Рудень В. В. - Консиліум – як організаційно-управлінська технологія медичного та економічно-фінансового ґенезу в умовах вдосконалення якості системи медичного забезпечення населення України, Москвяк Є. Й., Гутор Т. Г. (2012)
Горачук В. В. - Удосконалення методичних підходів до підготовки керівників галузі охорони здоров’я з питань менеджменту якості медичної допомоги (2012)
Владзимирський А. В. - Адаптація підходів та механізмів електронного менеджменту для використання при організації медико-санітарної допомоги пацієнтам з мультирезистентним туберкульозом, Мозговой В. В. (2012)
Лашкул З. В. - "Медичне право" – його місце при підвищенні кваліфікації лікарів, Сізінцова Ю. Ю. (2012)
Слабкий Г. О. - Надання медичної допомоги лікарями загальної практики-сімейної медицини з приводу хірургічних хвороб, Бурдим Ю. В. (2012)
Одринський В. А. - Результати переходу до надання ПМСД на засадах сімейної медицини на рівні адміністративного району в сільській місцевості (2012)
Кочін І. В. - Концептуальні основи становлення і розвитку гігієни катастроф як нового наукового та прикладного напряму в предметній сфері медицини катастроф, Сидоренко П. І., Гут Т. М., Гелдаш С. В., Акулова О. М., Гайволя О. О., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2012)
Русин В. І. - Малоінвазивні способи лікування атеросклеротичних уражень артерій дуги аорти, Корсак В. В., Буцко Є. С., Борсенко М. І. (2012)
Рекалов Д. Г. - Патогенетические параллели аутоиммунных процессов и деструктивных изменений суставных структур на ранних стадиях ревматоидного артрита (2012)
Курило Т. М. - Аналіз останніх змін в законі України "основи законодавства України про охорону здоров’я" щодо надання медичної допомоги (2012)
Крекотень О. М. - Реформування системи охорони здоров’я та його наслідки щодо медичного забезпечення працюючих (2012)
Фершал Я. Ю. - Первинна медична допомога дитячому населенню при впровадженні сімейної медицини (2012)
Бібик І. Г. - Амбулаторна психіатрична допомога при впровадженні сімейної медицини (2012)
Курочка В. Л. - Особисте страхування. Cучасний стан добровільного медичного страхування в Україні, Лашкул З. В., Посний В. Ф., Авраменко В. С., Одринський В. А., Фершал Я. Ю., Бібик І. Г. (2012)
Лашкул З. В. - Исторический опыт отечественной медицины по профилактике инфекционных заболеваний (2012)
Балашов Г. В. - История развития службы скорой медицинской помощи в Запорожской области, Лашкул З. В. (2012)
Прушківська Е. В. - Еволюція поглядів на суть та зміст структурних змін (2005)
Caліі В. І. - Моделювання трансформації шахт до інфраструктури регіону, Павленко І. І. (2005)
Багрова І. В. - Про взаємозв'язок характеристик ефекту капітальних вкладень, Багров В. П. (2005)
Бардась О. В. - Оптимізація витрат при розробці родовищ зернистих фосфоритів за рахунок аутсорсингу (2005)
Русінова О. С. - Моніторинг витрат на етапах впровадження інноваційного проекту (2005)
Саллі В. І. - Граничні параметри інвестиційної привабливості шахт, Бойко В. В., Роменська С. А. (2005)
Редькін О. С. - Функціонально-вартісний аналіз системи інформаційної безпеки АТС, Тардаскіна Т. М. (2005)
Масалаб P. M. - Управління витратами підприємства на основі показників продуктивності праці (2005)
Дучинська Н. І. - Дослідження економічної природи амортизації (2005)
Соляник Л. Г. - Організаційно-економічний механізм управління оборотними активами та джерелами їх фінансування (2005)
Довбня С. Б. - Методологічні аспекти формування центрів фінансової відповідальності, Найдовська А. О. (2005)
Венетуліс Т. А. - Використання контролінгу в санаційних процедурах, Кемарська Л. Г. (2005)
Попова Г. Ю. - Розвиток системи внутрішнього аудиту як фактор зниження ризиків інвестування, Кірюхіна О. М. (2005)
Цуркан І. М. - Сутність та зміст функцій податкового менеджменту підприємства (2005)
Бардась А. В. - До питання оцінки ентропії економічних мінісистем (2005)
Король Г. О. - Економіко-математична модель оцінки впливу підрозділів виробничих цехів на якість продукції, Зелікман В. Д., Распопова Ю. О. (2005)
Титул, зміст (2013)
Ноздрачова К .Л. - Безконтактний ємнісний метод збудження і прийому пружних хвиль, Сучков Г. М. (2013)
Цих В. С. - Ідентифікація дефектів ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів з поверхні землі на території складних технологічних об'єктів, Яворський А. В. (2013)
Хиєу Ле Чи - Математична модель компенсованого вихрострумового перетворювача для контролю товщини діелектричних покриттів на металах, Сучков Г. М., Глоба С. М. (2013)
Редько О. О. - Алгоритм та програмне забезпечення обробки даних системи статистичної діагностики композиційних матеріалів, Єременко В. С., Мокійчук В. М. (2013)
Баженов В. Г. - Удосконалений електростатичний метод неруйнівного контролю, Івіцька Д. К., Грузін С. В. (2013)
Рудик А. В. - Застосування амплітудно – фазового методу для вимірювання вологості речовин, Рудик В. А. (2013)
Реут Д. Т. - Застосування порогового фільтра для визначення кількості мікроорганізмів у воді за допомогою комп'ютерного зору (2013)
Кісіль І. С. - Мікропроцесорний прилад для контролю малих концентрацій поверхнево-активних речовин у водних розчинах, Боднар Р. Т., Патловський І. Р., Кучірка Ю. М. (2013)
Кутя В. М. - Автоматизований контроль в'язкості та дисперсності емульсій (2013)
Середюк О. Є. - Дослідження впливу конструкції торцевих сопел на їх витратні характеристики в установках для діагностування побутових лічильників газу, Винничук А. Г., Середюк Д. О. (2013)
Матіко Ф. Д. - Визначення калібрувального коефіцієнта ультразвукових перетворювачів витрати із діаметральним акустичним каналом, Роман В. І. (2013)
Вощинський В. С. - Дослідження алгоритмів розрахунку похибки в еталонних установках об'єму та витрати газу, Середюк О. Є., Лютенко Т. В. (2013)
Малісевич В. В. - Лабораторний стенд для експериментальних досліджень енергетичних характеристик плинних потоків при діагностуванні промислових лічильників газу (2013)
Кріль С. О. - Дослідження та моделювання комплексу поворотна заслінка – виконавчий механізм на магістральному нафтопроводі (2013)
Добровольский Е. В. - Метод ассоциативного сжатия речи для услуг асинхронной передачи голосовых сообщений, Чута М. В. (2013)
Макар О. В. - Вплив зміни теплофізичних параметрів на відвід кількості тепла від теплового чутливого елементу (2013)
Горбійчук М. І. - Паралельний алгоритм синтезу емпіричних моделей оптимальної складності на засадах генетичних алгоритмів, Слабінога М. О., Медведчук В. М. (2013)
Васильків Н. М. - Стенд для дослідження неоднорідних термоелектричних перетворювачів (2013)
Остапович В. В. - Дослідження напружено-деформованого стану вкритої хромовим покривом ділянки штока поршневого насоса двосторонньої дії в умовах позаштатного навантаження, Роп'як Л. Я., Величкович А. С. (2013)
Сиротюк А. М. - Експертна система оцінювання ризику руйнування конструктивних елементів трубопроводів теплоенергетичної системи, Капшій О. В., Дмитрах І. М., Русин Б. П., Білий О. Л. (2013)
Огляд захищених дисертацій в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на засіданнях спец. вч. ради д 20.052.03 (2013)
Вимоги до оформлення статтей (2013)
Титул, содержание (2013)
Данилкович А. Г. - Использование метода Бокса в задачах многокритериальной оптимизации, Брановицкая С. В., Бондаренко С. Г., Сангинова О. В. (2013)
Олійник А. П. - Математичне моделювання дифузійних процесів при реалізації технологій видобутку сланцевого газу, Штаєр Л. О., Клапоущак О.І. (2013)
Горбійчук М. І. - Метод прогнозування рівня води у р. Дністер у залежності від погодних умов, Шуфнарович М. А. (2013)
Наумейко И. В. - Марковская модель ликвидации нестационарного потока аварий при ограничениях на работоспособность оператора, Аль-Азави Рази Джабур, Альрефаи Валид Ахмед (2013)
Hanan A. Cheachan - Fuzzy distances and their applications on fuzzy scheduling, Hussam A.A. Mohammed, Faria A. Cheachan (2013)
Стрельникова Е. А. - Изучение особенностей изменения уровня грунтовых вод с помощью математического моделирования, Серикова Е. Н. (2013)
Аристархова Е. О. - Математичне моделювання сезонних змін розвитку фітопланктону у водозаборі "Відсічне” річки Тетерів, Пількевич І. А. (2013)
Сапожников Н. Е. - Оценка погрешностей выполнения вероятностных арифметических операций сложения и умножения, Моисеев Д. В., Бейнер П. С., Бейнер Н. В. (2013)
Ружинская Л. И. - Математическая интерпретация процессов массопереноса в анаэробном биореакторе, Фоменкова А. А. (2013)
Бабчук С. М. - Метод ідентифікації спеціалізованих комп’ютерних мереж для об’єктів нафтогазового комплексу (2013)
Касьянов В. А. - Модель неаддитивной Н-меры (2013)
Мисник В. Б. - Математичне моделювання та формалізація основних потоків виробничого підприємства (2013)
Агеев Д. В. - Распределение неразветвленных потоков с учетом эффекта самоподобия (2013)
В. Л. Бучарский - Метод совместной аппроксимации для решения многомерных квазили-нейных гиперболических уравнений (2013)
Делас Н. И. - Эволюция сложных систем с гиперболическим распределением (2013)
Аннотация и литература (2013)
Титулка (2012)
Козак О. - Аналіз факторів впливу на якість вищої освіти в Україні (2012)
Кнейслер О. - Теоретико-прагматичні підходи до визначення та розрахунку місткості ринку перестрахування (2012)
Кухній Л. - Роль заробітної плати в системі мотивації праці (2012)
Приймак В. - Модель порівняльного аналізу країн за рівнем економічного добробуту домашніх господарств, Скорупка Д., Голубник О. (2012)
Смиковчук Т. - Рекомендації щодо комплексного оцінювання результатів реструктуризації підприємств (2012)
Артус М. - Засади класифікації системи цін в економіці України за умов ринкових відносин (2012)
Ковтуненко К. - Удосконалення збалансованої системи показників з урахуванням інтелектуальної складової для цілей стратегічного аналізу підприємств, Скороходова Л. (2012)
Крамар І. - Ієрархічна піраміда інноваційного розвитку малого підприємства, Мариненко Н. (2012)
Краузе О. - Інноваційні підходи та прикладні аспекти концепції підготовки маркетологів, Оксентюк Б., Федорович Р. (2012)
Подольчак Н. - Застосування системи одночасних рівнянь для ідентифікації та планування змін у процесі життєвого циклу підприємства, Стеців С. (2012)
Рябоконь Н. - До питання варіантів організації продажів страхових продуктів (2012)
Устенко А. - Розроблення підходів до оцінювання якості менеджменту організації, Мельник А. (2012)
Шпилик С. - Управління збутовою діяльністю підприємства (2012)
Алімпієв Є. - Інституційна довіра як чинник ефективності фінансово-монетарної трансмісії в післякризовій економіці (2012)
Виговська Н. - Державний фінансовий контроль у системі регулювання земельних відносин, Стеблянко О. (2012)
Небрат В. - Дослідження фінансових механізмів радянської індустріалізації в українській економічній літературі, Горін Н. (2012)
Негрич О. - Аналіз впливу мотивацій іноземних інвесторів на форми реалізації інвестиційних проектів (2012)
Пашкевич М. - Трансфертно-варіативне бюджетне регулювання для розвитку територій: концепція та механізм (2012)
Тельнова Г. - Підсистема контролінгу в системі фінансового менеджменту підприємства (2012)
Химич І. - Корпоративна культура – чинник фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах (2012)
Титул, содержание (2013)
Гетьман А. В. - Метод цилиндрического гармонического анализа магнитного поля объектов с индуктивной намагниченностью, Константинов А. В. (2013)
Назаренко В. Н. - Оптические свойства наночастиц лития, Нестеренко О. В., Радченко И. С., Степанкина И. Б. (2013)
Кагляк О. Д. - Формувальна обробка металевих пластин та дисків локальним лазерним нагріванням (2013)
Петров С. В. - Моделювання поведінки повітряної бульбашки в полі стаціонарного дугового розряду, Бондаренко С. Г, Рубець Д. І., Саванчук О. В., Янюк В. А. (2013)
Чеботарев С. Н. - Моделирование высоковольтных трехпереходных фотопреобразователей на основе аморфного и микрокристаллического кремния, Пащенко А. С., Лунина М. Л., Ирха В. А. (2013)
Рибій В. В. - Переробка вторинної сировини дорогоцінних металів, Бредихін В. М., Червоний І. Ф., Маняк М. О. (2013)
Каневский В. И. - Рассеяние плоских электромагнитных волн на углеродной нанотрубке, Розенбаум В. М., Шкода Н. Г. (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Синтез термітних теплостійких і жароміцних сталей (2013)
Слипченко Н. И. - Тепловые режимы кремниевых фотопреобразователей с фоклинными концентраторами, Письменецкий В. А., Глушко Е. С., Герасименко Н. В. (2013)
Аннотация и литература (2013)
Пересада С. М. - Инвариантный к вариациям активного сопротивления ротора алгоритм прямого векторного управления асинхронными двигателями при питании от источника тока, Ковбаса С. Н., Трандафилов В. Н. (2014)
Родькин Д. И. - Энергетический метод в задачах исследования объектов с нелинейностями, Мосюндз Д. А. (2014)
Ковальчук В. Г. - Энергетическая модель электрогидравлического комплекса с периодическим изменением технологических параметроввих труб, Коренькова Т. В. (2014)
Щур І. З. - Імітаційне моделювання роботи й техніко-економічна оцінка автономних контрроторних вітроелектроустановок різної потужності з трансформаторами з обертовою половиною, Ковальчук А. І. (2014)
Руденко Н. А. - Баланс мощностей в задачах идентификации параметров двухклеточных асинхронных двигателей, Ромашихин Ю. В. (2014)
Михайленко О. Ю. - Прогнозуюче керування конусною дробаркою з використанням ортонормованих функцій лагерра (2014)
Kondratenko I. - Modeling of electromagnetic processes in electrotechnical complexes for reducing residual stresses, Zhiltsov A., Vasyuk V. (2014)
Карлов О. М. - Метод розрахунку усередненого магнітного поля по висоті повітряного проміжку торцевого дугостаторного асинхронного двигуна, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2014)
Родькин Д. И. - Формула цены за использованную электроэнергию в сетях с периодическими напряжением и током (2014)
Бялобржеський О. В. - Модель для дослідження розподілу електричної енергії в системі контактна мережа змінного струму–тяговий комплекс магістрального електровозу, Сухонос Т. Ю., Курись Л. В. (2014)
Романенко С. С. - Оцінка теплових характеристик будівель, Перекрест А. Л., Волжан М. Н. (2014)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Перелік авторів (2014)
Аверьянова О. С. - Терапевтическая кератэктомия в лечении помутнений роговицы после герпетических кератитов: оптимизация параметров, Ковалев А. И. (2012)
Акрабави А. А. - Опыт применения цитофлавина в лечении непролиферативной диабетической ретинопатии, Сакович В. Н. (2012)
Аль Кайяли Фади Закария - Влияние пробиотика субалина на динамику клинических проявлений воспалительного процесса у больных передними увеитами (2012)
Бакбардина Л. М. - Неперфорирующая пантрабекулоактивация в сочетании с дилятацией-реваскуляризацией супрахориоидального пространства при лечении открытоугольного и закрытоугольного глаукомного синдрома, Бакбардина И. И. (2012)
Бездетко П. А. - Изменение орбитального тонуса у пациентов с острыми воспалительными заболеваниями орбиты и его влияние на развитие осложнений со стороны зрительного нерва, Зубкова Д. А. (2012)
Безкоровайная И. Н. - Введение анти-VEGF препаратов в переднюю камеру глаза при вторичной неоваскулярной глаукоме, Воскресенская Л. К., Максимук О. Ю., Ряднова В. В. (2012)
Безуглый Б. С. - Внутрикамерная анестезия и её влияние на структуры глаза и функциональные исходы при факоэмульсификации, Старцев Е. В., Твердохлеб О. В., Деркач И. В. (2012)
Ватченко А. А. - Офтальмоферон в профилактике послеоперационных осложнений у больных сахарным диабетом, Дунаева М. В., Паримончик Е. В., Масежный А. А. (2012)
Вершиніна М. Д. - Ефективність використання пептидного біорегулятора "Кортексин" при непрямій нейроретинопротекції, Данилків Г. О., Вершинін С. В. (2012)
Вершиніна М. Д. - Використання цитофлавіну і L-лізину есцинату в офтальмологічній практиці, Николюк А. М., Панько О. М., Капечук В. В., Вершинін С. В. (2012)
Веселовская З. Ф. - Результаты оптической когерентной томографии в изучении нейроархитектоники сетчатки при начальных стадиях первичной открытоугольной глаукомы (предварительные данные), Веселовская Н. Н., Жеребко И. Б., Амер Сохил (2012)
Веселовська Н. М. - Вивчення електричних властивостей мембрани гангліозних клітин сітківки (2012)
Веснина Н. А. - Анализ результатов диспансерного наблюдения больных глаукомой с 2007 по 2012 гг., Копань Л. В. (2012)
Веснина Н. А. - Простагландины в комплексном лечении глаукомной нейрооптикопатии, Кудинова-Савченко Н. А., Саар Т. А. (2012)
Вітовська О. П. - Організація офтальмологічної допомоги хворим на глаукому та її нормативно-правове забезпечення, Риков С. О. (2012)
Голдобин А. М. - Анализ распространенности патологии глазного дна у больных сосудистого профиля неврологического и кардиологического отделений, Ткаченко Т. Н., Дёмина Л. П. (2012)
Голубов К. Э. - Применение вазопро в лечение глаукоматозной нейропатии, Смирнова А. Ф, Котлубей Г. В. (2012)
Денисюк Н. Б. - Нейропротекторна дія брімонідину 0,2% у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою, Мельник В. О., Гурська Д. Д. (2012)
Жабоедов Г. Д. - Роль фиксированных комбинаций в терапии резистентной глаукомы, Петренко О. В. (2012)
Жабоедов Д. Г. - Одномоментный задний капсулорексис в профилактике аберрационных погрешностей артифакичного глаза (2012)
Завгородняя Н. Г. - Эффективность препарата "Бримонал" в лечении первично-хронического глазного ишемического синдрома, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Непосредственные и отдаленные результаты хирургической активации увеосклерального оттока с применением коллагенового дренажа у больных с первичной и вторичной глаукомой, Гайдаржи Т. П. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Оптическая нейропатия при близорукости высокой степени как результат изменения гемодинамических, биомеханических и морфологических характеристик глаза, Денисова О. О. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Влияние цинка и каротиноидов на состояние глаукомной оптической нейроретинопатии, Костровская Е. О., Саржевская Л. Э., Айбасова З. Н. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Морфометрические параметры глаза и их зависимость от уровня офтальмотонуса у гемодинамики у пациентов с катарактой, Костровская Е. О., Саржевский А. С., Сидорова Т. В. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Рациональная антибактериальная терапия в офтальмологии, Криворучко А. А., Мартовицкая Ю. В. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Применение валавира в комплексном лечении герпетических кератитов, Михальчик Т. С., Михальчик С. В., Коваленко Н. Н. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Особенности гипотензивной и нейропротекторной терапии у больных с первичной глаукомой, Поплавская И. А., Саржевская Л. Э. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Комплексное лечение больных герпетическими кератитами, Саржевская Л. Э., Гурова Т. В., Глинка В. В. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Патогенетическое обоснование применения препарата "Азарга" в хирургичеком лечении катаракты, Саржевская Л. Э., Костровская Е. О., Саржевский А. С. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Применение биогенных пептидов в комплексном лечении диабетической ретинопатии, Саржевская Л. Э., Костровская Е. О., Шевченко Н. В. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Эффективность препарата мультикаренол в лечении амблиопии у детей, Цыбульская Т. Е. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Сравнительная характеристика пороговой дифференциальной светочувствительности, толщины слоя нервных волокон и показателей толерантного ВГД при различных гемодинамических типах первичной открытоугольной глаукомы, Безуглая Е. А., Безуглый М. Б. (2012)
Завгородняя Н. Г. - Современные аспекты в диагностике ювенильной глаукомы на фоне прогрессирующей миопии (обзор клинических исследований), Цыбульская Т. Е., Завгородняя Т. С. (2012)
Зборовська О. В. - Модифікована модель бактеріального ендофтальміту - структурні зміни тканин ока, Горянова Н. О. (2012)
Иванова Н. В. - Консервативное лечение диабетической ретинопатии, Ярошева Л. М., Ярошева Н. А. (2012)
Исакова О. А. - Объективная оценка субъективного. Изменение качества жизни у пациентов с катарактой, Луценко Н. С., Завгородняя Н. Г., Рудычева О. А., Ивахненко Е. М. (2012)
Капшук Н. И. - Фактор риска прогрессирования возрастной макулопатии и макулодистрофии после ультразвуковой факоэмульсификации, Дмитриев С. К. (2012)
Карлийчук М. А. - Эффективность комбинированного лечения диабетического макулярного отека, Пинчук С. В., Андрийчук А. Я. (2012)
Карлийчук М. А. - Дополнительные возможности нейропротекции в лечении глаукомной оптической нейропатии, Пинчук С. В., Зубович М. П. (2012)
Клюев Г. О. - Определение оптимальной зоны приложения лазерного зонда при проведении лазерной транссклеральной циклокоагуляции (2012)
Ковалёв А. И. - Оптимизация рефракционных результатов фотополимеризации роговицы при кератоконусе и возможности последующей коррекции (Склеральные контактные линзы и факические ИОЛ), Аверьянова О. С., Киреев В. В. (2012)
Ковалев А. И. - Особенности мультифокальной коррекции после у/з факоэмульсификации у пациентов ранее перенесших кераторефракционные вмешательства, Довжук Т. Н., Василега И. А., Поплавец Е. В. (2012)
Копаенко А. И. - Факторы риска рецидивирования воспалительного процесса у пациентов с передним эндогенным увеитом (2012)
Копаенко А. И. - Эффективность применение нового метода комплексного лечения переднего увеита сочетанного со спондилоартропатиями, Дергало И. И., Киктева Н. К. (2012)
Король А. Р. - Влияние хориоидальной гемодинамики на результаты фотодинамической терапии больных экссудативной формой возрастной макулярной дегенерации (2012)
Кравець Л. Й. - Наш досвід застосування поліпептидів у лікуванні патології макулярної ділянки, Павлів О. Б., Бігун Н. М., Кравець Б. Б. (2012)
Кудинова-Савченко Н. А. - Предпочтение выбора интраокулярной коррекции при астигматизме высокой степени, Веснина Н. А., Мисюра Э. А. (2012)
Кудинова-Савченко Н. А. - Метод стабилизации гипотензивного эффекта антиглаукоматозных операций непроникающего типа путем предупреждения чрезмерного рубцевания в области послеоперационной раны, Веснина Н. А., Денисова О. О. (2012)
Кудинова-Савченко Н. А. - Лазерное реконструктивное пособие при рецидиве офтальмогипертензии после непроникающей глубокой склерэктомии с вискоканалостомией, Желязков А. А., Пархонюк Н. И., Сулим Л. С. (2012)
Кузюк М. Г. - Вимірювання протеолітичної активності і рівня інгібіторів протеаз у плазмі крові при короткозорості у вагітних (2012)
Курилина Е. И. - Динамическая оценка показателей метаболитов оксидного звена у больных первичной глаукомой, Жабоедов Г. Д., Петренко О. В., Чурюмов Д. С. (2012)
Курилина Е. И. - Использования местного ингибитора карбоангидразы "Азопт" в лечении центральной серозной хориоретинопатии, Скрипник Р. Л., Чурюмов Д. С., Скрипниченко И. Д. (2012)
Литвинчук Л. М. - Динаміка внутрішньоочного тиску у пацієнтів з аксіальною міопією високого ступеня з ендотампонадою силіконовою олією, Сергієнко А. М., Козловська І. В., Ткаченко О. В. (2012)
Максимук О. Ю. - Наш досвід застосування ретиналаміну в лікуванні судинних і дистрофічних захворювань сітківки, Воскресенська Л. К., Безкоровайна І. М., Ряднова В. В., Залудяк О. М. (2012)
Малова Н. Г. - Изучение терапевтической эффективности комплекса антиоксидантов у животных с экспериментальной диабетической ретинопатией на основании морфологических исследований, Демин Ю. А., Лекишвили С. Е. Литвинова Л. В. (2012)
Манойло Т. В. - Новые подходы в лечении синдрома сухого глаза, Пархоменко Г. Я. (2012)
Мельник В. О. - "Лантан" у лікуванні первинної відкритокутової глаукоми (2012)
Мойсеєнко Н. М. - Патогенетична роль гідродинаміки при травматичній оптичній нейропатії, Вершинін С. В. (2012)
Муравей Ж. В. - Нейропротекция в терапевтической стратегии первичной открытоугольной глаукомы (2012)
Неделька В. И. - Использования апипрепаратов в комплексном лечении офтальмологических больных с сопутствующей патологией, Витер Ю. Г., Довгань Л. А. (2012)
Неділька В. І. - Вивчення впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища на стан імунного статусу хворих з травматичними ураженнями очей (2012)
Павлюченко К. П. - Аутолимбальная трансплантация у больных с открытой травмой глаза с вовлечением зоны лимба, Бондарь Н. И., Сухина И. В. (2012)
Павлюченко К. П. - Особенности помутнений хрусталика после различных видов антиглаукоматозных операций, Могилевский С. Ю., Пенчук В. О. (2012)
Павлюченко К. П. - Отдалённые результаты нового метода профилактики осложнений хирургического лечения вторичной неоваскулярной глаукомы, Могилевский С. Ю., Шехада С. Д. Х. (2012)
Пархоменко Г. Я. - Отдаленные результаты ЛАСИК при миопии: асферическая абляция роговицы + тонкий лоскут, Манойло Т. В., Коваленко Л. Н. (2012)
Пархоменко О. Г. - Особенности морфологии сетчатки по данным лазерных сканирующих методов дианостики (hrT, аутофлуоресценции hra) при диабетическом макулярном отёке (2012)
Пасечникова Н. В. - Диагностические критерии кератоконуса и их сопряженность с эффективностью фотополимеризации роговицы, Ивановская Е. В., Завгородняя Т. С. (2012)
Пасечникова Н. В. - Исследование общего иммунитета кроликов после интраламеллярной трансплантации бесклеточного модуля стромы роговицы человека, Насинник И. О., Величко Л. Н. (2012)
Петренко О. В. - Причины развития посттравматических деформаций вспомогательного аппарата лаза (2012)
Петруня А. М. - Эффективность применения индоколлира в электрофорезе при экссудативной реакции после факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ, Гаркавенко О. Н. (2012)
Петруня А. М. - Сравнительный анализ эффективности методик эксимер-лазерной коррекции зрения при коррекции астигматизма высокой степени, Спектор А. В., Кравченко Е. В. (2012)
Повещенко Ю. Л. - Эффективность глазных капель Тафлотан тм в моно- и комбинированной терапии у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (2012)
Рожко О. А. - Тактика хирургического лечения пациентов с набухающей катарактой в сочетании с вторичной глаукомой, Максименко О. Н. (2012)
Рудковська О. Д. - Особливості оптичної корекції у хворих з підозрою на глаукому (2012)
Рудковська О. Д. - Хірургічне моделювання природних компенсаторних реакцій при глаукомі (2012)
Русина Л. В. - Опыт применения глазных капель "ХИЛО-КОМОД форте" у пользователей мягкими контактными линзами (2012)
Сакович В. Н. - Повышение эффективности лечения кератитов, вызванных герпес Зостер, Клопоцкая Е. П., Гречко Е. М., Дербина Е. А., Степахина М. Э., Перепелица Г. И., Великохатская Т. А. (2012)
Сакович В. Н. - Эффективность применения Хило-КОМОДа в комплексном лечения бактериальных кератитов, Клопоцкая Н. Г., Назарук А. Г., Парамончик Е. В. (2012)
Сергиенко Н. М. - Оценка точности измерения показателей с использованием Ora, Шаргородская И. В. (2012)
Сердюк В. Н. - Состояние тиол-дисульфидной системы белков сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы в условиях применения нейротропных препаратов, Семенко В. В. (2012)
Сердюк В. Н. - Комплексное лечение вторичной посттромботической глаукомы, Устименко С. Б., Березнюк Л. Г., Гетман Ю. В., Цурбан И. В. (2012)
Собакарь И. Ю. - Первый опыт применения нового препарата "АльфаганП" в лечении глаукомы в свете концепции нейропротекции (2012)
Сухина Л. А - Оcобенности тактики консервативного лечения тромбоза вен сетчатки, Голубов К. Э., Котлубей Г. В. Смирнова А. Ф. (2012)
Сухина Л. А. - Новые подходы к организации профилактики развития компьютерного синдрома, Голубов К. Э., Котлубей Г. В. (2012)
Сухина Л. А. - Особенности организации обучения врачей-курсантов современной технике микрохирургии глаукомы, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В., Сухина И. В., Зорина М. Б. (2012)
Сухина Л. А. - Новые подходы к организации работы глаукомных школ, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В. (2012)
Сухина Л. А. - Ближайшие и отдаленные результаты лечения у больных с первичной глаукомой после дробной синустрабекулотомии с интрасклеральным микродренированием, Котлубей Г. В., Смирнова А. Ф., Голубов К. Э. (2012)
Сухина Л. А. - Роль кафедры в формировании профессионального и социального статуса врача-офтальмолога, Смирнова А. Ф., Голубов К. Э., Котлубей Г. В. (2012)
Терещенко А. В. - Дренажная хирургия в лечении глаукомы у детей, Молоткова И. А., Белый Ю. А., Ерохина Е. В. (2012)
Терещенко А. В. - Модификации микроинвазивной непроникающей хирургии первичной открытоугольной глаукомы, Молоткова И. А., Белый Ю. А., Ерохина Е. В. (2012)
Уманец Н. Н. - Эндовитреальная резекция меланомы хориоидеи с использованием высокочастотной электросварки (2012)
Шутка Н. В. - Вплив блокатора ліпооксигенази кверцетина на перебіг запального процесу ока при проникному пораненні рогівки, обтяженому гіфемою, Пенішкевич Я. І. (2012)
Титул, содержание (2013)
Порошин С. М. - Метод коррекции акустического сигнала в соответствии с перемещением зоны прослушивания, Беликов И.С. (2013)
Приймак В. Ю. - Моделирование фазовых пассивных систем синхронизации, использующих квадратурную обработку сигналов, Хусcейн А. Ф. (2013)
Полякова М. В. - Автоматизированная идентификация типа и оценивание параметра шума с помощью мультифрактальных показателей, Емец Ю. В. (2013)
Мандзій Б. А. - Програмна реалізація моделі надійності відновлюваної технічної системи з постійним навантаженим резервом, Сенів М. М., Куць Б. М. (2013)
Воргуль А. В. - Исследование методов помехоустойчивого кодирования для метеорной системы передачи информации, Сулейман Ю. Х. (2013)
Гурник А. В. - Застосування інтелектуальної сенсорної техніки для моніторингу та пошуково-рятувальних робіт, Валуйський С. В. (2013)
Давидич Ю. А. - Закономерности изменения равноценного расстояния перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, Ольхова М. В. (2013)
Марковець О. В. - Исследование средств коммуникации пользователей сети интернет с органами местной власти, Корж Р. О., Ярка У. Б. (2013)
Кушниренко О. А. - Корреляционный алгоритм распознавания символьной информации с низкой сложностью технической реализации, Садченко А. В., Троянский А. В. (2013)
Ділай І. В. - Побудова синтезаторів для забезпечення аналізу димових газів, Теплюх З. М. (2013)
Валентюк М. Р. - Интеллектуальные информационные технологии в задачах совершенствования гидрометеорологических систем (2013)
Волочій Б. Ю. - Визначення впливу оновлення програмного забезпечення на показники надійності відмовостійкої багатопроцесорної системи, Міськів М. В., Муляк О. В., Озірковський Л. Д. (2013)
Petrenko A. - Advanced brokers for Nordugrid ARC using web-services, Svistunov S., Svirin P. (2013)
Аннотация и литература (2013)
Кордон Т. І. - Принципи створення, механізм дії та клінічне застосування пробіотиків (Огляд) (2014)
Волянський А. Ю. - Молекулярные основы персистенции вируса Эпштейна-Барр в организме человека, Колотова Т. Ю., Романова Е. А., Сидоренко Т. А., Игумнова Н. И., Конорева Е. С., Юхименко В. И., Каблучко Т. В., Погорелая М. С. (2014)
Чернякова Г. М. - Сучасний погляд на етіологію і лікування тазового болю при запаленні геніталій у молодих жінок, Косілова О. Ю., Добровольська Л. А. (2014)
Kulikovska K. Yu. - Antimicrobial activity of (1,2,4)triazolo(4,3-а)pyrazin-8(7H)-one derivatives, Kovalenko S. S., Drushlyak O. G., Zhuravel I. O., Kovalenko S. M. (2014)
Спиридонов С. В. - Кількісне визначення основних груп речовин в гранулах на основі лікарської рослинної сировини для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, Котов А. Г. (2014)
Лисняк Ю. В. - Исследование вкладов боковых аминокислотных остатков полимиксина B3 в его связывание с липополисахаридом внешей мембраны E.coli методами молекулярного моделирования (2014)
Перехода Л. О. - Використання комп'ютерної програми PASS та молекулярного докінгу для пошуку нових антиконвульсантів (2014)
Палій Д. В. - Протимікробні, фізико-хімічні властивості лікарських антисептичних препаратів, Назарчук О. А., Береза Б. М. (2014)
Бойко Н. Н. - Скрининг антимикробных свойств спиртоводных вытяжек из некоторых видов растительного сырья содержащего хинонпроизводные, Зайцев А. И. , Осолодченко Т. П. (2014)
Коляда Т. І. - Застосування препаратів на основі бактеріальних лізатів у терапії хронічного тонзиліту у пацієнтів з ревматоїдним артритом, Тупотілов О. В., Вдовіченко Н. І., Літвиненко О. Ю. (2014)
Дяченко В. Ф. - Дослідження протимікробної активності комбінацій фосфоміцину з цефепімом та фосфоміцину з тієнамом щодо поліантибіотикорезистентних штамів синьогнійної палички, Ягнюк Ю. А., Марющенко А. М., Куцай Н. М. (2014)
Панченко Л. А. - К 150-летию со дня рождения первооткрывателя вирусов Дмитрия Иосифовича Ивановского, Попова Н. Г., Звягольская И. Н., Васина С. И. (2014)
Памяти Бондаренко Виктора Михайловича (1940-2014) (2014)
Волянський А. Ю. - Тактика лікування загострення хронічної герпесвірусної іфекції у дітей, які часто хворіють, Романова О. А., Конорева К. С., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Юхименко В. І., Погоріла М. С. (2014)
Мироненко Л. Г. - Алгоритм виділення клінічно значущих ентерококів, Перетятко О. Г. (2014)
Деркач С. А. - Виявлення чутливості збудників гнійно-запальних захворювань до бета-лактамних антибіотиків прискореним методом, Воронкіна І. А., Крилова І. А., Габишева Л. С. (2014)
Содержание (2014)
Радчук О. В. - Оппозиты отсутствие – присутствие (этимологический экскурс) (2014)
Скоробогатова Е. А. - Поэтика именных категорий и форм в лирике Осипа Мандельштама (статья вторая) (2014)
Кардашова Е. В. - Значения "несвободы" как интегрирующий смысл обыденного дискурса (на материале стереотипных моделей русской лингвокультуры) (2014)
Козлов Е. Д. - Лингвокультурный типаж "женщина-поэт" в лирике Юнны Мориц (2014)
Величко Н. В. - Субфрейм Погода в языковом сознании А. П. Чехова (на материале эпистолярного наследия писателя) (2014)
Юрьева Ж. А. - Языковые средства в дискурсе спора Обломова со Штольцем в романе И. А. Гончарова "Обломов" (2014)
Бондаренко Е. В. - Когнитивная метафора в поэтическом дисксурсе: трансформация метафорики У. Одена в творчестве И. Бродского (2014)
Гетманец М. Ф. - Об одном факте биографии Константина Симонова (К 100-летию со дня рождения писателя) (2014)
Козлова А. Г. - Фольклорный интертекст в поэзии М. Д. Рахлиной, Галаган Я. В. (2014)
Тарарак А. В. - Наполеоновская символика в поэзии О. Э. Мандельштама (2014)
Поддубко Ю. В. - Категория вечности в поэтическом сознании А. Кушнера (2014)
Лазаренко С. В. - Виды связности газетного текста и приемы работы с ними на уроках РКИ (2014)
Наши авторы (2014)
Виходные данные (2014)
Голубенко М. Ю. - Патогенетичне обґрунтування терапії плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом (2012)
Cолошенко В. В. - Оценка эффективности применения культуры аллофибробластов в лечении обширных ожогов у шахтеров (2012)
Ковалев А. А. - Клиническое значение циркулирующих эпителиальных опухолевых клеток, Грудинская Т. А., Кузнецова Т. П., Киселев Ф. В., Ковалев К. А. (2012)
Киселев Ф. В. - Артерио-венозная фистула как способ длительного сосудистого доступа в онкологической практике, Поляков Н. Н., Цветаева-Берест Д. А., Ковалев А. А. (2012)
Погорелая Т. Ю. - Особенности клинического течения базальноподобного рака молочной железы, Щуров Н. Ф., Кебало Д. И., Волошина Н. Н., Пащенко С. Н. (2012)
Щуров Н. Ф. - Иммуногистохимические факторы прогноза в индивидуализации лечения больных раком молочной железы, Пащенко С. Н., Баранчук С. В., Часовских А. С. (2012)
Русин В. І. - Ендоскопічна діагностика та лікування поліпів товстої кишки, Сочка В. А., Сочка А. В. (2012)
Шаповал С. Д. - Состояние микроциркуляции у больных со смешанной формой осложненного синдрома диабетической стопы, Савон И. Л., Зинич Е. Л., Смирнова Д. А., Софилканич М. М. (2012)
Русин В. І. - Відеолапароскопія в діагностиці і лікуванні гострого панкреатиту, Філіп С. С. (2012)
Клименко А. В. - Экзокринная функция поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом с протоковой гипертензией после органосохраняющих операций (2012)
Визир В. А. - Роль вазоактивных пептидов в процессах цереброваскулярной реактивности у больных эссенциальной артериальной гипертензией, Волошина И. Н. (2012)
Воронин К. В. - Иммунная дезадаптация в зависимости от степени тяжести преэклампсии, Лоскутова Т. А., Филиппова Е. В. (2012)
Жорняк О. І. - Вивчення впливу таблетованих антисептичних препаратів на адгезивні властивості мікроорганізмів, Палій В. Г. (2012)
Кордон Ю. В. - Вплив лікарських антисептичних препаратів на адгезивну здатність мікроорганізмів, Палій Д. В., Шевчук Н. М. (2012)
Пащенко С. M. - Роль лектин-вуглеводної взаємодії в канцерогенезі (2012)
Волошина Н. Н. - Методология и организация скрининга рака шейки матки (2012)
Одринський В. А. - Відповідність української загальної практики/сімейної медицини європейському визначенню (2012)
Содержание (2014)
Яковенко Е. А. - Категория сакральной границы и особенности ее языкового представления в произведениях А. С. Пушкина (2014)
Яроцкая Г. С. - Лингвокультурологические аспекты адаптации западноевропейских заимствований коммерпческой сферы в петровский период (2014)
Мехасюк С. Э. - Организующая роль языковой личности в романе Л. Андреева "Дневник Сатаны" (2014)
Соломахина М. В. - Антиномии парадигмы "Дом" в поэзии В. Долиной (2014)
Савицкая Л. В. - К вопросу энантиосемических путей концептуализации концепта "хитрость" (2014)
Палатовская Е. В. - Лингвистические парадигмы: эволюция vs. Революция (2014)
Силаев А. С. - Когда "родился" "Дядя Ваня"? (2014)
Садыкова Л. В. - К проблеме "ЭГО" русского человека в художественных рефлексиях русских эссеистов (2014)
Быкова И. В. - Осмысление литературного наследия Н. А. Дуровой в ХХ-ХХI веках (2014)
Щербина В. В. - Тема молитвы в творчестве Юргиса Балтрушайтиса в контексте русской символистской поэзии (2014)
Гармаш Л. В. - Вампирические мотивы в романе Ф. Сологуба "Тяжелые сны" (2014)
Глущенко В. А. - Фундаментальный труд по гидронимии Дона (2014)
Наши авторы (2014)
Виходные данные (2014)
Аненко С. Ю. - Технологія аналізу витрат підприємств, що надають житлово-комунальні послуги (2014)
Бака В. В. - Фактори впливу на ділову активність підприємства легкої промисловості (2014)
Баранова Д. В. - Теоретико-методичне забезпечення обліку та аналізу витрат підприємства (2014)
Гуленко Г. П. - Аналіз підходів до формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства (2014)
Дурасова Є. О. - Комплексна оцінка фінансових ризиків підприємства (2014)
Єгорова О. А. - Економічна сутність категорії "капітал банку" та його класифікація (2014)
Ємець Є. І. - Дослідження проблемної заборгованості банків України (2014)
Золотарева Н. В. - Узагальнення підходів до визначення сутності поняття "фінансове планування на підприємстві" (2014)
Каминіна В. В. - Визначення факторів впливу на об'єм податкових надходжень до зведеного бюджету Харківської області (2014)
Каращук І. В. - Визначення таксономічного показника рівня розвитку для оцінки фінансового потенціалу підприємства (2014)
Кіпа М. О. - Дослідження теоретичних аспектів фінансової безпеки підприємства (2014)
Колодна Р. В. - Технологія аналізу фінансової безпеки підприємства скляної галузі (2014)
Король Т. Р. - Методичне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства (2014)
Кравченко Г. Г. - Застосування таксономічного аналізу для визначення показника оптимальності структури банківського капіталу (2014)
Кузьміна В. В. - Фінансовий стан як економічна категорія (2014)
Кукочка В. В. - Організація кредитних операцій банку (2014)
Кушка Т. В. - Фінансування місцевих органів влади (2014)
Ленко М. В. - Застосування таксономічного аналізу для визначення інтегрального показника ефективності виконання місцевого бюджету за доходами (2014)
Мельник О. О. - Особливості аналізу фінансового стану малих підприємств (2014)
Москаленко З. О. - Узагальнення сутності поняття грошових потоків на підприємстві (2014)
Мураховський О. О. - Методичне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства (2014)
Обанья Е. - Методичні засади оцінювання фінансового стану банку (2014)
Ольшанська А. Г. - Скоринг-моделі та інші методи управління кредитним ризиком (2014)
Попов О. В. - Забезпечення фінансової стійкості банківської системи (2014)
Разуваєва Д. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів (2014)
Садченко К. М. - Емпіричне дослідження фінансової стійкості на підґрунті моделювання інтегрального показника (2014)
Садкова В. В. - Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі застосування методу таксономічного аналізу (2014)
Саліна А. В. - Морфологічний аналіз поняття "фінансова стійкість підприємства" (2014)
Семененко А. В. - Вплив нестабільної ситуації в Україні на фінансову стійкість банків (2014)
Сєрікова А. А. - Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова безпека підприємства" (2014)
Сінанович Д. Е. - Теоретичні підходи до визначення економічної сутності поняття "фінансові ресурси" (2014)
Томенко Р. В. - Теоретичні основи оцінювання фінансових ресурсів підприємства (2014)
Степаненко Д. А. - Технологія аналізу фінансових ресурсів підприємства (2014)
Третьякова Т. Є. - Методичні підходи до діагностики та оцінювання ймовірності банкрутства підприємств (2014)
Хохлова К. С. - Оцінювання фінансової діяльності банку з використанням міжнародного досвіду (2014)
Хворостян Ю. В. - Оптимізація структури капіталу підприємства (2014)
Хрумало А. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження поняття "фінансова стійкість" господарюючих суб'єктів (2014)
Ципаринда А. О. - Побудова таксономічного показника оцінки рівня фінансової стійкості підприємства (2014)
Цівенко А. В. - Дослідження питання щодо механізму забезпечення фінансової безпеки на підприємстві (2014)
Цубера К. В. - Сутність інвестиційної привабливості підприємства як економічної категорії (2014)
Коцюк К. В. - Роль кредитування для розвитку економіки України (2014)
Абдыев С. Ш. - Формирование инновационной стратегии предприятия (2014)
Джораев Р. Д. - Инновационно-активный персонал как субъект инновационной деятельности предприятия (2014)
Мелаев А. Д. - Принципы и задачи управления прибылью предприятия (2014)
Ханмамедов Б. М. - Определение сущности понятия "инновация" (2014)
Худайназаров Б. М. - Основные аспекты ценовой политики инновационной продукции предприятия (2014)
Чарыев М. А. - Основные аспекты формирования финансового плана инновационного бизнес-процесса (2014)
Бондаренко В. В. - Методичне забезпечення аналізу фінансових результатів (2014)
Босова С. В. - Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства (2014)
Вишнівецька А. А. - Особливості мотивації працівників бюджетних організацій (2014)
Горобець О. І. - Методи аналізу фінансового стану підприємств (2014)
Д'яченко І. І. - Методичне забезпечення аналізу ділової активності підприємства (2014)
Литвишко Т. В. - Методичні підходи щодо аналізу фінансових результатів діяльності промислових підприємств (2014)
Мартинова В. В. - Порівняльна характеристика розрахунку резервів за постановами НБУ № 279 від 6 липня 2000 року та № 23 від 25 січня 2012 року (2014)
Погрібняк Д. С. - Прогнозування собівартості реалізованої продукції сільськогосподарських підприємств (2014)
Халімон М. В. - Сутність та особливості аудиту фінансових результатів підприємства (2014)
Лісна М. О. - Проблеми визначення достовірної ринкової вартості основних засобів (2014)
Легка Л. М. - Нормативно-правове регулювання процесу підвищення кваліфікації кадрів в органах місцевого самоврядування України (2014)
Мельник К. В. - Проблеми організації оплати праці в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Педаченко Ю. Е. - Эффективность динамических систем межостистой фиксации у больных со стенозом позвоночного канала, Хижняк М. В., Красиленко Е. П. (2012)
Никоненко А. С. - Отдалённые результаты хирургической коррекции патологической извитости внутренней сонной артерии, Губка А. В., Хамуд М. Ф. (2012)
Ходос В. А. - Оптимізація вибору методу лікування варикозно змінених приток магістральних підшкірних вен нижніх кінцівок в амбулаторних умовах, Паламарчук В. І., Криса В. М. (2012)
Пимахов В. В. - Видеоторакоскопические вмешательства в лечении повреждений грудной клетки, сочетанных с черепно-мозговой травмой (2012)
Ничитайло М. Ю. - Метод електрозварювання біологічних тканин в лапароскопічній хірургії, Литвиненко О. М., Гулько О. М., Лукеча І. І., Булик І. І., Шпаковський М. М. (2012)
Криворучко И. А. - Лапароскопические пластики вентральных грыж, Сивожелезов А. В., Тесленко С. Н., Чугай В. В. (2012)
Грубник В. В. - Новая методика лапароскопической пластики гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский A. В. (2012)
Зубов А. Д. - Особенности ультразвуковой визуализации абсцессов печени различной этиологии, Вилсон Д. И. (2012)
Ярешко В. Г. - Принципы лечения острого панкреатита, Рязанов Д. Ю., Антоневич В. Н. (2012)
Шідловський В. О. - Ендотеліальна дисфункція при гострому панкреатиті, Чорномидз А. В. (2012)
Велигоцкий Н. Н. - Роль трансформирующего фактора роста в определении тяжести острого панкреатита, Клименко М. В., Арутюнов С. Э. (2012)
Луцевич О. Э. - Варианты доступов при лечении панкреонекроза, Галлямов Э. А., Милица Н. Н., Милица К. Н., Галлямова С. В. (2012)
Молчанов Р. Н. - Преимущества биполярной технологии при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Глущенко С. Н. (2012)
Миминошвили О. И. - Лимфатическая терапия в коррекции послеоперационного пареза кишечника и синдрома эндогенной интоксикации при распространенном перитоните, Антонюк О. С., Ярощак С. В., Корчагин Е. П., Миминошвили А. О. (2012)
Милица Н. Н. - Сфинктеросохраняющяя хирургия рака прямой кишки, Постоленко Н. Д., Ангеловский И. Н., Милица К. Н., Казаков В. С. (2012)
Леднев Д. А. - Принципы дифференциальной диагностики грамотрицательного и грамположительного сепсиса (2012)
Лаврик А. С. - Возможности хирургического лечения сахарного диабета 2 типа, Тывончук А. С., Кожара С. П., Фурманенко Е. Д., Лаврик О. А. (2012)
Шаповал С. Д. - Бактеріальна характеристика первинного гнійного осередку у хворих сепсисом при ускладненому синдромі діабетичної стопи, Савон І. Л. (2012)
Звіт про проведення IV з'їзду судинних хірургів ангіологів України з міжнародною участю (2012)
Ярошенко А. А. - Вычисление скорости звука в морской воде.От Колладона и Штурма до наших дней (2012)
Богом'я В. І. - Розроблення науково-технічних пропозицій щодо використання систем динамічного позиціонування на пасажирських суднах, Бондаренко С. І., Кривенко Н. В. (2012)
Даник А. В. - Моделирование опасности "сухого" смещения навалочного груза (2012)
Дерепа А. В. - К вопросу о влиянии корпуса корабля на характеристики акустической антенны его навигационной гидроакустической станции, Лейко А. Г., Майборода А. Н. (2012)
Федотов В. Г. - Установка для дослідження дисперсії природної оптичної активності та визначення сталої Верде кристалів в широкому діапазоні довжин хвиль та температури (2012)
Лисютин В. А. - Акустические методы исследования моря, Ластовенко О. Р. (2012)
Давыдов В. С. - О создании и применении системы объективного компьютеризированного контроля качества подготовки специалистов судовождения, Тарасюк В. И., Кучерук С. М., Блоха Д. А. (2012)
Краснопольський А. О. - Програмні рішення автоматизації ділових процесів вищого навчального закладу, Луцько П. В. (2012)
Черепков С. Т. - Обоснование предпосылок к изменению действующей классификации систем динамического позиционирования в национальных морских классификационных обществах, Колесник А. П. (2012)
Мачалин И. А. - Стратегии технического обслуживания транспортных систем навигации и связи (2012)
Родичев Ю. М. - Совершенствование технологии обработки элементов транспортного остекления по критериям прочности и трещиностойкости на основе анализа статистического распределения результатов механических испытаний листового стекла, Шабетя А. А., Горалик Е. Т. (2012)
Лупіна Т. О. - Оцінка стійкості вертикального положення рівноваги перевернутого подвійного маятника з в’язко-пружними елементами (2012)
Баранов Г. Л. - Інтелектуалізація поліергатичних систем навігації та управління рухом морськими танкерами-газовозами, Тихонов І. В., Джиджула Г. О., Міронова В. Л. (2012)
Ковбатюк М. В. - Обгрунтування ролі портів в реалізації європейської політики розвитку інтермодальних перевезень (2012)
Беник Н. Г. - Поняття і сутність категорії "адаптація підприємств" (2012)
Євтушевська О. А. - Комплексний контроль як дієвий метод управління підприємствами водного транспорту (2012)
Боняр С.М. - Підвищення ефективності діяльності судноплавних компаній в сфері морського транспорту України, Ющенко О. М. (2012)
Горошко К. О. - Економічна сутність інвестиції та її класифікація (2012)
Тупкало С. В. - Бизнес–целевой подход к управлению сбытом электроснабжающего предприятия (2012)
Боняр С. М. - Аналіз роботи морських торгівельних портів України, Корнійко Я. Р. (2012)
Шпирко О. М. - Внутрішній аудит на підприємствах водного транспорту: проблеми, практика, організація (2012)
Захарченко Л. В. - Анализ экологической проблемы при восстановлении ГСХ "р.Дунай-Черное море" (2012)
Карпенко О. О. - Аналіз транзитних перевезень вантажів через морські торговельні порти України, Продченко Г. Ю. (2012)
Кузьменко О. М. - Митні процедури на морському транспорті як основа стабільної міжнародної торгівлі (2012)
Шкляр В. В. - Аналіз діяльності транспортних підприємств України (2012)
Майкова Е. В. - Економічні проблеми інтеграції України до Євросоюзу (2012)
Писаренко Н. Н. - Виміри соціально-економічного розвитку України в міжнародних рейтингах (2012)
Семенова С. М. - Класифікація грошових потоків підприємства з метою стратегічного управління (2012)
Стрілок І. І. - Аналіз методів формування рейтингового показника (2012)
Бойко П. А. - Экономический механизм структуры мирового рынка транспортных услуг (2012)
Ткаченко К. О. - Характеристика підприємств підготовки фахівців водного транспорту в Україні (2012)
Коротка Н. В. - Іноземна мова в професійній діяльності фахівця-юриста, Тернова О. І. (2012)
Лопатюк М. М. - Сучасні проблеми викладання дискретної математики, Лопатюк С. П. (2012)
Demydenko N. - Maritime English Terminology: Some Aspects of Developing Teaching/Learning Materials for the Students of the Faculty of Navigation (2012)
Тирон О. М. - Використання флеш-карток як мнемонічний прийом (2012)
Мучник М. М. - Об одном методе представления графических образов текстовых символов в виде характеристических векторов, Прохоров В. Г. (2012)
Богом'я В. І. - Особливості ідентифікації геостаціонарних космічних об'єктів (2012)
Ломоносов С. Е. - Анализ направлений модернизации радиотехнических средств контроля космического пространства, Разгонаев С. Н., Черная О. Б., Поляков Д. А. (2012)
Автори випуску (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Клименко А. В. - Хирургический" тип хронического панкреатита: классификационные определения, уточняющие показания к хирургическому лечению, Клименко В. Н., Стешенко А. А. (2013)
Миминошвили О. И. - Хирургические осложнения после операций на инфраренальном отделе аорты, Ярощак С. В., Корчагин Е. П. (2013)
Волошин А. Н. - Топографо-анатомические особенности коллатерального кровообращения нижних конечностей при бедренно-подколенных окклюзиях, Матерухин А. Н., Губка В. А., Суздаленко А. В., Макаренков А. Л. (2013)
Милица Н. Н. - Выбор тактики хирургического лечения больных с осложненными формами колоректального рака, Ангеловский И. Н., Козлов В. Б., Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Казаков В. С. (2013)
Милица Н. Н. - Выбор срока операции при восстановлении непрерывности толстого кишечника у стомированных больных, Постоленко Н. Д., Ангеловский И. Н., Милица К. Н., Солдусова В. В. (2013)
Бакуменко В. П. - Подходы к лечению хронического комбинированного геморроя у больных с синдромом недифференцированной системной дисплазии соединительной ткани (2013)
Маслов А. И. - Роль и значение колоноскопии и эндоскопической полипэктомии в диагностике и лечении пациентов с полипами толстого кишечника, Солдусова В. В. (2013)
Гребенніков Д. С. - Сучасний підхід до діагностики та лікування гострого парапроктиту, Григор’ян А. І. (2013)
Король А. Р. - Классификация экссудативной формы возрастной макулярной дегенерации по степени тяжести, Драгомирецкая Е. И., Кустрин Т. Б. (2013)
Завгородняя Н. Г. - Критерии диагностики хронической ишемической нейропатии зрительного нерва, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2013)
Молодан А. В. - Ремоделирование левого желудочка у больных с cердечной недостаточностью, Подлужный С. Г., Доценко Н. Я., Боев С. С., Шехунова И. А., Иващук В. А. (2013)
Молодан А. В. - Векторный анализ левого желудочка: методологические основы и показатели деформации у здоровых лиц, Мирошник Н. Ю., Подлужный С. Г., Иващук В. А. (2013)
Зализняк В. А. - Возможности малоинвазивной хирургии в оперативной гинекологии, Шаповал Н. Л., Кирилюк А. Д., Цурканенко А. Д. (2013)
Омельянець М. І. - Гігієнічна оцінка стану й наслідків застосування радіоактивно чистих продуктів харчування в системі протирадіаційного захисту населення внаслідок чорнобильської катастрофи, Хоменко І. М. (2013)
Рябошапка А. М. - Дослідження якості життя пацієнтів з місцево поширеними карциномами порожнини рота, асоційованими з вірусом папіломи людини, Ковальов О. О. (2013)
Вороненко Ю. В. - Впровадження інструменту Europep для оцінки пацієнтами загальної практики/сімейної медицини в Україні, Одринський В. А. (2013)
Шпак І. В. - Характеристика судинно-тромбоцитарної та плазмово-коагуляційної ланки системи гемостазу у вагітних, інфікованих вірусом грипу А/Н1N1 (2013)
Никоненко Т. Н. - Различие морфологических процессов в стенке брюшной аорты при аневризме и атеросклерозе, Никоненко А. А., Траилин А. В., Максименко В. Г. (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
Толстанов О. К. - Cучасний підхід до розвитку нирковозамісної терапії методом перитонеального діалізу (2013)
Люлько А. А. - Выбор метода эндовидеохирургического оперативного лечения кист почек, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Варвашеня М. В. (2013)
Лісовий В. М. - Можливості інтеграції медичної допомоги хворим на нирковозамісній терапії в умовах спеціалізованого центру, Андон’єва Н. М. (2013)
Шамраев С. Н. - Болезнь пейрони: способы графтинга полового члена и новая концепция патоморфогенеза, Волос Л. И., Шлопов В. Г., Ермилов С. Г. (2013)
Серняк. Ю. П - "Континентная" радикальная простатэктомия (обзор литературы), Фуксзон А. С., Рощин Ю. В., Фролов А. С. (2013)
Пасєчніков С. П. - Зв’язок виникнення ранніх післяопераційних ускладнень простатектомії з інфікованістю trichomonas vaginalis, Грицай В. С., Глєбов А. С. (2013)
Люлько А. А. - Лапароскопия в лечении коралловидного нефролитиаза, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Стец А. В. (2013)
Люлько А. А. - Ретроперитонеоскопическое оперативное лечение гнойно-воспалительных заболеваний почек и забрюшинного пространства, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С. (2013)
Резніченко Н. Ю. - Шляхи корекції змін концентрації статевих гормонів у чоловіків старшої вікової групи, хворих на хронічні алергодерматози (2013)
Соловйов А. Є. - До питання оптимізації діагностики та лікування вроджених вад розвитку сечової системи у дітей, Кокоркін О. Д. (2013)
Мішалов В. Г. - Застосування протизлукового гелю при резекції товстої кишки на фоні злукового процесу в експерименті, Бик П. Л., Лещишин І. М., Голінко В. М. (2013)
Комаров М. П. - Розвиток трансплантації в Україні – проблеми та шляхи їх подолання, Никоненко О. С., Салютін Р. В., Паляниця С. С. (2013)
Никоненко А. С. - Цитокины сыворотки крови и мочи как маркеры хронической дисфункции почечного аллотрансплантата, Траилин А. В., Плетень М. В., Ефименко Н. Ф., Никоненко Т. Н., Остапенко Т. И. (2013)
Никоненко А. С. - Опыт применения метода высокочастотного электросваривания тканей в трансплантации почки, Поляков Н. Н., Сушко Ю. В. (2013)
Цема Є. В. - Досвід малотравматичного лікування пацієнтів з пілонідальною кістою з використанням методики Bascom II ("cleft-lift") (2013)
Винник Ю. А. - Показатели качества жизни больных раком желудка и факторы, влияющие на их изменения в ходе лечения, Олексенко В. В., Ефетова Т. С., Захаров В. А. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Лечение свищей желудочно-кишечного тракта у больных с панкреонекрозом, Трушин А. С., Арутюнов С. Э., Комарчук В. В., Тесленко И. В., Сероштанов А. И., Клименко М. В. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Интраоперационная диагностика патологических рефлюксов при лечении осложнённых форм язвенной болезни, Комарчук В. В. (2013)
Русин В. І. - Ранні та віддалені результати хірургічного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В. (2013)
Завгородняя Н. Г. - Применение коротких каротиноидов у больных с диабетической ретинопатией, Михальчик С. В., Михальчик Т. С. (2013)
Цыбульская Т. Е. - Особенности биомеханических и биометрических параметров корнеосклеральной капсулы глазного яблока у детей с миопией, Завгородняя Т. С. (2013)
Василик В. С. - Вплив чинників способу життя на здоров’я міських школярів, Крекотень О. М. (2013)
Кириченко А. Г. - Інтегральна оцінка обмеження життєдіяльності (2013)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - Для діалогу між владою і фармацевтами (2013)
Майбутнє фармації формується сьогодні (2013)
Малішевська Н. - Світ каже "Ні" підробкам! (2013)
GMP: производственная практика здравого смысла (2013)
ABC: Ukraine & Partners (2013)
У фокусі - здоров’я громадян (2013)
Отпуск без проблем с TM Vishpha (2013)
На благо Украины (2013)
Львова Л. - Неполадки в центре управления (2013)
Незабываемое путешествие, или Все выглядело так заманчиво (2013)
Дедишина Л. - Аптека очима першокурсника (2013)
Открой свое сердце (2013)
Особенности лечения кашля в летний период (2013)
Демецкая А. - "Умная" одежда: диагностика и мониторинг (2013)
Демецкая А. - Спасающая жизни: плазма крови (2013)
Что день грядущий нам готовит? (2013)
Безверхняя Л. - Компьютер и дети: как предотвратить зависимость (2013)
Стандарти для професіоналів (2013)
Відстеження обігу лікарських засобів (2013)
Аргосульфан - целебная сила серебра против ожогов (2013)
Летняя сказка о диарее (2013)
Демецкая А. - Сахарный диабет: средства самоконтроля (2013)
"Фарма персонал ": 10 лет на фармацевтическом рынке (2013)
Примак Р. - Вернется ли мода на черноплодную рябину? (2013)
Демецкая А. - Запах как симптом (2013)
Пігулки для щастя шукайте в Таємній аптеці (2013)
Дедишина Л. - І одна аптека - воїн! (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Приготовление гомогенных мазей в аптеке, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - Студенти - мої друзі та колеги (2013)
Обрати найкращого (2013)
Дедишина Л. - Двоє (2013)
Дедишина Л. - Історія кримської фармації (2013)
Кириленко М. - Последняя капля, или Разрушение образа (2013)
Львова Л. - Леворукое меньшинство (2013)
Безверхняя Л. - На зарядку по порядку становись! (2013)
Демецкая А. - Диета для донора (2013)
Примак Р. - Загадочные красавицы (2013)
Дедишина Л. - Купи собі шматочок щастя (2013)
Демецкая А. - Кино со "вкусом" (2013)
Митцель Н. А. - Датчик крутящего момента (2014)
Сиротюк А. М. - Вплив концентрації водню в металі на тріщиностійкість трубопроводів ТЕС, Барна Р. А., Лещак Р. Л. (2014)
Костик К. О. - Порівняльний аналіз впливу газового та іонно-плазмового азотування на зміну структури і властивостей легованої сталі 30Х3ВА, Костик В. О. (2014)
Терещенко Ю. М. - Методика расчета характеристик осевого компрессора на срывных режимах, Дорошенко Е. В. (2014)
Червоный И. Ф. - Oптимизация тепловых условий выращивания монокристаллов кремния методом Чохральского, Голев Е. А. (2014)
Саенко В. И. - Информационные модели наблюдаемых процессов для мониторинга компьютерных сетей, Гриценко А. И. (2014)
Качанов П. А. - Сравнительный анализ проекций для компьютерной графики, Зуев А. А., Яценко К. Н. (2014)
Островерхов Н. Я. - Электромеханическая система с векторно-управляемым асинхронным электроприводом в условиях неопределенности математической модели, Бурик Н. П. (2014)
Очеретна В. В. - Обгрунтування ринкової стратегії в роботі транспортно-експедиторської компанії (2014)
Зеленцова Ж. Ю. - Исследование особенностей организации систем единого входа. Часть 2: Организация единого доступа в подсети, Йона Е. О. (2014)
Строкань О. В. - Програмно-інформаційна система оптимізації мікроклімату у виробничому приміщенні (2014)
Сорокіна С. В. - Оптимізація параметрів нового конструктивного елементу з метою підвищення стійкость меблевих тканин до тертя, Акмен В. О., Афанасьєва В. А. (2014)
Пустова С. В. - Моделювання системи Gl/G/c/0/L/G методом Монте-Карло (2014)
Янчик О. Г. - Математична модель коливань вантажу при повороті крана як безпека устаткування, Градиський Ю. О. (2014)
Мазуренко О. О. - Перспективи розвитку систем підтримки прийняття рішень в організації вагонопотоків (2014)
Семенов А. О. - Моделювання УФ-випромінювання при бактерицидному знезараженні води, Сахно Т. В., Кобищан Г. Д. (2014)
Добрицкая Н. Ф. - Применение методов термодинамики необратимых процессов для описания закономерностей выделения водорода в реакциях взаимодействия алюминиевых сплавов с водой, Трошенькин В. Б. (2014)
Бушуєв А. С. - Дослідження реакції озону з метилфенілкарбінолом в оцтовій кислоті, Колбасюк О. О., Галстян Г. А. (2014)
Пих Л. А. - Исследование термотропных перестроек гемоглобина, Тимченко Н. Н., Новикова В. Е. (2014)
Баль-Прилипко Л. В. - Аналіз концептуальних принципів "бар’єрних" технологій, Леонова Б. І. (2014)
Калина В. С. - Использование новых жировых ингредиентов в производстве хлебобулочных изделий, Мыколенко С. Ю., Луценко М. В. (2014)
Глянько А. К. - Роль Nod-фактора Rhizobium в индукции сигнальных систем растения при формировании бобово-ризобиального симбиоза (2014)
Жадько С. И. - Н2О2-зависимое увеличение активности гистон ацетилтрансферазы и деацетилазы в культуре ткани Arabidopsis thaliana при осмотическом стрессе (2014)
Дрок К. М. - Особливості симбіотичної системи і продукції етилену у сортів Glycine max (L.) Merr., що відрізняються за стійкістю до абіотичних стресорів, Маменко П. М., Омельчук С. В., Косаківська І. В. (2014)
Тарасюк О. І. - Фотосинтетична активність прапорцевих листків ліній озимої м’якої пшениці, які містять рідкісні Glu-алелі, Починок В. М. (2014)
Vayner A. A. - The influence of 24-epibrassinolide on heat resistance and productivity of millet (Panicum miliaceum) plants, Miroshnichenko N. N., Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O., Khripach V. A., Sotnikov Yu. A. (2014)
Матяшук Р. К. - Стан пилку канни в умовах урбанізованих територій, Мазура М. Ю., Ткаченко І. В. (2014)
Карпінець Л. - Вплив бріофітів на вміст макроелементів та органічного вуглецю у техноземах відвалів Червоноградського гірничопромислового комплексу, Лобачевська О., Баранов В. (2014)
Солоденко А. Є. - Маркери гена стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси , Бурлов В. В., Сиволап Ю. М. (2014)
Попов В. М. - Аналіз зчеплення маркерів HRG01, HRG02 та гена відновлення фертильності пилку соняшнику, Акініна Г. Є., Тереняк Ю. М., Кириченко В. В. (2014)
Ламари Н. П. - Оценка гетерозиса и типа наследования плотности расположения устьиц листа пшеницы (Triticum aestivum L.) в полевых условиях (2014)
Джамеев В. Ю. - Фосфолипидный сигналинг у растений (2014)
Колупаев Ю. Е. - В. Н. Буров, М. О. Петрова, О. Г. Селицкая, Е. А. Степанычева, Т. Д. Черменская, И. В. Шамшев "Индуцированная устойчивость растений к фитофагам" (2014)
Косаковская И. В. - Международная конференция "Физиология растений и генетика: достижения и задачи", Болгария, София, 24-26 сентября 2014 г. (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила для авторов (2014)
Rules for authors (2014)
Зміст вип. 1-2, 2014 (2014)
Содержание (2014)
Козюк В. - Качество институтов и отклонение валютных курсов от паритета покупательной способности: последствия для экономического роста (2014)
Войтко С. - Внешний долг стран Евросоюза и Украины в координатах устойчивого развития (2014)
Пыка Я. - "Smart specialisations" в региональных инновационных экосистемах, Янишевски А. (2014)
Иляш О. - Механизмы и инструменты регулирования рынка труда в пограничных районах западных регионов Украины (2014)
Поулиопоулос Л. - Автономный отдел корпоративной социальной ответственности (КСО) и его влияние на восприятие менеджерами КСО, Геитона М., Поулиопоулос Т., Триантафилидоу А. (2014)
Степаненко С. - Управление торговыми марками: борьба с паразитизмом (2014)
Пында Р. - Стандартизация управления качеством в строительстве (2014)
Наши авторы (2014)
Мироненко Л. П. - Два новых метода доказательства фундаментальных пределов в математическом анализе (2014)
Руссіян С. А. - Оцінка ефективності замикання пошкодженної фази мережі на землю як засобу підвищення електробезпеки дільничної мережі шахти напругою 3 (3,3) кВ (2014)
Скоробогатова И. В. - Экспериментальное исследование энергосберегающих режимов в камерной печи, Бирюков А. Б., Гавриленко Б. В., Неежмаков С. В., Гнитиев П. А. (2014)
Ставицький В. М. - Математична модель розгалуженої конвеєрної лінії (2014)
Федюн Р. В. - Математическая модель полета конвертоплана, Пихно Э. В. (2014)
Федюн Р. В. - Автоматизация процесса химической очистки воды ТЭС, Табаленкова Т. В., Попов В. А. (2014)
Ченгарь О. В. - Метод Парето-оптимизации производственного расписания на основе "направленного" муравьиного алгоритма (2014)
Чернышев Н. Н. - Компенсация зарастания канала дозирования жидкого металла в системе управления уровнем металла в кристаллизаторе МНЛЗ, Волуева О. С. (2014)
Климаш М. М. - Метод спектрально-часового мультиплексування інформаційних потоків в оптичних мережах доступу, Красько О. В., Максимюк Т. А. (2014)
Сахаров В. И. - Экономичный Ethernet доступ на микроконтроллере, Сахарова С. В. (2014)
Світлична В. А. - Метод розподілу обслуговуючих робіт при виконанні замовлень, Землянська С. Ю., Гавенко С. С. (2014)
Сєров Ю. О. - Проблеми функціонування веб-сайтів міських рад невеликих міст України, Матієшин Л. М. (2014)
Скрупський С. Ю. - Фрактальне ущільнення відеоінформації у розподіленних комп'ютерних системах, Доля А. С. (2014)
Стрихалюк Б. М. - Визначення доступності програмних комплексів у системах з сервісно-орієнтованою архітектурою, Шпур О. М., Селюченко М. О. (2014)
Ткаченко Н. О. - Алгоритм роботи інформаційно-пошукової системи зі зворотним зв'язком, Воропаєва В. Я. (2014)
Федоров И. И. - Метод синтеза вокальных звуком речи по эталонным образцам на основе саундлетов (2014)
Червінська Н. В. - Аналіз та дослідження протоколів маршрутизації для бездротових Ad-hoc мереж, Клімов І. О., Ігнатенко Є. Г. (2014)
Шаховська Н. Б. - Організація великих даних у розподіленому середовищі, Болюбаш Ю. Я., Верес О. М. (2014)
Шрамко Н. А. - Исследование влияния помех при распространении радиоволн в условиях ограниченного пространства, Молоковский И. А., Турупалов В. В. (2014)
Щербов І. Л. - Алгоритм прийняття ризику з метою забезпечення безпеки ТКС, Воропаєва В. Я., Вашакідзе Г. А. (2014)
Куценко В. П. - Оцінка комплексних узагальнених величин спрямованого хвильовидного відгалужувача з використанням нечіткої логіки (2014)
Лактионов И. С. - Способ уменьшения дополнительной погрешности измерителя влажности почвы оранжерей ботанического сада, Вовна А. В. (2014)
Поздняков В. К. - Исследование входных параметров метода определения дальности в многопозиционных пассивных системах при помощи функций чувствительности (2014)
Соломічев Р. І. - Дослідження двопроміневого оптико-абсорбційного вимірювача концентрації і дисперсності пилу в умовах вугільних шахт (2014)
Соломичева С. В. - Обоснование выбора пьезоэлектрического преобразователя измерительного канала контроля уровня жидкости в барабане котла (2014)
Цололо С. О. - Оптимізація схеми автомата Мура в базисі FRGA (2014)
Тюрикова О. В. - Пісенна самосвідомість сучасних фольклорних виконавців Донбасу (2012)
Тукова И. Г. - Научная картина мира и музыка Нового времени: опыт сближения (2012)
Єфіменко А. Г. - Від музиканта до теолога: літургічна творчість композиторів О. Йохума і Й. Н. Давіда (2012)
Качмар М. І. - Розуміння музичної форми у семіологічному контексті нотаційних систем (2012)
Коростелёв В. В. - Интонационная формульность в музыке И. С. Баха: мотивная символика или эмблематика? (2012)
Зубко Ж. І. - Знак нескінченності "∞" в каноні D-dur Йоґана Пахельбеля як складова графічної барокової символіки (2012)
Горбаль В. Я. - Оркестр у німецькій опері середини ХVІІІ ст. (на прикладі творчості К. Г. Грауна) (2012)
Шумилина О. А. - Силлабо-тоническая поэзия в духовных песнопениях партесного стиля (2012)
Сємикін В. Г. - Композиційно-драматургічні особливості фортепіанних сонатних allegro Л. Бетховена (в аспекті впливу на формування одночастинної романтичної сонати) (2012)
Данченко Н. Г. - Струнный квартет во французском музыкальном искусстве конца ХІХ – первой половины ХХ века (2012)
Стасюк С. А. - К вопросу формирования жанровых архетипов в русской оперной классике (2012)
Тукова Т. В. - "Игроки" Д. Шостаковича – "Женитьба" М. Мусоргского: к проблеме преемственных связей, Кадук Л. Л. (2012)
Скрыпник А. В. - Импровизация и алеаторика (опыт сравнительной характеристики) (2012)
Гамова И. В. - О полифонии в ранних фортепианных опусах С. Прокофьева (2012)
Антонова Е. Г. - "Шесть медитаций" для флейты и баяна В. Зубицкого: к вопросу о воплощении образов размышления в музыкальном искусстве, Кудрявцева И. В. (2012)
Купина Д. Д. - "Антифоны" для органа В. Гончаренко в контексте традиций европейских духовных жанров (2012)
Дерев’янченко О. О. - Опера "Мойсей" М. Скорика в контексті національних та західноєвропейських традицій, Овчинникова Г. А. (2012)
Балашова І. І. - Модуляція і форма (2012)
Качмарчик В. П. - Артикуляционнaя фонетика во флейтовом исполнительстве ХVI–ХVIII вв. (2012)
Котляревська О. І. - Читання партитур як вид інтерпретації (2012)
Соляная В. В. - Фактурные преобразования авторского текста как способ работы исполнителя над произведением (на примере этюда Ф. Шопена ор. 25 № 2 в версии Л. Годовского) (2012)
Кужелев Д. О. - У пошуку мистецьких перспектив (про перекладення творів М. Лисенка для народних інструментів) (2012)
Нижник А. А. - Формы солирования в баянных концертах украинских композиторов (2012)
Нефедов С. Ю. - Культурологічний аспект виконавської майстерності (на прикладі баянного виконавства) (2012)
Биджакова Н. Л. - Соната для виолончели и фортепиано Н. Потоловского: (к проблеме возрождения редко исполняемых произведений) (2012)
Седых Н. С. - Об исполнительских задачах в трактовке вокального цикла М. П. Мусоргского "Детская" (2012)
Петрова Т. С. - Моторика в технике домриста (2012)
Литвинец Т. А. - Концерт № 1 для скрипки с оркестром Н. Паганини в репертуаре домриста (2012)
Відомості про авторів (2012)
Анотація (2012)
Аксьонова О. П. - Теоретичні засади використання системного підходу до формування кондиційних здібностей студенток ВНЗ засобами баскетболу, Рибалка О. І. (2008)
Бакіко І. В. - Вікова динаміка розвитку спритності у дітей шкільного віку, Носарчук Л. М., Свенцицька Т. В. (2008)
Бакіко І. В. - Порівняльний аналіз орієнтовних комплексних тестів оцінювання фізичної підготовленості учнів за 12-бальною системою, Панасюк О. О. (2008)
Безпалова Н. - Зміни антропометричних показників у юнаків 17–21 років із переважанням симпатотонічного типу автономної нервової системи під дією фізичних навантажень (2008)
Bielski J. - Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym (2008)
Бондарев Д. В. - Оценка интенсивности специфических упражнений футбола при выполнении их студентами (2008)
Бондарчук Н. - Кореляційні взаємозв’язки показників фізичного стану з рівнем тиреоїдних гормонів у студентів Ужгородського національного університету, Чернов В., Молнар М. (2008)
Бурень Н. В. - Об особенностях совершенствования функционального состояния организма студентов в процессе физкультурно-оздоровительних занятий, Ровный А. С., Ажицкий К. Ю. (2008)
Васильчук А. Г. - Аналіз техніко-тактичних дій старшокласників під час занять із футболу в загальноосвітній школі, Палагнюк Т. В., Ніколенко С. В. (2008)
Вацеба О. М. - Ставлення батьків та вчителів до проблем фізичного виховання першокласників, Боднарчук О. М. (2008)
Вілігорський О. М. - Аспекти забезпечення мотивації до занять фізичними вправами у молодших школярів (2008)
Вільчковська А. Е. - Ритмічна гімнастика Еміля Далькроза (теоретичний аспект) (2008)
Вольчинський А. Я. - Теоретико-методичні основи застосування українських народних ігор у навчально-виховному процесі дошкільників, Малімон О. О., Гребік О. В. (2008)
Вольчинський А. Я. - Національні рухливі ігри у фізичному вихованні дітей дошкільного віку, Потапюк П., Мельник Т. (2008)
Гаврилюк А. П. - Особливості тижневої динаміки фізичної працездатності молодших школярів у зимовий період року, Гнітецька Т. В. (2008)
Гнітецький Л. В. - Динаміка розвитку вольових якостей у хлопчиків 9–11 років (2008)
Горбенко М. І. - Психолого-педагогічне виховання дітей молодшого шкільного віку (2008)
Горбунов Л. М. - Динаміка фізичної підготовленості молодших школярів із різним рівнем рухової активності (2008)
Городинський С. І. - Рухова активність та показники психофізичного стану студентів, Куліш Н. М., Ібрагімова Л. С., Решетілова Н. Б. (2008)
Гребік О. В. - Формування стійкого інтересу студентів І курсу ЛДТУ до занять із фізичного виховання та спорту, Савчук С. А. (2008)
Дмитрів Р. В. - Порівняльна характеристика фізичного розвитку та м’язової сили школярів 11−12 років (2008)
Добринський В. С. - Особливості фізичної працездатності в процесі розумової праці, Мордик М. Ю. (2008)
Добровольська Н. О. - Ефективність використання тренувальних програм аеробно-анаеробної спрямованості для студентів із відхиленнями у стані здоров’я, Начата О. С., Черняк О. П., Шиншина С. І., Калиновська Т. М. (2008)
Довгань О. - Фізичний розвиток студентів під впливом фізичних навантажень залежно від типу автономної нервової системи, Юр’єва Л., Трифонюк В. (2008)
Додонова О. А. - Мотиваційні чинники в системі фізичного виховання студентської молоді, Григор’єва В. О., Єрмолаєва Т. М. (2008)
Додонова О. А. - Физические нагрузки как средство предупреждения синдрома эмоционального выгорания у студентов, Григор’єва В. О., Єрмолаєва Т. М. (2008)
Долбишева Н. Г. - Основні фактори, які впливають на формування знань із фізичної культури (2008)
Дорошенко В. В. - Порівняльний аналіз фізичного здоров’я хлопців старшого шкільного віку, які мешкають у різних умовах зовнішнього середовища, Богдановська Н. В. (2008)
Доценко О. М. - Вплив занять шейпінгом на підвищення координаційних та рухових можливостей моторної системи студенток спеціальних медичних груп у вищих навчальних закладах (2008)
Драчук А. І. - Інтенсифікація навчального процесу з фізичного виховання на моделі баскетболу, Галайдюк М. А. (2008)
Дубогай О. Д. - Тенденції розвитку оцінювання фізкультурно-оздоровчих досягнень студентів: інноваційний світовий досвід, Євтушок М. В. (2008)
Дуржинська О. - Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень для студенток із низьким рівнем фізичної підготовленості, Льовкін В., Войтенко С. (2008)
Дурманенко М. Ю. - Оптимізація розвитку основних рухових навичок у дітей старшого дошкільного віку засобами акробатики, Лянной М. О. (2008)
Завидівська Н. Н. - Організаційно-педагогічні засади формування культури вільного часу у студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання (2008)
Захожа Н. Я. - Пропаганда і реклама фізкультурно-оздоровчих занять серед студентської молоді, Самчук О. М. (2008)
Захожий В. В. - Нормування фізичних навантажень у процесі оздоровчих занять фізичними вправами, Фукс Л. (2008)
Зінченко Н. М. - Диференційовані програми з фізичного виховання для студенток із різним соматотипом (2008)
Іваній І. В. - Моніторинг стану здоров’я школяра в системі фізичного виховання початкової школи (2008)
Калиниченко І. О. - Оцінка здоров’я та фізичного стану дітей молодшого шкільного віку (2008)
Калиниченко О. О. - Соціально-гігієнічні аспекти збереження індивідуального здоров’я школярів (2008)
Kwieciński S. - Gry i zabawy rekreacyjne w doskonaleniu elementów techniki w piłce siatkowej halowej, Kędra S. (2008)
Кліш І. С. - Формування у студентської молоді системи науково обґрунтованих знань та вмінь використання засобів етнопедагогіки у фізичному вихованні дошкільнят, Митчик О. П., Самчук О. М., Бухвал А. В. (2008)
Ковальчук Н. М. - Матеріальне забезпечення уроків шкільної гімнастики (2008)
Ковбій Н. - Методика оздоровчих занять зі студентами із використанням тренажерів, Костенко О., Рудницький В. (2008)
Кожевнікова Л. К. - Формування культури дозвілля сучасного студента в контексті технологізації навчального процесу, Дзюба З. Г., Бреславська Г. Б. (2008)
Козлова К. П. - Модульна технологія стимуляції розвитку швидкісно-силових здібностей юнаків старших класів на уроках фізичної культури, Дмитренко С. М., Асаулюк І. О. (2008)
Кравчук Я. І. - Стан та шляхи формування у школярів інтересу до фізичного виховання та спорту, Войнаровська Н. С. (2008)
Крендєлєва В. У. - Фітнес як засіб оздоровлення жінок другого зрілого віку (2008)
Кривчикова Е. Д. - Использование средств бодибилдинга в системе физкультурно-оздоровительных занятий юношей, Кравцов В. П. (2008)
Кривчикова О. Д. - Психомоторний стан як фактор адаптації учнів початкових класів до умов навчання в школі, Лясота Т. І. (2008)
Куц О. С. - Проблеми побудови раціональних режимів рухової активності (теоретичні аспекти проблеми), Данчук П. С. (2008)
Кушнерчук І. - Місце танцювальних вправ у системі засобів фізичного виховання школярів (2008)
Marek E. - Zielona szkoła formą nauki poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą (2008)
Марчук В. Г. - Реакція організму студентів-першокурсників на ергофізіологічний режим у процесі розвитку швидкісної витривалості (2008)
Медвідь А. М. - Виховання вмінь та навичок самостійної роботи учнів для збереження здоров’я як важливого компонента загальнолюдської культури, Ківерник О. (2008)
Микіч М. С. - Особливості розвитку сили засобами легкої атлетики у школярів 12–16 років, Чорненька Г. В., Турчин М. Д. (2008)
Митчик О. П. - Ставлення студенток до фізичного виховання і спорту, Козіброцький С. П., Кліш І. С., Пантік В. В. (2008)
Михайлюк О. А. - Рівень психічного здоров’я учнів 7−11 класів відповідно до інтелектуальних здібностей, Савчук С. І. (2008)
Мороз О. - Толерантність серцево-судинної системи жінок 20–35 років до фізичних навантажень та її взаємозв’язок із показниками маси тіла, Беляк Ю. І. (2008)
Мудрик С. Б. - Вплив національних рухливих ігор на розвиток швидкості дітей 4 класу (2008)
Навроцький Е. М. - Удосконалення фізичних якостей студентів засобом фізкультурно-оздоровчих занять, Навроцький Г. Е. (2008)
Ніколаєв С. Ю. - Вікова динаміка управління рухами за параметрами простору, часу і зусилля (2008)
Ніколаєв Ю. М. - Розвиток здібностей до тривалого виконання роботи на заданому рівні при статичному напруженні (статична витривалість), Ніколаєв С. Ю. (2008)
Огірко І. В. - Особливості занять із туризму як засобу фізичного виховання дошкільнят, Похмурська С. С. (2008)
Ольхова Н. - Порівняльна характеристика міжособистісних взаємин дітей у різних умовах життєдіяльності, Розтока А. (2008)
Пуздимір М. - Технологія оцінювання фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Наскальний В., Анісім П. (2008)
Радченко О. В. - Ставлення молоді до вживання спиртних напоїв, Радченко С. В. (2008)
Розпутняк Б. Д. - Навчання дітей плавання в оздоровчому таборі, Ніфака Я. М. (2008)
Романова В. І. - Вплив рухової активності на показники морфофункціонального стану студенток молодших курсів, Леонова В. А. (2008)
Садовская Ю. Я. - Возрастная динамика соотношений физиологического и функционального возрастов студенток и сотрудниц Крымского государственного медицинского университета, Голубова Т. Н. (2008)
Самчук О. М. - Фізична активність як одна з умов формування здорового способу життя студентської молоді, Захожа Н. Я. (2008)
Санюк В. І. - Фізкультурно-оздоровчі заходи для вдосконалення фізичного стану учнів молодшого шкільного віку (2008)
Свірщук Н. С. - Фізична активність учнів 5-х класів (2008)
Сембрат С. В. - Критерії оцінки ефективності організації процесу фізичної підготовки дітей 6−7 річного віку, Погребний В. В. (2008)
Семенович С. В. - Динаміка морфологічного стану юнаків 15−17 років у процесі фізичного виховання засобами атлетичної гімнастики, Кіндрат В. К. (2008)
Сіренко Р. Р. - Формування знань і вмінь студентів у процесі залучення до здорового способу життя, Дубревський Ю. М. (2008)
Смоляр О. В. - Розвиток витривалості у студентів різних конституційних типів (2008)
Трачук С. В. - Пошук підходів до компенсації дефіциту рухової активності молодших школярів в організованих формах занять фізичними вправами (2008)
Троценко В. В. - Особливості прояву емоційної стійкості студентів, Галенко Т. П. (2008)
Троценко Т. - Використання ігрової діяльності у формуванні моральних якостей молодших школярів (2008)
Turski W. - WYdolność fizyczna kobiet 20–50-letnich ćwiczących fitness a ich codzienne odżywianie, Małkowska J., Buczyńska J. (2008)
Тюх І. А. - Індивідуально доступні моделі результатів вияву спритності для дітей 7–9 років із різними рівнями фізичного здоров’я (2008)
Федорович О. - Виховання дисциплінованості учнів засобами фізичної культури та спорту (2008)
Хомич В. - Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків (2008)
Цьось А. В. - Програма самостійних занять фізичними вправами студентів вищих закладів освіти, Котов Є. О. (2008)
Цюпак Ю. Ю. - Вплив просвітницької та пропагандистської роботи на рухову активність молодших школярів сільських шкіл, Цюпак Т. Є. (2008)
Чайковський Д. Й. - Взаємозв’язок фізичного розвитку дітей 8–9 років із різними темпами біологічного віку (2008)
Череповська О. А. - Питання стану фізичної підготовленості студенток Національного університету "Львівська політехніка” та проблема диференціації заліку з предмета "Фізичне виховання” (2008)
Чиженок Т. М. - Аналіз фізичної підготовленості допризовної молоді України (Запоріжжя, Волинь, Центральний регіон) (2008)
Чопик Р. В. - Кваліметричний підхід до оцінювання техніки фізичних вправ (на прикладі баскетболу) (2008)
Шелудешева М. В. - Дослідження рівня рухових умінь і навичок у процесі виконання загальнорозвивальних вправ зі скакалкою з учнями професійно-технічних навчальних закладів, Качан О. А. (2008)
Юдкіна Х. В. - Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку (2008)
Ярощук Я. - Фізична працездатність та навчальні навантаження в учнів сучасних загальноосвітніх шкіл і гімназій, Макаренко М. В., Педик Л. І., Чижик В. В. (2008)
Ячнюк І. - Мотиви до занять фізичною культурою та спортом учнів старших класів, Ячнюк Ю., Ячнюк М. (2008)
Русин В. І. - Особливості хірургічної профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак нирки, Левчак Ю. А., Корсак В. В., Тернущак О. М. (2011)
Дикан І. М. - Функціональна мрт в діагностичному супроводі нейрохірургічних втручань у хворих на внутрішньомозкові пухлини півкуль великого мозку, Чувашова О. Ю. (2011)
Макеєв С. С. - Радіонуклідні методи у діагностиці захворювань головного мозку (2011)
Спузяк М. І. - Променева анатомія шийного відділу хребта у дітей першого року життя в нормі, Коломійченко Ю. А., Вороньжев І. О., Спузяк С. М. (2011)
Молодан А. В. - Оценка эффективности кардиологической ударно-волновой терапии у пациентов ИБС (2011)
Никоненко А. С. - Интраоперационные ультразвуковые методы диагностики в сердечно-сосудистой хирургии, Молодан А. В., Осауленко В. В., Никоненко А. А., Гордиенко О. С. (2011)
Сиволап В. Д. - Прогнозування перебігу Q-інфаркту міокарда, асоційованого з метаболічним синдромом, Михайловська Н. С. (2011)
Солодянникова О. И. - Возможности радионуклидной визуализации в диагностике рака молочной железы, Пиперкова Е., Войт Н. Ю., Саган Д. Л. (2011)
Рябинская О. С. - К вопросам стандартизации современной диагностики варикозной болезни малой подкожной вены методом дуплексного ангиосканирования, Османов Р. Р. (2011)
Білоненко Г. А. - Оптимізація діагностики й лікування гнійного галактофориту, Аксьонов О. А., Аксьонова О. Г., Осипов О. Г. (2011)
Зубов А. Д. - Ультразвуковая диагностика лигатурных свищей, Губанов Д. М. (2011)
Жайворонок М. М. - Можливості сучасного комплексного ультразвукового дослідження прямої кишки та ректосигмоїдного відділу в онкологічній практиці, Федусенко О. А. (2011)
Чирков Ю. Э. - Способы повышения результативности и безопасности чрескожной пункционной биопсии почки при диффузных гломерулопатиях у детей (2011)
Мечев Д. С. - Радіонуклідно-медикаментозне лікування хворих на рак щитовидної залози з множинними віддаленими метастазами, Щербіна О. В. (2011)
Мечев Д. С. - Значення сучасної передпроменевої підготовки для проведення конформної радioтерапії, Гаркуша Ю. М., Івчук В. П. (2011)
Доценко Н. Я. - Сонография в исследовании упруго-эластических свойств кровеносных сосудов, Доценко С. Я., Боев С. С., Дедова В. О. (2011)
Мечев Д. С. - Позитронна емісійна томографія – теоретичні та клінічні аспекти, Щербіна О. В. (2011)
Мирошник М. - Векторний аналіз функції лівого шлуночка: досвід клінічного застосування (2011)
Титул, зміст (2014)
Галстян А. Г. - Дослідження озонолізу 2-ацетамінотолуолу в оцтовій кислоті (2014)
Супрун О. О. - Каталітичне окиснення циклогексану в присутності амінокислот та їх похідних, Реутський В. В., Іващук О. С., Мудрий С. О. (2014)
Петік П. Ф. - Дослідження кінетики екстрагування соняшникової макухи етиловим спиртом, Гірман В. В., Мазур О. В. (2014)
Буртна І. А. - Математична модель процесу сорбції полімерними мембранними елементами рідких органічних речовин, Ружинська Л. І., Мурашко М. М., Руденко Л. С. (2014)
Рубан О. В. - Получение силиконакрилового поверхностно-активного вещества методом безэмульсионной сополимеризации, Киселева-Логинова К. В., Попов Е. В. (2014)
Масюк А. С. - Закономірності одержання полімер-силікатних композитів з водорозчинних силікатів та полімерів, Левицький В. Є. (2014)
Зайцев С. В. - Разработка методов газохроматографических определений содержаний растворенных компонентов в энергетических маслах, Кишневский В. А., Савич С. Л. (2014)
Букет А. И. - Электрохимический сенсор хлора на основе галогенидного электролита с медиатором для аварийных выбросов, Линючева О. В., Нагорный А. В., Линючев А. Г. (2014)
Донченко М. И. - Разработка высокопродуктивных токовых режимов процесса электроэкстракции меди в виде компактного металла, Линючева О. В., Ущаповский Д. Ю., Бык М. В., Складанный Д. Н. (2014)
Сидорчук О. В. - Паралельно-послідовні процеси адсорбції фосфатів природними сорбентами, Мацуська О. В., Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Аристархова А. А. - Метастатические опухоли почечно-клеточного рака в щитовидной железе: опыт клиники, Аристархов В. Г., Пузин Д. А. (2013)
Аристархов В. Г. - О преимуществе органосберегающих операций на щитовидной железе у пожилых пациентов, Данилов Н. В. (2013)
Атаманов В. М. - АКТГ-эктопический синдром (два клинических наблюдения), Демичева Т. П. (2013)
Аюпов А. М. - Опухоли надпочечников и артериальная гипертензия, Чернышев В. Н., Казанцев А. В. (2013)
Барсуков А. Н. - Причины рецидивного роста коллоидных узлов после чрескожной склерозирующей терапии этанолом, Пономарёв А. Ю., Родин А. В., Басем Яссин, Бровченко А. В. (2013)
Белобородов В. А. - Оптимизация диагностики и выбора лечебной тактики при фолликулярной неоплазии щитовидной железы, Олифирова О. С., Маньковский В. А. (2013)
Белобородов В. А. - Лечение гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы, Фролов А. П., Рудых К. Ю. (2013)
Белошицкий М. Е. - Симультанные операции в хирургии надпочечников, Калинин А. П., Богатырев О. П., Бритвин Т. А., Пирогов Д. А., Колосков В. В., Тишенина Р. С. (2013)
Богатырев О. П. - Вненадпочечниковые феохромоцитомы, Полякова Г. А., Бритвин Т. А., Молчанова Г. С., Шумский В. И. (2013)
Бойко Н. И. - Множественная эндокринная неоплазия – МЭН тип 1 (синдром Вермера). Собственное наблюдение больной, Кеминь Р. В., Гаврыш Я. И., Хомяк В. В. (2013)
Бойко Н. И. - Роль видеоассистированной паратиреоидэктомии в лечении пациентов с первичным гиперпаратиреозом, Хомяк В. В., Лерчук О. М. (2013)
Боклин А. А. - Результаты лечения больных с синдромом диабетической стопы после малых ампутаций, Кривощеков Е. П., Дмитриева И. А. (2013)
Бритвин Т. А. - Феохромоцитома у беременных, Гурьева В. М., Молчанова Г. С., Полякова Г. А., Бирюкова Т. А., Богатырев О. П., Петрухин В. А. (2013)
Быкова Н. М. - Прогнозирование феохромоцитомы среди инциденталомнадпочечников при помощи искусственной нейронной сети, Куликов Л. К., Привалов Ю. А., Соботович В. Ф., Смирнов А. А. (2013)
Герасименко Л. В. - Факторы риска формирования системного остеопороза при диффузном токсическом зобе, Караченцев Ю. И., Гопкалова И. В. (2013)
Горобейко М. Б. - Результаты лечения синдрома диабетической стопы с позиций доказательной медицины и мировых стандартов (2013)
Дворников М. В. - Возможности аспирационной режущей пункционной биопсии в морфологической верификации гормонально-неактивных опухолей надпочечников, Александров Ю. К., Потапов М. П. (2013)
Дейнеко И. В. - Комплексный подход к диагностике и комбинированному лечению местно-распространенного рака щитовидной железы Т4, Тымчук С. Н., Ковтуненко А. В., Кравченко В. А., Меренкова С. П. (2013)
Десятерик В. И. - Шейно-загрудинный зоб: клинические проявления и диагностическо-лечебный алгоритм, Михно С. П.. Полищук Л. Н., Малунов В. В. (2013)
Дубовик В. Н. - Отдаленные результаты хирургического лечения папиллярного рака щитовидной железы, Караченцев Ю. И., Хазиев В. В., Лях И. А., Гопкалова И. В. (2013)
Завгородний С. Н. - Выявляемость рака щитовидной железы при операциях по поводу различных форм зоба, Вильховой С. О., Доля О. С., Поляков Н. Н. (2013)
Заривчацкий М. Ф. - Комплексное лечение гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы, Палакян Х. П., Швецова Ю. А., Лукин П. С., Лазуков Н. В. (2013)
Калачев Е. В. - Особенности хирургической инфекции при гнойно-некротических осложнениях синдрома диабетической стопы, Бутырский А. Г., Власов Н. В. (2013)
Калинин А. П. - "Ложноположительные" и "ложноотрицательные" результаты визуализирующих околощитовидные железы методов исследования при первичном гиперпаратиреозе, Котова И. В., Алаев Д. С., Астахов П. В. (2013)
Кваченюк А. Н. - Сварочная технология как метод диссекции и гемостаза в эндокринной хирургии, Супрун И. С., Негриенко К. В. (2013)
Коваленко А. Е. - Тиреоидные узлы и папиллярные карциномы: дискуссионные вопросы лечебно-диагностического протокола (2013)
Корымасов Е. А. - Пути улучшения результатов лечения гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы, Бенян А. С., Аюпов А. М. (2013)
Корымасов Е. А. - Выбор объема операции при токсическом зобе: приоритет морфологии или функции?, Иванов С. А., Горбунов Ю. В., Козлов М. Н., Богданов В. Е. (2013)
Котельникова Л. П. - Сравнительная оценка течения раннего и позднего послеоперационного периода после хирургического лечения опухолей надпочечников с использованием различных доступов, Степанов Р. А., Федачук А. Н., Баженова О. В. (2013)
Котова И. В. - Инциденталома околощитовидной железы, эктопированной в средостение?(клиническое наблюдение), Бритвин Т. А., Алферьева-Мартино Е. А., Пирогов Д. А. (2013)
Кундин В. Ю. - Сцинтиграфия с аналогами соматостатиновых рецепторов в диагностике послеоперационных рецидивов и метастазов нейроэндокринных опухолей, Сатыр М. В., Новерко И. В. (2013)
Кутовой А. Б. - Обоснование и результаты мануально-ассистированной видеолапароскопической адреналэктомии, Дейнеко И. В., Меренкова С. П., Шкура М. Н. (2013)
Лаврик А. С. - Возможности хирургической коррекции метаболического синдрома у больных ожирением, Тывончук А. С., Манойло Н. В., Дмитренко Е. П., Лаврик О. А. (2013)
Ларин А. С. - Подходы к лечению рака щитовидной железы на фоне беременности, Черенько С. М., Давидова Ю. В., Федорченко Г. А. (2013)
Луцкая Т. Д. - Диагностика и лечение неходжкинской лимфомыщитовидной железы, Голенков А. К., Митина Т. А., Бритвин Т. А., Захаров С. Г. (2013)
Магомедов М. М. - Тактика лечения многоузлового зоба в регионе йоддефицита, Абдулхаликов А. С., Нурмагомедова П. М. (2013)
Макаров И. В. - Отдаленные результаты субтотальной субфасциальной резекции щитовидной железы у больных с диффузным токсическим зобом, Галкин Р. А., Шибанов В. Я., Сидоров А. Ю., Андреев М. М. (2013)
Мамчич В. И. - Особенности комплексной диагностики мелкоочаговых поражений щитовидной железы, Рейти А. А. (2013)
Неймарк М. И. - Клинико-метаболические изменения после сочетанной абдоминопластики и липосакции передней брюшной стенки у пациенток с метаболическим синдромом, ассоциированым с ожирением, Киселев Р. В., Плотников Е. С. (2013)
Неймарк М. И. - Острая надпочечниковая недостаточность после ретроперитонеовидеоскопической адреналэктомии по поводу "немой" феохромоцитомы (клиническое наблюдение), Пантюшин А. А., Жабин З. В., Варварин М. В., Киселев Р. В. (2013)
Нечай А. П. - К вопросу о семейной форме папиллярного рака щитовидной железы, Черенько С. М., Шаповал Н. А., Смоляр В. А., Сичинава Р. М. (2013)
Никоненко А. А. - Патогенез аневризмы брюшного отдела аорты (2013)
Никоненко А. С. - Опыт хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений, Децык Д. А., Клименко А. В., Головко Н. Г., Гайдаржи Е. И. (2013)
Никоненко А. С. - Возможности диагностики и хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза, Завгородний С. Н., Вильховой С. О., Доля О. С. (2013)
Никоненко А. С. - Симультанные операции при хирургическом лечении больных с эндокринной патологией, Завгородний С. Н., Головко Н. Г., Клименко А. В., Гайдаржи Е. И., Вильховой С. О., Доля О. С., Децык Д. А., Русанов И. В., Подлужный А. А. (2013)
Никоненко А. С. - Эволюция взглядов на диагностику и лечение больных с опухолями надпочечников, Завгородний С. Н., Подлужный А. А., Клименко А. В., Матерухин А. Н., Вильховой С. О., Гайдаржи Е. И., Макаренков А. Л. (2013)
Олифирова О. С. - Определение онкомаркеров при узловых новообразованиях щитовидной железы, Кналян С. В., Трынов Н. Н., Тальченкова Т. Е., Тарараева Т. В., Шибанова М. В. (2013)
Олифирова О. С. - Лечение обширных ран мягких тканей у больных сахарным диабетом, Лебедь А. А., Алексеевнина В. В., Брегадзе А. А., Штарберг М. И. (2013)
Паламарчук В. А. - Нейрорафия возвратного гортанного нерва. Реально ли достичь восстановления голоса?, Войтенко В. В. (2013)
Пампутис С. Н. - Интерстициальная лазерная фотокоагуляция при первичном гиперпаратиреозе, Патрунов Ю. Н., Лопатникова Е. Н. (2013)
Перцов В. И. - Опыт диагностики и хирургического лечения миастении, Телушко Я. В., Тучинский А. В., Троян Г. С. (2013)
Пинский С. Б. - Актуальные проблемы классификации и диагностики нейроэндокринных опухолей (в помощь практикующему врачу), Белобородов В. А., Ботороев Ю. К., Дворниченко В. В. (2013)
Попандопуло А. Г. - Дифференцированные карциномы щитовидной железы в сочетании с тиреоидитом Хашимото: цито-гистологический анализ, Корчагин Е. П., Попандопуло Д. А., Ваганова И. Ю., Постолюк И. Г., Пащенко С. А., Родина Н. Б. (2013)
Попандопуло А. Г. - Современная диагностика микрокарцином щитовидной железы, Попандопуло Д. А., Корчагин Е. П., Бондаренко А. И., Ваганова И. Ю., Пащенко С. А., Родина Н. Б. (2013)
Привалов В. А. - Реваскуляризирующая лазерная остеоперфорация в лечении синдрома диабетической стопы, Крочек И. В., Сергийко С. В., Крочек Я. И. (2013)
Привольнев В. В. - Частота ампутаций нижних конечностей при инфекционных осложнениях различных форм синдрома диабетической стопы, Хомченко А. А., Даниленков Н. В. (2013)
Проничев В. В. - Новый метод лечения трофических язв при синдроме диабетической стопы, Стяжкина С. Н., Михайлов А. Ю., Соловьев А. А. (2013)
Рогозин Д. С. - Частота гиперкальциемии (маркера первичного гиперпаратиреоза) у больных с мочевыми конкрементами, Сергийко С. В., Привалов В. А., Азаров А. А. (2013)
Романчишен А. Ф. - Мультицентрический двусторонний рак околощитовидных желез на фоне хронического пиелонефрита, осложнившегося хронической почечной недостаточностью, третичным гиперпаратиреозом и переломом шейки бедра (клиническое наблюдение), Матвеева З. С., Вабалайте К. В., Махроблишвили Д. В. (2013)
Романчишен А. Ф. - Хирургическое лечение больных дифференцированным раком щитовидной железы: динамика в выборе объёма операций на протяжении 40 лет в практике одного центра, Романчишен Ф. А., Климшин С. Б. (2013)
Ромащенко П. Н. - Компьютерно-томографическая диагностика и навигация в хирургии надпочечников, Блюмина С. Г., Довганюк В. С. (2013)
Самохвалова Н. А. - Вторичный гиперпаратиреоз: преимущества субтотальной паратиреоидэктомии, Майстренко Н. А. (2013)
Сергийко С. В. - Особенности гемодинамических изменений, диагностической и лечебной тактики у больных с "немыми" феохромоцитомами, Лукьянов С. А., Палько Н. Н. (2013)
Сергийко С. В. - Аденома надпочечника с миелолипоматозной трансформацией у больного с врожденной дисфункцией коры надпочечников (клиническое наблюдение), Привалов В. А., Батурин О. Г. (2013)
Смоляр В. А. - Роль экспресс-гистологического исследования в определении объема диссекции при папилярном раке щитовидной железы, Шаповал Н. А., Хоперия В. Г. (2013)
Соколова Е. И. - Диагностические ошибки при микрокарциномах щитовидной железы, Левина А. И., Александров Ю. К., Александрова С. В. (2013)
Тишенина Р. С. - Аутоиммунные полигландулярные синдромы (2013)
Хазиев В. В. - Особенности экспрессии рецепторов к эндотелину-1 в доброкачественных и злокачественных опухолях щитовидной железы (2013)
Харнас С. С. - Результаты хирургического лечения адренокортикального рака, Ипполитов Л. И., Ветшев С. П., Полунин Г. В., Стефанков С. В., Слободяник А. С., Коваленко А. А. (2013)
Харнас С. С. - Хирургическое лечение адренокортикального рака с инвазией в магистральные венозные сосуды, Ипполитов Л. И., Полунин Г. В., Ветшев С. П., Мамаева С. К., Салиба М. Б., Слободяник А. С., Коваленко А. А. (2013)
Черенько С. М. - Влияние дефицита витамина D на клиническое течение заболевания и ранний послеоперационный период пациентов с первичным гиперпаратиреозом, Бандура Г. В. (2013)
Черенько С. М. - Итоги десятилетнего опыта лапароскопических адреналэктомий, Ларин А. С., Товкай А. А. (2013)
Черенько С. М. - Возможности лапароскопического удаления инсулином поджелудочной железы, Товкай А. А. (2013)
Черных А. В. - Новые подходы к изучению актуальных вопросов топографии щитовидной и околощитовидных желез, Малеев Ю. В., Шевцов А. Н., Стекольников В. В. (2013)
Чумасов Е. И. - Морфологические изменения островков лангерганса при хроническом панкреатите, Майстренко Н. А. , Коржевский Д. Э., Петрова Е. С., Довганюк В. С., Ромащенко П. Н. (2013)
Шевченко С. П. - Дифференциальная диагностика рака щитовидной железы с молекулярно-генетических позиций, Колесников Н. Н., Гуляева Л. Ф. (2013)
Шептуха С. А. - Сложные клинические ситуации в лечении первичного гиперпаратиреоза, Черенько С. М. (2013)
Шидловский А. В. - Сравнительная оценка результатов операций на щитовидной железе, выполненных традиционным методом и с использованием технологии Liga Sure, Дейкало И. Н., Шидловский В. А., Осадчук Д. В., Пелешок О. И. (2013)
Щекатурова Л. В. - Отдаленные результаты лечения первичного гиперальдостеронизма в свете совершенствования лечебно-диагностической тактики, Ларин А. С., Черенько С. М., Товкай А. А. (2013)
Яйцев С. В. - Эндоскопическое лечение нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта, Зуйков К. С., Королев В. Н., Суровцев И. Ю. (2013)
Войтенко В. В. - Акустический анализ голоса пациентов в тиреоидной хирургии, Черенько С. М., Паламарчук В. А. (2013)
Зборовська О. В. - Диференційна діагностика (оклюзійного і неоклюзійного) ускладненого та дифузного діабетичного макулярного набряку по даним оптичної когерентної томографії у хворих на цукровий діабет II типу, Прейс Н. І. (2013)
Альошина А. І. - Профілактика плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку, Бичук І. О., Валькевич О. В. (2008)
Батрак О. В. - Механізм реабілітаційної дії дихальної гімнастики на відновлення функції кардіореспіраторної системи, Варавіна О. М., Дакал Н. А., Бондаренко В. Ф. (2008)
Білик О. М. - Практичні рекомендації щодо лікувальної фізичної культури для осіб із хворобою Паркінсона (2008)
Бойчук Т. В. - Концептуальні засади становлення і розвитку спеціальності "Фізична реабілітація” в Україні, Голубєва М. Г., Левандовський О. С. (2008)
Бойчук Т. В. - Обґрунтування потреби корекції вегетативного дисбалансу під час розробки і впровадження реабілітаційних програм для хворих на метаболічний синдром, Тершак Н. (2008)
Випасняк І. П. - Характеристика розумової працездатності школярів із вадами слуху (2008)
Волошин О. Р. - Реабілітація дітей з особливими потребами (2008)
Горбатюк С. О. - Ефективність застосування мануальної терапії в комплексній фізичній реабілітації інвалідів із люмбоішіалгічним синдромом остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта (2008)
Грейда Н. Б. - Оцінювання функціонального стану дихальної системи дітей 5−6 років із порушеним слухом (2008)
Григус І. М. - Результати проведення фізичної реабілітації хворих на легку персистуючу бронхіальну астму (2008)
Грубар Ю. О. - Комплексна діагностика ушкоджень ротаторної манжети плеча у спортсменів, Грубар І. Я. (2008)
Гуменна О. А. - Особливості фізіологічних характеристик учнів різних умов навчання, Ситник Р. М. (2008)
Давибіда Н. - Закономірності росту, формоутворення та зміни, які відбуваються у плечовій кістці тварин різних вікових груп під час дії на організм динамічних фізичних навантажень різної інтенсивності (2008)
Залізняк М. М. - Комплексна програма фізичної реабілітації дітей із деформацією грудної клітки в умовах дошкільної установи (2008)
Івасик Н. О. - Особливості фізичної реабілітації дітей із клінічними ознаками бронхообструктивного синдрому в умовах стаціонарного лікування, Беш Л. В. (2008)
Карабанова Н. С. - Концептуальні основи соціальної інтеграції та професійної адаптації глухих дітей, Карабанов А. Г., Суворова Т. І., Овчаренко Т. Г. (2008)
Кашуба В. А. - Динамика изменения тонуса мышц, которые принимают участие в поддержании рабочих поз при работе студентов за компьютером, Алёшина А. И., Колос Н. А. (2008)
Климюк О. В. - Дія естрогенів на секреторну функцію залоз (2008)
Колишкін О. В. - Вплив засобів адаптивного фізичного виховання на процес корекції рухових порушень учнів із розладами слуху (2008)
Кравченко А. І. - Актуальні проблеми корекції фізичного стану футболістів із вадами зору із застосуванням природних засобів, Чхайло М. (2008)
Лопатьев А. - Теоретические основы использования имитационного моделирования при исследовании сложных биомеханических систем в стрелковом спорте, Дзюбачик Н., Виноградский Б., Бретз К. (2008)
Ляпін В. П. - Зв’язок захворюваності борців у макроциклі тренувального процесу зі станом HLA-системи лімфоцитів, Галій С. М., Ніколайчук І. Ю., Андреєва В. В., Хатіпов М. О. (2008)
Мардар Г. - Запобігання травматизму в процесі підготовки спортсменів, Ячнюк І. (2008)
Матрошилін О. Г. - Добові енергетичні витрати хворих на гіпертонію в умовах комплексної санаторно-курортної реабілітації, Белінський М. Ю., Рогаля Ю. Л. (2008)
Мороз Л. В. - Особливості застосування музичних занять у корекції рухової сфери молодших школярів із дитячим церебральним паралічем, Лянной Ю. О. (2008)
Нєворова Л. В. - Особливості динаміки показників частоти дихання під час фізичних навантажень у дітей 6−10 років із різними властивостями нервових процесів, Нєворова О. В. (2008)
Нєворова О. В. - Особливості динаміки показників тривалості періоду відновлення у дітей 7−10 років із різними властивостями нервових процесів (2008)
Ногас А. О. - Зміни показників функції зовнішнього дихання у хворих на первинний туберкульоз легень під час застосування лікувального масажу (2008)
Олійник І. О. - Інноваційні технології корекції порушень постави і деформацій хребта, Іваськів С. М., Єрусалимець К. Г. (2008)
Осіпов В. М. - Особливості гемодинамічних порушень у пацієнтів із міофасціальним больовим синдромом (2008)
Павлова Н. А. - Основні напрями та принципи оздоровчої фізичної культури, Зендик О. (2008)
Петрович В. В. - Теоретичні аспекти корекції прорушень сагітального профілю постави молодших школярів у процесі фізичного виховання, Бичук О. І., Альошина А. І. (2008)
Пикалюк В. - Особливості електричної активності серця у підлітків і дорослих під впливом агроантропогенного фактора, Усова О. В., Ліщук О. (2008)
Поташнюк Р. З. - Корекція сколіотичної деформації у дітей із дитячим церебральним паралічем засобами фізичної реабілітації, Козачук І., Поташнюк І. (2008)
Радзієвський П. О. - Актуальні проблеми організації навчального процесу фізичного виховання студентів із захворюваннями органів дихання, Диба Т. Г., Радзієвська М. П. (2008)
Россыпчук И. А. - Мотивация студента к учебной и физкультурно-оздоровительной деятельности (2008)
Сарафинюк Л. А. - Вікова динаміка тотальних й обхватних розмірів тіла в юнацькому віці, Башинська О., Шипіцина О., Камінська Н., Сарафинюк О. (2008)
Сергєєв В. М. - Рефлексотерапія у фізичній реабілітації хворих (2008)
Славік М. - Постава як фактор відображення здоров’я людини (2008)
Сотник Ж. Г. - Рухова активність при артеріальній гіпертонії, Завацька Л. А., Радецька В. П. (2008)
Ступницька С. А. - Особливості застосування засобів фізичної реабілітації у дітей раннього віку при вродженій м’язовій кривошиї, Рябуха О. І. (2008)
Тимошенко О. П. - Дослідження впливу нейрогенного стресу на стан опорно-рухової системи білих щурів як експериментальне обґрунтування призначення диференційованих комплексів реабілітації у хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання, Котелевський В. І., Леонтьєва Ф. С. (2008)
Тучак А. М. - З історії становлення суспільної допомоги дітям із психофізичними вадами в Україні, Цюпак Т. Є. (2008)
Усова О. В. - Вплив лікувальної фізичної культури та масажу на показники функціонального стану опорно-рухового апарату при шийному остеохондрозі хребта в осіб другого зрілого віку, Грицай О. В., Філюк Н. (2008)
Філак Ф. - Зміни білкового обміну у хворих на хронічний неспецифічний виразковий коліт під впливом засобів фізичної реабілітації на курорті "Поляна”, Молнар М. (2008)
Філак Я. Ф. - Реабілітація дітей із хронічним холециститом і порушенням постави на курорті "Поляна” (2008)
Филиппов М. М. - Идеомоторная тренировка как компонент коррекции нарушений осанки студентов-музыкантов, Юмашева Л. (2008)
Чернецька О. Б. - Особливості розвитку рухової сфери аутичних дітей (2008)
Чернявська О. - Особливості фізичного розвитку і рухових здібностей дітей із розумовими вадами (2008)
Човнюк Ю. В. - Информационно-волновая терапия как реабилитационно-оздоровительный метод восстановления студентов-спортсменов, подвергшихся стрессорным воздействиям вследствие поражений в спортивных играх/единоборствах, Иванова Е., Андриянова В., Россыпчук И. А., Шарапов Д. (2008)
Човнюк Ю. В. - Методы информационной медицины в анализе взаимодействия и взаимосвязи электромагнитного излучения КВЧ-диапазона (нетепловой интенсивности) с биологическими системами человека: способ миллиметрово-волновой терапии в профилактике, лечении и посттравматической реабилитации студентов-спортсменов, Иванова Е., Андриянова В., Россыпчук И. А., Шарапов Д. (2008)
Андрєєва Р. І. - Дослідження структури та техніки кидкових рухів з обручем у художній гімнастиці, Леонова В. О. (2008)
Асаулюк І. О. - Послідовність оволодіння видами семиборства та особливості технічної підготовки семиборок, Козлова К. П., Дмитренко С. М. (2008)
Белых С. И. - Воспитание личностных и физических качеств в женском кикбоксинге (2008)
Білера М. О. - Розвиток спеціальної сили рук лижників-гонщиків із допомогою амортизаторів і тренажерів (2008)
Билитюк С. А. - Интенсификация процессов тренировки спортсменов при помощи тренажерных устройств в спортивном плавании, Ремзи И., Петелкаки В., Билитюк Р. (2008)
Бобровник В. - Методологические подходы формирования технического мастерства легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации, Козлова Е. (2008)
Богуславська В. - Удосконалення функції дихання веслувальників на байдарках на етапі попередньої базової підготовки різними режимами тренувань, Фурман Ю. М. (2008)
Вихор В. І. - Мотивація молоді до занять боксом (2008)
Вознюк Т. В. - Оцінка перспективності юних баскетболісток (2008)
Ворона В. В. - Основные ошибки в технике стрельбы юных биатлонистов и их возможные последствия, Ратов А. (2008)
Гакман А. В. - Зміна показників тонусу м’язів у спортсменів І дорослого розряду з баскетболу в умовах спортивного тренування (2008)
Гарієвський Ю. В. - Дослідження ефективності ігрових дій жіночих команд "Регіна” та "Олімп” у фіналі чемпіонату України з волейболу серед команд вищої ліги (2008)
Горшова І. - Характеристика якісних параметрів рухової діяльності підлітків-спортсменів в умовах різної метеоситуації (2008)
Грабик Н. М. - Особливості розвитку координаційних здібностей кваліфікованих могулістів (2008)
Грициляк С. М. - Застосування кількісних повторень фізичних вправ для якісного виконання штрафного кидка в баскетболі, Цюпак Ю. Ю., Левковський Д. (2008)
Данилевич М. В. - Модельні часові характеристики стрибкових ударних рухів у бойовому гопаку, Гачкевич А. М. (2008)
Єднак В. Д. - Залежність результатів у стрибках у довжину від швидкості на останніх 10 м розбігу в спортсменів різної кваліфікації (2008)
Калитка С. В. - Диморфічні особливості рівня спортивних результатів у спортивній ходьбі (2008)
Коробейніков Г. В. - Стан нейродинамічних функцій у спортсменів високої кваліфікації, Медвидчук К. В., Мазманян К. Р., Россоха Г., Коняєва Л. (2008)
Костюкевич В. М. - Побудова тренувального процесу футболістів високої кваліфікації у змагальному періоді річного тренувального циклу (2008)
Котченко Ю. В. - Развитие скоростных качеств в скалолазании (2008)
Кощеєв О. С. - Чергування аеробних і анаеробних навантажень у тхеквондо для подолання монотонності тренування (2008)
Ладика В. І. - Методика розвитку здатності узгоджувати рухи в руховій дії веслувальників на етапі початкової підготовки (2008)
Лазарчук О. В. - Визначення рівня спеціальних фізичних здібностей майбутніх тенісистів (2008)
Лапицький В. О. - Система модельних характеристик юних спортсменок у хокеї на траві, Шаповал М. С. (2008)
Микитчик О. С. - Інформативні показники процесу підготовки стрибунів у воду на етапі початкової підготовки (2008)
Мудрик Ж. С. - Взаємозв’язок тренувальних засобів, які визначають рівень спеціальної підготовленості стрибунів у довжину у передзмагальному мезоциклі, Косорукова Н. (2008)
Наконечний І. Ю. - Вплив саморегуляції на результативність змагальних поєдинків із панкратіону підлітків віком 12–13 років (2008)
Наумчук В. І. - Педагогічні умови вдосконалення технічної підготовки юних футболістів (2008)
Овчаренко Т. Г. - Відповідальність як важливий компонент у системі вольових якостей туриста, Мацкевич Н. М., Чеханюк Л. О., Карабанова Н. С. (2008)
Олійник І. О. - Контроль фізичної підготовленості та спортивний відбір юних легкоатлетів, Єрусалимець К. Г., Сава М. П. (2008)
Осадців Т. - Фізична підготовленість дітей 7–9 років, які займаються спортивними танцями (2008)
Осадчий О. В. - Вплив фізичних вправ, які моделюють умови гіпергравітаційного навантаження, на координаційну структуру рухів волейболістів 17−18 та 19−20 років (2008)
Перепелиця О. А. - Характеристика тренувальних занять спортсменів високої кваліфікації із хокею на траві (2008)
Петрик О. І. - Деякі реакції серцево-судинної системи у плавців юнацького віку з інтенсивним тренуванням, Валецька Р. О., Валецький Ю. М. (2008)
Пилипко О. А. - Особенности работы судейской коллегии во время соревнований по водному поло, Вишневская С. В. (2008)
Поднебесная Е. - Сравнительный анализ центрального и периферического кровообращения у юных спортсменов при физической нагрузке, Шкопинский Е. (2008)
Поляковський В. І. - Дослідження впливу інтенсивної рухової діяльності на ефективність кидків м’яча в кошик у баскетболі (2008)
Попичев М. И. - Отбор и развитие перспективных волейболистов с учетом индивидуальных морфофункциональных особенностей, Епишкин И. В. (2008)
Послушной И. В. - Модельная характеристика скоростно-силовой подготовки штангистов, Орехова В. Л. (2008)
Присяжнюк Д. С. - Методика тренувань із бігу на витривалість: минуле і сучасне, Романенко В. В. (2008)
Рыбковский А. Г. - Вариативность техники движений и ее реализация в тактике бега на выносливость, Дядюра В. П., Чамата О. А. (2008)
Рихлюк С. П. - Динаміка функціональних показників юних гімнастів протягом річного циклу тренувань (2008)
Романюк В. П. - Комплексне оцінювання функціональних можливостей системи дихання волейболісток, Деркач Ю. (2008)
Сергієнко Л. П. - Сучасний стан наукових досліджень генетичних маркерів спортивної обдарованості людини, Чекмарьова Н. Г., Олійник Р. В. (2008)
Солдаткина Е. В. - Развитие гибкости в ходе тренировочного процесса, Борзилова Ж. М. (2008)
Суворова Т. І. - Увага як динамічна характеристика психологічної підготовленості гандбольних воротарів, Мороз М. С., Карабанова Н. С. (2008)
Тимченко Д. М. - Рухова спритність як основний чинник формування технічних дій юних волейболісток (2008)
Tytarenko A. - Modern tendencies of technical preparation in single combats (2008)
Фролова Л. С. - Морфофункціональні та психофізіологічні критерії первинного й основного спортивного відбору в жіночому гандболі, Глазирін І. Д., Наварецький Д. (2008)
Фурман Ю. М. - Статеві особливості вдосконалення аеробної та анаеробної продуктивності організму осіб постпубертатного періоду онтогенезу біговими тренуваннями, Бекас О. О. (2008)
Ханікянц О. В. - Ритмо-темпові характеристики розбігу стрибунів у висоту різної кваліфікації, Конестяпін В. Г. (2008)
Черкашин Р. Є. - Особливості тренування метальників диска на початковому етапі багаторічної підготовки (2008)
Chodinow W. - Rola wypoczynku aktywnego w treningu obwodowym (2008)
Швай О. Д. - Організація відбору та планування роботи зі студентами академічних груп, які спеціалізуються з волейболу, Козарецький В., Ройко Т. М. (2008)
Юшина Е. В. - Роль тренера в процессе восстановления работоспособности спортсмена в посттравматическом периоде, Николаенко О. С. (2008)
Яковлів В. Л. - Особливості спортивної орієнтації юних легкоатлетів 10−12 років у групах початкової підготовки ДЮСШ, Яковліва О. (2008)
Яловик В. Т. - Медико-педагогічний контроль за фізичною підготовкою спортсменів у видах спорту з проявом витривалості, Олещук В. В. (2008)
Ященко А. - Адаптаційні перебудови насосної функції серця у боксерів високої кваліфікації різних вагових категорій, Майданюк О., Колодяжна Л. (2008)
Ящур М. Й. - Особливості харчування та меню спортсменок збірних команд України (2008)
Андрусів Л. - Бінарне трактування поняття розум мислителями українського Відродження (2014)
Возняк С. - Світогляд Т. Шевченка в оцінці І. Франка (2014)
Голянич М. - Прогностичність поглядів Володимира Вернадського (2014)
Макарова А. - Розвиток ідей соціальної справедливості в українській традиції: історико-філософський огляд (2014)
Гоян І. - Радикальний конструктивізм Ернста Глазерсфельда в історико-філософському контексті (2014)
Дойчик М. - Ідея гідності у християнській патристиці (2014)
Ібрагімов М. - Філософія спорту в контексті екзистенціальної антропології (2014)
Пятківський Р. - Філософське осмислення проблеми старості представниками римського стоїцизму (2014)
Сабадуха В. - Гностицизм як джерело концепції чотирьох рівнів духовного розвитку людини (2014)
Надурак В. - Моральна криза українського суспільства: основні причини (2014)
Радченко О. - Зміна світоглядних настанов як шлях нормалізації сучасних українських соціальних взаємин (2014)
Томюк Н. - Ідея самореалізації особистості в етичних поглядах Бордена Паркера Боуна (2014)
Гнатюк Я. - Функції дискурсу відкритого суспільства (2014)
Духович О. - Некласичні аспекти гносеології у праці "До філософії вчинку” М. Бахтіна (2014)
Чейз А. - Стратегії редукціонізму в постнекласичній науковій раціональності (2014)
Пітулей В. - Глобалізація як визначальний феномен сучасності (2014)
Рябека О. - Синергетичний погляд на трансформацію планетарного світу в контексті ХХІ століття (2014)
Заграй Л. - Проблематизація гендерного досвіду в психоаналізі та фемінізмі (2014)
Литвин-Кіндратюк С. - Методологічні орієнтири соціально-психологічного дослідження історіогенезу ритуально-побутової поведінки особистості (2014)
Коропецька О. - Ціннісно-смислова детермінація самореалізації особистості в період зрілості (2014)
Гринів О. - Особливості реалізації життєвого шляху сучасних чоловіків і жінок у ранній дорослості (2014)
Матейко Н. - Вплив сімейного виховання на формування адиктивної поведінки дітей і підлітків (2014)
Палій А. - Когнітивно-стильовий підхід до психологічного супроводу інтелектуально обдарованих учнів і студентів (2014)
Паркулаб О. - Інтеграція гуманістичних психологічних ідей у систему освіти обдарованих дітей (2014)
Федик О. - Проблеми сексуальної культури сучасної молоді (2014)
Максимович О. - Громадянська депривація: соціокультурні реалії та соціально-структурні виміри в умовах українського сьогодення (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до подання статей (2014)
Видавець (2014)
Титул,Зміст (2014)
Кулагін Д. О. - Алгоритм роботи інформаційно-керуючої системи рухом моторвагонного рухомого складу за умови відставання від графіка руху (2014)
Щербакова И. А. - Математические модели компьютерного анализа и оптимизации стоимости электроэнергии по коммерческим тарифам с учетом затрат для изменения графика движения поездов, Стасюк А.И. (2014)
Биньковская А. Б. - Модели выбора типов и видов линий связи и коммутирующих устройств локальной компьютерной сети в условиях нечеткой информации (2014)
Маркозов Д. О. - Багатокритеріальна математична модель підтримки прийняття рішень вибору постачальників та обсягів закупівлі товарів (2014)
Мойсеєнко В. І. - Методи діагностування систем залізничної автоматики, Чегодаєв Б. В., Зотова О. С. (2014)
Акимов А. И. - Аналитическое определение выделяемых в ОПН энергий при грозовых перенапряжениях, Акимова Ю. А., Свиридов Н. И. (2014)
Прохорченко А. В. - Проблеми розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах ринкових відносин (2014)
Єлізаренко А. О. - Впровадження дводіапазонних мереж технологічного радіозв’язку в тунелях залізниць (2014)
Баранник В. В. - Анализ существующих форматов видеоданных для семантической обработки, Ширяев А. В., Королёва Н. А. (2014)
Баранник В. В. - Метод оценки битовой скорости в процессе кодирования макроблока для видеоинформационного потока в телекоммуникационной сети, Харченко Н. А., Юрченко К. Н., Твердохлеб В. В. (2014)
Подорожняк А. А. - Метод выявления объектов интереса при обработке данных в системе дистанционного зондирования земли (2014)
Рябуха Ю. Н. - Метод оценки эффективности декодирования трехмерных структур с позиции целостности и доступности видеоинформационного ресурса (2014)
Мирошник М. А. - Размещение подзадач в распределенных вычислительных системах кластерно-метакомпьютерного типа, Клименко Л. А. (2014)
Жуковицкий И. В. - Структурная схема цифровой системы управления торможением отцепа замедлителями тормозной позиции (2014)
Пахомова В. М. - Аналіз методів з природними механізмами визначення оптимального маршруту в комп’ютерній мережі Придніпровської залізниці, Лепеха Р. О. (2014)
Агарков В. И. - Технология оптимизации психического здоровья и профилактики депрессивных состояний у работников монотонно и эмоционально напряженных видов труда, Евтушенко Е. И., Коктышев И. В. (2013)
Андрейчин Л. В. - Результати комплексного офтальмологічного обстеження дітей (2013)
Бирюков В. С. - Реформа здравоохранения: от отраслевого мышления к кластерному подходу (2013)
Бібик І. Г. - Обґрунтування надання медичної допомоги хворим з розладами психіки і поведінки лікарями загальної практики/сімейними лікарями на первинному рівні (2013)
Василик В. С. - Сучасні ефективні заходи з формування здорового способу життя у школах міста Вінниці (2013)
Василик В. С. - Стаціонарна допомога населенню області: підсумки роботи стаціонарів, перспективи оптимізації діяльності (2013)
Вороненко Ю. В. - Реформування охорони здоров`я: успіхи та перешкоди, Гойда Н. Г. (2013)
Вороненко Ю. В. - Інноваційні форми післядипломної підготовки організаторів охорони здоров’я в Україні: перший досвід, Гойда Н. Г., Латишев Є. Є., Михальчук В. М., Гусєва І. В. (2013)
Головкова Т. А. - Пектинопрофілактика у вагітних жінок та гігієнічна оцінка її ефективності (2013)
Горачук В. В. - Анализ результатов удовлетворенности качеством медицинской помощи представителей пациентов областной детской больницы (2013)
Гутор Т. Г. - Ретроспективні основи процесу становлення та розвитку групового методу експертного оцінювання (2013)
Децик О. З. - Порівняльна характеристика кадрового складу закладів охорони здоров’я в контексті обслуговування паліативних пацієнтів, Золотарьова Ж. М. (2013)
Децик О. З. - Шляхи поліпшення задоволеності пацієнтів в системі управління якістю стаціонарної допомоги, Яворський А. М., Яворський М. І. (2013)
Крекотень О. М. - Методологія циклічного управління виробничими ризиками та їх профілактикою (2013)
Лашкул З. В. - Вплив організації первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини на захворюваність і смертність від артеріальної гіпертензії та цереброваскулярної патології з артеріальною гіпертензією (2013)
Лисунець О. М. - Медико-соціальна експертиза при вроджених вадах серця як соціальна технологія (2013)
Литвинова О. Н. - Методи економічної теорії в реформі охорони здоров’я України, Теренда Н. О., Коломийчук В. С. (2013)
Лобас В. М. - Результаты внедрения первичной медико-санитарной помощи на принципах семейной медицины в Донецкой области, Слабкий Г. А., Кравець О. А. (2013)
Лобода Т. В. - Аналіз результатів медико-соціологічного дослідження щодо портрету лікаря сімейної медицини, Якимець В. М. (2013)
Моісеєнко Р. О. - Основні напрямки реформування охорони здоров’я матерів та дітей в Україні та їх ефективність (2013)
Пищита А. Н. - Реформа законодательства в сфере здравоохранения в Российской Федерации (2013)
Погоріляк Р. Ю. - Характеристика якості та доступності надання первинної медичної допомоги населенню Закарпаття (2013)
Посный В. Ф. - Социально-гигиеническое исследование гипертонической болезни у лиц интеллектуального труда (2013)
Присенко В. Г. - Охрана здоровья: структура и механизмы корпоративного управления, Махкамова З. Р. (2013)
Прохорова А. І. - Забезпечення середнім медичним персоналом населення Закарпатської області в динаміці за період 2005-2011 років (2013)
Рудень В. В. - Жінки про особисту турботу до молочних залоз – як основу превентивної поведінки у власному здоров’ї (за вислідами соціологічного дослідження), Москвяк-Лесняк Д. Є. (2013)
Сенюта І. Я. - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики: окремі штрихи до нормативного "портрету" (2013)
Сізінцова Ю. Ю. - Значення вивчення медичного права для керівників лікувально-профілактичних закладів України (2013)
Слабкий Г. О. - Про готовність лікарів загальної практики-сімейних лікарів до надання медичної допомоги при хворобах ока та придаткового апарату, Збітнєва С. В. (2013)
Слабкий Г. О. - Загальна характеристика законодавства України з питань організації охорони здоров’я, Русняк В. А., Істомин С. В. (2013)
Слабкий Г. О. - Вплив законодавства україни на подолання дефіциту медичних кадрів, підвищення їх кваліфікації та якості медичної допомоги, Шпак Г. В., Лисенко П. В. (2013)
Солоненко І. М. - Удосконалення діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров’я, Ушакова О. І. (2013)
Фершал Я. Ю. - Оцінка стану амбулаторної педіатричної допомоги лікарями первинної ланки та їх ставлення до реформування системи охорони здоров’я (2013)
Черешнюк Г. С. - Проблемні питання підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини в період реформування в пілотному регіоні (2013)
Щудро С. А. - Інформаційна технологія оцінки фізичного розвитку підлітків (2013)
Балашов Г. В. - Реформирование экстренной медицинской помощи в Запорожской области: проблемы и пути их решения (2013)
Жилка К. І. - Державна політика україни в охороні здоров’я дітей в сучасних умовах реформування, Кризина Н. П. (2013)
Жилка Н. Я. - Щодо моделі комплексної профілактики раку шийки матки, Зайкова Т. В. (2013)
Іпатов А. В. - Первинна інвалідність внаслідок хвороб системи кровообігу, Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. (2013)
Лахно В. А. - Гигиена детей и подростков Крыма: прошлое и настоящее, Неуймина Г. И. (2013)
Лехан В. М. - Організаційно-технологічні рішення підвищення доступності та якості медичної допомоги в умовах реформи системи охорони здоров’я, Гінзбург В. Г. (2013)
Лехан В. М. - До проблем управління в охороні здоров’я, Слабкий Г. О., Русняк В. А. (2013)
Литвинова Л. О. - Деякі показники здоров’я сільського населення "пілотних" областей України, Захарова Н. М., Тонковид О. Б., Гречишкіна Н. В., Донік О. М. (2013)
Ляхова Н. О. - Значення методів імітаційного і оптимізаційного моделювання в технології прийняття управлінських рішень в період реформування охорони здоров’я, Голованова І. А. (2013)
Малыш П. Н. - Реформирование системы здравоохранения в Луганской области, Фесенко И. В. (2013)
Слабкий В. Г. - Сучасний стан організації стаціонарної медичної допомоги населенню України та інших країн, Кризина Н. П., Пархоменко Г. Я. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського