Шатілова О. С. - Проблема створення класифікації спонукальних конструкцій в українській мові (на матеріалі публіцистичних текстів початку ХХІ століття) (2011)
Кукоба Е. А. - Определение полиаценов в воде c использованием ленгмюр-блоджеттовской электрохемилюминесцентной технологии (2012)
Яблонская Ю. Ю. - Полевая структура ЛСГ "альтруистические эмоции" в поэзии Ю. Шевчука (2011)
Музика К. М. - Наноелектродні ансамблі на базі мультистінних вуглецевих нанотрубок для електрохімічної сенсорики, Білаш О. М. (2012)
Yashkina V. V. - Emily Dickinson’s poetry translations in comparison (2011)
Солован М. М. - Вплив домішки Fe та термічної обробки на оптичні властивості тонких плівок ТіО2, Мар’янчук П. Д., Брус В. В. (2012)
Сушко О. А. - Нанофотонний метод визначення органічних канцерогенів у водних середовищах, Рожицький М. М. (2012)
Кушнерова Е. Ю. - К вопросу моделирования процесса непрерывного литья серебра в вертикальный графитовый формообразователь, Маняк Н. А., Червоный И. Ф., Бредихин В. Н. (2012)
Логаніна В. І. - Вапнянi оздоблювальні склади iз застосуванням модифікованого дiатомiту, Камбург В. Г., Давидова О. А., Симонов Е. Е. (2012)
Федоренко О. Ю. - Дослідження збагачуваності кварц-польовошпатової сировини україни та перспективи її використання (2012)
Круцевич Т. Ю. - Соціальні аспекти відносин української молоді та спортсменів спеціальних Олімпіад, Когут І. О., Применко С. П. (2014)
Соколова Н. Д. - Регламентація здорового способу життя в навчальних закладах Російської імперії в другій половині ХVIII ст (2014)
Гнітецький Л. В. - Сформованість знань студентів-першокурсників про сутність моральних якостей учителя фізичної культури (2014)
Баканова А. Ф. - Характеристика нормы как оценки физического развития, физической подготовленности и физического состояния контролируемого контингента (2014)
Васкан І. Г. - Науково-методичні основи розвитку рухової активності підлітків у позаурочній діяльності (2014)
Мазур В. А. - Ефективність експериментальної технології залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності в процесі навчання в основній школі (2014)
Валецька Р. О. - Механізм дії фізичної активності на управління здоров`ям, Петрик О. І. (2014)
Войнаровський А. М. - Лікарський контроль студентів як профілактика спортивного травматизму, Войнаровська Н. С. (2014)
Галаманжук Л. Л. - Особливості фізичної працездатності й розвитку фізичних якостей у дівчаток із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії протягом 4–6 років (2014)
Коваль В. Ю. - Роль сім’ї у фізичному та психологічному розвитку дитини, Кушнір Я. А. (2014)
Шишкіна О. М. - Вплив занять фітнес-аеробікою на функціональні показники жінок, Бейгул І. О. (2014)
Сергеєв В. М. - Особливості китайської фітотерапії, порівняно з національною народною фітотерапією, Грейда Н. Б., Усова О. В. (2014)
Філак Я. Ф. - Профілактика сколіотичної постави в умовах школи інтернатного типу, Філак Ф. Г., Цюпак Т. Є. (2014)
Валецький Ю. М. - Самоконтроль спортсменом стану свого здоров’я (2014)
Войнаровська Г. А. - Естетико-спортивний складник занять естетичною гімнастикою на етапі початкової спеціалізації, Войнаровська Н. С., Чеханюк Л. О. (2014)
Доценко О. В. - Комплексна оцінка спеціальної техніко-тактичної підготовленості в спортивному орієнтуванні (2014)
Іванюк О. А. - Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів у стані спокою (2014)
Ніколаєнко В. В. - Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11–18-річного віку: порівняльний аналіз, Байрачний О. В. (2014)
Олійник Р. В. - Оцінка розвитку морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації (2014)
Черкашин Р. Є. - Підвищення працездатності в метальників молота за допомогою засобів відновлення в підготовчому періоді, Тучак А. М. (2014)
Пилипенко Г. М. - Механізм ініціювання інноваційного розвитку в Україні, Чорнобаєв В. В. (2005)
Довбня С. Б. - Методичні основи реструктуризації підприємств вугільної промисловості, Гулік Т. В. (2005)
Савостенко Т. О. - Порівняльна характеристика методів державного регулювання інноваційної діяльності в розвинутих країнах світу та в Україні, Грицаєнко А. М. (2005)
Кривега К. В. - Туристична інфраструктура в Україні: стан та перспективи (2005)
Солодовник Л. М. - Основні аспекти оцінки діяльності виробничих підрозділів, Цихмистро В. В. (2005)
Іванова М. І. - Методика оперативного управління виробничими запасами з використанням багатоф актор ного регресійного аналізу, Воєводін С. О. (2005)
Шевцова О. Й. - Побудова моделі управління капіталом промислових підприємств України за рахунок вдосконалення закупівель та продаж, Касян С. Я. (2005)
Залознова Ю. С. - Вплив природних та індустріальних чинників на основні фонди підприємств на основні фонди підприємств гірничо-металургійної галузі, Дзюба С. В. (2005)
Єрмошкіна О. В. - Класифікація фінансових потоків при розробці ефективної системи управління фінансами підприємства (2005)
Метлова Л. П. - Підходи до реформування природокористування у техногенно перевантажених регіонах (2005)
Драчук Ю. З. - До питання вибору пріоритетних проблем інноваційного розвитку у сфері безпеки й екології у вугільній галузі (2005)
Семенча І. Є. - Роль особистості у фаховій діяльності керівника (2005)
Кармазін В. Я. - Аналіз можливості використання збалансованої системи показників у менеджменті збиткових підприємств гірничо-металургійного комплексу України (2005)
Коніщева Н. Й. - Пропозиції щодо створення спеціалізованого структурного підрозділу з управління логістичною діяльністю вугільного підприємства, Трушкіна Н. В. (2005)
Соловйова Л. О. - Перехід на якісно новий рівень організації роботи з обслуговування підприємств - платників податків (2005)
Iwankiewicz-Rak В. - Non governmental organizations in Poland as a result of economy transition (2005)
Яцентюк С. В. - Інноваційний бренд-менеджмент як ефективний інструмент стратегічного управління змінами на підприємствах регіону (2005)
Паршина О. А. - Економіко-математичне моделювання виробництва гірничорудних машин крупного машинобудівного підприємства, Паршин Ю. І. (2005)
В’юн В. Г. - Комплексний аналіз діяльності й розвитку міжнародних перевезень в регіоні на сучасному етапі, Крайній В. О. (2005)
Бондаренко А. Є. - Організаційно-економічний механізм енергозбереження, Снісаренко С. Г., Шаров О. І. (2005)
Ащеулова О. М. - Основні засоби виробництва геологічних організацій України та ефективність їх використання (2005)
Сахарцева І. І. - Методологія оцінки результатів операційної діяльності, Співак В. К. (2005)
Каїра З. С. - Теоретичні перспективи та чинники ефективності стратегічних альянсів (2005)
Гамолін А. В. - Оптимізація кредитного портфелю банку, Ковальчук К. Ф. (2005)
Поддєрьогін А. М. - Фінансова стійкість підприємств сільського господарства України: проблеми і шляхи її забезпечення, Наумова Л. Ю. (2005)
Задоя А. О. - Фінансовий моніторинг: перспективи впровадження та проблеми реалізації, Ткаченко І. П. (2005)
Соляник Л. Г. - Кредитна політика як інструмент управління дебіторською заборгованістю підприємства (2005)
Пономаренко О. П. - Поняття економічної стійкості (2005)
Дідик Л. М. - Проблеми удосконалення процесу управління сучасним підприємством, Гривко О. Р. (2005)
Бардась А. В. - Роль міжкультурних взаємин при розробці ефективних стратегій управління спільними підприємствами (2005)
Копнін В. М. - Методологічний аналіз проблем та формування програм управління ризиками на вуглевидобувних підприємствах (2005)
Кравченко В. М. - Методи регулювання й оцінки взаємодії підприємств у ланцюгу постачань (2005)
Зазимко A. I. - Організація та оптимізація ресурсної політики гірничого підприємства в умовах державного підприємства "Красноармійськвугілля”, Воронов В. А. (2005)
Пістунов І. М. - Застосування нейронних сіток до моделювання економічних процесів (2005)
Вісин В. В. - Еволюція кооперативних ідей на Волині в другій половині XIX – на початку XX ст., Вісина Т. М., Ліщук В. І. (2014)
Газуда М. В. - Сутнісна характеристика відновлюваних природних ресурсів та особливості їх використання у сільському господарстві (2014)
Галазюк Н. М. - Економічна сутність та чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації, Зелінська О. М. (2014)
Герасимчук Б. П. - Міжнародний досвід використання відновлювальних джерел енергій (2014)
Жуков С. А. - Неоекономіка як нова соціально-економічна реальність і наслідок економічної глобалізації та революції в інформаційних технологіях (2014)
Зелінська О. М. - Досліждення основних проблем співпраці між Україною та МВФ. Шляхи їх подолання, Галазюк Н. М. (2014)
Ковальська Л. Л. - Теоретичні дослідження транзитного потенціалу регіону (2014)
Корольчук Л. В. - Класифікація факторів впливу на розвиток транскордонного співробітництва у сфері туризму (2014)
Кравчук О. Я. - Еволюція світової фінансової системи та можливі наслідки для України (2014)
Кравчук П. Я. - Зовнішньоекономічна безпека України в умовах євроінтеграційних процесів, Голодюк Г. І., Шегінський О. В. (2014)
Лещук В. П. - Еволюція теорії соціального ринкового господарства, Павлів А. Ю. (2014)
Матвійчук Л. Ю. - Методичні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності на основі туристично-рекреаційної сфери регіону, Савош Л. В., Лютак О. М. (2014)
Никитюк Т. Л. - Інфраструктурне забезпечення туристичного ринку, Асютіна С. В. (2014)
Никитюк Т. Л. - Господарський досвід проведення аграрних перетворень (зцілення земель) у Волинському регіоні у 1919–1939 роках, Баула О. В. (2014)
Нужна О. А. - Тенденції розвитку сучасних транснаціональних корпорацій в контексті глобалізації, Урбан О. А., Чиж Н. М. (2014)
Полінкевич О. М. - Суть понять "капітал" та "оптимальна структура капіталу підприємств" в економічній науці, Панькевич О. М. (2014)
Савош Л. В. - Теоретичні основи транскордонного співробітництва, Савченюк О. В. (2014)
Савчук О. А. - Розвиток кредитної системи для сільського господарства Волині: історичний аспект, Божидарнік Т. В. (2014)
Савчук О - Вплив соціальної доктрини церкви на формування державної економічної політики, Осадчий В. (2014)
Сушик І. В. - Формування агротуристичної діяльності як умова покращення добробуту села (на прикладі Волинської області), Сушик О. Г. (2014)
Франчук Ю. О. - Досвід ЄС та Великобританії для стимулювання розвитку малого підприємництва в регіонах України в умовах євроінтеграції (2014)
Церклевич В. С. - Роль купецтва в торгово-промисловому розвитку повітового міста Подільської губернії Проскурова (ХІХ– поч. ХХ ст.) (2014)
Титул, зміст (2013)
Бучма І. М. - Комп'ютеризована система вимірювання товщини конструкцій з листової сталі, Репетило Т. М. (2013)
Лопатін В. В. - Дослідження експериментальної мобільної системи контролю вібрації свердловинної штангової насосної установки (2013)
Лютак З. П. - Обчислення параметрів ультразвукової хвилі в пружному середовищі методом Галеркіна на основі вейвлет–функцій, Мандра А. А., Лютак І. З. (2013)
Цих В. С. - Удосконалення підходу до електромагнітного контролю стану ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів (2013)
Стрілецький Ю. Й. - Цифрова обробка сигналів при дослідженні ізоляційного покриття підземних трубопроводів, Ровінський В. А., Євчук О. В. (2013)
Малько О. Г. - Контроль концентрації поверхнево-активних речовин у водних середовищах за визначеним рівноважним поверхневим натягом методом пульсуючого меніска, Кісіль І. С., Малько А. О. (2013)
Білинський Й. Й. - Підвищення точності вимірювання показника заломлення шляхом використання методу субпікселної локалізації краю об'єкта, Городецька О. С. (2013)
Вакалюк Я. І. - Вибір методу визначення місць витоків газу з підземних газопроводів, Карпаш О. М. (2013)
Івахів О. В. - Cистема нейронного керування роботом з використанням адаптивних методів навчання, Наконечний М. В., Репетило Т. М. (2013)
Походило Є. В. - Контроль якості продукції за відносними електричними параметрами, Остапчак С. Є. (2013)
Галущак М. О. - Автоматизований комплекс для вимірювань термоелектричних параметрів напівпровідників, Дзундза Б. С., Ткачук А. І., Фреїк Д. М. (2013)
Розіскулов С. С. - Перехідні електромагнітні процеси у неоднорідній електричній ізоляції високовольтних кабелів при її діагностиці методами вимірювання і аналізу струму релаксації та поверненої напруги, Михайлів В. І., Грабчук Б. Л. (2013)
Горбійчук М. І. - Використання прямокутних ортогональних функцій для оцінки технічних станів промислових об'єктів, Слабінога М. О. (2013)
Джала Р. М. - Моделювання поляризованості сталі у вершині каверни з урахуванням впливу сірководневого середовища, Юзевич В. М. (2013)
Загайнова А. А. - Усовершенствованный метод и устройство контроля изоляции конденсаторного типа высоковольтного оборудования под рабочим напряжением (2013)
Порєв В. А. - Контроль температурного режиму електронно-променевої безтигельної зонної плавки кремнію (2013)
Огляд захищених дисертацій в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на засіданнях спец. вч. ради д 20.052.03 (2013)
Вимоги до оформлення статтей (2013)
Содержание (2013)
Cherednichenko O. - Towards modeling of comprehensive assessment for licensing in higher education, Yanholenko O., Liutenko I., Pylypenko A. (2013)
Онищенко С. П. - Основные объекты маркетинга в проектной деятельности, Берневек Т. И. (2013)
Іванущак Н. М. - Моделювання розвитку структур комп’ютерних мереж, Пасічник В. В. (2013)
Мулеса О. Ю. - Аналіз інформаційної технології підтримки прийняття рішень для задачі охорони здоров'я (2013)
Олійник А. О. - Автоматизована система дослідження якості IP-з'єднань, Головко M. В., Федорченко Є. М. (2013)
Носов П. С. - Проектування 3D моделі реабілітаційного корсету як засобу комп’ютерної діагностики постави, Яланський А. Д., Яковенко В. O. (2013)
Гладка М. В. - Розробка плану проектних робіт Розробка плану проектних робіт, Хлобистова О. А. (2013)
Харитонов Ю. Н. - Идентифицированные риски при выборе команды проекта, Елгина Е. В. (2013)
Касілов О. В. - Технологія перетворення бібліографічних описів, Суботіна А. В. (2013)
Леонова С. Н. - Внутренние механизмы гармонизации ценности программ отраслевого развития (2013)
Шевченко Е. Л. - Метрика близости семантических аннотаций для задачи сравнения профилей процессов (2013)
Пелещишин О. П. - Оптимізація затрат підприємства на маркетинг в онлайн-спільнотах (2013)
Литвинова Н. С. - Финансирование проектов государственно-частного партнерства: посткризисная реальность и перспективы (2013)
Аннотация и литература (2013)
Абашина В. Н. - Рекламные слоганы как прецедентные знаки: современная речевая практика (2011)
Бондарчук М. Н. - Отражение национальной картины мира в авиационной терминологии, Колчанова А. В. (2011)
Ворова Т. П. - Язык художественного текста как основа смысловой интерпретации произведения (2011)
Гайдар В. П. - Особливостi та шляхи створення алюзiї в поетичному текстi (2011)
Горлачева В. В. - Об изучении русскоязычной рекламы в современной лингвистике (2011)
Деменчук О. В. - Актантна структура експерієнтивів суб’єкта емоційного стану (на матеріалі лексики чуттєвого сприйняття англійської, польської та української мов) (2011)
Ермоленко Ю. А. - К вопросу о статусе аббревиатур современного русского языка (2011)
Козіна Ю. В. - Категорія істоти як історична інновація у граматичній системі української мови (2011)
Кошман И. Н. - О своеобразии картины мира (на материале медиатекстов) (2011)
Кравцова Ю. В. - Семантико-когнитивный анализ метафорики языка: от метафорической картины мира к метафорической концептосфере (2011)
Крайняк О. М. - Структурні та семантичні особливості еліптичних іменників (2011)
Курмакаева Н. П. - Поле безличности: модель и направления развития (2011)
Куцкир Э. Ш. - Толкование слова в философском и лингвистическом измерениях (2011)
Кушнір І. Ю. - Семантичні групи предикатів у структурі складних речень із взаємозалежними частинами (2011)
Лисенко Н. О. - Граматичні засоби досягнення експресивності стислих текстів (2011)
Мельник Д. С. - Фреймовий аналіз концепту "Євратом": особливості його вербалізації (на матеріалі англомовних звітів ЄС) (2011)
Мерінов В. В. - До питання про граматичну синонімію числових форм істот-осіб (2011)
Мізіна О. І. - Тенденції розвитку системи індивідуально-авторських композитів (на матеріалі ад’єктивних складнонульсуфіксальних дериватів з першим колірним компонентом) (2011)
Москаленко Л. С. - Русско-украинская интерференция и проблемы языкового варьирования (2011)
Нікішина Т. І. - Варіативність денотативних і конотативних значень мовних знаків у політичному дискурсі (2011)
Онанченко А. В. - Способы образования переводческих терминов в русском языке (2011)
Панченко Е. И. - Отзыв туриста как новый вид текста (2011)
Панченко С. А. - Сравнение как лексическая инновация (2011)
Проскурина Л. Н. - Структурные параметры и тенденции терминообразования многословных лексикализированных понятий в концептосфере "ремонт летательных аппаратов" (2011)
Рубанова Е. С. - Холодное оружие: номинатемы русских жаргонов (2011)
Рязанцева Д. В. - Ступені порівняння прикметників як ефективний засіб створення граматичного значення оцінки (на матеріалі сучасної української публіцистики) (2011)
Тютюнник В. Ю. - Некоторые особенности синонимических отношений в русской терминологии градостроительной акустики (2011)
Устенко Н. В. - Особливості вираження засобами фразеології емоційних взаємин та соціальних стосунків чоловіка та жінки у мові художніх творів В. Винниченка (2011)
Халіман О. В. - Оцінні значення іменників спільного роду як проблема лексикографування (на матеріалі аналізу відповідей респондентів) (2011)
Хруцкая Н. В. - Неологизация в морфологической подсистеме современного русского языка (2011)
Яненко І. В. - Зіставний аналіз флоронімів із функціонально-цільовими ознаками в германських, романських і слов’янських мовах (2011)
Чорнобаєв В. В. - Мотиваційний механізм прийняття інвестиційних рішень: еволюція поглядів та їх адаптація до сучасних умов України (2005)
Кармазін В. Я. - Аналіз умов формування механізму цілеполагання при реструктуризації підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Лобачьова Н. В. (2005)
Саллі В. І. - Економічні аспекти збереження збиткових шахт, де добувається вугілля дефіцитних марок, Варяниченко О. В. (2005)
Доценко О. Ю. - Формування ефективної системи оплати праці на підприємствах (2005)
Трифонова О. В. - Рівень концентрації гірничих робіт як вимірювач інвестиційної привабливості шахти (2005)
Соляник Л. Г. - Нові підходи до управління дебіторською заборгованістю на промисловому підприємстві (2005)
Єрмошкіна О. В. - Використання системно-цільового підходу при побудові системи управління фінансовими потоками підприємства (2005)
Тітова Н. А. - Використання ефекту фінансового левериджу в управлінні структурою та рентабельністю капіталу підприємства, Карнаухова Ю. В. (2005)
Рекова Н. Ю. - Лізингові операції як перспективна форма інвестування підприємств в України, Мойсеєнко К. Є., Вільчевська К. В. (2005)
Усатенко О. В. - Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу, Грошелева О. Г. (2005)
Кучер В. А. - Удосконалення механізму управління промисловим підприємством (2005)
Минц А. Ю. - Рефлексивні процеси в системі виробник-споживач-конкурент, Петрачкова О. Л. (2005)
Лепа P. M. - Оцінка доцільності реалізації управлінських рішень на підприємстві (2005)
Мадих А. А. - Моделювання еластичності адаптивних виробничо-економічних систем (2005)
Черних О. О. - Механізм аудиту та управління розвитком інформаційної інфраструктури промислового підприємства (2005)
Охтень О. О. - Аналіз підходів до управління конкурентоспроможністю (2005)
Coлomaхa С. А. - Модель формування оптимального динамічного портфелю замовлень (2005)
Роик Н. В. - 120 лет отечественной селекции, Балков И. Я. (2008)
Кулик О. Г. - Оцінка ЧС-ліній та запилювачів Ялтушківської ДСС – компонентів гібридів цукрових буряків за програмою "Бетаінтеркрос” в 2002-2004 рр. , Литвинюк В. В., Гончарук Г. С., Старосуд В. І., Кирилюк Л. Г. (2008)
Роїк М. В. - Використання моделі продуктивності при оцінці генетичної цінності ЧС гібридів цукрових буряків, Корнєєва М. О., Власюк М. В., Власюк І. В. (2008)
Роїк М. В. - Особливості формування апоміктичних зародків у цукрових буряків, Чередничок О. І., Адаменко Д. М., Дубчак О. В. (2008)
Костенко О. І. - Типи успадкування стійкості до гнилей у період вегетації гібридами цукрових буряків на основі генної та цитоплазматичної чоловічої стерильності, Корнєєва М. О. (2008)
Чемерис Л. М. - Селекція цукрових буряків на стійкість до церкоспорозу, Змієвський В. М., Галашевський В . Л., Малігон Г. С., Мельничук Ю. В. (2008)
Фалатюк Л. В. - Продуктивність та ступінь її фенотипового прояву у топкросних ЧС гібридів уладівської селекції (2008)
Корнєєва М. О. - Асоціативна комбінаційна здатність запилювачів веселоподільської генплазми для гетерозисної селекції, Ермантраут Е. Р. (2008)
Саєнко П. І. - Біологічні особливості насінників-компонентів нових гібридів, створених на ЦЧС основі, Рибак В. О. (2008)
Яковець В. А. - Метод комплексного добору селекційних матеріалів цукрових буряків на стійкість до гнилей коренеплодів, Литвинюк В. В. (2008)
Власюк І. В. - Контроль продуктивності і якості насіння запилювачів веселоподільської генплазми на початкових етапах селекційного процесу (2008)
Федорощак Й. М. - Розробка і вдосконалення методики індивідуального поляриметричного добору цукрових буряків на ранніх етапах онтогенезу, Литвинюк В. В., Федорощак Л. Г. (2008)
Яковець В. А. - Розробка і вдосконалення методу ранньої діагностики стійкості до гнилей (2008)
Мазур З. О. - Комбінаційна здатність закріплювачів стерильності озимого жита у полікросних схрещуваннях, Корнєєва М. О. (2008)
Герасименко О. В. - Роль генетичних ресурсів рослин для селекційної роботи з просом, Шудря П. П., Мороз О. В., Холод С. Г., Мошенко М. М. (2008)
Орлов С. Д. - Вихідні матеріали кормових буряків різного рівня геному їх використання у селекції на гетерозис (2008)
Литвинюк В. В. - До створення гібридів кормових буряків на стерильній основі, Старосуд В. І., Гарматюк Н. В., Гончарук Н. П., Явнюк О. М. (2008)
Сидорчук В. І. - Оцінка перспективних селекційних номерів вики ярої на однорідність і стабільність, Петриченко С. М. (2008)
Гагін А. О. - Елементи структури урожаю колекційних зразків вики ярої та їх використання при підборі пар для схрещування (2008)
Безручко О. І. - Квасоля багатоквіткова – новий вид у Реєстрі сортів України, Дудчак Т. В. (2008)
Макаренко Н. М. - Характер успадкування висоти рослин гібридами F1 пшениці м’якої озимої від генотипу та умов вегетації (2008)
Балан В. М. - Різноякісність насіння гібридів цукрових буряків залежно від генотипу і умов вирощування (2008)
Буркун О. В. - Врожайність і різноякісність гібридного насіння цукрових буряків за сівби сумішшю компонентів схрещування (2008)
Будовський М. Д. - Різноякісність насіння у різних біологічних форм цукрових буряків, Мірошниченко В. М., Панов М. І. (2008)
Мельник Д. С. - Пересадний метод вирощування насіння цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму (2008)
Клещевников М. О. - Особливості вирощування безвисадкових насінників у ценозах з іншими сільськогосподарськими культурами (2008)
Загородний О. М. - Ефективність додаткового запилення при вирощуванні гібридного насіння сумішшю компонентів (2008)
Бобруйко В. М. - Оптимізація елементів технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків безвисадковим способом (2008)
Корнієнко С. І. - Енергоощадна технологія вирощування і збирання маточних буряків (2008)
Шутенко Т. О. - Наукове обґрунтування застосування прямого комбайнування насінників цукрових буряків, Гізбуллін Н. Г., Будовський М. Д., Осадчук В. Д., Сапотніцкий І. М. (2008)
Балагура О. В. - Прийоми формування високопродуктивних насінників ЧС гібридів цукрових буряків (2008)
Вахній С. П. - Продуктивність цукрових буряків залежно від сортових особливостей (2008)
Ермантраут Е. Р. - Використання t-критерію для незалежних вибірок при аналізі агрономічних дослідних даних, Присяжнюк О. І., Шевченко І. Л. (2008)
Доронін В. А. - Ефективність шліфування насіння з використанням різних за принципом роботи машин, Бусол М. В. (2008)
Карпук Л. М. - Вплив способів підготовки насіння на польову схожість та рівномірність розміщення цукрових буряків (2008)
Доронін В. А. - Вплив дражувальної оболонки на форму дражованого насіння та рівномірність його висіву, Мотренко С. М., Марченко С. І. (2008)
Кравченко Ю. А. - Якість насіння цукрових буряків залежно від його питомої маси (2008)
Турченяк С. М. - Збереженість безвисадкових насінників залежно від агротехнічних прийомів (2008)
Редько В. І. - Повільноростучі in vitro колекції цукрових і кормових буряків як метод збереження їх генетичного різноманіття, Роїк М. В., Недяк Т. М., Бех Н. С., Слуцька Н. П. (2008)
Сюмка А. А. - Дослідження поліморфізму Cercospora beticola Sacc. за допомогою біохімічних та молекулярно-генетичних маркерів, Шаюк Л. В. (2008)
Борисюк В. О. - Морфологічні особливості, хімічний склад та технологічна якість коренеплодів цукрових буряків залежно від їх маси, Ковальчук В. П., Маковецький К. А., Бойко І. І. (2008)
Борисюк В. О. - Вплив способів консервування зразків м’язги з коренеплодів цикорію коренеплідного на вміст в ній вуглеводів, Маковецький К. А., Бойко І. І. (2008)
Заришняк А. С. - Підвищення продуктивності цукрових буряків шляхом застосування позакореневого підживлення, Жердецький І. М. (2008)
Бондаренко В. М. - Сезонна динаміка вуглецю основних груп гумусу в орному шарі ґрунту під цукровими буряками за використання соломи як органічного добрива, Шикирява О. В., Сінчук Г. А. (2008)
Цвей Я. П. - Баланс поживних речовин у зерно-буряковій сівозміні, Шиманська Н. К., Хильницький О. М., Мазур Г. М. (2008)
Дубовий Ю. П. - Якість цукрових буряків під впливом сівозмін, фонів удобрення і їх післядія та відновлення родючості ґрунту, Галашевський В. Л., Одрехівський А. Ф., Петрова О. Т., Цвей Я. П. (2008)
Буряк І. І. - Особливості впливу позакореневого підживлення на поживний режим ґрунту (2008)
Савчук К. А. - Шляхи ефективного використання добрив (2008)
Іванова О. Г. - Параметри змін кислотно-лужного середовища чорнозему типового в лівобережному Лісостепу України після довготривалого застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні (2008)
Саблук В. Т. - Роль агротехніки в обмеженні чисельності фітофагів у посівах цукрових буряків, Сторожик Л. І., Смірних В. М., Педос В. П. (2008)
Саблук В. Т. - Захист посівів цукрових буряків від дротяників, Грищенко О. М. (2008)
Смірних В. М. - Захист від церкоспорозу, Тищенко М. В. (2008)
Шендрик Р. Я. - Проблема фузаріозів в Україні, Запольська Н. М., Шендрик К. М., Ковбасюк Є. В. (2008)
Калатур К. А. - Шкідливість паразитичних нематод у посівах цукрових буряків (2008)
Григор’єв В. М. - Біологічні особливості та шкідливість бурякової нематоди (2008)
Саблук В. Т. - Шкода посівам цукрових буряків від коренеїда сходів у лівобережному Лісостепу України, Панченко Ю. В. (2008)
Суслик Л. О. - Агротехніка проти бурякової крихітки (2008)
Іващенко О. О. - В гербології потрібні нетрадиційні рішення, Іващенко О. О. (2008)
Дорошенко В. О. - Шкідливість бур’янів та засоби захисту від них посівів цукрових буряків, Власенко С. І., Коновалова Н. В., Копчук К. М., Мартиненко С. І. (2008)
Шам І. В. - Ефективність дії хімічного контролювання бур’янів у посівах цукрових буряків (2008)
Ременюк Ю. О. - Вплив тривалого обробітку ґрунту на видовий склад бур’янів у зерно-буряковій сівозміні, Цвей Я. П., Опанасенко Г. П., Юрчак В. П. (2008)
Липитан Р. М. - Вплив густоти насадження цукрових буряків на забур’яненість посівів та продуктивність культури, Слободяник В. К. (2008)
Курило В. Л. - Передпосівний обробіток ґрунту для безвисадкового вирощування насінників буряків, Корженко А. М., Івахненко Л. Д. (2008)
Мазуренко А. М. - Теоретичні основи дослідження технологічного процесу укладання коренеплодів цукрових буряків у потужний валок із 30 рядків (2008)
Ганженко О. М. - Пропозиції щодо удосконалення просапних культиваторів, Зиков П. Ю., Саганов М. І. (2008)
Курило В. Л. - Вплив способів догляду за посівами на продуктивність кормових буряків, Хіврич О. Б., Орлов С. Д. (2008)
Дудчак Т. В. - Особливості методики досліджень способів сівби та удобрення квасолі багатоквіткової (2008)
Чапай В. О. - Удосконалення елементів технології вирощування культури сориз, Рихлівський І. П. (2008)
Овсянникова С. П. - Удосконалення цінового механізму цукробурякового виробництва, Бондар В. С. (2008)
Пиркін В. І. - Ефективність бурякоцукрового виробництва в Україні, Сінченко В. М., Широкоступ О. В. (2008)
Пиркін В. І. - Шляхи підвищення ефективності інтенсивності технології виробництва цукрових буряків, Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Широкоступ О. В., Тищенко О. С. (2008)
Гапоненко Г. Д. - Шляхи підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків безвисадковим способом, Гапоненко Н. В. (2008)
Фурса А. В. - Визначальні фактори впливу на якість цукробурякової продукції (2008)
Чернієнко О. О. - З історії розвитку ринкових відносин у цукробуряковому виробництві України (2008)
Капустян Г. А. - Патентні дослідження у науковій діяльності, Потапейко Т. М., Мандровська С. М., Коновал І. В. (2008)
Капустян Г. А. - Винахідницька діяльність та її правова основа, Мандровська С. М., Потапейко Т. М., Коновал І. В. (2008)
Титул, содержание (2013)
Морозова И.В. - Перспективы создания логистических индустриальных парков в Украине, Перепичко М. Е. (2013)
Kasianov V. - Invariants and first integrals for a special case of a controlled process in an active aviation system, Goncharenko A. (2013)
Нефьодов В. М. - Раціоналізація технології перевезень зерна, Ткаченко Ю. А. (2013)
Загоровська Л. Г. - Реінжиніринг бізнес-процесів планування закупівель для підприємств ресторанного бізнесу, Бровченко Н. Н, Ковтун О. М., Анцебурова Л. В. (2013)
Шиян А. А - Моделювання впливу топологічної будови на характеристики спайкової нейронної мережі, Іваненко В.С. (2013)
Россолов О. В. - Моделювання попиту на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів у містах, Любий Є. В., Король В. Ю., Левченко О. С. (2013)
Тимочко В. О. - Можливості використання систем автоматизації управління проектами для умов сільськогосподарського виробництва, Падюка Р. І. (2013)
Альошинський Є. С. - Розробка пропозицій щодо створення транспортно-логістичного кластера Харківської області, Білан К. В. (2013)
Хімічева Г. І. - Контроль якості шкіряного напівфабрикату на етапі дублення, Голосна Г. І. (2013)
Самісько Т.О. - Методика довгострокового прогнозування обсягів робіт виконаних дорожнім господарством (2013)
Сазонова М. С. - Розв’язання деяких нескінченновимірних задач розташування підприємств (2013)
Ковальова О. В. - Обґрунтування вибору та організації роботи системи формування составів поїздів. теоретичні передумови (2013)
Зубрецька Н. А. - Нейро-нечітке управління точністю та стабільністю технологічних процесів механічної обробки деталей (2013)
Шульдінер Ю. В. - Функціонування залізничних прикордонних станцій в межах транспортно-логістичних кластерів (2013)
Ковриго Ю. М. - Методи забезпечення стійкості систем регулювання на базі ПІ та ПІД регуляторів, Баган Т. Г., Бунке О. С. (2013)
Вернигора Р. В. - Аналіз нерівномірності відправлення поїздів з технічних станцій на залізничному напрямку, Єльнікова Л. О. (2013)
Гюлев Н. У. - О влиянии изменения функционального состояния водителя на безопас-ность дорожного движения, Доля В. К., Бичев М. С. (2013)
Аннотация и литература (2013)
Латишев Є. Є. - Фінансування систем охорони здоров’я: досвід деяких країн Європейського Союзу (2012)
Рудень В. В. - Консиліум – як організаційно-управлінська технологія медичного та економічно-фінансового ґенезу в умовах вдосконалення якості системи медичного забезпечення населення України, Москвяк Є. Й., Гутор Т. Г. (2012)
Горачук В. В. - Удосконалення методичних підходів до підготовки керівників галузі охорони здоров’я з питань менеджменту якості медичної допомоги (2012)
Владзимирський А. В. - Адаптація підходів та механізмів електронного менеджменту для використання при організації медико-санітарної допомоги пацієнтам з мультирезистентним туберкульозом, Мозговой В. В. (2012)
Лашкул З. В. - "Медичне право" – його місце при підвищенні кваліфікації лікарів, Сізінцова Ю. Ю. (2012)
Слабкий Г. О. - Надання медичної допомоги лікарями загальної практики-сімейної медицини з приводу хірургічних хвороб, Бурдим Ю. В. (2012)
Одринський В. А. - Результати переходу до надання ПМСД на засадах сімейної медицини на рівні адміністративного району в сільській місцевості (2012)
Кочін І. В. - Концептуальні основи становлення і розвитку гігієни катастроф як нового наукового та прикладного напряму в предметній сфері медицини катастроф, Сидоренко П. І., Гут Т. М., Гелдаш С. В., Акулова О. М., Гайволя О. О., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2012)
Русин В. І. - Малоінвазивні способи лікування атеросклеротичних уражень артерій дуги аорти, Корсак В. В., Буцко Є. С., Борсенко М. І. (2012)
Рекалов Д. Г. - Патогенетические параллели аутоиммунных процессов и деструктивных изменений суставных структур на ранних стадиях ревматоидного артрита (2012)
Курило Т. М. - Аналіз останніх змін в законі України "основи законодавства України про охорону здоров’я" щодо надання медичної допомоги (2012)
Крекотень О. М. - Реформування системи охорони здоров’я та його наслідки щодо медичного забезпечення працюючих (2012)
Фершал Я. Ю. - Первинна медична допомога дитячому населенню при впровадженні сімейної медицини (2012)
Бібик І. Г. - Амбулаторна психіатрична допомога при впровадженні сімейної медицини (2012)
Курочка В. Л. - Особисте страхування. Cучасний стан добровільного медичного страхування в Україні, Лашкул З. В., Посний В. Ф., Авраменко В. С., Одринський В. А., Фершал Я. Ю., Бібик І. Г. (2012)
Лашкул З. В. - Исторический опыт отечественной медицины по профилактике инфекционных заболеваний (2012)
Балашов Г. В. - История развития службы скорой медицинской помощи в Запорожской области, Лашкул З. В. (2012)
Прушківська Е. В. - Еволюція поглядів на суть та зміст структурних змін (2005)
Caліі В. І. - Моделювання трансформації шахт до інфраструктури регіону, Павленко І. І. (2005)
Багрова І. В. - Про взаємозв'язок характеристик ефекту капітальних вкладень, Багров В. П. (2005)
Бардась О. В. - Оптимізація витрат при розробці родовищ зернистих фосфоритів за рахунок аутсорсингу (2005)
Русінова О. С. - Моніторинг витрат на етапах впровадження інноваційного проекту (2005)
Саллі В. І. - Граничні параметри інвестиційної привабливості шахт, Бойко В. В., Роменська С. А. (2005)
Редькін О. С. - Функціонально-вартісний аналіз системи інформаційної безпеки АТС, Тардаскіна Т. М. (2005)
Масалаб P. M. - Управління витратами підприємства на основі показників продуктивності праці (2005)
Дучинська Н. І. - Дослідження економічної природи амортизації (2005)
Соляник Л. Г. - Організаційно-економічний механізм управління оборотними активами та джерелами їх фінансування (2005)
Довбня С. Б. - Методологічні аспекти формування центрів фінансової відповідальності, Найдовська А. О. (2005)
Венетуліс Т. А. - Використання контролінгу в санаційних процедурах, Кемарська Л. Г. (2005)
Попова Г. Ю. - Розвиток системи внутрішнього аудиту як фактор зниження ризиків інвестування, Кірюхіна О. М. (2005)
Цуркан І. М. - Сутність та зміст функцій податкового менеджменту підприємства (2005)
Бардась А. В. - До питання оцінки ентропії економічних мінісистем (2005)
Король Г. О. - Економіко-математична модель оцінки впливу підрозділів виробничих цехів на якість продукції, Зелікман В. Д., Распопова Ю. О. (2005)
Титул, зміст (2013)
Ноздрачова К .Л. - Безконтактний ємнісний метод збудження і прийому пружних хвиль, Сучков Г. М. (2013)
Цих В. С. - Ідентифікація дефектів ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів з поверхні землі на території складних технологічних об'єктів, Яворський А. В. (2013)
Хиєу Ле Чи - Математична модель компенсованого вихрострумового перетворювача для контролю товщини діелектричних покриттів на металах, Сучков Г. М., Глоба С. М. (2013)
Редько О. О. - Алгоритм та програмне забезпечення обробки даних системи статистичної діагностики композиційних матеріалів, Єременко В. С., Мокійчук В. М. (2013)
Баженов В. Г. - Удосконалений електростатичний метод неруйнівного контролю, Івіцька Д. К., Грузін С. В. (2013)
Рудик А. В. - Застосування амплітудно – фазового методу для вимірювання вологості речовин, Рудик В. А. (2013)
Реут Д. Т. - Застосування порогового фільтра для визначення кількості мікроорганізмів у воді за допомогою комп'ютерного зору (2013)
Кісіль І. С. - Мікропроцесорний прилад для контролю малих концентрацій поверхнево-активних речовин у водних розчинах, Боднар Р. Т., Патловський І. Р., Кучірка Ю. М. (2013)
Кутя В. М. - Автоматизований контроль в'язкості та дисперсності емульсій (2013)
Середюк О. Є. - Дослідження впливу конструкції торцевих сопел на їх витратні характеристики в установках для діагностування побутових лічильників газу, Винничук А. Г., Середюк Д. О. (2013)
Матіко Ф. Д. - Визначення калібрувального коефіцієнта ультразвукових перетворювачів витрати із діаметральним акустичним каналом, Роман В. І. (2013)
Вощинський В. С. - Дослідження алгоритмів розрахунку похибки в еталонних установках об'єму та витрати газу, Середюк О. Є., Лютенко Т. В. (2013)
Малісевич В. В. - Лабораторний стенд для експериментальних досліджень енергетичних характеристик плинних потоків при діагностуванні промислових лічильників газу (2013)
Кріль С. О. - Дослідження та моделювання комплексу поворотна заслінка – виконавчий механізм на магістральному нафтопроводі (2013)
Добровольский Е. В. - Метод ассоциативного сжатия речи для услуг асинхронной передачи голосовых сообщений, Чута М. В. (2013)
Макар О. В. - Вплив зміни теплофізичних параметрів на відвід кількості тепла від теплового чутливого елементу (2013)
Горбійчук М. І. - Паралельний алгоритм синтезу емпіричних моделей оптимальної складності на засадах генетичних алгоритмів, Слабінога М. О., Медведчук В. М. (2013)
Васильків Н. М. - Стенд для дослідження неоднорідних термоелектричних перетворювачів (2013)
Остапович В. В. - Дослідження напружено-деформованого стану вкритої хромовим покривом ділянки штока поршневого насоса двосторонньої дії в умовах позаштатного навантаження, Роп'як Л. Я., Величкович А. С. (2013)
Сиротюк А. М. - Експертна система оцінювання ризику руйнування конструктивних елементів трубопроводів теплоенергетичної системи, Капшій О. В., Дмитрах І. М., Русин Б. П., Білий О. Л. (2013)
Огляд захищених дисертацій в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на засіданнях спец. вч. ради д 20.052.03 (2013)
Вимоги до оформлення статтей (2013)
Титул, содержание (2013)
Данилкович А. Г. - Использование метода Бокса в задачах многокритериальной оптимизации, Брановицкая С. В., Бондаренко С. Г., Сангинова О. В. (2013)
Олійник А. П. - Математичне моделювання дифузійних процесів при реалізації технологій видобутку сланцевого газу, Штаєр Л. О., Клапоущак О.І. (2013)
Горбійчук М. І. - Метод прогнозування рівня води у р. Дністер у залежності від погодних умов, Шуфнарович М. А. (2013)
Наумейко И. В. - Марковская модель ликвидации нестационарного потока аварий при ограничениях на работоспособность оператора, Аль-Азави Рази Джабур, Альрефаи Валид Ахмед (2013)
Hanan A. Cheachan - Fuzzy distances and their applications on fuzzy scheduling, Hussam A.A. Mohammed, Faria A. Cheachan (2013)
Стрельникова Е. А. - Изучение особенностей изменения уровня грунтовых вод с помощью математического моделирования, Серикова Е. Н. (2013)
Аристархова Е. О. - Математичне моделювання сезонних змін розвитку фітопланктону у водозаборі "Відсічне” річки Тетерів, Пількевич І. А. (2013)
Сапожников Н. Е. - Оценка погрешностей выполнения вероятностных арифметических операций сложения и умножения, Моисеев Д. В., Бейнер П. С., Бейнер Н. В. (2013)
Ружинская Л. И. - Математическая интерпретация процессов массопереноса в анаэробном биореакторе, Фоменкова А. А. (2013)
Бабчук С. М. - Метод ідентифікації спеціалізованих комп’ютерних мереж для об’єктів нафтогазового комплексу (2013)
Касьянов В. А. - Модель неаддитивной Н-меры (2013)
Мисник В. Б. - Математичне моделювання та формалізація основних потоків виробничого підприємства (2013)
Агеев Д. В. - Распределение неразветвленных потоков с учетом эффекта самоподобия (2013)
В. Л. Бучарский - Метод совместной аппроксимации для решения многомерных квазили-нейных гиперболических уравнений (2013)
Делас Н. И. - Эволюция сложных систем с гиперболическим распределением (2013)
Аннотация и литература (2013)
Титулка (2012)
Козак О. - Аналіз факторів впливу на якість вищої освіти в Україні (2012)
Кнейслер О. - Теоретико-прагматичні підходи до визначення та розрахунку місткості ринку перестрахування (2012)
Кухній Л. - Роль заробітної плати в системі мотивації праці (2012)
Приймак В. - Модель порівняльного аналізу країн за рівнем економічного добробуту домашніх господарств, Скорупка Д., Голубник О. (2012)
Смиковчук Т. - Рекомендації щодо комплексного оцінювання результатів реструктуризації підприємств (2012)
Артус М. - Засади класифікації системи цін в економіці України за умов ринкових відносин (2012)
Ковтуненко К. - Удосконалення збалансованої системи показників з урахуванням інтелектуальної складової для цілей стратегічного аналізу підприємств, Скороходова Л. (2012)
Крамар І. - Ієрархічна піраміда інноваційного розвитку малого підприємства, Мариненко Н. (2012)
Краузе О. - Інноваційні підходи та прикладні аспекти концепції підготовки маркетологів, Оксентюк Б., Федорович Р. (2012)
Подольчак Н. - Застосування системи одночасних рівнянь для ідентифікації та планування змін у процесі життєвого циклу підприємства, Стеців С. (2012)
Рябоконь Н. - До питання варіантів організації продажів страхових продуктів (2012)
Устенко А. - Розроблення підходів до оцінювання якості менеджменту організації, Мельник А. (2012)
Шпилик С. - Управління збутовою діяльністю підприємства (2012)
Алімпієв Є. - Інституційна довіра як чинник ефективності фінансово-монетарної трансмісії в післякризовій економіці (2012)
Виговська Н. - Державний фінансовий контроль у системі регулювання земельних відносин, Стеблянко О. (2012)
Небрат В. - Дослідження фінансових механізмів радянської індустріалізації в українській економічній літературі, Горін Н. (2012)
Негрич О. - Аналіз впливу мотивацій іноземних інвесторів на форми реалізації інвестиційних проектів (2012)
Пашкевич М. - Трансфертно-варіативне бюджетне регулювання для розвитку територій: концепція та механізм (2012)
Тельнова Г. - Підсистема контролінгу в системі фінансового менеджменту підприємства (2012)
Химич І. - Корпоративна культура – чинник фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах (2012)
Титул, содержание (2013)
Гетьман А. В. - Метод цилиндрического гармонического анализа магнитного поля объектов с индуктивной намагниченностью, Константинов А. В. (2013)
Назаренко В. Н. - Оптические свойства наночастиц лития, Нестеренко О. В., Радченко И. С., Степанкина И. Б. (2013)
Кагляк О. Д. - Формувальна обробка металевих пластин та дисків локальним лазерним нагріванням (2013)
Петров С. В. - Моделювання поведінки повітряної бульбашки в полі стаціонарного дугового розряду, Бондаренко С. Г, Рубець Д. І., Саванчук О. В., Янюк В. А. (2013)
Чеботарев С. Н. - Моделирование высоковольтных трехпереходных фотопреобразователей на основе аморфного и микрокристаллического кремния, Пащенко А. С., Лунина М. Л., Ирха В. А. (2013)
Рибій В. В. - Переробка вторинної сировини дорогоцінних металів, Бредихін В. М., Червоний І. Ф., Маняк М. О. (2013)
Каневский В. И. - Рассеяние плоских электромагнитных волн на углеродной нанотрубке, Розенбаум В. М., Шкода Н. Г. (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Синтез термітних теплостійких і жароміцних сталей (2013)
Слипченко Н. И. - Тепловые режимы кремниевых фотопреобразователей с фоклинными концентраторами, Письменецкий В. А., Глушко Е. С., Герасименко Н. В. (2013)
Аннотация и литература (2013)
Пересада С. М. - Инвариантный к вариациям активного сопротивления ротора алгоритм прямого векторного управления асинхронными двигателями при питании от источника тока, Ковбаса С. Н., Трандафилов В. Н. (2014)
Родькин Д. И. - Энергетический метод в задачах исследования объектов с нелинейностями, Мосюндз Д. А. (2014)
Ковальчук В. Г. - Энергетическая модель электрогидравлического комплекса с периодическим изменением технологических параметроввих труб, Коренькова Т. В. (2014)
Щур І. З. - Імітаційне моделювання роботи й техніко-економічна оцінка автономних контрроторних вітроелектроустановок різної потужності з трансформаторами з обертовою половиною, Ковальчук А. І. (2014)
Руденко Н. А. - Баланс мощностей в задачах идентификации параметров двухклеточных асинхронных двигателей, Ромашихин Ю. В. (2014)
Михайленко О. Ю. - Прогнозуюче керування конусною дробаркою з використанням ортонормованих функцій лагерра (2014)
Kondratenko I. - Modeling of electromagnetic processes in electrotechnical complexes for reducing residual stresses, Zhiltsov A., Vasyuk V. (2014)
Карлов О. М. - Метод розрахунку усередненого магнітного поля по висоті повітряного проміжку торцевого дугостаторного асинхронного двигуна, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2014)
Родькин Д. И. - Формула цены за использованную электроэнергию в сетях с периодическими напряжением и током (2014)
Бялобржеський О. В. - Модель для дослідження розподілу електричної енергії в системі контактна мережа змінного струму–тяговий комплекс магістрального електровозу, Сухонос Т. Ю., Курись Л. В. (2014)
Романенко С. С. - Оцінка теплових характеристик будівель, Перекрест А. Л., Волжан М. Н. (2014)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Перелік авторів (2014)
Аверьянова О. С. - Терапевтическая кератэктомия в лечении помутнений роговицы после герпетических кератитов: оптимизация параметров, Ковалев А. И. (2012)
Акрабави А. А. - Опыт применения цитофлавина в лечении непролиферативной диабетической ретинопатии, Сакович В. Н. (2012)
Аль Кайяли Фади Закария - Влияние пробиотика субалина на динамику клинических проявлений воспалительного процесса у больных передними увеитами (2012)
Бакбардина Л. М. - Неперфорирующая пантрабекулоактивация в сочетании с дилятацией-реваскуляризацией супрахориоидального пространства при лечении открытоугольного и закрытоугольного глаукомного синдрома, Бакбардина И. И. (2012)
Бездетко П. А. - Изменение орбитального тонуса у пациентов с острыми воспалительными заболеваниями орбиты и его влияние на развитие осложнений со стороны зрительного нерва, Зубкова Д. А. (2012)
Безкоровайная И. Н. - Введение анти-VEGF препаратов в переднюю камеру глаза при вторичной неоваскулярной глаукоме, Воскресенская Л. К., Максимук О. Ю., Ряднова В. В. (2012)
Безуглый Б. С. - Внутрикамерная анестезия и её влияние на структуры глаза и функциональные исходы при факоэмульсификации, Старцев Е. В., Твердохлеб О. В., Деркач И. В. (2012)
Ватченко А. А. - Офтальмоферон в профилактике послеоперационных осложнений у больных сахарным диабетом, Дунаева М. В., Паримончик Е. В., Масежный А. А. (2012)
Вершиніна М. Д. - Ефективність використання пептидного біорегулятора "Кортексин" при непрямій нейроретинопротекції, Данилків Г. О., Вершинін С. В. (2012)
Вершиніна М. Д. - Використання цитофлавіну і L-лізину есцинату в офтальмологічній практиці, Николюк А. М., Панько О. М., Капечук В. В., Вершинін С. В. (2012)
Веселовская З. Ф. - Результаты оптической когерентной томографии в изучении нейроархитектоники сетчатки при начальных стадиях первичной открытоугольной глаукомы (предварительные данные), Веселовская Н. Н., Жеребко И. Б., Амер Сохил (2012)
Веселовська Н. М. - Вивчення електричних властивостей мембрани гангліозних клітин сітківки (2012)
Веснина Н. А. - Анализ результатов диспансерного наблюдения больных глаукомой с 2007 по 2012 гг., Копань Л. В. (2012)
Веснина Н. А. - Простагландины в комплексном лечении глаукомной нейрооптикопатии, Кудинова-Савченко Н. А., Саар Т. А. (2012)
Вітовська О. П. - Організація офтальмологічної допомоги хворим на глаукому та її нормативно-правове забезпечення, Риков С. О. (2012)
Голдобин А. М. - Анализ распространенности патологии глазного дна у больных сосудистого профиля неврологического и кардиологического отделений, Ткаченко Т. Н., Дёмина Л. П. (2012)
Голубов К. Э. - Применение вазопро в лечение глаукоматозной нейропатии, Смирнова А. Ф, Котлубей Г. В. (2012)
Денисюк Н. Б. - Нейропротекторна дія брімонідину 0,2% у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою, Мельник В. О., Гурська Д. Д. (2012)
Жабоедов Г. Д. - Роль фиксированных комбинаций в терапии резистентной глаукомы, Петренко О. В. (2012)
Жабоедов Д. Г. - Одномоментный задний капсулорексис в профилактике аберрационных погрешностей артифакичного глаза (2012)
Завгородняя Н. Г. - Эффективность препарата "Бримонал" в лечении первично-хронического глазного ишемического синдрома, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Непосредственные и отдаленные результаты хирургической активации увеосклерального оттока с применением коллагенового дренажа у больных с первичной и вторичной глаукомой, Гайдаржи Т. П. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Оптическая нейропатия при близорукости высокой степени как результат изменения гемодинамических, биомеханических и морфологических характеристик глаза, Денисова О. О. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Влияние цинка и каротиноидов на состояние глаукомной оптической нейроретинопатии, Костровская Е. О., Саржевская Л. Э., Айбасова З. Н. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Морфометрические параметры глаза и их зависимость от уровня офтальмотонуса у гемодинамики у пациентов с катарактой, Костровская Е. О., Саржевский А. С., Сидорова Т. В. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Рациональная антибактериальная терапия в офтальмологии, Криворучко А. А., Мартовицкая Ю. В. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Применение валавира в комплексном лечении герпетических кератитов, Михальчик Т. С., Михальчик С. В., Коваленко Н. Н. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Особенности гипотензивной и нейропротекторной терапии у больных с первичной глаукомой, Поплавская И. А., Саржевская Л. Э. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Комплексное лечение больных герпетическими кератитами, Саржевская Л. Э., Гурова Т. В., Глинка В. В. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Патогенетическое обоснование применения препарата "Азарга" в хирургичеком лечении катаракты, Саржевская Л. Э., Костровская Е. О., Саржевский А. С. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Применение биогенных пептидов в комплексном лечении диабетической ретинопатии, Саржевская Л. Э., Костровская Е. О., Шевченко Н. В. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Эффективность препарата мультикаренол в лечении амблиопии у детей, Цыбульская Т. Е. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Сравнительная характеристика пороговой дифференциальной светочувствительности, толщины слоя нервных волокон и показателей толерантного ВГД при различных гемодинамических типах первичной открытоугольной глаукомы, Безуглая Е. А., Безуглый М. Б. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Современные аспекты в диагностике ювенильной глаукомы на фоне прогрессирующей миопии (обзор клинических исследований), Цыбульская Т. Е., Завгородняя Т. С. (2012)
Зборовська О. В. - Модифікована модель бактеріального ендофтальміту - структурні зміни тканин ока, Горянова Н. О. (2012)
Иванова Н. В. - Консервативное лечение диабетической ретинопатии, Ярошева Л. М., Ярошева Н. А. (2012)
Исакова О. А. - Объективная оценка субъективного. Изменение качества жизни у пациентов с катарактой, Луценко Н. С., Завгородняя Н. Г., Рудычева О. А., Ивахненко Е. М. (2012)
Капшук Н. И. - Фактор риска прогрессирования возрастной макулопатии и макулодистрофии после ультразвуковой факоэмульсификации, Дмитриев С. К. (2012)
Карлийчук М. А. - Эффективность комбинированного лечения диабетического макулярного отека, Пинчук С. В., Андрийчук А. Я. (2012)
Карлийчук М. А. - Дополнительные возможности нейропротекции в лечении глаукомной оптической нейропатии, Пинчук С. В., Зубович М. П. (2012)
Клюев Г. О. - Определение оптимальной зоны приложения лазерного зонда при проведении лазерной транссклеральной циклокоагуляции (2012)
Ковалёв А. И. - Оптимизация рефракционных результатов фотополимеризации роговицы при кератоконусе и возможности последующей коррекции (Склеральные контактные линзы и факические ИОЛ), Аверьянова О. С., Киреев В. В. (2012)
Ковалев А. И. - Особенности мультифокальной коррекции после у/з факоэмульсификации у пациентов ранее перенесших кераторефракционные вмешательства, Довжук Т. Н., Василега И. А., Поплавец Е. В. (2012)
Копаенко А. И. - Факторы риска рецидивирования воспалительного процесса у пациентов с передним эндогенным увеитом (2012)
Копаенко А. И. - Эффективность применение нового метода комплексного лечения переднего увеита сочетанного со спондилоартропатиями, Дергало И. И., Киктева Н. К. (2012)
Король А. Р. - Влияние хориоидальной гемодинамики на результаты фотодинамической терапии больных экссудативной формой возрастной макулярной дегенерации (2012)
Кравець Л. Й. - Наш досвід застосування поліпептидів у лікуванні патології макулярної ділянки, Павлів О. Б., Бігун Н. М., Кравець Б. Б. (2012)
Кудинова-Савченко Н. А. - Предпочтение выбора интраокулярной коррекции при астигматизме высокой степени, Веснина Н. А., Мисюра Э. А. (2012)
Кудинова-Савченко Н. А. - Метод стабилизации гипотензивного эффекта антиглаукоматозных операций непроникающего типа путем предупреждения чрезмерного рубцевания в области послеоперационной раны, Веснина Н. А., Денисова О. О. (2012)
Кудинова-Савченко Н. А. - Лазерное реконструктивное пособие при рецидиве офтальмогипертензии после непроникающей глубокой склерэктомии с вискоканалостомией, Желязков А. А., Пархонюк Н. И., Сулим Л. С. (2012)
Кузюк М. Г. - Вимірювання протеолітичної активності і рівня інгібіторів протеаз у плазмі крові при короткозорості у вагітних (2012)
Курилина Е. И. - Динамическая оценка показателей метаболитов оксидного звена у больных первичной глаукомой, Жабоедов Г. Д., Петренко О. В., Чурюмов Д. С. (2012)
Курилина Е. И. - Использования местного ингибитора карбоангидразы "Азопт" в лечении центральной серозной хориоретинопатии, Скрипник Р. Л., Чурюмов Д. С., Скрипниченко И. Д. (2012)
Литвинчук Л. М. - Динаміка внутрішньоочного тиску у пацієнтів з аксіальною міопією високого ступеня з ендотампонадою силіконовою олією, Сергієнко А. М., Козловська І. В., Ткаченко О. В. (2012)
Максимук О. Ю. - Наш досвід застосування ретиналаміну в лікуванні судинних і дистрофічних захворювань сітківки, Воскресенська Л. К., Безкоровайна І. М., Ряднова В. В., Залудяк О. М. (2012)
Малова Н. Г. - Изучение терапевтической эффективности комплекса антиоксидантов у животных с экспериментальной диабетической ретинопатией на основании морфологических исследований, Демин Ю. А., Лекишвили С. Е. Литвинова Л. В. (2012)
Манойло Т. В. - Новые подходы в лечении синдрома сухого глаза, Пархоменко Г. Я. (2012)
Мельник В. О. - "Лантан" у лікуванні первинної відкритокутової глаукоми (2012)
Мойсеєнко Н. М. - Патогенетична роль гідродинаміки при травматичній оптичній нейропатії, Вершинін С. В. (2012)
Муравей Ж. В. - Нейропротекция в терапевтической стратегии первичной открытоугольной глаукомы (2012)
Неделька В. И. - Использования апипрепаратов в комплексном лечении офтальмологических больных с сопутствующей патологией, Витер Ю. Г., Довгань Л. А. (2012)
Неділька В. І. - Вивчення впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища на стан імунного статусу хворих з травматичними ураженнями очей (2012)
Павлюченко К. П. - Аутолимбальная трансплантация у больных с открытой травмой глаза с вовлечением зоны лимба, Бондарь Н. И., Сухина И. В. (2012)
Павлюченко К. П. - Особенности помутнений хрусталика после различных видов антиглаукоматозных операций, Могилевский С. Ю., Пенчук В. О. (2012)
Павлюченко К. П. - Отдалённые результаты нового метода профилактики осложнений хирургического лечения вторичной неоваскулярной глаукомы, Могилевский С. Ю., Шехада С. Д. Х. (2012)
Пархоменко Г. Я. - Отдаленные результаты ЛАСИК при миопии: асферическая абляция роговицы + тонкий лоскут, Манойло Т. В., Коваленко Л. Н. (2012)
Пархоменко О. Г. - Особенности морфологии сетчатки по данным лазерных сканирующих методов дианостики (hrT, аутофлуоресценции hra) при диабетическом макулярном отёке (2012)
Пасечникова Н. В. - Диагностические критерии кератоконуса и их сопряженность с эффективностью фотополимеризации роговицы, Ивановская Е. В., Завгородняя Т. С. (2012)
Пасечникова Н. В. - Исследование общего иммунитета кроликов после интраламеллярной трансплантации бесклеточного модуля стромы роговицы человека, Насинник И. О., Величко Л. Н. (2012)
Петренко О. В. - Причины развития посттравматических деформаций вспомогательного аппарата лаза (2012)
Петруня А. М. - Эффективность применения индоколлира в электрофорезе при экссудативной реакции после факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ, Гаркавенко О. Н. (2012)
Петруня А. М. - Сравнительный анализ эффективности методик эксимер-лазерной коррекции зрения при коррекции астигматизма высокой степени, Спектор А. В., Кравченко Е. В. (2012)
Повещенко Ю. Л. - Эффективность глазных капель Тафлотан тм в моно- и комбинированной терапии у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (2012)
Рожко О. А. - Тактика хирургического лечения пациентов с набухающей катарактой в сочетании с вторичной глаукомой, Максименко О. Н. (2012)
Рудковська О. Д. - Особливості оптичної корекції у хворих з підозрою на глаукому (2012)
Рудковська О. Д. - Хірургічне моделювання природних компенсаторних реакцій при глаукомі (2012)
Русина Л. В. - Опыт применения глазных капель "ХИЛО-КОМОД форте" у пользователей мягкими контактными линзами (2012)
Сакович В. Н. - Повышение эффективности лечения кератитов, вызванных герпес Зостер, Клопоцкая Е. П., Гречко Е. М., Дербина Е. А., Степахина М. Э., Перепелица Г. И., Великохатская Т. А. (2012)
Сакович В. Н. - Эффективность применения Хило-КОМОДа в комплексном лечения бактериальных кератитов, Клопоцкая Н. Г., Назарук А. Г., Парамончик Е. В. (2012)
Сергиенко Н. М. - Оценка точности измерения показателей с использованием Ora, Шаргородская И. В. (2012)
Сердюк В. Н. - Состояние тиол-дисульфидной системы белков сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы в условиях применения нейротропных препаратов, Семенко В. В. (2012)
Сердюк В. Н. - Комплексное лечение вторичной посттромботической глаукомы, Устименко С. Б., Березнюк Л. Г., Гетман Ю. В., Цурбан И. В. (2012)
Собакарь И. Ю. - Первый опыт применения нового препарата "АльфаганП" в лечении глаукомы в свете концепции нейропротекции (2012)
Сухина Л. А - Оcобенности тактики консервативного лечения тромбоза вен сетчатки, Голубов К. Э., Котлубей Г. В. Смирнова А. Ф. (2012)
Сухина Л. А. - Новые подходы к организации профилактики развития компьютерного синдрома, Голубов К. Э., Котлубей Г. В. (2012)
Сухина Л. А. - Особенности организации обучения врачей-курсантов современной технике микрохирургии глаукомы, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В., Сухина И. В., Зорина М. Б. (2012)
Сухина Л. А. - Новые подходы к организации работы глаукомных школ, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В. (2012)
Сухина Л. А. - Ближайшие и отдаленные результаты лечения у больных с первичной глаукомой после дробной синустрабекулотомии с интрасклеральным микродренированием, Котлубей Г. В., Смирнова А. Ф., Голубов К. Э. (2012)
Сухина Л. А. - Роль кафедры в формировании профессионального и социального статуса врача-офтальмолога, Смирнова А. Ф., Голубов К. Э., Котлубей Г. В. (2012)
Терещенко А. В. - Дренажная хирургия в лечении глаукомы у детей, Молоткова И. А., Белый Ю. А., Ерохина Е. В. (2012)
Терещенко А. В. - Модификации микроинвазивной непроникающей хирургии первичной открытоугольной глаукомы, Молоткова И. А., Белый Ю. А., Ерохина Е. В. (2012)
Уманец Н. Н. - Эндовитреальная резекция меланомы хориоидеи с использованием высокочастотной электросварки (2012)
Шутка Н. В. - Вплив блокатора ліпооксигенази кверцетина на перебіг запального процесу ока при проникному пораненні рогівки, обтяженому гіфемою, Пенішкевич Я. І. (2012)
Титул, содержание (2013)
Порошин С. М. - Метод коррекции акустического сигнала в соответствии с перемещением зоны прослушивания, Беликов И.С. (2013)
Приймак В. Ю. - Моделирование фазовых пассивных систем синхронизации, использующих квадратурную обработку сигналов, Хусcейн А. Ф. (2013)
Полякова М. В. - Автоматизированная идентификация типа и оценивание параметра шума с помощью мультифрактальных показателей, Емец Ю. В. (2013)
Мандзій Б. А. - Програмна реалізація моделі надійності відновлюваної технічної системи з постійним навантаженим резервом, Сенів М. М., Куць Б. М. (2013)
Воргуль А. В. - Исследование методов помехоустойчивого кодирования для метеорной системы передачи информации, Сулейман Ю. Х. (2013)
Гурник А. В. - Застосування інтелектуальної сенсорної техніки для моніторингу та пошуково-рятувальних робіт, Валуйський С. В. (2013)
Давидич Ю. А. - Закономерности изменения равноценного расстояния перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, Ольхова М. В. (2013)
Марковець О. В. - Исследование средств коммуникации пользователей сети интернет с органами местной власти, Корж Р. О., Ярка У. Б. (2013)
Кушниренко О. А. - Корреляционный алгоритм распознавания символьной информации с низкой сложностью технической реализации, Садченко А. В., Троянский А. В. (2013)
Ділай І. В. - Побудова синтезаторів для забезпечення аналізу димових газів, Теплюх З. М. (2013)
Валентюк М. Р. - Интеллектуальные информационные технологии в задачах совершенствования гидрометеорологических систем (2013)
Волочій Б. Ю. - Визначення впливу оновлення програмного забезпечення на показники надійності відмовостійкої багатопроцесорної системи, Міськів М. В., Муляк О. В., Озірковський Л. Д. (2013)
Petrenko A. - Advanced brokers for Nordugrid ARC using web-services, Svistunov S., Svirin P. (2013)
Аннотация и литература (2013)
Кордон Т. І. - Принципи створення, механізм дії та клінічне застосування пробіотиків (Огляд) (2014)
Волянський А. Ю. - Молекулярные основы персистенции вируса Эпштейна-Барр в организме человека, Колотова Т. Ю., Романова Е. А., Сидоренко Т. А., Игумнова Н. И., Конорева Е. С., Юхименко В. И., Каблучко Т. В., Погорелая М. С. (2014)
Чернякова Г. М. - Сучасний погляд на етіологію і лікування тазового болю при запаленні геніталій у молодих жінок, Косілова О. Ю., Добровольська Л. А. (2014)
Kulikovska K. Yu. - Antimicrobial activity of (1,2,4)triazolo(4,3-а)pyrazin-8(7H)-one derivatives, Kovalenko S. S., Drushlyak O. G., Zhuravel I. O., Kovalenko S. M. (2014)
Спиридонов С. В. - Кількісне визначення основних груп речовин в гранулах на основі лікарської рослинної сировини для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, Котов А. Г. (2014)
Лисняк Ю. В. - Исследование вкладов боковых аминокислотных остатков полимиксина B3 в его связывание с липополисахаридом внешей мембраны E.coli методами молекулярного моделирования (2014)
Перехода Л. О. - Використання комп'ютерної програми PASS та молекулярного докінгу для пошуку нових антиконвульсантів (2014)
Палій Д. В. - Протимікробні, фізико-хімічні властивості лікарських антисептичних препаратів, Назарчук О. А., Береза Б. М. (2014)
Бойко Н. Н. - Скрининг антимикробных свойств спиртоводных вытяжек из некоторых видов растительного сырья содержащего хинонпроизводные, Зайцев А. И. , Осолодченко Т. П. (2014)
Коляда Т. І. - Застосування препаратів на основі бактеріальних лізатів у терапії хронічного тонзиліту у пацієнтів з ревматоїдним артритом, Тупотілов О. В., Вдовіченко Н. І., Літвиненко О. Ю. (2014)
Дяченко В. Ф. - Дослідження протимікробної активності комбінацій фосфоміцину з цефепімом та фосфоміцину з тієнамом щодо поліантибіотикорезистентних штамів синьогнійної палички, Ягнюк Ю. А., Марющенко А. М., Куцай Н. М. (2014)
Панченко Л. А. - К 150-летию со дня рождения первооткрывателя вирусов Дмитрия Иосифовича Ивановского, Попова Н. Г., Звягольская И. Н., Васина С. И. (2014)
Памяти Бондаренко Виктора Михайловича (1940-2014) (2014)
Волянський А. Ю. - Тактика лікування загострення хронічної герпесвірусної іфекції у дітей, які часто хворіють, Романова О. А., Конорева К. С., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Юхименко В. І., Погоріла М. С. (2014)
Мироненко Л. Г. - Алгоритм виділення клінічно значущих ентерококів, Перетятко О. Г. (2014)
Деркач С. А. - Виявлення чутливості збудників гнійно-запальних захворювань до бета-лактамних антибіотиків прискореним методом, Воронкіна І. А., Крилова І. А., Габишева Л. С. (2014)
Содержание (2014)
Радчук О. В. - Оппозиты отсутствие – присутствие (этимологический экскурс) (2014)
Скоробогатова Е. А. - Поэтика именных категорий и форм в лирике Осипа Мандельштама (статья вторая) (2014)
Кардашова Е. В. - Значения "несвободы" как интегрирующий смысл обыденного дискурса (на материале стереотипных моделей русской лингвокультуры) (2014)
Козлов Е. Д. - Лингвокультурный типаж "женщина-поэт" в лирике Юнны Мориц (2014)
Величко Н. В. - Субфрейм Погода в языковом сознании А. П. Чехова (на материале эпистолярного наследия писателя) (2014)
Юрьева Ж. А. - Языковые средства в дискурсе спора Обломова со Штольцем в романе И. А. Гончарова "Обломов" (2014)
Бондаренко Е. В. - Когнитивная метафора в поэтическом дисксурсе: трансформация метафорики У. Одена в творчестве И. Бродского (2014)
Гетманец М. Ф. - Об одном факте биографии Константина Симонова (К 100-летию со дня рождения писателя) (2014)
Козлова А. Г. - Фольклорный интертекст в поэзии М. Д. Рахлиной, Галаган Я. В. (2014)
Тарарак А. В. - Наполеоновская символика в поэзии О. Э. Мандельштама (2014)
Поддубко Ю. В. - Категория вечности в поэтическом сознании А. Кушнера (2014)
Лазаренко С. В. - Виды связности газетного текста и приемы работы с ними на уроках РКИ (2014)
Наши авторы (2014)
Виходные данные (2014)
Голубенко М. Ю. - Патогенетичне обґрунтування терапії плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом (2012)
Cолошенко В. В. - Оценка эффективности применения культуры аллофибробластов в лечении обширных ожогов у шахтеров (2012)
Ковалев А. А. - Клиническое значение циркулирующих эпителиальных опухолевых клеток, Грудинская Т. А., Кузнецова Т. П., Киселев Ф. В., Ковалев К. А. (2012)
Киселев Ф. В. - Артерио-венозная фистула как способ длительного сосудистого доступа в онкологической практике, Поляков Н. Н., Цветаева-Берест Д. А., Ковалев А. А. (2012)
Погорелая Т. Ю. - Особенности клинического течения базальноподобного рака молочной железы, Щуров Н. Ф., Кебало Д. И., Волошина Н. Н., Пащенко С. Н. (2012)
Щуров Н. Ф. - Иммуногистохимические факторы прогноза в индивидуализации лечения больных раком молочной железы, Пащенко С. Н., Баранчук С. В., Часовских А. С. (2012)
Русин В. І. - Ендоскопічна діагностика та лікування поліпів товстої кишки, Сочка В. А., Сочка А. В. (2012)
Шаповал С. Д. - Состояние микроциркуляции у больных со смешанной формой осложненного синдрома диабетической стопы, Савон И. Л., Зинич Е. Л., Смирнова Д. А., Софилканич М. М. (2012)
Русин В. І. - Відеолапароскопія в діагностиці і лікуванні гострого панкреатиту, Філіп С. С. (2012)
Клименко А. В. - Экзокринная функция поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом с протоковой гипертензией после органосохраняющих операций (2012)
Визир В. А. - Роль вазоактивных пептидов в процессах цереброваскулярной реактивности у больных эссенциальной артериальной гипертензией, Волошина И. Н. (2012)
Воронин К. В. - Иммунная дезадаптация в зависимости от степени тяжести преэклампсии, Лоскутова Т. А., Филиппова Е. В. (2012)
Жорняк О. І. - Вивчення впливу таблетованих антисептичних препаратів на адгезивні властивості мікроорганізмів, Палій В. Г. (2012)
Кордон Ю. В. - Вплив лікарських антисептичних препаратів на адгезивну здатність мікроорганізмів, Палій Д. В., Шевчук Н. М. (2012)
Пащенко С. M. - Роль лектин-вуглеводної взаємодії в канцерогенезі (2012)
Волошина Н. Н. - Методология и организация скрининга рака шейки матки (2012)
Одринський В. А. - Відповідність української загальної практики/сімейної медицини європейському визначенню (2012)
Содержание (2014)
Яковенко Е. А. - Категория сакральной границы и особенности ее языкового представления в произведениях А. С. Пушкина (2014)
Яроцкая Г. С. - Лингвокультурологические аспекты адаптации западноевропейских заимствований коммерпческой сферы в петровский период (2014)
Мехасюк С. Э. - Организующая роль языковой личности в романе Л. Андреева "Дневник Сатаны" (2014)
Соломахина М. В. - Антиномии парадигмы "Дом" в поэзии В. Долиной (2014)
Савицкая Л. В. - К вопросу энантиосемических путей концептуализации концепта "хитрость" (2014)
Палатовская Е. В. - Лингвистические парадигмы: эволюция vs. Революция (2014)
Силаев А. С. - Когда "родился" "Дядя Ваня"? (2014)
Садыкова Л. В. - К проблеме "ЭГО" русского человека в художественных рефлексиях русских эссеистов (2014)
Быкова И. В. - Осмысление литературного наследия Н. А. Дуровой в ХХ-ХХI веках (2014)
Щербина В. В. - Тема молитвы в творчестве Юргиса Балтрушайтиса в контексте русской символистской поэзии (2014)
Гармаш Л. В. - Вампирические мотивы в романе Ф. Сологуба "Тяжелые сны" (2014)
Глущенко В. А. - Фундаментальный труд по гидронимии Дона (2014)
Наши авторы (2014)
Виходные данные (2014)
Аненко С. Ю. - Технологія аналізу витрат підприємств, що надають житлово-комунальні послуги (2014)
Бака В. В. - Фактори впливу на ділову активність підприємства легкої промисловості (2014)
Баранова Д. В. - Теоретико-методичне забезпечення обліку та аналізу витрат підприємства (2014)
Гуленко Г. П. - Аналіз підходів до формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства (2014)
Дурасова Є. О. - Комплексна оцінка фінансових ризиків підприємства (2014)
Єгорова О. А. - Економічна сутність категорії "капітал банку" та його класифікація (2014)
Ємець Є. І. - Дослідження проблемної заборгованості банків України (2014)
Золотарева Н. В. - Узагальнення підходів до визначення сутності поняття "фінансове планування на підприємстві" (2014)
Каминіна В. В. - Визначення факторів впливу на об'єм податкових надходжень до зведеного бюджету Харківської області (2014)
Каращук І. В. - Визначення таксономічного показника рівня розвитку для оцінки фінансового потенціалу підприємства (2014)
Кіпа М. О. - Дослідження теоретичних аспектів фінансової безпеки підприємства (2014)
Колодна Р. В. - Технологія аналізу фінансової безпеки підприємства скляної галузі (2014)
Король Т. Р. - Методичне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства (2014)
Кравченко Г. Г. - Застосування таксономічного аналізу для визначення показника оптимальності структури банківського капіталу (2014)
Кузьміна В. В. - Фінансовий стан як економічна категорія (2014)
Кукочка В. В. - Організація кредитних операцій банку (2014)
Кушка Т. В. - Фінансування місцевих органів влади (2014)
Ленко М. В. - Застосування таксономічного аналізу для визначення інтегрального показника ефективності виконання місцевого бюджету за доходами (2014)
Мельник О. О. - Особливості аналізу фінансового стану малих підприємств (2014)
Москаленко З. О. - Узагальнення сутності поняття грошових потоків на підприємстві (2014)
Мураховський О. О. - Методичне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства (2014)
Обанья Е. - Методичні засади оцінювання фінансового стану банку (2014)
Ольшанська А. Г. - Скоринг-моделі та інші методи управління кредитним ризиком (2014)
Попов О. В. - Забезпечення фінансової стійкості банківської системи (2014)
Разуваєва Д. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів (2014)
Садченко К. М. - Емпіричне дослідження фінансової стійкості на підґрунті моделювання інтегрального показника (2014)
Садкова В. В. - Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі застосування методу таксономічного аналізу (2014)
Саліна А. В. - Морфологічний аналіз поняття "фінансова стійкість підприємства" (2014)
Семененко А. В. - Вплив нестабільної ситуації в Україні на фінансову стійкість банків (2014)
Сєрікова А. А. - Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова безпека підприємства" (2014)
Сінанович Д. Е. - Теоретичні підходи до визначення економічної сутності поняття "фінансові ресурси" (2014)
Томенко Р. В. - Теоретичні основи оцінювання фінансових ресурсів підприємства (2014)
Степаненко Д. А. - Технологія аналізу фінансових ресурсів підприємства (2014)
Третьякова Т. Є. - Методичні підходи до діагностики та оцінювання ймовірності банкрутства підприємств (2014)
Хохлова К. С. - Оцінювання фінансової діяльності банку з використанням міжнародного досвіду (2014)
Хворостян Ю. В. - Оптимізація структури капіталу підприємства (2014)
Хрумало А. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження поняття "фінансова стійкість" господарюючих суб'єктів (2014)
Ципаринда А. О. - Побудова таксономічного показника оцінки рівня фінансової стійкості підприємства (2014)
Цівенко А. В. - Дослідження питання щодо механізму забезпечення фінансової безпеки на підприємстві (2014)
Цубера К. В. - Сутність інвестиційної привабливості підприємства як економічної категорії (2014)
Коцюк К. В. - Роль кредитування для розвитку економіки України (2014)
Абдыев С. Ш. - Формирование инновационной стратегии предприятия (2014)
Джораев Р. Д. - Инновационно-активный персонал как субъект инновационной деятельности предприятия (2014)
Мелаев А. Д. - Принципы и задачи управления прибылью предприятия (2014)
Ханмамедов Б. М. - Определение сущности понятия "инновация" (2014)
Худайназаров Б. М. - Основные аспекты ценовой политики инновационной продукции предприятия (2014)
Чарыев М. А. - Основные аспекты формирования финансового плана инновационного бизнес-процесса (2014)
Бондаренко В. В. - Методичне забезпечення аналізу фінансових результатів (2014)
Босова С. В. - Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства (2014)
Вишнівецька А. А. - Особливості мотивації працівників бюджетних організацій (2014)
Горобець О. І. - Методи аналізу фінансового стану підприємств (2014)
Д'яченко І. І. - Методичне забезпечення аналізу ділової активності підприємства (2014)
Литвишко Т. В. - Методичні підходи щодо аналізу фінансових результатів діяльності промислових підприємств (2014)
Мартинова В. В. - Порівняльна характеристика розрахунку резервів за постановами НБУ № 279 від 6 липня 2000 року та № 23 від 25 січня 2012 року (2014)
Погрібняк Д. С. - Прогнозування собівартості реалізованої продукції сільськогосподарських підприємств (2014)
Халімон М. В. - Сутність та особливості аудиту фінансових результатів підприємства (2014)
Лісна М. О. - Проблеми визначення достовірної ринкової вартості основних засобів (2014)
Легка Л. М. - Нормативно-правове регулювання процесу підвищення кваліфікації кадрів в органах місцевого самоврядування України (2014)
Мельник К. В. - Проблеми організації оплати праці в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Педаченко Ю. Е. - Эффективность динамических систем межостистой фиксации у больных со стенозом позвоночного канала, Хижняк М. В., Красиленко Е. П. (2012)
Никоненко А. С. - Отдалённые результаты хирургической коррекции патологической извитости внутренней сонной артерии, Губка А. В., Хамуд М. Ф. (2012)
Ходос В. А. - Оптимізація вибору методу лікування варикозно змінених приток магістральних підшкірних вен нижніх кінцівок в амбулаторних умовах, Паламарчук В. І., Криса В. М. (2012)
Пимахов В. В. - Видеоторакоскопические вмешательства в лечении повреждений грудной клетки, сочетанных с черепно-мозговой травмой (2012)
Ничитайло М. Ю. - Метод електрозварювання біологічних тканин в лапароскопічній хірургії, Литвиненко О. М., Гулько О. М., Лукеча І. І., Булик І. І., Шпаковський М. М. (2012)
Криворучко И. А. - Лапароскопические пластики вентральных грыж, Сивожелезов А. В., Тесленко С. Н., Чугай В. В. (2012)
Грубник В. В. - Новая методика лапароскопической пластики гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский A. В. (2012)
Зубов А. Д. - Особенности ультразвуковой визуализации абсцессов печени различной этиологии, Вилсон Д. И. (2012)
Ярешко В. Г. - Принципы лечения острого панкреатита, Рязанов Д. Ю., Антоневич В. Н. (2012)
Шідловський В. О. - Ендотеліальна дисфункція при гострому панкреатиті, Чорномидз А. В. (2012)
Велигоцкий Н. Н. - Роль трансформирующего фактора роста в определении тяжести острого панкреатита, Клименко М. В., Арутюнов С. Э. (2012)
Луцевич О. Э. - Варианты доступов при лечении панкреонекроза, Галлямов Э. А., Милица Н. Н., Милица К. Н., Галлямова С. В. (2012)
Молчанов Р. Н. - Преимущества биполярной технологии при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Глущенко С. Н. (2012)
Миминошвили О. И. - Лимфатическая терапия в коррекции послеоперационного пареза кишечника и синдрома эндогенной интоксикации при распространенном перитоните, Антонюк О. С., Ярощак С. В., Корчагин Е. П., Миминошвили А. О. (2012)
Милица Н. Н. - Сфинктеросохраняющяя хирургия рака прямой кишки, Постоленко Н. Д., Ангеловский И. Н., Милица К. Н., Казаков В. С. (2012)
Леднев Д. А. - Принципы дифференциальной диагностики грамотрицательного и грамположительного сепсиса (2012)
Лаврик А. С. - Возможности хирургического лечения сахарного диабета 2 типа, Тывончук А. С., Кожара С. П., Фурманенко Е. Д., Лаврик О. А. (2012)
Шаповал С. Д. - Бактеріальна характеристика первинного гнійного осередку у хворих сепсисом при ускладненому синдромі діабетичної стопи, Савон І. Л. (2012)
Звіт про проведення IV з'їзду судинних хірургів ангіологів України з міжнародною участю (2012)
Ярошенко А. А. - Вычисление скорости звука в морской воде.От Колладона и Штурма до наших дней (2012)
Богом'я В. І. - Розроблення науково-технічних пропозицій щодо використання систем динамічного позиціонування на пасажирських суднах, Бондаренко С. І., Кривенко Н. В. (2012)
Даник А. В. - Моделирование опасности "сухого" смещения навалочного груза (2012)
Дерепа А. В. - К вопросу о влиянии корпуса корабля на характеристики акустической антенны его навигационной гидроакустической станции, Лейко А. Г., Майборода А. Н. (2012)
Федотов В. Г. - Установка для дослідження дисперсії природної оптичної активності та визначення сталої Верде кристалів в широкому діапазоні довжин хвиль та температури (2012)
Лисютин В. А. - Акустические методы исследования моря, Ластовенко О. Р. (2012)
Давыдов В. С. - О создании и применении системы объективного компьютеризированного контроля качества подготовки специалистов судовождения, Тарасюк В. И., Кучерук С. М., Блоха Д. А. (2012)
Краснопольський А. О. - Програмні рішення автоматизації ділових процесів вищого навчального закладу, Луцько П. В. (2012)
Черепков С. Т. - Обоснование предпосылок к изменению действующей классификации систем динамического позиционирования в национальных морских классификационных обществах, Колесник А. П. (2012)
Мачалин И. А. - Стратегии технического обслуживания транспортных систем навигации и связи (2012)
Родичев Ю. М. - Совершенствование технологии обработки элементов транспортного остекления по критериям прочности и трещиностойкости на основе анализа статистического распределения результатов механических испытаний листового стекла, Шабетя А. А., Горалик Е. Т. (2012)
Лупіна Т. О. - Оцінка стійкості вертикального положення рівноваги перевернутого подвійного маятника з в’язко-пружними елементами (2012)
Баранов Г. Л. - Інтелектуалізація поліергатичних систем навігації та управління рухом морськими танкерами-газовозами, Тихонов І. В., Джиджула Г. О., Міронова В. Л. (2012)
Ковбатюк М. В. - Обгрунтування ролі портів в реалізації європейської політики розвитку інтермодальних перевезень (2012)
Беник Н. Г. - Поняття і сутність категорії "адаптація підприємств" (2012)
Євтушевська О. А. - Комплексний контроль як дієвий метод управління підприємствами водного транспорту (2012)
Боняр С.М. - Підвищення ефективності діяльності судноплавних компаній в сфері морського транспорту України, Ющенко О. М. (2012)
Горошко К. О. - Економічна сутність інвестиції та її класифікація (2012)
Тупкало С. В. - Бизнес–целевой подход к управлению сбытом электроснабжающего предприятия (2012)
Боняр С. М. - Аналіз роботи морських торгівельних портів України, Корнійко Я. Р. (2012)
Шпирко О. М. - Внутрішній аудит на підприємствах водного транспорту: проблеми, практика, організація (2012)
Захарченко Л. В. - Анализ экологической проблемы при восстановлении ГСХ "р.Дунай-Черное море" (2012)
Карпенко О. О. - Аналіз транзитних перевезень вантажів через морські торговельні порти України, Продченко Г. Ю. (2012)
Кузьменко О. М. - Митні процедури на морському транспорті як основа стабільної міжнародної торгівлі (2012)
Шкляр В. В. - Аналіз діяльності транспортних підприємств України (2012)
Майкова Е. В. - Економічні проблеми інтеграції України до Євросоюзу (2012)
Писаренко Н. Н. - Виміри соціально-економічного розвитку України в міжнародних рейтингах (2012)
Семенова С. М. - Класифікація грошових потоків підприємства з метою стратегічного управління (2012)
Стрілок І. І. - Аналіз методів формування рейтингового показника (2012)
Бойко П. А. - Экономический механизм структуры мирового рынка транспортных услуг (2012)
Ткаченко К. О. - Характеристика підприємств підготовки фахівців водного транспорту в Україні (2012)
Коротка Н. В. - Іноземна мова в професійній діяльності фахівця-юриста, Тернова О. І. (2012)
Лопатюк М. М. - Сучасні проблеми викладання дискретної математики, Лопатюк С. П. (2012)
Demydenko N. - Maritime English Terminology: Some Aspects of Developing Teaching/Learning Materials for the Students of the Faculty of Navigation (2012)
Тирон О. М. - Використання флеш-карток як мнемонічний прийом (2012)
Мучник М. М. - Об одном методе представления графических образов текстовых символов в виде характеристических векторов, Прохоров В. Г. (2012)
Богом'я В. І. - Особливості ідентифікації геостаціонарних космічних об'єктів (2012)
Ломоносов С. Е. - Анализ направлений модернизации радиотехнических средств контроля космического пространства, Разгонаев С. Н., Черная О. Б., Поляков Д. А. (2012)
Автори випуску (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Клименко А. В. - Хирургический" тип хронического панкреатита: классификационные определения, уточняющие показания к хирургическому лечению, Клименко В. Н., Стешенко А. А. (2013)
Миминошвили О. И. - Хирургические осложнения после операций на инфраренальном отделе аорты, Ярощак С. В., Корчагин Е. П. (2013)
Волошин А. Н. - Топографо-анатомические особенности коллатерального кровообращения нижних конечностей при бедренно-подколенных окклюзиях, Матерухин А. Н., Губка В. А., Суздаленко А. В., Макаренков А. Л. (2013)
Милица Н. Н. - Выбор тактики хирургического лечения больных с осложненными формами колоректального рака, Ангеловский И. Н., Козлов В. Б., Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Казаков В. С. (2013)
Милица Н. Н. - Выбор срока операции при восстановлении непрерывности толстого кишечника у стомированных больных, Постоленко Н. Д., Ангеловский И. Н., Милица К. Н., Солдусова В. В. (2013)
Бакуменко В. П. - Подходы к лечению хронического комбинированного геморроя у больных с синдромом недифференцированной системной дисплазии соединительной ткани (2013)
Маслов А. И. - Роль и значение колоноскопии и эндоскопической полипэктомии в диагностике и лечении пациентов с полипами толстого кишечника, Солдусова В. В. (2013)
Гребенніков Д. С. - Сучасний підхід до діагностики та лікування гострого парапроктиту, Григор’ян А. І. (2013)
Король А. Р. - Классификация экссудативной формы возрастной макулярной дегенерации по степени тяжести, Драгомирецкая Е. И., Кустрин Т. Б. (2013)
Завгородняя Н. Г. - Критерии диагностики хронической ишемической нейропатии зрительного нерва, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2013)
Молодан А. В. - Ремоделирование левого желудочка у больных с cердечной недостаточностью, Подлужный С. Г., Доценко Н. Я., Боев С. С., Шехунова И. А., Иващук В. А. (2013)
Молодан А. В. - Векторный анализ левого желудочка: методологические основы и показатели деформации у здоровых лиц, Мирошник Н. Ю., Подлужный С. Г., Иващук В. А. (2013)
Зализняк В. А. - Возможности малоинвазивной хирургии в оперативной гинекологии, Шаповал Н. Л., Кирилюк А. Д., Цурканенко А. Д. (2013)
Омельянець М. І. - Гігієнічна оцінка стану й наслідків застосування радіоактивно чистих продуктів харчування в системі протирадіаційного захисту населення внаслідок чорнобильської катастрофи, Хоменко І. М. (2013)
Рябошапка А. М. - Дослідження якості життя пацієнтів з місцево поширеними карциномами порожнини рота, асоційованими з вірусом папіломи людини, Ковальов О. О. (2013)
Вороненко Ю. В. - Впровадження інструменту Europep для оцінки пацієнтами загальної практики/сімейної медицини в Україні, Одринський В. А. (2013)
Шпак І. В. - Характеристика судинно-тромбоцитарної та плазмово-коагуляційної ланки системи гемостазу у вагітних, інфікованих вірусом грипу А/Н1N1 (2013)
Никоненко Т. Н. - Различие морфологических процессов в стенке брюшной аорты при аневризме и атеросклерозе, Никоненко А. А., Траилин А. В., Максименко В. Г. (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
Толстанов О. К. - Cучасний підхід до розвитку нирковозамісної терапії методом перитонеального діалізу (2013)
Люлько А. А. - Выбор метода эндовидеохирургического оперативного лечения кист почек, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Варвашеня М. В. (2013)
Лісовий В. М. - Можливості інтеграції медичної допомоги хворим на нирковозамісній терапії в умовах спеціалізованого центру, Андон’єва Н. М. (2013)
Шамраев С. Н. - Болезнь пейрони: способы графтинга полового члена и новая концепция патоморфогенеза, Волос Л. И., Шлопов В. Г., Ермилов С. Г. (2013)
Серняк. Ю. П - "Континентная" радикальная простатэктомия (обзор литературы), Фуксзон А. С., Рощин Ю. В., Фролов А. С. (2013)
Пасєчніков С. П. - Зв’язок виникнення ранніх післяопераційних ускладнень простатектомії з інфікованістю trichomonas vaginalis, Грицай В. С., Глєбов А. С. (2013)
Люлько А. А. - Лапароскопия в лечении коралловидного нефролитиаза, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Стец А. В. (2013)
Люлько А. А. - Ретроперитонеоскопическое оперативное лечение гнойно-воспалительных заболеваний почек и забрюшинного пространства, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С. (2013)
Резніченко Н. Ю. - Шляхи корекції змін концентрації статевих гормонів у чоловіків старшої вікової групи, хворих на хронічні алергодерматози (2013)
Соловйов А. Є. - До питання оптимізації діагностики та лікування вроджених вад розвитку сечової системи у дітей, Кокоркін О. Д. (2013)
Мішалов В. Г. - Застосування протизлукового гелю при резекції товстої кишки на фоні злукового процесу в експерименті, Бик П. Л., Лещишин І. М., Голінко В. М. (2013)
Комаров М. П. - Розвиток трансплантації в Україні – проблеми та шляхи їх подолання, Никоненко О. С., Салютін Р. В., Паляниця С. С. (2013)
Никоненко А. С. - Цитокины сыворотки крови и мочи как маркеры хронической дисфункции почечного аллотрансплантата, Траилин А. В., Плетень М. В., Ефименко Н. Ф., Никоненко Т. Н., Остапенко Т. И. (2013)
Никоненко А. С. - Опыт применения метода высокочастотного электросваривания тканей в трансплантации почки, Поляков Н. Н., Сушко Ю. В. (2013)
Цема Є. В. - Досвід малотравматичного лікування пацієнтів з пілонідальною кістою з використанням методики Bascom II ("cleft-lift") (2013)
Винник Ю. А. - Показатели качества жизни больных раком желудка и факторы, влияющие на их изменения в ходе лечения, Олексенко В. В., Ефетова Т. С., Захаров В. А. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Лечение свищей желудочно-кишечного тракта у больных с панкреонекрозом, Трушин А. С., Арутюнов С. Э., Комарчук В. В., Тесленко И. В., Сероштанов А. И., Клименко М. В. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Интраоперационная диагностика патологических рефлюксов при лечении осложнённых форм язвенной болезни, Комарчук В. В. (2013)
Русин В. І. - Ранні та віддалені результати хірургічного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В. (2013)
Завгородняя Н. Г. - Применение коротких каротиноидов у больных с диабетической ретинопатией, Михальчик С. В., Михальчик Т. С. (2013)
Цыбульская Т. Е. - Особенности биомеханических и биометрических параметров корнеосклеральной капсулы глазного яблока у детей с миопией, Завгородняя Т. С. (2013)
Василик В. С. - Вплив чинників способу життя на здоров’я міських школярів, Крекотень О. М. (2013)
Кириченко А. Г. - Інтегральна оцінка обмеження життєдіяльності (2013)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - Для діалогу між владою і фармацевтами (2013)
Майбутнє фармації формується сьогодні (2013)
Малішевська Н. - Світ каже "Ні" підробкам! (2013)
GMP: производственная практика здравого смысла (2013)
ABC: Ukraine & Partners (2013)
У фокусі - здоров’я громадян (2013)
Отпуск без проблем с TM Vishpha (2013)
На благо Украины (2013)
Львова Л. - Неполадки в центре управления (2013)
Незабываемое путешествие, или Все выглядело так заманчиво (2013)
Дедишина Л. - Аптека очима першокурсника (2013)
Открой свое сердце (2013)
Особенности лечения кашля в летний период (2013)
Демецкая А. - "Умная" одежда: диагностика и мониторинг (2013)
Демецкая А. - Спасающая жизни: плазма крови (2013)
Что день грядущий нам готовит? (2013)
Безверхняя Л. - Компьютер и дети: как предотвратить зависимость (2013)
Стандарти для професіоналів (2013)
Відстеження обігу лікарських засобів (2013)
Аргосульфан - целебная сила серебра против ожогов (2013)
Летняя сказка о диарее (2013)
Демецкая А. - Сахарный диабет: средства самоконтроля (2013)
"Фарма персонал ": 10 лет на фармацевтическом рынке (2013)
Примак Р. - Вернется ли мода на черноплодную рябину? (2013)
Демецкая А. - Запах как симптом (2013)
Пігулки для щастя шукайте в Таємній аптеці (2013)
Дедишина Л. - І одна аптека - воїн! (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Приготовление гомогенных мазей в аптеке, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - Студенти - мої друзі та колеги (2013)
Обрати найкращого (2013)
Дедишина Л. - Двоє (2013)
Дедишина Л. - Історія кримської фармації (2013)
Кириленко М. - Последняя капля, или Разрушение образа (2013)
Львова Л. - Леворукое меньшинство (2013)
Безверхняя Л. - На зарядку по порядку становись! (2013)
Демецкая А. - Диета для донора (2013)
Примак Р. - Загадочные красавицы (2013)
Дедишина Л. - Купи собі шматочок щастя (2013)
Демецкая А. - Кино со "вкусом" (2013)
Митцель Н. А. - Датчик крутящего момента (2014)
Сиротюк А. М. - Вплив концентрації водню в металі на тріщиностійкість трубопроводів ТЕС, Барна Р. А., Лещак Р. Л. (2014)
Костик К. О. - Порівняльний аналіз впливу газового та іонно-плазмового азотування на зміну структури і властивостей легованої сталі 30Х3ВА, Костик В. О. (2014)
Терещенко Ю. М. - Методика расчета характеристик осевого компрессора на срывных режимах, Дорошенко Е. В. (2014)
Червоный И. Ф. - Oптимизация тепловых условий выращивания монокристаллов кремния методом Чохральского, Голев Е. А. (2014)
Саенко В. И. - Информационные модели наблюдаемых процессов для мониторинга компьютерных сетей, Гриценко А. И. (2014)
Качанов П. А. - Сравнительный анализ проекций для компьютерной графики, Зуев А. А., Яценко К. Н. (2014)
Островерхов Н. Я. - Электромеханическая система с векторно-управляемым асинхронным электроприводом в условиях неопределенности математической модели, Бурик Н. П. (2014)
Очеретна В. В. - Обгрунтування ринкової стратегії в роботі транспортно-експедиторської компанії (2014)
Зеленцова Ж. Ю. - Исследование особенностей организации систем единого входа. Часть 2: Организация единого доступа в подсети, Йона Е. О. (2014)
Строкань О. В. - Програмно-інформаційна система оптимізації мікроклімату у виробничому приміщенні (2014)
Сорокіна С. В. - Оптимізація параметрів нового конструктивного елементу з метою підвищення стійкость меблевих тканин до тертя, Акмен В. О., Афанасьєва В. А. (2014)
Пустова С. В. - Моделювання системи Gl/G/c/0/L/G методом Монте-Карло (2014)
Янчик О. Г. - Математична модель коливань вантажу при повороті крана як безпека устаткування, Градиський Ю. О. (2014)
Мазуренко О. О. - Перспективи розвитку систем підтримки прийняття рішень в організації вагонопотоків (2014)
Семенов А. О. - Моделювання УФ-випромінювання при бактерицидному знезараженні води, Сахно Т. В., Кобищан Г. Д. (2014)
Добрицкая Н. Ф. - Применение методов термодинамики необратимых процессов для описания закономерностей выделения водорода в реакциях взаимодействия алюминиевых сплавов с водой, Трошенькин В. Б. (2014)
Бушуєв А. С. - Дослідження реакції озону з метилфенілкарбінолом в оцтовій кислоті, Колбасюк О. О., Галстян Г. А. (2014)
Пих Л. А. - Исследование термотропных перестроек гемоглобина, Тимченко Н. Н., Новикова В. Е. (2014)
Баль-Прилипко Л. В. - Аналіз концептуальних принципів "бар’єрних" технологій, Леонова Б. І. (2014)
Калина В. С. - Использование новых жировых ингредиентов в производстве хлебобулочных изделий, Мыколенко С. Ю., Луценко М. В. (2014)
Глянько А. К. - Роль Nod-фактора Rhizobium в индукции сигнальных систем растения при формировании бобово-ризобиального симбиоза (2014)
Жадько С. И. - Н2О2-зависимое увеличение активности гистон ацетилтрансферазы и деацетилазы в культуре ткани Arabidopsis thaliana при осмотическом стрессе (2014)
Дрок К. М. - Особливості симбіотичної системи і продукції етилену у сортів Glycine max (L.) Merr., що відрізняються за стійкістю до абіотичних стресорів, Маменко П. М., Омельчук С. В., Косаківська І. В. (2014)
Тарасюк О. І. - Фотосинтетична активність прапорцевих листків ліній озимої м’якої пшениці, які містять рідкісні Glu-алелі, Починок В. М. (2014)
Vayner A. A. - The influence of 24-epibrassinolide on heat resistance and productivity of millet (Panicum miliaceum) plants, Miroshnichenko N. N., Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O., Khripach V. A., Sotnikov Yu. A. (2014)
Матяшук Р. К. - Стан пилку канни в умовах урбанізованих територій, Мазура М. Ю., Ткаченко І. В. (2014)
Карпінець Л. - Вплив бріофітів на вміст макроелементів та органічного вуглецю у техноземах відвалів Червоноградського гірничопромислового комплексу, Лобачевська О., Баранов В. (2014)
Солоденко А. Є. - Маркери гена стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси , Бурлов В. В., Сиволап Ю. М. (2014)
Попов В. М. - Аналіз зчеплення маркерів HRG01, HRG02 та гена відновлення фертильності пилку соняшнику, Акініна Г. Є., Тереняк Ю. М., Кириченко В. В. (2014)
Ламари Н. П. - Оценка гетерозиса и типа наследования плотности расположения устьиц листа пшеницы (Triticum aestivum L.) в полевых условиях (2014)
Джамеев В. Ю. - Фосфолипидный сигналинг у растений (2014)
Колупаев Ю. Е. - В. Н. Буров, М. О. Петрова, О. Г. Селицкая, Е. А. Степанычева, Т. Д. Черменская, И. В. Шамшев "Индуцированная устойчивость растений к фитофагам" (2014)
Косаковская И. В. - Международная конференция "Физиология растений и генетика: достижения и задачи", Болгария, София, 24-26 сентября 2014 г. (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила для авторов (2014)
Rules for authors (2014)
Зміст вип. 1-2, 2014 (2014)
Содержание (2014)
Козюк В. - Качество институтов и отклонение валютных курсов от паритета покупательной способности: последствия для экономического роста (2014)
Войтко С. - Внешний долг стран Евросоюза и Украины в координатах устойчивого развития (2014)
Пыка Я. - "Smart specialisations" в региональных инновационных экосистемах, Янишевски А. (2014)
Иляш О. - Механизмы и инструменты регулирования рынка труда в пограничных районах западных регионов Украины (2014)
Поулиопоулос Л. - Автономный отдел корпоративной социальной ответственности (КСО) и его влияние на восприятие менеджерами КСО, Геитона М., Поулиопоулос Т., Триантафилидоу А. (2014)
Степаненко С. - Управление торговыми марками: борьба с паразитизмом (2014)
Пында Р. - Стандартизация управления качеством в строительстве (2014)
Наши авторы (2014)
Мироненко Л. П. - Два новых метода доказательства фундаментальных пределов в математическом анализе (2014)
Руссіян С. А. - Оцінка ефективності замикання пошкодженної фази мережі на землю як засобу підвищення електробезпеки дільничної мережі шахти напругою 3 (3,3) кВ (2014)
Скоробогатова И. В. - Экспериментальное исследование энергосберегающих режимов в камерной печи, Бирюков А. Б., Гавриленко Б. В., Неежмаков С. В., Гнитиев П. А. (2014)
Ставицький В. М. - Математична модель розгалуженої конвеєрної лінії (2014)
Федюн Р. В. - Математическая модель полета конвертоплана, Пихно Э. В. (2014)
Федюн Р. В. - Автоматизация процесса химической очистки воды ТЭС, Табаленкова Т. В., Попов В. А. (2014)
Ченгарь О. В. - Метод Парето-оптимизации производственного расписания на основе "направленного" муравьиного алгоритма (2014)
Чернышев Н. Н. - Компенсация зарастания канала дозирования жидкого металла в системе управления уровнем металла в кристаллизаторе МНЛЗ, Волуева О. С. (2014)
Климаш М. М. - Метод спектрально-часового мультиплексування інформаційних потоків в оптичних мережах доступу, Красько О. В., Максимюк Т. А. (2014)
Сахаров В. И. - Экономичный Ethernet доступ на микроконтроллере, Сахарова С. В. (2014)
Світлична В. А. - Метод розподілу обслуговуючих робіт при виконанні замовлень, Землянська С. Ю., Гавенко С. С. (2014)
Сєров Ю. О. - Проблеми функціонування веб-сайтів міських рад невеликих міст України, Матієшин Л. М. (2014)
Скрупський С. Ю. - Фрактальне ущільнення відеоінформації у розподіленних комп'ютерних системах, Доля А. С. (2014)
Стрихалюк Б. М. - Визначення доступності програмних комплексів у системах з сервісно-орієнтованою архітектурою, Шпур О. М., Селюченко М. О. (2014)
Ткаченко Н. О. - Алгоритм роботи інформаційно-пошукової системи зі зворотним зв'язком, Воропаєва В. Я. (2014)
Федоров И. И. - Метод синтеза вокальных звуком речи по эталонным образцам на основе саундлетов (2014)
Червінська Н. В. - Аналіз та дослідження протоколів маршрутизації для бездротових Ad-hoc мереж, Клімов І. О., Ігнатенко Є. Г. (2014)
Шаховська Н. Б. - Організація великих даних у розподіленому середовищі, Болюбаш Ю. Я., Верес О. М. (2014)
Шрамко Н. А. - Исследование влияния помех при распространении радиоволн в условиях ограниченного пространства, Молоковский И. А., Турупалов В. В. (2014)
Щербов І. Л. - Алгоритм прийняття ризику з метою забезпечення безпеки ТКС, Воропаєва В. Я., Вашакідзе Г. А. (2014)
Куценко В. П. - Оцінка комплексних узагальнених величин спрямованого хвильовидного відгалужувача з використанням нечіткої логіки (2014)
Лактионов И. С. - Способ уменьшения дополнительной погрешности измерителя влажности почвы оранжерей ботанического сада, Вовна А. В. (2014)
Поздняков В. К. - Исследование входных параметров метода определения дальности в многопозиционных пассивных системах при помощи функций чувствительности (2014)
Соломічев Р. І. - Дослідження двопроміневого оптико-абсорбційного вимірювача концентрації і дисперсності пилу в умовах вугільних шахт (2014)
Соломичева С. В. - Обоснование выбора пьезоэлектрического преобразователя измерительного канала контроля уровня жидкости в барабане котла (2014)
Цололо С. О. - Оптимізація схеми автомата Мура в базисі FRGA (2014)
Тюрикова О. В. - Пісенна самосвідомість сучасних фольклорних виконавців Донбасу (2012)
Тукова И. Г. - Научная картина мира и музыка Нового времени: опыт сближения (2012)
Єфіменко А. Г. - Від музиканта до теолога: літургічна творчість композиторів О. Йохума і Й. Н. Давіда (2012)
Качмар М. І. - Розуміння музичної форми у семіологічному контексті нотаційних систем (2012)
Коростелёв В. В. - Интонационная формульность в музыке И. С. Баха: мотивная символика или эмблематика? (2012)
Зубко Ж. І. - Знак нескінченності "∞" в каноні D-dur Йоґана Пахельбеля як складова графічної барокової символіки (2012)
Горбаль В. Я. - Оркестр у німецькій опері середини ХVІІІ ст. (на прикладі творчості К. Г. Грауна) (2012)
Шумилина О. А. - Силлабо-тоническая поэзия в духовных песнопениях партесного стиля (2012)
Сємикін В. Г. - Композиційно-драматургічні особливості фортепіанних сонатних allegro Л. Бетховена (в аспекті впливу на формування одночастинної романтичної сонати) (2012)
Данченко Н. Г. - Струнный квартет во французском музыкальном искусстве конца ХІХ – первой половины ХХ века (2012)
Стасюк С. А. - К вопросу формирования жанровых архетипов в русской оперной классике (2012)
Тукова Т. В. - "Игроки" Д. Шостаковича – "Женитьба" М. Мусоргского: к проблеме преемственных связей, Кадук Л. Л. (2012)
Скрыпник А. В. - Импровизация и алеаторика (опыт сравнительной характеристики) (2012)
Гамова И. В. - О полифонии в ранних фортепианных опусах С. Прокофьева (2012)
Антонова Е. Г. - "Шесть медитаций" для флейты и баяна В. Зубицкого: к вопросу о воплощении образов размышления в музыкальном искусстве, Кудрявцева И. В. (2012)
Купина Д. Д. - "Антифоны" для органа В. Гончаренко в контексте традиций европейских духовных жанров (2012)
Дерев’янченко О. О. - Опера "Мойсей" М. Скорика в контексті національних та західноєвропейських традицій, Овчинникова Г. А. (2012)
Балашова І. І. - Модуляція і форма (2012)
Качмарчик В. П. - Артикуляционнaя фонетика во флейтовом исполнительстве ХVI–ХVIII вв. (2012)
Котляревська О. І. - Читання партитур як вид інтерпретації (2012)
Соляная В. В. - Фактурные преобразования авторского текста как способ работы исполнителя над произведением (на примере этюда Ф. Шопена ор. 25 № 2 в версии Л. Годовского) (2012)
Кужелев Д. О. - У пошуку мистецьких перспектив (про перекладення творів М. Лисенка для народних інструментів) (2012)
Нижник А. А. - Формы солирования в баянных концертах украинских композиторов (2012)
Нефедов С. Ю. - Культурологічний аспект виконавської майстерності (на прикладі баянного виконавства) (2012)
Биджакова Н. Л. - Соната для виолончели и фортепиано Н. Потоловского: (к проблеме возрождения редко исполняемых произведений) (2012)
Седых Н. С. - Об исполнительских задачах в трактовке вокального цикла М. П. Мусоргского "Детская" (2012)
Петрова Т. С. - Моторика в технике домриста (2012)
Литвинец Т. А. - Концерт № 1 для скрипки с оркестром Н. Паганини в репертуаре домриста (2012)
Відомості про авторів (2012)
Анотація (2012)
Аксьонова О. П. - Теоретичні засади використання системного підходу до формування кондиційних здібностей студенток ВНЗ засобами баскетболу, Рибалка О. І. (2008)
Бакіко І. В. - Вікова динаміка розвитку спритності у дітей шкільного віку, Носарчук Л. М., Свенцицька Т. В. (2008)
Бакіко І. В. - Порівняльний аналіз орієнтовних комплексних тестів оцінювання фізичної підготовленості учнів за 12-бальною системою, Панасюк О. О. (2008)
Безпалова Н. - Зміни антропометричних показників у юнаків 17–21 років із переважанням симпатотонічного типу автономної нервової системи під дією фізичних навантажень (2008)
Bielski J. - Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym (2008)
Бондарев Д. В. - Оценка интенсивности специфических упражнений футбола при выполнении их студентами (2008)
Бондарчук Н. - Кореляційні взаємозв’язки показників фізичного стану з рівнем тиреоїдних гормонів у студентів Ужгородського національного університету, Чернов В., Молнар М. (2008)
Бурень Н. В. - Об особенностях совершенствования функционального состояния организма студентов в процессе физкультурно-оздоровительних занятий, Ровный А. С., Ажицкий К. Ю. (2008)
Васильчук А. Г. - Аналіз техніко-тактичних дій старшокласників під час занять із футболу в загальноосвітній школі, Палагнюк Т. В., Ніколенко С. В. (2008)
Вацеба О. М. - Ставлення батьків та вчителів до проблем фізичного виховання першокласників, Боднарчук О. М. (2008)
Вілігорський О. М. - Аспекти забезпечення мотивації до занять фізичними вправами у молодших школярів (2008)
Вільчковська А. Е. - Ритмічна гімнастика Еміля Далькроза (теоретичний аспект) (2008)
Вольчинський А. Я. - Теоретико-методичні основи застосування українських народних ігор у навчально-виховному процесі дошкільників, Малімон О. О., Гребік О. В. (2008)
Вольчинський А. Я. - Національні рухливі ігри у фізичному вихованні дітей дошкільного віку, Потапюк П., Мельник Т. (2008)
Гаврилюк А. П. - Особливості тижневої динаміки фізичної працездатності молодших школярів у зимовий період року, Гнітецька Т. В. (2008)
Гнітецький Л. В. - Динаміка розвитку вольових якостей у хлопчиків 9–11 років (2008)
Горбенко М. І. - Психолого-педагогічне виховання дітей молодшого шкільного віку (2008)
Горбунов Л. М. - Динаміка фізичної підготовленості молодших школярів із різним рівнем рухової активності (2008)
Городинський С. І. - Рухова активність та показники психофізичного стану студентів, Куліш Н. М., Ібрагімова Л. С., Решетілова Н. Б. (2008)
Гребік О. В. - Формування стійкого інтересу студентів І курсу ЛДТУ до занять із фізичного виховання та спорту, Савчук С. А. (2008)
Дмитрів Р. В. - Порівняльна характеристика фізичного розвитку та м’язової сили школярів 11−12 років (2008)
Добринський В. С. - Особливості фізичної працездатності в процесі розумової праці, Мордик М. Ю. (2008)
Добровольська Н. О. - Ефективність використання тренувальних програм аеробно-анаеробної спрямованості для студентів із відхиленнями у стані здоров’я, Начата О. С., Черняк О. П., Шиншина С. І., Калиновська Т. М. (2008)
Довгань О. - Фізичний розвиток студентів під впливом фізичних навантажень залежно від типу автономної нервової системи, Юр’єва Л., Трифонюк В. (2008)
Додонова О. А. - Мотиваційні чинники в системі фізичного виховання студентської молоді, Григор’єва В. О., Єрмолаєва Т. М. (2008)
Додонова О. А. - Физические нагрузки как средство предупреждения синдрома эмоционального выгорания у студентов, Григор’єва В. О., Єрмолаєва Т. М. (2008)
Долбишева Н. Г. - Основні фактори, які впливають на формування знань із фізичної культури (2008)
Дорошенко В. В. - Порівняльний аналіз фізичного здоров’я хлопців старшого шкільного віку, які мешкають у різних умовах зовнішнього середовища, Богдановська Н. В. (2008)
Доценко О. М. - Вплив занять шейпінгом на підвищення координаційних та рухових можливостей моторної системи студенток спеціальних медичних груп у вищих навчальних закладах (2008)
Драчук А. І. - Інтенсифікація навчального процесу з фізичного виховання на моделі баскетболу, Галайдюк М. А. (2008)
Дубогай О. Д. - Тенденції розвитку оцінювання фізкультурно-оздоровчих досягнень студентів: інноваційний світовий досвід, Євтушок М. В. (2008)
Дуржинська О. - Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень для студенток із низьким рівнем фізичної підготовленості, Льовкін В., Войтенко С. (2008)
Дурманенко М. Ю. - Оптимізація розвитку основних рухових навичок у дітей старшого дошкільного віку засобами акробатики, Лянной М. О. (2008)
Завидівська Н. Н. - Організаційно-педагогічні засади формування культури вільного часу у студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання (2008)
Захожа Н. Я. - Пропаганда і реклама фізкультурно-оздоровчих занять серед студентської молоді, Самчук О. М. (2008)
Захожий В. В. - Нормування фізичних навантажень у процесі оздоровчих занять фізичними вправами, Фукс Л. (2008)
Зінченко Н. М. - Диференційовані програми з фізичного виховання для студенток із різним соматотипом (2008)
Іваній І. В. - Моніторинг стану здоров’я школяра в системі фізичного виховання початкової школи (2008)
Калиниченко І. О. - Оцінка здоров’я та фізичного стану дітей молодшого шкільного віку (2008)
Калиниченко О. О. - Соціально-гігієнічні аспекти збереження індивідуального здоров’я школярів (2008)
Kwieciński S. - Gry i zabawy rekreacyjne w doskonaleniu elementów techniki w piłce siatkowej halowej, Kędra S. (2008)
Кліш І. С. - Формування у студентської молоді системи науково обґрунтованих знань та вмінь використання засобів етнопедагогіки у фізичному вихованні дошкільнят, Митчик О. П., Самчук О. М., Бухвал А. В. (2008)
Ковальчук Н. М. - Матеріальне забезпечення уроків шкільної гімнастики (2008)
Ковбій Н. - Методика оздоровчих занять зі студентами із використанням тренажерів, Костенко О., Рудницький В. (2008)
Кожевнікова Л. К. - Формування культури дозвілля сучасного студента в контексті технологізації навчального процесу, Дзюба З. Г., Бреславська Г. Б. (2008)
Козлова К. П. - Модульна технологія стимуляції розвитку швидкісно-силових здібностей юнаків старших класів на уроках фізичної культури, Дмитренко С. М., Асаулюк І. О. (2008)
Кравчук Я. І. - Стан та шляхи формування у школярів інтересу до фізичного виховання та спорту, Войнаровська Н. С. (2008)
Крендєлєва В. У. - Фітнес як засіб оздоровлення жінок другого зрілого віку (2008)
Кривчикова Е. Д. - Использование средств бодибилдинга в системе физкультурно-оздоровительных занятий юношей, Кравцов В. П. (2008)
Кривчикова О. Д. - Психомоторний стан як фактор адаптації учнів початкових класів до умов навчання в школі, Лясота Т. І. (2008)
Куц О. С. - Проблеми побудови раціональних режимів рухової активності (теоретичні аспекти проблеми), Данчук П. С. (2008)
Кушнерчук І. - Місце танцювальних вправ у системі засобів фізичного виховання школярів (2008)
Marek E. - Zielona szkoła formą nauki poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą (2008)
Марчук В. Г. - Реакція організму студентів-першокурсників на ергофізіологічний режим у процесі розвитку швидкісної витривалості (2008)
Медвідь А. М. - Виховання вмінь та навичок самостійної роботи учнів для збереження здоров’я як важливого компонента загальнолюдської культури, Ківерник О. (2008)
Микіч М. С. - Особливості розвитку сили засобами легкої атлетики у школярів 12–16 років, Чорненька Г. В., Турчин М. Д. (2008)
Митчик О. П. - Ставлення студенток до фізичного виховання і спорту, Козіброцький С. П., Кліш І. С., Пантік В. В. (2008)
Михайлюк О. А. - Рівень психічного здоров’я учнів 7−11 класів відповідно до інтелектуальних здібностей, Савчук С. І. (2008)
Мороз О. - Толерантність серцево-судинної системи жінок 20–35 років до фізичних навантажень та її взаємозв’язок із показниками маси тіла, Беляк Ю. І. (2008)
Мудрик С. Б. - Вплив національних рухливих ігор на розвиток швидкості дітей 4 класу (2008)
Навроцький Е. М. - Удосконалення фізичних якостей студентів засобом фізкультурно-оздоровчих занять, Навроцький Г. Е. (2008)
Ніколаєв С. Ю. - Вікова динаміка управління рухами за параметрами простору, часу і зусилля (2008)
Ніколаєв Ю. М. - Розвиток здібностей до тривалого виконання роботи на заданому рівні при статичному напруженні (статична витривалість), Ніколаєв С. Ю. (2008)
Огірко І. В. - Особливості занять із туризму як засобу фізичного виховання дошкільнят, Похмурська С. С. (2008)
Ольхова Н. - Порівняльна характеристика міжособистісних взаємин дітей у різних умовах життєдіяльності, Розтока А. (2008)
Пуздимір М. - Технологія оцінювання фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Наскальний В., Анісім П. (2008)
Радченко О. В. - Ставлення молоді до вживання спиртних напоїв, Радченко С. В. (2008)
Розпутняк Б. Д. - Навчання дітей плавання в оздоровчому таборі, Ніфака Я. М. (2008)
Романова В. І. - Вплив рухової активності на показники морфофункціонального стану студенток молодших курсів, Леонова В. А. (2008)
Садовская Ю. Я. - Возрастная динамика соотношений физиологического и функционального возрастов студенток и сотрудниц Крымского государственного медицинского университета, Голубова Т. Н. (2008)
Самчук О. М. - Фізична активність як одна з умов формування здорового способу життя студентської молоді, Захожа Н. Я. (2008)
Санюк В. І. - Фізкультурно-оздоровчі заходи для вдосконалення фізичного стану учнів молодшого шкільного віку (2008)
Свірщук Н. С. - Фізична активність учнів 5-х класів (2008)
Сембрат С. В. - Критерії оцінки ефективності організації процесу фізичної підготовки дітей 6−7 річного віку, Погребний В. В. (2008)
Семенович С. В. - Динаміка морфологічного стану юнаків 15−17 років у процесі фізичного виховання засобами атлетичної гімнастики, Кіндрат В. К. (2008)
Сіренко Р. Р. - Формування знань і вмінь студентів у процесі залучення до здорового способу життя, Дубревський Ю. М. (2008)
Смоляр О. В. - Розвиток витривалості у студентів різних конституційних типів (2008)
Трачук С. В. - Пошук підходів до компенсації дефіциту рухової активності молодших школярів в організованих формах занять фізичними вправами (2008)
Троценко В. В. - Особливості прояву емоційної стійкості студентів, Галенко Т. П. (2008)
Троценко Т. - Використання ігрової діяльності у формуванні моральних якостей молодших школярів (2008)
Turski W. - WYdolność fizyczna kobiet 20–50-letnich ćwiczących fitness a ich codzienne odżywianie, Małkowska J., Buczyńska J. (2008)
Тюх І. А. - Індивідуально доступні моделі результатів вияву спритності для дітей 7–9 років із різними рівнями фізичного здоров’я (2008)
Федорович О. - Виховання дисциплінованості учнів засобами фізичної культури та спорту (2008)
Хомич В. - Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків (2008)
Цьось А. В. - Програма самостійних занять фізичними вправами студентів вищих закладів освіти, Котов Є. О. (2008)
Цюпак Ю. Ю. - Вплив просвітницької та пропагандистської роботи на рухову активність молодших школярів сільських шкіл, Цюпак Т. Є. (2008)
Чайковський Д. Й. - Взаємозв’язок фізичного розвитку дітей 8–9 років із різними темпами біологічного віку (2008)
Череповська О. А. - Питання стану фізичної підготовленості студенток Національного університету "Львівська політехніка” та проблема диференціації заліку з предмета "Фізичне виховання” (2008)
Чиженок Т. М. - Аналіз фізичної підготовленості допризовної молоді України (Запоріжжя, Волинь, Центральний регіон) (2008)
Чопик Р. В. - Кваліметричний підхід до оцінювання техніки фізичних вправ (на прикладі баскетболу) (2008)
Шелудешева М. В. - Дослідження рівня рухових умінь і навичок у процесі виконання загальнорозвивальних вправ зі скакалкою з учнями професійно-технічних навчальних закладів, Качан О. А. (2008)
Юдкіна Х. В. - Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку (2008)
Ярощук Я. - Фізична працездатність та навчальні навантаження в учнів сучасних загальноосвітніх шкіл і гімназій, Макаренко М. В., Педик Л. І., Чижик В. В. (2008)
Ячнюк І. - Мотиви до занять фізичною культурою та спортом учнів старших класів, Ячнюк Ю., Ячнюк М. (2008)
Русин В. І. - Особливості хірургічної профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак нирки, Левчак Ю. А., Корсак В. В., Тернущак О. М. (2011)
Дикан І. М. - Функціональна мрт в діагностичному супроводі нейрохірургічних втручань у хворих на внутрішньомозкові пухлини півкуль великого мозку, Чувашова О. Ю. (2011)
Макеєв С. С. - Радіонуклідні методи у діагностиці захворювань головного мозку (2011)
Спузяк М. І. - Променева анатомія шийного відділу хребта у дітей першого року життя в нормі, Коломійченко Ю. А., Вороньжев І. О., Спузяк С. М. (2011)
Молодан А. В. - Оценка эффективности кардиологической ударно-волновой терапии у пациентов ИБС (2011)
Никоненко А. С. - Интраоперационные ультразвуковые методы диагностики в сердечно-сосудистой хирургии, Молодан А. В., Осауленко В. В., Никоненко А. А., Гордиенко О. С. (2011)
Сиволап В. Д. - Прогнозування перебігу Q-інфаркту міокарда, асоційованого з метаболічним синдромом, Михайловська Н. С. (2011)
Солодянникова О. И. - Возможности радионуклидной визуализации в диагностике рака молочной железы, Пиперкова Е., Войт Н. Ю., Саган Д. Л. (2011)
Рябинская О. С. - К вопросам стандартизации современной диагностики варикозной болезни малой подкожной вены методом дуплексного ангиосканирования, Османов Р. Р. (2011)
Білоненко Г. А. - Оптимізація діагностики й лікування гнійного галактофориту, Аксьонов О. А., Аксьонова О. Г., Осипов О. Г. (2011)
Зубов А. Д. - Ультразвуковая диагностика лигатурных свищей, Губанов Д. М. (2011)
Жайворонок М. М. - Можливості сучасного комплексного ультразвукового дослідження прямої кишки та ректосигмоїдного відділу в онкологічній практиці, Федусенко О. А. (2011)
Чирков Ю. Э. - Способы повышения результативности и безопасности чрескожной пункционной биопсии почки при диффузных гломерулопатиях у детей (2011)
Мечев Д. С. - Радіонуклідно-медикаментозне лікування хворих на рак щитовидної залози з множинними віддаленими метастазами, Щербіна О. В. (2011)
Мечев Д. С. - Значення сучасної передпроменевої підготовки для проведення конформної радioтерапії, Гаркуша Ю. М., Івчук В. П. (2011)
Доценко Н. Я. - Сонография в исследовании упруго-эластических свойств кровеносных сосудов, Доценко С. Я., Боев С. С., Дедова В. О. (2011)
Мечев Д. С. - Позитронна емісійна томографія – теоретичні та клінічні аспекти, Щербіна О. В. (2011)
Мирошник М. - Векторний аналіз функції лівого шлуночка: досвід клінічного застосування (2011)
Титул, зміст (2014)
Галстян А. Г. - Дослідження озонолізу 2-ацетамінотолуолу в оцтовій кислоті (2014)
Супрун О. О. - Каталітичне окиснення циклогексану в присутності амінокислот та їх похідних, Реутський В. В., Іващук О. С., Мудрий С. О. (2014)
Петік П. Ф. - Дослідження кінетики екстрагування соняшникової макухи етиловим спиртом, Гірман В. В., Мазур О. В. (2014)
Буртна І. А. - Математична модель процесу сорбції полімерними мембранними елементами рідких органічних речовин, Ружинська Л. І., Мурашко М. М., Руденко Л. С. (2014)
Рубан О. В. - Получение силиконакрилового поверхностно-активного вещества методом безэмульсионной сополимеризации, Киселева-Логинова К. В., Попов Е. В. (2014)
Масюк А. С. - Закономірності одержання полімер-силікатних композитів з водорозчинних силікатів та полімерів, Левицький В. Є. (2014)
Зайцев С. В. - Разработка методов газохроматографических определений содержаний растворенных компонентов в энергетических маслах, Кишневский В. А., Савич С. Л. (2014)
Букет А. И. - Электрохимический сенсор хлора на основе галогенидного электролита с медиатором для аварийных выбросов, Линючева О. В., Нагорный А. В., Линючев А. Г. (2014)
Донченко М. И. - Разработка высокопродуктивных токовых режимов процесса электроэкстракции меди в виде компактного металла, Линючева О. В., Ущаповский Д. Ю., Бык М. В., Складанный Д. Н. (2014)
Сидорчук О. В. - Паралельно-послідовні процеси адсорбції фосфатів природними сорбентами, Мацуська О. В., Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Аристархова А. А. - Метастатические опухоли почечно-клеточного рака в щитовидной железе: опыт клиники, Аристархов В. Г., Пузин Д. А. (2013)
Аристархов В. Г. - О преимуществе органосберегающих операций на щитовидной железе у пожилых пациентов, Данилов Н. В. (2013)
Атаманов В. М. - АКТГ-эктопический синдром (два клинических наблюдения), Демичева Т. П. (2013)
Аюпов А. М. - Опухоли надпочечников и артериальная гипертензия, Чернышев В. Н., Казанцев А. В. (2013)
Барсуков А. Н. - Причины рецидивного роста коллоидных узлов после чрескожной склерозирующей терапии этанолом, Пономарёв А. Ю., Родин А. В., Басем Яссин, Бровченко А. В. (2013)
Белобородов В. А. - Оптимизация диагностики и выбора лечебной тактики при фолликулярной неоплазии щитовидной железы, Олифирова О. С., Маньковский В. А. (2013)
Белобородов В. А. - Лечение гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы, Фролов А. П., Рудых К. Ю. (2013)
Белошицкий М. Е. - Симультанные операции в хирургии надпочечников, Калинин А. П., Богатырев О. П., Бритвин Т. А., Пирогов Д. А., Колосков В. В., Тишенина Р. С. (2013)
Богатырев О. П. - Вненадпочечниковые феохромоцитомы, Полякова Г. А., Бритвин Т. А., Молчанова Г. С., Шумский В. И. (2013)
Бойко Н. И. - Множественная эндокринная неоплазия – МЭН тип 1 (синдром Вермера). Собственное наблюдение больной, Кеминь Р. В., Гаврыш Я. И., Хомяк В. В. (2013)
Бойко Н. И. - Роль видеоассистированной паратиреоидэктомии в лечении пациентов с первичным гиперпаратиреозом, Хомяк В. В., Лерчук О. М. (2013)
Боклин А. А. - Результаты лечения больных с синдромом диабетической стопы после малых ампутаций, Кривощеков Е. П., Дмитриева И. А. (2013)
Бритвин Т. А. - Феохромоцитома у беременных, Гурьева В. М., Молчанова Г. С., Полякова Г. А., Бирюкова Т. А., Богатырев О. П., Петрухин В. А. (2013)
Быкова Н. М. - Прогнозирование феохромоцитомы среди инциденталомнадпочечников при помощи искусственной нейронной сети, Куликов Л. К., Привалов Ю. А., Соботович В. Ф., Смирнов А. А. (2013)
Герасименко Л. В. - Факторы риска формирования системного остеопороза при диффузном токсическом зобе, Караченцев Ю. И., Гопкалова И. В. (2013)
Горобейко М. Б. - Результаты лечения синдрома диабетической стопы с позиций доказательной медицины и мировых стандартов (2013)
Дворников М. В. - Возможности аспирационной режущей пункционной биопсии в морфологической верификации гормонально-неактивных опухолей надпочечников, Александров Ю. К., Потапов М. П. (2013)
Дейнеко И. В. - Комплексный подход к диагностике и комбинированному лечению местно-распространенного рака щитовидной железы Т4, Тымчук С. Н., Ковтуненко А. В., Кравченко В. А., Меренкова С. П. (2013)
Десятерик В. И. - Шейно-загрудинный зоб: клинические проявления и диагностическо-лечебный алгоритм, Михно С. П.. Полищук Л. Н., Малунов В. В. (2013)
Дубовик В. Н. - Отдаленные результаты хирургического лечения папиллярного рака щитовидной железы, Караченцев Ю. И., Хазиев В. В., Лях И. А., Гопкалова И. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського