от літнього ювілею композитора), Михаць М. (2014)
Редчук Р. - Сучасний погляд на проблему формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій (2014)
Матвійчук Л. - Теоретичні підходи до проблеми фахової підготовки засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Курилович А. - До питання дослідження екологічного виховання молодших школярів (друга половина XX ст. ) (2014)
Суділовська М. - Освітня діяльність Дмитра Чижевського: празький період (2014)
Марко М. - Теоретичні засади формування математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування освіти (2014)
Омельчук О. - Використання методу творчих проектів у профільному навчанні старшокласників художнього оброблення матеріалів (2014)
Немченко С. - Особливості підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління (2014)
Кугай Н. - До питання про методологічну компетентність майбутнього вчителя математики (2014)
Колесник І. - Теоретико-методологічні аспекти педагогічної системи А. С. Макаренка (2014)
Гончарова С. - Вивчення теми "Наближені методи розв’язання рівнянь і нерівностей” на факультативних заняттях з математики в школі, Конопля В. (2014)
Кошелєв П. - Структура особистості управлінської організованості керівників ЗНЗ (2014)
Стасєв Ю. В. - Метод визначення та усунення похибок у системах космічного зв'язку та управління (2009)
Пєвцов Г. В. - Теоретичні основи побудови автоматичної багатопозиційної радіолокаційної системи виявлення – функціонального ураження радіоелектронних засобів аеродинамічних цілей, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Резніченко А. І. (2009)
Баранник В. В. - Метод сборки изображений на основе структурного двоичного декодирования архитектурных кодовых конструкций, Слободянюк А. В. (2009)
Барсов В. И. - Метод обнаружения и исправления ошибок в модулярной арифметике (2009)
Батуринський М. П. - Оцінювання якості виявлення та супроводження засобами активної радіолокації аеродинамічних об’єктів з урахуванням особливостей їх конструкції та параметрів польоту, Свистунов Д. Ю. (2009)
Гнатюк Д. В. - Использование шейдеров в 3D программировании при создании собственных алгоритмов визуальных эффектов, Холодная З. Б. (2009)
Голян Н. В. - Программные средства автоматизированного проектирования пропорционально-интегрально-дифференциальных регуляторов, Шабанов-Кушнаренко Ю. П. (2009)
Гризо А. А. - Аналіз стану й перспектив розвитку засобів вогневого ураження РЛС РТВ, Невмержицький І. М., Купрій В. М., Пантус П. В. (2009)
Иванов В. К. - Мобильный комплекс для исследования радиолокационных характеристик полей сельскохозяйственных культур, Марыкивский О. Е., Силин А. О. (2009)
Казаков Е. Л. - Анализ целесообразности использования ложных целей для прорыва противоракетной обороны противника оперативно-тактическими ракетами, Казаков А. Е. (2009)
Кандрачук И. В. - Взаимодействие плоской акустической волны с антенными решетками с экранами (2009)
Каракулов А. Н. - Фрактальное сжатие изображений в градациях серого с использованием модифицированного генетического алгоритма, Удовенко С. Г. (2009)
Карлов В. Д. - Влияние числа элементов в антенной решетке на изменения коэффициентов отражения в СВЧ трактах взаимными связями излучателей, Петрушенко Н. Н., Свитенко Н. И. (2009)
Кононов В. Б. - Аналіз методів оцінювання економічної ефективності стандартизації, Коваль О. В. (2009)
Краснобаев В. А. - Основы методики повышения эффективности использования ресурсов цифровых сетей передачи данных интегрированного обслуживания, Савченко С. В. (2009)
Кузнецов А. А. - Вероятностная модель синтеза нелинейных узлов замен блочных симметричных криптографических средств защиты информации, Московченко И. В. (2009)
Кучук Г. А. - Обзор подходов к выбору временных шкал при проведении анализа очередей, Можаєв О. О., Коваленко А. А. (2009)
Макеев В. И. - Метод расчета характеристик рассеивания неуправляемых вращающихся и оперенных реактивных снарядов, Грабчак В. И., Трофименко П. Е., Пушкарев Ю. И. (2009)
Малышенко Ю. И. - Функция распределения дождевых капель по размерам для миллиметрового и терагерцового диапазонов радиоволн, Роенко А. Н. (2009)
Олейник Ю. А. - Влияние силы ветра на отклонение ракеты от точки цели, Кожушко Я. Н., Балабуха А. С. (2009)
Ольховиков С. В. - Определение параметров химических источников тока частотным методом (2009)
Пантєлєєва Н. М. - Порівняльний аналіз складності реалізації методу додавання на основі взаємної компенсації переносів, Рудницький В. М., Бєсєдіна С. В. (2009)
Пантєлєєва І. В. - До питання дослідження методів оцінки параметрів електричних сигналів електроенергетичних об’єктів, Сотніков О. А. (2009)
Певнев В. Я. - Анализ протоколов многоадресной аутентификации без обеспечения неотрекаемости, Торяник В. В., Торяник Е. В., Халимов Г. З. (2009)
Поляков В. П. - Информационная технология компрессирования цветоразностных изображений на основе выявления апертур, Калашник Д. Н. (2009)
Репнікова Н. Б. - Застосування пакета MatLab для побудови моделей та дослідження оптимальних по швидкодії систем управління, Сідорова Т. М., Архипенко В. О., Петрухно О. В. (2009)
Рубан И. В. - Методологические основы идентификации модели для решения задачи сегментации изображений в переменных условиях получения данных, Смеляков К. С., Науменко Н. И. (2009)
Сиора А. А. - Концепция создания системы обработки информации и управления объектами критического применения на основе использования модулярной системы счисления, Харченко В. С., Краснобаев В. А. (2009)
Супрун Т. C. - Компараторная идентификация динамических линейных систем, описываемых семействами предикатов (2009)
Тарасюк О. М. - Анализ избыточности протоколов стека TCP/IP, Горбенко А. В., Газал М. С. (2009)
Ясинский Ю. А. - Разработка системы мониторинга низковольтных асинхронных электродвигателей, Левандовский М. В., Минко А. Н. (2009)
Голованова М. А. - Информационная технология определения границ эффективности вариантов технологических процессов в условиях неопределенности исходных данных (2009)
Груздо И. В. - Повышение качества программного проекта за счет управления рисками (2009)
Тупкало С. В. - Язык процессного бизнес-моделирования ЯМТ(TML), Тупкало В. Н. (2009)
Віткін Л. М. - Розроблення ефективної методики створення адаптивних навчальних курсів в рамках освітньої корпоративної інтегрованої системи управління, Лемешко Т. А. (2009)
Сеченко М. Ю. - Автоматизація проектування документообігу учбового процесу, Голян В. В., Калиниченко О. В. (2009)
Сидоренко І. І. - Практична спрямованість на заняттях з вищої математики як засіб розвитку пізнавальної активності курсантів (2009)
Бондаренко А. О. - Метод створення тонкоплівочного термокомпенсаційного тензоперетворювача, Коновченко О. О. (2009)
Важинская А. А. - Структура измерений в интегральных сетях массового обслуживания (2009)
Гаценко А. С. - Аналіз аналогових генераторів синусоїдних сигналів, Ніколенко О. М. (2009)
Лисечко В. П. - Компенсація надлишкового шуму у волоконно-оптичному гіроскопі з відгалуджевачем типу 3х3, Шевцов Є. П. (2009)
Макогон О. А. - Нові інформаційні технології у розвитку систем зв’язку, Зверєв С. М. (2009)
Олійник А. С. - Метод вимірювання частоти з проміжним перетворенням напруга-частота, Юрченко В. М. (2009)
Рыгина В. Е. - Разработка рекомендаций по формированию цветового окружения военнослужащих для снижения их психологического напряжения (2009)
Сейтасанов С. Е. - Аналіз електромагнітних перешкод вимірювальних приладів, Романюк Д. І. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Більчук В. М. - Методичні підходи забезпечення переваги в операції при прийнятті рішення на її управління в умовах визначенності та невизначеності (2009)
Баранов В. Л. - Методика синтезу ШІМ-управління виконавчим двигуном силового слідкувального приводу, Молодецький Б. В. (2009)
Брежнев Е. В. - Метод прогнозирования оценки риска с использованием нечеткого вывода, Адаменко А. А. (2009)
Вовк А. И. - Метод анализа сигналов на выходае канала фазового детектирования когерентно-импульсной РЛС на фазовой плоскости с использованием сигнатур метрического порядка, при распознавании типа движущихся целей, Фатеев А. С., Пащенко Р. Э. (2009)
Войтович С. А. - Формалізований опис знань про процес відбору джерел вогневих засобів Повітряних Сил, Литвиненко М. І., Павленко М. А. (2009)
Гороховатский В. А. - Исследование мер структурного соответствия компонентных объектов (2009)
Дуденко С. В. - Алгоритм быстрого преобразования Фурье Гуда-Томаса в конечных полях для усеченного вектора, Алексеев С. В., Добровольский В. В. (2009)
Журавський Ю. В. - Оцінювання ефективності радіоподавлення систем радіозв’язку в умовах невизначеності координат приймачів (2009)
Звиглянич С. Н. - Оценка качества телекоммуникационной сети, Изюмский Н. П., Шокин М. Г. (2009)
Иванец М. Г. - Метод определения пространственно-временных характеристик облучателя короткоимпульсной зеркальной антенны, Иванец Г. В., Литовченко Д. М., Власик С. Н. (2009)
Карлов В. Д. - Возможности применения непараметрических методов обнаружения маневра цели, Петрушенко Н. Н., Челпанов А. В. (2009)
Ковкін В. В. - Розпізнавання повітряних об'єктів в системах підтримки прийняття рішень (2009)
Ломоносов С. Е. - Анализ критерия оценки точности сопровождения группировки разведывательных космических аппаратов при малопунктной системе измерительных средств контроля космического пространства (2009)
Мартинчук О. О. - Методика вибору поляризаційного режиму роботи радіолокаційного засобу розвідки повітряного простору в залежності від сигнально-завадової обстановки, Флоров О. Д., Гребенюк О. П. (2009)
Обод И. И. - Синтез квазиоптимального обнаружителя трасс воздушных объектов запросными системами наблюдения единой информационной сети, Заволодько А. Э. (2009)
Пащенко Р. Е. - Аналіз рухомих іоносферних збурень, які викликані стартом ракети-носія, з використанням показника Херста, Карлов Д. В., Медвецький С. В. (2009)
Пономаренко Н. Н. - Быстрая кластеризация в многомерном пространстве для задач поиска подобия (2009)
Прасол И. В. - Особенности проектирования цифровых слуховых аппаратов на основе речевых процессоров, Нечипоренко А. С. (2009)
Радванская Л. Н. - Метод ситуационного управления в адаптивной компьютеризированной системе тестирования обучаемых, Лещенко И. Е., Чепурная Ю. В. (2009)
Репнікова Н. Б. - Алгоритм синтезу самоналагоджувальних систем управління з моделлю, Писаренко А. В., Лобода О. В., Хомій А. М. (2009)
Сапига Н. Н. - Снижение потерь электроэнергии в энергосистеме путём замены нерегулируемых компенсирующих устройств на регулируемые, Буданов П. Ф., Захарова Т. Н. (2009)
Свистунов Д. Ю. - Способи цифрового запису та відтворення радіолокаційних сигналів оглядових радіолокаторів старого парку (2009)
Серая О. В. - Анализ немарковской системы обслуживания с отказами (2009)
Дубницкий В. Ю. - Нелинейное оценивание параметров производственной функции Кобба-Дугласа, Савченко А. А. (2009)
Криводубский О. А. - Прогнозирование процессов биосорбции серебра, Новаковская А. О. (2009)
Палагін В. В. - Адаптація методу максимізації полінома для оцінки параметрів випадкових величин за статистично залежною вибіркою, Івченко О. В. (2009)
Рудницький В. М. - Синтез математичних моделей пристроїв декодування інформації для криптографічних систем, Бабнко В. Г. (2009)
Адаменко М. І. - Теоретичні основи та методи забезпечення своєчасного виявлення надзвичайної ситуації шляхом підбору систем спостереження та сповіщення за критерієм максимальної безвідмовності (2009)
Говаленков С. В. - Применение взрывного способа для борьбы с лесными пожарами, Дубинин Д. П. (2009)
Каратаев Р. Г. - Цели и задачи системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан в пограничной сфере (2009)
Овчаренко М. И. - Комплексный мониторинг окружающей среды Андрияшевского газоконденсатного месторождения НГДУ ”Полтаванефтегаз”, Кулишова И. В. (2009)
Віткін Л. М. - Якість, як головний фактор подолання кризи, Хімічева Г. І., Зенкін А. С. (2009)
Дорохов О. В. - Визначення параметрів імітаційної моделі обслуговування покупців в аптечному закладі, Удовиченко І. К., Дорохова Л. П. (2009)
Котов А. С. - Метод прогнозирования изменений в графике работ научно-технического проекта (2009)
Титарчук А. О. - Системний підхід при створенні концептуальної моделі технологічної машини-автомата, Махинько М. В. (2009)
Чалый С. Ф. - Реорганизация бизнес-процессов при управлении социально-экономическими объектами с учетом неопределенности исходной информации, Пономаренко В. П. (2009)
Чумаченко И. В. - Формализация принципа осуществимости цели в приложении к задаче согласованного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, Витюк В. А., Лысенко А. А. (2009)
Хроніка та інформація (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Приймак В. - Гнучкість національного та регіональних ринків праці України, Ковалевич Н. (2009)
Папієв М. - Соціальний захист населення в умовах фінансово-економічної кризи в Україні (2009)
Кір'ян Т. - Формування механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи, Куліков Ю. (2009)
Баранова Н. - Удосконалення соціальних стандартів у системі соціального забезпечення, Поляк Н. (2009)
Мандибура В. - "Людський капітал": об'єктивна економічна реальність чи ідеологема? (2009)
Кушніренко В. - Капіталізація землі та перспективи формування сучасного людського капіталу в АПК України (2009)
Бондарчук К. - Основні напрями соціального захисту населення в умовах підвищення цін на споживчі товари та послуги (2009)
Воронін О. - Вклад найманих працівників у результати діяльності підприємства, Пастух О. (2009)
Новікова О. Ф. - "Людський потенціал: механізми збереження та розвитку", Амоша О. І., Антонюк В. П. (2009)
Суков Г. С. - "Управление развитием персонала на машиностроительном заводе. Теория и практика", Тупик И. Я. (2009)
Василенко В. - Кластерний аналіз забезпечення соціальними трансфертами споживчого бюджету домогосподарств, Бурлуцький С. (2009)
Кухтик Т. - Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення в умовах фінансової кризи, Ашиткова Я. (2009)
Червінська Л. - Розвиток системи матеріального стимулювання сільськогосподарської праці, Мала С. (2009)
Грішнова О. - Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв'язок з іншими формами капіталу, Полив'яна Н. (2009)
Костишина Т. - Моніторинг мотиваційного механізму на підприємствах споживчої кооперації України (2009)
Корчевна О. - Організаційно-психологічний супровід сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: комплексний підхід, Кир'янова О. (2009)
Петрова Т. - Стан та проблеми регулювання зовнішніх трудових міграцій в Україні (2009)
Терець В. - Тенденції депопуляції в Україні, її регіональні особливості та соціально-економічні наслідки (2009)
Тумакова С. - "Государственное регулирование национального рынка рабочей силы: институциональные предпосылки и направления развития" (2009)
Петрушина Т. - "Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен" (2009)
Асланова Р. - Модель совместного сосуществования цивилизаций: компаративный подход к практике Востока и Запада (2014)
Баранівський В. Ф. - Ідеології та війни в сучасному світі: огляд актуальних проблем (2014)
Бех Ю. В. - Діалектика в оцінюванні персоналу організації, Гордієнко О. О. (2014)
Бець С. М. - Філософсько-антропологічний аналіз функцій моди (2014)
Бучин А. П. - Положение человека в потребительском обществе (2014)
Волинець О. О. - Католицька церква про війну, мир і загальне благо (2014)
Дмитренко К. С. - Комунікативна раціональність і контекстуальність аргументації (2014)
Дондюк А. М. - Феноменологична редукція – когнітивна провокація чи руйнація нормативу в творчості Жоржа Перека (2014)
Захарчук О. Ф. - Капитализм в современном обществе, Ярош О. М. (2014)
Захарчук О. Ф. - Містичне і наукове в неоплатонічній концепції Ніколи Кузанського, Ярош О. М. (2014)
Ибрагимов М. М. - Спорт как манифестация "телесного образа мира" (2014)
Калуга В. Ф. - Розум як інструмент пізнання та впорядкування дійсності: його властивості (2014)
Каргаполова Є. В. - Социокультурный потенциал современного российского региона: опыт теоретического и эмпирического исследования (2014)
Кобзар І. М. - Роль метафори у створенні образів сучасного інформаційного суспільства (2014)
Крапівник Г. О. - Злочин і злочинець у культурних рефлексіях детективного жанру (2014)
Красіков М. С. - Пiдходи до визначення поняття інформаційного суспільства (2014)
Лисенко О. В. - Вселенське православ’я та його український вимір (2014)
Матвієнко І. С. - Соціально-філософська концепція Еріха Фромма (2014)
Мельник В. В. - Екзистенціал страху в посмодерністську епоху (2014)
Мовчан М. М. - Страх в онтологічному вимірі (2014)
Мудрак В. І. - Особистість в світі інформації: філософсько- соціальний аспект розвитку вищої освіти (2014)
Пасічник О. С. - Релігійна антропологія як навчальна дисципліна на пострадянському просторі (2014)
Пашковский О. С. - Формы проявления антикультового движения (2014)
Райхерт К. В. - Социология логики: понятия и эпистемологические рамки (2014)
Роєнко В. О. - Форми і сфери прояву соціальних стереотипів в умовах кіберпростору та поза його межами (2014)
Ромадикіна В. С. - Конфлікт як соціально- психологічний феномен: спроба философського осмислення його сутності (2014)
Сердюк О. О. - Соціально-філософська рефлексія феномену споживання (2014)
Соболєвський П. А. - Принцип кооперації і імплікатури спілкування як основні поняття інференційної прагматики Пола Грайса (2014)
Соколовський О. Л. - Християнська наука: суспільно-духовні витоки, особливості віровчення (2014)
Соломаха І. Г. - Віра як об’єкт філософського дискурсу (2014)
Теліженко Л. В. - Перспективи подолання антропологічної кризи: постнекласичний підхід (2014)
Титар О. В. - Концепт "глобалізація" у контексті національних і регіональних культур: Слобожанщина в глобалізованому світі (2014)
Туренко О. С. - Соціальне вчення св. Августина – вартості земного порозуміння й шляхи до ідеальної спільності (2014)
Ходус О. В. - Приватность как самостоятельная проблема и предмет научного аналіза (2014)
Чаплыгин А. К. - Колыба новой духовности или "Бермудский триугольник"?, Сук Е. Е. (2014)
Янковський С. В. - Соціально-культурні універсалії, цінності та соціокультурні світи сучасності у контексті проблеми синтезу мистецтв як феномена постмодерної культури (2014)
Асланов Е. - Хронополитический подход к процессам полмтической модернизации как новый метод анализа (2014)
Білоконь О. С. - "М’яка сила" Китаю як інструмент формування нового міжнародного порядку (2014)
Білокопитова Н. І. - Соціально-політичні паралелі тюркського та перського суспільства (2014)
Блажиєвська Р.-М. О. - Проблема Гібралтару в іспано-британських відносинах та шляхи її врегулювання (2014)
Васильченко О. М. - Війна як засіб формування ідентичності (2014)
Віннічук О. В. - Інституційний дизайн лобізму в умовах демократії (2014)
Вовк С. О. - Політичні наслідки громадянських війн: проблеми класифікації (2014)
Грушецький Б. П. - Болгарська діаспора у зовнішній політиці Республіки Болгарія (1992- 2013 рр.) (2014)
Даценко В. С. - Принципи лібералізму і проблема націотворення у політичній філософії І.П. Лисяка-Рудницького (2014)
Дзюба Р. М. - Термінологічна невизначенність практики плейсбрендингу в політичному вимірі (2014)
Емінов Р. Д. - Основні риси сучасної стратегічної політики США на пострадянському просторі: геополітичний аспект (2014)
Жувака И. А. - Институционализация международного сотрудничества в рамках геополитического проекта циркумполярной цивилизации (2014)
Заславська О. О. - Політичний ритуал як механізм втілення політичної міфотворчості (2014)
Кавилін О. А. - Політична участь як об’єкт політико-правового дослідження (2014)
Кіянка І. Б. - Латиноамериканський популізм: випадок аргентинського "перонізму" (2014)
Козак Т. М. - Теорія лінгвістичного імперіалізму як рекція на глобальне поширення англійської мови (2014)
Козьма В. В. - Добробут нації -- кючовий елемент сталого розвитку (2014)
Кондратенко О. Ю. - Геополітичний статус сучасної Росії: політико-економічний аспект (2014)
Королевська А. В. - Політична толерантність в Україні у відносинах системи "суспільство-влада" (2014)
Косяк О. Я. - Метафорична казка як елемент політичного міфу у структурі символізації політичного простору (2014)
Ланюк Є. Ю. - Естетика політичних теорії західноєвропейського Середньовіччя (2014)
Лендьел Р. - Громадянське суспільство в Україні: етнополітичний аспект (2014)
Лікарчук Д. С. - Ідеологічний фактор як чинник загострення парламентських конфліктів (2014)
Лопата М. - Особливості когабітації президента та коаліційних урядів у прем’єр-президентських системах країн Вишеградської четвірки (2014)
Машура Х. А. - Суверенітет у конституціях держав-членів Європейського Союзу (2014)
Пуйо Г. І. - Етапи формування спільної міграційної політики країн-членів ЄС (2014)
Риженкова Л. І. - Партійно-громадська взаємодія як чинник розвитку сучасних політичних партій (2014)
Семчишин С. І. - Феміністський аналіз ролі держави та суверенітету в міжнародних відносинах (2014)
Сокур О. В. - Взаємовідносини Україна - ЄС: у пошуках ідеальної моделі співпраці (2014)
Тіт О. Г. - Локальні політичні партії в Україні (2014)
Цирфа Ю. А. - Роль культурної складової зовнішньополітичної ідентичності держави в процесі формування модерної системи міжнародних відносин (2014)
Цурканова И. А. - Демократический политический процесс как фактор структурных изменений в системе исполнительной власти в современной Украине (2014)
Щолокова Г. В. - Глобалізаційний дискурс: основні риси (2014)
Ханстантинов В. О. - Належне врядування як умова формування культури толерантності (2014)
Бабенко А. В. - Прогнозирующе-диагностирующая рекуррентная нейро-фаззи сеть в задаче контроля потребления электроэнергии, Бодянский Е. В., Попов С. В., Слипченко Е. В. (2009)
Белевщук Я. О. - Застосування ідеально відбиваючих панелей і радіопоглинаючих покриттів для зниження радіолокаційної помітності наземної техніки (2009)
Белоконь Е. Н. - Вопросы применения взаимнообратных соединений резисторов, Науменко А. М. (2009)
Буданов П. Ф. - Разработка модуля программного обеспечения в автоматизированных системах контроля и учёта электроэнергии для решения задач энергосбережения, Лучков В. С., Шалыгин Д. Н., Есина Т. В., Вольпов Е. И. (2009)
Егорова О. Ю. - Анализ работы газоразрядных ламп с пускорегулирующими аппаратами разных типов, Кушнарёва Ю. Н. (2009)
Залужний Р. М. - Методологія вибору системи зв’язку для забезпечення доставки корегуючої навігаційної інформації споживачам, Пермяков О. Ю., Лаврінчук О. В. (2009)
Кадигроб С. В. - Организация технического обслуживания многоэлементной системы с учетом динамики приоритетов, Серая О. В. (2009)
Карлов В. Д. - Анализ свойств оценок ошибок фазовращателей при диагностике малоэлементных фазированных антенных решеток, Окунев О. А., Петрушенко Н. Н., Свитенко Н. И. (2009)
Катунін А. М. - Основні напрямки створення лазерних бойових систем, Сидоренко Р. Г., Авчінніков Є. О. (2009)
Коняхин Г. Ф. - Некоторые вопросы разработки автогенераторов хаотических колебаний радиодиапазона, Клевец С. И., Верещагин В. Л., Лутай С. Н. (2009)
Курський Ю. С. - Моделювання акустичних ефектів у динамічних умовах (2009)
Манко Г. И. - Методы оценки информационной неопределенности средств измерений, Шевчук Н. С., Минакова Н. А., Лещенко Е. В. (2009)
Минухин С. В. - Подходы к организации планирования распределением ресурсов в GRID-системах (2009)
Миронов В. А. - Экспериментальные исследования распределения числа выбросов радиолокационного сигнала отраженного от морской поверхности (2009)
Олейник Ю. А. - Отклонение ракеты от плоскости стрельбы под воздействием силы ветра, Кожушко Я. Н., Орлов С. В. (2009)
Орленко В. М. - О простейших компонентах обратного вторичного излучения движущихся объектов, Потелещенко П. В., Ширман Я. Д. (2009)
Пенкин Ю. М. - Моделирование излучения фрактального сигнала тонким линейным вибратором, Белогорцева Л. Ю., Холодов В. И. (2009)
Печенин В. В. - Потенциальная точность цифровой обработки фазовых измерений, маскируемых аддитивным нормальным шумом, Сарамолки А. Р. (2009)
Печкін А. М. - Оцінка показника якості підсистеми автосупроводження за кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою двома моделями (2009)
Пустовойтов П. Е. - Формирование самоподобного случайного процесса с заданными свойствами, Ящук Н. И. (2009)
Раковская Н. Х. - Об устойчивости агрегата промышленного транспорта при деформируемости рельса вместе с основанием рельсового полотна (2009)
Рассомахин С. Г. - Синтез элементарных сигналов при использовании времяимпульсной модуляции в каналах с ограниченной полосой частот (2009)
Рудницький В. М. - Модель уніфікованого пристрою криптографічного перетворення інформації, Бабенко В. Г. (2009)
Саух В. М. - Освітні портали і проблеми інформаційного взаємообміну у формі метаописів, Велікжанін Г. В. (2009)
Сорока Л. С. - Вероятностная модель формирования нелинейных узлов замен для симметричных криптографических средств защиты информации, Кузнецов А. А., Московченко И. В., Исаев С. А. (2009)
Торба А. А. - Методы статистической обработки случайных сигналов (2009)
Тоцкий А. В. - Частотно-временной анализ нестационарных многочастотных сигналов (2009)
Ясинский Ю. А. - Разработка структурно-следственной схемы диагностических параметров подшипников электрических машин, Левандовский М. В., Минко А. Н. (2009)
Білощицький А. О. - Інформаційна технологія планування обсягів навчальної роботи у ВНЗ III-IV рівнів акредитації, Білощицька С. В. (2009)
Волк М. А. - Структура программного комплекса имитационного моделирования элементов GRID -систем для научных исследований (2009)
Заволодько А. Э. - Прогнозирование результатов футбольных матчей на основе нечеткого многокритериального анализа, Рыщенко М. И. (2009)
Фролов М. Ю. - Обзор и анализ основных систем автоматизации документооборота (2009)
Лебедєв А. Т. - Математична модель руху комбінованого посівного агрегату у складі трактора ХТЗ-150К-09 та сівалки прямої сівби АПП-6 при впливі оператора на рульове керування, Антощенков Р. В. (2009)
Садовий К. В. - Статистична математична модель динамічних модуляційних характеристик з урахуванням кіл керування частотами кварцового генератора (2009)
Кораблёв Н. М. - Дифференциальная диагностика аллергодерматозов с использованием адаптивной модели нечеткого вывода, Сорокина И. В., Макогон А. Э. (2009)
Мінка С. В. - Екологічний захист територій шляхом використання золошлаків ТЕС у технології виробництва залізобетону, Єршова Н. М. (2009)
Рудницький В. М. - Математичне забезпечення підтримки прийняття рішень інспектором державного пожежного нагляду при проведенні збору інформації по пожежі, Шостак І. В., Дядюшенко О. О. (2009)
Віткін Л. М. - Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України, Лапач С. М., Хімічева Г. І. (2009)
Поморцева Е. Е. - Разработка бизнес-плана с использованием специализированного программного обеспечения (2009)
Толкунова Ю. Н. - Экспертная система поиска аналога для мультипроекта создания сложной техники, Дружинин Е. А. (2009)
Тупкало С. В. - Методика композиции системы бизнес-процессов предприятия на основе принципа сбалансированности бизнес-метрик управления (2009)
Коваль А. В. - Анализ информационно-расчётной системы сбора и отображения технологической информации о продукции военного назначения (2009)
Городецкая Е. С. - Анализ экологического мониторинга в Украине (2009)
Немченко І. В. - Аналіз основних типів волоконно-оптичних датчиків, Ольшевський І. П. (2009)
Кусняк О. В. - Проблеми застосування інтелектуальних датчиків температури, Науменко А. М. (2009)
Чехута С. О. - Аналіз оперативного методу вимірювання параметрів гармонічного сигналу, Богомолов В. А. (2009)
Пантелеева И. В. - Определение метода измерения электрических и магнитных параметров цилиндрических токопроводящих деталей, Калмыков А. П. (2009)
Калашян А. А. - Анализ методов защиты информации в системах беспроводной связи стандарта 802. 11 (2009)
Габузян Х. М. - Аналіз систем економічної безпеки на підприємствах (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Почтовий М. М. - Стадії, критерії ефективності, форми та функції правової політики держави: співвідношення понять у загальній теорії держави і права (2014)
Lotyuk O. - the relation between civil society and the state in European Union, Turkey and Ukraine (2014)
Галущенко Г. В. - Роль судів вищої інстанції щодо застосування іноземного права (2014)
Матвійчук А. О. - Відшкодування шкоди, завданої порушенням особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище: проблемні питання (2014)
Буцько О. В. - Витоки, історія кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (2014)
Волкова Т. І. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст.249 КК України (2014)
Звоненко О. О. - Кримінально-правові засади порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (2014)
Мельниченко В. Л. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України (2014)
Ольховенко О. І. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (2014)
Орлов Ю. В. - Соціально-правова обумовленість злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2014)
Савенкова Т. Г. - Предмет злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (2014)
Ілляшенко О. В. - Стан та тенденції незаконної торгівлі органами та тканинами людини в Україні (2014)
Самодін А. В. - Кримінальний процесуальний статус особи, відповідальної за перебування затриманих (2014)
Симчук А. С. - Джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до початку судової реформи 1864 року (2014)
Потильчак О. І. - Добір та підготовка суддів: аналіз міжнародно-правових актів зарубіжного та відчизняного законодавства (2014)
Рапаєва М. В. - Суїцид у постіндустріальному суспільстві: причини виникнення та засоби протидії (2014)
Сервецький І. В. - Екстремологія нова галузь юридичної науки: історичний аспект (2014)
Лунячек В. Е. - Розвиток теорії управління освітою в Україні і світі в новітній період (після 1991 р.) (2014)
Гайдученко С. О. - Інституалізація організаційної культури в публічному управлінні (2014)
Котуков О. А. - Феномен глобалізації та його вплив на сучасне державне управління (2014)
Червякова О. В. - Зміна принципів і пріоритетів державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Статівка Н. В. - Подолання дисбалансу на молодіжному ринку праці методами державного регулювання, Батюк А. А. (2014)
Андреєв С. О. - Ключові чинники деструктивного впливу на стабільність єдиної державної системи цивільного захисту (2014)
Гончаренко М. В. - Сутність фінансового механізму реалізації стратегії сталого розвитку території (2014)
Кравченко С. Г. - Державний архітектурно-будівельний контроль як засіб державної політики розвитку урбанізованих територій (2014)
Олефіренко О. В. - Концептуальні основи формування екологічного управління в Україні (2014)
Колєнов О. М. - Напрямки вдосконалення механізму формування та реалізації державної екологічної політики в Україні (2014)
Горецький А. І. - Формування державних механізмів розвитку рекреаційної сфери (2014)
Костенко В. О. - Актуалізація процесу вдосконалення державного управління у сфері цивільного захисту України (2014)
Коваленко Н. В. - Державно-приватне партнерство як елемент інституціоналізації сучасного ринку нерухомості (2014)
Бєлова Л. О. - Реформування системи управління освітою за умови децентралізації місцевого самоврядування (2014)
Наконечний В. В. - Місто як об’єкт державного управління: теоретичний аспект (2014)
Козаченко Ю. П. - Місцеві фінанси як важливий ресурс місцевого самоврядування: теоретичний підхід (2014)
Кутьков В. П. - Формування програми соціально-економічного розвитку регіону на принципах маркетингу (2014)
Парамонов А. О. - Проблеми теорії та методології територіальної організації влади в Україні (2014)
Дрешпак В. М. - Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні, Титаренко О. М. (2014)
Даудова Г. В. - Соціальний контроль над діяльністю органів влади: політико-управлінський аспект (2014)
Стрельцов В. Ю. - Еволюція підходів до управління інтеграційними процесами (2014)
Васильєв О. С. - Реалізація державної політики у сфері формування представницьких органів влади в дисертаційних дослідженнях сучасних українських науковців (2014)
Гриневич В. В. - Інститут президентства та органи місцевого самоврядування в Україні: досвід і перспективи взаємодії (2014)
Коновалов Л. С. - Стандарти аудиту як складова механізму державного аудиту ефективності публічних коштів (2014)
Лазько О. М. - Проблеми етнополітики у класичних теоріях та в сучасних етнополітичних концепціях (2014)
Маленко Г. Ю. - Еволюція нормативно-правової бази в галузі забезпечення екологічної безпеки в Україні (2014)
Олефіренко С. В. - Особливості діяльності Державної реєстраційної служби України на сучасному етапі (2014)
Салієнко О. О. - Форми взаємодії законодавчої та виконавчої влад в України (2014)
Дорошенко В. С. - Економіка держави та фактори забезпечення її конкурентоспроможності (2014)
Орлов О. В. - Державна політика підготовки кадрів з попередження кіберзлочинності в Україні, Онищенко Ю. М. (2014)
Золотарьов В. Ф. - Зарубіжний досвід організаційного та кадрового забезпечення органів влади (2014)
Кузнецова М. В. - Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя модернізації державної служби України: зарубіжний досвід (2014)
Толкованов В. В. - Роль міжнародних організацій у забезпеченні доброго врядування і сталого розвитку в контексті розгортання процесів глобалізації та інтеграції (2014)
Криштанович М. Ф. - Державне регулювання нормативно-правових засад діяльності ОВС в сфері забезпечення національної безпеки України (2014)
Мирна Н. В. - Місце та роль транскордонного співробітництва в регіональному розвитку та інтеграційних процесах, Мирошниченко Т. В. (2014)
Хашиєва Л. В. - Множинна ідентичність: реалії глобалізованого суспільства (2014)
Хірамагомедов М. Г. - Напрямки трансформації механізму державного регулювання розвитку ринку зерна в умовах інтеграційних процесів (2014)
Жадан О. В. - Пріоритетні напрямки державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2014)
Меляков А. В. - Деліберативна політика: теорія та практика застосування у вирішенні завдань гуманітарного розвитку (2014)
Афанасьєва Ю. В. - Чинники дисфункції сучасної української сім’ї як об’єкта державної демографічної політики (2014)
Лопатченко І. М. - Генезис системи соціальної підтримки дітей-сиріт у контексті сучасної соціальної політики Української держави (2014)
Россохатський П. М. - Основні напрями державного управління у сфері соціального захисту молоді (2014)
Титул, содержание (2003)
Москаленко В. В. - Информационная поддержка процесса выбора политики ценообразования коммерческого, Гнесь О. А. (2003)
Ротштайн А. - Прогнозирование результатов футбольных матчей с помощью нечетких моделей с генетической и нейронной настройками, Познер М., Ракитянская А. (2003)
Сергеев А. А. - Cовременные аппаратные и программные средства АСУ ТП (2003)
Лопатин В. В. - Проектирование системы экспресс диагностики динамического состояния системы "подъемный сосуд жесткая армировка", Копей Б. В. (2003)
Говоров Ф. П. - Оптимизация режимов систем электроснабжения городов, Говоров В. Ф., Верещук Б. М. (2003)
Замирец Н. В. - Конструкторско технологическая концепция механизма образования лазерного сварного соединения в узлах герметизации радиоэлектронных модулей для изделий космической и специальной техники, Котух В. Г., Цымбал А. М., Нестерцова С. А. (2003)
Замирец Н. В. - Результаты экспериментальных исследований технологических режимов герметизации корпусов датчиков из алюминиевых сплавов электронно лучевой сваркой, Котух В. Г., Нестерцова С. А. (2003)
Данилейко Н. И. - ОАО "Кременчугский завод дорожных машин". Пятидесятилетний опыт разработки и производства прогрессивного оборудования и систем управления для приготовления асфальтобетонных смесей (2003)
Tempus. Руководство для участия в программе (2003)
Лехан В. М. - Пілотний проект "Реформа медичного обслуговування": цілі та кроки реалізації, Гінзбург В. Г., Слабкий Г. О., Хобзей М. К., Крячкова Л. В., Шевченко М. В. (2010)
Пінчук І. Я. - Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання допомоги населенню похилого віку з вадами психічного здоров'я (2010)
Орлова Н. М. - Деякі територіальні особливості структурних перетворень в охороні здоров'я України, Корецький В. Л. (2010)
Гойда Н. Г. - Стан ресурсного забезпечення перинатальної допомоги в Житомирській області та шляхи його поліпшення, Парій В. Д., Донець В. Є. (2010)
Любінець О. В. - Втрачений життєвий потенціал населення України у 2008 році (2010)
Слабкий Г. О. - Характеристика загальних закономірностей здоров'я населення України, Пархоменко Г. Я., Кризина Н. П. (2010)
Гук А. П. - Закономірності смертності від травм голови та черепно-мозкових травм в Україні (2010)
Красовський К. С. - Вплив економічної кризи та зменшення споживання алкоголю на скорочення рівня смертності населення України у 2009 році (2010)
Хомич Л. С. - Вживання алкоголю під час вагітності: поширеність та можливі наслідки, Андрєєва Т.І., Салюк Т. О. (2010)
Дріянська В. Є. - Особливості цитокінової ланки імунітету у хворих на хронічну хворобу нирок IV-V ст. у додіалізному та діалізному періодах, Петрина О. П., Дудар І. О., Зограб'ян Р. О., Савченко В. С., Баран В. Е, Гончар Ю. І., Порошина Т. В., Драннік Г. М. (2010)
Медведовська Н. В. - Сучасний стан та регіональні особливості мережі лікувальних закладів первинного рівня системи МОЗ України (аналіз динаміки за 2005-2009 рр.) (2010)
Олексюк O. Б. - Профіль запобіжної госпіталізації дітей з бронхіальною астмою (2010)
Ситенко О. Р. - Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації": результати виконання в 2009 році, Аксенова В.І., Смирнова Т.М. (2010)
Марков Ю. І. - Організація питання ведення летальних випадків на ранньому госпітальному етапі (2010)
Толстанов О. К. - Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики / сімейної медицини та перспективи поліпшення (2010)
Збитнева С. В. - Деякі показники ресурсного забезпечення та діяльності офтальмологічної служби України (2010)
Шкробанець І. Д. - Застосування методів наукового аналізу при прийнятті управлінських рішень (2010)
Бичков В. В. - Наукове обґрунтування організації екстреної медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах в умовах великого міста (2010)
Рингач Н. О. - Використання даних соціологічних досліджень з проблеми ВІЛ/СНІД для потреб державного управління (2010)
Якобчук А. В. - Можливості адаптації нормативної бази, що регулює надання дерматовенерологічної допомоги населенню України, до умов багатопрофільного лікувального закладу, Мацідонська І. В., Паппа І. В., Дріянська В. В. (2010)
Лехан В. М. - Аналіз задоволеності медичного персоналу якістю медичного обслуговування в акушерських стаціонарах, Гінзбург В. Г. (2010)
Павленко М. В. - Порівняльний аналіз якості та адекватності лікувально-діагностичного процесу хворих хірургічного профілю в стаціонарах з різними методами фінансування (2010)
Зейналов Б. Р. - Инфекционные осложнения в многопрофильном хирургическом стационаре: эпидемиологический диагноз и мероприятия по контролю (2010)
Компанієць О. А. - Інформативні індикатори та вирішальні правила для визначення функціонального стану пілотів за показниками постурометрії (2010)
Корчинська О. О. - Плацентарна дисфункція при багатоплідній вагітності, Волошина У. В., Теличко Л. В. (2010)
Олійник І. В. - Методологія розробки прогностичної моделі з метою оцінки індивідуального ризику виникнення мозкового інсульту (2010)
Рибалко С. Л. - Современное состояние проблемы гриппа А H1N12009, Краснобаев Е. А., Жеребцова Э. Н., Васильева В. Л., Гриневич А. И. (2010)
Саміт з розвитку інфраструктури охорони здоров'я Російської Федерації, України та країн СНД 2010 - Фінансування та інвестування в лікарняні проекти та розвиток медичної техніки (2010)
Международный форум индустрии здравоохранения (2010)
Безногих В. С. - Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством США та України (2013)
Гега П. Т. - Щодо стану запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні (2013)
Горбачевський В. Я. - Взаємодія правоохоронних органів у запобіганні транснаціональній організованій злочинності в Україні, Топчій В. В. (2013)
Евланова О. А. - К вопросу о территориальных особенностях преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации, Коимшиди Г. Ф., Чирков Д. К. (2013)
Жаровська Г. П. - Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика (2013)
Жевелєва І. С. - Сприяння органами СБ України суб’єктам господарювання у збереженні інформації з обмеженим доступом як важлива складова створення конкурентоспроможної соціально-орієнтованої економіки (2013)
Кислий А. М. - Умови правомірності спонукання в ході оперативної розробки учасників організованих злочинних угруповань, Кузьмін С. А. (2013)
Копан О. В. - Науково-аналітичне забезпечення стратегічного управління у сфері боротьби з організованою злочинністю (2013)
Марчук М. П. - До питання протидії фіктивному підприємництву в Україні (2013)
Мельник О. О. - Банкрутство як один із способів протиправного перерозподілу та відчуження власності в Україні (рейдерство) (2013)
Прокопенко Н. М. - До питання про соціальний захист працівників ОВС в контексті проблематики боротьби з організованою злочинністю, Волинець В. В. (2013)
Розвадовський Б. Л. - Координація діяльності суб’єктів інтегрованого управління кордоном з протидії нелегальній міграції, Вавринчук М. П. (2013)
Савін В. М. - Теоретичні та практичні аспекти протидії нелегальній міграції в зарубіжних країнах, Азаров М. Ю. (2013)
Юрченко О. М. - Попередження шахрайства у сфері інвестування будівництва житла (2013)
Опак К. М. - До питання протидії корупції в судовій системі України (2013)
Суворов О. М. - Взаємодія підрозділів "К" СБ України з органами досудового розслідування у протидії злочинам корупційної спрямованості (2013)
Бобрицький Л. В. - Практичні аспекти застосування кримінального процесуального законодавства України щодо установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (2013)
Буткевич С. А. - Досвід Грузії щодо запобігання легалізації незаконних доходів (2013)
Вознюк А. А. - Відповідальність за бандитизм за кримінальним законодавством України та інших держав (2013)
Глушков В. О. - Проблеми кодифікації оперативно-розшукового законодавства України (2013)
Ленко М. О. - Спосіб вчинення терористичних актів за допомогою саморобного вибухового пристрою як елемент криміналістичної характеристики злочину (2013)
Малярова В. О. - Криміналістичні засоби і методи подолання протидії розслідуванню злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Назаренко С. П. - До питання застосування окремих новацій кримінального процесуального законодавства у протидії організованій злочинності (2013)
Погорецький М. А. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі досудового розслідування зайняття гральним бізнесом, Топорецька З. М. (2013)
Рогозін С. М. - Методи забезпечення інформаційно-правових заходів протидії економічній злочинності (2013)
Сергєєва Д. Б. - Належність доказів за новим КПК України (2013)
Ткаченко В. В. - Норми кримінального закону, що передбачають відповідальність спеціальних суб’єктів за злочини проти правосуддя, у контексті їх застосування до іноземців та осіб без громадянства, Кузьмін С. А. (2013)
Шепетько С. А. - Протидія транснаціональній організованій злочинності: пропозиції до законодавства (2013)
Гавловський В. Д. - До питання глобального незаконного збору персональних даних з використанням мережі Інтернет, Шапочка С. В. (2013)
Гіда О. Ф. - Соціальні мережі як засіб деструктивних впливів через інформаційний простір (2013)
Горова С. В. - Проблеми організації електронних інформаційних ресурсів як фактор організації національної інформаційної безпеки (2013)
Пустовіт В. А. Сивухін В. С. - Проблеми забезпечення конституційних прав людини і громадянина в умовах протидії організованій кіберзлочинності (2013)
Шеломенцев В. П. - Місце та роль МВС України у національній системі кібернетичної безпеки (2013)
Дідюк І. Л. - Особливості обґрунтування підстав та умов обрання домашнього арешту (2013)
Жовтан П. В. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні хабарництва (2013)
Сало О. М. - Використання негласних слідчих розшукових дій в кримінальному процесі (2013)
Стрелков А. И. - Анализ влияния времени накопления оптических сигналов на динамический диапазон акустооптического анализатора спектра радиосигналов, Стрелкова Т. А., Жилин Е. И., Карнаух В. В., Лытюга А. П. (2009)
Артеменко А. М. - Проблеми уніфікації класифікації повітряних об’єктів для забезпечення міждержавного обміну інформацією про повітряну обстановку (2009)
Баранник В. В. - Информационная технология декомпрессии изображений, Гулак Н. К., Юдин А. К. (2009)
Белевщук Я. О. - Зниження радіолокаційної помітності радіолокатору підсвіту та наведення 30н6 за рахунок зміни положення його окремих елементів, Ткачук К. І., Шкіренко О. О. (2009)
Бобков Р. В. - Поисковая система Web Indexer, Коновалов Е. А. (2009)
Бодянский Е. В. - Адаптивный фильтр-предиктор многомерных существенно нестационарных временных рядов, Романюк О. А., Удовенко О. С. (2009)
Варша З. Л. - Выбор наилучшей оценки измеряемой величины на примере трапециевидных распределений, Галёвская М. В. (2009)
Висоцький О. В. - Методика визначення показників освоєння радіочастотного спектру України, Макаров С. А., Поляков В. В. (2009)
Дейнеко В. М. - Разработка метода оценки погрешности многолучевости распространения сигналов радиотехнических систем спутниковой навигации GPS/Глонасс (2009)
Дмитриенко В. Д. - Синтез оптимальных законов управления тяговым электроприводом методами дифференциальной геометрии и принципа максимума, Заковоротный А. Ю. (2009)
Карлов В. Д. - Потенциальная точность измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего, Корняков С. А., Карлов Д. В. (2009)
Карлов В. Д. - Моделирование характеристик направленности выпуклой антенной решетки, Окунев О. А., Петрушенко Н. Н., Лукашук Е. В. (2009)
Карпухин А. В. - Математическое моделирование хаотических явлений в высокоскоростных сетевых информационных системах с протоколом TCP (2009)
Кириченко Л. O. - Сравнительный анализ генерации псевдослучайных чисел в современных технологиях беспроводной передачи данных, Цехмистро Р. И., Круг О. Я., Стороженко А. В. (2009)
Коняхин Г. Ф. - Необратимые изменения и фазовые переходы при воздействия лазерного излучения на твердые тела, Мельничук О. И., Сотников А. М. (2009)
Кораблёв Н. М. - Кластеризация данных на основе искусственных иммунных систем, Фомичёв А. А. (2009)
Красовская Э. Т. - Влияние степени компенсации реактивной мощности линий электропередачи на длительные перенапряжения в сети, Буданов П. Ф. (2009)
Кучер Д. Б. - Особенности генерирования мощных электромагнитных помех спиральным взрывомагнитным генератором, Тараненко С. В., Харланов А. И., Бусяк Ю. М. (2009)
Лазоренко Д. И. - Объединение многомерных циклов при проектировании встроенных систем со сниженным энергопотреблением (2009)
Ланецкий Б. Н. - Проблемные вопросы организации и планирования испытаний сложных технических систем, Лукьянчук В. В. (2009)
Палагин В. В. - Моментный критерий качества проверки статистических гипотез для обработки сигналов на фоне коррелированных негауссовских помех (2009)
Прібилєв Ю. Б. - Аналіз можливості діагностування прецизійних мікропроцесорних мультіметрів на основі апарату нечіткої логіки, Чорний М. В., Шинкарьов В. В. (2009)
Пятикоп Е. Е. - Пакет прикладных программ обработки изображения текста на основе нечетких когнитивных моделей (2009)
Раковская Н. Х. - Расчет и анализ силовых элементов безбалансирных многоосных грузовых тележек как составных частей агрегатов промышленного транспорта (2009)
Рудницький В. М. - Побудова обернених функцій для систем захисту інформації, Жиляєв Д. А. (2009)
Рудницький В. М. - Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв за рахунок суміщеного виконання операцій в структурно-блокових кодах, Федотова-Півень І. М. (2009)
Сидоров В. В. - Анализ переходных характеристик по частоте управляемого автогенератора на биполярном транзисторе (2009)
Ситников Д. Э. - Нахождение минимизированных наборов признаков для описания дискретных объектов в базах данных, Романенко О. А., Титова Е. В. (2009)
Усачов О. М. - Узагальнена методика виявлення несправностей в об'єктах автоматизованого управління спеціального призначення, Руденко В. М., Дробот О. А. (2009)
Хисматулин В. Ш. - Оценка устойчивости сопровождения по дальности и угловым координатам сверхманевренных летательных аппаратов многоканальной РЛС, Зубрицкий Г. Н., Ставицкий О. Н., Ковальчук А. А. (2009)
Чирикалов А. С. - Некоторые пути повышения эффективности применения технических средств диагностирования корабельных артиллерийских установок с учетом анализа практического опыта их эксплуатации и ремонта (2009)
Литвинов А. О. - О разработке фрагмента информационной системы для отдела обработки обращений (2009)
Романенко І. О. - Дослідження впливу інформаційного забезпечення заходів підготовки на рівень підготовленості об’єктів навчання, Рубан І. В., Дуденко С. В., Алексєєв С. В. (2009)
Шевченко О. Ю. - Онтологічна система менеджменту національними освітніми та науковими ресурсами, Климова М. В. (2009)
Голубничий Д. Ю. - Метод решения задачи целочисленного линейного программирования с булевыми переменными на основе рангового подхода, Огурцов В. В., Третьяк В. Ф. (2009)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование зенитных управляемых ракет., Кирилюк А. С., Галицкий О. Ф. (2009)
Чуб И. А. - Линейная аппроксимация условий размещения неориентированных геометрических объектов, Новожилова М. В. (2009)
Ницын Д. А. - Байесовская процедура проверки гипотез на основе анализа их апостериорных вероятностей (2009)
Сосимова И. А. - Теоретическое определение параметров электромагнитных полей для стимуляции метаболических процессов в эмбрионах животных (2009)
Шамраева Е. О. - Компьютерные модели черепных имплантатов, Шамраев А. А. (2009)
Дядюшенко О. О. - Алгоритмічне та програмне забезпечення підтримки прийняття рішень інспектором державного пожежного нагляду МНС України, Тіторенко І. С., Міненко О. В. (2009)
Шевченко В. В. - Анализ и разработка мероприятий по уменьшению аварийности электронагревателей (2009)
Віткін Л. М. - Побудова багатофакторної математичної моделі впливу національних гармонізованих стандартів на продуктивність праці, Хімічева Г. І., Лапач С. М. (2009)
Dorokhov О. V. - Fuzzy model of the pharmaceutical enterprise’s business safety and the results of it’s computer realization, Zolotaryova I. O., Dorokhova L. P. (2009)
Шевченко О. Ю. - Оценка полноты и достоверности информационного обеспечения технологической подготовки производства, Котов А. С., Лысенко Д. Э. (2009)
Долгов Ю. А. - Модели прибыли банка, Колоскова Н. В. (2009)
Хроніка та інформація (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Махсма М. - Безробітна сільська молодь - резерв покриття дефіциту кваліфікованих кадрів на ринку праці (2009)
Анішина Н. - Регулювання створення робочих місць у контексті економічної політики України в сучасних умовах, Тимошек Т., Верба Д., Москаленко М. (2009)
Цимбалюк С. - Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні (2009)
Кір'ян Т. - Професійне навчання кадрів на виробництві: проблеми фінансово-економічного забезпечення, Дрозач М. (2009)
Гашков С. - Методичні підходи до здійснення контролю фінансового забезпечення соціальної політики держави (2009)
Спасенко Ю. - Експлуатація найманої праці як чинник розповсюдження тіньової заробітної плати і тіньових доходів (2009)
Кузнецова Н. - Освіта, наука і виробництво як ключові компоненти механізму формування людських ресурсів інноваційного типу (2009)
Бурлай Т. - Реструктуризація зайнятості в новоінтегрованих країнах ЄС у процесі їх економічної конвергенції (2009)
Савченко В. - "Розвиток персоналу" (2009)
Костишина Т. - "Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики" (2009)
Гоменюк А. М. - Взаємодія оперативних підрозділів зі слідчими при фіксації злочинів, що пов’язані із заняттям гральним бізнесом (2014)
Дуда В. Я. - Початок досудового розслідування у злочинах про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, учинених організованою злочинною групою (2014)
Жаровська Г. П. - Перспективні напрями протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні (2014)
Керевич О. В. - Тактика діяльності захисника у правовідносинах зі слідчим при розслідуванні злочинів, учинених організованою злочинною групою (2014)
Князєв С. В. - Виявлення та перевірка оперативної інформації при протидії злочинам, що вчиняються на ринку житла (2014)
Козаченко О. І. - Організовані кримінальні угрупування екстремістської спрямованості та особливості їхньої сутності, Федосов Е. В. (2014)
Невзоров І. Л. - Актуальні проблеми подолання нелегальної трансплантології в контексті боротьби з організованою злочинністю, Азаров М. Ю. (2014)
Нескоромний Д. А. - Здійснення прокурорського нагляду при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Орел Ю. С. - Актуальні проблеми боротьби з торгівлею людьми в Україні (2014)
Кінащук Л. Л. - Перспективи взаємодії підрозділів ДСБЕЗ та аудиторів (аудиторських фірм) з метою недопущення ними корупції (2014)
Павлов Д. М. - Організаційно-правові засади здійснення фінансового контролю та протидії корупції у сфері забезпечення природно-техногенної безпеки (2014)
Скулиш В. Є. - Проблема теоретико-методологічного співвідношення антикорупційного та кримінального законодавства (2014)
Трофименко Р. В. - Шляхи підвищення ефективності антикорупційних заходів, Шептуховський С. Є. (2014)
Бобрицький Л. В. - Роль правового регулювання мовного питання в Україні у забезпеченні національної безпеки держави (2014)
Вознюк А. А. - Трансформація співучасті: поняття та форми (2014)
Волинець В. В. - Система боротьби з організованою злочинністю у США (досвід організації та функціонування) (2014)
Довнич О. М. - Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво в Україні: стан і шляхи протидії (2014)
Кислий А. М. - До питання про зміст понять "організована група” та "злочинна організація” у теоретико-правовому аспекті, Кузьмін С. А. (2014)
Марчук М. П. - Соціально-правові передумови виникнення та поширення фіктивного підприємництва в Україні (2014)
Мельник О. О. - Стан протидії фіктивному підприємництву в Україні, Опак К. М. (2014)
Назаренко С. П. - До питання протидії нелегальній міграції в Україні, Савін В. М. (2014)
Нєбитов А. А. - Кримінальна відповідальність за створення або утримання місць розпусти і звідництво: актуальні проблеми теорії та практики (2014)
Пустовіт В. А. - Міжнародний досвід протидії фіктивному підприємництву, Марчук М. П. (2014)
Скулиш Є. Д. - Щодо визначення поняття злочину, Нежурбіда С. І. (2014)
Чубенко А. Г. - Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, через офшорні юрисдикції: фінансово-правовий аспект (2014)
Шепетько С. А. - Економічні чинники організованої злочинності, Мельник В. І. (2014)
Юрченко О. М. - Застосування кримінально-процесуальних норм при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними групами (соціологічна характеристика) (2014)
Гавловський В. Д. - До питання протидії використанню шкідливого програмного забезпечення (2014)
Гіда О. Ф. - Щодо стану національної безпеки України в інформаційній сфері (2014)
Горова С. В. - Проблеми інформаційної безпеки в соціальних мережах (2014)
Жевелєва І. С. - Зарубіжний досвід взаємодії правоохоронних органів із суб’єктами господарювання у процесі захисту інформації з обмеженим доступом (2014)
Шапочка С. В. - До питання запобігання окремим видам шахрайства, яке вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет (2014)
Шепетько С. А. - Форми вчинення транснаціональними злочинними організаціями окремих злочинів за допомогою використання мережі Інтернет (2014)
Бондаренко О. С. - Предмет "корупційних злочинів” (2014)
Дідюк І. Л. - Застосування електронних засобів контролю: порівняльний аналіз (2014)
Матохнюк Д. Б. - Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні безпеки суддів (2014)
Профессор Геннадий Ефремович Заиков. Шестьдесят лет в науке (2014)
Бондарев Б. В. - Способ получения уравнений для вероятности неразорения страховой компании на бесконечном интервале времени, Болдырева В. О. (2014)
Золотая А. В. - Оценка скорости сходимости в обратной задаче Коши для параболического уравнения c сингулярными коэффициентами (2014)
Ключник І. Г. - Інтегрування системи диференціальних рівнянь з малим параметром при частині похідних (2014)
Alexandrova О. V. - Group classification of the linear stochastic differential Ito equation (2014)
Абрамова О. П. - Комплексное поле деформации фрактального эллиптического параболоида в многослойной наносистеме с переменными параметрами, Абрамов С. В. (2014)
Бондаренко Н. С. - Исследование температурного поля в изотропной пластине с теплопроницаемым разрезом на базе обобщённой теории (2014)
Моисеенко И. А. - Подмножества критических частот нормальных волн в ортотропном призматическом волноводе равностороннего треугольного сечения, Сторожев В. И., Чернов М. Н. (2014)
Подчасов Н. П. - Нестационарные колебания ортотропной цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью, расположенной в жестком цилиндре, при гармоническом финитном возмущении скорости потока (2014)
Фильштинский Л. А. - Фундаментальные решения краевой задачи магнитоупругости для полуплоскости (2014)
Шпак В. А. - Спектр нормальных волн в лежащем на жестком основании анизотропном слое со свободной верхней гранью (2014)
Данилов В. В. - Спектральное уплотнение-разуплотнение потоков данных технических систем защиты информации, Ченская В. А. (2014)
Сторожев С. В. - Алгоритм двухпараметрической аппроксимации нормального частотного распределения нечетким интервалом (2014)
Абрамов В. С. - Перестройка стохастического состояния поля деформации в модельной многослойной наносистеме (2014)
Гусева Ю. И. - Влияние дефектного слоя на коэффициент отражение спиновых волн от полубесконечного магнонного кристалла, Похил Л. С., Кучко А. Н. (2014)
Метлов Л. С. - Неравновесная эволюционная термодинамика с учетом накопленной пластической деформации (2014)
Александров В. Д. - Кластерная структура бинарного расплава выше и ниже температуры плавления и ее влияние на формирование кристаллов с эвтектикой, Покинтелица Е. А., Соболев А. Ю. (2014)
Баранова О. В. - Влияние структуры межфазного катализатора на скорость реакции аминолиза 4-нитрофенилового эфира N-бензилоксикарбонилглицина в двухфазной системе жидкость/жидкость, Дорошкевич В. С., Шендрик А. Н. (2014)
Белый А. В. - Определение первичных критериев оценки антирадикальной активности гидрохинона методом полярографии, Белая Н. И., Симонова Е. Н. (2014)
Игнатов А. В. - Влияние замещения свинца кальцием на электрофизические свойства двойного ванадата натрия свинца Pb5Na2(VO4)6, Жегайло А. О., Уточкин Д. М., Колесникова К. И. (2014)
Одарюк В. В. - Антирадикальная способность фенольных антиоксидантов по отношению к катион-радикалу 2,2'-азино-бис(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты), Одарюк И. Д., Каниболоцкая Л. В., Шендрик А. Н. (2014)
Пойманова Е. Ю. - Состояние изополивольфрамат-анионов в водно-ацетонитрильной среде, Розанцев Г. М., Белоусова Е. Е., Чунтук Е. С. (2014)
Стецик В. В. - Согласованная классификация по электролитической силе соединений разных классов и растворимости (2014)
Туровський М. А. - ЯМР 1Н исследование комплексообразования гидропероксида 1,1,3-триметил-3-(4-метилфенил)бутила с бромидом тетрапропиламмония, Берестнєва Ю. В., Ракша О. В., Зубрицький М. Ю. (2014)
Чебышев К. А. - Синтез и электропроводность Nd5-xYbxMo3O16, Коротина Д. В., Пасечник Л. В., Арданова Л. И. (2014)
Стрельников И. И. - Связь потенциала акклиматизации видов рода Ficus L. с пластичностью анатомического строения листовых пластинок (2014)
Сычев П. А. - Ядерный статус базидиоспор в суточных споровых отпечатках некоторых съедобных грибов, Ткаченко Н. П. (2014)
Тоцкий И. В. - Гаметофитный отбор на жаростойкость у подсолнечника культурного, Лях В. А. (2014)
Safonov A. I. - Indicative role of plants in the system of city management in an industrial region (2014)
Правила для авторів (2014)
Содержание (2014)
Гайдачук В. Е. - Анализ степени и характера изменения терморазмеростабильности структуры полимерного композита после ее карбонизации, Кондратьев А. В., Харченко М. Е. (2014)
Мельников М. С. - Сокращение длительности технологической подготовки производства деталей авиационного трубопровода путем автоматизации принятия рациональных технологических решений, Зайцев В. Е. (2014)
Сысоев Ю. А. - Особенности конденсации капельной фазы вакуумно-дугового разряда на этапе ионной очистки (2014)
Кислицын А. П. - Исследования композиционного материала на основе Ba0,5Sr0,5Hfo3 с вольфрамом. Часть 2. Структура и состав поверхности, Таран А. А., Комозынский П. А., Орданьян С. С., Абашин С. Л. (2014)
Николаев А. Г. - Анализ напряженного состояния в окрестности двух сферических включений в упругом пространстве, Танчик Е. А. (2014)
Иванов П. И. - Основной этап процесса наполнения парашютов больших площадей (2014)
Ткаченко Д. А. - Ортонормированный в энергетическом пространстве бигармонического оператора базис в прямоугольнике при однородных главных краевых условиях по границе (2014)
Тимошенко В. И. - О влиянии массового состава неравновесной воздушно-водородной струи на интенсификацию процесса горения в спутном сверхзвуковом потоке воздуха, Дешко А. Е. (2014)
Агеєв С. Є. - Експериментальне дослідження руху водяної плівки в повітряному потоці (2014)
Крашаница Ю. А. - Интегральное представление решения задачи обтекания системы телесных профилей ограниченным потоком вязкой среды, Пен Юе (2014)
Сафонов В. А. - Экспериментальное исследование свободнопоршневого термообратимого двигателя, Кузнецов П. Н., Белецкий И. Л. (2014)
Гуро Ю. М. - Обоснование выбора привода для флюгерного насоса (2014)
Радченко А. Н. - Методология обработки данных мониторинга топливной эффективности газового двигателя с системой оборотного охлаждения газовоздушной смеси, Коновалов А. В. (2014)
Радченко Н. И. - Ступенчатое кондиционирование воздуха на входе рекуперативных ГТД утилизацией теплоты выпускных газов, Кантор С. А., Эл Герби Рамзи (2014)
Елизева А. В. - Информационная технология логистического управления закупками в условиях развития авиационного предприятия (2014)
Малеева О. В. - Модели и метод формирования комплекса работ при утилизации авиационной техники, Белоконь Ю. А. (2014)
Жургунова Д. Д. - Научно-исследовательская группа В. Г. Кононенко. Становление и историко-хронологическая эволюция (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Єдинак Г. А. - Соматотип і фізичне здоров’я підлітків, Мисів В. М. (2013)
Презлята Г. В. - Педагогічна підтримка школярів у формуванні здорового способу життя, Лісовський Б. П., Остап’як З. м. (2013)
Павлова Ю. О. - Якість та спосіб життя майбутніх працівників аварійно-рятувальних служб, Виноградський Б. А., Ковальчук А. М. (2013)
Франків Є. Є. - Мотивація рухової активності як запорука здорового способу життя учнів середнього шкільного віку (2013)
Земська Н. О. - Студентська молодь: соматичне здоров’я і фізичний розвиток (2013)
Чопик Р. В. - Формування фізичної культури школяра засобами етнопедагогіки, Демчук С., Нікольська Н. (2013)
Довбенко Т. В. - Проблеми методології формування здорового способу життя (2013)
Кемінь О. О. - Традиції формування здорового способу життя в Пласті (2013)
Гуменюк Г. М. - Організація туристсько-краєзнавчої роботи з молоддю в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Ткачівська І. М., Рут Є. (2013)
Дмитрів Р. В. - Аналіз виступів національних збірних команд України на чемпіонатах світу з командних видів спорту, Лісовський Б. П. (2013)
Агаджанян М. О. - Особливості реакції кардіореспіраторної системи спортсменів-плавців на дію гіпоксії у різні сезони року, Полатайко Ю. О. (2013)
Глазирін І. Д. - Особливості біологічного дозрівання учнівської та студентської молоді чоловічої статі, визначеного за формуванням постійної зубної формули (2013)
Фурман Ю. М. - Характеристика функціонального стану студентів спеціальної медичної групи, які хворіють на бронхіальну астму, Онищук В. (2013)
Полатайко Ю. О. - Максимальні фізичні навантаження та їх вплив на реактивність кардіореспіраторної системи у спортсменів, Радиш І. В., Труш Н. В. (2013)
Попель С. Л. - Взаємозв’язок функціональних порушень постави і фізичної підготовленості підлітків з порушеннями слуху (2013)
Гаврилова Н. В. - Удосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 15–16 років шляхом застосування в тренувальному процесі методики "ендогенно-гіпоксичного дихання”, Фурман Ю. М. (2013)
Арламовський Р. В. - Корекція фізичного стану дівчат-підлітків різних соматотипів засобами фізичного виховання, Султанова І. Д., Іванишин І. М. (2013)
Богуславська В. Ю. - Статеві особливості розвитку функціональних резервів кардіореспіраторної системи веслувальників на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Кондак Н. М. - Взаємозв’язок рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості волейболісток 13–14 років (2013)
Усова О. В. - Вплив порушень постави на функціональний стан школярів (2013)
Вихованець С. В. - Характеристика плантографічних показників у дітей старшого шкільного віку (2013)
Фединяк Н. В. - Антиейджингові властивості плавання (2013)
Кубай Г. - Посилення мотивації студентів медичних коледжів до рухової активності оздоровчої спрямованості як проблема методики фізичного виховання, Єдинак В. А. (2013)
Дьоміна О. В. - Формування програмно-нормативних основ розвитку спортивного фехтування в Україні, Бусол В. А. (2013)
Тягур Р. С. - Особливості управлінської праці у сфері фізичного виховання і спорту (2013)
Омельяненко В. Г. - Шляхи оптимізації програми професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2013)
Мальона С. Б. - Педагогічна система управління розвитком спорту для всіх (2013)
Синиця А. В. - Оцінка сформованості професійних характеристик та культури спілкування майбутніх фахівців із фізичного виховання і спорту (2013)
Труш Н. В. - Навчально-ігрове середовище та його роль у формуванні емоційно-вольових якостей школярів на уроках фізичної культури (2013)
Маланюк Т. З. - Підготовка педагогів до використання туристсько-краєзнавчої роботи у патріотичному вихованні учнів основної школи (2013)
Марчук С. А. - Нормативно-правова база забезпечення фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Коробейніков Г. В. - Вікові особливості стресостійкості елітних спортсменів, Коробейнікова Л. Г., Дакал Н. А., Дудник О. К. (2013)
Маслова О. В. - Оцінка рівня тривожності суддів у баскетболі, Гопей М. М. (2013)
Герасимчук А. Ю. - Особливості психофізичного стану учнів початкової школи (2013)
Харченко-Баранецька Л. Л. - Оцінка психологічної сумісності веслувальників академічних екіпажів (2013)
Юрчишин Ю. В. - Ефективність формування мотивації студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості на сучасному етапі реалізації фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Скиба С. А. (2013)
Бублик С. А. - Педагогічні умови реалізації програми розвитку психофізичних якостей молодших школярів засобами легкої атлетики (2013)
Гоголь М. В. - Взаємозв’язок показників розвитку психомоторики та музичних якостей в учнів музичних шкіл (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського