Заяць Р. Я. - поняття та співвідношення неосудності з іншими поняттями (2013)
Sopilnyk L. I. - international legal protection of information rights in court (2013)
Зюбаненко С. В. - система суб’єктів контролю у сфері надання охоронних послуг (2013)
Заяць О. Є. - перспективи розвитку права громадян на отримання інформації від органів державної влади в сучасних умовах державотворення (2013)
Семчук Ж. В. - аналіз соціальної структури та показники оцінки результатів розвитку підприємства (2013)
Олєйніков Д. О. - особливості суб’єктивної сторони співучасті у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки україни (2013)
Назаренко Д. О. - протидія проституції як фоновому для злочинності явищу (2013)
Герасименко О. В. - правове регулювання відносин в сфері інформації у рамках вітчизняної правової науки (2013)
Маргіта Н. О. - концепція регулювання інвестиційної діяльності в контексті нерівномірності інвестиційного простору, Кузяк В. В., Хтей Н. І. (2013)
Решота В. В. - організація адвокатського самоврядування в україні (2013)
Бабошин А. М. - сутністьта функціональнаструктура кримінально-процесуальної діяльності прокурора (2013)
Жовтан П. В. - щодо визначення поняття доказу у кримінальному процесі (2013)
Малюга Р. В. - доказування в кримінальному процесі: проблеми визначення структурних елементів (2013)
Сергєєва Д. Б. - визначення строків провадження негласних слідчих (розшукових) дійза новим кпк україни:проблемні аспекти (2013)
Бараш Є. Ю. - пенітенціарна реформа як складова стратегії гуманітарного розвитку україни (2013)
Фролов Ю. М. - ліцензування діяльності вищих навчальних закладів україни як адміністративна процедура (2013)
Черв Я. - надання публічної інформації політичними партіями в польщі-досвід для україни, Каспрук І. І. (2013)
Fihun N. V. - дослідження сучасного стану та перспектив розвитку міжнародних перевезень вантажів в україні, Vynnytskyi А. А., Kuzjak V. V. (2013)
Максимов В. І. - науково-практичні елементи закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2013)
Savina N. B. - logistics system of the country as an integrated economic structure, They N. I., Voznyak H. S. (2013)
Гронський С. В. - сутність взаємодії державної прикордонної служби україни з правоохоронними органами інших держав (2013)
Сватко Ю. І. - Народження риторики з духу філософії, або деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" (2014)
Саковська О. Ю. - Principium individuationis у Св. Томи Аквінського (2014)
Кольцов М. О. - Роль природничих праць Томаса Гоббса, Генрі Мора та Роберта Бойля в становленні філософських поглядів Ісаака Ньютона (2014)
Козловський В. П. - Кантівський критицизм очима вольфівського догматизму: конфлікт філософських позицій (2014)
Лютий Т. В. - "Ранкова заграва" Ніцше: перший похід проти моралі (2014)
Самчук В. А. - Прагматична спрямованість історико-філософської концепції Дж. Міда (2014)
Запорожцева Л. Є. - Цифровий вимір масової культури як середовище конструювання міфології (2014)
Головащенко С. І. - Біблієзнавтство в Київській Духовній Академії ХІХ - початку ХХ ст. : джерелознавчий аспект дослідження (2014)
Кузьміна С. Л. - Індивідуальність як категорія філософії виховання у київській духовно-академічній традиції ХІХ ст. (2014)
Пастушенко Л. А. - Вихованець Київської Духовної Академії Микола Стеллецький: сторінками біографії та творчості (2014)
Відомості про авторів (2014)
Оршанський Л. - Проблеми, пріоритетні напрями та завдання вітчизняної професійної освіти (2014)
Пономаренко Т. - Використання інтерактивного навчання у процесі формування управлінської культури керівників дошкільної освіти (2014)
Вовк Н. - Особливості вивчення процесу виготовлення весільного вишитого рушника в навчальному курсі "домознавство", Лихолат О. (2014)
Бурдун В. - Організація самостійної роботи студентів внз в процесі їх професійної підготовки (2014)
Лихолат О. - Екологізація світогляду майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін спеціалізації "основи домашнього господарювання" (2014)
Малихін А. - Теоретичні аспекти проблеми змісту методичних знань та вмінь майбутнього вчителя технологій (2014)
Гусак Н. - Модернізація підготовки майбутніх учителів трудового навчання за допомогою проектної технології навчання (2014)
Пристинський В. - Стандарты критического мышления в формировании валеологического мировоззрения студентов высших учебных заведений (2014)
Макарова Л. - Диференціація навчання в контексті особистісно-орієнтованої парадигми (2014)
Манько В. - Формування конструкторських умінь студентів у процесі вивчення графічних дисциплін (2014)
Василенко М. - Формування професіоналізму майбутнього педагога у світлі вимог галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2014)
Ткаченко Т. - Перспективи використання художніх творів при навчанні іноземних мов студентів неспеціальних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, Хілько Л. (2014)
Стешенко Б. - Сутність формування організаційної культури майбутнього педагога (2014)
Чорнусь С. - Формування інженерної компетенції спеціаліста в умовах реформування освіти (2014)
Хілько Л. - До проблеми навчання аудіюванню студентів немовного вузу, Ткаченко Т. (2014)
Стешенко В. - Становлення та розвиток проектно-технологічної освіти в Україні, Бєлікова М. (2014)
Цибулько Г. - Суть та особливість філософсько-педагогічних поглядів представлених у працях російських учених наприкінці XX – початку XXI сторіччя, Будаговська О. (2014)
Кітова О. - Продуктивна педагогіка у "прогресивній освіті" Д. Дьюї (2014)
Цибулько Л. - Гуго Гаудіг – "архітектор школи свободи" Німеччини, Новолаєва А. (2014)
Чепіга І. - Історична сформованість проблеми громадянської соціалізації у вихованні старших підлітків, Караїмчук І. (2014)
Сидоренко В. - Трудове навчання в загальноосвітній школі як основа формування технологічної культури учнів, Стешенко В. (2014)
Цина А. - Шляхи вирішення проблем сучасного трудового навчання учнів основної школи (2014)
Алфімов Д. - Теоретико-методологічні основи виховання лідерських якостей школярів (2014)
Сипченко В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, Бурчак С., Прокопенко Ю. (2014)
Омельчук О. - Профільна технологічна підготовка як чинник розвитку творчої особистості школяра (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Андрушків Б. - Про організаційно-правові проблеми державного управління національною економікою в умовах перед’європейської адаптації законодавства України, Погайдак О. Б., Митник У. (2014)
Бокій О. - Аналіз фінансового механізму хлібопекарської галузі України (2014)
Бухта В. - Проблеми інвестиційно-інноваційної привабливості промислових підприємств України у конкурентному середовищі (2014)
Грінченко Р. - Трансформація підприємств агропромислового комплексу України (2014)
Кулик В. М. - Інноваційний вектор розвитку економіки: регіональний аспект, Руда О., Кравчук В. В. (2014)
Рудич О. - Вплив антимонопольної політики держави на розвиток національної економіки (2014)
Тютюнник Г. - Основи розвитку національного ринку органічного землеробства в Україні (2014)
Апостолюк О. - Реалії та перспективи розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг (2014)
Haida T. - Economic data sources for enterprise’s information and analytical support systems (2014)
Зарічна О. - Стратегія і планування інноваційної діяльності підприємств сфери туризму (2014)
Іванов Є. - Індекси обмеження торгівлі як інструмент аналізу зовнішньоторговельної політики держави (2014)
Капітан В. - Модернізація системи державного регулювання зайнятості населення з позицій економічної безпеки (2014)
Копитко М. - Використання методів антисипативного управління як спосіб удосконалення процесу функціонування системи гарантування економічної безпеки промислових підприємств (2014)
Левицький В. - Формування ефективної системи управління стратегічним потенціалом підприємств, Сидяга Б. (2014)
Рубан В. - Аналіз підходів компонування етапів перебування підприємства в кризі та принципів антикризового управління (2014)
Свідерська А. - Поняття та класифікація ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (2014)
Бриндзя З. - Визначення та застосування звичайної ціни в призмі податкового законодавства, Кіляр О., Бриндзя А. (2014)
Манжос С. - Рефінансування як інструмент підтримання ліквідності банківських установ України (2014)
Павликівська О. - Диференціація та інтеграція бухгалтерського обліку як науки: методологічний аспект (2014)
Саченко С. - Застосування інструментів семантичного вебу при створенні баз знань у системі обліку (2014)
Чимшит С. - Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості, Грабовський І. (2014)
Борисова Т. М. - Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України (2014)
Ковальчук Л. - Дослідження нецінових факторів впливу на споживчий попит (2014)
Мулярчук В. - Особливості маркетингової стратегії диверсифікації для підприємств побутового сервісу й торгівлі в сільській місцевості, Мулярчук Л. (2014)
Фроленко О. - Інституалізація механізму стратегічного маркетингового управління підприємством та його інформаційно-аналітичного забезпечення (2014)
Список авторів та вимоги (2014)
Андрусік К. Ю. - Фінансове забезпечення розвитку медичної сфери: проблеми та шляхи вирішення, Вахович І. М. (2014)
Бляхарчук М. О. - Облікова потітика в інфораційній системі підприємства (2014)
Вахович І. М. - Інвестиційні інструменти стимулювання розвитку депресивних регіонів, Ропотан І. В., Чапюк О. П. (2014)
Вахновська Н. А. - Склад податкової системи України в умовах інтеграційних процесів (2014)
Гаркуша С. А. - Уніфікація обліку до вимог підприємства в умовах автоматизації (2014)
Голячук Н. В. - Хмарні обчислення: завтрашній день бізнесу, Голячук С. Є., Рихлюк В. С. (2014)
Гончаренко Л. В. - Роль фінансової системи у забезпеченні сільськогосподарських підприємств (2014)
Дзямулич М. І. - Забезпечення ліквідності банків в кризових умовах, Чиж Н. М. (2014)
Дорош В. Ю. - Досвід США у вирівнюванні вертикальних фіскальних дисбалансів (2014)
Зеленко С. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи та послуги, Горбатюк О. О. (2014)
Іщук Л. І. - Інноваційний потенціал ВНЗ як важливий фактор розвитку економіки України, Іщук І. М. (2014)
Кондіус І. С. - Методика прогнозування рівня загальної ефективності банку (2014)
Корецька Н. І. - Порівняльна оцінка процесу концентрації ринку банківських послуг Російської Федерації, України, Республік Білорусь та Казахстан (2014)
Матвійчук Л. Ю. - Особливості використання фінансових ресурсів льонопереробних підприємств, Федорусь Ю. В., Федорусь Л. А. (2014)
Мельник К. П. - Економічна сутність оперативного контролю: концептуальний підхід (2014)
Мостовенко Н. А. - Функціональне призначення фінансової системи, Коробчук Т. І. (2014)
Нагірська К. Є. - Виправлення помилок у фінансовій звітності: проблеми нормативно-методичного забезпечення, Рибковська Л. О. (2014)
Ніколаєва А. М. - Забезпечення економічних інтересів учасників на ринку цінних паперів (2014)
Нужна О. А. - Новітні технології оцінки кредитоспроможності аграрних підприємств, Урбан О. А. (2014)
Печенко О. О. - Методичні засади оцінювання ефективності інвестиційної політики банку (2014)
Пиріг С. О. - Дослідження ринку електронної комерції в Україні (2014)
Писаренко Т. М. - Вплив стратегії розвитку підприємства на побудову управлінського обліку (2014)
Полінкевич О. М. - Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства, Коноваленко П. В. (2014)
Полінкевич О. М. - Вплив державного боргу на розвиток економіки України, Линь М. М. (2014)
Потьомкіна О. В. - Контролінг кредитної політики банку у забезпеченні його фінансової стабільності (2014)
Рак Н. Є. - Дослідження доцільності оптимізації обігу монет дрібних номіналів в Україні, Пасевич О. В. (2014)
Різник Н. С. - Стратегії протидії втечі капіталу з національної економіки (2014)
Романова О. В. - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат на навчання (2014)
Садовська І. Б. - Класифікація екологічних витрат для цілей управлінського обліку (2014)
Сидоренко Р. В. - Визначення сутності податку на додану вартість та перспективи його розвитку (2014)
Сторонянська І. З. - Концептуальні засади управління фінансами регіону (2014)
Талах Т. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства (2014)
Ткаченко Н. В. - Формування потужного клієнтського капіталу як результат стабільності договорів страхування життя (2014)
Ткачук І. М. - Страхування професійної відповідальності бухгалтера (2014)
Тлучкевич Н. В. - Економічний зміст соціальної відповідальності, Нечипорук В. В. (2014)
Торяник Ж. І. - Фінансовий омбудсмен як альтернативний спосіб позасудового врегулювання спорів: світовий досвід (2014)
Чепурда Л. М. - Фінансове забезпечення еколого-економічної безпеки використання природно-заповідних туристичних територій, Матвійчук Л. Ю. (2014)
Черевата Р. Ю. - Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств методом кореляційно-регресійного аналізу (2014)
Чудовець В. В. - Оцінка та облік інвестиційної нерухомості в Україні: проблеми практичної реалізації (2014)
Шульц С. Л. - Інвестиційні процеси в регіонах України: проблеми структурної асиметрії, Максимчук М. В. (2014)
Алишева Н. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємства, Швець Д.О., Швець М.О. (2014)
Андрющенко О. Б. - Напрями підвищення ефективності транспортної сфери в Україні (2014)
Банчук-Петросова Е. В. - Приоритетные направления военной кадровой политики в процессе реализации военной политики СССР (2014)
Бурих Ю. В. - Методичні підходи до визначення поняття "еколого-економічна система": літературний огляд, Марова С. Ф. (2014)
Ватковська М. Г. - Досвід Сінгапуру щодо впровадження електронного урядування у сфері освіти (2014)
Гречко О. С. - Соціальні групи: дефініція, взаємодія (2014)
Гречко Т. К. - Керівник проектів у галузі державного управління: професійний стандарт, Хаджирадєва С.К. (2014)
Ємельянова О. М. - Особливості розвитку регіонів України в період стагнації (2014)
Калініна Я. В. - Формування механізму активізації розвитку інноваційного потенціалу національної економіки (2014)
Карагодін О. В. - Підвищення ефективності державно-управлінської діяльності, за умови використання різноманітних форм комунікативного впливу (2014)
Кизима В. В. - Функціональна діяльність з надання адміністративних послуг в податкових органах України: нормативний аспект (2014)
Кірєєва О. Б. - Сутність поняття "соціальні ресурси" (2014)
Коваленко Т. Ю. - Інформаційне забезпечення надання соціальних послуг населенню в Україні (2014)
Козаченко Т. П. - Екологічна безпека як передумова сталого соціально-економічного розвитку України (2014)
Крушельницька Т. А. - Стратегічні підходи до реформування системи державного управління України в умовах економічної невизначеності (2014)
Лагно В. Т. - Розвиток міжрегіонального співробітництва України та країн ЄС (2014)
Лисенко В. В. - Роль територіальних громад в управлінні соціальною інфраструктурою в сільській місцевості (2014)
Михайленко О. В. - Цінність сім’ї в українському суспільстві як основний соціальний пріоритет держави (2014)
Найдюк С. В. - Щодо попередження та виявлення корупційних схем з використанням інформаційного митного контролю на основі сучасних інформаційних технологій (2014)
Пилипенко І. Л. - Міжнародний досвід управління місцевим самоврядуванням через самоорганізацію населення, Шишкіна Ю. С. (2014)
Пономаренко О. В. - Мультикультурний захист інтелектуальної власності в проектному аналізі (2014)
Савенко К. С. - Тенденції інноваційного розвитку України. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств (2014)
Сап'яна О. М. - Аналіз форми та змісту національних проектів України (2014)
Сенчук Ю. В. - Ефективне державне управління: державотворення та регіональна влада (2014)
Стародубцев С. Є. - Інноваційний регіональний розвиток: сучасні теорії (2014)
Хаджирадєва С. К. - Сучасні підходи до навчання управлінців публічної сфери, Ніколаєв В. О. (2014)
Бабанін В. Є. - Модернізація управління муніціпальною школою на засадах неперервності (2014)
Бодряга В. В. - Інформаційне забезпечення управліняя освітою в місцевому самоврядуванні (2014)
Бурховецька Г. В. - Децентралізація управління шкільною освітою (2014)
Бурцева Л. В. - Проектно-орієнтоване управління підвищенням кваліфікації педпрацівників в місцевому самоврядуванні (2014)
Бєлая М. А. - Управління формуванням єдиного інформаційно-освітнього середовища місцевого навчального закладу (2014)
Гамаюнов В. Г. - Управління освітніми закладами та процесами у сучасному місцевому самоврядуванні і/або освітній менеджмент (2014)
Глива Р. М. - Інклюзивне навчання як фактор демократичного перетворення муніціпальної освіти (2014)
Денисенко Т. В. - Акмеологічний вектор управлінської діяльності в муніціпальної освіті (2014)
Клещукова І. Є. - Шляхи реалізації проекту "Управління розвитком навчального закладу" (2014)
Лобурець А. В. - Ринкова трансформація освітньої діяльності в районі міста (2014)
Персток Т. М. - Дистанційна освіта: модернізація шкільної освіти органами місцевого самоврядування, Метеджи О. Ж. (2014)
Распорська Л. О. - Модернізація управління освітою у районі міста (2014)
Cавченко В. Л. - Формування компетентності зі стратегічного та проектного менеджменту у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Статуєва С. С. - Управління муніціпальним навчальним закладом в умовах профільної освіти (2014)
Харченко Є. О. - Нова етика управлінської діяльності менеджера освіти (2014)
Хомутова Т. А. - Адаптивне управління у розвитку державно-громадського управління муніціпальними навчальними закладами (2014)
Чертакова І. А. - Реалізація районной програми "Обдаровані діти" освітнім закладом (2014)
Теремко В. І. - Українська книга: випробування часом і політикою (2014)
Андрійчук М. Т. - Вітчизняні мас-медіа та формування національної пам'яті українського народу (2014)
Близнюк А. С. - Сучасне книговидання Житомирщини: стан, проблеми, перспективи (2014)
Бондар Ю. В. - Книга: комунікаційний вимір (2014)
Клічак В. Й. - Типологічна характеристика літератури видавничого центру "Просвіта" першого десятиліття ХХ ст. (2014)
Огар Е. І. - Читання в структурі сучасних культурних практик (за матеріалами всеукраїнського соціологічного опитування) (2014)
Пономаренко Л. Г. - Перемоги та поразки української дитячої книги як комунікаційного продукту, Бессараб А. О. (2014)
Серажим К. С. - Культура читання в Україні (2014)
Тишкевич К. І. - Бібліотека для юнацтва - видавець. Видавнича діяльність бібліотек для юнацтва як відображення бібліотечної практики (2014)
Шевченко Т. М. - Особливості просування корпоративного видання (2014)
Шпак В. І. - Видавнича сфера України: чинники становлення (2014)
Копецька О. Ю. - Артбук як різновид нішевих видань (2014)
Хмельовська О. Ю. - Особливості підготовки до Декади Української літератури і мистецтва в Москві 1960 р. (2014)
Водолазька С. А. - Технологічні інновації як мотиватор радикальних змін у видавничій галузі (2014)
Женченко М. І. - Організаційні моделі редакцій ЗМІ в умовах мультиплатформного медіавиробництва (2014)
Левчук О. М. - Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації (2014)
Остроух В. І. - Специфіка роботи редактора під час створення навчальних електронних картографічних посібників (2014)
Руденко І. С. - Цифрові картографічні продукти в сучасному інформаційному медіасередовищі, Кічкірук І. П., Прокопьєва В. О. (2014)
Буяло А. П. - Буктрейлер як засіб просування видавничої продукції (2014)
Владімірська Р. Л. - Цільова аудиторія електронних видань: закордонний досвід (2014)
Кузьмук І. В. - Самвидав як перспективний напрям для традиційного книговидання (2014)
Безверха Т. М. - Проблеми художньо-технічного редагування під час створення книжкових видань у регіональних видавничо-поліграфічних підприємствах України (2014)
Вернигора Н. М. - До проблеми дискурсу текстів для дитячого сприйняття (2014)
Гриднєва Л. М. - Логічні помилки в дипломних роботах редакторів (2014)
Давидова Л. В. - Робота редактора та коректора регіональних видавництв і редакцій ЗМІ у сучасних умовах (2014)
Кремпова Л. О. - Вплив міждисциплінарних зв'язків на теорію та практику редагування лінгвістичних словників (2014)
Миколаєнко Н. М. - Компетентнісні профілі майбутнього редактора (2014)
Партико З. В. - Галузеві норми редагування поетичних творів, Бевзюк С. В. (2014)
Полковенко Т. В. - Фактична основа та стилістичні особливості наукових і науково-популярних текстів: практика редагування (2014)
Gladyshevskii R. - Editorial, Miliyanchuk K. (2010)
Dremlyuzhenko S.G. - Investigation of CdSb surfaces after different processing methods (2010)
Sosovska S. M. - The quasi-ternary CdSe–Ga2Se3–Bi2Se3 system, Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2010)
Abrishamkar M. - Synthesis of borosilicate MFI type zeolite using different aging techniques, Azizi S. N., Kazemian H. (2010)
Marushko L. P. - The reciprocal system CuGaS2+CuInSe2CuGaSe2+CuInS2, Romanyuk Y. E., Piskach L. V., Parasyuk O. V., Olekseyuk I. D., Volkov S. V., Pekhnyo V. I. (2010)
Krachan T. - Phase equilibria and crystal structure of the ternary compounds of the La–Ag–Ga system in the region up to 50.0 at.% of La, Stelmakhovych B. (2010)
Фреїк Д. - Кристалохімічні моделі точкових дефектів у сполуках системи Pb–Cr–Te, Туровська Л., Межиловська Л., Бойчук В. (2010)
Pukas S. - New compounds RNiAl3 (R = Gd, Tb, Dy), Matselko O., Gladyshevskii R. (2010)
Савчук А. - Електрохімічна поведінка іридію та рутенію в низькотемпературних розплавлених електролітах, Туманова Н., Малишев В. (2010)
Typilo I. - Refinement of the crystal structure of potassium octacyanomolybdate(IV) dihydrate, Sereda O., Stoeckli-Evans H., Gladyshevskii R., Semenyshyn D. (2010)
Kozak R. - Quaternary phases with Fe2P-type structure in R-Ag-Al-Ge systems (R = Pr, Sm), Zaharko O., Cervellino A., Akselrud L., Gladyshevskii R. (2010)
Максименко С. Д. - Генетико-моделюючий метод дослідження особистості (2014)
Бабаян Ю. О. - Особливості психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах, Грішман Л. О. (2014)
Бабаян Ю. О. - Структура рефлексивної компетентності викладача вищої школи, Нор К. Ф. (2014)
Бондар К. В. - Аналіз філософсько-психологічних підходів до визначення поняття "тілесності" (2014)
Бригадир М. Б. - Психологічне проектування при формуванні психологічної готовності студентів до професійної діяльності (2014)
Ващенко І. В. - Соціально-психологічна діяльність з підлітками "групи ризику", Кондрацька Л. В. (2014)
Гончарова Л. А. - Дослідження психологічних чинників творчої активності людей похилого віку (2014)
Дроботун О. С. - Емоційно-ціннісне ставлення підлітків до особистісного здоров’я (2014)
Євдокимова Н. О. - Тенденції формування суб’єктності майбутніх правників у вищому навчальному закладі (2014)
Євдокимова Н. О. - Моделювання розвитку професійно важливих якостей майбутнього психолога у сфері тренінгових технологій, Партенадзе О. В., Біда А. М. (2014)
Задіранова Г. В. - Теоретико-методологічні підстави концепції формування антиципації професійного майбутнього педагога (2014)
Зливков В. Л. - Термінологічні аспекти використання поняття "автентичність" у сучасній психологічній науці (2014)
Кашекова О. П. - Вплив вікових особливостей на формування мотивації успіху молоді (2014)
Корнюх А. О. - Порівняння домінуючих установок жінок-українок, що перебувають у міжнаціональному та мононаціональному шлюбах (2014)
Кочкурова О. В. - Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога (2014)
Кулікова А. О. - Гендерні особливості трансформації "Я" – образу у структурі "Я – концепції" (2014)
Кучманич І. М. - Взаємозв’язок зрілості особистості з усвідомленістю факту батьківства, Сіра К. Ю. (2014)
Лановенко І. І. - Соціально-психологічні підґрунтя проектування юридичної освіти у сучасних умовах реформування вищої школи (2014)
Литвиненко І. С. - Особливості сучасної професійної підготовки психологічних кадрів до роботи у закладах освіти (2014)
Лукомська С. О. - Поняття "ідентичність" й "автентичність" у сучасній зарубіжній психології (2014)
Льовочкіна А. М. - Моделювання розвитку екологічної культури студентської молоді (2014)
Максименко К. С. - Особистісно зорієнтована психотерапія Санкт-Петербузької (Ленінградської) психотерапевтичної школи (рос.) (2014)
Манілов І. Ф. - Словесне психотерапевтичне навіювання: можливості вдосконалення (рос.) (2014)
Матвієнко О. В. - Самовизначення молоді у виборі пріоритетів життєвого шляху (рос.) (2014)
Михальченко H. В. - Патріотична рефлексія як новоутворення молодшого шкільного віку (2014)
Мороз Р. А. - Емпіричне дослідження формування "образу Я" у дітей старшого дошкільного віку (2014)
Мул С. А. - Формування психологічної готовності офіцерів до прикордонної діяльності (2014)
Невідома Я. Г. - Особливості впливу культури на економічну поведінку людей (2014)
Онуфрієва Л. А. - Теоретичний аналіз проблеми становлення самосвідомості майбутніх спеціалістів соціономічних професій (рос.) (2014)
Партенадзе О. В. - Тренінгова технологія у діяльності психологічної служби вищого навчального закладу (рос.) (2014)
Руда Н. Л. - Інтерес до політики у молоді з потенціалом політичного лідерства (2014)
Сафін О. Д. - Тeoрeтичні пiдxoди дo прoблeми взаємин тa ocoбливocтeй взaємoдiї людини i прирoди, Кузьменко Ю. В. (2014)
Сивогракова З. А. - Аналіз методологічних підходів щодо психолого-педагогічного сприяння розвитку компетентності майбутнього фахівця (2014)
Соловйов О. М. - Гендерні особливості уявлень про самоактуалізацію особистості (2014)
Терещенко А. М. - Оптимізм, песимізм і здоров’я особистості (2014)
Турбан В. В. - Філософія життя й екзистенціалізм (2014)
Хміляр О. Ф. - Психологічна структура кодування, передачі і декодування повідомлень у системі "людина-людина" (2014)
Хомуленко Б. В. - Характеристика рольових профілів особистості психолога (2014)
Худякова В. І. - Механізми соціальної перцепції у професійній інтеракції керівників закладів освіти (2014)
Царькова О. В. - Почуття провини як глибинний психологічний компонент у батьків дітей з психофізіологічними вадами (2014)
Чугуєва І. Є. - Психологічні особливості професійної діяльності фахівців атомної енергетики (2014)
Швалб Ю. М. - Логіко-психологічний аналіз розвитку категорії діяльності (рос.) (2014)
Шевченко В. В. - Синдром емоційного вигоряння працівників освіти, Моспаненко І. П. (2014)
Шевченко К. О. - Педагогічна фасилітація у контексті професійної компетентності вчителя (2014)
Шевчук О. С. - Соціальна відповідальність як складова професійної підготовки майбутнього психолога, Шевчук С. П. (2014)
Шилова Н. І. - Формування спрямованості особистості до поставлених цілей (на матеріалі туристичної діяльності) (2014)
Яланська С. П. - Випереджальний розвиток навчально-пізнавальних інтересів учнів як вирішальна умова успішного навчання, Лутфуллін В. С. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Contributors (2014)
Вакуленко М. О. - 100-річний ювілей (1999)
Грицик М. С. - Від багатонасінних сортів-популяцій до однонасінних гібридів на стерильній основі (1999)
Перетятько В. Г. - Видатний селекціонер (1999)
Андреєва Л. С. - Селекція тераплоїдних форм, Грицик M. С. (1999)
Перетятько B. Г. - Життя, віддане науці (1999)
Гізбуллін Н. Г. - Розвиток досліджень з насінництва цукрових буряків на Верхняцькій дослідно-селекційній станції, Кириченко І. Г., Тарасюк В. К. (1999)
Ільєвич C. В. - Видатний вчений і організатор сортоводно-насінницької справи (1999)
Волошин B. М. - Селекція озимого жита (1999)
Бердичевська Г. О. - Результати і перспективи селекції вівса (1999)
Бердичевська Г. О. - Ім'я, варте пошани, Довгун О. І. (1999)
Лисенко Л. В. - Насінництво зернових культур (1999)
Мартинович M. М. - Сортова агротехніка цукрових буряків, Радзивіл В. X., Васильченко М. А. (1999)
Костенко C. С. - Продуктивність сівозмін залежно від чергування культур і внесення добрив (1999)
Вакуленко М. О. - Вирощування цукрових буряків по спрощеній технології, Мартинович M. М., Радзивіл В. X., Коротич П. П. (1999)
Шкаредний І. С. - Енергетична ефективність сівозмін (1999)
Колібабчук Т. В. - Продуктивність цукрових буряків і вміст рухомих сполук фосфору в чорноземі опідзоленому в центральній частині Лісостепу України залежно від внесення добрив (1999)
Мартинович М. М. - Вплив 50-річного систематичного застосування органічних та мінеральних добрив у зерно-буряковій сівозміні на винесення поживних речовин сільськогосподарськими культурами, Мартинович Л. І. (1999)
Колібабчук Т. В. - Вплив хлормістких калійних добрив на процеси перетворення азоту добрив у грунті і їх дія на продуктивність цукрових буряків, Myсіч В. I., Радзивіл В. X., Козленко І. А. (1999)
Мартинович М. М. - Вирощування цукрових буряків розсадним способом, Радзивіл В. X., Вакуленко П. І., Вакуленко М. О., Коротич П. П., Cayx С. Б. (1999)
Коротич П. П. - Розвиток наукових досліджень з захисту рослин, Жук М. П., Митник 0. І. (1999)
Вакуленко М. О. - Хвороби цукрових буряків та заходи, що обмежують їх розвиток, Шендрик Р. Я., Коротич П. П. (1999)
Коротич П. П. - Розробка заходів боротьби із буряковою крихіткою (1999)
Шендрик Р. Я. - Вплив обробки насіння на розвиток хвороб коре-невої системи цукрових буряків, Коротич П. П., Прокопчук В. Б. (1999)
Реферати (1999)
Роїк М. В. - Взаємозв'язок між стійкістю до ризоманії та іншими хворобами цукрових буряків, Манько О. А. (2000)
Адаменко Д. М. - Характеристика і методи створення багатонасінних запилювачів на Верхняцькій дослідно-селекційній станції (2000)
Дубчак О. В. - Передумова переходу в селекції цукрових буряків на лінійну основу (2000)
Корнєєва М. О. - Генні взаємодії та їх вплив на гетерозис у цукрових буряків, Власюк І. В., Ермантраут Е. Р. (2000)
Видрик В. Н. Beta cicla var. Purpurescens - як донор цінних ознак та чіткий маркер у селекційних програмах - (2000)
Костенко О. І. - Оцінка гібридів на стійкість до гнилизни коренеплодів (2000)
Нурмухаммедов А. К. - Удосконалення методів оцінки стійкості селекційних матеріалів цукрових буряків до хвороб коренеплодів (2000)
Сливченко О. А. - Продуктивність генетично модифікованих фосфінотрицин-толерантних цукрових буряків (2000)
Рибак Д. А. - Життєздатність насіння однонасінних кормових буряків та шляхи її селекційного покращання, Мірошниченко В. О., Монке Г. Ю., Крамар О. О. (2000)
Коваль Т. М. - Селекційна оцінка зразків озимої м'якої пшениці на покращання технологічних якостей зерна при віддаленій гібридизації, Моцний І. І. (2000)
Єгорова Т. В. - Фенотипічні кореляції вівса (2000)
Овсяннікова Н. С. - Використання мексиканських популяцій у селекції самозапилених ліній кукурудзи, Гур'єва І. А. (2000)
Тараненко Л. К. - Рівень кросбридингу самосумісних ліній гречки, Яцишен О. Л., Смолка О. О. (2000)
Кузь В. В. - Оцінка ефективності схрещування гороху (2000)
Савіна О. І. - Стратегія розробки підходів у селекції тютюну сортотипу Соболчський, Чопик В. К. (2000)
Кляченко О. Л. - Фізіолого-біохімічні ознаки в селекції цукрових буряків (2000)
Йозефова Л. - Вміст хлорофілу в листках цукрових буряків, Пулкрабек Й., Фамєра O., Шроллер Й., Штепанек П. (2000)
Манько О. А. - Вплив нафтилоцтової кислоти (нок) на коренеутворення у рослин цукрових буряків у культурі in vitro, Небиков М. В. (2000)
Бевз M. M. - Різноякісність насіння цукрових буряків і її значення (2000)
Єщенко О. В. - Засміченість насінників при комплексному застосуванні ґрунтового і посходових гербіцидів (2000)
Марченко С. І. - Вплив величини оболонки на посівні якості дражованого насіння цукрових буряків, Доронін В. А. (2000)
Сологуб Ю. М. - Вплив метеофакторів на якість і вихід маточних коренеплодів цукрових буряків (2000)
Тарабрін О. Є. - Сумісна сівба при безвисадковому способі вирощування насіння цукрових буряків (2000)
Юхновський О. І. - Прийоми формування високопродуктивних насінників цукрових буряків (2000)
Файдюк В. В. - Ефективність різних моделей технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків (2000)
Курило В. Л. - Період дозрівання насіння цукрових буряків і сила зв'язку його із стеблами (2000)
Саблук В. Т. - Ефективність фунгіцидів проти коренеїду, Кісліцина Н. В. (2000)
Грищенко О. М. - Вплив захисних композицій для обробки насіння цукрових буряків на мікробний ценоз і токсичність грунту (2000)
Калатур К. А. - Розвиток коренеїду у зв'язку з ураженням проростків цукрових буряків буряковою нематодою Heterodera schachtii Schmidt та пошкодженням буряковою крихіткою Atomaria linearis Steph (2000)
Лісовий М. П. - Динаміка розвитку септоріозу озимої пшениці та добір стійких ліній, Суська В. Я., Кириленко В. В. (2000)
Лінчевський А. А. - Стійкість ячменю до збудника борошнистої роси у зв'язку із завданнями селекції, Дубініна Л. О., Гаврилюк Т. К. (2000)
Федоренко В. П. - Динаміка чисельності шкідливих сисних комах та ентомофагів, Саблук С. В. (2000)
Каражбей Г. М. - Біоекологія чорного бурякового довгоносика в умовах Степу України, Пісня І. В. (2000)
Полішвайко М. Ю. - Сезонна динаміка чисельності бурякових блішок в умовах Центрального Лісостепу України, Федоренко В. П. (2000)
Макух Я. П. - Бур'яни у зерно-бурякових сівозмінах Лісостепу, Землін М. І., Марушак О. В. (2000)
Матковська Ж. Л. - Мінімалізація обробітку грунту, Горобець Н. А. (2000)
Вербицький В. В. - Який спосіб ефективніший (2000)
Кравець І. С. - Винос азоту культурами польової сівозміни залежно від рівня застосування добрив, Господаренко Г. М. (2000)
Прокопчук І. В. - Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на кислотність чорнозему опідзоленого, Господаренко Г. М. (2000)
Колібабчук Т. В. - Особливості впливу типу сівозміни та різних доз мінеральних добрив на продуктивність цукрових буряків (2000)
Зиков П. Ю. - Дослідження роботи садильних апаратів, Ганженко О. М., Саганов М. І. (2000)
Гументнк М. Я. - Агрофізичні властивості цикорію коренеплідного як основа для обгрунтування технологічних процесів механізації його виробництва і параметрів робочих органів для їх здійснення (2000)
Ганженко О. М. - Дослідження способів підготовки грунту перед садінням маточних коренеплодів, Зиков П. Ю. (2000)
Бондар B. C. - Вплив селекції та насінництва цукрових буряків на функціонування бурякоцукрового підкомплексу України, Задворний А. С. (2000)
Фурса А. В. - Методика визначення витрат на виробництво цукрових буряків (2000)
Кісіль А. О. - Шляхи ефективного розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні (2000)
Печенюк А. В. - Проблеми ринкових перетворень у бурякоцукровому підкомплексі АПК України (2000)
Gladyshevskii R. - Editorial (2010)
Giannini E. - Crystal chemistry, superconductivity and magnetism in iron chalcogenides, Viennois R., Černý R., Hanfland M. (2010)
Bardyn O. - Magnetic properties of Tm2Fe17-xSix alloys, Belan B., Gladyshevskii R., Pietraszko A., Suski W., Wochowski K., Gorzelniak R., Gilewski A., Mydlarz T. (2010)
Zinchenko V. F. - Influence of Ln2S3 (Ln – Gd, Dy) dopant on the crystal structure and optical properties of zinc sulfide, Chivireva N. O., Kocherba G. I., Markiv V. Ya., Belyavina N. M. (2010)
Kuzhel B. - Contribution of unstable valence states of europium to the electronic transport properties of EuPd2-xSi2+x, Belan B., Kuzhel V., Stets’ I., Serkiz R. (2010)
Belous A. G. - Synthesis, structure and properties of lithium-ion conducting lanthanum niobates with defect perovskite structure, Gavrilenko O. N., Kobilyanskaya S. D., V’yunov O. I., Trachevskii V. V., Bohnke O. (2010)
Mel’nikova T. I. - Structure and morphology peculiarities of Bi24(Si,M)2O40 (M = Mn, V) with sillenite structure, Kuz’micheva G. M., Rybakov V. B., Bolotina N. B., Cousson A., Dubovsky A. B. (2010)
Murashova E. V. - Intermetallics La11Ru2Al6 and Ce11Ru2Al6 with a new structure type, Tursina A. I., Kurenbaeva Zh. M., Noël H., Seropegin Y. D. (2010)
Sidey V. I. - X-ray Rietveld structure refinement and bond-valence analysis of Cs2TeI6, Zubaka O. V., Stercho I. P., Peresh E. Yu. (2010)
Szajek A. - Electronic and magnetic properties of U-(Mo, W, V)-(Si, Ge) compounds crystallizing with U2Mo3Si4-type structure (2010)
V’yunov O. I. - PTCR effect of solid solutions based on the (1-x)BaTiO3–xNa0.5Bi0.5TiO3 system, Plutenko T. O., Belous A. G., Bilous’ko A. V. (2010)
Jemmali M. - Crystal structures and magnetic properties of the RFe1-xGe2 (R = Gd, Er) compounds, Walha S., Noël H., Ben Hassen R. (2010)
Dreval’ L. A. - Thermodynamic assessment of the Cu–Fe–Cr phase diagram, Turchanin M. A., Abdulov A. R., Bondar A. A. (2010)
Harbachova A. N. - Surface microstructure and optical properties of PbTe films on semiconductor and dielectric substrates, Malashkevich G. E., Freik D. M., Nykyruy R. I., Shevchenko G. P. (2010)
Tursina A. - Synthesis, crystal structure and magnetic properties of the new ternary indide SmPd2In4, Nesterenko S., Seropegin Y., Noël H., Kaczorowski D. (2010)
Kazakov S. M. - A-site substitution in Fe1.1Te: synthesis, structure and properties, Belikov V. V., Sadakov A. V., Omelyanovskii O. E. (2010)
Moroz M. V. - Phase relations along the Ag8GeS6–, Demchenko P. Yu., Akselrud L. G., Mykolaychuk O. G., Gladyshevskii R. E. (2010)
Riabov A. B. - "Post-hydrogenation” structural transformations from KHg2- to Fe2P-type in R(Cu,Ni)2 hydrides (R = Ce, Pr, Nd), Denys R. V., Černý R., Zavaliy I. Yu. (2010)
Oshchapovsky I. - Tb13ZnSn13: A novel intergrowth structure type, Pavlyuk V., Fässler T. F., HLUKHYY V. (2010)
Myakush O. - Preparation and crystal structure of new perovskite-type cobaltites R1-xR'xCoO3, Berezovets V., Senyshyn A., Vasylechko L. (2010)
Volkov S. V. - Synthesis and crystal structure of Os4S11SeCl8, Gladyshevskii R. E., Demchenko P. Yu., Yanko O. G., Akselrud L. G., Kharkova L. B., Fokina Z. A. (2010)
Martyushev N. - Parameters of the dendritic structure of copper alloys (2010)
Slyvka Yu. - Copper(I) complexes with 5-(allylthio)-1H-tetrazoles: synthesis and crystal structure of, Pokhodylo N., Savka R., Mazej Z., Goreshnik E., Mys’kiv M. (2010)
Mika T. - Phase equlibria in the, Kotur B. (2010)
Demchyna M. - Crystal structure of DyAg~3In3, Belan B., Manyako M., Akselrud L., Cervellino A., Hlukhyy V., Kalychak Ya. (2010)
Author index. Volume 3 (2010) (2010)
Гордевський В. Д. - Взаємодія смерчових течій у випадку моделі шорсткуватих куль, Гукалов О. О. (2013)
Гладіліна Р. І. - О модификации теорем прямого метода для импульсных систем (2013)
Душкин В. Д. - Квадратурные формулы для вычисления интегралов от кусочно-непрерывных функций (2013)
Чуйко С. М. - Про регуляризацію періодичної крайової задачі за допомогою імпульсного впливу, Чуйко О. В., Білущенко А. В. (2013)
Гришин А. Ф. - Коеффициенты Фурьє борелевских мер на окружности, Поединцева И. В. (2013)
Скорик В. А. - Построение множества программных управлений, решающих задачу управляемости для некоторого класса линейных неавтономных неоднородных систем (2013)
Voloshinovskii A. - Editorial (2011)
Galiy P. V. - Scanning tunneling spectroscopy of In4Se3 layered semiconductor crystals, Nenchuk T. M., Dveriy O. R., Ciszewski A., Mazur P., Zuber S., Buzhuk Ya. M. (2011)
Tomaszewska A. - Influence of a high electric field on the interaction of hydrogen with small palladium clusters: DFT studies, Stępień Z., Białek B. (2011)
Filipecki J. - Positron annihilation study of the free volume changes in bifocal contact lenses, Korzekwa P., Filipecka K., Hyla M., Korzekwa D., Golis E., Korzekwa W. (2011)
Golis E. - Investigation of the structure of gallium oxide glasses by means of positron lifetime measurements, Filipecki J., Reben M., Wasylak J. (2011)
Górecki C. - The kinetics of phase transitions in bismuth-modified selenide glasses AsxSe100-x-yBiy as studied by differential thermal analysis and exoelectron emission, Górecki T. (2011)
Kachan S. I. - Various configurations of F-H pairs in CaF2 crystals, Obukhova E. E., Stepanov S. A., Chinkov E. P., Shtan’ko V. F. (2011)
Kania S. - Activation of thin layers of two aromatic hydrocarbons, Kuliński J. (2011)
Śliwińska-Wyrzychowska A. - The effect of heavy metal pollution and presence of Lycopodium annotinum on soil enzyme activity, Nadgórska-Socha A. (2011)
Stadnyk V. - Birefringence of mechanically clamped TGS crystals with L valine admixture, Romanyuk M., Kiryk Yu., Brezvin R. (2011)
Szczęśniak R. - Superconductivity in the presence of a pseudogap induced by local charge density waves, Szczęśniak D. (2011)
Tovstyuk C. - Thermodynamic functions of an electron gas in strongly anisotropic crystals for different models of electron spectrum (2011)
Galiy P. V. - Anisotropy of the electron spectra of the cleavage surface (100) of layered In4Se3 crystals, Nenchuk T. M., Dveriy O. R., Losovyj Ya. B. (2011)
Shevchuk V. N. - Nano- and micro-size V2O5 structures, Usatenko Yu. N., Demchenko P. Yu., Antonyak O. T., Serkiz R. Ya. (2011)
Shevchuk V.N. - Influence of thermal prehistory on the electrical properties of tungstate crystals, Kayun I.V. (2011)
Kostyk L. - Preparation and luminescence properties of Gd3Ga5O12 nanocrystalline garnet, Luchechko A., Varvarenko S., Pavlyk B., Tsvetkova O. (2011)
Kostrzewa M. - Investigation of foamed polystyrene by positron annihilation lifetime spectroscopy, Ingram A., Wacke S. (2011)
Mudry S. I. - Structural changes and mechanical properties of amorphous metallic ribbons Fe–(Ni, Co, Mn)–Mo–Si–B irradiated by powerful nanosecond laser pulses, Nykyruy Yu. S. (2011)
Romaka L. - New binary compounds in the Lu–Ni system, Romaka V., Stadnyk Yu. (2011)
Kozma A. A. - Phase relations in the Tl2SnSe3–Tl4SnSe4–TlBiSe2 quasiternary system, Barchiy I. E., Peresh E. Yu. (2011)
Mabrouk E. M. - Inhibition of aluminum corrosion in acid solution by mono- and bis-azo naphthylamine dyes. Part 1, Shokry H., Abu Al-Naja K. M. (2011)
Koterlyn M. - Collapse of the f-band in CeNi with intermediate valence of Ce, Morokhivskii B., Yasnitskii R. (2011)
Pustovoychenko M. - Synthesis and crystal structure of LaNi5In and Sm2Ni2-xIn (x = 0.20), Pavlyuk V., Kalychak Ya. (2011)
Mykhalichko O. - Structure peculiarities of the new ternary gallide Tm14Cu46Ga5, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2011)
Monastyrsky G. - Structure and composition of titanium spark erosion powder obtained in liquid nitrogen, Ochin P., Wang G. Y., Kolomytsev V., Koval Yu., Tinkov V., Shcherba A., Zaharchenko S. (2011)
Vallinath G. V. S. - Sensitive derivative spectrophotometric determination of gold(III) using 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde isonicotinoyl hydrazone (DMHBIH) in presence of micellar medium, Chandrasekhar K. B., Devanna N. (2011)
Myakush O. - Influence of doping elements (Cu and Fe) on the crystal structure and electrical resistivity of YNi3 and Y0.95Ni2, Babizhetskyy V., Myronenko P., Michor H., Bauer E., Kotur B. (2011)
Фреїк Д. - Точкові дефекти і зарядовий стан домішок у легованих рідкісноземельними металами кристалах плюмбум телуриду PbTe:Ln, Туровська Л., Бойчук В. (2011)
Voznyak I. - Hf3Ga1.97(2)Sn1.03(2), a ternary derivative of the ThIn type, Tokaychuk Ya., Hlukhyy V., Fässler T.F., Gladyshevskii R. (2011)
Барсук С. Л. - Принципи, підходи та прийоми навчання діалогічного мовлення студентів технічних спеціальностей (2014)
Бондаренко В. В. - Критерії професійної придатності викладача мови навчання для іноземних студентів, Бондаренко Л. Н. (2014)
Volkova A. G. - Foreign students’ communication competence development in the framework of intercultural communication (2014)
Daver M. V. - Strategic dimensions of russian language listening training in the chinese audience (2014)
Иванова Т. А. - Некоторые аспекты сопоставительного анализа простого предложения в русском и туркменском языках, Винниченко С. Д., Акмирадова С. (2014)
Котова А. В. - Прищеплення навичок науково-дослідної роботи студентам немовних факультетів на заняттях з англійської мови, Савченко Н. М. (2014)
Пономарьова О. І. - Використання інформаційних технологій у навчанні іноземної мови професійного спрямування, Ковальова А. В. (2014)
Тростинська О. М. - Проблеми підготовки майбутніх викладачів української мови як іноземної, Кожушко І. А. (2014)
Ушакова Н. І. - Когнітивні основи формування комунікативної компетентності іноземних студентів у підручнику з мови навчання (2014)
Чень Чунься - О теоретических основах методики формирования лингвокультурной компетентности китайских студентов-филологов (2014)
Чеп’якова І. Ю. - Методика організації контролю якості засвоєння похідних дієслів давньогрецької мови (2014)
Шалаєва В. С. - Про сучасний стан вивчення аксіологічного компоненту мовної компетенції іноземних студентів (2014)
Шовкова Т. А. - Навчання перекладу граматичних засобів вираження суб’єктивної модальності у німецькій мові (2014)
Shcherbina V. V. - Role-playing exercises as a method of teaching communicative skills (2014)
Від редакційної колегії (2011)
Кравченко Л. - Соціально зорієнтований маркетинг як чинник культурологічної переорієнтації національної системи освіти (2011)
Кушніренко О. - Методичні аспекти включення безрезервних технік розпису тканин до уроків образотворчого мистецтва (2011)
Лисенко Ю. - Роль музичного виховання в культурному розвитку молоді (2011)
Стиркіна Ю. - Збагачення змістового компоненту навчання іноземної мови автентичними (літературними та фольклорними) матеріалами (2011)
Євланова О. - Роль закладів соціальної реабілітації у вихованні підлітків із делінкветною поведінкою (2011)
Іщенко В. - Особистісно орієнтовані педагогічні технології у сучасному освітньому процесі (2011)
Вашак О. - Реалізація принципу природовідповідності в екологічному вихованні дошкільників (2011)
Бурсова С. - Адаптація дитини до умов дошкільного навчального закладу як психолого-педагогічна проблема (2011)
Хомич Л. - Використання досвіду Макаренка А. у проектуванні напрямів організації куратором виховного впливу на студентську молодь (2011)
Федій О. - Естетотерапія у парадигмальному просторі базових освітніх моделей (2011)
Карапузова Н. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до творчого використання ергономічних знань, Зімниця Є. (2011)
Хоменко П. - Міжпредметні зв’язки дисциплін медико-біологічного циклу в системі професійної підготовки фахівців фізичної культури (2011)
Свєртнєв О. - Експериментальне впровадження моделі професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в знз (2011)
Яковлев В. - Досвід підготовки вчителя музики у зарубіжній професійній педагогічній освіті (2011)
Карапузова І. - Функції викладача в умовах педагогічної підтримки студентів (2011)
Бичкова Л. - Дефініції феномена колористичної культури (2011)
Литовченко Л. - Специфіка ораторської майстерності в соціально-педагогічній роботі (2011)
Друганова О. - Типологізація вітчизняних приватних шкіл відповідно до особистості і професійних здібностей їх власника (кінець XVIII – початок XX ст. ) (2011)
Шпак В. - Реалізація ідей трудового виховання в діяльності сільсько-господарських шкіл-інтернатів україни (40-80-ті роки хх ст. ) (2011)
Гнізділова О. - Наукова школа академіка Прокопенка І. Ф. як форма активізації інноваційної діяльності науково-педагогічних кадрів (2011)
Семеновська Л. - Реалізація ідеї політехнізму засобом організації продуктивної праці учнів (друга половина XX століття) (2011)
Ільченко О. - Ґенеза понять "благодійність" та "благодійна діяльність",їх співвідношення, взаємозв’язок і взаємозумовленість (2011)
Фабро І. - Ідеї реабілітаційної педагогіки у спадщині Сухомлинського В. О. (2011)
Фазан В. - Вивчення педагогіки у вищих навчальних духовних закладах України (поч. XIX – 20-ті роки XX ст. ) (2011)
Клевака Л. - Діяльність жіночих церковнопарафіяльних шкіл та єпархіальних жіночих училищ Полтавської губернії (друга половина XIX –початок XX ст. ) (2011)
Наші автори (2011)
Руденко С. Б. - Про поняття "пам’яткознавство" та "пам’яткознавчі дисципліни" (2014)
Гнера В. А. - Аналіз використання дистанційно пілотованих літаючих апаратів у археологічних дослідженнях (2014)
Звіряка А. І. - До питання виявлення, дослідження, збереження та використання ландшафтних об’єктів культурної спадщини (2014)
Кушлик О. М. - Художні ансамблі Стамбульського і Бахчисарайського палаців: досвід порівняльного аналізу (2014)
Бондар О. М. - "Солдатська слобода" в Чернігові: втрачена пам’ятка містобудування ХVIІ–XVIIІ ст. (2014)
Ванжула О. М. - Ремонтні роботи 1818–1820 років у чернігівському Спасо-Преображенському соборі за проектом губернського архітектора Антона Карташевського (2014)
Абрамова І. В. - "Загородные дома" київських митрополитів у 1786 – середині XIX ст., Нетудихаткін І. А. (2014)
Рудика Н. М. - Металошукачі та археологія (2014)
Охріменко Г. В. - Межановицька культура на Західній Волині, Скляренко Н. В. (2014)
Качало С. І. - Прикордонна роль давньоруських пам’яток в басейні Сіверського Дінця (2014)
Осадчий О. Є. - Городища округи Путивля першої половини XVII ст. (2014)
Ивакина Л. Г. - Исследования и консервация древней кладки Золотых ворот в Киеве (1945–2011 гг.), Ластовская О. Л. (2014)
Кожушко Б. М. - Музейна справа в Україні: стан і перспективи, Титова О. М. (2014)
Куценко С. Ю. - Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України (2014)
Принь М. О. - До історії музейної справи в Сталінській окрузі в 1920-х – на початку 1930-х років (2014)
Марченко І. Я. - Вивчення впливу освітлення на художні експонати в музеях у 40–70-х роках ХХ ст. (до історії питання) (2014)
Якубець А. І. - Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури як об’єкт радянської сатири: на основі публікацій журналу "Перець" (1956–1985 роки) (2014)
Костенко А. В. - Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею як відкрите фондосховище (2014)
Палієнко С. В. - І. Г. Шовкопляс і конкретно-історичний підхід О.М. Рогачова (2014)
Кепін Д. В. - Внесок О. С. Гущина у вивчення первісного мистецтва (2014)
Kuzmishev A. G. - E. R. von Stern: philologist, historian, archaeologist (2014)
Старенький О. І. - Пам’яткоохоронці і краєзнавці батько і син Степан та Сергій Дложевські (2014)
Школьна О. В. - Пам’яті славетного майстра українського фарфору, Народного художника України Івана Михайловича Віцька (2014)
Тригуб О. О. - Ремонти будинку Колегіуму в Чернігові наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. (за матеріалами Державного архіву Чернігівської області) (2014)
Принь О. В. - Охорона пам’яток культурної спадщини в діяльності Конотопського окружного музею кінця 1920-х – на початку 1930-х років (2014)
Катаргіна Т. І. - Зарубіжні бібліотеки як пам’ятки української історико-культурної спадщини (2014)
Абрамова І. В. - Малюнки Тараса Шевченка та Михайла Сажина в контексті вивчення пам’яток Софії Київської (2014)
Тютюнник Ю. Г. - Пам’ятки містобудування в індустріальній спадщині (на прикладі цукрозаводів України) (2014)
Калашник Є. С. - Міста й містечка Полтавського козацького полку у пам’яткознавчих студіях (середина ХІХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Сенченко Н. М. - Окремі аспекти вивчення культових пам’яток України (2014)
Ластовський В. В. - Пам’яткознавство як наука і керівництво до дії (2014)
Автори збірки (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів збірки (2014)
Байрак Г. Р. - Можливості ГІС для відображення характеристик рельєфу і проявів сучасної екзодинаміки (2014)
Богомолов В. В. - Державна інформаційна система "Ліси України" — основа інформатизації лісової галузі України, Полупан А. В., Кочнева Т. А., Алексєєва Л. В., Остапчик О. В., Борисенко О. І. (2014)
Буторина С. А. - Исследование и картографирование тепловой структуры Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы, Грищенко М. Ю. (2014)
Васильев О. Д. - Использование глобальных навигационных спутниковых систем и ГИС-технологий в подготовке студентов-географов, Барышников Д. С., Репина А. С., Сучилин А. А. (2014)
Гаврюшин О. В. - Способи представлення динаміки адміністративно-територіального поділу в ГІС (2014)
Газетов Е. И. - Использование ГИС для обработки батиметрии морского шельфа о. Змеиный (2014)
Гаман Н. О. - Розробка та обґрунтування логістичної карти для цілей вантажних автоперевезень на прикладі Львівської області (2014)
Клименко В. Г. - Оцінка та аналіз ефективності природоохоронної мережі Харківської області графоаналітичним методом, Олійник А. В. (2014)
Косарєв М. В. - Космічні знімки як фундаментальна основа картографічних матеріалів та геоінформаційних систем, Ясенев С. О. (2014)
Костріков С. В. - Програмне забезпечення ГІС для LiDAR-технології дистанційного зондування в цілях аналізу урбогеосистем, Кулаков Д. Л., Сегіда К. Ю. (2014)
Кравченко О. І. - Геоінформаційний моніторинг промислової урбосистеми, заснований на результатах біоіндикації розвитку рослин роду Populus, Негалюк А. В., Непошивайленко Н. О., Карпенко О. О. (2014)
Курач Т. М. - Оцінка ступеня вираженості абстрактності/конкретності на геозображеннях (2014)
Лобанов Г. В. - Использование ГИС в морфологическом анализе пойменно-русловых комплексов, Зверева А. Ю., Коханько М. В., Новикова М. А., Полякова А. В., Тришкин Б. В. (2014)
Малышева Н. В. - Картографический сервис для визуализации данных государственного лесного реестра России, Золина Т. А., Владимирова Н. А. (2014)
Михайлов В. А. - Анализ континентальности климата Крымского полуострова с помощью ГИС (2014)
Мкртчян О. С. - Геоінформаційне моделювання кліматичних полів (2014)
Путренко В. В. - Інтелектуальний аналіз небезпеки виникнення природих пожеж на основі геоінформаційних технологій (2014)
Светличный А. А. - Геоинформационное моделирование водной эрозии почв, Пяткова А. В. (2014)
Свідзінська Д. В. - Оцінка придатності цифрових моделей висот SRTM та ASTER для цілей гідрологічного геопросторового аналізу (2014)
Сергєєва Н. П. - Методичні основи застосування географічних інформаційних систем у логістичних дослідженнях, Сеньків М. І. (2014)
Сорокіна Л. Ю. - Геоінформаційне картографування ландшафтів України, Зарудна Р. Ф., Голубцов О. Г. (2014)
Ткачук С. М. - ГІС як системи підтримки прийняття рішень в електроенергетиці (2014)
Andryushchenko E. O. - Using statistical data analysis to implement normative monetary land valuation of settlements, Manakova N. G. (2014)
Balynska М. О. - Using GIS for the еvaluation of the crop residues energy potential (2014)
Gryshchenko N. V. - Spatial relationship between environmental impact and welfare of population in Ukrainian regions, Tretyakov O. S. (2014)
Volkovaia О. О. - Geoinformational support of wind power development at the local level, Tretyakov О. S. (2014)
Титул, содержание (2014)
Лысенко Е. А. - Управление сетью бизнес-процессов на промышленных предприятиях (2014)
Джадан І. М. - Підходи до трактування сутності міжнародної стратегії маркетингу промислового підприємства (2014)
Кобець В. М. - Розробка еволюційно стабільних стратегій фірм на ринку (2014)
Данчак Л. І. - Форми інвестиційного забезпечення формування житлового фонду (2014)
Кузьмін О. Є. - Інструментарій забезпечення полівекторного розвитку підприємств, Дідик А. М. (2014)
Шилкіна К. О. - Оцінка ефективності діяльності підприємств туристичного кластеру (2014)
Поповиченко И. В. - Оценка риска инвестиционного решения в системе "сроки — затраты" (на примере строительства) (2014)
Котова С. С. - Перспективи розвитку бухгалтерського обліку видатків бюджетних установ (2014)
Зайцева О. І. - Розробка стратегічних сценаріїв самоорганізації підприємств в ринковому середовищі (2014)
Титаренко І. В. - Удосконалення фінансової підсистеми в загальній системі управління підприємством (2014)
Левыкин В. М. - Разработка математической модели сроков выполнения проекта мини-гостиницы, повышающей ее конкурентоспособность, Дэвон В. В. (2014)
Самойленко К. В. - Необхідність використання інформаційної логістики в контексті забезпечення корисності туристичного продукту (2014)
Харевич А. С. - Дослідження чинників формування кредитного потенціалу банківської системи України в умовах доларизації (2014)
Abstract and References (2014)
Nikolaev A. G. - On the distribution of stresses in circular infinite cylinder with cylindrical cavities, Tanchik E. A. (2014)
Dushkin V. D. - The Justification of Numerical Solution of Boundary Integral Equations of Wave Scattering Problems on Impedance Lattice (2014)
Скорик В. А. - Построение множеств инерционныхуправлений, решающих задачи синтеза и стабилизации для некоторого класса линейных неавтономных неоднородных систем (2014)
Макаров А. А. - Многоточечная краевая задача для псевдодифференциальных уравнений в полислое, Левкин Д. А. (2014)
Бебия М. О. - Стабилизация систем со степенной нелинейностью (2014)
Чуйко С. М. - О решении матричных уравнений Ляпунова (2014)
Новиков Борис Владимирович (некролог) (2014)
Акименко О. Ю. - Реформування податкової системи України, Гаймановська Н., Сокіл Ю. (2011)
Андрос С. В. - Моделювання кредитно-інвестиційної стратегії банків з позиції фінансової стійкості (2011)
Арутюнян С. В. - Перспективи розвитку франчайзингу на підприємствах харчової промисловості (2011)
Бабин І. М. - Класифікація витрат підприємств сфери послуг – як основа ефективного управління ними (2011)
Бачинський В. І. - Системи таргет-костінг та кайзден-костінг та особливості їх застосування на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу, Кузьмінська К. І. (2011)
Бернадзіковська Л. О. - Оцінка економічних проблем сталого розвитку сільських територій регіону та шляхи їх подолання (2011)
Божидарнік Н. В. - Державне валютне регулювання в умовах кризи, Пех Т. І. (2011)
Божидарнік Н. В. - Особливості валютного контролю в Україні (2011)
Божидарнік Т. В. - Інвестування, як необхідна умова розвитку АПК Волині, Гасуха Л. О. (2011)
Бортнікова О. О. - Актуальні проблеми оперативного обліку в сільському господарстві (2011)
Власенко І. М. - Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу молочної галузі України (2011)
Герасимчук З. В. - Методика оцінки ефективності територіальної організації ринку готельних послуг в регіоні, Сидорук С. В. (2011)
Голик М. В. - Правові колізії у законодавчому забезпечені кредитної діяльності, Сопко В. В. (2011)
Головацька С. І. - Облігації у будівництві: інвестиційно-обліковий аспект (2011)
Гурська О. М. - Проблема узгодження податкового менеджменту економічних суб’єктів України (2011)
Джаман М. О. - Теоретико-практичні засади формування регіональної системи забезпечення економічної безпеки малого бізнесу, Гончаров Г. О. (2011)
Динько І. М. - Фінансовий результат у системі управлінського обліку (2011)
Доліновська О. Я. - Суперечливий характер впливу державного зовнішнього боргу на розвиток національної економіки (2011)
Дуганець Н. В. - Обліково-інформаційне забезпечення бурякоцукрового виробництва (2011)
Дячук В. І. - Основні підходи до автоматизації обліку на підприємстві, їх проблеми та вплив на працю облікового персоналу (2011)
Жук В. М. - Теоретико-методологічні засади обліку та контролю підтримки сільського розвитку (2011)
Жураковська І. В. - Оцінка інтелектуального капіталу в обліку: протиріччя теорії і практики (2011)
Зеленко С. В. - Проблеми організації облікового процесу в сільськогосподарських виробничих кооперативах Волинської області (2011)
Івасів І. Б. - Місце і роль відкритості та прозорості у банківській діяльності (2011)
Іващук С. П. - Експортний потенціал як ключовий фактор сучасної інтеграційної стратегії України (2011)
Ігнатенко Т. В. - Використання трансфертних цін у внутрішніх операціях підприємства (2011)
Калабухова С. В. - Визначення соціально-економічної сутності підприємницької діяльності як об’єкта аналітичного забезпечення (2011)
Кальченко Л. А. - Послуга готельного бізнесу: термінологічне визначення та характеристика (2011)
Кацевич В. К. - Основні засоби: характеристика та класифікація (2011)
Клименко Д. О. - Зародження бухгалтерії та формування бухгалтерського обліку як науки (2011)
Колпакова Н. С. - Управління ризиками реформування агро формувань (2011)
Король В. В. - Оцінка та облік гички цукрових буряків (2011)
Котляревська Н. С. - Удосконалення інформаційного забезпечення обліку лісових ресурсів (2011)
Кравчук О. О. - Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва біопалива в Україні (2011)
Кривоконь О. С. - Щодо аналізу кредитоспроможності підприємств (2011)
Кучеркова С. О. - Вдосконалення аналітичного обліку кредиторської заборгованості (2011)
Левицька О. О. - Вплив облікової політики на відображення в обліку та звітності фінансових результатів діяльності підприємства (2011)
Мартинюк Н. Ю. - Відображення витрат на якість в обліковій системі будівельного підприємства (2011)
Міняйло В. П. - Система інформаційного забезпечення аналізу закупівель за державні кошти (2011)
Мошенський С. З. - Економічна сутність та функціональна специфіка глобального ринку деривативів (2011)
Нагірська К. Є. - Конвергенція управлінської та фінансової звітності в умовах глобалізації економіки (2011)
Нужна О. А. - Узагальнення підходів до трактування оборотних активів (2011)
Олендій О. Т. - Науковий генезис та проблеми реалізації державного фінансового аудиту бюджетних програм (2011)
Петрук О. М. - Глобалізація як передумова трансформації контрольних функцій держави, Виговська Н. Г. (2011)
Писаренко Т. М. - Переваги і недоліки системи обліку і калькулювання за змінними витратами (2011)
Плаксієнко В. Я. - Продовольча безпека зернопереробної промисловості, Кухта К. О. (2011)
Приступа К. П. - Вдосконалення організаційного забезпечення оперативного контролю в сільському господарстві (2011)
Пронько Л. М. - Вартість і капіталізація підприємств та методи їх оцінки, Березок С. В. (2011)
Пташник А. М. - Сучасний стан сфери товарного обігу (2011)
Свідерській Д. Є. - Методологічні особливості аудиту фінансової звітності (2011)
Святохо Н. В. - Аналіз джерел відшкодування витрат на природоохоронну діяльність промислових підприємств (2011)
Скрипник М. І. - Позамовний та попроцесний методи калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки (2011)
Сук П. Л. - Організація обліку праці та її оплати (2011)
Сулима О. Й. - Алгоритм протидії впливу загроз діяльності промислового підприємства (2011)
Талах Т. А. - Оцінка ефективності використання трудових ресурсів підприємств хлібопекарської промисловості (2011)
Ткаченко С. А. - Щодо необхідності створення адекватного вимогам ринку бюджетного забезпечення інноваційного розвитку підприємств (2011)
Ткачук І. М. - Аналітична робота підприємств галузі дорожнього господарства (2011)
Тлучкевич Н. В. - Організація аналітичної роботи на підприємстві: управлінський аспект (2011)
Томілова Н. О. - Основні аспекти процесу прийняття управлінських рішень щодо виробництва продукції кормових культур (2011)
Туварчієва Г. А. - Фактори конкурентоспроможності виробництва продукції вівчарства (2011)
Харинович Д. О. - Методика контролю діяльності торговельних підприємств у контексті глобалізації економіки (2011)
Царенко Н. В. - Класифікація витрат на корпоративну культуру промислового підприємства (2011)
Черкасова А. В. - Проблеми бухгалтерського і податкового обліку валютних операцій (2011)
Чудовець В. В. - Проблеми уніфікації та забезпечення якості фінансової звітності (2011)
Шкабура М. О. - Історичний аспект облікової політики (2011)
Штимер Л. Т. - Теоретичні аспекти економічної сутності категорії "потенціал матеріальних ресурсів підприємства" (2011)
Шумська В. Б. - Методика аналізу маркетингу відносин на сільськогосподарських підприємствах (2011)
Ячменьова В. М. - Контроль як підсистема сучасного менеджменту підприємства, Клевець М. І. (2011)
Аврамов К. В. - Численный анализ нелинейных нормальных форм вынужденных крутильных колебаний механических систем с кусочно-линейными упругими характеристиками, Успенский Б. В. (2014)
Бабич Д. В. - Неоднозначность критических нагрузок при циклическом сжатии прямоугольных пластин из повреждающихся материалов, Дородных Т. И. (2014)
Белова О. В. - Экспериментальное исследование влияния повреждений контура квадратного отверстия на прочность цилиндрической оболочки при осевом растяжении, Дзюба А. П. (2014)
Ганкевич В. Ф. - О повышении износостойкости колес локомотивного транспорта, Титов А. А., Якубович Л. А., Киба В. Я. (2014)
Гарт Е. Л. - Комп’ютерне моделювання поведінки пологої оболонки з круговими отворами при розтягу, Василевський К. О. (2014)
Гребенюк С. М. - Визначення напружено-деформованого стану гумової труби на основі уточненої моментної схеми скінченного елемента, Бова А. А. (2014)
Гриневич А. А. - Аналітичне дослідження електродованої тріщини в п’єзоелектричному біматериалі, Книш П. Ю., Лобода В. В. (2014)
Данишевский В. В. - Распространение упругих плоских волн в волокнисто-армированном композитном материале, Кушнеров Е. А. (2014)
Дисковский А. А. - Оптимальное проектирование функционально-градиентно гофрированных стержней при продольной деформации для гофра с шаговой градиентностью, Пасечник И. В., Хорошманенко П. Г. (2014)
Кирия Р. В. - О сопротивлении движению вязкоупругой нагруженной ленты по роликоопорам ленточного конвейера (2014)
Клименко А. А. - Нелинейные нормальные формы колебаний в неидеальной системе с маятниковым гасителем колебаний, Михлин Ю. В. (2014)
Мейш В. Ф. - К расчету вынужденных колебаний продольно-поперечно подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического сечения при нестационарных нагрузках, Кепенач Н. П. (2014)
Мейш В. Ф. - Чисельне моделювання динамічної поведінки конічної оболонки змінної товщини при дії розподіленого імпульсного навантаження, Мейш Ю. А., Мельник В. М. (2014)
Михайлуца Е. Н. - Стационарная деформация конструкции вида пластина –составной слой с упругой связью, Егармина Л. Н., Яковлева С. А. (2014)
Ободан Н. И. - Экспериментально-теоретическое исследование продольно сжатых цилиндрических оболочек с областью расслоения, Прокопало Е. Ф., Громов В. А. (2014)
Погребной О. В. - Определение оси костно-мозгового канала трубчатых костей по данным мультиспиральной компьютерной томографии (2014)
Попович В. С. - Математичне моделювання та визначення термопружного стану тонкої смуги за складного теплообміну, Янішевський В. В. (2014)
Селиванов Ю. М. - К исследованию затухающих колебаний оболочек с использованием комбинированных голографических интерферограмм (2014)
Шевченко Ю. Н. - Численные методы в нестационарных задачах теории термопластичности, Стеблянко П. А., Петров А. Д. (2014)
Шумельчик К. І. - Зв’язана задача взаємодії пружно-пластичного тіла та рідини високого тиску, Кузьменко В. І. (2014)
Onischenko I. S. - Numerical integration of the equations of the theory of creep, which takes into account the microstrains, Chernyakov Yu. A., Shneider V. P. (2014)
До 95-річчя з дня народження академіка Володимира Івановича Моссаковського (2014)
Вимоги до рукопису, що направляється до збірника наукових праць "Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій" (2014)
Остання сторінка (2014)
Невлюдов И. Ш. - Разработка параметрической модели акселерометра на основе микроэлектроеханических систем, Евсеев В. В., Бортникова В. О., Замирец Я. О. (2014)
Невлюдов И. Ш. - Формирование ограничений на выполнение основных команд промышленного робота, Милютина С. С., Функендорф А. А., Демская Н. П. (2014)
Мирошник М. А. - Верификация алгоритмов для многозондового микроволнового мультиметра, Цехмистро Р. И., Зайченко О. Б., Замирец О. Н. (2014)
Филипенко А. И. - Моделирование распространения электромагнитных волн в двумерном фотонно-кристаллическом волноводе, Донсков А. Н. (2014)
Андрусевич А. А. - Индукционный датчик для систем автоматизации измерения давления газообразных веществ, Рожнова Т. Г., Аллахверанов Р. Ю., Гончаров С. А. (2014)
Мосьпан Д. В. - Датчик давления с автоматическим самоконтролем работоспособности и самокалибровкой, Рожнова Т. Г., Аллахверанов Р. Ю., Гончаров С. А. (2014)
Бронніков А. І. - Інтелектуальні засоби в системі керування виробничим агентом, Цимбал О. М., Фомовський Ф. В. (2014)
Мосьпан Д. В. - Синтез метода идентификации видеоизображения интерференционной полосы поверхности подложек, Стародубцев Н. Г., Резниченко А. Г., Демская Н. П. (2014)
Невлюдов И. Ш. - Особенности проектирования компонентов микроэлектромеханических систем, Палагин В. А., Богдан Ю. И. (2014)
Жарикова И. В. - Системологический подход при исследовании параметров РЭС, Невлюдова В. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Белкин Л. М. - Анализ событий 2013−2014 гг. в Украине: юридический и социологический аспекты, Юринец Ю. Л. (2014)
Бондар В. С. - Використання класифікацій пристроїв зниження рівня звуку пострілу для вирішення діагностичних та ідентифікаційних завдань судових експертиз (2014)
Вусатий Д. Ю. - Система правового регулювання договірних відносин роздрібної купівлі-продажу товарів (2014)
Гук О. Г. - Фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів в умовах євроінтеграції: постановка проблеми (2014)
Комарницкая О. - Обеспечение законности при проникновении в жилище или другое владение лица без постановления следственного судьи и разрешения владельца для проведения обыска или осмотра, Яновская А., Прядко В. (2014)
Луцик А. М. - Внутрішньоорганізаційні адміністративні процедури як елемент функціонування Державної фіскальної служби України (2014)
Маломуж С. І. - Напрями удосконалення поняття малозначного діяння (2014)
Овчаренко А. С. - Виконання покарань за Єдиним кодексом військової юстиції США (2014)
Осінська О. М. - Історико-правові аспекти розвитку інституту потерпілого у кримінальному процесі України (2014)
Севрук В. Г. - Понятие и уголовно-правовая характеристика "этнической преступности" в Украине (2014)
Середа Т. М. - Порядок денний асоціації Україна – Європейський Союз: імплементація основоположних засад в конституційне законодавство України (2014)
Хилюк С. В. - Lex stricta як складова принципу законності у кримінальному праві в інтерпретації Європейського суду з прав людини (2014)
Штефан А. - Публікація в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та судових рішень щодо цих порушень як спосіб захисту авторського права (2014)
Пілецька Л. - Маргінальність у контексті проблеми соціальної мобільності особистості (2011)
Борисюк А. - Міжособистісне спілкування та особистий клієнтський досвід як чинники становлення професійної ідентичності лікаря-психолога (2011)
Блинова О. - Емпіричне дослідження соціально-психологічної адаптації трудових мігрантів України в інокультурному середовищі (2011)
Гоян І. - Психологізм філософії Девіда Юма (2011)
Пампуха Л. - Гендерні особливості сприйняття лідера в студентській групі (2011)
Дойчик М. - Специфіка розуміння ідеї гідності в українському ренесансному гуманізмі (2011)
Остащук І. - Полісемантичність християнської символіки простору (2011)
Крисюк Г. - Студентська група як чинник формування нормативних стандартів поведінки (2011)
Федоришин Г. - Місце пенітенціарної психології в системі наукового знання (2011)
Пілецький В. - Вплив соціально-психологічних чинників на професійну кар’єру жінки-керівника в освітніх організаціях (2011)
Климишин О. - Тайна Євхаристії як ініціація духовного зростання особистості, Климишин І. (2011)
Лютак О. - Психологічні особливості переживання втрати в осиротілій сім’ї (2011)
Вітюк Н. - Конфліктність як умова самореалізації особистості (2011)
Чуйко О. - Аналіз мотиваційних чинників професійної мобільності фахівця (на матеріалах емпіричного дослідження) (2011)
Яремчук В. - Стан розробки проблеми пізньої старості в умовах сучасної психології (2011)
Остащук М. - Еволюція екологічного мислення в теоретичних засадах Живої Етики (2011)
Чаплак Я. - Роль критичного мислення у творчих пошуках "внутрішнього камертона душі" особистості (2011)
Шарапова Т. - Проблема розвитку дитини дошкільного віку та її статусного положення в групі однолітків (2011)
Лосієвська О. - Соціально-психологічні фактори, що впливають на емоційну складову та поведінку людини в построзлучному стані (2011)
Белей М. - Ціннісно-мотиваційні особливості професійного становлення в умовах сучасного ВНЗ (2011)
Провоторова Н. - Соціально-психологічні особливості управління конфліктами в педагогічному колективі (2011)
Мотрук Р. - Проблема професійного самовизначення особистості в психолого-педагогічній науці (2011)
Вихідні дані (2011)
Полякова И. А. - Морфологические и биологические особенности Linum hirsutum L., Лях В. А. (2014)
Зеленська К. Ю. - Оцінка життєздатності пилку гірчиці в умовах підвищених температур, Войтович О. М. (2014)
Левчук А. Н. - Анатомо-морфологические особенности андроцея и гинецея у длинно- и короткостолбчиковых форм цветков гетеростильных видов рода Linum L., Коркишко О. В., Вальчук Т. С., Лях В. А. (2014)
Левчук А. Н. - Сравнительная характеристика строения пластидного аппарата клеток мезофилла листьев разных видов рода Linum L., Максимчук А. А., Лях В. А. (2014)
Корж О. П. - Використання дубу звичайного у біоіндикаційних дослідженнях стану атмосферного повітря, Коростовець А. Г. (2014)
Амінов Р. Ф. - Вплив біологічно активних речовин медичної п'явки на імунологічну реактивність нейтрофілів і лімфоцитів крові людини у культурі (2014)
Бовт В. Д. - Вплив іммобілізації щурів та хом’ячків на рівень магнію в гранулоцитах крові, Дяченко С. В. (2014)
Бовт В. Д. - Вплив забруднення атмосферного повітря на цинкметаболізуючі клітини людини і тварин, Єщенко Ю. В., Ремига Т. В. (2014)
Бовт В. Д. - Особливості репродуктивної функції у жінок різного віку, Стариченко Ю. В. (2014)
Разкевич С. A. - Особливості фізіологічних показників у хворих з ураженням судин нижніх кінцівок (2014)
Рильский О. Ф. - Залежність мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини від типу харчування, Гончарова Н. І. (2014)
Сокол А. П. - Функціональні особливості центрального кровообігу у спортсменів, які займаються різними видами спорту, Усова О. В., Гриневич О. П. (2014)
Шевчук Т. Я. - Стан показників зовнішнього дихання у жінок, які працюють за комп'ютером, Апончук Л. С., Корчук О. І. (2014)
Арутюнян С. - Перспективи розвитку страхового ринку України у контексті євроінтеграційних процесів, Ітигіна О. (2014)
Васильев А. - Динамический анализ безубіточности инвестиционного проекта, Тупко О. (2014)
Дишловий І. - Вплив коефіціенту локалізації на ефективність розвитку туристичної галузі Криму, Прохорова О. (2014)
Коваленко Л. - Вплив розмірів та структури капіталу на фінансові результати діяльності підприємств хлібопекарської галузі (2014)
Коцюрубенко Г. - Залучення заощаджень домогосподарств України до фінансового ринку: сучасні реалії (2014)
Кучеренко О. - Управління оборотними активами промислових підприємств із застосуванням фінансових моделей (2014)
Мостенець О. - Методичні підходи до оцінки конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіонуl (2014)
Нездоймінов С. - Роль морських портів України у розвитку круїзної індустрії, Огородникова Н. (2014)
Радова О. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативних формувань (2014)
Ропотан І. - Прогнозування регіональної конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку в Україні (2014)
Хомутенко В. - Передумови та необхідність проведення державного аудиту на етапі планування бюджетних програм, Хомутенко А. (2014)
Гаврюк А. - Питання безпеки та роль Румунії у Чорноморському регіоні (2014)
Дымова Е. - Проявление гендерных стереотипов в публичной сфере: современный аспект (2014)
Маслов Ю. - Роль громадянського суспільства у формуванні нової системи влади в країнах центральної та східної Європи (2014)
Мельничук І. - Концепт "пострадянський простір" у сучасному політологічному дискурсі (2014)
Митко А. - Інформаційні проекти транскордонного співробітництва України та Угорщини у рамках Карпатського єврорегіону (2014)
Музиченко Г. - Культурно-релігійні детермінанти політичних процесів в Україні: історія та сучасність (2014)
Музиченко Н. - Особливості розвитку України в умовах глобалізації (2014)
Палагнюк В. - Місце молоді в українському законодавстві (2014)
Федорчак Т. - Парламентські вибори в Чеській республіці 2010 року (2014)
Наші автори (2014)
Від редакційної колегії (2011)
Бойко А. - Тьютор – якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії (2011)
Кравченко Л. - Компетентнісно-концентричний підхід до підготовки менеджера загальноосвітнього навчального закладу (2011)
Пусепліна Н. - Музейний комплекс університету – центр музейно-педагогічної діяльності регіону (2011)
Нізовцев А. - Професійні завдання у дослідницькому методі навчання (2011)
Москалик Г. - Професійна орієнтація в контексті ринкових викликів (2011)
Фазан В. - Духовні цінності в системі сучасного виховання (2011)
Дем’яненко Н. - Освіта дорослих: світові тенденції другої половини XX – початку XXI ст. (2011)
Нечепоренко Л. - Формування ноосферного світосприйняття в контексті індивідуалізації педагогічної взаємодії у вищій школі (2011)
Гончар О. - Форми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи України (2011)
Смікал В. - Культурологічний розвиток магістранта − майбутнього викладача (2011)
Карапузова Н. - Використання музеїв у процесі підготовки майбутніх учителів з методики викладання математики, Павленко Ю. (2011)
Мірошніченко В. - Системний підхід у патріотичному вихованні майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Овчаров С. - Актуальні проблеми професійної підготовки учителів інформатики (2011)
Колодій О. - Виховання патріотичних цінностей у майбутніх фахівців-аграрників (2011)
Кравченко А. - Особливості комунікативної взаємодії курсантів на етапі первинної професійної підготовки (2011)
Метьолкіна О. - Експериментальна перевірка ефективності англомовної компетенції в діалогічному мовленні студентів-митників (2011)
Год Б. - Ігри у вихованні дітей і молоді стародавньої Греції, Охріменко Н. (2011)
Семеновська Л. - Розвиток ідеї політехнізму у вітчизняній шкільній освіті (1984-1990 рр. ) (2011)
Цебрій І. - Аналіз ідей ранньохристиянських педагогів (Боеція, Кассіодора,Григорія, Ісидора, Алкуїна, Беду, Егберта) в дослідженнях другої пол. ХX− початку XXI ст. (2011)
Островська К. - Національне виховання в мистецькій діяльності Авраменка В. (2011)
Філіппович В. - Недільні школи у просвітницькій діяльності громади Полтави (2011)
Бойко А. - Положення про науково-дослідний інститут педагогічної Україністики (2011)
Ільченко О. - Із всеукраїнської наукової конференції "тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання" (2011)
Наші автори (2011)
Vlasov S. V. - Synthesis and the antimicrobial activity of 5-methyl-6-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-phenylthieno(2,3-d)pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones, Osolodchenko T. P., Kovalenko S. M., Chernykh V. P. (2014)
Grozav A. M. - Synthesis and evaluation of the antioxidant activity of ((1-aryl-4-chloro-1H-imidazole-5-yl)methyl)thio)alkane carboxylic acids, Palamar A. O., Chornous V. O., Yaremiy I. M., Vovk M. V. (2014)
Bubenchikova V. M. - Caffeic and rosmarinic acids in thyme species, Popova N. V., Starchak Yu. A. (2014)
Kryvanych O. V. - Development of the method for quantitative determination of phenylephrine hydrochloride in the combined drops, Bevz N. Yu., Georgiyants V. A. (2014)
Musienko S. G. - The quantitative content of the main groups of biologically active substances in the bay laurel raw material, Kyslychenko V. S. (2014)
Yevtifieieva O. A. - Evaluation of metrological characteristics of spectrophotometric quantitative determination of paracetamol in tablets by specific absorbance, Proskurina K. I. (2014)
Ruban O. A. - Technological peculiarities for obtaining of medicated chewing gums, Masliy Ju. S. (2014)
Gerbina N. A. - The study of crystallographic and thermogravimetric characteristics of rectal suppositories with diacamph (2014)
Alhussein Mustafa - Substantiation of the composition and methods of quality control for "Genta+” ointment with the succinyl tannin antiresistant component, Martynov A. V. (2014)
Shpychak О. S. - Substantiation of the choice of excipients when developing the composition of "Apised” capsules, Tikhonov O. I. (2014)
Iakovenko V. K. - The study of risks of herbal medicines production by the FMEA-analysis method (2014)
Malyi V. V. - Management decision as a component of effective organization management (2014)
Kobets M. M. - The study of the current state of dispensing narcotic, psychotropic drugs and precursors by prescription in Ukraine, Kobets Yu. M., Filiptsova O. V., Solovyov O. S. (2014)
Zdoryk O. A. - Organization of the quality assurance system of compounding pharmacies in Ukraine: results of the survey (2014)
Sheyhali A. M. - The study of toxicological properties of a new combined cream "Dermalipoin”, Kononenko N. M. (2014)
Goncharova A. A. - Microbiological studies of the cream for use in the diabetic foot syndrome, Baranova I. I., Osolodchenko T. P. (2014)
Rybalkin М. V. - Determination of reactogenicity and allergenicity of the immunobiological drug for prevention and treatment of candidiasis, Filimonova N. I., Strilets O. P., Strelnikov L. S. (2014)
Kolisnyk Ya. S. - The study of the chemical composition, effects on behavioural responses and the antihypoxic activity of the herbal tea and the dry extract on its basis, Upyr T. V., Koshoviy O. M., Shtrygol S. Yu., Kovaleva A. M. (2014)
Від редакційної колегії (2011)
Бойко А. - Упровадження педагогічної інноватики в масову практику виховної діяльності (2011)
Ігнатюк О. - Теоретичний аспект творчого саморозвитку викладача (2011)
Ільченко О. - Гендерний підхід як нова методологія наукових досліджень в галузі педагогіки: генеза розвитку (2011)
Пусепліна Н. - Музейно-педагогічна діяльність у системі освіти дорослих (2011)
Степаненко Л. - Лінгвістичний аналіз художнього твору на уроках літератури як методична проблема: діахронний аспект (2011)
Дем'яненко Н. - Самостійна робота магістрантів у системі модульного навчання: організаційно-управлінські засади (2011)
Пелих Ю. - Проблемно-пошуковий підхід до визначення структури формування ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності (2011)
Хоменко А. - Особистісна фасцинація як компонент підготовки викладача-тьютора (2011)
Кравченко А. - Педагогічно-правові засади забезпечення комунікативної взаємодії у вищих військових навчальних закладах (2011)
Твердохліб А. - Особливості підготовки фахівця з викладання навчального курсу "Християнська етика" (2011)
Год Б. - Дитячі ігри та їх педагогічна інтерпретація (ХVI - XVII ст. ) (2011)
Семеновська Л. - Політехнічна освіта школярів: закономірності,суперечності й тенденції розвитку (XX століття) (2011)
Цебрій І. - Спільне і відмінне в духовно-моральній парадигмі ранньохристиянських наставників (2011)
Даниско О. - Основні етапи науково-педагогічної діяльності Бутовського О. Д. (2011)
Кречетов О. - Витоки ідеї формування здорового способу життя (друга половина XIX - початок ХХ ст. ) (2011)
Кітова О. - Організація продуктивної праці старшокласників у школах Донеччини (2011)
Петренко Л. - Проблема виховання дорослої людини у літературній творчості Котляревського І. (2011)
Фазан В. - Передумови вивчення педагогіки як навчального предмета в духовних академіях України (перша половина XX ст. ) (2011)
Лаврик-Слісенко Л. - Культурно-просвітницька діяльність кооперативного руху в розвитку аграрної освіти України(20-30рр. XX ст. ) (2011)
Шиян Н. - Модель профільного навчання в школі сільської місцевості (2011)
Бойко А. - Із міжнародного методологічного семінару "Андрагогіка в системі педагогічних наук: методологія, теорія,практика" (підсумковий документ), Лутфуллін В. (2011)
Наші автори (2011)
Voskoboynik O. Yu. - The structural optimization of ((2-R-quinazolin-4-ylidene)hydrazono)carboxylic acids and esters – approach for creating a new class of compounds with the anticancer activity, Karpenko O. V., Kovalenko S. I., Berest G. G., Ivchuk V. V., Shvets V. M. (2014)
Курпіль Б. Б. - Реакції N-алкілгідразонів аліфатичних кетонів, Івонін С. П., Волочнюк Д. М. (2014)
Украинец И. В. - Синтез и анальгетическая активность N-(бензотиазол-2-ил)-4-гидрокси-1-метил-2,2-диоксо-1H-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоксамидов, Петрушова Л. А., Дзюбенко С. П., Гриневич Л. А. (2014)
Братенко М. К. - Синтез та дослідження антимікробної активності N-алкіл(диметилалкоксіацетиламонійхлорид)-N’-(4-(гідроксиметил)-1Н-піразол-3-іл)сечовин, Барус М. М., Бурденюк І. П., Вовк М. В. (2014)
Дяченко І. В. - Багатокомпонентна конденсація у синтезі заміщених 2-алкілсульфаніл-4,6-діарилпіридин-3-карбонітрилів та їх похідних (2014)
Засуха C. В. - Синтез бисфосфонатных аналогов нуклеотидов – производных (α-фенил)(α-фтор)метиленбисфосфоновых кислот, Гузырь А. И., Гудзь А. П., Шермолович Ю. Г. (2014)
Кучер О. В. - Ензиматичне розділення 2-циклоалкілетанолів, Колодяжна А. О., Смолій О. Б. (2014)
Ткачук В. М. - Синтез та деякі перетворення алкіл N-(2-арил-3-нітро-1,1,1-трифторопропан-2-іл)карбаматів, Мельниченко Н. В., Ковальчук К. В., Сукач В. А., Вовк М. В., Ненайденко В. Г. (2014)
Альхуссейн Мустафа Али - Синтез и антирезистентная активность ацилированных и супрамолекулярных производных эллаговой кислоты, Мартынов А. В. (2014)
Алескерова Ю. В. - Оптимальна модель системи страхування сільськогосподарських ризиків (2014)
Анісімова М. В. - Створення теоретично обґрунтованих методів розрахунку амортизаційних відрахувань (2014)
Байдіна О. В. - Удосконалення фінансового контролю за коштами спеціального фонду бюджетної установи (2014)
Басіста І. А. - Економічна суть категорії "Запаси” (2014)
Бегун С. І. - Поняття "Торговельна марка" та ведення його обліку, Берегович К. М. (2014)
Бегун С. І. - Особливості нарахування та списання торгoвої націнки на підприємствах ресторанного господарства, Ворона О. А. (2014)
Бобко В. В. - Амортизація основних засобів: термінологія та сучасні підходи (2014)
Боднар О. А. - Умови і чинники регулювання соціально-економічного розвитку (2014)
Братчук Л. М. - Щодо питань обліку ВЕБ-Сайту (2014)
Букало Н. А. - Ефективна система управління дебіторською заборгованістю, як основний фактор впливу на платоспроможність і ліквідність підприємства, Ляшук В. В. (2014)
Букало Н. А. - Особливості калькулювання собівартості продукції при позамовному методі та виявлення резервів її зниження (на прикладі ДП "ЛРЗ "Мотор"), Слєпченко К. О. (2014)
Бурова Т. А. - Теоретичні засади оперативного управління поточними активами (дебіторською заборгованістю) підприємств харчової галузі, Волошина В. В. (2014)
Волошина В. В. - Інформаційні основи обліку та контролю поточних активів підприємств (2014)
Галазюк Н. М. - Напрями забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації, Галазюк Ю. О. (2014)
Гарасим П. М. - Структурна динаміка зобов'язань підприємства як класична обліково-аналітична парадигма, Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2014)
Горбатюк М. А. - Особливості впровадження управлінського обліку на деревообробних підприємствах (2014)
Гуржій Н. М. - Місце керівника в механізмі реалізації маркетингових стратегій (2014)
Діордіца І. В. - Розвиток обліково-контрольного забезпечення розрахунків підприємства з оплати праці, Клименко С. О. (2014)
Калюга Є. В. - Підходи до класифікації рахунків бухгалтерського обліку: історичний аспект (2014)
Кесарчук Г. С. - Удосконалення організації обліку поточних зобов’язань підприємства (2014)
Колос І. В. - Ключові облікові показники підприємства в ощадливому виробництві (2014)
Короткий Ю. В. - Оцінка логістичних ризиків машинобудівного підприємства (2014)
Кругла М. М. - Оцінка ефективності сільськогосподарського виробництва в управлінських рішеннях (2014)
Кушніренко О. А. - Аспекти облікової політики та внутрішнього контролю розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Лоханова Н. О. - Облікова інформація в управлінні – класифікаційні аспекти (2014)
Маркус О. В. - Особливості бюджетного контролю інноваційних проектів підприємства (2014)
Матрос О. М. - Облік заробітної плати у фізичної особи – підприємця (2014)
Мікрюкова Л. В. - Роль внутрішного аудиту в обліково-аналітичному забезпеченні основних засобів підприємства, Клименко С. О. (2014)
Муравський В. В. - Комунікаційний аспект уточнення теоретичних принципів автоматизації обліку (2014)
Навроцький С. А. - Фінансово-економічна парадигма обов’язкового соціального пенсійного страхування та забезпечення (2014)
Нишенко О. В. - Краудсорсинг як сучасний управлінський інструмент (2014)
Нужна О. А. - Аналіз резервів зростання прибутку від реалізації готової продукції, Кравчак В. Г. (2014)
Обмок О. Г. - Відображення виплат працівникам у фінансовій звітності державного сектору (2014)
Овчарик З. Д. - Актуальність введення і продовження терміну стягнення військового збору та його облік (2014)
Осадча О. О. - Прибуток суб’єктів господарської діяльності як об’єкт обліку (2014)
Откаленко О. М. - Організація аналізу та контролю фінансових ресурсів вищих навчальних закладів (2014)
Панчук І. П. - Аналітичний інструментарій фінансово-економічного моніторингу фінансової діяльності підприємства (2014)
Пігош В. А. - Видатки та витрати бюджетних установ: обліковий аспект (2014)
Поліщук О. М. - Особливості застосування комп’ютерних технологій для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах (2014)
Пушкарчук І. М. - Методичні підходи до діагностики інвестиційної спроможності сталого розвитку регіону (2014)
Радченко О. Д. - Соєвий сегмент бюджетної підтримки як складова продовольчої безпеки України (2014)
Ручинський О. С. - Напрямки вдосконалення платоспроможності підприємства, Клименко С. О. (2014)
Сазонов Р. В. - Проблеми організації обліку витрат інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення, Данилов Є. Ю., Єгоров Є. О. (2014)
Сазонов Р. В. - Інноваційне відтворення основних фондів підприємств України, Ширко О. В., Шпунт Т. М. (2014)
Сиводід Є. О. - Розвиток управлінського обліку в державному секторі (2014)
Сирцева С. В. - Методичні аспекти формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Случак Н. А. - Інформаційне забезпечення підсистеми обліку витрат (2014)
Стецюк П. А. - Фінансово-кредитний механізм аграрного розвитку (2014)
Томчук В. В. - Організація системи контролю ефективності грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Тулуш Л. Д. - Вплив податкового механізму на інвестиційну активність у аграрному секторі економіки України (2014)
Федоришина Л. І. - Організація обліку податку з доходів фізичних та відображення у фінансовій звітності, Лісовенко Т. О. (2014)
Федоришина Л. І. - Облік податку на прибуток, Свистун І. А. (2014)
Хомин П. Я. - Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики, Палюх М. С. (2014)
Хомин І. П. - Проблеми фінансового регулювання розвитку агросектору України (2014)
Чумак О. В. - Податкове регулювання в системі фінансової політики держави: сутність та інструменти, Стрибуль О. В. (2014)
Швед Л. Р. - Комплексний метод застосування мультиплікаторів при стратегічному плануванні розвитку діяльності підприємства (2014)
Шепелюк В. А. - Шляхи вдосконалення системи внутрішнього контролю бізнес-процесів в умовах застосування комп’ютерних систем (2014)
Шиманська А. А. - Економічний підхід до визначення сутності термінів "Витрати" і "Затрати" (2014)
Немировська Л. М. - Досвід відновлення кишкової мікрофлори у хворих на гостру та хронічну мієлоїдну лейкемію, Рибальська А. П. (2014)
Назарчук О. А. - Мікробіологічна оцінка ефективності сучасних антисептиків, антимікробних матеріалів, Палій В. Г., Гончар О. О., Олійник Д. П., Назарчук Г. Г., Палій І. Г. (2014)
Питецька Н. І. - Фактори кардіоваскулярного ризику та метаболічні показники у жінок з артеріальною гіпертензією (2014)
Болотських Г. В. - Роль інсулінорезистентності хворих із серцевою недостатністю зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, Рудик Ю. С., Пивовар С. М. (2014)
Зупанець К. О. - Використання імітаційного моделювання для кількісного оцінювання ризиків, пов’язаних із реєстрацією даних у клінічному випробуванні, Ратушна К. Л., Доброва В. Є., Андрєєва О. О. (2014)
Рецензія на довідник-навчальний посібник "Хронофармакология наглядно (хронофармакология в таблицах и рисунках) / С. М. Дроговоз, С. И. Рапопорт, А. В. Кононенко и др. - Х.: Титул, 2014. – 128 с. (2014)
Гармаш О. В. - Підходи до використання кристалооптичного методу дослідження біологічних рідин, Рябоконь Є. М., Гармаш Є. К. (2014)
Bocharov O. A. - The stimulating effect of interleukin-33 on proliferation of the primary human lung fibroblasts (2014)
Філімонова Н. И. - Вивчення впливу комбінованої дії фотосенсибілізатора і низькоінтенсивного лазерного випромінювання на кількісний склад мікрофлори зубного нальоту, Гейдеріх О. Г., Назарян Р. С., Спірідонова К. Ю. (2014)
Rybalkin М. V. - The experimental substantiation of advisability of introducing an adjuvant to the composition of the immunobiological solution "Candidocyde”, Filimonova N. I. (2014)
Goryacha O. V. - The antibacterial activity of lipophilic complexes from bedstraws against microorganisms of Enterobacteriaceae family, Kashpur N. V., Ilyina T. V., Kovalyova A. M. (2014)
Попов М. М. - Дія антимікробних препаратів і світлодіодного випромінювання на добові біоплівки S. aureus та E. coli, Коробов А. М., Маланчук С. Г., Філімонова Н. І., Мішина М. М., Мішин Ю. М. (2014)
Набока О. І. - Дослідження фармакодинаміки водного та спиртового екстрактів ласкавця золотистого, Хуарі С. З., Кошова О. Ю., Глущенко А. В. (2014)
Федосов А. І. - Кількісне визначення біологічно активних речовин з антимікробною дією у шлункових зборах, Кисличенко В. С., Кисличенко О. А. (2014)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2014)
Титул, зміст (2014)
Кузнєцов Ю. М. - Передача генетичної інформації в процесі еволюції металорізальних верстатів (2014)
Татарчук В. В. - Авіаційний факультет Київського політехнічного інституту (1931-1933 рр. ) (2014)
Тарасенко І. А. - Історіографічний аналіз розвитку Харківського науково-виробничого кластеру цементної галузі Української РСР у 1950-х – 1980-х роках (2014)
Вечурко С. І. - Український науково-дослідний інститут механізації і проблеми ремонту та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст. ) (2014)
Богач Є. М. - Історіографія життєвого і науково-педагогічного шляху професора С. І. Лебедєва (1902-1989), Григорюк І. П. (2014)
Демченко Т. Ф. - Внесок академіка Г. П. Передерія у будівництво залізобетонних мостів (2014)
Рогожа М. М. - О. О. Браунер та його зоогеографічні дослідження Півдня України (2014)
Кривоконь О. Г. - Видатні постаті вітчизняного тракторобудування: С. Л. Абдула (2014)
Пістоленко І. О. - Деякі підходи і принципи діяльності полтавських авіаційних музеїв (2014)
Ластовський В. В. - Мистецтво і нумізматика: функціональний зв’язок (2014)
Руда С. П. - Вагомий внесок в історію зоогеографічної науки (2014)
Озоженко Т. І. - З історії створення гідрометричних вертушок (2014)
Zahrai L. - Constructing of model of the world of personality as a continuum concepts system (2014)
Orłowska B. A. - Komunikowanie się w wielokulturowej społeczności jako podstawa zrozumienia Innych (2014)
Бохонкова Ю. - Вікові та психологічні особливості міжособистісного спілкування юнаків (2014)
Гринів О. - Аналіз підходів до дослідження психологічного благополуччя особистості (2014)
Давиденко І. - Особистість і безробіття: психологічний аналіз (2014)
Дубецька Л. - Гендерний дисплей у соціально-психологічній реальності дошкільників –вихованців дитячого будинку (2014)
Іванків І. - Ідентичність у соціально-психологічних проекціях (2014)
Когутяк Н. - Особливості самопрезентації підлітка в середовищі віртуального спілкування: причини кібербулінгу (2014)
Куравська Н. - Гендерні відмінності у формуванні правосвідомості підлітків (2014)
Соколов О. - Соціальний конструктивізм як методологія гендерних досліджень у межах соціокультурної парадигми (2014)
Пілецька Л. - Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах соціальної депривації (2014)
Климишин О. - Духовна терапія в арсеналі психотерапевтичних засобів оздоровлення адиктивних осіб (2014)
Кравченко В. - Категоріальний апарат у конструюванні дефініції "довіра": психологічний дискурс (2014)
Луканюк Х. - Феноменологія духовного зростання особистості крізь призму категорій дух і душа (2014)
Міщиха Л. - Онтологічний вимір життєвого світу особистостi (2014)
Опанасюк І. - Співвідношення понять "емоційна спрямованість", "емоційна стійкість", "емоційна культура" у структурі емоційного інтелекту (2014)
Палій А. - Взаємозв’язок когнітивних стилів, інтелекту та креативності в процесі становлення індивідуальності в онтогенезі (2014)
Кахно І. - Культура професійного мовлення у фаховій підготовці майбутнього лікаря (2014)
Мечетний А. - Соціально-психологічні особливості професійних копінг-стратегій шахтарів (2014)
Пілецька Л. - Психологічні критерії професійної мобільності особистості (2014)
Федик О. - Задача як засіб поглиблення професійної підготовки майбутніх педагогів (2014)
Чуйко О. - Психологічні особливості становлення професійної ідентичності студента-психолога, Червак Х. (2014)
Белінська І. - Життєстійкість особистості: потенціал медіаційного процесу (2014)
Лютак О. - Насильство як соціально-психологічний феномен (2014)
Пілецький В. - Копінг-стратегії поведінки особистості в стресових ситуаціях (2014)
Федоришин Г. - Модель первинної профілактики жорстокого ставлення до дітей у сім’ї (2014)
Гоян І. - Змістові характеристики рольової амбівалентності батьків, Малкович М. (2014)
Гринчук О. - Соціально-психологічні параметри гендерних відмінностей стилів сімейного спілкування (2014)
Корнієнко І. - Теоретичні концепції копінг-поведінки в подружній парі (2014)
Літвінова О. - Прояв гендерних стереотипів в уявленнях молоді про соціальні ролі прабатьків (2014)
Назарук Н. - Психологічні проблеми проектування інноваційного розвитку загально-освітнього навчального закладу (2014)
Юрченко З. - Метафоризація як психологічне підґрунтя літературно-творчої самореалізації учня (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Чехун В. Ф. - Quo vadis, metastasis?, Шербан С. Д. (2014)
Білик О. О. - Особливості експресії Кі-67 у клітинах придатків матки жінок з високим ризиком розвитку раку яєчника при інфікуванні високоонкогенними типами вірусу папіломи людини, Панде Н. Т., Поліщук Л. З., Бучинська Л. Г. (2014)
Рябцева О. Д. - Молекулярний фенотип пухлинних клітин як потенційний маркер ризику розвитку рецидивів у хворих на серозний рак яєчника, Гардашнікова Г. Т., Антіпова С. В., Лук’янова Н. Ю., Надірашвілі М. А., Поліщук Л. З. (2014)
Бурлака А. П. - Редокс-статус тканин раку шлунка: зв’язок із прогресуванням пухлини, Ганусевич І. І., Лукін С. М., Гафуров М. Р., Сидорик Є. П. (2014)
Shepil O. V. - A study of transferrin and ferritin expression in tumor cells of patients with breast cancer, Lukyanova N. Y., Chekhun |S. V., Polischuk L. Z., Antipova S. V. (2014)
Думанский Ю. В. - Прогнозирование отдаленных результатов гастрэктомий при раке желудка, Заика А. Н., Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г. (2014)
Дронов О. І. - Ефективність різних режимів ад’ювантної хіміотерапії у хворих на рак підшлункової залози з низькою експресією HENT1 у пухлинних клітинах, Земсков С. В., Грабовий О. М., Бакунець П. П., Земскова М. В. (2014)
Фильчаков Ф. В. - Коррекция иммунологических нарушений у больных генерализованной формой меланомы кожи в процессе химиотерапии, Коровин С. И., Лён А. Д., Шумилина Е. С., Кукушкина С. Н., Кукушкина М. Н., Остафийчук В. В. (2014)
Бережная Н. М. - Интерлейкин-24 — селективный индуктор гибели злокачественно трансформированных клеток (2014)
Курпешев О. К. - Локорегионарная гипертермия в паллиативном и симптоматическом лечении больных с метастазами колоректального рака в печени, Осинский С. П., Бердов Б. А., Флоровская Н. Ю. (2014)
Николаенко-Камышова Т. П. - О роли фибронектина как фактора риска в развитии сосудистых осложнений у больных с миелопролиферативными новообразованиями (2014)
Місяк С. А. - Організація реабілітаційної і медико-соціальної допомоги хворим онкологічного профілю в Україні (2014)
Анісімов М. - Принципи побудови інтегрованих професій (2014)
Бардус І. - Реалізація міжпредметних зв’язків за видами та функціями діяльності при професійно-орієнтованому навчанні фундаментальних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Безлюдний О. - До питання розвитку умінь і навичок усного й писемного мовлення в студентів немовних спеціальностей (2014)
Бєлікова Н. - Структурний аналіз готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності (2014)
Біницька К. - Досвід розвитку медіаосвіти в зарубіжних країнах 37-44 (2014)
Борбич Н. Сучасний аналіз дефініції «соціальна компетентність» особистості - (2014)
Браславська О. - Сучасні підходи до створення організаційно-педагогічних умов педагогічної практики студентів ВНЗ, Макаревич І. (2014)
Гладка Л. - Системний підхід до оцінки якості знань у формі комп’ютерного тестування (2014)
Глазкова І. - Бар’єр: фасилітатор або інгібітор пізнавальної активності студентів (2014)
Гусак В. - Специфіка виявлення та розвитку виконавської вправності музиканта-педагога (2014)
Деркач С. - Стандартні вимоги до майбутніх учителів англійської мови: польський досвід (2014)
Дишко О. - Теоретичне підґрунтя готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2014)
Дягилева О. - Вплив науково-дослідницького середовища на професійну підготовку студентів навчальних закладів морського профілю (2014)
Жданова В. - Роль системи електронного тестування у формуванні працеохоронної культури бакалаврів ВНЗ України (2014)
Ивлева Н. - Туристско-краеведческая деятельность как составная часть образовательных программ (2014)
Ізотова А. - Аналіз основних моделей вивчення процесу соціалізації особистості (2014)
Камишин В. - Особливості врахування людського чиннику в процесах професійної підготовки авіаційних операторів (2014)
Кардашевська Г. - Проблема формування професійних ціннісних орієнтацій у студентів медичного університету в наукових дослідженнях (2014)
Ключова Л. - Професійні вимоги до педагогічного працівника: етичний аспект (2014)
Коваль В. - Роль ключових компетентностей у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників (2014)
Коляда Н. - Чинники виникнення дитячого руху як нової соціально-педагогічної реальності початку ХХ ст. (2014)
Король О. - Проблеми побудови непрофільного інформатичного курсу для студентів різних спеціальностей ПВНЗ, Алексєєв О. (2014)
Краснова И. - Туризм как средство образования и воспитания детей (2014)
Крисак Л. - Підготовка студентів медичних спеціальностей до англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення (2014)
Кришмарел В. - Методико-методологічні проблеми підручників з предметів духовно-морального спрямування (2014)
Крохмалюк Р. - Знайомство з історією рідного краю у контексті християнських цінностей (на прикладі роботи краєзнавчого гуртка НВК c. Вербовець) (2014)
Лазарєв О. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю (2014)
Лаппо В. - Прилучення студентської молоді до цінностей духовної культури в освітньому просторі класичного університету (2014)
Лис В. - Организационно-методические основы формирования профессионально-педагогической идентичности у студентов технических университетов (2014)
Логвиновська Т. - Значення студентського самоврядування у процесі виховання соціальної спрямованості молоді (2014)
Лоза Т. - Педагогічна підтримка як базова технологія виховання дитини-сироти в умовах дитячого будинку сімейного типу (2014)
Люленко С. - Компонентний склад підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи (2014)
Мамчур Л. - Стандартизація мовної освіти учня як об’єкт вивчення лінгводидактики вищої школи (2014)
Маслюк Р. - Логіко-історичний аналіз розвитку комплексів "педагогічний коледж – педагогічний університет" у системі неперервної педагогічної освіти (2014)
Мишкарьова С. - Освітньо-виховна діяльність Братства православних богословів у Польщі (1934–1938 рр.) (2014)
Можаровська О. - Метод case-study як сучасна технологія професійно-орієнтованого іншомовного навчання (2014)
Науменко С. - Рівень володіння географічною компетентністю та її складовими в учнів основної та старшої школи (результати анкетування учнів) (2014)
Осаульчик О. - Професійне спілкування на іноземній мові як невід’ємний елемент успішної фахової реалізації (2014)
Остраус Ю. - Структура професійного самовдосконалення майбутніх сімейних лікарів як психолого-педагогічної категорії (2014)
Павленко А. - Наукові підходи до формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Пернарівська Т. - Рефлексивний тренінг як засіб формування в студентів готовності до гармонізації міжособистісних відносин (2014)
Побірченко О. - Професійна підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в контексті застосування сучасних інноваційних технологій (2014)
Радзієвський В. - Про виховний аспект православної духовності в контексті української культури в 1941–1945 рр. (2014)
Руссков С. - Письмо как исторически универсальное средство и культура общения между людьми (2014)
Семина И. - Проблема подготовки кураторов к содействию психологической адаптации первокурсников к условиям вуза (2014)
Сідун М. - Організація самостійної роботи студентів педагогічного профілю щодо вивчення професійно орієнтованої іноземної лексики (2014)
Соколенко Л. - Здоровий спосіб життя як умова й передумова свідомого виховання сучасного вчителя (2014)
Сорочинська Т. - Формування засад моральної культури радянського вчителя педагогічних закладів Рівненщини (1939–1950 рр.): історико-педагогічний аспект (2014)
Ткачук С. - Формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю під час проведення практичних робіт з дисциплін професійного спрямування (2014)
Хоменко В. - Проблема проектування змісту професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю в умовах компетентністного підходу (2014)
Хоменко О. - Аналіз мовної політики Європейського Союзу в контексті іншомовної підготовки бізнес-студентів в умовах глобалізації (2014)
Хомік О. - Особливості формування у майбутніх економістів управлінських умінь і навичок (2014)
Геник-Березовська С. О. - Асоціація мутацій гена СHEK2 та інших низькопенетрантних генів схильності до злоякісної трансформації з розвитком раку молочної залози, Клименко С. В. (2014)
Глузман Д. Ф. - Хронический лимфолейкоз: лабораторная диагностика и критерии прогноза, Скляренко Л. М., Иванивская Т. С., Коваль С. В., Родионова Н. К., Украинская Н. И., Полудненко Л. Ю., Джалилов А. (2014)
Болгова Л. С. - Особенности дифференциальной цитологической диагностики злокачественной фиброзной гистиоцитомы, Алексеенко О. И., Логинова Е. А., Кротевич М. С. (2014)
Ткаля Ю. Г. - Клиническое значение экспрессии HER-2/neu у больных серозным раком яичника в зависимости от статуса гормональных рецепторов опухоли, Воробьева Л. И., Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Гончарук И. В., Лукьянова Н. Ю., Чехун В. Ф. (2014)
Клименко Е. С. - Особливості експресії білків HER-2/neu та VEGF у граничних пухлинах яєчника, Свінціцький В. С. (2014)
Осинский Д. С. - О различиях ангиогенеза в первичном раке желудка и опухоли Крукенберга: подтверждение гипотезы параллельного метастазирования, Гуменюк Л. Д., Вакуленко Г. А., Налескина Л. А., Осинский С. П., Шапочка Д. А., Ковельская A. В. (2014)
Щуров Н. Ф. - Связь между экспрессией р53 в клетках рака молочной железы и метастазированием в регионарные лимфатические узлы (2014)
Бурлака А. П. - Порушення у системі церулоплазмін-трансферин у хворих на рак прямої кишки, Ганусевич І. І., Голотюк В. В., Вовк А. В., Лукін С. М., Сидорик Є. П. (2014)
Курпешев О. К. - Термохимиотерапия у пациентов с метастазами колоректального рака в печени, Осинский С. П., Флоровская Н. Ю. (2014)
Пономарева О. В. - Индолентные неходжкинские лимфомы: современный алгоритм диагностики и лечения, Ганул А. В. (2014)
Тимовська Ю. О. - Оптимізація антиеметогенного лікування у хворих, які отримують цитостатичну терапію, Півнюк В. М., Анікусько М. Ф. (2014)
Григоровский В. В. - Редкие нозологические формы остеосарком: особенности, принципы дифференциальной диагностики и современного лечения. I. Телеангиэктатическая остеосаркома, мелкоклеточная остеосаркома (2014)
Авчіннікова Г. - Напрями профілізації навчання в американській старшій школі (2014)
Андрущенко І. - Зміст поняття "технічна компетентність майбутнього фахівця" в сучасній педагогічній практиці (2014)
Баранюк І. - Василь Сухомлинський про розвиваючий потенціал письмових творів у початковій школі (2014)
Богуш А. - Катехизис образу рідного слова в лінгводидактичній спадщині Василя Сухомлинського (2014)
Божко О. - Аналіз тексту на уроках вивчення синтаксису складного речення (2014)
Бондаренко З. - Формування міждисциплінарної інформаційно-математичної компетентності майбутніх інженерів, Кирилащук С., Черноволик Г., Миронюк В. (2014)
Браславська О. - Передумови сучасного стану вітчизняної географічної освіти: історичні аспекти ХХ–ХХІ століття (2014)
Будас А. - Методичні умови ефективності навчання правознавства студентів економічних спеціальностей (2014)
Васильєва Р. - Співпраця закладів освіти та "Клініки дружньої до молоді" щодо збереження здоров’я студентів (2014)
Воробьёва А. - Обучение логичности риторического дискурса на уроках языка в основной школе (2014)
Гончаренко І. - Підвищення кваліфікації кадрів військової медицини як предмет наукового аналізу (2014)
Гончарук В. - Формування національно-мовної особистості майбутнього учителя-словесника у процесі його професійної підготовки, Гончарук В. (2014)
Греб М. - Тенденції розвитку наукових засад методики навчання елементів лексикології в початковій школі (2014)
Дем’яненко О. - До проблеми формування мовної особистості студентів мовних спеціальностей в умовах кроскультурної інтеграції (2014)
Денищич Т. - Спеціальні та власне методичні принципи формування термінологічної компетентності майбутніх соціологів (2014)
Заболотна О. - Державний контроль за діяльністю альтернативних шкіл у країнах Європейського Союзу (2014)
Зенченко Т. - Реалізація принципу перспективності у процесі формування у молодших школярів морфологічної компетентності на матеріалі прикметника (2014)
Зубехіна Т. - Структурний аналіз інформаційної культури бакалаврів з туризму (2014)
Ігнатенко В. - Електронний кейс як ефективний засіб навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного перекладів в умовах самостійної позааудиторної роботи (2014)
Каліш В. - Формування чуття мови в молодших школярів у процесі роботи над художніми текстами, Собко В. (2014)
Каримова Л. - Проектирование содержания обучения иностранным языкам как фактор личностного развития студента (2014)
Клименко Ю. - З історії створення міжнародних мов (2014)
Корчова О. - Риторика як засіб формування мовної особистості майбутнього фахівця соціономічної сфери (2014)
Котик Т. - Особливості уроку української мови в початковій школі за умов компетентнісного підходу (2014)
Кучеренко І. - Особистісно орієнтована технологія сучасного уроку української мови (2014)
Кучерук О. - Пріоритетні напрями в шкільній лінгводидактиці (2014)
Лейко С. - Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників (2014)
Ляпунова В. - Мовна толерантність як основа комунікативної компетенції майбутнього педагога (2014)
Майєр Н. - Дослідницькі знання, навички та вміння майбутнього викладача французької мови (2014)
Мамчур Л. - Текстова основа розвитку комунікативної компетентності учнів (2014)
Марущак О. - Використання дитячих періодичних видань мовних меншин України у навчально-виховному процесі початкової школи (2014)
Можаровська О. - Теоретичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій в іншомовній підготовці майбутніх фахівців технічної сфери (2014)
Нищета В. - Психолого-педагогічні умови формування риторичної компетентносту учнів основної школи в процесі навчаня української мови (2014)
Обміняна Г. - Колективна творча діяльність студентської групи як засіб формування професійно орієнтованої особистості майбутнього вчителя (2014)
Оліяр М. - Формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів як пріоритетний напрям сучасної мовної освіти (2014)
Омельчук С. - Парадигматичні відношення в українській лінгводидактичній термінології (2014)
Пархета Л. - Формування фахової компетентності студентів-філологів у процесі педагогічних практик (2014)
Пелипенко М. - Системність як педагогічна умова формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження (2014)
Пентилюк М. - Мовна особистість майбутнього вчителя-словесника в контексті професійної підготовки (2014)
Пироженко Л. - Освітня діяльність Василя Назаровича Каразіна (2014)
Плачинда Т. - Мотиваційний компонент професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2014)
Попадич О. - Професійно-правова відповідальність як елемент цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості майбутнього фахівця комп’ютерної галузі (2014)
Русакова Л. - Приватна мистецька та художня освіта Черкащини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Савченко М. - Використання фольклору як засобу логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку (2014)
Савчук Н. - Підготовка майбутніх спеціалістів у процесі викладання культури наукової української мови (2014)
Ситник О. - Грамотність як складова освіти дорослих на прикладі Ірландії (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського